AARON

1
Kpł 1,5; Ps 118,3; Wj 4,14; Wj 15,20; Wj 4,27-31; Wj 5,1-5;
Wj 17,10-13; Wj 19,24; Wj 24,10-11; Wj 32; Dz 7,40; Lb 12,1-15;
Wj 28,1; Łk 1,5; Wj 29,1-30; Wj 39,1-31; Lb 16; Lb 17,16-26;
Hbr 9,4; Wj 9,8-10; Wj 12,1; Wj 16,2-3; Lb 20,1-29; Syr 45,6-22;
Mdr 18,20-25;
2
Hbr 5,2-4; Wj 28,1; Lb 18,11; Hbr 7,3; Hbr 7,15-21; Hbr 7,11;
Hbr 7,23; Hbr 7,23; Hbr 7,27;
ABEL
Dz 17,26; Rdz 4,4n; Ps 10,6-11; Rdz 4,10; Dz 3,14; Mt 23,35n; Ap 16,6;
Ap 18,24; Hbr 12,24; Łk 23,34; 1J 3,12; Hbr 11,4;
ABRAHAM
POWOŁANIE ABRAHAMA
Abraham wybraniec Boga˙
Joz 24,2; Rdz 11,31; Hbr 11,8; Rdz 12,7; Rdz 13,15nn; Rdz 15,18;
Rdz 16,10; Rdz 22,17;
Abraham wśród doświadczeń˙
Rdz 22,1n; Rdz 22,8; Rdz 22,12-13n; Rdz 22,16; Pwt 12,31; Mdr 1,13;
Jr 7,31; Rz 8,32; Hbr 2,14-17; Hbr 11,9;
Abraham ojciec obsypany dobrodziejstwami˙
Rdz 22,16; Rdz 24,1; Syr 44,19-21; Rdz 17,5; Rdz 18,16-33; Rdz 22,18;
POTOMSTWO ABRAHAMA
Wierność Boga˙
Rdz 13,15; Rdz 17,7; Rdz 17,15-22; Rdz 21,8-14; Rdz 27; Rz 9; Rdz 28,4;
Rdz 48,15; Rdz 50,24; Wj 2,23n; Pwt 1,8; Ps 105,42n; Iz 41,8; Iz 51,1n;
Iz 29,22; Ne 9,7; Wj 32,13; Pwt 9,27; 1Krl 18,36; Mi 7,20;
Synostwo cielesne˙
Ez 33,24-29; Mt 3,9; Łk 16,24n; J 8,37-44;
Uczynki i wiara˙
Ne 9,8; Syr 44,20; 1Mch 2,52; Mdr 10,5-6; Rz 3,27; Rz 4,1-4; Ga 5,6;
1Kor 15,10; Rdz 15,6; Jk 2,20-24; Hbr 11,8-19;
Jedyne potomstwo˙
Mt 1,1; J 8,53-56; Ga 3,14-16; Łk 1,54n; Łk 1,73; Łk 16,22; Ga 4,21-31;
Rz 9-11; Ga 3,28; Rdz 15,1;
ADAM
ADAM I SYNOWIE ADAMA
Sens terminów˙
Rdz 4,1; Rdz 4,25; Rdz 5,1-3n; Tb 8,6; 1Krn 1,1; Hbr 14,1; Iz 6,12;
Za 13,5; 1Krl 8,46; Ps 105,14; Hi 25,6; Ps 8,6; Jr 49,18; Jr 49,33;
Ez 2,1-3; Prz 8,31; Ps 45,3; 1Krl 8,39-42; Ps 33,13; Rdz 11,5; Ps 36,8;
Jr 32,19; Rdz 1,26;
Ku relacji o stworzeniu i upadku Adama˙
Rdz 1-3; Syr 25,24; Mdr 2,24; Ps 51,7; Ez 28,13-19; Rdz 2,10; Rdz 3,22n;

Jr 1,5; Iz 45,9; Rdz 2,7; Ps 90,3; Rdz 3,19; Ps 8,5nn; Rdz 1,26nn;
Rdz 2,19; Ez 28,13; Rdz 2,10-14; Ez 28,16-19; Rdz 3,23n; Ez 16;
Rdz 2,8-3,41; Oz 2,20; Iz 11,6-11; Iz 25,8; Dn 12,2; Rdz 3,15; Dn 7,13;
Adam nasz praojciec˙
Rdz 1; Rdz 5,10;
NOWY ADAM
Ku teologii nowego Adama˙
Dz 17,26; Mt 19,4; 1Tm 2,13n; Mk 1,13; Łk 3,38; Flp 2,6-11;
Ostatni i prawdziwy Adam˙
1Kor 15,45-49; Rz 5,12-21; 1Kor 15,21; Ef 5,25-33; 1Kor 6,16;
Chrześcijanin a pierwszy i drugi Adam˙
Ef 4,22; Kol 3,9n; Hbr 2,5-9; Ps 8,5nn;
ADORACJA
Ez 1,28; Dz 9,4; Hi 42,1-6; Ps 5,8; Rdz 24,48; Ps 95,1-6;
GESTY ADORACJI
Prostracja˙
Sdz 5,27; Iz 51,23; 2Krl 1,13; 1Krn 29,11; Ps 99,1-5; Ps 96,6;
Pocałunek˙
Wj 18,7; 1Sm 10,1; Hi 31,26nn;
Wszystkie gesty kultyczne˙
Pwt 26,10; Ps 22,28nn; Ps 99,5; 2Sm 12,20; Rdz 22,5; 2Krl 17,36; 1Sm 1,3;
2Sm 15,32; Ne 9,6; So 2,1;
BĘDZIESZ CZCIŁ PANA BOGA TWEGO
Tylko Jahwe ma prawo do tego aby był adorowany˙
1Sm 28,14; 1Sm 28,20; Rdz 18,2; Rdz 19,1; Lb 22,31; Joz 5,14; Rdz 23,7;
Rdz 23,12; 2Sm 24,20; 2Krl 2,15; 2Krl 4,37; Pwt 4,19; Wj 34,4; Lb 25,2;
Est 3,2-5; Dn 3,18;
Jezus Chrystus jest Panem˙
1Kor 1,23; Dz 2,36; Flp 2,9nn; Ap 15,4; Mt 28,9; Mt 28,17; Łk 24,52;
Mt 14,33; J 9,38; Mt 2,2; Mt 2,11; Iz 49,7; Ap 19,10; Ap 22,9; Dz 10,25n;
Dz 14,11-18; Ap 13,4-15;
Oddawać cześć w duchu i prawdzie˙
1Tes 5,23; J 4,20-24; 1Kor 3,22n; J 2,19-22; J 3,8; Mt 3,17; Ga 4,4-9;
Ap 21,22; Ap 4,8-10; Ap 15,3;
AMEN
Wyraz zobowiązania się i zgody˙
Jr 28,6; 1Krl 1,36; Jr 11,5; Lb 5,22; Pwt 27,15-26; Ne 5,13; Ne 8,6;
Tb 8,8; Jdt 15,10; 1Krn 16,36; Rz 1,25; Ga 1,5; 2P 3,18; Hbr 13,21;
1Kor 14,16; Ap 5,14; Ap 19,4;
Amen Boga i amen chrześcijan˙
Iz 65,16; 2Kor 1,19n; Mt 5,18; Mt 18,3; J 1,51; J 5,19; Ap 3,14;
2Kor 1,20; Ap 7,12; Ap 22,21;
ANATEMA
STARY TESTAMENT
Lb 21,2n; Joz 6; 1Sm 15; Joz 7; Joz 24,13; Sdz 1,27-35; Joz 16,10;

1Krl 9,16; Sdz 3,1-6; 1Krl 9,21; Pwt 7,1-6; Pwt 13,13-18; Jr 25,9;
Kpł 27,28n; Lb 18,14;
NOWY TESTAMENT
Łk 21,5; Mk 14,71; Dz 23,12; Ga 1,8n; 1Kor 16,22; 1Kor 12,3; Rz 9,3;
ANIOŁOWIE
Hbr 1,14;
STARY TESTAMENT
Aniołowie Jahwe i Anioł Jahwe˙
1Krl 22,19; Iz 6,1n; Hi 5,1; Hi 15,15; Ps 89,6; Dn 4,10; Ps 29,1;
Ps 89,7; Pwt 32,8; Ps 80,2; Ps 99,1; Ez 10,1n; Ps 18,11; Rdz 3,24;
Iz 6,2n; 1Krl 6,23-29; Wj 25,18n; 1Krl 22,19; Ps 148,2; Ne 9,6;
Ps 103,20; Rdz 28,12; Rdz 16,7; Rdz 22,11; Wj 3,2; Sdz 2,1; Rdz 16,13;
1Tm 6,16; Wj 33,20; Mt 1,20-24; Mt 2,13; Mt 2,19; Łk 1,11; Łk 2,9;
Rozwój nauki o aniołach˙
Hi 1,12; Wj 23,20; Ps 78,49; Wj 12,23; 2Sm 24,16n; 2Krl 19,35; Hi 1,6-12;
Hi 2,1-10; Za 3,1n; Tb 12,15; Ap 8,2; Tb 3,17; Ps 91,11; Tb 12,12;
Dn 10,13-21; Ez 40,3n; Za 1,8n; Dn 8,15-19; Dn 9,21n; Tb 3,17; Tb 12,15;
Dn 3,49n; Dn 8,16; Dn 10,13; Dn 10,21; Dn 12,1;
NOWY TESTAMENT
1Tes 4,16; Jud 1,9; Hbr 9,5; Kol 1,16; Ef 1,21;
Aniołowie i Chrystus˙
Mt 4,11; Łk 22,43; Mt 18,10; Mt 22,30; Mt 13,39; Mt 13,14; Łk 15,10;
Mt 23,14; Mt 25,31; J 1,51; Rdz 28,12; Mt 24,31; Mt 13,41n; Hbr 1,6n;
Mt 26,53; Hbr 2,7; Ps 97,7; Ef 1,20n; Ap 5,11n; Ap 7,11n; 1Tes 4,16;
2Tes 1,7; Ap 14,14-17; 1Tm 3,16; 1P 1,12;
Aniołowie i ludzie˙
Łk 1,19; Łk 1,26; Łk 2,9-14; Mt 28,5n; Dz 1,10n; Mt 18,10; Dz 12,15;
Hbr 1,14; Ap 5,8; Ap 8,3; Łk 16,22; Ap 12,1-9; Ap 4,8-11; Tb 12,16;
Joz 5,13n; Dn 10,9; Ap 22,8n; Kol 2,18;
ANTYCHRYST
1J 2,18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; Ap 13,4-18;
STARY TESTAMENT
Iz 51,9n; Ps 74,13n; Ps 89,10n; Iz 27,1; Rdz 3; Ez 38-39; Dn 11,36;
Dn 9,27; Dn 7,8; Dn 7,11-27; Dn 11,40-12,2;
NOWY TESTAMENT
Mk 13,57; Mk 13,21n; Mt 24,11; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; 2Tes 2,4; Dn 11,36;
Dn 2,8-11; Dn 1,7-10; Ap 13,1-18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Ap 3,21;
Ap 17,14;
APOSTOŁOWIE
Mt 10,2; Ap 21,14; Rz 11,13; 2Tes 2,7; 1Kor 9,6; 1Kor 12,28; Ef 4,11;
2Kor 11,5; 2Kor 11,13; 2Kor 12,11; 2Sm 10; Iz 6,8; Jr 1,7; Iz 61,1nn;
Dz 9,2; Dz 28,21n; Dz 11,30; Dz 13,3; Dz 14,26; Dz 15,2; 2Kor 8,23;
J 13,16;
DWUNASTU I APOSTOLAT
Mt 10,2; Łk 6,13;

1. Iz 47. 1Tes 2. Dz 6. Dz 10. Lb 12.2. Mt 18. 2Kor 4.9.14-25. ARKA PRZYMIERZA Pwt 10. Łk 6. 2Kor 13.10. 1Sm 4.30. 2Kor 5.14. J 1.18. 1Kor 15.18. Ap 11.7-11. 1Kor 5.34. Lb 27.4.7-14. ARKA W NADZIEJACH IZRAELA I W NOWYM TESTAMENCIE Jr 3. Ps 132. Ap 21.12. Wj 33. Dz 1. Iz 46. Ef 3. 2Sm 7. Iz 13.1-5.1.11. 1Sm 6. 1Sm 4. Ps 87. Miasto Zła˙ Iz 19. Za 5. Jr 55. Trwałość tajemnicy Babelu˙ . Dz 14.7-18.8. 1Tes 1.1-12.15-16.5.5.27. Jr 51.11.8. Iz 14.3-7.21nn. Mt 14. 1Kor 1. Kol 1. 2Mch 2. Ga 1. 1Kor 14. 1Tes 2.11. Jr 50.4. Pwt 31. Iz 24. 1Kor 11. Iz 47.4. 2Kor 1.8.7-12. 1Sm 4-6.21-28.23. Iz 25. 1Tes 2.4.19.18. Apostolat a Kościół pierwotny˙ Hbr 3. Jr 50. Pwt 33. Dz 8. 1Kor 2.1.5nn.14.24. Paweł jako przypadek jedyny w swym rodzaju˙ 1Tes 3.20. Wj 15. 2Tm 1.10. Mk 6.9. 1Kor 9. Ga 1-2.19. 1P 5. Mt 10.6. Wyjście z Babilonu˙ Jr 25. 1Kor 4.13-16. 1Sm 1. Mt 19.28.37.1-10. Dz 20.2-5.44-57.10-11. 2Krn 36.4.18.22.26-27.18nn.21. 2Sm 6. Lb 10. 2Kor 3.3n.11.4-8.28.7-10. 2Tes 3. Iz 41. 1Kor 3.12-19.18-22.7.25. Dz 1. Ga 1. Pwt 31. Ga 4.14.9.6. Wj 25.19.10.8n.3.1-6.13. Ps 137.12. Łk 10.14.13. Jr 51.6-13.2-3.35. 2Krl 19.10. Iz 24.22. BABEL-BABILON Znak Babelu˙ Rdz 11. 1Tm 5. 1Krl 8.20. Jr 51.2. Jr 29. 1J 4. Bicz Boży˙ Ha 1. Ambasador Chrystusa˙ Rz 1.3. 2Sm 7. 2Kor 10. Mt 16. 1J 2.35. 1Kor 28. Kol 2.13n.10.7.17. Kpł 25.16-17. Jr 29. Lb 14.20nn. Mt 1. Iz 61.18.9.4-10. Jr 27.40.1-28. 1Kor 9.14.2.1-11.14.1-9. Dz 9. Wj 34. Dz 10.24. Dz 8.27-43.1-21. 1Sm 4.12. 1Kor 4.9-13. 1Sm 1.9. 1Tm 1.15.10n. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO SŁOWA Wj 31.6-6. 2Krl 24-25.29-32. Ez 9-11.11. 2Tes 3. Dz 9.1-20. Ps 24.24-29.2.34. J 8.15-29.16. 1Sm 3. Łk 10.31-34.10. Iz 52. Mt 28.44-52. Dz 1.3.18.15-26. Jdt 1. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO CZYNY Lb 10.1.5-11. Iz 47.2. Jr 50.Dwunastu apostołów˙ Mt 4.2. 1Tes 2. 1Krl 8.7-6.9. Iz 48. Mt 5. Ps 80. Dz 14.4-8. Iz 10.20. Am 1. 1Kor 4. Jr 25.16.13.2. Jr 50.1-6.2. Sąd nad Babilonem˙ Iz 21.1-5. Iz 40.7nn. Na 2.13n. Dn 2-4. 1Tes 3.1-5.9. Iz 52. Iz 45.7-11. 2Sm 6.14. Jr 31. Mk 3.19. 1Tm 4. 2Sm 6. Iz 6. Rz 3. Rz 15. 1Sm 4. Jr 51. Jr 21.19.

1P 1. .1-3.24.28. Wj 12. Lb 21.19. Mdr 11. Dz 8. Mdr 16.2-12.6. Ap 12.1P 5. Ap 17.5-9.3. Iz 11. Na 3.7-6.17.9-20. Baranek Wielkanocny˙ Wj 12. BARANEK BOŻY Sługa Jahwe˙ Jr 11. Mdr 13.11-13.39. Ap 19.7-9. Rdz 3.1n.7. Jud 1.10. Iz 13.26.4. Jr 15.7-13.1-12. Mk 15.10-20.14. Ap 15. Wj 19.15. Koh 7. Ps 91.16.9. 2Tm 2. Mdr 2.26. Ap 7.20-27. J 8. Tt 2.12.7.9-12.3. Na początku˙ Ps 74. 1J 3.16. So 2.3. 2Mch 7. Hi 21.34.14.4.9n. Ps 109.13. Ap 19. Łk 10. BESTIA I BESTIE Narodziny pewnej symboliki˙ Oz 5.12-18. Jr 12.6. Ez 8.14.5.5-9.7.13. Dn 14. Hbr 9. Ap 5. 2Tes 2.17n. Ps 36.26-8. Ap 6. Baranek niebieski˙ Ap 5. Ps 10. Ez 18. Iz 53.18n.29. 1P 4.21. Mdr 4. Mdr 12.8. Walka bestii z człowiekiem˙ Wj 7.12-14.5.9. So 2.46. J 3. Mdr 2.14. Mk 16. Ap 14. BEZBOŻNIK 2Tes 2.5.16nn.8-14.14. Iz 51. STARY TESTAMENT Grzesznicy w obliczu Boga˙ Rdz 4.3-6. Ps 72.1-13. Mdr 3.17.12. Mt 11.22. Ps 89. Ps 37.18.12.9. Mt 4.1-20.6. Ps 10.19. J 19. Mdr 16. Ap 20.42. Iz 25. Ap 5.28. Ps 10. Iz 13. Wj 10.15.37.9. Iz 34. Wj 12. Ps 17.16nn. Ap 7. Ps 58.33. Ez 33.3. Mdr 5. Hi 9. Ap 12. Ps 31. Ga 4.23-42. Hi 21. Ap 21. 1P 2. Iz 34. Jr 10. Mk 1.22. Kpł 17.13. Wj 15.23.29. Ps 73. Ukaranie grzeszników˙ Ps 1.9.14. Dn 6. Pwt 4.13.9. J 19. Rz 5.8.6-10. Ps 14. Ap 18.10-14. Ap 19. J 1.11.7-14.14-17.1-6.14.14. Dn 12.9. Jr 9.11. Koh 8.4. Rdz 3. Powołanie grzesznika do zbawienia˙ Dz 2.10. Śmierć bestii˙ Dn 7. Ap 7.16.13.1.5-7. Ap 17.10. Lb 21. J 19.1. Iz 34. 1P 1.2.21-22.3.5. Ha 1. Jr 49.1.4n. Ap 12. NOWY TESTAMENT Prawdziwa niegodziwość˙ J 7. Iz 53. Rdz 3. Jl 1-2.10.10-14.23.14-18. Hbr 9. Iz 51.21.9. Ap 21.2.19.6. Ap 5. 2Mch 7.19. J 18. Hi 25.2. Ps 94.2-5. Rdz 3. Ps 91.11n. Ap 6. Jr 50.7. Ap 13. 1P 2. 1Kor 5.22. Iz 24.49. Rdz 1.11-27.10.6. Ap 5. Ap 22.1-11. Pwt 28.12-15. J 1.28.22. Jr 51. Kpł 26. Iz 27.9. Mt 9.4.31-35.10nn. Mdr 16.3n. Rz 4.28. Ez 29. Pwt 28. Ap 18. 1P 3.7-8.13.15n. Ap 20.31-36. Rdz 1.5.1.24. Hbr 9. Ap 19.8-19.11-16.6-11. Ps 34. Ap 7.1-9. Wj 19.9. Hi 7.11.12.14.6.46. Mdr 2.9-19. Ap 7. Iz 53.

4.8. Kpł 19.8. Łk 2. Rdz 25.34-40.7. Iz 1.1n. 1J 2.7. Jud 1.9.20. 1Kor 9.1n.27.18-24. Hi 30.18.1nn.21. 2P 3. NOWY TESTAMENT Łk 10. Istoty niebieskie Ap 2. Jr 3. Kpł 21.32. 2Krl 19.29.1. Mt 22.17. Dz 13. Wj 22.16. Rdz 29. Łk 10. Ap .31. Hbr 6. 1Kor 9.16nn.13n. Rdz 11.7. Rz 4.25. Ps 113. Pnp 1.14.Jud 1. Pwt 7. BLUŹNIERSTWO Mt 5. Rz 13. Łk 23.22. 2Sm 18.22.29. Pwt 21.7. Bóg jako Ten . Syr 16.3-13.14. Syr 43.15.7.30.4.3-13.18.7. Mdr 4.2.1.18.11.31. Życie jest biegiem J 8.3.3. BIEG 1Sm 22.13-18. Rdz 15.31. 2P 3.9-14. 2Tes 3.30.20. STARY TESTAMENT Kpł 24. Mdr 3.29.18. Wj 20. 2P 2.11.15nn. Łk 2. Mt 19. Łk 17.16.15. 1Sm 8. 1Kor 7. Flp 3. Ga 4. Pnp 1. 1Krl 18.8. Łk 1. 2P 2. Iz 55.17. J 20.2-3nn. Jr 16. Ap 3. Rdz 30. Hbr 12.2n.8. Mt 5.9. Rdz 30. BIAŁY Koh 9.8. Gniew Boży nad grzesznikami˙ Rdz 1.4.1-14. Pwt 13. 2Krl 19.4n. Rz 9.46. Kpł 6.który potrafi zaradzić bezpłodności˙ Wj 23. Kpł 19.4. Ez 9.17. Dz 20. 1J 1. Rdz 30.4nn. Iz 40. Jr 23. Ap 4. 1Krl 21.2-5.16. Byty przemienione Mt 9.9.12. Dn 7. 1Sm 22.1.2. Rdz 2.1-4.9.37. Pwt 23. Dz 10.1.13.12.16.36. Ps 51. Ps 119. Bieg słowa Bożego Mdr 18.24. Ap 20. 2Tes 2.22.26. 1.6. Jk 2. BEZPŁODNOŚĆ DOBROWOLNA Sdz 11.15.14.19-27. Pnp 1. Należy walczyć z tym złem˙ Rdz 16.11. 1Sm 2.20. BEZPŁODNOŚĆ WALKA Z BEZPŁODNOŚCIĄ Bezpłodność jest złem˙ Rdz 15.21.3-5n.26. Łk 24.8.13. Ga 2.26-30.34. Ap 19. Jr 3.1-11. Ap 7. Ga 5.7.29-37. Rdz 2. Ga 5. Hi 16.15.16.11. Łk 1. Flp 2.1.17. BEZPŁODNOŚĆ PRZYJĘTA JAKO WYRAZ WOLI BOŻEJ Iz 54. Ap 19. Łk 1. Mt 24.4.9. Wj 20. Ap 14. 1Kor 7.26. Rdz 16. 2Tm 4.12.18.34-48.37n.14. Rdz 29. BLIŹNI STARY TESTAMENT Kpł 19.24-27.1-2. Rdz 16. Ps 147.24.3.2. Kpł 13.

22. Hi 1.2Mch 8. Iz 30. Ef 4.22.8.26.29. J 19.8. Syr 7.14.2.13.6-9.4.26.7.17.64. Jr 23.19.3.41. Tt 2.1.6-11. Iz 44.49.14. Mt 5.16.28-29.9-40. Prz 10.4.7-10. Hi 3. Rdz 27. 1Tm 1.3. Błogosławieństwo i przymierze Wj 23. Rdz 1.5. Ml 3.6.32.17n. Mdr 12. NOWY TESTAMENT J 8. 2Tes 2.14-27.10.10. Pwt 13. Rdz 12.1.13. Prz 28. Jr 20.28.2. Rdz 14.8-11n. Błogosławieństwo patriarchów Rdz 12. Rdz 9.17.9. Am 2. Ef 4.42.5. Syr 40.25.19. 2Krl 19. Rdz 27.45. Ez 13. Ba 4. Kpł 4. Prz 10. J 7. Rdz 17. Iz 53. Rdz 12.33. Rdz 14. Ap 20. Iz 52.27. J 10. Dn 7. Mt 12.15.25.12.12.15. Rdz 15. 2Mch 9.8. Syr 3.6. Ez 34. 2Mch 10. Ap 19. Dn 9.15.11. J 8.7-9nn.26. Rdz 9. Mk 14. 2Tm 3. J 7. Ez 35.16.42.24. Rdz 49. Prz 12. Rdz 17.37.5.28. Łk 23.20. Dz 18. 2Krl 19.5. Błogosławić 2Krl 4. Ap 12.1. 2P 2. Jdt 13.13. Rdz 33.5. Mdr 5.20. Ez 35. Syr 4.15. Rdz 24. Od czasów Abrahama Rdz 1. Iz 9. Iz 63. Ez 34. Dz 7. Mt 12.15-18.34.7.28. 2P 2. 2P 2. Ap 16.18.11. Joz 28. Ps 65.17. Ez 44. Mdr 14. 1Kor 15.11.4-7.51n. Mdr 13. Ps 26.26-3. Łk 15.21. 2Krl 2.10-13. 2Mch 9.1.6.6.16. Rdz 15.2-7. Rz 2. 2P 2. DZIEJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Rdz 12.25. Prz 11. BŁĄD Rdz 20. Syr 39. Rdz 49. Syr 2.14. Oz 4.63n.12. STARY TESTAMENT Pwt 13.10.35. Kpł 4.6. Ps 89. Rt 4. Dn 11.26.14. Ap 17.24. Mt 27. 1P 2. .1-14. Jdt 13.5.9.5. Prz 11. Rdz 3.11. Rdz 27.59.10. Dn 7.10.11. Wj 18. Kpł 4.10. Rdz 3. Rdz 49. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOGACTWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Błogosławieństwo Łk 24.7nn.25. 1Sm 30. Iz 13.1-3. Mk 15. Łk 1. Mi 3.27.3.31n.16.13.3. Rz 4. NOWY TESTAMENT J 14. Ez 33.12.17.45. Joz 24. Mt 22. 1Sm 25.18. 1Tm 6. Rdz 24.20.14.6.5.24. SŁOWNICTWO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 1Sm 25. Błogosławiony Sdz 5. Ap 16.22-31. Ap 20.31-36. 1Tm 1.14-17.1-6.23. Hi 29. Ps 72.4.26. Mt 24.24-28. Dz 13.25. Ap 20. Ez 13. 1Tm 1.20.47.6. Mt 12.28. Jk 5.29.39.50n. 2Krl 19. J 9. Hi 12. Ez 14. Rdz 47. Oz 9.26. Dz 7. Syr 33. Rdz 48. Dz 7.22. 2Kor 6.1.13-16. 1J 2. Mt 24. Dz 13.8. 1Sm 13.34.2.27. 1Kor 2.31. Lm 4. Ps 37. 1Kor 6.9-11. 2J 7.11. Rdz 17.24. Ps 37.36. Ez 36. 1J 4.8-10. Łk 1.20.13nn. Pwt 33.32.32. Ne 9. Tt 1.8.9. Jk 1.20.24.16-19. Rdz 13.21.10. Kpł 4.5.8.3.10-12. Ap 13.2.17. 2Tm 3.14.20.6. Dz 3.

Bogactwo jako dobro względne i drugorzędne Prz 15.46n.18. Iz 28.5. Pwt 28. Ap 3. Ps 16.9. Prz 22. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W CHRYSTUSIE Rz 8. J 7. BÓG UBOGACA SWYCH WYBRANYCH 2Kor 32.27. 1Tm 6.6.28. Rz 8. Ap 7. Mt 19.27nn.20.21.8-11. Łk 16.22. J 6.8.8. Rz 1.88. Dz 10.12. Hi 28. Prz 18. Łk 14.16.7.38. J 4.20.14.16. Mt 19. Hi 15. Ps 73. Łk 2.9n. Łk 19. Mt 13. Mt 19.17. Iz 5. Łk 12.11nn. Rdz 26.9. Łk 6.1-5.9.7-10. Mt 15. BOJAŹŃ BOŻA Jr 6. Prz 30.53. Dz 2.11.16nn. Ne 9.35.27n. Łk 16.24-29. Jr 5. Błogosławieństwo w formie pieśni Ps 31. Iz 36.23.1-12.1.6.18. Oz 2. 2Kor 8. 1Krl 3. Łk 4.24.15. Dz 10. 1Kor 10.11. Wj 16.10. Jr 20.9.33. Mt 13.12nn. Koh 6.57.17. Łk 1. Jk 5. Iz 6.17.15-21. Ps 124. Ap 5. Jr 12.28.44. Rdz 49. Dz 11. OD LUDZKIEGO STRACHU DO BOJAŹNI BOŻEJ .42. Wspieranie ubogich Mt 27.37.3.11. BÓG ALBO PIENIĄDZE Łk 6. Dn 3. Syr 4. Rdz 30. Rdz 13. Łk 1. Ps 49. Iz 61. Mt 6.9.14. Koh 5.15. Błogosławieństwo Ducha Świętego Łk 24. Ps 36.15.15. Pnp 8.4. 2Kor 8. Syr 30.11.10.25. Mt 19.12.10.9.7.10.17.13.34.14-19. Ps 103.23. Który idzie Mt 21. Prz 11.4. Pwt 17.9. Prz 22.24. Ps 23. Prz 2. Ps 34. 1Kor 3.35.5.16. Dz 20. Kielich błogosławieństwa Mt 14. Pwt 28. Rz 5. 1J 2. Pwt 8.11. Bóg jako dawca bogactw 1Kor 1. Jr 9.68. Prz 20. Ap 2.32.4.12n.39. Łk 12.12. Ef 5. 2Kor 10.14. Dz 5. Ps 52.1. Ez 16. BOGACTWO Mt 13. Łk 12. ILUZJE I NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTW Prz 21.11.43. Mt 16.19. Dz 1.18.7. 2Kor 9.19.5.15-19.19. Mk 13. Łk 1. J 3.51-53. Pwt 16.26. J 6. Kpł 26.25.18. 1Kor 1.4-9. Oz 13. Ps 23. Prz 11.8.7.3. Łk 1. Syr 13. Rdz 49.45.17.13. Ef 1. Mt 26.8.22. Prz 10.5. Mt 14. 2Kor 9.30. J 4.9.25.7n.13. Mdr 7. Ps 78.15.35.17.8. Prz 10.24. Rz 8. Pwt 8.38. Kol 3.7. Hi 31. Prz 28.8.15.20. Pwt 11.21.9. Pwt 32.2.7.11.16-38. Prz 24. Prz 23. Bogactwo jako dar Boży Ps 37.6.14n. Prz 8. Prz 16. Iz 2. Ef 2. Oz 12. Prz 3. Ap 31. Błogosławiony.20. Ga 3. 2Kor 9. Pwt 31. Prz 12.2.33. 2Kor 6.Prorocy i błogosławieństwo Iz 55.10.23. Iz 8. Prz 21.4.33.32.45n. Kpł 25.21n.8-15.22.10n. Łk 16. Łk 22.8nn. Łk 24.21nn.25.8.

Rdz 26.26-31.8. BÓG O SOBIE SAMYM Bóg żywy 1Sm 17.5-13. Lb 23.19. Iz 43. Rdz 17.16. Iz 43.6. Wj 23.7.3.1-15.7n.40.11. BOJAŹŃ KARY BOŻEJ Wj 20.3. Jr 2.23n.6. 2Krl 2. Iz 5.20nn. Łk 23.1. Dn 10.5.7.18.10-13n. Iz 48. Jahwe Wj 3. Am 3. Ef 5. 1Krl 18. Iz 6. J 1.16. Ps 27. 2Krl 1.15.51. Mt 6. Wj 3.1. Wj 33. Wj 3. 1J 4.21.4. Oz 2.12.17. J 1. Mt 28. Jr 2.10.23.1.4. Łk 5.24. Ps 89. Wj 18. Syr 1.18.22. Łk 18. Rdz 35.2. Iz 57. STARY TESTAMENT BÓG JAKO PIERWSZY Rdz 1. Joz 8. Sdz 5. Pwt 20. Ja jestem Bogiem zazdrosnym Wj 20. 1Sm 17. Łk 1.7. Iz 43. Prz 1. Rdz 7.19nn. Ps 103.26.1.1.34n. Iz 40. Rdz 31.3.6-8.22n.1. Ps 23.15. Iz 6.3.16n. Ps 84.6. Ez 3.2-5. Bóg święty Am 4.16.36n.7-10. Wj 3.18.15. Iz 57. Jr 5. Ap 6.1-2. Iz 1.11. Jr 1. Mk 6.11.10. Iz 41.34. Ps 2. Rdz 40. Wj 33.9. Iz 48. Iz 7. Ez 36. Ps 91.13. Iz 11. Łk 7.2.19.42.1-7. Ez 34.17. Ap 11.2. BOJAŹŃ BOŻA A RELIGIA Pwt 6.15. Łk 12. Ps 121. NAZWY NADAWANE BOGU PRZEZ CZŁOWIEKA Rdz 49.15n.50.1. Dz 10. Wj 15.5nn.36.6. 2Kor 7. 1Krl 19. Oz 2. Rdz 31. Wj 19.11. Iz 37.1.25. Ps 139.2-8.18.9. Rdz 2.3. Wj 3. Mdr 5. Rdz 48.5. Rdz 15. Rz 8. Kpł 20.21.1.2. 2Sm 23. Ps 23. Wj 3.1.15. Lb 21.11-20. Iz 40. 1J 3. Pwt 3.30.15. Rdz 16. Wj 6.25-34.9. Ps 144. Rdz 16.30.6.4.1. Oz 11. Łk 5. Iz 44.22.10.19. Oz 11.12. Wj 34.1-7.18-23.2. Ps 18.1. Ps 18. 1Krl 17.2. 1Krl 18.16. Ps 111. Iz 41. Iz 2. Wj 3. Pwt 7.1. Iz 31. Jk 5.19.6.Wj 20. Iz 40. Łk 1.20. EL.3. BOJAŹŃ BOŻA A ZAUFANIE BOGU Sdz 6.5.10.1.2.7.10. Mt 10.1n.22. 2Krl 19. Iz 41.19. Wj 33.28.53.17.18.7.23.6. Ps 18.1.4. Sdz 6.4. Rz 3. Sdz 8.24. Ez 2. Dn 6.7. Sdz 6.32. Kol 3.26.8.7.3.43.32. Am 2. Iz 49.50.21. Łk 1. Pwt 6. Iz 2. Dz 2.3. Nie będziesz miał Bogów obok mnie Wj 20.13. Bogiem jestem a nie człowiekiem Oz 11.13. Łk 23. Mk 6.21.13.14. Iz 43.3.10. Iz 44. Sdz 11.4n. 2Krl 5.19. Ps 112. Rdz 35. ELOHIM JAHWE EL Rdz 14. Lb 23.2. BÓG Hbr 1.1.4. Ps 128. 1Sm 26.14.3.12.18. Rdz 28. . Mi 7.23. Wj 3. Rdz 3.

1J 4.24. J 15. 2Krn 31. Dz 5. Łk 13. Mt 3.16.12. Hbr 10. Tt 3. J 10. J 8. Mk 6.9-11. 2Kor 11. Wj 34.17.27.9. Rdz 13.10. Mi 6. Ps 9.50. 2Sm 1. J 17. Ez 48.20. Mi 2. Rdz 22. Mt 11.6.18. Hi 29.29. Łk 12. Łk 10. Pwt 15. Rdz 22.11.6. 1Kor 1.23.15.19. BRAMA Hi 31. 1J 4. Ef 2.26.37. Dz 7.17.10. Ps 147.15.12.9.19. Pwt 28. J 4.8.NOWY TESTAMENT DOSTĘP DO BOGA W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rdz 8. Jr 7. Iz 38.7. Ef 3.17.21-25. Mt 16. 2Kor 3. Dla poganina.22. Ap 22. Ez 8-11.4. J 5. Lb 6. Pnp 8.31.27.6.6-8. Braterstwo w przymierzu . 1J 4.30nn.18.24-25.7.7.4.2.4. Ef 2.1-6. Mt 25. Iz 1. Rz 4.12-27.6. J 8.10. Mk 1.18. Mt 16. 1Kor 16.32. 2Sm 15. Ps 122. 2Kor 4. Ef 3.54n. Iz 63. 1Krl 22.13.10. BRAMA DO NIEBA Ps 78.29. Rz 5. BÓG JEST DUCHEM Mk 1.10. Mt 22.56. Ml 3.10.13. 1Mch 12.40.10.13.2.4. Prz 22. Hi 13.5. Hi 5. Rdz 28. Mt 25. J 14. 2Krl 9.6. 2Sm 19.14-15.24.52-57.7-9. STARY TESTAMENT BRAMA DO MIASTA Wj 20.22.23.31.6. BRAT Rdz 4.32. Mt 7. J 20.27. Pwt 2. Bóg jest miłością 1J 4. J 14.2.3.32. J 14. J 1. Rdz 4.3. Dz 14.1-5. Ps 100.3.14. Ap 1.16n. 2Kor 4. Kpł 10. Mk 12. Za 2. Rz 5. Ps 107. Ps 69.25. J 16.19. Pwt 1. Ps 15. NOWY TESTAMENT J 1.3. Prz 24. 1Tes 1. CHWAŁA BOŻA NA OBLICZU CHRYSTUSA Rz 8.6.10. Rz 4. Ap 21. Rz 3.30.16. Iz 26. Ps 118.18. J 5. Hbr 1.10. Rt 4. Żyd Hbr 1.11. Kol 2.4. J 1.1.13.26. STARY TESTAMENT KU POWSZECHNEMU BRATERSTWU Na początku Dz 17.19.21.4nn.7. Iz 33. J 3. OBJAWIENIE BOGA PRAWDZIWEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1. BÓG PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA Rz 15.21. 1Krl 20.9.18. Wj 34. Iz 60.21. Ga 4.32.15.9.9. Iz 21.21-25.11.34. który szuka Boga po omacku Dz 17.18. 1J 8. Kol 1. Ap 3.8n.12n. Iz 22. Rz 1. Dz 2.17.36-39.51.16.2.1-11.19.24.1. J 14.6n. Ef 1. Dz 2.4. Za 8. J 10. Pwt 6.18.13.31. J 14.8.18.19. Mt 25.21n. Mt 6.18. Rdz 1-2.19. Am 1.27.16.32. Rz 1.

8.24.6n.22.40.19.9-12. Iz 63.19-23. 1J 2.6-10. Mt 12.6.4nn.2-6. Iz 66.10. Iz 49.7.18nn. Hi 6. 1Kor 14. BUDOWAĆ BUDOWANIE DAWNEGO IZRAELA Zakładanie rodziny i wznoszenie budowli Rdz 8. 1Kor 12.9.2.38. 1Krl 12. Budować i burzyć Pwt 14. Jr 12. Ciało. 1Krl 11. Mt 25. Społeczność braci w Chrystusie Mt 5.10.Kpł 19.7.11. 1Kor 8. Prz 17.2n.15. Rdz 30.1-8. Iz 44.3. Mt 21. Rdz 2.25-32. Hbr 2. Jr 1. Jr 31. J 2.10.1. Mt 28.28-32.47.3nn. Rdz 3.1n. 1Kor 3. Jr 31. 1J 3.11-15. So 2.6.2-4.11.17.46-50. J 1.4.17n. Jr 12. Hi 19. Ga 3. Rdz 11. Rdz 33.12-27. 2Kor 8-9.19-21. Ap 19.16. Am 3.11. NOWY TESTAMENT WSZYSCY BRAĆMI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Pierworodny między wielu braćmi Rz 8. 1Kor 3.14-21. Jr 24. Prz 19.17. Rdz 45. Ku pojednaniu skłóconych braci Ps 133.1. Dz 14.2. 2Kor 10. Jr 42.17. Rdz 38.7.12. Iz 30. Rdz 9.12. Rz 14. Iz 28. które się buduje Ef 4. Jr 11. Jr 31. Mt 21.18.18. 1Kor 9.12.17. Jr 1. Jr 24. Oz 2.21-26. Ps 127.2. 2Kor 12. Syr 25.12-16.9n. 1Kor 3. Am 1.13. 1P 2.22n.16.38.26. Miłość braterska 1P 1. Lb 20. Mi 7.8.11-18. Iz 9. Rdz 16.10-15. Mt 5.18nn.1-4.11.11. Rz 8.20. 2Kor 13.1.13. Ef 4. Iz 2.8. Rz 15. Za 6.7-29.9. którzy budują Ef 2. Ga 2. Iz 58.31n. Rdz 13.3. Pwt 25.1-9. Iz 11. Nowa budowla Ap 21.18. Iz 7. Ef 4.18n.15.12-14. Syr 7.14-17. Mi 2.10.20.19-22.16.1. NOWY FUNDAMENT Iz 28.12. BURZA . Jr 7. Oz 4.10. Ap 12. J 1. 1P 5. Mt 21.15nn. Mt 18. Łk 22.22. 1J 3. Jr 24. Jr 3.11. Kol 2.3.1-9. 2Sm 7.6. Rz 15. Jud 1. Ag 1.6. Jr 9.19. Za 9.26. Prz 18.17.22.4n. Pwt 23. Ps 69. Łk 15.3. Jr 30. Ml 2.20. Ef 2. Ap 21.2.44n.12. Ga 5.11.13nn.10. Ps 118.17. Ci.9.19.15. Pwt 15. J 3.29.26.8. Rdz 9.9.8. Iz 2.8.15n.13. Ez 37.18.18. 2Kor 11.13.10.28. Za 4. Ku braterstwu doskonałemu 1Kor 5. Za 7. BUDOWANIE CIAŁA CHRYSTUSA Zbuduję kościół mój Mt 16.29. Dz 28. J 20.13n. Kol 1.10-17. 1Kor 3.4. 1Tes 5. Ap 21.5-10. Rdz 4.1. Rdz 33.10.11-16.

5-6.5n.11-12. Ha 2.44. Dz 19.7-10.2-5.7. Syr 27.1.1. Iz 33. 1Kor 12.4. Am 5. ODCZUCIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO 1Krl 22.19n.10.5. Dz 7.34. 1Kor 14.12. Dz 21. CHARYZMATY W KOŚCIELE 1Kor 12-14.34-38. Prz 23. Burza wyrazem gniewu Bożego 1Krl 18. 1P 4. Dz 8.28.1. 1Kor 12.3. Ef 4.39nn.1-6.17.23.12.1-4.10. Ne 5.17. Rz 8.8.16. Ps 10. Zasady korzystania z charyzmatów 1J 4. Wj 20.8nn.32.2. Iz 5.3. Koh 4. 1Kor 12.16-19.29-37. 2Krl 4. Rz 5.26n.23.5. Dz 2.23. Am 8. Lb 11.6. 1Kor 12.19. Ps 135. Pwt 5. Syr 14.5nn. Ps 77.27nn.8-11.6. Rz 8. Ez 1. 2Kor 12. Wj 19. Dz 2. Rdz 3.26-38. Ga 2. 1Kor 12. Tt 2.6. 1Kor 14. Ap 8.20. 1Kor 12.4nn.15-21. Hi 38.3.4n.8-4. J 12. Mi 2.1-25. Dz 6. W Dziejach Apostolskich Dz 2.3. 1Kor 12.10n.Interpretacja pogańska Ps 18. Wj 20. Dz 8. Pwt 8. 1Kor 10. Mi 3.11.6-16. Sdz 5. Jr 22. 1Kor 2.8n.21.6.4.2. Dz 11.29. 1Sm 8.7.6.28. Mk 3.7.12.11.13n.4. 1Kor 12.15. Ga 3. 1Kor 14. Łk 9.54n. Hi 36. 1Tm 1. Burza jako oznaka majestatu Bożego Jr 51. CHCIWOŚĆ STARY TESTAMENT Przejawy i skutki Syr 26. 1Kor 1. Dz 10. Rz 6.6. 1Tm 4. 1P 4. Ez 22. Ez 36. CHARYZMATY Rdz 11. Iz 11.14. Jedność i różnorodność charyzmatów 1Kor 12.11. Ap 16.15.11-17. Ef 4.55. W Kościołach założonych przez Pawła 1Tes 1. .4. Mi 2. 1Kor 12.1.2.29nn.19-22.9.17. Mt 4. Koh 6. Dz 2. Ef 1. Prz 28. 1Tes 5. Dz 4. Iz 1.31.19.16.27. Ps 18. Ef 4.10. Iz 30.29-27. Religijne znaczenie chciwości Ez 34. Ez 3.11.11-12.11nn.3.1-5.33.17. 1Krl 21.15. Podział charyzmatów 1Kor 12. Rz 12. Ps 29.13-34.2.7. Dz 13.18. Dz 2. 1Kor 14.1nn. Iz 5.27n. Ez 10. 1Tes 5.15n. Ap 10. Pwt 24. 1P 4.3-16. 1Kor 12.4. Ef 4. 1Krl 18.8.5.5.31-14. Prz 27. Am 2.11-12.6.28.1. Hi 38. 1Kor 14. Wj 9.13. 1Krl 19. Wj 22. Ap 4. Ha 3. Charyzmaty a władza kościelna 1J 4.5.1-4.6-16. Prz 28. Ap 11.8nn.23. Rdz 7.10-21. Mi 7.22. Dz 15.13. Lb 11. Jr 22.17.5. Iz 4.1n. Ps 97.4. Jl 3.16. Rz 5. 1Kor 14.3. 2Tm 1.8.28nn.6nn.24n. 1Tm 4. Dz 2.28-32.32.18.

1Kor 6. .10. 1Kor 5.25.37. Mt 11. Flp 2.42.6.19. CHOROBA-ULECZENIE 1Kor 11.11. Mt 6. 2Krl 4.14.2.15. Ps 39. Flp 4. Ps 80. Rdz 9. 1Krl 1.16. 1Tes 2.20.29.2-3.11.19. Znaczenie religijne Kol 3.3. Koh 12. Jk 5.5.21.16. Mt 14.21-24. J 6. Ef 2. Kpł 24. Ps 6.16-22.19. Lb 18.4.9-12. Tb 12.16-19.3. Tt 1.16.11.35.10n. J 6.1-6. Ps 38.15.3-5. 2Krl 19. CHLEB KTÓRYM JEST SŁOWO Am 8. Ps 78. Rz 1.22. Jr 5. J 13.12nn. J 6. Iz 55. Ps 41.1. Tb 4. CHLEB CODZIENNY W życiu potocznym Ps 42. 2Tm 2.23-26.15. 2Sm 4. 2Kor 11. Iz 1. J 6.1-8. Wj 12.9. 2Krn 3. Ps 102. 1Kor 9. 1Kor 9. Wj 12.5-9.7n.35-47.7.19. Kpł 2. Ez 18. Łk 20. Pwt 8.11.29. Rdz 14. Mt 6.22. Mk 4. Ef 5. Mt 4.11.18. Hi 19.10.47.21n.10.4. Hi 16. Iz 53.22. Mk 10. 2P 2.36.3.27.28-32.9.11.11n.11.29.4.12. Am 4.17.13. 2Kor 9. Pwt 28.11. Sdz 13.16. Łk 12. Prz 22. Wj 25. Kol 3. Mdr 7.17. Ez 4. ULECZENIE 2Krl 20. Łk 6. Ez 44.20-26.4.12. 1Kor 9. Łk 13n. Rz 1.9. Pwt 28.12. Lm 1.18. Ps 39.15.34. Prz 12.22. Hi 2.6.5. Tb 11.9n.1nn.8. 1Tm 3.2. Syr 24. Iz 30.6. Dz 20. Wj 23.25.5.5.3.17.48. Wj 23.12. 1Tes 2.19. J 12. Rdz 28.23-30. 1Kor 11. Łk 22.32n.30. Łk 11.25.16.14n.8. Ps 102. Wj 23.17. Wj 12. Mt 6. Rz 1.1-6. Rdz 2. 1Kor 10. 2P 3.25. Ps 88. Jr 8. Ef 5. Tt 1.11n.35.20. 2Sm 24.44. Rdz 27. Prz 4. ROLA CHLEBA W KULCIE 1Krl 7. Ps 91. Wj 12.11. Iz 58. Mt 15. 1Tes 4.7. Rdz 3. Ps 32.13. Syr 38.19. Łk 11. 2P 1. Prz 31. Jk 4. 1Kor 5. Mk 14. 1Tm 6. Iz 30.23. Mt 26. Ez 18.27nn.5n. Koh 9.30.2-6. Jr 31.42nn.15. 2Kor 12. Łk 12.15.6. Rdz 3. Hi 31. Rdz 18. Wj 4.19.34.5. Wj 12.2. Ef 4.8.1-4.3.7.12.23.12. Lm 2.49-58.16. 2Kor 6. Ps 37. Ga 5.7.4n.9-10.7.17. Mk 8. 1J 2. Łk 15-21. Rz 1.7. 2Kor 8. 2Tm 3. Wj 9. J 9. Dz 2.19. Prz 9.15nn. Łk 6. Kpł 23.3.24.14.NOWY TESTAMENT Przejawy i skutki Mk 7.6. Dz 20.17. Łk 11. CHLEB Ps 104.20. Mk 6. 1Kor 10.5.6-14. 2P 2.11.5.2. Mk 6. 1Tm 6.39.20. Wj 34. Syr 15.7. Łk 16. Tt 2. Tb 11.17.20.19-22. Chleb pierwocin Kpł 23. Ps 107. Wj 23. Ps 38.10.33-34.10-18. Łk 6. Chleb jako dar Boży Rdz 1. Pwt 34.5n.14.16. 1Tm 3. STARY TESTAMENT CHOROBA Ps 38. Mt 6. Kol 3.18. 2Kor 9. J 17.11.5. 1P 2. Mt 14. Jud 1.19-26.16.20. Wj 34.6. Rz 6.16n.5n.18.9.1. Ps 132.1-12.9. Łk 14. Pwt 28.11. Ps 39.17. Łk 16.

5.13. Mk 16.36. Za 2.4n.9.9-10.22-27.4.4. Dz 9.5.15-18.44-49. J 12.40. Mt 17. Ps 51.1n. Iz 65. Ps 102. Mt 8. Iz 25. Łk 24.14. 1Krn 21.17. Tt 2. Iz 53. 1Kor 12. Lb 12. 2Kor 12. 1Krl 14. Iz 35.15n. Mt 26. Łk 24.35.12-17.16. J 20. Mk 16. J 14. Łk 24. CHRZEST STARY TESTAMENT I JUDAIZM Funkcja oczyszczająca wody jest bardzo często uwydatniana w Starym Testamencie 1P 3. 2Krl 4. 2Krl 1. J 20.16-20.1.15. Ps 88. Dz 16. J 20.4. 1Kor 15.3. Judaizm z czasów po niewoli mnoży obmycia Mk 7.1. Mt 25.24-28. Mk 2.34. Ps 41.8.24. Wydarzenia i język.8n.10. Oz 6. Mt 8. Łk 24. Łk 17. J 21.5.9. Ap 22. Dz 18.1-9.1-9. APOSTOŁOWIE I KOŚCIÓŁ A CHOROBA Mt 11. rozpoznanie.55.1-12.16. 1Kor 12.10. Mt 9.9.2n.9. Łk 24.1. 1Kor 10.4. Tb 3. NOWY TESTAMENT JEZUS A CHOROBA J 9. Ga 4.3-19. Dz 27. J 20. Ez 47. Łk 6. Lb 19.11-18. Mt 28. którzy nie widzieli a uwierzyli.2.29. CHRZEST JANA .7. 1P 5. Mk 1.7.11-13n.9. Mk 6. Łk 24. Kpł 13. Rz 1.13.4n. J 20.14-18. J 21. Ani apokalipsa. Dz 9.48.41. 1Tm 3. Mt 28.35.18-37.5n. Pwt 23. Ga 1.22. Mt 9.49. 2Kor 1.45.14nn.19-20.7-10.28.4.37.9-11.1-13. Łk 24.26. Dz 28.16.1-23.16.3. J 1. Łk 24. Ga 1. Łk 2.13.8nn. Mk 16.64.9. 1J 3.13-35. Mt 28.9. Syr 38.2-6. Dz 14. Ez 36. Kpł 14.39.15n. Ukazanie się Pawłowi stanowi osobne zagadnienie Ga 1.2.4.16. J 20. Mk 10. 2Krl 8.20. J 20-21. Mk 16.10n. J 20.15. Mk 16.19.36. 2Krl 5.19. Dn 12. Łk 24. J 5.1. J 20. Mt 15. Mk 5. Mt 8. Pwt 32.23.12. Dz 26.6-10.19-26. 2Kor 4. Dz 1. 1Kor 15. Mk 16.49nn. Za 13.13.12. posłannictwo Łk 24.2. Mt 28.12.9.12.23.19-29. Rz 6.11. Joz 5.5. Ps 38.2nn.52.4.28. Mt 20.2. 1Krl 17. Hbr 9.17n.15. Łk 1.17.2-10. Mt 8. 2Krl 4. Dz 8. Dz 23. J 5. Mt 14. Łk 1. Dn 8. 2Krn 16. Mk 16.17.6. Łk 13.28. Mk 16.1nn.12n. J 9.1-5. Mk 9. J 20.24. Ps 6.9.33-50.17-24. Tt 3. Mt 28. Łk 24. Mt 11.1.32nn. Dz 7. Inicjatywa. Różnorodne ukazywania się Chrystusa 1Kor 15. Ps 38. Dz 3. Ps 51.12n. 1Kor 9. Wj 15.12n. Dz 9.25-29.17. Mt 23. Ps 88.8nn. Mt 28. Syr 38.7nn.11. Iz 53. Ga 1.21n.21.9nn.13. Mk 2. Dz 22. Kol 1.22. CHRYSTOFONIA Ukazywania się stanowią w Biblii Mt 1-2.16. Kol 3.34. Jk 5.28-30.17.18.Syr 38.15.20n. Dz 2. Mt 28.26. ani kronika.1-4. Za 3. Rdz 18. Łk 24.5. Szczęśliwi.

38-41. Kol 3. Wj 40. Ga 4.41. Ga 3.21-29. Mt 28. Dz 2.12n. Rz 10.7.17.5. Wj 34.50.10nn.5. CHWAŁA JAHWE Wielkie dzieła Boże Lb 14. Mt 3. Dz 8.38.5.29. Mk 16. Tt 2.3-9.9.13. Iz 6.13.46.3.8.8. Ag 2. J 3.8. Lb 22. 2Kor 4. Rz 6. Wj 16. Rz 8. Lb 16. Ez 39.6.43. Ez 9-11.39.11. Ef 2.22. Ef 4. Iz 17.38.18-21. Ef 2.23n.36. Iz 35. CHWAŁA CHRYSTUSA Hbr 1. Dz 10.11-22. Hi 29.21.5. Hbr 12. 2Kor 4. J 19. Iz 35.34n.30n. Wj 33.16. Ga 4.38. Rz 8.7. Iz 44.3.2.3. Hi 19.18n.16n.4. Dz 8. Iz 42. J 1.36nn.18-21. Ez 39. 1Kor 2.12.45. J 12.1-4. Dz 7. Dz 1. Wierność wymagana od ochrzczonego J 3.11.12nn.19.22. Dz 1. 2Krn 17.3n.4. 1Kor 6.6.17. Iz 62. Ps 97.2. Wj 29.22.38.1. Ga 6.21-29. Ba 5. 1Kor 12.1.16. Wj 24. Jr 48.14n. 1Krn 29.14.7.29. Dz 16. Dz 11.5.6.28. Ef 4.3n. Tt 3. J 9. Ef 4.1-17.19. Iz 8. CHRZEST JEZUSA Mt 3. Ps 62. Ef 5. Ez 11.14n. Ps 102. 1Krl 3. Pwt 5. Nawrócenie i wiara chrzczonego Dz 16. Dz 19.17.11.13.1n.24n. Iz 52. J 1.23. Ochrzczeni a trzy osoby Boskie Dz 2. Rdz 45. Ps 97.3. 1J 3. 1Sm 4. Łk 12. Ef 1.1n. 1Kor 6. Ez 36.16.2. Iz 21.22nn. CHRZEST CHRZEŚCIJANINA Chrzest w wodzie i Duchu Mt 3.19. 1Krl 8.38. 2Kor 3.9.11.13. Lb 14. 1P 1.4.25-32.1-6. Iz 60.21n.1-13. Lb 20. J 3. Mt 4. Chwała wielkanocna . 1Tes 2. Rz 8. Dz 10.10. Mt 6.1nn.2. Rz 13. Iz 49. 1P 5.17. Mt 24. Kpł 9.19.48. Ef 5.18.14.13n. Iz 61. Ef 2. Rz 8. Ha 2.9.6.13.2.1-25.11. UJEMNA OCENA LUDZKIEJ CHWAŁY Ps 49.23. Ps 51. Rz 10. Ap 21.4n.6.9. J 5.10.3. Kol 1. 1J 5.14.3nn.6. Łk 3.6-8. Iz 60.3. Prz 20.35. 1Kor 6.22n.18. Ga 3. Ukazywanie się chwały Jahwe Wj 16.1.40.27-28. Kpł 9. Ps 8.18.11. 2Kor 1. Kol 2.17. Wj 28. Ga 2.5. 1Kor 1. 1Kor 10.31. Chwała eschatologiczna Mk 8.30.1. Wj 14. Dz 19.6-8.21.7.10-14.34.3.Mt 3. Ps 29.20. 1P 3. Iz 66. Ps 73. Łk 3.30. Iz 40. Hbr 6. 2Kor 1.15.24. Ef 2. Mk 10.32.24.15nn.19.14.3. Łk 3. CHWAŁA CHWAŁA W OGÓLNOŚCI Rdz 13.5. Mt 28.16. Iz 16.6. Prz 29. Rz 6. Iz 62. Wj 28.26nn.9-14. Flp 1. Tt 3. Wj 29.7-9.1. Iz 11. Mt 25. 1Kor 6. 2Kor 3.44-48. 1P 5. Wj 40. Dz 11.18.5nn.2. 1Kor 15.33. Rz 6.17n. Ag 2.23nn.8-14. Iz 60.16. Ef 1.15.5. Mk 3.5n. Prz 3. Mk 1.22-25. Rz 8.29.30.

Ga 6. J 5.3.7. 1Tm 3.27. Syr 36.28n. Ef 5. Rdz 29. Jud 1. J 5.12.4. J 7.31.23. 1Kor 2.43. Flp 1.3n. Rdz 37.25.25-29. 1Kor 6. 1P 4.18. Mk 2.20.3. 1Kor 1.8. Flp 3. 1J 4.5. Rz 4. 2Kor 1. Rz 2. Rdz 2.44.3. 1Kor 15. J 13. .12. Honor chrześcijanina Rz 9. J 15.39.15. J 12. Mt 5.54. Ap 15. J 6.7.22.10.29.10.15n.9-11.7.34-36. OPIEWANIE CHWAŁY Ps 147.5.120.30. J 19. J 13.14.5. 2Kor 11. Kol 3.35.10.26.26. Ps 106.31. 1P 4. Kol 1. Łk 24. Ps 57. Hi 14. Kol 3. Ga 1. J 11. Mt 16. Ps 73.8n.5. Dz 2.1.24. Rdz 2.3n. J 12.18. Mk 13. 1Kor 6.23. Łk 9.6.15n.2. Ps 139.20nn. J 14. J 17. J 21.10. Ez 36.16.19.14. Ps 84.5.4.12.17.3. J 7.17.9. Dz 11. Ap 7.32-35.2.17. Syr 14.16. 2Kor 1.5.11. Osoba cielesna Rdz 6. Lb 27.9. 1J 2. Jk 1.41. J 17.14.11.16. Świat ciała Rdz 3.6. J 18.12. Dz 7.22. Dz 1.18. 2Tes 1. J 12.14n. Kol 2. Hbr 13.31. J 8. Syr 40. Iz 40.16. Łk 3. Ap 15.16. J 12.SARKS Stworzenie w obliczu Boga Godność ciała ludzkiego Hi 10. Ps 63. Ef 1.23.17. Jr 17.15.48.2.19. Jk 2.24.20.1. Rz 9.5. Dz 22. Ps 51. J 3.1nn. Dz 12. Ef 2. Flp 2. Rdz 2. Jud 1. Ps 145. Ef 6.50.26. Ps 119.24. 2Kor 5. Hbr 12. Dz 13. Ga 2. 2Kor 10. J 1.5. Hbr 12.19. Ga 4. 1Kor 6.25.6. Łk 24. 2Kor 10. 2J 7.24.28. 2Kor 1. Hbr 5.22nn.50. J 10. J 19.12.13. Ap 12.4. J 8.24.41.7-8. Hi 10. Grzeszna ufność pokładana w ciele Iz 31.14.22.22.1. Hbr 2. Ef 3. Koh 11.20. 2Kor 3.8. Łk 23.6. Lb 16.28. Grzesznik wobec Boga Jud 1.4. Chwała posługi ziemskiej i męka Chrystusa Łk 1. Jl 3. 1J 5. Ef 5. J 1. Rz 9. J 1.3n.16. J 1.4.53-58.10n. 1P 1.20.16.8.6n. Ps 136.21n. Ef 6.1.18. Hi 10.20.15.13. Koh 12.37nn. J 12. Jr 1.18. 1Kor 1.17n.1-3.Łk 24.2n.14. Rz 16. 2Kor 7. Rdz 2. Łk 2.22. Kol 2.40. Rz 1. J 17.27.55.9n.26.37. J 8. CIAŁO CIAŁO . 1J 4.5. Flp 3.11.12.1n.27.18.21.1. Dz 3. 2Mch 7. Koh 4. 1Kor 3.7. 1P 4.10n. Ps 38. Ps 57.21.26. Ps 119.22n. Koh 5.2.63. Ga 1. 2Kor 5.3.20.14. J 16. J 8.14.7.3. J 19. Prz 4. Rz 7.14. Chwała kościoła J 17. Ef 5. 2Kor 13. J 10. Rz 2.2.7. J 7.16. Ps 84.12nn.5. Mt 19. J 14.19. 2P 1. Ez 36. Powiązanie z ziemią Ez 10. 1Tm 3.2. Ap 19.3.5nn. Łk 2.15.47. Iz 52.20.1. Mt 26.5. Rz 1.18. J 6. 2Kor 4.24. Mt 16.1-3.25-27.14.

6.16. Ciało dla Pana 1Kor 6.14-16. Mt 4.4.22. Kol 2.28. Ciało Chrystusa Kol 1. Rz 8.4-5.4-17. 2Kor 5.10n. 1Kor 5.13.19. Ga 5. Flp 3. Ga 5. Rz 8.18.22.23. Rz 7.3. Ef 2. 1Kor 6.9nn.15.11. 1Kor 11.8.38.3.11.10.5.44. Flp 3. 1Kor 15. Hbr 10.21. Kol 1.3.1.24.21.21-31.10. Rz 8. Kol 1.13.11. Kol 2. Ef 5. J 1.25.15. 1Kor 6.21.33nn. 1P 2.42. Rz 8.15.11. Ga 3.18. Ciało Chrystusa czyli Kościół Kol 1. 2Kor 5.44.12. Ga 6. Rz 13. Kol 2. Rz 12.22.7. 1Kor 15. J 2. Kol 2. Ciało Chrześcijanina Rz 7.20n. Eucharystia w życiu Kościoła 1Kor 11. Rz 4.3. Mk 4.5. Mt 27. Rz 6. Śmierć fizyczna Jezusa Mt 26.19.2.3.18.15. 2Kor 5. Rz 8. Mt 27.8.17-20. 1Kor 6.11.24-26nn.16-17n.6.18. 1Kor 12.21. . Kol 1.12.3. Ga 3.SOMA 1Kor 12. Rz 8.19. 1Kor 3. 1Kor 15. Rz 7.21.40. Kol 3. Rz 6. Kol 2. Mk 14. Uchwalebnienie ciała Jezusa Łk 24.24.6.12.45.14. Kol 2. Dz 9. J 19. CIAŁO .13. Mt 27.19. Rz 7.50.4.24. CIAŁO CHRYSTUSA CIAŁO INDYWIDUALNE JEZUSA Jezus w swoim życiu cielesnym Rz 1.3. Rz 12.44.5.58nn. Rz 6.13-20.52.21.6. Flp 3.14. 1Kor 3. Rz 6. Ef 5.3. J 4. 1Kor 3.37. Ga 5.43. Kol 2. J 20. 1Kor 15.Grzeszne ciało i Duch świętości Ga 4.10.20. Ga 4.23. 1J 4. Rz 6. Flp 3.14-20. 1Kor 3. 1Kor 15. 1Kor 2. Kol 1.3.22.4. Ga 3.21-23. Rz 6. Rz 8.22. 1Kor 12. Rz 7. Ef 1. Ga 4.13n. 2J 7.24.13. Rz 1. Łk 17. 1Kor 7.3.39. 1Kor 15. 2Kor 5. 1Kor 3.18. Ciało w niewoli cielesności Rz 7. Ciało Chrystusa a nasze ciało 1Kor 6.2.16n. J 20.4. Kol 2.19.24. Kol 2. Ef 2. Łk 24.49. KOŚCIÓŁ JAKO CIAŁO CHRYSTUSA Członkowie jedynego Ciała 1Kor 10.13-30. 1Kor 6.26-27.17.16n. Ef 1.24. Ciało a cielesność Godność ciała 2Kor 4.6-8.30. Kol 2. Hbr 10. Ga 5. Rz 6. Flp 3.18-22. Ef 5. Kol 2. Kol 1. Kol 1.50.3.6-7. Kol 2. SAKRAMENT CIAŁA CHRYSTUSA To jest Ciało moje Hbr 10. Mt 27.24. Rz 9.12.18.14-27. 1Kor 15.58n.

Hi 4. Syr 40. Ps 44.18. Rdz 34. Syr 38. Tb 12.28-33.1.2. Ha 1. Ps 73. Hbr 11.13. Dn 4. 1Krl 8.10.22.10.31-38.14.1.19. Ha 3. Wj 21. Ps 65.15.1. Hi 10. Iz 53. Am 5. Hbr 12. Ml 2. Iz 49.8.18. Hi 14. który ucieka Jr 6.16.2. Ps 73.16. Mdr 4. Koh 11.22. Dn 4.17.18. Iz 33.6.19.6.9.6.21.9. Rdz 42. Łk 1. Hi 2. Ps 10. Syr 7. Iz 63. Iz 40.34.14. Prz 14. Hi 13.5. Hbr 5. Cień Izraela Ps 80. 2Mch 6. Iz 26.13.12.4. Ps 91. Hi 3. Rdz 48. Syr 17. Ps 38.23.3-6. Prz 4. Hi 12.32. Ps 39.1. Prz 3.14-19. Rdz 27. Hi 8. który ma władzę nad cieniem Jr 13. Hi 2.30-33. Ps 13.4. Lb 11.9.11.79. Ba 1. 2Krl 20.1n.4.1-9.21.14-18.15. .7-10. Ez 17.11n.10-19.4. Iz 45.2. Ha 1.20. Ps 107. Ps 121.1.5nn.2. CIERPIENIE 2Kor 12.16. Am 3. Jr 12. Jr 8. 2Sm 16. Iz 25.55. Prz 13. Ps 102.18.8.20. Hi 23. Hi 1.30. Iz 3.8. Koh 9. Lm 4. Jr 9. Ps 22. Lb 10.8. Hi 4. Rdz 50.15. Lb 9. Jr 11. Lb 9. Wj 23n.5. Iz 7.24.7. Koh 7.2. Wj 17. Pwt 8. Hi 42.5n.9nn. Ps 63. 2Sm 4.17nn.18. Hi 5. Rdz 3.1. Ps 17.17. CIERPIENIE JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Lm 2. Ten. Jon 4.35. Ocena cierpienia Hi 14. Lb 32.18-21.20. Dz 5. Rdz 3.4. Ps 14.26.21. Sdz 3.35. Rz 4. Iz 19.5nn. 1Krn 29.12-17.12. 2Mch 7. Rdz 22.1nn.7.16.10.13. Łk 1.4n.17.11nn.12. Iz 9.11. Ps 23. Jr 15. Ps 31. Sdz 9.34.9. Ps 88. Iz 57. 2Kor 7.1-27. Jr 15.22. Ps 144.15.3.13.10.6-9. Iz 32. Jk 1. Syr 31.13n. Mdr 3. Hi 16. Prz 11. Iz 51. Iz 53.7-10. Ps 6.25. Iz 29. Iz 30.14. 2Kor 8.1-6. Ps 49. Wj 8. Hi 21.11. Hi 8.15.12-28.2. Ba 5.24. Wj 40.1-6.1n.6. STARY TESTAMENT POWAGA CIERPIENIA Krzyk cierpienia Rdz 41. Mt 4. Rdz 12.22.5. Joz 7.7.2. Mt 4.20. Łk 9.4. Ps 37. Iz 61.12. 2Krn 32. Ps 44.2.26. Ps 41.18. Mdr 19. Joz 5.4. Mt 13. Koh 6.2.4.2.27. Jr 9.1.13.6-13.7. Cień Boga Oz 4. Ez 31. Mroki i cień śmierci Iz 9. Mdr 5. OPIEKUŃCZA OBECNOŚĆ Cienie ziemskie Hi 40. Dn 4. J 3. Prz 3. TAJEMNICA CIERPIENIA Ps 73.2.31.16-23.17-20.7. Ez 31. Ml 3. 2Krn 31.10.9. Koh 3.22.8. Lb 21.19. Iz 4.2-4.8.7nn.22.11.7.17n.13. Ps 73. Ps 57.1-6.5. Pnp 2.CIEŃ ZAPOWIEDŹ ŚMIERCI Cień. Hi 38. Koh 3.2. Jr 8. Ps 107. Wj 14.1-15. Rdz 22. Jr 12.

35. Dz 3. 1Kor 13. 2Tes 3.32.10.3nn. 1Kor 10.8-14.10-12. Hbr 12.28. Łk 24.4. Mk 14. 2Kor 12. J 12.6.11.15. Flp 1. Jezus Chrystus zwycięża cierpienia Mt 11.55. CIERPLIWOŚĆ CZŁOWIEKA Wobec Boga Dn 12. Koh 7.14. Cierpieć z Chrystusem Ga 2.10.31n.22. Ps 130. Łk 13.44. Rz 2. Rz 9. 2Tm 2. Mt 23.18.52. Jk 5. Ps 103.14. 2Kor 4.31.17. Jk 5. Łk 7. 2P 3.24. J 11. Rz 15. Hbr 6.25.26.5.36n. Kol 3. Łk 9. Łk 10. Hbr 3. Prz 25. 2Kor 11. Dn 12. Mt 17.17. Ps 5.10. J 11. Rz 5.23-35.Iz 52. 1Tes 5. Mt 24. CNOTY I WADY .15. Flp 3. J 11.12. Rz 8.8nn.17.4. Mt 5. 1Tm 4.20.7-4. Kol 1. CIERPIENIA UCZNIÓW 1Tes 4.4. Jk 1.3. Mt 5. 2Kor 7. Hbr 11. Dz 14. Syr 18.6.20.13.36. Mt 20. Ps 25. Mt 10.5. Łk 4.35-40. Jk 5.7.18.1.41.12n.7-8. J 15.8. Mt 11. Nowy Testament Łk 9. Dz 3.11.12. J 14. Ga 5.27. Dz 8.10.29.32.22. Mt 15.33. J 12.33n.1-10. J 15.15. J 11. Łk 12.11.3. 1Kor 12. J 1.22. Ap 7.1n.10. Ap 21. Łk 13.18. Mt 12.11n.8. Iz 25.21.45.5.10. 2Kor 4. Wj 34.52. J 17. 1P 3.8.26. Mt 18.42-45.1.32. J 9. CIERPIENIE SYNA CZŁOWIECZEGO Iz 53.16.12. CIERPLWOŚĆ Ef 5.24.22-23. Hbr 5.18n. Iz 53.13.21. Łk 2. Mt 32. J 11. Mt 10. Mk 16.18. Apostołowie 2P 3.46.11. Łk 15.17.14.20. Ap 3.10.23-27. Łk 9. Łk 17. Hbr 3. Rz 5.41.14.3. Kol 1. Hbr 12.4.28n. 2Kor 1. Rz 12.12.13. Syr 2. Mt 5.19.21. Iz 53.21.23.17. Mt 23.9.45. CIERPLIWOŚĆ BOŻA Stary Testament Rdz 3.10.2. J 11.31-33. 1P 4. Łk 8. 2Kor 1. Mt 14.3.5.4. Łk 22.5. Dz 9. Flp 3.8. Mt 8.22nn.6-9. Mt 5.3-12. Jl 2. Dz 14.18. Mt 18.37. Ap 2. Jon 4.2nn.17. Mk 8.15. Hbr 6.34.12.23-25. NOWY TESTAMENT JEZUS A CIERPIENIE LUDZI Mt 9.1-2n. Łk 19. Mt 17. Aby wejść do chwały razem z Chrystusem Rz 8. Braciom Prz 16.5.1n.13n. Lb 14. Dz 5.11.13. 2Kor 6. Hbr 2. Jezus Chrystus błogosławi cierpienie Hbr 3. Mt 25. 1Tm 6. Ef 4.13n.4. Mk 13.4.1.2.29. Mt 27. 2Kor 4. Iz 55. 2Tm 3. Jk 1.25n.

Mk 7. J 15. 2Krl 6.14n.5. Mt 17.4. Łk 13. Ps 145. Iz 65. Pwt 8.12n. 1Krl 18. Wj 7. Ez 11. Ps 106.1.10. Ps 95. Iz 55.58. CUD Jr 31. 2Tes 2.29.13.8.3nn. Mdr 16.1-5.4.2.5. Rdz 3.29nn.9n.22nn.1-5. Syr 25. Mk 13. Łk 1. Pwt 18. Iz 65.35.20.14.17. Łk 22.2. Rz 4.7. Mdr 8.39-54.22-24.26. Mk 7.1n. Lb 14. Syr 36. Ps 77.45. J 15.4n. Ps 106. Wj 34.3.18-22. Pwt 7. Mi 6.26. Pwt 8. Mt 14. 1Kor 1. Pwt 30.21. Ps 37. 1P 2. Mt 11. Syr 26.7. Pwt 6. Kol 3. Mt 28. Ga 5. 1Krl 18. Mk 2.33.13.36nn. Stosunek cudu do wiary Ps 105. 2Krl 17. J 1.10. Ap 20.6.19n.8.14-18.3. Pwt 8. Rz 5. Ps 51.20.20n. Rdz 5.29n.11nn.30.20. Wj 15. Kol 1. Jr 7.5. Mk 1.46.6.11.18.9-21.20.23.16n.19. Mk 9. Ga 5.16. Oz 4.29. Rz 12.17n.3. Wj 19. Pwt 6.2-5. Kpł 10.8.22.22.54. Kol 3. Cuda Jezusa jako skuteczne znaki zbawienia mesjańskiego. Ps 106.5-9. Iz 37. 1J 2.7n. Mt 21.48n.31. Wj 15.44.27.1. J 11.1-4. Mt 27.53. Łk 1. Ef 3. Pwt 4. Mt 11.26.1. Mt 10. Mk 7.6. Ps 77.8.44n.2-6.29. Źródło cnoty i wady.1.7-14. Prz 6. Wj 32. 2Krl 2. Mt 14. Ps 145.6. Jr 31. Rdz 6. 1Tm 4. Mt 5.5-12.2-3. Mt 8.7.9.6. Ps 111. Syr 1.3. Wj 15. Wj 15. Mt 18. 2Krl 1. Ez 12. 1Tes 5. Ps 89. Mk 2. Jr 44.15.20-23.3. Wj 4. Lb 16.21. Mk 6. Wj 7. Łk 21. Mt 4. Ps 77.3. Mt 13.22.22.16-19.3.8.25nn. Ps 106.18. Rdz 18.11. J 14. Mt 20. Ap 13.34. Pwt 10. Łk 4. Mt 7.16.10nn. Rz 1. 1P 3.11. Pwt 4. Ef 4.8.7n.12.2. Hbr 2. Wj 15.10.41. J 10.37.26n.12. Łk 22.5. Mk 11. 1Tm 1.10-13.28.13. 1Krl 18.12-15. Ps 107.5n.8.9. Mt 5.5. Łk 4.20.15. Flp 4.1-7. Ps 78.7n.13. Mt 15. Rz 5. Wj 17. Iz 8. Łk 23.21n. Ps 105. 1Kor 6.2. Iz 7.1-11.4n.13.2. 1Tes 1.9.13.5. Łk 5.9.11.16-21. Mk 8. Mt 12. Ez 36. Łk 24.49.11nn. Rdz 6.3. Iz 63. CUD W STARYM TESTAMENCIE Fakty. Iz 11.9. .19. 1Kor 13.11. Ps 107. J 13.2. Pwt 13. J 14.43. Syr 18. Ef 6.2.12. Mt 8.30.8. Dz 2.7. 1Tm 6. Wj 16. 1P 4. Pwt 11.4n.21.9-16. Związek cnót i katalog wad.34. Łk 13.34n. 2Krl 31.18nn.16-19. Kpł 10. Mt 8. Joz 24. Mk 1. Iz 20. Ps 106.13. Mt 8. Wj 10. Iz 43. J 16.41. Ps 1.5. Joz 24. Dz 1.36. Lb 14. Mt 8. Mk 5.24.12.42.9. Iz 38. Mt 15.14n.22.34-35. W ŻYCIU JEZUSA Fakty.17. Łk 16. J 5. Mk 11. 1Krl 15. Ps 14. Mt 4. Łk 7. Mt 13.36.19. Cud jako skuteczny znak Boży . Łk 11.3.17. Łk 14. Ps 65.23nn. Iz 38. J 13.24-27.27n.22n. Mt 11.23n. Rdz 15. Mt 9.17.36n.13. Mt 16. 2Tm 3. Ps 86.19n. J 14. Wj 19.38nn.11. Syr 2.Natura cnoty i wady.5.33.14. Iz 37. Pwt 6.25.7.32. Mk 8.2-7. Mk 3.1.9.10.8. Łk 4.16.17.8nn.18n. J 9. Mt 11.1-5.36nn.36n. Mt 13.

Syr 9. CUDZOŁÓSTWO Małżeństwo a cudzołóstwo.20-28.10. J 9.39. Mt 4. Dz 2. J 19. J 15. J 14. Mk 10. J 6.2n.14n. 1P 2.20n. Hbr 11.5.5.16.17nn. J 4.1-11.19. Mk 8.19.20.2. Pwt 22. Mt 14.14. Kpł 20. Mt 28. CZAS Rdz 1. Wj 20. Kol 1.15-19.15. J 10.7.10. Iz 54.9.1. 1J 5.22.38. J 3. .7.7.9-24. J 4. Oz 4. Rz 1.43n.4.14.7. J 14.24.11. Kpł 18.8nn.6. Mt 19. J 17. Mk 9.33. J 6. J 17. Mt 16. J 12.16. Oz 2. Mk 16.6n. 1Kor 12. Ewangelia w świetle Wielkanocy. J 11.5n.28. J 16. Ap 21. J 11. Cuda a wiara.29n. J 7. Rdz 18.36.5.5. Ez 23.9. J 20. Jr 7.28. Mt 12.4.37n.52. J 6.11.16. 1Kor 15. J 11.23.43.16. Syr 23.4. J 9.40. J 20.28. Mk 3. Jk 5. Łk 9.9.16nn. Ml 2. Rz 4.6.18.21n.14n.37-43.1. J 5.14-21. Wj 20. Mt 5.58.21. 1Tes 2.3.21n. Mt 28.33. Mt 19. Dz 6. J 2.49n. Łk 1.35-38.39.5.30n.14-29. J 7.36.28n. Ef 2. Przymierze a cudzołóstwo. J 13. Dz 13.8.23n.50. Mt 17.20.19.6.32. Łk 24. Pwt 21. Mk 1. Mt 27. Mt 5.37.25.49. Dz 18.36.13nn.13.17n.27.48. Mt 12. Kpł 16. 2Kor 12.3. Jk 4. 1Kor 2. J 5. Wj 20. J 11. 2Kor 5. J 11.11.12. Pwt 5. Ap 22. Mt 21.19. Prz 23.34. J 8. Iz 57. Mk 6. 1Kor 6.19-24.3.20. Rz 8. Jr 5. Jr 13. J 20. Mt 16.15.21.14. J 2.Łk 10.29.11.48n. 1Krn 29.17.16. Ezd 9-10.15. Rdz 18. Lb 21. Prz 5. Mt 12. Pwt 17.15. J 15.13.36.24-29.31n. CUDZOZIEMIEC Prz 5. J 5.16. 1Kor 2.9n. Ml 3.14.4.12.17. J 6.11. Dz 10. Iz 54.15.1.29. J 5.35.3n. Dz 13.47n.2.11.38. J 12. 1Tes 1.10.37.4. J 10. Ne 10.16.2-12.13.3. Lb 14. Rz 15. J 5.5.49n. Mk 9. Dz 3. Czas Ducha Świętego.32.4. Wj 12. Dz 8.35.2. Mt 18. J 2. W KOŚCIELE Fakty.27. J 9.15. 2Krl 4. J 7.7.39.2-9. Dz 3. Sdz 19.22. Dz 2. J 3.2. J 3. Oz 2.36. 1Kor 13.52. J 7. IZRAEL JAKO OBCY NA ZIEMI Rdz 12. Hbr 13. J 9.40.23nn. Łk 5.3.22. Dz 10. J 6. Mk 3. Ez 47.41. Ps 119. J 12.4. Kpł 20. Kpł 19. J 14.20.22-26.4-12. Mt 23. Mk 10. J 7. J 7.41n.24. Ps 15.12.19. J 10.14. J 1.18.1. Mt 13. J 12.4. Ps 39. J 14.13nn.30n.27n.11.22n.34. Kpł 24. Mt 16. Prz 6. Jk 5. J 2.26.18. J 3. IZRAEL I CUDZOZIEMCY OSIADLI Wj 22. J 12. Dz 3. Mk 5. J 12. Am 9. J 9. J 4.54. J 4.26. Oz 2.25.17.11. Mt 5. Hbr 2. Iz 56. Mk 16. Rdz 2.4. Pwt 1. Syr 9.9.8.22.9. Hbr 11.6.31. Rz 13.31.3-7. Wj 23. Mt 10.1-11. J 9.12.38. J 12. J 13.

15nn.40. Rdz 2. J 16. Ap 1.16. Rz 8. Jr 29.16.10.7-4. Wj 12.7-8. Ps 74. Kpł 23. Dz 17. CZAS HISTORYCZNY Cykle kosmiczne i czas historyczny. Ps 90. Mk 4.11.3-8. STARY TESTAMENT CZAS KOSMICZNY Miary czasu. Wj 34.26-29. Rdz 15. 2Kor 6. J 2. Ps 90.13.6nn. Hbr 3. Pwt 16.13.20nn. Ga 4. KRES CZASU Początek i koniec. Sakralizacja czasu.1. Czym będzie kres czasów. Hbr 9. Dn 9. Am 5.25.1.22. . Ef 2.12.16.10n.23.17.29nn. 1Kor 16. Czas Jezusa jako pełnia czasów. Prz 8. Wj 12.43.55. Iz 2. Łk 2. Wj 23.1-8.7. Ga 4. Czas i wieczność. Oz 2. Kpł 23. Rdz 5.22. 1Kor 5. Tt 2. Kpł 23. 1Mch 1.6.23. Dz 1.12. Wj 34. Łk 21.1. Iz 8. Ap 5. Rdz 1. Rdz 2.1.28n.10. Iz 2.2.11.36-59. Mt 2.4.10. NOWY TESTAMENT JEZUS I CZAS Jezus żył w czasie historycznym. Syr 43. Kpł 23.8. Ez 46. Ap 16. Rdz 2. 1Mch 16. Rz 11. CZAS KOŚCIOŁA Przedłużenie eschatologii.13n.6nn. Łk 3. Ef 1.4. Rz 8. Łk 2. Dn 9.21.10. Dz 20.13.18-24. Rdz 5.18.34-43.23nn. Am 8. 1Mch 1. Wj 12.23. Ap 21.17.5-15. Kpł 25. Mk 9.11. Mk 8.17.12n. Ga 3.22. Wj 23. 1Kor 7.Na początku. Oz 2. Rz 6. 2Krl 16.11.13. Koh 1. Wj 23. Mt 28.1. Rz 3.44.5.1. Łk 4. Syr 43. Wj 12.2.13. Joz 5.2.2.22. Pwt 26. Iz 9. 1Mch 1. Koh 3.4. Kpł 25.5.24. Łk 19. 1Mch 1.15.22. Lb 28.39. Ps 102. Mk 1.10nn.9. Iz 6.8.52. Iz 65.15. 1Mch 14.4. Kol 1.5.2. Mt 16.12. Ap 21. Rdz 8. Pwt 14.30.40.25-26. Iz 11.1n.1nn. Am 1. Znaczenie czasu Kościoła.10. Koh 3. Iz 61.1nn. Iz 1.2. 1Tm 6.15. Hi 38. J 17. Sakralizacja czasu historycznego.21.15.14.4.13n.33n.31. Dn 7.7.1.26n. Rz 1.1-9.19n. Sakralizacja czasu Kościoła. Rdz 1. Dz 1.4.31. Pwt 16. Dz 1. Ps 89.1.14. Dn 11. DOPEŁNIENIE CZASÓW Eschatologia chrześcijańska.1. Ap 1. Mk 10.7. 1Kor 10. Dn 2.43. 1Sm 20. Kiedy nadejdzie koniec. 1Mch 4.1.10.12.

Rdz 1.21. Ps 25. Adam niebieski.77.2. J 5.31.15-18.7.27. Syr 5. Pwt 4.4.26. 2Tes 2. Ps 79.38. Łk 15. Ga 5.10.78. Ps 111. Mdr 11. Flm 1. Łk 1.5.15. 2Tes 2. Jl 2. Rz 8.16.8.34.30. 1Kor 15. Rdz 11. Dn 9. Rz 6.11n.7. Dz 1. Ps 112.11-12. Wj 34.12.3. Ef 4. Ne 9.13. Rz 7. Syr 28.24-28.18. Mdr 7.10.9. Łk 7. Łk 1. Ps 119. Prz 11. 1Kor 2. Ps 119.5-13. Rz 12.10. Lm 3.32.5. Iz 66. Iz 63.4-7. Ne 9. Czułość Boża ujawnia się w chrześcijaninie i przez niego. Flp 2. Jon 4.19. 2Krn 30.26nn.10.15.11. Wreszcie stworzenie. Rz 7. Jr 31.17. Kol 1.13. Rz 10. Ne 9. 1Kor 7. Rdz 5.29.20. Rdz 3.4-7. Dn 9. Ef 4.18.1nn.3.26. Kol 1. Ps 145.13. Ef 2. Ga 3. Rz 12.3.2. Czułość Boga.4-6.44. Rz 8. Ps 131. Ps 51. Mdr 15. Ps 78.7.3. Kol 1.22. Rdz 4.17.16. Ps 86. Hbr 1.33. Za 1. CZUŁOŚĆ 1Krl 3.41. J 19. Prz 3. 1Kor 7. Rdz 3. 1Tes 5. Ps 22.16n. Ne 9.31.15.1nn.16.5.6.18-30.8. Iz 11. Rdz 3. Rdz 3.31.1. Ps 103. Nowy człowiek.11. Iz 55. Mk 6.4.12. Iz 54. Iz 53. Ps 103.3. Iz 52. Syr 51.20.30. Ne 9. Iz 53.16-25. Mk 1.7. CZŁOWIEK NA OBRAZ BOGA Adam ziemski.34.1. Rz 8.50.3. Rdz 2.30. Ef 2. Rdz 1. Iz 53.34. Mk 8.4n.27.6-11.29. Mt 20. Rdz 3.20.9. Syr 2.18.13. Mk 13.29.14.2.4-7. Hbr 1. Łk 23.21. Mt 24. PRZEZ OBRAZ ZNIEKSZTAŁCONY Adam grzesznik. 2Kor 4. 1Tm 2. J 11. Kol 2. Iz 53. 2Kor 3. 1Kor 15.18. Rdz 1.32.1-7.17.5. Iz 42. Tt 3.18.34. Czułość Boża w Chrystusie i przez Chrystusa. Ef 1.4n. Ez 34. J 5. Ap 3. J 5. 1P 1.7. Rdz 3.7. Ps 116. 2Kor 1.23. Iz 50.18nn.7.9. Lm 3.5-13. Rz 13.9.21. Rdz 3. Ap 6-19.8. .6-9. 2Mch 7. Za 7. Rz 1. J 14.3. Rdz 43. Sługa Boży. Ps 77.Gdy przyjdzie koniec.3n. Oz 2. Kol 1.16. Flp 1.14nn.9. Iz 49.26.14.156.19n.9. Syr 18.45.43. Iz 53. Ps 145.5.10. Ga 4. J 4.19n.3. NA PODOBIEŃSTWO CHRYSTUSA Uległość w wierze w Jezusa Chrystusa. J 6. Rdz 5.1-9. Oz 11. Rz 8. Flp 3.22n.15. Rdz 2. Rz 2. Ps 112. Pwt 30.8.5.2. Iz 9. 1Kor 15.13.9.1-3.49.3. Ba 2.3. Kol 3.5.28n.20. 1Kor 15.8.4. Iz 63.6. Rz 8.19. Prymat Chrystusa. 2Kor 5.13. Rz 14.24.3-12.11.28. Iz 49.

Rz 4. . Łk 6. Mt 25.24n.3. So 3. Szacunek dla świętej społeczności. Rz 13. 1P 3.34.6n. U mędrców. J 13. Ps 51.1. Wj 29. Hi 16. Ez 36. Rz 16. Dz 10.3.23.23-35.15.3n. Kol 4. Ps 73.34nn. Kpł 16. Ps 18. Przejście z płaszczyzny obrzędowej do porządku zbawienia duchowego.13nn. Pwt 23.10.6n.9. Ez 36.13n.11-14.13.25. Hi 9. CZUWANIE JAKO SPĘDZANIE NOCY NA MODLITWIE Ef 6.9. 1J 1.5. Kpł 15.24.28.12.1. Iz 35. 1Sm 21. Hi 11. Mt 5.17n.36.17. Dz 11. Kpł 11. Ps 18. Iz 1. Mk 13. Łk 10.8. Ef 6. Kpł 19. NAUKA APOSTOŁÓW Wzniesienie się ponad podziały na to co czyste i na to co nieczyste. Wj 19.42.13.21.16-23. Lb 19.1-5.1n.25. Łk 21. Hi 11. Jr 7.1.15.21nn.14n.5nn. Mk 7.8. Ef 6.3. 1Kor 16. 1J 3.25n. W najwcześniejszych listach Pawła.20.18. Tb 3.17. Iz 6.5.10. Joz 6. Łk 9.4.14. 1P 5. Kpł 13-14.24nn. Ps 51. Mt 23. Obrzędy oczyszczenia.21n. Ps 24.14. Kpł 17.33.38.4.30n.10nn.14-32. Iz 66. Prz 8.9.6-13. Łk 15.9. Dz 20.9. Kol 2.3.15nn. Kpł 11. W Apokalipsie nauka. Dz 10.Kol 3.10.17. W Psalmach.31. Rz 3. Mk 1. CZYSTY STARY TESTAMENT CZYSTOŚĆ KULTYCZNA Życie społeczności świętej. Mdr 14. Iz 52.43n.25n.4.7-9. Iz 52.10-20.42-43n.23nn. 2Sm 6.1-13. Mk 1. Kpł 12.27. 1Sm 21. Mk 14. Mk 7. Ef 5. Kpł 11. 1P 3. Mt 23. J 15.9. KU POJĘCIU CZYSTEJ MORALNOŚCI Prorocy. Ps 51.32. CZUWAĆ Mdr 16. Mt 24. Lb 19.8.8.11.7. Hbr 9. Ef 4. Mk 7.5n.15n. Hi 22. Ps 127. CZUWANIE JAKO GOTOWOŚĆ NA PRZYJĘCIE POWRACAJĄCEGO PANA W Ewangeliach synoptycznych.2. Mt 18.26. NOWY TESTAMENT CZYSTOŚĆ WEDŁUG EWANGELII Mk 7.3.15nn.12. Mk 2. CZUWANIE JAKO TRZYMANIE SIĘ NA BACZNOŚCI WOBEC CODZIENNYCH POKUS Mt 26. Kpł 11-16. Am 4.41. Łk 6. Ap 7.35n. Rz 14.6. Flp 2. Kol 4.30. 1J 3.15.28-31.22.1-8. 2Krl 23.37.14.11-14. Iz 29. Ga 4. Dz 15. 1Tes 5. 1Tes 5. Hi 4. Kpł 12. Mk 13.33-37. Oz 6. Ez 36. Prz 20.12.2. 2Krl 7.7nn. Łk 15. Kpł 21. Lb 19.2.

24.8.45nn.33.2.10.22.9. J 17. Kol 3. J 15. Mt 18.8.41.19. 2Sm 19. Mt 10.42. Dar bezzwrotny Łk 14.5. 1Sm 27. Rz 12.1-19.15n. Ne 12.5.10nn.10.17n. Pwt 29. 1Sm 30. Ne 12.10. Iz 13. Rdz 32. Bohater Izraela.4n.19.32. 2Sm 7.7-12.12nn. Iz 5. Iz 55. 2Sm 5. Mt 5. Jr 33.24. Pwt 4. 2Sm 3.23.18. 1Krl 1. J 13.13. Tt 1. Ps 147. Dz 13. J 6.5-9. Iz 34. Iz 13.16.13-16. Oz 3. Ne 9.6. Pwt 9. Mt 20.21-25. 1Krn 22.17.9.36. 2sm 23. 2Sm 7. 1Sm 19.12-16. Tb 14. Łk 22. Dz 8.13. 2Sm 16.16-24.9. 1J 3. Syr 12.1-7.3. 2Sm 15. Rdz 15. Iz 9. 2Sm 17.10.10.10. J 3. 2Sm 15. 1Sm 16. 1Sm 30. 1Sm 18.14.20-46.4.23.23.8.12-15. 1Tm 4. 2Sm 6. 2Sm 23. Mt 22. 1Tm 1. Pwt 32.9-12.25n.20.6. 1Sm 30. Dz 2. 1Kor 12.22.13.32-37. Iz 34.26nn.22. Ap 5. DAWID Syr 47.14nn.13-17. .42-45.28. 2Sm 5. Pwt 8.32n.16n. 1Tes 4.14-18. Łk 1. Wj 12. 2Tm 1.23.16n. Ne 9.5. Wj 23.8.7. Kol 6.23n. 2Sm 10-12.12nn. J 15. 1Krl 2. Mk 10. 2Sm 8.32. 2Kor 9. Am 6. 2Sm 8. Syr 24.1-9.14n. Rz 6.8-12. Jk 4. Iz 11.20n. Wybrany Boga. Pwt 26.5. Iz 9.16. Prz 19. Jr 24. 2Sm 5. J 15.18-29. 2Kor 8. 2Sm 4.1. 1Sm 24. Syn Dawida. 2Sm 7.5. Łk 18. 2Sm 6. Dary składane Bogu. Rz 5.1.51. Hbr 2.6.3n.1.1Kor 5. Dary dwustronne. 1J 3.7. Ps 132. Ps 89.10nn. Ez 36.24. Mesjasz. 1Sm 27.15. Ez 34. 1P 4. Dz 11. 1Sm 16. Mt 1.9.10. Dar Bogu w Jezusie Chrystusie. Ps 91.17-25. Kpł 4-5. 1Tm 5.7.1. DAR Jk 1. Pwt 11.2.8. 2Tm 2.14. 1Tm 3. DEMONY STARY TESTAMENT Pierwsze przebłyski wiary w demony.17.13. 2Kor 7. 1Sm 19.37n. Ps 105. 1Sm 18.15-21. Ap 22.16. 1Sm 26.6. Hbr 13.32. Ga 5.17.19.17.18.35. Rz 5. NOWY TESTAMENT J 4.17.3.26-31.2-11. J 6.5-8. Dar złożony Bogu w Jezusie Chrystusie.27. Ef 4. 2Sm 24. Joz 9.20nn. 1J 4.10. 1Sm 16.19. J 1. Mt 13. 1Sm 16.21-25.26.1. 2Sm 9-20. Ps 104.24-29. Jr 30. 1Sm 30.21.7n. Kpł 16. Tb 4. 1Sm 17.6. 1Krl 23-25. 1J 3. 1Sm 16. Ez 34. STARY TESTAMENT Dar Boży. Ez 34.15. Dz 20. Ps 89. Ha 3. Mdr 16. Flp 1. 2Sm 7. 1Krn 28.14.27. Flp 4. J 3.6-10.28-37. 2Sm 19.23. 1Sm 23.16.1-13.21-30.16.23n.13-14.7n.10n. Kpł 1.

Jr 31.1-20. Dz 13. 1Krl 21.11.33n. 1Tm 4. Tb 6. Mt 4. Jedynie "Jezus Chrystus nasz Pan". Rz 7.1. J 12. Mt 17. J 10.8.12-21.19. Rdz 38.14.18. Mk 1. 1Kor 12. Rz 7. Jr 7. J 8. Mk 7.13n.25-30. J 7. Ga 3.20n.25.38n.37.7. To prawda że Bóg już dał Prawo.7-10. Kpł 17. ZWYCIĘSTWO BOGA NAD ZŁEM 1J 5. Jr 20.9nn. Rz 3.16n. Dz 16. Mk 6.35.16.8nn. Mt 6.17.22.14.48n. Mt 12.15.20. Pwt 12.15-18.10nn.14-29.15-20.6. Mk 6.27.7. Demony ubóstwione. Tb 8. Koh 1.18-28. Rdz 6.3. Mt 12.19n. Rdz 6. Dz 19. Ez 36. Hi 23-24. Mk 1.20.35nn. Mt 19.16. Ps 28. Mk 1. Warunki związane z darami Bożymi Pwt 11.6.2Sm 24. Iz 5. Mk 3. Rz 7.9-18.8.26n.2. 1Kor 10. Am 5. Pwt 6. 2Krl 17. Oz 2.7. Za 3.19nn. Rdz 7.7-23.6.40. Pwt 32. Mk 10. Rdz 40.5.12n. Dz 19.3. DOBRO I ZŁO W ŚWIECIE Sdz 19.7. J 10.15.12nn. Pwt 13. Pwt 8.20. Mt 12. Łk 4. Tb 8. Ap 12. Ap 16.14.7. Iz 14.8-12. Flp 2. Łk 12.4.19. Mt 15. Rdz 6. Tb 6.7. Wj 18.18n. 2Krn 11. Pwt 13.7.7. Mk 1. Mt 12.23. Pwt 30. Mi 6. 1Kor 12.16.22nn.13.25-29.24. Tb 3.21-25.23-27.20nn. 2Krl 19. Mk 3.5nn.1nn. J 12. Mk 9.7-10.30. Jr 15.18. Dz 8.7. NOWY TESTAMENT Jezus jako zwycięzca szatana i demonów.1n. Rz 7. Ap 20.8.18n.9.24.15. 2Kor 12. Mk 9.31.7.9. Iz 1.7. Iz 65. Ga 3.2n. Mt 6.7.17-20.52. Pwt 4. Ez 28. Ps 73. .6-9. Ps 14.30. Rdz 6.11. Pwt 30. Mk 5.17.1nn.13n. Mk 16.27.1nn. Rdz 3.4-14. Łk 8. Pwt 13. 2P 2.14-24.31.17. Ap 9. Koh 5. Est 1.10.11nn. Pwt 11.12. Ps 96.11-19.8. J 8. Tb 6. 1J 5.28.15.16-19. Ps 106. Mt 7.34-39. Ps 22.25.17.3. J 7. Mt 17. Walka prowadzona przez Kościół. Iz 13.13.22. Armia szatańska.20.2. Dobrobyt niegodziwych i nieszczęścia sprawiedliwych Jr 12. Ba 4.2. J 8.18.6. Dobro człowieka Iz 7. J 14. Ap 20.20. Łk 13. Rz 7. Rdz 6.46.11. Ps 22.6.19n.7n. Jud 1. Jk 3. Ps 91. Ps 42.10-14.5. Rz 1. Iz 14. DOBRO I ZŁO Rdz 1. So 3. Mk 9. Koh 6.11. Ps 22. Dn 10.21.31.18nn. Pwt 8.14. Rt 3. Rdz 3. Mk 5.11-17.8. TYLKO BÓG JEST DOBRY Wj 3. Łk 4.1nn. Czy można mówić o dobru obiektywnym stworzeń Rdz 1.13n.23n. Rz 7. Ez 38-39.2. Rz 5. Rdz 3.4. Łk 10.3. Pwt 11.7-17.17n.13.8. Iz 53.15.

Owoce Ducha Świętego.
Hbr 2,12; Mt 7,11; Łk 11,13; Ga 5,22-25; Mt 5,16; 1Tm 6,18n; Tt 3,8;
Tt 3,14; Rz 12,21; Mt 19,21; Mt 10,38; Mt 16,24nn;
Zwycięstwo dobra nad złem.
Rz 5,4; Rz 8,18-25; Łk 12,33n; Hbr 9,11; Hbr 10,1; Hbr 11,1; Hbr 11,16;
Ap 21,1nn;
DOM
DOM DZIECI LUDZKICH
Dom rodzinny.
Prz 27,8; Syr 29,21; Rz 30,25; Mi 2,2; Wj 20,17; Syr 26,16; J 8,35;
Rdz 19,2; Dz 16,15; Pwt 20,5; 1Mch 3,56;
To co buduje i to co rujnuje.
Prz 14,1; Prz 31,10-31; Ps 127,1; Prz 17,13; Prz 14,1; Hi 4,19; Rz 25,8;
Ps 49,12; Ps 49,20; Koh 12,5nn; Ps 127; Pwt 28,30; Iz 65,21nn;
SYMBOLICZNY DOM BOGA
Dom Izraela i dom Dawida.
Joz 24,2; Rdz 12,1; Hbr 11,9; Hbr 11,13; Wj 40,34-38; Pwt 10,22; Wj 33,7;
Wj 33,9nn; Lb 12,7; Oz 8,1; Oz 9,15; Jr 12,7; Za 9,8; 2Sm 7,10; 2Sm 7,2;
2Sm 7,5nn; 2Sm 7,11-16;
Od domu z kamienia do świątyni niebieskiej.
1Krl 8,27; 1Krl 8,19nn; Jr 7,2-14; Ez 10,18; Ez 11,23; Ez 1; Ez 36,22-28;
Ez 37,15n; Ez 37,26nn; Ez 39,29; Ez 40-43;
Mieszkanie Boga maluczkich.
Iz 56,5nn; Mk 11,17; Iz 57,15; Iz 66,1n; Ps 15; Prz 8,31; Prz 9,1-6;
DUCHOWY DOM OJCA I JEGO DZIECI
1Kor 1,24; J 1,14; Łk 1,27; Łk 1,33; Łk 2,4; Łk 2,7; Łk 2,51; Łk 2,49;
J 2,16; Mk 11,17; Mk 13,1n; Mt 16,18; 1Tm 3,15; Łk 9,58; Łk 8,21;
Łk 5,29-32; Łk 19,5-10; Łk 7,36-50; Łk 10,38nn; Mk 10,29n; Łk 10,5n;
J 14,2-6; Hbr 3,3-6; Hbr 6,19n; Hbr 10,19nn; 2Kor 5,1n; 1Kor 15,53;
1Kor 3,9nn; 1P 2,4nn; Ef 2,18n; Ef 2,21n; Ap 21,22; Ap 21,3; Ap 21,7;
J 15,10;
DOPEŁNIĆ
1Krl 7,22; Dz 14,26;
STARY TESTAMENT
PERSPEKTYWY DOPEŁNIANIA SIĘ
Słowo Boże a Prawo.
Iz 55,11; Wj 20; Pwt 4,30n; Pwt 30,6nn; Ez 36,27;
Proroctwa.
Iz 48,3; Za 1,6; Ez 12,21-28; Pwt 18,22; 1Krl 8,24; 1Krn 36,21nn;
Ezd 1,1n;
Dopełnienie się czasów.
Łk 1,20; Jr 25,12; Ef 1,10; Ga 4,4; Mk 1,15;
NOWY TESTAMENT
WYKONAŁO SIĘ
J 19,28; J 19,30; Łk 12,50; Łk 18,31; Łk 22,37; Hbr 2,10; Hbr 5,8n;

2Kor 1,20; Hbr 3,1-6; Hbr 5,1-10; Hbr 7,11-28; Hbr 9,1-14; 2Sm 7,12n;
Łk 1,32n; J 18,36; Iz 53; 1P 2,24n; Dn 7,13n; Mt 26,64; Ps 110; Mt 26,64;
Ag 2,6-9; Iz 60,7; Iz 60,13; Mk 14,58; 1Kor 12,27;
Proroctwa.
Mt 5,17; Mt 7,12; Mt 22,40; Mt 3,15; J 15,13; Hbr 5,9; Hbr 10,14; J 17,4;
J 17,23; 1Kor 13,10; Rz 13,8-10; Ga 5,14; Rz 8,3; Rz 6,15; Kol 1,10n;
Jk 2,22; Ga 5,6; 1J 2,5; 1J 4,12; Ga 5,22n; J 15,5;
Prawo.
Mt 24,3; 1Kor 15,23n;
DOSKONAŁOŚĆ
Mt 5,48; Kpł 11,45; Kpł 19,2;
STARY TESTAMENT
Świętość Boga a doskonałość.
Pwt 10,17; Ps 76; Ps 99; Pwt 32,4; Ps 19,8; 2Sm 22,31;
Wymaganie doskonałości.
Kpł 22,22; Kpł 21,17-23; Kpł 11-15; 1Krl 8,61; Pwt 6,5; Pwt 10,12;
Pwt 17,7; Pwt 17,12; Am 4,4; Iz 1,10-17; Iz 58; Rdz 17,1; Pwt 18,13;
Praktyka doskonałości.
Mdr 10; Syr 44-49; Ps 119,1; Hi 1,1;
NOWY TESTAMENT
Doskonałość Prawa.
Łk 1,6; Łk 2,25-38; Łk 18,9-14; J 5,44; Rz 10,3n; Ga 3,10;
Jezus a doskonałość.
Mt 9,12; 1P 1,19; Hbr 5,9n; Hbr 7,26nn; Hbr 10,14;
Doskonałość w pokorze.
1J 1,8; Flp 3,7-11; 2Kor 12,9; Łk 9,23; Łk 22,26n; Mt 19,11n; Dz 5,4;
Mt 19,21; Dz 4,36n;
Doskonałość miłości.
Kol 3,14; Rz 13,8-10; Mt 5,48; Łk 6,36; Mt 5,29n; 1P 1,14nn; Mt 5,45;
Ef 5,1n; Rz 5,8; Rz 12,21; 1P 3,9;
Doskonałość i postęp.
Flp 1,9; 1Kor 2,6; 1Kor 14,20; Flp 3,12; Flp 3,15;
Doskonałość a paruzja.
1Tes 3,12n; Ef 5,27; Ef 4,13;
DROGA
DROGI BOŻE
Rdz 12,1-5; Iz 55,8; Mi 6,8; Wj 13,21n; Ps 77,20; Ps 68,8; Pwt 1,30-33;
Pwt 8,2-6; Pwt 2,1; Pwt 8,7-10; Ps 25,10; Ps 136; Pwt 32,4; Oz 11,1nn;
Prawo.
Ps 128,1; Ps 147,19n; Ba 3,37; Ba 4,1; Ps 119,1; Ba 3,13n; Pwt 31,17;
Kpł 26,41; Oz 11,5; Kpł 26,44n; Iz 40,3; Iz 43,19; Iz 49,11;
DWIE DROGI
Ps 1,6; Prz 4,18n; Prz 12,28; 1Sm 12,23; 1Krl 8,36; Ps 101,2; Ps 101,6;
1Kor 12,31; Prz 8,20; Prz 12,28; Ps 119,30; Tb 1,3; Iz 59,8; Łk 1,79;
Prz 2,19; Prz 5,6; Prz 6,23; Prz 15,24; Prz 12,15; Ps 1,1; Syr 21,10;

Ps 1,6; Prz 4,14; Prz 4,19; Jr 12,1; Prz 12,28; Pwt 30,15-20; Syr 15,12;
Mt 7,13n;
CHRYSTUS DROGĄ ŻYWĄ
Łk 3,4; Iz 40,3; Hbr 4,8; Łk 24,15; Hbr 2,10n; Hbr 12,2nn; Mt 4,19;
Łk 9,57-62; J 12,35n; Mt 16,23; Łk 24,26; Łk 9,23; J 16,28; Łk 9,51;
Łk 22,22; Łk 22,33; Hbr 9,24; Hbr 10,19nn; Dz 9,2; Dz 18,25; Dz 24,22;
Hbr 9,8; J 14,6; Kol 2,6; Flp 3,12nn; Ef 5,2; 1Kor 12,31; Ef 2,18;
DRZEWO
Rdz 1,11n; Mt 24,32; Hi 14,7nn; Wj 15,27; Iz 41,19; Dn 4,9; Ps 1,3;
Jr 17,7; Oz 14,6; Mt 7,16-20; Mt 3,10; Łk 23,31;
Drzewo życia.
Rdz 2,9; Rdz 3,22; Rdz 2,16n; Rdz 3,2-6; Rdz 3,22nn; Ez 47,12; Prz 3,18;
Prz 11,30; Syr 24,12-22;
Drzewo Królestwa Bożego.
Ez 31,1-9; Dn 4,7nn; Ez 31,10-18; Dn 4,10-14; Mt 13,31n;
Drzewo Krzyża.
Rdz 40,19; Joz 8,29; Joz 10,26; Est 2,23; Est 5,14; Pwt 21,22n; Ga 3,13;
1P 2,24; Kol 2,14; Mdr 14,7; Ap 2,7; Ap 22,14;
DUCH
STARY TESTAMENT
Wicher.
Ez 13,13; Ez 27,26; 1Krl 19,12; Wj 14,21; Iz 30,27-33; 1Krl 18,45;
Oddech.
Rdz 2,7; Rdz 6,3; Hi 33,4; Hi 34,14n; Koh 12,7; Mdr 15,11;
Duch człowieka.
Rdz 2,7; Rdz 41,8; Sdz 8,3; Rdz 45,27; Ps 31,6; Łk 23,46;
Duch w człowieku.
Lb 5,14-30; Sdz 9,23; Oz 4,12; Za 13,2; Iz 28,6; Za 12,10; Sdz 9,23;
1Sm 19,9; 1Krl 22,23; Iz 11,2; Ez 36,26n;
NOWY TESTAMENT
Rozpoznawanie duchów.
Mt 18,16; Mt 12,28; Mk 1,23-27; Mk 9,29; Mk 6,7; Mk 16,17; 1Kor 12,10;
1Kor 2,11n; 1Kor 12,31; 1Kor 14,12;
Duch Święty łączy się z naszym duchem.
1Tes 5,23; Łk 8,55; Łk 23,46; Łk 1,47; J 11,33; J 13,21; 2Kor 2,13;
2Kor 7,13; Mt 26,41; Ga 5,17; Ef 4,23; Rz 8,16; Rz 8,26; 1Kor 6,17;
Rz 12,11; 2Kor 6,6; J 4,24; J 3,6; Hbr 6,1; Ga 5,22; J 6,63;
DUCH BOŻY
Ps 104,30; J 3,18; J 14,17; J 4,24; 2Kor 3,17;
STARY TESTAMENT
DUCH ZBAWIENIA
Sędziowie.
Sdz 3,10; Sdz 11,29; Sdz 14,6; 1Sm 11,6; Sdz 6,34;
Królowie.
1Sm 10,1; 1Sm 16,13;

10.11.6. Dz 12.33. J 14.30.5.26. 1Sm 10. DUCH I POŚWIĘCENIE SIĘ SŁUGA JAHWE Iz 42. Dz 6.15.7.5.1.11.4-30. Ez 11.20.34.44.9.41.2.4. Dz 16. JEZUS OBIECUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 7.9.26. J 17. DUCH I ŚWIADECTWO Nabiim. Dz 4.7.35.22n. Wj 35. J 1. Dz 21. Dz 3.11.31. Lb 11. Iz 11. J 16. Jezus działa w Duchu.5n. Ga 4. Rz 8. Dz 2.1.12. J 15. Iz 8.42. Dz 6.34.5. Rz 8.25.11.50.29.1. Iz 61. J 16.13nn.13. Dz 13.1.29.20.17.10. Jezus poczęty z Ducha Świętego.28.16. Łk 1. Ez 3. Rz 8. Dz 2. Dz 2. Iz 11. Iz 52.12. 1Kor 2.59n. Ez 3.14.11.3.15. Jr 20. J 7.16n. J 14. Dz 1. Mt 4. Mt 12. Sdz 13.17. 1Kor 15.24.26. Iz 44. 2Kor 3.14. Prorocy.20. 1Krl 18. Dz 2. Iz 53. 1Sm 1.18. Jr 15. KOŚCIÓŁ OTRZYMUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 3.39.15-19. 1Kor 1. J 16. ODCZUCIE DUCHA ŚWIĘTEGO U ŚW. Rz 8. Łk 1. 1Tes 1. Ez 37.30.30.25nn. Wj 15.52.18-21. Dz 8. Mk 13. 1Kor 14.31.15.7. J 16. 1Krl 19. Dz 2.21.28n. J 12. KTÓRY ROZDZIELA DUCHA ŚWIĘTEGO J 19. Mt 3. J 8.29n.43. Mk 1. Dz 10. Za 7. Dz 2.32. Iz 61.39.27. J 3. Ps 2.1.2. Dz 10. Mt 1.12n.7.26. J 8.14n. Ps 143.11.49. Mk 13. Dz 5. Ez 36.22.17. Ez 36.10. J 20. Łk 3.45.20.3.7.5n. J 14. J 7.1n.35.5. Dz 10.1-2.18.12. Jr 1.20. Dz 4. Dz 5. Am 7. Dz 9.12. Mt 10.20.7nn. Dz 4.28.24.12.8-11.1.6n. Dz 19.20. Dz 18. Dz 19. Łk 1. Iz 42. Dz 5. .3.9-14. J 14. Iz 63. KONKLUZJA: DUCH I SŁOWO NOWY TESTAMENT DUCH W JEZUSIE Chrzest Jezusa. Łk 10. Ez 39. J 14. Dz 5.39. Rz 8.8. Dz 7. Jl 3. Dz 5.14.22.32. Dz 4. Ne 9.12. Dz 8. Dz 2.11. Rz 8. Dz 15. Ez 2. 1Kor 12.11.1nn. J 13.20. Ga 2. Ez 8. Iz 59. Dz 13.16n. Ez 3.21.10. Am 3.6.4. Iz 11. DUCH I ŚWIĘTY NAD NARODAMI Iz 32. J 15. Znaki Ducha Świętego. 1Kor 12.32. Iz 42.2. Łk 23. J 12. Za 12.13. Łk 22. Ps 51. J 5. Dz 3. Rz 8.13n.42. Dz 10.38.31.12. Rz 1. J 16.27.29. Dz 13. J 12. Iz 63.4.24.26.16.6. JEZUS JAKO TEN.11. Łk 4.20. Dz 4. 1Kor 12. Łk 4.PAWŁA Duch jako chwała Chrystusa w nas.Mesjasz.5n.23.9.14n.8.

26. Jr 9. Kpł 17.14. 1Tes 2. J 16.6. Łk 2. 2Kor 6. .12.3. 1J 4.8. Rz 8.21. Mk 8. 1Kor 3. Rz 5. Ps 35. Rdz 46.13.4-11.24. 1Kor 12. Rz 5.4.15nn.32.3.20. Mdr 2. Mdr 2.1.13.25.9. Ga 3.2n.37.14. J 12. Ps 89.6. Rdz 24. Ga 5.26n.9.23.25.16. Mt 21. Hbr 10. Ps 34.27.3. DUMA Łk 1. Rz 8. NOWY TESTAMENT Duma Chrystusa. Pwt 12.16.11. Flp 3. Syr 9.49n. Ef 4. Iz 52.12. 2Kor 4. 2Tes 1.9. J 11.34n.7.13.16. Syr 1. Hbr 10.27.19.19-23.3.23.11. Rz 7.15.22. DUSZA DUSZA A OSOBA ŻYWA Człowiek żyjący.9. Rz 3. Dz 9. 2Kor 1. STARY TESTAMENT Duma narodu wybranego.25.6. Ga 6.5.11n.13. Hi 23.2. Rz 8. Jr 7. Rdz 24. 1Sm 19.46-50. 1Kor 13. Ef 4. Dz 7.10n.10n. 1J 2. Jr 15.26.39.15.29-31. 1Krl 17. 1Kor 12. 2Kor 7. Hbr 3.21.12nn. Rz 2. J 8.26.23. Hbr 10. 2Kor 5. Mt 20. 1Kor 1. Osoba ludzka. Dz 4.14.23. Kpł 17. Ps 119. 1Kor 12.19.6. Duma i chwała. 2Kor 12.2. Ba 4. Ga 5.14.2.27n. J 16.18.14.4. 2Kor 11.16.23.14. Rz 4. Rz 11.33. J 15. Ef 2. 2Kor 1. Iz 23.30.4. Mt 23.16. 2Sm 1. Mt 2. Duma i wolność chrześcijanina.18. Joz 9.22.6.21. Rz 2. J 18.13n. Ps 72. Rdz 1.39.10. Łk 17.1. Iz 53.3-9. J 7.17-29.10.11-17. Duma i próżność. 1P 1.9n. Mdr 5. Ps 6. 2Kor 3.14.2nn.13.20.24. Wj 21. 1Sm 26.46.1. Rz 7.19. Rz 7.14.2.1-5. Dz 4. Rz 5.4nn.13. Flp 2. Łk 21. Ga 5.24.54.49. Jk 1. 1J 3. Rz 3. J 18.17. Ps 18.25. Jk 5.3. Duch Święty i Kościół.21nn. Ef 1.4. Iz 53. Rz 8.Duch Święty jako źródło nowego życia w nas. J 13.28.47. 1J 3.6. 2Kor 3.22. 1Kor 3.13.34.20n. Ps 72.5.31. Iz 52. Dz 27.20n.22.22. Duma sługi Bożego.9.13.26.19n. Ps 79.22. 1Kor 3.11.13.5. Dz 20. Iz 42. Ga 4.2.13.49. 1Kor 4. 1Tes 2.19n. Pwt 10. Ga 6. Duch Boży. Kpł 19.25. Ps 25. Dz 18.28. Ef 4.13. Ps 44. 1Kor 2.14. Ps 40. J 10.14. Hbr 4. Wj 4. Ba 2. Kpł 26. Iz 42.2-4. 1Kor 1.25n. Hbr 3. Iz 53. Łk 9.6. 1Tes 1. 1Krl 19.19. Życie. Ez 26-32. Rz 5.30. Mt 6. Rz 8. Łk 14. Ps 38. 2Kor 8.7. Mt 10. 1Kor 14.9. 2Kor 7.

DZIECKO Prz 17.1nn. 1Kor 15. Mdr 13.1-6. Mt 18.33. Za 8. Rdz 15. Pwt 32.17.3n.9. Ef 6.15.14.38. Mdr 3. Ps 103.21. Ps 115.4. Mdr 8. Ps 86. Wj 19.14. 2Mch 7.14. Mdr 3. Pwt 30.5.22.21nn. Koh 12.3.10. Hbr 4. DUSZA I DUCH ŻYCIA Dusza a principium życia. Iz 7. Ps 2.5. Mt 10.5.23.8.23.3.19.22.42.6. Rdz 26.3.9.29n.4. J 13. Jk 5. Dusza a trwanie w życiu. Mt 18. Ps 25.23. Hi 7.19n. Rdz 2. Ef 4. Kpł 24. Dz 2.1-14. Dz 27. Ez 13.2.38.4. Sdz 16. Am 6.1.44-50.27n.11.23. Mdr 5. Wj 6.3n. Dz 14.62n.5.12. Koh 9.3.14. Kol 3. Ez 47.14.8. Wj 34.6. Kpł 5.5.5. Hi 34.45.50.14.9.14.21n. Ps 69.10. Ps 8.37.19n. Mt 26. Ps 78.14. Rdz 2. 1J 3. Ps 16.9n. ROZWINIĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Dziedzictwo eschatologiczne. Kpł 25. Jdt 4. Ps 88.12-16. Mt 11.19. 2Kor 1. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Izraela. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Jahwe. Jr 31.5. 1Sm 18. 1Sm 26. Ap 20. 2Kor 12.6. Koh 9.14nn. Mt 11. Mdr 2. Ez 37. Jk 1.20. Rdz 35. 1Kor 2. Ha 2.16-19. Pwt 28. Oz 11.17. Ap 6.2. Ga 4.37. Ps 39.11nn. 2Mch 7. 1Kor 14. JEZUS I DZIECI Łk 2. STARY TESTAMENT PIERWSZE UJĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Izrael . . Rdz 7.18.1.4.20.7. Mt 25.44.12.6.23.14.22.5.12.6.21. Mt 18. Ps 63.10. Wj 19.Dz 2. J 3.8. BÓG I DZIECI Wj 22. Mt 12.1.2. Mt 21.8. TRADYCJA APOSTOLSKA 1Kor 13. Ps 128. Ps 2.10-13. Mk 10. 1J 2.9.30. 1Sm 16.7. Mdr 4.7n. 1Kor 3.2.16. Lb 36. Ef 4.3-4. Pwt 6. Dn 13.14.13. 1P 1. Mk 9. Ez 37. 1P 1. Mdr 9.19. Mdr 2. Joz 13-21.17. Ps 61.27. Iz 9.14.41. Lb 6.7. Mk 3. Mt 8.2.11-14. Łk 2.6.37. 2Sm 21.43-51.41.19n. Hbr 10. 1J 2. 2Mch 7. Łk 12. Lb 23. Ps 107. 1Kor 4.29.7. Iz 42.1. Ps 39.22. Ps 104. Flp 2. Jk 3.40.19.13. 1P 2. Ps 31. 1Sm 10.43.15. Dn 12.1. Dusza i ciało.15-16.18.40. Hbr 5. Jr 24. Ga 4.dziedzictwem Jahwe.3. 1Sm 1-3. Ga 4.9.1. Hbr 12. Mt 22. Łk 2. Wj 15.15.20.2. Mt 19. Hi 14. Ez 45-48. 1Kor 15. Iz 66. Rdz 27. Mt 18.1.6.27.17.1-3. Ps 11. Kpł 25.1. Mdr 16.4. Rdz 34. Hi 7. Ps 68.10. Mt 11. 1Tes 2.12. Rdz 15. Jl 2.5.3.6. 1P 3. Ps 131.16.9-34. Ap 8.27.9.1-4.1-13. Pwt 10. Dz 27.15.10.10n.2n. 2Sm 20. Ps 94. 1Kor 1. Ps 42.25n. J 12.14. DZIEDZICTWO 1Krl 21. Ps 63.

18. Mt 7.19.13. Ps 2.4.9-18. Iz 2. NOWY TESTAMENT DZIEDZIC OBIETNIC Chrystus . 1J 1.3.35. 1Kor 15. Tt 2. Ga 4. Flp 2. Za 14.2.3. Iz 7.3nn.15. Ez 30. DZIEDZICTWO OBIECANE Dz 20. Jr 10. So 1. Flp 1.10.10. Dn 12.9n. Hbr 1. 2Kor 7. 2Sm 5. Ps 94.52.14nn.17. Mt 21. Dz 15. Hbr 1. Ml 3.8.7n. Jl 2.1-4.40. Tt 3. Za 13.19n.18. Joz 10.2-3. 1Sm 7.12.16. Dz 3.1.27. Lm 1. 2Tm 1. Hbr 11. Iz 24.50. 2Tm 1. Joz 5. 1Tes 5.1.14. Za 12. Tt 2. Flp 2. So 1.15-25. Dn 12. 1P 1. Dn 11. Wj 14. Ga 4.6.14.26. Pwt 10. Ps 119.7.5. Hbr 6.19. Ga 4.20n.10.6n.10.17. Iz 28.8nn. Jr 46.14.49n.34. 2Tes 2. Rz 4.28. Dz 1.31. J 2.11.17.28.13.8. Iz 13. So 2. Iz 13.16n.9.17. Ps 94. 1Tes 4. Ps 25. Lb 10.10. Mt 25. Ap 21.29.14n.16. Mt 19.6. 1Kor 15.15. 1Kor 7. 1Tm 6. Ez 34. Mt 24. 1J 4.5. Ez 7. Wj 23. Tt 3. Sdz 7.8.5nn.2. 2Kor 10. Łk 17. Sdz 5. Wj 15. Iz 34.21. 1Kor 7. OCZEKIWANIE NA DZIEŃ OSTATECZNY Am 5. Joz 10.Dziedzictwo duchowe.6n. Lm 3.1. Iz 28. 1J 2.27. So 1. Ps 96.13. PRZYJŚCIE PANA Mt 3.24nn. 1kor 1. Mt 5. Pwt 18.3.9. Dz 2. 2Tes 1. So 2.17. Hbr 6.14.10. 1P 4. Za 9.23.7.38. Ml 3.2.21.11.2.10.5.24.7.1.7-11.1n.8.9.13.8. DZIEŃ PAŃSKI STARY TESTAMENT ZAPOWIEDZ DNIA JAHWE Am 5.13. Ez 38.45-50.7. Ps 93. Jl 3.18. Joz 2. Flp 3. Iz 2. Joz 24.23. Za 12.12. Mt 25.6.32. Ez 7.13. Mt 11.9. Iz 2.12.11. 1Tes 5. Jl 4. Dn 12. Ga 4.3nn. Ef 3. Ps 73. Iz 13.20.8. J 8.35n.26. Dn 11. Ap 20.17-25. Ga 3.1nn. Mt 25. NOWY TESTAMENT 1P 2. 1Tes 4. Ez 30.7.3. Dn 11.12.1n. Oz 2. Iz 13.9. 2Tes 2. So 1.9. 1Kor 15.24.12nn. 1P 1.4n. Ml 3. Iz 34.7. Hbr 11.28. 2Tm 4. Mt 24. Lm 1.16n. Mt 5.2. Rz 4.22.16. Joz 10.34.27n. 1Kor 1.34.26.10. Flp 1.19.1n. Mt 24.1-4. Iz 13. Lm 2. Iz 9. 2Tm 1.5. Jl 2. Hbr 9. 1P 1. Ps 37.13. Światło na życie codzienne.18. Iz 34.3.3. Jr 4. Ga 5.34.24-28. Flp 1. 1Kor 6.16.18. Dn 9.96-99.4.23.2.9.jedynym dziedzicem.22.8.1.1. Rz 4. So 3.4. Jk 2.7.12-20.6. Za 14.6. Ga 3.6n. 1Kor 15.9.18. Mt 3. Jk 5. Ez 13. Iz 13.2-4. Hbr 2. 1Kor 3. Ez 7. Ps 16. 1P 3.12. Flp 1.13n.3. Jl 1. Ps 68. .4.16nn.12.28n.2n.11nn. Rz 8. Rz 15. 1Tes 2. Łk 17. Ml 3. 1Kor 4. Za 12. Mt 12.20. 1Kor 15.9. 1Kor 6. Ga 3.7. Ga 3. 2P 2.13. Dn 8.12nn. Wierzący dziedzicami Chrystusa. Ef 1. 1Kor 15.13.2.9. Dzień Syna Człowieczego. Iz 13.18.3.1-10.14-17.8. Rz 2. Mi 1.29.4-15. Ez 7.12.17. Ef 1.

1. J 15.24.13. Jr 16. Łk 1. Mt 25. J 5.3-6.25. Kol 4.11. 2Tes 3. DZIEWICTWO STARY TESTAMENT Bezpłodność a dziewictwo.16. J 5. J 6. Ga 6. J 12. Kol 3. Ap 1. 1Kor 7. J 2. 1Kor 16. Mt 19.4. J 14.38.17.39. Ps 128.27.6.5n.12. Ap 19.37. Mt 24. 1Kor 7.25.42.20.31.15.19.21. Ap 22. Łk 2. Lm 2.22. Łk 1.10-13.34.14-46.54.6. Hbr 10.31. Dz 20.5. J 5. J 11.1.15.17.BLISKOŚĆ I OPÓŹNIENIE PARUZJI Dz 1.16. J 17. Rz 13. Jr 16.35.27.4nn.4. Wstrzemięźliwość dobrowolna. 2Kor 11.40. Kpł 12.33-36.11-12. Ef 5.12.7.22. Ps 69. Opóźnienie paruzji. Jr 31.27. J 6.4. Bliskość paruzji.7. Ap 21.36. Jdt 8. J 12. 1Tes 5.5.7-9. Mt 25. J 5. J 12.21. Hbr 10. 1Sm 1.25.11. Łk 1. Ps 50. . Sdz 11. Iz 23. Rdz 24.27.24.24.11.5.1-3.24. Jr 14.11.31. Sdz 19. Sdz 5. 1Tes 5.42-51.13n. Ef 5.23. 1Kor 11.25. Mt 24.12. J 5.3n.9. W czwartej Ewangelii. Niedziela jako dzień Pański. 1Tes 4.10.47. Łk 20. J 3.23. Mt 25. J 1.1-13. Łk 1.19. J 13.34nn.3. 1Kor 7. Ps 33.48. 1P 4.8. Jr 62.39n. Mt 1. Iz 47. Kpł 21.7.37. J 10. Jr 46. Mt 25. J 13. 1Tes 4. Mt 25.4.26.1-4.31. J 12. Łk 1.2.48.32-35.25.20.1.28.2-3nn.25. Rdz 30. Rz 6. Zaślubiny Boga z ludem. J 16.29.7-8n.11.6. DZIĘKCZYNIENIE Rdz 1.23.12.15. 1Kor 7. 1Tm 6. 1Kor 16. Jr 18.13.2.10. J 6. Dziewictwo Maryi. Słownictwo.1. Jr 31. 2P 3. Mt 25. Jdt 6. PASCHA A PARUZJA Synowie dnia. Ap 17.17. J 11. Ps 127. Jdt 11. J 13.29. Ps 33.oblubienicą Chrystusa Ef 5. Ps 35.4. Lm 1. 2P 3. J 13. NOWY TESTAMENT Kościół dziewica . Mt 19.37. J 6.5.22. 1Kor 7. J 10.5nn. STARY TESTAMENT Między jednym a drugim przymierzem. Ps 86.13. Ap 14. J 3.11. Ef 5. Ezd 3. J 5.1.3n.44. Dziewictwo Chrześjcian 1Kor 7. J 12. Iz 37.26. Am 5.2. 2Kor 11.2. J 12.23.14.11.12. 2P 3.10.18. Ez 44. Ef 2.

3-6. Iz 63.15. Iz 25. 2Krl 1. 1Krl 19. Sdz 5.1.2.25.40. Dz 7.25nn. 1Krn 29. EKSPIACJA Kpł 4. Lb 17.8. 1Krn 16. 1Tes 5.9n.3n.17n.24.41.7. Ps 96. Kpł 4. Ps 30. Tb 13. 1Krl 4.2.15. Ez 29.1-5.3-14. Ap 11. 2Sm 20.21-25. Ekspiacja i przebaczenie . Wj 14.90.18. Ps 28. Wj 33.7.30.23-26.30.21. Dz 28. Ps 66.3. Iz 19.39. Mt 2. J 17.17.25. 1J 4.21.4-18.2nn. Dn 3. Mdr 15. Dn 3.43.13. Hbr 2. Jr 26.19. Egipt w oczach Boga. 1Kor 1. 2Kor 1.18.20. Rdz 42nn. Słownictwo chrześcijańskie. 1Krl 22. Łk 2.11nn. Iz 19. 1Krl 21.2. Kol 3. Prz 22. Przebłaganie i wstawiennictwo.8. Hbr 9. Kpł 4. Łk 2. Lb 11.1-6.26-45.27. Ef 5. Jr 42n.4-7.4. 1Tes 3.11.10. Jr 44. Mt 5.1.11-12.3.1-3.58.23-34. Ne 9. Kol 1. Wj 15.41nn.9nn. Jr 46. Przebłaganie a grzech.5.14.10. Mdr 11. Ps 106.10.64.9.11.20.22. Rdz 12.17-23.30. 2Tes 1.24. Syr 48. 1Tes 2. Iz 53. J 17.1-17.8. Wj 15.17. Łk 2.11. Rz 7. Łk 1. Rz 1. Ps 68. Dn 3. Ez 29-32.8.1n. Pwt 30.20. Hbr 7.26. Iz 30. Ps 116. Ps 92. Mdr 18. Ef 1.16-25.1-8. 1Krl 16. Mdr 16-19. J 2.14-19. 2Krl 17.20. Historia dziękczynienia.17. Wj 5-15. Ps 68.7.4.4. Ap 11. 1Tes 1. 1J 4. Ps 124.3. Dziękczynienie Pańskie.22. Rz 3. 1Krl 18.17. Mt 11.20. Mt 26. Ap 4.51.25.3. J 4. 1Krl 19.13. Pwt 32.25. Mt 11.16n.9.28. Hbr 5.12. . Iz 30.7.42. Iz 53. Rz 7. 1Tes 5. 1Krl 11. Iz 31.40.90. STARY TESTAMENT Powrót na pustynię. Pwt 23. Wj 32. Kpł 4. Ps 109.19.16. Wj 1-13.10. Iz 42. 1Tes 5.11nn. Dn 3. EGIPT Rola Egiptu w historii świętej. Hbr 13.2nn. J 11.38. Mdr 18. Wj 32.5. Iz 53. Ap 15.1-21. Ef 5. J 6.16. 2Krl 18.Ps 57. J 11.1-12.1-7.8nn. Rz 15. Jr 20.3. 2Kor 1.20.68. Flp 1. 1Kor 14. Rz 1. Mt 9.1-15.11.13. Oz 7. Ap 19.10.8. Łk 1.8. NOWY TESTAMENT J 1.18.9.8. Jk 3.25.11.13.10. Jdt 16. Ps 105. Kol 3. Dz 21. Syr 51. Rzecznik sprawy Bożej i obrońca uciśnionych . Iz 12. Jr 2.8-9. Łk 2.31. 1Kor 15. 1Krl 17.1-8.10.28. Ps 84. 1J 2. Ef 1. Ps 130. Syr 48. Dziękczynienie uczniów.2.3.15-12. ELIASZ 1Mch 2. Dz 5.18.

J 6. Łk 9. Mt 13. Mt 4. J 19.9. Ml 3.31-34.16.26-58. Dz 27. Iz 53.7. Mt 17.49n. Rz 16. Mk 14. Łk 1.26-29. J 6.25n. 2Mch 12. Łk 14. Mt 3.23nn. Jr 31. 2Krl 1. Chrześcijanin i Eliasz. Dz 2. Łk 22.3. Mk 15. 1Kor 10.23. 1Tes 5.25. Łk 9.54. 1Kor 1.20-34.27. 1Kor 11. Mk 14. Mt 15. Łk 12.9-14. Mt 26. Mdr 18.17n.4.3. Łk 4.3n. Kpł 24. Syr 48.25. J 19. Kol 3.14. 1Kor 10.45. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT OFIARY Zapowiedz zbawczej śmierci. Ap 3.22-25. 1Kor 11. Poprzednik.11. Kol 1.12.20-29. Ps 78.1-15.17-24. Iz 53.35.25.46.25-26.9.2.17.39. 1Krl 17. 1Kor 11. . Łk 24.42.26-27.51. 2Krl 1. 1Krl 17. 2Krl 2.15n. EUCHARYSTIA ZNACZENIE TERMINÓW "EUCHARYSTIA" Dziękczynienie i błogosławieństwo. J 6. NOWY TESTAMENT Jan Chrzciciel i Eliasz.30.28.9n. Dz 2.Świadek Boga wśród pogan.1-8. Mt 22.10-13. J 6.18-21. Ramy historyczne. 1Kor 14. J 6. Mk 10.12. 1Kor 11.14.21. 1Kor 10. J 19.1-18. Dz 20. Mk 14.23n. J 1.4. 2Krl 2. Mt 8. 2Mch 1. Łk 7.24.11. 1Kor 5. Wj 16. Łk 24.2-14.7.5-7. Ap 19. 1Krl 19. Jdt 8.6. Mt 14.17-21.15-20.19. 1Tes 3. 2Kor 1.2. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT POKARMU Posiłek jako znak religijny.10. J 1. Dz 20. Dz 24.4. Mk 8.10-24.17n.12-26.31n.4.36.36. Mt 17. Jk 5. Pwt 8. Zapowiedź a rzeczywistość.6n. Udział w ofierze. 2Mch 2.3n. Ap 11.12. Iz 49.11.31. Jezus i Eliasz.1. Syr 50. Uczta religijna i Wieczerza Pańska. Lb 10. Mdr 16. Łk 24.11-16. J 6.28.30.19.8. Rz 14. Mt 26. Łk 22.7.51. Łk 22.16nn. Termin "eucharystia" w użyciu Jezusa i w języku pierwszych chrześcijan.49.25n. 1Tm 4.20. Łk 22. USTANOWIENIE EUCHARYSTII I JEJ PIERWOTNE SPRAWOWANIE Opisy ustanowienia.43.30.35.16nn.1-15. Porwanie Eliasza do nieba.8. 1Krl 19.6.16. 1Kor 10.11. Wieczerza Pańska jako pamiątka i zapowiedź. Łk 4. 1Kor 11.35n.31. Łk 24.15. J 18. Iz 42. 1Tes 1.

5. Dz 17. Mt 11.4. 2Kor 4. Hbr 7. Rz 1. Dz 10.13. Ef 4. Dz 14. Hbr 10.47-50. Rz 1.18-23. Iz 61.9. ŚWIĘTY PAWEŁ Posłannik. Hbr 10. 2Tes 1. Dz 20. Odpowiedź człowieka na Ewangelię. Dz 17.10.5.32.27.38.4.17-2. Dz 10. Mk 1. 1Kor 1. 1Kor 15.29n. Ga 5.1.12. .9.11n.26n.24.38. Rz 6. 2Kor 10.35. 1P 3.18.16.20. Mt 15.17. Dz 13. Łk 10. Rz 15.1n. Mt 11.15. Dz 37. EWANGELIA STARY TESTAMENT 2Sm 18.10n. Hbr 9. Hbr 8. Dz 19.25n. Hbr 7. Dz 13. Dz 5.17. Dz 11.14-22.10. Przez Eucharystię chrześcijanin uczestniczy w nowym świecie. Hbr 9.8.7. Dz 17.4. Dz 4.10.24. Dz 17.6.1-10. Rz 1. Dz 5. Łk 15.41.1-5.16n.35.41.23. Dz 10. Mt 8. 1Kor 1. Dz 5. Iz 40.25. Ef 3.8. Iz 52.21n. Ga 4.1-10.20.5.30. Dz 6.25.5.5. Dz 37.8.8. 2Kor 3. Mt 21. Dobra Nowina. Ef 3.21-28. Ps 96.36.30. Dz 2.8.22n.8. Dz 8. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT RZECZY OSTATECZNYCH Trwanie ofiary Chrystusa w nowym świecie.1n.9. Ps 78. Hbr 9.63.26nn. Mk 10. Rdz 12.23.30.10.21. Dz 19. 1Tes 1.12.16n. 1Kor 1.2.20. Przyjęcie Ewangelii. Rz 1. Mt 9.3. Iz 40-66. Mk 8.1.12. Dz 11. Ga 3.18. Rz 1. Dz 2. Łk 4.36.32n.15. 1Kor 1. Dz 8.15. Hbr 9.46. 1Tes 2. 2Kor 4. Łk 19. Rz 16. Kol 1.3. Rz 15.11.43.32. APOSTOŁOWIE Posłannicy. Dz 28. JEZUS Zwiastun Dobrej Nowiny. Dz 10.31.12nn.12. Odpowiedzią na Ewangelię ma być pokuta i wiara. Łk 4. Dz 13.16.12.24. Dz 4. Dz 4.19n. Dz 2. Kol 1. 1Kor 10. 1Kor 9.26.18. Dz 8.3.45n. Hbr 13.11.Dz 10. Łk 18. Dz 3. Mk 2.16. Posłannictwo.22. Ps 68.17-23. Łk 2. Rz 1. Mt 14.16.14. Łk 9. Ga 3.24.10.21. Hbr 8.4. Dz 13.31. Mk 2. Mk 2. Dz 16. Hbr 9.29.7. Hbr 13. Mt 5. Hbr 5.25. Kol 2.9n. Dz 28.14. Dz 21.31. Hbr 8.1.10-12. Mk 16.43.39. Mk 10. Mdr 16.21n. 1Kor 9. 2Kor 2. Hbr 7. Dz 1.6.12. Hbr 9. Dz 8. 2Kor 2. Dz 8.31.16-21. Posłannictwo.38. 2Tm 4. Dz 8. Rz 1. Mk 1.4. Łk 7.12.15n.7.28. Mt 12.11. Rz 9. Hbr 9. Dz 13.3nn. Ga 12.19n.5.5. Iz 40.10. Hbr 12. Mk 13.12.6nn.12. Dz 20. Dz 2. Hbr 10.1.28. J 6.9. Mt 3.12. Dz 13.1.4.48. Iz 52.9-14.1.17.18-26. Hbr 13.

4.Głowa wszechświata.4-10. 1Kor 11. Dz 15.16n.12.7. 2Kor 6.3. Dz 2.39.Głowa Kościoła.32. Flp 1.20. 1Kor 9.5. Faryzeizm. 2Kor 2.13.23. Rz 11. Dz 3.34. Dz 3.1-20. Mt 5. Kol 2. Dz 17.14. Kol 2. 1Kor 15. 2Tm 4. Dz 2. Dz 2. Dz 5. Łk 4.22. Mt 3. 2Kor 2.10. Więź między powyższymi koncepcjami.38.9. Flp 1. Dz 18.14-17.15. Iz 40.37-42.42. Dz 4. 1Kor 1. 1Kor 15.7. Dz 13.17-21.3. Mt 23.23.7.18. TAJEMNICA PRZEPOWIADANIA Tajemnica słowa. Dz 4.5. Dz 23.29. 1Kor 3.41.1-10.9n. Mt 24. Dz 3.22.40.13.20. Dz 3.20. Flp 3. Dz 5. Dz 10.1-15.26. Mt 3. Ogłaszanie pewnego faktu. Wj 6.22n.21. J 8.19. Rz 1. Ef 1.10. J 18.38n.2. Dz 10. Dz 15. Dz 4. Dz 3.18. Dn 7.2. 2Kor 3. Mt 20. 1Tes 1.9.11.33.5. Ef 1. Dz 3. Ef 5.24.6.18nn.15-18. Dz 3.22-31. Łk 7.50. 1Tes 2. Pwt 28. Łk 13.5-15. Dz 11.5. 2Kor 5.17.22.13. Ef 4.4nn.17.23. 1Kor 4.44-47. Ef 2. Mt 9.30.22. Dz 13. Sposób przedstawiania tego wydarzenia.43. 1Sm 15. Dz 2. 1Tes 1. Chrystus .13. .13.15nn.3.27. Dz 3. Dz 5. 2Kor 4. J 9.3.17. 1Tes 1. Ps 118. J 7.10.1.2.1n.10.22. Dz 8.23.39. Mt 28.27. 2Tes 1. Dz 2. Dz 10.2.13. Ap 12.31.17. 1Kor 4. FARYZEUSZE 1Mch 2.13. Dz 14.15.32.39. Kol 1. Hi 29. Dz 13.19. Iz 9.37. Łk 11.24. Dz 10.2. 1Tes 1. Mt 4. Mt 10. 1Kor 3. Dz 10.7-15.9. Iz 61.42.20.21. Mt 5. GŁOWA Chrystus . Łk 15. Pwt 21.19. Dz 2.14.13. Od przepowiadania do nauczania. 1Kor 1. Dz 2.11.36.12nn.31. Dz 13.2.5. 1Tes 2.6. 2Kor 4. Rz 10. Słowo Boże i słowo ludzkie.4. Chrystus .14nn.3. Dz 2.3. Dz 5. 1P 2. Łk 18.Kamień węgielny.25-30. Dz 2. Łk 14. Dz 26. Dz 14.20.15nn. Dz 2. Dz 3.11n.43.15. Dz 13. Za 4. Mt 15. Dz 10.17.12-16. J 9.35.3nn. Kol 2.28. 1Tes 2.13. Rz 6. Dz 13. Ef 1. U źródeł konfliktu z Jezusem.29.15.2.9.15. GŁOSIĆ TREŚĆ PRZEPOWIADANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Nawoływanie do nawrócenia. Dz 17.ŚWIĘTY JAN Ap 14. Głoszenie Słowa Bożego a dzieło odkupienia. Ef 4. Mt 21. Dz 13. Dz 4.25-34. Dz 8.27. Rz 10.18. Rz 11. Dz 4.5. Mt 3. Dz 3. Dz 2.29-31.25. Mt 4. Dz 5.17.13. Dz 2.33-35. Mt 23. Pwt 28.4. Dz 13.32n. 2Kor 4.22-36.7.

Iz 51. Ez 18.4. Mędrcy. Pnp 1.13-18. Lb 17. 1Sm 6. Ps 78.4n. J 7. Tt 1.53. Rz 12. Chrześcijanin a zgłodniali. Mt 25. Pnp 4. Ps 42.9-18.15. Iz 54.14-20.20. Syr 22. J 4. Ez 18. Prz 14. Pwt 32. Pwt 15.21.16.19n. Rozum ludzki buntuje się.10-15. Mt 10.34.5-27.1-14.11. Ap 22. Mt 25.16. Lb 11. Ps 42.10.13. Lb 25.18nn. STARY TESTAMENT Gniew Boży OBRAZY I RZECZYWISTOŚĆ Potępienie gniewu.19. Iz 30.21. Mt 23. Prz 7. Prz 10.22-32. Jk 1.7.6.20.2.11.6. Mt 25.26-31. Oz 2. Ef 2. Jr 15. Ef 4. Prz 9. 2Sm 24.44n.11.3.1-13. Jr 18. Jdt 9.1.17.46n.5. Dz 17. STARY TESTAMENT Głód i pragnienie jako próba wiary. Iz 9. Lb 11. J 18. GŁÓD I PRAGNIENIE Prz 30. Mk 3.10. Mk 5.9. 1Sm 6. 1Kor 4. Głód i pragnienie jako wezwanie do miłości.12. Mt 5.15nn. Dz 15.11.42.11.35.11.26.8.11.22.16.4.1nn. Mt 4. Łk 1.5nn. Iz 58.6.1-20.5.5.7. Oz 2. Iz 25.29. Am 8.14.5.7-26. Oz 13.32. GŁUPOTA Prz 10. Gniew święty.17. Mt 21. Mt 7. Jezus zaspokaja i powoduje głód oraz pragnienie .4. Rdz 4. Wj 19.5. Wj 32. Pwt 32. 1Kor 1. Mk 3.1nn.6. Ap 21.5.20. Ps 14. Iz 25.26. Jr 21. Prz 9.16n. 1Kor 1. Tb 4. Wj 32. Jr 25. Ps 81.11.18-29. Iz 55. Rdz 27. 2Krl 23.40. Syr 21.42. Łk 10.14.1nn. Ez 20. Prz 4. Ef 4.8nn.37nn. Mdr 5. 1Kor 13. Pwt 1.27-33. Jr 4. 2Krl 1.5.17. Lb 12.19.32nn. Syr 16.Dz 4. 1Krl 18.13nn. NOWY TESTAMENT Jezus Chrystus.17.11. Wj 34.15-38. Pwt 30.21.2.16.17. Wj 23. Wj 16. Prz 1. Wobec Królestwa Bożego. J 19. 1Krn 21.22. Iz 58.9.2. J 4.39.19. Lb 31.7-13.11. Prz 5.9. Oz 14. Prz 29.4-8. Pwt 8.18. Mdr 3. Kol 3.7.22.42. 1Kor 3.10-12. Rdz 49.33. Łk 12.11. Rdz 34. Dz 26. 1Tm 2. Jr 6.20. Ps 30.14.17-23.1.25. Oz 2.8. Iz 55. 2Krn 30.19-24.17.8.20. Iz 63.39-42. Prz 25.10.6. Łk 16.6. Lb 25. Prz 29. Kpł 10. Iz 65. Prz 15. GNIEW Gniew ludzki Potępienie gniewu.11.24. . Łk 6. 2Sm 24.28.

GNIEW I ŚWIĘTOŚĆ
Ku adoracji Boga świętego.
Wj 19,9-25; Wj 20,18-21; Wj 33,20; Sdz 13,22; 2Sm 6,7; Ps 88,16;
Ps 90,7-10; Ps 102,9-12; Iz 6,5;
Gniew i grzech.
Lb 11,1; Lb 12,1-10; Wj 32; Joz 7; Ps 51,6; Oz 5,10; Iz 9,11; Ez 5,13;
Oz 5,12-14; Oz 7,12; Oz 13,8; Iz 10,5-15; Ez 25,15nn; Mi 7,9; Ps 90,7n;
CZAS GNIEWU
Gniew miłości.
Lb 11,33; Lb 12,9; Wj 34,6; Iz 48,9; Ps 103,8; Jr 3,12; Oz 11,9; Iz 53,4;
Iz 53,8;
Aby być wolnym od gniewu.
Am 4,6-11; Jr 4,4; Wj 32,11; Wj 32,31n; Lb 11,1n; Lb 14,11; Lb 12,13;
Pwt 9,20; Am 7,2; Am 7,5; Jr 14,7nn; Jr 18,20; Hi 42,7n; Lb 14; Pwt 9;
Lb 11,2; 2Sm 24; Wj 32,12; Lb 14,15n; Ps 74,2; Ps 79,8; Lb 14,18;
Kara i gniew.
Am 5,18nn; So 1,15-2,3; Ps 9,17n; Ps 56,8; Ps 79,6nn; Ps 7,7; Ps 11,5n;
Ps 28,4; Ps 94,2; Ps 30,6; Ps 65,3n; Ps 103,3; 2Mch 6,12-17; Iz 26,20;
Dn 8,19; Dn 11,36;
NOWY TESTAMENT
Mt 3,7; Ap 14,10;
RZECZYWISTOŚĆ I OBRAZY
Od uczuć Boga do skutków gniewu.
Mt 5,12; 1Kor 3,13; 2Tes 1,8; 2Tes 2,8; Ap 14,8-10; Ap 16,1nn; Mt 3,12;
Mt 22,7; Łk 19,27; Łk 12,46; Mt 13,42; Mt 25,41;
Gniew Jezusa.
J 11,33; Mt 4,10; Mt 16,23; Mk 1,25; J 8,44; Mt 12,34; Mt 23,33; Mt 15,7;
Mk 1,43; Mt 9,30; Mt 17,17; Łk 15,28; Mk 3,5; Łk 14,21; Mt 18,34;
Mt 11,20n; Mt 21,12n; Mk 11,21; Ap 6,16; Hbr 10,31;
CZAS GNIEWU
Sprawiedliwość i gniew.
Rz 13,4;
Od gniewu do miłosierdzia.
Rz 1,18-32; Rz 3,20; Rz 9,22; Ef 2,3; J 3,36; Rz 4,15; Rz 9,23; Rz 11,32;
OCALENI PRZED GNIEWEM
Jezus i gniew Boży.
Mt 3,7; 1Tes 1,10; 1Tes 5,9; Rz 5,9; 1Kor 1,18; J 1,29; 2Kor 5,21;
Ga 3,13;
W oczekiwaniu na dzień gniewu.
Ap 12,12; Ap 14,8nn; Ap 19,15;
GODZINA
Godzina eschatologiczna.
Dn 8,17-19; Dn 11,35; Dn 11,40; Dn 11,45; Mt 24,36; Mt 24,44; Mt 24,50;
J 5,25; J 5,28; Ap 14,15nn; Ap 3,10; Ap 9,15; Mt 25,13; J 4,23; J 5,25;
J 5,28; 1J 2,18; Rz 13,11; J 4,23;

Godzina mesjańska.
J 2,4; Mt 26,45; J 16,21; Mk 14,35; Łk 22,53; J 12,27; J 12,23-24; J 2,4;
J 7,30; J 8,20; J 13,1; J 14,29n; J 17,1; J 16,32; Dz 1,7;
GOŁĘBICA
Kpł 1,14; Kpł 5,7; Kpł 5,11; Lb 6,10; Łk 2,24; Kpł 12,8; Mt 21,12;
J 2,14-16; Iz 38,14; Iz 59,11; Na 2,8; Ps 55,7n; Jr 8,7; Ez 7,16;
Oz 11,11; Iz 60,8; Oz 7,11; Mt 10,16; Pnp 2,14; Pnp 5,2; Ps 74,19;
Mt 3,16; Rdz 8,8-12; Rdz 1,2;
GORLIWOŚĆ
Pwt 29,19; So 1,18; Iz 26,11; Koh 9,6; Syr 40,4; Syr 30,24; 2Sm 21,2;
Lb 25,11; Prz 27,4; Rdz 4,5; Rdz 4,8; Lb 25,7n; Rdz 4,5-11; Rdz 37,11;
Rdz 30,1; Prz 6,24; Lb 5; Rdz 26,14; Iz 11,13; Ps 37,1; Ps 73,3;
Prz 3,31; Prz 23,17; Rz 13,13; 1Kor 3,3; 2Kor 12,20; Jk 3,14-16; Koh 4,4;
Lb 11,29; Pnp 8,6;
BÓG ZAZDROSNY
Zazdrość Boga jedynego.
2Krl 23,4-14; Pwt 18,13; Wj 20,5; Wj 34,14; Pwt 6,14n; Pwt 4,24;
Ps 78,58; Pwt 32,16; Pwt 32,21; 1Krl 14,22; Ez 8,3-5; 2Krl 21,7;
Joz 24,19n;
Zazdrość Jahwe Zastępów.
Wj 20,3-6; Wj 34,14; Pwt 6,15; Pwt 29,19; Ez 5,13; Ez 16,38; Ez 16,42;
Ez 23,25; Joz 24,19; Pwt 4,23n; Ez 39,25; Ez 36,23n; Ez 35,11; Ez 36,5-6;
Iz 42,13; Iz 59,17; Iz 26,11; Iz 63,15; Iz 9,6; Pwt 6,15; Jl 2,18;
Za 1,14n; Za 8,2;
GORLIWOŚĆ O BOGA
Gorliwi rzecznicy Jahwe.
Pwt 32,31; Lb 25,11; 1Krl 19,14; Syr 48,2; Ps 69,10;
Ps 119,139; 1Mch 2,54; 1Mch 2,58; 1Mch 2,24-27; 2Mch 4,14; 2Mch 2,42;
Syr 51,18; Dz 5,35nn; Dz 23,12nn;
Gorliwość Chrześcijańska.
Dz 5,17; Dz 13,45; Dz 17,5; Rz 10,2; Flp 3,6; Ga 1,14; Dz 22,3; Dz 21,20;
Mt 22,15-21; Mk 3,17-18; Łk 9,54; Mt 20,22; Mt 26,51nn; Mt 26,55;
Mt 11,12; Mt 16,24n; J 2,17; 2Kor 11,2; Rz 11,11; Rz 11,14; Rz 10,19;
2Kor 9,2; 1Kor 12,31; 1Kor 14,1; 1Kor 14,12; 1Kor 14,39; Tt 2,14;
1P 3,13;
GOŚCINNOŚĆ
Gościnność jako dzieło miłosierdzia.
Prz 27,8; Syr 29,21n; Kpł 19,33n; Dz 7,6; Ps 39,13; Hbr 11,13; Hbr 13,14;
Pwt 10,18n; Rdz 19,8; Sdz 19,23; Łk 11,5n; Rdz 18,2-8; Hi 31,34;
Łk 7,44nn; Rz 12,13; Rz 8;
Gościnność jako świadectwo wiary.
Mt 25,35; Mt 25,43; Łk 2,7; J 13,20; Łk 9,48; Rz 19,1nn; Mt 10,40;
Mk 9,37; 1Tm 5,10; 1Tm 3,2; Tt 1,8; Syr 29,24-28; Syr 11,4; 1P 4,9;
Łk 14,13; Ap 3,20; J 14,23; J 14,2; Ef 2,19; Łk 12,37; Ap 3,20;
GÓRA

1Krl 20,23; 1Krl 20,28; Ez 38,12; J 4,20-24;
STWORZENIE BOŻE
Niewzruszalność.
Ps 36,7; Rdz 49,26; Pwt 33,15; Ps 90,2; Prz 8,25; Iz 40,12; Ps 65,7;
Hi 9,5; Mt 17,20; 1Kor 13,2; Dn 3,75; Ps 148,9;
Potęga.
Rdz 19,17; Ps 11,1; Ez 7,16; Mt 24,16; Ps 121,1n; Jr 3,23; Dn 2,35;
Dn 2,45; Jr 51,25; Iz 2,12-25;
W obliczu Boga.
Ps 89,13; Iz 44,23; Am 9,13; Ps 72,16; Iz 45,2; Iz 49,11; Ba 5,7; Łk 3,5;
Oz 10,8; Łk 21,23; Łk 21,30; Ap 6,11nn; Ps 104,34; Pwt 32,22; Mi 1,4;
Iz 63,19; Ps 97,5; Sdz 5,5; Ez 38,20; Ap 6,14; Ap 16,20;
GÓRY UPRZYWILEJOWANE
Jako miejsce prawdziwego objawienia.
Wj 3,1; Wj 3,5; Wj 24,12-18; Wj 24,16; 1Krl 19,8; Wj 17,9; 1Krl 18,42;
2Krl 1,9; 2Krl 4,25;
Jako miejsce sprawowania kultu góry.
Wj 24,4n; Pwt 11,29; Joz 8,30-35; 1Sm 7,1; Sdz 6,26; 1Sm 9,12;
1Krl 3,2-4; Jr 2,20; Jr 3,23; Pwt 12,2-9; Rdz 11; Ps 48,2; Ps 68,17;
Jl 3,5; Ps 125,1; Iz 14,13n; Ps 2,6; 2Krn 3,1; Rdz 22,2; Ps 24,3;
Ps 120-134; Ps 43,3; Ps 15,1; Ps 74,2; Dz 7,38; Ps 68,16nn; Iz 2,2n;
Iz 11,9; Dn 9,16; Iz 24,23; Iz 27,13; Iz 66,20; Iz 56,6n; Za 14,10;
Za 14,16nn;
CHRYSTUS I GÓRY
Góry w życiu Jezusa.
Mt 14,23; Łk 6,12; Łk 9,28; Łk 15,4; Mt 18,12; J 6,15; Mt 4,8; Mt 28,16;
Mt 5,1; Mt 15,29; 2P 1,16-19; Łk 2,42; Łk 9,51-21,38; Łk 18,31; Mt 24,3;
Mk 13,3; Łk 19,29; Za 14,3n; Łk 19,37; Łk 22,39; Dz 1,12; J 3,13; J 3,19;
J 3,37;
Inne pisma Nowego Testamentu.
Ga 4,24nn; Hbr 12,18; Hbr 12,22; Ap 14,1; Ez 40,2; Ap 21,10;
GRZECH
PIERWSZY GRZECH
Grzech Adama.
Rdz 3,3-5; Rdz 1,26n; Mdr 2,23; Rz 7,10;
Następstwa grzechu.
Rdz 3,23; Rdz 2,25; Rdz 3,8; Rdz 3,22; Rdz 2,18; Rdz 2,23; Rdz 3,16;
Rdz 4,8; Rdz 4,24; Mdr 2,25; Rdz 6,13nn; Rdz 3,15; Rz 12,21; Mdr 10,1;
Rdz 6,5-8; Rdz 8,17; Rdz 8,21; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Mdr 10,5; Rdz 12,1;
Rdz 24,2; Rdz 12,2; Rdz 3,14nn;
GRZECH IZRAELA
Kult złotego cielca.
Pwt 7,7; Pwt 9,4nn; Ez 16,2-5; Pwt 7,8; Joz 24,2; Joz 24,14; Ez 20,7;
Ez 20,18; Wj 19,5; Wj 4,22; Wj 5,1; Wj 31,18; Wj 32,1; Wj 40,36nn;
Pwt 9,7; Pwt 6,13; Mt 4,10; Rz 1,23; Ps 106,20;

3.5. Mk 2.28. Pwt 9. Pawła.5-8.20. .21nn.14-19.5. Mt 4.12.21.9n.2-5.23.31.46. 1J 2. 1J 1.15-26. 2Kor 3.9. Ml 3. J 9. Hi 35. J 8.37. 1J 3.22. J 8. Iz 1.12.Grobowce pożądania. J 19.15. 1J 8. Grzech jako obraza Boga.1n.3.1nn. J 3. Mk 1.5-9. Rz 11.4. Ez 36.11-14. 1J 3.2nn. Łk 15. Mdr 7.12. 2Kor 4.25n. Wj 20. Rz 6.20.2. 1J 3. J 20.2. Rdz 3.29. Am 5.5.40.12.23.12.36nn.3. Jr 31. Lekarstwo na grzech.32.20.4. Mt 8. 2Kor 5.44. Iz 59.13n.26nn. Ps 33.23.28nn. Iz 59.29.15.10n.21-24. Lm 5.18nn. J 1. Mt 26. Sdz 5.17.24. Rz 8. Am 4. Iz 60. Gwiazdy w służbie Boga. 2Tm 3. J 1. Rz 3.8. Lb 24. 2Sm 12.25. Mk 2. Oz 4.6. 1J 3. Pwt 30. Łk 18.31nn. Rz 6. Uwodzicielstwo pogańskie. J 14. 1Tm 1.9.5. Lb 11.1. Rz 5.6. Rz 8. Ef 3. Rz 8. Pnp 6.16n.19-20. Rz 7.7nn. GWIAZDY Gwiazdy a starożytne pogaństwo. 1Sm 13. Ez 33.20. Ga 5. Iz 65. Ef 5.21-23. Rz 5. Mk 3.11. Prz 6.17. 1J 2.45. Łk 15.3.13. 1Kor 5.15n. Łk 15. J 8. Za 13.16-19. Piętnowanie grzechów. Pwt 8.18.17. J 8. 1J 4. Rz 8. 2Kor 5. NAUCZANIE PROROKÓW Joz 7. Iz 49.33. Rz 7.5. Rz 11.2.9.1-15. Ba 3. J 15. Mi 2. Mt 6. 1Kor 1.31. Jr 7. J 15. Łk 7.29.4nn. Rz 5.21.6.34.2.10. J 16. Rz 8.5. 2Sm 12. 1J 1.17.7. Rz 9. Łk 19. Mt 5. Iz 59.11nn.14nn.22.32-33. Ga 3.4. Ps 148.33. Iz 59.39-44. Prz 30.16.33nn.17. NOWY TESTAMENT Iz 53. Ps 19. Ga 5. Rdz 15. Rz 8. 1J 8.11. J 8.1-2. Ps 15.12-15.12nn. J 19. Mdr 13. Jr 2.9-10. Ps 51.29-31. Ez 16.9.33.1. Iz 63.12n.20. Iz 64.33. Ez 47.30-37.24. Ga 3.7. Pwt 5. Ez 14. Jr 3. Rdz 2. 1Kor 6.5. Rdz 1.3. Ef 5.5.22.7. Mt 18.17. 1Kor 10.6n.6.13. Oz 2. Rz 1.19-21. J 10.23nn.11nn. Lb 11.12.17.8-10.5nn. 1Kor 6. Rz 1.21nn. Rdz 1. J 13.14n. Za 1.12-19.21-32.10.5. Jr 22. Ez 34.2. Am 5.14. Kol 3.1.30. Ez 18. Mk 7.30. Rz 6.2. Mk 1. Mk 1.1n.26n. Jezus i grzesznicy.10. Rz 7.9. Jr 3.41.29n.20. Za 12. Teologia grzechu według św.22.4.11. Pwt 6. Grzech świata. J 1. Mt 7. Mdr 2.10n. J 3. Hi 38. Hi 38. Ps 19. Ps 52. 1Sm 3.6n. J 1.14. Ps 136. J 8. Pwt 27.1-12. Dn 12.14-24. 2Kor 12.15. Iz 5.8n.12. 2Sm 12.14-17nn.1.5. Rz 11.9n.15nn. Mk 10.21.7-15.8. J 20.8. Joz 10. Ga 5. J 12. Rz 6.28. Tt 3. Mt 5.9. Kol 3. Ap 22.

8.15. Wj 9. Iz 44. Rdz 40.18. Iz 43. Jr 10.11.30. Rdz 24. Kol 2.3. Ps 81. Hi 30. Dn 9.7nn. Iz 62. Iz 1.16.15. Mdr 14.29. Iz 40. Rz 6. Dz 6. Flp 3.3. 2Kor 2. Łk 1.31. Jr 32. Iz 45. Jl 4.3nn.16. 1Kor 10. Jr 7.10.14. Wj 3. Rdz 35.20. Mdr 13-14.19. 1Sm 29. Oz 8.14-23.3.25.8.16. Rdz 31. Od gwiazd do złych aniołów. Ps 28.12n. 1Sm 13.35. Wj 3. Rz 1.11nn.7-12.13.18-32. Iz 43. Iz 47.12.2. Dn 3.3. Rdz 11. Ap 8. Iz 12.19.2Krl 17.10n. Wj 1.26. Tt 2.13-16. Rdz 1. Am 5. Sdz 2. Pwt 15.5.1. 2Mch 11. Ap 2.21nn.18-40.17.19-35. Wezwanie imienia Bożego.21n.14. Jdt 5.28.18-7. 1Sm 14. Rz 6.1.1-10. Rdz 2.2. Iz 48.3. Sdz 6.1n.14.3.15.22. Iz 13.8.21.11-15.6.10.7. Jr 2.14. 1Kor 10. Mt 2. Mt 24. Rdz 17. 2Mch 6.17.16.32. Inni bogowie.4. Ez 8.3. Tt 3. Rdz 41.43.7nn.12.19. Ez 20.4n. Lb 16.3n.8.4-8. 1Sm 19. HEBRAJCZYK Rdz 14. Wj 32. Wj 7.5.26.13-16.4. Pwt 4. ZNACZENIE BAŁWOCHWALSTWA 1Kor 12.1.15. IDOLE ODEJŚCIE OD IDOLÓW Joz 24.4.24. Ap 21. Jr 34.26n.15. Ps 31. 2Krl 23. Rdz 43. Iz 34. 2Krl 17.13.6. Kol 2. Wj 2.4. Rdz 27. Mdr 13. Rdz 10.78n.25-32. 2Krl 5. Lb 24. 1J 5.5. Imiona ludzi.28-35. Ga 4. Iz 41.26.3-6.2. Jr 10. 2Kor 11.9. 1Sm 13.19.15. Ap 22. 1Krl 12. Rdz 39. Rz 6. Wj 34.2. 2Krl 24. Jr 8. Ap 16.25. Rdz 11.13.1-5.34.27. Wj 20. Pwt 5.13. Pwt 13. Sdz 17-18.11.9.15.9-20. Wj 23. Oz 13.2.3-10. Ap 12. Ezd 7. Ez 16. Iz 62. Hi 31. 1Tes 1. Sdz 13.18.8. 2Krl 21. Jon 1. Ps 10. Tymczasem we wszechświecie odkupionym przez Chrystusa. 2Mch 7.12-21. Ga 5.4. 1Sm 4.16.12-15.27.9. Jr 44. Ps 10.45.28. Flp 3.37.6nn. Ap 21.36.26. 1Krn 16.14. Ap 22. Joz 24. Ap 13. Iz 60. Wj 20.5. Rdz 32.25. Ga 4. 2Sm 24.2-5. Iz 24.21.2.13. Iz 17.17nn.25-30.15-18. Rz 4.20. 2Krl 23. 1Sm 25. Pwt 4. 2Sm 12. 2Mch 15. IMIĘ STARY TESTAMENT Rdz 1. Mt 24. 1Mch 1.14. Imiona Boga.2n.2nn.20n. 1Sm 14.16. 2P 1.14. 1Krl 18. 2Krl 18. Mdr 13.1. Iz 14. Rdz 17.8n. Ap 13.20. Mt 27.9n. .3nn. Rdz 35. Wj 6. Oz 8.6nn.23. 2Krl 23.42. 1Kor 10. Ap 9.26nn. Ez 23. Bałwochwalstwo jako pokusa ciągle aktualna Mt 6.6. Ap 12.24. Nicość idolów.3-5.20n.10.

2.5. Dz 10.1. Wj 12.38. Kol 3. Jr 12.3.11-16. Dz 21.6.12. Hbr 13. Ez 37.24. Ap 14. Iz 1.21-25. Dz 3.46n. Mk 9. Iz 30.37.27. Iz 44.1n.14.6. Dz 8.17. Rdz 49. Mt 2.7-12.8.20.21.6. Wj 34.24. Iz 46.26n. Dz 9. J 2.1.3.21.17. Ps 135.1nn. Jr 31.23.1.6. Syr 36.9. Jr 30.1.5.9. Łk 1. Dz 9. Dz 13.25.12-13. Dz 5. J 1. 2Tm 2.11.4. Łk 1.1. Dz 9. J 15. Jr 31. Ps 7. Joz 7.27.23. Rz 2. 1J 3. Ps 89.18.5.10. Ef 1.63.9.4. 1J 5. Jr 2. 1J 5.15-16. Jr 31. Ap 2. Mt 1. Ps 114.26. Dz 4. Sdz 5.20. Dz 4.23. Dz 19.24.12. Rdz 43. Rdz 35.15n. Dz 5. Mt 5. 1Kor 1.7. Dz 2. Ga 3. Ap 22.19. NOWY TESTAMENT Imię Ojca. Iz 1. Hbr 1.22.2.13-16. Ps 50.46. Wj 20. Dz 22. Iz 10. Ap 14.10.10. Pwt 5.10. Iz 44. Rdz 39.14. Mt 7. Oz 2. Iz 27. Iz 45. Łk 24.10.22.27. J 17.7.9-13.9. NOWY TESTAMENT Ewangelia a Izrael dawny. Iz 43.20-27n. 2Sm 5.8. Jr 31. J 17. Imię Jezusa.22.6. Pwt 12.1. Dz 16. Ps 5.16. Dz 4. Oz 4. Ez 14.Iz 41. Łk 1. Iz 29. Pwt 5. Łk 1. J 3.3nn. Mt 15. Rdz 50.23.17.5.1.25.1.13. Iz 45. J 3.20n.16.13.3.27n.15.17. 1Krl 12.17. Łk 1. Ps 99. Ne 9.7.5. 1J 3.25.5.8. Łk 10.12. Flp 2. Mt 6.8. Dz 5. Wj 4.15. Ez 8.17. 1Kor 6. Dz 5. J 17.13. Łk 1.29. J 20. J 15. Obietnica powstania nowego Izraela.11. Iz 30.10.12. 2Tes 1.25nn. Dz 9. Wj 24.20. Jl 3. Pwt 33. Ef 5. Dz 13.1. Dz 4.26.40.11. Mi 1.5. 1P 4. Iz 48.4. J 17. Mk 9. J 20. Wj 12.17.18. Iz 9.23.17. 2Sm 20.8. Oz 12. Ez 36.52.12. Imię Boże a sam Bóg.30n.13-16. Ap 3. Iz 19.13. Mk 16.4.58. 3J 1. Jr 3.23. Ps 95.15.13.21.16.29. 2Sm 2. Mt 11.17. Dz 9. Ap 17.16. 2Krl 23. J 14.6.24.20n.1.28.7.12.31.1. Mk 13. Dz 13.20. Dz 19. Flp 4.72-73.1. Ap 19.34. Iz 19. Jr 33. J 17.13. Ap 3. Ps 50.41.23.5.7. Dz 8.7.4. Mt 10. Izrael jako lud przymierza. 1Krl 12.5. Jr 7.4. Mi 2.9. Syr 36.6. Pwt 28.10. Kpł 24.4. Dz 15. Rz 10. Rz 9. Łk 10.6.8.6nn.9. Iz 45.5. Oz 11.49. Dz 2.15. Dz 3. Ap 2.12. .3. Inne imiona. Iz 1.31. Mt 16.3.9.11.4.24n. J 16. Flp 2. Pwt 9.18.1.2. Iz 17. J 12. IZRAEL STARY TESTAMENT Rdz 35. J 1. Ps 2. J 10. Izrael i Juda. Dz 2. Jr 7. Ap 3. Ap 19. Ez 20.7.19. 2Krn 30. Jk 2. Rz 1.16.18.20n.17.7. Ez 37. Mt 18.16.28. Am 7.14.19. Łk 1.21. Am 2. Iz 41.43. Ap 7. Jr 3. Ap 3.4. Dz 9. Hbr 5. Imię Pana.17. Jr 7.15.23n. Iz 43. Ps 81. Mt 5. Łk 1. 1J 5. Ga 1. J 16. Ap 13. Mt 10.7.5.30.36.11n.13.3.3.3.3n.23n. Pwt 6. Dz 4.36. Iz 43.33.2.14. Ap 2.10. 2Tm 6. Iz 45.31.

Syr 14.4.1n. 1Kor 16.11.26n.11. Dn 9.21. Rz 1. Rdz 12. Łk 3. Wj 6.1. Wj 3.15. Ef 2.33. Dz 5.3.7.4n. Mk 1.9.7. Rz 15. Pwt 15. 2Kor 8. Mt 27. 2Kor 8. Rdz 4.22. Ga 6. Dz 28.16.11. Syr 17.6n.8.49.54.1-4.11.26.9.1. Łk 16. Syr 18. Rz 9.33. Łk 2. Dz 10. Tb 1.15.22. Stary a nowy Izrael.33.30. Łk 16.31-34.21. Ga 2. Tb 4. Łk 7. Łk 1. Jałmużna i Chrystus. Mt 11.6. Prz 3.29.24.16. Tb 3.20n. 2Kor 9.46.80.1-4. 1Kor 11. Dz 3.16.24n.5.31-46. Rz 10.16.4.14.16. JAN CHRZCICIEL Łk 7. Dz 13. Prz 28. Mt 19. Łk 1. Syr 35.8.15. Syr 3. Wj 3.2.17.27. Łk 3.7-11.44.28n. Mk 2.2.3.34n.11. Rdz 47.1-4. Ez 16. Łk 7.9.28. Rz 9.12.36.9.13.14.15n.21. Pwt 16. 1Sm 1.9. Jałmużna i życie religijne.2. Ef 4. Łk 3. Tb 2.6. Tb 4. Znaczenie imienia. Dz 13. Ap 7.10-11. Syr 29.19. Mt 6. Ml 3.20. Mt 26. Rdz 9. Łk 18.19. . Łk 1.13-15. Mt 3. Mt 11.10.29.4.26. Pwt 14.14. Prz 14.3. Łk 1.12.13-15.9n. Rz 11. Łk 19.33n. Wj 34. Jałmużna w Kościele. Łk 2.2-5.15. Jk 2.10-14.16. Łk 14. Mt 6.47. Łk 1.19. Dz 9. Łk 2. Iz 59. 1Kor 10. Pwt 6. Dn 4. Mk 1.8. Obowiązek udzielania jałmużny. Wj 3. Dz 1.2-8. Pwt 16. Mt 3. 2Kor 8-9. Nowy Izrael.8nn.27nn. Łk 12. Prz 19. 1J 3. 2Kor 9. Pwt 15. 1Sm 1.11. 1Sm 4.31.28. Prz 21. J 1. Flp 2. Pwt 24.35.26. Mt 11. Rt 2. J 1.42. J 12. JAHWE Wj 3. J 1.11.23n. Ez 18. Imię i jego początki.6n. NOWY TESTAMENT Praktyka jałmużny.1-4. Mt 6.4.68. Rz 9.10.20nn.14.1.26.16n.6.31.12n. Wj 6. Wj 3.13.17.12. Łk 1. 2Kor 9. 2Kor 9. 1Sm 1. Mt 25.7. Łk 5. Łk 6. Wj 33. Kpł 23. Prekursor i jego chrzest. Łk 11. Kpł 19.25. Ps 24. Mt 26.6. J 1. Ps 41.18. Ap 21. Dz 2. Łk 6.12.32.7. Łk 1. Mk 9. Rz 11.5.24. Łk 12.18. Ez 48.27.18.4.Rz 9.5. Łk 9.11.1-18. Mt 9.22.29. Flp 3.35. Mt 5. Dz 13. 2Kor 8. Mt 3. Łk 11.42. Późniejsze dzieje.76. Łk 12. Dz 11. JAŁMUŻNA STARY TESTAMENT Sens terminu. Prz 14. Sdz 13.11-14.1. Łk 3.5.30. Rz 2.41.9. Hbr 8. Dz 1.25.49.

Ef 4.13nn. Lm 1-2.21.24. Ef 4.8. J 2. Ef 1.36-53. Dz 2.18.9. Mt 15.4nn. Mk 11.14-26. Iz 43.1-31. J 1.26-33.26.31. 2Krn 29-31.16.1-54. Łk 18. 2Krn 24.6-9.9. Iz 49. Iz 51.25.11.33.4n.15-19. Lb 24.4n. 1P 2.27. J 21.1-21.14. Ez 40-46. Ez 9. Jr 7. J 1.4-10.Świadek światłości i przyjaciel Oblubieńca Łk 3. Ez 23.20.18-19.27.41-50. Mk 12. Mk 10.19-22. Mk 6. Mt 2. Dz 1.29. 2Sm 5. Ez 11. Ps 87.14nn. 1J 4. Łk 13. Dz 1. Ag 2.11. 1Krl 11. Łk 9.19-30.4-13.31-34. 2Krl 23. Pwt 24. Dz 4.9. J 3.6-14. Iz 25.24-28.36.11. J 5. Ps 48.13.10nn.14-18. Mk 1.1. Iz 60. J 13.9. Ef 1.24-27.50. Łk 13. 1Krl 6-8.31nn.30. 1Kor 1. 2Sm 5.1-14.35. Ez 8. Mt 28. Łk 19. Dz 2-7. Rz 5. Iz 65. Iz 53. Łk 19. JEDNOŚĆ J 15.7. Mk 13. J 17. Ez 48. Iz 54.40.19.17-52. Mk 11.10. J 1. J 17.27-30. Dn 7.7. Mk 1.6. Łk 21. 2Krn 3.4. Iz 53.30-5.21.16-20. Ef 2.26n.1.6.1. Mk 6.21.1-10. Mk 2.1.6nn. 2Krl 21.7n. J 10. Jr 31. Mk 15. Iz 54. Mk 11. Łk 24. Dz 2. Jr 20.8nn.2.27. Ps 122. Rz 15.5-9.1n.7n. Jr 36-38. Ps 51.33-38. Dn 6. Mt 3. Mk 13.1-12. .6-9. Tb 13. Rz 8.11. Jl 4. Ef 1. Ef 2.27-12.51n.15nn.1-6.5. 1Krl 16.1-48.18nn. Syr 50. NOWY TESTAMENT JEROZOLIMA NIEBIESKA A REALIZACJA ZBAWIENIA Mk 1.16nn. 1Kor 12. J 11.14-20.1-12.5. ŹRÓDŁO JEDNOŚCI I ROZBICIE JEJ WSKUTEK GRZECHU Rdz 1.35. J 5.2.14-18.34n.5-10.68n. Wj 19. Mk 15.1. W POSZUKIWANIU JEDNOŚCI NA DRODZE PRZYMIERZA Oz 2. 2Krl 22.20-24. Za 12.11.11n.11n.38.29. Iz 55. Iz 61.22n. J 1.16n. Ba 4.32. Iz 1. Łk 2.1nn.6nn.15.16.21nn. Mt 3.2n.28. J 19.22.2nn.11n. Mt 11. Mt 23.13-18. Rdz 4.37nn. 2Krl 21.16n. Rz 8. Mt 2.39. Iz 56. Łk 24. DOPEŁNIENIE JEDNOŚCI W KOŚCIELE Łk 9. 1Kor 11. Ps 84. JEROZOLIMA STARY TESTAMENT Rdz 14.20nn. Łk 2. Łk 21. Mt 2.7-10. Mk 15. Rz 8.5.10.8.12nn. Łk 17. 1Kor 10.17. 2Krl 18.18.29. Mt 11. Ps 87. Dz 4.14.9. Iz 51. Iz 54. J 1.15.4nn. Iz 66.23. Iz 4. Mt 2.14n. Iz 43.5. Ez 47.22-38.13-25. Ps 147.12.10nn. Ez 48.28. Łk 3.26. Za 14. Ps 132. Ef 4.41-44.13. Ef 4. Rz 8.35. Ps 78.11n.14nn.22. Mt 3.6nn.23. Dz 2. Rdz 4.7.5n. 2Krl 18. Ezd 5-6. Iz 51.6-15.35nn. Iz 53.1-10.9-17.3-9. 2Krl 21. Mk 9.6nn. Iz 49. Mt 28.36-40.9nn.62. J 12. J 15. KU NOWEJ JEROZOLIMIE Iz 1. Rz 5. Rdz 2. Łk 12. Mt 2.1-23. J 17. Rz 7. DRAMAT 1Krl 11.5. Iz 1. Ne 13. Jr 7. J 3.1.6. Łk 9.9.47n.6-9.31.13-19. 2Krl 16. Sdz 1.5. J 11.15.11n. Mk 6. 1Krl 12. Ps 122.51. Mt 2. Ps 79.4-27. Jr 31.1-4.3. Sdz 19. Ne 1-12.2.24.3nn.1-11. Rdz 11. Rdz 4.30-35. J 1.2-6. Ez 24. Ps 102. 1Mch 1. Ezd 1-3.

6.35.21.30. Łk 22. Łk 1.21.18.5. Mt 17.25n. Łk 6.8.21. Dz 5.14.8. Mk 8.16.45. JEZUS W NAZARECIE Atmosfera eschatologiczna życia Jezusa. .17.2.1. Dz 2.24-31. Mt 16. Apokalipsa św. Mt 11.36. Mt 1. J 3.1-22. Dz 1.20.25. Mt 15.5. Mt 13. Mk 1. Hbr 8. Syr 51. Dz 4. JEZUS.23-30.15.30. Ap 11. Dz 9. JEZUS TEN JEZUS Dz 1.28.1.31n.12. Mt 5.3. Dz 9.3-9. Dz 2. Łk 11. Dz 11. Dz 8. Dz 9. J 19.31.2. Łk 13. Łk 24. Kol 2.39.2n.28n. Dz 1.3. Dz 2. Mt 20.34. Dz 9.5.1. Mt 1.23. Mt 12. Łk 22.20.27-30. Dz 2. Łk 10.34.22.17.1-30.6. Łk 10. Mk 5. Łk 4. Dz 10. Mt 5.19. Mt 16. Mt 5.4. Hbr 12. Łk 15.44. Mt 21.33.6. Dz 5. Dz 22. Mt 21. Mk 9. OD JEROZOLIMY ZIEMSKIEJ DO JEROZOLIMY NIEBIESKIEJ Święty Paweł.38.26-27. Mt 16. J 4.3.5. Dz 15.6. Dz 8.44-53.14.31. Łk 2. Dz 9.22. Iz 29. Dz 4. Mt 10.34. Mt 13. Łk 1. List do Hebrijczyków.21. Mt 1. Dz 5.17.31. Mt 7.36. Dz 1.17. 1Kor 2. J 17. Dz 4.12.1-33.22.17. J 1. Łk 2. Mk 8. 1J 1. Dz 9.36.26. Dz 9.7n.12. Mt 26. Mt 14. Mt 20.32-41.40.35.28.13. Mk 3. Mt 20.25nn. Mt 5.23-32.22.17. Mt 7.27-30.5n. Mt 16.23.35. Iz 35.18.20.22.12.36. Łk 22. Jana.30. CHRYSTUS I SYN BOŻY Pierwsze ujęcie tajemnicy.9. Mt 5. Mt 18.18. Jl 3. Mt 15.Dz 5.36. Mk 12.16.24-30.11. Dz 15.28. Mt 1.51. Dz 18. Mk 13.5. Ga 4. Dz 7.20n. Łk 22.28. Kol 1. Dz 21.42. Hbr 9.25. Łk 24.10. Mt 5.15. Mk 9. Flp 3.21. JEZUS W EWANGELIACH Mk 4.15. Łk 17.14. JEZUS NAZAREŃSKI Ga 4. Mt 13. J 1. Mk 4.22.6.1.15-20. Mk 8.19-26.11. Mk 1.13. Dz 7. Mk 10. Mt 20.25n.25nn. 2Kor 5. Dz 12. Mt 18. Mt 1. Mt 11.28n.20.18.44n. 1J 4.31nn. Mt 26. Łk 17. Dz 11. Łk 22. Mt 19.32. Dz 13. Hbr 9.23.23.9n. Dz 22. Jezus a przyszłość.6.1. J 4.1. Dn 2. IMIĘ< KTÓRE PRZEWYŻSZA WSZELKIE IMIONA Flp 2. Mk 14. Iz 61.14. Mt 11. Dz 26. Dz 5. Łk 22. Mk 10.29.11. Ap 21.11n.21nn. Łk 22. Łk 11. Mt 11.22. Konieczność zajęcia postawy wobec Jezusa.25. J 11. Dz 17. Mk 9.24.2.21. Wj 3. Dz 9.16n.11n.2. Dz 7.8. Łk 13.30. Łk 19. Dz 9. Dz 11. Mt 13.41n. Dz 3. Łk 9.28. Pwt 31.21. Hbr 2.18. Flp 3.30.1nn. Mk 14.17. Mt 9.2. JEZUS CHRYSTUS Mt 1.34.58-8. J 6.9.38. PAN. Dz 5.19.36.20. Dz 13.2-40.57-61. Mt 21. Łk 17.15. Mt 23. Mt 12.18. Dz 8.41. Hbr 12. Mt 22. Dz 9.64.1-20.18n.1-9.12.17-41.24.

Dz 5.18. 1J 5. 1Kor 10. Łk 1-2.7n.28. 1Kor 8. Ps 35.28.23n.7. J 11.9. 1J 3.13.9.22-30. Ap 5. J 17.7. 1Kor 15. J 3. Łk 7.8. Ap 22.6.13n. Dz 10. Wj 24.16. Dz 2.30-35.31. Dz 15.36.16n. Rz 5. Rz 10.7n.34.33nn.33. Łk 9.31.7.25n. Joz 24.70.32-38.25. Rz 8.15.46. Mk 14.12-21. Flp 2. 2Tm 1. J 14.18. 2Kor 5.19n. Kol 1.7n.11. Joz 8. Dz 2. Mk 9. Ap 1.2.12. 1Kor 16. Ap 5. Dz 2. Dz 2. Dz 3. Jr 25. J 13. Mt 14. Łk 22. Mt 24.4.25n.15. Ps 45.20.42. Ap 22.33.10.4.2. Pwt 31.25.13n.10. 1Kor 15. Mk 14.11.15nn. Mt 28.8. Dz 1. J 6. 2Kor 5.24.26.31. Hbr 12.23-37. 1Kor 15.14.27.31.2.20.9.1. Dz 19.3-11. Rz 6. Rz 8. Lb 11. 2Sm 7.37nn.8.14n. Hbr 1. 1Kor 2. Hbr 12. Ga 1.4. Hbr 2.4. J 1.5.6. Mt 11. Łk 22.10n.11.10-14.19.36. 1P 2.6.9. Ap 17. J 10. Hi 28.62.6. Mk 15.10. Mk 1.9.21.16.40.24.9n.20-28. J 14. Ap 7.18nn. Jr 18.25-30.10. Jk 1. Hbr 10. Mk 12. Łk 1.20. Joz 10. Rz 1. Flp 2.14-23.27.11. Hbr 4. Mt 14. Ga 1. Dz 2.1. Joz 23. Ap 21. Syr 51.8. Łk 3. Lb 14. J 8.15. Mk 9. Tt 2.11. Hbr 2.3.44n. 1Tm 3.6.14.1.26.3-22. Ps 110.13. J 1.6.9. J 6. Tt 3.2. KONKLUZJA Ap 1-3. JĘZYK Łk 1.30-35.20.11.6. Dz 8.18.21.3.14-18. 1Kor 10. Hbr 9.8.1-18. Łk 1.11.3. Joz 1.27. Łk 1. Rdz 11. 1J 4.14. Ps 10.16. Łk 14. 1P 3. Mt 4. Dz 4.1-17. .9. Dz 5. 2Sm 7.62. Rz 4.22-31.10.35-38. Rz 10. So 3. 1Kor 2.2-6.28.14. Ps 105. J 1.18. Ap 21. Dz 2.1.9.5. Wj 17. Iz 45.16. Łk 15. JOZUE Przywódca Izraela. 1Kor 14. Dz 7. J 1. Rz 10. J 3. Rz 1.45.38.38.39.56. Kol 1.16. Mt 21. Lb 14. 1J 4.13.15. Dz 13. J 17. Mt 1-2.11.43. Mt 8.38. Ps 2.33. Ap 19. Ps 57. Rz 3. 1P 3. Tt 1. J 1. Tajemnica Jezusa w poszczególnych Ewangeliach.4.11. Mt 11.17.25.12nn. 1Kor 15.18. Mt 28.32.21.38. 2Tm 2.18. Dz 26. J 1. Rz 1.28. Ap 6. Ps 52. Lb 27. Różnorodność języków. Flp 2.58.9. Dz 7.38. Mk 3.70.13-53.2.14. Dz 5. Dz 2. J 3. Ps 137. Ps 78.5. Dz 10. Dobre i złe użycie języka. 1P 1.4.22.26. Dz 22. Dz 13.61.18.7. 1Kor 15. Dz 10.8.15. 1Kor 11.35nn. Dz 2. Łk 22.7.19. Syr 24.5.28. 1Kor 8. Prz 8.22n. Joz 6.34n.33-37.6. Dz 4.4. Rz 1.12. Dn 7. 1J 2. Ap 3. Mt 2. 1Tm 2. Dz 3.55. Jr 9.33.21-25. Typ Zbawiciela. Ap 19. Mdr 7.7. Mt 27. Joz 5. Dz 2. 1Kor 11. Mt 28.6. Hbr 1.1Tes 1. Flp 2.13.1-13.11.36. Flp 2.10.3n. Tt 2. Ap 17. Dz 3.30.4. Mk 1. Łk 9. Mt 1.16n. Ga 1. Łk 22.13.14-15. Mt 27. Rz 8.13-16. Hbr 5.20.20.6-11. Mt 16. Kol 2.7. Dz 7. Jk 3.21.64. J 3. Dz 4. Mk 7.15-23. Łk 3. Ps 16.29. Lb 13. Ef 2.14.19. Wj 33. Iz 66.37.35. Łk 4. Pwt 31.24. J 16. 1P 1. Ef 1. Mk 5. Iz 52.5n.54n.20. Ba 3. Iz 35. Ps 140. Ga 2.18. Prz 18. J 3.4. Dz 10.36.56.21.5.13.9.13. Ef 1. 1Kor 12.13.

17n.21. Kpł 26.5. J 7. Kpł 23. Jr 2.4-8. 1Kor 10. Ez 22. Kpł 16. Wj 24. Oz 4.12.8. Jr 20. Dz 4. Iz 28.33. Joz 4. Ps 110. Syr 45. Ef 2.9.22. Wj 32. Kpł 8. KAMIEŃ Święte kamienie i ołtarz Chrystusa. Joz 4. Hbr 13. Ef 2. Kpł 14. Rdz 41.26.33.10-17.8. Jr 23.11nn.1-7. Dn 9. Syr 50. Pwt 33. Am 7.10. Za 14.11. 2Sm 1. Ez 36. Oz 6. Ez 47.Mt 1. Sdz 17. 1Krl 1.14. Skała na pustyni i Chrystus Zbawiciel. Joz 24.8-11.36-42.1.4.1nn. Ez 40-48.23n.11.7n. Iz 54. Jr 2. Rdz 26. 1P 2. Wj 24.19. Ez 8.8-13. Kpł 16.19. Wj 28.4. J 19.7-13. Dn 2.13.25-31. Rdz 14. Ez 44. Jr 18. Ap 22. Pwt 17. Sdz 13. Sdz 18.10-21. Sdz 6.25. Tb 13. 1Krl 8.34-45. Rdz 31. Ml 2.20.45.7. Wj 29.4.39.9.16. Mt 21. Rdz 46.5-21. KAPŁAŃSTWO Hbr 7. KU DOSKONAŁEMU KAPŁAŃSTWU Krytyka kapłaństwa.4.6nn.46. Ezd 7.10-31.14. Kpł 4. Ap 21. Jr 31. Wj 1-15.26. Iz 66. 2Sm 6. Wj 24.10. Ez 44.8.6.17. STARY TESTAMENT HISTORIA INSTYTUCJI KAPŁAŃSTWA Rdz 12. 2Sm 18.5. 1Krn 25-26. Iz 8. Oz 4.33.3.13.20-24. 1Sm 14. Sdz 18. Mdr 11. 1Sm 1-4. Rdz 22. Pwt 16.31. Wj 28.38-42. Kpł 17-26. Iz 28.21.29.12. Kamień pamiątkowy i wiecznotrwałość przymierza.18nn.8.27-34.25. Ne 8. Ps 78. Joz 2-6. Pwt 33.22-25.18-28.11n. Jr 26. So 3.18. FUNKCJE KAPŁAŃSKIE Sprawowanie kultu.11.34.1-6.45.5-9. Pwt 27.4-11.7.8.26nn.11. Pwt 33. Posługa słowa.1. 1P 2. Ps 105. Rdz 22. Ideał kapłana. Hbr 4.21.7n. Rdz 49.21. 2Sm 8. 2Sm 17. Wj 24.54. Kpł 12. 1Kor 3. Chrystus jako kamień węgielny i chrześcijanie jako żywe kamienie.7-13. .19.22. Ez 44.6nn.27. Ml 2.26. 1Sm 30. Pwt 33.42-45. Wj 4.12-17. Ap 14.1.18. Ez 11.4-7. Pwt 18. Sdz 17.5nn.31. Dz 7.11. Rz 9. Kpł 23.3. Ez 44.42. 2Kor 3. 2Krl 23.14-16.23.15. 1Krn 5.10.20n. Ag 2.33n. 1Sm 7.1-12.1. 2Krl 11.26n.18.10.6.16n.19.25-29. Ez 44. 2Krl 23.7nn.17.25. Joz 21. 1Kor 10. 1Krl 12.37. Rdz 13. Rdz 47.1-9. 2Krl 12.19.32.12. Jr 23. Ps 118.22. Rz 9. 1Sm 2.18.24. Chrystus jako kamień obrazy i zniszczenia. Joz 9.30. Ne 8. Mt 23.4.6. Joz 8. Łk 20. Wj 20. Iz 57.24-29. Ez 44. Ez 11. Mi 3.14-26. Drogie kamienie i nowa Jerozolima. 1Krl 2.41.17. Rdz 34. 2Sm 15. Oz 5.

Mt 10. Iz 2. Hbr 2.13. Apostołowie.15-31.5n. Mt 10.27-35.44.12. Rdz 3. Mt 5. Flp 3.5. Wj 20.9. Ap 1.28.1. Ef 2.17.15.23n. Iz 5. Mk 14. Dz 4. Hbr 9. 1Tm 1.7.6-11.26-29. J 17.24. Kara jako owoc grzechu.26.17.17n.1-4.1-4.18. 1Kor 5.5.9.19. Mt 5.Ez 44.5.34n. Ba 2. Kara jako objawienie Boże. Rz 8. Rz 12. Hbr 10.27. 2Mch 2.5-13.6.18. Dz 4.14nn.24n.7.10-18. Za 3. 2Kor 2.15.1-4. Iz 53. Łk 19. Ap 1.8.26.8n. Rz 3. Wj 24. Hbr 8.12. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY KAPŁAN Ewangelie synoptyczne. 1Kor 1.14. Kol 1. Hbr 7. 1J 1.7. J 8.20.3. Dz 20.19. Dz 3.10-18.15n. 1Kor 10. Iz 61. Mt 10. Hbr 10.1-11. Wj 19. 1Kor 4. Od Pawła do Jana. Kpł 10. Iz 8. J 17.9. Tylko list do Hebrajczyków. 2Kor 5.10.9.11nn.4. LUD KAPŁAŃSKI Jezus. Tt 1.6-11.27.32. 1P 2. Pierwszy list Piotra i Apokalipsa.13. 2Tm 2. Mt 22. 1P 1.8.22n.10n.7. Dz 5.20-48.31.18nn.17-42.25n.6. Ga 2. Ap 5.3-10. Rz 3.9. Paweł.7.41-44. Łk 22.6. Ap 20. Rdz 14.25. Mdr 18.10. Ap 20.6.4. Za 6. Wj 19. Rdz 3.20. Iz 60-62.7.28. Hbr 5.1-16. Iz 10.14.17-22. Za 3. Rdz 5. Hbr 9.22nn.6-13.9n. Jr 5. Hbr 7.19.5. Hbr 2. Jdt 8. Hbr 9. Jr 33. Rz 8. Oz 11.5. Mt 18.1. Wj 34. KIELICH .24n. 1Kor 11. Am 4. Ap 18.22n. Rz 8. Kpł 21.14n.7.12n. Hbr 7. Hbr 10.29n.6-10. Oz 2. Hbr 5. Ba 2.25-28.17-2.60. Flp 4. Mk 10. Hbr 12. Pwt 8. Dz 8. Ga 3.32n.1-5. Łk 10.7.12. Ps 110.11. Iz 9.6. 1P 3.20. Flp 2.1. Hbr 9.24.19. Rz 15. Ez 18. Wj 13.23.8. KARY Kara jako znak grzechu. Rz 5.18-24. 1P 4.27.45. Hbr 9. Mt 26.19. Hbr 13.6. Iz 10.10.10. Rz 3. 1P 1. 2Tes 2.3. Wj 12. 1P 2. Hbr 12.28.1n.6. Jk 1. Ml 3. Mdr 10-12. Hbr 4.18.1nn. Łk 13.5.10.12.22. Łk 9. Ez 40-48.23. J 19. Flp 3.20-26nn. Hbr 12.18. Ap 3.5. 1P 2. Mt 20.24. Hbr 9. Flp 2.16-22. Mt 16. Dz 14. J 8. Rz 1.25.27. Dz 3. 2Kor 3. Iz 9. Iz 53. Łk 15.14-20. 1J 4. Ba 2.34-40.18. Za 6. Za 4.11-16.16-19.13.30. 1P 2. Oz 13.17n. Kol 3. Dz 20. Ez 11.13. Ef 1. Ez 15.5-8. SŁUDZY KAPŁAŃSTWA JEZUSOWEGO Jezus. Ap 19.40. 1Kor 5.2.

Łk 21.19. 1Tes 1. Mt 24. Ez 13.13. 1P 2.13.33. 2P 2.3. Rz 8. 1Kor 10.19-23.2n. Iz 24.9-40. Mt 6.15n. Mt 7. Rdz 1.22.1nn.5. Syr 51.7. 2Kor 1. Ap 8. Mt 24.14. Mt 23. Jr 10.13. Ps 59.1-16.6-11. Jr 9. Jr 25.14nn.2. 1J 2.19.3n. Mt 5.14. Rdz 29. Ez 28. Syr 5.39. KŁAMSTWO KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z BLIŹNIM Stary Testament.31.2. Jr 4. Na 3.5. Ga 2. Ap 6.37.2. Hi 1. SZATAN JAKO OJCIEC KŁAMSTWA Ap 12. Ef 4. Ap 13. Jr 3. Ez 21.11. Ps 105. Dn 9. Zwolennicy kłamstwa.11-12.25. Ez 14. Ap 15. Ap 15. Jr 5.13. Łk 21.25.24. Prz 12.3.20. Jr 2.11. Kielich zbawienia. J 8.11-17.7.9.2nn. Ap 11. Iz 44. Jr 29. Ps 116. Ap 2. Kol 3. Wj 7-10. Iz 47.5nn.55.17. .19.7. Jr 28.18.6nn. Oz 10.22.31-39.8-19.2.12. Ap 21. Rdz 2.1n. Ap 14.7-16.54nn. Człowiek wobec klęski. Rz 1. Ap 14.6nn.9n.4.1-8. 1J 2. KOBIETA STARY TESTAMENT MAŁŻONKA I MATKA W raju ziemskim. Oz 4.16-21.17. Ap 12.1nn.8.1. Ps 5.1. Wj 23.28. 1Krl 22. Jr 23.17.1. Mt 24.15.40-44.10.17. 2Tm 4.15-16. Rdz 3. Rdz 3. Łk 22.3. Ap 9.19.2. Dz 5.25. KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z CZŁOWIEKA Z BOGIEM Nieuznawanie Boga prawdziwego. Ps 75.9.39-42.24-27.31nn.2-17. Jr 8.8. Za 8. Ap 7.5.13. Łk 22.10. Grzech kłamstwa a życie religijne. J 8.20.12. J 8. 2Kor 11.11.2.9.3.5.17n. Jr 2. Mk 10. KLĘSKA Klęska w planach Bożych.4n. 1Tm 4. Ps 16. Za 12.44. 2Tes 2. Kielich gniewu. Dz 13. Ap 10. Ps 116. 1Kor 11.17-20. Wj 23.9-20. Jr 10. Ps 26. Kpł 19. Wj 24.13. Dz 13.9.1.22.9. 2Kor 12. 1P 2. Ps 78.5. Hi 13. Ps 115.19-33. Pwt 32. W historii świętej.17.13.10. 2Krl 1.25.8nn.16.9.9. Oz 7.Kielich wspólnoty.27n. 1Tm 4.15-30. Jr 16. Ps 23.15.1-13. Mt 24. Jr 9. Pwt 5. Iz 44.16. Mdr 10-19.20n. Syr 20.20. 1Kor 10. Mt 26. J 18. Dn 12. Pwt 19. Mt 24. Dn 14. So 1. 1Tes 2. Ps 15. Ap 16.6.1-11. Ps 11. Nowym Testamencie. Wj 20.1. Łk 12.17. Ap 13. Prz 12. Iz 51.16. Za 13.44. Iz 53.30. So 3.18-28. Rdz 3.19. Mt 26. Jk 5. Prz 12. Dz 5. Lb 4.22.27. Rz 8.6nn.

10. J 11.60. W Chrystusie Jezusie.16-24. Dz 2.16.12.16.14. Rz 2. Ga 3.1-9. Pwt 23.14-20. Mt 4.1nn.22n. Rz 16. J 20. Ne 13.14n.4. Jk 1. Ap 12.52. Prz 9.17. 1Kor 7.47. Ga 3. Prz 19. Iz 3. KOLANO Zginać przed kimś kolano.8n. Ef 2.28n.18. Rz 4. Ga 6.39n.14. 1Krl 8.2-16. Lb 20. Ap 2. Joz 8.22-31. Mt 26. 2Sm 6.2.23.2. Rdz 15.4-21.13-18. Mt 22.35. 1Krl 19.20n.13. Ezd 9.10. Ap 7. Rz 11. Ga 6. Pnp 7.2. Dz 19. Łk 11.45. Dz 9.1-8.10. Rdz 1. Iz 45. Prz 11. Pierwsze stworzenie i nowe stworzenie. Ga 6. PRZYGOTOWANIE I DOPEŁNIENIE KOŚCIOŁA J 11.28. Prz 27. 1Kor 1. Prz 12.3.16.40. Prz 5. 1Kor 14.32. Rdz 3. Ef 1.10. Mt 16.13-26. Sdz 21. Ef 5. Ps 22. 1Kor 7. Syr 47. Rz 1. Rdz 2.5-10. 1Kor 7. Prz 11.9. 1Tm 2.9. Kpł 23. 1P 3.1.12.5. Wj 12. Ef 1.2-10. Koh 7. 1Krl 8. Pwt 12.40.23n.8n.1. Pnp 4.1.21. Prz 21. Est 3. 1P 2.21-31. Ga 3. NOWY TESTAMENT DZIEWICA OBLUBIENICA I MATKA Jutrzenka odkupienia. 1P 3. Ps 47. Sdz 20. Wj 23. Mk 14. Mt 3.19.3. W refleksjach mędrców Prz 31.52.1.18.25n.8. TERMINOLOGIA Dz 19. Kol 3.13.1n.2. 1Sm 2. Mt 27.15n. 1Tm 2. 1Krl 11.9.35. Jk 2.26.9. 1Krl 18. Pwt 31.12.4.22.1-5.16.4. Ap 17.2.18. Dz 9. Dn 6. Dz 9. Dz 20. Dz 7.18. Ap 18. Dz 16.4-5. Ef 1.5. . Pwt 5. 1Kor 11. 1Krl 8. Rdz 4. Rz 9. Ap 17. Dz 21.11. 1Tm 2.26. KOŚCIÓŁ Ef 1.22nn. Lb 29.13.9nn. Syr 42.1.27-28.12. Ezd 10. Zginanie kolan w czasie modlitwy. 1Krl 18. Syr 36. Flp 2.1-13. Kobieta i Kościół.3.37.41.4.4.10-31.3. Rdz 12.10.9n.4n.19.35. Rz 5. Mk 1. 1Kor 15. Prz 8. Prz 19. Prz 5.30.34.25n. 2Krl 22. Sdz 14.24-27. Rz 4. Flp 3.9nn.8.22. 2Krl 1.36.22. Sdz 4. Mt 8. Pwt 25. Rdz 2.42.20n. Stary i nowy Izrael.17.11n. Lb 16.14.18.20. Dz 7.2. Prz 18. Sdz 16.14-21.39. Prz 21. Łk 22. 1Krl 19.Wj 15.40. 1Kor 1.8.2.18.29.38.30. Rz 12.15-20.15nn.22. 1Krl 8.9n. Prz 11. Rdz 11. 1Kor 14.18. 1Tm 5. Rdz 6.12.41.54-61. Mt 25.9.4. 1Kor 11. Ga 4. Rdz 4. Wj 20. Łk 8. Ga 4.28n.15n. Ap 18.1n.7. 1Kor 11. 1Krl 21. 2Kor 5. 1Krn 28.9.15-18.16.31.15-18. Ne 8.3. Prz 31. Łk 5.26.15.16.15. Pwt 4.3.22-53.14.11. Syr 25.36. J 8.18.10.17n. Dz 12. Dz 1. Ap 19.

Dz 1.12. J 11. Ef 4. Mt 25. Ef 1.23nn. Mt 16.27. Dz 2. Ml 3.32. Ez 36. Dz 8. Dz 1. Ez 37. Dz 8. Mk 3.24.14. Ap 11.39-42n. Mt 23. Ap 21.13.4.12n.32n. Kol 2. Rz 10. J 6.5. Dz 4.25n. Dz 10.19.32. 1P 2.19.23. Hbr 9.12.16. Ef 1.8. Dz 19.18.16. Rz 15.35.36-43. Ap 12. Dz 10. Dz 28. Ap 11.6. J 15.7-13. J 6.20.6. Mt 10. Łk 21.1-8.39. Gromadzenie i proces formowania uczniów.13-19. Dz 2.1. Rz 16.21n.8.20. Dz 6. Ap 21. Łk 12.13n.18.21n. Ef 4.54. Iz 66.2. PRÓBA SYNTEZY TEOLOGICZNEJ 1Kor 3. Mt 13. Mt 12. . Ef 2.2. Jr 31.1-5.1-4.6. 1Kor 11. Dz 10. 1Kor 16.24-30. J 8.11-18.7.23.28. Dz 8.3-5. Ap 7. J 10. Dz 5.26nn.2. Mt 22. J 14. Kol 1.16. Iz 25.32-35.31n. J 4.4. Dz 2. 1Kor 16.14.22. Ap 3.21. 2Kor 6.1-16.26.11.58. Dz 2.13. 1Kor 15. Mk 14.7nn. Łk 17. Ap 5.36. Ef 1.24-30. Mt 31.33n. J 16.29. Mk 6.14. J 7. Rz 15. 2Kor 8.18. J 10. Kol 1. 1J 1.2. Mt 13.27. Łk 9.31-43. Łk 1.28. J 18. Ga 2. Kol 2.10.52. Dz 8. 1Kor 12.22-32.21nn.14. Jr 2. Ap 21. Mt 13.6. J 4.28.14. 2Krl 23. Jr 2-3.21. 1P 2.29. Kol 1.17.18-16. Mt 26. 1Kor 10.21. Dz 2.16. Jan.31-46. Ap 3. Ef 5.9. Jr 23.14.46.1.4.8.17.2. 1Tm 3.19n. J 7. Ef 2. J 2.27.16. Dz 2. Ga 1.21. Mk 14. 1Kor 11.15. Mt 13.16-31.10.17-25. Ef 2.18.16. Mt 10. Dz 21.30-42. Rozwój Kościoła.19n.18. 1Kor 1.16.18-22.33.26nn. Jr 31. Ef 5.9-22.38. J 15.20.8n. Dz 6.20-21n. J 15. 1Kor 12.4. 1Kor 11. 2Kor 11. Ap 20.9n.12. Dz 2.16. 2Tm 1. Dz 2.1Kor 10. J 16. Dz 15. J 17. Mk 14.3. Dz 1. 1Tes 1. Mk 9.6.12. Ga 6.11nn.8. Dz 21. J 20.14.38.1-13.28. Dz 15. J 12. 1Tes 2. Dz 4. 1Kor 15. Hbr 10. Ga 4.18-24.21n.24-26.18.31. Ga 3. Ez 37. J 20.28.7nn. J 20. J 21. 1Tm 4. J 3. 1Kor 14.13. Dz 15. Mt 3. Iz 4. Ef 4. J 15.16. J 12. Iz 42. Dz 2.15.35. JEZUS JAKO ZAŁOŻYCIEL KOŚCIOŁA Główne etapy powstania Kościoła.17.9. J 13.9. Za 13. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD KOŚCIOŁEM Paweł. Ef 1.41. J 15. J 3.28.11n.22.13. Rz 11.19. Ef 5.12.36-43.1-17. Mt 10.38. J 15.1 ŻYCIE KOŚCIOŁA Pascha i zesłanie Ducha Świętego.4n.24n.24.45. J 1. Dz 15. J 4.7-24.4. Mt 16. Ap 21.21.9n. Kol 2. Mk 11.1-6.13.27.43. Ez 37. Mt 19. Dz 1.18.12nn. J 4. Mt 13.4.36. Dn 7.5. Ez 16. Hbr 13.15. Dz 9. Ef 4. Kol 1.2. 1J 2. Mt 13. J 10.2n. J 15.41. Flp 3.15. Rz 8. Iz 65.23. Ef 5.20.9.11-14. Dz 9. Ap 21.31nn.33.1. 1Kor 3.9. Ef 4. Ap 20. Ef 2. Odrębność Kościoła.27.32. Dz 2.14.16n.37nn. Dz 20.10-17. Ga 2. 2Tes 1.47-50.5. Mt 26.37nn. 2Kor 8-9. Ef 1.41. Iz 35.18. Mt 13.27n. Ap 2.42.16. J 3.1.10. 1Kor 15.

5.11.13.7.2Tm 1.19.13. Wj 12. Kpł 7.15. 1Kor 10. Iz 63. Mt 28.23.17-24.13. Ap 21.21-33.11.14. Sdz 9. Hbr 10.17. 1Kor 12. Ez 35.19. Hbr 10. Ps 87. Lb 21. Rdz 9.28. Ef 2. Święty Jan.20.13.23.6. Rdz 49. 1Sm 10.10-30.23. Ap 19. 1Sm 8. Święty Paweł.5-6. Za 9.12-15. Hbr 13. Ef 3.28. WŁADZA KRÓLEWSKA A ŻYCIE IZRAELA Instytucja królów.24. 1Kor 4.5. 1Sm 26. Ps 79.17.6. Ap 22. 1Krl 11. 1P 2.13.3.1. Ef 5. Ap 7. . Hbr 12.17nn. Joz 10-11. Kpł 8.7. 1Sm 8. Wj 12. 2Sm 7. Iz 63. Hbr 9.6.1-6.53-56. Kpł 1.5.23. Sdz 8. Mt 27.22-57. Wj 12.20-24.10n.15. Syr 17. Mt 23.31.18-21.1. J 6.3-7. Kpł 3. Sdz 9.6-13.12. Wj 20. Pwt 15.11. 1Sm 13. Ef 5.14.22-23. 1Kor 6. Hbr 9. 1Sm 10. Ez 24. 2Sm 12. Ewangelie synoptyczne.5. Ef 1.18.11. Sdz 9. Rdz 9. 2Sm 5.16n. Pwt 12.29. Ps 18.16-21. Ap 18.26-40.14.8-20.12. Hbr 9.1-7.10.6. Kultyczne użycie krwi. Dz 1.14. 1Sm 10. Kpł 17.29-36.31-39.1-14. Ps 2.25.11. Dz 20. Ga 3. Flp 3. Dz 19.25. Pwt 12. Ef 4.13. 2Sm 7. Mt 27.6nn.20.20-29. Sdz 9. J 19.33.20nn.2.9.26. Funkcja króla.17.11.5n. 2Mch 8. Rz 12.13. Rdz 9. Wj 24. 1Kor 9. 1Sm 14.23.12.26. Potępienie morderstwa. J 3. Kpł 16. 1Sm 10. Sdz 8. Dz 15.5.13n. 1Kor 5. Ps 89.14nn.7. 1Sm 11.16.8-12.28. 1Krl 2. Kpł 4.6nn.31-39. Rdz 4.20n. Rdz 4. 1Krl 11. Kpł 17. Kol 1.31-37.1-12. Mt 26. Pwt 19. Ps 2. Kol 3. 2Kor 11. 1Kor 11. Zakaz spożywania krwi.25-28.5. Kpł 1.19.8-12. Ef 4. 2Krl 9.14. 1Sm 24. Hbr 13.20. Flp 2. Sdz 4. KREW Syr 14. 2Sm 2.28.6. J 20.28. Wj 19.7n. 1J 5. NOWY TESTAMENT 1P 1. Mt 16.24n.19.16n. Jk 5. 2Sm 21. 1Kor 10.15n. Lb 22. Rdz 4.9.23n.19.15.5.14. List do Hebrajczyków. Ap 16.3.24.11. 1Sm 8. Ga 4. J 4. J 1. 1Krl 21. 1Sm 11.3-8.5. 1J 1.4. Rdz 35.7.6. J 19. Ga 4. Hi 16.11n.6.4.27.13n.13. Wj 29.1nn. Lb 35.44n.3. Lb 21. Dz 10. 1Sm 8.27n.23n. Lb 24.9-34. 1Sm 9.30.1. 1Sm 12. Kol 1.8-15.12.21. KRÓL I KRÓLOWANIE STARY TESTAMENT Rdz 20.19. STARY TESTAMENT Kpł 17.17.1-4.23.17. Ap 1. 1Sm 8.18-28. 1Sm 15.4. Ap 12. Kpł 9. Rz 3. Ga 3. Ef 2. Hbr 2. Lb 20. Kpł 8.32-35.24-25.

Iz 14. Mt 4. 1Krl 8.7n. 1Sm 8. Dz 4.9. Ps 134.8. J 6. Ps 110.4.1-5. Ps 45.3. Ez 34.1. Dz 1.13. Wj 15. Ez 34. STARY TESTAMENT IZRAEL JAKO KRÓLESTWO BOŻE Wj 3. Jr 23.18.17. Iz 37. Mt 21. Iz 7.29n. Łk 23.19nn. KU PRZYSZŁEMU KRÓLESTWU Obietnice prorockie. Za 6. Ps 72.24. Iz 11.10nn. Podwójne znaczenie urzędu króla w życiu Izraela.27.15. Za 9.14. Ps 11. 1Krl 16.7-10.49.18. Królowie pogańscy. J 18.9n.31nn.3-21. Dn 7. Oz 3.1-6. Ps 2.9. Dn 7.1-7.4-8.22. Jr 8. Jr 10. 1P 2.16.4nn.6.19. Ap 20. Prz 16.1-19.7-15. 1Sm 8. Iz 52.9-14. Mi 5. 1Krl 16. Mt 27.1.13. Ps 89.8nn.4. Iz 11. Ap 5.10. KRÓLEWSKA GODNOŚĆ CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO Obecne królowanie Pana.23.19.4. Łk 23. 2Sm 6.2. Łk 19. Ps 2. Prz 29. Ps 72.42.Ps 20. Ap 19.17n. Iz 60. 1Krl 19.18. Łk 1. Ap 17. Iz 55.2. KRÓLESTWO Mt 3. Oz 8.15n. Kol 1. Królestwo Chrystusa w momencie paruzji.33.35-38.3.11-15. J 19. Za 3.23n.6.7.21. Jr 10.9. Ezd 3. 2Tm 4. Ps 72. Prz 25. 1P 2.30-33.8. J 18. Iz 24. 1Krl 11. Ap 1. Ap 17. Jr 27. 1Mch 3.2.15. Ps 24.5. Za 9. W oczekiwaniu na obietnice.17-27. 1Mch 7.14-20. Łk 19. 1Krl 22.15. Ap 17.12-15.9nn.7. Ps 110. Jr 21-22. Ez 28. Ap 7. Ps 2. Ps 89.29n.4.7.20. Mt 2.1-6.70. Mk 12.3-7.17. 2Krl 23.43. Ps 45.1-9. Hbr 1.5. 1Kor 15.44. Mk 15.1. Łk 13. Ap 17. Ap 7. Iz 6. Dz 1.24n. 2Krl 21.38. J 18. NOWY TESTAMENT KRÓLOWANIE JEZUSA PODCZAS JEGO ZIEMSKIEGO ŻYCIA Czy Jezus jest królem?.33. Ps 80.1-26. Sdz 8. Ps 72.42.1. Dn 7.15. 1Krl 8. Łk 22. Jr 36-38.39-52.6.2. Ps 47. . Iz 41.2. J 19.10. Ps 78. Ap 11. Mk 15.12nn. Ps 101. Dn 12.27.4-8. Męka a królowanie Jezusa?. Hbr 7.10-18. Ezd 6.25nn.9. 2Krl 23. 2Tes 2. Łk 19.3. Iz 6.13-17. Ps 103.26n. Prz 29. Łk 22. Łk 9. J 12.12. Ps 89. 1Krl 15.21n. 1Mch 14.5n. Iz 45. Pwt 17. U progu Nowego Testamentu. 2Krl 8.18n.13.62n. Ezd 7. Łk 23.12. J 1. Lm 4. Dn 2.1-13.7n. Ap 19.7. Ap 16.25nn.3. Ap 17. 1Kor 15.14.4.25.14.36.37.13. Wj 19.1.1nn. Jr 21-22. Ps 80.12-15.2nn. Ps 110.5.4n.10.4. Iz 9.1-9. 2Krl 16. Ap 19. Ez 45. Ps 2.33. 2Krl 18.1-5. Ps 110.36-37. Ap 17.14.1-4. Ps 48.45.4.21-29.20-24.

Mt 13. Łk 19. Łk 22.17nn. Mt 9. Mt 12.31.19nn.29. Pwt 21.21.21. .24.25.1-4. Flp 2.10. Mt 10.29n.36n.22.14. Kiedy nadejdzie kres czasów.14n. J 16.7.21nn.3. Mt 13. Łk 12.8.3-9. Kolejne fazy Królestwa. Ef 5. Mt 11. Dz 19.8.11.33. 1Kor 1.14.15. Mt 13. Mt 16. 1P 2. Apostołowie.8-9nn. 2Sm 7. Mt 13. W OCZEKIWANIU NA ESCHATOLOGICZNE KRÓLESTWO JAHWE Wj 19. Ps 47. Mk 2. Mt 13.19.5.47-50. Mt 13.22n. Mt 20.6. Mt 6. Mk 10. Mt 6. Dz 14.1-16. Ap 19.31n. Iz 24.27. Ga 5. Dz 28. Ap 19.32. Ef 5. 2Sm 12. Dz 1. Łk 13. Dz 4. Mt 13. KRZYŻ KRZYŻ JEZUSA CHRYSTUSA Zgorszenie krzyża.30-35.26-29. Dz 2.26.14nn. Mt 21. Hbr 13. Dz 14. Ap 5. Ap 1.32. Łk 21.41nn. J 19. Dz 2. Ap 11.12n. Mt 5.12. Dz 28.9.5.2-10.23.23.10.18-23.39-44.50.39-46. 2Sm 7. Mt 19.23.14n. Mt 25. KRÓLESTWO BOŻE A KRÓLOWANIE JEZUSA W ciągu swego ziemskiego życia.7. Mt 13. Dostęp ludzi do Królestwa Bożego.3. Mt 13.1-11.5. Ps 145.96-99. Iz 52.8.15. Tajemnica krzyża.7. Mt 9.21. Mt 25.23. Mt 20. Dn 2.23.12-16. Ap 1. Dn 7.33.28n. TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO Mt 11.6.16. J 14. 2Krn 13.14. Mt 17. So 3. W ciągu swego czasu Kościoła. Dz 1.44nn.10. Mt 25. 1Kor 6. Łk 14.3. Dz 13.12.34.5.29. Mt 5.13nn. Mt 16.6. Ga 3. Mt 25. Ef 5. 2Tes 1.8. 1Sm 10. Mt 22. Joz 10. Łk 12. Mk 4. Ps 2. Dz 20.20n. Mt 27.24. Ap 3. J 19.35. Mt 13. 1Sm 16.28. Flp 2.26n.6. Dz 8.10.23. Mk 4.9.39. J 2. 1Sm 9nn.20. Ap 22.8-15.KRÓLESTWO BOŻE A WŁADZA KRÓLEWSKA U IZRAELITÓW 1Sm 8. Dn 7. Dn 7.21.31.15.11. 1Krn 28. Mt 16.35.11-14. Mt 5. 1Kor 15.13. Łk 21. Mt 19.9n.31. Dz 10.13. Łk 17. 1Kor 6.21. Hbr 12.29. Ap 17. Jr 10. Mt 18.10.5.23.34. Ps 89. Ga 5.44.37nn. Pwt 21. 2Sm 12. Mt 22.1-13.22.12.10.11nn.24.10. Mt 19.3nn.25. Ez 34. 1Tes 2.13.2.29. Łk 21. Mi 2.22.24-30. 1Sm 8.10-17. 1Kor 15. Mt 8.14. Paradoksy Królestwa. J 4. Ap 12. Za 14. Mt 18.2. Mt 13.6. J 3. Mt 25.21.11n.5.1-7.31. Ap 3.23.1-11.44nn.24. Dz 5.30. NOWY TESTAMENT EWANGELIA KRÓLESTWA BOŻEGO Jezus. Mdr 3. Wj 19.18n.11. Wj 19. J 6. Mt 4. Mt 13. Mt 26. Łk 23.15-30.

Łk 1. Dn 12.19.18.25n. Mt 5.22.11n.8.1-16.3.21-24.2n. Pwt 4.18. Wj 32.3.2.31. Mt 5. Wj 32. KRZYŻ JAKO ZNAMIĘ CHRZEŚCIJANINA Krzyż Chrystusa.10. Dn 7.3.31nn. Ga 3.23n.5. Ga 2. Ps 50.19n.2. Rdz 8. Ps 81.34.5n.1-8. Ga 3. Ez 13. 2Sm 1. Ps 56. Ga 6. Jr 7. Ap 22.18-23.9.7. Łk 24.18.29.36n. Ap 20. Syr 35.25.8.1nn.28.9.37. Flp 3. Mt 23. Pwt 23.14n. Iz 66. J 19.3. Ga 3. Mt 16. J 12.6.22.2.20. Łk 10. Ap 22.18. Dz 5. Ap 14. Ps 69. Iz 30. Wj 24. Joz 10.25n. Jr 36.21.6n.21nn. 1Mch 1.34.26nn. 1Kor 1. Rdz 22. 1Kor 2.8. 1P 2. Mk 14.4.30. 2Sm 6. Pwt 1-11.11-20. Mt 23. Rdz 3. OBRZĘDY KULTOWE I PEDAGOGIA LUDU BOŻEGO Pwt 16. 1Krl 22.6.3. 1Kor 1. Za 14. Joz 18. Kpł 20. Iz 29.33. Mt 10. J 19.41.13. Pwt 28.24.6.22.20. KSIĄŻKA PISMO I KSIĄŻKA Lb 21. Ga 6.27.16. Ef 2. Teologia krzyża.24.47.18n. Joz 1. WIERNOŚĆ PRZYMIERZU JAKO DUSZA PRAWDZIWEGO KULTU Wj 20.14. 1Sm 15. 1Krl 6.14.Mt 27.15-18. Dz 2.1-8.26. J 18.2.24.58.12.2.13. J 12.13. Ps 106.26.33-60. Hbr 10. Rdz 4. Mt 23. Iz 8.13.16-23. Jr 36. Kpł 19. Iz 4. Mt 5.21.14nn. Iz 58.4n. Krzyż jako tytuł do chwały dla chrześcijanina. 2Krl 23. Hbr 6. J 19.26n.4-15.3nn.20. Syr 34.9. Joz 24. Iz 58. 1Kor 2.16-21. J 19. Lb 21. Wj 5. J 2. Jr 31.23.28. Kpł 23. Kol 2.14-18. J 3.1. Iz 1. Iz 56. Życie przybite do krzyża.32n.61.1. J 10. Pwt 28. Ps 87. Ez 40-48.2.7.19. 2Krl 16. Łk 2. J 19.22. Iz 58. NOWY TESTAMENT KONIEC DAWNEGO KULTU Jezus. Ml 1. Am 5. Flp 2.4n.8-3. Rz 8. 1Kor 15. Kol 1.20.12. Pwt 29.32n. 2Krl 23.33-39. .11.8. Rdz 4.1n.14. Ps 50.1.7.49. Ps 139.14. Łk 2. KULT STARY TESTAMENT KULT BOGA PRAWDZIWEGO W HISTORII Rdz 2.9.20. Jr 7. Rz 6. Iz 8.4-9. Rdz 12.16. Wj 24. Ez 37. KSIĘGI ZIEMSKIE KSIĘGI NIEBIESKIE Ez 2.22nn. Ez 2.16. Joz 8.1-4. J 8. Pwt 31.8.43. Ps 40. Wj 19.9.1-8.9n. Iz 66.13. Ap 11. J 19.41-64.21-26.20. Iz 45. KSIĄŻKA JAKO WYRAZ UPAMIĘTNIENIA I JAKO ŚWIĘTE ŚWIADECTWO Wj 31. KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I ODCZYTANA Iz 8.18. Krzyż jako wyniesienie do chwały. J 2. Ml 3. Iz 29. Kościół pierwotny. J 4.

22-23.10. Hbr 9. Rdz 31.14.4.1-5. Mt 10. Dz 6.18.13. Ap 21. Rdz 4.1-11. 2Sm 5. Mk 16. 1Krl 19. Ap 1.5.2.19.14. Kpł 26. Ga 5.4.3. Obecnie.7.29. Sdz 3. Fakt z przeszłości.17. Rz 12.26. Hbr 7. J 3.5. Ap 22.4. LICZBY 2Sm 24. Dz 20.12. Ap 21.10. Jr 3. Kościół był mu posłuszny.21. Wj 20. Lb 11.18.6. Ap 4.1.8. Jr 16.9. Koh 11.34.8. 1Kor 14. Hi 18. J 7. Prz 20.36. 1Sm 18. Mi 5.23.46. Prz 6.18.29. Prz 30. Za 9. Pnp 6. Sdz 3.16. 1Sm 3. Rdz 25.14.15n. 2Krn 29. 1Krl 17. PRZYBLIŻENIA I ZNACZENIA UMOWNE Lb 9.10. Jr 7. Oz 6.16.26.16.12-17.5-16. Mk 10.38-41.16. Syr 25. Mt 28.19.29.21. Iz 11. Ps 62. 1Kor 10.5.27. Pwt 4.40.6. W dniu ostatecznym. Lb 7.3.20.60.1-8. Koh 6. Ap 21.42.6.18-28.5n. Ez 37.2-11.51.19.1-7.16n. 2Krl 13.1.24. Łk 22.11.19.19n.11n. Dz 2.7.30.Dz 2. Ps 40.1-18. Lb 7.19. ZNACZENIA SYMBOLICZNE Użycie symboliczne. Hi 19. 1Krl 7. Ap 5.22.23. 1Kor 16.7-5. Iz 61.16. Iz 6.13. Ap 11.7. Lb 11. 1Krl 15.24.12.8.5. 2P 1.23n. Ps 90. 1Kor 14.27nn.55n. Dz 3.28.1.7nn.24. 1Kor 11.5. Syr 23. Dz 7.22nn. 2Krl 8. Rz 6. Ap 22. 1P 2.48nn. Ef 5. Hbr 10.7.14-12. J 4. Mk 1. Lb 14.9. Ps 119. Wj 27.1. Ap 5. Wj 24.35.19. Flp 3. Hbr 9.3. 1Kor 11.2n.7n. Hbr 8.12. Łk 10.29.3.28. Mt 5. 1Kor 10. 1Kor 11.1n.2. Ga 5.37nn. Dn 9. 1Kor 16.1-10.20nn. Lb 7. Flp 2. Jr 25.7.4. Ap 14.11. Rdz 7.8. J 1. Dz 20.23n. Mk 16.5. 1Krl 4. LAMPA Lampa jako symbol obecności Bożej.12.14. Dz 7.2.16. Iz 40.4. Prz 6.21. J 4.15.3. Hi 40.13n. 2Krn 36. Kol 3. Sdz 5.29.4. Kpł 26.24nn.22.32n.1nn.26. Iz 6.15-33. Hbr 12. Ap 22. Kol 3. Wj 18. Syr 26.9.34. Łk 12. 1Krn 21. Mt 25.11. Prz 13.6.12.29. Ps 84. Hbr 13. Dz 5. Hi 33. 1Kor 11.35.29.2. STRUKTURA I TRZY ASPEKTY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO KULTU Hbr 1.5.33. POCZĄTKI NOWEGO KULTU Jezus. 1Kor 14. J 4. Łk 12.9-13. Ap 11.17. Hbr 9. Dz 8. 1Kor 10.6. 1Krl 11.24.13. Ap 19.4.1n.7. Hbr 7.1n. Hbr 9. Jr 32. Wj 34. Jr 25.45.10. Mt 19. 1Kor 11. Lampa jako symbol obecności ludzkiej. Mt 18. J 4.31. Wj 7. Mk 14. J 1. Rdz 43.24.7. 2Sm 22.22. J 5. Hbr 9. Ap 1.23. Hi 5.15nn.14n.19. Am 1-2. Dz 20. Rdz 4. Prz 24.5. Ap 18. Hbr 7. J 6.7.11.2.34. Syr 48. 1P 1. .

18.5. Pwt 25. Oz 11. Lb 28. Dn 9.15. Rdz 21. Dn 6.4. Jr 33.Ez 1. Wj 19. Dn 12.4.8.17.8.38. J 21. Rdz 23. Dn 9. Iz 5. Lb 11.1. Geometria. Iz 43. Rdz 17. Ga 3. Iz 56. Wj 23. Pwt 9. Ps 80.4. LUD NOWEGO PRZYMIERZA Wyższość Nowego Przymierza. Rdz 2. Jr 7.1.26.24.19.51.2n.24.12.19.1-10. Rdz 13. Rdz 12.46.9. Rt 4.7. Ap 13.12. Ap 17.12.JEGO WARTOŚĆ I GRANICE Zapowiedz nowego ludu Hbr 7. Lb 32.15. Ap 13. Mt 19.7. Iz 63. Wj 12. Wspólnota przeznaczenia.2. Sdz 4. Pwt 9. Ap 13.9.2. Pwt 9.2. Lb 35. Ezd 7. 2Sm 5. przymierze. Ap 3. Ap 12.6. Syr 44. Wspólnota kultyczna.2. Oz 2. Tb 12.8. KONKLUZJA Lb 1.18.11. Pwt 7.1. Ps 78. Ap 11.9. Rdz 17. Iz 51. Wj 24. Ps 94. Wj 12. Hbr 9. Ap 21.9. Hbr 10.3.6. 1Krn 2. Pwt 29.12. Oz 11. Pwt 6.11. Tytuły i funkcje ludu Bożego. Ne 2.11. Wspólnota języka.8.8. Ap 12. Joz 1. Rdz 25. 2Krn 20. . Iz 63.54n.9.27.37.14n.2.4. Ap 1. Ez 48. Rdz 25.21. Ne 8.1. Sdz 3.4.8. Ap 8. Ez 11.5. Iz 44.20nn. Joz 9. Ps 105. Joz 24. Ap 7. Joz 24. Ap 5. Rdz 12. Ez 16.8.5.18. Kpł 26.3.2.14. Jr 4. Hi 42. Iz 41.7. Iz 44.14. Wspólnota instytucji. Ezd 9. 1Mch 2. Ap 1.26. Pwt 9. 1Krl 8.23. Iz 48. Ap 4.18. Ps 122.7. Wj 4.14. Dn 8.3.14.26.5.7-8.7. Ap 4.11n.2.8.3. Pwt 7.12. Ap 10. Jr 2.1. STARE PRZYMIERZE . LUD Lud Starego Przymierza Lb 23. 2Sm 2. Lb 19. Łk 6.19.30.6.2.2.12.10.9nn. 2Krn 29.8.20.15. Pwt 8. Ne 7.3.27.21.1. Ezd 1. Wrastanie w ojczyznę.25.24. Dn 9. Rdz 36.11.12. Iz 41.6. Ap 21. Pwt 14.5n.11.23.19. Ap 15. Kpł 4.10.5. Wj 24.1. Wj 19. Ps 80.8. Kpł 4. Iz 45. Dn 7. powołanie.16.1. Rdz 14.28.22.23n. Ap 11. ZNACZENIE RELIGIJNE ISTNIENIA IZRAELA JAKO NARODU Wspólnota rasy.17.5. Za 3.2-3.14. Ap 12.1. Mt 5. Ez 45.9. TRANSCENDENCJA LUDU BOŻEGO Wybranie.1. Kpł 14.6. Rdz 19. Iz 44. Ezd 2.15.16. Iz 45. 2Mch 8.6. Rdz 15.4-8.13. Pwt 8.2. J 5.6. Ap 5. 2Krl 5.4. Iz 19. Dn 12. Kpł 8.11. Jr 2.

18.21. Hbr 3. Syr 23. Hbr 13. Iz 2.17. Ap 21.21. LUD CZASÓW OSTATECZNYCH A IZRAEL HISTORYCZNY Iz 52.5.32-36. Ez 37. Iz 40. .3. Ef 5.1n.4. Za 9. Ap 21. Kpł 26. Jl 4. Za 14. Ez 38-39. Rdz 10-11.5. Iz 41.20n. Hbr 11. 1P 2. 1P 2. Rz 4.6. Mt 5.6.10. Mt 1. Syr 45. Ez 34.8.26. IZRAEL I NARODY POGAŃSKIE W ŁONIE NOWEGO LUDU Dz 3. Oz 2. Pnp 2. Łk 2. ŁAGODNOŚĆ Mt 11. Jr 31.3. So 3. Iz 25.2. Ez 37. Prz 24. Iz 2. Oz 2.3. Jr 4. Iz 65. Ps 31. Iz 25. Ez 36.8.4.12.1.35.1.15.8. Za 14.9.1. Mdr 16. Łk 1.17.27.22. J 18.5.13.13.6. So 3. Jr 31. Iz 19.11.45.32.20n.2.17.51n. Ps 87. Dz 15.33. Oz 2. Iz 43.10.68.1-7.9. Ap 5.6.52.12.4. Mt 23. Iz 65.16. Łagodność Boga.21.10. Ez 40-48.9. Ponowna wspólnota wszystkich języków.23. Powszechność nowego ludu.7.36.9n.21. Iz 42. Jr 31. 1P 2. Iz 10. Ap 11.Ez 36.18.23. Lb 12.7. Ps 47. Ps 19. Ps 86. Mdr 15. Iz 66.25n.29.26. Nowa Ziemia Święta. Rz 5. Iz 48. Flp 3.27. Ap 13. Iz 43. Ga 5.14.2.3. Rz 4. J 10. Jr 31. Ga 3. Zbawcze fakty. Wj 19. Ps 119. Ef 2. Za 9.13.28.4. Tt 2.9. Ap 21. Iz 49.5.31. Dn 7. Dn 7.16. Jr 31. Ps 34.23. Nowy kult Boży. Ga 4. Iz 51.9. Ap 21.2.3. Łk 1.9.20.10. Dn 7. Ps 2.33. Dz 26.16. SYMBOLIKA ZAPOWIEDZI NOWEGO LUDU Nowy rodzaj ludzki.12.50.5.1nn.12.18nn.18nn.20n.2. Ap 5. 1P 2.2.18. Lud Nowego Przymierza NOWY LUD 2Kor 6.10.45. Mt 13. Mt 4. Dn 7.9. 1P 2.17-25. Ez 36. Mt 12. Nowe instytucje. Jr 31. Rz 9. Ez 34.16.72. 1Kor 15.7. J 11.14-15. Iz 42.7.14.10.15.20.11. Ap 18. Mt 2. Syr 24.3. Iz 48. Dz 28. Iz 9. 1P 5. Mt 21.28.9.12. 1P 2.3.2. Mdr 8. Oz 2.12. Hbr 8.14.53. Hi 3.10. Jr 31. Iz 43.1. Iz 56. Ga 3.14. Ps 2. Rdz 4. Ez 47. Ap 7.27.22.3.16. Ap 13. NOWY LUD W DRODZE DO OSTATECZNEGO DOPEŁNIENIA Hbr 11.27. Hbr 4. Dz 7. Ap 14.11.1. J 11.10.3. Łagodność i pokora. Iz 44.20. Iz 62. Jr 23.9.11.8. Łk 2. Rdz 11. Iz 2. Dz 20.20n.4. Iz 2.72. Rdz 2.18.3. Iz 60. Tt 3. Ez 37.9.9. Rz 11.25.16. Ez 3. Mt 15. Rdz 12.20. Ap 19.20. Iz 65.5. Iz 42.26. Ez 16. Iz 9. Jr 31. Iz 66. So 3.12. Iz 2. Rz 10.14. Ps 103. Za 14.15n.21. Ap 18.16.26.2. Syr 45.6. Dz 13.77.

10.2. 1P 3. Rz 8.24.26.7.2.17. Mt 26.6. Ga 1. Iz 45. Wj 23.2.22. Ez 36. Iz 45.11.11. ŁASKA BOŻA OBJAWIŁA SIĘ W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 8. Rz 5.12. 2Kor 9. Jk 3. Pwt 18. 1J 3. Rz 11. Pwt 6. Rdz 9.16.1. Pwt 9.8. J 5.32. Rz 6.25.20.4.27. Ga 5. PŁODNOŚĆ ŁASKI 1Kor 15.3nn.1.1n. Pwt 6. Mi 5.19.1. Ps 58.9. Walka z magią.10. Rz 15. 2Krl 23. Rz 5.16.2.3.14-17.6.12n.34. Wj 23.8. Mdr 4. Jr 9. Przejawy łaski Bożej. Dn 14.2.8-12. Syr 1.1. Ef 2.8n. Pwt 8.20.4. Syr 10.17. Iz 6.17.6. 2Kor 10.4. Wj 34. Ga 1.14.8. 2Kor 4. Rz 8. Wj 7.7-9. Pwt 14.33.1. 1Krl 16. Pwt 4.11. Wj 9.10.24. Ps 37. 2Tm 1. Dz 13. 2Krl 9.23. Ga 6. Ez 16.3-25.1-3. Łaska Boża nad wybranymi Boga.21. Rz 5.7.19-23. 2Tm 2. Rz 4.10.10.37. 1Kor 1.7. 1P 3. Rz 5. Pwt 18.29. Rz 6. J 6. 1Tm 6. Wj 8.4.7.14.17. 2Kor 8. J 1. 1Kor 3.4.23n.10.11. Iz 1.26.6-10. Ap 18. 2Kor 4.10. Mdr 17.1n. ŁASKA SENS SŁOWA ŁASKA Rz 6.20nn. Wj 7-9. 2Krl 16.4n. Dz 11. Tt 3. Kpł 19. 1Kor 15.17. Jr 8. Dz 16. 2Kor 12.30. Rdz 41.12n. Pwt 8. Rz 4.24.11. 2Krl 21.24.6.12-15. Ef 6. Pwt 11. . Flp 2.8nn.9-24.11.6. Tt 2. Rz 6.9.Jk 1.23. Ps 147. MAGIA Magia i magicy.7. Kpł 19. Ps 63. Dn 2.32. Mdr 2. Łagodność i miłość. Na 3. Pwt 22. Rz 5.11. Dz 15. Rz 6. Ef 2. Wj 8.4-6. Kol 3. Dz 19.14.17.5. Lb 22-24. Flp 1. Mt 5.15. Syr 4. 1Kor 3. Ef 1.9. Oz 2.19. Rz 1.32.5. Iz 44. Ga 5.10.21. Rz 6.25. Rz 3. Ef 4.28. 2Tm 2. J 1. Kpł 3.3.13.9.4.6. Mt 2. Ps 36. Rz 5.1-12.13-14.6.8. Ga 3. 2Kor 1.11.12. Dz 14.10.40.2.12n. Mt 11. Tt 3.6. Ez 13.11. Mdr 12.31.14n.24. DARMOWOŚĆ ŁASKI Rz 12. Koh 10.11.5. Rz 8. Pwt 13. J 17.9. Iz 51.4. J 1. Ps 25.10. Ga 1. Dn 4-5. Dz 8.7.23. Dz 15. 2Tm 3. Rz 3. 2Krl 3. Ga 5.6-11.6.16nn.21. 1Sm 28. Ga 2.26. Pwt 6. Pwt 7.12.9-22. Lb 23. Jk 3. Ez 31. Rz 15.20.26. Ap 21. Pwt 22. Rz 6.2-6. Rz 8.5.17-23. Oz 4. Wj 7.5. 1J 4.14-17. Wj 19.7.10n. 2Kor 12. Iz 1. Kpł 19.15-21.22.26.5.10-13.27.13-20.21-26.7.15. Pwt 11. Rdz 41.17.3nn.2n. Mt 21. Mdr 12. Rz 7. Ps 76. Kol 1.6.23.5-6. Pwt 18. Iz 45. Ef 3.25. Pwt 10. Syr 36.10nn. Jr 6.8n.37. Dz 8.1n. Lb 6.6. ŁASKA W EKONOMI STAREGO PRZYMIERZA Łaska w Bogu.9.4. 1Tes 1. Wj 34. 2Tes 1.2nn.15. Jr 31.8. Rz 8. Iz 47.12n.14.8. Flp 4. Ef 2. Wj 7.7. Ef 1. J 3.14. 2Kor 8.4.

Pwt 24. Rdz 1-2. Rdz 3.18.22.11.14.8.21-33.8.15-19.11. Łk 16.5-10. Rdz 41.32nn.8. Lb 11.12-17. J 6. Hi 2. Wj 20. Kpł 4.25n. 1Kor 7.1. Wj 16.28.13.1-9. Sdz 8. Syr 41. Manna a doświadczenie na pustyni. Miłość małżeńska a presja społeczna Rdz 24.51n.4nn.1-6. Iz 19.11. Koh 9. Rdz 2. Rdz 29.3. Sdz 14. Wj 16.10-14. NOWY TESTAMENT Ga 4.4. Rdz 16.22.1n. Mk 10.4. 2Sm 12.31.9. Rdz 26.6-27. Rdz 25.24. Pwt 21. MAŁŻEŃSTWO I DZIEWICTWO Rdz 2. 2Krl 10. Prz 5.12.1-11. Pwt 22.1n.1-6.16. Rdz 30. Rdz 1. Iz 44. .8. Rdz 4.25-28.2. Manna a oczekiwanie eschatologiczne.2n. Prz 7. Est 2. J 8.1. Łk 2.1.5-9.4.20. 1Sm 18.18.3. 2Kor 11. Wj 16. Rdz 16.16-30.13. Hi 31. 1Sm 25. Hbr 9.11. 1Kor 7. Wj 16. Jr 27. Ef 5.20.2. Prz 19.50. 2Sm 11. J 8.7.7.20-26. Ideał religijny małżeństwa. Rdz 24. Jdt 8. Rt 2.1-10.14nn. 1Kor 6.10n. Rdz 2. Wj 16.9. Rdz 2. 1Kor 7. 2Krn 13. Lb 11.18-25.6. Kpł 17. MAŁŻEŃSTWO STARY TESTAMENT MAŁŻEŃSTWO W PLANACH STWÓRCY Rdz 2. Sdz 12.1. Tb 14.19. 1Kor 7.28. Wj 16.12n. Iz 47. Syr 36. Rdz 24. Wj 25. Syr 25.23.12. Mt 19.8.29. Pwt 8.27.4. Tb 14.10.12. Wj 16. Ap 16. Syr 26. Kpł 18.31n. Syr 9. 1Kor 7.17.15. Tb 8. Lb 6. Poligamia i monogamia. Rdz 38. MANNA Joz 5.42-52. Rdz 1.22nn.10.6-19. Rdz 3. 1Kor 7. 1Krl 3.34.10. Wj 21. Wj 20.37.2nn. Rt 3. Ez 18. 1Sm 1. Trwałość małżeństwa i wierność małżonków. Rdz 38. Prz 31.15n. Ml 2.32.27.21.3.22. MAŁŻEŃSTWO W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Mt 19. Rdz 3.31-35.7. Mt 19. Wj 16.15-20. Ez 21.2. Wj 22. Mt 19.21.18.15. Tb 6. 1Krl 11. Łk 11. Kpł 18.19.25. 1Sm 1. Ez 24.30.18.10nn. Mt 22.11n.2-8. Pwt 25.4-8. Lb 11.12-17.9. Tb 7.4.11.62-67. Wj 16. Prz 18. Pnp 1. Łk 7. Mt 19.1.1.19-28.7-11. Sdz 19.8. 2Krl 18. Rdz 29. Sakrament małżeństwa. Mt 4. 1Kor 7.34n.9. Pnp 6.26n. Ezd 9. Mt 19. Rdz 4.2nn. Tb 3. Pwt 21.25nn. Rdz 34.16. CHRYSTUS A MAŁŻEŃSTWO Nowe Prawo.Mt 24. Prz 5. J 4. Rdz 4.30.3nn.34.40nn.1.13-26.15-20.4-9.18-24. Mt 26.4-9. Jdt 16.1-3.8-13.13-15.7. Ef 5. Kpł 20. Pwt 7. Prz 2. Jr 17. Wj 24.10-31.15-18.9-12.12-16. Wj 17.18. Prz 5. 1Kor 7.7.

27. J 6.2. J 6. Łk 1.46-49.24nn.34. So 3.3.19. J 2. Mk 6. Dobrowolność macierzyństwa Maryi. Łk 1.36n.13.26-38. Ga 1. 2Kor 11. Ps 78. Łk 1.51.35-50.30n.Ps 78. 1J 5. Łk 1. Ps 105. Mt 15. Ef 5. 1Sm 2. Łk 1.4n. Łk 2. Maryja jako córka Syjonu . Łk 2.31. Łk 1.28. Manna i prawdziwy chleb Boży.40.23nn. Dz 13. Rdz 3.33. Łk 2.37. Ap 12.14.19n. Mk 6. J 19.13.18-23. Sdz 11. Łk 2. Mk 3.26-55.29-31.51.27n.54.38. J 7.4.5.4.25n.25nn.49. Mk 3. J 6. J 1. Mk 3.20n. Łk 11.15. MARYJA I KOŚCIÓŁ Dziewica. 1Kor 9. Łk 2. Ga 4.34n. Łk 11. Mt 2.34n. Za 9. 2Kor 11. Łk 1. W środowisku Palestyńskim. Mt 16.32-35.51-58.14. MARYJA Dz 1.25n.32.26-56. Łk 1. J 6. Łk 14.37. Mt 2.21.37n. Łk 2. Mdr 16.20. Mt 1.22.3.17.14.13-16.48.25nn. Ap 21.27n. Łk 18. Łk 2. . Mdr 16. Mk 3. J 19. Łk 1.1-12. Dz 1.26.48.29. Ps 78.26-38. Iz 7. Dz 1.29. Mt 1. Dz 10. J 8. J 7.25nn.24n.37nn.13. Ap 12.31-35. Pwt 8.19. Łk 2. Łk 1. PIERWSZA WIERNA Objawienie udzielone Maryi Wierność Maryi.28.9. J 6.3.17.21n.1-4.22.32.3. Łk 2. J 19. Łk 2. CÓRKA SYJONU Maryja jako podobna do współczesnych sobie kobiet.2-3. Mk 3. Wj 15.1-12. Łk 1.50-55.20. Magnificat. J 3.9. Wychowanie Jezusa.27. Ef 5.1-4. Łk 2. Łk 21. J 2.3n. Łukasz.14-17. Ne 9. Ap 2. J 6.21.33. MATKA Mk 3. Łk 2. Kiedy Jezus osiąga wiek dojrzałości. Matka. J 6.5.20-22.50. Łk 1. Łk 2.31. So 3. Mt 14.35.20. Łk 2. J 2.29.25nn. Dz 1. J 6. Mt 1.14.3. Łk 1.31. DZIEWICA Fakt dziewictwa Maryi. Łk 2.5. J 19. Łk 2. Mt 4. Łk 1.1-10.46-55. Ap 2.14.14.57n. Wzmianka o braciach Jezusa.17. 1Kor 10. Mateusz.

Właściwy sens macierzyństwa.49. Łk 1.29.6n. Iz 5.5. Syr 3. Syr 42. Dz 7. Rdz 30.13-22. Prz 9.1-12. Pwt 21.2-6.21nn. RÓŻNORAKIE ASPEKTY MĄDROŚCI 1Krl 5.30-38. 1Krl 3.15nn.1.20n.13. Tb 4.1-5. Ps 116. J 6. Syr 19.3. Rdz 3. Ps 87.39n. Łk 14. Rdz 19.12-20. Wj 20. Iz 29. Hi 23.13.2.6. Łk 19.26.23n. Prz 8-9. Matka ludów. Rdz 3. Łk 1. J 19.17. 1Krl 2.20nn. 2J 1.24. J 19.27n. Rdz 24. Prz 23. Rdz 21.35.41-44.20. Jr 8.8. Ef 6.14n. Prz 10-22.10. Prz 25-29. MATKA W HISTORII ZBAWIENIA Miłość i mądrość Boża. Matka Mesjasza.16. Rdz 3.2. Ap 12. . 1Krl 10. Ez 33. Hi 18. Prz 19.26. Łk 11.7. Syr 4.35. Ef 5.34. Prz 11. MĄDROŚĆ STARY TESTAMENT MĄDROŚĆ LUDZKA A MĄDROŚĆ WEDŁUG BOGA Zaszczepienie mądrości w Izraelu.14. Refleksje nad istnieniem Ez 14.16.1. Mt 10. Hi 7.27. Prz 17.18. Hi 17. Ga 4. 1Tes 2. Kol 1. Ku prawdziwej mądrości Pwt 4. Koh 7.1-4. Mt 10.22. 1Krl 15.15. Syr 13.20.25n. Ef 4. Mt 1. Ef 1. Ap 12. 1Krl 3. Rdz 30. Hi 10. Ap 12. 1Sm 1. Mądrość wątpliwej wartości. Iz 11.32nn.13.10.14-18. Ga 4.26n. Syr 44-50.38-41. Rdz 16. Jr 9. MATKA MATKA LUDZI Powołanie do rodzenia potomstwa.5. Iz 29. Iz 7.1.4-8.14. 2Krn 15. Prz 1.26n. Prz 14.18-21.35.2-2. Ap 21. Wj 2. Ez 18.2. Ga 4.48nn. Hi 19. Iz 2. Kpł 20. Rdz 4.6-14.6. Prz 14. Iz 54. Łk 2. Hi 14. Mt 1.15.24-17.35n.10-20. Mt 15.7n.11-30. Koh 3.1n. Rdz 29.19. 1Krl 5.6. Prz 20.26.9.31.21.31. Oz 2. Ap 12. Mdr 18. Rdz 41. 1Krn 22. Syr 7. Syr 15.20.Tajemnica Maryi.20. Koh 1. Kol 3.22-37.8-14.15.1-10.28.1n.12.8. Iz 29. J 8. Syr 41.13.23.24.15.4. Syr 40. 1Krl 10. Iz 60. Hi 36.16. Prz 13.5. Łk 13. Mi 5. Łk 2. Mt 19.19. Łk 1.13. J 2.18-37.1-17.60.21n.1-16.9.1-11. Syr 36. J 19.13-30.5n. Jr 8. Łk 1.22-30.1-8.47. Syr 51. Hi 6.19. Matka rodziny. Prz 17. Iz 49. Ap 21.2n.17.5. 2Sm 20. Syr 6. Syr 1. Syr 16.13.6. Iz 40. Rdz 41. Rdz 47. Prz 13.1-4.12.4-9.37. Iz 66.9. Ps 25. Mdr 10-12. Syr 24.20.14. Królowa matka.33.15-43.4.1.7-11. Wj 21.35.9-14.34. Mt 12. J 16.5. Syr 18. Rdz 3.

Ps 110. Prz 8.21.1-6.21-26.13-18.1nn. Mądrość Boża.1nn.41.4. Mt 12.14.15. Mdr 8.47. Kol 1. Melchizedek i Dawid. Kol 3. Prz 9. Syr 24.29nn. Hbr 7. 1Kor 1.20-33. Prz 3. Prz 8. Dn 5. Prz 3. Prz 4.31. Mdr 7.1-12.20. J 4. Ba 3. Mdr 7. Łk 2. Mt 11.11.7n. Mt 3.9. 1Kor 3.7nn. Dary Mądrości.15. J 1.3. Mt 11.28nn.19n.7-14.27-31.6-10. Mt 11.32-36. Ef 3.25n. 1Mch 10. Syr 24.18.3.9. MESJASZ . Prawdziwa mądrość. Mt 5-7.Hi 30.10. 1Mch 14. 1Kor 2. Łk 7. Prz 9. Syr 24. 1Kor 1. Syr 24.30. Prz 8.25nn. Dn 2. 1Kor 2. Iz 55. Łk 21.23-34. Rdz 41. Mdr 8. Za 3-6. Dn 2.37n. Mt 12.17. Dn 12.52. MELCHIZEDEK Melchizedek i Abraham. MĄDROŚĆ TEGO ŚWIATA I MĄDROŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA Rdz 1. Jk 1. Kol 4.5.42. Mdr 8.25nn. NOWY TESTAMENT JEZUS I MĄDROŚĆ Jezus jako mistrz mądrości. Prz 9.19. Kol 1. Mdr 10.19. 1Kor 2.44-46. Mt 25. Koh 8.1nn. 1Kor 3.13-17.7-26. Kol 2. Hbr 1. 1Kor 1.14. Syr 24. Prz 8.21n.14-22.35. Mdr 8.17-25. Prz 8.17.22-26. Łk 2. Syr 24.40.2. Rz 11. J 7.16.11.19-22. 1Mch 14. Jr 33.22nn. Hbr 5.6nn.18. Syr 39. Prz 14.8. Mk 6. Mdr 8. Hbr 6.20-23.15.2.3. 1Kor 2. Mądrość a życie moralne. MĄDROŚĆ BOŻA Mądrość uosobiona.10. Ef 5.2. 1Kor 1.1-11. Mk 8.28nn.4. 1Kor 1. Prz 8. Syr 14. Koh 7.21n. Mdr 7. Jk 3.41. Prz 8.5. Prz 1.22-24. Syr 15. 2P 3. Mdr 9. Łk 3.8n. Ef 1.27.21.25n.19n. Dn 5. Syr 24.2. Jezus jako Mądrość Boża.20. Rdz 31. Mdr 5. Mk 1.23-28.1-6.2. Mdr 7. Mdr 9. Prz 3. Prz 8.13-18.24.19-22.35.1.4. Koh 9.25.15. Mt 11.8. Mt 11.18nn.26n. Syr 24.15.13.1. Joz 9. Mdr 7.1-21. Rdz 14.12-15.15.30. 1Kor 2.19n.14. Hi 9. Ps 110. Melchizedek a Jezus.4.38n.15nn. 1Kor 12. 1Kor 1.3. Ps 76.33nn.3.1-5. Działanie Mądrości. Mądrość a objawienie. Syr 14. Syr 14. 1Mch 10.25-27.32-36. Mdr 9.47. RÓŻNE ASPEKTY MĄDROŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 1Kor 2. Dn 2. Prz 9.10-16. 1Kor 3.25n.65. Prz 8. J 6.27n.21.5.37. Hi 21.

10.31. 1Kor 15. Sdz 9.41. Postawa Jezusa. Ps 17.46.17.5.1. Iz 53.5.13.6nn.15. Kpł 4. 1Sm 24. 1Sm 26. 2Sm 19. Dz 4.12-16. Chrystus jako świadek J 18.27.23. J 9. Za 6. Dz 3.4.1.41-46.pomazańcami. Łk 22.14n.10. Ap 1. 1Kor 5.22. Dn 9.15.45.5. J 4.39. Dz 17. 1J 5.3. Ap 17. Mt 1.STARY TESTAMENT OD KRÓLA DO MESJASZA KRÓLEWSKIEGO Pomazaniec Jahwe w historii. 1Kor 2. Dz 2. Dz 3.21.30n. 2Krl 2. J 6. Ps 18. Dz 2. 2Sm 2. 2Sm 1.25n. 1P 4. Ps 2.1. INNE UŻYCIE TERMINU "POMAZANIEC" Pomazaniec Jahwe.8.12-23.43.9. Łk 2. 1Sm 10.51.39.8. Mt 26.25nn.4.18.33.29.Mesjaszem.7.22n.23.16. Dz 10. Dz 7. 2Mch 1. Łk 1. Mt 12.14. Kpł 4. Ps 89. Łk 2. Ps 45. Ps 2.13. Ps 105. Rz 1. Hbr 7. Mt 15. Kpł 4. J 18.11. Wj 30.11. Mt 25. Tytuły Jezusa Chrystusa. Ap 1.20. 1Sm 9. Dz 1.31. J 7.41. 1P 4. 1Sm 16. Łk 23. MĘCZENNIK Dz 22.18.49. 1P 1.8. WIARA KOŚCIOŁA W JEZUSA CHRYSTUSA Jezus zmartwychwstały . Pomazaniec Jahwe w eschatologii.35.36. Łk 23.24.23.39.32. Ps 20.25.37. 1P 1. Ps 89. Eschatologia a mesjanizm. Łk 24.20. Ps 133. Mt 26.9-14. Wj 30.63-65n.18.1.7.23. 1Sm 26.8.26.34. Mk 8. J 12. J 10.3.7. 1Krl 1. Mt 9. Ha 3. 1Sm 26.20. 1Sm 26.13.12. Dz 11. Pomazaniec Jahwe w modlitwie.16-22.14-16. Ap 2. Iz 45.32. . Ap 6.27. Wj 40. Ps 2. Łk 24. Mt 26. Dz 26.16. Łk 23. Mk 9. 2Krl 23. Rz 9.31. 2Sm 7.19.3.1.5.52.41. Iz 61.55-60. Dz 7.51. Ha 3. Wj 29.16. Ps 2. Łk 23. J 1.30. Lm 4. Hbr 5. NOWY TESTAMENT JEZUS A OCZEKIWANIE NA MESJASZA Tytuł nadany Jezusowi.16.35.33n. Łk 4.43. 1Kor 1. Łk 23. Dz 2. Mk 10.15.14.34.9. Łk 23. Łk 23.22. Dz 13.11. 2Krl 11. 2Kor 4. Mt 21.2. Dz 2.7.13. 1Sm 10.7.22. 1P 3.10.29n.4.9.26.1-14.28. Mt 25. Ps 28. Mk 15. Łk 23.6.4. 1Sm 24. 2Sm 5. J 1. Rz 5. Ap 3.5n. J 7.20. Ps 132. J 11.63n.11.9. 1P 2.55n. Dz 4. Łk 23.13. Łk 1.34.22. Ez 45.1.61.38.11. Mt 20.2.22-33. Łk 22. Łk 22. Rz 1.1-8. 1Sm 9-10. Iz 61.9. Iz 53. J 1. Mk 8.40nn.68. Ps 28.14-18. Łk 1. 1P 5.29.3. Ap 1.13. Za 4.36. Za 6.10. 2Sm 7.30. J 4. Łk 4.2. 1Krl 19.5. Mt 16.27.11. 1Sm 2.20.12-16.27. Lm 4.31.1. Wj 28.20. Kapłani . Mt 22. Jr 33.

16. 2P 3.52. Hbr 9.31.15.8.5. J 15.8n. Pwt 28.8.7-13. Iz 7. Jr 31. 1P 1.36nn. Iz 1.20.14. Iz 54. Hbr 12. J 14.30. Mt 7.24.37. Jr 12. 1Kor 13. Ps 112.12. Ażeby Duch Święty został nam dany i aby przebywał w nas.27. Pwt 6.9n.21-23. Ps 122.22.19.6. Świadczenie chrześcijańskie.11. Ap 4. Iz 47. Iz 25. Łk 9. Mt 1. Iz 26.20.14. Dn 4.31.5.9. Iz 14.28. Ps 111. 2Kor 4. Hbr 11. Ps 9. 1Kor 3. 1Tes 2.54. Łk 17.5.25. Rdz 4. 2Kor 4. 2Kor 5.1-11.15.36.6-10. Pozytywna i negatywna cywilizacja miejska.8-13.2n.22.15.15. Łk 19. Mt 26.44.13. Rz 4.18.10n.Mt 20. Rdz 49.23-31.1-7. Ps 104. Flp 3.89nn.5.4n.28. Ap 20.2. Ap 11. Ps 112. Iz 28.13. Am 5.16.14.30nn. Pwt 28. Ga 4. J 15. Ap 3.1-6. Rdz 19. TO CO PRZEMIJA I TO CO POZOSTAJE Przemija bowiem postać tego świata. 1Kor 16. Mt 11. Ga 4. Hbr 13. Am 65. Rdz 25.20-24. Dz 7. Dn 6. Pwt 12.4.19n. Rdz 8. Ap 7. Mt 24. Ps 23. 2J 9.2.16n. Hbr 9.14.7-12. NOWY TESTAMENT Zbawienie i sąd Boży.21. 1Sm 51.13n.25n.25. Joz 24. BÓG MIESZKA W NAS A MY W NIM Przez swoją obecność Bóg pozwala ludziom trwać w istnieniu.3. Hbr 8. 2Tm 3. Ef 2. 2Sm 7.20.24n.5nn. MIASTO STARY TESTAMENT Od wędrówki narodów do życia w mieście. Dz 18.5-14. J 19.2. Ap 17.51.9. J 12. Iz 54.4.12.12. Ps 1.24. Łk 23. J 14.19. Rdz 10. Ps 48. Iz 57. 1Krl 8. Ps 122. Pwt 33.3n.34. . J 21. Mt 23.9n. Hbr 13. 2Mch 6-7.21-31. J 12.12.9nn. Pwt 33. Ap 18. Ap 11.35.27n.31n. Łk 13. Łk 2.14. MIESZKAĆ Rdz 25. 2Krl 10. Ps 2.56. Mt 23.8.20nn. J 1. Rdz 4.17.14. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Mt 26. Ps 119.12nn. J 8.7.8nn. Łk 21. Łk 26. Iz 24.16.31.39.10n.8.21.2.1-8.18nn. Rdz 49.9.35. Ez 34. Iz 7. Łk 1. Ap 11.12. Pwt 12. Dz 22. Mt 23. J 12. Iz 40. Dwa miasta. Hi 14. J 13. 1Kor 7. Mi 3. Dwa miasta.2. Ap 6. Jr 35.33. Rdz 11. Mt 26. Ps 102. Ap 21.3. Ps 136. Ap 19. Rdz 16.20.26n.8. Ez 45. Iz 7.10-14.10. Hbr 8.17. Ap 11. Iz 26.18.32.33.23.15.5.1-11. Pwt 8.2.15.27. Am 6. Iz 60. Dz 11.28-31.31.23nn. Łk 22. Wj 8. Dz 17. Iz 40.11. Am 9. Iz 33.11n.2. Mt 16.3nn. Łk 24.22. Jr 50.33. Hbr 12.20. Dz 8. Ps 46.20-24.14-17.8. Tylko jeden Bóg trwa.4. Mt 5.31. Hbr 11. Mk 10. Am 3. Wj 1.4nn.41n. Iz 62.

26.11. Ez 33.7. BĄDŹCIE MIŁOSIERNI Mt 5. Iz 57. Rz 16. Prz 11.8.19.17. Ps 86. J 15.12-14.22. Iz 54. Rz 1. Oz 6.1. Iz 58.1. Ps 51.16-23.6n. Ef 4. Ps 109. Łk 15. Syr 18. Iz 30. Flp 2. Wj 22. Za 2. Ps 145. Ps 94.20. Łk 1. Ez 39. Ps 106. Iz 55.31-46.13. Mt 22.6-9.9. Mt 20.30.6.23-35.63-64.8nn. Jr 4. Łk 2. Łk 19. Ps 4. J 14. Ps 130. Dz 18. Mt 27.10. 1J 3. Łk 15. Hbr 11. Łk 5.25. STARY TESTAMENT BÓG MIŁOSIERDZIA Z pomocą potrzebującemu. Łk 9. J 16.17.9.13n.24.9. Iz 14.6.1. 1J 3.11. Mi 7.6. Kol 1. Wj 15.2. Rdz 24. Mt 17. Tt 1. Lm 2.11.5. Mt 15. Ps 76.21. Oz 4.7.19.32. Rz 11. Iz 55. Łk 5.22. 2Kor 1.12n.19.10. Jl 2. J 8.13. Syr 27. Hbr 12.18n.13. Koh 3. 1Kor 7. Jon 4. Oz 6.72.6.32. Dz 17.7. Ps 103.15. Mt 12.25.30n. NOWY TESTAMENT OBLICZE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Jezus jako miłosierny Arcykapłan. Ps 9. Ha 2. Lm 3.1.1n. 1P 2. 1J 2. Ps 25.7. Ne 5.25.3. Łk 15.18.3. 2Kor 4.20.1.1.17. Ogrom miłosierdzia. Hi 42.26. J 15. So 1. Łk 9.20.42. Rz 3. Iz 64.19.22.13.14. Mi 6. Iz 53.38.14.8.45.14. Rdz 43. Mt 5.13. Mt 8.20. Jr 1. J 1. MIŁOSIERDZIA PRAGNĘ 2Sm 24. Mt 18. Mt 11.23.11.9.13.16. 1Tm 1. Wj 3.8.17.18. Oz 11. Łk 8.. Mt 14. Mt 25. 2Tm 1. Ha 1. Łk 7.3.6.12.29. Kpł 19.30. Ps 103. Ps 131. Serce Boga Ojca. Łk 1.11.9.5. Ps 107.19. 1J 2.2.36.1.54.7. Zbawienie grzesznika. Ps 83.9.26.6.7.6.19.2. Est 4.15. Mt 5. Ps 136. Kol 2.7. . 1J 3. 2J 3. Łk 15.1. Hbr 2. Wj 33. Wj 34. Hi 30. Łk 1. Milczenie człowieka. J 5. Rz 8.27n.14n.7. Jr 16. Łk 9. Łk 7.48. Iz 28. Hi 31.78.4. Iz 9.27n. Lb 30. Iz 49. Oz 2. Iz 49.18.1.25.2.14.18. Mt 9. Oz 11. Dn 9. Ps 107. MIŁOSIERDZIE 1Krl 3. 1Tm 1.5.10.7. Łk 19. Ps 115. Wj 34. Mt 15. Łk 13. Ps 103.13. Ez 3.2.2.28.8.7n.7. Sdz 2.3.20. Hi 40.J 14.15-23. Łk 4. Łk 6.16.30-37.7.2.14. Iz 41.56nn.40.42.26.23. Am 1. Miłosierny wobec wszelkiego ciała.17. Oz 2.11. 1P 3.5-16. Jr 16.8.13.16n. Łk 7.7.6-11. Łk 3. Jk 5.9. J 6.7. Ps 6.28n. Jr 31. Wj 6.24. Wj 14. Na 1.27. Ap 8.30-28.15. Ps 35.32.13.34. Jr 12.16.4. 1Kor 3.16.51.36. Jr 20.16. 2Kor 4. Wj 3. MILCZENIE Milczenie Boga.27-56. Łk 1. Prz 17.26.6.3. Łk 10. Ps 28. Oz 11.17. Łk 2. Oz 1.50. Ne 9. Jr 33. Hi 6.6. Jr 31.16. Mt 26. Prz 10.36.9.1.16.4.31. J 14. Iz 62.13.7.

Wj 20.20.15. J 1. Pwt 6.1.19. Syr 2. J 3. 1Sm 18. Rz 18. J 17.31n.28nn.36. Ef 2.MIŁOŚĆ Rdz 2. Rdz 4.24. J 8. Łk 23.36-50. Wj 34. Syr 4. 1J 4. Ps 37.5. Jr 31. Kpł 19. Ps 40. 2Sm 19. Mt 11.18.33n.4.1.35.1. 2Sm 3. Łk 19. Mk 9.18n. Mt 11. Mk 14. Łk 24.18.6. 1Kor 13. Ps 132. J 8. Mt 22. Pwt 6.14. 2Kor 5. Tt 3.13.20.28. Łk 23.41n.18.25nn. J 6.16. Mk 10.6. Łk 24. J 15.8.1. Ku dialogowi osobistemu.16nn.49.24.6. Ps 73.4. Iz 41. Mdr 11. Jr 31. Iz 30.50.14.49.2n.19.8. Prz 5.1. Ps 136.34. 1J 4. 1Tm 2.5nn.40. J 10. Syr 9.10.7n. J 17.11-17. Pwt 4. J 8.6n. 1J 5.25.3. J 5.1-5.13-24. Łk 23.26. J 1.8.15n. Łk 24. J 17. Rdz 24. J 15.42. Mt 21.12. J 10.30.32-41.9.5.25. Jr 31.17n. Jl 2. Rz 5.33-38. Łk 2.13.9.9-28. Rz 8.2.5.11. Hbr 10. Rz 8.15-25.1-9. Mk 1. Objawienie prorockie. 1Kor 8.5.21n. Łk 7. Ps 10. Ez 34.9nn. Mk 3.22. J 17. Joz 2. 1J 3.1.40.45. MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO STARY TESTAMENT Kpł 19. Ps 34.38. Dz 2.9.18n. Za 7.60-63. Dz 10. J 19. Rdz 3.6-10.16. Rz 8. Ps 34. Rdz 12.6n. Oz 11.34. Ps 100.10-19.16. Pnp 8.32. Ez 17. Rdz 22. Łk 23. Mk 14. Przyjaciele i zaufani Boga. Bóg jest miłością. 1Tm 2.15.13. Mt 10.27.11. Łk 9.15.15-20. Rt 3. Ga 2.11. Pwt 11. J 13. J 3. J 14. J 3. Rdz 34.17. J 15. Rz 5.1-37. Łk 2. Jr 31. 2Mch 6-7.48.6. J 8. J 12. Ps 146.2-3. Mk 10.1-10.13.10-19.7. Mt 26. J 3.7n.10. J 11. Wj 3. Rdz 3. Ez 16.12. 1J 4. Miłość obejmująca wszystkich w Duchu Świętym.11. 1J 4. Ez 36. Mt 11. Syr 1. Ps 4. Mk 14. Mk 12.7. Ps 119.14n.25-29.14-17.46. Pwt 30. J 17.1nn.21.12-17.9n. Mk 1. Iz 5.35.3. J 14. J 11. Rdz 22. Mt 28.13. Iz 56.20.17. Mk 10. 1J 3.16. Ps 116. Rdz 6. Hbr 2.9. Pwt 19.2.21n. Am 3.43. Pwt 7. Rdz 24.127.8. Miłość doskonała objawiona w Jezusie. Kol 1. Hbr 4. Łk 8.5-9. J 3. Jon 4.25. Am 3. Pwt 30.8.5n.16.37. 2Sm 12.2.12nn.30.16.4.60-71. J 10. J 14. Ps 73.10n.3-5. Wj 32.1n.9.53. Rdz 18. Flp 2. Prz 15. Rdz 12.8.1-36. Rz 8. J 10. .18.32.9. Łk 1.36. Hbr 1.21-24.31. Ps 132. Łk 17.13.49.4-13. Łk 23.23-26. DIALOG MIŁOŚCI POMIĘDZY BOGIEM A CZŁOWIEKIEM STARY TESTAMENT Rdz 1.26n.23n.17.26.28.21n. J 10. Oz 2.45.13-59. NOWY TESTAMENT Dar Ojca.17. Ez 36. J 11. J 9. Joz 24. J 16.9-13.34.54.1.38. Łk 2. Ps 113.7. Pwt 7. 2Kor 5.24. J 6. J 14.25nn. Mk 15.39. J 4.26. Wj 33. 2Sm 12.22. Ef 5.34. Ps 31.

Ps 46.2-5.5-10.36.19. Hi 29.20-26. Pnp 5.14.15.10.35.8.to zjednoczenie.14-21.2-3.11. J 3.2. Flp 4. Ga 5. 2Kor 12.3. J 15. MOC 1Kor 1.3.4-12. Jr 9. Ga 5. Rz 1.12-27.5.11nn.19n. Miłość .40. 1J 4. 2J 5.9.5. Ps 113. Ps 21. Flp 3.6nn. Hbr 5. Rdz 49.18-19n.16.13. Wj 3.15. Iz 26. Ps 131.25. Pwt 6. 1J 4. 1Sm 17.9.1nn. Hi 6. Ga 5. Syr 39.73.5. Mt 6.34.11-18.2n. 1J 4. Mk 12.39. Mt 5. Pnp 4. Ez 20.2.10. 1J 2.8.30. Ez 3. J 13. Ef 4.14. 1Kor 13. Ga 5. 1J 4. Ef 1. Ml 3.7. 2Mch 7. 1Kor 13. Iz 7.23.48. 1J 5. Ef 4. Rz 5. Mt 5. Ez 18. Ef 5. Joz 1.23. Flp 1. Mt 5. Łk 7.7. Kpł 26.18.14.12nn. Obraz błogosławieństw Bożych i obietnic mesjańskich. Kol 3.8-13.21. 1J 4. MOC WYBRANYCH BOGA Moc zaborcza.1.11. Pwt 11.12nn. 1Sm 16. 1Kor 8.29. Łk 23. 1Kor 3. Ga 6. J 17. J 17. Prz 14.28. 1Kor 13.6. 1Kor 12.5.2. Flp 2. Ps 57.13. Flp 3.2. J 17. Kpł 19.1.44n.22. 1Kor 1. Iz 30.11.10-31.8n.18.25. Czułość Boża. J 17.23-26.26. Ps 60.27. 1J 2.12.3.Wj 22.20n.18. Kol 1. Ef 5.14n.45. Ab 1. Ez 20.19n. Miłość jest darem. Rz 13.15nn.22. 1J 2.12nn. Pwt 32. Iz 30.8. Pwt 10. Ps 18.1-11. 1J 5.7. Łk 10. Ps 107.22.6.9. Sdz 7.4. Iz 66. Kpł 19.16. Iz 1. Prz 1.14-17. Jr 22. 1J 4. Rz 15. MODLITWA MODLITWA W HISTORII IZRAELA Mojżesz. Rz 5. NOWY TESTAMENT Dwa przykazania miłości. Ps 62. Ps 41. 1J 5.10nn.17.1.4nn.5-9.26. Jl 4.3n.9nn.5. Mk 10.1n. Flp 3.13.4.1. J 17. Syr 25.7. Łk 21. Łk 14.25-5. Ps 93.16n.14. 1Kor 13. 2Kor 4.5.12.27. Rt 4.15n. Iz 35. Rz 12. Mleko dzieci Bożych.6. 1Kor 1.3. Prz 27.11n. MLEKO Sdz 5. Wj 13.16.32nn.10.6.43-47.2. Oz 9.12.7n. 1Sm 10.7-5.16. J 15. Łk 6. Am 1-2.63.36. Mt 18.25.12.21.25-32. Kpł 26. Rz 12. 1P 2. Mdr 2. Ps 76. Mt 6.8-19. . MOC W SŁABOŚCI Ps 33.24. Ps 18. Jr 9.9. Mk 16. Wj 23. Wj 3.29-37.1. Mt 25. Łk 10. Iz 7. Lb 11. Prz 31. 1J 3.10. Joz 23.6.8.18. 2Kor 13.28-33. Oz 7.9.40. Ga 3. J 12.16.15n. Ef 5. Iz 55.17n.22. Jr 11.11. Ps 49. Pwt 8.16.8.3.14n. Iz 60.26n.9.16.45. 1J 3.21n. Siła na usługach Boga. Iz 41.

17n. PSALMY JAKO MODLITWA SPOŁECZNOŚCI Ps 104.11.41. Wj 16. Ps 59. Synoptycy. Wj 32. Hbr 2. Ps 28.15.33n.29. Wj 32. J 16. Jk 5.6-7.29. Mt 6.13.26nn. 1J 3.19. Łk 11. 1J 5. Ps 116. Ps 42. Mt 18.17. Jdt 9. 1Krl 8.4. Ne 1.27. Tb 3. Jr 10.10.29-35.11. Łk 11. Wieczór Ostatniej Wieczerzy. Jr 14.9.9-13. Mk 11. Łk 18. Jr 45.16.6-15. Ps 2. MODLITWA. Ps 65.16. Jr 8.18. Wj 32.4-11. Mt 7. Lb 11. Ezd 9. Ps 25. Ps 77.38. Ps 7.23. J 11.14.2nn.71. .32.18. 2Krn 20. Ps 119. Ps 55. Ps 78.24. Ps 74.4.22.2. Jr 18. Ps 102.5-8.13. Modlitwa i męka Jezusa. 2Sm 7. Mk 11.19.1.50. Ps 42. Jr 4. Ps 91. 2Krn 14. Wj 33.3.32. Łk 11.10.1. Łk 11.1-5. Wj 33. J 16. Jdt 8. Ps 81. Modlitwa i zmartwychwstanie Jezusa. Jon 2.18. Ps 22.10.25nn.4.11-16. Wj 34. Mt 18.12.20-28. Ps 38.13. Modlitwa w chwilach doświadczeń.7. Pwt 6. 1Krl 18.43. Ps 37. Jr 17. 1Krl 8. Ps 53. Mt 9. Ps 73.14. Jr 15. 2Krn 33.4.39-46. Łk 18.18.22. Ps 6. 2Mch 15. Modlitwa ufności.15-19.36n. Ps 22. Łk 18.19.1-3.7.26.2. J 4.23.6-12.25. J 6. J 17. Mt 26.50. Mt 15. Iz 64.12. Ps 63.1-7.23.21. Ps 119.8. Ps 7. Ps 22.24nn. Psałterz jako modlitwa Jezusa. Mk 14. Ps 5.11-14. 2Krn 33. Ps 16.16.5.6. Hbr 5. Mt 21. Ps 44. Łk 6. Ps 15.19-23.36. Rz 10. Ps 106. Ps 69.14.1-6. Rdz 20.14.33. Mt 4.22-32. Jr 15.5. Ps 16. Jl 3.28. Ps 22. Modlitwa tęsknoty za prawdziwym dobrem.2. Modlitwa wspólnoty i modlitwa osobista. 1Krl 8.1. Rdz 18. Ps 69.7.5. J 11. KTÓREJ NAUCZYŁ NAS JEZUS Łk 7.9-14.7-18.13n.14. Ps 22. 2Mch 8. Wj 32. Łk 8. Ps 140. Łk 22. MODLITWA JEZUSA Modlitwa i posłannictwo Jezusa.29. Ps 55. Ps 23.11-17.5-8. Łk 11. Ps 50.21. Ba 2.7.53. Królowie i prorocy. Ne 9.47. Ps 11. 2Mch 15. Iz 63.10-61.3-10. Ps 55. Mt 6.22n.25nn.2-14. J 4. Mt 9.12. Ps 25.8.13. Łk 3. Jr 20. Mt 6. Mt 9.Wj 33. Łk 21.37. Am 7. Jr 14.10.1.8. Jan J 4. Jk 1.7nn. Ps 48.10. Mt 6.25. Est 4.143. Mk 1. Ps 22.10. Łk 9.2. Ps 42-43. Ps 119. Ps 23.7.30.7.17. Ps 4.17.24.26.7.63.36.1-5. Jr 15.7. Mt 14.2. 1Mch 11. Ps 27. Ps 103. J 11.4nn. Jr 12.45. 1Krl 18. 1Mch 5. Łk 9.23.12. 2Krl 19. Mt 6. Ps 73.19-22.18-23. Łk 22. Jr 37.18.10.5.

Flp 1.1.13-20.6-9.22n.12nn.27nn.14. Dz 5. MORZE 1Krl 9.9.27. Ps 114.9. Wj 19. Wj 32. Hbr 7.6n. 1Krl 7. Dz 8.4. 1Tes 3.9.15. MOJŻESZ Pwt 34.Oz 2.11-15.2nn. Kol 4.54.1.21.8-11. 1J 5.38. 1Tes 5.1-10.40. Am 9. Kol 4. Ef 5. Rz 10.24-26. Ps 69.30n. 2Kor 12.2.19.2. Flp 4.17. Wj 33.31n.10.17. Iz 17.10. Ef 6. Pwt 4. Wj 24. 1Tm 2.19-23. Dz 9. Iz 51.19. Ps 24. Ga 3. Hi 38. Wj 17. Wj 13. 2Kor 12.11-14. J 1.14n. Wj 4. Chrystus i morze. Od monstrów mitycznych do stworzenia Bożego. J 1. Hbr 3.10.1.25. Kol 3. MODLITWA KOŚCIOŁA Społeczność. Pwt 3. Kol 1.22n.9. Rdz 9. 1Krl 8.6.12.16.37. J 6.13.9.2. Dz 2.20. Wj 4. Wj 20. J 17. Sługa i przyjaciel Boga. Lb 21.10. Wj 5.53. 2Kor 3.13-20.10-13. Ps 104.5. Ap 5. Wj 18. Ps 65. Ap 15.36. Ap 22.30n. Mt 5.15.24-29.3.15.23-25.5. Pwt 18. 1Tm 5. Ps 107.33.19. Dz 7. Dz 1. J 5. Dn 3.8.18.1-17. Ef 3.11. Mk 14. 1Krl 8.26.12.6nn.12. Dz 3. Lb 12.23.1.10.23-30. Wj 14. Hi 7. Rdz 8. Iz 53. Dz 6. Dz 8.26. Flm 1. 2Kor 3.16.19n. Ps 106. Ps 93.24. J 2. Łk 24.9. Prz 8.16. Za 8. Mdr 10. Łk 24. Wj 1. Jon 1.1-15. 2Kor 1.45nn.9.1.1-18.17. Pwt 33. Iz 30.8.17.31.18. Dz 10. Dz 3.29-35. Ps 77.40. Iz 1. Łk 9. Pwt 18.3.15.14. Dz 13. Iz 51. Rdz 7. Dz 14. 2Tes 2. 2Kor 9. Mt 23. Wj 32. 2Tes 1. 1Tm 2.6. Prorok. J 1. Dz 20. 1Kor 10.18. Dz 4. Hbr 11. Dz 9.17n. Lb 14. Flp 1. Oz 12.16.23nn. Wj 34. Mojżesz i chwała Boża. Rdz 1. Dz 7.14. Lb 12.9n.6n.3-5. Dz 7. Ps 89. Rdz 7.1-5.10.3. Wj 19.13. Wj 2.3-8. 2Kor 3. Dz 5. Wj 24. Dz 21.10nn.4.22. Hi 38. Lb 12. Symbolika religijna morza.7nn.13.3. Łk 24.8.11.20.11. Lb 20.23.12. Ps 106.25.11. Kol 2.3. Rdz 1.21n. Oswobodziciel i pośrednik przymierza.3n. Rz 8.20.21.17-23.21. 1Tm 2. Dn 7.13.12. Wj 24.4-6.35.8-22. Pwt 7.7.52n. Lb 11.78. 1Tes 3. Hbr 8.12-15. Wj 19. Rdz 9. Ps 55.46. Hbr 8. Ga 4. Dz 10. Ap 22. Syr 45.2-7.6. Iz 49.8nn. Ps 77.13.4.13. Dz 1.35.11.4nn. Lb 20. Hbr 8.9-13.15. Ef 5. 1Krl 22.27.11.30.7n. Ps 77.3. Kol 3. Wj 3. Wj 2.22.30.10nn.8.19.6-14.12.44-49. Dz 7. Wj 34. Ps 69.5-6. J 5. Pwt 5.15-18.3. Iz 41.7nn. Iz 5.8. Rz 15. Wj 20.49.19.11.3. Wj 15. Święty Paweł Rz 1.24-30. Wj 33. 1Tes 5. Rz 15. Flm 1. ustawodawca i orędownik. .16-20. Wj 11.26. Rz 8. 2Tes 1.11-15.36. Wj 14-15. Łk 11.14.

1P 1.25. 1Tes 5. Hbr 10. Mt 16.1nn.8n. Rz 8. Rz 8. Jr 17. Ga 5. Prawdziwa nadzieja. 2Kor 5. Jr 31. Ps 102.41. Flp 1. Kpł 26.25nn.20. Iz 8. 2Kor 4.8.6. Kol 3. Iz 60. Rdz 22. Oz 11. Jr 14.4n. Rz 8. So 1.25.10. Iz 11.1. 1P 4.4-10. Flp 3.11n. Mt 28.19n.19.20.8. Rz 8.7. Mt 18.54nn.27-33.24n. Iz 51.19. Rdz 9.18. Rz 6.14. 2Kor 3. Hbr 6.3-13. Dz 2. Ap 13. Joz 6. 1Kor 9. Mk 4. Ps 73.1n.15. 2Tm 4.16. 1Kor 1.18. Hi 42.13.8. Rz 2. Jk 5. Iz 59.4.6.25.19.33.7nn.16nn.19.8. Hi 19.15nn.31-46.11.20. Rdz 49. 2P 3. Lm 3. Mt 25. Ap 3.18. 1Tes 4.9nn. Dz 3. 1P 4. Ez 40-48.8n. Ez 37.19nn. 1Tes 2. Iz 56. 2Tm 4.7.28-30.18. Ps 139. Mdr 5. 1Tes 5. Łk 21. Jk 5.18. STARY TESTAMENT BŁOGOSŁAWIEŃSTWA JAHWE JAKO PRZEDMIOT NADZIEI Rdz 3.13. Jr 13.16. Iz 26.17.17. Hbr 7.27.23n.12-25.23.51.39. Dn 12.7. Mt 28.Mk 5.8. Mdr 5.14.11n. JAHWE NADZIEJA IZRAELA I NARODÓW Fałszywa nadzieja.23.6n.15n.11. 2Tm 4.9. Rz 12.26n.17. Rz 8. 1P 5. Flp 3.17-21.8n.8. Ez 16.13-18. Ps 86. 1J 2.1nn. 1Kor 15.20.24. Mk 6.24.22n. Rdz 13.7n. 2P 1. 1Kor 15. 1Kor 15.1. NADZIEJA 1Tm 2.8nn.1n.24nn.7.49n.13. Hbr 6. Flp 3. Ez 34-48. Oz 2.24-29. Rz 8.1-17.19. Ps 84.16.19. Pwt 28.8n. Iz 63.13. Kol 3.36. Rz 15.23. Za 14. Ef 2. Rdz 12.25nn. Hbr 10. Dz 1. Oz 2. Rdz 49. Hbr 11. Jr 31. 2P 3. Ps 63.13n. 1Tes 1.19.33nn.18-4.37. Rdz 12.31-39. Jr 8. 1Tes 1. Mdr 3. 1Sm 15.12. 1Tes 5. ZAŚLUBINY BARANKA . Ez 36.15nn. Mk 4. 1Kor 13. So 3. Oz 12. Ha 2. Jr 29.6.13.19n. Mt 8.15. Jr 30-33. Ez 35.4. 2Kor 5. Wj 23. Mt 24. NADZIEJA ZBAWIENIA OSOBISTEGO A ŻYCIE PRZESZŁE Iz 53. Mt 16.29.8.2. Rz 5.3.8.39. Mdr 4. 2Mch 7. Mdr 5. Ps 9. Kol 1.13. Mt 5. Iz 40-55.1. NAUKA ŚWIĘTEGO PAWŁA O NADZIEI Rz 8. Iz 32. 1Tes 4.7.12. Hbr 10.15. 2Tm 4.5. Rdz 39.2. 1P 4. 2Kor 1.5.1. Mt 16.7n. 2Kor 4. JEZUSA CHRYSTUS NADZIEJĄ KOŚCIOŁA Dz 2. Iz 54.7-18. Pwt 28. Flp 2. Ps 96-99. Ps 16. 1Kor 1. Hbr 11.12. Lm 3. 2Tm 2. J 6. Jr 31.8. Iz 61.5nn.1-7.6nn. Rz 7. Ap 4.15. Jk 5.22-33.5. Rz 8.8nn.11.3.29nn. Ez 18.16n. Hi 13.15. Za 14.18-25.19. 1P 4.9. 1Tes 5.1. 1P 1.23.7. Ap 17. Ps 49. Nowa nadzieja.1-6. Wj 23.23. 1Kor 3. 1J 3.8. 1P 1. Jr 1-29. Rdz 24.13nn. Am 5.3-4.10. 2Kor 4. NOWY TESTAMENT NADZIEJE IZRAELA WYPEŁNIONE PRZEZ JEZUSA Mt 4. Jr 31. Rz 4. Ha 2. Tt 2.3.8.14. 1Kor 7. Dn 7.5.11.9n.2.7.25.12nn. Ap 21.

Rdz 35. Wj 29.38. Am 1. NAMASZCZENIE Ps 109. Kpł 14.33nn. Rz 6.3. 1Krl 19. Dn 10. Ap 2.1.1-5. J 5.8. Ef 4. Rdz 1.24. NARODY Rz 1. J 5. Łk 9.18.13. Mk 16. Am 6. Rdz 29.7.26. Wj 30.7nn. Ap 22. J 19.2nn. Ap 14.7-12.18.6. Ap 20.21. Wj 28. J 6. Iz 61.17.11. Ap 22. 1Sm 16.21.39.20.10n. J 14.1nn.26. Łk 12.11-14. 1Kor 16. Wj 5-14. Ps 23. Iz 61.28n. 1J 2. Rdz 3.18n. Ps 45.3-2.1-6. 2Krl 16.10-18. Chrześcijanin. Namaszczenie Chrystusa.20.14.6n. Ef 2. Jr 27. J 12.13. Wj 18.14-24.9.1-7. 1Krl 19. Ps 133. Narody w planach Bożych.1-7.8.25n. STARY TESTAMENT TAJEMNICZOŚĆ POCZĄTKÓW Jedność i różnorodność ludzi.46. Hbr 1.40. Kpł 8.15.38.4. J 3.13. 1Krl 7. Joz 24. Łk 4. Rdz 11.10n. Wj 40.1n.8n. Mt 26. Prorocy. Hbr 1. Iz 8.26-29. Ap 22.9-15. J 6. Ap 22.3n. Iz 41.12.18nn. 1J 5. Narody jako siły wrogie Bogu.1. 2Sm 2. NAMASZCZENIE CHORYCH I OPĘTANYCH Łk 10. Kpł 8. Dz 4.2.6.12.30-38. 1Mch 1. 2Krl 9. 1J 2. Ap 21.41.9. Rdz 28.19. Społeczne następstwa grzechu.11. Iz 45.2. Kapłani.29-42.18-21.5. 2Krl 21.13.15.5-8.13. 2Krl 11.12.5. Jr 31. Ef 1.9. 1Krl 11. Pwt 32. 1Sm 16. 1Mch 1. Wj 29. 2Sm 12.30. Jk 5. Łk 7.20. Ap 19.11. 1Mch 12. Hbr 1. Iz 42. 1Krl 5.25nn. Am 9.3. Rdz 12.1.KONSEKRACJA Niektóre przedmioty kultu. Rdz 9. Ps 2.9-14. Dz 2.2. Joz 24. Lb 3. Ps 45. Ap 15. Ap 3.27.1-16.39n. Rdz 10. Ez 8.3-7.27.34. 1J 2.16. Iz 61.34. Łk 7. 1Mch 12.15.1-14. Iz 11.12.14nn. Dz 17. Rdz 11.2. IZRAEL I NARODY W HISTORII Rdz 16.54.13.38. 2Krl 19.8n.40. 1J 2.8. 2Kor 1.9. 2Kor 1. Rdz 31. Pwt 6. Ap 1.7.6.35n.1-8. Wj 12.27. Mi 6.1-6. 1J 3.19. Rdz 19.6.1. NAMASZCZENIE .1. 2Krl 2.21.6-13. 1Krl 1.5. Ps 92. J 16. Rdz 4. Iz 25.1.6.3. .36n. Mk 6.13. 1J 5. J 3.43-61. 1J 2. Dz 10.1-6. 1J 3.11nn.3. Rdz 3.7.13n. 1Sm 10.3. Pwt 28.22. Rz 15. Rdz 3.36.7n.16. 2Krl 19. Flp 2. Rdz 14.50. Ap 21-22.18.6n. Mk 16.12-19. Iz 45.J 14.20.14. Mk 10.11-16.5. Iz 10. Mt 10. NAMASZCZENIE JAKO ZNAK RADOŚCI I SZACUNKU Prz 27. Rdz 25.28.2. Ap 5.10-32. Rdz 11.1-5. Koh 9. 2Krl 18.5-8.15. Dz 4. J 11.

Naśladowanie Chrystusa. Dz 14. Dz 1.6.1-8.13.10. Jr 9.22. Dz 13. Ap 14.21.16.9-17.35-36. 2Kor 4.1-5.5n. Mk 15.8. Ez 38-39.9.1-29.6.17nn.21n. Ap 7.2. Ap 14. Dn 11.1-11.10. Dz 13. Mt 10.39. Ap 17. Łk 13. J 11. Mt 19.10n.12nn.5-6. Dz 1. Mt 15. J 21. Mk 1. Ps 25.19. Wj 12.16.5n.15. Ps 87. 2Sm 15.7-12.7nn.2.15. Ap 13. Mk 2. Oz 11. Paweł Apostoł Narodów. Mt 15.21.43. Iz 19.16-22. Ewangelie.2. Łk 2. NAŚLADOWAĆ Powołanie Izraela. Mt 2. Dz 10.9.3.18n. J 13.2.27. Dz 15. Jr 2. Dz 1.20n. Pwt 6.6.42. Flp 3. Ap 11. Dz 10.8-11. Mt 16. Mt 1. Mt 26. 1Krl 18.36nn. Rz 4. Jl 4.20. Ezd 9-10.14n. Iz 42.45nn. 1P 2.17. Mt 28. Ga 3. Ga 3. Dz 2.25. Lb 15.37-43.4.29.32.19.47.14.6. Rz 8.8nn. Ga 2.3n. Dz 22.24. Łk 3.7nn. Dz 18. Wj 23.14-17.17.7-19.16.6-11. Dz 26.23-38.28.22nn. 2Sm 17. NOWY TESTAMENT JEZUS I NARODY Mk 1.14.24nn. 2Kor 13. . Ef 2.28. Oz 1. Ap 19.19. Ap 20.36. Iz 45. Dn 7. Rz 2.16. Jr 11.20n. Łk 17.4. Iz 45. Za 14. Dz 19. Dz 2.2-6. Rz 6. Ap 19.1.12. Iz 66. Mt 19.9-14. Dz 11. 1Kor 11. ANTYCYPACJE Ekskluzywizm żydowski. Ap 17. Iz 24.2nn.13.1-16.17. Jr 46-51.24-32. Joz 9.37. EWANGELIZACJA NARODÓW Pierwotna społeczność a poganie. Apokalipsa. Iz 49. Mt 8. Mt 8. Za 14.20-32.4.18-21. Mt 26.2. Iz 25. Ap 15. Rz 1. Dz 9. Mt 10. J 6.53.11-22. Jr 7.18-19n. Rz 11.20-25. Mt 4.17. Mt 28. Pwt 4.13. Ps 80. Mk 16.15n. J 11.19-22. Ap 17.27. Mt 21. Mt 1. Iz 56.21. J 4. Ga 2. Oz 2. Dz 1. Wj 23.21.6-9.2Krl 5.24. Ap 21.48n.21.15n. Prozelityzm żydowski.21-31. Słowa i postawy pełne kontrastów. 1Krl 14.15.17-20.10. Dz 3. Rz 15. J 4. Ez 25-32. Zbawienie pogan. Iz 60.19-27.1.20. Dz 8. Joz 6. J 18. Ap 19. Mt 19. Dz 15. Ps 47.15. Rozwiązanie antynomii.14.16. Iz 2. Rz 1. Iz 42. 1Krl 18. Jdt 5. J 12. Wj 13. J 12.28n.16-25. Ne 10.23. Rdz 38. Iz 13-21.50nn. Jr 7. Mk 7.3. Ps 18.4nn.2-5. Dz 22.1-6.13n.21-45. Pwt 1. Rt 1. Za 14.8. Rt 1. IZRAEL I NARODY W PRZEPOWIEDNIACH PROROKÓW Sąd nad narodami.35.28.8.18.15.10n.

Syr 30.4. 2P 2.16. Mt 5.10. 1Tm 6. Syr 51. 2Tm 4.6n.26. J 6.15. Pwt 4. Prz 8.27.36. Mdr 3. Łk 1.3. Pwt 33.17. Rz 6. Prz 3. Ap 2. Iz 30.8.2.10nn.3.3.1.20.14. Jr 48.25n. Mt 21.28.10. J 3.10n. 1P 2.1.10. Ps 143. Syr 2. Wj 24.42. Łk 2. Ps 17.3. Dz 13. Ps 80.15.22-40. Ef 4. Dz 5.18n. Wj 12. Mt 22. 1Tm 5.11nn.14.21. Dz 5. Łk 19. 1Tm 1. Ps 71.20.1nn. J 10.23. Prorocy. Pwt 4. J 14.13.21.3. Mt 28.19n.17. Jr 32. Joz 24. Dz 2.55.1. Dz 14. Dz 2. J 1.3.1-24.9. Wszyscy Żydzi. Ps 94.14. Iz 10. Rdz 21. J 13. Ne 8. 2Krn 15. Apostołowie wypełniają swoją misje.66-69.1n.31.33.28. Jr 12. J 6. NAUCZANIE APOSTOLSKIE Misje przejściowe. Mt 15.68. Iz 8. Na kapłanach.6.43.20.5. So 2.8. Wj 13.7n.12.59. Pwt 27.13.19.17.18. Mt 22.2.7.3. Mt 13. J 12. 1Tm 4. Jr 6.12. Jr 28.32.13.J 6. J 7.4.18-21.14n.32-36. Ml 2.18.1-9.7. Za 10. Mt 10.39.9. Jr 29.17.44.5.21n. Iz 54. JAHWE NAJWYŻSZYM NAUCZYCIELEM Ps 25.16n. Prz 4.78. Ap 2.9.57. NAWIEDZENIE STARY TESTAMENT Rdz 50. Pwt 6. Pwt 11. Dz 18.46. Dz 17. Ps 119. Mędrcy są ze swej istoty nauczycielami. Hi 7.7.11. Łk 7. Hbr 6. J 8.23.17.6.18n. 1Tm 6.1. 1Tm 4.19nn. Ap 14.31. Ez 34.11. J 9.26. 1Kor 12. Jr 50. Prz 8. Jr 23.3. Jr 31. Mt 7. Pwt 5. Pwt 31.12.27.29. Jr 23. J 7. J 8. Jr 50. Dz 13. Pwt 31.16.14. Dz 4.6. Prz 5. Dz 5.22.3. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS NAUCZYCIEL Mt 4.1-17. Dz 5. 2Tm 1.24. Pwt 17. Mt 23. 1Sm 12.9. 1Kor 12. Oz 4.12.9-13.43n. 1J 2. Jr 32. Hi 33. Ps 106.20-25.1-11.4. Prz 2.14-17.18. Pwt 4. Ps 25. Jr 5.33. J 8. Oz 5. J 7. Pwt 4-11.8. Ps 34.1-16. Dz 2. Prz 4. Dz 13.16n.11.23.24n.11n.20n.28. Wj 24. J 14.12n. Ps 51.21. Jr 36.9n. Am 3.42.10.26. Ef 4.12. Joz 24.1. Oz 4. Pwt 8. . Pwt 4. Rz 16. Mt 26. Łk 3.19n. Mt 28. NAUCZAĆ STARY TESTAMENT RÓŻNE FORMY NAUCZANIA Ojciec rodziny. NOWY TESTAMENT Łk 1.33n.7.7.34.3. Ps 119. Syr 34. Jr 46.17nn. Rdz 20. Mdr 7.17.1n. Koh 12. Oz 4. J 8.44n. Pwt 6.39nn.4. Jr 50. Syr 51.16.29.13. Pwt 31.11.13. 2Sm 1. Jr 16.20.15.

8. NIEWIARA W IZRAELU .11. Ps 115.45.35.6. Mt 6.16.23n. NADZIEJA NIEBA Flp 3. Prz 23.5.5. 1P 1. Mt 18. Rdz 28. Hi 38.13. 2Sm 7.16nn. Kol 2. W okolicach bioder skupia się wewnętrzna tężyzna człowieka. Jr 1.13. Pwt 10.24.1.4nn.2. J 1. Rdz 1. Mt 6.24-28. Ef 4.34.4.2.8-9. Ap 21. Mt 24.34. Mt 5. Iz 6.8. 1Krl 8.31. 1Kor 15. J 3.12. Dn 9.21.27.14.17. Rdz 5. 2Kor 12.11. Rdz 11.25. Prz 30. Ps 16.1. Ps 89. Iz 57. Iz 63. Dn 9. Ap 21. Hbr 9. Mt 24.7.6. Hi 37.19.14. Łk 12. Ap 21.13n. KTÓRE NIE JEST ZIEMIĄ Hi 38.19. Hbr 7. NIEBO.37. Ap 21. Mt 25.12. Ps 29. Iz 6.6-12.13.35.26. owe organa wewnętrzne.13.13.16. Rdz 11. Hi 16.15.10. Jr 20.14. 2Sm 20.10nn.24. Pwt 36.14.30.6. 1Mch 2.11. Mt 12. Ef 6. Jr 17. Ap 3.2.28. Ap 22. Ps 33.3. Hbr 9. Ap 6. Iz 14. Prz 31.8. Hbr 7. 1Krl 8. Niebiosa otwarte. Ps 132. Ps 2. COELI.11.27. 1Tes 4. J 1.10.8.19.19. Dz 2.20.11-15. Ps 11. Hi 38. 2Sm 22. J 6.11. Jr 11. Mt 19. Ap 2-3.5. Mt 5. Wj 24.25.2. Mt 6.1n. Wj 12.5.4. Hbr 7. 1Krl 20.13. 2Kor 5. W JEZUSIE CHRYSTUSIE NIEBO JEST OBECNE NA ZIEMI Jezus mówi o niebie. Ps 68. Hi 38.45.20. RORATE. Ap 21. DE SUPER Iz 45.13. Jr 12. Dz 9. Mt 16. Flp 1.50. Hi 26.11. J 3. Ap 21.18. Mt 3. Jezus przychodzi z nieba. Mt 6.1-13. NIEDOWIARSTWO Rz 9. Hi 1. Mt 7. 2Krl 2. NIEBO JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA BOGA Ps 104. Ps 26.12.8.21.51. Iz 66. J 3.17. Dn 7. Mt 6. Ps 68. Rz 10. J 2.10.9nn. J 6.12. Dn 2.4. Jr 23. Mt 18.16.4.10.5. Ps 14. Mt 5. Kol 3. Dn 7.32.21. Łk 2. Mt 3.3.20. Mt 5. Ps 113. Hbr 4. 1Krl 22.3. 2Krl 7.2nn.4.24. 1Krl 8.62.2n.20.19. 2Kor 5. Na ziemi jak i w niebie.17. 2P 3. Iz 11.22nn.1. Dn 2.2.23. Poprzez nerki.19.1n.27.18.19.16.2. Mdr 1.26. Łk 1. Hbr 9.33-46. Ps 72.12.3.20n. Mt 25.23.7.18.10.4nn. Rdz 37. Ap 3.25.33-58.17.7. (Antyfona z liturgi adwentowej) Ps 119.1.24.28.89n. Mk 9. Rdz 7. Ap 21.10.1-4.Mt 21. Mt 28. Kol 1. Mt 13.27. NIEBO NIEBO I ZIEMIA Rdz 1. Ml 3.6. 1Tes 4.1. Ne 1.11.17.26. Ef 2. Mt 6.12.11. Ps 7.5. Iz 5. Ap 2.26.10.10.4. NERKI 1Krl 12. Rdz 15. Ps 139.1.42nn.31n. Iz 40. Mt 16.

Wj 32. Dz 7. Ps 21.24.33. Mt 5.58. Mk 16.7. Pwt 32. Rz 9.6. 2Krl 17.45. Lb 20.41.2.16. Wj 16. J 8.8. Lb 14.7.3. 1J 5.1-6.7. Iz 43.25.13.42. J 3. Mk 16. Mk 6.11nn. 2Sm 29. Lb 21.4.12n. Mt 10. Wj 32.13. Mdr 2. Przed Jezusem z Nazaretu. Pwt 9.3-25. J 8.17n.61. Pwt 18. Jr 17. Mt 16.7-15. 2Kor 4.46-50. Pwt 9.31. Lb 14. 1J 4. Mt 17.20.106. Jr 31.Szemrania Hebrajczyków. Rz 11. J 6. Mt 13.24nn. NIENAWIŚĆ POMIĘDZY LUDŹMI Świat we władaniu nienawiści. Wobec tajemnicy paschalnej. Iz 2.7.14n. Wj 33.31-35. Oz 7. 1P 2. Wj 16. 1Krl 11. Rz 9-11.2.22.4n.4. Iz 50. Iz 42.2n. Mt 11. Mt 16.32.17. Jr 46. Pwt 7.17.1-10. Jr 17.23. Ps 83. Mi 3.27n. Lb 14. Oz 10. Syr 20. 1Sm 8. Pwt 8.19.2n. Ez 16. Prz 10.21.11.24. Izrael o podzielonym sercu. Mt 14.10-20.15.2. Łk 24.23. Rz 11. J 20.9.3. J 6.51n. Mt 23. . J 6.24.1-5. 1Kor 6. Mt 17. Mt 28.20.12-21. Tt 3.25-37.4.13. Iz 60.10.24.15. 1Krl 18.16. Rdz 4.18. NIENAWIŚĆ 2Sm 13. Mt 10. Mt 26.26. Dz 13. Jr 5. 2Krl 9. 1Krl 12. 2Sm 29.43n.13-14. Wj 15-17.24-27. Iz 30.32. Ez 7. 1J 2. Ps 78. 1J 5.4.37.43.6.24. 1Krl 16.6. Czy sprawiedliwy może nienawidzić. Dz 26. Mt 8. Ez 11. Lb 14-17. Jr 8.13. Rz 9. Łk 14.13. Rdz 29. Iz 48.8. Pwt 1.21.10. 2Tm 2.17.9n. Iz 7. J 6. Dz 4. Wj 14. Dz 3. Lb 10. Oz 2. Święty Jan a Żyd niewierny.14.35.6.24. Ez 12. Lb 32. Lb 14.24. Mt 11. Rz 9.32.2.21n.27.3.2-8.1-32. Rz 3.5.69-75.27. Wj 15. Pwt 19. J 12. Sprawiedliwy znienawidzony.43.1.7. J 6.3. Kpł 19. Mt 23. Jr 7.31nn. Wj 17.22n.28.13.18. Pwt 18. Iz 28. Łk 22.7.11. J 3. Mt 12. Jr 2-4.36.6-29.33n.17. 1Tm 5.24.11.22n. Mt 15. Mt 11. 1P 2.26. Ps 18. Ez 6.24.8.9. Pwt 23. Prz 26. Iz 6.21. Mt 10. Pwt 9. Mt 7. Rz 10.16. Lb 20.15n. Mt 6. 1Kor 10. Prz 14.12.10. 1Kor 7.53. 1Kor 14.21-24. Lb 16.17.4.1.36. Wj 22. 1Tes 2. Prz 19.26. Pwt 22. J 6. Mt 26.11. Mdr 2.11n.30-10.44. Rz 11.38.31.24. Pwt 19.14n.8.4n.4. Jr 27.17. Mt 8.7n.10n. Lb 11.15. Oz 2. 1Sm 18. Jr 7. 1Krl 16. Święty Paweł a naród niewierny. Rz 10.4n.11.10.1-6. Lb 14.44.11. Iz 43.19. Ps 105.20-24.15. 1Krl 8.16.20. Rz 11.8.9. J 1. J 6.22.37n.31.27. Jr 49. 1Krl 22. Wj 17.26. 1Kor 1.4.25n.10nn. J 12.8. NIEWIARA WOBEC JEZUSA CHRYSTUSA Iz 53. J 8. NIEDOWIARSTWO IZRAELA Mt 21. Ps 18.7. Iz 54. Ps 129. Pwt 21.13n.3. Lb 14.

Jr 15. Ps 137.19.31nn.14-16.5.11.Prz 3.13. Tt 3.43.12.113. Mt 10. J 8. 1Kor 1.4. BÓG NIE ZAWODZI Jr 17.31. Rz 9. Jr 44.9. 2Kor 4.28.11. Jr 11. Rz 8.7. J 3. 2Kor 6.1-5. Mk 14.31n. Ps 42.24.25. Jr 8. Oz 9.9.3. J 15. Jr 20.53. Ef 2.7. Hi 3.8.16.1nn. Łk 6.30.23-33.26.22. Rz 8.13. Ps 139.28. Ps 35.46.5.11-15. 2Kor 4.10.23. Mk 14. Iz 24.30.27. Ml 1. 2Kor 6. Rdz 32.12.15.5. Ps 97. 2Kor 6.10. 2Kor 5.55. . Ez 25. Rz 8. J 15.5.11. Ps 31. 2Sm 20. Hbr 5. Rdz 25. J 11. Ps 73. Łk 21. Iz 31.11. J 15. Mt 24. 1Krl 19.14. 2Mch 15.24.1.20.2.18. Hbr 5. Rz 9.30. Hi 3.25. Nienawiść do zła ale nie do ludzi.4n.14. Pwt 16. Łk 22.4. Rdz 32. Iz 17. Łk 6.25. Ps 118. J 8.3nn. Mt 23.20. Lęk przed zawstydzeniem. Mt 6.20.12. Iz 58. Ps 11.50. Ml 2.33n. Ps 31.8.22.22n. Rz 5. Iz 5. 2Mch 8. Ab 1. Rdz 28. 1J 2. 1Sm 23.15. Rz 9.11-24. Ps 42. 2Krn 19. Jr 15.37. Iz 1. 1Krl 19. Pwt 7.7. JEZUS WOBEC NIENAWIŚCI Nienawiść świata względem Jezusa.3n. Jr 2.15. Mt 5. Prz 8.5-18. Hi 7. Ps 26. Lb 11.14.11nn. Ps 69. Łk 19.8.4.46. Ps 119. Syr 27. Hi 10.12. NIEPOKÓJ 2Mch 3. Pwt 28.3.23.21n. Iz 44.23n. 1J 3.41-45.50.13n.7. J 12. J 12. Ps 43. J 5.4.37n. J 15.14nn. Iz 1.18.21.6. Ps 101. Jr 12. Rz 5. Jr 2. Ps 88. Za 8. Mk 6. Ap 1. 1J 2.18.19. Ps 50.13.38.24. Mk 15.28.24.27. Pwt 9. Jk 4. Pwt 13. Iz 5. Ps 5. Am 5.18. J 17. Rz 1. Mk 14. Ps 45.8. 1J 3.34.5.5. NIEPOWODZENIE WSTYD. Ps 37.27.25.13.4.44.37-40.8.14.8. Ez 18.8. Rz 8. Łk 12.8.31-39. Jr 20. J 2.12nn.21.9.3n.44.31. CZY W BOGU JEST NIENAWIŚĆ Mdr 11.9. Łk 4. Rdz 29. Ps 139. WSZYSTKO ZAWODZI Iz 30.14. J 14.4. Iz 61. Oz 13.50. Ps 22. Iz 1. Prz 6.22.30. Ps 102.25. Iz 8.17-24nn. 1Tes 5. Jr 2. 1Kor 15.2. 1J 3.10-14.21.5. Łk 8. 1Krl 19. Łk 22.24. 2Kor 5. Nienawiść świata do chrześcijan.9nn. Rz 8.2. J 7.18-21.15. Mt 4.6nn. Am 5. Mt 27. Jr 8. Rdz 32.14.16nn. Wj 20.14.18.24. 2Kor 1. NIEPRZYJACIEL ZJAWISKO NIEPRZYJAŹNI Stałość i granice.3. Hi 31.37. Hbr 7. Ps 57.24.14.7. Wj 32.3n. 1J 2.38. Mdr 11. Ps 38.23n. Pwt 12. J 15. Łk 14. 2Kor 4. J 17.4.11nn.10.17.8. Pwt 1.7. FAŁSZ I PRÓŻNOŚĆ Fałszywość rzeczy próżnych.9. Łk 23. Rdz 22.19. Ef 2.16-19.36. Mdr 12.

TRYUMF JEZUSA NAD NIEPRZYJAŹNIĄ Przykazanie i przykład. 1Kor 9.29.4. Jr 18.15. 1Sm 1. Ps 7.7.17. Ps 134. Ps 55.14nn. Wj 12. Mdr 18. Ps 119.1-7.16-22. Sdz 2.21n. 1Mch 2.10n. Ps 74. J 8.55. TEMAT RELIGIJNY Sdz 3.30. Ps 38.12.2.42.21. Wj 23. So 1.18.15. Pwt 28.28.20-21.1. Sdz 2. Przeżycie klęski. Rdz 4. Łk 23. Pwt 2. Ps 35.62.22. Ps 141. Wj 12.12. Rdz 4.36.27. Rz 6-8. NOWY TESTAMENT Ps 139. Ga 6.1. Iz 26. Ps 130. Pwt 15. Wj 14.9-17. 2Krl 4.34.3. Ga 4.8.1-7. NOC Ps 104. Wj 12. Łk 10.24.14n.1. NIECO ŚWIATŁA NA ŚWIAT NIEPRZYJAŹNI Przypadek typowy.7-8. 1Sm 18.6. Pwt 23.16. Hi 24.13-24.3. Podczas nocy doświadczeń. Mt 5.13n.13n. Ne 9. 1Kor 7.4-7.14-16.18-23.21-31. J 13. Iz 8. Mt 13. Flp 3.5. Ps 119. Ps 63.19.3n.20-23.45nn.11-17. Mt 20.16.14-21. STARY TESTAMENT Noc wyzwolenia. Wj 22. Ef 6.13-17. Mdr 10-19. Wj 13.1. Iz 60. Lb 35. Wj 17.Rdz 27-29.1-11.6. Dzień i noc. Ps 112. 2Kor 4.4. Prz 25. Rz 5.26-27.32-36.5. Ps 13.22. Wj 10. Dn 12. Ga 4.7. Pwt 7. Mdr 18. Flm 1. Wj 21.2. Rdz 22. Kpł 25.4.21n.6. Wj 11.20. Ef 6. Pwt 20. 1P 2. Wj 21.5-9. Mt 20. Prz 24.1-17. Mt 5.12.26n.16. Syr 28.15. J 13. Rz 5. Hi 3. J 8.19.6nn. Ga 5.4-8. 1Mch 3.16nn. Geneza.43-44. Mi 7.10.2. Ps 19. .8. Ga 3.9. Ps 91. Rz 7.28.13nn. Iz 58. Ps 91. Ps 31. Rdz 16. Dzieło czasu.15.29.20.17.2. Rdz 49.20.13-17. Hbr 2. Ef 2. Ps 42. Rz 8. Pwt 26.15. Rdz 15. Rz 6. Flp 2.40. Wj 14.6n. 1Kor 7.3. Kpł 25.10.3-10. Rdz 17.35n.4.6. Rdz 37. Kpł 25.14n.10.22-9. Wj 23.8. Mt 6. Iz 26.18.30.1. Wj 22. Rdz 1. NIEWOLNIK Pwt 21.6.39. Jl 2.1-16. Zwycięstwo nad nieprzyjaźnią. Jr 12.10. Łk 19.7n.12. Jr 34. 1Sm 19. PROBLEM SPOŁECZNY Wj 21.21nn. Ps 130.12. J 14. Rdz 3. Rdz 12.3. Am 5.12. Ps 42.19.55. 1Sm 15.39-55. Ps 77.2.22n.23.

4. 2Kor 3.20n.1. Mt 26. Ef 4.16n. Iz 51. Łk 17.26.6-9. Mt 27. Ez 11. Mdr 10. Lb 19.4. Dz 22. Dz 12. Iz 54. Pnp 5.13-48.27. 1Tes 5.37n.6.8. Iz 61.2. Mt 9.14-17. Dz 9. .30.9n. Iz 11. Iz 65. 1J 2.35. Iz 44.9.6.19. Mk 16.6.21. 1Kor 15. NOWOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ Pwt 26. Pwt 30. W Nowym Testamencie.3-8.34.16.12n. 1Kor 11.5.41.19. Dz 26. 2J 5.44-49. Dzień pośrodku nocy. 1Tes 5. J 13. 2Kor 3. J 13. Dz 2.21-48.1. Rdz 9.12.24. Mt 28. Ps 149.26. Prorocy i mędrcy. Iz 51.7n. Pwt 21.12. Syr 44.3. 1J 4. 2Sm 6.31-34. J 19.26n.6. Rz 6.9.18.3. Jl 3. Rz 7. Ez 36. Dz 5.14. Ez 40-43. 1Tes 2.1-10.5.11-18. Ez 36. Ez 47. Ap 7. Ef 5. Iz 41.15.15. Iz 62.2. Rdz 5.34.29. Ez 36. 2Kor 3.15.36.10. Iz 54.18. Jr 31. Ef 2.20-25. 2P 3.12.9.17. Iz 45. 2Krl 2. Iz 54. Łk 9. Nowe wyjście z niewoli.1. Mt 27.4. 1Tes 5. Ez 34.12.35.6.6. Mt 5. NOWE PRZYMIERZE MESJAŃSKIE Nowa nauka. J 13.17. J 13.17.32.1-11.8n. Iz 48. Łk 17.10. Ez 47. Jr 13.7. J 12. Wj 24. 2Kor 3.11nn.8.25. Ez 14.29. Mt 25. Mt 13. Dz 9. Iz 48. Kpł 19.1. Dz 20. Mt 24. Rz 13.17. 1P 3. Rdz 9. J 9.19.3. NOWE Syr 14. Lb 11. 1J 4. Jr 31.22.7.20.15.8. Dz 2. Kol 1.22.8.16. Iz 65. J 3.3.5.7-12.31. 1Kor 15. Łk 22.10.20.26.4n.4. Iz 54.20.25.12nn.15.4.6n.16.18. Rz 6.53.14. Nowe przymierze. Rz 13.25n.4.Dzień i noc Paschy. Łk 22.26n. J 15. Ez 48. Mdr 14.19.24.9.9n. Iz 43. Mdr 7. Rdz 8. Iz 50. Iz 45.5. 1Sm 6.45.5. 1Tes 3. 1J 2.34.31.3.22. Iz 65. Iz 40. Hbr 10.20.6n.23n. Mt 26. Mt 5. Ez 18.14. Jr 31. 2Tes 3. Ef 4. Mk 1. 1Kor 11.17.9. Nowe przymierze. Ef 4. Iz 43.32. Ps 96.17. Nie jesteśmy synami nocy. Iz 41.60. Iz 66.8. Dz 9.9.4. Ef 5. Wj 13.23. J 11. Rdz 9. W OCZEKIWANIU NA NOWE CZASY Ps 104. Rdz 10.11-17.33.52.3.3nn. 1P 2.30.3. J 15.8.1. Iz 42.18. Nowe człowiek. Iz 45. 2P 1. Iz 43.2.22. Iz 55. J 9.18. Mt 14. Ap 4. Ez 36. Dz 16.18. Hbr 12. Iz 62.27. Ef 6. J 17.2.14. Łk 9.25.4-10.31. 2P 2. J 15. Hbr 8.13. NOE Przekazy Księgi Rodzaju. Hbr 9.20-25. Dz 21.29.31. Iz 42.

Rz 8. Ap 22. 1Sm 3.22.10.23. J 17.28.6. Ap 22.1.11. Iz 66. Dz 2. Ps 15.2.17.5.21n. . J 3.15.19. WARUNKI OBECNOŚCI BOŻEJ Szukanie Boga. Iz 65.9.1. Ga 5. OBECNOŚĆ BOGA Ps 119.5. 1P 2. Ez 10-11. Mdr 9.4. J 20. Mt 11.56n.2. Jr 7. Ap 1. 1Krl 8. Rdz 28.10nn.19.17.18nn. Wj 19.8. Ap 3. Wj 34. Mt 16.9.5. Ap 2. Ap 21. Ps 139.16n.18. Iz 58.7. Ef 2. Rz 8.35. J 8.35.6.16-25. Rz 8. J 6. 2Sm 7.10.Kol 3. J 3.3n. Ef 4. Ap 21. 2Kor 4. Iz 44.63. 1Krl 19. Ap 3. 1J 3.16. Łk 22.16. Ps 46.12. J 16. Mt 22. Iz 52.15.4.18. Iz 6.1.12n.5n. Ef 1.25nn.10nn.14n. Ez 34. Kol 3. Kol 2. Ap 11. Am 5. Iz 7.4. 1Krl 8. Jr 31.14. 2P 3. Ef 3. 1Kor 12. OBIETNICA OBECNOŚCI BOŻEJ Rdz 17.27. Mt 16.40.30. J 3. Iz 52.42n.9. Iz 62.29. Wj 3. Rz 8. Kol 1. Rdz 26.151.2n. Łk 10. Iz 66.28. Rdz 28.9.3. Łk 23.26.12.10. Ap 5. Tt 3. Iz 43.5. Iz 48.7. Ps 145.19n. Ga 6. J 14. Ez 37.29n.19n. Wj 3.43n. J 16.20.15n.16. 1Krl 8.15.8.2.8nn. 1Krl 17. Mt 18. J 3.22nn.8. 1Kor 10.34. J 8.2.29. Ap 3.17. Dar Boży. NOWY TESTAMENT DAR OBECNOŚCI BOŻEJ W JEZUSIE Łk 1.24.11-16.23-33.31. Kol 1. Rdz 1.16. Jr 17. 1P 1. 1Kor 12.168. Mdr 11. Rdz 6.7.2.21.10. Rz 6.15. Iz 45.11. J 2. Wj 19. Wj 40.8. Mdr 6. Jk 1.5.19. Jr 1.15. Rdz 26.10. ZNAKI OBECNOŚCI BOŻEJ Wj 20. 1Kor 5. 1J 4. STARY TESTAMENT Rdz 3.1nn. 1Kor 13.5n.11.41nn.21nn. Rz 8. Iz 57.4.1-5. Iz 40.8.14. 1Kor 15.4nn.16n. 2P 3.16-19.1-15.24.31. Ez 48. Iz 60. Za 14. Mt 28.22n. Mt 25.24.12. Ap 21.1-16. Sdz 6.11nn.3. Ps 119.7. Ez 34. Pwt 12. 1J 5.28n.17. J 14.4. Jr 17.8.5.8-16. Rz 13. Ml 3. 1J 1. J 6. 2Kor 13.15.17nn.18.11.27.5. Dz 17.20.16nn.3.1.12.1.20. Ef 2.17.5.19-23. 2Kor 4. Rdz 5.6-7. Wj 33.13.5.14.21. Ps 16. Ez 36.5.9. Rdz 3.16.24. J 16. 2Krl 18. Jr 1.2. NOWA JEROZOLIMA Hbr 10. Mt 1.9.24.8.5n.33.23nn. Kol 3.25-28.8n. 1J 5.12-13nn.20.7.10. PEŁNIA OBECNOŚCI W CHWALE OJCA 2Tes 3. Mdr 7. Kol 3. Ps 104.20. J 17. 1Krl 8.21. Ap 21. Ps 23. 1Kor 6. Łk 1.27n.14.10n. 2Sm 7. J 1.15. Ap 14.13. Ga 2.3. Za 14. Prz 8.26nn. Rz 8.28.14.14. Ez 48. Rdz 18.10. 1Kor 3. 2Kor 5. Joz 1.27. Ap 21. TAJEMNICA OBECNOŚCI W DUCHU J 16.24. Rz 7.17. J 17.26nn. 2Kor 5.12.1.14. Dz 9.19. 2Kor 3. Iz 41. Ps 18. Iz 42. Ga 5. Pwt 16. Wj 13. Ap 21. Ap 14. Rz 8.35. Am 5.28. Jr 12. Rdz 48.1. Tt 3.32.16. J 14. Ef 4.9. Mdr 3. Ps 29. Ap 1.9.9. 2Sm 7.19. Rz 8.16.

14.33. Iz 60. 2Mch 7. Ewangelia św. Mdr 4.7. Mt 28. J 1. Rz 4.24n. Dz 2.7. Ga 3.16. Rdz 12.69.3.7. Łk 6. Dn 2. Mdr 7.12. Rdz 1. Syr 24. 2Kor 5.5-7.4-7.32.3.7. 2Kor 1.13nn. Dz 2. J 3. Rdz 17.2n. Jr 31. Iz 43. Iz 48.13. Mt 10. Obietnice a Prawo. Rz 4.8.9. Hbr 6. Mt 19.23. Obietnica Ducha.22.19.25n.28. Łk 6. Am 3. Iz 45.19.17. Dz 1.13.1.1-5. 2Sm 7.9.23n.6. Joz 24. Syr 44.33. Prz 8.14. Rdz 15. Rdz 11.13. Hbr 11. Ps 73.9. Rdz 35.73.19.35.26.17nn.22-31. Wj 33.32-36. Rdz 17. Rz 5. J 6.45. Hbr 11. 2Kor 1. J 16. Ps 89. Obietnice dane Dawidowi. Rz 8.15.18.2nn.28. Mt 4.21n.15.11n.8. Dn 12. Iz 43. Ps 105. 1Sm 8.23n.19n.23. J 13.8n. 2Sm 7.3.29.5. Rz 4.8-11. Dn 7. Ga 3. Rdz 15.7nn. Iz 54. Iz 26. Dz 10. Mi 5. Rdz 13.39.17.20.20. 1Kor 1.15.28. J 1. J 19. Za 3.15n.1-5.24.63. Wj 24.12.20. Rdz 1. Ha 2. Rdz 17. Rdz 26.15. Iz 11.3nn. Rz 4.6. Łk 1.5. Hbr 11.20. Ps 110. Ps 73.2.1.Kol 3.22.5.39. Ef 2.19. OBIETNICE JEZUSA CHRYSTUSA Synoptycy.1. Ps 110. Ef 3. Hbr 6. Pwt 29.17. Ez 37. OBIETNICE OBIETNICE I WIARA Lb 23.16.4. Iz 60.11.5n.15.8n.4. Mt 4. Rdz 3. Rdz 12.32. Rdz 12. Iz 11. Iz 4. Prz 8.13nn.29. Rdz 3.18. Hbr 11.12.4.19. Prz 8.4. Mdr 1. IZRAEL JAKO LUD OBIETNIC Obietnice dane patriarchom. Rz 9. Jr 23. SPOSÓB W JAKI DOKONUJE SIĘ OBJAWIENIE . Rdz 22.1n. Rdz 12. Za 6. Prz 20.6.24.11.1. Wj 19.17n.2. Rdz 17.38n. J 14. Ps 16. Obietnice Mądrości. Ps 2. 2Sm 7.3n.17.9. Jr 23. Rdz 17. Ps 51.41.5. Obietnice nowe. Ga 3. Iz 48.6. Mt 5.3. Mdr 7. Łk 22.10. Obietnice mesjańskie.1.16-18. CHRZEŚCIJANIE DZIEDZICAMI OBIETNIC Dz 2. OBJAWIENIE STARY TESTAMENT Hi 42.14. Mdr 3. Hbr 11.45. Ez 36.4.5. Rdz 34. Łk 24. Iz 9.10. Jana.15nn.26. Mt 5.19-22. J 17. Ef 1.16-29. Iz 56.16. Ps 119.12. Wj 19.5n. Iz 7. 2Krl 7. Łk 1. Kol 2. Hbr 6. Ap 22.9. Ef 3. Rdz 12.1. Rdz 22.5.14.12. Rdz 4.20.16. Za 6.30. Syr 24. J 14.12. Rdz 17.4. Iz 42. Rdz 28. Ez 34. Rz 11.16. Hbr 11. Jr 33.1. Łk 1.21-30.11.23.

Mdr 13.33. Jr 27.6.20.1nn. Sdz 7.32-36. Rdz 20. Lb 23. Rdz 15. Ez 1.23. Mk 4.15-21.47. Dn 5.12-14. Mt 11. Dz 2. Mk 4.11.17.15.22. Sdz 18. 1Tm 3. Dn 8. Mt 6. 1Sm 9. Mdr 7. Iz 28. Mt 28. Rdz 21.8.4-8. Syr 43. Ga 1. Dn 2.11nn.1. Dn 9. Pwt 13.30. Koh 5.21.15.26.27n. Wj 13. Wj 33. Prz 8.19. Mdr 7.6. Lb 23.14nn.30n. Ku objawieniu doskonałemu.26.1n. 1Krl 22.19nn. Ef 3. Kpł 19. NOWY TESTAMENT SYNOPTYCY I DZIEJE APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa. 2Tes 1.13. Wj 3. Wj 25.5n. Wj 20.26n.35. Wj 34.21. Łk 10. Iz 60. Kol 3. 1Kor 13. 1Sm 28.17.12. Mt 10.7-11. Objawienie przekazane.15-18.5. Iz 40.10.28. Objawienie przekazane.26.13.97. Rdz 40-41. LISTY APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa. Syr 44-50.8.16. Rz 1.26.11. Lb 27.7. Łk 1.1nn. Ps 119. Pwt 18. Mt 16. Dn 4.15-21.15n.21.15n. Prz 8.4n.16. Dn 7. Pwt 29. Iz 40.2. Syr 39.12. Iz 52. Rz 16.1n.2. Iz 6. Jr 23. Ez 9.13-53. 1Sm 14. Ez 1. Ef 1. Rz 1. Ps 19. Mt 8. Lb 12.6.4-16. Ef 6. PRZEDMIOT BOŻEGO OBJAWIENIA Bóg objawia swoje plany.16.25-32.10nn. 1Krl 19.11. Bóg przez to czego dokonuje tu na ziemi objawia również samego siebie.40.1-21. Oz 6.12n. Hi 25. Iz 6.5-10.17.9n. Rdz 44.5.3nn. Wj 18. Apokalipsa.25-27.23. 1P 1.1. Lb 12. Ga 1.16.7. Łk 17.1nn.14.14.10n. 1Krl 22.30.11.7.6n.25n.1-6. Mdr 8.23-31.10. Iz 2. Kol 1. Wj 3. Lb 11.4. Dz 2. Ez 1. Rdz 3. Mt 13.6. Am 7. Prz 8. Rdz 31.Techniki archaiczne.7-13. Rz 8.7. Wj 14.11.26.1. Rdz 44. Tt 2. 1Krl 3. Hbr 9.15-43. Rz 3.2.2. Rz 1. Ga 1. Sdz 2. Prz 2. Prz 2. Dz 2. Ez 40-48.1nn.11nn.15.8. Mt 16. Rdz 3. Dn 4. Rdz 12.16.19. Jr 1.13n.1-6.9n. Wj 3.9. . 1Sm 23. Ku objawieniu doskonałemu.14. 1Krl 19. Wj 33.6.1-9.21. 1P 1. Prz 8. 1Sm 15. Dz 1. Pwt 18. 2Tm 1.3.5n.11.8. Refleksje mądrościowe. Rdz 16. Am 3.1. 1Kor 2. Syr 34.12-15.20.8. Dn 5. 2Kor 4.6.41.3n. Dn 5. Dz 1.7-14. Ef 3.7. Syr 42. Objawienie prorockie. Iz 40. Kpł 19.5-14.1-4. Rdz 37.17. Mk 16. 1Sm 28.17. Łk 17. Prz 9.2. 1P 1.19n. Tt 3.19-23.7.22-41.17. Wj 19.4.4-11. Wj 33. 1Kor 1. Rdz 31. Dn 5.24. Ps 119.12. Jr 1.5.31nn. Iz 60.1-5. Jr 1.16.28. 2Sm 7.16n. Iz 52.1.3nn.20. Mdr 13. Mk 13. Pwt 33.26. 2Kor 5.

Ps 30. STARY TESTAMENT Wj 3. Ps 27. Ap 20.2.8nn.24.32.1. J 21. Mdr 9.8.8.14.15.ŚWIĘTY JAN Objawienie Jezusa Chrystusa.14. APOKALIPSA Ap 5.4. Prorocy: Oblubieniec kochający i wierny.11.18.28.10. Syr 15.22. Mt 17. Prz 16.13. Iz 13. J 17.29n. Ap 21. Ap 12.6. J 14. Iz 46.6n.3. Pnp 8. Wj 33.6. Mdr 7. Ez 2.8. Iz 54.14.17. Wj 33. Syr 35.18-23.2.2.7. 1J 3.37.5.2. Jr 30. Twarzą w twarz z Bogiem.5nn. Ps 45.29. J 1.6.22.31. J 17. Ap 21. . Ap 21. Lb 6. Mdr 8. Sdz 2. Iz 40.14.18. Jr 11. Ap 19.11.4-8. 1J 3.19nn.22nn.20. 1J 2.20. J 12.4. Oz 2.28.9. Oblicze i władcy.21.2. Dn 8.14. J 3.22-27. 1J 1. Ps 80.17. J 7. Mdr 7. J 2. J 16. Mdr 8. Jr 2. Doświadczenia Ozeasza: oblubienica umiłowana a niewierna .14. Ap 22. Ps 11.2. 2Sm 1.27.7. Pwt 28. Syr 13.9. 1J 4.21.1-43.25. Ps 104. Hbr 13. Iz 52. OBLUBIENIEC-OBLUBIENICA Iz 54. Oz 2. 2Sm 14.7.15. Prz 15.7. Syr 13.1.25nn. Prz 8.5. 2Kor 3.8. Mk 14.9. Ap 11.20nn. Ps 4. Sdz 2. J 1.3. J 1.19. Iz 63.18. Ps 80.2. Pwt 4.8.9. Szukanie Bożego oblicza.14.25. Est 1.59-63. Ps 104. Ap 17. Ku objawieniu doskonałemu. Mt 22.2.11.15. 1Sm 16. 2Kor 4.8. 2Sm 17.2-6. Jr 31.9. Mt 5.5.5.31. J 4.44-45.4.6n. Tt 3. Oz 1-3.17. Ps 80.16.7. Iz 62. Ez 23. Ez 16.32.18. J 3.6.2. Ap 22.9.24n. Iz 1. Ps 42. NOWY TESTAMENT Baranek jako Oblubieniec Nowego Przymierza. Lb 23.50. 1J 3.6. J 1. Ap 1. Ps 105. Wj 33. Ap 22.2.4.10. Jr 2. Wj 33.12nn. 2Kor 4. Ez 16. Kościół Oblubienicą Nowega Przymierza.18.24. Iz 61.4n.16.18. Mdr 8.4. Iz 54. 1Kor 13.11-19. J 1.16.1. Objawienie przekazane.20. 2Kor 3. Hbr 1.29.7n. Ap 1.8. J 16. Ps 51.9n. 1Kor 11. J 1.14. Dn 1. Prz 8. Prz 8. 2Kor 11. Am 5. Ne 2.2.13n. Mądrość a zjednoczenie z Bogiem. OBLICZE Oblicze i serce. Iz 47.19.3.8.11. Sdz 13. 1Kor 1. Jk 2.23. Na obliczu Chrystusa. Ap 10.20.17.4.3. Ap 17.11-16.1n.12. Ap 12. 2Sm 1. Prz 27. Hi 29. Ga 4. J 21.22. J 16.3. Ef 5. Ap 14. Mdr 8. 1J 1.65.24. Ap 5. Oz 2.15n. Pwt 4. J 6.26.2. Wj 34.

6.3.20. Mt 15.12.9.16. J 19. Rz 1.1nn.1-10. Formalizm obłudnika. Obłok i chwała Boża. 1Krl 18. Hi 22.6. Kpł 12. Wj 33. Rdz 5. Wj 14.18. Mt 6. Mt 6. Chrześcijanie w obłokach. Ap 22. Wj 20.3.4. Mt 23. Mt 23. MĄDROŚĆ OBRAZEM WZNIOSŁOŚCI BOGA . 1J 4. Wj 19.27n.1-13.12. OBRAZ J 1. Wj 24.9. Ez 10.17. So 1.24.24.10.51.64. Mdr 2.30.18. Jr 18. Wj 32.19-23. Wj 40.26-29. Łk 12.7.8.12. Ap 19.8. Mt 24. Ez 38.3. Mt 26. Ez 38. Iz 63.23.5.15. Łk 9.25n. Rdz 9. OBŁOK Hi 36. Syr 36.6.5. Na 1. Ps 105. Ef 5. Mt 15.7. Wj 16.7.9n. Jr 4. Rdz 9. Mt 12.17.12-18.14-18. Ap 14.12.12. Iz 5.10nn.15.12.33. 2Sm 22.7nn. Chrystus i obłok.2. Wj 14.34. Wj 14.26-33.1n.40. Oz 13. Rdz 9. Hi 7. Ps 97.4. Mt 23. Dz 7.5n.7.25-32. Ps 104. Mt 6. Mt 16.34.15.34. Mt 22. Mt 23.48. Ciągłe niebezpieczeństwo obłudy.24-25. ZAKAZ SPORZĄDZANIA OBRAZÓW Pwt 27. Łk 13.38. Ez 30. Mt 22.13.33. Mt 5. Jk 3. 1Tes 4. Pwt 1. Oz 6. Jud 1. Syr 32. Wj 33.18. Mt 23.3. Jl 2. Ez 34. Kolumna z obłoku i ognia. Iz 63. Ap 11. Łk 12.5.1nn.4.46.2n.5n. 1Krl 8. Mdr 7. Dn 7. Mt 12. Mt 17. Ps 8.2. Ez 30. 1P 2. Syr 1. 2Mch 2.3n. Mt 23.14.39. 1J 5.13.14. Ps 78. Nowy Testament.22.20. 2Kor 3.38. Łk 18.1n.16nn.11nn. Ne 9.14.15. Mt 9.21n. Mt 25. Ap 1. Iz 45.19. Ez 34.15. Ps 18. Iz 19. Iz 4.44n.56.2.56. Ga 2. Ez 43.9-28. 1Kor 11.20. Lm 3.8.13.13n.20-18. Dz 1. Wj 13. Mdr 17.34-38.16. 1Krl 12. Mdr 13.24. Mt 24. Mt 22. CZŁOWIEK OBRAZEM BOGA Stary Testament.1nn. Jr 4. Łk 1.27.2.6.4. Rdz 1. Ps 104.20. Łk 3. Pwt 4.44. 1Tm 4.13. Obłoki eschatologiczne. OBŁUDNIK Iz 29. Ps 78.35.1-8.18.3-14.14.28n.3n. Oz 8.25-26. Iz 66. Na 1.6.12.22-37.9. J 9. Rdz 1.13. Mt 23.3. Wj 40. Joz 24.3. 1Kor 15. Ap 19.9. Pwt 5.9.2.1. Mt 7.4n. Ślepiec oszukujący samego siebie.Gody wieczne. 1Kor 10.

Kol 1. Ef 1. J 17.30.18n.21. Ez 44.11-12.21.19.4.10.59.68. 1Mch 1. Dz 20.11n.18. Rz 8.16. ODKUPIENIE Wj 12. 1Kor 1. 1Kor 15. 1Kor 15.31n.13. Dz 10.41.33.6.8-12. Mk 10.2-9. Iz 62. Mt 20. Rz 4. Joz 5.9.2.14.32. Ez 36.14. Wj 14.18.14. Jr 31. Hbr 2. 1Kor 11. Łk 21. Rz 8.9.3-6.9. J 1. Łk 1. Pwt 26.6n. 1P 1. Wj 12.28.25. J 18. Odkupienie mesjańskie. CHRZEŚCIJANIN PRZEMIENIONY WG OBRAZU CHRYSTUSA 1Kor 15. Ef 3. Kol 3. 1Mch 1. Kol 3.13. Ef 1.19. 1P 2. Rz 10.29.12-22. J 7. Rz 2. Rz 3. . Rz 8. Kpł 19.22. Mt 26.16. Dz 10-11.37nn. J 14.13. Wj 19.45nn. Ef 1. Obrzezanie jako znak przymierza.31n.23.5. Pwt 30. Kpł 26. Ap 5.28.21nn.3-14. Wj 4.7. Wj 19.28.29. Jr 4. Rz 8. Wj 12.48.11.23. STARY TESTAMENT Wyjście z Egiptu i Przymierze.27.21. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Dz 2.23. Ga 6.18.15. Mt 21. Rz 6. Dz 5.3. J 12. 1Kor 7.4.49. Iz 53.11. Hbr 9.46. Iz 63.18. 1Sm 17.6. Ez 44.23.9-12.7.24. Dz 3. Ap 20.26.23. 1Kor 7.6nn.13. Jr 9.18-4.60-63.33.29.26.24.9. J 17. Ps 118. 2Kor 3. OBRZEZANIE STARY TESTAMENT Obrzezanie jako znak przynależenia do pewnej społeczności. Ps 130.19. Ga 4.11n.9-14. Kol 2. Łk 2. Dz 2. J 8.24. J 12.11n.13. Flp 2.7nn. Dz 15. Ga 5. 1Sm 17.29.12. Rz 8. Ez 16. Pwt 10.Mdr 7. J 5. Łk 1. Kpł 12.28. 1Kor 15. 1Krn 10.23n. Obrzezanie duchowe.44.7nn. NOWY TESTAMENT Praktyka obrzezania.7.4. Jr 6. Tt 2.5. Kol 2.28.14. 1Kor 11.36.2.30.5n. NOWY TESTAMENT Łączność ze Starym Testamentem. Kol 3. 2Mch 6.5.3. Joz 5.28. Rz 3. Ga 6.49. Ga 3.29. 1Mch 1. Wj 4. Tt 2.24nn.42.3. Ga 5. Iz 53. Sdz 14.13n. 2Kor 3.12. 1Kor 6. 1Kor 15. Rdz 21.33.38. Dz 4. Rz 3.27.8. Prz 8. Łk 24.45. J 7. Ez 36. 2Sm 7.25.10. 1J 3. Łk 2. 1Mch 2. Dobrowolna śmierć Jezusa Chrystusa.20. J 1. CHRYSTUS OBRAZEM BOGA J 1.60.10.48. Dz 1. Iz 53.17. Jr 31.31. 1P 2.4. Rz 15. Flp 3. Ha 2.28n. Rdz 34.15.4-8.6-29.2-4.13.9.7.15.10. J 1. Wj 6.28.4. Ga 3.49. 1P 1. Ef 4. Rdz 17. Kol 1.49.26. Flp 3. Obrzezanie serca.

J 15.10. J 12. Mk 10.12-16.16.2n. Iz 53.1. ODPOCZYNEK I PRACA Wj 20. Ef 5. Ga 2.13. Syr 6.29.2. J 1.6.4.11. Syr 24.35. J 18.20. Iz 7.9. Pnp 3.7.5n. Za 13.39. Ez 36. Wj 23. Ps 95. Dz 5.25-28.21. Odpoczynek i niebieski.51.16.2. Rz 8. Ap 4. Rz 8. So 3. 1P 1. Odpoczynek znakiem uwolnienia. Mt 9.15. Objawienie odpoczynku Bożego.3.23. Rz 5. Ez 40-42. Pnp 2. J 5. J 19.9. Wj 34.16n. Rdz 2.13.13. Jr 6.24.3-6. Mt 8.25.10.37.34.2. Ap 14.4.1n. Rz 8. Iz 57. Ez 20.5. Rz 6. Ap 14. Pwt 32. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Przez człowieka grzech wszedł na świat. Rdz 2-3. Łk 3.31. Joz 21. JEZUS CHRYSTUS JAKO ODPOCZNIENIE DUSZ Odpoczynek i odkupienie.32.6.4. J 12.9. Rz 5. 1Kor 15. J 10. Iz 58.25nn. Ef 2. J 14.13n. 1J 4.3. 1Krl 8.46. Iz 30.7-11. J 15.22n. J 4. Rz 8.2. Ez 39.27.27. Tajemnica miłości. J 12.8.10n.4. Hbr 3.12.1nn.22. Pnp 3. Pwt 5.4.18. Mk 2.5.Śmierć i zmartwychwstanie.7.6. Dz 10. 1Tes 1. Pnp 8. 1Tm 2. Ps 16.11. Za 12.56. Rz 8. J 17. Ap 12. Koh 8.7-4. 2Krn 14.17. Dn 12.9. Mt 11.14. J 12.7n.8.6.8. J 19.20. Rz 8.30-31. Ps 39.26. Odpoczynek a święto.31.4. Syr 24.7. Ps 66. 1J 4. 1Krn 22. Koh 9.10.20. Ez 47. J 19. Ap 5.32.6. Rz 5.11. Flp 2. Ps 55.10n. Ps 23.5-8.12. 2Kor 5. Ez 38. 1Krl 5.14.13.45. J 3. Iz 7.14n. 1J 3.28. Ez 38-39. Mk 3. Rz 8.31. Zwycięstwo nad grzechem w ciele.16. Przedsmak pełnego odpocznienia. Ps 132.7-10. J 13.1. Flp 2.36nn.8. Rz 8. Iz 40. Ga 6.23. Syr 51. Sdz 1.32n. Iz 7. J 16.8. Tt 2. Hi 3. KU ODPOCZNIENIU BOŻEMU Ziemia Obiecana jako zapowiedź odpoczynku Bożego. Flp 2. Rz 8.10.39.15.4. Rz 6.21. Rz 8.39.30. Łk 24.27. Rz 5.4.4.11.19.19.13.2. Hi 9.8.15. Pnp 1.2n.21.20. Mt 12.45. Wj 31. Rz 8. J 19.13.13. Sdz 1. Iz 53. Iz 53.31.13. J 14.16. .20.34. Rz 8. Ef 1.1.8. Koh 2. Rz 5. 1Krl 4.12. Jr 31. Rz 5. Ga 1. Ga 2.12n.11.12. Jr 31. Kol 1.12. Łk 24.1nn.30. J 18. Łk 9. Jr 30. J 20.11.36. Łk 24. Ne 9.17.9n.9. Ga 3.13.14. Odpoczynek jako udział w odpoczynku Stwórcy.43n. Łk 9. Łk 24. 2Sm 7. ODPOCZYNEK Koh 1-2. Ez 34. Ef 5.21n.39.

Kpł 5. Ewangelia. Rdz 22. Dz 2.64. Am 4. Sdz 20. NOWY TESTAMENT Mt 5.13n. Zastanów się co uczyniłeś.17.7. Pwt 26.28. Ap 5. 1P 1. Mk 14.11. Iz 56.26. STARY TESTAMENT EWOLUCJA OBRZĘDÓW OFIARNICZYCH Od prostoty pierwotnej. do syntezy podanej w Księdze Kapłańskiej. Kpł 1. Pwt 12.2. REFLEKSJE KOŚCIOŁA NAD OFIARĄ JEZUSA Od ofiary na Kalwarii do Uczty eucharystycznej. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem. Jr 2.7.8nn. Rz 11.23-30. J 13.6. Prz 21. Rdz 12. Dz 20. Am 5.31.16.13. Rz 2.18n.25.14. Szczyt pobożności wewnętrznej w Starym Testamencie.37.7n.21. J 12.14.1-10. J 19. Mk 12.55nn. Mi 6.5. do złożoności obrzędów.26. Sdz 11.7.6. OD OBRZĘDÓW ZEWNĘTRZNYCH DO OFIARY DUCHOWEJ Obrzędy zewnętrzne jako znaki "ofiary duchowej".9.15. Kpł 24.22nn. Kpł 16.18nn.14. .23.10nn.13. 2Sm 24.9-21. Rdz 4.18n.4nn.11-16. Kpł 1-7. RÓŻNE ASPEKTY OFIARY Od typów różnorodnych przedstawionych w historii. Mi 6. Iz 53.6. Rz 3. Wj 24.12.34. Syr 35. Rz 5.3. J 19.6.5.30.19. Ps 50. Ps 54. Ps 69.20nn. Jon 1. Dz 3. Wj 23. Iz 59. Prz 15.Grzech poznałem właśnie dzięki Prawu. Oz 6.25.18. 1Krl 16. Rdz 8.6.38nn.26.11. Ps 40.16. Ba 1. Wj 13. Rdz 14. Wj 20.7nn. Wj 24. Rdz 8. Syr 34. Sdz 17.9. Ef 2. Mi 6.7. 1P 1.8.27. 1Kor 5.18. Kpł 1.7.20. Rz 8.18.27-31.2. Hi 1. Prz 21. Pwt 12.15. Iz 43.8. 1Sm 15.23.4. 2Krl 16.24.6. OFIARA Rdz 8.13n. 1Sm 1. Wj 5.7. Kpł 3.16.19. Dz 3. Ps 51.3. Rz 7.11. Wj 19. Wj 18. Kpł 22. Kol 2.23.7. Sdz 11. J 3. Łk 22.20.10. Pwt 4. Ap 5. Oz 2.15.4.6.8. 1Sm 20. Ps 27.4nn. Ps 51.20. 1Sm 3.20. Ps 22.33. Ezd 3. Iz 59.15.24.8n. Mk 12.1-6. Mt 26. Dn 9.11. Ez 18. Rz 5. Dz 5.14. Iz 1. 1J 1.9. Iz 53.20.9. Iz 59. J 17.17-30.7. Mk 9. Kpł 17.8.1.17. 1Krn 29.19.6. Oz 4. Jr 7.31. Wj 24. 1Sm 3.24n. 1Sm 26.45.15.32.24. Wj 12.31n.10n.8. Ps 51.19.15. Oz 4.23n.6nn. 1Krl 8. Ef 1. Iz 66.5-11. Wj 24. Dn 3. Mk 1.7. Pwt 18. J 11.9.6.10. Pwt 33. Rdz 8. Dz 4.5. Dn 3. Prymat pobożności wewnętrznej.21.1. Sdz 13.7. Ml 1. JEZUS SKŁADA SAMEGO SIEBIE W OFIERZE Mk 10. 1Sm 15. 1J 5.33.8.7. 2Sm 12.30n. 1P 1. Dz 3.3. Ap 1. Iz 43. Rdz 15. Ga 3.22.36. 1Sm 7.32. Kol 1.16-23. Rdz 15. 1Kor 10.3. Pwt 14. Sdz 6.5.24. Am 5.

18. NOWY TESTAMENT PERSPEKTYWY ESCHATOLOGICZNE Jezus.35.4.23. Od ofiary Głowy do "ofiary duchowej" członków. Jdt 16. Rdz 22.12-17.6. Kpł 18. Syr 2. 2Mch 1.24-10.8. Ez 10. Ez 28.26.15. Iz 30.6. Pwt 5.17. Ab 1.10-14.22. Jr 7. So 1. 2Krl 16.17.49n.26.9. Pwt 9. Kpł 18.21.18. Hbr 10.20. Za 2.19.4n. Rz 15.48. Hbr 10.22.1.18.12. Hbr 9. 2P 3. Hbr 13. U KRESU CZASÓW Ez 22.10. Pwt 5. Hbr 9.53. Ml 1. 2Krl 2. Łk 17. Kpł 9.17.6n. Jk 5. Pwt 5.29. Pwt 18.6-13.9.18. Jr 23. Wj 20.6.2.15. STARY TESTAMENT TEOFANIE W jednym z głównych przeżyć. Syr 48.12.5. Iz 6.7. Pwt 5.24.5.29. Syr 7. 1P 2.2n.11. Pwt 5. Ap 5. 1Krn 21. Ez 1.18.42.2.27-33.7.27. Wj 19.5.21. 1Kor 3. Łk 12.18nn.6. 2Tes 1. J 6. Ap 1. Mt 13.16.4-2.31. Iz 6. Mt 11.15-10.6. Za 12. 2Krl 1.10. Wj 34.15.14.18-22.54n.14n. Jr 6.10. 2P 3. Hi 1. Lb 16.27. OGIEŃ Rdz 15.1Kor 10. Flp 4.16.5n. Mk 9. Wj 3. Iz 30.3.27-33.14. Hbr 8.17n. Ap 20. Wj 34. 1Kor 10.2.35.40. 1Krl 19. Mt 3.38. Mk 9. 1P 4. Łk 9. Apokalipsa. Mt 7.4.10-11n.12nn. Mt 13. .10-11. Jr 15. Pierwsi chrześcijanie. Ml 3.14.28. Jr 20.15. So 3.9. Mt 13.2-6. 2Krn 7. Pwt 4. Prorocy i ogień.24.11.50.29.1. Hi 20. Mądrość i pobożność.12. Ap 15. Pwt 4. Jr 17. Obrazy i rzeczywistość.9. Hi 20.5. Iz 4. Syr 35.1.24. Sdz 6. Ap 20.16. Jr 17.17. Pwt 9.1nn. Pnp 8. Za 13. Iz 9.11. Am 1.1nn. 2Krl 21. Rz 12.2.9. Flp 2. Pwt 5.24.34.27-30.2-6.43n. J 15.21. Jr 19.16. Tradycja prorocka. Iz 66. Dn 7. Pwt 6.6. NA PRZESTRZENI DZIEJÓW Ofiary całopalne. Iz 31. ZA DNI KOŚCIOŁA Jezus. Ap 19. Iz 29. Hi 15. Tradycje deuteronomiczne i kapłańskie.19. Pwt 6. Pwt 4.12.5. Wj 9.10. Iz 48. Kpł 6.8.53-58.15. Rdz 19.18. 1Krl 18.21. Mt 5. Rdz 15. Hi 22.17. Ml 3. Iz 66.6. Am 4.3. Iz 29. Hbr 10. Dn 3.17.

Rdz 17. Iz 64. Ga 6. Jr 3.7n.1nn.12n.4n.31nn. Jr 35. Mt 3.1. Rdz 46. Ezd 9. Mt 11.10.2.48. Rz 4. 1Mch 2.11-18.1-4. Rdz 10.18.26.37.8. Ml 3. Pwt 32. Oz 11.25. Iz 64.20-27.14n.1.18.15. Hi 1. Syr 23. Mk 9. Ps 89.12.3. Iz 45.12. Rdz 19.22.12nn. Ga 3. Lb 11.4. Sdz 17. Rdz 12.32nn. 2Mch 6. Syr 18. Joz 17.13. Mt 6.6n. Łk 3.32n. J 8.14. Wj 20.4. Jr 2.8.19-22.2nn. Rdz 49. Protoplasta pokolenia.1. OJCOWIE WEDŁUG DUCHA Rz 4. 2Sm 7.7.16.27nn. Lb 27. Jahwe Ojciec Izraela. Mt 6. Mt 8.6.3.29n.6.21. Jr 3.4-6.2.11. Łk 11. KTÓRY OBJAWIA OJCA Mt 6. Ps 103.5. Jr 31. Iz 63. Iz 19.11n. Od jednego narodu do całego rodzaju ludzkiego.19. Pwt 32. Prz 3.2. Dz 3.2. Mdr 2. Ps 82. Syr 5. Oz 11.18.24.3.15.4. Mt 6.1nn.32.9.7.24.29.9. Hbr 12.1.23-38. Ku przełamaniu pierwszeństwa rasy.1.33.12. Mt 5. Iz 64. Łk 19. Ez 16.1. 1Kor 10. Mt 7. Rdz 1. Rdz 21. Rdz 18. Iz 56.8n.13. Est 3.5.27.13-18.7nn.16. Rdz 28.2. Za 12. Jahwe jako Ojciec króla. Transcendentność ojcostwa Bożego. Od nauczania do żywej rzeczywistości. Syr 30.13n.44. Iz 30.14. Ez 18. Pwt 14. Ga 3. OJCOSTWO BOGA OJCÓW Od ojców do Ojca.12.5.3nn. OJCOWIE-OJCIEC OJCOWIE WEDŁUG CIAŁA Głowa i pan.36. Ps 27.2n.27. Est 8. Pwt 32. Iz 43.28. Ez 33. Oz 12. Rdz 38. Syr 44.11. Mt 5. Ga 4.16.19. Jr 32.30-38.1. Ef 3. Dz 1. Ga 3.13.11. Syr 44-50. Dz 13. Kpł 19.5.8.29. Dz 3.11. Ps 110. Rdz 12.5-13.1. Ps 82. Ps 29.3. Lb 3.12.33. Mt 25. Rdz 5. Tb 13.13.27n. 1Krn 2.1nn. Prz 13. Ps 73.Kościół. OJCIEC JEZUSA .16.11.4. Łk 15.17. J 8. Rdz 5. Mdr 12. Mt 6.14n. Mt 21. Ga 3.8. Rdz 32. 2Krl 3.51-61.17. Łk 6.10. Ps 2.11-32. 2Krl 2. Ez 36.18. Rdz 20. Ps 73. Mt 23. Rdz 9.3n.6.32.39n. Łk 24. Mt 7. 2P 3.25-34.6.9.18-55.20. Ml 2. Wj 4.14. Iz 63. Rdz 5. Prz 1.32.1-13. 2Sm 7. Iz 65. Wj 21.7. JEZUS JAKO TEN. Rdz 15.5. Rz 11.9.36. Rdz 2.10. Rdz 45.48. Iz 63.10. Hbr 12. Ps 89.13-16.7.27. Lm 5. Ba 3.16. Mt 6. Mt 18.16. 1Tm 2. Rdz 24.3. Jr 31. Mt 8.26.3n. Rdz 42. Rdz 36. Hbr 12. Sdz 18. Pwt 8.18. Iz 30. Ml 1.9.7.19. Mt 6. Ml 2. Ef 3. Iz 9.3-8. Iz 1.1n. Ps 2.12. Rdz 21. Prz 8. Dz 13.25. Łk 6.3. Wj 3.7-11.7.2nn. Iz 51. Rz 1. Rdz 48.7.16.6.5. Dz 2.10n. 2Krn 6.10. Dz 3.7.25. Rdz 34.

27n.24.32.11.20.1-6.8. Za 4.39n.13n. Mt 25. J 15.1.5. Hbr 11. Mt 17.34n. Rdz 12.14.17-20.24. Łk 4. Ne 2.12. Ha 3. Mt 26. 2Kor 4. Ef 2.29.1nn.5. J 17.1. Ga 4.6. Rz 8.5nn.9.6. Ps 109.15nn.18. Oz 2. Tb 13. OJCIEC CHRZEŚCIJAN J 1. Mt 5. Ps 87.14. Jl 2. Ne 9.6. Łk 13. Est 2. Mk 6. Mk 1.3. Kol 1. Ga 4. J 5.26. J 12. Jezus i Jego ojczyzna.3. Rz 8.39. Ps 52.18. Ps 104. J 5.17. 1Sm 10.31. J 1. Mk 14. 1Krl 17. J 12. Hbr 1. Mt 28.9.19.6.18. Prz 27. Jr 31.4. Rdz 47. 1Kor 8.13. Ps 23.1.10. J 13.21.54-57.7.41. J 1.24nn. Ps 133. Ps 128. Łk 19. J 1.11-14. Ps 45. Wyrwanie z ojczyzny. Rdz 12. Mk 9. Dz 22. Oz 2. Mk 12.14nn.29. Rz 8.26n. Nowa ojczyzna. J 5. Rz 8.25.27. J 5. Rz 15.3.17.49. Kol 1.40. Rz 8.2.30. OJCZYZNA STARY TESTAMENT Świadomość posiadania ojczyzny.15.3.5. Mi 6.1-7. Lb 16. Iz 1.11.36.4.1. Ps 137.15.1.26. 2Kor 11. Rz 8.24. Ef 1. Rdz 26.10.3. Lm 1. Rdz 15.3-8. Flp 3.4. Łk 2.19. Pwt 7. 1Sm 16.20n.17n. J 10.18. Ef 2. J 20.34.9.14n. 1Tes 1.11.17. Rdz 50.25nn. Rdz 12.10n.13.14. Mt 26. J 17.26.43n.7-10.29.12. Mt 24. Jk 4.7. J 5. Łk 22. Pwt 11. Rz 3. J 8. Prz 5. Mt 11. 1J 4. Hbr 11.Bóg objawił się przez Jezusa jako Ojciec jednego Syna. J 10. 1J 3. Oz 12.7. 1J 5. Kpł 2.30. Pwt 6.38.4. Mi 6. Symbolika oliwy. OŁTARZ Wj 24. Pwt 8. Rdz 13. Łk 21.8.14. Iz 64.3-5.6. 1Kor 11.45. Mt 7. Mt 6.20. J 6.7.14.16-18. 2Kor 13. Lb 15.44. Rz 8. Hbr 13. Pnp 1.18. J 17.6nn. J 3. Am 6. Rz 8. J 4.12. J 17. 1J 1. Sdz 6.2. Ne 9. Ga 4.19. J 19.8. Mt 18.21.14-19. Łk 10. Mt 11.36.3.7n. 2Kor 1.19-23.13.3. Po swym Wcieleniu Syn jest poddany Ojcu.15n.31n. Od pamiątek do miejsca kultu. Łk 7. 1Kor 10.12.6.10. Ps 45. J 10. Lm 1.32. Łk 19.18. OLIWA Oliwa jako dar Boży.13. Mt 7. Ga 1.10. Kol 1.15.20. Mt 11. Łk 13.57n. 2Krl 4. Rdz 23. Ef 1. Mk 13.4. J 5. Syr 24.4n.10.8.1. J 17. J 14.5.11.28. Lb 28-29.36.6.14nn.10. J 14.15.14. 1Kor 15.32.31. Ga 4.20-23.36n. Prz 27.9.28.30-5. Ga 3. Rdz 35.13.30.32.1-6. J 14.26nn.3.13. Łk 12. Rz 3.18n.9-17. Rz 8. Syr 50. Ps 95. .12. J 5. W swym odwiecznym akcie ojcostwa Bóg rodzi równego sobie Syna. Mk 13. Rdz 33. Rz 8.33.3.33.49. Syr 24.7n.30. 1P 1.14-17. Mt 25. Ba 4. Rdz 12.41.46. Mt 13.23. Dz 2.1-7.29nn. Wj 27.

8. Ps 36.63n. Oz 10.18.24.18.6n. 2Krn 26. Rdz 8. Łk 6.6.21. Opatrzność stwarza podstawy do pełnego zaufania.1. Rola człowieka.7. Rdz 35.1-7.10. Sdz 6. Mt 6. Wj 27. Lb 33. Mt 3.8.22.12. Rdz 22. Mt 5. Jr 27. Dz 14.11. J 15. Syr 27. Ps 1. Sdz 13. Prz 19. OPATRZNOŚĆ Ps 145.7n.9.1. 1Krl 11.17n. Woda która ożywia. Jr 17.24-28. Mt 21.27n. Hbr 10.9.2. 1Krl 1. Rdz 2.9. Joz 4. Ps 103.6. 1Kor 9. Kpł 1-7.33.17.10.46. Rz 7.10-14. Pwt 32. Jdt 12.5. 1Krl 9. Rdz 3. PAMIĘĆ . Dz 14.4.Sdz 6. Mt 7.7-14.16-20.28. Ps 23. Od znaku do rzeczywistości. Am 3.8.3nn.7. Jud 1.42.6. Rdz 33. Za 8. Ps 84.14.3. Ps 92. Mt 23. Rdz 1. 2Krl 16. Mt 5.11n.16.19.27.14n.15. Ga 5.52. Prz 11. Sdz 19.30.27.7.1n. 2Krn 29. Iz 5. J 15.5n.33.20. Dz 17. Wj 16. Syr 39. J 15. Mk 4. Mt 6.17. Rdz 28.14.11.28-31. Rz 8. Ps 126. Rdz 1.50n. J 15.8. Ap 8.8n. Syr 6. Ez 19. Mt 6. Rdz 50.19. Jdt 9. Ap 6. WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁOWIEKA Z BOGIEM Bóg Panem życia.22.13n. Lb 3. Mt 6. DOBRE I ZŁE OWOCE Rdz 2.11. Prz 16.31-39.13. Rdz 39.19n. Pwt 26.25-32. Ps 26. 1Krl 3.16. Ps 118. 2Krl 10.17.6.8nn.8.18nn.19.10n.11. Ps 33.18n.24.34. Flp 1.6-10.6-9. Rdz 8.10.7n.25-34. Jk 5.28.4.5. Hbr 6.14. Łk 8. Syr 11. Rdz 41. Mt 13. Jr 17. Wj 30. Mdr 10.9.41nn.2. 1Krl 2. Ap 22. 2Krl 23. Jr 3.20. Ezd 3. Mdr 14. Iz 44.22n.9. Jr 2.1. Ez 43.10. Łk 19.6. Ps 37.4n. Ps 147.8.1-8. 1Krl 16.21.16.12.18. 1Krl 8.2. OWOC Łk 1. Ez 17. J 2.32.19. Wj 20.33nn. 1Mch 4.8.20. Oz 14. Syr 24. Prz 20. Łk 13.24nn.26-30.13-17.52.20. Am 2.45.12.7. Łk 21. Ps 65.5. Mt 3.10.30.7. Iz 45.12-16. POWINNOŚĆ WYDAWANIA OWOCÓW Rdz 1. 2Krn 35. Ps 104.15.22-32. Rdz 22. Rz 8. Wj 34. J 17. Łk 12.3. Wj 16.31.5. Opatrzność wymaga stałej wierności. Mt 12. Rdz 45. Rdz 3.21.13. Ps 37.22.22.26-29.7-18. Iz 37. Jdt 13. Hbr 13.15-18. Rdz 20. MOC ŻYCIODAJNA CHRYSTUSA I OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO J 12.8. Oz 8. Prz 16.3.18-36. Syr 1.7. Pnp 2.16-21.24. 2Tm 2.2.9. 1Kor 10. Ołtarz jedynej świątyni jerozolimskiej. Łk 8. Mt 6. Kpł 16. Mt 23. Jdt 8. Mt 10. Ps 43.6. Ez 47.4. Pnp 4.23n. 2Krl 21. Ps 121.4.15.10-16.3. Pwt 7. Łk 23.44-59.3.2. J 15. Mdr 17.4.32.28. Syr 10.

Iz 43. Dz 10.3.2nn.20nn.13. Oz 2. Ps 89.15-64. Ps 9.13nn.13.11. J 14. J 16. Flp 3.28. J 16. J 12.2n. Oz 4. Mi 6. 1Tm 6. Rz 8. PAN Rz 10.57.8.17.43nn.18. Jr 13. Mi 4.13. J 14. Dramat zapominania.22. 1Sm 12.17.28. Kol 3. J 8. Łk 1.20n.18n. Sdz 8.6n. Joz 1.19.10.7-11.43.1. Łk 2. 2Kor 5. J 14. 2Kor 1. 1Kor 15.16. J 5. J 11.29. Łk 10.10.2.2. Od wspomnień do oczekiwania. Ap 15. Mt 15. Ef 1.3nn.18n. STARY TESTAMENT 1Sm 8. Ef 5. 1Kor 8. Pwt 9. J 16.15. Proces tworzenia się wspomnień.8. 1Kor 15. Mt 14.7. Rdz 8. Jr 31.22.3. Iz 63.34.11. Ps 77.20.4.13.61nn.14.20.13. Iz 6. J 17. Flp 2. Kol 3.4. Łk 7.6.7.7. Ef 4. 1Kor 12. J 16.29. Iz 45.27.72. Dz 2.14. Duch Święty jako wyraz obecności Jezusa.16-19. J 16. Ps 140.19.23.27. Mt 16.51. Mt 7. Oz 13.26n. PARAKLET 1J 2. Wj 34. Ps 110. 1J 2. 2Krn 15.15nn.26. Kol 2.34nn. J 8. Dz 2.26n.9. Rdz 9. J 16. J 20. 1Kor 15. 1Kor 11.6n.30.11. Ap 17. Mt 14.12.13. Iz 26.26. J 14. Ne 1. Mt 14. J 14. NOWY TESTAMENT Wiara pierwotnego Kościoła. Rdz 15.10nn. J 16. J 13.33.22. Paweł. Mt 14.39.8.25. Ps 20. Rz 10.8. Ps 79.39. Wj 17. J 2. Łk 1. Jr 1. Mt 17. J 21. Mt 7.1.16.44.25nn. 1Krl 21.19n.14. Iz 66.17.19nn. J 16.13. Ez 40-48. J 14.3.34. Ps 95.33.5.42. Łk 10. Rz 8. Łk 1. Mt 4. J 14. Oz 5. Tb 6.2. Pwt 4.15n. Rz 14.4nn.7. Joz 3. co już ukazuje przyszłość. Ps 12.15.2. J 9.7nn. J 17.20. Jl 3.26.16.20. Mt 22. J 15. Dz 2. . J 14.24. Pwt 8.26.3. Wj 12. Oz 2. Ef 2. Mt 1.14. 1P 3.17.2. Ef 1. Ap 19.23. 2Sm 7.7n.5.16-17. Mt 20.1.16. Ez 20.22.35. Mdr 6.26.9. J 16. Kol 3. J 14.16. Kol 2.39. Pwt 10.20.5. J 7. J 14.34. Mt 17.9. Wj 2. Dz 10. Mi 3.9. Wj 20.22-4. J 14. Jr 31.7.54. Wj 6. Duch prawdy jako żywa pamięć Kościoła.23.9. Ap 22.25. Pwt 10. Wj 15.25-26. Ba 4. Syr 42. Iz 54.8.22. Ez 48.19.23. Ap 3. Joz 7.21n.14-18. Jr 2.5-9. Ps 13.1-10. Rdz 15. J 14. J 13.41. Ps 110. Rz 1.26.15.3.10n. J 15.40. 1Mch 2.18. Hbr 10.7. 1Kor 16.1. Oz 2. Ps 13.36.18nn. Łk 22. Od teraźniejszości ku temu. Mt 28. J 11.16-17. Mt 14. Wj 3.38. Ps 97. Dz 25.24nn. Kol 2. Ps 10.24. Ps 80. Am 7.9. Ez 16.51n.20.24nn.15-43. Ef 6.18. Ps 136.10.49n.6. Mt 8.Rdz 40. Flp 2.15.6.5.5n. Pwt 9.1.11.18. 1Tes 5.12.7. J 15. Pwt 31.15. Kol 3.2.13n.22-25. Rdz 19. 1J 3. Ps 119.16. Pwt 10.22-32.10.27.14n. Jr 14. J 12.

1Krl 18. Ps 136.31. Iz 53.1-13.4. Pascha jako pamiątka wielkich dzieł Bożych. Wj 13.15.1nn.19-47. Ezd 6.1-4.29n. Rdz 22. święto nomadów i święto ludzi osiadłych. J 1.9-11. Iz 43.39.51. Ps 78. Rz 6.10.8-11. Wj 12.13-17.1. 2Krn 30. Kpł 23. Ps 124.16.13-23. J 16. Mdr 19. PASCHA JEZUSA Łk 2.13-21. Wj 3.13n. Prz 27. Ne 9.29.12.22-26. J 19. J 1.18.2nn. Jr 31.34-37.31.18-24.26. 2Krn 30. Łk 22. Łk 13. Wj 12.6-9.7. Hbr 11. Ez 45. Pascha a nowe wyzwolenia. J 5.17. Lb 3.19-22.14. Wj 12. Dz 20.3-5. J 6. Jr 31. Pascha jako uroczystość ku czci świątyni. Rdz 22. J 2.24-26. J 19.12.21.51.23. Ap 1.1-8.9-13. J 20.1-8. Iz 55.2.15. Pwt 16.5-9. 2Krl 23. Ps 23.30.43-49. Rdz 48. Iz 30. . 2Krl 23.2.15.29. Łk 24. Dz 20. Wj 12. PASCHA CHRZEŚCIJAŃSKA Niedziela jako dzień Paschy. Ps 80.5-14.23. Wj 12. Pwt 26. Rdz 49.8nn. Wj 11. STARY TESTAMENT Jahwe jako wódz i ojciec trzody.5-8.1nn.26. Ps 33. Iz 31.11. Ps 95. Ps 100.11. PASTERZ I TRZODA Pwt 26. Dz 1.8-11. Iz 40.17-19.11-15. J 19. PASCHA PASCHA U IZRAELITÓW Pascha jako święto wiosny. Wj 4. 1Kor 5.21nn.14.16.36. J 16.28. Mk 13.16-21.42.2-21. Wj 12. 2Sm 12.4. Wj 12.26.23. 1Kor 11.11.1. Iz 10. Mk 14. Wj 12.7.12.52.17-21.42.11.13. 1P 1. Lb 8.17.2. Mk 16.17. Wj 12. Mt 10.2. Wj 23. J 19. Oz 13. Kol 2.12. Lb 12. Jr 38. Wj 14. Wj 12. Iz 49.5. Pwt 16.15-20.19-22. Wj 34. Iz 31.12-13. 2Krn 35. Iz 30.24. Rdz 4.27. Wj 12. Ps 80.5.9.29.3-11.6n. Wj 12. Ap 5. Iz 65. Ps 74.3-6.5. Wj 12. 2Krn 35.46. J 13. J 18. Jr 32. 1Krl 18. Wj 12.29. Ps 135. Mk 16.1. Pascha i Przaśniki. J 21.41-51.17-21. Joz 5. J 1.7. Jr 23. 2Krn 30. Iz 65.3. Iz 51. Iz 41. Iz 63. Lb 9.8. Wj 13. Pascha coroczna. Pascha eschatologiczna. Ps 77.3. 2Krn 35. 1Kor 16.26n.1.34. Wj 12.1-9.4-15. Pwt 16.1-14. Rdz 15. Ezd 6.42n. Łk 24. 2Krn 3.46.1n. Pascha a wyjście z Egiptu. Lb 9.21-24.17-20.19-26. Lb 9.8. 1Sm 17. Lb 9.21.1.7n.5.36.22n.21nn. Ap 12. Kpł 23. Mt 26.13. Iz 40. Wj 5. Rdz 1.33. Iz 40. 2Krn 30.6-12. J 1.6nn.2. Wj 12.6.29.4-8. Mk 15.7-64. Lb 13. J 19. Dz 12.22. J 4.13.11.18.25.14. Iz 11.Duch prawdy jako obrońca Jezusa. Iz 65. 1Krn 21.

4.42. Ef 1. Hbr 13.25-31. Łk 19. Ez 34.9. J 10.8.34nn.10. J 10.12. Flp 2.12. Mi 4.3.5. Ez 34. Ez 34.15nn. Pełnia przebywająca w Chrystusie. Rz 13. Iz 49. J 10. Kościół jako pełnia Chrystusa.32.10. Ez 34.19.24. J 10. Ap 5.6.19.17.15.1-8. Łk 1.6. Kościół i jego pasterze. 1Kor 10.2. Dn 7.17. Mt 26.8.1-6.19.11. Rz 8. 2Kor 1. PIEKŁA-PIEKŁO Ap 21. Ef 1.9.32.27-30. Rz 11. Pwt 32.18.8. Rdz 41. Ez 37. Dn 14.17.1-10.19. Mdr 1.12nn. Mt 25. Dz 20.11-22. Rz 11. Iz 53. Jr 10.24. Trzoda i jej pasterze.7. Mi 7. Ez 34.9nn. Ez 34. Rz 15.10.8. Hi 9.3n.14.19.23. Ap 7.16. Ez 37. Ef 4. J 21. Ez 34.33-36.17n.31. Ez 34. Iz 44. Rz 15.28. Za 10. STARY TESTAMENT GŁÓWNE OBRAZY .10.31. Mk 6.14.31n.5n. Jr 3. Za 10.19-23. Kol 2. Ap 9. 1Mch 6. Ap 7. Ps 24.10.8-12. Mi 2. 2Sm 24. J 10. 1P 5. Flp 2.12. Jr 31. Ez 34. Ps 78.22.13. 1P 5.3.36.13n.19.11n.52.10-14. Jr 25. Ga 4. Ef 1. Jr 23. J 10. Mk 2. Za 13.3. Jr 23. Rz 8. Łk 12.1.5.26.8n.6. Za 12. NOWY TESTAMENT Łk 2. J 10.7. Ef 4. J 10.14n. Jr 22.1.21. Prz 8. J 10.1nn. Syr 18.31-39. Ez 34. Ag 2. J 10.27.14nn.Oz 4. Mt 15.15-20. Iz 53. J 5. Łk 2.17. Łk 15.24n.23n.4. Jr 32.4.1.21.17.9-10. J 1.34. J 10.16. J 17.30. 1Krl 21. J 5. J 10.2-4.17. 2Sm 7.3. Ap 19. Flp 2.7.20nn. Za 13.36. Rz 8.16.15.20. Mt 9. Hi 14. 2Sm 5.15. Lb 27.16. Ef 4.1n. Pełnia czasów. Mt 10. Ap 20.70nn. Kol 2.7-8n. J 21. Ef 1.3n. Syr 32.22.11.10. Za 11.1-4.39.17. Dn 9. Ef 3. Mi 5.28nn.1-2.3. J 9.15. Kol 2. Ps 23. Rz 5.36. Mk 1.8-20.36.31n. Za 11. 2Tm 2.16.18-23. Syr 24.8. Jr 2.10. Ap 12. J 17.7. Jezus Dobry Pasterz.15. Kol 1. 1Krl 22. Ps 77.10. J 15. J 11.20.13.12n. PIECZĘĆ Znaczenie i użycie pieczęci.6.1.4-7. Ez 36.23.6. Kol 1. Na 3. Jr 2.21.7. Ez 34. Iz 29.10. J 6. Mt 7. Ef 4.8.9. Lb 27.57.10. J 14. 2Sm 7.16.15nn. 1P 5.4. J 10.34.4-17.8. J 10. Rdz 38.7. Jr 50.22-23. Mt 9.7.15-21. Mt 2.24.15.2n.6n. Ez 34. J 10. Ef 4. J 10. Jr 23. Jr 50.12nn. Jr 23.17. PEŁNIA 1Krn 16.32.14n.27. Pieczęć Boga. Syr 24. Mt 10.24. Kol 1.18. Iz 56. Mt 26. Za 13.16.1-10. Za 13. 1P 2. J 10.3. Lb 27. Jr 13.11. Mt 18. Ez 34. J 1.29.10.28.37n.18.

Ps 18. Rdz 12. Ez 28.13.3n.3. JEZUS CHRYSTUS ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ 1P 3.9.9.14.18.24. Mt 5.4. Wj 34.3.16.2.11nn. Hbr 12. 2Tes 1.5n.19.29nn. Rdz 26. Pwt 16.16. Iz 30. Dz 2. Mt 25.15.14. Ps 88.17.10-11. Iz 5. Hi 10. Wj 23. 1Krl 3. 2Krl 18.13.5n.8. Mt 10. Am 4. Rdz 32. Am 9. Ps 73. Ps 55.21n. 2Krn 35. Za 14. Tb 1. 1Kor 15.12.15.19.22. Ef 4. Iz 14. Ps 88.31. 1Krl 12.1-17.8.19-21.22.14. Rdz 13.16.6.10. Rdz 13. Pwt 32.32n. Kpł 23. Pwt 18. Kpł 23. J 2.15nn.8n. Mt 27.24. 2Krl 4. Rdz 28.23-26.7. Iz 66. Dz 3. Ku jedynemu przybytkowi. 1Krl 12.6n. Prz 27.2. Iz 38. Pwt 26. Kpł 23. Ps 11.4n. 1Sm 10. NOWY TESTAMENT NAUKA CHRYSTUSA O PIEKLE Mt 13. Rdz 21.18. J 4. Mk 9.14. 1Sm 7. Ps 88.16-19. J 5.2-5.1. Rdz 12. Rdz 12. Rdz 28.20.42.22.2. Ez 44. Sdz 21. Ps 30.18. Ap 21.6.43-48.26.22n. Rdz 25. Lb 15.14.4. Sdz 9.13.Otchłań jako miejsce pobytu zmarłych.2n.14-17.4. Ps 88.6. PIERWOCINY PIERWOCINY Prawo.6-10.41n.6.16n.11. Rdz 35.12.24. Mk 13. Rdz 14. Hi 38. Hbr 13. Mi 7.28.4.31.5.33.52n.11.1-9. Rdz 26. 1Sm 1.20. Dz 24.6. Dz 5. J 12. Iz 60.29. Joz 24.11-21. Rdz 18. Iz 38. Rdz 28. Mt 13. Rdz 33. Ps 30.10.21-23.20.10. Ap 20. Rdz 28.27. Rdz 35.25. Mt 25. Hi 26.23. Dn 2.5.13. Mdr 5. 2Sm 6. Rdz 12. Am 5.8. Rdz 4.19. Ap 1.30.18-21. Lb 28.5. Prz 30.11.18. Sdz 13.10n. Łk 16.20-23.20. Mt 25.41.1. 2Kor 5.22. Rdz 33. PIELGRZYMKA STARY TESTAMENT Ku najstarszym sanktuarium.12.22n. Iz 66. 1Krl 5-8. Rdz 19.6. 2Krl 23.24. J 2.6.23. Dz 2.4. Ps 140.9-15. Hi 26.24. Ps 88. Wj 34. 2Krn 29-31.30.22. Sdz 6. Rz 10.20.1. Moce piekielne i szał ich działania w świecie.10. Wj 34.16-19.33.22-26. Hi 7. Rdz 35.27. Am 7. Mdr 5.6.26.25.33. Rdz 18.7n.20. Wj 23. PIEKŁO GRZESZNIKÓW Lb 16.14n.2. . Ps 120-134. Ps 88. Kpł 23.17. 1Sm 11. Rdz 19.31. 2Krl 18. Ap 20.41n. Hi 3. Mt 16.19. Iz 30. NOWY TESTAMENT Łk 2. Hbr 2.18.9n.1-7. Tb 13.20. Iz 2.12.26. Różne aspekty samego obrzędu. Ez 31.19.11. Hi 30. Dz 20. Ps 6.42. J 10. 1Krl 12. Rdz 35. Iz 38.18-23. Rdz 21. J 7. BRAMY PIEKIELNE ZWYCIĘŻONE 1Kor 15. 1Krl 12.

PIJAŃSTWO Am 2. 1Kor 15.42nn.6. Mt 4. Ap 17. Rdz 22. Ga 1. Prymat.8.11-14.1-18.10nn.15n.15. 2Krl 16.8.16.37-41. 1Tes 5.23-33.2. Jr 19.18-2.13.68. Łk 22.22.22.8. Rz 13. Dz 2.27.9.23.1-11. . Pwt 12.31. Wj 34. Dz 15. Dz 2.10.18.9.4. Syr 45. Ga 2.10. 1P 5.20.31n. Dz 1.1.Kpł 2. Mt 16.8.20. 1Krl 16.18.12. PIĘĆDZIESIĄTNICA-ZIELONE ŚWIĘTA STARY TESTAMENT I JUDAIZM Pwt 16.5.3. Rdz 28.7.22.5.1nn.6. Dz 10-15. Prz 8.21.2. 2Krl 21. Mi 6.14.22. Wj 34. Wj 20-23. Pwt 12. Wj 13. Jr 32. Ez 36. Lb 18.27.8. Rz 16. Rz 11.18-22. Dz 10. Dz 15. Wj 13.35-42.5.1-9. Ha 2. Pwt 12.42. Sens wydarzenia. 1Kor 11. Mt 16. CHRZEŚCIJAŃSKIE ZIELONE ŚWIĘTA Teofania.17. Mt 3. Dz 2.11. Mt 18. Jr 2.1-10.8. Dz 4.30.18. Dz 10.19n.12. Kpł 20. Ga 1. Mk 1. J 1. Lb 28.1-5. Jr 51. Dz 1.2. Jr 23. Kpł 23. Ez 36. Dz 9. Rdz 1.22nn.4. Łk 24. 1P 4.15nn. Mt 17. Wj 34.18. Dz 10. Dz 1. PIERWORODNI Wj 22. Oz 4. Ml 3. Dziesięciny. Kpł 18. Pijaństwo i nieszczęście. PIOTR (ŚWIĘTY) Powołanie. Dz 1. 1Kor 15. Pwt 14.15n. Dz 4. Jr 25. Lb 3.21.15nn. Kpł 23.5. Jr 13. Jl 3. Pnp 5. Jr 7. Łk 2. Lb 8.13. Mt 16.16. 1Kor 15. Pwt 26. Rz 8. Dz 2.11.13-15. Jl 1. 1Kor 1.4-7.16. J 21.36-42.22nn.10.7.16.13. Ap 14.23.3.11nn.28. Iz 24. Ne 10.13.14. Wj 19. Iz 29. 1Kor 6. Prz 31. 1Kor 5.34. Wj 13. Mt 19.18.2.27.44nn. Pijaństwo a czujność. Wj 23. Kol 1.11. Wj 13.5-11. Mk 16.19.17. Mt 24.21. Dz 2.3.31.12.27. J 21. Posłannictwo Piotra. Ga 5. Mt 10. Dz 2.20.18n. Ga 1. Ga 1.14-36.1-10. Mk 1.14.1-35.29. Ga 2.26. 1Kor 14.1.6nn.21.35. Dz 2.31.7.13.5.44nn. Rz 13.1-25. Dz 2. J 20.12. Dz 2. Kpł 27.3.5-11.2.20.23.18. Pwt 12.34. Iz 51.1-16. Dz 10. Dz 2.33. Pwt 26.10.2.13. Wj 34. Mt 16. 1Kor 15.36.15.18.27n. 1Kor 16.16. Dz 1.20. Dz 13.5. Dz 11. Dz 5. Jr 31.13-23. Pijaństwo a Duch Święty. Dz 11. Pwt 18. Iz 19. Dz 16.45-51.16nn.28n. Ez 40. Mt 16. J 1. Ef 5.6. Am 4.4. Dz 3.1-11. Ga 1. Jk 1. J 6. Iz 5.15.15. Zielone Święta jako tajemnica zbawienia. Lb 18. Pwt 15.

Lb 5. Ez 6. NOWY TESTAMENT JEZUS W PLANACH BOŻYCH Jezus sam widzi siebie w centrum Bożego planu. Pwt 11. Wj 39. Jr 23.1-11. Mt 11. J 4. Iz 46.28. Jr 50. J 6. Wj 17. Mt 5.20-12. Iz 53.17.3nn.5-10. Iz 46. J 3.28. Ps 77. Ps 106. Mk 8.31n.18-22. Łk 24. Pwt 6. Iz 53. J 6.38. 1P 2.39. APOKALIPTYKA Iz 25. Łk 1. J 8. Mt 21. Dn 2. Pwt 6.23. Ez 16.13. Dn 2.10. Iz 48. Mt 24. Rz 1.1-12.10.14. J 5. PRAWO WPISANE W SERCACH 2Kor 3.18.24. J 5.9. J 9.19.14.36. GŁOSZENIE PLANU ZBAWIENIA Dz 2.10nn. 2Kor 3. Dz 2.18.8. 2Tm 3.23.9. Wj 12. J 2. STARY TESTAMENT KULTYCZNE WYZNANIA WIARY Pwt 26.26n.30.13. Iz 41. J 13. Mt 5. Łk 24. Wj 24. Mt 4. Ap 19.29.5n.22.18-23. Mt 16. Wj 31.28. Mt 13. Joz 24.12. J 10.44.14. Jr 31.2-15. Iz 44.15. Iz 19. WYPEŁNIENIE SIĘ PISM Łk 24.20.16.54.11-13.30n.12.2. Dn 8.35.26. Iz 5.6.4-11.J 10. J 6. Mt 13. Mi 4.2. Mt 13. PISMO WARTOŚĆ PISMA Sdz 8.26. Łk 4.24-30.10. Mk 10. Ap 22. Mt 13.15.52.1-4.20.23.1-11.14.16. Rdz 9.10. Koh 1. J 10. . Iz 8. Ap 14.23. Mt 22.14. Jr 49.45. Koh 3.18.1-4.19n.12.20.10. POWAGA TEGO CO NAPISANE J 19. Iz 48.34.26.6.36. Mt 26.3.34. Dn 9.19-26. Łk 24.45. J 10.4. Mdr 11. Jr 25. Mt 13.37. Ps 105. Mt 13.28. Ps 94. REFLEKSJE MĘDRCÓW Iz 55. Jr 36. 1Sm 10. Iz 44. Mt 12.4. J 12. J 17. Dz 4. Ps 78.42-43.36-39. Jr 27. Ps 33. Ef 3.4-8.33. Rdz 10. Dz 4. Ha 2.2. Iz 54.18. J 6.4nn. 2Kor 3. Iz 28.35.25. Dn 2.1.10n.18. Pwt 17.7.1-28.22. 2P 3.31.12.1.25. J 10. Do tego objawienia za pomocą czynów dołączył Jezus wyjaśnienia ustne. Mt 4. Mk 12. Dn 10.26. Rdz 12. PISMA ŚWIĘTE Wj 24. 1Kor 15.10. Rdz 49.17. Jr 36.21.57.27.13. Mt 21. J 11.20.9n. Ez 36.27n. Łk 22.30.11.45.7.10.18.10. Iz 14.44. Syr 44-50. Ps 119.6.89. Ef 1. PLAN BOŻY Jdt 9. SYNTEZA HISTORII Sdz 2. Mt 13.4. Mt 15. Jr 3. Iz 2.14.38n. Joz 24.1-9.17.7. Łk 17.47nn. Mt 28. bardziej dokładne.20. PROROCKIE ROZUMIENIE WYDARZEŃ Am 3.22.33.

Rz 9.47. Rz 9.9.16.12. 1Tm 4. Syr 9.3.6-18.4.27.14nn.30-38.4n. Mt 7.7. Ef 5. 1Kor 2.20-27. Rz 11.5. Wj 19. 1Kor 1. Rdz 3. Syr 19. 2Kor 12.7. Rdz 9. 1Kor 6. Hbr 11.30nn. Syr 26.27-28.20.15-23. Kpł 18.1-6. 1Kor 10. Prz 7.7. PŁEĆ SEKSUALIZM A ISTNIENIE CZŁOWIEKA Rdz 1.14. Pwt 23. Rdz 38. Prz 23. Prawa i pieśni.12. 2Sm 11.14.5n. SAKRALNOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ 1Krl 14.PAWEŁ JAKO TEOLOG PLANU BOŻEGO Dz 20.9. Pwt 22. Ez 24. Prawo lewiratu. Oz 4. 1Kor 7.14-22. Kpł 12. Prz 5.13nn.25nn.1-17.18.6. Rdz 24. Prz 17.2. Iz 62.27.24. 1Kor 6. 1Tm 5.23-29.10. Ap 17. SEKSUALIZM. Iz 49. 2Tes 2.1. Pnp 4.15.1-6.1nn. Rdz 26.26. Rdz 38.55n.25.16.18.24. Pwt 23. Iz 60.12-20.10. Wj 22. 1Krl 15.3. Prz 6. Rdz 4.1. Sdz 16.17-25.1. Ef 1. Wj 28.9.4.4. Rt 4. PŁODNOŚĆ ZACHĘTA DO PŁODNOŚCI Rozkaz i błogosławieństwo.11.24-27.14. Ps 127.4. Wj 20.31. Iz 60.4. Ml 2. 1Tes 4. Mężczyzną i niewiastą ich stworzył.11. Pwt 23. Mt 21. 1Kor 15. Ps 128.29.9-14. Kpł 21. Rdz 17. Ga 3.1-12. PRZYSZŁE DOPEŁNIENIE PLANU BOŻEGO Mk 13. Kpł 12.1.19-11. Kol 3. J 8.28.4. Kpł 15. Rdz 3. Rz 11.25.16-24.1-12. Nie ma już mężczyzny ani niewiasty.27.3n. Pwt 22. 1Kor 15.18.8nn. Rdz 28.1-8.17. .2.42. Rdz 4. Rdz 19.3.5. Kpł 21. Ga 3. Rz 8. Rdz 12. Mt 19.18.3.9.1.26. Syr 9.13. Rz 11. Mt 19.15. Mi 1.22.60. Pnp 5. Jezus.1.16nn.13-17. Pnp 6. Kpł 15. Ap 7.11n.28.19-30. Rdz 1.19. Ef 1. Ga 5. Kpł 15.20.15. Ap 14. Rz 11.7. Iz 54. Rdz 2. Pwt 25. Kpł 20. Pwt 28.11. Rdz 2. 1Kor 7. Ef 5.15.3nn.16-19.31n. 1Kor 15. 1Kor 6.31.4nn.21.3-14. Rz 13.12.9. Rz 11. 1Sm 21. 1Kor 5.6. Rz 10. 1Tes 4.17. Łk 14.8.20-28.21. Rz 1. Ochrona źródeł życia.18. 2Krl 23. Mt 15. 1Krl 22. Rdz 20.5.11n. 1Kor 6. Rdz 22.28. Ef 2. Rdz 38. Mt 5.28nn. Pwt 22. Wj 20.12-20. 1Kor 7. Koh 9.1-5.10-21.28. Przeznaczenie Izraela.23-29. Rdz 19. Rz 11.7-12. Prz 2. Ef 3. PRAKTYKA A INTENCJE Kpł 20.9n.18.23.13n. W POSZUKIWANIU POTOMSTWA Głębokie pragnienie natury. 1Kor 6. Pwt 5.

18-19.2. Oz 6.2. Ef 4. Za 1. Mt 1.4.15. Ga 4.7. 1Mch 12.1.1.2.Pwt 25. Iz 66.13-16. Mk 14.48nn. Jr 22.4. Ga 4.17-20.10.8.2. Łk 2. Ga 4.29.8.31.34. Ps 79. 1Tes 4.6. Dz 10. Iz 40.27.12.50.1n.15.13. Iz 54. Wj 34. Pwt 10. Tt 1. Iz 54. Mt 27. Oczekiwanie na Boga Pocieszyciela. Iz 53.14n. Dz 10.22.18-21. Iz 61.5.27.21. Jr 31.2.19. Rdz 30. Tt 1.4. Ps 25. J 11.8nn. Rt 1. Łk 4. Rdz 25.76.3-7.6. Dz 22. Iz 49. 1Tes 2.10. Iz 57.18.16. Tb 6. Flp 2.24.3. Rt 2. Ps 119.23.8nn. Chrystus jako pocieszyciel strapionych.18. Mt 5. Rdz 5.78. Łk 2.22. Syr 39.16.10nn. 1Kor 3. Syr 35. Hbr 7.3. Dz 8. Hbr 10.29.28.28. Oz 4. Iz 22. Mt 1.34n. Ps 103.19. Hbr 5. Lm 1. Hi 2. Syr 48. Ps 119. Rt 4.4.11nn. Łk 11. Hi 6.2. PŁODNOŚĆ W CHRYSTUSIE Jezus Chrystus a pokolenie ludzkie. Rdz 35. Rdz 38. Ap 12.46. 1Sm 20.6-26.3. Tb 4. 1Tes 2. Rt 4. Dz 15. Dz 10. Płodność Kościoła. Dz 2.31.15.1.49. J 9. Iz 11.1.16-23. Rt 4.22.27. 1Mch 2. 1Kor 14. 1Tm 6.14. Tb 14. 1Tm 3.9. Hi 21.31. J 11. Rdz 21.6. Rdz 25.25.12n.19. 2P 1. Łk 1.25n. Iz 49.5. 2P 2.11.1.10nn. Mdr 2-5. Ps 22.7. Rdz 11. Mt 2. J 8. 1Tm 4. 2Sm 10. Ga 5. Dz 10.19. Życie wiarą a płodność dziewicza.1. Ps 23. Joz 2.8.6n. 2Sm 11. Rt 4. Rdz 16.13.12.11nn. Ps 16. Mt 5. . 2Tm 3.6. Mt 19. Mt 9. J 15.24. 2Kor 7.13.12.75.3. 2Kor 1.2. Iz 49.4. Hbr 12.12.24.3n.11. Jr 31.3. Dz 13. Mt 1.9.4.12. NOWY TESTAMENT Pobożność Chrystusa.35n.2.6nn.16.12n. Rdz 47. Rz 15. Hi 6. Mt 11.5nn.1-17. Pobożność Chrześcijańska. Rdz 24. Oz 2. J 15. 2Tm 3. Rdz 38.2. Mdr 10. Mt 12.1-10.10. 1Krl 14. 1Kor 4. 1Krl 1. Hi 16. Iz 40.23.16n.42.1. Syr 48. 2Mch 15. Tt 2.5-10.2. Kol 2. Jr 9. Mi 7. Łk 1. Jr 16.11.15. Dz 2.12. Dz 20.5-10.31. POCIESZAĆ Rdz 37.11.21n. Pobożność w stosunkach z Bogiem. Dz 9. Rz 15.35.3. 1Krl 11.10.29.9.2-6.26. Ap 15. Rdz 37. Hi 19.6. Rdz 50.5. 2Kor 1.5.11nn.3.2.8.35. Rdz 5. Prz 20. Wj 4.10.5. Ps 50. Syr 43.28nn. POBOŻNOŚĆ STARY TESTAMENT Pobożność w stosunkach między ludzkich.3. Iz 54. POGRZEB W Izraelu. Mt 9. 1Tm 6.12. Mi 6.2n.35. Ps 12.13-19.33. Mt 9.7n. Rdz 23.

1-4.13.29.6.1.22.33.8. POKOLENIE Wspólnota rasy. Kol 1. 2Sm 13. Ps 85. J 11. 2Sm 3. 2Kor 5.9n. Łk 1. 1Krl 2. Skutki pojednania. Mi 1. 2Sm 3.20.26.4.1-17.3n.1-17.4. Rz 8.8-12. Oz 2.26.29n. Rdz 11. 2Kor 5.18. 2Kor 5.5.7.20n. Mdr 16.18. 1Kor 3. Mt 4. Kpł 19.1Krl 2.20nn.10n. 1Kor 8. BÓG SAM POKARMEM DLA SWOICH DZIECI Dz 10. 2Sm 3. 1Krl 13.19.33. .12.25-33. Koh 2. Ap 10.8.16.60-63.39n. 1P 2. Przyjęcie daru Bożego. Rz 1. 1Kor 10.9. Ez 3. Mt 6. Syr 31.18nn. Rz 11. Prz 15. Mk 5. Rdz 3.4-13.11-22. Mt 5. 2Kor 6. Rz 14.26.31.4. Jr 15.10n.8. Łk 12. 1Kor 3. Łk 11.12. Rdz 25. Koh 2. 2Sm 14. Kol 1.3. Hbr 5.16. Jr 7. Ef 2.19-22.1-13. W Ewangeliach.34.1nn.15.30n.17.4.22.29. Prz 11. Jr 48. Mt 1. Mt 6.34. Jr 31. Jr 34. 1Tm 4.12-31. Mdr 16.16. 2Kor 5.15. Pwt 14. Mt 11. 2Sm 1.5.18.5.30. 1Krl 11.55.2. 2Sm 1.30.23n. Pwt 14. Iz 22.27. 2Mch 8.21n.19. 2Mch 1. J 6. 1Kor 10.33n.11.4. BÓG KARMI SWÓJ LUD WŁASNYM SŁOWEM Wj 16.3n. Mt 6.11. J 4. Am 5.1n. Am 8. J 6.37.3n. Rz 5.46n.2.18-19. J 4. Ps 19.10.19. Ef 2. Rz 5. Ef 2.24.10.4.16-22.2n. 2Kor 5. Ga 4.13.36. Kol 1. Rdz 5. 1Krl 12.26. Rdz 9. POKARM J 4.18. Rz 8.16. Prz 23. Ef 3. Prz 21.6. Jr 16.38-44. 1Tes 4. Ef 6.1. 1Kor 3. Jr 49. POJEDNANIE POWSZECHNE Pojednanie całego stworzenia.21.1n. Solidarność wybrana dobrowolnie. Kol 1.23.26. 1Krn 1-9. TROSKA BOGA O POKARM DLA JEGO STWORZEŃ Rdz 1. POJEDNANIE Wj 34.1. Kol 2.15.16n. Rdz 35.48. J 6.25. 2Kor 5.4. Mt 6. Ez 18.17. 1Tm 2. Am 6.17.8-10.22. Pwt 8. Mk 14. Koh 3. Ps 145.12nn.32n.10. 2Sm 1.34.22-31. Ps 85.19.43.31n. 1Kor 10.12.27-31.17.21. Jr 22. Ps 103.31nn.12n. Mk 15.15. Rz 5.27n.29. Kpł 11.29. Mt 4. Ef 2.38. Mt 8. 2Kor 5. Ez 36. Pwt 14. J 19.3. Ez 7. Mt 6. Pojednanie żydów i pogan. Wj 16.13.8. Rz 5. Ef 2. Pwt 16.13.17-27. NASZE POJEDNANIE Z BOGIEM PRZEZ CHRYSTUSA Inicjatywa Boża. Mk 16.24. 1Sm 31. Łk 10. Kol 1.35. Prz 17. Posługa pojednania".20.3. Syr 37.31. Rdz 37.4-8. 2Mch 7.

44-47. Jr 33. Lb 25. POKORA SYNA BOŻEGO Mt 21.39.13. J 8.20. Łk 18. 1Krn 22.8-11.16. Rz 8. Rz 8.14nn.12. Rdz 25.Mt 23. 1Kor 13. Hi 9.4.20. Mt 12.5. Ps 106. 2Sm 7. Ml 2. Ps 51. Łk 1. 1P 3.3.9.44. Prz 15. Ps 38.1-13.25.25-30.3. Sdz 6. Iz 6. Pokój a zbawienie.50. Łk 17.1. Mk 10. Lb 12.3. Flp 2.9. J 3.2.24. POKORA POKORA I JEJ STOPNIE Prz 3. Mt 17.17.19.4. Ps 34. Dn 3.11-14.22n.16. Ap 6. Dz 12.22. Walka o pokój. Syr 47.6. Ap 5. 1Krl 5.28nn.8-11.14. Sdz 4. Łk 19.3. Jr 6.37. Daj pokój Panie.32. Łk 1.5. Ps 125. .4n. Łk 2. Rz 4. Dn 10.4.27n. Rdz 26. Joz 9.18n. Ps 22. Ef 4.8n. Syr 45.22.9. 1Kor 1.13-28.25.9nn.4-10.26.10. Ps 69.7. Ez 34.15. Ps 130.38. 2Krl 9. Kpł 26. 1Sm 1. POKÓJ JAKO DAR BOŻY Ps 73.7.18. Ps 95. J 1.14. Ps 103.1.10.15n. 2Sm 7. Wj 21. Ps 128. Iz 53. Prz 3.7n. Am 9.13. POKORA LUDU BOŻEGO 2Sm 6.33n.12. Jr 6.34.3nn. 1P 5. Ps 131. Jr 14. Rz 12.6. Jr 29. Joz 21. Mt 5. Ps 37.27. Mk 10. Ps 37.8.33. Ps 50. Ps 37.10.11. Dn 3. 1Kor 15. Mt 11.3. Ps 131. J 8. 2Sm 6.7.25. Koh 3. Sdz 8.8. Ps 122.5.8.15.29.6-10.11.10. Iz 57.34. 1J 5. 2Kor 12.14. Mt 23.12n. Flp 2.15.27.7. Syr 3.9.6.9.33.17. Jr 23.1. 1P 4.46-53. Prz 12. Flp 2. Rdz 15.12. Iz 9.39. Mt 11. Iz 26.20.26.3. Ps 28.28n.11.14. Jr 20. Łk 14.17.9.17.5. Ap 4.2. Mt 18. Ps 113.5. 1Sm 2. Iz 48.27.9-40.98.25.1. Joz 23. 1Krl 5. Bóg pokoju.4.12. 1Krl 22. Ps 29.3n.7-19.5. So 3. Ez 13.6n. Pwt 32.45.15n. Mi 3.3.13. Mt 11. Ga 5.23. Sdz 6. Łk 5. J 1. Mt 23.43.24.19.40.18. 1Krl 22. Ga 6.29.4.29. Iz 43.5. POKÓJ POKÓJ JAKO PEŁNIA SZCZĘŚCIA Pokój i dobrobyt. Prz 22.1. Flp 2. Ps 35.4.15. 1Krl 5.9.1. 2Sm 18. Prz 3.5n. Ps 25.32.33.8. 1Kor 1.3.26. 1P 5. Dz 2. Rz 12.35n. Ps 22. Iz 45.10. Za 9. 1Kor 4. Flm 1.20.6nn. J 13. DZIEŁO BOGA W POKORNYCH Ps 138. Łk 16. Iz 57.4.10n. Jk 4.6. Syr 45. Kol 3. Iz 53.3.9. Jdt 9. 1Krl 2. Pokój i szczęście.11n. Ps 4. Lb 6. Rdz 43.15.2. Mt 12. Łk 1.29. 1P 2. Ps 41. Oz 2. Sdz 18. Ez 37.11.11n.29. Iz 66. Kpł 3. 2Sm 18.34. 1Krl 9. Ef 4.27. Pokój a sprawiedliwość. Ps 34. 1Krn 22.2. Hbr 3.

15.14-22.7. Ps 83. Dz 7.12n. 2Sm 24. Rz 5.10. Jr 31.33nn. Iz 1.7. Iz 66. Iz 45.12.10-20.46-51. 2Kor 13.5-15.3.4.1-5. Łk 24. 2Krl 6. Ps 24.6-15. NAUKA PROROKÓW O NAWRÓCENIU 2Sm 12.31n.20. Iz 58.21-25.48.36-45.25-28.14. Kol 3.30.16-21. POKUTA-NAWRÓCENIE Ps 51. 1Tes 5.26-36.5-9.11n. Ps 27. Łk 12. 1Kor 7. Ef 4.16. Ga 3.18. Iz 1. Ez 18. Ez 36.19n. Jr 31. Iz 63. .20.33.29. Lm 5. Ozeasz.9-14. Hbr 13.22. 2Krl 22.4.3.11. Iz 9.22. Iz 6.11n.17. Kpł 26.6. Kpł 26. Łk 17. Mdr 3.19nn. Oz 5.2. Rz 7.1nn.9. Iz 55.8.12. 1Krl 21.165. Iz 60. Łk 2. Iz 65.12.14n. Sdz 20. Rz 14.7.25. J 16. Wj 32.26. Oz 2. Ps 85. Jr 3. Jeremiasz.20.14n. Iz 10.Za 9. Iz 44.8nn.18.27. 2Sm 12.23.19. Mi 6. Mi 5. Jr 18. Am 5. 2Tm 2. Jon 3. Iz 48.51.9.7.3.3. Za 8. Iz 32.15.16n. Iz 51. LITURGIA POKUTNA I NAWRÓCENIE SERCA 1Krl 8. Jl 2. Jan. 1Sm 7.6.31n. Błogosławiona wizja pokoju.11.14. Dz 15.11-15. Jr 13.1-4. Ps 74. Ne 9. Ez 33. STARY TESTAMENT POCZĄTKI LITURGII POKUTY Joz 7.28. Iz 1. 1Sm 5-6.3-6.17.23. Iz 40.17.6. Am 5. J 14. Iz 52. Paweł. Iz 51. Ez 3.21. 1Tes 5.2. Jr 16. Ef 2.7.15-20.7. Ps 60. Łukasz.5.15.4. Ez 22.3. Ps 79.5-8.26-31. Iz 53. Oz 14. Oz 6. Rz 16.6. Am 5.19.13. Iz 45.4. Rz 8.4-7. Dz 9.1-31. Ps 119.15. Kol 3.42.7-64. Iz 7.4-8. Dz 24.15. So 3. Rz 7. Łk 10. Jl 1-2.1. Am 5.3-11. Iz 56. Ps 72. Iz 30.4.7nn. Am 5.3. 2Sm 12.26.11.38.13.8.12. Ez 18.5. Jr 14. Iz 32. Łk 8.26. Kol 1. Ez 37.9n. J 20. Ezechiel. 2Krl 19. Jr 24. Ez 11.1n.36.10. Mt 5.2-9.21-25. Iz 57. Amos. Wj 32. Ezd 9. Rz 5. Jr 2.1-15.6. Łk 7. Oz 10.3. Iz 1. Lb 16.50.2.2.20. Ps 22.3. Lb 25. Jr 8.1-6.5. Rz 12.6. Ap 21.33.12.39n.19-23.31. Sdz 10. Jl 1. Ga 5. Iz 11. Jr 3. Dz 10.18n.28. Jr 25. Iz 22.1.5.17.33. Sdz 2. Jr 36. Flp 4.36. Jr 7. Rz 7.1.22. Ps 73. Łk 19. Jr 2. 1Krl 21.12. Jr 4. Iz 2. Iz 56. Łk 19. 1Krl 20.30nn.17. Ez 2. 1Sm 7. Rz 5. POKÓJ CHRYSTUSOWY Jk 3. 1Sm 14. Na 2.14-23. Izajasz.20-27.8.18.23n. Am 5.12.4. So 2.

Ap 9.3. PONOWNE NARODZINY Ps 2.11-32. Pwt 30.1-4.21.3nn.5. Pwt 1. Łk 10.30n.32.2. Dz 14. Ba 1. Syr 17.19. Rz 8.13. J 3.2n.15. Dz 17.19. Łk 16.5. 1J 2.8.10-14.3n.35. Hi 14. Tt 3.38. Jk 5.18.3.9. 1P 2. J 1.26n. Mt 3. Rz 6. 2Kor 7.21-25. Ez 28.2.2.10.14. J 3.17.6. Mt 3.6. Ps 143.6. Syr 10. Mdr 18.4-19. Smutek człowieka zgnębionego przez nieszczęście. Jk 1. Dz 28. Ml 3. 1Mch 4.22-25. Dz 17.27.9n.7. Dz 11. Ps 106.9. Mdr 15.47.13.10-23.10.18.16nn.4.11. Iz 61. Ap 2. J 3.30n. Łk 7. Dz 26. Rz 8. 1J 3. Rdz 18.18.7.3.2. Dz 16. Łk 11. Ap 2. Ml 3. Koh 9. 1J 3. NOWY TESTAMENT OSTATNI PROROK Łk 1. Dz 2. Łk 15. Łk 3. Ga 4.21-22n.4. Mt 18.10.8.9.26.1-10. Łk 12.10. Rz 8. Kpł 4-5.1-5. Mt 21. Dz 15. Mt 18. Dz 26. 2Kor 12. Jon 3. Ap 2.18n.7. Dz 3.15. Kpł 16. Tt 3. J 3. Łk 24. Mt 13.2n.33.2.9.12. Jr 31. Refleksje apostolskie.5. Łk 5. Łk 11. J 3.19.24. Hi 30.16n.13.19n. Rdz 1. J 20.6.23nn.12.9.18.17.25.6.19.22. Łk 18.6. Słowa Jezusa.8. Mt 3.21.18-22.20. Jdt 1.16.16.5.18.19. Łk 15.10. Ap 3.8-9.3. 1P 1. Pwt 32.1n. Iz 44. Rz 2. Dn 5. 2Tm 2. Pwt 32. Mt 14. 2P 3. Ps 110.31-34.22.10. Łk 13.1. Pwt 30. Ml 2. 1P 1.5. Mt 11. Ap 3.21n. Lm 3.22-25.1-5. Pnp 8. Dz 3. Mt 3. Jk 1.8-11. Łk 15. NAWRÓCENIE I CHRZEST Mk 6. 2Kor 3. Łk 15.10-13. GRZECH I POKUTA W KOŚCIELE Hbr 6.22-32.23. Jdt 9. Ps 51. Ap 16.6. Oz 11.7n.15. Dz 8. Mt 9. Wj 4. Dz 5. Iz 6.19. Hi 42. Mt 6.31.5. 1Mch 3. Jk 1. Jk 1.20n.3n.36-50. POSIŁEK UCZTY CZYSTO LUDZKIE Rdz 18.32.20. J 1. Dz 9.21.6-11.6-9. . Mt 3.19n. Ps 103.16. Mt 9.1-20. Łk 19.39. Przygotowania. Jdt 13. Dz 2. Mt 3. Ps 33.9. Dz 2.6. Mt 13.40. Ps 79.12. J 2.32.29-32. Ap 21.21.31.3. Rz 11.7.15n. Mt 10. Łk 18. Mt 6.10-14. Ps 32. 1P 2. Ps 102. Łk 13.47.30.13nn. Jdt 4. Łk 15.6. Dz 26.1-5.18. 1P 2.4. Mt 4.16. 1Tes 1.21.34. Jr 31. Tb 7.11.9n. Hi 9. Łk 15.25. Ps 95. Est 4.3.11-15.14.18-23. Ez 27.17. NAWRÓCENIE I WEJŚCIE DO KRÓLESTWA BOŻEGO Mk 1. Mt 9. Dz 15.2. Jr 6. J 3.9. Łk 15.1. 1J 5.Dn 9. Dz 11.1. Iz 66. Iz 6.24-27.9n.3.19.5-9.1-5. Jk 1. Ga 4. J 3.7-14. J 3. 1P 1. Ap 16. Ps 38. Pwt 32. Łk 24.30.5.15-3. 2Sm 13.11. Rz 8. POPIÓŁ Serce grzesznika podobne jest do popiołu.29. Ps 6. Wj 36.38.

1Sm 9. GODY ESCHATOLOGICZNE Prz 9. Pwt 6. Dz 1. Ps 50. Syr 13. Pwt 14.18.Prz 23.1.44n.18.14n.9-16. Iz 61.7. J 17.4.11.26.42. Syr 31. Iz 2.9n.5n.34.17-21.38-42.34.21n. Iz 66.20.11.15. Dz 1.3. Mt 5. J 13. Mt 10. Ez 2. Ps 107. Jr 23.14n. Pwt 15.6.21. Iz 25.10.11.30.17.2-10. Iz 56. Ez 18. J 16.32. Iz 42.6n.9. J 2.2-8. J 4.42. Dz 22. Rdz 26. J 8.17.7.11n. Prz 9. Ga 4. POSŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO J 14. Mdr 9. Iz 43.8. 1Sm 14. Ml 3. J 17. Dz 1.8. Łk 24. Iz 43.11.37. PRZYGOTOWANIE DO NOWEGO TESTAMENTU Iz 42.19. So 3.3.3n. Hbr 3. Mk 1. ŚWIĘTE UCZTY Lb 25. Jon 1.12-22. Iz 6.17n. Iz 19. 1J 4. Hbr 13.18. Mt 5.47. Mt 8. J 16.38. Łk 12. J 6. J 6.3. Ez 3. Rdz 31. Łk 19.11-14. Kpł 3.4-18. Mt 22.12n. Łk 10.3nn. Wj 7. Łk 10. Iz 60.9n. J 17. Pwt 27.13.16.22. Wj 5.2-20. 1Sm 9. Ga 1. J 6. 1Sm 1.6n. Mt 9.18.3.38nn.14. Łk 12. J 15. J 4. WYSŁANNICY SYNA Łk 10. 1J 4.6.1.7.10.44nn.1n.12. Mt 28.1.24.22n. Pwt 26. Wj 32.16. J 21.27.16. J 5.10.38. Jr 14. Ne 12. Łk 7. Jr 23. Iz 65.29. J 13.8.5. Pwt 12. Rdz 12.6.29.30. Ez 36.33.4n.5n.4. 1P 1.3. Mk 10. UCZTA CHRYSTUSA Łk 10.11. POSŁANNICTWO STARY TESTAMENT WYSŁANNICY BOGA Jr 7.21. Jr 28.10. Mt 10.1-11.12.8n.10-17.7.4-7. Łk 14. Wj 3.5.53n.1n.17.31nn.2.15. Ez 18.27-43. Ap 3. Pwt 12. Iz 30. Lb 28. Iz 44.4.10. Ml 3.9-14. Syr 6.16. Mt 10.49.48. Mt 22.6. J 6. J 12.16. Mt 15. Łk 16. Prz 23.38. Iz 41. Łk 24.3.6-9. J 7.19n. Iz 10. Mdr 18.1n. Ez 22. Wj 3. Pwt 12.26.15.1n.9.17.13. Ez 37. Dz 1. J 17.6.13. Iz 56.31-35. Łk 9.20.23.22.17. J 14. Jl 3. Dz 26. 1Kor 11. Dz 2. J 17. NOWY TESTAMENT POSŁANNICTWO SYNA BOŻEGO Mt 11.4.45.10. J 8. J 17.19.11nn.4.1.6. Mt 9.29. Łk 4.23.27. Mdr 9.21-24. Mt 26. Iz 49. Syr 40. Iz 55.34. J 15.21-25. J 9. Łk 9. Łk 22.24. Kpł 24.17.46.16.20. POSŁANNICTWO IZRAELA Wj 19. Am 7. Jr 29. Wj 16. J 17. Rdz 45. Mt 15. Iz 42. Mk 16. Mk 12. J 20.57. Ps 147. J 3. J 17. 1Kor 10. Dz 2.29.31nn. . So 3. J 5. Wj 24. Ps 47.25.14n.6. Łk 7. J 10. Wj 4.15. J 13.8.25.15-21.36.10.12. Mt 14. J 9. Łk 7. Mt 11.10. Jr 1. J 20.17. Mt 15.12.30. Mt 23.17-33.20.26n.23.21.16.36-50.15. J 6.24. Mt 14.2. Iz 45. Syr 41.26.7-11. J 13. J 6. Łk 19. Ps 105.9. J 8.1nn. Iz 55. Ps 104.21. J 11.20-25.8. Mk 12. Kpł 10.1nn.26-31. Wj 12-13. Pwt 16.20n. Jr 1.7.1n.29.1nn. Iz 61.21. Wj 3.49.14nn.48-51.36. Mt 9. 1Kor 15.24.24n.26.7. Mt 5. Ez 18. J 13.

Łk 10. Dz 15. Dz 1. Tt 1. Jr 31.5. Tt 1. 1Kor 14. 1Tes 3. Dz 20. .42nn. Biskupi. Rz 2.1-15. Rdz 22. Rz 3.13-16. Iz 61.10. Bóg wzbudził wiarę w Abrahamie.8-13. Jk 5.15nn. Rdz 17. Ez 44.11.32. Wj 20. Tt 1. Rz 1.1. Kol 3.18-21.3n.5. Jl 1.9. Ef 4.POSŁUGA Est 1. Hbr 13.4.21. Kol 1. 1Kor 12. Dz 6. Ef 3.28.13-26.9. 2Kor 9. Mt 17.7.23.1.33n.12. Ps 40.24.4.2n. 1Kor 3.11.4nn.11. POSŁUSZEŃSTWO CHRZEŚCIJAN Flp 2. 2Tes 3. POSŁUSZEŃSTWO ULEGŁOŚĆ STWORZENIA WZGLĘDEM BOGA Hi 40. Hbr 13.4.2. Dz 15. 1P 2. Rz 11.32. Rz 12. Ef 4. Dz 4. Rz 5.13.10. POSŁUGIWANIE W KOŚCIELE Posługa apostolska. 1Tm 5. 1P 5.10.8-11. 1Kor 9. Rdz 22.11. Rz 8. Kol 3.25. Kol 4.5.4. Ps 104.23.4. Rz 13. Mt 18. J 6.9. Flp 2.20. Tt 1.7. 2Tm 1. Rz 12. POSŁUGA HIERARCHICZNA Dz 14. Iz 50.7.39. Pwt 21. Rdz 3. Pwt 11. Rz 16. Dz 20.14. Rz 11.5-9. 1P 4. Ps 19.8.28n.7.3.12n.6. 1Tes 5.2.1. 1Kor 4. Mt 26. Dz 21.12. Łk 2. Dz 11. 1Tm 5. Dz 6. 1P 5.1-7.33. 1Tm 3. Rz 15.14-18. Kol 1.19. Ba 3.5-10.24.27.25.13. Hbr 10.18.23.5. 2Kor 3.27. 1Tm 4.22. 1Tm 4. Rz 5.22.19.6.40. J 21.7.21. Dz 6.17.18.1-5. 2Kor 4. Hbr 13.22. Rz 8.19.19-22. Rdz 12.29.2. 2Kor 9.1-16. 1Tm 1.6.4. Mk 1.23. Mt 28. 2Kor 11.8.6.7. Est 6.16.18. Syr 43.31. Rz 1.8.25. Dz 15. J 12. 1Tm 4.17-22.2. Iz 1. Kol 3.17. Rz 10. Wj 24.1-6.15. Dz 21.3.9-15.40. 2Tes 1.11.14.12nn.7. Dz 15. Ef 4. Dz 20. DRAMAT NIEPOSŁUSZEŃSTWA Od razu na samym początku Adam.8. Mt 8. POST Znaczenie postu.22n.5. Przymierze. Różnorodność posług. CHRYSTUS NASZE POSŁUSZEŃSTWO Ez 2.1.6.1-7.7. 1Tm 6.4. 2Kor 8. 2Kor 5.8.27.1. Kapłani.22.23. Hbr 10.11.23. Syr 42. 1Sm 15. Dz 20.17.26.34n.25.24. Ps 89. Flp 1.12n.17. 1P 4. Mt 10.1. Kol 1. Hbr 5.5. 1Tm 2. Rz 17.19.51. Wj 24. Dz 1.7nn. Dz 6. 2Kor 11. Dz 16. 1Kor 16. 2Kor 6.7.20.1. 1Kor 11. Dz 12.6. 2Kor 3.5. 1Tm 5.1-2. Pwt 17. 1Tm 3.38. 2Tm 4.14. Pwt 11. Mk 10. Ef 6.18. Ps 119.1. Dz 21.

2P 1.5-38.14. Mk 2.18.10.14-17. Jr 11.5. Ap 19. Dn 7. Iz 41.6. 1J 4.37. Jedyny Pośrednik a pośrednicy niebiescy.22. Ez 11. Mt 10.23. J 1. Za 8. Mt 5. Dz 13.3. POŚREDNIK NOWEGO PRZYMIERZA Łk 1. Łk 4. Iz 45. Ap 12.26. Wj 34. Sdz 6. Ap 5. Mt 4. 2Kor 11.14.24. Ap 9.20. 1Sm 12. 1Kor 1.49n. Hbr 5. 1J 1. Dz 12.3.8.11.16.1nn.9nn. Dz 8.3.37. Dn 6. Pośrednicy niebiescy. Rz 4. Ap 8.17-21. Hi 9. Mt 21.10.1.1. 1Sm 25.14. Dn 10. Mt 6.25.2nn.5. Ap 7. 2Sm 7. 1Sm 2. Mt 5.9-13. Sdz 20. Mt 24.1-6.14. Hbr 1. Ap 3. 2Kor 6.11. Dn 3. POTĘGA Rdz 1. Iz 42.18n.5. Hbr 9.16.4.8. Mt 19. Jdt 8.3.22. Kol 1.16. Jr 15.1-8.4-9. 1Tm 2.12.11.19n.2-5.16.21.33. Za 7.1-4. Rdz 12.8. Hbr 9.1-5.1-6.11-12. Jedyny Pośrednik i Jego Kościół. Mt 6. Mt 26. Łk 4. Mt 12.15.33-38. Jl 2. Jr 14. 1Kor 6. 1Sm 7.1-12. Iz 49.7-12.6. Ez 9. Ap 21. Ap 14.6.17n.2.20. Hbr 7.4-14. Iz 44. Rdz 18. Hbr 12. POŚREDNIK 1Sm 19.26n.12. Tb 12. Jon 3. Ba 1. Kol 2. Łk 2. Dz 1.7. Dn 7.11. Mt 6.14. Ap 12. Dn 7.1.12. Ap 22. Hbr 1. Hbr 12. 2Sm 12.24-27. Jl 2. POTĘGA JAHWE. Dn 10.21. Ga 3. Iz 53.16. J 1.6.1. Za 1.Kpł 16. Mt 28.33.11. Hi 9.7.12. Jdt 4.38-39.21. 1Sm 10. Hbr 5. Jr 7. Łk 2. Łk 1.12.27.34. Dz 2.14. J 2.17.15. Dz 13. Sdz 20.25.21.15. Hbr 3.23. POŚREDNICY STAREGO PRZYMIERZA Pośrednicy historyczni.1. Am 5.18. Hbr 9. Dn 12. Ga 3.28.11.19. Hbr 2. 1Tm 2.16. Lb 6.13.3.41-50. Est 7.18.34-39.5-6. Ap 12. Łk 2.13.19.14. Za 4.19-23. 2Sm 1. 1P 1.3.13. Rdz 20.3. Iz 40-55. Iz 61.12.17-21. Pośrednicy eschatologiczni.9. Dn 10. Mt 1.29. Dn 14.15.38. Mt 19.26.8.14. Mt 10.2-5. Jr 27. Rdz 20.18-25. Ezd 8.17n.1-12.10. Praktyka postu. Ap 12. Ps 2. Am 7. Hbr 1. Ap 12.22-32. Dz 27.17.7.30n. Jr 18. Kpł 23.6. Kol 2.16.2.23.6. Ap 19.13.15-18. Mt 1. 1Sm 16. Wj 21. Hbr 10.9.1-7.17. J 19. Pwt 18. 2Sm 12. 1Krl 19. 1Sm 9-10. J 2. 2Sm 14. Ap 11. Rdz 28.4. Wj 32.18.6.5. 1Krl 21. Iz 49. Jr 14. Iz 42. 2Kor 12.19n.21.31. Hbr 8. Dn 9.51n.5. 1Sm 7.1-7.12n. Est 4.20.24.5. Mk 2. Hbr 8.1-6. Ga 3.12.2-11. Pwt 8. Iz 52. BOGA IZRAELA . Łk 2. Łk 2.4nn. Iz 58.7n.29.5. 1Sm 16.39-56. Jedyny Pośrednik. Łk 2. 2Sm 12. Ap 21.13.1. Mt 6.26n.2n.27.14.1-35.14-17. Iz 42.5.1-4. Jr 42.6. Ap 2. Ml 3.64.12-17. Dz 14.31-34.20.9n. Ap 6. Ef 4. Kpł 16.5. 1Tm 2.12. Iz 53. J 2. Wj 32.27.3.8.16n. Dn 7. Dn 9.3.7n.2n. Łk 18. Ga 3.28.

Rz 4. Dz 2. Mdr 12. Iz 45. Mt 1.18nn. Mdr 11. 2Sm 7.5. Sdz 6. Ap 13.4. Iz 50.21. Ps 144.24nn.3.10n.16.11.17n. J 1.4nn. Mdr 1.14.4. Mk 13. Ps 68. J 5.23n.17n.5-10.12. Iz 10.3n. Mdr 13.7. Ez 37.2.35.27nn.13. Rz 1.6. 2Krn 20. 1Kor 15. J 8.1. Ef 1.13n.15nn. Hbr 11.11. Iz 45. 2Kor 4. Iz 55. Jr 32.4.4. Jdt 13. Mi 3.21nn. Syr 43.32nn.50. Ps 29.8nn.15n. Mdr 5.11. POTĘGA STWÓRCY I CZŁOWIEKA. Ap 1. J 16.33.22n. Wj 15.11-14. Ps 89. Ps 33.8-11. Ps 103. POTOP Potop antyczny.15. Ef 2.10-19. . Lb 14. Iz 47.26. Łk 24.28.11.8. POTĘGA ZBAWICIELA I JEGO SŁUGI Wj 13. Mt 22.45. J 20.14n. Dz 2.17.6-18. KTÓRZY WIERZĄ W CHRYSTUSA Łk 1. Rdz 3.17nn.5. Ps 107. Dz 2. Rz 3. Iz 44.10n. Ps 19. 1P 1. Ap 21.6.35nn. J 17. 2Tes 2. Wj 3.53.28-45. Jr 25.20. Łk 2.1.26. Rdz 6. Jdt 16.20n. Lb 14.5. Hbr 2.6nn.14.6-10. Iz 49.1-42.2.3-7.20nn. 1Sm 16. Wj 5. 1Sm 2. Ps 144. Dn 14.9. Rdz 22.4.34nn. J 3.28.1-17. Iz 31.3.31n.11.27.23. Rdz 1. Rdz 3.2. Ps 24.8.8nn. Mdr 18.4n.9.1. Iz 46.8.12nn. 2Krn 36. 2Sm 7. Iz 40. Wj 4. Wj 9. Łk 1.6.26n. 1Kor 8.15nn. Jr 1. Ps 115.34.10-13.3nn.19. Ps 132.1. Kol 2. Dz 2.2. 1Kor 1.19nn. Am 1.9. Jdt 8.20.2. Mdr 12.14n. J 10.8-11.2.22. Mdr 6.14. Rdz 49.17 ZŁE MOCE I ICH WŁADZA NAD CZŁOWIEKIEM Rdz 4.27.14n.9nn.5.2n. Mdr 11. Ps 86.14n.3-2.43.12nn.6.1n.24.10-18. Kol 2.10. Rdz 2.3-27. Rdz 4.23.18n.23. Mk 11. 2Tes 2. J 14.18. Iz 40. J 3. Mt 4. Iz 14. Łk 22. Dz 4.2.2-9. Mt 4. 2Mch 8.9. 1P 2. Hi 38.11.23n.1.19.10.34n.29-32.23n.1.48n. Ps 106.27. J 9. Dz 4. Ps 20. Prz 8.6. Tb 13.25. J 12. Rz 1. Ap 21.4.1n. Pwt 8.4. 1Mch 3. 1Kor 15.9n.21-29.12nn.2nn. Mt 9.14. Rdz 32.12nn.27-30.2nn.49.24.16nn. Jr 10. Mdr 8. Mdr 3.10. Mt 14.24.9. Ps 65. 1Sm 17.5n. Dn 12. Am 5. Rdz 28. Ps 28. Wj 5. Iz 40.17.27nn. Mdr 16. Iz 3. Hi 28. Mt 8.2. Pwt 32. Ps 59.2. Jdt 9. Flp 3. Iz 42. Ps 114.4. 2Tes 2. Iz 49. 2Sm 6.10n.24nn. Mdr 2. Rdz 9.25n.9-12. POTĘGA DUCHA TYCH. Ps 147.4-7. Wj 12. 2Kor 13. Ps 115. Ps 46.18n.4.23n. Łk 3.33nn.2n. Ps 132.16nn. Lb 14. J 8. Rz 1.20. Ps 105.20n. 1P 5. Hi 26.27.16. Ps 33. Dn 7.7n.8. Syr 16. Mk 9. Mdr 13. Ps 89. Dz 8.5. Iz 53.Rdz 18.25.36n. Lb 12. Iz 60. Est 4.3.90. Mt 1. Mt 28.16-21. Ef 3.8n. 1Kor 6. Ps 104.2-8.2-7.12. 1Kor 1. Ps 119.37. Mdr 13. Ps 44. Rdz 12.16. 2Kor 4. Iz 44.25.38. 1Kor 1. Dz 4.12nn. Joz 10. Ps 20. Prz 21. Dz 10. 2Sm 5. Mt 4. Rdz 11.19.5.17nn.2n. J 1. 1Tes 2.23. Mk 10. Za 4. OBRAZU BOGA Rdz 2.2. J 5. Mdr 11. Pwt 4.17.3-7.22.7-12. Ps 58.1.7-14.1-8. 2Krn 20.18.18.17. Łk 1. Mdr 7.29nn.13nn.11-27. Ef 3.13.24. Mdr 3. Ps 124.17. 2Krl 19.22n. Syr 17.7.2.26. 2Mch 7. 2Kor 12. 2Mch 7. Iz 61.3-8. Ps 148.22nn. 1Tes 1.18n. Mt 12. J 19.9.20.15.64.2.2. Dz 2.19.30. Jr 1. Hbr 1.3.6. Ap 12.33.8. Mt 9. Rdz 1.14.41.20-24.15.4.13. Mk 16. Rz 8. Dn 18.16. Iz 1.28.8.5-9. Mt 26. 2Mch 7. Dz 1. Mdr 7. 1Kor 10. 2Sm 22. Wj 32.32-36. Iz 11.19nn. Ap 19.17. 2Sm 7. Mdr 2. Rdz 3.2.

Iz 7.13.13n.34. Am 3. POWOŁANIE Wj 3.16. 2P 2.1. 2J 1.9.33. Kpł 26.24. Ba 3. Mk 1.4.4.34.6. Iz 29.10. Potop nowych czasów.17.15-22.40. Iz 45-46.7.13. 1Kor 1. Mdr 7.40.11.26.26.9.17.1n.6.3. Mdr 14. Ez 7. Ap 22. Rz 1.42. Jr 1. J 7. Mt 16.7.37nn. 1Kor 12. Wj 3. Syr 24. Jr 31.1. Dz 1.6. Ez 3.2.29. Jr 7. Ez 36. Hbr 5. Iz 1.Rdz 7.1.1. Ez 12.56.23. Iz 43.16.11. Iz 5.8. Jr 16. Wj 33. Mk 6.20. Pwt 4. Święty Jan.9.4.5n.9. Pwt 6.1.16.6. Joz 24. Syr 44. Mt 22.31-34. 2P 3. Ez 3. NOWY TESTAMENT Synoptycy.12.17n. Pwt 7. 1Kor 1.5.34. Iz 8. J 10.1.6.8n.2.13. Pwt 5. Am 7.6.16.9.12. Ez 7.4. Rdz 12.7.1.5. Oz 6.26n. Jr 22.23.10. Iz 1.9.4. Jr 31. Hbr 5. Rdz 2. Mt 9. POWOŁANIE I POSŁANNICTWO W STARYM TESTAMENCIE Rdz 12.5. Rz 8. Jr 2.52. Mdr 13.24. Jr 1. 1P 3.1-2. Wj 3. Oz 4.7.1. Mdr 9. Wj 28.15.1. Jr 2.10nn. Ez 37.1. Wj 3.7. Mt 7.21.22n. Wj 4.10. Jr 15. Pwt 32. Rdz 12. Ba 2. 2P 3.8. Iz 1.8.4-9. Oz 4.11nn. Rdz 12.4n.1-14. Wj 20. Oz 6. Jr 7.1-9.11. Rdz 17.15. Jr 12. Zapowiedź rzeczy przyszłych. Jr 7. Jr 8. Wj 19. Brak poznania ze strony człowieka. Mdr 9. Jr 1.3. Mt 24. Wj 19. Mk 3. Rdz 4. POZNAĆ Iz 53. Mt 25. Rdz 9. Ez 37. Iz 6. Iz 49.4. Pwt 30.5nn. 1Kor 7. Oz 4.8.22. 1Sm 16.3. Łk 1. Rdz 7.24. Poznanie i nowe serce. Mk 1. Rdz 18.59-62.19. Rdz 7.1-9. Pwt 11. Lb 14. Mt 16.17.8.37. Pwt 33. Iz 49.1. Iz 6.13. Rz 1. Łk 12.17. Rdz 8.14. Iz 54.41.11nn.1. 2P 2. Wj 3.18-21. Dz 2.1. Sdz 3.1.2. Oz 2. 2P 3.32. Mdr 3.29. Ps 147.23n.13. Pwt 29. Ps 95.1. STARY TESTAMENT Inicjatywa Boża.6. Mk 10.13. Jr 20. Łk 24.6. Ps 78.7. Ez 6. Mdr 10. Rz 8. . Mt 7.7. Łk 10.29. Iz 11.1. POWOŁANIE IZRAELA A POWOŁANIE JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 4. Łk 9.22.14n.16. Wj 32.4nn.2.4. 1Krl 19. Iz 6.14. Dz 2. Oz 8. Rdz 22.4.7.18nn. Pwt 9.6. Ez 36.6.13.1-17. Syr 1.1. Łk 18.10. Mądrość z wysoka. 1Sm 10.19n. 1Kor 13.5.28. Hi 28. POWOŁANIE UCZNIÓW A POWOŁANIE CHRZEŚCIJAN Mk 3. Pwt 30. Rdz 15.1.11.24.45. Mdr 9. Rdz 32.10nn. Am 7. Iz 59. Dz 2. Iz 62. Jr 1. Ps 50.1. Am 8.7nn.3. Iz 7. Łk 19.10. Rdz 2.4-13.17. Mt 13.

Syr 38.35.26. . 1J 2.28.12-13.25.19n. J 16.13.7. Ef 3. Dz 18. Syr 38.6-16. Rdz 1.22nn.3. 2P 3.12. 1Mch 2. 1Kor 1.16.1. NOWY TESTAMENT Mowa pożegnalna Jezusa. 1J 4.10-22.14. 1J 2. J 6.13. Mt 25. Naturalna wartość pracy. Łk 22. 1J 3. J 15. 1J 2.18-19. Wj 5. J 5. Mt 23. J 12.25. UWOLNIENIE OD PRACY Wj 20. Flp 3.2.38.3.3.12. 1Sm 12. Mt 28. 1Kor 1.14. Pwt 32. Am 9. 2Tes 3.36-43.25. Iz 41. Wj 1. 1J 5.1n. Mt 6. J 17.62.5. 1J 3. 2P 3. Mk 2.2.26. 1Kor 1.28. 1Kor 4. 1Sm 8.1-12.6-18.18-21.17.1-14. Pwt 24. 1Krl 12. 2P 1.26.1n.13. J 16. Mt 9.19n.8n.34.21. Syr 38. J 14.8. 1Kor 2.27.33.20. Wj 23.13.26.29. J 6.26.17n.15. J 17.23. Syr 38. 2Tm 1.24.13. Pwt 5.8-10.11. Pwt 5.3-4.2n.51-61. 2Tm 2. 1Kor 13. Społeczna wartość pracy.32. Pwt 16.1.12. Łk 9.31. Syr 33.17. Dz 20. 1Kor 7. Ps 128.8nn. 1Krl 5.17.14. Mk 13. 1J 4. Mt 13.19n.23-24. Rz 10. Mowy pożegnalne apostołów. 1Krl 10.20. Kol 2.30. Mdr 14. Dz 20. Pwt 31-32.2n. Iz 40.39. Prz 21.8-12.7. Rdz 2. Rz 1.9nn.6. 1Krl 7. 2Tes 3. Pozytywna wartość pracy.1. Mt 4.20. 1Krl 7. J 10. J 14. Jr 22. J 13-17.14. J 12.32nn.18.15.8nn.3nn.12. Prz 13. 1Kor 13. Dz 20. 1J 4.3. J 14.14-30.44n. 1J 4.16-18. 1Kor 8. Syr 7. Kol 2.1-3.28.28. 2P 3.27. Koh 2.34.18-22. Rdz 1. 2P 2. 1Kor 2. Wj 2. Mk 4.26.37.9-10. 2Tm 2. Mt 6.13. 1Krl 6.10-18. Prz 31.6. Łk 22. 2Tm 1.34.4. Jk 5. 2Tm 1. CIĘŻAR PRACY Rdz 3. Rz 12. 2P 1.18.20.4.19.25-29.25. 1J 1.28-30.12-15. PRACA WARTOŚĆ PRACY Nakaz Stwórcy.19.19.2.13-50. Prz 16. 1J 2.4. Ps 104. J 14. J 2. J 14.16.6-8.29. Ef 3. Iz 62.8-14.7. Mdr 14. Łk 15.22. J 12.14. 1J 2.33. 1Kor 1. Dz 20.11-12. Ps 8. Jr 22. 2P 1. J 8. 1J 3. Syr 22.3. 1Kor 7. 2P 1. Mk 14.17-38. Mt 6.6. Pwt 14. Syr 38. J 4.3n. 2P 2. Rdz 3.14n.55.8.22-30.12.14.18.J 6.31-35. J 16.19.30. CHRYSTUS I PRACA Mk 6. J 7.6n.27.11-15. Dz 20. Mt 28. Prz 26.14-15. 2Tm 4.28.1nn. Względna wartość pracy. Pwt 28.18.4. Jr 31. Syr 38. POŻEGNANIE STARY TESTAMENT Rdz 49. Joz 24. Łk 9. Kpł 19. 1Kor 8.2.16. J 16. Pwt 28. Wj 20.27. Święty Paweł. Kol 2.32.10.26. J 10.24-27.23. Am 5.

15.3.10. Rz 8.174.19.2.6.20.22. Ps 119. Joz 24. Ne 9.20n.8.2nn.11. Dn 10.8. Hbr 2. Ps 54.16. Ef 1. Rdz 24. Dn 9.5.2.8. Flp 1. 1Tes 1.9.25. Ps 137.7n.4. Rz 15.142.8. OCZYSZCZENIE PRAGNIENIA Mt 15.10.26. Ap 22. Prawda Boża .2n. Iz 59.7. Pwt 32.1.9. Ef 6. Ba 6.20. Syr 1. Tb 3.1.5. Ps 111. Prz 5. Lb 11. Iz 38. Rz 6. Iz 58.18.22.9.18nn.14.7. Ps 119.5nn.5.2.14. Jr 13.11. Syr 4.13. Rz 1. Mt 5.14n.14.14.8.23.10. Dn 3. 2Kor 4. Prawda Ewangelii . Ps 31.14. 2Kor 11. Ps 26. 2Kor 4. Wj 18. Rz 8. Rdz 47.17.10. Ps 119.20. Ba 6.14.34.17.19. Rz 16. Ez 18. 2Kor 5. Rz 2. Za 8. 2Kor 13.160. Flp 1. 2Kor 7.11. Kol 1. 2Sm 7.7.6. Ap 3. Rz 3.5.5.3.29.25. Ps 25. Ps 119.2. Prz 23.1. Ps 119. PRAWDA STARY TESTAMENT 2Kor 1. 2Krn 31. Ez 18. 2Krn 31. J 3.20. Ps 119.3.9. Ps 42. 1Kor 7. 2Tes 2.48. 1J 2. Kol 1.6.28. . Pwt 20.16. Rdz 4. Kol 1.86. 2Sm 2.18. Ga 5. Flp 4. 2Kor 7.Chrześcijańska wartość pracy. Ps 43.14. Ps 42. Joz 2.20. Pwt 28.27.6n.30. 2Krl 20.3. Flp 1. Ps 71. PRAGNIENIE WSPÓLNOTY Łk 12. Am 5. Prawda objawiona . Oz 2.50.6.28. Dn 8.2. Ef 5.26.5. Ef 1.9. Ps 73. Prawda u ludzi .8.2.22.2. Koh 12.13.6.10.18. Rz 13. Dn 11. Ef 1.131.9.2. Ga 5.47. Ga 2. Ef 4.20.9nn. Kol 1. Ps 122.12.2.12. Za 8. Pwt 8.14. Ps 138.7. Rz 8. Ef 1. Kol 4.14. Mdr 3.6.21. Jk 1.5.49n. Kol 1. 2Kor 7. Prz 8. 1Kor 5. Am 9. 2Kor 1.8. Ne 7.3. Praca i nowy wszechświat. Ps 63.7.28. Jr 14.13.14.20.11. 2Tm 2. Ps 119. Ps 132. Ps 86. PRAGNIENIA ZDEPRAWOWANE Rdz 3. Wj 20.6. Ef 4.15.6. Rz 3. Ps 61.18. Ps 123.22.3.10. Iz 65. Iz 49. Dn 3. Am 5.5nn. Ps 130.25n. Prz 29. J 14.13. Prz 12.4.5. 2Krl 20. Ps 19. Ps 45. 2Sm 11. Rdz 24.13. PRAGNIENIE PRAGNIENIE ŻYCIA Syr 14. Oz 4. Rz 2.7. 2Kor 12.26.21. Dn 8. 1Krl 3.8. Za 7. 2Tm 2. 1Krl 2.19nn.14. Ga 5.3. Mdr 6. Wj 34.4.138.14.20.7. Ps 71. Tb 12. Jr 10.21n. Iz 16.8.20. Rz 2.14. Prz 22. Rz 10.24. NOWY TESTAMENT Dziedzictwo biblijne . 1Kor 13. Ps 40.6. Ps 128. Rz 9.1. Ps 89.7.2.11. Łk 22. 2Tes 2. Pwt 7. Ga 2.21.151.1-5. 2Sm 15.1.16. Ba 6.21.34. 1Tm 2. Ps 119.8.10.7. 2Tes 2. 1Krl 21. Rz 2.12. Rz 7.23.25.2. J 10.33.25. Dn 10. Ps 51. Lb 11.30.12.2. Tt 1. 2Kor 4.21.31. 1Kor 7.5.20.

9. J 17. Wj 19.22-23.19.14. 2J 4.55. Wj 24. 1Tm 3. J 8.1-7. Rdz 6. J 8.40. Rdz 9. Joz 24.18.23n.15.1-9.16.13.4.26. Rdz 6. J 1.26.18.17-19.32. Wj 22.3-13. 2J 4. 1J 3.21-24.5.18. 3J 1.4. Wj 15. Wj 35-40.7.4.6-21. Ps 119. Ga 1.20. 2J 1n.5. PRAWO Rz 5.6.28. 1J 5. Święty Jan. J 12.30. Rz 2. 2Kor 4. J 17.5. Flp 1. J 1. PRAWICA Prawa ręka. J 3. Lb 15.1-17. Wj 12. J 8. Rz 1. Rz 5. Lb 26-30.18. J 3. Miejsce po prawej stronie.1. Materiały wszelkiego rodzaju.14. J 6.9.7.2. Rdz 2. 1J 3.3-6.14n.6.37.3.17-18.3.3.1-28.1-14. Pwt 4.47. Mdr 10. Ps 20. Wj 23.18. 1Tm 4.13.20. J 17.7.17.6.2.24. 1J 5. Wj 20.4.16. Pwt 27.16. 2Krl 23. 1Tm 6.4.10. Wj 21. J 17. Ps 118. Ps 21.10-28. Rdz 11. Ps 16. J 17. 1J 1.6. Am 1. Jk 1. Ps 80. Ps 19.19.64. J 16.17. J 18.9.7.1.12. Do czasów Mojżesza . Tt 1. J 1. Wj 23. Rz 1.15. Kpł 26. 2P 1.6. 2Kor 11.27.prawo naturalne Stary Testament.2.18. Mt 26. Dz 17. J 18.23.8-11.17.13n. J 15.15. Pwt 28.19.4. J 15.20. J 5.8.10. 3J 1.7.12. J 14.14.14.31n. 1Tm 1.21.16. 2J 1.31-34. Wj 20. Rdz 35.33. Rz 2.24. Rdz 1-11.8.16. 1P 1. Rdz 8. Pwt 28.17.17nn. J 1.21.8.26. Rdz 6. Rdz 4.16.18.5.11nn. Nowy Testament.16. Pwt 5. Jk 1.24-31.22n. 2Tm 3.15. Ps 110. 1Kor 1. J 6.14-45. . Literackiego sformułowania praw.5-8. Dz 7.37. Ef 4. Rz 2. Mdr 2. J 8. Lb 35. 1Tm 4. 1J 2. J 1.43-51. 2J 6. Ga 6. J 3. 1Tm 4. Rdz 4.2-17. J 17.9. 1Tm 1. 2Tm 2. 2Tm 4. Lb 1.18. Rdz 3. 1J 1. Wj 34. J 3.50.17.26. Dz 15. Jk 5.22-33.17.3.31n.21.26. 3J 1.1. Rdz 4. J 3.44-45. Hbr 10. Wj 12.32.63. J 8. Wj 20. Dz 14.2. Tt 2.18. Dz 17.11. Ef 4.45n.3n.5. ROLA PRAWA W STARYM TESTAMENCIE Prawo pozostaje w ścisłym związku z przymierzem. 1P 1. Wj 25-31. 1J 1. Rz 5. J 15. J 4.1-10.15-68.22-23. Dz 2. Rdz 2.33.21. J 17.11n.2-2.33. 1Tm 4.25n.1. Mt 25. Rz 5. Ps 110. Tt 1. J 1.40. Nie ma innego prawa poza Prawem Mojżeszowym. J 14. J 16. Rz 1.3nn.3. 2Tm 4. Rdz 9. Rz 1. Ps 80. 1J 5. Tt 1.12.1Tm 2.6.4. J 8. 1P 2. Kpł 26.14n. 1Tm 3. J 14. Mojżesz a stare prawo RÓŻNORODNOŚĆ PRAWA Pięcioksięgu. Ef 4.7n. Rdz 5.8. Rdz 6. 2Kor 1.24. J 6. 2Tm 4.3n.9.2n.

7. Rz 7.1-6.8.25.10-14.19n.10n.2-21. Mt 19. Dz 1. MYŚL ŚWIĘTEGO PAWŁA Ga 1.26. Jr 5.4n. Za 7. Hbr 9.16nn. Pwt 6. Oz 4. Dz 11.4n. .20.1n. Ag 2.32n. Prorocy. U dziejopisarzów Izraela. Mt 23. J 7.29-38. Dz 11. Hbr 8.57-63.4-18.21-26.1-23. Ezd 7.19.10.28.26. Dz 15.4.17n.20. Pwt 5. Mt 7. Ez 22. Oz 5. Rz 2. 2Krl 18. Kpł 10. Rz 10.1n. Rz 7. Hbr 10. Ga 3.18.22. Pwt 12-28.4-9.13.16-23.8nn.5. Mt 23.28-34. 2Krl 22.11nn. Hbr 10.24nn.16-26.12. Syr 24.22. Ga 2.23-27. Ez 7.26n.3. Dz 11.6.2.4. Rz 10. Hbr 8.10.11n.8. 2Kor 3. Jr 11. Kpł 19.14nn. Dz 21.2. Dz 2. Ga 5. Dz 9. 2Mch 6. Ga 2.46. Mt 10.17-24. List Jakuba .8.1. Jr 18. Ga 1.19. Dz 10. Iz 42. Społeczność izraelska.1. Hbr 7.34.1nn. IZRAEL A PRAWO Kapłani. Dz 5.1-17.25.8. 2Mch 7. Ps 119.12.22-23.3. Dz 11. Mk 1. Rz 7.26.1. Mk 7.5n.1-12.8.4.15-23.1-26.29. Mt 11. PROBLEM W CHRZEŚCIJAŃSTWIE PIERWOTNYM Mt 17. Ps 19.7-19.12.6n.22-26. Ga 4.21nn. 2Krl 22. Rz 13.12. Mt 19.3. U Mędrców. 1Mch 2.2n. Łk 16.3-6. Ne 8. 1Tm 1. Hbr 10. KU NOWEMU PRAWU Iz 2. Rz 8.8. Syr 24. Dz 21.4.21n. Dz 15.25. Jr 31. Ez 22. Dz 15.26. Rz 7. Mt 5. Rz 6. Tora nie uległa z czasem pewnemu rozwojowi. 1Kor 7. Iz 42. Hbr 9. Dz 15.33.20n. 1Kor 9. Mt 8. Rz 9. Dz 21.21nn.10. Ez 40-48. POZOSTAŁE PISMA APOSTOLSKIE W Liście do Hebrajczyków Prawo . Oz 8.2. Pwt 6. Rz 5.19. J 16.10.12. Ga 3. Ga 6.16.12nn. Rz 3.14.21.18.26. Rz 3. Ga 4.31.21-48.21.10.6. Mt 7.14-21.14-25. Wj 20.5.10. Ez 40-48. Racja bytu owego Prawa w planach Bożych. Oz 4.18-28.1-10. Ga 2. Mk 2. Hbr 7. Wj 20. Rz 3.16.12. Dz 18.17nn.1-19.3.2n. Ga 2. 1Mch 2. Mt 5. Mk 14. Dn 7. Jezus a Nowe Prawo OSOBISTA POSTAWA JEZUSA Mk 12. Mt 7. Ps 147. Mk 2.4. Ez 36. Rz 4. Oz 4.1-16. Rz 7.1-20.16.23n.23n. Ga 3. Ga 3. Hbr 7. Kpł 17-26.1.28-34.25. Mt 23. 1Tes 4. Dz 15.12nn.Ps 103.10. Mk 12. Pwt 33. Ga 6.24-27. Rz 3.10n.20. Oz 4.4. Mt 23.33.23.13.18. Ga 4. Rz 7. przez uczynki Prawa. Dz 21. 1Mch 1. Ez 22. 1Krl 15. Ez 22.5-13. Pwt 31. J 5. Człowiek został usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa a nie .7.

Iz 44. Iz 41. Mt 27.30n. Am 7.6-8. J 19.32.19.1. J 12.7. J 1. Iz 5. Rdz 3. Hi 6.22. Jana . J 7.5.5. Iz 8.19. Dz 5. J 15. Mt 27. Dz 10. Łk 23.30n. 1Sm 10. Wj 3-4.31-37. 1Kor 4. U źródeł pofetyzmu .13.34. J 7.7.16. Hi 23. J 14.17.8-11. 1Sm 19. Jr 25.2nn. Jr 29. Iz 43.36. Oz 4.45.3n. Jr 25. Iz 43.6. J 12.12. Ps 50.16-25.21. PROCES JEZUSA Wszystkie ewangelijne opisy .63. Oz 12. 2J 6. Jr 2.2.25nn.9.7.25. J 7. Dz 3.1n.4. Oz 4.12.6nn. Jl 3. 1J 5. Iz 50.18n.9. Hi 38. Jr 2.21-24. Iz 44.17-25.20.1n. Mi 6.8-11.18.5.17. Hi 19.13. Rz 8. Rz 3.21. 1J 3.3n.7. J 5.25nn.17n.23. Jr 23. J 7.26. J 10. Oz 2. Dz 3.5. Hbr 1. Oz 9.4.10.20-24. Jk 2. Ap 12. J 14. Lb 11.6-10. Iz 45. Hi 16. PROROK STARY TESTAMENT RÓŻNORODNOŚĆ I JEDNOŚĆ PROFETYZMU IZRAELSKIEGO Lb 22. Ap 14. Lb 12.1n.3. 2Krl 2.34.5.18. J 18. J 19. ZAMKNIĘCIE PROCESU BOŻEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1.1.51.16. J 7.1n.4. W słownictwie św. 1J 2.19. Wj 7. Mt 26.10.10. Rdz 3. J 14. J 15. J 19. 1J 2.15. Proces Boga z jego ludem . Dz 2.18. J 5.3n.24. Jr 7.6.43. Hi 19.21. Iz 3.49n.22-23. Rdz 20.24.6.21.13.12. J 15. Ps 143. Jr 2.18.4n.10-13.7. 1Sm 10.8. Hi 42. Dz 3.7n. Hi 9.8-13.9. Jk 4. Jr 2. Lb 11.3n. Mk 13. Pwt 34.1-5.4.15. Łk 23. Jr 2. .9-13.9.29.7. Am 3.4.38. Ciągłość .19.5n. Oz 4.33.39n. 1Krl 22. 2J 4. 1Krl 22.34.21-26.25.20.14. Dz 4.5n. Ewangelia św.10.34.4.1n.31. Jr 35.1.17. 2J 5.9. Iz 42. Iz 1. Iz 43. J 8.59. 1J 4.8. Dn 4.1-29. 1Krl 18.31. Hi 10. Mt 26.22-25. J 5.12. J 1.18-3. J 8. J 16.23. Pwt 18. Ez 11.2. Rz 3.2. Hi 13. PROCES POMIĘDZY BOGIEM A JEGO LUDEM W STARYM TESTAMENCIE Proces grzesznika z Bogiem . Dn 2.21. PROCES SĄDOWY Rz 3.12. Wj 17.11. Dz 10. 2Krl 6.19.3-7.7n.11. Mi 6. Dz 2. J 15. Pwt 32.13-18. Ps 50. J 18. 1J 2.Jk 1. Mi 3.29.4. 2Krl 4.22-38. Mi 6. Iz 1.16n.12.9.2. Mt 27.7.9. Jana . Jr 36.12. Dz 4. Jr 2. J 10. Oz 2. 1P 3. J 10.18.8. Iz 48.10. Jk 2.11.21. Hi 9. Iz 43. 2Kor 5.1-13. J 8. Spór Hioba z Bogiem . J 5. 1Sm 9.7.25. J 13.2n. Rewizja procesu Jezusa . J 19. Flp 3.1n. Mk 13.3.31. Ps 50. Mk 3. J 5.49. Rz 3.17.7.18. 1Sm 9. Jr 44.15. Rz 5. Jr 12. Dz 2. Łk 23.

Iz 5. Ez 13. Iz 20. Jr 7. Mi 3.12.11. Am 6.16-38.10.1nn. Iz 8. Am 5.29n. Jr 7. Iz 6. Jr 8. J 15.5. Am 5.27.18.23. Mi 7.11n.9.12-15.8. Jr 26. 1Sm 10. Iz 55.15n.8.10nn. Jr 4. Jr 32. Iz 5.4n. ZWYCZAJÓW I KULTU Prawo .30. Am 2.7. Ez 3. Jr 14. 1Krl 19.4. Iz 48. Jr 1.23.37. Iz 37. Jr 20.6-8. Am 4.1.12.26.10nn. OSOBISTE PRZEZNACZENIE PROROKA Powołanie .22. Mi 3. Jr 1. Jr 15. Iz 3.8.20-23.20. Ez 12. Iz 6. Jr 16.2.17.18n. Jr 36. 1Krl 21. Am 2. Jr 1.5. Ez 3. Iz 1. NOWY TESTAMENT .3. Ez 3.10-18.11n.5. Iz 43.1-15. Jr 12.19. Jr 2.2.4.2.16-21. Ez 3. 2Krl 21.1-9. 2Sm 7. Mt 13. Am 6.17. Jr 7.6.4-8. Oz 11.8-22.16.7nn. 1Krl 18.23.39n. 1Krl 19.28. Iz 58. Ez 34.1-5. Ez 16.11. Jr 7.7nn.33. Jr 7. Heroldowie nowego przymierza . Jr 5.14n.Prorok w społeczności . Ne 9.15.9n. Jr 20. Jr 28.25n.4nn.1-7. Jr 26. Ez 18. 1Mch 9.5. Iz 8.3. Am 7. Ez 4. Jr 10.31-34. Pwt 18. Zwyczaje . 1Mch 14. Ez 3. Jr 31.38-43.14. Iz 8.41.13. Iz 32.14.15.5-18. Jr 2. Jr 6. Am 3. Am 7.38.13. Jr 1. Lb 11. Ha 1.1. Kult .14n.7. Iz 53. Jr 23. Iz 42.1-12.11.25.24-5.27. Jr 44.14-18.9n. Iz 3. Jr 17. Oz 12.16. Iz 49. Iz 6.63.7. Mi 6.18. Pwt 17.6n.14n.1. Jr 22.9.7. Iz 9.11-15. Am 5.21n.1. Jr 3.11. Ez 2.22. Am 8.6. Iz 1. 1Krl 20.5. 1P 1.13. Iz 3. Jr 27.23. Iz 5.14n. Za 11. 1Mch 4. Jr 23. Jr 32. Iz 1. Ez 3. Mt 23.11.19. Jr 28. Ez 36.9n.15. 1Sm 8.2.7.32.2.1.14n.30. Ez 3. 2Sm 12. 1Krl 1. Am 8.1-10.1n.15. Ez 22. Iz 48. Iz 53.20.10.10. Iz 9. Iz 54. 1Krl 19.61. Łk 22.11. Jr 51. Jr 31. Rz 7.9.9.7.8. Iz 64.21-25.15-27.16-23.4. Zbawienie .46. Jr 5.27. Ez 2. Iz 6.16. Ez 20. Jr 15.17. Iz 53.2n. Mi 3.17. Posłannictwo proroka a jego życie .5. Ps 74.10n. PROROCY A NOWA EKONOMIA ZBAWIENIA Kara . 1Krl 18.1. Doświadczenia . Ez 40-48. Ml 3. Oz 5. Jr 1. Am 5.14-19. Definitywne dzisiaj . Jr 28. Iz 3.3. Ez 3.18n. Iz 10.4.5. Iz 6.9. Jr 3.10. Oz 4.6. Am 7. Ez 24.1.2. Oz 1-3. Ez 24. Ez 36.13. Oz 13. Iz 47.5. Iz 56. Jr 34.16. Oz 8. Oz 4.5. Jr 31.4. Jr 7. Jr 7.6n.4. Am 4. Śmierć . Mt 3.27. Jr 13.4. Jr 6. STANOWISKO PROROKA WOBEC PRAWA.13. Hbr 10.

Mdr 1.8. Mt 3.9.10n. Iz 29. Rdz 7. Lb 11. Prz 9. Doświadczenie całej ludzkości.25nn. Rz 10.14nn. J 15. J 8. Prz 7.29-32. 1Kor 14. Dn 12.15. Hbr 11.30. 1Kor 14. 1Kor 14. Mt 9.32. Jk 1. Dz 28.14. Dz 3. NOWY TESTAMENT PRÓBA CHRYSTUSA Łk 4. Mt 16. Rdz 3. Pwt 13.7. Hi 1. Mt 11. Rdz 22. Rz 10. Łk 24. Ap 2-3. Mt 22. Syr 1.20. Mt 3.28.8.4.27. Prz 14. Łk 11. J 2.15.12. Prostota i prawość .3. J 1. Łk 7. Łk 11.13.14. Rdz 2.2. Prz 22.4nn.22. 1Kor 12.67.1-40. Rdz 3.40. Jk 1.5nn.28nn.21.33.11.15nn.22n. Joz 24. Kościół . Jl 3.3. Mt 11.18. Mt 13.11.7.22.16. Rz 16. 1Kor 14.27n. Mk 3.18. Dz 2. J 4. J 7.9. Kol 3. J 6.32-44.19n.3.18n. Mt 16.1-5.46. 1Tes 5.18-24.11.25n.WYPEŁNIENIE SIĘ PROROCTW Iz 6.9nn.2n. Mt 6.11-14. Dz 26. Mt 10. Łk 24.1.9.2. Łk 1.15.16. J 9.52. Mt 27. Łk 24.1-12. Ps 95. 2P 1.26. Rz 12.27.16. Mt 13.18.22.15.1-4. Wj 15.12. Rz 11.15. Prz 28.2-6. Mt 19. Łk 3.25nn.1-4. Dz 1.24-27.25.7. Iz 65. 1P 2.24. Dz 13. Łk 16. 1P 1.38. PROSTY Prostota i mądrość . J 1. Iz 52. Mt 26. Dz 28. Łk 23.5.21.16.6.39.34. PROROCTWO W NOWEJ EKONOMI ZBAWIENIA Dokoła Jezusa .2. Rdz 3. Hi 1-2. Jr 7. Hi 1-2. Ps 119. 1Krl 19. Dz 11.13. Flp 2.8.26n.8n. J 8. 1Mch 2. Łk 2.31.8. J 3.25.27n. Łk 2.44. Mdr 1. J 16.13nn. Syr 2.4. PRÓBA-POKUSA Pwt 8. Dz 3.60.39.52. Oz 2. PRÓBA KTÓREJ. Mk 10.1n.5. Jdt 8. J 9. Mdr 2.20. Wj 17. Mk 11.18.23. Mt 24-25. Iz 53.27. Syr 5. 1Kor 14. J 1. Syr 44.37.16.1-7. 1P 1.12. Prz 1.13nn. Jk 1. Jezus .17. J 12.21.2. Łk 11. Mk 8.19. Dz 2.8.13. Rdz 3.16. Dz 21.37n. Jk 4. Rz 1. Ef 6. Rdz 22.14. Ps 19. Prz 14.25.7.13-53.54-56.1-5.18.130n. Mt 15. Prz 8. 1Mch 2. Ps 119. Iz 56.36.22n.4-11.19. Mt 16.1. Wj 17.18.14n. 1Krn 29.11-14. Mt 13. Mk 1. Prz 10. JEST PODDAWANA EGZYSTENCJA CZŁOWIEKA Doświadczenie poszczególnych ludzi. 1Krl 9.33. . 1Tes 2. Dn 9.14. Iz 1. Łk 24.37. Flp 2.17. J 12.1.46. Jk 1. 1Mch 2.8n. Mt 14. J 1.18. Hi 2. Dz 3.113.2.57.2.46.4. Mt 23.29. J 12. Prz 9. Łk 24. STARY TESTAMENT PRÓBOWANIE LUDU BOŻEGO Próba wiary Izraela. 2P 3.20.22. Za 14. Próba miłości.8.9. 1Kor 13.17. Prz 1.

Mk 8,33; Mk 8,12; J 6,15; Łk 22,40; Łk 22,46; Łk 4,13; Hbr 2,10-18;
PRÓBA KOŚCIOŁA
Iz 53,11; 2Tm 2,9nn; Łk 22,28nn; Mk 10,38n; Hbr 10,32-39; Łk 8,13nn;
Łk 21,12-19; Mt 24,9-13; Hbr 2,14-18; Łk 22,31n; Łk 21,12n; Ap 2,10;
Łk 22,31; Ap 2,10; Ap 12,9n; Ap 2-3; Łk 12,11n; J 16,1-15; Dn 12,1;
Ap 3,10; 2P 2,9;
PRÓBA CHRZEŚCIJANINA
Mt 24,14; 1Tes 2,4; 2Tm 2,15; 2Kor 2,17; 1Tm 3,10; Flp 2,22; Ap 2,2;
1J 4,1; 1Tes 2,4; 1Kor 10,13; Dz 5,3; 1Kor 7,5; 1Tes 3,5; 1J 5,19;
1Tm 6,9; Jk 1,14n; Łk 11,1-11; 2Tm 3,12; Łk 8,13nn; 1P 1,6n; 1Kor 11,19;
1Kor 10,12; Rz 5,3nn; 1J 2,20; 1J 2,27; Rz 12,2; Ef 5,10; 2Kor 13,5;
Ga 6,1; Rz 8,18-25;
PRZEBACZENIE
Lb 14,19; Iz 38,17; Wj 32,32; Łk 7,42; Mt 18,25nn; Łk 24,47; Dz 2,38;
BÓG PRZEBACZENIA
Wj 20,5; Wj 32,30nn; Wj 34,6-9; Iz 5,16; Iz 5,24; Jr 3,1-5; Oz 11,8n;
Ez 18,23; Iz 55,7nn; Ps 32,5; 2Sm 12,13; Ps 78,38; Ps 51,10-14; Ps 51,19;
Ps 32,1-11; Ps 103,3; Ps 103,8-14; Ne 9,17; Dn 9,9; Jl 2,13; Jon 3,10;
Jon 4,2; Mdr 11,23-12,2; Mdr 11,23; Mdr 11,26;
PRZEBACZENIE BOGA UDZIELONE PRZEZ CHRYSTUSA
Łk 1,77; Mt 3,1-12; Łk 9,54; Łk 7,19-23; Mk 1,15;
Zapowiedź przebaczenia .
Łk 12,49; J 3,17n; J 12,47; Łk 5,32; Łk 19,1-10; Łk 15; Mt 18,12nn;
Łk 7,47-50; Łk 18,9-14; Mk 2,5-11; J 5,21;
Ofiara na odpuszczenie grzechów .
Łk 23,34; Mk 14,24; Mt 26,28; 1P 2,24; Mk 10,45; Iz 53,11n; J 1,29;
1J 1,7; Ap 1,5;
Przekazanie władzy przebaczenia .
J 20,22n; Mt 16,19; Mt 18,18; Mt 28,19; Mk 16,16; Dz 2,38; Dz 3,19;
Dz 5,31; Dz 10,43; Dz 13,38; Dz 26,18; Rz 5,1-11; Jk 5,15n;
DAROWANIE OBRAZY
Wj 21,25; Kpł 19,17n; Syr 27,30-28,7; Mdr 12,19; Mdr 12,22; Mt 18,23-35;
Mt 6,14n; Łk 11,4; Mt 6,12; Łk 6,35n; Mt 5,43nn; Mt 5,48; Mt 18,21n;
Rdz 4,24; Łk 23,34; Dz 7,60; Rz 12,21; 1P 3,9; Kol 3,13; Ef 4,32;
PRZEKLEŃSTWO
Ps 109,17; Ps 137,8n; Hi 31,20; Hi 31,38n; Jk 5,4;
PREHISTORIA: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA ŚWIAT
Rdz 3,14; Rdz 3,17; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Jr 2,13; Rdz 3,4n; Rdz 3,23n;
Rz 3,23; Rdz 3,19; Mdr 2,24; Rdz 3,14n; Rdz 3,16-20; Rdz 3,15; Rdz 4,11;
Rdz 4,23n; Rdz 9,4nn; Mt 27,25; Rdz 6,5-12; Rdz 8,17-22; Rdz 9,1-17;
1P 3,20;
PATRIARCHOWIE: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA WROGÓW IZRAELA
Rdz 11,7; Rdz 12,1nn; Rdz 15,5n; Rdz 30,1n; Rdz 27,27n; Rdz 49,11n;
Rdz 49,22-26; Rdz 27,39; Wj 12,29-32; Lb 24,9; Wj 12,32;
PRAWO JAKO PRZEKLEŃSTWO CIĄŻĄCE NA POGRĄŻONYM W GRZECHACH

IZRAELU
Prawo.
Rz 7,7-13; Wj 23,21; Joz 24,20; Pwt 28; Kpł 26,14-39; 1Sm 15,23;
2Krl 17,17-23; 2Krl 21,10-15; Am 3,2;
Prorocy.
Iz 6,1; Ha 2,6-20; Am 9,10; Iz 28,15; Mi 3,11; Mt 3,8nn; Am 2,1-16;
Oz 4,6; Iz 9,7-10,4; Jr 23,13nn; Ez 11,1-12; Ez 11,13-21; Iz 28,7-13;
Ez 13; Ez 34,1-10; Mi 1,8-16; Iz 29,1-10; Jr 7,1-15; Jr 22,5; Jr 25,18;
Oz 2,8; Oz 2,11; Oz 2,16; Iz 6,13; Iz 1,25n; Iz 28,16n; Ez 34,1-16;
Ez 36,2-12; Ez 36,13-38;
PRZEKLEŃSTWO W USTACH SPRAWIEDLIWYCH
Jr 11,20; Jr 12,3; Jr 20,12; Ps 5,11; Ps 35,4nn; Ps 83,10-19;
Ps 109,6-20; Ps 137,7nn; Ba 3,8; Dn 9,11-15; Iz 53,7; Iz 53,3n; Za 14,11;
JEZUS CHRYSTUS JAKO ZWYCIĘZCA PRZEKLEŃSTWA
Rz 8,1; 2Kor 5,21; Ga 3,13; Łk 6,20-26; J 12,32; Ef 2,16; Rz 12,14;
1Kor 13,5; Mt 5,44; Kol 3,13; 1P 3,9; Łk 6,28; Ap 12,12; Ap 8,13;
Ap 22,3; Ap 22,12-15; Ap 20,7; Ap 20,14-18; Ap 22,5; J 16,33; 1Kor 2,6;
J 3,17; J 12,47; Łk 6,24nn; Mt 11,21; Mt 23,13-31; Mt 23,33-36; Mt 26,24;
Mt 25,41; J 12,47n;
PRZEMIENIENIE
Sytuacja.
Mt 17,1-9; Mt 16,13-28;
Tajemnica.
2P 1,16nn; Mk 14,33; Mk 5,37; Wj 19,9; Wj 24,15-18; 1Krl 19,8-18;
Pwt 5,2-5; Łk 1,29n; Wj 34,29n; Wj 34,35; Łk 9,31-32; Łk 24,25nn;
Łk 9,35; Ps 2,7; Iz 42,1; Pwt 18,15; J 1,17n; J 1,14;
Cel i skutek przemienienia.
Mk 8,29; 2Kor 3,18; Flp 3,21;
PRZEMOC
Iz 11,6-9; Ap 21,4;
OPIS
Przekroczenia.
Rdz 34,2; Rdz 49,5; Ez 22,26; So 3,4; Ez 45,9; Ps 140,2; Ps 7,16;
Ps 72,14; Ps 140,12; Ml 2,16; Wj 23,1; Pwt 19,16; Ps 27,12; Ps 35,11;
Hi 16,17;
Zniszczenie.
Am 3,10; Jr 6,7; Jr 20,8; Iz 60,18; Ha 1,3; Ps 11,5; Ml 2,16; Rdz 6,11;
Rdz 6,13; 2Sm 22,3; 2Sm 22,49; Ps 18,49; Ps 140,2; Ps 140,5; Ps 140,12;
Iz 53,9;
SYTUACJE
Rdz 4,10; Rdz 4,23; Wj 1,2; Pwt 26,6; 2Sm 7,10; Pwt 22,24; Pwt 22,29;
Rdz 34,2; Sdz 19,24; Sdz 20,5; 2Sm 13,12; 2Sm 13,14; Lm 5,11; 2Sm 11,15;
2Sm 16,7n; 2Sm 19,19-24; 1Sm 24,26; 1Sm 18,10n; 1Sm 19,9-17;
1Krl 21,8-16; Łk 13,1; Mk 15,7; Mt 2,16;
JAHWE A PRZEMOC

Bóg potępia wszelką niesprawiedliwość.
Wj 21,24; Rdz 4,15; Rdz 4,24; Am 1,1-2,8; Wj 21-23; Pwt 24,20;
Bóg zastępów.
Wj 12; Joz 7; 2Sm 5,24; Sdz 15-16; Lb 15,11;
Paradoksalny aspekt postępowania Jahwe ujawnia się w procesie
przedstawiania Boga żywego.
Wj 19; 1Krl 19,11n; Ps 110,5n; Jr 17,25; Jr 22,4; Za 9,9; Rdz 49,11;
Sdz 5,10; Iz 50,5n; Iz 53,9;
JEZUS A PRZEMOC
Królestwo Boże.
Mt 11,12; Łk 13,24; Łk 16,16;
Na istniejący w ówczesnym świecie nieład.
Mt 21,12; J 2,13-22; Mk 2,28; Jr 6,14; Łk 12,51; Mt 10,34; Mt 10,35nn;
Łk 9,60; Mt 5,29; Mt 23,13-36; 1Krl 19,17n; Łk 23,2; Ap 6,4-8; Ap 8,5;
Ap 21,4; 1P 2,21-24; Mt 11,29; 1P 2,18-21; 1P 3,14; Łk 5,9n; Ap 14,12;
Mt 6,33;
Wobec przemocy.
Mt 6,12; Mt 6,14n; Mk 11,25; Mt 18,22; Mt 5,44; Łk 6,27; Mt 5,39-41;
Łk 16,1-8; Łk 18,1-5; Mt 4,3nn; Mt 4,8nn; J 6,15; Mt 16,22n; Łk 22,49nn;
Mt 22,36nn; Rdz 33,45; 1Sm 26; Mt 26,52; Łk 9,54; Mt 5,4; Mt 20,25n;
Mt 12,15; Mt 12,18-21; Mt 14,13; Mt 16,4; Mt 5,10nn; Iz 50,5; Iz 53,9;
Łk 23,34; 1P 2,23n;
PRZEŚLADOWANIE
J 3,17; J 15,18; Mt 23,31n; J 15,20; 1Kor 2,6nn; Dz 3,14; J 16,33;
2Tm 3,12; Mt 5,11n; J 15,19; 2Tes 1,4-12;
TAJEMNICA PRZEŚLADOWANIA
W Starym Testamencie.
Wj 1,8-14; Ps 44,10-17; Ps 79,1-4; Ps 80,5nn; Wj 2,14; Dz 7,27; Dz 7,35;
Wj 5,21; Wj 14,11n; Wj 15,24; Wj 16,3; Ez 20,13; Ez 20,21; Ps 78,17-42;
1Sm 19-24; 1Krl 19; Am 7,10-17; 2Mch 6-7; 1Mch 1,57-64; Dn 11,33-35;
Iz 53,10; Dn 7,25nn; Dn 8,24n; Dn 11,32-35; Mdr 2,12nn; Mdr 2,16-20;
Mdr 3,7-10; Mdr 5,1-6;
Jezus.
Mt 23,31n;
Uczniowie.
J 15,20; J 16,1nn; Mk 10,39; Dz 9,4n; Kol 1,24; 1P 4,12nn; Dz 4,1;
Dz 5,17; Dz 8,1; Ga 4,29; J 13,18; J 18,35; Jr 12,6; Mt 10,34nn;
1Tes 2,15n; 2Tm 3,12; Ap 17,6;
Istota problemu.
Rdz 3; Ap 12; Ap 17,19; Łk 22,53; J 12,23; J 17,1; 1P 4,17nn; Mk 13,9-13;
Mk 13,14-20; Ap 7,13-17; Ap 7,14; Rz 1,18; 1Tes 2,16; 2Tes 1,5-8;
Ap 6,9nn; Ap 11,17n; Ap 16,5n; Ap 19,2; 2Mch 9; Dn 7,11; Dn 8,25;
Dn 11,45; Dz 12,21nn; Mt 21,33-46; Ap 16,6; Ap 19,2;
POSTAWA CHRZEŚCIJANINA
Wzory.

33. 2Sm 21.7.1-5.17nn.4.11.60. PRZYJACIEL Syr 6. 1Tes 1. Am 3.1-7.19.5n. PRZEZNACZAĆ Dz 4. Prz 15.19. 1Kor 2.9.4. Prz 17.11. Łk 7.45.14.1-12.11. Hbr 11. Jk 1. Dz 7. Mt 10.52.22-23.10. Mt 25. Rz 8.44. Mt 5.22.5. 2Kor 12. J 15. Ps 69. Dz 5. J 16.8.4.53.5.6n.1. Mt 13. Mt 10. Rz 12.12. Prz 14. Rz 12.28-31.12nn.12.17. Rdz 5. Ef 5.50.7.3nn. Ga 5.19. Tt 3. Łk 23. J 17.19n. Ps 55.1-4.12.28n.31.10. Syr 12.10.13.15.50n. J 16. Przeznaczeni przez miłość na przybranych synów.30. . Rdz 1. Syr 7.44nn.20. Iz 41.23. Pawła.7. Rz 1. Dz 17.21. Przeznaczeni a wolność. Dz 4.7n. Jr 11.32.5n.8. Dz 13.42. Mt 20.5-8. Hi 6. Ef 2. Wj 33.Jr 1. J 11.28.5.4. Ps 41.3-15.28. Rz 16.1-2. J 17. Prz 16. Mt 25.24. Jr 17.20.10. 1J 4.2. Mt 7.3. Dz 2.20.16n.26. Ps 109.2.34.44.6. J 16. Ps 91. 2Kor 11. Rz 12.15.41. Syr 12. Dz 4. Rz 8. Dz 17. Rdz 17. Syr 11.3. Pwt 13.12.7. PRZYKŁAD STARY TESTAMENT Drogi Boże i przykłady ludzkie. 1Tes 2. J 10.1.4.41.8.28nn.34.29.27.5-13.29. J 6. Rz 9.35.5. Ef 1. J 11.24.16-39. 2Sm 13. Ps 88. Hbr 10. Ef 1.28n.34. Rz 9.4n. Iz 37.2. Ef 1.2nn.2.4. 2Kor 1.19.33. 2Tm 1.13. Rz 8. Rz 9. 2Tes 1. Mt 16.15.21.26. Dz 4. Dz 10.6.12. J 13. Ps 55. Flp 2.41.18.17. 1Kor 13. Ap 17. Ap 20.7.11n. Mt 26. Rz 5.31.14.23.4.23.1-4. Prz 27. Iz 14. Hi 19.13.12.22.9. Syr 12. Mt 10.11. Rz 1-8. Ps 133.9. Rz 8. Tt 3. J 17. Jr 1.8-13.3. Wj 29.18.7.14. 2Tm 4. 2Sm 9. Rdz 3.26n.24. Ps 35. Ps 7. Flp 1. 1Sm 19-20. Iz 52-53. Ef 1.5. Dn 12. Ps 38. Ap 2.12n. Iz 45.4.13. Flp 2. Dz 4. Rz 11.28. Ef 2. Syr 9. 1P 1. J 3. Ap 17. Ps 23. Łk 11. J 15. Dz 12.28n. Rz 11.32. Mt 22. Syr 37. Mt 20. Dn 7.2. Radość. Łk 25. J 11. Dz 28.20. Rdz 18. Rz 11. Jr 15. J 17. Mk 10. Rady udzielane przez Jezusa.4.9-14. Ef 1.7.23.4.19. 2Tes 2. 1Tes 1.12. Ap 13.23. Mt 10.31. 1Sm 18. Ef 1.29-30.10.26. Prz 16. Ef 1.1.8. Mt 5.17. Rz 9. Dz 15. Przyjaciel oblubieńca.14. Język a interpretacja. Ga 2. Kol 1.35n.23.15n.1-16. 1Kor 2. Syr 6. Ps 70.36-39.6. Łk 22.23. Ps 139.13n.9. Dz 13. 2Tes 1.3-10.16. Ps 31. 2Kor 11. 1Kor 8.30n.5. Łk 10.6.11-14.10. Iz 5. 2Tes 2. Syr 6. Dz 4. Mk 3. Ga 4. Kpł 19. J 19. Ps 109. 2Kor 7. Biblijne źródło myśli św. Mt 26. Rdz 6.15-30. Rz 9. Elementy równoważny w pismach Jana. Am 3.13.

Iz 54.9. 1Krl 15.7. Syr 44. Mt 5.48. Iz 54.16. 1Tes 2. Iz 55. Ez 37. Ps 89.3nn.31.3. Joz 8.12nn.34. Pwt 11. Hbr 4.1-14. Kol 1.12n.28. NOWY TESTAMENT ZAWARCIE NOWEGO PRZYMIERZA PRZEZ JEZUSA . Jr 34. Ps 89. Refleksje proroków. Jr 31. Ef 4. 2Krl 23. 2Sm 3.12-16.19. 1J 2.6. Jr 31.14. Hbr 13.8-16.1.15n.7n. Pwt 5.2-26. PRZYMIERZE NA SYNAJU Przymierze w planach Bożych.9nn. 1Krl 8. Wj 3. 1Sm 23. Wj 33. J 1. Rdz 15. Ga 2.13n. Pwt 10.52-61. Rdz 31.4.23n.36. Hbr 12. Wj 19.9.24-27.5.10.2.7.20-24.60. Wj 24.1-28. Rdz 22. 1P 5.33-36.26nn.11.15-43. Wj 19. Wj 23.7nn.12. Jr 22. Wj 23. 1J 3.13. Flp 3. Pwt 30.32.1.14. Pwt 10. 2Krl 23.6.5. Zapowiedź nowego przymierza. Warunki przymierza. dz 26.5n. Wj 20.18.6nn.2.7.8.26n.17.1nn. Wj 25.10. Ez 36. 1Tes 1. Hbr 6.17. 1Kor 4. Rdz 21.7.31nn. KU NOWEMU PRZYMIERZU Zerwanie starego przymierza. 1J 3.35nn. Pwt 31.12-16.28.3. Rdz 12.9-13.20-31. Pwt 7.3-8. Ez 36. Tt 2. Pwt 9. Pwt 32. J 15. Pwt 31.4nn. Lb 10.4.9n.37-41. Zawieranie przymierza. NOWY TESTAMENT Od przykładów ludzkich do modelu Bożego. J 13. 2Sm 23. PRZYMIERZE STARY TESTAMENT Rdz 14.7-10. Rz 8.26n. Ga 4.12. Ez 34.14.33n.7-11.48nn. Ez 16.45nn. 1Tes 1. Ef 5. Wj 3. 2Krl 11. Ml 2. Kpł 19.4n.12. Wj 24.16-49.2.15.12.15. Mi 6.10.6.33.14-29.16n.2.24. Ez 16.21. 1Tes 1. Joz 24. Rdz 9. 1Tm 4.30-35. Ez 17. Ef 5.7nn. Jk 5.1n.16. 1J 3.9.20-38.3.6.27.23. 1Mch 2. 2Tes 3.43nn. Wj 19. 2Sm 5. 1P 1.32.12. 2Mch 6.12.37. Jr 33. Oz 2. Pwt 4.15.7-23. J 15. 1Kor 11. Pwt 28. Sens i granice przymierza na Synaju. Rdz 15.22nn.16.Jr 9.24-31.10-22.1-17. Pwt 6. Pwt 31.20. Oz 2. PRZYMIERZE W ŻYCIU I W MYŚLI IZRAELA Odnowienie przymierza.20n.1. 2Krl 17. Kpł 26. Wj 34.11-15. Łk 6.26. Iz 42. Jr 31. Iz 49. Wj 24. Syntezy historii świętej. Wj 24. J 13. 1Sm 11.8. Rdz 1. Rdz 21.50-60.15. Rdz 17. Ps 132.16.6-14.1. Rdz 3. Jr 32.20-33.15.12. Hbr 12. 1Krl 5.1.18. 2Sm 7.4nn. Joz 9. Rdz 31.29. Rdz 13.3-8. Wj 23. Pwt 27. Ps 89. Wj 14. Ez 16. 2Sm 7. 1Krl 8. Kol 3. Am 1. 1P 2.

Wj 20.11.34.16.30. 1Sm 14.6-9. Ez 17.44.12nn. Mt 13.1-3. Ez 17.31.11.7. Sdz 9.51. Ez 20. Rdz 2. Ez 1. Sdz 9. Mt 22. Za 1. Pwt 7.26.12. Dn 7.5. STARY TESTAMENT .38.24.12.1-4. Znaczenie religijne przypowieści. Ef 2. Iz 11.20.1-6.3.12-21. 1Kor 11. Hbr 9.4. 1Krl 17. PRZYPOWIEŚĆ Prz 10.29.5.31. Hbr 10.1-22. 2Kor 3. Mt 21.3.6nn. Jr 7. Mt 25. Prz 15. SYMBOLE W HISTORII ŚWIĘTEJ Zakres znaczeniowy przypowieści. Koh 5.1.18n. Wj 20. Ml 3.30. Ef 2. Dn 12. Hbr 8.5nn. Łk 11. Mt 13. Mt 20. Ez 33. Am 4.7. Łk 13. Am 6.44-54.Mk 14.16.24.2-3. Mt 13.15n.9. Ap 5. Oz 2. Mt 24. Prz 6. OBRAZY APOKALIPTYCZNE Proroctwa Starego Testamentu.6. Mt 13.31. Ez 17. Iz 53. 1Krl 10. Oz 2. Rdz 24.1. Za 4.5n. Ga 4. Mt 26. 1Kor 11. Hbr 9. Wj 19. Mk 1. Mt 21.48. Pwt 4.2-4.3.24.14. Rdz 21.19. Mt 15.33.21. Sdz 8. Mt 21.27.28.15nn. Mt 24.1.21.6.1-16. Łk 10.22. Inne teksty. Ap 21. Mt 13.3-10. Rdz 24. Rz 5. Mt 25. Ga 4.44. WYJAŚNIENIE PRZYPOWIEŚCI Łk 16. 1Sm 14.1. J 10.10-15. Dn 7.45-25. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD NOWYM PRZYMIERZEM Święty Paweł. Hbr 8.30-37. Mk 4.2.37. Dn 2.8.16.5-8.33.1-5.13.35.10. Ap 21. J 15.4.24.20. Hbr 8. Syr 23. List do Hebrajczyków.3.31-34. Iz 5. Oz 4. Rdz 26.9n. Mt 13.8-15.15. Mt 36.9-11. Ga 3.8.10. Syr 39.34n. Mt 13.5nn.8-15.6.25. PRZYSIĘGA STARY TESTAMENT Ludzie.24nn.4. Mt 21. Mk 4.26nn.15n.9nn. Prz 12. Mk 1. Rdz 22.7n. 2Sm 12. Mk 13.6-11. Rdz 19. Hbr 13. Wj 22. Mt 13.1-50. Sdz 14. Rdz 31. Lb 14. Am 4. Łk 15.20n. Jr 5. Iz 42.21. Łk 22.1-16. Hbr 9.8. Wj 22. Mk 5.4-16.18.43. Jr 31. Ez 16. Mt 21.33-34.1-16. Dn 8. Przypowieść a alegoria.16nn.18.42.22. 1Sm 20. 2Kor 6. Rz 9.43. Rdz 47. Mt 13. Jr 31.9.8-12. 1Sm 25. Wj 24. Łk 18.25.11n. Ez 17.13-19. Rz 8. 1P 2.7. Ewangelie.2.24. Iz 5.3.2. 2Sm 14.1-7. Mk 3. Dn 9. 1Sm 14.1-8.24. Łk 8.10-13.9.20.10-11n. Mt 20.14. Wj 24. Prz 4.18n. Sdz 11. 2Kor 3. Jahwe.22-32. Hbr 12. Rz 11.14. Mt 24.8.15-18.28.16.33-22.4.

2nn.51. Inni autorzy. Mt 23.8. Syr 13.5. Kpł 16.3n. Łk 18. So 2. Am 5. Pwt 1. Syr 10. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS A PUSTYNIA Łk 3. Ps 78. .18. Hbr 7.23. Hbr 11.11. Ps 78.6.35.13.24. Lb 20. Hbr 4.38.14. Mt 14. Rz 12.45.63.21.23.11-16.30.20nn. Łk 16. Ez 6.11.16. PYCHA Pycha i jej skutki. Lb 16. Ps 119. RZUT OKA WSTECZ NA CZAS WĘDRÓWKI PO PUSTYNI Nawoływanie do nawrócenia. Ps 81. Dz 2. Ps 78.6. Łk 4. Chrystus na pustyni. Flp 2.7. 1Tes 2.11.25-28.12. Niewierność ludu. Oz 2. Iz 30.16. Jk 4.9. Lb 21.7.17. Jr 2.42. Iz 41.42.3. Iz 63. 1Kor 10. Mt 23. Wj 13.2n.11-14. Mt 26. Jr 4. 2Kor 1.1nn. Iz 43. Mt 4. Iz 40. Chrystus jako nasza pustynia. Ap 12. Mt 5.15.5.15-18.21. Lb 21.25. Oz 11. 2P 3.15n. Jr 35.21.33-37. Syr 10. Oz 2. Łk 8.26. Mt 14.16. Ez 20.29.16-22.12.5. Wj 14.11nn.5.6. Iz 32.21. 1Tm 1. Ps 119. Rdz 3. Pwt 8. 1J 2.26.44. Wj 27. Wj 13.7nn. Iz 34. Mt 23. Ga 5.9-14.6. Ps 78.16. Triumf miłosierdzia Bożego. Ne 9.17n. Iz 35. Ps 106.6.12n. J 5.38. Jk 5. 1Krl 19. Ga 1. Iz 6.52.38.10-14.21n.13-21. Ps 106. 1P 5. Iz 14. Hbr 3.5. Hbr 3. Dz 7.11. Mdr 16.8.10. Flp 1. Rz 1. Lb 14. Dz 7. KOŚCIÓŁ NA PUSTYNI Ap 12. Ap 12.6n.13n. Łk 14. Hbr 6. Ps 95.22.11.19n.31.1.16. Pwt 8. Mt 5.4n. Mk 1. Dz 21.17. Mk 6.10.13. Wj 16.2n. Paweł. Lm 5.17.13n.18. Lb 1. 1Mch 2.13. Am 6. Prz 6. Mirabilia Dei.24. Ideał pustyni.9. Iz 13. Mk 1.2nn.14.1n. 1Tes 2. Mk 1. Łk 11.20.1-11.40. 2Kor 11. Lb 15. Ap 12. Wj 5.20. Prz 15.7.9.9.14.11. Mt 23. STARY TESTAMENT W DRODZE DO ZIEMI OBIECANEJ Plan Boży.24. Hbr 6. PUSTYNIA Rdz 2. Prz 21.14. Mt 24.20-26.5.Myśl Jezusa. Kpł 17. Rz 12.10.30n. Wj 3. Ps 78.33-37.51.1nn.28nn.18. Mt 23. Mk 7. Lb 20. J 5.13nn.

Ps 149.3. Syr 13. Ps 51. Prz 2.2.21-26.17.4n.23.13.2. J 12.34. Mt 13. Ps 10. Ps 113.22. Ps 104. STARY TESTAMENT RADOŚCI ŻYCIA Pwt 28.30. Ps 69.39nn.24.21. Ps 33. J 8. Łk 10. Mt 2. Ez 28. ciemięzców Izraela. Iz 43. Ps 70.10.2.3. Iz 51. RADOŚĆ Ps 104.21. Koh 9.9n.143. Jr 7. Rdz 3. Ap 13. Iz 14. Mdr 5.4. Ez 7. Ap 18. Mt 18. Pwt 16.18nn.30-33.1. Iz 65.3n.14. Prz 14. Koh 3.34. Koh 3.5.33.2.5. Mdr 5. Iz 35. Ps 119.1.17nn.2nn. Radości płynące z wierności osobistej.12.15.10. Ps 95.2. 2Krn 30.51. Ps 126.4.14.1. Ps 31. Prz 16. Ps 118. którzy prześladują ubogich. Ps 119.21.2.14. J 17. Iz 66. Ps 105. Prz 5. Pycha ludzi.2.21.8. Iz 47. Ps 104. Am 8. Ps 13. Łk 10.11. Pwt 28. Jl 2. Ps 33. Ps 1. 2Kor 4. Syr 26.16.7.1. 1Sm 17.18.21-27.162. Mt 23.5.1. Koh 8. Pwt 12. Ps 119. Ba 4.13n. RADOŚCI PŁYNĄCE Z PRZYMIERZA Radości płynące ze wspólnego kultu.18. J 3. Radości eschatologiczne.29.47n. Pogromca pychy .17.Mt 23.6nn.5.10.13. Ps 42.5. Jr 25. Łk 17.19.Zbawca pokornych.50.25. Ps 92.17nn. Iz 47.40.4-8. 1J 3.1. Mdr 8. Za 9. Iz 2. Jdt 6. Iz 65.22n.3.1.2.9.23. Iz 62.4. Prz 17.15. Ps 8.34.9nn.70. Ps 68.44.10. Koh 2. Jr 22. Iz 47. Pwt 16. Ps 16. Ne 8. Łk 1. Ps 119. 1Sm 18. Łk 1. Mt 1. J 16.13. J 12.11. J 9.26n.4.3-20.9. 1Sm 2. Ps 34. Syr 31.16. Iz 45.22. Iz 44. Łk 1. Flp 2.24. Prz 1.7n.6-9. Iz 35.111.18.20.5n. Pwt 17.13nn. Ps 96. Ps 126. Ps 51.9. Łk 16. Prz 15.30n. Ps 16. Ba 4. Mt 25.31. 2Tes 1. Pycha pogan.10n. Tb 4.9.24.10.10.6.5.40. Łk 16.27.10n.14n. Jr 13.10. Iz 25. Ps 36.26. Iz 61.25. Ps 73.11.3-8. Iz 56. Jr 33.31nn. Iz 10. 2Mch 9. Syr 26.17nn.14.4-10.15.18.21n. Ps 119. Łk 1.28.10.2n.6.12-17. Kpł 23. Łk 5. Ps 2. Ez 28.33nn. Łk 2. Pwt 12. Ap 18. Koh 5. .31.41.22-28. Łk 2. Łk 1.11.1. Sdz 9.4.9.5. Iz 47.18n.2nn.24. Mk 1.13.14. Łk 2. Ps 133.16.11. Prz 3.11n. 2Krl 18. Jr 15.34. 1P 5. 1Krl 1.12.21. Tt 1. Ps 32. Wj 22. Ap 12. Łk 22. Iz 49.56.28.3-10.46-55. 1Sm 2.5nn. J 5. Łk 1. Ps 149.10.13.8-14.17.10. 1Sm 17.3. Pwt 23. Ps 37. Prz 10. Ps 19. Łk 1. Iz 45.9. Rdz 11. Iz 9.36n. Prz 14.5-8.9.9. Ps 73.48. Iz 16. Pwt 28. J 8. Ps 73.26. Prz 12. Kara na pysznych. NOWY TESTAMENT RADOŚĆ EWANGELICZNA Radość zbawienia zapowiedziana maluczkim. Pwt 17.13nn.4n.21. Ba 5. Mt 4.42. Ps 100. Wj 5.14.9.12n. Iz 61.20.

Dz 16. 2Krn 32.13. Ap 20. 1J 3. Dz 2. 2Kor 6. J 4. Łk 23. Ps 31. Oz 2. Ap 20.9.9.7.1. Łk 24.2.5n. Ps 32.25nn.11.24. 1Kor 13. Dz 2.24. KONKLUZJA.13.37. UDZIAŁ W RADOŚCI WIECZNEJ Ap 18.14. Łk 23.25. Rdz 2.10. J 15.8.32. Rdz 1.41.21. Łk 23.30.15. Ap 2.2n.6n. Rdz 2. Mt 5. 2Krl 11.23nn. Iz 40.8. Rz 15.20. Łk 10.41.17.35. Ga 5.13. Ez 36. Prz 30. 1P 1.7nn.17n.20.16.17. Ap 20. J 16. Flp 3. 2Kor 8. Rdz 2.21. Mk 4. Dz 5. Ezd 7. Dz 13.8nn.13n. Wj 3. 1J 1. Iz 5. Iz 66. Rdz 3. Łk 15. Łk 13. Iz 49. Łk 1.10. Łk 24.45. Prz 3. Syr 24.14. Łk 24.1-4. Jr 31.34. Jr 31. Dz 16. Rz 12.7. Dn 12.14.16nn.10nn.34. Hbr 12. J 10. 2Kor 13. Iz 11.8. Łk 15.2.6.1.44. Hbr 13.8n. J 14.37nn.12. Ap 20. Dz 4. Iz 25.Łk 6. Ez 47.17-20. Jk 1. Ez 1. Iz 35. Ap 2. Flp 2.35nn. Rdz 2. Jr 4.52. Łk 24.3. J 5.3.30.23n.2.1. Pwt 6. Raj jako miejsce pobytu sprawiedliwych.7. Rdz 48.12. Mdr 3. Rdz 2. J 10.17. 2Kor 7.6-9.8. Łk 19.10. Rdz 2. Hi 10.14.49. Łk 10.15.12. Pwt 32.13.4.4.35. Ap 22. RADOŚĆ NOWEGO ŻYCIA J 17. Dz 8.20. Pwt 4.7. Iz 65. Kol 1.29.18. Ap 19.13.40.21n. Iz 2.12. Rdz 3.2.11.18.2nn.12-21. Am 9. Dz 1.10.44.2. Ez 38.3n.7.16. J 14. 1Kor 15. Ramię i ręka człowieka.6.23n.34.3.20-24.25.4nn.11nn.3-9. Mt 8.13. Iz 53. Mt 13.26.18-19.12. 1J 3. . Iz 51.27.2. Łk 24.31. Syr 40. Od raju utraconego do raju odzyskanego.28. Dz 13.51.3.35.9.22.19n.46n. Radość Ducha Świętego jako owoc krzyża.25. Łk 15. Flp 1. Syr 40. Rdz 2. RAMIĘ I RĘKA Ramię i ręka Boga.18-19n.23. Mdr 5. J 6.12.4. Rdz 3. Ap 3. Łk 19.43. Syr 24. Ogród Boży.6.46.16-20.24nn. RAJ Koh 2.19n. Flp 4.10. Dz 8. 2Kor 12.2. Ez 28. Rz 5. Łk 15. Pwt 4. Pnp 4.5.9-15.8. Rdz 2. Kol 1.2.4. 2J 4. 1Tes 5.6.7nn. Ps 18. Jr 18.13.46. Oz 2.8. Iz 65.4.10. Świadectwo radości w cierpieniach.2. Ap 19. Iz 52. Syr 24.23. Mk 6. Rz 10. 1P 4. Ez 31. Łk 15.3. Dz 2. Iz 35. Łk 23. 2Kor 9.2.10. Hbr 10.2. Hbr 10.17.24.48. 3J 1. Jl 4.28.5.13.52n. Mk 1.6. Źródła radości duchowej. J 16. Raj i niebo.17n.2. J 3.4. 1Kor 1. Rz 14. Łk 19. J 14.23-26.5n. 1Tes 1. Mt 18.14. Iz 65. Flp 2.35. 1Tes 2.24. Jr 2.1n. Rdz 13. Iz 50. Łk 24.39.

Mt 28.3.4.6. 1Kor 12. Za 13.9.12.17. Dz 2. Iz 49.5.7.1-11.12. 1Kor 10.1.28. Ps 44. Iz 10. Iz 6. Niewola jako punkt zwrotny.21.38.16.1-2. Ps 18. RESZTA STARY TESTAMENT Rdz 15.5.8. Rz 2.1. Mi 5. 2Krl 17. Pwt 28. Dz 5. Iz 5. Iz 20. Rozproszenie ludu tworzącego naród. Syr 44.27. Hi 19.16. Iz 52. OD SAMOTNOŚCI DO WSPÓLNOTY Samotność Jezusa Chrystusa.10. Iz 7. J 13. J 4.15.11. Trzy typy "Reszty".3.25-26. Am 5. Ps 24. 1Tm 2.5. Iz 37. Po niewoli. Am 9.16.7-23.26n. 1Tm 2. Iz 7.4.5nn. Rdz 11.Rdz 14. Rozproszenie ludu . Iz 65.66. Mi 5. Iz 4.45.28.Kościoła. Oz 2. Iz 28. J 1. Przed niewolą.1. Rdz 12.17. Iz 28. Jr 31.4.4. Lb 25.18. Ez 20.4. Jr 40.11n.19n.5. J 11.9. Am 5. Za 9.5-11.12. Rz 9.12.2. Mi 4.12. Iz 49.3.14. Iz 4. Iz 28.4.19.9. Mt 3.1-10.8n.23n. Rdz 6. Iz 10.1-7. Tb 13. 1Sm 2.10.6. NOWY TESTAMENT Rz 11. So 3.12n.28. Oz 3. Iz 8. Mt 14. Rz 1. Am 3.12-53. Dz 11.2.3. Oz 2. Mt 4.32. Jr 15. Iz 56.15. Iz 14. Iz 11. . Dz 2.16. Iz 9. Ez 34. Ab 1.52n.21. Iz 1.17n.5.7. Iz 10. Łk 9.20.25. Ez 12.5-10.1nn.3. Ez 6. Ga 6. So 3. Rz 9.2.15.23. Mk 1. Mt 22. ROZPROSZENIE Rdz 9. Am 3. 1P 1. Rz 2. Iz 8. Ag 2.24.15.2. Łk 12.12. Ps 146. Ez 20. Rz 11.6. J 1.9. Ag 1. Mdr 18.12.10. Jl 3.9.22.7. Mt 24.5. Ps 73.15-18. Iz 6. Ps 149. Iz 10.11n.35. Ez 14. Iz 66.25-28. J 12. Rz 11.13.3.64-68. Est 4. Iz 1.23.1-11. Za 14. Iz 49. Mk 1.47. Bóg chce żeby grzesznik był sam. Hi 31. Iz 54.12. 1Mch 1.8-12. Iz 37. Iz 49. Am 5. Pwt 30. Lb 21. Syr 4. Za 8. Mt 3.17.3-6.6nn.9.1. Ez 36. Jr 11.11.6-18. Am 5. Ez 9.25-29. Iz 1. 1Krl 19.15.19. Iz 49.32. Jr 6.52. SAMOTNOŚĆ SAMOTNOŚĆ CZŁOWIEKA Nie jest dobrze żeby mężczyzna był sam.4nn.13-22. Ez 22.8. Wj 32.7.13.18.24. Pwt 28.5n. Jr 15.8.7.9. Jr 23.35-38. Rdz 1. Ez 9.22. Jr 16.15. Rz 11.22.4. Jr 42.4. Ps 28.18. Iz 53.4.2. Jr 24. Lb 17. Iz 1.17. Jr 24. Iz 4.1.9. So 2.32. Jk 1. Dz 19. 1Tm 4.8. Ez 34.17. Rdz 2.8nn. Dz 11. Jk 4.5. Rdz 6. Jr 44.3.3.11.6.6nn. Rz 9-11. Iz 4.5. Za 8.15n.14.4.23.17-19. Pwt 25.18.21nn.6. Dz 8. Jr 6.28. Łk 1.5.22.14.1.20. Prz 23. Iz 49.8n.14.17. Ps 113. Syr 36. Ez 34.

SĄD BOŻY W HISTORII Wiara w sąd Boży. Dz 13. Pwt 17. J 12. Mdr 11. Iz 1. 1Tes 4.17.6. 1J 4. Iz 66.4-10.8n. . Iz 5. Mt 27.17. Wj 18.40.5. Mdr 4. Ewangelia Jana. Rz 2. J 5. J 9.15. Jr 17. Mt 5. 1P 1.2. Rdz 19.7.21n. J 3.17. 1P 4. Am 1. Rz 14.20.13-19.9.10nn. Rz 2.10.14n. Rdz 16. Ps 55.16. 1Krl 3. Rdz 1. Iz 1.20-24. Jk 5.4. Rz 8.19nn. Ap 11. Rdz 3.10-20.16.13-26. Rz 3.1-9.21. Mt 11. 2P 2.1-5.17. Ap 18.2. Jr 11. Rz 5.11. Rz 3.4. J 8. J 12.13.27. Rz 1. Ez 34.16. Ps 35.32-41.13nn. Rz 2.1.24nn.26.13n.24n.6. Dn 7.10. Jl 4.12. Ez 16.29nn.1nn.18nn. Rz 2.23.17.12. J 16.14-30.5. Jr 11. Rdz 49. Rdz 15.17-22.20.45.16. SĄD ESCHATOLOGICZNY Iz 3.18.7. Ap 20. SĄD W NAUCZANIU APOSTOLSKIM Dz 17.18.31. 1Tm 5. SCHIZMA STARY TESTAMENT Grzech przekształca naturalne podziały w schizmy.14.9.20. Mk 12. Ps 26. Rz 2.30-38.34. Łk 14.26-30. Mk 3. Ez 25. 2Kor 5. Pwt 32.19. Mk 6.16. Być tylko z Jezusem po to by być ze wszystkimi.8.3-2. Ps 67.9-12.1Krl 19.20-5. Ps 82. Dn 7. J 4.7-12. Sdz 2.5.17. Jk 4.5n.9. Mt 12. 1Tm 3.14. Iz 1.63. J 16. 1Kor 4. Rz 2. SĄD W EWANGELIACH U synoptyków. Rz 8. 2Tes 2. Jr 25. 1Sm 24.12. J 12. 1P 2. 1Sm 2. Mt 24.27. Mk 4.24. J 16.10. Ps 9.21. J 19.3. Ps 35.31-46. Rdz 9. Doświadczenia historyczne.13. Pwt 16. J 3. J 14.18. Ps 98.32. Rdz 6. Dz 24.5.7nn. J 11.23. Mdr 3.6. Ap 18.18.2-24.12. Ps 72.2.12. Mt 7.1-6. Ap 19.13. SĄD STARY TESTAMENT Dn 9. Rz 3.4.28. Ps 96.15nn.1. J 3.32.3.5.52. Mt 25.1. Mt 27. 2Sm 15. Hbr 13. Ap 14. Rz 8.2-11. Ps 75.1-17.39.3.16.5.39-42. J 7.14. J 8.18. 2Kor 3. Iz 11.1n.16.38. Mt 27.3n. 1P 4.4. Jk 2. Hbr 6. Łk 15. Jr 23.28.26. Rdz 18. Ez 23. Mdr 12. Ap 17.49. J 8. Ps 94.25.31. Jk 2.20.12n. Ne 9.12nn.9n.16.11nn. Rz 5.15n. Jk 5.1.20. Mt 23. Mk 14. Lm 4. Rz 2. J 17.12-16.16.20. Dn 7.18nn. Ez 36. Mk 14. 2P 3. Mt 12.24.13. Mt 10.16-28. Rdz 31. Mt 25. Ap 6. NOWY TESTAMENT Mt 3.1.12. 1Sm 8.1.51nn. Ap 12.2.36. Mt 24. Łk 24. Mdr 4.12n. Pwt 6.46.33.24. Ap 19.16n. Rdz 10. Ps 43.10.8-13. Ps 140.2.24.29.10-22. J 8.11. Rz 2. 1Sm 7. 2Tm 4.8. Ap 16.6.19n.10.26.3. Ps 143. J 3.10. 1Kor 3.

23.23-26.4-8. Ga 3. Iz 40.16.24. Ez 37. Przebudzenie ze snu.1. Mt 8.17n. Iz 26. 1Kor 11.23.6. Iz 26. Mk 4. Schizma powstaje na tle charyzmatów.40. Ps 127. 2Tm 1. Wj 24.27. Dz 2.32.1-13. Prz 20. 2Krl 17.4-8.24.25-28.65. 1Kor 8.11-19.13.34.14.30.17. 2Sm 5.21. J 9.3n.7.8.10.2. 1Kor 3. 1Krl 12.22. Syr 17.6.36n.37-41.2. Ps 78. Prz 6. Joz 24. J 13.31-39. J 10.17.17-18. Ap 7. 1Kor 1. Mk 4.27-32.11. Oz 2.4. 1Krl 12. 1Krl 19.33.11. Rdz 19.8. Rdz 37.15.5n.6n.6-11.33.28.17. 1Krl 14. 2Krl 10. 1Kor 2. 1Krl 11. Dn 2. Pnp 3.19-23.13. Pnp 5. J 17.9.9.29. Pwt 4.3n.7n.27.14.15.12nn. Iz 65. Ef 5. NOWY TESTAMENT Łk 2. Prz 6. Mk 4.13n. Ef 2. 1Kor 13. 2Sm 19.21-24. Ps 4. Iz 43. Czas nawiedzenia Bożego. CIEMNOŚCI NAD CZŁOWIEKIEM Ps 132. Oz 8.17n. Lb 12. Ps 3. Iz 44. POTRZEBA BUDZENIA SIĘ ZE SNU GRZECHU I ŚMIERCI Iz 64.5.4-12.9.21.1. Pnp 5. Syr 31. Sdz 5.20. Prz 23. Lb 32.43.13.25.6. Prz 26. 1Krl 11. Dn 12.29.17-52.18n.4.26. Ps 33. Mt 9.14.24. Mt 25.4.26.40. Pwt 13. Jr 17. J 19.24. 1Kor 11. Mk 14. Dz 7.19.16.21n. Mk 14.5.16. Iz 29.16.19. J 17.11.4. 2Krn 13. Pnp 8. Rdz 2.9. Łk 12.9. Bóg i serce.17. Oz 13. 1Krl 12.31. Ps 44. Iz 11.6. Jr 23.1nn. .24. Pnp 8. 1Sm 16. J 7.22. Ga 3. Iz 51.6. J 14.14.13. Syr 27. Jr 29. J 11.34.3. 1Sm 28.13. Pnp 5. Prz 3.8.23n.10.44n.2. Sdz 16. Rdz 2. Syr 42. 1Krl 12.35. 2Sm 15. SERCE 2Sm 18. Mk 13.31-38. Rdz 28.9.1n. SERCE CZŁOWIEKA Serce i jego przejawy.7. 1Krl 16.52. 1Kor 12.Rdz 11. Rdz 22. Dn 12.21. Ps 13.1.1-9. Syr 13. 1Tes 5.5.25.19. 1Krl 5. Ga 5.23.3. Iz 51.6. Rdz 12.38.7. Iz 51.23. Rdz 9.27. 1Kor 11. Ps 28.17.13-21.2. 2Sm 15. Ps 121.20-25. 2Sm 15.24.31.2. Schizma zagraża życiu wiarą narodowi wybranemu i czyni nieskutecznym jego świadectwo. 1Kor 12. 2Sm 7. Mt 2. Rdz 15.5. J 17.5nn.28.9. Ez 37. Pwt 7. J 11.7.4.12.13. Ps 78. 1Krl 18. Rdz 47. Mk 4. Prz 26.2.51. 1Kor 12. Mt 2. Jr 3. Koh 5.1.3nn. Jl 3.6.16.4.16n. 1Kor 3. Rdz 13. J 10.11. 2Krl 17. Schizma fałszuje świadectwo Kościoła. Prz 6.16. Ps 32. 1Kor 1.1-8. 1Tes 4.2. 1Krl 12.12.18. Mt 1. Syr 34. Jr 25. Rdz 17. 1Krl 13. Joz 22. Rdz 37.10n.51-52. Łk 6.36. Syr 12.6.27n. Am 5. Rz 2.21-20. Prz 16.14-18.21. Pnp 2. Jon 1.14. Ps 1. SEN ODPOCZYNEK CZŁOWIEKA Znak zaufania i zdanie się na Boga. Ps 21.

7. Słowo jako wyraz działania Bożego. Jr 24. 1J 1.4.32. Jr 11.12n. Łk 8. Prz 16. J 14.4. Pwt 32.16. J 7.3. Mt 3. J 19. Ef 3. Lb 23. Ps 105. Ps 119.52.8. Jr 20. 1Krl 8. Hbr 6. Ps 119. Dz 4.6-22. Mt 5.7.24. Jr 24. Ps 107.1-17. Jr 1. Ne 9.14. Am 3.7.19.12.10n.10n. Oz 11.5.20.14. J 19.17.13-16. Flp 4. Ps 18. Iz 28.33.4.12.5.18.7nn.8. Bóg niewzruszony jak skała. . J 17. Rdz 15.2.7. Pwt 29.16. 1Sm 25.10-28.23.20. Mt 15.37.39. Pwt 6.25. Kpł 26.6nn.5. Wj 20.19n.56n. Rz 10.13-17. Ap 2. Mt 9.1.13.12.52.36. Ef 1.38.9n.11n. Ps 51.20. Iz 8. Ps 51.18. Pwt 4.6.Hbr 4. Kol 2. J 4.13.12n. Joz 23. Joz 21. Jr 36. Wj 34. Ps 92. 2Sm 22.4. Wj 17. Skała w ręku Boga.28. Iz 51. Ps 78. Ps 34. 2Sm 23. Pwt 4. Hbr 2.7-10.6. Pwt 9.22. Rz 7.13. Mdr 10-19. Prz 11. J 7.3. Prz 31. Iz 26. Ps 61.4. Prz 8.56. Mt 11.27.45.32. Mt 16. Hi 12.15. Ps 119.15.18. Ez 36.17.21. Joz 1.21. Am 7.66.20n. Rz 9. 1P 2.32-36. Pwt 32. Oz 10. Rdz 12. Jr 31.41. Łk 24.1-21. Iz 55.21.4. Prz 18.34.4n.29.1-12. Ps 31. Lb 20.32.3.6.1.15. Pwt 6.29. Ps 18. Pwt 30. Lb 12. Ga 4. Jr 48. Hi 12. Ps 147.20. Rdz 41. Doświadczenie religijne. J 11.20. Jr 30.1. Hi 22. Jl 2.4.25n. Dane.13. Za 14.2-13.28. Pwt 4.8. Wj 34.5. SKAŁA 1Kor 10.1-5.4. NOWE SERCE Przyrzeczone.9.14. Iz 43.9.13-15. Jr 1. Rz 5. Pwt 5. 1Krl 22. Ps 144. Mdr 7-8. Iz 30.7.6.41. Wj 3.29.5. Ez 47. Mdr 16.28.15-20.2. Wj 3. SŁOWO BOŻE Ps 115.15. 1Krl 2. 1Kor 10.6.26.3. Pwt 10. Iz 44. Mt 26.12. Ba 6.2. Jr 7.8. DWA ASPEKTY SŁOWA Słowo Boże jako objawienie.33.16. Rozpoznawanie.1.2.3.11n. 1Kor 12. Wj 20.8. STARY TESTAMENT BÓG PRZEMAWIA DO LUDZI Lb 12.37nn. Ps 69.19. J 17. Ez 3. Wj 20. Ez 18. 1Kor 10. Oz 2. Za 1.26.23. J 8. Hbr 1.2. 1P 2. 2Krl 3. Jr 5.31.4.2. 1J 5.34.33. Złe serce.4. Mt 7. Mt 22. J 6.22. Dn 5. Prz 8. Iz 9.9.3.24. 2Sm 19. Jr 18. Joz 24.7.16. SKOSZTOWAĆ Jon 3.7n.

Pwt 30. Jk 3. Jr 11. Flp 1. Prz 10. SŁOWO BOŻE W KOŚCIELE Działanie słowa Bożego. Prz 26.5. J 20.14. Prz 13.18. Ps 119. Mt 26.1n.26. J 15.16nn.22.3.18nn. Dz 8.51n. J 1. J 1. Lb 30.89. J 3.26. Syr 20.14.13. 1Tes 1.3. Lm 3. J 2. Dz 13. Syr 27.26. Hbr 1.11. Iz 44.28. J 5.16. Ps 119. Łk 1. Ps 33.2.81. Mt 8.34. Mt 18. 1Kor 7. Łk 3. Syr 42. Łk 1. Jr 11. Syr 39. Łk 8.6.16.50-53.1-9. J 1.15.7-11. J 1.11. J 12.8.5-8.50.14. Iz 44. J 1.24. . J 3. Ps 107. Iz 55.1nn.1n. Jr 15.16n. Mt 10. Ap 19. Ps 119. Złe użycie słowa.4.10. J 1.31.3.12. Mdr 16.7.18. UOSOBIENIE SŁOWA BOŻEGO Ps 119.15-18.3. Ps 147.15. Flp 2.14nn. SŁOWO BOŻE I SŁOWO JEZUSA Słowo. Syr 28. Syr 23.33.12. Pwt 6.14. Mt 7. Mk 16. Przyjęcie słowa.16-21. J 16.38. Syr 5.6-10. Mt 9.3.4-7. Ps 119. Pwt 6.23. 1Kor 7. 2Kor 1.20. Iz 40. Dz 13. Tt 3.17.2.74. Syr 39. Pwt 6. J 8. Mt 7. J 8.17.1. J 15.6. Prz 10. J 1. Mt 8.45. J 8. Mk 1.43. Prz 29.7.23. Ps 107. Ef 5. Stosunek ludzi do słowa.14.17.10.3. Jon 1.33.2. Dz 19.7. Dz 12. Mk 4. Ps 10. Jk 1. 1Krl 19. Pwt 8. Hbr 1.25. 2Tm 2. Lb 22. Jdt 16. Dz 18. J 3.25-40.20.4. Mt 13. Ps 105.19.17n.26. Hi 6. Wj 20. Prz 20.22. Prz 12.41. Jk 3.20. J 17.16. które stało się ciałem J 1.20. Ps 5. NOWY TESTAMENT Mt 15. CZŁOWIEK W OBLICZU BOGA PRZEMAWIAJĄCEGO Jr 1. Mk 4.9.26.11. Ps 130.2-12.11.5. Hi 37. J 5.47.6.5. Ez 3. J 4.18. Syr 20. SŁOWO LUDZKIE Syr 5. Prz 18.12. Dn 9. Pwt 6. Ez 33. Dz 8. Mt 24.49. Rdz 1.25. Stosunek ludzi do słowa Bożego. Jk 5.24.5-13. J 1.8.31. Ps 147.6-9.15.12-21.23n.4.14. Mt 22.19.31.26-29.3. Ps 119. 2Kor 2. Mk 8.8.14. Iz 1.48-49. Hbr 4. J 15.13.19.24.1-7.10. TAJEMNICA SŁOWA BOŻEGO Słowo stało się ciałem.18.35. J 6.51. J 6. Mt 13.Ps 105. Ps 119.33.22. 1J 1.17nn.31. Pwt 23.21. Kpł 20.15.6. J 4. Iz 40.23.17. Dz 4.26.26.14. 1P 1. Ps 119.14. Dz 4.16.4nn.8.9.42.20.11.4n.9n. Mdr 18.9. Dz 6. J 1.60. J 8.37n.34.10-12.25. Mt 5. Łk 6.37. 2Kor 4.6. które objawia i działa.27. Iz 27. J 1. Dz 6.39.49-50.105.3. J 17.8. Jk 1.18. 2Tm 2. J 8.14. J 8. J 4. Ps 33. 1Tm 1. Syr 23. J 4.17n. J 12.6nn. Dz 6.63.7.101. Kpł 20. 1Kor 7. Mdr 9.2. J 14.28. Iz 29. J 6.22. Łk 6. Prz 12.4.2. J 10.26.6.29nn.38. J 1. Postawa ludzi wobec słowa.

18.13n. Łk 1. J 13.45.19.14n. Ag 2. Ps 34.18n. Iz 42. Ps 141. Iz 49. Rdz 26.10nn.13-53.5.31. Iz 53.31nn. Dz 26.8. 1Krl 18.5.19.28. 2Krl 17.27n.28.23. Mt 26. Iz 48. Jk 1.47.3.5. Iz 42.8nn.32n. Iz 43.37. Jr 7. Mk 10. Iz 65. Iz 42.25n. Iz 1. Sługa niewierny. Iz 35.6. Ap 22.18.27.48.8. Mk 9.1. Iz 42.15. Ez 34.25.5-11. Ps 39.70.7.10. Iz 61. Jr 11. Prz 15.10.51.7-8. Łk 22. Jr 6. STARY TESTAMENT POSŁUGA KULTYCZNA I POSŁUSZEŃSTWO .5.29nn. Iz 43. Jr 7.1.12. Iz 50. Dz 7. J 9. Ga 1.41n.12-15. 1P 2. Iz 65. Dz 4. Ap 7. Łk 24. Łk 2. SŁUGA BOŻY SŁUDZY BOGA I LUD PRZYMIERZA Wj 14.23. J 11.20n.14.44. Jr 9.1nn. Mk 4.12. Łk 22.Dobre użycie słowa. Prz 31. Iz 53.13n. Pwt 32. OD SŁUG NIEWIERNYCH DO SŁUGI WIERNEGO Pwt 9. Iz 43.36. Iz 52. PRAWDZIWY SŁUGA. Pwt 18.3.14.24.29.13. Mt 12. Bóg słucha człowieka. Jr 23. Iz 49.18nn. Wj 32.24. Łk 11.18-21. Mk 8. J 15.31.5. 1Krl 8.1.4-10. 1Kor 14.1. ZBAWICIEL ŚWIATA Mt 11. Iz 48. Mt 11.13.5. Łk 2. Iz 45. Iz 50. Ps 26.2. Iz 53.3nn.3.4. Łk 1. Łk 1. Rdz 24. Iz 50. Hi 36.15. J 13. Jr 27. Iz 41.1. Flp 2. Iz 40-55. Ps 105.3.43. Jr 1. J 9.56. Prz 1.13. Iz 53.9nn. J 8. Syr 1. Iz 52.5.4.1-4. Iz 49. Jk 5. Ps 102.17n. 1J 5.18-21.22-26.9. Mt 12.23n. Ps 103.1. Koh 3.26. Mt 20. Pwt 18. Za 3.3.23.24.28.25.24.11.16.6. SŁUCHAĆ Rdz 10. Dz 4. Dz 16.24.45.22n. 1Sm 9.7. 1P 3. Jr 7. Ps 78.24.7. SŁUŻYĆ SŁUŻBA A NIEWOLNICTWO Rdz 24.7.10n. Iz 53.1-7. Iz 43. Ez 37. Mk 12.38. Mi 3. Tt 1. 2Sm 7. Wj 22. Rz 10.4.4.1n.6nn.14n.4-9. Prz 18.4nn. Ps 10. Łk 4. Prz 25. Wj 19.19.1-55.4.18n. Syr 28. Iz 42.14. Mk 14.14nn. Pwt 6. Iz 44.1.51.31. Iz 50. Dz 3.19. J 20.17. Mt 17.7. Mt 7. Iz 54. Iz 43.43. Flp 1.25.1. Rz 1.31. J 8.3. J 15. Dz 3.29. Ap 7.3. Am 3.5n. Iz 44.8.15. Katecheza apostolska.20. Rdz 15. Dz 4. Łk 6. Mk 4.45. Iz 53. Am 3.1.8.10-11nn. Iz 50.17. J 15.25.26nn.21n. Jr 15. Lb 12.26. Rz 1.1-6.23.25. Dz 8.8.10nn.2. Dz 3. Iz 29. Ps 134.10.18. Iz 49.31. 1Krl 8. Pwt 34.43nn.24n.21.16. Ps 34.17.2. Ez 37.24n. Sługa wierny.5.10nn. Słudzy Boga. Iz 49-55. Iz 30. Łk 18. Iz 49. Jr 33.21-25. Człowiek powinien słuchać Boga.20.8.

6. STARY TESTAMENT Zdrowy rozum a smutek.20. J 11.15n.13. Jezus a sługa. J 16. Prz 15. Prz 18. Łk 19. Prz 17.1-4.3.49. Flp 2.7-64.6.5.22.1-6. Iz 25.3nn.21-4. Iz 66. Hi 2. Ez 18. Iz 57. Ba 1.7-11. Rz 12.22.18. J 16.22. Lm 2. Łk 22. Ml 2. Jl 2.22. Rz 7. 2Kor 7.15.23.18n. Mk 10. Iz 60.4. Posłuszeństwo. Jr 16. 1Sm 2. Oz 7. Dn 9. Mt 26.8.13.26.5.1. Jr 9. Łk 24.15. Pwt 13. J 15.46. Koh 9. 1Sm 2.22.34.9n. Iz 66.7-14. Posługa kultyczna.14. J 17. J 16.15.33. Pwt 5. Sdz 17. Iz 40-55.18. Iz 26. Ez 27. Est 4.18. Iz 66. Wartość chrześcijańskiej służby. 1Sm 15.13. Iz 24.22.18. Koh 4.16. J 14. J 13.31-36. Lm 2. Za 12. Łk 2.22. Mt 27. Łk 1. J 8.9-13. Ps 126.17.9.20. Syr 22.4.2. Ap 21.4. Rz 12. Łk 22.46. Ps 80. 1Kor 7. Syr 36. Dz 6. Smutek zamierzony przez Boga. Iz 65.23.45. Ne 9. J 14.14.27.21. Smutek jako wyraz grzechu. Ef 5. Mt 2.5. J 14.22. Pwt 6.11.12n. Jr 7. Syr 25. Ezd 9.16-23.5.11. NOWY TESTAMENT Smutek Jezusa Chrystusa.23. Ps 137. Tb 13. Oz 6.37n. 1Krl 20.10nn.9. Rz 8.9. J 11.22.41. Ze smutku rodzi się radość.17. Jl 1. Mt 4.31n.13.13.21. Joz 7.1. Prz 25. Ap 5.2n. Jr 15.2. Sdz 20. Syr 7. Prz 14.33. Jr 14.15-24.15nn.21.6n. Rz 6-7.8n. Jr 4. Iz 22. Ez 24.6. Koh 3. Jk 5. Łk 2. 2Sm 2.45.14. .11n. Koh 10. Mt 21. Jr 3. Iz 63. Ne 9. Mt 26. Łk 23. Mt 19.7n.27.38. Wj 33. Mt 6.24. Ps 56. Syr 38.17.18.23.12.4-19.23.2.12.14.26.6.14. Iz 61.48n. Mt 25.1. Ef 6.16.20. Jr 13. Lm 2.10. Joz 24. Dz 6. Ba 4.19.15-3. Smutek a nadzieja.2.21n. Ezd 10.6. J 11.13.22.14-23. Mt 19. Jr 31. Prz 31. Iz 35.8. Syr 30. Prz 12. Dz 20. J 15.10n. Ps 51.6n. którzy płaczą!. Mk 3.17. Mt 27. Kol 1. Jr 8.10. J 20. Jr 33. Syr 37. Oz 6.5n. 2Sm 15.6-37.19. Prz 25. J 16. Joz 7.17n.19. Łk 24.4nn. SMUTEK Ps 13.12n. Łk 6.33.11.20-21. J 16.25. Hbr 5.7.8.10.10. Mt 9.10n.21-22.31.20. Łk 16.29nn.Pwt 6. Lm 2.3.18.12. J 15.7. Mt 16.7. Mt 9. Dn 9.10. Syr 1. NOWY TESTAMENT SŁUŻYĆ BOGU PRZEZ POSŁUGIWANIE LUDZIOM Mt 4.11nn. Błogosławieni. Jr 31. Rz 15.2n. Ps 6.18. Lm 1.13.19.30nn.6-15. Syr 30.10.35-36n.1. Sdz 2.

Dz 2.16. Kol 4.24n. Mk 9.1-18. Rdz 7. NOWY TESTAMENT Jl 3. Ps 112.5.11. Ez 21.30.26.39.4.19. Pwt 1. Kpł 2.5-11.9nn.17-48.12. SNY STARY TESTAMENT Rdz 41. Mdr 1. Dz 23. Dz 27.8.4. Am 5.3n. Prz 24. Hi 35. Iz 9. Za 10.12-21.13.5.19.34.13.3.7. Ez 3. Dz 18. Ap 7. Prz 25. Ez 21. Rdz 37. Kpł 19. Pwt 16. Mt 2. Hbr 12.3. Prz 12. Jr 27.8. Prz 11.12-21.7. Sprawiedliwość jako zapłata.2. 2Krl 2. Ps 119. Joz 12. Mt 5. Ps 72. Kpł 21.26.13. Prz 21. Smak i trwałość.50.12. 2Krl 4. Rz 8. Ez 21. Mt 23.35. Rdz 40-41. Sprawiedliwość jako wierność Prawu. SPRAWIEDLIWOŚĆ Rz 3.3. Pwt 13. Za 1-6. Ez 16.6. Rdz 46. Iz 5.27. Pwt 16.6. Iz 5.20. Rdz 19.13.17.4n.22.6.5. Ps 45. 1Tes 4.19.6.15. Sdz 6.1.15. Ps 112. Sdz 9. Mt 27. SÓL Sól i okolica pustynna.49.1. Kpł 19.6.25. Dn 2.2.22.17. Hi 8. Am 2. Ap 21. Sprawiedliwość a sąd SPRAWIEDLIWOŚĆ LUDZKA STARY TESTAMENT Sprawiedliwość w państwie.9.1n.14. Ps 18.9. Jr 17. Ps 140. Ps 45.4. Ps 18. Ba 6. Mt 2.13.7.25-32.5-26.10.7.28.13. Dn 4.23.25n. Pwt 29. Tb 9.22.16-21.50.11-22. Jr 22. 1P 2. Ps 24. Pwt 25.5-11. 1P 1. Jr 23.6nn. 1Sm 3. Rdz 28.1. Dn 3. Prz 12.24. Ez 47.9.8.3n. Kpł 2.2-6.12-21. Sprawiedliwość jako mądrość i dobroć.4n. Ps 107. Łk 14. Syr 3.13. . Mt 6. Pwt 6. Mdr 1. Iz 11.4. Mt 5. Joz 3. Prz 11.17. Am 6. Mt 2. Jr 22. Tb 7. 1Kor 3.23. Rdz 20.8n.6. 2Sm 7.14.1.6.5-24. Prz 17.15. Rdz 15.9nn. Pwt 24.13.3.2-4.3nn. Rdz 18.12. Mt 1.36. Ez 18.6. Ez 43.J 20. Dn 2. Obrzędy i oczyszczenia.18.19. Ps 37.3-6. 2Krn 13. Mdr 12.121. Tb 12.33. Rz 9.1nn. Hi 6.1.35.25.20. NOWY TESTAMENT Jezus.7. Mt 23. Ez 18.45.13. 1Krl 3. Koh 5.13. Mk 9.19. Tb 14. Iz 29. Hi 39. Oz 10. Mk 9.23-32.19. Dz 16.7.12.6. So 2.21. 2Sm 8.9.6.7n. Am 5. Rdz 41.20. Ps 15. Syr 38.21.15.23.6. Hi 4. 2Kor 6. Ez 47. Rdz 20. Tb 14. Jr 22. Jr 23. Łk 14.11. Ps 72.9.20n.4nn. Lb 18. Pwt 16.8n.19.1. Ezd 4. Rdz 14.19-22. Syr 34. Mt 2. Wj 30.34.10. Ps 112. Prz 16.16. Syr 39.

6. Hi 4.11. Łk 18.9. Tt 2.41n.14. Mt 5.20.27.15. Mt 13.123. Mt 12.16. Syr 25.Chrześcijaństwo czasów apostolskich.8.8.14.20. 2Tes 1.15. Mi 6.17.6. Flp 1. Flp 3. Ga 2. Jr 9. Ga 2.7. Iz 54. Ps 116.10.9.8. Iz 51. Ps 119. Hi 9. Mt 15. J 16. Wj 18.18.25. Dn 7. Rz 3.18. Am 5. Ps 145. Mt 13. Ezd 9.5n. 1Mch 2.8n.25. Ga 2. Rz 10. 2Sm 19.7.3.2. Iz 5.36n.1nn. Ne 9.15. Prz 16.24. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 33. Jr 23. Ezd 6.31. Mdr 4. Flm 1.9.12. Mk 7. Ps 36. Rz 2.5n. 2Sm 5. Ga 3.18.30.5.23.14.100. Rz 3.8. Mt 22. Hi 9.2-5.17. Syr 41. Rz 10. Rz 4. Jk 3.3.15.11. Flp 3. Rz 10. Iz 40-66.3.6.1n. Ps 119.5. Dz 15. Iz 42.19nn. Rz 1. Syr 42.12n. Iz 41.21.13.41. Ne 9.40. Ps 71. Ps 129. Mt 27.32n.16. Wj 20. Iz 45.14.10. Prz 10.2. Syr 3. Syr 25. NOWY TESTAMENT Nauka Jezusa. Paweł.6. Rdz 25.8.21.21.1.22. J 16. Łk 2. Ga 2. Mt 9.13.6. Rdz 15.32.9. Kpł 19. 2P 3. STWORZENIE .8.36. Ps 51. Koh 7. Koh 9.10n. Prz 17.14.14. Ap 4.4. Dn 9. Ps 145.5.19. Mt 27. Dn 9. Ps 71. Ps 9. Jr 11.1.4n. Syr 44. 1Tm 5. Mk 10.6n. Iz 42. Iz 5. Iz 45. Iz 46. 2Tm 4.9. Iz 45.4nn. Hbr 12.2. NOWY TESTAMENT Jezus.13n. Dn 9.21. 1Krl 8.52. Iz 41. Rz 3.1n. Ps 119. 1Tes 1. Mt 1. Dz 11. Rz 9.2.15.15.12.11.16.5.5. Dn 13. Iz 59.13. Wj 3.11.19nn.2. 1Sm 12. Ps 96. STAROŚĆ Syr 41.106. Rdz 15. Iz 56.12. Sdz 5. Ps 119. Syr 32. Koh 12. Ps 92. Ps 7.6.6.22nn.16.3n. Ps 111. Mt 5.20.4.16.1n.11.6n. Ga 2.11-21.1.1n. Długie życie i bliskość i śmierci.17. 2Tm 2. Ps 65.15. 1Mch 14. Mt 3. Ba 1.3. Koh 8.13.16.22. Łk 13. Ap 5.6. Tb 14.8. NOWY TESTAMENT Mt 12.2-6. 1Tm 6.16. Sprawiedliwość i miłosierdzie SPRAWIEDLIWOŚĆ CZŁOWIEKA STARY TESTAMENT Pwt 9.25n. Mdr 4.32.2.17. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 10.35. Oz 2.10.3. Święty Paweł.3n. Wielkie doświadczenie i postęp w mądrości. Iz 10. 2Tm 4.30n.49.24. Iz 45.17.21n. Ba 2.

20. Prz 8. Hi 10. Rz 1. 1Kor 8.22. Tradycja biblijna. J 1. Rz 5. Ef 1.9. Ps 51. Łk 4. J 2. Ap 3. Rz 8. J 17.13. Mk 1. Mdr 13.21-26.24. Ps 136.4-26.12.1-6. Mt 19.16n. 1Kor 15.19n.12. Hbr 1. NOWE STWORZENIE W Chrystusie.24-31.14. W oczekiwaniu na zwycięstwo. Iz 45.6.1.24-28. Hi 42. Ps 104. Am 5.26nn. Kol 1. Iz 40.31. Od pierwszego stworzenia do ostatniego.26.8-14.30. Prz 3.24.19n.1-7. Syr 18. Ps 104.24-28. Ef 2. Kol 1.12n.2. Rz 11. Ps 104. Ef 1. 1Kor 10.22.1-5.22n.1-5. Hi 26.18n. Ga 6.13.24. Mdr 8.15.17. 1Tm 6.35nn.5.16-19.6-9.6. BIBLIJNY OBRAZ DZIEŁA STWORZENIA Opis najstarszy. Ps 139. Iz 40. Iz 48.8.13.10.15.6-16.13.13. Iz 44. 2Kor 4. Opis pochodzący z tradycji kapłańskiej.9. Iz 44.6. Ps 19.18.6n. Ap 4. Ef 1. Iz 41. Ps 74. Am 4. Prz 8. Hbr 1.18-23. Dz 17.24. Jr 31.1-7. Dz 17.1n. Mdr 9. 1Kor 15. Rz 5.10.6. Dz 17. Ps 121. Jr 18.5-12. Hi 38-41.17.9nn. Rdz 14.20nn. Am 9. Iz 43.8-11. Iz 45. Kol 1. CZŁOWIEK WOBEC STWÓRCY Położenie człowieka. Jr 10.20. 1Kor 1.28. Ef 4.6-15. Ps 104. NOWY TESTAMENT BÓG STWORZYCIEL Dziedzictwo Starego Testamentu.8.10. Syr 24. SUMIENIE . 1Kor 7. Ap 6. 2Kor 5.10.12nn.11.6.9. 1Kor 8. Dz 4. J 1.18.8n.11n. Iz 66.5n.10.8nn. Iz 51.15.36. Kol 2. Hbr 2.18. Ps 148. Ps 135. Ps 33. Ps 89. Kol 1.12.4-7.12. Kol 3. Iz 51.STARY TESTAMENT STWÓRCA NIEBA I ZIEMI Rdz 14. Jr 31.13. Jezus Chrystus a stworzenie. Ez 36. Jr 10.28. Hbr 11.24. Mt 28.25n.17. Jdt 16.26-35. Ef 2. Dz 14.6. Ps 89.15. Iz 65. Zbawienie i nowe stworzenie. Jr 27. STWORZENIE W PLANACH BOŻYCH Stworzenie i historia.19.1-5.3n.3.22n.9-20. Rdz 2. Syr 1. Hi 9.14.19n. Iz 43.7.15. Rz 4.45. Hi 7.18. Iz 64.3. Rz 8. Ap 10.12. Ap 21. Iz 51. 2Kor 5. 2Mch 7.21. Dz 14.19.4-8.10. Rdz 1.14-17. 2P 3. Kol 1. Iz 65.10. Mdr 13. Ga 3. J 1.9. Hi 3.4-25.16.22.5.6. Ez 11.

10.20. Ga 4.21.27. Hbr 10. Hi 27. 1Tes 1. Łk 16.6. Rz 15. Ga 4. J 5. Pwt 14.29. 1Kor 6.36. J 12. Rz 14.46. 1J 3.10. Mk 1.6-7.9.20.26.1. 1P 1.25nn.2.4. Hbr 1. J 5. 1J 3. Łk 22. Mt 5. 1P 2.1.3-4.34nn. J 1. KRÓL JAKO SYN BOŻY 2Sm 7. Oz 11.18. Ez 2. 1J 2. Mk 14.17.12.15.34.17.23.7.33.5-12.14.16.14. Mk 1.Koh 10. Iz 64. Iz 63. J 1. Dz 23. Mt 27.22n. 1Kor 10.22-23. 1Kor 8. Rz 1.19-20. J 11.16.35.1. Mdr 18. Hi 42.6.7. IZRAEL JAKO SYN BOŻY Wj 4.36. 1Kor 8. Rdz 3.18. J 17. 1Krl 16. Mk 14. Mt 4. Jr 31. Iz 9. Rz 8.5. J 3. J 14.15.25n.1-2.1. Mk 15. Ga 3. 1Kor 4.8.11n.22. Ps 89.27. Sumienie oczyszczone kultem. Iz 63. Dz 9.61.36. Hi 1.17. Ps 2.20.19. J 1.36. 1Tm 4.12. 1Sm 24.7.1. 2Kor 3.3. Rz 14.13.16n.29.5.13. 1Tm 1. Łk 20.3.16. Mk 5. Hbr 9. 1Kor 3. Mk 14. 1Kor 10.3. Dz 24.11.5.20. 1Tm 3.31. Jr 31.9.13.21.4. Ps 149.46. Ps 7.15.6. 1Kor 10. 2Krl 2.2.37.10. 2Tm 1. Jr 3.35. Jr 3. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY SYN BOŻY W ewangeliach synoptycznych.5. Ps 139.21. 1J 5. SYN BOŻY Ez 23.8nn. Rz 8.6.14-17. Mk 9.1.9.1n. 1Tm 1.14.5.9n. 1Kor 8. Łk 23.2. Iz 30. Nic mi bowiem sumienie nie wyrzuca. Rz 9.9. 1Kor 10.70.9-13.9.6. Mt 16.9. Rz 5.12.1. U świętego Jana. Łk 23. Mt 16.10.13. Mt 21. 1J 4.7.8.1.20.20. J 20. Mt 15. Rz 8.12. LUDZIE JAKO ADOPTOWANI SYNOWIE BOGA U synoptyków. Łk 1.63.4n.19.10.23.1.51.11. Rz 6.7. 1Tm 1.19nn. Jr 17. Mt 16. Sumienie według Pawła. Hbr 12.10.40.34. STARY TESTAMENT Pwt 32. Łk 6.1.27.4. J 6.27n.16. J 1. Iz 7. SYN CZŁOWIECZY STARY TESTAMENT POTOCZNY JĘZYK BIBLIJNY .14. 1Kor 6.23.5. Ps 2.4.18. 2P 1.2. J 3.8.2. Ps 29.5.18. J 5.3. 1P 3. Ga 2.22. Hbr 13. Łk 10. Oz 2. Rz 2.1. Mt 4. Mt 4. Ef 1.29. J 3.14n.46. 1J 5. Jr 11. Dz 8.5. Ps 89.8. Mdr 2. 1Sm 25. 2Sm 24. Mdr 2.18.7. Iz 30. Mt 24.39.6. Mt 6.2. Ps 73.61. 2Kor 4. Rz 8.1n.5nn. 1P 3. J 6. Rz 14. Hbr 1. Hbr 10.15.7. Mt 2. 2Kor 1.14. Iz 1.20.2. Mt 11. Hbr 9. Mk 3.37.17. Kol 1.6. Rz 13.31. Mt 4. Mt 26.1-20. Dz 13. Mdr 17. Tt 3.5. 1J 4. Apostołowie.10. 1J 5. Dn 8. Mdr 5. Tt 1. Mt 11. Łk 11. Hbr 1.

Mt 16. Ap 14. Ap 1.10-16.53.7. Mt 16. Rdz 27.2.12.12-16. Rdz 1.31. Rdz 27.45.16.27. Mt 28. Rdz 9. Rt 3.9.27.19-27. 1Mch 2. J 19. Łk 6.64.2.2n.17. Mt 26.27.28. Tradycja żydowska.18.33.21.55n. Wj 23. J 12.3. . Ps 110.7. Ap 1. J 1.32-38.18. Łk 13. 1Sm 18. Mt 26.32.1.13. Mt 9. Ps 110.6. Mk 8.19.1.13n.13. Kpł 18. JĘZYK APOKALIPS Księga Daniela.5. Kpł 24. Hbr 4.18.2. Hbr 2.65.15.23.42.12.11. Jr 17.56.29nn. J 6. J 12. Wj 23. Iz 51.51.31nn.8. Praktyka szabatu. Mt 16.8. Rdz 28. J 5. J 5. Rdz 34. Pwt 5. J 6. Synoptycy.14. Prz 31.9. Mt 17. Mt 26. Prz 8. Mt 11. Pwt 5. J 8.12n. Mt 5. Pnp 4. Wj 35. Ez 20.32. Dz 9.12. Mt 24.35.2n. Dn 7.12. 1Sm 25.22.13. Ps 107.19.39.13. Pwt 28. Rdz 1.26-29.13. Łk 4. Wj 34. J 5.16.20.20. Mt 8. Ps 89. J 5.9. Mt 8. Rdz 2. 1Kor 15.5-9.48. Mk 8. Iz 42. Dz 13. SZABAT STARY TESTAMENT Ustanowienie szabatu.48. Mt 24.34.13.21. Rdz 24.20. Wj 20. Dz 7. Ps 8.45-49. J 9. Mk 16. J 13.5nn.9.31.6.21n.3. Mt 11.23.27-31. NOWY TESTAMENT Jezus. Lb 15. Czwarta Ewangelia.11. Mt 26.1. J 6. Jk 2. Pwt 25.13n. Łk 14.51.28. 1Kor 16.13-21. Hi 31.13. Ez 18. 2Sm 3. Pwt 10. Dz 18. Rdz 3.2. Mt 16. Mt 20.24. Wj 22.Ps 80.1-11. Mt 12. Ps 14.18. Uczniowie Jezusa.20.19.30.12. Odzienie a funkcje człowieka.4.40.34. J 12.27.4-8.8. J 3. Dn 7. Dz 17.22n.1.18n. Ne 13. Wj 16.7.27. 2Krl 4.31. J 3. Dz 16. Dn 7.23. Rt 4. Ez 2. Ap 14. Rdz 37.25. Ps 60. Mt 17.3. J 5.5. Ps 31. J 3.1. SZATA JAKO ODBICIE PORZĄDKU BOŻEGO W ŚWIECIE Szata a osoba ludzka. Syr 40.30. Ez 2. Mk 15.7. 1Krn 9.10-31. Lb 28. NOWY TESTAMENT EWANGELIE Mt 5.14nn. Oz 2.9n. Jk 2.62.15-22. Hi 25. Dz 18. J 6. Wj 31. Iz 58. Dn 7.42.3. Iz 1. Kpł 23.1-5.10. SZATA Syr 29.15. PISMA APOSTOLSKIE Dz 7.4. Dn 7. Mt 12. Mk 8.3n.3. Motywy ustanowienia szabatu.20.25nn.8.22.14n.12. Dz 20. Ps 90.20-27. Ps 8. Mk 2.1. Ps 11. Iz 58.4. Pwt 10. Ps 8. Mt 25.

Dzieje przymierza.8nn.12.15. Rz 7. Syr 45. Łk 24.8.13.27.18.11.9. Mdr 18.27. Ef 4.9.6. Dz 10. 2Kor 2. 1Tm 3. J 8.17-20.8.9-14.13.24. 1Kor 11. Dz 5.49. 1Tm 2.15. Iz 49.12. Iz 53. Mt 12.22nn. Rdz 3.34. Ap 19.7-10.10.10. Iz 61. 2Tes 2. Mt 21.8n.38.13n.28. Ap 12. Chrystus przyodziany w chwałę. J 19. Rz 8.7-12.4. Rdz 35. SZATAN PRZECIWNIK PLANÓW. Kpł 13-15.39.62.4.41.2. Ps 65. Prz 3.38.9.14.15n.18.10.13. 1Kor 11.23. J 16.15. 1Kor 11. Hbr 2. Ef 6.2n. Ps 41. Flp 2.10. 1Tes 3. Ez 16.11. 2Kor 6.7.34. Wj 28.9. Ap 13-17. Hi 1. 1Kor 11. Rdz 3.2n.10. Rz 8.16.9. 1Mch 14.24. 2Sm 1.4.18. Dz 12. Iz 51.25. 2Kor 3.32. Wj 28-29. 1Kor 11. Prz 3.3. Mt 6. Szczęście . Ap 12.30. J 19. Mt 3.15.17.8.5.20.9.9-13.7.10. Wj 19. 1Tm 6. Rdz 3. Iz 30.7. Ap 21. Łk 4.1-5. Hbr 7.10. Syr 14.7nn.15. Jk 4.8. Rz 7.21.24-28.13. Ef 4. 1P 5. 1Mch 10. Łk 22.1.3n.30. PRZECIWNIK CHRYSTUSA Rdz 3.44.35. Mt 27.1. Iz 6.39. Mk 4. Kol 1.64. Ez 16. Ef 3. Dz 22.1.13. SZCZĘŚLIWOŚĆ STARY TESTAMENT BÓG I SZCZĘŚCIE Szczęśliwość i chwała w Bogu. 1Kor 15. Za 13. Kpł 16. Rdz 3.6.2. Ap 19.2.7.23nn. 1Kor 11. Iz 50. Łk 4.6-11.1. Wj 28. 2Kor 11.34n. J 2. Ps 84.10.J 21. 1J 5.13n. Rz 13. 1Tes 2.4. Ez 16.30. 1Kor 7. Ap 22. 1Kor 15. Ap 20. Ap 18-22. Łk 10.7nn.19. Mt 13.5. Iz 59. Ps 128.37.5.24. Ef 6.1n. Ps 1. 1Mch 11. Mt 26.24. Rz 5. J 12. 2Krl 2.35.21. Kol 3.26.18.17. Ap 7.14n. Dz 12.13.18n. Szata wybranych.33.12.5.2. Łk 22.23. Mt 23. Ga 3.5. Ap 20. Mk 3.14.14. .5. Ap 12.12.7. J 20. 1Tm 6. Kpł 21. 1Mch 10. Dz 10. 1Mch 10. Rdz 3. 2Krl 9. Pwt 32. Jud 1. Prz 8. 1Tm 2.15. Ap 20.42.44. Mt 17. J 13.to sam Bóg. Ap 12.10. Ps 119.11.44.13nn.8nn. Ez 16.1nn.24-28. Hbr 1. 1Kor 15.3nn. Ps 112. Ap 7. Mt 13. Dz 19.31.11n.14.13n. PRZECIWNIK CHRZEŚCIJAN 1Kor 15. Pwt 8. Jr 13. Łk 3.13. 1J 3.37. Ap 12.7n. 1Mch 3. 2Kor 5.11. Za 3. Wj 28.2. J 13.5n. J 8. 2Kor 12. Ps 2.14. 1Kor 11. 1Kor 11.16. Mdr 2.58.9.9. 1Tm 1.53.10.3.14.9nn.11. Ez 44. 1Krl 19. Za 3.15nn. Kpł 16. Wj 28.7. Mt 28. Mt 28. Ps 146.25nn. J 14. Mk 5.20. ODZIENIE I NAGOŚĆ JAKO SYMBOLE DUCHOWE W raju. Oz 2. Ez 44. JAKI BÓG MA W STOSUNKU DO LUDZI Hi 1-3.17n.24. Mdr 2.42. Mt 3.17nn. Ap 21. 1Krl 22.38.

Prz 3.27. 2Mch 7.2.8.11.29n. Prz 15.33. Prz 14. Koh 2. Ps 22.7. Ez 34. Ps 73. 1Krn 28.26.3.33. Ps 69. J 14. Śmiech człowieka żyjącego wiarą. Łk 1.21.12. J 13. Mt 16. Dn 3. Ps 27.8.5n. Jk 4.3.13. Łk 15.1.6. Jr 29.19.Ps 16.14.20-26.27.2.23nn. 1Krl 22. WARTOŚCI CHRYSTUSA 1P 3. Dz 17.9.1.16.3n.12-15. Śmiech.16n. Hi 8. Am 5. Pnp 6.1. PRAWDZIWE I FAŁSZYWE SZUKANIE 2Krl 1.16. Prz 13. Ps 27. Lb 5.13.25.8. Syr 14.12.2nn.3. Flp 3.23-28.19. Pnp 5. J 8. Syr 25. Ps 94.5. Lb 23.6.8.13-32. Lm 3. Koh 10. 1Krn 22.3-6.11.4. Wj 33.6. Oz 2. Syr 38. SZUKAĆ Koh 8.44. Ps 73.39. Oz 10. Ap 22. So 2. Łk 6. Prz 31.46. Syr 14.3. Prz 8.8. Mt 11. BÓG W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA 1J 4.3.10.18.16-23. 2Krl 3. Ps 22. Syr 11.33.19. Łk 6. Za 8.29.17.5n.7. Łk 1. Syr 31. Mt 11.25. Ba 6.20.15.14. Inne pouczenia ewangelijne. Jr 20.21.8.13. Prz 29.32. ŚMIERĆ STARY TESTAMENT . Rz 10.29.11.15. 1Krl 18.27.35.1. Lm 3. Ez 34. 2Krl 8.8n. Syr 25.21. Ap 20.12.10.1.3. Ps 126. Mdr 3. Mt 24.4n.4.12-15. Syr 27. Jr 29.31.17.9. 2P 3. Ps 27. Koh 7.3. Pwt 12. Mt 5.3.39nn.29. Pwt 4. Koh 3. Mt 7. Wj 18. Wj 18.14n.7. Jr 50.21. 2Krl 22. Mk 15. Ap 1. Syr 21.4. Ps 52.11.4-10.34.30n.24. Ps 27.3. Ap 19. Flp 3.48. J 6. Rdz 21. ŚMIECH Rdz 17. Mt 23. Ku szczęśliwości niebieskiej.17. Łk 11. Pwt 4. J 13.10.28. 2Krn 30. Ez 34. Pnp 3. Pwt 18. Mdr 1. Kpł 19.8n.2. Mt 13. 2Krn 31.12.15n.13. Łk 2. Mt 26. Ps 2. 1P 4. Rdz 18. Kol 3. 1Sm 28. Łk 6.14. Ps 146. Ps 35. Prz 9.9. Flp 3.35n. Ps 35.4.29. Iz 8.12. OD DOCZESNEGO DO WIECZNEGO SZCZĘŚCIA Ps 41. Mt 6.1. Ap 16.3. 2Krn 14. Szczęście doczesne.5-8.12. J 20.12. Iz 59.7. Ps 118. Łk 19.7. Syr 26.21.15.13n.6.8.25.8.17. Ap 14. Iz 55. SZUKAĆ BOGA OD KULTYCZNEGO DO BARDZIEJ WEWNĘTRZNEGO SENSU TEGO WYRAŻENIA 1Krl 22.21. NOWY TESTAMENT SZCZĘŚCIE A CHRYSTUS Błogosławieństwa. Ps 144. So 2.1-4.14. Am 5. Łk 23. 2Sm 21.3-12.2.45.27.21. Ps 1.8.

2n.15. Hi 17.21n.5. Ps 30. Ez 18.18.4nn. Jon 2. J 8.15. Hi 38. Jr 16.10.23n.5. Kpł 24. Koh 3. Syr 41.15n.27.13. Mdr 1.1n. Zagadka śmierci sprawiedliwych. 2Sm 14. Mdr 2. Ps 6. Iz 33. J 8. Ps 69. Śmierć jako przeznaczenie człowieka. Łk 2.10.10. Rz 5. Prz 9.6.16.18. Ps 115.20. Ps 115.3.24. Ez 18. Rdz 49.12n.17.7. Hi 14.48n. Ps 49.11. Rdz 35.12n.4-7.3. Ps 89. Ez 3. Iz 14. Lb 16. Mdr 4. Pwt 34. Hi 10. Ps 37. Mdr 4. Prz 7. Iz 53.46. Definitywne uwolnienie od śmierci.52.23. J 8.31. Hi 9. Ps 37. Wj 12.4-8.17.2.2n.29-32. 2Krl 21.4.18-21.16.28. Ps 73. 2Sm 12. Mdr 18.5nn.15.9. Ps 18.29. Ps 49.43nn. Prz 27. Iz 14. UWOLNIENIE OD ŚMIERCI Bóg ratuje człowieka od śmierci. Ps 90.33. Ps 88. Rz 5. Mdr 5. Wj 20. Dn 12. 2Krl 19. Hi 3. Życie pozagrobowe. Kpł 20. Potęga śmierci. SENS ŚMIERCI Geneza śmierci. Owoce śmierci sprawiedliwych. 2Sm 7. 2Sm 14. Ps 13.23.1.17-32.16.19. 2Krl 20. Rdz 5. Prz 11.2. Nawrócenie a uwolnienie od śmierci.20. Hbr 11.5-21.27. Iz 26. Ps 22. Hi 6.14. Syr 30.4.12n.5n. 2Sm 24. Jr 9.1.13.14-23.31. NOWY TESTAMENT KRÓLESTWO ŚMIERCI Nawiązanie do początków.29.13. 1Kor 15.11.19. Jr 16.7.15. 2Mch 7. Mdr 1.23.6. Ps 16. Rdz 3.8-12.18. Droga śmierci. Ps 88.21-22. Rdz 49. Ps 88.12n.16. Tb 2. 2Mch 7. 2Mch 7. Rdz 23. Kpł 20.14. Pwt 18.11.4. Mdr 2.4. Syr 8.30. .2. Ez 32. Ps 18. Tb 4.6. Ps 116.14. Syr 10.7.15n.22. Rdz 50. Jr 16. Prz 23. Mdr 5. Ps 73. Ps 88. Dn 12. Ps 13.10. 2Sm 12.49. Hi 7.10.17.13-19. Koh 7.17.9. Ps 37.16. 1Krl 2. Rdz 50. Pwt 14.7. Ps 6.8. Ps 89. 1Sm 28. Rz 5.9n. 2Mch 14.23.1. Syr 41. Iz 5. Ps 49.6. 2Mch 7.4. Mt 16.44. Ps 16. Ps 116.7.17.20. Mdr 3.33. Kpł 19.1-3. Ps 39. Rdz 25.20.14.11. Hi 17.28.16.30. Jon 2. Mdr 16.12.13n. 1Krl 14. Ps 55. 1Sm 31.8. 1Sm 31.17. Ps 49.7.9.1-12.4.14.OBECNOŚĆ ŚMIERCI Odczucie śmierci.28.9-21. Kult zmarłych.11. Kpł 19. Hi 17. Pwt 21.18n. Iz 25.51. Hi 18.27. Ez 18. 2Sm 19.16. 2Mch 12. Ps 49. Iz 38.14.35.36.26. Ez 33. Ps 30.19.14.19. Ps 18. Hbr 2.

11. J 11.8. J 21. Jk 1.18.19.34.24.16. 1P 3. J 8.20. J 18.14. Rz 8.19. J 8.25. Łk 1. Wj 40.23.27.21n.13.21-24.15. Prz 21. Dz 7.10.18n.10. Rz 14.1-5.8. Hbr 9. J 18. Ps 27.28.11.16. Pwt 19. CHRZEŚCIJANIN W OBLICZU ŚMIERCI Współumierać z Chrystusem. Świadczenie Boga przez Prawo i proroków. Ap 2.18.26.24. ŚWIADECTWO BOGA Bóg jest świadkiem. ŚWIADECTWO STARY TESTAMENT ŚWIADECTWO LUDZI Rdz 31. Hbr 2. . Iz 53. J 12.11. Rdz 38.14. Hbr 6. J 11.20.7n.7.7n. W obliczu śmierci fizycznej. Łk 22. Hbr 5.30. Wj 40. Prz 19.21. Ps 19. Rz 6.5. Rz 8. Ga 5. Hi 16.14.11.45.23.24.10n. Mk 14. 2Krl 17.13.12. Rz 3.7-14.9. Dz 13.25. 1Kor 15.13. Pwt 5. J 8. J 11.10. Ap 21. Mt 26. Rz 6.9n. J 11. Rz 6. Hi 16. Wj 40. Dz 3.12.7n. Pwt 19. 2Kor 2. 1P 3. 1Kor 15.5.13. Prz 6.3.16.13n. Ap 8.9.18. Chrystus umiera za nas.34.8. Mt 9.13. Rz 5. Rz 6. Ap 21. Hbr 9. Łk 23. Rz 6.5.10.52.18. Rz 7.28. 2Kor 5.4.24.54.15. J 11. Wj 31. Ml 2.37. Ap 1. Rz 6. Ap 20. Iz 45. Ap 14. J 12.51.18.38.18. Ps 35.15.15.16. Mk 10. Ap 18. Łk 12. POJEDYNEK CHRYSTUSA ZE ŚMIERCIĄ Chrystus bierze na siebie naszą śmierć. Flp 2.8.33. Rz 8. Ap 20.5.51-53. Prz 19. Łk 22. Ps 78.11. Ps 119. Kol 3.10. Ap 12. 1Kor 15.28.3. Oz 13. Ga 4.53n. Flp 2.21. 1Tes 4. 2Kor 11.14.8. Mt 18. Łk 1. 1Sm 12. J 11.14. 1Krl 21.32. Lb 5.25.14. Kol 3. Ap 20. Rdz 31.15. Rz 6.10. Dz 2. Rz 7. J 12.56. Mk 8. Prz 14.6.50. Ap 2. Iz 9.38. Mk 10.9. Łk 7. 2Kor 1.14. Tryumf Chrystusa nad śmiercią. Mk 10. Rz 5. 1P 4. Hbr 2. Prz 14. Rz 5.15.7.8n. Ap 20.18. Ga 3. 1Kor 15.10.5. Ap 20. 1Tm 4. 2Kor 5.10-13.6. Hbr 2.38. 1Kor 15. Flp 1. Ap 3.13. Rz 8. Rz 7.42. Ga 2.23.3nn. J 15.19. Wj 25. Mdr 3.12.1.58. Ps 78.19.9. Ap 20. Prz 24.31.5. Umieranie każdego dnia na nowo. Wj 20.25.21.6.10.20. Od śmierci do życia. Wj 3. Ap 1.1.20.79.4. 2Kor 4. Mk 9. 1Sm 20.6.6.7.1. Flp 3. 2Kor 5.5.14.33. J 5.13. Rz 6.2.5. Rz 8. Ap 21.21.3. Pwt 17.6. Mt 26.13n. Hbr 9.45-52.11.11. 2Kor 5.56.24.19. 1Kor 14. Hbr 2. Jr 42.14n. Łk 23.13.31.13. Kol 2. Flp 1. Iz 53. Rz 5.14. Ps 18.56. Wj 25. Kol 2. Rz 6. 1Kor 15.50n.9.36. Ap 2.54nn. Rz 8.18-25.14. Rdz 38. Kol 1.8. Flp 1. Pwt 17. Hbr 1. J 18.14. Ap 6. Lb 35.14n.24-32.14.10. Rz 8.22.22.20. Rz 7.20.66. Flp 1. 2Kor 5.Ludzkość pod władzą śmierci.3.3. 1J 4. 1Kor 15. Prz 25.8. 2Kor 6.17.79.

16.17.5.13. Dz 22.22.1. NOWY TESTAMENT DWOISTOŚĆ ŚWIATA J 1.19n. Ga 4.14.23-26. ŚWIADKOWIE BOGA Pwt 31. Mt 18. 1J 5. .5-14.6-9. Hbr 11.11.19. Pwt 31. Ef 6. J 15. Hbr 12.16. Iz 43.31. Łk 4. J 15.4. Ap 12. Hi 38n. Lb 1.1-2.15. Iz 43. Dz 1. Ga 4.13. W chwili sądu ostatecznego. 1Tm 5.17. Dz 26.10.24.19. Ap 1.43. Od świadectwa do męczeństwa. 3J 1.15-46.29.21.31. J 7. Ap 3. 1J 5. Kol 2.9. Iz 44. Hbr 1. J 18. 2Kor 7.18n.28. 3J 1. 1J 4.4n.2.14. Dz 22. J 3. J 3. Ps 104.12. Dz 10.26.18n.25. Ps 104. J 1.3.59-65.1. ŚWIAT STARY TESTAMENT Rdz 1.24. Pwt 28.33-36.30. J 14. 1J 5.12. 3J 1. Kol 2. J 3.6nn. J 3. Mt 24. J 16.6. Iz 13.13. Świat obecny i świat.8.8. Kol 1.15. Am 3.9. Hbr 7.5. Ga 4. Ps 8. J 1. J 1.26. 1Kor 7. Rdz 3.8.10. Mdr 11. 2Kor 8. 1Kor 15. Ap 19.9nn. J 17.7.22. Dz 1. Ap 11.20.39.10.3. Dz 14. 1J 4. Rz 1.2. 1Tes 2. Iz 55. Mdr 2. Łk 21. Rz 5.17. Dz 2. 2Mch 7.17.9. J 10.16.22.14. Ap 11. Hi 28. J 3.18.19nn. Rz 8. Iz 44.12.9.37.3. Ml 3.4. J 5. J 12. Hbr 11.12. 1Kor 1. Mdr 13.32.12.10.35. POCZĄTEK ŚWIATA Rdz 1. Iz 43.8. 1Sm 12.19.37n. 1J 1.7.13. Ps 19. J 5. OSTATECZNE PRZEZNACZENIE ŚWIATA Rdz 2.16nn. Mt 10. 1Tm 6. J 5.3-7. Ps 89.13n.15. Mk 13.16. J 8. Rdz 1. Ap 6. ŚWIADECTWO JEZUSA Ap 1. Dz 22.26. Iz 66. Ps 50. J 8.22-31.8.17n. Ap 12.1-7.11.25nn. 1P 1.15. J 5. 2Kor 4.24.19n. Dz 17.2. J 19. 1Tm 2. Jr 29.6. J 7.31n.26. Iz 65.28.9.6. 1Kor 2.36nn. 2Kor 13. Rz 3. Jr 51. Dz 6. Rdz 1.14. Mi 1.13. Łk 4. J 16. J 1. Pwt 4. Ap 17. J 1.10. Jr 4.50-53.37n.31.11.10.27. Dz 10. Ps 33.5. ŚWIADKOWIE JEZUSA Świadectwo apostolskie.22. 1J 2. Ps 8.6. NOWY TESTAMENT OD ŚWIADECTWA LUDZI DO ŚWIADECTWA BOŻEGO Mt 26.3. 1Tm 6. J 21.Wj 38. Mt 16.6. Hbr 11.3nn.11. Jl 2.7. 2Tes 1.7. Pwt 31. J 14. Rdz 1.6.20.3.15.7.23.9. Prz 8.39. J 5.32n. Dz 15.10.16.7.10.22. Mt 18.19.19.10. Mdr 11. J 8.3. Rdz 3. który ma przyjść.11.9.2.1. Dz 13.2. Rdz 8. Dz 16.36. 1Kor 1.10nn. J 17.23.22.28.12.4. 2Mch 7.8. Iz 24. ZNACZENIE ŚWIATA Prz 22.1.

Jl 3.8n. Bóg odziany w światłość. Hi 29.3n.8-11.3n. Za 14. Iz 9.15. 1Kor 2.13. Mt 28. Wj 10. Rdz 1.15.1. Ha 3. Świat odnowiony. J 12.22. J 16.7.4. Oddzieleni od świata.13.17.18nn. Ps 50. 1Kor 7. Ps 56. J 14.4nn. Jezus jako Zwycięzca świata.5. Obietnica światłości.22.9.21.13.18.16.9. J 1.7. Mdr 7. Jl 4.11.29.7. STARY TESTAMENT BÓG ŚWIATŁOŚCI Stwórca światłości.13. CHRZEŚCIJANIN A ŚWIAT J 15. Ps 112. Ps 19.16. Ap 5. Iz 58. Rdz 15. J 17.38nn.16.47.13. Kol 1.10. Mi 7. Wj 24. Mk 14.28.23.16. 1J 3. Jk 4. ŚWIATŁO JAKO DAR BOŻY Światło żyjących.20.30.1. Ps 119. Ps 31. Prz 16. Jl 2. Hi 3. J 15. Tb 3. J 15. 2Tm 4.51. Ha 3.14.15.10. Dn 2.15.16.5.10.27. Symbolika światła.31. Iz 49. 1J 1.71n. Iz 60.21nn. Łk 4. J 16.33. Ps 18. J 8. 1J 3. Ap 21. Tb 5. Ps 18. Iz 30. Hi 18. J 6. J 17.3n.33.4.17. Dn 3. J 17. 1J 4.5nn. Wj 24. J 16.20nn. Koh 11.22. W oczekiwaniu na dzień ostateczny. Mt 4.2n.9n. Ef 4.3. Ez 32. Wj 19.9. J 17.7.6n. Ps 18. Jr 4. Mk 16.7.10.11.18.18-21.4n.17. Ez 1.2. J 15. Prz 13.17.6.17. Am 8. Ps 13.23. J 17. Rz 12. Iz 2.15.19. Iz 60. Am 15.17.19. Iz 42. J 12.17.10. Iz 59. Hbr 11. J 1.14. Ps 4. Flp 2. J 14.11.18.18.11n.37.27.30.24nn. Iz 13. Ps 88.20.20. 1J 5. Ga 6. J 14. 2P 2.10. Kol 1. Rdz 1.5-8. Iz 51. Świadkowie Chrystusa wobec świata.1-5.23. J 17. Ps 27.9. Ez 1.29.4.20. J 15.2.19n.105. Lb 6.29nn.14-19. Hi 33. Jk 1. .16. Prz 6.15. J 18.14. Tb 11.26.15.9.5. Ps 88. Rz 3. Ml 3.9. J 7.2.36. Jr 13. J 6. Ps 36. Ap 21.21.1. J 18.19n.10.5n. 1J 4.4.17.7.18. Iz 45.9.4n. Ps 148. Am 4. J 17. Ef 1.7n.3. Ps 58. Ps 88.4.23. Prz 24. J 17. Wj 24. Ps 97. Ps 139. 1J 2.14. 1J 2. J 17.3.1nn.JEZUS I ŚWIAT J 3. ŚWIATŁO I CIEMNOŚCI Rdz 1. J 9. J 1.33. J 14. J 3. 1Kor 15.4. Rz 8. Ps 89.30. 1Kor 6. Ap 21.22.23. Bóg jest światłością. Mt 13. Mdr 7.29n. Iz 8.7.3n.18.5.25-28. Mt 10. Ps 104.13. Ba 3.8.

Ef 4.36.16.9-14. Ez 10. Dn 12. Rdz 11. J 8.22-26. Tb 3.36-43. Wj 26.6.1-18.16-20. Ef 5.19. Jr 7. 2Krn 29-31. J 3. 2Kor 4.10.17n. J 1.20. Chrystus przemieniony. 1Tes 5. Ez 40-48.5nn. Iz 42.25. Hbr 6.53. Mdr 17. Ps 2. Mt 4.4. Iz 42.12n.4. Lb 16.9nn. Lb 1.7-11. Dz 26.8-11. Mt 17. Życie synów światłości. Ps 115. 1Krl 8.9.20. 2Krl 23.47.4.1.18nn. J 12. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS JAKO ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA Wypełnienie się obietnicy.3-6.6.51. Joz 24. Ez 11. Jr 6.1.4.1-4. Iz 9. Lb 7. Objawienie Chrystusa jako światłości. ŚWIĄTYNIA STARY TESTAMENT ŚWIĄTYNIA JEROZOLIMSKA Dawne sanktuarium Izraela. Wj 19.18.7. Mk 8. Iz 60. Lb 14. 1J 1. Rdz 28. Dz 9.3. 1Krl 8. Jr 31.18. Łk 2. Ku świątyni duchowej. 1J 2. Dz 26. Dz 22.31. 1Mch 4.78n. Ps 42.6.6.4.3. Mdr 3. 2Sm 6.16. Jk 1.14. 1P 2. Iz 49.3.5.2. Łk 16.8. Ku światłości wiecznej. Rdz 26.43. Ez 9-10. Hbr 1.22. Pwt 6.7-18.6.22. Wj 26-27.1-9.33nn. 1Krl 8.18. Ef 5.35. Łk 1. Dz 26. OD ŚWIĄTYNI Z KAMIENIA DO ŚWIĄTYNI DUCHOWEJ Podwójny sens świątyni jako znaku. Jr 7. Mt 6. Wj 25.12-15. Iz 37. 2Kor 6.29.1-2.8.9. Iz 1.7-11. 1Tes 5.36nn.5.3. Rdz 12. Ez 10. Ez 1.4-17. Ap 21. Od pierwszej do drugiej świątyni. 2Krl 25. Iz 42.6. Realizacja projektu Dawida przez Salomona. Ps 84. 1Krl 8. SYNOWIE ŚWIATŁA Ludzie pomiędzy ciemnością a światłem.12. 1Krl 5. Iz 49. 2Sm 7. 2Sm 7.4. Ef 5. J 12.4nn. Mt 3.8-17.13.12. 2Krl 18. Ez 8. Łk 22. Ezd 1.11-17.4-8.40. 2Kor 11.12.1-28.10-13. Rz 13. J 9. Ps 103.14. Wj 25.16.1-9. Wj 40.15-7. 1Krl 8. Rdz 33. J 9.16-21.23nn. J 13.33.8.32.19. 1J 1. 2Sm 7. Jr 7.4-27.2.4. Iz 2. Dz 13.1-3. Kol 1. Wj 33. Rola świątyni w życiu ludu Bożego. Iz 6.20. Ag 2.14. Ps 122.1-9. Mdr 9.19nn.30.6n.30-35.46. Joz 8.16. Mt 13. Projekt Dawida. Ap 22.27. Od ciemności do światła.5-21.5. Syr 50. Mi 3.6.4.89.4-5. 1Sm 1-4. Iz 60.8. Wj 3. Iz 9. Iz 66.Ba 4.23.3.1. . Iz 37. J 12. Jr 7.19. J 1. 1Tm 6. J 3. 2Kor 4.7.

10-17. Dz 2. Hbr 10. Mt 26.1.22-29. STARY TESTAMENT BÓG JEST ŚWIĘTY I OBJAWIA SIĘ JAKO ŚWIĘTY .14.4. Wymagania dotyczące teraźniejszości.4. J 13.5n.9nn.15.19. Am 5.12-15. KOŚCIÓŁ JAKO ŚWIĄTYNIA DUCHOWA Chrześcijanie a świątynia żydowska.24.1-22.1.19. 1Sm 20. Ne 9. Łk 2. ZNACZENIE ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Uroczystości na cześć wielkich dzieł Boga.42n. Wj 34. Ps 122.7.7.22.41-50. J 2. Ap 5.5.2. J 2.21n. 1Mch 7. Am 8. Hbr 10. Łk 2. Hbr 9.14-17. ŚWIĄTYNIA NIEBIESKA List do Hebrajczyków. Dz 21.19. Mt 23.1-10. Ps 106.15.58. Radosna antycypacja przyszłości.19n. 2Kor 6.19n.4-19. Ap 7.7n. Jr 2. Kpł 16.40. Ap 7. Wj 23. Iz 55. Mt 21. Mt 24. Dz 20.37nn.18.11.16nn.16.12n. Mt 26.46.NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO NOWA ŚWIĄTYNIA Jezus a dawna świątynia. 1Kor 6.14-19.36. ŚWIĘTA CHRZEŚCIJAŃSKIE Ga 4.38n. 2Mch 15.13n.11.12. Pwt 16. Ap 11.39n. Mt 26. Wj 23.2.11-15. Pwt 5. 1Kor 6. 1Kor 5. Hbr 12.36n. Ef 4.5-37. Ef 2. Kpł 23.17. Mt 21. Iz 56.4n.5-10.23n. Est 9.1-11. 1Kor 3.22.22n. Dn 9. Hbr 4. Ps 81.14.17n.52-59.21. J 8.23.48nn. Kpł 23. Wj 12.16. Ap 5. Kol 2. Ap 7.11.27.36n.9. 1Kor 16. Kol 2. Jr 7. Za 14. Iz 43.16-22. NOWY TESTAMENT OD ŚWIĄT ŻYDOWSKICH DO WIECZNEJ UROCZYSTOŚCI J 7. Rz 12. Iz 1.16. J 19.49. J 2.15-21. Ef 2. Iz 52. J 17. Świątynia duchowa. Ps 126.3-7. Jana.2. ŚWIĘTY 1J 4.6-14.26.10.28. 2Krl 4. 1P 2.18. Wj 20. Ap 21.1-17. ŚWIĘTA STARY TESTAMENT U ŹRÓDEŁ ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Ps 81.1.9.26.1n. 1Kor 12. Pwt 16. Dz 3. Hbr 6.13. Wj 34. Mt 27. Wj 19.2. Apokalipsa św.5.12-17. 2Mch 15. Pwt 26.11-14. 2Mch 10. 1Mch 4.10-14. Mk 14. Mt 12.10.20nn.16nn. J 10. Ps 118. J 2.17nn.1-16.8-14. J 10. Ap 1. Dz 7. Wj 20. J 1.8-11. Oz 2.2. Nowa świątynia. Pwt 16.16-19. Mt 5.22-38. Mt 23. Rz 8.

ŚWIĘCI Dz 9. Rz 12.10. Iz 41. Dz 11.9. Am 4.47.10. J 17. 2Kor 13. Judaizm pozabiblijny. Ap 6.20. Iz 17. Ap 4. Iz 6. UŚWIĘCANIE CHRZEŚCIJAN PRZEZ CHRYSTUSA Hbr 9.16n.13. NOWY TESTAMENT J 17.20.19. Wj 3.2.11. Dn 2. Mt 16. Iz 41.17. J 6. Dn 7. Rz 7. Łk 3. Daniel i Księga Mądrości. 1Tes 4.30.5. 1Kor 3.Lb 20.3-14.8. Dn 4. 1P 2. Ef 2.26.9. KTÓRY UŚWIĘCA CZYLI DZIELI SIĘ SWOJĄ ŚWIĘTOŚCIĄ Świętość a poświęcenie się Bogu. BY UŚWIĘCONO JEGO IMIĘ Kpł 1-7. 1J 2.11.7.7. Mk 8. Wj 33.16-38.12-24.12-17. Dz 4. Dn 10-12. 1J 4. Iz 10. Tt 3.10. Ez 28. 1Kor 6. Iz 1. 1Kor 6.19n. Flp 1.3-20. Ps 22.31nn.20. Kpł 22. Pwt 20. Iz 6. Flp 2. Kpł 9. Rz 8.16.16. Ha 3.11nn.3-9.30. BÓG CHCE. Rz 1.7.12. Za 14. Ef 2. Mk 6.11. ŚWIĘTE MIASTO 1Kor 6. Mt 1.15.1.13.11. 1Kor 1.20. Kpł 17. Łk 1. Flp 3.1.2. Hbr 10. Ps 34. Kpł 16.14-20.19.3.9.9-14. Ap 3.18-22. Ap 22. Hi 15. Oz 11. Ps 33.12.2. Dz 3. Dn 4-5.16.20.14-17. Iz 43.3. Ez 38.4.4-7. Ap 21-22.31.10nn. Kpł 21. 1Kor 1.17.49.25n.22. Ps 99. Lb 4.2.2. Iz 41.38.9. Iz 49.2. Flp 2. Iz 7. 2Kor 13.10-14.6. 1Kor 3. 2Kor 1.1-6. Iz 60. 2Sm 6.11.9nn.1. Mk 1.1-5.7-11.6-23.14-20. Dz 9. Ez 1. Łk 1. Wj 33.14n.1. .28.17.7. Mdr 6. Kpł 23.10. Dz 19. 1Kor 1.21nn. Mk 16. 2Kor 1. Mt 6. J 17.70.5. Dz 4. Lb 4.27.47. J 17. Dn 9. Kpł 19. Lud Święty.15.27n. Ap 21. Dn 2.1nn. Kpł 17-26.3. Kpł 22. Dn 2. Am 2. Rz 15. 2Tes 1. Iz 4.8.10. Wj 19. Pwt 7.4-9. Rz 1.2n.69. Dn 7-9. Lb 24. Ef 5.12. Dn 2. Am 3. Kpł 10. Ap 21. Łk 5.13.1.23. Rz 6.24. Iz 5.19.12.16. Ez 20. 1Sm 3. 1P 1.30-5. Iz 8.11.4. Kpł 12-15.7. 1Kor 3.38.21-28.1-28. Łk 1. 1Sm 6. Łk 4. Ef 4.15. Rz 1.11-14. TAJEMNICA STARY TESTAMENT Objawienie tajemnic Bożych.8. Łk 1. Ef 3.11.22.21.72.5. 1Kor 16. ŚWIĘTOŚĆ JEZUSA Łk 1. Kpł 19. 1Kor 6.1.31-41. Dz 1.9.21. 2Tes 2.38.19.18. Ps 71. Dz 10.24.10-15.15n.20n.1-5.14.2. 1Tes 3.14. Dz 2.4-27.31nn. Łk 7.1-13. Ap 6. Mdr 14. BÓG JAKO TEN. Dz 10.16n. Mk 3.1. Ps 51.7.32. Lb 24.16. 1Sm 2.4-20.18-23.1-16.22. Mdr 14.13.9. 1Krl 8. Kpł 20.35.18n. J 17.2. OBOWIĄZEK UŚWIĘCANIA SIĘ IZRAELA Wj 19. Łk 3. Iz 54. Kpł 15.26. Pwt 6.1-7. DUCH ŚWIĘTY Dz 2. Oz 11. Kpł 11.

20. J 16. Flp 2. Mt 13. 1Kor 15.1. Tajemnica w czasie. Mt 6.7. Tradycja apostolska a tradycja kościoła.2-14.20-48. 1Kor 4.15. TRĄD Kpł 13. 1Kor 2.33.6n.25.14. 1Kor 11. Lb 12.11.5.27. Ef 1. Łk 1. APOKALIPSA ŚW.15. Kpł 14. Ef 5. 1Tm 4. Kol 2. Kol 1.15. 1Tm 4.22.2.2. 1Tm 4.NOWY TESTAMENT NAUCZANIE JEZUSA Mk 4.9. Mk 1. 1P 1.1. Łk 7.14.6-11.17nn. Mk 4. 2Tm 3.9. 1Tm 4. Ef 3. Flp 2.47. Tt 3.2. J 7.15.19. Kol 1.26n.19. 2Tes 2. CHARAKTER TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Powaga Chrystusa jako źródło tradycji. Mt 28.9. 2Tm 4. 1Tm 3.35.4. 1Kor 2.20-28. Ef 3.35. TRADYCJA STARY TESTAMENT PRZEKAZYWANIE ŚWIĘTEGO DEPOZYTU SPOSÓB PRZEKAZYWANIA Pismo a Tradycja.20. Ap 17. Mk 7. Ap 21.3.23nn. Mk 7.9.14nn.7.16.13n.3nn. 2Tm 1. 1Tm 3.15.12.2. 1Kor 1.11.3. 1Kor 2.6-8.15. Tt 2.8.12. Pwt 28. Tt 1. Tt 2. Ga 1.18n. Rz 11. . Kol 4. Tt 1.8-13. PAWŁA 1Kor 14. 1Tm 3.9nn. 2Krn 26.1. 1Kor 2.23nn.16.15. 2Tes 2.16. Ap 7.1nn. JANA Ap 1. Ef 3.2.26.5.12-13. Uzdrowienie trędowatych.10-15. 1Kor 15.9.5. Kol 2. Rz 11. Mt 13. Mt 15.17. 1Kor 1. 2Tes 2.7.19-23. Ga 1.16. Mt 28. 2Tm 1.9n. 1Kor 11. 1Kor 7.8. Ef 6. Kol 1.51nn.13.1-2. Kpł 13-14.16.32. J 14. Kol 1. Mt 28. Mk 4. Ef 3. 1Kor 15. 1Kor 11.13n.17. 2Tes 2. Łk 10.2. 1Kor 11. NAUCZANIE ŚW.9-13.1. Ap 10. Tradycja apostolska.5. J 13. Kol 2.7.33.23n.20. Ap 20.25.20. Ef 3.13. Ap 17.16.13. Mk 1. Tajemnica Chrystusa i Kościoła. 1Tm 5.7n. Pwt 28.10nn. Tt 2. Dz 6.6.6-7n.17-25.4-6. 1Kor 15.3-12. 1Tm 1.7. Tt 3.1. 1Tes 4.1. 1Kor 2.1. Ef 3. 1Kor 2.9n.1.14-4.28. Mt 5. 2Tm 1. STARY TESTAMENT TRADYCJA U ŹRÓDEŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA Mt 5.27. Flp 4. 2Kor 2. 1Kor 15.1n. Wj 9. 1Kor 1. 2Tm 2.9.9nn. Kol 1. Od tradycji do Pisma. Iz 53.9. Iz 6. 1Tm 6. Ef 5.14. Mt 13.19n.16. Ga 1.26.27. Mk 1. Ef 1. Trąd jako nieczystość i kara Boża. 1Kor 15. 1Tm 6.10.23.43.14. Ef 3.

Wj 25. LIST DO HEBRAJCZYKÓW Hbr 8. Wj 34.2n.17. Ga 4. Flp 4. 1P 2.1nn. Mdr 10-19. Oz 11.1.26n.11n. 1Kor 10. Hbr 8. Iz 65.25. Mdr 7.28. Hbr 12. Mdr 5. 2Krl 3. Rdz 1.40.13.14.2.7.23.7nn. Hbr 9. Rdz 29.3.24.34.41n.12.9. Hbr 10.6.5.35.20-24. Hbr 9.38.18. TYDZIEŃ Tydzień w życiu społecznym i w liturgii. STOSOWANIE TYPÓW BIBLIJNYCH Mt 2. Wj 19. 2P 2. Rdz 8. Dn 9.16-21.31.24. Wj 25.24-34. Pwt 16. 1Krn 28. Wj 25.1-4. Ps 38.25. Mt 11. Mt 16.15. Pwt 15. Syr 39.20. Prz 31.17.1-4.26.1-2. Wj 21. Łk 17. Prz 31.21.19. Wj 20.4.9. ŚWIĘTY PAWEŁ Rz 5. Mt 8.11n.28. Mt 11.42n.11.32. Łk 12.2. Kpł 25. Wj 34. Łk 22.8n.8. 1P 3. Hbr 6. Kpł 23.8.15. Kpł 23.1-11.58.19-25. Hbr 4. 1Kor 7. 2Kor 4.9-23. 1Tm 4.22.31-34. Hbr 6. 2Kor 11.19. Kpł 23. Hbr 9.34.4. Hbr 13.16. Hbr 8. Ez 36. Wj 23. Wj 23. Łk 22. Wj 31.32nn. Ps 48.3.10nn.15.23. Rz 4. Dz 7.5.1-11.5. Łk 22. 1P 5. Sens poszczególnych wydarzeń historii świętej.20.5. Ps 55. Troski i wiara. Iz 51.17nn. Sdz 14. EGZEMPLARYZM MORALNY Syr 44.23.2Krl 5.9n. Iz 6.23-24.36. Wj 12. SYMBOLIZM ESCHATOLOGICZNY: HISTORIA ZBAWIENIA I JEJ OSTATECZNE DOPEŁNIENIE Koncepcja biblijna historii świętej. Hbr 9.1nn.14.1.9. Dz 7.9nn. Eschatologia i początki. 1Kor 12. Kol 2.12. Ga 3. Znaczenie teologiczne.21. Hbr 11. Mt 19.6. NOWY TESTAMENT POSTAWY JEZUSA Mk 1. Mt 6.11-19.50.44. Jr 25.15. Rdz 2. Iz 49.9. 1Kor 10. Hbr 4. Mt 10. .5-9. Syr 38.27.15. Hbr 12.6n.11.4nn.10. Jr 31. Łk 4. 1Kor 10. Hbr 9. Wj 20.3.11.1-4. Iz 65.5-12.22. TYP STARY TESTAMENT SYMBOLIZM EGZEMPLARYSTYCZNY: MODEL NIEBIESKI I JEGO ZIEMSKIE NAŚLADOWNICTWA Mi 1.16. 1Kor 7.8nn. Ap 21. J 6.5n. J 19. Tt 3.8. Kpł 23. Łk 8. Wj 31. Kpł 25.40. Łk 16. Mt 8. TROSKA Zachęta do podejmowania troski.17.24. Oz 2.4. Łk 21.17. Iz 62. Iz 43.8.12nn.12.7.10-31. Łk 10.23. Hbr 9. Kult i historia święta. Hbr 5. Łk 15.25-34. Mt 16.16-20. Syr 50. Hbr 4. Iz 11.3.

J 7.17. Prz 15.13. Pwt 24.13-17.19nn.8.16. Mt 19.44n. Prz 28. Prz 8. Ps 149.12.5.1. Ap 2. Ps 25.35.3.4. Iz 49.13.18. Łk 18. Oz 12. Am 2. Iz 8. Am 5.17.2-12.4. Ps 54.9. Ps 86. Pwt 26. Łk 14.4.13.20.28.31-34.23-30. Prz 19.11.7.41-44. Mt 13.5n.32n. Ps 22.17.5. Hbr 10. Prz 19. Ps 22. Mt 10.33n. So 2. Łk 16. RZECZYWISTE UBÓSTWO Łk 12. Ps 37. Iz 11.21. Iz 61. Wj 23.55.1n. Jk 2. Za 9. Prz 3. UCZEŃ STARY TESTAMENT Dz 4.43.16.33.20nn.4n. Mt 21.31. So 3. Ps 18.9-14. Prz 6.6. 1J 3.3. Łk 4.6nn. Łk 2.4. MESJASZ UBOGICH Mt 5.5.18.1. Iz 54. Ps 119.17.1. Łk 18. Prz 1.1-22. Ps 119. Chrześcijańska troska o ubogich. 1Krl 19. Am 8. Iz 26. Mt 11.16-22.30-4.8-22.1n. Prz 8. MODLITWA I DUSZA "UBOGICH JAHWE" Hi 34.14.3. Prz 21. Ps 112. Wj 20. Ez 22.1.25. Mt 11.34-46. Prz 1.4.32nn Dobrowolne ubóstwo.12.28. Jr 22.21. Mt 6. Prz 1. Mt 11.4.27. UBÓSTWO DUCHOWE Mt 5. Mt 16.19nn.9. Dz 21.12nn. Ne 5. Prz 30.15nn.3.5-11. Mt 27.10-15. Ps 22. Ps 34. Prz 22. Uczniowie Boga. Iz 42. Lb 12. Łk 14.4. Ps 72. Ps 112. Mt 26. Dz 2.18nn.44n.13.4nn. Iz 42. Dz 22.21.3. 2Kor 11. Prz 13.22. Ps 119. Uczniowie proroków i mędrcy.19-25.30.1.17.6.2. Mt 8. Prz 13.24.1-13. Am 4.8n. Iz 66.9n. Łk 14. Prz 14.23. Łk 14. Mt 25.8n.10. 2Kor 8. Prz 20.12n.7-11. Jr 34. Pwt 15. Prz 11.9.10n.35. Ps 10. Prz 17. Flp 4. Mt 10. Cierpliwe znoszenie ubóstwa. Mt 23.29. Prz 23.8. Dz 3.3.4. Dz 4. Ps 74.46-55.11n.32. Łk 8. Ps 9.7. Prz 22. Mt 23. PRAWA NALEŻNE UBOGIM Hi 24. Mt 6. 1Kor 9.11. Mt 23. Łk 6. Wj 22. Mt 13-24.25.21. Syr 45.26n.19. Iz 10. Łk 16. Jr 31. Ps 27.32.27. Ps 10.33.3. Ps 27.28.29. Tb 5.14-19.8.1.6. Dz 28. Am 5. Ps 25. Dz 2.6. Jk 5.UBODZY STARY TESTAMENT UBÓSTWO JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Ps 1. Prz 21.7nn.26.20. Mt 13.2. Ps 18. Mk 24. Łk 12. Ap 3.2nn. 2Kor 8.46. Ps 9-10. Prz 20.5. Łk 14.48n.22n. Ps 27. Tb 4. Mistrz i uczniowie w judaizmie. .34.11. Jr 20. Łk 6. Ps 69.1-5.33. Ps 69.5n.12n. Łk 1. 1Kor 7.18.9.4-9.33. Syr 3.6-11.20n.21-26. Mt 19.24. Prz 10. Prz 2. Ps 72.20.15nn.14.

19nn.11. Rdz 2. Jezus a dzieła Ojca. Joz 24.10.38n.4. Mt 8. Boże dzieło stworzenia świata.41.18. Iz 40.5. Rdz 3.1nn. J 17.19. Dz 6.1nn. Syr 24. Łk 11. Chrystus jako Ten. Iz 28. J 17. Iz 45. J 10.17. J 17. J 6.35.29. .24n. Ps 145. Mt 11.2. J 11. 1Kor 12.22.28.21-24.42. Hi 10. Mt 10. Łk 10.28. Łk 14. Mk 8. J 1.21.5.9. Łk 6.35-50. Dz 14.22. Mk 7. J 9.36. Główne działania człowieka. Cel uczynków ludzkich.4. Ps 95. Mt 11. Uczniowie Jezusa i uczniowie Boga. Iz 5.42.1nn. Rdz 3.24.21.10. J 9.28n.9. Iz 43. J 15. Iz 45.9.29.1-50. Mk 8. J 3.28nn.34n. Mk 1.6. Prz 8.6.2-7.19.10-26. Dz 9. Ha 1. który ujawnia uczynki ludzkie.26.19. J 9. Iz 22. J 12. J 14. Am 5. Łk 19. Am 4.12nn. Rdz 1. Syr 44.2.36-40.3-8.21n. J 12. Mk 9. 1Sm 12. Ps 145. Ps 107.31. Iz 45.12n.25n. Rdz 1. NOWY TESTAMENT DZIEŁO JEZUSA CHRYSTUSA J 5.17nn.66.5n. Mądrość wykonawczynią dzieł Bożych.28. J 4.10.13.17-20.16. Mt 8. Ps 28.3. Syr 42. UCZYNKI STARY TESTAMENT DZIEŁO BOŻE Dzieła Boże w historii. Prz 8.15n. Ps 77.39. J 5.12. Mdr 12.28n. Mk 2.2. Syr 10-19. Ps 33.29.10.4.5.1-6. J 1. Iz 51.21. Mt 22.8.34. Ps 19.37. Syr 24. Mt 10. J 1.11.30.8. Rdz 14.19. Mdr 7.27n.3. Mt 10.12.17. Hi 36. Dz 19.24.22.60. Iz 44.11.33. J 14.41n.4-7. Rdz 5. Tb 12.1. Ef 5.STARY TESTAMENT Uczniowie Jezusa.6-14. Ps 138. Ps 8. J 6. Cechy charakterystyczne. Miłość jako dzieło wiary. Ps 145. J 2.31. J 14. Ps 92.12.15-43.1.26n.9.26. J 6.45. Mt 12. Pwt 3. Mk 10. J 15. J 6. J 20.1. Mt 28. J 4.17.29.20n. Pwt 11.27. Rz 9. Iz 29.1n. Rz 1. Iz 41. J 6. DZIEŁA CZŁOWIEKA U źródeł czynów ludzkich. J 11. UCZYNKI CHRZEŚCIJANINA Wiara jako jedyne dzieło.37. Ps 102. Mk 10. Mt 19. J 8.24.31.9. Jezus Chrystus arcydzieło Boga.21.1.42-45. Łk 22. J 6.34. Mk 10.21.2.

Rz 5. Dz 4.24-31. 1Tes 2.Jk 2. Dz 16. Rdz 3.15.10.15. 2Mch 13.1. Prz 28.25. Ga 5.1. Hi 9. 1J 2.1n. Ps 2. Hbr 13.1-5.43.25. Dz 28.18.11-17. Ps 13. Rz 3.58.6. Mt 27.6.3n.20. Tt 1. Jr 13. 1J 4.16.14-26.38n.6. Hbr 10.4.11.7.7. Ga 5.19.6.3.10.9. Mt 3.17. Ap 14.6.1. Hbr 3. Pwt 6.20nn.12. 1Tes 3.2. Łaska. Rz 8. USPRAWIEDLIWIENI PRZEZ WIARĘ . Hbr 10.14-30. Rdz 15. 2Kor 13.16-19.16.3. J 16.40.50. Hi 23. Pwt 30.16n. Ps 146. 1Kor 1. Rz 8. Łk 11.25.33. Hbr 3.17n. 2Mch 13.40.32.28.3.6.23n. Iz 59.3. Mk 11.10. J 16. Rz 14. J 17.26. Ps 51. 1Tm 3.12. Ps 130. Dzieci Boże.2.19.10.8n.4.15. NOWY TESTAMENT Łk 3. J 17.24. UPOMINAĆ Rdz 12. Łk 23. Prz 11.22nn.13. Mt 25.31-46. Iz 29. J 13.31. Budowanie Kościoła.18n.27.6. Flp 1.10nn. Ga 5. USPRAWIEDLIWIENIE BYĆ USPRAWIEDLIWIONYM WOBEC BOGA Ps 143.43-46.14.22.28.20. Ps 115.16-19. Ps 32.44. Dz 2. Dz 3. 2Tm 4. Rz 5. STARY TESTAMENT Pwt 4-11.10.2.34.8-14. Rz 4. Iz 42. Iz 50. Hbr 4. J 12. Hi 13.11.2. Hi 9. Ef 2. Ga 5. Ps 130. Hbr 3. Iz 1. 1Tm 2. Mdr 16. Rdz 22. 2Kor 5. 1Tes 1. Mt 27.22n. Pwt 32.1. Dz 20. Rz 3. Rz 8.4-9.5. Rdz 2.15. J 8. Dz 14. Mt 5.4. Hi 40.2. Łk 18. Pwt 5. Jdt 9. Rdz 1. Pwt 32. Mt 4. 2Tm 1.13.10. Flp 1. Ps 131.46. Ps 62. Ufność a pokorna modlitwa. UFNOŚĆ Ufność i wiara w Boga. 2Mch 8.3.5. Ga 5. Iz 53. Ef 1. Mt 6. Rz 3.11. Jdt 13. Ps 40.12. Jdt 8. Ps 115.35. Jezus Chrystus. J 16. Dn 13.10. Hbr 11. 1J 3.3nn.19. 1J 5. Dz 11. Rz 4. 1Kor 15.1-13.4nn. Ps 118.18. Ciała Chrystusa.25. Ps 115. Prz 1-9. Rdz 3.32.20. Mt 3.22.32.26.17.4nn. 2Tes 3. Ufność i radosna pewność.30. Mt 25. Mk 10. Wj 16.18.16. Dz 15.24-34.6.28. Flp 3.23.16.6. Łk 18.4. 1Kor 14. 1P 5.28. Jr 12.11. Ef 2.4.14.9.19n.3. J 14.13. Hbr 13. Hi 38. Łk 7. 1Tes 2.8. Iz 30.10.13n.45nn.7nn.14. Pwt 32. USPRAWIEDLIWIENI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Niemoc Prawa.9. Mt 25. 1Kor 1. J 17. Rdz 1.9-14.17. Rdz 3.8.13.9-13. J 15. Prz 3.1. Ps 49. Mt 6.2.32. Ap 12.8n.31n.14.12.14-17. Rdz 3. Mdr 2. 2Mch 7.33.16.

1. Hbr 13. Ps 50.16n.1. Rz 15. Ps 6.26. Iz 12. Wj 23. Rz 3. Ps 113-118. Ap 4. Am 5.5. Ps 148.24.6nn. Ps 66. Jr 20. Ps 33. Flp 3.6n.25. Ef 5.28. UWIELBIENIE I KULT 1Krn 16.13.1nn. 1Krn 16. Iz 38. Iz 42.5.13. 1Kor 14.17.12.3.36.25.53.50.23. Flp 1.16. Ef 1. Syr 17. Ezd 3.7. 2Tm 2. Ps 96.50. Ps 146.4.8. Ps 22. Łk 1.2.15-18.2n. Hbr 13. 1Sm 2. Ps 98. Ps 22.13n.10.6.5n. Jr 9. Ps 145.9.17. Ps 89. Łk 19.8. Ps 29. Ps 136. Ps 30. BÓG JAKO PRZEDMIOT UWIELBIENIA Ps 146. Ps 19.6. Prz 2. Ap 5. Ps 89.1nn.3n. Ps 34. Ps 71.7.15.9. 1Tm 6.21.23. Flp 2. Ps 57.12. Iz 28. Iz 42. Ps 22. Dn 3. Ps 47.4.8. Ps 30. Ef 1.9.25. Jr 31.5.37. Łk 19.7.16n. Ef 5.38.6.18.13.30. Łk 17.21.9.4.15. Dz 19. Łk 2. Ef 3.47.1. J 13.29n. Uwielbienie i eschatologia.3.26.6. 2Sm 7. Ps 97. UWIELBIENIE U CHRZEŚCIJAN Łk 2. Ne 5.15.23. Jr 4. Dz 3.7. Mt 11.28n.18. Ps 98. Łk 24.5. Iz 11.13.1. Wj 15.11nn. Mt 21.11.7.6.2. Iz 49. Ps 105.2. Iz 40. Am 6.8n. Hi 36.36n. Ps 96. Mt 7. Łk 2. 2Krn 33. Ap 5.2.6. Ne 8.1.1n. Ps 146-150.51-90. Uwielbienie i śpiew.8. Jdt 16.2. Mt 26.4.8n.18. Kol 1.1n. 1J 4.6nn. Ps 99. Łk 19. Iz 10.15.6. Ps 105.9.10.1. Ps 30.1.18. Ap 15.3. Iz 6. Ef 1. Ps 88. Dz 2.11nn.16. Kpł 7.12.11.17.5. Iz 25.11.9. Ps 145. Ps 106.3. Ps 105.4.3. Iz 1.10. Ps 34.16. STARY TESTAMENT Ustawy ogłoszone przez władzę. Ps 18.12.7n. Ps 105. Ap 15. Am 5.27. Ps 18.43. Łk 18.17.9. Wj 15. Prawo a sprawiedliwość.1.3.22.10. Flp 2.3. 1Tm 3. Rz 15.27. Ap 14. Mk 7. Ps 33.21. Ps 96. Rdz 18.1.14. Ps 81.3.5.24.27n.15. STARY TESTAMENT Mt 23.15n. Ps 89.11. Ezd 3. Jr 5.12.2.7.20. Hi 36.37. Ps 47. Łk 2. Ap 5.17n. Ps 69. Dz 2. Iz 42.37.14. WARGI . Iz 5.14.2. Ps 96. Iz 25.16.2. Pwt 4. Ps 115.12. Ps 145.16. 1Kor 14.46n.46. Ps 109.3. 1Krn 23. Łk 2. Ps 117. Ps 92.4n.30.23. UWIELBIENIE Ps 35.31.19. Ps 104. Prawa ubogiego.19.21.13.2. Dz 11. Iz 5. Ap 14.20. Ps 119. Ps 117. Ps 108. Ps 8. Ps 79. Ps 89. Mi 6. Ba 2. Dz 10.3.46. USTAWODAWSTWO Pwt 4. Mt 21. Kpł 22. Ps 98.6. Ps 136. Ps 146. Ef 5. Dz 16.2. Ps 92.J 7. Ps 97. Ps 145.34. GŁÓWNE ELEMENTY UWIELBIENIA Uwielbienie i wyznawanie. Ps 95.2-6.1. Ps 98.2n. Łk 2.

Syr 44. Oz 1.21. Rz 4.8. Jr 7.27.22. 1Tm 5. Pwt 28.17-24.6. Pwt 18. 1Kor 7. Instytucja wdowieństwa.52-64.Pnp 4.14.4. Wargi i serce.2. Ps 51. J 8.5. Łk 2.5. Prz 5. WDOWY Ba 4.26.4. Jr 29.5-8. 1P 3.5-7. Prz 10.3-9.20.31-41. Ps 105.21.27. Ps 94.24. Jdt 5. Prz 10.24n. So 3. Pwt 30. Prz 7. 1Kor 7.10.31.14.30nn.4.4-9. Iz 44.6.9. 1Tm 5.31. Iz 50.1-7. Prz 22. Iz 31.9-20.2. Iz 41.5-9.7. 1Tm 5.19n. Iz 8.37.5.27.6. Łk 7. Ps 106.11. Jr 28. Hbr 11.36n.9-26. Pwt 26.3. Pwt 26. Iz 44.1.15-20. Rdz 38. 2Krl 18-20. Wj 13.34. Jr 31.32.17n.15. Rdz 12.7. Dz 9.3.1.21-38. Ps 17. Wiara jako więź przyszłego Izraela. Ps 63. Iz 40. Prz 4. Pwt 14.17n.3-8.7-11. PROROCY A WIARA PRZYSZŁEGO IZRAELA Wiara jako rzeczywistość która ma nadejść. Rz 4.17. Tb 14. Lb 20.8. Iz 49. J 12. Prz 15.18-21.5-13.39.7. Otworzysz moje wargi.23.33n.29. Iz 43. Wj 19.19. Hbr 11.17-24. Rz 17. Ez 37.21. Jk 1.26.2. Hi 11.12. Hbr 12.6-10. Opieka nad wdowami. Ez 36.17. Hbr 11. Ez 36. Jdt 16.10.3. Ps 106. 1Tes 1. Oz 14. Rdz 15. Iz 29.40.31. Niewątpliwe wartości wdowieństwa.11. Jr 32. Wj 12. Pwt 10.22n.23. Panie!.4-16. 1Kor 7. Iz 44.7-15. Ps 78. Hbr 11. Ps 47. Ps 136. PROROCY A ZAGROŻENIE WIARY IZRAELA Oz 2. Iz 30.13-30. Iz 10. 1Kor 1.20.12. Ps 89. 1Tm 5.22.9-10. Iz 44. Dz 6.4-8.1.19.23-29. Abraham jako ojciec wierzących. Ps 63. Pwt 24. Hi 23. Iz 47.2-6.24. Prz 24.14n. Am 5.9.9-32. Rdz 1.3.1. . Iz 6. Jdt 10. Iz 29.14. 1Kor 7. Hbr 11.12-16.33.26.39n. Mt 15.11.1n. Hbr 11.6nn.12n.10. Ga 3. Ps 17.44. Hi 16.6nn. Rz 4. Prz 23.36-39. Prz 12. Iz 41. Pwt 6.17-22.11-15. Pwt 7.9. 1Tm 5.15n. Wj 14. Prz 26. Ps 34.8-19. WIARA Rz 4. Wj 14. Syr 51.1-15.9. Mk 12. Iz 40. Rdz 22.1-12. Rz 10.3. Jr 29. 1Kor 7. Jr 32. Ga 3.17.20-23. J 19.11. Ps 141.16.5. Wj 19. Joz 24.8. Iz 6.16.27n. Rz 4. 1Krl 17. Syr 22.17n. Pwt 9. Hbr 13. Ps 45.9n.1nn. Pwt 27.8-12.37-43. 1Mch 2.5. Iz 7. Dz 2.26n. Ps 115. Jdt 8.8.2.18-25. Iz 6. 1Tm 5.24n.11-15. Pnp 4. Hi 31. STARY TESTAMENT WIARA JAKO POSTULAT WYNIKAJĄCY Z PRZYMIERZA Wj 3. Ps 78.28-29.2. Ps 120. 1Kor 7. 2Sm 7. Ez 36.28n. Jr 2.3. Lb 14.8. Iz 19. Pwt 13.2.9. Pwt 31. Jr 23. Hbr 11. Syr 35.14.32n.13-15.23.15.31.9-22. Hbr 11.6. Wj 22.

33-36.18.7-18. Iz 6. Iz 53.22. 1Mch 2. Ps 136.4n. Iz 8. Mdr 2. So 3.52-64.39. Iz 51. Dz 2. Mt 21. Wiara w Jezusa i Jego słowo.32.1-9.33. Iz 52.1-3.25. Mi 5. Mt 16.27-37.14. Mt 21.1-6. WIARA KOŚCIOŁA Wiara wielkanocna.21-23. Mt 5.14. Hi 19. Jdt 5.4. Jk 2.6. 1Mch 2. Łk 18.46-55.4.42. Flp 2.1-17. Iz 50.62. Pwt 9.16. Hbr 11.39nn.16-17. 1Tes 1. Dz 2. Wiara narodów.5n. Mt 26.22n. Mt 16.2n. Mt 16. Iz 49. Dz 10. Rz 10. Mt 8.13-16. Mt 11.2. 1Kor 15. Rdz 18. 1Tm 4. Ps 22. 1J 2.11-17.20.51. 1Tes 2. NOWY TESTAMENT WIARA W NAUCZANIU I ŻYCIU JEZUSA Przygotowania. 1Mch 2. Rz 11.19. 1P 2.1.16. Łk 9. Mt 13.3.6n. Hbr 11.2-10. Dn 3-4. Mt 13.37-38. Ps 29. 1Krl 19.17-31. Mt 13. Ps 44.4.54-62.31n. Dz 2.15n.8. Wiara w Słowo Dz 15. Jr 20.7nn. Iz 28. Mk 4.2.43.11. Mt 11. Mt 12.9. Ps 37. 1Kor 12. Ps 16.3. Rz 10. 2Mch 7. Dn 3. Rz 10. Wj 3.5-21.4. Dz 10. Łk 1.7. 1Mch 2.2. Ps 31.41.6-10. 1Mch 1.7n. 2Kor 3.20.2n. KU WSPÓLNOCIE WIERZĄCYCH 1Mch 3.35-41. Mt 11. 1Mch 1.62nn. Dz 19.16.10. Łk 22. Ps 125. Iz 56. Jdt 14. Syr 36.22-32. Mt 7.6. Łk 8.23-32. Mt 10.6.5-12. Mt 18. Łk 23.22. Mt 12.19-23. Mt 1. Hi 42.1-8.5-13. Dz 13.15. Mdr 12.18nn. Wj 4. Ps 47.8nn. Mt 5.10. Doskonałość wiary.17. Iz 12. Wiara nawróconych pogan.23. Mt 26. Kol 2.18-20.3-6. Łk 22. Mt 27.11-14.11. Jr 1.23.2. Jr 26. Ps 31. Ps 49.4. Hbr 12. Mt 23.4.1-5. Mk 9.46.14nn. Iz 50. 2Tm 4.15.49-70. Mt 11. 2Krl 5. Hbr 5.9-14.51. 1P 2. Mt 8.8. Ps 22. Prz 20. Iz 61.22-28.24-27. Ps 115. Iz 30.10.38n. Mt 8. Łk 8. Wiara mędrców ubogich i męczenników. Mt 23. Mt 11. Mt 11. 1Kor 2.13-18. 1Mch 1.Hbr 11. Mk 6. Mt 16.13. Łk 9. Ps 62. Iz 42. Iz 45.14. Ps 89. Ps 73. Jdt 9.24. Niedoskonałości wiary Izraela. Łk 4. 1Kor 1.33.10-21. Mt 12.23. Hbr 12. Ps 121.2. 1J 2. . Mt 16. Jr 15.2. Ps 22. Ps 131. Ps 23.10nn.7.5. Mk 6.37n.33-40.17. Iz 43.10nn. Ps 7.96-99.35nn.7.1-5.27.4. Ps 130. Ps 105. Iz 50. Łk 12.12.12-18.7.19n. Łk 1. Mt 3. 1Kor 15. Dz 2. Hbr 11. Rdz 15.29-38.34-39. Łk 1. Łk 1-2. Ps 18.17. Ps 51. Iz 53. Mdr 3. Mt 13.46.18. Ps 40.32.6. Ps 4.39n. Dz 5. Jr 45. Ps 11. Jon 3.13-30.5.38-42. Ha 2. Mk 15. Ps 47.41.27. Iz 8. Mt 28.25n. Ps 74.13. Pwt 5.6n.41.13.45.2. J 1.11. Łk 1. Dn 12. Hbr 12.

Jk 3,13-18; Iz 29,14; Flp 3,8; Ef 3,19; 1J 3,16;
Wiara i życie chrześcijanina.
Dz 2,41-47; 1Kor 1,18; Dz 6,7; 2Tes 1,8; 1Tes 1,3; Jk 1,21n; Ga 6,2;
Rz 8,2; Jk 1,25; Jk 2,12; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Hbr 12; Dz 7,55-60;
2Tm 1,12; 2Tm 4,17n; Tt 3,10; 2Tes 1,3-10; 1P 2,7n; Mk 16,16;
ŚWIĘTY PAWEŁ I ZBAWIENIE PRZEZ WIARĘ
Dz 11,21nn; Dz 16,14; 1Kor 12,3; Dz 11,18; Dz 14,27; Dz 15,7nn; Dz 11,17;
Wiara w Prawo żydowskie.
Dz 15,5; Ga 2,4; Dz 15; Ga 2,3-6; Ga 2,15n; Ga 1,6-9; Rz 5,12-21;
Rz 1,18-3,20; Rz 7,7-10; Ga 3,10-14; Rz 3,21-26; Ga 2,19nn; Ga 2,16;
Rz 3,22; Rz 5,2; Ga 3,23-4,11; Ga 3,15-18; Rz 4; Ga 3,6-9; Ga 15,6;
Ga 17,11; Ha 2,4; Ga 3,11; Rz 1,17; Iz 28,16; Rz 9,33; Rz 10,11;
Rz 10,14-21; 1P 2,4-10;
Wiara i łaska.
Rz 3,28; Ga 2,16; Rz 4,4-8; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Ga 5,13-26; Rz 6;
Rz 8,1-13; Flp 3,4; Flp 3,9; 2Kor 11,16-12,4; 1Kor 4,4; Flp 2,13;
Flp 2,12; Rz 5,1-11; Rz 8,14-39; Rz 8,38n; Ef 3,19;
WIARA W SŁOWO, KTÓRE STAŁO SIĘ CIAŁEM
J 10,26n; J 17,8; J 1,34n; J 5,33n; J 2,11; J 12,46n; J 10,26n; Pwt 4,30;
J 6,70n; J 14,1; J 14,28n; J 3,14n; J 20,8; J 20,25-29; J 1,12; J 2,33;
J 4,39; J 6,35; J 12,44; J 14,1; J 8,24; Wj 3,14; J 10,30; J 17,21;
J 14,10n; J 2,11n; J 4,48; J 20,29; J 2,23; J 11,45; J 20,27; J 6,69;
J 8,28; J 1,14; J 11,40; J 5,24; J 11,25n; J 6,40; J 12,46; J 3,16;
J 6,47; J 3,19-21; J 20,31; J 1,9-14; 1J 1,2n; 1J 2,23-27; 1J 5,1;
1J 3,9n; 1J 4,10nn; 1J 5,1-5; Rz 8,31-39; Ef 3,19; 1J 4,16; Ap 13,10;
Ap 1,18; Ap 19,11-16; Dz 4,24-30; 1J 3,2; 1J 5,4;
WIDZIEĆ
Ps 135,16; Hi 28,24; Ps 33,13n; Ps 7,10; Iz 45,15; 1Tm 6,16; 1Tm 1,17;
1J 4,12; Lb 14,14; J 1,18; Ap 22,4;
STARY TESTAMENT
PRAGNIENIE OGLĄDANIA BOGA
Iz 52,8;
Teofanie, których świadkami byli prorocy.
Wj 33,18; Wj 33,22n; 1Krl 19,13; Pwt 4,12; Lb 12,8; Lb 12,6; Lb 24,4;
Lb 24,16; 2Krn 18,18; Am 9,1; Ez 1-3; Dn 7,1; Rdz 15,17; Rdz 17,1;
Rdz 28,13; Sdz 6,11-24; Sdz 13,2-23; Wj 24,10;
Kult.
Wj 24,24; Ps 24,6; Ps 27,4; Ps 63,3; Jon 2,5; Iz 6; 2Krn 18,18; Ez 10-11;
WIDZIEĆ A WIERZYĆ
Iz 45,15; Iz 40,25n; Hi 38,41; Wj 14,13; Pwt 10,21; Joz 24,17; Wj 34,10;
Wj 16,17; Ps 46,9nn; Iz 41,20; Iz 42,18; Iz 43,10; Wj 14,31; Ps 40,10;
Pwt 32,39; Iz 42,18; Jr 5,21; Ez 12,2; Iz 6,10;
NOWY TESTAMENT
BÓG WIDZIALNY W JEZUSIE CHRYSTUSIE
W Jezusie Chrystusie ukazał Bóg rzeczy niezwykłe.

Iz 52,15; Iz 64,3; Iz 66,8; Mt 9,33; Łk 2,30; Mt 13,16n; Hbr 11,13;
J 8,56; Mt 11,5n;
Widzieć i wierzyć.
J 2,23; J 10,41; J 11,45; Łk 17,15; Łk 17,19; Mt 12,38n; Mk 15,32;
J 4,38; J 12,37; Mt 13,14n; J 12,40; Iz 6,9n; J 9,39n; J 20,28; Dz 13,31;
1Kor 15,5-8; Mt 28,7; Mt 28,10; J 20,29; Mt 28,17; Łk 24,12; Łk 24,27;
Łk 24,39nn; Mk 16,11-14; J 20,29;
W Jezusie Chrystusie Bóg jest widzialny.
J 1,51; Mt 3,16; J 3,21; J 3,36; 2Kor 3,11; 2Kor 3,18; J 1,14; 1J 1,1-3;
J 14,9; J 1,18; J 12,45;
WIDZIEĆ BOGA TAKIM, JAKIM JEST
J 14,12; J 14,28; J 17,1; J 17,5; Hbr 11,1n; J 16,10-19; J 7,34; J 8,21;
Dz 1,9nn; 1P 1,8n; Mt 26,64; Mt 24,30; Dz 7,55n; Ap 1,7; J 19,37;
Hbr 2,8; Dz 1,11; 1Tes 4,17; Flp 1,23; Mt 5,8; Ap 22,4; 1J 3,2;
WIERNOŚĆ
Wj 34,6; Ps 119,90; Ps 25,10; J 18,37; Ap 3,14; J 1,14; J 1,16; Ap 2,10;
STARY TESTAMENT
Wierność Boga.
Pwt 32,4; Iz 40,8; Tb 14,4; Lb 23,19; Iz 25,1; Iz 55,11; Ml 3,6; Oz 2,22;
Oz 4,2; Ps 36,6; Ps 89,1-9; Ps 89,25-40; 1Krl 8,56nn; Ne 9,33; Ps 85,5;
Ps 85,11nn;
Wierność człowieka.
Joz 24,14; 1Sm 2,35; Ne 9,8; Syr 45,4; Ps 78,8nn; Ps 78,36n; Ps 106,6;
Prz 20,6; Iz 42,18nn; Iz 42,1nn; Iz 50,4-7; Iz 49,5;
NOWY TESTAMENT
Wierność Jezusa.
Mk 10,45; Łk 24,44; J 19,28; J 19,30; Ap 19,11nn; 1Kor 1,8n; 1Tes 5,23n;
Rz 11,29; 2Tes 3,3nn; 2Tm 2,11n; 2Tm 2,13; Hbr 13,8; Hbr 2,17;
Hbr 4,14nn; Hbr 10,23;
Wierni Chrystusa.
Dz 10,45; 2Kor 6,15; Ef 1,1; Flp 4,8; Mt 23,23; Ga 5,22; Łk 16,10nn;
J 15,9n; J 14,15; J 14,21; J 14,23n; 2J 1,4n; 2J 1,6; Mt 25,21; Mt 25,23;
J 15,11; Mt 6,13; Mt 26,41; 1P 5,8n; Ap 13,10; Ap 14,12; Ap 7,14;
Ap 12,11;
WIĘZINIE
PRÓBA WIĘZIENIA
Wj 13,14; Dn 7,8; Am 1,6; Am 1,9; 2Krl 17,6; 2Krl 17,23; 2Krl 24-25;
Mt 5,25; Mt 18,30; Ap 2,10; Rdz 39,20nn; Mdr 10,14; 1Krl 22,26nn;
Jr 20,2; Jr 32,2n; Jr 37,11-21; Jr 38,6; Mt 14,3; J 18,12; Mt 27,2;
Dz 5,18; Dz 12,3nn; Dz 16,23n; Dz 20,22; Ef 3,1; Ef 4,1; 2Kor 11,23;
2Tm 2,9; Flp 1,12nn; Dz 5,19; Dz 12,7-11; Dz 16,26; Iz 58,6; Mt 25,36;
Mt 25,40; Hbr 10,34; Hbr 13,3; Ps 69,34; Ps 107,10-16; Iz 61,1; Iz 52,2;
DUCHOWA NIEWOLA GRZESZNIKA
J 8,34; Sdz 2,14; Prz 5,22; Prz 11,6; Rz 7,14; Rz 7,23; 2Tm 2,26;
Ps 18,6; 1P 3,19; Ga 3,23; Rz 7,6; Rz 6,12-23; 1Kor 7,22; Dz 20,23;

2Kor 10,5; Rz 1,5; Ef 4,8; Ps 68,19; 2Kor 2,14;
WINNICA
Ps 104,15;
Winnica jako symbol radości człowieka.
Rdz 8,21; Rdz 9,20; Rdz 5,29; Lb 13,23n; Pwt 8,8; Am 5,11; So 1,13;
Pwt 28,30; Pwt 28,39; Iz 7,23; 1Sm 8,14n; 1Krl 21,1-16; 1Krl 5,5;
1Mch 14,12; Mi 4,4; Za 3,10; Am 9,14; Za 8,12; Syr 24,17; Ps 128,3;
Pnp 6,11; Pnp 7,13; Pnp 2,13; Pnp 2,15; Pnp 1,14;
Izrael jako winnica niewierna względem Boga.
Oz 10,1; Oz 3,1; Iz 5,1-7; Jr 2,21; Jr 8,13; Jr 5,10; Jr 12,10;
Ez 19,10-14; Ez 15,6; Ez 17,5-19; Iz 27,2n; Ps 80,9-17; Mk 12,1-6;
Mk 12,7nn; Mt 21,28-32; Mt 20,1-15;
Prawdziwa winnica, źródło chwały i radości Boga.
J 15,1n; Mt 15,13; J 15,9; J 15,13; J 10,10n; J 10,17; Mt 26,27; J 6,56;
J 15,4nn; J 15,9n; J 15,16; J 15,8-11; J 17,23;
WINO
Pwt 8,8; Pwt 11,14; 1Kor 12,41; Ps 104,15; Sdz 9,13;
WINO W ŻYCIU CODZIENNYM
W życiu świeckim.
Rdz 9,20n; Rdz 49,11n; Prz 3,10; Syr 32,6; Syr 40,20; Syr 31,27;
2Mch 15,39; 1Tm 3,3; 1Tm 3,8; Tt 2,3; 1Tm 5,23; Mt 11,19; Am 2,8; Oz 7,5;
Iz 5,11n; Iz 28,1; Iz 56,12; Prz 21,17; Syr 31,30n; Syr 19,2;
Prz 23,30-35; Ef 5,18;
W życiu kultycznym.
1Sm 1,24; Oz 9,4; Wj 29,40; Lb 15,5; Lb 15,10; Pwt 18,4; Lb 18,2;
2Krn 31,5; Ez 44,21nn; Kpł 10,9n; Pwt 29,5; Jr 35,6-11; Am 2,12;
Sdz 13,4n; 1Sm 1,11; Łk 1,15; Łk 7,33; Lb 6,2-20; Dz 21,23n; Dn 1,8;
Jdt 10,5; 1Tm 5,23; Rz 14,21; 1Kor 10,31;
SYMBOLIKA WINA
Syr 9,10; Pnp 1,4; Pnp 4,10; Koh 10,19; Za 10,7; Jdt 12,13; Hi 1,18;
Jr 51,7; Ap 18,3; Prz 9,2; Am 5,11; Mi 6,15; So 1,13; Pwt 28,39;
Iz 51,17; Ap 14,8; Ap 16,19; Am 9,14; Oz 2,24; Jr 31,12; Iz 25,6;
Jl 2,19; Za 9,17; Mk 2,22; J 2,10; J 4,23; J 5,25; Mt 26,29; 1Kor 10,16;
Kol 3,17; Kol 2,20nn; 1Kor 11,25n;
WINOBRANIE
Winobranie jako wyraz błogosławieństwa Bożego.
Wj 23,16; Wj 34,22; Pwt 16,13; 1Krl 8,2; 1Krl 8,65; Sdz 9,27;
Sdz 21,19nn; Iz 16,10; Jr 48,33; Ps 4,8; 1Sm 1,14n; Oz 2,14; Iz 7,23;
Pwt 28,39; Iz 24,7; Iz 32,1-13; Jl 1,5; Iz 16,9n; Jr 48,32n; Ml 3,11;
Jr 31,12; Ag 2,19; Oz 14,8; Am 9,13; Ez 28,26; Jl 2,24; Iz 25,6;
Winobranie jako wyraz kary Bożej.
Jr 6,9; Lm 1,15; Jr 49,9; Ab 1,5n; Iz 63,1-6; Jr 25,15-30; Ap 14,17nn;
Ap 19,15;
WŁADZA
STARY TESTAMENT

Ef 6. Prz 23. Kpł 3.13.9.36. Kol 3.31. J 18.10.1-6. Kpł 1. 2Krl 8. Iz 8. Lb 11.15-23. Rdz 16. Łk 22. Łk 13. Rz 13. Ez 3.12-18. Znak poświęcenia. Mt 19.25.19. Mt 9. J 13.22. 1P 2.25nn.50. Syr 30. Iz 14.13. Dn 7.6. STARY TESTAMENT Błogosławieństwo.30.9-13. który posiada władzę.WSZELKA WŁADZA POCHODZI OD BOGA Rz 13. Jr 27. Dz 5.14.13-16.26. Ef 6.7-11.26.4.21n.4. Iz 10.12.11. Mk 3.40. Lb 8.6nn. Wj 21.2.13-17. Dn 7. Mk 10.11n. Wykonywanie władzy ludzkiej. 1Mch 2.18.13nn. Mk 4. Dn 7. Wj 19. Kol 3. Syr 7.15-28. NOWY TESTAMENT JEZUS Jezus jako Ten.5.25. Łk 10.28.3. Symbol solidarności. Dz 13. Ez 1. Kpł 19.14n. WŁADZA W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Dwie władze.28.16. Relacja pomiędzy kościołem a władzami świeckimi. Łk 22. . Dz 22.1-7. Mt 12.4. Ps 19. 1Tm 2.4n. NOWY TESTAMENT W życiu Jezusa. Łk 4. Mt 21. 1Kor 5. Pwt 34. Ef 6. 1Sm 13.36.23n.10.2.29.6. Dz 11. Ba 1.16n. Dz 4.9.22-33. Dz 23.21. 1Krl 18. Dn 7. WŁOŻENIE RĄK Wj 14.6-10.4. Jezus wobec władców ziemskich.42nn. 1Tes 2. Łk 4. Kpł 9.13n. Kpł 4. Łk 24. Mt 21. J 13. Mt 8. Ef 3.28. Dz 16.22.17-24.27. Kpł 16.2. Syr 33. Ef 6.24n. Syr 10.37.16. Mk 1.7-15. 1Krl 21. Flm 1.15.14n.22.5nn.1nn.1.21nn.1-5. Mk 2. Dn 7. J 19. Ef 5. Łk 10. Łk 13.1-19. 1Krl 19. Warunki potrzebne do wykonywania władzy. Mt 5.27n. Ps 15.23nn. Iz 10.12n.7.10n. Rdz 1. Różne formy władzy doczesnej. Wj 18. Wj 21.9.3-8. Mk 8.23.19-25. 1P 2. Lb 27. Dz 3.26n. Mt 20.13n.8n.32. APOSTOŁOWIE Depozytariusze władzy Jezusa. Rdz 48.5-11.15.9. Rdz 3.3.11.20n.22.16. W obliczu imperiów pogańskich.16. 1Sm 15. Mt 22. Jr 29.18. Ap 17.1. Lb 8.21. Kol 3. Flp 2.41.13n.46. Mk 10. Mt 28.3. Dz 25.

1Tm 5.22.3.14. J 12. Hi 20. Hi 1. Ap 1. Dn 4. Ap 1. Mk 14.4. Joz 15. Łk 22.16n. Ps 104.1.15.18. J 6.12.62.19. Hi 5. Kpł 26.51. Ap 11.12.33. Sposób wniebowstąpienia.7. Hbr 9. Pnp 5.10. Zstępienie i wstępienie. Ps 68.3-11.20.2. Mt 18. Pwt 33. Rdz 26.12. J 1.29. Ps 104.19.5.9n. Iz 24.24.10. Pwt 11.6.5.10.2. Wj 19.15. 1Tes 4.43.18n.3nn.2.11.62.6. Mk 16.10. Ef 1. Wj 15. Mt 11.11. Ps 144. Dz 1.22-36. Ps 133. J 14.16. Hbr 1. Mi 1. Dn 3.17. 1Kor 15.16. Am 4.1. Hbr 2. WNIEBOWSTĄPIENIE JAKO PRELUDIUM PARUZJI Dz 1. Mk 16.9.13. Pwt 30. J 20.4.4. Ez 19.11. Syr 44.34. Hi 28.20.17. 2Krl 2.1.7nn. WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA DO NIEBA Dz 2.34.23. Dz 13. Jr 5. Kol 3.27.10. Prz 30. Dz 1.38.19.60.12.10-18. WODA TWÓR BOŻY Rdz 7. Prz 3. J 6.12.6.1-4. Rdz 7. Pwt 28. Dz 8. 1P 3. Mt 3.20. Ap 14. 1Tes 1.6. Rdz 17. Tryumf w porządku kosmicznym. Hbr 12.8.6-7.1.6.7. J 6. Tb 12.5.50n.1.24. Ml 3.13. Mi 5. Hbr 8.23.10.3. Ps 18. Dz 28.36-42. Iz 44. Ps 135.6. Hi 29.58.15. Hi 12. Kol 3. Jr 51. Ap 7. Kpł 26. J 11.15. Wj 16. Koh 5. Mt 28.12.7. Łk 24.22.2n. Iz 55. Ez 31.2.19n. Moment wniebowstąpienia.41n. Iz 19.W życiu Kościoła.4. 1Tm 3.6. Lb 24.10.26.12. Rdz 21. Syr 35.35nn.13. Lb 11. J 20.20n.9-12. Rdz 16.21. Dz 3.12. Ps 1. . Ps 104. Ap 3.13. Ef 1.11nn.3.23nn. Rz 8.14. Tb 12. Ap 4. Łk 24. Ps 104. 1P 3.14. Dn 7. Ef 1.19n. Ps 115. Kol 2. Łk 24. Rz 10.45-49.3.19.21.4.3.3.24. Rdz 27. Iz 32. J 6. Dz 10. Dz 9.19. Kpł 26. Dz 19. Rdz 28.1nn. J 6.8.27.58.6n.25.10.2. Łk 24. Iz 4.11. Hbr 4.16. Hi 38. J 6. WODA W HISTORII LUDU BOŻEGO Woda i zapłata doczesna. 2Tes 1. Tb 12.4-13. 1Tes 4.28. 2Tm 1. Ps 139. J 6.22. 1Tm 4. Hbr 6. Ba 3. Wj 15.16. Ez 31. Dz 2.18. Iz 14.17.10n.10.16.25.6. Mdr 18.1. Łk 24. J 6. Ap 5.14. Pwt 28.18. J 3. Rdz 7. Flp 2.24.22. CHRZEŚCIJAŃSKA DUCHOWOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA Ef 2.3.50n.4.58.15.14. Sdz 13. Hbr 10. 1P 1. Flp 3. Rdz 5. Rdz 11.13. WNIEBOWSTĄPIENIE POMIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ Iz 66. Rdz 8. Mt 28. Mk 12. Hbr 1.53. Iz 2. Wj 19. Ps 4. Am 7. 1Kor 15.62.20n. Pwt 28.3. Rdz 11.6n.5. Dz 2.6.6-11. Ez 17. Iz 30.15.44.12n.33.20-21.17.14nn.14. Syr 48.19. Syr 49. Mk 16. 1Mch 2.19. 1Krl 22. Dz 6.22-28. Dz 8. Pwt 8.7. Dz 10.4. Ef 4.8.36.10.20n.10-16. Ps 148.34.6.

Jr 27. Lb 21.1.4.Kpł 26.8. J 7. 2P 3. 2Sm 8.7.29n.24. IZRAEL W SŁUŻBIE JAHWE PROWADZĄCEGO WOJNY Wj 23. Ps 121.8.24. Am 8. Iz 8. Iz 2.10. Hi 40. Kpł 11. Pwt 2. 1P 3.27-33.2-15.2n.6n.20. Jr 47.4. WOJNY JAHWE W HISTORII Jahwe w walce o swój lud. Rdz 8.10. Wj 14. Ap 7. 1Sm 4. 2P 2.1-8. Za 14.1.2n.6.44.38.17.38.7-14. Jr 14.17. Syr 24. 1Kor 10. Ez 16.4-8. J 3. Rdz 2. Ap 22. Kpł 15.11.24-27.39-44.23.7. Ez 31. Ps 124.10-14. 1Kor 10.24.18. Kpł 14. Jl 4. Jr 46. J 15. Wody oczyszczające. Ps 46. 1Sm 28-30.1nn.4. Iz 55.2.26-3.11. Iz 51.10n.5.21.32-36.3-11.37n. Ps 124. 1Krl 18. Wj 17.1-12.17.26.13.12.18. Ps 35.20. Iz 1.26-30.20.25-31. Ap 22.5. Iz 5. Iz 48.9n.40. Sdz 5.6n.6nn.10. Rdz 4. Ps 32. Wody chrztu.25. NOWY TESTAMENT Wody ożywiające.4. Jr 17.16n. Kpł 16. Rdz 18. Ez 47. Iz 58. Ps 78.4-9.10.2.3n. Ez 47. Ps 2. J 5. Iz 11. Jr 17. Iz 1.19.6n.6-9. Ps 18. J 2. Ps 110.17.3. Syr 15. J 7.5n. Jr 31. Ps 51.21.1-7. Ap 21.2.6. Ps 29. Łk 7.34. Joz 6-12.15. Woda posiada zazwyczaj wartość symboliczną.4.13. Iz 55. Iz 8.17-20.1. Iz 49.1. Ps 78. Łk 3. Iz 41.39. 2Sm 10.13n.5-5.5nn. Wj 17. J 2. Joz 7.5nn.8.23. Ps 144.15. Ez 36. 1Tm 5.11. Joz 5. Hi 12.10-14. WODY ESCHATOLOGICZNE Woda w planach odrodzenia ludu Bożego. Iz 5. Bóg w walce przeciw grzesznikom.4. Ps 42. Iz 44.25. J 4. Iz 25. Jr 2. Pwt 7.18. Lb 14.17.1-7.10.4.23n. WOJNA STARY TESTAMENT WOJNY LUDZKIE I BOJE BOGA 2Sm 11.11n. Wj 11. Ps 1.4.3.5.6nn. Ps 143. Wj 40. Kpł 16. Iz 49.1n.1n.8. Jr 6. Ps 20. Mdr 10. Mt 27.6. J 13. Ps 142. Ez 36.9. Iz 35. Ez 4.8.3nn.10.10-14.10. Ps 18. Rz 6.8n. Ez 39.4-9.7. Za 13. Hi 22. Jr 4.12. Sdz 3-12. Ez 47. Mdr 10. Iz 30. Kpł 17. 2Sm 5. 2Krl 19. Ps 26. Ps 71. Pwt 7. J 19.8. Ps 60. Ps 69. J 13. Wj 29.20n.5. J 7.40. 1Sm 31. J 4.16. Ps 45. Ps 114. Pwt 28.1-12. Am 4. Ez 34.15n. 1Sm 11-17. Ez 23. J 9.16. Ez 19.20.7.4.19nn. Ps 46.6.3. Pnp 8. Ps 43.10n. Iz 19. Lb 20. Wj 3. .6. Rdz 19.1-13. Ps 118. 2Sm 5.18n.16n.4nn. Wody straszne.21-35. Sdz 5. Tt 3.

Am 3.5nn. Rdz 3.4.1-3. Ez 18. WOLA BOŻA 1Tm 2.27. Iz 29.4.13.17n. Pnp 2. Iz 55.1-5. Ef 6. 1Sm 12. Ap 12.14. J 16. Ps 143. NOWY TESTAMENT Łk 1.7. .38. Ap 7.10.4. Mdr 12. Iz 10.30.9n. Syr 43. Pnp 8. Dn 7. Mdr 4. Ap 21.7nn.4.54.26n. Jdt 9. Jr 18. Ap 11. Ap 3. Iz 58. Wj 19. Ap 12. Ap 19. Ez 18. Mdr 9. Dn 11. Ef 6.6. Ps 35.9.27. Dn 4. BÓG OBJAWIA SWOJĄ WOLĘ W historii.21.6. Prz 19.17-13.1-4. Ef 6.1. Hbr 10.16.23.33.19.11.10. J 14.17. J 13. Tb 4. Ap 5.1-11.BOJE ESCHATOLOGICZNE Atak sił wrogich.34. Iz 63. J 14. 1J 4. Ap 19.18-21.40-45. Mt 12.1nn. Dn 7.28.19nn. Ps 135.13-17.33. Ap 9. Mt 24. Ap 20.18. Ap 11. Jr 29.21.3. 1P 5.1-6.13.9. Kontrakt Boga. Dz 4. Jdt 1-7.15n. Am 4.20. Łk 11.6. STARY TESTAMENT Rdz 2. KOŚCIÓŁ JEZUSA Kościół walczący.52. Ap 12.11. Dz 13.22. Ps 22. Ap 11. Tb 12.15.11.14.5. Iz 40.12. Ez 18.8.23.2. Wj 3. J 18.10nn.8n. Hi 37. Mt 11. 2Mch 15.8.11.11-16. J 18.2.9. Ap 20.13.17-23. J 12.13-17. Mdr 5. Jr 9.19. Iz 45.29. Łk 22.12. 1Mch 2-4. J 11.7. Mi 7. Mt 10. Iz 59. Łk 1.1-6. OSTATECZNY BÓJ Działania wstępne. Iz 44.22. Mt 24.23.17.11. Za 14. 1Tes 5. Ps 2.14-19.7-10. Iz 6.6-12. Syr 33. Dn 4. Oz 6. Dn 4.8n.13. Ap 19.16. Oz 2. Rdz 3. Dn 11. Rz 9. Ez 18.9. Dn 8. WOLA BOŻA WOBEC SPRZECIWÓW CZŁOWIEKA Am 1. Rdz 3. Pwt 30. Jr 31. Ap 10.4. W refleksjach autorów natchnionych. 1J 2. Dn 12. Ps 1.1-11.38.30.22.18. Jon 3. Ez 36.10.1.14. Ez 38. Dn 7.14.14.25. Broń chrześcijanina. Kol 2.1nn.21.28.17. Ap 14.12.11. Mt 26. Ps 40.4.22nn. J 15. Wj 32.6.25. Mt 4. J 13. Iz 62. Ap 6.13.15-20.19-25. Mdr 5.52. Iz 42.26.10. Ap 19.21n. Jr 18.31. Iz 50. Ps 33.11. Oz 2.5nn.11.2. Łk 2. Hbr 10.25-28.18nn. Am 1.15-18.50n.27nn.5. Hi 23. 2Mch 8-10.33. Mdr 9.32. J 16. Obrazy ostatniej walki.1-12.3. Iz 10. NOWY TESTAMENT JEZUS Łk 22. Pnp 3. 1J 5.4n. Iz 53. Ps 44. Prz 21.7nn.

3-14.49.33.18.38nn.12-18. Prz 27.32. Ps 119. Rz 6.2. Rozpoznawanie woli Bożej.4.25. Rz 8.3.47. Wj 33.16. Pwt 24.14.12-17.1-10.32. J 15. 2Sm 12.14. Mk 3. 2Krl 20.16-17. Łk 12.50. Mt 20.50.9.34.3. Mt 6. Jk 4.8. J 12. Wj 30. Ml 1.32-5. 1Krl 10.16nn. Ps 73. J 14. J 14.46. Mt 12.10. Mt 2.5.1.7. Ef 5. Am 3.11. Jezus wypełnia wolę Ojca.12.19. Jdt 10.44.22. 1P 2. Wj 29. Łk 12.20.14.6-11.2. Łk 1.21. Wj 18.12n. 2Kor 1. J 4. NOWY TESTAMENT Hbr 2. Mk 8.26. Znaczenie tej wspólnoty.6.17. Dz 2. WONNOŚĆ Rdz 43. Hbr 10.19nn. Flp 4. Lb 20.30.2.7n. Mt 27.14. 1Krl 7.20.24nn. Wj 30. J 5. J 10. Ap 5.37nn.7. Mt 21. Ef 5. Ps 141.7-11. Łk 7. Mk 14.34-37.21.10.42.24. J 8. Dz 4. Dz 18.10n. Pwt 22.13. Iz 60. 1Kor 4. Ps 16. 1J 5. Lb 7. 1Krl 22.10. 2Kor 8-9.14n. Flp 3. Ps 42.CHRYSTUS A WOLA BOŻA Jezus objawia szczególne upodobanie swojego Ojca.27.18. Mdr 18.31. J 6. Wonność w życiu społecznym. Mt 22.14-17. Ap 8. Pnp 4. Prz 7.9. Pnp 1. Wonność a liturgia. Wspólnota serc w ludzie jest owocem przymierza. Pwt 10. Ef 1.18.2.2-6. Rz 12.6.17. 1Tes 5.25. 1Tes 4. Wj 23.2-5. 1Krl 10.15.5n. Am 6. Kol 1.14. Mt 20.2. Ef 6. Rdz 27.17.17. Est 2. WSPÓLNOTA STARY TESTAMENT Kult. 1Tes 4.42.13.2. Pwt 23. Łk 12.11.13. Pwt 24. 1Krn 15. 2Kor 4.37. 2Sm 14.25. J 6.86.11.11. 1Mch 1. J 17. Czynić wolę Bożą. Hbr 13. 2Kor 2. 2P 1. 1P 3.17-18. 1Kor 10. Mt 7. Wj 19. Wj 30. Wj 24. Pnp 5.17. 1P 4.7-13. Wspólnota z Panem w Kościele. Mt 26.21. Kpł 19.18. Flp 2. Lb 1. Rz 2. .22.3. Modlitwa.2-5. Rdz 37. Mk 6. Ps 40.22-25. Ga 6.11. Kpł 3. BĄDŹ WOLA TWOJA Mt 6.27.21. Mt 15. Dz 4. Ps 49. Ef 2.9. Ps 63. Mt 11.44. Flp 1. Wj 24.20.21. Prawo.3.17.18. Pnp 1.18.2.43.23. 1Krn 13.15. Flp 2.36. Mt 7.6. Mt 23.29.9-10.2.6.3-4. Łk 22.13. Rz 12.9.13.10. Ps 22.55.2. Przymierze.1-4. 1P 4.

11. Pwt 16.1. Jr 15. Mdr 5.9. Łk 1.26. 1Sm 16. Am 7. Ps 68. Przez miłość braterską.20-23. Mdr 4. Ps 132.19.20. Ps 6. Lb 18. Iz 8. Sdz 5.1.4.7.19.13.16.25.6. Flp 2.24.5n. Hbr 2.14.11.11n. ZNACZENIE WYBRANIA Źródłem.16n.5.27. Hbr 12.7.23.17.9. Ps 16. Łk 9.7. Rdz 9. Wstyd i klęska. Pwt 10. Wj 19.20. 2Sm 2. Pwt 26.23.17. Wj 34. Rdz 27. Ps 35. 1Sm 16.23. WSTYD SYTUACJE. SPRAWIEDLIWY UWOLNIONY OD WSTYDU Przez Boga.8. Joz 24. Skutkiem. Sdz 5. Lb 23.1nn. J 15. Rdz 9.5.15. 1J 1.25. Ag 2.3. Iz 44.29. 1Kor 12.25. Pwt 12.11. Rdz 26.4nn.1. Sdz 5.19. Am 3. Pwt 17. Pwt 14.24.10. Iz 42. Sdz 5.15.17. J 14. Rdz 11.40. Rz 1.1nn. Mt 5.26. Mdr 5.11.7.6.26. Pwt 26. Pwt 7.20.23. 1J 4. Ps 25.11.15.7n.1. Ps 22.1.9. Rdz 5. WYBRANIE Mt 20.15. Ps 78.17.13. Rdz 9. J 14. 1J 4.6.20.8n.1-11. Ps 89.3.24. W KTÓRYCH WYSTĘPUJE POCZUCIE WSTYDU Ez 36. Rdz 28. 1Krl 2. Pwt 18. Rdz 11. 1J 2.2-3. 2Tm 1.4. Mdr 2. Pwt 7. Joz 24.5.13.26. Iz 1. Rdz 4.14. 1Kor 4. Hbr 11. Iz 30.15.13. WYBRANIE NOWE ESCHATOLOGICZNE Wybranie i odrzucenie. Ps 34.1-6.1-2.4. Flp 1. 1J 2.18.24. Wstyd a bałwochwalstwo.4. Wj 19. Ps 109. Iz 50.56.12. Rz 14. 2Sm 7. Iz 47. Ps 69.4.5. 1Sm 10.23n.2n. Wstyd i nagość.16nn.24.8. Jr 20. przez Chrystusa. Ps 22.8. Iz 8. 1Tes 4.15.29. Ps 106. J 6. J 17. Celem. J 15. Iz 49.23. Iz 53.11. STARY TESTAMENT WYBRANIE W PRZEŻYCIACH LUDU Fakt wybrania. Rdz 12. Lb 8.10. Iz 20.1Kor 1. Sdz 5. Ps 22.23.4.5.7-16.2n.68.21. 1Sm 10. Iz 4. Wj 3.2. Ga 4.13. Ps 70. Rdz 30.8. Wstyd a bezpłodność.6. 1J 4.4n. Rdz 7. Ciągłość wybrania. Sdz 5.3nn.4. Rdz 27. 2Kor 13. J 17. Rdz 12. 1J 3.3. J 15. Pwt 28.3. J 14.6-12. Iz 41. Ez 23. . Am 7.3. Rdz 4. 1P 5.14. Pierwsze wyrazy świadomości wybrania Bożego.1.30. Rdz 22.29.13.

Łk 6. J 6. Dz 1.14. Iz 45.17.34.1. Wj 4. J 17. Rz 9.17.8.4-15. Dz 13. którą przeżywamy.1. Am 3.8. Dz 15.26-31.17. 2Krl 23.10.7-14. .1-4. Wybranie Boże jest rzeczywistością. Rz 11. Pwt 11. Oz 11.22. Ef 1.4. Mt 20. Syr 21.12n.1.46.10. Ap 17. Kpł 26.2.6.13. 1Krl 19.30. Prz 1. Jr 46.32. 1P 2.70. Iz 53. Za 3. 1Tes 1.40. Jr 7.18.23. Prz 1. Mt 14.15nn. Iz 42. Jr 5.17. Pwt 7. Jr 31. Jr 6.1. Mt 17.28.17. Ps 94.35. Pwt 4. Jr 49. Mt 16. Rz 16. Mt 25. Prz 23. Mt 13.33n. Iz 14. Ef 2.26nn. Oz 7. Iz 44. Odkupiciel.14nn. Ef 1. Mk 6.3. Łk 23. Oz 11.20.23n.19n. Pwt 30.22. Iz 65. Hi 5.1-13.1.1nn. Wj 20.27.7.10. Ps 38.6-11.12. Mk 1.3.4. Mt 13.11-14.37.2. Dz 1.24.23-26. Rz 8. Rz 11. J 1. Prz 23. J 13. Mt 16. Iz 52. Mt 11. BÓG JAKO WYCHOWAWCA SWOJEGO LUDU Jak ojciec wychowuje swoje dzieci. Iz 28. Jr 2.11. J 17. Mt 7.2.20. J 8.15.30. Prz 5. Am 4. J 16. J 2.35. Rz 11. Pwt 8. Jr 1. Dz 10.8n.5.7. Mk 3. 1P 1. Jr 31. Jr 14. Jr 6. Mt 17. Iz 41. Pwt 8.41.13n.23.5.27. Prz 5.15.29.67n.10nn.15.30. Syr 30.16.3. Jr 31.36.28. Mk 13. 1Kor 1. Łk 4. Łk 24. Ez 20. Ga 3. Iz 6. Ef 1. Iz 43.38.7.29. Prz 30.2-7. Iz 45. Ps 78. J 1.11.36. Iz 65.23-28.20. So 3. 2J 13.33. NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO WYBRANY BOGA Łk 9. Mt 8. J 4. Dz 9.13.9.9.34.2.1. Mt 13.36.21. Hbr 10.10. Syr 42.27.21.18. Prz 1. So 3. Oz 11.20.5-16. WYBRANI I ODRZUCENI Mk 13. WYCHOWANIE Ga 4. J 21. Ez 16.12.35.12.20.24-28. Prz 4.13. Prz 10.17. J 16. Mt 8.4.15.19.28n. J 17. Prz 23. Jr 7.27. Prz 23.3-6. J 5.51. J 9.13. Dz 6.8.23.9nn.4.11. Dz 6.2. Za 1.24.4.12n. Jr 30. który objawia. J 15.1-4. Jr 10. Pwt 21.6. J 5. Ps 6. Mt 10.8-12. Prz 22.17. J 6.17.2. Hbr 5. Iz 42.7.22. Mt 24.2.37n.5-6. J 8.8n. KOŚCIÓŁ JAKO LUD WYBRANY Wybór Dwunastu. Oz 2.2.1. Ef 1.4n.32n. Mt 24. Iz 65.10-13.5. Pwt 4. Iz 49. Ef 4. Mt 8.2-6.17. 2Tm 2.28. Hbr 4. Pwt 4.18.10.20-35. Oz 10. 1P 1.7n.24n.1-7.27. Mk 1.4.22n. Iz 8. Syr 22.18-21. Syr 1.1. 1P 2.22. JEZUS CHRYSTUS JAKO WYCHOWAWCA IZRAELA Ten. Iz 43.30n.1Sm 16. Iz 50. Kpł 26.37.5. Mt 16.15-21. Syr 22.16.14. Wychowywanie Izraela przez Jahwe. Łk 10.24.7. Dz 26.13n. Za 2. Iz 45.13.16.13. Prz 6. Mt 4.14. Oto mój wybrany. Łk 1. Iz 53. Ps 16.8. Jr 31.14n.19.4nn.3. Kpł 26.

Wj 17.26. 1Tes 5. Pouczenie i nagana.16. Jr 16.16.4. Iz 42.38.15. Iz 35. Ez 37. 1Kor 4. Hbr 10. Oz 11.16.4. Krzepiąca działalność proroków. Iz 55. Wygnanie i wyznawanie grzechów. Iz 41. Jr 2.6. J 6. Pwt 28.3. J 16. Iz 42.16. Wygnanie a Nowy Testament. Tt 2. Iz 8. Ezd 9.16. J 17.16. WYJŚCIE Z EGIPTU Wj 3. 1Kor 11. Hbr 11. Iz 41.8-11.14.16.18.7-10. Jr 2.13nn. Iz 54. Ez 22. 1J 2.23. Ba 6. Ez 17. Jr 31. Iz 45.KOŚCIÓŁ WYCHOWANY I WYCHOWUJĄCY Duch Święty .1n.21. Pwt 32. Iz 10. Ez 11. Iz 35.25nn. Oz 11. Ne 1.1n. 2Krl 17.19.19.6.19nn.23.11. Ps 126.2n. 2Krn 36.7-16.11. Iz 35. .1.19. Mt 18.3-6.6. STARY TESTAMENT Pierwsze wyjście.26. Oz 2.14. Iz 40. 2Tes 3. Iz 5. Ga 4.5-10. Oz 2. Iz 49.1-8.5n. Ez 36.25. Ga 3.22. Iz 40.12. 1Kor 4.16.19. 2Kor 5.17-20. Ne 9. 2Tm 3.1. Iz 5.20. Wygnanie jako objawienie grzechu.18nn.Wychowawca.14. Oz 2. Iz 43.32. Iz 11.29. 1J 2.7nn. Przygotowanie nowego Izraela. Iz 64.26. Ne 9. Iz 35. Iz 40-55.3n.10.10-17. J 14. Jr 52.15.27-30. Jr 31. Iz 63. Hbr 12.1-14.8. Jr 29. 1P 1. Jr 24. Iz 42.11. Nowe wyjście. Ef 6.14.9. Jr 31.19. WYGNANIE JAKO OWOCNA PRÓBA Ez 11. 1Kor 11. Iz 1. 2Tes 3. Ez 37.6.12n. Jr 31. Ezd 1. Nowe wyjście z niewoli. 2Krl 25. J 16.9.6n. Iz 35. Ga 4.8-11.2. Iz 49. Iz 10.1-7. Iz 44.19. J 14. Hbr 12. Pwt 32. 2Krl 15.20. Iz 41. 2Krl 24.63-68. Ap 3.16. Dz 20. Iz 44. 2Krn 36.16.16. Iz 40.8nn. Ps 106. Jr 10. WYGNANIE JAKO KARA ZA GRZECHY Wygnanie jako najsurowsza kara.6. Am 2. Oz 2.19.10.3. 2Kor 7.3. Ba 1.6.19. 2Tm 2. Ez 37.1n. Iz 63.24-28. Iz 49.16. Iz 41.3nn. 2Krl 25.7.4.15.6.11nn.11.16n.11n.15.11.15.11n. WYGNANIE Am 1.45.14. Wj 19.9. Dn 9. Jr 5.15. 1Kor 4. Ez 1. Iz 52. 1Tes 1. Jr 29. 1Kor 10. Pwt 32. Iz 43.11-14.20. Jr 13.7n. Wj 14.11.14n. Iz 46. Ez 16.1. Kol 3.27. 1P 2. So 3. Jr 16.11. Iz 11. Mi 6. Iz 48. Iz 52. Ez 34.5. J 15.12.12.31.21.28nn.6-7. Iz 30.7.11.6.16. Iz 53. Iz 63.8nn.

Ga 3. STARY TESTAMENT Wyznawać imię Boga.22.15.19nn.1. Hbr 3. Jr 10.6. Wj 19. Lb 21. J 3. Rz 11.1.42.13n. Pwt 30.13.29. Flp 2. Wj 19.13.11.34nn.12n. 1J 3.1.2. 1J 1.37. Jk 5. Wj 14-15. 1P 1.2n. 2Sm 12. Ps 118. Mdr 18. Rz 9.3.9n. J 7.18.2n. 1J 4. Dz 4. 1P 1. Flp 2.18n.30-58. J 19. J 19. Wj 24.33-36. Mt 3.36.9n.3. 1Tm 2.37.21. J 6. Ps 22.13nn. Syr 15. Ps 74.68n.6-10. J 20.6. Syr 15.3nn.50. Rz 3. 1Kor 12.37. Wj 17. Wj 3. Dz 22.26. Jk 1.11. . 1Tm 6. 1P 1. Wj 4. 1P 2. Wj 15. Wj 18. WYZNAWANIE GRZECHÓW Mt 18. J 12.14. Ps 28. J 12. Ez 36.4-9.8. Dz 7.13n.16.40. WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Iz 6. 1Tm 3.3.16n.15nn.NOWY TESTAMENT Mt 3. Mt 10.13. Wj 15.3.21-28.26n.14n. Dz 3. J 6.30-33.48.10. Prz 28. 1Kor 10. 1Kor 9.6.8.14. Ne 9. J 12. 1P 1. J 19.4.34.5.6-9. 1P 4.15n.3-7. Łk 15. Apokalipsa. 1Kor 15.22.1. Ps 119. Rdz 2-3. 1J 1.1-3. Wj 16.7. Iz 43.36-50.10.11. 1P 1. Wj 12. Ps 77. J 9. 1Kor 15. Oz 11. Mt 10. J 6.6nn. J 18.20. Wj 19. Kpł 5.37n.20n. 1Krl 1. Święty Piotr. Joz 7.21. 1P 2. J 5. Rdz 4. J 1.7. Ps 78. 1Kor 16.13n.21n. Mt 16. Mt 27.22.14.8. Rz 8.56. Ap 19. Ap 16. Łk 7. Ap 11.9. Rz 11. Kpł 26.4n. Kpł 19.2.29n.32. Wj 1-15.28nn. Dz 10.14. 1P 1.22n.16. Ez 18. Święty Paweł. Ap 14.5. Pwt 18.23.19. Ap 21. Hbr 13. Ps 26.13. 1P 1. Wyznawanie grzechów.9-11.6. Iz 52.23.44. Ap 15. Łk 5.27.10-21.42. WYZWOLENIE-WOLNOŚĆ Ga 5. Łk 7.17. WYZNANIE 1Sm 3.17. Dz 7.1. Rz 9.9. Pwt 6. J 8.15.21.16.42n.24.15. Mk 8. Mdr 17-18.7.12n.2-13. Wj 6. Ps 18.1-7. J 17.32n.3.16.35nn. Ps 32. NOWY TESTAMENT WYZNAWAĆ JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 26. Pwt 6.8. Joz 24.22. 1Kor 12.24.31.15n.20.5.3. J 8. Ez 18. J 14.18.23.4. 1P 1.32. Iz 40.6.5-8. Dz 5.11. J 13.11-21. Ps 76.26nn. Dz 4. Pwt 9.5.22. J 8. 1J 2. Ps 106.14-18.18.19n.8.6.22.2. Wj 12. Wj 7. Rz 8. 1P 1. Pwt 11. Ap 5. Święty Jan. Oz 2. Łk 10.12.12.50. Ps 31.28.11.3. Dz 3. WYZWOLENIE IZRAELA Wyjście z Egiptu. 1Kor 5. Ap 11. J 13. Dz 8.38.15-20. J 9.3. Mt 7.15nn.26.9n. Wj 4. 1P 1. Rz 10. 2Sm 12.2.14.9n. Pwt 7. Rz 9. Wj 13.1-6.

13. Rz 9. J 12. Ku Królestwu Bożemu. Syr 15. Rz 9. Mt 13.26-49. Wj 4. Rz 8.14-23. 1P 2. 2P 2. Iz 10. Ga 5. WZROST Wzrost w dziele stworzenia.41. Ez 36.36. Kol 1.4.30. 2Sm 4.20.19. Dz 2. Rz 7.6. Dz 6. Rdz 1.3-12.19n. Pwt 30.8.16. 1Kor 15. Rdz 4.19.27.13.32-33. Rz 13.23n.24. Ps 119.11. 1Kor 6.12-16. Rz 5.17.21. Iz 44.36. Iz 40-55.9. Rdz 12. Rdz 11.5-8.3n.21.6. Kol 1. Rdz 9. 2Kor 3. J 5.6.44. 1Kor 11.13.12n. Rz 8.24. 1Kor 7.1n. Ps 19.24. 2Mch 6.Bóg jako Go'el Izraela.53. Iz 59. Flp 1.11. Jednostka i społeczeństwo jako przedmiot wyzwolenia.6. Ga 3. Łk 22.2-5. Mk 4. Dz 6. 1P 2.11.14.13. Pwt 30. Mt 13.12.17. Łk 1. J 19.25nn.12.1-8. 2P 3.1.15-20.26. Natura wolności chrześcijańskiej. Jr 30.23. 1J 3. Rz 6.16n. Rz 11. Rz 9. J 8. J 17. Ps 26.7.17. J 6. Dz 4.12-16.13. Hi 21. Rz 11.20. Rdz 2-3. Rz 8. Rz 6.11. Ef 4.5. Ps 130. Iz 44. Rt 4.17. 1Kor 15.14. Dz 12.27.28. J 10. 1Kor 9.68-75.28. 1J 3. J 3. Ga 6.6-9.1.6.15.38.20.56. Iz 45.3. Rz 3. 1Kor 15.5n.19nn. Rdz 6. Rdz 4. Łk 24. Ga 4.8nn. Lb 35. Ez 18.22n.24. 1Kor 7. Rz 5.53n. Jr 34. NOTA UZUPEŁNIAJĄCA WOLNOŚĆ WYBORU Iz 6. Rz 8. Rz 5. Rdz 3.26.14.22. Łk 19.19. Oczekiwanie na ostateczne wyzwolenie.7n. Łk 8. Pwt 11. Iz 50.52. Rz 2.8.11.21. J 8. Rz 9. Ps 55. Ga 5. Ga 4.12n. Iz 43. Ef 2.7. Mt 7. 1Tes 3. Rdz 4. Wj 7. 1Kor 3. Rz 11.15. Łk 11.1n.10n. 1Kor 8-10.28.2. Pwt 28. J 13.14-17. Dz 19.27.21.16-26.9n.8-11.14. Hbr 5. Kpł 25.6.2.26n. Ez 36.22. Hi 8.4. Flp 3.30.18. Ps 73.8-22.3. Ga 4.12.12.24. Łk 8.22n. Dz 5. Łk 2. Hbr 4. . Rdz 9. Wolność chrześcijańska w praktyce.10n.33-36. 1Kor 10.3nn.8. Jr 50. Dz 22. Oz 2. J 15. Rdz 1.1.1-6. Łk 22.13n.12-15.27. Iz 44. Łk 2. 2Kor 3. Ga 3.47. 1Mch 4.6-10. Jr 31.11-16.11.13. 2Kor 10.20. Łk 2.13. Dz 2.30.26nn. Est 4. Ga 3. Rz 12. Ga 5. Ps 25.26.32.21. Rz 8.16.10.15. Mt 13.9.3. Rdz 35.54n.16. Dz 11. Iz 58.15. Ne 5. Iz 52. Ef 3. Ez 36. Hbr 9. Rz 1-3. Ef 4.15. Hbr 3.9.63. WOLNOŚĆ DZIECI BOŻYCH Chrystus jako nasz Wybawiciel.15. Ps 49. Rz 8.21. Rdz 2.21.23. 2Kor 3.31.7. Jk 1.21-28.11n.28nn. 1J 2. 2Kor 3.33. Ps 69. Ps 103.1-7. Rz 5.16.5. Rdz 19. J 3. Kpł 26.34. Iz 45.6.12n.22. Rz 14.29. Rz 8. Wzrastanie w historii zbawienia.9. Wj 4. 1Kor 9.40. Iz 59. Iz 44.13.2. Iz 47. 1Kor 3.23.10. Ga 5. Ps 31. Rz 6.22. Syr 15. 1Kor 15.10-21. Rdz 6.3.1. Flp 2.9. Jr 12.7. Łk 6. Iz 1. Rz 7.24.13.1.13nn. Pwt 15.2.24.17.17. Mdr 2. Iz 54. Rz 5.16.13.13.12nn.9. Iz 40.21n. Kol 1. Ga 5.20.

1Kor 9. Mdr 4. J 4. Ps 92.36.27. J 6.7.18. Jr 31. Tajemnica sprawiedliwości Bożej. Iz 59.27.7.51. Rdz 7. Łk 10. Kol 2.31-46. 2Sm 22. Ez 37.6. Hi 34. Ps 112.24. Rdz 19. Rdz 3.14. Rdz 26. Ap 18.6.14nn.11.11-30.12.3n. ZASIEWAĆ ZASIEWY ZIEMSKIE Działanie Boże.6-13. Rdz 7. Odpowiedzialność człowieka za jego własny los. Rz 8. Rz 2. Rola człowieka. 1Kor 9.17.10.30. Mt 13. Rdz 6. Prz 11. Syr 7. Kol 3.12nn.6. .22.13. J 4.18. Prz 20. 1Kor 3. 1Kor 15. Syr 2. 1Kor 9. Mt 22.4.24. Oz 10. Rdz 15. Rdz 9. Zapłata osobista. Ps 16.27.8.3. 2J 8.10n. 2Sm 6. 2tm 4. Mt 20. Mt 25.29. Jr 31.14. 2Kor 9.5n.26.1-15.7. ZAPŁATA ZAPŁATA A ZAROBEK Rdz 2. Syr 7. Mdr 3.14. Hi 4. J 11.4.5n. Rz 5. Syr 51.4. 2Kor 9.24.2-3.11nn. Ez 18. Hbr 11.25. Rdz 12.15.24-28.17-20. Kpł 11.15. Iz 17.10.9. Dn 12.1-5. Syr 51.9n.24. Mt 16.17.6.23. Rdz 1. Ps 16.37n. Pwt 32. Iz 5. Rz 6. 1Kor 15. Ap 21.3. J 12. Jr 12.26.13.36. Jr 31. Iz 6.1.38.8.10. Iz 53. Rdz 32. Prawdziwa zapłata. GŁÓWNE ETAPY OBJAWIENIA PRAWDY O ZAPŁACIE Solidarność a odpowiedzialność.15.5n.19. Ps 49.12.18-26. Ps 27. Rdz 18.Mk 10. Ps 91. 2Sm 7. Mk 4. Ps 119. 2Mch 7.15.18. Koh 11.19. Jr 12.25nn.13.8. Rdz 3.16.9nn.15.7-10. Rdz 8.6. Dz 24. Mdr 2.31n.22.25. Mdr 2.21-26.43.1.9n.7.1nn. 2P 2. Iz 30. Rz 8.16-33. Mdr 4.12. Rdz 22. Wj 20.1n. Ps 18. Rdz 26. Ap 22.8.16. Flp 1. 2Tm 4. Ga 6.35. Ps 22. Ps 73. Mdr 3.9n.17n.29n.7.46. 1Tes 4. Ga 5. 2Tm 4. Ga 6.10nn.5-12. Mk 1.4.17n. Kpł 25. Ez 36. Rdz 6.8. 2Kor 9.14.9.6.5. Mt 22. Joz 7.36.12-20.2.22. Koh 7. Oz 2.18. Joz 7. 2Kor 9. Koh 8. Mt 16. Rdz 1.1-18.57.7. Hi 14.24-27.20nn. Lm 3. 1Kor 15. Hi 19.12. Syr 11. Rdz 26.1-4.22. Rdz 7. J 9.23nn.13.41.5n. ZASIEWY BOŻE Boże nasienie. Mt 25. Łk 23. Koh 11. Jk 3. Ps 76.42nn.18. Prz 12.31n.22. Łk 14. 1Kor 15.5nn. Rdz 19.15.18. Mdr 5. Ps 142. Wj 34. Lb 5.8.17. Rdz 13.31-34.1. Hi 42.11n. Prz 22. Mt 6.1nn.15n.3. Ps 28. Mdr 3.4. Ps 37. Koh 9. Syr 6. Ez 14.8.4.20nn.9. 2Krn 15. Dz 3.32.26-35. Flp 1. Oz 8. Rdz 15.6.23. Rdz 3.7. Rdz 47. Ps 49. Ez 18.7. J 4. Syr 1. J 7.12.12nn.12n.12.10. J 8. Ez 18.5-8.37n. Kol 3.15.1. Ps 126.13-19. Mk 4.12.14nn. Pwt 7. Mi 6.38n.16-19.37. Mk 9. Rz 12. Mt 25. Jr 4. CHRYSTUS I ZAPŁATA Potwierdzenie zapłaty osobistej.7.13.24. Ga 6. Ps 73. Rdz 3. Dz 23. 2Tm 4.

Mt 13.15.9.18. Ps 69.27. Ps 116. Ps 44. J 6. Ps 37. Mt 13.17. Ps 27. Mt 13. Ps 106.7.17.9.8.34. Ps 91. Ps 118. Ps 7.2.19.5. Pwt 32. Obietnice eschatologiczne. Iz 63. Ps 22.7-10. Wj 11.26-29. Sdz 2. Jr 8.52. Wj 10. Iz 28.20n. Dn 13. Ne 9.1. J 3. Ps 20.19-95.2.1.4. Ps 35.20.11. Ps 76.7.3. Rdz 7.21. Oz 11.19nn.16.15. Oz 13. Sdz 6.13. Syr 51.12n.3. Ps 69.12. Iz 45. 2Sm 23. Iz 47. Ps 44.6. Wj 14. Iz 35. Ps 95. Jr 31.5. Iz 49.14. Wj 9.7. Ez 36.1. Wj 9.7.4.13n.7-19. 2Sm 8. Ps 18. Ps 43.31n. J 12. Am 3. Dn 6.2.18.2.18. Ps 109.15. Ps 55.8. Wj 9. 1J 3. Ps 72. 2Sm 23.6.17.6. Do Boga należy ostatnie słowo. Syr 51.17.23. Ps 34.12. Sdz 2. Iz 62.4. Za 6.14. 2Krl 18.19. Ps 118. Ps 59. 1Sm 7.4. .28. 1Mch 4.10.6. Iz 12.36-43. Am 9.25.8.7n. Wj 4.28. 2Sm 8.12.9.16. 2Krl 19. Oz 2.60. Ap 12.17.5.30.8. Iz 52.15.23. Ps 31. Ps 31. Ps 34. Rz 10.14. 2Sm 3. Lb 14.21. Wj 14.21.10.14. Ps 107. Mdr 10.32.24-30. Wj 8. Jr 31. Ps 86. Ps 79. Rz 1. Mt 13.25. Jr 13. Ez 17.7. Iz 49. Iz 52.22.39n. Wj 14.16.16. Dn 3.10. Jr 7.14.12.3.13n.29. Oz 2. Ba 4.7n.7n. Hbr 3.22. Ps 62. Am 4.30.10. Sdz 13. Iz 63.16. Ps 34. Iz 61. Iz 63.4. Rz 9.34n. Wj 10.11.2. Znaczenie. Wj 7. Iz 33. Pwt 8.20. Dz 7.13. Am 5.14. Ps 34.2. Jl 3. Wj 7.8n.15.8. Iz 60. Mi 7. ZATWARDZIAŁOŚĆ U ŹRÓDŁA ZATWARDZIAŁOŚCI Fakt. 1Sm 11. Iz 56.1. Rz 9. So 3.16.13.29. Wj 7. Ps 107.16-19. Iz 43.Iz 1. Iz 63.19. Ps 116. Ez 36.13. Ps 72.11. Iz 59. Ps 51. Ne 9.36. ZBAWIENIE BOŻE JAKO TEMAT W MODLITWIE IZRAELA Pewność wiary. Hbr 3.28. ZBAWIENIE Łk 2.17-21.7. Rdz 45. Mdr 10. Dn 4.11.6.15. Ps 149.1. KU ZWYCIĘSTWU BOGA Dwie możliwości. Ps 33. Ps 22.26n. Ez 34.6. Iz 63.7.6.10.5. Mdr 5. Ps 18.1n. Ps 106. Jr 7.10.24. Iz 46. Ps 107. Ps 145.22. Iz 43. Jr 4.12. Za 9. Mk 8. 2Krl 17.25nn. Dn 12.22. Łk 17.13.25.4. Słowo Boże.17n.22.42.1. Iz 55. Ez 36.9. Wj 10. 2Krl 20.7.7.9n. Mk 6.1. Iz 45.11.30-35.4. Wj 9.19.16.11.12nn. Iz 45. Ps 69.21. Iz 65. Iz 10.1.23. Jr 23.32.20. Iz 6. Jr 17. Wołanie do Boga Zbawiciela.4. STARY TESTAMENT ZBAWIENIE BOŻE W HISTORII I W ESCHATOLOGII Doświadczenia dziejowe.10n.6. Ps 106. Iz 25.13. Ps 106. Jdt 9.6-11.16. J 12.31.51.

Mt 19.2. Ef 2.9.8. 2P 3.13. Łk 8. Tt 3.48.23. Mk 15. Ap 7.23.26.5.30. ZGORSZENIE . J 5.21. Lb 35.12.20.31.39. 1J 4. WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA TEOLOGIA ZBAWIENIA Sens życia Chrystusa.13n. Iz 41.7. Tt 1. Dz 5. 2Kor 2. 2Sm 3.6.3.14. Rdz 4.23.5n. Ap 16. Rz 12. Ef 2.1. Hi 16.21. Kpł 24.19. Tt 1. 2Kor 6. Łk 13.22.4.1. Dz 2.2.12.15.19.30.71. Iz 59. Ewangelia zbawienia.11. Dz 2.30n. Zemsta osobista. J 10.10.14.15. J 18.15.4. Lb 35. 2Tm 3. Dz 4.11.10. Rz 12. Dz 16.4. Dz 16.3.5.17n.3n.47.3.4.26. Tt 3.3. Tt 2.47. Dz 2.7n.10.2.10. Łk 1.17. Pwt 32.20. Rdz 45.18. Ps 8.9. Ps 12.21. Wj 21.69. 1Tm 1.15.16.33n.7.23nn.25. Dz 7.12. Tt 2.17. 1Kor 9.21. Sens życia Chrześcijanina. 1Tm 1. Mt 14.10.13. 1Tm 2. 1P 3.14. 2Tm 1. Łk 7. 1P 1. 2P 2. Łk 19.40.3nn. J 12.7. Hbr 2. Dz 13. Ap 6. Wj 21.15.19.18n. Rz 8. Łk 3. 1P 2. 1Sm 26.16. Ps 137.14. Rz 5. Dz 13.56.12. Mt 8. Łk 19. Ps 5.6.22. Jr 15.15. NOWY TESTAMENT OBJAWIENIE ZBAWIENIA Jezus jako zbawiciel ludzi.11. 1Tm 4. Dz 15. 2P 3. Ps 94. Mk 6.21.18.9n. 1Kor 5.23.7. Syr 28. J 6. Rz 13.9nn.20. Łk 15. Jk 2. 2Tes 2. 2P 1. Tt 3. Iz 40. Rz 1. Jl 3.3.3n.6.11. J 17. Rdz 4. Hbr 1.17. 1Sm 24. Kpł 24. Ps 96.28.18.3. Mt 14.25n. Łk 2. Łk 8. Sdz 15. Dz 28. Rz 9. 1Tm 1. Łk 9. J 3.23nn.23n. Mt 1.6-46.2-6.34. Bóg jako Mściciel.5. Lb 35.26.9. Hbr 5. Rz 10.19.13. Rdz 45.27.13.5. Jr 46.20n.3.7. Łk 18.25.10.24.21. 1Tm 2.17n.24. Ef 1. Kpł 19. Pwt 19.56.2. Iz 52. 1P 2.10.7.31.5-12. Jk 2. J 12. Jr 20.35.10. Łk 15.9. 2Tes 2. Łk 17.10.1. J 12.11. Rdz 50. Ps 80. Mk 5. Ap 22.8. Ap 12. Dz 13. Wj 21. Ps 14. Hi 19.14.28. Jr 11. Dz 14. Łk 2.3. 1Kor 3. Kpł 12. Pwt 19. 1Tes 5. Ps 98.12.19.12. Syr 28. Ps 85.9-12.30.1nn. Mt 5.2.6.9. Pwt 24. Mk 16.16.4. Ap 19. Lb 35.22-27. Łk 1. Rz 10.24.26. Pwt 19.33. Mt 15.5. Rz 5. Rz 11.13. Mt 24. W oczekiwaniu na ostateczne zbawienie. Hbr 9.Ps 12. Dz 11.42. Dz 13.9. Mt 9. Ef 5. 1Kor 10.11. Łk 13. Tt 3. Flp 3.38-42. Hbr 5. Rz 8.27. 1Krl 2. Wj 21.24.10. 1Tes 5. 1Tm 4. Mt 8.23.13. Chrystus a zemsta. Ps 8.4.2. Tt 2. Rz 11.21.14-15.48nn.30n.4n. Sdz 15. Lb 35.24.14. Łk 9. Rdz 4. Flp 2. Łk 8.12.26n. J 10. Prz 20.10. Mk 3. Tt 2. Łk 1.28. Ap 19.77. Ps 51. Lb 35. Łk 13.10. ZEMSTA Mściciel krwi. Ps 58.5.5.60. Jk 1.1.47.25.

11-16. J 1.20. Ps 65. Rdz 8. Am 9.15nn.46. Rdz 3.25.4.8.17.32n. Rdz 3.10.7.42. Mt 18. Rdz 28.11. J 6.6. Iz 64.34. Rdz 2.10. 2Krl 5. Pwt 7.8. Mt 13. Mt 11. Sdz 18. Ap 2. Wj 3.4. Iz 8.17.11. Pwt 6.23.2-12.6.15. Wj 13.16. Wj 23. Jr 16.12. Mt 18.22nn.7nn. Iz 40.2.31-12. Rdz 1. Mt 24.5.2.1.29. Rdz 18.12. Jan. Mdr 15. Za 2. J 15.9. Pwt 24.1.1.21-22n. LUD BOŻY I JEGO ZIEMIA Doświadczenia patriarchów.16.18. Ez 47.7. Rdz 2.28.7n. Mt 26. Ps 96. Rdz 17. J 3.23.23-28. Ps 98.19.5.8nn. Rz 9. Ps 119. Rdz 1.19.8n. Rdz 3. ZIEMIA Ps 115. Rdz 26. Mt 16.4-6.1. Mt 11.14n.27. Sdz 6.12.4-7. Iz 62. Paweł. J 16.9.14. Rdz 23. Oz 2.30. Pwt 20.25-32. 2P 2.19.16.2nn.16n. Dz 14. Kpł 25. Ps 63.16.6.4. J 1. Pwt 4. Prz 12.4. Ps 89.15.63. Iz 2. 1Krl 21.1.23. Rdz 12. 1Krl 15.1-4.17nn. 1Kor 1. Rdz 2.6.13. Dramat Izraela a jego ziemia. Ziemia jako własność człowieka.8.42.2-5.31. Rdz 35. 2Mch 4. Mt 5.3. 1Kor 1. Rdz 2.9-25.13.14.17. Pwt 28. CZŁOWIEK POWODEM ZGORSZENIA DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA 1Krl 14. Ps 104.32-6.25. Pwt 28.12. Zapowiedzi przyszłości. Iz 65. Pwt 28.9. Joz 24. Mt 13.23.1-23. Am 5. Iz 5. Prz 24. Rz 14. Kpł 25.74. Wj 23. Pwt 12.62.20.19. Iz 62. Rdz 26. Rdz 1. Wj 6. Mdr 12. 1P 2. Pwt 8.48.23n.19n. Hi 38.6-9. Iz 11. Pwt 11. Rdz 17.7. Dar ziemi.14. 2Mch 5.35. Ziemia przeklęta z powodu grzechu.25. 1Krl 21.5.16.13-48.11. Jr 4. Rz 14.7. .27.18-21.29n.8. Joz 24.26. Rdz 1. Ps 47.12.16. Lb 14.5nn. Pnp 5.12.22. Pwt 11.1-4.7. Oz 11. Jr 18.37n. Pnp 6.12. Rz 14. Iz 45. Ps 143. Rdz 11.10. Sdz 2. Mt 17.8. Oz 10.10. Sdz 18. Łk 2. Oz 2.11. Iz 28. Pnp 6. Ps 24.13.14. Mt 21.7. Pwt 19.3.3. 1Sm 26.3. Iz 66.30-34. Pnp 4.7. Pwt 6.18. Pwt 8.19. Rdz 35. Pwt 15. Pwt 5.13-15. J 6. 1Kor 2. Syr 17. Za 14. Prz 10.6. Pwt 8. Rdz 2.8. Pwt 32. Ga 5. 1Kor 1.3-19. J 7.16nn. Oz 4. Wj 6.31n.1.20.21. 1Krl 15.4. Rdz 12. J 6.12.33. Mi 2. Hi 24.2.1. Pwt 31. J 6. 2Kor 2. Jr 23.57. Ps 135. Jr 35. Ps 66.22.34.CHRYSTUS POWODEM ZGORSZENIA DLA CZŁOWIEKA Iz 8.2. STARY TESTAMENT TAJEMNICA POCZĄTKÓW Ziemia jako stworzenie i własność Boga. Pwt 14. J 6.66.17. 2Mch 1. 1Kor 8.17n. Wj 23.11.8.52. Rdz 32. Dn 3.19-21. 1Krl 21. Wj 23.12n.4.10.

8. Łk 24. J 20. Mt 6.22.8.19nn.36. Łk 24. Mk 5.17.2. Tt 3.30. Sens i doniosłość zmartwychwstania.10.32. Dz 10. Dn 12.18. Mt 28. 1Kor 15.3-4.22. Mt 12. Łk 12.32.27.31.19. Oz 6.10n.13. Iz 57.22. Mt 26.8. J 20. Ps 8.19-29. J 21.33nn. Łk 7.46. J 20. Flp 2.19.29n. 2Krl 4. Dz 1. Łk 24.21.22. Rdz 1.1.3. J 2. Rz 14.34. Ez 37.8-11. Mk 9. Dz 3.10. Mt 22. Dz 13.9.5. ZIEMIA JAKO PRZEDMIOT NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Rz 8. Ps 104.6.11. Dz 5. Oz 13.3. Mt 5.33. J 20.35nn.29. Am 9. Dz 2.7.4. Mk 9.3. J 12.32n.22nn. Łk 24.16.35.8.21-42. Ps 16. Rz 8.35. 2P 3.2n.6. Mk 16.9.9. 1Kor 7. Mt 27.1.31. 1Krl 17. 2Mch 14. Ps 2.61. Dz 2. Mt 24. Kol 1. Ef 4. Dn 12. Za 14.4.13.19.33.11. Łk 24. Dz 26. Dn 7. Jk 2. Łk 24.17.1. Mk 10. Hbr 4. Kol 3. Mt 28.21.37nn.29n.1nn. Ps 139.9-13.20. Mk 10. Mt 22. J 1. Dz 2.32.3. Ps 25.16nn. Dz 4.8.11n.19nn. Ps 118. Hbr 1. J 17. Rdz 8. .33.22.10. NOWY LUD A ZIEMIA Dz 1.44. Rdz 1.5-13.1n. Ps 103. J 21. Dz 2.8n.34. Hbr 1.41.17. Dz 2.8. Dz 13.5. J 1. Iz 60.6-11. Dz 4. Mk 8.2. J 20. ZMARTWYCHWSTANIE STARY TESTAMENT PAN ŻYCIA 1Sm 2. J 20.3n.26nn.3. 2Mch 7. 2P 3.13n.Ez 47.40.10.44n.39.21-24. J 20. Dz 13. 1Kor 15. Dz 8. Dz 2. J 20.1n. Iz 65. Dz 17.36-40.63n. 2Mch 7. Mt 28. Dz 4.31. Mt 21. NOWY TESTAMENT PIERWORODNY SPOŚRÓD UMARŁYCH Pierwsze sformułowanie. Przeżycia wielkanocne. 2Tm 1.13.15.14. Łk 9.16-34.19.12. 2Krl 13. Dz 13. Ps 104.37.18. Iz 26. Ap 1. Iz 51.3.21. Mt 6. Iz 53. Hi 19.41n.27.2.27nn. Dz 3. Ps 16. Dz 2. Mt 5. Łk 24.10.10nn. Łk 24. ZMARTWYCHWSTANIE LUDU BOŻEGO Iz 1. Dz 23.33.14.5nn.22.1-8. Rz 8. 1Kor 15. Iz 53.35. Dz 10.27.38n. J 11.11n.14.18. Mt 6.14n. 1Kor 15.1-14. Hbr 5. Ps 37.18. Dz 23. Mt 25.11.25n. Mt 28. Łk 24. Rz 1.11-17. Mt 28. Mt 12. Dz 2.49. Ps 41.30n. Jl 4. Ps 80.42. 2Mch 7. Ap 21. Iz 60. 2Tm 4.17-23.22. NOWY TESTAMENT JEZUS A ZIEMIA Kol 1. Dz 13. J 21. Łk 12. Pwt 32. Dz 10.14.9. Dz 10.31. Ewangelia zmartwychwstania w nauczaniu apostolskim.1.23-28.19. Ap 5. Mt 5. ZMARTWYCHWSTANIE INDYWIDUALNE Dn 7.31. 1Kor 2.11. Łk 24.44nn. J 20. Iz 53. Iz 26. Rdz 1.31.7nn.6. Dz 17. Dz 13.5.41. Dn 2.31. Tt 2. J 14.5.22-35.28.13.10.30.23.11. Łk 9.2.25-32.4. 2Mch 7.4.10.5n.

1-9. Lb 17.11.15.35-53. 1Krl 13.9. Mdr 10. Pwt 6. Ef 5.2-6.10.26.52. Wj 4. Jr 20. Ps 135.5. Jr 28.15nn. Rdz 17. Wj 15. Wj 7. Rz 8.40.28. Ps 78.30.18. Mt 22.9.22n.1n.2.3. Ez 12.10n. Est 10.12n.13. Rdz 4. Joz 4.9. Iz 8. STARY TESTAMENT ZNAKI W PRZESZŁOŚCI Wj 3.29. 2Krl 20.29n.6. Dz 24.10. Wj 4. J 5. Pwt 13.34.23.1-3.15.12.20n. Jr 44. Ez 24. Wj 13. Ps 77. Pwt 8. Ps 106. Rdz 24.Flp 2.4.5n. Iz 7. 2Krn 32. Pwt 11.17.10.7n. Wj 7.3.13.11. Tb 5. Wj 11. Pwt 18.14. 1Tes 4. Sdz 6. Kol 3.8.8.8-17. Flp 3.6. Wj 34.5.14. POTĘGA ZMARTWYCHWSTANIA 1Kor 15. Dz 26.1-10.11-15. Symboliczne czynności proroków.44. Wj 14. Zmiana zewnętrzna o charakterze ochronnym.4. Rz 5. Rz 8.12. Syr 43.6. Rz 6.6nn.1-4. Kol 3. Ef 2. 1Sm 2. Ps 86.15n. J 11. J 11. Iz 55.14.24. 1Tes 4.13.7. Joz 3. Mt 27.9n.22.17. Iz 43.14.25. Rz 8. 2Krl 19. 1J 3.6.20. Pwt 4. Wj 4. 2Tes 1.2. Ap 20. 2Kor 4. 1Mch 4.7. Iz 66. Pwt 4. J 6. ZNAK Joz 2.1-10. Rz 8. 1Kor 15. 2Tes 2. Lb 14. Ps 105.6. 1P 2. 2Kor 5.17.40. Hi 37. Iz 7. Ez 9.3. Wj 4. Rdz 1. Zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Syr 36. Jr 32. Życie chrześcijańskie jako antycypacja zmartwychwstania. Ps 105. J 5.13.4.38. J 6. Ez 20.30nn. 2Sm 12. Wj 4.25.1. Wj 13. Apokalipsa.16.25. Dz 23.5n. Jr 23. ZNAKI PRZYSZŁE Ps 74. Ps 65.13. Syr 42.11.3.11.5.14. Ba 2.25n.8n. Święty Paweł. Joz 24. 1Tes 4. Iz 18.52n. Wj 31. Ez 4. Wj 14.20. 1Sm 14. Dz 3.10.6nn.16. 1Kor 15. Ap 21-22. Ez 39.18. Sdz 20. J 5. Mdr 5. 1Kor 6.9-13. Ps 89.17.15. Lb 14.14.11.26nn. 1Kor 15.14.14. Wj 4.4.18. Ne 9.23.22.19.34.29. Wj 10. 2Krl 20.12-22. Oz 2.3f. Sdz 6. Flp 3. J 11. Wj 4. Ez 24.6. NOWY TESTAMENT . Lb 17.18n. Wj 12. Rdz 9.10n.1-9. 1Kor 15. Iz 20. Ne 32. Ps 78.20n. W Ewangelii Mateusza.13.27.11.4nn.3.17.27.3. 1Sm 10.43.2.9. Kol 2. Jr 10. 2Kor 5. Pwt 6. Ps 136.8n.11.16-20.12.9. Ps 105. Ps 107.5. J 6.16n. Iz 7. Iz 13. Mdr 5. Sdz 6.9.37.14. ZNAKI OBECNE Pamiątki.20n.9.28. 1Sm 10. Ez 9. Oz 1.25.50.13. Pwt 7.11.2. Iz 7.31.3.4-8. Mt 24.19. Ez 12.31.4.12.1. 1Krl 13.29.24.22. Jr 36. Ps 11.8n.

Ap 12.8.14. Za 14.7.34.18-23.38. .5n.1.8. 1Krl 12.31. Dn 4. Mt 16. 1Kor 9.15-41. Dn 14. Wj 32. Hi 38. Mt 16. Jr 23.1-11. Łk 1.11.16. Ps 91.22. 1Krl 17. J 12. Ez 1. J 6. Wj 11.10.17-20. Pwt 32. Znaki prawdziwego apostoła. J 9. J 20.31. Dn 7.4. Ap 12. 2Sm 12.20. Rdz 1. 1Tm 5. Mt 24.13. Ps 49.22. Iz 26.5.6n.29-32.18.22. Dz 9.11. Dz 6. Jl 3.6.1-5. Ez 39. Łk 9.39-39.33.20. Wj 17.4. Lb 22. Więź łącząca zwierzę z człowiekiem. J 11. Dz 2.47-51. Ap 13. 1Tes 2. J 5. 2Tes 2.2-12. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE STWORZENIA Czy wyższość zwierząt nad człowiekiem. Dn 6. J 2.7.33. Hi 40. J 12.26-30.3-11.7. J 4. Wyższość człowieka nad zwierzęciem . Mk 16. Ps 104. Mdr 15-16. 2Tm 3.48. Ap 12.5nn. Znak końca czasów. Rdz 2. Ap 12.36n. Wj 17. 2Kor 12. J 12.19.29-30.8. Dz 14. Rz 1. Kol 2. Dz 15.3.17.1n.4n.19-22.29.23. Ps 8. Lb 21. Iz 33.27.19nn. Łk 11. Iz 40.37. Kpł 11. Rz 15. Znak niewiasty odzianej w słońce.34.32n. Rdz 9.23n.8.4n. Pwt 24. Jon 3.14. Ap 16.13.28-32.23. J 1.17-25. Iz 11.1-8.2. 1J 4.15n. Ez 39.1n. Tt 1.13n. Lb 14. Mk 1. Ap 2. Łk 23.19. 1Kor 14.8. Za 12.13. 1Tes 2.20.1nn.26.4-42. 2P 2.9.12. Iz 28.4.13n.16.3-6. Pwt 27. Jon 2.37nn.1Kor 1. Ap 20. Dz 2.6.1-4. Wj 22. J 9. Wj 21.52.6.19. Ap 9. Dz 2. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE ODKUPIENIA Bunt i uległość zwierząt. Mt 12.21.43.17. J 19.30.2. J 6. Kpł 20.16. Kpł 18.24. Ap 12.35-38.22-35. Ga 1.5.22.4. Dz 10. Lb 14. Kol 2.14.4.29.18n.34n. J 3.3-14. Pwt 8. Wj 23.2n.40. Łk 2. 1Kor 2.18. Koh 3.1-10. Mt 24. Mk 16. Rz 8. Pwt 5. Ap 4.17n. Łk 2. Pwt 6. ZWIERZĘTA Ps 22.3.28-32.14.9.1.13. Dz 4. Oz 2. Dz 28.1-16.6. J 19. 1Kor 15. Dz 13.5. Ap 5. Wj 23.12.21. Mt 8. Hbr 4.6n. ZNAKI W ŻYCIU JEZUSA Mt 11.44nn. Rdz 2.3.25. Hbr 2.10n.21. Mt 3. Iz 35.17. Pwt 14. Mk 8.12. Za 12.9nn. Ez 34. Iz 11. J 10.21n.26. Wj 19. Zwierzęta a kult Boski.31-42. Mdr 15. Mt 6. Ps 147.3. Dz 2.1-6. Ap 22. J 7. Pwt 22.17.6nn. Dz 5. Iz 65. Mt 24.11n.11.12. Ap 19.9. J 6.19. Mt 4.30. J 13. Ap 12. J 2.13. Rdz 9. Ap 19.5. Przez podział na to co czyste i nieczyste.12.4. 2Kor 11.3.18.11n. J 6. ZNAKI CZASU W KOŚCIELE Znaki otwierające czasy ostateczne. Iz 53.6-9. Ez 47. Mt 12.

Ap 17.18n.13.37. Wj 34.27n.8. Jr 5. Sdz 7.4n.24nn.26. 1Sm 19. Jr 17.24.12n.10.14. Mk 4.16-21. Kpł 19. Mt 3.22. Ap 2. Łk 19. Sdz 8. Łk 12. 2Mch 10. Ap 6. J 4. Za 14.33. Joz 6.6. Ps 126.20. Sdz 5. Joz 7.19n. Oz 6. Prz 20.2.7. Ap 2. Ap 11.12.5n. J 4.17. Ps 110.10-27. Ap 12.1.41.11. Dn 7.11. 1Kor 15.14. W czasach mesjańskich.3-9.11.6. Mt 1.5.12.10n. Jr 13.19.38.7.30. Ap 19.1n.6. Rt 2.33.10.7nn.26.3. Wj 13.13. Flp 4.32-49.7. Ap 3.6n. Wj 15. Jr 51. Ku innemu zwycięstwu.21. Kpł 23. 2Krn 21. Kol 2.42n. 2Mch 15.29.8-20. Rz 8.12. 1J 5. Ap 15. Mk 4. Ps 74.20.5. Rdz 8. Ps 51.24. Pwt 8.8. J 16. Mk 4.10-23. Ps 126. Ps 85. Iz 28.14.10. Mt 13.11n.7. Mt 13. Ap 21.29.10. ŻNIWO JAKO SĄD BOŻY Dzień Jahwe.20.15-23.5nn. Iz 37. 2Kor 2. Mk 4.24-30.Ps 148. Sdz 2. Joz 10. Mdr 5. Mt 13. Ps 40. Iz 43.14.16. Łk 12.15-29. 2Krn 25.13. 1Sm 14. Iz 63. Jr 17.2.13. Iz 17. Ha 3. Ap 2. Zwycięstwo nowego ludu.12. Iz 53. Rz 12. Ap 5.35n.15.6.25. Łk 11. Ap 13.21.21. Rdz 22. Ps 2. Jr 15. Iz 53. Am 9. Jdt 16. Pwt 32. Wj 23.10n. Ap 21.13.4.21. .15. Jr 31. Iz 30.27-33. Kpł 25.15.1-12. 2Krn 24. Ps 126. Łk 22.19. ŻNIWA I ZASIEWY Ga 6.7. 1Kor 9. Ps 42. Wj 17. 1Mch 3. 1J 4. 1Sm 17.8-16. Mdr 4.10.1-9. Ps 118. Mt 9.35nn. Oz 10.8.4-5.8. Hbr 10.12.15. Jk 1. 2Tm 4.22. Wj 12.4.12n. Ap 2.13. 2Krn 14.1-21. Mt 13. Na 1. Ps 106.6.2. Ps 18. ŻYCIE BÓG ŻYWY Joz 3. Mk 4.5.26-29. Jk 1.7.15.19. Pwt 25.19.7-10. Ap 14. 1Kor 3. 1Krn 29.5. Ps 78.15nn. Iz 9. Ap 2. Iz 27.2.2-8. 2Kor 4.12. Hbr 9.1-9.11-21.22-43. Dn 6. Prz 22.12.31.10. Ap 3.13. STARY TESTAMENT Zwycięstwa ludu Bożego.37. Pwt 9. Wj 14. 2Kor 9. ZWYCIĘSTWO Rdz 3.4.9.24.7. Jr 27. 1Krl 18.38.13n. Lb 14.4.1-6. Rdz 26. Jr 51. Ps 67. Ps 20. Ap 5. ŻNIWA RADOŚĆ ZBIERAJĄCYCH PLONY Rt 2. 1Kor 9. NOWY TESTAMENT Zwycięstwo Jezusa.14-22.9.36-43. 1P 5. Iz 52.21. 1Krl 18.10.13nn.11n. 1Tes 2. 2Krn 20. Ez 38-39.23. Ps 148.4nn.1-18.16.10.1. Pwt 24. 2Mch 13. 1J 2.8-24. Ez 22. Klęski ludu Bożego.14nn. J 4.7. Jl 4.

8n. Oz 6. Hi 42. Dn 6. Iz 53.4n. Ga 2. Rz 2. Ps 36.1n.16.35-55.12-17. Koh 3. Mdr 1.4.28nn. Rdz 35.27.7.8n.13.17-29. Ps 144.7. Rdz 6.10-11. Kpł 18. Ps 23. Ez 33.1. Flp 3.47-50.12.to rzecz cenna. Ps 27.15.27. Wj 20. J 11.15. Jr 22.25n. Hi 7. Koh 10.3. Wchłonięcie śmierci przez życie.4. Am 5. Koh 12. Ap 22.35. J 8. Wj 23.26. Hi 34. Ap 22.3.4. Prz 11. Ps 37. Mt 16. Hi 14. Ha 2.8.11. J 12.36. Rdz 1.1.1-6.27-58. Życie . Wj 15.to święta rzecz. Ps 127. Jon 4. Dz 3.15. Życie po śmierci. 2Mch 7. J 5. J 11. Pwt 30.23.13. Rz 49.28. Ap 22.11. Rz 6. J 3.5.12.26. Mt 19. Rdz 9.11. Rdz 15. Koh 11.21. Dn 5. Kol 34.23.11-15.14.3.11.11-14.38. Prz 2. Ps 84.to rzecz krucha. J 10. Jr 10. Rz 6.29. Dn 3.1n. J 17.9.23.8. Mt 19.8. W nim jest życie.3. Rdz 1. Życie .2. JEZUS CHRYSTUS: JA JESTEM ŻYCIEM Jezus zapowiada życie. 1J 3. Ez 5. Pwt 28.Lb 14. 2Kor 6. Ez 18. Iz 42. Ef 4.22. Jezus Chrystus jest Panem życia.10.11.14. 2Kor 4. Rdz 1.22.24.10.1.19nn. Rz 2.16. 1Kor 15.17. Mk 3.13. 1J 1.9.3. Przewaga Żydów.4. Flp 1.15n.7. J 17.14. Ap 6. Syr 18.32.15.1.45.14n. J 10. J 1.36.10.39. 1Kor 15.19n. 2Kor 5. J 4. J 6.21. Bóg jako źródło życia. 1J 3.17n. Iz 53.4. Hi 7.5n. Dz 5. Ap 20. Mt 6.29.36. Mt 9. 2Kor 5. Mt 18.12.4.24. Rdz 25.21. Za 8.17n. Rdz 9. Iz 40. Mdr 2. J 11.8n.14. Rdz 2. J 10. 1Kor 13.26.19. Pwt 4.6.14.10n. OBIETNICA ŻYCIA Prawo życia. Rz 8.10.10. Mt 7. Kol 3.4. Ps 128. Jr 21. Jr 2.6.2.15. ŻYD ŻYDZI I POGANIE WEDŁUG ŚW. Rz 11. Rdz 4.40.1. 1Kor 15.25n. Kpł 17.1. J 11.11. Rdz 1. Ps 16.28. Rz 6.21. Ez 37.8. 2Kor 5. Ps 63.10. Mdr 2.4.14.4.1.4.2.24.17. Ps 90. Prz 2.25.4. Żyć w Chrystusie. 2Krl 4.11. Wj 20. J 14.5. Dn 5. Hi 2.13.18. Prz 14. J 10. J 10.16.4n.15. Pwt 4.54n. Dn 12. Ps 69. . Pwt 32.8. Rdz 3. Mdr 15.20. J 5.19. Rdz 47. Ba 3.3. PAWŁA Ga 3.6. Ps 27.6. Rz 8.13n. Ps 104. Rz 29.29. J 10.5.2. 2Mch 7. Ps 39.25.28.15.13.19. Jr 17.13. Flp 1. 2P 1. Ap 21. WARTOŚĆ ŻYCIA Życie . Ap 21. Mk 12.27n.

. Rz 2.17-24. Mt 15. Rz 3. Dz 18. J 19.4. NIEWIERNY ŻYD WEDŁUG EWANGELII ŚW.2. Pwt 30.12.16. J 6.24. Rz 9.28. Ap 3.24. Rz 10. JANA J 3.4. Rz 1. Flp 3.1.18.17. J 5.51. J 19.6.29. Rz 2.19.9.9. Kol 3. J 5. J 8. J 12. J 7.13.41.2. J 2.Dz 22. J 7.11.28.13.15. Rz 3. J 7. J 6. Dz 18. Kpł 26.18.9n.16.22.6.29. J 5. Ga 3.19-22. J 7.2.11. J 7.34. J 1. J 5. J 2. J 7. Rz 3. Rz 11. J 2. Rz 2. J 10.3.13-14.9. J 2.6. Rz 2.1. Rz 11.41.46. Jr 4.9. Nawrócony poganin i niewierny Żyd. Dz 13.1. Ap 2.20.19.24.29.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful