AARON

1
Kpł 1,5; Ps 118,3; Wj 4,14; Wj 15,20; Wj 4,27-31; Wj 5,1-5;
Wj 17,10-13; Wj 19,24; Wj 24,10-11; Wj 32; Dz 7,40; Lb 12,1-15;
Wj 28,1; Łk 1,5; Wj 29,1-30; Wj 39,1-31; Lb 16; Lb 17,16-26;
Hbr 9,4; Wj 9,8-10; Wj 12,1; Wj 16,2-3; Lb 20,1-29; Syr 45,6-22;
Mdr 18,20-25;
2
Hbr 5,2-4; Wj 28,1; Lb 18,11; Hbr 7,3; Hbr 7,15-21; Hbr 7,11;
Hbr 7,23; Hbr 7,23; Hbr 7,27;
ABEL
Dz 17,26; Rdz 4,4n; Ps 10,6-11; Rdz 4,10; Dz 3,14; Mt 23,35n; Ap 16,6;
Ap 18,24; Hbr 12,24; Łk 23,34; 1J 3,12; Hbr 11,4;
ABRAHAM
POWOŁANIE ABRAHAMA
Abraham wybraniec Boga˙
Joz 24,2; Rdz 11,31; Hbr 11,8; Rdz 12,7; Rdz 13,15nn; Rdz 15,18;
Rdz 16,10; Rdz 22,17;
Abraham wśród doświadczeń˙
Rdz 22,1n; Rdz 22,8; Rdz 22,12-13n; Rdz 22,16; Pwt 12,31; Mdr 1,13;
Jr 7,31; Rz 8,32; Hbr 2,14-17; Hbr 11,9;
Abraham ojciec obsypany dobrodziejstwami˙
Rdz 22,16; Rdz 24,1; Syr 44,19-21; Rdz 17,5; Rdz 18,16-33; Rdz 22,18;
POTOMSTWO ABRAHAMA
Wierność Boga˙
Rdz 13,15; Rdz 17,7; Rdz 17,15-22; Rdz 21,8-14; Rdz 27; Rz 9; Rdz 28,4;
Rdz 48,15; Rdz 50,24; Wj 2,23n; Pwt 1,8; Ps 105,42n; Iz 41,8; Iz 51,1n;
Iz 29,22; Ne 9,7; Wj 32,13; Pwt 9,27; 1Krl 18,36; Mi 7,20;
Synostwo cielesne˙
Ez 33,24-29; Mt 3,9; Łk 16,24n; J 8,37-44;
Uczynki i wiara˙
Ne 9,8; Syr 44,20; 1Mch 2,52; Mdr 10,5-6; Rz 3,27; Rz 4,1-4; Ga 5,6;
1Kor 15,10; Rdz 15,6; Jk 2,20-24; Hbr 11,8-19;
Jedyne potomstwo˙
Mt 1,1; J 8,53-56; Ga 3,14-16; Łk 1,54n; Łk 1,73; Łk 16,22; Ga 4,21-31;
Rz 9-11; Ga 3,28; Rdz 15,1;
ADAM
ADAM I SYNOWIE ADAMA
Sens terminów˙
Rdz 4,1; Rdz 4,25; Rdz 5,1-3n; Tb 8,6; 1Krn 1,1; Hbr 14,1; Iz 6,12;
Za 13,5; 1Krl 8,46; Ps 105,14; Hi 25,6; Ps 8,6; Jr 49,18; Jr 49,33;
Ez 2,1-3; Prz 8,31; Ps 45,3; 1Krl 8,39-42; Ps 33,13; Rdz 11,5; Ps 36,8;
Jr 32,19; Rdz 1,26;
Ku relacji o stworzeniu i upadku Adama˙
Rdz 1-3; Syr 25,24; Mdr 2,24; Ps 51,7; Ez 28,13-19; Rdz 2,10; Rdz 3,22n;

Jr 1,5; Iz 45,9; Rdz 2,7; Ps 90,3; Rdz 3,19; Ps 8,5nn; Rdz 1,26nn;
Rdz 2,19; Ez 28,13; Rdz 2,10-14; Ez 28,16-19; Rdz 3,23n; Ez 16;
Rdz 2,8-3,41; Oz 2,20; Iz 11,6-11; Iz 25,8; Dn 12,2; Rdz 3,15; Dn 7,13;
Adam nasz praojciec˙
Rdz 1; Rdz 5,10;
NOWY ADAM
Ku teologii nowego Adama˙
Dz 17,26; Mt 19,4; 1Tm 2,13n; Mk 1,13; Łk 3,38; Flp 2,6-11;
Ostatni i prawdziwy Adam˙
1Kor 15,45-49; Rz 5,12-21; 1Kor 15,21; Ef 5,25-33; 1Kor 6,16;
Chrześcijanin a pierwszy i drugi Adam˙
Ef 4,22; Kol 3,9n; Hbr 2,5-9; Ps 8,5nn;
ADORACJA
Ez 1,28; Dz 9,4; Hi 42,1-6; Ps 5,8; Rdz 24,48; Ps 95,1-6;
GESTY ADORACJI
Prostracja˙
Sdz 5,27; Iz 51,23; 2Krl 1,13; 1Krn 29,11; Ps 99,1-5; Ps 96,6;
Pocałunek˙
Wj 18,7; 1Sm 10,1; Hi 31,26nn;
Wszystkie gesty kultyczne˙
Pwt 26,10; Ps 22,28nn; Ps 99,5; 2Sm 12,20; Rdz 22,5; 2Krl 17,36; 1Sm 1,3;
2Sm 15,32; Ne 9,6; So 2,1;
BĘDZIESZ CZCIŁ PANA BOGA TWEGO
Tylko Jahwe ma prawo do tego aby był adorowany˙
1Sm 28,14; 1Sm 28,20; Rdz 18,2; Rdz 19,1; Lb 22,31; Joz 5,14; Rdz 23,7;
Rdz 23,12; 2Sm 24,20; 2Krl 2,15; 2Krl 4,37; Pwt 4,19; Wj 34,4; Lb 25,2;
Est 3,2-5; Dn 3,18;
Jezus Chrystus jest Panem˙
1Kor 1,23; Dz 2,36; Flp 2,9nn; Ap 15,4; Mt 28,9; Mt 28,17; Łk 24,52;
Mt 14,33; J 9,38; Mt 2,2; Mt 2,11; Iz 49,7; Ap 19,10; Ap 22,9; Dz 10,25n;
Dz 14,11-18; Ap 13,4-15;
Oddawać cześć w duchu i prawdzie˙
1Tes 5,23; J 4,20-24; 1Kor 3,22n; J 2,19-22; J 3,8; Mt 3,17; Ga 4,4-9;
Ap 21,22; Ap 4,8-10; Ap 15,3;
AMEN
Wyraz zobowiązania się i zgody˙
Jr 28,6; 1Krl 1,36; Jr 11,5; Lb 5,22; Pwt 27,15-26; Ne 5,13; Ne 8,6;
Tb 8,8; Jdt 15,10; 1Krn 16,36; Rz 1,25; Ga 1,5; 2P 3,18; Hbr 13,21;
1Kor 14,16; Ap 5,14; Ap 19,4;
Amen Boga i amen chrześcijan˙
Iz 65,16; 2Kor 1,19n; Mt 5,18; Mt 18,3; J 1,51; J 5,19; Ap 3,14;
2Kor 1,20; Ap 7,12; Ap 22,21;
ANATEMA
STARY TESTAMENT
Lb 21,2n; Joz 6; 1Sm 15; Joz 7; Joz 24,13; Sdz 1,27-35; Joz 16,10;

1Krl 9,16; Sdz 3,1-6; 1Krl 9,21; Pwt 7,1-6; Pwt 13,13-18; Jr 25,9;
Kpł 27,28n; Lb 18,14;
NOWY TESTAMENT
Łk 21,5; Mk 14,71; Dz 23,12; Ga 1,8n; 1Kor 16,22; 1Kor 12,3; Rz 9,3;
ANIOŁOWIE
Hbr 1,14;
STARY TESTAMENT
Aniołowie Jahwe i Anioł Jahwe˙
1Krl 22,19; Iz 6,1n; Hi 5,1; Hi 15,15; Ps 89,6; Dn 4,10; Ps 29,1;
Ps 89,7; Pwt 32,8; Ps 80,2; Ps 99,1; Ez 10,1n; Ps 18,11; Rdz 3,24;
Iz 6,2n; 1Krl 6,23-29; Wj 25,18n; 1Krl 22,19; Ps 148,2; Ne 9,6;
Ps 103,20; Rdz 28,12; Rdz 16,7; Rdz 22,11; Wj 3,2; Sdz 2,1; Rdz 16,13;
1Tm 6,16; Wj 33,20; Mt 1,20-24; Mt 2,13; Mt 2,19; Łk 1,11; Łk 2,9;
Rozwój nauki o aniołach˙
Hi 1,12; Wj 23,20; Ps 78,49; Wj 12,23; 2Sm 24,16n; 2Krl 19,35; Hi 1,6-12;
Hi 2,1-10; Za 3,1n; Tb 12,15; Ap 8,2; Tb 3,17; Ps 91,11; Tb 12,12;
Dn 10,13-21; Ez 40,3n; Za 1,8n; Dn 8,15-19; Dn 9,21n; Tb 3,17; Tb 12,15;
Dn 3,49n; Dn 8,16; Dn 10,13; Dn 10,21; Dn 12,1;
NOWY TESTAMENT
1Tes 4,16; Jud 1,9; Hbr 9,5; Kol 1,16; Ef 1,21;
Aniołowie i Chrystus˙
Mt 4,11; Łk 22,43; Mt 18,10; Mt 22,30; Mt 13,39; Mt 13,14; Łk 15,10;
Mt 23,14; Mt 25,31; J 1,51; Rdz 28,12; Mt 24,31; Mt 13,41n; Hbr 1,6n;
Mt 26,53; Hbr 2,7; Ps 97,7; Ef 1,20n; Ap 5,11n; Ap 7,11n; 1Tes 4,16;
2Tes 1,7; Ap 14,14-17; 1Tm 3,16; 1P 1,12;
Aniołowie i ludzie˙
Łk 1,19; Łk 1,26; Łk 2,9-14; Mt 28,5n; Dz 1,10n; Mt 18,10; Dz 12,15;
Hbr 1,14; Ap 5,8; Ap 8,3; Łk 16,22; Ap 12,1-9; Ap 4,8-11; Tb 12,16;
Joz 5,13n; Dn 10,9; Ap 22,8n; Kol 2,18;
ANTYCHRYST
1J 2,18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; Ap 13,4-18;
STARY TESTAMENT
Iz 51,9n; Ps 74,13n; Ps 89,10n; Iz 27,1; Rdz 3; Ez 38-39; Dn 11,36;
Dn 9,27; Dn 7,8; Dn 7,11-27; Dn 11,40-12,2;
NOWY TESTAMENT
Mk 13,57; Mk 13,21n; Mt 24,11; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; 2Tes 2,4; Dn 11,36;
Dn 2,8-11; Dn 1,7-10; Ap 13,1-18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Ap 3,21;
Ap 17,14;
APOSTOŁOWIE
Mt 10,2; Ap 21,14; Rz 11,13; 2Tes 2,7; 1Kor 9,6; 1Kor 12,28; Ef 4,11;
2Kor 11,5; 2Kor 11,13; 2Kor 12,11; 2Sm 10; Iz 6,8; Jr 1,7; Iz 61,1nn;
Dz 9,2; Dz 28,21n; Dz 11,30; Dz 13,3; Dz 14,26; Dz 15,2; 2Kor 8,23;
J 13,16;
DWUNASTU I APOSTOLAT
Mt 10,2; Łk 6,13;

Mt 18.14.31-34. Ambasador Chrystusa˙ Rz 1.10. Iz 61. Iz 47. Dz 6.11. Mt 19. 1Kor 28. Jr 51.4. 1Sm 1. Iz 52. Iz 40.8n. Jr 50. Dz 10.4-10.19. 2Krl 24-25.14-25.15-29.10.5. 1Kor 9. Ga 4. Rz 15. J 8.14. 2Kor 5. Dz 8. Pwt 31.20. Łk 10.7-18.20.2.4-8. 2Kor 1. Iz 13. 1Kor 15.9.19. Iz 14. Lb 27. 1Tes 2. Dz 9. 1Kor 4. Dz 14. Dz 20.12.4. 1Tm 4. Iz 25. Iz 47. 1Tes 2. Jr 31.44-52. Dz 1. 1Kor 4. Iz 6. 1J 2.37.34. 2Kor 3.14.6.18-22. 1Tes 2.25.9.13n. Sąd nad Babilonem˙ Iz 21.1. Dn 2-4. 1Tes 1. Apostolat a Kościół pierwotny˙ Hbr 3. Wj 33.14.2-5. J 1. Mt 1.20nn. Iz 52.5-11. 1J 4.21nn. Mt 28.16. Za 5.7-14.7-11. ARKA W NADZIEJACH IZRAELA I W NOWYM TESTAMENCIE Jr 3. 2Kor 10. 1Kor 11.18.10-11. Jr 50.14. 2Sm 7. 1Tes 2. Mt 10.1-11. Ap 21.1-6. 1Tm 5.7nn. Jr 27. Iz 45. Na 2.5nn.10.27-43. Ps 132. 1Sm 6. 1Krl 8. Trwałość tajemnicy Babelu˙ .18.27. 1Sm 1.2.1-5.24. 1Sm 4. BABEL-BABILON Znak Babelu˙ Rdz 11. Kpł 25.35.28.7-10.14.2.3n. Am 1. Ps 87.44-57.1-28. Wj 25. Ps 80. Jr 29.1-10. 2Krn 36. 1Sm 4-6.17. 2Kor 4.1-5. Mt 14. 1Kor 9.2-3.10n.6-6. 2Sm 7. 1Kor 2.12. Ga 1.1-9.9. Mk 3.11.30.4. Jr 50.7. Iz 10.13n. Paweł jako przypadek jedyny w swym rodzaju˙ 1Tes 3. Jr 51. 1Sm 4.13. Ps 137.9.13-16.13.19.10. Dz 10. 1Krl 8. Jr 21. Łk 10.3-7.15-16. 2Sm 6.1-6. ARKA PRZYMIERZA Pwt 10.40. Mt 5.24.3. Jr 25.12. Jr 51.1-21. Rz 3.2. Jr 50. Jr 29.19. Dz 8. Iz 41.20.1-20. Bicz Boży˙ Ha 1.4. Ga 1. Ez 9-11.16-17.1.34.7-11. Jr 51.22.22. Iz 24. 2Sm 6.16.18. Dz 14.1-5. 2Tes 3. 2Kor 13.10.19. Ef 3.2.7-12. 2Krl 19. 2Sm 6.2. Ap 11. 1P 5.7. Pwt 33. Dz 1.18nn. Ga 1-2. Łk 6. Mk 6. Iz 24.11.6. 2Tm 1.12-19.9.4. 1Kor 4. Kol 1.6-13.24-29.9. 2Tes 3.1.3. 1Sm 3.23.26-27. Jdt 1.28. Pwt 31.21-28.35. 2Mch 2. Wj 34. 1Tes 3. 1Kor 14. Iz 46.9.8. Jr 55. Wj 15.11.4-8.29-32.8.15-26.3.14.5. Mt 16.8. Miasto Zła˙ Iz 19.18.18. Lb 10. 1Sm 4.2.13. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO CZYNY Lb 10.9-13. Wyjście z Babilonu˙ Jr 25. Dz 9. Kol 2. 1Kor 5.1-12. 1Kor 3.15. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO SŁOWA Wj 31.1. Dz 1. Iz 47. 1Tm 1.2.21. Ps 24. Lb 14. 1Sm 4. 1Kor 1.7-6.10. Iz 48.18.11.Dwunastu apostołów˙ Mt 4. Lb 12.

Ps 14.9.16.42. Dn 12.24.9-19. Ap 18. Mdr 4.2.8-14. Hbr 9. Ap 6. Ap 17.5.1-13. Koh 8.14.5-9. Baranek niebieski˙ Ap 5. Ps 58.1. Mdr 2. Hi 25.31-35. Pwt 28. Mdr 12. Ap 21. Ap 17.4.28.11-13. Ap 19.8-19.16nn. Ps 10.13. Ap 6.26. 2Tes 2. J 1. Iz 24.6.34.5.3.14.6-11.22.10.11n.2.12-18. Mk 16.6.10.6. Ap 21.9. Ez 8.7.21-22. Ps 72.23.1n. Wj 10.18.7-9. Jr 15.14.17. Mt 4. Iz 34.3.13. Mk 1.18n. Iz 27.15.11. Iz 11.11-16. Iz 13.1.29.28.16nn. 2Mch 7.10. Jr 12. Ps 10. Iz 51.8. Ap 5. Mdr 2.5. Jr 10. Dn 14. Mt 11. 1J 3.16. Ap 22. Hbr 9. Walka bestii z człowiekiem˙ Wj 7.28. J 19. Rdz 1.3.14.9. BARANEK BOŻY Sługa Jahwe˙ Jr 11. Jud 1.5.39.1-6. Ap 12.11-27.9-20.5-9. Dz 8. Ap 7. Iz 53.15n. Mdr 16.33.14. J 3. Rdz 3. Jr 49. Ps 10.14-17.26-8.16. Wj 12. Hbr 9. 1P 2. Ps 17. STARY TESTAMENT Grzesznicy w obliczu Boga˙ Rdz 4. Hi 9. BESTIA I BESTIE Narodziny pewnej symboliki˙ Oz 5.10. Rz 5.3-6.11. Ap 20. So 2.10-14. J 8. Ps 34.1P 5.7.19.12-14.1-9. Baranek Wielkanocny˙ Wj 12. Ap 18. Ps 36.13.12. BEZBOŻNIK 2Tes 2. Ez 29.12. Ap 5. Mdr 5. Ha 1. Wj 15. Ez 18.15. Lb 21. Kpł 26. Ap 19.21.22. Lb 21. Ap 19. Iz 53. Wj 19. Mdr 3.28. Kpł 17. 1P 1.6-10. Rdz 3. Wj 12. 1Kor 5.13. Rdz 1.1-3. J 1.14.31-36. Mt 9. Iz 34.2-5.46. Iz 34.10. Mdr 16. Ga 4. 1P 1.14-18. .4. Hi 21.23-42. J 18. Ap 13. Na 3.7-8.3n.10-14.8.2-12. Ps 91.9.14. Pwt 4. 1P 4.9. Ap 14. Rdz 3.22. Ps 109. Ap 20.12. Jl 1-2.1. Tt 2.7. Ez 33. Ps 91.9n. 1P 3.2.9. Ps 89. Ap 7.4n.20-27. Pwt 28.3. Na początku˙ Ps 74.7-14. Ap 7.21. Wj 19.12-15.5-7.17.7.4.19.5.13.49.1-11.24. Hi 21. Mdr 13.1-20.23.14. Ap 7. Iz 53.12.11. Śmierć bestii˙ Dn 7.9.9. 2Tm 2.22. 1P 2. Mdr 16. Rz 4.14.29. Rdz 3.26.10nn. Iz 25. J 19. 2Mch 7.10-20.46. Ps 94. Mdr 2. J 19. Ap 15. Ps 37.4. Iz 51. Ps 31. Ap 12.19.6. Mdr 11.17n.9.6. Mk 15. Ap 7.37. Ap 5.13. Jr 9. Ap 19. Łk 10. NOWY TESTAMENT Prawdziwa niegodziwość˙ J 7.9.9-12.1. Ukaranie grzeszników˙ Ps 1. Koh 7. Ap 12. Iz 13.7-13. Jr 51. Powołanie grzesznika do zbawienia˙ Dz 2.19.7-6.3. Hi 7.6. Ap 5. So 2. Dn 6. Jr 50.1-12. Ps 73.

18.20.który potrafi zaradzić bezpłodności˙ Wj 23. NOWY TESTAMENT Łk 10. BEZPŁODNOŚĆ WALKA Z BEZPŁODNOŚCIĄ Bezpłodność jest złem˙ Rdz 15.13-18. Życie jest biegiem J 8.3-13.34. Dz 20.6. 2P 3. Ps 113. Byty przemienione Mt 9.17. Ap 20. Mt 22. Wj 22. Syr 16.15. Dz 13. BEZPŁODNOŚĆ PRZYJĘTA JAKO WYRAZ WOLI BOŻEJ Iz 54. Rdz 30.30. Pwt 13. Pwt 23.32. Gniew Boży nad grzesznikami˙ Rdz 1.31.17. Ap 3.27.13n.4.9-14. Łk 1.4.20.12. 2P 2.9. Rdz 15.2-5. Ap .8.26. Pwt 21.11. Ap 19.8.46.4nn. Iz 40.36. Rdz 30.2.7. Kpł 19. Pnp 1. Wj 20. Jr 16.7.15nn.37.31. Ps 51. Jud 1. Łk 17. 2P 3.Jud 1.4.18.16.9. Jr 3.1n. Rdz 16. BIEG 1Sm 22.24. Jr 3.26-30.7. STARY TESTAMENT Kpł 24. Hi 16. Kpł 6.16nn. Kpł 21.8.1. 1Kor 7.20. BLUŹNIERSTWO Mt 5. Łk 1. Ap 7.22.1.17.21.29.16. Łk 2.26. Hbr 6. Hbr 12. Rz 9.11.30. Bóg jako Ten .21.1-14. 1Kor 7. Iz 55.15.15. Ez 9. Rdz 2. 1Krl 21. Rdz 2. 1Sm 2.9.19-27. Jk 2. Rz 4. Mdr 3. 2P 2. Dn 7. Mt 19. Mt 24. Rdz 29.2.7.7. Ps 147.3.3-13. Syr 43. Łk 2. 1Kor 9. 2Tes 2.2.25. 2Krl 19.13. Ga 5.8.18.3-5n. 1.1-11.14. Rdz 25.18. Jr 23.16. 1J 2.11. 1J 1.29-37.12. Hi 30.24.4. 2Krl 19.11. Flp 2. Łk 1. Dz 10.1.1.4n.31. Bieg słowa Bożego Mdr 18.18-24.1-4. Pwt 7. 2Sm 18.22.37n.17. Mdr 4.8.9. Ga 4.8. Pnp 1.29. Rdz 16.7. Kpł 19. Ga 5. Rdz 11.2n.3.1n. BIAŁY Koh 9. Należy walczyć z tym złem˙ Rdz 16.16.1-2. 1Sm 8.14. Rdz 29.22.2-3nn.3.12.4.29.14.26.13. Pnp 1. 1Sm 22.24-27. 1Krl 18. Flp 3. BLIŹNI STARY TESTAMENT Kpł 19.9.1. Istoty niebieskie Ap 2.16. Ap 14. Rz 13. 2Tm 4. J 20. Ap 4. Rdz 30. Łk 23. Ap 19.1nn.7.18. Iz 1. Kpł 13. 2Tes 3. BEZPŁODNOŚĆ DOBROWOLNA Sdz 11.34-40.14.15. Wj 20.34-48. Ps 119. Mt 5. 1Kor 9. Ga 2. Łk 10. Łk 24.

22. Ba 4. Syr 7. 2Mch 9.41. Mt 24.14.28-29. Rdz 27. Rdz 49. Łk 15.2. Wj 18.1-14.24-28. Rdz 12. Dn 7.7-10. 2Tes 2.25. Oz 9. 2Krl 19.19.26.1-6.3.8.10. 2Mch 9. Rdz 14.13nn.14. Mi 3.4.3. Prz 11. Oz 4. Rz 4.5.22-31. 1Kor 6. Błogosławić 2Krl 4.10.10. Mt 5.8.33.14-27.20. 1Sm 13.27. Iz 63.3. 2Mch 10. 2P 2.7-9nn.13. Rdz 33. Iz 44. Łk 1. Tt 1. Rdz 17. Ap 12. 1P 2. Hi 29.9-11. Ez 35.45. DZIEJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Rdz 12.13.8-11n.42.12.14. Dz 7. Ps 37.16.4-7.28.50n.20.24.37.9.6.6. Jk 5.17.14. Rdz 17.21. 1Sm 25.31. Prz 12.20. 1Tm 1.22. Prz 10. Dn 11.26.14.15.7.5.16-19. 2P 2.15-18.18.6.7.3.28. Łk 23. Dz 7.20.14-17.8. Ps 37. Dn 9. Ez 13. Mt 24. NOWY TESTAMENT J 14. Mdr 5. Tt 2.15.15. Iz 9. Mt 12. Rt 4.28.32. Ps 65. Rdz 17. Ez 35. 2P 2. 1Tm 6. Rdz 24. Dz 18. J 7. Syr 2. Jdt 13. Dz 3.13.6-11. Prz 11. Kpł 4. Ef 4.5.1.25.17.1-3.9. Mdr 14.19. Ap 20. Ez 33.32.24.12.5.6.10.20. Iz 30.26. Ez 14. Ez 36. Ez 34. 2J 7.6-9. J 19. Rdz 27.4. Rdz 14. Syr 39. 2Krl 19. Rdz 47.10. Rdz 48. J 9. Ps 89.8. Ap 20.35. Syr 33.29.17. Hi 1. Prz 28. Ez 13. Ml 3.17.1. 1Tm 1. Ps 26. Pwt 13.10.5.26. Dz 13. SŁOWNICTWO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 1Sm 25.42. Iz 52. 2P 2. Joz 24.9-40. Od czasów Abrahama Rdz 1.6. Rdz 15. Błogosławiony Sdz 5.11.9. Ez 34.14.64.16. Syr 4. Rz 2.21.24.24. Mk 14. Mt 12.20.3. Jr 20.6.1.1. 1Tm 1. Rdz 49.2.31n. Hi 3. Ez 44.10-12.28. Ap 16.5. Łk 1. Syr 3. Ne 9. Jr 23. Rdz 9. Błogosławieństwo i przymierze Wj 23. Rdz 13.25. 1Sm 30.5. 2Kor 6.2Mch 8. Jdt 13. Ap 16. Dz 7.29. Rdz 3.27. Kpł 4.16. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOGACTWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Błogosławieństwo Łk 24.18. 2Tm 3.47.22. Mt 22. J 7. Rdz 9.11.49. Ap 17.15. Jk 1. Kpł 4.36. Syr 40.27.5. 2Krl 19.20.39. Joz 28.13-16. Mk 15. Iz 53. Prz 10.12. Ap 19.25.11.8-10.11.7nn. Rdz 1. 1Kor 15.26.2.11.45. 2Tm 3. Mdr 13. Kpł 4.1. Pwt 33. NOWY TESTAMENT J 8.32.34.59.5. Mt 12. Ap 20. 1J 2.6. Dz 13.17n. Ps 72. Ap 13.17.16. Ef 4. 1J 4.34.10-13. J 8. Rdz 24.26.24. Mdr 12. Błogosławieństwo patriarchów Rdz 12.12. Dn 7. Lm 4.11. Rdz 12.10.8. Iz 13.6. STARY TESTAMENT Pwt 13. Rdz 49. Am 2.25.31-36.26-3. Hi 12.13. .4. Rdz 15.2-7. Rdz 27.8.2.51n. BŁĄD Rdz 20. Mt 27.23. 1Kor 2. J 10. 2Krl 2. Rdz 3.63n.

16. Kol 3.11nn. Ap 7.5.17.6. Ps 23. Rdz 13. Iz 2.11. Pwt 11. Prz 24.16nn. Prz 10. Bogactwo jako dar Boży Ps 37.13.8. Ap 5. BÓG ALBO PIENIĄDZE Łk 6.34. J 4.21.11.4. Łk 12.7. 1Kor 1. Pwt 31. Oz 12.9. Ef 1.45n.25. Łk 22.4. Dz 20. Mt 6. Dz 2.15. Łk 16. 2Kor 8.3. Bogactwo jako dobro względne i drugorzędne Prz 15. Ef 5. Rz 8.9.11. Rdz 30. Łk 1. Kielich błogosławieństwa Mt 14. Ps 52.6.23.28. Syr 30. Ps 124.32.16. Rdz 26. Rz 5. Rdz 49. 2Kor 9.11. 2Kor 10.9.24.10. Jk 5. Łk 6. Prz 23. J 3.24.9n. Prz 10. Wj 16. Hi 31.24-29. Rz 8. Prz 3. Pwt 8. Łk 12.7.17.9.8-11.27n.22. Mt 26.43.10.37.7.28. Mt 13. 1J 2. Ef 2.18.9.8. BOGACTWO Mt 13. Ps 103.11.88. Iz 28. Prz 20.4-9.22.68.45. Ne 9. J 7.15. Ps 78.5. Jr 12. Oz 2.35.14-19. Błogosławieństwo w formie pieśni Ps 31.Prorocy i błogosławieństwo Iz 55. Ap 3. Hi 15.9. Ps 16. Syr 4.17.21n. Kpł 26.1-5. Błogosławiony.11.20. Mt 19.7-10.16.14n.13. Mt 19. Prz 18.1-12. J 6. Ap 2. Iz 5.1.7.23. Prz 21.27. 1Kor 3.18. Jr 20.25.10n. Łk 1. Błogosławieństwo Ducha Świętego Łk 24.14. Dz 10. Pnp 8.10. Mt 19. Dz 10.15-19.39. Łk 12.12n. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W CHRYSTUSIE Rz 8.42.21nn.19. 2Kor 9.15. Jr 5. Prz 28.8. Łk 19. Pwt 16. Iz 61.19.9. BÓG UBOGACA SWYCH WYBRANYCH 2Kor 32. Ga 3. 1Krl 3.8nn. Ps 49. J 4. Koh 6.2.15-21.51-53. Prz 12. Prz 16.27nn. Który idzie Mt 21. Pwt 28. Jr 9.17.35.18. Mk 13.12.8.20.6. Iz 36.57. Dz 11. Ps 73.19. Dz 1. 2Kor 6. Mdr 7. 1Tm 6. Prz 2.5. Mt 14. Koh 5.7. 1Kor 10.7. Kpł 25.26.21. Mt 16. Łk 16.4. Ez 16.11. Iz 6.8.17. ILUZJE I NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTW Prz 21. Ps 36. Łk 14.12.15.24.38. Hi 28. Mt 13. Pwt 32.35.53.8-15. Mt 15. Pwt 17. BOJAŹŃ BOŻA Jr 6. Rdz 49. Oz 13. Dn 3. Iz 8.20. Ap 31.33.22.33. Łk 2. Prz 11.44.18.2. Łk 16. Pwt 8.9.15. Bóg jako dawca bogactw 1Kor 1.17.4.8.30. Wspieranie ubogich Mt 27.10. Ps 34.16-38. Łk 4. Dz 5. Ps 23. Prz 8. Łk 24.5.10.8. Pwt 28.12. 2Kor 9.14.33. Łk 1.25.7n.13. Prz 30.9. Prz 11.15. 2Kor 8.20. Rz 1.14. OD LUDZKIEGO STRACHU DO BOJAŹNI BOŻEJ . Syr 13. J 6. Mt 19.38.1. Łk 1.12nn.25.46n.32.23. Prz 22. Prz 22.3.

Jr 1. Ps 84. Iz 43.1.2.15. Am 3.6. Ps 2.18.11-20.6-8.28.1. Wj 33.1. Prz 1.10. Rdz 35.2.3. Rdz 48. Iz 49. Jr 2.1. Bóg święty Am 4.16.13. Łk 5.6. Jahwe Wj 3. Ez 36.6.1-2. Wj 3. Wj 18. 1J 3.6.7. Łk 1.18.19. Sdz 6. Ps 128.11. Iz 43.19. ELOHIM JAHWE EL Rdz 14.4. Jk 5. Syr 1.23.19. Ps 111.17.18.1.25-34.43.34n.13.14.7.7. Łk 12. 2Krl 1.34.17.2. 2Krl 2. Iz 5.24.10-13n. 1Krl 19. Łk 18.15. 1J 4. 2Kor 7. Wj 15. Pwt 20. Iz 7.15.1.23. Kpł 20. Rdz 35. Ps 112. Bogiem jestem a nie człowiekiem Oz 11.9. Iz 44. Łk 23. 1Krl 17. Iz 48. Wj 23.3. Iz 57. Mk 6. Łk 7.8.3. Iz 43. Iz 40.5.21.21. Am 2. Ps 27. Iz 31. Iz 48. Lb 23.19.1.5. Mdr 5. Mt 10. Wj 33.4. Ps 144.10. Ps 18.53.1-7. Wj 19.6.19. Oz 11. Ja jestem Bogiem zazdrosnym Wj 20.4. 2Sm 23.9. Wj 3.15. 1Sm 17. Ps 23. Łk 1.36n. Rdz 15.26.1-7.12.10.20nn. Oz 11.1. Mt 6. 2Krl 5.25.12. Rz 8. Sdz 6. Wj 3.4n.5.18-23.17.1. Kol 3. Ps 89.32. Iz 41.Wj 20.19.2. STARY TESTAMENT BÓG JAKO PIERWSZY Rdz 1. Ef 5. Wj 3.22n. Iz 43. Iz 1.22.16. Joz 8.1n. Rdz 28. Ps 18. Łk 23. Iz 57. Iz 6.36.1.3. EL. Iz 40. Ps 23.2-8. Oz 2. BOJAŹŃ BOŻA A RELIGIA Pwt 6.26-31.42. 1Sm 26.10.40. Wj 33. BOJAŹŃ KARY BOŻEJ Wj 20.18. Ps 121. Rdz 40. Iz 2. J 1. Rdz 16. Iz 40.20. Łk 5.1-15. Wj 34. Dn 6. Dn 10. Jr 5. Mi 7. Mk 6. Wj 6. Rdz 17.12.9.18.5-13.4.4.11. Lb 23. Łk 1.2.15.2. Pwt 3.4. Iz 2.7-10.21. Ps 18.14.30.2.7.23n.18. Iz 11.7n.22.15n. . Pwt 6.15. Ez 3.50.7. BÓG O SOBIE SAMYM Bóg żywy 1Sm 17. Ap 11.23.16. Ps 103.1.11.50. Iz 44. BÓG Hbr 1. Rdz 2.21.1. Sdz 8.3. Rdz 31. Jr 2.8.3. Iz 41. 1Krl 18. Dz 2. Dz 10. Iz 6. Wj 3. J 1. Iz 37.19nn. Rdz 31.2-5.2. Ap 6.3.6.22.10.30.16.5nn. Ez 2.16n.32.24. Ps 91.1. Rdz 3. Pwt 7. Iz 41.7. Wj 3.13. 2Krl 19. Lb 21. NAZWY NADAWANE BOGU PRZEZ CZŁOWIEKA Rdz 49. Sdz 11.10.3. 1Krl 18. Rdz 26. Rdz 7.3. Oz 2.1.13.1.51.7. Rdz 16. Ps 139. Ez 34.3. Nie będziesz miał Bogów obok mnie Wj 20. Rz 3. Wj 3.6. Sdz 5.1.11.26. BOJAŹŃ BOŻA A ZAUFANIE BOGU Sdz 6. Mt 28.

Ps 147. 1Tes 1. Prz 24. Ps 122.NOWY TESTAMENT DOSTĘP DO BOGA W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rdz 8.10.6-8.17.7. Za 8. Za 2. 2Kor 11.19. Tt 3.16.10.22. Mt 25.18.32. Rdz 4.4nn. Mt 16.11.11. J 5.6. 2Kor 3.32.2. Iz 26. Pwt 15.26.19. Pnp 8. Mt 3.6. Dz 2.27. Dla poganina.52-57.19. Mi 2.27. J 10.31.19.1.50. Ez 48. 1Mch 12.27. Mt 16.29.7.9.30.16. Ap 22. Hi 5. Ap 21.9. Bóg jest miłością 1J 4. Iz 60. Pwt 1. Rz 5.31.12n.14-15.56. BRAT Rdz 4. J 17. J 16. Iz 1.10. 2Sm 19.15. Rdz 22. Ef 1. Mt 11. Iz 33.3. Rdz 22. J 8. J 14.15. Ps 9. J 14.3.36-39. Hbr 1. Ps 118. J 14. J 20. Lb 6. Rz 4. Ps 69.9.6.54n. 1Kor 16.18.25.18. Prz 22. Rt 4.6. Rdz 1-2. J 14.24-25.7-9.4. Mt 6.18.7.19. Jr 7. Mt 25.6.8.8n.31.4.1-6. Łk 12. 2Kor 4. STARY TESTAMENT BRAMA DO MIASTA Wj 20.23. Rdz 28. J 14. Dz 14.20.21.9-11.32.19.6. Żyd Hbr 1.10. Ef 3.2. Mt 7.16n.7.10.13. J 1. Ga 4.32.19.24. 2Sm 1. Ps 15.10. OBJAWIENIE BOGA PRAWDZIWEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1.17. Rz 1.17. Dz 2.9.16. 1J 8. Am 1.18. Kol 2. Ef 2.6n. Ez 8-11.30nn.37.51. Ap 1.1.11. NOWY TESTAMENT J 1. Łk 13.29.13.24.18.40.16. Iz 38.14. 2Sm 15.24. 2Kor 4.5. 1J 4. Ps 107. J 4.21-25.1-11. BÓG JEST DUCHEM Mk 1.18. Iz 63. BRAMA Hi 31.1-5.10. Rz 4. J 1. Mi 6.10. 2Krl 9.3. CHWAŁA BOŻA NA OBLICZU CHRYSTUSA Rz 8.26. 1Krl 20.17. Kol 1.4. Mk 6. Rz 3. Ap 3. J 8. J 15. Ml 3.9.18.22.6. Pwt 6.21-25.2.4.32.10. BRAMA DO NIEBA Ps 78.21n. 1J 4.12-27. Hi 29.13.2. Iz 21. Kpł 10.27. Hbr 10.4.34. Łk 10. Mt 25. który szuka Boga po omacku Dz 17.13.15.21. Braterstwo w przymierzu .23. Rz 5. Rdz 13. Ps 100.12. Ef 3.21. 1Kor 1. Rz 1. Pwt 2. J 3. Dz 5. 2Krn 31. J 5. Pwt 28.8. 1J 4. Wj 34. Ef 2. Mt 22.18.4. BÓG PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA Rz 15.12. Mk 1. Dz 7. 1Krl 22. STARY TESTAMENT KU POWSZECHNEMU BRATERSTWU Na początku Dz 17. J 10.3. Hi 13. Mk 12. Wj 34. Iz 22.13.

Ga 3. BUDOWANIE CIAŁA CHRYSTUSA Zbuduję kościół mój Mt 16.44n. Ci.12. Rdz 9.17n.9-12.12.1.10.3. 2Kor 8-9.24.6. Jr 31.11. Rdz 33. Jr 11.6n.29. Jr 42.1-4.15. Iz 28. BURZA . Rdz 4.2. Jr 24. Łk 22. Mt 25.15. Za 6. Mt 5. Budować i burzyć Pwt 14.26. Ga 2. Rz 8. Rdz 3. Ap 12.8.15. Kol 1. Kol 2.10.17.6.6. Jr 31.13. Ef 4.10. Ef 4. Iz 66.10-15. 1Kor 3.9n. Ps 118.11. Pwt 15.21-26. Rz 15.1-9. Mt 28.11-18. Jud 1.10. Iz 63. Iz 2. 1J 3. Ag 1. 1Kor 3. Rdz 38.17.29.13n. Jr 30.9.2n. Miłość braterska 1P 1.15n. Jr 7. Dz 14.3.11.12-16.17.4. Iz 58.22. Za 9.5-10. 2Sm 7. 2Kor 10.1-9. J 1.2-6. Ef 2.47.8.16. Oz 4.6-10. Rdz 13. Iz 11. J 20. Rdz 33. Mi 7.38.12-14. Iz 7. Ap 21.18. So 2. Jr 1. 1P 5.9.17.1-8.4nn.19-23. Hbr 2. 1Kor 8.11. Jr 9.8.31n. Pwt 23. 2Kor 12.46-50. Rdz 30. NOWY FUNDAMENT Iz 28.12. 1J 3. Rdz 16.8.10.11-16. Jr 24. Jr 12. 1Krl 12.20.38.17. J 2. Hi 6.8.9.20. Ez 37.9.11.7-29. Jr 24.16.28-32.12. Prz 19. Prz 18.10.1n. Prz 17.2. 1Kor 3. Rdz 9. Iz 30. Jr 31. Jr 1. Ps 127.Kpł 19. Mt 21.7.13nn.2. BUDOWAĆ BUDOWANIE DAWNEGO IZRAELA Zakładanie rodziny i wznoszenie budowli Rdz 8.13.10-17. Oz 2. Rdz 45.11. Za 4.18.19-22. Rdz 2.8.1.16.4n.1.2. Iz 49. Am 1. Syr 25. Mt 18. 2Kor 11. Mi 2. Rdz 11.7. Ps 69. Ciało. J 3.6. NOWY TESTAMENT WSZYSCY BRAĆMI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Pierworodny między wielu braćmi Rz 8.18nn. Ku braterstwu doskonałemu 1Kor 5.25-32. Za 7.1. 1Kor 3.40. Dz 28. 1P 2.19.3nn.18n. 1Tes 5.7.26. Ku pojednaniu skłóconych braci Ps 133. Ml 2. które się buduje Ef 4. 2Kor 13.11-15.3.11.15nn. Nowa budowla Ap 21.26.20.19-21.19.12. Lb 20.2-4. Iz 44.10. Ap 21. 1Kor 9. Społeczność braci w Chrystusie Mt 5.14-17. 1Krl 11.22n.28.1. Jr 3. Am 3. J 1. 1Kor 14.4.13. Iz 9. którzy budują Ef 2.18.22. Iz 2. 1J 2.17.18nn.18.19. Pwt 25. Mt 12. Łk 15.12-27.18. Rz 15. Syr 7.14-21. Jr 12. Ga 5. Rz 14.3.10. Mt 21.22.13. 1Kor 12. Mt 21. Hi 19. Ap 19.

22. Koh 6. Iz 4.1-4.8-11. Dz 4. CHCIWOŚĆ STARY TESTAMENT Przejawy i skutki Syr 26.28.19n. Sdz 5. Iz 1. Lb 11.26-38.8.6. Ef 4. Ps 77.10-21.8n.27.17. 1Tm 1. Dz 2.34. Mi 7.8nn.32. Ap 16. Łk 9. Pwt 5. Wj 20.6. Rz 8. Dz 7. 1Kor 14. 1Kor 12.16. Iz 5. Rz 5. Dz 8.10.6. Charyzmaty a władza kościelna 1J 4. Jl 3. 1Krl 21.5nn.3. Rz 5.8-4.5. CHARYZMATY W KOŚCIELE 1Kor 12-14. 1Sm 8. W Kościołach założonych przez Pawła 1Tes 1.17. Ez 22. Podział charyzmatów 1Kor 12. Iz 30.3. Ap 8. Lb 11.21.4.6. Dz 21. 1Kor 12. Prz 27.1-6. Dz 2.16-19. 1Kor 12.5. Ps 10.7. Hi 38. Ps 29. Burza wyrazem gniewu Bożego 1Krl 18.10.5-6.28. Iz 33. Ef 1.4.1nn.7. Wj 19.20. 1P 4. 1Tm 4.1. Mi 2. Koh 4. Ga 2. 1Kor 12. Ap 11.15. CHARYZMATY Rdz 11.13-34. 1P 4. Dz 8. Ga 3. Rdz 3. Hi 38. Prz 23.5.24n. 1Tm 4. Mi 2.15n. 1Kor 14.16. Pwt 8.12.2. 1Kor 12.6. Mk 3. Wj 22. Rz 6.11-12. Dz 2.1-5.11.2-5.9.1. W Dziejach Apostolskich Dz 2.6-16. Jr 22. Burza jako oznaka majestatu Bożego Jr 51.8.34-38.8nn.1.10n.29-27.4.11.5. Tt 2. Wj 9.3.3-16.16.32. Ps 135. Iz 11.4.54n. Ef 4. Am 8. 1Krl 18. Iz 5.23.31.12.2. 1Kor 12. Religijne znaczenie chciwości Ez 34. Dz 11.11-12. Jedność i różnorodność charyzmatów 1Kor 12.26n. J 12.1n.7-10.7.23. 1Tes 5. Wj 20.15.44. Ap 10.13n.55. Ha 2. Mi 3. Dz 19. Dz 2. 1Kor 12. Ha 3. 1Kor 14. 2Kor 12.15.33.19.3.1-25. Ef 4. 2Krl 4.11. Dz 15.10. 1Kor 1. Am 2.18.17. Jr 22.5.4.17. ODCZUCIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO 1Krl 22.29-37.29. Ps 97.1.39nn.12. 2Tm 1. 1Krl 19. Dz 6. 1Kor 12.13. 1Tes 5.4n.6.1-4.11-17.5.15-21.2.19.29nn. 1Kor 14.4nn. Ez 1. Rz 8. Pwt 24.27nn.2. 1Kor 12.18. 1P 4. 1Kor 14.11nn.8.6.1.19-22. Ef 4.23. Rz 12. Ez 3. Syr 14.3.7. 1Kor 12.28nn.Interpretacja pogańska Ps 18. Hi 36.3. Zasady korzystania z charyzmatów 1J 4. Dz 13. 1Kor 2. . Ez 36.11-12.4. Dz 2.27n. Ap 4. Prz 28.6nn. 1Kor 14.11.6-16.13.14. Ps 18. Mt 4. 1Kor 10.31-14.5n.28. Rdz 7. Ne 5.28-32. Prz 28.23. Syr 27. Ez 10. Am 5.17. Dz 10.

2.8. 2P 1. 1Tm 3.15.15. Mt 14.16. Pwt 28.19.25.18.17. Jk 5.34.2.23-26.14.6.25. Mt 6. Ez 18.11.25.7.11n. Łk 11. Ps 38. Hi 2. Ps 80. 1Tm 6. J 6. Ef 4.17. 1Tes 2.5. Tb 11. Prz 4. Ps 38. Rz 1.7.3. Rz 6.9. Rz 1.10. Kpł 24. 1Tm 6.5. J 9.5. Lm 2.19. 2Kor 12. 2Kor 8.11. Wj 12. J 6. Znaczenie religijne Kol 3. Tt 1. Rdz 3. Jk 4. Mt 6. ULECZENIE 2Krl 20.2.13. 2Krl 19. Mt 26.42nn. Kol 3.11. Mt 4. Ps 39. Łk 12. 1Tes 4. 1J 2. Łk 11. 1Tes 2. Ps 78.12. Ps 88.37. Dz 20. Iz 55. Iz 53. Rdz 3. ROLA CHLEBA W KULCIE 1Krl 7. Lb 18.22. Wj 23. CHOROBA-ULECZENIE 1Kor 11. Mt 6.20.7. Ps 107. 2Kor 9.24.17. 1Kor 5. Wj 34.19. Wj 12. Mk 10.20. Ez 44. J 6. 1Krl 1.23-30. Ps 6. Jr 5.3.15. Rdz 28. Iz 58.35. Prz 22.5n.9. Rdz 27.7. Łk 13n.20-26. 2Sm 4. Mk 14. Ez 4. Rdz 18.12. 2Kor 11.15. Syr 38. Łk 12. 1Kor 10. Wj 12. Ps 39.47. Mt 14. Tb 4.27. Dz 2. Ps 102.13.32n.5.3.1-6. CHLEB KTÓRYM JEST SŁOWO Am 8. CHLEB Ps 104.49-58. Wj 4. Wj 12. Ez 18.16. 1Kor 9.16.6. Hi 31. STARY TESTAMENT CHOROBA Ps 38.16-19. Mk 4.4. Syr 15. Rdz 9. .23.10.9-12.9.14n.19.6.11. Ps 39.11. Rz 1. Ef 2. Mdr 7. Sdz 13.7.10n. 2P 2. Ga 5.12. Dz 20. 2Krn 3. J 17. 1Tm 3. Prz 12. Łk 16. 1Kor 9. 2Krl 4. Wj 23. Ps 132.17. 2P 2.29. Hi 19.39. J 12. Ps 41. Pwt 8. 2Kor 6. Łk 20.36. Wj 34.20.19.18.15nn. Kpł 2. Pwt 28. J 6. Ps 37.5-9. Łk 11.4n.1-12. Wj 23.22. Mt 15. Ps 91. Kol 3. Flp 4.11n.23.28-32. CHLEB CODZIENNY W życiu potocznym Ps 42. Chleb pierwocin Kpł 23.1-8.48.16n.4.25. Flp 2.30.19.9. Iz 30. 2Sm 24.9n. Łk 15-21.16.11.7.5n.21-24.1-4.6.16. Koh 9. Kpł 23.11.22. Prz 31.29. 1Kor 5. Prz 9.NOWY TESTAMENT Przejawy i skutki Mk 7.29.3. Mt 6. Mk 6. Am 4. Rdz 2. Tt 2. Iz 1. Mk 8.11.2-3.19-26.2.4.12.6.11.17.10. Jud 1.5n. Ps 32.5.19.9. 2Tm 2. Koh 12.35.12.22.11. 2Tm 3. Wj 25.18. 1Kor 9. Wj 9.7.20.5.42.16-22.15.1nn. Rdz 14. 1Kor 10. Hi 16.16.2-6. Tt 1. Łk 6.11.1.19-22.1-6. Łk 22.10.19.16.27nn.20. 2Kor 9. Syr 24.5. Łk 16. 1P 2.21n. Wj 12. Pwt 34. Iz 30. Wj 23. Jr 31. Tb 11.14.18.20.17. Mt 11.12nn.8. Rz 1. Pwt 28.17.11. 1Kor 11.5.12. Łk 14.6-14. J 13. Chleb jako dar Boży Rdz 1.4.9-10. Ef 5.35-47.14. Lm 1. Łk 6. Tb 12. 2P 3. Mk 6.10-18.3-5.30. Jr 8.34.17.15.3. Łk 6.8.7n. Ps 102.6.16.44.33-34. 1Kor 6.1. Ef 5.3.21.

Mt 9.1-5. Ps 51.4.8nn.8n. 2Krl 4.16. Tt 2.28.26. Mk 16.11-18. Dz 9.10.1. 1Kor 12.48. Za 2. Inicjatywa. 1Krl 14.17. 1Kor 12. Ps 102. Dz 14. Dn 8. którzy nie widzieli a uwierzyli. Mk 16. Iz 65.49nn. Kpł 14. Za 3. Różnorodne ukazywania się Chrystusa 1Kor 15.35.24-28. Ga 1.1-12. Wydarzenia i język.9. Ez 36. J 5. Mt 23. J 14. Joz 5.1nn. Mk 16. 1Krn 21.2-6. Mk 16.4.2.17.37.5.11-13n. CHRZEST JANA .13. 1Tm 3.28-30.17.5. Dz 3. Mk 10.1-9.19-29. Łk 6. Mt 14.20n.41.22. Dz 18. Dz 9. 2Krl 1. Mk 16.21n. J 1. Iz 35.28.4. Mk 6.1. Rdz 18. Łk 24. Mt 17.1-23. Mt 20. Mk 2. 1J 3. 2Krn 16.33-50. Lb 12.13. Ga 1. Lb 19.23. Mt 8. J 20.2-10.55. Mt 28. Ps 88. Mk 5.9.9. Łk 1.3-19.6. Mk 1.9-11.16. APOSTOŁOWIE I KOŚCIÓŁ A CHOROBA Mt 11. 2Kor 1.7-10. 1Krl 17.15. Pwt 23. Łk 24.18-37.10.16. Tb 3.14. Dz 22. Ga 4. Łk 24.4. Syr 38.9.2n.22. 1Kor 9.12-17.22-27.16.19-20.40. Kol 3. Ps 41. Ga 1.15-18. Mk 2.13. 2Kor 12. Mt 28. Ps 38. Dz 26. Mt 8. Judaizm z czasów po niewoli mnoży obmycia Mk 7. Łk 24. Mk 9.2nn. J 20. 1Kor 15.16.17-24. 2Krl 5. Mk 16.12. Wj 15.6-10. Mk 16. Kol 1.17n. Ps 88. Mt 28. Rz 1. Łk 17.20.17. Mt 8. Ez 47. Oz 6.45. J 20. Łk 24.64.1-9. Mt 28.4n. Iz 53. J 20-21.24.1-13. Dz 9.3. Iz 53. Syr 38. Kpł 13. J 20.7nn.44-49. Łk 13. Łk 24.26.12.24.21. Ani apokalipsa.36.8nn.9. Mk 16. Dz 1. Hbr 9.2. Jk 5. 1P 5.7. Dz 27.1.15n. Ps 51. 2Krl 4.2. Dn 12. Rz 6. CHRZEST STARY TESTAMENT I JUDAIZM Funkcja oczyszczająca wody jest bardzo często uwydatniana w Starym Testamencie 1P 3.28.4. Ap 22.34.14nn.12. J 20. rozpoznanie. Dz 7.11.1. J 20. Łk 24.16.12n. Dz 28. Łk 2. J 21. Mt 28.9. Ps 6.52.1-4. NOWY TESTAMENT JEZUS A CHOROBA J 9.4n. Łk 24. Mt 15. Dz 8. Łk 24.4. 1Kor 10. Łk 24. Ukazanie się Pawłowi stanowi osobne zagadnienie Ga 1. ani kronika. Mt 9.12n.3.5n. Iz 25.14-18.1. J 21.25-29.32nn.15. J 20.9. Mt 28.34. 2Kor 4. 2Krl 8.19-26.5.23. Dz 2.35.49. Tt 3.9.7.9-10.4. Mt 25.13-35.12n.9.12.11.13.13.17.5.18. J 20.29. 1Kor 15.39.36. Szczęśliwi. Łk 1.19. posłannictwo Łk 24. J 9. Mt 26. Mt 8. CHRYSTOFONIA Ukazywania się stanowią w Biblii Mt 1-2. Pwt 32.1n. Dz 16.9nn. Ps 38.5.15. J 12. J 5.Syr 38. Za 13. Łk 24.15n.16-20. J 20.2.19.15.10n. Dz 23. Mt 28.8. Mt 11.

35.4n. 2Kor 4.18n. Ps 73. Mk 10.12nn.9. Łk 3. J 12. Prz 3. Dz 10.Mt 3. Ef 4.36nn. Rz 6.14. Wj 24.17.3. 1Kor 6.39.6. Ef 2.10-14. Ps 97.18.9. Lb 20. Ps 8.15.30. Hi 19.16. 2Kor 3. CHWAŁA JAHWE Wielkie dzieła Boże Lb 14.13.21. Ga 6. Iz 62. Iz 6. Mk 1. Wj 14.14. Ez 11.1-25.13. Ez 39. Mk 16.9.46. CHRZEST JEZUSA Mt 3.5nn. Rz 8. Kol 3.1nn.29. Ba 5. CHRZEST CHRZEŚCIJANINA Chrzest w wodzie i Duchu Mt 3.11. Dz 8. Ef 4.16. Iz 21.26nn. Ochrzczeni a trzy osoby Boskie Dz 2.21.20. Iz 35.14n.3.30. Rz 6. Wj 28. 1P 1.30n. Wj 29. Wj 40.21-29.11.22.17n. Iz 62. 2Kor 4. Iz 42.19. 2Kor 1.17. 1P 3.7. Mt 24.10nn.14n.18-21.22n. J 9. Ps 51. UJEMNA OCENA LUDZKIEJ CHWAŁY Ps 49. 2Krn 17.12n.13. Rz 13. Ga 3. Kol 1.38.36. 1Kor 15. 1Kor 6.24.29. Wj 34. Chwała wielkanocna . Wj 16. Wj 29. Iz 16.16.4. Dz 1.23nn.30. Mk 3. Ag 2. 2Kor 1.3n. Ha 2. Wj 40.1-6.38.4.19. 1Kor 1. Ps 97.6. Rz 8. 1Sm 4. Wierność wymagana od ochrzczonego J 3.8-14. Rdz 45. 1Kor 6.48.24. Iz 11.33.19.10.6.5. Flp 1. Tt 3. Dz 19.9-14.40. J 1. 2Kor 3.2. Wj 28.1-17.38. Ps 102. Kpł 9. Ef 4. Jr 48. J 19. Dz 7.8.50. Ef 2.3.22.38-41. Rz 8. Ez 9-11. 1Kor 6.23n.1.7. Lb 16.38. 1Kor 10. 1J 5.6.21n.11-22.2.1n.18-21.22nn. Kpł 9.16n. Ez 39. Ef 2. 1Krn 29. Ef 5.1.13. Ef 2.23.5n.1n. Hbr 6. Prz 20. J 5.11.29.16.5.1-13.3nn. Dz 2.5.19. Iz 44.15.3-9. Ag 2. Ef 1.6. Mt 3. Mt 6.8. Chwała eschatologiczna Mk 8. J 3.7.6-8.3.27-28. Lb 22. Prz 29. Iz 35. Iz 40. Iz 60.45.17. 1P 5. Iz 66.31.1.11. Dz 1. Mt 4. 1Tes 2.11.23. Wj 33.22.2.34n. 1Krl 8.11. 1Kor 2.8. J 1. Hbr 12. Rz 8. Iz 8.24n.3. CHWAŁA CHWAŁA W OGÓLNOŚCI Rdz 13.34. Łk 3.25-32.5.17.32. Ef 1. Tt 3. Ps 62.28.21-29.38.17. Łk 12. Rz 6.1-4. Iz 17.18.6.3n.7. Dz 11.15nn. Iz 61. 1P 5.1. CHWAŁA CHRYSTUSA Hbr 1.10.6-8. 1Kor 12. 1Krl 3.43.6.5.13n. Lb 14. Ga 4. Mt 28.22-25.2.14.7-9. Rz 10. Łk 3. Ga 4.13. Dz 11.19.5.14.2. Nawrócenie i wiara chrzczonego Dz 16. J 3. Mt 25. Dz 19.1. Tt 2. Dz 10.3.5. Ga 3.41.5. Rz 10. Ap 21.3.2.18. Dz 16. Ef 5.9. Iz 60. Iz 49. Dz 8. Iz 52. Mt 28. Ukazywanie się chwały Jahwe Wj 16. Ga 2.12. 1J 3. Iz 60.44-48.4.3.18. Hi 29. Rz 8. Pwt 5.16. Ez 36. Ps 29. Kol 2.

3.15n. Rdz 2. J 17. J 6. 2Kor 5. 2Kor 1. J 12. 2Kor 13. 2Kor 5.7.41.19.5.7-8. J 13.31.14. Łk 9.4.21. Koh 4. 2Kor 3. 1Kor 6.32-35. Ez 36. J 5. J 12.23. 2Kor 1.5. Rz 7.16. J 10.4. J 12. Lb 16. Kol 2. Ap 7.3. 1Tm 3.41.16. Chwała posługi ziemskiej i męka Chrystusa Łk 1. OPIEWANIE CHWAŁY Ps 147. J 14.5. Mk 2. Łk 23.8n. Łk 2. J 17.12.28. 1Kor 6. Syr 36.2. CIAŁO CIAŁO .1-3. J 16. Rz 9.11. Jud 1.8.6. 1P 4.25. Ga 1.22.48. Świat ciała Rdz 3.1. Prz 4. Hbr 13.3.21. 1J 5. 1Kor 6.14. J 5. Flp 3. Dz 1.14.11.11. J 19. 2Tes 1.7. Ps 57.10. Ef 5.17. J 8. J 8.16.7.3n. 2P 1.44. J 8.5nn.16. 2Kor 1. Ps 84. Dz 13.18.14.28.2. Mt 16.1.22nn. 1Kor 2.14.7. Kol 1. Łk 24. Rz 2.20nn.16. Ga 4.20.14.21n.15. Kol 3. J 18. Hbr 12.2. Hbr 12.22. Jk 1. 2Mch 7.24. Ps 145. 1Kor 15. Rdz 2.23. Flp 2.120.1n.1. Flp 3. Rdz 37.12.1. Dz 7.6n.15. Hbr 2. J 7.1-3. Mk 13. Łk 2. Koh 11.20. Mt 16.12.9-11. Flp 1. Ez 36. J 12.24. Ga 6.20.19.22.Łk 24.9n.16. Ga 2. Ap 15.20. Lb 27. Ps 84. Hbr 5. Syr 14. Ps 51. J 7. Ap 15. Ap 19. J 13.54.27.5. 2Kor 10.5. J 12. J 14. Ps 136. 1P 1. Ps 63.31.10.40.23. Osoba cielesna Rdz 6. 1P 4. J 3. Ps 119.3.14. 1P 4.12. 1Kor 1. Honor chrześcijanina Rz 9. Łk 24. 2J 7. Ga 1. 1J 4. Chwała kościoła J 17.26. Jr 1.43. Iz 52. 1J 2. Ps 57.50.14.10.10.24.4. Kol 3.35.18. 2Kor 11.22.18. Rz 1. Ef 3. Dz 22.5.4.5.17n. 1Kor 1. Kol 2.15.3. 1Tm 3.3n. J 6. J 11.4.3n.31. J 7. Rz 4.8.5. Ps 106. 2Kor 4. Koh 5. Rz 2.9.19.55.30.3. Iz 40.2.8. J 15.1. Ef 5. Jud 1.13.12.26.18. Ef 5.3.27.22. Ps 38. Grzesznik wobec Boga Jud 1. J 10.2n. Dz 2. Koh 12.5. Hi 14.SARKS Stworzenie w obliczu Boga Godność ciała ludzkiego Hi 10. J 21. Ef 6.24. Rdz 29. Mt 19.9.25. Dz 12.1. J 1. Mt 26.16.20.17. 1J 4.17. Ef 1. Mt 5. Syr 40.63.16.6.10n.6.18.2. J 1.12nn.29.24. J 19.26.17. Łk 3.5. Jl 3.37. Rz 1.2.53-58.15.1nn.10n. . 1Kor 3.47.5. J 1.34-36. J 19.6. Rz 16. Ps 73.50. Rdz 2. Ef 6. Rdz 2.25-27.20.24. J 1.18.27.37nn. Hi 10. Grzeszna ufność pokładana w ciele Iz 31. Hi 10.7.14. 2Kor 10. Ef 2. Rz 9.15n. Ps 139. Ap 12.18.14n. Dz 11.7.20.26. J 17.12.22n.28n.19. J 8.39.25-29.13. Ps 119. Powiązanie z ziemią Ez 10.26. 2Kor 7. Jr 17. Dz 3. Jk 2.

Ef 2.13-30.SOMA 1Kor 12. Mt 27.12. 1Kor 15.9nn. Rz 6.18. Rz 6. Rz 12. Ef 1.10.21.11.39.19. Flp 3. J 2.3. Rz 9.20.38.21-31.13. Kol 1.6-7.11.44.21.22. Rz 1. Ga 3. 1Kor 2. Ga 5. Kol 2.14. Ga 4.3. Rz 6. Kol 1.19.44.58n.11.28.4. CIAŁO CHRYSTUSA CIAŁO INDYWIDUALNE JEZUSA Jezus w swoim życiu cielesnym Rz 1. Flp 3. 1Kor 12.13. .2. 1Kor 3.14-27. Ef 5.49.16n. Kol 2. Ciało dla Pana 1Kor 6. 1Kor 12.19. Ef 5. Rz 8.24.3.12.3. 1Kor 6. J 1. Rz 7.24. Rz 7.8. Ciało Chrystusa a nasze ciało 1Kor 6.33nn. Ciało Chrystusa czyli Kościół Kol 1.12. 2Kor 5. Mt 27. 1Kor 3. Ciało a cielesność Godność ciała 2Kor 4. 1Kor 15.18.44.50. Kol 1. Rz 8. Kol 2. 1Kor 15. Mt 27.30.22. Mt 4. J 19.3.3.26-27. Flp 3. Kol 2. Ciało Chrześcijanina Rz 7. 1Kor 15. Kol 1.24.15. Kol 2.3.3.4. Rz 13. 1J 4. Łk 24. 1P 2.24. 2Kor 5.19.6. 1Kor 5. 1Kor 15.13.42.24.37. 2Kor 5. 1Kor 3.24. Ga 4. Rz 7. Śmierć fizyczna Jezusa Mt 26.16-17n.52.16n. Rz 12.14. Ef 2.23. Ga 6. Kol 2. Kol 2. Mt 27.7. Ga 3.4.5.11.18. Mk 4.3.14-20.10.16. Rz 4.6-8. Kol 1. Kol 1.Grzeszne ciało i Duch świętości Ga 4. J 4.5.3.18.14-16.22.21-23. Kol 2.23. Ga 5. Ga 5. Kol 2. Hbr 10. Rz 6.18.4-17.15. Flp 3. 1Kor 6.43. Ciało w niewoli cielesności Rz 7.4-5. Rz 7.21. J 20.11. Rz 8.21. SAKRAMENT CIAŁA CHRYSTUSA To jest Ciało moje Hbr 10. 1Kor 6.21.15. Rz 6. 1Kor 15.24-26nn.40.13n. Dz 9.17-20. Rz 8. Rz 8.20n.4. 2J 7. Rz 8. 1Kor 3.19.1. Rz 6. Eucharystia w życiu Kościoła 1Kor 11.13-20. Hbr 10. Kol 2. Kol 2.8. 1Kor 11.21.58nn. Kol 2. Ga 3.6. J 20. CIAŁO .18.10n. Ef 1.45.6. 1Kor 7.6.3. Ef 5. 1Kor 15. 1Kor 6. Kol 3.12.24.22. 1Kor 3. Flp 3.5.22. Uchwalebnienie ciała Jezusa Łk 24. 2Kor 5.17.15. Mk 14. Rz 6. Łk 17. Rz 8.10. KOŚCIÓŁ JAKO CIAŁO CHRYSTUSA Członkowie jedynego Ciała 1Kor 10.2. Ciało Chrystusa Kol 1.13.18-22.25. Ga 5.50.

35.17. Pwt 8. Syr 17.14-18. Ocena cierpienia Hi 14.79.18. Mt 4. Wj 8. 2Kor 7.22. Prz 4.22.15.4.5.4. 2Sm 16.6-9. Ps 13. 2Kor 8.6-13.1. Iz 26.18. Syr 38. Tb 12. Rdz 27. 1Krl 8. Ps 65. Ps 39. Iz 57.18-21. Iz 33.2.16-23. Lb 11. Iz 61. Jr 9.19.9. Hi 12. Hbr 11.30. 2Krn 31. Mt 13.13.6. Wj 23n. Ha 1.23. Sdz 3. Koh 6. Ha 3. Iz 49. Ps 88. Ps 121. Iz 45. Iz 7.34. Syr 7. Am 3. Ps 102.7nn.7.8. Ml 3. Iz 40.1nn. Prz 13.7.4. Mroki i cień śmierci Iz 9. Ps 57.1-27.7-10.2.21. Jr 11.20. Ps 73.13.24. Ha 1. Hi 5.4.7.15.18.10. Ml 2.11n. Hi 38. Wj 21.27. Ps 73.8. Cień Izraela Ps 80. Hi 4. 2Mch 7. Rdz 22. Hbr 5. Jr 15. Ps 31.14. Ps 63. Joz 7.20.15.9. Ps 38. Lb 10.4.34. Rdz 12.32.9nn.10-19. Rdz 3. Ps 44.1-15. Wj 17. Lb 9. Sdz 9. Ps 91.14. Ez 31. Mt 4.2.4.22. . Jr 12. Rdz 50.8. który ma władzę nad cieniem Jr 13. Mdr 3.2.15. Jr 9.1.8. Mdr 19.1.25.9. Ba 5. Ps 107.6. Łk 9.19. Ez 31.3-6. Ps 17. Rz 4. Hi 8. Syr 31. Prz 11.35. Iz 32. Ps 144. Hi 3.2-4. Hi 4. Ps 23. Ps 22.16. STARY TESTAMENT POWAGA CIERPIENIA Krzyk cierpienia Rdz 41.11nn. Iz 30.22.55.21. 1Krn 29. 2Sm 4.4.5.22.7-10.9. Iz 63.6. Wj 14.7. Prz 14. Am 5. Ba 1. Lb 32. Mdr 4. Wj 40.5nn. Hi 21. Rdz 34.24. Iz 9.2. Dn 4. Jr 12.13n.10.2.12. Hbr 12. Iz 19.18. 2Mch 6. Jk 1. Ps 6.1. Iz 3.17nn. Ps 107.8.2. Rdz 22.13.10.18. Hi 42. Ps 73.2.12-28.9. Ten.10.18.1.16.17-20. Rdz 42.10.31. 2Krn 32.6. Łk 1. Iz 53.11. Hi 1. Iz 53. Lb 21. Mdr 5. Koh 3.2. Hi 16. Hi 8. Hi 10. Rdz 48. Lm 4.1.11. Jr 8.12-17.7.14. Jr 15.2.1n.13.17. Hi 2.CIEŃ ZAPOWIEDŹ ŚMIERCI Cień. OPIEKUŃCZA OBECNOŚĆ Cienie ziemskie Hi 40.12. Koh 9. Jr 8.3.2. Ps 14. Ez 17. Syr 40.21.31-38.26. TAJEMNICA CIERPIENIA Ps 73. Cień Boga Oz 4.5n. Hi 13. Dz 5.1.4. Koh 3.28-33.5. Dn 4.16.12.2. Ps 49. CIERPIENIE 2Kor 12.7. Iz 29. Koh 11. Ps 37.19. Iz 4. który ucieka Jr 6.13.12. Koh 7.15.11.1-6.14-19. Iz 25. Jon 4. Rdz 3. Ps 44. Hi 2.1-9. Iz 51. Ps 41.30-33.11. Ps 10.13.26. Hi 14. Prz 3.1-6. Dn 4.20.5nn.4n.17n.16. Prz 3.20. J 3.22.17. 2Krl 20. CIERPIENIE JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Lm 2. Łk 1.1n.8. Hi 23.5. Lb 9.1-6. Joz 5. Pnp 2.

41.11.13.13.13. Kol 3. CNOTY I WADY . Łk 19.52.17. Dz 3.29. J 11. Dz 3. Jon 4.8. Mk 14.4. Jezus Chrystus błogosławi cierpienie Hbr 3.44. Mt 23.15.19.26. Aby wejść do chwały razem z Chrystusem Rz 8.4.5. Mt 11.28n. Jk 1.42-45.37. Mt 25. Hbr 3.6-9. CIERPIENIE SYNA CZŁOWIECZEGO Iz 53.24.27.5.10.1n.25n.26. 2Kor 7. Iz 25.2. Hbr 3.20. Ps 130.21. J 11.24. Łk 22.8.20.18n. Syr 2. Dn 12. J 12.13.32. Jl 2. Jk 5. J 15. 1Tm 6. J 11.20. 1Tes 5. J 15. Mk 16. 2P 3.18.23-35. 1Kor 12.1n.7-4.45. Mt 17.5. 2Kor 1. J 12.34. Mt 10.1-10. 1P 4.18.18. Łk 2. Flp 3.46. J 14.8-14. Mt 18. Ps 25.10.15.17. Nowy Testament Łk 9.1. Łk 13. Ap 21.1.4.13n.10. Ap 2. Mt 14. Hbr 5. Łk 7. Mt 8. Mt 5.7.28.22nn. Mt 23. Mt 32.3.35.2.21.12. Wj 34. Ps 5.10-12. Łk 9. 1Tm 4.5.3. 2Kor 6. Łk 12.4.18. Mt 12.6.3-12. J 9. Dz 14. CIERPLWOŚĆ Ef 5.5.10.10. Apostołowie 2P 3. Jezus Chrystus zwycięża cierpienia Mt 11. J 11.1-2n. J 11.31-33.14. Łk 4.16.31. Ps 103. Flp 1.13n. Iz 55.18.4. Iz 53.8nn. Koh 7. Cierpieć z Chrystusem Ga 2.5.21. Mk 8. Dz 9.22-23. Łk 15.45. Rz 15.11. 2Kor 11.11. Łk 8.25. J 1.55. 2Tes 3. Mt 20.32. Rz 2.1. Kol 1. Rz 5. Mt 17. CIERPLIWOŚĆ BOŻA Stary Testament Rdz 3. J 11. Jk 5.17. Ef 4. 2Tm 3.52. 2Kor 1. Prz 25. 2Kor 4.31n. Mt 5.12. Mt 5. Łk 24. Hbr 2. J 17.23-25. Rz 8.29. Dz 14. Syr 18. Braciom Prz 16. NOWY TESTAMENT JEZUS A CIERPIENIE LUDZI Mt 9.3. 1Kor 13. Mt 18.12. Dz 8.3nn.10. Hbr 12.21. Mt 10.9.8. Rz 12. Łk 17.41. 2Kor 4. Jk 1.12n.10. Kol 1.Iz 52.15.33. Mt 27. Łk 10.36n.22.14. Rz 9. Hbr 6. 1P 3. Ap 3. 2Tm 2. 2Kor 12.7-8.11n.33n.4. Ap 7.36.14. Mk 13. Jk 5. Dz 5. 2Kor 4. Mt 24. Łk 13.15. Flp 3.17.2nn. Mt 15. CIERPLIWOŚĆ CZŁOWIEKA Wobec Boga Dn 12.23-27.8. Hbr 12. Łk 9.35-40.4.14.22.17. CIERPIENIA UCZNIÓW 1Tes 4.11. Iz 53.10. 1Kor 10.6. Lb 14. Ga 5. Hbr 11.11. Rz 5.32.23. Hbr 6.22.12. Mt 5.12.17.3.

2. Ps 77. J 13.36nn. Dz 1. Mk 1.32. J 10.9. Łk 14.1. Łk 13. Rz 4. 1Kor 6.8.29.3nn.11.4n.22.38nn.19. Mk 7.2.7n.5. Pwt 6. Łk 24. Mk 7. Syr 36. Rdz 6.5n. Mt 9. Dz 2. Mt 28.7n. Łk 4.7-14. 2Krl 17. Mt 18.16. Ps 77.12.8. Mt 20. Pwt 11.23.58.11. Ps 37. J 14. J 1.49.13. Rz 1.12.13. Iz 65.11nn.19n.5. Pwt 8.9.17.34. J 5. Jr 31. Pwt 8.44n. Wj 15. Ps 145. Łk 22.22nn. Mt 14. Mk 1.36. Łk 16.7.12n.7. CUD W STARYM TESTAMENCIE Fakty.13. Ps 106. Mk 11.3. 2Krl 2.7.20.15. Iz 11. Łk 21. J 14.42. Łk 7. Ps 89.22.14-18. Mt 17. Mt 13.6.2-6. Ap 20.13. Mk 5. 1Kor 13.2-7. Iz 20.33.10. 1Krl 18. Łk 22. Syr 2.9-16. Iz 63.5-12. Prz 6. 1Tm 1. Pwt 6. Mt 14.2. Stosunek cudu do wiary Ps 105. Ez 11.30. Mk 11.16-19.22. Mk 6.22-24.30.22n.11nn. Wj 4.18-22.3.10.12. Rdz 3. Ps 145. Łk 23.1-5.18n. Ps 95. Ps 106. 2Tm 3.9. Mt 16. Wj 34. Ps 105. Ps 77. Pwt 4.8. Związek cnót i katalog wad.20. Iz 37.19.18. Łk 4. Syr 18.43.1. Mt 11. Pwt 6. Mdr 16.10. Łk 5.6.27n.26. Mt 8.34-35. Mk 3. Rdz 6.9n. 1Tes 1.5.5. J 14. Wj 15. Flp 4. Rz 5. Pwt 18.13.18.20n. Mt 11.2.28. Lb 14. Źródło cnoty i wady. Ps 86. Iz 38.1-5.15. Kol 3.21.17. Mk 7.26n. Kol 3. Rdz 18.4n.4. 1Tm 6.14. J 15.5.21n.44.23n. Ga 5.4. Oz 4. Syr 25. Ps 106.9. 1P 4. Łk 11. Cud jako skuteczny znak Boży .54. Mt 15.34.8. 1Krl 18. Rdz 5. Mt 4.3.53.41. Mt 8.3.6. Wj 19.26.12. 2Krl 1. Mt 13.39-54.20. Wj 19. Mt 5.11. Kpł 10.2. Ef 4.8. Mt 4. 1P 3.2. Mt 5. Wj 7. Mk 9.21. 1Krl 18. Mt 8. 1Kor 1. Mt 27.29n.22. 2Krl 6.3. Rz 5.1n.8.8nn. Syr 1. Pwt 13. Mk 8. 1Tes 5. Ez 36. Mk 2. 1J 2.11. Pwt 8.1.9. Wj 15.24-27.29.1-11.23nn.26.6.13.16.36n.13. Wj 7. J 15. Mt 12. Ps 107.17. 1Krl 15.14n. Mt 10.7. Iz 43.14. Lb 16. Mt 8.1-4.2. Ps 65.9-21.20-23. Mk 8.1-5. Mt 11.36nn.1-7.5. Mk 2. J 9. Kol 1.20.18nn.16-19.11. Ps 111. Wj 16. Ps 78.7n.35. Łk 1. J 11. Łk 13.17.7. Pwt 30. Łk 1. 2Krl 31.37.31.19. J 16.10nn.25. Wj 17.25nn. 2Tes 2.27.33.4n.10-13.17. Wj 15.3. Mk 13. Pwt 4.5-9. Cuda Jezusa jako skuteczne znaki zbawienia mesjańskiego.5. Hbr 2. Iz 7. Jr 7.20. W ŻYCIU JEZUSA Fakty. Pwt 10. Ap 13. Ps 106. Mt 8. Rdz 15.36. Mt 11.36n.9.34n.29nn. Syr 26. Mt 13.8.2-5.Natura cnoty i wady. Ps 51. Iz 38. Iz 65.19n. Mt 15.8. Kpł 10.12-15.46. Iz 37.9.3. Łk 4. Mt 7.41. Lb 14.16. Mi 6. Wj 32.21. Ez 12.14n.45. CUD Jr 31. Ps 14.1.17n. Mt 21. Ef 6. Mdr 8. Ef 3.10. Wj 10.16-21.16n.48n. .6. Ps 106. 1P 2.1. Iz 55.29.5. Ga 5. Wj 15.3. Pwt 7.8. J 13.11. Ps 1. Rz 12.13. Ps 107. Jr 44. Joz 24.3. Iz 8.22.2-3. Joz 24. 1Tm 4.24.

Mt 10. Wj 12. Rz 8. J 9.1. Łk 1. Oz 2.6.48n.29.17.13. Mt 17. J 20. Mk 1. Dz 3. Mt 13.27. 1Kor 2.4.11.16.8nn. Mt 19.23.22. Oz 2.9. 1Krn 29.4. Pwt 1. Dz 3.16nn.39. Wj 20. Mt 12. Ap 21. Pwt 5.22. J 3. Mt 27.14n.28. J 6.34. Prz 6. J 9. Jk 5.4. J 16.6. Mt 19. J 7.3. Hbr 2.10.2-9. Mk 16. Jk 4.8.43n. 1Kor 2.3-7.14n.8.16.1-11. Mk 10.17. Mt 21.49n. Iz 56.24. Rz 4.15. Mt 12.14.40.10. J 12. Dz 13. J 12. 1Kor 15.15. J 3. Mt 5.31.26. J 3.39. 1P 2. Mk 10.47n. 1Tes 2. Oz 4.21.38.52. Mk 5. Mk 9.19-24.18.21n. J 14.28.12.25. Mk 3.6. J 19. Mt 16.28n.7. J 9. Mk 3. Rdz 18.37.29.16. Wj 23. Mk 8. Kpł 16.40.27n. Dz 3.11.32.3. Kpł 20. J 12. J 5.36.54.1. Syr 9.20.43. 1Tes 1. Rz 13. Rz 15. J 11. Prz 5.41.5. J 10. Mt 12.13nn. J 11. J 20. Mt 28.31n.2. Łk 9. J 15.34.20-28.4. IZRAEL I CUDZOZIEMCY OSIADLI Wj 22. J 12.3.6.14.11.18. 1Kor 13. Mt 16. J 3. J 9.9n.33. 2Kor 5.29n. J 4. Jk 5. 2Krl 4. Ps 39. J 9. J 5. Przymierze a cudzołóstwo. CUDZOŁÓSTWO Małżeństwo a cudzołóstwo. Hbr 11. J 6.15. IZRAEL JAKO OBCY NA ZIEMI Rdz 12.2. Mt 5.21. J 1.5. CZAS Rdz 1.36.1.4.52. 1Kor 12.4. Rdz 2. Pwt 17. Dz 6. Rz 1. Dz 8. Am 9.5. . Syr 23.3.32. W KOŚCIELE Fakty. J 4. Ps 119. J 2. J 7.1. J 5. Ez 23.49.18. Dz 2.4-12.33.7.22. J 13. Mt 28. Ap 22. Iz 54.9.19.2. Ne 10. Kpł 20. Dz 18. Syr 9. J 5. J 6. J 7. Ezd 9-10. 2Kor 12. Jr 13. Ef 2.7.41n.22. J 20.19. J 2.15.12. J 15. Dz 2.16.23n. J 6. Mt 4. Ps 15.11. Pwt 22. J 6.15.17n.9.12. Prz 23. 1J 5. J 7. Wj 20. J 4.19.14-21. J 14.9-24. Jr 7.37-43. J 14. Ml 2.14-29. J 2.37.10.35-38.28.19. J 12. J 5.1-11.13.14.30n.11. J 7.22n.14.23nn.26.20.35.11. J 11. J 17. Lb 14. Ewangelia w świetle Wielkanocy.15. J 2. Czas Ducha Świętego. J 4.16.13nn. J 13. J 12. Hbr 11.9.Łk 10. Hbr 13.58. Dz 10.15-19. Mt 5.27.36.49n. Kpł 18.24.36.36. Pwt 21.31. Mt 16. 1Kor 6. J 10.5. Łk 5. Mt 18. Mk 16.4.30n.5n. J 9.16. Kpł 24. Łk 24. Rdz 18.37n. Mk 6.4. Ez 47.9. J 7.7.20. Mk 9.14.25. Ml 3.5. Dz 13.20.6n.19. J 10.39. Oz 2.48. J 11.38. Jr 5. J 14. J 17. J 8.13.50.7. Kpł 19. Mt 23.38.12. Lb 21. J 12.11. J 11.22-26.11. CUDZOZIEMIEC Prz 5.17.4. Kol 1. Sdz 19. Iz 57.21n.2.2n. Dz 10.20n.3n. Wj 20.16. Iz 54. Mt 14.5.35.17nn. Cuda a wiara.24-29.3.2-12.

1Mch 1.34-43.6nn. Syr 43.22.12. Iz 8. Dn 11. 1Mch 1.15. Ga 3. J 16. 1Mch 4. 1Mch 1.12.12.4.7-8. 1Tm 6.1-9. STARY TESTAMENT CZAS KOSMICZNY Miary czasu. Tt 2. Oz 2.10n. Rz 1. Syr 43. Jr 29.28n.13.3-8. Ap 16. Rdz 1.16. Iz 65.5-15.4. 2Krl 16. Wj 12. Hbr 3.1nn. Dz 1.52.17.11. NOWY TESTAMENT JEZUS I CZAS Jezus żył w czasie historycznym. Czas Jezusa jako pełnia czasów. . Łk 2.18-24.2. Wj 23.8. Pwt 16. Kpł 23.17.13n.2.1. Mk 4.8. Znaczenie czasu Kościoła.30.7-4. Kpł 23.2.13n. Pwt 14. Am 1.23.22. Wj 34.7.11.5. Joz 5. 1Kor 7. 1Sm 20. Dn 9. Dz 20. Pwt 26.13.1.22. 2Kor 6. Rdz 2. Mk 10. Ef 2.7.1.4.55. Ps 90.15. Ga 4. Wj 23. Iz 61. Sakralizacja czasu.13.23nn.43. Łk 2.2. Ez 46. Łk 4.10. Am 5. DOPEŁNIENIE CZASÓW Eschatologia chrześcijańska. Prz 8. 1Mch 16.25-26. Czym będzie kres czasów.5.23.1.10. Czas i wieczność. Iz 11.15. Wj 12. Am 8. Dn 9.13. Rz 8. Iz 1.11.36-59.22. Mk 9. Ap 21. Łk 3. Mt 2. J 17. Koh 3. CZAS KOŚCIOŁA Przedłużenie eschatologii. Koh 1. Iz 9. Ps 102.4.31. Wj 12.25.9. Iz 2.4. Ef 1.15. Rdz 2. Rdz 8.10. Ap 5. Łk 21.23. Kol 1.14.4. Rdz 1. Dn 7.1n.7.1. Kpł 23. J 2. Rdz 5. Kpł 25.6.29nn.40. 1Kor 10.14.12n.26n. Dz 1. Sakralizacja czasu historycznego.1.18. Wj 34.16.21. Kpł 23. Ga 4.26-29. Hi 38.10. Oz 2. Koh 3. Ps 74.10.10nn. 1Kor 16.44.12. 1Kor 5. Iz 6.2. Dn 2.20nn.43. Kiedy nadejdzie koniec.15nn. Mt 28.1nn.21. Dz 1.1.40. Pwt 16.19n. Mk 1.11. 1Mch 14.39.Na początku. Rz 8. Mt 16. Ap 1. Iz 2. Ps 90.33n. Dz 17.1.31. Ap 21. Łk 19.13. Wj 12.16. Rdz 5. Rz 3. CZAS HISTORYCZNY Cykle kosmiczne i czas historyczny.24. Wj 23.1. Lb 28.17. Rz 11. Rdz 2.10. Rdz 15. KRES CZASU Początek i koniec. Ap 1. 1Mch 1. Mk 8.1-8.1. Ps 89. Kpł 25. Rz 6.5.2.22. Hbr 9.6nn. Sakralizacja czasu Kościoła.

1-7. Mdr 15.29. Ps 112. Kol 1.26.43.29. Oz 2. Ps 112.16n. Flp 1.4-7. Rdz 43.11.6. Mk 6.2.22.7.17. Dn 9. Iz 53.41.13.20.5. Rdz 5.4.9.17. 1Tm 2. Rz 8.9. Rz 12.26. Ps 22. 2Tes 2.34.20. 1Tes 5. Syr 28.5.38.27. Mk 13.3. Ef 1.20.28. CZŁOWIEK NA OBRAZ BOGA Adam ziemski. Rz 10.1nn.1-3. Lm 3.2.28n.20. Prymat Chrystusa.31. J 11. Ps 51. Lm 3.32.2.19n. Jl 2. Dz 1.8. NA PODOBIEŃSTWO CHRYSTUSA Uległość w wierze w Jezusa Chrystusa.10.6. Rz 8. 1Kor 15. 1Kor 7. Łk 15.30.19. J 5. Ne 9. Rdz 1.27. Iz 54. Rz 12. Iz 63.18. Czułość Boża w Chrystusie i przez Chrystusa. Oz 11. Rdz 11. J 5.8. Rdz 3. Łk 1.13. Rdz 3.16.3. J 6. Rdz 3. Ps 116. Łk 23. Iz 49. 2Kor 3. Ps 103. Rdz 4. 1Kor 2. Mdr 7.4n. Kol 1.4-7. Flm 1.19n. Mk 8. Iz 66. 2Mch 7. Mk 1.22n.21. Kol 2. Iz 52.33. Rz 13.5-13.15-18.15.9. Ap 6-19.1. Pwt 30. Rz 14.8. Wreszcie stworzenie.15. 1Kor 15.1-9. Mt 24. Jr 31.16.7. J 14. Rz 7. Rz 1.14. Adam niebieski.44. Ga 4.9.18. Iz 42.5. 2Kor 5.16-25.34.14. Jon 4.5.3.34.3. Rdz 1.12.4n. Ba 2. Rdz 2. Tt 3. Ps 103.30.10.5.12. Ps 25.5. Wj 34. Iz 53. Rdz 5. Syr 18.21. Flp 2.6-9.4. Ez 34.4. Czułość Boża ujawnia się w chrześcijaninie i przez niego.77.11. Ef 4. Iz 53. Ef 4.29. J 19.13.8.5-13. Iz 53.6-11.Gdy przyjdzie koniec. Pwt 4.18nn. Iz 11.7. Hbr 1. Iz 9. Rz 8. Ps 119. Syr 5.18. 1Kor 15. 1Kor 15. Ne 9.7.3.15. Rdz 2.13. Sługa Boży.9. Łk 7.31.4-6. Rdz 3. Prz 3. Iz 55. 1P 1. Ps 145.18-30. Kol 3.32. Ps 145. Syr 51. Rdz 3. Rz 7. 2Krn 30.23. Za 7.15. Iz 63.5. 1Kor 7. Ne 9. Rz 2.21.17.16. Ef 2. Mt 20.31. Flp 3. Ps 77. Łk 1. Ps 131.10. Iz 49.45.156.26. Kol 1.24-28.3.3.7. Ga 5.3n.11. Iz 50. Ef 2. Dn 9.7.18.50. Ne 9. Rdz 3. Rdz 1. 2Kor 1.11n. Syr 2.24. Hbr 1. Rz 6. .34.1nn.3-12. Mdr 11.9. Rz 8. Kol 1.10.4-7. Ap 3. PRZEZ OBRAZ ZNIEKSZTAŁCONY Adam grzesznik.9. Czułość Boga. Ps 119.13.3.16. Rz 8. CZUŁOŚĆ 1Krl 3. Prz 11. Ps 111.2.11-12. 2Kor 4. Iz 53.13.18. Ps 79. Ps 78. Ps 86. Ne 9.26nn.8.30. Ga 3. J 4.49.14nn. 2Tes 2.10. J 5.3.7.1.19. Rdz 3.78. Za 1.3. Nowy człowiek.

21nn. NOWY TESTAMENT CZYSTOŚĆ WEDŁUG EWANGELII Mk 7. Ps 51. 1Sm 21. Mk 7. So 3. Mt 5.4.31. Pwt 23. CZUWANIE JAKO SPĘDZANIE NOCY NA MODLITWIE Ef 6. 2Krl 23. Kol 4.14n. Mk 13. Flp 2.12.17. Mk 7.15.12. Kpł 11. Tb 3. Łk 15.1-13.3. Mt 24. KU POJĘCIU CZYSTEJ MORALNOŚCI Prorocy.15nn.34nn. Prz 20.7nn.1. CZUWANIE JAKO TRZYMANIE SIĘ NA BACZNOŚCI WOBEC CODZIENNYCH POKUS Mt 26.Kol 3.4. 1P 3. Hi 11. 2Sm 6. Iz 29. Iz 66.14.30.41. Iz 1.8. Rz 4.6n. Ez 36.2.17. Iz 6.8. Kol 4. Lb 19. Ga 4. 1J 1. Przejście z płaszczyzny obrzędowej do porządku zbawienia duchowego. Hi 4. Ez 36. Oz 6. Rz 14. Mk 2.36. Ap 7. Kpł 17. Szacunek dla świętej społeczności. Mk 7. Prz 8. Łk 21.23-35.7-9.15.38. Mt 18. Ps 24.43n.24nn.26. Kpł 11. 1Kor 16. 1J 3.1n. Ef 4.9. CZUWANIE JAKO GOTOWOŚĆ NA PRZYJĘCIE POWRACAJĄCEGO PANA W Ewangeliach synoptycznych.33.9. Mt 23.10. Kpł 12.15n. Joz 6. Mk 1. Łk 6. Kpł 16.17.25.18.28-31.21. Am 4.8. Kpł 11. Hi 11. CZUWAĆ Mdr 16.10. Kpł 21.28. W najwcześniejszych listach Pawła.23nn. Ps 127.14-32.6n. Obrzędy oczyszczenia.7.1-5.5nn. Mdr 14. Kol 2. Rz 3.11-14. Wj 29. Ps 73.21n.10nn. Mt 23.1.10-20.5.32. Iz 52.30n.1-8.11. Iz 35. Mk 1. 1Sm 21.9. Dz 20. Kpł 12.27.3.13.6. Ps 18.23.25n. Ps 18. W Apokalipsie nauka.3. Dz 15. 1J 3.15nn.33-37.9. J 13. Łk 15. NAUKA APOSTOŁÓW Wzniesienie się ponad podziały na to co czyste i na to co nieczyste.20.5n. U mędrców.2. Łk 10. Ef 5. 1P 3. J 15. Lb 19. Mk 14. .24n. Jr 7.22.8.12.14. Hi 22. Kpł 11-16. CZYSTY STARY TESTAMENT CZYSTOŚĆ KULTYCZNA Życie społeczności świętej. Hi 16. Ps 51.13nn.3.11-14.2. Wj 19. Dz 10.13n.10. Łk 6. 2Krl 7. 1P 5.17n. Kpł 15. Mt 25. Mk 13.4. Kpł 19.9. Dz 10.37. Rz 16.25. Ps 51. Iz 52.5.6-13.42.3.16-23. Łk 9.34. Rz 13. 1Tes 5. Ef 6.42-43n. Hbr 9.25n. Ef 6. Lb 19. 1Tes 5.9. Dz 11.24.3n.35n.15.1. Ez 36. Kpł 13-14.14.13. Hi 9. W Psalmach.

J 15. 1Sm 16. 2Sm 19. 1Sm 30.18-29. Iz 55. Tt 1.24. J 6.16. Syn Dawida. 2Sm 4. Dar złożony Bogu w Jezusie Chrystusie. 2Kor 9. 2Sm 5.7.28. Jk 4. Dary dwustronne.12-16.1-19.1. J 13.1.19. 2Sm 7.32-37. Wybrany Boga. Ne 12.5-8. 2Sm 6.10. 1Sm 16.5.24. Ap 5.14-18. 1Krn 28. 2Tm 1. 1P 4.13.12-15. J 6.5. Dz 11.18. 2Sm 3. Wj 23. 1Krl 1. 1Sm 16. Mt 10.33. Wj 12. DEMONY STARY TESTAMENT Pierwsze przebłyski wiary w demony.10. Kpł 1. 1Sm 16.13. Iz 13.13.16n. 2Kor 8.8.2-11.9. Iz 5. Syr 12. Pwt 29.22. Prz 19.32n.16.14nn.10nn. Dz 2. Pwt 8.2.36.27. Tb 14. Iz 34. Dar bezzwrotny Łk 14. 2Sm 8.23. 1Kor 12. Flp 4.42. 1Sm 24. 1Sm 27.32. Ps 147. Ne 12. 2Sm 15. Ps 91.16. Kpł 4-5.3.23. Mt 13.20.19. 2Sm 6.15. Rz 12.5. Jr 24.7n.5-9.4n.1-13. Rz 5.7. . Ez 36. Iz 13. Iz 9. Hbr 2.7.6. Ps 132.21-25. Jr 30.13-16. Mt 20.32. 1Sm 19.17.17-25.8. 2Sm 7.4. Ps 105.6.45nn.10.42-45.20n. J 1. Bohater Izraela. Ps 89. 2Sm 15. 1Sm 30. 2Sm 5. Łk 22.16. 1Tm 1. Ez 34.1-9.1-7. 2Sm 7. 1Tm 3. Rdz 15.13-14. Oz 3. Kpł 16.6.8-12.12nn.16-24. 2Kor 7.15. Ne 9.26.7n.35. Dar Bogu w Jezusie Chrystusie. Ga 5.5.41. 2Sm 17.24-29.51. Pwt 9. J 3. Ef 4. Mt 22. 2Sm 5.1. Dz 8. Mdr 16.23.10n. J 15. STARY TESTAMENT Dar Boży. DAR Jk 1.21-30.17. 1Krl 2.1Kor 5. Syr 24. 2Sm 16. 2Sm 23. Kol 6. Ps 89.25n. 1Tes 4.18.9.21. Pwt 11. 1Tm 5.6.9-12. Dz 13. 1Sm 17. J 17.23n. Hbr 13. 1Sm 19.13-17. Mk 10.23n. 1Krn 22. 2sm 23.27. Łk 18.22. Pwt 26.14. Ez 34.16. 1J 3. Łk 1. J 15.10.26nn. Jr 33. 1J 3.12nn. 1Tm 4. 1Sm 23.22.1. Iz 11. Iz 34. Rz 5. Mt 5.10.19.1. Dary składane Bogu. 2Sm 19.8. 2Sm 10-12. Tb 4. Ez 34.14. Am 6.15n. Rdz 32.20nn.28-37.23. Ap 22.10nn. 1Sm 18. 1J 3.17.10.8. 1Sm 27.32.6-10.10. J 3. 1Sm 26.6. 1Sm 16.5.14n. Joz 9.9. 1Sm 18.21-25. 2Sm 24. Ha 3. Pwt 4.17. Rz 6. 1Krl 23-25. Mt 18. Pwt 32.7-12.2.13. 1Sm 30. 2Sm 7.3n. DAWID Syr 47. 2Tm 2. Ps 104.26-31. 2Sm 8. 1J 4.20-46.17. 1Sm 30.17n.15-21. Ne 9.8.3.14. Mt 1. NOWY TESTAMENT J 4.16n.19.37n.23.10. Dz 20.9. 2Sm 9-20. Flp 1. Iz 9. Mesjasz.24. Kol 3.

22. Rdz 6. Pwt 11. Pwt 6. 1Kor 12.18n.38n.1n. Rz 1.11.27.7.20. Koh 1.16.20n. Ga 3. Jr 31. Ps 22.8. Mt 12.4-14. J 8. Dz 19. Czy można mówić o dobru obiektywnym stworzeń Rdz 1.6. Pwt 32. Ap 20. Mk 9. Dobrobyt niegodziwych i nieszczęścia sprawiedliwych Jr 12.7. Ps 91. Mi 6.22. Rdz 3.17. Ps 14.7.14-24. Walka prowadzona przez Kościół. Łk 8.21-25. Ps 106. Łk 4. Rz 5.2n. 2P 2.20.25-30.1nn.15.6.25.17. Ga 3. Mt 19.1nn.24. DOBRO I ZŁO W ŚWIECIE Sdz 19.6.30.19n.7. Mk 10.7.7.18-28.37. 2Kor 12. Rdz 38.46.7.15.1nn.20nn.7. Rdz 7. Iz 5.1.8.13n. Jr 20.3.28. Łk 4.23. Ps 22. Rdz 6.7-10. J 8.22nn. Pwt 8. Łk 12. 1Kor 10. Rt 3.18.7-10. Tb 8. Tb 6. Am 5.20.16n.16-19. Mt 17.6. Jud 1. Koh 6.7.33n. Pwt 4. Warunki związane z darami Bożymi Pwt 11.7-17. J 10.52.23-27. Iz 65.8-12.20. Ap 20. 2Krn 11.15.2.17-20. Mk 9.15. Rz 7.15-18. Ps 22. Ap 9.23n. Mt 12. Iz 1.31. Łk 10.17n. J 7.9.19.2Sm 24.16.3. Ez 28.8nn.9. J 8.7. Mk 3. DOBRO I ZŁO Rdz 1.10nn.18nn. Mt 15.12-21. Tb 6. Flp 2. Mk 5. Ba 4.13.13. Mt 4.11-17. Pwt 12. J 12.31.13. Est 1. Jedynie "Jezus Chrystus nasz Pan".5nn. Mk 1. Iz 13. Iz 14. Pwt 11. Mt 17. Wj 18. Ps 73. Rdz 6.6.31. Rz 7. Pwt 8.12.34-39. NOWY TESTAMENT Jezus jako zwycięzca szatana i demonów. Rdz 6.3.20.12n.7.8. Dz 8.7n. Pwt 13. Dz 16. Mk 9.11. J 10. J 12. Rdz 6. Mk 6. Rz 7.12nn. 2Krl 19. Tb 6.5.7. Jr 7.1nn. Mt 6.6-9. Ap 12. Jr 15. Dobro człowieka Iz 7. Ps 96. Mt 7.10.18n.14.18. .8.14.14-29. Ps 28. 1J 5. Pwt 30. Rz 7. Mk 6. Dn 10. Pwt 13.30. Mk 16. So 3. ZWYCIĘSTWO BOGA NAD ZŁEM 1J 5.15-20.14. Rz 7. Dz 19. Mk 1.48n. Mt 12. Tb 3. Rdz 3. Tb 8. Jk 3. Mt 6. Iz 53. Rdz 40.13n.1-20.8. Armia szatańska. Mk 7. Ps 42.17.9-18.40.18. 1Kor 12. Mk 1.25.26n.19n.7-23. Demony ubóstwione. Iz 14. Ez 38-39.2.2.24.10-14. Łk 13.14.5. Kpł 17. Rz 7. Ap 16. Hi 23-24.19nn. Pwt 13.8.11-19.9nn. Mk 3.16.11nn.35.4.25-29.17. 2Krl 17. Ez 36. Pwt 30.3.21. Dz 13. To prawda że Bóg już dał Prawo. J 14. Oz 2. Za 3.4. Mk 1.19. 1Krl 21. Mt 12.15. Mk 5. TYLKO BÓG JEST DOBRY Wj 3. Koh 5.35nn.27. Rz 3.13n. Rdz 3. 1Tm 4.11.2.11. J 7.

Owoce Ducha Świętego.
Hbr 2,12; Mt 7,11; Łk 11,13; Ga 5,22-25; Mt 5,16; 1Tm 6,18n; Tt 3,8;
Tt 3,14; Rz 12,21; Mt 19,21; Mt 10,38; Mt 16,24nn;
Zwycięstwo dobra nad złem.
Rz 5,4; Rz 8,18-25; Łk 12,33n; Hbr 9,11; Hbr 10,1; Hbr 11,1; Hbr 11,16;
Ap 21,1nn;
DOM
DOM DZIECI LUDZKICH
Dom rodzinny.
Prz 27,8; Syr 29,21; Rz 30,25; Mi 2,2; Wj 20,17; Syr 26,16; J 8,35;
Rdz 19,2; Dz 16,15; Pwt 20,5; 1Mch 3,56;
To co buduje i to co rujnuje.
Prz 14,1; Prz 31,10-31; Ps 127,1; Prz 17,13; Prz 14,1; Hi 4,19; Rz 25,8;
Ps 49,12; Ps 49,20; Koh 12,5nn; Ps 127; Pwt 28,30; Iz 65,21nn;
SYMBOLICZNY DOM BOGA
Dom Izraela i dom Dawida.
Joz 24,2; Rdz 12,1; Hbr 11,9; Hbr 11,13; Wj 40,34-38; Pwt 10,22; Wj 33,7;
Wj 33,9nn; Lb 12,7; Oz 8,1; Oz 9,15; Jr 12,7; Za 9,8; 2Sm 7,10; 2Sm 7,2;
2Sm 7,5nn; 2Sm 7,11-16;
Od domu z kamienia do świątyni niebieskiej.
1Krl 8,27; 1Krl 8,19nn; Jr 7,2-14; Ez 10,18; Ez 11,23; Ez 1; Ez 36,22-28;
Ez 37,15n; Ez 37,26nn; Ez 39,29; Ez 40-43;
Mieszkanie Boga maluczkich.
Iz 56,5nn; Mk 11,17; Iz 57,15; Iz 66,1n; Ps 15; Prz 8,31; Prz 9,1-6;
DUCHOWY DOM OJCA I JEGO DZIECI
1Kor 1,24; J 1,14; Łk 1,27; Łk 1,33; Łk 2,4; Łk 2,7; Łk 2,51; Łk 2,49;
J 2,16; Mk 11,17; Mk 13,1n; Mt 16,18; 1Tm 3,15; Łk 9,58; Łk 8,21;
Łk 5,29-32; Łk 19,5-10; Łk 7,36-50; Łk 10,38nn; Mk 10,29n; Łk 10,5n;
J 14,2-6; Hbr 3,3-6; Hbr 6,19n; Hbr 10,19nn; 2Kor 5,1n; 1Kor 15,53;
1Kor 3,9nn; 1P 2,4nn; Ef 2,18n; Ef 2,21n; Ap 21,22; Ap 21,3; Ap 21,7;
J 15,10;
DOPEŁNIĆ
1Krl 7,22; Dz 14,26;
STARY TESTAMENT
PERSPEKTYWY DOPEŁNIANIA SIĘ
Słowo Boże a Prawo.
Iz 55,11; Wj 20; Pwt 4,30n; Pwt 30,6nn; Ez 36,27;
Proroctwa.
Iz 48,3; Za 1,6; Ez 12,21-28; Pwt 18,22; 1Krl 8,24; 1Krn 36,21nn;
Ezd 1,1n;
Dopełnienie się czasów.
Łk 1,20; Jr 25,12; Ef 1,10; Ga 4,4; Mk 1,15;
NOWY TESTAMENT
WYKONAŁO SIĘ
J 19,28; J 19,30; Łk 12,50; Łk 18,31; Łk 22,37; Hbr 2,10; Hbr 5,8n;

2Kor 1,20; Hbr 3,1-6; Hbr 5,1-10; Hbr 7,11-28; Hbr 9,1-14; 2Sm 7,12n;
Łk 1,32n; J 18,36; Iz 53; 1P 2,24n; Dn 7,13n; Mt 26,64; Ps 110; Mt 26,64;
Ag 2,6-9; Iz 60,7; Iz 60,13; Mk 14,58; 1Kor 12,27;
Proroctwa.
Mt 5,17; Mt 7,12; Mt 22,40; Mt 3,15; J 15,13; Hbr 5,9; Hbr 10,14; J 17,4;
J 17,23; 1Kor 13,10; Rz 13,8-10; Ga 5,14; Rz 8,3; Rz 6,15; Kol 1,10n;
Jk 2,22; Ga 5,6; 1J 2,5; 1J 4,12; Ga 5,22n; J 15,5;
Prawo.
Mt 24,3; 1Kor 15,23n;
DOSKONAŁOŚĆ
Mt 5,48; Kpł 11,45; Kpł 19,2;
STARY TESTAMENT
Świętość Boga a doskonałość.
Pwt 10,17; Ps 76; Ps 99; Pwt 32,4; Ps 19,8; 2Sm 22,31;
Wymaganie doskonałości.
Kpł 22,22; Kpł 21,17-23; Kpł 11-15; 1Krl 8,61; Pwt 6,5; Pwt 10,12;
Pwt 17,7; Pwt 17,12; Am 4,4; Iz 1,10-17; Iz 58; Rdz 17,1; Pwt 18,13;
Praktyka doskonałości.
Mdr 10; Syr 44-49; Ps 119,1; Hi 1,1;
NOWY TESTAMENT
Doskonałość Prawa.
Łk 1,6; Łk 2,25-38; Łk 18,9-14; J 5,44; Rz 10,3n; Ga 3,10;
Jezus a doskonałość.
Mt 9,12; 1P 1,19; Hbr 5,9n; Hbr 7,26nn; Hbr 10,14;
Doskonałość w pokorze.
1J 1,8; Flp 3,7-11; 2Kor 12,9; Łk 9,23; Łk 22,26n; Mt 19,11n; Dz 5,4;
Mt 19,21; Dz 4,36n;
Doskonałość miłości.
Kol 3,14; Rz 13,8-10; Mt 5,48; Łk 6,36; Mt 5,29n; 1P 1,14nn; Mt 5,45;
Ef 5,1n; Rz 5,8; Rz 12,21; 1P 3,9;
Doskonałość i postęp.
Flp 1,9; 1Kor 2,6; 1Kor 14,20; Flp 3,12; Flp 3,15;
Doskonałość a paruzja.
1Tes 3,12n; Ef 5,27; Ef 4,13;
DROGA
DROGI BOŻE
Rdz 12,1-5; Iz 55,8; Mi 6,8; Wj 13,21n; Ps 77,20; Ps 68,8; Pwt 1,30-33;
Pwt 8,2-6; Pwt 2,1; Pwt 8,7-10; Ps 25,10; Ps 136; Pwt 32,4; Oz 11,1nn;
Prawo.
Ps 128,1; Ps 147,19n; Ba 3,37; Ba 4,1; Ps 119,1; Ba 3,13n; Pwt 31,17;
Kpł 26,41; Oz 11,5; Kpł 26,44n; Iz 40,3; Iz 43,19; Iz 49,11;
DWIE DROGI
Ps 1,6; Prz 4,18n; Prz 12,28; 1Sm 12,23; 1Krl 8,36; Ps 101,2; Ps 101,6;
1Kor 12,31; Prz 8,20; Prz 12,28; Ps 119,30; Tb 1,3; Iz 59,8; Łk 1,79;
Prz 2,19; Prz 5,6; Prz 6,23; Prz 15,24; Prz 12,15; Ps 1,1; Syr 21,10;

Ps 1,6; Prz 4,14; Prz 4,19; Jr 12,1; Prz 12,28; Pwt 30,15-20; Syr 15,12;
Mt 7,13n;
CHRYSTUS DROGĄ ŻYWĄ
Łk 3,4; Iz 40,3; Hbr 4,8; Łk 24,15; Hbr 2,10n; Hbr 12,2nn; Mt 4,19;
Łk 9,57-62; J 12,35n; Mt 16,23; Łk 24,26; Łk 9,23; J 16,28; Łk 9,51;
Łk 22,22; Łk 22,33; Hbr 9,24; Hbr 10,19nn; Dz 9,2; Dz 18,25; Dz 24,22;
Hbr 9,8; J 14,6; Kol 2,6; Flp 3,12nn; Ef 5,2; 1Kor 12,31; Ef 2,18;
DRZEWO
Rdz 1,11n; Mt 24,32; Hi 14,7nn; Wj 15,27; Iz 41,19; Dn 4,9; Ps 1,3;
Jr 17,7; Oz 14,6; Mt 7,16-20; Mt 3,10; Łk 23,31;
Drzewo życia.
Rdz 2,9; Rdz 3,22; Rdz 2,16n; Rdz 3,2-6; Rdz 3,22nn; Ez 47,12; Prz 3,18;
Prz 11,30; Syr 24,12-22;
Drzewo Królestwa Bożego.
Ez 31,1-9; Dn 4,7nn; Ez 31,10-18; Dn 4,10-14; Mt 13,31n;
Drzewo Krzyża.
Rdz 40,19; Joz 8,29; Joz 10,26; Est 2,23; Est 5,14; Pwt 21,22n; Ga 3,13;
1P 2,24; Kol 2,14; Mdr 14,7; Ap 2,7; Ap 22,14;
DUCH
STARY TESTAMENT
Wicher.
Ez 13,13; Ez 27,26; 1Krl 19,12; Wj 14,21; Iz 30,27-33; 1Krl 18,45;
Oddech.
Rdz 2,7; Rdz 6,3; Hi 33,4; Hi 34,14n; Koh 12,7; Mdr 15,11;
Duch człowieka.
Rdz 2,7; Rdz 41,8; Sdz 8,3; Rdz 45,27; Ps 31,6; Łk 23,46;
Duch w człowieku.
Lb 5,14-30; Sdz 9,23; Oz 4,12; Za 13,2; Iz 28,6; Za 12,10; Sdz 9,23;
1Sm 19,9; 1Krl 22,23; Iz 11,2; Ez 36,26n;
NOWY TESTAMENT
Rozpoznawanie duchów.
Mt 18,16; Mt 12,28; Mk 1,23-27; Mk 9,29; Mk 6,7; Mk 16,17; 1Kor 12,10;
1Kor 2,11n; 1Kor 12,31; 1Kor 14,12;
Duch Święty łączy się z naszym duchem.
1Tes 5,23; Łk 8,55; Łk 23,46; Łk 1,47; J 11,33; J 13,21; 2Kor 2,13;
2Kor 7,13; Mt 26,41; Ga 5,17; Ef 4,23; Rz 8,16; Rz 8,26; 1Kor 6,17;
Rz 12,11; 2Kor 6,6; J 4,24; J 3,6; Hbr 6,1; Ga 5,22; J 6,63;
DUCH BOŻY
Ps 104,30; J 3,18; J 14,17; J 4,24; 2Kor 3,17;
STARY TESTAMENT
DUCH ZBAWIENIA
Sędziowie.
Sdz 3,10; Sdz 11,29; Sdz 14,6; 1Sm 11,6; Sdz 6,34;
Królowie.
1Sm 10,1; 1Sm 16,13;

7. Iz 63. Łk 22.14. J 20. Dz 10.14.11.31.1.5.41.3.7nn. Iz 11.17.20.9-14.15-19. Jl 3. J 14.Mesjasz.8-11. 1Kor 12.39. Ga 4.21. Dz 13. Ne 9.34.7.52. Dz 5. Iz 53. 1Kor 15. Dz 13. J 3.18. Ga 2.17. Dz 10. Iz 42.4-30.30. Mt 3.13.35. Dz 9.10. J 7.24.22.11. Dz 4. JEZUS JAKO TEN. Dz 8. DUCH I ŚWIADECTWO Nabiim.39. Rz 8. J 14. DUCH I ŚWIĘTY NAD NARODAMI Iz 32.7.26.28. Dz 2.PAWŁA Duch jako chwała Chrystusa w nas. Ez 8. Dz 7. Dz 12. J 7.28. Dz 1. Ps 2. Jr 1.1. ODCZUCIE DUCHA ŚWIĘTEGO U ŚW. J 16. Dz 3. Łk 4. Dz 16. J 14. Dz 4.42.26. KTÓRY ROZDZIELA DUCHA ŚWIĘTEGO J 19.8.26. Dz 3.22n.30. Am 3. Ez 2. Iz 44.32. Ez 11. J 1. Iz 8. Ez 36. Ez 3. Dz 4. J 14.30. Mt 10.10. Rz 8.27. Jr 20.26. Mt 12. .1n. Łk 1.29.25nn. Iz 52. Dz 19.49. Dz 5. Iz 63.16. Dz 21. Ez 3. Łk 1. J 17. Za 12.11.3.10.17.34.35.1-2. Dz 2. Łk 1.5n.20.33. J 8.14n.15.1.18. J 13.14n. Łk 4.13n.27. J 12. 1Kor 2.20. Iz 42.11. Dz 2.11.9. Dz 5. 1Kor 12. J 5. J 12.12.5n.59n. Dz 4. Dz 5.14. Iz 61.5. Dz 2.29n. J 15.2.16n. Dz 5.31.25.3. Iz 11.16n.24. Ez 3.20. Rz 1.7. Sdz 13. 1Krl 18. Jr 15.15. 1Kor 1.9. Dz 6.11. J 16.1nn.20. Łk 23.4.12. Mk 1.8. Jezus działa w Duchu. Iz 61. Mt 4. Rz 8.39. Mk 13. Prorocy.6n. J 8. Dz 2. J 12. J 16.12.2.12. Dz 2.28n.20.43. Mt 1. Rz 8.6.12n.32. Dz 13. J 15. 1Sm 10.21.5.50.13nn.11.45. KONKLUZJA: DUCH I SŁOWO NOWY TESTAMENT DUCH W JEZUSIE Chrzest Jezusa.4. Dz 15. Ps 51. Dz 10.1. Am 7. J 16. Za 7. KOŚCIÓŁ OTRZYMUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 3. Dz 4.12.20.38.44.32.5n.1.11.24.4.15. 1Kor 14. JEZUS OBIECUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 7.6. Dz 10.29.22.2. Dz 2. 1Tes 1. J 16.29. Dz 19. Dz 18. Lb 11.23. Dz 8. 1Sm 1.20. Znaki Ducha Świętego.12.42. Jezus poczęty z Ducha Świętego.16. Dz 6. Mk 13. 1Kor 12.18-21.12. Ps 143. Rz 8. Łk 10. Wj 35.11. 2Kor 3.7. Rz 8. Wj 15.10. 1Krl 19.20.26. Iz 11. Rz 8. Ez 36. J 14. Ez 37.31.13. DUCH I POŚWIĘCENIE SIĘ SŁUGA JAHWE Iz 42. Iz 59. Ez 39.6.5.1. Łk 3.9.

Mdr 2.18. Ga 3. J 15. Ps 72. J 11. 1P 1. J 16. Rz 5. 2Kor 7.25.3-9. Ps 38.29-31.2-4. Życie.26. Hbr 3. Rz 11.20n. Ga 4.1.3. Dz 7. Hbr 10. Ps 44. Duma i chwała.16.15. 1Kor 2.1.13.2. Rdz 24.16. Ga 5. Ga 6.33.25. Mdr 2.14. Mt 2.37. J 16.6.14.2.22.3. Ef 4. 1Kor 1. Pwt 12.34n.9.27n. Dz 27. Dz 4. Ps 119. J 18.11-17.30.46.4. Mt 6.14. 2Kor 6. Hbr 4. Wj 21. J 18.17-29. Rz 3. Ef 4.13.26n.6. Łk 14. Ps 72. 2Kor 8.22.13.26.24.14. Ps 25.34.7. Flp 3.22. Duch Święty i Kościół. J 10. Ga 5. J 8. 1Kor 3. Rz 8.13n.1. Jk 1. Ga 5. Rz 8.15. Mt 23. Syr 1.27. Rz 3.16.23. Kpł 26. 2Tes 1. J 7.9.10. Rz 7. Rz 8. J 13.19n.24.5. Hbr 10. Wj 4. 1Tes 1.13.11.13.6.14.49.13.10n. 2Kor 7. Kpł 17.4. 1Kor 12. 1Sm 19. Ps 18. 1Sm 26.14.2. Ps 35.14. Rz 7.7.25n. 1Kor 13.19.2. 2Kor 3. 1Kor 1. 2Kor 1. Rz 8. Iz 53. Mk 8. Kpł 17.19. 1J 3.21.17.16.9.5. 1Tes 2.3. 1Kor 3. Ps 6.6. 2Kor 5. Iz 42.1-5. 2Kor 3. Syr 9.23. Iz 53.25.23. 1J 4. Duma i próżność.46-50.3. Dz 18. 1Kor 12. Ps 34. 1Krl 17.19-23. Dz 9. 2Kor 11. Rz 2.8. Iz 52.9.14. Ba 2. 1J 2.12.12.21.21. Iz 53.22. Iz 23. Duma sługi Bożego. Ba 4. Rz 5. Hbr 10.19. Łk 17. 1Krl 19.6. STARY TESTAMENT Duma narodu wybranego. Rz 2.13. Łk 2. 1Tes 2.20. Iz 42. Mt 10. Rz 7. Jr 15. 1J 3.22. Rz 4. Mt 21.4-11. 2Kor 12. 1Kor 12.23. Pwt 10.32.9.11. DUMA Łk 1.10n. Ef 4.49.14.26. DUSZA DUSZA A OSOBA ŻYWA Człowiek żyjący.2nn.6.20.26.28. Mdr 5. Jr 9. Ef 2.6.49n.21nn. Ps 79.12nn.11.5.15nn. Jr 7.4. Jk 5. Rz 5. Dz 20. Ps 89. Duma i wolność chrześcijanina.39.25.14.30.Duch Święty jako źródło nowego życia w nas.27. Rz 8. Rdz 1.39. 2Sm 1. NOWY TESTAMENT Duma Chrystusa.2.3. Rdz 24. Łk 9.16. .25. Hbr 3. 2Kor 4.9n. 1Kor 14.47.19n. J 12. Iz 52. Joz 9. Rdz 46.22. Hi 23. Ef 1. Kpł 19.4.28.54. Ga 6.19.10.24. Ez 26-32.13. Flp 2. 1Kor 3.13.9. Ps 40. Rz 5. Osoba ludzka. 2Kor 1.20n.18. Łk 21.13.4nn.2n. 1Kor 4.11n.31.23. Mt 20. Dz 4. Duch Boży.13.

Pwt 32.1.10.9.1-14. Ps 88.20.29n. Rdz 26. Mt 11.7. 1P 2.14.19n.12. Mdr 2. Mdr 16. Ga 4. Mt 12.9n. Pwt 10. Ps 128. Dusza i ciało.3.9-34. Rdz 2. Ps 8. Kpł 5.20. Mt 11. Ez 45-48.1-13. Ps 42. Iz 66. 1Sm 10. Kpł 25.21nn. Mt 22.8.17.6.17.50.3.40.1. Ez 37.Dz 2.2. Ap 8.14. 1J 2. Ps 25. Mdr 2.6. Wj 6. Ps 39. 1Sm 18. Mt 21. 1Tes 2.21. Ps 31. Hbr 4. Mdr 8. DUSZA I DUCH ŻYCIA Dusza a principium życia.41.1-6.12. Mk 3. Dusza a trwanie w życiu.11nn. Kpł 25. Jk 3.30. Hbr 12.6.19n. Ps 78. Pwt 30.5. Dz 27. Dz 14. Ps 63. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Izraela. Oz 11. Ps 107.10. 2Sm 21. Mt 10. Wj 15.37.43-51. 2Mch 7. Mt 11. . Ps 61. Ef 4. Lb 36. Dn 13.17. Mt 8.4. 1P 1.10n.1-3. Jr 31.10.3n. Ps 69.5. BÓG I DZIECI Wj 22.23.6. Ez 37. Koh 9. Am 6.14. Mt 26. Mdr 4. Mk 9. Flp 2. Ps 94. Dz 27.15.27.12. 2Mch 7.8. Ga 4. Hi 7. Jk 5.37.19n.2.19.62n.20.7.3.10.23. Rdz 15. Ef 6. Jl 2. Jr 24. Łk 2.45.19. Ps 2.21n.4.16. 1Kor 15.40.14. 1P 3.38.41. 2Kor 12. DZIEDZICTWO 1Krl 21. 1Kor 2.23. Pwt 6. 1Kor 3. Kpł 24. Rdz 27.5.14. Koh 9.14. Łk 12.5.15-16.3. Mt 18. TRADYCJA APOSTOLSKA 1Kor 13. Wj 34. Mt 18. Hi 14.3. Ap 20. 1J 2. Mdr 5.22.10-13.14nn. J 3.14. Ap 6.14.1. Kol 3. Sdz 16. Mt 18. Joz 13-21.1. Wj 19. Wj 19. Za 8.19.19. Dz 2.3n.1.14.1. JEZUS I DZIECI Łk 2. Iz 7. Mdr 3. Ps 104. Ez 47.15.9. Mt 18. 1Sm 26.4.2. Iz 9. Rdz 34. Hi 34.5. Ef 4.29.42.16-19. 2Kor 1.16.5.5. Hbr 5. Mk 10. Lb 23.15.27. 1Kor 14.7.2. Mdr 9. 1J 3.22. STARY TESTAMENT PIERWSZE UJĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Izrael . DZIECKO Prz 17. Łk 2.2n.2. Ps 11.18.25n. Ps 131. Ps 2. Ha 2. Ps 39. 2Sm 20.14.9. Lb 6.38.6. Ps 63. Dn 12.3-4. Ps 103. Hi 7. Ps 86.9.1-4.9.2.1nn. Jk 1. 1Kor 15. Jdt 4. 1Kor 1. Ps 68.27. Rdz 2. Ps 115.13.11.9.37.dziedzictwem Jahwe. 1P 1.15. Ez 13.7. ROZWINIĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Dziedzictwo eschatologiczne.5.4.44.18.13.1. Hbr 10.10. Rdz 35. Mdr 13. Mdr 3. J 12.14.14. 1Sm 1-3.11-14. Rdz 15. Rdz 7. Mt 19. Mt 25.17.8.21.6.7n.23.33. Iz 42. Ga 4. Ps 16.3.22. J 13. 1Kor 4.23.4.5.8.44-50.12-16. Koh 12.27n.22.6.12.43. Pwt 28.6. 2Mch 7. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Jahwe.1. 1Sm 16.

18.7-11. Hbr 11.9.2n.3nn.6n.13. 1Tes 5. Łk 17.13. 1Kor 15.23. Iz 28.13.27n. Flp 1.9.31. Lm 2.20. Rz 4.34.12.8. 1Kor 7. Jr 46. Ef 3. 1Kor 1.10. Mt 19.24.16n. Mt 11.1n. Ez 7.7. Ga 4. Mt 24. Ga 4.12nn. Wj 23.13.1.2-4. Ez 7.4n.13. Rz 8.15. Iz 2.16nn.5.5.1n. Za 12.1.9. Ez 30.18. Mt 25. Hbr 1.2. So 1.18.6. Dz 1.9.9n. Joz 2. J 8.17.19.5. Iz 9.7.20n.29.3. Sdz 5. 1P 1. Rz 2. Dz 2. Dn 11. Tt 2.6n. 2Tes 2.1-4. 1P 3. Iz 34. Mt 25.8.8. . NOWY TESTAMENT 1P 2.9. Ps 94.12-20. Hbr 6.1. Jk 2.23.28.1-4.14. Ml 3. 1Kor 15. Iz 28. Ga 4.20. Ez 38. Joz 5.10.17-25.29.10. Lb 10. Dn 12. 2Sm 5. Jl 2. 1Kor 3. Joz 24.21. 2Kor 10.26. 1Sm 7.6. 1P 4. Ml 3.7. Iz 13.13.40.16.12. Ps 68.10.9-18.10.1. Mt 21. So 2.19. Rz 4. Dn 11. Flp 1.6n. Ga 4.7.8nn.14-17. 1Tes 4. 1Kor 6.35.96-99. Ga 3.2.3nn. Iz 34. Za 9. Za 12.3. Hbr 6.10. Ps 93.3. Ez 13. 2P 2.5. 1Kor 15. 1J 2. Iz 13. Flp 2. Iz 24.10.1n. Rz 15. Ef 1. Jl 2.17.13. Flp 3. Za 14. Mt 7. 1J 1. Mt 25. Ps 37. Tt 2.11nn. 1kor 1. Hbr 1. So 1. Dn 12.jedynym dziedzicem.7. Ps 73.12.17. Iz 13. Lm 3. 2Kor 7. Hbr 11. 1Tes 2. So 2. 1P 1. Sdz 7. Pwt 10.32.16n. Mt 3.19n.12. Łk 17.45-50.10. PRZYJŚCIE PANA Mt 3.6.9.24.18.4-15.8.23.6. Ps 16.15-25. 2Tes 1. Hbr 9.17.7.18. Ga 3. Dn 12.9. Jr 4.18.12nn. Dz 15. Ga 3. Flp 2.24-28. Ml 3. Iz 2. 1Kor 7.28. Ml 3. 1Kor 15. NOWY TESTAMENT DZIEDZIC OBIETNIC Chrystus .2. Ga 5.2-3. Ez 7. Iz 13.14n.Dziedzictwo duchowe.16. Flp 1. Ps 119. So 1. 1Kor 15.11. OCZEKIWANIE NA DZIEŃ OSTATECZNY Am 5. Mt 5. Dzień Syna Człowieczego. Jl 4. So 3.8.22.14nn. Dn 9. Mt 24. Joz 10. 2Tm 1.9. Ez 34.4.16. Światło na życie codzienne. Ps 25.19.28n.3. 1Tm 6.1-10.2.13. Za 13. 1Kor 15. Ps 2.35n. 1J 4. Za 14.21.24nn. Iz 7. Hbr 2.17.2.4.27. 2Tm 1.8.14. Pwt 18.9. Dn 11. Iz 34.1nn. Ez 7.9.27.28.12.11.26. Jr 10. Ga 3. 2Tm 1. 2Tes 2. 1Kor 6. Lm 1.49n.7. Oz 2.15. Flp 1.7.3. Ps 96. Lm 1. Ap 21.34. Mt 12.3.50.16.2. Dz 3. Za 12. Wj 15. Ez 30. 1Tes 5. Mi 1. Dn 8. Rz 4. Mt 5. Ef 1.6. Ap 20. Jk 5.8. Wierzący dziedzicami Chrystusa.4.4.13. DZIEDZICTWO OBIECANE Dz 20. J 2.18.26.11. 1P 1. So 1.8. Jl 1.1. 2Tm 4. Iz 2. Joz 10. 1Tes 4. 1Kor 4.14. Ps 94. Iz 13.12.22.34. Wj 14. DZIEŃ PAŃSKI STARY TESTAMENT ZAPOWIEDZ DNIA JAHWE Am 5. Jl 3.14.13n. Tt 3. Iz 13.5nn.2. Joz 10.52. Tt 3. Mt 24.7n.38. Iz 13.17.34.3.3.12.1.

1.1-13. Ef 5.2. Ga 6. J 6.19. 1Tes 5. Ap 14.7. 2P 3. J 15.16.21.1. Łk 1.20.BLISKOŚĆ I OPÓŹNIENIE PARUZJI Dz 1. Ps 33.19. Łk 1. Łk 2.11. J 10. 1Kor 16.11. J 12.23. J 6. J 17.2-3nn. Lm 1. J 5. J 10. DZIĘKCZYNIENIE Rdz 1. 2Kor 11.25. 1Kor 16. Jdt 8.15. Sdz 5. .22.1-4. J 5. 1Kor 11. Mt 25. Mt 25.5.48.12. Am 5. Ezd 3. Mt 25. Jr 16. Kol 3. J 2. 2Kor 11. J 13. 1Tes 4.1.7-8n.20. Ap 22. Rz 13.27. 1Kor 7. J 12.12. J 12.5. J 6.18.2. 1Kor 7.31.16.54. Dz 20. Ap 19. 1Kor 7.22.13.34. Jr 31. J 14. Jr 16.29.33-36.27.4.25. Ef 2. J 13. Ef 5.13.32-35. Ps 86.5. J 3. Kol 4.42. Ps 128.9.17. J 5. Zaślubiny Boga z ludem.23. 2P 3. Ap 21. Rdz 24.36. Bliskość paruzji.11-12. Łk 1.3n.25.44.6. Rz 6. Sdz 11. J 6. 1P 4.37. Ps 33. Kpł 12.11. Jdt 6.4. Mt 25.4.3.12. Lm 2.24. Słownictwo.25.22.35. Hbr 10. Jr 18.27.11.6. Ap 17.26. Ez 44. Mt 1. J 3. J 5.1-3. Dziewictwo Maryi. Ps 50. W czwartej Ewangelii. Jr 62.15.15.4. Rdz 30.12.4nn.39n.37.11.10.34nn.13.21. J 11.1. Mt 25. Ps 35. Jdt 11. Ap 1.28. J 12.2.40. Iz 37.11. 2Tes 3. Łk 1.17. Iz 23.5n.25.6. Łk 20.11. Jr 46. Hbr 10. Jr 31. Mt 19.24. 1Tes 5. J 13. Mt 24.31. DZIEWICTWO STARY TESTAMENT Bezpłodność a dziewictwo.27. 1Kor 7.24.23.42-51. NOWY TESTAMENT Kościół dziewica . 2P 3.5nn. J 5.14-46.13n.26.oblubienicą Chrystusa Ef 5.10. Łk 1.10. Kpł 21.3n. J 5. J 13.4.7-9. Iz 47. Ps 69. Ef 5.24. Mt 24. Wstrzemięźliwość dobrowolna.48. 1Sm 1. Dziewictwo Chrześjcian 1Kor 7. Mt 19.31. Jr 14. J 1.17. 1Kor 7.29. Niedziela jako dzień Pański.14.1. J 16.31.12. Mt 25.39.7.37. PASCHA A PARUZJA Synowie dnia. 1Tes 4.5.10-13.3-6.47. 1Tm 6.25.2.23. STARY TESTAMENT Między jednym a drugim przymierzem.8.7. J 11.38. J 12. Sdz 19. Opóźnienie paruzji. Ps 127. J 12.

Przebłaganie a grzech. Ps 66. Rz 15.15. Ps 68.51. Syr 51.9nn. 1Tes 5. Kol 3.9. Iz 30. Mt 26. Mt 2. Iz 63.2nn. 1Tes 5. 2Kor 1. 1Kor 15.10. 1Krl 19.18.9n.7. Mt 11.1-3. Wj 5-15.24. J 17.3n.64.1. Rz 1.9. Ef 5. Ps 116. Ps 105. 1J 2.40. Syr 48.5. Ap 4.1-5.11-12.1-12.25nn.7. Ez 29. Ne 9. Kol 1. Wj 1-13. EKSPIACJA Kpł 4. Iz 30.10.43. Słownictwo chrześcijańskie.20. Łk 2.2. Prz 22. Kol 3. J 17. J 2. 1Tes 5.25. Iz 42. Przebłaganie i wstawiennictwo.41.10. J 11. Dziękczynienie uczniów. Hbr 2.23-34.18. Ps 124.42.17-23. Rzecznik sprawy Bożej i obrońca uciśnionych . Iz 19.4. 1Krl 16. 2Krl 17.38. Ps 28. Ez 29-32.3. Mt 11.1-6. 2Kor 1.39. Dn 3. Mdr 11. Ps 106.58. Tb 13. 1Tes 1.8.2. Jr 46. Mdr 15. Oz 7.3-14.1. Iz 12. Jr 2. Ps 30.1-8.8.20. Wj 15. 2Tes 1. Historia dziękczynienia. 1Krl 17. Pwt 23. Ps 109.8. 2Sm 20. Dz 28.25.30.17.5.23-26. J 4. Wj 32. J 6.19.8. Wj 33.16-25.3. Pwt 30. Rz 1. Dz 21. Pwt 32. Łk 1. 1Krl 11.20.19. 2Krl 1.17. Lb 17. Egipt w oczach Boga.8nn. Mdr 16-19.18.30. 1Krl 22.20. Jr 20. 1Krl 4.9. Iz 31. Kpł 4. Ekspiacja i przebaczenie .25.22.20. Ap 19. Jk 3. Ps 130.Ps 57. 1Krn 29. 1J 4.10.90. Mt 9.25.3. ELIASZ 1Mch 2. J 11. Kpł 4.2.8.4.8-9. 1J 4. Hbr 5.31. 1Tes 3.20. Rdz 12. Ps 92. Kpł 4. Mdr 18.11. Łk 1.30.28. Ef 1.10.1-21.13.17.28. Hbr 9.27.10.3. Rz 7.21.10. EGIPT Rola Egiptu w historii świętej. Ps 96. 1Krl 19.14-19. Lb 11.1-17.41nn. Iz 53. Iz 19.8.1-8. Iz 25.13. NOWY TESTAMENT J 1.90.11nn.11. Rz 7. Łk 2. 2Krl 18.3-6. Wj 14. Iz 53.4.1-7. Wj 32. Ef 1.17n.18. Hbr 7.21-25.8.4-18.17.22. Dn 3.11.13.16. Ps 84. Dz 7. Ap 11.24. STARY TESTAMENT Powrót na pustynię.11.26-45. Mdr 18. Hbr 13. Ps 68. Dziękczynienie Pańskie.21. Iz 53. 1Kor 14.11nn.12. Łk 2. 1Krl 18.2.16.15-12.1-15.1n. Dn 3. 1Krn 16.3. Sdz 5.7. Ef 5. Jr 44.3. 1Krl 21. 1Tes 2. Jdt 16. Dn 3. Łk 2.11. Ap 11.16n.25. Rdz 42nn. Syr 48. Rz 3.4-7. Wj 15.15.40. Ap 15. Jr 26.13.7. Mt 5. Dz 5. .68.2nn.26. Jr 42n. Flp 1. 1Kor 1.14.

1Kor 11.7. Jk 5.35.23n.20-34. EUCHARYSTIA ZNACZENIE TERMINÓW "EUCHARYSTIA" Dziękczynienie i błogosławieństwo. Mt 13. Mt 14.3n. 2Krl 2. 1Tes 3. Dz 20. 1Kor 14.4.17-21.1-18. J 19.14. 2Mch 1. J 6. Łk 24.7. USTANOWIENIE EUCHARYSTII I JEJ PIERWOTNE SPRAWOWANIE Opisy ustanowienia. Dz 27. Łk 9. 2Mch 2.54.5-7.6. J 19. Iz 53.23nn.15n.16.11. Iz 42.30. Łk 24. Łk 22. Dz 2.11.7. Ps 78.45. 2Mch 12. 1Kor 10. Ap 3.39. Mdr 18. Wj 16. 1Kor 1.25. Ml 3.49n.16.31. 1Kor 11.28. Mdr 16. Mk 14. Mt 15. Porwanie Eliasza do nieba.1-15.8. Chrześcijanin i Eliasz.31n. Ramy historyczne. Łk 24. Jr 31. 2Kor 1.51. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT POKARMU Posiłek jako znak religijny. Lb 10. Zapowiedź a rzeczywistość.51. 1Tm 4. Łk 24. J 6. Kol 3. Rz 14.17n.18-21.36.43.17n. Dz 20. Pwt 8. Iz 49.11. 1Krl 19.17-24. Dz 2. 1Tes 5. J 18. Dz 24.2. Rz 16.12. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT OFIARY Zapowiedz zbawczej śmierci.23. J 6. 1Kor 10. NOWY TESTAMENT Jan Chrzciciel i Eliasz.10. J 1. 1Kor 10.16nn.10-24.26-58.25n. 1Kor 11. Kol 1.10-13. Mt 26.35.25. Iz 53.8.11. 1Krl 19.25n. 1Krl 17.19.11-16.12.25-26.16nn.17.1. J 1.4. Syr 48.28.3n. Mk 15. Łk 22. Mk 14. 1Kor 11. Mt 3.24. 1Tes 1. J 6.20-29. Poprzednik.30. Termin "eucharystia" w użyciu Jezusa i w języku pierwszych chrześcijan. 1Kor 11. Mt 17. Jezus i Eliasz. Łk 12. Łk 4. Uczta religijna i Wieczerza Pańska.3.20.21.26-29.49. 1Kor 10. Mt 22.22-25.14. Wieczerza Pańska jako pamiątka i zapowiedź.35n.1-8.4. Łk 7. Udział w ofierze.25.2.19.9n.6n. Ap 19. Łk 1. Łk 9.15. 2Krl 2. 1Krl 17. Łk 4.31. . Mk 10. Jdt 8.6.12. Ap 11.9-14. Mt 4.4. Mt 8. Mt 26.31-34.Świadek Boga wśród pogan.15-20. Mk 14. Mt 17.2-14. Syr 50. 1Kor 5.3. J 19. J 6.12-26.46.1-15. Łk 14. Kpł 24.42.36. Mk 8. Łk 22.27.26-27. 2Krl 1.9. 2Krl 1. J 6.30. Łk 22.9.

23.21. Dz 17.20. Mt 9. Kol 1. Łk 4.9n. 1Kor 1. Mt 21.25.41.31.32. Mt 8. Iz 61. Ef 4. Rz 15. Mt 3. Rz 16.1.36.5. Mk 1.10-12. Ef 3.47-50. Hbr 12. Łk 10.12. Ga 4. Mt 15. Dz 17. Ef 3. Dz 28.17-2. Dz 17.10. Dz 2.35.12.10. Rz 1. Dz 13.4.19n. Dz 21. Dz 4. Mk 2.10.Dz 10. Hbr 9.14-22.12. 1Kor 10.1n.1-10.11.12.18. Ga 5. Dz 5. Dz 5.8.10.10n. EWANGELIA STARY TESTAMENT 2Sm 18. Hbr 7. 2Kor 2. Mt 14. Ps 68.4.31.21n.12nn. Ga 3.15. Dz 11.24.12.16. Mdr 16.25n.21-28. Dz 10.16-21.3. Hbr 8. 2Kor 4.4. Dz 20. Hbr 9. Dz 2.17.10. Dz 5. Rz 1. Dz 8.17.45n. Dz 19. Mk 8. 1Tes 2. Mt 5.16.23. Dz 10.5.25.1. Ps 96. Iz 40.22. Rz 9. Dz 14.15. Dz 10.26n.6. Rz 6.18.18-26. Iz 52.20.9.43.11.30.5. 2Kor 10.8. Iz 40-66. Dz 1.8.39.6. Mk 13. Dz 17.18-23.8. Łk 15. Iz 52. Dz 37. Przez Eucharystię chrześcijanin uczestniczy w nowym świecie. Dz 3.11. Rz 1. Hbr 9.21. Hbr 13.8. J 6.5.32.21n.14. Dz 13. Hbr 8. Hbr 9. Rz 1. ŚWIĘTY PAWEŁ Posłannik.10.1.12.12.7. Odpowiedzią na Ewangelię ma być pokuta i wiara. Dz 2.16n.1.38.28.1-10. 1Kor 1. Dz 6. Mk 1. 2Kor 3.24.7. Przyjęcie Ewangelii.4. Dz 4.3. 1Kor 1. .17.1-5.3nn. Mk 2. Łk 9. Mt 11.25.4.31. Dobra Nowina. Dz 4. Łk 4. Mk 2.15.16. 2Tm 4.30.15n.8.2. Rdz 12.20. 2Kor 2.29. Dz 8. Dz 8.9. 1Kor 9. Iz 40. Dz 13. Hbr 13. Mt 11. Ga 12.6nn.1n. APOSTOŁOWIE Posłannicy. 1Kor 15.22n.5.12. Hbr 9.26nn. Kol 1. Ga 3. Mk 10.1. Dz 13. Hbr 10.12.1. 2Tes 1.48. Dz 11. Rz 1. Dz 37. Łk 2. Hbr 5.30. Hbr 10. Ps 78.24.11n. Dz 8. Dz 16.3.46.29n.19n. Dz 10. Dz 28.43. Hbr 10. Łk 18. Hbr 7. Hbr 9.38.17-23.5.38. Odpowiedź człowieka na Ewangelię.35. Kol 2.24.41.26.16n. JEZUS Zwiastun Dobrej Nowiny. Posłannictwo. Dz 8. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT RZECZY OSTATECZNYCH Trwanie ofiary Chrystusa w nowym świecie. Dz 19. 2Kor 4. Hbr 7.36. Rz 1. Rz 1. Dz 2. Łk 7.63. 1P 3. Posłannictwo.18.5. Rz 15.32n.7. 1Kor 9.9-14. Dz 20.13. 1Kor 1. Dz 8. Dz 13. Hbr 9.12. Łk 19.16.28. Hbr 8.9.4.27.14. Hbr 13.31.9. 1Tes 1. Mk 16. Mt 12. Dz 13. Mk 10.

25-30. Dz 2.12nn.15-18.13.1-20. Ef 2.29-31.14.33-35. 1P 2.2.1-10. Dz 2.17. Łk 4. Mt 3. Hi 29. Rz 10.2.32. Dz 5.32. Ogłaszanie pewnego faktu. Mt 23. Dz 5.3. Dz 10.10. Dz 2. Dz 13.15nn.13. 1Tes 1.9. Dz 5.13.13.2.20.3. Ef 4. J 18.23. Mt 10. Dz 2. Słowo Boże i słowo ludzkie.3. Dz 4. Dz 2.18nn.10. 1Kor 15. 2Kor 2.50. Dz 10.37-42.2. Od przepowiadania do nauczania. Dz 4.22n. Dz 3.13.13.23.17. 2Kor 3. Iz 61. Faryzeizm.15. Dz 17.20.43.38. Dz 8. 2Kor 2. Flp 1.40. Dz 3.21. Dz 8.33. Mt 28.5.28. Dz 5. 2Kor 6.13. Mt 15. Ef 1.9. Kol 2.3.27.29. Mt 24.20. Rz 6.Głowa Kościoła. Łk 14. 1Tes 1.39. Dz 10.5.1n. Pwt 21.22. Dz 14. Dz 14.17.9.2. Mt 21.42.27.7.15. Rz 1.5.14. Dz 2. J 7.15nn.ŚWIĘTY JAN Ap 14. Kol 1.42. 1Tes 2.7. 1Tes 2.4. Dz 13. Dz 2.Kamień węgielny.25-34. Rz 11.5-15. Łk 13. Mt 20. Dz 13. 1Tes 1.22. Mt 9. 1Kor 4. Ef 4.6.7-15. Łk 7. Flp 3.32n.7.12. 2Kor 4. 2Kor 4.22.17. Ps 118. 1Tes 1.23.11.3. 1Kor 9.30. Łk 18. Chrystus .14-17.13.19.22. Dz 2.44-47.17.25.22-36.38n. 2Kor 5.20. Ef 1. 1Kor 3. Kol 2. Ef 1. 1Kor 4. Dz 10.18.26.3nn. Iz 9. Flp 1.11n.18. 1Kor 3. Sposób przedstawiania tego wydarzenia. Iz 40. TAJEMNICA PRZEPOWIADANIA Tajemnica słowa.31.2. Głoszenie Słowa Bożego a dzieło odkupienia. Dz 2.16n.41. Dz 11. . Mt 3. Rz 10.24. Dz 26.14nn.29.27. Dz 13.39. GŁOSIĆ TREŚĆ PRZEPOWIADANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Nawoływanie do nawrócenia.4nn. Więź między powyższymi koncepcjami. Dz 3. 2Tes 1.5. Za 4.5. Dz 4.23. Dn 7. Rz 11.13. Ef 5. U źródeł konfliktu z Jezusem. GŁOWA Chrystus .21. Dz 4. Mt 4. Dz 2.31.22.34.7. Dz 15.1-15.3.20.10. Wj 6.1.36. Kol 2.6.37.13.9n.10. Dz 17. Dz 10.15. Dz 3. Dz 3.4.15. Pwt 28. J 9. Dz 3. Dz 3.19. 2Kor 4.39.17-21. Dz 13. Mt 3. Chrystus . Dz 3. Dz 3. J 8. Dz 23. Mt 4. Dz 10. Mt 5. 1Kor 1.2. J 9.35. Dz 2.19. Dz 13.9. 1Kor 15.15.4. 1Kor 11. 2Tm 4. Dz 13.5.12-16. 1Sm 15. Łk 11. Dz 5. Dz 18. Dz 15.43.22-31. Ap 12.11. Łk 15. FARYZEUSZE 1Mch 2. Dz 2.17. Dz 4. Dz 3.24.Głowa wszechświata. 1Tes 2. Mt 23. Mt 5.18. Dz 13. 1Kor 1.4-10. Pwt 28.

20.5. GŁUPOTA Prz 10. Jdt 9. Gniew święty. 1Kor 1. J 4.4n. Prz 10. Ps 14. Rdz 34.17-23.5-27.14.46n. Pwt 30. Mędrcy. 2Krn 30. Syr 21. GNIEW Gniew ludzki Potępienie gniewu. Rz 12.53.15.10-15.13nn. Ef 4. Tt 1. Oz 14. Iz 25.4-8.26. Iz 51.8nn. Oz 2.17. Wj 34.13-18.16n.7.26-31. Ez 18. Dz 26.11.5.8. Iz 58.9-18.5nn. Ez 18. Tb 4. Jr 15.1nn. Mt 23. Ps 78. 1Sm 6. Mt 7. Łk 10.10-12.22.4. Jezus zaspokaja i powoduje głód oraz pragnienie . Mt 4.42. Oz 13.33.5. Prz 15.3. Jk 1. GŁÓD I PRAGNIENIE Prz 30. Wj 32.39.9. 1Krn 21. Mt 21. Jr 18.42.20.4. Ps 30. 2Sm 24.6. Lb 11. Mt 25. NOWY TESTAMENT Jezus Chrystus.12.11.2. Lb 12.27-33.2. Wj 19. 1Kor 3. Dz 15.1nn.6. Prz 25.13.11. 2Sm 24. Chrześcijanin a zgłodniali. Ap 21. Iz 63.16. Prz 14. Lb 17. 1Kor 1. Prz 7.9.14.22. Ps 42. Ef 2. Mk 5. Mdr 3.1-20.44n.21.11. 2Krl 23.17. Iz 58. Pwt 32.19n. Lb 31.20.19.19-24.14-20.19. Głód i pragnienie jako wezwanie do miłości.4. Mt 5.35.1. Mt 10.21. Mt 25. Pwt 1. J 19. 2Krl 1. J 4.7. J 7.42.11. Lb 25. 1Sm 6.5.18-29.1.5.14.5. Pnp 1. Mt 25. J 18.5. Prz 29. Prz 9. Łk 6.37nn.16.22.11. Rdz 49.21. Rozum ludzki buntuje się.16. 1Krl 18.2.11.10. Iz 25.11. Lb 11.9.40.17. .18nn. Ez 20. Prz 1. Prz 9.25.17. Wobec Królestwa Bożego.17. Łk 12. Iz 55. Ps 81.8.20.34.8.1nn.6.11. Rdz 4. Wj 32. Syr 16.7-13.6.6. STARY TESTAMENT Gniew Boży OBRAZY I RZECZYWISTOŚĆ Potępienie gniewu. Wj 23. 1Kor 13.7-26.20. Pnp 4.11. Prz 5.1-14.19. Łk 16. Ef 4. Jr 25. Łk 1. 1Tm 2. Wj 16. Dz 17. Iz 65.1-13. Mdr 5. Prz 29. Iz 30.24.32. Oz 2. Oz 2.6. Pwt 32. Jr 4. 1Kor 4. Mk 3.10. Mk 3.7. Prz 4. Pwt 8. Ap 22.11. Kol 3. Jr 21. Pwt 15. Am 8. Iz 55.16.Dz 4. Ps 42.15nn. Jr 6.32nn.17. Rdz 27.22-32. Iz 9. Lb 25.39-42.15-38.29. Iz 54. Syr 22.28.10. Kpł 10.26.18.11. STARY TESTAMENT Głód i pragnienie jako próba wiary.

GNIEW I ŚWIĘTOŚĆ
Ku adoracji Boga świętego.
Wj 19,9-25; Wj 20,18-21; Wj 33,20; Sdz 13,22; 2Sm 6,7; Ps 88,16;
Ps 90,7-10; Ps 102,9-12; Iz 6,5;
Gniew i grzech.
Lb 11,1; Lb 12,1-10; Wj 32; Joz 7; Ps 51,6; Oz 5,10; Iz 9,11; Ez 5,13;
Oz 5,12-14; Oz 7,12; Oz 13,8; Iz 10,5-15; Ez 25,15nn; Mi 7,9; Ps 90,7n;
CZAS GNIEWU
Gniew miłości.
Lb 11,33; Lb 12,9; Wj 34,6; Iz 48,9; Ps 103,8; Jr 3,12; Oz 11,9; Iz 53,4;
Iz 53,8;
Aby być wolnym od gniewu.
Am 4,6-11; Jr 4,4; Wj 32,11; Wj 32,31n; Lb 11,1n; Lb 14,11; Lb 12,13;
Pwt 9,20; Am 7,2; Am 7,5; Jr 14,7nn; Jr 18,20; Hi 42,7n; Lb 14; Pwt 9;
Lb 11,2; 2Sm 24; Wj 32,12; Lb 14,15n; Ps 74,2; Ps 79,8; Lb 14,18;
Kara i gniew.
Am 5,18nn; So 1,15-2,3; Ps 9,17n; Ps 56,8; Ps 79,6nn; Ps 7,7; Ps 11,5n;
Ps 28,4; Ps 94,2; Ps 30,6; Ps 65,3n; Ps 103,3; 2Mch 6,12-17; Iz 26,20;
Dn 8,19; Dn 11,36;
NOWY TESTAMENT
Mt 3,7; Ap 14,10;
RZECZYWISTOŚĆ I OBRAZY
Od uczuć Boga do skutków gniewu.
Mt 5,12; 1Kor 3,13; 2Tes 1,8; 2Tes 2,8; Ap 14,8-10; Ap 16,1nn; Mt 3,12;
Mt 22,7; Łk 19,27; Łk 12,46; Mt 13,42; Mt 25,41;
Gniew Jezusa.
J 11,33; Mt 4,10; Mt 16,23; Mk 1,25; J 8,44; Mt 12,34; Mt 23,33; Mt 15,7;
Mk 1,43; Mt 9,30; Mt 17,17; Łk 15,28; Mk 3,5; Łk 14,21; Mt 18,34;
Mt 11,20n; Mt 21,12n; Mk 11,21; Ap 6,16; Hbr 10,31;
CZAS GNIEWU
Sprawiedliwość i gniew.
Rz 13,4;
Od gniewu do miłosierdzia.
Rz 1,18-32; Rz 3,20; Rz 9,22; Ef 2,3; J 3,36; Rz 4,15; Rz 9,23; Rz 11,32;
OCALENI PRZED GNIEWEM
Jezus i gniew Boży.
Mt 3,7; 1Tes 1,10; 1Tes 5,9; Rz 5,9; 1Kor 1,18; J 1,29; 2Kor 5,21;
Ga 3,13;
W oczekiwaniu na dzień gniewu.
Ap 12,12; Ap 14,8nn; Ap 19,15;
GODZINA
Godzina eschatologiczna.
Dn 8,17-19; Dn 11,35; Dn 11,40; Dn 11,45; Mt 24,36; Mt 24,44; Mt 24,50;
J 5,25; J 5,28; Ap 14,15nn; Ap 3,10; Ap 9,15; Mt 25,13; J 4,23; J 5,25;
J 5,28; 1J 2,18; Rz 13,11; J 4,23;

Godzina mesjańska.
J 2,4; Mt 26,45; J 16,21; Mk 14,35; Łk 22,53; J 12,27; J 12,23-24; J 2,4;
J 7,30; J 8,20; J 13,1; J 14,29n; J 17,1; J 16,32; Dz 1,7;
GOŁĘBICA
Kpł 1,14; Kpł 5,7; Kpł 5,11; Lb 6,10; Łk 2,24; Kpł 12,8; Mt 21,12;
J 2,14-16; Iz 38,14; Iz 59,11; Na 2,8; Ps 55,7n; Jr 8,7; Ez 7,16;
Oz 11,11; Iz 60,8; Oz 7,11; Mt 10,16; Pnp 2,14; Pnp 5,2; Ps 74,19;
Mt 3,16; Rdz 8,8-12; Rdz 1,2;
GORLIWOŚĆ
Pwt 29,19; So 1,18; Iz 26,11; Koh 9,6; Syr 40,4; Syr 30,24; 2Sm 21,2;
Lb 25,11; Prz 27,4; Rdz 4,5; Rdz 4,8; Lb 25,7n; Rdz 4,5-11; Rdz 37,11;
Rdz 30,1; Prz 6,24; Lb 5; Rdz 26,14; Iz 11,13; Ps 37,1; Ps 73,3;
Prz 3,31; Prz 23,17; Rz 13,13; 1Kor 3,3; 2Kor 12,20; Jk 3,14-16; Koh 4,4;
Lb 11,29; Pnp 8,6;
BÓG ZAZDROSNY
Zazdrość Boga jedynego.
2Krl 23,4-14; Pwt 18,13; Wj 20,5; Wj 34,14; Pwt 6,14n; Pwt 4,24;
Ps 78,58; Pwt 32,16; Pwt 32,21; 1Krl 14,22; Ez 8,3-5; 2Krl 21,7;
Joz 24,19n;
Zazdrość Jahwe Zastępów.
Wj 20,3-6; Wj 34,14; Pwt 6,15; Pwt 29,19; Ez 5,13; Ez 16,38; Ez 16,42;
Ez 23,25; Joz 24,19; Pwt 4,23n; Ez 39,25; Ez 36,23n; Ez 35,11; Ez 36,5-6;
Iz 42,13; Iz 59,17; Iz 26,11; Iz 63,15; Iz 9,6; Pwt 6,15; Jl 2,18;
Za 1,14n; Za 8,2;
GORLIWOŚĆ O BOGA
Gorliwi rzecznicy Jahwe.
Pwt 32,31; Lb 25,11; 1Krl 19,14; Syr 48,2; Ps 69,10;
Ps 119,139; 1Mch 2,54; 1Mch 2,58; 1Mch 2,24-27; 2Mch 4,14; 2Mch 2,42;
Syr 51,18; Dz 5,35nn; Dz 23,12nn;
Gorliwość Chrześcijańska.
Dz 5,17; Dz 13,45; Dz 17,5; Rz 10,2; Flp 3,6; Ga 1,14; Dz 22,3; Dz 21,20;
Mt 22,15-21; Mk 3,17-18; Łk 9,54; Mt 20,22; Mt 26,51nn; Mt 26,55;
Mt 11,12; Mt 16,24n; J 2,17; 2Kor 11,2; Rz 11,11; Rz 11,14; Rz 10,19;
2Kor 9,2; 1Kor 12,31; 1Kor 14,1; 1Kor 14,12; 1Kor 14,39; Tt 2,14;
1P 3,13;
GOŚCINNOŚĆ
Gościnność jako dzieło miłosierdzia.
Prz 27,8; Syr 29,21n; Kpł 19,33n; Dz 7,6; Ps 39,13; Hbr 11,13; Hbr 13,14;
Pwt 10,18n; Rdz 19,8; Sdz 19,23; Łk 11,5n; Rdz 18,2-8; Hi 31,34;
Łk 7,44nn; Rz 12,13; Rz 8;
Gościnność jako świadectwo wiary.
Mt 25,35; Mt 25,43; Łk 2,7; J 13,20; Łk 9,48; Rz 19,1nn; Mt 10,40;
Mk 9,37; 1Tm 5,10; 1Tm 3,2; Tt 1,8; Syr 29,24-28; Syr 11,4; 1P 4,9;
Łk 14,13; Ap 3,20; J 14,23; J 14,2; Ef 2,19; Łk 12,37; Ap 3,20;
GÓRA

1Krl 20,23; 1Krl 20,28; Ez 38,12; J 4,20-24;
STWORZENIE BOŻE
Niewzruszalność.
Ps 36,7; Rdz 49,26; Pwt 33,15; Ps 90,2; Prz 8,25; Iz 40,12; Ps 65,7;
Hi 9,5; Mt 17,20; 1Kor 13,2; Dn 3,75; Ps 148,9;
Potęga.
Rdz 19,17; Ps 11,1; Ez 7,16; Mt 24,16; Ps 121,1n; Jr 3,23; Dn 2,35;
Dn 2,45; Jr 51,25; Iz 2,12-25;
W obliczu Boga.
Ps 89,13; Iz 44,23; Am 9,13; Ps 72,16; Iz 45,2; Iz 49,11; Ba 5,7; Łk 3,5;
Oz 10,8; Łk 21,23; Łk 21,30; Ap 6,11nn; Ps 104,34; Pwt 32,22; Mi 1,4;
Iz 63,19; Ps 97,5; Sdz 5,5; Ez 38,20; Ap 6,14; Ap 16,20;
GÓRY UPRZYWILEJOWANE
Jako miejsce prawdziwego objawienia.
Wj 3,1; Wj 3,5; Wj 24,12-18; Wj 24,16; 1Krl 19,8; Wj 17,9; 1Krl 18,42;
2Krl 1,9; 2Krl 4,25;
Jako miejsce sprawowania kultu góry.
Wj 24,4n; Pwt 11,29; Joz 8,30-35; 1Sm 7,1; Sdz 6,26; 1Sm 9,12;
1Krl 3,2-4; Jr 2,20; Jr 3,23; Pwt 12,2-9; Rdz 11; Ps 48,2; Ps 68,17;
Jl 3,5; Ps 125,1; Iz 14,13n; Ps 2,6; 2Krn 3,1; Rdz 22,2; Ps 24,3;
Ps 120-134; Ps 43,3; Ps 15,1; Ps 74,2; Dz 7,38; Ps 68,16nn; Iz 2,2n;
Iz 11,9; Dn 9,16; Iz 24,23; Iz 27,13; Iz 66,20; Iz 56,6n; Za 14,10;
Za 14,16nn;
CHRYSTUS I GÓRY
Góry w życiu Jezusa.
Mt 14,23; Łk 6,12; Łk 9,28; Łk 15,4; Mt 18,12; J 6,15; Mt 4,8; Mt 28,16;
Mt 5,1; Mt 15,29; 2P 1,16-19; Łk 2,42; Łk 9,51-21,38; Łk 18,31; Mt 24,3;
Mk 13,3; Łk 19,29; Za 14,3n; Łk 19,37; Łk 22,39; Dz 1,12; J 3,13; J 3,19;
J 3,37;
Inne pisma Nowego Testamentu.
Ga 4,24nn; Hbr 12,18; Hbr 12,22; Ap 14,1; Ez 40,2; Ap 21,10;
GRZECH
PIERWSZY GRZECH
Grzech Adama.
Rdz 3,3-5; Rdz 1,26n; Mdr 2,23; Rz 7,10;
Następstwa grzechu.
Rdz 3,23; Rdz 2,25; Rdz 3,8; Rdz 3,22; Rdz 2,18; Rdz 2,23; Rdz 3,16;
Rdz 4,8; Rdz 4,24; Mdr 2,25; Rdz 6,13nn; Rdz 3,15; Rz 12,21; Mdr 10,1;
Rdz 6,5-8; Rdz 8,17; Rdz 8,21; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Mdr 10,5; Rdz 12,1;
Rdz 24,2; Rdz 12,2; Rdz 3,14nn;
GRZECH IZRAELA
Kult złotego cielca.
Pwt 7,7; Pwt 9,4nn; Ez 16,2-5; Pwt 7,8; Joz 24,2; Joz 24,14; Ez 20,7;
Ez 20,18; Wj 19,5; Wj 4,22; Wj 5,1; Wj 31,18; Wj 32,1; Wj 40,36nn;
Pwt 9,7; Pwt 6,13; Mt 4,10; Rz 1,23; Ps 106,20;

1Sm 3.14-17nn.20.11. Łk 15.16n.6.3. Ga 3.1n. Jr 7. Oz 4. J 12. Rz 6. Mk 1.13n.4. Rz 3.25n.8.30.3.5.5. 1J 1. 1J 3. Ps 19. Rz 11.32. Joz 10. Lekarstwo na grzech.9-10.33. Pnp 6.5.5. Ap 22. Rz 7. J 20. Rz 5. J 1.1.21-32.4.4.9.1nn. 1Kor 1. Mdr 2.5-8.17.29. Mk 3. Iz 59. Sdz 5.9n.6n.15nn. 2Sm 12.18nn.34. Rz 8.6. Lb 11.23nn.30. Rz 8.36nn.21-23. 1Sm 13. Am 4.3. Mk 1.21.14n.29.13.24. Kol 3.32-33.22. J 8. Ps 148. Rz 8.31. Rz 11.30-37. 1Kor 5. Mt 8.15.19-20. Łk 7. Ez 14. Pwt 8. Iz 59.28. Za 13.40. Ef 3. Prz 30. Iz 5. 2Sm 12. Rz 1.1. Ps 33.7. Za 12.12-19. Lb 24.12-15. Hi 38. Rdz 15. Mk 7. Mt 4.3.9.9n.21nn. Ef 5. Ga 3.17.17. Rz 7.5. Ez 47.20. Rz 6. Hi 35. J 15. Rz 5. J 8. Oz 2. 1J 8. Jezus i grzesznicy.12nn. J 19.2-5. Jr 3. Pwt 5.2. Pwt 27.41.14nn. Ps 136. Jr 3.6n. J 20.11nn. J 1.1n.22. Rdz 1. 1J 3. Ef 5. NAUCZANIE PROROKÓW Joz 7.9. Łk 15. Tt 3.2nn.12.33.22. Rz 8. Piętnowanie grzechów.1. Łk 15. Ps 19.9. Wj 20. Mt 26.29-31.12n.39-44. Kol 3.23. Iz 64.2. Ps 51. Mt 5.19-21. 1Tm 1.3.12. Ps 52. 1J 3. J 1. Ez 16.12. J 14.5nn.14-19. Am 5. Za 1. Mt 7.8.8-10.5-9.7. J 8. Hi 38. 2Sm 12.44.14.8n. 2Kor 3. GWIAZDY Gwiazdy a starożytne pogaństwo.23. Iz 63.33. Pwt 30.2.2. Iz 49. Grzech jako obraza Boga.22.21.9.6.25. 1J 4. Mt 5. J 9.29n.17.17. Mdr 13. J 16. Pwt 6. 1Kor 10.29.21-24.14.15-26. 1J 3. 2Kor 5.7-15. Ml 3.7. 2Tm 3. Ba 3. NOWY TESTAMENT Iz 53. 1Kor 6.5.5. Ga 5.18.33.26n. J 10. Lb 11. Mk 10.7nn. Rz 9.17. Ez 36. Jr 31.28. Ga 5. Mi 2.10n. J 8. J 3. Łk 18. Ez 18.21nn. J 15.17. Rdz 1.15.10. J 8.28nn. Iz 1. Dn 12. Rz 6. Pawła.11.12.21. 2Kor 4. Rdz 3.26nn. Iz 65.24. 1J 2. Rz 11. Iz 59.23. Lm 5.8.1-2. Iz 60. 2Kor 5.20.10. Mt 6.2.15n. Rz 7. 1J 1.16.12. Rz 6. Rz 8.20. Teologia grzechu według św.1-12.20. Ez 33.Grobowce pożądania. Ps 15.45. Am 5.31. Łk 19. Jr 22.31nn. Mt 18.14-24. Grzech świata.2.1. Iz 59. .5. Mk 2.10. Mk 1. Prz 6. Rdz 2. J 8.11-14.1-15. Rz 8. Rz 5.16-19. J 19.6. Pwt 9. Ez 34. Mk 2. J 13.37. 2Kor 12. Jr 2. Mdr 7.15. J 3.33nn. J 1. 1J 8.5.4.4nn. 1Kor 6.12. 1J 2.20.11. Rz 1.10n.5. Ga 5.12.11nn.13. Gwiazdy w służbie Boga.9. Uwodzicielstwo pogańskie.46.

Ps 10.21. Tt 2. Oz 8. Tt 3.19.23. 2Mch 6. Pwt 4.37. 1Tes 1. Mt 27.19. 1Sm 19. Iz 44. Iz 60.25. Kol 2. Iz 34.12. Jr 8.20n. Jr 44. Ps 10.14. Rdz 24. Od gwiazd do złych aniołów.3. Iz 17.28. Wj 9.13.27. Jr 34.4. Jr 10. Oz 8. 2Krl 24. Hi 30.22.15. 2Krl 23.9.1.2. Iz 13.3. Rdz 10. Dz 6.4. 2Krl 18.1-10.8.19-35. Rdz 17. Ga 4. Ap 9.14. Łk 1. Dn 9. 1Sm 4.26.17nn. Mt 24. 1Sm 14. Rz 4.1. Lb 16.20.1. Iz 43. Wj 20.25.3-6. Wj 3. Wj 6. Oz 13. Inni bogowie.24.1-5. Ez 8. Iz 43. 1Krn 16. Ga 5. HEBRAJCZYK Rdz 14.21nn.21. Iz 62. Rz 6.2Krl 17. Rdz 40.19. Rdz 11. Ap 13. Jr 10.31. ZNACZENIE BAŁWOCHWALSTWA 1Kor 12.28-35.16.1. Hi 31. Rz 6.9. Sdz 17-18.25. 2Mch 11.16.9.4n.14. Ez 23.3. Iz 62.11-15.6nn.13.8n. 2Mch 7. Mdr 13. Ap 16.2. IMIĘ STARY TESTAMENT Rdz 1.4.15.10n.5.45.7. Ap 22.3.10. Wj 23. Rdz 27. 2Krl 17.20. Nicość idolów.15.6. Rdz 31. 2Krl 21. Ap 13.16. Mdr 13-14. Jr 7. Jl 4. 2P 1.4.10. Ap 12.14-23.42. Wj 7.13.1n. Flp 3.15-18. Jon 1.10. Wj 1. Jr 2. Jdt 5. Ez 20.13.6.7nn.4. Ap 22. Pwt 5. Sdz 6. Rdz 2. Tymczasem we wszechświecie odkupionym przez Chrystusa. Imiona ludzi. Bałwochwalstwo jako pokusa ciągle aktualna Mt 6. Imiona Boga.13.2.18-7. 2Sm 24. Rdz 11.19.36. Pwt 13.12-15.15. Pwt 15. Iz 24. Iz 14. Rz 1. Iz 47. 2Kor 2. Wezwanie imienia Bożego.11nn.34.5. 1Kor 10. Mdr 14. Wj 2. Joz 24. Iz 41. Ap 21. 1Sm 25. Wj 32.17.6nn.15.26.26n.18-40.6. Ez 16. 1Kor 10.8.26.26.25-32. Rdz 35.9n. Rz 6.14.3n. Wj 34. Ps 31.4-8.14.15.17.25-30. Am 5. 1Sm 13.26nn.3-5. Iz 12. Ga 4. Rdz 1. 1Krl 12. Rdz 17. Iz 1.5. Mt 24. Iz 48. Rdz 35. Wj 3.3-10. Rdz 39. 1J 5. Rdz 32.18-32.3nn.3.11.2nn.12. Ezd 7.18.13-16.8.15. IDOLE ODEJŚCIE OD IDOLÓW Joz 24. Kol 2.28.18. Iz 45.78n. 2Krl 23.24. Dn 3.13-16. Ap 2.32.9-20. Flp 3. Rdz 41. Ap 21.3.21n. Iz 40. Rdz 43.3.35. Sdz 2.2. 1Kor 10. Ap 8.16. 1Sm 14. 1Krl 18. 1Mch 1.2n. Ps 28.14. 2Krl 5.16.30. Jr 32.16.29. 2Sm 12. Ap 12.2. Mt 2.11. 2Krl 23.3nn. Lb 24.20n.43.2.7nn. Ps 81. Pwt 4.12-21.20.8. 2Mch 15.2-5. Sdz 13. 1Sm 13.8. 1Sm 29.14.5. 2Kor 11.27.12n.7-12. Wj 20. Mdr 13. .

15.15. Pwt 28. Iz 17.9.20-27n.10. Pwt 5.1.38. Iz 27.9. Łk 1. Iz 45.63.10. Jl 3. Am 7. Ap 13. Jr 3. Ap 2. IZRAEL STARY TESTAMENT Rdz 35. 1Krl 12.29.17. Dz 16.4. Oz 4.1. Hbr 13.28. J 2.23.8.25.23. Flp 2.58. Kol 3. Rdz 39. Dz 5. Ap 19.7.14. Ez 8.10. 1J 3. Mk 16. 2Sm 20. Iz 45. Ap 3. Łk 1. Iz 46.41. Iz 30. Dz 15. 1J 3. J 20. 1J 5.21. Flp 2. Łk 24. Ga 3. Dz 2.11.16. 1J 5. Iz 44.27n.15. Łk 10.23. Łk 1. Ps 2.6nn.17. 2Tm 6.16. Ez 36. Mk 9. Dz 13. Ez 14.5. Dz 9. J 20. Ps 5.24. Mt 6. Iz 43.29.14. Syr 36. Mt 11.21. NOWY TESTAMENT Imię Ojca. Ps 7. Iz 9. Dz 8. . Rdz 43.27.9-13.5. Hbr 1.17. Iz 45.20.15.1. Mt 15. Jr 33. Dz 22. Dz 19.8. Dz 8. J 3. Oz 12.23. Dz 2. Dz 9.4. Obietnica powstania nowego Izraela.46.20.16. 2Sm 5.49.27. Dz 19. Dz 21.13-16. Jr 12.23. Mt 5.6. J 15.1.5.25. Łk 1.10. Łk 1. Pwt 5. Wj 12.25.6. Imię Pana.6. Ap 22. Ps 50.8. Ef 5.22.7.21.7. Mi 2. Dz 4.9. J 14. Sdz 5. Rz 10. Wj 4. Kpł 24.3.17. Dz 4.12-13. Wj 34. Iz 45. Rdz 50. Flp 4. Ap 3.24.12.9. Ap 3. Ap 2.20n.72-73.13. Wj 20.8. Iz 1. Jr 31. Rz 1.31.19. Ez 37.3n.1. Ps 89. Ap 19.18. Ps 50. Pwt 6. Iz 41.17.30.34. Iz 19. Imię Jezusa. Mt 7. Dz 13. J 16. Jr 31. Mk 9.7-12.9. Dz 4. Jr 31. Ap 3.15n.27.12. Pwt 33.9. Mt 18. Ap 14. Jr 7.6. Mt 10.5.14.3.40. Am 2. Jr 30.14.5.6.31. Iz 1. Pwt 12.33. Iz 1. 1Kor 1.4.Iz 41.7.18.17. Mt 10. Dz 5. Hbr 5. Oz 2.2.20n. Jr 3.21-25. Jk 2. J 17. Wj 12. Dz 2. Jr 2.23.5.1.2.16.23. Łk 1.8.12.5. Dz 9. 1Krl 12.25nn.17.19. Ap 7.7. Ps 135.6.13. Dz 13.2.7.1.43.24. 2Tm 2. J 17. J 10.18.28.11n.20n. J 3. Dz 3. Iz 44. Izrael jako lud przymierza. J 16. Ap 17. J 17.10.26.13.1nn.16.12.22. Inne imiona. J 15. Łk 10.11.6.31.3.17. J 1.21. 1P 4. 1Kor 6.17.13. 1J 5. Dz 3.52.3. Dz 5. Iz 29. Mi 1. Iz 43.8.1. J 17.5. Jr 7.1.5.1.30n.1.12.4.4.3. Mt 2.17.10.11. Ez 20.13. Dz 4.20.3.13-16.13.5.20. Ps 114. Rdz 35. Dz 9.23n. Rz 9. Ps 81.5.24. Iz 10. Dz 9. Pwt 9. Ps 95.7. 3J 1.3. Jr 7. Iz 48. Rdz 49.7.12. Rz 2.23n. Mt 1. J 12.26n. Ne 9. Iz 19.3.46n.16. Mk 13. Izrael i Juda.13.11-16.4. Łk 1. Joz 7. Ga 1.4. Oz 11.17. Ef 1. Dz 10.1.10. Ap 2.15.24n. 2Tes 1. Ap 14.22. Dz 4. Mt 5. Jr 31.18.9. NOWY TESTAMENT Ewangelia a Izrael dawny.6.12.1n. Ps 99.15-16. 2Krn 30. Syr 36. Mt 16.11. Dz 9.37.3nn. Iz 43.36.26.4. Ez 37. 2Krl 23.36. Iz 30. Łk 1. J 17. J 1.10. 2Sm 2. Wj 24. Imię Boże a sam Bóg.7.1.4.2. Dz 5.19.

Rdz 12.13-15.4. Rz 9. 1Kor 10.24.35. Tb 2.7.33. NOWY TESTAMENT Praktyka jałmużny. Ga 2. Dn 4.16. 2Kor 9. Łk 6.22.31-34.12. Łk 1.1. Ps 41. Mt 3. 1Sm 1. Jałmużna i życie religijne. Mk 1.29.16. Jk 2.22.26. J 1. Ez 48.6.4.20nn. Łk 14. 1Sm 1. Dz 1.9. Hbr 8. Mt 5. Łk 1. Rt 2. Pwt 15. 2Kor 8-9.7. Łk 3. Rz 10.12. Łk 11.29.15.7-11. J 12.14.19. Pwt 14. Tb 4.2-8. J 1. Mk 9.7.20.30. Mt 3.9. 2Kor 9.5. Łk 19.14.2. Ps 24. Syr 29.9.9n.18.42.13.8.15. Rz 1.20n.9. Łk 12. Dz 3. Dz 5. Dz 13. Łk 7. Ml 3.46.44. Pwt 16.11. Dn 9.1-4. Rz 15.2. Łk 2.13-15. Łk 18. Pwt 16. 1Sm 1. Dz 10.11.8nn. Prz 14.1. Łk 1.49. Mt 6.5. Syr 3. 1Kor 16. Pwt 6. Łk 11.13. Łk 16.16. Mt 3. Łk 12. Rdz 47.26n.5. Rdz 9.16.76. Imię i jego początki.12n.10-14.8. Syr 18.1-4. Ez 16.28.11. Łk 2.9. Wj 33. 2Kor 9.10. Kpł 19.16n. Łk 9.26.19.26. Rz 11.14.11. Wj 3.33. Łk 12. Ga 6. Łk 1. Mt 19.17.11.8.80. Łk 7. Łk 3.2-5.12. Dz 11. Mt 26. Łk 5. Prekursor i jego chrzest. Tb 3. Prz 21. Mk 1.6.5.36.10.21. Mt 6. J 1. Ap 21.15n.4.1n.31-46. Łk 3. Sdz 13. 2Kor 8.4. Dz 1. Wj 3. Nowy Izrael. Rz 11.42. Tb 4.4. Wj 3.22. Wj 6. 1J 3.47.26. Jałmużna i Chrystus.15.27nn. Dz 2.1-18.27. Łk 1.11-14. 1Sm 4. . Obowiązek udzielania jałmużny.6n.11. Łk 16. Syr 35. Mt 26. 1Kor 11. Dz 13. Rz 2. Stary a nowy Izrael.Rz 9. 2Kor 8.24n.14.25. Mk 2. Ap 7. Mt 11.23n.68.34n.33. Dz 28. Jałmużna w Kościele. J 1. Rdz 4. Rz 9. Ez 18. Łk 1. Późniejsze dzieje. Ef 4.41.6.10-11. Mt 6.19.30. JAHWE Wj 3. Mt 11.49.16.6.32.12.24. JAN CHRZCICIEL Łk 7. Prz 28. Dz 9. Flp 2. Mt 11. Syr 14.11. Mt 9.1.27.18. Iz 59. Tb 1.3.7. Wj 34. Łk 1.15.1-4.25. Prz 14.4n.28. 2Kor 8. Pwt 15. Rz 9.21.6n.35.1. Kpł 23.17. 2Kor 9. Dz 13.18. Flp 3. Mt 27.1-4.54. Prz 3.29. Znaczenie imienia.3.28n.33n.31. Mt 25. Prz 19. JAŁMUŻNA STARY TESTAMENT Sens terminu. Łk 2.16. Wj 6.9. Pwt 24. Wj 3. Łk 3.3.21.11.31. Łk 6. Ef 2.2. Syr 17.

Ps 122.2nn. Ez 23.31.6.11.9.4-10. Łk 12. Mk 15.16.50. J 12. Lm 1-2.20-24.62.1. Iz 43.7.20.9.14nn.1-4. Rz 8.11n. Jl 4. Ps 79. Ez 11.1. Ne 1-12.33. Mt 3.68n.10nn.5.1.1-6.22. Sdz 1. Wj 19.5-10. Iz 54.14-20. Ps 102.22-38.13. Ps 48. Łk 13. Mt 11.5-9.7n.5.38. Mk 11.27-30. J 1. Mk 2. Łk 3. Iz 55. J 1. Mt 2.11n. Tb 13. Rdz 11.27-12.39.2.17. 1Krl 6-8.13nn. 1Kor 10. J 17.9.21nn.1-10.9. 1Krl 12. J 17. Łk 17.5.35.4-27.19-22.1-54.21. J 1.29.34n.1-21. 2Krl 18. 1Mch 1. Ps 132.41-50. Mk 6. J 3. 2Krn 29-31. J 2.40. 2Krl 22. Iz 1. 2Krn 24. J 3.18-19. Łk 18.13-19.36-53. Mk 6.2n.18. Rz 8. Sdz 19. 2Krl 21.28.1-31.11.22n. J 10.10.27. Łk 9. Rz 5.26n. Iz 60. Rz 7.9.1nn.14. Ef 2. Ne 13. Mt 28.30. Dz 4. Mk 11. Iz 25. Łk 2.12nn. 1Krl 11.6.51n. Łk 19.2. DRAMAT 1Krl 11. Za 14. Mk 1.16-20.36.28.41-44. Łk 9. 2Sm 5. Mk 11. Ez 9.27.10. Iz 51.29. Ef 1. Łk 13. JEDNOŚĆ J 15.15-19.8.16n.6-15. Syr 50.9. Jr 31.23. Iz 49. Iz 66.14-18.6nn. 2Krl 16.11. Ps 147.24.7.5. Mt 3.17-52.3. Mt 23.9nn.10nn. Za 12.3-9. J 13. Rz 5. Ps 122. Mt 28.37nn. 2Sm 5. Dz 4. Ez 48.35.1-12.1-23. JEROZOLIMA STARY TESTAMENT Rdz 14. J 11.51. J 1.13.11n. 1Kor 12. Jr 31.1. J 17. Iz 53.1-48.24-28. Mk 9. Pwt 24.16nn. Jr 20.1n. Dn 6. Ps 51.36-40. Mt 2.23. Mt 3.8nn.18.9-17.22.4nn. Łk 19. Rz 8.5n.21. Ef 1. Ps 78. Iz 49.2-6. Ef 4. 1Krl 16.1.8.7. Iz 1. Dz 2. Ez 48. Rz 15. Lb 24.4nn. 2Krn 3. J 11.6nn.12.16n. Łk 21. Jr 7. Iz 53.26.33-38. Ez 47.31.15. Ps 84. Łk 21. Iz 53. Mt 11.4n.6-9.3nn. Rdz 4. J 1. Ef 4.6-9.14nn. Mk 1. 1P 2.19. Mk 12.1-10. Rdz 4. Iz 51.15. Dz 2.16.47n.30-5. Dz 1.35.7-10. J 19. Mk 15.20nn.11n. Rdz 4.5. Iz 65.11. 2Krl 21. Ef 1. Dn 7. Mt 2.4-13.Świadek światłości i przyjaciel Oblubieńca Łk 3.4. Mk 13. Mk 10. Mt 15.35nn. J 1. Ezd 1-3. Dz 2-7.1-12. Rdz 2.19-30. Iz 43. ŹRÓDŁO JEDNOŚCI I ROZBICIE JEJ WSKUTEK GRZECHU Rdz 1. Ez 8. 2Krl 21.24.18nn.7n.6.25.1-14.31nn. KU NOWEJ JEROZOLIMIE Iz 1. Ps 87.1-11. W POSZUKIWANIU JEDNOŚCI NA DRODZE PRZYMIERZA Oz 2. Dz 1. Ez 24.6nn. 2Krl 18. Iz 56.6-9. Iz 4. J 5.21. Mt 2.13-25. J 5. 1Kor 11. Mk 15.13-18. Ef 4.30-35. Mt 2. . Iz 54.14n.1. Ps 87.11n. J 15.15. Iz 61.27.26-33. Rz 8.26. 1J 4. 2Krl 23.29.24-27.32. 1Kor 1. Ezd 5-6. Łk 2. J 21.15nn.14-26.6nn.11. Dz 2. Ef 2.31-34. Jr 36-38. Iz 54. DOPEŁNIENIE JEDNOŚCI W KOŚCIELE Łk 9. Iz 51.2.14-18. Ez 40-46. Mk 6. Ag 2.4n. Mk 13.6-14. Ba 4. NOWY TESTAMENT JEROZOLIMA NIEBIESKA A REALIZACJA ZBAWIENIA Mk 1. Ef 4.5. Łk 24. Łk 24. Mt 2. Jr 7.14.

15.20. Dz 9.5. Mt 16. Mt 11. J 17. Hbr 2. Mt 15.3. Dz 7. J 1.14.39. J 3.41. JEZUS TEN JEZUS Dz 1.17. Dz 2.28.36.15. Dz 5.12.2n. JEZUS CHRYSTUS Mt 1. Mk 13. Dz 4.51.12. Łk 22. IMIĘ< KTÓRE PRZEWYŻSZA WSZELKIE IMIONA Flp 2. Mt 13. Mt 5. Łk 22. Mk 8. Łk 1. Łk 17.9n. Dz 2.44-53. Mt 5.21nn. Dz 21.18.23.6.16.44. Łk 6. J 6. Dz 9. JEZUS W EWANGELIACH Mk 4.30.6.2-40. Mt 20. Ga 4. OD JEROZOLIMY ZIEMSKIEJ DO JEROZOLIMY NIEBIESKIEJ Święty Paweł. Jezus a przyszłość. Łk 22.28n.6.32. Hbr 9. Mt 16. Łk 10. Dz 2. Mt 5.8.12.26-27.17.2.28. Łk 24. Flp 3. Konieczność zajęcia postawy wobec Jezusa. Łk 24. Łk 17. 2Kor 5. Mt 20. Mt 5.24.31.23. Dz 5. Kol 2.16n.18.17.34.9.28.42. Mt 18.21.4.31nn. J 1. .1.2. Mt 22.31n. Mt 13.13. Dz 7. Mt 5. Dz 5. Hbr 8. 1J 4.35.25nn. Iz 29.17.35.1-33.57-61. Pwt 31.22.20.27-30.10. Mt 5. Jana. Ap 21. List do Hebrijczyków.21.5.34. Dz 9. Dz 11. Dz 9.25. Hbr 9. Dz 4.11n.12.19-26. 1Kor 2.30.25.1. 1J 1.36.2.22.45.25n. Dn 2. Mt 12. Mt 21. Mk 5.64.1-20. Mt 14. Łk 19.17. Iz 35. Dz 9.20n. Mk 8.1.36.38. Dz 9.13.3-9. Dz 1.24-31.11.1. Mt 26. Dz 10.8.20. Dz 13.25.23.28n.17.9. Mk 3.28. Mt 18. Dz 9. Łk 2. Dz 8.31.28. Dz 9. Iz 61. Apokalipsa św.22. Łk 22. Dz 2. Łk 15. Dz 5. Dz 15. Dz 22. Łk 13. Dz 13. Mt 12. Dz 5. Łk 11.31.22. PAN.5. Mt 17.38. JEZUS. Mt 1.21. Mt 19. Wj 3.36.3.11. Mk 9.21. Łk 2.22.1.18. Dz 9.41n.16. Mt 11. Dz 9.30. Mt 13. Mk 9.3. Dz 7. Mk 14.1nn. Dz 18. Mt 1. Mk 4.35. Łk 9. Mk 1. Dz 22. Mt 16.18. Ap 11.11.17. Mk 10.2. Dz 1.11n.23-32. Dz 15. Mt 16.24. Mt 13.29. Mt 11.32-41.20. Mk 14.17-41.21.23.34.23-30.21.Dz 5. Łk 11.5. Mt 20. Mt 9. Łk 10.20. Mt 23. Mk 10. Mk 1. Mt 11.22. Mk 8.19.19. Łk 22. Mt 15. Dz 11.34.6.1-30. Mk 9. Hbr 12. Mt 21.18n. Łk 22. Mt 1.15-20. Mt 7. J 4.30.25nn. J 4. Mt 21.44n.22. Syr 51. Łk 17.18. Flp 3. Łk 4. Dz 8.14.7n.12. JEZUS NAZAREŃSKI Ga 4.24-30.14.6.2.1. Dz 11.8. Dz 4. CHRYSTUS I SYN BOŻY Pierwsze ujęcie tajemnicy. JEZUS W NAZARECIE Atmosfera eschatologiczna życia Jezusa.36. Mt 10. Kol 1. Dz 12.33.1-22. Hbr 12. Dz 3.1-9. Dz 26. Dz 8.15. Mt 1.36.30.21. Mk 12.5.14.5n. Mt 20. Jl 3.27-30.40.18.15. Łk 13. Dz 1.6. Dz 17. Łk 22. Łk 1. Mt 26.25n.58-8. J 19.26. Mt 7. J 11. Mt 1.

13. 1Kor 15. Tt 2.2. Ap 19. Dz 22.26.11. Hbr 2. Hbr 12.18. 1Kor 11.54n. Joz 1.10. Dz 2.35-38.24.46.21. Hbr 12.3n. Lb 14. .6. Hbr 5.13.7. Mt 4. 1Kor 14.6. J 1.4.22. 1Kor 15.16. Hi 28. JOZUE Przywódca Izraela.16.70.10. Dz 2. Rdz 11. Mt 16. J 3. Ps 45. Dz 3.4.11. Ba 3. Jr 25. Łk 1.11. Flp 2. Pwt 31.9n. Ap 17.36. Dz 1.19.28. Ps 35.36.8.7.3.11.19.10.16. J 1. Tt 1.6. Flp 2.1. Dz 10. Rz 4. 1Kor 15. Łk 22. Mk 12.36. Ga 1.5. J 17.4.17. Łk 22. Mt 27. Mt 24.15. 1Kor 2.9. Hbr 2. Rz 1. Flp 2. 1P 1. J 3.8.25.16. Dz 2.34.20.25-30. Rz 1.10. Dz 26. Ps 2. Dz 4.14. Dz 3. Rz 6.3. Dz 10.25n. Mt 11.8.20.23-37.9.7n. Ap 17.7.6-11. Joz 24.6. Hbr 10.64. Ap 7. Rz 10.12nn. Lb 13. Łk 1. J 13.18.10-14. Hbr 1.14.20. 1Kor 8. Dz 2.31. 2Sm 7.24. Tt 3. 1Kor 8.2. 1P 1.11.8. Rz 10. Ga 1.55.20. Mt 14.2. 1J 4. Mt 14. J 11. J 1.28. Dz 2.5.10n.26. Mk 15. Rz 3. Mt 28. Flp 2.13-16.44n.6.13. Iz 35.9. Ps 16.2.18. Joz 8. Dz 10. Mdr 7. Dz 3. Dz 4. Flp 2.22-31. 1J 2.13.33-37. Rz 8. Mt 2. Jk 3. J 10. Mk 3.32-38. Ga 2. Ap 19. Mk 5. Ap 21. Wj 24.15nn. 1Kor 2. Ap 22. Dz 2. Rz 8. Kol 1.13.6. Mk 9. Hbr 4.20-28.11. Prz 8.9. J 3.15. 1Kor 12. Ps 57. Rz 1.1-17.5n. Kol 2. Iz 45. 2Kor 5.1.56. 1Kor 11.4. Jr 18.39.38. Łk 22. 1J 4. J 17.26. 2Kor 5.13. KONKLUZJA Ap 1-3. 1Tm 3.9. Wj 33. Dz 4.3-22.36. Ps 105. Łk 9. 1Kor 15.25. Ap 21.40.30-35.14-18. 1J 5. Pwt 31.29. 1Kor 10. 1Kor 16.20.43. J 16. Łk 7.11. Dz 5. J 6. Mt 11.7.2. Ef 2. 2Tm 2. Mk 9. J 3. Łk 1-2. 1Kor 15.31.13. Dz 2. J 6.27.12.15-23. Joz 10.13.34n.21. Ap 22.18.15. Mt 28.12. Wj 17. Dz 19.14.31. 1Tm 2. Łk 1.19n.5.1-13.18. Hbr 9.33nn.33. So 3. Ps 137. Ap 6.20. Ps 78. Iz 66.37. Ps 140.9. Dz 5. Dz 7.16. Łk 3.4.14.21. J 1.4.38.13-53.1-18. Tajemnica Jezusa w poszczególnych Ewangeliach.1. Dn 7.9.30.18. Dobre i złe użycie języka. Łk 14.20.30-35.27. J 1.7.16n.62. Dz 7. Ps 110. Ef 1. Typ Zbawiciela. Łk 9.7. Mk 1.70. Lb 27.22n. Kol 1. Rz 10. Łk 3.38. Dz 8.37nn.58.33.18. Łk 22. Syr 51.4. 1Kor 10.15.31. Rz 5.35.42. 1P 2. Mt 28. Łk 4.38.8. 2Tm 1.11.10. Ap 5. Tt 2.22-30. J 3. Dz 13. Mt 27. Ap 5.33.14-15. Mt 21. Mt 1-2. Dz 15.9.1Tes 1. J 1. Prz 18.11.5.4.6. Rz 1. Jk 1.61. Iz 52. Mt 8.4. Lb 11.11.23n.33.14-23. Mk 14.7n.14.7n. Dz 10.24.12-21. Dz 2. Hbr 1. Jr 9. Mk 7. Mt 1.3.13n. Dz 13.14n.10.6.1.25.13n.9.19.27. Dz 7. JĘZYK Łk 1. Syr 24. Mk 14. Dz 2.15. Łk 15. Ps 10. J 14.9.18.35nn. Lb 14.2-6.28. Ps 52. 1J 3.16n.38. Ef 1.56.7.28.28. J 14. Mk 1. 2Sm 7.3-11. Różnorodność języków.25n.45. Rz 8. 1P 3.8.21-25.6. J 8. Dz 5. Joz 6. Ap 1.14.5. Joz 23. Ga 1.21.62. Ap 3.18nn.32.21. Joz 5. 1P 3.

Ap 14. Sdz 17. 1Sm 7. Ps 105. 1Krn 25-26.21.14-16.26n. Rdz 46. Oz 4.23n. Rz 9. 2Sm 1.37. Tb 13. Pwt 33.22. Dn 2. Ez 22. Ap 21.17n.5-9. 1Sm 2. 1Krl 1. Kpł 8. Pwt 33.18. 1Sm 14.1. Ez 40-48. Wj 32. Kamień pamiątkowy i wiecznotrwałość przymierza.26. Ideał kapłana.22-25. J 19.23. Dz 7. Rz 9. 1Kor 10. Iz 54.46. Ml 2.11.5.6.6. Rdz 34.54. . Oz 6. Joz 21.4.1-12.6nn. Kpł 26.17. Ps 78.11.25-31. Ml 2.4-11. Rdz 49.12.29.4. Kpł 23.22. Joz 4.8-11. Ne 8. Rdz 47.4. So 3.19.10. Wj 24. Mt 21. Iz 66. Joz 2-6.13.8.4-8. Ez 44. Iz 28.4.42. Ef 2. Kpł 16. Sdz 17.1-7. Jr 26.24-29. Ez 47. Wj 29.33n.1. Wj 4. Ez 11. Ag 2. Ez 44. Oz 4. Wj 1-15.21.1.31.45. Iz 8.34. Ne 8.8. FUNKCJE KAPŁAŃSKIE Sprawowanie kultu.7nn. Sdz 18. Pwt 33.8-13.5-21. Dz 4.45.11n. Ezd 7. Chrystus jako kamień obrazy i zniszczenia. Ez 44. Wj 24. 2Krl 11.8. 1Krl 8. 1Sm 1-4. Rdz 22. 1P 2.3. 2Kor 3. Jr 18. Ps 118. Joz 4. 2Krl 23. Ez 8. 1Krl 2.19.17.4. Kpł 23. Kpł 12.12. Jr 23.19. Pwt 18. Syr 45. Jr 20. 2Sm 15.7-13.16.10.36-42.25-29.5nn. Hbr 13. Ez 11.33.10-21. Łk 20.14.30.21. Jr 2. Wj 24.14. Wj 24.13. Pwt 16. 1Sm 30.33. Sdz 18.25. Joz 8. 1Krn 5. Joz 24. 1Kor 3. Chrystus jako kamień węgielny i chrześcijanie jako żywe kamienie.20n.7. 1Kor 10.15. Kpł 14.26nn.18.10-31.20-24. Pwt 27.27.41. Jr 31. Ez 44. Ez 44.10.5.21.17. Sdz 13.18. 1P 2.11. Hbr 4. 2Krl 12. Pwt 17. Ez 44. Syr 50. Ez 36. 1Krl 12.7.7n.18nn. Kpł 16.26. Kpł 4.1. Ps 110.8.1-6.10.42-45.19. Drogie kamienie i nowa Jerozolima. Mt 23.27-34. STARY TESTAMENT HISTORIA INSTYTUCJI KAPŁAŃSTWA Rdz 12. Za 14.25.33.7n.9.31. Posługa słowa. Mdr 11.3. Wj 28. Wj 28. Rdz 22.6nn.18-28.24. Skała na pustyni i Chrystus Zbawiciel. KAMIEŃ Święte kamienie i ołtarz Chrystusa.38-42.6. Jr 2.8. Rdz 41.1-9.22. KU DOSKONAŁEMU KAPŁAŃSTWU Krytyka kapłaństwa. Kpł 17-26.26.4-7.11. Pwt 33.32. 2Sm 6.9. Sdz 6. Mi 3.12. 2Sm 8. KAPŁAŃSTWO Hbr 7. J 7. 2Sm 18. Wj 20. Iz 57. Rdz 14.34-45.39. 2Sm 17. Oz 5. 2Krl 23.12-17.Mt 1.10-17.11. Rdz 13.19. Rdz 26.1nn.18.7-13. Ef 2.20. Dn 9.16n. Iz 28. Joz 9. Am 7. Jr 23. Rdz 31.25. Ap 22.14-26.11nn.

Iz 2.17-22.14nn.7.17-42.20-26nn.1-4.8n.1.4. Hbr 5. Mt 18. Ga 2. Iz 53. Am 4. Rz 8.9.1n.1-4. Mt 10. Iz 5. Wj 34.12. Oz 2.27.19.44.2.18-24.24n. Rz 8.28. J 17.10.20-48. Kol 1. KARY Kara jako znak grzechu.45.11nn. Hbr 7.10.1-16.5. Iz 53. Dz 14.5. Hbr 9. 2Tm 2.10-18. Iz 10. Rz 1.1-4. Hbr 9. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY KAPŁAN Ewangelie synoptyczne.19. Za 6. 1P 2.22.28.17n. Mt 5. Rz 3. Hbr 5. Mt 26. Ps 110.12n.10-18. KIELICH .23. Rz 12. 1Kor 4. Mt 10. Ba 2.7.14.17n. 1Kor 5. Dz 5. 2Kor 5.28.18.17. Ef 1.12.27-35.18. J 17. Iz 8. Hbr 12.1.11. Oz 13.23. Ap 1.1nn.25n. Wj 13. Iz 61. Ez 15.6. 1J 4. Mk 10. 1Kor 5.11-16. Kpł 21.18nn. Dz 8.20. Iz 60-62.12. Wj 19.6-10. Hbr 7. Hbr 8. J 8. SŁUDZY KAPŁAŃSTWA JEZUSOWEGO Jezus. Wj 12.12. 2Kor 2. Mt 22.9n. 1P 1. Hbr 7. 1P 2. Ap 18.5. Dz 20.26. Ap 5.6-11. Dz 4.22nn. Flp 3. Flp 3. Jk 1.20. Kpł 10. Mt 20. Pwt 8.15-31. Ez 18. Rdz 5.24.9.40.6.34n. Kol 3.24. Łk 13.25-28. Iz 9.7.13. Ml 3. Ap 20.7. Flp 2.22n.16-22.19.17. Flp 4. 2Mch 2. Oz 11.26-29.26. 1P 3.6-13. Hbr 12. Dz 3.13.30.18. Wj 19. Za 4.10n. Rdz 14. Dz 20.7.19. Hbr 9.6-11. 2Tes 2. Rz 3. J 19.5-8.6. Mt 16. Rdz 3.5-13. Hbr 9.27.24n.7. 1P 2.17-2.6. Łk 10.22n. Mdr 10-12.60.5. Flp 2.8.14-20. Jr 33. Ba 2.20.10. 1J 1. 1P 2. Ap 20.8. 1Kor 10.19. Mt 10. 1P 4. Za 3.1.7.14. Mk 14.3. Tylko list do Hebrajczyków. Ba 2.5. Od Pawła do Jana.14n. Ez 11. Wj 20. Za 3. Paweł.18.32. Ap 1. Iz 9.15n. Hbr 9. 1Tm 1. Łk 9. Hbr 12. Hbr 13.9. Rz 3. Hbr 10. Wj 24.5n. Hbr 9.10. 2Kor 3.27.3.24. Ga 3. Ap 3.1-11. Za 6. 1P 1. Rz 15. Dz 3.5.15.1-5. Hbr 10. Hbr 4. Kara jako owoc grzechu.4. Kara jako objawienie Boże.13. Łk 15. Rdz 3.29n.6.3-10. Ef 2.41-44. Hbr 2. LUD KAPŁAŃSKI Jezus. Hbr 10.32n.18. Ap 19. Mt 5. Iz 10.25.5. Rz 5.23n. Tt 1.16-19. Ez 40-48. Dz 4. Apostołowie.34-40.27.9.13.Ez 44. Łk 19.8. Rz 8.7.31. 1Kor 11.10.6.15. 1Kor 1.6.25.9. J 8. Jdt 8. Pierwszy list Piotra i Apokalipsa. Jr 5. Mdr 18. Łk 22. Hbr 2.

Iz 53. Jr 3.20n.19. Ap 13. 2Kor 12. Mdr 10-19.19.9. Rz 1.15. Wj 24.2.39. 1Kor 10.5.13. Jr 29. Ps 26.17. Ps 116.2n.15-30. Jr 25. Ap 9. Ps 78. Dz 13.24-27.39-42.7-16.2.11-17.9n. Ps 15. 1J 2. Pwt 32. Ps 75.19. Oz 7.16.33. Ez 21. J 8. Kpł 19. 1J 2.27. Mt 26. Ap 8. 1Tes 2. KŁAMSTWO KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z BLIŹNIM Stary Testament.9.22. J 18.8. Za 12.37. Mt 7. Ap 13. Jr 28.13. Ps 115.9. Mt 24.11-12.1-8.18.25. Łk 21. Na 3.5.3.17. 2Tes 2. Jr 9.22.31nn. Rdz 1.44.22.25.27n.1.9-40.3.40-44. Hi 1. Dn 12. Wj 7-10.17. Jr 2. KLĘSKA Klęska w planach Bożych. 1Tm 4. 1Kor 11.25.16. Ap 15. Jr 2.9-20.12. Hi 13. Rdz 3. Dn 9.19-23.1.4n. Jr 9. Jr 16. Ps 23.2. KOBIETA STARY TESTAMENT MAŁŻONKA I MATKA W raju ziemskim. Mt 24. Oz 10. Ap 21. Jr 10. Łk 22.3. Wj 23.5nn. Oz 4. Prz 12. Iz 44.19-33.5.7. 2Kor 1. Iz 44. Ap 16. Prz 12. Ga 2.20.8-19.1.13. Mt 23. Jr 23.9. J 8.8.1n.17.10.1nn. Jr 4.6nn. Mt 26. Dz 13. Zwolennicy kłamstwa.15. Ap 11. Za 8.6nn.13.24. Mt 5. Pwt 19.4. Kol 3. Ez 13.1-13. Jr 8.10. Mt 24. Ps 59.31-39.11. 2Kor 11.1-11. 2P 2.17. 1Krl 22.17-20. J 8. Rdz 3. Iz 51. Ap 14.28. Iz 24. Ap 10.19.10.19. Ef 4. Jr 10.17n. Prz 12. Za 13.18-28. Ap 15. SZATAN JAKO OJCIEC KŁAMSTWA Ap 12.1nn.3.9. KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z CZŁOWIEKA Z BOGIEM Nieuznawanie Boga prawdziwego.2nn. Ap 12.14nn.2.14.6nn.5.13.5. 1Tm 4.17. Ps 116.16-21.25. 1P 2. Łk 12.15n.1. Ps 5.Kielich wspólnoty. 2Tm 4. 1Kor 10. Ps 11. Ap 6.30.2.16.44. Ap 14. 1Tes 1. Kielich gniewu. Rz 8.12. Nowym Testamencie.9. 1P 2. Rz 8.55.2-17.11. Kielich zbawienia.7.1. Łk 21. Mt 24.20. Syr 51. Ps 16.14. Rdz 2. 2Krl 1. Syr 5. Rdz 29. Pwt 5. Ap 7.9. Mt 24. Rdz 3. Dn 14. Dz 5. Ps 105. Człowiek wobec klęski.7. Mk 10.15-16.13. Mt 6.54nn. W historii świętej. Lb 4. Ap 2. Jk 5.22.20.11. Ez 14. .31. Wj 20.13. So 3. Grzech kłamstwa a życie religijne. So 1.1-16. Syr 20.3n.6-11. Iz 47.8nn.2. Jr 5. Łk 22.6. Dz 5. Wj 23. Ez 28.

9. Pwt 5. Flp 3.14. J 20. 1Krl 19.12.27-28. 1Kor 11.4. Est 3. Prz 11.10. Prz 21.9nn.19. Dz 9.14n. Ap 7.15-20.4-5.3. Ga 6. Syr 47. 2Kor 5.28n. Sdz 20. Rdz 6. Ga 6.3.9n.8. Ne 8. Mt 8.40.14-21. Rdz 2.4.4n. Dz 2. Syr 25. 1Krl 19. 1P 2.18. Rz 4. 1Kor 7. Zginanie kolan w czasie modlitwy. Ap 18.4.22. Flp 2.18.36.22n.16. Prz 31. Ga 3.8. Pwt 4.8n. Ef 1.31. Lb 29.3. 1Tm 2. Sdz 4.16. 2Sm 6. 1Krl 8. Sdz 14.11. Sdz 16. 1Sm 2.9.22nn.12. Rdz 12.1.41. Pnp 7.26.18.15n. Pwt 31.45. Ezd 9. Kpł 23. .16.23n.13-26. Ga 3. 2Krl 22.28.9n.12. J 8.14. Rz 11.10.14-20.21. Dz 12. Koh 7.Wj 15. Kobieta i Kościół. Rdz 4. KOŚCIÓŁ Ef 1. Lb 20.10.20n. W refleksjach mędrców Prz 31. Rz 16.15-18. 1Kor 1.5. Dz 9. Mk 1. Mt 4.5-10.10.15. Prz 5.3. Łk 5.39. 1Krl 21. Mk 14. Wj 20.24-27. 1Krl 18. Ap 12. Pwt 12. Ezd 10.9.17.2.2. 1Kor 7.14.2. Rdz 1.39n.40.7. Dz 9. Prz 11. Jk 1. Prz 12.1n.2. 1Kor 11.13. 1Kor 11. Dz 21.47. Stary i nowy Izrael. 1P 3.22. Ga 6.2.1nn.1. Kol 3. Prz 19. 1Krl 18.17n.1-5.16.1n.8n.18.9.16. Ap 2. Lb 16. 1Krl 8.38.52. 1Kor 14. Rdz 15.12. Rz 9. Mt 3.15. Pwt 23.18.1. Prz 9.22. 1Tm 2. Rz 1.30.2.9. PRZYGOTOWANIE I DOPEŁNIENIE KOŚCIOŁA J 11. 1Krn 28. Rdz 11.13-18. Mt 22. Rz 5. Pnp 4.4.11.15n. Syr 36.9nn.25n.2-16. 1Kor 14. 2Krl 1.36. Dz 16.18.52. Joz 8.22-31. Mt 16. 1Krl 8.10-31. Dz 7. Łk 8. Prz 11. Prz 19.22.1-9.54-61. NOWY TESTAMENT DZIEWICA OBLUBIENICA I MATKA Jutrzenka odkupienia. Rdz 3.12. Łk 22.20. Ga 4.4. Prz 5.28n. 1Kor 1. W Chrystusie Jezusie.8. 1Tm 5. Rdz 2.40.3. J 11.60. Iz 3. Rz 2.14.19. Ef 1.3.4-21.18. Mt 25.22-53.20n. Prz 21. Ga 4. Rz 4. Ef 5.32. Rz 12.25n.2-10.11n. 1Krl 8.18.26.9. 1Tm 2.42.41. Ap 17. Prz 8. Dz 7. Rdz 4.16. Ps 22. Pwt 25. Wj 12. Iz 45. Ap 18. Ap 17. Jk 2. Wj 23.23. Ne 13.15nn.37. 1P 3. 1Kor 7.30. Ps 47.1-13.17. TERMINOLOGIA Dz 19. Sdz 21. Mt 26. 1Kor 15.35.10.1.1-8. Prz 27. Syr 42. Dz 19. Dn 6.10. Ef 1. Ef 2. Pierwsze stworzenie i nowe stworzenie.5. Łk 11. Dz 1.16-24. Dz 20.2.35. KOLANO Zginać przed kimś kolano. Mt 27. Ga 3. Prz 18.34.13.21-31.13. 1Krl 11.26. Ap 19.15-18.4.1.35.29.

1Kor 3.9n. Kol 2. Gromadzenie i proces formowania uczniów.27.12.27.1 ŻYCIE KOŚCIOŁA Pascha i zesłanie Ducha Świętego. Ef 1. Ez 36. Ga 2. Rz 16. Mt 22.21.5.9.54.11nn. Dz 21.7-13. 1Kor 12.5. J 2.1-6. Ez 37. Mt 13. Kol 2.21. 1Tes 1. Ap 21. Dz 15.14. Dz 2.10-17. 2Kor 6.2. Mt 13.27. Dz 4. 1Kor 14. Łk 9. J 17.16. Dz 2.36-43.13.27.20.16. J 3. Iz 65.14. Rz 15. Ap 21. 2Tm 1.46.1.1Kor 10.13. Rz 10.25n.1-13. J 6. Ga 6.18.6.15.32.1-8.35. Dz 5. J 10. Kol 1.10.16. Mt 16. 1Kor 15. Dz 6. 1Kor 10. J 13. J 15. J 15. 1Kor 11.28. Jr 23. 1Kor 11. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD KOŚCIOŁEM Paweł. Dz 1. Ef 2. 1Kor 16. Mk 6. Ef 1.16.21.15. Ga 4. Mt 12. 1Kor 11. J 4. 1Kor 16. Dz 8. J 15.21.12nn.4.26. J 15.14.23. PRÓBA SYNTEZY TEOLOGICZNEJ 1Kor 3.21n.17-25.14.7.11n. Ef 4.15. Mk 14. J 16.27n. 2Kor 8-9.9. J 3. Dz 19.18. Ef 5.19. Mt 16.9. Dz 8.16-31. Iz 4.41.9-22.9n.21n.16. 1P 2.24.58.23. Dz 4. Mt 26.1-5. J 12. Za 13.22.4n.9. Mt 13.31n.36-43. J 4. J 6. Ap 11.11. Ml 3.13. J 18.3.8.4.10. Dz 2.28. Dz 10. Ez 37.13.4. Odrębność Kościoła.16n. Mk 14.31. Ap 20.18-24.1.36.1. 1Tes 2. Jr 2-3.36. Mk 11. Jan.32n. 1Tm 3.6. Flp 3.28. Kol 1. 1J 1. Mt 10. Ef 2. J 20. J 12. 2Krl 23. J 4. Mt 13. Dz 15.23nn.7nn.12. Ef 2. Ef 4.21n.13. Ef 4. Ef 1.16.26nn.37nn.8. Ef 5.21nn.17. Ap 3.2.30-42. 2Kor 8. Ap 21.20-21n.20.39-42n. Hbr 13. Ef 5.18. Łk 21. Ap 20. 1Kor 1. Dz 8.14.29. Mt 13.29. Ap 21. Ga 2.31-43.8n.2. Mk 9. Dz 15. J 10. Łk 1. Dz 20. J 4.20.16.47-50.22-32.13-19.24. Mt 26. Ef 5.6. 1P 2. Dz 10.42.28. Dz 1.52.17. J 11.39. Dz 28. Dz 2.8.8.6.18. J 3.33. Jr 31. Dz 2.28.1-16.5.10.23. Mt 25. Kol 1.28.26nn.12n.1-4. Ap 5.6. Dz 1. Kol 2.12.15. 1J 2. Łk 17.38. 2Tes 1. Ez 16. 1Kor 12. Hbr 10. Dz 15.3-5.1. . Ap 7. Rz 11.9. J 7. J 21. Ap 12.22. Rz 8. 1Tm 4.18-16.1-17.18-22. Dz 2.16. Ga 1. Ap 2.17. J 1. Ap 11. Dz 10. Dz 2.31-46. Mt 13. Mk 14.2. Dz 9.2.41.24-30.18. Mt 3. Mt 13.4. Mt 10. Hbr 9. Ef 4. Dz 1. Iz 42. Ef 2.19. Kol 1.21. JEZUS JAKO ZAŁOŻYCIEL KOŚCIOŁA Główne etapy powstania Kościoła. Jr 31. Mt 31. Jr 2. J 15.18. J 15. J 8.32-35.19n. Ap 3. Dz 9.18.4. J 10. Iz 35.14. J 20.2.16. J 16. Dz 6.45. Mk 3. Dz 2.24n.12.19. Ap 21. Iz 66.18. Mt 23. Iz 25.20.2n.37nn. Łk 12.33n. Dz 8. Mt 10. Ef 4. Rz 15.14.7nn.38. J 15. Mt 19.41.13n.43.27.19n.32. J 7. Ef 1. Ef 1.33.11-14. Dz 2.11-18.24-30.7-24. Ez 37. 1Kor 15. Dz 2.31nn.38.24-26.4. 2Kor 11. Rozwój Kościoła. Ga 3.16. J 20.12. Dz 21. 1Kor 15.35. Dn 7.14. J 14.32.

Wj 24.14.8-15.22-57. Rdz 4. 1Kor 12. 1Sm 13.16. Hbr 9.19.1-4. Mt 28.12-15.10-30.25. Ga 3.13.8-12. Kol 1. Rdz 9. Ef 5.19. Za 9. 1J 5. Kpł 17.26-40.23.13. 1Sm 8.15. Lb 22. Ps 89. .11. Zakaz spożywania krwi.1-12.17-24.9-34. J 6. STARY TESTAMENT Kpł 17. Kpł 3. Rz 12. 1Sm 11. 1J 1.27n. 1Krl 11.18. Pwt 12.17nn. Hbr 9.17.5. 1Kor 10.29. Ef 2.6.7.12.31-39.11. Święty Jan. 1Sm 24. Ef 5.30. J 19.22-23. Mt 26. Mt 27.5. Ap 19.18-28. Kpł 17.16n. 1Sm 10.17.27.17. 1Sm 11. Ef 4.7. Dz 1.28.10n.13. Ps 79.25-28. Dz 10.11.32-35.28. Ef 2.14.44n.28. 1Krl 21.31-39.5. Wj 12. Rdz 4. Ewangelie synoptyczne. J 1. 1Kor 4. Rdz 9. Sdz 4. 1Kor 9.11.13. Hbr 12.6.17.23n. 1Sm 15. Ap 18.6nn.21-33.12.12.20-29.2.24n. KRÓL I KRÓLOWANIE STARY TESTAMENT Rdz 20.9. Kpł 1. Sdz 9. NOWY TESTAMENT 1P 1.14nn. J 3.4. Święty Paweł.28.53-56. Rdz 4.16n. 2Sm 7. Hbr 13. Wj 20. Ez 35.20n.1-7.1-6.9.21. Potępienie morderstwa. 1Kor 10.20-24.23. Joz 10-11.23.24-25.26. Dz 15. Ga 3. Sdz 9. 1Sm 12. Pwt 19. Sdz 9.1.14. Kpł 8. Hbr 13.3-8. 1Sm 8. Ps 87.19. Ap 12. Wj 12. 2Sm 7.14.1nn.6. Mt 27. Dz 20. Ps 2.5.3.5. Dz 19. Jk 5. 1Sm 26. Ap 1. WŁADZA KRÓLEWSKA A ŻYCIE IZRAELA Instytucja królów.14. Kultyczne użycie krwi.5-6.11n. Rz 3. Ez 24.11. 1Sm 8. Ga 4.8-12.6. Ps 18. KREW Syr 14.15n.4. Hbr 9. Lb 21.31-37. Lb 20.20. J 4.18-21.4.5. 1Kor 11.1. Iz 63. Mt 23. Wj 19. 2Sm 5. Sdz 8. Lb 21.6-13.7.15. Ap 7.6nn.19. 1Sm 10. Rdz 9. Kol 1.16-21.11. Ap 22.23. Hbr 2. Flp 2.13. 1P 2.13n. Ap 16. Syr 17. Sdz 9.5. 1Krl 11.12.5n.20nn.19.3. Ef 3. Flp 3.6. Funkcja króla. Ps 2.1-14. Ap 21. Pwt 12. Wj 29.1.17.15.25.2Tm 1.8-20. List do Hebrajczyków. 1Kor 6.3. 2Sm 2. 2Sm 21.7. 2Sm 12.33.13.23.24. 1Sm 8.14.13. Kpł 9. Kpł 7.13n. Kpł 16. Ef 4.28. Mt 16. Kpł 1. 1Sm 9.20.29-36. Rdz 35. Kpł 4. J 19. Ef 1. J 20. Hbr 10. Pwt 15. Ga 4. Hi 16. Kol 3. Kpł 8. 1Sm 10.31. Lb 35.23.6. Wj 12.5. 2Mch 8. 2Krl 9.24. 1Sm 10.23n. Iz 63.13.3-7.7n. Lb 24. 1Sm 8. Hbr 10. 1Sm 14. Sdz 8.19.10.20.26.11.6. 1Kor 5. 2Kor 11. Rdz 49. 1Krl 2.

36. J 6.1-19. J 1. 1Mch 7. Ps 78.19.2.62n.33.1-5. Kol 1. KU PRZYSZŁEMU KRÓLESTWU Obietnice prorockie.42.15.8.13.35-38.33.9. Ap 17. Ap 7. Jr 21-22.8nn. 2Tm 4. Ez 45. Ps 110.45.12. Mt 27.4-8.17. Ps 72.24n.9nn. Ps 11. NOWY TESTAMENT KRÓLOWANIE JEZUSA PODCZAS JEGO ZIEMSKIEGO ŻYCIA Czy Jezus jest królem?. Ezd 7.3.7.21n.2.5.15.9.1.20-24. 2Krl 23.1-26. 1Krl 11.26n. U progu Nowego Testamentu. J 18. Łk 23. Królestwo Chrystusa w momencie paruzji.14. Ps 89. Ps 45.5.13.4. Łk 1.10.31nn.14.33. Prz 16. Ps 110. Iz 45. 2Krl 23.25.1.25nn.42.16. Wj 15. 2Krl 21. Prz 29. Ps 2.13-17. Hbr 1. 1Krl 22. J 18.9n.4.27. Iz 55. 2Krl 8. Za 9. . Oz 8.9. Iz 7. Ps 2. Łk 23.14.2.38. KRÓLESTWO Mt 3. 1Mch 14.39-52. Łk 23.2. Ap 20.4.12nn. J 19.1-4. Dn 12. Iz 9.30-33.8.7n. Dn 7. 1Sm 8. 2Krl 16.6.4. Za 9. Za 6.27.6.14-20.13. Ezd 3. 1Krl 16.18.10nn. Iz 11.36-37. Mt 4. Łk 19. Dn 7. Jr 8.1-13. Ap 17. Ps 2. J 12. Ap 16. 1Krl 8. 1Krl 8.12-15. Jr 10. Dz 1.4-8.1-6. Podwójne znaczenie urzędu króla w życiu Izraela. Dn 7. Iz 41.9.12. J 19.12-15. STARY TESTAMENT IZRAEL JAKO KRÓLESTWO BOŻE Wj 3.5. Iz 52. Iz 6. Ps 47.23n. Mt 21. Ap 19. Jr 27. Mk 15. Jr 21-22.10-18. Ap 17. Lm 4.18n.1-5. Królowie pogańscy.2. Ps 72. Łk 13. 2Krl 18.49. Iz 11. Pwt 17. Iz 60.14.37. Ap 17.4.25nn. 1Krl 15.9-14. Mk 15. 1Krl 19.4nn. KRÓLEWSKA GODNOŚĆ CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO Obecne królowanie Pana.1. Ap 17.15. Ps 134. J 18.29n.11-15.1-9. Ps 24. Hbr 7.3.24.70. Ps 48.1.15.3.4. Prz 25.1-7. Ps 89. Łk 19. Ps 110. Ezd 6.44. 1P 2. Dz 1. Ez 28.10.18.7.3. Ap 17. Jr 36-38.15n.7. Ap 5. Mk 12.7n. 1P 2. Łk 19. 1Mch 3.17-27. Dz 4. Ps 80. Ap 7. Ps 103.19. 1Kor 15.13. Ps 72.17n. Iz 14. Ap 19. Za 3.7-10. Ps 2.2nn.4n.1.21-29. Łk 9. Mi 5.7-15. Dn 2. 1Kor 15. Iz 24. Łk 22. Ps 101.1nn. Ez 34. Wj 19. Ps 80.4.20.43.3-21. 1Krl 16. Mt 2. Ap 11. Sdz 8.Ps 20.29n.5n. Jr 23. Łk 22. Ps 89. Prz 29.17. Ps 72.19nn.22. 1Sm 8.7.10. Ap 1. 2Tes 2. Jr 10. Męka a królowanie Jezusa?. 2Sm 6. Oz 3. Ps 45. Ez 34. W oczekiwaniu na obietnice. Iz 37.1-9.1-6.21. Ps 110.23.6.3-7. Iz 6.18. Ap 19.

Hbr 12. Ap 19. Mt 13. W ciągu swego czasu Kościoła. 1Krn 28.22n. Łk 12.44nn.21.19nn. Dz 1. Za 14. Dz 28. Mt 26. KRZYŻ KRZYŻ JEZUSA CHRYSTUSA Zgorszenie krzyża.5. Mt 20.14. Dn 7.21. Łk 21.44. 2Sm 12.36n. Mt 25. Dz 2. NOWY TESTAMENT EWANGELIA KRÓLESTWA BOŻEGO Jezus.15.25. Mt 13. Mt 25.25.10.31n. Mk 10.24. Dz 5.23. Mt 16.1-7.29n. Mt 13. Hbr 13.5. 1Kor 15.37nn. 1Sm 8. 2Krn 13.32.3nn. Mt 13.8.14.15.33.26.8.41nn. 1Tes 2. Mt 13.18-23. Ef 5.2.29. 1Kor 1. Mt 9.26n.18n.1-4. Mt 19.23. Mt 12. Mt 11. Mk 4. Ap 3.6.13.10.11-14.23. J 14. Ap 5. 1Kor 6.39. Ps 89. Mt 13. Mt 25. W OCZEKIWANIU NA ESCHATOLOGICZNE KRÓLESTWO JAHWE Wj 19. Łk 23.KRÓLESTWO BOŻE A WŁADZA KRÓLEWSKA U IZRAELITÓW 1Sm 8. Łk 22.10.34.26-29. Mt 19.21. Joz 10.47-50.2.6.8.3. Dz 14.12. Dz 14.3-9. Ap 19.14.22.21.14nn. Mdr 3.9.16. Dn 2. J 2.3.39-44. Mt 18. Kolejne fazy Królestwa.22. Mt 21.33. 2Sm 12.13nn.5. Mt 8. Kiedy nadejdzie kres czasów.13.12. J 4.23.7. 1Sm 16.11. Mt 13. Łk 12.19. J 6. TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO Mt 11. Apostołowie.10.11n. Mt 10. J 16. 1Sm 9nn. Ef 5.29. Tajemnica krzyża.15-30.21.23. Pwt 21. Mt 25. Mt 5. 2Sm 7. Dostęp ludzi do Królestwa Bożego. Łk 21.31. Ga 5. 1Kor 15. Mt 16.12.27. Mt 22.6.15. Iz 52.20n. Mt 6.11. Łk 17. 1Kor 6. Dz 13. Pwt 21.34. Dz 28.10.12-16.28n. Ap 22. Ap 17. Mt 22. Ap 1. Mt 13. J 19. Dz 8. Mt 17.7. Mt 13. Ef 5. Ps 47.31.2-10. Wj 19. Ga 3.5.29. Mt 4. Mt 6.24. Ps 145.31. Dz 1. Ap 11. Mt 13.44nn. Ez 34. Mt 25. KRÓLESTWO BOŻE A KRÓLOWANIE JEZUSA W ciągu swego ziemskiego życia. Jr 10. Iz 24.14n. Dn 7. J 3.39-46. Dn 7.10.20. Mt 18. Dz 4.13. Mt 5.22. Łk 13. Paradoksy Królestwa. 1Sm 10.5.11.30.29.17nn. Mt 20. Flp 2.8-9nn. Mt 16. Mt 13.50. Ap 12.23.14n.23.10-17.14. Mt 13.35.1-13. Dz 20.23. Ga 5.3.35.1-11. Mk 2. Dz 10.7. Flp 2. Mt 9. Łk 14.1-11. Mk 4.8-15. Ap 3. Wj 19. J 19. . Mi 2.96-99.24.6.9n.10.24. 2Sm 7.32. Ps 2. Dz 19. Mt 27. 1P 2. Łk 21.31.9.21. 2Tes 1.8. Łk 19.21nn.28. So 3.24-30.1-16. Dz 2.5.30-35.12n.6.11nn. Ap 1. Mt 19. Mt 5.

1n.18. Ga 6.18-23. Ps 69.6. Iz 8.26.22. Mt 5. Syr 34. Pwt 28. Dz 2.24.3. Joz 8. Kpł 23.19. Iz 66.2.20. Rdz 22.14. Rdz 12. J 3. J 10. Życie przybite do krzyża. Iz 45.7.21nn. Joz 10. KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I ODCZYTANA Iz 8. Za 14.10. 1Kor 2. J 2.11n.18. Lb 21.16-21. Rdz 4. Dn 12. Iz 30.6. Iz 29. KULT STARY TESTAMENT KULT BOGA PRAWDZIWEGO W HISTORII Rdz 2.9n.20.37. Łk 24. Iz 58. OBRZĘDY KULTOWE I PEDAGOGIA LUDU BOŻEGO Pwt 16. Iz 4. 1Kor 2.8. 2Sm 6. Ap 11.6n.21-24. Rdz 3.8. Iz 66. KSIĄŻKA JAKO WYRAZ UPAMIĘTNIENIA I JAKO ŚWIĘTE ŚWIADECTWO Wj 31. Ps 40.2.6.1-8.21. Kpł 19. J 19.34. Jr 36.22.9. Ps 106. Flp 2. 1Kor 1.18. Mt 5.31.22.12. Dz 5. KRZYŻ JAKO ZNAMIĘ CHRZEŚCIJANINA Krzyż Chrystusa. 1Kor 15.2.5. KSIĄŻKA PISMO I KSIĄŻKA Lb 21.32n. J 19. 1Krl 22.29.33. Ez 2.2.14n.Mt 27. Ap 14.2.11-20. Iz 58. Pwt 29. Krzyż jako wyniesienie do chwały. Ga 2.2.23. Iz 8. Krzyż jako tytuł do chwały dla chrześcijanina.26nn. Ez 13.4n.3nn. Ml 1.25n.20. Mt 10. Ap 22. Łk 2.26n.13.13. Ef 2. Mt 16.27.21. Flp 3. Joz 1.1.32n.19.28.3. Ps 50.4-15. J 2. Jr 7. Ga 3.13. Syr 35. J 19.22.4n.3. J 19. Wj 24.33-39.1.18. Hbr 6. Hbr 10. Mt 5. Ps 56.5n.18n.41. Iz 58. Iz 29. Wj 5. Joz 18. 2Krl 16. Ga 6. Pwt 31. Kpł 20.26. 2Sm 1. Rz 8.9.41-64.9. Pwt 4.43.3. Ga 3. Jr 7.31nn.12. Ml 3. 1P 2. 1Krl 6. Am 5.1nn.7.8.33-60.8. NOWY TESTAMENT KONIEC DAWNEGO KULTU Jezus. Ps 87. Łk 2. Ps 50. Joz 24. Pwt 28. Rz 6. Wj 19. Kol 1. Łk 1. 1Mch 1.36n. Ps 139. Wj 32.1-4.58.34. Mt 23.14nn.24. 1Sm 15.21-26. Rdz 8. J 4. Pwt 1-11.49. Dn 7.15-18.13. J 12. Kol 2.1-16. WIERNOŚĆ PRZYMIERZU JAKO DUSZA PRAWDZIWEGO KULTU Wj 20.18.14-18.11.1.9.23n. Iz 56.3.2n. KSIĘGI ZIEMSKIE KSIĘGI NIEBIESKIE Ez 2. Ga 3. Ps 81. J 8.30. Wj 32. Kościół pierwotny.14. Ez 40-48.8-3.16. Mt 23.25.16-23. 2Krl 23. Mt 23. Ap 20. Mk 14.20. 1Kor 1. Łk 10.7. Jr 31. J 19.16.22nn.14.4.25n.20. Iz 1. J 18.1-8.13. . Wj 24.1-8. Pwt 23. Teologia krzyża. Rdz 4.4-9. Ez 37.14.47. J 19.16.24.9. 2Krl 23.8. Jr 36. J 12.19n.20.61. Ap 22.28.

5.2n.3.22-23. LICZBY 2Sm 24.5n. Sdz 5.29.7.5. Syr 48.8.7.23. Sdz 3.29.12.24.9. 2Krn 29. 1Kor 11.24nn. Hi 40. Rdz 7. J 3.18. Jr 25. Dz 2.2. Ap 5. Mt 25. Łk 10. Mt 19.6. ZNACZENIA SYMBOLICZNE Użycie symboliczne. Prz 30. 2Sm 5. 1Kor 16.60. Jr 25. 1Kor 14. Lampa jako symbol obecności ludzkiej.1-10. Ef 5. Ap 21.18. 1Krl 7.1.45. Kol 3.10. Ps 90.23n. Hbr 9.34.8. 1Kor 11.14n. POCZĄTKI NOWEGO KULTU Jezus. Ga 5. Rdz 43. Ps 84. Hbr 8.6. Ap 21.6. Iz 6.40. Hbr 9.24. J 7.6.2. Prz 24. Ap 4. Lb 7.9.21.12.5. Ap 19.14.55n. Pnp 6.1n.15.7. Hbr 7.3.13n.19. Dz 3. Hi 33. Rz 6. Koh 11.2.16. Flp 3. Wj 20. Mt 28. Hbr 10.36. 1Kor 10.16.1-18.29. Rz 12.5. Koh 6.28.7.14. Flp 2.5.26. 2Krn 36. Iz 61.7.51. Kpł 26. 1Krn 21. Lb 11.30.4. Mk 16. Ap 5. 1Krl 4.27. Mk 14. 2Sm 22. Dn 9.13. J 6.2-11.11. J 4. Dz 7.19n.1n.29.21.19. Fakt z przeszłości. Am 1-2. Hbr 7. Hbr 9.4.4. Dz 20.1. Jr 16.11. Sdz 3. 1Krl 15. Ap 21. J 5.12-17. Syr 26. Mt 5.31.14. Łk 12. Syr 25.21. Za 9.12. Rdz 31.34. Rdz 4.22.24. Mk 16.22.37nn. Pwt 4.19. Łk 12. 1Kor 11. Kościół był mu posłuszny.48nn. J 1.7. Dz 6. Ps 62. Mk 10. Ap 22. Prz 6.Dz 2.8. Hbr 7.1-11. Jr 32.29.4.14.3.6. Hbr 9. 1Kor 14.11.12.14-12.1n.19.8.7nn.16. Lb 7.1nn.9-13.13. Ps 40.1. Ap 11. Hi 18.29. J 1.18-28.11.20nn. Ap 1. Oz 6. 1P 1.38-41.1-7.7n. 2Krl 13.11n. 1Krl 17. Hi 5.22. Hi 19.15-33.1-8. Dz 20. Iz 11. LAMPA Lampa jako symbol obecności Bożej.29.16. PRZYBLIŻENIA I ZNACZENIA UMOWNE Lb 9. Wj 18. Hbr 9.3.26.23n. Prz 13. W dniu ostatecznym. 1Kor 10. 1P 2.1-5.22nn. Ga 5. J 4.7.5.12.4. 1Kor 10. Jr 3. Wj 24.23. Ps 119. Iz 6. Dz 20. Lb 14. Prz 20. 1Sm 18.5. Dz 8. Rdz 4. Lb 7. Iz 40.5.3. 1Krl 19. Ap 22.10. J 4. 1Kor 14.17. Dz 5.10.28.13. Mt 10.17. Mk 1. Kpł 26. 1Sm 3.46.9. Syr 23.19.4. 1Krl 11.24.42.27nn. Łk 22. 1Kor 16.18. Hbr 13. Ez 37.35.24. STRUKTURA I TRZY ASPEKTY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO KULTU Hbr 1. Wj 27.15nn. 1Kor 11.19. Mt 18.1. Ap 22. Lb 11.35.2.34.16. 1Kor 11. Rdz 25. J 4. Mi 5.2.33. Dz 7. 2P 1.10. Ap 11.23.15n. Ap 18. Wj 34.7-5. Ap 14. 2Krl 8.20.32n.16n. Kol 3. Jr 7. Hbr 12. Prz 6.16.5-16. Obecnie.19.4. . Ap 1.26.7. Wj 7.

17.8.10. Wj 12. Wj 4.19.18.24.27.2.7. Wj 19.4.18.1. 2Sm 2. Dn 9.3.9. Lb 35. Ap 1. Ezd 2.7.38. Ps 94.8. Iz 45.2.1.28.5. Kpł 14.2. Ap 5.14.7. Jr 33. Rdz 17.15.1. Ap 21.8. Ap 12.20nn. 2Krn 29. Łk 6. Pwt 6. Wj 24.10.2-3.18. TRANSCENDENCJA LUDU BOŻEGO Wybranie. Iz 19.7. Iz 44. Iz 5.5. Iz 44.4. Ezd 1. 2Mch 8. Iz 48. Rt 4. Jr 4. Wspólnota kultyczna.1.Ez 1. Pwt 25.3.26. Geometria.2.12.37. Lb 11.8. Tytuły i funkcje ludu Bożego. Dn 7.15.51. Ap 1. Ap 12. Rdz 14. Ap 13. Ap 12.2n.JEGO WARTOŚĆ I GRANICE Zapowiedz nowego ludu Hbr 7.2.23n.6. Iz 44.5. Ap 13. 2Krl 5. Rdz 12.6.9. Mt 19.2.8. powołanie. Iz 41. LUD Lud Starego Przymierza Lb 23.6. Pwt 8. Wspólnota języka. Wj 12. Dn 12. Ez 45. Ne 8. Ap 15. LUD NOWEGO PRZYMIERZA Wyższość Nowego Przymierza.6.1.14n.17.8.1-10.9.21. Rdz 12. Lb 19.24. Joz 1. Rdz 17.19. 1Krl 8.3. Ap 3.13. Joz 24. Wspólnota instytucji.5.18. Ps 80. Pwt 29. Ne 7. Rdz 13. Wrastanie w ojczyznę. Pwt 9.19.6. Ap 8. Joz 9. Ez 11. . Rdz 23. Hbr 10.2.11. Ap 4. Iz 43. Iz 63. Wj 24.1. Ezd 7.16. Za 3.2.5n. przymierze. Oz 11. Joz 24. Ap 4. Pwt 9. Syr 44. Kpł 26. Rdz 25.15.11. Ap 10.2.6. Iz 41. Ez 16. 1Mch 2. 2Krn 20. Ap 7.11. Pwt 8.25. Pwt 14. 1Krn 2. Ezd 9. Kpł 4.23. Ga 3.12. Pwt 9. Ap 17. Ap 21. Rdz 21. Dn 9. Ap 13. Iz 56.9.9.4-8. Ne 2.15. Jr 7. Dn 6.3.23.4. Lb 32. Rdz 2.9.12. Wj 23.8.22. Jr 2.7-8. Dn 9.12. Wspólnota przeznaczenia. Dn 8. KONKLUZJA Lb 1.1. Sdz 3. Lb 28. Ap 11. Sdz 4. Ap 5.14.8.8. Kpł 4.12.24. Rdz 19.1.11n. Hi 42.12. Kpł 8.8.14. Ps 80. Ps 122.2.30. Jr 2. 2Sm 5.26. Pwt 9.16.1.4. Ps 105.46. Tb 12. J 5. Iz 51. Iz 63.1.12.19.26.3.11. Wj 19.14. Pwt 7.7. Rdz 25.14. Ap 11. Rdz 36.6.20.27.9nn. Oz 11. Rdz 15. J 21.54n.5. Oz 2. Pwt 7.4.5. Ps 78. STARE PRZYMIERZE . Dn 12. ZNACZENIE RELIGIJNE ISTNIENIA IZRAELA JAKO NARODU Wspólnota rasy. Mt 5. Hbr 9.11. Iz 45.21. Ez 48.11.4.

14. J 11. Iz 48. Łk 2. Dn 7. Syr 45. Dz 20.26.25.16.20n. Jr 31.1-7. Ps 34.1nn.3. Hbr 11. Oz 2. So 3. Jr 31.9.5.22.15. Łagodność i pokora. Ez 34.2. Rdz 4.28.16.20n.25n. Iz 65. Iz 66. Iz 66. Iz 2.27.33. Iz 42. Mt 23. Ap 14. Ap 18. Jr 31. Mt 13. Ap 13. Rz 11. Za 9.51n. Ps 103. Ez 36.53.11. Za 9.6. Ga 3.72. Ez 37.9n. 1P 2. Iz 42. Flp 3.3. Tt 3. Dn 7.12.31. Mt 21.6. Lb 12. Jr 31.13. Iz 44. Syr 23.8.5.1n.10.18nn.5.23. Mt 4.11.33.10. Oz 2. 1P 2.1. Iz 9. Nowy kult Boży. SYMBOLIKA ZAPOWIEDZI NOWEGO LUDU Nowy rodzaj ludzki.18.68. Ap 11.20. Mt 2. 1P 2. Ga 5. Iz 2.3. Dz 15.29. Mdr 8.4. Mt 1.1. Iz 65.Ez 36.16.1. Tt 2. 1P 2. Iz 48. Ap 13. J 18.28. Iz 43. Rz 4. Iz 43. Ap 21.21. Iz 43. J 11. Hbr 13. Rdz 12.16. Iz 25.20.23.10.10.9. Ef 5.13. Iz 2. Ap 21. Ap 19. So 3. Lud Nowego Przymierza NOWY LUD 2Kor 6. Jl 4. Ps 2. LUD CZASÓW OSTATECZNYCH A IZRAEL HISTORYCZNY Iz 52.20.4. Syr 45.20. Ap 5. Ez 40-48. Mdr 16. Iz 56. Ef 2.11. Ps 119.6. Iz 42.5.3. So 3.9. Hbr 4. Prz 24. Rdz 2.2.17-25.9.35. Iz 9. Jr 4.45.2.6.2. Za 14.9. Hi 3.7.21.4. Iz 2. Ez 38-39.1.18nn.3.8. Rz 4.21.11.9. Ap 5.14. Oz 2.27. Powszechność nowego ludu.21. Rdz 10-11.26.3.14-15. Dn 7.21.8. Zbawcze fakty.17.4. Rz 9.16. Rz 10.36.14.10. Ap 21. Ez 47.4. Mdr 15.14. Łk 1. ŁAGODNOŚĆ Mt 11. Ap 7.5. Dn 7.2. Ez 36.9. Ps 47. Jr 31.18.12. Iz 25.7.5.9.26. Ez 34.9. Mt 5. Iz 19. 1P 2. Ap 18. . Łk 1.12. Iz 10. Jr 23.2.2.14. Ez 37. Dz 13. Rdz 11. 1Kor 15. Kpł 26.12.7. Ez 16. Mt 15. Ps 31.72.32. Ga 4. 1P 2. Iz 60. J 10. Dz 7. Za 14. Hbr 3.17.13. Nowa Ziemia Święta.3.45. Ponowna wspólnota wszystkich języków.17.20n.3. Jr 31. Ga 3. Jr 31. Ap 21.26. Iz 40.7.10.8.9. IZRAEL I NARODY POGAŃSKIE W ŁONIE NOWEGO LUDU Dz 3.9.22.12.15.2. Ps 19. Ez 37.27.3. Iz 2. Dz 26.32-36.1. Mt 12. Nowe instytucje. Łagodność Boga. Rz 5. NOWY LUD W DRODZE DO OSTATECZNEGO DOPEŁNIENIA Hbr 11.27. Iz 65.12. Wj 19. Ps 86. Ps 87. 1P 5.16.10.50. Iz 62.3. Iz 49.12. Ps 2. Syr 24. Iz 51.18.10. Jr 31. Iz 41.6. Hbr 8.15n.16.23.20n. Oz 2. Ez 3. Dz 28.52.18.77.20. Łk 2. Pnp 2. Za 14.

2Kor 4.11.7-9.14.12.5.19.16.15. Flp 1.6.2-6. 2Kor 12. 2Tm 1. Iz 44.8. J 17. Mi 5. Dn 14. Rz 5.8-12.11.12. Ef 1. Iz 6. Mt 21. Na 3.10. 2Kor 10. Ps 76. Ga 5.7. Ga 6. Mdr 2. Ez 31.8n. Pwt 10.7. J 5. Rdz 9. Rz 3. Rz 4. 1Kor 15. Łaska Boża nad wybranymi Boga. Ga 5.9.28. DARMOWOŚĆ ŁASKI Rz 12. 2Kor 12.4. Ef 4.22. Rz 8. Mt 11.6. Mdr 4.1n. Wj 34.11. Flp 4.11. Dz 15.10. Dz 13.2nn. Ps 25.27. Pwt 18.4n. Tt 3.20. Rz 6. Wj 19.25.21.2n. PŁODNOŚĆ ŁASKI 1Kor 15.14. Rz 6.14.2. Oz 2. Ef 2. Rz 8. Rz 7.8. ŁASKA SENS SŁOWA ŁASKA Rz 6.6. Mdr 12. Ez 16. Pwt 6. Lb 23.29.23. . Ga 5. Jr 31. 2Krl 3.2. Wj 23.17.8. 1Tes 1.4. Rz 1.11.11.12n.4.24. Rdz 41.8.19-23. Mdr 17. Kol 3.20. Kpł 3.23n. Wj 7.17.3-25. Dz 8.6.14n. Flp 2.4. Dz 16. ŁASKA W EKONOMI STAREGO PRZYMIERZA Łaska w Bogu.10nn. J 6.32. Ez 36. Rz 5. Dz 15. 1J 3. Wj 7.4-6.3nn. 1Kor 1.14-17. Przejawy łaski Bożej. Syr 4. 2Tes 1. Ef 2. Wj 9. Iz 45. Ga 2.6. MAGIA Magia i magicy. Wj 8.17.7. Pwt 4.15-21. J 3. 1Krl 16.10-13.24. 2Krl 9.4. Rz 11.24.11. Rdz 41.12n. Jk 3.24. Rz 6. 2Krl 16. Wj 34.15. Pwt 18.13-14. Syr 36.26. Ef 1. Koh 10.9.1.5. 2Tm 3.5-6. Wj 7. 2Krl 21. Mt 5.4. Jr 6. 2Kor 9.3. ŁASKA BOŻA OBJAWIŁA SIĘ W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 8. Ga 1.5.8nn. Syr 1.16. Rz 6.14. 1J 4. 1Kor 3.30. 2Kor 8.3.26.1-3.10.6. Pwt 6.23.25.17.26. Mt 2.6. Ap 18.32. Ps 63. Ps 37.10.37.4.11.7.14. Pwt 22.33.22.10.1. Ga 3.21.10.6.10n.2. Dz 14. 2Tm 2. Ps 147.23. Iz 47. Rz 15. Mt 26.5. Iz 45. Walka z magią. Rz 15.34. Ps 58. Rz 8. Rz 5. Wj 7-9. Dn 2. Pwt 7.4.1.17. Ez 13. 2Tm 2. Rz 8.9.16nn.2.15. Iz 51. Pwt 11. 2Krl 23.1. 1P 3.7. Rz 6. Pwt 8. 1Kor 3. Pwt 8. Rz 5. Rz 3.17.20nn.7. Iz 45. 1P 3.9.12n.11. 2Kor 4.10. Jr 8. Syr 10.13.13-20.32.9-24. Pwt 14. 2Kor 1.14-17.7.7. Rz 6.1-12.Jk 1. Kpł 19.21.5. Łagodność i miłość.23.12.7. Tt 2. Tt 3. Ef 2. Pwt 18. 1Tm 6. Pwt 11.9-22.1. Jk 3.19.31. 2Kor 8. Kpł 19.1n.6-11. Ap 21. J 1.40. Pwt 9. Kpł 19.6-10.17. J 1. J 1.3nn. Lb 6.8. Pwt 6.1n.9.10.26.24.12n. Oz 4.11. Rz 5. Iz 1. Ef 6.2.4. Rz 8.5.37.20.6. Wj 8. Pwt 22. Rz 4.10.8. Dn 4-5. Ps 36.8n.26. Mdr 12.17-23. Pwt 13. Iz 1. Dz 11.21-26.6. Ef 3.12-15.10.9.27.2. 1Sm 28. Ga 1. Dz 19. Rz 5. Lb 22-24.6. Ga 1. Wj 23. Jr 9.25. Dz 8. Kol 1.

Mt 19.10.22nn. Pwt 24.12-16. Mt 19.1.32. Wj 16. Wj 20. Prz 18.Mt 24. 1Krl 3.15-20.25. Prz 31. Est 2. 1Kor 7. 1Krl 11.16-30. Jr 27. Iz 44.1.8.10n. Ml 2. Łk 16.11.8.2.1-6. Rdz 24. Wj 21. Syr 36.29. Ez 21.2nn.21.7.22. MAŁŻEŃSTWO W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Mt 19.19.9.15. Lb 11. 1Kor 7.34. Mt 19. Wj 16.13-15.15-20. Rt 2.18. Prz 5. Prz 2. Rdz 34.62-67. Pwt 21.31-35. Rdz 2.4. Ezd 9. Mt 26. Manna a oczekiwanie eschatologiczne.5-9.15-18. Rdz 3.14.19-28. 1Sm 18.27. Kpł 18. Sdz 8. Ap 16.1. Trwałość małżeństwa i wierność małżonków. Tb 3. Kpł 18. 1Kor 7. 2Krl 10. Rdz 2. Rdz 30. Syr 26. Jdt 8.10-14. Sakrament małżeństwa. Ez 24. Kpł 17.30.4.4.34n.9.31n. Rdz 4. Sdz 19. Tb 8. Pnp 1.26n.2-8. Rdz 1-2. Manna a doświadczenie na pustyni.18-25.1-9. Rdz 29.25nn.1-3. Pwt 21.1-11. Rdz 4.10-31.1. Wj 20. J 8. Rdz 4.12.13-26. MAŁŻEŃSTWO STARY TESTAMENT MAŁŻEŃSTWO W PLANACH STWÓRCY Rdz 2. Mk 10.13.14nn. Sdz 12.4. 1Kor 7. Wj 16. Rdz 38. Rdz 38.20. 2Krl 18. Rt 3. Prz 5.7.27.1.22. Pwt 25. Łk 2. Rdz 24.32nn. Rdz 26. Ideał religijny małżeństwa.10.3. J 8.9. Tb 7.6-27. Wj 16. Lb 6. Wj 16. Wj 16. J 4.20-26. 2Sm 12.21.37. Wj 25. Tb 6.4nn. Prz 7. Prz 19. 2Kor 11. Kpł 20. Lb 11. Tb 14.12-17.40nn. Poligamia i monogamia.19. 1Sm 1. 1Kor 7. Wj 16. Syr 9.9. 2Sm 11. Pwt 22. Pwt 7. Kpł 4. Jdt 16.13. Wj 24. 1Kor 6.3.1.4-9.16.8. Ez 18.8. Łk 11.1-10.8-13.10. Pnp 6.28.11. Sdz 14. Wj 16.3nn.11. Rdz 3.12. Rdz 41.18. J 6. Ef 5. Iz 47. Wj 22.7-11. CHRYSTUS A MAŁŻEŃSTWO Nowe Prawo.9-12.31. Rdz 3.11. 1Kor 7.18. Rdz 2.12n.42-52.28. Łk 7.2.11.6.25-28.5-10. Mt 4.25n.16. Rdz 25.4. NOWY TESTAMENT Ga 4.23.15n. Miłość małżeńska a presja społeczna Rdz 24.12-17.12. 2Krn 13. MAŁŻEŃSTWO I DZIEWICTWO Rdz 2.15. Iz 19.4-9.50. Tb 14. Syr 25.3.15-19.22.17. Wj 16. 1Kor 7. Hi 2. Hi 31.24.8. Mt 19. Syr 41. Rdz 16. .2nn. Koh 9. Rdz 16.18-24. MANNA Joz 5.2n.11n. Ef 5. Mt 22.7.51n.34.30.1. Lb 11. 1Kor 7.4-8.1n.1n.18. Mt 19.20.7.10nn. Rdz 29. Hbr 9. Prz 5. Rdz 1. 1Sm 1.2.6-19. Rdz 1.1-6.7.18. Jr 17.8. 1Sm 25.21-33. Pwt 8. Wj 17.

48. Ps 78. So 3.3. Iz 7.51.29. Mdr 16.27. Mt 14.57n. J 19.21. Łk 1. Ga 4. Łk 1.22.4n.1-4.20-22.32-35. DZIEWICA Fakt dziewictwa Maryi. MATKA Mk 3.2-3.24n. J 19.26. Wychowanie Jezusa.1-4. Mt 1.19. Ne 9.37n. Łk 1.35.34. J 6.32. Magnificat.1-10.25nn. Łk 2. J 6.40. J 2. Ap 2. Mk 3.28. J 6.27n.31. Sdz 11.50-55.22. Ap 12. Dz 13. Łk 2.21. Łk 1. Mt 2. Ps 78.4.3.33. Maryja jako córka Syjonu .5.54.26-38.14.49.2. Kiedy Jezus osiąga wiek dojrzałości. Ga 1.37nn.9.14. J 6.13.31.15. CÓRKA SYJONU Maryja jako podobna do współczesnych sobie kobiet. Łukasz. Ef 5.25nn. Za 9.18-23.13-16. Łk 1.37. Łk 2.Ps 78. Łk 1. Ef 5. Łk 1.5.3. So 3. Łk 2.14-17.26-55.50.34n. Mt 15.51. J 6. Mk 3. Mk 6. Mk 6.25n.3n. Mt 1. Łk 21. Łk 1. Dz 1.1-12. Łk 2. J 1. J 19. J 2.13.17. Dz 10. Ap 12. Mateusz.14. Manna i prawdziwy chleb Boży. Łk 1.36n.27n. Mk 3.20n. 2Kor 11.1-12.17.14.17. J 19.48. Łk 14.9. Łk 2. J 7. Łk 2. Ps 105. Matka.24nn.35-50.29.32. J 3.23nn.25n. J 7. Mk 3. 1Sm 2.26-56.31-35. J 8. Łk 2. Łk 1.46-55.14. Wzmianka o braciach Jezusa.51-58. Ap 2. Mt 2.26-38. Łk 1. 1Kor 10. Łk 2. Mt 1. 1J 5. Rdz 3. Łk 2. Łk 11. Łk 2. J 6. J 6.13.34n. 2Kor 11. Łk 1.33.46-49. . Łk 18. Wj 15. Łk 1. 1Kor 9.20. Dz 1.3. W środowisku Palestyńskim.38.31. Mdr 16.14. Dobrowolność macierzyństwa Maryi.25nn.19. PIERWSZA WIERNA Objawienie udzielone Maryi Wierność Maryi. Pwt 8. Łk 2.19n. Łk 2. Łk 1.29.20. MARYJA I KOŚCIÓŁ Dziewica.5.21n.25nn. Łk 2. Łk 2.29-31. Mk 3.27. Ap 21.28.3. Łk 11.30n.37. MARYJA Dz 1. Dz 1. J 6. Mt 4. Mt 16. J 2.4.20. Łk 2.

13-22. Rdz 3. Mt 1. Ap 12. Mt 10. Łk 13.20n.16.18. J 19.1n.16. Iz 11. Syr 16.8-14. Prz 9.13. 1Tes 2.12-20.1-8.15. Łk 2.48nn. Iz 54. Syr 18. Tb 4.31.2-6.20. Syr 4. Refleksje nad istnieniem Ez 14. Ap 12. Iz 29.5. Kpł 20.4.4. Wj 20. Hi 14. Matka ludów.13.14-18. J 19.1-16. Ku prawdziwej mądrości Pwt 4. Dz 7. Ga 4. Ap 21.26.2. Iz 7.25n. Ps 87. Rdz 41. Pwt 21.3.35.7n. Ap 12. Prz 14. MATKA MATKA LUDZI Powołanie do rodzenia potomstwa.1.32nn.35. Syr 1.15-43. Mt 15. 1Krl 3. 1Krl 15.1. Właściwy sens macierzyństwa. Prz 14.6.19. Rdz 19. Łk 1.8. Prz 20.1-4.10. Mt 12.17.26n.14.13.21nn. Wj 2.1-11.19. Iz 29. Prz 13.9.2-2. Jr 9.6-14. Matka Mesjasza. Hi 36.5.8. Syr 41. Prz 1. Ps 25.15. Prz 8-9. Rdz 3. J 19. Ps 116.38-41.24-17.13-30.21n.19. Syr 15.2.16.20nn. Rdz 4. Iz 49. Mi 5. Mt 19. Ap 21.26.14. 2Krn 15. Mdr 10-12. Hi 18.5.27. Łk 19. Jr 8. Łk 11. Syr 13. 2Sm 20.6.5. Hi 7.6.13. 1Krn 22.2.1-5.7-11.10. Mt 1. 1Krl 3.9. Ef 6.6n.12. 1Krl 2.6. 1Krl 10. 1Krl 5.23.18-21. Hi 19.21. Syr 7.22-37. J 6.28. Mdr 18.5. Syr 24. Iz 5.26n.1-17.37. Prz 19. Rdz 30.4-8. Hi 17. Mądrość wątpliwej wartości.22. Koh 7.1-12. Ef 1.20.24. Ap 12. Oz 2. Rdz 47.1n. Ga 4. Iz 40. Prz 23.20.18-37. Iz 2.39n.14.23n. Wj 21.26.41-44. Łk 1.1.60. Rdz 29. Ga 4. Łk 14. 2J 1. Iz 60.34. 1Sm 1. Syr 51. MĄDROŚĆ STARY TESTAMENT MĄDROŚĆ LUDZKA A MĄDROŚĆ WEDŁUG BOGA Zaszczepienie mądrości w Izraelu. Syr 42.35n. Rdz 16.34.22-30. Łk 1.9. Syr 6.17. Syr 44-50.2n. Prz 13.11-30. Matka rodziny. Prz 11.20. Syr 40.35. Syr 36.15. Mt 10. Syr 19.Tajemnica Maryi.12. Prz 10-22. Rdz 3.29. Iz 66.24.30-38. Ef 5.1-4. Hi 10.49. Ef 4. Koh 1.14n. Łk 2. Jr 8.7. Rdz 3. Prz 17. J 2. Rdz 41. 1Krl 10. Rdz 21.27n. Hi 6. RÓŻNORAKIE ASPEKTY MĄDROŚCI 1Krl 5. Hi 23.1-10.33. Rdz 24. Prz 17.9-14. Łk 1. .15. Kol 3. Iz 29. MATKA W HISTORII ZBAWIENIA Miłość i mądrość Boża. Kol 1. Koh 3. Syr 3.20.10-20.1.4-9. Rdz 30. Ez 33.15nn.35. J 8. Ez 18.47. Prz 25-29.13. J 16.5n. Królowa matka.13.31.

Łk 2. Syr 14. Prz 8. Rdz 31. Syr 24.2. Mt 11. Hbr 6. Ef 3.22nn.23-34. Dn 2.41.14.29nn.23-28. Mt 25.1-5.2. Hbr 7.52. Mk 6.18. Ps 110.28nn.11. 1Kor 12.1-6. Dn 2.19n. Jezus jako Mądrość Boża. Mt 5-7. 1Kor 1.19. Łk 3. Mdr 7. Prawdziwa mądrość. Mdr 8.37.22-26. Mt 11.14. Łk 7.2. Rdz 14.8n.27n.1nn.40.13-17.17. J 4.1nn. Prz 4. Mdr 10. Kol 1.21n. Iz 55.32-36. Joz 9. Jr 33.14.5. Za 3-6. Działanie Mądrości.7n. Mądrość a objawienie.19. Prz 8.25.25-27.44-46. 1Mch 10. Mt 3. Jk 1.13. Mk 8.6-10. Łk 21. Mt 11.47. Syr 14. 1Mch 10.10. Mdr 9. Koh 9. Syr 24.4.28nn. Prz 9.6nn.15. Mdr 7.31.8. Kol 2.12-15. Prz 8.25nn. Mdr 5. Ef 1.9.4.14-22. MĄDROŚĆ TEGO ŚWIATA I MĄDROŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA Rdz 1. Mdr 9.2.3. Dary Mądrości.1nn. Prz 1. 1Kor 3. Mdr 7.20.37n.5. Dn 2. Prz 9.21-26. Mdr 8. Syr 24. Dn 5. 1Kor 1. Mdr 7. Prz 9. 1Kor 1.32-36.21n. Mt 12.24. Hbr 5.22-24. 1Kor 2.13-18.47.19-22.15. Kol 4.19n. 1Kor 2. Ef 5. Mk 1.15. 1Kor 1. Syr 24. J 6.4.1-6. Prz 8.5. Prz 3.7-14. Kol 1. J 1. 1Kor 2. Syr 24. Mądrość Boża.42. Kol 3. MELCHIZEDEK Melchizedek i Abraham.17-25.25n. Mdr 8. Ps 76.Hi 30. Prz 3.7nn. Syr 24. Syr 15.3.19-22.10-16.2. Koh 7.17.38n.20-23. Dn 12. Mdr 7.30. NOWY TESTAMENT JEZUS I MĄDROŚĆ Jezus jako mistrz mądrości.1. Dn 5.3. Syr 14.25nn. 1Kor 1.21.25n.26n.41.21.15. Syr 24.35. Melchizedek i Dawid.20-33. 1Kor 2.27. Prz 9.65. Mdr 8.15. RÓŻNE ASPEKTY MĄDROŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 1Kor 2. 1Kor 3. Ps 110. MĄDROŚĆ BOŻA Mądrość uosobiona. Mt 11. Prz 14. 1Mch 14.11. Hbr 1. Hi 9.1-12. Prz 3. Ba 3.15. 1Mch 14. Melchizedek a Jezus.8.3. Hi 21. Mdr 9.19n. 1Kor 2. Prz 8. Koh 8. Rdz 41.27-31. Jk 3.4. Rz 11. Prz 8.21.16.1-21. Prz 8.1-11.9.25n.15nn.1.18nn. Prz 8. Mdr 8. Łk 2. Mądrość a życie moralne. Syr 24.3.10.13-18. 2P 3.33nn.7-26. 1Kor 3. Prz 8.30.35.20. MESJASZ .18. Mt 12. Syr 39. 1Kor 1. Mt 11. J 7.

1Sm 26.63n.23.23.27.1. J 11. Mt 26.4. 2Mch 1. Łk 1.36.15. 2Sm 19.49. Łk 4. Hbr 5. 1Sm 10. 2Krl 2. 1Sm 26.31. 1Sm 16.41.10. Ps 28. Wj 29. 2Sm 7.9.8. Ps 2.33n.25n.14.28.35.12-23. Łk 23. Łk 22.1. MĘCZENNIK Dz 22. Kpł 4. J 9.20. 2Kor 4. Tytuły Jezusa Chrystusa. 1Sm 2. Dz 7. Wj 30. J 12. Rz 1.5.4.18. Iz 53. Rz 1. WIARA KOŚCIOŁA W JEZUSA CHRYSTUSA Jezus zmartwychwstały .31. Łk 23. 1Sm 24.18.5n. Eschatologia a mesjanizm. Łk 23. Dz 2.3. Kapłani .15. Sdz 9. 1Sm 26. 1Sm 9-10.10.30.9. Wj 40. Dz 4. J 7.1.34. Rz 9.55n. Mk 8.11.27.1.12-16.13. Ap 6.41. Lm 4.31. Iz 61.1-8. 1P 1. Dz 2. Ps 17. Ps 89.5. Ps 105.7.46.2. Łk 1. Dz 3.7.26.34. Mt 26.6nn.51. Chrystus jako świadek J 18. Hbr 7. 1Sm 24. Mt 21. Mt 1. 1P 4. Mt 26. 1Krl 19.pomazańcami. Dz 7. Ha 3.1.10. Dz 11.2. Mt 25.17.8.39. 1P 1. 2Krl 23.32. Ha 3.1.39. Mt 15.13.16.14n. Mt 16.40nn. Łk 24. Dz 17.52.26.22-33.20.13.22. Dz 3.23.16-22. J 4. 1Sm 26. Iz 53. Łk 23. Mk 10. Lm 4.23.18. Ap 2. J 10.33. Wj 30.30. J 18.51.Mesjaszem. 1P 4.9.9.3. Mt 20. Mt 9.43.12.21. Łk 22. INNE UŻYCIE TERMINU "POMAZANIEC" Pomazaniec Jahwe.5.27.55-60.43. Dn 9.STARY TESTAMENT OD KRÓLA DO MESJASZA KRÓLEWSKIEGO Pomazaniec Jahwe w historii. Dz 4.61.20.16. Ps 28. Ps 2.32. J 1. Rz 5. Kpł 4.14-16. 1Kor 15. Ps 45.22.68. Dz 13.15. Dz 1. NOWY TESTAMENT JEZUS A OCZEKIWANIE NA MESJASZA Tytuł nadany Jezusowi.63-65n. Łk 24.7.7.2.38. 1J 5.29. 1Sm 10.11.4. 1P 2. Za 4. 2Sm 7. 2Sm 2.41-46.31.27.20. Jr 33. Łk 23.16. J 7.14-18. Ap 3. Łk 23. Ap 17.39.8. J 1. 2Sm 1. Ps 133.34.6.8.3. Mk 8.25.20. 1Sm 9. Mt 25.12-16. Ez 45. Ps 2.29.20.11.13. 1P 5. . 1P 3. 1Kor 5.19.22. Mt 22. J 4. Mt 12. Dz 2. Ap 1.36. Łk 23. Postawa Jezusa.25nn. Ps 2. 2Sm 5. Kpł 4.13. Ap 1. Łk 23. Ap 1. Ps 89.16.22.7. 1Kor 2.37.35. Za 6. J 1.4. Łk 23.30n. Dz 2. Za 6.9-14.13.22n.45.10. Łk 1. Łk 4.1-14.11.11. Pomazaniec Jahwe w modlitwie. Łk 2. Mk 15. Pomazaniec Jahwe w eschatologii. Iz 45. J 6. Iz 61. Ps 132.5. 1Kor 1.29n. Łk 2. 2Krl 11. Dz 10.24. Mk 9.5. Wj 28.14. Łk 22.41. Ps 18. Ps 20.9.1.3. 1Krl 1.11. Dz 26.

Iz 40. Wj 1.8n.9n. 1Krl 8. Iz 47.19. Ps 23.25.23. Hbr 8. Łk 9. J 1. Rdz 49.1-11.33.12nn. Iz 57. Ps 46. Jr 50. J 14. Dn 4. Pwt 8. Ps 119. Rdz 8. Pozytywna i negatywna cywilizacja miejska. Ap 17. Mt 16.17.20. Mt 11. Rdz 11.8nn.12. Łk 23. Rz 4.2. Iz 25.27.31. Iz 26. Pwt 28. Ez 34. 2Tm 3. Ap 3.23nn.3n. Iz 14.20-24. 1P 1.24n.6. Łk 24.22.2.37.19.20-24. 1Tes 2. Pwt 28.51.9. Łk 21. Iz 40. Ef 2. Mt 26.2. Jr 31. Łk 22. Pwt 33. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Ps 2. 1Sm 51. Dz 18. Łk 17. Iz 28.1-7.3nn.15. 2Sm 7.9nn.15. Am 9.3.56.5.10n.52. Wj 8.9.25. J 13. Dwa miasta. J 12. 1Kor 7. Łk 2.27n.9n. Pwt 33.16n. Ap 19.28.13. Łk 26. 1Kor 16.14.35.2n. Hbr 12.5.2.24.20. Rdz 49.5nn.18.13n.15. Hbr 13.12. Iz 26.14. Flp 3. Mi 3. Iz 62. Dz 17. Jr 12.27.28.14.5. Mt 1.2.4. J 15. Iz 7.4. Iz 24. Ps 9.10-14. TO CO PRZEMIJA I TO CO POZOSTAJE Przemija bowiem postać tego świata. Dn 6.17.8-13. 1Kor 3.33. Ap 11. Dz 8.14-17.8. 2Kor 4. Mt 7. 2J 9.20.35.23-31. J 12. Ez 45.8.30nn. Rdz 10. 1Kor 13.11n.31n.4. 2Krl 10.15. Rdz 4. Rdz 4. Am 3. 2P 3. Rdz 25. Świadczenie chrześcijańskie.31. Ps 122. J 8. Pwt 12. Pwt 6. J 21.8. BÓG MIESZKA W NAS A MY W NIM Przez swoją obecność Bóg pozwala ludziom trwać w istnieniu. 2Kor 5. MIESZKAĆ Rdz 25.41n. Dz 11. Hbr 12. Ps 112. Hbr 9.12. Rdz 16.5. Rdz 19. Mt 26. Ps 48.4nn. Dz 7. Iz 7.8. Ga 4.3. 2Mch 6-7.9. Ap 11.6-10. J 19. J 12.89nn.21.31.2.4n.7-13. Ps 136. Pwt 12. . J 15. NOWY TESTAMENT Zbawienie i sąd Boży. Mt 23.44. Iz 54.12.15.14.21-31. MIASTO STARY TESTAMENT Od wędrówki narodów do życia w mieście.8.36. Joz 24.26n. Jr 35. Hbr 9.39.5-14. Hbr 8. Hbr 11.1-11. Ap 11. Mt 5.13. Mt 26. 2Kor 4. Ap 18.2.16. Mk 10.34. Ap 4.28-31.14. Mt 24. Iz 60.24. Ps 112.5.12.11.Mt 20. Iz 33.15.22.1-8.1-6. Hbr 13.32. Ażeby Duch Święty został nam dany i aby przebywał w nas.7-12. Dwa miasta.19n.54. Ap 7.25n. Łk 19. Am 6. Ap 11.33. Iz 1.8. Hi 14. Iz 54. Ps 122. Ps 104. Łk 13. Mt 23.20.18nn.21. Ps 111.22. Mt 23. J 14.31. Ap 20.11.30. Am 5.36nn.18. Am 65.31.20.10n. Iz 7. Ap 6. Łk 1.16. Ap 21.21-23. Ps 1.20nn.10. Hbr 11.7. Tylko jeden Bóg trwa. Dz 22.16. Ps 102.14. Ga 4.

16. Jr 16. Jr 20. Mt 5. Syr 27.32.11.1. Łk 19. J 1.20. Rz 16. .34.7.13. Iz 53.6. Łk 8. Mt 18. Dz 18. Wj 22. Serce Boga Ojca.8. Tt 1. J 16.6-11. Jon 4.9.7. Mt 5.11. Ps 103. Mt 9.J 14.26.8. Ps 107.15. Wj 34.8.20.3.6.1. Milczenie człowieka.1. Ne 9. Ogrom miłosierdzia.1.3. Mt 15.12-14. Am 1.9.1.11. Lb 30.19.9.18n.5. Ps 9. Wj 6. Hbr 12. BĄDŹCIE MIŁOSIERNI Mt 5.28. Prz 10.36. Hi 6.11.1.26. Wj 3. Mt 26. Ez 3. Flp 2.15-23.13.13.13.25.13n. Iz 30.2. Mt 12. Ps 131.6-9. Ha 1. Miłosierny wobec wszelkiego ciała. Wj 15. 2J 3.24. Ez 33.20.4.27-56. Jr 31. Łk 3. Ps 103.23. STARY TESTAMENT BÓG MIŁOSIERDZIA Z pomocą potrzebującemu. Mt 25.22. 1P 2.5. Za 2.10. Rdz 24.17.3.1.7. Ps 6. Hbr 11. Łk 5. Ps 107. Łk 15.30n.31. Łk 19. Oz 6.7n. Łk 9. Rz 8. Iz 41. Łk 13. Łk 9. Mt 20.18. Jr 33.36..16.2. Dn 9. Ha 2.17. Ps 51.17. Łk 1. Wj 3.3.14. Iz 55.20.13. 1Kor 3. Iz 64. Wj 14.14.7.6n. Jl 2. 1Tm 1. Łk 7. Łk 1.19.9. Łk 7. Iz 28. Wj 34.25. Mt 17.14. 1J 3. Mt 14. Prz 17.19. Kol 1.19.12n.21.13. Ps 25.30.19.72. 1J 3. Łk 6. Jr 4.16. Syr 18.9. 2Kor 4. Łk 15. Ps 94. Prz 11. Est 4. 1J 2. J 15. Ps 130.2.16. J 14. Mt 11. Hi 40.16. Ps 86. J 6. 2Kor 4. Łk 9. MILCZENIE Milczenie Boga. Ps 103.16n. 2Kor 1.42.13. Hi 30. Koh 3. Kol 2.9.27n. Iz 55. Ps 136. Oz 6. Lm 3.1n. J 15.29.26. So 1.13.50.14. Oz 11. Oz 11. Ef 4. Łk 4.45.15.22.7. Dz 17. Łk 7.13.11.25. Na 1.17.12.7. 2Tm 1. Oz 11.4.27n.15.5-16.7.16-23. Sdz 2. Ne 5.2.5. Jr 1.9. Łk 10. Iz 14. J 14.11.6.17. Mi 7. Mi 6.63-64.2.7.16.18.38.7. Jr 16. 1J 2. Rdz 43. Iz 57. Oz 4.6.2. Hi 42.1. Mt 15.20. Ez 39.1.56nn.32. Jr 12. Ps 76.2. 1Tm 1. Rz 1. Jk 5.22.23. J 5.13. Kpł 19.30.7. Iz 49. MIŁOSIERDZIE 1Krl 3. Mt 8.10.78.6. Łk 15. Lm 2.3. Ps 83.48.36. NOWY TESTAMENT OBLICZE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Jezus jako miłosierny Arcykapłan. Oz 2. J 8.42. Ps 115. Hi 31. Mt 27.7.19.6.1. Łk 1.27.51. Ps 28. Iz 49. Rz 11.7. Iz 9. Ps 145. MIŁOSIERDZIA PRAGNĘ 2Sm 24. Ps 35.30-28.24. Iz 62. Łk 2.4. Oz 1. Rz 3.26. Ap 8. Jr 31.17. 1J 3.6. Łk 5.7. Ps 4.18. Łk 1. Łk 2.16. Zbawienie grzesznika.8.9.26. Wj 33. Iz 58. Ps 106.10.30-37.8. Łk 15. Mt 22.32.6.40. Hbr 2.25.31-46. Oz 2.7. 1Kor 7. 1P 3.28n.14.54. Ps 109.8nn.6.14n. Iz 54.18.23-35.

1. 1J 3. 2Sm 19. J 9. Ps 116. Ku dialogowi osobistemu. Hbr 10. Ez 36.13.9.15-25. J 14. Ps 132.23n.9.4.49. J 16.18n.13. Mt 21. Wj 33. Pwt 6. J 8. Ps 10.10n. Łk 24. Iz 5.35.25. Ps 73. J 4.8.1-5. Mdr 11. Am 3.5-9. Mt 11. J 6.3.60-71.9-28. Wj 32. Jl 2. J 17.16. 2Sm 12. Łk 23. Rz 8. J 10.2.2. Łk 8.16. Łk 1. J 1. Mk 14.24.49. 1J 3. J 3. J 17.18.38.8.12. 2Kor 5. Za 7. J 14.4.50.22. J 10.10-19. J 3.31.48.13-24.127.10.8.9. 1Kor 8. Bóg jest miłością.5nn.12-17. J 6.40. 1Tm 2. Mt 10. 2Sm 12. Mk 3. Pwt 11. J 8.42.15. 1J 4.46.9. Syr 1. Miłość doskonała objawiona w Jezusie.1-10. 2Mch 6-7.19.5.8.2-3. Miłość obejmująca wszystkich w Duchu Świętym. Ef 5.24.7.11.15-20.22. Pwt 7.1.11. Mk 10.39.20. Mk 1. 1J 5.13. Mk 14. Łk 23. Pwt 4. Rdz 22. 1J 4.36.13.54.25nn. Mt 28.43.34. Joz 24. J 3. Łk 23. Rdz 4. Łk 24.16. Wj 20.25-29.28nn.1-9. . Rt 3. J 10. J 17. Hbr 2. Joz 2. Mk 14.1-37.40. Syr 2.37. Przyjaciele i zaufani Boga. Syr 9. Ps 4.25nn. Ps 40.12nn. Ps 73. Mt 26.9. Rz 5.18. J 8.28.18.9n. J 17.34. Rz 18.53.25.18n.MIŁOŚĆ Rdz 2.27.26.60-63. Rdz 6. MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO STARY TESTAMENT Kpł 19. J 11. J 10.18.24. Ga 2. Jr 31.32-41. Prz 15. Pwt 30. Wj 34.33-38. Am 3. Wj 3.31n.16nn.4-13.23-26.28.49. Ez 17.9.20. Dz 10. J 10. NOWY TESTAMENT Dar Ojca.7.16. Rdz 3.7n. J 15. Iz 41. Objawienie prorockie.5n.45. Kpł 19.8.21n.34.45. 1Sm 18. 1J 4. Rz 8. 2Kor 5. Ez 36.11. Mk 12.14n.15.6-10.21.1.2.14-17. J 8.3. Mk 15.2n. 1Tm 2.11-17. Łk 2. Dz 2. Mt 11. Flp 2.30. Ps 31. Rz 8.1. Iz 56. Jr 31. Rdz 18. Mt 22.5. Łk 23. Rdz 12.12. J 14.4.6. Ef 2.36-50. Jon 4.11.17. Pnp 8.14. Syr 4. J 1.32. J 11.9nn. Tt 3. Ps 100. Rdz 3.6n.36.8.26.14.5. Ps 34.7. Rz 5. J 3.1-36. Jr 31. J 11.16. Ps 113.7n. Hbr 4.1. Ez 34.13-59. Oz 2.15.13. Łk 2.1.1n. Prz 5.17n. Rdz 24.9-13. DIALOG MIŁOŚCI POMIĘDZY BOGIEM A CZŁOWIEKIEM STARY TESTAMENT Rdz 1. Mk 1. J 19. Ps 37. Pwt 6.3-5.32.1. Pwt 19. J 14.25. J 15.21n.10-19. Iz 30.6. Pwt 30.30.35. Ps 119. Pwt 7.1nn.19. Łk 23. Łk 17.6n. Jr 31.38. Łk 9.13. Ez 16. Ps 136. Ps 132. Ps 34. Mk 10.16.6. Rz 8.26n. Łk 2. J 15.15n. 1J 4.34. Oz 11. 1Kor 13. Rdz 22.17.41n. 2Sm 3.5. Mt 11.21-24.20. Rdz 24.26.17. Kol 1.21n. Mk 10.10. J 5.17. Łk 24. J 13. Ps 146. Mk 9. J 3. Rdz 12.6. J 12. J 17.33n. Łk 19. Hbr 1. Rdz 34. Łk 7.

Ga 5. Miłość jest darem.23. Rz 15.7. Mk 16. Ps 57.11nn. Ef 5.16.8-13.63.45.2. Pwt 6.11. NOWY TESTAMENT Dwa przykazania miłości. Ps 21.9. Pnp 5. 1Sm 17. 2J 5. 1Kor 13.8n. Pnp 4. Rdz 49.45.22.9nn.15n.1. 2Kor 4. Ga 5. Hi 6. Ps 107.28-33.19.17.26. Ps 49. J 17. 1Kor 12. Jr 9. Wj 23.7.36.25.6. Łk 14.43-47.3. Łk 10. Rt 4. Iz 60.24.9. Prz 14. Kol 3.40. Kpł 19.2-5. Ez 20. Łk 23.1. Jl 4.5. 1J 2. Ef 1. Prz 1.3.10. Łk 6. 1Kor 3.8. MOC W SŁABOŚCI Ps 33. Ps 41.27. 1Kor 1. MODLITWA MODLITWA W HISTORII IZRAELA Mojżesz. Mt 6. Iz 55. Kol 1.23.4-12. . Lb 11. Rz 5. Mt 5.16.32nn.3. Ps 18.26. Ez 20. Miłość . Rz 5.15nn. Jr 9. 1Kor 13. Rz 12.13.9. Mt 25. Ga 5. 1Sm 10.34.11-18. Łk 21. Flp 2. J 12. Rz 12.Wj 22.4. 2Kor 12. Ez 3. 2Kor 13.14-17. Iz 7. Prz 27.7.6nn. Ps 18.16n.12.8. Ef 4. Ga 3.13.14.14.4.15. Flp 3.5.5.29.11.7. Hbr 5. Ps 93.25-5. Łk 10.9. Iz 7. 1J 4.14-21. 1J 5. Iz 30.2.20-26. MLEKO Sdz 5.40.18. J 15. Kpł 26. Ab 1.3n. Mdr 2. J 17. 1J 4.16.18-19n.10.18. Pwt 8. J 3. Ef 5. Oz 9. 1Kor 13. Ps 113. Rz 1.36. 1J 2. Ez 18. Siła na usługach Boga. Flp 3.4nn.8. 2Mch 7.1. 1J 3. Mt 18. Wj 3. Mt 5.2.1nn.1.12.25-32. Obraz błogosławieństw Bożych i obietnic mesjańskich. Pwt 11.11.26n. J 13. Oz 7. Ps 60.5-10. Mk 10. Mleko dzieci Bożych.19n. 1J 4. Ga 6. MOC 1Kor 1.12nn.2. Mt 6. Łk 7.28.12nn.7n.12. Iz 41. Kpł 19. 1Sm 16.14.48. Ga 5.2-3.22.10nn.3.16.25. Jr 22. Pwt 32. Flp 4.11.20n.8.19n. Sdz 7.10.8-19.22. Ps 62. 1J 2. 1Kor 8. Kpł 26.14. J 15. 1Kor 1.15. 1J 5. Am 1-2.12. Flp 1.22.5.13.1-11. Mt 5. Ef 5.35. 1J 5.16.15n.21.12-27.7-5. J 17.21n. 1J 3.73.9.18. Iz 1. Ml 3.9.8.44n. Iz 26.18. 1Kor 13.14n. Jr 11. 1P 2.12nn.21.27. MOC WYBRANYCH BOGA Moc zaborcza.10.17n. Ps 131. Ps 76.14n. Iz 30. Hi 29. Flp 3.23-26. 1J 4. 1J 4.5-9. Ps 46.16. Pwt 10. Syr 39. Wj 3.30.6. Joz 23.25.6.to zjednoczenie. Iz 66.16. Mk 12.6.5.1. Syr 25. Wj 13.2. J 17.6.1n. Prz 31.11n. Rz 13. Czułość Boża. Ef 4.5.3.2n.10-31. Joz 1. Iz 35. 1J 4.29-37.39. J 17.

24. Ps 59. Ps 6.7nn.4.36n.22n. Ps 23.33n.30.2.7-18.1.16.71. Ps 7. Ps 25.1-5.10.10. Mt 15. MODLITWA JEZUSA Modlitwa i posłannictwo Jezusa. Mt 6. Ps 102. Królowie i prorocy. Ps 22. Mt 9.1.11-17. Hbr 5. 1Krl 8. Ps 16.63.39-46. Mt 6.Wj 33. Mt 6.19. Modlitwa i zmartwychwstanie Jezusa.14. 1Krl 8. Wj 32. Ezd 9. Jr 15.26. Wj 32.16. J 11. Ps 78. Ps 119. Ps 22.29.27. Ps 16. Jan J 4.6-12.8. Jr 15.1-5.10. 1Mch 11. 2Mch 15. Ps 69.7. Rdz 18. Jr 18. 1Mch 5. Łk 18. Ps 116. 1Krl 18. Ps 42.23. Ps 42-43.7.7. Psałterz jako modlitwa Jezusa.25.53. Tb 3. Jr 17. Pwt 6. Ps 15. Łk 3. 1Krl 18. Łk 11.2. Łk 22. Mt 14. Ps 27. Ps 38.29.5-8. Ps 48. 2Krn 14. Ba 2. Jr 45. Łk 6. Ps 119. Rdz 20.36. Ps 11. Ps 74.7. Wj 34.37.2. Łk 18. Ps 42. Mk 1. Łk 22.4. 2Krn 33. Wj 16. Łk 11.7. Mt 7. J 6. Ps 53.15-19.22. Modlitwa i męka Jezusa. Jon 2. Ps 103.23. Ps 23. Ps 22.7.5. J 11. Ps 5. J 16. Rz 10. Jr 15.5. Mt 6.24nn. Ps 81. 2Krn 20.6-7. J 4. Ps 106.25nn.10.14.50. Jk 5.17n. Ps 69.7.25nn.2-14. . Ps 22. Ps 4.13n. Jdt 8.2nn.4nn.18-23.10.29. 1J 5. KTÓREJ NAUCZYŁ NAS JEZUS Łk 7. Lb 11.26nn. J 16.6.50. Jr 10. J 11.9-14.5-8. Ps 55. Wieczór Ostatniej Wieczerzy. Hbr 2.12. Mk 11. 2Mch 15. Mk 14.28.43. Łk 11.11-16. Ps 22. Ps 7.14.38.19-22.1-3.11-14. Mt 9. Ps 91.22.12.1-6. Jr 14.1. Mt 18. Mk 11.32. Ps 140. Łk 18.24.20-28. Wj 32. Mt 26. Modlitwa w chwilach doświadczeń.26.23.4-11. Ps 44.6-15.19.10. Ps 50. Ps 63. Ps 73. Jr 37. Jk 1. 2Krl 19.19.17.3-10.23. Łk 11.14. Ne 1.4. 2Sm 7. 2Mch 8.2.33.5. Jr 20.18.22-32.21. Ps 77. Modlitwa tęsknoty za prawdziwym dobrem. Am 7.143.18. 1J 3.29-35.15.1.10. Łk 21.7.18. Est 4.47. Łk 11.36.12. Ps 119. J 17. 1Krl 8.32. Jr 12. Łk 9.9-13. MODLITWA. Łk 8.41. Ps 28.17. Ps 2. Wj 32.13. 2Krn 33. Jr 14.4.18. Ps 37.8.8.16. Ps 65. Mt 21.9.19-23. Ne 9. Łk 9.25. Synoptycy.1-7. Modlitwa ufności.13.5. Jdt 9. Mt 9.13.45. Modlitwa wspólnoty i modlitwa osobista. Jl 3. Ps 73.11. Wj 33.21.12. Iz 64. J 4. Ps 22. Mt 6. Mt 4. Jr 4. Jr 8.3.11. Ps 55. Ps 25. Wj 33. PSALMY JAKO MODLITWA SPOŁECZNOŚCI Ps 104.13.10-61.18.2. Iz 63. Ps 55. Mt 18.17.14.

Ps 89. Mt 5. 2Tes 1. Rdz 8.27. J 5.19.22n.6. Hi 38. 2Kor 3. Wj 14-15. Ga 4. Wj 19. Ef 3. Kol 1. Flp 1.10.1-15. Święty Paweł Rz 1. Pwt 7.30n.29-35. 1Tes 5. Dn 7.5. Mojżesz i chwała Boża. Iz 30.15.11.35.44-49. Dz 7. Wj 33. Ap 22. Rz 8. Wj 5. Lb 12.19-23. Hi 7. Dz 8.23.12nn.Oz 2.36. Flm 1. 1J 5. Dz 5.18.13. Kol 4. 1Tes 5. Dz 3.1.9.16-20. Ps 77.13.8.9. Ga 3.17-23.8.27.6-9. . Kol 2. Dz 1.13-20.30n. Mdr 10. J 1. 1Tm 2. Wj 2.18. Rdz 1. Ps 106.13.2-7. Wj 17.14.8-22. Ps 24. Hbr 3.37.35. Łk 24.6.6n.13. Wj 19. Wj 20. Dz 4. Dz 3.14.12.8-11. Lb 20.1. Dz 8.31.17.7n.78. Ps 77. Ap 22. Wj 20.5.21.3.21n.3. J 6.22n.16. Kol 4.25. Dz 7. ustawodawca i orędownik.13.25.27nn. J 1. Dz 20.24-30.6. Wj 1.14. 2Kor 12.3.4-6.11-15. 2Kor 12. Flm 1.30. Lb 12. Ps 107. Ap 15.10.10. Lb 21.9-13.10nn.6nn. 1Tes 3.12. Wj 24.15. Chrystus i morze.14n. Wj 2.54. Ps 55. Wj 3. Ps 77. 2Kor 9. Rdz 7.21.38. Hi 38.22.7nn. Jon 1. Rdz 1. Lb 14. 1Tm 2. 2Kor 1.12. J 5.30. Iz 41.10. Wj 14.31n.3. Wj 32. Wj 33.20.52n.33.19. Ef 5.45nn. Iz 51. Wj 34.24.8. MORZE 1Krl 9. 2Tes 1.2nn. Iz 1.23nn.20. Od monstrów mitycznych do stworzenia Bożego. Wj 4. Mt 23. Prorok. Łk 24. 1Krl 8.2.23-25. Flp 1.20. Prz 8. Rdz 9.4nn. MOJŻESZ Pwt 34.36. Mk 14.17n.12-15. Wj 19.12.26.16.21.11. J 17. Hbr 11.3-8.15.17. Dz 13.9. Pwt 3. Wj 32. Ps 114. Ps 93.10.9. Iz 49. Sługa i przyjaciel Boga.7nn.1-10.17. Pwt 5. J 2. Wj 11.10. Iz 51.3.1. Rdz 9. Dz 7. 2Kor 3. Iz 53. Symbolika religijna morza. Oswobodziciel i pośrednik przymierza. Pwt 33.13.3-5. J 1.9n. Lb 12. 1Kor 10. Za 8.9.16. 1Krl 22. Flp 4. Ef 5. Dz 10.11. Hbr 7. Dz 2. Kol 3.6-14.1.3.40. Dz 9.1-17.1-18.9. Hbr 8.3n.2.14.23-30.13-20. 1Krl 8. Dz 7. Wj 4. Rdz 7. Iz 5. Dz 9.19. Wj 15.6n.53. MODLITWA KOŚCIOŁA Społeczność. Ps 69. Dz 10. Łk 24.8. 2Kor 3.11. Pwt 18.8nn. Wj 24. Rz 8. Hbr 8. Dz 14. 1Tm 2.16. Ef 6. 2Tes 2. Kol 3.11-15. 1Tes 3. Ps 69.11.12.4. Wj 34. 1Tm 5.40.4.15-18. Dz 21.2.17. Wj 18.23. Pwt 4.24-29.26.15. Rz 15. 1Krl 7.49. Łk 9.1-5.10nn.15.9.8.19. Wj 24. Rz 10.18.11. Ap 5.19.22.3.11. Oz 12. Ps 104. Hbr 8.1. Lb 11. Iz 17.24-26. Rz 15.5-6.10-13. Ps 106. Syr 45. Pwt 18. Łk 11.26. Lb 20. Dz 6.3. Am 9.7.46. Dz 1. Wj 13.12.19n.4. Dn 3. Ps 65. Dz 5.11-14.

Mk 4.1n. Iz 56.3-13.16nn.8.23. Mdr 5. 1P 4. Ap 13.7.24.11n. Hbr 10. Ha 2. Lm 3. Ap 3.6n.15.4-10.27. Łk 21.8.19.1. Jk 5. Mt 5.8n. Jr 31.7. 1Kor 3.9nn.14.12. Ps 96-99. So 1. Rz 8. 1Tes 5.37. Iz 59.2. Hbr 7. Rdz 39.6.8n.15.7n. Am 5. Jr 29.25. 1Kor 1.23n. Rdz 49. 2P 1. Lm 3. Iz 61.22n. Hbr 6.Mk 5. 1P 1.41. Ez 40-48.18-25.15.29.33nn.25nn. Hi 42.13-18. Iz 54.7nn.6.19n. Mt 28.11. 1Tes 5. Jr 1-29.3-4. Rdz 9. Kol 3. 1J 3. 2Tm 2.13. Ps 49. 2P 3.13.10. Mdr 3.7.9n.25. Iz 32.1nn.13. 2Tm 4. NAUKA ŚWIĘTEGO PAWŁA O NADZIEI Rz 8. 1Kor 13. Mdr 5. Mk 6.16.18. Jk 5. Flp 3.18. Kol 3. Ps 73. 2Tm 4. Jr 31. 1Tes 2.23.13n. NOWY TESTAMENT NADZIEJE IZRAELA WYPEŁNIONE PRZEZ JEZUSA Mt 4. Flp 1. ZAŚLUBINY BARANKA . J 6. Rz 6. 1Tes 1. 2P 3.19.5. 1Tes 4.49n.1.8nn.7-18.23. Wj 23. 2Kor 4.5.20. 2Kor 4.23. Oz 12. Iz 63.6nn. Ap 17. 1Tes 4.25.20. Ps 139. Hi 13.15nn.7. Mt 8. 1Kor 7. Ez 16. Rdz 22. Jr 14. 1J 2. Dz 2. Flp 3. Rz 8.16n.15.27-33.11. Tt 2. Rz 8. Jr 30-33.13nn. Ha 2. Flp 3. Ap 21.17.1. Ap 4. 1Tes 5. Iz 8. Ps 9.20. Jr 8. Hbr 6.8nn.19. Mt 16. 1P 1.51.39.9.8. 2Kor 5. Rz 5. Ef 2. 2Kor 4.11n.25nn.18. Ps 102. Kol 1.24nn. Iz 60.13. Mt 24. 1Tes 5. 2Kor 3.2.19. 1Kor 15.18-4.12.1-17. 1P 4. Rdz 12.9. Rdz 13. So 3.19nn.19n.8.12nn. Ez 35.19.3.19.16. NADZIEJA 1Tm 2.8. Pwt 28. 2Mch 7.11.2.3. Rdz 12.25.26n.10. Ez 36.8n.8. Mt 16.16.36.13. 1Kor 15.4n. Mk 4.18. Ps 63. Rz 2.1. 2Tm 4.7. Ps 84.24n. Ez 37.5.1nn. Ga 5.15. Mdr 5.29nn.23. Dz 1.6. 1Tes 1.17.13.11.12. Prawdziwa nadzieja.1-7. JAHWE NADZIEJA IZRAELA I NARODÓW Fałszywa nadzieja.39.14.8. Iz 11.33. Rz 4.17-21. Oz 11. Oz 2. Ez 18. Joz 6. JEZUSA CHRYSTUS NADZIEJĄ KOŚCIOŁA Dz 2.17. Rz 8.12-25. Hbr 11.8n.15nn. Rdz 49. Ez 34-48.54nn.5nn. Za 14.19. Mt 25. NADZIEJA ZBAWIENIA OSOBISTEGO A ŻYCIE PRZESZŁE Iz 53. Mt 18.5.28-30.7.22-33. 1Kor 1. Rz 7. Rz 8. Pwt 28.24-29. 1Sm 15.7. Nowa nadzieja.31-39.18.8.1-6.4. Rdz 24. 2Kor 1. Iz 26. 1P 4.20. Jk 5.14. 1Kor 15. STARY TESTAMENT BŁOGOSŁAWIEŃSTWA JAHWE JAKO PRZEDMIOT NADZIEI Rdz 3. Rz 12. Hi 19. Za 14. Mt 28. Jr 13. Oz 2. Dn 12.3. 1Kor 9. Mt 16. Rz 8. Dn 7. Mdr 4.8. Hbr 10. Jr 17. Ps 16. Dz 3.1.24. 2Tm 4.1n. 2Kor 5. 1P 4. Hbr 11.8. Ps 86.4.31-46. 1P 1. Iz 51. Jr 31.7n. Rz 15. Rz 8. Wj 23. Kpł 26. 1P 5. Jr 31. Iz 40-55. Hbr 10.15n. Flp 2.19.8.

14nn. Łk 12. Mk 10. Ps 133. Rdz 19.26. Dn 10.1.8. Narody jako siły wrogie Bogu.12. NAMASZCZENIE CHORYCH I OPĘTANYCH Łk 10. 1Mch 1. Rdz 3. Ap 22.10n. Am 9.5-8. Iz 11.1. Rdz 31. Wj 18. 1Mch 12.1-7.3. 1Mch 12. Rdz 11.2. Iz 42.39.50. Ps 23.1. Ap 21-22. Iz 45.8. J 6.3. Mk 16.30. Wj 30. 1Sm 16. Mt 26. 1J 2.7. Rdz 3.29-42. 1J 5. 2Krl 2.18nn.J 14.15.4.6-13. 1J 2.13.20. 1Krl 19. Iz 8.1. 1J 3.16.2. Namaszczenie Chrystusa.10n. Rdz 25.20. Rdz 3.2nn.36. Kpł 8.1-6. NAMASZCZENIE JAKO ZNAK RADOŚCI I SZACUNKU Prz 27.7-12.6. Ap 2. 1J 2. 2Krl 18. Rdz 9.21.1. 2Krl 11. J 19.38. 2Sm 2.12.46. Rdz 29.13. 2Sm 12. Rdz 11.7n.1-6.7.1-14.16. 1Krl 5. Iz 61.18.34.18.8n. 2Krl 9.18-21.1-16. NAMASZCZENIE Ps 109. Wj 12.21. J 11.36n.27. 2Kor 1. Mt 10.11.13. Dz 10. 1J 2. Iz 41.14.3. Am 1.26-29. Ap 5. IZRAEL I NARODY W HISTORII Rdz 16.1-5.26. .9. Ps 2.7nn.3-2. Flp 2. Ps 45.27. Ap 15.13.28n.19. J 3. Narody w planach Bożych.15. NAMASZCZENIE .3-7. Mk 6.7. 1J 5. Łk 7. Dz 4. Wj 40. Rdz 14.5-8.1-5. NARODY Rz 1. Rdz 1.24.11nn.30-38.41. 1J 3.19. 2Krl 16. Ps 92.22. 2Krl 21.6. Joz 24.18.28.1-7.13.5. 1Krl 1.11.9-14. Rdz 4.15.43-61. Wj 29. Dz 17. 1Sm 16.35n. Jk 5. Ef 2. Ap 21. Dz 2. J 6. Ap 14. Am 6. Wj 5-14. Lb 3.6. J 3.12-19.54. Iz 61. STARY TESTAMENT TAJEMNICZOŚĆ POCZĄTKÓW Jedność i różnorodność ludzi. Dz 4. 1Krl 19. Iz 25. Rdz 35.27.38. Koh 9.2. 2Kor 1.11-14.13. Hbr 1.18n. 2Krl 19.5.13. 1J 2. Pwt 28. Ap 3.25n. Jr 31.39n.1n. Joz 24. 1Krl 11. Łk 4. J 5. Łk 7.1-8.11.10-18. 1Mch 1. Rdz 28.3. Hbr 1.3.3n. Iz 61.33nn. Mi 6.12.5.9-15.8. Kpł 14. Ps 45. 1Kor 16. Ef 4.40. Pwt 32. Kapłani.15. Kpł 8.38. Wj 28.KONSEKRACJA Niektóre przedmioty kultu.6n. J 5. 2Krl 19.20.12. Rz 6.10-32.6. Ap 20.25nn.1-6.40. Iz 10.11-16.2. Ap 1. Ap 19. Prorocy. 1Sm 10. Ap 22. Jr 27.14-24. Pwt 6.6. Ef 1.9. Rz 15.17. J 16. J 14.6n.20.9.1nn. Społeczne następstwa grzechu. Ap 22. Hbr 1. Rdz 11.13n. Ap 22.5. Iz 45.14. Mk 16. Łk 9.21.9. Rdz 10.34. Rdz 12. Wj 29. Chrześcijanin.2.8n.1. 1Krl 7. Ez 8. J 12.

24.19. Mt 28.10.36nn.14. Ez 25-32. Ap 17. Mk 1.1. Iz 56.1-8. Mt 10.21. Dz 1.53.2. Mt 2. Iz 45.16. Ap 17.16-22. Mt 4. Rz 4. Słowa i postawy pełne kontrastów. Dz 26.6.9-14. Iz 49. J 11. Mt 15.1. Mt 1.6. Za 14. Rz 6. Ps 25. NAŚLADOWAĆ Powołanie Izraela.17.9-17.16-25. Dz 19.16.2Krl 5. Dz 13.9. Za 14. Oz 2. Dn 7.10.2. Łk 17.18n.7-12.17-20.1-6.43. Mt 21. Dz 14.6-9.23. Rz 1. Mt 15.45nn. Naśladowanie Chrystusa. J 21. Dz 1.3n.20n. Ap 19.17nn. . Dz 2.24nn.24. IZRAEL I NARODY W PRZEPOWIEDNIACH PROROKÓW Sąd nad narodami.5-6.18-19n.5n. Dn 11.27.4. Pwt 4. Jl 4. Ap 15.39. Ga 3.13. Dz 3.19.28n.20.35.48n.15n. J 13. Mt 8. Ap 7. Jr 7. 1Kor 11.2. Jr 7.16. Ps 18. Prozelityzm żydowski. Ap 17.14n.17.2-5.22. 1P 2. Ef 2. Ap 19. Apokalipsa. Mk 15.23-38.8nn. Rz 11.2. Iz 60.14-17. Dz 13. Iz 24. Jdt 5.2.6.14. Dz 22. Jr 2. Rdz 38. 1Krl 18. Iz 42.37. Joz 9. Rz 1. Wj 13. Mt 10.28.10n.20n.3.37-43.1-11.1-29.50nn. Wj 12. EWANGELIZACJA NARODÓW Pierwotna społeczność a poganie. Ps 87. Ne 10. J 18.35-36.4. Dz 2. Ap 19.15.17. Rz 8. Rz 2. Oz 1. Dz 1.15.42.20-32. Mt 19.1-16. Dz 10. Paweł Apostoł Narodów. Łk 13. Jr 46-51. J 4. Ps 80. 2Kor 4.9.12.15. Pwt 1. Zbawienie pogan.14.16. Flp 3. Wj 23. Mt 1. Mk 7. Ap 20.21.2nn.15. Ap 21.22nn. Dz 11. Iz 19.17.12nn. J 6.13.24-32. Rt 1.21-45. Ap 13. Mk 16.4nn. Za 14. Ps 47. Ga 2. Iz 42.3. Dz 15. 1Krl 18.20-25.21n. ANTYCYPACJE Ekskluzywizm żydowski. Iz 45.27. J 12.18-21. 2Sm 17. Wj 23.13n.21. Ga 3.15. Dz 8.7-19. Dz 18. Mt 28.13.28. Rz 15. Mt 26. Ap 14. Mt 16. Iz 13-21. Mt 26. J 11.29. Iz 2. Jr 11.1-5.8-11.21-31.11-22.32. 2Kor 13.20.5n. Oz 11.10. Lb 15. Mk 2. Ap 14.19.10n. Ezd 9-10. Iz 66.19-22. NOWY TESTAMENT JEZUS I NARODY Mk 1.47.8. J 4.21. Dz 10.2-6. Dz 9. Mt 19. Dz 1.18. Dz 15. Rozwiązanie antynomii.16.7nn.19-27. Mt 19. Ap 11.6. Dz 22. Rt 1. Mt 8. Ez 38-39. 1Krl 14. Jr 9. Pwt 6.28.25. 2Sm 15. J 12.6-11.15n. Łk 3. Iz 25.4. Ga 2. Ewangelie.7nn.21.8. Joz 6. Łk 2.36.8.

1Tm 4.39nn. Dz 14. Prz 8. 1Kor 12.15. Jr 50.1.9n.7n.9. Łk 3. Prz 3. Mt 28.1.32-36. Am 3. 2P 2.12. J 7.43.78.12n.22.4. Mt 21.3. Hi 7. Mt 7. JAHWE NAJWYŻSZYM NAUCZYCIELEM Ps 25. Ap 2.13. J 12.44n. Mt 15.1-9. Ps 71. Prz 4. Oz 4.12.6n. Ps 25. NAUCZANIE APOSTOLSKIE Misje przejściowe.10. 1Tm 6. Mt 22. Pwt 6. Prorocy. 1Tm 5. Mt 22.57. Ps 80.33n.20n.16. Pwt 4.7.33.14-17. Pwt 27.25n. Jr 5. 1Tm 1. Syr 51.10. Jr 6. Oz 4.29.7.46. Syr 30. Joz 24. Jr 23.18. Jr 16.13. Dz 2. Prz 5. Pwt 6. Ml 2.28.3.18-21. 1J 2.1-11. Wj 24. Dz 5.20.1.3. Ps 34.11nn.4. Dz 17.1.26.11.16n.18n.59.10nn. Rdz 20. NAUCZAĆ STARY TESTAMENT RÓŻNE FORMY NAUCZANIA Ojciec rodziny. 1Tm 4.19n.26.14.17.4. Ps 143. Prz 8.11n.3. Pwt 4.16. Łk 19. Oz 5.1n. Hbr 6. 1Kor 12.19nn. J 10. J 8.18.66-69. Mt 23. Iz 10.20. Łk 1. J 9. Mt 28. J 7. Dz 13.21.14. So 2.24. Dz 5. Ef 4. Joz 24. NAWIEDZENIE STARY TESTAMENT Rdz 50.11.43n.7. Mt 26. Dz 18. Jr 46. Koh 12.23. Jr 23.1-24.22-40.16n.28.17nn. J 3. Pwt 8. Na kapłanach. Ps 51. Syr 51.33.36.3. Wj 12. Za 10.1nn.31. Jr 32.28.7. Pwt 4. Syr 2. Ps 119.44.17. J 14.15. J 13.4.11. Hi 33. Pwt 4.3. Jr 29.39. Jr 28.1n. Łk 7.3. Pwt 11. J 8.10.3.2.19n. Mt 5. Mt 10.13.14. Wszyscy Żydzi.27. J 6.1-17. Pwt 31.31.68. Oz 4.23. Ps 119. Dz 13. Jr 50. Dz 13.J 6.23.8. J 8. Ez 34. Ps 94.5. Pwt 31. Dz 2. Wj 24. Dz 4. 2Krn 15.34. Jr 48. Mdr 7. Pwt 5.18.17. Syr 34.17.6. Jr 12. Ne 8. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS NAUCZYCIEL Mt 4.26. Ef 4.17.42. Dz 5.8.11.6.12.21.12.9. J 7.15.20. Jr 50. Pwt 33. 2Tm 1.20-25. .17. Rz 16.21. Jr 36. Jr 32. Pwt 4-11.32.5. J 6. Ps 106. Apostołowie wypełniają swoją misje. 1Tm 6. Pwt 17. Rz 6. Iz 30. Ap 2.18n. Mędrcy są ze swej istoty nauczycielami. 2Tm 4.42.9-13.29.13. 2Sm 1. Prz 4. Wj 13.2.10. Prz 2.14n.1.3. Ap 14.55.12. Mdr 3.21n. Iz 8.8.7. Iz 54. J 14.19. Pwt 31.13. Ps 17. Dz 2. Łk 2.14. Rdz 21.9. 1P 2.6. J 8.1-16.20.27. 1Sm 12. NOWY TESTAMENT Łk 1. Jr 31.16. J 1. Mt 13.10n.9. Dz 5.3.24n.

Mt 6. Prz 31. Ps 113. Ps 68.17.3.19. Hi 37.24-28. Hbr 7.27. J 6. 1Krl 8. W okolicach bioder skupia się wewnętrzna tężyzna człowieka.8. Hi 38. Jr 1.14. Hi 38. Flp 1. Ef 2. Jr 17. Iz 6. NIEBO. Ef 6. Ne 1.17.5. Hi 26.21.2. Rdz 11. 1P 1.22nn.19. Pwt 36.11. Ps 2.1-4.10. Poprzez nerki. J 6. NERKI 1Krl 12. Rdz 5.62. Iz 5.5.28. Ap 21. 2P 3. J 3.13. 1Krl 22. Ps 68.25.10. KTÓRE NIE JEST ZIEMIĄ Hi 38.4.19. Ap 3. 1Mch 2.12. Mt 5.34. Jr 23.7. 2Kor 5.16.13. Dn 2.10. Dn 7.11. J 1.50.1n. Mt 19.11-15.12.15.4.10.5.8. Hbr 9.2nn. NIEWIARA W IZRAELU .6. COELI.12. Kol 1. Wj 12.20. NIEDOWIARSTWO Rz 9. 1Krl 20.23. Hbr 7. Hi 16. Mt 6. Ps 139.2. Dn 9. Pwt 10. J 3. Prz 30. Rdz 15.33-46.13n. RORATE. Jezus przychodzi z nieba. Ap 2.20.35. Ps 16. W JEZUSIE CHRYSTUSIE NIEBO JEST OBECNE NA ZIEMI Jezus mówi o niebie.16. Mt 5.3. Mt 28. Ps 11.32.11. J 3.45.3.2. Na ziemi jak i w niebie.6.10nn. 1Tes 4. 1Kor 15. Ap 21.21. 2Krl 2. Hbr 9. Mt 18. 2Krl 7.26.27.5. Ps 89. Mt 6. J 1. Rdz 28.11. Jr 11.11.10.4.25. Mt 25. Ps 26. Iz 6. Rdz 11.37. Hbr 4. Hbr 9.18. Mt 7.18. Mt 6.14.23. Łk 12.14. Ps 132.1. Ap 21. Ps 115.26. 2Sm 22.45.7.13. Ef 4. NIEBO JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA BOGA Ps 104. Łk 2. Jr 20. Iz 14. Rz 10.19.8. Iz 40. Mt 24.31. 2Sm 20. Mt 18.31n. Niebiosa otwarte.16. Kol 2.5.1. Hi 38. Ps 33.11.35.26. Ml 3. J 2. Dn 2.4nn.24. Ps 29. Hi 1. Mt 24.12.9nn. Mt 12.2.19.2.1.1-13.8. 2Kor 5. Ap 2-3. Iz 66. Mt 6.33-58.6.10. Iz 63.4. Iz 11.13. Ap 21.13.17. Mdr 1. Łk 1.7. 1Krl 8. Ap 6.6-12.42nn. Ps 72. NIEBO NIEBO I ZIEMIA Rdz 1.16.11.8-9.2.2n. Dz 9.51.27.34.19. Mt 5. Ps 7.6.24. Kol 3.27. Rdz 1. Ap 3. NADZIEJA NIEBA Flp 3.3.14.89n. Mt 13. (Antyfona z liturgi adwentowej) Ps 119. Mt 16.28.10.4nn. Rdz 37. Wj 24.17. Ps 14.18. Dz 2. Ap 21. Jr 12. Mt 6.1. 1Krl 8.Mt 21.1n.25. Mt 5.8.4. 2Sm 7.24.11.1.20. Ap 22. Dn 9.23n. Mt 16.21. Ap 21.20.20n.19.12.1. 2Kor 12.24. Prz 23. Rdz 7.4.30. owe organa wewnętrzne.26.16nn. Dn 7. Mk 9.12.5.10. Ap 21. 1Tes 4. Mt 3. Hbr 7. DE SUPER Iz 45. Iz 57. Mt 25.13.17. Mt 3.13.

13.15. Mt 17.26. 1J 4. 1Sm 8.7. Lb 10.11.37.24. Przed Jezusem z Nazaretu.2.13n. Łk 22. Wj 17. Pwt 21.23.2n. Oz 2. Rz 11.25-37.13. 1Tm 5.25.15n. Mt 10. 2Sm 29.27. Wj 16. Lb 32.16. Dz 4.1.11.1-6.12n.1-10.26.7-15.26.25n.69-75. J 8. Święty Jan a Żyd niewierny.7. Mt 14. Jr 27. Jr 7.4n.18.15. Pwt 18. Prz 10. Mk 16. Jr 17. Pwt 9. Wj 17. Izrael o podzielonym sercu.17. Rz 11.11. J 3. 1P 2. J 6. 1Kor 1. J 3. Wj 14. Lb 14.8. 2Krl 9.24nn.4. Wj 32. Wj 33.2. J 1.18. Iz 28. 2Kor 4. Lb 14. 1Krl 16.7. Lb 16. 1Krl 11. J 20.43n.61.26.24-27.33n.3. Sprawiedliwy znienawidzony. Lb 14. Wobec tajemnicy paschalnej. Prz 14. 1Kor 6. Ps 78.13.24. 1Krl 8. Rz 9-11.17.14n. Rz 3. Mt 16. Łk 24. Mt 15. 1J 2. 1Krl 22.10-20. Ps 129.21. Oz 10. Kpł 19.106.24.32.12.4. Lb 20.44. Mdr 2. Dz 26. Oz 2. Tt 3.22. Iz 50. Mi 3. Lb 21.35.10n. Mk 6. J 12. J 6. Mk 16.51n. J 6.7.22.9. Jr 5. 1Krl 12.31.4. Prz 26.2n.24. NIENAWIŚĆ POMIĘDZY LUDŹMI Świat we władaniu nienawiści. Lb 14. 1Kor 14. Prz 19.11.53.10.24.24. Iz 54. 1J 5. Ps 21. NIENAWIŚĆ 2Sm 13.10.30-10. Rz 11. Mt 10.27n.10nn. Mt 26. Lb 11. Mdr 2. Dz 13. J 12. Mt 12.6.41.10. Oz 7. Ez 7. Pwt 18.4.14.24.13.15. J 6.13.6.15. Iz 43.31.7.9.58. Czy sprawiedliwy może nienawidzić.23. Iz 6.27.31. Iz 2. Mt 11. Pwt 8. Jr 8. Rz 9.20. Pwt 19. Rz 11. NIEWIARA WOBEC JEZUSA CHRYSTUSA Iz 53.16.42. 1Sm 18.11n.10. Pwt 9.4. Mt 17.11.4n.3. Ps 18. Iz 30.11nn.16.17.20. Święty Paweł a naród niewierny.2.4.31nn. Mt 8. Dz 3.19.21-24.43. Lb 14.8. Mt 26. Jr 17. Ps 105. Dz 7. Wj 16. Pwt 1. 2Sm 29.45. Lb 14-17.22n.6.3-25. Mt 10. 1J 5. Wj 22.5. Mt 28. Rz 10. Mt 23. J 8. J 8. Rz 10. Jr 31.8. Mt 23. Pwt 7. 1Tes 2. Lb 14. Wj 32.6-29. Mt 16. Pwt 23.8.17.32. Pwt 19. Lb 20. Iz 60.7n. Iz 7.20-24.19.43.28. Jr 49.17n.7.37n.24.21. 2Tm 2.27. Jr 2-4. Iz 48. NIEDOWIARSTWO IZRAELA Mt 21.8.9n. Mt 11.33.38. Rdz 29.11. Ps 18. Mt 6. Pwt 9. 1Kor 10. Rz 9.3. Ez 16. Iz 42.7.14n. Ez 12.4n. Pwt 32. 1Krl 16.16. Pwt 22. Jr 46. Ez 11.1.2.13.Szemrania Hebrajczyków.36. .1-5.1-6. 1P 2.36. 1Krl 18. 1Kor 7. Rdz 4. Mt 7.9.13-14.6.31-35. Ez 6.2-8. Łk 14.17.44. Wj 15. J 6. Iz 43.32.3. Jr 7. Mt 5.24. Ps 83.4.21. Rz 9.22n.8.20.12-21. J 6.21n. Syr 20. J 6. Wj 15-17. Mt 11.46-50.3. 2Krl 17.24. Mt 8. Mt 13.17.1-32.

1J 2. J 14. Iz 31.11nn.4. J 15. Pwt 12. Ps 97. Oz 13. Wj 32.26.18. Ps 69. 2Krn 19.7. 1J 3.14. Rdz 29.55.8. Iz 61.37-40. J 17. Nienawiść świata do chrześcijan. Ez 18.10. Ps 26. J 15. .1. Łk 19.5. Mdr 12. Rdz 25.11nn. Rz 8.13.14nn.18-21. Hi 31. Rdz 32. Ml 1.9.31. 2Kor 6.19. Łk 14. 1J 2. Mt 24.14-16. Jr 8. Ab 1. Rz 9. Iz 44. Ps 37.38. 2Kor 5.23n. Ps 102.12.28. Rdz 22. Mt 23. Rdz 28. 1J 2.17. Iz 1. Ps 42. J 15.12. Mt 10. 1Krl 19.20. Hbr 7. Lb 11. 1Krl 19. Ez 25.37. 2Kor 1.8.27. Łk 22. NIEPOKÓJ 2Mch 3.13. Hi 3. Ps 119. J 15.11.3n.11.10.31-39. Ef 2.22n. J 7.8.30. 2Kor 4.17-24nn.4.15. Hbr 5. Ps 73.12nn. Hi 10. 2Kor 4. Mk 14.10. Ap 1. 2Kor 6.24.5. JEZUS WOBEC NIENAWIŚCI Nienawiść świata względem Jezusa. Jr 20. Mk 15.37.12.3n.2.11-24. Ps 42.5.14.2. J 8. Mk 6. Ps 139. Iz 1.8. Ps 35.24.31n.38.5. Rz 8.25. Ps 11.3nn. Ps 38.7.31nn. J 12. Łk 21. Jr 15.10-14.36. Ps 31. Mk 14. Rz 8. Hbr 5.14.9. Ps 101.21n. Rz 9. Ps 31.25. Pwt 1.3. Rdz 32. Am 5.14.21. Ps 118. Mt 27.31. Pwt 7. NIEPRZYJACIEL ZJAWISKO NIEPRZYJAŹNI Stałość i granice. BÓG NIE ZAWODZI Jr 17.11.22. Mt 5.7.5. J 8. Pwt 28. 1Krl 19.18.11.4. 1Kor 15. Ps 50.113. Jr 44. Jr 2.21. Iz 5. Tt 3. Rdz 32. J 17.19.25. J 15.14. Iz 8. 2Kor 5.18.15. Pwt 9.Prz 3. Rz 5.18.46.16.23n. 2Mch 8. NIEPOWODZENIE WSTYD. Jr 11.3n. Łk 6. CZY W BOGU JEST NIENAWIŚĆ Mdr 11.4.15.44.1-5. J 12.46. Mt 6.14.50. Jr 2. J 5.11-15. Łk 8.8.28. Łk 4. 2Kor 6. Ps 57.15. Rz 5.27.24.3.4.9. Ml 2. 1J 3.12.24.6nn.24. Lęk przed zawstydzeniem. Jr 12. Ef 2. Hi 3. Mk 14.4.16-19.30.7.37n. Ps 139.20. Prz 8.8. Iz 1.9.13n.21. 1Tes 5. 2Sm 20.41-45.50. J 2. Rz 1. Iz 58.23.8. Łk 22. 1Kor 1.8. Rz 8.19.4. Mt 4. Hi 7.33n. Ps 88.5. Ps 5.5.7.50. Pwt 13. FAŁSZ I PRÓŻNOŚĆ Fałszywość rzeczy próżnych. Jr 20.7. Iz 5. Łk 6. Iz 17.30. Za 8.23-33. Syr 27. J 11. Jr 2.24. Pwt 16.4n.23.1nn.53.13.28. Ps 137.16nn. Jr 8.9.34.30. 2Mch 15.44. Rz 8. J 3. Wj 20.9nn. Am 5. Nienawiść do zła ale nie do ludzi.20.14.8. Ps 22. Jr 15. Iz 24. Prz 6. Mdr 11.2. Łk 12.27.14.3. Rz 9.5-18. 1J 3.13.22. WSZYSTKO ZAWODZI Iz 30.25.22.43. Łk 23. 1Sm 23.18.6.25. Ps 43. Jk 4. Oz 9.24. 2Kor 4. Ps 45.

20-23.9.3. Jr 18. Mdr 10-19. 1Mch 3. Ga 6. Ps 63.6n.40.18. So 1. Pwt 2.22.55.6nn.4. Ps 112. Ps 130. Ef 6.62.30.45nn.11-17. NIECO ŚWIATŁA NA ŚWIAT NIEPRZYJAŹNI Przypadek typowy.42.28. Flm 1. Ps 38.20. Rz 8. 2Krl 4.26-27. STARY TESTAMENT Noc wyzwolenia.12. Kpł 25.2. Mt 13.36.1-17. Wj 12.1. Sdz 2. Rdz 37. . Dzieło czasu. Rdz 12.Rdz 27-29.1-7. Jl 2. Wj 23. Rz 6-8. Rz 5. Rdz 3.23.12. J 8. Hbr 2. Pwt 23. 2Kor 4. Ef 2. TRYUMF JEZUSA NAD NIEPRZYJAŹNIĄ Przykazanie i przykład.1.14nn.13n. Ps 77.1-7.4. Pwt 26.3n. 1Kor 9. 1Mch 2. Kpł 25. Ps 55. Ps 130. Rdz 49.10.1. J 13. Ga 4. Mi 7.16.4-7.22n.21n. Mt 5. Sdz 2.7-8. Iz 26. Wj 10.21nn.34. Pwt 15. Iz 60. Iz 8. Dzień i noc. Wj 17. Łk 10.2.18-23. Zwycięstwo nad nieprzyjaźnią.27.4. Wj 23.10. Flp 3.16-22.3. Wj 13. NIEWOLNIK Pwt 21.22.2.3. 1Sm 1.43-44.17.21.4-8.12. 1Sm 19. Ps 141. Dn 12. Iz 26.20-21. Wj 14. Prz 24.15.15.14-16.14n. J 14.12. J 13.6. 1Kor 7. Wj 14.1-16.2. Wj 21. Mdr 18.9-17. Ps 35. Łk 23. Ps 19.3-10.3.24. Rz 5. Rdz 1.18.1.16nn.14n.5.4. Prz 25. Ps 91. Ps 119. NOWY TESTAMENT Ps 139.39-55. Rz 6. Mt 20. J 8.22-9. Pwt 28.19. Ps 119.26n.35n.28.17. Ga 5.13-17. Rdz 4.19. 1Sm 18.13nn.19. NOC Ps 104.16. Geneza. Rdz 4.5.1-11. Rdz 17. Ps 91. Przeżycie klęski. Mdr 18. Hi 3. Jr 34. PROBLEM SPOŁECZNY Wj 21.6. Ps 31.15. Ef 6.12.15.13-17. Mt 20. Ps 7.55.10n.10.7. Kpł 25.39.20.29. Ps 42.7n. Pwt 7. Ne 9. 1P 2. Iz 58.6. Am 5. Lb 35.21n. Wj 12. Wj 11. Rz 7.2. Wj 22.16.29. Mt 5. Flp 2. Ga 3.15. Ps 134. Podczas nocy doświadczeń.20.13n.32-36. 1Kor 7. Pwt 20. Rdz 15. Wj 22. Syr 28.6. Rdz 22. Wj 12.30.12.21-31.6. Hi 24. Łk 19. Ps 13. Ps 42. 1Sm 15.8.5-9. Rdz 16.1.10. Ps 74. Wj 21.13-24. Jr 12.14-21.8.7.8. TEMAT RELIGIJNY Sdz 3. Mt 6. Ga 4.

Mdr 14. Iz 44. Dz 16. Ez 47.6n. Mdr 10. Mt 13.6.17. Ez 36. 1Kor 11. Łk 17.16.7.15.14-17. Dz 20. Lb 19. Dzień pośrodku nocy.21-48.7. Ef 6. Ef 4. Mt 27. Iz 55.29. 1Tes 3. Ez 14.45.36.17. W OCZEKIWANIU NA NOWE CZASY Ps 104.3. Iz 45. J 13. Iz 41.18. Ap 7. Iz 11. Ef 5. Dz 9. Rdz 10. Iz 54.34. Iz 51.4n. Dz 9.18.19.9. Hbr 9.9. Mt 26.20.31. Iz 41. Dz 5. J 19.3.12n.14. 2Kor 3.26n. Hbr 12. 1Tes 5.14. NOWE PRZYMIERZE MESJAŃSKIE Nowa nauka.21. Iz 42.1.60. Rdz 9.3-8. Ps 149. Iz 50. 2Kor 3. Hbr 10.19.16. Mt 25. 2Sm 6. Iz 62.12. Dz 26.3.4.23n.26n. Wj 13. W Nowym Testamencie.6.17. Mt 24. 2P 2. Kol 1. Rdz 9.12nn. Kpł 19.30. Rdz 8.22.20n. Jl 3. Pwt 30.26. 2Tes 3.1. 1Tes 5. Jr 31. Pnp 5. Hbr 8.2. Ez 48.5.26. Mt 14. 2P 3.6. Iz 48.31.8. Ez 36. Rz 13.31.5. Pwt 21. Iz 62. 1P 3.5.6. 1J 2. Mt 5. 1J 4. 1J 2. Rz 6.20-25. Iz 43. Łk 22.34. Dz 22.29. Prorocy i mędrcy. Iz 54.9. Ef 5.10.31-34. 2J 5.32. 1Tes 5.33. Mt 9. Iz 48. Iz 45. NOWE Syr 14.22.5.25.32.13-48.8n. Dz 2.20.19. Iz 51.4.Dzień i noc Paschy.16n.1-10. Rz 13. 1Tes 2. Ez 11.37n.8. J 15.9n. Ez 36.7n. Mk 16. Iz 65. J 9.6. Iz 65. Ef 4. 1Kor 15. NOE Przekazy Księgi Rodzaju.41.11-17. Nowe człowiek.20-25.10. Iz 43. J 13. Jr 31. Łk 9. Rdz 5.4.9. Syr 44.11nn.3.15. Ez 36.1-11.1.1. Dz 21. Rz 7.34. J 3. J 17. Dz 9. Mdr 7. J 13. J 13.8.18.6. Łk 9. Ez 40-43. 2Kor 3. Ez 34.6-9.17. Jr 13. J 12.10.4.24. 2Krl 2.8.12.23. Iz 40. .16.31.19.18. Mt 28.12. Iz 54.1.4-10.8.25.26.11-18. Ez 47. Iz 45. Iz 65. J 15.2. Iz 66. Łk 22. Nie jesteśmy synami nocy.15. Lb 11.29. Mt 26.4.15.3. Ez 18.20. 1P 2. 1Kor 11.9n.44-49. Nowe przymierze.14.4.5.22. NOWOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ Pwt 26.22.4.3.15.25n. Łk 17.13. J 11. Rdz 9. Iz 43.2. J 9. Iz 42.3nn. Mt 27.3.17. J 15. Ap 4. Ps 96. 2Kor 3. 2P 1.9.35.17. Dz 2. Ef 2. Nowe przymierze. Mt 5.35. Rz 6. Iz 61. Wj 24.7-12. Dz 12.9. Mk 1. 1Sm 6.30.12.24.25.53.52.8. 1J 4.14.27.18. Jr 31.6n.27.18. Ef 4.20. Nowe wyjście z niewoli. 1Kor 15.2. Iz 54.

10nn. J 16. Iz 40.24.21nn.12n. Łk 1. 2Kor 3. Iz 52.6.11-16. Mt 1. J 17.24.14. Jr 17.8-16. Rz 8.8nn.9.35. J 2.15. Rz 8. Kol 1. Rz 8.14.16-25. 1Kor 15. 1Krl 17. Ap 21. Ez 36. Wj 34.12.20.8. Ga 5. 2Kor 4. Tt 3.16n. Ef 4.34.26nn. Wj 40.12. 2Sm 7.19n.16.24.7.20.41nn.5n. 1P 1.6. Iz 66. 1Kor 12.2.14.15n.16. Ps 15.1.8. J 14.15.13. J 1. OBECNOŚĆ BOGA Ps 119. Rz 6. Iz 6.23nn.21n. Mt 11.4nn.1. Ap 5. Ez 48.4. 1Kor 5.151.35.28. 2P 3. STARY TESTAMENT Rdz 3.17. 1Kor 6.18. Mt 28.33.16nn. 1J 5. Ga 2.9. Iz 42. Ap 14. 2Sm 7.16-19.28. Ap 21.13.28.27. 2Kor 13. Rdz 1. Ps 23.3.17. Mdr 6. Ps 139. Iz 60. Rdz 3.168.16.9.17. Ef 4. Iz 57.7. Wj 19.1. J 16. Rdz 6.18.15.5. 1Kor 3. Ef 1.10n.4.1. Ap 1.28n.16n. PEŁNIA OBECNOŚCI W CHWALE OJCA 2Tes 3. Rdz 28.5n.17nn.15. Ap 21.8.12-13nn.2.19.24.10nn.17. Ap 3.10.14.5. Iz 58. J 3.9.8. Wj 3.19. Iz 65.3n.7.5.11.5. NOWY TESTAMENT DAR OBECNOŚCI BOŻEJ W JEZUSIE Łk 1.10. Ap 11.5. Ef 2. Ez 34. Iz 45. Rdz 18. Ga 6.5. 1J 3. Za 14.3. Jr 17. Joz 1.43n. Pwt 12.16.1-5. Jr 1.1nn. 1J 5. Rz 8. Iz 41.10.8.8n.5.12.21.23-33. WARUNKI OBECNOŚCI BOŻEJ Szukanie Boga.12. Rz 8. Ml 3.27n.9.8.9.18nn.1-15. Łk 10. Jr 31.9. Ap 1. J 17. Ap 22.5. Za 14. J 14. J 14. Iz 43.19.25nn.10.3. Kol 1. 1Krl 8.2.63.15.1-16. 2Kor 4. 2P 3. Mdr 3.30. Dz 9. J 17. Iz 48. NOWA JEROZOLIMA Hbr 10. 1Krl 8.16. Rz 8. J 8.40.11. Ez 37. Am 5.17.15. Dz 17. 1P 2.28. Iz 66.29. Ps 46. Dz 2.19-23.5. OBIETNICA OBECNOŚCI BOŻEJ Rdz 17.4. Ps 119. Łk 23. J 16. Mt 22. Ps 18. Wj 33.18. Sdz 6.2.15.14.5. Ef 3. Rz 7.3. 1Sm 3. Kol 3. Pwt 16. 2Krl 18. Łk 22.9. 2Sm 7. J 6. Mdr 11.4.23. 1J 4. .8.20. Kol 3. 1Krl 8. 1Kor 12. 2Kor 5.14n.31.22n.1. Ap 14. Mt 25. Ef 2. Ps 104. Rdz 26. Jr 12.21.35. Jr 1.7.11.7.2n.26.42n.10. 1J 1.10. Iz 62. Iz 7. Iz 52.11nn. Wj 3.22nn.21. Ps 145. Rdz 5.32.20.14.31. Tt 3.29n.27. Ap 3.22.2.24.10. 1Kor 13. Ga 5. Rdz 48. Ps 29. Wj 19. Ez 34. 1Kor 10. 2Kor 5. Jk 1.11. 1Krl 19.24. Rz 8. J 3. Ap 21.19. J 3.20. Rz 13. Mdr 7.4. Am 5. Prz 8.25-28.19n. Mt 16. Ps 16. Ap 2.12. Rdz 26.6-7. Mt 18. Ez 10-11. Kol 2.27.56n.9.16.19. Ap 22.14.5n.2. TAJEMNICA OBECNOŚCI W DUCHU J 16. Jr 7. ZNAKI OBECNOŚCI BOŻEJ Wj 20. Ap 21. Ez 48. 1Krl 8. J 20.1. Ap 3.1. Kol 3. J 3.29. Mdr 9. J 6. Rz 8.17. Wj 13. Dar Boży. J 8. Ap 21. Iz 44. Rdz 28.Kol 3.26nn. Mt 16.16.

J 1. Hbr 11. J 17. Łk 1. Rdz 12.5. J 1. Prz 8. Łk 6.24.5-7.63.11. Rdz 1. Rdz 15. Rdz 28. Rdz 3. Dz 10.16-18. 1Sm 8. Ps 105. Ap 22.16.6. Prz 20.5.19n.23n. Mdr 3.30.15.23.9. Mt 5.16.38n. Pwt 29. Rdz 13.25n.1-5. J 13. Obietnice dane Dawidowi. Ez 36. Iz 26. Mt 10.19. Obietnica Ducha. Am 3. 2Sm 7. J 6.8n.13nn. Wj 19.35.28. Ez 34.3.41. Mt 28.1-5. Ps 110. OBIETNICE JEZUSA CHRYSTUSA Synoptycy. Jr 23.9. Ps 119.16.4. Ps 110.3nn. Ef 2. Ef 3.2nn.20.17. Hbr 11.2n.1.5n.69. Mi 5.19-22. J 14.8-11. Iz 7.9.1n. Iz 60. Syr 24. Rdz 17. Łk 22.13. Mdr 7.2.29.12. Rdz 3. Obietnice Mądrości. Ga 3. OBJAWIENIE STARY TESTAMENT Hi 42. Iz 60.22-31.28. Mdr 1. Ps 51.11n. Ha 2. J 3.23.16.10. Rdz 34. 2Kor 5.3. Hbr 11. Iz 43. 2Mch 7. Iz 56. Iz 48.8.17nn.7. IZRAEL JAKO LUD OBIETNIC Obietnice dane patriarchom. Iz 42. Hbr 6. Ps 16.20.3n.9.1. Rdz 12.14. Mt 19.14. Hbr 6.8.4. Rz 5. Rdz 17.5. Iz 9.7. Dz 2. Obietnice mesjańskie.32. Jana. Dz 2. Jr 33. Rdz 35. Za 6.19.1. Joz 24.7.22. Wj 33. Obietnice a Prawo. Syr 44. Iz 48. Ps 89.15nn.45. 2Kor 1.2.24n. Łk 6.32. Łk 1. 2Krl 7. Rdz 11.73.45. 1Kor 1. Rz 11.1.33. Ewangelia św.11.Kol 3. Rdz 17.15n.33.5. SPOSÓB W JAKI DOKONUJE SIĘ OBJAWIENIE . Hbr 11. Dn 12.20. Rz 8.16. Ps 2.19. Za 3.29. Ef 1. Rdz 17. Prz 8. Hbr 6.19.20. Iz 43.22.4.26.39. J 19.21-30.3. Iz 54. Ps 73.5n.6. Hbr 11.3.12.4.21n. Mt 5. Rdz 12.4. Iz 11.20. Dn 2.12.1. Rz 4.15.6.5. Syr 24.23. Mdr 7. 2Sm 7.16-29.32-36.1.10. Ga 3. Iz 11. Łk 1. Rdz 22. Rdz 17. Rz 4.7.26.12.17. Dn 7.4. Rz 4. Rdz 1. Za 6.13nn. Rdz 22.19.9. Kol 2.12. 2Sm 7.28.4-7. Mt 4.12. Wj 24.5.17.18.15. Dz 1. OBIETNICE OBIETNICE I WIARA Lb 23. Obietnice nowe.18. CHRZEŚCIJANIE DZIEDZICAMI OBIETNIC Dz 2.8n.15. Ps 73. Iz 45. Mdr 4. Rdz 12. Łk 24. Rz 4.23n. Ga 3. 2Kor 1. Rdz 26. Hbr 11. Rdz 17. Mt 4.11.13. J 14. Rdz 4. Ez 37.13. Wj 19.39.17.7nn.15. Rdz 12. Iz 4. Jr 23.14. Prz 8.14. Jr 31. Rz 9. J 16.24.6. Rdz 15. Ef 3.1.17n.

19n. Iz 52.14nn.5. Rdz 21. Ez 9. Ga 1.6. Kol 1.3n. Rdz 16.16. Syr 42.33. Prz 8. Mdr 7. 1Sm 9.23.12. Wj 14. Kpł 19. Rdz 3.14.3. Dn 5.31nn.22-41.2. 2Sm 7. Lb 23.3nn.1-21. Rdz 37.30n.21. Iz 40.23-31. Mdr 8. Lb 27. Apokalipsa. Iz 2.11.26.47. Ez 1.11. Mt 13. NOWY TESTAMENT SYNOPTYCY I DZIEJE APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa. 1Krl 19.1-6. Rdz 40-41. Hbr 9.26. 1Krl 22. Jr 1. Ga 1.30. Tt 2.11nn. Refleksje mądrościowe. Rdz 15. Iz 6.5-10.7-14.10.35.17. Wj 33. . Iz 52. Prz 8.1.15-43.14.1nn. Jr 27. 1Krl 22.1-4. Ps 119.16.6. Ez 40-48.15-18. Rdz 44. Koh 5.1nn. Łk 10.20. Dn 9.6.2. Wj 33. Iz 40. Am 3.8.26.9n.21. 1Kor 2.19. Ga 1.25-32.10n.4n.13-53. Rdz 3. Rz 3.17. Łk 17.19nn.8. Dz 2. Mk 4. Wj 34. 2Tm 1. Mt 11.9n.5n. Mdr 13. Ez 1. Dn 4.22. Mt 8. Wj 20. 1Sm 28. Prz 2.12-14. Ps 119.24. Mk 16.7.7-11.5-14.32-36. Oz 6. Lb 12. 1Tm 3. Am 7.17. Objawienie przekazane.1-5.7. Rdz 12.7.17.5. Tt 3. Ez 1.10nn.23. Pwt 33. 1Krl 19. Rz 8. Syr 44-50. Ps 19. 1Sm 28. Pwt 29.12-15. Prz 9. Jr 1.13. Syr 39. 1Kor 13. Bóg przez to czego dokonuje tu na ziemi objawia również samego siebie.4. 2Kor 5.16. 1Sm 23.1n.7.21.20. Ef 3. Dn 5.3nn.15-21.25-27. Dz 1.Techniki archaiczne.1.4-16.7-13. Dn 5. Syr 43.8.40. Mt 16. Dz 2. Jr 1.16. LISTY APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa. Wj 18. Wj 13.4.15n.11.6. Dn 7. Wj 33.11. Lb 23. Rdz 20.2. Iz 60.9.1-6. Jr 23. Mt 28.97.41. Rz 1. Wj 3. Mt 16. Rdz 31.15.20.13. Dn 8.5. Kpł 19. Kol 3. Prz 2.26.8. Dn 4.6n. Objawienie przekazane.28. Łk 17.12.2. Mdr 13. Ef 6. Rz 1.1.27n.15n. Prz 8. Iz 28.8.11.16. 1Krl 3.10.19-23. 2Kor 4. Dz 2.15-21. Syr 34. Rdz 31. Iz 6. Rdz 44. Iz 40.26. Dz 1. Wj 19.4-11.13n. Sdz 7.28. Hi 25. Pwt 18.1nn.1. Rz 1. 1Sm 14. 1P 1.15.14. Rz 16.6. Lb 11.12. Mt 6.1nn. Dn 5.1-9. Ku objawieniu doskonałemu. 1Kor 1.6.2. Łk 1. Mdr 7.11.5n. Mk 13. Ef 1. Pwt 18.12n. Mt 10.16. Sdz 2.26.1.16n. Iz 60. 1P 1.19.7.17.26n. 1P 1. Sdz 18. Wj 25. Pwt 13.15. 2Tes 1.7. Ku objawieniu doskonałemu.11nn. 1Sm 15.25n.21.30. Lb 12. Prz 8.17. Wj 3.1n. Ef 3.4-8. Mk 4. Dn 2. Objawienie prorockie. Wj 3. PRZEDMIOT BOŻEGO OBJAWIENIA Bóg objawia swoje plany.

12. J 16. J 6. 2Kor 4.7. Ps 45.7. Syr 35.2.4.7.3. Ap 1. 2Sm 1.18.28. Objawienie przekazane.25nn.31. Mt 5. J 17.15n.16. Ez 16.6.65.3. Iz 46. J 1. Ap 22.9n. Wj 33. Iz 1. Lb 23.23. Ap 5.11-19. Am 5. Prz 15.7. Oz 1-3. Iz 13.1-43. STARY TESTAMENT Wj 3.22. Iz 54.37.20nn.6. Mdr 7. Ap 22. OBLICZE Oblicze i serce. Hbr 1. Mt 22.44-45.17.9. Ga 4.5. Mk 14. Prz 16. Ps 11.18.2. 2Kor 3. Sdz 13.22. 1J 1.27.24. J 17.3.15. Ps 104. Ap 10.2. Jk 2.14. Ap 20. Pwt 4. Mdr 8.10.ŚWIĘTY JAN Objawienie Jezusa Chrystusa. Mdr 8. Ap 21. 2Sm 17.2. 1J 3.24n. Wj 33. Jr 11.14.14.4n.8. Ne 2. Ez 23. Iz 63. J 1. Dn 1. Ps 42. Mt 17. Wj 34.14. Jr 30.2.7.2.14.8.6n. Hbr 13.13n.20.11.9. Mdr 8. J 16.50. Mdr 9. Ap 11. J 1.15. Oz 2. Ap 17. Prorocy: Oblubieniec kochający i wierny.2.20.17. Pnp 8.2. Ap 14.8. Sdz 2.24.25.19nn. Oblicze i władcy.22-27.18. Ef 5. J 16.12nn. Syr 15. 1J 2. Kościół Oblubienicą Nowega Przymierza.32. Jr 2. Ez 2. J 1. Doświadczenia Ozeasza: oblubienica umiłowana a niewierna .4.9.14.16. 2Kor 11. Oz 2.20.28.15.22nn. Tt 3.8nn. Hi 29. Twarzą w twarz z Bogiem. 2Sm 1.21. 1J 1.6. Jr 2.2. J 1. Mdr 7.11.11.3.59-63.18.7n. Ap 12. Ps 105.21. NOWY TESTAMENT Baranek jako Oblubieniec Nowego Przymierza. Iz 62.1. J 1. Ps 80.11.6. Iz 47. Lb 6. 2Kor 4. Ps 51.31.8. Jr 31. Ap 17. Iz 40. 1Sm 16. Ap 19.4.26. Szukanie Bożego oblicza.11-16. J 14.19.4.18-23. Wj 33. 1Kor 13. Oz 2. Ap 21. J 2.2. 1Kor 11.5. Syr 13. Dn 8.1. Est 1. Na obliczu Chrystusa.4-8.29n. Pwt 28. Prz 27.4.9.16. Prz 8.18. 2Sm 14. Ku objawieniu doskonałemu. Prz 8. Mdr 8. APOKALIPSA Ap 5. 1Kor 1. Iz 52.2. 1J 4. Ps 30. .3.32. Iz 54. 1J 3.9.8. Pwt 4. Ps 27. 2Kor 3.18.14. J 7.20.5. Ps 4. 1J 3.4.29. Ap 22.14.6n. OBLUBIENIEC-OBLUBIENICA Iz 54.29. Ps 80.5nn. Prz 8. Syr 13.10.2. Ps 104.2-6.1. Ps 80. Ez 16.5. J 3. Ap 12. J 21. Wj 33.8.24. Mądrość a zjednoczenie z Bogiem.25.6.17.9.8. J 3.19. Sdz 2. Iz 61.17.8.22.1n. Ap 21. J 12.13. Ap 1. J 21. J 4.

1. 1Kor 15. Ez 34.3n. 2Kor 3. Mt 12. Pwt 1.1-10.7.12. Syr 1. 1Kor 10.8.5.3.9n. Mt 16. Ap 19. Ap 1. Mt 6. Syr 36.24.9.33. Mt 15.13. Oz 13.1-13.35.2. Kpł 12.25-32.34-38. Mt 24. Iz 45. Wj 40.22-37.48.44.5. 1Tm 4. Wj 32.44n.2. Mt 6. Iz 66.34. MĄDROŚĆ OBRAZEM WZNIOSŁOŚCI BOGA .11nn.20. Joz 24.13.33. 1P 2.14-18. Jk 3. Mt 25. Nowy Testament. Wj 16.18.4. Iz 63. Dz 7.19-23. Mdr 2. Łk 13.12. Mdr 17. Mt 15.18.5. Dn 7. Wj 24.15. Oz 6.20.15. OBŁOK Hi 36. 1J 4.9.19. Ap 11. Wj 33.64.6. Mt 23.14. Ap 14. Wj 14. 1Krl 8.17. Chrystus i obłok. Mdr 13.8.1nn.15.12.20. CZŁOWIEK OBRAZEM BOGA Stary Testament.3. Ap 22.27.13n.18.14.12.51.30. Hi 22.1nn. Mt 23.2. Łk 12. Mdr 7. OBŁUDNIK Iz 29. Mt 23. Ślepiec oszukujący samego siebie.27n.4n. So 1. Ez 38. 1Krl 12.7. Formalizm obłudnika. 1Kor 11. Kolumna z obłoku i ognia. Wj 19. Ga 2. ZAKAZ SPORZĄDZANIA OBRAZÓW Pwt 27.28n.10.1nn.6.25n. Ps 104. J 9. J 19. Mt 22. Jr 4. Jr 4. Ez 43.1-8. Mt 26. 2Sm 22.6.4.24.16. Ez 38. Na 1. Ps 18.3n.8. Jl 2. 1J 5.9.39.5n.14. Mt 6. 2Mch 2.46.6. Wj 33.20-18. Ne 9.4. Jr 18. Łk 12. 1Tes 4. Łk 3.7nn.22.56. Obłok i chwała Boża.3-14. Na 1. Ap 19. Mt 22. Mt 23.12-18. Mt 24. Dz 1.17. Ps 105. Ez 30.15. Mt 23.24.6. Pwt 5. Łk 1. Ps 78.3.38.23. Ps 97. Wj 14.13.18. Rdz 9.26-29. Ps 104.4. Wj 13. Obłoki eschatologiczne. 1Krl 18. Ez 34. Rdz 1. Hi 7.10nn. Iz 63.13. Lm 3.24-25.1n. Ef 5.1n.13. Jud 1.9. Iz 4.3. Syr 32.9. Mt 22. Ps 78. Pwt 4.12.40. Mt 9.3. Mt 7. Mt 12. Łk 9.25-26.56. OBRAZ J 1. Wj 20.2n.3. Iz 19. Rz 1. Rdz 1. Oz 8.5n.15. Ez 10. Mt 5.12. Mt 23. Łk 18.38.34.2. Rdz 5. Rdz 9. Chrześcijanie w obłokach.12. Mt 23. Ciągłe niebezpieczeństwo obłudy. Wj 40.16. Iz 5.9-28.21n.Gody wieczne.34. Ps 8. Rdz 9.26-33.7.16nn.2.7.20.14. Ez 30. Wj 14. Mt 17.

2-9.13. Ez 36.28.7. OBRZEZANIE STARY TESTAMENT Obrzezanie jako znak przynależenia do pewnej społeczności.13n.33.4.18.5n. J 8.3-14.16.45. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Kpł 12.48. Odkupienie mesjańskie.29.23. J 1. 2Kor 3.3. Flp 3. J 17. J 1. Kpł 19.4. Rz 4. Ga 5. Mt 20. Rz 3. Ef 1.9.11.33. 2Mch 6. Iz 53. J 12. Kol 2. Dz 10-11. Ps 118.29.13. Wj 4. CHRYSTUS OBRAZEM BOGA J 1. 1Kor 7.26. Kol 3. Pwt 10.7. Wj 12. Rdz 17.4-8. NOWY TESTAMENT Łączność ze Starym Testamentem. 1Sm 17. 1P 1. Mk 10.29. Ga 3. Ef 1. Ap 5.23. Łk 1. Jr 6.18-4.23.15. Kol 2. Jr 4. Mt 21.28. Łk 1. Pwt 30. .28.13. 1Sm 17. Tt 2. 1Kor 7.18. Ga 4. J 12.9-14.49. Prz 8.2.3. Iz 53.25. Rz 6.3-6.28. Dz 20.9-12. 1Kor 11.Mdr 7. Hbr 9. Iz 63. Kol 1. 1Kor 15. Obrzezanie jako znak przymierza.10.12-22. Obrzezanie duchowe.24. Rz 8.9.8-12. Pwt 26. 1Kor 15.49.12.28.5.27. Wj 19. Flp 2. 1Kor 11.24.14.13.5.13.19. Rz 2. J 17. J 1. Sdz 14.18. Wj 12.16.18n. Rz 3. Dz 2. CHRZEŚCIJANIN PRZEMIENIONY WG OBRAZU CHRYSTUSA 1Kor 15. Kol 3. Dz 15.33. Dobrowolna śmierć Jezusa Chrystusa. Kpł 26. Joz 5.10.18. ODKUPIENIE Wj 12. Kol 3.23. Flp 3. Łk 21.9.49. Ez 16.60-63.9.25. 1Mch 1.31n.45nn. 1Kor 1.30.44. 1Mch 1.28. Ga 5. NOWY TESTAMENT Praktyka obrzezania. Jr 31. 1Kor 15.7nn. Kol 1. 1Mch 2.6. Ez 44. Ef 4. 1J 3.10.6n.20.29. STARY TESTAMENT Wyjście z Egiptu i Przymierze.28. Wj 6.38. Ha 2.10. Ez 36. Tt 2.11n.24nn.24. Wj 14. Rz 10. Iz 53.46. 1P 2.14.21. Iz 62. Łk 2.28n. 1P 2.22.41. Rz 8. Wj 4. Jr 31. Hbr 2.15.7.7nn.13. Łk 24. J 7.68. Joz 5.11-12. J 5.9.32.5.19.31. Rdz 34. 1Krn 10. Ez 44. Dz 4.11n. Ga 6. Łk 2.60. Rz 8.2-4. Ps 130.3.15. Ga 3. Mt 26.48.59. 1Kor 6. Wj 19. Rdz 21. Ap 20.14. Rz 8.6.17. Rz 8.30. Dz 2.26. 1Mch 1.4.6nn. Dz 5. J 7. 2Sm 7.4. 1Kor 15.37nn. Dz 10.49. Ga 6.8.21.19.2. Jr 9. Ef 3.23n.27.42.12. Obrzezanie serca.7.29.6-29. J 14.23.36.21. Rz 3. 2Kor 3. Dz 1. J 18. Dz 3.4.11.14. Rz 15.26.21nn. 1P 1. Ef 1.11n.31n.

56. Pwt 5.34.4. Mk 2.2.13.32n.18. Ez 47. Ap 5. Ga 6. J 19. J 19.7-4. So 3. 1Tes 1. Flp 2.34. Mk 3. Flp 2. J 20. Ap 4.14n.8.12-16.6.16. Ps 95.15. Ap 14.5n. Odpoczynek i niebieski. Mk 10.13. Odpoczynek a święto. 1Krl 5. Syr 24.11. Rz 5. Ne 9.20.9n. J 10. Pnp 2.29.4. Rz 8.9.19. Łk 24. Kol 1.4. Ez 39. Rz 6. Mt 8.1n. Jr 31.31.45.26. Ga 2.12.19. J 4. Rz 8.9. Rdz 2-3.9. Łk 9.4.7-11.27.12n.8.11.10.39. Rz 5. Rz 8. Ez 38.20. Łk 24. Jr 6. J 14. Ap 12. Iz 30. ODPOCZYNEK Koh 1-2. J 12. J 3. Ps 132.16. Hbr 3. Iz 53. Odpoczynek znakiem uwolnienia.14.5.30.1nn.9. Tajemnica miłości.8.10n.10n.4. J 14. Flp 2.13. Rz 8.21.10.46.12. Syr 51. Ez 20. Hi 9.16n. Ps 23.11.6.13.4.3.2. J 12.14.20.2. Rz 8. Przedsmak pełnego odpocznienia.10.5. Łk 24. 1J 3. Objawienie odpoczynku Bożego.21. Rz 8.28. Iz 53.1.13.7.6.31. Za 13. J 15.31. Iz 40.7n.2.39. Jr 31. Ap 14.7-10.21n.13n.13. 1J 4. Iz 7. Rz 5. ODPOCZYNEK I PRACA Wj 20.15. Sdz 1. 1J 4. 2Kor 5. Iz 7.36nn. J 12. Syr 6.3-6. Ef 5. Tt 2. 2Krn 14.13.12.32. Rz 5. Ez 34.5-8. 1Krn 22. Ps 39. Za 12. Rz 6.45. Ga 3.30. 2Sm 7. Ps 55.1. KU ODPOCZNIENIU BOŻEMU Ziemia Obiecana jako zapowiedź odpoczynku Bożego.8. Zwycięstwo nad grzechem w ciele.6. Pwt 32. Rz 8. Wj 34. Ef 5. Ga 2. 1P 1.37. Rz 8.20.39.11.4. Iz 57.20. Ef 2. Ez 38-39. Rz 8. Joz 21. J 19. Ps 66.23. Rz 8. Ez 36.25-28. 1Krl 8. J 18.2n. Mt 9.8.13.1.43n. Koh 9. Iz 58.11. J 12.4. Rz 5. Pnp 8. Mt 11.14.16. Syr 24. 1Krl 4.11. Koh 8.30-31.21.3. Ef 1. J 5. Jr 30.36.39. Dn 12. Rz 5. Iz 53. Sdz 1. Ps 16. Hi 3.7. Łk 9.Śmierć i zmartwychwstanie.4. Łk 3. 1Tm 2.12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Przez człowieka grzech wszedł na świat. J 13.17. Iz 7.22. Mt 12.9.35.8.12. Odpoczynek jako udział w odpoczynku Stwórcy. Pnp 3. J 1. Pnp 1. Rz 8. J 15. J 18. J 19. Ez 40-42.15.6. Łk 24. .27. Rz 8. J 17. JEZUS CHRYSTUS JAKO ODPOCZNIENIE DUSZ Odpoczynek i odkupienie.2.8.17.31.2n.13.32. Wj 31.23.1nn. Wj 23.16.25nn.7.51. Pnp 3. Dz 5.24. Rdz 2. Dz 10. Koh 2.10.27. 1Kor 15. J 16.25.22n. Ga 1.

26. Mk 12. Jon 1. Sdz 6. Kpł 17. Iz 1. Wj 13. Kpł 1. Iz 59.37.19. Rdz 4. Pwt 33. Oz 4. 1Sm 3.21. J 19. J 17. Sdz 20.7.17. Kpł 3. Mi 6. Pwt 14. Oz 4. Wj 24. Rz 5. Kpł 16.5.16.5. Iz 59.5.8. Iz 66. 1Krl 8. Wj 24. Sdz 17.20nn. Kpł 24.7. Iz 53.11-16. Kpł 22. Rz 2. J 3. Wj 12.7.4nn.23.6.2. Rz 11. Sdz 13. 1Sm 26. Jr 7. Mi 6.7.23n. OD OBRZĘDÓW ZEWNĘTRZNYCH DO OFIARY DUCHOWEJ Obrzędy zewnętrzne jako znaki "ofiary duchowej". Ezd 3. Rdz 8. Wj 24.6.16.10nn.32.11. 1Kor 5.64. 1P 1. Am 5.20.9.14.13.17-30.55nn. Prymat pobożności wewnętrznej.17. Iz 56.26.6nn. . Dn 9. Pwt 26.19. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem. NOWY TESTAMENT Mt 5. Rdz 15.27.9-21.30n.6. Sdz 11. Dz 2.10n. Dz 3.7. Am 4.16.4. Rz 7.8. Ps 69.7.6. 1Krl 16. Rz 5. 1J 1. Łk 22. Iz 53.11.7. Zastanów się co uczyniłeś.15. Dz 3. J 11.32.1-10. Sdz 11. Ef 1. Ap 5.6. Syr 35.1.11.24n. Kpł 1-7.15.36.1-6.27-31.8.24.20.33.20.6. Rz 3. Kol 2.20. Ez 18. Rdz 12.1.16-23.7.19. Mk 14. Mi 6.4nn. 2Sm 12. Prz 21.3. Mt 26. Ps 40. Jr 2.31. RÓŻNE ASPEKTY OFIARY Od typów różnorodnych przedstawionych w historii. Dz 5. Kpł 1. Ps 50.8.10. 1Kor 10.18n.5-11. Mk 9.33.9.7n. Mk 1.34. Dn 3.13.3.24.45.21.6. 1P 1.14. Oz 6. Pwt 12.18. Rdz 22.7.3. Dz 3.24. Ewangelia.9. Ps 22. Ps 27. Rdz 15.14.15. Syr 34. Rdz 8.26. Rdz 14. Dz 4. Ps 51. OFIARA Rdz 8. Ba 1. Ps 54. Mk 12. Am 5. Pwt 18.18. do złożoności obrzędów. 1Sm 15.8. Pwt 4. Rdz 8. Wj 24. 1Sm 3. Ga 3. J 12. 1Sm 20. 2Sm 24.3.20.6.18. Ef 2.31. Prz 21.18n.22.23. Rz 8. 1Sm 7. Wj 19. STARY TESTAMENT EWOLUCJA OBRZĘDÓW OFIARNICZYCH Od prostoty pierwotnej.8n. Ap 5.9.14.8nn.28.2.13n.23-30. Ap 1. Oz 2. Hi 1. 1Krn 29.24.15.22nn. Kpł 5.Grzech poznałem właśnie dzięki Prawu. Pwt 12. Wj 23.38nn.15. Szczyt pobożności wewnętrznej w Starym Testamencie.25.6. J 19. J 13. 1Sm 1.7nn. Wj 5.4. Ps 51. REFLEKSJE KOŚCIOŁA NAD OFIARĄ JEZUSA Od ofiary na Kalwarii do Uczty eucharystycznej. Ml 1.9.7.8. Ps 51. Iz 59.10. 1J 5. Wj 20.7.19. 1P 1. Iz 43. Dn 3.30. 2Krl 16.5.15.12. Kol 1.31n. Iz 43. 1Sm 15.18nn. JEZUS SKŁADA SAMEGO SIEBIE W OFIERZE Mk 10.23.25. do syntezy podanej w Księdze Kapłańskiej.13n. Wj 18.11. Dz 20. Prz 15.

6. Flp 4. 2Krl 1. Pwt 5.14. Hbr 10. Ap 19. Ap 1.5.2.9.2. Pwt 9.18. Hbr 9.2n. Pwt 5. Wj 19.28.14n.27.7.12-17.5.21. Ap 5.12.1. 2P 3.29.16. 1Krn 21.9.15.1.8.50. Jr 23. Iz 31.15. Łk 17. 1Kor 3. Am 1. Za 12.11.10. Łk 9.31. Pwt 4. Pnp 8. Pwt 5. Am 4. Pwt 5. Obrazy i rzeczywistość. Iz 4. Mt 11. Wj 34.8. So 3.6. Rz 15.48.42. Kpł 18. Jk 5.35. Ap 20.27-33.7. Kpł 6. Tradycje deuteronomiczne i kapłańskie. OGIEŃ Rdz 15. Ml 3.17.3. 2Krl 21.10.18.18. Ez 10. J 6. Iz 48. Ap 15.4-2.24.17. 2Tes 1.18-22. 1P 2.5. Ap 20.5. Hbr 8.27-30. 1Krl 19.17. Jdt 16.10.43n. Rdz 19. Za 13.6. Hbr 10.5. Mt 3.26. Syr 35.15-10. 1Kor 10.22.16. Mt 5. U KRESU CZASÓW Ez 22.24-10. Pwt 5. Syr 48. Ml 3. Kpł 18.17n.1Kor 10.20. Pwt 9. Jr 17.34.2-6. Pwt 6.10.14. Jr 20. Od ofiary Głowy do "ofiary duchowej" członków. Mt 13.14.19. Hi 1. Mądrość i pobożność. Flp 2. Hi 22. Iz 30. Hbr 10.27-33.53. Jr 19.12. 2Krl 16.1nn.35. Hi 20. Ml 1. Wj 34. Hi 15.29. 2Krl 2. Iz 6.2-6.10-14.19. Ez 28. 1P 4.21. Syr 2. Iz 9.6-13.53-58. Mt 13. Jr 15. Jr 17. So 1. Prorocy i ogień. Apokalipsa. Mk 9.2. Pwt 18. Pwt 6. Mt 7. Jr 6.1nn.4n. Sdz 6.18nn.12nn. Rdz 22.6.17. Łk 12. Iz 29.11. Iz 66.49n. STARY TESTAMENT TEOFANIE W jednym z głównych przeżyć.23.5n. NOWY TESTAMENT PERSPEKTYWY ESCHATOLOGICZNE Jezus. Rz 12.18.38.16. 2Krn 7. Hbr 13.6.29. Ez 1. 2Mch 1.15. Hbr 9. J 15.54n. Jr 7.9. Iz 29.9. Kpł 9.9. Ab 1.4. 1Krl 18.11. ZA DNI KOŚCIOŁA Jezus.24.10-11n.6. Pierwsi chrześcijanie.21. Syr 7.26.10-11. Hi 20. Pwt 4. NA PRZESTRZENI DZIEJÓW Ofiary całopalne.15.17.12.22. Za 2. Iz 30. . Dn 3.17. Iz 6. Wj 20.24. Mt 13. 2P 3.4.40.27. Mk 9.3.18.2. Pwt 5.6n.16. Pwt 4.21.15.1. Iz 66.6. Dn 7. Lb 16. Wj 3.24.18. Wj 9.12. Rdz 15. Tradycja prorocka.

17. 1Tm 2. Joz 17. Rz 4.9. Hi 1.13n. Rdz 48.6. 2Krl 3. Mk 9.1.20.10. Rdz 1. Mt 6.36. Mt 8.9. Mt 6.27.37.7n.11-18. Ga 4. Iz 64. Oz 11. Rdz 42. Łk 24.3.18-55.3n. Jr 3.6. Kpł 19.4.31nn. Pwt 32. Ps 27. Jahwe jako Ojciec króla.1nn.11. Est 8.1.11. Iz 9.2n. 1Kor 10. OJCOSTWO BOGA OJCÓW Od ojców do Ojca.13-16. Rdz 5. Rdz 10. Mt 6.4.2.16.2nn.32.10.1. Wj 3. Iz 63. Mt 11. Ps 103.1.27.22. Syr 30.19. Mt 18. Iz 30.13. 1Krn 2. Ps 82.18.25. Dz 13. Ps 89. OJCOWIE WEDŁUG DUCHA Rz 4.19-22. 1Mch 2. Mt 6. Mt 5. Ps 82.33. Rdz 17. Łk 3.8. Jr 2. Dz 1. Syr 18. Mdr 12.30-38. Syr 44.1. Wj 4.7. Ez 36.1nn. Hbr 12.7.18. Ku przełamaniu pierwszeństwa rasy.13. Iz 63. Syr 44-50.19.4. Iz 65.1. Hbr 12. Iz 19.14.2. Od jednego narodu do całego rodzaju ludzkiego.3-8.18. Rz 11. Hbr 12.14. Prz 3.32. Jr 32. Łk 6.3.48. Iz 63.4-6. Syr 5.8.11-32. Sdz 17. Protoplasta pokolenia. Rdz 20.32.25-34. Wj 21. Ef 3. Dz 3. Transcendentność ojcostwa Bożego. Prz 1. Wj 20. Ps 2. Łk 15.13. Rz 1. Rdz 32. Ga 3.4.10.44. Lm 5. Rdz 28. 2Krl 2. Rdz 18. Ga 3.11. Od nauczania do żywej rzeczywistości. Ml 1. 2Krn 6.29.29n.6.32n. Ga 6. Ef 3.2.12. Dz 2. Ez 33. Ps 89. Pwt 14. Mdr 2. Lb 11.3. Mt 8. Rdz 36. Rdz 15.24. Iz 45.29.16.9. Mt 7. Est 3. OJCIEC JEZUSA .13-18.1nn. 2Sm 7. Rdz 24. Jahwe Ojciec Izraela. 2Sm 7.5. Ba 3.12. Jr 35.3nn.2. Rdz 46. Dz 3. Ml 3. Ez 16.1.12.7nn.18.12nn.13. Dz 13. Ps 2.7. Iz 51.5. Mt 6.12.48.1-4.7. Mt 25.7. Ml 2.10n.16. Mt 23. Jr 3. Iz 56.16.2nn.7.27nn. 2P 3.16.3.24.8.5. Rdz 9.7.21. Mt 21.28.2.14. Ps 73.Kościół. Iz 64.26.16.11.5-13. Łk 19.10.14n. Oz 11.15. Ps 73. Rdz 5.6n.10. Ez 18. Mt 6. Lb 27. Prz 8. Ga 3. Łk 6. Jr 31.11n.33. Mt 5. J 8.51-61. Rdz 12. Pwt 32. Oz 12. Sdz 18. Mt 3. Lb 3. Syr 23. Rdz 5.25. Rdz 2.23-38. JEZUS JAKO TEN.1.20-27. 2Mch 6. Prz 13.25.5. Rdz 34. Ps 29. Iz 1.26.6.12n.1-13.5. Pwt 8. Rdz 21. Rdz 45. Rdz 49. KTÓRY OBJAWIA OJCA Mt 6. Rdz 19.9.7-11.8. Rdz 38.12. Rdz 21. Rdz 12.27n.32nn. OJCOWIE-OJCIEC OJCOWIE WEDŁUG CIAŁA Głowa i pan.15. Pwt 32.12. J 8.16.39n.3n.17. Za 12.5.14n. Ml 2. Ps 110. Iz 64.1n. Tb 13.18. Jr 31.7. Łk 11. Mt 7.36.4n.3. Ga 3.27. Iz 30. Dz 3.3.11. Iz 43. Ezd 9.6.19.8n.9.

4n. Ps 109.49.6. Tb 13.6. Mt 25. J 12. Ga 3.27. Ga 4. Rz 15.20. J 6.4.28.44. J 14.34n.9. 1J 4. Łk 13.10n. Ps 45.8.36.25nn. Ga 4. Flp 3.3. Ne 2. J 10. Mk 13.32. Mk 13. Hbr 11. J 1.2.2. Mk 12.3.20.26. 1Tes 1. Ef 1. J 17. J 13.9.14.1. Ps 104.1nn.1-6.5.34.29. Rdz 12.3-8. Ga 1.3-5.7.33. Rdz 33. Syr 24.12.1-6. J 1.1.4. Lb 15.1. Rdz 12.10. Rz 8.32.24.3. Am 6.12.Bóg objawił się przez Jezusa jako Ojciec jednego Syna.41. Mt 26.12.15. 1J 1. Dz 22.39n. 2Krl 4.6.13. Rz 8. J 14.16-18.19.6.4. Po swym Wcieleniu Syn jest poddany Ojcu.7n.1. Ps 133.20. 1J 3. Mt 17. Oz 2.17.24. Łk 19. Rdz 35. Łk 13. Kol 1. Mt 26.26n. Ba 4.31.29nn. J 10. Ne 9. Ps 128.11-14. Mk 9. Rz 8. Ef 1. Rz 3.10.15n. Iz 64. Symbolika oliwy. Lb 16.3.41.45.1-7. Oz 12.20n. Rz 8. Lm 1.15.15. Hbr 13.11.36. Łk 12. 1Kor 10. Łk 2.12.14n. 2Kor 13.21.30-5.32. 1Kor 15.11. 1Krl 17. Pwt 7.18.38. Mi 6. Ps 87. Rdz 47.14.3. Łk 7.29.9-17.24nn. Pnp 1.14nn. . Kol 1. Mt 11. Jk 4. Oz 2.26. Mt 6. Ha 3. OLIWA Oliwa jako dar Boży. J 5.1.18n. Est 2. Pwt 11.1-7.17.17. 1J 5. OŁTARZ Wj 24. Prz 27.5.36n. 2Kor 4. 1Kor 8.17-20. J 15. 2Kor 1. Rdz 15.5nn.25.1. Mt 11. Ps 95. 1Sm 16. Prz 27.4.15nn.9. Za 4. Prz 5. Mt 5.28.30. Rdz 12.14.13. J 5. Rz 8.4. Rdz 26.30. Rdz 50.7-10. J 8. Jezus i Jego ojczyzna.26nn.19.9. Ps 52.29. J 19.3.10. Jl 2. Ef 2.6nn. J 5.7.30. Od pamiątek do miejsca kultu.14-17.5. Mt 24.7. Ef 2. Ga 4.6. Łk 21. Mt 28.18.17n.18. J 17.18.23. Rdz 12.13. Łk 4.27n.36. J 5. Hbr 11.33. J 20.14nn.26.8. Jr 31. Ps 45.11.3. Wj 27.49. OJCIEC CHRZEŚCIJAN J 1. Lm 1. 1Sm 10. Ps 23.21. Mk 6.13.6.40. J 17. Mt 7. Sdz 6. Dz 2. Syr 50. Mi 6.57n. Ne 9. J 5. Rz 8. Ps 137. Mk 14.14-19. J 1.20-23.19.31.13. J 4. Rz 8. Rz 3. Mt 11. 1Kor 11. J 3.32. Nowa ojczyzna.18.14. Łk 22. Mt 13. Rz 8. Rz 8. W swym odwiecznym akcie ojcostwa Bóg rodzi równego sobie Syna. J 10.14.7n.10.10.18. Rz 8. Mt 25.8. Mt 7. J 17. OJCZYZNA STARY TESTAMENT Świadomość posiadania ojczyzny.15. Kol 1.54-57. Pwt 8. Kpł 2. 1P 1.13. Ga 4. Wyrwanie z ojczyzny.8.46. J 14.24.7.14.11.10.13n. J 17.31n.30. J 5. Lb 28-29. Rdz 23.3. J 12. Iz 1.3.19-23. Łk 19.5. Mk 1. Syr 24. Rdz 13. Mt 18. 2Kor 11. J 5.43n. Pwt 6.39. Hbr 1.6. Łk 10.12.

10. Rdz 8.17.22.18. Ezd 3.13.21.20. 1Mch 4. Mt 6. Oz 10.9. Rz 8. Rdz 50.4. Ps 104.16. Jdt 9. Wj 16. Kpł 16. Oz 8. Ps 84.14. Lb 33.15.10. Dz 17. Ps 126. Mt 6.10-16. Mdr 10.5. 1Kor 10.17.20.6n. Rdz 8. Mt 6. Ps 26.17n. Łk 21. Ez 17. Ps 92.17. Iz 5. Wj 34.14n. Oz 14.28-31. Wj 27.31.11n.34. J 15.24.1-7. Mt 12. Mt 5. Mt 21. 1Krl 2. J 15.8. Sdz 13. Jdt 12. Ap 8. Łk 13.6-9.2. Ps 37. Am 3.4.8nn. Ez 43.8n. Iz 37. Pnp 4.8. PAMIĘĆ . Łk 8. Jdt 8. Iz 44. Rdz 39. 2Krl 21.1.15-18.63n.1n. Sdz 6. Rdz 33.8.30.1-8.10.12.52. 2Krl 23.3.9.50n.7n.9.1. Prz 16. Jr 17.3. Łk 19.13.31-39.6-10.22. Rdz 1. Wj 30. Mk 4. Am 2.5.7-18. Mt 7.24nn.22-32.12-16.16-21.7. 2Krl 10.30. Hbr 10. J 2.20. J 17. Dz 14.28.19n. Ez 47. Syr 6. Syr 1.7n.25-32. Rdz 1. Sdz 19.6. Prz 19. 2Krl 16. Mt 23. Rdz 41. Ps 43. Syr 39. Jr 2. Ps 33.19. Rdz 22. Łk 6.3.11.22n.10.7.24.32.2.33.52. Jr 3. 1Krl 8. J 15. Mt 13. Jr 17.15.6.4. Łk 12.22. Joz 4. Kpł 1-7.9.11.7. Wj 20.26-29.24.27.6.42. MOC ŻYCIODAJNA CHRYSTUSA I OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO J 12.11. Ez 19. Mdr 14. POWINNOŚĆ WYDAWANIA OWOCÓW Rdz 1. 2Krn 26.8. Ps 103. Ps 65. Mdr 17. Hbr 13. Łk 23.18.20. J 15.8. Opatrzność stwarza podstawy do pełnego zaufania. Rdz 35. Mt 3.8. Ps 118.22. Rola człowieka.16-20. Syr 11. OPATRZNOŚĆ Ps 145.18n.16.41nn.18-36. 1Krl 3. OWOC Łk 1. 1Krl 1. Mt 23. Prz 11.33. Za 8.Sdz 6. Ołtarz jedynej świątyni jerozolimskiej.3nn. Rz 8. Ps 1.5n. Prz 20.14.3. 1Krl 16.8. 2Tm 2.27n.15. Ps 37.1.6.5.7.10.21. Hbr 6. Łk 8. Pnp 2. Iz 45. Syr 27. Rdz 2. Jr 27.21.3. Ga 5.2. Pwt 7. Mt 6. Prz 16.4. Pwt 26. Opatrzność wymaga stałej wierności. 1Kor 9. Mt 6.6.27.6. Dz 14. Ps 121.28.23n. Syr 24. Rdz 3.7. Ps 36.12. Mt 10. Rz 7.10n. 2Krn 35. 1Krl 11. Flp 1.12.16.7-14.7. Rdz 22. Mt 5. Ps 147.11.25-34.28.46.44-59. Jud 1. Ap 22.19.9. Mt 3. J 15. Rdz 20.18.14.13n. Wj 16. 2Krn 29. Ap 6.2. Ps 23. Rdz 28.10-14. 1Krl 9. Pwt 32. Lb 3.5.33nn. Woda która ożywia. Rdz 3.32.18nn.13-17.9.26-30.4n.45.8. WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁOWIEKA Z BOGIEM Bóg Panem życia.19. Syr 10. Od znaku do rzeczywistości. Rdz 45. Jk 5. Jdt 13.4.24-28.2. DOBRE I ZŁE OWOCE Rdz 2.19.

27. Kol 3. Pwt 4. Łk 1.7nn. Jr 14.10.3.26.29.24. Mt 15.2n.7. J 16.20.11.14-18. Ps 110. J 12.18n.30. Łk 22. J 16. Kol 2.22. Jl 3. 1Tm 6.5.14.2. Ps 12. Ne 1. Proces tworzenia się wspomnień. Mt 14. Ez 20.33.6n.16-17. 1P 3.72. Dz 2. Wj 20. Ef 4.22. J 11.7-11. 1Mch 2. Ps 77. Flp 2.5. Ap 22. J 16. 1Kor 15. Mt 14.10nn. Oz 5.7n.33. Mt 7. J 14. Jr 2. Jr 1.13.26n. Łk 1. Mt 20. Iz 26.39.5n. 1Kor 15. 1Kor 11. Iz 45.7.7.2. Ap 17.8. Duch prawdy jako żywa pamięć Kościoła. STARY TESTAMENT 1Sm 8.35.22.1.13nn.16.8.15.21n.26.Rdz 40. J 14.36. Mt 14.13. Sdz 8. Mt 4.34.20.17.1. . Mt 17.39. Pwt 10.39. 1Krl 21. J 13. Am 7. Ps 13.14.23. Kol 3.22-25.11. Mt 17.3. Od teraźniejszości ku temu.13. Iz 66. Rz 8. Łk 2. Mt 1. Joz 7. Iz 6. Mi 6. Ez 40-48. J 7.25. Ef 6.15nn. Syr 42.34.42. Ef 2. 2Sm 7.24nn.16-19.26.16.1.19n. Łk 7. Ps 89. Flp 3.15-43.20nn. J 15.25nn. Mt 16. Duch Święty jako wyraz obecności Jezusa.1-10. Ps 80.28.34nn. Mt 14.10.18nn.13n. Wj 6. Ps 9. J 14.61nn.6. Rdz 9.49n.6n.18. Rdz 15.22. Dz 10. J 14.13.26.9. Dz 25. Kol 2.4nn. 1Kor 15. Rdz 19.12. 1Kor 12. Łk 10. co już ukazuje przyszłość.19. Mt 8. J 14. Kol 2. Ps 119. Mdr 6. J 16. NOWY TESTAMENT Wiara pierwotnego Kościoła. Rz 10. 1Sm 12.15.11.18.15n.3.24.7. 1Kor 16.25-26. J 8. Wj 17. 1J 2.44.6. Ap 3. J 13. Wj 2. Pwt 9. Iz 43.41.40. J 16. J 14.10n.29.9.14n. 2Kor 1.5.20n.11. J 2.3. Mi 3.57.3. Jr 13.7. PAN Rz 10. Ps 79.17. J 8.23. Ap 19.16. Ps 136. Mi 4. Rz 8. Od wspomnień do oczekiwania. Dz 2. Pwt 31. Ps 20.54.2. Wj 34.27. Wj 3. J 14.27. J 14. Ps 97.16.23. Pwt 10.43. Rdz 15.8. Rz 1.14. Hbr 10.34. Ps 110. Ps 95.9.5.26. 1Kor 8. Ez 48.19.8.43nn. Rz 14.7. Ez 16. J 5. Wj 12. Mt 14.2. Ps 13.38. 1J 3. J 15.18n.15. Dramat zapominania.9. J 17.15. Oz 2. Ps 140.1. J 12. Paweł.25.24nn.15-64. Oz 4.4.17.3nn.14. J 16.6.16-17. 2Kor 5. J 14.15. Ap 15.13. J 21. Pwt 10. Mt 28. Ef 1.20. 1Tes 5. Ef 5. 2Krn 15.13. Tb 6.7.20.18. Kol 3. J 16. Łk 1.2.51n. Oz 13. Rdz 8. Oz 2.51.22.8.12.13.2nn.22-32. J 16.16. Jr 31. Mt 7. Joz 1. Łk 10.1.10.18.5-9. Iz 54. Ps 10. J 15. Jr 31.26n. Mt 22. J 11. Dz 10. Wj 15.19. J 14. Iz 63.9. Pwt 8. J 14. Oz 2. J 17. Ef 1.19nn. J 20.4.17.20.22-4.20. J 14.26.23.2. PARAKLET 1J 2. Flp 2.9.10. Dz 2. Kol 3. Ba 4.28. J 16. Pwt 9.16. Joz 3. J 9.

J 20.22n. Kpł 23. Łk 24.14.27. Wj 12.21. Wj 12.15. Iz 30. Mt 10.1-14. Pascha jako uroczystość ku czci świątyni. Ap 12. Dz 20. Dz 20.1-4. Iz 51.1. Iz 31.31.12. Jr 38.8nn. J 19. Ps 124.14. Ps 33. Lb 9.42.6-9.14.19-22.51. .1-13. Mdr 19.5. Pwt 26.2nn. 1Sm 17. 1Kor 5. Jr 23.4. Iz 40.42.3-11. Iz 11. Mt 26.13. Wj 14.2. Joz 5.9-11. Ne 9.8-11. Iz 40.22. święto nomadów i święto ludzi osiadłych. J 19. Wj 13.3.22-26.29. Wj 12. Lb 9.1-9. Ps 95. J 16.1.7-64.8. Ezd 6.15. Ps 23. J 1. Iz 65.2. Iz 49. Pascha coroczna. Wj 12. Iz 30. Iz 40.16.34-37. Wj 12.5-8.17. Oz 13. Lb 9.13.11. Pwt 16.3-6. Wj 12. Kpł 23. Łk 13. Dz 12. 2Krn 30. Ps 135.21nn. Wj 12.16-21.1-8.25. Ps 136. STARY TESTAMENT Jahwe jako wódz i ojciec trzody. 2Sm 12. Prz 27.33. J 19. 1Krl 18. Jr 32.2.19-47. Łk 22. Rdz 4.1.1. Ps 100. Mk 16. Wj 12.34.13. J 2. J 19.26. J 16.1-8.11.1nn.17.12.36.17-21.23.7n. J 6. Rz 6.11. Dz 1.51.21. Ap 5.19-26.16.5. 2Krn 30. 2Krn 35.9-13.4. Wj 12. Lb 12. Wj 34.6nn.17-19. Wj 11. PASCHA CHRZEŚCIJAŃSKA Niedziela jako dzień Paschy.23.7.29. Mk 14. Iz 53. Pascha a nowe wyzwolenia.18-24. Rdz 1. Lb 13. Iz 63. Iz 41.19-22.12-13. Jr 31.8. Wj 12.1n. J 4.6n.31. Ez 45. Pascha jako pamiątka wielkich dzieł Bożych.13-23.5. Wj 12.42n. Pascha eschatologiczna.15. Iz 55. Iz 43.13n. Ps 77. Iz 10. Mk 15.29. J 21.29. Wj 12. Jr 31.21nn. Wj 12. J 1.17-20.11-15. 2Krn 30. Iz 65. Rdz 15.30.21-24. Wj 12. J 18. 2Krn 3.28. J 5.23.9. Iz 31. Pwt 16.41-51.11.18.3.11. Rdz 22.8-11. 1Kor 11. Mk 16.13-21. 2Krl 23.13-17.6-12.7. J 1. 1Krl 18.26n. Lb 3.1nn.5.6. 2Krn 30. Pascha a wyjście z Egiptu. Pascha i Przaśniki. J 19. Ap 1.52. Mk 13. 2Krl 23.24. 2Krn 35. Wj 12.2. 2Krn 35.18.46. PASCHA JEZUSA Łk 2. Rdz 22.29. Iz 65. 1P 1.17.12. Lb 9. Wj 12. Wj 3.10. Wj 5.39.1. PASCHA PASCHA U IZRAELITÓW Pascha jako święto wiosny.26. 1Krn 21. Ps 80. Łk 24. Rdz 48.15-20.17-21. Ps 74.5-14. Lb 8.2.Duch prawdy jako obrońca Jezusa.26. 1Kor 16.7.4-15. Wj 13.46.24-26. Pwt 16. Kol 2. Ezd 6. Wj 23. Rdz 49.12.3-5.2-21. Ps 80.29n. J 13. Wj 4. Hbr 11. J 1. Ps 78.5-9.4-8.36. PASTERZ I TRZODA Pwt 26.43-49.

1n.7.32. Kol 2. 2Tm 2. Jr 23. Jr 2. J 10. Pwt 32.19. Jr 23. Mi 2.34.7.3.6. J 10. 1Krl 21.10-14. J 17.10.29.15.14. J 21. Ef 1.3.19-23. J 1. Jr 3.2. Kościół i jego pasterze.36. J 10.17n.24n.16.16. Syr 18. Łk 15.1-8.31. Mt 10.17. Mi 4. Jr 50.18.5n. Flp 2.6. Pełnia przebywająca w Chrystusie.8n.27.1-2.15. Ap 7.12.11n.7. Jr 32. Rdz 41.10. Mt 26.16.15-20. Dn 7. Ez 34.70nn.9. Jr 22. NOWY TESTAMENT Łk 2. Mi 5.1-4.30. Mt 9. Ag 2. Dz 20. Rz 13.3. Jr 25. Łk 12.12.1.4. Iz 44.5.7.23. Ef 1.19.31.8. PEŁNIA 1Krn 16. J 14. J 10.3n. Iz 49. Prz 8.8-12. J 9. Ap 7. Kol 1.13. Iz 53. Ez 34. Iz 56. Ez 34.4-7. Mk 6. PIEKŁA-PIEKŁO Ap 21.18-23.10. J 10.17. Łk 1.10. 1P 5. Rz 11.16.25-31. J 10. Mt 25. Mt 2. Jr 23.3.18. Syr 24.11. Łk 2.57.2n. J 10.7.10. Za 13. Ez 34. 2Sm 7.8.24.10.13n. J 10. Na 3.8. Dn 14.15. 2Sm 5.6. 1Krl 22.17.10.9. Kol 2. Ez 34.13. Kol 1. Mt 18. Mk 1. J 10.1. Jr 13.12. J 6. Kościół jako pełnia Chrystusa. Ef 1.1.27. Rz 5.15.42. Rz 11.5.7.15-21. Mk 2. J 1. Rz 8.9-10. Rdz 38. Rz 8.19. Za 13.24. Rz 15.10. Za 11. 1P 2. Syr 24.11. Ez 34. Łk 19.Oz 4. Rz 8. Mi 7.31n.36.1.17. Ef 1.2-4. Ps 78. Lb 27. Mt 9.20. Ez 37. J 11. Iz 53. Jr 31.39.12n. Ez 36.36. Iz 29.26.21.12nn.28nn. Ps 23.21. Ez 34.10.20. Za 13. Hi 9. Flp 2.32. Za 10.12nn.31n.31-39. Jr 50.22.32. 2Sm 7.8-20.1-6.9nn.8.16. Ez 34.24.11. J 5.17.34.8. J 10.3. J 10. Mt 7. Ap 12.17.19. Mt 10.16.1-10. Ez 34. Jr 23. J 5.7. Lb 27. J 10. PIECZĘĆ Znaczenie i użycie pieczęci.11-22.17.7-8n. Kol 1.28.28.24.20nn.6n. Ap 19.22-23.14.21. Ef 4. J 17. Za 11. Ez 34. Pełnia czasów. Ez 34. Ef 4.22. J 10.19.34nn. Ef 4. J 10.8.27-30. Ef 4.36. 1P 5. Hi 14. Flp 2. J 21. J 10. 1Kor 10.15nn. Kol 2. 2Sm 24. Za 10. Ps 77. Ef 4. Pieczęć Boga. Mt 26.3. Ap 20.4.1nn.8. Ef 3. 1P 5.10.3n. Jezus Dobry Pasterz. Syr 32. STARY TESTAMENT GŁÓWNE OBRAZY . 2Kor 1.33-36. Jr 2.9. 1Mch 6. Jr 10. Ez 37. Hbr 13.18.14n.6. J 15.37n.15. J 10.4.4. Dn 9.19.23n.10. Ez 34.6. Za 12.15nn. Ps 24. Za 13.14n.1-10.17.52. Mt 15. Trzoda i jej pasterze.15. Mdr 1. Ga 4.16. Lb 27. Ap 9.14nn. Ap 5. Ez 34. J 10. Rz 15.23.4-17.

26.10. Rdz 33.52n.33.10n. J 12.31.6.29.14.22.6-10. Ku jedynemu przybytkowi. Rdz 28.14.4. Kpł 23.6.24. Ps 73.4n. Rdz 12. Ps 18.7n.17.26.15nn. J 4. Rdz 35.26. Mt 25. NOWY TESTAMENT Łk 2. Mi 7.2. Mt 13. PIELGRZYMKA STARY TESTAMENT Ku najstarszym sanktuarium.2n.11-21. .19.2.18.Otchłań jako miejsce pobytu zmarłych. Rdz 21. Rdz 18. Am 4.10.30.14-17. Iz 60. 1Krl 12.12. JEZUS CHRYSTUS ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ 1P 3.32n. Mk 9.24. 2Sm 6. Hbr 2. Iz 66. Mt 10. Iz 38.3.33. 1Sm 7. Wj 34. Ez 31.16n. Lb 15.11.9.2-5. Iz 14.3n.5. Ps 88.22.18.41. Ps 88.22-26. 2Krl 18. Rdz 28.19. Mt 25.6.18-21.31.7.29nn.19. Iz 38. Ap 21. Dn 2.25.6.24. Iz 30. Rdz 32. Rdz 26.12.13.8. Kpł 23.41n.22. Tb 13. Rdz 19.4.18.14n. Tb 1. Mt 16. Lb 28. Wj 23. Ps 88.9-15.5n. Hi 26. Rdz 14.16. Ez 28. Ez 44.13.22n. Hi 7. Sdz 21. Rdz 12.6. Rdz 12.20.33.3. Prz 27. NOWY TESTAMENT NAUKA CHRYSTUSA O PIEKLE Mt 13. 2Krl 23. 1Krl 12.1-7.42.31. Dz 20.9n.13. Hi 10. 1Sm 1.19.18. Hbr 13.1. Pwt 18.23-26. Ps 55. Iz 30.28.1-9. Dz 2. Dz 24.16-19. Pwt 32. Ps 88.27.25.15.11. Różne aspekty samego obrzędu.18-23. 2Krl 18. Rdz 19. 1Krl 5-8. 1Krl 12.19-21. Mt 27. Dz 5. Sdz 9. Kpł 23. Mt 25.14.20-23.14. 1Krl 3. Ps 88. Ps 6. Kpł 23. Mk 13.9.23. Rdz 35. Hi 26.5. Łk 16. 1Sm 11.22.6.41n. Joz 24.1.1.27. Pwt 26.6n.13.21-23. Rz 10.5. Wj 23.30. Rdz 33. 2Kor 5. Sdz 6. BRAMY PIEKIELNE ZWYCIĘŻONE 1Kor 15. Rdz 25.18. 1Krl 12. J 7.20. Wj 34. Mdr 5. Moce piekielne i szał ich działania w świecie.23. 1Sm 10. 2Krl 4.4. PIERWOCINY PIERWOCINY Prawo.2. Iz 2. Mdr 5. Rdz 28.16.20.24.14. J 10. Dz 3.20. Am 5.20.8. Wj 34. J 2.11. Am 7.19.16.4.21n. Rdz 13. Rdz 26.6. J 2. Ps 30.12.43-48. Ap 20.10-11.12. Rdz 13. Hi 38. 2Tes 1.10.24. Ap 20.5n. Am 9. Rdz 4.20. Ps 30.22.20.8. Ap 1.11. Ps 11. Pwt 16. 2Krn 35. Hi 3. Iz 38. 1Kor 15. PIEKŁO GRZESZNIKÓW Lb 16.1-17.22n. Za 14. Rdz 21. Mt 5.16-19. Ef 4. Sdz 13.15.10. Rdz 12. Rdz 35. Prz 30. Ps 88. Hbr 12. Ps 120-134.4.6. Rdz 18. Hi 30.17. J 5. 2Krn 29-31.11nn. Iz 66.8n. Iz 5.42. Dz 2. Rdz 35. Ps 140. Rdz 28.2.

1. Ez 36.13.18. 1Krl 16.1-16. Pwt 12. Zielone Święta jako tajemnica zbawienia.18. Dz 2. Iz 5. Mt 19. Mt 16. Mt 16. Dz 2.18n. Ap 14. Mt 16.18. Pwt 12.1-25. Ap 17. Mt 16.8.28.18.5-11. Dz 1.14.31n. Posłannictwo Piotra. Dz 2. Wj 34.20.6.17.12. Ml 3. PIĘĆDZIESIĄTNICA-ZIELONE ŚWIĘTA STARY TESTAMENT I JUDAIZM Pwt 16.16. Dz 4.29. Dz 3.3. Ga 1.11nn.13-23.1-5. Wj 13. Ga 5.8.7.11-14.34.1-11.42. Rdz 28.22.18.10.45-51.15nn.22. Dz 2. Ez 40. 2Krl 16.2. J 1. Jr 7.18. Pijaństwo a czujność.9. Kpł 20.4. 1Kor 16. Dz 16. Am 4.22nn.18-2. Iz 19. Jr 25.6nn. Dz 15. Wj 20-23. Dz 5. Pwt 26. 1Kor 14. Łk 2.22. Pwt 14.5.16nn. Mt 18. Dz 10.5.6. J 1. Rz 13.7.7.11. Sens wydarzenia. Wj 34.27. Rz 16. Jk 1.23. J 20.13-15. Dz 1.4. Jr 31. Ef 5. Dz 2. Mt 24. Dz 11.8. Ga 2. Dz 2. Ha 2.3. Kpł 18.12.22.10. Mt 3.27n. Dz 11.35.11. Wj 13. 1Kor 15. Rdz 1.10.19.4-7. Ga 1. Wj 19.16.27. Ga 1. Dz 2. Lb 18. Wj 34.17.13. Dz 13. Ne 10. 1Kor 1.19n. 1P 4.35-42. Jr 32.4.5. Ez 36. Wj 23.5-11.26.10.15. 1Kor 11.37-41. Dz 10. 1P 5. J 21. Oz 4. Jr 51.11. Dz 1. Jr 13. J 6.5.2. Dz 10.13. Iz 29. Lb 18. PIOTR (ŚWIĘTY) Powołanie. CHRZEŚCIJAŃSKIE ZIELONE ŚWIĘTA Teofania.15n.2.23. Syr 45. Jl 1. Mt 4. 1Tes 5.18.12. Mi 6.2.16. Mk 1.20. Iz 51. Pwt 15.13. 1Kor 5. Dz 1.1-11.22nn.15n. 2Krl 21.Kpł 2.3.20.16.15nn. Prz 8. Jr 23.27. Łk 22. Pwt 18.8.1-18.6.44nn. Rz 8.31. Pijaństwo i nieszczęście. 1Kor 15.68. Dz 10-15. Kpł 23. Ga 1.3.21. Dz 2. Ga 2. 1Kor 15.44nn.42nn.31. Rdz 22. Iz 24.2.5.9.36-42.36. Kol 1. Wj 13.33.28n. 1Kor 15. 1Kor 6. Rz 11. Dz 2. Jr 19. Jl 3.1.18-22.1-10.34.14.31.20.10nn. Mk 1.8.13.1-35. Pwt 26. Łk 24.16. Dz 9. Kpł 27.30.14-36.1-10. J 21. Dz 15.23.21. Lb 28. Jr 2.21. PIERWORODNI Wj 22. Prz 31. PIJAŃSTWO Am 2.8. Dziesięciny.1nn. Mt 17.27. Dz 2. Rz 13. Wj 13. Mk 16. Mt 10. Dz 4. Prymat. Pwt 12. . Lb 8. Pijaństwo a Duch Święty.14.5. Pwt 12. Lb 3.15. Pnp 5.12.1-9.2. Mt 16.15.13. Ga 1.23-33.20.21.15. Kpł 23. Dz 1. Wj 34. Dz 10.

Dz 4. Iz 53.23. Joz 24. bardziej dokładne.18.23. Dn 2. J 6.1-11.9. Mt 13.19n.18-23. Syr 44-50. Iz 46. Mt 26. Mt 28. GŁOSZENIE PLANU ZBAWIENIA Dz 2. Wj 17.14. 2Kor 3.14. Wj 39. J 4.23. Mt 13. Jr 36. Mk 10.21. Iz 48. Ap 14.3nn. Łk 24.4. Łk 24.27n.12. Mi 4.18. Pwt 6. Iz 19. 1Kor 15.14. Mt 13.2.14.10.1. STARY TESTAMENT KULTYCZNE WYZNANIA WIARY Pwt 26.13. J 17. Dz 2. APOKALIPTYKA Iz 25. Jr 3.38.13. PISMA ŚWIĘTE Wj 24.12. Mt 13.26. Mt 11.1-12. Iz 44.20-12.22.20.7. Iz 54.45.4.17.28. Mt 21. Iz 8.6. Mt 4. Iz 5. SYNTEZA HISTORII Sdz 2. Pwt 11. Joz 24. J 8.31.26.30n.24-30.33.44.1-9.45.4nn. Ef 3.22. Ef 1. Ha 2. J 2.5n.20.35. POWAGA TEGO CO NAPISANE J 19. Wj 31.1.9. Rz 1.36. Ez 36. Dn 2.7.19-26. Mk 8. Jr 25. Łk 4. J 6. PISMO WARTOŚĆ PISMA Sdz 8. Łk 22.20.14. Mt 13. Ps 119. Mt 12.3.18. WYPEŁNIENIE SIĘ PISM Łk 24.20. J 10.10.1-4. Do tego objawienia za pomocą czynów dołączył Jezus wyjaśnienia ustne.18-22.10. Iz 44. J 10. Ps 33. Jr 50. PRAWO WPISANE W SERCACH 2Kor 3. NOWY TESTAMENT JEZUS W PLANACH BOŻYCH Jezus sam widzi siebie w centrum Bożego planu.42-43. Mt 21. Ps 106.89. Łk 24.33. Ap 22.13.2. Mt 13.18. Ps 105. 2Kor 3.10.39. 2P 3. Mt 13.17. Lb 5. Iz 48.19.57. Pwt 17.28.8. Koh 1. Wj 12. Dn 2.29. Mt 16.26n. REFLEKSJE MĘDRCÓW Iz 55. Mdr 11.4-8. PROROCKIE ROZUMIENIE WYDARZEŃ Am 3. J 6. Mt 4. Ez 6. 1Sm 10.20.10.52.1-11. 2Tm 3. J 3. Ps 77. Mt 15. Mt 22.37. J 10. Jr 23.15. Ap 19.44. Dn 8. Pwt 6.4-11. Wj 24. Iz 46.36.16. J 9. J 5. Jr 49.45.1-28. Jr 27.4.36-39. Mt 5.25. Jr 36.23.10. Łk 17.2.15. Iz 2. Iz 28.16. Łk 1.28. Rdz 12. Iz 14.9n. Dn 10.7.11.17.35. J 13. Dz 4.30.5-10.30.38n. Iz 53.10.47nn.10. Rdz 9.2-15. Ez 16. J 6.10n.25.18. J 5.54. Dn 9. Mt 5. Mt 24.28.14. .34.27.6.24.1-4.6.18. Iz 41.12.26. Ps 94.J 10. Rdz 49.12.34.10nn. Mk 12. J 12.26. 1P 2.22. J 10. Ps 78. Koh 3.11-13. Jr 31. PLAN BOŻY Jdt 9.31n. Rdz 10. J 11.

Rdz 12. 2Krl 23. Przeznaczenie Izraela.3n. 1Tm 5.28.9.16nn.47.21.1-12.18. Pwt 23. Rdz 2. Ef 3.5. Mt 15.12. PŁEĆ SEKSUALIZM A ISTNIENIE CZŁOWIEKA Rdz 1.14.7.1-6.1. Pwt 5. 1Kor 1.1-8. Kpł 20. Pwt 23. Ga 3. 1Sm 21. Mt 19. Pnp 6. Prz 17. 1Kor 6.4n. Ap 14. Mt 21.3. Rz 1.18. Syr 9.28.13. Ef 1.9n.11.4.16.14nn.1. Iz 60.16.24. Rz 11.19-30. Wj 28.4. Pnp 4.9.20. 1Tm 4.14.3. 1Kor 6. . Ga 3. Rdz 3.13n.42. J 8. Rdz 9. Łk 14. Rz 11. 1Kor 6.13nn.1. Rdz 38. Ef 5.12-20.3. Rdz 38.28. Pwt 23.PAWEŁ JAKO TEOLOG PLANU BOŻEGO Dz 20.31. Rt 4.20-27. Iz 62.18. SAKRALNOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ 1Krl 14.27-28. Syr 26. Syr 19.1-12.3. Rdz 24.1nn. Rdz 3. Wj 20. Mt 5.31.13-17. Iz 60.10.30-38.16-24.1. Ochrona źródeł życia. 1Krl 22. Rdz 26.1-17. Ap 7. Rdz 2. Pnp 5. W POSZUKIWANIU POTOMSTWA Głębokie pragnienie natury.5. Mężczyzną i niewiastą ich stworzył. Kpł 15.20-28.10.17.6.22. Ap 17.4. 1Kor 7. Hbr 11.5n. Ef 2. Nie ma już mężczyzny ani niewiasty.2. Pwt 25.55n. Rdz 28. Mi 1. Pwt 22. 1Krl 15.24. Mt 7.5. Pwt 22. Kpł 15. Rz 11.26. Rdz 19. Kpł 15. Prz 2. Wj 19.26.24-27. Prz 6. Ez 24. Rdz 1.11n.12.21.3-14. Koh 9. 1Kor 15. 1Kor 15. Rz 9.23-29.11.12-20.15-23.4. PŁODNOŚĆ ZACHĘTA DO PŁODNOŚCI Rozkaz i błogosławieństwo.11n.60. 1Kor 5. Rdz 19.7-12.4nn. Kpł 18. 1Kor 15. Rdz 38.6. Prz 7.1. Ml 2. Rz 8.25.12.1-6. Iz 49.30nn. Rdz 4.27.28. Ps 128.9. Kpł 12.8. Prz 23.19. 1Kor 6.23.9. Prz 5. Ef 5. Prawo lewiratu.2. Rdz 4.17. 2Tes 2. 1Kor 2.14.19-11. SEKSUALIZM.31n. Jezus.3nn.15.29.17-25. Rz 11. Ps 127. Wj 20. PRZYSZŁE DOPEŁNIENIE PLANU BOŻEGO Mk 13. Mt 19.25. Kol 3. Kpł 21.4.14-22. Wj 22. Rz 11.7. Kpł 21.23-29.15. Rdz 22. 2Kor 12. Sdz 16.7. Rz 10.18. Rz 11.15.9.10-21. Pwt 22. Ef 1.1-5.18. PRAKTYKA A INTENCJE Kpł 20. 1Kor 10. Rdz 20.8nn. Rz 13. Ga 5.28nn. Kpł 12. Rdz 17. 1Kor 7. Pwt 28.16-19.1. 1Tes 4.15. 1Kor 7. Syr 9. Iz 54.20. Rz 9.27.27.7.18.11.4.9-14. 1Tes 4.25nn. 2Sm 11. Oz 4. Prawa i pieśni.6-18. 1Kor 6.

6. 2Kor 1.22.10nn. POGRZEB W Izraelu. Ap 15. Tt 1. Prz 20.23.24. Hi 16.12. 1Mch 2. 1Tes 2.1. Rdz 38.5-10.16n. Rt 1.6.15.29.35. Tb 6.16.19.17-20. Mt 1.25.5.6.3n. Ga 4.29.78. Syr 35.35n. Iz 54. 1Tes 4.27. Iz 49.28. Wj 34. Jr 9. Rdz 24. Iz 53.2.3-7.6-26.49.25n. Syr 48. 2Sm 11.1.1. J 15. Oczekiwanie na Boga Pocieszyciela. Rt 4. Mt 1. Dz 2.3.23. Jr 31.34n.12. 1Tm 6. Dz 20.7n. Iz 49. Ps 16.24. PŁODNOŚĆ W CHRYSTUSIE Jezus Chrystus a pokolenie ludzkie.29. Ps 119. Iz 66. Rdz 35.9.1.11nn.2n. Rdz 16.22.2. Oz 6. Rdz 25.1. Dz 22. Rdz 25.13-19. Rdz 38.75.12n.31. Rdz 50.4.46.13. 1Mch 12.10.33.28nn. .22.11.21n.Pwt 25.31. Łk 1. Tb 4.6.6n.4.12n.6.1n.19. Hi 6.42. J 8.11nn. Życie wiarą a płodność dziewicza. Syr 48. Ps 79. J 15. Rt 4. Mt 5. Rdz 37. Łk 1. Łk 11. Rt 2. Hbr 5.2. 1Krl 14. Łk 2.12. Syr 43. Mi 6. 1Tm 6. Dz 13.5.1-17. Mt 9. Ps 25.2. Rdz 21. Jr 31. Rz 15.19. Hi 19. Dz 10. Tb 14.3. Pwt 10. Ga 5.4.2. POBOŻNOŚĆ STARY TESTAMENT Pobożność w stosunkach między ludzkich. 2Tm 3.8.24. Ps 12.18. 1Krl 11.27.3. Mdr 2-5. Dz 2.3.11. Mt 5. Płodność Kościoła. Rdz 11. Oz 2. Mdr 10.5. Mk 14. Iz 40.1-10.13. Jr 16.35.16-23.13. Za 1. Ps 23.76.2.15.15. Mi 7.2.28.9.13-16.26.11.8nn. Pobożność Chrześcijańska. Mt 1.10. Iz 49. 2P 1.27.18-21. Pobożność w stosunkach z Bogiem. Ps 22. Mt 9. 2Sm 10. Iz 22.11nn. Dz 9. Rdz 5.4.2-6. 1Tm 3. Wj 4.7. Hi 2. 1Tm 4. Rt 4. NOWY TESTAMENT Pobożność Chrystusa. Mt 27. Lm 1. Hbr 7.5nn.8. Ga 4. Iz 57. Tt 2.7. 2P 2.3. Mt 19.31.12. J 11. Hi 21.21. Tt 1. Oz 4.10.2. Mt 2. Hbr 10. 1Kor 3. Rdz 30. Dz 8. Iz 11.11. Ps 50. Rz 15.18.12. Mt 12. 2Kor 1.3.34. Jr 22.48nn. Ps 119.5.1. Syr 39. Ap 12. Rdz 5. Rdz 23.19.10nn.14.3.2.8. 1Kor 4.5-10. POCIESZAĆ Rdz 37.18-19.1. Łk 2.8. Rt 4.5. 2Mch 15. Hbr 12.31. Ps 103.16. Ef 4.15. Dz 10. Iz 54.16.8nn. Łk 4. Mt 11. Joz 2. 2Kor 7. Flp 2. Mt 9. Chrystus jako pocieszyciel strapionych. Ga 4.14n. Rdz 47. Dz 15.2.2.9.12.3. 1Kor 14.35. 1Tes 2. Dz 10. Iz 40.10. Iz 61. Dz 10. Kol 2. J 11.12. J 9.6nn.10. Hi 6. 1Krl 1. 1Sm 20. 2Tm 3.50.4. Iz 54.4.

1Kor 3.2. 2Sm 14.19. Ps 85.43.32n. 1Kor 10.1n.26.46n. Rz 8. Ap 10. 2Sm 1.9n.23n.26. J 11.55. Łk 11. Przyjęcie daru Bożego. Ez 36.12n.31n. Kol 1. Syr 31.3. Prz 15.20. Prz 11. Koh 2. J 6. Mdr 16.16. 2Sm 3.10n. 2Sm 1. Ps 145. Am 5. .18. Rz 1.38-44. Prz 21. J 19. 2Mch 1.27-31. J 4. W Ewangeliach. 2Kor 6.22. Mt 6. Rdz 5.11.1-13. 1Kor 8. TROSKA BOGA O POKARM DLA JEGO STWORZEŃ Rdz 1. Mt 4.31.35.9.22-31. Mt 6. BÓG SAM POKARMEM DLA SWOICH DZIECI Dz 10. 2Kor 5. Syr 37.18.10.19. Jr 7. Mt 6.33. Mt 6. Kol 1.21.17. Mt 1.15.16n.22.11-22. Ez 7.17.22.17-27. Posługa pojednania".36.3.13. 2Mch 8.20nn.1nn. Pwt 16. Ef 6. Jr 34. Mt 11. Rz 11.1. Łk 1.21n. 1Krl 13.4.38.1-17.2n. Mt 5. Mt 6.16.29. 1Krl 2.20n.3n. 1Kor 3.5. Mt 4.29. Ps 85.30. Rdz 11.33n.31nn.6.10n. 2Kor 5.13. 1Kor 3. POJEDNANIE POWSZECHNE Pojednanie całego stworzenia.4. 2Sm 1.17.29n. POJEDNANIE Wj 34. 2Kor 5. 1Tes 4.19.3. Mi 1.8.24.3n.30n. Skutki pojednania. 2Sm 3.8.16. Łk 12. Jr 48.18-19.27n. Kol 1.8.23.25. Ef 2. Jr 16. Rdz 9.15. Ez 3. 1Krl 11. Rdz 35. Ga 4.6.15.12nn.27.34.5.5. 2Sm 3.18.34.12. 2Kor 5.13.24.15.7.1-17.4. Jr 22. Pojednanie żydów i pogan. Ef 2. BÓG KARMI SWÓJ LUD WŁASNYM SŁOWEM Wj 16.12.2. Mt 8.20. Rz 14. Rdz 25. Hbr 5. Rdz 3.4. 1Krl 12. 1Tm 2.19.26. Pwt 8. Wj 16.1.16.10. Ef 2. Rz 8.17. Rz 5. 1Krn 1-9.33.18.16-22.29. Iz 22. Mdr 16.1Krl 2. Koh 2. 2Kor 5.12.8.29. Kol 2.39n. Mk 5.60-63.1-4.11. 2Mch 7. Rz 5. Koh 3. 1Kor 10.48. 1Tm 4. 1P 2. POKOLENIE Wspólnota rasy. Kol 1.30. Ps 103. Prz 23. Rdz 37. Ps 19.4-13. Mk 15. J 6. Ef 2.26. Mk 14.10.8-10.37. Rz 5. Ez 18. Ef 2. Kol 1.12-31. Solidarność wybrana dobrowolnie.18nn. Łk 10. Kpł 19.13.19-22. 1Sm 31. Am 8.34. 2Kor 5.25-33. Pwt 14. NASZE POJEDNANIE Z BOGIEM PRZEZ CHRYSTUSA Inicjatywa Boża.31. Pwt 14.21. Prz 17. J 4.26.4. Pwt 14. Kpł 11. 1Kor 10.8-12. Mk 16.1n. Jr 15. Oz 2. J 6. Am 6. Jr 49.3n. Ef 3. Jr 31.4-8. 2Kor 5.4.1. Rz 5.4. 2Sm 13. POKARM J 4.

Mt 12.46-53. J 13. 1P 3.24.10.5. 1Krn 22. Daj pokój Panie.15. Kpł 26.11n. J 1.20. Ps 130.6. Ez 37. 1Sm 2. Syr 45.34.17.13.7. Am 9.44.9-40. Syr 3.39.3. 1Krl 22. Ps 41.8. Ap 6.25. Ps 37.25. Prz 22. Jr 20.20. Flp 2.34. 1P 4. Rz 4.17. Lb 6.44-47. Ps 69.Mt 23.7.34. 2Sm 18. Ez 34.2.6. Łk 1. Ps 113. Pokój a sprawiedliwość.4n.9. Dz 2. Pokój i szczęście. Iz 57. Lb 12. 1P 5. Ps 29. Ap 5.5. Rdz 26.14nn.5. Ps 22.32. J 8. 2Kor 12.15.6nn.40.29. Ps 131. Rz 12. 1Krl 9. Ps 34. Mt 17.14. POKORA LUDU BOŻEGO 2Sm 6. Joz 23.16.14. Łk 17. Jr 33.35n.33n. Pokój a zbawienie. Mk 10. Jr 29. 1Krl 5. Flp 2. POKÓJ POKÓJ JAKO PEŁNIA SZCZĘŚCIA Pokój i dobrobyt.28nn.3nn.29. 1Krl 5.22n. Flm 1.3. J 8. Dn 3.9.9. . 1Kor 1.5. Prz 15.43.8.20. Prz 3.1. Ef 4.12.7n.45.32. Jdt 9.8. Jk 4. Łk 1.16.3.37.3. Iz 48.19.24.1.33. Iz 45. Łk 5. Iz 9.26.23.50. Łk 1. Sdz 8. Flp 2.9. 1Kor 4. Iz 57.12.27. Syr 47.11-14. 1Kor 13.13. Ga 6.15n. 1J 5. Dz 12. Ps 128.11. Mk 10. 2Sm 7.29. Ps 131. Mt 5. Ml 2.29. 1Krl 5.7.27.5n. Iz 43.8.3.7.9. Mt 11.1. 2Sm 18.29.9nn. Rz 8. Flp 2.10.8n. DZIEŁO BOGA W POKORNYCH Ps 138. Ps 50. Dn 3. Prz 12.13-28.17.39. 1Krn 22. So 3.10.8-11. 1Sm 1. Ps 25.12.2. Dn 10.33.19. 2Sm 6. Łk 16. Rz 12. Bóg pokoju. Hbr 3.1-13. Ps 35. Iz 53. Joz 21. Iz 26.15.27.2. Wj 21. Iz 6. Rdz 43.5. Mt 23. Rdz 25. POKÓJ JAKO DAR BOŻY Ps 73.3n. Ps 51.6. Łk 19.33.4.3. Mt 11. Koh 3. Jr 23.10.5. Sdz 18. Jr 6.4. 1P 5.4. Za 9.7-19. Kol 3. Ps 22.2. Ps 38. Hi 9.11.27.3. Ef 4. Łk 18.27n. Ps 122.10. Walka o pokój.1. Mt 12.22.18n.13.17.3.11. Mt 23.4. 2Sm 7. Łk 2. Lb 25. Iz 53. Rdz 15.25.6.9.11n. Mt 18.28n.4.15n. Prz 3.1. Ps 37.26.8-11. 2Krl 9. Ps 37.4-10. 1Krl 22. Sdz 4. Mi 3.12. Ps 34. 1P 2. Jr 14. Ps 28. Ps 95.18. Ps 106.38. Rz 8. 1Krl 2.4. Mt 11. Pwt 32.15. Ez 13.5. Oz 2. J 3. Syr 45. 1Kor 15. Iz 66. Joz 9.11.4.1.25. Sdz 6. Ga 5. POKORA POKORA I JEJ STOPNIE Prz 3. J 1.18.12n.15. Sdz 6.6n.26. Ps 125.98. Ap 4.3.10n. Ps 4.25-30.22.14. Ps 103.14.20. POKORA SYNA BOŻEGO Mt 21. Łk 14.9.6-10.9. Kpł 3. Jr 6. 1Kor 1.

17.20. Iz 60. Iz 65. Ps 27.3. Flp 4.42. Am 5.165.12.12.3-11. Jon 3.9n.10. Iz 53.20-27. Iz 22.2. Iz 1.25-28.23n. Ez 18.31.17.16.6.7. Iz 63. Amos. Iz 56. Ps 83.9.5-8.5.22. Jr 14. Ga 5. Iz 58.17.9.27.7.6. Iz 1.4.15. Ez 3. Am 5.7nn. Lb 16. Iz 45. Iz 52. Dz 15.17.46-51. Kpł 26. So 2. Hbr 13. Iz 48.12. .2.21-25. Ez 37.10-20.5-15.7.11n. Jr 13. Oz 14.6.39n.36.1. Lm 5. Jeremiasz. Błogosławiona wizja pokoju.17. 1Sm 7.21-25.1-6. Rz 5.3. Ps 119. Iz 9. Jr 2. Ga 3.15-20. Izajasz.16n.7.8nn. Rz 12. Rz 5. Iz 10. 1Krl 20.26. Iz 1.4.19-23. Am 5.31n.11. Jr 36. 2Krl 6. Na 2. Jr 31.14-22. 2Krl 22. Iz 56. Jr 18. Iz 11. Łk 2. Kol 1.20.3. Dz 24.8. Łk 12. Rz 16. Łk 19. Jr 24. Am 5.1.7.6.6.4-8.5.18. Kol 3.18. 1Krl 21. Ps 79.1n. Iz 55. 1Tes 5.22.12.4.15. Ps 73.15. Sdz 10.18n.4-7.19n. Kol 3. POKÓJ CHRYSTUSOWY Jk 3. Iz 45. Iz 51.50.1-5. Oz 6.2. Jl 1-2.11.2.21.4. Mi 5. Ez 36.29. Dz 9.31n. Iz 30. Rz 14.8. Iz 32.1nn. Jr 4.3. So 3. 1Sm 7. 2Krl 19. Wj 32.3.1-4. LITURGIA POKUTNA I NAWRÓCENIE SERCA 1Krl 8. Dz 7.25. POKUTA-NAWRÓCENIE Ps 51.3-6.33.20. Łk 19.13.6-15. Jr 3. Sdz 20.26. Rz 7. Iz 57.11-15. Iz 40.28.19.12. Lb 25. 1Tes 5. Mi 6.1. 2Sm 24.13.38. Ps 85. Łk 24. Mdr 3.30nn. 2Kor 13.12. 1Kor 7. Jr 8. Ps 60.14.10. Ps 22.15.14. Rz 7. Iz 6. Ezd 9. Łukasz. Oz 2. STARY TESTAMENT POCZĄTKI LITURGII POKUTY Joz 7. J 16. 2Sm 12.14-23.51.14n.11. Ef 2. Iz 44. Łk 8. 2Tm 2.8.1-31. NAUKA PROROKÓW O NAWRÓCENIU 2Sm 12. Iz 32. Jl 2.12n. Am 5.14n. Jr 7. Ez 18.23.4. Jl 1.7. Ozeasz. Dz 10. Iz 66.23. Kpł 26. Rz 5.18. Łk 7. Jr 16. Jan.4.30. Ez 11.22. Oz 10.48.11n. 1Krl 21.3. Ez 33. Rz 7. 1Sm 14. Mt 5.6.3. Iz 2. 2Sm 12.1-15.7-64.16-21.26.5.2-9. J 14. Łk 17. Ez 22. 1Sm 5-6. Am 5. Rz 8.12. Iz 51.36-45.20. Ap 21.28.3. Ez 2. Oz 5.33.5.15. Ps 24.26-36. Jr 3. J 20. Ef 4.Za 9. Iz 7. Paweł. Ps 72. Wj 32.9-14. Sdz 2. Jr 2.19nn.33.33nn. Jr 25. Ne 9. Iz 1. Łk 10.36.26-31. Ps 74.19. Za 8.5-9. Jr 31. Ezechiel.

Tb 7.21-22n. 1P 1. Ps 32. Ml 2.18.21.7.3. Łk 24. Dz 5.9n.27.11.47. Łk 13. 1P 2. NAWRÓCENIE I WEJŚCIE DO KRÓLESTWA BOŻEGO Mk 1. Ps 38. Ap 3.5.1-5.32. Ps 143. 1J 5. Jon 3. Mt 21. Syr 10. Ap 21. Jdt 9.1-10.1.13. NOWY TESTAMENT OSTATNI PROROK Łk 1.18. Mt 3.5. Ps 106. 1J 3.6.3.26n. Mt 10. Kpł 4-5.9. Mt 3.38. Łk 15. Ps 51.6.35. Rz 8.9.18. J 2.32. Rz 6.18. Smutek człowieka zgnębionego przez nieszczęście.9n.13. Mt 3. 1J 3. 1P 2. Ap 3.30n.26.3. Jk 1.20.31. Ap 16.31. J 3.10-14. J 3.6.21. PONOWNE NARODZINY Ps 2.21.2. Mt 9.2n.40.30. Ml 3. Dn 5.10-13. Jk 5. Mt 3. Ps 103.19. Ps 95.16.30n. 1Mch 4. Lm 3.2.11-32.23nn.10. Jr 6.47. Dz 8.16n. Hi 9. Iz 6. Ga 4.1. Rz 8. J 3. Pwt 30.18-23.2. Dz 26.16. Hi 14. J 1. Jdt 4. Wj 36. Dz 11. Dz 15. 2Kor 12.25.6.1-20.3. Rz 8. Łk 12.18.8.22-25.34. Ps 6.14.24.19. Słowa Jezusa.9. J 3. Mt 11.22. Łk 11.15-3.2.32.25. Łk 13. J 20. Mt 9. Mt 13. Pwt 30. 2Tm 2.4.22.38. Dz 3. Jk 1. Ml 3. 2Kor 3. Łk 15. Dz 26. NAWRÓCENIE I CHRZEST Mk 6. Tt 3. 1P 1.3n. POPIÓŁ Serce grzesznika podobne jest do popiołu.19.12. Pwt 32. Mt 3.3. Łk 16.19.1-5.18. 1J 2. POSIŁEK UCZTY CZYSTO LUDZKIE Rdz 18. Wj 4. Mt 9. Łk 11.19.6. Ap 16. Łk 15.30. Pwt 32. GRZECH I POKUTA W KOŚCIELE Hbr 6.7. Syr 17. Ap 2.3. Jk 1.19. Łk 10.20. Pwt 1.11-15. Łk 24. Ps 33. Ap 2.1. Iz 66. Iz 44.6. Pwt 32.33.5.21. Mt 18. Ez 27.19n.9.10.6.17.39.10.13nn. Dz 2.1-4.18-22. Jr 31. Koh 9.12. Mt 4. Rdz 1. Dz 11. 1P 1.16.8. Łk 19. Łk 15. Mt 6.5. Ps 110. Iz 61.3n.12. J 3.10. Rdz 18.5.5.10. Kpł 16.21n. Rz 8. 2Sm 13. Ps 102.14.18n. J 3.9n.13.7n.24-27. 1Mch 3. Ez 28.4. J 3. Ap 2.21. Rz 2. Dz 2. 2Kor 7. .2.Dn 9.2n.15.10-23.2. Refleksje apostolskie.1-5.6.22-32. Łk 5. Dz 17.3.19. Łk 15. Jk 1.16.11.29-32.8-11.10-14. Mt 3.19n.9.29. Tt 3. Mt 6.1n.4-19.5.17.1-5.20n. Dz 17.11. Łk 15.7.16nn.21-25. Ba 1. Ga 4. Łk 18. Oz 11. Dz 16. Mdr 18.15. Ap 9. Mt 14. Jdt 1.10.5-9.36-50.8. Mt 18.9. Łk 7.15. Dz 26. Przygotowania. Łk 15. Est 4. Dz 2. 2P 3. Hi 30. Iz 6.22-25. 1Tes 1. Pnp 8.7. Mdr 15.9. Mt 13. Dz 14. Dz 9. Łk 18.6. 1P 2. Łk 3. Jr 31.15n. Jdt 13.6-9. J 3.4.6-11. Ps 79.7-14.8-9. Rz 11. Hi 42. Jk 1. J 1.23. Dz 28. Dz 3.3nn. Dz 15.31-34.17.

48-51. J 17.12.8. Jr 23. Jr 28. J 7. Mt 15.21.8. J 21. Ez 37.Prz 23.19.11-14. Ml 3.14n. Iz 42.20.44n.45. Iz 56.9-16. Jr 14. Łk 14. Iz 61.38. Iz 41.4.20n.3.36-50.12.10.10. Pwt 16.26n. J 17. Mt 22.21. Dz 26.47. Kpł 3. Mt 9. Prz 23.21-25.6.26.33. Iz 25. Pwt 6. Syr 41. Am 7.4-7. J 11. J 13.29.29. Ps 147.10. Iz 61. Mt 10.46. Mt 15.2. J 17. Ez 18.14nn. Mt 14.31-35. Ps 107. Mt 28. Ps 105. Wj 3. Pwt 12. Syr 31.34.21-24.11.3. Ml 3. Mt 15.17. Mt 9.11.14n. J 6.15.9n. Rdz 45. Mt 23.7.25. Mt 5.27. 1J 4.42.3n.31nn. Iz 55. Mdr 9.7-11. .6n. Jon 1.2-10. Łk 7. Iz 66.38. Jr 29.16. Wj 7. J 13. Ez 18. NOWY TESTAMENT POSŁANNICTWO SYNA BOŻEGO Mt 11. 1Kor 15.17.1n. Rdz 12.1n. J 20.2.5. Dz 1.17-33.1-11.1n. WYSŁANNICY SYNA Łk 10. Łk 19. Pwt 12.29. Dz 1. J 20. 1Kor 11. J 5.9n. POSŁANNICTWO IZRAELA Wj 19. J 17.36.13. Mdr 9.15.16. J 17. Łk 10.4n. Ps 47. 1Sm 14.26.8n. 1Sm 9. Jr 1. Iz 60.8.1nn.11. Wj 3.42. Iz 43. Iz 10.17.16.8.30.10.27.17-21.14.25.13. Wj 5.18.30.18.11. 1Kor 10.4-18.20. J 17. Jr 1.17.18. Łk 16.1nn.9. Iz 2. Pwt 15. J 13. ŚWIĘTE UCZTY Lb 25. J 2.17. Dz 1. Ez 18. Łk 24.7. Ez 36. J 6.3. Ez 3.49. Wj 24. Mk 16.24. Iz 43. Pwt 27.48.10-17.4.12.11. J 16.16.20. Łk 19. Jl 3. Mdr 18.17. So 3.32. Kpł 10. J 17.1.6.10. Rdz 31. J 6. Iz 44. Mt 5.24n. Iz 19. Iz 42. Mt 9.9-14.4.34.26.6.11n.21.1. Ga 4. Łk 12.21n.10.10. Łk 4. 1J 4. Mk 12.10. Syr 6.26-31.15. Iz 45.8. Iz 6. Syr 40. 1Sm 9.13.16. Ez 22.21.37.23.38-42.6. Ga 1. Dz 22. Dz 2. J 13.23. Mt 26. Mt 8.11nn.1n. Syr 13.9.22n.6.3. Łk 9. J 17. J 16. J 6. Pwt 14. J 8.49.15.20. Wj 32. Łk 24. Mt 11. Iz 56. J 15.9.4.16.6. Iz 49. UCZTA CHRYSTUSA Łk 10.17n. So 3.36. J 6. Ps 50. Mt 5.16. Łk 10. Iz 30.5n.24. Mt 10. Dz 2.31nn.30.6.2-8. Mt 22.23.22. Łk 7.5n. Ap 3. J 12. Iz 65.12-22.1n. 1P 1.21. Wj 4.7. Łk 22. J 13. J 15.12n. J 8.29.29. Ez 2. Mk 1. J 14. Wj 12-13.15.1. GODY ESCHATOLOGICZNE Prz 9. J 4.57. Mk 12. Hbr 3. J 9. Iz 55. J 4.22. J 3.38nn.20-25.1. Dz 1.7.15-21.19n.18. Wj 16.19. POSŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO J 14. Jr 23. Wj 3.4.17. Rdz 26.24. Mt 10.7. Hbr 13.1nn. PRZYGOTOWANIE DO NOWEGO TESTAMENTU Iz 42.5. Mt 14. Lb 28. Ps 104.2-20.24.3. J 5. Pwt 12.6-9.26.6n. 1Sm 1.38. Pwt 26. Prz 9. Łk 7.3. Łk 12. J 9.44nn. J 6.12. Kpł 24. J 10.3nn.34.27-43. Mk 10. J 8. POSŁANNICTWO STARY TESTAMENT WYSŁANNICY BOGA Jr 7. Ne 12.14n. Łk 9.7.53n.

5-9. 1Kor 3. Rz 17. Pwt 11. Rz 10. Wj 20. 1Kor 14.8.39. Dz 15.17-22.7nn. Syr 42.10.23.23.4.1-6.22.3.4. Mt 18.10. Dz 6. Ef 4. Hbr 13.16. 1P 4. Ps 40. Ef 4.18. Rdz 3. CHRYSTUS NASZE POSŁUSZEŃSTWO Ez 2.1.33. Ps 19. Rz 11.2. 1P 5.18. Rz 3. 2Kor 9. Rz 5. Rz 5.1.23. POSŁUSZEŃSTWO CHRZEŚCIJAN Flp 2.27.32.14. Mt 26.2. Dz 21. Rz 15. Rdz 22.17.1.9-15.5.POSŁUGA Est 1. Pwt 21. 1Tm 4. Tt 1. Wj 24. Mt 8.20.2. Kol 3.11. 2Kor 9. .8-11. Bóg wzbudził wiarę w Abrahamie. 1Kor 12. Kol 1. Pwt 17.19.25.5.1. Łk 2.12nn.15.1.1.9.8. Pwt 11.10.11.24.5.1. Mt 10.6. 1Tm 3. Ez 44.7. Tt 1. Iz 61. Hbr 10.33n. Syr 43.4.7. J 12. Mk 1. 1P 4.1-7. Przymierze. Dz 20.1-16. Tt 1. 1P 5. 2Kor 11.5. 1Tm 3. Rz 8.18.34n.12.38. Ba 3.14. POST Znaczenie postu. Mk 10. Rz 16.12n. Rdz 12.7. Ps 104. Dz 11.6. 1Tm 5. Kol 3.19. 1Kor 11.1. Dz 6.24.9.9. POSŁUSZEŃSTWO ULEGŁOŚĆ STWORZENIA WZGLĘDEM BOGA Hi 40.7.22. Wj 24. Rz 1.28.17.28n.8. Rz 11.13.5. Dz 1. 2Kor 11. 2Kor 5. Rz 1. 1Kor 9. 1Kor 16. Kol 4.12. Tt 1. 2Tm 4.7.17. J 6.23. Ps 119. Rdz 17. Rz 13. 1Tes 3. Kol 1.40.25. Dz 15. Jl 1.31.23. Kol 3. Rz 12.1-5.1-7.1-2. 2Kor 8. 2Tes 3.29.11. Różnorodność posług. Dz 20.27. Flp 1. 1Tm 1. Dz 16.8-13. Rdz 22.32. 1Sm 15. Dz 15.19-22. 2Kor 3. Dz 12. 2Tm 1. Mt 28.4nn. Iz 1. 1Tm 5.2. Mt 17. Rz 2.22. Iz 50. POSŁUGA HIERARCHICZNA Dz 14. Dz 21. Kapłani. POSŁUGIWANIE W KOŚCIELE Posługa apostolska. Rz 12. 1Tes 5.11.12n. DRAMAT NIEPOSŁUSZEŃSTWA Od razu na samym początku Adam. 2Tes 1.3. Ef 3.13-26.7. Dz 6.51.21.7. Ps 89. Dz 15.6.5. 1Tm 6.7. 1Tm 4.5.19.18-21. 2Kor 6. Flp 2. Jk 5. Kol 1. Rz 8. Hbr 13. Biskupi. Ef 4.20.13. Dz 20.8.11.40.1-15. 1Tm 5.21. Jr 31.4. Dz 6.23. Est 6.2n.22n. J 21. Dz 20.19.22.6.24.7. Łk 10. 1P 2.25.42nn.6. 1Tm 4. Hbr 13.4.4. Dz 4.6.14-18.11.5-10.8. 1Kor 4. 1Tm 2.26. Dz 21.13-16.3n.25.15nn.4. 2Kor 4. Ef 6.18.27. Hbr 5. Dz 1. 2Kor 3.17. Hbr 10.14.

2.33-38.3. Ezd 8.5. Ga 3.15. Dn 10. Kpł 23. Lb 6. 1Tm 2. Rz 4.17-21.34. 1Tm 2.3. Est 7. Mt 6. Iz 42.6. Dn 9. 2Kor 6. Ga 3. Dn 3.2nn.20.13.24.22. Wj 32.21.1.64. Jr 14. 1Sm 16. Iz 44.26. 1Sm 12.33.21. Rdz 12.6.12. Dz 1. Łk 2. Iz 42.12-17.11.12.3. Ap 19. Mt 19. Hbr 5.1-35.51n. Ef 4.14.19-23. Dn 12.2n.1nn.21. Mt 28. Ez 9.41-50.13.4nn. POŚREDNIK 1Sm 19. J 2. 2Sm 12.1-5.3.7. Dz 13. Mt 4.27. Jdt 8. Wj 21.18-25.26n. Ap 8. J 1.1.28. Tb 12.6.17.16. Dn 10. POŚREDNIK NOWEGO PRZYMIERZA Łk 1.16. Hi 9.9nn.14-17. Pośrednicy niebiescy.12.17n. Dn 9. Iz 40-55. Iz 61.16.14-17.15-18. Hi 9.14.7n. 1Sm 2.15.4-14.6. Iz 42. Łk 2. Wj 34. Kpł 16. Ap 11. Iz 45.33. Ap 9. Za 4. Pośrednicy eschatologiczni.7. Est 4. Mt 6. Ml 3.14. Ap 7. Ap 6.12. Sdz 6.21.27. Hbr 1. Łk 2.12n.2n. Mt 19.3.31-34.5. Mt 5. Mt 10. Iz 41. Kol 2. 1Krl 19.Kpł 16. Ap 12.12.13.18. Hbr 9. Hbr 2.12.37. 1Sm 9-10.11-12. Ap 21.5-38.4. Jr 11.13.1-6. 2Sm 14.8.16.9n.38.22-32. Hbr 1. Jr 7.5. Iz 52.15.17n. Łk 1. Mk 2. 1J 4. Łk 4.14. Praktyka postu.17-21.14. Iz 53. Pwt 8. Mt 5. Kol 1. Dn 7.3. 1Krl 21.39-56.3.7-12.16. Jl 2. Mt 26. Iz 49. Dz 13. 2Sm 12.30n.17. Iz 49.5.2-11.22.24-27. Ap 12. Dn 7. Mt 10. Dz 14. Hbr 1. Iz 53.1-7. 2Sm 12.1-8.10.11. Ap 22. Jr 14.18. 1Sm 10. 2Sm 7.6.6.28.10. Za 8.17.10. 1Tm 2.1-6. Jon 3. 1Kor 1. POŚREDNICY STAREGO PRZYMIERZA Pośrednicy historyczni.11. Za 1. Dn 6. Hbr 7.8. Dz 2. 1J 1.37.18n. Kol 2.5. Am 5.27.16. 1Sm 7. Hbr 9. 2Kor 12.5.19. Rdz 18. Dz 27.8.13.1-6. Hbr 12. Jr 15. Hbr 9. Hbr 5. Dn 7. Mt 1. Za 7. Hbr 8. Dz 8. Dn 10.14. Mk 2. Ap 14. Mt 12. Rdz 20. 1P 1. 2Sm 1. Sdz 20.5-6. POTĘGA JAHWE.16. Mt 6.9. Mt 1.4. Łk 2. Dn 7.1-12. Jl 2. Iz 58.7n. Jedyny Pośrednik i Jego Kościół.1. 2Kor 11.9-13.26n. Łk 18. Jr 18.5. Ap 12. 1Sm 25.5.25.12. Ap 21.1.18.8.3.2-5.21.5.1-12. Hbr 12.38-39. Ap 2. Jedyny Pośrednik a pośrednicy niebiescy. Dn 14. Mt 21. Ga 3.49n.19n.6.18.12. Am 7.15. Dz 12.2. J 19. 1Sm 16.3. Łk 4. Mt 6.26.25. Wj 32.31.23. Pwt 18. J 2.1-4.6.11. Hbr 8.23.1-4. Ez 11.14.34-39.16n. 1Sm 7. Jedyny Pośrednik.14. Ps 2. Rdz 28.2-5.4-9.29.7. Ap 19.14. J 1. J 2.8.20. Ap 12. Jr 42.11.20.9.1. POTĘGA Rdz 1. Ap 5. Łk 2.20.24. Łk 2. Rdz 20.29.19n. Ba 1. 1Kor 6. Sdz 20. BOGA IZRAELA . Hbr 10.11.19. Mt 24.1.1-7.23. Hbr 3. 2P 1. Ap 3. Ga 3. Jr 27. Ap 12. Jdt 4.

J 8. Lb 12. Dn 7.28. KTÓRZY WIERZĄ W CHRYSTUSA Łk 1.5-9. Ps 147. Wj 5. 1Tes 2. 2Sm 7. 1Kor 8. Łk 3.8. 2Kor 13.23.1-8. Ps 20.1-42. Wj 32.18n.2nn.2n. Mdr 7. J 19.34n.17n. Ps 58. Jr 10.11.6.17.17.16.14n. Dz 2.31n.32-36. J 1. J 3. Wj 4.2n.5. 2Tes 2.25. 2Krn 20.6. Ap 12.33. Iz 14. Ps 119. Prz 21.20-24.4nn.15.35.13n. Ps 132.12.5.23n.24. 2Tes 2.2.7n. Tb 13.24.49.23. Am 5. Jr 32. Joz 10.20.9n. Hi 38. Mt 26.15. J 5.11-14. Iz 44. Rdz 12.1. Rdz 4. 2Mch 8.18nn. J 14. Łk 24. Rz 3.4. Ps 114.33.27. J 9.3-7. Rdz 3. POTOP Potop antyczny.12nn.50.8.3-27. 2Sm 5. Mt 4.20n. 1Kor 15.3.8nn.64.1.26. Ef 3.11.25n.1. Hi 28. J 3.9.16. Ap 1.4. Iz 3.2.8.13nn.2. Jr 25.19. Łk 22.33nn.24nn.29nn. Pwt 8. Iz 44. Ps 89. Ps 89.4. Dz 4.20. Mk 10. Syr 17.15n. 1Kor 6. Iz 45.8. Iz 61. Pwt 4.34nn. Mdr 3.10-18. Rdz 49.23n.12nn. Mt 8.4n. Rz 1. Rdz 28.45.20nn.26. Rdz 3.2.18. 1Kor 1. Dz 2. Rdz 3. Rz 1. Mt 4. Dz 10. 2Sm 6. Ps 44.16nn.36n.10. Mdr 13. Ps 107. Hi 26. 1Mch 3.2. Iz 11. Lb 14.24nn.11.5n. 2Krn 20.17.17nn.2.11. Wj 9. 2Kor 12. Ps 115.12nn. Ps 28. Mk 11. Za 4. 2Krn 36.10.5.53.17. Ps 65.6-10.10n. 2Mch 7.17.48n. Mdr 2.27nn. Ps 46. Łk 1. Rdz 32. Iz 47. Mdr 5. Mdr 13. Iz 10.5. 1Sm 16.17nn.38.14. Hbr 11. Syr 16.27nn. Ps 105.17.12. 2Sm 7. POTĘGA ZBAWICIELA I JEGO SŁUGI Wj 13.27.8n. Mdr 6. Hbr 2.2.3.14n.35nn. Dn 18.24. Hbr 1.4.1.7. 2Mch 7. Ps 33. Ps 148. OBRAZU BOGA Rdz 2. Ps 33.14.16nn. Syr 43.15nn. Mt 28. 2Kor 4.5.22nn.15. Rdz 22.18. .9.15nn. POTĘGA STWÓRCY I CZŁOWIEKA. Rz 4. Mdr 1. 2Mch 7. Ps 124.23. Dz 4.Rdz 18.19. J 17. J 12.2n.3n.23n. Ef 3.19nn.20.22. Wj 15.14.11. 1Tes 1.2. Mdr 16.8nn.1n. Jdt 9. Iz 1.4-7. Ef 2. Iz 53. Mt 22.4. Ps 19. Jdt 13.4. Jr 1. Rdz 1. Iz 31. Dz 1. Mt 9. 2Sm 22. Mk 16. Dn 12.1. J 1.2.14n.2-8.14.13.28.3.8.2.19.22. Am 1. Ez 37. 1P 1.8-11.18n.19nn. Wj 5. Mdr 11. Ef 1. Mt 1.6.2. Mk 9. 1Sm 2.6.5. Kol 2. Ps 132. Ps 86. 1Kor 15. Ps 104.4. Dz 2.2. Wj 12.23n. Łk 1. Mk 13. Jdt 16.9.6. 1Kor 1.22n.90. Dz 8. Iz 40.8. J 10. Rdz 9. Jdt 8.43.1.28-45. Mdr 12. Ps 29. Prz 8.6. Mdr 3. Ap 21. 1P 5.26n.14n. Rz 8.10. Iz 49.8-11. Mdr 13. Rdz 6. Mt 4. Sdz 6.18n. J 5.13.3-8.2.21. Ps 144.27. Kol 2. 2Tes 2.29-32.20. Iz 49.2-9. Ap 21.21-29. Est 4. Dn 14.26.9.7-12.1-17. J 8. Mt 14.7. Ps 144. Iz 40. Ap 13.23. Ps 59.1n.2nn.3. Iz 55.22n.3-7. 1Kor 10.25. Rdz 2. Iz 50.10n. J 16. 1Sm 17.17n.16. Iz 40.9.4.11.12nn. Ps 68.10n.16-21. Mdr 18.18.12nn.9-12. Lb 14.14. Rdz 1.27-30. Rz 1. 2Krl 19. Wj 3.10-19.19. Ps 20. Mdr 7. Iz 42.4. Mdr 11. Ps 106.6nn. Mi 3.2-7.21nn. Ps 103. Dz 2. 1P 2. POTĘGA DUCHA TYCH.20n. Jr 1.32nn.30. Iz 45. Mdr 12. Mdr 2.28.3nn. Łk 2.41. Mdr 11. Dz 2.11-27. Ps 115.37. 2Kor 4.34.17 ZŁE MOCE I ICH WŁADZA NAD CZŁOWIEKIEM Rdz 4.13.24. J 20. Iz 46.4. Dz 4. Lb 14. Iz 60.9.2. Mdr 8. 1Kor 1.7-14.25.3-2. Mt 9. Ap 19.5-10. 2Sm 7.1.16.6-18.9nn. Mt 12.10-13. Pwt 32. Mt 1. Flp 3.27. Ps 24. Rdz 11.

8.1.13.10.10nn. POWOŁANIE I POSŁANNICTWO W STARYM TESTAMENCIE Rdz 12.Rdz 7.16. Wj 3. Am 7. Rdz 2.18-21.8. POWOŁANIE UCZNIÓW A POWOŁANIE CHRZEŚCIJAN Mk 3.28.23. Pwt 6. Wj 20.10. Dz 2. Am 8.24. Ez 3. Rdz 9.1. Iz 6.1.37. Iz 11. Pwt 5.19n.9.7.1.52. Wj 33.40. Pwt 33.16. Jr 31. Mdr 9. Łk 12.11nn.34.4n. Wj 3.15. 2P 3.9.11.14.7. Mk 1. Am 7.5. Mk 1.3. Iz 6.4. 2P 2. Pwt 11.1. Mądrość z wysoka.17n. Mt 16. Mdr 13. Mdr 3.6. Oz 2.42. Jr 31.16. Dz 1. Rdz 4. Rdz 7. Łk 19. Ba 2. Rz 1.7. J 7.7. Mdr 14.13. Joz 24. POZNAĆ Iz 53.1.2.1-14. Ez 37. Rdz 7. Jr 7. Jr 1. Ez 7. Wj 3.9.1-9. NOWY TESTAMENT Synoptycy. 1Kor 7. Dz 2. Wj 3.2.2.29. 2P 3.26. Rdz 32. Rdz 12.1. Jr 12. Mdr 9. Iz 54. Oz 4.1-9.6. Iz 5. Hbr 5.7nn.6.22n. Pwt 9. Jr 16.4. Pwt 7.11. Łk 1.7. Oz 6.4. Jr 7.56.19. Mdr 7. Oz 4. Ez 6.8.29.21.13. Brak poznania ze strony człowieka. Jr 8. Rdz 17.5n. Oz 4. Ps 95. Mt 16. Łk 9.32.1.8n.10.13. Mk 10.1.5. Jr 1. Ez 12.31-34. Rdz 8. Mk 3. Kpł 26. Mt 24.10. Oz 6. Iz 49.15-22.7.6.6. Święty Jan. Syr 44. 1Kor 1.45.23n. Ez 37. Pwt 29. Iz 6. Rdz 18.23.34.11nn.9.26n. Poznanie i nowe serce.4.6.9. Mt 9. Iz 8. Zapowiedź rzeczy przyszłych.4.14n. Ps 147. Mt 25.1n.1. Ap 22. 1Kor 1. Ez 7. Jr 20.40. Dz 2. Syr 1. Mdr 10. Lb 14. Rz 8. Iz 1. Jr 2. Rdz 15.41. Rz 8. 1Kor 12. 2P 2. .4-13. Hbr 5.1.4. Sdz 3. 1Kor 13.16.29.34. Łk 24.4. Ez 36. Mk 6.24.2.5. Iz 1. Pwt 32.7.17. Łk 18. 1Sm 10. Jr 22. Mt 7.33.1-2.22. Łk 10.10. Rdz 22.13n.1-17. Iz 7.4-9.37nn.9. 1P 3.26. Iz 62. Iz 45-46.24.11.3. Am 3. Mdr 9.24.16.5nn.1. Rdz 2.14. Mt 13.6. Rz 1.1. Jr 15. Mt 7. Hi 28.1.1. Iz 43.4. J 10. Ez 36.17.18nn. Iz 59.13.6.3. Iz 1. 1Sm 16. Pwt 4.7. Iz 7. Rdz 12. Wj 28. Wj 4.22. Wj 19.10nn.4nn.8.1. Jr 7. Iz 49. POWOŁANIE IZRAELA A POWOŁANIE JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 4. Jr 2. Iz 29.17. STARY TESTAMENT Inicjatywa Boża.17.1. Rdz 12.3.8.13. Mt 22. Ba 3. 2P 3. Ez 3. Pwt 30. Wj 32.20. Syr 24.13.6. Jr 1. Jr 1.1.5.11. POWOŁANIE Wj 3.59-62. Potop nowych czasów.6. Pwt 30. Ps 78. Ps 50.17.1.12. 1Krl 19. Oz 8. Wj 19.15. 2J 1.12.

1-12. J 6.3. 2Tm 1. 1Mch 2. Syr 22. Rz 12. 1Krl 5.11-12.33. Wj 1. Jk 5. 1J 3.8n. 1J 4.8. Pwt 31-32.14. Syr 33. J 16. NOWY TESTAMENT Mowa pożegnalna Jezusa. Pwt 5.26.20. Prz 16. Mt 9. Pwt 14.7. Mt 28. 1Kor 8.2n.35. 2P 3. 1Krl 6.24.6n. 2P 3.J 6. Iz 62. J 16.28-30. J 5. Ef 3.18.12-15.13-50.28. Mdr 14.18-21. 2Tm 1.22nn. Kol 2.10-22. Prz 21.12-13.6-16.1-14.12. J 8.51-61. J 16.11-15. Ps 8. 1Kor 13. Mk 4. 1J 3. Mt 4.2.21.30. 2P 1.23.14.16-18.2.17.2. 1J 2.13. 1Sm 8. 1J 2. 1Sm 12.36-43.3n. Pwt 24.10-18. . Prz 31. 1J 5. PRACA WARTOŚĆ PRACY Nakaz Stwórcy. Kpł 19.13. Wj 23. Ps 128. Mt 6.62. J 16.6.14. 1J 3. POŻEGNANIE STARY TESTAMENT Rdz 49. 2Tm 2. Am 9. 1J 4.19n. Łk 22. Pwt 28. Łk 9. Rdz 2.27. Mt 28. Joz 24.32.37.22-30.28.26.7.8-14. 1Kor 2. 2P 2. J 6. 1J 2.4.22.14n.18.14-30.8nn.16.34.27.16.28.3. J 2. J 17. J 15.8-10. J 10.32. Pwt 28.18.15.13. J 14.26.9nn.2n.3nn. 1J 4. 1Kor 1. J 14. J 14. UWOLNIENIE OD PRACY Wj 20.1n. Wj 20.26. Pozytywna wartość pracy.18.3. Mt 6. Syr 38. Mk 2.17.28.1. 1Kor 1.18-19. 2P 2.12.7.19n.14-15.26. Łk 9. 2Tm 1. Syr 38. Kol 2.30. Mt 6. Dz 20. Koh 2. 1J 2.14. Kol 2.28. 2Tm 4. CIĘŻAR PRACY Rdz 3.4. Mt 13.8nn. Względna wartość pracy.3.25-29.10. Wj 5.13. J 13-17.38. 1Kor 13.12.26. Dz 20. Jr 31. J 10. Syr 38.23-24. Pwt 32. J 12.16. 1Kor 4. 2Tes 3.17-38. 1Kor 7. CHRYSTUS I PRACA Mk 6. Jr 22.11. Prz 26. Mt 25.20.34.5.27. Syr 38.3.25. Ps 104. 1Kor 1.14. Am 5.55. Syr 38. 2P 1.33.6-8. J 7.17. 2P 3. J 14.19.12.1-3.1nn.25.31-35.29.4.27.6. Wj 2. J 4. Rdz 1.20. 1Krl 12. Mk 14.32nn.6-18.34. Mdr 14.13. 1Krl 7.25. Rdz 3. Ef 3. Dz 20. J 12. 2P 1.18-22. Pwt 5.3-4. Dz 18. 1Kor 2. Prz 13. 1J 1. Dz 20. Mt 23. Syr 38.2. Łk 15.1. Pwt 16.19.8.4. Iz 41.19. 1Kor 8. Rdz 1.19.15. 1Krl 7. 1Krl 10. Mk 13.19n. Święty Paweł.20. Łk 22. Dz 20.12.1.14.39.25.17n.8-12. Społeczna wartość pracy. 1J 4. Iz 40. Rz 1. J 12. Jr 22. Rz 10. J 14. 1Kor 1.13. 2Tes 3. Flp 3. Syr 7. Naturalna wartość pracy.6.9-10.44n.23. Mowy pożegnalne apostołów. 1J 2.24-27. J 17.29. 2Tm 2. 1Kor 7.26.1n. 2P 1.31.

10.9.19.3.21.9.3.18.138.160.14.22.28. Mdr 3. 2Kor 1. Rz 6. Ap 3. Wj 18.14. 2Krl 20. 1Krl 21.14. Ps 119.8.8. Ga 2.4.2nn. Ps 42. Wj 34. Dn 11.25. Rz 2.7. Jk 1.7.18nn.20.86.15. Ps 71.20.2. Ez 18.20n. Tb 3. Iz 49. Rz 2. Iz 58.12. Rz 9.3. 1J 2. Rz 8.13.26.19.2.33. 2Krn 31.26.20.2.14.5. Praca i nowy wszechświat. Pwt 28.3. Rz 3.14.21. Ps 31. 1Krl 2.21.9.20.7. Pwt 7. Ef 4. Ps 43.174. Ez 18.8.48.50. Rdz 24.21. 1Kor 13. Ef 5. . Tb 12.23.1. J 3.2n. OCZYSZCZENIE PRAGNIENIA Mt 15.4. Kol 1. J 10. PRAWDA STARY TESTAMENT 2Kor 1.20. 2Sm 11. Pwt 32. Ba 6.8.8. PRAGNIENIA ZDEPRAWOWANE Rdz 3.7.3. Pwt 20.11. Rdz 4.21.5nn. Rz 8. Am 9. Ps 86. 2Kor 11.25. Ps 51. PRAGNIENIE WSPÓLNOTY Łk 12. Ps 138.16. J 14. Ps 71.6n.14. Ps 89. Ba 6. Am 5. Joz 24.20. Ps 119. Ps 26.10. 1Kor 7. Prz 5. Iz 38.5. Prawda u ludzi . Ef 6. Rz 1.34.6. Tt 1. Ps 119. Prz 22.14. Kol 1.5nn. 1Kor 5.2.1. Rz 15. Dn 10. 2Kor 5. 2Kor 4.8.1.16. Ef 1.11. Iz 65. 2Tes 2.2.6.7.31.9. 2Kor 13.12. Ne 7.10. Mdr 6. Flp 1.131.14.49n. 2Krl 20. Jr 14.7. Ps 111.5. Prz 12. Joz 2.7. 1Tm 2. Iz 16. Ga 2. Wj 20. Dn 3. Ps 119. Ps 63. Ps 130. Ga 5. Ps 119.5.14.9nn.18. Ps 25. Flp 4. Rdz 47.27. Ba 6.8.22.11. Łk 22. Koh 12. Kol 1. 2Tm 2.12. 2Kor 12. Ps 42.26. 2Sm 7.13. Kol 1.6. 2Kor 4. Ps 132. Ps 61. Ef 1. NOWY TESTAMENT Dziedzictwo biblijne . Ne 9.14. Ga 5. Pwt 8. Ps 137.34.5.6. 2Sm 15.20. Ps 119.17. Hbr 2. 2Tes 2.2.2.5.9.21n.25n.8.2.16. Oz 2.13. Syr 1. Prawda Ewangelii .7. Rz 8.30. Ps 19. Kol 4.22.11. 2Kor 7.7.1-5.15.20.8. Ga 5.4.30. 1Tes 1.6. Rz 3.18.10. 2Tm 2.23. Rdz 24.5.17. Flp 1. 1Krl 3. Lb 11.29.6.6.20. 2Sm 2.25.47.5.14.12. Iz 59. Dn 8. Ef 4. Ps 119.28.8.151. Dn 3.1.10.10. Ef 1. Lb 11. Ps 40.13.6. Mt 5. Ps 128.22. 2Tes 2.7n. Dn 9. Ps 119.14. Jr 10. PRAGNIENIE PRAGNIENIE ŻYCIA Syr 14. 2Kor 7. Ap 22.19nn. Rz 2. Am 5. Kol 1.14n.5. Rz 13. Dn 10. Ef 1.20.2. Za 8.13.28.2. Za 7.142.24.3. Rz 7. 2Kor 4. Ps 123. Jr 13. 2Kor 7. Ps 122.25. Ps 54. Prz 8.1. Ps 45.6. Prz 29. Rz 10.2. Za 8. 2Krn 31. Dn 8. 1Kor 7. Syr 4. Prawda objawiona . Rz 16. Oz 4. Rz 2. Prawda Boża . Flp 1.10.2.18.14. Ps 73.11. Prz 23.Chrześcijańska wartość pracy.3.9.

J 15. Wj 20.9.32. Mdr 2.1.44-45.20.5.8. J 14.18. J 6.11nn.17.2. J 3. Lb 15. 3J 1. J 16.64.28.15. Miejsce po prawej stronie. Ga 1.6.20. J 15. 1Tm 1. Mt 26. J 14. J 14. J 12.7. Kpł 26.17.33. ROLA PRAWA W STARYM TESTAMENCIE Prawo pozostaje w ścisłym związku z przymierzem. Rz 5. Mojżesz a stare prawo RÓŻNORODNOŚĆ PRAWA Pięcioksięgu. 2Kor 11. Wj 12.11n.1-17.5.24.16.3nn.9. 1J 3. Tt 2. Dz 17.26. Rdz 5.3. Jk 1. Rdz 11. 1Kor 1.55.14n. Lb 1.30. J 3.18. Ef 4. . Wj 25-31. Pwt 28. Wj 22.17.3.16.3n. Ps 80. Flp 1. 2P 1.2.45n. 1Tm 3. Mt 25.2. 1J 1.1. Rz 1. 2Tm 4.3. J 1. Nie ma innego prawa poza Prawem Mojżeszowym.8. Am 1. Ps 16. Rdz 4. 1Tm 4.17. Pwt 27.18. Lb 35.18.7n.6. J 3.2. J 4. Tt 1.4. Rz 5.5-8. Pwt 28.3.12. Rdz 9. Pwt 4.26. Wj 20.37. J 6.26. 1Tm 4. J 8. 2J 6. Rz 2.4. Dz 17. Wj 23. J 16.16. Wj 19. Ga 6.13.5.4.3-6. Do czasów Mojżesza .27. Jk 1.4. Tt 1. 2Kor 4. Rdz 2. 1J 5.13n. 2J 4.37. Rdz 8.14. Rz 1.19.19.14-45.4. J 1.4. Materiały wszelkiego rodzaju.17. J 1. 2Kor 1.7. J 17.22n.24-31. 3J 1. 2J 4.1-9. 1P 2.18. Nowy Testament.1-7.1.8.1Tm 2. Rdz 9. Rdz 2.33. J 5.11.21. Rdz 4.10. J 15.31n.9. Dz 2. Dz 7.15.10. 2Krl 23.5.17nn. J 18.22-23.18. 1Tm 1.6. Wj 24.2-2.2-17.6-21. 1Tm 4.7. 2Tm 3.2n.prawo naturalne Stary Testament.21. Rz 2. J 8. Rdz 3.1-28. J 1.15.26.15-68.18.1-10.16. 1Tm 6. J 1.15.17-18.1.26. J 18.23.18.14. J 17. Wj 23.14n.14.13. Rz 1.23n. Jk 5. Rdz 6. 2Tm 4. Literackiego sformułowania praw. J 17. Tt 1. 1J 3. Ps 19.32. 1J 2. Hbr 10.24. J 8.21. Ps 118. PRAWO Rz 5. Dz 14. PRAWICA Prawa ręka.14. Wj 15. Rz 2.17.43-51. Wj 12. 3J 1. Wj 21.40. Ps 110. Rdz 6.24. Joz 24. 1Tm 4. J 8. 2Tm 4. Lb 26-30. J 6.10-28. J 17. Wj 34. J 17.3. J 17. Wj 20. Mdr 10.1-14. 1J 1.6.40.31-34. Ps 21.8.22-23. Ef 4. Pwt 5.47.12. Kpł 26.16. 1J 5. J 1.21-24. J 17. Rdz 35.7.6.9. 1P 1. J 3. J 3.50. 1J 5. Ps 119.19.7.12.18.63.3-13. Wj 35-40.4. Dz 15. Rdz 4. J 8.21. Ps 80. J 8. Rdz 1-11. 2Tm 2. Ps 20.6.16.17-19.20. Rdz 6.8-11.3n. 1J 1. Ef 4.33. 2J 1.31n.5. 1P 1. Święty Jan. Ps 110.22-33.25n. 1Tm 3. Rz 5. Rdz 6.9. Rz 1. 2J 1n.16.

Wj 20. PROBLEM W CHRZEŚCIJAŃSTWIE PIERWOTNYM Mt 17.16-23. J 16. Mt 5. 1Tes 4. 2Krl 22. 2Krl 18.10. Mt 19. J 7. Kpł 17-26. IZRAEL A PRAWO Kapłani.46.18-28.18. Pwt 5.4-18.8. Rz 7. Dz 10. Hbr 10.13.8. Dz 11. Hbr 7.4-9.26.1-10.4n.10. Dz 18.12.1-19. Mt 7. Ez 7.4.1-20. Rz 4. Dn 7. Mt 23.26. Mk 7. Pwt 12-28. Iz 42. Ne 8.20n. . Syr 24. Ga 2.33.10.1. Hbr 10. Mk 1.7-19.29-38. List Jakuba . 1Mch 1.7.21-48.12nn. Dz 9.24nn.16.22-26.12nn.20. Rz 3.8. przez uczynki Prawa.25.17-24.3.3. Mt 23.5. Mk 2.4. Ga 4. Człowiek został usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa a nie . Ga 2. Dz 15. Hbr 9. Ezd 7.21-26. Oz 5.5-13. Pwt 6.25.26. Rz 7.3. Ez 40-48.1.21. Kpł 10.21. Rz 13. Rz 3.23n.19. Ga 4. Rz 7. Mt 5.4.6.2. Jr 31. U dziejopisarzów Izraela.6. Oz 8.22. Dz 11. Jezus a Nowe Prawo OSOBISTA POSTAWA JEZUSA Mk 12. Kpł 19. Mk 2. Mt 23. Dz 21. Mt 11. Dz 21. 2Krl 22. Ga 2.1n.5n.14nn. Oz 4.1nn.3-6.1-26. 1Kor 9. Ag 2.1-16. Rz 10.10. Ga 6.25. Ga 3. Rz 8. Racja bytu owego Prawa w planach Bożych. Ga 3.17n. J 5.16.1.57-63.18. Dz 2. Rz 7.1-23. Prorocy. Ez 22.16nn.2n. KU NOWEMU PRAWU Iz 2.1-12. 1Krl 15. Rz 7. Rz 10.1-6.18.29.21n.26.26n.12. Dz 21. 1Kor 7. Dz 15.24-27.12.20.26.2.11n.1-17. Hbr 9. Za 7.10-14.17nn. Mt 19. Pwt 31. Hbr 7. Łk 16.10.31. Rz 3. Ga 2. Ps 19. Mt 7. Ga 3.14-21. 2Mch 6. Dz 11. 2Kor 3.21nn. Ez 40-48.23. Wj 20.28-34.10n.28.2n.3.1.19.22. Ez 36.8.10n. Iz 42.1n.12. Ga 4.16.34.8.10.5. Ez 22. Mk 14. POZOSTAŁE PISMA APOSTOLSKIE W Liście do Hebrajczyków Prawo . Oz 4. 1Mch 2. Rz 7. Hbr 8.16-26. Mt 8. Dz 15.33.19n. Ga 6.13.28-34. Dz 15.4.21nn. Dz 21. Mk 12.20.8.11nn. Oz 4. Ps 119. Mt 7. Jr 18. Hbr 8.12.10. 1Tm 1. Dz 5.6n. Dz 11. Mt 10. Dz 15.22-23. Rz 2. Ga 3. Rz 9. Jr 11. 1Mch 2.4. Pwt 6. Rz 5.Ps 103. Tora nie uległa z czasem pewnemu rozwojowi.2. Dz 1. Rz 6. Ga 5. MYŚL ŚWIĘTEGO PAWŁA Ga 1. Ga 1. 2Mch 7.14. Syr 24.7.8nn.2-21. Hbr 7.19.32n.12. Pwt 33.15-23.23n. Rz 3. Ps 147. Społeczność izraelska.4n. Mt 23. Oz 4.23-27. Hbr 10. Ez 22. U Mędrców.14-25. Jr 5.25.4. Ez 22.

Jr 25.13.15.36.3-7.7. Ap 12.13. 1Sm 10. Oz 4. Mt 27. Jana . 1P 3.33. Rdz 3.45.10. 1Sm 19.17. Jr 2.21-24.21. Ewangelia św.3n.9.32. Hi 19.4. Lb 11.51. Jr 23.29. Wj 3-4.25nn. 1Krl 18.25. Jana . 2J 6.3n. J 19. W słownictwie św. Rdz 20. Ps 50. J 7.6-10. Pwt 34. J 7.1n. Wj 7. Jk 2. Łk 23. Mk 3. Dz 2. J 18. J 1.34. Mt 27.43.7n. J 1. Dz 2. J 18. Oz 9. Dz 3.59. Jk 4. 2Kor 5. Rz 3.7. Jr 44. J 15. J 5.7. Oz 4. 2J 5. 1J 3. J 19.34. Pwt 32.2.14.20. J 8.4.15. Dn 2. Jr 2.19. J 7.7.12. Dn 4.18n.1-29. Iz 1.4.15.9. Iz 41. Jr 2.18. J 12. Hi 9.3. Hbr 1.7.4. Hi 42. Jr 25. J 5. Hi 23.18.1-5. Łk 23. J 19.1n. J 15.12. Mt 26.18.7.5n. Iz 43. J 7.1. Iz 50.7n.18.9.5.12. Iz 44.25nn. 1Kor 4.19.23.21. PROCES POMIĘDZY BOGIEM A JEGO LUDEM W STARYM TESTAMENCIE Proces grzesznika z Bogiem .4. Dz 5. J 14. Rz 5. Dz 10. Ps 50.12.5. Ciągłość .20.6.22-23.31. Iz 42.18. Rz 3.10-13. Jr 2.31-37.8.10.9.4n. J 15. 2Krl 6.25.10.16-25.30n. Rdz 3. Am 3. Mi 6.7. Iz 5. 1Sm 9. 1Sm 10.25. Wj 17.12. Lb 12. Mi 6. 2Krl 4.1-13.2n.8-13. Jr 2.49n. Ez 11. J 14.3. Lb 11.21. J 16. J 5. Mt 27. Oz 2. J 8. Iz 8.5.2nn.12. 1Sm 9. Iz 3.11. Jr 2. J 5. Iz 45. 1J 2.12.7.1. ZAMKNIĘCIE PROCESU BOŻEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1.8-11.21. Ps 143.24. PROCES SĄDOWY Rz 3. Hi 16. Proces Boga z jego ludem .9-13.19. 1J 5. 1J 4. Mi 3.17-25.11.1n. Dz 10. U źródeł pofetyzmu .39n. . Iz 48.26. 1Krl 22. 2Krl 2. Oz 12. J 15.8-11. Jr 12. Oz 4.22-25.3n. Jl 3.22.1n. PROROK STARY TESTAMENT RÓŻNORODNOŚĆ I JEDNOŚĆ PROFETYZMU IZRAELSKIEGO Lb 22.63. Ps 50.31. J 10.9. Jr 35. 1J 2.1n. J 7.1. Dz 4. Iz 1.10. Jr 7.8.2. Jr 29. Hi 19. Mk 13.22-38. Dz 2.6nn. J 14. Mk 13.17. Jk 2. Dz 3.29.5. Pwt 18. J 13. J 12.16n. J 5.34.8.20-24. 1Krl 22.2.5. Iz 43. 1J 2. Łk 23. Ap 14.1n. Hi 6. Hi 13. J 10. Flp 3.21-26. Jr 36. Iz 43. 2J 4.7.18-3.31.34.3n. Rewizja procesu Jezusa .21. Spór Hioba z Bogiem .6-8. PROCES JEZUSA Wszystkie ewangelijne opisy .6. Iz 44.10.18.30n.13.17.11.19. Am 7.19.17.16.9. Mt 26. J 10. Dz 3. Rz 3.21.38.4.17n. Hi 9. Hi 10. Rz 8.2. Iz 43. Hi 38.16. J 19.13-18. Mi 6.Jk 1.9.49.24.4. J 8.23.6. Dz 4.5n. Oz 2.

Jr 44.7. Ez 12. Jr 1. Jr 26. Jr 6. 1Krl 19.24-5.11. Jr 22.11. Ez 22.6. Am 4.2. Jr 2.39n. Iz 64. J 15.14n.16-21. Iz 3. Oz 13. Am 5. Am 3.28. Jr 32.38. Iz 8.20-23. Iz 53. Iz 3.32. Jr 28.3. Jr 12. Jr 20.11n. Jr 10. Jr 26.19. Am 6. 1Mch 14. Iz 58.5. Mt 3.4.15. Mt 13. Jr 23. 2Sm 7. Ez 18.16.13. Jr 5. Am 7. Iz 8.11.14. Ez 40-48. 2Sm 12. Oz 11. NOWY TESTAMENT .9.2. Iz 9. Ez 36. Iz 5.11.10nn. Pwt 17. Jr 34.17.25. Iz 56. Śmierć .12. 1Krl 20. 1Krl 21.9. STANOWISKO PROROKA WOBEC PRAWA.27.1. Iz 6. ZWYCZAJÓW I KULTU Prawo . Iz 5. Jr 27.1-15.1-10. Iz 32.7.6n.8.3. Jr 17.9. Oz 4. 2Krl 21. Iz 8. Iz 1.25n.9n.Prorok w społeczności . Jr 13.5.5.11-15.15.7nn.46.11. Jr 7.1n. Ez 3. 1Sm 8. Oz 12. Ez 34.10nn. Iz 6.1. Ez 3.5.13. Ez 3.7. Ez 3. Mi 7.15. Oz 5. Am 4. Jr 15. Rz 7.10.6.17.17. Jr 31.4. Jr 1. Iz 49. Ez 2.6-8. Jr 23. Iz 3.61. Pwt 18. Jr 6. Oz 8. Am 5. Jr 28. Am 2.14-18. 1Mch 4. Jr 8. Jr 4. Ez 24. Iz 55. Jr 7.18. Iz 6. Iz 10.16-23. Jr 31.10. Ez 3.13. Iz 20.5. Jr 2. Mt 23.10.8.4nn.33. Iz 48. 1P 1.2.9n.9n. Łk 22.4-8.4n. Oz 1-3.12-15. Ps 74.4.5.14n.14n.29n. Iz 47. Jr 16.1-5. Ez 2. Jr 32.16.18n.23. Iz 1.1-9. Jr 7. Am 7.11. Am 2. Ha 1. Iz 1.5-18.10.14.2.14n. 1Krl 1. Mi 6. Ez 36.9.16.15n.2n.27. Posłannictwo proroka a jego życie .1-12.21-25. Lb 11. Am 5. Jr 15. Iz 48.1.8.18. Jr 3. Iz 3. Doświadczenia .27.8-22.18n.15.7. Ez 3. Iz 37.10n. Iz 53. Zwyczaje .23.23. 1Krl 18.12. Ez 13.14-19.16-38.9.4.7nn. Iz 53. 1Krl 19.22. Mi 3.4. Jr 3. Ez 24. Jr 1.26. Iz 5.6n.38-43. Ez 3. Jr 7. Jr 1. Jr 20. Ez 16.63.7. Ez 4.11n. 1Mch 9. Jr 36.15-27. Jr 7. Jr 5.30. Heroldowie nowego przymierza . Mi 3. Am 7. Jr 7.8.41. Jr 28.2.19. Am 8.13.5. Iz 6. Ez 20.14n. Iz 42. Jr 1. Jr 14. Za 11.30.20.5.7.20. Jr 7. Hbr 10. Jr 51.10-18.1. Definitywne dzisiaj .23. Am 5. Kult .6. Ez 3.22. Ml 3.5.13.2. Iz 54.1. Mi 3. Am 6. Iz 9.31-34.16.27. PROROCY A NOWA EKONOMIA ZBAWIENIA Kara .4. Am 8. 1Krl 18. 1Sm 10. 1Krl 19.1.3. Oz 4. Iz 43. OSOBISTE PRZEZNACZENIE PROROKA Powołanie .1nn.4.1-7.37. Ne 9. Zbawienie . Iz 6.17.21n. Jr 31.1.

Jk 1. Jezus . Łk 24. Łk 24. Mt 16. 1Krl 9.8n.32.30. Wj 17. J 7. Syr 2.16. 1Kor 14.7. Mk 11.1-4. J 9. Rz 16.14.32-44. Mt 16.19. Prz 1.1. Dz 26. Mt 14. Mt 13.14n. Rdz 3. Prz 8.67. J 12. Dz 13.11. 1Mch 2.60.13-53.3.2. 1Mch 2.13.25nn.13. 1Kor 14.9.4. Ef 6.18. Łk 16.33.113. Rdz 2.27n.17. Rz 10. 1Krl 19. Łk 2.15.18.16. Łk 7.4-11.9nn. J 8. Jdt 8.18. Joz 24.8. 1Kor 12. Mt 11. Łk 24.4. JEST PODDAWANA EGZYSTENCJA CZŁOWIEKA Doświadczenie poszczególnych ludzi. Pwt 13.WYPEŁNIENIE SIĘ PROROCTW Iz 6.46.21.6.14nn.18. J 3. Doświadczenie całej ludzkości. . J 8.130n.20. J 15.11. Mt 13. J 1. Jl 3. Za 14. Mt 3.9. Prz 22. Mk 8. Prz 1.1-40.8n.27. Ps 119.11-14. Rdz 22.8.31.22. Iz 52.19n.2-6. Lb 11.25. Mt 26. PRÓBA KTÓREJ. Dz 2. Rdz 3. Łk 23. Rz 11.8.9.12.25nn.52. Kościół .18. Ap 2-3.22. Dn 9.37. 1P 1. Rdz 3.18-24. Ps 119. Mt 6.18. Iz 65. Wj 15.15.13.5. Jk 1. Mt 3.3. Ps 19.1. Rdz 3. Łk 11. Łk 24. J 6.16. J 2.7. Rdz 7.11. Próba miłości.22n.15nn. Mdr 2.38.14. Wj 17.16. Flp 2.27.28nn.2.52.2n. Prz 10. Mk 1. Mk 10.27n.4.7.24-27.5.1-4.19.33. Mt 11.23. Jk 1.21. Mt 27.15. Łk 3. NOWY TESTAMENT PRÓBA CHRYSTUSA Łk 4. Łk 2. J 4. 1Kor 14. Hi 1-2. Hbr 11. Mt 15. Iz 29.57. Hi 1.13nn.37. Dz 2.40.2. 1Kor 13.2.20.7. J 12. Mt 22.1-5. Łk 24. J 1. Syr 1.15.1-5. Dn 12.8. Mt 16. PRÓBA-POKUSA Pwt 8.1.39. 1P 2.10n.11-14. Prz 7.9.12. Mt 10.2. Dz 3.20.2. Łk 1.1n. Iz 53. Hi 2. Jk 4. Mt 19. Rz 12. 2P 3. 1Krn 29. Dz 3.17. PROSTY Prostota i mądrość . 1Kor 14. J 9.22.25. J 1. Mk 3. Dz 21.3.39. Prz 28. Rz 1. Oz 2.8. 1Kor 14. 1Tes 2.25.8. Syr 44. 1P 1. Hi 1-2.12. Mdr 1. Łk 11.16. Syr 5. Mt 24-25.34. Mt 9. 2P 1. 1Tes 5. J 1.14. PROROCTWO W NOWEJ EKONOMI ZBAWIENIA Dokoła Jezusa .21. Prz 14. J 12.44. Flp 2. Dz 3. Prz 14.27.5nn.29-32. Kol 3. Iz 1. Iz 56.22n. Mt 23.46. Rz 10.37n. Dz 1.15. Dz 28.18.4nn.25n. STARY TESTAMENT PRÓBOWANIE LUDU BOŻEGO Próba wiary Izraela.22.24. Mt 13.13nn.26. J 16.14. Dz 28.1-7.28. Mdr 1. Prz 9. Rdz 22.46. Dz 11. Jk 1.17. Łk 11. Ps 95.36.16. Prz 9. Jr 7.18n.1-12.29.54-56. Prostota i prawość .26n. 1Mch 2.

Mk 8,33; Mk 8,12; J 6,15; Łk 22,40; Łk 22,46; Łk 4,13; Hbr 2,10-18;
PRÓBA KOŚCIOŁA
Iz 53,11; 2Tm 2,9nn; Łk 22,28nn; Mk 10,38n; Hbr 10,32-39; Łk 8,13nn;
Łk 21,12-19; Mt 24,9-13; Hbr 2,14-18; Łk 22,31n; Łk 21,12n; Ap 2,10;
Łk 22,31; Ap 2,10; Ap 12,9n; Ap 2-3; Łk 12,11n; J 16,1-15; Dn 12,1;
Ap 3,10; 2P 2,9;
PRÓBA CHRZEŚCIJANINA
Mt 24,14; 1Tes 2,4; 2Tm 2,15; 2Kor 2,17; 1Tm 3,10; Flp 2,22; Ap 2,2;
1J 4,1; 1Tes 2,4; 1Kor 10,13; Dz 5,3; 1Kor 7,5; 1Tes 3,5; 1J 5,19;
1Tm 6,9; Jk 1,14n; Łk 11,1-11; 2Tm 3,12; Łk 8,13nn; 1P 1,6n; 1Kor 11,19;
1Kor 10,12; Rz 5,3nn; 1J 2,20; 1J 2,27; Rz 12,2; Ef 5,10; 2Kor 13,5;
Ga 6,1; Rz 8,18-25;
PRZEBACZENIE
Lb 14,19; Iz 38,17; Wj 32,32; Łk 7,42; Mt 18,25nn; Łk 24,47; Dz 2,38;
BÓG PRZEBACZENIA
Wj 20,5; Wj 32,30nn; Wj 34,6-9; Iz 5,16; Iz 5,24; Jr 3,1-5; Oz 11,8n;
Ez 18,23; Iz 55,7nn; Ps 32,5; 2Sm 12,13; Ps 78,38; Ps 51,10-14; Ps 51,19;
Ps 32,1-11; Ps 103,3; Ps 103,8-14; Ne 9,17; Dn 9,9; Jl 2,13; Jon 3,10;
Jon 4,2; Mdr 11,23-12,2; Mdr 11,23; Mdr 11,26;
PRZEBACZENIE BOGA UDZIELONE PRZEZ CHRYSTUSA
Łk 1,77; Mt 3,1-12; Łk 9,54; Łk 7,19-23; Mk 1,15;
Zapowiedź przebaczenia .
Łk 12,49; J 3,17n; J 12,47; Łk 5,32; Łk 19,1-10; Łk 15; Mt 18,12nn;
Łk 7,47-50; Łk 18,9-14; Mk 2,5-11; J 5,21;
Ofiara na odpuszczenie grzechów .
Łk 23,34; Mk 14,24; Mt 26,28; 1P 2,24; Mk 10,45; Iz 53,11n; J 1,29;
1J 1,7; Ap 1,5;
Przekazanie władzy przebaczenia .
J 20,22n; Mt 16,19; Mt 18,18; Mt 28,19; Mk 16,16; Dz 2,38; Dz 3,19;
Dz 5,31; Dz 10,43; Dz 13,38; Dz 26,18; Rz 5,1-11; Jk 5,15n;
DAROWANIE OBRAZY
Wj 21,25; Kpł 19,17n; Syr 27,30-28,7; Mdr 12,19; Mdr 12,22; Mt 18,23-35;
Mt 6,14n; Łk 11,4; Mt 6,12; Łk 6,35n; Mt 5,43nn; Mt 5,48; Mt 18,21n;
Rdz 4,24; Łk 23,34; Dz 7,60; Rz 12,21; 1P 3,9; Kol 3,13; Ef 4,32;
PRZEKLEŃSTWO
Ps 109,17; Ps 137,8n; Hi 31,20; Hi 31,38n; Jk 5,4;
PREHISTORIA: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA ŚWIAT
Rdz 3,14; Rdz 3,17; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Jr 2,13; Rdz 3,4n; Rdz 3,23n;
Rz 3,23; Rdz 3,19; Mdr 2,24; Rdz 3,14n; Rdz 3,16-20; Rdz 3,15; Rdz 4,11;
Rdz 4,23n; Rdz 9,4nn; Mt 27,25; Rdz 6,5-12; Rdz 8,17-22; Rdz 9,1-17;
1P 3,20;
PATRIARCHOWIE: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA WROGÓW IZRAELA
Rdz 11,7; Rdz 12,1nn; Rdz 15,5n; Rdz 30,1n; Rdz 27,27n; Rdz 49,11n;
Rdz 49,22-26; Rdz 27,39; Wj 12,29-32; Lb 24,9; Wj 12,32;
PRAWO JAKO PRZEKLEŃSTWO CIĄŻĄCE NA POGRĄŻONYM W GRZECHACH

IZRAELU
Prawo.
Rz 7,7-13; Wj 23,21; Joz 24,20; Pwt 28; Kpł 26,14-39; 1Sm 15,23;
2Krl 17,17-23; 2Krl 21,10-15; Am 3,2;
Prorocy.
Iz 6,1; Ha 2,6-20; Am 9,10; Iz 28,15; Mi 3,11; Mt 3,8nn; Am 2,1-16;
Oz 4,6; Iz 9,7-10,4; Jr 23,13nn; Ez 11,1-12; Ez 11,13-21; Iz 28,7-13;
Ez 13; Ez 34,1-10; Mi 1,8-16; Iz 29,1-10; Jr 7,1-15; Jr 22,5; Jr 25,18;
Oz 2,8; Oz 2,11; Oz 2,16; Iz 6,13; Iz 1,25n; Iz 28,16n; Ez 34,1-16;
Ez 36,2-12; Ez 36,13-38;
PRZEKLEŃSTWO W USTACH SPRAWIEDLIWYCH
Jr 11,20; Jr 12,3; Jr 20,12; Ps 5,11; Ps 35,4nn; Ps 83,10-19;
Ps 109,6-20; Ps 137,7nn; Ba 3,8; Dn 9,11-15; Iz 53,7; Iz 53,3n; Za 14,11;
JEZUS CHRYSTUS JAKO ZWYCIĘZCA PRZEKLEŃSTWA
Rz 8,1; 2Kor 5,21; Ga 3,13; Łk 6,20-26; J 12,32; Ef 2,16; Rz 12,14;
1Kor 13,5; Mt 5,44; Kol 3,13; 1P 3,9; Łk 6,28; Ap 12,12; Ap 8,13;
Ap 22,3; Ap 22,12-15; Ap 20,7; Ap 20,14-18; Ap 22,5; J 16,33; 1Kor 2,6;
J 3,17; J 12,47; Łk 6,24nn; Mt 11,21; Mt 23,13-31; Mt 23,33-36; Mt 26,24;
Mt 25,41; J 12,47n;
PRZEMIENIENIE
Sytuacja.
Mt 17,1-9; Mt 16,13-28;
Tajemnica.
2P 1,16nn; Mk 14,33; Mk 5,37; Wj 19,9; Wj 24,15-18; 1Krl 19,8-18;
Pwt 5,2-5; Łk 1,29n; Wj 34,29n; Wj 34,35; Łk 9,31-32; Łk 24,25nn;
Łk 9,35; Ps 2,7; Iz 42,1; Pwt 18,15; J 1,17n; J 1,14;
Cel i skutek przemienienia.
Mk 8,29; 2Kor 3,18; Flp 3,21;
PRZEMOC
Iz 11,6-9; Ap 21,4;
OPIS
Przekroczenia.
Rdz 34,2; Rdz 49,5; Ez 22,26; So 3,4; Ez 45,9; Ps 140,2; Ps 7,16;
Ps 72,14; Ps 140,12; Ml 2,16; Wj 23,1; Pwt 19,16; Ps 27,12; Ps 35,11;
Hi 16,17;
Zniszczenie.
Am 3,10; Jr 6,7; Jr 20,8; Iz 60,18; Ha 1,3; Ps 11,5; Ml 2,16; Rdz 6,11;
Rdz 6,13; 2Sm 22,3; 2Sm 22,49; Ps 18,49; Ps 140,2; Ps 140,5; Ps 140,12;
Iz 53,9;
SYTUACJE
Rdz 4,10; Rdz 4,23; Wj 1,2; Pwt 26,6; 2Sm 7,10; Pwt 22,24; Pwt 22,29;
Rdz 34,2; Sdz 19,24; Sdz 20,5; 2Sm 13,12; 2Sm 13,14; Lm 5,11; 2Sm 11,15;
2Sm 16,7n; 2Sm 19,19-24; 1Sm 24,26; 1Sm 18,10n; 1Sm 19,9-17;
1Krl 21,8-16; Łk 13,1; Mk 15,7; Mt 2,16;
JAHWE A PRZEMOC

Bóg potępia wszelką niesprawiedliwość.
Wj 21,24; Rdz 4,15; Rdz 4,24; Am 1,1-2,8; Wj 21-23; Pwt 24,20;
Bóg zastępów.
Wj 12; Joz 7; 2Sm 5,24; Sdz 15-16; Lb 15,11;
Paradoksalny aspekt postępowania Jahwe ujawnia się w procesie
przedstawiania Boga żywego.
Wj 19; 1Krl 19,11n; Ps 110,5n; Jr 17,25; Jr 22,4; Za 9,9; Rdz 49,11;
Sdz 5,10; Iz 50,5n; Iz 53,9;
JEZUS A PRZEMOC
Królestwo Boże.
Mt 11,12; Łk 13,24; Łk 16,16;
Na istniejący w ówczesnym świecie nieład.
Mt 21,12; J 2,13-22; Mk 2,28; Jr 6,14; Łk 12,51; Mt 10,34; Mt 10,35nn;
Łk 9,60; Mt 5,29; Mt 23,13-36; 1Krl 19,17n; Łk 23,2; Ap 6,4-8; Ap 8,5;
Ap 21,4; 1P 2,21-24; Mt 11,29; 1P 2,18-21; 1P 3,14; Łk 5,9n; Ap 14,12;
Mt 6,33;
Wobec przemocy.
Mt 6,12; Mt 6,14n; Mk 11,25; Mt 18,22; Mt 5,44; Łk 6,27; Mt 5,39-41;
Łk 16,1-8; Łk 18,1-5; Mt 4,3nn; Mt 4,8nn; J 6,15; Mt 16,22n; Łk 22,49nn;
Mt 22,36nn; Rdz 33,45; 1Sm 26; Mt 26,52; Łk 9,54; Mt 5,4; Mt 20,25n;
Mt 12,15; Mt 12,18-21; Mt 14,13; Mt 16,4; Mt 5,10nn; Iz 50,5; Iz 53,9;
Łk 23,34; 1P 2,23n;
PRZEŚLADOWANIE
J 3,17; J 15,18; Mt 23,31n; J 15,20; 1Kor 2,6nn; Dz 3,14; J 16,33;
2Tm 3,12; Mt 5,11n; J 15,19; 2Tes 1,4-12;
TAJEMNICA PRZEŚLADOWANIA
W Starym Testamencie.
Wj 1,8-14; Ps 44,10-17; Ps 79,1-4; Ps 80,5nn; Wj 2,14; Dz 7,27; Dz 7,35;
Wj 5,21; Wj 14,11n; Wj 15,24; Wj 16,3; Ez 20,13; Ez 20,21; Ps 78,17-42;
1Sm 19-24; 1Krl 19; Am 7,10-17; 2Mch 6-7; 1Mch 1,57-64; Dn 11,33-35;
Iz 53,10; Dn 7,25nn; Dn 8,24n; Dn 11,32-35; Mdr 2,12nn; Mdr 2,16-20;
Mdr 3,7-10; Mdr 5,1-6;
Jezus.
Mt 23,31n;
Uczniowie.
J 15,20; J 16,1nn; Mk 10,39; Dz 9,4n; Kol 1,24; 1P 4,12nn; Dz 4,1;
Dz 5,17; Dz 8,1; Ga 4,29; J 13,18; J 18,35; Jr 12,6; Mt 10,34nn;
1Tes 2,15n; 2Tm 3,12; Ap 17,6;
Istota problemu.
Rdz 3; Ap 12; Ap 17,19; Łk 22,53; J 12,23; J 17,1; 1P 4,17nn; Mk 13,9-13;
Mk 13,14-20; Ap 7,13-17; Ap 7,14; Rz 1,18; 1Tes 2,16; 2Tes 1,5-8;
Ap 6,9nn; Ap 11,17n; Ap 16,5n; Ap 19,2; 2Mch 9; Dn 7,11; Dn 8,25;
Dn 11,45; Dz 12,21nn; Mt 21,33-46; Ap 16,6; Ap 19,2;
POSTAWA CHRZEŚCIJANINA
Wzory.

Mt 10. Rdz 1. Ap 17. Iz 52-53.20.28. J 19. Dn 7.44. Rady udzielane przez Jezusa. Syr 12.7. Am 3. Rz 9. Tt 3. Dz 13.7. . Mt 16. Rdz 6. Mt 13.28.26n. J 3.12. Ap 13. Ef 1. Jk 1.1. Iz 41. Dz 4. J 6. 2Kor 11.17. Dz 4. Ga 5. Dn 12. Hi 19. Ef 1.1.13.8. Rz 11. Jr 17. Mt 10. 1Sm 18. Dz 4. Syr 6.6n. Rz 16. J 11. Mt 22.35. J 16.4.11. Am 3. PRZYJACIEL Syr 6.14. Łk 11.4.11. 1Sm 19-20.1-5.20.2.1. 1Tes 1.2. Rz 11. Prz 27.27. Dz 5.12. Ef 2.23.13n. Ef 1. Hbr 11.28-31. Ps 41. J 11. 1Tes 1. 2Tes 1. Ps 55. 2Sm 9. Wj 29.24.21.32. Mt 5. Ps 35.12. J 17.8.41.22.3. J 17.10.23.10. Ef 1. Ap 20. Syr 12.6.23. Dz 10.50n. 1Kor 13.17. Iz 45. J 16. Ps 139. Wj 33.4.1-4.15-30. Rz 1-8. Mt 10.30n. Mt 26.5. Ps 69. Dz 7.15. Ap 17.31.Jr 1.19. Rdz 17. 2Sm 13. Dz 12.7.23.24. Pawła.6.29. Rz 5. Ap 2.13. Ps 31.4. Dz 4.9.26. Dz 4. Dz 2.4.16-39. PRZEZNACZAĆ Dz 4. Ef 1.5n. Ef 1. Łk 10. Flp 2.18.1-7.7. Rdz 3. 2Kor 1.10. Pwt 13.35n.7. 1Tes 2. Ga 2.19. PRZYKŁAD STARY TESTAMENT Drogi Boże i przykłady ludzkie.17. Prz 16.44nn.5-8.4. Biblijne źródło myśli św.8-13.6.4n. 1Kor 2. Ga 4.11. 2Tes 1.30. Rz 1. Dz 13.15. Dz 17.23.52.28n. Dz 15. Mt 20. Iz 5.1-4. Rz 9.41. Przeznaczeni a wolność.44. 2Kor 7. Łk 25. Ef 5.32.13.15n.50. Elementy równoważny w pismach Jana. Syr 7.16.21.2.28nn. Ps 70.6.31. Rz 12.9.14.19. Iz 14. Ps 109. Łk 22. Flp 1. Łk 23.34.19. Mt 26. Rz 8.16n. Prz 14. Iz 37. Ef 2.4. 2Tm 1. 1J 4. Ps 109.20. Ps 133. Rz 12.11n.22.26. Przeznaczeni przez miłość na przybranych synów.33.42.53. Mt 10. J 15.1-16. Hi 6.10. Mt 20. Język a interpretacja.36-39. Kol 1. J 11. Ps 55.7n. Ps 38.9.5n. Rz 12. Rdz 18. Tt 3.12. Ps 23.2.7.11.34.23. J 17.2nn.20. 1P 1. Rdz 5.22-23. Prz 17.13.4. Rz 11.15. Syr 12. Rz 8.29.17nn.31. Łk 7. Hbr 10.60.11-14.5-13. Rz 9.12.7. Mk 10. Mk 3. Dz 28.9-14.24.10.18. Ps 91. Mt 25.1-2. 2Sm 21.45.33. Syr 11. Syr 37. Dz 17. 2Tm 4.19n. 2Tes 2.5.26. Ef 1.5. Jr 15. Ps 7.28n. Prz 15. Flp 2. 2Kor 11.4.5.10.3-15. Prz 16.3. Kpł 19. 1Kor 8. Jr 11.28n.2. Jr 1.41. Rz 8. Rz 8.28. J 17.12. 1Kor 2. Mt 5. Radość. Syr 6.29-30.9.34. Rz 9.12. J 10. Ps 88.3-10. Przyjaciel oblubieńca.23. Mt 7.14. J 13. Mt 25.3nn.5.13. Rz 9. 2Kor 12.4.5.8.8.3. 2Tes 2.12n. Syr 9. J 16.1-12.14. J 15.19.12nn.

7-23. Joz 8.9n.33. 2Tes 3. Ef 5. dz 26. Iz 49. 1P 2.2. Kpł 26. 2Mch 6.9-13.1-14.33n. Ez 34. 1Mch 2. Pwt 11. Pwt 27.10. 1J 3.24.7n.7nn. Hbr 4. Rdz 1. J 1.24-27.28. Pwt 28.15n. Ez 37.7.4.3.2. Flp 3. Iz 55.48nn. Rdz 15.2. Ef 5. 2Krl 17. Wj 3. Jk 5. Pwt 31.17.16. 1P 1. Rdz 21. Pwt 31.20-24.2-26. Rdz 17. Jr 31. Ef 4. 1J 3. 2Sm 23. Ez 36. NOWY TESTAMENT Od przykładów ludzkich do modelu Bożego. Rdz 22. 2Sm 7.20n. 2Sm 7.3-8.15.3nn.20-33. Wj 33. J 13.48.11-15. Syr 44. J 15. Syntezy historii świętej. Rz 8. Tt 2. Jr 33.2. Pwt 31. Kol 1. 1Krl 8. Wj 34. Sens i granice przymierza na Synaju.37.1.15-43. Ml 2. Joz 24. Ez 36. Jr 34.13.12.8.7-11.12. Iz 54.16.Jr 9. Hbr 13. Pwt 10. 1Tes 2.8-16.15.7. Wj 24.43nn.24-31. Wj 19.36. 2Krl 11.4nn. Rdz 3.10.29.45nn. Rdz 31. Rdz 15.12-16.17. 1J 2.1-28.12-16.11.31nn.6.16.27.1.14-29.18. 2Krl 23.5. Rdz 12.6. Joz 9. Oz 2.14. Pwt 32.26n.26. Warunki przymierza. Wj 23.23n.20-31. Pwt 30.12.60. Kpł 19. Rdz 13.10.18. 1Tes 1.1. 1Krl 15.7. Pwt 10. 1Sm 23.3.3-8.26nn.4n. Wj 3.35nn. Wj 14.14.15.16.3.4.21. Wj 24. Ga 2. 1Tes 1.8. Wj 24. Lb 10. Jr 31.4nn. Iz 54. Ps 89.1nn. Hbr 6.12.7nn. 1Krl 5. Zawieranie przymierza.5. Ez 16.1-17.20. Jr 22. Ps 132. Ez 16.15.9. Ps 89. Wj 25.22nn. Łk 6. Pwt 7.9. Iz 42. NOWY TESTAMENT ZAWARCIE NOWEGO PRZYMIERZA PRZEZ JEZUSA .10-22. Ez 17.1.12nn. Ps 89. Am 1.12n. Kol 3.52-61. J 15.16n. PRZYMIERZE STARY TESTAMENT Rdz 14. Mt 5. Pwt 6.19.31. 1Tes 1.12. Jr 31. Rdz 31.33-36. Hbr 12. Wj 24. Wj 23. 1Krl 8. Wj 19. Pwt 4. PRZYMIERZE W ŻYCIU I W MYŚLI IZRAELA Odnowienie przymierza.6.9nn.14. Rdz 9. Pwt 5. Refleksje proroków.28. Jr 32.16-49. 2Sm 3. J 13. Hbr 12.30-35.5n.6-14.32.7.12.26n.1. Ga 4.34. 1P 5.37-41.32. Wj 23.6nn. KU NOWEMU PRZYMIERZU Zerwanie starego przymierza. 1Tm 4.12.9.7-10.13n. Wj 20. PRZYMIERZE NA SYNAJU Przymierze w planach Bożych. Oz 2. 1Kor 11. 2Sm 5. 2Krl 23. Pwt 9. Zapowiedź nowego przymierza.15. 1J 3. 1Sm 11.50-60. 1Kor 4. Wj 19. Ez 16.20-38. Rdz 21.23.6. Mi 6.1n.

Ez 17.21.1-5. Wj 20.24. 2Sm 12.8.4.1-7.29.34n.51. Mt 13.25.30.14. Oz 4. Ap 5.1-8.8-15.24.7. Mt 22.5nn. Wj 19.10.16. J 15. Ef 2.1-16.31. Hbr 10.1-3.44. Koh 5.21. Dn 8.18n.7.16.20n. Dn 2. Mt 26.14.3. 1Sm 14.5-8. 2Kor 3. Rdz 2. Za 4. Mt 24. Łk 18. 1Kor 11.6. Mt 25.6-9. Ef 2. Prz 4.15-18.7.1. List do Hebrajczyków. 1P 2. Łk 11.12.34. Rdz 31. Mk 1.1-4.20.5n. Mk 3.20.30.5. Wj 22. Am 4. Mt 20.16.33. Mt 25. 1Sm 25. Mt 13.26. Mk 5. Inne teksty. J 10. Znaczenie religijne przypowieści.14.30-37. Rdz 21. Mt 21.10. Ez 20.9-11.7n.4.33-22. Ml 3. Mt 24.11. Mt 21.38. Łk 8.6. Rdz 47. 2Sm 14.15n.8. Am 6.15. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD NOWYM PRZYMIERZEM Święty Paweł.12. Am 4.19. Ga 4. Sdz 9. Mt 13. Sdz 11.24.12-21. Sdz 14. Iz 42. 1Kor 11.Mk 14. Rdz 24. Ga 3. Sdz 8.1-50. 2Kor 3. PRZYSIĘGA STARY TESTAMENT Ludzie.20. Mt 13.2. Wj 24. Hbr 9.13-19.28.31. Mt 20.21. Łk 15. Syr 23. Łk 22.10-13.5nn.22. Rz 11. Mk 13. Hbr 8.45-25.13.24nn. Ap 21. Ewangelie. Iz 53.3.4-16. Ez 16.6-11.4.18n. Ap 21. Lb 14.31. Iz 5. Hbr 13. WYJAŚNIENIE PRZYPOWIEŚCI Łk 16. Mt 36. Jahwe.12nn.1-16. Hbr 8. Ez 1. Mt 21.18. Rdz 24. Przypowieść a alegoria. Wj 20. Mt 21. Oz 2.4. Pwt 4. PRZYPOWIEŚĆ Prz 10. Ez 17.22-32. Rz 8.18. 1Sm 14. Jr 7. Dn 12.44-54.11n.8. 2Kor 6.48.9. Łk 13. Ez 33.24.2.9. Hbr 9. Mk 4.33. Mk 4. Hbr 9.10-11n.1. Hbr 12. OBRAZY APOKALIPTYCZNE Proroctwa Starego Testamentu. Dn 7. STARY TESTAMENT .2-3.31-34. Za 1. 1Sm 14.2-4. Sdz 9. Rz 5.16.10-15.33-34.2. Jr 31.24.15nn. Mk 1. Mt 21. Ez 17.5. Mt 13.27.24.15n. Mt 13.6nn.1-22.43. Ga 4.44.9nn.9n.3. Prz 12.8-12.6.16nn.3-10.43. Oz 2. Dn 7.42. Rz 9. Prz 15. Ez 17.37. 1Sm 20. Prz 6.3. 1Krl 10.1-16. 1Krl 17.9.22. Mt 13. Rdz 26. Pwt 7. Rdz 22.1. Mt 24. Syr 39. Wj 24.35.25.3. Rdz 19. Łk 10.8-15.11. Mt 13.8. SYMBOLE W HISTORII ŚWIĘTEJ Zakres znaczeniowy przypowieści. Jr 5. Mt 13. Iz 11.28. Wj 22. Jr 31.1-6. Mt 15. Dn 9.26nn. Iz 5. Hbr 8.1.

Pwt 1. Mdr 16. Dz 7.42. Mt 14. Flp 1.11.11nn. Ne 9. Ga 1.25.26.6. J 5.15n. Syr 10.10. Iz 6. Ps 78. Lb 20. Chrystus jako nasza pustynia. Iz 43. Jr 2. Iz 34. Lb 1.1n.7.21.16. Ez 20. Hbr 3.21n.13. Lm 5. Łk 4. RZUT OKA WSTECZ NA CZAS WĘDRÓWKI PO PUSTYNI Nawoływanie do nawrócenia. Kpł 16. Pwt 8.13.30n. Mt 5.5. Łk 8.38.12. 2Kor 1.51. Wj 13.13n.42. Ps 78.9.17.40. Rz 12.24.10. Ps 78.33-37. Am 5.11.24.17n.8. 1P 5. Hbr 6.6. Iz 35.16.16.20. Ap 12.2nn.38. Mt 23.5. Jr 4. J 5.45. Lb 15. Ps 95. Ps 106.2n. Iz 30.21. Ps 106. 2P 3. Prz 6. Rdz 3.14.5. Flp 2. 1Tes 2.14.16.15-18. Ga 5. Oz 2. Lb 21. Lb 21. Jr 35.44. Lb 14.17. Dz 21. Iz 32.5.1nn.12n. Hbr 6. Wj 5. 1Krl 19.14. Łk 11.11.1. Wj 13. Wj 3. Hbr 7.10-14. Oz 2. Mirabilia Dei.2nn. Ps 119. Iz 63.5. Łk 16.23. Iz 40.20.6. Mt 23. PUSTYNIA Rdz 2.4n. Iz 13.16-22.12. Jk 4.9.2n. Mk 6. Pwt 8. Wj 16. Ps 81.13n. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS A PUSTYNIA Łk 3.23.7nn. Ps 78. Ideał pustyni. Rz 12. Mk 1. Mt 4.15.14.3.17.1nn. 1Mch 2. Jk 5. Ap 12.13. Oz 11. Inni autorzy. Hbr 3. Prz 15.18.20-26. Mt 26.24.10.Myśl Jezusa. 1Tm 1. Wj 27. Mk 1. Lb 16.22. Mt 23. Łk 18.1-11.63.31. Mt 14. Syr 13. KOŚCIÓŁ NA PUSTYNI Ap 12.52. . 2Kor 11. 1Tes 2.9.26. Łk 14.7.25-28.20nn.21.16. Syr 10.7. Mt 23.6. Niewierność ludu. Mt 23.5. Dz 2. Am 6.6. Chrystus na pustyni. Mk 1. Triumf miłosierdzia Bożego.18.11-16.9-14.11. Prz 21. Wj 14. Hbr 4. Paweł. Lb 20.51.18.6n.9.8. PYCHA Pycha i jej skutki.33-37. Ps 119. Ap 12. Rz 1.11.28nn. 1J 2. Ez 6.19n. So 2. Mk 7. Dz 7. 1Kor 10.3n. Kpł 17.30.11-14.11. Ps 78. Iz 41. Iz 14. Mt 5.35.13nn.38.21. Mt 24.29.13-21. STARY TESTAMENT W DRODZE DO ZIEMI OBIECANEJ Plan Boży. Hbr 11.

10.14.40. Flp 2.9nn.21. Ps 119. Jr 22.46-55.31nn.Mt 23. Tt 1. Prz 10. Łk 1.10.6.10.14. 2Kor 4.8-14.10. Ps 33. Ps 100.18nn. Prz 15.16. Ap 18.18n.11.1.2.34. Ap 18. Mt 25. którzy prześladują ubogich. Ps 92.9. Ps 51. Pogromca pychy . Iz 65.6-9. Ps 51. Radości płynące z wierności osobistej. Łk 2.3-8. Pwt 28. Syr 13.21-27.9.18.6nn.17nn. Łk 1.2nn. Koh 2. Mt 23. Ez 28.13. Koh 5. 1Krl 1. Prz 1.20. Ps 33. Ap 13. ciemięzców Izraela.17. Ba 5. Łk 16. Jl 2. Jdt 6.143. Ps 42. Ps 69.21. J 3.14. Iz 2. Mdr 5. Ez 28. Ps 95.15. Ps 105. Koh 8. Prz 5. Kpł 23. Prz 14. Iz 35.21.21n.24.44.11.5.7. Mt 2. Ps 119. Łk 1. Iz 35.10. Iz 45. Ps 37. Mdr 8. Iz 66. Łk 1. Ne 8. Jr 15. Iz 44.33. Ps 118. J 9. Ps 2. Prz 3.7n. Ps 16. Mk 1.12.1.2.31.42.4. Iz 45.26. Iz 49. Ps 10. Ps 119.70. Łk 22.21.6.11.2.3.1. Iz 14.3.2.1.14.9.10.24. Tb 4.1. Łk 1.18.4n. Łk 5.17. Ps 119. Kara na pysznych. Rdz 11.Zbawca pokornych.15.5.9. J 8. Pwt 23. Iz 47. Ps 149.2. Łk 17.30.50.21. Iz 10.48.13. Iz 65. Ps 104.5. Ps 73.1. 1Sm 17. J 17. Iz 25. Ps 36. Rdz 3.34. J 8. Ps 104.30n.10. Iz 43.13nn. Pwt 28.9n.24. 1Sm 2.20.56.5.22-28.13.21.111. 1P 5.23.5. Ps 96.9. Ps 19. Jr 25.5n.8. 2Krn 30. Za 9.10.23.18.22. 1J 3.19. Koh 3. Łk 2. Łk 16. Ba 4.1. Ps 149. 1Sm 17.11.13.11. Ps 126.17nn. Iz 56. J 12.41. Sdz 9. Radości eschatologiczne. Iz 51.33nn.12n. Pwt 17. Ps 126. Iz 16. Łk 1.17. STARY TESTAMENT RADOŚCI ŻYCIA Pwt 28.5.12. Łk 10. J 12.3. Iz 47. 2Mch 9. 1Sm 2. Pwt 16. J 16.2. Ez 7.2.34.15.2nn. Łk 10. Jr 7. Pwt 17.9. 1Sm 18.4.13n.25.39nn.5-8. Ps 73.3n.22n. Pwt 12. Prz 2. Pwt 12.22. Ba 4.36n. Prz 17. Syr 26. Wj 5. Ps 8. Ps 31. Ps 68.34. Iz 9.24.17nn.2n.10.3-20.10n.16. Ap 12. NOWY TESTAMENT RADOŚĆ EWANGELICZNA Radość zbawienia zapowiedziana maluczkim. Ps 13. 2Tes 1.4.4n. Ps 32. Jr 33. Ps 34.4.14.4-10. 2Krl 18.12-17.27.10. Koh 3.10n.3. Ps 119. Mdr 5.21-26. Mt 4. Pycha ludzi. RADOŚCI PŁYNĄCE Z PRZYMIERZA Radości płynące ze wspólnego kultu. Syr 31. Mt 1. Ps 1.9. Koh 9. Ps 70.5nn.4-8.9. Łk 2. Ps 113. Pwt 16.26. Łk 1. Iz 47. Iz 61.47n. Mt 18.4. Prz 14. .2.51. Iz 62. Mt 13. Jr 13. Ps 73.18. Am 8. Syr 26.13nn. Ps 133.11n.5.28. Iz 61. Iz 47.14.162.25.13. Prz 16.26n. RADOŚĆ Ps 104.16.14n.28. Pycha pogan.40.3-10.29.31. Ps 16.1. J 5. Prz 12.30-33.9. Wj 22.

1-4.27. Jr 2.6-9. Rdz 48. Iz 35.30. J 16. Łk 24. Jr 31. 2Krl 11. Wj 3. Mt 13.2. Ez 1. Łk 1.2n.2.4. .17-20. Mt 5.3.12.17. Pwt 6. Dz 2. Rdz 3.20.20.13. 2Kor 13. Hbr 13.3n.7nn.48. Ogród Boży.10.14. Dz 13.21.46n.2. Łk 15.4. Ap 2. Pwt 4. Rdz 2. Łk 15.24.12. Iz 5. Flp 3.4. Rdz 2.34.2.3.20-24. Syr 40. Rdz 2.12. Ap 20.18.5. J 14. Hi 10.35. Łk 15. 2Kor 8. Ap 20.2. Iz 65. Iz 35.18-19n.4. Syr 24. Flp 2. J 14. 1Kor 1. Ez 28. Ez 47. Jr 4.14.25.44. Dz 8. J 14.11nn.8n.46. Łk 23.17n. Prz 30. Dz 8. 1P 4. Rz 14. J 16.49. Flp 1. Mk 6.12. Pwt 32. Świadectwo radości w cierpieniach. Ps 31. Dn 12. Raj jako miejsce pobytu sprawiedliwych.3. Dz 4.12-21.31.44.45. Rz 12. RAJ Koh 2. Iz 49. Iz 65. Jl 4.3.6.7. Ps 18. Pnp 4. Flp 2. Iz 40. Rdz 2.16. Ap 19.10.2. Am 9. 1J 3.5n. 1Tes 1.24nn. Iz 51. J 15. Łk 19. Łk 19. Ga 5.2.13. RAMIĘ I RĘKA Ramię i ręka Boga.28. Łk 15.6.21n.51.19n.2. Dz 16. 1J 1. Łk 23.9-15.24.52.17.15. 1Kor 15.37nn. 1J 3. Łk 24. Mdr 5. Od raju utraconego do raju odzyskanego.16-20.46. Łk 15. Iz 2.13.35.14. Źródła radości duchowej. Iz 11. Jk 1.13. Ps 32. Hbr 12.10.41. Iz 52. Ap 19. Syr 24. Rdz 2. UDZIAŁ W RADOŚCI WIECZNEJ Ap 18. Oz 2.5n. RADOŚĆ NOWEGO ŻYCIA J 17.6. Ap 20. Hbr 10.8.25nn.26.1.10.7nn.1. Kol 1. 1Tes 2. Rdz 13.3. Ezd 7. Dz 1. J 4. 1P 1.8.20. Łk 24.32. Ez 31.23n. Mt 18.14.13.17n. Radość Ducha Świętego jako owoc krzyża.1.29.35nn. Iz 25.10nn. Rdz 3. 2Kor 7.8.10. Rdz 1.17. Jr 18.43. J 5. Iz 66.9.23-26.34.7. J 6. Oz 2. Raj i niebo. Łk 10. Łk 23. 2Kor 6.2.5.2.40. Łk 24. Łk 23. Jr 31. Dz 13.23.9. J 3.28. Iz 65.4.8.15.35.30. Dz 16. Dz 2.16nn.25. Dz 5.22. Rdz 2. J 10.3-9. 2Kor 9. Iz 50. 2J 4.21. Łk 19. KONKLUZJA.23nn.24.19n.13n.8nn.41. Ap 22.2. Iz 53. Ez 36. Rz 15. 2Krn 32.8.14.10. Ramię i ręka człowieka. Rdz 2.13. Ap 20.17. Rdz 3. Ap 2.18-19. Syr 40. Syr 24.6. 2Kor 12.52n. Ap 3. 1Tes 5. Łk 10.4nn.1n.35.24.7.34.25. Łk 13. Kol 1. Łk 24.8. Rz 5.6n.9.11. Rdz 2. Dz 2.18. Pwt 4. Łk 24.16.23.2. Mk 1.4. Mdr 3.Łk 6.10. Mk 4.37. Mt 8.12.13. Ez 38. 3J 1.12.39.23n. 1Kor 13.11. Hbr 10. J 10.6. Flp 4.13. Prz 3.7. Rz 10.2nn.7.

4. Po niewoli.1-11.9. Jr 23. Iz 65. Iz 4. 1P 1. Dz 2. Ps 113.8n.7.7. Ez 36. Rz 9.17n. 2Krl 17. Am 5.12.9. Ps 73.6.21. J 4. 1Sm 2. Lb 17.27. Wj 32.4.9. Za 13.21. Ez 34. Iz 28. Lb 25.20.Kościoła. Mi 5.3. Iz 4. Iz 6.17.1.7-23. Am 3. Ps 18. Est 4. .5-11. Za 8. Tb 13.1. Iz 10.20.14. Jr 11. Ab 1.15.19n.32. Jr 42.22.2.12. Ps 24. Jr 6. So 3. Mi 4.11n. Trzy typy "Reszty".3.15-18.28.6. Dz 11.35-38. Mt 4.10. Mi 5.10. So 2. Ag 1.1-10. Ez 9. Niewola jako punkt zwrotny.2.15. Am 5. OD SAMOTNOŚCI DO WSPÓLNOTY Samotność Jezusa Chrystusa.12.5.4nn.5-10.32.1-11. Jr 15.16.25-29.13-22.5. Mt 24. Prz 23. Iz 54.11n. Rz 1. Jr 24.7.25-26.17. Jl 3. Iz 10. Iz 52. Jr 6. Łk 1. 1Tm 4. Rz 9-11. Iz 9.52n. Łk 12. J 12.1-7.24. SAMOTNOŚĆ SAMOTNOŚĆ CZŁOWIEKA Nie jest dobrze żeby mężczyzna był sam.26n.16.22. Mt 22.16. Iz 66. 1Tm 2.8nn.11.5. Jk 1. Iz 4.14. Iz 10.4.45.17.52. Iz 8. Rz 2. Ez 6. Iz 11. Jr 24.9. Ez 34.12. 1Kor 12.5n. Iz 49. Pwt 28. ROZPROSZENIE Rdz 9.23. Syr 4. Rz 11.9. Oz 2. RESZTA STARY TESTAMENT Rdz 15. Rz 2.6-18. Za 8. Am 3.64-68. Ps 28. NOWY TESTAMENT Rz 11.22.9. Iz 49. Oz 2.17. Iz 56.8.12. Mt 28.23.5.19. Iz 14. Syr 44. Iz 1.4.18.1. Ps 44. Lb 21.12n. Rdz 2. Dz 8.9.8.32.18. Iz 49.15.2.3.7. Ez 20. Bóg chce żeby grzesznik był sam.8. Hi 19.11.25.1nn. Oz 3. Mk 1.6. Mdr 18. Iz 49.1.4. Iz 1.3.8.15. Jr 16. J 1.23n. Iz 53. Dz 2. Rozproszenie ludu tworzącego naród.28. Iz 6.3-6.5. Rdz 11.7.18. Iz 28. Ga 6.14. Ez 12.47.14. Ez 9.3. Iz 20. Pwt 25.3. Jr 31. J 11.15.12. Rdz 6.2.15n. Jr 15.6nn. Rz 11.28.6. Rozproszenie ludu . Dz 5. Iz 7.4. Am 5.5. Am 9.1. 1Kor 10.6.25-28.1-2. Dz 11. Za 9.9. Jr 44.5. Łk 9.19.5. Iz 28.2.12.35. Rdz 6.4. Jk 4. Ez 22. Rz 9.12-53. Iz 4.3.6nn.17-19. Iz 1.66. Za 14.11.18. Iz 7. Jr 40.38. Ps 146. 1Krl 19.4. Rdz 1. Hi 31.13. Ag 2. Iz 10.24. Mt 3. Ez 20. Syr 36. 1Tm 2.8-12.Rdz 14. Ps 149.15.22. Iz 49.17. Dz 19. So 3. Am 5.23. Mk 1. J 13.10. Pwt 30. Rz 11.5nn.21nn.1. Iz 1. Mt 14. Iz 8. Iz 37. Mt 3.4. Iz 5. Iz 37.17.5. Ez 34.28. 1Mch 1.12.8n. Iz 49. Pwt 28. Przed niewolą.3. Rdz 12. J 1.13.16. Ez 14.4.

Iz 1.21n.7. J 8. Doświadczenia historyczne.2-11. Mk 4.46.5.3.10. Ps 82. Ps 140.13. J 5. 2Tes 2. Mdr 4.17. Mk 14.6.28. 1Sm 2.31.6. J 8.15nn.16. J 16. Mt 12.2.26. Mt 27.28. Ez 34. Rz 2.4-10.34. Mt 7. Ps 67.29nn. Mt 5.26. Rz 8.52. Iz 5. J 17.45. 2Sm 15.21.10-20.40. 2Kor 5.16n. J 14. 1Tes 4.16. Jr 11.17. Pwt 17.26. Rdz 15.19n.3. Ap 12.29. Ap 18.18nn. Ps 9.1. Am 1. Łk 15.14. J 8.1. Pwt 16. Dn 7. Mt 27. J 12. Rz 14.25.8.10. 1P 1. 1Tm 3.7nn. Jr 11.18.12.14-30. Mt 11. Hbr 6.13. Rz 1. J 19.20.1. 1P 4.2. Mt 25. Lm 4. Ps 143.15.13nn.5. Rz 2. Łk 24.12.16. Rz 3. SCHIZMA STARY TESTAMENT Grzech przekształca naturalne podziały w schizmy. 1Krl 3. Ap 20.2. Ps 26. Rz 3. 2Tm 4.8n. Ps 75.4. J 3.3.2.20. Rz 8.19nn. 2Kor 3. 1Sm 7. J 9. J 3. J 4.3n.16.19.9.1-5.63. Rdz 1.14n. J 7. Ps 43. Dn 7. Rz 5. Rz 2.17.27.9n. Rdz 6.16.24n.14. Rdz 3.1. SĄD STARY TESTAMENT Dn 9. Rz 2. Mt 27.13.15n. Mdr 11.12n. Ez 16. . Rz 8. 2P 3. 2P 2. Jk 4. Mt 24.14. Ps 98. Jr 23.24.3-2. J 11. J 3.12-16.5. Być tylko z Jezusem po to by być ze wszystkimi.20-24. J 3.9.10. 1J 4. Dz 24. Pwt 6. Iz 1. Pwt 32. Jk 5.51nn. Wj 18.17.4. J 12. Rdz 9.8.10. Mdr 4.9. Ps 35.31-46.12n. Mt 23. Iz 66.17. Rdz 18. Ap 16. 1Kor 4.6. 1Kor 3.13-26.27.21.10nn.17. Ap 19. Ewangelia Jana. Mt 24.38.11nn.24. Ez 23. Ap 6.12. 1Sm 8.17-22. SĄD W EWANGELIACH U synoptyków.32-41. Jl 4.1n.11. Rdz 19.5n. SĄD W NAUCZANIU APOSTOLSKIM Dz 17. 1P 4.1.18.1-6. Jr 25. Rz 5. Ap 19.11.18nn.20. Rdz 16. Ps 72.4.18. Mk 12. Ap 18. SĄD ESCHATOLOGICZNY Iz 3. SĄD BOŻY W HISTORII Wiara w sąd Boży. Łk 14. Rz 3.20.13-19.6. Mt 10. Ez 25. NOWY TESTAMENT Mt 3. 1P 2. Ps 55.18. J 12. J 8.16-28. Ne 9. 1Tm 5.49.16.39.12. Rz 2.30-38.1-17.24.1-9. Rdz 10.5. Ap 14.24.16.33.20.12. Mk 14. Rdz 31.2-24.20-5. Sdz 2.10.18.36. Jk 5.9-12.13n. Mt 12. Iz 1.12nn.24nn.4.1Krl 19. Ps 96. Rz 2. Jk 2.5. 1Sm 24.13.7. Ez 36. Ap 17. Dn 7. Iz 11.23. Hbr 13.3.16.32. Mt 25.10.2.20.12. Ps 94.7-12. J 16. Mdr 3.39-42.32. Mk 3. Ps 35. Ap 11. Rdz 49.23. Mdr 12. Rz 2. Jr 17. J 16. Rz 2. Dz 13.8-13. Mk 6. Jk 2.16.1nn.5.26-30.10-22.1.31.

20. 1Krl 13. 1Kor 11. Rdz 13. 1Sm 28. J 11.21-20.7. Ps 127. Rdz 15.24. Iz 26.5n. 2Sm 15.13.12.2. 1Krl 12.4.17. Pnp 8. .1-13.1-8. Mk 4.5. Ez 37. Jr 3. Dn 12.44n.13n. Pnp 5.17n.33.2. Ez 37. SERCE CZŁOWIEKA Serce i jego przejawy. Ga 3. Joz 24.4-8. 1Kor 1. 1Kor 3. 1Tes 4. Łk 12. Ps 3.6-11.27.25-28. CIEMNOŚCI NAD CZŁOWIEKIEM Ps 132.6. Mt 2. Pnp 5. Oz 8. Dn 2.3. Rdz 17.11-19.31-38.10. Iz 11. Iz 43.29.14. 2Sm 15. Oz 13. J 17.21n. SERCE 2Sm 18.25. Rdz 28. 2Sm 19.1.51.16. Syr 34.10n. Lb 32.21. 1Krl 16. Ps 44. Prz 3. 2Tm 1.3n. Am 5.27-32.15. 1Sm 16. Iz 40.28.2.23.15.5. Iz 44.13.36. Ps 4.11. Prz 26.13-21. Jr 23. Prz 20. J 11.5. Iz 26. Syr 42. Dz 2. Prz 6.1. J 14. 2Krl 17.2. Pnp 8. Rdz 22.5.24. J 10. Ps 28.4. Iz 51.6. Koh 5. 1Krl 11. Syr 17.32. Pwt 7.16. J 17. 1Kor 12. 2Krl 10. Schizma zagraża życiu wiarą narodowi wybranemu i czyni nieskutecznym jego świadectwo. Ap 7. Mk 4. Bóg i serce.13. 1Kor 11.6.22. Rdz 12.9.17-52. Pwt 4. 2Sm 15. Mk 4.24.30.26. 1Krl 14.40.31-39. Mt 1. Łk 6.23. Wj 24.28.35. Ga 5. Syr 31. 2Krl 17.17-18.14.34. 1Kor 13. Sdz 16.6n. Ps 78.18. Ps 121. Prz 26.11.7. 1Krl 12. Jr 25. Lb 12.43.13.21.6.4.2. Mk 13. Oz 2. J 10. Prz 6.3. Czas nawiedzenia Bożego.23n. Rdz 47. J 13.4. Ps 78. Schizma fałszuje świadectwo Kościoła.21.17. Sdz 5. J 19.8.40.9.12. Iz 51. Przebudzenie ze snu. 1Kor 11.11.4. Mk 14. Ef 5. 1Kor 1.9. Prz 16. Pnp 3. POTRZEBA BUDZENIA SIĘ ZE SNU GRZECHU I ŚMIERCI Iz 64. 1Krl 11.26. Jl 3. 1Krl 12. Rdz 19.17.23.2. Mt 8.19.16. Rz 2. J 17. J 9. Mk 4.17.12nn. Ps 32. 1Krl 12. Pnp 5. Rdz 2.17n.24.1nn.27.6.1.23-26.51-52.14. Syr 12. Iz 51.4. Mt 9. Mt 2.38. SEN ODPOCZYNEK CZŁOWIEKA Znak zaufania i zdanie się na Boga. Ef 2. Dz 7.16n. Ps 21.21-24.9.1-9. Jon 1.27.8. Syr 13.20-25.18n.6.19-23.22. 1Kor 3.31.7. Rdz 37. Ga 3.34.16. Jr 29.8.9.6.14.7n.33. Iz 29.23. 1Krl 5. Ps 1.13. 1Kor 12. 2Sm 5.7. Pwt 13.65. Ps 13. Rdz 2. Ps 33.19. Pnp 2. Rdz 9.3n.9. 2Krn 13. 1Tes 5. Mk 14. Dn 12.37-41.19.11. 2Sm 7.14-18. Rdz 37. Joz 22.9. 1Krl 19. Mt 25.14.17.52.1n.4-8. J 7.2. Jr 17.24.4-12. Syr 27.6. Schizma powstaje na tle charyzmatów. NOWY TESTAMENT Łk 2.16. 1Kor 12.29.16.24. Prz 23. 1Krl 12.10. 1Kor 8.31.21.3nn.27n.Rdz 11.25.36n.13.1. 1Krl 18. 1Kor 2. Iz 65.5nn. Prz 6.

Ps 69.28. Iz 8.6. Hbr 1. Iz 55.6nn. Rdz 41.7nn.2.13-15. 1J 5. Mdr 7-8.20.8.52. Jl 2.14.8. Hbr 2. J 19.14.18. Iz 26. Iz 30.20.4.12n.17.15.9n. Pwt 6.20n. Ga 4. J 17.56n.7. Joz 24. STARY TESTAMENT BÓG PRZEMAWIA DO LUDZI Lb 12.21.13. Lb 23. Ps 107.13. Pwt 10. Pwt 5. J 17.18. Pwt 6. Mt 16. Jr 11. Lb 12. 1Kor 10.38. Wj 34. Joz 1. 1Krl 2. 2Sm 22. SKOSZTOWAĆ Jon 3.18.5. Ez 47. Wj 20. Flp 4. Hi 22. Ps 51.31.32.1. Ps 61. Oz 10. 1P 2.5.26.16.9. J 8. Prz 8. Ef 3.4n.4.2.32-36.17.7. NOWE SERCE Przyrzeczone.4.10n. Mt 7. J 11.7. Za 14. Dane. Ps 78. Ps 18.2. Mt 22. Wj 34.25n. Pwt 9. Jr 48.3. Rdz 15. Ez 18.1. Mt 9. Słowo jako wyraz działania Bożego. Złe serce. SKAŁA 1Kor 10.4. Wj 3.1-5.15. Ps 92. Jr 18. J 6. J 7.7.10-28. Kpł 26. Ps 119. Łk 24. Pwt 30. Jr 1.12n. Jr 36.23. Ez 3.2. Lb 20.45.11n.13.34. Iz 43.21.8. Ps 18. Mt 11. J 14.13-17.1-12.2-13.1-17. Oz 11. 1P 2. Prz 16.15. Pwt 4. Jr 1. J 19. DWA ASPEKTY SŁOWA Słowo Boże jako objawienie. Iz 28.4. Ez 36. Rz 7.Hbr 4. Jr 7. Wj 17.33.6. Hbr 6. 1Krl 22.29.13. Am 3.16. Pwt 4. Ps 51. Mt 3.37.66.12.4.39. 1J 1.4. Mdr 10-19.32. Pwt 29.7-10. Prz 31. Iz 51. Mt 26.6.1.28. 1Kor 10. 2Sm 19. Ba 6. SŁOWO BOŻE Ps 115.29.6.16. Rdz 12. Iz 9. Am 7. .14. Oz 2.22.9. Iz 44.19.19.3. Prz 18.33.36. Ps 144.7.15. J 4. Pwt 4. Doświadczenie religijne.25. J 7. Jr 5. Jr 24.41. Prz 11. Ps 31.8.24. Ps 119. Wj 3.2. Rz 10.19n. Rz 9. 2Krl 3. Rz 5. Joz 23. Jr 20. 2Sm 23.21. Jr 30. Za 1. Joz 21. Wj 20. Skała w ręku Boga. Jr 24. Wj 20. 1Krl 8. 1Kor 12.11n. Hi 12.10n.22.20. Kol 2.3. Ps 119.33. Bóg niewzruszony jak skała. Ne 9.13-16. Mdr 16.7n.26.3.5.52.15-20.2. Mt 15.12.6-22. Ps 34. Ap 2.41.37nn. Łk 8. Ps 105.5.23. Pwt 32.7. Ps 147.4. Dn 5. Jr 31.56.5. Prz 8.12. Hi 12. 1Sm 25.32. Dz 4.4.16.8.29.27.3.24.1.34.1-21.28.9.6. Pwt 32.20.4. Rozpoznawanie.12.20. Mt 5.3. Ef 1.

Ps 119.3.24.14nn. Łk 1. 2Kor 2.12. Lb 22. Mt 9. Prz 20. J 3.16n.25. Mk 4. Kpł 20.15. Łk 6. Łk 6.20.18. Iz 1. Ps 107. J 3.31. UOSOBIENIE SŁOWA BOŻEGO Ps 119.1-7. Jr 11.22. 1Kor 7. Jk 3. Mt 8.20.33. J 8. Mt 18. CZŁOWIEK W OBLICZU BOGA PRZEMAWIAJĄCEGO Jr 1. Iz 44.16-21. J 16.4n.10.33. Iz 44. J 8.29nn. Hbr 1. NOWY TESTAMENT Mt 15. 1J 1. Jdt 16.6.2. Ps 119. Złe użycie słowa.34.6-10. Stosunek ludzi do słowa Bożego.11. Syr 28.31. Ps 119.1n. Dz 19.63.16. Wj 20.6.74. J 6.51n. Mt 26. Prz 26.26. Dz 12. Hi 37. Mt 22. Jk 1.6.23. które stało się ciałem J 1. .8.Ps 105.18. Mt 8. J 1. Mt 24. Mk 16. Dz 6. J 4.12. Lm 3. 1Tm 1. Mt 5.49-50. Syr 39. Pwt 8.26.17n. J 3.3.10-12. Dz 6. Dz 6.1. J 6. J 1. Ps 130. Prz 10. J 12. J 8.39. 1Kor 7.3. Mt 10.4-7.15.26. Syr 42. SŁOWO BOŻE I SŁOWO JEZUSA Słowo.31. Przyjęcie słowa. Jk 3.19.15.6. Mt 13. 1Krl 19.11. J 1.14.27. Mt 7.26. Mdr 9. 2Tm 2.2-12.37n.26.3. 1Kor 7.17. Prz 13.42. Prz 18.15.2.25.15-18.16.47. Ps 33. J 4. Iz 27.18. Dz 13. Pwt 6. Mt 7.89. Iz 55. J 8.12-21.17. Ps 5.8.23. Hbr 4.18. Ps 119.19.2. Mk 4. Dz 4. 1Tes 1.31.7-11.21.10.11. Syr 5. J 17. J 8.50.14. Mk 8. 2Kor 4.26.105. J 10. J 8.33.6.16nn.8.12. Ps 147. Pwt 6. Hi 6.17n.13.9. J 4.20.35.19. J 4.3. 2Tm 2.5-13. Ez 3.11. Dz 4. Łk 8.1-9. Hbr 1. Ps 119.7.16.26. J 5.17.18. J 14.23n.6nn. 2Kor 1.14.81.2.4.7. SŁOWO LUDZKIE Syr 5. Rdz 1. Prz 29. TAJEMNICA SŁOWA BOŻEGO Słowo stało się ciałem.14.24.14. Łk 3.51. J 15.11. Prz 12.28. Ps 33.3.3.48-49.22.5. Jk 1. Syr 27. Stosunek ludzi do słowa. Łk 1.18nn. J 1.13. Iz 40. Dz 18. Prz 12. Ps 107.50-53.5-8. J 1.17nn. J 17. Mdr 16.4nn. Mdr 18. Flp 1. Ef 5. Pwt 6.14.14. Tt 3.34.49.6-9. Mk 1. Lb 30. Syr 23.5. Pwt 23.25-40. J 12. Ps 147.14.38.20.9n.8.4. SŁOWO BOŻE W KOŚCIELE Działanie słowa Bożego.7. J 15. Prz 10.43.6.3.1n.4.5. Syr 20. Dz 8. Dz 8. Iz 40.1nn. Pwt 6. Jr 11. Jk 5. J 2.26.22.37. J 1. J 5. Iz 29. Pwt 30.22. Syr 23.10.7. Dz 13. Ez 33. 1P 1.41.14. Jon 1.28.23.9.20. Syr 20. Ps 10.38. Ps 119.26-29. Ps 105. J 1.4. J 1. J 20.2.60. J 1.17. Jr 15. J 15.16. Mt 13. Ap 19.24.25.45.8. Kpł 20. J 1. Syr 39. Postawa ludzi wobec słowa.101. Ps 119. które objawia i działa. Flp 2. J 6.14. Dn 9. J 1.9.

Iz 48.6.31nn. Łk 4.18-21.4.48. J 15. Pwt 18. Iz 53.27.8.15.12.44. Bóg słucha człowieka.16. 2Krl 17.7-8.18n.5.4-10.27n. Hi 36. Iz 42. Iz 53.10.1.13.15.11. Pwt 6. Ps 34.13.8.1nn.2.70. Iz 30.3. Mk 10.3. Mk 12.25n.19. 1P 3. J 11.3.17.43. Iz 53. Dz 3. ZBAWICIEL ŚWIATA Mt 11. Iz 50. Człowiek powinien słuchać Boga. Mt 7. J 13. Jr 33. 1Kor 14.7. Iz 65.31. Jr 7. Ps 34. 1P 2.31. SŁUŻYĆ SŁUŻBA A NIEWOLNICTWO Rdz 24. Ez 34. Jk 5. Ps 103.10nn. Łk 2. Jr 7.32n.8.15.9nn.16.5.25. Łk 18.24. Ez 37.20.5. Iz 53. Iz 42. Katecheza apostolska. Dz 3.5n.43nn.24n.10. Dz 16.4. Ps 102. J 8. Iz 29. Ps 26. Iz 43.22-26.23. Mt 11. Iz 49.31.14. SŁUGA BOŻY SŁUDZY BOGA I LUD PRZYMIERZA Wj 14. J 15.29. Koh 3. 1Krl 8.1.20n.14nn. OD SŁUG NIEWIERNYCH DO SŁUGI WIERNEGO Pwt 9.10n. 1Krl 18. Iz 49. Wj 19.1n.25. Łk 1. 1J 5.2. Łk 11. Iz 43. Iz 49-55. Jr 15. Iz 43. Jr 27.24.21-25. Am 3. Łk 1. Za 3. SŁUCHAĆ Rdz 10. Iz 65.8nn. Ga 1.31. Iz 49.9. Rdz 26. Mt 26.24n.1.26. 1Sm 9. Prz 31. Dz 3.1. 1Krl 8. Jr 1.28.38.10nn. Mk 4. Tt 1.7.24. Mk 8.28.12.13.18nn. Jr 7. J 8.20. Mt 12.3. Mt 20. Mt 17. Iz 53.1-4. Iz 50. Iz 42. Iz 49. Rz 10. Łk 6. Iz 50.17.26. Iz 43.19.25. Flp 1. Słudzy Boga. Dz 8.8.24. Iz 48.1. Iz 41.18.24.14.4.Dobre użycie słowa.6. Jr 23.17n. Sługa niewierny.4nn. Dz 7. Ap 7.45.41n.7.47.19. Wj 22. Pwt 18. Dz 4.1.21n.1-55.26nn. Łk 2. Jk 1. Ps 39. Iz 1. Dz 4.14.19. Ps 141.3nn.5.43.7.28.5. Syr 1.1. Rdz 15.45. Mk 9.56. Iz 42.13-53.29nn. Iz 52. Jr 9. Ez 37. Pwt 34. Sługa wierny. Iz 35. Iz 44. 2Sm 7. J 13. Prz 25.29. Prz 1.8.5.5-11.51.6nn.18n. Ps 10. Łk 24.31.4.22n.17.2. Jr 11.3. Łk 22. Mi 3.4-9.18-21.37. Wj 32. Rz 1.23. Iz 53.1-6.36.13n.18. Jr 6.23n.1-7.14n.4.1. Iz 45. PRAWDZIWY SŁUGA. Ps 134. Iz 54. J 9.18. Iz 44. J 9. Mt 12.24.5. Prz 18. STARY TESTAMENT POSŁUGA KULTYCZNA I POSŁUSZEŃSTWO . Ap 7.25. Lb 12.21.1. Iz 50. Iz 49.23. Rdz 24. Iz 61.3.10. Am 3. Mk 4. Dz 26. Flp 2. J 20.23.25. Iz 50.10nn.10-11nn.51.45.13n. Iz 40-55. Ps 78.5. Łk 22. Iz 52. Mk 14. Łk 1. Ps 105. Dz 4. Ap 22. J 15. Iz 43.7.14n. Ag 2. Prz 15.8. Rz 1.12-15. Syr 28. Pwt 32. Iz 42.3.

Łk 6. J 16.23. J 11.2n.9n.10. Posługa kultyczna. Mk 3. Oz 7.15-3. Łk 24. Est 4. 1Sm 15. Smutek jako wyraz grzechu.11.4.21. Joz 7.14. Jr 14.1. Ba 4. Ap 5. Ez 27. Rz 8. Oz 6. Kol 1. 1Sm 2.5. J 8. Za 12. Iz 25. Syr 30.14.2. J 16.18. Ne 9. Ps 51.18. Hi 2. Prz 15.18.15-24.14-23.14.23.21n. Mt 4. Łk 2.18. J 15. 2Sm 15. Jr 31. Koh 10.13.15nn.1.17.18. Koh 4.30nn. Ez 18. Iz 66. Jl 1. Syr 25.12. Jr 7.9. Mt 16. Ez 24. Ps 56. J 20.13.20. J 14. Mt 27.9-13. Sdz 17. Ml 2. Iz 35.6. Iz 24. Ap 21.12. Pwt 13. którzy płaczą!.46.17.31.20-21.5. Iz 66.2n.7-14. J 17.1.6n.1-6. Łk 24.7.22.1-4.6-37. Mt 6.23.10.22.10nn. Iz 22. Syr 1.13. J 11.10. J 16. Jezus a sługa. Prz 25. Dn 9.22. Rz 15. 1Sm 2.10n. Syr 30. Ps 137. Smutek a nadzieja. Dn 9. Prz 25.10.15.38.15n.3. Iz 65.19.10n.23.10.22.2. 2Sm 2. Dz 20.20.16.13.37n. Prz 31. Prz 12.17n. Joz 7. J 15. Mt 27.25.20. Łk 19.2. Hbr 5.Pwt 6.49.26. Mt 21.12n. STARY TESTAMENT Zdrowy rozum a smutek. Lm 1. Ezd 10.22. Mt 19. Prz 14. Mt 9. Iz 63.48n. Koh 9.24.34.7.3nn.19. Joz 24. Jk 5.8.33.15. J 14.6. Mt 26. Ef 5. Błogosławieni.33.22. Mt 9.13.7-64.18.4-19. J 16.6.4. Mt 26. Jr 9.11.16.16-23. . Łk 22. Mt 19.4.8n.8. Syr 22. Syr 37.12. Sdz 20. Mk 10.22. 1Kor 7.5n. Iz 60.33.7. Łk 1.14. Posłuszeństwo. Dz 6. Pwt 5.13.29nn. Mt 2. Lm 2. NOWY TESTAMENT Smutek Jezusa Chrystusa.19.18n. Iz 57.5. Iz 66.45.27. Pwt 6.21.22. Lm 2. Ps 80.13.20. Ps 6.26. Jr 31.10. Rz 12. Syr 7. Ze smutku rodzi się radość. Jr 16. Łk 22. Iz 26.11.35-36n.41.45.11nn.5. Tb 13.21. Ezd 9. Rz 6-7. Jr 4. Jl 2.7-11.4nn. Jr 33. Ba 1.9.6n. Rz 12.6-15. Łk 23. Ef 6.31n.21-4.19.15. J 16.22. Koh 3. Wj 33. 2Kor 7. J 14.17.3.22.1. SMUTEK Ps 13. Jr 8.17. Lm 2. Syr 36. NOWY TESTAMENT SŁUŻYĆ BOGU PRZEZ POSŁUGIWANIE LUDZIOM Mt 4. Dz 6.2. Łk 2.6. Jr 3. Mt 25. Lm 2.27. Rz 7. Wartość chrześcijańskiej służby.7n.18. Sdz 2. Jr 15.21-22. Oz 6.6. Syr 38.46. Smutek zamierzony przez Boga. J 15.12n. 1Krl 20. Iz 40-55. J 13. Prz 17. Flp 2.14. Jr 13. Ne 9.31-36.9.23.11n. Iz 61.8. J 11. Łk 16. Ps 126. Prz 18.

2Sm 8. Wj 30.14. 2Kor 6. Ps 140.49. Sprawiedliwość jako zapłata. Syr 39. Prz 21.20. Prz 25. Dn 2. 1Krl 3. Ez 18. Mk 9. Jr 17.9. Iz 5. Rdz 20. Kpł 2.1. Ps 107.4.8n.34.7.27.5-24. Syr 3. Tb 9. Hi 39.15. Ps 119. Rdz 7. Syr 38.35. 1P 1.3. Pwt 25. Prz 24.2-4. Jr 22. Pwt 13. SÓL Sól i okolica pustynna.15.34.28.25n. Mt 2.6. Mt 2. Syr 34.7.9nn.1.9. Rz 8.24n.21.36. Pwt 16.5-11.26.6.4.8.19.4. Sdz 6.17.13.7. Iz 11.19.3.5. Hi 35.19.19. Joz 12. 2Krl 2.23. Sdz 9.22. Kol 4. Mk 9. Hi 8. Rz 9. Ps 72.1nn.15.6. Tb 14.50. Iz 29. Mdr 12.6. Kpł 19. NOWY TESTAMENT Jezus.14.13.35.6.2-6.8n. Jr 22. Pwt 1.7.19.3n.J 20. Kpł 19. Tb 14.9.6. Koh 5. Ez 21. Prz 11.5.11. Ez 18.13.23-32.12.12-21.7. Dz 27.20.5-11. Za 1-6.11.13. Obrzędy i oczyszczenia.18. Hbr 12.7n.19. Jr 23.24.16. Ps 112. Rdz 14.16-21. Mk 9. Ez 21.12.26.6.45. Rdz 18. Mt 6. Prz 12. Dz 2.5. Tb 12.6.25-32.25. Mdr 1. SNY STARY TESTAMENT Rdz 41. Za 10. Ez 3. Mt 1. Łk 14.4nn. Ez 16. Rdz 41. Ps 18.39. 2Krl 4. Mt 2. Mt 23.6.1.13. Joz 3.2.12-21. Sprawiedliwość a sąd SPRAWIEDLIWOŚĆ LUDZKA STARY TESTAMENT Sprawiedliwość w państwie. Ap 7. Pwt 6. Ez 47. Pwt 16. 1Kor 3. Rdz 15. Ps 112.13. Rdz 37. 1Tes 4. Dz 23.1. SPRAWIEDLIWOŚĆ Rz 3. Ps 112.10. Mt 2. Ezd 4.16.10. Mt 27.50.19. Smak i trwałość. Ez 21.13.15. Kpł 2.9. Pwt 29.12. 1Sm 3. Ps 24. Ap 21.13. Prz 17. 1P 2. Lb 18.121.2.1. Dz 18.6. Ps 37. NOWY TESTAMENT Jl 3. Mt 5. Am 6.20n.12-21.3-6. Oz 10. Jr 23. Rdz 46. Sprawiedliwość jako mądrość i dobroć. Rdz 28. Pwt 24. Ba 6. Dn 4. Ps 72.4.3nn.6.17. Ez 43. Rdz 19.5-26. Pwt 16.21. Hi 6.25.22.1n. Am 5.13. Rdz 40-41.9nn.13. So 2.22.4n.8. Am 2.7.30. Kpł 21.8. Am 5.20.17-48. Mt 23.23. Ez 47.12. Jr 27. Mdr 1.23. Ps 18.1. Prz 16.11-22. 2Sm 7.3. Łk 14. Hi 4. Sprawiedliwość jako wierność Prawu. Dn 2. . Prz 11.4n. Rdz 20. Ps 45.6nn. Iz 9. Prz 12. 2Krn 13. Ps 45. Iz 5.17.3n.19-22. Dn 3. Jr 22. Dz 16.33. Tb 7.1-18. Mt 5. Ps 15.9.3.

Wj 20. Hi 9. STWORZENIE .11-21.6. NOWY TESTAMENT Mt 12. Am 5. Jr 11.6.17. Ga 2. Mt 1.6.6. 1Sm 12.32.2-5. Iz 45.8. Ps 92. Tb 14.49. Ps 119. Ga 2.3. Ps 119. Rz 3. Mt 13. Syr 32.35.11.13.10.11. Rdz 25.1nn.1n.16.2.22. Rz 9.15.41. 1Tm 6.15.100.2. Mt 9. Hbr 12. Rz 3.18.8. Mt 13.4n. Ps 51.11. Jr 23.36. J 16.9. Długie życie i bliskość i śmierci.5.22nn. Syr 44.40. Flp 3.6.15.17. Dn 9. Prz 16. Ap 4. Ps 145.3n. Ps 119. Iz 42. 2P 3. Ps 65.21. Dz 15.10n.2.123. 2Tm 2. Jk 3. Mdr 4.1. Iz 46. Sprawiedliwość i miłosierdzie SPRAWIEDLIWOŚĆ CZŁOWIEKA STARY TESTAMENT Pwt 9.27.5.41n.17. Wielkie doświadczenie i postęp w mądrości. Iz 45. J 16. Ps 9.8.3.6.16.5n. Rz 1.9.11.3. Hi 4. Paweł.21. Kpł 19. Koh 8. Koh 12. Hi 9.1n.8. Flp 1. Ap 5.21n. Mt 27. Ps 36.3n.15. Dn 9. Ps 71.16.6n.2. Iz 56.10. Rz 4.18. Iz 51. Łk 2.16.16.13.14. Syr 42.14.31. Ga 2.13.12n.20.52.1n.16. Ps 129. Prz 10. Rz 3.13n.6. Flp 3. 1Krl 8.1.14. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 10. Iz 40-66. Rz 10.5.17. Rdz 15. Dz 11. Syr 3. Ps 119.106. Ne 9.14. 1Tm 5.24. Ps 111. Iz 41. Ba 2.7.17.20.14. Iz 45.1. NOWY TESTAMENT Jezus. Ga 2.18. Iz 5.32.20.14. Mt 22.9.25n. 2Tm 4.19nn.4. 2Tes 1. Iz 59. 2Tm 4. Mt 15. Mt 3. Iz 41.7. Ps 71. Mi 6. Rdz 15.15. NOWY TESTAMENT Nauka Jezusa. Syr 41. Flm 1. Ga 2. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 33. Ps 145.25. Ps 96.21.36n.25.15.12. Łk 13. Mdr 4. Iz 54.2.4nn.19.30. Mt 12.24.6n.32n. Ezd 9. Syr 25. Mk 7. Ps 7.3.5. Łk 18.12.8.3. Oz 2.19nn. Iz 5.12.6.13.2-6. Jr 9.5. Mk 10. 1Mch 14. Tt 2. Mt 5. Iz 42. Dn 7. Święty Paweł.30n. Ga 3.10. Ba 1. Syr 25. Mt 27. 1Mch 2. Rz 10.9.15.11. Mt 5. Dn 9. Prz 17. STAROŚĆ Syr 41.8. Rz 10.16. Wj 18.8.21. 1Tes 1. Iz 45. Koh 7.5n.22. Koh 9. 2Sm 5. Sdz 5. Iz 10. Ne 9.Chrześcijaństwo czasów apostolskich. 2Sm 19.8n. Dn 13.1n. Ezd 6.23.9. Ps 116.4. Wj 3.2. Rz 2.

13. Ps 104. Iz 51.24.20. Rz 5. Ez 36. Iz 51. Jezus Chrystus a stworzenie.18. Iz 40. NOWY TESTAMENT BÓG STWORZYCIEL Dziedzictwo Starego Testamentu.9. 2Kor 5. Jr 10.15.24.9. Ps 104. Ps 89.19.14-17. Ps 33.6. 1Tm 6.15.10. Hbr 2. Ps 104.12. Ap 21. Hi 26. Ef 2.22.13. Ap 10.3.21-26. J 2.16n.8. Iz 65. J 1. Ga 6.18. Opis pochodzący z tradycji kapłańskiej.20nn.22n.12. Jr 31. J 1. Hi 9. Iz 64.11.24.22n.14. Iz 43.10. Kol 1. Prz 8.4-25. SUMIENIE . Iz 66.1-6. 2P 3. Rz 5. Ps 51.1-7. Mk 1.10.24-31. Iz 41. Rz 4. Prz 3. Ap 3.6. 1Kor 8. 2Kor 5. Rz 8.7. J 1.24-28.8-11. Ez 11. Hi 7. Łk 4.13. 1Kor 7. Syr 1. Dz 14. Am 5.16-19.22. Iz 65.28. Ef 1.9-20. BIBLIJNY OBRAZ DZIEŁA STWORZENIA Opis najstarszy.5. Jdt 16.25n. Mdr 9. Am 4. Kol 1. Iz 45. Hbr 1.13. Iz 40. Ga 3. Ps 19. Ef 2. Ps 74.1-5. Ps 148.1-7. Hi 3.6. Rz 8.2. 1Kor 10.6.14.22.9. Rdz 2.5-12. Dz 17.19n. Ap 6. Iz 51.6n. Ef 1.26. 1Kor 8. Iz 44. Iz 48. 1Kor 1.8.18n. Od pierwszego stworzenia do ostatniego.8nn. Dz 17.11n. Syr 18. Rdz 1.17.19n.8n. Tradycja biblijna.5n.18. STWORZENIE W PLANACH BOŻYCH Stworzenie i historia.24-28. Am 9. J 17.12.24. Ef 4.1-5.20.15.6. Jr 18.10.3. Hbr 1. Ps 136.28.15. 2Mch 7. Jr 31. Hbr 11.17.35nn.26nn. Iz 44.18-23.10. Ef 1. Mdr 8.12n. 2Kor 4. Ps 139. Prz 8. Kol 1. Zbawienie i nowe stworzenie.5. Mt 19. Syr 24.45.10.3n.13. Kol 3. W oczekiwaniu na zwycięstwo.1n.24.1-5. Kol 1.STARY TESTAMENT STWÓRCA NIEBA I ZIEMI Rdz 14.17.6.16.4-8. Ps 121.31.9nn.4-26. Hi 10. Ap 4. NOWE STWORZENIE W Chrystusie. Hi 42.21. Kol 2. Ps 89.1.4-7.12.6-15. Rz 11. Dz 4.6-9.8-14.18. Kol 1.13. Ps 135. Mdr 13. Rz 1.19. Iz 43.6. CZŁOWIEK WOBEC STWÓRCY Położenie człowieka.19n.12. Jr 27.15. 1Kor 15. Iz 45.30. Dz 14. Ps 104. Dz 17. Rdz 14. Mdr 13.10. Jr 10.36.6-16.12nn.9. 1Kor 15. Hi 38-41. Mt 28.26-35.

Ps 2.15.7.36. Ps 149. Mt 27. 1Kor 10.40. Hbr 1. Rz 14.9n.1. Rz 8.36. Hbr 1.27.33.3.7. 1Kor 4. Ps 139.5. J 11.27.12. Ga 4. Ps 73.8. Iz 63. J 3. J 5.8. Rz 5.4.20. SYN CZŁOWIECZY STARY TESTAMENT POTOCZNY JĘZYK BIBLIJNY .14.39.31.36.6. Mt 26. 1Tm 1. 1Tes 1. 1Kor 10. 1Tm 1.4. Ps 89.23. 1Kor 10. Rz 14. Dz 13. 1Tm 4. Hbr 12. Hi 1.2. Mk 14.14. Mt 15. Jr 11. 2Tm 1. 1Krl 16. Łk 23.22n.1. 1J 5. 1J 5.34.6.21.7.19. 1Kor 8. Mt 2. 2Kor 4.5. Jr 3.35. Ga 3. Ps 2. Mk 3.18. 1P 1. J 17.12.25n. Ps 89.61. J 1.2. Apostołowie. J 3. Iz 7.3-4. Mk 15. Mt 5.10.9-13. J 6.23. KRÓL JAKO SYN BOŻY 2Sm 7. Iz 63.34.51. J 14. Mdr 2.3. Mk 14.37. 1Tm 3. Kol 1. Sumienie według Pawła.1.10.13. Ga 4. Jr 31.6-7.35. J 12. J 6.36.20. Ef 1. Mk 1.10.1-20. Ps 7. J 1.2.46.8.2. Mdr 17.9.1n.2. 1J 5. Hbr 9. Hbr 1.1.31. Mt 11.7.61. J 5.5. 1Sm 24.Koh 10.1. 1Kor 10.26. J 1.1. Rz 6. Rz 1.5. 1Kor 8.6.63.46. 2Kor 3. 1J 3. Hi 27.5.16n.29. Mt 11. Oz 2. Hbr 9. Iz 30.21. LUDZIE JAKO ADOPTOWANI SYNOWIE BOGA U synoptyków.20.5. Mt 16. Mt 16.1. Mt 21.18.14.6. 1J 4.15. Nic mi bowiem sumienie nie wyrzuca.3.22-23. 2Krl 2. Dz 9. Łk 22.37. 1Kor 3. 1Sm 25. Tt 3.7. Jr 17.10.20. 1J 4. Pwt 14. J 3. Ga 2. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY SYN BOŻY W ewangeliach synoptycznych.17. Dz 8. SYN BOŻY Ez 23. Hbr 13.14n. Mdr 18. Mdr 5.10. 1Kor 6. 1J 3.19nn. Mt 6.5. Dn 8. Iz 64. Łk 20.5. J 20.13. Rz 2. Hi 42.29.22. Rz 8.25nn. Rz 14. Rz 15. Mk 5.12.9. Mt 24. 1P 2.22.23.11n. Łk 10.9.8nn. Dz 23.6.3.1. Mdr 2.1n. Mt 4. Mt 16. Łk 1. Dz 24. Jr 3.11.2.20.2. Łk 6. Mk 9.10.29.13. Mk 14.5nn.34nn. Mt 4.19. Iz 30.10.1. Łk 11.7.1.7.1-2.17. 1Tm 1. 1P 3.9. Ez 2. U świętego Jana.6. Iz 1.46. STARY TESTAMENT Pwt 32. Mk 1. IZRAEL JAKO SYN BOŻY Wj 4.15. Rz 8. 1P 3.13. Hbr 10.27n.17.18.15. Rz 9.4.20. Mt 4. 1Kor 8.27. Iz 9. Rz 8.14.70. 2Sm 24. Sumienie oczyszczone kultem.1.17.19-20.12. Oz 11. 2Kor 1.6.21. Tt 1.9.9. J 1. Hbr 10.14.16. 1J 2. Łk 23.16. Ps 29.20.14-17.11. 2P 1. Łk 16. 1Kor 6.5. Jr 31. Rz 13. Rdz 3.18.18. Mt 4.16.5-12.4.16.8.4n. J 5.

Ez 18.27. Rt 3. Synoptycy.62. Hi 31. J 6.1. Mk 8.22. J 6. Mt 26. J 5.13.14n.8.23. Mt 16. Dn 7. Mt 11. NOWY TESTAMENT EWANGELIE Mt 5.4.13n. Prz 8. Rdz 28. Rdz 1.9n. 1Krn 9.27. Ps 8.7.34.1. Iz 58. Mt 25.45-49. 2Krl 4. Ap 1. Kpł 18. J 5.20. Oz 2.56. Łk 13. Ps 31. Ps 89. Ps 8.3. Pwt 10. Hbr 4. Mt 12. Łk 14. Wj 23.27. Kpł 24. Iz 58.25.5. Motywy ustanowienia szabatu. Praktyka szabatu.6. Mk 15. J 3. Ps 11. J 12. Rdz 34.13-21. Lb 15. Rdz 9.31.51.20.8.5-9. Ps 60.18.8. Kpł 23. Mt 20. J 3. Mt 26. Mk 8. Mt 5.13n. Pwt 5. Rdz 24.5nn. Wj 31. J 5. J 1.4-8. Ps 14.23.42.5. Dz 13. Jk 2. Dz 17.10-16. Mt 8. .27-31.10-31.32-38.7.27. Mt 9.64.32. J 13.42. J 5.7. Pwt 10.11. 1Kor 16. Czwarta Ewangelia. PISMA APOSTOLSKIE Dz 7. Dz 16.21. Rdz 27.16.12. JĘZYK APOKALIPS Księga Daniela. Mt 26.45. Uczniowie Jezusa.15.27.30.1-11. Pwt 25.2n. Wj 34. J 3. Mk 2.6.12.19.24. Rt 4. J 9.31.40. Rdz 1. Prz 31.17. J 6. 1Sm 25.7. Wj 23.22n. Hi 25.26-29. Rdz 27.2.18. Ez 20.9. Mt 8.13.2.21n.28. Dn 7.2.16. Pwt 5.48.8. J 19.55n.33. SZATA JAKO ODBICIE PORZĄDKU BOŻEGO W ŚWIECIE Szata a osoba ludzka.3n. Mk 8.30.20. Ez 2. Ps 8.2. Ps 110. Dn 7. Mt 26. 1Mch 2.32.15.3. Mk 16. Rdz 3. Iz 1. Wj 16.48. Tradycja żydowska.1.3.53.2n.19.12-16.13. Ap 14. Dn 7. Jr 17. Iz 42. Iz 51. Pwt 28. SZATA Syr 29.1.31nn.20. J 8. Syr 40.Ps 80. J 12. Ne 13. Dz 18. Mt 16.35.15-22.4. Wj 35.11. 1Sm 18. Lb 28.39. Odzienie a funkcje człowieka. J 12.34. Mt 24. 2Sm 3. NOWY TESTAMENT Jezus. SZABAT STARY TESTAMENT Ustanowienie szabatu. Ps 107.21.12. Dz 9.12. Jk 2.1. Mt 16. Dz 20.19-27. Ps 90. Dn 7.10.3. Dz 7. Rdz 37.29nn. Rdz 2.19.12. Ps 110. Ap 14.14nn.18. Mt 16.13.4. Łk 4. Łk 6.9. Ap 1.3. Mt 17. Mt 12.18n. Pnp 4.28.9.12n.14.20-27. 1Kor 15.13.25nn. Mt 17. Mt 24.9. Mt 11.22.12.13. Wj 22.1-5.18.23. Hbr 2. Mt 28.20. J 5.1. J 6. Ez 2.51. Wj 20. Dz 18.31.65.13.

1P 5.1nn. Mt 3. Dz 12. 1Kor 11. Ap 13-17. Mk 3.5.6.7. 1Mch 10.7.8nn.7.14. Syr 14. Iz 6.17n.25nn.44. Ap 21. Wj 28-29. SZCZĘŚLIWOŚĆ STARY TESTAMENT BÓG I SZCZĘŚCIE Szczęśliwość i chwała w Bogu.13.2. 1Kor 15.5. Kpł 16. J 19.7-12.42. 1Tes 3.13. Ps 119. Mt 28.7nn.34. 1Krl 22. Oz 2.30.24. Ef 4.9. Rdz 3. Ez 16. Ap 12.1.9-13. Dz 22. J 8.2.8. Rz 8.13n.27.15n. 1Tm 6.34n. Dz 10. 1Kor 15. Ps 84.5. 1Tm 6.13nn.23.22nn. 2Kor 12.3n.10.24-28. Mk 5.11. PRZECIWNIK CHRYSTUSA Rdz 3. Rz 8.28. Kol 1.20.14.4. Kpł 21. Pwt 8.24. Ef 6. Prz 8. 1Kor 11. 1Kor 11. Łk 10.35.8.18. Wj 28.6. Łk 22. Ap 19. PRZECIWNIK CHRZEŚCIJAN 1Kor 15.8n.27. Dzieje przymierza.16. Łk 4. J 14. 1Mch 10.14.15.13. 1Mch 10. Iz 50. Kol 3.1. Jk 4. Iz 49.10.13. Ap 7. Rdz 3. 1Mch 11.21. Ap 20.14. Ap 20. Kpł 16. Rz 5.2. 1Mch 3.14.7-10. 1Tm 3.20.7. Hi 1. Ap 19.18.10. Jud 1.1. Rz 7. Ap 12.9.53.38. Mt 12. Ap 18-22. Dz 5.25.7.12.23.10.1n.9.17. Flp 2. ODZIENIE I NAGOŚĆ JAKO SYMBOLE DUCHOWE W raju.41.37.13n.5. Dz 12.12.6-11.10.14.18. Mt 27.32.10.to sam Bóg.15. Kpł 13-15. 1J 3. Jr 13.64. Iz 51. Mt 13. 2Kor 6.18.12. Ps 146.44. Ez 16. 1J 5.44. 1Kor 11.24-28.15. 1Kor 11. Ez 16. Prz 3. 1Kor 11. Ez 44. Prz 3. Mt 28.30. Mt 26.11. Rdz 35. J 20.1-5. Mdr 18.1.8.2n.49. 2Kor 3. Chrystus przyodziany w chwałę. Ef 4. J 13. J 13. 1Mch 14.4. Ap 22. Ez 16.37. Mt 6.39. Szczęście . Ps 2. Ef 3.5.15. Mt 3. 2Kor 2.4. 2Kor 5.9-14. Łk 22. Dz 19. Mdr 2. 2Sm 1. Rdz 3. Mk 4.9. Łk 24.10. Za 3.24. Ps 1. Mt 13.35. Hbr 7.8.33. Ap 12.18n.5.17nn. Rdz 3.26. 1Kor 7.30.2.11.9. Ap 12. .3.14n.7n. J 16. Wj 19. 1Kor 11. Łk 4.3nn. Rdz 3.3. Iz 61.17-20. Mt 21. 2Krl 2.9. Wj 28.11n. Ez 44. Iz 53.24.12. Hbr 2. Ap 7. Ps 128. Ap 20. Rz 7.39. 1Tm 2. J 2.13.4. Iz 30. 1Tm 2.7.2.9. J 12. JAKI BÓG MA W STOSUNKU DO LUDZI Hi 1-3. 1Kor 15.31. Ga 3.34.2n. Wj 28. Hbr 1. 2Tes 2.15.16. Ps 112. Mt 23. Ap 21. Rz 13.58.42. Ap 12. Wj 28.19. Ps 41. Łk 3.24. Ef 6.J 21. Mdr 2.5n. J 19. Za 3. Ps 65.62.10.13.13n.38. 1Kor 11.11. Iz 59.9nn. 1Krl 19. Za 13.38. Szata wybranych.23nn. Pwt 32.13. Syr 45. 1Tm 1. SZATAN PRZECIWNIK PLANÓW.15. Mt 17.11.8nn.17.21. 2Krl 9. 2Kor 11.9.10. Dz 10. 1Tes 2.10. J 8.15nn.7nn.

2Krn 31.12.13. Łk 1. Koh 10.18. Ps 27.5. Syr 11.3.8.13.12-15.13.19. 2Krn 30. Ba 6. Ps 144.3-12.11. Kpł 19. Mt 26. Ps 27. Mt 13.3. SZUKAĆ BOGA OD KULTYCZNEGO DO BARDZIEJ WEWNĘTRZNEGO SENSU TEGO WYRAŻENIA 1Krl 22.27.32. Ps 118.10. J 8. So 2.8.8.16. Jr 29.19. Jr 50. Ez 34. Kol 3. Ap 16.12-15.14.7. Rdz 21.8.12.16n. Mt 7.7.3.21.3-6.29.45. Am 5. Śmiech.17. J 6. Ap 20.48. Syr 14.20. Flp 3.11.25.2. Szczęście doczesne. Lm 3. Jr 29.1.3. Ps 22. Łk 1. Pnp 3.29.12.15. Rz 10. Am 5. Ez 34.3n. Ap 19.17. Wj 18. So 2.27.15. Ps 52.35n.15n. Łk 2. Lb 5. Mt 5.12. Iz 59. 2P 3. 2Krl 8.9.1. 2Krn 14.3.Ps 16. Oz 2. Prz 15.12.17.6. Syr 25. BÓG W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA 1J 4. Prz 31. Syr 21.13. Ps 27.20-26. Dz 17. Dn 3. OD DOCZESNEGO DO WIECZNEGO SZCZĘŚCIA Ps 41.33. Syr 26. Pnp 6. 2Krl 3. Ps 73. J 14.35. Jk 4.29. Lb 23.34.12.14. Prz 14. 1Sm 28.21.25. 2Krl 22. Prz 9.4.27.3.28. Łk 6. Mdr 1.5n. J 13.11.3. ŚMIECH Rdz 17. Koh 7. Pwt 4.30n. Ps 94.1.16.21. 1P 4.21.11. Hi 8. Ps 69.1-4. 2Mch 7. WARTOŚCI CHRYSTUSA 1P 3.8n.6. Ps 1. 2Sm 21. Syr 25. Ps 73.8n.8.46. Mt 6. Łk 6. Ps 22.4-10.9.33.44. NOWY TESTAMENT SZCZĘŚCIE A CHRYSTUS Błogosławieństwa.24. Lm 3.8. Wj 18.27.7.5-8. Ps 27.3. 1Krn 22. Prz 3. Prz 13.16-23.9. 1Krl 18. Pnp 5.1. 1Krl 22. Mt 16. Za 8. Pwt 18. Łk 6.25.2.12.8.6. Ap 22. Prz 8. Ap 14.2. Oz 10. Ps 35. Syr 27. PRAWDZIWE I FAŁSZYWE SZUKANIE 2Krl 1. Mdr 3. Inne pouczenia ewangelijne. Iz 8. Łk 11. Prz 29.31.23nn.4.7.14n. Ku szczęśliwości niebieskiej.2nn.19. Syr 14. Mk 15. Mt 23. Flp 3. Ps 2.13n.15.3.4n. Iz 55.1. Ps 146. Rdz 18. Łk 19.14. Wj 33.1.14. Flp 3. J 13. Ez 34. Ps 35. Łk 23. Ap 1.29.23-28.21.4.13-32.21.2. Syr 38.26. Mt 11.39. Syr 31. Koh 3. Jr 20. SZUKAĆ Koh 8.8. Ps 126.10.4. 1Krn 28.7. ŚMIERĆ STARY TESTAMENT .29n.8. Mt 24. Śmiech człowieka żyjącego wiarą.3. Pwt 12. Łk 15.17. Koh 2.21.6. J 20.5n. Mt 11.33.10.39nn. Pwt 4.

7. Ps 88. Kpł 19.49. Ps 18. Iz 38. Ps 18. Ps 115.23. Mdr 1. Ez 33. Jon 2. Rz 5.21-22. Łk 2. Mdr 2.31.14.28. Hi 3.1n.13-19.10. Ps 13.4.OBECNOŚĆ ŚMIERCI Odczucie śmierci. Droga śmierci. Ps 37. Kpł 19. Wj 20. Hbr 2. Ps 6.27.4.6. 2Mch 7. Syr 41.15. Syr 10. Dn 12.10.8.14.27.20.23.29. Rdz 3.15n.9. Hi 9. Ps 49. Mt 16.31. Mdr 4. Ps 115. Jr 16.33. Hi 14. Zagadka śmierci sprawiedliwych. Wj 12. Dn 12.8. Ps 55. Syr 41. Tb 4. Ps 18. Hi 17. Ps 116.43nn.16. Mdr 2. UWOLNIENIE OD ŚMIERCI Bóg ratuje człowieka od śmierci. J 8.4-7. NOWY TESTAMENT KRÓLESTWO ŚMIERCI Nawiązanie do początków.19. Pwt 14.9n.16. Mdr 5.13. Ps 88. Rz 5.15.33.9.12n. Hi 10.5. Śmierć jako przeznaczenie człowieka.22.14. Pwt 34.5-21. Rdz 50.17. Prz 11.23.2n. 2Krl 21. Prz 9. 2Sm 24.7.5n.1. Rdz 49.29-32. Kpł 24. .19. 2Sm 12. Hi 17.4. Ez 18.7.23. 2Sm 14. Hi 7. 2Krl 20.2.27. Syr 8. Jon 2. Ps 90.3. Ez 3. Pwt 18.18n.28. 2Sm 7.51.4-8.14-23.4. Iz 26.16.10.14.23n. Hi 38. Ez 18. Ps 116. Ps 88. Ez 18. Ps 30.13.30. Hi 6. 1Sm 31.17. Jr 16. 2Mch 7.6.2.16. Ps 6. Koh 7. Hi 18. Życie pozagrobowe.52.4. Rdz 5.20. Hbr 11. Rdz 50. Ps 49. 2Mch 7.14.18.10.8-12. 2Mch 14.11. Nawrócenie a uwolnienie od śmierci. Ps 30.15n. Iz 14.6.10. Mdr 4. Tb 2. Ps 73.18. Kult zmarłych. Lb 16.30. Mdr 1. 2Sm 12. Jr 16.14. Mdr 3. Mdr 16. SENS ŚMIERCI Geneza śmierci. Ps 89.17. Prz 27. Ps 39. Ps 49.12.1-3.46.36.20.16.17.17-32.15. Definitywne uwolnienie od śmierci. Ps 37. 1Krl 14. J 8. Mdr 18.17. Mdr 5.4.7. Koh 3.17. Iz 53.12n. Prz 7.18-21. Rdz 25.35. 2Mch 12. 1Kor 15. Iz 25.11.44.20. Ps 49.19.15. 2Krl 19.48n.16. Hi 17.3.14.29.6. Ps 16. Owoce śmierci sprawiedliwych. Ps 49.18. Potęga śmierci. J 8.1.12n. Ps 89.2n.9-21. Iz 5.13n. Kpł 20. Ps 37.1-12.7.7. Ps 13. Ez 32.5nn.11. Iz 33.11.4nn. 1Sm 28. Kpł 20. 2Mch 7. Ps 69. Jr 9.21n. 2Sm 19.19.16.1.5. Syr 30. Prz 23.11. 2Sm 14. Pwt 21.2.26. 1Krl 2. Ps 22.12n.24.9.28. Iz 14. Ps 16. Rz 5. Ps 88. Ps 73.13. Rdz 49. Rdz 23. 1Sm 31. Rdz 35.

31.54.5.11. Rz 7.37. Łk 22.50n. Rdz 31. Prz 14.11. Hbr 2.11. Ap 20.8.56. Wj 40. ŚWIADECTWO BOGA Bóg jest świadkiem. Rdz 38. Iz 9. Rz 5. Flp 2. Łk 22.10. CHRZEŚCIJANIN W OBLICZU ŚMIERCI Współumierać z Chrystusem. Dz 13. J 21. Dz 3.5.8.45. Kol 2.17.24-32.14. Rz 5. Mt 26.14. Rz 8. Hbr 5. Ap 21. Pwt 17. Rz 6.19. Ps 27. J 18.7n. 2Kor 5.42.13. Rz 6. Ps 19.13n.23.10. 1Kor 15.9.1.79. Mdr 3.31. Ap 21. J 11. Ap 21. Rz 3.5. Flp 1. Ap 12.13.25. Mk 9.8n. J 12. Rz 8. Pwt 17.10. Pwt 19. Hbr 9. Kol 1. Hbr 1. . J 8.10.18. 2Kor 5.14. J 11.9.15.16.3.5. Prz 6.13.24.8. Rz 6. Mk 10.38. Hbr 9.34. Łk 7.14.10.8. Rz 7.3nn.54nn.6.24. Mk 10. Flp 1. Mk 8. Iz 53. 1Kor 15. J 11.33. Ap 6. Jr 42. 1Kor 15.13.51-53.13. 2Kor 4. 1Tes 4. Dz 2.13.18.18-25.15. Ap 8. 2Kor 5. Rz 6. Kol 3. Ga 3. Flp 2. Ps 119. Hi 16. J 12. Rz 7. Wj 25. Ps 78.14.14.22.66. Łk 23.28. Rz 8.8. ŚWIADECTWO STARY TESTAMENT ŚWIADECTWO LUDZI Rdz 31. J 8.16. Prz 14.5. Mk 14.13. Rz 5. Rz 8.19. Pwt 19.7n. 1Kor 15. Rdz 38.27. 2Kor 5. 2Kor 5. Prz 21.4. 1P 3.3.56.Ludzkość pod władzą śmierci. 1Sm 12. Oz 13.18. Wj 40. J 11.15.10. Mk 10. Wj 25.14.19.11.6. Hbr 2. Wj 40. Iz 45. J 18. Wj 31.20.26. Kol 2. Mt 18.14.12. 2Kor 11. Rz 7. 2Kor 1.11. Ga 5.34.5. Prz 19.9. Rz 8.2.8.10.23.21.24.14.56.12. Ap 3. Kol 3. Łk 12.5.3.51. Ap 20. Rz 6. 1Kor 15.20. 2Kor 6. Ps 18.7.6. Chrystus umiera za nas. Świadczenie Boga przez Prawo i proroków.36. Ps 35.20.58. Łk 23. Ap 2. Ap 20. Ap 20. Ap 2.13n. Prz 19. 1Sm 20. 1P 4.18. Hbr 9. Łk 1.33.6. Lb 35.53n. Tryumf Chrystusa nad śmiercią.38. Rz 8. Rz 5. Hbr 2. Mt 9. 1Kor 15.25.20.13.15.9. Wj 20. 2Kor 2. Lb 5.16. Dz 7.12.45-52.16. Prz 25.14n. Rz 6.1. Ga 4. Rz 6.21.38.11.7-14. Ap 20. Prz 24. 1J 4.10-13. Hbr 6.14.21-24. Iz 53.4. J 11. W obliczu śmierci fizycznej. J 5. 1P 3.7.23. Ap 2.24.18n. Ap 1. J 15.3. Flp 1.15.18.22. Rz 6.21n.6.28.25.20.21. Od śmierci do życia. Jk 1.52. Hbr 2. Wj 3.1-5.32. Ap 18. Pwt 5.18.19. Rz 14.20.5. 2Krl 17.9n. Łk 1. Ml 2. Umieranie każdego dnia na nowo.21.28.18. Ps 78.10n.7n. POJEDYNEK CHRYSTUSA ZE ŚMIERCIĄ Chrystus bierze na siebie naszą śmierć. Ap 1. Ap 14. J 8. J 18.14.8. Mt 26. J 12.79.3.7. Hi 16.11. 1Krl 21.10.50. Ga 2.10. Ap 20.1.6.9.14. 1Kor 14.14n. J 11.13. Rz 8. Flp 1.30. 1Tm 4. Flp 3.24.25. 1Kor 15.15.19. Rz 6.

1-2. J 15. 1Tes 2. J 1.4.13.9.8. J 5.2.28. Pwt 4. OSTATECZNE PRZEZNACZENIE ŚWIATA Rdz 2. Ps 8.18n.10. 1Tm 2. J 16.15.2. Mt 18. Pwt 28. Rdz 1.10.10.12.50-53. NOWY TESTAMENT DWOISTOŚĆ ŚWIATA J 1. Łk 21. Od świadectwa do męczeństwa. Dz 10.5. 2Tes 1. Hbr 11.7. J 17.Wj 38.37.12. Mdr 2.1.9nn. Iz 65. Lb 1.37n. Dz 13.7. Jl 2. 1Kor 2. Ap 12. Dz 14.24.33-36.3. Mdr 11. Rz 5. Dz 22.9.19nn.7.9. 1Kor 7.6. J 3. Mdr 11.19. Pwt 31.21.19. Mt 16.17. 2Kor 8. Rdz 3. Rdz 1. 1Kor 1.9.5. NOWY TESTAMENT OD ŚWIADECTWA LUDZI DO ŚWIADECTWA BOŻEGO Mt 26. J 1. 2Mch 7.15.43. 1P 1. Iz 24. ŚWIADKOWIE BOGA Pwt 31. Mt 24.9. Kol 1.32n. ŚWIAT STARY TESTAMENT Rdz 1. Iz 43. Ap 1.16nn.22. Dz 22. Iz 13. J 3. Ap 19. W chwili sądu ostatecznego.12.22-31. J 3. Ps 33. Mt 10. ŚWIADECTWO JEZUSA Ap 1. J 1. 2Kor 13. J 21. 1J 5. Hbr 11. J 7.26. Rz 1. J 8.17n.24.1. Mi 1.3. 3J 1. J 8.22. Rdz 8.31n. Ga 4.10. 1Kor 1.18. Jr 29. Dz 17.12.29.23.13. 2Mch 7.13. Hbr 7.15.2. 1Tm 5.26. Rdz 3. Ps 19. 2Kor 4.26. Ga 4. który ma przyjść.16.19. Rz 3.14. Kol 2. 1J 1.4.13. Ps 8. Iz 44.23-26.15.16. J 17.12.31.22.17. J 3. 1Tm 6. Ap 12. Pwt 31. Dz 22. J 5.3. 2Kor 7.6.15. Dz 26.11.19n.8. Kol 2.22. Hbr 11. Iz 55. Hbr 12. J 5.20. Dz 1. 3J 1.4n.10.30.18n. ZNACZENIE ŚWIATA Prz 22.27.36. Ap 6. Dz 1. J 3. Ps 50.1. 1J 2. Łk 4.8. Hi 38n.22. 1Kor 15. Ps 104. J 19.2. J 1. 1J 4.11.6-9.3. Ap 11.6nn.32. J 12.8. J 8.14.9. Jr 51. Dz 15.10.20.28. J 10.8. J 1.9.11. Mk 13. J 7. J 15.14. J 5.19n. 1Sm 12. 1J 4. Jr 4.10nn. J 18. J 16.13.23.6. Prz 8.10.3.25nn.8. J 5.11. Ap 3. Iz 66.39. Ap 17.31. Mt 18.26.1.6.2. Ps 104. Dz 6.5.16.28. Rz 8. Iz 43. Ef 6. Hi 28.10.3-7.6.39.13n.1-7. Ga 4.24.35. Iz 44. Iz 43.19.16.7. 1Tm 6. Ps 89.7. Łk 4. Mdr 13.3nn.25.11. Ml 3.12. Dz 16. 1J 5.3. Dz 10. 1J 5. Am 3. Świat obecny i świat.17. Ap 11. . Hbr 1.6.36nn.4.5-14.37n.59-65.22.7. J 14. Dz 2.15-46. POCZĄTEK ŚWIATA Rdz 1.19. ŚWIADKOWIE JEZUSA Świadectwo apostolskie. J 14. 3J 1.16.14.31.10.17. Rdz 1.

8.14. Ez 1.7. Mt 10. Jr 4.30.20. J 17. J 15.7. Ps 19. Koh 11. J 17. Ps 31. Rz 12.25-28.10. Rdz 1.6n. Jr 13. J 6.11. Iz 60. Prz 13. Ap 5. J 17.2. Prz 6. Mi 7. 1J 5. J 14.21. Wj 24.30.8n. 1Kor 2.9. J 3.15. J 1. Ps 88. Prz 24. Ps 112. Ps 18.13. Dn 3. Iz 45. Ap 21.33.1.23. Iz 59.9. Obietnica światłości.7.16.19n.29. Iz 49. Ps 4. 2Tm 4.10. J 6. Ef 4. Ps 27.13. Ps 58. 2P 2.5.33. Ef 1. Ps 88. Mt 13.2. Ga 6. Bóg jest światłością. J 17. Ps 88.23.21nn. J 15.29n.3n. Wj 24.71n. Jl 2. Jezus jako Zwycięzca świata. Hi 3. J 8.3n.9n. Iz 2.7n.20. Dn 2.20nn.15. Ap 21.5.13.19.5nn. Ps 139.10. J 17. Lb 6. J 16.4. 1J 2.51.4.30. Bóg odziany w światłość. Jl 3. Jk 1. Ps 97. 1J 4. J 16. Tb 5. Tb 11.9.31.16. 1J 3.14. Ml 3.17. Za 14. Świadkowie Chrystusa wobec świata. Iz 51. Rz 3.20. Iz 13. Mt 28. Symbolika światła.8-11.3n.18-21. Mdr 7.4. Iz 60. Rdz 1.17.22. Ha 3.14.1nn.9.16. STARY TESTAMENT BÓG ŚWIATŁOŚCI Stwórca światłości.10.37.13. J 12. 1J 1. Ps 119. Iz 58.17.5-8. 1J 2. Ps 18. 1Kor 7.16. J 16. Tb 3. 1Kor 6. Hi 18. Am 8.38nn. Mk 16.3n. J 9.10.4. 1Kor 15. J 18. J 1.23. Jl 4.33. J 17. Rz 8. J 1.3.4n. Mk 14.17.9.26.20. J 17. Ps 89. Wj 10. Hi 33.4. J 14.36. Iz 8.18. Hi 29. Ez 1.27.18.23. Ap 21.14. Am 4.18.9.29. Ha 3.14-19. Świat odnowiony.23.16.24nn. Kol 1.5. Ps 50.1. Wj 19. Rdz 15.11. W oczekiwaniu na dzień ostateczny.22.15.18.18.4n.11n. J 17.9. J 14.11. Kol 1. Iz 30.2.6. Ps 104. Jk 4. Ba 3.22. 1J 3.17. Iz 42.22.5.18nn.7.7.JEZUS I ŚWIAT J 3.16.1. Ez 32.3. Prz 16. Am 15.7.17.15.105.21. J 7. J 15.1-5. Flp 2.13. Ps 36. CHRZEŚCIJANIN A ŚWIAT J 15. ŚWIATŁO JAKO DAR BOŻY Światło żyjących.10.15. Łk 4. J 12. . Wj 24.2n. Ps 56.17.10. J 14. Iz 9.7. J 17.5n. Mdr 7.15.47.28. Hbr 11. Ps 18.15.19.4nn. Ps 148.3. J 18. 1J 4.13. ŚWIATŁO I CIEMNOŚCI Rdz 1. Mt 4.4.19n.18. J 15.17. Oddzieleni od świata.27. Ps 13.29nn.

Iz 60. Iz 49.33. 1J 1. J 1. Iz 1. 1Krl 8. Iz 37. Wj 3. J 9. 2Kor 11. J 12.23.6n. Ap 22.1-9.6. Ez 8. Rdz 26.1-4.5nn. Wj 40.8-17. Dn 12. Projekt Dawida. Iz 9.31.16.7-18. J 3. 2Kor 4. Dz 26. Ku świątyni duchowej. Ag 2.12.7.7-11.3.40.22-26. Ku światłości wiecznej.4.6.18.8. 2Sm 7. J 3.17n.6. Rola świątyni w życiu ludu Bożego.36nn.16-21.2. Dz 13.20. Lb 7.22.16-20.3. Mdr 3. Ap 21. 2Kor 4.12n.4-5. Hbr 6. Od pierwszej do drugiej świątyni. 1Tes 5.51.47. Mdr 9.8. Mk 8. Iz 42. Ez 9-10. SYNOWIE ŚWIATŁA Ludzie pomiędzy ciemnością a światłem.4. 1Mch 4.14.46.22.4. Łk 16.1-3.20. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS JAKO ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA Wypełnienie się obietnicy.1-28.5.8.15-7. 2Krl 25. Dz 26.30-35. Hbr 1. Iz 9.14. Ps 2. Wj 33.20. Rdz 11. 2Krn 29-31. Ps 84.32. 2Kor 6.89. 1Tm 6. Dz 9. Ps 115. Wj 25. Syr 50. 1Sm 1-4. 1Krl 8. Iz 6.4. 1Tes 5. 2Sm 6. Chrystus przemieniony. J 9.1-18.13. Rdz 33.19.25.18nn. Lb 16.9.7. Ezd 1.16. Ps 122. 1Krl 8. Mt 6. Joz 8. Tb 3.23nn.11-17. Od ciemności do światła. Ef 5.33nn. Iz 42. Lb 1. Wj 25. Ef 5.53. J 13.4. Mt 3.8-11. Jr 7. Iz 49.1-9.8. Iz 60.19. J 1.1.12-15. Ps 42. Ez 1. 1Krl 8. 2Krl 18. Łk 1. Rz 13. 2Krl 23.14.36-43.9.27.5. Łk 2. Ps 103. 1J 1.19. Jr 7.12. Ez 10.78n. ŚWIĄTYNIA STARY TESTAMENT ŚWIĄTYNIA JEROZOLIMSKA Dawne sanktuarium Izraela. Iz 37.18.1. Mt 17.2.4-27.1-2. Jk 1. Jr 6. Dz 22.10-13. Ez 40-48. Dz 26. Rdz 28. Jr 7. Jr 7. Mt 4. Rdz 12. Mdr 17.4-17. J 8.6.16. Mt 13. Wj 26.9nn.4.3. 1Krl 8. Joz 24. Lb 14. Realizacja projektu Dawida przez Salomona.5-21. Iz 42.1-9.35.3-6.3. 2Sm 7. 1J 2.6. Ef 5. Objawienie Chrystusa jako światłości. Łk 22. 1Krl 5.6.9-14.10.36.3.16.18. 1P 2. Jr 31. .5.4-8. Ez 11.7-11.43.1. Wj 19. Mi 3. OD ŚWIĄTYNI Z KAMIENIA DO ŚWIĄTYNI DUCHOWEJ Podwójny sens świątyni jako znaku.19nn. Życie synów światłości. J 12.12. 2Sm 7. Iz 66. J 12. Ef 4. Iz 2.29.4nn.30. Kol 1.Ba 4. Pwt 6.4.6.4. Wj 26-27. Ez 10.

Est 9. Pwt 16.10-17. Wj 20.21n. Kol 2. Mt 23.9.14-17. J 8. Mt 24.15.17nn. Dz 7.11. Łk 2. Pwt 26. Mt 5.11-14.23n. 1Sm 20.1-11. Dz 20.14-19.12.16nn. Wj 23.46. Ap 5.26.5. Iz 55. 1Kor 16.10. Wj 12. Kpł 16. Rz 8.22-29. 1Kor 6.16. Radosna antycypacja przyszłości.16.41-50. KOŚCIÓŁ JAKO ŚWIĄTYNIA DUCHOWA Chrześcijanie a świątynia żydowska.40.19.3-7.5-10. J 13. ŚWIĘTA STARY TESTAMENT U ŹRÓDEŁ ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Ps 81.10.12-15.26.18.22-38.1. Wj 34.1n. Am 8. Iz 52.58. Hbr 12.52-59. Ef 2.2. Ap 21.7.11-15.2.15-21.4-19. Hbr 10.8-14.11.16. Wj 34. Iz 43. Ps 118.8-11.1. 2Kor 6.14. Mt 26. J 17. Am 5. STARY TESTAMENT BÓG JEST ŚWIĘTY I OBJAWIA SIĘ JAKO ŚWIĘTY . Ps 126.36n. Oz 2. Pwt 5. Mt 21.12n. 2Mch 15. Dz 3. Hbr 9.16-22. 1Kor 12. J 2.22.6-14. Mk 14.1. Ap 1.9nn. NOWY TESTAMENT OD ŚWIĄT ŻYDOWSKICH DO WIECZNEJ UROCZYSTOŚCI J 7.36n. ŚWIĄTYNIA NIEBIESKA List do Hebrajczyków. Ap 7.19.15. Mt 12.37nn.13n. Mt 26. Ne 9.5n. Dn 9. ZNACZENIE ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Uroczystości na cześć wielkich dzieł Boga.27.2. Mt 26.16nn. Dz 2. 1Mch 4.20nn.7.9.21. Ps 81.24.7n. Ps 122.5-37.28. 1Kor 5.19. J 10. Hbr 4.17n.22n.1-22.NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO NOWA ŚWIĄTYNIA Jezus a dawna świątynia. Nowa świątynia. Mt 23.49. Iz 56.2.4n. Hbr 10.19n. Wj 20. J 1. 1Kor 3.48nn. Ps 106.39n.11. 2Mch 10.17.10-14. J 2.36. 2Mch 15. Dz 21. Wj 23. J 2. Ef 2. Ap 11. Wymagania dotyczące teraźniejszości.22.16-19. Kpł 23. Pwt 16.19n. Ef 4. Ap 7.14.1-10. Kpł 23.4. Iz 1. ŚWIĘTY 1J 4. Kol 2. Łk 2. J 19. 2Krl 4. Mt 21.1-16. Za 14.23. Mt 27. Jr 7.5.18. Hbr 6.38n. Ap 7. Świątynia duchowa.12-17.2.1-17. Wj 19. Rz 12. 1Kor 6.13. J 2.42n. Jr 2. Ap 5. J 10.4. 1Mch 7. Pwt 16. ŚWIĘTA CHRZEŚCIJAŃSKIE Ga 4. Jana. 1P 2. Apokalipsa św.

12.2n.47.12.18n. Rz 6. ŚWIĘCI Dz 9. 1P 1.7. 1J 4.2.18.10-14.22. Dn 7-9. Ps 34. Dn 9. Pwt 7. Dn 4.11.27.14. 1Kor 1. Rz 15.1.9.14n.3.10.4-27.17.12. Lud Święty.6. Ps 22.1.16.1nn. Łk 1. Ez 1.2. Kpł 16. Łk 7. OBOWIĄZEK UŚWIĘCANIA SIĘ IZRAELA Wj 19. Am 3. Wj 19.26. Mk 1. Am 2. KTÓRY UŚWIĘCA CZYLI DZIELI SIĘ SWOJĄ ŚWIĘTOŚCIĄ Świętość a poświęcenie się Bogu. Iz 5. Iz 43. UŚWIĘCANIE CHRZEŚCIJAN PRZEZ CHRYSTUSA Hbr 9. Wj 33. J 17. Dz 4. Kpł 17-26. Lb 4. Rz 1.13. Iz 1.4-7.8. Kpł 23. Rz 1. Iz 41.3-20. 1Sm 6.24. Mk 3. Flp 3.9. Kpł 11.7.16. Ez 20. Dz 1. Kpł 20. J 6.8. Mk 6.11.13. 1Kor 16. Dz 19. Rz 1.21nn.20.22. Kpł 19.70.14-20. Iz 6.2.1.2. Ez 38.30.8.21.16.38. Daniel i Księga Mądrości.2.10.31.1-13.7. NOWY TESTAMENT J 17.3. Dn 2. Dn 2. Flp 2. Hbr 10.12-24. Mt 1.20n.1-5.2. Lb 4.19. Kpł 21. Łk 4. Dz 11.17.35.4-9. Dz 2. Iz 49.15. Dn 7.31nn.5. 2Kor 1. 2Kor 13.17. Ef 4.19.72. Ef 3.13.4-20. Wj 33.30. Ap 3. Mdr 14.7.20.1-16. Lb 24. 1Tes 3.2. TAJEMNICA STARY TESTAMENT Objawienie tajemnic Bożych. Iz 41. 2Kor 1. Iz 6.23.10nn.21. Ap 22.16.20. Ap 21. Ef 2.19. 1Kor 1. Dn 2. Kpł 17.2. Iz 60. Ap 4. Am 4. BÓG JAKO TEN. Kpł 22. 1Kor 3.11. Ap 21. 1Kor 1.6-23. . Ps 71. Flp 1. Hi 15. 2Tes 2. Mk 8.18-23. BY UŚWIĘCONO JEGO IMIĘ Kpł 1-7.9. 1P 2.18-22. Mdr 14.20. Wj 3.11nn.12.9. 1Kor 6.1. J 17. Dz 4. ŚWIĘTE MIASTO 1Kor 6. 1Kor 6. Tt 3.47.26. 2Kor 13. 1Krl 8.14-20.10. Rz 8. 1Sm 3. Iz 54. Łk 1. Iz 4.11. J 17. 1Kor 6.7-11.11-14.14-17. 1Kor 3.3. 1Kor 3. Ps 99. 1Sm 2.1.9nn. Dz 10. Łk 5. Iz 10. 1Tes 4.3-14. Łk 1.24.49. Oz 11.1. Ef 5. Mk 16.69. Kpł 22.9. Ap 6. Pwt 20. Dn 2. Ha 3. Łk 1. J 17.1-7.16. Ps 51.3-9.10. Iz 17.30-5.38.28. Rz 7. Iz 8.15.4.5.5. Mt 6.16n. Kpł 12-15.11.9-14. Pwt 6.21-28.4. Kpł 19.13.11.31-41.1-6. Dn 4-5. BÓG CHCE. Ez 28. Flp 2.14. Kpł 15.Lb 20.1.20. Ap 21-22. Za 14. Dz 9. 2Tes 1.1-28. Kpł 9. Oz 11. Łk 3. Dn 10-12.12-17.9.25n.10.22.1-5. Łk 3.7. Ef 2.19n.11.32.38. Rz 12. Mdr 6. ŚWIĘTOŚĆ JEZUSA Łk 1.31nn.15. Lb 24.10-15.16n.7. Mt 16. Iz 41. Ap 6. Kpł 10. Dz 3. Dz 10.15n. Ps 33. 1J 2. DUCH ŚWIĘTY Dz 2.19. Judaizm pozabiblijny. Iz 7.27n.16-38. 2Sm 6.

26.2.9.16. 2Tes 2.20. Kol 2. TRADYCJA STARY TESTAMENT PRZEKAZYWANIE ŚWIĘTEGO DEPOZYTU SPOSÓB PRZEKAZYWANIA Pismo a Tradycja. Kol 2. Ap 7.5.32.15. Mk 1. Ap 10.9. 1Kor 15. Mt 5. Flp 2. APOKALIPSA ŚW. 1Kor 2. Ap 20.19. 1Kor 15.8.16.2. Tradycja apostolska a tradycja kościoła.28.3-12.27.15. J 7. Kol 1.16. Ef 3.23nn. J 14.9.25. 1Kor 15. Tradycja apostolska. Kol 1.51nn. 1Kor 2. 2Tm 1. Tt 2. 1Kor 11.23n.2. 2Tm 1. 1Tm 6. 2Tm 1.1.6-7n.16. Kol 1.15. Pwt 28. Mk 7.11.20.4-6.7.6.1-2.9. 1Kor 15. Tt 1. Mt 13.20-48. 1Tm 4. Rz 11.22.13. 1Kor 1. Iz 6. J 13. 1Tm 3.15.17.15.13n.17-25.5.6n.9-13. Ef 5. Mt 6.12-13.10. Ef 3. 1Kor 2.7.33.2.NOWY TESTAMENT NAUCZANIE JEZUSA Mk 4.7n.10nn.18n. Iz 53.3. 1Kor 4. Ga 1. 1Tm 6. 1Kor 11. 2Tes 2. Ef 3.2.1.7. Ef 5. TRĄD Kpł 13.3nn. Kpł 14.20.9nn. 2Tm 4.1n.1nn. 1P 1. 1Kor 15.19-23.11.14.1.20.9. Ef 3. STARY TESTAMENT TRADYCJA U ŹRÓDEŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA Mt 5. Uzdrowienie trędowatych.27. Ap 17.2-14.10-15. Mk 4.35. Mt 15.6-8.9. Ef 3. Tajemnica Chrystusa i Kościoła. 1Tm 4. 2Kor 2. 2Tm 3. 1Kor 1.12. Łk 1. Kol 1. . 1Tm 3.12. Ef 1.5. 1Kor 15. Ef 3.26.16.16.27.1. Flp 2.7. 1Tm 1.5. Ap 21. Mt 28. Mt 28.35. Kol 1.17. Pwt 28. Tt 1.19.4. Łk 10. Łk 7. 2Tm 2.26n. Flp 4. Tajemnica w czasie. Ef 3.8.1.1.23. Ga 1.47. CHARAKTER TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Powaga Chrystusa jako źródło tradycji.1. Ef 1. Kol 2.7.9nn.3.16.15.13. Ef 6. Kpł 13-14.14-4.20-28.9n. Tt 3. PAWŁA 1Kor 14. 1Tes 4. Rz 11.2. Ap 17. Kol 4. Wj 9.1. 1Kor 2. Tt 2. Dz 6.13n. Mt 28.8-13. Ga 1. Tt 2. 1Tm 5. 1Tm 3. 1Kor 2.14.9n. 2Tes 2. 1Kor 7.33. 1Kor 11. 1Tm 4.6-11. NAUCZANIE ŚW.13. 1Kor 2.9. 1Tm 4. 2Krn 26.19n.15.23nn. 1Kor 11. Lb 12.25. 2Tes 2. Od tradycji do Pisma.14. JANA Ap 1. Trąd jako nieczystość i kara Boża. J 16.43. 1Kor 1. Tt 3. Mk 1.14. Mk 4.17nn. Mk 7.14nn. Mt 13. Mk 1. Mt 13.

15.12. Hbr 9.41n. Wj 21.9.11.23.3. Hbr 6. Mdr 10-19.9-23. J 19.25-34. Ga 4.5-12. Jr 31.12. Wj 25.22.11n.8.58.9nn. Iz 51.25. Hbr 5.16-20.1.26n.1-4. Kpł 25.1nn.1-2. Hbr 8. Wj 25.15.28. Hbr 9. LIST DO HEBRAJCZYKÓW Hbr 8.5. Łk 12.15. Syr 38.40. Wj 34. NOWY TESTAMENT POSTAWY JEZUSA Mk 1. Jr 25.1-4.21.38. Mt 8.5n. Kol 2.19-25. 1Tm 4.1nn. 2Kor 11. Hbr 4.17.24.10. Mdr 5. Łk 15. Rdz 29. SYMBOLIZM ESCHATOLOGICZNY: HISTORIA ZBAWIENIA I JEJ OSTATECZNE DOPEŁNIENIE Koncepcja biblijna historii świętej.32nn.16.6n.17.5. Łk 16. Kpł 23.17. Mt 10. Rdz 8. Pwt 15. Mt 11.23. 1Kor 10. Syr 50. Ps 38. 1Kor 10.9. Wj 23. Kult i historia święta. Łk 17. 1Kor 7.35.34. Prz 31. Hbr 9.10-31.18. Wj 31.8n. 2P 2. Oz 11. Kpł 25.23-24.6. Iz 65.26.20. Wj 31. Dz 7.3. Hbr 9. 1P 2.50. Tt 3. Wj 25. Wj 19.36. 1Kor 12. 1Krn 28. Hbr 8.3.17. STOSOWANIE TYPÓW BIBLIJNYCH Mt 2. Dn 9. TYDZIEŃ Tydzień w życiu społecznym i w liturgii.20.31-34. Rz 4. Prz 31. Ez 36.1-11. Sdz 14.14.12.32. 2Krl 3. Mt 19. Dz 7.19. EGZEMPLARYZM MORALNY Syr 44. Hbr 9.8.2n.20-24.16-21.1.3.15. Łk 22.11. Łk 22. Syr 39. Wj 20. ŚWIĘTY PAWEŁ Rz 5.1-4.11.8nn. Pwt 16.2. Hbr 9. 1Kor 7. Ga 3. Łk 22.27. Mdr 7. Rdz 2. Hbr 11. Iz 43.7. TYP STARY TESTAMENT SYMBOLIZM EGZEMPLARYSTYCZNY: MODEL NIEBIESKI I JEGO ZIEMSKIE NAŚLADOWNICTWA Mi 1. Hbr 6.5. Wj 34.15.23.21. Eschatologia i początki. Łk 10.44.13. Rdz 1. Iz 65. Kpł 23.5.24.12nn. Troski i wiara.2Krl 5.7. Kpł 23. Hbr 4. Łk 4. Kpł 23.4.14. Wj 20.16. Znaczenie teologiczne. Mt 16.10nn.5-9. 1P 5.8.11n.9. Hbr 12. Mt 8.28. Iz 49. Iz 6. 1Kor 10.34.23.19.6.24.24-34. Ap 21.4nn.2. Wj 23.4. Wj 12. Mt 6.1-11.17nn. Mt 16. Łk 21. 1P 3. Hbr 4.31. TROSKA Zachęta do podejmowania troski. Łk 8. J 6.9n. Ps 55. Hbr 12.8.22.42n.9.11-19. Flp 4. Iz 11. 2Kor 4.40. Mt 11. Sens poszczególnych wydarzeń historii świętej.7nn. Hbr 10.25. . Iz 62. Ps 48.4. Hbr 13. Oz 2.

28.44n.9n.16. Am 5.UBODZY STARY TESTAMENT UBÓSTWO JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Ps 1. Dz 22.26n. Wj 23. Prz 19.4n.19. Łk 14.22. Łk 4.5-11. Mt 13. Prz 3. Ps 54.4.12nn. Ps 10. 2Kor 8.27.13-17. Syr 45.9-14. Ps 27.24.16-22. Chrześcijańska troska o ubogich.20nn. Ps 119. Iz 66. 1Kor 7.25.17. Jr 34. Prz 10.46-55.9.2. Prz 8.18.11n.1n.18. Dz 2.13. Ap 3.5.10-15.18nn. Łk 18. Ps 74.3. 1J 3. Łk 14. Prz 23. Tb 5.1-22.20n. Prz 11. Jk 5.20.5n.3.10n. Prz 8.31-34.4. Dz 4.3. Dz 2. Jr 20.12n.19nn. Iz 54.35.15nn. 2Kor 8.6. Ez 22.6-11.5n. Mt 19.41-44.8.21.4.1. Ps 112. RZECZYWISTE UBÓSTWO Łk 12. Prz 22. Jr 22. 1Kor 9. Prz 17.17.9.9.8-22. Mt 11.21. Mt 27. Prz 30.13.4-9. Mt 11. Iz 10. J 7.1n. Prz 21. Lb 12. Ps 27. Łk 8. Wj 20.3. Ps 69. Prz 2. .22n.12.55.30. Mt 6. Mt 10. Prz 1. Hbr 10. Mt 13. Łk 18. MESJASZ UBOGICH Mt 5.5.29.17.17. Ne 5.21. Cierpliwe znoszenie ubóstwa.30-4. Ps 22.8.48n.11.4.28. Am 8. Ps 9.1.4.43. Iz 26. Ps 72. Iz 61.5. Prz 6.4nn. Mt 25. 2Kor 11. Mt 11.20. Dz 3.33. Łk 14.27. Jr 31.15nn. Mk 24.1-5. Uczniowie Boga.34-46. Am 5.21. Oz 12. Mt 19. Ps 86.28.20. Mt 10. MODLITWA I DUSZA "UBOGICH JAHWE" Hi 34. Ps 25. Mt 23.6.24. Prz 20.2nn. Pwt 26.33n.46.4. Dz 21.13. Tb 4. Ps 22. Łk 2.7.4. Jk 2. Dz 28. Mt 26.3. Prz 28.6. Ps 112. Ps 37.33.32.32nn Dobrowolne ubóstwo. Prz 1. Ps 119. Łk 1.35.6nn.1-13. Mt 23.6.5. Ap 2. Ps 18. UCZEŃ STARY TESTAMENT Dz 4. Mt 13-24.7. Uczniowie proroków i mędrcy.1.14-19. Prz 13.3. Iz 49.8. Mt 23. Syr 3.32n.12.32.14. Łk 14. Iz 8.34.19nn. Iz 42.12n. UBÓSTWO DUCHOWE Mt 5. Prz 22.23. Mt 8. Prz 20. Mt 21. So 2. Ps 34. So 3.26. PRAWA NALEŻNE UBOGIM Hi 24. Prz 15. Prz 21.33.44n.4. Ps 22. Mt 6. Pwt 24. Łk 16.13.19-25. Za 9.25. Prz 19. Iz 11. Ps 18. Am 4. Łk 14.11.23-30. Ps 10. Łk 16.18. Mistrz i uczniowie w judaizmie. Pwt 15. 1Krl 19.1.8n.17. Prz 13. Flp 4.7nn. Łk 6.3.8n.10.2-12.1. Prz 14. Ps 25.1. Ps 27.2.16.31. Am 2. Iz 42. Ps 149.29.33. Łk 6.21-26. Ps 9-10. Prz 1. Wj 22. Ps 69.14. Ps 119.7-11. Łk 12.11.9. Ps 72. Mt 16.

Ps 102.1. 1Sm 12.21. Miłość jako dzieło wiary.6.1-50. Mk 8. J 17. Ps 138.17.1n.22.36.24n. Dz 14. J 20. Mt 11.9.26n.19. Jezus a dzieła Ojca. J 9. Chrystus jako Ten. Iz 5. Mk 10. Mk 10. Ps 28.5. Ps 145.31. Mt 10.6-14.42. Łk 11. J 10.10.1nn.42-45. . J 12. Główne działania człowieka.12nn.17.9.1.22.37.13. Mt 10.9. Am 5. Ps 19. Tb 12.31.17nn. J 6. J 17.1. J 6.15-43.45. Mt 10. J 1. DZIEŁA CZŁOWIEKA U źródeł czynów ludzkich.2.21. J 15. Dz 19. Mt 8.24. J 1.34n. Łk 6. J 1. Rz 1. Mt 28.60.35-50. J 6.1-6. Rz 9. Hi 10. Cechy charakterystyczne.1nn.3.1. 1Kor 12. Ps 8.5. Iz 28. J 4.1nn. J 11.28. Rdz 3. Rdz 14. Mk 8. Rdz 1.12. NOWY TESTAMENT DZIEŁO JEZUSA CHRYSTUSA J 5. UCZYNKI STARY TESTAMENT DZIEŁO BOŻE Dzieła Boże w historii.2. Mk 7.29.26.16. Rdz 2.28n. Hi 36.20n.37.39. Joz 24. Mdr 7.2. który ujawnia uczynki ludzkie.9. Cel uczynków ludzkich. Am 4.26. UCZYNKI CHRZEŚCIJANINA Wiara jako jedyne dzieło.35. Mk 2.11. Ps 145.29.3-8. Ps 145. Iz 51. Rdz 1.21n. Rdz 5.19.STARY TESTAMENT Uczniowie Jezusa.31. Dz 9.5. J 8.24. Mt 8. Rdz 3.19nn. Łk 22. Ps 77. Mk 1.34. J 14.6. Mk 10. Mdr 12.21.28. Mądrość wykonawczynią dzieł Bożych. Pwt 11.11.10-26. J 9.17-20.19.22.8. Jezus Chrystus arcydzieło Boga. Mt 11. Mk 9.66.21. Ps 95.21. J 2. Iz 22. J 6.28. J 6. Ps 107.12.38n.18.11. Iz 29.34. Syr 24. J 14.9. Syr 44.41n. J 4.10. J 3. Prz 8. Mt 22.30.42. Syr 42.28n. Dz 6. Łk 19.21-24.29. Pwt 3.3.12n.28nn.24. J 15.12.19. Syr 10-19. J 9.27n. J 11. Boże dzieło stworzenia świata. Iz 45. J 6.29. Iz 45. Ps 92. Ha 1.4.33. Iz 40.10. Iz 45.10.25n.4-7. J 5.15n.36-40.8. J 17. Iz 43. Prz 8.4. Iz 41. Uczniowie Jezusa i uczniowie Boga.27. J 12. Syr 24.17.2. J 14.41. Łk 14.2-7. Mt 19.4. Mt 12. Ps 33. Iz 44.5n. Łk 10. Ef 5.

Prz 11.22. Iz 1.43. Iz 30. 2Tes 3. 1P 5. Ps 115.1-5. 2Tm 1. Dz 20.11. J 16.22n.10. Ef 2. Budowanie Kościoła.6. Łk 23.Jk 2.32. Ps 13. 1Tm 3. 2Mch 13. 1J 4. 1J 2.3.28.26. STARY TESTAMENT Pwt 4-11. Rz 8. J 17.31.20.13.15. Rz 5. Jezus Chrystus. Łk 18. NOWY TESTAMENT Łk 3.19n.14-26.8n. Pwt 6.17n. Ps 115. Mdr 16. Hbr 10. Mt 6. Rz 14. Mt 4. Hi 9.6. Mt 25.11-17.2. Prz 28.22nn.9.1. Rz 5. Ga 5. Ps 130. 2Kor 5. Iz 29.14.1n. Hbr 4. Hi 13.25. Rz 4.16.6.16.33. 2Mch 8. Dz 15. Flp 1. Rdz 3.23.12.7nn. Rz 8.5.4nn.12.25.14-30. Hi 9. Pwt 32.16-19. Ga 5. Flp 3. Dz 16.10.20.11.9. Rdz 1.15.31-46. Flp 1.8-14. J 12. Iz 53. Łk 7.15. Rdz 15. Hbr 13. Rdz 3. Rz 4. Jdt 9. 1Tes 2.10. Dzieci Boże.14.32. J 17. Wj 16.1-13. Ps 146.3. UPOMINAĆ Rdz 12.20.27.9-13.40.16n. Rdz 22. USPRAWIEDLIWIENI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Niemoc Prawa.13n.26. Rz 3.9-14.3n. Mt 5.3. Ga 5. J 16. J 13. Jdt 8. 2Mch 13.18.16-19.14. 2Mch 7.40.3nn.33. Hbr 3. 1Kor 14.24.10.8n. Łk 11.1.46. Rz 3. Ef 2.5. Dz 28. Dz 14. Ap 12.31n. J 14. Hbr 3.32. Mt 25.25.35. Ap 14.10nn. Mdr 2. J 16.28.3. Ga 5. Rdz 3.16. Dz 4. Pwt 32.13.4. Hi 38. Ps 115.4-9.4. Ufność a pokorna modlitwa. 1J 5. 1Tes 1.16.30. Mt 6.4. Ps 51. Ps 118. Hbr 3. Hbr 13.45nn.2. Rz 8. Hbr 10.43-46. Prz 1-9.3.9.19.4.10. Ciała Chrystusa. Mk 11. Pwt 30. Dz 2. Rdz 2.23n.6. Rz 3. Mk 10. 2Kor 13. 1Tes 2.12. Hi 40. Jr 12.2.17.18. 1Kor 1.2.25.8. Pwt 32.38n.44.10. Dz 3. Ps 40.22. Ps 2. Tt 1.14-17. Ps 32.2.19.24-34.2.28. Pwt 5.17.10.10.17.24-31. J 17. Ps 62. Ga 5. Hbr 11.32. Ps 130.1.12. Ef 1.6. Iz 59. Rdz 1.11.1.4. Mt 27.6.20nn. Jr 13. Mt 25.8.13. Ufność i radosna pewność. Dn 13. Ps 49. 1Tes 3. Prz 3.6. Łk 18.19.7. USPRAWIEDLIWIENI PRZEZ WIARĘ .18.11.15. Mt 3. UFNOŚĆ Ufność i wiara w Boga.18n. 2Tm 4. Jdt 13.58. Łaska. Rdz 3. Iz 42. J 15.1.13. 1Kor 15.3. Ps 131.4nn. Dz 11.28. 1Tm 2. J 8. Iz 50.6. Mt 3.7. 1Kor 1. Mt 27. 1J 3. USPRAWIEDLIWIENIE BYĆ USPRAWIEDLIWIONYM WOBEC BOGA Ps 143.14.34.50.16.6. Hi 23.

16.8.18.1n. 1Tm 6.1. Łk 2.2. Ps 50.30. Mt 21. Mt 26. UWIELBIENIE I KULT 1Krn 16. Iz 5.7. Ps 95.17n.2n. Jr 9.28. Ne 8.37. 1Sm 2.11nn. 1Kor 14. Ps 96.15n.20.46. Uwielbienie i eschatologia.3.22.9. 1Kor 14.15. Ps 66. Am 5.27.9.1.47.3.7.18. Łk 2. Ps 115. Ps 117.1. Iz 25.36n.7. Ap 14. Wj 23. Ps 18. Jr 4. Ps 117. Rz 15. Ps 81. Mk 7.16n. Ef 1. Ps 96. Iz 42.9. Jr 20. Iz 10. Ps 92. Łk 2. Ps 106. Ps 30.8n.28n. Ps 34. Iz 49. Dz 10.50.3. Iz 25.24. Ps 30. Ef 5. Ps 98. Mt 11.6nn.51-90.12.1.5.21. Wj 15. Ap 5.46. UWIELBIENIE U CHRZEŚCIJAN Łk 2. Flp 1.12.1. Ps 148. Ps 19. USTAWODAWSTWO Pwt 4.27.36. Ap 5.2.16. Iz 42.J 7.37. Ps 136.14.11nn. Iz 28.5. Hbr 13. Łk 2. STARY TESTAMENT Ustawy ogłoszone przez władzę. Ps 96.2. Ps 34.11.2. Ps 18.6nn. Rz 3.6.15. Mi 6.7.7n.1n.7. Ps 89.8. Iz 6. Kpł 7.19. 2Krn 33.6.13. Iz 1. Dz 11.13.2n.5. Ap 15. Ps 29.8.3.10. Ps 79.2. Ps 47.6. Ps 33.16. Ps 89.3. 1J 4.12. Ef 5. Ef 1.4. Ps 105. Jr 5.14. Jdt 16. Ba 2. J 13.17. Łk 17.21. Iz 38.2. Dz 3.2.4.5n. 2Sm 7. Iz 11. Dz 16.3.5. Ps 98.16. Ps 136.3. Pwt 4. Ps 113-118. Syr 17.37. Ps 92.15. Flp 2.16n.4. Flp 3.23.11.17. Ap 14.15.4.6n.38. Ps 57. Mt 21. Ezd 3. Ps 33.6. Mt 7. Ps 145.9.10. Prz 2. Ne 5.25.24.1.29n. Ps 109.12. Ps 6.26. Ps 104. Ps 30. Hi 36.23. UWIELBIENIE Ps 35. GŁÓWNE ELEMENTY UWIELBIENIA Uwielbienie i wyznawanie.21. 2Tm 2.10. Ps 89.30. Dz 2.14.13n. Ps 145.4.9. Łk 18.27n. Uwielbienie i śpiew. Jr 31.1.3n. Łk 19. Ps 98.15-18.12. Iz 12.2-6.2.6.21. Ps 145. Ps 71.23.7.46n.17.50.10. WARGI .6. Iz 5.25. Łk 24.11. Rz 15. Ps 8.8n. Ps 96. 1Tm 3. Ezd 3. Ps 97. Ps 99.13.25. Dz 19.26. STARY TESTAMENT Mt 23. Ef 1. Ap 5.1nn. Ps 105. Ps 98.9. Ps 22.18.23. Ps 105. Ps 146.20.15.6. Iz 42. Ps 47.17. Ap 4.16.9. Ef 3. Rdz 18.2. Ps 146-150. Łk 19. Ps 105. Prawa ubogiego. 1Krn 23.3.2. Ps 22. Flp 2. Dz 2. Łk 19. Ps 146.53.4n.1nn. Ps 145.8. BÓG JAKO PRZEDMIOT UWIELBIENIA Ps 146.12.31. Ps 108.3. Kol 1.18.13.11.1. Wj 15.3. Ps 22.6. Łk 2.5. Ap 15. Ps 89.1. Kpł 22. Łk 1. Prawo a sprawiedliwość. Ps 97. Dn 3. Hi 36. Am 6. Ps 88. 1Krn 16. Iz 40.1. Ef 5.43. Ps 119.34.13. Ps 69. Am 5.5. Hbr 13.19.

Pnp 4. Am 5.2.11. Jr 2. Jdt 8. Ps 106.7-15.36-39.26. Iz 29.14.39. Iz 44.26n. PROROCY A WIARA PRZYSZŁEGO IZRAELA Wiara jako rzeczywistość która ma nadejść. Wj 13.14.23.13-30.3. Iz 50.3.9-26. Jr 28. Oz 1.6. Prz 7. Iz 30. Ps 17.3-9. Instytucja wdowieństwa. Pwt 10. Rz 17. Rz 10.12. Prz 23. Prz 15. Wj 19. Joz 24. Pwt 26. 1Tm 5. 1Tm 5. J 12.15-20.9-32.1n.23-29. Prz 22.9-10. Tb 14.31. Iz 6. Pwt 14. Rz 4. Pwt 28. Jdt 16.4-16.24.33. Lb 20. Jr 31. 1P 3.7. Hi 23. Dz 6.24n. Jr 7.7-11.6. Ps 17. Prz 12. Rz 4. Iz 40. Hbr 11. Pwt 31. 1Kor 7. Rz 4. Iz 47. Prz 24. 1Tm 5.2-6. Pwt 27. Dz 9.5.33n.6nn.5-9. J 19. STARY TESTAMENT WIARA JAKO POSTULAT WYNIKAJĄCY Z PRZYMIERZA Wj 3. Syr 44. 2Sm 7. Iz 44. Syr 51. Hbr 12.4.27.6.24n.1. Ga 3. Wiara jako więź przyszłego Izraela. Łk 2. Ps 89. Jk 1.21-38. Rz 4. .22.34.8. Iz 40.6. Oz 14. Prz 4. Otworzysz moje wargi. Ps 45. Iz 6.17n.17n. Iz 41. Panie!.5. Iz 43.20-23. Ps 34.16. Ez 36.15.8. Prz 10.22n.12-16. Iz 41.11.9. Hi 11.5. 2Krl 18-20. Rdz 1.19n.8.8. WIARA Rz 4. Hbr 11. Ps 51.2.11. Jr 29.14.13-15. Hbr 11. Iz 19.31.31-41. Pwt 24.4. Ps 120.10.16.20.1.5. Wargi i serce. Rdz 12.36n.32n. Iz 8. Rdz 15.27n.5. 1Kor 7. J 8. Rdz 38. Ps 94. 1Kor 7.17-24. Ps 141. Hbr 11. Dz 2. Ga 3.17.18-21. Wj 12.29.44. Ps 63. Ps 115.40. Ps 78.10.1. Pwt 6. Hi 16.12n. Hbr 13. Opieka nad wdowami. Prz 5. 1Mch 2.1-7.3.23. Rdz 22. Iz 29. 1Kor 7.22.9. Lb 14. Hbr 11.20.21.2. Iz 31. 1Krl 17.21.39n. Ps 106. Mt 15. Jr 32.37-43. Łk 7.23.9.27.30nn.26.8-12. Hbr 11. Wj 19. Jr 23.2. Ps 105. PROROCY A ZAGROŻENIE WIARY IZRAELA Oz 2. Pwt 26. Pwt 9. Pwt 30.26. 1Kor 7.52-64.3.17n.9-22.15n. Syr 35.24.11-15.5-13.11. Ez 37. 1Tes 1.14. Hbr 11. Jdt 10.12.1nn.15. Ez 36. Syr 22. 1Tm 5. Ps 136.8-19. Ps 47.9. Hbr 11. Iz 44.3. Iz 44.31.1-15.6-10.1-12. 1Kor 7. 1Tm 5.3-8. 1Kor 1.28-29.3. Iz 6. Wj 14. Wj 22. Iz 49.4-8. Niewątpliwe wartości wdowieństwa.37. Hi 31.1.6nn.7. Jr 29. Wj 14. 1Tm 5.Pnp 4. Prz 26.8. Iz 7. Pwt 18. WDOWY Ba 4.10.17.32.2.7.28n.17-22.14n.9n.11-15.19. Iz 10.9. Abraham jako ojciec wierzących.18-25. Mk 12. Pwt 7. Jr 32.21. Ps 78. Prz 10.5-8. Ps 63.27. Ez 36.5-7.19.17-24. So 3.4. Pwt 13.31.17.2.4-9.9-20. Jdt 5.

Łk 18.14.13. 1Kor 12.33. Mt 12. Jdt 9.11-14.18. Wj 4. Hbr 5.22n.19n. Ha 2.1-17.33. Iz 49.4. 1Kor 1.9-14.32. Dz 2. Doskonałość wiary.10. Iz 51.8.1-8.46-55. Mt 23.3.21-23.20. Wj 3.3. Mt 1. Mt 28.51. Ps 4. Rz 10. Ps 11.41. Mk 4. Mt 13.2n.19. Ps 18. Jr 1.23.62. 1Kor 15. Hbr 11. Rz 10.11.15. Mt 21. Mt 5. Iz 52.19-23. Hi 42. 2Mch 7. Mt 8.1-9. Dn 3-4.6-10. Iz 12.17-31. NOWY TESTAMENT WIARA W NAUCZANIU I ŻYCIU JEZUSA Przygotowania.2.34-39. Ps 31.6n.4. Mt 3. Ps 22. Jdt 5. Mt 16.23.33-40. Ps 130.7. Iz 28. Mt 13.Hbr 11. Prz 20.7-18. Ps 40. Dz 2. 1P 2.12. 1P 2.25n.4.2. Jdt 14. Ps 37. Mt 16.29-38.10.54-62.20. Pwt 5.46. Mt 11. Jk 2. Hi 19.17. Dn 12.35nn.10.17. Łk 22. Łk 22. Rdz 18. Ps 136.7. Kol 2. Hbr 12. Mdr 2.14.13.6. 1Kor 15. Rz 10. Ps 47. Mt 5.5-12.2n.24. 2Kor 3. Ps 62. 1Mch 1. 1Tes 2. Łk 1. Łk 9. Łk 1.37n.42.10-21. Mdr 12.2-10. J 1. Łk 23. Iz 43. Jr 20.27-37.7. Ps 22. 2Krl 5.14nn.4. Dz 19. Ps 89. 1Tes 1. Łk 12.10nn. Mt 11.11-17. Iz 56. Ps 74. 1J 2.22-32.5. Ps 51. Hbr 12. Mt 11. Mt 7. Ps 23. Jr 45. KU WSPÓLNOCIE WIERZĄCYCH 1Mch 3. Ps 44. Dz 2. Wiara nawróconych pogan. Ps 22. Hbr 12. Hbr 11.7.41. Iz 61.46.18. Mdr 3. 1Kor 2. Mt 16. Iz 50. 1Tm 4. Wiara mędrców ubogich i męczenników. Ps 31.11.62nn.1-5. Ps 49. Ps 105. Mt 12.1.16.18nn. Dz 13.22-28.23. Ps 131. Łk 1-2. Łk 8.15.25. 1Mch 2. Ps 29. Mt 16. Ps 16. Mk 15. Ps 73. Ps 7.7nn. Mt 27. Dz 10.17. Jr 15.11.13-18.27. Ps 121. 1Mch 2. 1J 2. Mt 26. Mt 12. Mt 10.35-41.6.5.2. 1Krl 19. Iz 42. Mt 23. Łk 1. Mt 16.51. Wiara narodów.3-6. 2Tm 4.52-64. 1Mch 1.49-70. Iz 53.4n.8. Jr 26.96-99. Dn 3. Wiara w Jezusa i Jego słowo. Mt 21. Mt 13.22. Mi 5. Jon 3.6n. Wiara w Słowo Dz 15.5-21.2. Łk 1.1-6.7n.16. Iz 8.15n. Pwt 9. Mt 26. Dz 10.13-16. Łk 9.1-3.39nn. Mt 8. Iz 53. Hbr 11. Iz 30. Dz 2.39.5n. Flp 2. . Mt 13. Niedoskonałości wiary Izraela.6. Mt 11.4.41.2.37-38.32.27.14.38n.12-18.33-36.24-27.38-42. Mt 11.5-13. Mt 8. Iz 8. Iz 6. Ps 47.13. 1Mch 2. Ps 115. Iz 50. Mk 6. So 3.22. Rz 11. Mt 11.10nn. Iz 45.16. WIARA KOŚCIOŁA Wiara wielkanocna. 1Mch 2. Łk 8.16-17. Iz 50.43. Ps 125.31n.23-32.1-5. Dz 5.2. Mk 6. Rdz 15.18-20.2.6. 1Mch 1. Mk 9.39n. Łk 4.8nn.13-30.4.45.4.9. Syr 36. Mt 18.

Jk 3,13-18; Iz 29,14; Flp 3,8; Ef 3,19; 1J 3,16;
Wiara i życie chrześcijanina.
Dz 2,41-47; 1Kor 1,18; Dz 6,7; 2Tes 1,8; 1Tes 1,3; Jk 1,21n; Ga 6,2;
Rz 8,2; Jk 1,25; Jk 2,12; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Hbr 12; Dz 7,55-60;
2Tm 1,12; 2Tm 4,17n; Tt 3,10; 2Tes 1,3-10; 1P 2,7n; Mk 16,16;
ŚWIĘTY PAWEŁ I ZBAWIENIE PRZEZ WIARĘ
Dz 11,21nn; Dz 16,14; 1Kor 12,3; Dz 11,18; Dz 14,27; Dz 15,7nn; Dz 11,17;
Wiara w Prawo żydowskie.
Dz 15,5; Ga 2,4; Dz 15; Ga 2,3-6; Ga 2,15n; Ga 1,6-9; Rz 5,12-21;
Rz 1,18-3,20; Rz 7,7-10; Ga 3,10-14; Rz 3,21-26; Ga 2,19nn; Ga 2,16;
Rz 3,22; Rz 5,2; Ga 3,23-4,11; Ga 3,15-18; Rz 4; Ga 3,6-9; Ga 15,6;
Ga 17,11; Ha 2,4; Ga 3,11; Rz 1,17; Iz 28,16; Rz 9,33; Rz 10,11;
Rz 10,14-21; 1P 2,4-10;
Wiara i łaska.
Rz 3,28; Ga 2,16; Rz 4,4-8; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Ga 5,13-26; Rz 6;
Rz 8,1-13; Flp 3,4; Flp 3,9; 2Kor 11,16-12,4; 1Kor 4,4; Flp 2,13;
Flp 2,12; Rz 5,1-11; Rz 8,14-39; Rz 8,38n; Ef 3,19;
WIARA W SŁOWO, KTÓRE STAŁO SIĘ CIAŁEM
J 10,26n; J 17,8; J 1,34n; J 5,33n; J 2,11; J 12,46n; J 10,26n; Pwt 4,30;
J 6,70n; J 14,1; J 14,28n; J 3,14n; J 20,8; J 20,25-29; J 1,12; J 2,33;
J 4,39; J 6,35; J 12,44; J 14,1; J 8,24; Wj 3,14; J 10,30; J 17,21;
J 14,10n; J 2,11n; J 4,48; J 20,29; J 2,23; J 11,45; J 20,27; J 6,69;
J 8,28; J 1,14; J 11,40; J 5,24; J 11,25n; J 6,40; J 12,46; J 3,16;
J 6,47; J 3,19-21; J 20,31; J 1,9-14; 1J 1,2n; 1J 2,23-27; 1J 5,1;
1J 3,9n; 1J 4,10nn; 1J 5,1-5; Rz 8,31-39; Ef 3,19; 1J 4,16; Ap 13,10;
Ap 1,18; Ap 19,11-16; Dz 4,24-30; 1J 3,2; 1J 5,4;
WIDZIEĆ
Ps 135,16; Hi 28,24; Ps 33,13n; Ps 7,10; Iz 45,15; 1Tm 6,16; 1Tm 1,17;
1J 4,12; Lb 14,14; J 1,18; Ap 22,4;
STARY TESTAMENT
PRAGNIENIE OGLĄDANIA BOGA
Iz 52,8;
Teofanie, których świadkami byli prorocy.
Wj 33,18; Wj 33,22n; 1Krl 19,13; Pwt 4,12; Lb 12,8; Lb 12,6; Lb 24,4;
Lb 24,16; 2Krn 18,18; Am 9,1; Ez 1-3; Dn 7,1; Rdz 15,17; Rdz 17,1;
Rdz 28,13; Sdz 6,11-24; Sdz 13,2-23; Wj 24,10;
Kult.
Wj 24,24; Ps 24,6; Ps 27,4; Ps 63,3; Jon 2,5; Iz 6; 2Krn 18,18; Ez 10-11;
WIDZIEĆ A WIERZYĆ
Iz 45,15; Iz 40,25n; Hi 38,41; Wj 14,13; Pwt 10,21; Joz 24,17; Wj 34,10;
Wj 16,17; Ps 46,9nn; Iz 41,20; Iz 42,18; Iz 43,10; Wj 14,31; Ps 40,10;
Pwt 32,39; Iz 42,18; Jr 5,21; Ez 12,2; Iz 6,10;
NOWY TESTAMENT
BÓG WIDZIALNY W JEZUSIE CHRYSTUSIE
W Jezusie Chrystusie ukazał Bóg rzeczy niezwykłe.

Iz 52,15; Iz 64,3; Iz 66,8; Mt 9,33; Łk 2,30; Mt 13,16n; Hbr 11,13;
J 8,56; Mt 11,5n;
Widzieć i wierzyć.
J 2,23; J 10,41; J 11,45; Łk 17,15; Łk 17,19; Mt 12,38n; Mk 15,32;
J 4,38; J 12,37; Mt 13,14n; J 12,40; Iz 6,9n; J 9,39n; J 20,28; Dz 13,31;
1Kor 15,5-8; Mt 28,7; Mt 28,10; J 20,29; Mt 28,17; Łk 24,12; Łk 24,27;
Łk 24,39nn; Mk 16,11-14; J 20,29;
W Jezusie Chrystusie Bóg jest widzialny.
J 1,51; Mt 3,16; J 3,21; J 3,36; 2Kor 3,11; 2Kor 3,18; J 1,14; 1J 1,1-3;
J 14,9; J 1,18; J 12,45;
WIDZIEĆ BOGA TAKIM, JAKIM JEST
J 14,12; J 14,28; J 17,1; J 17,5; Hbr 11,1n; J 16,10-19; J 7,34; J 8,21;
Dz 1,9nn; 1P 1,8n; Mt 26,64; Mt 24,30; Dz 7,55n; Ap 1,7; J 19,37;
Hbr 2,8; Dz 1,11; 1Tes 4,17; Flp 1,23; Mt 5,8; Ap 22,4; 1J 3,2;
WIERNOŚĆ
Wj 34,6; Ps 119,90; Ps 25,10; J 18,37; Ap 3,14; J 1,14; J 1,16; Ap 2,10;
STARY TESTAMENT
Wierność Boga.
Pwt 32,4; Iz 40,8; Tb 14,4; Lb 23,19; Iz 25,1; Iz 55,11; Ml 3,6; Oz 2,22;
Oz 4,2; Ps 36,6; Ps 89,1-9; Ps 89,25-40; 1Krl 8,56nn; Ne 9,33; Ps 85,5;
Ps 85,11nn;
Wierność człowieka.
Joz 24,14; 1Sm 2,35; Ne 9,8; Syr 45,4; Ps 78,8nn; Ps 78,36n; Ps 106,6;
Prz 20,6; Iz 42,18nn; Iz 42,1nn; Iz 50,4-7; Iz 49,5;
NOWY TESTAMENT
Wierność Jezusa.
Mk 10,45; Łk 24,44; J 19,28; J 19,30; Ap 19,11nn; 1Kor 1,8n; 1Tes 5,23n;
Rz 11,29; 2Tes 3,3nn; 2Tm 2,11n; 2Tm 2,13; Hbr 13,8; Hbr 2,17;
Hbr 4,14nn; Hbr 10,23;
Wierni Chrystusa.
Dz 10,45; 2Kor 6,15; Ef 1,1; Flp 4,8; Mt 23,23; Ga 5,22; Łk 16,10nn;
J 15,9n; J 14,15; J 14,21; J 14,23n; 2J 1,4n; 2J 1,6; Mt 25,21; Mt 25,23;
J 15,11; Mt 6,13; Mt 26,41; 1P 5,8n; Ap 13,10; Ap 14,12; Ap 7,14;
Ap 12,11;
WIĘZINIE
PRÓBA WIĘZIENIA
Wj 13,14; Dn 7,8; Am 1,6; Am 1,9; 2Krl 17,6; 2Krl 17,23; 2Krl 24-25;
Mt 5,25; Mt 18,30; Ap 2,10; Rdz 39,20nn; Mdr 10,14; 1Krl 22,26nn;
Jr 20,2; Jr 32,2n; Jr 37,11-21; Jr 38,6; Mt 14,3; J 18,12; Mt 27,2;
Dz 5,18; Dz 12,3nn; Dz 16,23n; Dz 20,22; Ef 3,1; Ef 4,1; 2Kor 11,23;
2Tm 2,9; Flp 1,12nn; Dz 5,19; Dz 12,7-11; Dz 16,26; Iz 58,6; Mt 25,36;
Mt 25,40; Hbr 10,34; Hbr 13,3; Ps 69,34; Ps 107,10-16; Iz 61,1; Iz 52,2;
DUCHOWA NIEWOLA GRZESZNIKA
J 8,34; Sdz 2,14; Prz 5,22; Prz 11,6; Rz 7,14; Rz 7,23; 2Tm 2,26;
Ps 18,6; 1P 3,19; Ga 3,23; Rz 7,6; Rz 6,12-23; 1Kor 7,22; Dz 20,23;

2Kor 10,5; Rz 1,5; Ef 4,8; Ps 68,19; 2Kor 2,14;
WINNICA
Ps 104,15;
Winnica jako symbol radości człowieka.
Rdz 8,21; Rdz 9,20; Rdz 5,29; Lb 13,23n; Pwt 8,8; Am 5,11; So 1,13;
Pwt 28,30; Pwt 28,39; Iz 7,23; 1Sm 8,14n; 1Krl 21,1-16; 1Krl 5,5;
1Mch 14,12; Mi 4,4; Za 3,10; Am 9,14; Za 8,12; Syr 24,17; Ps 128,3;
Pnp 6,11; Pnp 7,13; Pnp 2,13; Pnp 2,15; Pnp 1,14;
Izrael jako winnica niewierna względem Boga.
Oz 10,1; Oz 3,1; Iz 5,1-7; Jr 2,21; Jr 8,13; Jr 5,10; Jr 12,10;
Ez 19,10-14; Ez 15,6; Ez 17,5-19; Iz 27,2n; Ps 80,9-17; Mk 12,1-6;
Mk 12,7nn; Mt 21,28-32; Mt 20,1-15;
Prawdziwa winnica, źródło chwały i radości Boga.
J 15,1n; Mt 15,13; J 15,9; J 15,13; J 10,10n; J 10,17; Mt 26,27; J 6,56;
J 15,4nn; J 15,9n; J 15,16; J 15,8-11; J 17,23;
WINO
Pwt 8,8; Pwt 11,14; 1Kor 12,41; Ps 104,15; Sdz 9,13;
WINO W ŻYCIU CODZIENNYM
W życiu świeckim.
Rdz 9,20n; Rdz 49,11n; Prz 3,10; Syr 32,6; Syr 40,20; Syr 31,27;
2Mch 15,39; 1Tm 3,3; 1Tm 3,8; Tt 2,3; 1Tm 5,23; Mt 11,19; Am 2,8; Oz 7,5;
Iz 5,11n; Iz 28,1; Iz 56,12; Prz 21,17; Syr 31,30n; Syr 19,2;
Prz 23,30-35; Ef 5,18;
W życiu kultycznym.
1Sm 1,24; Oz 9,4; Wj 29,40; Lb 15,5; Lb 15,10; Pwt 18,4; Lb 18,2;
2Krn 31,5; Ez 44,21nn; Kpł 10,9n; Pwt 29,5; Jr 35,6-11; Am 2,12;
Sdz 13,4n; 1Sm 1,11; Łk 1,15; Łk 7,33; Lb 6,2-20; Dz 21,23n; Dn 1,8;
Jdt 10,5; 1Tm 5,23; Rz 14,21; 1Kor 10,31;
SYMBOLIKA WINA
Syr 9,10; Pnp 1,4; Pnp 4,10; Koh 10,19; Za 10,7; Jdt 12,13; Hi 1,18;
Jr 51,7; Ap 18,3; Prz 9,2; Am 5,11; Mi 6,15; So 1,13; Pwt 28,39;
Iz 51,17; Ap 14,8; Ap 16,19; Am 9,14; Oz 2,24; Jr 31,12; Iz 25,6;
Jl 2,19; Za 9,17; Mk 2,22; J 2,10; J 4,23; J 5,25; Mt 26,29; 1Kor 10,16;
Kol 3,17; Kol 2,20nn; 1Kor 11,25n;
WINOBRANIE
Winobranie jako wyraz błogosławieństwa Bożego.
Wj 23,16; Wj 34,22; Pwt 16,13; 1Krl 8,2; 1Krl 8,65; Sdz 9,27;
Sdz 21,19nn; Iz 16,10; Jr 48,33; Ps 4,8; 1Sm 1,14n; Oz 2,14; Iz 7,23;
Pwt 28,39; Iz 24,7; Iz 32,1-13; Jl 1,5; Iz 16,9n; Jr 48,32n; Ml 3,11;
Jr 31,12; Ag 2,19; Oz 14,8; Am 9,13; Ez 28,26; Jl 2,24; Iz 25,6;
Winobranie jako wyraz kary Bożej.
Jr 6,9; Lm 1,15; Jr 49,9; Ab 1,5n; Iz 63,1-6; Jr 25,15-30; Ap 14,17nn;
Ap 19,15;
WŁADZA
STARY TESTAMENT

Ps 19. Lb 11. Mk 2.4n. Lb 8. 1Tm 2.12.9. Łk 13.15. Łk 10.14n.16.32. 1Mch 2. WŁOŻENIE RĄK Wj 14. Dz 3. Różne formy władzy doczesnej.25. 1Sm 15.10n. Łk 22. Dz 11.13n. Rdz 3. J 19. Lb 8.17-24. Jr 29. Ef 6.22.16n.37. Dz 5. Ef 6.4.5-11.6nn. Rdz 1. Łk 10.4. Pwt 34. Mt 8.13. Dn 7.28.23nn.9. Relacja pomiędzy kościołem a władzami świeckimi. Jr 27.3.21.10.27n.2. Ef 6.1nn. Warunki potrzebne do wykonywania władzy. Mk 10.22-33. Jezus wobec władców ziemskich.16.15-23. Dz 25. Rz 13.11.1-19. 1Sm 13. . Dn 7. W obliczu imperiów pogańskich. 1Tes 2. J 13. Mt 12.6. Mt 5.31.46.9.13-17. Kol 3.28. Mt 21.25nn.13nn. Mk 1. Kpł 3.14. Dz 13. NOWY TESTAMENT JEZUS Jezus jako Ten. Ez 1. 1Kor 5.1-7. Dn 7. 1Krl 21.26n.11n.19.41.18.22.1.36.3. Mk 3.24n. J 18.11.29.7-11.14n. Mk 8. Mt 21. Kpł 19.3-8.13n.40. Syr 10.7-15. Iz 14.5nn. Wj 21. Iz 10. Kol 3. Kpł 1. Znak poświęcenia. J 13.9.4. Kpł 9. Łk 4.7.26.36.27. Łk 24. Kol 3. Kpł 4. Syr 7.8n. APOSTOŁOWIE Depozytariusze władzy Jezusa. Wykonywanie władzy ludzkiej. Wj 19. Dn 7.23n. Flp 2.2. NOWY TESTAMENT W życiu Jezusa. Łk 13. Ef 3. Wj 18.30. Dz 4.6-10. Mk 10.2.25. Dn 7. WŁADZA W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Dwie władze.21. Iz 8.10.6. Syr 30.19-25.21n.1-6. Ap 17. Łk 4.4.12n.15-28. 1Krl 18. Ef 5.16.18.23.13.13n. Ef 6. Mk 4. Iz 10. Dz 16.9-13. Dz 22. Wj 21.50. Mt 20. Ps 15. Dz 23.20n.21nn. Syr 33. Symbol solidarności.42nn. STARY TESTAMENT Błogosławieństwo. Łk 22. 1P 2.13-16. 1P 2. Lb 27.26. Prz 23. który posiada władzę. Kpł 16. Mt 9.22.12-18.WSZELKA WŁADZA POCHODZI OD BOGA Rz 13.28. Ba 1. Mt 19.1. Mt 28. Rdz 16. 1Krl 19.1-5. Flm 1. Rdz 48.22.15.16. 2Krl 8. Ez 3.5.3. Mt 22.

Pwt 33.4. Mt 28. Dz 2.22.22.3. Rdz 8.22-36.6.5. Ap 1.5.16.3. Hbr 8.62.2.29. Mk 14.36. Rdz 11. 1Kor 15. Ps 148.26. Dz 1.10. J 6. Hi 28. Hi 5.44. Ef 1.4. Hbr 9. Dz 10.7.34.7.1. Hbr 12. Hbr 6.6.50n. Wj 15.5.10. 1Krl 22. Dz 13. Flp 3. Ba 3. Jr 5. 2Tm 1.5. Syr 49.10-18.12n.25. Hbr 1.18.12. Hbr 1.10.20n.3. 1Tm 5. Kol 2.22.14. Iz 32. Dz 1. Kpł 26. Ps 115.2. Rdz 28. Iz 24.18n.4. Kol 3.4. Tb 12.3nn. 1Tm 4. Wj 19. Mi 5.60.34.15. 2Krl 2.34.9n.10n. Iz 14.6.3-11.15.16. J 6.25. Rdz 16.33. J 6. Mdr 18. 1Tes 1.11.1nn.14. Ef 1.10. Hi 20. Mk 12.16. Ez 17.11.1.10. Dz 8.16n. Am 7. Kpł 26.6. Am 4.3. Rz 10. Iz 44. J 6. Rz 8. Iz 2. Moment wniebowstąpienia. Tb 12. Ps 18.3.6. WODA TWÓR BOŻY Rdz 7.3. Ap 14. Hbr 2. Ap 1.8.18.6n. Mk 16. Syr 48. WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA DO NIEBA Dz 2.10. Dz 28. Hi 38. Ps 68.18. Łk 24. Pwt 30.35nn.19. Iz 19. Pwt 28.19.50n. Mt 18. Hbr 10. 1Tm 3. Mt 28. Prz 3. Hbr 4. J 6.22-28. Mi 1. J 20.62.23. Tb 12. Joz 15. Wj 19.20-21. Sdz 13. Zstępienie i wstępienie. Iz 30. Rdz 26.17.12. Ef 4. 1Mch 2. Ez 19.28.13. Ez 31. Pnp 5.3. Dz 8. Dz 19.7nn. J 11.19. Rdz 5. 1Kor 15.7. CHRZEŚCIJAŃSKA DUCHOWOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA Ef 2. Ps 1.8. Wj 15.10-16. J 6.16.2n. Ps 135. Kpł 26. Ap 7.4. Dz 9. WNIEBOWSTĄPIENIE JAKO PRELUDIUM PARUZJI Dz 1.17. Prz 30.24. Ps 133.12.62.23.51.20.10.43. 1Tes 4. Ap 5.16.6.21. .2.14.10.11. Koh 5. Syr 44. Ps 139. Flp 2.12.41n. Ap 11. 2Tes 1. Ps 104.4. Pwt 8.15. Dn 3. J 6.14nn. J 3. Rdz 7.20n.19. 1P 3. Ps 144. Rdz 7. J 20.6. 1Tes 4. Ml 3.19.36-42.12. Rdz 21.10.W życiu Kościoła.22.1-4. Lb 11. Mt 11.58.58. Dz 2. Iz 55. Łk 22. J 12. Ez 31.13.6.13. Ap 4.24. Dn 7. Rdz 11.19. 1P 1.4-13. Hi 1.14.10. Syr 35.24. WNIEBOWSTĄPIENIE POMIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ Iz 66.14. Łk 24. Pwt 28.2.6. Lb 24.20n. Ap 3. Sposób wniebowstąpienia. Iz 4.19n. Ps 104. 1P 3.53.19n.8. Pwt 11. Dn 4.13.6.45-49. Hi 29. Mk 16.23nn.1.13. Ps 4. Łk 24.9-12.11nn. Łk 24.20. Mt 3.11. Dz 6.58. Rdz 27. Dz 3.33.1.24.3.17.20.12. Ef 1. Dz 10.1. J 14.38.21.6-7. Tryumf w porządku kosmicznym. Kol 3.17. Rdz 17. Ps 104.2.15.7. Mk 16. Pwt 28.15.12.9.4. WODA W HISTORII LUDU BOŻEGO Woda i zapłata doczesna.12.27.14. Hi 12. Jr 51.6n.27.15.1. J 1. Ps 104. Wj 16.19. J 6.6-11. Łk 24.

Ez 47.19. J 7.32-36. J 15. Ps 124. Iz 51.25-31.4.17-20. Ps 51.20.24. J 13. Ez 23.1.16n. Pwt 28.3.1-8. IZRAEL W SŁUŻBIE JAHWE PROWADZĄCEGO WOJNY Wj 23.9n.Kpł 26.18. Ps 124.27-33. Ps 143.1.1-7.11.6. 1Sm 11-17.4. Wj 17.18.10-14.2n.5n.10n. Lb 21. Iz 25. 2Sm 5.4. Joz 7. J 7. Ps 114.15. Jr 4. Mt 27. Iz 55.6-9. Ps 20. Hi 22.17. Tt 3. Ez 47. Iz 41.6n. Ap 22.8.8. 2Sm 10. Ps 2.4nn. Wj 29.1-12.21.29n. Iz 58. Joz 5.12.3-11.23n.2. Ps 1.7.24. Kpł 11. WOJNA STARY TESTAMENT WOJNY LUDZKIE I BOJE BOGA 2Sm 11.20. Pwt 2. Sdz 5.20n. J 13. Za 14.7.24-27. Iz 49. WODY ESCHATOLOGICZNE Woda w planach odrodzenia ludu Bożego. .16. 1Krl 18.10.21-35.4.2.1. Wj 14.1-13. Iz 2.2.25.16n. Ps 110. Rdz 18. Ez 34. 2P 2. Lb 20. Ps 42.6nn.4-8. Ps 78. Rz 6.18n.3.10.11.10. Woda posiada zazwyczaj wartość symboliczną. Ps 71. Jr 31. Iz 5. Ap 7.23. Joz 6-12. Ps 69. Jr 46. 1Sm 28-30. Jr 2. NOWY TESTAMENT Wody ożywiające.3.40.17. Ps 45.13.1-7.7.4. Iz 5. Ps 32. Jr 6. Kpł 14.1n.4-9. Kpł 16.21.34. Rdz 2.10-14.3nn. J 4. Ps 18.4-9. Iz 55.15. Jr 27.7. Ps 43. Jr 17.11.15n. Iz 48. Iz 1. Am 4. Syr 15. Rdz 8. Pwt 7. 1Sm 31. Kpł 17. Wody straszne. Iz 49.6n. Ps 18.17.38.10n. Wj 11. Wody chrztu.6. Ps 121.25.10. 2Sm 8. J 3. Jr 17.9. Wj 3.10-14.20.1. Za 13. Syr 24.4.10. Rdz 4.26-3. Ps 46. Iz 19.7-14. Ps 46. 1P 3. Łk 7.5.6. Ps 142. Ps 26. Sdz 3-12.39-44. Ps 78.8.18.1-12. Iz 1. Ps 60.26. Ps 29. Wj 40. Ps 35. Mdr 10.2n.6n. 1Tm 5.5.40. Lb 14. Ez 4. Ez 47. Ap 21.5. J 5. Iz 35.19nn.38. WOJNY JAHWE W HISTORII Jahwe w walce o swój lud.23. J 7.39. Ez 19. Łk 3. Jr 14.1nn.8n. Sdz 5.6nn. J 9. Ez 39. Ez 36. Iz 44.8. Am 8.16.6. Mdr 10. 1Kor 10.8.4. J 4.5nn.13. J 2. Kpł 16. Iz 8.20.11n.8. Bóg w walce przeciw grzesznikom. 2P 3. 1Kor 10.4.4.5-5. Iz 8. Hi 12. 2Krl 19. Rdz 19. 2Sm 5.12.2-15.10. Ez 36. J 19. Ez 31.1n.3n. Pnp 8. J 2. Jr 47. Jl 4. Wj 17. Ap 22.17. Ez 16. Pwt 7.6.26-30. 1Sm 4. Wody oczyszczające.13n.10. Hi 40. Iz 11.37n.44. Ps 118.5nn.24.5. Iz 30. Kpł 15.17. Ps 144.

Mt 24.8n. Kontrakt Boga. Ps 44.1. 1Sm 12. Ap 12.11.27nn. Hbr 10. 1J 4. 1J 5.2.17-23. 2Mch 8-10.4. Ps 2. Jr 18.18. Dn 11. Dn 12.11.7.22nn.9. J 16. Jdt 1-7.2. Tb 4.17.3. Ez 18. Mdr 4.18. Dn 7. Za 14. Mi 7. Jr 31.1nn. Rdz 3. Dn 7.21. 1Tes 5. WOLA BOŻA WOBEC SPRZECIWÓW CZŁOWIEKA Am 1. Oz 2. Iz 6. Iz 44.31. Iz 53.40-45.23.26. STARY TESTAMENT Rdz 2. Broń chrześcijanina.10. Dn 8.11.6.25-28. NOWY TESTAMENT Łk 1.8.18nn.13.33.13. Łk 1.9. Jr 9.52.14.34.14-19.22.19nn. Ap 19. 1P 5.11. Łk 2.30.9. Jr 18. J 18. Mdr 12. Syr 33.19.50n.11-16.15-20.17. Dn 4.16.8. Hi 37.7nn. Ez 36.1-5. Mdr 5. Ef 6.3.30.2.22. Ap 14. Ap 12. Wj 19.1nn. Jdt 9.5nn. Syr 43. Mdr 5. J 16. Ap 19.38. Ap 20. J 13. Ef 6. Dn 11. Pnp 8. Ps 135.5nn.13. Mt 11. Pwt 30. Hi 23. Ap 12. Iz 55.17-13.28. 1Mch 2-4. Ap 5.13-17.13.27. . WOLA BOŻA 1Tm 2.19-25. Ez 18. 1J 2. Iz 10. Jr 29. Ez 38.38.10.4.26n.4n.1-11.14. Iz 45.1. Mt 26.14. Ap 3.4. Mt 24. Ez 18.11.25. Ap 19. Dn 7. Mdr 9.13. Mdr 9. KOŚCIÓŁ JEZUSA Kościół walczący.12. Rdz 3.1-11. Rz 9.1-6. Kol 2.32.6.29. Ap 7.4. Dn 4.6.23. Ap 19. 2Mch 15. J 13. Pnp 3. Ez 18.9. Ef 6.52.4.11. Iz 40.6-12. Ps 22.17. Ap 20. Ap 11. Dz 4.7-10. Wj 32.16.13-17.21.33.BOJE ESCHATOLOGICZNE Atak sił wrogich. Rdz 3.22. Ps 35.14.9n. J 14. Ap 11.1-3.21. Mt 4.23. Łk 11. W refleksjach autorów natchnionych. Iz 62.10.6.7. OSTATECZNY BÓJ Działania wstępne. Ap 9.20.28.15n. Tb 12. Łk 22. Iz 50.11. Hbr 10.12. Oz 6. Ps 1.1-4. NOWY TESTAMENT JEZUS Łk 22. Ap 6. Obrazy ostatniej walki. Iz 29. Iz 42.33. Am 3.27.7nn. Ap 21. BÓG OBJAWIA SWOJĄ WOLĘ W historii. Ps 143. J 18.14. Am 4.15-18.1-6. Ap 11.21n. Oz 2.15.19.5. Dz 13. Wj 3.18-21.11. J 15. J 11. Ap 10.17n.8n. Mt 10.12. Ps 40. Prz 19.1-12.25. Iz 10. Dn 4. Iz 63.54. Prz 21. Iz 58. Ps 33. J 14. Iz 59. Pnp 2. J 12. Mt 12. Am 1.4. Jon 3.10nn.10.5.

Mk 14. Mt 2.21. BĄDŹ WOLA TWOJA Mt 6.15. Wonność a liturgia.44.2.2.42. Ps 49. 2Sm 14. 2Kor 1. J 5.36.7n. 1Mch 1. Mt 22. 1P 3.18.30. 1P 2. 2Kor 2. Mt 6.3. Jdt 10. J 14.14. Ef 1.2.50. Łk 7.10.46.10. Kpł 19.6. NOWY TESTAMENT Hbr 2.18. 1P 4. Ps 16. Kol 1. Flp 2. J 14.12n. 1Kor 10. Dz 2. Flp 1. Prz 7. Ps 40. Mt 7.47.17.21. Czynić wolę Bożą.43.3.55.2. Mt 26.17. Ap 5.21. 1Tes 4.14-17. Wj 29. J 6. Dz 18. Prawo.24nn.8.25.22.17.22-25.18.32-5. J 17. J 8. J 12. 1Krl 22. Modlitwa.24.2-5.13. 2P 1.34. Ps 119.27.6. Hbr 10. WSPÓLNOTA STARY TESTAMENT Kult. Rz 12. Pnp 4.21. Rz 6. Pnp 1.18. Przymierze. Mdr 18.6.5. Jezus wypełnia wolę Ojca. 1Krl 10.7-11.2.20. WONNOŚĆ Rdz 43.13. Lb 7.11. Wj 30. Kpł 3. 1Krn 13. Mt 7.5n.9.9. Dz 4. 2Sm 12.50. Mk 3. Mt 27. J 15.17. Flp 3. Dz 4. Ef 2.21.11. Ga 6. Wj 33.42. Am 6.12-18.32.14. Ml 1. Rz 2. Wj 30.2.13.17.1-4.20. Pwt 24. Ps 73.10. 1Krl 7.19nn.26.14.6.16nn. 1Tes 4.10n. Wj 24. 1Krl 10.3.16. Jk 4.32.2.9.2-6. Mt 20. Łk 12.9-10.14n.4. Mt 20.7.2. Łk 1. Mt 15. Znaczenie tej wspólnoty. 1Tes 5.44.3. Hbr 13. Wj 23.23. Mk 8. Rdz 27. J 6.37nn. Mt 21.9. Lb 20.14.3-4. Ap 8.19.17-18.22.49. Est 2.12-17.16-17. Wj 18.15. Wj 19. Łk 12.12. Mt 11.7. 1J 5. Pnp 5. Łk 22. Pwt 22. Wonność w życiu społecznym.25. . Prz 27. Ps 42. 2Krl 20.29.2-5.18.31. J 10.33.7-13. Wj 30. Wspólnota z Panem w Kościele. 2Kor 8-9. Pwt 23. 1Kor 4. Rdz 37.20. Ef 5.3-14. Lb 1. Pwt 10. Iz 60.86. Ps 63. Flp 2. Rz 12.13.18.27.10. Flp 4.38nn.6-11. Mt 23. Mt 12.37.13.11. Ef 6. 1P 4. Am 3. 1Krn 15. Łk 12. Wspólnota serc w ludzie jest owocem przymierza. Mk 6. Pwt 24. 2Kor 4.34-37.2.1-10.17. Ef 5. Rz 8. Ps 141.11.CHRYSTUS A WOLA BOŻA Jezus objawia szczególne upodobanie swojego Ojca. Rozpoznawanie woli Bożej.14. J 4.11.25.1. Pnp 1. Wj 24. Ps 22.

Iz 8. Celem. 1J 4. Ps 35.7.4n. 1Kor 12.24.1. Pwt 26.3. Ps 6. Flp 1.11.15. Przez miłość braterską. Jr 20. Am 7. Mdr 5.1.23n.23. Jr 15.10. Łk 9. Pwt 7.1nn. Am 7.26.1.11. Wj 19. Am 3. .1Kor 1. 1J 4.24.10.14.6. 1Sm 10. Rdz 9. Rz 14.3. Łk 1.15. Pwt 16.20. Sdz 5. Ag 2.20. Sdz 5. Iz 4. Wj 3. 1Sm 16.1nn. Ps 78.11.17. Pwt 28. 1Tes 4.9.13.6-12. Wj 19.6.4.11.26. 2Kor 13.4. Hbr 11. Rdz 12.14. Pwt 12.15.23. Sdz 5. Hbr 2. 1Sm 10. J 14. Ciągłość wybrania.5. Joz 24. J 15. 1Sm 16.40.1-6. przez Chrystusa. Mdr 4. Mdr 2.15.7. Mt 5. Pwt 7.16nn.15. Ps 22.6. Rz 1.68. Rdz 11. Iz 1. Pwt 26. Wstyd i nagość.7n. Rdz 30. Wj 34. WYBRANIE NOWE ESCHATOLOGICZNE Wybranie i odrzucenie.4.1. Wstyd a bałwochwalstwo.21.23. J 14. Ps 22. SPRAWIEDLIWY UWOLNIONY OD WSTYDU Przez Boga.3. Iz 44. WYBRANIE Mt 20. Ps 132. Pierwsze wyrazy świadomości wybrania Bożego. Ps 69. Rdz 11.1-11. Iz 8.4.2n. Iz 41. Sdz 5.29.15.4nn.20-23. 1Kor 4. Flp 2.8. J 15. 2Sm 2.17. Iz 49. Iz 42.7. Rdz 12.13. J 15.56.7. Lb 23. Ps 22.9. Hbr 12. 1J 2.24. 2Tm 1. Lb 18.3nn.18.25. 1J 2. Ps 16. Wstyd a bezpłodność.19.23.20. 1J 1.4. Wstyd i klęska. Iz 30. Lb 8. J 17.5n. STARY TESTAMENT WYBRANIE W PRZEŻYCIACH LUDU Fakt wybrania.20.29. Mdr 5. Ps 25. 1P 5.5. 1J 4. ZNACZENIE WYBRANIA Źródłem.29.8. Joz 24. Ps 106.11. J 17.16.8. 1J 3.25. Rdz 26. Ps 89.13.12. Pwt 18. Rdz 9. Rdz 4.25. 1Krl 2. Pwt 17.3. Ez 23.30.19. WSTYD SYTUACJE.6.1. Sdz 5. Rdz 4.2. J 6.17.13.27.8. Ga 4.14.1-2. Rdz 9. Iz 20. Skutkiem. Ps 109. 2Sm 7.16n. Rdz 5. Iz 47.17.11. Sdz 5. Pwt 14.2-3.24.9.4.5. Iz 50.26.2n.5. Rdz 28.1.7-16. Ps 68.8n.23. Ps 70. Rdz 27. Rdz 22.13.24.26. Rdz 7.4. Rdz 27.13. Pwt 10. J 14. W KTÓRYCH WYSTĘPUJE POCZUCIE WSTYDU Ez 36. Iz 53.11n.5.19.23.3. Ps 34.

17. 1Tes 1. Dz 9. Pwt 8.18-21.6.4-15. Prz 23.30.20.26nn. Pwt 4.1.1. Za 3.11.38.21. Prz 1.1-13.28.17.16. Mt 24. J 1. Łk 23. Jr 7. Prz 30. 1Kor 1. Jr 31.2. Łk 4.5-16. Prz 23. Dz 13.46. Jr 5.1.13. J 9. J 17. Jr 10. Prz 5. Ef 1.18. Prz 6. Łk 24. Mt 16.20.15. 1P 1. Mt 16. Prz 5.9nn.28.7-14. Za 1.1-7. Oz 11. Iz 65. J 15. Prz 1.8. Dz 6.8. Ez 20.17.24. Mt 25. Iz 65.27.1.20. Wychowywanie Izraela przez Jahwe.7. JEZUS CHRYSTUS JAKO WYCHOWAWCA IZRAELA Ten.35. J 6.2.2.10nn. Pwt 30. Jr 46.20.3. Hbr 10.10-13. Mt 16.11. Mt 7.7n.1.14n. Dz 15. So 3. J 21.32.4.23. Mt 8. Ps 94. J 5. Dz 6. Dz 10. Ps 6. Ps 16. Ez 16.26-31.12.10. Syr 30.1-4.4. Oz 11.1-4.12n. Iz 50.8.19n. Iz 6. Za 2.13.51. Kpł 26. Pwt 11. J 17. Jr 6. Syr 22. Iz 45.6-11. J 16. Rz 11.41.17.37n.20-35.27. J 17. Prz 10. Ef 4.36. Łk 10. Mt 11. Jr 49. Pwt 8. Jr 2.13n.4.23. Odkupiciel.13n.24. Rz 11.34. Pwt 4.10. Mk 6.1.27. Iz 45.14.14nn.12. Pwt 4. Oz 2. Mt 17.7. Mt 14.10.23n.15. J 5.67n. Jr 1.16. WYBRANI I ODRZUCENI Mk 13. Iz 43.70. 2Tm 2.17.8n.4.17.2.1nn.2-7.33.23.8n. Syr 21. który objawia. Ef 2. KOŚCIÓŁ JAKO LUD WYBRANY Wybór Dwunastu. Prz 22.24-28.17. Mt 17. Pwt 7.22.4nn. J 8.18. Mk 3.36. Jr 30.24.30n.3.27.24n. 2Krl 23.22.1Sm 16.37. Iz 52.5. Dz 1.19. Jr 31. So 3.15. 2J 13. Iz 8.2. Syr 42. 1P 2.40. J 4. Ef 1. Iz 49.2. Am 4.7. Iz 44.10.4.1. Mt 24.3.22. Iz 41. Mt 8.30. Ga 3. Rz 8.29.7. Jr 31.35. Wj 20. Jr 31. J 8.17. J 1.18. Hi 5.23-26. Ps 38. Iz 53.3. WYCHOWANIE Ga 4.28. Am 3. Jr 7. Ef 1. Iz 42.33n.37.3-6.15nn. Kpł 26. Pwt 21. Mt 13.6.15. Mt 4.9. 1P 1. Mt 20. Oto mój wybrany.2. Jr 6. 1Krl 19. J 2. Iz 14.22n.10. Mk 1. J 6.35.13.22.4. Mk 1.16. Iz 42. Rz 16. NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO WYBRANY BOGA Łk 9. Prz 4. Mt 10.2. Prz 1.12. Wj 4. Łk 1. Iz 43.21. Ps 78. Mk 13. Ap 17.28n. Syr 22.29. Mt 13.36. 1P 2.32n.14. . J 13.9.1. Mt 8. Iz 53.27.20. Kpł 26. Prz 23. Iz 45.5.30.8-12. Oz 7.2-6. Wybranie Boże jest rzeczywistością. Syr 1. Ef 1. Iz 65.12n. Rz 11. J 16. BÓG JAKO WYCHOWAWCA SWOJEGO LUDU Jak ojciec wychowuje swoje dzieci. Prz 23.11. Jr 14.5-6.23-28. Dz 1. Mt 13.8.14.4n.7. Oz 11.13.34. Oz 10.19.13.11-14.13. Iz 28. Łk 6. którą przeżywamy.5. Hbr 4. Rz 9. Dz 26.15-21.5. Hbr 5.17.

Iz 35.63-68. Iz 45. Iz 11.27-30.10-17.16. Ps 106.20.19. 1J 2. J 14.1n.19.18nn.8nn.16. Iz 63. Ne 9.4. 1P 2. Iz 42.19.16. Ne 9. Wygnanie a Nowy Testament. Ez 22.11. Iz 63.15.26.14.15.8nn.5. Hbr 12. Ezd 9. Ba 1.5-10. Iz 40-55.16. Iz 49. Mi 6.6n. Iz 41.4.7.17-20.6. Jr 13.3.11.7-16. Iz 41.11.16. Wygnanie jako objawienie grzechu.20.11.18.26.3. Iz 41. Ez 11.1-7. Iz 49. Jr 31.14. Krzepiąca działalność proroków. Oz 2. Ez 17. Oz 11.9.10.12. 2Tm 2.11. Ezd 1. Jr 52.11. J 16.19. So 3. 2Krn 36.16n. 2Krn 36.24-28. Iz 44. Jr 31. 1Kor 4. Iz 42. 1J 2. Jr 2.13nn.19.6.32.1.16.19.1n.16. Jr 5.14. Ez 37.8-11. Iz 44.15.8-11.23. 2Krl 25. Pwt 32. Jr 2. Iz 35. Iz 41.19nn.16. J 17.6-7. Iz 43. Jr 10. Ga 4. Iz 40.16. Oz 2. 1Kor 11. Tt 2. 1Tes 5.6.22.16. 2Krl 25.25. Ba 6.3-6.9. Iz 54.6. 1Kor 11. 2Krl 24.6. Ap 3. Jr 29.11n.16.15.3nn. Ga 3.20.31.7nn. Iz 53.14n. Ne 1. Dz 20. 2Krl 15. Jr 29. Dn 9.7-10. Iz 46.11.3. Iz 52. Iz 64.15. Jr 16. Pwt 32.KOŚCIÓŁ WYCHOWANY I WYCHOWUJĄCY Duch Święty .11nn. Hbr 12. Iz 10. Iz 43.11n.7n. Ga 4.1-14.21. Nowe wyjście.7. 1Kor 4. Ez 37.6. Ez 16.19. Pwt 32. Oz 11.38. Jr 16.25nn. Nowe wyjście z niewoli. Iz 40. 2Tm 3.11.21.5n.14.27. Wj 14.1. 1Kor 10. J 16.11-14. Iz 8.1n. Iz 35.9. Iz 40.29. Iz 52.3n. Iz 11. Iz 5.6. Ef 6. Ez 36. Iz 35. Jr 31.6. J 15. Iz 5. Pwt 28. Iz 10. Wygnanie i wyznawanie grzechów.Wychowawca. . 1P 1.28nn.16. Kol 3. 1Tes 1. Hbr 11.23.14. Iz 42.12n. 2Tes 3. WYGNANIE Am 1.8. Iz 49. Ps 126. Iz 35.15. Oz 2.2n.26. WYGNANIE JAKO KARA ZA GRZECHY Wygnanie jako najsurowsza kara. Oz 2. Iz 63. Iz 55. Hbr 10. Mt 18. Ez 37. WYGNANIE JAKO OWOCNA PRÓBA Ez 11.1-8.16. 1Kor 4.1. 2Tes 3. Wj 19. Przygotowanie nowego Izraela. Iz 1.2.12. Pouczenie i nagana.19. Ez 34.45.12. 2Kor 7. 2Krl 17. WYJŚCIE Z EGIPTU Wj 3.10. Jr 31. Iz 48.4. Am 2. 2Kor 5. Iz 30. Wj 17. STARY TESTAMENT Pierwsze wyjście. Jr 24. J 14. Ez 1. J 6.

J 1. 1Kor 12. Ap 16.50. J 19. J 18. J 6. 2Sm 12.22. Syr 15.6-10. Joz 24. Pwt 6. Mt 3.21-28. Iz 52. Ez 18. J 9.3. Wj 19. Rdz 4. Dz 7.33-36. Oz 2.22. Wj 19. 1Tm 3. Wj 17.15nn. Pwt 30. Ap 15.30-33. Dz 4. 1P 1.17. Dz 3.22. Iz 40.7. Łk 5.5-8. Dz 10.6. Rz 9. 1P 1. 1P 1.26. J 19.1. Dz 7.27. Ps 77.21. 2Sm 12.8. J 12. Mt 10.44. Rz 10.7. 1Krl 1.15.2. Dz 5.7.14.18. J 13.22n. Ps 76.2-13.13.2. J 17. Wj 15.6.3. 1P 1.1. Ap 21.24.28nn.6. Iz 43.48. Pwt 11. 1Kor 5. Flp 2.23. Mt 16. Rz 9. Lb 21. 1Kor 15. J 8.3. Prz 28. 1P 1.22. Rz 9. WYZWOLENIE IZRAELA Wyjście z Egiptu.8.29n.19.68n. Wj 18.19nn. J 9. Ez 36.28. Łk 15. NOWY TESTAMENT WYZNAWAĆ JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 26. Wj 4. Ap 11.9n. J 8.56. Ps 32. 1J 4.5.3. Flp 2. Wj 19.20. Ga 3. Dz 8. WYZNAWANIE GRZECHÓW Mt 18. Łk 7.13.1-3.11-21.9n.14. J 13.8.22. Hbr 3. Pwt 7.6-9.4.8. Ps 31. Kpł 26. Ap 14.29.16.6nn. 1P 1. 1P 2.26nn. Kpł 5. 1Kor 16. Ps 119. 1P 1.12n. Wj 6. Wj 4.35nn. Rz 11.16. 1J 1.12n. STARY TESTAMENT Wyznawać imię Boga.40. Jk 5. WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Iz 6. Pwt 18.15nn. . Wj 24.1. Wj 7. Mdr 18. J 12. J 3.20n.37.15.12.18n. Wj 15. Wj 16.3. J 20.32. Mk 8.19n.34nn.18.42. 1Kor 15.32n.4n.23. J 6.4. Dz 4.2. Mt 10.6.14.14.5.11. Ps 22.2n.15n. Ps 26. Ap 5. Oz 11. J 12.13n. Ps 78. Ap 19. Dz 3.15n. Wj 12. Apokalipsa. Łk 10.10-21. Ap 11. Mt 27.14.10.11. Rz 3.16. 1J 3.5. Wyznawanie grzechów.3.23. 1Kor 10. Hbr 13. Ps 18. J 7. Mdr 17-18.24. J 19.37.17. J 6. 1P 1. Dz 22. Łk 7. Wj 13.42n.13n.5. Jk 1.34.36.9n.9n.38. Wj 12.11.13. Ne 9. 1P 1. Święty Paweł.9.37. Rdz 2-3. Jr 10.8.1-7.9.26n. WYZNANIE 1Sm 3.3.16. Kpł 19.3nn. 1J 1. Pwt 9. 1Kor 9.2.20. Mt 7.14n. Wj 3.4-9.13nn.15.50. 1Kor 12. Syr 15.3-7.21n.9-11.21. Pwt 6.30-58. Rz 11.36-50. Wj 1-15. 1Tm 2. Rz 8. 1P 1.32.16n. Ps 106.1. 1Tm 6. J 8.22.6. 1P 4. Ps 118.10.11.18. Wj 14-15.6.NOWY TESTAMENT Mt 3.31.15-20.14-18.21. Święty Jan. J 5. Joz 7.42. 1P 2.37n. Ps 74. J 14. Ez 18. Rz 8.1.1-6. Święty Piotr.11.2n.13. Ps 28. 1J 2. WYZWOLENIE-WOLNOŚĆ Ga 5.12.3.13n.26.

3. 1Kor 3.21.5-8. Rz 7.6.6. Iz 58.3.12. Pwt 30.13.12n.5n. 1Mch 4. Ne 5. Iz 45. Hi 8.32-33.26n. Rz 5. Iz 43.6-9.22n.17.22.16n. Hi 21.24.30. Mk 4.13. Rdz 4.30. 1Kor 6. Rz 9. Ps 49. Łk 8. 1J 2.32.8.22.2-5.23n. Jr 50. J 13.24.2.7.10n. Ga 3.21.33.1. Wj 7. Ez 36. Syr 15.2.12. Hbr 3. Kol 1.63.11. 1Tes 3. Rdz 9.21. 1Kor 8-10.30. Rdz 4.16.13. Ez 36.7.36. Ef 2. 1Kor 11. Iz 10.3. Rdz 1. Rz 8. Ps 130. J 15.8. Pwt 15.26-49. Łk 1. Ps 119. Syr 15.14-17. 1Kor 15. Iz 44. J 8.6. Kpł 25.28.14. Dz 2.26. Ga 4.10n. Ga 3. 1J 3.9.23.2.7. Rz 6. Rdz 6. Ps 19.17.13.31. Iz 59. Hbr 4.1. Hbr 5.2. Ga 5. . Rdz 6.6-10. Rdz 12.17.6.8-11. Dz 11. Rz 3. Rt 4.12n.53n. Rdz 3. Kol 1. Iz 47.15. Ga 6.9n. 1J 3.21-28.3n.11. Dz 22. Łk 2. 2P 3.6.21. 1P 2. Rz 8.28.52. Wzrastanie w historii zbawienia. 1Kor 10. Rdz 1.44. Rdz 4. Hbr 9. Iz 45.23. J 5.10.15-20.11n. Ga 3. Dz 4. Rdz 35.13. Ps 69.5.47. Jk 1. Oczekiwanie na ostateczne wyzwolenie.18.19n.16. Jr 31. Rz 5.56.13n. Rz 11.16. Rdz 9. Łk 11. Rz 8. Mdr 2.1. Dz 12. Rz 11.28. Iz 40. J 19.12.54n.25nn.9. Iz 54. Ga 4. Rz 8. Ga 5. Est 4.5.11. Rz 7. 1Kor 3. Rz 11. Mt 13.12-16. Iz 52.6.24.22. 2Kor 10.20.20.29.15.17.Bóg jako Go'el Izraela. 2Sm 4.20.22.38.8.14.8nn.10-21. Łk 6.15.14. Ef 4. Wolność chrześcijańska w praktyce. Ps 103. Jr 30. Rz 1-3. NOTA UZUPEŁNIAJĄCA WOLNOŚĆ WYBORU Iz 6. Flp 1.24.26. Rz 13.33-36. Ps 26. Ku Królestwu Bożemu.12nn.15.12. Dz 6.10. Łk 24. Lb 35. J 10.17.21n.9.24. 2Kor 3. Pwt 11.8-22. Ga 5.41.9. J 3. Łk 22. 1Kor 15.9. J 6. Kol 1. Flp 3. 2P 2.20. Rz 8.24.13.13.27.1.12n. Kpł 26. Mt 13. Ef 3. Mt 7.1n. Ps 55.14-23. Iz 1. 2Kor 3.17. Rz 9. WOLNOŚĆ DZIECI BOŻYCH Chrystus jako nasz Wybawiciel. 2Kor 3. Rdz 2.22n. Łk 2. Pwt 28.21. Rdz 2-3.4.12-16.1.16-26.19nn. Ps 31. Flp 2. Iz 44.11.13. Rz 2. 1Kor 9.15. Iz 44.40. Dz 2.9.26.3nn.26nn. Dz 5.21.21. Mt 13.19.13nn. J 3. Rz 9.13.14. Iz 50. Ez 36.27. Iz 40-55. Iz 59.3. 1Kor 15.23. 2Kor 3. Łk 22.11-16.34. Ez 18.1-7. Jr 34. Ga 5.3-12. Łk 2. 1Kor 7. J 12. Wj 4.27.13. Dz 6. Rdz 11.36. Oz 2.27.7. J 17.16.13. Ga 4.15.28nn. Rz 8. Pwt 30.6. Rz 6.11. WZROST Wzrost w dziele stworzenia.12-15. J 8. Ps 25. Wj 4. Łk 8. Rz 5.19.1n.68-75.20. 1Kor 9. Rz 14.19. Ps 73.4.24. Rz 6. 2Mch 6. 1Kor 7.11. Natura wolności chrześcijańskiej. Iz 44. Ga 5. 1P 2. Ef 4.7n. Jednostka i społeczeństwo jako przedmiot wyzwolenia. Rz 8.1-6. Rz 12. Dz 19. Rz 5.1-8. Rdz 19. Rz 5.16. 1Kor 15. Rz 9.53. Jr 12. Łk 19.

Mt 22. Iz 5. 2Tm 4. Mt 25. Ap 18.12.8.11n.2-3. GŁÓWNE ETAPY OBJAWIENIA PRAWDY O ZAPŁACIE Solidarność a odpowiedzialność.1-15. Ez 18. Rdz 1. Syr 1. Ga 6.1n. 2Kor 9.23nn.37n. Mt 16.5. Ps 16. Prz 20.23. 2P 2.14. J 4. 2Kor 9. Mdr 4. 1Kor 15.10nn. 1Kor 15. Kol 2.38.8.36. J 4. Dz 24.24. Pwt 7.7.13. 2Tm 4. Jr 4.38n.6.4. Kol 3.9n. Kol 3. Rdz 26. Ap 21.15.18. Rz 12. Rdz 32. Koh 7. Rdz 3.6.7. Rz 8.30. Hi 14.6. 1Kor 3.1nn.15. Iz 59.11nn.25nn.20nn.8.16.1.3n. Rdz 19. Hi 42. Syr 7.15.17n.9n. Rdz 22. J 9. CHRYSTUS I ZAPŁATA Potwierdzenie zapłaty osobistej.4.12n. Rola człowieka. Mt 22. Ps 37. 1Kor 9. Rdz 3.14nn.2. Ps 91. 2Kor 9.29.35.26-35. Jr 12.17n.9n.18.42nn.22. J 12.22. Rdz 9. Rdz 6. 1Kor 15. Prz 11. Mdr 4.12.15.12. Ps 92. Mdr 3. Rdz 3.8. Ps 76. Mk 1. J 7.18.10. ZAPŁATA ZAPŁATA A ZAROBEK Rdz 2. Ps 119.16.1-5. Ps 49. Rdz 7.24-28. J 11.13.51. Wj 34.5nn. Mk 4. Ps 126. Ps 27. Oz 2. Rdz 12. Jr 31.4. Jr 31.24.7. Kpł 25.31n.37. Syr 51. .Mk 10.10.11. Hi 19. Syr 51. Joz 7. Ga 6. Mk 4.19. Mt 25.4.18.6. Mdr 2.19.24.13-19. 2tm 4.1-18. J 8. Rz 8. Ps 16. Syr 7.14nn.31-34.41.43. J 6. Prz 22. Ps 73. Rz 5.46. Koh 9. Flp 1.16-19.8.7.6. 1Kor 15. Jr 31. Rz 6.9. 2Mch 7.6. Rdz 7. 1Kor 9.7. Syr 2.1-4.32.15n.5-12. Mt 20. Ez 18.8. 2Sm 22. Łk 23. Syr 11. Koh 8. 2Kor 9.11-30.31-46.14. Rdz 19. Rdz 1.1. Rdz 8.15. Lm 3.15.21-26. Rdz 13.36. Odpowiedzialność człowieka za jego własny los. Ap 22. Mt 25.1nn. Koh 11. Prz 12. Iz 6. Rdz 47. ZASIEWAĆ ZASIEWY ZIEMSKIE Działanie Boże. 2Krn 15. Rdz 26.17. 2Sm 6.10n.8. Ez 14. Ps 22.13.7.12nn. 2Sm 7.7. Ps 28.13. Iz 17. Hbr 11.14. Rz 2.15.6-13.1. 1Kor 9. Oz 8. Ez 37. Mdr 3.24.1. 2Tm 4. 1Tes 4. Ps 49.5-8.18-26. Łk 14. Flp 1. Mk 9. Mi 6. Iz 30.9.22.25.20nn.12. Rdz 15. Iz 53.12nn.7.12-20. J 4.17.24-27.37n.3.27.24. Tajemnica sprawiedliwości Bożej.18.22.31n. Rdz 7. Pwt 32. Ps 73. Dz 23.14.29n.27.18. Kpł 11. 2J 8. Joz 7.9nn. Łk 10. Rdz 3. Mdr 5.3. Prawdziwa zapłata.7.16-33. Ga 5.57.5n. Wj 20. Rdz 15.5n. Ga 6. Hi 4.25.12. Ez 36. Mdr 2.12.13.7-10. Jk 3.26. Rdz 6. Jr 12. Rdz 18.9.17-20.5n. Lb 5. Ps 142.12.5n. Hi 34. Dz 3.26. Ps 18.22. Dn 12. Mt 16.4. Ps 112. Ez 18.3. Mt 13.23.27. Mt 6. Oz 10. Mdr 3. Zapłata osobista.36.4.10. Syr 6. Koh 11.6. Rdz 26.17.10. ZASIEWY BOŻE Boże nasienie.

4.4.30.10. Ps 33. Za 6. Iz 63.30-35.1.20. Ps 44. Sdz 2. Znaczenie.7. Iz 49.17-21. Ps 149.2. 1Sm 11. Oz 11.22. Ps 106. Ps 18. Iz 63.7. Oz 2.6.13. Mt 13. Iz 12. Ps 86. Ps 44.10. Ps 35. Oz 13. 2Krl 20. J 6. Słowo Boże.22. Iz 63. Iz 63.1.14.36-43. Iz 47. Ez 36. Hbr 3. Jdt 9. Ps 116.28.15. Am 9. Wj 9. Dn 3. J 12. ZBAWIENIE BOŻE JAKO TEMAT W MODLITWIE IZRAELA Pewność wiary. Ps 95. Ps 106. Sdz 6. Hbr 3. Wj 10.11.18.19. Ps 76. 2Krl 18. Ne 9. Ps 69.8.29. Mt 13. Am 4. Za 9.39n.16.7. Iz 49. Dn 4.8. Iz 62. Dn 12. 2Sm 23. Jr 31. Ps 37. J 12.26-29. Ps 20. Ps 79.14.2.21.15. Rz 1.13. Wj 7.32. Jr 7. Oz 2. Ps 72.13. Wj 10.4.20.2.12nn.21.16.14. Pwt 8.20. Iz 65. Wj 9.28. Syr 51. Ps 62.60. Iz 60. Ps 34.10n.6.1. 2Krl 19.6-11. Sdz 2. Ps 106.15. Ps 27.17. Ps 59.14.27. Ps 72. Sdz 13.7n.9.8. 1J 3. Wj 14. Jr 31.9.8. Ps 7.7.51. Iz 43. Ps 22. Do Boga należy ostatnie słowo.9n. Ez 17. Ps 31. Wj 10.17. Mt 13.17. ZBAWIENIE Łk 2. Iz 56. Iz 45. Ps 55.3. Lb 14. Iz 61. Iz 55.11.4. Iz 25. 2Krl 17. Iz 35. 1Sm 7.12. 1Mch 4.34.16.11. Jr 7. Mt 13. Iz 52. Iz 10.1. Wj 9. Rz 9. Ps 34.18.17.13n.6. Ba 4.13.9. Wj 7.6. Łk 17. Iz 45.15.11. Am 5.19. Iz 63.16. Wj 8. Obietnice eschatologiczne.15.6. ZATWARDZIAŁOŚĆ U ŹRÓDŁA ZATWARDZIAŁOŚCI Fakt.24-30. 2Sm 3.12. KU ZWYCIĘSTWU BOGA Dwie możliwości.4.42. Ps 118.22. Iz 52.14.7. Jr 8.6.1n.29. 2Sm 23.7n.20n. Am 3. Ps 69.7n. Syr 51. Mdr 10.16. So 3. Jr 4.21.52.1. Ps 118. Ez 36. Ps 43. Ps 106. Dn 13. Rz 9.34n. Mi 7.15. Ps 107. J 3.24.10.36. Wołanie do Boga Zbawiciela.6.14. Ps 109.10.19. Iz 45. Ps 116.23.1.7-10. Iz 43. Rz 10. Iz 59.13. Ps 107.8.16.13.12.12. Ps 22. Ps 18.2. . 2Sm 8. Dn 6.3.26n.12n. Iz 6.7. Ps 145.5. Iz 46.3. Iz 28.17.21. Ps 34.9. Mk 8.7.5. Mdr 5. Ps 107.19.11.2.Iz 1. Ps 31.5. Dz 7. Iz 33. Ap 12. Ez 36.22.5. Pwt 32. Jr 13.16.13n.25. Ps 51. Ne 9.11.16.23.17n.7-19. Jr 17. Rdz 7.19nn.7. Rdz 45. Wj 14.25. Ps 91.8n.12.19-95.2.30. Wj 4.1.28. STARY TESTAMENT ZBAWIENIE BOŻE W HISTORII I W ESCHATOLOGII Doświadczenia dziejowe. Ps 69.16-19. Wj 11.25. 2Sm 8. Mdr 10.18.32.31.23.22. Wj 14. Wj 9. Jr 23. Wj 7. Ps 34.4.10. Ez 34.10.1. Jl 3.31n.7.6.4.4. Mk 6.25nn.

Łk 3. Łk 7.20n. Dz 2. Flp 2. Wj 21.6.47. Rdz 50. ZEMSTA Mściciel krwi. Dz 28.2-6. Lb 35.4. Łk 8.28.3.10.5.9n.10. Łk 13. 2Sm 3.1.26n.25. Rz 8.26. Łk 13.15. Łk 8.5. Jr 15.10. Łk 2.6-46.21.14. Ps 12. 2P 1.13. 1Tes 5. Łk 1. 1P 1. Lb 35. Dz 15. Tt 3.7. Ps 8.10. Ef 5. Iz 52. Dz 16. Mt 14.24.22-27. 2Kor 2. Tt 3.47. 2Kor 6. Dz 13. Łk 15. Łk 15.31. Rdz 4.10.56.4.27.11.17n. ZGORSZENIE .1. Hi 16.9. Łk 13.71.10.30n.17. Łk 1. 1Kor 10. 2P 2. J 10. W oczekiwaniu na ostateczne zbawienie.13. 2Tes 2.12. J 18.25.77.20.26.12.10. Flp 3.15.12.6. Lb 35.5. Ps 94.3. Mt 19. Hbr 5.5.3. Jk 1.23nn.4.3. Rdz 4.21. Lb 35.22. Hbr 2.10. Pwt 19.19. Ps 51. J 10.9. Sdz 15. Rdz 45.28. Dz 13.16.20. Hbr 9. Mt 1. Łk 19.4.13n.18. 1Tm 1.3n.5.27.6. Pwt 19. Łk 9. Dz 13. Kpł 12. Dz 7.3. Ewangelia zbawienia.12. 2P 3. Ef 2. Rz 12. Tt 2.7. Rdz 4. Mt 24.12. 2Tm 3.3n. Mk 15. Jk 2. Ps 96. Mt 5.24.30. 1Krl 2. Łk 2. Ef 1.10.10.14. Prz 20. Dz 11. 2P 3. Mt 15. 1Tm 4. J 6.17.2.23n.12. Rz 9. Mt 8.2. 1P 2. Ps 137. Łk 1. J 12.5. Mt 8.10.26. Rz 10.5. Wj 21. Ap 19.16. Łk 8. Rz 11. Dz 13.9-12.14. Mk 16. Rz 5. Bóg jako Mściciel.40. Iz 41.15.18n. Tt 2.19.4.20. Tt 1.35. J 12. Sens życia Chrześcijanina.13. Lb 35. Hbr 5.11.19.21.23. Lb 35.2. Ef 2.18. 1Kor 3. Iz 59. Jl 3.14-15.9.23. J 12. Tt 2.11.48nn. Rz 12. 1Sm 26.10.9. Ap 22.3. Mt 14. Rz 13. Tt 3.30. 1Tes 5. Zemsta osobista.28. Tt 3. Wj 21. Łk 19.19.21.4. Dz 2. J 5.56. Mt 9.22. Iz 40. Mk 3. Syr 28.5-12.17n. J 17. Jk 2. Rdz 45.14. Rz 1. 1J 4.60.25n.11.19. 1Tm 4. Ps 85. Jr 46.8. Hi 19.1nn. Dz 5. Ps 80. 1Tm 1. Sdz 15.7. Ap 16.3nn. Kpł 19.7.7n. Ap 6.8.23.13. Łk 18.12. Dz 16.30.6.24. Ps 8.14. 1P 2. Rz 11. Tt 1.23.15.7.39.9.3. 1Kor 5.21. 1Tm 2. Kpł 24. Hbr 1.13.38-42. 1Tm 2. Kpł 24.15. Dz 2.16. Syr 28. 2Tm 1.24. NOWY TESTAMENT OBJAWIENIE ZBAWIENIA Jezus jako zbawiciel ludzi.47. Pwt 24.33.Ps 12. Ps 98. WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA TEOLOGIA ZBAWIENIA Sens życia Chrystusa.5n. Dz 14.7. 1P 3.4n. Ps 58. 1Tm 1. Rz 5. Dz 4. Ap 19. Rz 8.2.42. Ap 12. Pwt 32.13.23. Chrystus a zemsta. Jr 11.3.31.24. Jr 20. Pwt 19.18.26. Łk 17.11.21. 2Tes 2.48.33n.9nn.23nn. J 3.1. Ap 7.34.17. Ps 5.69.2. Tt 2.30n.25.21. Łk 9.15. 1Sm 24. Wj 21.14. Mk 5.11.2. 1Kor 9. Ps 14.9. Mk 6.1. Rz 10.

Mt 24.8n.5.16. Wj 23.22. J 6. Rdz 23. Rz 14. 2Krl 5. Mt 13.74.16.10.33.16n. Ez 47.3.4. Zapowiedzi przyszłości.23n. Pwt 11. 2Mch 5.10. Iz 66.4-6. Wj 6.20. 1Kor 2.6. Ps 24. Pnp 6. Mt 17. Pwt 8. Rdz 18.8.12. J 1. Ps 104.18-21. Prz 12.1.12. Jr 18.16. Jr 35.1. 1Kor 1. Pwt 8. Rdz 12.3. Iz 2. Ps 47. Iz 62. 1Krl 21.17. Rdz 2.11.13-15.4. Rdz 12.19n.2-12.8.13.22nn. 1Kor 1.27.10. Rdz 8.1-4.21-22n. . Jr 16. J 6.17.23. Mt 5.25-32. Mdr 12.16nn.7n. Ziemia jako własność człowieka.63. Pwt 8. Am 5.17n. Rdz 17.15. J 15. Pnp 4.7.11.8.8nn.19-21. Rdz 17.32-6.2. J 1. Dar ziemi. 1Krl 21. Pwt 14. Oz 10. J 6. Za 2. Rdz 35. Jr 23. 1P 2.34. Hi 38. Pwt 7. Ga 5.1. Ps 143.4.16.19. Pwt 28. Pwt 6. Mt 26. Rdz 26.52.8.19. Dn 3.28.6.14. Am 9.12. Sdz 6. Hi 24.9. CZŁOWIEK POWODEM ZGORSZENIA DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA 1Krl 14. Lb 14. Dramat Izraela a jego ziemia. Rdz 3.17. Wj 13.4-7.2-5.14.48. Ps 119.31-12.14.1.16. Rdz 1. 2Kor 2.2nn.1.23. Rdz 2.13. Pwt 28.17. Wj 23.13-48.6.23.12n. Iz 62. Wj 6.66. 1Krl 15. 2Mch 4. Pwt 5. Rdz 11. Mt 18. Sdz 18. Ps 135. Pwt 4. Ps 89. Rdz 2.12.5.19.18. J 7. Kpł 25. Prz 10.16. Pwt 28.62. Rz 14. 2Mch 1.2.5nn. 1Kor 1.27. Mt 16. Pwt 32. Pwt 31. Oz 2.7.7.11.15.3. Iz 5.20. Wj 23.11. Rdz 3.35.4.25.20. J 3. J 6.9.CHRYSTUS POWODEM ZGORSZENIA DLA CZŁOWIEKA Iz 8. Iz 28. Sdz 2. Iz 11. Rdz 32.11.9.22. Ap 2. 2P 2. 1Krl 21.7.8. Mi 2. Jr 4.15nn. Łk 2. Rdz 1.2.18. Ps 63.12. Mdr 15. Dz 14.1-4. Mt 21. ZIEMIA Ps 115. Pwt 20.25. Iz 8.42.19.25.37n. Oz 4. Za 14.7.12. Pwt 15.1-23. Pnp 6. Rdz 26. Pwt 11.23. Iz 45.6. Rdz 2. Rdz 3.57. Syr 17.14. Pwt 12. Rdz 28.34.29n.14n.11-16.7. Mt 11. Kpł 25.12. Ps 96.4.8.9-25. Iz 64.19. Pwt 19. Paweł.5.6. Rz 14.6-9.1.21. Oz 2.46. Ziemia przeklęta z powodu grzechu.42. Joz 24. STARY TESTAMENT TAJEMNICA POCZĄTKÓW Ziemia jako stworzenie i własność Boga.1. Pnp 5. Pwt 6.26. Wj 3.12. Prz 24.4.29. Mt 18. Wj 23.7. Oz 11.10. 1Krl 15. Jan. Rz 9.30-34. Rdz 35. Sdz 18.8. Rdz 2.32n. J 6. Mt 13. Ps 66.3-19. Iz 65.2.3.7nn. Rdz 1. Joz 24. Pwt 24.10.31. Mt 11. Iz 40. Rdz 1.30.13.17nn. 1Kor 8. Ps 98.23-28. LUD BOŻY I JEGO ZIEMIA Doświadczenia patriarchów.31n. 1Sm 26. Ps 65. J 16.

8.21-24. 1Kor 15.32n. ZMARTWYCHWSTANIE LUDU BOŻEGO Iz 1.22. Dz 5.14.10n.19. ZIEMIA JAKO PRZEDMIOT NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Rz 8. Tt 2.42.11. Dz 4.32.34. 2P 3.35nn. Dz 13. J 20. 2Mch 7.27.8.7. Mt 6. Sens i doniosłość zmartwychwstania. Ps 25. Mk 5. Mt 22.10.14.8.5n.17. Mt 5.44n.22. Łk 7. Mt 5.12.4.9. Mk 9. Dz 2. Dz 3. J 20. Mt 25.18.33. Łk 24. Pwt 32. Mk 8.10nn. 1Kor 15.44nn. Mt 24.33.41. Rz 8.9-13.5-13.34. Ps 104. Flp 2.31. Hbr 1. Ef 4. Łk 24.40.18.18.Ez 47.61. Mt 6.26nn. Dz 13. Dn 12. Mt 26. J 20.6. Rz 1.10.1n.41n.8. Dz 2.27. Mt 22.4. Mt 28.8-11. Am 9.2. Dz 4. J 14. Mt 12.1nn. J 21. J 20.39. Dz 8. Iz 53.21.16nn.16-34. ZMARTWYCHWSTANIE INDYWIDUALNE Dn 7. Łk 24. Mt 21. 1Krl 17. Mt 12.16.33. Mt 28. Dz 1. 2Mch 7. Tt 3. 1Kor 7. Przeżycia wielkanocne. J 20.33.13. Ps 41.30n.5. Ap 5. Ps 104.4. Ez 37.19.10.8.11.35. Dz 2.6.14.2.3. J 12.10. Ps 16. J 1. Mt 28. Iz 60. J 11.1. Mk 9. Jl 4.29n.3n. Dz 10.32. . Łk 24. Jk 2.8n. Dz 13. J 20. Za 14. J 20.27nn. NOWY TESTAMENT PIERWORODNY SPOŚRÓD UMARŁYCH Pierwsze sformułowanie. Dz 2. Dz 10. Iz 57. Łk 24. J 17.19nn. Dz 23. 2Tm 1. J 21. Dz 13. NOWY LUD A ZIEMIA Dz 1. Mk 10. J 20. Iz 51.22.19. Dz 13. 2Mch 7. Iz 26.9.3. Mt 27.41. Dz 3.10.33nn.30.5. Dz 4.18. Rdz 8.25n. Rdz 1.3.1-8. Ps 37.21.35.49. Dz 10.10.13. Łk 9. Mt 6.11. Dz 26. Rz 14.37nn. Oz 13.1-14. ZMARTWYCHWSTANIE STARY TESTAMENT PAN ŻYCIA 1Sm 2. Ps 118. Oz 6.22-35. Ps 2.25-32.3.5nn. Iz 53. Mt 28. Rdz 1. NOWY TESTAMENT JEZUS A ZIEMIA Kol 1. Ps 16. Łk 24. 2Tm 4. Kol 1. Rz 8.31. Iz 60.14n.31.11n.37.11-17.2. 2Krl 4.13. 2P 3.9.23-28. 2Mch 7.22nn.28. Dn 12.21. Dz 2.22.3-4. Dn 2.31. Mk 10.11.36. 2Mch 14.35.19-29.19. Dz 13.30.6-11. Łk 24. Łk 12.14. Ps 80. J 2.23.29. Mt 28.17.36-40. J 21.1. Mk 16. Ps 103.4.38n. Mt 5.13n.31.17. Hbr 4. Dz 17. 1Kor 15. 1Kor 2.9. Iz 53.19nn. Rdz 1.63n.3. Ps 139. Dz 10.13. Dz 23.3.1.7nn.22. Ap 1.10. Łk 12.27. Ap 21. Iz 65. Iz 26. Dz 2.22. 2Krl 13.1. Łk 24.2. Kol 3. Dz 2.11.8.5. J 20.5.31. Hi 19.17-23.29n.22. Łk 24. Ewangelia zmartwychwstania w nauczaniu apostolskim. Ps 8. J 1.6. Łk 24.1n. 1Kor 15.11n. Hbr 1. Dz 2.32. Łk 9.44.19. Dn 7.21-42. Dz 17. Hbr 5.2n.15.20.46.31.

30. Syr 42.52. 1Mch 4.13.11-15. Ez 12. 1Tes 4.11.23. J 11.13.6.6.11.25. Jr 23. POTĘGA ZMARTWYCHWSTANIA 1Kor 15. 2Tes 2. Ps 86. Ps 136. Jr 36.10.1n.8.14.4. Iz 13. 2Kor 5. J 6.26nn. 2Kor 4. Iz 43. ZNAKI PRZYSZŁE Ps 74. Ne 32.29. Syr 36. 1Sm 10. Ps 105.5. Święty Paweł. Ps 105. Jr 44. Wj 34.3f. Ps 65.20. Pwt 18.20. Joz 3.2. Iz 55.16.5.34. Iz 20. Pwt 6.2.22n. 1Tes 4. Zmartwychwstanie w dniu ostatecznym.17.14.23.4. Ps 106. Lb 14.3.37. Dz 26.31. Jr 28. J 5. Ba 2. Wj 4. Wj 4.1-4.13. Pwt 4.29. Mt 24. 2Krn 32.27. Pwt 8.35-53.1.15n. Wj 4. 1Sm 2.16n.9-13.5. 1P 2. Rdz 4.15. Jr 20.18. ZNAKI OBECNE Pamiątki. Mt 27.13. Pwt 7. Ez 20. Ez 9. Oz 2.5. 1Kor 6.6. Tb 5. Wj 13.16-20.17. Dz 3. Ps 135.28.22. Pwt 4. 1Tes 4. Flp 3.10n. Oz 1. 1Krl 13. Rz 8.4.29n. Sdz 20.15.3.2.7n.11.9.Flp 2.3. Wj 10. J 6. Pwt 13.1.29. Ef 2.15nn.43.7. 2Tes 1. 2Kor 5.3.6nn. Mdr 5.40.10.12n.12. Wj 7.5n.1-3.15.9.9. Kol 3.25. 1Kor 15.1-9. Wj 7. Ps 78. Wj 14.2-6. Flp 3.31. Ez 9. Rz 8. Iz 18.8n.14.14.14. 2Sm 12.12. Iz 8. Joz 4.17. Sdz 6. Rz 8. 1Krl 13. J 5.8n.24. 1Sm 10. Wj 15.19. Rdz 17.4.9.4-8.27.25. Sdz 6.10. Rdz 9. 2Krl 20. Kol 3. Pwt 6.22.20n. 2Krl 20. Dz 23. Ps 89.22. STARY TESTAMENT ZNAKI W PRZESZŁOŚCI Wj 3. Wj 4. Iz 7. Jr 32.6. Ap 20.50.4nn.18. Hi 37.28. Ap 21-22.16. J 11. Ez 24.34.9. Wj 4. Ps 77. Ne 9.20n.19. J 6.13.9n. Mdr 5. Rz 6. Apokalipsa.9.1-9. Wj 14.5n. 1Sm 14.18.11.8n. Wj 12.17. Ps 107.30nn. Lb 17. 1Kor 15.52n.11. Mt 22.13.8.40. Ps 105. Syr 43.6. Rz 8.11. J 5. 2Krl 19.1-10.3. Iz 66.44. Wj 31. Pwt 11.1-10.14.6nn. Ez 39.12.12.14. Iz 7. W Ewangelii Mateusza. Ez 4. Wj 4.25. Jr 10.17. Rdz 24. Ez 12.2. Rz 5. Lb 17. Iz 7. Mdr 10. Ez 24. NOWY TESTAMENT .38. Wj 4.11. Ps 78.24. Dz 24.14. 1Kor 15.13. Zmiana zewnętrzna o charakterze ochronnym. J 11.14.7.18n. 1J 3. Est 10.11.3.9.3. Kol 2.10. Iz 7. Ef 5.12-22.6.8-17. Ps 11. Rdz 1.26. Sdz 6.10n. Lb 14. Wj 11.25n.4. Wj 13. Życie chrześcijańskie jako antycypacja zmartwychwstania. ZNAK Joz 2. Symboliczne czynności proroków. Joz 24. 1Kor 15.20n.

Mt 24. Ps 104. Znak końca czasów.2n. Wj 23.6n. Dn 4. Ez 1. Iz 53. 2Kor 12.10.25. 2P 2.22-35.12. Pwt 24. Znak niewiasty odzianej w słońce. Iz 40.6. J 6. Dz 15.23. Pwt 14. Iz 28. Lb 14.37.3.12. Ap 12. Łk 9.31-42. J 1. J 13.32n.23n.5n. Dn 6. Rdz 2. 2Tm 3. Ez 39. Wj 17. Pwt 22.9.38. 1Kor 14. Znaki prawdziwego apostoła.15-41. Tt 1. Kol 2. 1Kor 2. Ap 12.22.13. Mt 4. Wj 17.16.48. Ap 12.19-22.39-39. Mt 24.5nn.5. Wyższość człowieka nad zwierzęciem . Wj 19. Wj 23. Ps 91.10n.22. 1Tes 2. Ez 39.1n. Koh 3.23. Mdr 15.1-4. 2Kor 11. J 3. J 7. Ap 13.21.8. Rz 1.3. Kpł 20.30.13n. Wj 22.7.19. J 19.29-30. Pwt 32.13.17-20. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE ODKUPIENIA Bunt i uległość zwierząt. 2Sm 12.18-23. Mt 12. Wj 11.8.18n. Ap 12.34. 1Kor 15.2. Dz 13.52.3-11.9. Mt 8.31.1-8.6. Kpł 11. Oz 2.21.4.3.18. Hi 40. ZWIERZĘTA Ps 22.7.11n. J 2. Dn 14.34.36n.21n.31. Ap 2. Mk 8.11. Mt 12.14.1. Rz 8. Iz 26. Mk 16. Łk 2.44nn. J 11.4n.6n. 1J 4.20.20. J 9.26-30.7.17.13. 1Tm 5.4. J 6.19.3-6. 1Tes 2.4. J 12. Lb 22. J 6.1nn. Łk 1. Dz 2.1-5.6-9.21. Ez 47. Mdr 15-16. Dz 14. Ap 22.13.8. J 4. Ap 12. Hbr 4. Zwierzęta a kult Boski.40.3-14. 1Krl 12. Jl 3. Mt 6. Kpł 18. Iz 11.26.47-51. J 19. Jon 2.4.19. Ap 12.17.14. Dz 2.43. Dz 4.29. Ap 4. Dn 7. Za 12.28-32.1-11.1Kor 1. Mt 3. Więź łącząca zwierzę z człowiekiem.11.5. Iz 11. 1Krl 17. Mt 16. Pwt 5. Mk 16. Przez podział na to co czyste i nieczyste. . Pwt 27.29.13. 1Kor 9.17.34n. Ez 34.8.33.14. Rdz 9. Dz 2. J 20. Ap 9.12. Ga 1. Dz 28. 2Tes 2.6. Ps 49. Dz 6. Dz 2.4n. Dz 5.26. J 12.8. Łk 2.29-32. J 6.19nn.13n.1-10. ZNAKI W ŻYCIU JEZUSA Mt 11. Rz 15. J 9. Ap 19. Rdz 2. Za 12. Wj 32. Ap 16. J 5.28-32.4.2. Hi 38.27. Mk 1.37nn.6. Ps 147.3. Wj 21. Mt 24.11. Pwt 6.19.16.20.4. J 12.5. Hbr 2.17n. Mt 16.18.1-16. Ap 19.9nn. Ap 20.22.2-12. ZNAKI CZASU W KOŚCIELE Znaki otwierające czasy ostateczne. J 2. Iz 65.11n.14.22. Łk 11.18.9. Rdz 1. Jon 3.12. Lb 21. Ap 5. Za 14. Lb 14. Ps 8. Kol 2.1n.17.5.30.12.6nn.17-25.4-42.33.1. Dz 10. Jr 23. Pwt 8. Dz 9. J 10. Łk 23.1-6.35-38.24.15n. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE STWORZENIA Czy wyższość zwierząt nad człowiekiem. Iz 35.16.3. Rdz 9. Iz 33.

5.7.11.33.38.19. Jr 17. Ap 14.6.22. Rz 12.7. Wj 34.4.24-30. 1Kor 9. 2Mch 13.15nn. Hbr 9.13. Wj 12.12. Wj 13.30. Ps 18.15-23.29. Pwt 25. ŻNIWA I ZASIEWY Ga 6. Joz 7.29.2-8.6.1. 1Krn 29. Mt 13. ZWYCIĘSTWO Rdz 3.5.15.1-6. Ps 20.26.27-33.23.27n. Mt 13. Ap 3.20.26-29.9.5nn. Łk 12.11.7. Mt 1.1-18.22-43.21. Iz 53.9.10.8-24. Wj 23.8. W czasach mesjańskich. 2Mch 10.12. 1P 5. Mt 9.12n.7-10.4nn. Ap 3.1-12. Iz 17. Jr 15. Kpł 23. 2Kor 9. Ap 5. 2Krn 21.26. 2Krn 20. Jr 31.16. 1J 4.10. Pwt 8.10.7. Mt 3.8-16. 2Kor 4. Ps 126. 1Sm 19. 1Sm 14.8.5.24.14. Iz 53. Ap 2. Łk 12. 2Tm 4.4-5.6.8.6.8.36-43. 1Sm 17. Ps 148. Oz 6.13. Prz 22.22. Ez 22. 1Mch 3.7. Dn 7.41. Łk 11. Ha 3. Mdr 5.12.12. Ap 2. ŻNIWA RADOŚĆ ZBIERAJĄCYCH PLONY Rt 2. Jr 51. J 4.10-27.4n. Za 14.7nn. Joz 6.10.13. Pwt 9.1-9. Ps 85. Ap 2. Oz 10. Ps 42. Ap 17.2. Ps 51. Flp 4.42n. Iz 27. Jdt 16. 2Krn 25. Wj 14.3-9.10. Zwycięstwo nowego ludu. STARY TESTAMENT Zwycięstwa ludu Bożego. Wj 15. Kol 2.14.10-23.21.10. Prz 20. Kpł 19. Ap 19. Ap 6.25. Iz 43. Rz 8.24nn. 2Krn 24. 2Krn 14. Sdz 5.15.10.11n. Rdz 8. Ap 2. Dn 6. Ps 67.6. Ps 110. Ps 78. Iz 30.19. Jr 13. 1Tes 2.2. Jr 17. Klęski ludu Bożego. J 4. 1Krl 18.38.14-22.35nn. Ps 126.19.24. Joz 10. Lb 14. Ps 74. Jr 27.11. Ap 5.5. Mk 4.1.20.33.12n.10n. 2Kor 2.21. Ap 13. Mk 4.15-29. Rdz 26. Sdz 7. Ez 38-39. 1J 2.5n. Ps 118. Iz 37.4. Pwt 24. 1Kor 9. Ap 21. Ps 106.11-21.21.17. Ap 11.37. Mt 13. Iz 9.3.4. Iz 28. Hbr 10.14nn. Jk 1.7. Ap 21. Mt 13. Ps 40. Mk 4.32-49.20.13.31. Ps 2.15.35n. Jr 5. Rdz 22. Ku innemu zwycięstwu.13nn. Mk 4. Jk 1. 1Kor 15. 2Mch 15. Ap 12.21.4.19. Iz 63.7. Mdr 4.6n. Wj 17.15. Sdz 2. Am 9.2. Iz 52. ŻYCIE BÓG ŻYWY Joz 3.11n. .14.Ps 148.2. Kpł 25. Łk 22.19n. NOWY TESTAMENT Zwycięstwo Jezusa. Łk 19. Sdz 8. Mk 4.12.15. J 4.37.12.8-20. Ap 15.12.13.10n. 1J 5.7. Na 1. 1Krl 18.1-21.1-9. J 16. Pwt 32.16.18n.13.14.24.13n.16-21.13. Ps 126.1n.10. ŻNIWO JAKO SĄD BOŻY Dzień Jahwe. Rt 2. Jr 51. 1Kor 3. Ap 2. Jl 4.

Ps 23. Ps 39. J 3.16.6. Jr 10. Rdz 6. Wchłonięcie śmierci przez życie.4n.1. 2Mch 7. Wj 23. J 11. 2P 1. 1J 3. Rz 2. Życie po śmierci. Mdr 15. J 14.12. Wj 15. Jr 2.10.3.8. Bóg jako źródło życia. 1J 1. Ba 3.3.7.1. Rz 6.23. 1Kor 15.36. Rz 29.15.4n. Mt 16.to rzecz cenna.10.1. Iz 40.21. Rdz 1. 2Kor 6. Kol 34. Rdz 1.1n.28nn. .29. Mt 7.25n. Mt 9.16. Ps 37.25.22.6.4.17n.26. 2Kor 4.6. Flp 1.23. Mt 19. Rz 6.1.8n.11.21.8. Koh 12. 2Mch 7.22.21. Ps 63.13.1n.11.11. Ps 104. 1Kor 15. Dn 3. J 10. J 4. Pwt 32.36. Rz 8.15n.25. Ef 4. Dn 6.8. Flp 3.5.4. PAWŁA Ga 3.17n.15. Rdz 15. Hi 42. Mt 6.10. Ez 37.13. Mt 19. Ps 69.12.4.15. Prz 2.21.18.8n.10. Ap 22. WARTOŚĆ ŻYCIA Życie .15.12.4. Koh 3. 1Kor 15. 2Krl 4.4.4.1.14. Żyć w Chrystusie.28.3. J 11.8. Mk 3. J 17.2.10. Oz 6. Jr 21. Am 5.4. J 10. 1J 3. Ps 16.14.32.3. Ps 144. Hi 7. J 10. Za 8.14. Mdr 2. Mdr 1. ŻYD ŻYDZI I POGANIE WEDŁUG ŚW. Syr 18. Ps 127. Rdz 2.10-11. OBIETNICA ŻYCIA Prawo życia. Jezus Chrystus jest Panem życia.8n.29.to święta rzecz.13.17. Iz 53.6.12-17. Kol 3. Rdz 4.14.11. Ps 128. Ap 21. Ap 22. Rdz 25.13.27. Dz 5.to rzecz krucha.19. Kpł 17.2.27-58. 2Kor 5. Hi 34.15.5. J 5.2.19. Hi 7. Jr 17. Rz 6.39. J 6.14n. Ps 90.16. Przewaga Żydów.3. Wj 20.5n.28.11.9.35. J 11. J 10. Iz 42.47-50. Hi 14.1.19nn.40.2. Rdz 9. Życie .27. Rdz 9.7. Rdz 1. Ps 27.13.17. Kpł 18. Iz 53.23.15.19. J 1.11.38. Pwt 4. Dn 12. Ap 20.24. Prz 14. Pwt 30. Koh 11.28. Dn 5.17-29.27n. 1Kor 13. Mdr 2. Rdz 35. Rz 49. Hi 2.7. Pwt 28.26. Ez 5.4. J 12. 2Kor 5. Wj 20. Dz 3.54n. J 11. Prz 11. JEZUS CHRYSTUS: JA JESTEM ŻYCIEM Jezus zapowiada życie. Rz 11.24.5. Rz 2. J 17.Lb 14.45. Ha 2. Ap 22.11-14.25n. Ps 36.20.24. Ps 27.4. Rdz 1.35-55. Mk 12. Rdz 47. Rdz 3. J 8. Dn 5. J 10. Ga 2. Jon 4.3. Ps 84. 2Kor 5. Jr 22.14.13.9.19n. Prz 2. Ap 6.14. Mt 18.29.10n. W nim jest życie.26. Koh 10.4.10.1. J 10.11.1-6.8. Flp 1.11-15.15. Ez 18. Pwt 4.13n. Ez 33. J 5. Rz 8. Ap 21. Życie .4.36.

J 10. J 7.3.41. J 2. Kpł 26.11. Rz 9. J 7.9.2.13. J 1. Ap 2. J 5. Rz 2.20. J 19. Dz 18.19-22. J 5. Rz 10.9.1.4. Rz 11. J 2.16. J 7.18.11. J 19.15. J 12. Pwt 30. Rz 11. Rz 2.1. Rz 2. Nawrócony poganin i niewierny Żyd.2. Rz 3.17. J 2. J 5.34.51. Kol 3. Rz 2.9n.1. Ga 3. J 2. NIEWIERNY ŻYD WEDŁUG EWANGELII ŚW.6. Rz 3.13-14.13.28.Dz 22.9.46.19.22. Jr 4.17-24.29.28. J 7. J 7.4. . J 6. Dz 18. J 7. Ap 3. Rz 3.12.6.29. Mt 15. J 6. J 5. Rz 1. J 8.9.6.24. Dz 13. JANA J 3.16.41.29.2.18.19.24.24. Flp 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful