AARON

1
Kpł 1,5; Ps 118,3; Wj 4,14; Wj 15,20; Wj 4,27-31; Wj 5,1-5;
Wj 17,10-13; Wj 19,24; Wj 24,10-11; Wj 32; Dz 7,40; Lb 12,1-15;
Wj 28,1; Łk 1,5; Wj 29,1-30; Wj 39,1-31; Lb 16; Lb 17,16-26;
Hbr 9,4; Wj 9,8-10; Wj 12,1; Wj 16,2-3; Lb 20,1-29; Syr 45,6-22;
Mdr 18,20-25;
2
Hbr 5,2-4; Wj 28,1; Lb 18,11; Hbr 7,3; Hbr 7,15-21; Hbr 7,11;
Hbr 7,23; Hbr 7,23; Hbr 7,27;
ABEL
Dz 17,26; Rdz 4,4n; Ps 10,6-11; Rdz 4,10; Dz 3,14; Mt 23,35n; Ap 16,6;
Ap 18,24; Hbr 12,24; Łk 23,34; 1J 3,12; Hbr 11,4;
ABRAHAM
POWOŁANIE ABRAHAMA
Abraham wybraniec Boga˙
Joz 24,2; Rdz 11,31; Hbr 11,8; Rdz 12,7; Rdz 13,15nn; Rdz 15,18;
Rdz 16,10; Rdz 22,17;
Abraham wśród doświadczeń˙
Rdz 22,1n; Rdz 22,8; Rdz 22,12-13n; Rdz 22,16; Pwt 12,31; Mdr 1,13;
Jr 7,31; Rz 8,32; Hbr 2,14-17; Hbr 11,9;
Abraham ojciec obsypany dobrodziejstwami˙
Rdz 22,16; Rdz 24,1; Syr 44,19-21; Rdz 17,5; Rdz 18,16-33; Rdz 22,18;
POTOMSTWO ABRAHAMA
Wierność Boga˙
Rdz 13,15; Rdz 17,7; Rdz 17,15-22; Rdz 21,8-14; Rdz 27; Rz 9; Rdz 28,4;
Rdz 48,15; Rdz 50,24; Wj 2,23n; Pwt 1,8; Ps 105,42n; Iz 41,8; Iz 51,1n;
Iz 29,22; Ne 9,7; Wj 32,13; Pwt 9,27; 1Krl 18,36; Mi 7,20;
Synostwo cielesne˙
Ez 33,24-29; Mt 3,9; Łk 16,24n; J 8,37-44;
Uczynki i wiara˙
Ne 9,8; Syr 44,20; 1Mch 2,52; Mdr 10,5-6; Rz 3,27; Rz 4,1-4; Ga 5,6;
1Kor 15,10; Rdz 15,6; Jk 2,20-24; Hbr 11,8-19;
Jedyne potomstwo˙
Mt 1,1; J 8,53-56; Ga 3,14-16; Łk 1,54n; Łk 1,73; Łk 16,22; Ga 4,21-31;
Rz 9-11; Ga 3,28; Rdz 15,1;
ADAM
ADAM I SYNOWIE ADAMA
Sens terminów˙
Rdz 4,1; Rdz 4,25; Rdz 5,1-3n; Tb 8,6; 1Krn 1,1; Hbr 14,1; Iz 6,12;
Za 13,5; 1Krl 8,46; Ps 105,14; Hi 25,6; Ps 8,6; Jr 49,18; Jr 49,33;
Ez 2,1-3; Prz 8,31; Ps 45,3; 1Krl 8,39-42; Ps 33,13; Rdz 11,5; Ps 36,8;
Jr 32,19; Rdz 1,26;
Ku relacji o stworzeniu i upadku Adama˙
Rdz 1-3; Syr 25,24; Mdr 2,24; Ps 51,7; Ez 28,13-19; Rdz 2,10; Rdz 3,22n;

Jr 1,5; Iz 45,9; Rdz 2,7; Ps 90,3; Rdz 3,19; Ps 8,5nn; Rdz 1,26nn;
Rdz 2,19; Ez 28,13; Rdz 2,10-14; Ez 28,16-19; Rdz 3,23n; Ez 16;
Rdz 2,8-3,41; Oz 2,20; Iz 11,6-11; Iz 25,8; Dn 12,2; Rdz 3,15; Dn 7,13;
Adam nasz praojciec˙
Rdz 1; Rdz 5,10;
NOWY ADAM
Ku teologii nowego Adama˙
Dz 17,26; Mt 19,4; 1Tm 2,13n; Mk 1,13; Łk 3,38; Flp 2,6-11;
Ostatni i prawdziwy Adam˙
1Kor 15,45-49; Rz 5,12-21; 1Kor 15,21; Ef 5,25-33; 1Kor 6,16;
Chrześcijanin a pierwszy i drugi Adam˙
Ef 4,22; Kol 3,9n; Hbr 2,5-9; Ps 8,5nn;
ADORACJA
Ez 1,28; Dz 9,4; Hi 42,1-6; Ps 5,8; Rdz 24,48; Ps 95,1-6;
GESTY ADORACJI
Prostracja˙
Sdz 5,27; Iz 51,23; 2Krl 1,13; 1Krn 29,11; Ps 99,1-5; Ps 96,6;
Pocałunek˙
Wj 18,7; 1Sm 10,1; Hi 31,26nn;
Wszystkie gesty kultyczne˙
Pwt 26,10; Ps 22,28nn; Ps 99,5; 2Sm 12,20; Rdz 22,5; 2Krl 17,36; 1Sm 1,3;
2Sm 15,32; Ne 9,6; So 2,1;
BĘDZIESZ CZCIŁ PANA BOGA TWEGO
Tylko Jahwe ma prawo do tego aby był adorowany˙
1Sm 28,14; 1Sm 28,20; Rdz 18,2; Rdz 19,1; Lb 22,31; Joz 5,14; Rdz 23,7;
Rdz 23,12; 2Sm 24,20; 2Krl 2,15; 2Krl 4,37; Pwt 4,19; Wj 34,4; Lb 25,2;
Est 3,2-5; Dn 3,18;
Jezus Chrystus jest Panem˙
1Kor 1,23; Dz 2,36; Flp 2,9nn; Ap 15,4; Mt 28,9; Mt 28,17; Łk 24,52;
Mt 14,33; J 9,38; Mt 2,2; Mt 2,11; Iz 49,7; Ap 19,10; Ap 22,9; Dz 10,25n;
Dz 14,11-18; Ap 13,4-15;
Oddawać cześć w duchu i prawdzie˙
1Tes 5,23; J 4,20-24; 1Kor 3,22n; J 2,19-22; J 3,8; Mt 3,17; Ga 4,4-9;
Ap 21,22; Ap 4,8-10; Ap 15,3;
AMEN
Wyraz zobowiązania się i zgody˙
Jr 28,6; 1Krl 1,36; Jr 11,5; Lb 5,22; Pwt 27,15-26; Ne 5,13; Ne 8,6;
Tb 8,8; Jdt 15,10; 1Krn 16,36; Rz 1,25; Ga 1,5; 2P 3,18; Hbr 13,21;
1Kor 14,16; Ap 5,14; Ap 19,4;
Amen Boga i amen chrześcijan˙
Iz 65,16; 2Kor 1,19n; Mt 5,18; Mt 18,3; J 1,51; J 5,19; Ap 3,14;
2Kor 1,20; Ap 7,12; Ap 22,21;
ANATEMA
STARY TESTAMENT
Lb 21,2n; Joz 6; 1Sm 15; Joz 7; Joz 24,13; Sdz 1,27-35; Joz 16,10;

1Krl 9,16; Sdz 3,1-6; 1Krl 9,21; Pwt 7,1-6; Pwt 13,13-18; Jr 25,9;
Kpł 27,28n; Lb 18,14;
NOWY TESTAMENT
Łk 21,5; Mk 14,71; Dz 23,12; Ga 1,8n; 1Kor 16,22; 1Kor 12,3; Rz 9,3;
ANIOŁOWIE
Hbr 1,14;
STARY TESTAMENT
Aniołowie Jahwe i Anioł Jahwe˙
1Krl 22,19; Iz 6,1n; Hi 5,1; Hi 15,15; Ps 89,6; Dn 4,10; Ps 29,1;
Ps 89,7; Pwt 32,8; Ps 80,2; Ps 99,1; Ez 10,1n; Ps 18,11; Rdz 3,24;
Iz 6,2n; 1Krl 6,23-29; Wj 25,18n; 1Krl 22,19; Ps 148,2; Ne 9,6;
Ps 103,20; Rdz 28,12; Rdz 16,7; Rdz 22,11; Wj 3,2; Sdz 2,1; Rdz 16,13;
1Tm 6,16; Wj 33,20; Mt 1,20-24; Mt 2,13; Mt 2,19; Łk 1,11; Łk 2,9;
Rozwój nauki o aniołach˙
Hi 1,12; Wj 23,20; Ps 78,49; Wj 12,23; 2Sm 24,16n; 2Krl 19,35; Hi 1,6-12;
Hi 2,1-10; Za 3,1n; Tb 12,15; Ap 8,2; Tb 3,17; Ps 91,11; Tb 12,12;
Dn 10,13-21; Ez 40,3n; Za 1,8n; Dn 8,15-19; Dn 9,21n; Tb 3,17; Tb 12,15;
Dn 3,49n; Dn 8,16; Dn 10,13; Dn 10,21; Dn 12,1;
NOWY TESTAMENT
1Tes 4,16; Jud 1,9; Hbr 9,5; Kol 1,16; Ef 1,21;
Aniołowie i Chrystus˙
Mt 4,11; Łk 22,43; Mt 18,10; Mt 22,30; Mt 13,39; Mt 13,14; Łk 15,10;
Mt 23,14; Mt 25,31; J 1,51; Rdz 28,12; Mt 24,31; Mt 13,41n; Hbr 1,6n;
Mt 26,53; Hbr 2,7; Ps 97,7; Ef 1,20n; Ap 5,11n; Ap 7,11n; 1Tes 4,16;
2Tes 1,7; Ap 14,14-17; 1Tm 3,16; 1P 1,12;
Aniołowie i ludzie˙
Łk 1,19; Łk 1,26; Łk 2,9-14; Mt 28,5n; Dz 1,10n; Mt 18,10; Dz 12,15;
Hbr 1,14; Ap 5,8; Ap 8,3; Łk 16,22; Ap 12,1-9; Ap 4,8-11; Tb 12,16;
Joz 5,13n; Dn 10,9; Ap 22,8n; Kol 2,18;
ANTYCHRYST
1J 2,18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; Ap 13,4-18;
STARY TESTAMENT
Iz 51,9n; Ps 74,13n; Ps 89,10n; Iz 27,1; Rdz 3; Ez 38-39; Dn 11,36;
Dn 9,27; Dn 7,8; Dn 7,11-27; Dn 11,40-12,2;
NOWY TESTAMENT
Mk 13,57; Mk 13,21n; Mt 24,11; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; 2Tes 2,4; Dn 11,36;
Dn 2,8-11; Dn 1,7-10; Ap 13,1-18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Ap 3,21;
Ap 17,14;
APOSTOŁOWIE
Mt 10,2; Ap 21,14; Rz 11,13; 2Tes 2,7; 1Kor 9,6; 1Kor 12,28; Ef 4,11;
2Kor 11,5; 2Kor 11,13; 2Kor 12,11; 2Sm 10; Iz 6,8; Jr 1,7; Iz 61,1nn;
Dz 9,2; Dz 28,21n; Dz 11,30; Dz 13,3; Dz 14,26; Dz 15,2; 2Kor 8,23;
J 13,16;
DWUNASTU I APOSTOLAT
Mt 10,2; Łk 6,13;

3-7. 1Krl 8. 1Tm 4. Iz 45. 1Tes 2. 1Tm 1. 1Sm 4. Mt 19. Ga 1. ARKA W NADZIEJACH IZRAELA I W NOWYM TESTAMENCIE Jr 3.15-29.24-29.9-13. 1Kor 9. 1Kor 1.35. Ambasador Chrystusa˙ Rz 1.9.4-8.7-18.2.6. Dz 6.4-10.15-16. Jr 51. 1Kor 2.19.1-6.10. 2Sm 7. 2Tm 1.7-11.7-10.11. 1Sm 4. Dz 10. Ef 3. Rz 3.34.19.Dwunastu apostołów˙ Mt 4. Iz 24. J 1. Ga 1. Łk 10. 1Tes 3. 1Krl 8. 2Sm 7.21nn.8.15-26. 1Tm 5. Dz 14.18-22. Pwt 33.16.6.26-27. 1Kor 28. Ps 87.10-11. 1J 2. Jr 50.8.6-6. 2Krn 36. 2Sm 6. Iz 61. Iz 46.4. Iz 13. ARKA PRZYMIERZA Pwt 10.29-32.31-34.2.3. Bicz Boży˙ Ha 1.7.18.14. 1Sm 1. Trwałość tajemnicy Babelu˙ . Lb 27. 1Sm 1.11. Iz 25.24.27-43.22.13n.12.7-12. Mt 16. Ez 9-11. 2Kor 4. 1Kor 4.19. Iz 6. Lb 10.3. Ps 24. Mt 5. 1Kor 4. 2Tes 3.9.14.20. Iz 47.1-10. Iz 52.2.13.28.10. 1Sm 4-6. Paweł jako przypadek jedyny w swym rodzaju˙ 1Tes 3. 2Kor 13.1. Iz 47. Dz 1. Iz 47.5.21.9.1-21. 1Tes 2. Dz 10. Wj 25. Za 5.10n.9. Iz 10. 2Kor 5. J 8.44-52.7-14.14.25. Wj 34. Dz 14.14.18. Jr 51. Iz 14.2.13. Jr 50. 2Kor 3. Iz 41.10.7nn. Ap 21. Dz 8.22. Jr 51. Mk 6.7.15.1.3. 1Kor 9. Dz 9.12.24.18. 2Kor 1.4.14. 1Kor 11. 1Sm 4. Dz 9.16.13n. Jr 21.16-17.9.2.14. Wj 15.2. Łk 10.10. 1Sm 4. Pwt 31.19. Łk 6. Ga 1-2. Sąd nad Babilonem˙ Iz 21. Mk 3.5-11.4-8.1-6.21-28.27.1-28.1-5.11. Miasto Zła˙ Iz 19.2-5. 2Sm 6. Jr 50.9. 1P 5.9. Ps 80.1-11.4. Jr 50. Ps 132.2. Dn 2-4. Mt 18. Kol 2. Jr 51. Wyjście z Babilonu˙ Jr 25.5nn. Iz 24. Mt 14. 1Kor 3. Apostolat a Kościół pierwotny˙ Hbr 3. Kol 1. Iz 52.4.20. Wj 33. Am 1. 1Tes 1.44-57. Na 2.18.13-16. Mt 10. Lb 12. Jr 27.11. BABEL-BABILON Znak Babelu˙ Rdz 11.4. 1Kor 15.28. Ga 4.37.18.20nn. Dz 8. Jr 29. Iz 40.20.2-3.10.35. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO CZYNY Lb 10. Jr 29.1.5.7-6. 1Tes 2.8. 1J 4.17. 2Mch 2.18.19.13. Kpł 25.1-5. 1Kor 4.1-12. Iz 48. Ps 137. Jr 25. 1Sm 6.1-5. 1Kor 14.1.30.8n.7-11. 2Tes 3. 1Sm 3.2. 2Sm 6.11.12.23.34.1-20.1-9.3n.10. Lb 14. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO SŁOWA Wj 31. Jr 55. Dz 1. Dz 20. Mt 1. 1Kor 5.14-25.18nn.40. Pwt 31. Rz 15. 2Krl 19. 2Kor 10. Jr 31. Mt 28. Ap 11. 2Krl 24-25.12-19.14. Jdt 1. 1Tes 2.6-13. Dz 1.

8.14. Mdr 16.11-13. Iz 53.5.5-9.10. Mk 15. Iz 51. So 2.19. 1P 1. STARY TESTAMENT Grzesznicy w obliczu Boga˙ Rdz 4. Ps 73. Ap 14.9. NOWY TESTAMENT Prawdziwa niegodziwość˙ J 7. 2Tes 2. Dn 12.21. Ap 5. Powołanie grzesznika do zbawienia˙ Dz 2. Ps 72. Ez 8.9-19.10-14.13.4.15n. Rdz 3. Na 3.4.13. Ap 20. 1J 3.8-14. J 1. J 19.2.17.14-18.7-14. BARANEK BOŻY Sługa Jahwe˙ Jr 11. Ap 20.24.3.16nn. Pwt 28. 1P 2.11. Jr 50.14.37. BEZBOŻNIK 2Tes 2.29. Ap 21. Tt 2. Iz 51.23. Ap 15. J 8.17n. Baranek Wielkanocny˙ Wj 12. Wj 19. Ps 109. Dn 6. Dz 8.10.33.5-7.1n. Iz 53. Ps 17. Iz 34. Ap 17.23. Koh 8. 1P 2.24. Ap 17.7. Ap 19. Ps 10. Ha 1. Ap 12.14. Iz 24. Ps 14. Jr 9.3.11. Rdz 3.3.1. Lb 21.6-11. Iz 11. Ga 4. Ps 94. So 2. Jr 12.22. Ap 5.1-9. Ap 19.12.9.1.34. Hi 21. 1Kor 5. Mk 1. Ap 7. Wj 12.3.28.7. Ap 13. J 1. Iz 27. Mdr 11. Ez 29.16. Kpł 17. Jr 10. Wj 15.26. 2Mch 7. Hbr 9. Rz 5. Mdr 16.5-9.9. Walka bestii z człowiekiem˙ Wj 7. Iz 53.6.20-27.1.21-22. Rdz 1. Mdr 3.6.4.9.11n.6-10. Pwt 4.18.7.16.22.18n.1-11.2. Ap 7. Pwt 28. Mdr 16.8-19.14. Mdr 4. Iz 34. Ez 18.29.11.7-8. . Łk 10.9. Ap 7. Iz 34.1.14. Hi 21. Mdr 2. Ps 91.13.11-27. BESTIA I BESTIE Narodziny pewnej symboliki˙ Oz 5.28.1-13.2.21.31-36.13.46.5. Ez 33. Ap 6.10-20.12.9.10. Rdz 3. Wj 12. Mdr 5.10. Ap 12. Jr 15. Ps 36.9. Mk 16. Jr 49.12. Na początku˙ Ps 74. Iz 13. Mdr 2. Mdr 13.19.26-8.22. Ps 89. Lb 21. J 19.12-15.9.9-12.11-16.26.9-20.1-12.49. Hbr 9. 1P 4.14.10. Mt 4.4n.7. Ap 12. Ap 19. Ps 37. Dn 14. Ap 18.7-13.12-18.31-35. Ps 31. Mdr 2.19. Ap 5. Wj 10.3.10nn. 2Mch 7.7-9.14.15.9n. Rz 4.15. Ap 19. Ps 91. Ap 22.23-42. Hbr 9. 2Tm 2.28. Mdr 12. Iz 25. Ap 7. Hi 25.7-6.46.1-20. Ap 6. Ap 5. 1P 3.14.3n.6.22.2-12.5. J 3.6.8. Jud 1.3-6.9. Rdz 1. Ps 34. J 18.12-14. Mt 11. J 19.39. Jr 51. Ap 7. Śmierć bestii˙ Dn 7.13. Jl 1-2.16nn.14. Hi 9.4.9. Ap 18.14-17. Iz 13.17.12.6. Ap 21. 1P 1.2-5. Ps 10. Rdz 3.5. Koh 7. Ps 10.16.1-6.1-3.13.10-14.19. Kpł 26.6. Ps 58.5. Ukaranie grzeszników˙ Ps 1. Mt 9. Hi 7.1P 5. Baranek niebieski˙ Ap 5.42. Wj 19.28.

Ga 2.2-5. Pwt 21. Mdr 3.8.3-13.13. Łk 2. Ga 4. Kpł 6. 2Tes 3. Jr 23.11. Ez 9.17.26.11. 2Krl 19. Dz 13.1. BIAŁY Koh 9.12.3-5n.1-4.31. Rdz 29.18.15nn.2-3nn. Ap 3. 2Tes 2.7. BLUŹNIERSTWO Mt 5.24-27. Dz 10.24.18. Mt 24.29-37.12. Pnp 1. Hbr 6. 2Tm 4.7.14. Ap 14.11.14.37.14.1.12. Iz 40.15. Byty przemienione Mt 9.29. 1Sm 2. Łk 1. 1J 1.3-13.22. Pnp 1.31.8.24.16. Kpł 21. Rdz 25. Jr 16. Ap 7. Jr 3. 2P 2.16.2.26-30.7. Iz 55.18. Dn 7. 1. 2P 3. BEZPŁODNOŚĆ WALKA Z BEZPŁODNOŚCIĄ Bezpłodność jest złem˙ Rdz 15. Pwt 7.16nn. Rdz 30.7.2n. Rz 9.4.1. Wj 20. 1J 2. Istoty niebieskie Ap 2. Rdz 30.4. 1Sm 22.13n. BIEG 1Sm 22. Ap 20.6. Mt 5.1.32. Jud 1.4.9.1. 2Krl 19.17.46. Rdz 30. Łk 10.3. Rdz 2. Łk 17. Ps 119. Mt 19.31.22. Rdz 2.15. Łk 24.16. 2P 2.29. Ga 5.14. Łk 1. 1Kor 7.30.1-14.21.18.36.7.26. BEZPŁODNOŚĆ PRZYJĘTA JAKO WYRAZ WOLI BOŻEJ Iz 54.20.17. 2Sm 18. Hbr 12. Kpł 19. Bóg jako Ten .8.22. Iz 1.8.4.15. Ps 51.18. Pwt 13.25.3.4nn. Gniew Boży nad grzesznikami˙ Rdz 1. Syr 43. Ap 19. Bieg słowa Bożego Mdr 18.1nn. Jr 3. Jk 2. Ga 5. Łk 23. Pwt 23.4. BLIŹNI STARY TESTAMENT Kpł 19.21. Rz 4.34. 1Kor 7. Flp 3. Pnp 1. NOWY TESTAMENT Łk 10.34-48. STARY TESTAMENT Kpł 24.1n.9.9. Ap 19.2.Jud 1. 1Krl 21. Łk 2. Rz 13.11. Rdz 15.9.16.1n. 1Sm 8.9.27.18-24.16. Wj 22. Hi 30.13-18. Ap 4. Ps 147. 1Kor 9.17.30. Należy walczyć z tym złem˙ Rdz 16.7. Łk 1.13. BEZPŁODNOŚĆ DOBROWOLNA Sdz 11.19-27. Kpł 19. Rdz 16.4n. Rdz 16.8.26. Mdr 4.37n. Rdz 11. Dz 20.15. J 20.7. Rdz 29.20.20. Kpł 13. Syr 16. Flp 2. 2P 3.3. Życie jest biegiem J 8.który potrafi zaradzić bezpłodności˙ Wj 23.2.8. Ap .34-40. 1Krl 18. Ps 113.1-11. 1Kor 9.9-14. Mt 22. Wj 20. Hi 16.1-2.29.

Iz 44.11. Rt 4. Iz 9. Jk 5. 2Krl 19.11. DZIEJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Rdz 12.17.64.32.35. Rdz 3.1.19. Ez 34. Ps 26. Iz 13.28.26. Hi 3. Od czasów Abrahama Rdz 1.31n. Pwt 33. Wj 18. Ap 13.22-31. Ez 35. Prz 12.4.41.2Mch 8. Mi 3.9.49. Dn 9.5. Iz 52.6. Kpł 4. 1Kor 6.24. Hi 12.9-11.7.6. Ez 14. Jdt 13.9.5. Rdz 17. Kpł 4. Rdz 14. Lm 4.20.4-7.8.27. J 7.8-11n. Rdz 27. Ap 20. Joz 28.22.33. 1Sm 13.26. Rdz 17.14-27. Hi 1.27. Ez 34. Dz 7.6. Rdz 9.26. Mt 12.15-18.20.8. Mt 12.25.16.18.1-3. Ap 16.16. Am 2. Syr 33. Jdt 13.9.8.1.7-10.5. 2Krl 2.17n. Dn 11.15.14.24. 2P 2.12. Dz 13. Rz 4.28. Kpł 4. Ap 20. 2Kor 6.20.31.6. Dn 7. 2P 2. 2Krl 19.6-11. Jr 23.15. Ps 65. J 8. Rdz 14. Ps 89. Rdz 17. Mt 22. 2Krl 19. Syr 39. Ez 35.10-13. 1J 2. Rz 2. Dz 13. Ez 13. J 7. Dz 3.7nn.13. Łk 23.13.17. 2J 7. Mdr 5. 2Mch 9. Mt 24.16.10.3. Rdz 15. Ef 4.26-3.20. BŁĄD Rdz 20. Ef 4. Ps 37. 1J 4. Prz 10.6-9.26. Łk 1. Rdz 3. 1Tm 1.8. 1Sm 30.18.51n.20.6. 2P 2. Mt 27.42.1.24. Błogosławieństwo patriarchów Rdz 12.5. Oz 4. Łk 1.11.1-14.42.12.19. 1P 2.12.11. Rdz 33.29.8. Kpł 4.13. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOGACTWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Błogosławieństwo Łk 24.13-16.10. Syr 7.15. 2Tm 3. Mdr 13.27.17. Rdz 27.3. SŁOWNICTWO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 1Sm 25. Rdz 1.32.10. Ez 44.11. Ez 13.29.2.10. Rdz 24.1. 1Tm 1. Jr 20. NOWY TESTAMENT J 14.14-17.25.25.11.13.28-29.10. NOWY TESTAMENT J 8.28.4.47.2. Błogosławieństwo i przymierze Wj 23.8.8-10.5.1-6. Ez 36. J 19. Ba 4.14. Rdz 47. Pwt 13.13nn.4.6. Rdz 49. 1Tm 1.7-9nn. Tt 2. J 10. 1Tm 6.2-7. Dz 7. 2Tm 3. Ps 37. Rdz 9.34.3.16-19. Ap 20.32.26.37.3.21. Rdz 49.6.20.5.3. 2Mch 10.12. Rdz 13.63n.59. Prz 11.5. Iz 30.25. Rdz 12.14. Ne 9.16. Rdz 27. Dz 7.7. STARY TESTAMENT Pwt 13. . Iz 53.28.24. Oz 9.20.2. Jk 1.45. J 9. Dn 7. Dz 18. Mk 15. 1Kor 15. Mt 24. Joz 24. Tt 1.9-40.26.10.17. Rdz 15.1.14. Ap 16.14. 1Kor 2. Ps 72.39.10-12.22.10. Mdr 14. Prz 11.5.45. Prz 10.14.25.24-28.22. Mdr 12.15.5. 2Mch 9.31-36.24. Syr 40. Rdz 48. Ap 12. Mt 12. Rdz 12. Ap 19. Błogosławiony Sdz 5. Iz 63.21.23. 2P 2. Ap 17. Mt 5. Rdz 24. 2Tes 2.17.6. Rdz 49. Ml 3. Błogosławić 2Krl 4. 1Sm 25. Ez 33. Mk 14.50n.2. Łk 15. Syr 2. Syr 3. Syr 4. Hi 29. Prz 28.36.34.

19.14-19. Hi 15.57. Kielich błogosławieństwa Mt 14. Jr 20.15. J 6.9.27n. Ps 36. Syr 4.1.30.11. 2Kor 9. Łk 24.28.14. Ps 103.16. 2Kor 8.39. Łk 12. J 4.16.14n.11. Łk 16.15.17. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W CHRYSTUSIE Rz 8. Wspieranie ubogich Mt 27. Prz 8. 1Krl 3. 1Kor 1.23. Rdz 26. Dz 11. Błogosławiony.11nn. Bogactwo jako dobro względne i drugorzędne Prz 15.17.13.20. Prz 18.12. Łk 1.14.17.25. Rz 5.7.4. Prz 30. Jr 12. Mt 16. Ps 34.24-29.5.18. Mt 19.26. BOGACTWO Mt 13. Dz 10. Ap 7.9.9. Syr 30. Łk 1.32.5. Łk 22. Ps 124.7n.8. Kpł 25.2.9.9. Prz 10.32. Pwt 32.7-10. 1Kor 3. Prz 22.5. Dz 2.45.38. Łk 4. Hi 28.24.11. Łk 19.9.24.8.9. Błogosławieństwo w formie pieśni Ps 31. Ef 5.51-53. J 3. Pwt 31. Ps 73. Oz 12.8-15. Łk 16. BÓG ALBO PIENIĄDZE Łk 6. Mk 13.33. Jr 5.8. Mt 14. Mt 19.27. 2Kor 8.16.9n. ILUZJE I NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTW Prz 21.68. Prz 11. Ap 5. Dz 10.33.3.8nn. J 6.7.1-12.14. Oz 2. Ne 9. Mdr 7. J 7. Mt 26.18.1-5. Mt 19.11.53. Pwt 16.11. Łk 1. Pwt 28. Rdz 49.6.15-19.45n. Kpł 26.15.88.9.10.19. Łk 12. 2Kor 9. Ps 49.10.21.28. Prz 23.13. Prz 3. Prz 2. Ps 23.5. Prz 24.42. 2Kor 6.11.7. Łk 6.4.12nn.4.13.35.8-11. BOJAŹŃ BOŻA Jr 6.24. Rz 1.7.8. Iz 28.21nn. Ap 3. Dn 3.18. BÓG UBOGACA SWYCH WYBRANYCH 2Kor 32.15. Iz 36.23.21.11. Jk 5. Hi 31. J 4.21n. Pwt 28.20. Dz 1.2. Rdz 13. Syr 13.12.12. Ga 3.16nn.Prorocy i błogosławieństwo Iz 55. 2Kor 10. Kol 3. Ap 2. Wj 16. Koh 6. Łk 14.20.33. Mt 6. Rz 8. Ez 16. Ps 16. Pwt 8.19. Iz 61.10. Rz 8. Łk 16. Iz 2. Który idzie Mt 21. 1J 2. Błogosławieństwo Ducha Świętego Łk 24. Prz 12.25. Pwt 8.6.17. Iz 6.16-38.25.35. 2Kor 9.10.37. Łk 12. 1Kor 10. Łk 2. Łk 1. Rdz 30. Pnp 8. Dz 5. Prz 11. Ef 1. Iz 5.22. 1Tm 6.8. Prz 20. Ps 23. Prz 28.10n. Mt 19.15.17.7.4.6.23.8.17.4-9.22.35. Ps 78. Prz 21. Mt 15. Ap 31.43. Prz 10. Bogactwo jako dar Boży Ps 37.38. Rdz 49. Jr 9. Mt 13.10. Pwt 17. Prz 16. Bóg jako dawca bogactw 1Kor 1. Prz 22.15. Dz 20.25. Ef 2.8. Koh 5. Pwt 11.34.22.20. Iz 8. Oz 13. OD LUDZKIEGO STRACHU DO BOJAŹNI BOŻEJ .15-21.12n. Mt 13.9.18.3.27nn. Ps 52.7.44.46n.1.

50.1-7.3.22. Sdz 6. Sdz 11. Iz 2. Ez 2.11.36n.6.18.18.1. 2Kor 7.18. Bóg święty Am 4. Pwt 6. Wj 19.4. Iz 40. Iz 41.11-20.11.1.15. 2Sm 23.7.18-23. Sdz 6. Jahwe Wj 3.9.23n. ELOHIM JAHWE EL Rdz 14. 1Krl 19.1. Iz 37.2.40. Iz 43.21.4n.17. Bogiem jestem a nie człowiekiem Oz 11. Jr 5.34n.26. Dn 6.6.16.7. Mk 6.2. Sdz 5. Rdz 31. Kol 3.1. 1Krl 17. Rdz 40.25. Łk 1.26.51. Ps 111.2. Ps 121. 1J 4. Jk 5.22.3. Rdz 16.3. Rz 3. Wj 15. Wj 18.16.15n. Wj 3. Iz 2.7.7.5-13. Łk 1. STARY TESTAMENT BÓG JAKO PIERWSZY Rdz 1.1. Ps 112. Mk 6. Łk 12. 1Krl 18.19.15. Rdz 15. Rdz 7. Iz 57. Ez 3.3.6.6. 2Krl 19. Iz 41.4.17. Ps 89. 2Krl 1.23. Ps 103.20.10. Nie będziesz miał Bogów obok mnie Wj 20. Wj 3.7n. Wj 33.26-31. BOJAŹŃ BOŻA A ZAUFANIE BOGU Sdz 6. Rdz 16. Iz 49.5nn. Iz 1.19nn. Łk 5.9.19. Rdz 3.5.16. Rdz 28.6.21. Jr 2. J 1. Ap 11. Am 3. Ps 18. Kpł 20.4.12.3. Iz 5.4.Wj 20.3. Jr 1.6. Mt 28. Ps 2. Lb 21.32.15. Wj 3. Mi 7.14. Ps 91.8.2. 1Sm 17.2. BÓG O SOBIE SAMYM Bóg żywy 1Sm 17. 1Sm 26. Iz 48. Iz 6.15.15. Rdz 48.1.1-15. Jr 2. Prz 1. Łk 23. Oz 2.8.3.3. Iz 43. Lb 23.6-8. Joz 8.6.19.2.24.36. Mdr 5. Łk 5. Oz 11. Ps 84.14.43.17.2.15. Ez 34.12. Ez 36. Iz 44. BÓG Hbr 1.7.9.32. Iz 43.30. Ps 18.50. 2Krl 5. Wj 3. Pwt 3.3.11. Łk 23. Pwt 20. Oz 11. Iz 41. .4.1.1.10.7.16. Ps 23. Ja jestem Bogiem zazdrosnym Wj 20.18. Iz 57.30. Rdz 2. Rdz 26.13. Pwt 7. Rdz 17. Ef 5. Wj 34. Ps 139. Iz 43. Rdz 35. Wj 3. Oz 2.13.1-7.19.34. Łk 1. Łk 7.3.10-13n. Łk 18.22.5. Dn 10.2.13.10.53.2-5. Wj 6.5. BOJAŹŃ BOŻA A RELIGIA Pwt 6.4. Wj 33.20nn.10.21. Rdz 31.28. Rz 8. Iz 31.1.25-34. Mt 6. Rdz 35.1.1-2. NAZWY NADAWANE BOGU PRZEZ CZŁOWIEKA Rdz 49. Ps 27.24.23.19. Iz 40. Am 2.11. 1J 3.42.16n.10.2-8.1n. Iz 11. Iz 6. Wj 23.1.23. Dz 2. Iz 44. Ap 6. J 1. EL. Iz 48.1.7-10.13.21. Dz 10. Ps 23. Wj 3. Iz 7. Mt 10. Wj 3. Wj 33. 2Krl 2.12. BOJAŹŃ KARY BOŻEJ Wj 20.7.1. Iz 40.1. Sdz 8. Syr 1.1.18.1.18.22n.19. Ps 18.10. Ps 144. Lb 23. Ps 128. 1Krl 18.

Ml 3. Ap 1. Ef 1. Ps 9.11. 1J 8.2. Hbr 1. Ef 2.10. Mt 25.14-15.26.15.21.NOWY TESTAMENT DOSTĘP DO BOGA W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rdz 8.4. J 20. Łk 13.11. 1J 4.36-39. J 4.19. Rz 1. Iz 63.12-27. Ap 3. 1J 4. Braterstwo w przymierzu . Pwt 1.24-25.1.5.18. Iz 1.22.10.2.3.32. STARY TESTAMENT BRAMA DO MIASTA Wj 20.6n. Rz 3.1-11. 1Mch 12.3. Mt 25.12.17.17. Iz 38.6-8. Pwt 2.10.7. J 1.12n. NOWY TESTAMENT J 1.16.21-25.32. Ps 122. Ef 3. Mt 22.9. Rz 4. Lb 6.15.9.16. Żyd Hbr 1.21.54n. Dz 2. Bóg jest miłością 1J 4.29. Jr 7. Dla poganina.19.8. 2Sm 19.24. Am 1.18. Pwt 28.4. BRAT Rdz 4. Hi 13. Ef 3.18. J 16.7.27. Ps 147. J 17. BÓG PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA Rz 15.8. Prz 22. OBJAWIENIE BOGA PRAWDZIWEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1.8n.16.7.1.18.24.18. Rdz 22. Rdz 28.4. 2Sm 1.52-57.27. Mk 1.19.6. Łk 10. Mt 3. Ps 15.32. 2Kor 4.6. 1Krl 22.30. 2Krn 31.6. J 14.29.27. Ez 8-11. Mk 6.26.1-6.9-11.16. Hi 5.7-9.18.10. Pwt 15. Mt 7. Ez 48.32.6.2. 2Kor 11. Iz 60.10.10.11.31.16n. J 14. Rz 4. J 14.6.4. J 14.50.31. J 8. Rdz 13. BÓG JEST DUCHEM Mk 1. 2Krl 9.13. Iz 33.6.10.37.14. Rz 5. Ps 69. Tt 3.56.21-25. 2Kor 4. Hi 29.23.17.6. Rz 5. J 3.19. Iz 21. Kol 1. Ps 118.24.13. 1Kor 16.15. 1Kor 1. Mi 2. 1Tes 1.12.23. 2Kor 3. J 14.21.20.4nn. Pnp 8. Kol 2.9.3. STARY TESTAMENT KU POWSZECHNEMU BRATERSTWU Na początku Dz 17. 2Sm 15.25. Mt 16. Mt 11. Ps 100. J 10.7. Dz 5. Rdz 22.19. Rz 1. Iz 26. Za 2. Rt 4.31.13. J 5. Dz 7.40. Rdz 1-2.13.19. Ap 22. Dz 14.9.10. Dz 2. Wj 34. Pwt 6.51. Ga 4. BRAMA Hi 31. Prz 24. który szuka Boga po omacku Dz 17.27. Mi 6. Łk 12. Rdz 4. Kpł 10. J 1. J 5. Mk 12.2.30nn.10. Za 8. 1J 4.22.18. Mt 16. Mt 6. Ap 21. BRAMA DO NIEBA Ps 78. CHWAŁA BOŻA NA OBLICZU CHRYSTUSA Rz 8. 1Krl 20. Hbr 10. Iz 22.32.18.3.13.19.4.1-5. Mt 25.18.21n. J 10.17.4. J 8. J 15. Ef 2.34.9. Wj 34. Ps 107.

Łk 15. Prz 17.17.13. Iz 2. Rdz 3. 2Kor 13.2.1-8. 2Kor 10. Ps 127.12.10.17.11. Mt 18. J 20. Ku pojednaniu skłóconych braci Ps 133. Iz 11. 1Kor 14. Łk 22.18. Pwt 25. Rdz 33. 1Kor 9. Pwt 23.8.18. 2Kor 11.11.11.6n. Syr 7.18n.2.8. Iz 9. Rdz 11.2n. Jr 12. Za 9. 1J 3.11-18.4nn.6.17n. 2Kor 12. 2Sm 7.11.46-50.13. Jr 31. Kol 1.17. Rdz 33. BUDOWAĆ BUDOWANIE DAWNEGO IZRAELA Zakładanie rodziny i wznoszenie budowli Rdz 8.10.2-4.22. Am 1.31n. Ga 3. Budować i burzyć Pwt 14. Mt 21.3.12.26.26. Mi 2. Jr 31.1.13.19-21.18nn.47.8.19.12-16.13n. 1Kor 3.10.19.10-17. Rz 14. Nowa budowla Ap 21. Syr 25. Jr 24. Jr 30.17.29.13nn.17. Ci. Dz 14.18nn.8. Kol 2. Iz 44. Iz 66.9-12. Ps 118.44n. Ku braterstwu doskonałemu 1Kor 5.17. Mt 21. Jr 3. Jr 1. którzy budują Ef 2. Rz 15. 1Kor 3. Ef 4. Pwt 15. Dz 28.40.18.9.12.15nn. Mt 25. Rdz 30.3. 2Kor 8-9. 1J 2.2-6.7. Prz 18.16.12.9.1. Rdz 13.10-15.1. 1Kor 8. Rdz 2. Za 4.19-22.11. Jud 1.22.7. Rdz 38. Jr 24.1.8. Iz 58.9.9. Ef 2. J 3. Jr 11. 1J 3. Ps 69. Iz 63. Ap 21. NOWY FUNDAMENT Iz 28. Iz 28.9n. Rdz 45.19. Oz 4.11-16. Ap 21. Rdz 16. Ga 5.1-4. Jr 7. Ag 1.15n. Jr 9.18.20.4.14-21.7. Ef 4. Jr 1.12-27. Ga 2.16. BURZA . Jr 31. Rdz 9.16. 1P 2. Prz 19.28. Jr 12. Am 3. Mi 7. J 2.25-32.7-29. Ap 12.3.15.13.11.1-9. J 1. Iz 49. 1P 5.10. 1Kor 3.4n.1. 1Krl 12.38.5-10.15.6. Ez 37.Kpł 19.14-17. Iz 7.6. Ml 2. Mt 12.6. Hi 6. 1Kor 3. Rdz 4.2. Jr 42.18. Za 6. 1Kor 12.1-9.24. Mt 5. Hi 19. 1Tes 5.11. 1Krl 11. Ciało.22n. So 2.26. Mt 28.12-14. Rdz 9.8.20. BUDOWANIE CIAŁA CHRYSTUSA Zbuduję kościół mój Mt 16.10.15. Za 7. Jr 24. Lb 20.11-15. NOWY TESTAMENT WSZYSCY BRAĆMI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Pierworodny między wielu braćmi Rz 8.3.28-32.4.12.19-23.10.21-26. Ap 19.10.2.29. Hbr 2.20.38. Oz 2. Mt 21. Iz 2. które się buduje Ef 4.3nn. Miłość braterska 1P 1.6-10. J 1. Rz 8.10.1n. Społeczność braci w Chrystusie Mt 5.22. Iz 30. Rz 15.

3-16.4.18.6. Ha 2. Ps 18. Koh 4. Dz 2. Mk 3.12.16.3.10n.31. 1Kor 12.2.28nn. Hi 36.2.19.32. Jl 3. Lb 11. 1Kor 14.17.Interpretacja pogańska Ps 18.34. 1P 4. Prz 28. Podział charyzmatów 1Kor 12. Rz 8. Iz 30.11. Rz 5. Dz 21.1-4.6. Rdz 3. 1Krl 21. Zasady korzystania z charyzmatów 1J 4.12. Mi 2.28-32.5.33.4nn.11. Dz 8.8nn. Sdz 5. Dz 4.15. Rz 5.8.4.22. Ez 10. Rz 8.11-12.44.4.13. Ef 4.15.19. 1Sm 8. 1Tm 1. 1Kor 12.10.27.3. Ef 4. Wj 9. J 12. Ez 36. Prz 23. 2Krl 4. Mi 2.8nn.11-12. 1Kor 12.18. Syr 14. CHARYZMATY W KOŚCIELE 1Kor 12-14.4n.9. Ez 22.5nn. Tt 2.17.28. 1Kor 2. Iz 1. Wj 20. Ez 1. Ne 5. 1Kor 12.5-6.1n. Jr 22.12. Mi 7. Ap 16.5. Ga 3. Dz 2.10. Ps 97. Prz 28.11nn.16. Mt 4. Charyzmaty a władza kościelna 1J 4. Dz 7.21.5. Rz 6. Hi 38.7. Ap 11. ODCZUCIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO 1Krl 22.10. 1Tes 5. Burza wyrazem gniewu Bożego 1Krl 18.1.39nn.11.29-37. 1Tm 4.23. Ef 1.1-6. Ps 10.6-16. Rdz 7.14.24n. 2Kor 12. 1Kor 12.7. Ez 3.15. Iz 11. 1Kor 12. Iz 33. Iz 4.1-5.2. W Dziejach Apostolskich Dz 2.8.6.31-14.6-16. Dz 19.27n. 1Kor 12. Wj 19.6.3. Rz 12. Ap 4. Dz 2.3. Dz 15. 2Tm 1.7.17.1-25. Łk 9.6.1. 1Kor 14.5. Ap 8. Ef 4.5. 1Kor 12. Religijne znaczenie chciwości Ez 34. .15n.16-19.11.2-5.1. Ps 77. Wj 20. Ps 29.23.5n. Am 5. Koh 6. Dz 2.6. Pwt 5.6nn. 1P 4. Burza jako oznaka majestatu Bożego Jr 51.32.54n.28.11-12. 1Kor 14.6.1.4.3. Hi 38.4. Pwt 8. CHCIWOŚĆ STARY TESTAMENT Przejawy i skutki Syr 26. CHARYZMATY Rdz 11. 1Kor 14. 1Kor 14. Am 2.4. 1Krl 18. Syr 27.19n. Ha 3.10-21. Jedność i różnorodność charyzmatów 1Kor 12. 1Kor 12.8. Dz 8.34-38.11-17.13-34.27nn.26n. Jr 22.19-22. Dz 2. Am 8. Mi 3.8-4. Dz 11.17.8-11.13n. 1Tm 4.29-27.1nn.8n.20.17.28. Pwt 24.23.1. Dz 6. Dz 13.29.7.1-4. 1Kor 10.26-38.3.7-10. 1Kor 1. Prz 27. 1Kor 14. Ef 4. 1P 4.23. Iz 5.15-21. Dz 10.29nn. Ga 2. Wj 22.2. 1Krl 19. Iz 5. 1Kor 12. Lb 11. Ap 10.13.55. W Kościołach założonych przez Pawła 1Tes 1.16.5. Ps 135. 1Tes 5.

35-47. Mk 8. Pwt 28.23-26. Ez 4. Łk 11. CHOROBA-ULECZENIE 1Kor 11. Ef 5.34.11n.2. Prz 31.11. Ps 6. Kpł 2.17.16.19. Chleb jako dar Boży Rdz 1. Kpł 23.2-3.2.1-6.8. Ps 78. Rdz 9.16. Prz 22. Syr 38. 1Kor 6. Tb 11.5. Jr 8.39.17. 1Tm 6. Ps 102.20.15.7.20-26.30. Kol 3. Mt 6.32n.19.36. Ps 37.13.29.5. Hi 31.3. ROLA CHLEBA W KULCIE 1Krl 7. Łk 16. Rdz 18.11.7. Łk 20. Rdz 27.12. 1Tes 2.15. Ps 88.15. Ps 107.17. Łk 16.9n.7. Prz 12. CHLEB KTÓRYM JEST SŁOWO Am 8. Flp 4. 1Kor 10.14. 2P 2.1-12.23.8. Ps 41. 1Kor 10.4n.10.19.11.12.48.11. 1Tm 3.14n.6. Chleb pierwocin Kpł 23. Flp 2. Ef 5.NOWY TESTAMENT Przejawy i skutki Mk 7.17. Mt 6.21-24. 2Sm 24. Jr 5.23.11.17. Wj 23.21. Wj 12.4.7. Lb 18.44. J 6.15nn. Iz 1. Rz 1.15. J 12. 2Kor 6.3. Pwt 8.11. Łk 12.5n.42nn. Mt 11. J 6. J 13.3.20. 2Krl 19.7n. Syr 15.4.3.9.15.20.18. Hi 2. Pwt 34.10. Łk 11.10n. Mt 14.2-6.9-10. Hi 19. Prz 4. Wj 12. Mt 14. Rz 6.5n. 1Tm 3. Jk 5.25.18.27nn.29. Ef 4.12. 1Kor 9. Ez 18. Koh 12. Mk 6.47. Iz 55. Mk 4. 2P 2.17.9.22.11. Ps 91. J 9.20.12. Mk 10. Koh 9.17.16n.5. .42.37. Łk 6. Mt 4.5. Prz 9.3-5. Wj 23.11.14.1nn. 2Kor 12.28-32. Am 4. 2Tm 2. Łk 22. Iz 53. Rz 1. 1Kor 9. Dz 20.14. Ps 32. 2Tm 3.1-4. CHLEB CODZIENNY W życiu potocznym Ps 42.11.20.16.24. Pwt 28.19-26.22.19. Tt 2.20.1. Tb 12.35. Tb 11. Jud 1. 1J 2.6. Łk 11.7. Ps 38.9.18.15.1-8.4.21n.9-12. Wj 34.7.11n. Pwt 28.6. 2P 3. Iz 30.6. Wj 25. Iz 30. Dz 2. 1Tes 4. Wj 4. 2Sm 4. Lm 1. STARY TESTAMENT CHOROBA Ps 38.16. Ps 102. 2Krn 3.27. Mt 6.25.25. Rdz 3. Wj 23. Ps 38. Łk 13n.10-18. Kpł 24. 1Tm 6.3.16-22. Wj 12.6-14. Tt 1. ULECZENIE 2Krl 20.19. Sdz 13. Jk 4. Rdz 28. 2Kor 11. Syr 24.8.2. Mt 6. Ps 39.5.3. Mk 14. 2Krl 4. 1Kor 5.19-22. Mt 15.4. 2Kor 9.9.11. J 6.19.19. Ps 132. Wj 12. Jr 31. 1Kor 5.49-58. Tt 1. Łk 12.6. J 17. Mk 6. Hi 16. 1Kor 11.16. Rz 1.33-34.34. 2Kor 8. Rdz 3. Mt 26. Tb 4.1-6.30.6. Kol 3.12nn. Mdr 7. Ef 2.22. Łk 14. 1Kor 9.19. 1Krl 1. Łk 15-21. Ps 80. Dz 20.5.11.5-9.9. CHLEB Ps 104.16.11. Rdz 2. Ga 5. Iz 58. 1P 2. Rz 1.25.22. Znaczenie religijne Kol 3.7. Rdz 14.12.16-19. Ez 44.13. Łk 6.1. Wj 23.16.17. Wj 34. 2Kor 9.5.29.16. Ps 39.12.5n. Łk 6.10.23-30. Wj 9. Wj 12. Ps 39. 1Tes 2.35.5. 2P 1. J 6.2. Lm 2. Ez 18.18.10.

Rdz 18. Łk 1. J 20. Iz 35.9nn.1-23.28.9.13-35. Dn 12.34. Mt 28.4.6. Dz 9. J 21. Ps 41.1-4.34. Mk 10. 1Kor 12. Iz 25.2.45.1-9. Ukazanie się Pawłowi stanowi osobne zagadnienie Ga 1. Mt 11.39. Ga 4.11-13n. Kol 1. Oz 6. J 20.19-20. Mt 9.5n.12n. Wydarzenia i język. Pwt 23.23.26.7-10.9.22.52. Mt 23. Mk 16. Mt 25. ani kronika. J 20. Wj 15.8n. 2Krl 4. Dz 3. Rz 6. Ps 51. Pwt 32. J 5. Lb 19. Ez 47. Mk 16.15n. Mt 9. Ga 1. NOWY TESTAMENT JEZUS A CHOROBA J 9.3-19.20n.24.35. Dz 22. Tt 2.13. 1Krn 21. Mk 2.1.3. Dz 18.14nn. J 20. Łk 6. Mt 28. Jk 5. APOSTOŁOWIE I KOŚCIÓŁ A CHOROBA Mt 11. Syr 38.2.1-12. Łk 17. Łk 24.7nn.8nn. Kol 3. Mt 28. Mk 16.12-17. Łk 24.10. Mk 9. Dz 9. Lb 12.9.23.2-6. Iz 53.10. Ps 102. Mk 2. 1P 5.9.19-26.4.9. J 20. Dz 14. 1Kor 10. 1Krl 14. Łk 13. Iz 65. Łk 24.2. Ez 36. CHRZEST JANA . Kpł 14.15.17.48.49nn. Mt 26. Mt 8. 1J 3. 2Kor 12. 1Kor 15. Dz 23. Dn 8.13.2nn. Mt 28. 1Krl 17.15n. Mt 14.26.5. Mk 16.5. Ani apokalipsa.21. J 14.16.44-49.24. Łk 24.28.1n.10n. J 20.12. Dz 2.3.9. 1Kor 9. Dz 8.12n. Łk 24.13. J 12.1. Łk 2.9-11. Ga 1. Iz 53.20. Łk 24. J 20.9-10. Ps 88. Łk 24.35.1. J 9. Joz 5.11.17.1-13. Szczęśliwi.21n.15. 2Kor 1.36.16.28.14-18.49. CHRZEST STARY TESTAMENT I JUDAIZM Funkcja oczyszczająca wody jest bardzo często uwydatniana w Starym Testamencie 1P 3. Mk 16.9. CHRYSTOFONIA Ukazywania się stanowią w Biblii Mt 1-2. Mt 8.33-50. Mk 16. posłannictwo Łk 24. J 20.41. Mk 5.17n. 2Krl 5.1.29.19. Inicjatywa.6-10.16.14. Ps 88.5. Mt 28.8nn.28-30. Ps 51.40.7. J 20-21. Dz 16.1.25-29. 2Kor 4. Tb 3. 1Tm 3.17.7.15-18.55. Łk 24. 2Krn 16.4. Za 2.15. Mk 16.15.22-27.18-37.4. Hbr 9. Mt 15. Mk 6. 1Kor 12.9.19. J 1.1-5. Za 3.11-18. Dz 1.24-28.12. Łk 24.17-24.13.8. Za 13. Mt 8. 2Krl 8. Mt 28. Ap 22. Ga 1. Mt 28.2-10. Mt 20.5. Łk 1.37. Tt 3.4n.2n. Rz 1.12. 1Kor 15.16-20.1-9. Mt 8. rozpoznanie. Dz 27.18. Judaizm z czasów po niewoli mnoży obmycia Mk 7.4. Mt 17. którzy nie widzieli a uwierzyli.17. Dz 26.12n.4.4n. Ps 38. Syr 38.22. Łk 24.11.13.Syr 38.9.4. Mk 16.16.16. 2Krl 1.17. Ps 38. Mk 1.5.36. Kpł 13.12. J 5. 2Krl 4.16. Różnorodne ukazywania się Chrystusa 1Kor 15. Ps 6. J 20. Dz 7. Łk 24. J 21.64.19-29.32nn. Dz 9.1nn. Dz 28.2.

23n. Ef 4. Lb 20. 2Krn 17. J 1. Mt 28.1. Jr 48.3-9. Mt 3.11. Chwała eschatologiczna Mk 8. Rdz 45.20. J 12. CHWAŁA CHWAŁA W OGÓLNOŚCI Rdz 13. Dz 7. Wj 40. Iz 16.4. J 3.17.7.9.36.19.5.13. Hbr 12.12nn. Dz 8.17. 1Kor 6. Nawrócenie i wiara chrzczonego Dz 16.38. Pwt 5.32.5n. 2Kor 3. 1Kor 12.10. Ef 2.7. Mt 28.14. Ef 4.24. Rz 6. Dz 10.41. Mt 24.17.13. Mt 25.3.7-9.5.18-21. Ef 2.1-13. Dz 11.10. 1J 5.22n. 1P 1.30.16. 1Sm 4.1-4. Ochrzczeni a trzy osoby Boskie Dz 2. Lb 14.23. Prz 3. Rz 10.1.35. Ap 21.26nn. Iz 42.44-48.2. 1Kor 10. 2Kor 4.Mt 3.13.38.13.11.5. Iz 60. Dz 16. Flp 1. Wj 34.1.19.9. 1Kor 15.6.15.27-28.14.19. Dz 10.22.22nn. 1Krn 29. Ez 36. Ez 9-11.6.6. Iz 35. Hbr 6.25-32. Rz 6.3. Kol 1. Rz 8. CHRZEST CHRZEŚCIJANINA Chrzest w wodzie i Duchu Mt 3.11. Wj 40.11-22.14.39. Łk 3.38.2. Ps 73. Iz 8.8.31.30.11. Lb 16.24n. Ef 4.10nn. Mk 10.11.3. Iz 52. Ef 2.8. Iz 40. 2Kor 4. 1Krl 8.34. Kol 3. Rz 10. Wj 29.19. Prz 20. Ef 5. Mk 16.9-14. 1J 3.21. Iz 44. 1Kor 1.21n. Ps 8.2. Dz 19.11. Wj 28. Rz 8. Tt 3.3. 1P 5. Ps 97.16.29.16. Iz 17. Ez 39.8. Tt 2.18. Wj 33. Dz 1. Mt 4.14n. Dz 2. Ef 5.43. Kpł 9. Ga 3. Kpł 9. Ha 2.18. Wj 28. 1Kor 2. Iz 60. Dz 8.17. Iz 60.3.1.3. CHRZEST JEZUSA Mt 3.38.3. J 19. Ef 2. Rz 8. Ukazywanie się chwały Jahwe Wj 16.13n.36nn. Prz 29. Iz 6. Rz 8. 1Kor 6. Ps 29. Mk 1.4. J 9. Kol 2. J 5. Ef 1. Chwała wielkanocna . Rz 13.22. Iz 49.17.3n.12n. Iz 11.23nn. Iz 61.6.13.24. Iz 66.18.1-25.2.14.4.45. Wj 24.9.5.1-6.22-25.6.18-21. 2Kor 1. Ga 4. Dz 11.19.15. J 3.1-17. Ez 39.17n.10-14.6-8. Ga 6.21.14n. Mt 6.40.16n.18n. Iz 21.22. Ag 2. Dz 19. Wj 29.3. Rz 6. UJEMNA OCENA LUDZKIEJ CHWAŁY Ps 49. 1P 5. Ps 51. Hi 19.38-41.4n.6. Ag 2.34n. Ba 5.1n. Wierność wymagana od ochrzczonego J 3.6-8. Dz 1. Ps 97. Tt 3.5nn.28.23. 2Kor 3.1n.5. Wj 14.2.15nn.48.5.21-29.12. Ez 11. 2Kor 1. 1Krl 3.33. Mk 3.1.7. Ga 3. 1Kor 6. 1P 3. CHWAŁA JAHWE Wielkie dzieła Boże Lb 14. Ga 2.38. Lb 22.21-29.18.9.30.46.2.5.8-14. Iz 62.29. Ps 102. Łk 3. Ga 4. Ps 62.50. Łk 3. Wj 16. CHWAŁA CHRYSTUSA Hbr 1.1nn.7.30n. Łk 12. 1Kor 6. Rz 8.3nn.29. Hi 29.3n.6.16. Iz 35. 1Tes 2. Ef 1.5. Iz 62. J 1.16.

19.8. Ps 63. Flp 1.15.23.17. 1Kor 6.5.14. Iz 40.18.25. J 14.10. Rz 1.25-29. Iz 52. J 13. J 12.22.21. J 6.2. Ap 12.7. Ga 6.14.32-35.24. J 16. Kol 2. Ps 119. Syr 40. 1P 4. Mt 16. Jk 2.27. Ps 84. J 19.3n.22.10n.3. Rz 16.15n. Hbr 5. 1J 5. Łk 24.1.30.14. Dz 22. J 5.14. J 8.7-8.1. Ps 139. Ps 73. 2Kor 4.20.47. Ef 6.4.20. J 10. OPIEWANIE CHWAŁY Ps 147.22.3.48. 2Kor 3. J 14. J 7. Jr 1. 1J 4. Prz 4.9-11. Rdz 29.5. Rz 9. J 1.24.43.7.20. Mt 19. 2Tes 1. Honor chrześcijanina Rz 9. 2Kor 10.16. Flp 3. Ef 3. Ap 19.14. Dz 12.6n. Ps 136. Ef 6.12.1. 1Kor 3.17. Ps 106. 1Kor 2. Ef 5.28. J 21. Dz 11.50. Kol 2. Osoba cielesna Rdz 6.20.14.11. Grzesznik wobec Boga Jud 1.14n.16.6.53-58. 2Kor 1.22nn. J 8.15n. J 17.41.54.9.63.18.10. 1P 4.22. Jr 17. J 17. Rdz 2.20nn. Ap 7.5.18.22.23.26.7.3.11.17n. Ga 1. Jud 1. 1Tm 3.27.16.15. Hbr 13. Rz 2. Ez 36.18.13. Ga 4. Ps 51. Ps 119.34-36.12.15.50. Łk 2. Dz 2.40. Koh 4. Hi 10.12. Powiązanie z ziemią Ez 10. J 8.10. Dz 13.16. 2Kor 10.SARKS Stworzenie w obliczu Boga Godność ciała ludzkiego Hi 10.24. Lb 27. 2P 1.6.Łk 24.35.19. Ef 5.24.8.16. Koh 11.3. Świat ciała Rdz 3.5. Dz 7. 1Kor 6.3n. Mt 16. Syr 14.20. Chwała posługi ziemskiej i męka Chrystusa Łk 1. Ez 36.18. 2J 7. Jl 3. Kol 3.31.37nn.1.11.3. Łk 24. Chwała kościoła J 17. J 12.28n. 2Kor 5.120. 2Kor 13. Mk 2. 2Kor 5. Hbr 2. Rdz 2. Ga 1. Flp 2.7.12.28.12. Hbr 12. 1P 1.5nn. Rz 2. Syr 36. Mk 13.3.25.1. Ps 57. J 12. Ga 2. Ef 1. 2Kor 11. Jud 1.9n. J 1. Ef 5.10n.6. Ap 15.2. Dz 1.16.26.5. J 12. Kol 3. Hi 14. Kol 1.2.39.17. 2Mch 7.16. J 19.19.19. Hi 10. 2Kor 1. J 1. Flp 3. Koh 5.1-3.14.26.26. . Rz 4. Rdz 2. J 19. Dz 3. Mt 26.6.27.5.16. J 15. 1Kor 15. J 3. 1J 4.13.2.20.22n.21. J 8. Łk 23. Ef 2. Rdz 37.44.12. Jk 1.4. 1Kor 1. Mt 5. Rz 7. J 18.24.2.26. 1P 4.15.31.24.1-3. Ps 145. 1J 2.9. 1Tm 3. Rz 1. Ap 15.4.5.2.14.21n.7. J 12.29.5.55. J 5. 2Kor 1.17. Łk 2. Hbr 12. J 7.8n. Lb 16.4.7.37.1.10.25-27.20. J 13.5.2n. Łk 9. 1Kor 1. 2Kor 7. Koh 12. J 1.14. J 10.8.5. Ps 38.41. Ps 57. J 11. CIAŁO CIAŁO .12nn. Rdz 2.1n. J 6. 1Kor 6.1nn.23. Łk 3.18.5.3. J 7.18. Ps 84. J 17.4.3n.31. Rz 9. Grzeszna ufność pokładana w ciele Iz 31.

Ga 5. Hbr 10. Flp 3. Rz 6. Flp 3. CIAŁO CHRYSTUSA CIAŁO INDYWIDUALNE JEZUSA Jezus w swoim życiu cielesnym Rz 1.3.37.22. Rz 8. Rz 7. Ef 1. Kol 2.44. Mt 27.4. Ga 5. Ef 5.43. Eucharystia w życiu Kościoła 1Kor 11.18.3. 1J 4.10. 1Kor 3. J 19.16n.1.SOMA 1Kor 12.4.6. 1Kor 15.21. Kol 2. J 1.10. Kol 2. 1Kor 12.18.10.21. Rz 8.24.23.8. 1Kor 6. Ciało Chrześcijanina Rz 7.13.49.58n.24.23. Mt 27. Kol 2.3.6. Łk 17. Ciało a cielesność Godność ciała 2Kor 4. 2Kor 5. Ciało w niewoli cielesności Rz 7. Kol 2.13.24. Ciało Chrystusa czyli Kościół Kol 1.6.18-22.18. 1Kor 5.13.16.11.21. Rz 8.24.11.58nn.3. Mk 14. Kol 1. Rz 8. J 2.14.24.14. Śmierć fizyczna Jezusa Mt 26. Kol 2. Ga 3.24. Rz 9. Rz 6.18. Uchwalebnienie ciała Jezusa Łk 24.7.12. Rz 7.42. Ef 5.14-16. Hbr 10. Kol 1.14-27.20.15.28. KOŚCIÓŁ JAKO CIAŁO CHRYSTUSA Członkowie jedynego Ciała 1Kor 10. Kol 1.24-26nn.12.4.4. Ga 5. Ga 3. Rz 6. Kol 1.19.Grzeszne ciało i Duch świętości Ga 4.19.17-20. 1Kor 15.5. Mt 4.22. Kol 2. Rz 12.13n.19. 2Kor 5. Flp 3.11.17.21. Kol 2. Flp 3. . Rz 7. Rz 13. Rz 6. Łk 24. Rz 7.50.5.5. Kol 1. 2Kor 5. Ciało dla Pana 1Kor 6. Rz 6.6-7.40. 1Kor 6. 1Kor 11.16-17n. 1Kor 3.22.12.24.33nn. 1Kor 2. SAKRAMENT CIAŁA CHRYSTUSA To jest Ciało moje Hbr 10.50.30. Mt 27.11.21.38. 1Kor 6.3. Ciało Chrystusa a nasze ciało 1Kor 6. Kol 2. Rz 6. Ga 4.26-27.18.3. 1Kor 3. J 20.20n. Mk 4. 1Kor 15.4-17.19. 2J 7.3.6.12.15. 1Kor 15. Ga 3. Ciało Chrystusa Kol 1.39.45. Rz 6.3. Rz 8. J 4.13.2. Flp 3. Ef 1.44.3.4-5. Ga 4. 1Kor 3. J 20.22. Rz 12.52. Kol 2. Kol 1. Kol 2.21-31.11.3.13-20. Kol 2.21-23. Rz 1.13-30. 1Kor 15.25. 1Kor 15. 1Kor 15.15. 1Kor 7.16n. Rz 8. 1Kor 12.18. Ef 2. 1Kor 6. Kol 3.8.44.6-8.9nn. Ef 5.15. CIAŁO . 1P 2.19.2.14-20. Dz 9. 2Kor 5. 1Kor 3.21.22. Ga 5. Rz 8. Ef 2. Ga 6. Mt 27.10n. Rz 4.3.

13.13.22.4.1n. Lb 10. Hbr 5. który ucieka Jr 6. Prz 14. Ps 73. 2Krl 20. 2Krn 32.7nn.14.55. Jon 4.16-23. Koh 3. Rdz 12.9.1. Iz 7.15.19. Dz 5.16. Iz 45. Iz 26. OPIEKUŃCZA OBECNOŚĆ Cienie ziemskie Hi 40.7. Ez 17. Rdz 3. Prz 3. Jr 9. Łk 1. Syr 38. Mt 4.13.28-33.9.5.7. Rdz 34.13.11. Iz 4. Tb 12. Ps 23.2-4.15. Mroki i cień śmierci Iz 9. Ps 91.1.14. Ha 1.4. Ocena cierpienia Hi 14. Koh 9. Hi 5. Hi 2. Lb 9. Jr 8. Mdr 4.16. Iz 63.1.7.1-9.3. Prz 4. Pnp 2. Wj 40. Ps 41. Ps 37. Hi 8.24. Ps 107. Ps 6.22. Ps 14.24. Syr 40. Am 3. Ps 121. Ha 1.26. Lb 11. Ez 31. Hi 4. 2Mch 7.8. Rz 4.11. Hi 21.4. Hi 14.79. Hbr 11. Rdz 50.13n.10. Ez 31. Iz 30.18. Hi 13. 2Mch 6. który ma władzę nad cieniem Jr 13.6-13. Iz 40. Ps 38. Ps 65. Cień Izraela Ps 80.10. Hi 2. Jr 8.1-15.14-19. Jr 9.7-10. Iz 53.2. Rdz 48.16.20. Lb 9.17.12.1nn. Rdz 27.1-6.10. Dn 4. Prz 11.35.12.9.5nn.23.7-10.6.11. Iz 33.19. Am 5. TAJEMNICA CIERPIENIA Ps 73. Joz 7. Iz 3. Ps 107.18-21. Mt 4. Ps 102.18. Lm 4. Hi 23.22.3-6.7.7. Ps 73. Iz 32.10-19. Mdr 19.12-28. Iz 29.8.32.11n.5nn. Cień Boga Oz 4.8. Joz 5. Ps 88. 2Sm 4.21.2.13. Jr 11. Jk 1.6. Pwt 8.4. Łk 9.31-38.34.8. Ba 1.25.15. .12. Wj 21. Ps 63. Prz 3.2.35.18. Wj 17. STARY TESTAMENT POWAGA CIERPIENIA Krzyk cierpienia Rdz 41. Iz 53.2.6-9. Ps 57. Hi 16.4.17-20. Iz 51. 2Krn 31.5n. Iz 57. Sdz 3.21. Łk 1. Dn 4. Lb 32.9. Ps 144. Ml 3.9nn. Ml 2.1-6. Wj 14. Ps 44. Jr 12. Ps 22. CIERPIENIE 2Kor 12. Mdr 3. Iz 61. Koh 3. Ps 73.2.20. Wj 23n. Hi 8. Sdz 9. Rdz 3.1-6.16.31. Iz 25.14-18. Ps 44. 2Sm 16. Ten.2. Ps 17. Ps 31. Syr 31. 1Krl 8.13.2.6.8.4.30. Hi 10. Ps 13.15.8. Jr 15. Dn 4.10.17.20.17. Hi 4.30-33.18.1.22. Jr 12. 1Krn 29. Hi 3. J 3.7.5.1-27.12.19. Iz 49.11.15.2. Ps 39.18. 2Kor 7.CIEŃ ZAPOWIEDŹ ŚMIERCI Cień. Syr 17.9.4n. Hi 12.2. Ha 3.2.1.22. Rdz 22.18.27. Wj 8.14.22. Rdz 22. Koh 7.6. Hi 42. Mt 13.34.5. Hbr 12. CIERPIENIE JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Lm 2. Hi 1.26. Iz 19.10.1.4. Koh 6. Lb 21.2.2.11nn. Prz 13. Mdr 5.21. Koh 11.1n. Ba 5.12-17. Iz 9. 2Kor 8. Rdz 42. Hi 38. Ps 49.4. Jr 15.20.5. Syr 7. Ps 10.17nn.1.17n.

2Tm 2. Iz 25. Flp 1. Mt 15. Prz 25. Cierpieć z Chrystusem Ga 2. Ps 130.6. Jk 5.36n. Ps 25.44. Mt 10.4.4.41.15.22. Jk 1. Mt 5. J 15. Hbr 2. Mt 11. Mt 27. Apostołowie 2P 3.32.5.18. Kol 1. Ga 5.37. 2Tm 3.8.11. J 11. Mk 8. Mt 23. 2Tes 3. 1Tes 5.11. Łk 7.10.22nn. 2Kor 7. Ps 5.17. Rz 8. Łk 19. Koh 7.2nn. Jon 4. Mt 17. J 11. Mt 18.55. CNOTY I WADY .13. Kol 3. Rz 12. Mt 23. 1P 4.10.23-27.4. Mt 5. Łk 15.45.12. Braciom Prz 16. Rz 5.8.17. J 17. Ap 3. Ap 2.18. 2Kor 6. Mt 8.23-25.24.42-45. Flp 3. 2Kor 1.17. CIERPIENIA UCZNIÓW 1Tes 4. Hbr 6. Hbr 3. 2Kor 11.14.12n.32.4.22. Łk 8.24.28n.4. Rz 2.18.3nn.12. Łk 13.26.10. 2Kor 4. J 12. Hbr 12. Jl 2.21.7-8. 1Kor 12.13. Syr 18. Jezus Chrystus błogosławi cierpienie Hbr 3. Łk 12.13n. CIERPLIWOŚĆ BOŻA Stary Testament Rdz 3.13.16.2.23-35. Mk 16.18.3. Ap 7. Rz 9.2.14.8nn. J 1. J 12. Rz 5. 2Kor 12. Hbr 5.33n.1n.21. Nowy Testament Łk 9.1n.17. Dz 3. Flp 3. Dz 14. Dz 9. Mt 32. Ef 4.1.12. Dz 8. Dn 12. 2Kor 1.18n.11. J 11. Jk 1.7-4.5.12.18.3.31. Łk 13. Łk 4.17. Mt 20.3.20.8.20.15.9. Łk 9.33. Mt 5.29.10.10-12.5.20.12. 1Kor 10. Ap 21.3.1.31n. CIERPIENIE SYNA CZŁOWIECZEGO Iz 53. J 11.27. Hbr 3. J 11. Syr 2. Mt 25.11.11n.14.14. J 14. Iz 53. J 15. Hbr 12.11. Łk 24.13. Mt 17.5. Rz 15. Mk 14. Dz 3.25. J 11.22.26.4.23.25n.28.35.35-40. Mt 10. Mt 14. Lb 14.45.22-23.21.52. 2P 3. CIERPLWOŚĆ Ef 5. Mt 18.13n.10. J 9. Mk 13. Iz 55.5. Dz 5. Łk 9.31-33. Łk 17.8-14.29.7. Ps 103.1. Mt 5. Jezus Chrystus zwycięża cierpienia Mt 11.10.46.3-12. CIERPLIWOŚĆ CZŁOWIEKA Wobec Boga Dn 12. Kol 1.52. Mt 12.34. Iz 53. Wj 34. NOWY TESTAMENT JEZUS A CIERPIENIE LUDZI Mt 9.8. Aby wejść do chwały razem z Chrystusem Rz 8.4. 2Kor 4.1-2n. 1Tm 6.10. Jk 5.15.6. 1P 3.41. 1Kor 13. Hbr 11. Dz 14. Mt 24.6-9.17.15. Łk 2.32. Łk 10. Łk 22.Iz 52.5. Jk 5. 1Tm 4.1-10.36. Hbr 6.10. 2Kor 4.21.19.

Natura cnoty i wady.13.2.19n.7.26.1-11. Pwt 6.10-13. Mt 13. Mk 5. 2Krl 17. J 13.11. Pwt 7. Ga 5. Rdz 6.34n. Ps 106. CUD Jr 31.4n. Ga 5.9.54. J 5. Iz 7. Ef 4. Mt 13.22.19. Łk 4. Iz 63. Mk 7.3.48n.26n. Łk 22.30.17.9n.46.11.36n. Pwt 4.58.34-35. Wj 19. Jr 7.1-7.12-15.2-5.17.18-22.36. Ps 106. Łk 23. Ps 51. Mt 18.22.30. Łk 13. Mt 11. Mdr 8.1-4. Ez 12. Mt 13.3. Mt 15. W ŻYCIU JEZUSA Fakty. Pwt 8. Ps 14.11nn.12. 1P 2.3. Mt 9.5. Łk 4. Łk 7. Kol 1.8.28.9-21.18nn. Mk 8.16. Wj 17. J 10. 2Krl 31.1-5. Iz 55. 1Kor 13.9.6. Mt 17.21.8nn. Wj 32.18.10nn. Mt 8.7. Ps 105. Jr 31.29.22nn. Mk 8. Źródło cnoty i wady.3. Wj 10. 1Krl 18.43.12.23n. J 13. Mk 1.7n. Mk 2.21n.6. Iz 43.23.13.45. Iz 11.16. Mi 6. J 15. Mt 8.13. Pwt 30.8.5-12. Ps 65.9.17.13. Wj 15. Pwt 11. Prz 6.13. Ps 77.16-19. Iz 37. Ef 3.20. Mt 10. Wj 15. Mk 1. Flp 4. Rdz 3. Ps 145. J 15.14n.35. Pwt 18. Dz 2. Pwt 8.10. 1Tes 1. Ps 77.10.19n.25nn. Kpł 10.5. Ps 145.1. Związek cnót i katalog wad.8. Mt 7. 1Tes 5. 2Krl 1. Mk 13.19.4n.20.16n. Kol 3. Mk 9. 1J 2.5-9.41. Ps 107.19. CUD W STARYM TESTAMENCIE Fakty.22-24.29nn. Iz 65. Lb 16. Mk 7.42. Mt 11. Rdz 18. Oz 4.3.9-16.24. Ps 77.36nn.2-3. J 14. Wj 7.8.41. Mk 11.12n. Mt 11. Kpł 10.18.36n. Hbr 2. Mt 8.7n. Łk 1. Iz 8. 1Tm 6.34. Mt 11. Łk 13. Rz 4. . Łk 4.3.3. Ps 95.13.29. 1Krl 18. J 11. Kol 3. Syr 18. Mt 12. Joz 24. 2Krl 6.44. Rdz 6. 1Krl 15.20.20-23.23nn.1. Wj 15. 1Kor 6. Lb 14. Iz 38. Ef 6.11.4.17. 1Tm 1.2.33.14.4.2. Rz 5. Ez 11. Wj 15.10. Ap 13. Ez 36.21.5.1-5. 1P 3. Mt 16.7. Ps 107. Mt 8.33.5. Iz 38. Ps 78.26.8.8. Mdr 16.25. Wj 19. Łk 22.3. Wj 7.1.6. Rdz 5. Mt 4.12. Pwt 10.18n. Joz 24.31.9.17n.26. J 1.6.32. Pwt 13.39-54. Łk 5.2-7. Rdz 15.15.9. Dz 1.8.11nn.8.20.16-19. 1Kor 1.11. Mt 14. Mk 3.12.9.44n.27n.5.17.14n.8.4n. 2Tes 2. 1Tm 4.11.15.3. Mk 6.7n. Syr 36.1.29.2. Ps 89.3nn.20n. 2Krl 2. Iz 65. Mk 2. Cuda Jezusa jako skuteczne znaki zbawienia mesjańskiego.9. Syr 26. Ps 106. Wj 15. Jr 44. Łk 14. Mt 4.2. Łk 11. Iz 37. Cud jako skuteczny znak Boży . Wj 16. Syr 25. 1Krl 18.36nn. Wj 34. Mk 7.14-18. Mk 11. J 16. Stosunek cudu do wiary Ps 105. Syr 2. Mt 27.22. Wj 4. Pwt 8.5. Mt 8.7-14.1. Ps 1.38nn.22n. Mt 28.1n. J 14.16-21. Ps 37.49. Mt 14. Pwt 4. Ps 111.5. Ps 86.7. Łk 1. Rz 12.13. Ps 106. Łk 21. Mt 21.24-27. Ps 106. J 9.34.21. 1P 4.2.22.20.27.1-5. Rz 1. Lb 14.11. Mt 20. Łk 16.29n.7.14. Mt 5.36. Łk 24. Ap 20.10.22. Mt 15. Iz 20.37. J 14. Pwt 6. 2Tm 3. Rz 5.16.53. Syr 1.2.13. Mt 5.6.5n. Pwt 6.2-6.5.

Łk 1.24. J 5. Czas Ducha Świętego. Dz 3.12.22.15.14-21.2.8.58. J 3.5. J 7.41.20.22. Mk 8.11. J 4.1.8nn.11. J 14. Cuda a wiara. J 5. 1Tes 2. Ewangelia w świetle Wielkanocy. Dz 13. Oz 4. J 9. Ps 119.19.12.43n. Wj 23. Mk 9.2. Mt 28.13.36.36.4.27n. Hbr 11.30n.4.13.5n. Rz 15.35.19.19.14. J 4.16.20. J 7.7.4. Sdz 19. Pwt 1. Wj 20. Mt 5.23n. W KOŚCIELE Fakty.28.15.28.10. 2Kor 5. Ezd 9-10. CUDZOZIEMIEC Prz 5.22-26.37-43. IZRAEL I CUDZOZIEMCY OSIADLI Wj 22. Kpł 20. Iz 56.20n.31. Dz 2.38. J 6. J 2. J 6. J 13. J 9.20.16. Rz 1. 1Tes 1. J 15. Mt 12. J 1.31.11.14.4.9.26. Iz 54. J 7. Mk 10.2-9.14.4. J 20.1. Kpł 20.37n. Dz 3.4. Mt 12. Ne 10. J 10. Dz 3.1. J 12.4.17. Ml 3.11. Oz 2.15.32.15.9. Pwt 22.12.32.52. Kpł 24.36. J 13.11. Jk 5. J 4. Łk 5.33.50. Hbr 13.27. Mt 28.30n.43.6. J 2. J 11. Dz 10. CUDZOŁÓSTWO Małżeństwo a cudzołóstwo.16.11.24.17nn. Mt 23. Dz 18.9-24. Dz 13. 1Kor 12. J 14. 1P 2.21n. J 5. Mt 16. J 3. Mt 21.22. Jr 13.19. 1Kor 2.18. Mk 10.6n. Syr 9.4.49n.37. J 10.4. Wj 12.11. Rdz 2.35. Pwt 21.3. J 20.41n. Dz 8.48n. Dz 6. J 9. Mt 13.16.38. J 19. Dz 10. Mk 3.14. 2Krl 4.6. J 7.24-29.40.3. Jr 5. Wj 20. Syr 9. Dz 2.9n. J 12.15. Mk 1.7. Syr 23.1-11.14. J 5. Mt 12. J 11. Rz 4.6. Mk 16.3-7.14n.21. J 3.47n. Ap 22. Mt 17. IZRAEL JAKO OBCY NA ZIEMI Rdz 12. Mt 19. Mt 19. J 2.13.5.9. J 14.22n.3.28n.27. Ez 47. 1Krn 29.40.2.39.8. Kpł 16.34.25. 1J 5.35-38. Prz 6. Jk 5.2. J 10. 1Kor 15. J 9. Ef 2. J 2.28. Łk 9.17.5. J 7. Rdz 18. Hbr 11. Oz 2.5. Ps 39. J 15.31n. J 5. J 6. Mt 5. Przymierze a cudzołóstwo. Prz 23. J 17. J 14. Oz 2. 2Kor 12. Mk 16. Mt 16.20.11. Jr 7. Jk 4. Mk 3. Kpł 19.5.22. Iz 54. J 20. Prz 5. J 8. Wj 20.25.9.20-28.36. Am 9.33.6.17.2-12. J 11. Ml 2. . Mt 16.17n.21.39.3. Rdz 18.37.16.52.13nn. J 7. Hbr 2. 1Kor 6.14-29. Mt 18.13nn.26.12.18.49. Pwt 5.10.5. 1Kor 2. Mt 14. Rz 8. Ps 15.4-12. Ez 23. J 12. Łk 24.29n. Mt 4. J 12. J 11. Mk 6. Lb 14. J 9.15-19. CZAS Rdz 1.3n. 1Kor 13.18.54. Kol 1.38. Rz 13.21n.34.49n.19.Łk 10. Mk 5. J 6.16nn. J 12.16.39.1-11. J 6. J 3. J 4.1. Ap 21. J 12.7. J 9. J 12. Mt 5. Mt 10.23nn. J 16.29.48. J 17.2n.19-24. Lb 21.29.3.14n.9. Pwt 17. Kpł 18.23.16. J 11.36.7.10. Iz 57.7. Mk 9. Mt 27.15.

Kpł 23.10n. Czas Jezusa jako pełnia czasów.2.43. Ap 21.17. Dz 1.1. Syr 43. J 2. Wj 12. Dz 20. Wj 23. Iz 6. Dn 9.8.1nn. Rdz 2. Ga 4.2. 2Krl 16. Pwt 16. Wj 34.4.4. Joz 5.1.55. 2Kor 6. Rdz 1. Łk 21. Iz 11.21. Iz 2.13. Jr 29. Rz 3. Łk 3.15. Hbr 3.31. 1Mch 1. 1Sm 20. Ga 3. Ga 4. Sakralizacja czasu Kościoła.13. Sakralizacja czasu.44.1. Łk 2.1.17. Rz 1.10. 1Mch 4. Ap 1. 1Kor 10.40. Rz 11.6. 1Mch 1.3-8.26n.7. Dn 7. Tt 2. Ez 46. Pwt 26.12.52. Mk 9. 1Tm 6.31. 1Kor 7.10. Ps 102.20nn. Mk 4.8.22. Iz 2. Oz 2.15.25. Dz 1. Kiedy nadejdzie koniec. Pwt 16.14.23.23.13.13n. Rdz 5. CZAS HISTORYCZNY Cykle kosmiczne i czas historyczny.40. Wj 34. Dz 17. Rdz 5. Iz 1.4.4. Ps 74.5.4. Mt 2.24.19n. Rz 8. Rdz 1.14. Sakralizacja czasu historycznego.22. Koh 1.15nn.7. Oz 2.22.6nn. Wj 23. Hi 38.25-26. Dn 11. Kol 1. Am 1. 1Mch 1. Ef 2.28n. Wj 12.1. Ap 1. Prz 8. Wj 12. Rz 8.1. Iz 9. Ps 90.11.1.1-9.30.43. Pwt 14. Rz 6. Wj 23.7-8. Ps 90. Koh 3.36-59.10.5-15.34-43.26-29. Hbr 9. Kpł 23.1n.33n. Mt 16.18-24. Czas i wieczność.21. Rdz 15. Lb 28. Łk 19. Kpł 23. 1Kor 5.17. Znaczenie czasu Kościoła.16. Iz 61. Ap 21. STARY TESTAMENT CZAS KOSMICZNY Miary czasu.7-4.10. 1Mch 14.39.23nn. J 17.1nn.13.23.5. Mk 8.22. Rdz 2. Ap 5. .10nn.10. Dz 1. Mk 1.12.15.29nn. Dn 2.2. Kpł 25.9.6nn. Kpł 23.18. Mk 10. Czym będzie kres czasów.13. KRES CZASU Początek i koniec. Ap 16.2.1. Kpł 25.11.1.Na początku. DOPEŁNIENIE CZASÓW Eschatologia chrześcijańska.12.16. NOWY TESTAMENT JEZUS I CZAS Jezus żył w czasie historycznym.1-8.7. 1Mch 16.5.11. Dn 9. 1Mch 1. Mt 28. Ef 1. J 16.11. CZAS KOŚCIOŁA Przedłużenie eschatologii. Koh 3.2. Rdz 2.1.22. Rdz 8. Łk 2. Syr 43.10. Am 5. Wj 12.4.16. Am 8.12.15. Łk 4. Iz 8. Ps 89. Iz 65.12n.13n. 1Kor 16.2.

Iz 53.5. Ga 3.26. Flm 1. 1Tes 5. Rz 8.3. Rz 10. 1P 1. Łk 7.16.11. Iz 66. Ne 9. Iz 42. Rdz 3. Flp 3. Syr 5.4-7. Kol 1.16. Rdz 3. Syr 51.13. Iz 53.3.5-13. Rdz 5. Ps 22.10.34.156.30. Syr 18. Ga 5. Ps 103. Ps 131. Tt 3.2. Prz 11.11. Czułość Boga.44.32.20.22. Ps 112.7. 1Kor 15. Rdz 11.3-12. Iz 55.5.17.29. Ps 77.31. Flp 1. J 5. Ef 4. J 5.15. Rz 13. Iz 11.18. Syr 2.30.27. Rdz 1. Hbr 1. Flp 2. Jr 31. 1Kor 15.14. 1Kor 2. Rdz 43. Czułość Boża w Chrystusie i przez Chrystusa.8. Ne 9. Ps 51. 2Mch 7. Mk 1. Rz 8.1nn. 2Kor 4.8.19n. Rz 12. Kol 2.4n.7.31.10.14. Mk 13. Łk 1.16-25.8. CZUŁOŚĆ 1Krl 3. Mt 20. Mt 24.28.33.14nn. Rz 7. Ef 1. Iz 63.3.43.9. 1Kor 15. 2Kor 3. Iz 9. 2Tes 2.3.49.4-7. 1Kor 15. Łk 15. Iz 50.11. Ps 103. Sługa Boży. Kol 1. Rdz 3. Ef 2.38.15-18. NA PODOBIEŃSTWO CHRYSTUSA Uległość w wierze w Jezusa Chrystusa.7. Ps 145.3.13. .50.2.1-9.5.10.18.3. Dn 9. 1Tm 2. Jl 2. Łk 1. Prz 3.1. J 11.24. Kol 3.7. Rdz 2. J 14.15.15. Lm 3. Rdz 4.7.13. Ap 6-19.4. Oz 2. Ne 9.1nn.21.34. Ef 2.6-11.19.13. Ps 79.18.10.41.21. Ps 112.16. Ps 119.17. Łk 23. Rdz 5. Za 7.18. 1Kor 7. PRZEZ OBRAZ ZNIEKSZTAŁCONY Adam grzesznik. 2Tes 2.3. Ps 78. Rz 8.30. Pwt 30.26.3n.18nn.34. Hbr 1. Mdr 11. Za 1.24-28. Mdr 7.1-7.6. 2Krn 30.19n. CZŁOWIEK NA OBRAZ BOGA Adam ziemski. Mk 6.9. Kol 1. Wj 34. Rdz 3.16n. Rdz 3. Ps 25. Ef 4.4-6. Rz 8.28n.26nn. Rdz 3.20. Rz 7. Iz 54. J 4. Rz 2.5-13. 1Kor 7.15. Ne 9.4.4n. Iz 52. Ap 3. J 6.3. Ps 119. Rdz 2. Ps 145. Rdz 1.11-12. Iz 49. Ps 116. Rz 6. Rdz 3. Wreszcie stworzenie.1.10.7. Ps 86.9. Iz 53.21.31. Adam niebieski. Iz 49. Syr 28.12.29. J 5. Rz 14.32.2.45.3.5. 2Kor 5.4-7. Mdr 15. Dn 9. Ba 2.11n. Ez 34.12.77. Dz 1. Rz 1. Nowy człowiek.5. Rdz 1. Pwt 4. Iz 63. Rz 8.9.13.9.22n.20.26.6. Czułość Boża ujawnia się w chrześcijaninie i przez niego.20.27.1-3.78.Gdy przyjdzie koniec. Ps 111. Kol 1.29.13. Rz 12.8.18.23.34. Ga 4. Iz 53. Lm 3.16.2.5.6-9.8. Mk 8.3. Ne 9. J 19.5.19. 2Kor 1.7.18-30.4.17. Jon 4.9. Prymat Chrystusa. Iz 53.9. Oz 11.

16-23.13. CZYSTY STARY TESTAMENT CZYSTOŚĆ KULTYCZNA Życie społeczności świętej.28-31. Łk 15. Łk 10. Hbr 9.5n.15.4. Iz 29. Iz 6.41. Dz 10. Dz 11.30. 1P 3.7nn. Joz 6. Kpł 21. Rz 13.9. Ps 51. W Apokalipsie nauka. Łk 9. Iz 52.24n. Mk 13. 1Sm 21.8. Mk 14. 1J 3. Wj 29.3.14. Ap 7.21nn.9. Ez 36.9. Łk 21. Mdr 14. Hi 22.2.11-14. Mt 25. Ez 36. Łk 6. Iz 35. Prz 8. Prz 20.4.17n.10-20. Tb 3. J 15.33.8. Rz 4.3. Hi 16. Mk 7. Lb 19. Rz 3. Wj 19.25. Ef 5.32. NOWY TESTAMENT CZYSTOŚĆ WEDŁUG EWANGELII Mk 7. Ps 24. Szacunek dla świętej społeczności.31. Kpł 12. CZUWAĆ Mdr 16. Iz 52.13n. Kol 4.10nn. NAUKA APOSTOŁÓW Wzniesienie się ponad podziały na to co czyste i na to co nieczyste.4.27.38. J 13. Lb 19. 1J 3.14. 1J 1. Hi 4. Ps 73.Kol 3.5nn. Mk 7.5. Kpł 13-14.14n. Mk 1.12. Hi 9. 1P 3. So 3.9.10. Kpł 12.15nn. Rz 16.11-14. Mt 18. Lb 19.11.15n. Iz 66. Kol 4. W Psalmach. Ps 18.24nn.33-37.15.17.13. Mk 1.1-13. Dz 10. 2Sm 6.37. Mk 2.7-9. 1Tes 5. U mędrców.21. Mk 13.36. 1Sm 21. Kpł 11-16. Kol 2.8.1-8. Kpł 11.25n. Przejście z płaszczyzny obrzędowej do porządku zbawienia duchowego. Dz 20. 1P 5. 1Kor 16.6-13.3n.5.3.3. Ga 4.7. .23-35.20.1.34. 1Tes 5. CZUWANIE JAKO TRZYMANIE SIĘ NA BACZNOŚCI WOBEC CODZIENNYCH POKUS Mt 26. Obrzędy oczyszczenia. W najwcześniejszych listach Pawła. Pwt 23. Hi 11.17. Mk 7. Ps 127.15nn.1. Ps 51.1-5.22. Ef 6.9.42-43n.30n. Jr 7.1n. Kpł 11.10. Iz 1. 2Krl 7.3.13nn. Mt 5. Łk 6.25n.12. Dz 15.42. 2Krl 23. Mt 23.6.6n. Kpł 11.35n. Ps 51.12.14-32. Ps 18.23. Ef 4. Ef 6. Ez 36. Kpł 19.17.23nn.9.6n.26. Flp 2.8. CZUWANIE JAKO GOTOWOŚĆ NA PRZYJĘCIE POWRACAJĄCEGO PANA W Ewangeliach synoptycznych.1. Rz 14. Oz 6.24. Łk 15. Kpł 15. Am 4.21n.28.34nn. CZUWANIE JAKO SPĘDZANIE NOCY NA MODLITWIE Ef 6.25.2. Hi 11.2. Mt 24. Mt 23.18.43n. Kpł 17.10. KU POJĘCIU CZYSTEJ MORALNOŚCI Prorocy.14.15. Kpł 16.

9.8. NOWY TESTAMENT J 4.14n. Pwt 8. 2Sm 7. Mt 22. 1Krl 1. J 6. 2Sm 5. Iz 34. Joz 9. J 3. Iz 5.25n. Pwt 9. Mt 18.10. Łk 1.17n.23.3.2. Jr 33. Kpł 1.9-12.32. 1Sm 16.12nn. Dar złożony Bogu w Jezusie Chrystusie. Dz 8.18. 1Sm 30.23n. Ef 4. J 17. Iz 13.36.1.32. STARY TESTAMENT Dar Boży.42. Iz 11.32. J 6.10nn. Ez 36. Ap 5.5-9.13-17. Dary dwustronne.2. 1Sm 16.8-12.15n.45nn.10.4. 1Sm 23.21-25. 1Sm 30.10.5-8. Prz 19.13. 1Sm 18. 2Tm 1. Mt 13. 2sm 23.10. 1Sm 30.16.1.10n.21-30.20-46. 1Kor 12.6.17-25. Syn Dawida.24.20n. 1Sm 27.14. 2Sm 5. 2Sm 7.7n.10.3n.7.6-10. 2Sm 5. Łk 22.4n. Wj 23.35. 1Tm 1. Mdr 16. 1Krn 28.1-7.8. 1Sm 26. Dary składane Bogu. 2Sm 9-20. Mt 20. Ez 34. Mt 1. Kol 6.12nn.5.6.23n. Mesjasz. Iz 13.13.5.1Kor 5. 1J 3.16.9.1-19. Iz 9.10. 2Sm 17. Pwt 32.33.23. Ap 22.24.14-18.1. Wybrany Boga. 1Sm 16. 2Sm 24. 2Sm 6. 2Sm 10-12. 2Sm 15.9. Jk 4.8. Tt 1. Tb 4. Mk 10. 1J 3. Kol 3.16n.13-14.28. Ez 34.1-13. Jr 24.6. 1Tm 5. 1Sm 30. Ga 5. Kpł 4-5. Ps 132.16. 1Tes 4. DAR Jk 1.13-16. 1Sm 24.12-16.7-12. 1P 4.24. Hbr 2.1.32-37.20nn. Hbr 13.16-24.21. Ps 89. Ps 104.13. Dar Bogu w Jezusie Chrystusie. 1Sm 27. Ez 34. Rz 6. Ne 12. Oz 3.23. 1Krl 23-25. 2Sm 3.22.14. 2Sm 7.27.28-37.26-31.10.14nn. Jr 30. Syr 12. Kpł 16. 1Tm 3. 2Kor 9.41. Rz 5. J 15.17. Dz 20.8. Rz 5. DEMONY STARY TESTAMENT Pierwsze przebłyski wiary w demony.26nn. Pwt 11. 1Sm 17.7n. Mt 5. 2Sm 8.5.18. 1Sm 18.5.42-45.16n. Rdz 32.13. Am 6. 1J 4. 2Sm 6. Łk 18. 2Sm 15.18-29. Dz 11. Wj 12. 2Sm 23. Ps 89. . J 15.16. 1Sm 16.19.1-9. DAWID Syr 47.27.26. Iz 55. 2Sm 16. 2Sm 7.20. 1Sm 19. Ps 91.24-29.17. Flp 4.3.7.9.6. 1J 3. Ne 9.19. J 15.17.32n.7.10nn.51.21-25. Dar bezzwrotny Łk 14. Dz 13. 1Sm 19. Bohater Izraela. Tb 14. J 3. 1Krl 2.17. Ne 9. Syr 24. Flp 1. 1Sm 16. Pwt 29. 2Kor 8. Ne 12.16.37n. J 13. 2Sm 4. J 1.1.22.23. Mt 10. 1Tm 4.14. Dz 2.6.17. 2Sm 19. 2Sm 8. 1Krn 22.10.23. Iz 9. Ps 105. 2Tm 2. 2Sm 19.19. Ps 147.19. Pwt 4. Ha 3. Rz 12.22. Pwt 26. 2Kor 7.12-15.15.8.5. Iz 34.15-21.2-11.15. Rdz 15.

Łk 12. Iz 1.1nn. Rdz 3.22. Pwt 4.7.2.20.16n. Ez 36.18.11.13. J 8. Mt 17.7. Dz 19.13.7. Mk 1.46.6. Iz 13.15.3.15-20. Rz 7.9nn. Pwt 8.30. Mt 12. Walka prowadzona przez Kościół. Mt 17. Łk 4. Jr 31.23-27. Rz 7. Koh 6.35.15. J 7.19.17n. Hi 23-24. Rdz 6.14.52.16. Rdz 6. 1J 5.18nn. Mk 5. Pwt 12. Za 3. 2Kor 12. Ga 3. Mt 6.8.13n.13n. Rdz 7.2n.6-9.8. Tb 3.14. Mt 12. Flp 2.23n. Rz 3. Armia szatańska. Ez 28.6. Łk 4. Mk 16. Koh 1.7. DOBRO I ZŁO W ŚWIECIE Sdz 19.14. Pwt 11. Ps 22. 1Kor 12.12-21. Demony ubóstwione.3.10. 2P 2.10nn. Koh 5.12.24. Mk 7. Iz 65.34-39.8.25-29. Ps 14. Ga 3.19n. Iz 53.19. Rt 3. DOBRO I ZŁO Rdz 1. Rdz 6. J 12. Warunki związane z darami Bożymi Pwt 11.16. Mt 15.9-18. Pwt 13. Rz 7. Iz 14. Iz 5.7. Mk 1.20.22nn. Łk 13. Dz 8. NOWY TESTAMENT Jezus jako zwycięzca szatana i demonów.25. Ap 9.5.35nn. Ap 16.8nn.20.7.15-18.17.11nn. Ps 96. 1Tm 4. Iz 14.18n.5.17-20. J 8. Pwt 6. Mt 4.27. Ba 4.17. Ps 22. To prawda że Bóg już dał Prawo.19n. Czy można mówić o dobru obiektywnym stworzeń Rdz 1. Mt 6.23. Rz 1.13n. Jud 1. Jedynie "Jezus Chrystus nasz Pan".13.6. Pwt 32. Mk 10. Mk 1.2.11-17. Pwt 30.21-25. Rz 5.1nn.8. Ap 20.6. 1Kor 12.18.4. Ap 12. Jr 7. Rz 7. J 7.9.6.2. Mi 6.31. Rdz 40.15. Jk 3.27.4-14.18n. Ps 22. Mt 12.14.16-19.11. 2Krn 11. Ps 106.1nn. Tb 8.30.3.21.31.1nn.16. Ps 91. Jr 20.31. J 10. Ap 20. Rdz 3. Tb 6.22. Wj 18. 2Krl 19.1n. Rz 7.33n. Ps 42. 1Krl 21. Tb 8. J 12. Est 1. Rdz 38. Oz 2. Rdz 6. ZWYCIĘSTWO BOGA NAD ZŁEM 1J 5.7n. Rz 7. Mk 6.19nn.7. Pwt 30.8-12. Mk 5. Rdz 6.25-30.17.7.7.3. Mk 9.2. . Dn 10.15.26n.7-17. Dz 13. J 14.48n. Kpł 17. So 3.11.1.38n.11-19. Dz 19.7-10.5nn.18-28. Pwt 11.24.12n. Tb 6. Mt 19. Ez 38-39.4. Jr 15. Mk 9. Pwt 13.2Sm 24.17.14-24.9. 1Kor 10. Łk 8.11.25. Pwt 13. Dobrobyt niegodziwych i nieszczęścia sprawiedliwych Jr 12. Mt 7.7-23.7.37. Mk 9. Mk 3. J 10. Am 5. Mt 12. Ps 28. Pwt 8.20.7-10.10-14.7.12nn.7.40. Ps 73. Mk 6. Mk 1. Mk 3.15. 2Krl 17.14-29. J 8.20nn. Rdz 3. Łk 10.8. Dz 16.8. Dobro człowieka Iz 7.20.28. Tb 6.1-20. TYLKO BÓG JEST DOBRY Wj 3.20n.18.

Owoce Ducha Świętego.
Hbr 2,12; Mt 7,11; Łk 11,13; Ga 5,22-25; Mt 5,16; 1Tm 6,18n; Tt 3,8;
Tt 3,14; Rz 12,21; Mt 19,21; Mt 10,38; Mt 16,24nn;
Zwycięstwo dobra nad złem.
Rz 5,4; Rz 8,18-25; Łk 12,33n; Hbr 9,11; Hbr 10,1; Hbr 11,1; Hbr 11,16;
Ap 21,1nn;
DOM
DOM DZIECI LUDZKICH
Dom rodzinny.
Prz 27,8; Syr 29,21; Rz 30,25; Mi 2,2; Wj 20,17; Syr 26,16; J 8,35;
Rdz 19,2; Dz 16,15; Pwt 20,5; 1Mch 3,56;
To co buduje i to co rujnuje.
Prz 14,1; Prz 31,10-31; Ps 127,1; Prz 17,13; Prz 14,1; Hi 4,19; Rz 25,8;
Ps 49,12; Ps 49,20; Koh 12,5nn; Ps 127; Pwt 28,30; Iz 65,21nn;
SYMBOLICZNY DOM BOGA
Dom Izraela i dom Dawida.
Joz 24,2; Rdz 12,1; Hbr 11,9; Hbr 11,13; Wj 40,34-38; Pwt 10,22; Wj 33,7;
Wj 33,9nn; Lb 12,7; Oz 8,1; Oz 9,15; Jr 12,7; Za 9,8; 2Sm 7,10; 2Sm 7,2;
2Sm 7,5nn; 2Sm 7,11-16;
Od domu z kamienia do świątyni niebieskiej.
1Krl 8,27; 1Krl 8,19nn; Jr 7,2-14; Ez 10,18; Ez 11,23; Ez 1; Ez 36,22-28;
Ez 37,15n; Ez 37,26nn; Ez 39,29; Ez 40-43;
Mieszkanie Boga maluczkich.
Iz 56,5nn; Mk 11,17; Iz 57,15; Iz 66,1n; Ps 15; Prz 8,31; Prz 9,1-6;
DUCHOWY DOM OJCA I JEGO DZIECI
1Kor 1,24; J 1,14; Łk 1,27; Łk 1,33; Łk 2,4; Łk 2,7; Łk 2,51; Łk 2,49;
J 2,16; Mk 11,17; Mk 13,1n; Mt 16,18; 1Tm 3,15; Łk 9,58; Łk 8,21;
Łk 5,29-32; Łk 19,5-10; Łk 7,36-50; Łk 10,38nn; Mk 10,29n; Łk 10,5n;
J 14,2-6; Hbr 3,3-6; Hbr 6,19n; Hbr 10,19nn; 2Kor 5,1n; 1Kor 15,53;
1Kor 3,9nn; 1P 2,4nn; Ef 2,18n; Ef 2,21n; Ap 21,22; Ap 21,3; Ap 21,7;
J 15,10;
DOPEŁNIĆ
1Krl 7,22; Dz 14,26;
STARY TESTAMENT
PERSPEKTYWY DOPEŁNIANIA SIĘ
Słowo Boże a Prawo.
Iz 55,11; Wj 20; Pwt 4,30n; Pwt 30,6nn; Ez 36,27;
Proroctwa.
Iz 48,3; Za 1,6; Ez 12,21-28; Pwt 18,22; 1Krl 8,24; 1Krn 36,21nn;
Ezd 1,1n;
Dopełnienie się czasów.
Łk 1,20; Jr 25,12; Ef 1,10; Ga 4,4; Mk 1,15;
NOWY TESTAMENT
WYKONAŁO SIĘ
J 19,28; J 19,30; Łk 12,50; Łk 18,31; Łk 22,37; Hbr 2,10; Hbr 5,8n;

2Kor 1,20; Hbr 3,1-6; Hbr 5,1-10; Hbr 7,11-28; Hbr 9,1-14; 2Sm 7,12n;
Łk 1,32n; J 18,36; Iz 53; 1P 2,24n; Dn 7,13n; Mt 26,64; Ps 110; Mt 26,64;
Ag 2,6-9; Iz 60,7; Iz 60,13; Mk 14,58; 1Kor 12,27;
Proroctwa.
Mt 5,17; Mt 7,12; Mt 22,40; Mt 3,15; J 15,13; Hbr 5,9; Hbr 10,14; J 17,4;
J 17,23; 1Kor 13,10; Rz 13,8-10; Ga 5,14; Rz 8,3; Rz 6,15; Kol 1,10n;
Jk 2,22; Ga 5,6; 1J 2,5; 1J 4,12; Ga 5,22n; J 15,5;
Prawo.
Mt 24,3; 1Kor 15,23n;
DOSKONAŁOŚĆ
Mt 5,48; Kpł 11,45; Kpł 19,2;
STARY TESTAMENT
Świętość Boga a doskonałość.
Pwt 10,17; Ps 76; Ps 99; Pwt 32,4; Ps 19,8; 2Sm 22,31;
Wymaganie doskonałości.
Kpł 22,22; Kpł 21,17-23; Kpł 11-15; 1Krl 8,61; Pwt 6,5; Pwt 10,12;
Pwt 17,7; Pwt 17,12; Am 4,4; Iz 1,10-17; Iz 58; Rdz 17,1; Pwt 18,13;
Praktyka doskonałości.
Mdr 10; Syr 44-49; Ps 119,1; Hi 1,1;
NOWY TESTAMENT
Doskonałość Prawa.
Łk 1,6; Łk 2,25-38; Łk 18,9-14; J 5,44; Rz 10,3n; Ga 3,10;
Jezus a doskonałość.
Mt 9,12; 1P 1,19; Hbr 5,9n; Hbr 7,26nn; Hbr 10,14;
Doskonałość w pokorze.
1J 1,8; Flp 3,7-11; 2Kor 12,9; Łk 9,23; Łk 22,26n; Mt 19,11n; Dz 5,4;
Mt 19,21; Dz 4,36n;
Doskonałość miłości.
Kol 3,14; Rz 13,8-10; Mt 5,48; Łk 6,36; Mt 5,29n; 1P 1,14nn; Mt 5,45;
Ef 5,1n; Rz 5,8; Rz 12,21; 1P 3,9;
Doskonałość i postęp.
Flp 1,9; 1Kor 2,6; 1Kor 14,20; Flp 3,12; Flp 3,15;
Doskonałość a paruzja.
1Tes 3,12n; Ef 5,27; Ef 4,13;
DROGA
DROGI BOŻE
Rdz 12,1-5; Iz 55,8; Mi 6,8; Wj 13,21n; Ps 77,20; Ps 68,8; Pwt 1,30-33;
Pwt 8,2-6; Pwt 2,1; Pwt 8,7-10; Ps 25,10; Ps 136; Pwt 32,4; Oz 11,1nn;
Prawo.
Ps 128,1; Ps 147,19n; Ba 3,37; Ba 4,1; Ps 119,1; Ba 3,13n; Pwt 31,17;
Kpł 26,41; Oz 11,5; Kpł 26,44n; Iz 40,3; Iz 43,19; Iz 49,11;
DWIE DROGI
Ps 1,6; Prz 4,18n; Prz 12,28; 1Sm 12,23; 1Krl 8,36; Ps 101,2; Ps 101,6;
1Kor 12,31; Prz 8,20; Prz 12,28; Ps 119,30; Tb 1,3; Iz 59,8; Łk 1,79;
Prz 2,19; Prz 5,6; Prz 6,23; Prz 15,24; Prz 12,15; Ps 1,1; Syr 21,10;

Ps 1,6; Prz 4,14; Prz 4,19; Jr 12,1; Prz 12,28; Pwt 30,15-20; Syr 15,12;
Mt 7,13n;
CHRYSTUS DROGĄ ŻYWĄ
Łk 3,4; Iz 40,3; Hbr 4,8; Łk 24,15; Hbr 2,10n; Hbr 12,2nn; Mt 4,19;
Łk 9,57-62; J 12,35n; Mt 16,23; Łk 24,26; Łk 9,23; J 16,28; Łk 9,51;
Łk 22,22; Łk 22,33; Hbr 9,24; Hbr 10,19nn; Dz 9,2; Dz 18,25; Dz 24,22;
Hbr 9,8; J 14,6; Kol 2,6; Flp 3,12nn; Ef 5,2; 1Kor 12,31; Ef 2,18;
DRZEWO
Rdz 1,11n; Mt 24,32; Hi 14,7nn; Wj 15,27; Iz 41,19; Dn 4,9; Ps 1,3;
Jr 17,7; Oz 14,6; Mt 7,16-20; Mt 3,10; Łk 23,31;
Drzewo życia.
Rdz 2,9; Rdz 3,22; Rdz 2,16n; Rdz 3,2-6; Rdz 3,22nn; Ez 47,12; Prz 3,18;
Prz 11,30; Syr 24,12-22;
Drzewo Królestwa Bożego.
Ez 31,1-9; Dn 4,7nn; Ez 31,10-18; Dn 4,10-14; Mt 13,31n;
Drzewo Krzyża.
Rdz 40,19; Joz 8,29; Joz 10,26; Est 2,23; Est 5,14; Pwt 21,22n; Ga 3,13;
1P 2,24; Kol 2,14; Mdr 14,7; Ap 2,7; Ap 22,14;
DUCH
STARY TESTAMENT
Wicher.
Ez 13,13; Ez 27,26; 1Krl 19,12; Wj 14,21; Iz 30,27-33; 1Krl 18,45;
Oddech.
Rdz 2,7; Rdz 6,3; Hi 33,4; Hi 34,14n; Koh 12,7; Mdr 15,11;
Duch człowieka.
Rdz 2,7; Rdz 41,8; Sdz 8,3; Rdz 45,27; Ps 31,6; Łk 23,46;
Duch w człowieku.
Lb 5,14-30; Sdz 9,23; Oz 4,12; Za 13,2; Iz 28,6; Za 12,10; Sdz 9,23;
1Sm 19,9; 1Krl 22,23; Iz 11,2; Ez 36,26n;
NOWY TESTAMENT
Rozpoznawanie duchów.
Mt 18,16; Mt 12,28; Mk 1,23-27; Mk 9,29; Mk 6,7; Mk 16,17; 1Kor 12,10;
1Kor 2,11n; 1Kor 12,31; 1Kor 14,12;
Duch Święty łączy się z naszym duchem.
1Tes 5,23; Łk 8,55; Łk 23,46; Łk 1,47; J 11,33; J 13,21; 2Kor 2,13;
2Kor 7,13; Mt 26,41; Ga 5,17; Ef 4,23; Rz 8,16; Rz 8,26; 1Kor 6,17;
Rz 12,11; 2Kor 6,6; J 4,24; J 3,6; Hbr 6,1; Ga 5,22; J 6,63;
DUCH BOŻY
Ps 104,30; J 3,18; J 14,17; J 4,24; 2Kor 3,17;
STARY TESTAMENT
DUCH ZBAWIENIA
Sędziowie.
Sdz 3,10; Sdz 11,29; Sdz 14,6; 1Sm 11,6; Sdz 6,34;
Królowie.
1Sm 10,1; 1Sm 16,13;

17. Ez 3. J 16.26.6. Dz 18. J 13.20.15-19.13n.24. J 16.20. Dz 16. Ps 2. Dz 19. 1Kor 12. Prorocy.34.13.4-30.16.8-11.14n.22. Łk 1.3. Ez 36. Dz 12.11. Za 12.22n. J 1.39. Dz 1. Dz 5.17.30. J 8.31. Rz 8.10.5. Dz 4. Ez 3. Ez 3.8. JEZUS JAKO TEN. Lb 11.26. ODCZUCIE DUCHA ŚWIĘTEGO U ŚW.11. . Mt 1. J 12.11. Dz 4.50.20.25nn. Ez 39.30. J 12.42. Rz 8. Iz 11. Rz 8. J 7. Dz 3.18.12.22. Dz 4. Dz 8. Dz 10. Dz 5. 1Sm 10. Rz 8.3.Mesjasz. Am 3.49. Sdz 13. Jr 15. J 16. Mk 13.4.24. Dz 10.2. Dz 6.11. J 20. Dz 2. Dz 2.16n.21. Dz 5. Dz 8.32.13. Dz 7.PAWŁA Duch jako chwała Chrystusa w nas. Ez 11.15. J 3.11.5n. Iz 11.29. Łk 3. J 14. DUCH I ŚWIĘTY NAD NARODAMI Iz 32.20. JEZUS OBIECUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 7.4.12n. J 14.13nn.3.1. Dz 4. Za 7.12.31. DUCH I POŚWIĘCENIE SIĘ SŁUGA JAHWE Iz 42. Mt 3.33.5n. Dz 13.28. Mt 12. Am 7. J 14.11.23. 1Krl 19.9.5n. Mt 10. J 16.9. Mt 4. Dz 4.14n.25. J 16. Dz 9. Ez 2.45. Iz 8. KONKLUZJA: DUCH I SŁOWO NOWY TESTAMENT DUCH W JEZUSIE Chrzest Jezusa.52.12. Wj 15.17.1.2.14.27. Ez 36. Dz 5.9. Mk 1.1n.18. Rz 8. Jezus działa w Duchu.7. J 5. Ez 37.4.29. 1Sm 1.12. Ne 9.10. Ez 8. Iz 63. Dz 2.14.28n.16n. Iz 42. Iz 53. Ga 2.20. Iz 11.59n. Wj 35.7nn. Rz 1. Jr 1. Dz 21.15. Iz 44.27. KTÓRY ROZDZIELA DUCHA ŚWIĘTEGO J 19.32.9-14. Dz 10. Iz 61.38.8.28.26.1-2.1.11.42.12. J 14.35. Rz 8.7.20.18-21. Iz 52. J 17.12. J 15.24. DUCH I ŚWIADECTWO Nabiim.32.14.12. Rz 8.20. J 12. Iz 59. Ps 143. 1Kor 12. Dz 5.31.5. Łk 1.11. 1Kor 1. Łk 10.44.2.21. Jl 3. Dz 13. Łk 1.5.1.1. J 8. 1Kor 14.20. 1Kor 2.41. Znaki Ducha Świętego. Ps 51. Dz 2. 1Kor 12. Dz 19. Dz 15. J 14.7.7.1nn. Dz 10. Łk 23. 1Tes 1. Łk 22.35.10.29n. Iz 42. KOŚCIÓŁ OTRZYMUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 3.26. Dz 2.43.11. 1Krl 18. 1Kor 15.15. Dz 6.10.16. Iz 63. Dz 2.26.6. Mk 13.30.6.34. Jezus poczęty z Ducha Świętego.6n. Dz 3. J 15. Dz 13. Łk 4.39.7.39.5. Jr 20. Iz 61. Dz 2.29. J 7. Ga 4. 2Kor 3.20.1. Łk 4.

6. J 12. 2Kor 6.19-23. Iz 42.2.9. 1J 3.2.28.22. Ef 4. Ga 5.13. 2Kor 8.6. Ps 119.10n.49.13. Rdz 24.27.33.21.22.3. Łk 2. 1Tes 2. DUSZA DUSZA A OSOBA ŻYWA Człowiek żyjący.15. Wj 4. 1Kor 3. Rz 8.19. Hbr 3.11n.25.11. Mt 21. Ef 2. 1J 2.19n. 1P 1.13n.2. Ps 35. Ef 4.7. 1Kor 3. Rz 7.16.9.1-5. Iz 52. Rz 5. Ga 4. Ga 6.26n. Jr 7. Ba 4. J 16. Łk 21. Ga 3.25. 1Tes 1.24. Mk 8. Rz 7.22.13. Dz 4. 2Kor 11.2. 1Sm 19. 2Kor 12.13. Rz 2. J 13.2. Iz 53.1.30. Rz 3. Duma i chwała. Ps 89.28.49n. Dz 27.27n. J 7. Dz 4. Mt 23. Łk 14.13. Rz 11. Ps 38.15nn. Pwt 12. Ps 72.30.14.54.14. Rz 2. Ga 5. Łk 9.6. 1J 4. Duch Boży.23. Rz 8.9.2nn.23. Flp 2. Ga 5. Dz 18. Jr 9.13.3-9.26.26. Hbr 10. 2Kor 5. J 11. 2Kor 3. 1Kor 1. Rz 3. Rz 8. NOWY TESTAMENT Duma Chrystusa.9n. 1Krl 19.23.4. Ps 79.16. 1Sm 26. Rdz 24. Joz 9.20. Iz 23.13.11-17.25.19.22. Syr 9.2-4. Ga 6.15. Ps 34.5.14.37. 1Krl 17.14.29-31.26. Kpł 19.11. Hbr 4. 1Kor 12.46-50.21nn.9. Wj 21. Kpł 26.46. Rdz 1. Duma i wolność chrześcijanina.26. J 16. Ps 25.3.19.16.4nn.10n. 1Kor 12.20. Ps 6.Duch Święty jako źródło nowego życia w nas.10. 2Kor 7.14.31.14. Duma i próżność.4.10. Jk 1.20n. Ez 26-32.20n.6.19n. Rz 8. .5. Łk 17. J 10.39. Hbr 10. Syr 1.24. 1Tes 2. Osoba ludzka. Iz 52.47. 2Kor 7. 2Kor 1. Życie. Mdr 2. Ef 4.4. 1Kor 3.1.11. J 18.34n. Duch Święty i Kościół.27.23. 2Tes 1.22.12. 2Kor 3. J 18. Rdz 46.4. 1Kor 4. Dz 20. 1J 3.7. Ba 2. Mdr 2. Ps 18.4-11. 1Kor 1. Rz 4.18. Hbr 10.14. 2Kor 4.8. Rz 5. Hbr 3. Rz 5.21.16.25. Dz 7. Iz 53. 2Sm 1.13.12. Ps 40.14.17-29.24. Mt 2.2n.32. Kpł 17. Jk 5. Iz 42.5. 2Kor 1.34.18.13. Hi 23.9. DUMA Łk 1.6. Mdr 5.17. STARY TESTAMENT Duma narodu wybranego. Rz 5. J 15.6. Flp 3. 1Kor 13.3. Ef 1. Ps 44.1. Mt 10. 1Kor 14.49. Rz 7.22. Pwt 10.19. Jr 15.23.3.14.13.3.39. Ps 72. J 8.25n. 1Kor 2.14.21. Rz 8.9. Iz 53.12nn. 1Kor 12. Duma sługi Bożego.16.6. Mt 20. Dz 9. Mt 6. Kpł 17.25.13.

9n. Sdz 16.37.14. Oz 11.12. Dn 13.2. Ps 25.6. Ez 45-48.22. Mt 8.3. Mk 10. Jr 31.11-14.10.6. Flp 2.17.1.23. 2Sm 20.50.19n. Ps 68.62n. Ga 4.29.3. Rdz 2.2n. Mdr 13. Dn 12. Ps 104.15. Ps 39.37.21.18. Ez 37. Jr 24.5. Mt 26.6.15. 2Mch 7. 1Kor 1.1. Ez 13.7n. Wj 6.12. Rdz 35.1nn.14.1.3-4. Lb 6. 1Kor 15.1-6. Ap 8. Ha 2. Dz 2. 1Kor 14. Jk 1.5.1. Ps 86. Kpł 5.2. J 3.42. Ps 39. Rdz 7.9. Hbr 10.16. J 13.6.23.19. Jdt 4. Ef 6.9.7. Iz 42.4.1-4. 1Tes 2.22. Ps 16. Ps 115.18. Mt 18. Jk 5.3n.19. Lb 36. Ga 4.38. 1P 1. Pwt 32.8.27.12. Ps 69. Hi 14.3n.8. Ga 4. JEZUS I DZIECI Łk 2.38. Kpł 25.7.40.1-13. Ef 4. Dusza i ciało. Pwt 30. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Izraela. Mdr 5.dziedzictwem Jahwe.22.40.17. 1Sm 10.3. 1P 2.3. Rdz 34.13. Iz 66. Lb 23.Dz 2. 2Kor 12. Iz 9. 1J 3. Mk 9.1-3.4.5. .9. Jl 2.2. Mdr 2. Pwt 6. Hi 34.14.43-51.10. Jk 3. Mdr 16. 1Kor 2.10-13. Wj 34.14.23.14. DZIECKO Prz 17. Dz 27.6. Dz 27. Łk 2. Mt 21. Dz 14.27. Pwt 10. Ps 61.2.43. 2Kor 1.11. Za 8.10n.12. J 12. Joz 13-21.9-34.41. Wj 19. DZIEDZICTWO 1Krl 21.19.10.5.6. Hi 7. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Jahwe. 2Sm 21.1.17.16-19. TRADYCJA APOSTOLSKA 1Kor 13.8. Kpł 24.11nn.15.21.14.5. Am 6.8.10.20.16. Rdz 15. Mt 18.45. Mt 11.9. Mdr 4.13.2. Mdr 9.14. 1P 3. DUSZA I DUCH ŻYCIA Dusza a principium życia.1-14. Mdr 3.4.19n.25n.2. Ps 128. Kol 3. Ps 131. Mt 11.44-50.14.5.10.6.14. Mt 10. Kpł 25. Rdz 15. Ps 42. Mt 19.19n. Ps 31. Mdr 2.23. Mt 18. 1Kor 15. 1J 2. Mt 22.5. 1P 1. Koh 9. Ps 63. STARY TESTAMENT PIERWSZE UJĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Izrael .44.1.12-16. Dusza a trwanie w życiu.27.6. Rdz 2. Ez 37. Hbr 5. Mdr 3.9. 1Sm 26. Hbr 4. Pwt 28. 2Mch 7.23.22.19. Ps 88. Ps 11.30.7.3. Ez 47. ROZWINIĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Dziedzictwo eschatologiczne. Koh 9.4. 1J 2.20. Iz 7. Mt 25. Hbr 12.1.9.41. Ps 2. Ef 4. Hi 7. Koh 12. Ps 94. Rdz 26.7.3.15-16.27n.37. Mt 18. Ap 6. 1Sm 18.20. 1Kor 3. Ps 78. Rdz 27. 1Sm 1-3. 1Kor 4.5.14. Mk 3.21n.33.21nn.1. Wj 15. Ps 103. Ps 107. Mdr 8. Mt 12. Mt 11.17. Wj 19. Ap 20. Ps 8.5.14.14nn. Łk 2. BÓG I DZIECI Wj 22. 1Sm 16. Ps 2. Ps 63.4.14.15. 2Mch 7.29n. Łk 12.

45-50.15.12.14. Ez 30. Pwt 18. Flp 1.1-4.1.1n.38.1. Mi 1.13.24-28.13. 1P 1. So 1.3. Mt 25. 1Kor 4.6n. Flp 1. So 2.19. So 3.14-17. Iz 28. Ga 4. Rz 4. NOWY TESTAMENT DZIEDZIC OBIETNIC Chrystus . 1Kor 6. OCZEKIWANIE NA DZIEŃ OSTATECZNY Am 5.49n.6.11.17.4. Tt 3. 2Tes 2.34. Ez 7. 1Sm 7.2-3. DZIEDZICTWO OBIECANE Dz 20.5nn.12.8.13.20.2n. 1kor 1.4. 2Tm 1.9. Jr 46.27n. Hbr 1.9-18. Wj 23.18. Oz 2. Lm 2.26.7n. Dn 11. Ap 20.10. Łk 17.13.2. 2Sm 5. 2Kor 10.28n.2.15-25.34. Ml 3.17.3. Joz 10. Pwt 10.32. Ga 3.26.40. Mt 25. Łk 17. Flp 2.9. 1Tes 4.18.7. Za 12. Iz 24. 2Tm 4. Mt 21. Joz 2.35n.34. Ga 4. Ps 16. Lb 10.8. Ez 30.7.8.14nn.16. Iz 34. 1Kor 15. Jl 2. Dn 12. Iz 13.12.12nn.1n. Dz 2.3. Ml 3.21. 1Kor 3.8.16n.52. Za 12.11nn.17. Ga 3. Mt 3.13. 1Kor 15.9.7.5. 1Kor 15.1.21. Joz 10. Dn 9.16nn. Ga 5.11.20. Dn 11.8.12. Hbr 11. 2Kor 7.13.50. Hbr 1.8. Ps 93. Za 14. 1J 2. Iz 34.17. Iz 13. Mt 12. 1Tm 6.12nn.1-4. 1P 1.14. Wj 14. Iz 2.7. Iz 9. Ef 1.12. 1J 4. 1Tes 2. Iz 7.27.34.jedynym dziedzicem.3nn.27. DZIEŃ PAŃSKI STARY TESTAMENT ZAPOWIEDZ DNIA JAHWE Am 5. Ps 25. 1Tes 5.17. Flp 1. Iz 13. Za 13.10. Ez 38.7-11. 2Tm 1.5. Iz 34.Dziedzictwo duchowe. Ps 2.1. Ef 1.7. Sdz 5. 1Kor 6. Jr 10. Flp 2. Wj 15.28. Iz 13. Hbr 6.19. 1P 1.18. Ps 119. Dz 15.15.16.96-99. Ez 34. Tt 3. Ps 37.2.7. Iz 13.29. Sdz 7. Rz 4. Joz 24. So 2. 2Tm 1. Mt 11.7.6.7. Joz 10. Jl 2.9. Ga 3.9. Rz 15. Mt 24. Ez 7.8.2.24. Jk 2. 1Tes 5. Joz 5.13n.26.1n. Flp 3. Mt 25. Ez 13. Jl 3. Ps 94.8.13.9.10.9n. Iz 2.13.19n.3. Mt 7.22.10.1.6n.29.18. 2Tes 1. Mt 5.24. 1Kor 1.12-20. 1Tes 4.2-4. Rz 8. Za 12.24nn. 1Kor 15.19.10.8nn. So 1. Flp 1.5. Mt 24.23. . Wierzący dziedzicami Chrystusa.11.2. Ps 96. Hbr 11. Ga 4.18.10.2. Jl 4. Ml 3. Dz 3. J 8. Jr 4.6n. Lm 3. Hbr 9. Ez 7.28.17-25.9.3. Hbr 2.12.18. NOWY TESTAMENT 1P 2. Ps 73. Ga 3. Za 14.14. Dn 12.1-10.4n.1nn. Dn 12.5.22. Ps 68. Dn 8. Jk 5.12. Iz 28.14n. 1P 3.3nn.6.28.18.10. Iz 13.4.16n. Światło na życie codzienne.3. Rz 2. Ef 3. Mt 5.14.9.4. 1Kor 15. Ga 4. 2Tes 2. Lm 1.9. Tt 2.2. Ml 3. Dzień Syna Człowieczego.10.4-15.13. So 1. Lm 1.3. Ps 94. Ap 21. Mt 19. 1P 4. 1Kor 7. 1J 1. 1Kor 15. Rz 4. So 1.16.3.23. Iz 13. Tt 2. Ez 7. PRZYJŚCIE PANA Mt 3.9. Za 9.31.23. Mt 24. 2P 2. Dz 1.6. Jl 1.6. Iz 2.16.1. Hbr 6.35. 1Kor 7. Dn 11.20n. J 2.17.

27.40.25.4. Dziewictwo Maryi.5. Jdt 11. Mt 24.1.12.11. Bliskość paruzji.3n. J 13.7-8n. J 6. Jr 31. Jdt 8. Kol 3.27.23.31.31.11. Ezd 3. 1Kor 7.4. Ps 127.5. Jr 14. J 12. 1Kor 7. Ap 17. Sdz 5. J 6.13n.1.10.12.54.10-13.15.2.11. Ap 21.6. 1Kor 16.31.27. DZIĘKCZYNIENIE Rdz 1. Iz 37.17.37. STARY TESTAMENT Między jednym a drugim przymierzem. Łk 1. 1Tes 4.2. 1Kor 16. Kpł 12.11-12.29.BLISKOŚĆ I OPÓŹNIENIE PARUZJI Dz 1.17.24. Mt 25. Ps 128. Ap 22.23.6.2. Mt 25.37.36.15.12. Jdt 6. J 16. 2Kor 11.2. J 2. Słownictwo. Rz 13.1. 1Kor 7. DZIEWICTWO STARY TESTAMENT Bezpłodność a dziewictwo.9.39n. Iz 47. J 12. Ap 19.17. Łk 1. Kol 4.22.15.21. Lm 2. Opóźnienie paruzji. J 15. J 6.14-46. J 10. Ga 6. Mt 25. J 5.24. 2P 3.4. J 14.11.34. Jr 31.25. W czwartej Ewangelii. J 5. 1Kor 7.32-35. Mt 25.35. J 17.42. Ps 35. Dziewictwo Chrześjcian 1Kor 7.4.21. J 13. 2P 3. Jr 46.28. NOWY TESTAMENT Kościół dziewica . Rz 6.24.1. Ef 2. J 13.26.34nn. Łk 2.27.11.44.3-6.18. Sdz 19. Ps 50. PASCHA A PARUZJA Synowie dnia. 1Kor 11. Łk 1. J 12.3n.20. J 5. 1Sm 1.20.13. Jr 16. Mt 25. Łk 20. J 6.5.10.22.2-3nn.42-51. 1Tm 6.23.22.29. 2P 3. Dz 20. 2Kor 11. 1Tes 5. J 1. Jr 18. J 12. J 12. J 5.19. J 13. Łk 1. Łk 1. Sdz 11. 1Tes 4. Ps 33.6.12. J 11. Mt 25. J 3.10.37. Mt 24.7-9. 2Tes 3. 1Tes 5.25.39.12.48. Am 5.5nn.1.11.1-3.7. Jr 16.5n.16.25. Hbr 10. Ez 44. Niedziela jako dzień Pański. Jr 62. Mt 19.25.47. 1Kor 7. Kpł 21.16. Hbr 10. Ap 14.14.26. Mt 19. Ps 69.7. 1P 4. Wstrzemięźliwość dobrowolna. J 11. Lm 1.5.3. Iz 23.13.4nn.23. Ps 33. Ef 5. .31.13.oblubienicą Chrystusa Ef 5.4.11. J 5. Mt 1. Ap 1.25.24.38.1-4. Zaślubiny Boga z ludem. Ef 5.8. J 5.48.1-13. J 12. J 3. Rdz 24. Rdz 30. J 10. Ef 5.7. Ps 86.19.33-36.

Ef 5.30.30.16.20. Rz 1. Dn 3.17.16-25. 2Sm 20. Łk 2.26. Ap 11.25.2. Wj 32. Wj 15.3. Iz 53. Iz 53.14-19. Iz 19. 2Tes 1.27. Przebłaganie a grzech. J 17. Jr 20.13. Tb 13. 2Krl 18. Mt 11. Jk 3.2.5. Jr 44.21.Ps 57. Rdz 42nn. Ps 92.26-45.25.17.8. Mt 26.4-18.11-12. 1Krl 11. J 6.41. Jr 26. Iz 63.30.1.23-26.18.8. Syr 51.3.7. Ps 68.2. Ap 4.25.28. Kol 3.23-34. Mt 9. NOWY TESTAMENT J 1.17n. Dn 3. Iz 12.13.10. 1J 4.38.1-8. Dn 3.10. Jr 2. Ap 19.11. 1J 2. Lb 17. Ps 96. Iz 31. Iz 42.25.3-6. 1Krn 16.1-3. Ps 68. Przebłaganie i wstawiennictwo. Łk 1. J 4.9.18. Łk 2. 1Tes 3.1-15. Iz 53.7. Dz 5.13.8. Ne 9.11nn.1-7.90. Mt 11. Dz 7. Wj 14. J 11. Iz 25. Mdr 16-19.2nn. Ps 105. EGIPT Rola Egiptu w historii świętej. 1Krl 4.5. Ef 1. Rz 7. Egipt w oczach Boga. Łk 2.24. 1Tes 1.15.41nn. Kpł 4. Ap 11.16.19.21. Historia dziękczynienia.1-12. Ps 28. Rz 3.68.10. Dn 3. J 2. 1Krl 19. 1Kor 15.8. Łk 2. Syr 48.1-17. Wj 5-15. J 17. Łk 1.9nn.7.8nn. Wj 1-13. Hbr 9. Ps 109. Iz 19.90. 2Kor 1.10. Prz 22. Mdr 11. Ekspiacja i przebaczenie .18. Kol 1. Ef 5. Ps 30. Ps 124. Ef 1. 1Kor 14.3. Oz 7. 1Krl 22.20.2.4.20.28. Dziękczynienie uczniów.17. Ps 116.3. 2Kor 1.24. 1Krl 18.39.11.1-5.43.1-21. Dziękczynienie Pańskie. J 11.4-7. Wj 15. Iz 30.40. 2Krl 1. Kpł 4. Iz 30.64.9n. Mdr 18. Flp 1.42. Wj 33. 1Krl 17.1-8.4.8.22. EKSPIACJA Kpł 4. Ez 29-32.19.58.8. Hbr 13.9. 1Tes 2. Pwt 30.10. Jdt 16. Mdr 18.15-12.11nn. Ps 66.3. Syr 48. Jr 42n.1-6.7. . Ap 15.11. Kol 3.10. Kpł 4.4.17-23. 1Tes 5. Mt 2.18. Ez 29. 1Krn 29. Pwt 23.31. Ps 130. 1J 4.25. Hbr 2.16n. Lb 11. Dz 21.1n. Hbr 5. Mt 5. Rz 1.1.11.20. Wj 32. STARY TESTAMENT Powrót na pustynię.25nn.2nn.20. Rdz 12.40. Mdr 15.14.3n.15. Jr 46. 1Krl 21. 2Krl 17. Dz 28.13.17.20.8-9. Pwt 32. Rzecznik sprawy Bożej i obrońca uciśnionych . 1Kor 1. ELIASZ 1Mch 2. Hbr 7. Słownictwo chrześcijańskie. Sdz 5. 1Tes 5. Rz 7.21-25.12. 1Krl 16. 1Krl 19.51. 1Tes 5.3-14.8.9.22. Ps 84.10. Ps 106. Rz 15.3.11.

1.6n. 1Kor 1. 2Kor 1. Łk 9. Łk 24. 1Tm 4.4. 1Kor 11.54. Łk 22. 1Tes 3. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT POKARMU Posiłek jako znak religijny.49n. Łk 4. EUCHARYSTIA ZNACZENIE TERMINÓW "EUCHARYSTIA" Dziękczynienie i błogosławieństwo. Rz 16. Uczta religijna i Wieczerza Pańska.15n. 1Kor 10. Ap 3.6. 1Tes 5.25-26. Łk 22. J 6.27.16. Jezus i Eliasz. Łk 24. Mk 14.35. J 6. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT OFIARY Zapowiedz zbawczej śmierci. Jr 31.11.36. Mk 8. Termin "eucharystia" w użyciu Jezusa i w języku pierwszych chrześcijan. 1Kor 14. Mk 10. Kol 3.12-26. 2Krl 1.7.11-16. J 6. Porwanie Eliasza do nieba. Poprzednik. J 6. Kol 1. Mdr 16.1-8. J 19.10-13.5-7.28.14. J 1.10.15-20.9. 1Krl 17.26-27. Ap 11. Ramy historyczne.35n. Łk 24. 1Kor 11. Syr 48.45.11.31. Jdt 8. 1Krl 17. Łk 7. Zapowiedź a rzeczywistość.30. Jk 5. Dz 2. Łk 9. Mt 3. Wj 16.20-29.8.12. 2Krl 2. J 18.51. Łk 4. Dz 20. Łk 1.11.1-15. Mt 8. 2Mch 1. 1Krl 19.11. Łk 22. 2Mch 12.4.Świadek Boga wśród pogan.3.7.31-34. Lb 10.31. Mt 26.26-58. Mt 17. Mk 14.14.25.9-14. 1Kor 11.30.23.2.35. Mt 4. Udział w ofierze.30. 1Kor 11.25.17-24.19.12. J 1.21. J 6. J 6.28. Syr 50. Iz 53.17. Chrześcijanin i Eliasz.9.17-21.24. 2Krl 1.46.20-34. Kpł 24. J 19.39.1-18. Łk 24. Mt 22. Pwt 8.7.42. Mdr 18.3n.51. Dz 20. Ap 19. 1Kor 5.16nn. Mt 26. Iz 42.23n.10-24.17n. 1Kor 10.16nn.9n. Iz 53.25n.23nn. NOWY TESTAMENT Jan Chrzciciel i Eliasz. Mt 17. Łk 12. 1Krl 19. Mk 14.2. . J 19.26-29.17n.22-25.1-15.3.43. Rz 14.16. Ml 3.8. Wieczerza Pańska jako pamiątka i zapowiedź.3n. Mt 13. Dz 24. 1Kor 10.20. Łk 14. Łk 22.19. Dz 2. Dz 27.4.4. Mt 14.36.18-21. Mk 15.25n.25. 2Mch 2. 1Tes 1. 2Krl 2.49.15.12.31n. 1Kor 10.6. 1Kor 11. Ps 78. Iz 49. USTANOWIENIE EUCHARYSTII I JEJ PIERWOTNE SPRAWOWANIE Opisy ustanowienia.2-14. Mt 15.

29.12.21-28.41.5.17-2. Mk 1.45n.5.26nn.10. Łk 19. Dz 10.43. 2Kor 4.30.4.26n.43.15.17.5. Dz 13. Hbr 9.18.16.3.16n. Łk 4.8. Dz 37. 1Kor 9.4.16. Ga 12.10. 1Tes 2. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT RZECZY OSTATECZNYCH Trwanie ofiary Chrystusa w nowym świecie.Dz 10.9.31. Odpowiedź człowieka na Ewangelię.38.3.12. Mt 15. Mt 3. Dz 2. Dz 11.1. Dz 14. Dz 8. Dz 8.17-23. Dz 13. 1Kor 9. 1Kor 1.7.18-26. Dobra Nowina.31. Dz 17.1. Dz 1. Dz 19. Dz 37.25n. Dz 6.39. Iz 52.21.2.15.4. Dz 5.18.19n. Hbr 7.1n.12.9n. Kol 1. Łk 10. Mk 2.11n. Rdz 12. Mdr 16. Ga 5. Kol 1. Posłannictwo. Hbr 12.12nn.22n. 2Tes 1.9. Iz 52. Mk 13.3. 2Kor 2. Rz 1. Ga 4.46.14-22. 1Kor 1.12. Dz 17. Rz 1. Mt 8. Odpowiedzią na Ewangelię ma być pokuta i wiara. Łk 4.23. 2Kor 4. Dz 4. Hbr 7.8. Dz 8.30.1-10.9.9. Dz 4. Mk 10. Dz 2.12. Dz 3.20.16. Iz 40.1.47-50. Hbr 9. Hbr 9.19n. Dz 20. Łk 7. Hbr 7.22. Rz 1. Dz 8. Mk 1.24.1. Dz 28.12. Przyjęcie Ewangelii. Iz 40-66. Kol 2. Hbr 10.32. Dz 10. 1Kor 1. Posłannictwo. Dz 13. Iz 61. Hbr 13. Hbr 13.25. Ef 4. Hbr 5. Dz 10.28.24.24.12.21n. Ga 3. 1Kor 1.32.16-21. 2Tm 4. Hbr 10.8. EWANGELIA STARY TESTAMENT 2Sm 18.13.4.38. Dz 21. Rz 1. 2Kor 2. Ef 3. APOSTOŁOWIE Posłannicy. Dz 2. Mt 12. Hbr 9. Dz 16. Mk 10.16n. 1Kor 15.35. Dz 2. Mt 11. Ga 3.4. Łk 2.20.11. ŚWIĘTY PAWEŁ Posłannik. Dz 19.5. Rz 1. Ps 96.20. Mt 9.10.11. Dz 11.48. Dz 8. Hbr 10. Rz 1.5. 2Kor 3. Hbr 9. Dz 28. Łk 9.14. Mk 2.3nn.1-10.1. Mt 21. Mt 11. Mt 5. Mk 16.18-23.15.8. Mk 2.31. 2Kor 10.12. 1Kor 10.23. Rz 16. 1Tes 1. Hbr 9. Łk 18.8. Dz 4. Ps 78. Dz 17. Rz 9. Dz 5.28.1n.16. Iz 40. Hbr 9.26. JEZUS Zwiastun Dobrej Nowiny.27. Mk 8. Dz 10.41.5. Dz 17. Rz 15.18.32n. Hbr 13. Łk 15.5.12.17. Rz 6. Dz 5. Przez Eucharystię chrześcijanin uczestniczy w nowym świecie.6nn. Mt 14. Dz 20. .6.9-14. J 6.10n.1-5.6.21.8.14.25. Rz 15.15n. Ef 3. Hbr 8.10. Dz 13. Dz 13.10-12. Rz 1.7.29n. Dz 13.1.38.17.7. Dz 8. Hbr 8.10.21n.10.36.30.24.4.11. Ps 68.25.31.35.63.36.12. Hbr 8. 1P 3.

1Kor 9. Mt 5.10. Łk 11.42.32n.3. Ef 1. Dn 7. Dz 14.20.27.10.33.3nn. 2Kor 5.5. Dz 5. Ef 4. J 18. Dz 2.13. 1Kor 1. Dz 18. Kol 2.25-34. Kol 2. Dz 3. 1Kor 3. Łk 14.17.39.20. Faryzeizm. Dz 2.9n.22-31.5-15.29. Chrystus .37-42. 1Tes 1.15.11.18nn.3. Dz 8. GŁOSIĆ TREŚĆ PRZEPOWIADANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Nawoływanie do nawrócenia.50.2. Dz 13. Ef 1. Dz 17.14-17.5. .32. FARYZEUSZE 1Mch 2.7. Ps 118.17. Dz 8. Dz 13.5. 1Kor 1. Dz 11. Dz 3.1n.9. Mt 21.23.24.10.22-36. Dz 2.15. Słowo Boże i słowo ludzkie. Dz 26.11.17. Mt 15.16n. Pwt 28. Mt 3. Hi 29. 1Tes 2.38n.43.3. Dz 15. GŁOWA Chrystus .24. J 8. Dz 3.4. Iz 61.22.4. J 9.17.1-10.23.1.2.15nn. Dz 3.9. Ogłaszanie pewnego faktu.2.9. 2Tes 1.18. 2Kor 4. Dz 10. Dz 2.43. Dz 2. Ef 1.25.15. Dz 5. 1Tes 1.3.13. Flp 1.44-47. Łk 13.31. Mt 4.2. Mt 3. Dz 10. Mt 9.37. Chrystus . Dz 14.5.1-15.27. Rz 10.Kamień węgielny.30. 1Kor 15.19.23. Dz 3. Dz 10.29.14. Rz 6.26. Dz 15.13. Dz 2. Dz 13. Mt 5. 1Kor 3.12-16. 1Kor 11.39. 2Kor 6. 1Tes 2.11n.27. 1Kor 4.15. Dz 13. 1Tes 1.22. Więź między powyższymi koncepcjami. Flp 1. Dz 10. Dz 17. Głoszenie Słowa Bożego a dzieło odkupienia. 1Tes 1. Dz 2.22.21.13. Kol 1. Ef 5. Dz 2. 2Tm 4.1-20. Łk 7.39. Dz 5.2.13.12. Kol 2.13. Dz 3. Wj 6. Dz 13. Dz 10.15nn. Dz 2. Dz 2.33-35. Rz 11. Mt 20. Dz 4. Rz 10.7.17-21. Dz 4.19.4. 2Kor 2. Łk 15. Iz 9. 1P 2.17.18.34.22. Ef 2.6.32. 2Kor 4.31.7. Rz 1. Mt 28.7-15. Za 4. Ap 12. 1Kor 4.13. 1Sm 15.14. Dz 3. Mt 4.5.15-18.4nn.12nn.3. Dz 13. Dz 5.17. Mt 3.Głowa Kościoła. Dz 23. Od przepowiadania do nauczania.41.7. 2Kor 2. Dz 2.6.4-10. Pwt 21. Iz 40. Ef 4.10. Mt 10. Flp 3.5.13. Dz 4. Mt 24. Dz 4. Pwt 28.28. Łk 18.18.3.14nn. 1Tes 2.ŚWIĘTY JAN Ap 14. Rz 11. U źródeł konfliktu z Jezusem.20.20.29-31.21.2. TAJEMNICA PRZEPOWIADANIA Tajemnica słowa. Dz 4.Głowa wszechświata. J 9.22n. Dz 3.2. Dz 13.38.15.19. 1Kor 15. J 7.35. Sposób przedstawiania tego wydarzenia. Mt 23. Dz 3.23. Mt 23. Dz 2.36. Dz 13. Łk 4. Dz 10.25-30.22.9.20.13.13. 2Kor 4.40. Dz 3. 2Kor 3.42. Dz 5.

7-13. Dz 26.14-20. Tt 1.19. J 4.1-20.22-32. Wj 23. Jr 4.21.37nn. Prz 5.Dz 4. STARY TESTAMENT Głód i pragnienie jako próba wiary.26-31. Rdz 4.16n. Oz 13.13. Wobec Królestwa Bożego. Lb 25. Rdz 27.46n. Mt 5. Pwt 15.6. Lb 31.16. Lb 17. Syr 22. Ps 78. Ef 4. Jr 6.5. Ps 42. Iz 25. Oz 2.42.6. 2Krn 30.6.44n. . Ap 21. STARY TESTAMENT Gniew Boży OBRAZY I RZECZYWISTOŚĆ Potępienie gniewu. Łk 10.1nn. Tb 4. Łk 16. Rz 12. J 7. Wj 32.1. Dz 17. Iz 55.10-12.25.11. Mk 3.5. 1Krn 21.9.17. GNIEW Gniew ludzki Potępienie gniewu.4. Lb 11. Mt 21.34.15.20. 2Krl 23. Kol 3.22. Iz 58. Prz 1.11. Jezus zaspokaja i powoduje głód oraz pragnienie . Jr 15. Pnp 4. Ps 81. Prz 15. Prz 9. Mk 3. Rozum ludzki buntuje się. Ez 18.39. Prz 29.17-23. Prz 25. Ps 30. Mt 25.35.16.21. GŁÓD I PRAGNIENIE Prz 30. Łk 12.10.20.19-24. Syr 21.15-38. Dz 15.10.22.13nn.11.14. Chrześcijanin a zgłodniali. Mt 23. Iz 25. Mt 25.4n. 2Krl 1. J 18. 1Sm 6.29.8.7.6. Iz 58.22.8.16.5-27. Jdt 9.40.19.18-29.53. Ez 20.2.11.11. Lb 12.4. Mt 25.6. Prz 29.9.19. Iz 9. 1Kor 3.28.11.5.1-14. 2Sm 24. Wj 34.9-18.8nn. Pwt 32.11. Gniew święty.15nn.32.2. Ef 4.5.4-8.21. Głód i pragnienie jako wezwanie do miłości.11. Pwt 32.1nn.24.13-18.27-33.17. Jr 18. Pwt 1. Pwt 30. Wj 32.33. Iz 30. Jr 21.14. Oz 14. Wj 19. Rdz 49.8.20. Iz 55. Łk 6.10.11. 1Kor 1. Oz 2. Mt 7. Lb 11.7.17. Am 8.19n. Rdz 34. Mt 4.11.42. Ap 22.26.42.11. Pnp 1. Mk 5. 1Tm 2. Oz 2.14. GŁUPOTA Prz 10. Syr 16. 1Kor 1. 1Sm 6.1.5nn.32nn.3.10-15. Kpł 10.7. Prz 14. Mt 10. Wj 16. Mdr 3.5.1nn.20. Prz 4. NOWY TESTAMENT Jezus Chrystus. Lb 25.12.39-42.18.1-13. Łk 1. Mdr 5. Iz 65. Iz 54. Pwt 8. Prz 10.26. 1Kor 4.4.20.6.2. Jr 25. Iz 63.17.16. Ps 42. Iz 51. 2Sm 24. Prz 7.9.7-26. Ps 14. Prz 9.17.5. Ez 18. J 4. Mędrcy.18nn. 1Kor 13.17.5. Ef 2. 1Krl 18. J 19.11. Jk 1.

GNIEW I ŚWIĘTOŚĆ
Ku adoracji Boga świętego.
Wj 19,9-25; Wj 20,18-21; Wj 33,20; Sdz 13,22; 2Sm 6,7; Ps 88,16;
Ps 90,7-10; Ps 102,9-12; Iz 6,5;
Gniew i grzech.
Lb 11,1; Lb 12,1-10; Wj 32; Joz 7; Ps 51,6; Oz 5,10; Iz 9,11; Ez 5,13;
Oz 5,12-14; Oz 7,12; Oz 13,8; Iz 10,5-15; Ez 25,15nn; Mi 7,9; Ps 90,7n;
CZAS GNIEWU
Gniew miłości.
Lb 11,33; Lb 12,9; Wj 34,6; Iz 48,9; Ps 103,8; Jr 3,12; Oz 11,9; Iz 53,4;
Iz 53,8;
Aby być wolnym od gniewu.
Am 4,6-11; Jr 4,4; Wj 32,11; Wj 32,31n; Lb 11,1n; Lb 14,11; Lb 12,13;
Pwt 9,20; Am 7,2; Am 7,5; Jr 14,7nn; Jr 18,20; Hi 42,7n; Lb 14; Pwt 9;
Lb 11,2; 2Sm 24; Wj 32,12; Lb 14,15n; Ps 74,2; Ps 79,8; Lb 14,18;
Kara i gniew.
Am 5,18nn; So 1,15-2,3; Ps 9,17n; Ps 56,8; Ps 79,6nn; Ps 7,7; Ps 11,5n;
Ps 28,4; Ps 94,2; Ps 30,6; Ps 65,3n; Ps 103,3; 2Mch 6,12-17; Iz 26,20;
Dn 8,19; Dn 11,36;
NOWY TESTAMENT
Mt 3,7; Ap 14,10;
RZECZYWISTOŚĆ I OBRAZY
Od uczuć Boga do skutków gniewu.
Mt 5,12; 1Kor 3,13; 2Tes 1,8; 2Tes 2,8; Ap 14,8-10; Ap 16,1nn; Mt 3,12;
Mt 22,7; Łk 19,27; Łk 12,46; Mt 13,42; Mt 25,41;
Gniew Jezusa.
J 11,33; Mt 4,10; Mt 16,23; Mk 1,25; J 8,44; Mt 12,34; Mt 23,33; Mt 15,7;
Mk 1,43; Mt 9,30; Mt 17,17; Łk 15,28; Mk 3,5; Łk 14,21; Mt 18,34;
Mt 11,20n; Mt 21,12n; Mk 11,21; Ap 6,16; Hbr 10,31;
CZAS GNIEWU
Sprawiedliwość i gniew.
Rz 13,4;
Od gniewu do miłosierdzia.
Rz 1,18-32; Rz 3,20; Rz 9,22; Ef 2,3; J 3,36; Rz 4,15; Rz 9,23; Rz 11,32;
OCALENI PRZED GNIEWEM
Jezus i gniew Boży.
Mt 3,7; 1Tes 1,10; 1Tes 5,9; Rz 5,9; 1Kor 1,18; J 1,29; 2Kor 5,21;
Ga 3,13;
W oczekiwaniu na dzień gniewu.
Ap 12,12; Ap 14,8nn; Ap 19,15;
GODZINA
Godzina eschatologiczna.
Dn 8,17-19; Dn 11,35; Dn 11,40; Dn 11,45; Mt 24,36; Mt 24,44; Mt 24,50;
J 5,25; J 5,28; Ap 14,15nn; Ap 3,10; Ap 9,15; Mt 25,13; J 4,23; J 5,25;
J 5,28; 1J 2,18; Rz 13,11; J 4,23;

Godzina mesjańska.
J 2,4; Mt 26,45; J 16,21; Mk 14,35; Łk 22,53; J 12,27; J 12,23-24; J 2,4;
J 7,30; J 8,20; J 13,1; J 14,29n; J 17,1; J 16,32; Dz 1,7;
GOŁĘBICA
Kpł 1,14; Kpł 5,7; Kpł 5,11; Lb 6,10; Łk 2,24; Kpł 12,8; Mt 21,12;
J 2,14-16; Iz 38,14; Iz 59,11; Na 2,8; Ps 55,7n; Jr 8,7; Ez 7,16;
Oz 11,11; Iz 60,8; Oz 7,11; Mt 10,16; Pnp 2,14; Pnp 5,2; Ps 74,19;
Mt 3,16; Rdz 8,8-12; Rdz 1,2;
GORLIWOŚĆ
Pwt 29,19; So 1,18; Iz 26,11; Koh 9,6; Syr 40,4; Syr 30,24; 2Sm 21,2;
Lb 25,11; Prz 27,4; Rdz 4,5; Rdz 4,8; Lb 25,7n; Rdz 4,5-11; Rdz 37,11;
Rdz 30,1; Prz 6,24; Lb 5; Rdz 26,14; Iz 11,13; Ps 37,1; Ps 73,3;
Prz 3,31; Prz 23,17; Rz 13,13; 1Kor 3,3; 2Kor 12,20; Jk 3,14-16; Koh 4,4;
Lb 11,29; Pnp 8,6;
BÓG ZAZDROSNY
Zazdrość Boga jedynego.
2Krl 23,4-14; Pwt 18,13; Wj 20,5; Wj 34,14; Pwt 6,14n; Pwt 4,24;
Ps 78,58; Pwt 32,16; Pwt 32,21; 1Krl 14,22; Ez 8,3-5; 2Krl 21,7;
Joz 24,19n;
Zazdrość Jahwe Zastępów.
Wj 20,3-6; Wj 34,14; Pwt 6,15; Pwt 29,19; Ez 5,13; Ez 16,38; Ez 16,42;
Ez 23,25; Joz 24,19; Pwt 4,23n; Ez 39,25; Ez 36,23n; Ez 35,11; Ez 36,5-6;
Iz 42,13; Iz 59,17; Iz 26,11; Iz 63,15; Iz 9,6; Pwt 6,15; Jl 2,18;
Za 1,14n; Za 8,2;
GORLIWOŚĆ O BOGA
Gorliwi rzecznicy Jahwe.
Pwt 32,31; Lb 25,11; 1Krl 19,14; Syr 48,2; Ps 69,10;
Ps 119,139; 1Mch 2,54; 1Mch 2,58; 1Mch 2,24-27; 2Mch 4,14; 2Mch 2,42;
Syr 51,18; Dz 5,35nn; Dz 23,12nn;
Gorliwość Chrześcijańska.
Dz 5,17; Dz 13,45; Dz 17,5; Rz 10,2; Flp 3,6; Ga 1,14; Dz 22,3; Dz 21,20;
Mt 22,15-21; Mk 3,17-18; Łk 9,54; Mt 20,22; Mt 26,51nn; Mt 26,55;
Mt 11,12; Mt 16,24n; J 2,17; 2Kor 11,2; Rz 11,11; Rz 11,14; Rz 10,19;
2Kor 9,2; 1Kor 12,31; 1Kor 14,1; 1Kor 14,12; 1Kor 14,39; Tt 2,14;
1P 3,13;
GOŚCINNOŚĆ
Gościnność jako dzieło miłosierdzia.
Prz 27,8; Syr 29,21n; Kpł 19,33n; Dz 7,6; Ps 39,13; Hbr 11,13; Hbr 13,14;
Pwt 10,18n; Rdz 19,8; Sdz 19,23; Łk 11,5n; Rdz 18,2-8; Hi 31,34;
Łk 7,44nn; Rz 12,13; Rz 8;
Gościnność jako świadectwo wiary.
Mt 25,35; Mt 25,43; Łk 2,7; J 13,20; Łk 9,48; Rz 19,1nn; Mt 10,40;
Mk 9,37; 1Tm 5,10; 1Tm 3,2; Tt 1,8; Syr 29,24-28; Syr 11,4; 1P 4,9;
Łk 14,13; Ap 3,20; J 14,23; J 14,2; Ef 2,19; Łk 12,37; Ap 3,20;
GÓRA

1Krl 20,23; 1Krl 20,28; Ez 38,12; J 4,20-24;
STWORZENIE BOŻE
Niewzruszalność.
Ps 36,7; Rdz 49,26; Pwt 33,15; Ps 90,2; Prz 8,25; Iz 40,12; Ps 65,7;
Hi 9,5; Mt 17,20; 1Kor 13,2; Dn 3,75; Ps 148,9;
Potęga.
Rdz 19,17; Ps 11,1; Ez 7,16; Mt 24,16; Ps 121,1n; Jr 3,23; Dn 2,35;
Dn 2,45; Jr 51,25; Iz 2,12-25;
W obliczu Boga.
Ps 89,13; Iz 44,23; Am 9,13; Ps 72,16; Iz 45,2; Iz 49,11; Ba 5,7; Łk 3,5;
Oz 10,8; Łk 21,23; Łk 21,30; Ap 6,11nn; Ps 104,34; Pwt 32,22; Mi 1,4;
Iz 63,19; Ps 97,5; Sdz 5,5; Ez 38,20; Ap 6,14; Ap 16,20;
GÓRY UPRZYWILEJOWANE
Jako miejsce prawdziwego objawienia.
Wj 3,1; Wj 3,5; Wj 24,12-18; Wj 24,16; 1Krl 19,8; Wj 17,9; 1Krl 18,42;
2Krl 1,9; 2Krl 4,25;
Jako miejsce sprawowania kultu góry.
Wj 24,4n; Pwt 11,29; Joz 8,30-35; 1Sm 7,1; Sdz 6,26; 1Sm 9,12;
1Krl 3,2-4; Jr 2,20; Jr 3,23; Pwt 12,2-9; Rdz 11; Ps 48,2; Ps 68,17;
Jl 3,5; Ps 125,1; Iz 14,13n; Ps 2,6; 2Krn 3,1; Rdz 22,2; Ps 24,3;
Ps 120-134; Ps 43,3; Ps 15,1; Ps 74,2; Dz 7,38; Ps 68,16nn; Iz 2,2n;
Iz 11,9; Dn 9,16; Iz 24,23; Iz 27,13; Iz 66,20; Iz 56,6n; Za 14,10;
Za 14,16nn;
CHRYSTUS I GÓRY
Góry w życiu Jezusa.
Mt 14,23; Łk 6,12; Łk 9,28; Łk 15,4; Mt 18,12; J 6,15; Mt 4,8; Mt 28,16;
Mt 5,1; Mt 15,29; 2P 1,16-19; Łk 2,42; Łk 9,51-21,38; Łk 18,31; Mt 24,3;
Mk 13,3; Łk 19,29; Za 14,3n; Łk 19,37; Łk 22,39; Dz 1,12; J 3,13; J 3,19;
J 3,37;
Inne pisma Nowego Testamentu.
Ga 4,24nn; Hbr 12,18; Hbr 12,22; Ap 14,1; Ez 40,2; Ap 21,10;
GRZECH
PIERWSZY GRZECH
Grzech Adama.
Rdz 3,3-5; Rdz 1,26n; Mdr 2,23; Rz 7,10;
Następstwa grzechu.
Rdz 3,23; Rdz 2,25; Rdz 3,8; Rdz 3,22; Rdz 2,18; Rdz 2,23; Rdz 3,16;
Rdz 4,8; Rdz 4,24; Mdr 2,25; Rdz 6,13nn; Rdz 3,15; Rz 12,21; Mdr 10,1;
Rdz 6,5-8; Rdz 8,17; Rdz 8,21; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Mdr 10,5; Rdz 12,1;
Rdz 24,2; Rdz 12,2; Rdz 3,14nn;
GRZECH IZRAELA
Kult złotego cielca.
Pwt 7,7; Pwt 9,4nn; Ez 16,2-5; Pwt 7,8; Joz 24,2; Joz 24,14; Ez 20,7;
Ez 20,18; Wj 19,5; Wj 4,22; Wj 5,1; Wj 31,18; Wj 32,1; Wj 40,36nn;
Pwt 9,7; Pwt 6,13; Mt 4,10; Rz 1,23; Ps 106,20;

17.11. Lb 24.17.1. Wj 20. Łk 7.31.9n.28nn. Mdr 2.5.7. Ap 22. Rz 7.29.12. Mdr 7. Pwt 8.12-19. J 1. Pwt 6.32-33.7nn.33.17. Am 5.22.6n. Mk 10. 1J 3. Ef 5. Rz 7. 2Kor 12. Ps 19. Rz 8.40. 1J 3. Rz 8. Mk 1. J 10.5-8. Ez 36. Iz 59. Iz 49.20.7. 2Sm 12. 2Sm 12. Mt 5.14. Jr 2.20. 1Kor 6.3. Lm 5.4nn.18nn.8-10.29n.21-32.12nn. J 20.2. Rz 8. Rdz 1.23nn. Mt 5.1n.10. 1J 1. 1J 8.14n. Mk 3. J 8.12.10.9.30. Dn 12.30-37.1nn.5nn.37.15-26.29-31.4. NOWY TESTAMENT Iz 53. Ps 33. J 1.15nn.2nn.33.5.2. 1Tm 1.1-12.8n. Iz 63. J 15.13. 1Kor 6.14-17nn. Ez 16.8.2-5. Rdz 2.10. Iz 60.23. Mt 6. Am 4. Łk 15. Am 5. Grzech świata.12. Ml 3. Mt 4. Iz 59.17. Ga 3.28.1-15.45.8. Mdr 13. J 19. Sdz 5. Rz 8.36nn. J 1. Pawła. Rz 8. Mt 26. Hi 38. Teologia grzechu według św.1. Jr 7. Rz 11. Rz 5.29.13.16-19.12.12. J 14. Rz 1. J 9. Joz 10. Hi 35. Ez 47. Rdz 3.30. 1J 3. Za 12. Ga 5. Pnp 6. . Kol 3.1. Ps 136.24.21-24. Rz 7.21nn. 2Tm 3. Ga 3. 1J 2.33nn. Mk 7. Pwt 27. Mk 1.17. Mk 1.28.10n.1.1n. Rz 11.24. Iz 65. Rz 9. J 13.16n. Rdz 1. Mt 8.22. 2Kor 5. Iz 5.2.6. J 8.5.11nn.5. Rz 6.Grobowce pożądania.46.19-21.3.20. Pwt 9. Ez 33. Mt 7.5. Ef 3. Łk 18. Ez 18.2.15.15. Prz 30. Rz 6. Rz 11.25.9-10. Kol 3.23.33.2.11nn.9.22. Iz 59. Mt 18. Ps 51.29. 1J 8. J 20. 2Sm 12.23.14-24.31.3.9. 1Kor 1. Ez 34.41. Rz 5.2.9n. Mk 2. Jr 31.25n. J 1.5.5.17.3. Rz 8. NAUCZANIE PROROKÓW Joz 7. Uwodzicielstwo pogańskie.14.1-2.15.21nn.9. Jr 3. J 12.33.31nn.12n. Łk 19. Pwt 5.22. Łk 15.11.11. Za 1. J 8.9. Ps 148. Mi 2.34.10n.4.21-23.7.21. 1Sm 13. Rz 6.17. Iz 59. Ba 3. 1J 4. Lb 11. Rz 6. Jr 3.12.9. Gwiazdy w służbie Boga. J 15.26nn.20. Ps 52.3.6n. Pwt 30. Rdz 15.14-19. Jezus i grzesznicy. J 8. 1Sm 3. Rz 1.13n. 1Kor 5. 1Kor 10. Lb 11. Iz 1. Mk 2. J 8. J 8. 1J 2. Iz 64. Hi 38.15n. GWIAZDY Gwiazdy a starożytne pogaństwo.44.26n.39-44.5.20. J 19.7-15. Ef 5.12. Ga 5. Rz 3. Ez 14.5.5-9.4.6. Oz 4.8. J 16.19-20. Ps 15. Ga 5. Łk 15.4. Grzech jako obraza Boga.5.18. Ps 19. 2Kor 3.6.14nn. Tt 3. J 3. Oz 2. 1J 3. Rz 5. Lekarstwo na grzech.21.32.12-15. Za 13. 2Kor 5. J 3.21. Jr 22. 1J 1.6. Prz 6.16.11-14. Piętnowanie grzechów.20. 2Kor 4.

Rdz 40.10n.3. Mdr 13. Inni bogowie. 2Krl 18. Rdz 35.3. 2Mch 6.8.14. 2Sm 24.6. Ps 81. 2P 1.25. 2Krl 17. Iz 47. Dn 3.1.1.25-32. 2Krl 23. 1Kor 10.4. Jr 10. Wj 6.24. Pwt 5.6nn.28-35. Oz 8.20n. 1Sm 19. Iz 1. Mt 24.1-5.4n.7. Jr 44. 1Sm 14.9-20.20.13. Rdz 32. Iz 48.2.3n. Wj 2.25. Pwt 13.16. ZNACZENIE BAŁWOCHWALSTWA 1Kor 12.7nn. Wj 20.16. Sdz 2.3-5. Dn 9. 1Krl 18.12n. Iz 14. Jr 8.35.15. Jr 10.26. Ap 22.3. Iz 43. Rdz 27. Imiona Boga.5.3. Dz 6. Mt 27. 2Krl 23. Oz 8.3.13.11-15.31.2n. Mdr 13-14.26nn. Ap 21.8. Wj 34. Jr 7. Tt 2. 1Sm 14. Iz 13. Ps 10.14. Joz 24.19. Ps 31. 1Kor 10. Ps 10.26. 2Kor 11. 2Krl 5. Wj 1. Nicość idolów.10. 1J 5. 1Tes 1.2-5. Ap 12. Ez 23. Rdz 35.9. Hi 30.30. Bałwochwalstwo jako pokusa ciągle aktualna Mt 6. 1Krl 12. 1Sm 29.27.21.21n. Rdz 2.14.78n. Iz 40.4.13.1. Iz 17. 1Sm 25.8. 2Krl 24.12.26.26n. Wj 7. Łk 1.15.3.13-16. .29. Rz 4.19. Rdz 24. Rz 6.4. Rdz 11.15. 1Sm 4. Ez 8.15.37. Iz 43. 2Krl 21.11. Mdr 14. Ap 2. Wj 20. Pwt 15.15.15-18. Sdz 13. Pwt 4.18.2. Ez 16.8n.14.3-10. Rz 1. Rdz 17. 1Mch 1. Ap 8.2nn.2.2Krl 17.9. Ap 21. 2Krl 23.27. 2Mch 11. Iz 34.20n. Iz 44. Iz 12.5.14. Jl 4. Ps 28. Iz 41.16.14-23. Iz 24.19. IDOLE ODEJŚCIE OD IDOLÓW Joz 24.18.16.1n. Wj 23. Ga 4. Jr 32.19. Ap 13.5. Rdz 41.25. Jon 1. HEBRAJCZYK Rdz 14. Ap 22.13.9. 2Sm 12. Wezwanie imienia Bożego.6. Rdz 39. Mt 24.10. Kol 2.14.6.34. 1Sm 13. Wj 3.42.10.4.43. Ap 13. 1Sm 13. Kol 2.23.9n. Mt 2. Rdz 43.12-15. Iz 45. Rz 6. Ap 12.17nn. Iz 60.3. Ezd 7.32.11nn. Rdz 17. Lb 16.17. 2Kor 2. Jr 2.2.28.8.3-6.20. 1Kor 10.45.12-21. Flp 3.8. Od gwiazd do złych aniołów.17. IMIĘ STARY TESTAMENT Rdz 1. Jdt 5.1-10.28.3nn. 2Mch 7. Oz 13.13.16.4. Ap 9. Tymczasem we wszechświecie odkupionym przez Chrystusa.18-40.11.7-12.3nn.25-30. Lb 24. Ga 5.6nn.14.15. Rdz 10.13-16. Wj 3. Iz 62.19-35.20. Ap 16.15. Pwt 4.24. Iz 62.18-32. Rdz 11. Jr 34. 2Mch 15.36.2. Sdz 6. Imiona ludzi. Wj 32. Hi 31. Rz 6.5.21nn.2. Rdz 1. Am 5.26.4-8. Rdz 31.7nn. Tt 3.18-7. 1Krn 16.22. Mdr 13. Wj 9. Flp 3.12.16. Sdz 17-18. Ga 4.1. Ez 20.21.

Dz 3. J 1.18.8. Wj 12.19.9.24n.6. Mt 1.19.11. Dz 9. Dz 22.15-16. 1Krl 12.25. Mk 9. Mt 11. Jr 7. Iz 10.20n. Iz 44. Iz 43.15.6. Rz 2.3.1. Rz 9.6.15. Ez 8. Mt 15. Ap 19. Iz 45.16.11-16.27. Dz 8.18. Hbr 1.31. J 20.5. Dz 8. 2Krl 23.5. 1P 4.37. Oz 4. Wj 4. 1J 5. 1Krl 12. Ap 22.41. Imię Boże a sam Bóg. J 16.2. Dz 9. Rz 10. J 15. Dz 9.27. Dz 13. Ps 95.43. Dz 4. J 14.6nn. Ps 81. Ap 2.1nn.15.33. J 12.3.16. Łk 1.17.8.26n.21. Ne 9.17.1.4. J 17. Kol 3. Łk 10.2. Kpł 24. Dz 9.6. Iz 30.4. Oz 11. Jr 2. Iz 17. Jl 3.17. Rdz 39. Ap 7. Dz 16.49. Rdz 50.3.9.Iz 41. Iz 1. Mt 5.3.3. Pwt 6. J 17.21. Mt 18. J 3. Jr 3.52. Dz 15.5. Ef 1. Mt 7. Wj 34.12. Ga 1.23.4.21.11. Ps 50.22. Iz 30.12. Mi 1. Syr 36. Iz 27.1. IZRAEL STARY TESTAMENT Rdz 35.23. Jr 33. Hbr 5. J 17.3.12.2. Flp 2. Iz 1. Ps 135.36. Dz 21. Mt 16.28.20-27n.16.12.24. 2Tes 1. Dz 5.4.29. Pwt 5. Dz 2.10.12.34. Dz 5. Mt 2. Ez 37. Imię Pana. J 16. Dz 4. Łk 10.17. Iz 43. Ap 17.46. Ap 3.13-16.20. Iz 45. 1J 5.9. Iz 45. Iz 43.63.7-12. Jr 31. J 20.36.1.3. Dz 19.27. Łk 24. Ap 3. Mt 10. 1J 3. Łk 1.5. Ap 14. NOWY TESTAMENT Ewangelia a Izrael dawny. Dz 5. Dz 5. Mt 10. Łk 1. Iz 1.12-13. Izrael i Juda. Dz 13. Wj 12. Mi 2. Mt 6.58.1. Ap 14. Oz 2.13. Łk 1.26. Dz 4.20. Iz 45. Mk 13.26.25. Ps 2.21-25. Łk 1.30n.21. Jr 31.23. Oz 12.3n. J 3.6. Ap 19.1n. Jr 7. Sdz 5. Rdz 35.1.3nn. J 17.24.7. Wj 24. Ps 50. 2Tm 2. NOWY TESTAMENT Imię Ojca. Iz 41.12. 1Kor 6. Mk 9.14.11. Dz 2.11.8.6.23. J 17.5.8. Jr 7.72-73.10. Wj 20.7.27n.5.10.14. J 2.23n. Mk 16.8. Jk 2. Iz 46.4. Hbr 13.25. Ez 14.7. Ps 99.17.1.3.12. 2Krn 30. Łk 1.1. Dz 9.4. 2Sm 5. Jr 31. Ap 13.7. 2Sm 2. Pwt 9.24. Ez 37.15. Dz 19. Dz 4.14. Ef 5.17.31. Ez 20. J 10.4.1. Dz 4.4.9. Iz 19.23. Rdz 49.17.38.16. 2Sm 20. Dz 9. Rdz 43.2.13. Ez 36.16.13.6. 2Tm 6. Jr 31. Rz 1.13.9.17.5. Joz 7.7. Iz 29. Iz 48.7.20.28. 1Kor 1.5. Mt 5. Ps 7. Iz 19.14.1.17. Pwt 12. Pwt 33.11n.17.23.7. . Obietnica powstania nowego Izraela.40. Dz 2.15n.18.30.13-16.13. J 15.46n. Ps 5. Inne imiona. Jr 3.5.13.13. Syr 36. Dz 10.17. Ps 89.22.9-13. Jr 12.16.19. Iz 44.23.10. Dz 3. Flp 2. Pwt 5.23n. Łk 1. Ga 3. Ps 114. 3J 1.10.25nn.31.29. Łk 1.5. Izrael jako lud przymierza.1.24.7.10. Ap 3. Dz 13.10. Jr 30.20n. Am 7. 1J 5.9.9. Ap 2. 1J 3. Pwt 28.15. Am 2.20n. J 1. Ap 3.4.5. Flp 4.1. Imię Jezusa. Iz 9.18.22.10.1.7.8.6.20. Ap 2.

Pwt 24. Nowy Izrael. Ga 2.2. Mt 26. Rz 15.22.7.76.16.41.10.2-8. 1Sm 1.1-18. Prz 14.26.9.36. Łk 2. Mt 3. Prz 14.30. 2Kor 9.13-15. Dz 5. Rz 9.26n.42. Mk 9. Dz 2.33.15n. NOWY TESTAMENT Praktyka jałmużny.11-14. Jałmużna i życie religijne.15. Łk 1. Syr 29. Wj 33. Prz 28.16. 2Kor 9. Łk 1.7.9n. Łk 2. Rz 11. Rdz 4. Jk 2. Pwt 14.18. Ml 3.8. Stary a nowy Izrael.31. Łk 3.4. Późniejsze dzieje.19.4. Mk 1.24. Wj 6. Rdz 12.12.11. Flp 2. Pwt 16. Mt 11.30. Dz 1. Mt 5. Rz 2.14. Syr 18. Flp 3.29. Kpł 19.80. Łk 2. Łk 12. Dn 9.2-5. JAN CHRZCICIEL Łk 7.8. 2Kor 9.28. J 12.3.18. Dz 13.7-11.13. Dz 9.31-46.9. Łk 14. Hbr 8.3. Jałmużna w Kościele.2.9.11. Mt 11. Ef 2.42. Dz 10.15.33. Syr 17.5. Rdz 9. 1Sm 1.15. Łk 12.9. Mt 25. Łk 7. Mt 6.1-4.33. Prz 19.19. Łk 6.12.13-15.21. Mt 9.44.3. Pwt 15.49. Iz 59. 1Sm 1. Prekursor i jego chrzest. Dz 13. Syr 3.25. Dz 11.1.35. Ez 48. 2Kor 8-9.10-11.4n. Rz 11.21.8.29.21.1.2.47.17.22. Łk 1.35. 1Kor 11. Rz 9.6. Rz 1. Dz 28. Tb 4.20n.22. J 1.1. Łk 1. Rz 9.5. Wj 34.33n. Łk 3. Tb 1. Prz 21.32. 2Kor 9.34n.Rz 9.12. Imię i jego początki.1-4.12n.7.14. Łk 3. Mt 6. Jałmużna i Chrystus. Ez 16. Wj 3. Łk 18.12. Mt 3. Łk 3. Łk 6.25. Rz 10.29. J 1. Ps 24.11. Łk 11.23n. Łk 7. 2Kor 8. Dz 3. Ez 18. Obowiązek udzielania jałmużny. JAHWE Wj 3.24. Dz 1. Ap 7.26. J 1. Pwt 6.6. Prz 3.5. Pwt 15. 1Sm 4. Łk 16.27. Mt 6. Ga 6.27.11.19.24n. Sdz 13.20.28. 2Kor 8. Mk 1.6n.49.10. Ap 21. 1J 3.17.54. Mt 19. Ef 4. Łk 1. Mt 3.4.9.1-4. 1Kor 16.1. Łk 9. Łk 1. Rt 2.11. . Mt 26. Tb 4. Ps 41. Kpł 23. Łk 16.6. Mt 27. Łk 11. Pwt 16.31. Łk 19. Wj 3.7.10-14.9.5.11. 1Kor 10. Dn 4. Wj 6.46. Tb 2.26.1n.26. J 1.4.16. Wj 3.8nn.4. Syr 14.16.20nn. Mk 2.28n.13. Łk 1. Łk 12. Syr 35.14. Rdz 47. Wj 3. Tb 3. 2Kor 8.15.6n. Łk 5.27nn.6. Znaczenie imienia.31-34. Dz 13.16.18.14.1-4.11. Mt 11.16n.68.16. JAŁMUŻNA STARY TESTAMENT Sens terminu.11.

Iz 66.9.1-10.35nn.30. Rdz 4. Sdz 1. Jr 31.37nn. Ez 9. 2Krn 24.2.6-9. J 5.7n. Mt 2.1nn.18.9. NOWY TESTAMENT JEROZOLIMA NIEBIESKA A REALIZACJA ZBAWIENIA Mk 1. Rz 15.8nn.14.14-18.34n. Ba 4. Mk 10.5.13-18. Ef 1. Mt 11.4. Ps 48.5-10.13-25.9.Świadek światłości i przyjaciel Oblubieńca Łk 3.20. Ez 8.1-10.1n. Sdz 19.11n.26.1-12. Ps 122. Mt 2. Za 12.1-21. 2Krl 21. ŹRÓDŁO JEDNOŚCI I ROZBICIE JEJ WSKUTEK GRZECHU Rdz 1. Ps 79.22-38. 1Mch 1. Mk 11. Iz 43. Łk 19.3-9. 2Sm 5.20-24. Dz 2. Ez 24.1-12. Łk 13. 2Krl 16.28. . J 11.19-30. Mt 23.1-11.31-34.51.5n. Ne 1-12.21.7. Łk 21. 1Krl 16. Mk 6.2.11n.30-35. Mt 3.6nn.31. Rdz 2.11. Ez 47. Łk 21. Rz 5.30-5.11n. Mk 1. 2Krn 3.21nn. Rz 8.16-20. Ezd 1-3. Lb 24. Mk 15.4-10.24. Jr 36-38.1-48. Jr 31. Łk 18. 1Kor 1. DRAMAT 1Krl 11. 1Krl 12. Mk 11.2n. Mk 15. Ez 48.8. Rz 8. Mt 15. Iz 43. Dz 2. Dz 1. Ez 48. W POSZUKIWANIU JEDNOŚCI NA DRODZE PRZYMIERZA Oz 2. 1Kor 12.27.2-6. Pwt 24. Ps 147.62.1. J 1. Dn 7. J 1. JEROZOLIMA STARY TESTAMENT Rdz 14. Iz 1. Ef 4. Jr 20.33.33-38.13-19. Ps 84.6.27-30.27-12.20nn. DOPEŁNIENIE JEDNOŚCI W KOŚCIELE Łk 9.26-33.4n.35.7. J 15.14.10nn. J 5. Iz 53. Łk 2.23. J 1.25. Łk 19. Ef 1. Rdz 4.31. Rdz 11.1-31. Iz 54.10.14-18. Rz 8.14-20.22.47n.6nn.16.51n.15. Mt 2.1. 1Krl 6-8. Ef 4. Łk 17. J 21.5. Łk 9. Dz 4. J 13. Iz 25. Ne 13. Mk 1.4-13. Jr 7.5.19.5-9.17-52.22n.1.11. Ef 2. 1Kor 11. Ef 4. Iz 54. Łk 9. Mk 11. J 19. Ez 40-46. J 2. 2Krl 21. Iz 61.14nn.29.14nn. Ef 4.4n.19-22.2nn. Ps 122. J 11. 2Krn 29-31. Iz 51. J 12.24-27. J 1. Dz 4. Tb 13.13nn.3nn. Ag 2.29. Wj 19.16n. Iz 65.13.6nn. 1P 2. 1Krl 11.27. 2Krl 21.41-50. Ez 11. Rz 5.36-53.2. Łk 24. Ezd 5-6. 2Krl 23.7-10.11.18nn.12. Mt 3.24-28.36.26.5. Lm 1-2.6. Mt 2. J 17.15.26n. Ps 51. Mk 15.5. Łk 13. Mt 28.35. J 3.11n.10nn. Rz 7. Iz 51.16.23.29.1-6. Dn 6.6-9.16n.50. Mt 11. Dz 1.21. Iz 54. J 10.9-17.8.39. Iz 55. KU NOWEJ JEROZOLIMIE Iz 1.9. Ef 2. Łk 3.13. Ez 23. Mt 2.22.1-4.27. 2Krl 18. 1Kor 10.10.15nn.24. Jr 7.35. Mk 13.5. Iz 49.9. Iz 56. Ef 1.18-19. J 1. 2Sm 5. Mt 3.16nn. Iz 53.1.40.41-44. Za 14.1.1-54. Iz 49.7n. J 3.9nn.4-27. Ps 87. Iz 4. Rz 8. Iz 60.6nn.28. Iz 51.36-40. Mk 6. Syr 50. Mk 9.14-26.6-14. Łk 24.21.12nn.11n. Mk 6.15-19. Rdz 4.18.17. JEDNOŚĆ J 15.1-14.4nn.68n. Mk 13. Łk 2. Dz 2-7. Jl 4. 2Krl 18. Dz 2.3.7. Ps 132.6. 1J 4. Iz 1. Mt 2. Ps 87. J 17. Ps 102.15.38. Łk 12.6-15. Mt 28. J 17. Ps 78.32. Iz 53.1-23. Mk 12. 2Krl 22.11.1. Mk 2.6-9.14n.31nn.9.4nn.11. J 1.

Mk 13. Dz 9.8. Mk 9.25.17.1. J 4. Mk 12.36. Mt 11.19. Łk 11.5. Mt 21.24.45. Jl 3.19.34. Dz 13. Mt 21.21. Hbr 2. Dz 11. Mk 3. Łk 22. J 17.22. J 1.23. Wj 3.12. Mt 1.41. Mt 11.9. Dz 4.5.31. Jezus a przyszłość.18.22.20. Dz 9.21. Mt 13. Dz 15. Łk 22.30. Mt 20.30. Mt 12.36.17. JEZUS W EWANGELIACH Mk 4.18.2. Dz 9.6.40. Mk 8.30. IMIĘ< KTÓRE PRZEWYŻSZA WSZELKIE IMIONA Flp 2. Dz 5. Dz 1.24-30. Dz 4.5. Mt 1. Mt 23. Mt 5. J 4. Łk 10.36. Mt 20.26-27.17. Łk 13.5. Mt 15. JEZUS NAZAREŃSKI Ga 4.16n. Iz 61. Mt 26.31n. Dz 26. Dz 3.36.35. Dz 22.11n.6.1. Łk 19.28.1.20. Hbr 9.28. J 1. J 3. Mt 17. Mt 13. JEZUS TEN JEZUS Dz 1.13. Mk 1. Mt 1.42.1-20. Dz 13. Dz 9.6. Iz 35.44-53.10.12.1-9. 1Kor 2.22.14. Dz 2. Flp 3.25nn.21.17. Mt 15.25n.44n.25. J 19.22. Mt 5. Mt 1.6. Mt 7. Mt 19. Dz 11.1.31.3-9. Mt 5.31nn. CHRYSTUS I SYN BOŻY Pierwsze ujęcie tajemnicy.14.27-30. Konieczność zajęcia postawy wobec Jezusa.34. Mt 11.Dz 5.14.23-30.22.23.30.21.13. Mt 1. Łk 17. JEZUS.21.1-22. Dz 7. Mt 20. Hbr 12.6. Łk 6.19-26.44. Mt 13. Łk 10.16.16. Dz 7. Mk 8.12. Dz 9.14.38. Dz 11. Kol 1.5n. Mk 14. Mt 13.58-8.22.28n.24. Mt 12.18n. Dz 2.17. Dz 9. Dz 18. Mk 1.21. Dz 21. Mt 9.64. Mt 20. Łk 22.11.36. Ap 11.29. Łk 2. Dz 8.25. Dn 2.18.25nn. Dz 5. Mt 7. Dz 1. Dz 1.1. Mt 5.2n. Ap 21.8.9n.35.35. Pwt 31.31.5.6.2.2. Dz 4.18.11. PAN. Łk 1.18. Dz 5.3. Apokalipsa św.9.26.17-41. Dz 9.2. Łk 9. Łk 13.34. List do Hebrijczyków. Łk 17. 1J 4.36. Łk 2. Mt 16. Łk 11. .20.7n. Mk 8.11n.1-33. Mk 5.30. Dz 12.17. Mk 10. Dz 8.1nn. Dz 10. Mt 18.25n. Łk 22. Dz 22. Dz 9. Dz 17.12. Łk 24.8. Mt 14. Dz 15. Łk 22. JEZUS W NAZARECIE Atmosfera eschatologiczna życia Jezusa. Kol 2. Mt 16.1-30. Flp 3. Łk 15.28.27-30.20.12.23.15.22.39.33. J 6. Mt 5. Hbr 12. Syr 51. Mt 16. Mt 22.15. JEZUS CHRYSTUS Mt 1.15.51. Łk 24. Mk 9. Łk 4. Dz 2. Dz 2. Mt 18.20.28.32-41.41n. Mt 5. OD JEROZOLIMY ZIEMSKIEJ DO JEROZOLIMY NIEBIESKIEJ Święty Paweł. Łk 22.23. Iz 29.38.15.11. 2Kor 5. Łk 17. Dz 8. Dz 7. Jana. Hbr 8. Dz 5. Hbr 9.28. Dz 5. Ga 4.57-61.1. Mk 14.34. Łk 22. J 11.15-20. Mt 16.3.21.23-32. Mt 21.21nn.18. Łk 1.32. Mk 9.24-31.2. 1J 1. Mt 10. Mk 4. Dz 9.17.28n.3.4.2-40. Mt 11. Dz 9. Mt 26.20n. Mk 10.

6. 1Tm 3. Flp 2.14.15. Łk 22.35-38.36. Mk 1.58. J 13. 1Kor 11. Ps 16.9.1Tes 1.18.20. Rz 4.11.14.4.9.4. J 1.35. Ps 78. 1J 4. Łk 15. 1Kor 15. J 11.28. Ps 52. Dz 4. 1Kor 11. Hbr 1.64.62.26. Lb 14.7. Iz 45.6-11. Ps 57. Mt 28.39. Lb 27.11.27.2.3-11.16. Mt 21.70. Dz 2. Łk 7.8.18. Ba 3. J 14.28.20. Dz 7. Dz 2. Mt 24.4. Ps 10.22. Ga 1. Mk 1.10. Łk 22.1-13. Mk 5. Joz 23.6.32-38. Ps 110.28. Prz 18. Dz 13. Hbr 4. Joz 6. Mt 8.19.70. Dz 15. Dobre i złe użycie języka.34n.7. J 3. 1P 3.15.31.12.27. Łk 22. Dz 4.25. Łk 14. J 3. J 1.33. Dz 2. 1Kor 15.7n.8.22-31. Ps 2.10.54n. Dz 5. 1Kor 2.25.11.10.40.36. Łk 1. J 3. Dz 2. Hbr 10. Syr 51. Dz 10.36. Łk 1-2.15. Dz 2.4.56.13n.7. Kol 1. J 16.7.2. 1Tm 2.18nn. J 3. Dz 2. Mt 27.9. Wj 17. 2Sm 7. Joz 10.19. Ga 2. Dz 4.30-35. Ap 5.16.28. Ef 2.22-30. 1J 2.21-25. 1Kor 14.32. Mk 9.24. Ap 1. 1Kor 12. Ps 137.14-23.14-18. Dz 19. 1Kor 2. Mk 14.10. Rdz 11. J 14. Hbr 1. 1J 3.12nn. 1P 3. Rz 1. 1Kor 15.1-18. Hbr 12.4.18.6.34. J 1.7n.4. Flp 2.26. Mk 7. Łk 4.1. Mk 12. Ps 140. Dz 3. Ap 22.36.9. Dz 7.15-23.27. 1Kor 15.8.21.3n.24.21. JĘZYK Łk 1.24.13.16n. Iz 66. Hbr 2.8. Dz 10. Hi 28. Rz 8. 1P 1.9. Ap 19.13.13. Dz 1.16. Dz 3. Dn 7.20. Rz 10.18. J 8.11. Łk 9.20. Łk 3.20.20-28.22n.33.13. Łk 1.18. Flp 2.14n.45.10n. Wj 33. Rz 8. Rz 3.3-22.26. Mk 9.12. Ef 1.14-15. Jk 3. . Rz 1. 2Kor 5.16.6. Syr 24.9. 1Kor 8.2-6. Łk 9. Dz 2.15nn.9. Dz 26. Ga 1. Mk 14. Rz 10.33. Flp 2.12-21.11.55. 1Kor 8. Jr 25. Ga 1. 1J 5. 1Kor 10.16n.9.38. JOZUE Przywódca Izraela.38. J 6.23-37.15.4.42. J 6.2. Mt 14.11.13-16. Kol 2. Ps 45.6. J 1. Kol 1.5.37.13n.19n. J 17. Ap 21.14. 2Tm 2.33nn.13. Joz 1.46. Pwt 31.25-30.13.7.9. Lb 14. Typ Zbawiciela. Dz 13. Ap 17.1. Jk 1.7n. Ap 3. Tt 2. Mt 27. Ap 21.14. Mt 4.61.31. Rz 1.8.18. Różnorodność języków.20.43.30. Tt 1.6. J 3. Rz 6.31.14.5. Ef 1. Ap 17. Joz 8.1.62. Mdr 7.10-14. 1P 2.35nn.13. Ps 105. Dz 8.7.20.21. Iz 52.18. Hbr 12. Mk 15.6. Jr 9.9. J 17.15.19. Ap 6. Ap 22. Dz 22.17. Dz 5.9n. So 3. Dz 7.7. Tajemnica Jezusa w poszczególnych Ewangeliach.5. Łk 22. Dz 2. Rz 8. Dz 3. Mk 3.33-37. Dz 10. Dz 5.13.5. Ap 5. Jr 18. Mt 14. Pwt 31.14. Lb 11.37nn. 1P 1. Iz 35.3. Mt 28.23n. 1Kor 16. Mt 16. 1Kor 15. KONKLUZJA Ap 1-3.16.56.11. Hbr 9.11.3.31. Dz 2. Tt 3.4. Hbr 2. Mt 1. Łk 3. Dz 10. Mt 11.38.10.25n.5. Łk 1.3. 2Sm 7.2. 2Tm 1.18. Rz 5.10.44n.33.13-53.29.1-17.25n.5n. J 1. Ap 19.21.1. Hbr 5. 1J 4. Joz 5. 1Kor 10. Tt 2. Prz 8. J 10.25. Joz 24. Flp 2. Mt 2. Ap 7.11.2.8.6.38. Mt 11.38.11. Wj 24. Mt 1-2. 2Kor 5. Lb 13.30-35.4.28. Mt 28. J 1.21. Rz 10. Rz 1. Ps 35.6.

8.21. Ideał kapłana. Ps 118.5nn. Hbr 4. Hbr 13. 1Sm 14.41. Ps 110.26.10.26.6nn.4.19. Jr 23. 2Krl 23. Oz 4. Joz 24. Ez 11. Wj 28. Ml 2.11n.33. Ps 78.11nn.19. Wj 32.6.1-12. Wj 4.21.8. 1Kor 3.8-13. Wj 24.12. Rdz 34. Wj 1-15.4. KU DOSKONAŁEMU KAPŁAŃSTWU Krytyka kapłaństwa.25. 1Kor 10. Pwt 17.8. Ef 2. Ezd 7.42. Ez 44. Joz 8.1-9. Iz 54.14-26.7. Iz 28. Kpł 23. Posługa słowa.8-11. 2Sm 1. Kpł 23.1nn. Pwt 33. 1Krl 12. Rdz 22.7n. Mt 23. Ez 44. Rz 9.14-16.18. 1Sm 1-4.21.16.7-13.11.15. Ap 21. Ps 105. Ez 47. Kpł 8.6nn.25-31.24. Kpł 16. Jr 20. Mt 21.4-8.26.5-9.37. 2Sm 17. 1Krl 1. Rz 9.21.12-17.3. Pwt 27.5-21.42-45. 2Sm 8.33n. Ml 2. Kpł 14.4.17. Pwt 33. . Rdz 49.10. Za 14. 1Sm 2. Ez 44. Ez 44.14.19.10-31. Kpł 17-26.4. Iz 57. Jr 26.22.20.4-11.13. 1Kor 10.7-13. Dz 7. Oz 5. Ne 8. Iz 8.39.11. Sdz 6.6. So 3. Chrystus jako kamień obrazy i zniszczenia. Jr 31.18.19.20-24. Skała na pustyni i Chrystus Zbawiciel. Rdz 47.1-7.7nn. Drogie kamienie i nowa Jerozolima.27-34. 1P 2. Rdz 31.16n. J 7. 1Sm 7.7.31. Sdz 17.34-45. Rdz 26.26nn.38-42.34.22-25.29.22. Łk 20. Joz 2-6. Rdz 14.7n. Rdz 46.25. Ez 44.36-42. Kpł 12.19. Pwt 18. Kpł 16. Syr 45.33. Sdz 18.24-29. Kamień pamiątkowy i wiecznotrwałość przymierza. 2Sm 15. 2Sm 18. Wj 24. Jr 23. Joz 4. Ez 8.33.3. Sdz 18. Syr 50. 2Krl 11. Kpł 4.6. 1Krl 8.18nn. Rdz 22. Rdz 13.1. KAMIEŃ Święte kamienie i ołtarz Chrystusa.23n.18. Chrystus jako kamień węgielny i chrześcijanie jako żywe kamienie.11.4.1-6. Ap 22.12. Ez 11.25. 2Kor 3.5. Joz 4. Dn 2.4-7.32.Mt 1. Dz 4.14.17.9. Iz 66. Wj 24. Am 7.31.17n. Joz 21. Mi 3.10. Sdz 13. Oz 6.8.18-28.10-21. 2Sm 6.5. Jr 2. Wj 20. Rdz 41. 1Krn 5. Mdr 11. Pwt 33. Ez 40-48. Oz 4. Sdz 17. Dn 9.11. Ag 2.9.27. KAPŁAŃSTWO Hbr 7. Iz 28. 1Sm 30. Wj 24. Ez 22.26n.10. Wj 29. Ef 2.22.13. 2Krl 12.23.54.1.12.11. Tb 13.1. 1P 2.10-17. STARY TESTAMENT HISTORIA INSTYTUCJI KAPŁAŃSTWA Rdz 12.30. Pwt 16. 2Krl 23. Jr 2.25-29. FUNKCJE KAPŁAŃSKIE Sprawowanie kultu.46. Joz 9. J 19. Ne 8. Pwt 33. 1Krn 25-26. Ap 14.20n.17.1.45.8. Wj 28. Ez 36. 1Krl 2.18. Jr 18. Kpł 26. Ez 44.45.

2Tm 2. Hbr 12. 1Kor 10.7.8.25. Hbr 9. Ap 18.28. Hbr 12.9. Oz 2. 1J 4. Tt 1.34n.9.14. Wj 19. Ap 5. Hbr 12. SŁUDZY KAPŁAŃSTWA JEZUSOWEGO Jezus.30. KARY Kara jako znak grzechu. Dz 5. J 8.14nn.20. Hbr 9. Hbr 9. 1P 4.26.5.14n.4. Flp 3.26-29.28. Wj 12. Rz 8. Kara jako owoc grzechu. Dz 20.1. Hbr 7.10.5. Mt 18. Iz 9.19.9. 1Kor 5. Jr 5. Rdz 5. Za 3. J 19. Hbr 2. 2Kor 2.3.1. Am 4.12. Ef 1. Ba 2. Flp 4. Dz 4. Dz 14. Hbr 13.15. 1Kor 1.10-18. Hbr 9.1-4. 1P 3. Jdt 8. Tylko list do Hebrajczyków.12. Dz 4.6.1nn. Hbr 10. Hbr 2.5. Kpł 10. Hbr 9. Łk 22.1n. Mt 5. 1P 1. Hbr 7. Za 6. 1P 2.18.12.25n. Mt 10.13. Flp 3.20. Ps 110. Ap 1.27. Ez 11.1-5.23n. Ap 20. Iz 10. Rz 15.6.18.25-28. Hbr 9.19.41-44.15-31.31.15n. Łk 19.6. Hbr 10.24. Dz 20. Za 3.17. Rz 5. 1P 2.8.7.1-4. 2Mch 2. Ap 20. Kol 1. Mt 22. Rz 3. Hbr 5. J 17. Mt 10.3.18nn. Ap 19.Ez 44.19. Mdr 18.2. Iz 60-62.6.5.22nn.19. 1P 2.9. Rz 8. Mt 5. Ef 2. J 8. Jr 33.32.17-2. Iz 10.8. Rdz 3. Za 6. Flp 2. Rz 12.5n.60.20.6.22.24.10n. KIELICH . Ez 15. Apostołowie.28. Hbr 8.27.16-19. Rz 3.5-13. Ap 1. Iz 2. Mt 26.18.1-11.7. Mdr 10-12.1. Oz 11.24n. Iz 5.17n. Iz 53. Hbr 7. Mt 10. Iz 9. Mt 20. 2Kor 5. Ba 2.29n. Ml 3. Kpł 21. 1P 2.23.20-48. Łk 9.6. 1Tm 1.45.17. Łk 13. Rz 1.1-16. Wj 19.6-11. 2Tes 2. 1J 1.17-22. Iz 61.10-18. Ga 2. Iz 53. Rdz 3. Wj 34.13.6-10.11-16.10.5-8.27. 1Kor 11.7. Dz 8.5.20-26nn. Ez 40-48. Hbr 4. Oz 13. Pierwszy list Piotra i Apokalipsa. Dz 3.13.18-24. Mk 10. 1Kor 4.24n. Hbr 5.7.11nn.18. Ba 2.3-10.11. 1Kor 5.14.7. Wj 20.27. Rz 8.6. Hbr 10. Pwt 8.34-40.17-42. Rdz 14.18. Kara jako objawienie Boże. Paweł.16-22.26.22n. Rz 3.15.4.17n.1-4. Łk 10.9n.9.8n.19. Iz 8. Łk 15. Ap 3.7. Ga 3.10. Dz 3. Mk 14.12. Flp 2.6-11. Wj 13. Kol 3.23.22n. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY KAPŁAN Ewangelie synoptyczne. Za 4.10.14-20.6-13. 1P 1.10. Mt 16. Wj 24.5.44.24. J 17.40.27-35.5.13. LUD KAPŁAŃSKI Jezus. Ez 18.32n. Jk 1.12n.25. 2Kor 3.7. Od Pawła do Jana.

2.15-16.7. Mt 7.7-16.22.3n. 2Tm 4. 1J 2.13. 1Krl 22.44. Łk 21.2.17n.24-27. Dn 9.16.54nn. So 3.8. J 8. Mt 24. Mt 5.17. Na 3.16-21.31-39.5. Ap 14.9. Kpł 19.25.17. Jr 9.17. Dz 13. Jr 16.11.6nn.9. Mt 24. 1P 2. Rdz 3. Wj 7-10.19-33.17.33. Ps 59.15n.2.13.3. 2P 2.19.13. Ap 10. Syr 51. Ps 78. 1P 2. 1Kor 10.9n. Mt 26. 1Tm 4. Wj 24. Rdz 1.9.1. Dz 5.2.18. Rz 8.31nn. Iz 44.16.1n. Jr 3. Prz 12.25. Zwolennicy kłamstwa.22. Mt 26.3. Ap 11. Ap 2. 1Kor 10. Dz 5.1nn.8nn.39. Łk 21. Jr 4. Ez 28. Ap 14.11.1-8. Nowym Testamencie.14.20. So 1. Jr 28.27n. 1Kor 11. 2Krl 1. KŁAMSTWO KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z BLIŹNIM Stary Testament. Ps 116. Ps 105.5.19.13.12.22. Ez 21.31.9-20.9. KLĘSKA Klęska w planach Bożych.5. Ps 116.25.1. Oz 10.6nn.55. Iz 51. Ap 7. Oz 7. Łk 22.Kielich wspólnoty. Jr 10.3. Jr 2.1-13. Mt 24. 2Tes 2. Ap 16.20n. Pwt 32. Rz 8. Grzech kłamstwa a życie religijne. Hi 13.5nn. Ap 13.9.11-12. Pwt 5.40-44. SZATAN JAKO OJCIEC KŁAMSTWA Ap 12.14.19-23. J 8. Iz 24.10.1.27.13.2-17.20.1. 1J 2. J 8.6nn. Ps 23. Jr 23.18-28.6-11. 1Tes 2. Ps 16. Za 12.12.1-16.15. Dn 12. Ap 21.9-40.17-20. Ef 4. Pwt 19. J 18.19.11-17. 1Tes 1. Rdz 3.13. Ps 75.1nn.10.19. Za 8. Ga 2.4.10.17.2.25. Ap 6. .8. W historii świętej. Ez 14.1.5.13. 2Kor 1. Mk 10. Jr 9. Mt 6. Rz 1. Jr 10. Dn 14. KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z CZŁOWIEKA Z BOGIEM Nieuznawanie Boga prawdziwego. Kielich zbawienia. Wj 23. Ps 11. Ap 15. Iz 47.4n.14nn.3.24.7. Oz 4. Jk 5.39-42.16. Lb 4.2. Ap 13. Iz 44. Mt 24.19. Jr 2. Ps 15. Łk 12.11. Jr 29. Ps 26. Hi 1.22. Rdz 2. Wj 20.37.44.30. Mdr 10-19.28. Rdz 3.5.2n. Jr 5. Rdz 29. Syr 5.1-11. Ap 8. Kol 3.2nn. Kielich gniewu.20. Człowiek wobec klęski.15-30. Za 13. Mt 23. Ps 115. Wj 23.6. Łk 22.15.17. Jr 25. Syr 20. Ez 13. 2Kor 12. Mt 24. Prz 12. 2Kor 11. Ap 12.7. Ap 9. Ps 5. KOBIETA STARY TESTAMENT MAŁŻONKA I MATKA W raju ziemskim. Iz 53. Ap 15. Prz 12.8-19. 1Tm 4.9. Dz 13.9. Jr 8.

Ga 3. Ap 2.4. Rdz 11.15n. Iz 45. W Chrystusie Jezusie.36. Dz 7.12. 2Sm 6.4-21. Ga 3. Prz 5.29. Rdz 4.22. Rz 4. Pnp 4. Rdz 15. 1Krl 8.20n. PRZYGOTOWANIE I DOPEŁNIENIE KOŚCIOŁA J 11.15-20. 1Krl 8.16.10.2.4. Sdz 16.41. Rz 5. 1Krl 19. Dz 9. Ap 18.4-5. Prz 8.26.4n. . Prz 27.54-61.22n.9.16-24. Ga 3.28n. 1Krl 8. Koh 7. Ef 1.10. Ps 22.35.14.4.12.17.4. 1Krl 21. Ezd 10.5. Ga 4. 1P 3.9n.16. 1Kor 7. Syr 36. Kol 3.40. Sdz 4.2. Łk 5. Ef 5. Ap 18.10-31. Dz 9.9.1-9. 1Tm 2.9n. Rz 4.42.15.52. 1Krl 8. Prz 18. 1Kor 11. Mt 16.1.22. Dn 6.1n. Kobieta i Kościół. Rz 9.2. Prz 11.12.39.20. Ne 8.14.23n. 1Kor 7. NOWY TESTAMENT DZIEWICA OBLUBIENICA I MATKA Jutrzenka odkupienia.4. Prz 11.27-28.28n.14-21. 1Sm 2. 2Kor 5. Lb 29. Rdz 2.11.14.34. KOŚCIÓŁ Ef 1. Mt 27. 1Kor 1. Rdz 4. 1Krn 28.15-18.9.18.10.9.10. Prz 19. Syr 25.16.1-8. Ga 6. Mt 26.16. Ef 1. Kpł 23.18.18.45. Iz 3. Ap 12.40. 1P 3. 1Tm 2.3. KOLANO Zginać przed kimś kolano.2-16.3.1. 1Krl 19. Ne 13. J 11.13.26.8.2. Wj 12.3.3. Łk 11.9. Rz 1.1-13. Rdz 6.17.Wj 15.7.15n. Ap 17.26.15nn. Pwt 23. Sdz 14. Mt 22. Prz 31.23.14. Rdz 3. Rz 2.1-5.8. Syr 42. 1Tm 2. 1Krl 18.41. Ap 19. Dz 9. TERMINOLOGIA Dz 19. Prz 19.9nn.24-27.47. 1Krl 18.21-31. 1Kor 14. Ef 1.11. Ef 2.19.30. Pierwsze stworzenie i nowe stworzenie.40.13-18.18. Dz 16.22.3.37.12.21.5.13-26.22-53. Flp 2.9. Sdz 21. 1Kor 15.38.13. Prz 9.30. Ap 7. W refleksjach mędrców Prz 31. Ga 4. Pwt 31.22. Mt 4. Pwt 25.10. Syr 47. 1Kor 1.8.14n.28.10. Mk 14.1.2.9nn.39n. Rdz 2. Ps 47. Jk 1. Dz 19. 2Krl 1. Prz 12.1. Rdz 12.13. Prz 11. Prz 5. 1Krl 11.8n. 2Krl 22.20n.25n. Ap 17. Pwt 5.8n. Dz 12. Dz 1. Rdz 1.15-18.4.19.60.18. 1Kor 7. Zginanie kolan w czasie modlitwy. Prz 21.1n.25n. Łk 8.2. Prz 21. J 20.2.52. Pwt 12. 1P 2.18. Flp 3.12. Mt 8. Mk 1. Mt 3.5-10. Dz 20.15. Wj 23. Jk 2. Sdz 20. Pnp 7. Dz 7.31. 1Tm 5. Mt 25. Rz 12. J 8. Ga 6. Lb 20. Stary i nowy Izrael. Dz 2. Lb 16.36.22-31.3. Rz 11.22nn.17n. Ezd 9.16.1. 1Kor 11. Łk 22.11n. Pwt 4. 1Kor 11. Wj 20.18.18. Est 3.2-10. Joz 8.32. Rz 16.35.1nn.35. Dz 21.16.14-20. Ga 6. 1Kor 14.

9n.23nn.31. Jr 31. Jan.14.18. Dz 4.41. Ml 3. Mt 23. Ap 21.29.42.16. Ap 21.16. Ef 2.47-50. Dz 5. Mt 26. 1Tes 1. Dz 21. Dz 10. Odrębność Kościoła. Łk 21.21. 1Kor 1.6.24-26.8n.4.23.1-17.15.13. Ap 21. 1Tm 4. Ap 3.30-42.2.21.10.6. Ef 1. Ap 7.1-6. Mt 13. Ez 16.28. 1Tm 3. Ap 11. J 11. Dz 1.12.17.32.17-25.17. Dz 19.28.41.32-35. Dz 2. J 15.15.21n.29. Flp 3.2. 1Kor 3. J 20. Dz 2.27.16n.4n.18-16. Ef 4.16. J 15.5. Jr 2. 2Kor 8-9. J 21. Ez 37. Ef 2. Ap 20. Ef 1.1Kor 10.12.31-43.18-22. J 6.24. J 14. Ef 1.33n.4.1 ŻYCIE KOŚCIOŁA Pascha i zesłanie Ducha Świętego. Kol 1.38. 1J 1. Mt 13.35. 1Kor 11. J 20.58. Ga 2. Dz 8. Kol 2. 2Tes 1.19. Dz 28. J 16.9. Iz 35. Rz 8.11-14.18.18.16. J 4.13n. Dz 15.22. Jr 31.16. Rz 15. 1Kor 11. Łk 12.7nn.21. Dz 2. Dz 15.19n.19.9. J 4. Dz 2. Dz 8. J 7.18-24.27. Ez 36. Mt 13. Dz 1. Dz 6. 1Kor 16. 1Kor 15.25n. Dz 2. Ga 3.27. Jr 2-3. Ap 20. Kol 1. J 3. Dz 2. Ap 2. Dz 2.24-30.39. J 3. Kol 2. Dz 8. Iz 4.18. J 10. Ef 5. Ga 2.1-8.10. Mt 10. Mt 26. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD KOŚCIOŁEM Paweł.41. Ap 12. 1Kor 12.2.21nn. J 15.31-46.2.54.21n.20. Mt 13. Ez 37.9. Za 13.33.12. J 8. Mt 25. J 4.16.12n.9n.46. 2Kor 8. 1Tes 2. 1J 2.19n.2n. Ef 4.6. Dz 2. Kol 1.31n. Ap 3. J 15.52.14. Ap 21. Mk 14. 1Kor 15. J 10. 1Kor 16. J 18.16-31. Gromadzenie i proces formowania uczniów. Dz 8. Łk 9. Łk 1.36.27n. Rozwój Kościoła. Dz 2.1-5.5.23.7. JEZUS JAKO ZAŁOŻYCIEL KOŚCIOŁA Główne etapy powstania Kościoła.35. J 12. Mt 10. Iz 65.24.13-19. 2Tm 1.1-13.36-43. J 16.14.12. J 4.21.27. J 15.11n. J 12. Ez 37.8.1.28.24n. Mt 13. Ap 5. Mt 16. 1Kor 10.7-24. Mk 14.23.18.32.9-22. J 6. Ef 5. J 1.21n.26nn. Mt 16.4. Ga 1.1-16.3.39-42n.28. Hbr 9. 2Kor 11.22-32.32n.11nn.14. J 7.7nn.18.2.28.9. Ef 2.20. Mt 31. Dz 1. Mt 13. PRÓBA SYNTEZY TEOLOGICZNEJ 1Kor 3.9.4. Mt 19. Hbr 13. Dz 10. 2Kor 6. Mt 3.20. Mt 12.28. Dz 9.13. Dz 21.43. Dn 7. J 15. J 20. Dz 2. Ef 5. Dz 6. Dz 1.16. Mk 11. Mt 13.1. 1Kor 12.37nn.12.20. Łk 17.17. Ga 4. Ef 4. Ef 4. 1P 2. Kol 1. Mk 3. Dz 15. Ga 6.21. Ap 21.4.32.15.5.22.6. J 3. Mt 10. J 10.2.37nn.13.11-18. Mt 22.13.20-21n. Ef 1.27. Mk 9.14. Dz 4. J 15. Hbr 10. Dz 15. Ef 4.38. 1P 2.31nn. Mk 14.8. J 13.14.13.18.36.16. 1Kor 15. Iz 66.38.10. Rz 16.14.33. Ef 5.3-5. Dz 10. Mk 6.11.12nn. Rz 10.10-17. Rz 11.19. 1Kor 14.1-4. Ef 1. Iz 25.8. Ap 11.1. Jr 23. 1Kor 11. Dz 20. Ef 2.15. J 2. 2Krl 23.24-30.36-43.18.26nn.4.16.45.1.8. J 17. Rz 15.7-13.6. Iz 42. Kol 2.26. .16.14. Dz 9.

2.8-12.6.15. J 20. Rdz 49. J 1.24-25. 2Sm 2. Kol 1. Flp 3.7.16-21.5.3. 1Sm 8. Kpł 17.14.31-39.11. Ga 4.13.3-8.1nn.5-6.20-24.31-39.6nn. Mt 23. 1Sm 13. 2Mch 8.6. 1J 5. 2Krl 9. Hbr 9. J 6. Mt 27. Kultyczne użycie krwi.29. Hbr 13. J 19.14. 1J 1. Lb 35. Ps 2.11. Ap 18.23. Kpł 16.8-12.19. Lb 21. Dz 1. 1Kor 5.28. Hbr 2.20-29. NOWY TESTAMENT 1P 1.3.7.31-37.19.1-7.14.13. Lb 22.5.14nn.12.20.20.5. Ap 12.28. Ef 2. 1Kor 10. List do Hebrajczyków.18-21. 1Sm 10. 1Sm 26. Funkcja króla. Dz 15. Ap 16.18.25.44n.17.5n.15. Rz 12. 1Sm 11.33. Lb 24.9. Pwt 15. Kpł 7.6. Syr 17.6.7.9-34. 1Sm 15. Lb 21. J 4. Hi 16. Ewangelie synoptyczne. 2Sm 7. Sdz 9. Wj 12. Mt 28. Za 9.26. KREW Syr 14. Ef 3.12-15. Wj 24.23n.6-13.2Tm 1. Mt 26.15. Ap 1.20n.5.26. Kol 3.9. Kpł 1.13.4. Hbr 9.16. 1Sm 8. Pwt 12. Ez 24. Rdz 4.13.6. Kol 1.29-36.13.14.24n.1-14. Wj 12. 1Kor 6. 1Kor 10.27.6.19. 1Sm 24.22-23. Rdz 4. Pwt 19. 1Krl 21.8-20. WŁADZA KRÓLEWSKA A ŻYCIE IZRAELA Instytucja królów.13.11.13n.22-57.19.4. Ef 4.12.1.1.1. 1Krl 11.17nn.23. Wj 12. Ap 21. Ps 2. Sdz 4. Flp 2.17-24.10n. Rdz 9.23.14.20.28. Dz 19. Kpł 4. Ps 18.1-6. Ga 4. 1Kor 12. Kpł 17. Dz 20.5.11. Ef 4. 1Sm 11. Rdz 9.53-56. 1Krl 11.23. Rdz 35.13n. 2Sm 21. Iz 63.1-12. 1Sm 12.6.17. Kpł 8. Ap 19.27n.17. Lb 20. Rdz 9.11n.13. . Mt 16. Święty Jan.5. Wj 20.1-4.10-30. 1Sm 8.30. Ap 22. Kpł 8.10.7n.28. Święty Paweł.16n. STARY TESTAMENT Kpł 17. Mt 27. Pwt 12.19. Ef 5.23n.6nn. Sdz 8.25.16n.13. Rdz 4. Ef 5. 1Sm 10.8-15. Kpł 9.17. 1Sm 8. 1Sm 8. 1Sm 10.14. Ps 89.17. Wj 19. J 3.11. Dz 10. Sdz 9. Ef 1.21. Joz 10-11. Kpł 1. 1Kor 4. Ap 7. 1Kor 9.3-7. 1P 2.11. Iz 63.23.5.11.23. Ez 35.28.24. Kpł 3. Zakaz spożywania krwi. Hbr 10. Ga 3. Sdz 9.4.25-28.12. 1Sm 14. Rz 3.7. 1Sm 10. Jk 5. Hbr 10. 1Krl 2. Ga 3. Hbr 9. 2Sm 12. Wj 29. Sdz 8.3. Ps 87. Potępienie morderstwa.15n. Hbr 13. 2Kor 11. Hbr 12. 1Sm 9.5. 1Kor 11.31.12. Sdz 9. KRÓL I KRÓLOWANIE STARY TESTAMENT Rdz 20.32-35. Ef 2. Ps 79.24.19. 2Sm 5. J 19.21-33. 2Sm 7.26-40.20nn.18-28.

1Krl 16.3-7. Jr 8.39-52. Łk 23.17-27.17. Iz 11. Sdz 8. Jr 21-22.1.8nn.14.29n.2. Ap 19. J 18.70.27. Ap 16.36-37.8.9. 2Krl 18. Mk 15. Ap 17.12-15.9. Dn 7. Hbr 7.6. 2Sm 6.13. Łk 1. Za 9.13-17.31nn. Jr 10. Ps 2. 1Krl 15.4. 1Mch 14.4.9. J 1.33. Ap 20. Ez 45. Prz 29.4-8.42. Jr 10.4.1-7. Ez 34.1-9. Iz 24.10nn. Ps 45.18. Ps 11.43. J 12.8. Ap 17.1. 2Tes 2. Dz 1. Za 3.29n. Ezd 6.2.15.24. Łk 22. Jr 21-22.7n.14. Prz 16. Ps 134. Dn 2. Ps 80.3.15.18. Ps 89.Ps 20.3.5.7.45. 1Krl 8. Iz 37. 2Krl 23. Ps 110. W oczekiwaniu na obietnice. Męka a królowanie Jezusa?. Oz 3. Podwójne znaczenie urzędu króla w życiu Izraela. Pwt 17. Jr 36-38.14. 1Mch 7.42. 1Krl 8. Ps 2. 2Krl 8.14-20. Dn 7.62n. Łk 23.13.5.37. Iz 45. Mi 5. Hbr 1. Łk 19. 1Kor 15. Dn 12.1.2.22. Ap 1.4. 2Krl 23.1-4.25.4nn.25nn. Za 6.1-26. J 19.19.21-29.23.1-6. Kol 1.7n.16. J 18.36. 1Sm 8.13. 1Krl 11. Iz 11. KU PRZYSZŁEMU KRÓLESTWU Obietnice prorockie. KRÓLEWSKA GODNOŚĆ CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO Obecne królowanie Pana.2.20-24. 2Tm 4. Ez 28. Mk 15. Ap 17.12. Ps 78. Ps 48. 1P 2.9n.4.6. Ap 7. Ps 47.7.1nn.1.15. Ps 110. Mt 27. Wj 15.1-6. Dn 7. Łk 19. Ps 72.2.19nn.5n.17. Ps 89.9. Oz 8.21n. Mt 4.21. Ap 17.35-38. 1Krl 19. Łk 9. 2Krl 21. Ps 72.7-15. Wj 19. Iz 9. J 6. Łk 19. 1P 2.3-21.4-8. Królowie pogańscy. Iz 6. Dz 1.44. NOWY TESTAMENT KRÓLOWANIE JEZUSA PODCZAS JEGO ZIEMSKIEGO ŻYCIA Czy Jezus jest królem?.18n.11-15. Ap 17.19. Ap 5.30-33. Ap 19. 1Krl 22. 1Kor 15. Iz 60. Dz 4. Prz 29.7. Ps 2. Ezd 3.7. Iz 41.12nn. U progu Nowego Testamentu.12-15. Prz 25.1-13.33. 2Krl 16. Ez 34.5. Ap 7. Jr 23. Lm 4.23n. Ps 72.20.6.3.10-18. Ps 80.1-5.4n. Ps 24. Ps 89.17n.1. Ps 72.13. J 19. Iz 52.7-10. 1Krl 16. Mt 21.33.4. Ps 101.49.10.12.25nn. Iz 55.27. Ps 103. 1Sm 8.1-19. Ap 11.9nn.10. Iz 14.26n. . Ps 45.38. Łk 23.3.2nn. Królestwo Chrystusa w momencie paruzji.15n. Za 9. Mt 2.1-5.14. Ezd 7. KRÓLESTWO Mt 3. STARY TESTAMENT IZRAEL JAKO KRÓLESTWO BOŻE Wj 3. Ps 110. Ps 110.4.18. Łk 22.9-14.1-9. J 18. Jr 27. Ap 17. Łk 13.24n. Iz 7. Mk 12. Iz 6.10. Ap 19. 1Mch 3.15. Ps 2.

Mt 13. Mt 8.11.6. Mt 13. Mt 13. Mt 13. Dz 28. Mt 21.39-46.31.7.22. J 3. Mk 2.29n.33. Mt 9. J 19. Ps 2.26-29. Mt 16. Łk 13. Ap 12.3.14nn. Mt 13.8.11. Mt 13.24. Mk 4. Dz 28.3-9. Mt 25.10. Mi 2.12. Ps 145. Mt 16. Mk 10.KRÓLESTWO BOŻE A WŁADZA KRÓLEWSKA U IZRAELITÓW 1Sm 8.10. Dz 2. Łk 21.31n. Mt 5.15. Ap 22.28. Flp 2.9. 2Sm 7.23. Mt 18. Mt 13.24-30.32.9n. Hbr 12. Mt 20. Łk 12.5. Mt 25.5.22. Ef 5. Dn 2.2.29.29.26. Mt 22.8. Mt 13.21.1-16.12.44nn. J 4. Dz 14.36n.7.31.8-15. Ga 5.5. W ciągu swego czasu Kościoła. Łk 17. Za 14. Mt 13. Ap 3. Dn 7. 1Kor 15. Mt 5.41nn. Łk 23. Dz 2. 1Kor 6. Kiedy nadejdzie kres czasów.14n. 1Krn 28.3.19nn.2. Dz 8.23.10. NOWY TESTAMENT EWANGELIA KRÓLESTWA BOŻEGO Jezus. Dz 4. 1Sm 8.10.8. 1P 2.37nn. Dz 19.3nn.21nn. Łk 12.11.23. Pwt 21. Pwt 21.2-10.23. Mt 20. Dn 7. Mt 25. Mt 22.1-4.21.14. W OCZEKIWANIU NA ESCHATOLOGICZNE KRÓLESTWO JAHWE Wj 19.6. Mt 5. 1Sm 9nn.10. Łk 21.14. Łk 19.13nn. Flp 2.30. J 2.28n.20n. Mt 6.44nn.32. Ps 47.12n.15. Dz 1. Dz 14.29. Mt 19.15-30.23.10.21. J 16.6.20. Apostołowie. Ap 1. Dz 20.18-23.8-9nn. Wj 19. Łk 22.24. Hbr 13. Mt 11. Ap 3. 1Kor 6.44. TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO Mt 11.16. Mt 6.47-50. Mt 13. Iz 52. Mt 9.25. Dz 1. Ap 11.33.15.24. Mt 19. 2Sm 12.39. 1Kor 1.13. Kolejne fazy Królestwa.11n. Mt 19. .96-99. Łk 14. Ap 19.29. J 19. So 3.18n.12-16. KRZYŻ KRZYŻ JEZUSA CHRYSTUSA Zgorszenie krzyża. Iz 24.23.14n.14. Jr 10.10. Mt 4.11nn. Ps 89.9.17nn.5.10-17. Mt 17.35. KRÓLESTWO BOŻE A KRÓLOWANIE JEZUSA W ciągu swego ziemskiego życia.21.6.34.26n. Dn 7.22. 1Sm 16. Ap 17.25. Mk 4. Mt 10.23. 1Sm 10. Mt 26.21. Mt 12. 2Tes 1.30-35. Paradoksy Królestwa. Wj 19. 1Kor 15.31. J 14. Dz 13. Mt 27. Tajemnica krzyża.5.12.8. 2Sm 7.34. J 6. Ga 3. Mt 25.1-11.13. Ap 19.24.39-44.35.50.11-14. Dz 10. Ez 34. Mt 13. Ef 5.1-11. Ap 5. 2Sm 12. 1Tes 2. Ga 5.31.19.21.3. Mdr 3. Dostęp ludzi do Królestwa Bożego.14. Dz 5.7. Mt 16. Joz 10. Mt 13. Ap 1.27. Łk 21.13.1-13. Mt 25.6.5. 2Krn 13.22n.23. Mt 18.1-7. Ef 5.

Wj 32. Łk 2. J 12. Pwt 31.8.22. Mk 14. Pwt 1-11.23.24. Jr 36. J 19. 2Krl 23. Ez 40-48. Mt 16. J 19. KSIĘGI ZIEMSKIE KSIĘGI NIEBIESKIE Ez 2.24. Iz 8.9. Iz 58.18-23.22.61. Rdz 4. J 3.21nn. Syr 34.14. Rdz 8.1-8.34.2n. Jr 36. Dz 2. Syr 35. J 19.Mt 27. Iz 56.6n. Ps 40. 2Sm 1.16. Mt 5.1-16.16-23.28.21-24.4-15. KSIĄŻKA PISMO I KSIĄŻKA Lb 21.9. . Iz 45.15-18. Krzyż jako tytuł do chwały dla chrześcijanina.27. Ga 3.37.4.3nn.18.23n.25.2.13.22.19. Iz 58.26. Ez 2. J 18.1n.18n.13.32n. NOWY TESTAMENT KONIEC DAWNEGO KULTU Jezus. Ap 22.58. J 2. 1Kor 1. Flp 3.8.14-18.26nn.12. Pwt 4. Ml 3. J 2.8.3.41-64. Za 14.47.14. Jr 31.22nn. Mt 5. Lb 21. 1Kor 2. Kpł 23.2. 2Krl 16.13. Ez 13. Kpł 19. Iz 30.6. J 4. KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I ODCZYTANA Iz 8. Joz 24. Iz 8.20. Rz 6. Wj 5.1-4.1. WIERNOŚĆ PRZYMIERZU JAKO DUSZA PRAWDZIWEGO KULTU Wj 20. Wj 24. Iz 66.2.4n.21. Ga 6. Mt 23. 1P 2. Am 5. Iz 29.14.33-60. Mt 23. Krzyż jako wyniesienie do chwały. 2Sm 6. Ps 69.5. Joz 8.33-39. Ap 11.30.1-8. Łk 24.3. 1Kor 15.19.6.2.9.29. Ef 2.32n. Ga 3.28. 1Krl 6.8. KULT STARY TESTAMENT KULT BOGA PRAWDZIWEGO W HISTORII Rdz 2. Rz 8. Rdz 12.9n. Łk 2. Iz 4. 1Kor 1.10. Mt 5. KSIĄŻKA JAKO WYRAZ UPAMIĘTNIENIA I JAKO ŚWIĘTE ŚWIADECTWO Wj 31. Jr 7.41.20.8. Pwt 29. Pwt 28. Rdz 4.33. Ap 14. J 12.31nn.1-8. Rdz 22.16. KRZYŻ JAKO ZNAMIĘ CHRZEŚCIJANINA Krzyż Chrystusa. Ez 37. Hbr 6. Ap 20.26n. Ga 6.20. 1Mch 1.1.11-20. Ga 2. Wj 32. Ps 56.18.2.19n.4n. 2Krl 23.16-21. J 19. Ap 22. Mt 10.7.11n. Dn 7.18. Joz 1.2.13. Iz 66. Teologia krzyża.34. Ps 106.22. Kol 2. Joz 10.20. Kol 1.16.25n. Jr 7. Dz 5. Łk 1.49.3. Ps 50. Kościół pierwotny. OBRZĘDY KULTOWE I PEDAGOGIA LUDU BOŻEGO Pwt 16.4-9.3. Ps 139. Ps 81.18. Ps 87.12. J 10.36n. J 19.20.31.9. Pwt 28.18.20. J 8. Iz 58. 1Kor 2.21-26.25n. Iz 29.8-3. Ml 1.6.7. Mt 23. Dn 12. Łk 10.1nn. Kpł 20. Wj 19. 1Sm 15.43.7.21. 1Krl 22. Ga 3. Ps 50.14nn.14.11.26.3. Rdz 3. J 19.13.5n. Życie przybite do krzyża. Joz 18. Pwt 23.24. Flp 2.1.14n. Wj 24. Iz 1.9. Hbr 10.

Ap 1.29. LICZBY 2Sm 24.13.26. Koh 6.5. Ps 119.15n.31.10.40. Pnp 6.12. Hi 5. Lb 11. 1Kor 11. Am 1-2. Mk 10.27nn.15. Dn 9.7.19.5.29. Prz 20. Ap 19. Łk 12. 2Sm 22.1-18. Mt 19. Mi 5.19. Iz 6.3.8.4. Iz 61. Rdz 43.8.15nn. Hbr 10. 2Krn 36. Lb 14.32n. Dz 5. Hi 40. J 4.15-33.7. J 4. 2Krl 8. Lb 7. Ap 11. Rz 12. Rdz 7. Hbr 9. Mt 25.10.17.2. ZNACZENIA SYMBOLICZNE Użycie symboliczne.7.23. 1Kor 11.8.10. Wj 7. J 4.26.5.22nn. Hi 19.29. Ap 21. 1Sm 18. Hbr 9. 1Krn 21.16. 2Krl 13. PRZYBLIŻENIA I ZNACZENIA UMOWNE Lb 9. STRUKTURA I TRZY ASPEKTY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO KULTU Hbr 1. Ap 18. J 6. Hbr 7. 1Kor 10. Mt 10.24.19. Wj 27. Mk 14. Dz 2. Dz 6. Mt 5. Kpł 26.14n. 1Kor 16. Hbr 12. Fakt z przeszłości.5.7. Hbr 13.28.51.18.23.18.11.2-11.5.1. Ga 5.7-5.29. POCZĄTKI NOWEGO KULTU Jezus.19n.33.7. Hbr 9.5. Prz 30.55n. Wj 34. Flp 3.1nn. W dniu ostatecznym.16.21.22.34. J 1.11. Hbr 7. 2Krn 29. 1Kor 14. Iz 11.20. Ap 22.16.7. Dz 20.2. 1Krl 11.22.6.28.6. Rz 6. Ps 90.1-11.18-28.9. J 4. Hbr 9. Hbr 7. Za 9. 1Kor 14. Prz 6. 1Kor 10. Pwt 4.48nn.34.4. Hi 18. Ap 22.14.9. Wj 18. Wj 20. Łk 10. Hi 33. J 3. Prz 6. 1Krl 17. 1Kor 11.18. Wj 24.4. Ap 1.2n. Ef 5. Prz 24.1. Jr 7.14. Mt 18. Łk 12. 2Sm 5.17.7n. Ap 21. Ap 5.9-13.2. J 1.1-7.16. LAMPA Lampa jako symbol obecności Bożej. Łk 22. Syr 25. Rdz 25. Ps 62.2. Jr 32. 1Krl 4.10.21.4.13n.11. Ap 22. Jr 25. 1Kor 16.24. Dz 20.12. Ga 5.35. Ap 14.16.24. Ps 40.27.34.14. Dz 7. Dz 7. J 7. Jr 16.12.30.7.9. Lampa jako symbol obecności ludzkiej. Dz 8.19.20nn.1-10. J 5.3. Iz 6.1. Rdz 31. Syr 23.1n. Mt 28.6.1-5.3. Prz 13. Hbr 8.1. Sdz 5. Dz 20.12. Oz 6. Rdz 4. Hbr 9.37nn.11n. Ap 5.14. Ez 37. 1Krl 19.11.5-16.35. 1Kor 11. Iz 40.5.19.6.19.42.26. .24nn.13.13.8.1-8.5.12.14-12.22. Obecnie. Sdz 3.7.Dz 2.29.29.16.45. Syr 48. Sdz 3.38-41. Kol 3.4. Lb 7. Ps 84. Ap 21. Syr 26.22-23. 1P 2.5n.46.1n.23n. 1Kor 11.6.19.3.24. Rdz 4.7nn. 2P 1.24. 1Krl 7. 1Kor 14.16n.21. Ap 11. 1Kor 10.2. Mk 16. 1Krl 15.4. 1P 1. Mk 1. Ap 4. Koh 11. Kpł 26. Jr 25. Mk 16.4.23n.29. 1Sm 3.60.23. Jr 3.3. Lb 11. Lb 7. Kol 3.12-17.36. Dz 3. Flp 2.1n. Kościół był mu posłuszny.

JEGO WARTOŚĆ I GRANICE Zapowiedz nowego ludu Hbr 7. Wj 19. Ez 11. Iz 48.11. Ap 3. Pwt 25.3. 1Mch 2. Pwt 14. Ap 7. Dn 7.10.26. 1Krl 8. Ap 21.14. 2Krl 5. Ps 94.8.13.18. Iz 45.21.14.30. Ap 11.18.27. Ap 13. Ap 12. Ezd 7.6.24. Ap 15.1. Ez 45.7-8. Ps 105.1.14.9.24. Wrastanie w ojczyznę. Rdz 12.2.27.15. Pwt 7. Ez 16. 2Sm 2. 2Krn 20.20nn.8.2n. Jr 4. Ap 11. Ne 7.9.2. Ezd 2. Rdz 13. Ap 12. Sdz 4.17. Ap 12.5. Hi 42. Oz 11.9.28.18. Syr 44. 2Krn 29. Iz 19. J 5.19.2. Wj 24.6.8.12. Wj 23. Iz 44. Ez 48. Rdz 15.46. Kpł 8. Jr 33. Iz 45.7.7.11.1.16. Iz 5.8.22. Za 3.1.15. Rdz 25. Łk 6.4.21. Ps 122. Pwt 6.14.9.20.3.51. Rdz 19. Joz 9.1. Lb 11. Wspólnota kultyczna.4.2-3. ZNACZENIE RELIGIJNE ISTNIENIA IZRAELA JAKO NARODU Wspólnota rasy.11.17. Tb 12.9. przymierze. KONKLUZJA Lb 1. Mt 5. Ap 4. Rt 4. Mt 19. J 21.16. Dn 9.1.12.5. Iz 41. Wj 4. Pwt 9. Pwt 9. 2Mch 8.6. Wj 19. Wj 24. Iz 63. Dn 9.6.2.5. Dn 9.38. Hbr 10.5. Lb 32. Ps 78.2.8.1.4-8.7. Joz 1. Oz 2.7.4. Wspólnota języka. 2Sm 5. Hbr 9. Dn 12. Iz 41. Ap 10.15. Ezd 1. Iz 51.11n. 1Krn 2.2.Ez 1. Jr 2.12. Dn 12.23. Pwt 7.5n.1.11. Lb 35.3. Ap 13. Jr 7. Ap 21.18. Kpł 26.14.19.4. Rdz 14.7.11. Pwt 29.19. Ezd 9. Ap 17.8.12.12. STARE PRZYMIERZE .2.5.8.14n. Rdz 25.8. Rdz 17.19. Wj 12. Ap 8. Kpł 4. Iz 63. Ap 1. Wj 12. Geometria. Iz 56. Dn 6. Sdz 3.9. Pwt 8.12.37. Rdz 36. powołanie. Iz 44.10. Ap 5.26.8. Oz 11.6.3.6.26.2. Kpł 4. Ap 5. TRANSCENDENCJA LUDU BOŻEGO Wybranie. Ga 3. Ap 13. Ps 80. Pwt 9.3.9nn.8.1.54n. Ne 2.15.2. Pwt 8. Iz 43. Wspólnota przeznaczenia. Rdz 17.24. Ps 80.1-10. Rdz 2. Pwt 9. Wspólnota instytucji. Ap 4. Rdz 23. Joz 24. LUD Lud Starego Przymierza Lb 23.1. Iz 44. Dn 8.12. Rdz 12.23. Rdz 21. Kpł 14.2. LUD NOWEGO PRZYMIERZA Wyższość Nowego Przymierza.23n.4. Lb 28.5. Jr 2. Joz 24. Tytuły i funkcje ludu Bożego.11.25. .4. Ne 8. Lb 19.6. Ap 1.

21. Rz 4. Ga 4.3. ŁAGODNOŚĆ Mt 11.10.11. 1Kor 15.53.10.2.3. Nowa Ziemia Święta. Iz 2. 1P 2.4. Jr 23.8. Ap 21.20.3.13.26. Jr 31. Jr 31. Iz 43.4. Rz 9.6.20n.13. Iz 19. Mdr 8.29.32-36. Mdr 15.22.9. NOWY LUD W DRODZE DO OSTATECZNEGO DOPEŁNIENIA Hbr 11.72. Ps 34. Powszechność nowego ludu. Dz 20.27. Zbawcze fakty. Rz 5.14. Za 14. Ez 37. Iz 42. Iz 42. Iz 9. Mt 23.22.26.16.77. Flp 3.9. Rdz 2.1n. Ez 34.16.3.15n.20n.10.5. Rdz 10-11. Iz 65.72. Jr 4. Nowe instytucje.21. LUD CZASÓW OSTATECZNYCH A IZRAEL HISTORYCZNY Iz 52. Ez 36. So 3.5.9. Łk 2. Dz 15.21. Za 14.18. Za 9. Łagodność i pokora. Ez 40-48.2.16. Łk 1. Ps 2. Mt 4. Ez 34.5. Lud Nowego Przymierza NOWY LUD 2Kor 6. Prz 24.8. 1P 2. 1P 2. IZRAEL I NARODY POGAŃSKIE W ŁONIE NOWEGO LUDU Dz 3.21. Mt 15. Ez 37.25.4. Dz 26. Rdz 11. Jr 31.3. Kpł 26. Dn 7.26. Ap 18. Iz 41. Tt 3. Dz 28. Iz 48.3.8. Syr 23. Jr 31. Iz 2.50.2. Iz 10.18. Iz 49. Łagodność Boga. Ap 18. Iz 66. Tt 2.2.20n.3. Hbr 13.51n. Ef 5. Ga 5. Ez 36.16.33.9. Iz 60.12. Mt 21.7. Ef 2.68. J 10. Ez 37. Ap 13.2.33.9.18. Iz 42.9. Ap 21. Dz 13. J 11.1. Ap 13.9n. 1P 5.35. Iz 25. Jr 31.11. Ps 31. Nowy kult Boży.9. Łk 2.15. Ap 21. J 11.6. Jr 31.27.Ez 36.9. Mt 2. Dn 7. Lb 12.17-25.5.2.1.1.10.9. Ponowna wspólnota wszystkich języków.23.10. Łk 1.45.11. Ez 38-39. Dz 7. Iz 44.14.16.31.1-7. Oz 2.12.11. Za 9.32.17. Hbr 3.20n.17. Ps 87.52. Mt 5. Iz 2. Wj 19. Ap 14.10. Oz 2. Rdz 4.27. Syr 45. Dn 7. Mt 13. Iz 51.5. Ez 47. Ez 3.7. Iz 66.18nn. Hbr 11. Ez 16.14.14-15. Pnp 2. Iz 43. Iz 2. Rz 10.28. J 18. Ap 7. Ap 21.12.9.5. Mt 1.12.1. Iz 56.15. Ps 86. Syr 45. Ap 11.20.23. Ps 2.2. Iz 65.20. So 3.20.3. So 3. 1P 2. Iz 40.7.20. Iz 2. Ga 3.6. Rz 11. Oz 2.13.17. SYMBOLIKA ZAPOWIEDZI NOWEGO LUDU Nowy rodzaj ludzki.12. Syr 24. Ga 3. Ap 5. Iz 65. Hbr 8. Oz 2. Mt 12.6. Ps 47.12. Hi 3. Hbr 4. Dn 7. 1P 2. .28.26.3. Iz 43.6. Ap 5.27.23. Jr 31. Ps 19.16.45. Iz 48. Jr 31. Iz 9. Rdz 12. Za 14. Mdr 16.1nn.10.21.12.2.4.18nn. Iz 62.9. Iz 25.3.14.36. Ps 103.25n.18. Ap 19. Ps 119. Rz 4.4.14.7.1. Jl 4.16.10. 1P 2.8.

26. Iz 44. J 17. Przejawy łaski Bożej.4.25. Rz 5.19. Pwt 11. Kol 1.12n. Pwt 9. Ef 2.20nn.10-13. Rz 5. Rz 11. Pwt 6.9. Rz 8. Iz 47.11. Tt 2. Mdr 12.37. Ef 3. Wj 23.9. Na 3. Pwt 8. Kpł 19.1. Mdr 12. Ez 13.24.8. 2Kor 12. Rz 5.14. Kpł 19.5. PŁODNOŚĆ ŁASKI 1Kor 15.9.11.14n. MAGIA Magia i magicy.8-12.24.23.16. Wj 7. Ez 36. Ef 4.26. Iz 1.8n.10. Pwt 7.13. Dz 8. Rz 7.5. Ga 1. Dz 11. Oz 2.9.17. Mt 11.13-14. Wj 7.32.6. 2Kor 4.2.15. Jk 3. J 3. 1Kor 3.11. 2Krl 21. Ps 37. Oz 4. Iz 1. Ps 76.6.11.23n. Jr 9. Ps 147.20.6. Pwt 6.31.17. Wj 8.16. Rz 3.20. Jk 3.4.14-17.2nn.1-12. Wj 8. Wj 9. Dn 2.7. 2Krl 16.11.7.27. Wj 34.22.10.3nn.6. 1Kor 1.12. Pwt 14.6-11.4. Iz 51.27.1.8n.7. Rz 6. Rz 6.4.37. Iz 45.11. ŁASKA SENS SŁOWA ŁASKA Rz 6.7-9. Wj 34. Syr 1.6.5. 2Kor 4. Rz 6. DARMOWOŚĆ ŁASKI Rz 12. .11. Rz 4. Syr 36.4n. Ef 6. Wj 7. Rdz 41.4.32. Rz 5. Ez 16.1. Rz 5. Pwt 8. 2Kor 8.14. Dz 15. Rz 15. Lb 23.10. J 5. J 1. Flp 4.14.12-15. Dz 16.8.8.19-23. Rz 8.6. Wj 19.40.26. Łagodność i miłość. Kpł 3. Ef 1.21-26. 1P 3. Dz 13. Rz 15.15-21.7.2n.5-6.3.17.9-22. Ps 63.19. J 1.6.4. Flp 1. Rz 8.10.8nn. 2Krl 9. Ga 2. Ps 58.Jk 1. J 1.10.3-25.24. J 6. Ga 3.33. Rz 6.1.4.17-23. Pwt 13.3nn. Dz 14. 1Tes 1. Tt 3.17. Mt 21.1-3. Ap 21. Ps 25. Pwt 10. Iz 45.5. Mt 26. Dz 19.2-6. 2Tm 2.10.23. Walka z magią. Jr 6.15. Dz 15. 1Kor 3.14.8.25. Rz 1.1n.34. Dn 4-5.16nn.7.1n.7.10nn.7.21. Rz 8.9.21.29. Mt 2.2. 1Kor 15.2. ŁASKA W EKONOMI STAREGO PRZYMIERZA Łaska w Bogu.17. Wj 23.2.30. 2Kor 8. Łaska Boża nad wybranymi Boga. Rdz 41.5. 2Tm 3. Pwt 11. Mdr 17. Pwt 18.13-20. 2Tes 1. Pwt 18. Rz 4. Ef 1. Pwt 6.2. Syr 4. Ef 2. Kol 3. Ez 31.1. Rdz 9. Mi 5.2. Syr 10. Mt 5. Rz 3. Ap 18. Lb 6.9-24.11.4. 2Kor 10. Pwt 18. Mdr 4. 1Tm 6. Koh 10. Ga 5.21. 2Kor 9. Rz 6. Ps 36. 2Tm 1. Rz 8.10. Ga 5.4-6. Pwt 22.10n. 1J 3. Wj 7-9. Pwt 22. Ga 5.5.14.11.20. 1Krl 16. 1Sm 28.4.15.10. Flp 2. Iz 6.6. Iz 45.6-10.7.17.6. Mdr 2.6. Lb 22-24.12.24.12n.11.26. Ga 1.14-17. Tt 3. 2Krl 3.8.26.24.25. 1P 3.6.32.17.22. 2Kor 1. Rz 5. Rz 6. Ef 2.1n.28. 2Tm 2. Pwt 4. Ga 1. Jr 8. Ga 6.3. Kpł 19. Jr 31. 1J 4. ŁASKA BOŻA OBJAWIŁA SIĘ W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 8.23.12.8. Dz 8. 2Krl 23.10. 2Kor 12.12n.10. Dn 14.9.12n.23.7.

Rdz 3. Sdz 19. 2Sm 12.27. Wj 16. Ez 18.8-13. Prz 5. Syr 9. Wj 16.5-10.3nn. Pwt 24. Rdz 3.25-28.9. 1Sm 18. 1Kor 7. Ef 5.14nn. Ez 21.18.24.30.1-11.8.20-26. Rdz 3. Wj 17.13-15.11.19.12. 2Krl 18. Syr 41.25nn. Ml 2. Wj 16.13.9.9. Wj 22.12-17.1.15-19. Pwt 25.31. CHRYSTUS A MAŁŻEŃSTWO Nowe Prawo.2n.22.18.7. Wj 20.16. Wj 25. Rdz 1-2.4nn.32nn.2nn.8. Hi 31. Pnp 6.29.4. Prz 19.20. Jr 27.1n. Prz 5. Manna a doświadczenie na pustyni. Rdz 2.34. J 4.6-27. Prz 2. Iz 47. Ideał religijny małżeństwa. Pwt 7.4. Rdz 4.31-35. Mt 19. NOWY TESTAMENT Ga 4. Prz 31.23.18-24. Prz 7. Wj 16. Ezd 9. 1Sm 25. Rdz 24. 1Sm 1. Sakrament małżeństwa. Rt 3. Łk 16. Kpł 17.7. Jdt 8.1. Trwałość małżeństwa i wierność małżonków. Hi 2.26n. Mt 4.11. Jdt 16. Rdz 1.13.15-18.10-31.12-17.2.15-20.10nn. Rdz 16. Łk 2. Sdz 8. Mt 22.15.6-19.1. 1Kor 6.11.4-9. Kpł 4. Kpł 18. Hbr 9.30.4-9.18.9. 2Krn 13. Tb 8.10. Rdz 2.10-14.51n.34. Pwt 21.2. Wj 16. Prz 18.32.20.8. Syr 25. Manna a oczekiwanie eschatologiczne. Mt 26.1-6.22nn.4. Wj 24. Rdz 2. Miłość małżeńska a presja społeczna Rdz 24.27.19.13-26. Syr 26.15-20. Rdz 4.1-10.2nn.3.18.3. MAŁŻEŃSTWO I DZIEWICTWO Rdz 2.22. 1Kor 7. Rdz 29. Syr 36. Rdz 26.1-3. J 8.21. 1Krl 3.4.25n. Łk 11. Mt 19.34n. Wj 16.31n.1-6. Ap 16.3. Wj 21. Rdz 29. J 8.8. 1Sm 1. . MANNA Joz 5.12n. Tb 3.1.1. Iz 19. Ef 5. Prz 5.9-12.10n.6.11. 2Krl 10. Rdz 38.16-30. Pwt 21.5-9. J 6.16.17. Lb 11.Mt 24.15n. Rdz 41.12.19-28.4-8. Sdz 12. Wj 16. Rdz 1. 1Kor 7. Mt 19.28. Koh 9. MAŁŻEŃSTWO STARY TESTAMENT MAŁŻEŃSTWO W PLANACH STWÓRCY Rdz 2. Tb 6.7. Rdz 38.37.1-9.8. 1Krl 11. Tb 14. Kpł 18. Ez 24.2.10. Rt 2.42-52. Pwt 22. Kpł 20.21.1.1n. Rdz 30. Wj 16. 1Kor 7. 1Kor 7.18. Rdz 4. Wj 20. Pnp 1. Tb 7. Tb 14. Mk 10.12-16.7.22. Rdz 25.40nn.2-8. Iz 44.62-67. Lb 11. Jr 17.4. Mt 19.8.11n. Wj 16.14.18-25.7.15. Mt 19. 1Kor 7. MAŁŻEŃSTWO W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Mt 19. Rdz 24.28. Rdz 16.50. Pwt 8. 2Sm 11. Rdz 34.10.11. Poligamia i monogamia.25.21-33. Lb 6. Lb 11.1. Est 2. 1Kor 7.7-11. Łk 7. 2Kor 11.12. 1Kor 7. Sdz 14.

22. J 2. J 6.37. Łk 1.17.30n.13.20.17.35-50. Łk 1.37n.51-58. . Mt 15.27. J 19.46-55. Łk 1. 1Sm 2.48. Łk 2. J 6. J 8. CÓRKA SYJONU Maryja jako podobna do współczesnych sobie kobiet.14. Mdr 16.26.5. Ap 21.19. Łk 11. J 3.54.21n. J 7.32. Łk 2.5. Iz 7. 2Kor 11.35. Łk 2. Sdz 11.46-49. J 2.38.4n. Mt 14. Łk 2.34n.13-16.21.33.1-10.3n. Ps 105. Łk 1. 1Kor 10. Mt 1.34.51. 2Kor 11. Łk 1. Mt 2.3. Łk 1. J 19.20-22. J 6.48.50.14.25nn. J 2.17.34n. Maryja jako córka Syjonu .1-4.19.1-4. Wzmianka o braciach Jezusa. Dz 13. Łk 2. MARYJA Dz 1. J 1.25n.2.20.13.14.36n.32. Mk 3.14. Manna i prawdziwy chleb Boży. Mk 3.4. Mt 1. Ef 5. Mt 16. Łk 2.50-55. Łk 2.37nn.25nn.25nn.25nn.51.1-12.33. Mt 4.29-31. Ap 12.14. J 19. Matka. Mk 6.57n. Dz 1. Łk 2. Wj 15. Łk 14. Dz 1.29. Mk 3. Łk 2. Łk 18.31-35. Kiedy Jezus osiąga wiek dojrzałości.3. Łk 2. 1J 5. Mk 3. Mateusz. Rdz 3. Łk 1. Łukasz.18-23.15.19n. So 3. Łk 1. Mk 3.29.27n. Łk 1. J 6.24nn. So 3. J 6. Mdr 16.20. J 6. Łk 2.13. Ps 78.28. Dz 1.49. Ap 12. Łk 21.Ps 78. Ef 5.20n. Dobrowolność macierzyństwa Maryi. W środowisku Palestyńskim. Łk 2.26-55.31.31.29.2-3.26-38. Ap 2.3.9.1-12. Łk 2. Ne 9. J 7. DZIEWICA Fakt dziewictwa Maryi.27n. Pwt 8. Łk 2. Za 9.5. Łk 1. Łk 1.21. Mk 6.32-35. Dz 10. MARYJA I KOŚCIÓŁ Dziewica.14-17. Mt 1.22. PIERWSZA WIERNA Objawienie udzielone Maryi Wierność Maryi. Łk 11. Magnificat.23nn.3.9.24n.4. J 6.40.31. Mt 2.25n. Ga 1. Łk 1.26-38. Wychowanie Jezusa. J 19. Ps 78.28.26-56. Łk 2. J 6. Łk 1.27.14.3. MATKA Mk 3. Ap 2. 1Kor 9. Ga 4.37. Łk 1. Łk 2.

24.2. Ef 4.4. Łk 13.15-43.6. Iz 49. Rdz 3.4. Prz 11.20. J 6.20. Syr 40. 2Krn 15. Syr 1.13.1-8.14-18. Ga 4. J 19. Ps 87. Hi 10. Wj 2.4-8.14.7. Oz 2. Syr 4.15nn.35.19.13.5.18-37. Syr 7. Prz 8-9.13.6-14.22.25n.1-17. Mt 12. Mt 10. Hi 36. Syr 41.38-41.14n. 1Krl 3. Prz 20.8.15. 1Krl 15. Rdz 16.14.13. Syr 3. 1Krl 5. 1Krl 3. Łk 1. Iz 66.20. Ap 21. 1Krl 10.1-5. Iz 2. Ef 1.9. 2J 1. Wj 20.2n. Prz 23. Łk 19. Ps 116. Iz 29.13-22. MATKA W HISTORII ZBAWIENIA Miłość i mądrość Boża.14. Syr 24. Łk 1. Łk 1.13-30. 2Sm 20.5.26n. Ap 12.27n.7n. Łk 11. Iz 60. Rdz 29. J 2.21n. Rdz 30.29.18-21. Rdz 4. Prz 10-22. Mt 10.26.3. Jr 8.8-14. J 19.2-6. J 8.7-11. .20nn.35n. Iz 54.6.20.1-10. Ez 18.12.17. Kol 1.9-14. Rdz 21.16. Właściwy sens macierzyństwa.5.35. Syr 42.1.Tajemnica Maryi.1. Rdz 30. MĄDROŚĆ STARY TESTAMENT MĄDROŚĆ LUDZKA A MĄDROŚĆ WEDŁUG BOGA Zaszczepienie mądrości w Izraelu. Ga 4.1-16. Prz 1. Prz 14. Matka Mesjasza. Ku prawdziwej mądrości Pwt 4. Matka ludów.48nn.16. Syr 19. Koh 1.1n.20n. 1Krl 2.34.5.37. Prz 13. Ap 12. Mt 1.49. RÓŻNORAKIE ASPEKTY MĄDROŚCI 1Krl 5.1-4. Ap 12. Mdr 10-12. Prz 13. Prz 9.47. Mt 19.31.24. Mdr 18.10. Koh 3. Łk 14. Rdz 3. Hi 6. J 19. Ga 4.6.6n.21.4-9. Syr 44-50. Prz 25-29.1-12.10-20. Hi 19. Koh 7.32nn. Hi 17. Iz 29. 1Krn 22.5.2-2. Syr 6. Królowa matka. Rdz 41. Syr 16.2.16.2.41-44. J 16. Iz 5.6. Syr 13.15. Jr 8. Prz 19. 1Krl 10.26. Dz 7. Hi 7.24-17.27.10. Łk 2.18. Iz 40. Ap 12. Rdz 3.19. Pwt 21.23n. Ef 6. Prz 17.9.15.22-30. Kol 3. Mi 5. Ez 33.13.35. Mądrość wątpliwej wartości. Rdz 47. Hi 18.26. 1Sm 1.30-38. Prz 14. Iz 29.12-20.33. 1Tes 2.1. Iz 7. Ps 25. Mt 1. Prz 17. Kpł 20.17.35. Syr 36.8.11-30. Rdz 41. Refleksje nad istnieniem Ez 14.1-4.22-37.1n.19. Iz 11. Łk 1.39n. Łk 2.31. Syr 15.28. Ap 21. Syr 51. Rdz 19.1. Rdz 3. Ef 5. Syr 18.60.13.20. Jr 9.15. Hi 14.23.21nn. Hi 23. Mt 15.26n.9. Tb 4. Wj 21.34.12. Rdz 24.1-11. Matka rodziny. MATKA MATKA LUDZI Powołanie do rodzenia potomstwa.5n.

25-27. Jezus jako Mądrość Boża.10. Koh 7. 1Kor 1.40. 1Kor 2.27-31. Syr 24. Łk 7. 1Kor 1.1-21.14-22. NOWY TESTAMENT JEZUS I MĄDROŚĆ Jezus jako mistrz mądrości.17.25nn. Mt 12. 1Mch 14. Melchizedek a Jezus. Rz 11. Mt 12. Ba 3. J 4. Joz 9. Hbr 5. Ef 3. Mdr 7.2. Jk 3. Prz 9. Za 3-6.8.6-10. Prz 3.18. Syr 14. RÓŻNE ASPEKTY MĄDROŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 1Kor 2. Koh 9.1nn. Prz 8. 1Mch 10. Mdr 7.2.11. Jr 33.15.3. Dn 2. Iz 55. MĄDROŚĆ TEGO ŚWIATA I MĄDROŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA Rdz 1. Mdr 7.1-12. 1Mch 14.1-6.5. Mdr 5. Prawdziwa mądrość.7-14.23-28.26n.14. Działanie Mądrości. Mdr 8.10-16.14.47. Syr 24.8n.25.25n. Dn 2.21-26.4. Syr 24.7n. 1Kor 1. Mdr 10.31. Melchizedek i Dawid. Prz 8. Syr 24. Łk 21. 1Kor 2.8. Ef 5.19n. Hbr 1. Mt 11.Hi 30.5.32-36. MELCHIZEDEK Melchizedek i Abraham. Mk 6. Syr 24.2.37.27. Mdr 8. Mt 25. Syr 39.3.1nn.20. Prz 8. Syr 15. J 7. Kol 3. Mdr 8. Mt 11.13-18. Prz 8. Prz 14. Syr 24. 1Mch 10. Łk 3. Mt 11. Kol 1.15. Hbr 7.25n.13-18.28nn.21.33nn. 1Kor 3.65.41.1-5. Dn 2. Mt 5-7.20-33. Prz 8.4.12-15. Ps 110.15.42.21n. J 6.28nn.15. Hi 9. Prz 9.13-17.19n. Mk 8.23-34. Mądrość a życie moralne.15. Mk 1.32-36.19.19-22. Ef 1.41.14. Jk 1.35.25n.20.21. Syr 14.15.9.21. Mt 3.44-46.16.4.24. Prz 3. Syr 14. Mądrość Boża. Prz 4. Dn 12.19-22.13.27n. Prz 3.4. Prz 8. 1Kor 2.22-24.1. Dn 5.17. Łk 2.38n. Prz 8.19n. 2P 3. J 1.19. Kol 2.1-6.2.25nn. 1Kor 12. Prz 9.29nn.30.15nn.20-23.37n. Koh 8. 1Kor 3.52. Mdr 9. MĄDROŚĆ BOŻA Mądrość uosobiona. MESJASZ .47. Hbr 6.10. Prz 9. Mdr 8.18.3. Mt 11. Rdz 14.17-25. 1Kor 1. 1Kor 2. Rdz 31. Ps 76. Prz 8. Mdr 9. Mt 11. 1Kor 3. Mdr 8.7-26.5. Mdr 9. Dn 5.1.2. Syr 24.3. Mądrość a objawienie. Łk 2. 1Kor 1. 1Kor 2.21n. Dary Mądrości. Hi 21. Ps 110.9.11. Kol 4. Syr 24. Kol 1. Prz 8.1nn. Mdr 7.3.30.22nn. 1Kor 1.6nn.7nn. Rdz 41.18nn.35.1-11.22-26. Mdr 7. Prz 1.

32.16. Ps 28. 2Sm 7. Łk 22. Mk 8. Łk 1. Za 4.Mesjaszem. 1Kor 2.4.33n. Mt 22.26. 1Krl 19. 1Kor 1. 1Sm 26.35.4. Łk 1.10.63n.22n. Kpł 4. Eschatologia a mesjanizm. Łk 4.28.6.55-60. .13.30.9-14. 2Kor 4. Za 6. Ap 1. Kpł 4.22. Za 6. Rz 1.16-22. Łk 23.11. 1P 4. Postawa Jezusa.36.2. Mt 9.29. Dz 11. Wj 40. Łk 2.2. J 18.7.1.11.5. 1Sm 9-10. 1P 1. Ps 45.20. Ha 3.11. Dz 1. INNE UŻYCIE TERMINU "POMAZANIEC" Pomazaniec Jahwe.12-23.38.18.5. Dz 17.1. J 1.20. J 7.27. J 10. 1Sm 10.39. Ps 2. J 9. Ps 2. Dz 13. Ps 18. 2Krl 23.1.25nn.1. Łk 23. Ps 89.23. Sdz 9. Ap 2. J 4. Mt 16.10. Ps 2. Jr 33.30n.23.11. Mt 21.55n. 1Sm 10.41. NOWY TESTAMENT JEZUS A OCZEKIWANIE NA MESJASZA Tytuł nadany Jezusowi.13. J 12.8. Mk 9. 1Sm 16. Łk 24. Kpł 4.34.63-65n. J 4.12-16.49.24. 1Sm 24.20.45.9. Pomazaniec Jahwe w eschatologii.17.7.15.22-33.12-16. 2Sm 5. 1Kor 15.15.25n.3. Mt 20.22.26. 1Sm 2.5.34.36.68. Iz 45.13.9. Łk 23.8. Ez 45.4. 2Sm 7. Mt 26.11.15.31. Ap 3. Lm 4. Chrystus jako świadek J 18. Łk 23. Hbr 7. 2Krl 2.9. 2Krl 11.6nn.23.pomazańcami. Wj 29. Mt 26.8. Iz 53. Łk 24. Mt 25.16. Ps 133.20. J 6.10. 2Sm 2. Łk 23. Łk 22. 2Mch 1.27. 1P 2.12.52. Wj 30. Ps 28.9. Ps 89.5.39.10. Ps 105. Mt 12.1-14. Łk 1.41.1-8. Łk 23. Ap 1.1. Mk 15.61. Mt 1. Rz 5.51.1. Wj 30.23. Dz 7. Mk 8. J 1.9.43. Iz 53. Pomazaniec Jahwe w modlitwie.3.31.37.13. 1P 4.22. Dz 4. Tytuły Jezusa Chrystusa.46.13.13. Ap 1. WIARA KOŚCIOŁA W JEZUSA CHRYSTUSA Jezus zmartwychwstały . Łk 23. 1Sm 26. Ap 17. 1J 5.20.25. 1P 1.16.4. Dn 9.35.14-18.18.40nn.14.3.7.14n.39. 1Sm 9. 1Krl 1.30. Dz 2. Dz 3. Łk 22. Ap 6. Dz 4. Iz 61.16.29n.11.27. Iz 61. 1P 3.18.34.41. Rz 1. Mk 10.7.19. Ha 3. 2Sm 1. Rz 9.1.STARY TESTAMENT OD KRÓLA DO MESJASZA KRÓLEWSKIEGO Pomazaniec Jahwe w historii.14.7. Lm 4. 1Kor 5. Dz 2.5n. 1Sm 26. Dz 3. Ps 2.43.27.29. Mt 25. Łk 23. 1Sm 26. Dz 10. Łk 2. Dz 26. Dz 2.3.5. Ps 20.32. Ps 17. Łk 23.22. MĘCZENNIK Dz 22.14-16. Dz 2.8. Dz 7.21. Łk 4. J 1. Hbr 5. J 11.41-46. Mt 15. 1Sm 24.33. Mt 26. Ps 132. J 7.51. 1P 5. 2Sm 19.31. Wj 28.2.31. Kapłani .20.

23-31.3nn. J 12.52. 2Kor 4.5. 2J 9. 1Kor 7. Hbr 8. 1Krl 8.8nn.21. Pwt 28.31. Łk 19.5nn. Łk 9.27n.19. J 14. Jr 35. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas.8.18.12. Pwt 28. Iz 60.1-11.19n. Iz 26.25.15.16.2.4n. MIESZKAĆ Rdz 25.9.20.6-10.2n. 1Kor 13. Tylko jeden Bóg trwa. Pwt 6.35. Dz 17. Mt 1.15. 1Kor 3.4.12.31. Iz 40.2.33.11n.11.21-23.2.7-13.31. Jr 31.26n.14. Pwt 8. Am 9. Ps 119. 2Kor 4.8.1-11. Iz 40.4.89nn. Ap 11. 2Mch 6-7. Iz 26.Mt 20.9. Dz 11. Am 65. Pwt 33.28.4nn.31.20-24. Dz 22. Łk 17. Hi 14. Am 6.7.16. Flp 3.11. Mt 23.32.51.5. Mt 7. J 13.25n. Mt 23. MIASTO STARY TESTAMENT Od wędrówki narodów do życia w mieście.3. Rdz 10. Ps 102. Ga 4. TO CO PRZEMIJA I TO CO POZOSTAJE Przemija bowiem postać tego świata. Iz 14. Ap 17. Ap 6.14.16.23.1-6.36nn. Ga 4. Ap 4. Ap 20. J 14. Ap 18. J 19. Łk 24.5.14.10. Ef 2.14.33. Pwt 33. Wj 8.22.8.9n. Ap 11. Am 3. Ps 136. 2Sm 7. Iz 7.12.54.15. Hbr 13.44. Ps 111. Mt 16.28. Rdz 19. Rdz 16. Am 5.24.20. Ez 34. 2Krl 10. Dn 4.21. Iz 62. Ez 45.31n.15.22.39. Rdz 4.27. 1Tes 2. Mt 26. Hbr 9. Hbr 13.4. Ps 46. J 12.8-13. Hbr 11. Dn 6.24n.1-8.13. Dwa miasta.17.5.17.5. Mi 3.23nn. Dz 8. Łk 23.30nn.27. Iz 7.10-14.56. Łk 22. Rdz 49. J 15.20. Dz 18.16n. J 8. 2Tm 3. Mt 24.36.30. Rdz 25.18nn.12nn.19. Ps 48. Pwt 12.13n.8. NOWY TESTAMENT Zbawienie i sąd Boży. Rdz 4.25. Iz 1. Iz 54. Ps 122. Ps 122.9.10n.20-24.2. Iz 28. Mt 11.9n.14-17. Ap 7. Hbr 12. Pwt 12. Łk 13.28-31.14. Ps 112. Iz 24. Ps 104. 2Kor 5. Ap 11.5-14. Iz 25. Ps 23.18. Rdz 11.1-7. Rz 4.8. Hbr 8. Mt 5. BÓG MIESZKA W NAS A MY W NIM Przez swoją obecność Bóg pozwala ludziom trwać w istnieniu. Mt 23. Hbr 9. Łk 26. J 15.21-31.9nn. J 21. Ps 9. Ps 2.15.2.14.34.8n.10n. Iz 54. . Ażeby Duch Święty został nam dany i aby przebywał w nas.12. 2P 3.24. Ap 11. Jr 12. Iz 57.6. J 12. Wj 1. Ap 21.2. Ps 1. Mt 26.2. Iz 47.12. Ap 19.22. Iz 33. Iz 7. Ap 3.15. J 1.7-12. Świadczenie chrześcijańskie.20. Rdz 49. Pozytywna i negatywna cywilizacja miejska. 1P 1.20.3n. Hbr 12.37. Mk 10. Łk 2.13.31. Łk 21. Jr 50.41n. Rdz 8. Łk 1.3.35. Ps 112.33. Dz 7. 1Sm 51. Joz 24.8.20nn. Dwa miasta. Hbr 11. 1Kor 16. Mt 26.

9. Mi 7. Flp 2. Jr 31.11.7. Rdz 24. Iz 62. Łk 1. J 14. J 1. 1J 3. Ez 39. Ps 130. Wj 3.6.30n. Ps 131. Prz 11.9.10.18n. 1J 2.17.56nn. Lm 3. Hi 6.8nn.3. Wj 34.16. Iz 53. Na 1. Ps 51.7.8.1.36. Iz 41. NOWY TESTAMENT OBLICZE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Jezus jako miłosierny Arcykapłan. So 1. Wj 34. Syr 18. Mt 8.7.24.18.78. Łk 9.3.8. Łk 8. Jr 16.50. MIŁOSIERDZIE 1Krl 3. Ps 103. MILCZENIE Milczenie Boga.20. Wj 6.19. Ps 94.23.14.20. Mt 12. Iz 49.6. Wj 33.1n. Serce Boga Ojca. Iz 54. Łk 15.5-16. Oz 11. Prz 10. Ps 107.1.7. Mt 25.14n. Mt 11.36. Sdz 2.1. Syr 27. Rz 8.12n. Hi 31. Oz 6.14. Dn 9.10. Łk 19.5.24. Wj 3. Ps 25. Ez 33. Ps 115. 1Tm 1. Am 1.9. 1Kor 3.20. Ogrom miłosierdzia.25.19. Rz 16. Ps 136.11. Łk 7.17.19. Ez 3.30-28.27. Ps 106. 1Kor 7.1.12-14. Mt 22. Ps 9. Za 2.25.25. Mt 14.48.13.40. Ps 28. J 14. Oz 1.5.6-11. 2Kor 1. Tt 1. MIŁOSIERDZIA PRAGNĘ 2Sm 24. Ps 6. Łk 9. Est 4.29.11. Oz 11.38. 2Tm 1. Jl 2. Mt 18.15. Ps 109. Mt 17.7. Łk 9.28n. Ps 107.42. Wj 22. Łk 10. Łk 2.32. Łk 6. Jr 31. Zbawienie grzesznika. J 15.1. Mt 26. Ne 9.13. STARY TESTAMENT BÓG MIŁOSIERDZIA Z pomocą potrzebującemu. Lm 2.7.1. Łk 4.2. Ps 86.7. Iz 9. Hi 40. Jr 1. Jr 4.16-23.13.19. Iz 14.6.13.27n.2.19.31-46. J 15. Iz 30.16.45.2. 2J 3. Ps 145.13.32. Mi 6.6-9. Łk 5. Oz 2.16. Hbr 12.31. Iz 49. Ps 103. Iz 58. Rz 3.7. Mt 15. Mt 5.15..7.2.32.26. Jr 20.12. Łk 5. Oz 4.1.22. Oz 6.J 14. Iz 28.9. Mt 27.23.5.20.1.11.34. Kpł 19.15-23.18.9.26.7. Mt 9.30. Hi 30.6.13. Jon 4.36. Łk 7.14. J 8.72. Iz 55. Łk 1. . Łk 7.15. Łk 1.4.16n.11.13.19.8. Łk 3. 1J 3.17. BĄDŹCIE MIŁOSIERNI Mt 5.27n. Koh 3. Ps 35.7. Jr 33. Oz 2.9. Łk 15.26. J 5. 2Kor 4.6. 1P 3. Jr 12. J 6.6.18. Lb 30.22. Iz 64.1. Ps 4.63-64.16.51. Prz 17.6n. Ha 2.4. 1P 2.7n.30-37.1. Ps 76.13.26.9.7. Hi 42.21. Dz 18. 2Kor 4.8.27-56.2. Rdz 43. Rz 1.4. Hbr 2.16. Ps 103.10.18.28. Jr 16. Ha 1.2. Wj 14. Łk 13. Oz 11. Jk 5.9. Łk 15.13n. 1Tm 1.6. 1J 3. 1J 2.23-35.7. Łk 19.16.3.26.17. Łk 15.3. Hbr 11. Łk 1.7.30. Ap 8.14. Miłosierny wobec wszelkiego ciała.13. Iz 55.17. Ne 5.6. J 16. Dz 17.11.8. Wj 15.25. Ef 4. Milczenie człowieka.22.3. Kol 1. Mt 5. Kol 2. Ps 83. Mt 15.17. Mt 20.13.54.6.14.42.16. Iz 57.20. Łk 2.2. Rz 11.

Rdz 3.30.1-10.25. J 11. Tt 3. Mt 28. Kol 1.32.25nn.5nn.6n.5-9.6.9.1.27. Dz 2.17. Rdz 6. Ga 2. Rz 8.28.38. Mk 3.4.13-24. 1Kor 8.13-59. J 17.9.36. J 14. Łk 17. 1J 5. Łk 23.25nn. Rz 8. Ps 132.127. DIALOG MIŁOŚCI POMIĘDZY BOGIEM A CZŁOWIEKIEM STARY TESTAMENT Rdz 1. Za 7. Pwt 19. Łk 23. Mt 22.4-13.40.40.24. Pwt 6.18n. J 14. Iz 41. Iz 5. Ps 119.9n. 1J 3.7n.39.7. J 10. Mt 26.49. Prz 15.10. Iz 56.6-10. Pwt 30.16nn. Bóg jest miłością. Hbr 10. Ps 116.15.15-20.5. Hbr 1.8. J 10. Jl 2.3-5.45. 1J 4. Ps 132.34. Flp 2. Ku dialogowi osobistemu. J 6.13.34. J 17. Syr 4.9nn. 2Sm 12. Rz 5. Miłość obejmująca wszystkich w Duchu Świętym.19.5.7. Rdz 22. 2Sm 3.28. Wj 34.10n. Objawienie prorockie.24.33n. J 19.10-19.5. Ps 136.13. Rdz 12. Łk 23.12-17.22. Jr 31.43. J 3. Dz 10. Mt 11. Hbr 2.21n. Am 3.2n.5. 1J 4. Rdz 24.1-37.22.1.50.20. Rdz 3.8.11-17. Rz 8. Przyjaciele i zaufani Boga.1. J 14. Łk 24.16.1. Pwt 4.26. 1Kor 13. Mk 1.1. Am 3. Ef 2. Ps 73.15. J 17.46. Ps 146.10-19. Jon 4. Ps 73.7n.10. Pwt 30.30. J 16.9.1nn.26. J 12.17.12nn.6.19. J 9.1-5.9-28.11. Ps 100. Łk 23. 2Mch 6-7. Rz 5. Mk 10. J 8.16.54. . J 3.1-9.23-26. Ez 34.1n.13.17n.12.3. Łk 2.9.18. Syr 1.8. Rdz 18.1.18. J 11.33-38. Rz 18.49.4.1. Rdz 4. Łk 7. Ez 36.49.36. Łk 24.48. J 1. Ps 10. Mt 21.34.8. Oz 11. J 13. Wj 20. 2Sm 19.MIŁOŚĆ Rdz 2.9.60-71.15n. Ez 36.31. Mt 11.25. Łk 2.60-63.23n.4. Rdz 24.16. Łk 2. MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO STARY TESTAMENT Kpł 19.25.21n.1-36.11.28nn. 1J 3.25-29.31n. Rz 8. Iz 30. J 6. Hbr 4. Ps 113. Ef 5. Ps 34. 1Tm 2.13.42.20. J 3. J 3. Mk 9.36-50.35. Ps 37. J 17.6n. Joz 2. Syr 9.32.18n.35. J 10.16.16. Kpł 19. 1Tm 2. Pnp 8.14n. J 1. Mk 12. J 8. 1J 4. Jr 31.8. Mk 14.45. J 4. Łk 8. Wj 3. J 8. Jr 31.15-25. Syr 2. J 11. Rdz 22.2.6.7. Pwt 7. 2Kor 5. Mt 10. Prz 5.9-13. Mk 14. Ps 31.37. Ps 4. Łk 9.2-3. 2Sm 12. Mk 14.18.2.20. Mdr 11.34.32-41. Łk 1. Mk 10. NOWY TESTAMENT Dar Ojca. Ps 40. Wj 33.16.14-17. Oz 2.11. Joz 24. J 15. J 10.9.26n.26. J 15.18. J 8.17. Mt 11.53.6. Mk 10.41n.24. 1Sm 18. Łk 23.13.21. Rdz 12. Wj 32. Rt 3. Ez 16.21-24.8. J 3. Pwt 7.5n. Mk 15. Pwt 11. Jr 31.21n. 1J 4. Miłość doskonała objawiona w Jezusie. J 15. J 10.13.2. J 17.38.14. Ez 17.11. Łk 19.17. Rdz 34. Pwt 6. J 14. J 5.3. Ps 34.14. Łk 24. 2Kor 5.15.12. Mk 1.

18.8-19. J 17. 1J 5. Rz 12. Flp 4. Iz 30.8. Pwt 6.5. Jr 11.28.36.13.18.40.1.6.14n. Jr 9.2. Iz 60. Mleko dzieci Bożych. Ps 107.1. Łk 14. Iz 7.16. Rdz 49. Kpł 19. 1J 3. Wj 3. Ps 57. Ez 20. Mt 5.26. Mdr 2.48.73.43-47. 1J 4. 1Kor 13. MODLITWA MODLITWA W HISTORII IZRAELA Mojżesz.8.14. 1Kor 13. J 17.15nn.19n.16. 1Kor 13. Sdz 7. Ez 20.7n.25-32. Flp 3.7-5.5-9.1n.34. Ga 5.16. Flp 1.23-26.19. Obraz błogosławieństw Bożych i obietnic mesjańskich.2n. Ef 4. J 17.3.7.21.3.63. Rt 4. Wj 13.2. 1J 5. Czułość Boża. . Iz 66. Kpł 26. Łk 23. 1J 4. Iz 35.5-10. 1Sm 17. Ez 18.27.14.3. Pnp 5. Mk 12. Ef 5. 1Kor 3. 1Kor 12. MOC W SŁABOŚCI Ps 33.4nn.23.35. Wj 23. Hi 6.14-21. Ps 46. Rz 5. Łk 6.17n. 1Kor 8.40. 1J 2. Łk 10.12.10-31. Ps 93.11. Iz 30.1. NOWY TESTAMENT Dwa przykazania miłości.25.3. Pnp 4.13. Ef 5. Ps 76. Iz 7. Mt 25. Jr 9.5.16.7.45. 1P 2. J 17.12. Ps 21. Łk 7. Miłość . MLEKO Sdz 5. 1Sm 10. J 17. Oz 9.1. Ga 6.45. Mk 16.8.6.16.39.16. Ps 60.20-26. Ps 113.26n. Ga 5.6.17. Ef 1. Ps 41.1.8. Kpł 26. Rz 15. 1J 2. Ps 18. Joz 23.3. Flp 2.12nn.14-17.2-5.5. Prz 1.10nn.11.18.12-27.25.3n.5. Rz 12.9. Mt 5.29.18-19n.9. 1J 5.44n.25.10.4-12. Miłość jest darem. Ps 49. Mt 18. 2Mch 7.36.14.15. Ez 3. Prz 31.Wj 22. Pwt 8.27.12nn. Rz 1. Ps 18.11.2.4.2.9.10.9nn. Prz 27. Ps 131.1-11.21n. Siła na usługach Boga.6. 1J 2. Ef 4. Jl 4. Ga 5. 1Kor 13. Mt 6.6nn.13.19n. Ef 5. J 15. 2Kor 12. Pwt 32. Iz 41. Iz 1.8-13.22. J 13. Lb 11.12.32nn.22.23. Rz 13.2-3. 1J 4.22. Ga 3. 1J 4.4. Mt 5.14n.26. J 15.8n. Prz 14.15n. Am 1-2. Syr 39.11. Ga 5. 1Sm 16.12nn.to zjednoczenie. Oz 7.10.29-37.15. Ab 1. MOC WYBRANYCH BOGA Moc zaborcza. Kpł 19.11-18.8. Pwt 10.24.5.1nn.14. Flp 3. Hbr 5. Mk 10.22.6.9.7.15n. Syr 25. 1J 4. Wj 3.18.30. Flp 3.10.5. MOC 1Kor 1. Łk 10.12.9. Łk 21. 1J 4. 2J 5.7. Mt 6.25-5.11nn. 1Kor 1.20n. Rz 5. Ml 3. J 3. Hi 29.28-33. 2Kor 13. Iz 26. Jr 22. 1Kor 1. Ps 62.9.2.16.11n. Kol 3.16n. Pwt 11.21. 2Kor 4. J 12. Kol 1. 1J 3. Joz 1. Iz 55.

Tb 3. Mt 6.26nn.3. J 4. Łk 11. Łk 11.10. Ps 73. Ps 78.25nn. Jan J 4.11-16. Ps 77.6.32.7. Łk 22. Jr 45.2.18.5-8.4-11.25nn.63.29. Ba 2.12.19-22. Jr 37.22.Wj 33. Ps 53.25.2-14.33n.23.16.13. Ps 7. Ps 27. Ps 81.23. Ps 4.41. Hbr 5. Ps 25. Mt 7.36.7-18. Mt 9. Am 7.45.17.24.14. Ps 74.47. 2Krn 14.4.9-13.10.5. Jr 15.1-7.14. Mt 6. Ps 55. Rdz 18.21.4. Mk 1.22-32. Synoptycy. Ps 22.12.37. Est 4.28. Ps 28. MODLITWA JEZUSA Modlitwa i posłannictwo Jezusa. Ezd 9.11-14. Mt 4. Mt 18.2. Łk 18. Ps 2.43.10.38.1.50.27.11. Ps 102. Ps 7. Ps 42-43. Hbr 2. Mt 6.1-5. Ps 11. Królowie i prorocy. J 4.17. Łk 21.2.36. J 17.1. Ps 22.18.36n.9-14. Ps 16. 1Krl 8.29-35. 1Krl 8.19-23.15. Ps 91.7.10.39-46. Mk 11.1. J 11. Ps 116. J 16.13n.13. Wieczór Ostatniej Wieczerzy. J 11.1-3.3-10.7.10. Jr 14.7.50.10-61. Jk 1. Jr 4.4. Ps 23.33. Mt 9.5-8. Modlitwa wspólnoty i modlitwa osobista.53. Ps 55. Ps 55. Łk 22.2.7nn.22. Ps 42. Iz 63.8. Jr 15. Ps 140. Mt 26. Ps 38.7.4nn.32. Psałterz jako modlitwa Jezusa.2.24. Mt 9.26.29. Jr 12.15-19. Ps 25. Pwt 6. Jr 14. Łk 11.11-17.10.5. 1J 3. 2Sm 7.7.19.7. Ps 22.26.19.71. Ps 42. Rdz 20. Jdt 9.18. Ps 50. Wj 16. Łk 18. Modlitwa w chwilach doświadczeń. Ps 119. Ps 15. Lb 11. Jr 15. Jon 2. Mt 6. Wj 32. Jr 8. Ne 1.17n. Ps 119. 2Krn 20. Ps 119.5.18.10. .143. Łk 6.9. Jk 5. J 16. Łk 11. Jr 17.12. J 6.4. Modlitwa i zmartwychwstanie Jezusa. Łk 9. Ps 73. 1Krl 8. 1Mch 11. Wj 34.2nn. Jr 20. Ps 37. 2Krn 33. Ps 6. Mt 21. Jr 18. Wj 33.16.23. 2Mch 15. Ps 44. Wj 32. Ne 9. Wj 32. KTÓREJ NAUCZYŁ NAS JEZUS Łk 7. Łk 18.30. Wj 32.14. MODLITWA. 1Krl 18. Łk 11.16.14. Ps 63.8. Modlitwa ufności. Ps 22.23.13. Ps 5. 2Mch 15. Ps 16. Ps 106.19. Ps 69.25.22n. Jdt 8. Modlitwa i męka Jezusa.18-23.6-15. Mt 6.18. Ps 65. 2Krn 33. Ps 59. PSALMY JAKO MODLITWA SPOŁECZNOŚCI Ps 104. 1J 5. Łk 3.1-5.8.6-7. 1Mch 5. Jr 10.24nn. Iz 64.20-28. Ps 22. 2Mch 8. J 11. Jl 3.6-12.17. Mk 11. Ps 69. Mt 18. Ps 103.5. 2Krl 19. 1Krl 18.12. Mt 15. Ps 23. Rz 10. Modlitwa tęsknoty za prawdziwym dobrem.21. Łk 9.1-6. Łk 8. Ps 48.29.14.1. Mk 14. Ps 22.11.13. Mt 14. Wj 33.7.

6. Ps 104. 1Tm 2. Chrystus i morze.8.15.19. Pwt 18.26. Lb 21. Flm 1. 2Kor 12.7nn.3.13-20. Lb 12. Ps 69. Prorok. Hbr 11. Dz 14.8. Hbr 3. Iz 30. Kol 3.2. J 1. Ps 114. 1J 5.10.3. Iz 17. Ga 3.9.5-6.15-18. 2Tes 1.21.26.12. Wj 14.1.6. 1Krl 8.16. Za 8. Wj 19. 1Tm 2.19.19n.11. Flp 1.19.16. Ps 89.4. Hbr 8.1-17. 1Tes 3. Dz 9. Dz 7. ustawodawca i orędownik.26. Iz 51. Iz 53. Flm 1. Dz 9.2nn.40. Jon 1.6n.6. Hbr 8.8-11.13-20. Rdz 1.11. Dz 7.35.25.30n. Rdz 7. Hi 38.5. Wj 20. Dz 21. 2Kor 3.21. Flp 1.5. Ap 5. Łk 24.8-22.18.14. Dn 7.10. Dz 3. Wj 1. Wj 4. Iz 1.8. Od monstrów mitycznych do stworzenia Bożego. Wj 24.14n.12. Ps 107. Lb 11.40. Dz 5. . Ga 4. Dz 10.1.2-7.78. Dz 3. Ps 93.35.3. 1Tes 5.10nn. MORZE 1Krl 9.33. Dz 4. 2Kor 3.6-14.4. Ef 3. Kol 4.36. J 6.22n. Wj 34.1.12-15. J 17. Ef 6.9. Hbr 7. Iz 51. Iz 49. Wj 3.3-8. 1Tm 5. J 1.23-30. Ef 5.20. Wj 14-15. Pwt 5. 2Kor 9.54. Dz 2.24-26. Wj 5. Am 9. Mt 23.13. 1Tes 5.30n. Pwt 18.17. Dz 5.3.Oz 2. J 5.29-35. Łk 24.36. Wj 34.14.18. 1Kor 10.44-49.49.13.30. Mt 5. Wj 20. Dz 1. Wj 32.12.15. Hi 38.53.18. MODLITWA KOŚCIOŁA Społeczność. Kol 4.9-13. Dz 10. Rz 8.37. Rz 15.9.15. Wj 19. Kol 1.9. Wj 2. Rz 10.13.13. Ap 22.19. Ps 106.8. Dz 8.23. Rz 8. Łk 9.25. Kol 2. 2Tes 2. Wj 2. Rdz 9.11-14. Ps 77.22n.9n.9.2.3. Rz 15. 1Krl 7. Dz 8. Iz 41. J 1. Pwt 33. Oz 12.8nn.14.11.15.12. 1Krl 22. Ap 15. Rdz 7. Ef 5.16.3-5. Mojżesz i chwała Boża.9. Ps 106.10-13. 2Kor 12.24. Ps 77. Wj 24.10. Ps 24.17.45nn.24-30.23. Prz 8.7.11. Wj 4. Lb 20. Wj 17. Dz 6.12. Lb 14.1.16-20.30. Ps 65. Kol 3.31n.27. Dz 7. Ps 69. Lb 20. Lb 12. 2Kor 3. Sługa i przyjaciel Boga. Flp 4.19. Ap 22.8. Wj 13. Wj 11. Dz 20. Wj 32.17.9.11.13.1. Święty Paweł Rz 1.11-15.12. Wj 15. Syr 45.11-15. Wj 19.6-9. Rdz 8.52n.2.46. Iz 5.22. Lb 12. Symbolika religijna morza.16.4-6. Ps 77.10. Łk 11.1-18. 1Krl 8.23nn. Mdr 10.13.14. Hi 7.3.10nn.4nn.27nn.22.31.3n. Rdz 1.4.1-5. Dz 1.17-23. Pwt 3. 1Tes 3. 2Kor 1.20.7nn. Dz 13. Ps 55.20.19-23. Wj 33. Wj 24. Rdz 9.24-29.7n.10. 2Tes 1.6n. Oswobodziciel i pośrednik przymierza. 1Tm 2. Pwt 7.10.15. MOJŻESZ Pwt 34. Wj 18. Mk 14. Dz 7. Wj 33.17.3.27.3. Pwt 4. Hbr 8. Dn 3.21n.23-25.21. Łk 24.1-10.11.1-15.38.17n. J 2.12nn.6nn.11. J 5.

Flp 3.7. Iz 8.19n. Joz 6. 2P 3. 1Kor 9. Mt 28.23. 1P 4. 1Kor 15. Ps 9. Jr 31. Ps 63. Pwt 28. Za 14.16. Rz 8.19.18.18. Lm 3. Dz 3. Hi 19.8. Jr 8.7n. 1J 2. Flp 3.19.8n. Hbr 10.24. Ap 3.31-39. Rz 6.9. 2Kor 4.19.18. 1P 4.49n.37. Mt 28.23.18. Hbr 11.33nn. Rz 8. Wj 23. Iz 32. Jr 31.9nn.1n. Ez 18. Iz 26.10.1. 1Kor 3.8n.13.2. 2Kor 3. Ps 73. Prawdziwa nadzieja.12.14. Dz 1.6nn.26n. Kpł 26. 2Kor 1. Rdz 12. Hbr 10.16.1. Mt 25. Mt 16.7.15.25.12nn. 2P 3. JAHWE NADZIEJA IZRAELA I NARODÓW Fałszywa nadzieja. 2Kor 4. Ps 96-99. Rdz 49. Ps 49.24n. Mt 16. Iz 63. Mdr 5.9n.24nn. 2Tm 4. 2Tm 4. 1Kor 1. 1P 4. Jr 31.12.9. Iz 54.8. Ap 17.3-4.3.5. Rdz 13.51. 1Tes 5. 2Kor 5.5nn. Jr 30-33.8.3.3.15n.1.25. Jk 5. Dn 7. Ap 13.39. ZAŚLUBINY BARANKA .4. Rz 5. Kol 1. 1Kor 7.15. Ez 37. Wj 23. Ps 16.Mk 5. Hi 13.1nn. Rdz 9.4n.23.28-30. Hbr 6.5.6.8nn.12-25.5. Rdz 39. Oz 2. Oz 12. So 3.4-10. Hi 42. Flp 3. Ez 36. 1Sm 15.19. Rz 15. Mt 24.25.8n. Iz 59. 2Kor 4. Rz 8. Iz 56.27.7n. Ap 21.7.16n. 1Tes 5.41.17. Ha 2.15.13.1.8nn.14. Jr 14.8. Mk 4. Mk 6. Tt 2. NAUKA ŚWIĘTEGO PAWŁA O NADZIEI Rz 8. Dz 2. 2Kor 5. 1Tes 1. Ef 2. Ez 35. Jr 29.3-13.16nn. Jk 5.15.7nn. Ez 40-48.25.14.24-29.29nn.6.15. Ps 139.11n. 1J 3. Hbr 6.8n.1-7.19.29.4.11. 1P 5.2.13nn. Rz 8.17.20. Rz 8.8. NADZIEJA ZBAWIENIA OSOBISTEGO A ŻYCIE PRZESZŁE Iz 53. Rdz 49. Pwt 28.19nn. Jr 31. J 6. Rdz 24. 2Tm 4. Jk 5. Ps 102.22n. Mdr 3. 2Mch 7. 1Kor 13. Jr 13.11. 1Tes 2. NADZIEJA 1Tm 2.39. Jr 1-29. Hbr 7. Dn 12. Ga 5. 1P 1. Rz 4. Rdz 22.5. Ez 34-48.8.33. 2Tm 4. Rz 12. 1Kor 1. NOWY TESTAMENT NADZIEJE IZRAELA WYPEŁNIONE PRZEZ JEZUSA Mt 4.20. Nowa nadzieja. Mdr 5. Mdr 4.20. Kol 3.19. 1Kor 15.18. STARY TESTAMENT BŁOGOSŁAWIEŃSTWA JAHWE JAKO PRZEDMIOT NADZIEI Rdz 3.1n.23.2.11.23.13. 1Tes 1.8. 1P 1.15nn. Iz 11. Iz 51. Mdr 5. Mt 18. 2P 1. Mk 4. Łk 21.13n.18-25. Ap 4. 1P 4.13. Hbr 11.27-33.7. 1Tes 4.19.54nn. Mt 16. Oz 11.13. 1Tes 5.1-6.7.8.16. Mt 5. 1Tes 5.7. Ez 16.22-33. Flp 2. Iz 60.6n. Jr 17. Ps 86.11.20.8.15nn. Ha 2.19n.17-21. Kol 3. Rdz 12. Za 14. So 1. Oz 2.10. Rz 2. Mt 8. Ps 84. Rz 7. 1Tes 4.11n. Lm 3.31-46.8.1nn.13-18.23n. Am 5.25nn.17.7-18. 1Kor 15. Iz 61. 2Tm 2.1-17.25nn. Rz 8.6.24. Flp 1. JEZUSA CHRYSTUS NADZIEJĄ KOŚCIOŁA Dz 2. 1P 1.12.13.8.1.36. Rz 8.7.19. Hbr 10.18-4. Iz 40-55.

6.20.41. Ps 23.1-6. NAMASZCZENIE CHORYCH I OPĘTANYCH Łk 10. Rz 15.8n.18nn.14-24. Iz 45.20. Ef 1.12.10-18. Ap 1.16. Hbr 1.17.13.18.12. 1J 2.21.11. J 11. Iz 42. Ap 22.5. Namaszczenie Chrystusa. Pwt 6.28. NAMASZCZENIE JAKO ZNAK RADOŚCI I SZACUNKU Prz 27. Dz 4. 2Krl 2. 2Krl 18. Ps 45. J 3.1. NARODY Rz 1. 1Mch 1. NAMASZCZENIE .8. Hbr 1. 1J 2.1-16. 1Sm 16.15.3.7. Wj 28.39. Jr 27.22.7. Ap 21. 1Krl 19.38. Koh 9. Wj 40. 1J 5.28n. Mt 26.19.9-15. 1Krl 5.3.25nn.12-19.13. Rdz 28.11.29-42. Rdz 19.5. Iz 61.18.40. Iz 8.3-7.46. Dn 10. 2Krl 19. Am 9.1.8. Am 1. J 14. Mi 6. J 12.7-12.38. Wj 12. Wj 29. J 5. Narody w planach Bożych. Łk 12. Jk 5.5-8. Rdz 1. Dz 10.1-6.30-38. Jr 31.1. Lb 3. 1Krl 11.6.13.8n. Ap 22.1n.5. 1Mch 1. 1Mch 12.13.50.13. Rdz 11.3. Społeczne następstwa grzechu. Ap 22. Mk 6. Kapłani. J 6. Rdz 12.24.36. Mk 10. Iz 41.10-32. Ef 2. Rdz 29. Iz 11.2. Kpł 8.20.1nn. Joz 24. Rdz 31.27.3n. Ap 2. Dz 2.15. Pwt 28. 2Kor 1. 1Sm 16. 1Mch 12.25n. Rdz 9. Ap 20.1-8.4.10n. Ap 19. Flp 2.39n.3.54. 2Krl 11. Iz 10. Rdz 25. . Dz 17.7nn. Chrześcijanin. Rz 6. Mt 10. J 19. Łk 4. Rdz 10.KONSEKRACJA Niektóre przedmioty kultu. Ap 22. Rdz 3. Hbr 1.6n.21. 1Krl 7. Rdz 14. 2Krl 19.14nn. 2Krl 9. Wj 5-14. Joz 24. J 16.11-16. 1Kor 16. Ps 45.1.16. Prorocy.11-14. STARY TESTAMENT TAJEMNICZOŚĆ POCZĄTKÓW Jedność i różnorodność ludzi. 1J 2.20.38. Mk 16.7n. Ef 4. Kpł 8.1-7.9-14. Ap 14. 2Sm 12.2.9.14.13.26-29.2.27.1.12. Łk 7. Wj 30. Ap 15. Pwt 32. 1Krl 1. Iz 45.3-2.13.26.43-61.5. Ps 133.10n.6. 1J 3. J 6.19.1-5.30. Ez 8.33nn. Łk 9. Ap 5. IZRAEL I NARODY W HISTORII Rdz 16.J 14.2nn. Kpł 14.36n. 2Kor 1.3.1-6.18n. Mk 16.9.27. 1Sm 10. Am 6.9.26. Rdz 11. 2Sm 2.11.1.6-13.18.15. 2Krl 16.21.15.34. Ps 92. 1Krl 19. J 5. NAMASZCZENIE Ps 109.40. Dz 4. 1J 2.18-21.6n. Rdz 35. Łk 7. Rdz 11.2. 1J 2.34. Iz 25.2. Iz 61.1-7. Ps 2. 2Krl 21.35n. Wj 18. Iz 61.6.1-5.6. J 3. 1J 5. Rdz 3.1-14.12. Narody jako siły wrogie Bogu. 1J 3.11nn. Wj 29.5-8. Rdz 3.14. Rdz 4.9.8. Ap 21-22. Ap 3.13n.7.

8.6-9. Jr 2.10. Rz 11. Joz 6.14n. Pwt 4.12nn. Dz 1.24-32. Dz 8.36nn. Ap 19.20-32.17-20. Dz 19. Mt 1. Oz 1. Ps 87.1-5. NAŚLADOWAĆ Powołanie Izraela. Ez 38-39. Mt 19. Mt 19. Mk 1.7nn.45nn. Rz 4.21. Ap 17. Jdt 5. Dn 7.16.3n.7nn.17nn. Mt 2.48n. Iz 42. Apokalipsa. Ezd 9-10. Rz 6. J 6. Ga 2.16-25. ANTYCYPACJE Ekskluzywizm żydowski. Ga 2.2Krl 5.2-5.39.18n. Iz 2. .6. Rozwiązanie antynomii.16.16-22. Jr 9. Za 14. Naśladowanie Chrystusa.23.13. Dz 1.27. Iz 45.53. Prozelityzm żydowski. J 11. Iz 25. Jr 46-51. Lb 15. Oz 11.9.7-19. Iz 19.4. Mt 21. Dz 10. Mt 1.15.2-6. 1Krl 14. Ap 19. Mk 7.4.4.21.21-31.20. J 12. J 13. Za 14. Zbawienie pogan.19.21-45.6. IZRAEL I NARODY W PRZEPOWIEDNIACH PROROKÓW Sąd nad narodami. Ps 47.19-27.19. Dz 22.28.9-17. Pwt 1. Ap 11.10n. Ap 17.36. Ps 80.14.2.35-36. Ewangelie. J 4.1-16. Wj 13. Mt 19. 2Kor 13.23-38. Dn 11.15n. J 11. Ef 2.20.15. Mt 15. Dz 15. Flp 3. Mt 10. Iz 60. Wj 23. Łk 2. Dz 14.5n.14-17. Ap 13. Mt 8.20n. Dz 11.2nn. Mk 16.37.15. Dz 26.9. Dz 15.6-11.18-21.15.28n. Dz 1. Mt 26.21.10n.50nn.17. Łk 3. Mt 4.7-12. Łk 17. J 18.14. Ap 14. Iz 66.35. Jr 7.22.24.20-25.19-22. Mt 28.2. Mk 15.13.3. 2Sm 17. Ap 21.10. Dz 10. Iz 24. 1Krl 18. Ps 18.29. Dz 3.17.5-6. Mt 16. Iz 49.1-29. Jl 4.13.2.42.15n. J 12.6. Wj 23. Mt 26.43. Dz 18.32. Jr 7.21.6.27. Ap 20.21. 2Kor 4. NOWY TESTAMENT JEZUS I NARODY Mk 1. Ga 3. Ez 25-32. Ap 14. J 21. Rt 1.47.1-6. Rz 1. Iz 56.21n. Mt 8. Pwt 6.24.16.28.8.37-43. Rz 8. Łk 13.15.8nn.17.16.19. Mt 10.17. 1Kor 11.20n. Dz 13. 1Krl 18.14. Ap 7.5n. Dz 2.16. Wj 12.11-22.13n.18-19n. Rz 1. Ap 19.9-14. Ap 17.28. Ga 3.2. Mk 2. Paweł Apostoł Narodów. 2Sm 15. Ps 25. Joz 9. Dz 1. Ap 15.22nn. Dz 13. Mt 28. Dz 2.1-8.2. Ne 10.24nn. Słowa i postawy pełne kontrastów. Iz 13-21.1-11. Rz 15. J 4. Dz 22. 1P 2. Mt 15. Rz 2.4nn. Iz 45.3. Rdz 38. Rt 1. Jr 11.8-11. Oz 2.12.18.1.8. EWANGELIZACJA NARODÓW Pierwotna społeczność a poganie.10. Za 14.1. Dz 9.25. Iz 42.

12. Ps 143. Ps 80.20n. Ap 2.9n.7.9. Hi 7. Koh 12.15. Mt 15.7.21.33n.6. Pwt 8. Rz 6.12n. Pwt 33.11.3.3.20.10.19. Dz 4. Mt 28.28. Dz 13. 2Tm 1. 1Kor 12. Jr 29. Mt 21. Jr 28.22-40. Prz 4. Pwt 4-11. 1Tm 4. Ez 34.3.3.9.2.16. 1Tm 5.21.26.17. NAUCZANIE APOSTOLSKIE Misje przejściowe. Prz 5.42.13.3. Iz 8. J 7. Hi 33. Dz 13. Łk 19. .4.1-24.11.57.10.33.23. Rdz 20. Jr 36.1-16. Wj 12. Pwt 17.4. Pwt 4. J 14. Pwt 4.10.1. Ef 4. Iz 10.21. Dz 5. Dz 18. NAUCZAĆ STARY TESTAMENT RÓŻNE FORMY NAUCZANIA Ojciec rodziny.11nn. Jr 46.1n. 1Sm 12. Ml 2. J 7.19n. Mdr 7. Hbr 6.J 6. Joz 24. Pwt 31.25n. Jr 6. 2Tm 4.23.13. Za 10. J 6. Jr 32.24n. J 1. Dz 5. Pwt 31.33.21n.1n. Jr 23.43n.9. Mt 22. Apostołowie wypełniają swoją misje. Prz 2. Syr 51. Mt 13.13.4.20.14. Łk 3. Prz 4. Prz 8. So 2. Mt 26.12. J 14.20-25. Pwt 11. Joz 24. Łk 1. Iz 54. J 9.39.6n.18. Prz 3.26. Ef 4.15.7.23. Rz 16.17.9.9-13.13. Na kapłanach. Mt 28. J 10.44n.17nn.26. Pwt 27. Ps 51. Pwt 5. Mt 7.18-21.3.1.32-36. Dz 5. Syr 51. Ps 119.18.3.1.42. Syr 2. Ps 71. Am 3.19n.5.14. Ne 8. Jr 50.17.68. Jr 16. 1J 2.28. Prz 8.44. Oz 4. J 8. Pwt 6.31.7.29.28.20.24.13. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS NAUCZYCIEL Mt 4.59. NOWY TESTAMENT Łk 1. Pwt 31. Mdr 3. J 6.3.12.1-11.7. J 13.5.2. JAHWE NAJWYŻSZYM NAUCZYCIELEM Ps 25.43.15. 1P 2.20. Jr 32.14n.11n. 1Tm 6. 2Sm 1. Syr 34.16.39nn. Ps 34. Mt 10.8. 1Tm 4.29.6. Ap 14.10n. Iz 30.1-17. Pwt 4.3. Syr 30.34.16. Ps 17.1nn.46. Łk 2. 1Kor 12.19nn.36. Prorocy.31.11.6.11.7n.8. Oz 4. J 7. Dz 13.14.16n. Rdz 21. Mt 22.17.55. Dz 14. Oz 4.12. Ps 119. Ps 25. Dz 2.3.22. 1Tm 1.32. Mędrcy są ze swej istoty nauczycielami.17.8.1-9. Jr 23. J 8. Wj 13.18n. Oz 5.1. J 12. Jr 31. Ap 2. J 3. Dz 2. NAWIEDZENIE STARY TESTAMENT Rdz 50.14-17. 1Tm 6.1. 2P 2. Ps 94. Łk 7. Jr 48.10.27. Wszyscy Żydzi. Mt 5. Wj 24.66-69.27. Pwt 6. Jr 50. Mt 23. J 8. Dz 2. Ps 106.17.18. Jr 12.14. Jr 5. J 8.16n. Dz 17.78. 2Krn 15.4. Jr 50. Wj 24.12. Pwt 4.10nn.18n. Dz 5.

Poprzez nerki.1-4.34.12. 1P 1. Ap 3. Ps 33. Mt 25. Hi 26. Hi 38. Kol 1. Ps 115.1n. COELI.16. Mt 6.5. Prz 30.7. Ap 21.14. Mt 3.4. Ap 2-3. Jr 23. NIEWIARA W IZRAELU .5. Mt 13.20n. Ef 2. Hbr 9. Hbr 9. 2Krl 2.17. Flp 1.7.21. Iz 40. Mt 7.11. Ap 3.16nn.24.15. Ps 139.14.4. 1Mch 2. 2Kor 12. Hi 38. Mt 6. Ps 14. NERKI 1Krl 12. Ef 6. Mt 5.19.10.2. Mt 19.23.10nn.22nn.11. NIEBO JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA BOGA Ps 104.1.50.26. (Antyfona z liturgi adwentowej) Ps 119.13.31.4. Mt 28.11.20. DE SUPER Iz 45. Łk 2. Jr 1. Ps 113. Rdz 7.19. Ps 29.2. Ps 68. Ml 3.17. Łk 12.10. Dn 9.5.33-46. Kol 3. Hbr 9.32.5.6. Rdz 1. Hi 37. Dn 2. Jr 12. Mt 25. Hbr 7.30. Iz 6. 2Kor 5. 2Kor 5. W JEZUSIE CHRYSTUSIE NIEBO JEST OBECNE NA ZIEMI Jezus mówi o niebie.6.23n. Iz 63.37.17.24-28.13. Ps 72. J 3. Hi 16. 1Krl 8.27.35. Iz 14.1.19. Mt 3.13.2. J 1. Hbr 7. J 3.13.34. Ne 1. Ap 6. Mk 9. J 3.27.21.19.5.8.24.11. 1Krl 8.23.10.19.2.24.11. 1Tes 4.20.1. J 6.16. 1Krl 22. RORATE. NADZIEJA NIEBA Flp 3. 2Sm 22.21. Ef 4. Ap 21.18. Ap 21. Ap 2.13n. 1Krl 20. Rdz 15.25.26. Iz 5.45.4.4. Hbr 7.45. owe organa wewnętrzne. Hbr 4. Iz 57.17.2n. Wj 24.4nn.7.13. Ps 89.19. Na ziemi jak i w niebie. Jr 11. Dz 2. Jr 20. Pwt 10.11. Rdz 11.13.18. Hi 1. Mt 6. Ps 132.62. 1Krl 8. NIEDOWIARSTWO Rz 9.8.17.14. Mt 18.4. Ps 11.10. Ps 16. Mt 16.10. J 2.8.12. Ap 21. 1Tes 4. Dn 9. Ap 21.33-58.3. Dz 9.1. Ap 21.6. NIEBO NIEBO I ZIEMIA Rdz 1. Niebiosa otwarte. J 1.1.4nn.10. Jezus przychodzi z nieba. 2Krl 7. Prz 31.11-15. 1Kor 15.12.25.28.10.2. Pwt 36. Mt 6.2. Iz 6.12.1n.13. Dn 7. Iz 66. Hi 38.89n. Dn 7. J 6. NIEBO. Jr 17. Mt 5. W okolicach bioder skupia się wewnętrzna tężyzna człowieka.10. KTÓRE NIE JEST ZIEMIĄ Hi 38.2nn. Ps 7.25. Wj 12. Rdz 28.27. Mt 18. Mt 24. Mt 12.11. Prz 23. Mt 5.19. Rz 10.16. Ap 22. Mt 16.6-12.35. Mdr 1. Rdz 37.Mt 21.18.3.3.26. Ps 26.51. Mt 24. Mt 5. Łk 1. Mt 6.9nn.20. Iz 11.6. Ps 68.14. Ps 2.20. Ap 21. 2P 3. Rdz 11.5. Dn 2.16.12.8. Rdz 5.26.24.11.42nn. 2Sm 20.8.3.28. 2Sm 7.31n.1-13.12.8-9. Kol 2.27.1. Mt 6.

Mt 5.31. Iz 30. Mt 28.44.32.31. Iz 43.10. 1J 4. Jr 5. Mi 3.9.69-75. Mt 8.42. J 6.13. Jr 17. Iz 6. Rz 9-11. Syr 20. Rz 9.3.32.43. Jr 17. Jr 27. Lb 14. 1Krl 22.2. Rz 11. Iz 28.21.20. J 6. J 12. Wj 32. Iz 42.14. Mt 13.4n. 1Kor 14. Jr 8.36.4. Pwt 9. 1Kor 6. J 6. 1Sm 18. Pwt 23.4n. Pwt 18. 2Sm 29.24-27. 2Sm 29.4.10.46-50.1-5. Lb 14. Wj 33. Pwt 7. 1Krl 12.21-24.21. Iz 2. Rz 11. Mt 12.11.11. Mt 7.2-8.43n. Ps 78. Mt 15. Rdz 4. Mk 16.6.14n.7. 1Krl 16.13.13.106. Pwt 19.17.2n.53. Wj 14.8.12-21.24.26.27.14n.13. Rz 9.24nn.24. Rz 3. Ez 12.17. Wj 22.20-24. Ez 11. Jr 46.20.8. 1Krl 11. J 8.22n.9.15n.1-32.13. Oz 10.13n. Pwt 9. Mt 11. J 3. 1J 2. Przed Jezusem z Nazaretu.4. NIENAWIŚĆ POMIĘDZY LUDŹMI Świat we władaniu nienawiści. J 1. Ez 7.3. 2Kor 4.8. Rz 10. Lb 32.4.6-29.27. Wj 17. Pwt 22.9. Łk 24.23.16. Oz 7.8.21.25-37.3.31nn. Pwt 9.11n. J 6.18.4. Jr 2-4. Ps 21. Mt 11.17. Mdr 2. Ps 83.2.45. Pwt 8.33. Lb 16. 1Tm 5. Wj 15-17. NIEDOWIARSTWO IZRAELA Mt 21. Mt 8. .13-14. Wj 32. J 8.8. 1J 5.19. Prz 14. Iz 50.18.17. Rz 9.17.22n.37n. J 6.12n.44. 2Tm 2.26.15. Dz 3. Mt 23.32.22. Mt 26.Szemrania Hebrajczyków.26. Mt 23.3-25.10. Pwt 19. Mk 6.1. Święty Jan a Żyd niewierny.38. 2Krl 17.22. Jr 31. Iz 54.7. Wobec tajemnicy paschalnej. 1Tes 2.23. Lb 14-17.2. 1P 2. Kpł 19.26.1-6. Ez 6. Izrael o podzielonym sercu. J 6. Mt 16. Święty Paweł a naród niewierny.24. Pwt 21.35. Lb 14. Dz 13. Mt 11.11nn. Ps 18. Rz 10.24.25.5.3.24. 1Krl 18.1. J 12.19. Mt 10.11. Prz 26.61.16.31-35. Prz 19.24.4. Mt 26. Mt 14.10n.6. Dz 26.16.10-20.11.12. Wj 16. NIEWIARA WOBEC JEZUSA CHRYSTUSA Iz 53. Lb 14. 1Kor 10. Lb 10. Mt 6. J 20. Ez 16. Ps 18. J 8.7.24.20.8. Iz 7.30-10.36.28. Lb 20. Lb 14. Lb 11. Mt 10. J 6. 1P 2.1-6.58.7. Prz 10.6. Rz 11. Iz 60. 2Krl 9.27. Mt 16. Mk 16.10nn. Pwt 32.2n.2.17.11.1-10. Sprawiedliwy znienawidzony. Jr 49. Oz 2. Jr 7. 1Krl 8. 1Kor 7. 1J 5. Ps 129.16. Oz 2. Lb 21.51n.21n. Dz 7.15.43.7n.25n. Mt 10. Lb 14. J 3. Łk 22.17n.24.7. Iz 43. Wj 15. Tt 3. Wj 17. 1Sm 8.10.4. Mt 17. Łk 14. Pwt 1.37.4n.33n. 1Krl 16.27n. Iz 48. 1Kor 1. Mdr 2. Jr 7. Ps 105.31. Wj 16.11.9n.15. Rdz 29. Lb 20.7.24. Czy sprawiedliwy może nienawidzić.24.13. Dz 4.6. NIENAWIŚĆ 2Sm 13.3. Rz 11.7. Mt 17.7-15. Pwt 18.15.41.

Rdz 32.14.4n.6. Mt 24.15. Ps 31. Hbr 7. Rdz 29.21n.8. JEZUS WOBEC NIENAWIŚCI Nienawiść świata względem Jezusa. 1J 2.24. Rdz 32. Rz 1.13.4. Ps 137. Rz 8.25. Mk 14. J 2.8. 2Kor 5. Iz 8. Am 5.12nn.16.7. Mk 15. Rz 9.18.25.10. Ps 43. Łk 14.50.15. Iz 61.8. 1Krl 19.34.2. Mt 10.25. Iz 1.3n. Jr 8. Jr 12.28.15.8.23n.19. Mdr 12. Lęk przed zawstydzeniem. J 15.14. Ps 57.9. Łk 6.14. Tt 3. Jr 20. Ps 5. Nienawiść do zła ale nie do ludzi. 2Kor 6. Iz 58. Rdz 25. Ps 139.17-24nn. Ps 31. 1Krl 19. Hi 31. Ps 101.11. Iz 1.30. Ez 18. Pwt 7. 1J 3.9.9.7.27. Ml 2.50.20. 1Tes 5. Hi 3.5.37.18. Mt 4.36. Rz 9.11. Iz 17.28. 2Mch 8.3n. Am 5.9nn. Pwt 16.Prz 3. J 14. Pwt 28. J 15.4.12. J 17.13.22.53. J 3. FAŁSZ I PRÓŻNOŚĆ Fałszywość rzeczy próżnych. Rdz 32. Za 8.27. Rz 5.18.22.38.12. Jr 15. Rdz 28.4. Rz 8.31n.16nn.28. Jr 8. Ps 35.27. Ml 1. Ps 118. Mdr 11. Jk 4. Łk 4. Mk 14.37n. Syr 27. Ps 102. Ps 26. 2Kor 4.43. J 15. Mk 14.4. 1Krl 19. Ps 45.1-5. 1J 3.11-24. Ps 11. Łk 22. Pwt 12. Jr 2.5.23. J 17. Rz 9. Ps 119. Rz 8. 1J 2.11nn. Ps 139.10.25.5. J 7. Ef 2.16-19.24.4. Pwt 9. Ps 38. 1Kor 15.12.30. Rdz 22.14. Iz 5.20.38.3.18. Mk 6.11.10.7.11.5.31.24.8. Ps 22.7.19. Ps 69.24. Łk 22. Rz 8.26. Rz 5.23.5.25. CZY W BOGU JEST NIENAWIŚĆ Mdr 11.22. Lb 11.6nn. Ez 25. Hi 3.31.8. NIEPRZYJACIEL ZJAWISKO NIEPRZYJAŹNI Stałość i granice. Jr 20.41-45.5-18. Łk 8.21. NIEPOWODZENIE WSTYD. Ps 37. Prz 6.50. 1J 2. Wj 32.113.30. J 5. 2Mch 15.13n. Iz 44. Łk 21. Łk 6. 2Sm 20.14.46. Hi 7. Oz 9.5.11-15. Hi 10. Mt 23. . Pwt 1.14. J 15.13.7. J 15. Hbr 5. Hbr 5. Jr 2.2. 2Kor 5. Ps 50. 2Kor 4.3.55. 2Krn 19. 2Kor 1.1nn.22n.30.4. Jr 15. WSZYSTKO ZAWODZI Iz 30.24.24.2. J 11.14-16. J 8.3.3nn. Nienawiść świata do chrześcijan. Mt 6.14. Mt 27. 1Kor 1.21.8.5.8.44. Jr 2. Ab 1. J 12.9.8. 2Kor 6. Łk 19. Ps 42.37-40.9. J 8.23-33.37.14nn. Prz 8.3n.33n.23n. BÓG NIE ZAWODZI Jr 17. NIEPOKÓJ 2Mch 3.31-39. Ps 97.7. Rz 8.12. 2Kor 6. Wj 20. Iz 31. Ef 2. J 12.21. Iz 24.11nn. 2Kor 4. Jr 44.31nn. Ap 1. 1J 3. Mt 5.44.15.13.17.10-14.20. 1Sm 23.24.4.46.1. Iz 1. Ps 42.14. Ps 88. Łk 12. Jr 11. Łk 23.18-21.19. Iz 5.18. Pwt 13. Oz 13. Ps 73.

Wj 12. Wj 21. Iz 26. Wj 23.62.26-27.12. Wj 12.16.1.3. Iz 60.40.3.1-7. Ps 134.10. Hi 3.9-17.1-17. Hi 24. J 13.20.30.45nn.6nn.3n. 1Kor 9.21. Prz 24.39.12. Rz 6.4.42. Jr 12. Ps 91. J 8.16nn. Lb 35. Iz 58.8.13n. Mt 13.35n. Jl 2.7n.5.7. Zwycięstwo nad nieprzyjaźnią. 2Kor 4. Mt 5.16.19.30. NIEWOLNIK Pwt 21. Ps 13.21nn.6.13nn. Mt 20.26n. Pwt 28. Ps 19.55. J 14.14-21. . So 1.3.21n. Jr 34.6.15.20.8. Dn 12. Ef 6. Wj 12.Rdz 27-29.19. J 13. Mi 7.3-10.13-17. Rdz 12.18-23. Kpł 25. Ps 38. Ga 4. STARY TESTAMENT Noc wyzwolenia. Iz 8.6n. J 8.1. Flp 2. Rz 8.4. Prz 25.5.29.21-31.6. Mdr 10-19.18. Rz 7.14nn. 1Mch 2.6.16-22.12. Iz 26.15. Kpł 25.11-17. Geneza.1-7. 2Krl 4. Ps 55.4.20-21. Sdz 2. Rdz 37.9.55.23. Mt 20. Rdz 1.6.1. Flm 1.22n. Wj 13. Am 5.12.1.12. Ps 63.22.43-44.15.14n. Wj 21.2. Podczas nocy doświadczeń.21n.2. Dzieło czasu. Przeżycie klęski.5-9.24.13n.20. Dzień i noc. Ps 141.28. Wj 23. NIECO ŚWIATŁA NA ŚWIAT NIEPRZYJAŹNI Przypadek typowy. Ps 31.1-11. Jr 18.10. 1Kor 7. Rdz 3. Pwt 23. Pwt 2.13-24. Ga 3. 1Mch 3.7-8. Rdz 4. Ef 6.20-23. Wj 22. Flp 3.27. Mt 5.14n. Rdz 4.19. Mt 6. Łk 23. 1Sm 1. Ps 119. Ef 2. Mdr 18. 1Sm 19. Pwt 15.39-55.32-36.1. Pwt 7. Mdr 18.2.13-17. Wj 22. Kpł 25.36.29.15.10.28. Łk 19. Rdz 22.4-7. Rz 5. Ps 119. Wj 10. Pwt 20. Łk 10. Hbr 2. Ps 130.4. Ps 130.34.7. Rdz 15. Ps 42. Ps 91. Sdz 2. NOWY TESTAMENT Ps 139. 1P 2. Ps 77.2. Wj 17. Ps 74. Ga 6. 1Kor 7.3.10n.18. Rdz 49. 1Sm 18. TEMAT RELIGIJNY Sdz 3. 1Sm 15.14-16. Ne 9. Rz 5.8. Ps 35.4-8. Rdz 17. Rz 6-8. PROBLEM SPOŁECZNY Wj 21. Wj 14. Wj 14. Ps 7. Ga 4. Wj 11. Ps 42. Ps 112.10.12. Rdz 16. TRYUMF JEZUSA NAD NIEPRZYJAŹNIĄ Przykazanie i przykład.1-16.17. Ga 5.22. NOC Ps 104.16.15. Pwt 26.17. Syr 28.22-9.2.

6.26. Ez 34.7n.22. Rdz 5. 2Kor 3.26.12. Hbr 9.31. 1J 2.2. Nowe człowiek. Nowe wyjście z niewoli.18. Iz 43.17.34.2. Dz 16. 2Tes 3. Iz 45.15.52. Pnp 5. 2Kor 3.20.18. 2P 3.20-25. J 9. Jr 31.14. Lb 19.8n. Iz 54.6.18.3.17. Mt 14. Ef 2.10.13-48.25.17.26. Ef 4.19. 1Kor 15.31.23.31. Rdz 9. Dz 9. Hbr 8.17. Łk 9.17.11nn.1.19.41.7. Łk 17. Pwt 21. Iz 54. Iz 62.3.4n.35. Ez 47.10. Iz 42.29. J 15. Iz 48. Mt 5. Jr 13. Mt 26.Dzień i noc Paschy. Ap 7. Iz 54. Nowe przymierze. Wj 13. Mt 26.8. NOWE PRZYMIERZE MESJAŃSKIE Nowa nauka.6n. NOWE Syr 14. Ps 96. Mt 27. J 13.20. Iz 51.6.4.4. 1Kor 15. J 15. Iz 45.11-17.31.15. Ez 36. Mt 9.2. Ez 48. Mt 25. 1Tes 5.32.21-48. 1Tes 5. 1J 2. 2P 2. Rz 13.9.26n.14.60.25.1. Lb 11.4.19. Dz 22.3. Mt 28. Mdr 7. Rz 6. Nowe przymierze. Iz 41.27.6-9.25.14-17. Nie jesteśmy synami nocy. Dz 20. Ef 5. Łk 17.19.29.4-10. Mt 24. 1Sm 6.36.27.8. J 3.31-34.18. 1Tes 3. Iz 65. Wj 24.8.29. Jr 31. J 9. Hbr 10.3.1.25n. Iz 43.3. Iz 55.11-18. 1Kor 11.13. 2P 1.7.9.12.1-11.9. Iz 40.18.16.5. Iz 42. Dz 9. J 15. . Rz 6.9n. Mdr 10.9. Mt 5. Ap 4.3-8.20.12.1. Iz 45.22.5.15. 1Kor 11.15. Mk 1. Iz 62.9n. Mt 13. Ez 14. 2Krl 2.20n. Jl 3.30.9.34.6.5.24. Pwt 30. Iz 41.8.21.5.6. Łk 9.9. J 13.3. Dz 21. Iz 11. Ez 36. Łk 22. Mt 27. Dz 9.12nn.45. Ez 36. Hbr 12.7-12.4. 1P 2. Iz 54. W Nowym Testamencie.53.35. Ef 5.26n. Prorocy i mędrcy. Dz 26. Mk 16.24.18. Mdr 14.4. 2Kor 3.32. Syr 44.33.20-25.23n.20.16. 2Sm 6. Jr 31. J 17. Iz 48.14. Iz 43. Dz 2. Rdz 9. Iz 51. Łk 22. 1P 3. J 12.16.14. 1Tes 5.6n. J 11. Iz 44. Kpł 19.30. Ef 4. Ez 47. Dz 12. Dz 5. Iz 66. Dz 2.37n. J 13. J 13. Iz 65. Rdz 9.3.1.4.4.16n. Kol 1. Iz 50. Ef 6. 1J 4. NOWOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ Pwt 26.34.6. Ez 11.22. Ez 18.22. Rdz 10.5. Rdz 8.10.12. J 19.12n. 1Tes 2. NOE Przekazy Księgi Rodzaju. 2J 5. Dzień pośrodku nocy.44-49. Iz 65.15. Ps 149. Iz 61.8.17. 2Kor 3. 1J 4.1-10. Ef 4. Rz 13. Ez 36.3nn. Rz 7. Ez 40-43.2. W OCZEKIWANIU NA NOWE CZASY Ps 104.8.

9.6. Rdz 48.11.33.10.1-16.24. Jr 17. 2Sm 7.16. Wj 33. NOWY TESTAMENT DAR OBECNOŚCI BOŻEJ W JEZUSIE Łk 1.11.22nn. Iz 43. Ps 46. J 3. OBIETNICA OBECNOŚCI BOŻEJ Rdz 17. Ap 11.35. 1P 2.35.28n. Mt 16. Ps 139. J 17. Iz 62.12.16n.4nn. TAJEMNICA OBECNOŚCI W DUCHU J 16. Rdz 5. Ga 5.16.19. Wj 3. Ap 21.14.16n.17.7.12.9. Jr 1. 1Kor 3.10.16-25.18. Ap 5.8-16. Ez 48. Ps 16. J 14. Ap 21.16. 1P 1. Ef 2. Ps 104. 1J 5.12.16. Mt 1. .1-5.24. Ap 21.15. 1Krl 8.1.5.31.14.56n. Rz 8. J 14.41nn. Mt 16. 2Krl 18.31.10nn. J 6. Rz 6.9. Ap 2. Wj 40. J 17.5. Mdr 3.23-33. Ps 119.9. Mdr 11.2.4.8. Kol 3. Ap 21.25-28.18. 2Kor 13.14.8. Rz 8.26nn.2. J 17.14. Ga 5.4. Rz 13.32. Rz 8.34. Ap 3.8n.17. Kol 2.30. Mt 25. Ef 2.5. J 3.24. WARUNKI OBECNOŚCI BOŻEJ Szukanie Boga.26.35.13. Wj 19. STARY TESTAMENT Rdz 3. Rdz 28.15.27.19.20.15.7. Rdz 3. Rz 8.17.16.20. Ap 14.4. 1Kor 10. 1J 3.3n. Wj 3. Ps 29.24.15. Ez 34.7. Iz 66.28. PEŁNIA OBECNOŚCI W CHWALE OJCA 2Tes 3.16-19.3.22.14n. Ap 3. 1Kor 5. 1Kor 12.7.10.28. Ef 1.1.6-7. Iz 48.10.27.2.11.19. Mt 11.2. Ap 21.15n. Ga 6. Rdz 1. Wj 34.19. 1J 1.42n. Iz 6.16.8nn. Ef 4.10nn. Jr 12. 1J 5.16. Dz 2.18.15. Rz 8. Iz 42. Za 14. Mt 28. 2Sm 7. Rz 8.6. ZNAKI OBECNOŚCI BOŻEJ Wj 20.18nn.5.19. Dz 9. J 1.2n. 1Krl 17.5n. 1Krl 8.23nn. 2Sm 7. Jr 1. 1Krl 19. 1Kor 12.19n.11-16.11. 1Sm 3.26nn.4. Rz 8. Iz 41.12. Ps 145. Joz 1. Dz 17.168.20.10. Rz 7.1nn.19n. 2Kor 4.27.29. J 2.22n.8. Iz 44.40.1.12-13nn.Kol 3. Jr 7. Iz 60.21. Iz 65.29. Ps 23. Ps 18.5. Mdr 7.23. 1Krl 8. 2Kor 5.21nn. Mt 22. 1Krl 8.5n. Iz 40.43n.7.4. Jk 1. Za 14. Rdz 26. Kol 3. Kol 3. Wj 13.15.3. J 20.9. Tt 3. 2P 3. Ap 22. Ez 36. J 8.15. Kol 1. Kol 1.17. 2Kor 4.10. NOWA JEROZOLIMA Hbr 10. Mdr 9. Iz 7.28.3.8. Am 5.2. Pwt 16. Am 5. Rdz 6. Wj 19. Ap 1. Iz 52. J 3. Jr 17.16nn.5. Iz 66. Łk 23.13.5.24. J 16. Ap 3.1-15.1.5. 2P 3.1.1.12. Iz 52.11nn.14. Dar Boży. Iz 45. 1Kor 13. Ez 10-11.12n.5n. Prz 8.24. Ga 2. Ap 22.20. Ez 48. J 3.9.21. 1Kor 6.9.25nn. Łk 10. Ap 1. Łk 22.29n.3. Mdr 6. Ef 4.9.5.9.1. J 8. 2Kor 3. J 6.28.20. Jr 31. Tt 3. 2Kor 5. Iz 58.14. 1J 4. Ef 3. Pwt 12. Rz 8.17.10.10n.5. Ez 34. J 16. Ez 37. J 14. Ap 21.17nn.19-23. Ap 14.21n. 1Kor 15. OBECNOŚĆ BOGA Ps 119.21.8.27n. Rdz 28. Mt 18.2.63. Sdz 6. Łk 1. Rdz 26.8.8.17. Ml 3.151. J 16. Iz 57. Ps 15. Rdz 18.14.

Rz 8.9.8n.3.20.15nn. Ps 73. Pwt 29. Rdz 1.6.14. 2Sm 7. 2Sm 7. Rdz 35.10.4.22-31. Rdz 17.5. Rz 4. Iz 26. Obietnice mesjańskie.16.2.20. Jr 23. Syr 24. Obietnica Ducha. Iz 7.14.8-11.3nn. Hbr 11.63.17. Rdz 17. Ap 22.12.19.19n.5.9.8.1. J 17. Rz 11. Ga 3.7. 1Kor 1.15.1.5n.7nn. Iz 9.1n.32.16. Łk 1.39.45.26. Obietnice a Prawo.23n. Mt 4. Rdz 22. Dz 10.32-36. Mdr 1. Prz 8.13. Iz 4. Łk 22.9.1-5. Mt 28.15. Rdz 4. Hbr 6. Dn 2.33. Łk 24.7.17.12.16.15n. J 16.33. Jr 23.20.16-29. Am 3.13. Rdz 15.13. J 1.17n.11. Ef 3.2nn. Mt 5.11.19.26. Prz 8. Rdz 1. Rdz 12. Ha 2.1.5n.6.12. OBIETNICE JEZUSA CHRYSTUSA Synoptycy.17nn.5-7.19-22. Obietnice dane Dawidowi. Jr 33. Obietnice Mądrości. Ps 105.41. Iz 60. Wj 33. Ps 51.1-5. J 19.24.4. Iz 43.14.21n.15. Ef 3. Mt 19. Rz 4. Iz 54. Wj 19. J 3.22.1. Mdr 3.8.15.5. Rz 4.15.13nn.5. Iz 11.19. Rdz 12. Rdz 3. J 14. Mt 4.2n.73. Rdz 12. Za 6.18. J 6.3. Ps 119.14. Łk 6. Ez 34.9. Iz 11.4-7. Za 6. Ef 1. Hbr 11. OBJAWIENIE STARY TESTAMENT Hi 42.5.45.12.24. Wj 24. Rdz 28. Rdz 17. Za 3. Prz 8. 2Kor 1.29. Ef 2.38n.5. Ps 16. Ps 110. Obietnice nowe.7. Hbr 6.24n. Jr 31. Iz 48. J 14.69.21-30. 2Mch 7. Dn 7.23n. Ga 3. CHRZEŚCIJANIE DZIEDZICAMI OBIETNIC Dz 2. 2Kor 5. Rdz 3. Rdz 12. Iz 43.30. Rdz 15. J 13.1.17.9.20.Kol 3. Mi 5.4. Rdz 13. Mdr 7. Rdz 22. Mt 10.25n.23. Prz 20. Ga 3. Łk 6.32. Joz 24.7.3. 2Krl 7.2. Hbr 11.8n. Ps 2.23. Łk 1. Ez 37. Kol 2.16.3n. Łk 1. Ps 73.22.4. Iz 56. J 1. Rdz 26.18.17.19.29. Dz 2. Rdz 17. Dz 2. Mdr 7.28. Rz 4.20.6.35.1. Rdz 17. Syr 44.16. Dn 12. Rz 5.13nn. Iz 48.4.3. OBIETNICE OBIETNICE I WIARA Lb 23. 2Kor 1. Iz 45. Mdr 4.12. 1Sm 8. Wj 19. 2Sm 7. Mt 5. Dz 1.6.11n.4. Hbr 11. Rdz 11. Rdz 34.16-18. IZRAEL JAKO LUD OBIETNIC Obietnice dane patriarchom.1. Rdz 17. Iz 60. Syr 24.28.11. Jana. Hbr 11. Ps 110.28. SPOSÓB W JAKI DOKONUJE SIĘ OBJAWIENIE . Rz 9. Hbr 6. Ez 36.19.23. Ewangelia św.10.39. Iz 42. Rdz 12.12. Hbr 11. Ps 89.

1Kor 1. PRZEDMIOT BOŻEGO OBJAWIENIA Bóg objawia swoje plany. Mt 16. Kpł 19. Wj 33.6. Dn 4.26.1n. Prz 8. Jr 1. Lb 27.47. 1Tm 3. Iz 40. Iz 40. Bóg przez to czego dokonuje tu na ziemi objawia również samego siebie.1.13. 1P 1.12. Wj 34. Objawienie prorockie. 1Sm 15. Dz 2. Rdz 37. Wj 3.20.5-10. Ga 1. Dn 4.15-21. Lb 12. Mdr 7. Pwt 18.4-8.19n.16n.30. Dn 5. Syr 39. Rdz 40-41. Iz 52. Ku objawieniu doskonałemu. Refleksje mądrościowe.7. Iz 60. LISTY APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa.1.21.5.1n.1-5. 1Krl 22. Prz 8. Am 7. Kol 1. 1Krl 19. 1Krl 22. 1Sm 23. 2Kor 5.17.24.13. Wj 33. 2Kor 4. Łk 10. Mt 28.23. Prz 8. Objawienie przekazane.6.16.11. Ef 1. Ef 3. 2Tm 1.15n.7.10.30.9. Iz 6.20. Jr 23. Wj 14.10. Iz 28.6. Rz 16. Kol 3. Mk 4.5. Iz 2.21.26.9n.3n. Wj 18. Ez 1. Wj 33. Rdz 31. Mt 6.2.16.13-53. Ku objawieniu doskonałemu. Sdz 2.Techniki archaiczne. Syr 43.12-14.11.32-36.10nn. NOWY TESTAMENT SYNOPTYCY I DZIEJE APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa.5-14.11. Dn 5.10n. 1Sm 28. Mt 13. Dz 1. Dn 8. 1P 1.26. Pwt 18. Dn 7.1-4.1. Objawienie przekazane. Dz 2.12.8. Dz 1.11.6. Tt 2. . Iz 60. 1Sm 28. Oz 6.25-32.3nn.28. Iz 6.16. 1Krl 3.19-23.19.4n.21. Ps 119.6. Prz 9.27n.26.7-14.14.15.12-15. Hi 25. Wj 3. Mk 13. 1Kor 13.22-41.15. Rz 3.17.5n. Mdr 13.30n.17. Mt 10. Ef 3. Rdz 44. 2Tes 1. Apokalipsa.28. Wj 25. Rdz 3. 1Sm 14. Koh 5. Kpł 19. 1P 1. Ez 40-48. Wj 19.2.33. Rdz 44. 2Sm 7. Syr 42.26n.17.7-11. Sdz 18. Pwt 33.4. Dn 5.6. Prz 2.15n.2.8.1-6.1nn.4-16. Mk 4.4-11. Mdr 13. Pwt 13. Łk 1. Ps 19.11nn. Prz 2. Rz 1. Rdz 16.23-31.40.1-9.1-6.8. Lb 11. Ps 119.23. Dn 2.1nn.2. Ef 6. Lb 23. Rz 1. Dn 5.20.31nn.41.25n. Wj 13. Ez 1.5n. Łk 17.7-13.7.1.97. Am 3.1nn. Hbr 9. Wj 20.7.1-21. Lb 12.14. Rdz 3. Iz 52. Lb 23. Rdz 21.15. Ez 9.21.3. Tt 3. Jr 27. Wj 3.14nn. Iz 40.15-21.4. 1Krl 19. Rdz 20.14.6n.2.12n. Ga 1. Jr 1. Rz 8. Ga 1. Mdr 8.3nn. Mdr 7.25-27.8. Syr 44-50.7. Łk 17.19nn.11.16. Syr 34.11nn. Jr 1.16. Rz 1. Pwt 29.26. Rdz 12. Rdz 31.15-43.15-18.35. Mk 16.1nn.17. Rdz 15.19.7.5.26. 1Sm 9.13n.11.16.22.1. Mt 11.12. Mt 8. Sdz 7.9n.17. Dz 2. 1Kor 2. Dn 9. Mt 16.8. Prz 8. Ez 1.

8. Wj 33.19. Prz 8.20. Ez 16.3.9n. Ga 4.59-63. Jr 11.4.2-6. Iz 46.5nn.25. Ap 14. Syr 13. 1Kor 13.7. Ps 80.25. Jr 30.32. Dn 8.17. Hi 29. Jk 2. J 17. Objawienie przekazane.8. Ez 2. Mk 14. 1J 1.16.20nn.5.26.3. Lb 23. . Iz 54.4.1n.10.13n.2.2. Ap 11. Oz 2.9. Sdz 2.11.7. 1Kor 1.14. Jr 2. Ap 21.15n.18. Iz 1. Mt 17.22nn.4n.18.65.3. 2Sm 14.14.6n. Sdz 2.21.22. Mt 22.2. J 14.29.21.15.50.6.9.4. Mdr 7.8. Am 5. Oz 2. Ez 16. J 2. Ps 11. NOWY TESTAMENT Baranek jako Oblubieniec Nowego Przymierza. Ap 22.2.11.6n.16. Wj 33. Ps 104. Prz 15. Doświadczenia Ozeasza: oblubienica umiłowana a niewierna .5.1. Pwt 28. Ps 30.2.17.20. J 17.10. Ap 20. Iz 52. Ps 80. Tt 3.44-45.16. Twarzą w twarz z Bogiem.24.32. 2Kor 3. Ap 22. Mądrość a zjednoczenie z Bogiem.18. Iz 62.37. 2Sm 17. J 1. J 1. Wj 33. Pwt 4. Mdr 8. J 16. Syr 15.11. 2Kor 3. Wj 34. Pnp 8. OBLUBIENIEC-OBLUBIENICA Iz 54.1-43. 2Sm 1.4. Syr 35. Iz 47.11-16. Ef 5.14. Est 1. Oz 2. 1J 3. J 7. Wj 33.24.14. Iz 63.8.13.29n. J 4.8.17. Hbr 1. Ne 2.3. 1Kor 11.28. J 3. Ap 21.9. Ap 12.29. 1Sm 16.2. Ps 27.3. J 1. J 1. Mdr 8.2. Oblicze i władcy.7. 1J 3.11-19.7. 2Kor 4. Jr 31.7.ŚWIĘTY JAN Objawienie Jezusa Chrystusa. Prz 27.14. 1J 1.14.12. J 1.25nn.5. APOKALIPSA Ap 5. J 6. 2Kor 4. Iz 13. 1J 2.18. Ap 10.24n.6.20. J 1.18.2.8nn. Szukanie Bożego oblicza. Ps 105.7n.1.4-8. Iz 61. Kościół Oblubienicą Nowega Przymierza.9. Jr 2. 1J 3. Ap 1. Oz 1-3.22. Ps 45. Na obliczu Chrystusa. Ap 17. Mdr 8.17.27. Hbr 13. Mt 5. J 16.2.14.24. Ap 1.19. Sdz 13. Prz 8. Ku objawieniu doskonałemu. Ps 42. OBLICZE Oblicze i serce.22.8. Ap 19.9. Ap 5. J 21.8. Ez 23.22-27. 1J 4.6. J 12. J 3.2.31. Ps 104. Ps 4.1.9. Syr 13. STARY TESTAMENT Wj 3. Mdr 7. Pwt 4.2.20.18-23. 2Sm 1. Iz 54. Lb 6.11. Dn 1. Iz 40. Ap 22. Ap 17. Ps 80. Ps 51.12nn.4.4.15. Mdr 8.19nn.6. Prorocy: Oblubieniec kochający i wierny. Prz 16.15.6. Ap 21. J 21. Prz 8. Mdr 9.18. J 16. 2Kor 11.28.8.23.14.2. Ap 12.5.31.

Mt 23.5. OBRAZ J 1. Ślepiec oszukujący samego siebie. Syr 1. Jk 3.24.19.12. Ez 10. Mt 23. Wj 14.10nn.3.33. Iz 45. Mt 16. Mt 24. Mt 23. 1Kor 11.14-18.7. Oz 13.44n.1n. Łk 13. Wj 40.56. Wj 14.4. Ps 97. Joz 24.8. Łk 18. Mt 5.34.9n. Jl 2. 1Krl 8.5n. Mt 12.6.4. 1Tes 4.12. Ap 11. Ps 78. Jr 18. 1P 2. Mt 12. Oz 8. 1Krl 12. So 1. Łk 1.13n.11nn.6.7nn.26-33.20.7.6. Ps 8.48. 2Sm 22. Dz 7.3. Łk 12.1-10. Wj 20.33.23.16nn. MĄDROŚĆ OBRAZEM WZNIOSŁOŚCI BOGA .12. Pwt 4.44. Ez 38. Mdr 13.1-13. 1Kor 15.2.15.40.20-18. Iz 63.46.3n.6.8.25-32.12. Mt 23. Rdz 9.26-29. ZAKAZ SPORZĄDZANIA OBRAZÓW Pwt 27.24. Rz 1. Mt 6. Mt 9. Obłok i chwała Boża.15. Ps 78.12-18. Dn 7.4.18. Łk 9.14. 1Krl 18.8.9.10. Łk 3. Chrześcijanie w obłokach.3.24.7.28n. Wj 24.16.9.4. Pwt 5. Ps 104.2. Mt 6. Pwt 1.1nn. Syr 32.2. Rdz 5. Mt 23. Ps 105.14. J 9. Wj 13. Ap 19.13. Lm 3. Mt 7.2. 2Mch 2. Wj 33.2n.35.51.19-23.15. Kolumna z obłoku i ognia.1nn. Ap 19. J 19. Ap 14. OBŁUDNIK Iz 29. Rdz 9. Mt 15.25n.17. Ez 38. Mdr 17. Wj 19.3. 1Tm 4. Mdr 7. Chrystus i obłok.20. Jud 1. OBŁOK Hi 36.22. Mt 22.3-14. Hi 7. Ap 22. Na 1.9-28.3.27.12. Iz 4.13. Mdr 2. Wj 14.5.4n.3.17.34. Hi 22. Mt 23. Wj 40.6.24-25.15. Łk 12.7.3n.25-26. Mt 23. Jr 4.34. Syr 36. Ez 30.14.20.1nn. Ez 43. Mt 17. Mt 15.1. Mt 25.22-37. Mt 26.56.64.18.34-38. Mt 22.13.5. Ga 2.9. Ez 30. Ne 9.5n.18.15. Ciągłe niebezpieczeństwo obłudy.14. Obłoki eschatologiczne. Nowy Testament. Kpł 12.13. 1Kor 10.9. 1J 5. Wj 33. 1J 4.1-8.2. Mt 6.9. Iz 5.Gody wieczne. Mt 24.30. Iz 19. Rdz 1.1n.18. Jr 4. Ap 1. Iz 66.38. Ps 18. Wj 32.12.38. CZŁOWIEK OBRAZEM BOGA Stary Testament. Rdz 9. Ps 104. Ef 5. Na 1. Wj 16. 2Kor 3.13.16.21n. Ez 34.12. Rdz 1. Mt 22. Ez 34.20. Iz 63.27n.39. Formalizm obłudnika. Dz 1. Oz 6.

.49. 1P 2.13.13.7nn. Ps 118. Łk 2.48. 2Mch 6.9. J 12.28.18.4.15. OBRZEZANIE STARY TESTAMENT Obrzezanie jako znak przynależenia do pewnej społeczności.33. Kpł 26.6-29.9-12. Flp 2. Łk 21. Kpł 12. Wj 4.19. 1Kor 11. J 5.28. 2Kor 3. J 1.11-12.11. Prz 8.32. J 12. Ga 3. Flp 3. Jr 31. Ga 6. Jr 4.21. Rdz 17. Obrzezanie jako znak przymierza.2-4.6n.33. Sdz 14.45.13.13.28.14.26. Iz 63. 1J 3.31n.20. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią.4.26.10.2-9. Wj 14. 1P 1. J 14.21.3. Iz 53. Iz 53. Rz 10.3. 2Sm 7. 1Kor 15.23.21nn.7.31n. 1P 2. CHRYSTUS OBRAZEM BOGA J 1. Wj 6. Kpł 19. 1Kor 6.36.18.9.29.15.3.59. Dz 3.16.16.14.5n. Wj 19.7.49. Odkupienie mesjańskie. Obrzezanie duchowe. Dz 20. Ga 4. Łk 2. Ap 5. Jr 9.9.3-14. Kol 3. Ha 2.7.60. 1P 1.49.23.24. Ez 36.8-12.27.4. Mk 10.14. Jr 6.18. Wj 19.Mdr 7. Hbr 9.12-22. Rdz 21. Rz 2.37nn. J 18. Ez 16.11n. NOWY TESTAMENT Łączność ze Starym Testamentem. Łk 24.18-4. Iz 53.38. Rz 3.7. Rz 8. Dobrowolna śmierć Jezusa Chrystusa.48. Obrzezanie serca. Pwt 10.5. Ga 5. Ps 130. Flp 3.3-6. Wj 12.19.22.18n.19.9.4. 1Mch 1.11. Dz 2.28. Łk 1.24. 1Krn 10.8. J 17.13. Ef 1. Rz 8. Ez 36.28. Mt 26.49.10. Ap 20.5.28n. Łk 1. Dz 15.6nn. Rz 8. J 17. Ef 1. 2Kor 3.30.11n. Ga 6. 1Kor 15. Mt 21.9. CHRZEŚCIJANIN PRZEMIENIONY WG OBRAZU CHRYSTUSA 1Kor 15.4-8.12.29. Ez 44.68. Wj 12. Ga 5.4. STARY TESTAMENT Wyjście z Egiptu i Przymierze.44.7nn. Pwt 26. Kol 1. Pwt 30. Dz 4. Ez 44. Kol 3.29. 1Mch 2.28. Rz 15.9-14. Tt 2. Joz 5.31.21. Rz 4.33. J 1. Rz 8. Ef 1. Rz 8. Rdz 34. ODKUPIENIE Wj 12. 1Kor 1.14. Iz 62.15. J 7.2.12. Ga 3.29. Rz 3. Tt 2. Rz 6. 1Kor 7.27. 1Sm 17.28.60-63. Rz 3. J 1. NOWY TESTAMENT Praktyka obrzezania. Dz 10. 1Kor 15. Wj 4.26.6.10.42. 1Sm 17.23. 1Kor 15.41. Dz 2.11n. Dz 5.18.24nn. Kol 2. Dz 10-11.23. 1Mch 1.29. Kol 2.25. 1Mch 1. Mt 20.30.13.13n.2.10.25.6. Jr 31. J 8.24. Ef 3. 1Kor 11. Joz 5. Kol 1.17. Hbr 2. 1Kor 7.5. J 7. Dz 1.23n. Ef 4.46. Kol 3.45nn.23.

13. 2Kor 5.18.11.9. J 17. J 1. Flp 2.13. Pnp 3. Wj 23. Ps 66. Flp 2.4. Rz 6.7n. Pwt 32. Ps 132.8. Mt 12.20. Ez 39. 2Sm 7.2. Iz 58.2. Rz 8.13.1. ODPOCZYNEK Koh 1-2. 2Krn 14.39. Ps 23.4. Rz 8.5n. Iz 53.11.9. J 15. Joz 21. Łk 9. Ga 2.43n. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Przez człowieka grzech wszedł na świat.20. Rz 8.12.32.14n. Iz 57.5-8.15. Sdz 1.12n.46.25-28. Odpoczynek i niebieski. Hi 3. Iz 30. Pnp 8. Rz 5.6.12-16. 1Krl 8.15. Ap 5. Rz 5. Ga 2. J 12.7-10. 1Tm 2. Flp 2.21n. Tt 2. J 19.4.10n.23.9. Syr 6. Ps 55. Rz 8. Odpoczynek znakiem uwolnienia. Ef 5. Rdz 2-3.11.11.27.10. Mk 2.39.8. Mk 3.37.15. Koh 2.13.31. Iz 40.36nn. J 5.35. Ez 38-39.5. Ps 16.16. Ez 20. Syr 24. Ez 38.32. 1J 4.31. Jr 31. J 12.19. Kol 1. Mt 9. Rz 8. J 14.25.51.32n. Ps 95. Pnp 3.21. Wj 31. Rz 8.8. Rz 8.6. Za 13. Łk 24. 1Kor 15. Syr 51.30.7.31. Syr 24.1.4.8. J 3.1nn. Mk 10. 1Krl 4.27. Rz 5. Rz 8.12.4.3. Iz 7.13. 1J 4. Pnp 2. Mt 8.7-4.21. Rz 6. Jr 31. Sdz 1. J 10.6. Rz 5.1n.36.10n. J 19.2. Hbr 3. Przedsmak pełnego odpocznienia.39.21.14. 1Krl 5. Rz 5.2. Hi 9.27. Ef 5. Odpoczynek a święto. Ef 2. 1Tes 1.Śmierć i zmartwychwstanie. Za 12. Rz 8. J 14. Iz 53.20.6. Wj 34. J 19.4. ODPOCZYNEK I PRACA Wj 20. J 18.56.9. Zwycięstwo nad grzechem w ciele.10.1. J 20.3-6. Ef 1.30-31.9. Ez 36.8.14. 1Krn 22. Łk 24. Ap 12. J 18.23. Tajemnica miłości. Łk 24.13. Łk 24.14. 1J 3.39.16. 1P 1. . Jr 6.30.26. Dz 5.11.20.8.2n. Koh 8.29.11.13.4. Ez 40-42. Dn 12.45. Iz 7. Pnp 1. Ne 9.5. J 19. Rz 8. Rz 8.12. J 13. So 3. Rdz 2.20.7-11.17.6. Mt 11. Iz 7. Rz 8. J 16. Łk 9.16.16n.17. Pwt 5. Rz 5. Ap 14. Ga 3.12.7. Ps 39.24. J 4.34. Ez 34. Ap 4.2n.2. J 12.10.9n.25nn.4. J 15. Ga 1.8.22.1nn.19.4.16.7. Ez 47.13. Koh 9.13. JEZUS CHRYSTUS JAKO ODPOCZNIENIE DUSZ Odpoczynek i odkupienie.12. Odpoczynek jako udział w odpoczynku Stwórcy. Łk 3.31.10. Ap 14.22n. KU ODPOCZNIENIU BOŻEMU Ziemia Obiecana jako zapowiedź odpoczynku Bożego. J 12.45. Iz 53.3.34. Objawienie odpoczynku Bożego.13n.28. Ga 6. Jr 30. Dz 10.

7.5. Ewangelia.13n. Wj 24.23. Pwt 12. Ap 1.5. Iz 59. Mk 12. 2Sm 24. Rdz 8. NOWY TESTAMENT Mt 5.19.18nn. Syr 34.64. Ga 3. Sdz 20.15. 1P 1.31n. Pwt 12.7nn. Rdz 12. do syntezy podanej w Księdze Kapłańskiej.17. Dz 5.23. 1J 1.26. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem. Kol 2. Łk 22.10.6nn. OD OBRZĘDÓW ZEWNĘTRZNYCH DO OFIARY DUCHOWEJ Obrzędy zewnętrzne jako znaki "ofiary duchowej".13n. Sdz 6.8.16.24. 1Sm 15. Oz 6. Rz 7.13.25. 1Krn 29. Ba 1. Pwt 26. Wj 12.6. 2Krl 16.7. Wj 24. Rdz 15.7. J 11. JEZUS SKŁADA SAMEGO SIEBIE W OFIERZE Mk 10. Kpł 1. Mt 26. Ps 51. Pwt 4. Wj 20. Wj 13. Sdz 11. Rdz 8.11. Jr 2.11.4nn.17-30.34. Mk 9.3. Iz 53. J 19.10n. Rz 3.20. Ps 50. Hi 1.20. Iz 43.8. Sdz 11. Wj 23.16.7.4. Prz 21. 1Krl 8.3.2.6. Kpł 24.22.11-16.5. Oz 2. Dn 9.5.20. Pwt 33.20. Iz 66. .6.6.6. 1Sm 26. Rdz 14. 1Sm 3.7. Rz 8.14. Dz 20. Pwt 18. Am 4.21. Rz 5. Rdz 15. Jr 7.4nn.18n.17. J 12.11. Rz 2.4.25. Kpł 22. Dz 4. Prz 15.18. Dn 3.14.14.24n.23-30.16-23.16. Rdz 8. 1P 1.Grzech poznałem właśnie dzięki Prawu.32. Dz 3. Oz 4. Oz 4.7.32.10nn.9-21. Sdz 13. Mk 14.15.7. Ef 2.24.26. Wj 18.20nn.6. REFLEKSJE KOŚCIOŁA NAD OFIARĄ JEZUSA Od ofiary na Kalwarii do Uczty eucharystycznej. Ap 5. Iz 59. Dz 2.9.5-11. Syr 35. J 17. Wj 19.23.27-31.22nn.7. Mi 6. Ef 1. Ps 69. Ps 40.19.14. 1Kor 10. Dz 3.33. Wj 5.21.31.12. Dz 3.2.8.19. 1J 5.1. Kpł 1-7.24.18.15. Jon 1.19.30n. Wj 24.18.33. Kol 1. 1Sm 7.11.26.15.3. Kpł 17. Rdz 4. Mk 1. Iz 53. 1Kor 5. STARY TESTAMENT EWOLUCJA OBRZĘDÓW OFIARNICZYCH Od prostoty pierwotnej. Szczyt pobożności wewnętrznej w Starym Testamencie.7. Ps 51. Kpł 1.7. Ps 22. Ps 51.30.8n. Iz 1. Wj 24.6. 1P 1. J 3. RÓŻNE ASPEKTY OFIARY Od typów różnorodnych przedstawionych w historii.8.23n. Rz 5.20.28. Ap 5. Iz 56.10.18n. Ez 18. Mk 12.8nn. do złożoności obrzędów. Mi 6. Ps 27.9. Kpł 16.6.36. 1Sm 3. Zastanów się co uczyniłeś.55nn. 1Sm 15.1-10. Sdz 17. J 13. 1Krl 16. J 19. Iz 59. Ps 54.38nn.9.24.13. Kpł 3.7n. OFIARA Rdz 8.15. Rdz 22. Kpł 5. Pwt 14.1-6. Dn 3. Prymat pobożności wewnętrznej.9. Am 5. Iz 43. 2Sm 12. Ezd 3. Prz 21. Am 5. 1Sm 20.31. 1Sm 1.37.1.9.27.8.15. Mi 6.7. Ml 1.45.8.3. Rz 11.6.

Iz 30.6. Za 2.2. Łk 9. 2Krl 16. Ml 1.14.49n.15. Pwt 4.29. Hbr 9. So 1. 1P 4. Mt 5.19.17n. Lb 16.42. Ap 19. 2Mch 1. Mt 7.11.19. So 3. Kpł 18.2.5n. Mt 13. Tradycja prorocka. STARY TESTAMENT TEOFANIE W jednym z głównych przeżyć.29.10-11. Pwt 18. Pwt 9. Wj 9. Hi 20. Am 4.1Kor 10. Pnp 8. Jdt 16.8. NOWY TESTAMENT PERSPEKTYWY ESCHATOLOGICZNE Jezus. Pwt 5.16. Dn 3.27. 1Krl 18.10-11n.12nn. Syr 7. Syr 35.2.10.22.53-58.24. Hbr 10.17.5. 2Krl 1. Pwt 5.3.9.10.43n. NA PRZESTRZENI DZIEJÓW Ofiary całopalne. 2Krn 7. OGIEŃ Rdz 15. Mk 9.1. Mądrość i pobożność.24. Hi 15. Pwt 5. Ml 3.8. Rz 15. Hbr 13.24.12-17.14. Wj 34.4.27-30.31.6. .15-10.14.1. Ap 5.22.35. Pwt 5.18.1. Mt 13.2-6.6. Wj 3.16. Jr 17. Ap 20.17.17. Za 13.10.6. Syr 2.26.4. Rdz 15. Iz 29. 1Krn 21.5. Ez 1. Prorocy i ogień. 2P 3. Hi 1.12. Hbr 8.18.12.14n. Ap 15. Obrazy i rzeczywistość.18.12. Sdz 6. Jr 6. Rdz 22. Ez 10.18nn.15. 2P 3.7. 1P 2. Iz 48.6n. Pwt 4. Pwt 6.27. Tradycje deuteronomiczne i kapłańskie. ZA DNI KOŚCIOŁA Jezus. Pwt 4.5.5.2n. Iz 66. Wj 19.17.11.20. Za 12. Dn 7.15.1nn. Hbr 9.3.9. Am 1.4-2.38. Apokalipsa. 2Krl 2.6. 1Krl 19. Iz 30.15.53. Wj 34. J 6. Jr 15.16.7. Syr 48. Pwt 9. 2Tes 1. Ap 1. Kpł 6.24. Ez 28. Hi 22. Jr 19. Jk 5. Flp 4. Iz 29. Ap 20. Pierwsi chrześcijanie. Pwt 6. U KRESU CZASÓW Ez 22. Mt 13. Od ofiary Głowy do "ofiary duchowej" członków.2.17.21. Jr 17. 1Kor 10. 2Krl 21. Iz 4.35.27-33.21. Iz 66.11.29.21.21.18.9.16.48.26.15. Kpł 18. Iz 6. Hbr 10. Jr 23. Ml 3. Wj 20.9.1nn.23. Flp 2. Ab 1. 1Kor 3. Hbr 10.24-10.5.10.54n.9. Iz 6.6-13. Rz 12. Iz 31.28. Mk 9.18.50. Pwt 5.18-22.6. Pwt 5. Rdz 19.27-33.18. Hi 20. Mt 3.12.34.17. Jr 7.4n. J 15.6. Jr 20. Łk 12. Iz 9. Mt 11. Łk 17.2-6.10-14. Kpł 9.40.

Wj 3. Rdz 48.16. 1Tm 2. Rdz 20.7.28. OJCOSTWO BOGA OJCÓW Od ojców do Ojca. Rdz 1. Syr 18. Ps 82.10.11-32. Ezd 9.3-8.13. JEZUS JAKO TEN.29.8. 2Krn 6. Rdz 46. Ef 3. Joz 17. Rdz 42. Ps 2. Łk 15. Iz 30. Iz 19. Ps 110. Mt 6.9.5-13. Rdz 21.18.5.16.15.1n. Mt 6. Pwt 14.8. Rdz 28.16. Rz 4.12n. Dz 3.20-27.1. Syr 30. Rdz 45. Mt 7. Lm 5. Mdr 2. Łk 6.7. Oz 12. Ez 33. Hbr 12.1nn. Ps 89.27. Mt 25. Rdz 9.12. Jr 2.2. 2Krl 3. Ps 29.6.3nn.1nn. Rdz 21.13. Mt 23.3. Dz 1. Syr 44.14. Pwt 32.6n. Prz 13. Mt 8.18.1. Tb 13. Mt 11. Rdz 24.1.27n.1.14n.6. Rdz 38. Syr 5. Mt 5.31nn.3n.32.17. Dz 13.19. Mt 7.4. Hbr 12.3. Pwt 8. Iz 63.17. Rdz 49. Ps 2. 2Krl 2.9. Iz 45. Ps 73. Iz 56.7.13n. 1Kor 10.37.25-34. Wj 21.2.25.14.7. Iz 64.5. OJCIEC JEZUSA .20. Ez 16. Ez 36.11. Ga 6. Rdz 19.3. Iz 9. Dz 2. Rdz 12.6.4.32.27. Wj 4. Iz 51. Rdz 2. Rdz 15.5.12. Mt 8.7. Ga 3.19. Hi 1.11-18. Ez 18. Mt 6. Łk 3. Ps 89. Jr 31. Ps 103.32. Syr 23.2. Ps 73. Za 12. Rz 1. Prz 1.2.9.10. Ga 3. Rdz 12.16.12.7-11. Lb 11. Ga 3. 1Mch 2. Lb 3. Ku przełamaniu pierwszeństwa rasy. Pwt 32. Mk 9. Prz 8. Sdz 18.16.12nn.33. Łk 11.11. 2P 3. Oz 11. Prz 3. Jr 31.1nn.7.16.24. 2Mch 6. Dz 3.7.39n.8. Łk 6.18-55.1. Transcendentność ojcostwa Bożego.27. Pwt 32. Rdz 36. Ps 27. KTÓRY OBJAWIA OJCA Mt 6.4-6. Est 3.32n.13-18.44. Mt 21.9.27nn. Ml 2.32nn. Rdz 34.7.1. Iz 64.8. OJCOWIE WEDŁUG DUCHA Rz 4. Rdz 5.13. Ef 3.7n. Jr 32. Rdz 18. 2Sm 7.22.5.30-38. Syr 44-50. Mt 6. Kpł 19.26. Iz 43. Mt 18.Kościół.23-38. Jr 35.4.2.19. Mt 5. Protoplasta pokolenia.14.3. Ga 3. Ba 3. Mt 6. Łk 24.25. Mdr 12. Iz 65. Ml 3.29. Est 8. Wj 20.13-16. Rdz 5.11n.3n. Iz 64. Mt 6. Od jednego narodu do całego rodzaju ludzkiego.36.11. Rdz 17.2nn.12.21.9. Lb 27.4n. Ps 82. Rdz 32.13.16.1.5. Mt 3.48. Iz 63.10n.1-13. Sdz 17.6.5.7nn. Jahwe Ojciec Izraela.3.12.10. 2Sm 7.24. Iz 1.11.26.8n.3. Ga 4.29n. Jahwe jako Ojciec króla. Hbr 12. OJCOWIE-OJCIEC OJCOWIE WEDŁUG CIAŁA Głowa i pan.1-4. Od nauczania do żywej rzeczywistości.19-22. Oz 11. Łk 19. Dz 3.51-61. Dz 13. Rdz 5.10.25. J 8. Iz 63.18.11.33.2nn.36.18.15. Ml 1. Ml 2.12.48.10. J 8. Rz 11.6. Jr 3.4.2n. 1Krn 2.1.18.14n. Rdz 10. Iz 30. Jr 3.

J 19. Syr 24. Jezus i Jego ojczyzna.3-5. Mk 6.7. J 5. Mk 14. Lm 1.10n. Mt 13. Mt 11.1-6. Mt 7.7n. Pwt 6. J 17. Za 4.19-23. Mt 26. J 17.32. Rdz 26.15.46. Symbolika oliwy.12. Ps 52.3.9.18n.36. Nowa ojczyzna. Jk 4.44. Rz 15. Łk 2.2.3.17.1-7. Po swym Wcieleniu Syn jest poddany Ojcu.4. Hbr 13. Łk 19. Łk 12. J 1. J 5. Est 2. Mt 7. Mt 25. Iz 64.14n.36. Jl 2. 1J 5.29. Oz 2. J 1.45. J 12. Rz 8.28. Mt 11.4.20. Rz 3.26. Kol 1. Ef 2. J 5.32.18.14nn. Ha 3.4. Łk 21.17. Od pamiątek do miejsca kultu.32.8. Ps 87. 1Sm 10.12.7n. Rdz 33. J 14.6.5.28.7. Lm 1.3. Mk 12.8.30-5.7-10. 1P 1.32.33. Ne 9. J 17. Wj 27. 1Krl 17. .11.25. Rdz 23.1. 1J 1. Ga 1.13.9.14. Ne 2.43n. 1Tes 1. Pwt 7.1nn.7. Mk 13.21.14.15nn. Kpł 2. OŁTARZ Wj 24.10.20n.14.30. Łk 4.26nn. Ef 1.30.6.54-57. 2Kor 4.19. Rz 8. Syr 50.36. Mk 9. Prz 5.8. Ne 9.26.33. Kol 1.5. Łk 13. J 17.17.39.34n.10. Mt 26. W swym odwiecznym akcie ojcostwa Bóg rodzi równego sobie Syna.13n. Ps 45.11.12.19.49. Mt 25.3-8.6.29nn.29. Łk 13. 1Kor 10.15. Łk 7.19. J 5.39n. Ps 95.1. Rz 3. Rz 8.4.9.16-18. J 10. Ga 4. Lb 16.4. Mk 1.14.27. J 8. Mi 6.8.26n.3. Mt 24. Rdz 12.38.2. Iz 1. Rz 8. Rdz 50.11-14.6.13.40.9-17.6.26. Rz 8. Ps 45. Dz 22. Ps 23. Jr 31.14-19.20-23. 1J 4.18.5.1-6. 2Kor 13.Bóg objawił się przez Jezusa jako Ojciec jednego Syna. Oz 12. Wyrwanie z ojczyzny.5nn.3.14.13.41.31.1-7.31n. Lb 15.5. Rdz 47.31.3.11. Sdz 6. J 4.57n. Ef 1. Flp 3.13. Rdz 12.34. Mt 5.13.6.23. Mt 28. J 6.18. J 10. Łk 19.1.21. Rz 8.7. OJCIEC CHRZEŚCIJAN J 1. 2Kor 11. J 10. J 17. Ba 4. Łk 10. OLIWA Oliwa jako dar Boży.15. Ga 4. Rdz 12. Ps 137.1.3. Ga 3. Mk 13. Rdz 13.15n. J 15. Ef 2.10. J 12. Ps 104. 1Kor 8. Lb 28-29.41. Ps 128.14nn.20.18.27n.24. Rdz 15. J 14.36n.18.20.29. 1Kor 11. Łk 22. 2Kor 1. J 5. Oz 2. Pwt 8.4n. Rdz 35. Mt 18.1. Hbr 1.18. Hbr 11.25nn. J 5.49.24nn.17n.3. 2Krl 4.14-17. Mt 17. J 14. Ps 109.3. J 3.11. OJCZYZNA STARY TESTAMENT Świadomość posiadania ojczyzny. Rz 8. 1J 3.10. J 13. Syr 24. J 20. Prz 27. Ga 4. 1Sm 16.17-20. Prz 27. Hbr 11. Rz 8.12.30. Rz 8.24. Pwt 11.6. J 5.10.12. Mt 6. 1Kor 15. Rz 8. Ps 133.30. Mt 11.6nn.14. Kol 1. J 1.10. Mi 6. Dz 2.15.13. Pnp 1. Am 6. Rdz 12. Tb 13.1.9.24. Ga 4.

31-39. Jr 2.41nn.2.52.20.24-28.19.7.32.4.13. Rdz 3.2. J 15.9. 1Krl 16. Jdt 12.31. Iz 37.7-14.11.7-18. Mt 7. Rola człowieka.2.22. Ps 26. 1Kor 10. Mdr 10. Łk 13. Mt 5.9. Rdz 1. 1Krl 8. Ps 126. Lb 3.8.45.5. Kpł 16. Rdz 50.28-31. Za 8.63n. Syr 11.3.21.22.11.12.17.42. Syr 24.3. Rz 8. Dz 14. Pwt 26. Ps 65.4.18nn.14n.16-20. Ga 5.6.28. Jr 17. Ps 92. PAMIĘĆ .8nn. Ps 118. Mdr 14.5. WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁOWIEKA Z BOGIEM Bóg Panem życia.19.16-21. 1Krl 9. Jr 17. Łk 21.7.19. POWINNOŚĆ WYDAWANIA OWOCÓW Rdz 1. 1Krl 2.8n.26-29. Wj 30. Rz 8.8.2.10. Ps 84.27.33nn.17.1.24. Woda która ożywia. Ołtarz jedynej świątyni jerozolimskiej.7n. Prz 19. 2Krl 23. Oz 8. Syr 10. Rdz 39.24.5. Ps 1. Ap 22. Mt 6. Am 3. Opatrzność stwarza podstawy do pełnego zaufania. Rdz 8. 2Krl 16. Rdz 3.11. Ap 8. Rdz 8.2. Wj 34. Rdz 2.15. Łk 8.15.18n.22n.8.8.6. Rdz 28. Pwt 32. J 17.13n.12-16. Jdt 13.14. 2Krn 29.17n. Opatrzność wymaga stałej wierności.12. Jr 27.18-36. Pwt 7.6.16. Mt 3.4. Rdz 35.33. Prz 20. Łk 23. Ap 6. Sdz 6.4.8.6-10.18. Łk 6. Syr 39.20.9. Prz 11. Wj 16.10. J 15.9. Mt 13.44-59.13. Pnp 4. Mt 6.4. Wj 16.7.27. 1Krl 1.33.27n. Mt 21.1n.3nn. Ps 104. Rdz 22.9.23n. OPATRZNOŚĆ Ps 145.11. Dz 17.1. Mt 23. 2Krn 26. Rdz 1. J 2.25-34. Prz 16.19n.3. Am 2. Ps 43.19. MOC ŻYCIODAJNA CHRYSTUSA I OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO J 12.15-18. Flp 1. DOBRE I ZŁE OWOCE Rdz 2. Oz 10. Ez 47. Mt 6. Mt 23. Sdz 19. Mk 4. Syr 27. Syr 1.15.6-9.4n.22. Ps 121. Mt 6.30.20.21.3. Rdz 41.26-30. Łk 12. Ps 33.7.14. Hbr 13.5. Kpł 1-7.10-16.10. Hbr 6.52.6. Pnp 2.10n. Mt 3.14. Mt 10. Od znaku do rzeczywistości.28.20. Ez 17. Mt 12. 2Krl 21. J 15.8. Jdt 9. Łk 8.1-7. Ps 37.9. J 15.46. OWOC Łk 1. J 15.17.7. Ps 23.7. Jr 3. Łk 19. Jdt 8. Iz 45.10-14. 2Krl 10.13-17. Jk 5. Rdz 33. Prz 16. Ps 147. 2Krn 35. Hbr 10.1-8.8. Ezd 3.50n.10.12. Joz 4.21.10. 1Krl 11.16.6. Sdz 13. Jud 1. Rz 7.5n.28.6. 2Tm 2. Ez 43. Wj 20. Iz 44. Iz 5.16. 1Mch 4. Ez 19.24nn.18.3.1. Lb 33.32.18. Wj 27.7n.22. 1Kor 9. Ps 103.6n. Oz 14. Ps 37. Mdr 17. Rdz 45. Rdz 22.25-32.30.34. Rdz 20. Syr 6.11n. Dz 14. Mt 5.Sdz 6. 1Krl 3. Ps 36. Mt 6.22-32.24.8.

23. Mt 28. Mt 14. Mt 22.30. Mi 4. Mt 20. Mt 8.4nn. 1Kor 11.23.18. Wj 15. Łk 10.15-64. Kol 2.35.28. Ef 2. Rz 1. Oz 2. J 11. J 15. 1Kor 16.16.2nn.7. 1Tes 5.9.18n. Ps 97.20.5. J 5. Mi 6. Pwt 10. J 12.16. .16. Kol 2. Wj 2.44. J 13.14. Dz 2. Sdz 8. Oz 2.43.7. Ap 22.57.16.10n.2n. Flp 2.7-11.8.20.7nn. Ps 13.7.19.Rdz 40. Ps 10. NOWY TESTAMENT Wiara pierwotnego Kościoła.26. Ef 1. Pwt 10. Oz 5.7. Duch prawdy jako żywa pamięć Kościoła. J 13.20. Łk 1.17.8.29.13. Rz 10. J 16. J 15.13.4.2. Oz 4. J 17. Iz 43. Rz 8. Dz 2.4.15.2.38. Ap 17.15-43.49n. Iz 45. 2Krn 15.16-19. Ez 48. Ps 20.9. Pwt 9.42.15.25.1.25nn. Jl 3. Łk 10. Wj 34. Ap 15. Ps 12. Rdz 19. Od wspomnień do oczekiwania. J 16.1-10. J 14.6. 2Sm 7.13nn. Wj 6. Wj 17. J 21.20. Rdz 8. Mt 14. Pwt 9. Ez 40-48. Ap 19. Syr 42.13. Flp 3. Kol 3. Mt 14. Kol 3.1.28. Od teraźniejszości ku temu. J 14.15. Ps 110. Ps 80. Wj 3.9. Łk 1. Mt 17.23. Mt 7. Iz 54. Iz 63.12.18.10.33. STARY TESTAMENT 1Sm 8. Dramat zapominania. Paweł. Rdz 15. Mt 14.7.2. Hbr 10. Ps 89.43nn. J 14.41.51n.10. J 2.18.17. J 16.1.14.22.22. J 16.36.6n. Wj 20. Rdz 9.7.3.26.5n. Dz 2.13n. Iz 26.6n. co już ukazuje przyszłość. Ef 5.13. Ps 13. Ez 16. J 14. Flp 2. J 8. J 14.26.13. 1Kor 15. 1P 3.17. J 16. Duch Święty jako wyraz obecności Jezusa.1.24nn.17.19. J 14.54. Jr 14. Dz 25. J 14.3.51.3nn.9.11.14-18. Ps 136. Ba 4. Łk 22.39. Łk 2.24nn.2. Rz 8.22.20. J 17.19.20nn. J 9.3.26.22-25.25. J 7.15. 2Kor 5. Iz 6.14n. J 14.34. Kol 3. J 14.14. J 11.23. Pwt 4. Kol 2. 1Krl 21.8. Mt 1. 1Sm 12. Am 7. Iz 66. Ps 110.26n. Ne 1. Jr 13.26.22. 2Kor 1.6.26. J 16.18n. Pwt 31. Rdz 15.3. 1Kor 8.19nn.11. PAN Rz 10. Mt 7. Oz 13. J 14.10. Jr 1.15. Dz 10.20n. Kol 3. J 8.26n.13.16-17.12.27.21n. Ef 1.61nn.15nn. Mt 14. J 14. Ps 140.7.7n. J 16. Jr 2. Łk 7.18.72.14.11. Jr 31. Mi 3.10nn.27.9.9. Rz 14.19n. Ps 95.18nn.8. Ps 79. Ef 6.11.8. 1J 2.39. Ap 3. Ps 77. J 15. Mt 4. J 16.40. Proces tworzenia się wspomnień.13. Pwt 8. 1J 3. Oz 2. 1Tm 6. Ps 9. Wj 12.10. Jr 31. Mt 15.3.34nn.15n. J 20.22-4.22-32.34. J 16.2.5. Dz 10.24. J 12.6.5. J 14. 1Kor 15.39. Joz 1.16.2.20. Mt 16. 1Kor 15. Mt 17. Joz 3.16.33. Ef 4. Łk 1.27. 1Kor 12. 1Mch 2.22. Pwt 10. Ps 119. Ez 20.25-26. Mdr 6.5-9.1.5.24.16-17. Tb 6. Joz 7. PARAKLET 1J 2.34.29.

J 19. Rdz 48. Lb 9.43-49. 1Krl 18. Pascha i Przaśniki.17. J 19.34.26n.51. J 4.18. Iz 31.5-14. Wj 12.29. Lb 8.1. Wj 14.9-11. J 6.29. . J 1.31. Ez 45.6n.36. 1Sm 17.8nn. Ps 95.19-22.29.22-26.9. 2Krn 30.1nn.3.11.17-20.12. Łk 24. Iz 40. Mk 16. Iz 11.17. Pwt 16. Dz 12. Ap 5. Rdz 1. Iz 53. 1Krl 18.7n. Pascha a wyjście z Egiptu. Pwt 16. J 1. Pascha coroczna. J 18.5.7. Ps 74.34-37.15-20.23. PASCHA CHRZEŚCIJAŃSKA Niedziela jako dzień Paschy.15.1-8.21nn.27. J 21. J 1. 2Krn 30.10. Ezd 6.5.2.4-15.1nn.2.12. Dz 1. Pascha jako uroczystość ku czci świątyni.16-21. Wj 23.6.1. Pascha eschatologiczna.19-26. 1Kor 16. Mt 26. 1P 1. Ps 80. 2Krn 35. Wj 12.42.13. PASCHA PASCHA U IZRAELITÓW Pascha jako święto wiosny. Iz 40. 2Krl 23. Ps 33.18-24. Wj 3.17-21. Rdz 22. Wj 12.17-21. Wj 12.1.2nn.3-11. Łk 13.7.4. Pwt 16. STARY TESTAMENT Jahwe jako wódz i ojciec trzody.22.7.15. Ne 9. 2Krn 30. J 16.26. Iz 30.29. Iz 10.11.29n. Ps 23.23. Iz 51.6nn. Iz 55.33. Łk 24. Lb 12. Jr 23. Iz 31.24-26. Pascha a nowe wyzwolenia.12-13. PASCHA JEZUSA Łk 2. Mk 13. Lb 9. święto nomadów i święto ludzi osiadłych. Lb 9.13. Ps 124. 2Krn 30.39. 2Sm 12.2. Jr 31.46.46.15.21.4.8-11. Dz 20.31.36. 1Kor 5. Wj 11. Rz 6. Ps 136. Wj 12.6-9. J 19. Iz 41. Łk 22. Pascha jako pamiątka wielkich dzieł Bożych. Wj 34. Iz 30.9-13.3.1-8. Oz 13. Rdz 4. Jr 31. Mt 10.11.3-6. Wj 12. Ps 100.28. Dz 20. J 19.7-64.19-22. Iz 49.21-24. Iz 65. Rdz 49.41-51.11.51. Mk 16. 1Kor 11. Wj 13.30.13n. Ps 80. 2Krn 35.8.17-19. Ezd 6.14. Iz 65.5-8. Ps 135.26. Iz 63. Rdz 22. J 16.6-12. Wj 12.13-23. J 1. Rdz 15. Wj 12. Prz 27.4-8. Wj 12.2.12.1n.14.1-14. Wj 12. J 20. Lb 3. Kpł 23.1-4.21.1.21nn. Ps 77. Ps 78. PASTERZ I TRZODA Pwt 26.29. 2Krn 3.26.22n.42.16. J 5. Ap 1.13. Wj 12. 2Krn 35. Mk 15.52. Kpł 23. Wj 12.14.5. Wj 12.1-9. Iz 43. J 13.3-5. Wj 5. Wj 4. Jr 38.19-47. Iz 65.12. Joz 5. J 2.8. Mk 14. Lb 9. Wj 13.17.25.11-15. Kol 2. 1Krn 21.1.11. Wj 12.24. Hbr 11.8-11.13-17. Wj 12. 2Krl 23. J 19.5-9.42n. Wj 12.13-21.2-21.1-13.2. Pwt 26.Duch prawdy jako obrońca Jezusa. Mdr 19.16. Iz 40. Lb 13.23.18. Jr 32.5. Ap 12.

31.1. Mt 9.1-8.6. Mdr 1.5.15. Lb 27. Rz 15.17.24. Za 13.22.8. Ez 34. Jr 23. Ef 4.16. Ps 24.8.12nn. Mi 4. Pieczęć Boga.17.20nn. Za 10. Ap 5.Oz 4.32. Za 13.1-10. J 5. Hi 14. Ez 34.11-22.17. 2Sm 7. Jr 50. J 10. Jr 22.1.3.34nn.24.14n.52. Mt 7.28.9.28. Łk 12.30. Kol 1. PEŁNIA 1Krn 16. Jr 23.10-14.3. 1P 2.19.1. Ez 34.10.27.18.15nn. Kol 2. Ap 19.15. Ez 34. NOWY TESTAMENT Łk 2.10.1-4. Ez 34.1nn.11n.10. Za 12.36.15.15.4.17n.12. Syr 24.21.34.16. J 10.12. Mi 7.19.18. Ef 1. Ez 36. PIECZĘĆ Znaczenie i użycie pieczęci. Za 10.16. J 10. Pełnia czasów. Ez 34. Ef 1. Kościół jako pełnia Chrystusa. 1Kor 10. J 1. 1P 5. Ap 20.4-17.31n. Na 3.13.6. Ez 37.7.5n.16. Rz 13.12n. Lb 27.6.7. Za 13. Jr 2. Pwt 32.36.7. Łk 15.18-23. J 6.34. J 9. STARY TESTAMENT GŁÓWNE OBRAZY .22-23.15.10. Mt 9. Mt 15. 1Krl 21. PIEKŁA-PIEKŁO Ap 21. 2Tm 2.23n. Ez 34. Ez 34. J 10. Rz 8. Dn 9.16.10. J 14.8-12.6n. 1Krl 22. J 10.27-30.6.1n. Jr 2.10. Ef 4. Ap 7. J 1.8n. Ef 1. J 10.10. J 15. Syr 24.23.24n. J 10.9-10. Rz 15. Ez 34.16. J 10.37n.36.17.15-21.2.19. Flp 2.22. J 11.24.12. Rdz 41. Kol 1. Pełnia przebywająca w Chrystusie.15nn. Ef 3.10. Ef 4.17.2n.17. Ap 12. Jr 31. Mk 2.4. Iz 56. Rz 8.7. Jezus Dobry Pasterz. J 17.19.3. J 10. Mt 18.32. Mt 26.39.31-39. Ag 2. Mt 2.42.2-4.14.20.7.9.13. 2Sm 5.17. Rz 8. Dz 20. Jr 23.4. J 10.15.27.70nn.11. Rz 11.19.32. Jr 23.1-2. Łk 19. Mi 5. Ez 37.31. 2Kor 1. Ez 34.31n.3n. 1Mch 6. Ez 34. Mt 26. J 10. Mi 2. Iz 49. 2Sm 24. Lb 27. Mt 25.16.57.5.10. 2Sm 7.1-10. Mt 10. Kol 2. Hbr 13. J 10. J 10.10. Za 11.21.9nn.8. Ap 9.9. Ef 4.1-6.3. Kol 2.14n.7-8n.20.12nn.14.23. Ef 1. Łk 2. Trzoda i jej pasterze.3n.18. Rz 5. Ez 34. Iz 44. J 10.11. Mk 1.21.7. Ez 34. Mk 6.11.24. Ps 77. Hi 9. Jr 25.29. J 21. J 10.4. Ps 23. Jr 13. Jr 3. Ap 7. J 21. Flp 2. Łk 1.6.10. Ef 4. Prz 8. Iz 29.26. J 5.8.3.8.14nn. Ga 4. Kol 1. Iz 53. J 10. 1P 5.25-31.7. Jr 10.1. Jr 50. Rdz 38. Mt 10. Syr 32. Jr 32.8.17. Za 11. Dn 7. Rz 11.3. J 10.4-7.13n. Syr 18. Iz 53.8-20.19-23. 1P 5.36.33-36.8. Kościół i jego pasterze.28nn. Ps 78. Dn 14. J 17. Flp 2.15-20. Za 13.19.

6n. NOWY TESTAMENT NAUKA CHRYSTUSA O PIEKLE Mt 13. 1Sm 1. Ps 88. Am 7.10. Am 5.26. Rdz 33. Różne aspekty samego obrzędu. 1Sm 10. Iz 30.2.30.4. Ez 44. Dz 24. 2Krl 23. Ez 28. 2Krn 29-31. Kpł 23.24.52n.7.16-19. PIERWOCINY PIERWOCINY Prawo.16. Am 9. Tb 13.27.18. 2Sm 6. 2Krl 4. Iz 66. Tb 1. Ez 31. Prz 30.41n. Wj 34.14. Mt 10. Pwt 26. Ps 18.25.29.17.9-15.18.11. Rdz 28. J 5. Rdz 28.2-5. Mt 27.9n.19.18-21. Hbr 13.13.10. Mt 25.8n.4n. 1Sm 7.8.6-10.1-17. Dz 20.14.14.22n.19.23.31.3n. Hi 38.31. Rdz 21. Ps 73. Hi 10.25.15nn. Hi 26.11. J 4. Rdz 35.22.11.2.13. Rdz 18.6. Mk 9.26.33.15. Za 14.19.22.18. Rdz 12. PIEKŁO GRZESZNIKÓW Lb 16.20. Rdz 12. Ap 20.29nn.6. Ap 21.24.6.18. Pwt 16.41. Hi 7. Iz 5.19.23-26.42.16.19.10. Ku jedynemu przybytkowi. Ps 88. Rdz 28.20. Rdz 4. PIELGRZYMKA STARY TESTAMENT Ku najstarszym sanktuarium. Mt 25. Rdz 26. 1Krl 12.23. Sdz 13. Iz 66.4. Dz 2.10. Pwt 18.26.11-21. Rdz 19.20. Mdr 5. 1Krl 12.12.12. Mt 13.14n.10n. Kpł 23. Mt 5.3.21-23. Rdz 32. Iz 38. 2Krl 18.24. 2Krn 35. Joz 24.1.22-26. Wj 23.5.31. Dz 3.2.5n.12. Lb 15. 2Krl 18. Rdz 13. Ap 20. Rdz 21. 1Krl 12. Sdz 21.22. Ps 88.6. Kpł 23.14.20-23.1.6. Iz 60. Iz 38.5.5. Pwt 32. Hbr 12.32n.19-21.20.6. Ps 88. Ps 120-134. Iz 38.20. 1Krl 12.14-17. Rdz 13. Ef 4.1-9. Łk 16. 1Krl 5-8.42. Rdz 18.22n. Rz 10.24. Ps 140. Iz 30. Rdz 25. Hbr 2. Ps 6. J 10.16n. 2Tes 1. Rdz 33.9. J 7.2. J 2. Iz 2. Sdz 9. Hi 26.18-23. Mi 7. 1Kor 15. Iz 14. Ap 1.8. BRAMY PIEKIELNE ZWYCIĘŻONE 1Kor 15. Hi 30. Wj 23.16.4.1.15. Rdz 12.7n.11nn.41n.4.18. J 2. JEZUS CHRYSTUS ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ 1P 3.20.14.6. Dn 2. Sdz 6. 1Sm 11. Ps 88. Mdr 5. .16-19.Otchłań jako miejsce pobytu zmarłych. Prz 27.9. Kpł 23.33. Wj 34. 2Kor 5.33.11. Rdz 28.21n.3. Lb 28.5n.22.6.20.10-11.17. Dz 2. Ps 30.28. Wj 34. Am 4. 1Krl 3. Hi 3.24. J 12. Rdz 14. Ps 30.27.1-7. Mk 13. Moce piekielne i szał ich działania w świecie.30.43-48. Mt 25.22. NOWY TESTAMENT Łk 2.13.12. Rdz 35. Rdz 26.2n. Rdz 12.8.4. Rdz 35. Rdz 19. Ps 55. Rdz 35.13. Ps 11. Mt 16. Dz 5. Ps 88.

Wj 20-23. Ne 10. Rdz 28. Jr 23.31.10.18n.7. Lb 18. Dz 2.14.16.15nn. Pijaństwo a Duch Święty.15.2.1-9.2.20.44nn. Dz 2. Ga 1.15n. Mt 16.5-11. Pwt 18.33. Rz 13. 1Kor 11.11.22. Mt 4.18.9. Ap 17. Jr 51.2. Dz 2. . Dz 1.14-36.11-14.1-16.21. Łk 22.15. Dz 2.12.Kpł 2. Dz 10. Łk 2.44nn. 2Krl 16.8.35-42. Pwt 15. Prz 31. Mt 17. Mk 1. Iz 5. Syr 45.42nn. J 20. Dz 11.15. Jr 25. Dz 2.15nn. Dz 2. PIOTR (ŚWIĘTY) Powołanie. PIJAŃSTWO Am 2. Rz 11.13. Dz 4. Iz 19. Mt 18. 1Krl 16. Ga 2.20. Pwt 12. 1Kor 6. Jr 2.28.1-5. Ha 2. Pwt 12. Pijaństwo i nieszczęście. Lb 18. Mk 1. Jl 1. Pijaństwo a czujność.18.28n. Dz 11.34.22nn.16. Mk 16. J 1. Prz 8.6.21.5.8.23.1-25. J 21.1-11. Dz 2.4.5. Zielone Święta jako tajemnica zbawienia. Lb 8.1-18.45-51.22. 1Kor 15. Iz 29.31. Kpł 23.1.18-2. Wj 34. Wj 23.14.42.16nn.15n.10. Dz 10.1.18.7.13-15. J 6. Wj 34. Ef 5.22. Mt 16. Kol 1.26. Pwt 26. Ga 1.11nn. Jr 13. Dz 15. Dz 1.11. Jl 3. Ez 40.6.3. Mt 16.13. Mt 16.27n. Łk 24.5.27.4-7.3. Jr 7.5. Jr 32.23-33. Dz 10-15.2.36-42.35. Wj 13. Ga 2.21.19.4.17. Mt 16.34.22nn.2. Ga 5. Dz 13.8. Dz 2. Ez 36. Dz 4. 1Kor 15.37-41. PIERWORODNI Wj 22.12.15.16. Wj 34. Iz 51.27. J 1. Rz 16. 2Krl 21.13-23.10nn.19n.20.6nn.30.10. Jr 19.20.16.14.3.18.23. 1P 4.31.8. Rz 8. Ez 36. Pwt 26.68. 1Kor 15. Pnp 5. Mt 10.20. Ml 3. Rdz 22.12.16. Wj 19. Dz 2. Dz 3. Iz 24. Prymat.13. Sens wydarzenia. Pwt 12. Am 4.23.5. 1Kor 1.17.5. Lb 28.10.36. Mt 19. Dz 5. 1Kor 5.1-10.22. Ga 1. Dz 16. Wj 13. J 21.21. Lb 3.12. Mt 3. Dz 1.18-22. Ga 1.7.13.9.27. Dz 10.18. Ga 1. Mt 24.1nn. Jk 1.29. Wj 34. Rdz 1. Dz 9. Dz 10. Mi 6. Oz 4. Jr 31. Dziesięciny.27.18. Wj 13.8.13. Pwt 12. Dz 2. CHRZEŚCIJAŃSKIE ZIELONE ŚWIĘTA Teofania. 1Kor 14. PIĘĆDZIESIĄTNICA-ZIELONE ŚWIĘTA STARY TESTAMENT I JUDAIZM Pwt 16. 1P 5. Wj 13. 1Kor 16. 1Kor 15. Pwt 14.2. Kpł 18. 1Tes 5. Kpł 23.5-11.3.6.11. Rz 13.8. Kpł 27. Dz 1.1-10.31n.1-11.1-35. Dz 15. Ap 14. Posłannictwo Piotra.4.13. Kpł 20. Dz 1.18.

14.31. Iz 54.44. Ez 16.12. 1Sm 10.33. Mi 4. Mt 16. J 9. Ps 33. Syr 44-50. Ef 1.5-10.31n.14.9. POWAGA TEGO CO NAPISANE J 19.20. Dn 2.1-11. 2Kor 3.2. 1P 2.19.45. Dn 2.7.18.6. Mk 10. Łk 17.12.13. Rz 1. Mt 22.35. Mt 12. PROROCKIE ROZUMIENIE WYDARZEŃ Am 3.45. Mt 24. Mt 4.17. Jr 25.54. REFLEKSJE MĘDRCÓW Iz 55.11-13. Mt 11.25. J 12.16.25.21. Mt 5. Wj 17.36. Iz 19. Łk 24.4-8.28.4. Iz 28. Iz 5. Jr 31.24.18.26.26. bardziej dokładne.3. Mt 15. Jr 27.10. J 4.10.15. Mt 13. Jr 23. Ps 119. Łk 24.1-4. STARY TESTAMENT KULTYCZNE WYZNANIA WIARY Pwt 26. J 17.35. Mt 13. Mt 26.89.8.10n. Mt 13.45. Pwt 6.23. Rdz 12. Jr 3. Łk 1. GŁOSZENIE PLANU ZBAWIENIA Dz 2.9. Ps 94. Iz 48.39. Mt 5. Wj 31. J 10. Iz 41. J 2.30.30n.4-11. J 6.1-28. Jr 49. Do tego objawienia za pomocą czynów dołączył Jezus wyjaśnienia ustne.20-12.28.18-23. J 10. Mk 8. Mt 28.2-15. Rdz 10. Ez 6. Wj 24. Jr 36.1.24-30.28. Łk 4. J 6. Pwt 11. Iz 46.38.7.10.22. Koh 1. Mk 12.20.18-22.14.47nn.22.20.17. 2Kor 3. J 5.22.19-26. Ps 106. Ap 14. Łk 22. J 8.1-11.14. Joz 24. Mt 13.23. Ap 19. 2P 3.12. Ha 2.1. Dz 2.1-12.33.10.37. Ps 78.4. J 10. J 6.10nn. Iz 8. Ps 77.6.42-43.27. Dn 10.9n. . Rdz 49. Iz 53. NOWY TESTAMENT JEZUS W PLANACH BOŻYCH Jezus sam widzi siebie w centrum Bożego planu. J 3.14.10. Rdz 9. J 5. Mt 21. Dz 4.23. Ef 3. Pwt 6. J 6.10. 2Tm 3.52.14.11.10. PLAN BOŻY Jdt 9. PISMO WARTOŚĆ PISMA Sdz 8.1-4. Joz 24. J 13.27n.J 10. 1Kor 15. Pwt 17. Jr 50.18. J 10.26. Mt 4.23.2. Ez 36. Mt 13.34. Iz 2. Iz 14. Dn 2.18. Dn 9. Mt 13. APOKALIPTYKA Iz 25.3nn. Iz 53.12. Dz 4. Łk 24.34.17. Mt 13. Iz 44. Wj 39.19n.7. Mdr 11.4nn.10.13. Koh 3.2.15.13.26. Mt 21. WYPEŁNIENIE SIĘ PISM Łk 24.18.18. J 11.57. PRAWO WPISANE W SERCACH 2Kor 3. Dn 8.38n.20. Ps 105. Jr 36. Iz 46.4.28.30.26n. Lb 5. Ap 22.44.20. SYNTEZA HISTORII Sdz 2. Iz 44.16.1-9.6. Wj 12. Iz 48.29.36-39. PISMA ŚWIĘTE Wj 24.36.5n.

15. Rz 11.1-6.12-20. Rdz 2.7-12.10. Pwt 23. Ga 3.15.1.27-28. 1Kor 5. Mężczyzną i niewiastą ich stworzył. Syr 26. Rdz 4.42.14. Syr 19. 2Krl 23.28. 1Kor 15. 1Tm 4. Mt 7. Rz 13. Ga 5. Rz 9. 1Kor 1. Pwt 23.16-24. Prawa i pieśni. Oz 4.9.14-22. Ap 7.3n. 2Kor 12.25. Kpł 12. 1Tes 4.17. Syr 9. Pwt 23.11. Kpł 21.3. Prz 23. 1Kor 6. Mt 19. 1Krl 22. Ef 5.4.18. . Ef 5.5.9. Rdz 38. Rz 11.15.3-14.20. Kpł 15. Kpł 15.14. Iz 60.18.2. Rdz 38. Prz 7.18.28. Syr 9.24. Rdz 20.3nn.7.1-12.1-5.18. Rdz 2.4.20. Pnp 6.20-28. Łk 14. Rdz 4. Ps 128. Rdz 9.27.31. Prz 2. 1Kor 10.19-30.21. 1Kor 6.20-27.19.13n.26.55n.6-18. Pwt 25.24. Ga 3.11n. Ef 1.15-23. W POSZUKIWANIU POTOMSTWA Głębokie pragnienie natury.2. Rz 11.31. Prz 5.16nn.1. Rz 11. Wj 19. Pnp 5.5n. 1Tes 4. Rz 1.12. SEKSUALIZM. 1Kor 6.9. 1Kor 7.12. Rz 8.1-8. SAKRALNOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ 1Krl 14.10-21. Ap 14. Wj 20. Pwt 22.4.1.4.13. Mt 15. Rdz 3.27. Ef 3.26. Pwt 28. PŁEĆ SEKSUALIZM A ISTNIENIE CZŁOWIEKA Rdz 1. Ml 2. 1Krl 15.3.4nn. Rdz 12.17-25. 1Sm 21.7. Mi 1. Ef 1. Pwt 22.14. Pwt 22. Iz 62.30nn. Rdz 19.1nn.4. 1Kor 15.1.12-20. Pnp 4. 1Kor 15. Rdz 28.14nn.22.23. Ps 127.5.7.1. Rz 9. Pwt 5.18. PŁODNOŚĆ ZACHĘTA DO PŁODNOŚCI Rozkaz i błogosławieństwo.3.27.28. Koh 9.5.1. Rz 11. Nie ma już mężczyzny ani niewiasty.23-29. Mt 19. Rdz 38. PRAKTYKA A INTENCJE Kpł 20. 1Kor 7.15. Rdz 19. Rt 4. Ochrona źródeł życia. Iz 54.9n. Kol 3. J 8.25nn. Rdz 26. Mt 21. Ef 2.21.30-38.6.4. Rz 11. Hbr 11. Rdz 24.16. Rdz 17. 2Tes 2.18. Prz 17.1-12.11.1-6.6.17. Wj 20. Rz 10. Ez 24.13nn.47.8. Prz 6. Kpł 20. 1Kor 2. Wj 22. Kpł 21.11. 1Kor 6.9.31n.13-17. Prawo lewiratu.28. 2Sm 11.4n.9.9-14. PRZYSZŁE DOPEŁNIENIE PLANU BOŻEGO Mk 13.8nn. Rdz 22.28nn.16.3. Kpł 12.PAWEŁ JAKO TEOLOG PLANU BOŻEGO Dz 20. Iz 60.11n. Kpł 15. 1Tm 5. Wj 28.24-27.12.10.23-29. Sdz 16.29.16-19. Ap 17.25.1-17. 1Kor 6. Iz 49. Mt 5. Przeznaczenie Izraela.19-11. Rdz 3. 1Kor 7.7. Rdz 1.60. Jezus. Kpł 18.

J 11.12. Iz 61. Hbr 12. Mt 1.24. Ga 4. Mi 7.8. Dz 10. Rdz 24.12. Tt 1.2.31.12. Jr 16. Dz 10.1n. 2Sm 10.28. Mk 14. POGRZEB W Izraelu. Rdz 30. Hi 21.5. Ap 12.10nn. Łk 2. Łk 1.18. PŁODNOŚĆ W CHRYSTUSIE Jezus Chrystus a pokolenie ludzkie. 2P 1.1.19.14n. 1Krl 14. 1Tm 6.49. Oz 6. Ps 22. Dz 15.78. Iz 49.16-23.6. 1Mch 12. Rdz 5.31.15. Iz 49. Ps 16. Rdz 11. Mdr 10.5.24. Tb 14. Chrystus jako pocieszyciel strapionych. Ps 23. Kol 2. Ap 15. Rdz 50. NOWY TESTAMENT Pobożność Chrystusa. Tb 4. Ga 4. 2Tm 3.Pwt 25.11.9. 1Kor 4. Ga 5. Hi 6.16. Rdz 16. Łk 4. Jr 22.19. J 15.19.18-21. 1Tm 6.8.1. Wj 4. Rdz 35. Rdz 38. 1Tm 4. 2Sm 11.3.27. Ps 79.1. Mt 11. Flp 2. Tt 2.2.17-20.12n.5nn.3.34. Syr 48.5-10. Mdr 2-5.6.35.23.16n. 1Tes 2. Rdz 47. Iz 49. Pwt 10.6.33. Rz 15. Rt 4. Mi 6.5. Rdz 5.8nn.10.10. POBOŻNOŚĆ STARY TESTAMENT Pobożność w stosunkach między ludzkich.76.21n.1.3. Ps 119.21.6.13-19.3.18.9. Rt 4. Płodność Kościoła. Hi 19.6n. 1Kor 14. Łk 1.10nn. Oz 2.28nn.26.1.2. 2P 2. Oczekiwanie na Boga Pocieszyciela.12. Ps 12.11nn. Iz 40. Rdz 23. Iz 54.3. Łk 2.25n. 1Kor 3. 1Mch 2.2-6. Jr 31. Iz 53. Hbr 5. Mt 9. Hbr 10. Dz 2.8.4. Mt 5. 2Kor 7. Iz 11.22. Dz 2.8. Ps 50.22. Dz 9. Joz 2. Mt 1. Rdz 21. Hi 2. Łk 11.46.4.2.11nn.6-26. Mt 1.22. Dz 10.11nn. Iz 54.10.34n. Życie wiarą a płodność dziewicza. J 8. Iz 22.16.16.15. Ps 119. 2Tm 3.19.75. Hi 6. Rz 15.29.29. Mt 2.4. 1Krl 1. 1Krl 11.11. Syr 48.3.1.5.5-10.5.31.35n. Ps 25. Dz 22.25.7. 1Tm 3. Tt 1. Syr 39.13. J 11.29.1-17.31.2. Iz 66. Dz 8. 2Kor 1.4. Syr 43.12. Mt 27. Dz 10. 1Tes 2. . Oz 4.12n.12. Mt 9. Rt 2.27.2. Rt 1.13-16. Tb 6.35.11. 1Tes 4. Ef 4. 2Mch 15. Hi 16. J 9.3n.7n. 1Sm 20. Rt 4. Mt 12.1.48nn.2.3. Jr 9.14.9.3-7. Jr 31. J 15. 2Kor 1.50.11.2.27. Wj 34.18-19.10. Rdz 37.2.6.15.4.42. Lm 1.2. Iz 57. Rt 4.35.3. Iz 40. Za 1. Mt 19. POCIESZAĆ Rdz 37. Dz 20. Iz 54.1-10.2n. Mt 9. Rdz 25.24.23. Mt 5. Hbr 7.28. Ga 4. Pobożność w stosunkach z Bogiem.13.7.13. Rdz 38.15.12. Syr 35. Dz 13. Rdz 25.10.6nn.8nn.4. Prz 20. Pobożność Chrześcijańska.2. Ps 103.

32n.18.38-44. Ps 85. Ez 18.1. Rdz 35. Mt 6.4. Mt 4.2.9n. Mk 15. Jr 48. 1Tm 4.1-4. Kol 1. Rdz 3.16. TROSKA BOGA O POKARM DLA JEGO STWORZEŃ Rdz 1.12nn.26. Ps 19.3n. 2Kor 5. Prz 21.22.20nn.4. Posługa pojednania".33.34.26.8-10. Ap 10.6.1Krl 2. BÓG KARMI SWÓJ LUD WŁASNYM SŁOWEM Wj 16.10. Koh 2.8.4. 2Sm 13.37. Rdz 9. Prz 15. 1Krn 1-9.3n. 1Kor 10.21n.19.1-17.1n. Prz 11.6.18-19. 2Kor 5.15.4. Am 8. 2Kor 5. Rz 5. Jr 49. BÓG SAM POKARMEM DLA SWOICH DZIECI Dz 10.34. Ez 3.24.18.15. Kol 2. Ga 4.10.25-33.16.25. Łk 1. Mt 6.5. Pwt 8.5. Prz 23. 2Kor 5.31nn. J 4. Rz 8.7.30. Ef 3. W Ewangeliach. 2Sm 1.31. J 11.1.23.60-63. Mk 14. Syr 31. Kol 1.3. Pwt 16.18.55. Am 5.15.4.39n. Rdz 25. Ef 2. Kpł 19.3. Rz 5. 1Kor 10. 2Sm 1.1n. POJEDNANIE POWSZECHNE Pojednanie całego stworzenia.48. Rz 8.13. 1Krl 2. Mt 8. 1Kor 10. Jr 15. Syr 37.29n. 2Kor 5.10.8.8.38. Ef 6.16-22. Kol 1.12.29. 2Kor 5.33.16. Rz 1.20n.4-8. Ez 36. Prz 17.17. J 6. Pwt 14.1.17-27. Rz 14. 2Mch 1.4.19-22. Mt 6.24.35. POKOLENIE Wspólnota rasy. Mt 4. 1Krl 11. Rdz 5. Koh 2. Rz 5. 2Kor 5. Mk 16. Am 6. 2Sm 3.21.1-13. Jr 16. Mt 1. 1Kor 3. Wj 16.8.17.9. 2Mch 8. Kol 1.3. 1Sm 31. POJEDNANIE Wj 34. .5.10n.22. 1Krl 12.11-22. 2Sm 14. Iz 22.26.26.12.27n. Mt 11.20.36. Pojednanie żydów i pogan.17. Ef 2. Oz 2. Mk 5. Ps 103.2n. Rdz 11. 1Kor 8. Rdz 37. 2Kor 6.15.29.20. 2Mch 7. J 4. Jr 7. Kpł 11. Mt 6.16.19. Solidarność wybrana dobrowolnie. Pwt 14.4.27.13. Ps 145.10n.30. 1Tes 4. 1Tm 2.12-31.1-17. 1P 2.46n.27-31.16n. J 6.29.43. J 19.3n. Kol 1. Pwt 14. Skutki pojednania.21. Mt 6.13. NASZE POJEDNANIE Z BOGIEM PRZEZ CHRYSTUSA Inicjatywa Boża. Rz 5.22-31. POKARM J 4. Przyjęcie daru Bożego. Łk 11.33n. Jr 34. Łk 12. 2Sm 3.30n. 1Kor 3. Łk 10. Mdr 16. Ez 7.22.18.4-13. Mt 5. 1Kor 3.26.12n.1nn.19. Ps 85.31. Rz 11.11.34.18nn.2. Mdr 16.31n.29. 1Krl 13.11.13. Ef 2.23n.19. Jr 22. Ef 2.17. J 6. Koh 3. Ef 2.12. 2Sm 1. Jr 31. 2Sm 3.8-12. Hbr 5. Mi 1.

5. Flp 2. Za 9. Mt 11.9. Iz 43. Kpł 3.6.2.8-11.37.8.32.11. DZIEŁO BOGA W POKORNYCH Ps 138. Kpł 26. Jr 29.4-10.Mt 23. Jk 4.9-40.28nn.15. POKÓJ POKÓJ JAKO PEŁNIA SZCZĘŚCIA Pokój i dobrobyt. Ps 122.25. Dn 3. 1Kor 4. 1P 3.5. 1Krl 5.7-19.15.27. Dz 2.50. Pokój i szczęście. Ps 37. 1Sm 2. Ap 4. Łk 1. Ga 5. Sdz 6.34.12n. Ps 41. Jr 23.43. Ps 51. Iz 45. Daj pokój Panie.2.4. Syr 3.1. Prz 3.15n. 2Sm 18. Ps 103.15.25.27.12.45. Ez 37. Am 9.20. Iz 57. Jr 6.8. 1P 4. Iz 53. Joz 21.8.7.22.3. Hbr 3.3.8. Pokój a sprawiedliwość.29.6. Oz 2.11.9.22.39. 2Sm 7. J 1. Prz 3.15.33.9.4n. 1Kor 1.10n.15. 1Krl 5. Łk 18. Ps 95.27n. Ps 38. 1Kor 13. Iz 6.46-53. 1Krl 2. Sdz 8.12. Jr 20. 1Krl 5. Ps 4.14.44-47.14.13.7. Lb 25.10. Iz 26.25-30.7. Rz 12.17. Ps 35.3.33n. Ml 2. Ps 69.17. POKORA POKORA I JEJ STOPNIE Prz 3.15n. Mt 5. Iz 66. Mt 11.2. Łk 2.11n.29. Ps 113.27. Ez 13.23.44.28n. 1Krl 9.1.34. 1Krn 22. Hi 9.18.13. J 3. Łk 19.12.4. Mt 17. Ap 5. Prz 15. Lb 12.1-13.10. Pokój a zbawienie.1. 2Kor 12.9nn.9. Ps 22. Kol 3.3. Flm 1.29. Ez 34. Ps 131. Ps 28. Iz 48. Mt 12. Łk 17.6n. Ps 106. Rz 8.26. Mt 18. Rdz 15.6. 1Kor 1. Jr 33.29. Ps 125. Ps 130.18. Łk 1. Łk 16.4. Ef 4.13-28.16. Syr 45. Flp 2.3. Rdz 25.33. Łk 14.1. Jdt 9. Rz 8.20.7.14. Mk 10.98. 2Sm 18. 1Krl 22. J 1. Mt 11.9. 1P 5.10.12. Iz 53.11-14. POKORA LUDU BOŻEGO 2Sm 6.5.3. Syr 47. Łk 1.24. Rdz 43.22n. Ps 131. Rz 4.8n. Dn 3.18n. 1P 2.25. J 13.3. Iz 9. Łk 5.17. Walka o pokój.8-11.14.32. Flp 2. Mt 23.3n.5n. Ef 4. Mt 23. Rz 12.9.19. Syr 45.3.26. 1Sm 1. 2Sm 7. Sdz 4. Rdz 26.6-10. J 8.24.29. Mt 12. Prz 22. Bóg pokoju.3nn. Ps 37. Ps 29.20.4.27. Koh 3. J 8. 1P 5.17.9.4.19.11n. Wj 21.38. Ps 34. 1Krn 22. Jr 6. Sdz 6.10. Sdz 18. Ps 25.4.10.3. . 1Krl 22. Dz 12.5.11.7n. Iz 57. Mi 3.40.4. Ap 6.5. POKORA SYNA BOŻEGO Mt 21.5.33.35n. Dn 10. Flp 2.14nn. So 3. Lb 6. Ps 34.2.5.1.6nn. Ps 128.13. Pwt 32.6.39. Ga 6. Joz 23.20. 1Kor 15. Prz 12. POKÓJ JAKO DAR BOŻY Ps 73. Ps 50.9. Jr 14.11. 1J 5.34. Ps 22. Mk 10.16. 2Krl 9. 2Sm 6.26.25.1. Ps 37. Joz 9.

3-6. Dz 24.39n.9. Iz 30.26-31. Sdz 10.5.9n. Iz 66.23n.3.33.7.12. Ps 79. 2Krl 19. Jeremiasz. Am 5. Rz 5.3. Rz 12.3.20. Jr 18. Ps 60.5.12. Łk 19. Oz 10. Jr 2.4. Łk 2.14-23. Rz 5.165. J 14.31n. Iz 1. Ez 11. 2Sm 12. Ez 2. Iz 32.1-4. Izajasz. Ez 3.3. Oz 6.18n.3.15. Ps 24. Iz 1.6. Ps 27.16. Ga 5. Iz 60. So 2. Wj 32.36.6.15. Ozeasz. Jr 14.20. 1Kor 7. Iz 6.17. Ez 18.26. Ps 83.1.28. Iz 56.7. Ef 4. Kol 3. POKÓJ CHRYSTUSOWY Jk 3. NAUKA PROROKÓW O NAWRÓCENIU 2Sm 12. So 3. Rz 7. Rz 7. Iz 63.14n. Dz 10.8nn.2.7-64.51. Am 5. 1Krl 21.4-7. Iz 56.25.26. Am 5. Oz 5.12. Jl 2.10-20.4.14n. Za 8.13. Na 2. Ap 21. Amos. Ez 36.10.23.15.7.2.36. Jr 4. Mdr 3.36-45. Dz 15.4. 1Krl 21.20-27.9-14.21. Rz 5.26-36. Ps 85.33.18.2-9. J 16.16n. Lb 16. Oz 14.21-25. 1Sm 7.6. Ne 9.12. Jr 2. Ga 3. 1Sm 7. Iz 51. Iz 1. Kol 3. 1Tes 5. Jr 7.46-51. Jl 1-2.1nn. Ezechiel.1-5. Ef 2. Ez 33.33nn. 1Sm 5-6.33.8.12.20.17. Łukasz.3. Ps 72. Iz 53.1-15.1-6.15-20. Łk 12. Rz 14. 1Sm 14.11-15. . Iz 51.5.29. Lb 25.11n.9.28.11.11. Mi 5.22. Iz 2. Łk 7. Ps 74. Kpł 26.11n.8.1-31. Iz 48.27. Jl 1.5-9. Ps 119.11. 2Sm 24. Iz 9.22. Am 5. Jr 8. STARY TESTAMENT POCZĄTKI LITURGII POKUTY Joz 7.22. 2Krl 6.2.31n. Jr 3. POKUTA-NAWRÓCENIE Ps 51.20. Jr 16.7.23. Dz 9.5-15. Kpł 26.12.3.13. Iz 57. Ez 18. Wj 32.17. Iz 10. 2Tm 2.6.3-11. Jon 3.7. Dz 7. 2Krl 22. Jr 31. Iz 52. Oz 2. Jan. Iz 55. Am 5.6.19nn. Rz 8. 2Sm 12. Kol 1.26. Ezd 9. Jr 13.1.10.38. Jr 31.19n.19-23.18. Iz 22. Błogosławiona wizja pokoju.5-8.19. J 20.18.4. Am 5.48.12.14.7. Rz 16. 1Krl 20. 2Kor 13. Jr 3.30.4. Łk 10. Łk 24.15.30nn.8. Jr 36. LITURGIA POKUTNA I NAWRÓCENIE SERCA 1Krl 8. Iz 7. Ps 73. Jr 24.14-22. Łk 8. Iz 32.2. Paweł.1. Hbr 13.19. 1Tes 5.4-8. Flp 4.42.15.16-21. Ps 22.12n.21-25.50.17. Rz 7. Iz 45. Mi 6.Za 9. Sdz 2. Iz 45. Iz 65. Iz 11.3. Iz 44. Iz 40.17. Łk 19. Ez 22. Łk 17.5.6. Jr 25. Iz 1.1n.4. Mt 5.6-15. Sdz 20.25-28.14.31. Lm 5.7nn. Iz 58. Ez 37.

9. 2P 3. Mt 13. Mdr 15.30. Łk 15. Dn 5.31.4-19. Dz 11. 1J 3.1-5.19. Wj 36. Hi 9.18n.1-5. Rz 11. Tt 3.10-13. Rz 2. Łk 11.3n. Ps 38.9. Ps 6. Ga 4.25. Ps 95.16. 1J 2. Mt 21. Dz 28.34.5. Mt 14. Łk 5. Jr 6. Pwt 30. Łk 13. Oz 11. 2Tm 2.35.32.1. Słowa Jezusa.33.20.6. Mt 11.16. Dz 2.10.11-32.11.9. Dz 14.11.8. Łk 13. Dz 3.5. Mt 3.22. Mt 6. J 1.1n. Pwt 1. Jr 31. Dz 26. Łk 16. J 3.47. 1P 2.1. Dz 3. Hi 30. Hi 14.21-22n.30. Mt 3.22-25.22-32. Łk 18. 2Kor 3.2n.15n. 1P 1. Ml 3.27. Rdz 18. Ap 16.21.5-9. Mt 9. Ml 3.25. Mt 3.7.6. Ps 110.15. J 2.4.21. Łk 10. Przygotowania.39.23nn.20n.19. Ps 106. Dz 11. Rz 8.2. Ap 2.15. 2Kor 12.7n.32.17.11-15.10. 1P 1. 1Mch 4.13. Iz 44. Rz 8.1-10. Tt 3.6. Łk 18. Ba 1. 2Kor 7.3nn. Dz 9. Rz 6.16nn. Jr 31.9. Refleksje apostolskie. Ps 32.10. Jdt 1. J 20.3.19. Lm 3. J 3. Ap 21.10-14.4. Ga 4.14.23. Dz 15. Jdt 9.16n. Pnp 8.16. Łk 15. Ap 3.5. J 3.5. . Jk 1. NAWRÓCENIE I CHRZEST Mk 6.5.2.5.9.13. Łk 15. Iz 6.9n. Dz 15. GRZECH I POKUTA W KOŚCIELE Hbr 6.19. Dz 26.6. Kpł 16. Dz 2.2. Jk 1.15.18. 1P 1.24. Łk 15.30n.38.1-20. Jdt 4. Pwt 32. Jk 5. J 1. Ps 33.8. Mt 9.19n. Łk 7.12. 1P 2. PONOWNE NARODZINY Ps 2.6-11. Iz 6. Pwt 32.18. Syr 17.19n.18. 1J 3. Jk 1. Pwt 30.47. Jk 1.30n.10-14.26.21. NOWY TESTAMENT OSTATNI PROROK Łk 1. 2Sm 13.1-4. Łk 12. J 3. Iz 61. Ml 2.21-25.6.17. Mt 10.15-3.6. Dz 5. Rz 8. Koh 9.36-50.7.11. NAWRÓCENIE I WEJŚCIE DO KRÓLESTWA BOŻEGO Mk 1. Ez 28.18. Dz 2.3. Łk 15.9.26n. 1J 5. J 3. Rdz 1. Mt 6. Tb 7.38. Hi 42.21.7-14.32.2n. Mt 3. 1Tes 1.40.13nn. J 3. Ap 3. Ps 79. Dz 17. Ez 27.18. Smutek człowieka zgnębionego przez nieszczęście. Est 4.8.3. POPIÓŁ Serce grzesznika podobne jest do popiołu.10.1-5.14.8-9.2.10. J 3. Łk 19. Wj 4.5. Dz 16.18-23. Iz 66.19.10.19.6. Syr 10. Dz 8. Łk 24. Mt 3.3.29.24-27. Mdr 18.2.10-23.16. Kpł 4-5. Jk 1. Ap 2.Dn 9. Jdt 13. 1P 2.8-11. Dz 17.22-25. Ps 143.3n. Ps 103.1-5.3. Ap 9.3. Mt 4.22.13.9n. Dz 26.31-34.4.12. 1Mch 3.3. Mt 13.7.1. Łk 11. Mt 18.20.18. Mt 3. Mt 9. Łk 24.29-32. Pwt 32.12. POSIŁEK UCZTY CZYSTO LUDZKIE Rdz 18.17. Mt 18.9.2. Rz 8.6. Ap 2.21.6.9n. Łk 3. J 3. Ps 51. Łk 15.6-9.21n. Łk 15. Jon 3.31. Ap 16.19. Ps 102.18-22.7.

Wj 3.10.53n. Ps 105.1n.5n. Ez 37.6. Dz 22. Pwt 26. Mt 15.3.13. GODY ESCHATOLOGICZNE Prz 9. Ez 18. J 8.38. J 13. Rdz 26. 1J 4. Mt 9.16. Ps 104. Dz 2. J 6. Wj 3. Łk 22.18. J 10.10.26-31.25.11.15.24.16.Prz 23. Dz 1. Iz 44.9.7-11. Ez 22. Łk 10.29.23.3nn. Ga 4. Mt 15. ŚWIĘTE UCZTY Lb 25. Mt 10.2. Mdr 9. Iz 61.21. Prz 23. Iz 45. Ez 36. WYSŁANNICY SYNA Łk 10.25. Wj 5.24. UCZTA CHRYSTUSA Łk 10.10. Dz 26. Mt 14. Łk 9.3.30.6n. Mt 14.21-24.15. Mt 11. J 2. Iz 55.1n.16.24n. J 16. J 4. Pwt 14. Ez 18. J 17.15. Jr 23. Ez 18.2.1n. Ez 3.49. J 13. Pwt 15. Łk 24. Mt 23.10.14.21.4.2-20. Iz 41.46.24.13.33.2-10.4n.45.26. J 7. Jr 1.1n. Jr 23. Iz 56.47. J 17. Ne 12. Mt 9. Iz 66.1. J 16.29. Pwt 6. J 13. Łk 4.19. J 17.14n.36.31-35.20. Jl 3. Mk 1. Rdz 31.9n.10.13. J 17.57.4-18.6. Hbr 3.10. Kpł 10.1nn.4. Iz 60. Jr 28.11-14.23.1nn. 1Sm 9. Łk 9. Mt 8.21. Iz 43.4.10-17. Ps 47.36-50. Łk 14.23. Łk 10.44nn. Mt 5.20. Mt 15. J 12.15-21.20. Mt 10.44n. Iz 55.7.22. Mt 5. Lb 28.10. POSŁANNICTWO STARY TESTAMENT WYSŁANNICY BOGA Jr 7. PRZYGOTOWANIE DO NOWEGO TESTAMENTU Iz 42. 1Kor 10. J 21.30.17.17.9-14. Mk 16.38.14n.16.17-33.6. Iz 42. J 8. Iz 25.2-8. So 3. Wj 32.14n.14nn.3.30.36.5n. POSŁANNICTWO IZRAELA Wj 19.38.31nn. NOWY TESTAMENT POSŁANNICTWO SYNA BOŻEGO Mt 11.7.48-51. Syr 13.11.1.15.11. Ga 1.27-43.9. Mt 9. Syr 31. Iz 2.21. Iz 61.3.12.27. Iz 65. Iz 49. Wj 3.8. Rdz 45.17n. Mk 10. J 20.20.8n.11nn. Jon 1. Wj 16. 1P 1.7. Łk 19.18.4. Ez 2. Łk 12. J 13.1n. Iz 30.17. Mt 26.18.5.3n.9. 1Kor 15. J 9.6n.8.17.1-11.6.21.1nn. Prz 9. Syr 40.29. Mt 22.31nn. Wj 12-13. J 6.4. Jr 14. Mt 28. Wj 24.6-9.16.26.19.12n. Mdr 18. J 17. Mk 12. Dz 1.27.22n.34.42. J 3. Iz 56.16. J 9. J 20.1. 1Sm 9.48.12-22. Mk 12. Jr 29.42. POSŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO J 14.29.49.16. 1Sm 1. J 17. J 13. Dz 1. J 11.7.20-25. Jr 1.9n.10.21-25. J 17. J 4. Łk 7. Łk 16. Am 7. . 1Kor 11.18.17. Mdr 9. J 6. Syr 6. Ml 3. J 14.29.19n.4-7. Ps 50. Pwt 12.26.6. J 5. Iz 6. Łk 12. Pwt 16. Pwt 12.3. Hbr 13. Iz 10. Mt 10. Pwt 27.8.11n.5. Łk 7.26. J 6. Łk 7.32.17-21.3.15. J 15.8. Iz 19.9-16.12.34. Wj 4.20n. Łk 24. J 5.22. Syr 41. Dz 2. J 6. Ps 147.8.11.6. J 6.12. J 15.38-42. Iz 43.17. Ap 3. 1Sm 14. Dz 1.1. Pwt 12.6. Ps 107.21n. Rdz 12.11.26n.38nn.7.37. So 3.12. J 8. Łk 19. Kpł 3. Mt 22.7. Mt 5. Ml 3. J 17.34.24.17. 1J 4. Kpł 24. Iz 42. Wj 7.

7. Rdz 17. Hbr 10. Łk 10.13. Dz 15. Rz 12. Dz 1.1-7. Est 6.1-15. Ef 3. Mt 18. 1P 4. Iz 50.51. Rdz 3.5-10.13-16.5.4.24. 1Tm 5.22. Kol 1. Dz 21. Dz 6. 2Tes 1. 2Tm 4.5. Wj 24. Rdz 12. 2Kor 5. 1P 2.3.17.7.19.16. Wj 24.7.1. Rz 8.11.11.28.40. 1P 4. POSŁUSZEŃSTWO CHRZEŚCIJAN Flp 2.21.1. Mt 10. 1Kor 16.25. Ps 19.34n.5.39. Ef 4.1-16. Rz 16.22n.7. DRAMAT NIEPOSŁUSZEŃSTWA Od razu na samym początku Adam.26.7.3n. 2Tm 1.33n.15. J 6. Ef 4. Rdz 22.23. 2Kor 11.2n. Mt 28.8.12n. Tt 1. Dz 15.19-22.6. Kol 3.27.8.11. 1Tm 2.6.5-9.18.12.19.33.8-11.2. Iz 1. 1Kor 3.10. 1Kor 12.19. Rdz 22. J 12.25. Dz 20.8.1-2. Mt 8. Dz 21.5. Dz 20.7.22. Dz 12.8-13. Pwt 11.27. 2Kor 3. Hbr 5.8. Mt 17. Jr 31.17.7nn.9.7. Dz 6. Dz 11. Dz 15.17.4. 1P 5. 1Tm 5.12.2. 1Tm 4. Ps 89. Mt 26.1.6.4.4nn. Rz 5.14. Pwt 17. 2Kor 4. Hbr 10.2. Pwt 11.24.19. Tt 1. Pwt 21.29.1-5.23.1.15nn.7.1.12n. Rz 11. 1Kor 4.6.5. Dz 4.27.25. 2Kor 3. J 21. Bóg wzbudził wiarę w Abrahamie. 2Kor 6.10.11.17-22.20.18.1. Kapłani. Rz 11.11. Dz 15. Kol 3. Biskupi. 1Tes 5. Flp 2.13.5.23. POSŁUSZEŃSTWO ULEGŁOŚĆ STWORZENIA WZGLĘDEM BOGA Hi 40.4.18. Syr 42.1.18-21.13-26.42nn. Rz 8. Rz 10. 2Kor 8.18.10. Kol 3. Kol 1. 2Kor 9. Rz 5. Dz 6. 2Kor 9. Dz 6.9-15. POSŁUGIWANIE W KOŚCIELE Posługa apostolska.1-7. Dz 16.31. Łk 2. CHRYSTUS NASZE POSŁUSZEŃSTWO Ez 2. 1P 5.14-18. Ef 4. Dz 20.23. Ba 3. POSŁUGA HIERARCHICZNA Dz 14. Ps 119.12nn. Różnorodność posług. 1Tes 3.38.11.8. Syr 43. Hbr 13.14. Mk 1. Rz 1. 1Sm 15. Przymierze. Rz 17.32.28n.23. 1Tm 1. Mk 10. 2Tes 3. Ez 44.17. Rz 13. Rz 12. 1Tm 3.25. Hbr 13.POSŁUGA Est 1.4.40. 1Kor 14. 1Tm 6. Tt 1.9. Dz 21.22. 1Kor 9.14.9. Rz 1. 2Kor 11. 1Kor 11. Rz 15. 1Tm 4. 1Tm 5.32. 1Tm 4. 1Tm 3. Jk 5.2. Ps 104. Dz 1. Jl 1.7.23. POST Znaczenie postu.5. Ef 6. Ps 40. Rz 3. Tt 1. Iz 61. .6.20.4.4. Wj 20.6.24. Kol 4.22.21. Flp 1. Rz 2. Dz 20.3. Kol 1.1. Hbr 13.1-6.

21.3. Ml 3.17. Pwt 8.6.1-6.11. Iz 45.4nn.1-12.16. Kol 2. 2Kor 11.14. 1Sm 7.24. Dn 9. J 1.7. Rdz 12.1.14. 1Sm 16. 1Sm 16. Dn 3.12. Mt 5.1. 1J 1. Wj 34. Ga 3. 1Kor 1.28.6.10. 1Krl 19. Jedyny Pośrednik a pośrednicy niebiescy.25. Iz 42.20.1. Hbr 1. Jr 11.5-38.10. POTĘGA Rdz 1.14.13.29. 2Sm 12.12n. Łk 1. 2Kor 12. Hbr 7.15-18.41-50. Rdz 20.17. J 2. Iz 44. Iz 58. Hbr 12. BOGA IZRAELA .21. Dz 12. Mt 28. J 2.16.15. Ap 12.22.33. Ap 14.1-4. Hbr 1.19. Mt 24. Iz 61. Jr 14. Mt 6. Ap 12.17-21. Pwt 18.1. Iz 42.11.15. Dz 1.18. Hbr 2. Hbr 9. Ap 8.1-35.7n.3. Hbr 1.2-5. Iz 53. Mt 5.2n. Dn 7.5-6. 2Sm 12.3. 1Tm 2.18.20. Pośrednicy eschatologiczni. Dz 14. Mt 19. 1Krl 21.19-23.5.19n. J 1. Jr 42.18n.14. Pośrednicy niebiescy. Mt 21. Ap 19. Mt 10.3.19. Hbr 3.3.2-11. Lb 6.2.49n. Mk 2.23.3.16n.14. Praktyka postu.10. POŚREDNICY STAREGO PRZYMIERZA Pośrednicy historyczni.37.4. Ps 2.20.21. Za 8. 1Sm 10. 1Sm 7. Mt 6.11. 2Kor 6. Jr 14. Mt 6. Ap 21.31-34.25. Mt 10. Kol 1. Wj 32. Wj 21.8. Dz 13.37.4-14.23. Rdz 28. Ap 9. Dn 6.64. Ap 3. Jr 27. Mk 2.17-21.15.18-25.16.1-12. Dn 10.19n.12. Łk 2. 1P 1.5. Jon 3. Iz 53.9.39-56.2.7-12. Łk 2. Dn 10.5. Ef 4.27. Jedyny Pośrednik.11.51n. Ap 22.38-39. Rdz 18. Iz 49. Mt 1. Ga 3. Jr 7. 2Sm 1.14.5.5. Łk 2. Mt 19.9.9n.14.20. Iz 40-55. Mt 4.11.13. Ap 21.21. Ba 1. 1Sm 2. Am 5. Ap 6. Hbr 9.1. Mt 12. Jl 2.16. Ap 12.1-7.12. Sdz 6. Am 7.22. Ez 9. 1Kor 6.21.6. Ap 7.4-9.16.2nn.1-6. Kol 2. Mt 26.17. 1J 4.30n.34.13.1-4.27. Ap 5.31.5. Za 7. Jedyny Pośrednik i Jego Kościół. Ap 12. Łk 2. 1Tm 2. Hbr 12.17n. Ap 11. Łk 2. Dn 10.1-5. Ga 3.13. Ap 12. Ez 11. 2P 1. POŚREDNIK 1Sm 19.14.7.12-17. Mt 6.4. POTĘGA JAHWE.24-27.3. Ga 3.15.1-6.16. 2Sm 12.8. Ezd 8.1-8. Za 4. Est 4. Za 1. Est 7.2-5.18.6. Dn 12.12. Jr 15.7. Iz 41. Hi 9. 1Tm 2. 1Sm 9-10. Dn 7. 1Sm 25.11.7n.14-17.3.26n. Mt 1.9-13. Iz 52.33-38.34-39.2n. 1Sm 12.26. Łk 18.1nn.23.22-32. Jr 18.18.6. J 2.12.8. Sdz 20. Jdt 4. Jl 2.17n. 2Sm 14. Hi 9. Rdz 20. Tb 12.12. Hbr 8.12.1-7.27. Dn 9. Dz 13. Iz 42. Iz 49.38.28. Ap 19. Dn 14. Sdz 20.29.12.5. Hbr 9. 2Sm 7.6.14-17. Dn 7. Jdt 8.16.6.1. Dz 8.8. Rz 4. Hbr 10.8. Dz 27.6. Hbr 5.14. Wj 32. POŚREDNIK NOWEGO PRZYMIERZA Łk 1.5. Dz 2.9nn.3. J 19. Kpł 23.Kpł 16. Kpł 16.5.26n.13.26. Łk 2. Hbr 5.33. Łk 4.24.11-12. Ap 2. Dn 7. Hbr 8. Łk 4.

9.2n.2.14n. 2Kor 12. J 17. 2Sm 7. Ps 20. Iz 40.1.19. Mt 1.14.16-21. Ps 107. Mk 11.10-13. Ez 37.2-9.18.3-8.22n. J 1.20-24.1n.1.4nn.6-18. Ps 86.2. Dz 1.12.22nn.25. Dn 7. Mt 9.10.25n. Mt 9.2. Sdz 6. Mt 8.23n. Ps 105. Iz 46. Rdz 11.27. Rdz 4. 1P 2.2n. Za 4.6. Am 5. Ef 3.5. J 5. 2Tes 2. Prz 21.8. Iz 10.21-29. Ps 106. Mt 26. Iz 1.25. 2Kor 4. 1P 5.1. Rdz 3. Mt 28.3.28-45.4. Pwt 8.1n.28.11. J 8.5-9. Mk 10.32nn. Mdr 5.4. Rdz 2. Ap 21. POTOP Potop antyczny.2nn.49.4-7.48n. Ps 44. Ps 28. Jdt 13.8nn. Iz 31.18. Iz 40. 2Sm 5.11.26n. 2Sm 7.24. Lb 12.10-18. J 19. Dn 12.11. Mdr 11. Ps 148. Mdr 7.18n.22n. Iz 49.2.11.27-30.23. Jr 10. Mt 4. Ps 132.1. Ps 58.90.18n.5-10.10n. Dz 2. Kol 2.33nn. Iz 44. Mi 3. Łk 2. J 12. Łk 22. Flp 3.5.23. Est 4.4. Wj 12.7.5.8. POTĘGA ZBAWICIELA I JEGO SŁUGI Wj 13.28. Lb 14. Łk 1.13. 2Mch 8.10. Iz 61.11-27. Ef 1.17 ZŁE MOCE I ICH WŁADZA NAD CZŁOWIEKIEM Rdz 4.22.2-8. Pwt 32.3n. Syr 16.14.32-36.2.25. Hbr 2.2.4.45.14n. Mk 9. Ap 13.20.15nn. Wj 5.16.6. Mk 13. Mt 4. J 10.2. Ps 124.6nn. Ps 144. 1Kor 15. Pwt 4.14.5n.24.26. Mt 12.19.3. Ps 29. Tb 13. J 14.33.15. J 3.4n. Mdr 16.3-27. Ps 68. Iz 55.7-14. Ps 59. Ps 19. Dz 4. OBRAZU BOGA Rdz 2. Mdr 2.12nn.17n.3-7. 1Kor 8.16. Łk 24.24nn. Łk 1.18.38. Iz 49. 2Krn 20.8. Rdz 12. Rdz 49.2.6.14.13nn.7n.9nn. 1Kor 6.17. Wj 15. Dz 2. Ps 65.13.34.19.20.8nn.17. Ps 115.28. J 3. Mdr 11. Dn 14.14.5.8. 1Tes 2. Mt 14. Iz 42.37.2. Iz 14. Jr 1.7. Mdr 18.2n. 1Sm 17.30.22. 1Kor 15. Dz 2.27. Rdz 1. Ps 103.15n. POTĘGA DUCHA TYCH.9.1.17. . Ps 46.12nn.19.3-7. Lb 14. 2Tes 2. Łk 3.1-42. Rdz 6. Ap 1. Ps 33. Ps 114.2. Dz 2.2nn. Kol 2. Mt 22. Dz 4.23. 2Kor 4. Rdz 22.18nn.1-8.27.24nn.17. Rdz 28. Dz 2.34nn. Syr 43. Mdr 13. Jdt 16.1.35nn. Rdz 3. Ps 89.15nn. Iz 45. 2Mch 7.4. Ps 119. Ap 21.2-7. Dz 10.20n.19nn.11.29-32. Iz 50. Wj 4.9.7-12. POTĘGA STWÓRCY I CZŁOWIEKA.16.12nn. Mdr 12.3-2. J 9.64.26. Jr 25. 1Sm 16. Ps 24.24.16.8-11. Mt 1. J 16. Rz 4. 2Mch 7.9n.20n.23. Mdr 3.1.9. Prz 8. Dz 4.6-10. Mdr 1.16nn. 2Tes 2.10n. Ps 104. Rz 1.5.4. Iz 53. Mdr 8.8n.10-19. 1Kor 1.17nn. Iz 60.3nn. 2Sm 7. Hi 28.20nn.35.34n.17.8.21nn.6.41. Iz 47. J 5.26.23n. Rz 8. Mdr 13.19nn.31n.50.20. 2Sm 6. Ps 132.23n.3.Rdz 18.53.12nn. Rdz 3.9-12. Rz 1.2.8-11. Iz 3. Ps 20. Mdr 12.23n. Iz 44. Ef 2. Rz 1. 1P 1. Mdr 2. Mk 16. Rz 3.4. 2Mch 7.17nn.18n.15.9.15.17. J 20.2.6.27nn.5. 1Kor 1. Jdt 8.12.27nn. J 8.13n.27.11. KTÓRZY WIERZĄ W CHRYSTUSA Łk 1.21. Dn 18. J 1. Iz 40. Rdz 9. 1Mch 3. Hbr 11.14n. Syr 17.4. Ap 12. 2Kor 13.14n. Ap 19.3.20. Rdz 1.1-17.43.10n. 1Kor 1.36n. Ef 3. Mdr 7. Ps 115. 1Sm 2.4. Hi 26. Jdt 9.8.11-14.13.16nn. Mdr 3. Mdr 11. Ps 89.29nn. Ps 144.9. 1Kor 10.6.24. 1Tes 1. Mt 4. 2Krl 19. 2Krn 20.10. Wj 5.33. Mdr 13. Iz 11. Mdr 6. Hi 38. Am 1. Ps 147. 2Sm 22. Hbr 1. Wj 3. Iz 45.4. Jr 1.2. Wj 32.12nn. Lb 14. Jr 32. Rdz 32. 2Krn 36.2. Dz 8. Ps 33.17n. Wj 9. Joz 10.

9.7nn.29. Wj 19. Am 3.3.1.9.14.16. Rdz 32. Dz 2.6.1. Mk 1.6. Iz 43.1-14.17. Iz 54.26. Mdr 3. Wj 3. STARY TESTAMENT Inicjatywa Boża. Wj 3.10. Oz 4. Rz 8. Rz 8. Jr 8. 1P 3.11.1. Dz 2. Ps 50.2.6.28.9.19. Iz 45-46. Jr 16. POWOŁANIE UCZNIÓW A POWOŁANIE CHRZEŚCIJAN Mk 3. Wj 3.13. Mdr 14.8n. Ps 78.32. Pwt 32.4nn.5n.20.11. Ez 3. Iz 11.4. J 10.34.1. Rdz 12. Lb 14.19n.7.1. Iz 49.1.18-21. 1Kor 12. Wj 20. POWOŁANIE Wj 3.1-2.6.10nn.1.2.10. Iz 1. Iz 6. Iz 62.8.11. Hbr 5.7. Jr 7.4. Pwt 30.5nn. Wj 33. Oz 8.23.56.16.13. Ez 37.17. Oz 2. Brak poznania ze strony człowieka. Rdz 2. Jr 1. Jr 7. Mk 3.12. Poznanie i nowe serce. Łk 18. Rdz 2.1n.1. Oz 4. Ps 95. Wj 19. 2P 3.11nn. Ez 6. Ez 7.17. Pwt 30. 1Sm 16.6.5. Ez 37.13.59-62. Hi 28. Mt 9. Iz 1.5.4.7.41. POWOŁANIE I POSŁANNICTWO W STARYM TESTAMENCIE Rdz 12. Jr 1. Mdr 9.Rdz 7. Iz 59.1-17. Mdr 9. 1Sm 10. J 7.37nn. Rdz 4. Mt 16.40. Iz 8.13. Am 8. Rdz 15.22. Pwt 9.2.13. Rdz 9.26. Mt 22. Pwt 33. Joz 24. 2P 2. Pwt 11.13n. Łk 9. Mk 1.2.9. Mądrość z wysoka.15. Oz 4. Pwt 4.7. 2J 1. Mk 6. Jr 2. Jr 2.4n. NOWY TESTAMENT Synoptycy.1. Oz 6. Jr 31. POWOŁANIE IZRAELA A POWOŁANIE JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 4.1. Ba 2. Dz 2.6. Syr 24. Iz 5. Rdz 12.24. Pwt 6.3. Mt 16.17n. 1Krl 19.40.7.1. Mt 7. Rz 1.7.8. Am 7.14. Iz 29.4.5. Am 7. Dz 1.22n.1. Oz 6. Mt 7. 2P 3. Święty Jan.42.34. Kpł 26. 1Kor 7.15-22.24.14n.29. Pwt 29.23.9.16.17.24. Mt 13. Pwt 7. Ez 12. 1Kor 1.10.7. Łk 10. Rdz 8.4-9.10.45. Iz 49. Pwt 5. Łk 24.8. Rdz 12. . Syr 1.6. Rdz 17. Wj 4. Mdr 10. Mdr 9.6.3. Potop nowych czasów. Ps 147. Zapowiedź rzeczy przyszłych. Iz 7.10.13. Sdz 3. Ba 3. Wj 3. Jr 12.37.9. 1Kor 1. Ez 36. Jr 15.24.18nn.8.17.4. Ez 36.33. Mk 10. Mt 25.26n. Iz 7.10nn.4-13.13.7. Jr 22. Jr 20.1. Rdz 18. Wj 28. Mdr 13.4. Rdz 22. Jr 31. Łk 1. Iz 6.8. 2P 2. 2P 3.4.12.21.22.16. Mdr 7. Rz 1.1.1. Łk 19.4. Ez 3.6.1. Ez 7.34.1-9. Rdz 7. POZNAĆ Iz 53.11nn.1.31-34. Iz 1. Hbr 5.3.6. Rdz 7.11. 1Kor 13.1.29.16.1-9.1. Jr 1. Iz 6.23n. Łk 12.15. Ap 22. Syr 44.5. Mt 24. Wj 32. Jr 7. Jr 1.52.

2P 1.3n. Wj 2.26.28. Prz 13. J 6. 1J 4. 2P 2.9nn.26. 1Kor 2.24.11-15.23. Mt 6. Mt 6.1nn.25.14.14n. Jr 31.6. J 16. Syr 38.1n.34. J 8.3. 1Mch 2.12-13.8. Pwt 28.14-15.18.28.6. Jk 5.20. POŻEGNANIE STARY TESTAMENT Rdz 49.2n. 1Kor 13. J 17.18-21. 1J 2.18-22. Syr 38.4.12-15. Flp 3.3. Kol 2. Am 5. Ef 3. Rdz 1. 1Krl 12.28. Pwt 5.1-14. Mk 14. Syr 38. Pwt 14. 1J 2.27. 1Kor 8. 1Kor 1. 1Kor 4.14.13.16.27. J 4. J 2. 2Tm 2.26. Dz 20. 1J 2. Dz 20. Łk 9.J 6.19. Pwt 24. NOWY TESTAMENT Mowa pożegnalna Jezusa. 1Kor 1.2.14.7. 1Kor 7.20.26.62. J 17.19n. 1Kor 13.17.17n.27. Rz 1. Pwt 31-32.20.44n.12. J 16. 2P 3. 2P 3. Dz 20.6-16.13.18. Społeczna wartość pracy. J 16.2.2.37. 1J 3.6-18.25.10-22. 1J 2. 1Kor 1.17. Względna wartość pracy.3nn.3.25. 1Krl 10.32. 1Sm 12. 2Tm 1. Rdz 3. J 14. Mt 6. 2Tes 3. Prz 26.15.14. J 12. 2Tm 1.30.10. Dz 20. Mt 25.26. 1J 4.12.31.3. Mt 23. Kpł 19. 2Tm 4. Wj 5. 1Krl 7. Łk 15. 1Krl 6. 1Kor 2.7. . Mowy pożegnalne apostołów. 1J 4. Mt 4. 1Kor 8. Kol 2. Mt 28.21. Wj 20.19n.34. 2Tm 1.6-8.22-30.51-61.14-30. 2Tm 2. Mdr 14. Wj 23. J 14.24-27. Ps 128.19.19. J 10.17-38. Mk 4.28-30. 2Tes 3.15.36-43. Rz 10.9-10. 1J 3. J 12. Jr 22.18-19. J 6.13. 1J 1. Joz 24. J 14. 1J 2.19n.6.8. Mdr 14. 1Kor 7. 1Sm 8.4. J 7. Rdz 1. Ps 8. 1J 5. J 13-17. Prz 16. Wj 1. Ps 104.13.3.39.8nn. Mk 2.14.8-10.11. Pozytywna wartość pracy.10-18. 2P 1. Koh 2. Pwt 5.4.55. Pwt 28. CIĘŻAR PRACY Rdz 3. Syr 33. 1Krl 7. Łk 9. Syr 38.16. J 10.28.4.38.19.5.26.33.2n.18. J 15. Pwt 16. Łk 22.25-29. Łk 22.11-12. Mt 13.12. Prz 21.16-18.23-24. J 12. 1Krl 5.6n. Rz 12. J 14.22.26.13.13-50.1. Naturalna wartość pracy. Prz 31.1-12.16.29. Iz 40.1n. Pwt 32. J 5.3-4. Syr 38.29. 1J 3.1.14.32nn.13.17.35. 2P 3.34.2. 1J 4. Jr 22. Święty Paweł. Syr 7. Iz 62. Rdz 2. Iz 41.8-12. CHRYSTUS I PRACA Mk 6.22nn. J 16.25. 2P 2.32.30.23.1. PRACA WARTOŚĆ PRACY Nakaz Stwórcy. Mk 13.28.8n.1-3. 2P 1.18.27. Syr 38.31-35.7. Syr 22. 2P 1. Kol 2. J 14.33.12.12. Mt 28.8nn. Mt 9. UWOLNIENIE OD PRACY Wj 20.20.8-14. Dz 18. Ef 3. Am 9. 1Kor 1. Dz 20.

Rz 2. 1Kor 13. Kol 1. Iz 16. Joz 2. Jr 13.20. 2Kor 7. Ps 71.12.3. 2Kor 4. Rz 9.33. NOWY TESTAMENT Dziedzictwo biblijne . 2Tm 2.18nn.22.20. 1Tes 1.24.6. Pwt 28. Ps 42. Ps 128.14.49n. 2Kor 1. Iz 38. Ap 3. Za 8.6. 1Krl 2.11. Prawda Boża . Ps 111. Dn 10. 1Krl 3. Ps 73.2.2.7. Ps 86.17. Rz 6.13.8. Prz 12.12.7.8.151.9nn. Prz 29.9.5. Rdz 4.20.10.142. 2Krl 20. Ef 4.14. . Ba 6. Ps 31. Łk 22.14n.20.25.10. Ps 119. Ps 119. Ps 138.1. Mt 5.14.1. 1Tm 2.4. 2Krn 31.27. 2Kor 11.8.5nn. Rz 8.28. Ps 137.18. Pwt 20.14. Ba 6.5. Ps 119.19. Pwt 7. Ps 54. Praca i nowy wszechświat. Ez 18. J 3. 2Kor 4.25. Tt 1. Ga 5.1.34.14.7. 1Kor 7. Ps 71. 1J 2.18. Iz 58. Flp 1.14.3.6. Rz 7.17.Chrześcijańska wartość pracy. Ez 18. Rdz 24.19. Ap 22. Ps 119.2.5. 2Kor 7.10.2. Ps 43. 2Sm 2. Am 9. Joz 24. 2Krl 20. Wj 34.14.18. Mdr 3. Dn 10.7. Dn 9. Ps 132. Ps 42. Ne 7. Koh 12.1-5.12. Rz 2.131.11. Ne 9. Pwt 8.7.21. Ga 5.9. Kol 4.5.14.20. Ef 1. Rz 15. Ps 45.3. Flp 4. PRAGNIENIE PRAGNIENIE ŻYCIA Syr 14.6. Iz 65. Prawda objawiona .7. Ps 40.6. Ga 2.6n.14.48. Pwt 32. Prz 22. Ef 1. Prawda u ludzi .2. Rz 8. 2Kor 4. Hbr 2.25.1.2.2nn.28. Ps 130.8.5. Ps 19.13. 2Tes 2.4.3. J 14.19nn. Oz 4. Ps 123. Flp 1. Ga 5. 1Kor 7. Kol 1. 2Kor 7.20.4. Jr 14. Wj 20. 2Tm 2. Dn 11. 2Krn 31.30.21. Ef 6.47. Ps 119.20. 2Tes 2.2. Oz 2.25n.13. Lb 11.14.25. PRAWDA STARY TESTAMENT 2Kor 1. J 10. Ps 63.138.8.23. Rz 3.31.30. 1Krl 21.9.15. Mdr 6.5. Rz 13. Rz 2.18. Ps 26.16. Ef 5.8. Tb 3.50. Dn 3. 2Sm 15.9.13.28.26. Dn 3. Ps 25. OCZYSZCZENIE PRAGNIENIA Mt 15.86. Wj 18.5nn. 2Sm 7.11. Syr 1.7.22.8.34. Ps 51.15. Lb 11. Iz 49. Ef 1.3.21. PRAGNIENIA ZDEPRAWOWANE Rdz 3. 2Tes 2.2.21. Dn 8. Ps 119. 2Kor 12.22.5.160.6.11. Ba 6. Kol 1.20.2.2. Dn 8. Ps 122. Flp 1.9.21. Rz 16.2.6. Prawda Ewangelii .26.7. Rz 10. Ef 1.11.20.6.23. Ps 61.10.1. Jk 1.20.13.8.16. Ps 89.174. Jr 10.12.7n. Am 5. Rz 1.9.6. 2Kor 5. Za 8.20n.7. Ef 4.14.21n.14. Prz 8. Rdz 47. Kol 1. Rz 8.10. Ps 119.5. 2Kor 13. Rdz 24. Rz 3.5.8. Prz 23. Tb 12. Rz 2. Kol 1.10.3.10.2n. Za 7.16.14. Ps 119.3. 2Sm 11. 1Kor 5.26.22.8. Am 5. Prz 5.2. Ga 2. PRAGNIENIE WSPÓLNOTY Łk 12. Syr 4. Iz 59.29.

Rdz 9.27. Rdz 9.15.prawo naturalne Stary Testament. 1Tm 4.14.7.6. J 4. J 17.8.11n. Lb 15. 2P 1.5. Lb 35. Tt 1.6.24.6.15.11.26.17. J 5. 2J 6.26. Rz 2.18. 3J 1.7.8.24-31.20.7. Jk 5. PRAWO Rz 5.18. Rz 1.1. 3J 1.21.2-2.16.1-9.20.15-68. Ps 21.50.1-28. Wj 23. 1P 1.37. Rdz 6.28. Do czasów Mojżesza .8.22-23. 1Tm 4.16. Rz 1. Rdz 35.11nn.4.16. J 16.23n. J 12.6. Dz 2. Rdz 6. J 14.43-51.1-10.17. 3J 1. Wj 25-31.19. Rdz 5. Kpł 26. 1Tm 6. ROLA PRAWA W STARYM TESTAMENCIE Prawo pozostaje w ścisłym związku z przymierzem. J 8.33. J 17. Mt 25. 1Tm 4. Rdz 3. Ps 80.31n. Jk 1. Ps 80.37.21.15.18. J 1. Kpł 26. J 17.17. Wj 22. Mdr 10.18. Ef 4. Rdz 11.2.5.9.10.17-19.12.14. Wj 15.22-23. 1J 5.14-45. 1J 1.10-28. Wj 23. Rz 1.6-21.18.31n.3n.17. Wj 20.3-13. J 16.1. Mojżesz a stare prawo RÓŻNORODNOŚĆ PRAWA Pięcioksięgu. J 15. 1J 5. J 17.13. J 1.3. J 6. 2Tm 3.40. Materiały wszelkiego rodzaju. Miejsce po prawej stronie. 1Tm 3. Ps 118.7n.8-11.26. Ps 110. J 6.1. Wj 35-40.6. PRAWICA Prawa ręka.2.23.19.1-14. 2J 4. Ga 1.17nn.44-45. Ps 20. Ef 4. Dz 17. Rz 2. Dz 17. Wj 34.4.24. Flp 1.31-34. 2J 4. 1J 3.22-33. Wj 20. Rz 1. J 8. J 1.12. J 3.20.3. Rdz 4. J 3. Pwt 28. Nowy Testament.18.7.1Tm 2. Lb 1.13.4. 1J 5. 2J 1n. Ps 19. Rz 5.45n. Am 1.9.47.21. 2Kor 4.7.32.3. Pwt 28. Rdz 8.4. J 8.9. J 17. J 6.3nn. J 3. Pwt 5.17. J 8.14n. 1Tm 1. J 18.17-18. Rdz 1-11. J 3.1. Ps 119. 2Krl 23. 1J 1. J 1. J 1.26. Rdz 6.63.4. Wj 12.33.21. Święty Jan.40. 2Tm 4. Dz 15. Dz 7. Rdz 4. 1P 1. Wj 24.9.2-17. Nie ma innego prawa poza Prawem Mojżeszowym.2.3. 1P 2.2. Ps 110.32.33. 1Tm 4.22n.18.17.4. J 1. Wj 12.5. J 15.21-24. Wj 21. 1Tm 3. Tt 1.8. Tt 2.9.26. J 8.25n. Mdr 2. Tt 1. 1Tm 1. J 18.64. 2Kor 11. 2Tm 2.55.3n. J 17. Wj 20.1-17. Pwt 4.5-8.14. 1Kor 1. Hbr 10. 2Tm 4. Joz 24. J 3.14n. Jk 1. Ga 6. Rdz 2.16. J 8. Rdz 6. .2n. J 14.19.18.24.15.1-7. Rdz 2.16. Rz 5. Wj 19.30. Pwt 27. J 15. 2Tm 4. 2J 1. Rz 5.13n. Lb 26-30. 1J 1.18. J 14.5. J 17. 2Kor 1.16.10. Ef 4.3-6.14.16. Rz 2. Rdz 4.3.12.5. Literackiego sformułowania praw.6. Mt 26. 1J 3. Ps 16. 1J 2.4. Dz 14.

Mt 19. Rz 7. Syr 24. Pwt 6.26.5-13.1-16.10. 2Krl 18.26. Oz 4. Mt 7. Hbr 7. Jezus a Nowe Prawo OSOBISTA POSTAWA JEZUSA Mk 12.21.1-12. Mk 2. Hbr 7. IZRAEL A PRAWO Kapłani. Tora nie uległa z czasem pewnemu rozwojowi.7. Mk 7. Rz 3.12nn. Hbr 8.16.16-23.20n. Jr 11. Pwt 5.11nn.4n. Rz 7. Ga 2. Hbr 10.25.14-25.21nn.26. 1Mch 1.4-9.25. Ga 2. Rz 13.1.10. Mt 23. Łk 16. Dz 2.18.12.11n. Hbr 8. Pwt 31.22-26. Pwt 33.1-6. Prorocy. Dz 21. Mt 23.15-23. U dziejopisarzów Izraela. Dz 11. Rz 2. Dz 18.7.12. KU NOWEMU PRAWU Iz 2.14nn. U Mędrców. Wj 20. Mk 12.19n.24-27. Ez 22. Dz 1. Oz 4. Ez 40-48.8nn. Mt 8.4. J 16. Kpł 17-26.12.5.1-23.1-17. Ez 22.3. 2Kor 3. Ezd 7.3-6. 1Krl 15.26n.16.24nn.4.3. MYŚL ŚWIĘTEGO PAWŁA Ga 1.8.28. 2Mch 7.20.8. 1Mch 2.18. Hbr 7.7-19. Ez 40-48.8. przez uczynki Prawa.16-26.21-26. POZOSTAŁE PISMA APOSTOLSKIE W Liście do Hebrajczyków Prawo .10-14. Ez 22.1.23. Rz 7.1n.6. Ga 2.19. Dz 9. Mt 23. Rz 4. Jr 31. Ga 4. Ga 4.12.33.1. 1Tes 4. Dz 11. Ps 147.16. Mt 19.46. Mt 11.34. 2Krl 22.26.10.6n. Ga 6.10. Rz 5.14. Dz 15. Rz 10. Iz 42.22-23.1-10.21.2.33. 1Kor 7.12.12nn. Rz 3.25. Iz 42. Mk 14. Rz 8.3. Oz 4. Mt 23. Dz 21.5. Rz 10. Ga 3. Za 7.13.31. 1Kor 9.17nn. Rz 6.19. Dz 10. Dz 15. Jr 18. Ga 3.18-28.10. Hbr 10.10. Ga 1.8. 2Mch 6.21n.18.Ps 103. Racja bytu owego Prawa w planach Bożych.1-26.4. 1Tm 1. Mt 7. Hbr 9.2n. Mt 5. Kpł 19.4. Ga 6.29-38. Dz 15.1-19. Dz 15. Hbr 10. .21-48. Jr 5. Ez 22. Ps 19. PROBLEM W CHRZEŚCIJAŃSTWIE PIERWOTNYM Mt 17.2. Mk 1. Mt 5.28-34. Pwt 12-28.21nn. Ps 119. Dz 21.26.12.20.4.8.13. Ga 2. Ga 3. Społeczność izraelska. Ez 7. Oz 8. Człowiek został usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa a nie . Dn 7.10n.1n.17-24.22.19.10. Rz 3. Ga 4. Rz 9.1-20. Oz 4.1nn. Ne 8.22. Rz 7.4n. Dz 11.2-21.5n. Ez 36. Dz 15. Ga 3.25.2.57-63. Rz 7. 2Krl 22.14-21. Mk 2. Rz 7. Pwt 6. Dz 5.2n. 1Mch 2.6.20. Hbr 9. Ga 5.10n.17n.16nn.4.23n.23-27. Oz 5. Ag 2. Wj 20. Rz 3. Mt 7.32n.8. Dz 11. Mt 10.1. Kpł 10.29.3. Dz 21. J 5. Syr 24.28-34. List Jakuba .23n. J 7.4-18.

Jk 2.8. J 19.15. J 15. Ez 11.9.45.12. Iz 5.3n.21-26.9.7. Dz 2.1n. 2J 6. . Rewizja procesu Jezusa .13.18. 1Sm 9. Mi 6. Hi 6.18-3.10. Iz 43. Dz 10.6.21. Iz 43. J 7. J 5.17-25. Pwt 32. J 16. Hi 9. Oz 4. Dz 2. Wj 17.4.7. Rdz 3.19.10. Łk 23.18.6nn.13. 1J 3.3-7.1.12. J 18.7n.7. Iz 45.15. Hi 9. Mi 6. J 1.13-18.4. Oz 12.10. 2Krl 6. J 18. J 19. Jr 2.18. Dn 2.21. Mk 13. 2Krl 4. Rz 8. Ps 50.16.4. Dz 5.30n. Pwt 18. Rdz 20. Iz 42. Jr 7. ZAMKNIĘCIE PROCESU BOŻEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1.16. J 7.8-11.9-13.2.1-5. Jk 2. Jana . Lb 12. PROROK STARY TESTAMENT RÓŻNORODNOŚĆ I JEDNOŚĆ PROFETYZMU IZRAELSKIEGO Lb 22.21.21.1-13. 2Kor 5. Iz 50. Iz 43. Oz 4.22-38.63. Lb 11. Jr 23. Iz 44. J 19.1n. Pwt 34.2.9.18.19.51.17n. Ewangelia św. Oz 4. Jr 2. Iz 41.1n. 1J 2. 1Krl 18.21. Lb 11. Iz 8. 1J 4.11.49. Mt 27. Jr 2. Mt 26.4.16n. J 14.17. 2J 4. Rz 3. Hi 16. Jk 4.2. Dz 2.9. Mt 27.25. Hbr 1.19.12. Jr 2. Rdz 3. J 5. J 8.5n. 1Kor 4.49n. 1J 2.29.1-29. Dz 3. Hi 42.23. Am 3.20.7. Proces Boga z jego ludem .11. 1P 3.10-13. J 7. Hi 23.1.22-25.38.31. 1Krl 22.12. Mk 3. Ps 50. Jr 25.8-13.1n.3. Rz 5.2n.24. Spór Hioba z Bogiem . J 7.8-11. J 10. PROCES SĄDOWY Rz 3. J 8.10.18n.34. PROCES POMIĘDZY BOGIEM A JEGO LUDEM W STARYM TESTAMENCIE Proces grzesznika z Bogiem . U źródeł pofetyzmu .34. Dz 3.7.14.7.4. Wj 3-4.8.31-37.7.5. Iz 1.15.3. Oz 2. J 15.30n.5. Mi 3. Iz 3. Dz 10. Rz 3.32.3n. J 12.18. Hi 13. Dn 4.11.5n. 1Sm 10.25. W słownictwie św.9.19. Ps 143. Łk 23.43.33. J 10. 2Krl 2.9.10. Hi 19.17. J 12. PROCES JEZUSA Wszystkie ewangelijne opisy .1.5. Ciągłość . J 7.25nn.26. 1Sm 19. Wj 7.59. Mt 27. Mt 26. J 10. Jr 29. 1J 5.6-8.20-24. Jr 25.29. J 5. J 14.39n. Ap 12.21-24.31. Ap 14. Jr 12.4.7.1n.Jk 1.13. J 13. Jana . Jr 2.7.1n. Oz 9. Hi 10. Mi 6. Am 7.5.22. Hi 38.4n. Iz 1.19. Iz 44. J 15. J 15.7n. Dz 4. Rz 3. 1Sm 10. Iz 43.23.36. Jr 2. J 1. J 5.34.17.2nn. 1Krl 22.6.17. J 14. Ps 50.21.22-23. J 19.25.12. Iz 48.24. J 5. 1J 2.9.2.18. Łk 23. 1Sm 9. Oz 2.3n. Jr 44.20. Jl 3.31.25nn. J 8. Jr 35.12. Mk 13.8.3n.5.16-25. Dz 4.4. Hi 19.12.34. Dz 3. Jr 36.6.6-10. 2J 5. Flp 3.

Iz 64. Łk 22. Iz 58. 1P 1.19. Iz 55. Ha 1.20-23. Iz 8. OSOBISTE PRZEZNACZENIE PROROKA Powołanie . Iz 48. 1Krl 21. Mi 3.16.17. Iz 54. Ez 36. Iz 1. Ez 16. Doświadczenia . Jr 1. Jr 22.11. Iz 8.61.5.1. Jr 51.17. Iz 5. Iz 53. Ez 20.1n.2.2. Jr 7.20.27. Jr 32. Jr 4.5.18n. Iz 5. Am 7. 1Krl 18.11.13.23. Iz 56.6-8. Rz 7. Jr 7. Jr 3. Iz 43.38-43.17. Am 7. Iz 3. Ez 3.1-15.15.5-18. Iz 6. Heroldowie nowego przymierza .4. Jr 5. Ez 3. Iz 6.14-18.1. Lb 11. Ez 3.22. Mt 23. Pwt 17. Am 8. 1Sm 10. Am 5.2. Jr 15. Pwt 18. Ez 3.7. Iz 32.2. Zbawienie .22.7.24-5.4-8.14n. Iz 5. Iz 48.1-12.5.11. Ml 3. Jr 31.Prorok w społeczności . Am 5. Jr 28. Definitywne dzisiaj .1. Jr 7.16. Jr 7. 1Krl 19. Iz 49. Am 3. 1Mch 9.33.41. Jr 14.2n. Jr 20. Ez 3. Ez 40-48. Am 6. Iz 6.18.13.28.13.4n.14-19.14. Iz 6. Ez 3.1nn. Oz 1-3. Za 11. Iz 53.46. Jr 31.21-25. Jr 1. Jr 34. Am 4. Mi 7. Jr 17. Jr 12.16. 2Sm 7.32. Am 2.4.4.16-23.3.23.2.1-7. 1Krl 19.6n. Jr 7.15-27.8. Iz 1.7nn.7. Ez 2.11-15. Jr 26.4.25.12.20.1. Ez 3.9.7.9. Jr 3.12.5.14n.1-9. Jr 7.7.26.29n. Oz 13.11.5.1. Jr 27. NOWY TESTAMENT . 1Krl 19. Ez 24. Iz 1.23. Jr 20.11n.9n. Ez 2. Hbr 10. Jr 15. 2Krl 21. Jr 1.27. Mt 3. Ez 3.8-22.39n. Oz 8.4.21n.3. Zwyczaje . Am 7. Jr 32. Mi 3.30. Iz 10. Ez 12.4. Jr 6.9n. Am 4. Oz 12. Jr 16. Iz 8.5.38. 1Mch 14.15. Mt 13. Jr 8.14n. Jr 1. Jr 36.11. Iz 53. Iz 20. ZWYCZAJÓW I KULTU Prawo .6.30. Ez 36. Iz 6.63.16-21. Am 8.13.8.27. STANOWISKO PROROKA WOBEC PRAWA.3. Oz 5. Ne 9. Jr 23. Am 6.16-38. Oz 4.1. Jr 6.10. 1Mch 4.15. Am 2.10nn.7nn.18.17.4nn.14n. Jr 2. Mi 3.14n. Posłannictwo proroka a jego życie . Iz 47.10n. Jr 44.27.6.1-5. Iz 3. Iz 3. Jr 26. Jr 10.6n. Jr 13.10. Ez 22. Jr 5. 2Sm 12. Ez 13. Jr 1. Ez 4.4. Ez 34.11. Jr 28. 1Sm 8. Am 5. Iz 37.12-15.5. Ez 18. Iz 9. Śmierć .25n.8.18n.10nn.1-10. Jr 2. Am 5. PROROCY A NOWA EKONOMIA ZBAWIENIA Kara . 1Krl 1.15n. Jr 28. Kult .37.8. Oz 11.15. 1Krl 18. Ps 74.16.6. Oz 4.9. Ez 24.5.10-18.10.9n. 1Krl 20. J 15.23. Jr 23.1. Mi 6.19. Jr 7.2.7.10. Iz 9.11n. Iz 3.31-34.5. Iz 42. Jr 31.13.9.9.14.

Rz 10.25nn.1-40. Jk 1. NOWY TESTAMENT PRÓBA CHRYSTUSA Łk 4.14nn.26.23. PRÓBA KTÓREJ.15. Syr 2. Mt 11. Dz 3. Dz 28. Prz 28. 2P 1.7. Dz 13.1.37.1n. Dz 2. Rz 12.24. Lb 11.20.19.16.17. Jk 4. Łk 24. Dn 12. Joz 24. 1Mch 2.WYPEŁNIENIE SIĘ PROROCTW Iz 6.2. Mt 19.27.31. Ef 6. Rz 16.1-7. PROSTY Prostota i mądrość .38. J 1. Mt 14. J 16.5nn.22. J 12.16. Dz 11.11.29-32.33.8.11. Rdz 22.7. 1P 2. J 1. Mk 11. Dz 3. 1Kor 13.11-14.7. Jk 1. Mt 16.21.26n. Ps 19.18. Mt 16. Iz 56. 1Krl 19. Ps 119. J 3. Prz 22.32-44.11-14.54-56. Łk 2. 1Krl 9.18. Łk 16. 1Kor 14. STARY TESTAMENT PRÓBOWANIE LUDU BOŻEGO Próba wiary Izraela. Mt 22.4nn.3. Doświadczenie całej ludzkości.1-5. J 2.16.46.3.9. Rdz 7.25.18n.46. Mt 23. PRÓBA-POKUSA Pwt 8.16. PROROCTWO W NOWEJ EKONOMI ZBAWIENIA Dokoła Jezusa . Łk 24. Jdt 8. Hi 2. Dz 28.60. Dn 9.2.4-11. Prz 14. Kol 3.13nn. Mt 26. Mt 16.20.27. Dz 21.2.5.27.18. 1Mch 2.18. Prz 10.32.18.13.20. Prz 14.15. Prostota i prawość .4.8.28. Jezus . 2P 3. Jk 1. Jk 1. Ps 119. Rdz 2.30.11. Prz 8.4.25nn.18-24.17. Ap 2-3. Hi 1.33. Hbr 11. Hi 1-2. Mt 13.39.1. Rz 11. Mt 11. Łk 24.27n.5. Ps 95. Łk 3. Mdr 1. J 6.1-4.9.21. Dz 26.14. Prz 9.14.3. J 12.27n. Łk 11. Rdz 3.18. . Mk 10.17. Mdr 2. Syr 44.25. Iz 65.15.22n.12.13nn. Dz 3. J 1.2-6. 1Mch 2.25n. Rdz 3. J 9.15nn. Mt 3. Flp 2.1. Łk 1. J 4. 1Tes 2. Hi 1-2. Oz 2.113.15. Łk 23.52. Rdz 22.14.16.14.44. Mt 13. 1Kor 14.16.22.19.22. Dz 2. J 9.39. Łk 2.46.15.1-4. Mt 6. Prz 1. Prz 1.21. Prz 9. Rdz 3. Iz 53.6. Rz 10. J 15.19n. Flp 2. Wj 17. Łk 24.12. 1P 1. Łk 24. Kościół .10n.2.22n. Pwt 13.18. Mdr 1.12. Próba miłości.52. JEST PODDAWANA EGZYSTENCJA CZŁOWIEKA Doświadczenie poszczególnych ludzi. Mt 9.9nn. J 8. Jr 7. Rz 1. Mk 8.37n.40. J 1. Mt 27.4.1-12. 1P 1.9. Mt 3. Syr 1. Iz 52.36.8n. Dz 1. Syr 5.2. 1Krn 29. Mt 13.9. Mt 10. Łk 7. Mt 24-25.8.130n. 1Kor 14.24-27. 1Tes 5. Wj 17.25.37.34. Prz 7. J 12. Łk 11.8. 1Kor 12. 1Kor 14.7. Wj 15.13.29.57.8. Jl 3. Rdz 3. Mk 1.2n. Mk 3.13-53.14n. Mt 15. J 8. J 7.1-5.13.2.8n.8.22. Iz 1. 1Kor 14.67. Iz 29. Łk 11. Za 14.28nn.

Mk 8,33; Mk 8,12; J 6,15; Łk 22,40; Łk 22,46; Łk 4,13; Hbr 2,10-18;
PRÓBA KOŚCIOŁA
Iz 53,11; 2Tm 2,9nn; Łk 22,28nn; Mk 10,38n; Hbr 10,32-39; Łk 8,13nn;
Łk 21,12-19; Mt 24,9-13; Hbr 2,14-18; Łk 22,31n; Łk 21,12n; Ap 2,10;
Łk 22,31; Ap 2,10; Ap 12,9n; Ap 2-3; Łk 12,11n; J 16,1-15; Dn 12,1;
Ap 3,10; 2P 2,9;
PRÓBA CHRZEŚCIJANINA
Mt 24,14; 1Tes 2,4; 2Tm 2,15; 2Kor 2,17; 1Tm 3,10; Flp 2,22; Ap 2,2;
1J 4,1; 1Tes 2,4; 1Kor 10,13; Dz 5,3; 1Kor 7,5; 1Tes 3,5; 1J 5,19;
1Tm 6,9; Jk 1,14n; Łk 11,1-11; 2Tm 3,12; Łk 8,13nn; 1P 1,6n; 1Kor 11,19;
1Kor 10,12; Rz 5,3nn; 1J 2,20; 1J 2,27; Rz 12,2; Ef 5,10; 2Kor 13,5;
Ga 6,1; Rz 8,18-25;
PRZEBACZENIE
Lb 14,19; Iz 38,17; Wj 32,32; Łk 7,42; Mt 18,25nn; Łk 24,47; Dz 2,38;
BÓG PRZEBACZENIA
Wj 20,5; Wj 32,30nn; Wj 34,6-9; Iz 5,16; Iz 5,24; Jr 3,1-5; Oz 11,8n;
Ez 18,23; Iz 55,7nn; Ps 32,5; 2Sm 12,13; Ps 78,38; Ps 51,10-14; Ps 51,19;
Ps 32,1-11; Ps 103,3; Ps 103,8-14; Ne 9,17; Dn 9,9; Jl 2,13; Jon 3,10;
Jon 4,2; Mdr 11,23-12,2; Mdr 11,23; Mdr 11,26;
PRZEBACZENIE BOGA UDZIELONE PRZEZ CHRYSTUSA
Łk 1,77; Mt 3,1-12; Łk 9,54; Łk 7,19-23; Mk 1,15;
Zapowiedź przebaczenia .
Łk 12,49; J 3,17n; J 12,47; Łk 5,32; Łk 19,1-10; Łk 15; Mt 18,12nn;
Łk 7,47-50; Łk 18,9-14; Mk 2,5-11; J 5,21;
Ofiara na odpuszczenie grzechów .
Łk 23,34; Mk 14,24; Mt 26,28; 1P 2,24; Mk 10,45; Iz 53,11n; J 1,29;
1J 1,7; Ap 1,5;
Przekazanie władzy przebaczenia .
J 20,22n; Mt 16,19; Mt 18,18; Mt 28,19; Mk 16,16; Dz 2,38; Dz 3,19;
Dz 5,31; Dz 10,43; Dz 13,38; Dz 26,18; Rz 5,1-11; Jk 5,15n;
DAROWANIE OBRAZY
Wj 21,25; Kpł 19,17n; Syr 27,30-28,7; Mdr 12,19; Mdr 12,22; Mt 18,23-35;
Mt 6,14n; Łk 11,4; Mt 6,12; Łk 6,35n; Mt 5,43nn; Mt 5,48; Mt 18,21n;
Rdz 4,24; Łk 23,34; Dz 7,60; Rz 12,21; 1P 3,9; Kol 3,13; Ef 4,32;
PRZEKLEŃSTWO
Ps 109,17; Ps 137,8n; Hi 31,20; Hi 31,38n; Jk 5,4;
PREHISTORIA: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA ŚWIAT
Rdz 3,14; Rdz 3,17; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Jr 2,13; Rdz 3,4n; Rdz 3,23n;
Rz 3,23; Rdz 3,19; Mdr 2,24; Rdz 3,14n; Rdz 3,16-20; Rdz 3,15; Rdz 4,11;
Rdz 4,23n; Rdz 9,4nn; Mt 27,25; Rdz 6,5-12; Rdz 8,17-22; Rdz 9,1-17;
1P 3,20;
PATRIARCHOWIE: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA WROGÓW IZRAELA
Rdz 11,7; Rdz 12,1nn; Rdz 15,5n; Rdz 30,1n; Rdz 27,27n; Rdz 49,11n;
Rdz 49,22-26; Rdz 27,39; Wj 12,29-32; Lb 24,9; Wj 12,32;
PRAWO JAKO PRZEKLEŃSTWO CIĄŻĄCE NA POGRĄŻONYM W GRZECHACH

IZRAELU
Prawo.
Rz 7,7-13; Wj 23,21; Joz 24,20; Pwt 28; Kpł 26,14-39; 1Sm 15,23;
2Krl 17,17-23; 2Krl 21,10-15; Am 3,2;
Prorocy.
Iz 6,1; Ha 2,6-20; Am 9,10; Iz 28,15; Mi 3,11; Mt 3,8nn; Am 2,1-16;
Oz 4,6; Iz 9,7-10,4; Jr 23,13nn; Ez 11,1-12; Ez 11,13-21; Iz 28,7-13;
Ez 13; Ez 34,1-10; Mi 1,8-16; Iz 29,1-10; Jr 7,1-15; Jr 22,5; Jr 25,18;
Oz 2,8; Oz 2,11; Oz 2,16; Iz 6,13; Iz 1,25n; Iz 28,16n; Ez 34,1-16;
Ez 36,2-12; Ez 36,13-38;
PRZEKLEŃSTWO W USTACH SPRAWIEDLIWYCH
Jr 11,20; Jr 12,3; Jr 20,12; Ps 5,11; Ps 35,4nn; Ps 83,10-19;
Ps 109,6-20; Ps 137,7nn; Ba 3,8; Dn 9,11-15; Iz 53,7; Iz 53,3n; Za 14,11;
JEZUS CHRYSTUS JAKO ZWYCIĘZCA PRZEKLEŃSTWA
Rz 8,1; 2Kor 5,21; Ga 3,13; Łk 6,20-26; J 12,32; Ef 2,16; Rz 12,14;
1Kor 13,5; Mt 5,44; Kol 3,13; 1P 3,9; Łk 6,28; Ap 12,12; Ap 8,13;
Ap 22,3; Ap 22,12-15; Ap 20,7; Ap 20,14-18; Ap 22,5; J 16,33; 1Kor 2,6;
J 3,17; J 12,47; Łk 6,24nn; Mt 11,21; Mt 23,13-31; Mt 23,33-36; Mt 26,24;
Mt 25,41; J 12,47n;
PRZEMIENIENIE
Sytuacja.
Mt 17,1-9; Mt 16,13-28;
Tajemnica.
2P 1,16nn; Mk 14,33; Mk 5,37; Wj 19,9; Wj 24,15-18; 1Krl 19,8-18;
Pwt 5,2-5; Łk 1,29n; Wj 34,29n; Wj 34,35; Łk 9,31-32; Łk 24,25nn;
Łk 9,35; Ps 2,7; Iz 42,1; Pwt 18,15; J 1,17n; J 1,14;
Cel i skutek przemienienia.
Mk 8,29; 2Kor 3,18; Flp 3,21;
PRZEMOC
Iz 11,6-9; Ap 21,4;
OPIS
Przekroczenia.
Rdz 34,2; Rdz 49,5; Ez 22,26; So 3,4; Ez 45,9; Ps 140,2; Ps 7,16;
Ps 72,14; Ps 140,12; Ml 2,16; Wj 23,1; Pwt 19,16; Ps 27,12; Ps 35,11;
Hi 16,17;
Zniszczenie.
Am 3,10; Jr 6,7; Jr 20,8; Iz 60,18; Ha 1,3; Ps 11,5; Ml 2,16; Rdz 6,11;
Rdz 6,13; 2Sm 22,3; 2Sm 22,49; Ps 18,49; Ps 140,2; Ps 140,5; Ps 140,12;
Iz 53,9;
SYTUACJE
Rdz 4,10; Rdz 4,23; Wj 1,2; Pwt 26,6; 2Sm 7,10; Pwt 22,24; Pwt 22,29;
Rdz 34,2; Sdz 19,24; Sdz 20,5; 2Sm 13,12; 2Sm 13,14; Lm 5,11; 2Sm 11,15;
2Sm 16,7n; 2Sm 19,19-24; 1Sm 24,26; 1Sm 18,10n; 1Sm 19,9-17;
1Krl 21,8-16; Łk 13,1; Mk 15,7; Mt 2,16;
JAHWE A PRZEMOC

Bóg potępia wszelką niesprawiedliwość.
Wj 21,24; Rdz 4,15; Rdz 4,24; Am 1,1-2,8; Wj 21-23; Pwt 24,20;
Bóg zastępów.
Wj 12; Joz 7; 2Sm 5,24; Sdz 15-16; Lb 15,11;
Paradoksalny aspekt postępowania Jahwe ujawnia się w procesie
przedstawiania Boga żywego.
Wj 19; 1Krl 19,11n; Ps 110,5n; Jr 17,25; Jr 22,4; Za 9,9; Rdz 49,11;
Sdz 5,10; Iz 50,5n; Iz 53,9;
JEZUS A PRZEMOC
Królestwo Boże.
Mt 11,12; Łk 13,24; Łk 16,16;
Na istniejący w ówczesnym świecie nieład.
Mt 21,12; J 2,13-22; Mk 2,28; Jr 6,14; Łk 12,51; Mt 10,34; Mt 10,35nn;
Łk 9,60; Mt 5,29; Mt 23,13-36; 1Krl 19,17n; Łk 23,2; Ap 6,4-8; Ap 8,5;
Ap 21,4; 1P 2,21-24; Mt 11,29; 1P 2,18-21; 1P 3,14; Łk 5,9n; Ap 14,12;
Mt 6,33;
Wobec przemocy.
Mt 6,12; Mt 6,14n; Mk 11,25; Mt 18,22; Mt 5,44; Łk 6,27; Mt 5,39-41;
Łk 16,1-8; Łk 18,1-5; Mt 4,3nn; Mt 4,8nn; J 6,15; Mt 16,22n; Łk 22,49nn;
Mt 22,36nn; Rdz 33,45; 1Sm 26; Mt 26,52; Łk 9,54; Mt 5,4; Mt 20,25n;
Mt 12,15; Mt 12,18-21; Mt 14,13; Mt 16,4; Mt 5,10nn; Iz 50,5; Iz 53,9;
Łk 23,34; 1P 2,23n;
PRZEŚLADOWANIE
J 3,17; J 15,18; Mt 23,31n; J 15,20; 1Kor 2,6nn; Dz 3,14; J 16,33;
2Tm 3,12; Mt 5,11n; J 15,19; 2Tes 1,4-12;
TAJEMNICA PRZEŚLADOWANIA
W Starym Testamencie.
Wj 1,8-14; Ps 44,10-17; Ps 79,1-4; Ps 80,5nn; Wj 2,14; Dz 7,27; Dz 7,35;
Wj 5,21; Wj 14,11n; Wj 15,24; Wj 16,3; Ez 20,13; Ez 20,21; Ps 78,17-42;
1Sm 19-24; 1Krl 19; Am 7,10-17; 2Mch 6-7; 1Mch 1,57-64; Dn 11,33-35;
Iz 53,10; Dn 7,25nn; Dn 8,24n; Dn 11,32-35; Mdr 2,12nn; Mdr 2,16-20;
Mdr 3,7-10; Mdr 5,1-6;
Jezus.
Mt 23,31n;
Uczniowie.
J 15,20; J 16,1nn; Mk 10,39; Dz 9,4n; Kol 1,24; 1P 4,12nn; Dz 4,1;
Dz 5,17; Dz 8,1; Ga 4,29; J 13,18; J 18,35; Jr 12,6; Mt 10,34nn;
1Tes 2,15n; 2Tm 3,12; Ap 17,6;
Istota problemu.
Rdz 3; Ap 12; Ap 17,19; Łk 22,53; J 12,23; J 17,1; 1P 4,17nn; Mk 13,9-13;
Mk 13,14-20; Ap 7,13-17; Ap 7,14; Rz 1,18; 1Tes 2,16; 2Tes 1,5-8;
Ap 6,9nn; Ap 11,17n; Ap 16,5n; Ap 19,2; 2Mch 9; Dn 7,11; Dn 8,25;
Dn 11,45; Dz 12,21nn; Mt 21,33-46; Ap 16,6; Ap 19,2;
POSTAWA CHRZEŚCIJANINA
Wzory.

13.5. Dz 4.4. Ef 1. 1J 4. 1Tes 1.8.12. Ps 133.10. Hi 6. Ps 41. Łk 23. Język a interpretacja. Wj 29.7n. 2Kor 11.2.35. Łk 10.41. 2Kor 11. J 11.30n.14.19.29. Ps 35.4. Syr 37. J 16.28-31. Rdz 3.20. Rz 1.7.21. 1Kor 2. Ga 4.20. Mt 5.22. Iz 37. Dz 15.35n. Ga 5.17.8. 2Tm 4. Przeznaczeni przez miłość na przybranych synów.2. J 17. Kol 1.4n.8. Prz 27.5. J 16.19n.Jr 1. Iz 14. Mt 22. Rz 9.7.34. Ef 1. PRZYJACIEL Syr 6.1-7.31.7.1-12. Flp 2. Prz 17. Rz 11. 2Tes 2.9. Mt 10.34. Rz 9. J 10.23. J 15.19. Rz 9.41. Pawła.23.18. Rz 8.1-4.29-30.44nn.31. Kpł 19. 2Sm 21. Prz 16.7.4.53.20. Rdz 5.13. Rz 9. Syr 6.13.18.11.6.17.45.2nn. Mt 25.12. J 11. 1Kor 8.36-39.14.5.28. Rz 9. Ps 139. 1Sm 19-20.34. Rz 12.3. Rdz 17. 2Tes 1. Rdz 18. Prz 15. Dz 4.5-13. Mt 10. Flp 2. Prz 14.12. Hbr 10.41. Mt 7. Ef 1.12n. Dz 2. Mt 5.13.16-39.10. Ps 7.22. Syr 7. Ef 1. Dz 7.5. Mt 26. Mt 20. Jk 1.10. Wj 33. Ap 2. Jr 17. Biblijne źródło myśli św. J 17.6n.5n.12. Syr 11.32. J 16.19. Łk 11.42. Mk 3.15-30.3-15.2. J 19. Ap 20.1. 1Kor 13. 2Tm 1. J 3.5n.6.26n. Ef 1. Ps 69.9.1. Hi 19.5. Rz 16. Hbr 11. J 15. Rz 11. J 11. Ef 2.7.17. Ps 31.12nn.4.4.23.24.50.23. Am 3.4.13n.33. Mt 13. Ps 55. Rz 12. PRZEZNACZAĆ Dz 4.28nn. 2Tes 2. Rz 1-8.23.3-10.1-4. Ef 1. Iz 45. Ps 23. Tt 3. Mt 26. Syr 12.9-14.15. Pwt 13.16. Rdz 6. Dz 10. Rz 8.13. Iz 52-53. Dz 5.33.3. Flp 1. Syr 12.11.15n. J 17.12.12. Dz 4. Łk 22.24.17nn.4. Dz 13. Ap 17. 1Tes 2.1-2. Ps 88.1-5. Dz 12. Ps 109.11.32. PRZYKŁAD STARY TESTAMENT Drogi Boże i przykłady ludzkie.50n. Ps 70. 2Sm 13. Ga 2.28n. Am 3.14.1.19. 1Kor 2. Iz 5. Dz 17. Ef 5. Rady udzielane przez Jezusa.1-16.11n.31. Dz 17. .20. Mt 20. Rdz 1. Jr 15.9. Jr 1. Dz 4.5. 2Kor 12. Jr 11.6. Łk 25. Dn 7.23.7.7. Rz 8. J 6.52.26. Łk 7. Mt 25. Dz 28. Dz 4. 2Kor 1.44.4. Mt 16.10. Ef 1.30.28. Tt 3.10. Ps 91.16n. Prz 16. 1Tes 1.14.60.28n. J 13. Radość.26. 2Tes 1. Mt 10. J 17.3. Ps 109. Rz 12. Syr 12. Elementy równoważny w pismach Jana.26.12. Przyjaciel oblubieńca. 2Sm 9.15.23.15.44.8-13.5-8.11-14. Dz 13. Mt 10. Dn 12. Ap 17.3nn. Mk 10.2.4.29. 2Kor 7. Ef 2. Iz 41. Syr 9.8. Ps 55.10.19. Ps 38.27.24. Przeznaczeni a wolność.9.22-23. 1Sm 18. Rz 11. Rz 5.11. 1P 1. Syr 6.21. Ap 13.2. Rz 8.6.28n.28.4.

Ez 16. Wj 19.6. Rdz 21.10. Ez 37.12.3-8.8-16. 2Sm 23. 2Sm 7.15.12.26n. 1J 3.7-23. Rdz 15. Pwt 11.7nn. Syr 44. Rdz 1. Wj 24. Łk 6.12.20n.12n.23. Ef 4.7.36. Kol 3.4.28. Ps 89.1.1-17.7n. 1Tm 4.33. Warunki przymierza.43nn.2.14-29.9-13.14. Wj 19. 1Kor 4.1. Rdz 3.16-49.3. Hbr 6.31nn. Pwt 5.16n.10. 1P 5.14.11-15. Oz 2.24-27. 1Krl 15. NOWY TESTAMENT Od przykładów ludzkich do modelu Bożego. Ez 34.20-24.1.6nn.32. Pwt 31.20-33.31.1. Ez 36. Wj 24.1-14. Rdz 9. Wj 19.16. 1J 3.17.7. Hbr 13. Hbr 12.2.27. Sens i granice przymierza na Synaju. Mt 5.3-8. Hbr 12.Jr 9.15.9n. 2Mch 6.7.26n.4n. Zawieranie przymierza.20-38. 1Krl 8.33n.48nn.16. Oz 2. Refleksje proroków. Syntezy historii świętej. Rdz 31. PRZYMIERZE STARY TESTAMENT Rdz 14.20.1nn.3.15.5n.45nn.5. J 13. Pwt 6. Ps 89. 1Krl 8. Ez 16.21.6. 2Krl 11. Pwt 31.16.12-16.24. Iz 54. Ga 4.9.35nn. 1Mch 2. Wj 23.12-16.48. Rdz 13.6. Rdz 22. Joz 24.8.8. 2Sm 5. Rdz 17.7nn. Zapowiedź nowego przymierza. Pwt 31.4nn. 1J 2.52-61.32. Wj 24. Pwt 10. Lb 10. Iz 42. Ez 17. Joz 8.11. Wj 23. Wj 20. Tt 2. Ez 36. Pwt 4.9. 2Sm 7. Wj 3. Pwt 28.50-60.33-36.15n.24-31.1-28. Ef 5. 1Tes 2. Jr 34. Mi 6.2.17.13n. Am 1. Kpł 19.12. Wj 3.12. 2Tes 3. Ps 89.1. Jr 22. Jr 31. Wj 33. 2Krl 17. 1Krl 5.1n.26nn. Ml 2.20-31.12. Jr 32. 1Sm 11. 1Sm 23. J 15. Rz 8.12. J 15. Pwt 7.22nn. Pwt 30. Ez 16.2-26. Iz 54. J 1. Flp 3.15.13. Rdz 31.29.15. Rdz 21.6.3.60. PRZYMIERZE W ŻYCIU I W MYŚLI IZRAELA Odnowienie przymierza.7-11. 1Kor 11. Iz 55.4.4nn. Joz 9. Jr 31. Pwt 27.14. Ef 5. KU NOWEMU PRZYMIERZU Zerwanie starego przymierza.10. Rdz 12. Ga 2. Ps 132.9. Kol 1.16. 1Tes 1. dz 26.3nn.10-22. Pwt 9. Wj 14.30-35. 2Sm 3.28.12nn. Rdz 15. 1P 2. Pwt 10.9nn.23n. Pwt 32.34.7-10. 2Krl 23.18. 1P 1. Wj 24. 2Krl 23.19. Kpł 26.37. Jr 33. Wj 25.15-43. 1J 3. PRZYMIERZE NA SYNAJU Przymierze w planach Bożych. Iz 49. 1Tes 1.37-41.18.26.7. Wj 34. Hbr 4.6-14.2.5. NOWY TESTAMENT ZAWARCIE NOWEGO PRZYMIERZA PRZEZ JEZUSA . Jk 5. J 13. 1Tes 1. Jr 31. Wj 23.

43. Mt 25. Mt 13. Ga 4.10. Am 4.15nn. Rdz 22.19. Prz 6. Sdz 9. Mt 24.4-16. Ez 20.1-16. Wj 19.18n.9nn.16.12.21.6-11. Sdz 9. Ap 21. Dn 2.5nn. Ez 17.1.4. 1Krl 17.33-22.1.44. Koh 5.13-19.1-22.1-50. Mt 26. Sdz 11.Mk 14. 1Sm 14. Mt 13.38.1. Mt 13. Rdz 21. 1Sm 20.25. Hbr 9.51. Rdz 2. Dn 9.20.44.33. Rdz 19. List do Hebrajczyków. SYMBOLE W HISTORII ŚWIĘTEJ Zakres znaczeniowy przypowieści. 1Kor 11. Ga 4. Mk 13. Wj 24. Mk 5.12-21.5. Łk 13. Mt 20. Mt 13.9-11.15n. Mk 1.7. Ef 2.22. 1Sm 14. Mt 13.15. Dn 7.24.3. Ap 5. 1Sm 14. Rz 11.7.12.30.20.1-7.3. Ewangelie.24. Lb 14.14.30.22-32.24.7. Ap 21.31.1-8.3.14.3-10.6.26.43.34.10-15.8. Dn 8.9. STARY TESTAMENT .8-15.13. Inne teksty. OBRAZY APOKALIPTYCZNE Proroctwa Starego Testamentu.26nn. Jr 7. J 10.1-3. 2Sm 14.18. Am 6. Iz 42.6. Iz 53.1-16. PRZYPOWIEŚĆ Prz 10.18n. Iz 11.9.29. Hbr 13. Rz 5. Mt 24. Ez 17. Za 4. 1Sm 25. Mt 15.45-25.8-15. 1Kor 11. 1P 2. Mk 4. Jahwe. Hbr 9. Hbr 12.20n. Łk 22.1-6.8. Sdz 8.37. Jr 31. Mt 21. Ga 3.7n. Mk 4. Wj 20.15-18. Ez 17.48.24. 2Kor 6. Mt 21.6nn.16. Jr 5. Rdz 24.44-54. Mt 13.11n.24nn. Prz 12. 1Krl 10. Sdz 14. Rz 9. Hbr 8. Wj 20.22. Ef 2. Łk 15. Prz 15. Rdz 47.10-11n. Syr 39. Mk 1. Ml 3. Za 1.28.30-37. 2Kor 3.21. Rdz 26. Jr 31.16nn.14.3. Łk 10. Łk 18. Łk 8. Mt 13. Ez 1. Pwt 7.31.1-4. Mt 36. Syr 23. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD NOWYM PRZYMIERZEM Święty Paweł. Iz 5.5-8.5nn. Hbr 9.31-34.11.2-3.12nn. Mt 21.1. Przypowieść a alegoria. Am 4. Oz 2.16.24. Mt 22. Rdz 24.3.1-16.6-9.5. Dn 12. 2Sm 12.24. Hbr 10.34n. Prz 4. Mt 25.11. WYJAŚNIENIE PRZYPOWIEŚCI Łk 16. Mt 21. Znaczenie religijne przypowieści.4. Mt 13. Mt 13.28.42.9n. Ez 16.20. 2Kor 3.8.2-4.4. Iz 5.4. Rz 8. Mt 24. Łk 11.1-5.8-12. Oz 4. J 15.31.9.18. Ez 33. Oz 2.10-13.35.2. Ez 17. Wj 22. Wj 24.10. Dn 7. Wj 22. Rdz 31.5n.21. PRZYSIĘGA STARY TESTAMENT Ludzie.33.2.33-34.8. Mt 20.6.2. Mt 21. Pwt 4.16. Hbr 8. Hbr 8. Mk 3.25.27.15n.

Oz 2. Lb 1.20-26. Oz 11. Wj 27. Ps 78. Jr 4. Rz 12. Flp 2. Hbr 6.13. Lb 15. Iz 34. Syr 10.5.16-22. Mirabilia Dei. Prz 6. 1Mch 2. PYCHA Pycha i jej skutki.1nn.23. Ga 5. Ps 78.9.10. Lb 14.26. Ps 106.30. Dz 21.20.11. Iz 13.14.12.13n. Lb 20. Ap 12. Ps 78. .29. Prz 21. Rz 12. Rdz 3. J 5. Jk 5.45. Ps 81. Mk 1.16.13.10-14.3n. Ideał pustyni. 1Krl 19. Mt 4. Hbr 6.12n. Am 5.5.11. Iz 41.6.5. Lb 20.22.21n. Mdr 16. Hbr 4.14. PUSTYNIA Rdz 2. Mt 26.9. Flp 1. Dz 2.11. Ez 6. Ps 119.35. Iz 14. Mt 5.38. Iz 35.11-14. Łk 8.20nn. Niewierność ludu. Paweł. Ps 78. Dz 7. Wj 13. So 2.16.5.13-21. Iz 40. Mt 5. J 5.11.6.2nn.17. Hbr 3.17n.2n.4n.11.19n.13n. Triumf miłosierdzia Bożego. Wj 3.24. Mt 23. Lb 21.1-11. Jk 4.31. Łk 16.15n.8. Ap 12.51. Chrystus jako nasza pustynia.21. Mt 23. Hbr 11.6. Hbr 3.2nn. 1Kor 10. Mk 1. Jr 2.18. 1P 5.40. Ez 20.33-37. Am 6. Lb 21. Syr 10.42. Iz 6.28nn. Kpł 17.9.11. Oz 2. Iz 32. Iz 63. Mt 23. Mk 6.51.16. STARY TESTAMENT W DRODZE DO ZIEMI OBIECANEJ Plan Boży.1n. Pwt 1.9.44.38. 1J 2. Inni autorzy.11-16. 1Tm 1. Mk 7.25-28. Ne 9.23.17. Mk 1.17. KOŚCIÓŁ NA PUSTYNI Ap 12. Wj 5.5. Mt 23. RZUT OKA WSTECZ NA CZAS WĘDRÓWKI PO PUSTYNI Nawoływanie do nawrócenia. Iz 43.21. 1Tes 2.63.15-18. Mt 24.13nn. 2Kor 1. Mt 14. Ps 78.18. Rz 1. Łk 11.24.15.5. Wj 13. Łk 14.52.7.9-14.12. Ps 106.16. Łk 18.10. 2Kor 11.6. Ga 1. Łk 4.7. Wj 14. 2P 3.6n. Ps 119.14.21.16.25.8.10.33-37. Ps 95. Chrystus na pustyni.14. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS A PUSTYNIA Łk 3. Prz 15.38. Ap 12.42.7. Wj 16. Kpł 16.1nn. Pwt 8.6. Jr 35.30n. Mt 14. Pwt 8.21.24.3. Mt 23.20.11nn. Dz 7.Myśl Jezusa.2n. Hbr 7.1. 1Tes 2. Syr 13. Lm 5.18.13. Lb 16.7nn.26. Iz 30.

21. Mt 23. Pycha ludzi.5. Prz 17.17. Wj 22.47n. J 17. Ps 118. 1P 5. Jr 13. Łk 2. Iz 47.6nn. RADOŚCI PŁYNĄCE Z PRZYMIERZA Radości płynące ze wspólnego kultu.11. Prz 10.20. Iz 65. Ps 36.14. Pwt 17. Ps 92. 1Krl 1.21n.30n.23.12n.21-26. Iz 16. Łk 10. Łk 2.2n.2.13. Łk 1.31. Iz 45. Iz 35.10.13.10.26n. 1Sm 17.33. Ps 126. Rdz 11. Pwt 17.17nn.26. Iz 65.11. Tb 4.16. ciemięzców Izraela. Kpł 23.10n.12.13nn. Wj 5.3.22n.17nn.19.1.31nn.14.11. Prz 14. Ps 96. Mdr 5. Pwt 12.2.4. Iz 62.4. Ps 119.56. Łk 2.17.162.5. Łk 10.10. Ps 16.20.10.8.10.18. Syr 26.2. Am 8.4.24. Ps 133.3-8. Pogromca pychy . J 12. Ez 28. Mt 2. J 16.2nn.12-17. Iz 61. Iz 44. RADOŚĆ Ps 104.46-55. Ps 68. Pwt 12.34. Tt 1. Ba 4. Mdr 5.27.17nn. Jr 15. J 3.18nn. Iz 47.21. Iz 49.40.2.10. Pwt 23. J 8. Ez 28.36n. Ps 51.18. NOWY TESTAMENT RADOŚĆ EWANGELICZNA Radość zbawienia zapowiedziana maluczkim.2nn.13n.30.5. Łk 1. Pycha pogan. Ps 119. 1Sm 2.9.30-33.9. Jr 7. Prz 12.48. Mt 4. Iz 10. Ps 73.14.5nn.1.3.50. 1Sm 17. Ps 51. 2Krn 30. Pwt 28. Koh 9.1. Syr 13. Kara na pysznych.25. Ps 119. Iz 56. Ps 42.7.2.15. Ps 69.1. Koh 3.4n.143.7n. Ps 119.70. .10.14. Łk 17.34.21.9. Ba 5. Koh 8. Ps 16. Ps 13.10. Ps 34. Mt 1. Łk 16.10.1.9. Prz 15. Radości eschatologiczne. Łk 1.14. Ps 70. Ne 8. Pwt 16.22.44. Mk 1. Iz 47. Syr 26. Iz 61. Ps 33. Ba 4.Mt 23.3n. Syr 31.111.9. Ap 12.34.16. Iz 9.40. 1J 3.5.21.2.21-27.12. Ps 149. Ez 7.11.13nn. Ps 105. Ps 1. Ap 18. Za 9. 2Tes 1. Prz 14.6. Ps 104. Ps 10.4. Iz 45.1. Ps 37.24.Zbawca pokornych. Prz 16. Iz 14.3. Iz 25. Rdz 3.4.9.18. Ap 18.9. Ps 113. STARY TESTAMENT RADOŚCI ŻYCIA Pwt 28. Ps 19. Prz 5. Prz 2.5-8.11.24. Ps 8. Pwt 16.5n.4-8.17.10n.5. Ps 100.26. Ps 126.31. Łk 1. Iz 51. 1Sm 2. Łk 1. 1Sm 18.25. Łk 22.41. Sdz 9. Łk 16.39nn. Ps 33.11n. J 5. Prz 3. Ps 119.24. Iz 66.22.28. którzy prześladują ubogich.21.15.9. Łk 5.10.3-20.3.28. Flp 2. Ap 13.13. Iz 43. J 12.18. Ps 31. Radości płynące z wierności osobistej. 2Kor 4.5. Łk 1.9. Łk 1.14n. Ps 32. J 9. Pwt 28.5. Ps 104.14.29. Jr 22. Jr 25.23.1.22-28. Jdt 6. Koh 5. Jl 2.21. Ps 73.6-9. Ps 73. 2Mch 9.16.13.6. Iz 35. 2Krl 18. Koh 2.34.9n. J 8.3-10.8-14. Ps 95.2. Mt 13. Iz 2.4-10.51.9nn.18n.13.2. Jr 33.1. Mt 18.4n. Mt 25. Iz 47. Ps 2.15. Mdr 8. Ps 149.33nn. Prz 1.42. Koh 3.

14.25nn.3. Iz 51. Syr 40.41. Prz 30. Świadectwo radości w cierpieniach. Ez 38. Rdz 3.3. Ap 3.24.2nn.25.35.20. Ap 20. Łk 10. KONKLUZJA.18-19n.3. 2Krn 32.19n.4.21. Hbr 10. Łk 15. UDZIAŁ W RADOŚCI WIECZNEJ Ap 18.35. Ezd 7. Ap 2.17n. Dn 12.25. Raj i niebo.23.23-26. Łk 19. Mt 18. Iz 49.17n.Łk 6.2.17-20. Rdz 2.13.39. Jr 2.2.44. 1P 1. Dz 13.8.4nn.4. 2Kor 8. Iz 65.7. J 4.9.7nn.18-19.2n. Syr 24. Iz 52. J 14.26. Mk 4. 1J 3. Ps 32.12.5.14.2.52.18. Łk 15. Prz 3. Iz 65.21. J 10.48.16.17.3-9.2. Kol 1.51.37nn. Pwt 32. Jk 1. Rz 12. J 16.7.2. J 14.35nn. Rdz 2.3.12-21.10. Rdz 13.23nn. Mt 5. Rdz 2. Hbr 12.6. Mdr 3. Łk 13.11. Rz 15. Ap 20. Łk 24.12. Flp 3. Rdz 1.32. Łk 15.18. Iz 40. Dz 16. Dz 4.23. J 5. Łk 24. Dz 2. Mk 6.44.8.24.7nn.10.4. 1J 1. Am 9.24.1. Dz 2. J 14.22. Dz 8.8.9. 2Kor 6. Ap 20. Ap 19.6-9. Pwt 4.8.23n. Ez 28. 2Kor 12. Ps 18.7.12.20. 1Tes 2. Jl 4. Flp 4. Dz 16.17. 1Kor 13. Źródła radości duchowej. Jr 31. Iz 25. RAMIĘ I RĘKA Ramię i ręka Boga.2.37. Ramię i ręka człowieka. J 3. Łk 24. Dz 8.23n.11nn. Rz 10.2.27. Jr 31. Iz 35. Łk 15.2.24nn.1n.8nn. Łk 15.4.40.34.6.13n.16. 2Kor 7. 1J 3. Iz 2. Od raju utraconego do raju odzyskanego. J 10.16nn.30.28.13. Łk 10.12. Syr 24.1-4. Łk 23.5.29. Radość Ducha Świętego jako owoc krzyża.5n. Iz 65. RADOŚĆ NOWEGO ŻYCIA J 17. Jr 18.10.45.10.13. Rz 14.7. Ap 2. Rdz 48. Raj jako miejsce pobytu sprawiedliwych. Łk 24.34.14.2.35. Łk 24. Rdz 2. 2Kor 9.24. Rdz 3. Hbr 10.21n.6.19n. Łk 19.2.13.46n. Mk 1.46. Rz 5. Ap 22.43. Rdz 2. 2Krl 11.8.11.12.9.17. Łk 23.14. Iz 53. Dz 13.1.3. Wj 3.34.28. Łk 23. 1Kor 1.10.7. 1Kor 15.10. 1P 4. Łk 19.30.4.14. Flp 1. Pwt 6. Syr 40.4.8.6. Mt 8.12. Pwt 4.13.16-20. Pnp 4. 1Tes 1. Ap 20. Rdz 3.25.10.9-15. Ez 36. J 6. 2Kor 13. Mdr 5. J 16. RAJ Koh 2. . Iz 11. Ga 5. Łk 24.2. Łk 1. Jr 4. Ogród Boży.15. Ps 31. Iz 35. Ez 47.46. Dz 5. Rdz 2.5n.6.2.13.13. Hbr 13.8n. Flp 2. 3J 1.6n.20.49.3n.41. Kol 1. Rdz 2.31.17. Syr 24. Ez 1. 1Tes 5. Oz 2.15. Rdz 2.1.10nn.20-24. Iz 5.13. 2J 4. Iz 66. Dz 2. Oz 2. Ap 19. Iz 50. Flp 2.35. Ez 31. Mt 13. J 15. Hi 10. Łk 23.52n. Dz 1.

Ez 36.Kościoła. Ez 9. RESZTA STARY TESTAMENT Rdz 15.11.20. Rz 9.45. Iz 1.13-22.8. Bóg chce żeby grzesznik był sam.3-6.16. Iz 49.9. Iz 11. Ez 34.47. Rozproszenie ludu .3. Jr 40. Iz 28.5. Dz 11. Rz 11. Am 5.6-18. Za 8.21. Mt 3. Jr 6.4.12.1-11. 1Krl 19.1.32. Jk 4. Iz 56.5.7. 1Tm 2.8n.52n.24. Ps 24.4.6. Mt 14.20. Jr 11.1.14. Iz 28.12. SAMOTNOŚĆ SAMOTNOŚĆ CZŁOWIEKA Nie jest dobrze żeby mężczyzna był sam. Rdz 1.8-12. Rdz 11. Łk 12.8nn.17. Iz 14. Za 8. NOWY TESTAMENT Rz 11.7. Za 13.6. Rdz 12. Dz 5.3.3. Syr 4. Ez 22. So 3. OD SAMOTNOŚCI DO WSPÓLNOTY Samotność Jezusa Chrystusa. Rz 1.17. Dz 2.17. Am 3. Iz 6.12. Iz 49.15-18. Przed niewolą.24.4. Iz 7. Ez 9.3.21. Ag 2. Hi 31. Ga 6.12.64-68. Mt 22. Am 9. Łk 1. Iz 53.4. Iz 49. J 1. Am 5. J 1. 1Kor 10. Ez 34. Iz 20.1.7. Iz 49. Iz 4. Lb 25.66. Rz 9.15n.13.23.6nn. So 2.28. So 3. J 4.11.1nn.4.15.22. 1Mch 1.5n.4nn. Syr 36. Jr 15.5.3.22.7-23. Jr 24.5. Iz 10. Iz 49.9. Mt 3.6. Iz 1.4.22.5. Iz 10. Ps 44.25-29. Ez 20. Iz 66.13.9. Pwt 25. Iz 10. Est 4.11n.12n. Am 3.15. Ps 149. J 13. Ps 18. Jr 23. Lb 21.1-10.32. ROZPROSZENIE Rdz 9.17.23.27. Iz 37. Mdr 18. Jl 3.15.17n.8n. Jr 15. Ps 73. Jr 42.28.4.32. Iz 52.11n.2. Iz 9.38. Iz 5. Dz 2. Oz 2.1-7.14. Mt 28.28.2.Rdz 14. 1P 1.9.10.9. Rz 9-11.7.4.16.8.3. Prz 23. Mt 24. Mi 4. Iz 4. Oz 3.18.12-53. Rdz 6.5nn. 2Krl 17.8. Dz 19.16. Iz 49.2.2.4. Iz 4.14. Rz 2.1-2. 1Tm 4. Rdz 2.1. Syr 44.4. J 11. Dz 11.5.6.22.2. Jr 6.9.1-11. Pwt 30. Jr 44. Iz 7. Wj 32. Iz 65. Niewola jako punkt zwrotny.21nn.9.35. Iz 6.18.14.17.15.17. Rz 11.8.25. Mi 5.35-38. Mt 4. Ps 113. Dz 8. Iz 1. Hi 19.52.5. Za 14.6nn.9. Tb 13. Jr 24.12. Ez 6. Łk 9. Iz 54. Am 5.25-26. Am 5.3.11. Ab 1.18. Rz 11.10. Iz 10. Iz 1. Po niewoli.12. Za 9.1. Jr 31.6.17-19. Mk 1.15. Oz 2.7. Mk 1.5. Pwt 28.3. Iz 28.23. Rz 2. J 12.26n. Ps 146.28.19n. Ez 20. Rdz 6. Jk 1.12. Lb 17. Ps 28.15. Mi 5. Trzy typy "Reszty". Iz 37.10.5-10.19.25-28. Rozproszenie ludu tworzącego naród. 1Tm 2. 1Sm 2. 1Kor 12. Jr 16. Ag 1.5.12.5-11. Iz 8. Ez 34.19. . Ez 14.16. Iz 4. Iz 8.18. Pwt 28.23n.1. Ez 12.

Rz 2. Wj 18.20. 2P 2.12. SĄD STARY TESTAMENT Dn 9.18. J 19. Rz 3.3. Ap 19.16. Mt 25. Hbr 6. 1P 4.21n.12n. Ps 96. J 12.29nn.12-16.20. Mt 25. Ps 94.6.1. Mk 6.7nn. Ps 67.9n.19.27.1.29. Rdz 16. Jk 5. Pwt 6. 1P 4. Rz 5. Łk 14.4-10. Iz 5.8. J 7. Ap 18. Rdz 9. Ps 75.18. 1Sm 7. Jk 2. 1P 2. Mk 14. Pwt 16. Pwt 32. Rdz 15.10nn. Mk 3.14-30.16-28. SCHIZMA STARY TESTAMENT Grzech przekształca naturalne podziały w schizmy. 2Kor 5.17. Ap 19.4.8n. Rdz 31.13. Ps 72. Mt 12. 2Sm 15. Jr 11. J 3. 1P 1. Ap 12. Ez 16. Rz 2.5.1-5.32.24. Łk 24. Mk 12.24. Mdr 4. J 3.63.16. Rz 3. J 5. Mdr 12.17.40.20.18.16. Ez 23.16.10. NOWY TESTAMENT Mt 3. Rdz 18.13.30-38.39-42.1.16.18nn.18nn.8-13. Mdr 4.7.1. Rz 8.33. Iz 1. 1Kor 4. Ap 11. Mt 24.11.4. Ps 26. J 9. Dz 24.52. 2Kor 3. Dz 13.16.10. Mt 27. Ez 25.5n. Mk 14. Rdz 49.9.12nn.8. Rz 2.7-12. J 8.24.3n. Mt 10. Łk 15.2.10-20. Rz 5.13.25.1.20. Mt 23. Jr 17. Am 1. .5.14. Jk 2.23.3.36. J 16.12. Iz 11.10.11. Rdz 1. Ap 14. Mt 5.12. Rz 8. Iz 1.45.4.28.11nn.16n.27. 1Sm 2.6.24. Rz 1.18. Ap 18. Ps 35.13nn.24n.12.5.26. Ap 16.31.12. J 3.26-30.16. Ap 6. Rdz 3.12n. Mdr 3. Ewangelia Jana. Pwt 17.20-5.10. Mt 12.5. 1Kor 3. J 4.17-22.1-17. Mt 24.2.24nn. Jr 25. Mk 4. Dn 7. Ne 9.1Krl 19.17.31. Ps 9.14. J 12. Hbr 13.17. Rz 2. 2P 3.20-24. Ps 43. Ez 36. Mt 7. Ap 17.18.1-9. 1Tm 5. Ps 55. 2Tm 4.1n. SĄD ESCHATOLOGICZNY Iz 3. J 3. Jk 5.2. Ez 34. Jr 11.3.15.16. J 16.9-12.1-6.51nn.26. 1Sm 24.28. J 8. 1Krl 3. J 8. J 8.6.1. 1Tes 4.12.13. Rz 14. Ps 35. Rz 8. Lm 4. Rz 2.16.14.2-11. Ps 143. Jr 23. 1J 4. Rz 2.14n. Ap 20. 2Tes 2.3. Rdz 10.6.21.49. Sdz 2. Jk 4.7. Rdz 19. Mt 27.20. Rz 3.2-24. 1Tm 3.13n.9. Jl 4.19nn. Mt 27. Ps 140.31-46.1nn.26. Doświadczenia historyczne.19n. Iz 66. J 17.20.13-26. Dn 7. Iz 1.10. J 14.39. Ps 82.15nn.13-19.17. SĄD BOŻY W HISTORII Wiara w sąd Boży.4.10. Dn 7. 1Sm 8. Rdz 6. J 11. Być tylko z Jezusem po to by być ze wszystkimi. J 12.32-41.46. Rz 2.38.17.5.23. SĄD W EWANGELIACH U synoptyków.2.9.3-2.34.2. Ps 98.5. Rz 2.21.10-22. Mt 11. SĄD W NAUCZANIU APOSTOLSKIM Dz 17.32.15n. J 16. Mdr 11.

J 17.6. Prz 6. Jr 29. Oz 8. Joz 22.18n. Dn 2. Schizma zagraża życiu wiarą narodowi wybranemu i czyni nieskutecznym jego świadectwo. Ez 37. Lb 12. 2Sm 5.6.3n. Prz 26. Jr 25.6.17-52.15.27. Prz 20.8.19-23. 1Krl 18.31. Iz 51.14.2. Mk 4.13.2.23. Bóg i serce.9. Iz 44.17.16.4-8.8.16.4-8.1-13.27. Syr 27.33.65.23. Mt 8. Schizma fałszuje świadectwo Kościoła. 1Krl 11.4. J 10. 1Kor 11. Prz 16.17.15.40.11. Ps 4. SEN ODPOCZYNEK CZŁOWIEKA Znak zaufania i zdanie się na Boga. Lb 32. Dz 7.40. Sdz 5. Rdz 2.6-11. 2Krn 13. Ps 78. 1Krl 12. 2Sm 7.43.27n.24. Iz 51.11. 1Tes 5. Pnp 2.21. Joz 24. 1Krl 5. Rdz 37. 2Sm 15.24. Ef 5. Prz 6.28.16. Syr 34. J 7. Iz 26.12.8. Ga 3. 1Krl 11. 2Sm 19. .6. NOWY TESTAMENT Łk 2. J 14.29.19. 2Sm 15.Rdz 11. Iz 43.5.23n.6. J 9. Mt 1. Mt 9.21n.16.11-19.26. 1Krl 12. Rdz 28.3nn. Rdz 22.7. Rdz 15.20-25. Rz 2.19.38. Ps 3.16n.13. 1Tes 4.4. Wj 24.27. Mk 14.32.10.17n. 1Kor 11. POTRZEBA BUDZENIA SIĘ ZE SNU GRZECHU I ŚMIERCI Iz 64.12.14. Ps 44.11. 1Krl 12. 2Krl 17.17.21-20.24.33.14.29. 2Krl 10.16. Dz 2. Mt 2. Łk 12. SERCE 2Sm 18. Ps 1. Rdz 37.13.24.7.10.1.34. Iz 11. Ps 78. Mk 14. 1Kor 1. 1Krl 13. Mk 4.22.21. SERCE CZŁOWIEKA Serce i jego przejawy. Ps 28. Mk 4. J 10.36. Ps 21.2. Mk 4.4-12.28.7n. Ap 7.26. Mt 25.7.9.4. Rdz 2. Syr 13. Am 5.13.5nn.52.13.11.17-18.2.1.13n. Sdz 16.25.30.44n.9. Syr 31.23.9. Prz 26.14.31-38.6n.25-28. Ps 121. CIEMNOŚCI NAD CZŁOWIEKIEM Ps 132. Jon 1. Syr 17. 1Krl 14.1n.2. 2Tm 1.13.4. Prz 6.51-52.10n.1.1-8. Pnp 5. Ps 127. 1Kor 1.3. 1Sm 28. Dn 12.1. 1Kor 12. Pnp 8.9. Iz 65.24. Pnp 3.35.17n. 1Krl 12.14. Jl 3.14-18.6.1-9.3.21-24. Mt 2.17. Pnp 5. J 17.3n.20.21. Rdz 17. Pwt 7.31-39. 1Kor 3. J 19.9.6. Prz 3.27-32.2. Rdz 9. Rdz 12.16. Iz 40. Oz 2. 1Kor 3.31. Rdz 13. Czas nawiedzenia Bożego.34.23-26. J 17.9. Łk 6. Jr 3. Iz 29.37-41. Mk 13.5. Pnp 8.25. 2Sm 15. Ez 37. Przebudzenie ze snu. Pwt 4.21.7.51. 1Krl 12. Iz 26. Syr 12. 1Kor 11. J 11. J 11. 1Kor 12. Ga 5. Ps 33. Rdz 47. Koh 5.24. Pwt 13. 2Krl 17. Ga 3. Ps 13. 1Kor 12. Oz 13.36n.5.4. 1Kor 2. Dn 12.23. Syr 42.13-21.22.19.2.6.5. Jr 23. Ef 2. J 13. 1Krl 16. 1Krl 19. Pnp 5.12nn.4. Ps 32.1nn. 1Kor 13. Prz 23. 1Sm 16. Iz 51. 1Kor 8.5n. Jr 17. Schizma powstaje na tle charyzmatów.18.17. Rdz 19.

Jr 31. Flp 4. 1P 2. Dane. Ps 18.5.38.29.20.8. Wj 3. Prz 16. Jr 24. 2Sm 19. 1Sm 25. 1Krl 2.22. Ps 18. Joz 1. Pwt 4. Wj 3.13.24. Prz 18.32. Mt 15.8. Jl 2.52.16. Dz 4.4.26. Jr 1. Mt 5. Mt 7.8.13. 1P 2. J 6.37. Pwt 32. Ps 61.15. J 4. Rdz 12. Hi 22. Iz 51. J 17.1.8. Jr 1.4.Hbr 4.9n.7.1-5.12. Ez 3.20n. Iz 9.1-17.12.6. Rdz 41. Ga 4.7. Słowo jako wyraz działania Bożego.36. Hbr 6.4.14.33.4. Mt 22. Łk 8. Kol 2. Pwt 6.10-28.13.5. Pwt 4. Pwt 4.20. 1Krl 8.1-21. Wj 20. Pwt 9. J 19.15. Ps 119.19.14.37nn. Hbr 2.2.2.21. NOWE SERCE Przyrzeczone.2.45. Jr 24.9. SŁOWO BOŻE Ps 115. 2Sm 23.13-15.23. Wj 34.17.18.5. Ps 119.12. Rz 7. Jr 30.1. Ba 6. .5. Skała w ręku Boga.22. Złe serce.2.16. Hi 12.32. Ps 78.6. Ap 2. Mt 3.2.52.13-16. Prz 8. Mdr 16. Pwt 29.10n.7nn.9. J 11. Ps 147. Iz 30.21. Łk 24.34. Jr 18.20.4. Pwt 32. Ps 34. Mt 11.4. Rdz 15. J 8. SKOSZTOWAĆ Jon 3.26. 1Krl 22. Ps 51. Ef 1. Hi 12.4. Ps 144. Ps 119.1.4. Iz 44.6-22. Iz 55. Rz 5.56n. Joz 24. SKAŁA 1Kor 10. Mt 9. Am 3. Iz 26. Hbr 1.4n. Ne 9. Kpł 26.25n. Wj 20.19. Wj 34. Jr 11.27.2. Iz 28. J 14.4. 1Kor 10.56.11n.18.24. Dn 5.2-13.7-10.41.32. Wj 17. 2Krl 3. 1Kor 12.21. Joz 21. Ef 3. Prz 31.9. Doświadczenie religijne.20.33. Oz 2.12n. Pwt 6.25. Oz 11. Rz 10. J 17. Lb 12. Ez 18.18.6. Jr 20. Ps 107. Jr 5. Am 7.14.15-20.3. Oz 10.28. Joz 23. STARY TESTAMENT BÓG PRZEMAWIA DO LUDZI Lb 12.15. Jr 36. Pwt 10.3. Ez 47.7. 1Kor 10.6. Mt 16. J 7. Prz 8.10n. J 7. DWA ASPEKTY SŁOWA Słowo Boże jako objawienie. 2Sm 22. Ps 105. Iz 43.20. J 19.12.29.23.7. Pwt 5.28. Lb 23.13-17.34.16.6.19n.5. Ez 36.16. Ps 92. Za 14. Prz 11. Wj 20. 1J 1.6nn. Rz 9.3. Ps 51.41.66.7.29. Mdr 10-19. Lb 20. Rozpoznawanie. Mdr 7-8.17. 1J 5.7n. Bóg niewzruszony jak skała.13.32-36. Jr 48.31.3. Pwt 30.8. Ps 31.3.1-12.12n.3.1. Iz 8. Mt 26.11n.4.15.7. Za 1.28. Jr 7. Ps 69.39.33.

J 8.89.14.5-13. J 12. 1Tm 1.12.28. Prz 29. które stało się ciałem J 1. J 2.16. J 6. Ps 130.50.11.26.14. Dz 6.8.45.3. J 20. Mdr 9.4n. Mt 18. J 1.81.1.48-49. Prz 18. J 1. Syr 42. J 17. Prz 20. Pwt 8.31. Ps 119.14.5. J 4. Dz 4. Dz 8. J 17. Łk 8.6nn.17. J 1.1-7.14nn.20. 1Krl 19. J 12. Mk 8. Ps 119.33. 2Tm 2.34.25.4. Hbr 1.31.26.3. Flp 2.8. Dz 6. Mdr 18.14. Stosunek ludzi do słowa. Mt 5. Pwt 6.18nn.28.26.12.16n. Dz 6.17n. 2Tm 2. Pwt 23. Syr 39.18.10. Pwt 6.49. Kpł 20. Flp 1. Lb 30. Iz 40.19. Mk 1.6. J 16.4.37n. 2Kor 1. J 3. J 4. Ps 33.24.42.2. Wj 20. Mt 24. Dn 9. J 3.17. Łk 6.14. Iz 40. Mt 9. Dz 12.4.26.7. 1J 1.3. J 1. NOWY TESTAMENT Mt 15. Jr 11. Iz 27. Iz 29. Jr 11. 1Kor 7. J 8.6. SŁOWO BOŻE I SŁOWO JEZUSA Słowo. J 5.33. Prz 13.19. 1Tes 1.1n. 2Kor 2. Rdz 1. Mt 7.8. Mt 13.33.19.3. Jr 15.27.38. Jk 1.29nn. Syr 27.13.26.11.24. Hi 37.12-21. Jk 3. Hbr 1. Łk 1.18.105. J 8. Iz 44.47. J 15.16nn.10. 1P 1.39.51n.6.14. J 1. Łk 1. Ps 147. Lb 22. J 8. Syr 39.12.23n. J 14.14. Postawa ludzi wobec słowa. Dz 19. Dz 13.14. Jdt 16.11. J 15. Mt 7. Przyjęcie słowa. Prz 26.9.10.Ps 105.3.15.18.63. Ps 33.60. Lm 3.6. J 1. Łk 6. Mk 16.22. . Mt 26. J 10.26. Ps 107. 1Kor 7. CZŁOWIEK W OBLICZU BOGA PRZEMAWIAJĄCEGO Jr 1.25-40.22.16. Jk 1.50-53.15. Mdr 16.17. SŁOWO BOŻE W KOŚCIELE Działanie słowa Bożego. SŁOWO LUDZKIE Syr 5. 1Kor 7.20.43.1n.11. Dz 13. Tt 3. Ps 119.49-50. Jk 5.24.14. J 8.2. J 5.25.15-18.23. J 4.6.3.14.1nn. Prz 10.25. Syr 20.16.7. 2Kor 4.13.74.10-12. Hbr 4.6-10.2.34. J 1. Ps 5. Mk 4. Ez 33. Mt 8.17.2. J 1. Ps 147.11.7.15. Ps 119. Prz 12.7-11.37. Mt 8.7. J 1. Iz 44. Złe użycie słowa. J 6.4-7.22. Stosunek ludzi do słowa Bożego. Syr 23.5. J 1.2-12.22. Ez 3.9n. Jk 3.6-9. Ps 119.38. J 1.21.31. Prz 12. Ps 10. które objawia i działa.23. Dz 18.26. Syr 5.20. Mk 4. Łk 3.17n. J 4. Mt 22.5.16. Pwt 6. Kpł 20.6. Jon 1.18. J 8. Ps 107.20. Ps 105.35. J 15. Syr 20.9.31.4nn. Hi 6. TAJEMNICA SŁOWA BOŻEGO Słowo stało się ciałem.9.1-9.41. Ps 119. Dz 4.2.8.15. Ap 19. Prz 10. J 3.20.26-29.17nn. Ps 119.101.51.8.4. UOSOBIENIE SŁOWA BOŻEGO Ps 119.3.23.3.16-21. Syr 28. Iz 1. Pwt 30. Syr 23.18. J 6.5-8.26. Mt 10. Ef 5. Iz 55. Dz 8. Pwt 6. Mt 13.

17.1.1.2.6.10nn.7.48. Hi 36. 1Krl 18.3. Iz 49.7. Iz 49.37.17. 2Krl 17.10n. J 11.45.24. Ps 102.21n.1.3. Lb 12.25. Łk 4.10nn. Iz 42. Iz 29. Mt 12. Łk 22. Rdz 24. Prz 15. Jr 7.4. Mk 14.27. Słudzy Boga.45.44. 1J 5.29. Iz 42. Iz 52.28.51.45. Ps 26. Łk 24. Ps 78.18.8. Ps 34.4-10. Flp 1. Syr 1. Pwt 32.5.20n. Mt 7.12. Am 3. Iz 53. Iz 30. Iz 50.9.47. STARY TESTAMENT POSŁUGA KULTYCZNA I POSŁUSZEŃSTWO . Iz 1. Mk 4. Koh 3. Człowiek powinien słuchać Boga.18n. Jr 1.24.10. Iz 50. Ps 141. Iz 43. Mt 26.Dobre użycie słowa.15.2.2.22-26. Iz 54. J 15. Ap 7. Ap 7.12.1. Łk 2.12-15. J 8. Wj 22.10.1nn. Mt 11. Iz 41. Iz 53. Iz 42. Jk 5.20.4. Dz 8. Iz 50.23.1-7.21-25. 1Sm 9.27n. Rz 1.5.29nn.1. Jr 6. Mk 12.24.1n.38.5.18. Prz 1.1-55. 1P 3. Tt 1.1.43nn. Ap 22. Iz 49.5n. Mk 4. Iz 53. Mt 17.6.18-21.4nn.17.10nn. Łk 22. 1P 2. Mi 3. Iz 43.9nn. Iz 49.70. Iz 52. Wj 19. Iz 48.23.26nn.7. Iz 49.5.8. Łk 1. Ps 103.14n.13-53.43. Ez 37.16. Prz 31. SŁUŻYĆ SŁUŻBA A NIEWOLNICTWO Rdz 24. Łk 18.31. Rdz 26. Syr 28.1.3.36.3. Jr 11.15. Bóg słucha człowieka.1.24.13n.5-11.25. Jr 33. Pwt 18. Dz 7. Rz 10.24. Ps 134. Łk 1.8. Iz 65. Ps 39. Dz 4. Łk 6.24n. Iz 44. Łk 2.3. 1Krl 8. Katecheza apostolska.26.5. Iz 42. Iz 44.3. Jr 27.8. Pwt 6.25. Łk 1. Dz 16.13.5. Iz 65.19.10-11nn.32n.31nn. SŁUGA BOŻY SŁUDZY BOGA I LUD PRZYMIERZA Wj 14. J 13.19.4. Prz 18.43.41n. Pwt 34. J 9.6nn. Dz 3. Iz 50. Rz 1. Sługa niewierny. Iz 43.23.28.14. Iz 35. Łk 11. J 15. PRAWDZIWY SŁUGA.17n.1. 1Krl 8.7-8.18-21. Iz 53. Sługa wierny.18n. Za 3. Dz 3.29.14. Iz 61. J 20. J 8. Am 3. Iz 43. Mk 9. Ps 34.24n. J 13.13. OD SŁUG NIEWIERNYCH DO SŁUGI WIERNEGO Pwt 9. Dz 3.15.19.31. Jr 9.7.4-9.16. Flp 2. J 15.25.8nn. Ps 105. Iz 49-55.14.23n.11. Iz 48.22n.14n.14nn.7.5.3.23. Ag 2. Mt 20.3nn.51. 2Sm 7.18nn.4. Mk 8. Pwt 18. Iz 50.1-4.28. Prz 25.8.31.4. Dz 4.18. Dz 4. Jk 1. Jr 15. Mk 10. SŁUCHAĆ Rdz 10.8. Jr 7.31. Ga 1. Jr 7.13. Ps 10. Dz 26.25. Jr 23.25n.31. Iz 42. J 9. 1Kor 14.24.19.5.56. Wj 32.20. Iz 43.10. Iz 53.1-6. Ez 37. Iz 40-55. Mt 12. ZBAWICIEL ŚWIATA Mt 11.26.13n. Iz 45. Rdz 15. Ez 34. Iz 53.21.

45. Ba 1.20. Ap 5.6. Lm 2. Ps 126. Mt 21. Hi 2. Łk 6. Błogosławieni.1. Prz 25. Dn 9.22.31n. J 11.15-3.19.8. Mt 4. Łk 22.6. Ne 9.19. J 11. Rz 6-7.18.7. Iz 66. STARY TESTAMENT Zdrowy rozum a smutek.11.5.17. Koh 4.46.12. J 15.10.22.17.8n. Łk 23. Ps 137. Pwt 13.10nn. Koh 9.13.7-11. Ap 21. J 16.23. Sdz 2.8. Jezus a sługa.2. Iz 61.24.11.18.8. Iz 65. Łk 1. Jr 16. Oz 7. Jr 31.9.21n.21.7n.2.13. Prz 25.11n.6n.29nn.10. Jr 3.15n. Joz 24.38. J 14. Iz 24.2. Posłuszeństwo. Jl 1.10. Iz 26. Kol 1.10.Pwt 6. Jr 31.4nn. Hbr 5. Syr 36. Ps 6. 2Sm 2. Tb 13. Prz 17. Iz 63.6. J 13. Mt 6.13. Mt 27.4. Wartość chrześcijańskiej służby.4. Łk 2. J 16.1-6.15.15-24. Ez 27. Sdz 20. Iz 35. Łk 24.4-19. J 14. Koh 10.6. Dn 9.41.2. Mk 3. J 14. . Mt 25.46.26.9.21-22.14.22. Mt 19.2n. Smutek a nadzieja. Łk 2.27. Syr 30.13. Syr 37. Ps 80.7. Iz 40-55. Lm 2.17. Ezd 10.6-37.23.33.20.37n.16.11nn. Koh 3.20. Lm 2.15.25. Ezd 9.5. którzy płaczą!. Rz 12. Est 4.14. J 15.2n.22. Łk 16. Rz 15.1-4.17n.20-21. 2Sm 15.10n. NOWY TESTAMENT SŁUŻYĆ BOGU PRZEZ POSŁUGIWANIE LUDZIOM Mt 4. Sdz 17.21. J 20. Ef 5. J 16. Prz 15.31.3nn. Jr 13. Oz 6. Mt 26. Flp 2. Ez 18. Mt 9.45. Smutek jako wyraz grzechu.1.12. Mt 16.30nn. Mt 2.18. Dz 20.14. Oz 6.10.23. Wj 33. Ef 6.31-36.9n.27.21-4.23. Mt 19.5. J 16.35-36n.12n. Jr 7.49.15.19. Rz 12. Ps 51.19.13.7-64. Prz 14. J 8.12. Dz 6.26. Syr 22. J 16. Rz 8. SMUTEK Ps 13.22.10n.14. Rz 7. Prz 31. Jr 33. Jr 14. Syr 7. J 17. Łk 19.16-23. 1Krl 20.18. Pwt 6.33. Smutek zamierzony przez Boga.33. Ne 9.5.14. Łk 24.6.3.3. Iz 66. Syr 25. Syr 30.9.34.10.5n. Jk 5.13. J 15.48n.18.22.1. Mt 26. Mk 10. Prz 18. Lm 1. 1Sm 15.20. Mt 9. Lm 2. Syr 38.23. Ml 2.22.11. Dz 6.22. Iz 22.22. Ps 56. NOWY TESTAMENT Smutek Jezusa Chrystusa. Iz 57. Joz 7.6-15.17.22. Iz 60. Iz 25. Jr 4. 1Sm 2.12n. Syr 1. Ba 4.6n.18. Ez 24. 1Sm 2. 2Kor 7. Jr 9. Ze smutku rodzi się radość.18.7. Prz 12.18n.13. Posługa kultyczna.9-13. 1Kor 7. Łk 22.21. Mt 27.4. Jr 8. J 11.1. Za 12. Iz 66. Jr 15. Pwt 5. Joz 7. Jl 2.16.15nn.14-23.7-14.

19.23.19-22.6. Dz 18.10. Tb 14.6.9. Ps 18.17. Iz 5. Dn 4. Mt 5. Sprawiedliwość jako mądrość i dobroć.13.6.1.20. Dz 2.12.50.13. Mt 2. Smak i trwałość.6. 1P 1. Jr 27. Dn 3.16. Za 1-6. Jr 22. Rdz 46. Ps 119.19. Ps 72.27.45.12. Dn 2.4n. Hi 4.12.1-18.11.4.9. Rz 9. Jr 17. Ps 112. Kpł 19.36. 2Sm 8. Ez 47. Iz 5. Pwt 16.13.J 20.20. Hi 8. Pwt 24.1. Prz 17.4n. Ps 18. Rdz 28. Ez 21.6. NOWY TESTAMENT Jl 3.19. Kpł 19.5.2.17-48.5-11. Ps 45.1.6.25n. Ez 18. SÓL Sól i okolica pustynna. Ez 3.16-21. Łk 14.9nn. Rdz 41.7. Koh 5. Sprawiedliwość jako wierność Prawu.8.6.6. Joz 3.7. Mt 23. Mt 2. Ps 15. Rdz 7.1n. 1Sm 3.1. Rz 8. Mt 6. Iz 29.11-22.21. 1Krl 3.7. Prz 12.14.3. Prz 21. Oz 10. Kol 4.8n. Am 5. Tb 12.3. Ez 21.34. Obrzędy i oczyszczenia. Ps 140. Prz 11.22.20n.4nn.1.9. Mt 2.13.34.5-24. Mt 23.9nn. Ps 24. Kpł 2.8n. Sprawiedliwość a sąd SPRAWIEDLIWOŚĆ LUDZKA STARY TESTAMENT Sprawiedliwość w państwie.1nn. Wj 30. Sprawiedliwość jako zapłata. Ez 43.49. Rdz 37. Ezd 4. Jr 23. Pwt 16. 2Krn 13. Mk 9.35.16.13. Dz 23. Syr 38.19.14. 2Sm 7. Za 10. Ba 6.7. SPRAWIEDLIWOŚĆ Rz 3.121.2-6. Rdz 15.13. Sdz 6.8.22. Am 2. Rdz 14. Mk 9. Hbr 12.33.28.5.26.3. Pwt 1.13.9. Rdz 19. Mdr 12.10.26.30. Prz 12.2-4.23. Ps 45. Rdz 40-41. Dz 27.15. Ez 18.4. Pwt 6. Dn 2. Ez 16.18. Rdz 20. Joz 12.5. Kpł 2. 2Krl 2. 1P 2. Ap 21.9. Mk 9. Rdz 18. Ap 7.19.13. . 2Krl 4.25-32. Jr 23. Mt 1.7n. Mdr 1.17.24n.7. Syr 3. Jr 22.3. Pwt 25.6. Mt 27.15. Syr 34.21. Ps 112.11. Prz 24.12-21.22. Ez 47. Ps 107.23.2.1. Hi 35.50. Iz 9.19. Pwt 13. Rdz 20. Iz 11.39.4.7. Am 6. Sdz 9.13.15. SNY STARY TESTAMENT Rdz 41. Pwt 16. Ps 72.25. Lb 18. NOWY TESTAMENT Jezus. Pwt 29. Prz 16. Mt 5. Hi 39. Tb 14.19.6.6nn. 2Kor 6. Tb 7.3n.20. Tb 9.12-21.24.23-32.25. Ez 21. Ps 37. 1Tes 4.5-26. So 2. Łk 14. Mt 2.4. Am 5. Kpł 21.3nn.35. Syr 39. Prz 25. Mdr 1. Jr 22.17.3-6.5-11.12-21.15. Dz 16. Hi 6. Prz 11.8. Ps 112.6.3n. 1Kor 3.13.12.

1. Rz 3. Koh 8. Flp 3. Iz 59.14.5n.35. Rdz 15.31. 1Mch 2. Dn 7.123.6.1n.8.11.13.41n. Iz 54. Wj 3. Ezd 6.5. Hi 4. Hi 9. Iz 5. Mt 5. Dz 15.6.4. Dn 9. Ps 7.22. Mt 27.7. Iz 41. Ap 4. NOWY TESTAMENT Jezus. Ga 2.7. Mi 6.21. Iz 51.16. Ps 9.11.3. Łk 13. Ga 2. Długie życie i bliskość i śmierci. Wielkie doświadczenie i postęp w mądrości.106.36. Mt 12. Ps 119. NOWY TESTAMENT Mt 12.41. Rdz 25. Jk 3. Rdz 15.2. Iz 45. Mt 1.18. Ps 71.15. Hi 9.19. Syr 3.6n.2.30n.10.6. Dn 13. Ps 111. Oz 2. Ps 96. Mt 9.36n.1. Mk 10. 1Tes 1. 1Tm 6.22. Rz 2.25n.19nn. Jr 9.100.49.10.8.14.24.3n. STAROŚĆ Syr 41.5. Mdr 4.32. 2Tm 4.13.30. Ps 145. Mt 5.21. Ga 2.2.18. Flp 3.6n. Mt 13.9. Syr 32. Flp 1.14.6. Iz 42.9.25. Syr 42.2.16. STWORZENIE .14. Iz 45. Mt 3. Rz 4.6. Mt 13.16.17. Dn 9.3n. Iz 46. Dn 9. Kpł 19.12n. Tb 14. Tt 2. Syr 25. Syr 25.17. Rz 3. Mt 15. Am 5. Ba 1. Ps 116. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 10.2. Iz 45. Łk 2.17.13.21. Ps 129.1nn. Jr 23. Ps 119. Syr 41.24.9.8. Sprawiedliwość i miłosierdzie SPRAWIEDLIWOŚĆ CZŁOWIEKA STARY TESTAMENT Pwt 9. Iz 40-66.52. Mk 7.12. J 16.2-5. Iz 56. Ap 5. 1Tm 5. Rz 10.13n.5.15.12.16.23.8.14.20. Wj 18. Rz 9. Ne 9.1n. Iz 41.22nn. Iz 45.3. Mt 27. 2Tm 2.10. Iz 42.2.11. Koh 9. Ps 65.5. 1Krl 8. J 16.16.1.8.4.17. Koh 7. Rz 3. 2Sm 5.21. Ps 119.14.3. Rz 10. Ga 2.20. NOWY TESTAMENT Nauka Jezusa.25.15.16. Koh 12.11. Hbr 12.40. Ba 2.6. Prz 16.15.10n. Rz 1.20.1n. Ps 145. Wj 20. Ps 92.5.21n.8.16. Ps 51.4n. Ne 9.8. 1Mch 14.9.17. Ga 2. Mt 22.9. Syr 44.8n.1n. Rz 10.27. Jr 11. Łk 18.11.11-21.2-6. Ps 36.15. Paweł. Ga 3.18.5n. Prz 10.12. 1Sm 12.15. Mdr 4. 2Sm 19.13.6.15. Ezd 9. Flm 1. 2Tm 4. Iz 10.3.32. Ps 71.3. Ps 119. 2Tes 1. Iz 5.4nn. 2P 3.6.Chrześcijaństwo czasów apostolskich. Sdz 5. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 33.32n.19nn. Święty Paweł. Dz 11. Prz 17.

24-31. Dz 4. Ap 21. 1Tm 6.5n.24-28.6. Dz 17. Rz 8.5-12.20. Syr 24. Iz 51. Dz 14. Dz 17. Ef 1. Rz 1. Hi 42.12. Prz 8.19. 1Kor 10. 2Kor 5. 2Kor 5. Ga 6.13. Jr 10. Ps 104. Rz 4.24.19n.19n.25n.11.10. Iz 44.10. Mk 1. Ps 74. Iz 65.1-5. 2Kor 4.30. Ps 19. Kol 1.10. Iz 43.22n. 1Kor 15. Ps 121. Ef 4.1. Jr 18.6-9.9nn. NOWY TESTAMENT BÓG STWORZYCIEL Dziedzictwo Starego Testamentu. Iz 66.6. W oczekiwaniu na zwycięstwo.16-19.45.12.13.26-35.18. Kol 1.13. Ps 104. Kol 1. Mdr 8. Dz 17.6-16.1-6. Iz 48.12n. Ap 6. Rdz 14. Ps 136. Hi 38-41. Iz 45. Am 9.18-23. Iz 44.15.8-14.6.16.8.13.10. Iz 65. Ez 11.8nn.21-26. Iz 43. Od pierwszego stworzenia do ostatniego. Iz 51.22. Syr 18.15. SUMIENIE .24.15. Prz 8.24-28.28. J 17.18. Jr 31. Ef 1. Iz 45. Mt 28. Dz 14.10. Jr 27.22. Mdr 13. Ap 3.9.18n. Rdz 1. Am 4. Ps 89. Rz 5.6.18.11n.24.20nn. Hi 26. Hbr 2. Mdr 9.STARY TESTAMENT STWÓRCA NIEBA I ZIEMI Rdz 14. Rz 11. 2P 3. NOWE STWORZENIE W Chrystusie.7.19n.17.21. Ps 89.14.1-7. Ps 33.9. Ps 135. 2Mch 7.20. Kol 2.6-15.3. Iz 51. Hbr 1.6.14-17. Opis pochodzący z tradycji kapłańskiej.22n. Hi 7.36. Jr 10.13. Hbr 1.10.8. Ps 104.15.6n.5. Tradycja biblijna.4-25. Iz 40. 1Kor 7. Hi 10. Jezus Chrystus a stworzenie. Jr 31.2. Ap 10.6.4-8. Hi 9.26.6. Hi 3.12. Am 5. J 1. Ps 139. Syr 1. Ps 51. Ef 1.22.10.9-20. Kol 1. Iz 41.12.3n.24. CZŁOWIEK WOBEC STWÓRCY Położenie człowieka. Kol 3.15. Ps 148.19.13.1-5. Łk 4.17.35nn. Hbr 11. 1Kor 1. Rdz 2. Mt 19. J 1. 1Kor 8.3. 1Kor 8. Prz 3.17. Ef 2. Rz 5. Kol 1.1-7.12.28.8n.16n. Rz 8.4-7.14. Ps 104.12nn. BIBLIJNY OBRAZ DZIEŁA STWORZENIA Opis najstarszy. Ef 2. Ez 36.18.9.24. Iz 64. Ap 4.8-11.26nn. J 2.1-5.9. J 1.4-26. Iz 40. Ga 3. Jdt 16. Mdr 13. STWORZENIE W PLANACH BOŻYCH Stworzenie i historia.5. Zbawienie i nowe stworzenie. 1Kor 15.1n.31.

1-20.11.9.25nn.6-7. Ga 4. 1Tm 1. 1Tm 4. Mt 2. 1Kor 8. Tt 1.16n. Mk 1.6. Jr 3. Rz 14.36.16. Iz 30.23.1. Dz 23.Koh 10. Mt 4.1.20.1. Mk 1.5. Kol 1.46.10.18.7. J 1. 1Kor 4.13. Ga 3. Łk 1. Mdr 5. 1Kor 6. Mt 24.7. Mt 4.2. 1P 2.13. Ps 29. 1Kor 10. Ef 1.1.18. Hbr 1. Łk 10. 1Tm 1. Dz 24. Iz 64.70.18.5nn. Mt 16. Rz 14.15. Mk 14. Hbr 1.61.1.3-4. Sumienie według Pawła. 1J 3.14n. Rz 13. 1P 1.7.7. Hbr 10. Iz 30. SYN BOŻY Ez 23.1.2. Jr 11.31.17. 1Tm 1. Jr 31.14-17.1n.27. Mk 9.2.9. Jr 17.8.27. Iz 1.37.10. SYN CZŁOWIECZY STARY TESTAMENT POTOCZNY JĘZYK BIBLIJNY . Sumienie oczyszczone kultem.5. 1Kor 3. Oz 2.2.36. Ez 2. J 12.25n. Hi 27. 1Kor 8.4. 1J 2. 1Krl 16.10.9. Ps 89. Dz 13. Ps 7.22.2. Ps 2.8nn.46. Oz 11.8.4.3.18.29. Jr 3.13. Rz 8. Jr 31. 2Kor 1. J 14. J 5.21. Rz 8. 1Tm 3. J 6. Mk 15. Rz 8. Nic mi bowiem sumienie nie wyrzuca. 2Kor 3.19nn. 1Kor 8. 1J 5.33. Łk 11.1-2.14.12. Mt 11.15.4. U świętego Jana. Ps 2. Mt 5.12.11n.29. Ga 4. J 3.9.3. J 3. Rz 9. Mt 16. Łk 6. Iz 7.16.9.10. Tt 3. Iz 63. J 1.13. Dn 8.15. 1Kor 10. Hbr 12.1.8. Hbr 1. Mt 27. J 3.6. 1Sm 25.12. IZRAEL JAKO SYN BOŻY Wj 4. Apostołowie. 1Kor 10. Mt 11.5.16. Rz 5.9n.23.9-13. 1Tes 1.18. J 1.39.12. Łk 22.1n.5.6.3. Łk 23. 2Krl 2.1.14.22-23.11. 2P 1. 1P 3. Hi 1.36. Mt 4. Pwt 14. Mt 15.35.20. J 5.10.6.17. Mdr 17.5-12. Ps 89. Iz 9. Ps 149. J 1.2. Mt 6. Ga 2. Rz 1.34nn.8. J 6. Mt 26. Ps 139. 1J 4.5.61. Hbr 10. J 17. Hi 42. 1J 5.1.22n.34. Mt 16. Rdz 3. 2Tm 1.6.21.21.14.14. Łk 23.27. 1J 3. 2Sm 24. Rz 2. 2Kor 4.5. Hbr 9.6.19.4n. Łk 20.36.5.19-20.5. Rz 15. 1J 5.7.23.7. Hbr 9.31.46. LUDZIE JAKO ADOPTOWANI SYNOWIE BOGA U synoptyków.10. STARY TESTAMENT Pwt 32. Hbr 13.40. 1Kor 6.2.34. KRÓL JAKO SYN BOŻY 2Sm 7.27n.7. Mk 3.20. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY SYN BOŻY W ewangeliach synoptycznych. Ps 73. Mt 21.10. Rz 8.14.19. J 20.6.16. Łk 16. Mt 4.1. Mdr 18.20.29. Mdr 2.63. Dz 9.20. Rz 14.1. 1Kor 10.20. Mdr 2. Mk 14.9.35. Mk 14. 1P 3.3.37.51. Dz 8.17. J 5. Iz 63.15. 1J 4.22. Rz 6.4.5. J 11.26.17.20. Mk 5. 1Sm 24.

Dz 13. Wj 31. Mt 12.13. Mt 17. Uczniowie Jezusa. Rdz 27.42.8.3.27. Wj 23.1.8. Łk 13.20. Dz 18. J 1. Mt 16.51.31nn.12n. Mt 26.28.42.29nn.2.4. J 5. Ap 14. Kpł 24. Kpł 18. Dz 17. Mt 25. Mt 26.21.7.16. Ps 110. 1Kor 15. J 5.12. Praktyka szabatu.5. Ap 14. Mt 11. Pwt 5. Rdz 37.1-11.1.27.6.22. Rdz 1.13.2. Mt 26.10-16. Ez 20. Mk 2.1. Dz 9.5nn.14n. Ez 2. Mt 16. Ps 90. Pwt 5.39. Rdz 1.2. Tradycja żydowska. J 3.32.56.13.11. Wj 23.18.2n. Ps 89. Jk 2. J 13.35. Iz 1.18. Dn 7. Iz 42. Lb 15. Dz 7.18.23. J 6.27-31. Rdz 9. Mk 16. Pwt 10. Iz 58.8.4.27. PISMA APOSTOLSKIE Dz 7.3n.15. J 9. Mk 15. Jk 2. Łk 14. Ne 13. J 12. Hi 25. J 5. Mt 26.27.23.2. Ps 110. Mt 8.30. Hi 31.12-16.2n.65.20-27.31. Mt 11. Mt 9. Ps 8.34. Prz 31.9.13-21.1.7. Pwt 28.9n.22n. Rdz 34. Mt 24. Pwt 10.64.12. Iz 58. Ps 8.18.10-31. Ez 2. Mt 16.53. Mt 16.20.12.3.9. J 5. Mt 12. Dz 20.14. Pnp 4.10. Rt 4. J 3.8. Iz 51.13.27. Łk 6.31.21n. Ps 14.7.21. Wj 16.14nn. 2Sm 3. Ps 31. Mk 8.6.3. Synoptycy.Ps 80. Mt 17. 2Krl 4. Mt 20.1-5. Ps 11.19-27.4.55n. SZATA JAKO ODBICIE PORZĄDKU BOŻEGO W ŚWIECIE Szata a osoba ludzka. 1Sm 18. Rdz 24.28.20.22.48. J 12. . Wj 22.12.32-38.40.34.19.16.19.11. Ps 107. Rdz 2. Rt 3.30. Dn 7. J 6. Ps 8. JĘZYK APOKALIPS Księga Daniela. Mk 8.26-29. J 8.12. 1Kor 16. Dn 7.4-8.24. Rdz 28. Czwarta Ewangelia.1. SZABAT STARY TESTAMENT Ustanowienie szabatu. Ps 60.25nn.45. Syr 40. Lb 28. Rdz 27. Mt 8.19.31.13. J 6.45-49.25. Dz 18.17. Dz 16.9. 1Sm 25.7.62.3. J 3. J 19. Mt 28. Kpł 23.12. Mk 8. NOWY TESTAMENT Jezus. Dn 7. NOWY TESTAMENT EWANGELIE Mt 5. Dn 7.23.5.32.33. Odzienie a funkcje człowieka.15-22.13n. Rdz 3.13.15. Wj 20.13. SZATA Syr 29. Ez 18. Ap 1. Prz 8. 1Mch 2. Motywy ustanowienia szabatu.5-9. Łk 4.3. Wj 34.18n. J 6. Hbr 2.1.48. J 12. Wj 35. Mt 24.13n.20. Ap 1. Mt 5. Hbr 4.9.51.20. 1Krn 9. Oz 2. Pwt 25. Jr 17. J 5.

Jk 4. Ez 44. Prz 8.42. Ps 84.5. Ef 4. Ap 22.26.5. Kol 3. Ga 3. Syr 45. Mk 3.24. Rz 7.1.38. 1Mch 3. Kpł 16. Łk 10. 1Mch 10.28.12.2.11. Ps 41. J 16. Mt 21.15. Pwt 8. Dz 22.44. PRZECIWNIK CHRZEŚCIJAN 1Kor 15.13. Za 3.3nn.2n.27.13n.2.11. Mt 28. Mdr 18.35.9. Mt 3. 2Kor 3. 1Mch 11. Ap 19.4. 2Krl 9.1.21. Dz 12. Mt 6. Hbr 2. Ap 21. 2Sm 1.16. Rdz 3.62.7.4.5. Ps 65. Mt 23.44.25nn. 1Kor 11. Mk 5. Jud 1.10.19. 1Krl 22.13n.37.13.24-28.22nn.30. 1Mch 10. 1Kor 11.16. Kpł 16. Ap 20.31. 1J 5.39. J 13. Ez 16. J 19. Ap 12.9.39.5n. J 8. Rdz 3. Ap 19. 2Kor 5. Flp 2. Prz 3. Ez 44. 1Kor 11. Dz 10. JAKI BÓG MA W STOSUNKU DO LUDZI Hi 1-3.44.15.9.9nn.1. Mt 27. Ap 20. J 13. SZATAN PRZECIWNIK PLANÓW. Rz 8. J 12. .13.49. Ap 13-17. Rz 7. 1Kor 11. J 2.10. Szata wybranych.17-20.15nn. Mt 17. 1Tes 2.58.17. Ps 128. Jr 13.35. 1Tm 2.8. Mt 13.9.13.11. Wj 28-29. Ps 146.13nn. 1Kor 7.18.12. Mdr 2. Hi 1.10.34. 1Tm 1.1.8.37. Iz 6. Wj 28.10. 2Krl 2.10.15n. Wj 28.7n.32. Rdz 35. Łk 3. ODZIENIE I NAGOŚĆ JAKO SYMBOLE DUCHOWE W raju.11. Mdr 2. Mt 26.4.18.18. Łk 22.25. SZCZĘŚLIWOŚĆ STARY TESTAMENT BÓG I SZCZĘŚCIE Szczęśliwość i chwała w Bogu. Wj 28. Ap 20.7.14. Iz 51. Rdz 3. Mk 4. Dzieje przymierza. 1Kor 15. 1J 3. Mt 28. 1Tm 6. Rdz 3. 2Kor 6.7.17.7nn.2n. Ap 7. Łk 24. Mt 3.42.J 21. Mt 12.9.38. Dz 5.10. Iz 59. J 19.14.5.34n. Ef 6.27. Hbr 7.38.14. Rz 5.30.24-28.11. 2Kor 12. 1Tes 3. 1Tm 6.18n.20. Ap 12.13. 1Kor 11. Ef 4.64. Pwt 32. Kpł 13-15. Ps 112. J 8. Łk 4.8nn. Dz 12. 1Kor 11.2.1-5. Iz 53.12.24.23.15. Syr 14. 1Kor 15.34.1n.13.6.6. Chrystus przyodziany w chwałę.21.3. 1Tm 2.41.7-12.to sam Bóg.7.15. Ef 6.14n.5.17n. Ps 119.24.24. Kpł 21.7nn. 1Kor 15. Oz 2. 1P 5.14. Iz 61.53. Dz 10. Szczęście . Ez 16. J 14.17nn.9-13. 2Kor 11. Ap 12. Ef 3.3n.15.11n. Ps 1.14. 1Krl 19.8nn.3. Iz 49. Iz 30. Rz 8. Ps 2. Łk 22.18.10. Ap 7.4. Mt 13. Kol 1.12.8.13n.7-10. 1Mch 10.7. 1Mch 14.10. Ap 18-22.1nn. Ez 16.2. Ap 12. Wj 19. 1Tm 3. Rz 13.20.2. Ap 12.9. PRZECIWNIK CHRYSTUSA Rdz 3. Za 3.15.7. Łk 4. 2Kor 2. Za 13.13. Iz 50.10.8. 1Kor 11.6-11. Wj 28. Rdz 3.8n.9-14.24.5.10. 1Kor 11.23nn.9.30.23. Dz 19.14. J 20. Prz 3. 2Tes 2. Ez 16.33.9. Hbr 1. Ap 21.

Prz 8.13.17. Syr 31.21.23-28. Ps 144.16. Inne pouczenia ewangelijne. Pnp 5. Wj 18. SZUKAĆ Koh 8. Ps 22. Syr 11.3n.6.10.16.7. Ps 27. Mt 5. Mt 24. Dz 17. Ps 73. Ps 2. Mt 7.8. BÓG W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA 1J 4. Pwt 18. Ps 69.11.12. Ap 14.7.31.21. Syr 27.12.7. Ps 35.4. Am 5.12. Za 8. Ps 35. Ap 19. Łk 11. Łk 23. Iz 59. Ps 52. Pnp 3.2nn. Ba 6. J 20.8. NOWY TESTAMENT SZCZĘŚCIE A CHRYSTUS Błogosławieństwa.2.39nn.35n.15. WARTOŚCI CHRYSTUSA 1P 3. Ap 22. Lb 23. Rdz 18.29.3.12.2.9.16n. Łk 15. 2P 3.13.12-15.33. J 6.19.14.1. Mk 15.35.3. Mt 13.27.44. Prz 14.2.46. 2Krl 22.20-26. 2Krn 31. Ez 34. 1Sm 28.10.15n. Lb 5. Koh 2. ŚMIECH Rdz 17. Rz 10. Flp 3.1. Ps 73.23nn. Wj 33. Ez 34. Prz 13. 2Sm 21. Jr 29.13. Hi 8. Ap 1. Oz 10. 1Krl 18.14n. Am 5.29. Prz 31.3-12. Śmiech człowieka żyjącego wiarą.8. Ps 118.1. Ps 94. Jr 20.29n.29. So 2.3.29.8. Łk 6. Prz 29.4n. 1Krn 22. Iz 8. Iz 55. Mt 6. So 2.4. Jr 50. Jr 29. Syr 26.11. Wj 18. Łk 2. Mt 26.14.27.13-32.3.1.26.3-6.17.11.18.1. Koh 10. Syr 25.4.19.21. 1Krl 22. Pwt 4. Mt 11.8. Prz 3. Prz 9. 1P 4.20.10. Ps 1. J 13.8n. Dn 3.12. Lm 3.3.5.3. PRAWDZIWE I FAŁSZYWE SZUKANIE 2Krl 1.13n. Ps 146.4-10. Syr 38.24. Mt 11. Ap 20.4. Łk 1.5-8. Ps 22.9. Oz 2.8. Koh 3.1. Łk 6. Ps 27. Szczęście doczesne. Syr 25. Rdz 21. Koh 7.28. Pwt 12.19.12.9.1-4.25. Ps 27.32.14.48.33.3.14. 2Krl 8.12-15. Syr 14.5n. J 8. ŚMIERĆ STARY TESTAMENT . Ku szczęśliwości niebieskiej. Pnp 6. Śmiech. SZUKAĆ BOGA OD KULTYCZNEGO DO BARDZIEJ WEWNĘTRZNEGO SENSU TEGO WYRAŻENIA 1Krl 22.8.21. Ps 27. 2Krn 14. Mdr 3.6. Ps 126. Kpł 19.7. Pwt 4. Mdr 1.27. Syr 21. Ap 16.3.6.8n. Prz 15. Flp 3.16-23. Mt 23.Ps 16. Jk 4. Łk 6.39.33. 2Krn 30. 2Krl 3.11.13.17. Syr 14.30n.17.25.5n.3. Łk 19.3. J 14. Kol 3.6.15.21.7. Ez 34. 2Mch 7. Flp 3.12.25. 1Krn 28.8. Łk 1. Lm 3.2.21.21.27. J 13. OD DOCZESNEGO DO WIECZNEGO SZCZĘŚCIA Ps 41. Mt 16.15.8.45.34.

30. Rdz 35. Hi 3.13. Pwt 14.23.29. Iz 53.17.OBECNOŚĆ ŚMIERCI Odczucie śmierci. Ps 30. Hi 6. Lb 16. Iz 26. Ps 6.4. 1Krl 2. Wj 20. 2Sm 14. Ez 33. Ps 69. Rz 5.10.2n.19. Jon 2. Ps 18. Mdr 5.2. Kpł 20.21n. Ez 18. Ps 55.3. Hi 9.17. Ps 88.12n. Hi 17.4. Ps 49.23. Ps 16.20. Ps 49.20. Ps 6. Dn 12. Wj 12. Ps 22.14. Ps 49. Iz 14.7. UWOLNIENIE OD ŚMIERCI Bóg ratuje człowieka od śmierci.31. Jr 9. Hi 10. J 8. Mdr 2. J 8.28. Ps 116.23. Mdr 16.4-7.30.12n. 2Mch 7. Ps 89.16.15. Koh 7. Koh 3.14.33.9-21. Tb 2. Rdz 50.13.18.1.16.3. 2Mch 14. Hi 17.4.43nn. Kpł 19.5nn.15n.7. Prz 27.27.7.13-19. 1Kor 15.28. Ps 88.6.7.5. Ps 89. Jr 16. Rdz 3.11. Syr 41.4.27. 1Sm 31. Mdr 1. Jon 2.2.6.5n.14.10. Ps 37.18.17. Rz 5.1. . Rdz 25. Rdz 50. Ps 90. Mdr 4. Ps 73. Rz 5.14. Hi 18. Ps 13.15. Kult zmarłych. Pwt 18. Hi 14. Potęga śmierci. Ps 88. Ps 49.36. Jr 16.18-21. NOWY TESTAMENT KRÓLESTWO ŚMIERCI Nawiązanie do początków.18.4.23n. 2Sm 7. 2Mch 12.16.31. Ez 18.10. Ps 37. Rdz 49.22. Iz 38.52.8-12.19.13. Ps 18. Mdr 4. Prz 11. Łk 2. Syr 10.49. Hi 7. Syr 30. Prz 9.23. Definitywne uwolnienie od śmierci. 2Krl 21.17-32.4nn. Ps 16.27. Hbr 11.10. 2Mch 7.24. Rdz 5.1n. Życie pozagrobowe. Mdr 2.12.16.15. Ps 116. Dn 12.12n. Ez 32.4. Nawrócenie a uwolnienie od śmierci.33.16.17. 2Sm 14. Mdr 5.5-21.17. Mt 16.11. Iz 14. Ps 39.46.9. Ps 18. Ps 49.6.8.29-32.20.14-23. Ps 37.7. Mdr 1. 2Mch 7. Iz 25.6.17.1.9. Hi 38. Droga śmierci. 2Sm 19.16. Rdz 23.15n. Zagadka śmierci sprawiedliwych.5.10.4-8. Ps 73.16. 1Sm 28.14. Kpł 24.29.8. Ps 30.11. Mdr 3.51. Ps 88. Hbr 2. 2Sm 24. 2Krl 20. 2Mch 7. Prz 7. 1Krl 14.14. Owoce śmierci sprawiedliwych.21-22.11.19. Iz 5. Hi 17. Ps 13. 1Sm 31.20. Ez 18. Mdr 18.7. Tb 4. Iz 33. Rdz 49. 2Sm 12. Ez 3.1-3.14. Kpł 19.15. Syr 41.12n. Syr 8.9. Ps 115.18n.9n. Kpł 20. J 8.13n. 2Sm 12.2n. Śmierć jako przeznaczenie człowieka. Pwt 21.11. Pwt 34. Prz 23. Ps 115. SENS ŚMIERCI Geneza śmierci.48n.2.26.1-12.35. 2Krl 19.28.44. Jr 16.19.

1Kor 15. Ap 20.54. Ap 2.7-14.8n.4.10.51.3nn. Prz 24.32.9.3.28.22.38. 1Tes 4. J 11. Łk 22.36.14. Rz 6.12.16.24.38.15. Hi 16.22. 1Kor 15.19. Hbr 9. Hbr 9.8. Ap 21. J 18. Flp 1. Ps 27.53n. J 11. Iz 53. Pwt 5. Chrystus umiera za nas. Mk 10. Hbr 2.13. Lb 5.21-24. Ap 3.14.31. Rz 6. Hbr 2. Ga 3. Łk 1.10. Ap 20. 1J 4. J 11.18.13.6. 1Kor 15.21. Łk 23. Ap 20.14.10. 1Sm 20. Hbr 2.25. Hbr 2.25. Iz 45. Ap 6. 2Kor 5.8. J 11. Rz 8. Łk 23.33.19.25.33.24-32. Flp 1. Ap 14.7. Flp 1. Mk 8. Lb 35.7. Mk 9.21n. Rz 5.8. Rz 14. Łk 22.51-53.16. Rz 8. Mk 10.13n. Prz 14.19.16.38.14. 2Kor 5.10-13. 1P 3. Rz 7. Rz 8.24. 1P 4.12. Mk 10.21.25.6. Ps 19.23. Flp 2. 2Kor 1.5. Prz 19.18. Rz 5.13.15. CHRZEŚCIJANIN W OBLICZU ŚMIERCI Współumierać z Chrystusem. Łk 1.54nn. Mk 14.11. J 11.28. 1Sm 12.14n. Mdr 3. Rz 7. Flp 2.3.8.Ludzkość pod władzą śmierci. Umieranie każdego dnia na nowo. Rz 6. 1Kor 15.5. Rz 6. 1Kor 15.8.52. Hbr 9.18-25. 2Kor 2. Prz 21. Ga 4. Iz 53. Wj 40. Tryumf Chrystusa nad śmiercią. Dz 3.18. 1Kor 15. 2Kor 11.12.16. Ps 78. Rdz 31. Ap 2.56.15.21. J 8.6. Rz 8.14.14n. Pwt 17. Rz 6.8.18. Od śmierci do życia. W obliczu śmierci fizycznej.14. Rz 6. Rz 8.24. Kol 1.18n. Dz 13.10. Dz 7. Rz 7. Rz 6. Rz 5. Ml 2.56.26.24.8.20.6. Rz 8.20. Rdz 38. Wj 40. Ap 12. Prz 6.9. Rz 7.1-5.18. Rz 6.13.13.24. Ga 2.10. Ap 20.79. Pwt 19. Kol 3.9.1. Jk 1. J 11. J 21.11. Hbr 6. Hbr 1.11. Wj 25.20.31. 2Kor 5. Wj 31. J 18.28. Dz 2. Ap 2.5.18.20.10.45. Iz 9.13. Jr 42.14.5. 2Kor 5. 1P 3. Rdz 38.11.23. 1Tm 4. J 8.7n.9.45-52.37. Mt 18. Ga 5.10.14. J 12. J 8. J 12. POJEDYNEK CHRYSTUSA ZE ŚMIERCIĄ Chrystus bierze na siebie naszą śmierć.30. Łk 12. Łk 7.15. Wj 20. Kol 2. Wj 25.5.5.3.5.15.27. Hbr 5.66. Flp 1. Oz 13.42. Rz 5. Mt 26. Flp 3. Mt 9. Kol 2. Świadczenie Boga przez Prawo i proroków. 2Kor 5. Ps 35. ŚWIADECTWO BOGA Bóg jest świadkiem.11. ŚWIADECTWO STARY TESTAMENT ŚWIADECTWO LUDZI Rdz 31. Ap 21.9. Ap 1. 1Krl 21.23. Pwt 19.56.14. Mt 26. Hi 16.11. Wj 3.14. 2Kor 6.10. Rz 8.14. Ps 119. J 15. Ps 18. 2Krl 17.4.3. Pwt 17. Prz 19.7n.7n.13.6. Prz 25.50. Rz 6.79.21.19.11.6.1. 1Kor 15.20. Ap 8.13n. J 5.19.1.10. Ap 21.5. J 18.17. 2Kor 4. Ap 20. .50n.7.3.34. Ap 20. 1Kor 14. Ps 78.13.9n. Kol 3.15. Wj 40.18. Ap 1.14.13. Prz 14.10n.58.20. Ap 18.34.2. Rz 3. J 12.

5. Ps 8.39. ŚWIADECTWO JEZUSA Ap 1. Kol 1.25.30. Jr 29. .31. 1J 1. J 16.14. Hi 28. Iz 13. J 10.7. 1J 4.59-65.28.Wj 38.5.10.19n.8. J 18. Od świadectwa do męczeństwa.10nn. 2Mch 7. Pwt 4.26. J 19. Iz 66.9.19. Hbr 11. J 5.17. Ap 6.9. Hi 38n. Łk 4.8.18n.20. J 21.6. Ps 33. Dz 6. Ps 19. J 12.16nn. 1Kor 15. Dz 13.8.5. 2Kor 4. Rdz 3. W chwili sądu ostatecznego. 3J 1. Hbr 1.32.7.19n.6-9.33-36. Jl 2. Ap 12. ŚWIADKOWIE JEZUSA Świadectwo apostolskie. Iz 65.13. J 5. 1J 5. 1Tm 6.6. Hbr 12. J 15. J 14.13.15-46. Am 3. Dz 1.9nn. Dz 15. Lb 1. Ps 104.16. J 8.6nn.26.7.29. NOWY TESTAMENT OD ŚWIADECTWA LUDZI DO ŚWIADECTWA BOŻEGO Mt 26. Pwt 28.4n.24. Ml 3.2. Dz 2. 3J 1.17.10. Ap 1.13. Pwt 31. Świat obecny i świat. Dz 26.16. Jr 51. J 5. Kol 2. Mdr 2.8. J 8.19nn.43.22-31.3.35.11. 1Kor 7. J 5. Ps 104. Rdz 1. 1Sm 12.24. Rz 3.37n.11. Mi 1. Dz 16.10. Rz 1.28. Rdz 8.1.6. 1Tes 2.19. J 7. Hbr 7. J 5. Mdr 11. J 16.26.50-53. 2Kor 7. Rdz 1.3-7.14.9.16.10. Ap 17.15.10.17. Ap 11. J 15.19.12. 1Kor 1.10.3.2.22. Rz 5. 1J 5. Iz 43. Ps 8.23.36. Iz 24. J 17.21.26. Dz 17.24. Ap 12. Kol 2. ZNACZENIE ŚWIATA Prz 22.23-26. Ga 4. J 7. Ps 89.5-14. Mk 13. Łk 4. J 3.4. J 8. Ef 6. Rz 8.7.1-7.19.32n. J 3.39. Ap 19. który ma przyjść. 1J 4. Łk 21. Mt 16.22. 1P 1. Mt 18. Hbr 11.23.6.13n.37.9. Rdz 1. J 3.15.11.9. 2Kor 8.22. 1J 2. Mt 18.22.1.12.12. Ap 3. 1Tm 6.14. Ga 4.12.15.7. 3J 1.3. 1Kor 2.2.2.17n.10.15. OSTATECZNE PRZEZNACZENIE ŚWIATA Rdz 2. Dz 14.6.9.18. J 1. Iz 55. ŚWIAT STARY TESTAMENT Rdz 1. J 1. Dz 1.6. J 3.3. Prz 8. 1J 5.17.1. Ps 50.22.36nn.22. Pwt 31. NOWY TESTAMENT DWOISTOŚĆ ŚWIATA J 1.31n.28.1-2. J 17. Mt 24.9. J 1.3. Dz 10. Hbr 11. 1Kor 1.11.8.18n.12.8.15. ŚWIADKOWIE BOGA Pwt 31.25nn. Dz 22.7. J 1. Ga 4.4.31. Mdr 11.4. Dz 10.12. 2Kor 13.14.10.16. J 3. Iz 43.31. Iz 43. Mdr 13. J 1. 2Tes 1. Dz 22.16.13.19. Rdz 3. Dz 22.3nn. Iz 44.20.27. Jr 4.37n.1. J 14. Ap 11. 1Tm 5. 1Tm 2. POCZĄTEK ŚWIATA Rdz 1. Mt 10.2.13.10.3. 2Mch 7. Iz 44.11.

Mk 16. Hi 29.4.10. 1J 3.7. 2Tm 4. Ps 88. Obietnica światłości. Rdz 1.7. Ps 18. J 15. Symbolika światła.4. Hi 18. Am 15. Iz 9.30. Ez 32.9.11. Tb 5.24nn.20. Hbr 11.14. 1J 5. Ha 3.10. Ha 3. Prz 6. Bóg odziany w światłość. Jl 3.3n. Jezus jako Zwycięzca świata. J 17. J 8.17. Świadkowie Chrystusa wobec świata.29.19.18.11n.20.3n.16. Ps 104. J 1.15.15.10. J 18. Am 4.13. Hi 3. Rz 3. Ps 119. Dn 3. Ps 88.25-28. Am 8. Mdr 7. Ef 1.16.1. Ap 21.7.11.29nn. Iz 49.3. Iz 60. Jl 4. Rz 12.23. Iz 2. J 15. J 17.21.22. J 15. Jk 4.20nn. Ga 6. Ps 58.9n. Iz 42.105. J 17.16.29. J 17. Ez 1. Ps 19. J 17.5nn. Koh 11.33. ŚWIATŁO JAKO DAR BOŻY Światło żyjących. Ps 56.3n. Ba 3. Prz 16.16. W oczekiwaniu na dzień ostateczny. Ps 18. CHRZEŚCIJANIN A ŚWIAT J 15.20. Ps 50. J 16.13.1-5.7. STARY TESTAMENT BÓG ŚWIATŁOŚCI Stwórca światłości. J 12. Wj 24. Kol 1. J 16. 1J 1.18nn. Mt 28.16.13. Ps 18. J 14. J 14. Prz 24. Iz 59. J 17.27.23.10. 1J 2.2.14-19. J 18.8-11. Kol 1.14. Bóg jest światłością. Jr 4.9.6n. Dn 2. 1Kor 2. Ps 148. 2P 2.18. Lb 6. Jr 13. Jl 2. J 16.19. Wj 19. J 3.17.15.27.51.5.15. Ps 4. 1Kor 7.7n.28.4nn.8n. Ps 36.21.22.71n. Wj 24.13. Mk 14.17. Ap 21. Ap 5. Mdr 7. J 14. Ez 1.23.17. J 1. Ps 89.9. Łk 4. J 17.18. Flp 2.7.7.17. J 9. Jk 1.2.23.30.14. J 14.4n.33.4.17.23.4n.18.9.13. Wj 24. 1J 2. 1J 3.9.16.20. Iz 45.26.33. Tb 3.1nn. Ps 88.10. Za 14. J 12.10.6.47.9. Iz 60. Iz 58.3.5. J 6.18-21.15. Mt 4. Iz 30. Świat odnowiony. Ps 13.15. J 1. 1Kor 15.21nn.10. Wj 10. Mi 7.4. Ps 139.18.2.8.36. Iz 51.JEZUS I ŚWIAT J 3. J 6. J 17. . Iz 8. Rdz 1.38nn. Hi 33.15.4. Ef 4.5n. Ps 31.7. ŚWIATŁO I CIEMNOŚCI Rdz 1.22. 1J 4.9. 1J 4. Ps 97. Oddzieleni od świata. J 17.17. Mt 13.11. Tb 11. Ap 21.17.37. Mt 10. J 15.2n. Ps 112.19n.4. Ps 27.22.29n.3n.18.30. Rz 8. Iz 13.1.31.5. J 7.19n.13. Rdz 15.14.5-8.1. Ml 3.3. 1Kor 6. Prz 13.5.

89.4. Iz 42. Lb 1.8. Jk 1.18. Jr 7. 1Krl 8.7-18.3. Rdz 12. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS JAKO ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA Wypełnienie się obietnicy. Hbr 1. Ef 5. Kol 1. 1Tm 6. Joz 24. 1Krl 8. Dz 22. Ezd 1.8-11. Iz 37.18.10. Iz 9. Mt 3.2.1-9. 2Sm 6.47.3.4. J 9.17n.8.7. Ap 22.3. J 1.5-21. Ez 11. 2Sm 7. Ps 103. Mdr 17.4-27. Iz 6. Jr 7.6. Jr 6.8-17. Hbr 6. Ez 8.16.4-8.4-17. Objawienie Chrystusa jako światłości. J 12. Wj 26.19. Iz 60. 1Tes 5.13.6.19.36. 2Krl 23.4. 1Mch 4. Ag 2.6.16.36nn.6.1-28. 1Krl 8. Rdz 11. Lb 14. Jr 31.30.35. Ez 10. 1Tes 5. J 1. Ap 21. Ku światłości wiecznej. Syr 50.27.33nn.7-11. Dz 26.20.53.12n. Ez 9-10. Iz 49.9-14.20. Mt 6. Iz 66.1. Realizacja projektu Dawida przez Salomona. Wj 25.3.5nn. Wj 33. Iz 2.15-7.14. 1Krl 8. Łk 2. J 12. 2Krl 25.31.2.4. Ez 10. Lb 16. Ps 115. Rdz 26. Życie synów światłości. Mt 4. Dz 26. Rdz 28.1-9. 2Kor 11.18.Ba 4. Rdz 33.18nn.23. Iz 1. OD ŚWIĄTYNI Z KAMIENIA DO ŚWIĄTYNI DUCHOWEJ Podwójny sens świątyni jako znaku.8. Dn 12.1-3. Ku świątyni duchowej.16. Tb 3.12-15. Ef 4. Łk 16. Łk 1. ŚWIĄTYNIA STARY TESTAMENT ŚWIĄTYNIA JEROZOLIMSKA Dawne sanktuarium Izraela.1-18. Lb 7.6. 1J 1.6. Ps 42.36-43.4. 2Krn 29-31.29.12. SYNOWIE ŚWIATŁA Ludzie pomiędzy ciemnością a światłem. 2Krl 18.12.4.12.14. Projekt Dawida. 1Sm 1-4. J 12. Rola świątyni w życiu ludu Bożego. J 3.16. Ef 5. Iz 49. Łk 22.1-4.11-17. Jr 7.4nn.4-5. Wj 25. Od pierwszej do drugiej świątyni. 1P 2. Ps 2. Rz 13.19. Mdr 3. Joz 8.5. 1Krl 8. Wj 26-27. 1J 2.4. Iz 37. Dz 13.78n.20.1-2. J 13.3-6.8. J 9.33. Mdr 9. Chrystus przemieniony. Ez 1. Iz 60.5.7. Od ciemności do światła. 1J 1. Ez 40-48. Ps 122.5.16-20. Wj 3.10-13.14.23nn. Ef 5.6n.25.32. J 3.43.1.16-21. Jr 7.19nn. Iz 42. Dz 9. 2Kor 4.3. Mk 8. 1Krl 5. Mt 13.9.40.30-35.22.1.46.7-11. Wj 40.1-9.22-26. Mt 17. Pwt 6.9nn. Dz 26.4. .6. Ps 84. 2Kor 6. Mi 3. 2Sm 7. J 8. 2Sm 7. Iz 42. Wj 19.22.9. Iz 9. 2Kor 4.51.

10.58. Wymagania dotyczące teraźniejszości.22-29.5.12-17. Mt 23. J 10.4. Kpł 16. J 8. Wj 20. Ps 122.22n. Rz 8. Ef 2.2.41-50.16.16nn.40. Rz 12.19.12. Łk 2. Iz 1. Pwt 26.5-37.9. Hbr 10. J 19.4. ŚWIĄTYNIA NIEBIESKA List do Hebrajczyków. Ap 5. 1Kor 6.10. ŚWIĘTA STARY TESTAMENT U ŹRÓDEŁ ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Ps 81.14-19.4n.27.16nn.4-19.48nn. Hbr 6. Pwt 16.14. Wj 12. Iz 52.22. Mt 27. ŚWIĘTA CHRZEŚCIJAŃSKIE Ga 4. 1P 2. 1Kor 6.1n. Dz 7.15. Radosna antycypacja przyszłości.11.19. Iz 56. Dz 20. Ne 9.20nn. Jana. Pwt 16.1.5-10. Dn 9. 1Kor 3. 2Krl 4.14.15. J 13.12-15.3-7.49. 1Kor 5. 2Kor 6. Ap 1.52-59.16. 1Kor 16.7. J 10.22.36n. Kpł 23. Ps 118.17nn.19n. Za 14. Dz 3. Ps 106.16-19. Dz 2. Kol 2.1-10.37nn. J 2.36n. Łk 2.5. Świątynia duchowa. Pwt 16.21. Ap 21. Nowa świątynia. STARY TESTAMENT BÓG JEST ŚWIĘTY I OBJAWIA SIĘ JAKO ŚWIĘTY . Wj 20. Ap 11.42n. Mt 5. 1Mch 4.46. Mt 26.17. NOWY TESTAMENT OD ŚWIĄT ŻYDOWSKICH DO WIECZNEJ UROCZYSTOŚCI J 7. 2Mch 10.39n.1. Hbr 4. Ef 4.24. Mt 26. J 1.15-21. Mt 24. Ps 126.1. 2Mch 15. J 2. Mk 14.19n. Wj 23.7.12n. Ap 7.8-14.11-14. Pwt 5. Wj 19. Dz 21. Kol 2.16. Hbr 9. J 2.14-17.2.26. Wj 23. Mt 26.NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO NOWA ŚWIĄTYNIA Jezus a dawna świątynia. Mt 12.38n. ŚWIĘTY 1J 4. 1Mch 7. Mt 21. Am 8.13n.10-17.9nn.6-14. 1Kor 12.10-14. 1Sm 20.19.23. Apokalipsa św.2. Ps 81. Est 9. Wj 34.18.18.21n.11.22-38. Wj 34. Am 5. Hbr 10.11. Kpł 23.36.8-11.1-22.2.1-16.11-15. Ap 7.2.13. Ap 5. Jr 7. Oz 2.26. Hbr 12. KOŚCIÓŁ JAKO ŚWIĄTYNIA DUCHOWA Chrześcijanie a świątynia żydowska. Iz 55.23n. J 2.1-11. Mt 23. Mt 21. Ef 2.5n. Iz 43.16-22. 2Mch 15.28.9. Jr 2. ZNACZENIE ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Uroczystości na cześć wielkich dzieł Boga. Ap 7.7n.1-17. J 17.17n.

Iz 10.10. Iz 1. Ez 38. Mk 16. Rz 6.1-7. Rz 1.3. Dn 7-9. Hi 15. Iz 60.11. Iz 54. Łk 5. Mdr 14.1.9-14. Mt 6. Kpł 17-26.1. 1Tes 4. Wj 33.14-20.30-5. Ps 34. 1Tes 3.2.20.6.17. Rz 1.15.10. Iz 4.1. Dn 2.35.16.14n.16.69. Pwt 20. Ef 2. NOWY TESTAMENT J 17.17. Ef 5. 2Kor 13.16-38. J 17. Dz 10.31nn.38. Ef 3.21nn. Daniel i Księga Mądrości. 1Kor 6.5. Wj 3. Dz 4.7.31nn. Rz 7. Kpł 17. ŚWIĘTE MIASTO 1Kor 6. 1Kor 6.2n. Iz 41. Rz 8.13.2. Mk 3.7. Kpł 20.7.13.11nn. Ap 21. 1Kor 3. Kpł 23.4-27. Mdr 14. J 17.24. Ez 20. Dz 2. Łk 1. 1Kor 3. Iz 7. Ap 21-22.1-5. Pwt 6. Kpł 19. TAJEMNICA STARY TESTAMENT Objawienie tajemnic Bożych. Łk 1.19.3-20.5.3.10.4-20.7. Mdr 6. 2Kor 13.10-14. Dz 3. Ap 3. Flp 1. Kpł 22.9.2. Rz 1.2. 2Kor 1. Mt 16.10nn. Flp 2. Rz 12.70.12. Dz 11. Lb 4.72.11. Za 14. Ap 21.27.8.1nn.16n.20. Iz 17. 1Kor 3. Łk 1. DUCH ŚWIĘTY Dz 2.16. Lb 24.1-28. Iz 8.12. 1Sm 6. Ez 28.19. UŚWIĘCANIE CHRZEŚCIJAN PRZEZ CHRYSTUSA Hbr 9. 2Tes 1.15n. Tt 3. 1Kor 16. J 17.14. 1Sm 3.1-6.38. Ef 2.14-17.47.21. Lud Święty. Kpł 19.20. Łk 3. Łk 4. Łk 3.16n.11. Mk 8. Dn 2. Kpł 15. BY UŚWIĘCONO JEGO IMIĘ Kpł 1-7.5. Ps 33. Iz 6. Am 2.2.49.21. J 17. 1J 4.1-5. Kpł 12-15.19n. 1P 2.32.1. J 6.8.16. 1Kor 1.2. 1J 2.9.7.15.11. Iz 6.18-22.1.23. 2Tes 2.24.20.3.26.8. BÓG CHCE.10.9. Ps 71.3-9. Dn 2. ŚWIĘTOŚĆ JEZUSA Łk 1. Dz 10.4-7. 1Kor 1.13. Kpł 16.3-14. Kpł 9. Ha 3.27n.20.7. 2Sm 6. Kpł 11.9.14-20.9nn. Flp 2.14. Ps 99. Wj 19. Dn 7. Flp 3. Pwt 7.9. Dn 4. Ap 6.4. Ap 22.30. Mk 1.25n. Dn 4-5.18. Am 3.2. Dn 10-12. Dz 9.19.2. Ap 4. Wj 33.1.26. ŚWIĘCI Dz 9.6-23.22. Ap 6.22.47. Ps 22. Dn 9.20n.11. Kpł 21. Ez 1. Hbr 10.21-28. 1Kor 6.7-11.1-16.38. Ef 4. Dn 2.12-24.15.1-13.22. Judaizm pozabiblijny.4. Mk 6.Lb 20.9.11. OBOWIĄZEK UŚWIĘCANIA SIĘ IZRAELA Wj 19. Łk 1.30. Lb 4. Dz 19.1. Dz 1.10. 1Kor 1.28. BÓG JAKO TEN.31. Iz 49.18n. Iz 5. Iz 41. Kpł 10.12.12. Am 4. 2Kor 1. Kpł 22. KTÓRY UŚWIĘCA CZYLI DZIELI SIĘ SWOJĄ ŚWIĘTOŚCIĄ Świętość a poświęcenie się Bogu. .4-9.12-17. Lb 24. Oz 11. 1Sm 2.11. Rz 15.11-14.16. Oz 11.18-23. Dz 4.19. Iz 41.17. 1Krl 8. Iz 43. Łk 7. 1P 1.13.31-41.10-15. Mt 1. Ps 51.

20-28. Ga 1. 1Tm 1.14. Mk 4. TRĄD Kpł 13.14-4.3-12.5. Tt 2. PAWŁA 1Kor 14.9n.2-14. Flp 4. Łk 1. 1Kor 7. Kol 1. Tradycja apostolska a tradycja kościoła. JANA Ap 1. 2Tes 2. Tradycja apostolska.13n.9.3. APOKALIPSA ŚW.1.7. NAUCZANIE ŚW. Ap 10.16. Mk 1. 1Kor 4.26.13n. Mk 7. 1Kor 15. Ga 1. Tajemnica w czasie. Pwt 28.14. 2Tm 1. Kol 1. Kol 1. 1Tm 5. 1Kor 11.23nn.17.12. 1Kor 15.20. 1Tes 4.2. Lb 12.1.14.43.8-13. 2Tm 4. Kpł 14.9. Mk 4.6-11. 2Tes 2.28.19-23.16. Tt 3.7.1nn. Pwt 28. 1Kor 15. 1Kor 2.8. Kpł 13-14.17-25. Kol 1.4-6.19. 1Kor 2.27. Ef 5. Ef 3. 1Tm 3. TRADYCJA STARY TESTAMENT PRZEKAZYWANIE ŚWIĘTEGO DEPOZYTU SPOSÓB PRZEKAZYWANIA Pismo a Tradycja.23nn.15.7.12.5.19. Mt 15. 1Kor 2.18n.20.8.15.15.6-8. Ef 1. 2Tm 1. J 13. Mt 28. Tt 2. Ap 20. .10nn. Wj 9.2. Łk 10.5. 1Tm 4. Ap 7.1. 1Kor 1.3nn.9.13.16. Tt 1. Mt 5. Ap 17. 1Tm 3.9.7. Uzdrowienie trędowatych.10.15.1. Mt 13. 1Tm 4.9. J 16. Mt 28. Rz 11.1-2. 2Tm 1.9. Kol 1. 1Kor 1. Dz 6. 1Kor 2. Ef 6.16. Ef 1.9. Tt 3.17nn. Rz 11. Ef 3. Ef 3.7.14. 2Tes 2. 1Kor 1.5.12-13. 1Kor 11. 1Tm 3.16. Ef 3. 1Tm 4.9-13.9nn. 1Kor 15. 1Tm 4. Tajemnica Chrystusa i Kościoła. 2Tes 2. Flp 2.NOWY TESTAMENT NAUCZANIE JEZUSA Mk 4.35. Mk 1.13. Od tradycji do Pisma. 2Tm 2. 1P 1.1.20. 1Tm 6. 1Tm 6.20.1. Tt 1.9nn.6. Iz 6. Ga 1. Kol 2.1. Ef 3. 1Kor 15.17.16. 1Kor 15. CHARAKTER TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Powaga Chrystusa jako źródło tradycji.27. Mt 28.33.4. Tt 2.2.33. Trąd jako nieczystość i kara Boża.26n. 2Krn 26.6-7n. J 7. 1Kor 11. Ef 3.10-15. Łk 7. Iz 53. 1Kor 2. Mk 1. Kol 2.7n.20-48.23.25. Mt 13. Kol 2.51nn.32. Mt 13.26. Ap 17. STARY TESTAMENT TRADYCJA U ŹRÓDEŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA Mt 5. 1Kor 2.15.2.16.47. Flp 2. Mk 7.27.1. Ef 3.11. Mt 6.22. Kol 4. J 14.9n.2.13. Ap 21. 2Kor 2.25.11.14nn.35.3.15. 2Tm 3.19n.6n.2.1n. 1Kor 11. Ef 5.15.23n.

Hbr 9. J 6.3.3.34. Wj 23.35.23. 1Tm 4. Ps 55.20.23-24.25.15. Kult i historia święta. 2Krl 3.42n.14.5. Kpł 23. Wj 34. Kpł 23.32. Mdr 10-19. Hbr 13. 1P 2. Kpł 25.12.10.9. Troski i wiara. 2Kor 4. Tt 3. Mt 8.5.20. Iz 11. Wj 21.12.5.1. 1Kor 10.8.5n. Prz 31.28. Hbr 9.44. 1Kor 10.12. 1Kor 7.5-9.23. TYDZIEŃ Tydzień w życiu społecznym i w liturgii.18.1nn. Hbr 8.6. Mt 11.10nn.1nn. Rdz 29. Wj 20. Mt 10.9-23. Syr 50.16-20. 2P 2. Wj 25. 1Krn 28. Ap 21.11n. Dn 9. Hbr 4. Rdz 2. Wj 31.3. Mt 6. Hbr 12. TROSKA Zachęta do podejmowania troski. Iz 43. Hbr 10. Wj 23. Hbr 12.1-4. Hbr 6. Hbr 6. Kpł 23. Hbr 11.19.2Krl 5.32nn. Łk 8. Pwt 15. EGZEMPLARYZM MORALNY Syr 44.22. Łk 12.4.16. Wj 31. Iz 65.1-4. Znaczenie teologiczne.4. Rz 4.11.2. Oz 2.50. Rdz 8. Wj 20.6.26n.10-31.19-25. Wj 25. Łk 15.8nn. Wj 34.9n.36.17.12nn.22.23. Łk 16.21. Oz 11. Ga 4. Wj 19.8.38. Jr 31. Mt 8. Łk 10. 1Kor 12.1-4.17.2n. Mt 16.27. Ez 36.15.14. Jr 25.1-11. Dz 7. Iz 51. J 19.28. Kpł 23.9. SYMBOLIZM ESCHATOLOGICZNY: HISTORIA ZBAWIENIA I JEJ OSTATECZNE DOPEŁNIENIE Koncepcja biblijna historii świętej.13. Łk 21. Hbr 4. Rdz 1.7. 2Kor 11. Hbr 9.8n.1-2. Pwt 16.8. Prz 31.41n. Hbr 4. 1Kor 7.31.58.24. Hbr 9.25-34. Łk 17. Wj 25. . Syr 38. Iz 49.5-12. Ga 3. Mt 16. Mt 19.34.11.3.5.24. Hbr 8.26. Kol 2.16.7nn.15. Eschatologia i początki. Łk 4. Iz 6. Hbr 5.9nn.23.21.1.17. Ps 38. Mt 11. TYP STARY TESTAMENT SYMBOLIZM EGZEMPLARYSTYCZNY: MODEL NIEBIESKI I JEGO ZIEMSKIE NAŚLADOWNICTWA Mi 1. Łk 22. Hbr 9. Syr 39.4nn. 1P 3.24-34.4.11. Ps 48. LIST DO HEBRAJCZYKÓW Hbr 8. Wj 12.19. 1P 5.16-21. ŚWIĘTY PAWEŁ Rz 5.20-24. Mdr 7.24.40. Łk 22. Sens poszczególnych wydarzeń historii świętej.17.40.9.8.31-34.1-11. 1Kor 10.11n. Iz 65.7. NOWY TESTAMENT POSTAWY JEZUSA Mk 1.9. STOSOWANIE TYPÓW BIBLIJNYCH Mt 2.6n.25. Flp 4.2. Iz 62.17nn. Kpł 25. Mdr 5.11-19. Hbr 9. Łk 22. Sdz 14.15.15. Dz 7.

15nn. Prz 1.UBODZY STARY TESTAMENT UBÓSTWO JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Ps 1.21. Ne 5. 2Kor 8.9.1-22. Ps 27. Prz 1. Mt 26.5. Jk 2.10. Iz 42. Ap 2.8n. Mt 6. Łk 4. Prz 8.4.16.29. Jr 22. Łk 18.3.16-22.6.12n.32nn Dobrowolne ubóstwo. Prz 10.5.11.4. Ps 72.10-15.21. Ps 10.12.48n. So 2.28.24.31-34. Ps 119. Prz 23. Hbr 10.33.9. Mt 25. Dz 21.4. Ps 74.13-17.17. Jr 34.1. So 3. Dz 3. Łk 12.25. Ps 18. Syr 3. 2Kor 11.8. Mt 11. Łk 14.46-55. Prz 28. Ps 34.2.6nn.28.17.7-11. Prz 6.4. Prz 20.21. Mt 13-24. 1J 3. Łk 14.6-11.29.26n. Ps 37. Jr 31.43. Prz 19. Ps 10. Łk 2. Iz 10. Łk 6. Pwt 26.1. Prz 1.18.30. Łk 16. Mt 23. Iz 11.9. Prz 17.3.1n.32.31.20.1.25.2.9. Ps 112.3.27.3. Cierpliwe znoszenie ubóstwa.5n. Łk 14. Łk 6.8n.24. Mk 24.4.33. Łk 14. Ps 112.15nn.13.14-19. Mt 19. Wj 20.19nn.19. Prz 15.9n. Ps 22. Prz 20. UCZEŃ STARY TESTAMENT Dz 4.4-9. Ps 22. Ps 18.5.19nn. Syr 45. Ps 27.5n. Prz 21.44n.20.16.4n.4. Ps 25.4nn.11n. Ps 119. Chrześcijańska troska o ubogich. 1Kor 7.35.20nn. Mt 13.8-22.1n. Am 5.10n. Mt 8.6.35.6. Ps 69.3. J 7.4.55. Prz 22.7nn. Mt 10. Łk 1.17. Mt 21. Prz 2. 2Kor 8.22.13.34. PRAWA NALEŻNE UBOGIM Hi 24. Mt 10. Uczniowie proroków i mędrcy.12n. Prz 3. Ps 119.44n. Ps 9-10.18nn.17. Ps 22. Jr 20. Wj 22.11.6. Prz 14. Łk 16. Iz 54. Lb 12.7. Łk 18. Prz 19. Dz 4. Dz 2. Mt 6. 1Krl 19. Prz 11.13. Iz 42. UBÓSTWO DUCHOWE Mt 5. Iz 8.23. Mt 11.1. Prz 13. Wj 23. Am 8. Ps 54. Dz 28. Mt 13. Ps 86. Ps 27.28. Mt 23.19-25. Ap 3.23-30. Prz 21.1-13. .2-12.8.26.17. Mistrz i uczniowie w judaizmie. Am 5. Pwt 24. MODLITWA I DUSZA "UBOGICH JAHWE" Hi 34. Uczniowie Boga. Ps 72.5-11.27. Mt 23. Iz 49. Iz 61. Mt 27.20. Iz 66.4.32. RZECZYWISTE UBÓSTWO Łk 12. Prz 8. Mt 19. Am 2.2nn.33. Łk 8. Oz 12.33.33n. Am 4.12. Iz 26.13.7. Ps 25.20n.1-5.32n.1.14.11.18.21-26. Dz 2. Ps 9. Łk 14. Mt 11.12nn.18. Dz 22. Tb 4. Za 9. MESJASZ UBOGICH Mt 5. Flp 4. Ez 22. 1Kor 9.30-4.1. Mt 16. Prz 30. Ps 149.46.22n.21. Prz 13.3.14. Jk 5.34-46.41-44.3. Prz 22. Ps 69.5.8. Pwt 15.9-14. Tb 5.

29. J 5.19. Ps 28.2. J 20. Boże dzieło stworzenia świata. Prz 8.17nn.9. Hi 10.12n. UCZYNKI CHRZEŚCIJANINA Wiara jako jedyne dzieło. Rdz 2.16. Ps 102. Iz 41. J 12.1.38n.12.1nn.10.1.2-7. Iz 45. Główne działania człowieka.9. Ha 1. Mt 10.22. J 9. J 1.2.39. J 4.25n. J 14. Ps 145.19.10-26.12nn.36-40.4.26. Syr 44.35-50. Jezus Chrystus arcydzieło Boga. Dz 19. Mdr 7. J 3. Rdz 1. Łk 10. Syr 10-19. Iz 22. Pwt 3.42-45. J 6.60.28. Ps 95.29. Mk 8.26. Mt 22.21n.41. Iz 51. J 15.20n.17.37. J 8.19nn. Mt 8. Mk 10. J 9. Mt 8. Ef 5. J 1.29. Łk 19.34n. J 11.2. 1Sm 12. Iz 40.4. Ps 19. Łk 11. J 4.27n. Dz 9. Tb 12. Ps 138.26n.1.28nn.34. Mk 10. J 6. Dz 6. Iz 44.9. Iz 29. UCZYNKI STARY TESTAMENT DZIEŁO BOŻE Dzieła Boże w historii.21.12. J 6. Ps 145. Ps 92.5n. 1Kor 12. Łk 14.11.29.35. Mt 19.13.41n. J 6.28. J 14. Iz 43.42.11.28. Ps 8. Dz 14.24. J 17. Joz 24.5.31.17.31.10.36.8. J 17.1-50.6-14. J 11.21-24.24. Mt 10. Mk 8. J 12. Miłość jako dzieło wiary.27. Mk 1.6. Ps 33. Chrystus jako Ten.1-6. Mt 12.2. Mt 28.19. Rdz 3.17-20. J 6. Mk 2.37. który ujawnia uczynki ludzkie.10. Rdz 14.34. . Rdz 5.9. Syr 24. Am 5.5.21.24n. Ps 145. J 15.1nn.31. J 6. Iz 28. Mt 11.15n.21.3. Mt 10.4-7.5. Jezus a dzieła Ojca. Rdz 1.17. DZIEŁA CZŁOWIEKA U źródeł czynów ludzkich.28n. J 10.1nn.1n.30.3-8.9.15-43.1. Syr 24.33. J 14.42. Rz 1. Am 4.21. Iz 45. J 2. Iz 5.10. Hi 36. Syr 42. Cel uczynków ludzkich. NOWY TESTAMENT DZIEŁO JEZUSA CHRYSTUSA J 5. Ps 107. Cechy charakterystyczne. Ps 77.11.24.3.22. Mądrość wykonawczynią dzieł Bożych. J 17. Prz 8.12. Mdr 12. J 1.STARY TESTAMENT Uczniowie Jezusa. Rdz 3.45.66.8. Rz 9.28n.19.18. Uczniowie Jezusa i uczniowie Boga. Mt 11. Mk 7.21. Iz 45.22.4. Łk 22.6. Mk 9. Łk 6. J 9. Mk 10. Pwt 11.

13. Pwt 32. Ps 130.17n. Hi 38. Iz 29. Ps 115.6.3.14. Prz 11. Ef 2.7.6.10.3.14-17.9. Jezus Chrystus. J 14. Rz 5.1.8. 2Mch 8.25. Pwt 6.6. Hbr 4. 1Tm 2. Dz 2. Ps 40. Mt 25. Mt 25. Rz 8. Ap 14. Dz 11. Ufność i radosna pewność.10.23n. Mt 25. J 13.11.1. Ps 146.8n.14-30. Rz 3.9-14.50. Rz 3. Dz 14. Ps 13. Hi 40. 2Mch 7. Ps 51. Iz 1.18n.13. 1Tes 2.2.Jk 2.26.18. 1Tes 1. J 16. J 17. Jdt 13. Rdz 3. Rz 8.43. USPRAWIEDLIWIENI PRZEZ WIARĘ . J 12.4. Dzieci Boże.4-9.11.10. J 15. Jdt 9.30. Rz 4.20.22.8-14. UFNOŚĆ Ufność i wiara w Boga. Ga 5. 1Kor 1.16. NOWY TESTAMENT Łk 3. 1P 5. 2Mch 13.45nn. Ps 32. Rdz 3.3n.6.8n. Iz 50.20.32. Ga 5. 1Tes 2. Flp 3.27. Hbr 3.43-46. 2Mch 13.19. Iz 30. 2Tm 4.3. Rdz 3.4nn. J 8. STARY TESTAMENT Pwt 4-11.24-34.5.3. Łk 23. Prz 1-9. Prz 28.1-13. 1Tm 3.28.19. Wj 16.40.19.20nn.40.31.3nn. 1Kor 1.2. USPRAWIEDLIWIENI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Niemoc Prawa. Iz 53. Rdz 1.23. Rdz 15.6. Rz 14. Łaska. Prz 3.22nn.24.22n.16.7.9.2. Hbr 11.31-46.28.4. Dz 15.33.17.11.14-26. Rdz 22. Rz 5.5.1.28.3. Ps 131. Hi 23.7nn.34. Tt 1. 1J 3.38n.15. Ef 1. Ufność a pokorna modlitwa. Ga 5.14. Mk 11.2. Hi 9. Hi 13.6.1-5.18.14.17. Pwt 32.15. Ps 62. USPRAWIEDLIWIENIE BYĆ USPRAWIEDLIWIONYM WOBEC BOGA Ps 143.32.10.16. Hbr 13.3.15. Rdz 3. Pwt 30. Mt 27. 1J 4. Rz 8.10.15. 1J 2.25. Dn 13. Łk 18. 2Kor 13.1n.2. 1J 5. Hbr 13. Hbr 3.11. Ps 49. Rz 3. Ap 12.9. Dz 16. Flp 1. Łk 18.12.25.10. Rdz 2.16.19n.18.58. Dz 20.31n.4. J 16.10.12.12. Ga 5. Mk 10. UPOMINAĆ Rdz 12.16-19.26.16-19. 2Kor 5. Mdr 2.20. Mt 6. Jdt 8. Ps 118. Hi 9. Flp 1. Ps 2.17. Łk 11. Iz 42. Pwt 5. Iz 59. J 16.10nn. Hbr 10.13.14. Rz 4.4. Budowanie Kościoła. Mdr 16. Mt 5. Ef 2.33.1.6. Ps 115.32.4nn.24-31.44. Dz 4.22.12.4.35.6. Ps 130.16n. Dz 28. Hbr 3.1.46.13.6.25. Rdz 1.16. Łk 7. Hbr 10.10.11-17.13n. Ciała Chrystusa. Mt 6. J 17. Mt 3. Dz 3. Pwt 32.28. Mt 27. 1Kor 15. Jr 13. 2Tes 3.32. 1Kor 14. J 17. 1Tes 3. 2Tm 1. Mt 4.2. Mt 3.8. Ps 115.9-13. Ga 5. Jr 12.

Ne 8.16n.3.9. Uwielbienie i eschatologia. Ps 96.16.1.3.5.11nn.24. Ne 5. Mt 11. Iz 6.28n.16. Flp 2.4n. Iz 11.1nn.6.8. Ps 146.7n. Rz 15. Ps 97.3. Ps 89.21.4.2.4.1. Ps 89. Ps 105. Jdt 16.27. Rdz 18.6nn. Ef 5. Flp 1. Flp 2.37.3. Ps 96. Ps 109. Syr 17. Ps 117.1. Ps 66.20. Ap 5. Jr 31.16. Dz 2.1. J 13. Dz 10. Ap 5. Ps 30. Ps 96. Ps 119. Iz 5.21. Łk 2. Ps 145. 1Tm 6. Ef 1.37.9. Dz 3. Wj 23. Ps 18.20. Ezd 3.50.23. Mt 26.18.7. Ps 8.6nn. Ps 30. Ps 95.7.1. Ps 136.6. Kpł 7.10.25.16n. Łk 19.15n. Ps 30. BÓG JAKO PRZEDMIOT UWIELBIENIA Ps 146. Ps 22.11. Ps 69. 1Kor 14.2.5.10. Ps 47. Rz 3.1.3. Iz 1.27.3.3n. Ps 89.7. Iz 38. Ps 34.12.47. Ps 50. Am 6. Ap 15. UWIELBIENIE I KULT 1Krn 16.6n.23. Ef 1. UWIELBIENIE U CHRZEŚCIJAN Łk 2. Ezd 3. Ps 92.17n.2.14.23. Mi 6.15.13. Ps 79. Dz 19.4.2. Ap 4. Ps 98.24. Ps 96.1. Ps 98.23. Iz 49. Prz 2.8n. Łk 2. Ps 105.6. Ps 136. 1Kor 14.11.1n. 2Krn 33. Ps 47. Ps 34.46. Mt 21. Hbr 13. Ps 104.22.51-90. Hi 36.19.1.17. Am 5. 2Sm 7.3. Jr 20. 1J 4.1n. Iz 42.8n.2.5. Ef 5.46n.8.16. Jr 5. Ps 148.2. Ps 19.10.13. Hbr 13. Iz 12.15. Ps 98. Hi 36. Ba 2.36n.6. Dn 3.53. Ps 89.13n. USTAWODAWSTWO Pwt 4.5. Ps 22. 1Krn 23.18.14.11nn.1nn. Iz 25.J 7.18.1.7.3. GŁÓWNE ELEMENTY UWIELBIENIA Uwielbienie i wyznawanie.7. Ps 71.12. Ps 33.19. Łk 2. 1Sm 2.18. Ps 33. Ps 105. Dz 11.15-18. Ef 1.7.4.17.30.12.2. Iz 5.50.13.30. Ps 145. Ap 5. Ps 29.34. Jr 9. Łk 19.31.16. Łk 2. Ps 6. Ef 5.36. Ps 22.28. Łk 24. Mt 21.37. Ps 115. Łk 18. Mt 7.46. Dz 16. Pwt 4.2n. Ps 146. Wj 15.11. Uwielbienie i śpiew.38.14. Ps 117.2. Kpł 22.5n.15. Łk 2.12. Iz 28.21.13. Ps 99.13. Prawo a sprawiedliwość.29n. Łk 19. Ap 14. Dz 2. 1Tm 3. Iz 40. Ps 97.2.9.6.5.6. Iz 10.12. Łk 17. Ps 146-150.17.26.3.3. 1Krn 16.9.21.27n. Ps 88.9. STARY TESTAMENT Ustawy ogłoszone przez władzę.26.10.5.8. Ps 145. UWIELBIENIE Ps 35.2n. 2Tm 2.6.25. Ps 145.12.8. Ps 106.6. Kol 1.2-6.11. Ps 57. Ps 108. Prawa ubogiego.9. Ps 98.9. Iz 42. Flp 3.43. Ef 3.4. Ap 14. Ps 113-118. Ap 15. Am 5. Łk 1. Ps 18. Iz 42. Ps 81.25. Mk 7.2. Iz 25. Ps 105.15. Jr 4. Wj 15. WARGI . Ps 92. Rz 15.1.15.17. STARY TESTAMENT Mt 23.

1Kor 7.31. Wargi i serce.3. Ga 3. Jdt 8.17n.12.17. Hbr 11.9-26. Mt 15. Ps 120. Ez 36. Hi 23.31. Iz 41.7-11.26n.13-30. Iz 44.Pnp 4.23. Opieka nad wdowami.1. 2Sm 7.15n.37.2. Ps 45. 1Tm 5. Rz 4. Mk 12.7.24n.11.1n. Iz 7.4-9.31-41. Syr 35.2.36n. Iz 44. Ps 141. Wj 22.6. Prz 24.21. Syr 22.3. Pwt 10.8. Ps 34.27n.22. Jdt 16.3. Rz 10. Iz 44.9-32.26.6. Prz 26.15. Iz 10. Prz 4. Iz 8. Hbr 11. Ps 47.20. Pwt 9.27. Jr 29. Hbr 11. 1Tes 1.5.24.33n.31.8. Rdz 22. Jr 7. Ga 3. Ps 78. Prz 23.5-13.14n. Wj 19. Ps 17.1-12.21-38. 1Tm 5.21. Pwt 14.11-15. Jr 23. STARY TESTAMENT WIARA JAKO POSTULAT WYNIKAJĄCY Z PRZYMIERZA Wj 3.23.2. Dz 9. Tb 14. Ps 51. Otworzysz moje wargi.32. Rz 4.16. Ps 106.31. Dz 6. Syr 51. Oz 1.5-7. Iz 43. Jdt 5. Prz 5.8-19. Iz 19.5.8-12.11. So 3. Niewątpliwe wartości wdowieństwa.18-25.12n.29. Rdz 38.5.4. Jr 32. 1Kor 7. Ps 89.14. 1Kor 1.2.19. Rz 17.12-16. 1Tm 5. J 8. Ps 94.8. Pwt 31.12. Hi 16.9. Prz 12. Hi 31.30nn.1. Prz 10.7.9-22. Ps 106.15-20.28n.24n. WDOWY Ba 4.52-64.3. Pwt 26. 1Krl 17.17-22. Iz 41. Iz 6. Wj 14.9n. 1Kor 7. Rz 4.1.6nn. Łk 7. Wj 19.5-9.23. Pwt 7. Rdz 1.2. Pnp 4.11.19n.3-8.5. Iz 6.36-39.33. 1Tm 5. Wj 13.40. Ps 63. Iz 49. 1Kor 7. Iz 40. Ps 115. Ps 78. Iz 44.9. 1Mch 2.1-7. Hbr 13. Rdz 15.6-10. Ez 37.23-29.9-20.27. Wj 12.17.7-15. Hbr 11.10. Pwt 30.14. Oz 14.44.39n. Lb 14. Iz 50.16. Hbr 11. Hbr 11. Iz 31. Hbr 11. Dz 2. Syr 44.3. Pwt 26. Instytucja wdowieństwa. Łk 2. PROROCY A WIARA PRZYSZŁEGO IZRAELA Wiara jako rzeczywistość która ma nadejść. Pwt 27.4. WIARA Rz 4.7. 1Kor 7.20.11-15.8. Panie!. Jr 28.17. Hbr 11.1. Ps 136. Abraham jako ojciec wierzących.6nn.9. .19. Wiara jako więź przyszłego Izraela.28-29.2-6. Rdz 12.5-8.1-15. Iz 6. Prz 10.10.9-10. Pwt 13.22n. Jr 2. 1Kor 7.6. Pwt 28. Jr 29. Ps 105. Prz 15. 2Krl 18-20.15.4-8. J 12.9. Iz 29. PROROCY A ZAGROŻENIE WIARY IZRAELA Oz 2. Iz 29. Prz 22. Jdt 10.1nn. Hi 11. Lb 20.11.21.14.34.24.26. Rz 4.2.8. Pwt 24. Hbr 12.20-23.3. Am 5.6.9. 1P 3. 1Tm 5.17n. J 19.39.17-24.3-9.22. Iz 40. Prz 7. Iz 47.10.13-15.4-16.17n.27.5. Jk 1. Ps 17. Wj 14. Ez 36.4.32n. Pwt 6.17-24.18-21. 1Tm 5.26. Pwt 18.14. Iz 30.37-43. Ps 63. Joz 24. Ez 36. Jr 31. Jr 32.

1J 2.16-17. Iz 45. Mt 13.6n.5.11. Flp 2. Mt 8.4. Pwt 9.5. Mt 18.1-9. Dz 13.6-10. Mt 1.31n. 1Mch 2. Łk 9.10-21.4n. Mt 16. Łk 12. NOWY TESTAMENT WIARA W NAUCZANIU I ŻYCIU JEZUSA Przygotowania.33. Ps 136.1-5.18nn. Ps 40.46-55. Jr 20.13. Hbr 11.23.9-14. Dz 10.18.2-10. Iz 12.4. Mk 4. Dz 19. Hbr 5.12-18.11-17. Dz 5. 2Krl 5. Rz 10.13.19-23.14. Hi 19. Mt 11.5n. Pwt 5. Hi 42.17.10.2. Ha 2.41.15. Jon 3. Ps 11.35nn. Dz 2. Iz 49. Hbr 11. Łk 1.18-20.1.14.41. Iz 43. Łk 1.2. Dz 2. Mk 9.39n. Jr 15. Mt 13. Ps 73. Mt 23.15. Mt 11.37-38.22-28. 1Mch 1. Łk 9.96-99. 2Kor 3.22n.3-6.34-39. Rdz 15. Iz 8. Ps 51. .14nn. 1Kor 1. Iz 42. Mt 21. Ps 29. Jr 1.17-31.7nn.51. Rz 11. 1Kor 15. Dn 3-4.3. Iz 6. Ps 16. Mt 13. Mt 10. Mt 16. Dn 3. Hbr 12. Mt 8.11-14. Mt 27. Iz 28. Mt 28.10.13-18. Ps 47. Ps 130. Łk 8.7. Wiara mędrców ubogich i męczenników. Ps 89.4. 1Tes 2. Łk 1.4.25n.39. Wiara w Słowo Dz 15. 2Tm 4. Ps 62.16. Mt 13. 1Mch 1. Ps 7.38n. Dz 2.24.22. Iz 8. Jdt 14.37n.2n. Wiara w Jezusa i Jego słowo. Rz 10. Wj 3.4. 1Mch 2. Łk 22. Mdr 3. Iz 61.27.7. Iz 50. Mt 26.54-62.6.22. Iz 53. Mi 5.4.2n. Rz 10.5-12.62.Hbr 11. 1P 2. 1Mch 2.3. WIARA KOŚCIOŁA Wiara wielkanocna.10nn. Ps 31.13-30. Mt 16.42.1-17. Kol 2.2.4. 1Kor 2. Łk 18.12. Niedoskonałości wiary Izraela.29-38.10nn.41.1-3. Jr 45.5-13.5-21.13-16. Mt 16. 1J 2.7. Iz 50. Iz 51. 1Kor 12. Mk 6. Ps 125.20. Ps 23.8nn.20.35-41. Mt 5. Dn 12.11. Prz 20. Jdt 5.32. Mt 12. Mdr 12.1-8.17.2. Mt 23. Mt 5. Ps 105. Wj 4. 1Krl 19. So 3.7n.22-32.15n. Ps 47.51. Ps 22. Ps 74.16.13. Jr 26. Ps 18.6.33-40. Doskonałość wiary.7. Ps 37.14.46.8. Iz 56.25. Wiara nawróconych pogan. Ps 4.52-64.43. Mk 15.2. Syr 36. Iz 50.19.10.27-37.33.6.46. Dz 10.23. Jdt 9. KU WSPÓLNOCIE WIERZĄCYCH 1Mch 3. Iz 30. Hbr 12.23. Mt 12.11. Mt 7.17.7-18. Łk 1.39nn. Łk 22.1-5. Mdr 2. Mt 11.21-23. Łk 4. Ps 22.19n. Mt 11.9. Mt 11. Hbr 11.1-6.49-70.8. Mt 3. Ps 115. Mt 12.38-42. Łk 1-2. Rdz 18. Mk 6. J 1.45.24-27.6n. Łk 8. Ps 31. Iz 52.18. Ps 49. Mt 21. Dz 2. 1Mch 2.62nn. 1P 2.16. 1Tes 1. Mt 16.2. Mt 11.33-36. Iz 53.2. 1Kor 15. Hbr 12. Mt 26. Jk 2. Wiara narodów.32. Ps 121.23-32.27. Ps 22. 2Mch 7.6. 1Tm 4. Mt 8. Łk 23. Ps 44. Ps 131. 1Mch 1.

Jk 3,13-18; Iz 29,14; Flp 3,8; Ef 3,19; 1J 3,16;
Wiara i życie chrześcijanina.
Dz 2,41-47; 1Kor 1,18; Dz 6,7; 2Tes 1,8; 1Tes 1,3; Jk 1,21n; Ga 6,2;
Rz 8,2; Jk 1,25; Jk 2,12; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Hbr 12; Dz 7,55-60;
2Tm 1,12; 2Tm 4,17n; Tt 3,10; 2Tes 1,3-10; 1P 2,7n; Mk 16,16;
ŚWIĘTY PAWEŁ I ZBAWIENIE PRZEZ WIARĘ
Dz 11,21nn; Dz 16,14; 1Kor 12,3; Dz 11,18; Dz 14,27; Dz 15,7nn; Dz 11,17;
Wiara w Prawo żydowskie.
Dz 15,5; Ga 2,4; Dz 15; Ga 2,3-6; Ga 2,15n; Ga 1,6-9; Rz 5,12-21;
Rz 1,18-3,20; Rz 7,7-10; Ga 3,10-14; Rz 3,21-26; Ga 2,19nn; Ga 2,16;
Rz 3,22; Rz 5,2; Ga 3,23-4,11; Ga 3,15-18; Rz 4; Ga 3,6-9; Ga 15,6;
Ga 17,11; Ha 2,4; Ga 3,11; Rz 1,17; Iz 28,16; Rz 9,33; Rz 10,11;
Rz 10,14-21; 1P 2,4-10;
Wiara i łaska.
Rz 3,28; Ga 2,16; Rz 4,4-8; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Ga 5,13-26; Rz 6;
Rz 8,1-13; Flp 3,4; Flp 3,9; 2Kor 11,16-12,4; 1Kor 4,4; Flp 2,13;
Flp 2,12; Rz 5,1-11; Rz 8,14-39; Rz 8,38n; Ef 3,19;
WIARA W SŁOWO, KTÓRE STAŁO SIĘ CIAŁEM
J 10,26n; J 17,8; J 1,34n; J 5,33n; J 2,11; J 12,46n; J 10,26n; Pwt 4,30;
J 6,70n; J 14,1; J 14,28n; J 3,14n; J 20,8; J 20,25-29; J 1,12; J 2,33;
J 4,39; J 6,35; J 12,44; J 14,1; J 8,24; Wj 3,14; J 10,30; J 17,21;
J 14,10n; J 2,11n; J 4,48; J 20,29; J 2,23; J 11,45; J 20,27; J 6,69;
J 8,28; J 1,14; J 11,40; J 5,24; J 11,25n; J 6,40; J 12,46; J 3,16;
J 6,47; J 3,19-21; J 20,31; J 1,9-14; 1J 1,2n; 1J 2,23-27; 1J 5,1;
1J 3,9n; 1J 4,10nn; 1J 5,1-5; Rz 8,31-39; Ef 3,19; 1J 4,16; Ap 13,10;
Ap 1,18; Ap 19,11-16; Dz 4,24-30; 1J 3,2; 1J 5,4;
WIDZIEĆ
Ps 135,16; Hi 28,24; Ps 33,13n; Ps 7,10; Iz 45,15; 1Tm 6,16; 1Tm 1,17;
1J 4,12; Lb 14,14; J 1,18; Ap 22,4;
STARY TESTAMENT
PRAGNIENIE OGLĄDANIA BOGA
Iz 52,8;
Teofanie, których świadkami byli prorocy.
Wj 33,18; Wj 33,22n; 1Krl 19,13; Pwt 4,12; Lb 12,8; Lb 12,6; Lb 24,4;
Lb 24,16; 2Krn 18,18; Am 9,1; Ez 1-3; Dn 7,1; Rdz 15,17; Rdz 17,1;
Rdz 28,13; Sdz 6,11-24; Sdz 13,2-23; Wj 24,10;
Kult.
Wj 24,24; Ps 24,6; Ps 27,4; Ps 63,3; Jon 2,5; Iz 6; 2Krn 18,18; Ez 10-11;
WIDZIEĆ A WIERZYĆ
Iz 45,15; Iz 40,25n; Hi 38,41; Wj 14,13; Pwt 10,21; Joz 24,17; Wj 34,10;
Wj 16,17; Ps 46,9nn; Iz 41,20; Iz 42,18; Iz 43,10; Wj 14,31; Ps 40,10;
Pwt 32,39; Iz 42,18; Jr 5,21; Ez 12,2; Iz 6,10;
NOWY TESTAMENT
BÓG WIDZIALNY W JEZUSIE CHRYSTUSIE
W Jezusie Chrystusie ukazał Bóg rzeczy niezwykłe.

Iz 52,15; Iz 64,3; Iz 66,8; Mt 9,33; Łk 2,30; Mt 13,16n; Hbr 11,13;
J 8,56; Mt 11,5n;
Widzieć i wierzyć.
J 2,23; J 10,41; J 11,45; Łk 17,15; Łk 17,19; Mt 12,38n; Mk 15,32;
J 4,38; J 12,37; Mt 13,14n; J 12,40; Iz 6,9n; J 9,39n; J 20,28; Dz 13,31;
1Kor 15,5-8; Mt 28,7; Mt 28,10; J 20,29; Mt 28,17; Łk 24,12; Łk 24,27;
Łk 24,39nn; Mk 16,11-14; J 20,29;
W Jezusie Chrystusie Bóg jest widzialny.
J 1,51; Mt 3,16; J 3,21; J 3,36; 2Kor 3,11; 2Kor 3,18; J 1,14; 1J 1,1-3;
J 14,9; J 1,18; J 12,45;
WIDZIEĆ BOGA TAKIM, JAKIM JEST
J 14,12; J 14,28; J 17,1; J 17,5; Hbr 11,1n; J 16,10-19; J 7,34; J 8,21;
Dz 1,9nn; 1P 1,8n; Mt 26,64; Mt 24,30; Dz 7,55n; Ap 1,7; J 19,37;
Hbr 2,8; Dz 1,11; 1Tes 4,17; Flp 1,23; Mt 5,8; Ap 22,4; 1J 3,2;
WIERNOŚĆ
Wj 34,6; Ps 119,90; Ps 25,10; J 18,37; Ap 3,14; J 1,14; J 1,16; Ap 2,10;
STARY TESTAMENT
Wierność Boga.
Pwt 32,4; Iz 40,8; Tb 14,4; Lb 23,19; Iz 25,1; Iz 55,11; Ml 3,6; Oz 2,22;
Oz 4,2; Ps 36,6; Ps 89,1-9; Ps 89,25-40; 1Krl 8,56nn; Ne 9,33; Ps 85,5;
Ps 85,11nn;
Wierność człowieka.
Joz 24,14; 1Sm 2,35; Ne 9,8; Syr 45,4; Ps 78,8nn; Ps 78,36n; Ps 106,6;
Prz 20,6; Iz 42,18nn; Iz 42,1nn; Iz 50,4-7; Iz 49,5;
NOWY TESTAMENT
Wierność Jezusa.
Mk 10,45; Łk 24,44; J 19,28; J 19,30; Ap 19,11nn; 1Kor 1,8n; 1Tes 5,23n;
Rz 11,29; 2Tes 3,3nn; 2Tm 2,11n; 2Tm 2,13; Hbr 13,8; Hbr 2,17;
Hbr 4,14nn; Hbr 10,23;
Wierni Chrystusa.
Dz 10,45; 2Kor 6,15; Ef 1,1; Flp 4,8; Mt 23,23; Ga 5,22; Łk 16,10nn;
J 15,9n; J 14,15; J 14,21; J 14,23n; 2J 1,4n; 2J 1,6; Mt 25,21; Mt 25,23;
J 15,11; Mt 6,13; Mt 26,41; 1P 5,8n; Ap 13,10; Ap 14,12; Ap 7,14;
Ap 12,11;
WIĘZINIE
PRÓBA WIĘZIENIA
Wj 13,14; Dn 7,8; Am 1,6; Am 1,9; 2Krl 17,6; 2Krl 17,23; 2Krl 24-25;
Mt 5,25; Mt 18,30; Ap 2,10; Rdz 39,20nn; Mdr 10,14; 1Krl 22,26nn;
Jr 20,2; Jr 32,2n; Jr 37,11-21; Jr 38,6; Mt 14,3; J 18,12; Mt 27,2;
Dz 5,18; Dz 12,3nn; Dz 16,23n; Dz 20,22; Ef 3,1; Ef 4,1; 2Kor 11,23;
2Tm 2,9; Flp 1,12nn; Dz 5,19; Dz 12,7-11; Dz 16,26; Iz 58,6; Mt 25,36;
Mt 25,40; Hbr 10,34; Hbr 13,3; Ps 69,34; Ps 107,10-16; Iz 61,1; Iz 52,2;
DUCHOWA NIEWOLA GRZESZNIKA
J 8,34; Sdz 2,14; Prz 5,22; Prz 11,6; Rz 7,14; Rz 7,23; 2Tm 2,26;
Ps 18,6; 1P 3,19; Ga 3,23; Rz 7,6; Rz 6,12-23; 1Kor 7,22; Dz 20,23;

2Kor 10,5; Rz 1,5; Ef 4,8; Ps 68,19; 2Kor 2,14;
WINNICA
Ps 104,15;
Winnica jako symbol radości człowieka.
Rdz 8,21; Rdz 9,20; Rdz 5,29; Lb 13,23n; Pwt 8,8; Am 5,11; So 1,13;
Pwt 28,30; Pwt 28,39; Iz 7,23; 1Sm 8,14n; 1Krl 21,1-16; 1Krl 5,5;
1Mch 14,12; Mi 4,4; Za 3,10; Am 9,14; Za 8,12; Syr 24,17; Ps 128,3;
Pnp 6,11; Pnp 7,13; Pnp 2,13; Pnp 2,15; Pnp 1,14;
Izrael jako winnica niewierna względem Boga.
Oz 10,1; Oz 3,1; Iz 5,1-7; Jr 2,21; Jr 8,13; Jr 5,10; Jr 12,10;
Ez 19,10-14; Ez 15,6; Ez 17,5-19; Iz 27,2n; Ps 80,9-17; Mk 12,1-6;
Mk 12,7nn; Mt 21,28-32; Mt 20,1-15;
Prawdziwa winnica, źródło chwały i radości Boga.
J 15,1n; Mt 15,13; J 15,9; J 15,13; J 10,10n; J 10,17; Mt 26,27; J 6,56;
J 15,4nn; J 15,9n; J 15,16; J 15,8-11; J 17,23;
WINO
Pwt 8,8; Pwt 11,14; 1Kor 12,41; Ps 104,15; Sdz 9,13;
WINO W ŻYCIU CODZIENNYM
W życiu świeckim.
Rdz 9,20n; Rdz 49,11n; Prz 3,10; Syr 32,6; Syr 40,20; Syr 31,27;
2Mch 15,39; 1Tm 3,3; 1Tm 3,8; Tt 2,3; 1Tm 5,23; Mt 11,19; Am 2,8; Oz 7,5;
Iz 5,11n; Iz 28,1; Iz 56,12; Prz 21,17; Syr 31,30n; Syr 19,2;
Prz 23,30-35; Ef 5,18;
W życiu kultycznym.
1Sm 1,24; Oz 9,4; Wj 29,40; Lb 15,5; Lb 15,10; Pwt 18,4; Lb 18,2;
2Krn 31,5; Ez 44,21nn; Kpł 10,9n; Pwt 29,5; Jr 35,6-11; Am 2,12;
Sdz 13,4n; 1Sm 1,11; Łk 1,15; Łk 7,33; Lb 6,2-20; Dz 21,23n; Dn 1,8;
Jdt 10,5; 1Tm 5,23; Rz 14,21; 1Kor 10,31;
SYMBOLIKA WINA
Syr 9,10; Pnp 1,4; Pnp 4,10; Koh 10,19; Za 10,7; Jdt 12,13; Hi 1,18;
Jr 51,7; Ap 18,3; Prz 9,2; Am 5,11; Mi 6,15; So 1,13; Pwt 28,39;
Iz 51,17; Ap 14,8; Ap 16,19; Am 9,14; Oz 2,24; Jr 31,12; Iz 25,6;
Jl 2,19; Za 9,17; Mk 2,22; J 2,10; J 4,23; J 5,25; Mt 26,29; 1Kor 10,16;
Kol 3,17; Kol 2,20nn; 1Kor 11,25n;
WINOBRANIE
Winobranie jako wyraz błogosławieństwa Bożego.
Wj 23,16; Wj 34,22; Pwt 16,13; 1Krl 8,2; 1Krl 8,65; Sdz 9,27;
Sdz 21,19nn; Iz 16,10; Jr 48,33; Ps 4,8; 1Sm 1,14n; Oz 2,14; Iz 7,23;
Pwt 28,39; Iz 24,7; Iz 32,1-13; Jl 1,5; Iz 16,9n; Jr 48,32n; Ml 3,11;
Jr 31,12; Ag 2,19; Oz 14,8; Am 9,13; Ez 28,26; Jl 2,24; Iz 25,6;
Winobranie jako wyraz kary Bożej.
Jr 6,9; Lm 1,15; Jr 49,9; Ab 1,5n; Iz 63,1-6; Jr 25,15-30; Ap 14,17nn;
Ap 19,15;
WŁADZA
STARY TESTAMENT

Kpł 4.13.1-5.4. Ps 15. Ef 6.22. Kol 3.14n.13.9-13. Rdz 1.50.25. Rz 13. Wj 18. Łk 13. Mk 4. Mk 3. Relacja pomiędzy kościołem a władzami świeckimi. Lb 27. Mt 5. który posiada władzę. J 18. Mt 19.19. Pwt 34. Wj 19.11.26. Dz 22.4. Syr 7.13-16.31.5nn.28. Warunki potrzebne do wykonywania władzy.15.3.3-8. Prz 23.5-11. Ez 3. Kpł 9. Znak poświęcenia.42nn.11.13n.10.9.25nn.16.3.21. J 13.21n. Jr 27.7-15. Mk 2.32. Flm 1. APOSTOŁOWIE Depozytariusze władzy Jezusa. Iz 8. Mk 10.9.29.19-25. 1P 2.22.22-33.10n. Mk 1.41.6. Symbol solidarności. 2Krl 8.6. Ef 6. Mt 20. STARY TESTAMENT Błogosławieństwo. Mt 8. Łk 4.10. 1Sm 13. Łk 22. Ef 6.26.8n. Łk 10.18.15-23.21. Dz 25.WSZELKA WŁADZA POCHODZI OD BOGA Rz 13. Dz 3.16.13-17. Iz 10. WŁOŻENIE RĄK Wj 14.1nn. Dz 5. 1Tm 2. Mt 9. Ps 19. 1Kor 5.23n.21nn. NOWY TESTAMENT JEZUS Jezus jako Ten.22. Jr 29.4. Kpł 3.9. 1Krl 21.1-7.27n. Lb 11. J 13. Flp 2.5.24n. Kol 3. Łk 24.28.9.46.16n.2.14n. 1Sm 15. Mt 21.2.3. 1Tes 2.36.40. Dn 7. Iz 14. Różne formy władzy doczesnej. Rdz 48. Lb 8. 1Krl 19. .13n. Jezus wobec władców ziemskich.6nn.17-24.23. Dz 4.28.15-28. WŁADZA W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Dwie władze.12-18.13nn.7. 1Krl 18. Dn 7. Łk 4.20n. Kpł 1. Ez 1. Syr 10. Dz 16.22.25. Rdz 16. Wj 21. Ef 5. Mk 8.1-6.26n. Łk 13.12n.4n.23nn. Syr 33. Wj 21. Iz 10.1.7-11.16. Dn 7. Dz 11.1-19.36. Łk 22. Mt 12. Ap 17. 1P 2.16.13n. Mt 28. Dz 23.4. Kol 3.14. Wykonywanie władzy ludzkiej. Dz 13. Kpł 16.27.37.15.2. Kpł 19.11n.12. J 19.1. Ef 3. 1Mch 2. Mk 10. Dn 7. Mt 22. Łk 10. Ef 6.18. NOWY TESTAMENT W życiu Jezusa.30. Dn 7. W obliczu imperiów pogańskich. Ba 1.6-10. Mt 21. Syr 30. Rdz 3. Lb 8.

7.43. Ef 1.10. 1Tes 4. Dz 19. Mt 11.12. Hbr 10. Pnp 5. Hi 29. Syr 48.33.10.50n. Wj 15.1-4. 1Tes 4.4.9n. Ba 3.17.20.12.6n.10-18. Ap 5. 1Tm 5. Rdz 5. Ps 144. Ez 19. Kpł 26.16. Tb 12. Dz 10. J 3. 1P 1. J 1.24. Jr 51.29. Dz 6. Ps 1.11.18. 2Tm 1.16. WODA TWÓR BOŻY Rdz 7.58.14.18.3. Mk 12. Wj 15.14.34. J 6. 1P 3.1. J 6.4. J 12. Kpł 26.25. Dz 3. Syr 35.6. Hbr 4. Łk 24. Iz 19.13. Pwt 28. Sdz 13.6. Ps 18. Rdz 7.50n.19.34.17.12.7.62.12.16n. Joz 15.19n.12. Ef 4. Ps 104.22. Rz 8.60.1. Iz 24. Łk 24.4.5.2. J 14.15.1nn. Lb 11.5. Kol 3.10.3nn. Mi 5.24.20n.7.3.3. Ps 135.20-21.9-12.8. Ap 11.4. Ap 7. Wj 19.58. Wj 16.16. Ps 104. 2Krl 2. Hbr 2. Hbr 1. WODA W HISTORII LUDU BOŻEGO Woda i zapłata doczesna.12. Am 4. J 6. Mk 16.5. Tb 12. Syr 44. Flp 2.53.51. Pwt 11. Koh 5. Syr 49.20.13. Iz 32.62. Mt 28. Hi 12.25.8.15.3.62.10-16.14.44.7.1.22-28. Rdz 8.15. WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA DO NIEBA Dz 2.14. Hbr 8.38.27.16.2n.58.11nn. Ps 133.20.24.7nn. Zstępienie i wstępienie. Mt 3. Tb 12.23.6-7.15.1.1. J 6. J 11.22-36.19.41n.14.22.22.6. WNIEBOWSTĄPIENIE JAKO PRELUDIUM PARUZJI Dz 1.21.15.12. J 20.9. Am 7.23nn.4. Ap 14. 1Tm 3. Tryumf w porządku kosmicznym.28. Dz 8.19.22. J 20.10n.17. Dz 2. Dz 9. Ez 31. Rdz 7. Hi 5.3. Ef 1. Ps 4.6. Pwt 8. Hbr 6. Ml 3.34. Mdr 18. Łk 24. Dz 1.10.2. J 6.4-13.27. Pwt 28. Ps 68. Ap 4. Łk 24.12. Ef 1. WNIEBOWSTĄPIENIE POMIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ Iz 66. 1P 3. Mk 14.14nn.18n. 1Krl 22.6-11. Hbr 12. Rdz 27.8.6n. Flp 3.19. Dn 7.3-11.19.20n. 1Mch 2. 1Kor 15.13. Wj 19.2. Mk 16.6. Sposób wniebowstąpienia.1. Ps 148.23.21. Ez 17. Rdz 11. Prz 3.6. Hi 38.2. Dz 8.20n.26. 1Tes 1.24. Dn 3. Iz 14.19. Pwt 30. Rdz 17. Iz 44. J 6.4.11. Pwt 33. Kol 3.10. Iz 2. Ps 104.10.2.45-49.6.13. Rdz 16.36. Jr 5. Mk 16.5. Dz 13. Hi 20.3. Iz 55.10. Ps 115. Dz 2.19. Mt 18. Rdz 21. Hbr 1. Pwt 28. Łk 24. Kpł 26.18. Ps 104. Hbr 9.15. Ap 3. Kol 2. Dz 28. Iz 4. Dz 10.35nn. Ap 1.12n. Mt 28.17. Iz 30. Łk 22. 1Tm 4. Ez 31.3.11. 1Kor 15.11. Ap 1. Hi 1.6.10.6. Rdz 26.14. Hi 28. Rdz 11. Dz 1. CHRZEŚCIJAŃSKA DUCHOWOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA Ef 2.36-42. Lb 24.33. J 6.13.4. Rz 10.6. 2Tes 1. Rdz 28. Prz 30. . Ps 139.3. Mi 1. Moment wniebowstąpienia.10.19n.W życiu Kościoła. J 6. Dn 4.16.10.

Wody chrztu. Syr 15. J 13. Kpł 16. Iz 41. Ez 19. Ap 21.1-8. Ez 47.20. Ez 34.17. 1Sm 4. Mt 27. Pwt 2.5. Iz 25. Rdz 18. Pwt 7.10n.24.32-36.5nn.1. Ez 23. Mdr 10. Ps 78.15. Ps 71. Ez 4.1-13. Kpł 11.1n.6nn.7. Iz 8.3.11n. Jr 47.1. Jr 14. Ps 42. Jr 17. Kpł 17.8. J 4. Rz 6. Ps 142. WOJNA STARY TESTAMENT WOJNY LUDZKIE I BOJE BOGA 2Sm 11.26. Ps 51. Za 13. NOWY TESTAMENT Wody ożywiające. Ps 35.7. Iz 58. 2P 3. Jl 4. Ps 45. IZRAEL W SŁUŻBIE JAHWE PROWADZĄCEGO WOJNY Wj 23. Sdz 3-12. 1Kor 10.18.27-33. Ps 118. J 9.21. Pwt 7.34.38. Ap 22. Am 8.25-31.20.2-15.24.5nn. 1P 3.20n.6n. Iz 5. Iz 1. Ez 39. 2Sm 10. J 4.10. Bóg w walce przeciw grzesznikom. J 3. Ps 121. Iz 51. Ps 43. Iz 11. 1Sm 11-17.16. Rdz 2. Jr 31. Iz 48.4.21-35.10. Ps 69. Ps 144.8n.6. J 7. Wj 17.2.13. Hi 12.6.11. 2Sm 8.39.4-9.25.10.6n. Ps 46. Woda posiada zazwyczaj wartość symboliczną. Łk 7.23. Wj 40.4. Iz 1. Wj 11.10-14.1-7. Lb 21. Ps 1.10-14. Wj 3.1nn.3-11.18n.5n.23. Ps 124. Pwt 28. Jr 6.15n.18.4.44. 2Sm 5.10. Sdz 5. Tt 3. Wj 17.9. J 5. Ez 47.8.11. J 19.3n.6-9.24.17.17. Rdz 19. Iz 2.40.4.1.39-44. Hi 40.4nn.3.3nn.9n. Ps 18. Ps 26.2n.5. Ps 78. 1Krl 18. Ez 47. Syr 24.10.4. Ez 36.6.15.20.4-8.4.2.Kpł 26. WODY ESCHATOLOGICZNE Woda w planach odrodzenia ludu Bożego.1n. Pnp 8.21.19nn.8. Ez 16. Ap 7. Rdz 4. Iz 55. Jr 17.11.10. 2P 2. .5-5.4.5. WOJNY JAHWE W HISTORII Jahwe w walce o swój lud.1-12.6. Wj 29.1. Jr 46. 1Tm 5. J 7. Iz 49. Ap 22. Iz 55.7. Ez 31. Łk 3.10. Kpł 15.19. Ps 2. Ez 36.16n. Jr 2.17. Iz 5. J 13. Sdz 5.2. Hi 22.25. Ps 60. J 15.1-7. Mdr 10.17-20.16. Lb 20.5. 1Kor 10. Lb 14. Joz 5. 2Krl 19.29n.26-3.8.38. Iz 19.10-14.20.10n. Ps 18. Ps 143.7-14. J 2. Kpł 14.6nn. 1Sm 28-30. Ps 110. Iz 30. Jr 4. Wody straszne. Jr 27. Iz 49. Ps 20. Ps 46.8. Za 14.8. J 7. Iz 35.13n. 2Sm 5.23n.24-27. Am 4.18.4. Kpł 16.1-12.37n. Ps 124. Ps 32.12. Joz 6-12.6. Iz 44.6n.2n. 1Sm 31.3. Wj 14. J 2. Rdz 8. Ps 114.13.16n.17. Joz 7.4-9. Iz 8. Wody oczyszczające.12.4. Ps 29.26-30.7.40.

Ap 11.19nn.22.1-6. Ap 9. Ps 135.30.18nn.4.28. Ap 5. Tb 4. Za 14.13-17.5nn.29. Ps 33. J 16. Dn 7.2.7nn.27.10.13. Dn 4. Ap 3.16.11.5nn. Łk 2.5.30. Ef 6.11.25-28.11. Iz 44.11. Dn 12. J 14.14.1nn.4.14. Ps 40.22.1-11. Wj 32.1-11. Ap 12. 1J 2. Mdr 5. J 15. Jr 18. Dn 7. Jdt 1-7. Am 1.21n. Pnp 8.11.27nn. NOWY TESTAMENT Łk 1. Hi 37.52. J 13. Rz 9. WOLA BOŻA WOBEC SPRZECIWÓW CZŁOWIEKA Am 1. Iz 45. 2Mch 15. Mt 26. Dz 13. Mt 4. Mdr 12. Ez 18.18-21.3. Am 4.6-12. J 14.17n. Dn 11.7.3.21.12. Iz 6. Wj 3. Jr 29. Prz 19.11-16. STARY TESTAMENT Rdz 2.21.33. Ez 18. Iz 58. Ap 12. Tb 12. 1J 5. Ap 19. Ps 44. Dz 4. Kol 2. Łk 22. Oz 6. Wj 19.15. Mt 12. J 13.1-3. NOWY TESTAMENT JEZUS Łk 22. Iz 10.26. Ap 19.38.4. Ez 18.2. Ez 18. Ap 21. Mdr 9. Rdz 3. 1Mch 2-4.1-4.14-19. Mt 11.9n.17. Mt 10.9.1-6.1-12. J 16. Pwt 30.52.11.23. Ap 7.17-23. Pnp 2.32.19.8.2.19. Dn 4.6. Ps 2. Iz 59.1. Pnp 3.34.1.18.26n.15-20. Ap 11.7nn.BOJE ESCHATOLOGICZNE Atak sił wrogich.22nn. Mdr 9. Jr 31.15n. 1Tes 5.8n. Jr 18. Ef 6. J 12.27.54.11.9.17.9. Iz 29.5. J 18. Ap 10.25.40-45. Ez 36. Ap 19.13-17.17. W refleksjach autorów natchnionych.33. Prz 21. Ap 12. Ps 22.6. Iz 55. Hi 23. Dn 7. Iz 42.31. WOLA BOŻA 1Tm 2.13. Ps 1.11. Ap 11.7. Dn 4.12. Ap 20.14.23. Jdt 9. Mt 24. Iz 63. KOŚCIÓŁ JEZUSA Kościół walczący.6. J 18.50n.10.10.4.38.25. Dn 8.14.13. 1P 5. Mt 24. Hbr 10. Syr 33. Ps 35. Ap 6. Iz 62. Mdr 5.20.12.4n.33. Dn 11. Hbr 10.8.4.28.13. Jr 9. Ps 143. Kontrakt Boga.15-18.4. .9. OSTATECZNY BÓJ Działania wstępne. Iz 40.19-25.6. Broń chrześcijanina. Łk 1. Mi 7. Ef 6. Obrazy ostatniej walki. BÓG OBJAWIA SWOJĄ WOLĘ W historii.7-10. Syr 43.16.10. Rdz 3.22.10nn. Ap 14. 1J 4. Jon 3. Ap 19. Iz 50. Mdr 4. Iz 10. 2Mch 8-10.13.17-13.21.8n.1nn.23. Rdz 3. Am 3. J 11. Oz 2. 1Sm 12.14. Łk 11. Iz 53. Oz 2. Ez 38.1-5. Ap 20.18.

10. Ps 40.2. Wj 18.2.9.14. 1Mch 1.38nn.34.22. BĄDŹ WOLA TWOJA Mt 6.14. Wj 24. Wj 23. Kpł 19.20. J 17. Mt 7.14.49.50.18. Hbr 10. Flp 2.13.19nn. J 10. J 15.1. 2Kor 8-9.22-25.2-5.46. Mt 12.33.18.15. WSPÓLNOTA STARY TESTAMENT Kult. 2Kor 2.5n. Dz 2. Mt 20. Ef 1. Flp 2. J 14.16. Modlitwa. Mk 14. Mt 22.86.37.11. 1Krn 13.2. Prawo.9.18. 2P 1.7-11. Łk 22. 1P 2. 1P 3. Iz 60.9-10. Pwt 23. Lb 1. Dz 4. 1Krl 22. 1Kor 4. Wj 30. Mdr 18. Jezus wypełnia wolę Ojca.11.3.6.17. 1Tes 5.10. Wj 33. 1Krl 10. Ps 16.21. Znaczenie tej wspólnoty. Mt 2.8. Wj 30. Ef 6. Pwt 10. Pwt 22.32-5.14.2-5. Kpł 3.21. Lb 20. Czynić wolę Bożą.13. Ef 5. Ps 49. Przymierze. J 12. J 14.13.2. Ps 119. Mt 23.7.15.25. Prz 7.7. 1P 4.3.4.19.14. 2Krl 20. Ps 141.10n. Pnp 1.14-17. J 6. Mt 21. Wj 29.2. J 5. Pnp 4. Ml 1. Mk 6.24.16nn.2-6.21. Jdt 10. Mt 7.2. Mt 15. Est 2. Pwt 24.6.10.24nn.20.42.27. Łk 12. Prz 27.25.25. 1P 4.CHRYSTUS A WOLA BOŻA Jezus objawia szczególne upodobanie swojego Ojca. Ps 22.1-4. Dz 4. Rozpoznawanie woli Bożej.7-13. Wonność a liturgia.31.21.18. J 4.12-17. Łk 12.16-17. Rdz 27. Wj 30. Rz 8.44. Ps 63.12. 2Kor 4.47.18.2.44. Mk 8.30.6. 1Krl 7.20.36. Mt 20. Pwt 24. J 6.7n. Dz 18. Lb 7.26. Wj 19. J 8. Rdz 37.3-4.12-18.21. 1Tes 4. Ef 2.11.6-11. Wonność w życiu społecznym. 2Sm 12.10. Flp 4.17. Mk 3.17-18.13.17. Wspólnota z Panem w Kościele.34-37.3. Rz 2. Ga 6. Łk 1. Rz 6. Flp 1.2.9. NOWY TESTAMENT Hbr 2.27. Jk 4. Mt 27.12n.18.29. 1J 5. Mt 11.32. 1Krn 15. 1Kor 10. 2Kor 1. Kol 1. Ap 8. Łk 12. Ap 5. WONNOŚĆ Rdz 43.2.22. Pnp 5. Flp 3. Hbr 13. Am 6. Wspólnota serc w ludzie jest owocem przymierza.6.11.14n.17.17.9.37nn. 2Sm 14.55.42. Mt 26.32.1-10. . 1Tes 4.43. Ef 5.3.13.5. Rz 12. Łk 7. Rz 12.3-14. Wj 24.23.50. Pnp 1. 1Krl 10. Mt 6. Ps 73.17. Am 3.11. Ps 42.

Iz 20.17. Pwt 7. Ps 22.3. Sdz 5.2n. J 17. Ps 35.15. . Pwt 12.23.9. SPRAWIEDLIWY UWOLNIONY OD WSTYDU Przez Boga. Ps 132.14. 1J 1. 1Krl 2.5.30.24.13. Pwt 16. Rdz 9. Ps 69. Mdr 2. Iz 49.26. Ps 25.1. WYBRANIE NOWE ESCHATOLOGICZNE Wybranie i odrzucenie. Am 7.6-12. 1J 3. Rdz 11. J 15.4. Sdz 5. Ps 106. Mdr 5. Rz 14. 1J 4. Mt 5.21.7. Ag 2.15. Rdz 22. Hbr 12.5.6. 1J 2.10. ZNACZENIE WYBRANIA Źródłem. Wstyd a bałwochwalstwo.16. Rdz 9. Ga 4. Pwt 26.6.4. Rdz 5. Skutkiem.8.29.9. Iz 44.11.3.4.8. Pwt 28. Sdz 5. WYBRANIE Mt 20.6. Ps 16. 2Sm 2.23.8.15. Ps 22. Rdz 27.7n. Ps 6. Ez 23.20. Ps 22. 1Tes 4. J 15. Rdz 12.23.5. Iz 4. 1J 4. Wj 3.23. J 14.18. Iz 53. Wj 34. Jr 15.11.29. Am 7.26.1-2. Pwt 18. 2Kor 13.23. Wstyd i klęska.1Kor 1.1nn.5. WSTYD SYTUACJE.15. Łk 1.20.13.9.3.1nn. Iz 42. Sdz 5.15.17. Lb 23.20-23. Iz 1.17.29.27. 1Sm 10.16n. Am 3. Wj 19. 1Sm 10. Wstyd a bezpłodność. Hbr 11.2-3.11n. Ciągłość wybrania. Rdz 30. Wstyd i nagość.20.19. Hbr 2.8. Pierwsze wyrazy świadomości wybrania Bożego. Rdz 7. Ps 109.4n. 1Kor 4.11.13. 1Sm 16.40.8n. 2Tm 1.14. Pwt 26. Rdz 11. Rdz 9. Rdz 4. STARY TESTAMENT WYBRANIE W PRZEŻYCIACH LUDU Fakt wybrania. Sdz 5.3. Celem.4. Ps 68.12. Ps 78.20.26. Sdz 5.2n.11. Ps 89.24. Iz 8.11.7. Jr 20. Iz 8. Lb 8.7. 1Kor 12.4.23. Przez miłość braterską. Pwt 14.26.15. J 6.25.14. Rdz 28.68.4nn.7. 1J 2. Łk 9.5. J 14. Joz 24. 1P 5.16nn. Rz 1. J 14.1.24. Ps 70.1-6. 1J 4.56.5n.1.13.25.13. Mdr 5.23n. Ps 34. Rdz 12.19. Flp 2.3.19. przez Chrystusa.6. Pwt 10. Iz 50.1.11. Lb 18.7-16.13.24. Iz 30. Rdz 4. Pwt 7. 2Sm 7. Wj 19.4. W KTÓRYCH WYSTĘPUJE POCZUCIE WSTYDU Ez 36.10. Rdz 26. Iz 47. Joz 24.4. Mdr 4. Rdz 27. J 17.3nn.24.1. J 15. Flp 1. Iz 41.17. 1Sm 16.1.1-11.2.25. Pwt 17.

Za 1.14. Prz 22. Za 3. Rz 9. Iz 41. Mk 3. J 8. Pwt 8.15.17.70.33n. Dz 6. Dz 6. Pwt 30. Jr 49.6.30. J 5.11. Prz 23.23.28n. Ps 16.8n. So 3.10. Łk 10. Jr 5. Iz 28. Mt 8. Jr 6.17. Prz 6. Iz 65.12.4.4-15. Łk 4. Kpł 26. Ps 38. Mt 8.10-13.37n.5-16.17.12. Oz 11.15. 1P 1.27. Syr 1. Pwt 4.15nn. Prz 5. Mk 1. 1P 2.18-21. Iz 45.7.7. WYBRANI I ODRZUCENI Mk 13.37.22. Mt 17. Pwt 11. Prz 1. J 15.13.8. Jr 30. Iz 42.1nn. Iz 53. J 4. Jr 10. Iz 6. Mt 13. J 16. Mk 13.36.22.16.16. BÓG JAKO WYCHOWAWCA SWOJEGO LUDU Jak ojciec wychowuje swoje dzieci.28. Syr 30. Hbr 4. Ef 1. J 5. Hi 5. Rz 11.2. Wj 4. Mt 13.27. Iz 44. Jr 46.23n. Ef 4. Iz 65. Iz 45. 2Krl 23.18. J 6.19.27. Mt 13. Jr 14. Jr 31.36. Prz 10. Jr 31.15-21.32n. Mt 4.1.41. Prz 1.10. Kpł 26.29. Jr 7.1Sm 16. Mt 16.1-13. Łk 23. Ef 2.34. Iz 65.14.30.11.9.4. Syr 21.13. Oz 10.22.1-4.7-14.13.13.20.6-11. Ps 94.4. Pwt 4. J 2.8.34. Mk 6.1. którą przeżywamy.2. J 17. Syr 42.8n. So 3. Mt 16.1.18. 1Tes 1.24n.37. 1Krl 19.5-6.27. Prz 1. Prz 30. Prz 23.3. Oz 11.2. Mt 8. Jr 1. Jr 2. JEZUS CHRYSTUS JAKO WYCHOWAWCA IZRAELA Ten.5. Jr 7. 1Kor 1. Syr 22.17. Za 2.23. Ga 3. Kpł 26.51. Prz 4.1.67n.1-7.11-14.26-31. NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO WYBRANY BOGA Łk 9. Ef 1. Dz 9. Rz 11.2.1.14. 2Tm 2.1.22n. Jr 31. Dz 1. Mt 7.12. 1P 2. Iz 8. Oz 2.38. Prz 23. Rz 16. Iz 14.21.35.17. J 17.4. Iz 49.24.1.35.14n.33.24-28.22.2. J 17. Łk 1.9.30n.17.2-6.7.23. Dz 13.4nn.3.8. Ef 1.13.5. Dz 15.23-28. Odkupiciel. który objawia.17.46. J 8.10nn. Iz 42. Prz 23.4n. Rz 11.10.5. Ps 78.17. Am 4. WYCHOWANIE Ga 4. J 1.20.15. Dz 26.18.13n.13n.30. J 16. Mt 11. Mk 1.12n. Oz 11.8-12.5. .35.21.2. Pwt 8.11. Iz 52. Mt 20. Łk 6. Mt 25.15.23-26. Pwt 21. Oz 7. 2J 13. Prz 5.27. Mt 24.20.1-4.2. Wychowywanie Izraela przez Jahwe. Mt 10. Dz 1.28.1.4.28.3. Mt 16. Mt 14.20.14nn.3. Ef 1. Iz 43. Ps 6.20.24.8. Mt 17. Hbr 5.2-7. Wj 20.7n. Mt 24. Syr 22.13.32.7. Iz 45. Rz 8.36. Ap 17. J 13. J 21.6. Am 3. Iz 50. Ez 16. J 9.29. Iz 43.24.16. Pwt 4. Ez 20. Hbr 10.2.9nn. Dz 10.19n.3-6.10. Pwt 7.20-35. Wybranie Boże jest rzeczywistością. J 1. Jr 31. 1P 1. KOŚCIÓŁ JAKO LUD WYBRANY Wybór Dwunastu.26nn.12n.19. Iz 53. Łk 24. J 6.4.10.7. Oto mój wybrany. Jr 6.40.17.

6. J 17. Jr 10.6.7-10. Mt 18. Iz 10. Iz 52.16.5-10. Jr 31. 2Krn 36. Kol 3. Ez 1. 1Kor 11. 1Kor 10. Jr 31.3-6. Pwt 32.32. Ne 9.10. 2Tes 3. Ez 16. 1Kor 4.23. Iz 63. 2Tm 2.11. Hbr 12. Dz 20. 1P 2.3nn. Iz 55. Iz 64.15. Iz 40-55. Oz 2.6. Iz 41.1-14.16. Jr 29.KOŚCIÓŁ WYCHOWANY I WYCHOWUJĄCY Duch Święty .11. Iz 41.1n.16.9.3. STARY TESTAMENT Pierwsze wyjście.16. Iz 41.6-7. Iz 5. 1Kor 4.12n. Oz 11.8. Krzepiąca działalność proroków. Wj 19.17-20. Ne 9.11. Ga 3. Iz 45. Pwt 32.19.3.1. Iz 43.25. Ez 36.24-28. Hbr 12. 2Kor 5. J 16. Iz 1.14n. Mi 6. 2Krl 25. Oz 11.11.28nn.10-17.2n.11-14. Jr 31.10.8nn. Jr 16. Pouczenie i nagana. Jr 5.63-68.20. Iz 11.26. Ez 34.45. 1Kor 11.16. Hbr 11.7n.19.12.19.7. Dn 9.6.3n.20.14. Oz 2.19. Iz 63.16.2. .15. WYJŚCIE Z EGIPTU Wj 3. Iz 8.15. Ez 37. Pwt 28. Iz 49. Oz 2.1-7. Nowe wyjście. Ez 37.12.1n. Ef 6. Ne 1. Iz 42. Iz 40.19. Iz 44.14.6. 1J 2.16. Oz 2.15.Wychowawca. Ez 22. So 3. Ps 106.19.27. Ap 3.16. Iz 10.5n. Jr 29. 1Tes 1. Jr 13. Iz 52.8-11.6.7nn. Iz 41.14. 2Tes 3. 2Krl 25. WYGNANIE JAKO KARA ZA GRZECHY Wygnanie jako najsurowsza kara. Iz 42.16. Ez 17. Wygnanie a Nowy Testament. Nowe wyjście z niewoli. Iz 11. Ez 11.11nn.22. Iz 49. Iz 35. 2Krl 17.21. Am 2. 1P 1. Tt 2. Iz 44.26.13nn. Jr 31.16. Iz 46. Iz 40.1.15.1-8.7-16. Iz 40.26. Iz 35. J 15. Iz 5. Iz 48. Jr 2.1.16.31. Ba 1. Iz 53. Jr 52. Iz 63.8-11. 2Tm 3.6.11n. J 14. Wj 14.14. Ba 6.29. Iz 43.18nn.9. 2Krl 24.21. J 14. WYGNANIE Am 1. J 6. Ezd 1.19.6. Iz 54. Hbr 10.4.15.16.6n.11. Wygnanie jako objawienie grzechu.16n. Iz 42.20.19.23.38.5. Wygnanie i wyznawanie grzechów. Jr 16. 1Kor 4.8nn. Iz 35.25nn.9.19nn. Ezd 9.4.11. Ga 4. 2Krl 15. 2Krn 36. 2Kor 7. J 16. Wj 17.16. Jr 24.18. 1Tes 5. Iz 49.11.14. Przygotowanie nowego Izraela.3.4. Pwt 32. WYGNANIE JAKO OWOCNA PRÓBA Ez 11.11.7. Iz 35.1n.11n. Iz 35. Ez 37. Ps 126. 1J 2.27-30. Iz 30. Ga 4. Jr 2.12.

J 8.11. Pwt 7. Syr 15. Dz 7. Łk 15.3nn.7.26n.4-9.13.1. Łk 7. Wj 15. Mt 27. Iz 43.3-7.2. Ps 78. Święty Jan.16.33-36.2-13. Wj 4. 1P 2. J 5.12n. Ez 18. 1P 1.8.23.15n.27. J 18. Rz 9. Ps 119. Syr 15. Mdr 17-18. Ps 77.9. Łk 7.50. Dz 10.4n. . Wj 3. Wj 13.14.17. Mk 8.40.12n.24.8. 1P 4.1-6. 1P 1.22.42. NOWY TESTAMENT WYZNAWAĆ JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 26.50.12.28. 1Tm 2.NOWY TESTAMENT Mt 3.32. J 6.2.21. Pwt 18. Pwt 9.24. Ps 118. Dz 3.7.5. Ps 106. 1P 1.5.31.15. Ps 18.19nn. Wj 19. Dz 5.37. Ps 31. 1P 1.12.11. Ap 11. Oz 2.5.3. J 9.2. Dz 8. 1Tm 3.6-9. 1Kor 15.29.20. J 3. Kpł 5. Rdz 4. 1P 1.22.6.8. Joz 7.20n. Wj 14-15.22. J 7.14.2.3.36-50.8. Mt 16. Kpł 19. 1Kor 12.1.1. J 14. Rz 3. 1Kor 12.42.21. Wj 12.68n. J 19.14. Ne 9.37n.10.9-11. J 8.38. Jk 1.42n. 1J 4. Wj 18. 1J 3.17.21. Ap 5. Iz 52. Wj 15. WYZNAWANIE GRZECHÓW Mt 18. Ps 76.5-8.37.3.3. Łk 5. Ap 16. J 12.9n. WYZWOLENIE IZRAELA Wyjście z Egiptu. Święty Paweł. WYZWOLENIE-WOLNOŚĆ Ga 5.16. Ez 18. WYZNANIE 1Sm 3. Ap 19. 1Tm 6.15.15nn. 1Kor 15. J 8. 1J 1. Wj 12. 1J 2.19n.2n. Prz 28. Wj 7. 1Krl 1. J 12.11-21. Hbr 13. J 19. STARY TESTAMENT Wyznawać imię Boga. 1P 1. Ap 21. Wj 19.26.6.23.30-58.3. Lb 21. Wj 16. 1P 1.34nn.22. Rz 11.13n. J 1.34. Iz 40. Rdz 2-3. J 17.15nn.22n.1-7.11.6-10. J 13.26. Pwt 6.36. Mt 3.32n.19.14-18.21-28.21n. Apokalipsa.15n.14.30-33. Ps 32. Mt 10. Wj 1-15.13n.22. J 9. J 12. Łk 10. Flp 2.9. Dz 22.13.37.56.26nn. Mdr 18. Rz 9.15-20.10-21.13. Ap 11.16.13n. Dz 4. 1Kor 16. WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Iz 6.18n.1-3.11. Dz 4. J 20. Mt 10.28nn. Wj 24. 2Sm 12. 1J 1.11.13nn.1. Rz 10.16n. Ap 14.6nn. Pwt 6.48.32. Wyznawanie grzechów.3. Dz 3.3.9n. 1Kor 5. Hbr 3.18.4. 1P 1. Ga 3. J 13.10.4.3.6. Ps 74.18. 2Sm 12. Ps 28. 1Kor 9.1. Pwt 30.22.14n.2n. Jk 5. Ps 22.20.6. Jr 10. Ez 36. 1P 1. J 6. Rz 8.23. Wj 4.14.6. Mt 7. 1P 1. Flp 2.16.18. Pwt 11.15.35nn.8.9n. Święty Piotr. Ps 26. Rz 9.13. Joz 24.44. J 19. Oz 11. Wj 6. Rz 8.5. Dz 7. 1P 2. Ap 15.6. J 6. Rz 11.9n. Wj 19. 1Kor 10.7.29n. Kpł 26. Wj 17.

Kol 1.9.8-11. Mt 13.17.36. Ps 55.22. J 15. Mdr 2.3n. Rdz 4.13.63. 1Kor 15.15. 2Mch 6. Pwt 30.24. Ez 36.3. Hbr 4.56. 2Kor 3.17. 1Kor 3. Rz 6.7n.6.53.2-5. Jr 34. Rz 8. Rz 11. 1Kor 15. 1Kor 6. Iz 47. Iz 1.9.2. 2Kor 3. 2Kor 10.24. Łk 6. Rz 9. Syr 15.15. Wj 4. Rdz 6.7.12nn.21.13n.17.13. Rz 5.5.38.47.13.6-10. Oz 2.25nn. Mt 7. 2Kor 3. Oczekiwanie na ostateczne wyzwolenie. Rdz 4. Rz 11.17. 1Tes 3.11.23. Dz 22. Łk 19. 1Kor 9.9. Kol 1. 1Kor 9. Rz 9.10. Dz 19. Mt 13.14-17. 1Mch 4. 1J 3.29. 1Kor 11. Kpł 25.8-22.8. Wj 7.3.12. Ga 5.30.1.21. Ga 5.11.12n.26.14. Jednostka i społeczeństwo jako przedmiot wyzwolenia. Rz 9.12. J 10. Pwt 30. Jr 12.Bóg jako Go'el Izraela.12n.24.30. Iz 10.22.24. Pwt 11.13.8nn. Ga 4. Ps 69. J 13. Dz 2. Rdz 11. Rdz 6. 1Kor 8-10.24. Rz 3. Rz 2.15.3-12. Rz 1-3.7.15.6.9. Rz 5. Rz 6. Iz 58.28.13.19. Ps 130.3nn. Hbr 5. J 6. Rz 11. Łk 8.1-8.28nn. Iz 52. Jr 31. Rz 8. Łk 8.36.6.13.19. Wzrastanie w historii zbawienia. Ps 49.1-7. Ga 5. Rz 8. WOLNOŚĆ DZIECI BOŻYCH Chrystus jako nasz Wybawiciel. Rz 5.11-16. Flp 1. Iz 44. Dz 12.18.11.16.12-15. Ps 19.1n. Rz 6.24. Ps 26. 1Kor 15. Ga 4.14. Rdz 3.10n. Łk 22. Lb 35.5-8.1. 1Kor 7.13. Hbr 9.30.16n.17. Iz 45.19. Rz 7. Iz 44. 1P 2. Rz 5.23n.20.6. 1J 3. Dz 6.15.20.22.14-23. 1Kor 10. Rdz 4.26-49. 2Sm 4.6-9. Ps 25.2.7.26. Flp 2.10n. J 3. Ef 4. Rz 8.19nn.2.16-26. Rdz 35. Rdz 1.31.20. Łk 2.20. 1Kor 15.12.11. Rt 4. Rz 8.23. Natura wolności chrześcijańskiej. Ga 3.26nn.3.41. 1Kor 3. Mt 13.16.11. J 12. Dz 4.28. Flp 3. J 8.13.22.10-21. Ps 73.12n.13.27. J 5. Ef 3. J 8.54n.52. Łk 24.6. Dz 5.2.14.12-16.4.16. Ga 4. Iz 43. Rdz 1.12-16.17.16.14. Dz 6.15-20.28.26. Mk 4.9n. WZROST Wzrost w dziele stworzenia. Rdz 2-3. Iz 59. Pwt 15. Hi 21. 1P 2.3. Ps 31.26n.1. Ef 4. Ga 3. .20.44. Ne 5. Iz 44. Iz 44. Ef 2.7. 1Kor 7. Łk 22. Est 4. Ps 103. Ku Królestwu Bożemu. Rdz 9. 1J 2. NOTA UZUPEŁNIAJĄCA WOLNOŚĆ WYBORU Iz 6. Iz 50.27. 2Kor 3.5. 2P 3.13. Kpł 26. Rdz 2. Dz 2. Wolność chrześcijańska w praktyce.21-28. Ga 5.21.12.8.21. Dz 11.11. Jr 30. J 17. Iz 45. Łk 2.6. J 3.40. Ga 5.5n. Rz 8. Rz 9.11n.33-36.32. Kol 1.13nn. Rz 8.19n.53n. Rdz 19.33. Iz 40-55.8.9. Rdz 12. Ps 119.15.1n. Rz 12. Rz 5.22n. Iz 59.21n. Hbr 3. Jk 1. J 19. Ez 36. 2P 2.24. Łk 2. Łk 11.34.13. Jr 50.21.21. Pwt 28.27.4.1-6.16. Ez 18.10.22n.21. Iz 40.23. Rz 7. Wj 4. Rdz 9.9.32-33. Ga 6. Ga 3.1. Łk 1.68-75. Iz 54. Hi 8.1.27. Syr 15. Ez 36. Rz 13.6. Rz 14.

24.9nn.41.27. Rdz 7. Rdz 26. Rola człowieka. Syr 11. Hbr 11. Kpł 25. 2Sm 7. Odpowiedzialność człowieka za jego własny los. Ps 126.11. Rdz 26. 2Sm 22.13. Kpł 11.12.12nn.17n. J 4.1. ZASIEWY BOŻE Boże nasienie.32. 2J 8. Ga 6. Mt 16.8. Rdz 22. Mdr 2. Rdz 18. Jk 3. Mt 25.5-8.3. Iz 59. Iz 6.10nn.24-28. Mk 4.1-15.16-33. 2Sm 6.36. Ps 22. Dz 3.24.10n. Jr 31.17.12-20. Iz 5.18.6. Rdz 3. Rdz 19.38n. CHRYSTUS I ZAPŁATA Potwierdzenie zapłaty osobistej.12. Joz 7. Ez 36. Oz 8.7.1n. Ps 73.9. Syr 7.7. J 8.13. Dz 23. 1Kor 15. Rdz 6.6. Rdz 1.20nn. Kol 2. Hi 19.8. Tajemnica sprawiedliwości Bożej. Mdr 5.3. 2P 2. Wj 34. Mt 13.4. Prz 22.26. J 6. Mdr 4.26-35. Mdr 3. Jr 12.57. Ps 37.8. GŁÓWNE ETAPY OBJAWIENIA PRAWDY O ZAPŁACIE Solidarność a odpowiedzialność.7.11nn. Hi 42. 2Tm 4.8.22.19.16-19. Prz 11.27.5. Rz 8. Mdr 4. Mdr 3. Dz 24.8.23nn. Rz 2.5-12.7. Rdz 7.35.31-46.9n. Mt 25. . Ga 6. Lm 3. Lb 5.11n. Syr 51.1.18-26. Rdz 6.24.15n. Ps 28. Prawdziwa zapłata. 1Kor 3.13-19.38. Syr 6.6. 1Kor 15.1-5.15. Mt 16.15. Rdz 8. ZAPŁATA ZAPŁATA A ZAROBEK Rdz 2. Ps 142.31-34.26.7-10.14. Ap 22. Pwt 32. Ps 73. Mdr 2.18. Ez 37.8.9n. Ps 92.22.3. Łk 10. Syr 2.7.6. 1Kor 9. Kol 3. 1Tes 4.15. Jr 31. Wj 20. Koh 11.11-30.13.12nn.27. Ps 27.1.9n. Iz 30. Syr 7. Ga 6.24.4. Prz 20.15. Mi 6. 2Kor 9.5n. Ps 76.6. Koh 11.37n.17.36.16. Flp 1.7. Mk 4.10. Zapłata osobista.21-26.12.4. Rdz 15.14.5n. 1Kor 9.17n. Rz 12.37n. Koh 8. 2Kor 9. Rz 8. J 7.25nn.25. J 12.4.14nn. Ps 119. Rdz 3. Rdz 12. 2Krn 15.1. Ez 18. Ap 21. Mt 6. Rdz 13.Mk 10.4.4. Rdz 7. Ez 18.13. Ps 49. Rdz 15.23. Jr 31.22.22.24-27. 1Kor 15. Oz 2.12n. Ps 112.22.9. Ez 18.2. Mt 22. Mt 22. Ga 5. Mt 25.15. Mdr 3.31n.18. J 4.14. Kol 3. 2tm 4. Iz 17.6. Dn 12. Ps 18. Rdz 3.7. Pwt 7.1-4. Ps 91. Prz 12. Syr 51. Koh 7.20nn. Ps 16.16.37. Rdz 9.43. Joz 7. Oz 10. Flp 1. Łk 14.6-13.36. J 11.18. Rdz 19.15.18. Rdz 26.30.12.7. Hi 34. Jr 4. Ap 18.7. Mk 9. Koh 9. Rdz 1.25.5n. Hi 4. 1Kor 15. J 4.5nn.2-3.6.12.12.1nn. 1Kor 9.29. 2Tm 4.12.3n. 2Kor 9. J 9. Mk 1.10. Rdz 47.42nn.24.1nn.19. Hi 14.5n. Mt 20.31n.15. Ps 16.9.10.1-18.46. Rz 6. Ez 14.14nn. Syr 1.51. Rdz 32.13. 2Mch 7.17-20. Iz 53. Jr 12.18.8.29n.14. 2Kor 9. Rdz 3. Łk 23.17.10. ZASIEWAĆ ZASIEWY ZIEMSKIE Działanie Boże. 2Tm 4.23. Rz 5. Ps 49.

15.1. Sdz 2.8. Sdz 13.2.19.6.13n.8.6.7. Wj 10.32. Ps 31.24-30.51.19nn. Iz 45.3. Jr 31. Ps 35. Jdt 9. Iz 49. Znaczenie. Jr 7. Hbr 3.30. Wj 10.30-35.39n. Iz 63.60. Ps 106. Wj 7.21.32.2. Mk 6.1. Ps 43. Ps 107. Ps 44.6. 1Sm 11.18.6.4.22. Ps 69. Ps 7. Syr 51.23. Wj 11. Ne 9. Am 4. Ps 31.7-19. Wj 9. Iz 6.36. Mt 13. Mdr 10.22.36-43. Ps 106. Iz 61.2. Iz 63.20n. Mt 13. Słowo Boże.7. 2Sm 8. Iz 55. Ps 118.19. .7n.25.4. Iz 25.4. Am 3. Iz 47. Rz 9.8n.2.Iz 1. Iz 12. Syr 51. Sdz 6.6-11. Wj 9. KU ZWYCIĘSTWU BOGA Dwie możliwości. Wj 14. Iz 59. Ps 107.31n. Ps 72. Iz 10.9n.27.23.7. Iz 52.7n. Iz 62. Dn 4.13.6. Ez 34.30. Hbr 3.17. Ps 116.22. Łk 17.5. 1Sm 7. ZBAWIENIE Łk 2. Ps 107. Ps 55. Oz 2. Jl 3. Ne 9. Jr 17. Oz 11. Am 5.16. Jr 7. Mt 13. Jr 23. Ps 20.9.7. J 3.17.10.8. Rdz 7.5. Pwt 8.16.11.1.10.15.21. 2Krl 17.14. Iz 43. Ps 18. Jr 8.14. Ps 95. Ps 59.28.12nn. 2Krl 19. Ps 149.7n.18.4. 1J 3. Wj 8. 2Sm 3.25.29. Mk 8.15. Ps 76. Ps 69. Wj 9. Mt 13.12n.21.14.5. Wj 14. Rz 9.5. Iz 43.8. Rz 1. Wj 9. Iz 33.13.4. Za 9.1.6. Ps 34.18.10.16. J 6. Ps 44. Ps 79.2. Oz 13.19. Ba 4.15. Dz 7.26-29. Ps 22.9.34.28. Ps 106.34n.6.16. STARY TESTAMENT ZBAWIENIE BOŻE W HISTORII I W ESCHATOLOGII Doświadczenia dziejowe.16. Ps 51.7.20.17. Ps 34. Jr 31.19-95.13n. Ps 37. Ps 145. Rz 10.17.10.28.4. Ps 69. Oz 2.10. 1Mch 4.13.14.15. Ps 91. Ps 33.22.1.13. Obietnice eschatologiczne.29. Ps 86.1.11. J 12. Dn 13. Wołanie do Boga Zbawiciela. 2Krl 18. Iz 60.13.11.7.1. Lb 14.52. Ps 34. Iz 52.12.7. Wj 10.9. Wj 7.24.31. Ps 62.11. Ez 17. Mi 7. Ps 109. Ez 36.4. Iz 28. Ps 116.8. ZBAWIENIE BOŻE JAKO TEMAT W MODLITWIE IZRAELA Pewność wiary. Jr 13.20. ZATWARDZIAŁOŚĆ U ŹRÓDŁA ZATWARDZIAŁOŚCI Fakt. 2Sm 8. Za 6. Ez 36.25nn. Iz 45. Ps 22.25. Ez 36. Iz 56. Iz 46. Dn 3.3. Iz 35.23.16.21. J 12. Jr 4.1. Ps 27.20. Iz 63.15. Pwt 32.19. Ps 18. Dn 6.11.12.14.17. Wj 14.12. Mdr 10.12.26n. Do Boga należy ostatnie słowo. Wj 7. Iz 63.11. 2Krl 20.7-10.22.3. Ps 72.2.13. 2Sm 23.6. Iz 63. Iz 49.10.1n. Ap 12. Mdr 5. Dn 12.10n.42.4.16. Rdz 45. Wj 4.7. Ps 34. 2Sm 23.7. So 3. Am 9.17n.12.16. Iz 45.16-19. Ps 118. Sdz 2.14.9.17-21. Ps 106. Iz 65.

2P 3. 1Sm 26.9nn. Ap 16.14.1.16.12.60.9. Pwt 19.4.8. Rdz 45. Ps 98. Hi 19.30.15. Mt 5. Lb 35.7. Mt 14.5-12.28. Ef 5.11.6. Dz 15.20n.7.7.18. Mt 8. Lb 35.21.20.13. Łk 18.14. J 12. Łk 8. 1P 2. Wj 21.23n. W oczekiwaniu na ostateczne zbawienie. Kpł 19.10.21. Tt 3.31.3.22-27.14.4. Lb 35. Ap 22.19. 2P 1.5.19.10.26n.10. ZEMSTA Mściciel krwi. Rdz 4.13.12. Ef 2.11. Łk 3. Rz 11.3.25n.1. Ap 19. Rz 8. J 12. Dz 2.2. 2Tm 3.21.40. 2Kor 2. Lb 35.13. 1Tm 1.26. Rz 5. Dz 7.38-42. Tt 3.9.8.13.18.5.12. Rz 8. Rdz 50.20. Pwt 19.6.11.30. Ps 8.13. 1Tm 2. Sdz 15. Ap 6. Sdz 15. Łk 13.2.Ps 12. Łk 9. J 12. Rz 12.20. Wj 21. 1P 1. Kpł 24.26. Łk 13.6. Rz 1. Ap 12.2.4.47.26. Rz 10. 2Sm 3.15.12. Wj 21.48. 2Kor 6. Dz 11. J 17.17. Łk 19. Łk 2. Iz 41.23. Rdz 4.17.19. Dz 2. Zemsta osobista. Tt 2. 1P 2. Bóg jako Mściciel. J 18.11.7.18n. Ap 19. Mt 1. Dz 5. Łk 8. Tt 3.48nn. Jr 20.17n. Dz 4.14-15. Ps 51. Jk 1. Wj 21.21. Dz 13.42. Rz 11.2. Tt 2.21. Dz 16.3.10. 1Krl 2.34.23.5. Iz 40.24.30n. Ef 1. Syr 28.35.10. Ewangelia zbawienia.17. 1Tm 1.3. Ps 8.31.5.11.9-12. Łk 1. Hbr 9.3.3n. 1Kor 9.47. Tt 1. Jr 46.26. 1Kor 10. Dz 14. 1P 3. 1Sm 24. 2P 3.27. Łk 15. Mk 3. Pwt 19.19. 1Tes 5.17n. Ap 7. Hbr 5. Rz 5.7n. Mk 5.19.24.9. Mt 24. Ps 14. 1Tes 5. Jk 2.16.9n.24.13.9.3.2.10. Łk 17.33.1. 1Kor 5. Rz 12.16. WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA TEOLOGIA ZBAWIENIA Sens życia Chrystusa. Łk 1.56. Rz 13. ZGORSZENIE . 2Tm 1.1. Chrystus a zemsta.7.33n. J 6.5n.24.12. J 10.4n. Mt 14.22. Ps 5. Rdz 4.2.25. 1Tm 2.77.7.2-6. Dz 16.23.10. Lb 35.9.18. Hbr 2.15.10.30. 1Tm 4. Rz 9. Jk 2.28. J 10.22.11.3nn. Tt 2.15. Dz 13. Mt 9.23.12.5. J 3. Tt 3. 2Tes 2. Lb 35. 1Kor 3. Jr 15. Prz 20. Pwt 24. Ps 85. Rz 10. Dz 13. 1J 4. Ps 58.69. Łk 15.27. Iz 59.5.14.28.10. Dz 28.6. Łk 2. Pwt 32.56. 2Tes 2.71.4. Ps 94.3n.23nn.30n.3.23nn. Mk 15. Jl 3.1nn. Iz 52.15.14.10.25. Ef 2. Ps 137. Mt 19.3.9. Hi 16.5. 2P 2. Ps 80.10.23. Flp 3.21.4. Syr 28.13n. Łk 19.12. Dz 13.4. Mk 6. J 5. Jr 11.14. Łk 8.39. Łk 9. Tt 2. 1Tm 4. Ps 12. Tt 1. Sens życia Chrześcijanina.6-46. Kpł 12.25.24. Kpł 24. Łk 7.15.10. Ps 96. Dz 2. Flp 2. Łk 13. Hbr 1. Mk 16.21. Hbr 5. Rdz 45. NOWY TESTAMENT OBJAWIENIE ZBAWIENIA Jezus jako zbawiciel ludzi.47. Łk 1. 1Tm 1. Mt 15. Mt 8.

14.2. Ps 135. Jr 18. Am 9. Ez 47.4.5nn. Prz 12. Za 2. Iz 64.3.3-19.11. Mt 21. Pwt 11. 2Krl 5. Jr 23.32n. 1Kor 1. Pwt 28. Rdz 26.5. Pwt 6.12. Ps 96.22.13. Rdz 2.4. Pwt 14.9. Pwt 8. Ps 98.1.1. Mi 2. 1Krl 15.22nn.16nn. 1P 2.4. Pwt 19. Prz 24.8nn.27. J 16. Pnp 6. Rdz 2.19.8. Rdz 26.16.42. Syr 17.3. Wj 23. Iz 28. Rz 14. Mt 13. Rdz 12.2. Mt 17.11.1.2-12.19n. Rdz 28. Mt 5. Ps 119. J 1. Ps 66.66. Mt 16. Pwt 6. Ps 89. Iz 62.35.18. Pwt 28.20.3. Kpł 25. Sdz 18.29. Zapowiedzi przyszłości.4.62. Rdz 8.25.11. Rz 9.34.19. Ps 47. 1Krl 21. Pwt 20. Lb 14.18. Rdz 17. STARY TESTAMENT TAJEMNICA POCZĄTKÓW Ziemia jako stworzenie i własność Boga. J 1. Ps 63. Iz 5.17.7.4. Ps 65. Iz 62. Ps 24. Rdz 2.5. Rdz 2. Rz 14. Pwt 5.30. 1Krl 15.11. 2Mch 5.7n. Iz 45. Paweł. Kpł 25.42. Rdz 17.12. Rdz 1. Dar ziemi.17n.12n.12. 2Mch 1. Pwt 28.28. J 3. Rdz 35. Oz 2. Wj 23. Pwt 4. Jr 16. 2Kor 2. . ZIEMIA Ps 115. Iz 40. Rz 14.12. Pnp 4. Pwt 24. Sdz 18.9-25. 1Krl 21.10. Rdz 11. Pnp 6. Mdr 12.14n.8. Joz 24.18-21.19. 2Mch 4. Dn 3.20.2. Pwt 11.13-15. Dramat Izraela a jego ziemia. J 6. Pwt 32.12.10.23n.11.14.27. Rdz 3.17.2.15.23.2nn. Mt 26.31.5.22.6.7. Rdz 1. Pwt 8. J 6.7nn.9. Rdz 3. Wj 23. Am 5.4-7. Ziemia jako własność człowieka. Ga 5.13.20.17. 1Kor 1. Pwt 31. 1Krl 21. Wj 3.16.7. Oz 4.7. Mt 24.74. Jr 35. J 6. Rdz 32. Oz 10. Rdz 18. J 6. Hi 24.7. CZŁOWIEK POWODEM ZGORSZENIA DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA 1Krl 14. Rdz 35.8. Oz 11.19-21.8. J 7.8n.10.63.8. Jr 4.6. Mt 18. Iz 11. Pwt 15. Mt 11.1.CHRYSTUS POWODEM ZGORSZENIA DLA CZŁOWIEKA Iz 8. Sdz 6.8.17.2-5. Mt 13. Pwt 7.3. Iz 8.16n. Mdr 15.16.21. Ps 143. Wj 23.12.30-34.57. Rdz 1.11-16.10.14.12. Wj 6. Iz 2.9.34.1.17nn.23-28. Iz 66. 1Kor 1. Rdz 2.7. Ps 104.1. Wj 13.6.16. Za 14. Jan.6. Rdz 23.23. Wj 6.31-12. Łk 2.37n.1. Ziemia przeklęta z powodu grzechu. 1Sm 26. J 6. Joz 24.1-23.23.23. Iz 65.16.8.19. Ap 2.21-22n.13.15.32-6.12.33.13-48.4.25-32. Oz 2.26.6. Pwt 12. Mt 18.52. Hi 38. Sdz 2.14. 1Kor 8.4-6. J 15.25.15nn.31n. Pnp 5. Prz 10. Mt 11. Rdz 3. Rdz 1. Dz 14.1-4.1-4.19. Pwt 8.6-9.46.16. 1Kor 2.25.7. 2P 2.29n.10. LUD BOŻY I JEGO ZIEMIA Doświadczenia patriarchów.48. Rdz 12.

11-17. Mk 16. Mt 22. Dz 13.9. Dz 2.31.5.22. J 20.31.15.9.13. Dz 2. Kol 1. NOWY TESTAMENT JEZUS A ZIEMIA Kol 1. Iz 60. Ez 37. Rz 8.36.37nn. Dz 17. Ps 8. J 20. 2Tm 4.23. Mt 5.17. Dz 17. 2Mch 14. 1Kor 15.40.8-11.7.3. Hbr 4. J 21. Łk 24. Łk 24.8.11. 2Krl 13.5-13.22.31.19-29. Iz 53. J 20.13. Pwt 32.9. Oz 13. J 20. Dn 7. Mk 8. Sens i doniosłość zmartwychwstania.12.34.4. NOWY TESTAMENT PIERWORODNY SPOŚRÓD UMARŁYCH Pierwsze sformułowanie. Łk 24. J 14.8.22-35.9.35.17. Iz 51. Dz 13. Ef 4. 1Kor 2. J 20. 2P 3. Rdz 1. Mk 10. Dz 2.19.19.5.44. J 12. 2Tm 1.19nn. Rdz 1.5nn. Jl 4. Rdz 1. Mk 5. 1Kor 15.4. Ps 16. Mt 12. J 20.14. Ps 118. Dn 12. Mt 28. Łk 7.2n.35nn. J 1.39. Mt 6. Dz 10. Ap 1.10n.1-14. Łk 12.8.21-24.6. Mt 6. Ps 104.13. Ps 139.16-34.14. 2Mch 7.8.38n.7nn. Iz 60. Dn 2. Dz 10. Mk 9. Łk 24. Hbr 1. Mk 10.33. Dz 13. Ap 21. 2Mch 7. 1Kor 7.2. Dz 26. Hbr 5.22.22.19nn.19. J 20.21-42.31.34. Ewangelia zmartwychwstania w nauczaniu apostolskim. Oz 6. Tt 3.35. J 17.30n.22.18.31. Rdz 8. Łk 9. 1Krl 17.11. Ps 37.16.46. Dz 10.10.3. Dz 10.8n. Iz 26. Hbr 1.4.3.10nn. J 21.5. Mt 27. ZMARTWYCHWSTANIE INDYWIDUALNE Dn 7.21.21. Dz 2. NOWY LUD A ZIEMIA Dz 1. Dz 1.6.1n. 2Mch 7.13. Dz 23. Za 14.29.16nn.19. Łk 24. Mt 6.27.1. Iz 26. 2P 3.22.33.18. Przeżycia wielkanocne. Łk 9.31. 1Kor 15. Łk 24.1nn.5n.23-28. J 1.32. Ps 25.17-23. Ps 41.26nn.36-40.27.31.1. Łk 24. Dz 13.3-4. Dz 23.18. Mt 22. Łk 24. J 21.11. Mt 24.29n.44nn.10. 2Mch 7. Hi 19.17.8.20. Łk 24.32. Iz 57.9-13.3n.41n.1. Dz 4. Mk 9. Mt 12.32n.14n. Mt 5.27. Ps 103.8.30.41. Am 9.5. Mt 26. Dz 4. ZMARTWYCHWSTANIE LUDU BOŻEGO Iz 1.33.22nn.1-8. Dz 2. Mt 5. ZIEMIA JAKO PRZEDMIOT NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Rz 8.11.44n. Iz 53. J 20. Dz 8. J 11.28. Ps 104. 1Kor 15.41. Ap 5. Kol 3. Iz 53. Dz 2.61. Mt 21. Łk 24.10.25n.32.11n. ZMARTWYCHWSTANIE STARY TESTAMENT PAN ŻYCIA 1Sm 2.4. Łk 12. J 2.3.3. Dz 13. Rz 1.49.33. Dz 3.14.29n. Flp 2. Dz 2. 2Krl 4. Dz 3.11n.30.6.63n. Ps 16.21. J 20. Iz 65. Rz 8. Dz 5. Dn 12.19. Jk 2. Rz 14.42.2.11.6-11.14.3.10.1n. Mt 25. Mt 28. Dz 2.Ez 47.18. Ps 2.27nn.25-32. Mt 28.33nn. Dz 4.10.35. Mt 28. .2. Tt 2. Dz 13.2. Mt 28.13n.10.22.1.37. Ps 80.10.

Wj 14.8n.17. Iz 43. J 5. Syr 43.27.22. Rz 8.10.2. 1Sm 10. Ne 9.34. Wj 4.1-9. Mdr 5.29.4. Pwt 8.11. Mdr 10.11.1.24.34.3f. Pwt 4.14. Wj 4. Rz 8. Oz 2. Ps 106.31. Ne 32. 2Kor 5. Hi 37. Wj 14.14. Zmiana zewnętrzna o charakterze ochronnym. Iz 7.3.7n. Ez 4. Iz 7.9n.20. 1Sm 2. Dz 24. ZNAKI OBECNE Pamiątki. Jr 23. Dz 23. 1J 3.14.10n. Apokalipsa.6nn. Pwt 6.9.1.11.26nn.6.10.16-20. Tb 5.43. Ez 9.29n.1-3.9. Lb 14.23.14.29.5. Rdz 4. POTĘGA ZMARTWYCHWSTANIA 1Kor 15. Ef 2. Wj 31. Ez 20.2-6. ZNAKI PRZYSZŁE Ps 74.52. ZNAK Joz 2.8. Symboliczne czynności proroków.5.2. Pwt 6. Mt 22.3.1-9.2. Wj 7. Iz 20.22n.8. Iz 66.23.22.11.13. 1P 2. Wj 15. Iz 8. Iz 55. 2Krl 20. Ps 77. Ps 107. Ps 135. Wj 4. 1Kor 15. Sdz 20.6. Ap 20.50. Pwt 11.29.10.13.18.3.17. J 6.3. Wj 7.12.19.5.25.6. Kol 3. STARY TESTAMENT ZNAKI W PRZESZŁOŚCI Wj 3. Ba 2. Zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. J 11.2. 1Tes 4. Jr 32. Wj 11.20n. Sdz 6.6. Rdz 1.4-8.26. Ez 9. Pwt 7.15. Wj 4.12.4.14. 2Kor 4. Lb 14.15.25. Rz 6. Rz 8. Wj 13.1-10.6.14. 1Sm 14. Pwt 18. Wj 34. Iz 7.1-10.15nn. Wj 10. Ez 24. Flp 3.9.13. 2Kor 5. Mt 27. 2Krl 20. Oz 1.14.38.13. Joz 4. J 5.12-22. Syr 42. Rdz 9. 1Kor 15. Sdz 6. Ez 12. 2Krn 32.17. Rdz 24. Rz 8. Ps 11.4.37. Kol 2.31.40. J 5.15n. Ez 24. Rz 5. Syr 36.3.52n. 1Krl 13. Wj 4. Jr 44.10n. Sdz 6.4nn. Joz 24.16. Wj 4. Iz 18.3. Ps 105.13.1n.9. Lb 17.44.24.7.6nn. Iz 13.14.35-53.16.28. Ez 39. Est 10.22. Mt 24.25. Joz 3.8n. Ps 136.12n.5. Jr 36. Ps 86.10. Ap 21-22. Flp 3.Flp 2.11-15.17.19. Pwt 4. W Ewangelii Mateusza. Kol 3. 1Kor 15. J 11. Wj 12. 1Kor 6. Święty Paweł. Jr 28.18. J 6.9.8n.25. 1Sm 10.28.13.14. 2Tes 1.40. 1Kor 15.18.30nn. Życie chrześcijańskie jako antycypacja zmartwychwstania. Rdz 17. Jr 20.4. Ps 78.12.11.12.11. 1Tes 4.5n. 2Krl 19. Ps 65. Jr 10.25n.5n.20n.27. Ps 78.16n.11. Lb 17. J 6.7. Ez 12.15.4. 1Krl 13. Mdr 5. J 11. Wj 13.13. Ps 105. 1Tes 4. Dz 26.18n.20. NOWY TESTAMENT .17. 1Mch 4.11.20n.9. Ps 89.9. Dz 3.6. Ef 5.3.30.1-4. Pwt 13. 2Sm 12. Wj 4. 2Tes 2.8-17. Ps 105.9-13. Iz 7.

17-25.9. Dz 2. Łk 11. Tt 1.2-12.44nn.4n. Mt 16. Koh 3. Mt 24. Mt 3. Ap 12.3-14.6nn.13. Pwt 5.5nn.9nn. J 10.24. Ez 1. Iz 53. Wyższość człowieka nad zwierzęciem . J 3.29-32. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE STWORZENIA Czy wyższość zwierząt nad człowiekiem.3.30. Wj 19. 1Krl 17. 2Kor 12.11n. Lb 14.11.20. J 6. Wj 32. Kol 2. Pwt 32.9. Lb 21.21. Kpł 20. Ap 12. J 12. Mt 4.34. 2Tes 2. Hbr 4.32n. Dn 7.1.13. Hi 38.1-5. Rdz 1.1-6.21n. Wj 22.5n.17.5.5. Ez 39. Hbr 2. Dz 14.26.6-9.11.15n. 1Kor 15. Ap 12.10. Kpł 18. J 2.1n.18.4. J 5. 1Kor 14. Lb 14.37.31.21. ZNAKI CZASU W KOŚCIELE Znaki otwierające czasy ostateczne. J 19. Ap 19. Dz 10.3. 1Kor 2. Mk 1. J 1. Mk 16.6.20. 2Kor 11. Hi 40. Wj 11.52.6.8. Ap 12.13.22.17n.40.28-32.16.13.17.4.20.38. Rdz 9. ZNAKI W ŻYCIU JEZUSA Mt 11. Mdr 15.1-4.13.15-41. Łk 23. Kol 2. Pwt 27. Pwt 22. Pwt 24. Lb 22.5.4. Kpł 11.48. J 9.19. ZWIERZĘTA Ps 22. Ps 49. Dz 28. Ap 12.27.3-11. Rdz 9. Zwierzęta a kult Boski. Łk 2. Wj 17. Wj 21.5.26. Mt 12. 2Sm 12.18-23. Rdz 2. Wj 23.23n. J 20. Jr 23.22. Wj 23. Ap 9.10n. Łk 1. 1Tm 5. Pwt 6. J 19.4. J 6.29-30. Łk 2.22.33.6. Ap 12. Ap 22. Znaki prawdziwego apostoła.19-22. J 11.18. Mt 24.4n.16. Mt 6.3.13n.36n.23.1.1-16. Iz 35.11n. Ap 4.12.14. Mt 24.34n.1-8.12.11. Dz 2. Mt 16.1n. Ga 1.31. Rdz 2. Mdr 15-16.25.19nn.8. Iz 26. Mk 16. J 4. Ap 20.4. J 2. Oz 2. Rz 15.3.26-30. Dz 4.13n. J 9. Pwt 14.12. 2Tm 3. Iz 11.6.3-6.34.23. Mt 12. Ps 8. 1Kor 9.1-11.1-10.21.8.14. J 13. Ps 147.30.19. 1Tes 2.29. Za 12. Rz 8.12.2.1Kor 1. Ez 47. Dz 2. Za 14. Dz 6.6n.7. J 7. Jon 3.43. Dn 4.6n.16.1nn. 1Tes 2. Dz 5. Łk 9. Mt 8. Iz 11. Dn 6.2.12. Ap 2. Znak niewiasty odzianej w słońce. Jon 2. Rz 1. Iz 65.19. Ap 19. Dz 13. Iz 28.19.9. Iz 40. Ps 91. 1Krl 12.7.4.22-35. Pwt 8.17.14. J 6.4-42.17. Przez podział na to co czyste i nieczyste.39-39. Ez 34. Iz 33. Za 12.47-51. Mk 8. . J 12.37nn.14.8. J 6.18. 1J 4. Ps 104. Ez 39.22. Więź łącząca zwierzę z człowiekiem. Dn 14.3. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE ODKUPIENIA Bunt i uległość zwierząt. Dz 9. Jl 3. Ap 5.2n.33.29.31-42.18n.28-32. Dz 2. Wj 17. Ap 16.8. Znak końca czasów.7. J 12. 2P 2.17-20. Dz 15. Ap 13.35-38.

Joz 10.21.10-23. 1Sm 19.4-5.24nn. 2Krn 21. Ps 40.7.12n. Ps 106.33.19.13. Oz 6.2. Jr 17. 1J 4. Iz 53.35n.24.29.4n. Kpł 19. Zwycięstwo nowego ludu.13.9.14-22. Ap 21.11n. Ps 78.19n. Ap 21.38. Mk 4. Sdz 2. Ap 5.12n. Mk 4.11.27n. Ez 38-39. Jr 17. Pwt 24. Rdz 26.5. Kpł 25.15-23. Ps 42.1n.8-16.10-27.5.14.2.7.26.6. Rt 2. Rdz 22.5.11-21. Ku innemu zwycięstwu. Ap 12.1-21. 1Krl 18.17. W czasach mesjańskich. Flp 4.15.6. Jr 15. Iz 53.19. 2Krn 14.10. Jr 27. Hbr 9.22.7-10. J 4.5.13nn.42n. Wj 12. Iz 37. Ps 126. Mdr 4. .16-21. Rz 12. Iz 17. Pwt 8.2. 1Mch 3. Ps 126.4. Ps 2.15.21. J 4. 1Krl 18.7nn. Pwt 32.11. Ap 11.10.12. Ps 51. Mk 4. Mk 4. Ap 2. Pwt 9. Kol 2.12.13. Jr 51. Mt 9.13. Mdr 5. Dn 7.12.12. ŻNIWO JAKO SĄD BOŻY Dzień Jahwe.3.10.2.27-33.8-24. Ps 148.19.1-9.20.30. Iz 30. Ps 118.8. Ap 13.4. 1Sm 17. 2Krn 20.7. ŻNIWA I ZASIEWY Ga 6. Wj 34.13n. Ap 3. Dn 6. Mt 13. Iz 27. Ps 20. Jr 13.10. Wj 23.7. Joz 6. 2Mch 13. 1P 5. Ap 2. Sdz 5. Klęski ludu Bożego. Iz 52. Ps 110. Ap 2. Ap 14.4. Mt 13. Prz 22.1-12. 2Kor 2. Sdz 8. Łk 22. 1Tes 2.6. Na 1.20. Ps 126. Ap 17. NOWY TESTAMENT Zwycięstwo Jezusa. Jk 1. Jr 5. Wj 17.8.23.11.14. 1Krn 29. 2Kor 9. Mt 1. 1Sm 14.31. 1Kor 15.8.6. 2Tm 4.26.13. Ap 19.9. Ha 3.15. Wj 15. STARY TESTAMENT Zwycięstwa ludu Bożego.14. Jk 1. Iz 9. ŻNIWA RADOŚĆ ZBIERAJĄCYCH PLONY Rt 2.38.1-9. Rdz 8.5nn. Ap 5. Za 14. Mt 13. Iz 63.2-8.7. Iz 28. Sdz 7. ŻYCIE BÓG ŻYWY Joz 3.10.8-20.20. J 16.5n.3-9.14.21. Ap 2.41.24.24.6n.22.10n.4nn. Hbr 10.29.6.12. Łk 12.37. Iz 43.33.10. Oz 10. 1J 5.25. Jr 51.7.18n. Łk 11. 2Krn 24.36-43.35nn.7.1-18. Joz 7. Ap 6.12. Mt 13.10. Ap 15.32-49.4.14nn.Ps 148.21.12.1. 1J 2.15. Mt 3. 1Kor 3. Ps 67. Jdt 16.15-29. Ps 85.26-29.1. Rz 8.19. Ps 74. Kpł 23. Ez 22. 1Kor 9. 2Mch 10.16. Lb 14.22-43.37. Jr 31.8. Jl 4. J 4. Wj 14.15. Łk 12. 1Kor 9. Wj 13.10.21. 2Krn 25. 2Mch 15.13.11n. Am 9.16. Ap 2. Pwt 25. Ap 3.10n. ZWYCIĘSTWO Rdz 3.7. Prz 20.13. Mk 4. Łk 19.1-6.15nn. Ps 18. 2Kor 4.24-30.

Wj 20. Bóg jako źródło życia.4. ŻYD ŻYDZI I POGANIE WEDŁUG ŚW. Ps 39. Ps 63. 2Kor 5.21.15. Dn 6. J 8. Ga 2.11. Jr 22.14. Ps 69.28.11. 2Kor 5.14. 1Kor 15.13.17-29.15.13.1. Rz 6. Mdr 2. Jr 17.28nn. Wj 15. Ps 27. J 5. Mt 19. Pwt 4. Mdr 1.9.4. Ap 21.8. Życie . J 10. Hi 2. 2Mch 7.54n. Iz 40. Pwt 28. Ps 16.27. Ps 127.21.28. Hi 7. Rdz 9. Mt 16. Prz 14.17n.10.12.17n. Żyć w Chrystusie. Ha 2. Mt 9. J 11.35-55.6. Iz 53.1. J 10. Ps 36.17. Przewaga Żydów.26.4.10.1.5n.10n.36.to rzecz cenna.6.23.4.13n.4n.25n. Koh 11. 1J 3.11-14. Ap 22.25. Am 5.2. Ap 6. Rz 49. J 5. Ap 22. 1J 1.7. J 10. 2Kor 6. J 10. Hi 34.21.10. Syr 18. Mdr 2.13. Oz 6.12.4. Ef 4.16.19. Rz 6. Życie . Jezus Chrystus jest Panem życia. Dz 3.3. Pwt 4. Pwt 30. Rdz 1. Iz 53. Rdz 3.3. Rdz 1. 1J 3.17.6.7.19.21.14. Mk 3. Mt 18.27. Pwt 32. Flp 3.19.11. Rdz 35. Dn 5. Hi 14. Iz 42. Rz 8. 1Kor 15. Za 8.8.11. Flp 1. Rdz 4. J 3.3.1. Ps 128. Prz 11.38. Mt 7.11.1.24.13.23. Ps 104.2.5. Prz 2. 1Kor 15.3.29. Kol 34.9.8. Mdr 15. Rdz 15.10. Hi 7.4.4. Rdz 1. OBIETNICA ŻYCIA Prawo życia. Jon 4.3.14. Kpł 18.24. J 17. Rdz 2. JEZUS CHRYSTUS: JA JESTEM ŻYCIEM Jezus zapowiada życie.22. Ps 90.15. Dn 3. .3.12. Koh 3. Koh 10.10. Ps 27.15. Prz 2. Rz 6. 1Kor 13. Jr 10.28.15. Ps 84.25n. Dn 5.1n.to święta rzecz.32. Wj 20. J 10. 2Mch 7.40. Ap 20.8n.19n. Ez 5. Ps 144.26. Dz 5.6. Ez 18. Flp 1.14.15.to rzecz krucha.8n. Ap 21. Koh 12. J 11.2. Rz 8.11.27n.45.14.8. J 10. J 12.5.4. Dn 12. J 11. Rdz 47. Wchłonięcie śmierci przez życie. Kpł 17.22. J 14.10-11. Jr 2.23.1. Rz 11. Rdz 1. Kol 3.36.4. Mk 12. Ba 3. Rdz 9.20.47-50. Rz 29.16. Wj 23.8n. 2Kor 4.36.35. 2P 1.13. Jr 21.27-58.13. 2Kor 5.26.18. Ps 23. Mt 6. WARTOŚĆ ŻYCIA Życie .8. J 1.15. Życie po śmierci.29. Rz 2.12-17. J 4.16. Mt 19. J 11.14n.1n. Rz 2.4n. Ez 33. Ps 37.1. 2Krl 4.25.11.24. Rdz 6.2.4. W nim jest życie.39.1-6. PAWŁA Ga 3.15n.4. Rdz 25.7. J 17.29.Lb 14. J 6.11-15. Ez 37.5.19nn. Ap 22. Hi 42.10.

J 2. Rz 11. Rz 1. Rz 3. .Dz 22.18. Dz 18.28.41.16. Rz 3. J 10. Ga 3. J 2.1. Rz 9. JANA J 3.17. J 5.11.16. J 1. Jr 4.9.24.29. J 6.13. J 8. Rz 10. Kol 3.6.9.51. J 12.46.11. Rz 2. J 5. Dz 18. Mt 15.24. J 7. Nawrócony poganin i niewierny Żyd. NIEWIERNY ŻYD WEDŁUG EWANGELII ŚW. J 6. J 5.2. Rz 2. J 7.9n.29. Dz 13.4.1. Rz 2. Ap 3.12.34.18. Rz 3. J 5. Rz 11. J 7. Flp 3.19.41.9.2. J 19.17-24.6.19-22.3.2. Rz 2.29. J 2.6. J 7.24.1.15.28.22. Kpł 26. J 2. J 7. Pwt 30. Ap 2.13-14.9.20. J 19. J 7.4.19.13.