You are on page 1of 179

AARON

1
Kpł 1,5; Ps 118,3; Wj 4,14; Wj 15,20; Wj 4,27-31; Wj 5,1-5;
Wj 17,10-13; Wj 19,24; Wj 24,10-11; Wj 32; Dz 7,40; Lb 12,1-15;
Wj 28,1; Łk 1,5; Wj 29,1-30; Wj 39,1-31; Lb 16; Lb 17,16-26;
Hbr 9,4; Wj 9,8-10; Wj 12,1; Wj 16,2-3; Lb 20,1-29; Syr 45,6-22;
Mdr 18,20-25;
2
Hbr 5,2-4; Wj 28,1; Lb 18,11; Hbr 7,3; Hbr 7,15-21; Hbr 7,11;
Hbr 7,23; Hbr 7,23; Hbr 7,27;
ABEL
Dz 17,26; Rdz 4,4n; Ps 10,6-11; Rdz 4,10; Dz 3,14; Mt 23,35n; Ap 16,6;
Ap 18,24; Hbr 12,24; Łk 23,34; 1J 3,12; Hbr 11,4;
ABRAHAM
POWOŁANIE ABRAHAMA
Abraham wybraniec Boga˙
Joz 24,2; Rdz 11,31; Hbr 11,8; Rdz 12,7; Rdz 13,15nn; Rdz 15,18;
Rdz 16,10; Rdz 22,17;
Abraham wśród doświadczeń˙
Rdz 22,1n; Rdz 22,8; Rdz 22,12-13n; Rdz 22,16; Pwt 12,31; Mdr 1,13;
Jr 7,31; Rz 8,32; Hbr 2,14-17; Hbr 11,9;
Abraham ojciec obsypany dobrodziejstwami˙
Rdz 22,16; Rdz 24,1; Syr 44,19-21; Rdz 17,5; Rdz 18,16-33; Rdz 22,18;
POTOMSTWO ABRAHAMA
Wierność Boga˙
Rdz 13,15; Rdz 17,7; Rdz 17,15-22; Rdz 21,8-14; Rdz 27; Rz 9; Rdz 28,4;
Rdz 48,15; Rdz 50,24; Wj 2,23n; Pwt 1,8; Ps 105,42n; Iz 41,8; Iz 51,1n;
Iz 29,22; Ne 9,7; Wj 32,13; Pwt 9,27; 1Krl 18,36; Mi 7,20;
Synostwo cielesne˙
Ez 33,24-29; Mt 3,9; Łk 16,24n; J 8,37-44;
Uczynki i wiara˙
Ne 9,8; Syr 44,20; 1Mch 2,52; Mdr 10,5-6; Rz 3,27; Rz 4,1-4; Ga 5,6;
1Kor 15,10; Rdz 15,6; Jk 2,20-24; Hbr 11,8-19;
Jedyne potomstwo˙
Mt 1,1; J 8,53-56; Ga 3,14-16; Łk 1,54n; Łk 1,73; Łk 16,22; Ga 4,21-31;
Rz 9-11; Ga 3,28; Rdz 15,1;
ADAM
ADAM I SYNOWIE ADAMA
Sens terminów˙
Rdz 4,1; Rdz 4,25; Rdz 5,1-3n; Tb 8,6; 1Krn 1,1; Hbr 14,1; Iz 6,12;
Za 13,5; 1Krl 8,46; Ps 105,14; Hi 25,6; Ps 8,6; Jr 49,18; Jr 49,33;
Ez 2,1-3; Prz 8,31; Ps 45,3; 1Krl 8,39-42; Ps 33,13; Rdz 11,5; Ps 36,8;
Jr 32,19; Rdz 1,26;
Ku relacji o stworzeniu i upadku Adama˙
Rdz 1-3; Syr 25,24; Mdr 2,24; Ps 51,7; Ez 28,13-19; Rdz 2,10; Rdz 3,22n;

Jr 1,5; Iz 45,9; Rdz 2,7; Ps 90,3; Rdz 3,19; Ps 8,5nn; Rdz 1,26nn;
Rdz 2,19; Ez 28,13; Rdz 2,10-14; Ez 28,16-19; Rdz 3,23n; Ez 16;
Rdz 2,8-3,41; Oz 2,20; Iz 11,6-11; Iz 25,8; Dn 12,2; Rdz 3,15; Dn 7,13;
Adam nasz praojciec˙
Rdz 1; Rdz 5,10;
NOWY ADAM
Ku teologii nowego Adama˙
Dz 17,26; Mt 19,4; 1Tm 2,13n; Mk 1,13; Łk 3,38; Flp 2,6-11;
Ostatni i prawdziwy Adam˙
1Kor 15,45-49; Rz 5,12-21; 1Kor 15,21; Ef 5,25-33; 1Kor 6,16;
Chrześcijanin a pierwszy i drugi Adam˙
Ef 4,22; Kol 3,9n; Hbr 2,5-9; Ps 8,5nn;
ADORACJA
Ez 1,28; Dz 9,4; Hi 42,1-6; Ps 5,8; Rdz 24,48; Ps 95,1-6;
GESTY ADORACJI
Prostracja˙
Sdz 5,27; Iz 51,23; 2Krl 1,13; 1Krn 29,11; Ps 99,1-5; Ps 96,6;
Pocałunek˙
Wj 18,7; 1Sm 10,1; Hi 31,26nn;
Wszystkie gesty kultyczne˙
Pwt 26,10; Ps 22,28nn; Ps 99,5; 2Sm 12,20; Rdz 22,5; 2Krl 17,36; 1Sm 1,3;
2Sm 15,32; Ne 9,6; So 2,1;
BĘDZIESZ CZCIŁ PANA BOGA TWEGO
Tylko Jahwe ma prawo do tego aby był adorowany˙
1Sm 28,14; 1Sm 28,20; Rdz 18,2; Rdz 19,1; Lb 22,31; Joz 5,14; Rdz 23,7;
Rdz 23,12; 2Sm 24,20; 2Krl 2,15; 2Krl 4,37; Pwt 4,19; Wj 34,4; Lb 25,2;
Est 3,2-5; Dn 3,18;
Jezus Chrystus jest Panem˙
1Kor 1,23; Dz 2,36; Flp 2,9nn; Ap 15,4; Mt 28,9; Mt 28,17; Łk 24,52;
Mt 14,33; J 9,38; Mt 2,2; Mt 2,11; Iz 49,7; Ap 19,10; Ap 22,9; Dz 10,25n;
Dz 14,11-18; Ap 13,4-15;
Oddawać cześć w duchu i prawdzie˙
1Tes 5,23; J 4,20-24; 1Kor 3,22n; J 2,19-22; J 3,8; Mt 3,17; Ga 4,4-9;
Ap 21,22; Ap 4,8-10; Ap 15,3;
AMEN
Wyraz zobowiązania się i zgody˙
Jr 28,6; 1Krl 1,36; Jr 11,5; Lb 5,22; Pwt 27,15-26; Ne 5,13; Ne 8,6;
Tb 8,8; Jdt 15,10; 1Krn 16,36; Rz 1,25; Ga 1,5; 2P 3,18; Hbr 13,21;
1Kor 14,16; Ap 5,14; Ap 19,4;
Amen Boga i amen chrześcijan˙
Iz 65,16; 2Kor 1,19n; Mt 5,18; Mt 18,3; J 1,51; J 5,19; Ap 3,14;
2Kor 1,20; Ap 7,12; Ap 22,21;
ANATEMA
STARY TESTAMENT
Lb 21,2n; Joz 6; 1Sm 15; Joz 7; Joz 24,13; Sdz 1,27-35; Joz 16,10;

1Krl 9,16; Sdz 3,1-6; 1Krl 9,21; Pwt 7,1-6; Pwt 13,13-18; Jr 25,9;
Kpł 27,28n; Lb 18,14;
NOWY TESTAMENT
Łk 21,5; Mk 14,71; Dz 23,12; Ga 1,8n; 1Kor 16,22; 1Kor 12,3; Rz 9,3;
ANIOŁOWIE
Hbr 1,14;
STARY TESTAMENT
Aniołowie Jahwe i Anioł Jahwe˙
1Krl 22,19; Iz 6,1n; Hi 5,1; Hi 15,15; Ps 89,6; Dn 4,10; Ps 29,1;
Ps 89,7; Pwt 32,8; Ps 80,2; Ps 99,1; Ez 10,1n; Ps 18,11; Rdz 3,24;
Iz 6,2n; 1Krl 6,23-29; Wj 25,18n; 1Krl 22,19; Ps 148,2; Ne 9,6;
Ps 103,20; Rdz 28,12; Rdz 16,7; Rdz 22,11; Wj 3,2; Sdz 2,1; Rdz 16,13;
1Tm 6,16; Wj 33,20; Mt 1,20-24; Mt 2,13; Mt 2,19; Łk 1,11; Łk 2,9;
Rozwój nauki o aniołach˙
Hi 1,12; Wj 23,20; Ps 78,49; Wj 12,23; 2Sm 24,16n; 2Krl 19,35; Hi 1,6-12;
Hi 2,1-10; Za 3,1n; Tb 12,15; Ap 8,2; Tb 3,17; Ps 91,11; Tb 12,12;
Dn 10,13-21; Ez 40,3n; Za 1,8n; Dn 8,15-19; Dn 9,21n; Tb 3,17; Tb 12,15;
Dn 3,49n; Dn 8,16; Dn 10,13; Dn 10,21; Dn 12,1;
NOWY TESTAMENT
1Tes 4,16; Jud 1,9; Hbr 9,5; Kol 1,16; Ef 1,21;
Aniołowie i Chrystus˙
Mt 4,11; Łk 22,43; Mt 18,10; Mt 22,30; Mt 13,39; Mt 13,14; Łk 15,10;
Mt 23,14; Mt 25,31; J 1,51; Rdz 28,12; Mt 24,31; Mt 13,41n; Hbr 1,6n;
Mt 26,53; Hbr 2,7; Ps 97,7; Ef 1,20n; Ap 5,11n; Ap 7,11n; 1Tes 4,16;
2Tes 1,7; Ap 14,14-17; 1Tm 3,16; 1P 1,12;
Aniołowie i ludzie˙
Łk 1,19; Łk 1,26; Łk 2,9-14; Mt 28,5n; Dz 1,10n; Mt 18,10; Dz 12,15;
Hbr 1,14; Ap 5,8; Ap 8,3; Łk 16,22; Ap 12,1-9; Ap 4,8-11; Tb 12,16;
Joz 5,13n; Dn 10,9; Ap 22,8n; Kol 2,18;
ANTYCHRYST
1J 2,18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; Ap 13,4-18;
STARY TESTAMENT
Iz 51,9n; Ps 74,13n; Ps 89,10n; Iz 27,1; Rdz 3; Ez 38-39; Dn 11,36;
Dn 9,27; Dn 7,8; Dn 7,11-27; Dn 11,40-12,2;
NOWY TESTAMENT
Mk 13,57; Mk 13,21n; Mt 24,11; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; 2Tes 2,4; Dn 11,36;
Dn 2,8-11; Dn 1,7-10; Ap 13,1-18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Ap 3,21;
Ap 17,14;
APOSTOŁOWIE
Mt 10,2; Ap 21,14; Rz 11,13; 2Tes 2,7; 1Kor 9,6; 1Kor 12,28; Ef 4,11;
2Kor 11,5; 2Kor 11,13; 2Kor 12,11; 2Sm 10; Iz 6,8; Jr 1,7; Iz 61,1nn;
Dz 9,2; Dz 28,21n; Dz 11,30; Dz 13,3; Dz 14,26; Dz 15,2; 2Kor 8,23;
J 13,16;
DWUNASTU I APOSTOLAT
Mt 10,2; Łk 6,13;

Iz 61. 2Krn 36.8. Jr 51. Lb 12. 2Kor 1.1. 1Kor 9. Iz 41.1.8n. Mk 3. 1Tes 2.10.9.20. Mt 10.29-32. 1Kor 2.1-21. Ps 132. 1Krl 8.12.1-28.14.44-57. Wyjście z Babilonu˙ Jr 25. Dz 1.7-11.1-6. 2Mch 2. Ap 21.3. 1Sm 1. 1Kor 9. 1Sm 4.25. Iz 52. Iz 13. 2Sm 7. Dz 10.2.18.18. Ap 11. Iz 47. J 1.2.5. Iz 14.15-16. 2Krl 24-25.19. Ef 3.13n.2. 1Sm 4. Jr 51. 1Tes 2.9.13. Ambasador Chrystusa˙ Rz 1. 2Tes 3. BABEL-BABILON Znak Babelu˙ Rdz 11.34. Dz 9. Iz 52. Ps 87.2.8.10. Wj 33.4-8. Miasto Zła˙ Iz 19. Sąd nad Babilonem˙ Iz 21.28.7. Ps 24.15.7. Dz 10. 1Tes 1.8.14. 2Kor 4. 2Kor 13. Wj 15. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO CZYNY Lb 10.7-11.1-11. 1Sm 4. Rz 3. 1Sm 4-6. Rz 15. J 8. 1Sm 1.3n. 1Sm 6.10.2-5. 1J 4.30. Mt 28. Kpł 25. Dz 8.4-10. 1Kor 28.1-12. Łk 10.2.21. Jr 50. 1Kor 1. Jr 21.9-13.11.10n. 1Kor 3.1-6. 1Tes 2.21-28. Iz 24.1-9.18.18. Mt 16.11.4.19. 1Kor 14. 2Tes 3. Wj 25.3-7.5.18. Dz 1.15-29.35.19.7nn. 2Krl 19. Apostolat a Kościół pierwotny˙ Hbr 3.7-14. Jr 29. 2Sm 6.6-6. Iz 48.4. 1Kor 4. 1Kor 11.12. ARKA PRZYMIERZA Pwt 10. Ga 1-2.18. 1Kor 4. 1Kor 5.26-27. Pwt 31. Za 5.2.19.4.7-18.1-20. 2Sm 7. 1J 2.2.14.12. Lb 27. Jr 25.3.7-6.22.34. Ga 1. Iz 46. Lb 10.5-11. 1Kor 4.9. Mk 6. Iz 47. Ga 1. Dn 2-4.5nn.23. Iz 24.2-3. 1Sm 3. Dz 14. Kol 2. Jdt 1. Wj 34. Lb 14. 1Tm 4. Dz 14. Jr 51. Am 1. Łk 6.4-8.2. 1Kor 15. 1Tes 3.12-19. Iz 47.14.10.13.16.13n. Bicz Boży˙ Ha 1. 2Kor 3. Jr 50. Mt 18.35. Dz 1.9.4.10.28. 1P 5. Kol 1. Iz 10.1-10.1-5.1.19. Trwałość tajemnicy Babelu˙ .6. Jr 50. Iz 40. 2Sm 6.27. Mt 14. Na 2.9.24-29.11. Paweł jako przypadek jedyny w swym rodzaju˙ 1Tes 3. Dz 20. Jr 27. Jr 50.16-17.18-22. Mt 19.24.6. Iz 25.6-13.10-11.14. 1Tm 5.15-26. Dz 9.3.14. Ps 80. Ez 9-11.20nn.7-10.14-25.13.9.31-34. 2Kor 10.18nn.27-43. Ga 4.22.9.16. 1Sm 4.17.14. Mt 1. 2Tm 1.1-5.20. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO SŁOWA Wj 31.Dwunastu apostołów˙ Mt 4. Dz 6.1. Ps 137.7-12.11.1-5.37. ARKA W NADZIEJACH IZRAELA I W NOWYM TESTAMENCIE Jr 3. 1Krl 8. Mt 5.44-52.11. Dz 8.21nn. 2Sm 6. 1Tm 1. Iz 6. Łk 10.20.10. Jr 31. Pwt 31. 1Tes 2. Jr 51.13-16. 2Kor 5.4.24. Pwt 33. Iz 45. Jr 55. Jr 29.40.

6. Ha 1. 1P 1. Iz 53. Dn 14.8-19.5. Kpł 26.26-8.21.7-6. Mdr 5.7-9.9-19. Jud 1.12.3n. Ap 12.42. Rdz 1.16. Ap 5. Wj 12.13. 1P 2. Ap 7. Lb 21.28.10. J 19.28.23-42. Ps 10.14.29. Rdz 3.19. Jr 12. Ap 5. Mt 11. Ap 7. Ap 7. Ps 94.7-8. Ap 21. Ps 109.6.3. Ps 91.14.4.1-6.1-11. Ez 29. So 2. J 1. Ap 12.17. 1J 3. Ap 17.17n.10.31-36. 2Tm 2.16. Mdr 11.28. Mdr 2.12-15. Wj 19. Ap 12. Baranek Wielkanocny˙ Wj 12.8.6-10. Ez 18.9.8-14. Ap 7. Pwt 28.13. Jr 15. 1P 3. Hi 7. Kpł 17.12.2-5. Wj 10. Iz 53.5.4.3.14-18. Ap 5. Rdz 3.9-20.2.9-12.15n.1.10. Mt 4.10nn. Ps 72. Ap 18. Tt 2.10-14.9n. Pwt 4. Iz 34.2-12.14. Iz 13. J 19.1.34. Jl 1-2.3-6. J 1. Mdr 12.11-27. Iz 25. Ps 17.5. Rz 4. Ap 19. Hbr 9. 2Mch 7. Iz 51.1-12.14.7. Dz 8. Mdr 4.37. Jr 51. Ap 13.33. J 18.9. Ps 14. Wj 19.20-27.15.46.9. Ap 19.10.16. Na 3. Iz 27. 1P 1. Ap 5.10-20.14-17. Mk 16. Hi 21.22.9.4. Iz 24. BEZBOŻNIK 2Tes 2. Hi 21. Rz 5.7.4n. Hi 25.21-22. Jr 50.49.22.1-13. Mdr 2.12.24. Jr 49. Koh 8. Wj 12. Hbr 9.3. Walka bestii z człowiekiem˙ Wj 7.29.7. Ap 19. Ps 73. Iz 11. So 2. Iz 51. BESTIA I BESTIE Narodziny pewnej symboliki˙ Oz 5.19. Ap 6.17. Iz 53.9.9.2. Hbr 9. Ap 22.16nn. Ap 18. Pwt 28. Mk 1. Ps 10.10-14.1-20.14. Śmierć bestii˙ Dn 7. Ez 33. Ps 89. Ap 7.12.1-9. 1P 2. Rdz 1.11-13. Dn 6. Ap 20.46.11. Hi 9.16nn. Ps 91.6.24.26.1. Wj 15.22.9.11n.1P 5.6-11. Mdr 13.7-13. Ap 14.39. Mdr 16. Mdr 16.5. Rdz 3. STARY TESTAMENT Grzesznicy w obliczu Boga˙ Rdz 4.9. Mdr 2. Baranek niebieski˙ Ap 5.12-18.5-9.9.19.14.11.11-16.5-7. 2Mch 7. Dn 12. . 1P 4.7-14.15. Mdr 3.8.31-35. Ps 31.7.1. Ap 19. BARANEK BOŻY Sługa Jahwe˙ Jr 11.26.13. Ukaranie grzeszników˙ Ps 1. Iz 34.12-14.14.5-9. Łk 10. NOWY TESTAMENT Prawdziwa niegodziwość˙ J 7. Jr 10.6. Ap 21. Koh 7. Iz 34. Ap 15. Ps 34. Na początku˙ Ps 74. Powołanie grzesznika do zbawienia˙ Dz 2. Jr 9.9.23. Ps 58.18n.6. Ap 17. 1Kor 5.18. Iz 13.28. Mdr 16. Ap 20.3.10.11. Ps 10. Mk 15. Ez 8.5.14.1n. Ps 37.3.23. Lb 21.4. Rdz 3. Mt 9. J 8.21.1-3.22. Ga 4.13. J 3.14. 2Tes 2. J 19.19.13.6. Ap 6.2.13. Ps 36.

2Tes 3.4.12.8. BLUŹNIERSTWO Mt 5. Łk 24.2-3nn.18. BLIŹNI STARY TESTAMENT Kpł 19. Syr 43. Pnp 1.30. Mt 19. Rdz 29.13. 2P 3. Łk 1.1n.20.11. Wj 20. Kpł 13. 2Sm 18.7. Dz 20.21.3-13. Rdz 15. Jr 16.7. 1Kor 9.20.13.8.8.34-40. Ap 4. Łk 17.15.18. Łk 1. BEZPŁODNOŚĆ WALKA Z BEZPŁODNOŚCIĄ Bezpłodność jest złem˙ Rdz 15.8.30. 2Tm 4.46.1.2.16.17.22. Rdz 29. Kpł 21.1.6.15. Łk 2. Byty przemienione Mt 9. Bóg jako Ten .32. 2P 2. Rdz 16.Jud 1.7.27.3-13. Łk 23. Flp 2.3.16.9. Ga 2. Syr 16.18-24. 1J 1.25.26. 2P 2.24.15.9.4n. 1Sm 2. 1Kor 7.4. Łk 10.8.15nn. Rdz 11.12.34.9.4.12. BEZPŁODNOŚĆ PRZYJĘTA JAKO WYRAZ WOLI BOŻEJ Iz 54. Rz 13. Flp 3. Kpł 19. Rdz 16. BEZPŁODNOŚĆ DOBROWOLNA Sdz 11.34-48.9-14.1. Dz 13.13n. Rdz 25. 2Krl 19. Ap 7. Iz 55.17.31.21.18. 1Krl 18.1-11. Ps 113.36.16. Dn 7. STARY TESTAMENT Kpł 24.11. Jk 2. Łk 1. Ap 19.1.31.9. Mdr 3.14. Mdr 4.2.1-4. Ga 5. Ga 4. 2Krl 19. NOWY TESTAMENT Łk 10. Jud 1. Kpł 19. Rz 9. BIEG 1Sm 22. Ap 20. Rdz 30.37n. Wj 22.7.który potrafi zaradzić bezpłodności˙ Wj 23.2-5. Ps 147.1-2.18.4. Jr 3.9.19-27. 2Tes 2. Rdz 2.14. Ap 3. Bieg słowa Bożego Mdr 18.1nn.14. Mt 5. Mt 24.4nn.13-18. Ap 19. Rdz 30. Jr 23.17.2. Ez 9. Hi 30.15.3-5n. Iz 40. Ps 119. Jr 3. 1J 2.29.14.22. Życie jest biegiem J 8. Ga 5. Należy walczyć z tym złem˙ Rdz 16. Ap 14. Rz 4. 2P 3. Rdz 30. Kpł 6. Pnp 1.26. Pwt 13. Mt 22.24.29-37. Dz 10. 1Kor 7.1-14. Pwt 23. Ps 51.22. J 20. Iz 1.31. Pnp 1.7. Ap .20.26-30.1.7.2n.8. Istoty niebieskie Ap 2.11.16. Hbr 6.3.37.17. Hbr 12.16.29. Wj 20. 1. Rdz 2.3.26.29. 1Kor 9.16nn.11.18. Pwt 7. Hi 16. 1Krl 21.24-27. BIAŁY Koh 9.1n. Łk 2. Pwt 21.7. 1Sm 8. 1Sm 22. Gniew Boży nad grzesznikami˙ Rdz 1.4.

5.12. Mdr 5. Ps 72. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOGACTWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Błogosławieństwo Łk 24. Kpł 4.15. Od czasów Abrahama Rdz 1. Wj 18. Jdt 13. J 7. Iz 9.9-40. 1Tm 1.14-27. Dz 13.14-17.14. SŁOWNICTWO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 1Sm 25. Ap 16.4-7. Rdz 3.4. Rdz 33. Prz 11.10.23.21.32.2-7.3.14.6. Joz 24.26.1. Rdz 27. Mt 24. 1Kor 15. Dz 7.24.6. 2Kor 6. J 19.20.35. Iz 52. 2J 7.25.25.51n. STARY TESTAMENT Pwt 13. 2Krl 2.17. Mt 12.45. Ez 35. Syr 4. Rdz 47.11. Syr 40.20.14. Mdr 13. 2P 2.39.34. J 8.27. Mt 27. Łk 1. Rdz 48.11.26-3.2. Łk 15. 2Krl 19.28. Rdz 17.16.24. 1Kor 6. 1Kor 2.11. Mt 5.8-10.15.17.26. Jk 5.6-9. Iz 53. Ap 20. Rdz 12. Ap 13. Rdz 9.24. Ap 20.1-6. Tt 1. Prz 10. . 1Sm 25. Jdt 13.8.16.29.2.28.10.7nn.7. Ez 35. Mt 22. Dz 13.26. BŁĄD Rdz 20. Dz 7.13. Ez 44.10. Ml 3.29. Syr 33. Am 2. Rdz 17. Mk 14. Rdz 14. Kpł 4.5. NOWY TESTAMENT J 8. Kpł 4.2.32.8. Hi 1.24. Iz 44. Rdz 24. Łk 1. Syr 39. Oz 9.18.6.5.26.16. 1P 2.22-31.14. Ne 9.59.14. Hi 12.1. Iz 13.15.25.3.1. Ef 4.8. Mt 24. 2Mch 10. 2P 2. Prz 28. 1Tm 6.6. Rz 2.6. Dn 11.20.3.12. 2P 2.10. 1J 2.20. Rdz 27.3. NOWY TESTAMENT J 14.6-11.20.25. 2Mch 9. Rdz 27. Rdz 13. Rt 4.28.5.20.11. Błogosławieństwo i przymierze Wj 23.9. 2Tes 2.45. Iz 63. J 10.17. Ba 4. 1Sm 13.5.1-14.10.5. Pwt 33.64.6.6. Ez 33. Joz 28. Rdz 9.15-18. 2Krl 19.21.18. Rdz 1. Błogosławieństwo patriarchów Rdz 12. Rdz 12. Tt 2. Ez 13. Rz 4. Ap 19.2.15.9. Mk 15.37.13. Dz 3. Ap 17.19.4.19.8-11n.7.26.8. 2Krl 19.42.13.10.11.7-10.22. 1Tm 1.14.16-19.13nn. J 7. Ez 34. Prz 10. Mt 12. Rdz 24. Mdr 12. Ap 16.10-12.24-28.17.10-13.32.31n.6.22. 2Tm 3. Jr 20. Rdz 49. 2P 2. Rdz 14.3. DZIEJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Rdz 12.47. Ez 34. Mt 12. Ef 4.5.9-11.9.5.1-3. Hi 3.1. Ps 65. Dn 7. Rdz 15. Syr 3.13-16. Rdz 3.8. Syr 2. Rdz 15.20. Ps 89. Syr 7.13. Rdz 17. Ap 20. Mdr 14. Prz 11. Ap 12.10. Łk 23. 1Tm 1. Pwt 13.5. Rdz 49.41.4.17. Błogosławić 2Krl 4. 1J 4.16. Iz 30. Lm 4. J 9.42. Oz 4. Mi 3.49. Kpł 4. Jr 23. Dz 18.31-36. Błogosławiony Sdz 5.24. Ez 14.63n.27. Dz 7. 2Mch 9.8. Ez 13. Prz 12.2Mch 8. Dn 9.7-9nn.31. Ez 36.17n.34. Dn 7.12. Jk 1. Ps 26. Hi 29.33.28. 2Tm 3.27. Ps 37.25.28-29.22. 1Sm 30.11.12.26.50n.36. Rdz 49.1. Ps 37.

25.5.17. Mk 13. 2Kor 6.15-19.27. Ps 49. Hi 31. 1Kor 3. Dz 10. Ps 78. Ps 52. Błogosławieństwo w formie pieśni Ps 31.14.12.33. Rdz 26.19.24-29. Ga 3. Ps 23.11.7. Łk 12.42.10n. Łk 16.15-21.25. Mt 16.25.17. Dz 2. Prz 16.1-12.32.14.23. Mt 19.21. Prz 21.19. J 4.3. Pwt 31. Jr 5. Ap 2. Łk 1.15. Łk 22.9. Prz 30.4-9. Ap 5. Ez 16.18.17. Mdr 7.37. Ps 73.16. Ps 124. Pwt 8.7.24.10. Dn 3. ILUZJE I NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTW Prz 21.7. Łk 16. Iz 8. Prz 12.20. Mt 13. Prz 22.9.7. 2Kor 9.14-19. Ps 103.5.9.9n.8.9.10.4.1. J 6.1-5. Iz 2.22. Oz 2.44. Prz 8.12n.18. Kielich błogosławieństwa Mt 14.21nn.33.11. Wspieranie ubogich Mt 27.13. Syr 13.18. 2Kor 10.39.13. Ps 34. OD LUDZKIEGO STRACHU DO BOJAŹNI BOŻEJ . Pwt 17. Prz 11. Mt 15. Rdz 30. Łk 4.9. Iz 36. Mt 26.12nn.19.28.6.11.6. BÓG ALBO PIENIĄDZE Łk 6.12. Rz 5. Który idzie Mt 21.24. Prz 24. J 4. J 7.35. Ef 2. Ps 23. Prz 2.23.20.38. Jr 9. Koh 6.45n. Rdz 49. Jr 20.3. Mt 13. J 6. Łk 1.21.34. 1Kor 10.7. Ap 31. Ap 7. Iz 6. Kol 3.10. Pwt 8.27nn.4. Dz 11.16.17. Kpł 25.16.24. Łk 6.11.45. Prz 20. Pwt 32.1.4. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W CHRYSTUSIE Rz 8. Rz 1.10. Dz 20. Koh 5.20.15.9.7.15. 2Kor 9. BÓG UBOGACA SWYCH WYBRANYCH 2Kor 32. Mt 6. Dz 5. Pwt 28.7n.8.88.68.38. Łk 24.7-10. Prz 3. 2Kor 9.8-15.20. Prz 10.5.43.30. 1Tm 6.11nn. Kpł 26. Ef 1.11. Wj 16. Rz 8.57. Ap 3.14n.46n.32. Pwt 16. Prz 22.5.8.8. 2Kor 8.11.4.6.21n. Łk 12.2. Bóg jako dawca bogactw 1Kor 1. 1Krl 3.8.12.35. Iz 61. BOJAŹŃ BOŻA Jr 6. Mt 14. Łk 12. Syr 30.15. Łk 1.51-53. Pwt 28. 1Kor 1. Mt 19. Łk 2. Ef 5. Mt 19. Dz 1.25. J 3. Iz 5.17. Oz 13. Jr 12.22.9. Łk 19. Syr 4.9. Dz 10. BOGACTWO Mt 13.Prorocy i błogosławieństwo Iz 55.23.16nn.16-38. Prz 11.22.18. Prz 23. Rdz 13. Mt 19.8nn.8-11.13. Łk 16.10.27n.28. Rz 8. Hi 28.26.35. Prz 10. Pwt 11.14.17.53. Błogosławiony.2. Prz 28. Pnp 8. Łk 1.11. Ps 36. Iz 28.33. Prz 18.8.15. Błogosławieństwo Ducha Świętego Łk 24. Łk 14. 1J 2. Hi 15. Oz 12. Ps 16. Ne 9. Bogactwo jako dobro względne i drugorzędne Prz 15.9.8. Jk 5. Rdz 49. Bogactwo jako dar Boży Ps 37. 2Kor 8.15.

10.18.3. Ez 3.30.9. Rdz 16. 1Sm 17. Mk 6.6. Ez 36. Rdz 35. Iz 40. Bogiem jestem a nie człowiekiem Oz 11.5-13. Wj 3.3.42. Ps 84. 1Krl 19.21. 2Krl 19.10. Prz 1. Sdz 6.2.1.16. Łk 18.16.3.23.50. Iz 2.4. Oz 2. 2Sm 23. Iz 48.21.14. 1Sm 26. BOJAŹŃ KARY BOŻEJ Wj 20. Rdz 3. Ez 2.1. Ps 27.18. NAZWY NADAWANE BOGU PRZEZ CZŁOWIEKA Rdz 49. Jr 2.7.23n. BÓG Hbr 1.4. Mi 7.34n.6.18. Wj 3. Iz 31. Pwt 6. Lb 23. Iz 57. Jr 5.21. Łk 1. Ez 34.13.24. Oz 11.4.4n.9.10. Ps 128. Ps 103.19.1. Am 3. 2Krl 5.15. Rdz 40.5.2.26. ELOHIM JAHWE EL Rdz 14. Ef 5.40.7. Mt 6. Jr 2. Iz 37.10.1. EL.5. Sdz 6. Sdz 11.15.18. Ps 111. Dn 10. 2Krl 2.2-8. Sdz 8.Wj 20. Wj 33. Ps 2.17. Ps 23. Rdz 16. Ps 18.43.18-23.22.24. Sdz 5.16.6.19.6. Pwt 7.1-7. Joz 8. Ps 121. Iz 41.4.22.11. Rdz 2.3. Łk 23.18. Ap 6. Rdz 31. .20nn.5nn.1-7.28. Łk 5.50. 1Krl 17.25.2-5.1-15. Pwt 3. Oz 11. Wj 3.1.19nn.2. Nie będziesz miał Bogów obok mnie Wj 20.7-10. Ps 139. Jahwe Wj 3. Syr 1.12.10.1. Ps 18.1. Łk 23.53.15.4. Iz 6. Jr 1. Rz 8.36.2.15.11-20.5.13.19.7. Rdz 35. Wj 19.7. Iz 44.8.6-8. Iz 1.51.3.4. Iz 7. Iz 57. Iz 6. Ps 23. Wj 15.7. Iz 49.3. Lb 21. Ps 91. Łk 5. Wj 3. 1J 3. J 1.16. 2Krl 1.2. BOJAŹŃ BOŻA A RELIGIA Pwt 6.15n. Kol 3.6. Ps 112. Wj 6. Ps 18. Rdz 28.1. 1Krl 18. Wj 3. Wj 18.25-34.3.11.3.3. Mt 28. Ja jestem Bogiem zazdrosnym Wj 20. Łk 12. Jk 5. Iz 43. 1Krl 18. Łk 7.2.32.1.10-13n.15.7. Dz 2.36n. Mk 6.19. Rdz 17.13.7n.22n.23.8.3.19.12. Bóg święty Am 4. Iz 43. Ps 144.1-2.34.9.1. Rdz 48.10. Ap 11. Iz 44. Kpł 20. Iz 2.12. Łk 1.13.1. 2Kor 7. BÓG O SOBIE SAMYM Bóg żywy 1Sm 17.1.19.23. Oz 2. Wj 3.14.1. Iz 43.7. Wj 33. Iz 41.15.6.1.30. Am 2.1. Rdz 7. Rdz 15. Wj 34.11.26-31. Rz 3. Wj 23. Łk 1. Lb 23. Dz 10. Wj 33. Rdz 26.22.1. Iz 48.2.26.2. Pwt 20. Ps 89.16n.32.20. Iz 40. Iz 11.21. Dn 6. Mt 10. Iz 5.11. 1J 4. BOJAŹŃ BOŻA A ZAUFANIE BOGU Sdz 6.1n.6. Wj 3.18. Mdr 5.17. J 1.17. Iz 40. STARY TESTAMENT BÓG JAKO PIERWSZY Rdz 1. Iz 43. Iz 41. Rdz 31.

Za 8. 1J 4.11.24-25.4.1-11. Rt 4. Ps 107. J 16. Iz 33. Pwt 6.4. Rdz 22.5.30. J 1. Ps 15.4.31.27. Dz 14.15.3.24.52-57.4. 1Mch 12.12-27.7-9. Mt 6.3. Mt 3. Ps 9. Dz 5. Mt 25.17.18.19. 1Kor 1.10. Dz 2.32.18.36-39.13.13. BRAT Rdz 4.22.50. Rdz 1-2.15. 2Kor 3.23.40.21n.21. Hbr 10.13. Ps 122. J 17. J 15. Łk 13.18.16.19.11. Dla poganina.10. Hbr 1. Ez 48.9-11.25.27.9.NOWY TESTAMENT DOSTĘP DO BOGA W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rdz 8.18.14. Mt 11.51. Kol 2.4nn. STARY TESTAMENT BRAMA DO MIASTA Wj 20.7. Bóg jest miłością 1J 4. BRAMA Hi 31. Ez 8-11. J 4. J 10.19. Dz 7. Am 1.13.6. 2Kor 4.6. Ef 1. Iz 22. Mt 16.18.8n.6. Pwt 15.18. Łk 12. Dz 2. Iz 1.16. Lb 6.6. Iz 38.24.31.29. 1J 8. Rz 5.19.9.10. J 5. Ps 100. Ap 3. Iz 21. 2Sm 15.18. 2Sm 1.54n. 2Krl 9.16n.22. Mi 2.6. Mk 1. Ps 69.4.19.29. BÓG JEST DUCHEM Mk 1.17. 2Kor 4. Ef 2. Jr 7. Pwt 2.7.2.1-6.21-25.32.10.10. Pnp 8. Za 2. Iz 63. Prz 24. J 14. J 20. Mk 6.6. 1Krl 20. Wj 34.26.6-8. BÓG PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA Rz 15. Mi 6.6.3. J 3.8. J 10. Kpł 10. CHWAŁA BOŻA NA OBLICZU CHRYSTUSA Rz 8. 2Krn 31.21-25.56.7. Pwt 1. Prz 22.1. Ef 3. Kol 1. Hi 29. Ga 4.7.20. Mk 12. 1J 4.32. Ml 3.12. J 14.9. Rz 3. 2Sm 19. Rz 1. Ap 21. Rz 5.10. Żyd Hbr 1. który szuka Boga po omacku Dz 17.30nn. Rz 4. 1Tes 1. Mt 22.11. NOWY TESTAMENT J 1.6n.2. Ef 3. Ps 147. Mt 16.34. OBJAWIENIE BOGA PRAWDZIWEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1.27.37.15.1. Mt 25.13. J 1. Rz 4. Braterstwo w przymierzu . 1Kor 16. STARY TESTAMENT KU POWSZECHNEMU BRATERSTWU Na początku Dz 17. 1Krl 22.32. J 8.18.9.12n. J 14. 2Kor 11.1-5.2.32. Rdz 4.12.31.4.23. Mt 25.8.24.10. J 14. Iz 60.27. J 5. Ap 1. Łk 10.2. Tt 3.19. Rdz 28.18.10.17. BRAMA DO NIEBA Ps 78.10. Rz 1. Wj 34.19.16.9.17. 1J 4. Mt 7. Iz 26. Ap 22.14-15. Hi 5. J 14. Pwt 28. Ef 2.3. Rdz 22.21. J 8. Hi 13. Ps 118.16.26. Rdz 13.21.

Rdz 33. Łk 15. Rdz 9. 2Sm 7.6n. Rdz 3.1.17.15. Pwt 15.18. Rdz 13.11-15. Ga 5.15.2.18n.12. Ku pojednaniu skłóconych braci Ps 133.8. 1Kor 14. 1Kor 9. J 1.11-18. Iz 30.16. Ag 1.11.9. 1J 3. NOWY TESTAMENT WSZYSCY BRAĆMI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Pierworodny między wielu braćmi Rz 8.17.13. Rdz 38.17n.12-27.4n.1-9. Am 1.20. które się buduje Ef 4.9n. Jud 1.12.12.13n.6.11. Jr 31.10.8. Mt 28. Ciało. Za 6.9-12. Jr 24.15nn. 2Kor 11. Kol 1.11. J 20. Ga 3. 1P 5. którzy budują Ef 2. 2Kor 13. Ap 12. Mt 25. 1Krl 11. Rdz 9.16.19. Mt 18.7.11. 2Kor 10. J 2. Syr 7. Jr 7.26.20.18nn.10.11. Am 3.10. 1Kor 3. Ps 118.10-17.5-10. Hi 19.8.31n. Rz 15.2-4. Ps 69. 1P 2. Ap 19.12-16. Społeczność braci w Chrystusie Mt 5. Rdz 16. NOWY FUNDAMENT Iz 28. Iz 9. Ku braterstwu doskonałemu 1Kor 5.18.3. 1Krl 12. Rdz 4. Za 7. Jr 31. 1Kor 3.2n.10. Łk 22.11. 1J 3. Hbr 2. Oz 2. Mt 5. 2Kor 8-9. Jr 9.17. Ci. Jr 30.44n.16.21-26.6.15n.20.12-14.6.1.17.1.1-4. Za 9. Iz 58.14-17.12. 1Kor 3. Jr 11. Ef 2. Mt 21.28. 1Kor 12.4.11-16.26. Jr 42. Za 4. 1Kor 3. Dz 28.25-32. J 3. Lb 20. 1Tes 5.18. Kol 2.2.22n. 1J 2.3.10. BUDOWANIE CIAŁA CHRYSTUSA Zbuduję kościół mój Mt 16. Iz 63. Hi 6. Prz 17.7. Dz 14. Iz 11.22. Ps 127.19.2-6.19-22.24.Kpł 19.12. Iz 49. Prz 18.2. Iz 44.6.18.46-50. Pwt 25.3.40.14-21.1n.3. BUDOWAĆ BUDOWANIE DAWNEGO IZRAELA Zakładanie rodziny i wznoszenie budowli Rdz 8. Iz 7.18. Oz 4.17. Mi 2. So 2.7.3nn.8.26. J 1. Jr 1.18nn.15.4nn.38.13. Ga 2. Rz 8.7-29. Mt 21.1-8. Pwt 23. Ez 37. Miłość braterska 1P 1. Budować i burzyć Pwt 14. Ap 21. Rdz 33. Mi 7. Syr 25. Jr 1.9. Rz 15. Iz 66. Mt 21. Nowa budowla Ap 21.10. Mt 12.13. Rdz 2. Jr 12. Jr 31. Prz 19. Ef 4. Iz 2.9.1. 1Kor 8.4. BURZA . Jr 12.1-9.6-10. Jr 3. Rz 14.2.8.17.13. Iz 28. Ef 4. Ml 2.22.13nn.19-23. Jr 24.10.29. Iz 2.19.8. Jr 24.10-15.28-32.47. Rdz 11. 2Kor 12. Rdz 45.9.19-21.29.38.11.10.1.22. Ap 21. Rdz 30.

3.7. 1P 4. Ez 3.16.17.1. Pwt 5.11. Ez 1. Iz 5. Iz 30.44. 1Kor 14.13. Zasady korzystania z charyzmatów 1J 4. Rz 8.2.31-14.5. Wj 20. CHARYZMATY Rdz 11. Ga 3.34-38.8-11. Jr 22.5-6.11-12. 1Kor 12.2.3. Prz 28. 1P 4.10. 1Tes 5.13-34. Dz 2. .28-32. Dz 13.6. 1Tm 1.2-5. Rdz 3.28. Ef 4.28nn.13. 1Kor 1.18. Ef 4. W Dziejach Apostolskich Dz 2. Dz 2.27nn.1. 1Kor 12. Ef 4.24n. 1Tm 4.27n. Ha 3. Mi 2. Dz 8. Łk 9. Wj 19. 1Kor 12.1-6.3. Wj 9.12. Pwt 24.3. Mi 7. 1Kor 14.5.5.17.23. 2Kor 12.6. 2Krl 4. Prz 28. Jl 3. Pwt 8.1n. 1Krl 19. Ha 2. Ez 22.19-22.28.33. 1Kor 14.11. Dz 7. Prz 27.8.8-4. Wj 20. Dz 4.6. Ps 135. Charyzmaty a władza kościelna 1J 4. Rz 12. Ap 10.8nn.1-25.5n. Sdz 5.3-16.28.17. Ga 2.4.32. Syr 27.4nn.7.29.15.8. Koh 6.19. Ez 10.7.16-19. Religijne znaczenie chciwości Ez 34.6-16.21.8.19n. 1Kor 14. Ps 97. Prz 23. Ef 4.15-21. Hi 38.26-38. Ap 11.10. Rz 6.17.Interpretacja pogańska Ps 18. J 12. Rz 8.20.15.11. 2Tm 1. 1P 4.4.8nn. Syr 14. 1Krl 21.6. Lb 11. Mi 2.12.7.18. Dz 15. Rz 5.4. W Kościołach założonych przez Pawła 1Tes 1.4.6-16. Dz 19.11-12.9. Iz 11. Ap 16.4n. Rz 5. 1Kor 14.1. Dz 2. 1Tm 4. 1Kor 14. Burza jako oznaka majestatu Bożego Jr 51. 1Kor 12.54n.19.6. Burza wyrazem gniewu Bożego 1Krl 18. 1Sm 8.26n. Dz 21. 1Kor 2. Ps 77. Ne 5. 1Kor 12. Iz 1. Lb 11.11-12.29nn.8n.6.5.1.55. Ap 8. 1Tes 5. Dz 11. ODCZUCIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO 1Krl 22. Dz 8. Am 2. CHCIWOŚĆ STARY TESTAMENT Przejawy i skutki Syr 26.10-21. Ps 29.5. Mk 3. Rdz 7.10. Hi 38.22. Dz 10. Iz 5. 1Kor 12. Wj 22. 1Kor 12.2.6.29-37. Koh 4. 1Kor 10.15n.1-4.14. Ps 18.4.31.4. 1Kor 12.1nn.5nn.23. Ez 36.2. Am 5. Am 8.1-4.16.17.13n. Jedność i różnorodność charyzmatów 1Kor 12. Mt 4.3. 1Kor 12.1-5.11-17. Tt 2.11nn. CHARYZMATY W KOŚCIELE 1Kor 12-14.3. Jr 22. Dz 2.34.29-27. Iz 4.6nn. Ps 10. Hi 36.27. Mi 3.12. 1Kor 12.10n.23. Dz 2.5. Podział charyzmatów 1Kor 12. 1Krl 18.32. Ap 4.16. Dz 6. Ef 1.1.11. Iz 33.39nn.23.15.7-10.

1Kor 10.27nn.17. 2Sm 4.11.30.20.11. J 17. Mk 6. Ps 32. 2Krn 3.11n. Ez 18.35. Łk 11. Mt 6. Lb 18.1-4. Rz 6.36.14.10n. Mk 10.11. Mdr 7. J 6. 2Tm 3.12. Wj 25. Wj 23. Ps 39.7. Łk 15-21.2-3.16.19. Rdz 9.27.6.1-12.25.2.47. 2Kor 6.6.11. 2P 1.21. 2P 2.18. Pwt 28.4.5.5n.17.14n. Iz 55. Wj 23. Wj 12. Jk 4.7. Rz 1.9. Ps 39.10. CHLEB KTÓRYM JEST SŁOWO Am 8. ROLA CHLEBA W KULCIE 1Krl 7. Iz 30. J 9. Rz 1.20. Mt 15.5. Mt 14.16. Koh 9.11.15. 2P 2.6. Znaczenie religijne Kol 3. Tb 11. Wj 4. Dz 20. Jr 8. Ps 38.21-24. Łk 16. Flp 4. 1Tes 2.19.19. Kpł 23.20.19-26.3.5-9. Koh 12.42. Prz 9.12.1-6.34.25. Prz 12. Prz 4.7. Dz 20.23-30. Tt 1. Ps 6. Lm 1. Iz 53. 1Tes 2.17. J 12. Wj 23. Wj 9.10. Ef 2.15.16. 1Krl 1. Dz 2.5n. 1Kor 5. Ps 41.17.2.18.44. 1Tm 3. Tt 1. STARY TESTAMENT CHOROBA Ps 38.19. 2P 3. Hi 16. 2Krl 19.5. Pwt 34.25.7.2-6. J 13.15. Chleb pierwocin Kpł 23.1.11. Wj 12.15. 1Tm 6.19. 2Kor 9.4n.5.4. Mt 14. Mk 8.16.14. Prz 31.6.12. Ps 107.1nn.4. J 6.24. Łk 14. Ps 102.17. 1Kor 9. Rz 1.1.4.5. Wj 34.11n. Mt 6. Prz 22. Kol 3. Kpł 2.NOWY TESTAMENT Przejawy i skutki Mk 7.23-26. Rdz 28. CHOROBA-ULECZENIE 1Kor 11.20. Ez 44.48. J 6. Tt 2. CHLEB CODZIENNY W życiu potocznym Ps 42. Kol 3.16-19.3.22.8.14.28-32.6-14.17.6.22.12. Kpł 24.3.3. Hi 2. J 6.42nn.3.17.15. Ps 80.5. Łk 16.9. 1Kor 10. 2Kor 12.37. Ef 5. Mt 11. Ps 91.9. ULECZENIE 2Krl 20.20.39.35-47. Lm 2.9.19.10.6. Mt 26.18. Rdz 3. Ef 4. Łk 6. Tb 12. Pwt 8. Ps 78.29. 1J 2. Am 4. Sdz 13. Wj 34. Jr 31. Mk 14. Ga 5.23.16.5.8. 1Kor 11.10. Ef 5. Wj 12.32n.12.5n. 2Krl 4. Tb 4. . Mt 6.16. Mt 4.11. Ps 39. Syr 15. Syr 38. 1Tm 3. Hi 19. Rdz 18.9n.11.18.12. Iz 58. Ez 18. 2Kor 8. Tb 11.5.3-5.2.7.16. Wj 23. 1Kor 6.13.15.1-6. 2Sm 24. Łk 22. Mk 6.20. 1Tes 4. Mk 4. Iz 1.1-8.20-26.23. Jr 5. CHLEB Ps 104. Ps 38. Łk 12. Flp 2. Jud 1. Iz 30. Ps 132.9.7.35.13.33-34. Wj 12.11.7n.15nn.22. Łk 6.22. Łk 13n.19.10-18. Syr 24. Łk 6.11.19-22.9-10.2. Rdz 14. Rdz 2. 2Kor 9.16. Wj 12. Hi 31.7. Pwt 28.16n.29. Ez 4. Pwt 28. 1Kor 9. Jk 5. Rz 1. Łk 11. Ps 102.49-58.11. Łk 12.9-12. 2Tm 2.29. Ps 37. Rdz 27. Rdz 3.3. Łk 20.8.17. 1Tm 6. 1Kor 9. 1P 2. Chleb jako dar Boży Rdz 1.11.34. 1Kor 5. Ps 88.16-22. Mt 6.21n. 2Kor 11.30.19.12nn. Łk 11.25.

Mt 8. Dz 1. Mk 2.12.16.11. Mk 16. Kpł 13. Ps 88.9-10. Mt 20. 2Kor 12. ani kronika. CHRYSTOFONIA Ukazywania się stanowią w Biblii Mt 1-2. Mk 2. Za 3.3-19. Tb 3.1-12. którzy nie widzieli a uwierzyli. J 20.Syr 38.17.9-11. posłannictwo Łk 24. Dn 12. Różnorodne ukazywania się Chrystusa 1Kor 15.4. Łk 24. Mk 9.19. Dz 18.1-9.1.20n. Ap 22. Lb 19.24.49. Ps 6.5.2. Ga 1.22. 2Krl 4. J 21.12n. Łk 24.13.15. Wydarzenia i język. J 1. Mk 16.16-20. Łk 24. Jk 5. Dz 8. Łk 2.34.28.48. Mt 28. Szczęśliwi.9.2.13. Ukazanie się Pawłowi stanowi osobne zagadnienie Ga 1.13.1.1nn.1n.8nn. Rdz 18. 1Tm 3.35. Joz 5. Mt 28.13. Mk 16.7nn.2. J 20. Łk 24.19.7.17.5. Dz 9.4n. Łk 24.52. 1Kor 15. 1J 3.19-20.25-29. Łk 24. Ani apokalipsa.12-17.36. Mt 28.2-10.41.11-18.44-49. J 20.12.64.2-6. Wj 15. J 20.8nn.16. Mt 8. 1Krl 17. Lb 12.15n.23.11-13n.13. Mt 28.9.5. Kpł 14. NOWY TESTAMENT JEZUS A CHOROBA J 9. Ez 36. Dz 26.3. 2Krl 1. Mt 9. Dz 28.36.3. J 5.33-50. 1Kor 10.9.9.24-28.26.19-29.2.15-18. J 9.9.17. rozpoznanie. Mt 8.40. Ps 51. J 20.4. Mk 1. Ps 41.16.45. Dz 3.28. J 14. Mt 28.1.6-10.17-24.18.17n.4.10n. Dz 22. Syr 38.8n. Łk 24.24. J 21. 1Kor 12. J 12. Za 2.12. Iz 53.5. Iz 35.9. Łk 24.20.14.11. Mt 15. Ps 38. Mt 25.8.55.23.49nn.19-26. 2Krl 5.14nn.4n. 2Kor 1. Kol 1. Dz 9. Rz 6.14-18.17. 1Kor 15.2nn.7-10.16. Ps 38. Hbr 9. Ez 47.34. Za 13.6. Tt 3.1-5.1. Mt 26. Łk 13. Ga 1.12n.2n. Mk 16. J 20. Ps 88. Oz 6. J 5. Dn 8. J 20.9.1. Iz 65. Mk 16. Łk 1. Łk 6.1-9. 2Kor 4.21. 2Krn 16. Ps 51.12n.13-35.22-27.16.15. J 20.28-30.4.15. Iz 53.21n. Mt 28.1-4. 2Krl 4.16. J 20-21. Ga 1. Dz 2. Mt 11.4. J 20.18-37. Kol 3. Mk 16. Dz 16.4. Dz 23. Łk 17.9nn. Rz 1. Syr 38. Mt 9. Tt 2. 1Kor 12.4. Dz 7. 1P 5.12. Inicjatywa.28. Dz 27.35.29.17.10. Ps 102. Dz 14. Iz 25. 2Krl 8.15. Ga 4.26.1-23. Dz 9.10. 1Krl 14. Mk 6. Mt 8. 1Kor 9. Łk 24.22.9.32nn.1-13. Pwt 32. Mk 10.39. Łk 1. Łk 24. Mt 14. 1Krn 21. Łk 24. Mk 16. Pwt 23. Judaizm z czasów po niewoli mnoży obmycia Mk 7. Mt 23.15n. Mk 16.5.5n.37. CHRZEST JANA . APOSTOŁOWIE I KOŚCIÓŁ A CHOROBA Mt 11.7. Mt 17. CHRZEST STARY TESTAMENT I JUDAIZM Funkcja oczyszczająca wody jest bardzo często uwydatniana w Starym Testamencie 1P 3.9. Mt 28. Mk 5.

41.17.13.9-14. Lb 16.9.19.22.23.22.17.30.3nn. Dz 7. Wj 33. Iz 17.11.18-21. Kol 3.44-48. Wj 16.23n.3n. Ga 2.17n. Iz 60. 1J 3.4n. Iz 35. J 19. 1J 5.21-29. Iz 52. Tt 2.31. CHRZEST JEZUSA Mt 3. Ef 5.30.11. Łk 12.1.15. Ps 8. Dz 8.1. Tt 3.1-13. 1Krl 3. 1Kor 6. Dz 16.6.21-29.25-32. Ez 9-11.46. Mt 25. Wj 28.13.17.5. Dz 19. Iz 62.3. Hbr 12. Dz 2. 1Kor 2. Iz 62.50.23nn.1-25.7. Ez 36. Ps 51.16n. Mk 10.5.22nn. Lb 20.38. Iz 60. Iz 61.14n. Prz 20. Kol 1. Kpł 9.33. 1Kor 12.2.8-14. Ps 62.11. Nawrócenie i wiara chrzczonego Dz 16.16.5nn.29. Wj 40. Ag 2.11.39.10-14.1-17.30. Wj 40. Ef 4.6.9. Kol 2. Hi 29. 2Kor 3.34n.16. Wj 14.15nn. 1Krn 29.5.11-22.16. Jr 48. Rz 6. 1Sm 4. Iz 40.3.18. Flp 1.15. Iz 8. 2Kor 3. Rz 6.38.10. CHWAŁA CHWAŁA W OGÓLNOŚCI Rdz 13.4. Chwała wielkanocna . Iz 35. Iz 60. CHWAŁA CHRYSTUSA Hbr 1. Ez 39.6-8.29. 1Kor 6. J 1.22n.23. 2Kor 1.2.9.19. Hi 19.13n. Ef 4. Dz 1. 1Krl 8.38. 1P 5. Dz 10.18.8.3n. CHWAŁA JAHWE Wielkie dzieła Boże Lb 14. Hbr 6. Rz 13.14n. Rz 8.36nn.17. 1P 1. J 3.3. Dz 10. Wierność wymagana od ochrzczonego J 3. Rz 8.6.8. Wj 29.3. 1P 3. Ef 5. Ga 4. Wj 24. Iz 49.16.12.1nn.34.13.4.22-25. Ez 39. Rz 6.5.7. Ps 29.4. J 9.27-28.6. J 5. 1Kor 10. Mt 6.19. Wj 29. 1Kor 6.10nn.14. Lb 14. Ap 21.21.11.2. Ga 3. Ef 2.45.1. Iz 6. Wj 34.13.6-8.28.38.18-21.7.40.19. Ga 3.29. Mt 28. Prz 29.7-9. Dz 11. Kpł 9.24n.18n.21.36. Dz 8.3. Rz 10. Ef 2.3.5. 1Kor 15.3. Łk 3.22. 1P 5.30n. Mt 3.12n. Ps 97. Iz 16.9. Ef 2.1n.16. Ef 1. 2Krn 17.2.24.18. Ba 5.1n.14. Rz 8.1. UJEMNA OCENA LUDZKIEJ CHWAŁY Ps 49. 2Kor 4.18. Dz 1.38-41. CHRZEST CHRZEŚCIJANINA Chrzest w wodzie i Duchu Mt 3.17. Ochrzczeni a trzy osoby Boskie Dz 2.48.5n. Mk 1.14. Rdz 45. Prz 3.3-9.6. Rz 10. 2Kor 4. Rz 8. Ps 102.43. Łk 3. Ga 4. Wj 28. Iz 21. Iz 44. Lb 22. J 3.32. Iz 66. Mt 24. Mk 16. Łk 3.35.8. Ukazywanie się chwały Jahwe Wj 16. Ps 73. Ag 2. 1Kor 6. Mk 3.1-4.38. J 1.5.24.21n. Dz 11. Mt 4.19. Chwała eschatologiczna Mk 8.2. Ez 11.14.13. Pwt 5.7. 1Kor 1.5. Ha 2.20.10. 1Tes 2. 2Kor 1. Dz 19.12nn. Rz 8.6.26nn.2.1-6.11.1.5. J 12. Ef 4.3. Ef 2. Ef 1. Ps 97. Iz 11.Mt 3. Mt 28. Tt 3. Ga 6. Iz 42.6.

Hi 14.26. J 18. Koh 4.13.50. Rdz 29. 2Kor 5. 2Kor 4.47. J 7. Lb 27.6.17.5.3. Ez 36.31.26.1n. Ps 139.12.6.34-36. Ps 84.5nn. Rdz 37. Łk 2.16.1.12. Koh 11. Świat ciała Rdz 3.16.3. 1Kor 6.15. Łk 24.1-3. J 1. Jr 17.5. Ps 57. Dz 13.22.8. Ef 5. Ps 106.37.1.3n.37nn. Ps 145.7. 1Kor 1. J 16. Rz 2. J 6.9.5. J 3. 1Tm 3.24. J 19. 2Kor 3.19.10. Flp 3. Rdz 2.20.26.18. Honor chrześcijanina Rz 9. Dz 3.1.23.14. Hbr 12. Ps 63. Syr 40. Rdz 2.15.20.13. J 14.35. Ap 12.5.41. Koh 5. Jl 3.8. CIAŁO CIAŁO .10.4.27.11. 1J 4. 2Kor 11.4. Grzesznik wobec Boga Jud 1.18. Kol 2.16. J 5.24.28n.19.18. J 5. J 11.4. 2Mch 7.31. Ps 73. J 19.21n.3. Ap 15.16. J 12.14n.9n.120. Mt 19. Ez 36.3.16.44. J 19.40.5.54. Rz 9.24. 2P 1.63. Ef 1.8. J 17. Rz 2. Ga 1. Dz 12.21.29. Ga 2. J 13.43. Ga 4.7. Kol 1.Łk 24.20.1-3.2. J 6.12. Mk 13. 1P 4.14. Flp 3.5.12. Prz 4. 2J 7. Ps 57.50. . 2Kor 1. Łk 9.17. Ef 6.14. Ps 38. Rz 9.11.1.17.5.17. Koh 12.10. Dz 11. 1P 4.16.15. Ef 5. Łk 3.7-8. Hbr 5. Ef 2.23. Syr 36.5.14. Chwała kościoła J 17.10. Syr 14. Hbr 12. Jud 1. Hi 10. Jk 2.4. J 10. Hbr 2.26.48. Łk 24. Mk 2.14.14.5. Rz 7.22nn.10n. 2Kor 5. J 12. Ga 1.21. Rdz 2. Dz 2.7.24.12. J 8. Hbr 13. Ap 15.41. 1J 5. J 8.26.20. 2Kor 10.22n. 2Kor 1.8n.1. Jr 1. Łk 2. 1Kor 2. 2Kor 7.2. J 15.32-35.20. Ap 7.3.1.3n.20nn. Jk 1.7.25-27. J 8.12nn. J 13.7. Chwała posługi ziemskiej i męka Chrystusa Łk 1. Ps 84.SARKS Stworzenie w obliczu Boga Godność ciała ludzkiego Hi 10.12. Ps 119.25. Mt 5. Mt 26. 1Kor 6.9-11.27. J 8.5. 1P 4.2.15n.3. Łk 23. 1Kor 6.25-29. Ap 19. 2Kor 13.15n.22.2n.24.4.14. J 12.28. Ef 5.14.20. Kol 2. 1Tm 3. Ps 136.14. Rz 1. Ga 6.28. Flp 1. 1J 4.18. 1Kor 3.31. Iz 40. J 7. J 14.27. 2Kor 10.22.16. J 17.10n.39. Mt 16.15.19. J 1.5.16. 2Kor 1. OPIEWANIE CHWAŁY Ps 147. Powiązanie z ziemią Ez 10. Osoba cielesna Rdz 6. 2Tes 1. Flp 2.20.25. Rz 1. 1Kor 1.53-58.22.30. Lb 16. Dz 22.1nn.22. J 10.23.3. 1P 1.24. J 7. Iz 52. Grzeszna ufność pokładana w ciele Iz 31. Mt 16.6n. Kol 3. Rz 4. Ef 6.2. J 17.55. J 12. Jud 1. J 12. J 21.17n. Ps 119. 1Kor 15. Rz 16.3n. Rdz 2.6.19. Ef 3. J 1. J 1. Hi 10. Dz 1.18.2.18. Kol 3.11. Dz 7. Ps 51.9.18.7. 1J 2.6.2.

21. Ciało Chrystusa a nasze ciało 1Kor 6.6.23. CIAŁO .19.13.10n.8. Ciało Chrystusa czyli Kościół Kol 1. Eucharystia w życiu Kościoła 1Kor 11. J 20.12.9nn. Mk 14. Rz 6.3. Kol 1.19. Ciało Chrześcijanina Rz 7. 1Kor 6. Hbr 10. Kol 2. 1P 2.5.13. Rz 8. Kol 3. 1Kor 7. Kol 1. Mt 27.58nn.3.10.24.3.14.4-5.24. Ciało w niewoli cielesności Rz 7.12.14. 1Kor 12.4. CIAŁO CHRYSTUSA CIAŁO INDYWIDUALNE JEZUSA Jezus w swoim życiu cielesnym Rz 1.17. 1Kor 3.42.18. Rz 6. Kol 1. Ga 5.43. Rz 8. Rz 12.23.14-27. Rz 6.21. Ef 2.22. 2Kor 5. 1Kor 15. 2Kor 5.25.13.15. Rz 4. Ga 3.6.1. 1J 4.11.18. KOŚCIÓŁ JAKO CIAŁO CHRYSTUSA Członkowie jedynego Ciała 1Kor 10.16-17n. Ga 3. Kol 1.45. Kol 2.38.44. Ga 5. Ga 4. Kol 2. Ga 5.24.19. Rz 6.40.44. Hbr 10. 1Kor 15. Ciało dla Pana 1Kor 6.14-16.13.21-31. SAKRAMENT CIAŁA CHRYSTUSA To jest Ciało moje Hbr 10. Rz 6.11.49. Kol 2.24. Ga 5. 1Kor 15.12.16n. Rz 8.3. Mt 27.22. 2Kor 5. 1Kor 15. J 20. Ga 6. 1Kor 15. Rz 6. Flp 3. J 4. Rz 8.3.3.5.5.24.22.21-23.6-7.3.24.6. 1Kor 6.10.21. 1Kor 15. Uchwalebnienie ciała Jezusa Łk 24. Rz 7.16n. Kol 1. Mt 27. Ef 1.21. Ga 3.26-27. Rz 8. Flp 3. . Rz 6.2.7.6.10. 1Kor 11. Rz 8.16. Mk 4. Ef 1.19. Rz 7.18. Flp 3.4.6-8. Kol 2.20.SOMA 1Kor 12.4.52.30.18-22.24.21.3.44.15.13-20. Śmierć fizyczna Jezusa Mt 26.11.4-17. Kol 2. 2J 7. Mt 27.24-26nn. Dz 9.12. Kol 2.22.13n. 2Kor 5. 1Kor 3.15.3.Grzeszne ciało i Duch świętości Ga 4.3. Flp 3. Ciało a cielesność Godność ciała 2Kor 4. Ef 2.8. 1Kor 12. Kol 2.58n.11. 1Kor 6. J 1.3. 1Kor 5.28.19. J 2.4.39. Rz 13.17-20. J 19. 1Kor 2.14-20. 1Kor 3.21. Kol 2.13-30.15.37. Flp 3.18. Łk 17. Łk 24. 1Kor 6. Mt 4.2. 1Kor 3.18. 1Kor 3.50.50.20n. Rz 12.18.11. 1Kor 15. Ef 5. Ciało Chrystusa Kol 1. Ga 4. Ef 5.33nn. Kol 2. Rz 8. Kol 2. Kol 2.22. Rz 1. Rz 9. Kol 1. Rz 7. Ef 5. Rz 7.

15.15.2-4.14. Ps 107. Ocena cierpienia Hi 14. Łk 9.4.2. Hi 16.12.4n. Tb 12.11n. Jr 12. Rdz 22. Lb 11.7-10.1-15.13. Sdz 3.11. Koh 6.20.12-17.12-28.2.22. Syr 7.35.8.4. Ps 44. Ps 31. Iz 9. 2Kor 7. 2Mch 6. Wj 14.17nn.18-21. Iz 26.5.6. Koh 7. Dn 4.13. Mdr 19.12. Rdz 48.12.12. Dz 5.7-10.17n. Joz 7.22.10. Rdz 42.6-13.1.14.21.11. Ps 49.4.7.5nn. Łk 1. Wj 8.22.8.7. Iz 19. Mt 13. 2Kor 8. Hi 42.55. Ps 37.4.18.26.9.2. Hbr 11.22. Ps 13.19.8. Hi 1.16-23. Hi 8.18. Am 5. 2Sm 4.79.16. Mdr 5. Mroki i cień śmierci Iz 9.16. Jr 8.6.11. Lb 10.15.2.32. Syr 31. Lb 32. Hi 38. Ps 44.18.15.21. Ps 73.13n.1.4.2. Rdz 3. Ps 107. Wj 23n. Rz 4.17.CIEŃ ZAPOWIEDŹ ŚMIERCI Cień. Iz 30. Ps 63. Jr 9.30.20.18. Koh 9. Iz 51.2. 2Sm 16. Mdr 4. Iz 33.11nn.2. Ez 31.21.35. Iz 49. Iz 7.5.17-20. 2Krn 31. Hi 4.9. Ha 3. Ps 38.13.5. Syr 40. Hi 5. Ps 65.27. Mdr 3. 1Krl 8. Mt 4.1nn. Ha 1.4.2.28-33. Łk 1. 1Krn 29. Ps 17.6.19.1n. Iz 57.5n. Hi 2. Hbr 12.20. Ps 88. Syr 38.2.2.14. Jr 11.6. Ps 91.17.31. Jr 8.10.1-6. Koh 11. .1. Ps 10. Ps 39.10. Koh 3. Hi 8. Iz 32.23.31-38. Ps 73. Jon 4.7nn.1.9. Ten.8. Iz 4. Dn 4.1.14-18.16. Ba 1. Ha 1. Lb 21.25.34. Jr 12.24. Ml 3.4.2. Wj 40.17. Hi 12. Ps 22. Hi 4. Lm 4.11. Ps 144.1-6. Prz 3. CIERPIENIE JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Lm 2. Iz 29. Rdz 50. 2Mch 7. Hi 13. 2Krl 20.1-9. CIERPIENIE 2Kor 12. Mt 4. Rdz 27. Ba 5.10. Jr 9. Dn 4. Lb 9. Lb 9.8. Pnp 2.8.18. Joz 5. Rdz 22.3-6. Prz 14. Syr 17.2. Hi 3. Rdz 34.9. Ps 41.18. J 3. Iz 3. Iz 25. Hi 10.9. Prz 13.10-19. Ez 31. Ps 121. Sdz 9.13.7.14-19. Ps 14. Ez 17.24. Iz 63. Iz 40.13. Koh 3. Prz 4. Ml 2.1. Ps 57.13.1. Jr 15. Hi 14.6-9.22. TAJEMNICA CIERPIENIA Ps 73. Ps 73.5.1n.34. Wj 21.10. Cień Boga Oz 4. Ps 6. Rdz 3. Ps 23.16.15. Pwt 8. który ucieka Jr 6.7. Prz 3. Jr 15. Wj 17. Prz 11. Rdz 12.20. Ps 102. Hbr 5.26.1-6. Hi 23. Hi 2. Iz 53.7. STARY TESTAMENT POWAGA CIERPIENIA Krzyk cierpienia Rdz 41.19. Cień Izraela Ps 80.22.9nn.7. Am 3. Iz 45. OPIEKUŃCZA OBECNOŚĆ Cienie ziemskie Hi 40. 2Krn 32.30-33.1-27. Jk 1.4. Iz 53. Hi 21. Iz 61.5nn.3. który ma władzę nad cieniem Jr 13.

4. Mk 14.14.20. 2Kor 4. J 11.35-40. Mt 5. 2Tes 3. 1Kor 12.25n. Apostołowie 2P 3. Iz 53. Łk 8.4. Rz 12.36.10. Rz 9.6. Ef 4. J 11.1n.Iz 52.12. 2Tm 3.22.15. Jk 1. CIERPLWOŚĆ Ef 5. Mt 10.5. Iz 55. Jk 5.1. Ps 25. Braciom Prz 16.21. Mt 17.32. Jezus Chrystus zwycięża cierpienia Mt 11.11.8-14.2.17. Mt 18.10. CIERPLIWOŚĆ CZŁOWIEKA Wobec Boga Dn 12. Łk 10.1. Flp 1.8. 2Tm 2.2nn.31.14. Mt 15.3.14.33. Łk 2. Rz 5.31n.8.4.22nn.20.24. Ga 5. 2Kor 4. Dz 14.23.10. J 15. 1P 4. NOWY TESTAMENT JEZUS A CIERPIENIE LUDZI Mt 9.12. Hbr 2.44. Mt 25.17. CNOTY I WADY .21. Mt 8.32.35.46.18.45.25. Dz 14. Łk 9.21. Łk 24.18. 2Kor 12.52.17. Mk 16.28. Iz 25.13n. 2P 3. Mt 24. Łk 17. Hbr 6.4. Koh 7.17. 2Kor 4. Kol 3. 2Kor 6. Łk 15. Flp 3.11.7-8.29.8. Ps 130.6-9. J 1. J 14. 1Tm 6. Ps 103.3. J 11. Cierpieć z Chrystusem Ga 2. Mt 12.13.13.3.22. Mk 13.12. Rz 2. Jon 4. Iz 53. J 9. Łk 7.3.2. Ap 2. Mt 18. Hbr 12. Jl 2.11n.36n.37. Mt 20. 2Kor 1. Mt 23. Mt 5. 1Tes 5. Mt 27.29. 1P 3. Dz 9.12.32. Mt 32.22-23.11.17. Lb 14.1-2n. Kol 1. Łk 9.1n.5. Mt 5. Mt 5. Mt 14.4.10. 1Kor 10.5. Hbr 3.41. Rz 5. Mk 8. J 11.7-4. J 11. Łk 4.13.12n. 2Kor 11. J 12.26. 2Kor 7.12.5.10. Hbr 6. 1Tm 4. CIERPIENIA UCZNIÓW 1Tes 4. Ps 5.27.21.7. Ap 3. Dn 12. Rz 8. Wj 34.3-12. Hbr 3. Dz 5. Mt 23. Mt 10.1-10.4.41. Hbr 11.11.10.19.16. Jk 1. Hbr 12.10. J 12. Rz 15.26.23-35. Mt 17.33n.11.31-33. Jk 5. Flp 3. Ap 21.9.14.6. Dz 3.34.17. Mt 11.13n.4.15.5. Łk 13.42-45. CIERPLIWOŚĆ BOŻA Stary Testament Rdz 3.45. Łk 22.24. Syr 18. Aby wejść do chwały razem z Chrystusem Rz 8.15. 2Kor 1. Prz 25. Łk 13.13.55.22. 1Kor 13.8.52. Dz 3. J 11.3nn.18. J 17.20. Hbr 5.23-25. Dz 8.1.10-12. Łk 12. Jezus Chrystus błogosławi cierpienie Hbr 3.23-27.10. CIERPIENIE SYNA CZŁOWIECZEGO Iz 53. Kol 1. Syr 2.5.28n. J 15.18.18.15.8nn. Jk 5. Łk 19. Ap 7.18n. Nowy Testament Łk 9.

Syr 2.30.7n. Mk 5.20n. Wj 4.34n. Łk 1. J 5.21.20. Iz 43. Iz 38. Ef 4. Łk 22. Kol 3.25nn.29. 1P 2.36n. Wj 34. Cuda Jezusa jako skuteczne znaki zbawienia mesjańskiego.Natura cnoty i wady. Iz 37. Mt 11. Łk 13. Syr 18.12. Mk 1. 1J 2.24-27.5.34.58. Ps 105.1-5. 2Krl 31.5.9-21.20.5.17.9n. Iz 8. Mt 14. Jr 44. Hbr 2.8.19n.6.33. J 15. Mk 2.53.1-4.14n. Mt 5. Syr 25. Ps 106.4n. Mk 7. Mk 8. Kol 1.21. Mt 11. Ps 77.1.11. Jr 31. Łk 14.10. Mk 2.41. Rz 1. 1Tm 1.44.33.54.43.17. 2Krl 17.3.6.29nn.11.42.31. Pwt 4.26.32. Łk 5. Pwt 10. Iz 20. Łk 21.15. Lb 14.34-35. Pwt 8. Wj 7. 1Krl 18.23n. Mt 15. Mk 6. Wj 19.10.11. Mt 11. J 1.22. 1Krl 15. Pwt 6.13. Mt 11. Stosunek cudu do wiary Ps 105.28. Syr 26.5-9. Ps 106.17n.10. Ps 77. Lb 16.8. Mt 14. Mk 7.13.30.2.23.11.20. J 14. Dz 1.2. Iz 65.6.3.35. J 9.1.2-3. Ps 106.22-24.27.29n. Iz 11. Joz 24. Mt 4.9.22.26.14. J 13. Joz 24. Rz 12.8.3. Mk 11. 1Kor 1.8.3. Wj 15.9.4.7-14. Rdz 18. Pwt 8. Ez 11.26.9. 2Krl 2. Jr 7. Łk 13.11nn. 1Krl 18. Mt 27.8. Mt 8. Wj 15.9.6.21n.12n.8.1n. Wj 19.13. Rdz 6.8.3. Ps 145.19n. Ps 89.2-5. Rdz 15.2. Łk 16.10. Wj 17. Ps 37. Ps 77.5.19.5. Ga 5.36. Pwt 4.48n. 2Tm 3. Flp 4.34.4n. Mt 8. Ps 107. Mk 7.20-23.7n.49.10nn.36nn. Ps 106.22n.3. Ef 6.5. Mk 9.4. Mt 12.5n.19.2. Źródło cnoty i wady.39-54.13.36.23nn.6.17.16n.12.15. 2Tes 2.8. Ez 12.46. Mt 17. Iz 7. 1Tes 1. Mk 13. Mt 28. Iz 65. 1P 4.19. Mk 11. J 14. Wj 16. Związek cnót i katalog wad. Wj 15. Mt 5.13. Łk 4.38nn. J 13. Iz 63. Ps 145. 1Kor 13.9-16.11.16-21.4n.16. CUD W STARYM TESTAMENCIE Fakty. Pwt 7. 1P 3. J 11. Kol 3. Łk 24. Mt 16. Rz 4. Pwt 8. Mt 4. Łk 22.17. Ps 111.8.11.44n. Wj 15. 1Kor 6. CUD Jr 31. J 10. Rdz 5. Kpł 10.13.12-15. Ps 14.17.22.7.22nn. Ps 106.14-18. Pwt 18. Mt 15.25.2-7. Mt 13.7.36n. Ga 5.18-22.1-11.10-13.3.16. Rz 5.18n. Rdz 6.2-6.2. J 14. Mdr 8. Pwt 6.24.7.3. Ez 36. Iz 55. 1Tm 4. Wj 32.20. Ps 95. Ps 51.27n.1. Mt 7.1-7. Iz 37.29. Mt 8.18.12.9. J 16.26n.14n. Ef 3. Łk 11.18nn. Syr 36. Mt 13.1-5. Pwt 11. Mt 21. Wj 15.16. Prz 6. Ps 107. Ps 1.29. Mt 10.5. Ap 13.20.1. Rdz 3.1.22.2.21.41.9.5-12.3. Łk 1.45. Kpł 10.8nn.16-19. Pwt 13. W ŻYCIU JEZUSA Fakty. . Pwt 6.7n. Rz 5. Ap 20. Mt 20.2.37.7.18. 2Krl 1.1-5.11nn. Ps 78. Mk 8. Mi 6.12.5. 1Tes 5. 1Krl 18. Mt 13. Mk 3.16-19.22.13. Ps 86. Mt 8. 2Krl 6. Łk 7. Cud jako skuteczny znak Boży . Mt 9.7. Lb 14. Oz 4. Dz 2. Łk 4.3nn.9. Wj 7. 1Tm 6. Wj 10.14. Łk 4. Syr 1. Pwt 30. Mt 8. Iz 38.36nn. Ps 65. Mt 18. J 15. Łk 23.13. Mdr 16. Mk 1.

23nn. J 3. J 6. Mt 28.30n. Jr 7. Dz 6.3. Czas Ducha Świętego. 2Krl 4. 1J 5. Dz 2. Mt 21. Wj 23.43.3-7. J 7. J 2. Kpł 24.49n. Hbr 11.50. 1Kor 2.29. Wj 20. Prz 6. Mt 4.19.15. Iz 54.1. J 9. Dz 2. Oz 2. Jr 13. Oz 2.4.6. Pwt 5. J 6.7. J 7. J 6.1.Łk 10. J 20.29.4. 1Tes 1. J 19. Jk 5. Pwt 17.16. Iz 57. Jr 5. Kpł 18.16.24.14n.9. Kol 1.4.39.36. J 12. Mt 12. Hbr 11. 1Kor 12.28.3.16.11.10.22. Łk 9.27n.35. Łk 1.24-29. J 13. Dz 13.9. J 9. Rdz 18.38. J 15. Dz 3. J 15. J 17. J 8. Rdz 2.2.4. Prz 23.40.37-43. J 14.9-24. J 6.14. Dz 18.2n.6.1-11.25. Syr 9.6n.9.20. Hbr 2. Ml 2.19.12. J 11. Mt 28. Dz 13.5n. Wj 20.17. Ps 15.4. Lb 21.27. CUDZOŁÓSTWO Małżeństwo a cudzołóstwo. Ez 23.10. Mt 12.20.24.38. Łk 24. Jk 4.33. Mt 17.14n. J 10.16.19.40.3.18. Kpł 19. Mk 8.38.3n. J 9.21.37.17nn. J 4. J 11.52. Mk 10.32.14.7. Ps 119.54. Iz 56.36.8. J 1.11.37n. Mt 27. 1Krn 29. Ap 21. 2Kor 12.35-38. Lb 14.26. J 14. Mt 5. Mk 5.3. Rdz 18. Mk 16. Kpł 20.30n.48n. Mk 9.22. Kpł 16. J 2. Mk 6. J 3.33. Wj 20.21. J 14. .15. Ezd 9-10.6. Syr 9.20-28.5.11. Wj 12. Pwt 22. J 4.31n. CUDZOZIEMIEC Prz 5. Rz 13. 1Kor 6.4. Mt 5. Mk 9. J 12.28. 1P 2.12.23n.17. Mt 13.5. J 20. Mt 19.43n.11.21n. Mt 10. J 20. J 11. Ef 2. Ml 3. J 10. Jk 5.4. J 9. 1Kor 15. Rz 4. J 2.9n. J 12. Mk 3.14.3. J 5. J 10.31.2.16. Przymierze a cudzołóstwo. Am 9.34.22-26. Mt 23.9. Oz 2. 1Tes 2. Ap 22.12. Hbr 13. J 14.32. Kpł 20. Mt 19.6.19.1-11. J 5.10.11. J 17. J 3.23.1. Mk 16. Dz 10.11. Pwt 21.7. J 7. J 7. Rz 15. Mt 16.11. J 13.28.13. J 5.13nn.48. Sdz 19.27.22.13nn.14-21. 1Kor 13.52.39.15.15.9. J 9. Mt 16. J 9. 2Kor 5.17n. Cuda a wiara. Iz 54. J 12. J 12. J 2.31.4-12. Mt 14. Ne 10.11. Dz 8.8nn.21n.5.2.16nn.49. Dz 10. J 4.2.20n. Rz 1. Oz 4.14-29.2-9.14.41n. J 7. J 11. CZAS Rdz 1.5.22. Mk 1. Mk 10. Dz 3.17.36.18. J 4.5.16.34.16.39.5.19. J 12.41.7. Ps 39. J 5. Mk 3. Pwt 1. J 3. Mt 12. Syr 23.47n.15.18. J 16. Dz 3. J 11.37.13. Ewangelia w świetle Wielkanocy.8.2-12.7.19-24.35. J 7.26.49n. Mt 18. Mt 16. J 6. IZRAEL I CUDZOZIEMCY OSIADLI Wj 22. Prz 5.4.36.20.58. J 12.22n.13.15-19.14.12.1.25. Łk 5.15. Mt 5.28n. Rz 8. 1Kor 2.4.36. J 5. W KOŚCIELE Fakty.29n.20. Ez 47. IZRAEL JAKO OBCY NA ZIEMI Rdz 12.

Am 5.22.12. Mk 9. Rdz 2.4.23.17. Wj 12. Hi 38.40. Ap 5. Rdz 2. Łk 2. Am 8.36-59.19n.1-8.1. Rz 11.20nn.1. Kpł 23.10.15.1-9.13.5.7-4.9. Kpł 23. Iz 2.16.10.2.15. CZAS KOŚCIOŁA Przedłużenie eschatologii. Mk 4.10. Łk 19. Tt 2. Prz 8.11. Wj 12.22. Ef 1. Dz 1.16.1n.18-24.13. 2Kor 6. Ap 16. Wj 34. NOWY TESTAMENT JEZUS I CZAS Jezus żył w czasie historycznym.15nn.5-15.22. Rz 8. Ef 2. J 16.21.7-8.7.25.12n. Pwt 26.31.17.6nn. Mk 10. Kpł 23.12. Mk 1. Sakralizacja czasu Kościoła.44. Dn 2. Ps 90. Czas Jezusa jako pełnia czasów.1. . Ps 90.13. DOPEŁNIENIE CZASÓW Eschatologia chrześcijańska. Ap 21. Mt 28. Iz 11. 1Mch 1.4. Ap 21. Kpł 25.3-8. Mt 2.1.21.2. Ap 1. Wj 12.1nn. Sakralizacja czasu historycznego. Pwt 16. Wj 23. Mt 16. J 17.12. 1Mch 16.14. Syr 43. Łk 21. J 2. Syr 43.5.10.23.1. 1Mch 1.22. 1Mch 1. Rdz 1. Wj 34. Ps 102.11.6.1. Kpł 23. Ga 4. Kol 1. Rdz 5. Dn 9.40. Ga 4.11. KRES CZASU Początek i koniec.12.26n. Kpł 25.23nn.5. Iz 8. Am 1. Dz 1. Ap 1. Ps 74. Rdz 5.25-26.8. Dn 7. Łk 4.1nn.10. Pwt 16.2. Oz 2. Ga 3. Czym będzie kres czasów. Znaczenie czasu Kościoła.26-29.22.31.2.13n. Dz 17.6nn. 2Krl 16.4.23. 1Mch 14. 1Mch 1.18.43.1.33n.Na początku. Sakralizacja czasu.24.2.15. Dz 1.1. Łk 2.10. 1Kor 10. Iz 9.55. Wj 23.30. Hbr 3. Koh 1.13n. 1Kor 16.2. Jr 29. STARY TESTAMENT CZAS KOSMICZNY Miary czasu.4. Czas i wieczność. 1Sm 20.16.13.13.1. Lb 28.10n.11.17. Dn 11. Rdz 2. Iz 1. Rz 8.7.8. Rz 6. Łk 3. Hbr 9. Rz 3.14. Wj 12. Ez 46. Mk 8. Koh 3. Iz 65. Kiedy nadejdzie koniec. 1Tm 6.29nn. Dz 20.28n. Joz 5. 1Mch 4. Wj 23.1.10nn.4. Rz 1. 1Kor 5. Ps 89. Koh 3. CZAS HISTORYCZNY Cykle kosmiczne i czas historyczny. 1Kor 7.4. Oz 2.39. Iz 2.15. Rdz 8.7. Iz 6. Rdz 15. Iz 61. Rdz 1.43.34-43.52. Dn 9. Pwt 14.

13. Sługa Boży. Oz 2.3.18.21. Rdz 5. Dz 1. Iz 49.16n.22.6-11. Rz 8.5-13. Rz 12.7. Wreszcie stworzenie.156. Mk 1.5. CZŁOWIEK NA OBRAZ BOGA Adam ziemski. Rdz 5. Ne 9.33. Flp 2.9.9.13.20. J 5.12.45. Łk 1. Iz 53.8. Ps 22.31.29. Rdz 1.1-7.29. Rz 8. Mt 24.26nn. Rdz 3.1-9.7. Ef 2.9.26. J 19. Mk 8. Łk 15.19. Dn 9.5.24-28.20. Hbr 1.5. 1Tes 5.78. Ps 79.11. Kol 1.18. Rdz 43. 2Kor 3.6-9.16. Rz 14.9. Ef 4. Rdz 2. Łk 23.4. 1Kor 15.3. Iz 53. Lm 3.15. Ps 25.3.18nn. Iz 42.30. Rz 7.10.21. J 5. Rz 13. Ps 112.3.19n.7.3n. Iz 9.14. Iz 54. Iz 53.5. 2Kor 4.34. J 11.34.44. 2Kor 1.17. Ef 1. Rdz 3. 1Kor 7.49. Lm 3.13. Oz 11. Pwt 4. Pwt 30.1.20.11. Ba 2.20. Rdz 11. PRZEZ OBRAZ ZNIEKSZTAŁCONY Adam grzesznik. Kol 2. J 6. Flp 1. Syr 51.21. Rdz 3. 1Tm 2.11. CZUŁOŚĆ 1Krl 3. Ps 51.16. J 5.34. Iz 55.50.19n.2. Rz 8. Adam niebieski. Ne 9. Ga 5.19.4. Mdr 7.32. Ef 4. Ap 6-19. J 14. Kol 1.8.13.18.30.3. 1Kor 7.2.3.10. Syr 5. Ps 119. Ga 3. Iz 50.28n.2. Jr 31. Ap 3. 1Kor 15. Rdz 3. Syr 2. Czułość Boża w Chrystusie i przez Chrystusa. Ps 119.14.10.9. Za 7. Syr 28.6. Łk 7.14nn. Ps 77.26. Mdr 15.3.18. Ps 86.5-13.11n. Rdz 3. Ps 145.3. Ps 78. Za 1.16-25. 1Kor 2.3.6.4n. Mk 13. Rz 7. Iz 63. Rz 8.31.2. Wj 34.4-7. Iz 66.13.5.1.22n. Czułość Boga.43.4-6. Rz 8.16.15.9.15.15-18. Jon 4. Rdz 1.1nn.24. Prz 11. Iz 53. Nowy człowiek. Kol 1. 1Kor 15.27.10.29. Ps 111.13. Ne 9. Ps 145. Iz 11. Ps 116. 2Tes 2.17. Mk 6.4.8. Kol 1. Ps 112. Hbr 1. Rdz 1. 2Mch 7. 2Kor 5.23. Dn 9. Rz 1.34.12.77.8.4-7.5. Ef 2.16. Ps 103.4n. Syr 18.4-7. Rz 12.27. Kol 3. Ps 131.3.38. Ne 9. Czułość Boża ujawnia się w chrześcijaninie i przez niego. Flp 3.8. Prz 3.28.11-12.18-30. Rz 6. 1Kor 15. 2Tes 2.31. Rdz 2. 2Krn 30. J 4. Jl 2.7. Flm 1.30. Łk 1. Rdz 3.10. Rdz 3. Ne 9.3-12. Mt 20. Iz 49.32. 1P 1.26.18. Ez 34. Ps 103. Iz 53.5. Ga 4. Rdz 4.9.7. NA PODOBIEŃSTWO CHRYSTUSA Uległość w wierze w Jezusa Chrystusa. Rz 10.Gdy przyjdzie koniec. Mdr 11.17.7. Iz 52.7.15. Iz 63. Rz 2. Tt 3.41.1-3. Prymat Chrystusa.1nn. .

24.42. Ez 36. CZUWAĆ Mdr 16. W Apokalipsie nauka. Mt 24. Ps 51. Mk 1. Dz 15.11-14.21n.13nn. Hi 4. Prz 8.7.9. Lb 19. 1J 3.13.10.10-20.2. Kpł 19.15. Kpł 11.9.2.12. KU POJĘCIU CZYSTEJ MORALNOŚCI Prorocy. Rz 13.21. Ez 36.23-35. Iz 35.17. Mk 13. Jr 7. 2Krl 23. Dz 11.23.17n. Kpł 11-16.14n. Mt 23.9. Rz 3. CZUWANIE JAKO TRZYMANIE SIĘ NA BACZNOŚCI WOBEC CODZIENNYCH POKUS Mt 26.14. Lb 19.8.17. Kpł 11.30n. 1Sm 21. Ps 18. Dz 10. Łk 6. NOWY TESTAMENT CZYSTOŚĆ WEDŁUG EWANGELII Mk 7.6n.34nn. 1Sm 21.5n. Ps 18. Mk 14. Flp 2.30.13n. Kpł 13-14.6. Kpł 12.5.4. Mt 23.6n.2.9. Dz 10. Joz 6.33-37. 1P 3. So 3. Łk 10. U mędrców. Hi 16.7-9.15.26.14.20.36.12. Przejście z płaszczyzny obrzędowej do porządku zbawienia duchowego. W Psalmach. W najwcześniejszych listach Pawła. Ap 7. NAUKA APOSTOŁÓW Wzniesienie się ponad podziały na to co czyste i na to co nieczyste. Iz 6. Pwt 23.18. Kpł 16. 1Tes 5. Kol 2. Oz 6.16-23. Mk 13.25n. Ef 6. 1J 1. Mdr 14. Mt 5. Ps 73.6-13.7nn.3.4. Ps 24.1n. Hi 9. 2Sm 6. Ps 127.3. Tb 3.1. Kol 4.21nn.11-14. Łk 21. Mk 7. 1Tes 5.5nn.32.25. Rz 16.42-43n. Mk 7.10. CZUWANIE JAKO SPĘDZANIE NOCY NA MODLITWIE Ef 6. 1P 5. Ps 51.17. 1J 3.37. Am 4.33.1-5. 1P 3. Hi 11. Kpł 21.14. Obrzędy oczyszczenia.34.15nn. Prz 20.1-13.3. CZYSTY STARY TESTAMENT CZYSTOŚĆ KULTYCZNA Życie społeczności świętej.14-32.27. Wj 19. 2Krl 7. Lb 19.10nn. Łk 15. Hi 11. Ga 4. Mt 25. 1Kor 16. Rz 14. Ps 51.22. J 13. Kpł 15.41. Iz 29.23nn.28. Ez 36. Wj 29. Dz 20. Hi 22.3. Łk 15.8.28-31.24nn. Kol 4.9.25.11.3. Ef 6. Kpł 11.1. Iz 52.9.15nn.25n.Kol 3. CZUWANIE JAKO GOTOWOŚĆ NA PRZYJĘCIE POWRACAJĄCEGO PANA W Ewangeliach synoptycznych.43n. . Łk 9. Łk 6.31.4.8. Mk 2. Kpł 17.12.3n.24n. Hbr 9.35n. J 15.10.38.1-8. Szacunek dla świętej społeczności.1.15n. Iz 52.13. Iz 66. Mk 7. Ef 4.5. Rz 4. Kpł 12.8. Mk 1. Mt 18. Iz 1. Ef 5.15.

7n.8. Dar złożony Bogu w Jezusie Chrystusie.5.17.1. Bohater Izraela.17n. 1Sm 16. 1J 3. 2Sm 5.32n. 1Kor 12. Iz 13. 1Tm 1.17. Pwt 26.20-46. 2Sm 16.21-25.28. Iz 9. 1Tm 5. 2Sm 8. 1Sm 30.18. 2Sm 15.32-37.10.10n.45nn. Dz 20. Dar bezzwrotny Łk 14. Mt 5. Dz 11.7-12. Mt 1. J 13. J 17. 1Sm 16. 1Sm 30.8-12. Mt 18.5.3n.13-16.37n. 2Sm 4.1-19.17.33. Iz 34.35. Rz 5. Syn Dawida.2. Iz 34. 1Sm 16.15n.8. Kol 6.1-7.22. 2Sm 9-20. 2Sm 8.18. DAR Jk 1. 2Sm 10-12.22.3.4.16. Am 6. 1Sm 16.20n.12nn. Ps 89. Iz 11. 2Sm 19. Rz 12.27.42-45.10. Pwt 29. NOWY TESTAMENT J 4. Rdz 15. 1Tes 4. J 3.19. Kol 3.16-24.26-31. Oz 3. Kpł 4-5.16. Rz 5. 2sm 23. 2Sm 7. 1Krl 2. Iz 5. Ps 89. Ef 4. 2Sm 3. Ne 12. Pwt 11.7.5.3.8.23.5-8.1.12nn. 2Sm 6. 2Sm 7. 2Sm 19.1Kor 5. Ez 34. Syr 12.1-13.7.9. Wybrany Boga. J 15.16n.14n.4n. 1P 4.13-17. Kpł 16.5. STARY TESTAMENT Dar Boży. Tt 1. 1Krn 22. Ez 34.5. 1Sm 27. Ps 91. J 6.27. DAWID Syr 47. Ez 36. Jk 4. Dz 13.23. 2Kor 8. 2Tm 1.15. J 1. Jr 33.6.12-16.14.42.26nn. Kpł 1. 2Kor 7. 2Sm 17.51.9-12.1. Łk 22.25n.1. 1Sm 23.28-37. 1Krn 28.13-14. Jr 30.10nn.24.2-11. 1Sm 16. Ap 22. Iz 55. Dary dwustronne. Dar Bogu w Jezusie Chrystusie.19. Ps 132.18-29. 2Kor 9.14. 2Tm 2. Iz 9. 2Sm 5.32. Mt 13.7n.13.5-9. Mk 10. Mt 20. J 15.23n. Ne 9.14-18.16n.17.21-30. Pwt 8. 1Krl 23-25.13. Dary składane Bogu.26. Hbr 2.19. Ap 5. 1Sm 26.13. 1J 3.24.24-29. J 3. Ps 147. Joz 9. 2Sm 6.2.15.10.9. 2Sm 5.7. 2Sm 23. 1J 4.16. Flp 4. Pwt 32. Ps 104. 2Sm 24. Rdz 32.8. 2Sm 7. Mt 10. Łk 1. .6. 1Sm 19.16. Dz 2. Łk 18.19.10. Mdr 16.23n. 1Sm 24. J 15.12-15. DEMONY STARY TESTAMENT Pierwsze przebłyski wiary w demony.20nn. Iz 13.10. 1Sm 19.1-9.10nn. Wj 23. 1Krl 1. Dz 8.10. Ga 5. Prz 19.21.23.32. Ha 3. 1Sm 30. Hbr 13.1.9.17. 1Sm 27.6. Ez 34. J 6.14.6.17-25. 2Sm 7. Ne 12.9. Mesjasz.6-10.20. Flp 1. 1Sm 18. 1Sm 30. 1Tm 4.23.10.8. Wj 12. 2Sm 15. Rz 6.21-25.6. Mt 22. Ne 9. 1Sm 18.16. 1Tm 3.41. Jr 24. Ps 105. Pwt 4. Tb 14.22.24. Tb 4.13.32.14nn. Syr 24.15-21.36. Pwt 9.10.23. 1J 3. 1Sm 17.

10nn.1nn.15.6.7.5.30. Łk 12.2. Pwt 13. Dz 8. Rdz 3. Rz 1.8.14-24.9. Pwt 30.17-20. Rdz 3.13n. Rdz 6.20.7.21.7.8.17.26n. 1Kor 10. Za 3.21-25.7.20. Ez 38-39. Pwt 13. Rt 3. J 8. So 3.1nn. Jedynie "Jezus Chrystus nasz Pan". Pwt 6. Ps 106. Mk 6.2Sm 24. Iz 14. Mk 1. TYLKO BÓG JEST DOBRY Wj 3. Łk 4.9nn.13n.1nn.7.27. J 10.37. DOBRO I ZŁO Rdz 1.12nn. Ps 73.40.48n.24. Tb 3.7. Iz 13.1n. Dobro człowieka Iz 7. Rdz 7.25. Iz 5.16n.20nn.7.27.18n. Mt 12. Czy można mówić o dobru obiektywnym stworzeń Rdz 1. Warunki związane z darami Bożymi Pwt 11.7n.2.18.14.18-28.20. Mt 17. Mk 1.4. Jr 20.13.6. Ap 12. Mk 6.23-27. Rdz 6. Iz 53.7. 2Krl 19.14. Dz 19.12-21. To prawda że Bóg już dał Prawo. Ps 96.20.35nn. J 12. Rdz 6. 1Kor 12. Rz 7.7. Rdz 38. Am 5. Rdz 6. Mt 6.1-20.6-9.12n.13.31. 1Tm 4. Dn 10. Demony ubóstwione.19.2. DOBRO I ZŁO W ŚWIECIE Sdz 19. 2P 2. Dz 19.11-19.1.4-14.9. Flp 2.15.14-29. Pwt 8. Mk 5. J 8. Pwt 13. Walka prowadzona przez Kościół.8. Ps 42.19nn.14. Mt 17. Pwt 11.8. Pwt 11. 2Krn 11.18nn.11.33n. Mk 3. Ga 3.15-20. Jr 15. Łk 10. Ga 3.8. Mk 9.7-10. 2Krl 17. Ap 20. Mt 12.5. ZWYCIĘSTWO BOGA NAD ZŁEM 1J 5. Rz 7. J 14. Ap 20. Rdz 3. Ps 28. Pwt 12. Mk 3. Mk 1. Mt 6. Łk 8. Mk 5.16.18.31. Jr 31.7.20. Armia szatańska.35.3.2n. Pwt 30. Mt 7.3. Wj 18.17. Mk 9. Est 1. Rdz 40.7.7-17. Ps 22. Pwt 4. Ap 9. Mk 9.19n. 2Kor 12. Dz 16.13.11. Mi 6. Rz 7. Pwt 32.52.15.3.22.38n.15.12. Tb 6.24. Łk 13. Rz 3.6.15.8. Mt 4. Ez 36.11.6.22. Tb 8.5nn. Dobrobyt niegodziwych i nieszczęścia sprawiedliwych Jr 12.25.6.31. Jk 3.10-14.11nn. Jud 1. Ap 16. Rz 7. Iz 1. Rz 7. Mt 12.23n.7.46.28. Ps 91.18. Mt 19.3. .8-12.8nn. Mk 10. J 7. Mt 12.16-19. J 7. J 12. Ps 22. Iz 14. 1Kor 12. Łk 4.13n. Hi 23-24.30.17.17n. Pwt 8.19n. Ba 4.19. 1J 5. Mk 16.17. Koh 5. NOWY TESTAMENT Jezus jako zwycięzca szatana i demonów.11-17.20n. Ps 22.34-39. Dz 13. Tb 6. Tb 6.7-10.18n. Mk 7. Koh 1. Koh 6. Ps 14.22nn. Jr 7.14.9-18.1nn.15-18. Rz 5. Rdz 6.16. Ez 28. J 8. Oz 2.2. Iz 65. 1Krl 21. Mk 1.16.10.11.25-29. Kpł 17. Tb 8. J 10.23. Rz 7.4.25-30. Mt 15.7-23.

Owoce Ducha Świętego.
Hbr 2,12; Mt 7,11; Łk 11,13; Ga 5,22-25; Mt 5,16; 1Tm 6,18n; Tt 3,8;
Tt 3,14; Rz 12,21; Mt 19,21; Mt 10,38; Mt 16,24nn;
Zwycięstwo dobra nad złem.
Rz 5,4; Rz 8,18-25; Łk 12,33n; Hbr 9,11; Hbr 10,1; Hbr 11,1; Hbr 11,16;
Ap 21,1nn;
DOM
DOM DZIECI LUDZKICH
Dom rodzinny.
Prz 27,8; Syr 29,21; Rz 30,25; Mi 2,2; Wj 20,17; Syr 26,16; J 8,35;
Rdz 19,2; Dz 16,15; Pwt 20,5; 1Mch 3,56;
To co buduje i to co rujnuje.
Prz 14,1; Prz 31,10-31; Ps 127,1; Prz 17,13; Prz 14,1; Hi 4,19; Rz 25,8;
Ps 49,12; Ps 49,20; Koh 12,5nn; Ps 127; Pwt 28,30; Iz 65,21nn;
SYMBOLICZNY DOM BOGA
Dom Izraela i dom Dawida.
Joz 24,2; Rdz 12,1; Hbr 11,9; Hbr 11,13; Wj 40,34-38; Pwt 10,22; Wj 33,7;
Wj 33,9nn; Lb 12,7; Oz 8,1; Oz 9,15; Jr 12,7; Za 9,8; 2Sm 7,10; 2Sm 7,2;
2Sm 7,5nn; 2Sm 7,11-16;
Od domu z kamienia do świątyni niebieskiej.
1Krl 8,27; 1Krl 8,19nn; Jr 7,2-14; Ez 10,18; Ez 11,23; Ez 1; Ez 36,22-28;
Ez 37,15n; Ez 37,26nn; Ez 39,29; Ez 40-43;
Mieszkanie Boga maluczkich.
Iz 56,5nn; Mk 11,17; Iz 57,15; Iz 66,1n; Ps 15; Prz 8,31; Prz 9,1-6;
DUCHOWY DOM OJCA I JEGO DZIECI
1Kor 1,24; J 1,14; Łk 1,27; Łk 1,33; Łk 2,4; Łk 2,7; Łk 2,51; Łk 2,49;
J 2,16; Mk 11,17; Mk 13,1n; Mt 16,18; 1Tm 3,15; Łk 9,58; Łk 8,21;
Łk 5,29-32; Łk 19,5-10; Łk 7,36-50; Łk 10,38nn; Mk 10,29n; Łk 10,5n;
J 14,2-6; Hbr 3,3-6; Hbr 6,19n; Hbr 10,19nn; 2Kor 5,1n; 1Kor 15,53;
1Kor 3,9nn; 1P 2,4nn; Ef 2,18n; Ef 2,21n; Ap 21,22; Ap 21,3; Ap 21,7;
J 15,10;
DOPEŁNIĆ
1Krl 7,22; Dz 14,26;
STARY TESTAMENT
PERSPEKTYWY DOPEŁNIANIA SIĘ
Słowo Boże a Prawo.
Iz 55,11; Wj 20; Pwt 4,30n; Pwt 30,6nn; Ez 36,27;
Proroctwa.
Iz 48,3; Za 1,6; Ez 12,21-28; Pwt 18,22; 1Krl 8,24; 1Krn 36,21nn;
Ezd 1,1n;
Dopełnienie się czasów.
Łk 1,20; Jr 25,12; Ef 1,10; Ga 4,4; Mk 1,15;
NOWY TESTAMENT
WYKONAŁO SIĘ
J 19,28; J 19,30; Łk 12,50; Łk 18,31; Łk 22,37; Hbr 2,10; Hbr 5,8n;

2Kor 1,20; Hbr 3,1-6; Hbr 5,1-10; Hbr 7,11-28; Hbr 9,1-14; 2Sm 7,12n;
Łk 1,32n; J 18,36; Iz 53; 1P 2,24n; Dn 7,13n; Mt 26,64; Ps 110; Mt 26,64;
Ag 2,6-9; Iz 60,7; Iz 60,13; Mk 14,58; 1Kor 12,27;
Proroctwa.
Mt 5,17; Mt 7,12; Mt 22,40; Mt 3,15; J 15,13; Hbr 5,9; Hbr 10,14; J 17,4;
J 17,23; 1Kor 13,10; Rz 13,8-10; Ga 5,14; Rz 8,3; Rz 6,15; Kol 1,10n;
Jk 2,22; Ga 5,6; 1J 2,5; 1J 4,12; Ga 5,22n; J 15,5;
Prawo.
Mt 24,3; 1Kor 15,23n;
DOSKONAŁOŚĆ
Mt 5,48; Kpł 11,45; Kpł 19,2;
STARY TESTAMENT
Świętość Boga a doskonałość.
Pwt 10,17; Ps 76; Ps 99; Pwt 32,4; Ps 19,8; 2Sm 22,31;
Wymaganie doskonałości.
Kpł 22,22; Kpł 21,17-23; Kpł 11-15; 1Krl 8,61; Pwt 6,5; Pwt 10,12;
Pwt 17,7; Pwt 17,12; Am 4,4; Iz 1,10-17; Iz 58; Rdz 17,1; Pwt 18,13;
Praktyka doskonałości.
Mdr 10; Syr 44-49; Ps 119,1; Hi 1,1;
NOWY TESTAMENT
Doskonałość Prawa.
Łk 1,6; Łk 2,25-38; Łk 18,9-14; J 5,44; Rz 10,3n; Ga 3,10;
Jezus a doskonałość.
Mt 9,12; 1P 1,19; Hbr 5,9n; Hbr 7,26nn; Hbr 10,14;
Doskonałość w pokorze.
1J 1,8; Flp 3,7-11; 2Kor 12,9; Łk 9,23; Łk 22,26n; Mt 19,11n; Dz 5,4;
Mt 19,21; Dz 4,36n;
Doskonałość miłości.
Kol 3,14; Rz 13,8-10; Mt 5,48; Łk 6,36; Mt 5,29n; 1P 1,14nn; Mt 5,45;
Ef 5,1n; Rz 5,8; Rz 12,21; 1P 3,9;
Doskonałość i postęp.
Flp 1,9; 1Kor 2,6; 1Kor 14,20; Flp 3,12; Flp 3,15;
Doskonałość a paruzja.
1Tes 3,12n; Ef 5,27; Ef 4,13;
DROGA
DROGI BOŻE
Rdz 12,1-5; Iz 55,8; Mi 6,8; Wj 13,21n; Ps 77,20; Ps 68,8; Pwt 1,30-33;
Pwt 8,2-6; Pwt 2,1; Pwt 8,7-10; Ps 25,10; Ps 136; Pwt 32,4; Oz 11,1nn;
Prawo.
Ps 128,1; Ps 147,19n; Ba 3,37; Ba 4,1; Ps 119,1; Ba 3,13n; Pwt 31,17;
Kpł 26,41; Oz 11,5; Kpł 26,44n; Iz 40,3; Iz 43,19; Iz 49,11;
DWIE DROGI
Ps 1,6; Prz 4,18n; Prz 12,28; 1Sm 12,23; 1Krl 8,36; Ps 101,2; Ps 101,6;
1Kor 12,31; Prz 8,20; Prz 12,28; Ps 119,30; Tb 1,3; Iz 59,8; Łk 1,79;
Prz 2,19; Prz 5,6; Prz 6,23; Prz 15,24; Prz 12,15; Ps 1,1; Syr 21,10;

Ps 1,6; Prz 4,14; Prz 4,19; Jr 12,1; Prz 12,28; Pwt 30,15-20; Syr 15,12;
Mt 7,13n;
CHRYSTUS DROGĄ ŻYWĄ
Łk 3,4; Iz 40,3; Hbr 4,8; Łk 24,15; Hbr 2,10n; Hbr 12,2nn; Mt 4,19;
Łk 9,57-62; J 12,35n; Mt 16,23; Łk 24,26; Łk 9,23; J 16,28; Łk 9,51;
Łk 22,22; Łk 22,33; Hbr 9,24; Hbr 10,19nn; Dz 9,2; Dz 18,25; Dz 24,22;
Hbr 9,8; J 14,6; Kol 2,6; Flp 3,12nn; Ef 5,2; 1Kor 12,31; Ef 2,18;
DRZEWO
Rdz 1,11n; Mt 24,32; Hi 14,7nn; Wj 15,27; Iz 41,19; Dn 4,9; Ps 1,3;
Jr 17,7; Oz 14,6; Mt 7,16-20; Mt 3,10; Łk 23,31;
Drzewo życia.
Rdz 2,9; Rdz 3,22; Rdz 2,16n; Rdz 3,2-6; Rdz 3,22nn; Ez 47,12; Prz 3,18;
Prz 11,30; Syr 24,12-22;
Drzewo Królestwa Bożego.
Ez 31,1-9; Dn 4,7nn; Ez 31,10-18; Dn 4,10-14; Mt 13,31n;
Drzewo Krzyża.
Rdz 40,19; Joz 8,29; Joz 10,26; Est 2,23; Est 5,14; Pwt 21,22n; Ga 3,13;
1P 2,24; Kol 2,14; Mdr 14,7; Ap 2,7; Ap 22,14;
DUCH
STARY TESTAMENT
Wicher.
Ez 13,13; Ez 27,26; 1Krl 19,12; Wj 14,21; Iz 30,27-33; 1Krl 18,45;
Oddech.
Rdz 2,7; Rdz 6,3; Hi 33,4; Hi 34,14n; Koh 12,7; Mdr 15,11;
Duch człowieka.
Rdz 2,7; Rdz 41,8; Sdz 8,3; Rdz 45,27; Ps 31,6; Łk 23,46;
Duch w człowieku.
Lb 5,14-30; Sdz 9,23; Oz 4,12; Za 13,2; Iz 28,6; Za 12,10; Sdz 9,23;
1Sm 19,9; 1Krl 22,23; Iz 11,2; Ez 36,26n;
NOWY TESTAMENT
Rozpoznawanie duchów.
Mt 18,16; Mt 12,28; Mk 1,23-27; Mk 9,29; Mk 6,7; Mk 16,17; 1Kor 12,10;
1Kor 2,11n; 1Kor 12,31; 1Kor 14,12;
Duch Święty łączy się z naszym duchem.
1Tes 5,23; Łk 8,55; Łk 23,46; Łk 1,47; J 11,33; J 13,21; 2Kor 2,13;
2Kor 7,13; Mt 26,41; Ga 5,17; Ef 4,23; Rz 8,16; Rz 8,26; 1Kor 6,17;
Rz 12,11; 2Kor 6,6; J 4,24; J 3,6; Hbr 6,1; Ga 5,22; J 6,63;
DUCH BOŻY
Ps 104,30; J 3,18; J 14,17; J 4,24; 2Kor 3,17;
STARY TESTAMENT
DUCH ZBAWIENIA
Sędziowie.
Sdz 3,10; Sdz 11,29; Sdz 14,6; 1Sm 11,6; Sdz 6,34;
Królowie.
1Sm 10,1; 1Sm 16,13;

11. Łk 22. Iz 8.7.1nn. J 3. Łk 3.9.29. Mk 1. Dz 8. Łk 4.39. J 8. J 5.1. J 1. Dz 15.28. Ez 37.24.11. Dz 6. Ez 3.32. Sdz 13.1.8. ODCZUCIE DUCHA ŚWIĘTEGO U ŚW. J 20. J 7. Ga 2. J 14. Ne 9.24.30. 1Krl 19.5n. Dz 18. Dz 10.12.49. Dz 13. Jr 15. Mt 4. Jezus poczęty z Ducha Świętego. Dz 10.11. Rz 8.26. Dz 4. Dz 4.22.Mesjasz. Dz 5.11.11.3.15.17. Za 12. J 16.43. 1Kor 2.52.5. Rz 8.11. Ga 4. Mk 13. Iz 61. Rz 8. Dz 7. Dz 2.39. Wj 15. Rz 8.4-30.25. 1Sm 10.31. KONKLUZJA: DUCH I SŁOWO NOWY TESTAMENT DUCH W JEZUSIE Chrzest Jezusa.10.6.7.12.12. Dz 2.14n. Rz 8.12.50. J 8.13nn. Dz 21. Ez 39.4.11.38.27.35. Dz 10.44.34.7.9-14.5n.28n. Mt 10. Wj 35. Jr 20. Dz 13.30. Ez 36. DUCH I ŚWIĘTY NAD NARODAMI Iz 32.20.5.18.14. J 12.22. Ez 3. Lb 11.35.14. 1Kor 14.18-21.20. DUCH I POŚWIĘCENIE SIĘ SŁUGA JAHWE Iz 42.42.20.16n.20. Dz 5. J 14. Mt 3. Dz 1. Mk 13.22n. Znaki Ducha Świętego. Łk 1. Dz 10. Iz 11. Iz 61.25nn.10. Dz 2.5n.4.41.12.9.1n. Ps 51.12n. Dz 5. Iz 52. Dz 4.10. Iz 11. Łk 1.27. Iz 11. J 13.15. JEZUS OBIECUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 7.14. Ez 3.29. J 16.13n.31. J 16. Dz 4.21.31.59n.42. 1Kor 1.4. Ps 143. Łk 10.20. Dz 12. J 16.32. J 16.17.26.11. Iz 59.15. Dz 13. Rz 8. Prorocy. Dz 3. 1Sm 1.12. Jl 3.20. Jr 1. 1Krl 18.28. Rz 1. Iz 53.8. Iz 42. Dz 8. KTÓRY ROZDZIELA DUCHA ŚWIĘTEGO J 19. 1Kor 12. 1Kor 12. J 12.13. Łk 1.1.9. 2Kor 3.6n. . Łk 4. J 14. J 12.32. Łk 23. Dz 6.30. Iz 63. DUCH I ŚWIADECTWO Nabiim. J 15.15-19.26.21.39. J 17.24. Dz 19. 1Kor 12.20. Ez 8. 1Kor 15. Dz 19. Am 3. J 7.34. Ez 2. Dz 5.17.7.16. Iz 44.45.6.20. KOŚCIÓŁ OTRZYMUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 3. 1Tes 1. Za 7.3. Am 7. Ez 11.1. Iz 63. J 14.13.5.26.2.16. Dz 2. J 15.3. Iz 42. Jezus działa w Duchu. Mt 12.18. Dz 5.14n.1-2. JEZUS JAKO TEN.33. Dz 16.20.29. Dz 3. J 14.2.26. Ez 36.29n.2. Dz 9.11. Dz 2.PAWŁA Duch jako chwała Chrystusa w nas.7. Mt 1.16n.5.6.1.12.7nn. Dz 4. Ps 2.23.1. Dz 2. Rz 8.8-11.10. Dz 2.

Wj 4.5.23. Ps 25.5. Jk 1. Ps 79.13. Łk 21.10. Mdr 5.10. 1Kor 12.14. Iz 52.1. 1P 1. Hbr 10. Hbr 3. Mdr 2. Rz 2. 1Kor 12.7. J 16.11-17. 2Kor 4.30.14. Ps 72.6.20.47. Dz 18. Rz 5. Rz 3. Jk 5. Ga 6.25.9. J 11.34.14.54.3. Rdz 46.17-29.28.21.2. Ef 4.49. Rz 7. Łk 14.23.10n. Duch Boży. Iz 53. Ef 4. 1J 3. DUMA Łk 1.6. 2Kor 3. Flp 3.25. Życie. Rz 4.25.16.13n. J 7.13. Mt 10. 1Kor 3.6.2nn. 1Kor 4.19n.19-23. 1Krl 17. Ps 119.4.22.24. Ps 72.26.1. Ps 40. Mt 2. Duma i wolność chrześcijanina. 1Sm 26. Ga 5.26.12nn. 2Kor 1.11.13.23. Iz 52.26n. Ez 26-32.22.32.19. Flp 2.12.9. Ga 5.2.6. J 18.29-31.11. Ga 6. 2Tes 1. Ef 4. Rz 8.18. Hbr 3. Mt 20. Kpł 17. Dz 7. Pwt 10.2-4. Iz 23.37. Ba 2.9. Jr 9. 1Kor 12. Jr 7. 1J 4.4.49. 1Kor 14.13.24.14. 1Kor 1.2n.30. Rz 8.9. Rz 7.11. Mt 6. Mt 21.Duch Święty jako źródło nowego życia w nas. J 10.19. Mt 23. Rz 3.11n.3.21. Pwt 12.6. Rz 8. DUSZA DUSZA A OSOBA ŻYWA Człowiek żyjący. .3. Ps 6.31. Ps 35.8. 1Tes 2. J 16. 1Kor 2.2.39.6.10n.21. 2Kor 11. Ga 5. Ps 38. Syr 9.16.22.25.4-11. Rz 5.46.28.1-5. Hbr 10. Rz 5.27n.19. Wj 21.27.25. J 18.16. Ps 34.16. Dz 4.14. Jr 15.49n.14.27. Joz 9. 1Kor 1. Rz 8.15. Dz 4.5.17.9n. STARY TESTAMENT Duma narodu wybranego.25n. Kpł 26.20.20n. Rz 7. Ps 18.13.4.13. Dz 9.4nn.2. Ps 44. 1Krl 19. 1J 3. Mdr 2.9. Syr 1. Kpł 17. Ps 89. Iz 42. 1Kor 3.18.14.16. Ba 4.34n. 1J 2. Duma i próżność. 2Kor 3. 2Sm 1. Iz 42. J 12.19.13.23.7. 1Tes 2.15.46-50. Rz 5.13. 1Kor 13. Osoba ludzka.22.3. NOWY TESTAMENT Duma Chrystusa.21nn. Kpł 19. 2Kor 7. Hbr 4. Hi 23. 2Kor 5. 2Kor 7.23. 1Kor 3. Iz 53.13. Hbr 10.39. Rdz 24. Ga 3. Ef 2. 2Kor 1. Iz 53. Rz 8.3-9. Mk 8.1. Dz 27. Ef 1. 2Kor 8. Dz 20. Duma i chwała.22.14.14.22. J 8. Łk 17. Rz 11.20n. Duch Święty i Kościół. Duma sługi Bożego.3.33.12.13.13. Ga 4. J 13.2. 1Tes 1. Łk 2. 1Sm 19.14. Rdz 24.24. 2Kor 6. Rdz 1. J 15.19n. Rz 2.26. 2Kor 12.6. Łk 9.26.15nn.9.4.

9n.5.6. Mt 11. Ha 2.9. Ps 16.15. Mt 26. Pwt 32. Rdz 2.15-16. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Jahwe. Oz 11.43-51. Dusza a trwanie w życiu.17. Ez 37. Ps 63.23.8.20.3. Hbr 12. 1J 2.23.14.11nn.5. Mdr 16.22.21.27. ROZWINIĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Dziedzictwo eschatologiczne.3-4. Ef 6. Ef 4. JEZUS I DZIECI Łk 2. Ps 115. Koh 9. 1P 1.1. Kpł 25. 1Kor 3. Hbr 4.20. Hi 7.3. Rdz 34. Mk 9.Dz 2. Ps 107. Ps 68. Ap 6. 2Sm 20. Rdz 35. DZIEDZICTWO 1Krl 21.10-13. Lb 36. Rdz 27.37. Pwt 6.5. Mt 18.1. 1P 1.14nn. Łk 2.3. Lb 6. Mk 10.1.2. Iz 42.5. 1Sm 18. Jk 1.1.33. Mdr 13. Dz 2.2.16-19.12.13. Ga 4.10. Ps 131.8.27.14. J 13.13. Ps 78.43.12.14. 1Kor 15.30.7. Ps 2. Mdr 4. Dz 14. Mdr 2. 1Kor 15. Ga 4.9.6.12.19n. Ga 4.14. Iz 9.37.10.17. 1Kor 2. Ps 39. DUSZA I DUCH ŻYCIA Dusza a principium życia. Ps 104. TRADYCJA APOSTOLSKA 1Kor 13.16.3n. Jr 24.3.7.3. Wj 19. Koh 9.1-14. Am 6. 1Tes 2. 1J 3.27n.17. 1P 3.19. Ez 45-48.5.25n. Ps 31.11-14.1. Mdr 2.14. Ps 69.21nn.4.14. Ps 63. 2Kor 12.12.17. Mk 3.3.4.18. Kpł 24.41. Ps 86. Mt 18. 2Mch 7.4. Pwt 28.22. Mt 11.10n. Wj 19.14.1-4. Rdz 15.19.5.9-34. Joz 13-21. Mt 25.20.19. Hi 7.37. Ps 61. Mt 21. Mt 18.19n.5. J 12.14.38.5. Mt 12.38.22. 1Sm 16. Wj 34. Mt 22. Ez 47. Hbr 5.2.2n.9. STARY TESTAMENT PIERWSZE UJĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Izrael .10. Rdz 2. Ps 88.8. DZIECKO Prz 17. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Izraela. Sdz 16. Ps 2.50. BÓG I DZIECI Wj 22.10. Dn 12. Dz 27. Mt 10.45.1.9.40. Lb 23.42.7.11.14. Mt 18.15. Łk 2.23. Jl 2. Jk 3.29. Kol 3. Łk 12. Ez 37. Ez 13.6.4.22.15. Mt 19. 1Sm 26. . Ap 20.1-6.18. Iz 7. Pwt 30. 1Kor 1.6.2.19n. Wj 6. Rdz 7. Ps 11. 1Sm 10.62n.40.19. 2Kor 1.1.29n. Za 8.1nn. 2Mch 7.6. Flp 2.2.7n.1-3.12-16.6.1-13. 1Kor 14.16. Jdt 4.15. Dusza i ciało. Iz 66. Ps 94.44. Rdz 26. Ef 4. Hbr 10. Rdz 15.dziedzictwem Jahwe. Dz 27. J 3.9. Mdr 8.23. Ps 8.21n. Ps 39. Hi 34. 2Sm 21. 1Kor 4.14. Jk 5. Wj 15. Ps 103.4.14. Ps 128.5. Ps 42.41.23. Mdr 5. Kpł 25. 1J 2.21. 1P 2. Mt 11. Mdr 3.1.44-50. Dn 13.8. Mt 8.6. Pwt 10. Mdr 9.7.14. 2Mch 7.6. Koh 12. Ps 25. 1Sm 1-3.27.3n. Ap 8. Hi 14.9. Kpł 5.10.2. Mdr 3. Jr 31.

Sdz 5.14nn. Lm 1. Ef 1. Joz 2. 1Kor 15.7. 2Tm 1.7.6.23.8.18. 1Tes 5. 1J 4. Rz 4. 1P 3.21.7.3. Hbr 6. Dz 1. 2Kor 10.8. Hbr 1. Tt 2. Iz 13.13.12. Jr 10. Dn 12. Mt 25.17.32.12.24. So 2.13.17.15. 1Kor 15.7-11.3nn. DZIEDZICTWO OBIECANE Dz 20. Ez 13. Ml 3. Ga 3.7.35n.9.16.14-17. Ml 3. Ps 119. Wj 14. Ez 7. Ps 94.12. Za 12. 1P 1.34.1-10. Ez 7. 1P 1. Rz 4. 1Kor 15.9.14. Joz 5. Łk 17. Hbr 1. 1Kor 4. Flp 1. Iz 2. Mt 24.4-15.23. Rz 2.19.52. PRZYJŚCIE PANA Mt 3. Mt 11. Wj 15.13. Dn 11.45-50.3. Wj 23.21. NOWY TESTAMENT 1P 2. 2Tm 1. Joz 24. Hbr 2. Dzień Syna Człowieczego. 1P 4. Oz 2.14.19.20.27n.2.22. Iz 28.17.jedynym dziedzicem. Jk 5. 2Sm 5.27.18.19.16. Ga 3.10. 2Tes 2.20. Ga 3. Ap 20.3nn. So 1. Ga 4. Lm 3. Światło na życie codzienne. 1Kor 1. . Ef 1. 1Kor 15.1n. J 8. Jl 1.13. Ga 4. Za 9. Ps 68. Mt 24.1-4.3. Pwt 10. DZIEŃ PAŃSKI STARY TESTAMENT ZAPOWIEDZ DNIA JAHWE Am 5. Flp 3.28n. Iz 2. 1Kor 7. 1Kor 6. OCZEKIWANIE NA DZIEŃ OSTATECZNY Am 5.13n.6. Dn 9.34. Mt 25.13.8.9. Ga 3. 1Tes 4. 2Tes 2.3. Mt 12.11nn. Mt 5.13. Dz 15.13.5.10. 1kor 1.96-99. Joz 10. Mt 7.12. Ez 7. Ez 34.9.8.2.1. Za 12.13. 2Tes 1.29.18. Rz 15.14. Ml 3.3.34. 1Kor 15.20n.12. Jr 4.12.17.13.1.9n.4n. 1Tes 2.10.10.9.10.1nn.7.14. 1Sm 7. Iz 34. Iz 13.40.Dziedzictwo duchowe. Ez 30. Rz 8. 1Tes 4. Za 14.16n. 2Kor 7.17-25.11. So 1.31. Ez 30.16. Mt 3. Iz 13.24. Tt 3.11. Ml 3.7.38.1.8. Dz 3. 1Kor 3. Ga 5.9. Jl 2. 1P 1.7.24nn. Jl 3. 1Tm 6. Sdz 7.28.3. Dn 11. Lb 10. Dn 12.26.15. Joz 10.9-18.3.5nn.2.4. Lm 1. So 3.12nn.9.1. Iz 13.22. Mt 5.8. So 1. Ga 4. Iz 2. Ps 2. Iz 34. Lm 2. Ef 3.26.1-4.7n.16n.2.14n. Mt 21. Iz 28.10.2n. Mt 25.11. Hbr 6. Ps 37. Mt 24. Iz 34. 1Kor 6.2. Iz 13.6.9.3.8. Flp 2.6n. Ps 96.4. Za 14. Iz 9. Joz 10. Hbr 11. Ez 7. Mt 19. 1J 2.4. Iz 13. Łk 17.49n.18. So 1.2-4. Jr 46.6.29.17.7.9.5. Za 13.8. Tt 2. 2Tm 1.9. Ps 73.19n.28.1n. NOWY TESTAMENT DZIEDZIC OBIETNIC Chrystus .50.5.16. J 2.1n. Flp 2.10. 1J 1.15-25. Flp 1.16nn.1.24-28.18.26.18. Iz 13. Mi 1. Dn 8.34. 1Kor 15.5. Za 12.17.10.8nn. Tt 3.12-20.2. 2P 2. Dn 11.6. Dz 2. Ps 25. Iz 24.12nn.1.12. Iz 7.28. So 2. Dn 12. Flp 1.2.27. Rz 4. Jl 2. 1Tes 5. Hbr 11.2-3. Ap 21. Flp 1. Jk 2.4. 2Tm 4.6n. Pwt 18.18. Ga 4.23. Ps 93. Ps 94. Hbr 9. Wierzący dziedzicami Chrystusa.35. 1Kor 7. Ez 38.6n. Ps 16. Jl 4.

25. J 12. Ps 33.3n. Ps 127.11.5.15.29.34nn.12.32-35. Ap 1.1.27. Jdt 6. Ap 21.39. Łk 20.14.21.24. PASCHA A PARUZJA Synowie dnia.15. Am 5.17. J 12. Łk 1. Mt 25.7. Łk 1.11. 1Kor 7. Rdz 30. Jr 31. Rz 13. Ef 5.4.10-13. 1Tm 6. 1Kor 7.42-51. 2Kor 11. .4.2.19. Ef 5.5n. 1Kor 16.18.40. Ez 44. Dz 20. Ezd 3. J 6.24. Mt 25. Dziewictwo Maryi. Jr 16. Jdt 8. Lm 2.11.11. 2P 3.6.3n.21.48.12.13n.1. Mt 19. STARY TESTAMENT Między jednym a drugim przymierzem. Mt 19. Mt 25.33-36.25.7-8n. J 12. 2Tes 3.37.2.47.2.22. 1Kor 7. Wstrzemięźliwość dobrowolna. Rdz 24.12. 1Tes 5. Kpł 21.36.13. Jr 16. J 10.20.17. Sdz 19.24. 1Sm 1. 1Tes 4. 1Kor 7. J 13. J 11.7. J 5.23. Ap 19. DZIEWICTWO STARY TESTAMENT Bezpłodność a dziewictwo. J 5. W czwartej Ewangelii. Jr 62. Jr 46.19.8.22.37.13.11-12.23.1-3.54. Iz 37. Sdz 11. Łk 1. Rz 6. J 15.37. 2P 3.20.12. Hbr 10. Mt 25. J 6.1.6.27. NOWY TESTAMENT Kościół dziewica .9.5. Jr 31. 1Tes 4. Łk 1. Mt 1.13. J 12. Jr 18.28. 1Tes 5.26.11. Iz 47. Ef 5.7. J 13. Opóźnienie paruzji. Ps 128. Łk 2.5. Ps 35. 1Kor 11.27.3.11. Ga 6.1-4.10.34. Mt 25. J 12.2-3nn. Ap 14.4. Mt 24. Ef 2. J 17.4nn.7-9.35. J 3. Kol 3.25.31.10. Jr 14.11.5. J 5. J 2. Zaślubiny Boga z ludem.16.25.48.BLISKOŚĆ I OPÓŹNIENIE PARUZJI Dz 1.42. 2P 3. J 16.31.38.25. Mt 25. J 5. Ps 86.oblubienicą Chrystusa Ef 5. J 12.23. Ps 69.22.6. 2Kor 11.23. DZIĘKCZYNIENIE Rdz 1.16.2.39n.4.15. 1Kor 16.26. J 14.31. Ps 33. Łk 1. J 5. J 3.1-13.1. J 10. Iz 23. Lm 1.29.10.12. Ps 50. Ap 22. Sdz 5. Kol 4. J 13. Hbr 10. J 5. J 13. J 6. J 11.27.1.14-46.4. J 1.25.17. Bliskość paruzji. 1P 4. Dziewictwo Chrześjcian 1Kor 7. Mt 24.31.3-6. Niedziela jako dzień Pański. Słownictwo.24. Ap 17. Jdt 11. J 6.44.5nn. 1Kor 7. Kpł 12.

Ps 105. Jr 2.40.26.4-18.2. Kol 3.17. Wj 33. Ps 30.4.17-23. 2Kor 1. Dz 28. J 11. Hbr 2. Łk 1. 1Krl 11. Wj 32.18. J 2. Mdr 16-19. 2Krl 17.7. Ps 116.17.1-21. Mt 26. Wj 15.11nn.3.18.13. Iz 30. Wj 14.43. Przebłaganie i wstawiennictwo. 1J 4.9. Kol 1. 1Krl 18. 1Kor 14. Iz 25. Ps 84. Lb 11. 1Tes 5. Rz 15.2. Ps 130. 1Tes 3. 1Tes 1. .1n. Syr 48.40. Łk 1.20.2nn. Pwt 23. Iz 30.10.3n.25. Jr 26. Ps 66.11.4-7. Dn 3. J 17.8.22. Dn 3.16-25.11.20.26-45. Mdr 15. Pwt 32.15. Ez 29-32.16n. Ps 96.24.8. 1Krl 19.13.1-8. Jr 46.1-8.3. Sdz 5. Mt 2. Słownictwo chrześcijańskie. 1Tes 5.7. Łk 2. Mt 9. Wj 1-13.3. 1Krn 29.10. Dz 7. 2Krl 1. Iz 12. Rz 7.8. Ps 109.3-14.1-7. Hbr 5. Historia dziękczynienia.19.8.10. Kpł 4.15.10. Łk 2.20.4.42. Oz 7. Rz 7. Ap 4. Jr 42n.11. 1Tes 5. Łk 2.25.9nn.51. Hbr 7.19. Dz 21.24.1-17.8-9.1-15. 2Sm 20. Ap 11. Mdr 18.20. J 17. Kpł 4.13. 1Krl 4.20. Wj 32.38. Jr 20.7.4. EKSPIACJA Kpł 4. Ekspiacja i przebaczenie . Pwt 30.8.11nn. Syr 48.1-3.3. 1Krn 16.21.11-12. Ef 1. NOWY TESTAMENT J 1. Ps 68.9.41nn.3-6. J 4.90.9n.23-26. Kol 3.90. Dn 3.8.10.17n. Iz 63. 2Kor 1.30.10.2.9.22. Iz 42. Ap 15.17. Mt 5. Mt 11.41.12.1. Jdt 16. 1J 2. Dn 3.1-5. 1Krl 16.25.1. Ps 68. Rdz 12. 1Krl 19.64. Kpł 4.14. J 6. Ps 124. 1J 4.28.1-6. J 11. Przebłaganie a grzech.28.10. Rz 1.3. Egipt w oczach Boga. Ap 19.21. Wj 15. Rdz 42nn. Rz 3. Lb 17. Iz 31. Łk 2. Tb 13. Wj 5-15. Mdr 11.Ps 57. 1Tes 2. EGIPT Rola Egiptu w historii świętej.23-34. 1Krl 22.5. Ps 92. ELIASZ 1Mch 2. Dz 5.2nn. Jr 44. Ef 5. Flp 1. Ef 5.21-25. Ps 28. Mdr 18.30.15-12. Ps 106. Ez 29. STARY TESTAMENT Powrót na pustynię.27.7.58.31.30.16. 2Krl 18. Ef 1.25.8.3.1-12. Iz 53.13. Rz 1.14-19. Rzecznik sprawy Bożej i obrońca uciśnionych .20.16.2.18.39. Ne 9. 1Kor 1.8nn.5.11. Iz 53.11. Dziękczynienie uczniów. Syr 51. Mt 11. 1Krl 17. Jk 3. 2Tes 1. Hbr 9. Dziękczynienie Pańskie. Iz 19.68.17.18. Ap 11.25nn. 1Krl 21. Prz 22. Iz 19. Iz 53. Hbr 13.25. 1Kor 15.

USTANOWIENIE EUCHARYSTII I JEJ PIERWOTNE SPRAWOWANIE Opisy ustanowienia.17n.49n.3.49.51.4. J 6. Syr 50. Mk 8.19. 2Kor 1. 1Kor 11.7.10.31. Łk 22. 2Krl 1.21. J 1.31n.16. 1Krl 17. 2Krl 1. Zapowiedź a rzeczywistość.36.23nn. Łk 14. Ap 11.9n. 1Krl 17. J 6.25-26. Jk 5.8.31.14. 1Kor 1. Mt 13.20.15.54.6. Mdr 16.35. Dz 20.2. 1Krl 19. Ml 3. Łk 24.1-15.12-26.35n. Łk 1. Kol 3. Łk 24.25. J 6.19.6n.16nn.31-34. 1Tes 5.17. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT POKARMU Posiłek jako znak religijny. Łk 4.10-13. Rz 16. 1Kor 14. NOWY TESTAMENT Jan Chrzciciel i Eliasz. J 6. Mt 17. Łk 12. Mt 8.16nn.10-24. Łk 24. Dz 2.17-21.22-25. Łk 22. 1Kor 10.11. Dz 27. Łk 22.25. . 1Kor 10.46. Łk 4. Kol 1. Syr 48.7. 1Kor 11. Kpł 24. Ramy historyczne. 1Tes 1. Mk 15. J 19.14. Łk 22. 2Krl 2.3n. Dz 20. Jezus i Eliasz.23. 1Kor 5.11.43.27.4. Jr 31.30.35.9-14.30.45.26-27. Mt 17.7. Mk 14.1-8.12. J 6. Lb 10. 1Kor 10. 2Krl 2.1-18.20-34.4.18-21.11-16.9.4. Mt 3.24. Chrześcijanin i Eliasz.9.17n. J 18. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT OFIARY Zapowiedz zbawczej śmierci.28.11. Jdt 8.15n. Termin "eucharystia" w użyciu Jezusa i w języku pierwszych chrześcijan. 1Tm 4. 2Mch 2.17-24.2-14.25.26-29.1-15.8.28. Dz 2. Dz 24.51. 1Kor 11.42. Udział w ofierze.1. Mk 14. Łk 9.11.30. Uczta religijna i Wieczerza Pańska.15-20.12. 1Kor 11. Wieczerza Pańska jako pamiątka i zapowiedź. 1Kor 10. Mt 4. Łk 9.25n. Mt 26. EUCHARYSTIA ZNACZENIE TERMINÓW "EUCHARYSTIA" Dziękczynienie i błogosławieństwo. Mt 14.39.25n.3n.2. Iz 49. 1Tes 3. Ap 19. 1Krl 19. J 1.6.16. Ps 78. Iz 53.26-58.5-7.20-29. Iz 42.36. Mt 26. 2Mch 12. Mt 15. J 6. Mt 22. Rz 14. Ap 3. Mk 14. Mdr 18.Świadek Boga wśród pogan. 2Mch 1. Mk 10. Pwt 8.23n. J 19. Łk 7.3. 1Kor 11. Wj 16. Iz 53. J 19. Łk 24. Porwanie Eliasza do nieba. Poprzednik.12.

Dz 20. Rz 1. Hbr 9.8. Dz 10.9.20. Hbr 7. Mt 3. ŚWIĘTY PAWEŁ Posłannik.12.43.5. Dz 11. 1Kor 15.31. Dz 14.10-12.48.10. Dz 6.25.14. Dz 16.7.3. Dz 5. Łk 7. 1Tes 1. 1Kor 10.1. 2Tes 1. Dz 13. Dz 5. Ga 3. Rz 1.25. Mk 8.27. Iz 52. Hbr 8. Odpowiedź człowieka na Ewangelię. Rdz 12.12. 1Kor 9. Przez Eucharystię chrześcijanin uczestniczy w nowym świecie. Rz 15. Dz 13. Hbr 9. Hbr 13.5. Ga 5. Dz 8. 2Kor 3. Hbr 13. Dz 2. Łk 9. J 6.36. Iz 40-66. Ga 12. Łk 10.9n.6.26n. Dz 17. APOSTOŁOWIE Posłannicy. Iz 52. 1Tes 2.22n.20.23.3.10. Dz 37.8. Dz 10. Iz 61. Rz 1.12.24.9.10n.24. Mk 1. JEZUS Zwiastun Dobrej Nowiny.30.Dz 10. Dz 8.4. Rz 9.5. Rz 1. Mt 21.3nn.11. Mt 11.22.4. Mk 1. Hbr 8.19n.21. 1Kor 1. Mk 16. Rz 15.12.12. Hbr 9.26. Mt 8.12.1-10. Dz 5. Dz 13.25n.11.19n. Dz 20. Mt 15.16.29. Łk 4.11.17. Hbr 9.28. Mk 2.17-2. Dz 13.2.24.5.12. Mt 11. 2Tm 4.18. Hbr 10.45n.4. Dz 37.6. Łk 2.7.15. Rz 1.28.6nn.4. Mk 2. Hbr 9. Dz 4.11n.1. Dz 17.1.38.10. Dz 2. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT RZECZY OSTATECZNYCH Trwanie ofiary Chrystusa w nowym świecie.46. Dz 2. Hbr 10.15n.7. Iz 40. Dz 8.13.1n. Dz 28.12nn. . Hbr 5. Ef 4.8. Ps 68. Łk 19.41.1. Hbr 7.8. Dz 13.47-50. Rz 1.25.15.29n.15. Dz 1. Mt 5. Dz 28.32.21n.21. Dz 8.9-14. 2Kor 10.12.30.18.16n.9. Hbr 9. Mt 12. Dz 13. Mk 2.5. Dz 11. Rz 16.10.10. Rz 6.23.18-26.30.17-23.4.3. Mdr 16.16.31. Dz 10. Dz 4. Ga 4.18. Dz 3.1n. 2Kor 4. Dz 19.35. 1Kor 1. EWANGELIA STARY TESTAMENT 2Sm 18. Dz 17. Dz 21.1.12.32. Rz 1. Iz 40. Łk 18.16n.21-28. 2Kor 2. 1Kor 1. Kol 2. Przyjęcie Ewangelii.36. Dz 10.8.35. Hbr 10.9. Hbr 13.18-23. Dz 19.38. Posłannictwo.4. Odpowiedzią na Ewangelię ma być pokuta i wiara.16. Hbr 9. Ef 3. Hbr 8.32n. Dz 8. 1Kor 9. Kol 1. Posłannictwo.10.16-21.20.38. Mt 9.21n. Ps 96. Ps 78. Mt 14.5.17.1-10. Dz 4.14.8. 2Kor 4.41.31. Dz 8.39.1-5. Hbr 7. Ga 3. Mk 10. Dz 2. Mk 10.16. 1Kor 1. Mk 13.12.31.26nn.63. Dz 17. Ef 3. 1P 3.1. Łk 15. 2Kor 2.14-22. Kol 1. Dobra Nowina. Łk 4.43. Hbr 12.17.5.24.

5. Mt 21. 2Tm 4. Mt 15. Dz 5. Rz 1. Dz 15. Dz 17. Mt 9.4.17-21.5.28.7-15. Dz 13.11. Więź między powyższymi koncepcjami. Ef 4. Sposób przedstawiania tego wydarzenia. Dz 4. Dz 2.15. Dz 2. Dz 2. 1Tes 2. Dz 17.33.10. Łk 14. Dz 3.23. Dn 7.21. Dz 2. Dz 5. Dz 2.23.5.14.31. Dz 2.1n.13.7. Dz 2.27.3.11n. Ef 5. Ef 1. Mt 23.7. Słowo Boże i słowo ludzkie.20.2. Kol 2.24. Dz 4. Dz 2.38. Pwt 21. Głoszenie Słowa Bożego a dzieło odkupienia. Mt 5.20.Kamień węgielny. Chrystus . 1Tes 1.17.36.22-31.1. Dz 3. Pwt 28. Rz 11. Dz 2. 1Kor 3.Głowa Kościoła. Ef 1.41. Dz 13. 1Kor 15. Dz 3.22.15.13.24.44-47. Dz 3. 2Kor 4. Dz 4. FARYZEUSZE 1Mch 2.17. Dz 15. 1Tes 1. Kol 1. 1Kor 9. Kol 2.39.19.25-30. Łk 11. Dz 13.33-35. GŁOSIĆ TREŚĆ PRZEPOWIADANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Nawoływanie do nawrócenia.19. Dz 4. Wj 6. Mt 23. 1Sm 15.22.6. Mt 4.32. 1Tes 1. Łk 7.22.11. 1Kor 15.4.9n. Ps 118. 2Kor 5. 1Kor 11.2.22-36. Dz 18. Rz 11. 2Kor 4.9. 1Tes 1. TAJEMNICA PRZEPOWIADANIA Tajemnica słowa.2. Mt 10. Iz 61.40. Za 4. Rz 10. 1Kor 1.17.22. Dz 3.15nn. Łk 18. Rz 10.13.20.42. Flp 1.15nn.29. Dz 10.32n.12-16.13.5.13.9. Łk 15.20.12nn.16n.26. Dz 10. Dz 23.38n.2. Mt 3.29. 2Kor 2.10. 1Tes 2.15. J 18.5.39.4nn. Hi 29. 1P 2. Łk 13.25. 1Kor 4. Od przepowiadania do nauczania.1-20. Ef 1. Dz 3. Mt 4.25-34.43. Iz 40.1-15.35. Dz 13. 2Kor 3.23.12.9. Dz 5.15-18. Dz 26.20.Głowa wszechświata.29-31.13. Dz 10. Flp 1. Mt 20. Mt 3. 1Tes 2. Dz 10.50.9.4-10.37. Dz 5.13. Dz 2. Faryzeizm. Mt 28.27. Dz 10. Dz 8. Ap 12.18.39.42.18nn.1-10. Dz 13. Dz 2.22n. J 7. 1Kor 4. 2Kor 6.3.13. Ef 4. Dz 4.2.5-15.15.10.14. 2Kor 4. Łk 4. Pwt 28.7.6. Dz 5. Chrystus . Dz 14. Dz 10. Flp 3.13.32.5. Dz 8.37-42. . U źródeł konfliktu z Jezusem. Mt 5.2.ŚWIĘTY JAN Ap 14.21.31.7.22. Dz 14.43. 2Tes 1. Ef 2. Kol 2. J 9.17. Dz 13. 2Kor 2. 1Kor 3.18. Dz 3.23.2.34.19.27. Dz 3. Dz 2. Dz 13.15. Dz 3. GŁOWA Chrystus . Mt 3.17. J 9.4.3.3nn. Ogłaszanie pewnego faktu.30.3.3.14-17.10.17.13. Mt 24. Dz 3. J 8. 1Kor 1. Rz 6. Dz 13. Iz 9.18. Dz 11.14nn.3.

6.14. 2Sm 24.35. Ez 20. Ps 42. Mt 25. 1Krn 21. Pnp 1. Ez 18. Rdz 49. Wobec Królestwa Bożego. Iz 63. Jr 18.13-18. Ef 4.6.11. Iz 30. Ps 81. Ps 30.22. Syr 22. Wj 19.8. Ps 78. Pwt 32. 1Sm 6.4n.5.10. Ap 21. Mt 7. Iz 55. Dz 26. Prz 25.16. Tt 1. Łk 1.21.10-12. Chrześcijanin a zgłodniali.4. Mt 10. Ps 14.19-24. Łk 6.1. Rozum ludzki buntuje się.20. Ap 22.17-23.10.5. Oz 2.27-33. Prz 9. GNIEW Gniew ludzki Potępienie gniewu.17. Łk 12. Ef 4. NOWY TESTAMENT Jezus Chrystus. Pwt 8.11.34. 2Krl 1. Oz 13. Łk 16.10-15. Głód i pragnienie jako wezwanie do miłości.6.25. J 4.6.7.19n. Jr 4.19. J 18.15-38.18nn.20. Jdt 9. Rz 12. Mt 25. Prz 14.4.17. Mk 3. Am 8.7. 2Krl 23. Iz 51.6.32nn.4-8. Syr 16. Jr 6. Oz 2. 1Kor 13.14-20. 1Kor 1. Ez 18. Prz 29. GŁUPOTA Prz 10. Pnp 4.11. Wj 32.20. Wj 32. Iz 54. GŁÓD I PRAGNIENIE Prz 30. Wj 34.44n. Jr 21.11.11.17.4. Pwt 1.12. Kpł 10.11.42. STARY TESTAMENT Głód i pragnienie jako próba wiary. Lb 11.3. Mk 5. Iz 9.13. Mt 21.17.20.42.11.33. 1Kor 4.42. Mk 3. Mt 25. Prz 1. J 4.6.8.1nn.28.46n.10.1nn.8.22-32.13nn. Oz 2. Iz 25. Rdz 27.19.9-18. Lb 17.16. Lb 31.11.21.15. Tb 4.2.5.26. Iz 58.7-26.5. Pwt 15. 1Kor 3.26.18. Pwt 30. Rdz 34.7.40. Rdz 4. Iz 25. 1Tm 2.21. 1Kor 1. 2Sm 24. Prz 10. Mędrcy.8nn.7-13. STARY TESTAMENT Gniew Boży OBRAZY I RZECZYWISTOŚĆ Potępienie gniewu. Wj 23. Mt 4.22. Łk 10. Jr 25.16. Mt 23. Dz 15. Ps 42. Prz 5. .5. Jezus zaspokaja i powoduje głód oraz pragnienie .39-42. Iz 55.9.39.5.11.17. Pwt 32. Lb 11.11. Oz 14. Prz 15. Lb 25.32. Mdr 5.11. Jr 15.9.Dz 4. Prz 4.16n.53.1-14.2.1nn. 2Krn 30. 1Krl 18.14.22.5nn.17.9. Wj 16. Iz 58. Mdr 3.26-31. Syr 21.37nn.15nn.5.14.29.5-27. Mt 5. Lb 12. Gniew święty.24. Prz 9.18-29.20. Jk 1. Prz 29.1-20. 1Sm 6. Dz 17.16.19. Lb 25. Kol 3. Ef 2.11. J 7.1. Iz 65.2. Prz 7. J 19.1-13.

GNIEW I ŚWIĘTOŚĆ
Ku adoracji Boga świętego.
Wj 19,9-25; Wj 20,18-21; Wj 33,20; Sdz 13,22; 2Sm 6,7; Ps 88,16;
Ps 90,7-10; Ps 102,9-12; Iz 6,5;
Gniew i grzech.
Lb 11,1; Lb 12,1-10; Wj 32; Joz 7; Ps 51,6; Oz 5,10; Iz 9,11; Ez 5,13;
Oz 5,12-14; Oz 7,12; Oz 13,8; Iz 10,5-15; Ez 25,15nn; Mi 7,9; Ps 90,7n;
CZAS GNIEWU
Gniew miłości.
Lb 11,33; Lb 12,9; Wj 34,6; Iz 48,9; Ps 103,8; Jr 3,12; Oz 11,9; Iz 53,4;
Iz 53,8;
Aby być wolnym od gniewu.
Am 4,6-11; Jr 4,4; Wj 32,11; Wj 32,31n; Lb 11,1n; Lb 14,11; Lb 12,13;
Pwt 9,20; Am 7,2; Am 7,5; Jr 14,7nn; Jr 18,20; Hi 42,7n; Lb 14; Pwt 9;
Lb 11,2; 2Sm 24; Wj 32,12; Lb 14,15n; Ps 74,2; Ps 79,8; Lb 14,18;
Kara i gniew.
Am 5,18nn; So 1,15-2,3; Ps 9,17n; Ps 56,8; Ps 79,6nn; Ps 7,7; Ps 11,5n;
Ps 28,4; Ps 94,2; Ps 30,6; Ps 65,3n; Ps 103,3; 2Mch 6,12-17; Iz 26,20;
Dn 8,19; Dn 11,36;
NOWY TESTAMENT
Mt 3,7; Ap 14,10;
RZECZYWISTOŚĆ I OBRAZY
Od uczuć Boga do skutków gniewu.
Mt 5,12; 1Kor 3,13; 2Tes 1,8; 2Tes 2,8; Ap 14,8-10; Ap 16,1nn; Mt 3,12;
Mt 22,7; Łk 19,27; Łk 12,46; Mt 13,42; Mt 25,41;
Gniew Jezusa.
J 11,33; Mt 4,10; Mt 16,23; Mk 1,25; J 8,44; Mt 12,34; Mt 23,33; Mt 15,7;
Mk 1,43; Mt 9,30; Mt 17,17; Łk 15,28; Mk 3,5; Łk 14,21; Mt 18,34;
Mt 11,20n; Mt 21,12n; Mk 11,21; Ap 6,16; Hbr 10,31;
CZAS GNIEWU
Sprawiedliwość i gniew.
Rz 13,4;
Od gniewu do miłosierdzia.
Rz 1,18-32; Rz 3,20; Rz 9,22; Ef 2,3; J 3,36; Rz 4,15; Rz 9,23; Rz 11,32;
OCALENI PRZED GNIEWEM
Jezus i gniew Boży.
Mt 3,7; 1Tes 1,10; 1Tes 5,9; Rz 5,9; 1Kor 1,18; J 1,29; 2Kor 5,21;
Ga 3,13;
W oczekiwaniu na dzień gniewu.
Ap 12,12; Ap 14,8nn; Ap 19,15;
GODZINA
Godzina eschatologiczna.
Dn 8,17-19; Dn 11,35; Dn 11,40; Dn 11,45; Mt 24,36; Mt 24,44; Mt 24,50;
J 5,25; J 5,28; Ap 14,15nn; Ap 3,10; Ap 9,15; Mt 25,13; J 4,23; J 5,25;
J 5,28; 1J 2,18; Rz 13,11; J 4,23;

Godzina mesjańska.
J 2,4; Mt 26,45; J 16,21; Mk 14,35; Łk 22,53; J 12,27; J 12,23-24; J 2,4;
J 7,30; J 8,20; J 13,1; J 14,29n; J 17,1; J 16,32; Dz 1,7;
GOŁĘBICA
Kpł 1,14; Kpł 5,7; Kpł 5,11; Lb 6,10; Łk 2,24; Kpł 12,8; Mt 21,12;
J 2,14-16; Iz 38,14; Iz 59,11; Na 2,8; Ps 55,7n; Jr 8,7; Ez 7,16;
Oz 11,11; Iz 60,8; Oz 7,11; Mt 10,16; Pnp 2,14; Pnp 5,2; Ps 74,19;
Mt 3,16; Rdz 8,8-12; Rdz 1,2;
GORLIWOŚĆ
Pwt 29,19; So 1,18; Iz 26,11; Koh 9,6; Syr 40,4; Syr 30,24; 2Sm 21,2;
Lb 25,11; Prz 27,4; Rdz 4,5; Rdz 4,8; Lb 25,7n; Rdz 4,5-11; Rdz 37,11;
Rdz 30,1; Prz 6,24; Lb 5; Rdz 26,14; Iz 11,13; Ps 37,1; Ps 73,3;
Prz 3,31; Prz 23,17; Rz 13,13; 1Kor 3,3; 2Kor 12,20; Jk 3,14-16; Koh 4,4;
Lb 11,29; Pnp 8,6;
BÓG ZAZDROSNY
Zazdrość Boga jedynego.
2Krl 23,4-14; Pwt 18,13; Wj 20,5; Wj 34,14; Pwt 6,14n; Pwt 4,24;
Ps 78,58; Pwt 32,16; Pwt 32,21; 1Krl 14,22; Ez 8,3-5; 2Krl 21,7;
Joz 24,19n;
Zazdrość Jahwe Zastępów.
Wj 20,3-6; Wj 34,14; Pwt 6,15; Pwt 29,19; Ez 5,13; Ez 16,38; Ez 16,42;
Ez 23,25; Joz 24,19; Pwt 4,23n; Ez 39,25; Ez 36,23n; Ez 35,11; Ez 36,5-6;
Iz 42,13; Iz 59,17; Iz 26,11; Iz 63,15; Iz 9,6; Pwt 6,15; Jl 2,18;
Za 1,14n; Za 8,2;
GORLIWOŚĆ O BOGA
Gorliwi rzecznicy Jahwe.
Pwt 32,31; Lb 25,11; 1Krl 19,14; Syr 48,2; Ps 69,10;
Ps 119,139; 1Mch 2,54; 1Mch 2,58; 1Mch 2,24-27; 2Mch 4,14; 2Mch 2,42;
Syr 51,18; Dz 5,35nn; Dz 23,12nn;
Gorliwość Chrześcijańska.
Dz 5,17; Dz 13,45; Dz 17,5; Rz 10,2; Flp 3,6; Ga 1,14; Dz 22,3; Dz 21,20;
Mt 22,15-21; Mk 3,17-18; Łk 9,54; Mt 20,22; Mt 26,51nn; Mt 26,55;
Mt 11,12; Mt 16,24n; J 2,17; 2Kor 11,2; Rz 11,11; Rz 11,14; Rz 10,19;
2Kor 9,2; 1Kor 12,31; 1Kor 14,1; 1Kor 14,12; 1Kor 14,39; Tt 2,14;
1P 3,13;
GOŚCINNOŚĆ
Gościnność jako dzieło miłosierdzia.
Prz 27,8; Syr 29,21n; Kpł 19,33n; Dz 7,6; Ps 39,13; Hbr 11,13; Hbr 13,14;
Pwt 10,18n; Rdz 19,8; Sdz 19,23; Łk 11,5n; Rdz 18,2-8; Hi 31,34;
Łk 7,44nn; Rz 12,13; Rz 8;
Gościnność jako świadectwo wiary.
Mt 25,35; Mt 25,43; Łk 2,7; J 13,20; Łk 9,48; Rz 19,1nn; Mt 10,40;
Mk 9,37; 1Tm 5,10; 1Tm 3,2; Tt 1,8; Syr 29,24-28; Syr 11,4; 1P 4,9;
Łk 14,13; Ap 3,20; J 14,23; J 14,2; Ef 2,19; Łk 12,37; Ap 3,20;
GÓRA

1Krl 20,23; 1Krl 20,28; Ez 38,12; J 4,20-24;
STWORZENIE BOŻE
Niewzruszalność.
Ps 36,7; Rdz 49,26; Pwt 33,15; Ps 90,2; Prz 8,25; Iz 40,12; Ps 65,7;
Hi 9,5; Mt 17,20; 1Kor 13,2; Dn 3,75; Ps 148,9;
Potęga.
Rdz 19,17; Ps 11,1; Ez 7,16; Mt 24,16; Ps 121,1n; Jr 3,23; Dn 2,35;
Dn 2,45; Jr 51,25; Iz 2,12-25;
W obliczu Boga.
Ps 89,13; Iz 44,23; Am 9,13; Ps 72,16; Iz 45,2; Iz 49,11; Ba 5,7; Łk 3,5;
Oz 10,8; Łk 21,23; Łk 21,30; Ap 6,11nn; Ps 104,34; Pwt 32,22; Mi 1,4;
Iz 63,19; Ps 97,5; Sdz 5,5; Ez 38,20; Ap 6,14; Ap 16,20;
GÓRY UPRZYWILEJOWANE
Jako miejsce prawdziwego objawienia.
Wj 3,1; Wj 3,5; Wj 24,12-18; Wj 24,16; 1Krl 19,8; Wj 17,9; 1Krl 18,42;
2Krl 1,9; 2Krl 4,25;
Jako miejsce sprawowania kultu góry.
Wj 24,4n; Pwt 11,29; Joz 8,30-35; 1Sm 7,1; Sdz 6,26; 1Sm 9,12;
1Krl 3,2-4; Jr 2,20; Jr 3,23; Pwt 12,2-9; Rdz 11; Ps 48,2; Ps 68,17;
Jl 3,5; Ps 125,1; Iz 14,13n; Ps 2,6; 2Krn 3,1; Rdz 22,2; Ps 24,3;
Ps 120-134; Ps 43,3; Ps 15,1; Ps 74,2; Dz 7,38; Ps 68,16nn; Iz 2,2n;
Iz 11,9; Dn 9,16; Iz 24,23; Iz 27,13; Iz 66,20; Iz 56,6n; Za 14,10;
Za 14,16nn;
CHRYSTUS I GÓRY
Góry w życiu Jezusa.
Mt 14,23; Łk 6,12; Łk 9,28; Łk 15,4; Mt 18,12; J 6,15; Mt 4,8; Mt 28,16;
Mt 5,1; Mt 15,29; 2P 1,16-19; Łk 2,42; Łk 9,51-21,38; Łk 18,31; Mt 24,3;
Mk 13,3; Łk 19,29; Za 14,3n; Łk 19,37; Łk 22,39; Dz 1,12; J 3,13; J 3,19;
J 3,37;
Inne pisma Nowego Testamentu.
Ga 4,24nn; Hbr 12,18; Hbr 12,22; Ap 14,1; Ez 40,2; Ap 21,10;
GRZECH
PIERWSZY GRZECH
Grzech Adama.
Rdz 3,3-5; Rdz 1,26n; Mdr 2,23; Rz 7,10;
Następstwa grzechu.
Rdz 3,23; Rdz 2,25; Rdz 3,8; Rdz 3,22; Rdz 2,18; Rdz 2,23; Rdz 3,16;
Rdz 4,8; Rdz 4,24; Mdr 2,25; Rdz 6,13nn; Rdz 3,15; Rz 12,21; Mdr 10,1;
Rdz 6,5-8; Rdz 8,17; Rdz 8,21; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Mdr 10,5; Rdz 12,1;
Rdz 24,2; Rdz 12,2; Rdz 3,14nn;
GRZECH IZRAELA
Kult złotego cielca.
Pwt 7,7; Pwt 9,4nn; Ez 16,2-5; Pwt 7,8; Joz 24,2; Joz 24,14; Ez 20,7;
Ez 20,18; Wj 19,5; Wj 4,22; Wj 5,1; Wj 31,18; Wj 32,1; Wj 40,36nn;
Pwt 9,7; Pwt 6,13; Mt 4,10; Rz 1,23; Ps 106,20;

29-31.1. Am 4. J 8. J 15. Rz 6.22.24.7.16-19. Lb 11. Mk 3.10n. Łk 15.2. Hi 38.15.2. 2Kor 5.13n.2. Wj 20.23. Ga 3. Sdz 5.12. Jr 7.6.34. Uwodzicielstwo pogańskie.9.29n. Jezus i grzesznicy.36nn.5-9. Rdz 1. Za 1. Pwt 27. 1Tm 1. Teologia grzechu według św.20.4.30-37.12. Rz 6. 1J 3. J 3.30.3. Prz 6. Ga 5.1-2. Rz 8. Mt 4.1nn.14-24.6n. Iz 60.31nn. 2Kor 4. Ga 3. Rz 9.20. 1Kor 1.21nn.6. Pwt 30.9.46.8.17.21-32. Jr 2. 1J 3. 1J 4.26n. Łk 19.23.29. Ps 19.12-19.4. Rz 11.21-24.4nn.14n.26nn. 2Kor 3. 1Kor 6.44. J 1. Iz 59.32. Lb 11. Kol 3. Pwt 8.7. Pawła. Rz 6. 2Sm 12.20.4.20. 1J 3. Mk 10. Mk 2.25.2. J 8. J 19.31.28. Rz 8. Rz 5.22. Rz 8. 1Kor 6.13. Rdz 2.3.16. Oz 4. Rz 8.37. Grzech jako obraza Boga.8-10. Iz 63.32-33. 2Sm 12. J 19. Łk 18.10. 1J 8. Pwt 5.12. J 8.12. Rdz 1. Jr 22.9. Ps 33. Pwt 6.23nn.5. Ga 5. Mt 18.5. NOWY TESTAMENT Iz 53. Ez 16.1.20.3. Pnp 6.3.29.8. Łk 15. Ez 14.2. Iz 59.1n.7. 1Kor 10.16n. Iz 65. Rz 5. 1Sm 3. Iz 49. Ps 15.22.17. Za 12. 1Kor 5.5.24. Mk 2.12.12-15. 2Kor 5. Rz 7.31. Ap 22.18nn. GWIAZDY Gwiazdy a starożytne pogaństwo. Ez 47. Dn 12. Mt 5. Rdz 15.5.2-5.15. Ps 19. Iz 1.41.Grobowce pożądania.1. Iz 64. J 8. 1Sm 13.17.19-21.9n.19-20. Hi 35. J 3.5.22. Ef 3. 2Kor 12. Mdr 7.10. J 8.11nn.1-12. Mi 2. Ez 18. Mt 26.40. Pwt 9. Ba 3. Łk 15. Mk 1.45. Rz 8. Iz 59. J 15.17. J 1. Rdz 3. J 16. Ml 3. J 8.9-10.5nn.11. 1J 1.5. J 10.1.1n. NAUCZANIE PROROKÓW Joz 7. Iz 59. Ez 33. Rz 11.2nn. Ps 136.15n.14.17. Rz 1. Mt 8. Rz 1. Jr 31.5.14-19. Mdr 2.12. Gwiazdy w służbie Boga.7nn.15nn.28.4.11.13. J 20. 1J 8. Rz 7. Jr 3.6.8.9. Lekarstwo na grzech. Ez 34.8n. 2Sm 12. 1J 2. Ga 5. Rz 11. Prz 30.30.9.33nn. Ps 52. Mt 7. J 1.33. 1J 1. J 20. Rz 8. Mt 5.11nn.28nn. Ps 51. Am 5.7-15. Grzech świata.15.14-17nn.14.21. Rz 6. Kol 3. 1J 2. Hi 38.11-14. Tt 3.11. Piętnowanie grzechów.5. Oz 2.12n.29. Joz 10.1-15.25n.33. Ps 148.6n. J 12.9.12nn.5. Mk 1. J 13.39-44.23.10n.10. Ef 5. Rz 7.5-8. Lb 24.20.6. J 1.2. J 14.33. Rz 5.9n.21. Jr 3. Ef 5. 2Tm 3.21nn. Mdr 13.17. Ez 36. Mt 6.18.21. Mk 1. 1J 3. .33. Am 5.21-23. Rz 3. Łk 7. Za 13.5. J 9.15-26.14nn.12. Lm 5. Iz 5.3. Mk 7.17.

Rdz 17.27.26. Rz 6.20.28. Iz 62. Tt 3. Iz 62. Iz 43. Ap 16.3nn.9n. Iz 41.2.4.13.15-18.3-6. Jr 8.13.5. 2Krl 17.21. Rdz 43.34. Pwt 15. Joz 24.10. 1Sm 14. Jr 34. Ap 21. Sdz 6. Rdz 10. 2Krl 18. HEBRAJCZYK Rdz 14. 2Mch 7. Wj 23.3-10.10. Ez 16. Mdr 13. Rdz 32.3. Iz 12.6nn. 2Sm 24.18.18.19.9.2. Tymczasem we wszechświecie odkupionym przez Chrystusa. Flp 3.13-16.12n. Ap 13. Wj 6.11. 1Mch 1. Rdz 24.8. 1Sm 25.30. 1Sm 13. 2Krl 5.15. Pwt 4.22.2-5. Oz 13.25. Iz 24.16. Rdz 17.19.14. Rdz 2.16. Inni bogowie. Jl 4. Ps 10. Rdz 1. Ap 21. 1J 5. Mdr 13. Tt 2.3.1. 1Sm 29.6.1.7-12. Bałwochwalstwo jako pokusa ciągle aktualna Mt 6.2Krl 17.1.11-15. Dn 3. Ps 28. Ez 23.14. Sdz 2.7. Ps 31. Pwt 13.17.3. Imiona Boga. Jon 1.4n. Ga 4. . 1Krl 18. Dn 9.10. Rdz 39.11nn. Iz 34. 2Kor 2.25. 1Kor 10.14.16. Jr 10. Rdz 35. 2Mch 11.3-5.3. Kol 2.6.13.15.14.29.28-35. Wezwanie imienia Bożego.2. Rz 1. ZNACZENIE BAŁWOCHWALSTWA 1Kor 12. Ga 4.13.14.20.19-35.37.4. Iz 1. Od gwiazd do złych aniołów.3. Rz 6. Iz 45.18-7.20. 2Kor 11.18-32. Pwt 4.28. 2Sm 12. Jr 2.15. Ap 12.15. Rdz 11.2. Am 5.42.35.16.17. 2Krl 24. Rdz 31.24.24. Flp 3. Ap 8. Wj 32. Nicość idolów.11.4.26. Sdz 13. 2Krl 21. Iz 14. Pwt 5.15. IDOLE ODEJŚCIE OD IDOLÓW Joz 24. Wj 9.25.15. Hi 31. Jr 44. Ap 12. Jr 32. Wj 3.12.7nn.4. Wj 20.2. Iz 44. Wj 3.9.4. 1Sm 13.25-30.19.26n.6nn.10n. Rdz 40. 1Sm 4.26.8. Rdz 11. Imiona ludzi.26nn.8n.14. Lb 16. Oz 8. 1Sm 19. 2Krl 23. Mdr 14. Łk 1. Wj 1.78n. Iz 43.7nn.12-15. Kol 2.5.4-8.16.8. Ap 22.1-5.2nn. Oz 8. Sdz 17-18. Ga 5.45.13-16.26. 1Krl 12. 1Kor 10.5. Iz 47. Dz 6.32.27. Jr 10.16. Mt 2.9-20. Iz 48. Ps 81.3.12-21. Ap 9. Jr 7. 1Tes 1. 1Sm 14. Ez 20. 1Kor 10.2.2n. Iz 60. Ps 10. Wj 2. Mt 24. Jdt 5.21nn. Rdz 27. Iz 13.19.8. Wj 34.3n. Ap 13. Mt 24. Wj 7.1.21n.6. Rdz 35.20n. Lb 24. Iz 40. Mt 27. IMIĘ STARY TESTAMENT Rdz 1.25-32. Ez 8.3. Rdz 41. Rz 6. 2P 1.5.13.9. Mdr 13-14. 2Krl 23.18-40.17nn.23. Ap 22.36.21.8. 1Krn 16.3nn.14-23.20n.12. Wj 20. Iz 17.1-10.31. 2Mch 6.1n. Rz 4. Ap 2. Ezd 7.14.43. Hi 30.15. 2Krl 23. 2Mch 15.

20n. Oz 2.15. Syr 36. Oz 12. Jl 3.36.16.17. Ps 50. Łk 24.6.25. Mt 10.12. Iz 29.1. Dz 13. 2Sm 5.21. Jk 2. Mt 18.17.5.7. Jr 3.2.31.14.13. Mk 9. J 17. Ps 114.15n.17. Dz 4. J 17.14. J 1. Hbr 5.11. Ez 36. Oz 11.3. Łk 1.12.3.5.17. Ps 135. Pwt 33. Jr 31.18. Rdz 43.6. Ez 20.25nn. Ap 22.1.58.Iz 41.5.19. Ef 5. IZRAEL STARY TESTAMENT Rdz 35. 2Tes 1. Dz 8.3. Mk 9.6. Jr 2. Flp 2.27. Ps 5.41. Rz 1. Mt 16. Izrael i Juda.10.34. J 14. Łk 1.24n.28. Am 2. Dz 13.12.52.7.1.12.5.3n.6nn. Dz 9.9.7. Joz 7.9. Mt 10. Dz 5. Hbr 13.11. Dz 9.23. Iz 30.26. Iz 45.3. Dz 9.17. Hbr 1.15. Iz 43.7.5.9.5. J 17. Flp 2.16.1.3.29. Pwt 5.7. Dz 4.5. Dz 19. Oz 4. Dz 3. 1J 3. Jr 31.11n. Iz 45.12-13. Obietnica powstania nowego Izraela.10. Ez 37. Imię Pana.2.10.15.20.3.10. Jr 7. Łk 1. Iz 9. Dz 9. Ps 7.20-27n. J 15.4.7. 2Tm 2. Pwt 12.18. Ap 3. Dz 4.19. Ez 8.13.13. Jr 31.5.12.24. Jr 33.1. Jr 3.12.17. Iz 1.26n. Dz 13. Rz 10. Dz 2. Dz 22.9.37. 3J 1. Dz 5. 1J 5.20.13. Łk 10.3.5.15. Mt 6. J 20.38.1.3nn. Iz 45.5.29.27. Mk 16.63. Ap 19.36.20n.4.23.21. Jr 7. Ap 14.30.6. Pwt 6. Ap 17. NOWY TESTAMENT Imię Ojca. Inne imiona.7-12. Mt 2.40. Mk 13. Dz 2.13. Wj 12.10.4.49. Iz 1.4. Iz 10. 1Kor 1. J 15. Dz 2.43. Wj 34.1nn. Iz 45. Kpł 24.4.17. Dz 21.13.10.27n.15-16.23n.16. 2Krl 23.7. Ga 3.16.4. Ap 19. Łk 1. J 16.72-73. Izrael jako lud przymierza.8.17.22. 1Krl 12. Dz 16. Wj 24. Jr 30.31. Dz 4. Ap 14. J 10. Ap 13. Rdz 50.21. Iz 1. Ps 50.31. Ap 3.25. Dz 19. 1J 3. Pwt 28. J 20.1. Sdz 5.8.26. Iz 46. 1J 5. Łk 1.17.21.14.9.2.15.33.12.27. NOWY TESTAMENT Ewangelia a Izrael dawny. Jr 31. Pwt 9. Mi 2. 2Sm 20. Łk 1.8.23n.2. Jr 12. Kol 3. Wj 20.8. Iz 44. Dz 8. J 12. Imię Jezusa. Mt 5. Dz 3.1. Ef 1.8.19.6. .17. Ap 3.21-25.18. 2Tm 6. Łk 1. J 3. Ap 2.1n. Dz 5.11. Rdz 49. Ps 99. Mt 7.11. 1P 4. Mt 1. Iz 41.1.46.20. J 17.23. Ps 2.5. J 17. 2Krn 30.13-16. Dz 9.46n.4. Iz 43. Ap 3.23.4. Rdz 35.23. Iz 48.6. Dz 5. Iz 44.25. J 3.3. Iz 19. Rdz 39.22. Ps 81. Am 7.6.14.24.22.10.24. 1Kor 6.9-13.9. Ps 89.23. Imię Boże a sam Bóg.1. Mt 15. Iz 30. Ps 95. Iz 27. Rz 9.7. Iz 43. Rz 2.28. Dz 4. 1Krl 12. 1J 5. J 1.1. Flp 4.16. Wj 12. J 2. Dz 15. Mt 11.24.8.1.18. Ap 7. Pwt 5.7. Ne 9.1.10.4. Ez 37. Mt 5.16. Ga 1. Iz 19. Mi 1.23. Ap 2.6.13. Łk 1. Syr 36. Dz 10.11-16. Łk 10. Iz 17.20. Wj 4. 2Sm 2. Ez 14. Jr 7.17. Ap 2.20n.13-16. Dz 9. J 16.9.30n.

36. Łk 1.22. Mt 3. 1Kor 10. Ez 18. Ef 2.10.24. Prz 14.11-14.11. Mk 1.31-34. Łk 1. Pwt 14. Syr 3. Rz 15. Dz 13.26. Łk 16. Wj 34.10-11. JAHWE Wj 3. Nowy Izrael. Mt 25.31. Mk 9.9n. 2Kor 9.9. Mt 5. Ps 41.1. Łk 11.47. Łk 18. Rdz 4. Rz 11.6. Rz 10.6. Łk 2. 2Kor 9. Mt 11.27.7. NOWY TESTAMENT Praktyka jałmużny.9. Mt 26. Obowiązek udzielania jałmużny. Jałmużna w Kościele.11.76. Ap 7.24. Tb 4. Łk 2. Pwt 16. Ef 4.21. Rz 9. Jk 2. Rz 2.18.13-15. Ga 2.5.21. Kpł 23.3. Rz 9. Wj 6.15.34n.33.49.6. 2Kor 9.2-5. Łk 11.12n.30.42. Wj 3. Łk 1. Wj 3.11. Dz 5. Prz 21. Wj 6. Dz 13.4. JAŁMUŻNA STARY TESTAMENT Sens terminu. Wj 3.1-4. Ga 6. Rz 11. Stary a nowy Izrael. Prekursor i jego chrzest.5. Ez 16. Prz 28.13-15.15.14. Pwt 16. 1Sm 1. Mt 3. JAN CHRZCICIEL Łk 7. Łk 3. Łk 9. 2Kor 9.1. Prz 19. Pwt 15.29.16. Prz 14. Mt 9. Jałmużna i życie religijne.14.32.8.9. 1Sm 4. Tb 1.33. Mt 6. Łk 6.7.11. J 1.29. Łk 1. Łk 19. Mt 27.9. Łk 1.2. Łk 3. Ez 48.13. Mk 1. Tb 3.4. Tb 4.35.19.4. Syr 17. Dz 10. Tb 2.12.11. Łk 7. 2Kor 8. Ap 21.27.18.13. Łk 12.16.1-4. Łk 1.31-46. Mt 3.2.22. Dn 9. Sdz 13. Rdz 9.1-4. Łk 3.3.14.9.7.17.18.12. Dz 2. 1Sm 1.5.4.4. Mt 11. Mt 6. Łk 2. Dz 11. Dn 4.28.15.33. Kpł 19. J 1. Mk 2. Pwt 15.31. 1Kor 11.25. Wj 3. J 1.Rz 9.16.4n. Rdz 12.44. Dz 13.6n.42.16n.15.26.28n.1n. Łk 5. Mt 6. Ml 3.46.41.80.19. Syr 29.11.24n.20n.26n. Łk 7. Łk 12.3. Rz 1. 1Sm 1. Dz 9. Prz 3.7-11. Mt 11.22.35. Rz 9.1.1.11.25.10-14. Wj 33.28.49.19. .12. Syr 14.16.8nn.15n.6n. Łk 3.29.21.17.2-8.26. Łk 14.20.10. Ps 24.30.6. 2Kor 8.2. Łk 12. Łk 1. Dz 1.5. J 12. Syr 35. Flp 2. Flp 3. 2Kor 8.68.20nn. J 1.54.26. Dz 3.8. Późniejsze dzieje. 1J 3.1-18. Znaczenie imienia. Rt 2. Łk 16.14. Iz 59. Dz 1.9. Rdz 47. 2Kor 8-9.27nn. Mt 26.16.12. 1Kor 16.11.33n.8. Jałmużna i Chrystus.16.23n.1-4.7. Syr 18. Łk 6. Mt 19. Dz 28. Imię i jego początki. Pwt 6. Hbr 8. Pwt 24.

J 1. Mt 23. J 10. J 11.33-38.4nn.13-25.4-27. Ez 48. 1Krl 11. Ef 4. Iz 49. Łk 19. J 3.10nn. 1Kor 11. Łk 21. Ez 9.1nn. J 1.41-44. Rz 8.6. Jr 7. J 5. Łk 24. Iz 61. Dn 6.1-12. Mk 6.4-13. Mk 10. 1Krl 6-8. Ef 4.14n. Łk 19. Ps 132.1-12.19. Ef 1.18nn. J 3. Rdz 4. Dz 2. Ps 79.23.11.6-9.14-18. Rz 15. Iz 1. 2Krl 21. Mk 11.1-4. Jr 7. Ps 48. Mt 28. Iz 53. Ef 2. NOWY TESTAMENT JEROZOLIMA NIEBIESKA A REALIZACJA ZBAWIENIA Mk 1. Jr 20.30. Ag 2.5-9. Łk 9. Łk 18. Tb 13. Łk 3.7n.9.25. Iz 4.14nn. Iz 54. Iz 60. Ez 11. Mt 11.14-26. Mk 13.3-9.11.16-20.24. Wj 19.4n.7-10.9. Mt 28. Lb 24.1.14nn. Mt 3. Jr 31.27. 2Krn 24. Mk 2.20-24.6-14. Ezd 1-3. Ba 4.37nn.28.6-9.23. Mt 2.36-40.24. DOPEŁNIENIE JEDNOŚCI W KOŚCIELE Łk 9.18. Sdz 19.68n.11.47n.1n.14-18.9nn. Dz 2. Iz 51.26.13nn.31. Ef 1.24-28.15-19. Mk 15.9.21.2nn. Mt 3. Ps 87. 2Krl 18. J 17. Iz 51.8. 2Krl 21. Mt 2.11n.1-14. 1J 4.1-11. Ps 84. Rz 8.11.4nn. Sdz 1.5.27.21nn. Mk 15. Ef 4. Łk 13.31-34. Rdz 11.2-6.33. Dz 1. Mt 2.16.6nn. Łk 17.6nn. Ps 122.19-22.1-21.4n. J 19.5-10. Iz 54.4-10. Łk 2. J 1.35. Ez 8.11n. Iz 66.31nn.9. Iz 1.9. Iz 53. J 17. Dz 4. Mk 1.5. J 21.26-33. Iz 54. Jr 31.13-18. J 13. Mk 12. Ez 23.6.1-23.22. ŹRÓDŁO JEDNOŚCI I ROZBICIE JEJ WSKUTEK GRZECHU Rdz 1. Ps 102.30-35. 1Kor 1. Mk 9.8nn. J 5. Mt 2.27-12.15nn.20.30-5.17-52. Za 14. Rz 8.31.14-20. Iz 49.29.38.51. Dz 1. 1Kor 12.11.9. 2Sm 5.11n. Rz 5. Rz 5. Łk 9.10.29.27-30.2.12. J 17. KU NOWEJ JEROZOLIMIE Iz 1. Łk 12.19-30.39. Ez 24. Iz 43.20nn. Mt 2. Ezd 5-6.Świadek światłości i przyjaciel Oblubieńca Łk 3.16nn. Ps 122.7n.22-38.14.5.40. Mt 11.15. Łk 13.62.34n.22.10.15. Ef 4. Dz 2.13. Ef 2.1-10. Ez 47. J 15.36.7.1-54.11n.50. J 11.6nn.35nn.15.3nn. Rdz 4.21.41-50. DRAMAT 1Krl 11. Iz 65. Iz 25. Pwt 24.16.6-9.4. 2Krl 18. Dz 2-7. Lm 1-2. Iz 51. Dn 7. Ez 40-46.29. Dz 4. Ps 87. 1Krl 12. JEROZOLIMA STARY TESTAMENT Rdz 14. JEDNOŚĆ J 15.3. Mt 15. 2Sm 5.32.1.35. Iz 43. J 1. Mk 11.28. Za 12. J 2.1-6.21. Mt 2. Ps 51. Mk 6. J 1. J 1.18-19.5. Mk 11. .17. Ef 1.26n. 2Krl 16.1-10.1-31.1-48. 2Krn 3. W POSZUKIWANIU JEDNOŚCI NA DRODZE PRZYMIERZA Oz 2. Jr 36-38.5. 2Krl 21.36-53. 2Krl 22.5. Ps 78.1.6.2. 2Krn 29-31. Mk 1.1.24-27. Mk 13.16n.14. Ps 147. Ez 48. Łk 24.13-19. Rz 8.1. 1P 2. Syr 50. 1Krl 16. Rdz 2. 1Mch 1. Mt 3. Ne 13.8.12nn.7.6nn.5n. Łk 21. Iz 56.35. Mk 15. Jl 4.26. Mk 6. Iz 53.10nn. Ne 1-12.2.51n. 1Kor 10.18.2n.11n. Iz 55.16n.6-15.27. Rdz 4.1. Rz 7.13. J 12.7.9-17. Łk 2. 2Krl 23.22n.

2n. Jana.34.24. Mt 21.25nn.42. JEZUS CHRYSTUS Mt 1. Dz 8. Mt 1.24. JEZUS TEN JEZUS Dz 1. Łk 9. JEZUS W EWANGELIACH Mk 4. Mt 5. Łk 22.20.20n. Dz 26. Dz 7. Dz 11.19. Dz 4.22. Mt 5.57-61.18. List do Hebrijczyków. Hbr 9. Dz 8.12.21. J 3.8. CHRYSTUS I SYN BOŻY Pierwsze ujęcie tajemnicy. Łk 22. Dz 10.21. Łk 19. Dz 13.9n.44-53.16.10. Mk 4. Łk 10.25n.4.5. Konieczność zajęcia postawy wobec Jezusa. Mk 9.30.20.3-9.25.35. 1J 4.25.20. Mt 16.15. Mt 20. Mt 16. JEZUS NAZAREŃSKI Ga 4.1.1nn.23.44. Dz 5.23.31. Dz 21.30. Ga 4. Mt 20.34. Mk 1.20.36. Mt 1. Dz 2. Dz 2.23-32.18.33.16n.13.18.23-30. Dz 9. Mt 18. 2Kor 5.17.21nn. PAN. Łk 13. Ap 21.9. OD JEROZOLIMY ZIEMSKIEJ DO JEROZOLIMY NIEBIESKIEJ Święty Paweł.28n. Mt 11.11. Łk 24.44n.7n. .39.17-41. Dz 11. Iz 35.38. Mt 10. Mk 8.28n. Mt 7.3. Dz 9.28. Kol 1. Łk 22.15-20. Dz 9. Mt 9. Mt 13.38. 1Kor 2. Mt 20. Mt 26. Mt 5.13. Łk 24.28. Dz 22. Mk 14. Mt 17.30.28. Mt 1. Mk 8.16. Mk 5. Dz 3. Mt 26. Hbr 12.41n.21.1-33.5.2.2. IMIĘ< KTÓRE PRZEWYŻSZA WSZELKIE IMIONA Flp 2.35.23. Mt 14. Mt 11. Dz 7. Jl 3. Dz 17.Dz 5.21. Wj 3. Mt 16. Dz 4.19-26. Dz 12.41. Mt 20. Dz 13.36.31n.34. Hbr 2. Mt 5.22.12.32. Łk 22. Mk 3. Iz 29.22.5. J 1. Łk 1.58-8. Mt 18. Mt 5.17.3. Dz 9.8.11n. Dz 5.1. Mt 1.26-27.34. Mk 10. Syr 51. Dz 15. Łk 1. J 6. J 11.22. Mt 22. Dz 9. Mt 21.12.30.11. Mt 13. Dz 2. Dz 11.6. Mt 15.17.21. Dz 9.14.6. Łk 6. Dz 9.14.36. Mt 11.23.15. Łk 13.2.31.27-30.18n. Łk 22. Łk 17.27-30.36. J 4.45.24-30.12. Mt 7. Flp 3.29.15. Łk 11.1-22. 1J 1.51.15.18.25. Kol 2. Łk 2. J 17.40. J 19.1.30.22. JEZUS W NAZARECIE Atmosfera eschatologiczna życia Jezusa.20. Mt 19. Dz 22.17. Jezus a przyszłość. Mk 12. Dn 2.1-30.36. Mk 14. Apokalipsa św.31nn.14.28. Łk 15. Dz 9.8. Łk 4.6. Dz 1. Mk 9. Flp 3. Dz 7.1-9.36. Dz 5.11n.18. Dz 15. Mt 13. Mt 5.1.6. Mt 23. Mt 13.17. Mt 21.25n.2. Dz 2. Łk 22.9. Mt 12. Dz 1.2-40.5n. Dz 9.5. Dz 1.1.21. Mt 16. Pwt 31. Hbr 8.12. Łk 17. Mt 12.3.22. Mt 15. Łk 10. Mk 1. Łk 17. Hbr 9. Mt 11. Ap 11. Łk 11.17.18.17. Łk 2. Mt 1. Łk 22.5. Dz 9.32-41.21.26.1. Mk 9. Mk 10. Mk 8.6.64. J 4.6.24-31. Dz 5. Hbr 12. J 1.11. Dz 8.31.28. Dz 4. Iz 61.1-20.14.25nn.35.2. JEZUS.22. Dz 18.19. Dz 5. Mk 13.

Dobre i złe użycie języka.5.29.11.26. Wj 24. Mk 1.30-35. J 10.27. Joz 24.26. Ap 17.1-18. Prz 18. Kol 1. 1Kor 16. Hbr 12.4. Rz 3.15-23.8.7n.2. Ap 7. Ef 2.5. Ps 16. Mt 1-2. J 13. 1Kor 15.55.30-35. J 17.9. Dz 8.45.14.16.36. Dz 2. Dz 19. Ef 1. Tt 2. Mt 21. 1J 4. Ga 1.20-28.36. Łk 22. Rz 8.16.27. Ps 52. Ap 6.9. Ps 45. Ba 3. Dz 10.33. Dn 7.12-21. Dz 2.12.20.38.14. J 11.24. Rz 8. Dz 5. Tt 2.13n. Łk 9.28. Dz 4. Hbr 2. Mt 28. 1P 1. Dz 2. J 1. Mt 8.4. J 1. 1Kor 2. Mk 15. J 1. Mdr 7. J 1. Ap 19. J 14.25-30. 2Sm 7. Pwt 31.34.24.10.25n. Rz 10.37.13. JĘZYK Łk 1.6.36. Rz 5. Łk 1.28.25. J 3. Ap 5. Dz 5.7n. Typ Zbawiciela.70.6. Dz 7. J 3. Ps 57. KONKLUZJA Ap 1-3. Dz 22.31. 1Kor 2.16n. J 1. Mt 28.5. Hi 28. Mt 14. Ef 1.22-31.38. J 14.21-25. Jr 25. Mk 5. Lb 14. 1J 3. Mt 14. J 16.3. Mt 2.62. Dz 2.18.70. Mk 7.23-37. Tajemnica Jezusa w poszczególnych Ewangeliach.22.6. 1Kor 8.38.28. 1Kor 15.33-37. Joz 23.30. Dz 2. Rz 10.11.14. Hbr 4. Iz 52. Rz 6. Dz 5. Ap 21. 1Kor 15. Ap 17.7. Lb 27. Hbr 9. Tt 3.4. Ap 3. Ps 105. Rz 1.39. 1Kor 15.26. .22-30. Mk 14. 1Kor 8.20.17. 2Tm 1.15.21. 1Kor 10.4. Dz 2.18.15nn.1Tes 1.36.1-13. Dz 2.38. Mt 27. Łk 1.16.14. 1P 3.18. Rz 10.21. Dz 2. Mk 3.20. Dz 3.25n. Ga 2.14n.62. 1Kor 11.3-22. Mt 24. Joz 1. Mt 28.24.31.4. Dz 13. Dz 7. Dz 3.13. Ga 1.16n.10. 1Tm 3.10. Dz 10. Łk 3. Flp 2. Dz 1.4.13. Rz 1.14.3. Łk 22. Kol 1.4.35-38.9.7.33. Łk 1-2.6.10.13. Różnorodność języków.8.56. Mt 11. Ap 19.4.21. 1Kor 15.31.7. Łk 4. Dz 7. 1Kor 10.3n.33nn.7.18.13.25. 1Tm 2. Mt 27. Hbr 5. 1J 4. 1Kor 14. Rz 1. J 6. Ps 78.37nn. Hbr 1.10-14.13-53. 2Tm 2.2. Joz 8.11.15.6.13. Ap 5. Iz 35.46. Hbr 12. Flp 2.1-17.7.18. Mk 9. Syr 24. 1J 5.20.13.61. Mk 14.43. Flp 2.6-11.11.19. Syr 51. Kol 2. Dz 13.9.1. Ps 35. 1P 1.10.27. Rdz 11.19n.6. Mk 12.2-6. J 3.8.5.44n.34n.20.19.23n.1. Ap 21. Flp 2.14-23.13.35.33. Ap 1. Mt 11. Ps 140.56. Hbr 1. Dz 15.32-38.14-18.18.9.31. Hbr 2.42. Łk 7. Jk 1. Joz 10. Jr 18.11. Łk 15.35nn.18nn.5n. Dz 26. Ps 2. Dz 2. J 3. Łk 9.54n. Ga 1. Dz 4.7. Lb 13.2.33. Jr 9. Lb 11.3.9.12.8.9.11. J 17.1.6. Jk 3. Łk 3.9n. Łk 22. 1J 2. Mk 9.9.6.11. Ps 137.3-11.58. Lb 14. Łk 22.22n.2. Mt 4.25. Dz 10.38. J 1. So 3.16. 2Kor 5. 1Kor 12. Mt 16. Joz 5.21. JOZUE Przywódca Izraela. J 6. 2Sm 7. Ap 22. Dz 3. Łk 1. 1P 3. Dz 10. Rz 8. Łk 14. Mk 1.10n.28. 1P 2.12nn.4.18. Iz 45.28.14. Rz 4.40. 1Kor 11.16. Ps 10.64.18.5.21. 2Kor 5. Ps 110.20.8. Tt 1.2.9.11. Flp 2. Pwt 31.8.15. Mt 1. Ap 22.15.11.7.19.10.7n.32.11.15. Iz 66.13n. Hbr 10. Rz 1.9. Joz 6. Wj 17.6. J 8. J 3.14-15. Prz 8. Wj 33.13-16.20.1. Dz 4.

34.11n.12-17. Kpł 12.11nn. Kpł 8. Pwt 17. Dn 9. Rdz 26.14-16.5.36-42.6. Ps 105. Jr 18. Ez 40-48.8-13.30. Ez 44.19.4. So 3. Pwt 27. Ps 110. Ez 44. Mdr 11. Pwt 18. Rdz 13. 1Krl 1. Rdz 22. Joz 9. Za 14.10. Rdz 49. Joz 21. Jr 31.22. Wj 24.20.26nn.17n.22.1. J 19.20n.7nn. 2Krl 23. Chrystus jako kamień węgielny i chrześcijanie jako żywe kamienie.31. Jr 20.7.32. Wj 24.12. 1Krl 8. Kpł 16. Wj 29.8. Ez 11. 2Sm 1.11. Ag 2. 2Krl 12.17. Rdz 41. Ef 2. Ne 8.11.25. 1Kor 10. 1Kor 10.33. 2Sm 17.37. STARY TESTAMENT HISTORIA INSTYTUCJI KAPŁAŃSTWA Rdz 12. 1Krl 2.1-12.8.19.23.4-8. Iz 66. Hbr 4.21. 2Sm 18. Ez 44. Kpł 4. 1Krn 25-26. Pwt 33.7.33.54.4.14. Syr 45.4.18.5-9. Joz 4. Ez 44. Jr 23.18.39. Syr 50.34-45.5. Pwt 16. Ez 22. Am 7. Jr 23. Wj 20.19.6nn.19.1-6.22-25. Wj 28.6.1.5-21.16n.11. Joz 24.18nn.24.1. 1Kor 3.26. Wj 24. Jr 2.13. Sdz 17.12. Oz 4.27. Joz 2-6. Kpł 17-26. Iz 54. Dz 7.25. 1Sm 7. Łk 20.9. FUNKCJE KAPŁAŃSKIE Sprawowanie kultu. Ap 21.8-11.10-17. Oz 4. Jr 2.6. Chrystus jako kamień obrazy i zniszczenia.14. Sdz 18. 1P 2. Joz 4.21.10. Kpł 23. Mi 3.4-11. Oz 5. 2Krl 11.42-45.10. 2Sm 6. Rdz 31. Wj 24. Sdz 18. Rdz 47. Rz 9. Ez 8. Rdz 34. Pwt 33.29.41.8. Kpł 23. Oz 6. Pwt 33.10-21.10-31. Sdz 13.26n.10. Jr 26.16.5nn. Wj 28. Kpł 14.12. Iz 8. Iz 28. Rdz 22.22. Ez 44. Rdz 46.18-28. 2Sm 8.7-13. 1Sm 30. 1Sm 1-4.15.31. Ez 44. Ps 78.7-13. Iz 57.24-29.25-29. KAPŁAŃSTWO Hbr 7. Ez 47. Iz 28. Rdz 14.8. Ml 2.25-31.19. Wj 1-15. KU DOSKONAŁEMU KAPŁAŃSTWU Krytyka kapłaństwa. Pwt 33. Rz 9. 1Sm 14. 1P 2.4-7. Wj 4. 2Krl 23.33n. Ideał kapłana. Posługa słowa.14-26.7n.25. Ez 11. Skała na pustyni i Chrystus Zbawiciel. Tb 13.Mt 1.21.42.23n.17.9. Ezd 7. 1Sm 2. Ez 36. Dn 2.1.1-9.1-7.45. Ef 2.1nn.45. Ap 14. Mt 21.7n. Kamień pamiątkowy i wiecznotrwałość przymierza.38-42. Joz 8.4.11.17.20-24.4. Kpł 16. J 7. Dz 4.21.3. Mt 23.3.6nn.13. Sdz 17.26. Wj 32. Sdz 6. Drogie kamienie i nowa Jerozolima. 2Kor 3.11. Kpł 26. 1Krn 5.8.33. 2Sm 15. 1Krl 12. Ps 118. Ap 22.18. .18.46. Hbr 13. KAMIEŃ Święte kamienie i ołtarz Chrystusa.26. Ne 8.27-34. Ml 2.

Kpł 21. 2Tm 2. Pwt 8.17-2. Rz 3. Od Pawła do Jana. 1P 2.17n. J 8.5. Tt 1.25n. Hbr 9.7.20. 1Kor 1. Ml 3. Wj 19.24.23n.45. Hbr 7. Hbr 2.26-29. Iz 10.8. Iz 5. Rz 8. Kara jako objawienie Boże.1-4. Hbr 10.1-5. Mt 10. Rz 8.14-20. Pierwszy list Piotra i Apokalipsa.22n.6.14n. 2Tes 2. Hbr 13.13. Łk 10.9n.44. Za 6.6-10.9. Wj 13. J 17.26. Flp 3.19.13. Łk 15. Mt 26. Hbr 10.8n. Ga 3.10. Iz 53. Dz 20. Łk 22.19.12. Za 4. Jk 1. KIELICH . Kara jako owoc grzechu. Mk 10.24n.11-16. Mt 5.11nn.15n. Wj 20. Mt 22. Iz 9. Flp 2. Mt 18.9. LUD KAPŁAŃSKI Jezus. Flp 4.1n.6. 2Kor 2.6.3-10. Ef 2.2. Ez 11.10.34n.26. Ba 2.5n.Ez 44. Jr 5. 1Tm 1. 1Kor 11.5.1-4.5.5. Flp 3.20.32.15-31. Hbr 9.10n.7.6-11.15.30. Łk 9.9. Hbr 12. Ps 110.17.18. Ap 1. Iz 8.34-40. Wj 12.17-42. 1P 3. Mt 5.28.7. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY KAPŁAN Ewangelie synoptyczne. Hbr 12.8.9. 1P 2. Rz 12. Hbr 5. Jr 33. 1P 1.14. KARY Kara jako znak grzechu.15.13.24.27. 1Kor 5. 1J 1.24.17.22n.20-48. Wj 19.27. Rdz 3. Rz 3. Rdz 3.29n.18.12. Hbr 8.1-16. Dz 14. Hbr 12.10.19.10-18. Dz 8.18nn. 2Mch 2.7. Kol 3.16-22.6. 1Kor 10. Oz 11.10. Kpł 10. Oz 2. Flp 2.40.4. Mt 10. J 19.1nn. Iz 53. Dz 5. Kol 1. Oz 13. Ap 20. Rdz 14.6.3.25. J 8.13. 1P 2.22. Za 3.6.5.28. Dz 4.23.20. Mt 20.60.19.11.18-24. Hbr 4. Apostołowie. Mdr 10-12. Dz 4. 1P 1.23.19. Wj 34. Rdz 5.22nn. Za 6. Jdt 8.14. Ap 19. Hbr 7. Mt 10.12. 1P 4.7.7.5-13.17n.31.12. Ef 1. 1Kor 4. Iz 2. Wj 24. Am 4. Hbr 10. Iz 60-62.8.1.10-18. 1J 4.18.6-11. Mdr 18.6. Hbr 5.1. Łk 19.10.27-35. Ba 2. Rz 1.25-28. Rz 5. Rz 15. Ga 2.7.25. Ez 40-48.27.4.12n. Paweł. Iz 61. Za 3.20-26nn. Hbr 9. Dz 3.32n.3.27. Iz 10.5.18. Tylko list do Hebrajczyków. Dz 3.28.1-11. Mt 16.6-13.41-44.14nn. 1P 2.18. Hbr 2. Rz 8. Ez 18.7.17-22.16-19. Łk 13. Ap 18.5-8. Ap 20. Hbr 9. Dz 20. Rz 3. 2Kor 3.1. Ba 2. Ap 5.9. SŁUDZY KAPŁAŃSTWA JEZUSOWEGO Jezus. Hbr 9. Iz 9.24n.5. J 17. Ap 1.1-4. Ap 3. Hbr 9. 1Kor 5. 2Kor 5. Hbr 7. Mk 14. Ez 15.

2Tes 2.1-11. Ps 15.9. Wj 24. So 3. KŁAMSTWO KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z BLIŹNIM Stary Testament.20. Jr 10.25. Mt 24.9. Jr 23.10.17.11. Syr 20.6nn. J 8.3n. Rdz 2. Łk 21.15.9. Ez 13.5. 2Krl 1. So 1. Zwolennicy kłamstwa.33.24. Ap 6. Ps 116. Ps 16.12. W historii świętej.17-20.1n. 1Kor 11. Mt 23.3. 2Tm 4. SZATAN JAKO OJCIEC KŁAMSTWA Ap 12.Kielich wspólnoty.13.17. Mt 7.10.1-8.13. Mt 6. Rz 8. Za 12. Ez 28. 1Tes 2. Wj 23. Jr 9. Rdz 29.18.24-27. Mt 24. Wj 7-10. Dz 13. 2P 2. Pwt 5.7. Ap 12. Ap 13. 1Tm 4.37. Ap 2.27n. 1Tm 4.25. Dn 12. Dz 5. Wj 20. KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z CZŁOWIEKA Z BOGIEM Nieuznawanie Boga prawdziwego. Syr 5. Za 13. Jr 2. Jr 4. Ga 2.22. Ps 23.1-16. Mt 5.17.19-23. Łk 12.1. Iz 53. 1Kor 10. Jk 5.11-12. Oz 4. Ap 13.13. 1Tes 1. Rdz 3.9. Kpł 19. Jr 29. Kielich zbawienia. Rdz 1.12.1.13.6nn. Kielich gniewu.16.31nn. Dz 5. Mk 10.8nn.13.31-39. Rz 8.1. 2Kor 12.6. Iz 51.15-30. Mt 26.14. Dn 14.19.7. Ps 116. Ap 11. Ps 105. Jr 2. J 18.3.40-44. Mt 24. Łk 22.54nn.17.39-42. Ez 14. Iz 24.16-21. Lb 4. Ps 115.8.44.28.5. Jr 9.2.14.1nn. Ps 59. 2Kor 1. Ap 16. Ap 15.9-40.8.4n.3. Ef 4.31. Iz 44.15. 1J 2. Hi 13. Mt 26. Jr 16.20n.2.6nn. Ap 21. Ap 14.16. Ps 26. Ps 78.25.5nn.1.15-16. Łk 22. 1P 2.44.6-11.11-17. Oz 7. 1Krl 22.2nn. Jr 28.11. Człowiek wobec klęski.55.13.2. Za 8. Rz 1.17.17n.8-19.9. Mdr 10-19. Wj 23. Ap 8. J 8.9.22. Kol 3. Oz 10. Pwt 32. Dn 9.17. Grzech kłamstwa a życie religijne. 1P 2. Pwt 19. 2Kor 11.19-33. Prz 12. Ez 21. Ap 15. Dz 13. Ps 11. KLĘSKA Klęska w planach Bożych. Rdz 3. Łk 21.30.11.19.22.27. J 8.10.2.14nn.20. Mt 24. Hi 1.18-28.7.39. Jr 25. .1-13. Iz 47.19.13.9n. Mt 24.7-16. 1Kor 10. Ap 9. Ap 10.2. Ap 14.5. Rdz 3.16. Prz 12. Nowym Testamencie.19. KOBIETA STARY TESTAMENT MAŁŻONKA I MATKA W raju ziemskim.2.25.15n. Jr 3. Jr 8.20.19.5. Jr 5.9-20.3. Iz 44.4. Ps 75. Na 3. Ap 7.1.2-17. Ps 5. Syr 51.22.2n.5. Prz 12. 1J 2.1nn.9. Jr 10.

14-21. Ap 18.40.18.22.1. Ap 12.30.2.29. Pwt 23. Mt 22. Rdz 1. Ga 3. Pwt 31. Dz 2. Prz 8.5. 1Kor 1.45. 1Krl 8.1n.1. Prz 21. Syr 47. 1Kor 1. 1P 2. Ef 2. Pnp 4.23.14n. Pwt 4. Ef 5. Prz 18. Sdz 4. Ef 1. Kol 3.42. J 20.3. Pwt 12.15.15-20. 1Tm 2.11.13-26. Rz 12.28.18. Kobieta i Kościół. Koh 7. Ezd 9. 1Tm 5. Dz 9. J 11.22.54-61.18. Rdz 6. Mt 26. Sdz 20.22. Lb 29.28n. 1Tm 2.26. 1Krl 18. 1P 3. Prz 21. Rdz 2. Dz 9.4. Ef 1. Ps 47.60. 1Krl 8. Ap 17.12.52.14.1-8.8. Dz 21. Łk 22.13-18.35.26.13. Mt 3. 1Kor 14. Syr 36.1.34. Wj 12.18. Syr 25. Dz 16. 2Sm 6. Ga 3.40. Lb 16.23n.Wj 15. Ga 4. W Chrystusie Jezusie. Pnp 7.2.4. KOŚCIÓŁ Ef 1.15nn.10.36.20n.21-31.26.37. Ap 18. Dz 7.4n.4.22-31.5.9. Est 3.22n.18. Jk 2. Jk 1. Ap 7. Dz 9.9n.13. Mk 1.4. Rz 1. Kpł 23. W refleksjach mędrców Prz 31.1-13.4-5.41.20n. Mt 27. Mt 4.24-27.8n. Sdz 16. Mk 14.9nn.13. Dn 6.16. Mt 16. 2Kor 5.2-10.8.10.39n.3. 1Kor 7. Rdz 4.12. Wj 23.14.16. J 8.5-10.40.10.22nn. .17. Ga 6.36. 1Krn 28.28n. Prz 11. Rz 4. Iz 45. Sdz 14. Prz 12. PRZYGOTOWANIE I DOPEŁNIENIE KOŚCIOŁA J 11.22-53. Ne 13. Syr 42.9.1. Prz 11. 1Kor 7. Łk 5. 1Krl 8.3.47. 1Krl 21. 1Sm 2. Rdz 3. Prz 11. Sdz 21. Flp 2.17n.10. 1Krl 11. Pwt 5.1-5. Flp 3.35.15-18. Ga 3.30. 1Krl 18. Ga 6.27-28. Rz 4.16.18. Mt 8.9.19.12.2. Łk 11.9n.20. Rz 2.31. Rdz 11.10-31.8.9. Rdz 2.41. Prz 27. 1Kor 7. Stary i nowy Izrael.16. Prz 5. Rz 11.1-9. Dz 12.19.1n.16. Prz 5. Zginanie kolan w czasie modlitwy.15n.15-18.4-21.10.2.9.21. Ga 4.12.17.15. Ne 8.52. Wj 20. Rdz 12. NOWY TESTAMENT DZIEWICA OBLUBIENICA I MATKA Jutrzenka odkupienia.18. Ap 2. Joz 8. Rdz 4. Dz 19. 1Kor 11. 1Krl 19.14-20.1. Dz 20.7. 1Krl 8. Ap 19. Pierwsze stworzenie i nowe stworzenie. Ezd 10. Dz 7. Ef 1. TERMINOLOGIA Dz 19.3.32.16. Lb 20. 1Tm 2.2-16.11n.3. 2Krl 22.39.35.18. Iz 3. Prz 9. Prz 19.14.11. Mt 25.2. 1Kor 15.4.8n.1nn. Ga 6.10. 2Krl 1.38. 1P 3.2. Dz 1. Rz 9.9nn.16-24.3. KOLANO Zginać przed kimś kolano. Rz 16. Łk 8.25n. 1Kor 11. Ap 17. Ps 22. 1Kor 14. 1Kor 11.4.25n.15n. Prz 19.9.12. Rdz 15.22. Rz 5.14.2. 1Krl 19. Pwt 25. Prz 31.

37nn.7nn.13. Dz 2. Mt 19. Ap 21.9.26nn.1-13.9. Ef 2. Kol 1.22-32.23. 2Kor 8. Ap 3.16.4n. Ap 21. J 20. Mt 16.1-4. Ef 2.33.20.20-21n. Łk 12.13-19. Ap 21. Dz 2.29. Gromadzenie i proces formowania uczniów.17. 2Kor 8-9.5. Iz 42.17.2.36. 2Krl 23.20.35.24n. 1Kor 15. Odrębność Kościoła. J 15. J 4. Rz 11. Ap 3.14. Ef 4. PRÓBA SYNTEZY TEOLOGICZNEJ 1Kor 3. J 6.11n.18.27n.13.8. Dn 7.15. Ga 2. Ap 11. Łk 17.27. Mk 9. JEZUS JAKO ZAŁOŻYCIEL KOŚCIOŁA Główne etapy powstania Kościoła.3-5. Iz 4. Ga 4. 2Tm 1. Mt 13. J 14.28.1.4.41.2. Dz 8. Mt 16.9. Mt 12. 1Kor 12. J 8. Ap 20.18.21n. Ef 2.28.1-17. Ap 11. Mk 14. Dz 8.1Kor 10.31-46.32. J 7. Za 13.4.11-18.15. Ef 1. 1Tm 4.20.14.4. Ap 5.6. 1Kor 12.12. 1Kor 11. Hbr 13.11-14. Rz 10. Dz 20.27.31nn. Dz 8. J 1. Dz 2.12. 1Kor 16.17. Dz 2.8.21.28. J 20. Kol 2.28. Dz 2. Mt 10. Dz 10.23.16. Dz 10.2. J 10.21. J 15.6. Iz 25.10.7. J 21. Jan.4.3. Dz 6. Dz 2. Ap 21.14.4. Flp 3.21.27. Ga 1. Dz 15.4.11.41.2. Rozwój Kościoła. 1Kor 10. Mt 3. Ef 5.30-42.1 ŻYCIE KOŚCIOŁA Pascha i zesłanie Ducha Świętego.10. 1Kor 16.14.9. Dz 28.13.12n.13. Dz 4.42.16.38. Jr 2-3. Ef 1. .28. Łk 9. Hbr 9.17-25. Dz 1. J 15. Łk 1. Dz 1.16. Jr 23.18.8n.6.24-26.9.16n.24.19.21.1. Ef 4.10. Dz 15. 1Tes 2. J 15.15. Dz 8. Mt 10.58. J 10. 1Kor 15. Mt 23.20. Hbr 10.14. Dz 10. Ef 4. Ef 4. Rz 15.38. Mt 13.18.23nn.16.1-8. J 3. Ef 5.7-24. J 12. Dz 6. J 16.1. 1Kor 11.16-31. 1Kor 11. Ap 2.16.5. Mt 13. Ef 1.27.38.35.1-6. Iz 65. Mt 31.21n.12. 2Kor 6. J 10.16. 1P 2.16. J 6.32-35. Ez 36. 1Kor 14.31-43.18.36. Mt 13.1. Dz 2. J 11.7-13.12. 1P 2.37nn. Ef 2. 1Kor 1. Kol 1.12nn. Dz 2. J 16. J 18.6. Dz 19.54. Kol 1. 1J 2.24.24-30.46.6. Ef 5.21nn.25n. Dz 9. Mt 22. J 4.10-17. Dz 15.29. 2Tes 1. Ap 12. Ez 37. Ap 21.14. Mk 14.8.11nn.2. Jr 2. J 13. Rz 15.18-16. Kol 2. Jr 31. Ez 16.14.23.16.33. 1J 1. Ez 37. Mt 25. 1Kor 3.36-43. Kol 1. Iz 35. Rz 8.52.36-43.9n. J 20. Mk 11.32.19.45. Rz 16.21.22.12. Dz 21. Ga 2.2n.26nn. 1Tes 1. Dz 4. Mt 13.22. Dz 1. Dz 2.28. Ef 1.1-5.13.19n.15. Dz 1.21n. Mt 10.5. J 15.18-22. Dz 9. Dz 2. Mk 6.26.31n. Ap 20.39. Ap 7. Ef 4. J 15.41. Mt 26.19n.32.14. Mt 26. Kol 2.24-30. Ef 1. Dz 15.16.18.13n. Ef 5. J 7.43.9n. J 4. Ez 37.31. Ml 3. Jr 31. J 4.27.7nn. Dz 21.18-24. Łk 21. Mt 13.32n.33n. Mk 3. Iz 66. J 12. 2Kor 11. J 15.8. Ga 6. J 3.18. Dz 5. Ga 3.2. J 17.9-22. 1Tm 3.19. J 3. Mk 14.47-50. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD KOŚCIOŁEM Paweł.18. 1Kor 15. Mt 13.39-42n.1-16. J 2.

Kol 1.5.28. J 19.31-39.10n. Rdz 4.5.12. 1Sm 8. 1Sm 24.25. 1Sm 10.5. 1Sm 8. 1Kor 5.18-21.6nn.5-6.3. Hbr 10. Jk 5.23.19.23n. 1Kor 4.30. 2Sm 7.14nn. 2Sm 21. 1Krl 11. Ef 4. 1Sm 13. 1Krl 2.26-40.6. 2Krl 9. Kultyczne użycie krwi. Zakaz spożywania krwi.28.24n. Dz 20.11. 1Kor 9.14.21. Iz 63.31.6. Kpł 9.44n.10-30. Kpł 16.13.13n.10.5. 1J 5. Ap 18. Hbr 9. Sdz 9.8-15.13.53-56. Wj 12. 2Sm 2.20.1.1-12. Kpł 8. 2Mch 8. Hbr 13. Hbr 9. Dz 15. Ps 87. Kpł 8.13. 1Sm 10.6.31-37. Sdz 9.26. 1Sm 8. Ap 22. Pwt 19.8-12. Ps 79.17.4.25.11. Wj 20. 2Sm 7.23. Lb 21.18. Kpł 17.15. Syr 17. Ewangelie synoptyczne.20-29.3.17.14.13. Ps 2. Ga 4. 1Kor 11.33.4. 1Sm 8.6-13.2. Ap 19.7.27. 1Sm 10. KRÓL I KRÓLOWANIE STARY TESTAMENT Rdz 20.22-57.7.20-24.23. 2Sm 12. Hbr 9.24.9.11. 1Sm 8.11. Iz 63.11n. Kpł 1.23. Mt 26. Ez 35.5.32-35.12. Ef 4.23.14.1-7.13n. STARY TESTAMENT Kpł 17.7n.2Tm 1. Wj 12. J 19.29-36. Wj 12. KREW Syr 14.15n. 1Sm 9. 1Kor 6.16-21.3-8. Kol 3.15. Ez 24.11. Rdz 35.19. Lb 35. Rdz 4. Ef 5. 1Sm 12.17. 1J 1.12.14. 1Sm 10. Rz 3. 1Kor 12. J 3.17. Dz 19.1-6. J 4.9-34. Hi 16. Pwt 12.24-25. J 20.12. 1Krl 11.13. List do Hebrajczyków.29. Święty Jan. Mt 27. J 1.24.11. Kpł 3. Dz 10.6. 1Sm 11.19.8-12.12-15.16. 1Kor 10. Flp 2. Ps 2. Ap 7.11. Ap 12. Hbr 13. Lb 24. 1Sm 11. J 6.19. Sdz 8. Mt 28.1nn.1-4.22-23. Rdz 49. NOWY TESTAMENT 1P 1. Mt 27. Ga 3. Potępienie morderstwa. Kpł 7. Pwt 15.27n. . Hbr 2.28. Święty Paweł.18-28.9. Kol 1.1. Sdz 8.17.7.20.4. Wj 24. Pwt 12. Ps 89.21-33. Rz 12.17-24. 1P 2.16n. Flp 3. WŁADZA KRÓLEWSKA A ŻYCIE IZRAELA Instytucja królów. 1Krl 21. Ef 5.16n.19. Rdz 9. Ps 18. Kpł 1.3-7. 1Sm 14.26. Ap 1.25-28.28. 2Kor 11. 1Sm 15. Lb 22.15. Mt 16.3. Ap 16. Rdz 4. Za 9.17nn.20.6nn. 1Kor 10.13.6.23. Rdz 9. Ga 3. Ef 3.14. Dz 1.5. Lb 20. Ga 4. Wj 19. Ef 2. Kpł 4.1.5n.19.20n. Sdz 9.20nn.28. Sdz 4. Rdz 9. 1Sm 26.1-14.14. Hbr 10.13. Lb 21.5. 2Sm 5.7.31-39. Mt 23. Wj 29. Ef 2. Joz 10-11.5. Funkcja króla. Sdz 9.6.8-20.6. Ap 21. Kpł 17. Hbr 12. Ef 1.13.23n.

Dz 1. Ps 45.4-8. Iz 45. Łk 19. Hbr 1. Iz 7.18n. Ezd 3. Łk 23. Jr 27. Dz 1. 1Sm 8. STARY TESTAMENT IZRAEL JAKO KRÓLESTWO BOŻE Wj 3.13-17. Prz 29.1-7. Mk 15. Ap 17. 2Krl 18. 1P 2. Za 9.4-8. Ps 110. Kol 1.1-9.23n. Ezd 6.8.10nn.4. Królowie pogańscy. Ps 24. Ps 48. 1Krl 8. Ap 17.1. Ps 2. J 6.7-15.2. 2Tes 2.10. Ap 17.35-38. 1P 2.1-26.7n.62n. Za 9.3. 1Mch 3. Jr 36-38. U progu Nowego Testamentu.16. Łk 9. Ps 101.2.25nn.18.42. KRÓLEWSKA GODNOŚĆ CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO Obecne królowanie Pana. Hbr 7.14. Jr 8. 1Sm 8. Sdz 8.2.4. Dn 2. Ez 28. Jr 21-22.21.15.9. J 18.12-15.43.49. J 12. Ps 72. Dn 7.13. Ez 45.4.7.7n. Iz 11. Ps 110.9. Ps 80. 1Krl 16. Mk 15. Iz 41.1-4.38.19. KU PRZYSZŁEMU KRÓLESTWU Obietnice prorockie. Dn 7.17n. 1Krl 16.21-29.18.15. Łk 1.1.22.33.1-6.42.31nn. 2Krl 21. Ps 110.7-10. Ap 17. J 18.14. Dz 4. Iz 60.17. Prz 25.19nn.13. 1Kor 15. Iz 9. Za 3. Ap 19. Ps 45. Ap 1.1-6. 1Krl 8.10-18. J 18. J 19. Ezd 7. Ps 2. Oz 8. Ps 80.10.20. Ez 34. Pwt 17. Ps 72.17-27. Podwójne znaczenie urzędu króla w życiu Izraela.15. Ps 72.4.3.20-24. 1Krl 11.9. Dn 12.4n. Iz 37. 1Mch 14.19.1-5.3-21. W oczekiwaniu na obietnice.5.1. Ez 34.6. Ap 19.3. Ps 2. Ps 89. Królestwo Chrystusa w momencie paruzji.9.5n. Iz 14. Ap 5. Ps 110. Mi 5.2. Iz 52. 2Tm 4. Ps 78.37.9n. Ap 19. 1Krl 15.17. Ps 89.3.27. Dn 7. Wj 15.15n. Prz 16.4.1.23. Lm 4. Ap 20. Mt 2. KRÓLESTWO Mt 3.6. Ap 16. Łk 23.36. Męka a królowanie Jezusa?.70. Ap 17.25. Mk 12.8nn. Ps 72. Iz 6.1-9. Ap 7. Za 6. Wj 19.2. 1Krl 22.4nn.44. Iz 6.12. 1Mch 7.13. Łk 19. Iz 11. Ps 47. Jr 21-22. Łk 13.14.14.1.3-7. Ps 11. Ap 7.1-19. NOWY TESTAMENT KRÓLOWANIE JEZUSA PODCZAS JEGO ZIEMSKIEGO ŻYCIA Czy Jezus jest królem?.14-20. 2Sm 6. Ap 17. Łk 19.7. Jr 10. Iz 55.30-33. Mt 21.29n.1nn. J 1.11-15.6.25nn.26n.27.12nn.33. Mt 27.18.13. Ps 134. Oz 3.7.36-37.9-14.8. J 19.29n. 2Krl 23. Ps 2. 2Krl 16.24. 2Krl 8. Łk 22. Prz 29. 1Kor 15.1-13. Jr 23.7.24n. Ps 103.15. Ps 89.Ps 20.9nn.4.39-52. .33.2nn.45.1-5.5. 2Krl 23.10. Łk 22.5.4. Łk 23. Iz 24.12. Mt 4. 1Krl 19.21n. Ap 11.12-15. Jr 10.

Dn 7. Wj 19. Za 14. Dz 1. Ap 3.33. Mk 4. Ef 5.10. Mt 12. Dz 14. 1Kor 15. Ap 11.21. Mt 25.14n.6.1-4.24.25.2.50. Mt 13. 1Krn 28. Dz 5.21.10. Mt 25. Ap 19.36n.31. Mt 11. Mk 4. Ap 1.18n. Ga 3. Mk 2.5. J 19. Mt 22. Dn 7.1-13. W OCZEKIWANIU NA ESCHATOLOGICZNE KRÓLESTWO JAHWE Wj 19. Mt 18. Ap 5.14n. Dz 8. 1Tes 2. Mt 19. Ap 22. Mt 10. Dz 28.24.28n.24. J 16.10.8. Paradoksy Królestwa.3-9. Ps 47.47-50. Mt 16.10-17. 1Kor 6.9.1-16. Mt 17. Mt 13. Łk 19. Dz 10. Kiedy nadejdzie kres czasów.12.39. Mt 4. Mt 5. Łk 21.23.1-7. J 14.24. Dz 1.15.29. Mt 19.19nn. Mt 20. Mt 25.16.23.2-10.29.12. Mt 20.37nn.5.22.6.15.8-9nn. Mt 13. Flp 2. Mt 22. Łk 13. 1Sm 9nn. Dn 7. Ps 145. Dostęp ludzi do Królestwa Bożego. Dn 2. Łk 12.29.14. KRÓLESTWO BOŻE A KRÓLOWANIE JEZUSA W ciągu swego ziemskiego życia.32.24-30. Ap 1.13.5.10. 1Kor 6.41nn.23. Ez 34. J 3. Łk 12. Dz 14. Łk 14. Mt 25. Pwt 21.17nn.11n.8. W ciągu swego czasu Kościoła. Mt 5.13. Mt 13. 1Sm 8. Ap 17. Mt 13.7.9n. Dz 2.34.3.30.32.11. Dz 28.27.22.10. 2Sm 7.14. Mt 8. 2Sm 7. Pwt 21. Mt 13. Kolejne fazy Królestwa.11. J 4. Mt 27.10.13nn.44nn.34. J 2. Ef 5. Ps 2.18-23. 2Tes 1.20. Dz 4. Iz 24.11-14.23.12n. 1Sm 10.23.20n.39-46.7.12. Iz 52.5. Mt 21. Mt 13.8.31n. Ef 5. Mt 13. Mt 25.15-30. KRZYŻ KRZYŻ JEZUSA CHRYSTUSA Zgorszenie krzyża. 1Kor 1.8. Mt 6.26n. J 19.21. Dz 2. Łk 23. 2Krn 13.7.6. Ap 12.21.31.14.22. Mt 9.44nn. Mt 13.23.19. Joz 10.13. TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO Mt 11.28. NOWY TESTAMENT EWANGELIA KRÓLESTWA BOŻEGO Jezus. Jr 10. Mt 16. Łk 21.14nn. Mt 19.26. Apostołowie.1-11. Hbr 12.23.3nn.21. Ps 89.1-11.35. Mi 2.35. Mt 18.25. Ap 19.12-16. Mt 16. Mt 13. Łk 22.10. Wj 19. 2Sm 12. Hbr 13. Ap 3.6.KRÓLESTWO BOŻE A WŁADZA KRÓLEWSKA U IZRAELITÓW 1Sm 8.23.96-99.22n.14.6.5. Mt 6. So 3.29n. Dz 19.39-44.21. Ga 5.29.31. Mdr 3. Mt 26. Flp 2.15.44. Dz 20.30-35.5. Mk 10. 1P 2. J 6. . Mt 13.11nn.3. 1Kor 15. Tajemnica krzyża. 2Sm 12. Mt 9. Łk 21. 1Sm 16. Łk 17.3.26-29.9. Mt 13. Dz 13.21nn.11.33.31.2. Mt 5.8-15. Ga 5.

2.2. Kol 1.3.18. Krzyż jako wyniesienie do chwały. Pwt 29.20. Ez 13. Rdz 4. Iz 45.18. KSIĘGI ZIEMSKIE KSIĘGI NIEBIESKIE Ez 2. Joz 18.1.13.6. Joz 1.26. Syr 35. 2Krl 23. Rdz 12. 1Kor 1. Ps 40.1-8. J 19.16-21.8-3. Łk 24.26.18. Ga 3.9n.27.14n. Rz 8.43. Iz 66.61.23. J 8.22. Dn 12. Joz 24. Wj 5.22. Iz 8. 2Sm 6. 1P 2. Ps 69.58. J 2. J 12. Ef 2.8.1.15-18.14.22nn. Am 5. J 18. Jr 36.24.26n.16-23. KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I ODCZYTANA Iz 8.12. Pwt 28.12.28.9.26nn. J 19. Ps 106. Ps 87.20.18.25n.2. Ps 139. Wj 32.3.19n.21.33. Iz 66. Joz 10. Ga 3. Wj 24.7. Łk 1.14. OBRZĘDY KULTOWE I PEDAGOGIA LUDU BOŻEGO Pwt 16.3.21nn. Mk 14. J 3. Łk 2.19. Rdz 8. Pwt 23.22. Hbr 6.Mt 27.14.14-18. Jr 7.24.11n. Mt 23. J 10.18n.20. Ap 11.2.4. Dn 7.3.6.7. Za 14.4-15.33-39. J 19. J 2.32n.1-8. Mt 5.1-16.41.13.25n. Syr 34. Ga 3.5n.2n. Rdz 4. Mt 5.37. Ga 6. Mt 5. Pwt 4.34. Iz 8. Ml 3.2. 1Kor 2.30. J 19.8.20.16.18-23.14.16. Kpł 19. 1Mch 1. 2Krl 16. 2Krl 23.3nn. Ga 6. Wj 24.11-20. Rz 6.25.1nn. KSIĄŻKA PISMO I KSIĄŻKA Lb 21. 2Sm 1. Iz 4. J 12. Wj 19.29. Dz 5. J 4. 1Sm 15.11.9. Iz 29. Mt 10. Ga 2. Ez 40-48.9.9.21-24. Ez 2.34.2. Iz 30. . Krzyż jako tytuł do chwały dla chrześcijanina. Iz 58. 1Krl 22. Kpł 23. Rdz 3. Ps 50. Kol 2. Lb 21.21-26. WIERNOŚĆ PRZYMIERZU JAKO DUSZA PRAWDZIWEGO KULTU Wj 20. Mt 23.36n. Flp 2.47. Iz 58.1-4. KULT STARY TESTAMENT KULT BOGA PRAWDZIWEGO W HISTORII Rdz 2.21. Ap 22.4n.3. Ez 37.49.28.20. Kościół pierwotny. Jr 36.24. Ml 1. Ap 22.5.13. Życie przybite do krzyża. 1Krl 6. Jr 31. Ps 81. Joz 8.16. Flp 3.8.14nn.13. Mt 23. 1Kor 2. Jr 7.41-64.8. Kpł 20.32n.7. Iz 56.1-8. Wj 32. KRZYŻ JAKO ZNAMIĘ CHRZEŚCIJANINA Krzyż Chrystusa.10.31.4-9.6. Iz 1. Rdz 22. 1Kor 15. Mt 16.20.19. Łk 2. Pwt 28. Łk 10. NOWY TESTAMENT KONIEC DAWNEGO KULTU Jezus. Iz 29.22.13. KSIĄŻKA JAKO WYRAZ UPAMIĘTNIENIA I JAKO ŚWIĘTE ŚWIADECTWO Wj 31.33-60. Ps 50. 1Kor 1. Pwt 31. J 19.1.8. Teologia krzyża.1n.4n. Hbr 10. Dz 2.31nn. Pwt 1-11.18. Iz 58. J 19.6n. Ap 20. Ps 56. Ap 14.9.23n.

14-12. Lampa jako symbol obecności ludzkiej.17.4.34. Sdz 3.24. Wj 34. Syr 26.23.5.7. Syr 48.22.1nn.6.23n. Rdz 4.26. Iz 6.8.11n. 1Krl 4. Dz 20.20. Mt 25.9-13.23n. Mk 14.19. Koh 6.37nn.19. Prz 30.13.7. Mt 10.45.5. Lb 11. Koh 11.1-7. Hi 5. Łk 12.22nn. Oz 6. 1Kor 11. Wj 7.9.16.4. Prz 24. STRUKTURA I TRZY ASPEKTY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO KULTU Hbr 1.16.4.12.3.36.5n.7-5. Dz 20. Mt 28. J 4. Dz 8.18.10. Dz 6.5.11. Rz 6. Ap 21.29. W dniu ostatecznym.8.16.1n.21.15-33.12-17.19. Syr 23. 2Krn 29. 1Kor 14.4. Syr 25. Hbr 7. 1P 2. Ap 18.1-8.15nn. Rdz 7. Ga 5. Pwt 4.22-23. Prz 20.2.42.14.19.10.7.6.16. 1Kor 14. Mk 16. 2Krn 36.1n.5. Ap 21.14. Ap 5.12. Ap 22.15n.9. Lb 11. Mt 18.29. Ap 21.31.2. Jr 16. Am 1-2. Rdz 4. Mk 1.35.24. Rdz 31.19n. Ef 5. Kol 3. 1Krl 19.2-11. Jr 25.38-41. Ap 22. PRZYBLIŻENIA I ZNACZENIA UMOWNE Lb 9. Pnp 6. Ap 14.6. Hbr 12.14. J 4.10.48nn. Kościół był mu posłuszny. LAMPA Lampa jako symbol obecności Bożej. Ps 40.17. Łk 10.2. 1Kor 10. Dz 3.12.23. Lb 7. Flp 3. Rdz 43. Flp 2. LICZBY 2Sm 24. Kpł 26.9. Iz 61. 1Sm 18. 2Sm 22. Wj 24.18-28.19. Prz 6.13n.1-5.11.32n.60. Ap 4.3.24nn.18. 2P 1. J 4.2n.22. Dz 2.22. Dz 20. Hbr 10. Dz 7.1n.4. Hbr 9.7. Jr 25. 1Kor 11. Jr 7. Ps 119.30. Mk 16.6.26.16. Iz 6.51. Łk 12. Hbr 9.12.14.23. Jr 3.7.34. Hbr 9. Dz 7. J 4. J 3.29. Ap 11. Kol 3. J 1. Ps 62.29. J 6. 1Krn 21.19. Dn 9. 1Kor 11. Hi 19.20nn.28. Ps 84.1-18.7. Ez 37. ZNACZENIA SYMBOLICZNE Użycie symboliczne.3. Hbr 7.13.35.5. Iz 40. 1Krl 15. Łk 22. 1Kor 10.5.29. Kpł 26. Wj 27.1.27nn.5.55n.40. Za 9.24.1-10.24.16n.34.4. 1Kor 16.2. Ap 1.19. Iz 11. .24. Ap 19. 1Kor 11.8. Ga 5. Mt 19.3. J 7. Prz 6. Rdz 25.5-16.14n.26. Wj 20.29. Jr 32.7n.28.Dz 2. Mi 5. Hbr 7. Wj 18.3.8.1-11. Mk 10.2. 2Krl 8.7nn. Sdz 5.1. Lb 14. 1Kor 11.13. Prz 13. J 5. 2Sm 5. Hbr 13. 1Krl 7. Obecnie. POCZĄTKI NOWEGO KULTU Jezus. Hi 40.27. 1Sm 3. Hi 18. Mt 5.1. 1Kor 10. 1P 1. 2Krl 13. Ap 5. Hbr 9. Fakt z przeszłości.10. Lb 7.21. Dz 5.33.6.15. 1Kor 14.5. J 1.12.16. Sdz 3.11.18. Ap 22.46. 1Krl 11. Hbr 8. Hbr 9. Hi 33.4. Rz 12. Lb 7.7.7. Ps 90.21. Ap 11. Ap 1. 1Kor 16. 1Krl 17.1.29.11.

17. Geometria.4. Ap 1. Pwt 8. Wj 19. Pwt 14. Ps 122.15.24. Ap 13.8.4. Ap 12.7.2.15. Hi 42. Rdz 25.2. Wj 12.11n.1. Iz 41.3. Iz 44.18. Ap 11. Iz 48.5n.8. Ap 5. Ne 2. Ps 80. Rdz 19. Ps 78. Za 3. Ezd 7.11.1-10. Rdz 23.10.4. Kpł 26. Ap 21. J 5.6.11. Mt 5.2.4. Oz 11. Ap 4. Hbr 9. Ap 21.3.8. Wj 4. Wj 23. Iz 63. Tb 12.3. Kpł 4. Oz 2.23n. Rdz 15. 2Mch 8. Jr 2. Wspólnota przeznaczenia.8.12.37.2. Lb 32.26. Ap 5. Iz 41. LUD Lud Starego Przymierza Lb 23. LUD NOWEGO PRZYMIERZA Wyższość Nowego Przymierza.9. Ap 11.22. Pwt 8. Kpł 4.7. Iz 45. Rdz 14.7. Dn 12. Jr 4.6.38.3.11. Wspólnota instytucji. Iz 44. Dn 8.9. Iz 56. Ez 11.20nn.16. Ezd 2. Wj 24.28. Pwt 29.12. 2Sm 5.27. Ap 13. Dn 6. Ap 8. Joz 24.11. Lb 11. Ps 105. Kpł 8. 2Krl 5.15.23. Syr 44. Iz 51.7. Joz 24.5. Iz 43.2n. Tytuły i funkcje ludu Bożego. Wj 24. Iz 45. Iz 5. Ps 80. Pwt 6.3. Rdz 21. Sdz 4. 1Mch 2.17.24. Iz 63. Ap 10.JEGO WARTOŚĆ I GRANICE Zapowiedz nowego ludu Hbr 7.18.8. . 1Krl 8.14.2.27.9nn. przymierze. STARE PRZYMIERZE . Ap 4. Lb 35.46.1.9.8.11. Ap 12. Rdz 25.6. Ne 8.5. Joz 9.12. Rdz 36.15.6. Sdz 3. Iz 44.1.26.6.23.19.9.2. Wspólnota języka. Lb 19.5.14.12. Ap 17.8.14n.12. Lb 28.7-8.4.1.2-3. Jr 7. Wj 19.5. TRANSCENDENCJA LUDU BOŻEGO Wybranie. Wrastanie w ojczyznę.10. Pwt 9. Pwt 7. Wj 12. Pwt 25. Rdz 17.6.8. Rdz 17. Jr 33. Dn 9. Pwt 7. Ez 45. ZNACZENIE RELIGIJNE ISTNIENIA IZRAELA JAKO NARODU Wspólnota rasy. Ap 7.18.14. Ap 15.2.6.18. Dn 9. Ps 94. J 21. Ga 3.51.21. Ezd 1.9. Ap 13. Dn 12.21.16. powołanie.9.12.13.1. Dn 9. 2Krn 20.30.8. Ez 48. 1Krn 2.2.5. Pwt 9.11. Dn 7. Pwt 9.19.54n.20.1. Rdz 2. KONKLUZJA Lb 1. Oz 11. Ap 12.1.2. Joz 1.24. Jr 2. Ne 7. 2Krn 29. 2Sm 2. Hbr 10.26. Wspólnota kultyczna.5. Iz 19. Ap 3.4. Rt 4.Ez 1. Łk 6. Pwt 9.14.8.1. Ezd 9.14.19. Kpł 14. Rdz 12. Rdz 12.1.19. Ez 16.25.4-8.12.7.2.1. Rdz 13. Mt 19. Ap 1.

Łagodność i pokora. Łk 2.10. Iz 2. Jr 31. Rz 9. Ez 37. So 3. Iz 25. Mt 21.10. Iz 9. 1P 2.3. Ps 34.21.27.14. Dz 28.35.9.5. Ef 5.68.25n.12. Iz 60.5.11. Wj 19. So 3. Tt 2. Dn 7.7.11.2. 1P 5.23. Ap 21.12. Ps 103. 1Kor 15.9. Mdr 15. Iz 65. Rz 5. J 11.53.26. Ap 19.18. Iz 43.18nn.51n.7.9. Rz 11.1-7.27.8.31. Iz 48.20.16. Kpł 26. Syr 24.15.21.50. Ap 21.72. Mt 12. J 10.10. 1P 2.2. Ps 47. Łk 1.27.4.45. Syr 45. Iz 56.28.3.15. Jr 23.2.15n. Iz 43.6. Ez 34. Iz 10.14.18. Iz 66.2. J 18.9. Iz 65.1n. Ef 2.12.11. Ga 3.4. Jr 31. Ez 38-39. Ez 37. . Zbawcze fakty. Mt 4.52. Mdr 16.20n. Ap 5.72. Iz 62.9. Dn 7. Oz 2. Syr 45.16.14. Rdz 4.18nn.26.13. Iz 9.2. Iz 19.33. Hbr 11.32-36.16.10. Jr 31.17.Ez 36. Ez 36. Za 14. Oz 2.29.14. Łagodność Boga.2. Prz 24. Oz 2.2. ŁAGODNOŚĆ Mt 11. Dz 13. Iz 2. Lb 12.18.12. Ez 34. Iz 65. Iz 25. Ga 3.5.12.23.21.20n. Iz 41. Powszechność nowego ludu.20. Rdz 12. Oz 2.28.20.12.1nn. Nowy kult Boży.4.22. 1P 2. Pnp 2. Ps 87. Iz 51.8.6.20n. Ez 37. Łk 2. Mt 13. Dz 20.17-25. Rdz 11.25. Ga 4. 1P 2. Rdz 10-11. Ap 13.8.1.5. Rdz 2. Jr 31. Iz 2.2. 1P 2. Iz 40. SYMBOLIKA ZAPOWIEDZI NOWEGO LUDU Nowy rodzaj ludzki. Ap 21.10.20.23. Iz 2.9.16. Ps 2. Ponowna wspólnota wszystkich języków.3.12. Hbr 4. Ps 19.3.5.1. Ap 21.9.9. Mdr 8. Ap 14.17.3.7. Ez 47.20. Iz 44.5. Mt 23. Hbr 3.1. Jr 31. Ps 119. Za 14. Ez 3.3. Hbr 13. Nowe instytucje.13.16. Hi 3.14-15. Ez 16. Mt 1. Mt 2. Iz 49. Jr 4.14. Nowa Ziemia Święta. IZRAEL I NARODY POGAŃSKIE W ŁONIE NOWEGO LUDU Dz 3. Jl 4.1.33.21. Lud Nowego Przymierza NOWY LUD 2Kor 6.32.16.36. Rz 4.3. Jr 31. Mt 15. Iz 42. Iz 2. NOWY LUD W DRODZE DO OSTATECZNEGO DOPEŁNIENIA Hbr 11.45. Ez 36. Ps 86. Iz 43. Ga 5.9. Za 9.6.4.11. Ps 2. Ap 18. Ez 40-48. Dn 7.17.26.16. Łk 1. Dz 15. So 3.1. Iz 48.27. Dz 7. Rz 10. Dz 26. Ps 31.10.9n.20n.10.6. Iz 42. Rz 4.8. LUD CZASÓW OSTATECZNYCH A IZRAEL HISTORYCZNY Iz 52.3.9. Ap 7. Flp 3. Ap 5.6. Hbr 8.26. Mt 5.7. Tt 3.4.13. Dn 7.77.18. 1P 2. Syr 23.10. Iz 66. Ap 18.9. Za 9. Jr 31.3.22. Za 14. Ap 11. Ap 13. Jr 31. Iz 42. J 11.3.21.

2. Kpł 19. J 5. Rz 15.17-23. Rz 7. Rz 1. Pwt 4.12. 2Kor 12.16nn.Jk 1. Ga 1. Pwt 10.10.12. 1J 4. Pwt 18.7-9. Dz 19. Kol 3. Kol 1.11.20.27. Wj 23. Jr 8.8n.32. Pwt 18. Flp 2. Pwt 7. Mdr 12. Mt 21.2. Rdz 41.9. Ef 2.1. Ga 5.22. 1Kor 1. .6.19-23. Kpł 3. Rdz 41.1.4.8-12. Wj 8. Wj 8.4.23.6-11. Ef 2. Dz 15.37. 1Kor 15.9.26. Ga 1. Rz 4.16. J 3. Ez 36.7.10nn.26. 1Tm 6.23. Jk 3. Wj 19. Lb 22-24. 1P 3. Ef 3.26.21. 2Kor 4. 1Kor 3. Flp 1.13.8n.6. 2Kor 8.3. Pwt 6. Dz 8. Pwt 11. 2Tm 2. Mdr 4.6. 2Krl 23. Pwt 14. 2Krl 16.6.4.32. Flp 4.34.12n. Rz 8.5. Ps 37. Rz 5.22. Pwt 22.17.17.4.33.10. Lb 23.37.15.9-22.9. Mdr 17. Rz 6. Pwt 18.6.1-3. Mt 5. 2Kor 9. Pwt 6.3nn. Ga 5. Ef 2. Ga 5.10. Pwt 11. Syr 1.1n.8. Dz 16. Mdr 12.21. Jr 6. Iz 51. Pwt 22.11. Dz 8.10.25.11.11.10-13.10.15. Ef 6.11. Rz 8. Ef 1.1n. Dn 4-5. Iz 1.15.17. 2Krl 9. Dn 2.2n.19. Lb 6. Rz 8.2.5-6.6. Mdr 2.11. Ps 25.29.10.17.12. 2Kor 12.7. Pwt 8.14.5.8.20. Dz 14. Ez 31. Wj 9. Tt 2. MAGIA Magia i magicy. PŁODNOŚĆ ŁASKI 1Kor 15. Rz 3. 2Kor 10. Rz 8.7. Jr 31.3nn. Mt 26. Pwt 6. Przejawy łaski Bożej.10. Dz 11. Wj 34. ŁASKA W EKONOMI STAREGO PRZYMIERZA Łaska w Bogu.23.11. 1Kor 3. Rz 6. Oz 2.3. Walka z magią. 1Tes 1. Ga 6. Ap 18. 2Tes 1.6.2. Ef 1. Mt 2. Iz 6.8.9-24. Rdz 9. J 1.14n. 1Krl 16. Kpł 19.24.17.9. Mi 5. Rz 5. 2Kor 4.10. Rz 4.2.6. 1J 3. Ps 147. Syr 10. Iz 47. Oz 4. Dn 14. Iz 45. DARMOWOŚĆ ŁASKI Rz 12.12n.12-15.17. 2Tm 3.21-26. 2Kor 1. Koh 10. Tt 3.10. ŁASKA BOŻA OBJAWIŁA SIĘ W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 8. Rz 6.3-25. Wj 23.5. Wj 7.7. Rz 5. 2Kor 8.14. J 17.4.4. Ga 2.14-17. Iz 44. Rz 11.7.24.6. Wj 34.4. Ap 21.23n.21.4.14-17.4. Rz 6. Rz 6. Ps 36.20nn.4n. Rz 5. Ef 4.14.40. Ps 63.24. Rz 6. Syr 4. Łagodność i miłość.7. Iz 45. Wj 7.2. 1P 3.6. Ga 3.1.23. Ez 13.5. Tt 3. 2Krl 21. Iz 1.6-10. Jr 9.7.6.10.20.11. Kpł 19. Ga 1.9. J 1.26.12n.24.14. Wj 7-9. Jk 3.1n.7. J 1. Pwt 13. Rz 5.13-14.27.24. Rz 5. Wj 7. Ez 16.16. ŁASKA SENS SŁOWA ŁASKA Rz 6.13-20. 2Krl 3.11. Rz 3.15-21.26.4-6. Łaska Boża nad wybranymi Boga. Ps 76.25.25. Pwt 9. Rz 8.5. Rz 15. Ps 58.5.31.10n.30. Syr 36.2-6.8. Iz 45.1. J 6.14.32. Na 3. Dz 13. Pwt 8.1. 2Tm 1. Mt 11.7.8. 1Sm 28.17.8nn.1-12.28.8.11. Dz 15.2nn. 2Tm 2.9.19.12n.

Kpł 17.10-14.4.4-8.7. Łk 2.62-67. Kpł 4. 2Sm 11.22.7.2.7.22. Ml 2. Hi 2.17. Rdz 3.10n.29. Ez 21.12-17.7.30.20-26. Wj 16. Wj 22.1n.1-9. Pwt 7. Prz 31. Trwałość małżeństwa i wierność małżonków.40nn. Wj 20. 2Krn 13. Ez 24.15n.12n. Pwt 25.21.12. Tb 6. Jdt 16. Rdz 1.15-18.26n.10-31. Rdz 29. Mt 19. MAŁŻEŃSTWO W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Mt 19. Ap 16. Lb 11. Rdz 2.32nn.13.12-16. Mt 19. Rdz 1. Jr 17. Wj 21. Rdz 26. Łk 7. MAŁŻEŃSTWO STARY TESTAMENT MAŁŻEŃSTWO W PLANACH STWÓRCY Rdz 2. 1Kor 7.2nn.4. .9. Rdz 3.21-33. Pwt 8.8.28. Syr 26. Tb 14. Tb 7. Rdz 3. Rdz 41.14. Łk 11.1n.20. Rdz 4.1.6.16. Kpł 20.25. Prz 7.10nn.50.19-28.8. Wj 16.10.4. 1Kor 7. Mt 22. Kpł 18.27.18.10.42-52. Rdz 16.14nn.15-20.16.1. Rdz 34. Poligamia i monogamia. J 8. Iz 47. Kpł 18.8-13.15.1.25nn.9. 1Kor 6. Rdz 38.6-19.51n.1-10.5-9. Ezd 9. MAŁŻEŃSTWO I DZIEWICTWO Rdz 2.31. CHRYSTUS A MAŁŻEŃSTWO Nowe Prawo. 2Krl 18.1-11. Rdz 29.27.30. Manna a oczekiwanie eschatologiczne. Rdz 4.3.2-8. Wj 16.31n. J 8.3. 1Kor 7. Mt 26. Wj 24. Mk 10.24. Mt 19.23.4.Mt 24. 1Sm 1.21.9.2nn. Koh 9. Pwt 22. Jdt 8.18.25-28.18. Tb 14. 1Krl 3. Prz 18. Lb 6.19. Syr 25. Mt 19. Rdz 38.19.22.12.9-12. Jr 27.2n. 1Kor 7.13-26. Sdz 19. Prz 19.7-11.4-9. Wj 20. Pnp 6. Pwt 21.10. Est 2. Syr 36.2. Lb 11.15-20. Ez 18.4-9. Tb 3.1. Pwt 21. 1Sm 18. Manna a doświadczenie na pustyni.1. Łk 16. 1Kor 7. Rdz 4.1. 1Sm 25.11.16-30. Rdz 16.3. Prz 5. Wj 16. Ef 5. Rt 3.13. Hi 31. Rdz 2. 1Kor 7.31-35. 2Sm 12. Pnp 1. NOWY TESTAMENT Ga 4.12-17.11n.20.15-19. Wj 16. Rdz 24. Rdz 25.22nn.18.34.1-6.11.37. Rdz 24. 1Kor 7.18.9.13-15. MANNA Joz 5. 1Sm 1.1-3. 1Kor 7. 2Krl 10. Rdz 1-2. Ef 5.8.12.32.1-6. Wj 16.6-27.3nn. Mt 19. J 4.4. Iz 44.11. Sdz 12.11. 1Krl 11.8.7. Sdz 14. Rdz 30. Iz 19. Prz 5. Tb 8.4nn.1.18-25. Ideał religijny małżeństwa. Sdz 8. Wj 16.25n. Pwt 24.8. Rt 2. Prz 2. 2Kor 11.5-10.28.8.34n. Wj 16. Wj 25. Wj 17. Rdz 2.2. Miłość małżeńska a presja społeczna Rdz 24.11. Prz 5. Lb 11.15.34. J 6. Syr 9. Hbr 9. Syr 41. Wj 16. Mt 4.18-24. Sakrament małżeństwa.

14. MARYJA I KOŚCIÓŁ Dziewica. Łk 21.49. Mdr 16.26.17. Maryja jako córka Syjonu .28. J 3.3. Za 9. So 3.1-10. Dz 1. Łk 11.19. PIERWSZA WIERNA Objawienie udzielone Maryi Wierność Maryi.Ps 78.34n.25n. MARYJA Dz 1. Łk 1.27.26-56. Rdz 3. Łk 2.35.1-12. Łk 18. Łk 1. CÓRKA SYJONU Maryja jako podobna do współczesnych sobie kobiet. Łk 2.13.54. Mk 3.21n. Mk 3. Mt 14.50-55.20. Wychowanie Jezusa.3. J 6.32-35.17. 1J 5. Łk 1.27.46-49.29.26-55. Mk 3.51-58. MATKA Mk 3.9. 2Kor 11. Iz 7.34. Mt 15.46-55. Ga 4.25n.3n.27n. Łukasz. J 2.13. Mk 3. Mt 2. J 2.15.38.17.37n.57n.37nn. Matka. Ap 21.14. Łk 2.13.25nn.3. J 7. Mk 6. Łk 1.21.37. Dobrowolność macierzyństwa Maryi.51.5.4n. Ap 12. Łk 1.2.29. Łk 2. J 6. Ap 2. J 6.40. J 8. J 6.14. Łk 2. Mt 1.48. J 2.2-3. . Ef 5.3.20-22. Wzmianka o braciach Jezusa. Łk 1.33. Łk 2. Ap 2.22.5.25nn.48.25nn.34n.14. Łk 1.51. Łk 1. Dz 13. Mt 4.30n.32. J 1.1-4. Mk 3. Wj 15. J 19. Sdz 11.29. J 6. So 3.28. Łk 2.3.19. Łk 1.31-35. J 19.33. Mt 1.27n.25nn. Ps 78. J 6. J 19. W środowisku Palestyńskim. Mt 2. Łk 2. Mateusz.36n. Mdr 16. Łk 1. Łk 2.37.29-31.21.5. Mk 6.1-12.4.20. Łk 2. J 6. Ap 12. Łk 11.20n. Ps 105. Mt 16. Łk 2.24nn.14-17.26-38. 1Kor 9.4. DZIEWICA Fakt dziewictwa Maryi.50. 1Sm 2. 2Kor 11. Dz 1.22. Ef 5. Łk 2. Pwt 8.31.14. Dz 10. Magnificat.18-23.1-4. 1Kor 10. Łk 2. Manna i prawdziwy chleb Boży.19n. Łk 2.14. Ps 78. Ne 9. Łk 14.9. Łk 1. Dz 1. Łk 1. Łk 1. Łk 1.31.20.13-16. J 6.35-50. Kiedy Jezus osiąga wiek dojrzałości.23nn. Ga 1. J 7.26-38. Mt 1. J 19.31. Łk 2.24n. Łk 2.32.

10.28.14.14n. . Hi 10. Prz 19. Iz 2. Syr 1.26. Iz 49. Mt 15. Syr 44-50. Hi 7.22-30.15. Ap 12.21. 2Krn 15.12-20. Prz 10-22. Syr 24. Prz 25-29.34. 1Krl 10.21n. Prz 13.17. J 6. Syr 3. Iz 66. Ps 116. Syr 4.8-14.13. Łk 2. Mi 5. Rdz 24.2. Rdz 41. Prz 8-9.1-11.22.41-44. Hi 18. Matka ludów. Ga 4.19. Refleksje nad istnieniem Ez 14. Syr 42.14. Matka Mesjasza.1. Prz 17. Mt 19.1-16. Ap 21.1-17.60. Właściwy sens macierzyństwa. Syr 36. Oz 2.18-37.35. Rdz 16.26n.22-37.6n. Rdz 3. Prz 9.9.47.27n.38-41. 1Krl 5.6.1-12. Rdz 29. Koh 7.7-11. Łk 1.5. Kol 3.26n.15nn. Jr 8.16.6. Mdr 10-12.13. Kol 1. Łk 1. Syr 15. Łk 11.26.20.37. Rdz 3.5n. Dz 7.1n.13-30. Tb 4. Rdz 30.17.35. Iz 60. Jr 9.14-18.12. Mt 1. Matka rodziny.35n. 1Krl 2.1-5.20n. Łk 13. Prz 20. Prz 11. RÓŻNORAKIE ASPEKTY MĄDROŚCI 1Krl 5. Koh 3. Mt 12.25n. 1Krl 3.4. Iz 54.8. Hi 14.2-6. Prz 13. Łk 1.1n. Hi 19. MATKA MATKA LUDZI Powołanie do rodzenia potomstwa.30-38. Ez 18. Łk 14. Syr 18.20nn.3.13.1.5.1. Rdz 30. Iz 40.13-22. J 2.2. MĄDROŚĆ STARY TESTAMENT MĄDROŚĆ LUDZKA A MĄDROŚĆ WEDŁUG BOGA Zaszczepienie mądrości w Izraelu.2n.29.21nn. Prz 1.23.20.4. Ef 5.7n.24.24-17.10.1-10.15-43. Ap 12.9-14. Iz 29. Ap 12.35. Jr 8. 1Sm 1.32nn.1-8. Rdz 41.12.13. Ga 4. Ku prawdziwej mądrości Pwt 4. Kpł 20. Rdz 47.1-4.16. Iz 11.8.4-8.18-21. Królowa matka.13.15. Iz 29. Iz 29.15. Ap 21. Prz 23.20.9. Ps 25. Hi 23.4-9.20. Ez 33. J 19.33. Wj 21. 2Sm 20. Mt 10.6.27.23n.18.6-14.5.15. Pwt 21.19. Syr 40.6. Rdz 21.1-4.11-30. MATKA W HISTORII ZBAWIENIA Miłość i mądrość Boża. 1Tes 2. Syr 7. J 8.5. Syr 41.Tajemnica Maryi.1. Rdz 3.5. Łk 19.31. Syr 16. Hi 6.34. Mt 1.49.39n. Prz 14.48nn.10-20. Iz 7. 1Krn 22. Syr 51. Rdz 4. Mt 10. Hi 17.26.35. J 19.20. Koh 1. Syr 13. Ga 4.2. 1Krl 10. Ef 1. Rdz 3. Ap 12.31. Łk 2.19.2-2. Prz 17. Prz 14. Ef 6.13. Iz 5. Wj 20. J 19.16. Mdr 18. 2J 1.24. Ps 87. 1Krl 15.7.9. Hi 36. 1Krl 3. Wj 2. Mądrość wątpliwej wartości. Syr 19. J 16. Syr 6.14. Ef 4. Rdz 19. Łk 1.

Za 3-6.14.7nn. 1Kor 3. Syr 24. Działanie Mądrości. Mdr 8. Mk 8. Syr 39. Hbr 6. Rdz 31.41. 1Mch 10. Prawdziwa mądrość. Prz 14.15.21.17-25. 1Mch 10. Prz 8. Jk 3.2.1. 1Kor 1.25n. Syr 24. Hbr 5.21.25n.13-18. Kol 3.1-6. Mdr 8.9.18. Mt 11. Prz 4.32-36.10.30. 1Kor 3. Syr 24.2. Jk 1.15.1-5. Mądrość Boża. 1Kor 1. Mt 3. Syr 24. Mdr 7.25. Prz 8. Dn 5. Rz 11.1-21. Kol 2. Kol 1. J 1. Mt 12. 1Mch 14.38n. MĄDROŚĆ TEGO ŚWIATA I MĄDROŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA Rdz 1. Syr 15. Koh 8.47. Mdr 8. Dn 2.5.7-14. Syr 14. MĄDROŚĆ BOŻA Mądrość uosobiona. Dary Mądrości. Prz 9.27. Dn 2. Łk 2.23-34. Mt 25.7-26.33nn. Hi 9. Melchizedek a Jezus.8.17.25-27. MELCHIZEDEK Melchizedek i Abraham.24. 1Kor 2. Syr 24.10-16. Mt 12.1-12.25n.27n.19-22.52. Mt 11.47. Prz 3. Łk 2. Prz 8.18nn. Mk 6.8.37.4. Kol 1. Koh 9.25nn.15.32-36.5. Prz 9.28nn. J 6.19n.17.15nn. Mt 11. Prz 1. Łk 7. Mt 5-7.13.3.4.5.28nn.15.22-24. Łk 3. Mdr 7.31.21n. NOWY TESTAMENT JEZUS I MĄDROŚĆ Jezus jako mistrz mądrości. Prz 8.22-26. 1Kor 2.20. Dn 5.4. Syr 24.42. Mądrość a objawienie.20-33.29nn.26n.1-6. MESJASZ . Mądrość a życie moralne. Prz 3. RÓŻNE ASPEKTY MĄDROŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 1Kor 2.30. Syr 14. 1Kor 1. Joz 9.16. Rdz 41. Mk 1.1.Hi 30. Kol 4.3.20. Prz 8.3. Hbr 7. Ef 3. Dn 2.65. Syr 24.14-22. Prz 8. Prz 3. Mdr 10. Melchizedek i Dawid. 1Mch 14.14. Ba 3. Hbr 1.6-10. Prz 8. 1Kor 12.15. 1Kor 1. Dn 12. 1Kor 2. Mdr 7. Ps 110. Prz 9.6nn. Rdz 14.19.1nn. Syr 24.44-46.4.2.13-17.18.12-15.35.19-22. 2P 3. Jezus jako Mądrość Boża. Mdr 9. 1Kor 3.1nn. Mdr 8.41.21-26.11.19n. J 7.8n.25nn. Mdr 9. Ps 76. Iz 55. Mdr 9. Mt 11.19. Mdr 7. Jr 33. Prz 8. Mt 11. 1Kor 2. Ef 1.27-31.19n. 1Kor 1. Koh 7.2.23-28.11.10. Prz 8.3. 1Kor 2.20-23.22nn.21. Ps 110.1-11.7n.9. Mdr 8.13-18. Hi 21. Mdr 7.40.1nn.15. Prz 9.21n.14.3. J 4. Łk 21. Mdr 5. 1Kor 1.35.2. Ef 5. Syr 14.37n.

Rz 1.8. Lm 4. Ez 45. J 11.Mesjaszem.1.16-22.36.22.20.9.3. Hbr 5.38.1. 2Sm 5. Mt 15. 1P 3.37. WIARA KOŚCIOŁA W JEZUSA CHRYSTUSA Jezus zmartwychwstały . Jr 33.1. 1Sm 16.pomazańcami. 1Kor 1.15.7.21. 1P 1.4. Kpł 4.12-23. 1Sm 26.6.23. Dn 9. Ps 89. Mk 8. Łk 23.31. Ps 20. Ap 17. 2Kor 4. Mk 15.17. J 4. 1Sm 10. Dz 10. Łk 23.63-65n. Łk 2.1.22.3. Tytuły Jezusa Chrystusa. Dz 26. 2Sm 2.25. 1Kor 15. 1Sm 24.45.5. 1Sm 9.9-14. Wj 30. Łk 4. J 10.2.52. Rz 5. Ps 45. Ap 1. Ha 3.33n.29.36. Iz 61.13.4. Kpł 4.11. 1P 4. 1P 5.9. Dz 4. 2Krl 2.41. Ps 28.39.35. .51.20.5. J 1.34.22.13.29. Dz 2. 2Sm 1. Ps 105. Wj 28.18.30. Łk 23. Łk 1.49. 1J 5.51.16.9. Mt 26. Łk 23.1-8. NOWY TESTAMENT JEZUS A OCZEKIWANIE NA MESJASZA Tytuł nadany Jezusowi.8. Mt 21.25n.27. Dz 1. Wj 29.35.26. Mt 12.11.5.34.61.23.27.23.30. Kpł 4. Mk 10. J 6. Ps 2. Mt 22. Mt 16. 1Sm 9-10.1.20. Ap 2.2. Ps 2. Mk 9. 1Krl 1. Łk 23. Iz 53. J 12. Sdz 9.7.7. Ps 2. Chrystus jako świadek J 18.9. Iz 53. Kapłani .14-18. J 18. Ap 1. 1Sm 26. Wj 40. Łk 23.23. 2Sm 7.30n. Mt 1. 2Sm 19.5n.1. Dz 11.16.11.43. Dz 7.32. Łk 22.26.STARY TESTAMENT OD KRÓLA DO MESJASZA KRÓLEWSKIEGO Pomazaniec Jahwe w historii. MĘCZENNIK Dz 22.13.11.12-16. 1Kor 5. Dz 3. 1Kor 2. 1Krl 19.4. Za 6. Postawa Jezusa.41-46.16. Za 6. Łk 23. J 9.10. Eschatologia a mesjanizm. Pomazaniec Jahwe w eschatologii.31. Ha 3.18. Ap 1.3. Ap 3. Ps 132. Mt 25.19. Ps 133.10. Łk 2. Za 4. Łk 22.18.16.4.5.15. Iz 61.20.13.34.22-33. Dz 17. Ps 2.24. Dz 7. Dz 2. Mt 9.1.40nn.32. Łk 4.20. Łk 23. Ap 6.41.27. 2Mch 1. J 7. Mt 25. J 1. 1Sm 2. Łk 1. Dz 4.63n. Łk 23.22n.7.28. 1P 4.14n.55-60.55n.14. J 1. Mk 8. 1Sm 10. Lm 4. Ps 18.8.31. 2Krl 11. Rz 1. 1Sm 24. Łk 1.12.3.14-16.20.7.9. 1P 1. Łk 24.68.10. Hbr 7. 1Sm 26. 2Sm 7.14. Iz 45. J 7.2.39. J 4.39.11.41.27. Dz 3.29n.13. Dz 2.43.13. Mt 26.8. Rz 9. Łk 22.1-14.22. Pomazaniec Jahwe w modlitwie. Mt 26. INNE UŻYCIE TERMINU "POMAZANIEC" Pomazaniec Jahwe. 2Krl 23.12-16.46.25nn.31.6nn.33. 1P 2. Mt 20. Ps 28. Dz 13. Wj 30.10.5.11. 1Sm 26.15. Ps 89. Ps 17. Łk 24. Dz 2.

39.16. Ps 23. Hbr 13. Rz 4. Mt 11.10.2. Hbr 11. Mt 7.27. 2Krl 10. Łk 13. Ps 119. Ef 2. Ps 112. Iz 33. J 14.21-31. Iz 40. J 19.14. Rdz 10.10n.4. 2J 9.8n. Am 3. 2Tm 3. Łk 17.15. Ap 18. Iz 57.15.9. Mk 10. Ps 111.4.2. Ap 11.5nn.23-31. Iz 7.1-11.32.3.10n.36nn. Pozytywna i negatywna cywilizacja miejska.23nn. Dz 8.28. Rdz 16. Mt 23.27n.33.18. Ps 104. Mt 1.51.20.56. Ap 11.5.2n.35. Łk 21.13n.5. Łk 23.1-7.35. Łk 19.30nn. Hbr 12. Mi 3.Mt 20. J 15.8.34. 1Tes 2.15. Łk 2.15. Ps 9. Mt 23. Am 9.16. Ażeby Duch Święty został nam dany i aby przebywał w nas. Iz 62. Ap 4.12.20. Hbr 11. Flp 3.31.27. Ps 46.19.44. Ps 122. Mt 26.3n.19. MIASTO STARY TESTAMENT Od wędrówki narodów do życia w mieście. Świadczenie chrześcijańskie. Rdz 49.4. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas.11.12. Ps 1. Hbr 13. 1Kor 3. J 14. Mt 16. Am 65.31. Hbr 9. J 12.5.25. J 15.2. Dz 18. Hbr 12. 2Kor 5.8nn.1-6.17. Iz 24. 2Sm 7. Ps 2. Jr 35.20-24. Ps 136.31.20-24. J 1. Dz 17. Iz 54.24n. Pwt 33. Ap 20.15. 2Kor 4.1-11. Mt 26. Ap 7.7-13. Ps 122. NOWY TESTAMENT Zbawienie i sąd Boży.25n. J 13. Iz 1. Dwa miasta. Jr 50.8. TO CO PRZEMIJA I TO CO POZOSTAJE Przemija bowiem postać tego świata. Hbr 9.4nn. Ps 48. 1Kor 7. Ps 112.22.15.2. Rdz 4.14.14.24.8-13. 1Kor 16. Ps 102.41n. Am 5.16n.4n.8.2. 2Kor 4.11.2. Iz 26.1-8.5. Iz 25. Rdz 19.14. Ap 11. Pwt 12.36. Dz 22. Jr 12. Łk 22.37.13. Rdz 49. Am 6. Pwt 6.12.8.9n. Joz 24. Ap 17. 2Mch 6-7. Iz 7. MIESZKAĆ Rdz 25. Ap 3. Mt 23.26n.7-12. . J 21.9nn. Pwt 28. Iz 54. 1Sm 51. Iz 14.33. Wj 8.33.17.52.30. Tylko jeden Bóg trwa.16. Ga 4.18nn.31.13.8.23.24.20nn. J 12.6. Pwt 8.31.14.11n. Ap 19. Ap 21. Hbr 8. Ga 4.22.5.22. Łk 26.9n.89nn. Łk 9. Dz 11. Rdz 4. J 8. Dz 7.31n.14.28. Hi 14. Mt 26. Łk 24. 1Kor 13.12nn. Iz 47.9.19n. 1Krl 8. Ap 6.20. Łk 1. Dwa miasta. Hbr 8. Pwt 33. Pwt 28. Wj 1. 1P 1.9.6-10.21-23. BÓG MIESZKA W NAS A MY W NIM Przez swoją obecność Bóg pozwala ludziom trwać w istnieniu. Rdz 11.21. Iz 40. Rdz 25.14-17.5-14. J 12.8.20.28-31. Iz 7. 2P 3. Ez 34.21. Jr 31. Ap 11.12.10-14.18.7. Mt 24. Mt 5. Iz 60. Dn 6. Ez 45. Rdz 8. Iz 26. Iz 28.3.2. Dn 4. Pwt 12.25.54.12.20.3nn.

Miłosierny wobec wszelkiego ciała.22.3.19. J 15. Hbr 2. Dz 17.6.1. Jr 4. 1J 2. Lm 3.7.16n.11. Iz 49.14.11. Hi 42.25. 1J 3. Ne 5. Ps 86.6. Mt 26.38.6. Mt 15. Łk 9. Ez 33. Mt 12. Mt 17.22. Jr 31.7. Mt 5.14. Zbawienie grzesznika.6.6-9. Ogrom miłosierdzia.20.19. Jr 16.3. Hi 6.2.8.7.10. Hi 31.17. Łk 19.10.19. 1Tm 1.1. Wj 33.13.8. Ps 28. Oz 11. Ps 107. STARY TESTAMENT BÓG MIŁOSIERDZIA Z pomocą potrzebującemu. Oz 4.7.12-14.8. Ps 25.4. Łk 19.18. 1J 2. Lm 2.36.13. Milczenie człowieka. Łk 9.63-64. Wj 6.20. Lb 30. Prz 10.2. Łk 5. Iz 30. Ps 94.17. Ps 76. Ps 106.26. Iz 58.42.6. Ps 131.1. Wj 3.26.3. 1J 3. Ez 3.9. 1Kor 7.16.7.26. Mt 18. Ps 103. Ha 1.22. Flp 2.45. Ps 115.72. MIŁOSIERDZIA PRAGNĘ 2Sm 24.32. Tt 1.51.7. Oz 2.30n.13n. Mt 25.6.10.J 14. Wj 3. Syr 27.13. Łk 7.2. Iz 41. Mt 5.20. Łk 9.4.32. Iz 62. Ps 6..7.48.2. Wj 34.4. Ps 107. J 1. Ps 35. Iz 55.36. Est 4. Jr 1. 1P 3.1n. Oz 6.7. Ps 103. 1Tm 1. J 15. Łk 15.18.23-35. Łk 1.14. Ap 8.18.11.9.15-23.16. Hi 30.1. J 6.5.50.26. Ps 145.9. Łk 1.25. Rz 8.9.7.20.13. 1P 2. Kol 2. Łk 4. 2J 3. Ps 109.7.2. Za 2. Jr 20.17. Jr 12.17.11.13.13.19. Ps 9.9. Łk 13.2. 2Kor 4. Mt 11.30. Kpł 19.7n.16.8nn.36. Łk 5.1.13.14. J 8.6. Iz 53.13. Iz 49.28n. So 1.24. Iz 9.12. Łk 2. 2Kor 1.7. Serce Boga Ojca. Łk 6. Ps 130.30. Rdz 43.29.27n. Rdz 24. Rz 1.7. Mt 15.32. Mt 9.31. Ps 136.6.25.19.56nn.27n. Jl 2. Wj 14.5-16. Łk 7. Iz 55.1. Ez 39.2.23.34.16-23. Wj 22. Ps 4. Koh 3.8. Rz 16. Dn 9.13. Wj 34.16. Iz 64. Ps 103.6-11. Hbr 12. J 14. Ps 51. 2Tm 1.28. Jr 31.7. Jr 16. Hi 40. 1Kor 3.78.27-56. Ha 2. Iz 54. Ps 83. Iz 28.7. Łk 1.5.16. J 14.9.16. NOWY TESTAMENT OBLICZE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Jezus jako miłosierny Arcykapłan.9. Łk 7. Mt 8. Łk 1. J 16.42.23. Oz 2. BĄDŹCIE MIŁOSIERNI Mt 5.11.1. Rz 11.3.30-28.14n. Łk 15. Rz 3.8. Mi 6.1.17. Ef 4.30-37.19. Łk 8. J 5.16. Mt 20. Łk 3.20. Na 1. Łk 15. Am 1. Syr 18.15. Hbr 11. Kol 1. .17.1.40.24.18n. Mt 14. Oz 6.26.6n. Wj 15. Mi 7. Łk 2.1.25. Mt 22.18. Oz 1. Łk 15. Dz 18. Prz 11.5.13. MIŁOSIERDZIE 1Krl 3. Jon 4.12n.9. Łk 10.15. Sdz 2.3. Oz 11. MILCZENIE Milczenie Boga.21.31-46. Ne 9. 2Kor 4. Iz 14.14. Oz 11.27. 1J 3. Jr 33. Iz 57. Jk 5. Prz 17.11.15.6.54. Mt 27.

Syr 1. Łk 8.32-41. Hbr 1. Mk 10.15n. J 12. Pwt 19. Mk 3.25nn. Rz 5.25. Ef 5.10-19.43.24.35. J 14. Pnp 8. 1Tm 2. J 10. Rdz 3.33-38. Łk 19. Mk 14. Jon 4. J 3.20. Mk 1. Prz 15.13. Rdz 24.14. Mt 10. Pwt 7. Przyjaciele i zaufani Boga.8. Ps 136. Objawienie prorockie. Pwt 30.1-36. Ps 119.9. Pwt 11. J 9. 1Tm 2.5.18n. Tt 3.8.32. J 11. J 17.11.8. Mk 14. 1J 4. 1J 4. Łk 2.1. Rz 5. J 8.5.1.21n. Mt 28. J 8.11-17.32. Ef 2.1n. J 14. Rdz 34. Ku dialogowi osobistemu.18. Łk 7. Mk 9.13. Ps 34.34. J 17.12. Iz 56.12. Mk 10.26.16. Pwt 4. 1J 4.6.13-24.10. Mdr 11. Ps 73.35. Bóg jest miłością.12nn.1-10.9.127.6.13-59. Dz 2. Rz 8.18. J 10. 2Sm 12.14-17. Łk 2.25nn. Ez 17.28. J 5. Rdz 22.3.16. Iz 30. J 1.10-19. J 4. Syr 2. Rz 8. Wj 3.22.15. J 6. Prz 5.28nn.11.45.9. DIALOG MIŁOŚCI POMIĘDZY BOGIEM A CZŁOWIEKIEM STARY TESTAMENT Rdz 1.1. J 3.6. 1Sm 18. Rdz 12.15. Rdz 22. Rdz 18. Łk 24. Ps 132.27. J 13.15-20. Mk 1.2. Pwt 6. Jl 2.49. Ps 73. Hbr 4. Rdz 4. Jr 31.13.8.36. Mt 21. Ps 113. Ps 34.1-5.26. J 3. Za 7.1-37. J 17. Wj 32. Jr 31. Mk 10.14n.9.50. Am 3.34.MIŁOŚĆ Rdz 2.1. . Hbr 10. Dz 10. Mt 26.34.31n.25.6n. Łk 23.36.60-71. 1J 5. Oz 2.7n. Ps 100.6. Pwt 6.17. Flp 2.6-10. Łk 23. 2Sm 12.42.3. J 11.10n. Jr 31.38.1.21n.25.2. Mk 14. Łk 2. Oz 11. Syr 4. Rdz 6. Ps 31. Ez 36. Joz 2. 1J 3. Rz 18.54.41n.9n.7.8. Ps 4.7. Mt 11. J 10.26n.5-9.46.40. J 15.20.24.17.28.31. Wj 20. Ps 146.37. Ps 40. Hbr 2. Mk 15.38. Łk 23. J 10.30. Miłość obejmująca wszystkich w Duchu Świętym.16. J 19.17n. J 1.7. J 15.39.6n. Łk 24.14.9nn. Łk 17. J 17.48.23-26. J 14.36-50. J 14.49. Mt 11. 1J 4. Rt 3. Ga 2. Iz 41. 2Kor 5.3-5. Rdz 3.1nn. Ez 36.22. Pwt 7. Syr 9. Mk 12.2-3. Kpł 19. NOWY TESTAMENT Dar Ojca.49.9.2. J 8.5n. J 17.18. J 6. Ps 116. Ps 132. Iz 5.9-28.16.1. J 10.17.26.19. Wj 34. Ez 34.4. Wj 33.25-29.5nn.34.1. Łk 1. Rz 8.20.40. 1Kor 8.13.60-63. Rdz 12.9-13.19. J 3.12-17.16. Miłość doskonała objawiona w Jezusie. Joz 24.7n.4. Ps 10.23n.17.11.15-25. Pwt 30. J 11.24.45. 2Sm 3.15. Jr 31. J 15. J 8.2n.16nn. Ez 16. Łk 23.53.18.8. Kol 1. Łk 9.4-13. 2Sm 19.21.30.11.21n.18n.5. J 3.21-24. Ps 37.16. Mt 22. Rz 8. Rdz 24.5. Łk 24. Łk 23.13.1-9.33n.13. J 16. 2Kor 5. Am 3. Mt 11.9. MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO STARY TESTAMENT Kpł 19.4. 1J 3. 1Kor 13. 2Mch 6-7.10.

5. Rz 5. Rz 15. Pwt 10. J 12.5-9.5-10. Hi 29. 2Kor 13. Łk 23.11.45. J 3.9nn. Miłość jest darem.40. 1J 4.14-17. Iz 30. Ps 57.15n.1nn. Mk 16. Mleko dzieci Bożych.8.15.10-31. J 17. Kpł 19.17.23-26.23. Mk 12. Ef 5. Jl 4.19n.3. Ab 1.2-5.1. Kol 3.18.14. Pwt 8.14n.17n. Syr 39. 1Sm 10. Pwt 6.2n.18-19n.14. Mk 10. Hi 6. Iz 60.7n. Ez 18. Sdz 7.1. Wj 3.63. MLEKO Sdz 5.1-11. Ga 5.12. Ef 1. Oz 9.4.5. Flp 4. Mt 5.16n.Wj 22.16. Ga 5. Hbr 5.16. 1J 5. Ef 5. Iz 1.11.6.14-21. Ps 21.14. Ps 18.1.7. Jr 22.22. Prz 31. Ef 5.25.24. 2Kor 12.16. Pnp 4.13.11nn. Iz 35. Kpł 26. Iz 66.9.1n.26n. Prz 1.16.3. 2J 5.6. Flp 3.39.25. Ps 93. Joz 23.73.5. 1Kor 8. J 17.7-5. Rdz 49. 1Kor 13.8.12. 1P 2. J 15.3. Ga 5. 1Kor 13. Mdr 2.48.3. Kpł 19.25-32. Ga 5.14n.11. Pnp 5. 1Kor 12. Iz 26. 1J 2. Syr 25. Ml 3. 1J 5.18.9. Mt 25.28.16. 1Kor 13. Mt 18.9. Ga 3.2. Kol 1. Rz 5.11-18.32nn. Flp 3. 1J 4. 1J 4. 2Kor 4. Wj 3.12nn.7.7. Mt 5. Ps 60.8.2. J 17.28-33. Ps 76.10. MOC W SŁABOŚCI Ps 33. Obraz błogosławieństw Bożych i obietnic mesjańskich.19.20-26.9. Ps 113. Ef 4. Ps 131. Rt 4. 1Kor 3. J 17.16. Iz 7.29-37. Ps 107.4-12. Łk 6. Łk 21. Miłość .2.12nn.21.1. Łk 10. MOC WYBRANYCH BOGA Moc zaborcza.8-19.14.8n.22.36.12. Ez 3.10.12.2-3. J 15. 1J 2. Jr 9.2. Rz 12.10nn. Prz 14. Ps 46. 1J 4. J 17. Flp 1.3n.10.6.35. Mt 6.6.45. Iz 41.26. NOWY TESTAMENT Dwa przykazania miłości.10.26.22.1.13. Łk 10. 1J 2. Wj 13.11n. Ps 62.8. 1J 4.36. 1J 3. Jr 11.4nn. J 13. Rz 1. Mt 6. Lb 11.4.30. Oz 7. Ef 4. Kpł 26. 2Mch 7. MOC 1Kor 1.3. Siła na usługach Boga.15nn.9.18.5. 1J 5. 1Kor 13.8-13. Am 1-2.25-5.20n. Jr 9.25. 1Kor 1.to zjednoczenie.13.34.21n.11. MODLITWA MODLITWA W HISTORII IZRAELA Mojżesz. . Rz 13.7. Ga 6. Łk 7.27. Czułość Boża.21.19n. Ps 18. 1Kor 1.5. Wj 23.12nn.5.16. 1J 4.29. 1Sm 16. Rz 12. Łk 14. Flp 3.6. Iz 7. Mt 5.12-27.40. Joz 1.15n.9. 1Sm 17. Ez 20. Ez 20. Iz 30. Ps 49.23.6nn. Iz 55. Ps 41. Pwt 11.27.15. Pwt 32.8.22. 1J 3.44n. Prz 27.43-47. Flp 2.18.2.

Jdt 9. 2Krl 19. Ps 16.4.7nn.7. Jr 12. 1J 3.11. Łk 18.16. Ps 25. Mt 9.50. Jk 5. Ba 2. Ps 4. Łk 22. Ps 42. Łk 21.10. Ps 2.15-19.6-12. Jr 45.19. Jk 1. Wj 33.1-3. Ps 119. Lb 11.25.5.13n.18.19.1. Psałterz jako modlitwa Jezusa.33n. Ps 55.14. Wj 16.6-7. Rdz 20.25. 2Mch 15. Ps 11. Wj 32. Mt 18.1-6. Jr 14. Jr 17.19.5. Modlitwa wspólnoty i modlitwa osobista.41. Jan J 4.5-8. Łk 22. Ps 38.7. Hbr 2.10. Ne 9.7. Królowie i prorocy. Mt 14. Ps 69. Łk 18.6-15. Ps 77. Modlitwa ufności.29.25nn.23.71. Ps 16.9-13.24nn. Synoptycy.13. Ps 78. Jr 15. Jr 15. Jdt 8. Mt 18.11-16. Mt 4. Ezd 9. Wj 33.32. J 4.Wj 33.7-18.36.11-17.23.5-8. 1Krl 18. Mt 6. 2Mch 8.22.5. Łk 11.4. Ps 37. Ps 74. Ps 23. Modlitwa tęsknoty za prawdziwym dobrem. Ps 7. 1Krl 8. 2Krn 33. 1J 5.11. J 16.2.143. Ps 103. Mk 14. Łk 9.26. Am 7.2.18. 1Krl 8. Jr 37.47. Mt 9. Ps 6.12. Łk 11.12. 2Sm 7. Tb 3.24. Wj 32.7. Łk 9. MODLITWA JEZUSA Modlitwa i posłannictwo Jezusa.3. Modlitwa i zmartwychwstanie Jezusa. Ps 28.18. Ps 69. Łk 18.5. Mt 6. Iz 64. Mt 6. Ps 22. Mk 11. Ps 55. J 11.37. Ps 102. 2Krn 33. Ps 22. Modlitwa w chwilach doświadczeń.7. Hbr 5. Ps 50.50. Jr 18.22.24.10. Jr 15.7.13.16.38. Mt 6. Wj 34. Mt 9.2-14.15. Ps 119. Jr 14.1. KTÓREJ NAUCZYŁ NAS JEZUS Łk 7.16. Mk 11. Pwt 6.4nn. Łk 11.22n.14.8.10. J 6.10.2.17n. Łk 11.13. .17.12.36n.18. Mt 15. Ps 140. Est 4. J 4.1.27.43. Ps 73. Ps 22. Wj 32.4. Ps 5.29.19-22. Łk 3. 1Mch 5.2.4. Mt 7.3-10. J 11.36.10. Ps 42.30. Ps 116.10-61. 2Mch 15. Ps 7.45.9-14. Ps 119. Wj 32.21.10.4-11.29. Łk 6. Ps 22.1-7. Ps 22. Ps 53. Ps 48.29-35. Ps 63. MODLITWA. Mt 26.25nn.1-5. Ps 22.7. Ps 55.9. Jon 2.2nn.17. Łk 8.12.7.2. Jl 3.18.23.19-23. J 11.39-46. Ps 23.6. Ps 27.28.23. 2Krn 20.13.20-28.18-23. Ps 73. Jr 20. Ps 59. Mt 21.8. Mt 6.53. 1Mch 11. J 16.21.33.22-32. J 17.8. 1Krl 18.26nn. Jr 4. 2Krn 14.14. Ps 15. Ps 91. Ps 81.63. Mk 1.32. Iz 63. Ne 1. Ps 106.1-5.11-14. PSALMY JAKO MODLITWA SPOŁECZNOŚCI Ps 104. Modlitwa i męka Jezusa. Jr 10. 1Krl 8. Łk 11. Ps 44.1. Ps 65. Ps 42-43.14.17. Jr 8. Wieczór Ostatniej Wieczerzy. Rz 10.26.14. Ps 25. Rdz 18.

2nn. Prz 8.15. Mk 14.1-5. Dz 7.11. Ef 5.9-13. 2Kor 9. Flm 1.23nn. 2Kor 3. Wj 4. Pwt 18. 1Tes 3.19. Dz 5. Mdr 10. 1Tes 3. MORZE 1Krl 9.12.22n. Rz 10. Ps 93.3. 1J 5.6-14. Łk 24.9. Syr 45. Wj 11. Iz 53. 1Tm 2.13. Wj 24. Dz 9.30n. Pwt 33. Wj 2. Oz 12.13-20. Święty Paweł Rz 1. Hi 38. 2Tes 2. Flp 1.21.8.24-30.10. Prorok. Pwt 5.40. Hi 7.44-49. Iz 5. Kol 1. . Lb 12.10. Rdz 9. 2Tes 1. Dz 7. Dn 3.49. Wj 14.22n. Kol 3.10nn.12.1. Wj 1.7n. Wj 17.14. Lb 14. Wj 19. Iz 51. Dz 9.9.19. Iz 17. Ef 5. 2Kor 12.11-15.1-18.31.1-15.16-20. MODLITWA KOŚCIOŁA Społeczność.17.18.23-25.11.14n.31n. Dn 7.13-20. 2Kor 3.13. Kol 3. Iz 1. Dz 14.11. Wj 19.2. Dz 21.11. Ps 114. Wj 24. 2Kor 3. Wj 33. Iz 51.7. Wj 4. 1Tes 5.27nn. Ef 6.20. 2Kor 12. Wj 19. Ps 106.19-23.25. Ps 69. Lb 12. Rdz 9.2. Dz 1.12.14. Mt 23. Ap 22. Rdz 7.30. Pwt 18. Flm 1. Wj 14-15.46. Ap 5.22. Ga 3. Dz 6.23-30.14. Chrystus i morze. Iz 30. Wj 13. Dz 5.33.6.26.23. Dz 1.10. Wj 20.12-15.54.25. Wj 5. Rdz 8. Dz 3.24-29. Łk 11.6. Kol 4.13.29-35.19.6n. J 17.15.3-5.Oz 2.3. 1Tm 2.8nn.1.3.5.17n.10. ustawodawca i orędownik. Łk 24.4nn.8. Ps 69.4.36. Iz 41.35. Iz 49. Ef 3.5-6.52n. Rz 8.11.26. Wj 18.12. Wj 20.3n.11. Ps 107. Jon 1. Dz 20.17.3. J 1.9.36.38.17.8. Łk 9. 1Kor 10. 2Tes 1.7nn. 2Kor 1. Pwt 3. Ps 77. Mojżesz i chwała Boża. Dz 4. Flp 4.3. 1Krl 7. 1Krl 8.27. Hbr 8. Wj 34. J 1.6n.15.15-18.1.13.6-9.30. Hbr 11.15. Ps 65. Wj 2.12.27.6. Hi 38. Łk 24.10nn.1-17.9.17.18. Am 9. Wj 32.11-15.21. Wj 34. Wj 24. Wj 3.4.3.4.10. Dz 10. Rz 15.78.18. Lb 12. Ps 89. Ps 106.21.2-7.16.2.16. J 5. Dz 8.45nn. Lb 21. Dz 8. Pwt 7.40. Wj 15.26. Symbolika religijna morza. MOJŻESZ Pwt 34. Sługa i przyjaciel Boga. Mt 5.23. Hbr 8. Kol 4.3.20. Wj 33.1.10.15. Rdz 1.8-11. Oswobodziciel i pośrednik przymierza.14. Rdz 1. Dz 2.3-8. Wj 32.17-23. Lb 20. Kol 2. Ps 77.37.7nn.53. Hbr 7. Hbr 8.9n. Hbr 3.8.24. Ps 55.1. Dz 3. Dz 13.19.16. Ap 22.24-26. Lb 20.10-13. Ap 15.1-10.11.9.3.19n.20. 1Krl 22.6nn. J 6. Dz 10.4-6.8-22.22. Ps 104. Za 8. Dz 7. Flp 1. Pwt 4. Lb 11. 1Krl 8.12nn. Dz 7. 1Tm 2. 1Tm 5.13. J 2. Od monstrów mitycznych do stworzenia Bożego. Rz 8.11-14. Ga 4. Ps 24. J 5.5.35.9. Rz 15.12.19.16. Rdz 7.9. Ps 77. 1Tes 5.21n.13. J 1.30n.8.

18.13-18. 1P 4. 1P 5. Ps 86. Ap 3.24-29. Lm 3. 1Tes 5. Ez 40-48.17-21. Oz 12. Flp 3. Mdr 4. NADZIEJA 1Tm 2. Jk 5.8.7. Ap 17.1n. Rdz 9.14.22-33.33nn. Ps 102. Prawdziwa nadzieja. NOWY TESTAMENT NADZIEJE IZRAELA WYPEŁNIONE PRZEZ JEZUSA Mt 4. Jr 14. Mt 16.4n. Za 14. Ez 36. Rdz 12. Mdr 3. Mt 24. Rz 6.9nn. Oz 2. 1P 4.14. 2Kor 1. Hi 42.18. 2Kor 4.51.7.17. Mk 4.7. 1Kor 1.5.19. Rz 8.24.19.1nn.7.39.18-4. Ez 35.1-17.12. Pwt 28.8. Ps 49. 1J 2. Iz 40-55.1.23n.13.7n. 2Kor 3.19. Wj 23.25.39. Oz 2.11. Jr 31.6. Ps 96-99. Iz 59.3-4.1-6.12-25.9.22n. Hbr 11. Iz 60. Oz 11. Flp 3. Rz 8.11n.8nn.23.12.19.20. Flp 1. Rdz 49. Jr 17.12. 2Kor 5. Hi 13. Nowa nadzieja. So 3.5. Iz 54.1n. 2P 3.7.13.20. 1Kor 9.7nn. Tt 2. Hbr 6.10. 1Kor 15.18-25.13n.17.3. Hbr 11. Kol 1.11n. Kol 3.1. J 6.3. Mk 4.19.4. Joz 6. So 1. 1Tes 2. Mt 16.23. Iz 11.13. Jr 1-29. Ps 9. ZAŚLUBINY BARANKA . Ha 2. JEZUSA CHRYSTUS NADZIEJĄ KOŚCIOŁA Dz 2. 1Kor 1. 1P 1. Mdr 5. Za 14. 1Kor 15. Hbr 7. Ps 63. 1Tes 1. 1Tes 1. Iz 8. Mdr 5. Rdz 39.8n.8. 1Tes 4. 1Tes 4. Hbr 10.17.25. JAHWE NADZIEJA IZRAELA I NARODÓW Fałszywa nadzieja. Ps 139. Jr 31.8.1-7. Mt 25.19n. Jr 30-33.12nn. Wj 23.16. 2Kor 4. Łk 21.19nn. Jr 31. Hbr 6.5. Kpł 26.11.18. NAUKA ŚWIĘTEGO PAWŁA O NADZIEI Rz 8.Mk 5. Iz 26. Ef 2.7-18.2.23. 2Tm 4. 2P 3.8. Mdr 5. 2P 1.4.6n. Iz 63. Jk 5. 1Kor 13.23.18.29.16n. 1P 4.5nn. 1Tes 5. Rdz 12. Mt 8.16nn. 1Tes 5.31-46.15. Rz 5. Dz 2.19. Dn 12.16. Rz 15.31-39.26n. Mt 16.49n. Hbr 10. 1P 1. Kol 3. Rz 2.7.15. Iz 32. Ga 5. Hbr 10. Mt 28. Rdz 22. Dz 1.8. Rdz 13. Am 5.14.28-30.6. 2Mch 7.19.54nn. Rdz 49.13. Ez 16.7. Rz 7.37.1. 1Sm 15.15nn.19. Ez 18. Ap 4.1. Jr 31. 2Kor 4. 1Kor 3.11.2. Rz 8. Jr 29.13nn. Mt 18.6.15.8. Mt 28.9n. Rz 8.25nn.4-10.8n. Pwt 28.15n.24.6nn.8. 2Tm 2. Mk 6. Hi 19. Jr 13.41.1nn.15. Rz 8.8. Jr 8.36.2.13.27.20. Rz 8.9. 1Kor 7. Rz 8. Mt 5. 2Kor 5.20. STARY TESTAMENT BŁOGOSŁAWIEŃSTWA JAHWE JAKO PRZEDMIOT NADZIEI Rdz 3.33.8.7n. 1P 1.5.8n. Rz 12. Ps 84. Iz 51.16.10. Dz 3. 2Tm 4.25.24n.23. 2Tm 4. Flp 2.8n. 1P 4. 1Kor 15. Ez 34-48.13. Ap 13.1. Iz 56.29nn.18. NADZIEJA ZBAWIENIA OSOBISTEGO A ŻYCIE PRZESZŁE Iz 53. Rdz 24.19n. Ps 16. 1Tes 5. Lm 3.25.15.8nn.27-33.11.3-13. Ap 21. Jk 5. Flp 3. Dn 7. Iz 61.8. Ha 2.24nn. Rz 4.25nn. Ps 73.3.15nn. 1J 3. 2Tm 4. Ez 37.

1Sm 10.26-29.40.12. Ap 2. NAMASZCZENIE . Iz 45.20.28n.54. Rdz 4. Mi 6.5-8. Rdz 19.5.1-6.24.7n. Mt 26.13. Lb 3. Rdz 11. Społeczne następstwa grzechu.13.18. Pwt 28. 1Krl 19.18nn. Prorocy. J 5. Iz 42.21.38.18-21.21. Jr 27. 2Krl 21.6. Dn 10. J 14. Wj 30. Rdz 10. Iz 61.40. Wj 28.15. Rdz 35. Rz 6.27. Ap 1.18n. Iz 8. Kpł 14.18. Jk 5.13. 1J 5. Rdz 3. Namaszczenie Chrystusa.14. Łk 4. 2Sm 2.6. 1Krl 1. Narody jako siły wrogie Bogu.41. 1Krl 19.8n. Pwt 6.1.1.1-7.22.34.1-7.3-7. 2Sm 12. 1Mch 12. Iz 41. Wj 18.9. J 6.1nn.27.6.13.46. Ap 22. Rdz 12. 1J 2. 1Krl 5. 2Krl 19. Ps 45.38. Dz 10.28.39n. J 3.4.2nn. 1Mch 1.6.3. Dz 2.13.15. Rdz 29. 1J 2. Chrześcijanin.7. 1Mch 1. Narody w planach Bożych. Wj 40.12.15.1-16. Koh 9.1-6. Rdz 9. Ap 5. 1Kor 16. 2Krl 18.20.1-5. J 19.5.13. Mk 16. Dz 4. Rdz 28. 2Kor 1. Ap 20.11. 1Mch 12.9. J 16. J 6. Rdz 11.12. Wj 5-14. Rdz 3. Ps 133. 1Sm 16. Ps 23. Hbr 1.25n. Kapłani. Ef 2.1-5. Rz 15. Iz 61. IZRAEL I NARODY W HISTORII Rdz 16. 2Krl 2. Łk 7.20. Kpł 8.3. Łk 9.11nn.1.5.6. Iz 10.9-14. Mt 10. Ap 14.3.11. 1Sm 16. Łk 7.20. Am 1. Rdz 31. Hbr 1. Pwt 32.43-61. Dz 4. J 12. . Rdz 14.19. STARY TESTAMENT TAJEMNICZOŚĆ POCZĄTKÓW Jedność i różnorodność ludzi.10n.1.38.1-8. Rdz 3.34.3-2.39. NAMASZCZENIE JAKO ZNAK RADOŚCI I SZACUNKU Prz 27.13.6n.14nn.6n.26.8n.1.18.36n. Łk 12.11-16. Mk 16.19. Iz 61. Kpł 8. Hbr 1. Ez 8.36. 2Kor 1. 2Krl 9.9-15. Joz 24.5-8.50. J 5. NAMASZCZENIE CHORYCH I OPĘTANYCH Łk 10.14. 1Krl 7. 2Krl 19.13n. Ps 2.J 14.35n.10-18.17. Iz 45.27.10-32. Wj 29.7-12. Am 9.7. 1J 5.2.9.14-24.2.1.10n.1-14. Ap 3.KONSEKRACJA Niektóre przedmioty kultu. Ap 21. 2Krl 11.26.11-14.16.6-13.16. 1J 3. 1J 2.12. Ap 19.1n. Dz 17. 1J 3. 2Krl 16. Ef 1. Wj 12.33nn. Mk 10.15. J 11.8. Rdz 25. Am 6.3. Ap 22. NAMASZCZENIE Ps 109.29-42. NARODY Rz 1.9.2.7nn. Rdz 11. Wj 29. Iz 11. Iz 25. Flp 2.30.8. 1J 2.12-19. 1J 2.7. J 3. Joz 24.21. Ps 45. Mk 6. 1Krl 11.3.5. Ap 21-22.25nn.1-6. Ap 22.3n. Jr 31. Ap 22.8. Ap 15.2.30-38. Ps 92.11.2. Ef 4. Rdz 1.

Ap 17. Iz 56.8-11. 1Krl 14. Dz 8.27.6-9.16-25. Łk 2. J 6. Słowa i postawy pełne kontrastów. Joz 6.1-11.12. Dz 1. Mk 16. Dz 11. Mt 1.1-6.24-32. Ez 38-39. J 4.36. J 13. Mt 2.18-19n.9-14. Mt 4.6.15.25. Mt 8. 2Sm 17. 2Kor 4.12nn. Mt 10. Rz 4.1-29.35-36. Rz 2. Za 14.5n.6.8. Łk 3. Wj 23. Dz 9.8.13. Dz 15.19.7-12.10n.29.21.28.53. Rz 8.23-38.28n.14. Mt 10. IZRAEL I NARODY W PRZEPOWIEDNIACH PROROKÓW Sąd nad narodami. Dz 15.21. Za 14.1-8.16.15n.23.22. Mt 16.37-43.27. Mt 1.50nn. Ga 3. Za 14.7nn. 1Krl 18. Jr 9. Iz 13-21.5-6. Oz 1.3. J 11.16-22.17.7-19. Mt 19. Ap 14. Pwt 1. Iz 19.14n.39. Dz 26. Dz 2. Ap 7. Ps 80. Rdz 38. Wj 23. Dz 1.47.13. Jl 4. Dz 14. Dz 22.9-17. Lb 15.21n. Ne 10. Ga 3. Ap 13. Rz 1.18n. Pwt 4. Iz 42. Dz 13.10. Prozelityzm żydowski. Paweł Apostoł Narodów.16. Mt 8.9.2. Wj 12. J 11.8nn.20-32. Ap 11. J 12. Mt 21.6. Dz 10. Ga 2.1. .19. 1Kor 11. Dz 19. Oz 11. Mt 15.24nn.24. Mt 26.13.2-5.18.37.14. Rz 6.14.17-20.10n. Rozwiązanie antynomii. Ewangelie.2nn. Zbawienie pogan.28.36nn. Wj 13.15.16. Mt 19.11-22. Ap 20. Ap 15.3n. Mt 26. Iz 24.16.22nn. Dz 1. J 18. J 21.10. Ap 14. Jr 7.19-22.4.1-16. J 4. 2Sm 15.35. Oz 2.20-25.17. Mt 28. Ap 19. 1Krl 18.17nn.17.15. Mk 1. Dn 7.13n.21.15n. Iz 2.4. Jr 2. Dz 1. Mt 19. Joz 9. Ap 19. Rt 1.20n.6-11.48n.14-17. Mk 2. ANTYCYPACJE Ekskluzywizm żydowski. NOWY TESTAMENT JEZUS I NARODY Mk 1. NAŚLADOWAĆ Powołanie Izraela. EWANGELIZACJA NARODÓW Pierwotna społeczność a poganie.28.32.20n. Mt 15. Ap 21. Ap 17. Jr 11.17.2-6. Iz 45.2.21. Rz 15. J 12.1-5.2. Iz 66. Dz 18. Jr 7. Jdt 5. Ps 87. Apokalipsa. Ap 19. Ef 2. Dz 13.2Krl 5.4. 2Kor 13.5n.3.15.16. Rt 1.1. Mk 15.6. Dz 10.15.10.42. Ez 25-32. Ps 25. Iz 49. Ap 17. Rz 1. Iz 42.2. Jr 46-51. Iz 60.20. Dn 11. Mk 7. Rz 11.4nn.7nn.21. Mt 28. Łk 17.8. Ps 47. Łk 13.9. Flp 3. Ga 2.19.21-31. Dz 22.19-27.18-21. Iz 45.2.43. Ezd 9-10. Dz 3.45nn.21-45. Dz 2. 1P 2.20. Iz 25. Pwt 6. Naśladowanie Chrystusa.24. Ps 18.

10. Rz 16. Ml 2.12.14n. Syr 51. J 8. J 12.9.3. Prz 5. 1Kor 12. Mdr 3. Ap 2.43n.24. Łk 1.32-36. Jr 29. Pwt 4. J 10.25n.1-11. Mt 22.43. Za 10.20.27.1n.28.18.15. Oz 5.15. Mt 13. J 6.66-69.11. Pwt 4-11.20n. Pwt 27.7. Rz 6.17. Mt 10.23. Mędrcy są ze swej istoty nauczycielami.13. Dz 13.26.36. Iz 30. Ef 4.7.3. Oz 4.44n. Jr 16.19n. Dz 18. Jr 6. Pwt 11. 1Sm 12.14-17. Dz 2. Jr 36. Prz 2. NAUCZAĆ STARY TESTAMENT RÓŻNE FORMY NAUCZANIA Ojciec rodziny. 1Tm 4.78. Pwt 6. Jr 12. JAHWE NAJWYŻSZYM NAUCZYCIELEM Ps 25.18n. Łk 2. 1Tm 6.1nn. Dz 2. Łk 19.3. Ps 34.5.16. 2P 2. Prz 8. Ps 80.1.4. 1P 2.16.22.4. Ps 106. Pwt 4.3.27. 1J 2. 1Tm 6. Rdz 21.11.13.14. Dz 5. 1Tm 4.32.6n. 1Tm 5.11.21. Mdr 7.11.9n.17. Jr 50.2. Syr 34. J 7. Am 3. Pwt 4.18-21.1-16.9.11nn.17. Jr 46.26.21.23.31. Jr 28.21.14.10.17nn. J 3. Pwt 6.24n.3.1-24. Iz 10. Dz 5.39nn. J 8. Mt 5.18n. Wj 12.22-40.3.12n.57. J 14. Prz 4.3. Iz 54.2. Dz 17.68.10nn.1.8. Hi 7. Wj 24. Dz 2. Mt 26.9. Koh 12. Oz 4. 2Sm 1.34.9.18.46. NOWY TESTAMENT Łk 1.3. Łk 3. Hi 33. Hbr 6.13.1. Dz 13. Jr 48. Wj 24.33n.1.9-13. Wszyscy Żydzi. J 14. Pwt 33.12. Prz 4. 2Tm 1.28.6.13. Ap 2.7.20. Pwt 17.14.19n.12.20. Ps 143. 1Kor 12.17.1-17. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS NAUCZYCIEL Mt 4. J 8. NAWIEDZENIE STARY TESTAMENT Rdz 50.8. Wj 13. Dz 14. Ps 51.3.4. Dz 13.3.6.17. Jr 23. Mt 15.1-9. 2Krn 15. Pwt 31. Jr 23.20-25.7.44. J 7. J 8. Jr 32. Pwt 31.29. Łk 7. Prz 8. So 2. Jr 50. Prorocy.17. Joz 24.20. Jr 32. Ez 34. Pwt 5.12.18. Prz 3.16n. Pwt 8.7. Pwt 31. Mt 28.5. NAUCZANIE APOSTOLSKIE Misje przejściowe.42. Ne 8. .29.33. J 1. Rdz 20.4. Jr 5.13.16.42.26. Mt 7. Dz 5. Jr 31.11n.6. Ps 17. Pwt 4. 1Tm 1.7n.14.28.31.8.19. Ps 94.10. J 13. Syr 51. Mt 21. Apostołowie wypełniają swoją misje. Ef 4.1.10n. Oz 4.16n. Ap 14. J 9. Syr 2. Dz 5.10. J 6.1n.23. Jr 50. 2Tm 4. Mt 22.J 6.55. Mt 28. Na kapłanach.39.59. Ps 25. Iz 8.21n. Mt 23. Joz 24.33. Ps 119.19nn.15. Syr 30. Ps 71. Ps 119. Dz 4. J 7.12.

12.24. Mt 6. Jr 20.10.12. Jr 11.2.51.5.2.26.25.13.8.14. Hbr 7.19. Dn 2.4.20. Na ziemi jak i w niebie. Rdz 28. J 3. 1Kor 15. Ps 26. Ps 7.11. Jr 23. Iz 6.20. NADZIEJA NIEBA Flp 3.7. Flp 1. 2Sm 7. Ps 14. Iz 5. Iz 66. Mt 3. Ap 21.24.62. 1Mch 2. Dn 2.2. Iz 11.1n. Ps 29. 2Kor 12. 1Tes 4.13.3. 2Krl 2.5. NIEDOWIARSTWO Rz 9.18. Hbr 7. NIEBO NIEBO I ZIEMIA Rdz 1.32.1. Mt 6.31n.6. 2Sm 20.28.4. Mt 25.8. Ps 33. Ap 2. 1P 1.15. Dn 7.5.1-13. Iz 14.13.31. Hi 38. J 1. Mt 28.89n.17. Hi 37. 2Sm 22.11.1. Rdz 11. Hi 38.11. Ps 68.1. Ps 89. Ap 2-3.23n.17.4. J 2. Prz 31. (Antyfona z liturgi adwentowej) Ps 119.45. Hbr 9.4.4nn. Iz 40.10nn.16.6-12. Wj 12.27.3.4.11. J 3. NIEBO JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA BOGA Ps 104.16. Hbr 9. Ap 21.12.6.20n.12. Ps 11. 2Krl 7.8-9.10. Mt 19.1.24.7.11-15. Ef 4.11.27.10. Mt 5.26. Ef 6.42nn. Jezus przychodzi z nieba. Ne 1.10.13. Ml 3. Hi 1.17. Mt 6.19. Łk 2.12.8.25. Ap 3.Mt 21. 2P 3.11.6.17.19. Mt 3. Ps 113. Mt 6. Mt 12.16nn.50.25.26. Ap 6. Mdr 1.20.30. Prz 30. Ps 139.6.19.4nn. Ap 21. 2Kor 5. Kol 3.5. DE SUPER Iz 45. Ps 132. Mt 6. Ps 72.10. Rdz 11.16. Pwt 36. Ps 115. Łk 12. Hi 38. Iz 6.2.14.35.2. Mt 5. COELI.11. J 1.34. Niebiosa otwarte. Mt 25. Mk 9. Rz 10.18.34. Hi 26.2nn. Mt 18. Dz 9. Mt 24. Mt 7. Mt 16. Pwt 10. Dz 2. 1Krl 8. KTÓRE NIE JEST ZIEMIĄ Hi 38. NERKI 1Krl 12. Ap 21.8.12.10. Łk 1. Ap 21.21. Ps 16. J 6. Dn 9. Jr 17.5.24.28.1-4.14.27.33-58.1.22nn.2. 2Kor 5.21.45.3. Ap 21.9nn.13n.13. Hi 16.1n.17.13. Dn 7. Jr 1.37. Rdz 7. Hbr 4.19.16. Iz 57.18. Ap 3.20.13. Ef 2.35. J 3. Iz 63. Mt 13. Mt 24.1. J 6. Hbr 9. Prz 23.19.19. Rdz 37. owe organa wewnętrzne. Wj 24. NIEWIARA W IZRAELU .10.11.24-28.3. Mt 18. Ps 68. RORATE. Kol 1. Mt 5. NIEBO.26. Ps 2. Mt 6.14. 1Krl 8. Rdz 5. W JEZUSIE CHRYSTUSIE NIEBO JEST OBECNE NA ZIEMI Jezus mówi o niebie.21. Ap 21. 1Krl 8. Rdz 15. 1Krl 22. 1Krl 20.2n.8. Mt 16.33-46. Ap 22.23. W okolicach bioder skupia się wewnętrzna tężyzna człowieka. Mt 5.5. Dn 9.23.10. Jr 12. Hbr 7. Rdz 1. 1Tes 4. Kol 2. Poprzez nerki.4.7.27.

Wj 32.19.17. 2Sm 29. Rz 9-11. J 3. Mt 26. Pwt 32.18. Mt 6. Pwt 18.8. Rdz 4. Rz 9. 1Kor 10. Lb 14. 1J 4.8. Wj 17.38.21. Iz 48.45.9. Jr 27.4. Mt 13.10n.1. J 6.24. Ps 21. Mk 16. Iz 42. 1Krl 16.11n.14. Mt 11. Lb 10. NIENAWIŚĆ 2Sm 13.36. Mt 16.1-5. Rdz 29.1-6.36. Pwt 7.21n. Oz 2. Sprawiedliwy znienawidzony.17.16.53.32.4n.22n. 1J 5. Izrael o podzielonym sercu.4.17.31.58. Mi 3. Przed Jezusem z Nazaretu. Iz 60. 1Krl 18.22. Jr 46.11. J 6.8.4. Iz 50.2. Mt 8.17n.24. Kpł 19. Wj 32.7.23. 2Krl 9.27.16.24.11.17.10.5. Pwt 19.19. Prz 14. Pwt 8.22. Mt 28. Lb 14. Mt 23. Ez 7. NIENAWIŚĆ POMIĘDZY LUDŹMI Świat we władaniu nienawiści. Jr 7. 1J 2. Ez 16.22n.3.24. Mt 16. Rz 9. Lb 14. Ps 78.7. Mt 10. Dz 26. Pwt 9.2. Wj 16.32.25-37.14n. Tt 3.43n. Ez 6. Iz 54.Szemrania Hebrajczyków.51n.15. Łk 22.16. Iz 7.9.8. Rz 3.11. Rz 11. 2Kor 4.13. Jr 5. 1Krl 22. Dz 3. Dz 13.69-75.4n. 2Tm 2. Wj 15-17.44.24.13n.32. Święty Jan a Żyd niewierny. Lb 14.37n. 1Kor 14. 1Krl 16. Wj 14.14n. Lb 20.13. Jr 17. Jr 49.106. Rz 11. J 20.20. Mdr 2. J 8. Mt 26.18.13.33.25n.20-24.13.6.43. NIEWIARA WOBEC JEZUSA CHRYSTUSA Iz 53. Mt 5.26. J 6.21.7. 1Kor 1.9.15n. 1Kor 6. Wj 17. J 3. Iz 43. 1Sm 8.61.1. Ps 18.6. NIEDOWIARSTWO IZRAELA Mt 21. 1Tes 2.9n.42.24.31.21-24. Mt 10. Pwt 1.10.17.26.24.12n. Ps 129.11. Mt 8.6.46-50. Jr 7. Pwt 9. Mt 17.10nn. Iz 30. Pwt 22. Jr 2-4.4.35.20. J 6.2.24. Lb 32.6.21. 1Kor 7. .16.7.24. Pwt 18.11. Mt 11.20. 1Krl 12. 2Sm 29.25.24-27. Lb 11.4.1-32.3.2.27n. Jr 17.12-21.13.31. J 6. Wj 15.2-8.4.3-25. 1Krl 8.11. Łk 14. Ps 18. Oz 10.10-20. J 12. Iz 43. Czy sprawiedliwy może nienawidzić. 1Tm 5. Święty Paweł a naród niewierny. Mt 14. Rz 11. Oz 2. J 6. Lb 20.41.1-10. Ps 83.30-10. Lb 14.2n. Mk 16. Mk 6. Mt 23. Pwt 21. Mt 11.12. Wobec tajemnicy paschalnej. Prz 19. Pwt 23. Mt 7. Lb 21.8. Oz 7. Prz 10. Mt 12. Lb 14-17.7. Prz 26.13.4.24. J 6. 1J 5.37.15.26.31-35. 1P 2. 1Krl 11.2n. Rz 11.13-14.7. Mdr 2.28. J 12.7.3.43. Iz 2.11nn. Pwt 19. Rz 10. Lb 16. Jr 31.23. Dz 7. Wj 16. Mt 15. Mt 17.4n.15.10. J 1.33n. Pwt 9.3. Ps 105.24nn. 2Krl 17. 1Sm 18. Iz 6. Jr 8.6-29.15. Iz 28.8.7-15. Syr 20. J 8.1-6.31nn. Ez 11.3. Rz 9. Lb 14.27. Wj 22. Dz 4. 1P 2.10.27.17. Łk 24.26. Mt 10. Rz 10.7n. Ez 12. Wj 33.44. J 8.

27. Jr 15. J 12.28. Za 8. Ps 11. J 15. Rdz 25. J 11.8. Tt 3.21.4. Rz 5.18-21.5.14.14.28.5.14. Iz 61.30.14. 1J 2. Mt 23.31nn. Jr 11.31n. J 8.8. 1Kor 1.23n.17.11. Oz 9.1nn.22.Prz 3.24.27.1.16-19. Ps 43. Ml 2.22.14. Mdr 12.12.20.46. NIEPOWODZENIE WSTYD.16nn. 1J 3.4.6. Łk 8. Rz 8.23-33.15.12.13. J 15. Rdz 32. Rdz 29.4. BÓG NIE ZAWODZI Jr 17.5. Ps 35.4.19. Ef 2. J 7. 1Tes 5.30.11-24.18.13. Iz 44. Rz 8. Rz 8. Jk 4.7.9. Mk 14. Rz 5.12nn. JEZUS WOBEC NIENAWIŚCI Nienawiść świata względem Jezusa. Lęk przed zawstydzeniem.21. Ps 139. Pwt 28. Jr 2. Jr 15. Am 5.24.18.9nn. Mt 24. Pwt 16.38.18. Pwt 7.20.2.23. Rz 9.3.36. Hbr 5. Mk 15. Łk 12. Jr 2. Pwt 1.7. 2Kor 4. 1Sm 23. Łk 6. Hi 3. CZY W BOGU JEST NIENAWIŚĆ Mdr 11. WSZYSTKO ZAWODZI Iz 30.37n.26. J 15. Prz 8.19.24.46. Iz 1. Łk 22.31. Oz 13.50. 2Mch 8. NIEPOKÓJ 2Mch 3.44. Rdz 32.25.4. Hbr 5. Jr 12.19.1-5. Jr 2. Ef 2.11-15. Ml 1.25. Ps 31.24. J 8.43.20. Iz 17. Łk 23. Ps 31.3n. Mt 27. Ps 42.2.6nn.30. Ps 88. Rdz 22. Jr 8. 1Krl 19.5.24. 2Kor 4. Hbr 7.14. Mk 14.13n.4. Wj 32. Rdz 32. Mdr 11.9.44. Ps 119.24. Iz 24. 1J 2. Ez 18. Jr 44. Ps 37.31-39. J 12. J 5. Rz 1. Mt 10. Ps 45. J 2.12. Rz 8. 1Krl 19.22n.14-16. Ps 102. Ap 1.37-40.12. Ps 97. Mt 5.7.3nn. Ps 22. Ps 101. J 14. Ps 57.25. Rz 9. 2Mch 15. Iz 8.10. . Rdz 28.5. Iz 31. Prz 6.11.5. J 3. 1J 3.27. 2Kor 6. Iz 5.11nn.7.8. J 15.4.25. Hi 7.13. 2Kor 1. Iz 1. Łk 14. 2Sm 20. Nienawiść świata do chrześcijan.41-45. Nienawiść do zła ale nie do ludzi. Ps 137.21.21n.10. Iz 58. Pwt 13.10-14.53.18.15.17-24nn.14nn.31. Ez 25.9. Ps 5. 2Kor 4.16.8. Hi 31.15.11.37. Rz 9.23n. 1J 3. Mk 6.8. Jr 8.50. FAŁSZ I PRÓŻNOŚĆ Fałszywość rzeczy próżnych. Wj 20.14. 1J 2. Ps 139. Pwt 9.24. Hi 3. Łk 21.28.34. Jr 20. 1Krl 19.50.3n. Hi 10. Mk 14. Ps 73.14. Ps 26. Iz 1.8. Łk 4.8.3.2. Łk 22.30.7. Am 5. Ps 50. Lb 11. J 15.37. Iz 5.8. Mt 4.5. 2Kor 6.22. Mt 6.33n. Ps 38. 2Krn 19.38.7. Pwt 12.4n.11. Łk 19.15.9. Ps 69. Rz 8. 2Kor 5. J 17. 2Kor 6. J 17.23. Ab 1. 1Kor 15.5-18. Łk 6.3.9. Ps 42.11nn. Ps 118.55.8.113.13. NIEPRZYJACIEL ZJAWISKO NIEPRZYJAŹNI Stałość i granice. 2Kor 5.25. Jr 20.10. Syr 27.18.3n.

12.1-17. Flp 3.14n. Łk 23. Dzieło czasu.30. Ps 13.19.8. Ga 5. Kpł 25.15. Jr 18. Rz 5. Prz 24. Ps 31.21nn. 1Sm 19.13n.10. Pwt 23. Sdz 2. Wj 12. Syr 28.7n. Ps 130.9. Mt 13.3. Zwycięstwo nad nieprzyjaźnią.4. 1Kor 7. 1Mch 2.20-21.15.15.1.21-31. Ps 91.26-27.6. Wj 22.35n. Rz 6-8.17.19. TEMAT RELIGIJNY Sdz 3. .4.6. Ef 6.6n.22. Hi 3.16-22.62.20-23. Wj 12. Rz 6. NIEWOLNIK Pwt 21. Ps 7. Ps 141.26n.2. TRYUMF JEZUSA NAD NIEPRZYJAŹNIĄ Przykazanie i przykład.7.18. 1Sm 1. Pwt 15.12. Flm 1.4-7.34.10.20.1-7. Ef 6. Rdz 4.3. Rdz 15.30.20. Ps 19.1. Przeżycie klęski. Ps 74.29. Mt 20.Rdz 27-29. Jl 2.2. J 13. Ga 4.18.6. Mt 20.2. Geneza.21n. Wj 14.14nn. Rz 8. PROBLEM SPOŁECZNY Wj 21. Podczas nocy doświadczeń. Mt 5. Ps 130.15. Pwt 2.20.24. Ef 2. Kpł 25.3. Mdr 10-19. Wj 11.1.12.1. Iz 8.16nn.14-21. Dzień i noc. Flp 2.8.11-17.16.9-17.7-8.8. J 8.7. NOWY TESTAMENT Ps 139.55. Rz 7. Hbr 2. Wj 13. Iz 58.13n. NIECO ŚWIATŁA NA ŚWIAT NIEPRZYJAŹNI Przypadek typowy.23. Sdz 2. Dn 12. Ps 91.13-17.45nn. Ps 42.5. Ps 134.21n. Mdr 18. Ga 6. Wj 12. Mt 6. 2Krl 4. Ga 4. Ps 119.36.22-9. J 13.17.42.39-55. Ga 3. Wj 21.3.13-24.6.16. Wj 17. Am 5. 1Sm 18. Rz 5.40.39. Rdz 3.2. 1P 2.10.5-9.12. Ps 77. NOC Ps 104. Wj 23. Rdz 49.10n. Rdz 17. J 8. Rdz 1. Ps 112.22n. Ps 38.3-10. Łk 10.5. Mt 5.15. J 14. Mdr 18. Iz 26. Wj 14. STARY TESTAMENT Noc wyzwolenia. 1Sm 15.4. So 1. Pwt 20. Rdz 16. Rdz 4.21. 2Kor 4.6nn.29.22.6. Rdz 12. Kpł 25.13nn.1-16. Rdz 37. Ps 119. 1Kor 7. Lb 35. Rdz 22.28. Wj 10. Prz 25. Ne 9. Ps 63.32-36.10. Hi 24. Pwt 28.28.12.13-17.16. Ps 55. Iz 60.18-23. Iz 26. 1Kor 9.12. Jr 34. Pwt 7.19. Wj 23.3n. Ps 42. Ps 35.43-44.2.14-16.1-11. Mi 7. 1Mch 3.14n. Łk 19.1. Pwt 26.55.4-8. Jr 12.27.1-7.4. Wj 21. Wj 22.

Dz 2. Mt 5.6. Ez 34. 1Kor 15.16.3. J 9. 1Kor 11.8. Iz 43.12n. Rz 13.1. Mdr 10. Mk 1. J 12. Łk 22.1. Iz 45.37n.34.22.1. 2Kor 3.8.17. J 15. Ef 4.13-48.27.16. 1Tes 5. Pwt 30.17.4.12nn.34. 2Kor 3.8. 2Tes 3.30. Łk 9. Dz 16.9n.15. Dz 9. Łk 17. 1J 4. Iz 65. Hbr 10. Hbr 8.44-49.19.20.26. J 13.32. W OCZEKIWANIU NA NOWE CZASY Ps 104. Iz 41. Ez 36.9.18.14. Syr 44.6. Mdr 7. Iz 40.4. Wj 24. Iz 66.8. Iz 44.45. 1P 2.2.10. Ez 18.6.20. Rz 13.4.20. 2Kor 3. Dz 26. Ez 14.9.2. Mt 25.2.4-10. Iz 45. Ef 4.1.19.25.31.15. J 15. 1Sm 6.3-8. Iz 54.32. Łk 17.9n.5.22. Ef 6.26. J 19. Łk 22.1-10.8. Jr 31. 2Sm 6.20. .Dzień i noc Paschy.26. Mt 13. 1Kor 15.16n.31. Ez 47.52. Iz 43.35.18. Iz 43.29. Ap 4.29. Jr 31. 1Tes 2. Dzień pośrodku nocy.12.7. J 13. Mt 9.4n.5.18.18.20n. Łk 9.4. Nowe przymierze. Ef 4. Iz 62. Dz 20.22.3.4.8.13.34. Ps 96.19. 2P 1.3nn.31-34.17.6n.14-17.12.9. Iz 41. 1J 2.20-25. Rz 6.15. Iz 45. Mt 24.6n. Ef 5. Kol 1. Rdz 9. Ef 5. Prorocy i mędrcy. Mt 28. Dz 9.4.1. Wj 13.33.7-12. J 9. 2P 3. Mt 26.15.25n.14.7n. Ez 36. 2Kor 3. Hbr 9.18.5.6. Iz 54. Iz 65. Ez 48. Rdz 10. Ps 149. Iz 48.23.21-48.25.53. 1J 2.23n.25.8n.12.6. Dz 21.5. 1Kor 11.35. Mdr 14.26n. Mt 14.7. Mk 16.3.19. Ez 36. Nowe człowiek. J 15.26n. 1J 4.14. Dz 22. Nie jesteśmy synami nocy. 2P 2. Jl 3.17. Iz 51.36. Jr 31. Ez 11. Rdz 5. Ap 7.1-11.14. Iz 42.10. 2J 5. NOWE PRZYMIERZE MESJAŃSKIE Nowa nauka.17. 1Tes 5. J 17. 1Tes 3.9. 1Tes 5. Rdz 9.18. Mt 26.20-25.24.9.3. Rdz 8.5. Iz 61. Iz 54.31.2.3. W Nowym Testamencie. Iz 42. Ez 36. Lb 11. Ez 47.17.12.60.11-17.30. J 13. Pwt 21. Dz 2. Dz 9. Iz 62.11nn.22.21.29. J 3. J 13. Rz 6. J 11.27. Mt 27.41.16.3. NOE Przekazy Księgi Rodzaju. 1P 3. Ef 2.31. Pnp 5.11-18. Ez 40-43. Rdz 9. Iz 11. Iz 54.6.6-9. Lb 19. Mt 27. Iz 48. Nowe wyjście z niewoli. Iz 51.3. NOWOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ Pwt 26. Mt 5. Iz 50. Kpł 19.24.9.4. Hbr 12. NOWE Syr 14. Iz 55. Rz 7. 2Krl 2. Iz 65. Dz 5. Jr 13.10. Nowe przymierze. Dz 12.15.

Prz 8.27. STARY TESTAMENT Rdz 3.8.17. Ap 1.2. J 2.10. Rdz 5. Rz 6. Ap 3.15.15. Kol 3. Kol 2. OBECNOŚĆ BOGA Ps 119. Jr 17. Wj 19. Ap 2.5.28. WARUNKI OBECNOŚCI BOŻEJ Szukanie Boga.5. Ap 21. Ef 2. Iz 48.15.27.12. Ef 4. Iz 52.17nn. Ps 119.1-5. Ps 145. Iz 65. J 3. J 16.10. Ez 48.27.3. Ap 3. Ez 34.3. Rz 8. Ga 2. Mdr 3. Mt 16. J 14.3. 2Kor 5. Dz 2. Rdz 26. NOWY TESTAMENT DAR OBECNOŚCI BOŻEJ W JEZUSIE Łk 1. Iz 66.43n.1.7.5.20.19n.15.56n. OBIETNICA OBECNOŚCI BOŻEJ Rdz 17.2. 1Kor 12.18nn. Am 5. Iz 57. Wj 34. J 6.13. Iz 60. Ap 21. 1Kor 13.16. 1P 1. Ef 4. Wj 3. Mdr 6.24.14. Wj 3. 1Kor 12.16.2n.16.7.10. Kol 3. Ef 2.31.27n. J 3. 1J 5.35. Jk 1. Wj 13. Mt 16.5.8. Ps 46.11nn.10nn. Rdz 28. 1Kor 5. 1J 1. 1Krl 8. Sdz 6.9. 2Kor 4. Rz 13.14.21nn. Ap 14. Za 14. Wj 40.10.32.8.9.21.2. Rz 8.31.16n.20.24.17. J 8. 2Kor 4.14.24. Ap 3. 1Kor 6. Jr 12. Iz 6. Ga 5.8-16. 1J 4.25-28.63. 2P 3.4nn.28n.17. Łk 23.5. 2Sm 7. Mt 25. Ef 1. Tt 3. Ap 1. 1Kor 3.20.2. J 3.1. Ez 48.10.3.4. Ps 16. Wj 33.1.17. Łk 10.29.26.7.12n.14n.5. 2Sm 7.13. Iz 41.21n. 2Kor 5. Rdz 6. 2Kor 3. Ez 36. Iz 44. J 17. Mdr 7.5.8. Ps 23. 1Krl 8.20. Ap 14. Rdz 26. Iz 52.15n.28.25nn. Iz 42.Kol 3.19.16-19. Rz 8.12. Ez 34.14.18.35. Mt 1. 1Sm 3. Kol 1. J 8. Rz 8. Iz 66.9.11-16.16-25. Ap 21.15. Ap 22.18. Ps 29.23nn. Rdz 18. Za 14. Wj 19. J 3.41nn.12.9. Tt 3.1. Mt 22.35. Ps 139. Łk 1.11.3n.24. Iz 7. J 17. Rdz 1.17. J 16. Jr 7.12.22n. Iz 43. Mt 28.17. Pwt 16. Ps 15. Ef 3.29. Rz 8. Ap 22. Rz 7.19.151.23-33.10n. Kol 1. Rz 8. Ps 18. J 16.26nn. 1Kor 15.16.6. Dar Boży. 1Krl 17.8.1.16nn.7. NOWA JEROZOLIMA Hbr 10. Iz 45.4.10nn.9.14. J 20.11. Ap 21.5. Rdz 3.7.22nn. Pwt 12. Iz 40. Iz 62. 2Kor 13. J 14.2.12-13nn.19.9. 1J 5.11. 2Sm 7.24. J 14. Dz 9. Dz 17.14. Jr 31.11. 2P 3.30. PEŁNIA OBECNOŚCI W CHWALE OJCA 2Tes 3.2.23. Am 5. J 17. 1Krl 8.15.19.14.10.40.19n. Mt 11.5. Łk 22.26nn. Jr 1.34. Ga 5. Joz 1.29n. J 6.18. Ez 37. Kol 3. Ap 11.28. 1Kor 10.5n.8. Ez 10-11.8nn.21.4.16.5n.4.9. Ap 21.15.24.8.1-16.6.42n. Rdz 28. Ga 6.1.1-15. . TAJEMNICA OBECNOŚCI W DUCHU J 16. Ml 3.1nn. Mt 18.19-23.20. 1J 3. Mdr 9. Jr 17.168. J 1.33.12. 1P 2.9.5.4. Rz 8.6-7.8n. Ps 104.22. Ap 21. ZNAKI OBECNOŚCI BOŻEJ Wj 20. 1Krl 8.5n. Rz 8.9.10.28. Jr 1.16n.16.16. 2Krl 18. Mdr 11. Rdz 48. 1Krl 19.1. Ap 5.19. Iz 58.21.

30. Syr 24. Am 3. J 13. Ps 110. Obietnice mesjańskie.26. 1Sm 8.5n. Rdz 15. Mt 4.6. Ps 73. Iz 45. Rz 4. Iz 11. Iz 43.11n.24.8n.13. Rz 8.4.3. Rdz 17. Rz 4. Rdz 17.41. Rdz 11. Prz 8.9.13. Rdz 15. Prz 8.14.22-31.5.12.4.9.3.1. Rdz 34. Ps 16.11.13nn.15. Hbr 6. Ps 110.19-22. Iz 48.8.6. J 14.12. Ef 3.7.1. J 1.32.Kol 3.23n.45. Rdz 17. Obietnice dane Dawidowi. CHRZEŚCIJANIE DZIEDZICAMI OBIETNIC Dz 2.32-36. Rdz 3.17. Rz 11.13.63. Za 6. Rdz 12.3.12.19.22. Iz 60. Ez 37.14.1.2.11. Za 3.3n. Syr 44. Wj 19. Mt 10. Rdz 28.9.10. Dz 2. Jr 31.2nn. Mdr 3.16-18.4-7. Hbr 11.26. Mdr 7. Hbr 11. Łk 1. Hbr 11.28.16-29. 1Kor 1.15. Prz 20. Iz 56. J 3. Łk 1.4.1-5.5.15n. Mt 5. J 6. Jr 23.24n. Wj 24.16.6.1.20.11. Rz 9.15.4. Iz 11. Ez 36. Iz 54.29.7. J 14.8-11. Iz 26.35. 2Kor 1.16.17.73.2. Obietnice nowe. Rdz 17. Rdz 12. Ef 2.3. Ga 3. Dz 10. Iz 7. 2Mch 7.28. Jr 33.45.19n. Ps 2.4. Łk 24.18.21n.15nn.1.15. Mdr 1.6.39.39.20. Mt 19.17nn. 2Krl 7. Prz 8. Rdz 17. OBJAWIENIE STARY TESTAMENT Hi 42. J 16. Rdz 22. Rdz 12.9.1n.17. J 17. J 19.19. Mt 4. Jana.7nn. Ewangelia św.12.7.5. 2Sm 7.14.13nn. OBIETNICE OBIETNICE I WIARA Lb 23.19.18. Obietnice a Prawo.38n. Ga 3.9.20.5-7. Rdz 1. J 1.14.10.33. Za 6. Mt 28. Ga 3. Iz 9. Dz 2. Dn 2.22. OBIETNICE JEZUSA CHRYSTUSA Synoptycy.8. Hbr 11. Hbr 6. Kol 2. Ps 73.23. Wj 33. Ps 105.20.23.17n. Łk 6.5n.16. Mdr 7.19.32.28. Rdz 12. Łk 22. Iz 4.5. Iz 43. Mi 5.21-30. Hbr 6. Pwt 29. Rdz 4.7.15. Obietnica Ducha. Iz 42. 2Sm 7.29. Rz 5.16. Ef 3.1. Iz 60. Ps 89.25n. Ez 34.3nn. Hbr 11. 2Kor 1. Łk 1. Rdz 13. Obietnice Mądrości.20. Rdz 1.5.1. Dz 1.12.23n. Rz 4. Hbr 11. Rdz 3.2n. Ps 119. Joz 24. Mt 5.19.12. Rdz 17. Ap 22. Ha 2. Rz 4. Iz 48.8n. SPOSÓB W JAKI DOKONUJE SIĘ OBJAWIENIE . Mdr 4.33.4. Syr 24.17. 2Sm 7. Dn 7.23. Wj 19. Rdz 35. Ef 1. Dn 12.1-5.24.16.69. Rdz 22. Rdz 26. IZRAEL JAKO LUD OBIETNIC Obietnice dane patriarchom. Rdz 12. Ps 51. Łk 6. 2Kor 5. Jr 23.5.

8.11. Iz 6. 1Krl 3. Jr 23. Hi 25. 2Tm 1. Lb 11.11nn. Dz 1. Mdr 7.11. Dn 4.5-14.17. Jr 1.9n.6. Łk 17. Wj 14. Lb 23. Rz 8.2. Mdr 13. 1Sm 23. Pwt 18.1. Iz 28.10nn.7.33. Refleksje mądrościowe. Sdz 2.6.12. Lb 12.23-31.8. Prz 2.26.3n. Ez 1.22. Lb 27.22-41.19.20. 1P 1.14nn.11. Kpł 19. PRZEDMIOT BOŻEGO OBJAWIENIA Bóg objawia swoje plany. Syr 42. Iz 2. Iz 60. Ef 1. Bóg przez to czego dokonuje tu na ziemi objawia również samego siebie.10.26. Wj 3.30.13.14.19.1-4. Dn 2.8.1-6. Dn 5. Ga 1.20. Syr 44-50.3nn.6n. Dz 2. Iz 60.21.Techniki archaiczne. Mdr 13.5. Mdr 7. Tt 2.17. Iz 40. Dn 8. Dn 5. 1Kor 1.16.5n. Prz 9. Ez 9.7. Pwt 29. Rdz 31. Am 3. Ps 19. Wj 13. Mk 16.1nn.15-21. Łk 1. Syr 34. Rdz 44. Wj 33. Mt 13. Koh 5. 1P 1.4. Mt 16. Rdz 21. Wj 18.6. Prz 2.31nn.41. 1Krl 19. Wj 34. Jr 1. Rdz 16.21. 1Sm 14. . Iz 52. Mdr 8. Pwt 33.4.15n.40.20.4n.1.15-21. Jr 27.10. Ku objawieniu doskonałemu. Objawienie przekazane.30n. Kol 3. LISTY APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa. Wj 3. Rdz 12. Mt 28.11.5-10. Hbr 9.5.7-13. Prz 8.47.5.13-53.7.15.1-9.26. Dn 5. 2Tes 1. 1Sm 9. 1Tm 3.1nn. Ps 119.30. Wj 19.2. Iz 40. Rz 1. Dn 9.3nn. Ef 3.19nn.12-14.15.24.16. Ez 1.16.28.11. Dz 2. NOWY TESTAMENT SYNOPTYCY I DZIEJE APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa. Wj 33. Jr 1. 1Krl 22. Iz 40.26.7-14.32-36. Dn 4. Rz 1.14. Rdz 3.21. Prz 8.25-27.11.1-6. Syr 43. 1P 1.23. Rz 16. 1Kor 13.7-11.16. Rdz 40-41. Dz 2.1. Ez 40-48. Wj 20.14. 1Sm 28.16n. Rdz 20. Mk 4.13n. 1Sm 15.1. Tt 3. 2Kor 4.9n.4-16. Wj 3.25-32.23.10n. Pwt 18. Rdz 3.1-5.16.1nn.97. Mk 13. Dn 7.19n.1n.5n.12-15. Dn 5. Rdz 44. Ez 1. Ps 119.8.7. Rz 3.17. Kpł 19.1n. Am 7. Mt 6. Rdz 37. Mt 8.12n. Iz 52. Pwt 13. Łk 10.2.9.11nn. Kol 1. 1Kor 2.17.6. Objawienie prorockie.12. Syr 39.6. Prz 8. Objawienie przekazane. 2Sm 7.12.2. Mt 11. Ef 6.8. Prz 8.15-18.16. Sdz 7.1. Lb 23.27n. Rdz 31. Łk 17. Rz 1.26. Ef 3. Sdz 18. Ku objawieniu doskonałemu. Wj 25. Iz 6.15.26n.7.3.4-8. Lb 12.1nn. Wj 33.4-11.19-23. Mk 4.28.21. Apokalipsa. 1Sm 28. 2Kor 5.15n.13. Rdz 15.17.25n.7. Mt 10. Ga 1. 1Krl 22.1-21. Dz 1.26. Ga 1. Oz 6.6.35.17. Mt 16.2. 1Krl 19.15-43.

9. Ap 1. Syr 15. Ez 2.4-8. 2Kor 4.18. Ef 5. 1J 1. 1J 1. Doświadczenia Ozeasza: oblubienica umiłowana a niewierna . J 1.8.8.20. Oz 1-3. Ps 45. Mądrość a zjednoczenie z Bogiem. 2Sm 17.2.7. Wj 34.4. Sdz 2. Iz 54. J 1.18. Jr 30. Jr 31. Ez 23. Iz 46. Lb 6.6.14. Iz 63.20nn. Mt 22.ŚWIĘTY JAN Objawienie Jezusa Chrystusa.14.2. J 16. Iz 62. Ap 17.12nn. Am 5.24. Mdr 8. APOKALIPSA Ap 5. 1Kor 11.29.7n. Dn 8.9. Oz 2. J 1. J 21. Ps 80. Mt 17.18-23.11-19. Prz 16. Ap 19.4. J 6. Iz 40. Iz 54. Iz 61.21. Mdr 8. Pwt 28. Prz 15. Jk 2. Ps 51. Szukanie Bożego oblicza. Wj 33.27.28.22.2. Ap 11.22.19.11-16. J 1.15.2.11. Oz 2.9. 1J 3. Ap 20. Prz 8. Oblicze i władcy. J 4.18. Ap 14. J 1.9n. 2Sm 1.2-6. Ne 2. Ps 80.2. Prz 8. Ap 21. Sdz 2. STARY TESTAMENT Wj 3. 1J 3. Pwt 4. Ap 21. OBLUBIENIEC-OBLUBIENICA Iz 54.5.7. Syr 13. Objawienie przekazane. Iz 1.5nn. Ku objawieniu doskonałemu.5. 1Kor 1.16.1n.13. Dn 1. OBLICZE Oblicze i serce. Ps 42.9. Mt 5. Ap 21.7.17.5. Ps 27.28. J 16.2. J 3.6.7.2.25. Ap 10. Ps 104.4. Ap 12.15.19.23.2.2.31. Prz 8. J 21.25nn. 1J 3.15n.11. 1J 2. Ap 22.8.37.14.8nn. Pnp 8. Mdr 7. Ga 4. J 17. Hbr 13. Ap 17.19nn.14.44-45.4.59-63. 2Kor 11. Est 1.20. .15. Ps 4. Wj 33. Sdz 13. Ps 30.6. Pwt 4. Wj 33. Ez 16.10. Ap 22. Ps 105.13n.20. 2Kor 3.1.4. 1Sm 16. Ap 22. 2Kor 4. J 7.8.17.26. Hbr 1. Oz 2. Iz 47.24.11. Ps 104.3.8.9. 1J 4.24.14.29.1.32.6. Jr 11. Syr 13.6n.22-27. Kościół Oblubienicą Nowega Przymierza.14. Twarzą w twarz z Bogiem. Ps 80.8.21. Iz 13. Lb 23.22.18.29n.31.3.6n.18. J 12.18.32. Ez 16.1-43. Tt 3. Mdr 7.2. Hi 29.17.4.9.10.12.16. Iz 52.6.20.5. 1Kor 13. Na obliczu Chrystusa.24n. 2Kor 3.2. J 16. Mdr 8.3. J 3.3.11.14. Mk 14. 2Sm 1.25. NOWY TESTAMENT Baranek jako Oblubieniec Nowego Przymierza. Syr 35.2.1. J 17. J 1. 2Sm 14.22nn.16. Prorocy: Oblubieniec kochający i wierny. Ap 5. Mdr 9.7. Ap 1.50. J 14. Wj 33. Ps 11.3.8. Ap 12.17. J 2. Mdr 8. Jr 2. Jr 2.14.4n.65. Prz 27.8.

56.20-18.13. Mt 22.13.14. OBRAZ J 1. Ne 9.26-29. Pwt 5. OBŁOK Hi 36. Ap 19.9. Iz 45.3n.10nn. Pwt 4.2n. Lm 3.7.15. Syr 36.9n.9. 1Krl 8.33.17. Mt 6.5n. 1Kor 10.3n.6.34. Oz 8.12.1nn.1n. Ps 8.6.12.18.15. Nowy Testament.7nn. Mt 24.3. 2Sm 22. Łk 13. Iz 19. Chrześcijanie w obłokach.18. Mt 16. Wj 19.20.6.21n. Jk 3. Ps 78. Jr 4. Łk 18.9. Mt 24. Ps 78.4.22-37. 1Kor 11. Mdr 13. Łk 1. Oz 6. Łk 3.25-32. Ap 22. Ef 5. Hi 22.15.19.1-13.3. Mt 23.35. 1Krl 12. Rdz 1.7. Wj 13. Rz 1.13. Ap 19.23. Iz 66.9.10.4.25n. Wj 32. Dz 7. Mt 23. Jr 18.12. Wj 33.28n. Syr 1. Łk 12. Wj 40.14.16nn. Ciągłe niebezpieczeństwo obłudy. Ez 34.34-38.1nn. Ślepiec oszukujący samego siebie. Wj 33.12-18. Iz 4.24. Ez 43.3.24. Iz 63. Mt 25.2. Wj 14. Rdz 5. Mt 15.46.30.8. Ez 30.13.51. Wj 14.22.12. Ez 34. Mt 6. Na 1. Mt 5. Mt 12.4.20.27.19-23.Gody wieczne. Oz 13.6.7.5. Wj 14. Rdz 9. Ps 97. Formalizm obłudnika.64.13n.1nn. Ap 11.1n.3. OBŁUDNIK Iz 29. 1J 5.4n. Mt 9. Mt 12.11nn. Na 1. Ps 104. Mdr 17.2. CZŁOWIEK OBRAZEM BOGA Stary Testament.56. Dz 1.18. Ez 38. Wj 16.2. Mt 15.13. Mt 22. 1J 4. J 9. Mt 17.44.34.20. ZAKAZ SPORZĄDZANIA OBRAZÓW Pwt 27.3.5.14-18.9. Mt 23.20. Syr 32. Ga 2. Ez 30. Mt 23. Jud 1.26-33. So 1.4. Rdz 1. Łk 12.5.48.8. Ap 1.34. 1Tm 4.17. Wj 40. Mt 23. Mdr 7. 1Tes 4. Jr 4.1-8.24-25.3-14.3. Mt 26.2.12. Wj 24.6. Mt 7.18.1.2.8.12.27n. Dn 7. Kpł 12. Kolumna z obłoku i ognia. Hi 7. 2Mch 2. Mdr 2. 2Kor 3. Iz 63.16. 1Kor 15.24.16.9-28.39.38.1-10. Pwt 1. Łk 9. Rdz 9.15. Ap 14. Mt 22.7. Rdz 9. Ez 38.40.25-26. Chrystus i obłok.5n. Obłoki eschatologiczne. Ps 105.15. Joz 24. Ez 10.33. Mt 23. Mt 23. 1P 2.38. Obłok i chwała Boża. Ps 18. Wj 20. Ps 104. 1Krl 18. Iz 5. MĄDROŚĆ OBRAZEM WZNIOSŁOŚCI BOGA .14.14. Mt 6. J 19.44n. Jl 2.12.

12-22.23n. Rz 15. Rz 8. Mt 26.29.49.13n. Rz 6.11n.26. 1Mch 1. J 12.14. Ps 118.60-63. Kpł 26. Wj 12. . Rdz 34.2. Iz 63. Ga 4.15.27. Hbr 2.48.3. 1P 1. Pwt 10. Ga 6.18.9-12. Dz 10.21nn. Obrzezanie serca. Ga 5.33.23.7nn. Flp 2. Dz 1. J 5. Ez 44.45.12. ODKUPIENIE Wj 12. Dz 5.38. Dz 3. J 12. Obrzezanie duchowe.59.13. 1Kor 15.19.11. Sdz 14. J 7. J 8.24nn.3. Ha 2. Dz 4. Ef 1. Wj 6.13.5.25. Ga 3.29. Wj 12.28.8. 1Kor 6. 1Mch 1.13.8-12.10.7nn.23.42.21. Ef 1.23. Rz 4.32.21. Dobrowolna śmierć Jezusa Chrystusa.26.25.9. 2Kor 3. Jr 31. Flp 3.9-14.5n.20.28. Dz 10-11. Dz 20.Mdr 7.15.29. J 1.10. Mk 10.23.4.9.18-4. Tt 2. Ez 36. 1Kor 1. 1P 2. J 1. Ez 16. Dz 2. Ap 5.15. Tt 2.11.7. Dz 15.49. 2Kor 3. Iz 53. Ap 20. Kol 3.68. Jr 31.18.4.16. Rdz 21.41.36. J 1.7. 1Sm 17. Rz 3.10. Kol 3. Ps 130. NOWY TESTAMENT Łączność ze Starym Testamentem.49. Łk 1. Rz 8.6-29. Kol 3. Dz 2.3.13. Ef 1.30. Mt 21. 1P 1.33.28n. 2Mch 6.28.9.5. Rz 10. J 18.11n.44.28. Wj 4.12. Kol 2. Wj 4. Kpł 12.7. OBRZEZANIE STARY TESTAMENT Obrzezanie jako znak przynależenia do pewnej społeczności.2-9.14.46. J 14.2-4. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią.2.18. 1Mch 2. 1Kor 15. Ef 3.14.28.13. 1Krn 10. Pwt 26.24.4.29. Jr 6. 1Mch 1. Łk 24. J 17. Rz 8.4.19. Odkupienie mesjańskie. 2Sm 7. Kol 1. NOWY TESTAMENT Praktyka obrzezania.16. 1Sm 17. Ga 6.31n. Rz 2.6n. 1Kor 11. J 17. CHRZEŚCIJANIN PRZEMIENIONY WG OBRAZU CHRYSTUSA 1Kor 15. Hbr 9.18n.6nn. 1P 2. 1J 3. Rz 8. Łk 21. Joz 5.10.19.33. Kol 2.4.3-14. Rz 3. Ga 3. 1Kor 7.31. Rdz 17. Rz 8. Iz 53. Łk 2. Mt 20.49.6. Jr 9. Iz 53.22. Kpł 19. STARY TESTAMENT Wyjście z Egiptu i Przymierze. Łk 1.11-12.24.6.18.17. Ez 36. Pwt 30.14.28. Łk 2.11n.30.45nn.31n.24. Ga 5.7.26. 1Kor 11. 1Kor 15.21. Joz 5.48.27.60.13. Prz 8.3-6. Wj 14. Ez 44. 1Kor 15.4-8. Flp 3. Kol 1. Ef 4. Iz 62. Wj 19. Jr 4.5.28. Rz 3. Wj 19.29. CHRYSTUS OBRAZEM BOGA J 1.9. 1Kor 7. Obrzezanie jako znak przymierza.9.37nn.23. J 7.

Jr 31.7. 1Krl 4.26.20.13.7. Za 12.10.13. Rz 5. 1J 3.5. Koh 8. Ez 20. Jr 6. Hbr 3. Tajemnica miłości. Rz 8.5n. 1Krn 22.27.10n. Rz 8. Joz 21.4.27.5-8.9. Rz 8.7. Pnp 3. Dn 12. Ga 2.9. 1Kor 15. Odpoczynek znakiem uwolnienia.20. Ef 5. Flp 2. J 12. Mt 8.8. Ps 95.3. J 16.13.31. Sdz 1.6. Ap 14.7-11.21. Syr 24. Ps 55.22n. Rz 5.13n.6.32.51. J 12.10. Mt 12.23.2n. Rdz 2-3. Rz 8.20.1.4.19. Ps 23. Ez 47. JEZUS CHRYSTUS JAKO ODPOCZNIENIE DUSZ Odpoczynek i odkupienie. Kol 1. Ps 132. Rdz 2.36.5.14n. Zwycięstwo nad grzechem w ciele.1n.12.19.2. Iz 7.30-31. Ap 5. Ef 2. 2Kor 5. Iz 7. Dz 5. Odpoczynek jako udział w odpoczynku Stwórcy. 1Tm 2. Rz 8.34. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Przez człowieka grzech wszedł na świat.32. J 5.31.39.16. J 19.17. Ga 6. Ez 34. 2Sm 7. ODPOCZYNEK I PRACA Wj 20.12.8. ODPOCZYNEK Koh 1-2. J 15. Ap 14. Mk 3. Ga 3.12n. J 15.Śmierć i zmartwychwstanie. Koh 2. Łk 24.12-16.35.11.6.14. J 18.7-4.56. Mt 11. Mk 10.10n.1.4.3. Rz 8.31. 1Krl 8.2. Flp 2.30. Dz 10. KU ODPOCZNIENIU BOŻEMU Ziemia Obiecana jako zapowiedź odpoczynku Bożego. Rz 5. Rz 5. 1Tes 1.1nn.45.13.8.24.23. J 3.6.16.13.12.14.4. Łk 24.4.11.11. J 14. Za 13. Łk 9. Ne 9. Ps 39. Pnp 1. Ap 12.29. Ez 38. J 20.45.18. J 13.16. 1P 1.20. 2Krn 14. Mt 9. Koh 9.12.2. Sdz 1.4.13.15.13.21n. Ps 16. Wj 31.32n.39. Ez 39. J 19.25-28.3-6.17.2.37. Pwt 32. Rz 6. J 18.6. Iz 40.36nn. Odpoczynek a święto. Łk 24. J 4. Rz 8.9. Iz 57.39.7n. Syr 6. Jr 30. Ap 4.43n. Ef 5. Ez 40-42.30. Tt 2. Pwt 5.15.16n. Rz 5. Flp 2.9.11.11.10. Rz 8. J 12.8. Jr 31. Wj 34. Ga 2.1. 1Krl 5. Wj 23.22.46.9n. Ga 1.8. J 14. Odpoczynek i niebieski. Iz 53. Iz 53. . Łk 3.4.8. Syr 51. Iz 30.4. Syr 24. Rz 6.20. J 19. Hi 3. Pnp 8.28.14.9. Ef 1. J 1.12. J 17. Rz 8. Ez 36.34. Mk 2.27.16.1nn.4. Iz 53. Rz 8. J 10.2n.25nn.39. Pnp 3. Hi 9. Rz 5. Rz 8. Ez 38-39.13.2. Przedsmak pełnego odpocznienia. Rz 8.13. Łk 24. 1J 4. Pnp 2. Ps 66. Iz 58. So 3.25.8.15. Objawienie odpoczynku Bożego.31.21.7-10. J 19.11. Łk 9. J 12. Iz 7.10.21. 1J 4.

37.7. Mk 12. Ap 5. Wj 12. Iz 59.9. Ezd 3.3. Ba 1.5. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem. do złożoności obrzędów. J 11. do syntezy podanej w Księdze Kapłańskiej.6.6. REFLEKSJE KOŚCIOŁA NAD OFIARĄ JEZUSA Od ofiary na Kalwarii do Uczty eucharystycznej. 1Sm 15. Dn 3. Ga 3. Sdz 13. Rz 3. Rz 7.64. Zastanów się co uczyniłeś.12.26. J 19. Rdz 12.19.3.24n. Wj 23. Rz 11. Wj 19.33. Łk 22.7. 1Sm 20. Kpł 1.15. 1Sm 3.19. STARY TESTAMENT EWOLUCJA OBRZĘDÓW OFIARNICZYCH Od prostoty pierwotnej.16. Ps 40. Wj 5.5.2.16-23.1. Ap 1. Wj 24.1.20nn. Ps 54.13n. Sdz 17. . Mi 6. Wj 24. Kpł 3.23. Dn 3.10.7n. 2Krl 16. Pwt 33. Rdz 22. 1Krl 8. Jr 2.8.7. Rdz 8. Wj 24.9.9-21.8. Prz 21. Dz 3. Am 5. Wj 18.17.14.21. Jr 7.6. 1Krn 29.23. Ps 27. 1Sm 15.22nn. 1Sm 3.9.36.19.26.18n. Pwt 26.28. 2Sm 24. J 3. JEZUS SKŁADA SAMEGO SIEBIE W OFIERZE Mk 10.9. Mi 6.34. Iz 53. Dn 9.6.8.2.30n.30. Syr 34. 2Sm 12.4.15. Kol 2. 1J 5.1-10. 1Krl 16. Rz 2. Iz 53.16.7.17-30.14. Ps 51.18n. Oz 2. Wj 13.20. Rdz 4. 1Sm 7. Rz 8. Kpł 22.6nn. Ps 51.4nn.11. Mk 1. Ml 1.4.18. Dz 3.11.18. Rz 5.55nn. Rdz 15. Mk 12. Oz 4. Dz 20.7. Pwt 12.15.15.6.6. Rz 5. Ps 50. Iz 59.33.27-31.6.19.27.5. J 17.20.17. Iz 1.8nn. Iz 56. Wj 24.24.1-6.18.31. Mt 26.8n.11.11.20.13. Mk 14. RÓŻNE ASPEKTY OFIARY Od typów różnorodnych przedstawionych w historii.7. Ef 1.13n.7.5. Kpł 1-7. Ewangelia.23. J 12.15.Grzech poznałem właśnie dzięki Prawu. 1P 1. Prz 15. Kpł 1. 1J 1. Mk 9. 1Sm 1.7. Am 4.10n. Prymat pobożności wewnętrznej. Oz 6.21.31n. 1Sm 26.15.5-11. Iz 66.25.18nn. J 13.25. Sdz 20. Sdz 11.24. 1Kor 5.7nn. Syr 35. Pwt 18.7. Kol 1. Kpł 5.6. Iz 43. NOWY TESTAMENT Mt 5.10. Sdz 6.31. Dz 4.24.9. Prz 21.24. Pwt 12.38nn. Ps 69. Pwt 4.20. J 19.16. 1P 1. Kpł 16.7.8. Iz 43.3.8.20.11-16. Rdz 8.14. Iz 59. Mi 6. Rdz 8. Am 5. Jon 1.22.32. Ap 5.45. Pwt 14. Wj 20.8. Rdz 14. Ps 22. Hi 1. Szczyt pobożności wewnętrznej w Starym Testamencie.3.4nn.23-30.7. Dz 2.10nn.14. Ef 2. 1P 1. 1Kor 10.6. Oz 4. Kpł 24. Ez 18. Rdz 15. Sdz 11. Kpł 17. Dz 3. OFIARA Rdz 8. OD OBRZĘDÓW ZEWNĘTRZNYCH DO OFIARY DUCHOWEJ Obrzędy zewnętrzne jako znaki "ofiary duchowej".23n. Ps 51.32.13. Dz 5.26.

Hbr 10.50.11. Ap 1.18.12-17. Jr 6.17. Wj 19.9.26. Syr 2.6. Pwt 5.21.1nn.22.14. Wj 3. Iz 29. Hi 20. Pwt 4. Sdz 6.6.17.53-58.5. 2P 3.5. Hbr 9.29.10. Flp 4.3.8.11. Prorocy i ogień.43n.40. Łk 12.17. Pwt 6. U KRESU CZASÓW Ez 22.17. Iz 4.10-11n.1. Pwt 4. Ap 15. Am 1. Hi 22. Iz 30. Flp 2.2-6. Od ofiary Głowy do "ofiary duchowej" członków.8.10. Iz 6.9. 1P 2. 2Krn 7.24. Hi 20. Kpł 6. Mk 9. Łk 9. So 3. Iz 29. So 1. Mt 11.1nn. Mądrość i pobożność.9. Rz 12. Syr 35. Mt 13.27. Mt 5. Rz 15. OGIEŃ Rdz 15.27.6-13. 1Krn 21. Tradycja prorocka.19. Lb 16. 1Kor 10.4. J 6.6.54n.16. Hbr 9. Iz 48. Pwt 5.7.27-30.2. .22.4-2. J 15.2. Jr 23.6n.38.18.4. Ml 3. Am 4. 2Krl 2. Iz 66. 2P 3. Kpł 9.18nn. Hbr 8.20.24.14. Za 13. Ap 20. Ml 1. Iz 9.35.21. Wj 20. Ap 19.12.12. Hbr 13.18. 1Kor 3.1.10-11. Mt 13.1. Ab 1.17n. Wj 9. Kpł 18.15.5n.6. Jr 7.12.24.31.27-33. ZA DNI KOŚCIOŁA Jezus. 2Mch 1. Pwt 9. Hbr 10.14n. Pwt 4. Pwt 5. Mt 7.12. Mt 3. Jk 5. Iz 30. Za 2. Ml 3. Hi 1. Wj 34. Syr 7.2.5.15-10.9.21. Rdz 22.6. 2Tes 1.14.29.42.15.29.11.6. Rdz 19. Jr 17. Rdz 15.18. Syr 48. 2Krl 1.5. Pwt 5. 2Krl 21.5. Jdt 16.17. Pwt 5. Jr 15. Za 12.7. Wj 34. Ap 20.3.53.4n.10-14. Pnp 8. Pwt 9. Ez 1.48. Mk 9. Hbr 10.16. Tradycje deuteronomiczne i kapłańskie. 1P 4. Iz 66. NA PRZESTRZENI DZIEJÓW Ofiary całopalne. Mt 13.21.34.28. Ez 28. Dn 3. NOWY TESTAMENT PERSPEKTYWY ESCHATOLOGICZNE Jezus.18-22.2-6.27-33. Kpł 18. Iz 6.19. Pwt 18.2.10.10.35.9. Iz 31. 2Krl 16. Apokalipsa. Ez 10. Ap 5.24.12nn. Jr 17.18.23.1Kor 10.16.18.6.15.2n. Obrazy i rzeczywistość.15. 1Krl 18. STARY TESTAMENT TEOFANIE W jednym z głównych przeżyć. 1Krl 19.49n.24-10.26. Dn 7. Jr 20. Hi 15. Jr 19. Pwt 5. Pierwsi chrześcijanie.17. Łk 17.15. Pwt 6.16.

Rdz 2.3n.15. Iz 64.4n. Lb 27.15.5. Rdz 1. Jr 3.10. Jr 31.7.6. Pwt 14.18-55.26.1nn. Rdz 12. Łk 24.4. Rdz 15. Mt 23.13. Wj 21.27. OJCIEC JEZUSA .6.11-18. Rdz 46. 2Krl 2. Lb 11. Mt 5.12. Łk 11. Rdz 5. Ps 73.5.10.1n.12. Rdz 18.13. Rz 11. Oz 11.13. Rdz 49. Prz 1. Rdz 21. Rdz 24. Wj 20.22. Rdz 17. Od jednego narodu do całego rodzaju ludzkiego. Ps 110.4. Iz 51. OJCOWIE WEDŁUG DUCHA Rz 4. Ml 3. OJCOSTWO BOGA OJCÓW Od ojców do Ojca. Mt 5.24.19.2.12. Dz 13.32nn. Dz 13. Ml 2. 2Krn 6.8. Kpł 19.1. Syr 44.Kościół. Mt 18.26. Pwt 32.3.18.8.30-38. 1Kor 10.7. Ps 103. Jahwe Ojciec Izraela. Jr 31.3. Pwt 32. Est 8. Prz 13. Ps 2. Oz 11. 1Krn 2.29. Syr 44-50.37. Łk 15.10n.16. Iz 9. Jr 2. Dz 1. Hbr 12.12.16. Iz 63.9.28.11.1.9.2. Mdr 2. Jr 3.4.19.7-11. Iz 19.32. Lb 3.3n. J 8. Wj 3.1.39n. KTÓRY OBJAWIA OJCA Mt 6. Syr 30. Hbr 12. J 8.11. Iz 30. 2P 3. Ps 82. Rdz 10. Hbr 12. Mt 8.16.13-16. Oz 12. Ez 36. Rdz 45.9.14.32.11n. Rdz 42.18. Rdz 12. Ps 29. 2Mch 6. Mt 21.7.1.7.23-38. 1Mch 2.1-13. Rdz 28. Od nauczania do żywej rzeczywistości.48.3. Syr 23.3.5.10. Rdz 5.3nn. Iz 63. Ezd 9.12.1. Rdz 48. Rdz 36.5. Ga 3.4-6.20-27.19-22. Jr 35.14n. Ga 3.27.14.1nn. Mt 6. Mt 6.27n.8n.1. Mt 25. 2Krl 3. Rdz 5.2. Transcendentność ojcostwa Bożego. Ez 18. Pwt 32. Mt 6. Iz 64.18. Rz 4.44. Syr 5. Iz 64.16.2n.7. Ef 3. Ga 6. Ps 27.3. JEZUS JAKO TEN.27nn. Ga 4. Ef 3. Łk 6.3. Rdz 34. Mk 9.21.19.17. Dz 2. Ps 2.18. Rdz 32. Tb 13. Ps 82.36. Rdz 9. Ga 3. Rdz 20.9.16. Iz 56.2nn.33. Iz 1.18. Ps 89. Ps 89.11-32. Łk 19. 1Tm 2. Dz 3.10.7. Łk 6.2. Iz 65.16. Ez 16. Rdz 21.12.11. Mt 6.11. Sdz 17. 2Sm 7. Lm 5.36. Mdr 12.1nn.6.25-34.33. Est 3.51-61. Mt 6. Ez 33. Syr 18. Pwt 8. Za 12.25.14.29n.16.2nn.20.6. Iz 43.32. Iz 45. Ml 1.32n. Mt 6.4.5.9. Iz 63. Mt 7. Rdz 19. Dz 3.31nn.8. Jahwe jako Ojciec króla.12nn. Ps 73. Dz 3. Mt 3.1.7n.3-8.1.7.14n.25. Mt 11. 2Sm 7. Ml 2.24. Łk 3. Prz 3. Iz 30.7. Ga 3. Protoplasta pokolenia.2.8.12n.6. Jr 32. Joz 17.13n.11. Rz 1. Wj 4.17.48.1-4. Prz 8.10.7nn. OJCOWIE-OJCIEC OJCOWIE WEDŁUG CIAŁA Głowa i pan. Mt 8.5. Rdz 38. Hi 1. Sdz 18.6n. Ku przełamaniu pierwszeństwa rasy.5-13. Mt 7.29.13.27.25. Ba 3.13-18.

3. Mt 17. Ba 4.4. 1J 4. Oz 2.6.3. Prz 27. Mt 25.49.7.41.30.3. 2Kor 11.20n. Łk 12.27n.8. Mt 25. Łk 13.2. OJCIEC CHRZEŚCIJAN J 1.3. Ps 104.44. Łk 19.11. Łk 4.36. Ga 1.12. Rz 8.39.25. Rz 8.31. J 17.6. Lb 28-29. Prz 5. J 5. J 10.13. Rdz 12.41. Rdz 15. J 13.12. Jl 2.19. Ga 3. Ps 133. 1Tes 1.3-8. Lb 15.26n.38.27. J 17.1.20. 2Kor 4. Iz 1.3. Mt 11. Mt 6. Wj 27.28.1. Rdz 23.6.8. J 14.15. Rdz 47.1. J 3.19. Mk 14.7n. Ne 2. 1Sm 10.18.14.3.9-17. 1Krl 17. J 20. Rz 15.29.54-57. Rdz 35. Mt 28.11. J 12.28.1-6.32. Rz 3.31.15.1. 1J 3. Lb 16. 1Kor 8.4. 2Kor 1.12. Syr 24.2.5. Ps 109.17.43n.33. OLIWA Oliwa jako dar Boży. Ps 45.25nn.14-17. 1J 5.14nn. Za 4. Od pamiątek do miejsca kultu. J 1.5nn. Ne 9.15nn.13.12.10. Ef 1.13.6. J 17. 1Kor 11.4.17. Pnp 1.24. Po swym Wcieleniu Syn jest poddany Ojcu. 1Kor 10. Mt 11.18. Mk 9.30.39n.36. J 10.24. Wyrwanie z ojczyzny. Rdz 50. Łk 22.4n.34n. Prz 27. J 19. Hbr 1. J 12. Ps 45. Ef 2. Rz 8. . J 5. Am 6.26. Pwt 7. Mt 11.1-7. 1Sm 16. Oz 12. Lm 1. Łk 10.36.29nn. 1P 1.1-6. J 8. Łk 19. Kol 1. Flp 3. Rz 8. Oz 2. Mt 26.1nn. Kpł 2. Jk 4.11. Rdz 33.7n. Kol 1.26nn.1-7.18.24nn.23. Syr 24.46.13.10. Hbr 11. Mi 6.24.19.5.32. J 1.Bóg objawił się przez Jezusa jako Ojciec jednego Syna.30-5.18.49.7. Ef 2.17. Mk 1. Ga 4.14-19.7-10.6. Mk 6. Iz 64. J 6. Rz 3. J 17.45.11-14.4. Ps 128.20.7.14n.8. Ef 1. Jezus i Jego ojczyzna. Sdz 6.6. OŁTARZ Wj 24. Dz 2. Mi 6.3.13. Rz 8. Rdz 13.36n.14.13. Mt 13. Mk 13.57n.40. J 17.3-5. Rdz 26. Rz 8. J 5.21. Lm 1. Ps 95.18n.5. Hbr 11. Rz 8. Mt 5. Kol 1.10.15n.12. Pwt 6.20-23.1.32.21.30.9. Mt 26.20.17-20.7.19-23. Łk 21. Ga 4. Hbr 13. Rz 8.11. Mt 18.17n.14.32.9.14.10.18. W swym odwiecznym akcie ojcostwa Bóg rodzi równego sobie Syna.14. Pwt 8.34. OJCZYZNA STARY TESTAMENT Świadomość posiadania ojczyzny.9.13n. Mk 12. Ne 9. Mt 24. Ps 23. Rdz 12.6nn. Łk 2. J 5. J 10. Est 2.5. Pwt 11. Rz 8.10. Jr 31.31n.26.1.10n.29. Ps 87.6. J 5.9. J 15. J 1.29. 1Kor 15.33.4. Dz 22. Ps 137.3. Rz 8. Rdz 12.8. J 14. Łk 13. Ga 4.26.30. 1J 1. Rdz 12.14. J 5. Ps 52. J 4. Symbolika oliwy.3.10.18. 2Kor 13. Syr 50. Łk 7.15. Tb 13.15. 2Krl 4. Ha 3. Ga 4. J 5. Nowa ojczyzna. J 14. Mt 7.14nn. Mk 13. Mt 7.16-18.

Mt 23.1-7. Łk 8. Ps 103. Rdz 8.26-30. Lb 33. Od znaku do rzeczywistości. J 2.13-17.3.8.28.8.3. Dz 17.30.8. Pwt 32.14. Rdz 33.33. Jdt 9. Dz 14. Rdz 3.6n.13n. Mt 5.6. J 15.27.24-28.28.13. 1Kor 10.4. J 17. Hbr 6. Rdz 41. Sdz 19. Oz 14. DOBRE I ZŁE OWOCE Rdz 2. Oz 8.34. Mt 7.5n. Iz 44.10-14. Wj 27. Mt 6.15.4.24. Wj 16.4.22. Ps 147.1-8. 1Krl 11.24.6.11. Mt 23.8nn.24nn.16-20. Mk 4.19.5.10. Ps 33.2.7.18n. Wj 20.18nn. Prz 19. Ps 43.31-39. Mt 3. 2Krl 21.14.13.5. Iz 37.9. OWOC Łk 1. Kpł 1-7.30. Prz 20. Syr 1.2.46.7-18.18. 1Krl 2.10.6. Rdz 1. 1Mch 4. Jr 3.19.5. Hbr 10. Am 2.11.44-59.23n.1n.28.2.16. J 15. Łk 21. Łk 12. Mt 13. POWINNOŚĆ WYDAWANIA OWOCÓW Rdz 1. Prz 11.17.19.7. OPATRZNOŚĆ Ps 145.11. Mt 6.16-21.10. Mt 3. Mt 6.5. Wj 34. Rdz 22. Ez 43. Mt 5. Oz 10.7. Kpł 16. 2Krn 29. 1Kor 9. Łk 19. Ps 84. Łk 13. 1Krl 3.6-9.7. Ps 23. Ez 17.9.22-32.8n. Rdz 3. 2Krn 35. Ap 6.33. Woda która ożywia.21.19.19n. 1Krl 8. Rdz 2. Rz 8.22.26-29.8.52. Rdz 35.9.32. Pwt 26.42.7n. Rola człowieka.41nn.1.18.6.33nn. J 15. Łk 6. Mdr 14.32. J 15. J 15.15.6. Ps 37. Dz 14. Ez 47.21. Wj 16. Iz 45. Jr 17. Rdz 28. Ap 22. Pnp 2.4.20. Flp 1. Rz 7.6-10. Rdz 8.10-16. Ps 26. WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁOWIEKA Z BOGIEM Bóg Panem życia. Mt 6. Jdt 13. Jr 2. Syr 10. 2Tm 2. Prz 16. Sdz 13.12. Ps 37.9.9.45.18-36. Ps 1. Joz 4.1. Rdz 1.18. Ps 65.7n.1. 2Krn 26. Prz 16. 1Krl 1. Ez 19. Wj 30.22n.14. Rdz 22.7. Łk 23.20.15.3.3. Mt 21. Iz 5. 1Krl 16.22. Mdr 10. Opatrzność stwarza podstawy do pełnego zaufania. Ps 118. Rdz 20. Syr 11.27n. Rdz 45.8. Ołtarz jedynej świątyni jerozolimskiej. Mt 10. Ps 104. PAMIĘĆ .28-31.20. MOC ŻYCIODAJNA CHRYSTUSA I OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO J 12.9.3.3nn. Ga 5.6. Jk 5.17.63n.7. Ps 126.11. Jud 1.17. Mt 6. Syr 24. Pnp 4.8.17n.52. 2Krl 23. Łk 8. Ps 92.24. Jr 17.12.10n.10.31.16. Syr 6.Sdz 6.20. Pwt 7.4. Mdr 17. Jr 27.8.10.22.7-14. 2Krl 10. 2Krl 16. Opatrzność wymaga stałej wierności. Ps 121. Rdz 39. Syr 27. Mt 12. Jdt 12. Ezd 3.27.11n. Jdt 8. Rz 8. Syr 39.25-32.12-16.50n.15-18.12. Lb 3.2.25-34. Hbr 13.14n. Ps 36. Rdz 50. Sdz 6. 1Krl 9. Ap 8.2.21.16.4n.8. Am 3. Za 8.

5.19nn.10.49n. 2Krn 15. Sdz 8.2. Łk 2.1-10.26n. Ap 17.1.6n. Kol 3.57. Rdz 8. STARY TESTAMENT 1Sm 8.34. Kol 2.5. .13. Wj 15. Mt 14. Ef 5. Pwt 4.8. Jr 13. J 7. Oz 2. Mi 3.2n. J 15.10. J 14.26. 1J 3.9.15. Wj 3. Joz 1.51n. Jr 31. Łk 22.15.22.2. 1Tm 6.16-17. Oz 5.20nn.20.20.21n. Kol 2.15. J 14. J 9. J 11.7. co już ukazuje przyszłość. Ez 48. Mt 7.24nn.25nn.10.22-25. Mt 14.9.24.7.29. J 16.40.2.17. Ef 1. J 8. Oz 2. J 16.28.13.8.27. 1Kor 16. Ps 20.22.18n. Mt 14.1. Ps 119.7.19n. Rdz 15. J 14. Mt 28. Rz 8.54. J 13. Ps 136.17. J 14. Iz 43. Iz 6.18n. J 17. Mt 22.22-32.15n. 2Kor 5.26.16.14n. Mt 7.Rdz 40.33.30. Wj 2. Ps 95.14. Ps 89.13.19. J 14. Rdz 15.42. Ps 9.14-18.20. Rz 1.51.15.10n.20. Jr 2. J 20. J 17. Ps 12. Pwt 10. Dz 2.23. Wj 17. Ef 2.27. Duch prawdy jako żywa pamięć Kościoła. J 14. Mt 20.1. Mt 4. Ps 110.15nn.5n.16-17.14. Proces tworzenia się wspomnień.14. Oz 2.23. Iz 26. J 13.15-43.27.3. Ps 13. J 16. 2Kor 1.20. Flp 3. Mt 17.11.18. Ps 140.13.15. Ps 77.28. J 15.16.11.39.15-64. Oz 13.4.7. Dz 2.25.3.22-4.7. Iz 54. Dramat zapominania. Hbr 10.23. J 5.26. Rdz 9.9. Kol 3. Am 7. Joz 3. Wj 20.16.9.19.22.61nn.1. J 15. Mt 8.39. 1Tes 5.5.13. Ef 6.2.7nn. Mt 17. Ez 40-48.3.34.11.5-9. Oz 4. Dz 25. 2Sm 7.2. Łk 7.26. Łk 10.26.2nn.16. Ps 80. J 21.20n.36. PAN Rz 10. J 16.16.7-11. Ba 4. J 16. Mt 1. Mi 4. Jl 3. J 14. Paweł. J 11.8.22. Syr 42. J 16. Łk 10. 1Kor 15. Flp 2. J 12. Ps 79. Mt 15. J 8.19. Ap 15.9.20.3nn.1.4nn. Jr 31. 1Kor 12. Ap 3. Mdr 6. Dz 10. Łk 1.35. Łk 1.6. Pwt 31. Ps 10.33.17.3.34.10. J 12. Mi 6. J 2.22. 1J 2. 1Mch 2. J 16. 1Kor 15. Ps 110.34nn. 1Kor 15.18.8. J 14.13nn.16-19. Mt 16. 1Sm 12. Ap 19.43nn. 1Kor 11.43.18nn. Od wspomnień do oczekiwania. Mt 14.3.16. Pwt 8. Dz 2.13n.12.7. Flp 2. Ps 97.14.13.72. Tb 6.18.29.6n.23.17. Rz 10. 1P 3.7. Ef 4. J 14. J 16. Kol 2. Dz 10.41. J 14. NOWY TESTAMENT Wiara pierwotnego Kościoła. PARAKLET 1J 2.8. Ne 1. Od teraźniejszości ku temu.24nn. Rz 14.2. Jr 1.25-26. Ap 22.10nn. Mt 14. 1Kor 8. Łk 1. Ez 16.4.6. Rdz 19. J 14. Pwt 9. Wj 6. J 16. Kol 3. J 14. Iz 66. Ez 20. Pwt 10.12.39.7n. Iz 63.9. Rz 8. Wj 34. Pwt 10.26n.25.24. Duch Święty jako wyraz obecności Jezusa.26. Wj 12. Joz 7.18.13. Ps 13. Iz 45. Kol 3.11.6. Pwt 9. 1Krl 21.38. Ef 1. Jr 14.5.44.

19-47.11. Pwt 16.9-11. J 4. Łk 13. Ap 1.17.51. Wj 12.28.5.2nn.1-9.19-22.24. 2Krn 35. Mt 26. J 16. Pwt 16.Duch prawdy jako obrońca Jezusa. Iz 65.9-13. 2Sm 12. Ez 45.12.8nn.19-22. Jr 31. 2Krn 35. Dz 12.1. J 18. Dz 20. Ap 12.21-24.52.4.33. 1Krl 18. J 2. J 1.29.22n. Wj 12. Ne 9.19-26.3-11. Mk 16. Ps 74.22.14.29.17. Pascha a nowe wyzwolenia. Mt 10.22-26.7. Hbr 11. 2Krn 30.11. PASCHA CHRZEŚCIJAŃSKA Niedziela jako dzień Paschy. Pascha eschatologiczna. J 19.42n.21nn. Wj 12. J 1.15.8.6. Iz 40. Rdz 4. Ps 136.36.7.8. STARY TESTAMENT Jahwe jako wódz i ojciec trzody.26. J 19. Wj 12. J 16. Ezd 6. Iz 31. Mk 13. Mk 16. Lb 9.29.15. Lb 9. Wj 12. . Ps 77.2-21.39.6nn.16. Iz 11. J 5.31.17-21. Iz 51. 1Kor 11.16-21. Iz 10. Rdz 22. Ps 33. Wj 12. Iz 65.27. Iz 30. Iz 65.1-8. Ezd 6.17-19. Iz 53.13.12.18. Ps 95. Wj 12. Jr 32. J 13. 1Sm 17.15.4. J 21.34.9.30. Mk 14. PASCHA JEZUSA Łk 2.21.29.13-21.1n. święto nomadów i święto ludzi osiadłych.6n. Wj 14. Wj 11. Wj 12. Iz 49.1. Ps 80.4-15.31.34-37. Wj 12.3. J 20.43-49. Wj 5. 1Krn 21.5.29. 2Krn 30.5-14. Lb 9.1.13.7-64. Kpł 23.5.3. Wj 12. Łk 22. 1Kor 5. Kol 2.17-20.5-9. Lb 9. Lb 12.2. Iz 40. 2Krn 30.21nn. Rdz 15.23.7. 2Krl 23. Pwt 16.5.3-5. Wj 12. 2Krl 23. Ps 80. Łk 24.11.26n. 2Krn 3.13-23.2. PASTERZ I TRZODA Pwt 26. Iz 30.1-4. Pascha jako uroczystość ku czci świątyni. Rdz 48. J 19. Lb 8. Łk 24. J 1.23.46. Jr 31.13n. Wj 23.1. 1Krl 18.12.26. Iz 43.41-51.8-11. 1Kor 16. Mk 15.7n. Wj 34. J 19. Wj 12. Rdz 22.29n. Wj 4. 2Krn 30.46.10.1nn.5-8.36. Mdr 19. Iz 31. PASCHA PASCHA U IZRAELITÓW Pascha jako święto wiosny.1nn. Pwt 26.1-14.24-26. Kpł 23.42.11. Iz 41. Jr 38.16.11. Rdz 49. Pascha a wyjście z Egiptu.8-11.1-13.51. Ps 124. Joz 5. Ps 78.26. Pascha i Przaśniki. Prz 27.6-12.3-6. J 19.17-21.12-13.4-8. J 6. Wj 12.14. Iz 63.2. Wj 3.13.23.18-24.17. Rz 6. Rdz 1. Dz 1.12.25. Oz 13. Ps 135. Wj 12.42. Lb 13.1-8. Ap 5. Wj 13. 2Krn 35.1.15-20. Dz 20.21. Wj 13. Iz 40.2. Wj 12. Lb 3. Wj 12. Ps 23. J 1.14. 1P 1. Iz 55.6-9. Jr 23. Ps 100.13-17.2. Pascha jako pamiątka wielkich dzieł Bożych.18.11-15. Pascha coroczna.

12nn. Pieczęć Boga.6.3n.9.3.9.13n.1nn.4-17.28nn. Ap 7.4.22-23. Za 11. Flp 2.28. Flp 2. Łk 15.7-8n. Ap 19.18. J 5.16.23n.10.8.16. Kol 1. Ap 20.5n.15.8-12. Rz 8. Ez 37. Ap 9.18-23.7.15nn.34.10.52.17.26. 2Sm 7.1.11-22. Ez 34. Iz 44. Jr 32.8. J 6. Pwt 32.19-23.17n.1. Mt 26. Dz 20. STARY TESTAMENT GŁÓWNE OBRAZY .1-4. Ef 4.Oz 4.16.3.18. Mt 18. NOWY TESTAMENT Łk 2.6n.17.23. Mk 1.10. Mi 5.15. Rz 11.19.17. Ez 34. Kol 1.29.16. Ez 36.39.14n.17. Ef 4. 1Krl 21.4-7.20nn. 2Tm 2. Jr 25. J 10. J 5. Mi 4. Rz 5. Mt 25.70nn. J 17. Pełnia czasów. J 10.7.8. Iz 53. Kol 2.2-4.12n. Na 3. Ez 34.19. Rdz 38. Ez 37. Ef 4.10.14.11.1-10. Lb 27.31-39.32.3n. Syr 24.11n. Jr 13. 2Sm 5. 1P 5.31n.18.16.36. Prz 8.27-30.37n.19. Mi 7.12.3. Jr 23. Rz 15.34nn. 1P 2. Jr 22. J 1. Za 13.32. Kol 1.27.24.10.14nn.2. Rz 13. Mt 10. Lb 27.16.15-20.5.31. Ps 78. Łk 1. Mt 26.57. 2Kor 1.2n.32.9-10. Ps 77. J 10.9nn.10-14. Ez 34. J 10. Za 13.28. Kościół jako pełnia Chrystusa. Łk 12.7.7.8. Ef 1. Ez 34. Łk 2. Jr 23.7. Pełnia przebywająca w Chrystusie. Jr 50.9. J 10. 1P 5.21. PEŁNIA 1Krn 16. Kol 2.15. Iz 49. Rz 11. Ez 34. Za 11.15.13. Ez 34. Ez 34. Ga 4.30.21. J 10. Ap 5.10.42. Kol 2.36. Dn 9.14n. Rz 8. Ef 1.15nn. J 10.8-20. PIEKŁA-PIEKŁO Ap 21. J 10. Łk 19. Syr 18. Ez 34. Syr 24.5. Ap 7.24n.10. Lb 27. Jr 2.3.31n.17. Ef 1.17. J 10. Rdz 41.15.12.16. J 10. Jr 31. J 21.3. Ez 34.6.24. Jezus Dobry Pasterz.1-2. J 21. Ef 4.8. Mt 10.6.13. Jr 10. Mk 2.12.3.1-6.10. J 10. Ps 24.1-8.1-10.23.11.22.6. Mt 7. Mt 15.36.7.6. J 10. Kościół i jego pasterze. Ez 34. J 10. J 14. Hi 14.17. J 15. Iz 29.4. J 1. Ef 3. Za 10. Ez 34.21.1. Jr 3.19. Hi 9. Jr 50.10.34.4. 2Sm 24. Jr 2.20.10.19.22. Ag 2. Ps 23.15. Jr 23. J 10.11. Syr 32.8. Ez 34. Za 10. Trzoda i jej pasterze.19. Za 13. Jr 23. J 11. Za 13.14.20.33-36. Mt 9. Mdr 1. Mk 6. 1P 5.25-31. J 10.36. J 10. 1Kor 10. Rz 8.31. 1Mch 6. Ef 4. Za 12.24.27. Flp 2.8n.4. Rz 15.7. Mi 2.15-21. Ap 12. Mt 2.10. Mt 9.12nn. J 9. Iz 53. Iz 56. PIECZĘĆ Znaczenie i użycie pieczęci. Dn 7. J 10.8. J 17.24. Dn 14. Ef 1.17. Hbr 13.1n. 1Krl 22.1. 2Sm 7.

1-9.1. Ps 6. Iz 2. Wj 34.41n.22.7.22.42.23-26.14.43-48. Mt 25.33. Rdz 28. Hi 7.18.17.15. PIERWOCINY PIERWOCINY Prawo.11.9.19.14-17.11. 1Krl 12.20. Iz 38. Mt 27. Prz 30. Iz 60.6. Ef 4. Hi 30. Kpł 23. Rdz 35. J 2. Dz 24.28. Rdz 25. Mt 25. Ps 11. Hi 10. J 4.20. Mdr 5.31. Ps 30. NOWY TESTAMENT Łk 2.2.5.14n. Rdz 19. 1Krl 12.13. Rdz 33. Am 9.19. Wj 23.18-23. Ez 28. Iz 66.20. Rdz 4. Moce piekielne i szał ich działania w świecie.9-15. Rdz 28.8. Rdz 18.1. Sdz 21.16n. Hbr 12. Ps 88.10-11. Ez 44.14.18. 1Sm 11. 1Krl 12. Rdz 26.2. Dz 2. Lb 15.13.11nn.16. Pwt 18. Rdz 18.16-19. J 2.25.6.4. Iz 66. Rdz 12. Mk 13.18-21. Ps 18. Za 14.5.26.29.18. Wj 34.16. Rdz 21.20. Hbr 2.4.11-21.6.1-7. J 12. Kpł 23.29nn.7n.19-21. Rdz 28.6.3. J 5.27. Rdz 13. Ez 31. Ap 1.20. Sdz 13. Rz 10.10n.5.41.10.23. Tb 13.27. Wj 34. PIELGRZYMKA STARY TESTAMENT Ku najstarszym sanktuarium.6.23.8.3. Iz 38. Rdz 32. Dz 3.20. Ps 30. 2Kor 5.10.22n.8.2.4.4.19.25.16. Ps 88. Rdz 35. 2Krl 18. Mi 7. Ps 73. Ap 20.14. 1Sm 7.12.26.30. Iz 30. BRAMY PIEKIELNE ZWYCIĘŻONE 1Kor 15.1.9. 1Sm 10. Ps 88. J 7.24.31. Am 7. 2Krl 4. Rdz 26. Ps 88. Rdz 21. 1Krl 12.13. Ap 21.52n.2-5.24. Hi 26. Rdz 12. Rdz 14.6-10.2n. Pwt 16.18. 2Krn 29-31.21n.31. PIEKŁO GRZESZNIKÓW Lb 16. Rdz 13. Różne aspekty samego obrzędu. Ps 88. JEZUS CHRYSTUS ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ 1P 3. Mt 16. Ap 20.22. NOWY TESTAMENT NAUKA CHRYSTUSA O PIEKLE Mt 13.15.16-19.30. 2Krl 18. Rdz 35. Mt 13. Łk 16. Am 4.14. Iz 30.3n. . Rdz 28.9n. Rdz 12.33. Pwt 26. 1Sm 1.22n. Hi 26. Dz 2. Dz 5. Ku jedynemu przybytkowi. Dz 20. Wj 23.21-23.12. Sdz 6. J 10. Ps 55. Prz 27. Mt 5. Ps 120-134.24.5n. 1Kor 15. Joz 24. Hbr 13.18.10.6n. Rdz 19.33.6. Sdz 9.22. 2Tes 1.10. 2Krn 35. Mdr 5.22-26. Kpł 23. Iz 38.Otchłań jako miejsce pobytu zmarłych.19. 1Krl 3. Pwt 32.4n.6.19. Lb 28.14.41n. Iz 5.24. Dn 2.12.12. Hi 3. Mk 9. Hi 38.26.20-23.15nn. Am 5.2. 2Sm 6. Ps 140.4. Rdz 12. Mt 25.32n. Kpł 23.24. Rdz 33. Mt 10. Iz 14.11. 1Krl 5-8. Tb 1.13.11.6.22.20.42.5n.8n.17. 2Krl 23. Ps 88.1-17. Rdz 35.

15. Ga 1.18. 1Kor 16.3. Wj 13.16. Ga 5. 1Kor 14. Mt 16. J 21.1nn.8. Ef 5. 1P 5.11. Ga 1. CHRZEŚCIJAŃSKIE ZIELONE ŚWIĘTA Teofania. Pnp 5. Mi 6. Rdz 22. Dz 2. Dz 1.37-41. Pwt 18. 2Krl 21. Kpł 20. Dz 11. Dz 2. Dz 2.8.23-33. Lb 8. Posłannictwo Piotra. Dz 13. Dz 4. Mk 16.34.6. Mt 24. Dz 10. Rz 13.7. Zielone Święta jako tajemnica zbawienia. Pijaństwo a Duch Święty.22nn.33. Dz 1.29.18n. Dz 15.11nn.45-51.2. Dz 2.23.5.31. Jr 32.7. Wj 13. Prymat.13. Pwt 26. Ez 40. Iz 24. Rdz 1.21.12.4.27. Jl 1. Jr 13.5-11.5. Jr 7. Pwt 12.12.10. Wj 13.5. Dz 2. Mt 4. Kpł 18.22nn.15n. 1Kor 11.16.21.1-16. Pijaństwo i nieszczęście.7. Sens wydarzenia. Dziesięciny. Lb 28.1-5.13-15.13. PIĘĆDZIESIĄTNICA-ZIELONE ŚWIĘTA STARY TESTAMENT I JUDAIZM Pwt 16.2. Lb 18.34.12.1.17. Dz 1. Mk 1. . Dz 5. Wj 34. J 20. Mt 3.19. Kpł 23. 1Kor 5.17. Dz 11.22. Wj 23. 1Krl 16. Iz 29. Dz 16. 1P 4.13. 1Kor 15. Mt 16.10. 1Kor 6. Ap 17.14. Mt 19. Prz 31.8. 1Kor 15.35-42. Ga 1. Ha 2. Jr 31.4. Kpł 27. Ga 2. Jk 1.1-11. 2Krl 16. Mt 18.1.13. 1Kor 15.6.18. Iz 51. Ml 3.10.6nn.20. Dz 4. 1Tes 5.31n.27.36-42.1-10.15.21.15.5. Wj 34. Wj 19.42. Ga 2. Rz 13. Dz 1.18. Mk 1. Jl 3. Kpł 23. Ez 36.18.20. 1Kor 1. Ap 14.Kpł 2.2.8. Pwt 12. Dz 3.5.18-2. Dz 2. Dz 9.4-7. Lb 3. Am 4.27n. Pwt 15.42nn. Iz 5. Dz 10.2. Rz 16. PIOTR (ŚWIĘTY) Powołanie.27.13-23.22. Ga 1. Dz 15.18-22.3.16nn.1-35.44nn. Pwt 14.11.2. Pwt 26. Prz 8. Wj 20-23.8. Jr 2. Dz 10-15.10.15.9.13.18. Dz 10. Dz 1.6. Dz 2.5-11.14.10nn. Rz 8. J 1.3.26.31. Wj 34.4. Wj 34.20.44nn. Mt 16.20.22. Pwt 12. Mt 10. Lb 18.9.1-11. Łk 24. J 21. Rdz 28.1-25.15nn. PIJAŃSTWO Am 2.68.22. Jr 51.36.23. Rz 11. Jr 25.14-36. Mt 17.28.1-9.21. Ga 1. PIERWORODNI Wj 22.2.14.1-10.15nn.16. Łk 22. Dz 10. Dz 2. J 6.11. Ez 36. Wj 13.5. Mt 16.20. Ne 10.11-14.16. Jr 19.12.18. Mt 16.3.16. Iz 19. Kol 1. Syr 45.30.13.31. Pwt 12. Oz 4. Łk 2. Pijaństwo a czujność.15n.18. 1Kor 15. J 1.27. Dz 2. Jr 23.28n.19n.8.23.35.1-18. Dz 2.

28. Dn 10.89. Mt 4.7. Iz 48.1. Jr 27.18.1-4. J 5.2-15. Ps 33.10n. 1Sm 10.18-22. 1Kor 15.6. Iz 53. Jr 36.29.J 10.18.1-9.23. Iz 14. Iz 46.36-39.24-30. Ps 119. Mt 16. Iz 28. Jr 31. J 6. Łk 24. Mt 13. Mi 4.10. Ps 78.10. Mt 5. Mdr 11.9n. Ps 94.7.5n. Łk 4. Łk 17. J 5.4. PRAWO WPISANE W SERCACH 2Kor 3.4-8. Iz 41. Ez 36.30.28. Mt 13. J 10.1. Mt 13.3. Jr 49. Iz 53.26.31n. Pwt 11. Ps 105.44. J 6. Mt 13.23. Joz 24.4nn.37.26.22.27n.44. J 2. Mt 13. Rdz 12.45.26. Mt 21. Ha 2. J 17. Łk 24. Iz 19.10.34.10.23. Wj 24. Mt 15.38n.1-4. Mt 26. Iz 5.4. Łk 22. Ef 3.14.2. Dn 8.14. Iz 44. Koh 1. J 9. Koh 3. Wj 39. Mt 4. J 8. J 13. PISMA ŚWIĘTE Wj 24.33.12. Łk 24.4.12. Dz 2.39.20.57.15.19n.20. Lb 5.18-23. 2Kor 3.47nn.26.7.10nn. Wj 12. Pwt 6. Dn 2. Mt 24.30. SYNTEZA HISTORII Sdz 2. Ez 6.10.17. bardziej dokładne.17. Dz 4.26n. Jr 23. Iz 48. Mk 10.45.14. Joz 24. Iz 2.18.13. Ap 22.13. Rdz 9. Ez 16. Syr 44-50.21. Wj 17. WYPEŁNIENIE SIĘ PISM Łk 24. Wj 31. J 11. Pwt 6.3nn. 1P 2. APOKALIPTYKA Iz 25.20. Do tego objawienia za pomocą czynów dołączył Jezus wyjaśnienia ustne. PROROCKIE ROZUMIENIE WYDARZEŃ Am 3.16. J 3. Iz 54.35.20.17.23. Rdz 10.31.33. Dn 9.1-11. Ef 1. Mt 28.4-11. Mt 11. Iz 44.10. Ap 14. 2P 3. Jr 3.45.8.19-26.24.35. J 6. Ap 19. Iz 8.12. Dn 2.28. PISMO WARTOŚĆ PISMA Sdz 8.27. Mt 5. Ps 77. Mt 13. J 4. .1-11.18.28.22.1-12. Łk 1.30n.11-13.36.9.25.5-10. Dn 2. J 10.36.18. Mt 12.20-12.14.19. REFLEKSJE MĘDRCÓW Iz 55. Iz 46.16. J 10. Rdz 49.22. Rz 1.54. Mt 21.9.6. Dz 4.2.2. Mt 22.18. Ps 106.52. POWAGA TEGO CO NAPISANE J 19.38.12.42-43. STARY TESTAMENT KULTYCZNE WYZNANIA WIARY Pwt 26.10.6. Mk 8. Mk 12. GŁOSZENIE PLANU ZBAWIENIA Dz 2. J 10. Jr 36.1-28. Pwt 17. PLAN BOŻY Jdt 9.20.34. Jr 25.10. J 6. Jr 50. 2Tm 3.14.13.14.15. Mt 13.25. NOWY TESTAMENT JEZUS W PLANACH BOŻYCH Jezus sam widzi siebie w centrum Bożego planu. J 12.11. 2Kor 3.

Prz 7. 1Kor 15.18.12. Pwt 25.47.10. 1Tm 4. 1Tes 4. 1Krl 22.18.19-11.24-27. Rz 11. Rdz 4. Pwt 28.4.13n. PRZYSZŁE DOPEŁNIENIE PLANU BOŻEGO Mk 13.5.3nn. Ga 5. Kpł 12. 1Kor 6. Rz 11.29.12.11. Syr 26.18. Rdz 38. Wj 28. Mt 21.1.19-30.1-6.3.12-20.28.14. Ap 17. Ef 3. W POSZUKIWANIU POTOMSTWA Głębokie pragnienie natury. Wj 19. Rdz 9.11n.7. Rz 10. Ef 2. PRAKTYKA A INTENCJE Kpł 20. Kpł 15. Mi 1. Rdz 38.28. Pwt 22. Pnp 4. Prawo lewiratu.9. Pnp 6. Kpł 20. Iz 60. Rdz 19. 1Kor 7.30-38.15.23.25. Syr 9.60. Mt 19. Rdz 4. PŁEĆ SEKSUALIZM A ISTNIENIE CZŁOWIEKA Rdz 1. 1Kor 2. 1Kor 10. Pnp 5. PŁODNOŚĆ ZACHĘTA DO PŁODNOŚCI Rozkaz i błogosławieństwo. Rdz 17.13. Iz 49.9.1.28nn.17.19.28.18. Ef 5. Wj 22.4. Kol 3.28.17.23-29. Kpł 21.31. Kpł 15. Rdz 19.1. Ef 5. Rdz 1.6. Kpł 18. Prz 17.11.1-12.14-22. Rz 9.5.27. Iz 60.26.22. 1Kor 6. Ga 3.14.12. Rdz 28. Prz 5.3.4n. 2Tes 2. Rz 9. Rdz 38.8. .1nn. Łk 14. Prawa i pieśni.1. 1Kor 7.21. Kpł 15. Ef 1. Jezus.18.30nn. Ochrona źródeł życia. Rdz 22. Ef 1.20-27.16-24.31n.16. 1Kor 1. Sdz 16.3n.27-28. Pwt 5.16nn. Syr 19.1-12.4.3-14. Rz 11.7. 1Sm 21. Kpł 12.11. Rdz 20. Hbr 11.6. Rz 11.2.1.20. 1Kor 6. J 8. Prz 6.14. Pwt 23. Mt 5. Ga 3.23-29. 1Kor 7. Wj 20.7. Rz 13. Mt 19.6-18. Pwt 22.16.1-5.4nn.4. SAKRALNOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ 1Krl 14.9. Rz 1.24. Ap 7. 2Krl 23.18. Pwt 22.9. Iz 54.25. 1Tm 5. Oz 4. Rdz 3.25nn.11n.12-20. Ez 24.4.9.15-23. Rdz 2.21.9n.3. Iz 62. 2Sm 11.15. Prz 2. Mt 15. 1Kor 5.16-19.10-21. Ps 128. Ap 14.14nn. Wj 20.1.20.7.17-25.1-17.PAWEŁ JAKO TEOLOG PLANU BOŻEGO Dz 20. Prz 23. 2Kor 12. 1Kor 15.2.8nn.31. Rdz 12. Mt 7. Rdz 3. Nie ma już mężczyzny ani niewiasty.13-17. Rt 4. Mężczyzną i niewiastą ich stworzył. Rdz 24. Pwt 23.1-6. Rdz 26.9-14. Koh 9. Kpł 21.26. 1Kor 15.1-8.7-12. Przeznaczenie Izraela.55n. Rz 11.20-28. Ml 2.42.13nn.10. Ps 127.15. Pwt 23.5. 1Kor 6.15.27. Rz 11.4.24. Rdz 2. Syr 9. 1Krl 15. 1Kor 6. SEKSUALIZM.27.3.5n. 1Tes 4. Rz 8.

Rdz 25.3.12.24.27.16n. Prz 20.2. Iz 40.2.35n. Hi 6.23.10.6n. Mt 5.15. Życie wiarą a płodność dziewicza.1.50. Ga 4. 1Kor 14. Mi 6.6. Dz 2.28. Ap 12.11. Dz 22.31. Łk 2. 2Mch 15. 1Krl 14. 1Tes 2. Mi 7.Pwt 25. J 15. Jr 9. Mt 11.10. Iz 49.5. Kol 2.13. J 8.29.42. Dz 10. 1Krl 1. Rdz 30. Rdz 16.4.19. J 11. Tt 1.1n. Iz 54. Mt 1.11. Syr 35. Dz 13. Mt 19. Dz 10. 1Mch 12.12.2.10. 1Krl 11. Iz 54. Syr 48. 2P 2. Pobożność w stosunkach z Bogiem. Ps 50. 2Tm 3.1.5. Mt 1. Hi 6. Wj 34. Chrystus jako pocieszyciel strapionych. Ga 4.2. . Rdz 11.12n. Rt 4.18-19. Dz 8.24.27. 2Tm 3.12.75.2.3.11nn.5nn.78. 2Kor 7. Hbr 7.1. Hi 2. Hbr 12.6.4. Ga 5. Rt 1.22. Rdz 35.4.18.31.9. Syr 43.18-21.8.19.6. Iz 66. Ps 22.14n. J 9.10nn. Mt 1. Rdz 5.48nn. Iz 54.25.4.6-26.1. Rz 15. Ps 12. Hi 19.49.14. Ps 103.2. Dz 15.8.7. Tb 14.12. Jr 31. Dz 2.10.34n. 2Kor 1. Rt 2. Iz 61. Wj 4. Jr 31.2. 1Sm 20.46. Joz 2. Jr 22.3. Rdz 25. Hbr 10. J 15.6nn. Łk 4. Oz 4. Mt 5. Lm 1. Tb 6.16. 1Kor 3. Mt 9. 1Tm 6. Rdz 5. Rt 4.2. Rdz 21.28nn. Ps 25.25n.6.35.1-17.3.8. Rdz 38. Ps 79.19.2.31. Hi 21. Oz 6.26. Rdz 38. Tt 1.12.2-6. Rdz 47.2. Rdz 23. Ps 23. Ef 4.7. 1Tes 4. Iz 22.21. Łk 1. Tt 2. 1Tes 2.13.35. Dz 10. Mdr 10. Ps 119.3.1.22. Rz 15.8nn. Rt 4.13.2.5-10.29.34.8. Pwt 10.16. 1Kor 4.7n. Oz 2. Iz 57.11nn. Za 1.6. 2Sm 10. Mt 9.15.24. Syr 39. Mt 12.17-20. Rdz 37. Ps 16. Rt 4.21n. Syr 48. Ps 119. Oczekiwanie na Boga Pocieszyciela. Mt 27. Iz 53.12n. 1Tm 3.5-10.12.4.11nn.1.3n.15.5. Iz 49. Iz 49. Hi 16.19.3.10. PŁODNOŚĆ W CHRYSTUSIE Jezus Chrystus a pokolenie ludzkie. Jr 16.18. Hbr 5. Rdz 50. POCIESZAĆ Rdz 37. NOWY TESTAMENT Pobożność Chrystusa.9. Flp 2.9.31. POGRZEB W Izraelu. 1Tm 4. Iz 11.2n.16-23. Łk 2.13-19.15.3. Mk 14.16.1.3.5. Łk 1.12. Ga 4.29.22.27.13-16. 1Tm 6.8nn. 2Sm 11.3-7. Tb 4.35. Dz 9. POBOŻNOŚĆ STARY TESTAMENT Pobożność w stosunkach między ludzkich. Łk 11.5.1-10. Rdz 24. Mdr 2-5. 1Mch 2.23. Mt 9. Dz 10. Iz 40. Mt 2.33. J 11.28.11. Pobożność Chrześcijańska. Dz 20.10nn.4. Płodność Kościoła. Ap 15.11.76. 2Kor 1. 2P 1.

1-17. Rz 8.18-19. Jr 22. Ps 85.3n. Am 8. Mt 5. Rdz 11. Ez 3.33. 1Sm 31.8-12.16. W Ewangeliach. Mt 4. Ap 10.29n. 2Kor 5.19. Prz 17. POJEDNANIE POWSZECHNE Pojednanie całego stworzenia.34. Iz 22. NASZE POJEDNANIE Z BOGIEM PRZEZ CHRYSTUSA Inicjatywa Boża. Am 5. 2Sm 3.17. Mt 11. Rz 14.15.1nn.11. Mdr 16.38. Prz 11.12.15.3. Jr 48. Mt 8. 1Kor 10.26. Posługa pojednania".23n.4.4-8. 2Mch 7. POJEDNANIE Wj 34.12. Mt 6.9n. Mk 15. Jr 34.33n. Kpł 19. 2Kor 5.31nn. Jr 49.30.16-22.16n.13.24.18. 2Kor 5. Przyjęcie daru Bożego.6.18. Kol 1. 2Sm 3.19. Ga 4. 1Krl 2.13.27.1.39n.20. Kol 2. Mk 5. 2Kor 5. J 19. 1Kor 10. 1Kor 3. Kpł 11. Mk 14.13. J 4.11-22.17.34.48. BÓG SAM POKARMEM DLA SWOICH DZIECI Dz 10. Pojednanie żydów i pogan.34.1n.3n.30. TROSKA BOGA O POKARM DLA JEGO STWORZEŃ Rdz 1.30n. Mt 6. Prz 15. 1Tes 4.10. Mt 6.29.4. Koh 2.25-33.8. Rz 11. Rdz 3.20n.22-31. 2Mch 1. Łk 1.55. Łk 10.32n. Mi 1.1-13. Oz 2.20. Ez 18.12nn.22.7.5. Ef 6.16. J 6. Koh 3. J 6. Mt 6. .4.26. Ef 2. Rz 5.31.1-4. POKARM J 4.25.21. Pwt 16. Ef 2.17. Mt 6. Syr 31. Kol 1. Ps 85.5. Rz 1.33. Rdz 9. Rdz 35. POKOLENIE Wspólnota rasy. Mdr 16.10. Koh 2.16.18.21n. Ps 145. Jr 7.38-44.10.26.18. Ef 3. J 6.13. Hbr 5.10n. Kol 1.20nn.3. 1Tm 2. 1Kor 3. 1P 2. Mt 1. Kol 1. Ef 2. Am 6. Rdz 37. 2Sm 13.12-31.12. 1Kor 10.19. J 4.19.4. Rz 8.8. 2Sm 1. BÓG KARMI SWÓJ LUD WŁASNYM SŁOWEM Wj 16. 2Kor 5. Pwt 14. 1Kor 3. 1Tm 4. Prz 23. Skutki pojednania. Łk 11. Ef 2.1Krl 2.10n.12n. Ps 103.37.3n.16.4. 2Sm 1.2.46n.27-31.23. Wj 16.9. Rz 5.8-10.22.31n. 2Kor 5. Jr 31.26.8.1-17. Ef 2.18nn.1n.8. Mk 16.17-27.29.29.2n. Mt 4.2. Pwt 14. Ps 19.15. Ez 7. 1Krl 13. Pwt 8.4.22.43. 2Mch 8. Prz 21.1. J 11. Pwt 14. 1Krl 12.15. 2Kor 6.6.24. 2Sm 1.60-63. Łk 12. Rdz 25. 2Kor 5.11.19-22. Syr 37.4.27n.5. 2Sm 3. 1Kor 8.36. Jr 15.21. Rz 5. Kol 1.3. Jr 16.29.26.1. Solidarność wybrana dobrowolnie. Ez 36. Rdz 5.17.4-13. 1Krn 1-9.31. 2Sm 14. 1Krl 11. Rz 5.35.

4. Jr 6. Mt 5.7.5n. Jdt 9. 2Kor 12. J 1. Flp 2. Iz 26.27n.22.11n. Mk 10.16. Łk 17. 2Sm 7.19.33. 1Kor 1.4-10. J 13.25. Ga 5.15n. Mt 12.7-19. Rdz 25.3nn.2. Syr 3.27.8.22.5.10.1.3.23. Syr 47. Ef 4.17. Lb 12. Wj 21.3.1.6. J 8. Ps 69.9.20.20. Iz 57. Łk 16. Joz 23.27. Daj pokój Panie. Pwt 32. Rz 12. Łk 1. Ps 125. Rz 4. Ps 50.15. 1Kor 13.37. Kol 3.11n.39.6. J 8.13.1-13.32. Joz 21. Kpł 3.15. 1Krl 22.14.18.26.27.11.50. 2Sm 7.8-11.44. Ps 103.1. Ap 6. 1Sm 1.15. Mt 23.3.14. Hbr 3. Prz 22. 1Krl 5.15n.45.12.33.13. Ps 22. Ps 34.14nn.5. Ez 13.3. Mt 11. Dz 12. Iz 66. Rdz 43. Prz 3. Lb 25. Ps 131.98.5.3. Łk 2.6n.9.15. So 3. J 1. POKORA LUDU BOŻEGO 2Sm 6. 1Kor 1. Iz 6. Iz 48. 1P 5.27. Mk 10.40.29. Ps 37. 1Krl 5.11. Ps 28.17.9. Pokój a sprawiedliwość.9-40.4.10. Mt 18. Ps 95.28nn.18n. Joz 9. Ml 2.9. Rz 8. Łk 1. Ps 29.8n.12.1. Sdz 8. Syr 45.29. Kpł 26.17.8.12n. Iz 53. Flp 2. Mt 17. Flp 2. 1Kor 4.5.4. Dn 10.9. Prz 15. Iz 53. POKÓJ POKÓJ JAKO PEŁNIA SZCZĘŚCIA Pokój i dobrobyt. Ps 131.20.4. Ps 113.4. POKORA POKORA I JEJ STOPNIE Prz 3. Iz 57.25. Lb 6.17. Ap 4. Jr 6.19.13. Jk 4. Flm 1. Hi 9.18. Ps 106.33.26. Ga 6.8.15.6-10. Iz 45. Ps 41. 1J 5.2. Ez 37. Bóg pokoju.9nn.44-47. Łk 18. Pokój a zbawienie.11-14. Ez 34. POKÓJ JAKO DAR BOŻY Ps 73. Jr 33. 1Krl 9.34.13-28.29. Syr 45.28n.7.4. Dn 3. Ps 25. Łk 5.6. 1Kor 15.25-30.1. Ps 122.11. Ps 4. Sdz 4. Ef 4.3. 1P 2. 2Krl 9. Ps 37. Ps 38. Rdz 15. Ps 22.25.3.16.5. Łk 1. Iz 9.32.3n.29. 1Krl 2. 1P 3. Mt 12. Łk 19. Ps 128. Sdz 6.9.7. 1Krl 5. Za 9. Mt 23. Sdz 6.34.10. Pokój i szczęście.7n. Rdz 26. J 3.10.11. Jr 14. 1Sm 2.24. Mi 3. Ps 35.4n.12.14.7.24.5.2. Prz 3.9. Koh 3.8-11. Łk 14. POKORA SYNA BOŻEGO Mt 21.46-53. .20.8.2. Dz 2. DZIEŁO BOGA W POKORNYCH Ps 138. Ps 34. Jr 23. Ps 51. 1P 5.3. Jr 29.33n. Flp 2. 2Sm 18. Dn 3.25. Rz 8.22n.4. Rz 12.1. Jr 20. Am 9. 1Krl 22.14.39.9. Sdz 18. 2Sm 18.12. Ap 5.10n.10.6nn. 1Krn 22. Ps 37.35n.34. 1P 4.38.Mt 23. Prz 12.3.43.26.5. Mt 11. Oz 2.6. 1Krn 22. Iz 43. Ps 130.29. Mt 11. Walka o pokój. 2Sm 6.

39n.165. 2Sm 12.1-4. Iz 48. Jr 2. Am 5. Am 5. Lb 16.42. Iz 1.13. Oz 5.1nn. Łk 24.4. Oz 2. Łk 8. Iz 32.6.11n. Ef 2. 2Tm 2. Jr 16. Sdz 10.25-28.2.22. Dz 10.23.7.12. 1Krl 21.20.3.2. Rz 5.48. Jr 4. Jl 1-2. NAUKA PROROKÓW O NAWRÓCENIU 2Sm 12. Amos. Ps 24. Rz 16.2-9. Kpł 26. 2Sm 24.7. Ps 83. Iz 52. 1Sm 7. Iz 55.17.31n. 1Krl 20.9. Ps 72. Mi 5.1-15. POKÓJ CHRYSTUSOWY Jk 3. J 14.4.19. 1Tes 5. Oz 14. J 16. Iz 53.18n. Paweł.12. Ps 79. Dz 9. Iz 2. Wj 32. 1Tes 5. Kol 1.1n. Łk 17. Kol 3. Iz 60.16n.3. Ps 22.3. Iz 57. Iz 63. Iz 45.17. Am 5.19nn.12. Ezechiel.8nn. Ps 60.26-31. 2Krl 22. Ez 3.7nn. Am 5. Sdz 20.18. STARY TESTAMENT POCZĄTKI LITURGII POKUTY Joz 7. Kol 3.51.4. Jr 31.50.22.6.6. 2Kor 13. Izajasz. Jr 2.15. Jr 25. Iz 7. Ne 9.31.26. Hbr 13. So 3.17.1-31.7. 2Krl 6.3.31n.33nn.28. Iz 10. Za 8.30nn.14n.5-8. Jr 8. Jr 24. Oz 10. Iz 1. 1Sm 14. 1Krl 21. Ps 73.12n. Łk 19. Flp 4. Sdz 2.10.20. Iz 40.12. Jr 3.12.23n.3-6. Błogosławiona wizja pokoju.5.36-45.36.17.46-51. J 20.8. Rz 7. Dz 15.26. Łukasz. Rz 7. Łk 12.9.11.14n.28.22. Ps 119.20.33.5. Łk 2. Ez 37. Jr 36. Jon 3. Dz 24.17.7. Rz 5. Jeremiasz. 1Sm 5-6. Iz 1.20-27. Ef 4.38.9-14.5-15.23. Ezd 9.1.3.4. Iz 51. Jr 14.5. 1Kor 7.1-6. Rz 12. Kpł 26. Ez 2. Wj 32. Iz 30. Jl 2. Iz 1. Oz 6. Ez 18. Iz 66. Am 5.15. Ap 21. Lb 25. LITURGIA POKUTNA I NAWRÓCENIE SERCA 1Krl 8.25.11.33.16-21.19.2.10-20.19-23. Mt 5.Za 9.4-7.8. Iz 11. Iz 45. Łk 10.7. Iz 65. Jr 31.1-5.3-11. Iz 32. Ez 22.18. Rz 5. So 2.26-36.8. Lm 5.4.33. Iz 51.15.30. Iz 22. POKUTA-NAWRÓCENIE Ps 51. Ga 5. Jr 18.15. 2Sm 12.9n.5-9. Rz 8.6. Jl 1. Iz 44.15-20. Iz 58. Ga 3. Ps 85.5. Ps 27.14-23.7. Mi 6.3. Ozeasz.27. Ez 33. . Am 5. Jr 7. Iz 56.11n.1.11.13. 1Sm 7.2.14-22. Iz 9.4-8. Jr 3. Mdr 3. Łk 7.36.20.14.10. 2Krl 19.6.4. Rz 14. Iz 6.21. Iz 56. Na 2.12.1.19n.6.12.26.15.14.6-15. Jr 13.29. Jan. Ez 11. Dz 7.7-64.18.11-15. Ez 18.3.16.21-25. Ez 36. Rz 7.21-25. Ps 74. Łk 19.3.

Ba 1. Jr 6. Jdt 9. Iz 44. Syr 17. Pwt 32.2.19. Mt 13.19. NOWY TESTAMENT OSTATNI PROROK Łk 1.11-32.16n. J 2. Mt 9.15-3.3nn.5.23nn. Ap 3. Jon 3. Ps 106.17.18.20.3.21.8. Łk 18.1-5.6.5. Ps 32. 1Mch 3. Mdr 15.9n. 1J 3.21. Ml 3. Refleksje apostolskie.32. Mt 3.21. Ps 95. Dz 17.1n.6.7n. Przygotowania. Rz 8.19.5.18.35.20. Rz 6.2n.5.4.1-10. Dn 5. Iz 61. Tb 7. Mt 10. GRZECH I POKUTA W KOŚCIELE Hbr 6.3. Dz 8. 2Kor 12.12. Ml 2. Ga 4. Jr 31. Łk 11. Łk 15. J 3. Pwt 32. 1Mch 4.24. 1P 2. Mt 6.23. Iz 66.27. Dz 3. Kpł 16. Tt 3.21-22n. Ps 102. Jk 1. Iz 6.6. PONOWNE NARODZINY Ps 2. Mt 9.24-27.1-5.12.10. Dz 2. Ap 3.16. Jdt 4. Wj 4.5.9.25.11.5.6-11. Rz 2.17. Dz 26.8-9. Ga 4. J 1.31-34. Dz 5.1. Ap 2. Dz 16. Dz 15.9n. Dz 14.4.30.22-32. 1J 3.19n.31. Ps 110.16. Wj 36.13.12.22.7. Ap 9.3.13nn.10-23. Łk 7. Dz 3.8.29-32. Ml 3. Jk 1. Mt 21.21n. Jk 1.26n. Jk 1. Jk 1. Łk 13.2n.9. Pwt 1.18-23.3n.10. Łk 15. .10. Ap 21. Rz 8. Dz 2. POPIÓŁ Serce grzesznika podobne jest do popiołu. Dz 26. J 3. POSIŁEK UCZTY CZYSTO LUDZKIE Rdz 18. Łk 24.30n. Słowa Jezusa. Pwt 30.6. Łk 24.2.3. Łk 19. Dz 11. Iz 6.8-11.7.15.22-25.6.21. Pnp 8. Ps 103.10-14. Mt 18. Dz 28. 1P 2. Mt 3.30n. J 3.16. Mt 9. Mdr 18. Łk 15. Ap 16. 1P 1. Dz 11. J 20.19. Mt 3. Dz 15. Hi 30. Łk 11. 1Tes 1. Ap 2. Łk 12. Łk 15. Rz 11.18-22.9. Ap 16. Dz 2. 1P 2. Ps 79. Łk 5.22-25. 2Kor 7.32. Łk 15. Mt 13.11-15. J 3. Rz 8.21-25. 2Kor 3. Mt 3. Mt 3.9.9. Ps 51.11. Dz 9.9n.16. Ps 38.6.6. Mt 3. Mt 14.21.9. Pwt 32.26.7. Ps 143.2. Jdt 1.19n.10.13. Łk 15. Rdz 1. Łk 16.7-14.1-5.10-13.36-50.5-9.31. Tt 3.18.20n.13.25.38.1-4.3.2. Jk 5. Hi 9.2.10. Hi 14. Mt 11.30.Dn 9.38.4. Lm 3.5.29.14. 2Sm 13.18.1. Jr 31. Oz 11.39. Łk 10. Smutek człowieka zgnębionego przez nieszczęście. Łk 13. Syr 10. 2P 3.15. NAWRÓCENIE I WEJŚCIE DO KRÓLESTWA BOŻEGO Mk 1.1. 1P 1.17.6.3. 1P 1. Dz 26. Mt 18.10.22.1-20.6.34. Hi 42. Pwt 30.47.15.3.3n.18. Mt 6. NAWRÓCENIE I CHRZEST Mk 6.33. Ps 6.8. Rdz 18. Est 4.18n. J 3. Łk 15. Ap 2. 1J 2. Ez 27. J 1.6-9. Koh 9. J 3.11. Łk 3.32.18. Mt 4. Dz 17. J 3.19. Łk 18. Ps 33.16nn.19. 1J 5.40.9.19.10-14.4-19.7.1-5. Ez 28.47. Kpł 4-5. J 3. Rz 8.2.14. 2Tm 2.15n. Jdt 13.

J 2.15.12.24. Rdz 12. J 7. Pwt 12. Dz 1. J 17.20.6n.7. J 13. J 6. Mt 23. Mt 28.Prz 23. Jr 23. Mk 12.34.48. J 15.18.13. Jl 3. Mdr 18. Mt 26. J 4. J 13. Rdz 31.21. J 6.45.24. Mt 5. Mt 10. J 16.22n. Łk 9. Ga 1.10. PRZYGOTOWANIE DO NOWEGO TESTAMENTU Iz 42. 1Sm 1.42.8.10.13. Pwt 12. Iz 43. Mk 1.53n. J 3.37. POSŁANNICTWO STARY TESTAMENT WYSŁANNICY BOGA Jr 7.7. Łk 7.24. Łk 24. Jr 1. Jr 14. Łk 12.1n.1n. Prz 23.15. Syr 41. Iz 60. Ps 107.21.7. Ga 4. Dz 2. Dz 1. Hbr 3.8. Ez 22. J 16. Łk 12. 1J 4. Łk 19. Iz 41. 1Sm 9. Pwt 26.16.30. Mt 22.4. Iz 6.6. J 5.30. Dz 22.10. Iz 19.36-50. Ps 147.1n.18.18. Mt 5. Iz 49.14n.34. Ps 104.10. J 17.7.20-25.11-14. Mt 10. Pwt 16. Dz 1. Łk 24. Prz 9.11.11.6.4.26. Mt 15.49. Dz 26.26-31.5n. Wj 24.17-33.10.17. J 17. Iz 43. Mk 10. 1Kor 11. Ez 36. Ps 50.2-20.20.49.44n.1n. J 5.4-7.3.25. Wj 7. Mt 10. Mdr 9.10. UCZTA CHRYSTUSA Łk 10. Iz 56. Mt 9. So 3.14n.36. Łk 7. J 21.4. Ez 37.12n. POSŁANNICTWO IZRAELA Wj 19.19n.29.6. Wj 4. WYSŁANNICY SYNA Łk 10.32.15. Łk 4.14. Mt 9.3.14n. Kpł 3.46.4.8.38. Dz 1.17.12.21.3.11nn.8.10. Ez 18. J 8. Wj 12-13.21n.2.15. Syr 6.17. .10.3n. J 20.9-14.9.13.26. Wj 5.24.3.1.4-18.38nn. J 20. Lb 28. POSŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO J 14. Łk 10. So 3. Am 7.11.5. Iz 66.18. Iz 44.1.27.6. Łk 16.20n.26.9n. Iz 61.24n. 1Sm 9.27-43. Pwt 27. Iz 56. J 17. Ap 3.16. Syr 40. GODY ESCHATOLOGICZNE Prz 9.4n. Mt 15.7. J 6.29. Pwt 6. Rdz 45. Mt 14.17.4. Iz 42.38.31nn. Jr 28.2-8. Hbr 13. Pwt 14. J 17.44nn.14nn.12.6.1.12-22. J 6. Mdr 9.19.17-21. J 12. Mk 12. Mt 5.23.1nn.16. Ez 3. J 10.34.21-25. Syr 31.47. Łk 10. Mt 8. Ml 3. Iz 45. Wj 3.1.8.17n.1n. Łk 22.2.26n.21. Łk 14.9. Iz 2.6n.25. J 13. Mk 16. J 17.19. J 6.29. J 13.21.29.31-35. NOWY TESTAMENT POSŁANNICTWO SYNA BOŻEGO Mt 11.7-11. Iz 61. Mt 22. Ez 18.8n.11. Iz 25.20.9n.6-9. Iz 10. Jr 29.20. Ez 18.3. Mt 11. Syr 13. Dz 2.16.16. Ps 105. J 17.21-24.15. 1P 1. Wj 32. J 4.5. Ml 3. J 11.1nn.1-11. Jr 23.11. 1Kor 15.16. 1Sm 14. J 8. Iz 55. Łk 9.2-10. J 13. J 15. Iz 30.9-16.6. Ne 12.30.33. J 8. J 14. J 17. Iz 42.31nn. Pwt 15.26. Ez 2.57.23.15-21.29.6. Iz 65. Iz 55. Mt 15. Wj 3. Mt 9.3.3nn. 1J 4.27. Mt 14.5n.1nn. Jr 1. J 9.9.10-17. Wj 3. Kpł 10.22.17.48-51. Rdz 26.23.12.7. Ps 47.38. Jon 1. ŚWIĘTE UCZTY Lb 25.17.11n.22.42. Łk 7.17. J 9. Kpł 24. Wj 16. 1Kor 10.36.16. J 6. Łk 19.38-42. Pwt 12.

J 21.24.9-15. Rz 8.8.13. Syr 43.10. Hbr 10. Rdz 22. 1Tm 6. 1Tm 3.33n.1-15. 1Tm 4. Dz 6. Pwt 17.6. Ps 40.12.4. Mt 17. POSŁUSZEŃSTWO CHRZEŚCIJAN Flp 2.21. POSŁUGIWANIE W KOŚCIELE Posługa apostolska. 1Tes 3.33.19.26.1.25. 2Tm 1.19.4.5-9. 1Kor 3. Ef 4.13-26. 2Kor 3. Hbr 5. Rz 1.14.28n. Kol 1. Biskupi.14. Tt 1.21.6. DRAMAT NIEPOSŁUSZEŃSTWA Od razu na samym początku Adam. Pwt 21.17.34n.8.23. Dz 6.32. 1P 4. Iz 61.32.25. Kol 4.31.POSŁUGA Est 1. Dz 6.6. Mt 10.3.24. POSŁUSZEŃSTWO ULEGŁOŚĆ STWORZENIA WZGLĘDEM BOGA Hi 40. 1Kor 4.8. Dz 16.7. Dz 20.11. 2Kor 6. Dz 21. Ef 4. 1Sm 15. Dz 20.22. Dz 1. 2Tes 1.22n.18. Flp 1.1.18.7. Dz 15. Dz 4. 1Kor 11. 1Kor 14. Kol 3. .7. 2Kor 9.5. Jl 1.7.38.1-7.17.12n.17. Tt 1. Wj 20.10. Dz 15. 2Kor 11. 1P 5. 1Kor 16.6.18-21.15.17.1. Rz 12. Rz 15. Dz 1. Rz 11. 1Tm 5.14. Jr 31.11.16. Rz 17.27.6.1-2.5. Est 6.24. 2Tm 4. Mk 1. Kapłani. Hbr 13.4nn.7. 2Kor 11. Rz 16.1. Ef 6.7. Dz 15. Kol 3. 1Tm 2. Rz 11.4. Rz 1.12nn. 1Tm 4. Kol 1. Rz 8. 2Kor 4.4.13.4. Rz 5. 1Tm 1. Różnorodność posług. POST Znaczenie postu.25.9.13-16. Rdz 3. 1P 2.11.8.10.1. Syr 42.27.22.51.5.5.3.5. Tt 1. Mt 8. Ps 19. 1Tes 5. Rz 2. 2Kor 9.23.14-18.7. Rz 3. Ps 119. 1Tm 4.9. 2Kor 3. Rdz 17.2. Bóg wzbudził wiarę w Abrahamie.12. Mt 28. Flp 2. Dz 20.28. Rz 13.20. 2Kor 8. Kol 1.25.2n.23. Ez 44.1-7. Łk 10. Wj 24. 1Tm 5.9. Hbr 10. Iz 1. Dz 12.1-16. Pwt 11. Jk 5.3n.22. Ef 4.29. Mt 26. 2Tes 3. Kol 3.5-10.39.18. 1P 5. 1P 4. Dz 6. Rdz 22.5.6.11.23. Tt 1. J 6.12n.27.2. Dz 15.7nn.8. Przymierze.19.7. 1Kor 12. Dz 21. Rz 5. 2Kor 5.11.40.8-13. Rz 10.1. Iz 50. 1Tm 3.15nn.5. 1Tm 5.19. Ba 3.17-22. 1Kor 9.4.18.2. Mk 10.7. POSŁUGA HIERARCHICZNA Dz 14.42nn.1.8-11. Ps 89. Dz 20. Rz 12.20. Rdz 12. Wj 24. Łk 2. CHRYSTUS NASZE POSŁUSZEŃSTWO Ez 2. Dz 11.2.40. Ps 104.19-22. Dz 21. Hbr 13.22. Ef 3. Mt 18.23.1-5. Pwt 11.23.4.1-6. J 12. Hbr 13.1.11.

Łk 4. Wj 34. Mt 6.15.14-17. Mt 19.8. Mt 6.21.17. Jedyny Pośrednik a pośrednicy niebiescy. Ap 22.15.1. Mt 19.1-12. Am 7.9n. Ezd 8.11. 2Sm 12.1-6. Dn 10. 2Kor 12.1-7. Ap 9.4nn.5.14.1. Dn 3. Hi 9.19-23. Hi 9.7n. Iz 52.12.6. Wj 32.3. Hbr 5.9-13.24. Jedyny Pośrednik i Jego Kościół.24-27. 2Sm 14. Kpł 23.15.14.22-32.21. Ap 21.12-17. Łk 2.11.19.13. Mt 5.19n. Sdz 6. Iz 44.1nn.31. Praktyka postu. Iz 53.12. Hbr 12.3.22.2n. Dn 9. Ap 8. Iz 53. Rdz 12.16.10. Dz 27. Ga 3.34. Kol 1.10.17-21.17.3. Est 7. 1Sm 25. 2Sm 1. Ap 6. Hbr 1. 1P 1. Łk 4.13.18.1. Dn 7.16.14. Mt 6. Dz 13. Iz 42.18. Mt 28.23.3. Wj 21. Am 5. Za 1.2.37. Jl 2.33.7n. Ap 19.27. Hbr 7.17. 2P 1. Hbr 9.12. Dz 2. Wj 32. Łk 18. Dz 8. POŚREDNIK NOWEGO PRZYMIERZA Łk 1.1. Za 4.37. Rdz 20.20. Kol 2. Dn 10.1-6. 1Sm 7.6. Iz 40-55. Jr 11. Dn 10.33-38.33. Est 4.13.26n. Dn 7.14. Rdz 18. Iz 42.3.27.11. Jedyny Pośrednik. J 2.28. Łk 2. Hbr 10. Jr 27.18.21. Hbr 8. Hbr 9. Dz 12. Ap 12.7-12. Ap 11.30n. 1Sm 7. Tb 12. Mt 6. 1J 4. Za 7. Hbr 12. Ez 9.12.41-50. 1Kor 6. Mk 2.2nn.49n. Dz 13. Ga 3. POŚREDNICY STAREGO PRZYMIERZA Pośrednicy historyczni.16. Dz 1. Dn 6. Mt 12.13. Dn 14. Ga 3. Ap 2.16n.5-38. J 2.1. Łk 1. Dn 12. Jon 3. Mt 10. Rdz 20.11. Iz 49.5. Ap 12. 2Sm 12.17-21. Jl 2. Kpł 16.31-34. POŚREDNIK 1Sm 19.14.5. Jr 14.14-17.3.7.5. Jr 42. 2Sm 12.2n.8. BOGA IZRAELA . Mt 5.26n.28.23. Pośrednicy eschatologiczni. Łk 2. 1Sm 16. Łk 2. 2Kor 6. Iz 49.17n.4. 2Sm 7.51n. 1Tm 2. Ga 3.15-18.64.5.19n.14. Sdz 20.24.8.5.1-7.6.1-6. Mt 1. POTĘGA JAHWE. J 1.39-56.21.18. Jr 7. Dn 7.10.12.6.9nn. Mt 4.5.14. 1Krl 21.27.4-9. 1Sm 10. Pwt 18.38.9.18-25.14. Hbr 2.2-5.7. Dn 7. Ef 4.8. Jr 15.5. Kol 2. 1Kor 1.14. Iz 61. 1Sm 9-10. Jdt 8. Mt 10.12.2-5.26. 1Krl 19. Łk 2. Pwt 8.29. 1Sm 16.15.19. Ap 21.2-11.29. 2Kor 11. Hbr 1.18n. Iz 45. Ap 3. Jr 18.34-39. Ap 12. Jr 14. Mt 24.12n.1-4. Dn 9. J 2. Ba 1. Iz 41.1-35. 1Sm 12.1-4.1-5.23.16. Ap 14. Ml 3.13.6. Mk 2. Ez 11.3.1.16.20.1-8.6.7.5-6. J 1.22. Ap 12.38-39.12. J 19. Rz 4.12. Mt 21. Ap 12. Hbr 9. Sdz 20. Hbr 5.16.26.3.25. Iz 58. POTĘGA Rdz 1.1-12.16. Za 8. Hbr 1.5.6.Kpł 16. Hbr 8.20. 1Tm 2. Mt 26.25. Jdt 4. Łk 2.17n. Ap 19.8.6. Pośrednicy niebiescy. 1Tm 2. Iz 42.11.2. Mt 1.9. Ap 5.3. Lb 6.21.20. Ps 2.11. Ap 7. 1J 1. 1Sm 2. Dz 14.4-14. Hbr 3.11-12.4. Rdz 28.

2.4.12nn.23. Mdr 6.2. Lb 14.11.4nn.33nn. Ps 33.2n.4. J 14. Rdz 3. Iz 61. Mdr 2. Ps 58.8.10n. Mdr 13.14.3. 1Tes 1. Mt 26. Mt 22.20-24.17. Rdz 3.18. Mk 10.10-18.6.2nn. 2Kor 12.5.27. Ps 46.13nn. Wj 5. Wj 15.12.2nn. Est 4.5-9. Ps 144. Rz 1. Jdt 8. Ps 106.16-21. 2Mch 7. Ap 21. Mdr 2.15nn. Ap 13. J 9.1n. Iz 3. Rdz 1.22nn.18nn. Iz 10. Łk 3.9nn. 1Kor 1. Dz 4.18n. Ps 114.38. Mdr 11. Mk 11.2.23.19.27.5. Ef 1. Hi 28. Ef 2.1-17.11. Mt 8. Ef 3. POTĘGA DUCHA TYCH.25. Mdr 13. Wj 9. Am 1.1n. Ez 37. Wj 5.2. Ps 20.1.7.14.25. 2Kor 4. Dn 12. Mdr 1. Ap 12.18n.2. 1Kor 1.34. Iz 40.16. Lb 14. Dz 2.33.6. Jdt 13.45.24nn.35nn.6-10.16.3-27.20.16.1-42. 2Krl 19.8.13.2-8.26.28. Iz 55.1-8.2.12nn.4. 1Sm 17.3-7.2.11.18n.9.8.9.11. Dz 8.2-7. Mdr 3. 1Sm 16.2.19nn.15. Dn 7. Iz 53.5.29-32.3.5. Łk 24. 2Sm 7. Rz 1.26.27nn. 2Sm 7.48n.4-7. Iz 60.3-8.4. Ps 89. Mdr 11. Ps 65.23n. J 5. Dz 4.13n.5. 1Kor 10. Rdz 2. Rz 3.49. 2Sm 22. Ps 103. Ps 33. Rdz 11. Flp 3. Prz 21.7.2n. Iz 49. J 17. J 8.6nn.15.25n. Mt 9. Hbr 11. Ps 115. Mt 9. Lb 12.9n. Rdz 3. 2Tes 2.25. 1Kor 8. Iz 47. Ps 105.15n. Ps 147. Mi 3. Dn 14. Ps 148. Iz 11.9-12. Mt 4. Mdr 8.53.13. Ps 24.8-11.20.10n.8n.2-9.64. 2Kor 4.36n. Ps 132.17.28. Rdz 28.20n.10. Jr 1. Mdr 18. 2Mch 7.23n. Iz 49.5-10.16nn. Syr 16.21. 1P 1.11.19nn. Ap 19.28.2.23. Ap 1. Dz 1.11-27.9.5.17.8. Iz 45.2. Rz 4. Syr 17.22n.8.17n. 2Kor 13. 1Kor 6. POTĘGA ZBAWICIELA I JEGO SŁUGI Wj 13.32-36. J 1. J 8.30. Dz 2. Ps 89.9. Ps 68.20n. 2Sm 6.3nn.6. Iz 45.21nn. Ps 19.20nn.2. Za 4.37.4. 1Sm 2. Rdz 4. Jr 25. Dz 2. Łk 1.14n.23n.14. Mt 4.35. Jdt 16. J 5. Wj 12.13.23. J 10.28-45. 2Mch 7.27. Ps 104. 1P 2.3.22n.7n. .17.41.3-7. J 12. Mdr 12.1.6-18.1. Dz 2. Mdr 3. Pwt 32.8.2.10n.23n. 2Krn 20.3-2. Syr 43.26n.22. Jdt 9. Ps 44.24. Ps 115. Pwt 8.16. Mt 4. Dn 18. Jr 10. Ps 119.50.32nn. Iz 14.15nn.10.17.27-30. Dz 2. Jr 32. Rdz 22.18. Iz 50. J 3.6. Ps 124. Rdz 12. Łk 1. Am 5. Rdz 9.10. J 20.14n. Mt 1. Sdz 6.43. 1Tes 2. Pwt 4. Rz 1.14n. Rz 8.24.21-29. Ps 86.12nn. Hbr 1. Mt 28. Hi 26.11. J 16.2.4.1. POTOP Potop antyczny. Hbr 2. Iz 44.24.17n. 2Krn 36. Mt 14. Mdr 12.8nn.6. Ap 21.19. 1Kor 1. Rdz 32.7-14. Prz 8.9. Ps 20.17 ZŁE MOCE I ICH WŁADZA NAD CZŁOWIEKIEM Rdz 4.26. Mdr 5.14n. KTÓRZY WIERZĄ W CHRYSTUSA Łk 1.4n. Mt 12.8nn.29nn. Iz 42. Mk 13.15. 1Mch 3.10-19.6.9.22.24nn. Iz 44. Mdr 7. Mdr 13. Ps 59. Ps 144.19.14. Kol 2. Iz 40. Łk 2. Joz 10. Iz 40.18.34n.8-11. Hi 38.3. Dz 10. Ps 132.12nn.27nn.16nn.90.24. 1Kor 15. J 1. Wj 4. Mt 1.5n. Kol 2. J 19.4. Iz 31. Mk 9.1.10-13.14.19. Rdz 1.2.4.1.3n. 2Sm 5. Mk 16. Iz 46. 1Kor 15. POTĘGA STWÓRCY I CZŁOWIEKA. Ps 29. Mdr 16.1. Rdz 6. Jr 1. 2Tes 2. Wj 32. 2Tes 2. Łk 22. Mdr 11.17nn. J 3. OBRAZU BOGA Rdz 2. Iz 1. 2Mch 8. Ps 28. Lb 14. Mdr 7. Dz 4.4.7-12. 2Sm 7.11-14.12.17. Rdz 49.20. 2Krn 20. 1P 5.27.Rdz 18. Tb 13.12nn.2n.17nn.33. Ef 3.34nn. Wj 3.4.20. Ps 107.31n.

Zapowiedź rzeczy przyszłych.24.2.8. J 10. Jr 16.52.5.3. Mt 16.40. Oz 4.7.10. 1Kor 1. Iz 1.6. 2P 2.34. Pwt 11.3. Mdr 3. 1Sm 10.40. Jr 2. 1Kor 12.4.8.1-9. Rz 1.22. Iz 59.24. Ps 95.13.20.2. Dz 1.4.5n. 2P 2.7.1.9.24. Ez 12. Święty Jan. 1Kor 7.11nn. Iz 11. Syr 24. Dz 2. 2P 3. Jr 2.4.13.10. Rdz 7. 1P 3.10nn. 2P 3. Hbr 5. Mdr 9.12.7nn. Ps 78. Wj 32.6.5.12.15. 1Kor 1. Rdz 12. Mk 1. Pwt 7. Am 3. Mdr 10. Łk 10. Pwt 32.21. Rdz 12.1.1-14.1-2.7.Rdz 7. Iz 43. Ps 147. POZNAĆ Iz 53. Poznanie i nowe serce. POWOŁANIE UCZNIÓW A POWOŁANIE CHRZEŚCIJAN Mk 3.33. Rdz 18. Ez 7. Am 8.22n. Mt 7. Pwt 9.34. 1Krl 19. Pwt 6. Iz 62. Mt 9.31-34. Oz 4.5nn. Ez 3. Pwt 4. 2P 3. Iz 49.9. Pwt 30. Jr 7. Rz 8.1. Rdz 2. Jr 22.56.8. Jr 15.4nn. Mt 7.7. Wj 4. Iz 6.14n.6. Jr 12. Wj 20. Mdr 14.29.17. Mt 25.19n. Iz 6.1.26.1. Łk 19. Iz 6.34.10. Rdz 32. Iz 7.1.37nn. Pwt 33. Lb 14.9.6.42.10nn. Ez 36.16. Ps 50.11. Łk 12.16. J 7.45.4. Iz 7. Ba 2.6. Wj 3.37. Iz 29. Sdz 3.13.14. Am 7. Wj 28. Wj 3.5. POWOŁANIE IZRAELA A POWOŁANIE JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 4.17n. POWOŁANIE I POSŁANNICTWO W STARYM TESTAMENCIE Rdz 12. Rz 1. Hbr 5.1.7.4. Am 7. Brak poznania ze strony człowieka. Ez 7.23. Rdz 4. 1Sm 16.9.26.5.3. Mdr 7.1. Syr 44. Jr 31. Rdz 17. Mk 1.7.1.1. Wj 19.11nn.4-13.24.4. Ap 22.14.10.1-17. Mt 13. Rdz 7.8. Mt 24.1.17. Mądrość z wysoka. Łk 9. Hi 28.26n.1. Jr 7.6.16.29. Jr 1.4.1.8n. Iz 1.13n.6.32.1n. POWOŁANIE Wj 3. Oz 8.4n.8.18nn.17. Dz 2. 2J 1. Wj 3.9.16.29.17. Pwt 5.10.4. Ez 37.11.15.1.13. NOWY TESTAMENT Synoptycy. Jr 7.23n. Mk 10. Iz 5.7.6. Mk 6. Mdr 13. Oz 6. Oz 2. Potop nowych czasów. Ez 36. 1Kor 13. Rdz 12. Oz 6. Rdz 2.7.19.41.4-9. Iz 8.1-9. Mdr 9.16.6.2. Wj 33. Mdr 9. Iz 54. Ba 3. Jr 8. Iz 45-46. . Jr 1. Dz 2. Iz 1.23.18-21. Rdz 8. Wj 3. Rdz 15.13. Łk 1.17.11. Łk 24.15-22.22. Pwt 29.6.1. Mt 22. Syr 1.1. Rdz 9. Ez 3. Iz 49.1.1.2.13.1. Kpł 26. Ez 37. Jr 1. Jr 1.3. Wj 19.11.59-62. Jr 20. Rz 8. Rdz 22. Łk 18. Mt 16.28. Ez 6. STARY TESTAMENT Inicjatywa Boża. Jr 31. Mk 3.9. Pwt 30. Oz 4. Joz 24.13.

26. Społeczna wartość pracy. UWOLNIENIE OD PRACY Wj 20. 1Kor 13.20.8-10.26. POŻEGNANIE STARY TESTAMENT Rdz 49.12. Syr 38. 2Tes 3.1. Rdz 1.19n.2n. 1Kor 8.26. Dz 20.33.6n.16. 2P 2. Dz 18.33. J 12. J 16. 1Krl 6. . Łk 15.32nn. Mt 28.12.1.3. J 7. Iz 62.3-4.44n.25.12. Prz 21.2. J 14. 1Krl 5. 1Krl 10.18-22.14.26.21. 2Tm 1.28-30. Kol 2.11. Łk 22.35. J 6. Kol 2. Mt 13.12-13. Ps 8.20.8. Dz 20. PRACA WARTOŚĆ PRACY Nakaz Stwórcy.31.9nn. Flp 3. 2Tm 1. 1J 4.10-22.17.4. 1Mch 2. Mdr 14. 1Kor 1.13. 1J 2.36-43. Święty Paweł. 1J 2. Koh 2.12-15.16. Prz 26.7.24-27.18. CIĘŻAR PRACY Rdz 3.14. Rz 10. Wj 1. 2P 1.7. 1J 2.34. J 10. Mt 25.24. Naturalna wartość pracy.22.1nn.1-3. Pozytywna wartość pracy. 2Tm 2. 1Sm 8.3nn. 1J 3. Jr 22. Pwt 5.6. 2P 3.6. 1Kor 1. J 12. Pwt 5.38. Mk 2. Pwt 31-32. Pwt 16. 2Tes 3.20.32.6.31-35. J 14.28.6-18.22-30.17n.22nn. 1Kor 1. CHRYSTUS I PRACA Mk 6.26. 1Krl 7. Łk 22.3. Iz 41. Mk 14. Syr 38.1n.13.51-61. Pwt 24.4. 2P 2. Mt 9.27.16-18. 1Kor 4.34.12.1n. J 2. Mt 4. Prz 13.27.1-12. 1J 2. Łk 9. Mk 4.19.16.2.3.18. Dz 20.14. Syr 38. Ps 128.J 6. 2P 3. Mt 6. Syr 22. Ef 3. Syr 38. Pwt 28.15. Ps 104. 1J 4. 1Sm 12.18-21. Rdz 1. 2P 3.25.28. Rz 12. 1Kor 8. J 17. 1J 5. J 10. 1Kor 2.28. Pwt 14.2n. Mk 13. 1J 4.1-14. Względna wartość pracy. 1J 2. 2Tm 4. Am 5. Rdz 3. J 15.3.55. 1J 3.18. Jr 31. Kol 2. 1J 3.6-8. Prz 31. J 4.8-12. J 12.2.32.7. Rz 1.13.14-30.10. Mt 6. Mowy pożegnalne apostołów.17-38. J 5. Łk 9. Mt 28. Joz 24.14n. Iz 40.30. Mt 6. Dz 20.2. J 14.18. J 16. 1J 4.25-29.10-18. Mdr 14. 1Krl 7. Syr 38. 1Kor 13.12.8-14.8n. 1Kor 7.19.13. Syr 7.28. 2Tm 1.11-15.3n. 2P 1.29.62.11-12. J 16.37.34. Wj 20. Rdz 2. Wj 23.13.17.6-16. Wj 5.14.18-19. J 6.29. 2Tm 2.23-24.13. 1J 1.28.20. Mt 23. Prz 16. Jk 5.27. 1Kor 2. Jr 22. 1Krl 12.19n.19. J 13-17. 1Kor 7.14-15. J 17.15. 2P 1.14.23.25.9-10.8nn. J 14. 2P 1. Pwt 28.3.14.30. Dz 20.26. Ef 3.26. 1Kor 1.19. J 14.4. J 16.27.25. Pwt 32.4. Wj 2. J 8. Kpł 19.5.13-50.39.1.8nn.23. NOWY TESTAMENT Mowa pożegnalna Jezusa.19n.17. Am 9.8. Syr 33. Syr 38.

Flp 4. Ap 22. Pwt 8.6n.25.14. Ef 4. Jr 10. 2Sm 2. Iz 58. 1Tes 1.15.20. Rz 2. 2Tes 2.7. 2Kor 4.142.1. 2Krn 31.8. 2Sm 7.8. Ps 19.21.22. Ap 3.160.7.6.19nn.5. 1Kor 7. Ps 71. Ps 42. Kol 4.8. Ps 45.7.13.2. 2Kor 4. Dn 9.16.11.20n. PRAGNIENIE WSPÓLNOTY Łk 12. Joz 24.2. .20. Ps 119. Jr 14. Prawda objawiona . Iz 59. Ba 6. PRAGNIENIA ZDEPRAWOWANE Rdz 3.12. Ga 5.14. 2Kor 7.1-5.48. Prawda Boża .25.4. Kol 1. 2Kor 7. Ba 6. Rz 8. 2Tm 2. Iz 16. Ps 31. Ps 130.2.1. Rdz 47. Flp 1. Ps 86. 2Krl 20.6. Mdr 3.26.22.7.3.1.9. Rz 3. Oz 4.33. J 14. Ef 4.7.13.10.28.10.8.5.9.4.6.31. Kol 1. Syr 1. Pwt 7. Koh 12.9. Ps 119. 1Kor 5. Am 5. Rz 15.7n. Rz 9. Ef 1.23. 1Tm 2. Rz 10.6. Ps 61.2.28. Ef 6.151. Oz 2.47. 2Krn 31.12. Prz 29. Rz 8.34. 1J 2. Ez 18.21.2.18nn.5.14. Ps 111. Kol 1.27.4. Rz 13.5.25n.24. Tb 3. Joz 2.20.5. Ne 9.13. 1Krl 2.5.2. Rz 16. Kol 1.9nn.26. Ps 119.13. Wj 34. Ef 1. Lb 11.6. Rz 2. Ps 122. 2Tes 2.16.3. Ga 2.6.18. 2Tes 2.12.10. Ps 119. Ps 138.30. Ba 6. Jk 1. Ps 71.11.3.34.25. Dn 8. OCZYSZCZENIE PRAGNIENIA Mt 15.17.19. Pwt 28. Flp 1.30. Mdr 6.21n. Dn 10.86. Ps 119.18. Dn 8. Dn 3. Iz 49.18.5nn.21. 2Kor 12.20. 2Kor 1. Ps 51. Rdz 24. Ps 137. Ps 73.16.3.17.8. Rz 1. Iz 38.10.2. Ps 89.8. 1Krl 21.14.14.9. Pwt 20. Prawda Ewangelii . Dn 3. Za 7. Ps 128.2. Prawda u ludzi . Mt 5.15. 2Tm 2.174. Ps 63. Ga 5.9. Ne 7. Syr 4. Wj 18.8. 1Krl 3.14. Łk 22.12. Ga 2.6. Rdz 24. Ps 43. Tt 1.7. Rz 2.49n.11.14. Wj 20.26. Lb 11. Ps 42. Rz 7.20. Ps 119.1.138. Rz 3. J 10. Ps 123.28.13.1. Dn 10.20.14. Iz 65. Rz 6. Ef 1.7.20. Ez 18.131. Prz 8. NOWY TESTAMENT Dziedzictwo biblijne . Ps 132.22. J 3.2n.22. Prz 22.2.7.20.2nn.14.7. Am 5.9.11. Prz 12.18.23. Pwt 32. Ps 119. 2Kor 4.5.3.3.14. 1Kor 13. Flp 1. 2Kor 7.11. 2Krl 20.14n. 1Kor 7.29. Ps 119.5. Ga 5.21.3.8. Rdz 4. Praca i nowy wszechświat. Kol 1.10.10.5.2. Rz 8. 2Sm 15. Ps 26. Ef 1.14.6. Rz 2.5nn. Ps 54.21. PRAWDA STARY TESTAMENT 2Kor 1.10.6. 2Kor 13. 2Kor 5. Za 8. Ef 5. PRAGNIENIE PRAGNIENIE ŻYCIA Syr 14. Za 8.Chrześcijańska wartość pracy. Prz 5. Dn 11. Hbr 2.2.50.8.14.20. Prz 23. 2Sm 11.2.8. Ps 40. Ps 25. 2Kor 11. Jr 13. Tb 12.19.14. Am 9.20.25.

63. J 1. J 17. Mdr 10. Rdz 8. 2P 1.9. Jk 1.9. Rz 5. 1J 5. 1J 3.2. J 3.13. Wj 15.47.26. Rdz 6. Ps 16. 2J 4.11. J 15.17. 1J 1.20.5. Dz 17.11n.64. Mt 26. Ef 4.33. Jk 1. 1J 2.26.5. Wj 20. J 4.2n. Rdz 9. Literackiego sformułowania praw. J 8.10. Wj 34. J 15. Pwt 28. Ps 119. Rdz 5.6. J 17.20. Nowy Testament.18.50. 3J 1.23n.1-7. J 12.7n. Nie ma innego prawa poza Prawem Mojżeszowym. Rdz 2. Rdz 3. J 18.6. 2Tm 4.8.8.22-33. 1Tm 4.3-6. Rdz 11.1-10. Ps 110. J 1.11nn. Rdz 4.14.3.31n.15. 1J 3.2.26. J 1.17.7.1.22-23.32.6-21.26.9. J 14. J 17. Rdz 6. 2Tm 3.37. 1Tm 3.3.55. Ef 4. 1P 1. Tt 1. Mdr 2. PRAWO Rz 5.19.22-23.1-9. Ps 19. Rz 2.31n. . Rz 1. 1J 1.5. 2Tm 2.7. Ef 4. Kpł 26.4.2. J 8.3nn.4.20. Do czasów Mojżesza . J 14.3n.2.21-24. 1Kor 1.3.8-11. 1Tm 4.28.17-18. J 15. Pwt 4. Rz 1. Mojżesz a stare prawo RÓŻNORODNOŚĆ PRAWA Pięcioksięgu. Rdz 2.26. ROLA PRAWA W STARYM TESTAMENCIE Prawo pozostaje w ścisłym związku z przymierzem. 1Tm 4.21.23. Pwt 28. 1Tm 1.14.16. 2J 1. Wj 23. 1Tm 4.1-17.30. 1J 5. Rdz 35.17.3. Wj 23. Rz 1.43-51. Ps 20. Wj 25-31.3-13.6. J 1.17-19.33. J 3. J 8. Pwt 27. 3J 1. J 16.17. J 1. Wj 21. J 14. Rdz 1-11. 2J 1n. J 17.8.14.18. J 6.8. J 16.6. Flp 1.10-28.6. J 8. Miejsce po prawej stronie. Wj 12. 2Tm 4.44-45. 1P 1.16.7.18.24. Rz 2. 1P 2.14n. J 6.45n.21. Ga 6.21.12. J 17. Materiały wszelkiego rodzaju. Lb 1.15. Rz 5.18.15-68.3. Joz 24.2-2.18.33. 2Kor 11. Mt 25.1Tm 2.37.1-14.5.13. Ps 80. Rdz 4.9. 2Tm 4.1.18. 2Krl 23. J 8.17. Wj 19.24. Ps 118. Tt 1. Rdz 9. Ga 1. Rz 2. 3J 1.31-34. J 17. Wj 20. Dz 7. J 6. Dz 2.4.14-45.18.13n. 2J 4. Wj 20.3n. 2Kor 4.17nn.2-17. J 18.16.prawo naturalne Stary Testament. J 3. Rz 1.40.9. Tt 1. J 3. 1Tm 3.24. Dz 15.16. Ps 21. Wj 12. J 5. 1J 5.4. Wj 35-40.17.40. Dz 14. Kpł 26. Rdz 6. Rdz 4. 2J 6. Pwt 5.24-31. 1Tm 1.19. 1Tm 6. Dz 17.19. Lb 15. Tt 2. Ps 80.12.4.16.15.16.14. Wj 24.21.1.4.18. PRAWICA Prawa ręka. Jk 5. Wj 22.25n.32.15.5.4. Ps 110.6.14n.12. Rdz 6.1.5-8. J 1. J 3.27. Am 1. Rz 5. Hbr 10. J 17. J 8. 1J 1.18. 2Kor 1.7.22n.7. Lb 26-30.16.10.1-28. Święty Jan. Lb 35.

Dz 11.1n. Ez 22.1-26. Mt 10. MYŚL ŚWIĘTEGO PAWŁA Ga 1. Oz 4.20. Ga 4. Rz 3.12. Rz 7.6. Wj 20.10. Ezd 7.2n.28-34. Dz 21.19n. Ez 22.8. Jr 11.33.12.Ps 103.25.1-16. Ga 2. Rz 3. przez uczynki Prawa. Dz 15. Oz 4.4n.28. Hbr 10. Mk 7.10. Za 7.32n. Ga 2.8. Dz 21. Rz 7. Pwt 12-28. Hbr 8.23.14nn. J 7.6.21. 2Krl 18. Hbr 7. List Jakuba . J 16. Mt 7. 1Kor 7. Pwt 6. Rz 9.10-14.26. Hbr 9.17n.3-6.10. Dz 9.17-24.21nn.22-26. Ne 8. 2Krl 22.10n. Ga 3. 1Tes 4. Syr 24. Ga 6. Rz 7.3.17nn. Mt 23. KU NOWEMU PRAWU Iz 2. Dz 1. 1Kor 9. Ga 1. U dziejopisarzów Izraela.15-23.14-25. Ez 7. Hbr 7.1.20n.25.8. Mt 19. Prorocy.57-63.29. Dz 15.5. Rz 13. Ez 40-48. POZOSTAŁE PISMA APOSTOLSKIE W Liście do Hebrajczyków Prawo .12. Mk 14.5n. Ps 147.11n. Ez 22. Ga 5.21nn. Mt 7. 2Mch 7. 2Mch 6. Mk 12.16-26.26n. Wj 20.22-23. Mt 8.8.2n. Dz 11. Pwt 6.12nn. Ga 2.4-9.12. PROBLEM W CHRZEŚCIJAŃSTWIE PIERWOTNYM Mt 17.1-23. Pwt 5. Rz 3.12nn. Ga 3.18.1-20.1.7-19.31.3.18-28.19. Dz 18. Dz 11.5.7. Dz 15.26.1n.21n. Rz 10. Dz 15.19.19. Łk 16. 2Krl 22. Oz 8. Dz 11.25. 1Tm 1.1. Ga 3. Ps 119.7. Oz 4.16.24nn.26.2-21.4-18. IZRAEL A PRAWO Kapłani.4.1-17. Rz 5. Ps 19. Rz 7.3.16. Hbr 10. Mk 2.8nn. Mt 5.6n.21-48.14-21. Iz 42. Dz 2.23-27. Jr 31.2.26. Ga 3. 1Mch 1.8.14. Mt 7. .33. Kpł 17-26.2. Pwt 33.25. Ga 4. Dz 21.20.20. Rz 4. 1Krl 15. Człowiek został usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa a nie .18.21. 2Kor 3.4. Mt 11.16-23.46. Ez 40-48.16. Rz 7. Ag 2. Ez 22.22. Dn 7. Dz 10. Hbr 9. Mt 23.10n. Jr 5.1nn.18. Mk 2. Dz 5.24-27. Oz 4. Rz 10. U Mędrców. J 5. Kpł 10.13. Jr 18.1-10. Tora nie uległa z czasem pewnemu rozwojowi. 1Mch 2.11nn. Hbr 7.1. Hbr 8. Oz 5. Pwt 31. Rz 2.34.10. Społeczność izraelska. Ez 36.3. Dz 21.12.2. Rz 6. Kpł 19. Rz 3. Mt 19.4.1-19.10. Ga 4.4.21-26. Mt 5. Racja bytu owego Prawa w planach Bożych.22.10. Jezus a Nowe Prawo OSOBISTA POSTAWA JEZUSA Mk 12.26. Syr 24. 1Mch 2. Hbr 10.28-34. Ga 6. Mt 23.23n.12. Ga 2. Mt 23.13.29-38.5-13. Rz 8. Mk 1.8. Dz 15.23n.4.4n.1-12. Rz 7. Iz 42.16nn.10.4.1-6.

Lb 11.1n.21. Jk 2. Pwt 32.8.2nn.5.23.4.7. Jr 23. Rz 8.43.4.6-8.34. PROCES POMIĘDZY BOGIEM A JEGO LUDEM W STARYM TESTAMENCIE Proces grzesznika z Bogiem .6.12. 1J 2. J 12. J 18.4.3n.26. Dz 10.7.36.3. Hi 16. Iz 8.6. J 5.21. Ap 14. Pwt 18.17-25.16n. Iz 1. Dz 5. Hi 13. Ewangelia św.2. Dz 3.17. J 10.7. Dz 10. Dz 2. Rdz 3. Jr 25. J 14. Dz 4.5. Ps 143.11.8. Jr 2. J 8.13.25. 1J 2.24.18.15. Jk 4. 1Krl 18. Hi 23. Jr 44.59.18. Iz 48.45.34. Hi 9.51. Rdz 3.9.25. Rz 3. Pwt 34. Jr 2.7.8-13.31-37.23. Iz 5. J 15.1n.4n. Jr 2.20-24.32. 1Sm 10. J 5. J 1. Jr 2. Rz 3.9. Mi 6. J 8. J 19.9.21. Dn 2. Iz 43.11. Ps 50.34. 2J 6. Jr 2.7. 1J 2.16. J 19. 1J 4.12. J 1.29.9. ZAMKNIĘCIE PROCESU BOŻEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1.49. J 7. 1Krl 22.31.12. Jr 2. Jr 7.19. Jr 29.19.31. Jr 25.19.5n.21.18n. Jana . 2Krl 6.1-5.33. 2Krl 2. Hi 19. Flp 3. Oz 2.6nn. Łk 23. J 13.18. Hi 10.10. Iz 3. Iz 43.13. Oz 12. Łk 23.7.8-11. Oz 4. Iz 41. Mt 26. Ez 11. Iz 43. J 15.18.17. Iz 1. Mi 3.63.25nn.31.1n. Hi 6.16.5. J 7.1.21.Jk 1. Rewizja procesu Jezusa . 1Krl 22.12.24. J 16. Oz 9. 2Kor 5. Mt 27.9. J 14. Dz 4.6-10. Iz 50.9. J 14.3n.6.22-23. 1Kor 4.3n. 2J 5. Jl 3. 2Krl 4.22-38. Mi 6. Mk 3.4. PROCES JEZUSA Wszystkie ewangelijne opisy .19. J 15. Jr 36.5n.14. 1Sm 10. J 5.18.1n. Oz 2. 1Sm 19. J 10.22-25.10. J 8. Mt 27.12. Wj 7.2.12.17n. Mi 6.4. 1Sm 9.21-24. Proces Boga z jego ludem .2. Jr 35.17.16-25. Hbr 1.13. 1J 3.5. Iz 42.15. Am 7. 2J 4.18-3. Ap 12.1. Jana . PROROK STARY TESTAMENT RÓŻNORODNOŚĆ I JEDNOŚĆ PROFETYZMU IZRAELSKIEGO Lb 22.10.1.5. J 5.7n. Hi 9. Mk 13. Mk 13.12.11. Ps 50.34.21-26.20.30n.10. . Dz 3. Dz 2.19.2n.15. Wj 17. J 19.38. Mt 26.4. Iz 45. U źródeł pofetyzmu . J 5.21. Rdz 20.1n. W słownictwie św.4.10. Iz 44.3n. Hi 38.1-13.7n. Lb 12. Hi 19.7.7.2. Oz 4.1n. 1J 5. Spór Hioba z Bogiem . Jk 2. Dz 3.10-13. J 12.7. J 19.8-11.3-7. PROCES SĄDOWY Rz 3.25nn. Am 3.8. Rz 5.1-29.39n. Hi 42.17. Dn 4.9.30n.22. Lb 11. Iz 44. Mt 27.49n. Dz 2.3.9-13. Łk 23. J 7.29. J 15. Jr 12. Rz 3. J 10. Iz 43. Oz 4. Ps 50.18. 1P 3. Ciągłość . J 18. 1Sm 9.20. Wj 3-4. J 7. J 7.25.13-18.

Iz 6. Iz 1. Iz 9.11. Jr 14. Iz 10.7. Jr 12. 1Krl 20. Iz 55. Am 2. Ez 40-48.1nn. Ez 3.5. 1Krl 19. Iz 1.23.10n.17. Jr 6.4n. Ez 12.10. Am 5. Zwyczaje .1.4. Ez 20.20. Jr 31. Jr 32.22.14-18.13. Jr 28.7. Iz 5.11. Ez 2.6. 2Krl 21.14.1.63. Jr 7. Jr 7.13. Jr 17.10. Iz 8. Jr 7. Jr 2.6-8.11n.30. Jr 31. Ez 2.4.11. Iz 37. Oz 4. Ez 24. Jr 23. Oz 12. Jr 26. 1Mch 9.9. Jr 28.9n. Jr 5.2. Iz 8.18. Jr 15.4.61.18n. Am 8. Am 3.5.10-18. Zbawienie . Jr 7. Iz 8.1-15. Ez 3.37. Kult . Iz 3.5-18.8.14n.10nn. OSOBISTE PRZEZNACZENIE PROROKA Powołanie . Ez 3.4nn. Iz 47. 1Sm 8.11-15. 1Krl 21. Ne 9. Iz 53.17. Ez 3.9. Jr 34.6.7. Jr 15.2. Ha 1.12-15.11.23.14. Jr 32.5. Oz 5. Ez 24.14n.9n. 1Krl 19.16-23. Heroldowie nowego przymierza .7nn. Jr 7. Iz 42.3. Ez 3. Iz 53.8.26. STANOWISKO PROROKA WOBEC PRAWA.9.8. Ez 36. Lb 11. Hbr 10. Am 7. 1Krl 19. Jr 6.11.25.4. Ez 4. Ml 3.15. Pwt 18.4.21n. Jr 8. Ez 3.18. Definitywne dzisiaj .20-23.16. Ps 74. Oz 1-3. Am 4. Mi 7. Iz 6. Am 5.13.24-5. Am 4. Mi 6. Iz 48. 1Sm 10. Iz 6. Jr 22. Jr 7.2.19. Jr 13.7. Iz 64.30. Ez 22. Am 7. Ez 3. Ez 13.3. PROROCY A NOWA EKONOMIA ZBAWIENIA Kara . J 15.38.1-12. Jr 20. Jr 1.8-22. Iz 9. Iz 20.5. Iz 3.7.21-25. Iz 54. Oz 4. Iz 58. 1Krl 18.1.7. Mt 13.1-7. 2Sm 12. Jr 7.16-38.11. Doświadczenia . Za 11.4. Ez 18. Ez 16. Rz 7.6.9.9. Jr 4. Mi 3.15.6n.27. Am 5.39n.23. Iz 48. Jr 23.29n. Jr 1. Pwt 17.27.27. Iz 3.11n.1.13. Oz 13.46.1n. Am 7. Jr 1. Am 6.1-10.20.5. Mt 3. Jr 1. Ez 36.Prorok w społeczności . Jr 10. Am 6.15. Iz 1. Jr 3.14n.15-27. Am 2. Iz 5.17.13. Iz 5.2. Mi 3. Oz 8. Iz 43. ZWYCZAJÓW I KULTU Prawo .2.14n.25n.1-5. NOWY TESTAMENT . Jr 2.8.5. 2Sm 7.9n. 1Krl 1.31-34.3. Am 8.4. Ez 34.16. Am 5. Jr 20.33.18n.6n.16-21. Jr 16.10. Mt 23. Łk 22. Jr 1.38-43.5.10.41.16. 1Mch 14. Iz 6.5.14n.1. Oz 11. Iz 49.19.12.32.22. Iz 32.27. Jr 44. Jr 27.23. Jr 5. Jr 36. 1Krl 18.10nn.1. Śmierć .2. Jr 26.28.1. Posłannictwo proroka a jego życie .16.2n.7nn. Jr 31.15n.17. Iz 56. Mi 3. 1Mch 4.12. Jr 28.15. Iz 6. Jr 51. Iz 3. Jr 3.4-8. Ez 3.1-9. Iz 53.14-19. 1P 1.5.

1.13nn.25nn.20. 1Kor 14. J 6. Mt 11.16.57. Mt 13.22. Wj 15.3. Mt 27. Hi 1-2.67. Rz 10.16. Próba miłości. Rz 1.17. Za 14. Oz 2.21.18.27.2. Dz 28.21.18.8.1-4. 1Tes 5. 1Kor 14. J 12.8.46. Iz 1. Jdt 8.4nn. Mt 24-25.19. Jezus . Mt 26.29-32.4.20.15.39.19n. Rz 10. Łk 24.37.22.9. Dz 1.18.27.46. Mk 10.29.31.113.28.1-5. Ps 19. 1Kor 12.1.18-24.19.17. Łk 11. Jk 1. 1Krl 19. .21.24.13. Łk 23. Ps 119. Mk 8. Mk 1. Rdz 3.22n.26. Łk 24.7.40. Dz 13. Prz 9.52. Rdz 3.1n.27n.13nn.2. Ps 95.14nn. PROSTY Prostota i mądrość . Rdz 3.11-14.26n. Łk 3.46.33.18n. 1Mch 2.4.2.44.37n. J 1. Prz 1. Flp 2. Dz 3. Łk 24.2.16. JEST PODDAWANA EGZYSTENCJA CZŁOWIEKA Doświadczenie poszczególnych ludzi.27. Jk 1.130n. Mt 11. 1Tes 2. J 1. Syr 1.25. Mt 10.14n. Rdz 2. Ef 6. Flp 2.38.10n.18. Prz 1. 1Kor 13. Prz 10. Łk 24.8.18. J 8. Syr 44. J 12.14. Łk 24. PRÓBA-POKUSA Pwt 8.36.4.32-44.1-4. Rdz 22. Dz 21. STARY TESTAMENT PRÓBOWANIE LUDU BOŻEGO Próba wiary Izraela.7.17. Dz 3. Rdz 3. Dz 2. Mt 15.14. Dz 26. Mt 13. NOWY TESTAMENT PRÓBA CHRYSTUSA Łk 4.11-14.13. J 7. Dz 3.9.9nn. Hi 2. Rz 11.25nn. 1Krl 9.11.12. Dn 12. 1Kor 14.14.34. Prz 28.9.16.8n.15nn. Prz 9. 1Kor 14.6. Pwt 13.11.5. J 1.2. Prz 14.33.18. Prz 14.37. Hi 1-2. J 3. J 12.28nn. Mk 3. Mt 22.7. 1Kor 14. Wj 17. Joz 24. Mt 14. Dz 28.8.14. Jr 7. Iz 53.52.22n.39.9. Dz 2. Prz 22.8. Mt 16.WYPEŁNIENIE SIĘ PROROCTW Iz 6.2. J 8. Jk 1. Mt 16. Iz 65. Mdr 2. Jk 4. Doświadczenie całej ludzkości. Hi 1.12.32. Jk 1. Jl 3.15.3. Mt 19. Prostota i prawość .1-40.13-53. Łk 16.25. Rdz 22.60.25. Prz 8.16. Łk 11.23. 2P 3.24-27. Łk 7. Iz 29.20. 1P 1.8n. Mdr 1. Rz 12. J 9.16. J 4. Łk 2. J 9. Mt 9.15. Mt 6. PRÓBA KTÓREJ. PROROCTWO W NOWEJ EKONOMI ZBAWIENIA Dokoła Jezusa . Iz 56.2-6. Łk 2.22. J 1. Hbr 11.7. 1P 1. 1P 2. J 15.1. Ps 119. 1Mch 2. Dz 11.8.1-7.54-56.15.4-11.5. J 16. Syr 2.5nn. Lb 11. Mt 23. Rz 16.12.13.25n. Mt 13.30. Wj 17. Łk 1. Mdr 1.1-12.2n.18. Rdz 7. Mt 3. 1Krn 29.15. 2P 1.22.27n. Mt 16. Kol 3.11. Dn 9. Ap 2-3. Iz 52.1-5. J 2. Łk 11. Prz 7. 1Mch 2. Mk 11. Mt 3.3. Kościół . Syr 5.

Mk 8,33; Mk 8,12; J 6,15; Łk 22,40; Łk 22,46; Łk 4,13; Hbr 2,10-18;
PRÓBA KOŚCIOŁA
Iz 53,11; 2Tm 2,9nn; Łk 22,28nn; Mk 10,38n; Hbr 10,32-39; Łk 8,13nn;
Łk 21,12-19; Mt 24,9-13; Hbr 2,14-18; Łk 22,31n; Łk 21,12n; Ap 2,10;
Łk 22,31; Ap 2,10; Ap 12,9n; Ap 2-3; Łk 12,11n; J 16,1-15; Dn 12,1;
Ap 3,10; 2P 2,9;
PRÓBA CHRZEŚCIJANINA
Mt 24,14; 1Tes 2,4; 2Tm 2,15; 2Kor 2,17; 1Tm 3,10; Flp 2,22; Ap 2,2;
1J 4,1; 1Tes 2,4; 1Kor 10,13; Dz 5,3; 1Kor 7,5; 1Tes 3,5; 1J 5,19;
1Tm 6,9; Jk 1,14n; Łk 11,1-11; 2Tm 3,12; Łk 8,13nn; 1P 1,6n; 1Kor 11,19;
1Kor 10,12; Rz 5,3nn; 1J 2,20; 1J 2,27; Rz 12,2; Ef 5,10; 2Kor 13,5;
Ga 6,1; Rz 8,18-25;
PRZEBACZENIE
Lb 14,19; Iz 38,17; Wj 32,32; Łk 7,42; Mt 18,25nn; Łk 24,47; Dz 2,38;
BÓG PRZEBACZENIA
Wj 20,5; Wj 32,30nn; Wj 34,6-9; Iz 5,16; Iz 5,24; Jr 3,1-5; Oz 11,8n;
Ez 18,23; Iz 55,7nn; Ps 32,5; 2Sm 12,13; Ps 78,38; Ps 51,10-14; Ps 51,19;
Ps 32,1-11; Ps 103,3; Ps 103,8-14; Ne 9,17; Dn 9,9; Jl 2,13; Jon 3,10;
Jon 4,2; Mdr 11,23-12,2; Mdr 11,23; Mdr 11,26;
PRZEBACZENIE BOGA UDZIELONE PRZEZ CHRYSTUSA
Łk 1,77; Mt 3,1-12; Łk 9,54; Łk 7,19-23; Mk 1,15;
Zapowiedź przebaczenia .
Łk 12,49; J 3,17n; J 12,47; Łk 5,32; Łk 19,1-10; Łk 15; Mt 18,12nn;
Łk 7,47-50; Łk 18,9-14; Mk 2,5-11; J 5,21;
Ofiara na odpuszczenie grzechów .
Łk 23,34; Mk 14,24; Mt 26,28; 1P 2,24; Mk 10,45; Iz 53,11n; J 1,29;
1J 1,7; Ap 1,5;
Przekazanie władzy przebaczenia .
J 20,22n; Mt 16,19; Mt 18,18; Mt 28,19; Mk 16,16; Dz 2,38; Dz 3,19;
Dz 5,31; Dz 10,43; Dz 13,38; Dz 26,18; Rz 5,1-11; Jk 5,15n;
DAROWANIE OBRAZY
Wj 21,25; Kpł 19,17n; Syr 27,30-28,7; Mdr 12,19; Mdr 12,22; Mt 18,23-35;
Mt 6,14n; Łk 11,4; Mt 6,12; Łk 6,35n; Mt 5,43nn; Mt 5,48; Mt 18,21n;
Rdz 4,24; Łk 23,34; Dz 7,60; Rz 12,21; 1P 3,9; Kol 3,13; Ef 4,32;
PRZEKLEŃSTWO
Ps 109,17; Ps 137,8n; Hi 31,20; Hi 31,38n; Jk 5,4;
PREHISTORIA: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA ŚWIAT
Rdz 3,14; Rdz 3,17; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Jr 2,13; Rdz 3,4n; Rdz 3,23n;
Rz 3,23; Rdz 3,19; Mdr 2,24; Rdz 3,14n; Rdz 3,16-20; Rdz 3,15; Rdz 4,11;
Rdz 4,23n; Rdz 9,4nn; Mt 27,25; Rdz 6,5-12; Rdz 8,17-22; Rdz 9,1-17;
1P 3,20;
PATRIARCHOWIE: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA WROGÓW IZRAELA
Rdz 11,7; Rdz 12,1nn; Rdz 15,5n; Rdz 30,1n; Rdz 27,27n; Rdz 49,11n;
Rdz 49,22-26; Rdz 27,39; Wj 12,29-32; Lb 24,9; Wj 12,32;
PRAWO JAKO PRZEKLEŃSTWO CIĄŻĄCE NA POGRĄŻONYM W GRZECHACH

IZRAELU
Prawo.
Rz 7,7-13; Wj 23,21; Joz 24,20; Pwt 28; Kpł 26,14-39; 1Sm 15,23;
2Krl 17,17-23; 2Krl 21,10-15; Am 3,2;
Prorocy.
Iz 6,1; Ha 2,6-20; Am 9,10; Iz 28,15; Mi 3,11; Mt 3,8nn; Am 2,1-16;
Oz 4,6; Iz 9,7-10,4; Jr 23,13nn; Ez 11,1-12; Ez 11,13-21; Iz 28,7-13;
Ez 13; Ez 34,1-10; Mi 1,8-16; Iz 29,1-10; Jr 7,1-15; Jr 22,5; Jr 25,18;
Oz 2,8; Oz 2,11; Oz 2,16; Iz 6,13; Iz 1,25n; Iz 28,16n; Ez 34,1-16;
Ez 36,2-12; Ez 36,13-38;
PRZEKLEŃSTWO W USTACH SPRAWIEDLIWYCH
Jr 11,20; Jr 12,3; Jr 20,12; Ps 5,11; Ps 35,4nn; Ps 83,10-19;
Ps 109,6-20; Ps 137,7nn; Ba 3,8; Dn 9,11-15; Iz 53,7; Iz 53,3n; Za 14,11;
JEZUS CHRYSTUS JAKO ZWYCIĘZCA PRZEKLEŃSTWA
Rz 8,1; 2Kor 5,21; Ga 3,13; Łk 6,20-26; J 12,32; Ef 2,16; Rz 12,14;
1Kor 13,5; Mt 5,44; Kol 3,13; 1P 3,9; Łk 6,28; Ap 12,12; Ap 8,13;
Ap 22,3; Ap 22,12-15; Ap 20,7; Ap 20,14-18; Ap 22,5; J 16,33; 1Kor 2,6;
J 3,17; J 12,47; Łk 6,24nn; Mt 11,21; Mt 23,13-31; Mt 23,33-36; Mt 26,24;
Mt 25,41; J 12,47n;
PRZEMIENIENIE
Sytuacja.
Mt 17,1-9; Mt 16,13-28;
Tajemnica.
2P 1,16nn; Mk 14,33; Mk 5,37; Wj 19,9; Wj 24,15-18; 1Krl 19,8-18;
Pwt 5,2-5; Łk 1,29n; Wj 34,29n; Wj 34,35; Łk 9,31-32; Łk 24,25nn;
Łk 9,35; Ps 2,7; Iz 42,1; Pwt 18,15; J 1,17n; J 1,14;
Cel i skutek przemienienia.
Mk 8,29; 2Kor 3,18; Flp 3,21;
PRZEMOC
Iz 11,6-9; Ap 21,4;
OPIS
Przekroczenia.
Rdz 34,2; Rdz 49,5; Ez 22,26; So 3,4; Ez 45,9; Ps 140,2; Ps 7,16;
Ps 72,14; Ps 140,12; Ml 2,16; Wj 23,1; Pwt 19,16; Ps 27,12; Ps 35,11;
Hi 16,17;
Zniszczenie.
Am 3,10; Jr 6,7; Jr 20,8; Iz 60,18; Ha 1,3; Ps 11,5; Ml 2,16; Rdz 6,11;
Rdz 6,13; 2Sm 22,3; 2Sm 22,49; Ps 18,49; Ps 140,2; Ps 140,5; Ps 140,12;
Iz 53,9;
SYTUACJE
Rdz 4,10; Rdz 4,23; Wj 1,2; Pwt 26,6; 2Sm 7,10; Pwt 22,24; Pwt 22,29;
Rdz 34,2; Sdz 19,24; Sdz 20,5; 2Sm 13,12; 2Sm 13,14; Lm 5,11; 2Sm 11,15;
2Sm 16,7n; 2Sm 19,19-24; 1Sm 24,26; 1Sm 18,10n; 1Sm 19,9-17;
1Krl 21,8-16; Łk 13,1; Mk 15,7; Mt 2,16;
JAHWE A PRZEMOC

Bóg potępia wszelką niesprawiedliwość.
Wj 21,24; Rdz 4,15; Rdz 4,24; Am 1,1-2,8; Wj 21-23; Pwt 24,20;
Bóg zastępów.
Wj 12; Joz 7; 2Sm 5,24; Sdz 15-16; Lb 15,11;
Paradoksalny aspekt postępowania Jahwe ujawnia się w procesie
przedstawiania Boga żywego.
Wj 19; 1Krl 19,11n; Ps 110,5n; Jr 17,25; Jr 22,4; Za 9,9; Rdz 49,11;
Sdz 5,10; Iz 50,5n; Iz 53,9;
JEZUS A PRZEMOC
Królestwo Boże.
Mt 11,12; Łk 13,24; Łk 16,16;
Na istniejący w ówczesnym świecie nieład.
Mt 21,12; J 2,13-22; Mk 2,28; Jr 6,14; Łk 12,51; Mt 10,34; Mt 10,35nn;
Łk 9,60; Mt 5,29; Mt 23,13-36; 1Krl 19,17n; Łk 23,2; Ap 6,4-8; Ap 8,5;
Ap 21,4; 1P 2,21-24; Mt 11,29; 1P 2,18-21; 1P 3,14; Łk 5,9n; Ap 14,12;
Mt 6,33;
Wobec przemocy.
Mt 6,12; Mt 6,14n; Mk 11,25; Mt 18,22; Mt 5,44; Łk 6,27; Mt 5,39-41;
Łk 16,1-8; Łk 18,1-5; Mt 4,3nn; Mt 4,8nn; J 6,15; Mt 16,22n; Łk 22,49nn;
Mt 22,36nn; Rdz 33,45; 1Sm 26; Mt 26,52; Łk 9,54; Mt 5,4; Mt 20,25n;
Mt 12,15; Mt 12,18-21; Mt 14,13; Mt 16,4; Mt 5,10nn; Iz 50,5; Iz 53,9;
Łk 23,34; 1P 2,23n;
PRZEŚLADOWANIE
J 3,17; J 15,18; Mt 23,31n; J 15,20; 1Kor 2,6nn; Dz 3,14; J 16,33;
2Tm 3,12; Mt 5,11n; J 15,19; 2Tes 1,4-12;
TAJEMNICA PRZEŚLADOWANIA
W Starym Testamencie.
Wj 1,8-14; Ps 44,10-17; Ps 79,1-4; Ps 80,5nn; Wj 2,14; Dz 7,27; Dz 7,35;
Wj 5,21; Wj 14,11n; Wj 15,24; Wj 16,3; Ez 20,13; Ez 20,21; Ps 78,17-42;
1Sm 19-24; 1Krl 19; Am 7,10-17; 2Mch 6-7; 1Mch 1,57-64; Dn 11,33-35;
Iz 53,10; Dn 7,25nn; Dn 8,24n; Dn 11,32-35; Mdr 2,12nn; Mdr 2,16-20;
Mdr 3,7-10; Mdr 5,1-6;
Jezus.
Mt 23,31n;
Uczniowie.
J 15,20; J 16,1nn; Mk 10,39; Dz 9,4n; Kol 1,24; 1P 4,12nn; Dz 4,1;
Dz 5,17; Dz 8,1; Ga 4,29; J 13,18; J 18,35; Jr 12,6; Mt 10,34nn;
1Tes 2,15n; 2Tm 3,12; Ap 17,6;
Istota problemu.
Rdz 3; Ap 12; Ap 17,19; Łk 22,53; J 12,23; J 17,1; 1P 4,17nn; Mk 13,9-13;
Mk 13,14-20; Ap 7,13-17; Ap 7,14; Rz 1,18; 1Tes 2,16; 2Tes 1,5-8;
Ap 6,9nn; Ap 11,17n; Ap 16,5n; Ap 19,2; 2Mch 9; Dn 7,11; Dn 8,25;
Dn 11,45; Dz 12,21nn; Mt 21,33-46; Ap 16,6; Ap 19,2;
POSTAWA CHRZEŚCIJANINA
Wzory.

1Tes 1. Prz 16.29.28n.16n.19n.23.19. Syr 12. Rdz 3. 2Tm 1. Ps 35. Ef 1. 1Kor 13.13.5-8.1-16.3.5. J 15. 2Tes 1.5. 2Kor 12.26.32. Wj 29. 1Sm 18.14. Ps 139. Ps 109.14. Mt 25.28n.7. Dz 12. Ps 55.20. Ef 5.20. Dz 2.27.1-4.35n. J 16.12nn.5. Łk 23. Tt 3. Iz 52-53. Ps 38. Dz 4. Rdz 6. J 19.7n.16.29. PRZEZNACZAĆ Dz 4. Flp 2. Ap 17.50. 2Tes 2.1-4.2nn.45. Mt 13. Przyjaciel oblubieńca. Dz 4.19.11-14. Flp 1.5n. Dn 7. 1P 1.10.4.6. 2Sm 13. Rz 11. Dz 17.7. Ef 1.30.17. Ps 70. Syr 9. Prz 15.11n. Prz 27.13.50n.9.26.8. Biblijne źródło myśli św.12n.6. Rz 12.5.10. 1Kor 8. J 11. Mt 20.11. Mt 25. Prz 17. Dz 4.9-14. Iz 5.7. Rz 5. Rz 12.29-30. Dz 13.44.41.31.15-30. Rdz 5.24. Rz 11. Rz 8. Rz 8. Dz 7. PRZYKŁAD STARY TESTAMENT Drogi Boże i przykłady ludzkie. J 17.28-31.1-7. Jr 15.8. Język a interpretacja. Syr 11. 2Sm 21. Flp 2. Ps 55.3.28. Jk 1.11.7. Prz 14. Ps 41. Iz 14.8.9.5-13. Ga 5.19. 2Tm 4.34.23.22.1-5. Mt 10.14. Syr 6. Łk 10. 1Sm 19-20.17. Ef 1.18. Rdz 18.26.1. Ps 69. Rz 16. Ap 20.12.5n. Jr 11. Am 3.2.4. Rz 9. 1Kor 2.23.12.4. Hbr 10.2.19. Mt 7. Pawła. 2Tes 2.32.19. J 10.6.21.28n. J 11. Przeznaczeni przez miłość na przybranych synów.60. 1Kor 2. Iz 41.23.28.34.10.10. Ef 2. Mt 20.8-13. Rz 9. 1J 4.53. Am 3.13. Ap 17. Jr 17.16-39.26n. Mt 5. Mt 22.4. 2Kor 11. Rdz 17.4.22-23.12. Dz 10. Mk 10.15.1. Wj 33.6. Rz 9.28nn. Dn 12. Rdz 1.3-15. J 16. Ap 2. Mk 3. Dz 15. 2Tes 1.10. 1Tes 2.13.23.4. Syr 37. 2Sm 9.12.17nn. Mt 10.7. Tt 3.33.11.7.42.44.5. 2Kor 1.4. Ga 2. Syr 6. Hbr 11. Ps 88. Hi 19. 1Tes 1.23.3nn.13n.2. Dz 4. J 13. Rz 1-8. Syr 12.15. Rz 8. Ga 4.6n.20.9. Ef 1. Iz 45.31.17.28.12. Kpł 19.2.35. Ps 109. Dz 13. Mt 10.9. Mt 16. Prz 16. Ps 31.1-2.30n. Ef 1. J 3.11. J 17.31. Ps 133. Łk 11.52. PRZYJACIEL Syr 6. Rz 11. Dz 4.15n.44nn. Łk 22. 2Kor 7. Ap 13.24. . Rz 12.Jr 1.4. Syr 12.3. Jr 1.41. J 16.12. Mt 26. Rady udzielane przez Jezusa.15.24.22.8. Rz 9. Łk 7. Iz 37. Mt 10. Mt 5.7.5.33. Ps 23. Rz 1. Łk 25.41.21.4. 2Kor 11. Ef 1.4.1-12. Hi 6. Dz 28. J 17. Ef 2.2. Ps 7. Radość. Dz 5.34.14.20. Syr 7. Dz 17. J 15. Ps 91. Ef 1. Rz 9.18. Elementy równoważny w pismach Jana. J 17. Mt 26. Pwt 13.36-39.13.23. Kol 1. Przeznaczeni a wolność.10.12. J 6.3-10. Rz 8. J 11.1.4n.

20-31. Refleksje proroków. Ml 2. Ez 16. Jk 5.1. 1P 2. Kol 3.1n.20-24. Pwt 30.7-23.18.12-16. 2Sm 7. 1Krl 8.19.15. Jr 34. Jr 31. Rdz 1. Ez 37.33-36.27.5n. Pwt 10. 1Kor 4.26.7.9. Oz 2. Joz 9. 1Tes 1.12n.3-8. Łk 6. Ez 16. Lb 10. Iz 54.8. Wj 3.6. Am 1.16.Jr 9. 2Tes 3.7.10. 2Krl 23.12. Pwt 6. Mt 5. Wj 20.11-15. 1Krl 15. Wj 23.30-35. Hbr 12. Hbr 4.3. Syr 44. J 13. Pwt 27.9nn.31nn.6. Jr 31. Rdz 22.17.5. Kpł 26.1.17. Oz 2. Warunki przymierza. Rdz 21. Ga 4.33n.21.12.15. 1Tes 1.2. Joz 8. Mi 6.4n.50-60. Pwt 28. Kpł 19. 1J 3.20-38. Hbr 12.16n.8-16.31.18. J 15.24-31.24. 1P 1. 1Mch 2.3nn.15. Tt 2. Wj 19.20. 2Sm 3. Pwt 31. Wj 19. PRZYMIERZE NA SYNAJU Przymierze w planach Bożych. Ez 16. Wj 25. 1Sm 23.9. Wj 24.48. dz 26. Ez 36. Ps 89.7. Wj 34.7n. Pwt 32. NOWY TESTAMENT ZAWARCIE NOWEGO PRZYMIERZA PRZEZ JEZUSA . 1Kor 11. Sens i granice przymierza na Synaju. 2Sm 7.8.7-11. 1Sm 11. Joz 24.10.52-61. J 15. 2Sm 23. Rdz 31.14-29. Syntezy historii świętej.28. Wj 14.10-22.12.13. Jr 22. Ga 2. PRZYMIERZE W ŻYCIU I W MYŚLI IZRAELA Odnowienie przymierza. 1Tes 2. Hbr 13. Rdz 12. Flp 3. Ez 34. Ez 36. Rz 8. 2Krl 11. Rdz 31.12. Wj 24. 1Krl 5.14.23n.4.4.28.16. 1Krl 8.3-8.26nn. Pwt 31.2.9n.12.37. Jr 33. 1Tes 1. Iz 54. J 13. Ef 5. Jr 32.15n. Ez 17. Pwt 11. Rdz 13.12-16.2.16-49.15. Ef 4. Pwt 9.13n.15. Wj 19.9-13.7nn. Rdz 17. Zawieranie przymierza. 2Krl 17.29.26n. 1J 2. Iz 49. Pwt 7. 1Tm 4.36. Rdz 21.1nn.24-27.5. NOWY TESTAMENT Od przykładów ludzkich do modelu Bożego. Rdz 15.26n.1-17. 1J 3.1-14.3.7. Pwt 31.4nn. Rdz 9. Kol 1.1.6. Rdz 3.33.23. Ps 89. PRZYMIERZE STARY TESTAMENT Rdz 14. Rdz 15. J 1.35nn.6nn. Wj 3. Wj 24.32.60. KU NOWEMU PRZYMIERZU Zerwanie starego przymierza.45nn.1.12. Iz 55.6-14.48nn. Wj 33.1. Wj 23. Wj 23.22nn. Wj 24.2.4nn.6.12. Ps 89. Pwt 10.7nn. Ps 132. Jr 31. Zapowiedź nowego przymierza. 1J 3.14. Hbr 6. Iz 42.16.43nn.1-28.7-10.15-43.20-33.37-41. Pwt 4. Ef 5.12nn.34. 1P 5.20n.14. Pwt 5.16.2-26. 2Mch 6. 2Sm 5.10.11.3.9.32. 2Krl 23.

Syr 23. Koh 5. Rdz 24. Mt 20.15nn. Dn 9.8. 1Sm 14.4-16.33.8.12. Oz 2. 1Kor 11. Hbr 9. Hbr 10.31. 2Kor 6. Ef 2.9nn. Iz 11.16.2. Mk 13. Ez 1. Mt 25.31. WYJAŚNIENIE PRZYPOWIEŚCI Łk 16. Mt 22.24. Wj 22.16.31-34.30.7.33-34.3.1-5.1.16.24.18.30.12nn.10-11n.21. Wj 24. Wj 20. Rdz 19. Mt 13. Mk 4. Łk 8. 2Sm 14. 1Sm 25.18n.10.1-3. Iz 5. Łk 22.30-37.24.21.48. Znaczenie religijne przypowieści. Mt 13.25.3.26.13. Mk 3. Mt 20. Dn 2. Łk 18. Mt 21. Hbr 13. Pwt 7.29.42.5.4. Jr 31.6-9.10-13.8-15.9. J 10. 2Sm 12. Ef 2. Iz 53. Rz 5. Pwt 4. Oz 4.2. Rz 8.51. 1Kor 11. Dn 7.3. STARY TESTAMENT .1-22. Mt 13.37. Łk 13.34. Jr 5. Syr 39.20.9n.1-16. 1P 2.5nn.8-15. Łk 11.20.1. Mt 13.4.45-25.12.22.3. Mt 24. Mt 13.6.25. Mt 25.5-8. Sdz 9.2-4.16nn. Mt 21. Hbr 8.9-11.1-7.28. Mt 15. Za 1. Ap 21.4.44. Prz 12.15n.1-6. Mt 13. Sdz 8. Jr 7. Ap 5. Ap 21. Oz 2. Rdz 47.44. Sdz 14. 1Sm 14.19.4. Mt 13.44-54. 2Kor 3.15.11.31.24. PRZYSIĘGA STARY TESTAMENT Ludzie.24. Ez 17. Rdz 26. Mk 4. Rdz 22.Mk 14. Sdz 9. PRZYPOWIEŚĆ Prz 10.10-15. Lb 14. Przypowieść a alegoria. Rdz 21.22. Jr 31. Łk 15.10. Mk 1. 1Sm 14.3-10. 1Krl 10.1-16.6. Am 6.24nn. SYMBOLE W HISTORII ŚWIĘTEJ Zakres znaczeniowy przypowieści. Am 4.28. Ez 20.9.8. Rdz 31.20. Inne teksty. Hbr 8. Ga 4. Hbr 9.2-3. Am 4. Mk 1.26nn. 1Sm 20. Ga 4. Mt 21.5n. Ewangelie.15n.5nn. Prz 4. Ez 17.1. Mt 21. Rz 11. Prz 6.34n.6. Mt 21. Wj 20.35.38.16.7. Ez 16. Mt 36. Ez 33.33. Łk 10.3. Sdz 11. Hbr 12.14. Mt 13. Jahwe. Dn 12.2.11.22-32. Hbr 8. Wj 24.5.1-4. Ml 3.43.8-12.11n.7n.1-50. Ga 3. J 15. 1Krl 17. Ez 17.14.8. Mt 26. Dn 8. Rdz 2.27.13-19. Iz 42.7.6nn. Mt 13.33-22.6-11.15-18.21.20n. Wj 19.18.12-21. Ez 17.24. Rz 9. List do Hebrajczyków. Iz 5. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD NOWYM PRZYMIERZEM Święty Paweł.14.1-16. Za 4. Prz 15. OBRAZY APOKALIPTYCZNE Proroctwa Starego Testamentu.43.1-8.1. Mt 24. Rdz 24. Mk 5.18n. Dn 7. Wj 22. Mt 24. Hbr 9. 2Kor 3.9.

Dz 21. Ps 106. Jr 4. Niewierność ludu.40. J 5. Iz 41.38. Wj 13. Ps 119. Ez 20. Lm 5. Wj 27.23. Oz 2. Mt 14.45.9-14. Hbr 7. KOŚCIÓŁ NA PUSTYNI Ap 12.9. Kpł 17.17. Łk 16. Ps 78.5.26. Lb 21.5. 1P 5. 1Tes 2.14. PUSTYNIA Rdz 2. Łk 14. Iz 30. Inni autorzy. Mt 14. Ps 95. Lb 21.24.1n.12. Lb 15. 2P 3.4n. Ga 1.33-37. Mk 6.6.5.5. Mt 5. Prz 21.6. Łk 18. Wj 3. Paweł.13-21. Łk 8. Oz 11. Mt 26.5. Jk 4. Mt 23.16-22.16.18. Lb 16. Rz 12. Hbr 3.1-11.22. Mk 7. Iz 63.30.20. Triumf miłosierdzia Bożego.11. Am 5.13. Pwt 8.19n. Jk 5. Iz 6. Iz 14. Ps 78. Mt 5.17n. Rdz 3.63. 1J 2.23. Mt 23.16. Mirabilia Dei.6. Prz 15. Mt 23. Iz 32.29.52. Ps 78.11-16.13n. Iz 13.13nn.51. Ps 78. Hbr 6.2n. Kpł 16. Ps 81. Hbr 3. Hbr 11.21.8. Pwt 8.42.11. Ideał pustyni.7.13. Wj 13.42.3n.28nn. So 2. Dz 7. Prz 6. Mk 1. 1Tm 1. Ps 78.17.16. Wj 14. Lb 20.30n.Myśl Jezusa.7nn. Lb 20.10.10.14. Rz 12.2nn. Ps 119.21.2n.20.14.15.21. STARY TESTAMENT W DRODZE DO ZIEMI OBIECANEJ Plan Boży.31. RZUT OKA WSTECZ NA CZAS WĘDRÓWKI PO PUSTYNI Nawoływanie do nawrócenia.21. Mk 1.6. Mt 4. Mk 1. 2Kor 11. Iz 34.24. Mt 23. Ap 12. Rz 1. Flp 2. Łk 11. Dz 7. Flp 1. .11nn.13n.38.25-28. Ap 12.15-18.51.2nn. 1Tes 2.16. Jr 2. Lb 14. Ga 5. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS A PUSTYNIA Łk 3. Chrystus jako nasza pustynia. Iz 35. Wj 16.6n.17. Ps 106.1.26.11. Łk 4.18. Jr 35. Syr 13. Mt 23. Ne 9.1nn.5.38. Mt 24. Iz 43.25.3. Pwt 1.10.11.9. 2Kor 1. Oz 2. Hbr 6.9. Chrystus na pustyni.6. PYCHA Pycha i jej skutki.14.44.10-14. J 5. Syr 10.7. Ap 12.11.15n.13.1nn. Dz 2. Hbr 4.20nn. Lb 1. Iz 40. Mdr 16. 1Mch 2.18. Ez 6. Am 6.7.16. Syr 10. 1Krl 19.9.21n. Wj 5.8. 1Kor 10.11-14.24.12n.20-26.12.35.11.33-37.

Iz 51.4-10. Prz 5. Iz 65. J 12. Mt 1.27. Iz 45.33nn. Radości płynące z wierności osobistej. Łk 1.14. Koh 8.9.46-55.10. Ps 16. Ps 2. Ps 33. 2Kor 4. Mt 13.9n. Koh 9. Prz 3. Ps 73. Ps 133.2. Kpł 23. Łk 16. Łk 1.8. Ps 95. Ps 19. Mt 25. Mt 18.10. Ps 51.20. Ps 119. Ps 33.11.24. Łk 16. Łk 2. Iz 9. Ps 42.21. Pwt 17.31.3n.2nn.21. Koh 3.1. Łk 22.13.5.4n.34. 1J 3.17.5-8. Ps 149. Iz 47. Łk 10. Prz 12. Kara na pysznych.13nn.5.1. Radości eschatologiczne. Jl 2.10.14.21. Ps 68. J 5. NOWY TESTAMENT RADOŚĆ EWANGELICZNA Radość zbawienia zapowiedziana maluczkim.14.24. J 12.2n.10. Ps 31.42. 1Sm 2. 1Sm 18. 1Sm 17. Ps 118. Iz 2. Syr 26.9.18. Prz 14. Ps 32. Pycha ludzi. Prz 17. Łk 1. Ps 126.14.28. Ps 16. Ps 105. J 16. Ps 73. Iz 47. Prz 14. Ps 104.1. Iz 25.15.3-10.9.13nn. Jr 7. Łk 1. Ps 69.9. Ps 73. Jdt 6. Mdr 5. którzy prześladują ubogich.7n.11. Iz 61. Ps 1.20.18n. Ps 34. Am 8. Łk 10. Łk 2.2.30. Pwt 28.11. Ne 8. 1P 5. Iz 65. Mdr 8. Łk 1.16.5.12n. Jr 15. 1Sm 17. Ba 5.24.5. Prz 1. Za 9.26.41.18.3.13. 2Tes 1.10.31. Mt 4.33. J 17.12.17nn. Ps 13.10n.6-9. Ps 70.48. 2Mch 9.5. Mk 1. Ps 96. Iz 66. Ps 119. Koh 3. J 9.2nn. J 8. Ps 149.18. Rdz 3. Łk 5.11. RADOŚĆ Ps 104.1.23.14. Ps 104.28.22.12. Wj 22. 2Krl 18.30-33. Jr 33.6. Wj 5.50.21.16. Iz 47. Ba 4. Pwt 12.8-14.10. Iz 35. Ps 8.51.18. Flp 2. Ps 113. Pwt 23.Mt 23.11.9.21n.40. Ps 119.26n.7. Ps 51.11n.25.15. Syr 13. Ps 126. Sdz 9.3-8.26. Ps 10. Iz 43. Pwt 17. Pogromca pychy . Iz 16. Iz 10. Ap 12.13. STARY TESTAMENT RADOŚCI ŻYCIA Pwt 28. Iz 49. Ez 28.39nn.14n.18nn.17nn. J 8.162.31nn. Łk 17.25.13.17nn. Ps 37. Iz 61.14. Mdr 5.4-8. 1Sm 2.2. ciemięzców Izraela.30n.10.21. Ez 7. Ps 100.44.13n.29.1. Jr 25.13. Iz 47.4. Ba 4. 1Krl 1. . Iz 45.10.9.2.56. Ap 18.23.10.1. Tt 1. Pwt 12. 2Krn 30. Iz 35. Ps 119.5.5.6.5nn. Syr 31.22.9.40. Rdz 11.21. Mt 2.3. Prz 16.6nn. Iz 56. J 3. Łk 1. Koh 5. Tb 4. Syr 26. Pwt 16.22n. Jr 22.Zbawca pokornych. Łk 1.4.4n.47n.19.16.17. Ap 18. Ps 36.36n.15. Łk 2.9.21-27.12-17. Iz 62.3.2. Prz 2.70.5n. Prz 10. Prz 15. Koh 2.2. Ps 119.24.9.3.2. Pycha pogan. Pwt 16.1.143. Iz 14. Mt 23.2.3-20.10n. Jr 13.4.34.21-26.4.4. Pwt 28.9nn.111.22-28. Ez 28. Ap 13. Ps 92. RADOŚCI PŁYNĄCE Z PRZYMIERZA Radości płynące ze wspólnego kultu.17.34.1.10. Iz 44.34.

Rdz 2.52n. J 16. Jr 31.43.24.24. Ga 5. Łk 19.28.2. Ap 2. Rdz 2. Ap 20.13.4nn. Ez 36. 1Tes 1.4. Rdz 2.20.3. J 3.51.21.3n. Dz 8. 2Kor 9.29. Rdz 1.17-20.2. Dz 16.16. Ogród Boży.6.8n. UDZIAŁ W RADOŚCI WIECZNEJ Ap 18. Dz 13. Iz 40. J 6. Od raju utraconego do raju odzyskanego. Iz 25. Ap 20. 1J 3.4.18. Rz 12.2.20.13.25nn.37. 2Kor 6. Iz 11.9. 2Kor 7. Pwt 32.6. Jr 2. J 14. Rdz 2.46n. Raj i niebo.34.14. Mt 13. Ap 2. Jr 4.17.11nn. Syr 24. Hbr 10. 1Tes 2. Hbr 13.3. 1Kor 15.46.13. 2J 4. J 16.15. Oz 2.2.41. Dz 13. Ap 20. Łk 13. Łk 15.35.26. Rz 14.10. Jk 1.2.3-9. 2Kor 12. Hi 10.11.49.14. Hbr 12. Łk 19.35.8. Iz 65.4. Ez 31.8. Oz 2.2.Łk 6. Rdz 48. J 10.8nn.48.16nn. Łk 19.6. Rz 10. Mk 4.4. Ez 38. Ezd 7. Dz 2.14. Źródła radości duchowej.5. Dz 16.6.2. Łk 23.14. 2Krl 11.3.19n.9. Prz 3.7nn.6n. Łk 24.10nn. 2Krn 32. RAJ Koh 2.10. Rdz 2.31.12.12-21. Ez 47.2. Dz 4. Łk 15. Ap 3. Flp 3. Jr 31. Pwt 6.44. Syr 40.41.24.13n. Jl 4. RADOŚĆ NOWEGO ŻYCIA J 17.2.8. Iz 53.18. Pwt 4.23-26.2.12. Łk 10. Rdz 2.35.13. J 14.34. Rdz 2.12.17n. Rdz 3. Iz 66.13.34.39.8. Jr 18. Ez 28. Kol 1.35nn. 2Kor 8. Ps 32. Łk 15.6-9. Mt 8.23. Raj jako miejsce pobytu sprawiedliwych. . Łk 23.18-19n. Hbr 10. 1J 1. 1Kor 13.3.10. Łk 15. Iz 65.30. Flp 4. Mdr 5. 1Kor 1.45.17. Mt 18.1n. RAMIĘ I RĘKA Ramię i ręka Boga.20. Łk 15.8.20-24. Ap 19.1. Flp 1. Ap 20.13.13. Flp 2. Ap 22.25.7.52. Ps 18.17. 2Kor 13.18-19.21.5n. KONKLUZJA.30. Łk 24. Iz 35.21n. Łk 24.44.22. Prz 30. Mdr 3.19n. Łk 24. Mt 5. Świadectwo radości w cierpieniach.17. Syr 40.2.7. Syr 24.35. Ap 19. Rz 5. Wj 3.14. Iz 50. Am 9. Syr 24.10. J 4.25.4.10. J 15. Pnp 4. Łk 24.1-4.2n.24nn. Dn 12.10.25.5. 1Tes 5.1.11. Flp 2.7.6. 1J 3. J 5. Ps 31. Łk 24.23n.9-15.46. 1P 1.9. Łk 23. Iz 49. Iz 52.10. Radość Ducha Świętego jako owoc krzyża.23n. 1P 4. Iz 5. Mk 1.32. Kol 1. Dz 2.5n. Iz 35.12.12.17n.2.16-20.23nn.7. J 14. Pwt 4.37nn.1. Dz 8.8.27. Rdz 2. Dz 5.13. Mk 6.3. Dz 1.2nn. Łk 10.7.24.28. Rdz 13. Iz 51. J 10.16.15. Rz 15. 3J 1. Rdz 3.12. Ez 1. Dz 2.4. Łk 1. Łk 23.23.40. Iz 2. Rdz 3. Ramię i ręka człowieka. Iz 65.7nn.

J 12.12.6-18.4. Rz 1.4. Iz 66. Za 9. Rz 2. Jr 31.52n.5.19. 1Kor 10. Dz 8.20.15. 1P 1. Ps 73.45.1.3. Jr 23.8. Iz 28.11. Jr 11.6nn.3. Rz 9. Dz 2.4. Mt 14. Rz 2.12. Ez 34. Mt 3. Jr 15. Mt 24.4. Łk 9.15.20.19.5n.9.13-22.13. Ez 34. Syr 4. Am 5.9. Pwt 28.11. Ps 146.28.14. Ps 18.4. Dz 11.7. NOWY TESTAMENT Rz 11.16.22. Rdz 6.12-53. Ez 22.3. Am 3. Rz 9-11.24. Iz 20.12. Iz 10.12. Iz 49. Jr 24. Iz 37.21. Iz 10. Syr 36. Ps 149.5.5.23n.22.25.8n. So 3.12n.11.17n.64-68. 1Krl 19.12. Iz 6.35-38.3-6.18. Mt 4.10.18.28.52. Mt 22.14. Ez 12. Am 5.7. Iz 7. Mt 3. 1Sm 2. 2Krl 17. Mdr 18. Lb 21. Iz 11. ROZPROSZENIE Rdz 9. Bóg chce żeby grzesznik był sam.Rdz 14.Kościoła.17. RESZTA STARY TESTAMENT Rdz 15.16.17.2. 1Mch 1.3.32.15n.5.5-11. Iz 1.8. Jr 15. Mk 1.22.28. Pwt 28. Dz 2. SAMOTNOŚĆ SAMOTNOŚĆ CZŁOWIEKA Nie jest dobrze żeby mężczyzna był sam. Iz 1. Iz 8.1.18.14. Ag 2.22.2.32.2. Iz 49. Ps 44. Łk 1. Iz 10.8.21. Rozproszenie ludu tworzącego naród.15.9.12. Ga 6. Iz 37. Rdz 6.9. Iz 4. Iz 53.6.3. Oz 2. Za 13.1nn. Oz 3. Hi 19. Iz 56.15. Iz 52. Trzy typy "Reszty". Syr 44.4nn.1-11. Pwt 30.8nn. Jk 4.25-28. Ab 1.66. Ez 9. Wj 32. Ez 34.17. Iz 4.1-7. Prz 23.5.8-12.16.26n. Iz 8. Ag 1.18. J 11.11n.5.10. Przed niewolą. Rz 11.23.14. Lb 25. Niewola jako punkt zwrotny.15.4. Po niewoli. Rz 9. Ez 20. Mi 4.8n.5.15-18. Jr 40. 1Tm 2.47. Rdz 2. Am 3.12.25-26.23. J 1. Am 5.7. J 13. Tb 13.4. Iz 7. Rz 11. Jl 3. Iz 4. Dz 5.6.32. Łk 12. Iz 65. Iz 6.1-10.28.7. Ps 113.16. Mt 28. Ez 20. Ez 36. Iz 54.17-19.3.15.27. Jk 1. Jr 6.1.2. Ps 24.9. Lb 17.7. Jr 6. Ez 6. Am 9.35. Oz 2. Jr 16. .6. Mk 1. Iz 5.9.17. OD SAMOTNOŚCI DO WSPÓLNOTY Samotność Jezusa Chrystusa. So 2. Iz 49. Rz 11. Za 14. Mi 5. Iz 1.13. 1Kor 12. Ez 9. Iz 28.1-11. Pwt 25.1.5. Jr 42. Rdz 1.4.5-10.38.17.23.10. So 3. Za 8. Iz 10. Iz 9. Za 8. Rozproszenie ludu .1.3.9.3.11n. J 4. J 1. Iz 1.24. Iz 28. Jr 44. 1Tm 2. Iz 14. Est 4.4. Iz 49.21nn.5nn.8. 1Tm 4. Rdz 11.9.6.7-23.17. Iz 49.1. Iz 4. Mi 5. Iz 49.25-29.19n.2. Hi 31.1-2. Jr 24.6. Dz 19.6nn. Am 5. Ez 14. Rdz 12.4.5. Ps 28. Dz 11.12.

17. Jk 5.18. Rdz 1.3-2. 2Tm 4.16.18nn. Ez 36.32. J 3.1-5.5.10.4.11.46.9-12. Rdz 9. Rdz 10.9n.2.24. J 7. SĄD STARY TESTAMENT Dn 9. 2Tes 2.1-9. Ez 16.2.12. Mt 23. Rz 2.18. Wj 18.2-11. Mdr 3. Ap 11.15n.20-5.26.18.19n.32-41.13. Pwt 16.14.11nn.8. Rz 3.12n.51nn. J 12.45. Jk 5. Ps 9.2. Rdz 3.5. Hbr 6. Dn 7.1Krl 19. Mk 14. J 3. Dz 13. Mt 11. Mdr 11.3. Mt 27. Rdz 49. 1P 1. Ne 9.12. Dz 24.17. Rz 2. Łk 15.2. 2P 3.5. 2Kor 3.17.24n.20.9. 1Sm 2. Mk 6. Ps 67.3.3.16. Mdr 4.28. Rz 8. SĄD W NAUCZANIU APOSTOLSKIM Dz 17.20. J 8.23.10-20.6.40. Mdr 12. Ps 143. Rdz 19. Mt 25. J 9. Am 1.20. Jk 2. Rz 14. Mk 12.7. Rz 2.1.63. Ps 55. J 17. J 14.9.7nn. J 16. Pwt 6.18. Iz 1.24. Jk 4.3.9.16.16.17-22. 2Kor 5.30-38. Jr 17.36. Ps 94. Iz 5. 1Tes 4.4. Iz 66. SĄD W EWANGELIACH U synoptyków.18nn. J 3. 1Kor 3.5n.5.12nn. Dn 7. 1Sm 7.31.10-22.8. Ps 82. Rdz 6.29. J 4.12. Ez 25. Ez 34. Ap 16.20.25.16.21. Ps 72.19nn.11.12. Ap 18. Ap 19. Ps 35.23.1nn. Ap 19. Rz 5.20. 1J 4.10.13n.8n.28.10.17.31-46.1.16. Rz 2.13nn. J 16. Mt 24.20-24. Mk 3.6.4. 1Sm 24. Ps 96.21n. Jr 11. Ap 20.12.12n.39.20.6. Jr 25. 1P 4. Ps 98. J 12. Rdz 16.3n. Mt 25. Rz 2. Rz 5. 1Sm 8. Ap 12. Rz 3.24.39-42.27.31.14n. Ap 18.32. Rz 2. Mt 7.2-24.10. J 16.15. Rdz 18. Rz 3.18. Dn 7.16n.12-16.8-13. J 5.49. Ps 140.24nn. Rz 2. SĄD BOŻY W HISTORII Wiara w sąd Boży. Ap 6. Pwt 32. J 8.1. 1Kor 4. Ps 75.1-6. Jk 2. 1Tm 3. Ap 14. 1Tm 5.27.1. J 3.17.29nn.16.1-17.13. Hbr 13. Mt 12.10nn. Ps 26.26. Ps 43. Mdr 4. Rz 8. Iz 1. 2Sm 15.12.10.13.16.21.15nn.52. SĄD ESCHATOLOGICZNY Iz 3.16. J 8.7-12. 2P 2.33.1.7.17. SCHIZMA STARY TESTAMENT Grzech przekształca naturalne podziały w schizmy. Lm 4. Rz 8.26.13. Ps 35.14-30. J 12. Pwt 17.13-26. 1P 2.38.5.4-10.14.19.10.34. Iz 1.14. Ap 17. Iz 11. Ewangelia Jana. Doświadczenia historyczne.16-28. Mt 12.5.13-19. NOWY TESTAMENT Mt 3. Mt 10. Ez 23. Jr 23. Mt 27. Mk 4. Sdz 2. . 1Krl 3. J 19.24. Mt 27. Mt 5.2. Mk 14. J 8.6. Łk 14. 1P 4.1n. Rdz 15. Łk 24. J 11.26-30. Rz 2. Jr 11. Jl 4.4. Być tylko z Jezusem po to by być ze wszystkimi. Rz 1. Rdz 31. Mt 24.1.

1Kor 13.12nn. 1Krl 12.20. Rdz 47.4. 1Kor 11. Syr 31.9.5. Ap 7. Schizma powstaje na tle charyzmatów.4. 1Kor 12. Mk 14.16n.40. Ps 78. Prz 6. Rdz 13. CIEMNOŚCI NAD CZŁOWIEKIEM Ps 132. Rdz 28.51. Jl 3.9. Ps 13. Rdz 22.24.37-41.16. Pwt 13. Pnp 5.17n.8.25.19.13. 1Krl 11. J 9. Pwt 7. Ga 3. Ps 127.15. Prz 23.1.7n.6. 1Krl 5.2. 1Krl 12.21.24. Prz 16. Ps 3.16. Dn 2. Jon 1. Syr 34. J 10. Prz 26.24.4-8.9. 1Krl 19.5nn. 1Kor 3.2.9. Rdz 2. 2Krl 10.2. 1Kor 12.6.11-19.1nn.21-20.31-39.4. Iz 51.3nn. 1Krl 16. Iz 11.17-18.17. 1Sm 16.12. Łk 12. J 11. .27n.18n.13n. Pnp 8. Ps 78.21n.11.9. Pnp 5. Pnp 5. Sdz 16.34. Iz 26. 2Sm 19.43.17. Syr 17.15. Iz 44. Rdz 37. Mt 25. Rdz 9.31.36. Iz 65. J 17. Koh 5.10. Prz 26. 1Krl 12. Mt 2.2.51-52.1n.18. 2Tm 1. 2Krn 13.6. Ps 121. Mk 4.19-23. J 17.31.1. POTRZEBA BUDZENIA SIĘ ZE SNU GRZECHU I ŚMIERCI Iz 64. 1Kor 11. Rdz 12.7. Dn 12.5. Schizma fałszuje świadectwo Kościoła.23. Prz 6.22.28.16.26. Syr 13. Ez 37. Dz 7.6.13.8. Ga 3. Bóg i serce.2.10n.7. J 10. Prz 6. Ef 5. Ps 1. Iz 43. Mk 14.1.6n. Pwt 4.23-26. Ps 21. Oz 2.24.11.30. Mk 4. Mt 1.7.3.13. Łk 6. 2Sm 15. Jr 25.23. Jr 29.38. Syr 27. SERCE 2Sm 18. Am 5. 2Krl 17. Ps 28.21.21-24. Oz 8.3n.23.44n.22. Syr 42.13.1-13. Lb 12.16. 1Sm 28. Ga 5. Dz 2. Jr 3.17n. Lb 32. Czas nawiedzenia Bożego.20-25. Ps 4. 1Kor 1. 1Kor 12.65. Rdz 19. Schizma zagraża życiu wiarą narodowi wybranemu i czyni nieskutecznym jego świadectwo. Ez 37. J 11.23n. Joz 24.17.24.5. J 14. 2Krl 17.29.23. Syr 12.52. Mk 13.25. Przebudzenie ze snu.6-11.1. Pnp 8. 1Krl 12.14. Rz 2. 2Sm 5.27. Mk 4.1-9.33.21.13.21. 1Kor 11. Wj 24.8.5. Jr 23.4. 1Krl 13.9.11.26.4.14.36n. 1Krl 12.1-8.29.6. Rdz 37.Rdz 11. Ef 2. Pnp 2. SEN ODPOCZYNEK CZŁOWIEKA Znak zaufania i zdanie się na Boga.10. Mk 4.19. Oz 13.6.14. Dn 12. 1Tes 5.7. J 19. Ps 33.27.16.12.28.6. Sdz 5. 1Tes 4.40.3n.16. J 13.4.17.35. Rdz 17.4-12.6.33. Ps 44. Prz 20. Prz 3. 1Kor 3.2.32.11.13. Mt 8.27. 1Krl 18.31-38. Iz 26. Iz 51. J 17. Jr 17. NOWY TESTAMENT Łk 2.24.3. J 7. Iz 40. 2Sm 7. Pnp 3.17-52.25-28.5n. Rdz 15. 1Krl 14. 1Kor 8. 1Krl 11.14.19.27-32. Rdz 2. SERCE CZŁOWIEKA Serce i jego przejawy. 1Kor 1.34.13-21. 2Sm 15. Iz 51.14-18. Iz 29.17. Ps 32.2. Mt 9.9.14. 2Sm 15.4-8. Joz 22. Mt 2. 1Kor 2.

12.29. J 8.45.4. Am 7. Iz 43. Ps 18.13-16. Hi 22. Dn 5. Iz 51.2. Iz 55. Pwt 4. 1Kor 10. J 11.12. Ps 69. Prz 16.13. J 7.39.6nn. Złe serce. Łk 24.5. Wj 17. Ap 2.4. SŁOWO BOŻE Ps 115. NOWE SERCE Przyrzeczone.37. 2Sm 23. Skała w ręku Boga. Wj 3.12. 1P 2. Jr 5. Mdr 10-19. Iz 30.3.7. Jr 48.13.21. Oz 10. Prz 18. Pwt 9.33. Lb 20. Pwt 30.8.34.7. 1J 5.22. Łk 8.56n. Prz 11. Ez 36.11n. Mt 22.16.26. J 7.2.1-12.8. 1Sm 25.52.4. Ps 147.27. Ne 9. Doświadczenie religijne.23.26. Ef 1.6.1-17. Wj 3. Kpł 26.20n. Ba 6. Rdz 12.36.12. Jr 36. Rz 10.22.1.28.15-20. Jr 1. Ps 144. 1Krl 22.20. Wj 20. Pwt 29. Joz 1.10-28.14.4. Iz 9.11n. Mt 15. Hi 12.3. Ps 18. Jr 30.13-15.5. Pwt 32. Ez 47.Hbr 4.16. Hi 12.25. Hbr 6.6-22.37nn.9. Lb 12.18.9. Rz 5.20. Rz 9.12n.1.7.5.17. Za 1. Bóg niewzruszony jak skała. Pwt 4. 1Krl 2.33. J 19.4.4. Pwt 6. DWA ASPEKTY SŁOWA Słowo Boże jako objawienie.28. Jr 24.14. Ef 3. Rdz 15. Pwt 32. Wj 20. J 6.2.2-13.7n. 2Sm 22.1. Joz 24.41.8. Mt 16. Jr 24. Mdr 7-8.1-5. Ps 51. Ps 92.66. Pwt 4.17.15.16. Ps 105. Jr 20. Prz 8.15.9n. Hbr 2.12n.29. Ez 3. Mt 7.20. Wj 34.8.2.13-17. STARY TESTAMENT BÓG PRZEMAWIA DO LUDZI Lb 12. J 14. Ps 119.1.7.5. Hbr 1.4.4. Prz 8.32-36.25n. Flp 4.6. Pwt 6. Iz 26. . Iz 8. Jr 1. Lb 23. J 17.19. Prz 31. Dane.10n. 1Kor 10. J 17.4. Jl 2. Mdr 16.21.33. Jr 11. Am 3.34.20. Ga 4. Wj 20. 2Krl 3. Mt 9. Ps 51. 1P 2. Iz 28.32.52.4.24. Mt 11. J 4.7nn. Ps 31.56. J 19. Oz 11.29. Ps 61.6.10n.8. Jr 31. Ez 18.7.6.2. Wj 34.1-21.7-10.5. Dz 4.14.15.19. Pwt 5.18.24. 1J 1. Kol 2. SKOSZTOWAĆ Jon 3.38.32. Za 14. Ps 107. Pwt 10.3. Joz 21. Jr 7.28.13. 1Krl 8.6.41. Rdz 41.18. Ps 78.13. Rz 7. Mt 3.4n.31.23. 2Sm 19. Oz 2.7. Iz 44. Słowo jako wyraz działania Bożego.2. Joz 23.20. Jr 18. SKAŁA 1Kor 10. Ps 119. Rozpoznawanie.9.3.15. Ps 34. Mt 5.32.19n. Mt 26.3.21. Ps 119.16. 1Kor 12.3.

3.10. Lb 22. Kpł 20.22.28. SŁOWO BOŻE I SŁOWO JEZUSA Słowo. J 1. J 1.3.22. Syr 42.49-50.7.43. Ps 147. Ps 119.14. J 17. Rdz 1. Mdr 16.16.12. J 2. Stosunek ludzi do słowa.9. J 3.6.16.33. Hbr 4.15. Mt 22.15-18.51. Mt 9. Mk 4. Dz 6. Hi 6.22.5-8.6.23. Ez 3.3.24.34. CZŁOWIEK W OBLICZU BOGA PRZEMAWIAJĄCEGO Jr 1.19.42.16.20. Mk 8.5-13. J 1.8.3.2.21.2. Ps 33. Iz 40.8.18.18.26.3. Łk 6. J 4.4nn. Mt 7. Hbr 1. Dz 8. Syr 23. Jon 1. J 8. Prz 10. Ps 119.17.22.26.31. Ps 119.11. J 1.1n.47.18. Ez 33. Ps 147. 2Kor 4. Stosunek ludzi do słowa Bożego. Tt 3.1n.41. Ps 33.26-29.14nn. J 20.4.11. 1Kor 7. J 6.18.63.7-11. Prz 29. Syr 23.12.28. . J 10.18.38. J 5. 1Kor 7.51n.10-12.49.4.101.15.26.24. J 1.6. Flp 1. Ps 107.4.26.27. J 8.74.14. Mt 5. J 6. Syr 20.5. Łk 3.6.26. Ps 5.15.31. Lb 30.45. Dz 6.14. 1Krl 19.4n. 1Kor 7.16n.24.25-40. J 4. Syr 5. Jr 15.5. Prz 26. 1Tm 1.5. Jk 5. Dz 13. J 3.17n.3. Lm 3.9. Dz 19. J 15. Mt 8. J 8. Ps 105.20.23.35. Mt 13. Ap 19.2. Mk 16.13. Dz 18. Prz 12. Mt 18. Syr 20.2.25.7.1-9.23. Hi 37.6-9. TAJEMNICA SŁOWA BOŻEGO Słowo stało się ciałem.11.1nn. NOWY TESTAMENT Mt 15. Prz 13. Pwt 6. J 1. Pwt 30. Jk 3.4.26. Przyjęcie słowa. SŁOWO BOŻE W KOŚCIELE Działanie słowa Bożego. Iz 40.33.7. Iz 27.31. Mt 24. Syr 27. Dz 8. J 12.37. Pwt 6. 1P 1. SŁOWO LUDZKIE Syr 5. Dz 6. Iz 44.9. Iz 44.50. Jr 11.31.34. Ps 10. Mdr 18.37n.10. Mt 13. J 8. J 17. Jk 1.23n.20. 2Kor 1.14.60. Pwt 8. Jr 11. Ps 119. Złe użycie słowa.25. Syr 28. Ef 5.1-7. J 1. Iz 29. J 1. J 14. Łk 1.14. Prz 20. Ps 130.1.8.6. Pwt 23. Hbr 1.50-53.81.33. J 5.6. Prz 18. 2Tm 2.19.89. Pwt 6.4-7.16.3. Łk 1. Jk 1.26. Mt 8. które stało się ciałem J 1.7.17n. J 8.14. Mk 4.9n.2-12.3. Ps 119. Wj 20. Mdr 9.39.14.11.29nn.14. J 15. Mt 26. Iz 55.17.2. J 1. Postawa ludzi wobec słowa.38. Prz 10.14.26. J 16. Dz 4.18nn.Ps 105. J 8.12-21. Prz 12.6-10. 1J 1. Kpł 20. które objawia i działa.20. 2Kor 2. Syr 39. Łk 8.6nn.19.17. Flp 2. Mt 7. Dn 9. Iz 1. Jk 3. Dz 4.17. Syr 39. Dz 12.11. Ps 119. J 6. Ps 107.105.25. Jdt 16.13. Mt 10.15. 2Tm 2. Dz 13.10. Pwt 6. Ps 119. UOSOBIENIE SŁOWA BOŻEGO Ps 119. 1Tes 1. J 15.48-49. J 1.8.20. J 1. J 3. Łk 6.16nn. J 4. Mk 1. J 12.14.17nn.8. J 4.16-21.12.

4. Łk 1. Iz 50. J 15. Dz 4. Ps 141. ZBAWICIEL ŚWIATA Mt 11. Dz 3. 1P 2. Iz 44.10. Mk 4.1-6. Iz 65.3.51. Ag 2. Iz 53. Iz 42. Wj 32. Iz 29. Dz 26.37. Łk 1.29. Iz 1.12-15.20. J 20.10nn. Dz 3. Iz 30.41n.3.10.31nn.13. Ps 10. Pwt 32. Iz 49. Rdz 26.22n.17. Jr 7.8.3. 1Sm 9.70.1. Syr 28.14.21.13n. Mk 14.1.5. Jr 15. Ap 7. J 13.14.9.17.14nn. 1Krl 18. Iz 43.25.36.28. Ap 7.28. Pwt 18.10nn.26nn.26. Jr 11. Am 3. Ga 1. Dz 4.3.24n.25. Iz 42. Iz 49. SŁUŻYĆ SŁUŻBA A NIEWOLNICTWO Rdz 24.8.25. J 15. Iz 41.5.8. Mt 17. 1P 3. Iz 48. Łk 4.21-25.4.1. Iz 45.10n. Jr 9. 2Krl 17. Iz 48. Ps 134.5. Iz 40-55.24.19.1-55. 1Kor 14. Ez 37. 1J 5.6.17.24n.23. Ps 102. Iz 43. Iz 53. Ps 105. Sługa niewierny.1.43.8. Wj 19. Łk 22.21n.7.10-11nn.13. J 15. Iz 43.1nn.10nn. Łk 24.3.27. Łk 1.18.2. Łk 11.20. Ps 78. Ps 26.31.15. Dz 16. Ps 34.32n. Iz 35. Rz 10.19. 1Krl 8. Mt 12. Mt 7.5-11.19.7.19.16.9nn.45. Jr 7. Jr 33. Ez 37.1.1. J 9.31. Mk 9. Pwt 6.18n. Iz 61.15. Dz 8.4. Iz 52. Dz 3.16.23.23n. Ps 39. Iz 50. Prz 31. Łk 6. Jr 7. Syr 1. J 8.13-53. Mt 11.2. Łk 22.8nn. Mk 8. J 8. Pwt 34. Bóg słucha człowieka.4. Dz 4.18-21. Iz 50.29nn. Iz 44.18-21. Iz 49. Prz 18. Rz 1. Am 3. Iz 50.43. Lb 12. Iz 53. Słudzy Boga.12.44.17n.5.1-7. Tt 1.14n. Jr 23. Flp 2. Rz 1.18. Mt 26.48.6nn. Pwt 18. Ap 22. OD SŁUG NIEWIERNYCH DO SŁUGI WIERNEGO Pwt 9. Wj 22.18n. SŁUCHAĆ Rdz 10. J 11. Dz 7.4-10. PRAWDZIWY SŁUGA. SŁUGA BOŻY SŁUDZY BOGA I LUD PRZYMIERZA Wj 14.5. Jk 5. Mt 20. Iz 43.5.27n.24. Za 3. Iz 42. STARY TESTAMENT POSŁUGA KULTYCZNA I POSŁUSZEŃSTWO .Dobre użycie słowa. Iz 50. Iz 49-55. Mi 3.3nn. Rdz 15. Rdz 24.18.45.8.28. Jr 6.7.56.29.23. Koh 3.23.24. Mk 12. Iz 54.4nn.5n.1.12.31. Iz 65.5.3. J 9. Iz 53.26.15. Hi 36. Prz 1.7-8. Iz 53.11.8. Łk 2.47.18nn. Katecheza apostolska.4-9. Iz 42. Iz 42.14n. Prz 15.1. 1Krl 8.24.25.1n. J 13. Człowiek powinien słuchać Boga. Iz 52.43nn.1-4. Iz 49.6.24.7.13.13n.22-26. Iz 43.24.25.3.1.7. 2Sm 7. Jk 1.31.38.2.20n. Flp 1. Iz 53. Jr 27. Sługa wierny. Iz 49.14.51.31. Prz 25. Ez 34.4. Ps 103. Łk 18.25n. Mk 10. Jr 1. Ps 34. Mk 4. Łk 2.5.45.10. Mt 12.

2.34.21-22.22.2.30nn.3nn. 2Sm 15.9. 1Kor 7.5.7. Dz 6.48n. Iz 26.5n. Ze smutku rodzi się radość. Syr 22.45.1. Syr 7.15. J 16. Posłuszeństwo. Koh 9.12n. Rz 8. J 11. Ne 9. J 13. 1Sm 2.9.6. Jr 31.4.19. J 16. Pwt 6.20. Mt 25.9. Ps 137.7-11. J 20.7.46.7-64.6-15. Wj 33. Flp 2.8.9-13. Ne 9.13.18. Ps 51. Kol 1.22.15. Ap 5. Wartość chrześcijańskiej służby. Jr 8. Rz 6-7.22.6.2n.13.4nn. Łk 24.13. 2Sm 2. Mt 6. Mt 27.11.20.6.27.26. Syr 1. Tb 13.11nn.12.14-23. Ps 56. Mt 26. Prz 15. Prz 17. Jr 9. Iz 61.2. Mt 21.17. J 15. Ps 80.33. 1Sm 2.9n. Iz 66. Iz 22. Ef 5.31-36.8n.17. STARY TESTAMENT Zdrowy rozum a smutek. Mt 19. Est 4.22. Mt 27. Iz 25.22. 1Krl 20.15-24. Jr 15. Iz 40-55.23. Prz 25.4-19.5. Lm 1. Jl 2. Smutek jako wyraz grzechu. Syr 36. Ap 21. Prz 14. Iz 66. Iz 66. Syr 37. Koh 10.29nn. Lm 2. Oz 6.4. Mk 10.19. J 8.1.10n.31.21. Sdz 17. Prz 25. J 11. J 16. Łk 16.22.8. Joz 7. Jr 7. . Mt 16.14.10. NOWY TESTAMENT Smutek Jezusa Chrystusa. Dz 6. Syr 30.21. Syr 30.37n.12n. Mt 4. Oz 7.11.8. Jezus a sługa.14.15.18.6.10.12.45. Iz 63.14.1-4. którzy płaczą!.10. Rz 15.16-23.7-14. Mt 19. Jr 4. Łk 1.5. Pwt 13. Jr 33.12.17.18.20-21.15n. Mt 2. Joz 7. Błogosławieni. Ezd 9. Smutek a nadzieja. Hi 2. 1Sm 15. Ps 6.27. Smutek zamierzony przez Boga.23. Joz 24. J 17.10. Ez 27.1-6.3.18. Ez 24.23. Łk 23.1.15-3.5.21. J 16.33. Lm 2.49. Łk 2. Ez 18. Jk 5. Syr 38. Łk 22. Łk 24. Prz 18. Mt 26. Iz 57.18n.16. Iz 35. J 14. SMUTEK Ps 13. Jl 1.18.35-36n. 2Kor 7.23. Łk 6. Prz 12.20. Jr 14.10n.16. Sdz 20. Ef 6. J 16.22. Jr 31. Ps 126. J 11. Rz 12. Pwt 5.23. Ezd 10.7n. Łk 19.14. Iz 60. Łk 2. Lm 2. Jr 3. Dn 9.2. Ml 2.Pwt 6. J 15. Iz 24.21-4.14.10.11n. Mt 9. Łk 22. NOWY TESTAMENT SŁUŻYĆ BOGU PRZEZ POSŁUGIWANIE LUDZIOM Mt 4.6. Rz 7.22.26. Hbr 5. Koh 4. J 15. Jr 13. Koh 3.19. Sdz 2. Rz 12.15nn. Prz 31. Jr 16.19.13.21n.10nn.24. Lm 2.17n. Ba 4.4. Za 12.22. Mk 3.18. Oz 6.6-37.3.13. J 14.20.33.6n. J 14.7.6n.38.46.2n. Mt 9.10. Ba 1.22. Dn 9. Posługa kultyczna. Syr 25.17.18.41. Iz 65. Dz 20.25.13.1.11.31n.13.

9nn. Am 2. Sprawiedliwość jako mądrość i dobroć.3n.13. Dz 2.2-6.24. Mt 23. Ez 43. Ps 107.12. Iz 5. Prz 17.49.23.16-21.34. Sdz 6. Rz 8.19.17-48. Ez 21. Ps 72. Tb 14. 2Kor 6.23. NOWY TESTAMENT Jl 3.4n. Rdz 14.20n.13.3-6.23-32. Pwt 6.13. SÓL Sól i okolica pustynna.7. Sprawiedliwość a sąd SPRAWIEDLIWOŚĆ LUDZKA STARY TESTAMENT Sprawiedliwość w państwie. Joz 12. 1Sm 3. Syr 38. Pwt 16. Pwt 16.22. Ap 21.4nn. Prz 12.3nn.5.50. Ps 112. Sdz 9.16.25n. Sprawiedliwość jako zapłata.4.19. Za 1-6. 1Krl 3. Ps 119.5. Tb 12.1. Mt 2.1. Ps 112.9.11.14.12.12.10. Łk 14.26. Am 6.25. Tb 7. Mt 6.23. Mdr 12. Dn 4. Jr 23.12-21. Jr 27. Kpł 2. 1Kor 3. Mt 2. Pwt 29.6.7n. Pwt 1. Syr 39.8. Ps 18. Iz 29. 2Krn 13.6. Ap 7. Dz 27. Mt 27. Prz 12.6. Koh 5. Mt 2. Syr 3.39. Dz 23. 2Sm 7. 2Sm 8.8.22.14. Kpł 21.15. Wj 30. Mdr 1.15.7. Jr 23.22. Ps 15.5. Za 10.13.2. Prz 21.1.7.9. SNY STARY TESTAMENT Rdz 41. 1P 1. Dn 2.5-11. Jr 22. Pwt 13.2-4. Rz 9. Iz 5.6. Ps 24.9nn.13. Hi 39. Mt 2.34. Iz 9. Rdz 41.7. Mt 5. Rdz 28. Iz 11.11-22.1-18.3n. Jr 22. SPRAWIEDLIWOŚĆ Rz 3.5-24.17.25. Hi 4. Hbr 12.36.21. Tb 9. Syr 34.4. Kpł 2. Sprawiedliwość jako wierność Prawu. Lb 18.12. Ps 45.4n.6. Ez 18.21. Ps 112. Ps 140.J 20. Prz 25. Dn 2.13.121. Ba 6. Joz 3. Kol 4. Ez 16.30.24n.19. Prz 11.11.8.6.18. Ezd 4.19-22. Pwt 24.13. Rdz 7.50. Mt 23. Pwt 16.6. Mk 9.17. Am 5.2.16.7. Dz 18. .35. 2Krl 4. Dz 16. Prz 16.6nn.5-11. Mt 5. Am 5.35. Jr 22. Prz 24. Mt 1. Hi 8.1nn. Obrzędy i oczyszczenia.27.33.9. Ps 72.5-26.45.8n.26.20.10. Kpł 19.19. Dn 3. Ez 18. Ez 47. 1Tes 4.15.6. Ez 3.19. So 2.12-21.25-32. Tb 14. Rdz 46. Oz 10.19. Rdz 19. NOWY TESTAMENT Jezus. Ps 37. Hi 35.9. Rdz 37.3.17. Hi 6.3. Prz 11. 1P 2. Rdz 18.15.13.13.19. Mk 9. Ps 18.1.3. Ps 45.8n.9. Kpł 19. Rdz 20.28.3. Rdz 20. Ez 47.6.20. Ez 21.1. Rdz 15. Pwt 25. Ez 21. Mk 9.4.4.6.1.6.12-21. Rdz 40-41. Mdr 1.7. Smak i trwałość. 2Krl 2. Jr 17.1n.20. Łk 14.13.

1Tes 1.52.18.25. Dn 9.14. Wielkie doświadczenie i postęp w mądrości.8.2-6.41n.6n.36. STAROŚĆ Syr 41.5n. Ps 111.19nn. Ga 2.106.4n.21. Sdz 5. Prz 16. 2Tes 1. Iz 41.49. Ps 119. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 33. Mdr 4. Ba 2. Am 5.3. Ps 119.14.6.7.3.13.10. Syr 32. Święty Paweł. Dz 15. Jr 11. Ps 119. Dn 9. Ps 9.15.8.22. 2Sm 19.1.25. Dz 11.14. 1Mch 14.24. Rz 2.15.3.1nn. Hi 9.123.19nn. Syr 44. Rdz 15.21n. Ps 51.40. 2Tm 2.25n. Iz 41. Flm 1. Rz 10. Rz 10.8. Flp 1.6. Paweł.10. Ga 2.1n.2.30.30n.20. Iz 40-66. Ne 9.9.12.17. 1Krl 8. Flp 3.15.14. Rz 9. Rz 3. Rz 4.17. Sprawiedliwość i miłosierdzie SPRAWIEDLIWOŚĆ CZŁOWIEKA STARY TESTAMENT Pwt 9.2. Rz 10. Ezd 6. Koh 12. Mt 5.6. 2Tm 4.19. Rz 1.5. 2P 3. Łk 2. Mt 1. Rdz 25. Wj 18. Ga 2.2-5.5. Rz 3. Iz 45.12. Ps 71. Ap 5.17.2. Syr 42.8.11. Ps 96.6.32.6n. 2Sm 5.2.8n.11. Iz 5. 1Tm 5. Ps 65. Ps 119.9.36n. Koh 8.16.7.13n. NOWY TESTAMENT Mt 12. Mt 22.1n. 1Tm 6. Iz 59.1n.21. Oz 2.100.18. Jr 23.11. Mt 9. Łk 18. Iz 5. Dn 7.2. Iz 51.11-21. Mt 15.13. 1Mch 2. Tt 2.12.1n. Wj 20. Tb 14. Mt 27. Iz 54. Jk 3. Ba 1.16. Prz 17. STWORZENIE .3n. Ps 36.22nn. Iz 42. J 16.2.15. NOWY TESTAMENT Jezus.5n. Hi 9.12n.24.13.9.16. Mt 27. Rdz 15.10n. Ps 145. Syr 25.Chrześcijaństwo czasów apostolskich.13.6.17.15. Prz 10.8.20.23. Mt 12.16. Syr 25. Iz 42. Mdr 4. Ne 9. Kpł 19. Hbr 12.10.3. Iz 46. Iz 10.16.6.8. Mt 13. Rz 3. Mt 5.22.9. Ga 2.32. Flp 3. Ga 3. Mi 6.3.5. Mk 10. Wj 3. Hi 4. Łk 13.9.4. Jr 9. Ps 129. Iz 45. Ps 71. Dn 9. Mt 3.21.15.14.11.16. Syr 41. Ap 4. 2Tm 4. NOWY TESTAMENT Nauka Jezusa.32n.6.31. Koh 9.4.15.4nn. Ps 145.1.18. 1Sm 12. Iz 45.5. Ps 7. Długie życie i bliskość i śmierci. Iz 56. Ps 92.16.5. Mt 13. J 16.27. Iz 45.1.20.41.6. Dn 13. Ga 2. Syr 3.11. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 10. Ps 116.14.35.21.8. Koh 7.3n. Ezd 9. Mk 7.17.

Iz 41. Rz 8.24.12.3.30.28. Ez 36. Ps 139. 1Kor 8.10.7.17.8n.16. Am 4. Ps 89. Iz 44.21-26.8. SUMIENIE .6.10. Ef 1.12n.14-17.35nn. Dz 17.20. 1Kor 15. Tradycja biblijna.4-25.15. Mdr 8.2. Prz 3. Iz 51. Prz 8. Hbr 2. Dz 17. Hi 9.20. Ps 136. Kol 1. 2Kor 4. Syr 18.1n. CZŁOWIEK WOBEC STWÓRCY Położenie człowieka.10. Rdz 1.19n. Rdz 14.13.1-5.18.9. Ef 1.6.17.26.6. Rz 8.6n.1-7. Ps 51.19n. Am 5. Jezus Chrystus a stworzenie. Kol 3.22.13. Iz 65. Hi 10.24-28.5. J 1. Rdz 2.6-9.15. NOWE STWORZENIE W Chrystusie. Ef 1. 2P 3. Ps 89.8. Mt 19. Ps 104. Iz 51. 1Kor 15.6. Jr 27.22.22. Iz 44.1-7. Jdt 16. NOWY TESTAMENT BÓG STWORZYCIEL Dziedzictwo Starego Testamentu. Hi 42. Ap 4.1-5. Opis pochodzący z tradycji kapłańskiej.10.12.6. 2Kor 5.26nn. Ps 148. Ps 104. Ef 4.4-7. Iz 65. Ps 121.4-8.10.14.6-16.19. Iz 40. Mk 1. STWORZENIE W PLANACH BOŻYCH Stworzenie i historia. Am 9.24-28. Dz 14.24. Mdr 13.18.45.1-6. Ps 104. Hbr 1.26-35.12.14. Kol 1. Ap 6.5-12.19n. J 1. Łk 4.24.19.18.10. 2Mch 7.21. Kol 1.31.5n. Kol 2.24.22n. Mdr 9. Iz 43. 1Kor 8.10. Dz 14. Ga 3. Ps 104.18-23.9nn. W oczekiwaniu na zwycięstwo.13. Ps 74.9.12nn.13. Iz 43.15.3. Kol 1. Ef 2. Ap 21. Jr 10. Ps 19. Jr 31. Rz 1.1.24. Kol 1. 2Kor 5.24-31. Iz 45.6. Jr 31.4-26. Ez 11. Zbawienie i nowe stworzenie. Ap 3.12. Ef 2.6.15.12.17. Prz 8.3n. Ps 135. Hbr 11.9.8nn. Iz 64. 1Kor 7. BIBLIJNY OBRAZ DZIEŁA STWORZENIA Opis najstarszy. Mdr 13. 1Tm 6. Iz 40.13. Od pierwszego stworzenia do ostatniego.8-11. Ps 33.15. Hi 26.1-5. Rz 5. Hi 7.36.11n. Syr 24. Iz 45. Ga 6. 1Kor 1. Dz 4. Hi 3. Syr 1. Mt 28. J 1.16n. Dz 17.18n.18.16-19.5. Jr 10. Hi 38-41. Iz 51. J 2. Hbr 1.9.25n. 1Kor 10. J 17.13. Iz 48.20nn.22n.28. Rz 5.9-20. Ap 10.11.STARY TESTAMENT STWÓRCA NIEBA I ZIEMI Rdz 14.8-14. Iz 66.6-15. Rz 4. Jr 18. Rz 11.

Koh 10. Łk 6. Hbr 13. Łk 11. LUDZIE JAKO ADOPTOWANI SYNOWIE BOGA U synoptyków.9.10. Rdz 3. Ps 139.20. 1P 3. J 17.22.2. Ps 73.9-13. 1Kor 8. Łk 23.2.2.2.9.6-7. SYN BOŻY Ez 23.5. 1J 5.7.13. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY SYN BOŻY W ewangeliach synoptycznych. SYN CZŁOWIECZY STARY TESTAMENT POTOCZNY JĘZYK BIBLIJNY . Dz 24. Mt 5. J 6.21.27n. Łk 16. J 1. Iz 30. 1Kor 10. Hbr 1. 1J 3. Apostołowie.5.7. Mt 15. Rz 13. Nic mi bowiem sumienie nie wyrzuca.10.3.2. 2Sm 24.1.8. 1Tm 4.6. 1Kor 10.15.20.22-23.35. Mt 26.5. 2P 1. Kol 1.25n. Mdr 17. Mk 15.18. Rz 14. Mdr 2. Ga 4.61.1.1n.8nn. Jr 3. Mt 24. Rz 8.21. Mk 14.12. Ef 1. Łk 20.2.29. 1Krl 16. 1J 2.14.39. Jr 31.10. 2Kor 1. U świętego Jana.18.16n. Mt 16. 1Kor 8.37.5.34nn.29.22n. Iz 63. Dz 9.8.26.23. 1Kor 10. Dz 13. 1J 5. KRÓL JAKO SYN BOŻY 2Sm 7. J 5.7.40. STARY TESTAMENT Pwt 32.20. Mt 6. Sumienie według Pawła. Jr 11.14. Rz 9. Mt 4. 1Kor 6.46.13.12.33.9.20. Rz 14.31. J 3.27.11n.7. Mk 14. Mk 1.8.2.17. Ps 2. Mk 5. IZRAEL JAKO SYN BOŻY Wj 4. 1Kor 4. Ez 2. Mk 3.16.10. J 5. J 3. 1Kor 8. 1Tm 1. Mt 27.19-20.10.6.3-4.11. J 1. Mt 21. Mt 4.1.46. J 6. Ps 149.6.1. Dz 8.18. Hbr 12.1. Mk 9. Dz 23. 1Tes 1.23.36.6.6. Rz 1. Iz 30. Mt 4.20.34. Iz 64. Oz 2.15. 1J 4.14-17. Łk 23.16.34.36. Ps 7.1-20.15. Iz 7. J 20. J 5. Mdr 2. 1Kor 3.3. Hbr 10. Mt 2.5.4. Mk 1. 1P 2.21.4.46.27.36.7. 1J 4. Pwt 14.19nn. 1Sm 25. 1Kor 6.35. Łk 1. 1Tm 1. J 11. Hbr 10. Rz 2. Jr 17.9.12. Łk 10. Ps 89.63.1.70.29.3. Mt 11. Mt 4. Hbr 9. Rz 6. 1P 3.9n. Hi 1. 2Krl 2. Mt 16.8.19.14n. Hi 27. Jr 3.22.37. 1Tm 3.20. Oz 11.51.18.61. J 1.5-12.5. 2Kor 3. Łk 22.17.5.36.19. Tt 1.31. J 1.4n.1n.17. Ps 89. Ga 4.27. Jr 31. Ga 2.14. J 14.1. 1Tm 1. Rz 8.1.9. Iz 63. Hi 42.4. 1Kor 10.7. Hbr 9. Mdr 5. 2Kor 4.10. Mk 14. Mdr 18.13. Sumienie oczyszczone kultem.20. Iz 9. J 3.13. Rz 8. Tt 3. Rz 14. Ps 2.12.15. Ga 3. Ps 29. Dn 8. J 12.5. 2Tm 1.25nn. Iz 1.11.7.1. Hbr 1. Mt 16.9. 1Sm 24. 1P 1.17. Rz 15. 1J 3.10.5nn.1-2. 1J 5.18.6.16.1. Rz 8.3.1. Mt 11. Hbr 1.5.6.14. Rz 5.23.4.16.14.

9.7. Mt 16. Ps 107.14n.25nn. PISMA APOSTOLSKIE Dz 7. Jr 17. Ez 18. Mt 17.3. Ap 1. J 13.2.20. Ap 1.20.23.12. J 12. Dn 7.22. Rdz 37. Iz 42.15-22. Ap 14.26-29.18.53.19. NOWY TESTAMENT Jezus.42.18.9.13.8.28.30. Mt 20. Ps 31.13.5. Czwarta Ewangelia. Mt 26.6.48.56. J 1. Ap 14.18. Syr 40.5-9.24.40.62.4. JĘZYK APOKALIPS Księga Daniela. Mt 16. Ez 2. Pwt 5.2.20. Pwt 5.51. J 8. Wj 16. Kpł 24. Mk 8.8. 1Kor 16.23. J 6.29nn. Ez 20.18. Ps 89. Oz 2.12. J 12.1-5. Mt 9.2. Iz 1. Praktyka szabatu. Mt 5.48. Rdz 3. Dz 18.21n. Hbr 2.33. Ps 11.1. Mk 8.4. J 3. Lb 15.25.13-21.7. Łk 4. Ps 8.13.1. Iz 58.19-27.51. 1Krn 9. Mt 26.65. Jk 2.45.27. Wj 31.13n.1.9. Mt 26.11. Mt 11. 2Sm 3. Ps 8.6.13n. J 6. Rdz 34.22. Mt 26.4-8. 1Sm 25. Hbr 4. Rt 4. Iz 51.8. Dz 13.16. Pwt 10.19. Dz 20. Kpł 18. Ps 14. Rdz 1. Rdz 27. 1Kor 15. Ps 60.3n. 1Sm 18.18n. Pnp 4.12. Lb 28.31. SZABAT STARY TESTAMENT Ustanowienie szabatu. J 6.2.28. 1Mch 2. Dz 9.17.13.27.5nn. Ps 110. Dz 7.23.21. J 5. Motywy ustanowienia szabatu. Dn 7. Mt 24. Mk 15. Mt 11.45-49. J 5.3. Ez 2. Pwt 10. Iz 58. Mt 25. Rdz 28. .31nn. Dn 7.12-16.1.12.3. Dz 18. Rt 3.20. Jk 2.13. Synoptycy. 2Krl 4. J 3. Dz 17.32. Wj 23.14.39.12. Wj 20. J 19. Rdz 27. Pwt 28. Mt 8.8.1-11. Mt 16.42.7.11.2n.10.3. Wj 22. Mt 17. J 12. Dn 7. Hi 25. Kpł 23. Rdz 24. Rdz 2. Łk 6.27. J 3. Wj 35. Mt 12.34. Hi 31. Wj 34. Mt 8. Rdz 1.10-16.21.13.20.19. Pwt 25.10-31.15.27.20-27. SZATA JAKO ODBICIE PORZĄDKU BOŻEGO W ŚWIECIE Szata a osoba ludzka. Mt 28.9. J 6. Mt 12. Dz 16. Ps 110. NOWY TESTAMENT EWANGELIE Mt 5. Mt 24. Mk 2.4.Ps 80.16. Rdz 9.5. Mk 16.27-31.34.27. Dn 7.13. Odzienie a funkcje człowieka.64. Ps 90. J 5.3. Mt 16.2n.1. Wj 23.35. Tradycja żydowska. Mk 8.31.31.1.22n. Ps 8.15. Prz 8.30.32. Łk 14. Uczniowie Jezusa. Łk 13. J 5.12. Prz 31. J 5.14nn.55n. J 9.9n.7. Ne 13.12n.32-38. SZATA Syr 29.

24-28.9nn.1. 2Kor 5. Szata wybranych.27. 1Kor 11.15nn.5.8nn.22nn. Szczęście . Ef 3.7-12.14n.23.10.9.6.4.14.3.25.15n. 2Kor 3. Dz 12. 1Tm 2.14.9.1.7.8. PRZECIWNIK CHRYSTUSA Rdz 3. Hbr 1. Ez 16.49.8nn.2. 1Kor 11. J 13.8.53. 1Kor 15. 1Tm 3. Mdr 2. J 20.10.8n.6. Iz 50. 1Tm 1. Rdz 3.14. Hi 1.18n. Rz 7.1n.11n.42.9.7. Wj 19.11. 1Kor 11. Mdr 18.35.26. J 12. 1Kor 11.10.12. Ef 4.2. 2Kor 6.37. J 13. J 14. J 8.10.7.4.12. 1Mch 14. Wj 28.15. 1Mch 3.10. Dz 19. Iz 30. Mt 27. Ap 12.1.7. Dz 12. 1Mch 10. Za 13.24. 1Krl 22.2n. Mt 12. Mk 5. Dz 10. Iz 51. SZCZĘŚLIWOŚĆ STARY TESTAMENT BÓG I SZCZĘŚCIE Szczęśliwość i chwała w Bogu. Ef 6. Dz 22. Iz 59. Ap 20.8. Kol 3.28. 1Tm 6.2n. Mt 21. Ez 16. Prz 8.13. Ef 6.9-14. Iz 49.27. Ap 18-22.42. Rdz 3. 1Tes 3.19.17.64. Ez 44.30. Hbr 2.38.23. Mt 13. Ps 41. Iz 61. Ap 12. J 16. 1Kor 11. Kpł 16.21. Ap 7.7. Ef 4.18. Rz 5.13n. Za 3. Ap 21.20.25nn. Ga 3. J 19. 1Kor 11.15. Syr 14. Ps 119. J 2.9. Ps 128. Jk 4.13.38. Ap 19.13.14. Łk 10. Ap 20. Ps 1. Pwt 32. 1Tes 2.7. Hbr 7. Rdz 35.3nn. Mt 6. Ps 112.18. Rz 7.5. Mt 3.5.23nn. 2Sm 1.39.7nn. 1Kor 11. Mt 28.37. Ap 12. Kpł 21.7n. 2Krl 2.6-11.1.8. Rz 8. Prz 3.5. Ap 20. Kol 1.41.7nn. 1J 5. Ap 7. .2. SZATAN PRZECIWNIK PLANÓW. Mt 3.13. Rz 8. Mt 26.44. Rz 13.13n. JAKI BÓG MA W STOSUNKU DO LUDZI Hi 1-3. 1Krl 19. Mt 17.12. 1Kor 15. Syr 45.10. Ap 12.3.15.J 21.7-10.17.17-20. Ps 84.11.62. J 19. 1Kor 7. Ez 16.9. Wj 28.13. Łk 3.24-28. Oz 2. Rdz 3. Wj 28. Mt 13.30.30.44. Jr 13. 2Kor 12.13. Ps 146. 2Kor 11.5n. Ap 12. Dz 5.2.1-5. Flp 2.9.16. Ap 19.11.11. Kpł 16.15.4.5. Wj 28-29. Mt 23.24. Chrystus przyodziany w chwałę.9. 1J 3. 2Krl 9. 2Tes 2.17nn. J 8.14. Ap 22.12. Prz 3.39.34.11.16.10. Jud 1.20. Ap 21. Ez 16. Łk 24. Mk 3. 2Kor 2. Pwt 8.10. 1Tm 6. ODZIENIE I NAGOŚĆ JAKO SYMBOLE DUCHOWE W raju. Iz 6.1nn. Rdz 3. 1Mch 11. Kpł 13-15. Mt 28. Rdz 3.9. Za 3. 1Mch 10.13n. 1Kor 15. Ps 2. Dz 10.2. Mk 4. 1Kor 11.24.38.18. Mdr 2.4.24.44.13. 1Tm 2.35.18.24. Łk 4.10. Łk 4. Ez 44. Dzieje przymierza. Ap 13-17.13nn.5. PRZECIWNIK CHRZEŚCIJAN 1Kor 15.34n.3n.17n.21.14.31.33.15.9-13.32.10. Iz 53.15.to sam Bóg. 1P 5. Wj 28. Ps 65. Łk 22. 1Mch 10.58.34. Łk 22.

2Krn 14.6. Ps 27. Koh 10. 2Mch 7.19. Łk 6.11. Łk 1.34.21. Prz 14.31. SZUKAĆ BOGA OD KULTYCZNEGO DO BARDZIEJ WEWNĘTRZNEGO SENSU TEGO WYRAŻENIA 1Krl 22. Mt 11. Iz 55. Łk 15.5n.15. Szczęście doczesne. Mdr 3.3-12.14. 1Krn 28. Syr 25.21.1. Mt 11.27.25. Lm 3. Ez 34. NOWY TESTAMENT SZCZĘŚCIE A CHRYSTUS Błogosławieństwa. Ps 27.14n. Rdz 18. J 20. Syr 27.13-32.30n. Ps 73. Mt 6. Mt 24. Łk 11.12.12.35n.7.16-23. Rz 10. Ps 35. Ps 27.11. Ps 69.25.27. Mdr 1.1.48.2. Prz 3. Łk 1.20-26. PRAWDZIWE I FAŁSZYWE SZUKANIE 2Krl 1.3.44.12-15. Rdz 21.2. Łk 6.10. Ez 34.9. Śmiech człowieka żyjącego wiarą. Za 8. Flp 3.19. Syr 14. Wj 18.8.3.16. Dn 3.4.3. Lb 23.12-15. Am 5.11. J 13. Mt 23.3. ŚMIECH Rdz 17. Ps 94. Mt 5.27.3. Dz 17.3.12.29.7.21. Pnp 5. J 14.4. Hi 8. 2P 3. Ap 14.14. Inne pouczenia ewangelijne. Prz 8.13.8. Prz 31.3n.14.11.4n.8.12. Kpł 19. Mk 15.15. Syr 21. Jr 50. Kol 3.39. Ez 34. Ps 22.8n.23nn. Prz 29.17.7. Prz 9.7. Ps 126. Lb 5. Pwt 4. BÓG W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA 1J 4.5n. Ps 2. ŚMIERĆ STARY TESTAMENT . Ps 22.1. Ps 52.35.6.10.39nn.45. Ap 22.4.33. Mt 13. J 6.26.8. Syr 38.8. Ps 144.28.3. Jr 20. Łk 6.12. Am 5. Łk 23.46. Prz 15. Syr 11.8n.7. Syr 25. J 8.10. Iz 8.32. Ap 19. Ps 35.20.13.13n. Łk 2. 2Krl 22.33.14. Mt 7. So 2. Wj 33. Pwt 18. 2Krn 31.9.12.25. Ps 73.19.12. Mt 16. Mt 26. Lm 3.1. Ps 146.8.3. Syr 14.21. 1Krl 18. Iz 59. WARTOŚCI CHRYSTUSA 1P 3.29.21.16n.8. 1Krn 22.24.6.8.15n.29n. Jk 4. Flp 3.3-6.13.13. Koh 2. J 13. Pnp 6.29.2. SZUKAĆ Koh 8. 2Sm 21.17.1. Pnp 3. Pwt 4.4-10.3.5. So 2. 1Krl 22. 2Krl 8. Łk 19.27. Oz 10.4.2nn. Oz 2. Ps 27.17.8. Syr 26. Ps 1. Śmiech. Flp 3. OD DOCZESNEGO DO WIECZNEGO SZCZĘŚCIA Ps 41.33. Ba 6.2.21. Koh 7. Ku szczęśliwości niebieskiej.29.3. Jr 29.18.21.9.5-8. Jr 29.17.16. Wj 18. Ap 20.1.15. Syr 31. 2Krl 3. 2Krn 30. Ps 118. 1Sm 28. Ap 1.23-28.1-4. Koh 3. Pwt 12. Ap 16. Prz 13.6. 1P 4.Ps 16.

Ps 22.10. 1Sm 31.13n. Rdz 3. 1Sm 28. Hi 14. Jr 16.11. Ps 37.17.15. Ps 69. Kpł 20. Ps 55.19. Syr 8.30. J 8. Ps 89.15. Ps 115. Rdz 35.44.29.4. Mdr 4.14-23. Ps 73.4-7. 2Sm 12. Ez 18.49.7. J 8.7. Hbr 2.9.11.12n. Iz 25. Ps 16. Prz 9.17. Śmierć jako przeznaczenie człowieka.16. Rz 5. Rdz 49. Ps 88. Mdr 2.6.24. 2Krl 19.9.1-12.1. Jon 2.16.16.7. Hbr 11. 1Kor 15.9.8. Definitywne uwolnienie od śmierci. Dn 12.23. Ps 49. Rdz 25. 2Mch 7. Ps 49.19. Hi 3. 2Sm 7.17. 2Mch 7. Jon 2. Rdz 23.30. Wj 20. Ps 37. Syr 30. Syr 10.2n. Prz 27.4nn.28.14.9-21. Jr 16. Ps 39.33. Jr 16. Owoce śmierci sprawiedliwych.4.6.4.13. Koh 7.12n.15. Ez 33.20. 1Krl 14.29-32. Pwt 21.10.1n. Tb 2. Iz 5.14. 2Krl 20. 2Mch 7. Kpł 20. Dn 12.23n.43nn.26. Ps 73. NOWY TESTAMENT KRÓLESTWO ŚMIERCI Nawiązanie do początków. Hi 38. Hi 10. Ps 116.31. Ez 32. Ps 89.27. Ps 49. J 8. Kult zmarłych. Ps 115.5-21. Pwt 14.2. 2Mch 12.20.15. 2Sm 24.16. Ps 49. Ps 18. Łk 2. Hi 7.52.18. Hi 9. Hi 6. Ps 6. Wj 12. Mt 16. Pwt 34. Zagadka śmierci sprawiedliwych. Prz 7. Iz 26.20.46.17. 1Sm 31.16.27.14. Mdr 1.1. 2Krl 21. Ps 18.28.8-12.15n. Rz 5. Prz 11. Mdr 3.9n. Iz 53.7. UWOLNIENIE OD ŚMIERCI Bóg ratuje człowieka od śmierci. Rdz 5.16.3.19.5. Ps 116.2. Prz 23.1.16. Rz 5. SENS ŚMIERCI Geneza śmierci. Ps 6.20.22.18n. Ps 88. Potęga śmierci.23.7.7.4. Ps 13.2. Ps 13.23. Koh 3. Ez 18.OBECNOŚĆ ŚMIERCI Odczucie śmierci. Kpł 24. Iz 38.6.18. Kpł 19.31.5n. Jr 9. Ps 88.1-3. Iz 33.2n.5nn. Rdz 50. Rdz 49. 2Sm 14. Hi 17.17.18-21. Ps 18.4-8. Ps 30.12n.4. Droga śmierci.23.33.10.48n.14. 1Krl 2. Ps 16. 2Mch 14. Syr 41.10.5.21n. Tb 4. Pwt 18. Hi 18.3.28.11.21-22. Hi 17.8.12n.14.17-32.13.27.13-19. Ps 90. Hi 17. Życie pozagrobowe. Ps 49. Ps 30. Nawrócenie a uwolnienie od śmierci. Syr 41.19.51. Mdr 16. Mdr 5.17. Mdr 18.14.11. Lb 16.36. 2Sm 12.10.29. Ps 37.15n. Ez 3. Mdr 1. Mdr 5. 2Sm 19.18. Ps 88. Iz 14. Rdz 50.13. Iz 14. . 2Mch 7. Mdr 4. Mdr 2.14. Ez 18. 2Sm 14.11.4.35. Kpł 19.12.6.

Chrystus umiera za nas. J 21.10. Ap 3. 1Krl 21. Flp 1.18.14. Lb 5.8.8.14. J 8. Hbr 9. J 18.38.13. POJEDYNEK CHRYSTUSA ZE ŚMIERCIĄ Chrystus bierze na siebie naszą śmierć. Ap 20. Mk 10. 2Kor 5.38.8. Ap 14.15.34.32.6. Rz 8.15. Tryumf Chrystusa nad śmiercią.51-53.14. Ap 21. 1Tm 4.9. 1P 3. Mk 14. Rz 6. Ps 119. 1Sm 20.18n.15. Ps 19. 2Kor 1.15. 2Kor 11. J 11. Ap 20. J 11.15.18.20.24. Flp 3. Ap 20. Mk 10. Ps 18.10.5.14n. 1Tes 4. Ap 2.3. Ps 35. Ap 8.17.58.7.Ludzkość pod władzą śmierci.14. 1Kor 15.6.21. Świadczenie Boga przez Prawo i proroków.45-52. Łk 12. Flp 1. W obliczu śmierci fizycznej. Hbr 2. J 11.21-24.25. Hbr 9.22. Iz 53. Łk 22.25. Iz 9. Ap 12.13. Rz 8.28. Rz 8. Kol 3.19.16.10. Ps 27.13n.10-13. Rz 8. CHRZEŚCIJANIN W OBLICZU ŚMIERCI Współumierać z Chrystusem. Ap 20. Ml 2.10n.28. Hbr 6.18-25.18.7-14. Wj 40. J 18. 2Kor 5.8. Prz 19.8n. Jr 42. Ga 3.10. Ps 78.18.1.14.20. 2Krl 17. Ap 18. Dz 13. Ga 2. Prz 21. Rdz 31.7n. 2Kor 5. Iz 53.56. Łk 1.2.50n. Rz 8. Dz 7. Mdr 3. Oz 13.9. 1Kor 15.13. Rdz 38.13. 2Kor 4.3.6. 2Kor 5.23.11. Rz 7. ŚWIADECTWO STARY TESTAMENT ŚWIADECTWO LUDZI Rdz 31.3. Prz 25.9.3.4. J 11.37. Ga 5.24. Kol 3. Prz 19. Dz 2.7. Mk 9. Rz 3. Mk 8. Rz 6. Lb 35. 1Kor 15.5.50.56.11.13.1.24-32. Ap 2.12. Rz 7. 2Kor 6. Rz 6. Rz 6. Łk 7. 1J 4. Hi 16. Ga 4. J 12.9n.18.14. Wj 3.38. Hi 16. J 15.21. Hbr 5. Flp 1. Łk 23.23.26.7n.28.14.7n.56.13. Iz 45.51. J 8.16.34.66. Łk 22.24.24. Rz 6. Rz 5. Pwt 19. Ps 78.14. J 18. Rz 5.1-5. Ap 20. Rz 5. Prz 24.13n.4. Ap 20. Pwt 17. Mt 26. J 5. 1Kor 15. Rz 7. Wj 40. 2Kor 5.20.24.9. Pwt 5.14. Rz 6.5.13. Pwt 17.10.19. Rz 14.79.31.13.11. Wj 25. Od śmierci do życia. J 11. Flp 1. 1Sm 12.20.7.13. 1Kor 15. Flp 2.79. Hbr 2.25.6.15. ŚWIADECTWO BOGA Bóg jest świadkiem. Kol 2.6. Flp 2.16. Mt 9. Rdz 38. Rz 8. Jk 1. Ap 1.21. J 8.19.5.31.5. 1P 4.14.10.30.12. J 11. Mt 26.10.21n. Wj 25.11.5. Hbr 1.22.42.14n. Wj 40. Mt 18. Ap 21.20. Pwt 19.14. J 12. Prz 14.33. Kol 1. Wj 31.6. Łk 1.8.20. 1Kor 14. Prz 6.54nn. 2Kor 2.21. 1Kor 15. Ap 1. Dz 3.18.16.19.12.5.33.8. Rz 5. Rz 7.3nn. Rz 6.10. J 12.19.25. Wj 20. Ap 2.3.18. Umieranie każdego dnia na nowo. Hbr 9. Hbr 2.36.8. 1P 3.27.10. . Prz 14.11. Hbr 2. Łk 23. Mk 10. Kol 2.53n.52.11. Ap 6. Rz 8. 1Kor 15.14.11.1.9.23. Rz 6. Rz 6.54.5.45. Ap 21.

4.21. J 17. Hi 38n. Mt 24. Mdr 13. Mdr 2. 2Tes 1.28. 1Kor 15. 3J 1. NOWY TESTAMENT DWOISTOŚĆ ŚWIATA J 1.16nn.14. 1Sm 12.14.22. Kol 1. 1Tm 2. Ps 8. 1Tm 5.13. Jr 29. 2Mch 7. J 15.18n. Ps 33. J 3. Ap 11.6.22.4n.19. 1Tes 2.20.15-46. Łk 4.39.1.10nn.12. W chwili sądu ostatecznego.2. 2Kor 4.9. Dz 10. Pwt 28. Świat obecny i świat.33-36.11.8.14. Rdz 3. J 8.9.1.29. J 5. Ga 4. Hbr 7.6.2. Iz 44. J 15. Rdz 8. Rz 3. Ap 3.19. Iz 66. J 10.23-26.11. Kol 2. Ps 8. 1Kor 2.37n. J 18. Dz 1.10. Hbr 11.9. Łk 4. J 5. Dz 22. POCZĄTEK ŚWIATA Rdz 1. J 3.6-9.11.13n. Mt 10. Dz 6.15.17. J 3.10. 2Kor 13. J 1. J 1.3.16. Dz 1. J 3. Iz 43. .25. Rz 5. 1P 1. 1Tm 6.22.15.7.19. J 1. Lb 1.3. 1Tm 6.1-2. 1J 2.9. J 5. Mdr 11.1. 2Kor 8.19. 1J 1. Dz 16. 1J 4.36nn.16.3. J 5.7. Iz 65. J 7. Ap 1. Iz 13.13. Rz 8. Iz 43.26.12. Jr 51.3. J 14.39. Kol 2.9nn. Rdz 3.8. 1J 5. Od świadectwa do męczeństwa. J 21. Dz 22.6.23. Dz 10.19. Rdz 1.15.10.27.22.28.16. Jl 2.3nn.18.1. 3J 1.5.9.22-31. Prz 8. NOWY TESTAMENT OD ŚWIADECTWA LUDZI DO ŚWIADECTWA BOŻEGO Mt 26.12.26. ŚWIADKOWIE BOGA Pwt 31. Jr 4. 1J 4.18n. 2Mch 7.9.31.10. Pwt 4. 3J 1. Hbr 12.12. J 7.23. Dz 15. Iz 24.8. Hbr 11. Ef 6.16.6.3-7. ŚWIADECTWO JEZUSA Ap 1.31. Dz 22.5-14.10. Rdz 1.10. Mt 18.13.13. J 12. Dz 2. Hi 28.12. Łk 21.31n. Ps 50. Iz 43.3. Rz 1. J 17. J 8. Mdr 11.6nn. J 14. Ps 104.22. Ps 104. J 16.2.26.Wj 38. Ps 89. Mk 13. OSTATECZNE PRZEZNACZENIE ŚWIATA Rdz 2. Hbr 1.12. Ap 12. J 8. J 5.32n.16.15.10.19n.32. J 19.2. J 1. ŚWIAT STARY TESTAMENT Rdz 1.26.10.5.11.4. Dz 14.24.6. Ap 19. J 16.7. Dz 13.5.10. 1J 5.1-7.4.7.19nn.3. Ap 11.28.8.17.43. Hbr 11. 1Kor 7. Mt 16.35.17.37.7.14.17. Mt 18. 2Kor 7. Pwt 31. Ga 4.17n.25nn. 1Kor 1.30. Rdz 1. Ml 3.9. Ga 4.59-65. J 3.50-53. Dz 26.11. 1Kor 1. ZNACZENIE ŚWIATA Prz 22.8.31.2. Dz 17.8. Iz 55. 1J 5.20. Ap 17.6. Ap 12.15.24. Pwt 31.24. Ps 19. Mi 1. Ap 6.7. J 1. który ma przyjść.36.19n. Am 3. Iz 44.37n.22. ŚWIADKOWIE JEZUSA Świadectwo apostolskie.13.

13. Ez 1. Hi 33. Hi 29.20. 1J 2.18nn.7.1. Am 4. Ps 148.19. Ap 21. Wj 10. J 16. Ps 88. Oddzieleni od świata. Jl 2.15.15. Rdz 1. J 17. Kol 1. J 15.16. Ps 139. .33. Ps 50. Jr 13. Jl 4. Ps 36.9. J 1. J 9. Mdr 7. Ps 88.8.13.4. J 14. 2P 2. Rz 8.10. Ps 58. Wj 24. J 12. Mi 7. Ha 3. 1J 2. Prz 13.9. Iz 49.14-19. J 17. Kol 1.5. Am 15.13. Ga 6.15.3n.9. Mdr 7. J 3. Jl 3.3.47.18. Iz 13. Rz 12.17.16.16. 2Tm 4.31.14. Ez 1. Iz 2. J 18. J 7. Jk 4.13.1nn. Ps 18.33. Ml 3.4nn.3n.17. Iz 60. Ap 5. 1J 5. J 12. Iz 60. J 17. Jr 4.29.37.36.5.3n.15.22. Flp 2.30. Tb 3.13.19. ŚWIATŁO JAKO DAR BOŻY Światło żyjących.1-5. Ps 89.18. Hi 3. Mt 13.22.11. Bóg jest światłością. Jezus jako Zwycięzca świata.10. J 18. Wj 24.10. Prz 16.18. 1Kor 7.7. Iz 59. 1J 4. J 16.4. J 8.9n.23.29nn. Ps 119. Rz 3. Dn 3. Obietnica światłości.18-21. Symbolika światła.20.14. Ps 31.7.2.1. J 17.11.27.5n. Am 8.21. Mt 10. Ps 13.16.22.7. J 6.2.4. Rdz 1. Ps 104. Świat odnowiony.14. J 17. Ps 27.16.9.7. Prz 6. Iz 9.3n.9.19n. Tb 11.2n. Lb 6. J 14.15.23. Iz 42. Ps 19. 1J 3.4.6.29n.18. Mt 28. Ez 32.20. STARY TESTAMENT BÓG ŚWIATŁOŚCI Stwórca światłości. J 17. ŚWIATŁO I CIEMNOŚCI Rdz 1. Ap 21.1.71n.21nn. 1J 1.20nn.23. J 15.26. Ps 88.33.17.24nn.17. Mk 16.JEZUS I ŚWIAT J 3.25-28.3.13. Mk 14.28.27. J 14. Hbr 11. Koh 11. Ef 4. Tb 5. Iz 8. Ba 3.10. 1J 4.10. 1Kor 15.6n.29.19n.38nn.18.20. Ps 18.5.22. Ps 18.105.5-8.5nn. Prz 24.7.5. Ps 97. J 1.17. J 17.4.4n.2.21.15. Mt 4.14. Ap 21. Bóg odziany w światłość.51. J 16.23.10. Ps 112.17.7. Hi 18.10.8-11.9. Iz 51. J 17. Rdz 15. J 15.18. Iz 30. Wj 19. W oczekiwaniu na dzień ostateczny.30. J 14.23. Ps 4.4. Ef 1.15.16. 1J 3.3. J 17. Iz 58. Za 14. J 15. CHRZEŚCIJANIN A ŚWIAT J 15. 1Kor 2.8n.7n. Iz 45. Dn 2.17.17. Ps 56. J 1.11. Jk 1. Łk 4. Świadkowie Chrystusa wobec świata.11n.9. Ha 3.30. Wj 24.4n. 1Kor 6. J 6.

5. Życie synów światłości. 1Krl 8. ŚWIĄTYNIA STARY TESTAMENT ŚWIĄTYNIA JEROZOLIMSKA Dawne sanktuarium Izraela.7-11. Wj 40.25.1-9.18. J 12.16.20.19nn.3. Łk 2. 2Krl 18. 1J 1. Lb 16. Rz 13.8.5nn. Jk 1. 2Kor 6.27.1-2.6.2. Mt 13.6.9. Mdr 9.12n.13. Ap 21. Dn 12. Dz 26.53. Ef 5. Objawienie Chrystusa jako światłości. Ps 42. Ps 115.8-17.16-21. J 3.16. Jr 31. Od pierwszej do drugiej świątyni.1-28.16.3. Lb 7. Chrystus przemieniony.4-8.4-27.1-3. Iz 42.19.33.12-15. Jr 7.19.4. Joz 24.51. Kol 1. Ez 10. J 13. Iz 42.3.Ba 4.8-11. Jr 7.4nn.4. Jr 6. Iz 66. Wj 19.7. Mt 4. Iz 37.14.1-4. 2Krl 25.6. Ez 11. 2Sm 7. OD ŚWIĄTYNI Z KAMIENIA DO ŚWIĄTYNI DUCHOWEJ Podwójny sens świątyni jako znaku.5-21. 2Kor 4. Ez 9-10.18. 1Krl 8. 2Sm 7. 1Krl 5. Ku światłości wiecznej.12. Wj 33. Łk 1. Łk 16. Wj 25.8. Rdz 12. Jr 7. 2Krl 23.1. J 12. Wj 26.5. Rdz 33. Od ciemności do światła.18.1-9. Iz 9. J 9.47.6n.4. Ez 1. 1J 1.1.20.19.1-18.36. Lb 14.43. Ezd 1. Iz 49. Ez 10.8.46. Tb 3. 1Krl 8. 2Sm 6. Dz 9.12.16-20. J 9. Ps 103. Łk 22. 1Krl 8. Ag 2.17n. 1Tes 5. J 1.89.14. 1Tes 5.22.23. Ez 8.40. Joz 8. Mt 17.9-14. Iz 6. Hbr 6. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS JAKO ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA Wypełnienie się obietnicy.4-5. Ps 84. Ez 40-48.78n. Dz 22.4. Jr 7. Mdr 3. J 1. Lb 1. Mt 6. . 2Krn 29-31.6.4-17.4.4. Ku świątyni duchowej. Iz 37.4. Rdz 28. Iz 60. Dz 26.9.15-7. 1Tm 6. Syr 50.16. Ps 122. Dz 13.20.1-9.14. Wj 26-27. 1Mch 4. Iz 42. J 8. 1J 2. Ef 5. Mdr 17.5. 2Kor 4.22-26. Wj 25.36nn. Iz 1.23nn. Iz 49. Rdz 26.30-35.10-13.11-17. 1Krl 8.7. 1P 2. SYNOWIE ŚWIATŁA Ludzie pomiędzy ciemnością a światłem.6. Iz 2. J 3.30.36-43. 2Sm 7.32.18nn.2.8.35. Mk 8.22. 2Kor 11.33nn.1. Dz 26.6. Rdz 11. Mi 3.7-11.29. Realizacja projektu Dawida przez Salomona. Projekt Dawida.4.3.12. Pwt 6.10. Hbr 1. Ef 4. Mt 3. 1Sm 1-4. Rola świątyni w życiu ludu Bożego. Ef 5.3.31. Iz 9. Wj 3.7-18.6. Iz 60. Ps 2. Ap 22.9nn. J 12.3-6.

ZNACZENIE ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Uroczystości na cześć wielkich dzieł Boga. 1Kor 3.26. Hbr 10. Pwt 16.19.18. Wj 34. J 2. Mt 12. 2Mch 15. Za 14.12-15.1.23. NOWY TESTAMENT OD ŚWIĄT ŻYDOWSKICH DO WIECZNEJ UROCZYSTOŚCI J 7. Kpł 23. 1Kor 12.49. Pwt 26.16-22. Mt 26. 2Mch 10. Mt 21. ŚWIĘTA CHRZEŚCIJAŃSKIE Ga 4.2. Rz 12.1-11. Dz 3. 2Kor 6.38n.36n. Łk 2.23n. 1Kor 6. Jr 7. 1Kor 5.28. 1Mch 7. J 2.14-19. Dn 9.11. Oz 2. Ap 5. Dz 2.36n. Ps 106. Nowa świątynia. Am 5. J 2. 1Kor 6.22.5-10. Mt 23. Wj 23. Hbr 6.16. Ap 7. Wj 23.10.15. Mt 23.24.2. Jana.11. 1Sm 20. Mk 14. ŚWIĘTY 1J 4. J 10.41-50. Hbr 10. ŚWIĘTA STARY TESTAMENT U ŹRÓDEŁ ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Ps 81. 2Mch 15. J 8. Kpł 23.1-22.58. Dz 7. 1Mch 4.9. Ne 9.2. Ap 1. J 2. Iz 55.14-17. Ap 5.13. Pwt 16. Ps 122. Mt 26.10-17.16nn. Ap 21. Hbr 12.1.17nn.4-19.11-15.16-19.7n. Ap 7. Ps 118. Iz 56.21. Wj 19.9.17.1-17. Iz 43.15-21.1.4.16.2.3-7.1n. Pwt 16.8-11. Iz 1. Dz 21.40. Jr 2.19n.22-38.1-16. Wj 20. Wymagania dotyczące teraźniejszości.5-37.46. Hbr 9. J 10. Ef 2. Mt 21. Kol 2. Świątynia duchowa. Apokalipsa św. 1Kor 16. Kpł 16.19.15.22.16. Pwt 5. Radosna antycypacja przyszłości.17n. Wj 20.5n. Ef 2.10. Ap 7.2.21n. Ap 11.42n.19n.4.11-14. Wj 12.22-29.22n. 2Krl 4. Am 8. Kol 2.7. Łk 2. Rz 8.10-14. Iz 52.19.37nn. KOŚCIÓŁ JAKO ŚWIĄTYNIA DUCHOWA Chrześcijanie a świątynia żydowska.39n.6-14.20nn.52-59.1-10. Ps 126. Hbr 4.16nn.12.14. J 17.12n. Ps 81.26.14. Mt 5.7. 1P 2.27. Est 9. Mt 26. Mt 27.48nn.5.4n.36. J 19. ŚWIĄTYNIA NIEBIESKA List do Hebrajczyków.9nn. J 13. Mt 24. J 1. Wj 34.12-17.5.8-14.13n. Dz 20. Ef 4.11.18.NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO NOWA ŚWIĄTYNIA Jezus a dawna świątynia. STARY TESTAMENT BÓG JEST ŚWIĘTY I OBJAWIA SIĘ JAKO ŚWIĘTY .

30.30. Daniel i Księga Mądrości. Lb 4. NOWY TESTAMENT J 17. ŚWIĘTOŚĆ JEZUSA Łk 1. Dn 7-9. 1Sm 2.20. OBOWIĄZEK UŚWIĘCANIA SIĘ IZRAELA Wj 19.11.5. Am 2. Kpł 9. Kpł 19. 2Kor 1. Ef 3.12-17.1-7.1-5. 2Tes 2. 1Krl 8. Kpł 10.1-6. KTÓRY UŚWIĘCA CZYLI DZIELI SIĘ SWOJĄ ŚWIĘTOŚCIĄ Świętość a poświęcenie się Bogu. Łk 1. Rz 12.25n. 1Tes 3. Iz 10. Dz 10.16n.11. 1Kor 3. Rz 1. Rz 1. Rz 15. Mk 16.13.20. 1Kor 6.14-17.7.1-13. Ez 38.9. Ap 6.11nn. Kpł 21. BÓG CHCE.15n.14. Łk 1. Judaizm pozabiblijny. 1J 4. Łk 5.10.Lb 20.38.12. Iz 41. 2Kor 13. Mdr 14. Ap 21.70. Ps 71. Kpł 22.1-28.3-20.14.69. Iz 54.21.2n.21-28. Łk 7.10nn. Kpł 19.11.5.9.4-27. Wj 3. 1Sm 3. 1Kor 1. Hbr 10. Mk 1.7-11. 1Kor 3.30-5. 1P 2.24. Dz 10.3.1nn. Dn 10-12.21nn. Iz 5. Ps 99.2.35. Dn 2. 2Kor 13.2. Dz 3.1.22.18n.11. Wj 33. Łk 1. J 17. Dz 4. Dz 2.27n.7.16.14n. Wj 19. Ef 2. Kpł 22.18.12-24.20. Łk 1. Ap 4. Ps 22.19.13.1. Lud Święty. Flp 2. Iz 6.2. Dn 2. BÓG JAKO TEN.9. Rz 6. Iz 49. 1Kor 1.3.12. Iz 7.18-23. BY UŚWIĘCONO JEGO IMIĘ Kpł 1-7. Rz 1.9. Iz 41.16. Kpł 23.19.4-7. Kpł 20. Ez 1.21. 1Sm 6. Mt 1. Ef 5. Lb 4. 1P 1.9.12. Łk 3. Łk 3. Pwt 20. Flp 2.8. Iz 60. .24. Kpł 15.11. Dz 11. Dn 2.47.1. Am 4.4-20.10.19.14-20. Iz 43. Dz 4. 1Kor 6.3-9. UŚWIĘCANIE CHRZEŚCIJAN PRZEZ CHRYSTUSA Hbr 9.10-15. Ez 20. 1Kor 6.11-14.11.27.6. Pwt 7. Wj 33.72.11. Am 3.16n.38.19. Dz 9.2. J 17.3-14. 1J 2. J 17.20. Ap 6. Tt 3. TAJEMNICA STARY TESTAMENT Objawienie tajemnic Bożych. DUCH ŚWIĘTY Dz 2. Dn 4.10-14.22.19n.14-20. Ez 28. Mk 3.49.2. ŚWIĘCI Dz 9. Ef 2. Dn 4-5.8.15.1-5. Kpł 12-15.47.7.12. 1Kor 3. Oz 11. Mdr 14.13.16-38.18-22. Iz 1. Mdr 6. Mk 6. Łk 4. Iz 8. Mt 6.2. 2Tes 1.20n. ŚWIĘTE MIASTO 1Kor 6. Ap 22.16.2. Lb 24.3. Za 14. Dz 1.4. Rz 8. Iz 4.9nn.15.26.9-14. Dn 7. Iz 6. Ha 3. 2Sm 6. 1Kor 16. Ps 51.1.1-16. Hi 15.13. Ap 21-22.23. Dz 19. Ps 34. Kpł 16.17.2. Flp 3.7.1.20. Ap 3. Dn 9. Iz 41.31. Oz 11. Mk 8.7.10. Lb 24.16. J 6.22. Mt 16.15.17. 1Kor 1.4.10. Pwt 6.5.17.31-41.4-9.10.28. J 17.26. Kpł 17-26.38. Rz 7.32. 2Kor 1. Ef 4. Ps 33. 1Tes 4. Iz 17.1.1. Kpł 11.16. Dn 2. Kpł 17.31nn.6-23.9. Flp 1.7.8.31nn. Ap 21.

9-13.11.7. 1Kor 1.4.1n. TRADYCJA STARY TESTAMENT PRZEKAZYWANIE ŚWIĘTEGO DEPOZYTU SPOSÓB PRZEKAZYWANIA Pismo a Tradycja.9nn. TRĄD Kpł 13.13. Tt 3. 1Tm 4.25. 1Kor 15.7. 1Tm 3.17. 2Tm 3.16. . Tt 2. 1Kor 1. 2Tm 1.14-4.1.10.5. Ef 5. Trąd jako nieczystość i kara Boża. Iz 6. CHARAKTER TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Powaga Chrystusa jako źródło tradycji. Mk 1. Kol 2.1. 2Tm 1.7. Kol 1.33. 1Kor 2.15. Kol 1.2.7.8.17nn. Mt 28. Mk 7. 1Kor 1.23. Tradycja apostolska a tradycja kościoła. 1Kor 11. Mk 4. Ef 1.27.12. 1Kor 2.23nn. 1Tm 6. Tt 1.32.26n.1nn.9.20.9n.1. APOKALIPSA ŚW. Rz 11.14. Ap 21.13n.9.16. 2Tes 2.2. Ga 1.3.35.4-6. Tt 2.1. Kol 4. 2Tm 4.9.43. NAUCZANIE ŚW. 1Kor 15. 1Tm 4.5.22. Ef 3.11.6-11. Kol 2.20-28. Od tradycji do Pisma. Kpł 13-14.5.1. Ga 1. Mt 15. 1Tm 3.15.8. 1Tm 4. 1P 1. 2Tm 2. Tradycja apostolska.10nn. Mk 1. Wj 9. Mt 13.2.27.16.15.10-15. 1Tm 1.14nn. Ap 10.7n.14.19.8-13.16.2.20. 2Tes 2. 1Kor 15. Tajemnica w czasie. Mk 1. STARY TESTAMENT TRADYCJA U ŹRÓDEŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA Mt 5. Łk 10. Iz 53. Ef 3. Mt 13. J 14. 1Kor 15.17-25. 1Tm 5.6.7. 1Kor 2. 1Kor 2.3-12. Ap 20.13. Ef 3.9n. Mk 7.9. Łk 7. Lb 12. 1Tes 4.6n. Ap 17.9. 1Kor 15. 1Kor 2. 1Kor 2. 2Tm 1. PAWŁA 1Kor 14. Dz 6.1-2. 1Kor 7. 1Tm 3. JANA Ap 1. 2Krn 26.13n. 1Tm 6.2.6-7n. Flp 4. Flp 2.35. 1Tm 4. 2Tes 2.6-8.23nn. Pwt 28.18n.1.16.20-48.12.27. Flp 2. Tt 2. Mk 4.1. Tajemnica Chrystusa i Kościoła. 2Tes 2. 2Kor 2. Ap 7. Mt 6.19.1. Pwt 28.15.9nn.47. Mt 13.51nn.20.23n.17. 1Kor 4. Mt 5.13.19n. 1Kor 11.20. 1Kor 11.3nn.26. Ef 1. Mt 28. Łk 1. Ap 17.2. Tt 1. Ef 3. Ga 1.9. Mt 28. Ef 3.26.NOWY TESTAMENT NAUCZANIE JEZUSA Mk 4.15. Rz 11.12-13.3. Ef 3.14. Kol 1. Kol 1.16. Kpł 14. 1Kor 11.16.15.28.14.33. J 13.19-23. Ef 3. J 7. Tt 3. Ef 6.5. 1Kor 15.9. Ef 5. Kol 1.25.2-14. Uzdrowienie trędowatych. J 16.15. Kol 2.

Mt 10.5n.10-31.28.25.9n.16-20.9. Kpł 23.23-24. Pwt 15.8. Rdz 2.13.11n. Tt 3.36.2.23. 2Kor 11. Wj 23. Znaczenie teologiczne.38. 1P 3.1. Łk 16.12. SYMBOLIZM ESCHATOLOGICZNY: HISTORIA ZBAWIENIA I JEJ OSTATECZNE DOPEŁNIENIE Koncepcja biblijna historii świętej.23.1. Hbr 9. Kol 2. Syr 39. Ga 4. Dz 7. Wj 23.2.20. 1Krn 28.11.24.16-21. Ps 38.8. Hbr 12. Rz 4. 2Krl 3. Kult i historia święta. TYDZIEŃ Tydzień w życiu społecznym i w liturgii. Hbr 8.2Krl 5. Mt 19.34.6. Hbr 9.25.5. Jr 25.1nn.24-34. Rdz 29. Łk 8. Hbr 4.7nn. TROSKA Zachęta do podejmowania troski. 2P 2.17. J 6.3.16.5.3. Ap 21.15. Hbr 9.22. Hbr 8.18.19. Iz 43.4.11n.23. Mt 11.12nn.32. Syr 50. Kpł 25. 2Kor 4. Ps 48.5. Łk 22.17. STOSOWANIE TYPÓW BIBLIJNYCH Mt 2.15. Hbr 4.6. Mt 8. Prz 31. Mdr 10-19. Mt 6.20.5. Hbr 6. Wj 25.1-2. 1Kor 10.1-4. Iz 6. 1Kor 12. Mdr 5. Ga 3.4. Łk 22.28. 1Kor 10. Hbr 9. Eschatologia i początki. 1Kor 7.5-12. J 19. Sdz 14. . TYP STARY TESTAMENT SYMBOLIZM EGZEMPLARYSTYCZNY: MODEL NIEBIESKI I JEGO ZIEMSKIE NAŚLADOWNICTWA Mi 1. Hbr 5. Dn 9. Iz 51.8n. 1P 2. Wj 25. Hbr 4. Pwt 16. Mdr 7. Wj 19.12. Jr 31.35.9-23.40.3. Hbr 12. Mt 16.2n. Syr 38.16.15. Łk 15.14.12.1-11. Iz 65. Wj 34.1nn.3.7.31. 1Kor 7.22. Hbr 6.11-19. Rdz 8. Wj 12. Iz 65. Prz 31.1-11.31-34. 1Kor 10. Łk 12. Hbr 9.5-9.4nn. ŚWIĘTY PAWEŁ Rz 5. Wj 21. Mt 8.8. Mt 11.11. Kpł 25. Hbr 11.9. Dz 7.27. EGZEMPLARYZM MORALNY Syr 44. Troski i wiara.7.15.19.50.23. Oz 11.40. Łk 10.17. 1P 5.1-4.21. Wj 31.8nn. Iz 62. Łk 17. Iz 49.9nn. Wj 20.8. Wj 31.9.17nn. Kpł 23.6n. Sens poszczególnych wydarzeń historii świętej.25-34. Hbr 9.32nn.21. Kpł 23.1-4.19-25. 1Tm 4.58. LIST DO HEBRAJCZYKÓW Hbr 8. Łk 4.15.17.26. Wj 34. Łk 21. Ps 55. Iz 11. Oz 2.11.10. Łk 22.10nn.24.44. Hbr 13. Wj 20. Rdz 1. NOWY TESTAMENT POSTAWY JEZUSA Mk 1. Ez 36.24.14.42n.26n. Mt 16.41n.20-24. Kpł 23.9. Wj 25. Flp 4. Hbr 10.34.4.

2-12. Prz 22. Am 5.16-22.6nn. Ps 74.4. Pwt 24.18. Mt 13.4.5. Prz 13. 2Kor 11.33. Mt 16.30-4.44n.7.25.17.2. Ps 86.3.26. Ps 69. Am 2.1-13.9. Łk 6. Mt 10.18nn. Syr 45.20n. Prz 15.17.12. Mt 8.31. MESJASZ UBOGICH Mt 5. Prz 14. Prz 20.21. Ps 9.10. Ps 22.23-30.13. Iz 54. Prz 8.48n.9.9n.9-14. Ps 18.4.6. Ps 25. Prz 23. Mt 11.5. Prz 19. Iz 11. Syr 3.4n.5-11. Ps 72.8n.19nn.12.31-34. Mt 27.19nn. Łk 18. Mt 11. Ps 112. Iz 8. Mt 13. Iz 66. Prz 28.26n.11. Oz 12. Dz 2. Mt 6. 1J 3. Ps 27.20. Łk 14. So 3. Mt 10.4-9. So 2.16. Mt 19. Dz 28. Za 9.2. Ps 112. Łk 2. Prz 1.27. Mk 24.1-22.28. Mt 25. 1Kor 7. Prz 21. Łk 14. 1Kor 9. Jr 31.16.7.24. .28. Prz 20. Prz 6.6.8-22. 2Kor 8. Łk 1. Łk 6.8. Ps 10. Flp 4. Prz 10. Ps 37. Ps 25.43.41-44. Prz 30. Ps 10. Tb 4. Ps 34.6-11. Iz 10.32n.6.46-55. Ps 27. RZECZYWISTE UBÓSTWO Łk 12. Łk 12.33. Mt 26. Łk 16.14-19. Tb 5. Prz 1.18. Hbr 10.27. Ps 149. Prz 11.2nn.1. Ps 119. Prz 13. Am 4. Łk 8.8. Mt 13-24.34-46.17.3.34. Mt 23. Ez 22.22n. Ps 72. Iz 49. Dz 3. Jk 5. Ps 18. MODLITWA I DUSZA "UBOGICH JAHWE" Hi 34.1n.12n.20. Wj 20.12n. Mt 21.46. Prz 17.15nn.21.14. Jr 34. Cierpliwe znoszenie ubóstwa. Ne 5.5n.5. Prz 2. 2Kor 8. Prz 8.24. UBÓSTWO DUCHOWE Mt 5.22.3.9.30. Mt 19.4nn.11n. Ps 119.19.20. Dz 22. Iz 26.18. Łk 18.11.4.55.19-25.21.6. Mistrz i uczniowie w judaizmie.1. Prz 19. Prz 22.32.13.28. Ap 3. Jr 22.3.12nn. Łk 16. Ps 69. Łk 4. Dz 4. Prz 21. Wj 22. Prz 1.1. Ps 27. Am 5.25. Pwt 26.3.29.11.13. Ap 2.10-15. Prz 3.9. Lb 12.23. Dz 21.8.21.4. Mt 23.29.33. Chrześcijańska troska o ubogich.3.14.33n.4. Mt 23.8n.4. Ps 9-10. Jk 2. Wj 23. Dz 2. Ps 22.3.1n. PRAWA NALEŻNE UBOGIM Hi 24.44n.32nn Dobrowolne ubóstwo.1.10n. Ps 54. Jr 20.32. Ps 119.7-11.35.1-5. 1Krl 19.4. Uczniowie proroków i mędrcy. Uczniowie Boga. Iz 42. Iz 42. Am 8. Łk 14.35.5n.5.13-17. J 7.21-26.13. Mt 11. Łk 14. Ps 22. Iz 61. Łk 14.15nn. Pwt 15.33.17. Mt 6.7nn.17.20nn. UCZEŃ STARY TESTAMENT Dz 4.1.UBODZY STARY TESTAMENT UBÓSTWO JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Ps 1.1.

Mt 19.17.11.10. Iz 45.21n.6. Dz 19.1nn. J 6.37.3.15-43.26. J 12. Łk 14.2. 1Kor 12.45. Joz 24. Ps 95. Rdz 3.19.1. Mk 8. Mk 1.35. J 11.27. Iz 44. Chrystus jako Ten. J 9.34. Prz 8. Mt 8. Mk 10.31.6. J 10.21. J 6. Mk 10.16. Prz 8. Ps 145. Iz 40. Główne działania człowieka. Mk 9.4. Łk 22.12. Dz 6. Ps 28.17.11. Syr 42. Rdz 1.21. J 14.9. J 11.21. J 20.11. J 15.12nn. Rz 1. Mądrość wykonawczynią dzieł Bożych.26.28n. Ps 33.9. Mk 7.6-14. Mt 11.2. Pwt 11.42.19. Mt 10. Mt 22. Ha 1.9.12n.29. Łk 19. Mt 10.25n.31.4. J 4. Syr 24.66.28.29.24. Iz 41. J 17.10.2. Mt 8.29.10. Iz 51. Łk 10. Łk 11.5n. Ps 102. Mt 10.1n.15n.24n. Hi 36. UCZYNKI CHRZEŚCIJANINA Wiara jako jedyne dzieło. Boże dzieło stworzenia świata.3.30.27n.5. Rdz 3. J 1.1-6.22.22. J 17.41. J 2. Ef 5.39.1nn. Rdz 5.3-8. Syr 44. Uczniowie Jezusa i uczniowie Boga. Ps 92.29. Iz 45. J 14. Dz 14.26n.28. Syr 24. Rdz 14. Iz 5.13.1.12. Rdz 1.1-50.34. Mt 12.5. 1Sm 12.60.5.28nn. Tb 12.1. Mk 10.35-50. Am 5. Mt 28.2. UCZYNKI STARY TESTAMENT DZIEŁO BOŻE Dzieła Boże w historii.19nn. J 3.10.41n.8.36. Mdr 12. Iz 28. Iz 29. Mdr 7.21. Hi 10. Mk 2. Pwt 3. .24.36-40. J 9.1. Rdz 2. J 6. który ujawnia uczynki ludzkie. Am 4. J 6. J 4.12. Cechy charakterystyczne. J 17.21-24.10-26.18. Ps 145. J 6.38n.2-7.9.20n. J 5. J 6. Iz 22.37. Ps 107.STARY TESTAMENT Uczniowie Jezusa.28.31. Syr 10-19.9. DZIEŁA CZŁOWIEKA U źródeł czynów ludzkich. Jezus a dzieła Ojca.42-45. J 12.19. J 14. Iz 43.4. J 1. Ps 8.17-20. NOWY TESTAMENT DZIEŁO JEZUSA CHRYSTUSA J 5.28n.33.19.17. Cel uczynków ludzkich. Miłość jako dzieło wiary. Ps 145.17nn. J 1. J 15. J 8. Mk 8.8. J 9. Ps 19.34n. Mt 11. Jezus Chrystus arcydzieło Boga. Łk 6. Iz 45.22.4-7.42.21. Ps 138. Ps 77.1nn. Dz 9.24. Rz 9.

Ga 5.13. Hbr 11. Ps 115.15. Ga 5. Mt 6. Flp 1. 2Mch 7. Wj 16.10. Rz 8.19.22.26.3nn. J 14. Iz 1.17. Mk 10. Hbr 10.14-26.3.3. Rz 4. Dzieci Boże. Ps 13.13. Pwt 32. Rz 4.24-31. Mdr 2.32.14. 1Tes 3. Rdz 3. 2Tm 1.25. USPRAWIEDLIWIENIE BYĆ USPRAWIEDLIWIONYM WOBEC BOGA Ps 143. Rz 8.10. 2Mch 13. Ps 32. NOWY TESTAMENT Łk 3.4. Rz 3.9-14. Ps 146.11.9.40.6. Jdt 9. Hi 9. Mt 25.6. Hi 9. Tt 1. Mt 27. Łk 7. Ga 5. J 16.31. Hbr 3.30. Iz 30. 1Kor 15.25. Iz 42.1. Dz 14. Hi 13. Rdz 3. Mt 25.25. Iz 59. 1J 3.33.15. Rdz 1. Dz 16.8. Iz 50. Pwt 5. 1Kor 1.16. 2Kor 13.23n.1.3.4-9.50. 1Kor 1. J 16. 2Kor 5.33.28. Łaska.2. Ps 115. Rdz 3.17n. Mdr 16.4.15. Prz 1-9.7. Rdz 3.27. J 15. USPRAWIEDLIWIENI PRZEZ WIARĘ .12.20. Dz 15. Jr 12.13. Rdz 15.17.5. 1Kor 14. Flp 3. STARY TESTAMENT Pwt 4-11. Mk 11. 1Tes 2.13n. Hbr 13. Dz 20.32. USPRAWIEDLIWIENI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Niemoc Prawa.45nn.7. Hbr 10.12. Iz 29.18n. 2Tm 4.1n. Hi 23.22nn. Ps 40.6.31n.11. Ap 14.44.16-19.11. Rdz 22.20nn.43.13.3. 2Tes 3.25.23. Łk 18. Rdz 2. Rz 5.22.6. UFNOŚĆ Ufność i wiara w Boga. Prz 28.16-19.16. Łk 11.40. Jdt 8. UPOMINAĆ Rdz 12.9.19n.58.26.7nn. Ef 2.12. Ps 62. 1J 5.1.3. Pwt 32.2.2.6.4.16. Pwt 32. 1P 5.2. Mt 4. 1J 2. Pwt 30. Hbr 3.14. Iz 53. J 8. Dn 13.10.2. Rz 3. Mt 5.10. 1Tes 2. Mt 25. Ef 2. Dz 28. Łk 23.10.32. Łk 18.8. Jdt 13. Ga 5.14-30.14-17. Flp 1.3.28.14.14. Rz 14.18.6. Ps 118. Hi 40. Ps 115. Hi 38.17.4.6. Prz 11. Ps 131.12.10nn.35. Ap 12.1. Rz 5.10. Rdz 1. J 16. Ps 130.20. Ps 130. Mt 27. Hbr 4.24-34. J 13.19.20.4nn. Budowanie Kościoła. Ps 51.4. Pwt 6. Ciała Chrystusa.6. J 17.34.32. Ef 1. 1Tm 3.28. J 17. Prz 3. Dz 2. Ufność a pokorna modlitwa.22n.11-17. 1J 4.10. Ga 5. Jezus Chrystus. J 17.16.9. Rz 8.5.3n.24.4nn.8n. Ps 2. 2Mch 13. Mt 3. Dz 3. 2Mch 8.18.2.31-46.19. Rz 3.8-14.1-5.10.18.Jk 2. J 12.38n. Jr 13. Mt 3.16n. Ps 49. Dz 4.15. Ufność i radosna pewność.9-13. Hbr 13.1-13.8n. Mt 6. Dz 11.6. 1Tm 2.46.11.16. Hbr 3.1. 1Tes 1.43-46.28.

Łk 2. Jr 20. Ps 96.30. Łk 17.9.1. Ap 5. Am 6.16. Ps 98. STARY TESTAMENT Ustawy ogłoszone przez władzę.3.2. Ef 5. Ps 145. Ps 81.12. 2Tm 2. Ne 5. Ps 146.5. Ps 146-150.3.14. 1Kor 14.1nn. Iz 25.15. Wj 15.4n.5. Ps 108.4. Ps 117. Ps 92.15. Łk 1. Ap 5.11.21. Ps 22. Kol 1. Ps 98. Rz 15.27. Łk 19.11. Dz 11. Wj 15. Ps 89. Kpł 22. Ps 18. Ps 47. Łk 2.1n. Iz 1. Ef 1. 2Krn 33.6. Iz 42.23.9. Ap 15.16n.3.13.1.21.2.5.15.2. Ps 145.17. Dz 19.2n.3. Ps 18.20. UWIELBIENIE U CHRZEŚCIJAN Łk 2. Iz 5.6nn. Ef 5. Ps 96.4.10.11.27.6.26. Iz 28. Hbr 13.6. Ps 95.3.1n. 1Tm 3.23. Ps 136. Prawa ubogiego. 1Kor 14. Łk 2. Ezd 3. 1Krn 23. UWIELBIENIE I KULT 1Krn 16.16. Iz 12.2n. Ap 14.J 7. Ps 30.5.6.51-90. Iz 5.12. 1Sm 2. Ps 136.18.11nn. J 13. Ps 34. Ps 50.1.24. Mt 7. Iz 11.2.15-18. Ba 2.46.1nn. 1Tm 6. Ps 69.43.17n.6.16n.36n.26. Ps 89.12. Uwielbienie i śpiew.38.9.1. Iz 42. Ps 104. Ezd 3.10.28. Flp 1. Łk 2.27n.6n.3.7. Uwielbienie i eschatologia. Am 5. 2Sm 7. WARGI .7.17. Ps 115.2.12.2. Dz 2. Rdz 18.17.13. Ps 34.9. Hbr 13. Ps 105. Ps 98.37.13.24. Mt 11.9.13n. Jr 4. Hi 36.2. Kpł 7.3n.25. Ps 106. Ps 105. Mk 7.7.50.46. Ps 92.10. Flp 2.18. Flp 2.36.16. Wj 23. Ef 1.4.25. Ps 22.6. Syr 17. Ef 1.2-6. Mt 21. Ps 79. Łk 19. Pwt 4.6nn. Ne 8. USTAWODAWSTWO Pwt 4.12.9.12.7.3. Ps 117. Ap 14. Łk 18. 1J 4. Ps 30. Iz 49. Łk 2.31. Mt 21.1. Dz 3.18.16.15. Iz 10. Ps 88. STARY TESTAMENT Mt 23.19. Jdt 16.46n. Ps 98. Ps 33.8. Rz 3. Prz 2. Ps 66. Ef 5. Ps 96. Iz 25.16. Prawo a sprawiedliwość. Ps 99. Mi 6.50. UWIELBIENIE Ps 35.2.23.14.29n. Ps 47. Iz 42. Ef 3.4.22.11. Hi 36. Jr 31.8.7.2. Ps 29.18.4. Iz 38. Ps 145. Ps 6.5n.30.7. Ps 145. Dz 10.1.17.10. Ap 5.8n. Iz 40. Am 5.1. Ps 146. Ps 113-118. Dz 16.2.15. Flp 3.7n.8. Iz 6. Ap 15. Ps 71.14.23.5.3. Mt 26. Dz 2.8n. Ap 4.34.21. Ps 57.6. Jr 5.47.15n.9.3.1. Łk 24.21. Ps 148. GŁÓWNE ELEMENTY UWIELBIENIA Uwielbienie i wyznawanie. Ps 89.13. 1Krn 16.37. BÓG JAKO PRZEDMIOT UWIELBIENIA Ps 146.20. Ps 97. Ps 105. Ps 8.25. Ps 96. Ps 19. Ps 97.1. Dn 3.53. Ps 22. Ps 109. Jr 9.19. Ps 119.3. Ps 33. Ps 30. Rz 15.8.37.6.1.13. Ps 105. Łk 19.11nn.28n.5. Ps 89.

Wj 14. Hbr 11.14. Instytucja wdowieństwa.5-9.5.9-22. Otworzysz moje wargi.8. Ps 78. Ps 17.30nn.1-15. PROROCY A WIARA PRZYSZŁEGO IZRAELA Wiara jako rzeczywistość która ma nadejść. Hi 31. 2Krl 18-20. Iz 41.14n. 1P 3.5-13. Jr 29. Łk 7. Rdz 12.17. Panie!. Ps 136.15.5-8. Dz 9.23.39. Pwt 30. 1Krl 17. J 12.37-43.9-20.15.22.6nn. Wargi i serce. Wj 12.2.8.1nn.15-20. Syr 51. Iz 44.1.2.18-25. Wiara jako więź przyszłego Izraela.7. Ps 47.6nn. Rdz 15.11-15.17-24. Ps 106.27. Pwt 26. Hbr 11. Dz 6. 1Kor 7. Jr 32. Ps 120.24n.6. 2Sm 7. Jdt 5. So 3. Rz 4.27.44.21.19n.9.12n.19.6-10. Prz 23.21. Hbr 12. Jdt 10. 1Kor 7. Am 5.37. WDOWY Ba 4.3. Ga 3.2-6. 1Tm 5.17-24.4-8. Ps 106. PROROCY A ZAGROŻENIE WIARY IZRAELA Oz 2.22. Ps 89. 1Kor 7. 1Tm 5.10. 1Mch 2.5.20.5.9-26. Prz 26. Syr 44.16. Hbr 11.3. Mt 15.5.19. Lb 20. Ez 36.21. Tb 14.24n.27.2. Pwt 10. Hi 11.13-30.31. Ps 51.1n. Wj 14.32. J 19. Jr 28. Syr 22. 1Kor 1. Ps 63. Jr 31. Hbr 11.11.1. Iz 50. Pwt 27.11-15.11.14.3-8. Ps 105.1. Opieka nad wdowami.12.17n. Ps 45.6. Ps 17. Prz 15.10. Hi 16. Iz 6.26n. Łk 2. Prz 5. Ez 37.12-16. Jr 2. Iz 44. Iz 8. Dz 2.8-19. Wj 19. Iz 31. 1Kor 7. Ps 63.17n. Hi 23.36-39.17. Ps 141. Hbr 11. 1Tm 5. Hbr 11.26. 1Tm 5.29. Iz 43.20.28-29.7-15. STARY TESTAMENT WIARA JAKO POSTULAT WYNIKAJĄCY Z PRZYMIERZA Wj 3.11. Iz 47.5. Niewątpliwe wartości wdowieństwa.23. 1Kor 7. Mk 12.12. Prz 4. Jr 7.5-7. Oz 1. Prz 10.24.34. Rz 10. Rz 4. Rz 4.28n.23-29. Wj 19. Hbr 11. . Ps 94. Abraham jako ojciec wierzących.6.3.4-16. WIARA Rz 4. Iz 49.1-7. Jr 32.33n. Prz 24.10.26. Jdt 16. Ps 78. Ez 36.31. 1Tes 1. Iz 44.20-23. Ez 36. Iz 19. Pwt 14.4. Iz 29. 1Tm 5. Prz 7. Pwt 24. Pwt 7.2. Rz 4. Syr 35.9-32.4. Iz 29.9. Pwt 6. Jr 23.16.27n. Wj 13. Iz 6.31.3.17-22. Ps 34.9. Rdz 1.33.6. Pwt 9.3.9.22n. Jdt 8.18-21. Joz 24. Pwt 18. Pwt 26. Rdz 38. Oz 14.8. Rdz 22. Pwt 28.3. Iz 40.17n.Pnp 4. Ga 3. Iz 6. Iz 30. Prz 22. Jr 29.2.8.9-10. Prz 12. Iz 10. Jk 1. 1Tm 5. Pwt 13. Iz 44.39n.36n.31-41. Lb 14.15n.52-64.17. Wj 22.23.7-11.4. Ps 115. J 8. Hbr 11. Iz 41.8-12.40.1.14. Iz 40.8.1-12. Pnp 4.4-9.26.13-15. 1Kor 7.14.31.9n.7. Rz 17. Hbr 13. Iz 7.9.32n.7.3-9.21-38. Prz 10.11.24. Pwt 31.2.

5-12.6n.11. Mdr 3. Mt 27.46.54-62. 1Tes 1. Ps 31.16. Jon 3.10-21.15. Łk 1-2. Iz 53.41. Iz 49.11-14. Łk 23. Ps 18. Wiara w Słowo Dz 15. Łk 8.1-3.1. Dz 2.4. Łk 8.38-42. So 3.21-23. Rz 10.6n.62.5n. Wj 4. Łk 18. Dz 10. Rz 10.7. Iz 8. Mt 8. Mk 15. 1Kor 15.33-36. 1Tes 2.18. Mt 26. Hbr 12. Ps 31. Mt 16. Jdt 5. 2Mch 7. Ps 115. Łk 12. Jdt 9. Mt 7. Mt 12.46. 1P 2.4. Jdt 14. Wiara w Jezusa i Jego słowo. Mt 26.22.16-17. Dz 2. Jr 26. Mk 6.6.9-14. 1Mch 2.16. Ps 40.6. Dz 10.4.Hbr 11. Wj 3.23.6. Mt 5. Iz 12.10nn. 1Mch 1. Hbr 11. Iz 56. Flp 2. Mt 12. Ps 74. Mk 4. Mt 11. Hbr 5.2n. Mt 13.2. 2Kor 3. Mt 23. Mk 6. Ps 121.33-40. Dn 3-4. 2Krl 5.14. Mt 16. 1J 2.3. Mt 8.42. Mt 3. Ps 11.13-18.18nn. Hbr 11. Mt 16. Ps 22.7.37-38.19.2. Mt 21. Ps 136. Ps 73. Dz 2. Iz 50.17.15. . 1Mch 2. Ha 2.22-28. Ps 7. Iz 28.14. Jr 1. Ps 130.33.39nn.17.38n.35nn.24. 1Mch 1. 1Kor 1. Iz 42. Mi 5.25n. Prz 20. Hbr 11. Mt 11.4.11.11.1-17.9.11-17. 1Krl 19.41.10. Mt 13. Jr 45. 1Kor 15. Wiara nawróconych pogan. Iz 61.1-8.14.17-31. Łk 22. Mt 11. Iz 53.51. Hi 42. Ps 29.27. Ps 47.4n. Mdr 12.29-38.7.8.51.1-5.23. Mt 21. Dz 19. Ps 125. Doskonałość wiary. Niedoskonałości wiary Izraela.8nn.10. Jr 20. Mt 12. Mt 10. Ps 22. Ps 4.7. WIARA KOŚCIOŁA Wiara wielkanocna. Mt 13.31n.23.18. Ps 23.1-6.4. Mt 11.5.17. Syr 36. Rdz 15.2. Mt 18. Mt 13. Rz 11.39. Łk 4.7n. 1Tm 4. Hi 19. Ps 22.2. Ps 51.46-55. Łk 1. Jr 15. Ps 47.1-5. Łk 1.39n.25. Łk 1. Ps 16. NOWY TESTAMENT WIARA W NAUCZANIU I ŻYCIU JEZUSA Przygotowania.2n. 1Kor 12.43. Iz 8.14nn. Mt 28.2-10.1-9. Ps 37. Ps 49. Iz 52. 1J 2. 1Mch 2. Mt 5. Wiara mędrców ubogich i męczenników.2. Iz 50. Hbr 12.18-20.24-27. Iz 6.13-30.62nn. Mt 8.27-37. Mt 11.5-21. Rz 10. Pwt 9. Hbr 12.6-10.10nn. KU WSPÓLNOCIE WIERZĄCYCH 1Mch 3.6. Kol 2. 1P 2. Iz 50. Jk 2. Iz 30. Pwt 5.20. Łk 22. 1Mch 1. Iz 43.22.7nn. J 1.20. Łk 9. Mt 23.34-39.13.32. Dz 2. Ps 105.49-70.13.4.23-32.7-18.12. Dn 12. Mdr 2.13-16. Dz 13.22-32.2.52-64. Ps 44. Łk 9. Iz 51. Dz 5.15n.8.22n.32.10. 2Tm 4.45.13.19-23.5. Ps 89. Ps 131. Dn 3.35-41. Mt 1.19n.4. Iz 45. 1Mch 2.16.5-13.3.33. Mt 11.96-99. Mt 16. Mk 9.37n.3-6.12-18.27. Ps 62. Rdz 18.41. Mt 16. Łk 1. 1Kor 2.2. Wiara narodów.

Jk 3,13-18; Iz 29,14; Flp 3,8; Ef 3,19; 1J 3,16;
Wiara i życie chrześcijanina.
Dz 2,41-47; 1Kor 1,18; Dz 6,7; 2Tes 1,8; 1Tes 1,3; Jk 1,21n; Ga 6,2;
Rz 8,2; Jk 1,25; Jk 2,12; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Hbr 12; Dz 7,55-60;
2Tm 1,12; 2Tm 4,17n; Tt 3,10; 2Tes 1,3-10; 1P 2,7n; Mk 16,16;
ŚWIĘTY PAWEŁ I ZBAWIENIE PRZEZ WIARĘ
Dz 11,21nn; Dz 16,14; 1Kor 12,3; Dz 11,18; Dz 14,27; Dz 15,7nn; Dz 11,17;
Wiara w Prawo żydowskie.
Dz 15,5; Ga 2,4; Dz 15; Ga 2,3-6; Ga 2,15n; Ga 1,6-9; Rz 5,12-21;
Rz 1,18-3,20; Rz 7,7-10; Ga 3,10-14; Rz 3,21-26; Ga 2,19nn; Ga 2,16;
Rz 3,22; Rz 5,2; Ga 3,23-4,11; Ga 3,15-18; Rz 4; Ga 3,6-9; Ga 15,6;
Ga 17,11; Ha 2,4; Ga 3,11; Rz 1,17; Iz 28,16; Rz 9,33; Rz 10,11;
Rz 10,14-21; 1P 2,4-10;
Wiara i łaska.
Rz 3,28; Ga 2,16; Rz 4,4-8; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Ga 5,13-26; Rz 6;
Rz 8,1-13; Flp 3,4; Flp 3,9; 2Kor 11,16-12,4; 1Kor 4,4; Flp 2,13;
Flp 2,12; Rz 5,1-11; Rz 8,14-39; Rz 8,38n; Ef 3,19;
WIARA W SŁOWO, KTÓRE STAŁO SIĘ CIAŁEM
J 10,26n; J 17,8; J 1,34n; J 5,33n; J 2,11; J 12,46n; J 10,26n; Pwt 4,30;
J 6,70n; J 14,1; J 14,28n; J 3,14n; J 20,8; J 20,25-29; J 1,12; J 2,33;
J 4,39; J 6,35; J 12,44; J 14,1; J 8,24; Wj 3,14; J 10,30; J 17,21;
J 14,10n; J 2,11n; J 4,48; J 20,29; J 2,23; J 11,45; J 20,27; J 6,69;
J 8,28; J 1,14; J 11,40; J 5,24; J 11,25n; J 6,40; J 12,46; J 3,16;
J 6,47; J 3,19-21; J 20,31; J 1,9-14; 1J 1,2n; 1J 2,23-27; 1J 5,1;
1J 3,9n; 1J 4,10nn; 1J 5,1-5; Rz 8,31-39; Ef 3,19; 1J 4,16; Ap 13,10;
Ap 1,18; Ap 19,11-16; Dz 4,24-30; 1J 3,2; 1J 5,4;
WIDZIEĆ
Ps 135,16; Hi 28,24; Ps 33,13n; Ps 7,10; Iz 45,15; 1Tm 6,16; 1Tm 1,17;
1J 4,12; Lb 14,14; J 1,18; Ap 22,4;
STARY TESTAMENT
PRAGNIENIE OGLĄDANIA BOGA
Iz 52,8;
Teofanie, których świadkami byli prorocy.
Wj 33,18; Wj 33,22n; 1Krl 19,13; Pwt 4,12; Lb 12,8; Lb 12,6; Lb 24,4;
Lb 24,16; 2Krn 18,18; Am 9,1; Ez 1-3; Dn 7,1; Rdz 15,17; Rdz 17,1;
Rdz 28,13; Sdz 6,11-24; Sdz 13,2-23; Wj 24,10;
Kult.
Wj 24,24; Ps 24,6; Ps 27,4; Ps 63,3; Jon 2,5; Iz 6; 2Krn 18,18; Ez 10-11;
WIDZIEĆ A WIERZYĆ
Iz 45,15; Iz 40,25n; Hi 38,41; Wj 14,13; Pwt 10,21; Joz 24,17; Wj 34,10;
Wj 16,17; Ps 46,9nn; Iz 41,20; Iz 42,18; Iz 43,10; Wj 14,31; Ps 40,10;
Pwt 32,39; Iz 42,18; Jr 5,21; Ez 12,2; Iz 6,10;
NOWY TESTAMENT
BÓG WIDZIALNY W JEZUSIE CHRYSTUSIE
W Jezusie Chrystusie ukazał Bóg rzeczy niezwykłe.

Iz 52,15; Iz 64,3; Iz 66,8; Mt 9,33; Łk 2,30; Mt 13,16n; Hbr 11,13;
J 8,56; Mt 11,5n;
Widzieć i wierzyć.
J 2,23; J 10,41; J 11,45; Łk 17,15; Łk 17,19; Mt 12,38n; Mk 15,32;
J 4,38; J 12,37; Mt 13,14n; J 12,40; Iz 6,9n; J 9,39n; J 20,28; Dz 13,31;
1Kor 15,5-8; Mt 28,7; Mt 28,10; J 20,29; Mt 28,17; Łk 24,12; Łk 24,27;
Łk 24,39nn; Mk 16,11-14; J 20,29;
W Jezusie Chrystusie Bóg jest widzialny.
J 1,51; Mt 3,16; J 3,21; J 3,36; 2Kor 3,11; 2Kor 3,18; J 1,14; 1J 1,1-3;
J 14,9; J 1,18; J 12,45;
WIDZIEĆ BOGA TAKIM, JAKIM JEST
J 14,12; J 14,28; J 17,1; J 17,5; Hbr 11,1n; J 16,10-19; J 7,34; J 8,21;
Dz 1,9nn; 1P 1,8n; Mt 26,64; Mt 24,30; Dz 7,55n; Ap 1,7; J 19,37;
Hbr 2,8; Dz 1,11; 1Tes 4,17; Flp 1,23; Mt 5,8; Ap 22,4; 1J 3,2;
WIERNOŚĆ
Wj 34,6; Ps 119,90; Ps 25,10; J 18,37; Ap 3,14; J 1,14; J 1,16; Ap 2,10;
STARY TESTAMENT
Wierność Boga.
Pwt 32,4; Iz 40,8; Tb 14,4; Lb 23,19; Iz 25,1; Iz 55,11; Ml 3,6; Oz 2,22;
Oz 4,2; Ps 36,6; Ps 89,1-9; Ps 89,25-40; 1Krl 8,56nn; Ne 9,33; Ps 85,5;
Ps 85,11nn;
Wierność człowieka.
Joz 24,14; 1Sm 2,35; Ne 9,8; Syr 45,4; Ps 78,8nn; Ps 78,36n; Ps 106,6;
Prz 20,6; Iz 42,18nn; Iz 42,1nn; Iz 50,4-7; Iz 49,5;
NOWY TESTAMENT
Wierność Jezusa.
Mk 10,45; Łk 24,44; J 19,28; J 19,30; Ap 19,11nn; 1Kor 1,8n; 1Tes 5,23n;
Rz 11,29; 2Tes 3,3nn; 2Tm 2,11n; 2Tm 2,13; Hbr 13,8; Hbr 2,17;
Hbr 4,14nn; Hbr 10,23;
Wierni Chrystusa.
Dz 10,45; 2Kor 6,15; Ef 1,1; Flp 4,8; Mt 23,23; Ga 5,22; Łk 16,10nn;
J 15,9n; J 14,15; J 14,21; J 14,23n; 2J 1,4n; 2J 1,6; Mt 25,21; Mt 25,23;
J 15,11; Mt 6,13; Mt 26,41; 1P 5,8n; Ap 13,10; Ap 14,12; Ap 7,14;
Ap 12,11;
WIĘZINIE
PRÓBA WIĘZIENIA
Wj 13,14; Dn 7,8; Am 1,6; Am 1,9; 2Krl 17,6; 2Krl 17,23; 2Krl 24-25;
Mt 5,25; Mt 18,30; Ap 2,10; Rdz 39,20nn; Mdr 10,14; 1Krl 22,26nn;
Jr 20,2; Jr 32,2n; Jr 37,11-21; Jr 38,6; Mt 14,3; J 18,12; Mt 27,2;
Dz 5,18; Dz 12,3nn; Dz 16,23n; Dz 20,22; Ef 3,1; Ef 4,1; 2Kor 11,23;
2Tm 2,9; Flp 1,12nn; Dz 5,19; Dz 12,7-11; Dz 16,26; Iz 58,6; Mt 25,36;
Mt 25,40; Hbr 10,34; Hbr 13,3; Ps 69,34; Ps 107,10-16; Iz 61,1; Iz 52,2;
DUCHOWA NIEWOLA GRZESZNIKA
J 8,34; Sdz 2,14; Prz 5,22; Prz 11,6; Rz 7,14; Rz 7,23; 2Tm 2,26;
Ps 18,6; 1P 3,19; Ga 3,23; Rz 7,6; Rz 6,12-23; 1Kor 7,22; Dz 20,23;

2Kor 10,5; Rz 1,5; Ef 4,8; Ps 68,19; 2Kor 2,14;
WINNICA
Ps 104,15;
Winnica jako symbol radości człowieka.
Rdz 8,21; Rdz 9,20; Rdz 5,29; Lb 13,23n; Pwt 8,8; Am 5,11; So 1,13;
Pwt 28,30; Pwt 28,39; Iz 7,23; 1Sm 8,14n; 1Krl 21,1-16; 1Krl 5,5;
1Mch 14,12; Mi 4,4; Za 3,10; Am 9,14; Za 8,12; Syr 24,17; Ps 128,3;
Pnp 6,11; Pnp 7,13; Pnp 2,13; Pnp 2,15; Pnp 1,14;
Izrael jako winnica niewierna względem Boga.
Oz 10,1; Oz 3,1; Iz 5,1-7; Jr 2,21; Jr 8,13; Jr 5,10; Jr 12,10;
Ez 19,10-14; Ez 15,6; Ez 17,5-19; Iz 27,2n; Ps 80,9-17; Mk 12,1-6;
Mk 12,7nn; Mt 21,28-32; Mt 20,1-15;
Prawdziwa winnica, źródło chwały i radości Boga.
J 15,1n; Mt 15,13; J 15,9; J 15,13; J 10,10n; J 10,17; Mt 26,27; J 6,56;
J 15,4nn; J 15,9n; J 15,16; J 15,8-11; J 17,23;
WINO
Pwt 8,8; Pwt 11,14; 1Kor 12,41; Ps 104,15; Sdz 9,13;
WINO W ŻYCIU CODZIENNYM
W życiu świeckim.
Rdz 9,20n; Rdz 49,11n; Prz 3,10; Syr 32,6; Syr 40,20; Syr 31,27;
2Mch 15,39; 1Tm 3,3; 1Tm 3,8; Tt 2,3; 1Tm 5,23; Mt 11,19; Am 2,8; Oz 7,5;
Iz 5,11n; Iz 28,1; Iz 56,12; Prz 21,17; Syr 31,30n; Syr 19,2;
Prz 23,30-35; Ef 5,18;
W życiu kultycznym.
1Sm 1,24; Oz 9,4; Wj 29,40; Lb 15,5; Lb 15,10; Pwt 18,4; Lb 18,2;
2Krn 31,5; Ez 44,21nn; Kpł 10,9n; Pwt 29,5; Jr 35,6-11; Am 2,12;
Sdz 13,4n; 1Sm 1,11; Łk 1,15; Łk 7,33; Lb 6,2-20; Dz 21,23n; Dn 1,8;
Jdt 10,5; 1Tm 5,23; Rz 14,21; 1Kor 10,31;
SYMBOLIKA WINA
Syr 9,10; Pnp 1,4; Pnp 4,10; Koh 10,19; Za 10,7; Jdt 12,13; Hi 1,18;
Jr 51,7; Ap 18,3; Prz 9,2; Am 5,11; Mi 6,15; So 1,13; Pwt 28,39;
Iz 51,17; Ap 14,8; Ap 16,19; Am 9,14; Oz 2,24; Jr 31,12; Iz 25,6;
Jl 2,19; Za 9,17; Mk 2,22; J 2,10; J 4,23; J 5,25; Mt 26,29; 1Kor 10,16;
Kol 3,17; Kol 2,20nn; 1Kor 11,25n;
WINOBRANIE
Winobranie jako wyraz błogosławieństwa Bożego.
Wj 23,16; Wj 34,22; Pwt 16,13; 1Krl 8,2; 1Krl 8,65; Sdz 9,27;
Sdz 21,19nn; Iz 16,10; Jr 48,33; Ps 4,8; 1Sm 1,14n; Oz 2,14; Iz 7,23;
Pwt 28,39; Iz 24,7; Iz 32,1-13; Jl 1,5; Iz 16,9n; Jr 48,32n; Ml 3,11;
Jr 31,12; Ag 2,19; Oz 14,8; Am 9,13; Ez 28,26; Jl 2,24; Iz 25,6;
Winobranie jako wyraz kary Bożej.
Jr 6,9; Lm 1,15; Jr 49,9; Ab 1,5n; Iz 63,1-6; Jr 25,15-30; Ap 14,17nn;
Ap 19,15;
WŁADZA
STARY TESTAMENT

3-8.36. Znak poświęcenia.16n.18.1-5. STARY TESTAMENT Błogosławieństwo. Iz 8. Iz 10. Mt 22. Prz 23.25.37.5nn. Ps 19. Lb 8. Relacja pomiędzy kościołem a władzami świeckimi. Dn 7. NOWY TESTAMENT JEZUS Jezus jako Ten.7.13n. Flm 1.26.10n.23n.10. Warunki potrzebne do wykonywania władzy.4n. Mk 2. Mt 20.11.4. Kpł 9.13-16. Wj 21.1.16. Mk 1. Lb 27.21.40. Kpł 3.3. Mk 3. Mk 10.11. Dz 25.13.3. 1Mch 2.19. Dn 7.21nn.1nn. Ef 6.25nn.10.14. 1Kor 5. Syr 7. Łk 24. Mt 28. Dz 4.25. Kpł 19. Dn 7. 1Sm 15. .23nn.8n.2. APOSTOŁOWIE Depozytariusze władzy Jezusa. Łk 22. Mk 4. Wj 18. Mt 12.17-24.2. Ap 17. Kol 3. 1Sm 13. Iz 14.1. Dz 5. Ps 15. NOWY TESTAMENT W życiu Jezusa.22.9.21. Kol 3. Lb 8. Różne formy władzy doczesnej. 1Krl 18.9. Ez 1. Dz 16. Łk 10.46.12n. 1P 2. Jr 29. Mt 9. J 18. Mt 21.15. J 13.18. Dz 23. Ef 5.13nn.6nn.24n. Jezus wobec władców ziemskich. Mk 10.26n.9.13n. Syr 30. Symbol solidarności.14n.22. Flp 2. Dz 13.29.1-6.13. Łk 10. Ef 6.32. Ef 6. Ef 6. Kpł 16.28.22-33. Ez 3.1-19. Pwt 34. Syr 33. Rz 13.5-11. 1Tm 2. Ba 1.11n.7-15. 1Tes 2.4. Mt 8.15-23.19-25. Łk 13.27.7-11.26. W obliczu imperiów pogańskich.9-13.2. który posiada władzę. Łk 4. 1P 2. Dz 22.4. Rdz 48. Ef 3. Wj 21.42nn.20n.12-18. Rdz 3.14n.22.15.28.5. Łk 4. 2Krl 8. 1Krl 21.15-28. 1Krl 19.13-17. Mt 19.1-7.16. Mk 8. Łk 22.9. Rdz 1. Mt 5.22.6-10. Syr 10. Lb 11. Jr 27.3. Dn 7. Iz 10.28. J 13. Rdz 16.12.13n. Wykonywanie władzy ludzkiej.23.16.21n. Mt 21. Kpł 4. WŁOŻENIE RĄK Wj 14. Wj 19. Dz 3.31. Łk 13.WSZELKA WŁADZA POCHODZI OD BOGA Rz 13.16. Dn 7.4. Kol 3.27n. WŁADZA W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Dwie władze. J 19.30.6.6.50.36.41. Kpł 1. Dz 11.

1P 3.1-4. Rdz 16. Kpł 26. Rdz 28.6.3.11. Mt 18. .14. Moment wniebowstąpienia.12. Ps 144.1. Mk 14. Syr 35.50n.51.13.19. Dz 8. Rz 8. Hbr 4.16.4. Hi 5. Dz 8. Pwt 8.44. Ml 3.14nn. J 11.14.2. 1P 3. Rdz 5.3. Mt 28. Tb 12.43. Mi 5. Iz 44. Łk 24.33.W życiu Kościoła. Flp 2.1. 1Krl 22.6. Rdz 11.3.6-11. Ps 135. Hi 1. 1Kor 15. 1P 1. Ps 18.8.58. Wj 16.5.4. Wj 15.10-16.62.26. Am 7. 2Tm 1. Hbr 12.18. Mi 1. Ap 3.36. Dn 4. Pwt 11.22-36. Joz 15. Mk 16. Ap 14. Rdz 26.6n.9n. Jr 5. J 20. Lb 11.20n.13.20n.13.15. Mt 28. Hbr 2.23nn. J 6. Ez 31.6. Dz 1. Dn 7. Ba 3.4.18n. Łk 24.4.6-7. Tb 12. Dz 9.6n. J 6. Dz 10. Hbr 1. Kpł 26. Dz 13.19. Kpł 26.14. 2Tes 1. Pwt 28.10.3. J 14.7nn.19.22. Syr 44. Mk 12.19n.12. J 12. Pwt 28. J 3.34. WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA DO NIEBA Dz 2.10.15. Mk 16. Ps 104.27. Ap 11. Mk 16.10. Ps 104.3.16. Ps 104. Ps 139. Kol 3.4. Wj 15.25. Koh 5.22.19.14. Sdz 13.13. Dz 28. Rdz 7.10n.58. Hi 29.10. 1Kor 15.19n. WODA TWÓR BOŻY Rdz 7. J 6. Rdz 21. J 6.20n. Ef 1. Hbr 6.18.20. Hbr 10.1.10. 1Mch 2. Iz 2.15.14.5. Lb 24.6.35nn. Ps 133. Rz 10.5.16. Iz 30.4.28. CHRZEŚCIJAŃSKA DUCHOWOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA Ef 2.11. J 6. J 6.1nn.22. Ef 1.6.12. Ez 19.11nn. Sposób wniebowstąpienia.10-18.2.22.25.23.9. Ps 148.9-12. Rdz 17. 1Tes 4.17. Pwt 30. Łk 24.27. Iz 4.12.12.16n.12n. J 20.8. Hbr 1. 2Krl 2. Am 4. Wj 19.20. Ap 5.7. Hi 20. Iz 19. Ef 1. Dn 3.53.29. Hi 28.10. Ps 115.1. Kol 3. Pnp 5. Mt 3.17.62. Hbr 8.12. Tb 12.19.24. Ps 4. WODA W HISTORII LUDU BOŻEGO Woda i zapłata doczesna.62.11. Ez 17.2.20.4.7. Dz 2. 1Tm 3.22-28.34. J 1.14. 1Tes 4.3.3.10.3. Łk 22.24. Ap 7. Hbr 9.7.1.16.15.16. Dz 3.6. Kol 2.58. Prz 30. Zstępienie i wstępienie.15. Dz 19.6.13. Iz 14. J 6. Ap 1.6.18.19.50n.12. Syr 48. Ps 1. Mdr 18.15. WNIEBOWSTĄPIENIE JAKO PRELUDIUM PARUZJI Dz 1.2n.20-21.24. Wj 19. Dz 6.17.21.33.17. Prz 3.10. Ps 68.6. Syr 49.45-49. Hi 12.3-11.8.6.4-13. Iz 24. Rdz 8. Dz 10.24. J 6.23. Ef 4. Hi 38. 1Tes 1.21. Rdz 7. Ps 104. Pwt 33. Pwt 28. Iz 32.38.5. Ap 4.34. Łk 24.2. Mt 11.10. 1Tm 5. Łk 24.10.3nn. Rdz 11. Ap 1. Tryumf w porządku kosmicznym. WNIEBOWSTĄPIENIE POMIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ Iz 66.12. Jr 51. 1Tm 4.36-42.7.11.41n. Ez 31. Rdz 27. Dz 2. Iz 55.2.19. Dz 1. Flp 3.1.60.

6.3-11. Ps 43.6n. Jr 46.1-7.24-27. Iz 8.18. Wj 11.5.40. Ps 118. Rdz 18. Kpł 14.32-36.20.6. NOWY TESTAMENT Wody ożywiające.8.23n. Jr 4. Ps 51. 2Krl 19. Iz 55. Ps 78.10. Sdz 3-12. Ps 46.10.7-14. Jr 27. Hi 12. Ap 22.24. Ez 4.1n. Sdz 5. Ps 29.37n.44.38.4.7.1.16. IZRAEL W SŁUŻBIE JAHWE PROWADZĄCEGO WOJNY Wj 23.34. 2P 3. Ps 110.23.6n. Jr 47. Ps 142. Joz 7. Pwt 28.10. Jr 2.1-8.10n. J 7.4-9. 1Sm 28-30.5-5.4.11. Jr 17. 1P 3. Jr 14. Ps 121. WOJNA STARY TESTAMENT WOJNY LUDZKIE I BOJE BOGA 2Sm 11.39-44. Ez 47.11n.2. Wody straszne. 1Sm 31. Sdz 5. Iz 55. Jr 31. 2Sm 10.4. .5nn. Ps 124. Rdz 2. Łk 3. Ps 45.4. Iz 19.11. Za 14.24. Bóg w walce przeciw grzesznikom. Ps 71.26.4.17.8. 2Sm 8. Pwt 2. Joz 6-12. Hi 40. Ap 22.2-15.1n.1nn. Ps 18.18.2n. J 19.17. J 4. 2P 2. Ps 60. Mdr 10.6-9.8. 1Krl 18. Ps 35. Wj 14.27-33. Ps 42.10. Ez 31. Iz 49. Kpł 17.4-9.40.1-12.11. Wj 3.6n.19.3n. J 13. WOJNY JAHWE W HISTORII Jahwe w walce o swój lud. Mdr 10.4. Pnp 8. Syr 15.13.5. Iz 1.10n.15.1-13. Ez 39. Ps 2.21. Iz 49. Am 8. J 7. Iz 51. J 2. Ps 18.7.2n. Ap 7. Iz 35.39.18. Pwt 7. Ps 1. Joz 5.13n. 1Sm 4. Iz 48.1-7. 1Tm 5.23. Iz 5. J 3. Iz 5.21.1-12.17.3.17-20. Ps 124. Ps 32. Iz 30.9n.2.4. Ap 21.10-14. Ps 69.5n. Jr 17.3.16.4.8. J 9.26-30.20n.17.12.5. Ez 36. Ps 46.8. Wj 17.3. Iz 8.1. Am 4.3nn.16n.Kpł 26.25.25-31. Tt 3.13. Wody oczyszczające.17. 2Sm 5. 1Kor 10. Rdz 19.4-8.10. Jr 6.26-3. Jl 4. Iz 25. Iz 44.1. Ps 20. J 7. Mt 27. Ez 36.1.16n. Pwt 7. Ez 23. Rdz 4. Ez 34. J 2.25. Iz 1.10-14.10. Rdz 8. Wj 17. Kpł 16. J 13. Woda posiada zazwyczaj wartość symboliczną.20.6. Ez 19. Ps 114. Wj 40.4nn. Iz 58.12.6nn.10-14.2. Ez 16. Ps 143.6. 1Sm 11-17. J 4. Lb 21.20. Iz 2.5. Hi 22. WODY ESCHATOLOGICZNE Woda w planach odrodzenia ludu Bożego. Lb 14.20.38.15n. Lb 20.4. Iz 41.15. Kpł 11. Łk 7. Ps 78. Za 13.8.19nn. Syr 24. Wj 29.24.10. 2Sm 5. Iz 11.8n.18n.9. Ez 47.21-35.6nn. J 5. Kpł 16. Ps 26. 1Kor 10. J 15.29n. Ps 144. Kpł 15.7.5nn. Wody chrztu. Rz 6.7. Ez 47.6.

28.12. . OSTATECZNY BÓJ Działania wstępne.2. Iz 63. Ap 6. Mdr 5. Kol 2.17.19-25. J 16. Iz 59.7-10.21. Ap 11. Iz 44. J 14.40-45. Mdr 9.7. Mt 10. Mt 11.3.21. Jr 29. Ap 19.6.9. STARY TESTAMENT Rdz 2. Wj 3.1-4. Ap 19. Łk 11. Pnp 8.17. Mdr 12.22nn. 2Mch 15.18-21. Prz 21. Iz 29.23. Ez 18.4. J 18. Ap 14. Iz 58.17-23.3.10.18.1-6.33.9.32.4n.13-17.1-6.8.30. NOWY TESTAMENT JEZUS Łk 22. Rdz 3.26n.14. Dn 12.19. Ez 18. J 13.38.12.7nn. Ef 6. Syr 43.5. WOLA BOŻA WOBEC SPRZECIWÓW CZŁOWIEKA Am 1.4.23. Hbr 10.17-13. 1J 2.38. Ap 12. 1Sm 12. Ps 40. Wj 32. Dz 4. Pwt 30.14. Mt 24. Za 14. Ap 11.15n.13. Ez 18.11. Dn 11.25. Łk 1. Mi 7.52.1nn. Dn 7. Iz 10. Rdz 3. Jr 18. Syr 33.26.23.11. Dn 8.12. Ps 143. Dn 7. W refleksjach autorów natchnionych. J 13.9n. Mt 24. 2Mch 8-10. 1J 4.15-18. Ps 22. Ps 35.8n.18. Iz 42.11. Iz 6. Dn 11.5.10.27.50n.11. Pnp 2.6-12. Mt 12. Prz 19. Jon 3. Ap 7.9. Oz 2. J 16.8.14-19.4. 1Tes 5.54. Obrazy ostatniej walki. Ps 44.22.16. Dz 13.34.21n. J 12. Ef 6. 1Mch 2-4. Ap 9.9.11-16. Tb 12. Mdr 5.13.8n. Ap 5.28.6. Ps 1. Mdr 4.BOJE ESCHATOLOGICZNE Atak sił wrogich. 1P 5.18nn. Ps 2. Ap 10. Jdt 1-7.20.1. Ez 18. Jr 9.1-11. Broń chrześcijanina.7nn. J 15.13-17. Ps 33. Ap 3.7.11.13. BÓG OBJAWIA SWOJĄ WOLĘ W historii. Pnp 3.1. Iz 10. Hi 37.27nn.13.33. Oz 6.11.10.6. J 18.25-28.15-20.19.4. Ez 36. WOLA BOŻA 1Tm 2.4.14. J 11. Hi 23.33.27. Jr 18.22. Ap 21. Jdt 9.15.1-12. Iz 62.21.29.14. Iz 50. Ez 38.2. 1J 5. Ap 20. Ef 6.17n.14. Rdz 3. Ap 19. Tb 4. Dn 4.1-5.16.5nn. Ap 20.10nn. Iz 40. NOWY TESTAMENT Łk 1. Oz 2. Rz 9. Łk 2.30. Łk 22. Am 1. Dn 4. Mt 4. Iz 53. Iz 45.2.6. Jr 31. Ap 12.13. KOŚCIÓŁ JEZUSA Kościół walczący. Ps 135.25.5nn.11.17. Ap 11.1-3. Hbr 10. Am 3. Dn 7. Ap 12. Mdr 9.22.52. Wj 19. Mt 26.31. Ap 19. Kontrakt Boga.11.1-11. J 14.19nn. Dn 4.4. Iz 55.10. Am 4.1nn.

Mt 12. Rdz 37.12.21.13. J 12. Wj 23. Dz 18.47. Ef 1. Pwt 22.37nn. Mt 7.9.27. J 14.11. Pnp 1.2.21. Mk 6.42. Wj 33. 1Tes 4. Mt 22. Pnp 4. Mt 27.7. 1J 5.10n.13. Pnp 1. Flp 3.34. 1Krl 7.10.11.11. 1Kor 4.17. 2Sm 14. Lb 7.30.21. Lb 1. Ps 42.15. Jk 4.14.19nn. Dz 4.32-5. 2Kor 2. Ap 5. Łk 7.13. Hbr 13. Flp 2.18. Kpł 19.14. Prawo. 1P 4. Pnp 5.46.2-6.32.3.24nn. Rz 6. J 6. Pwt 10. Wonność a liturgia.86.6.6-11.43.16nn. 1Krn 15. Ps 63. .17. Mt 20. Mk 8. Mt 26. 1Krl 22.17. Ps 141.18. Wj 30. Modlitwa.18. Przymierze. Ps 22. J 5. Mk 3. Dz 4.2. BĄDŹ WOLA TWOJA Mt 6.19. 1P 3. Ga 6. Ef 5.7-11. Ap 8.23. Rdz 27.10.27. Łk 12. Łk 12. Prz 7.33. Mt 2. 2P 1.50.7-13.37. Mt 23.24. Flp 2.18.1-4.2.14. Hbr 10. J 8.55. Wj 19. J 15. Rozpoznawanie woli Bożej.CHRYSTUS A WOLA BOŻA Jezus objawia szczególne upodobanie swojego Ojca.49. 1Kor 10. 1Krl 10.22. Ef 6.7. Kol 1.13. J 6. Ml 1.18.12-18.21.16.50. Wspólnota z Panem w Kościele. Ef 5. Wj 30. 1Tes 5. Mk 14.3-4.4. WSPÓLNOTA STARY TESTAMENT Kult.17. Flp 4.9.14-17. 2Sm 12.5.12-17. Am 6.44.2. Am 3.20.17. Kpł 3. Pwt 24. Lb 20.17-18.7n.42.34-37.14. Pwt 23. J 17. Wj 24. Mt 7.13. 2Kor 1.22-25.9-10.1-10.8.9. 1Tes 4. Znaczenie tej wspólnoty. Ps 16.25.22.3-14. Wj 24. Mt 6. NOWY TESTAMENT Hbr 2. Rz 2. Dz 2. Łk 22.44. Pwt 24. Mt 11. Jdt 10. Rz 12. Wj 30. Ef 2. Ps 40. Flp 1. WONNOŚĆ Rdz 43. Rz 8. Iz 60.10.20.29. J 4.15.2.20.3.36. Est 2. 2Kor 4.2. Czynić wolę Bożą.14n.11.2-5.2. 1Krl 10. 2Kor 8-9.31.11.5n. J 10. 1Mch 1.10.6.1.2-5.14. Rz 12. J 14. Łk 12. Mt 15. Wj 18.2.17.6.16-17. Ps 119. Wj 29. Łk 1. 1Krn 13. 2Krl 20. Prz 27. Wonność w życiu społecznym. Ps 49. Ps 73.38nn.32.12n.18.26. Jezus wypełnia wolę Ojca.2. Wspólnota serc w ludzie jest owocem przymierza.9. 1P 2.25.3.6.25. Mt 20.3. Mdr 18. 1P 4.21. Mt 21.

40. Wj 19.4. Lb 8. Am 3.9. Mt 5.19. Ga 4. STARY TESTAMENT WYBRANIE W PRZEŻYCIACH LUDU Fakt wybrania.17. Ps 89.8. Ps 25. Iz 42.13. Joz 24.23.30. Iz 4.4. Ps 109. 1J 4.3. Mdr 2.5.6. Ps 22. Iz 47. J 14. Flp 1. przez Chrystusa.20.13. J 15. Wstyd a bezpłodność. Ps 6. Am 7.8. WSTYD SYTUACJE. Rdz 30.15.5n.10. Sdz 5. Pwt 16. Hbr 12.2n.11.1. J 6.4.4.7. . Rdz 4.1nn.7. Pwt 17. J 14.23n. Ps 34. 2Sm 7. Iz 8.24.11. Rdz 27. Pwt 7.5.4.7-16.2n.19. Rdz 12. Iz 49.29.15.17. Pwt 28.11. Lb 23.3. Rdz 7. 1Sm 10.7. WYBRANIE Mt 20. W KTÓRYCH WYSTĘPUJE POCZUCIE WSTYDU Ez 36.13.56.15. Iz 53.20-23. Wj 19.1nn. Ps 68. Rdz 11.4. Pierwsze wyrazy świadomości wybrania Bożego.2-3.16n.29. Lb 18. Ps 106. J 17. Rdz 4.5.3. 1J 4.12. Sdz 5.17. Rdz 9.7. 1J 2.23. Skutkiem.23.21.9. Pwt 26.29. Ps 35. Wstyd i klęska. 1Kor 4.1.26. 1J 2.1-11. 1Kor 12.13. Ps 132.14. 2Tm 1. Mdr 4.13. Rdz 27.10. 1Sm 10. J 17. Wstyd a bałwochwalstwo.23. Celem.3. 2Kor 13. SPRAWIEDLIWY UWOLNIONY OD WSTYDU Przez Boga.4.1-6. Rdz 22. Ps 70. Sdz 5. Ez 23. Flp 2.23. Ps 16.4nn. Jr 20.20. Wj 34. Ps 22. Sdz 5.24.18. Pwt 10.24. Wstyd i nagość. 2Sm 2.26. Pwt 12.14. Joz 24.3nn. Iz 1. Ag 2. Iz 44.15. Rdz 5.25.24. Łk 9. Rdz 28.25. 1J 4.24. Jr 15.16. Pwt 14. 1P 5.3.1Kor 1.1.11.1-2.11. J 14.8.16nn. Wj 3.5. Ps 78.7n. Sdz 5. Hbr 2.11. Pwt 26. Ciągłość wybrania.15.14.26. 1Krl 2.1. 1Tes 4. Łk 1.23. Mdr 5.9. Rdz 26.13. Rdz 11.5. Rz 14.6-12.6.20.1. Pwt 7. Iz 8. Rdz 12.17. J 15. Rdz 9. Sdz 5.2. Pwt 18.25. Przez miłość braterską.8n.8. WYBRANIE NOWE ESCHATOLOGICZNE Wybranie i odrzucenie.27. ZNACZENIE WYBRANIA Źródłem. Rz 1. Iz 20. Mdr 5.6. Am 7.15. 1Sm 16.6. Ps 69. Iz 41. 1Sm 16.26. Iz 30.11n. 1J 1.1. Ps 22. 1J 3. Hbr 11.4n.20.68.19. J 15. Iz 50. Rdz 9.

4. Prz 5. Hi 5. Kpł 26.35. Pwt 7. Iz 45.15.24. Dz 6. Wybranie Boże jest rzeczywistością. Syr 30. Prz 10. 2J 13.13. Syr 21. Iz 28.7.1.32.37. Jr 6. Dz 13.37.2-7.12n.21. Rz 11. .12.3.13.26nn. Wj 20.20. Mk 3. Iz 65. Prz 1. Iz 8.28. Mt 25. Rz 16.11-14. Ef 4.24.14. 1P 2.28. Łk 23. Prz 23. Iz 42. Jr 2.2. Oz 11.17. Dz 15.2.1. Jr 31.4nn.22.18.11.30.8. Łk 24. Jr 10.18. Dz 26.5-16.23. Syr 1. Mt 13. Prz 6. Ef 1. Jr 14. 1P 1.6.40. Wychowywanie Izraela przez Jahwe. KOŚCIÓŁ JAKO LUD WYBRANY Wybór Dwunastu.1-4. Łk 10. Prz 23. Mt 8. Oz 2. Iz 53. Mk 13.27. So 3. Syr 22. Jr 31. Ps 94.10.14n.2.19n. WYBRANI I ODRZUCENI Mk 13. Rz 8.46.12.29.24. Prz 30.33n. 1Kor 1. Ef 1.70.8-12. Za 2. NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO WYBRANY BOGA Łk 9.30n.20-35. So 3. J 8. Prz 1. Za 3.2.14.24n.1. Iz 43. Pwt 21.29.10. Mt 16. J 16.17.10-13. Ap 17.26-31.1-7. Pwt 4.7-14. J 1. Hbr 4.5-6. 1Tes 1. Łk 6. Jr 1. Dz 9.4.35. Mt 20.6-11. Pwt 8.2.14nn. Iz 50. Mk 6. Iz 52.13n.13. J 2. J 8. Ga 3.3.10. 1Krl 19. Ps 38.12. Jr 5.11. Kpł 26.10.1-13. 1P 1. Mt 13. J 15. Rz 11. Prz 5. Iz 41.4-15.23n. J 13. J 6. Kpł 26. Pwt 8. J 21.18. Dz 1.5.35.17.15-21. Ez 20.27. Prz 22. J 17. Oz 10.28. JEZUS CHRYSTUS JAKO WYCHOWAWCA IZRAELA Ten.17.1nn.4. Wj 4. Oz 11.15. Mt 16. Ps 16.7n. Ps 6. Prz 23. Pwt 30.8.16.15nn. Mt 8.27. Dz 6. Jr 7.23.9.37n.20.13. Syr 22.20. BÓG JAKO WYCHOWAWCA SWOJEGO LUDU Jak ojciec wychowuje swoje dzieci.2. Jr 31. J 1. Iz 65.7. Pwt 11.1. Jr 30.17. J 5. Syr 42.4n. Iz 49. Iz 65.27.24-28.8n. J 17.36. Iz 44. Oz 7. Mk 1.11.36.10. J 4. J 9. Jr 49.7.5. Łk 1.12n. Iz 45.19.19.1.17. Ef 1. J 6. Mt 11.51. 2Krl 23. Mt 8. Ps 78. Iz 42. Mt 17.36.7.13. Prz 1.1. Prz 23.5.8. Iz 43.38.3-6. Oto mój wybrany. Ez 16.15.27.20. Za 1. Mt 13.2.18-21. J 5. Rz 9. Łk 4.23.22n.33.1-4. 2Tm 2.67n.3.8n.20.17.5. Odkupiciel.10nn. który objawia. Mt 24.22.34. WYCHOWANIE Ga 4.2-6.6. Mt 17.30. Mt 10.1Sm 16.2. Hbr 10. Iz 6. Iz 14.9nn.13n.17. Ef 1. Jr 6. Mt 24. Pwt 4. J 16.30.16. Dz 1. Mt 4.14. Mt 7.28n. J 17. Oz 11. Pwt 4.4.4.41. Am 3.21.22. Ef 2. Prz 4.15. Mt 16. Hbr 5. Mk 1. Jr 31.34. Dz 10.1.9.4.17.32n.8. Jr 46. Iz 45. Jr 7.23-28.23-26.16. 1P 2.3.13. Mt 14. Rz 11. Am 4.22.1. którą przeżywamy. Iz 53.7.

23. Iz 40. Iz 53.16. J 16. Ba 1.8nn. Oz 2. Jr 29.Wychowawca.12n. So 3. Ez 37.12. Jr 31. Jr 16.15.10-17. Jr 31. Pouczenie i nagana.11.16. 1Kor 4. Pwt 28. Iz 41. Iz 44. Iz 42.20. Ez 11. Iz 35. Oz 2. Iz 40-55.10.21. J 14.63-68. Iz 63. Iz 35. Iz 10. 1Tes 5. 1P 2.9. 2Kor 5. Iz 10.11.27. . Ez 16.31.2n.19nn. Iz 1.26. Iz 49.23.20. Dn 9.5-10. Ezd 1. Iz 35.19. Iz 43.16. Kol 3. Iz 35. 2Tm 2. Ba 6.7. 1Kor 11. Iz 5.4. 1Kor 11.15.19.6.32. Przygotowanie nowego Izraela.1.16. Pwt 32. Ap 3. 2Krl 17.9.14. Wygnanie jako objawienie grzechu. Ez 37. Ga 3.22. Iz 63. Iz 30.8-11. J 14.16. Ez 37.11-14. Wj 14. Tt 2.1-8. Jr 13. Jr 10.19.25.13nn.15.6.16. Ga 4.18nn.14.5. Pwt 32.10.11.19. Ez 36.24-28. Iz 64. Jr 2. Jr 16.19. Mi 6. Pwt 32.16. Iz 45.27-30.3-6. Ne 9.16. Iz 48.16. Iz 5. Iz 8.6. WYGNANIE JAKO KARA ZA GRZECHY Wygnanie jako najsurowsza kara. Ga 4. Ne 9. Jr 31.16n.4. Iz 44.25nn. Ez 17.11nn. Iz 63. Iz 42. Krzepiąca działalność proroków. Hbr 12.11.19. 2Kor 7. Oz 2. J 16. Jr 2.26.14. Wj 17. 2Krl 24.17-20. Oz 11.7-16.19.14.28nn.11.20. Iz 52. 2Krl 15.16. 1Kor 4.14n.3.11.8. Iz 11.14.6. WYGNANIE Am 1.21.16. 2Tes 3. Iz 42. Ez 34. 2Krl 25.7n. Mt 18.1n. Ez 1. J 17.29.6.4.38. Iz 46.5n.3. Ne 1.KOŚCIÓŁ WYCHOWANY I WYCHOWUJĄCY Duch Święty . Dz 20.12.6. 1J 2. Jr 5. Wygnanie a Nowy Testament. Iz 40. Iz 52.16. 1Kor 10.11n. Iz 49.15.26.19. 1Tes 1.3. J 15. Iz 35.2. J 6.11.18.1-14.9. Iz 43. Nowe wyjście.3nn. 1J 2.1.6.7nn.6-7. Ef 6.15. Oz 11.11. Am 2. Jr 31.16. Jr 52. Iz 41. Hbr 12. Oz 2.12. Hbr 11. Ps 106. Iz 40.1-7. Ezd 9. Jr 24. 2Krl 25.8-11.1. 2Krn 36.6n. Hbr 10.15. Iz 55.3n.7. Ez 22. 1P 1.1n.1n.6. Iz 41. Jr 29. 2Krn 36.11n. Nowe wyjście z niewoli. Ps 126.8nn. WYGNANIE JAKO OWOCNA PRÓBA Ez 11. Iz 41.45. 2Tm 3. Iz 49. 2Tes 3. Wygnanie i wyznawanie grzechów. Wj 19. 1Kor 4. Iz 11. STARY TESTAMENT Pierwsze wyjście.7-10. WYJŚCIE Z EGIPTU Wj 3. Iz 54.

27.15n.14-18. WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Iz 6. 1Kor 10.44.6. Rz 11. Łk 15. J 8.13n.8.9n.21.12n. Dz 4.21.1-7.42n. Mt 10. J 17.11. Wj 17.11.20. 1Kor 15. Rz 9.50.6-10.5. Ps 32.38. Pwt 30.26.22.14. Rz 8. Syr 15.42.5.16n. Ez 18.4n.21n. Rdz 2-3. Rz 9. Pwt 11. J 12. Ap 11. Kpł 19. 1Kor 12.30-33. 1P 1.1.17. Ps 119.5. Prz 28.32. Pwt 6. Ap 16.37. Wj 19. J 19.6. Święty Jan.18.15nn. Wj 14-15.14n. 1Kor 15. Mdr 17-18.3. J 1.28nn. 1Kor 16.34nn.2-13. Wj 19.22. J 8.4-9.14. Ps 18.24. Święty Paweł. Wj 4.19. Pwt 6. 1Tm 3. Iz 40.16.6. Ps 28. Wj 15.36.22.31. Ps 31. Łk 10. J 9.3.2. Łk 5.13.19nn. 1J 1. Wj 3. Joz 24. J 13. Ps 76. WYZNANIE 1Sm 3. J 6.48. Ap 15.3. Łk 7. Mt 10. 1Tm 2.5. Kpł 26.16. Łk 7. Wj 4. Rz 9. J 12. 1J 4. Rdz 4. . Iz 52. 1P 1.20n. Wj 19.30-58. 1Krl 1. Dz 8. STARY TESTAMENT Wyznawać imię Boga.15n.37n.19n. Rz 8.1.7. Wyznawanie grzechów. WYZNAWANIE GRZECHÓW Mt 18. Mt 27.22.20.17. 2Sm 12. Ap 5. J 13. Ap 11. Dz 3. WYZWOLENIE IZRAELA Wyjście z Egiptu. Dz 5.15. 1P 1.68n.32n.6nn. 1Kor 5. J 7. J 20.18.8.13n. Hbr 13.23. Ps 118. Dz 22.13. Rz 11.4.3nn.26.9-11. Wj 15. J 14.3.15. Jr 10. Ap 21. J 12.1-6.16.9n. Wj 13. Dz 10. Oz 2. J 5. Wj 24. Pwt 9.9n. J 18.11.10.1. 1Tm 6.9.2. 1P 1. Jk 5.26n.13n. NOWY TESTAMENT WYZNAWAĆ JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 26.12n. Ps 78. Flp 2.16. Wj 7. Ps 22. 1Kor 12.12.3. Apokalipsa. 1P 1. Pwt 18. Wj 12. Ga 3. 1P 4. Mt 7.14. Ps 106. Ne 9.9n.14. Mt 16.6-9.2.24. 1J 3. Syr 15.11.1. Mt 3. Dz 7. 1Kor 9.6.2.7.37.11. Święty Piotr.36-50.6.1-3. 1J 2. Rz 10. J 19.37.3. J 8. Jk 1.4. Wj 16.8. Ez 36. 1P 2.42.14. Wj 12. Mdr 18. WYZWOLENIE-WOLNOŚĆ Ga 5. 1J 1. 2Sm 12. J 19.13. J 6. Ps 74. J 9. Dz 4.10-21. J 6.3. Joz 7. Wj 6. Hbr 3.50.NOWY TESTAMENT Mt 3. Oz 11.18n.6. Ap 19.3.2n.2n.8.40. Dz 3. J 3. Rz 3. 1P 1. Ps 26.15. Wj 1-15. Pwt 7.23.21.10.32.21-28. Flp 2. 1P 1. Dz 7.18.26nn. 1P 1.1. Ap 14.29.23.29n.13.34.12.13nn. Mk 8. 1P 2. Iz 43. 1P 1.35nn. Ps 77.22n.56. Wj 18.7.22.8.3-7. 1P 1.33-36. Kpł 5.11-21.15-20.15nn.28. Ez 18.22.9.5-8. Lb 21.

16.15. Rz 8. Dz 22.5. Łk 8.6-10. 2Mch 6.31.14. Syr 15.1. Ps 19.21.2.27. 1Kor 3. Iz 40.16n.14. Natura wolności chrześcijańskiej. Ps 55.7.9. Dz 11.17. Ps 69.54n.14-23. Rz 6. Iz 44. WOLNOŚĆ DZIECI BOŻYCH Chrystus jako nasz Wybawiciel.47. Iz 54. Iz 45.11. Flp 3. Jr 30. Rz 8.13.56.26-49. Rdz 1. 1Kor 15. Rz 11.12.15.1n. Rdz 6. Dz 5.24.24. Jk 1.13. Iz 10.27. 2Kor 3. Dz 6. Hi 8.21.28. Rdz 11.13nn. Hi 21. Rdz 35.17. 1Kor 3.26. Ez 18. Jednostka i społeczeństwo jako przedmiot wyzwolenia.53n.18.14. Pwt 30.23.24. Hbr 9.19. J 19.28.40.38. WZROST Wzrost w dziele stworzenia.22n. Ps 119. Kol 1. J 8. Rdz 3.13.63. Ga 4. Rdz 2. Łk 11. Dz 12.11. Ps 25.12. Rz 5.13. 1P 2.5-8.5n. 2Kor 10.3nn. Łk 2.27. Rz 8.12n.8nn.13. Rz 5. Dz 4.12n. Rz 13.22. Hbr 3.24.1.20. Kpł 26. Hbr 4. Wj 4.13.15-20.27.10. J 13.2.15.23n. Rdz 9. 1Kor 7. Ps 49.3.2-5.36. J 17.7.17. Dz 6.4. Rdz 4. Wj 4.21.19nn. Dz 2. Mt 13. Łk 1.14-17.2.Bóg jako Go'el Izraela.13. 1Kor 9.21-28. Oz 2. J 6. Rz 6. Rt 4.30.52. Rz 2.23.3.7. Est 4. 2P 2. Rz 8. Iz 52. Ef 4. Ga 3. Iz 40-55. Ne 5. Mt 7.30.22. Rdz 6. Ps 31.3. 1Kor 9.32. Kol 1.29. Lb 35.19n. Iz 50. 2Sm 4.9n. Iz 47.33-36. Rz 8. Ga 3.21.44.26. Mt 13.9. Rz 9.36. Ga 3. Ga 5. Rz 6. 1J 3.8. Rz 5.9. Rz 5. 2Kor 3.6. Jr 50.6.25nn. Iz 58. J 12.12-16. Łk 22.11n. 1J 3. J 8. Rz 5. Ga 6. J 3. Iz 45. Ez 36. 1Tes 3. Rz 12. Ga 4.53.16-26. Ga 4.32-33. 1Kor 6.22n. Ga 5.16. Hbr 5. J 10.16.10n. Ps 73. Kpł 25. 1Kor 15. Jr 12.1.26n.11.3.41.6.10. 1Kor 7. Iz 44.1n.15. 1Kor 15.12. Wj 7. Mdr 2.5.9.24. 2Kor 3.9. Oczekiwanie na ostateczne wyzwolenie.4. Łk 2. Ef 3.20. NOTA UZUPEŁNIAJĄCA WOLNOŚĆ WYBORU Iz 6. Dz 19.7. Łk 6.33. Rz 11. Iz 44.1-6.3n.8.11.12. Ez 36. Rz 8.16.6. Rdz 4. Iz 43. Rz 7. Pwt 11.2.1. Rz 7. 2Kor 3. Wolność chrześcijańska w praktyce.6-9.22. Flp 1. Rdz 4.1-8.8-11.28nn.7n. Rz 9.9.16. Dz 2. Łk 2. Ga 5.22.6. 2P 3. Syr 15. 1P 2.19. J 5.30.13. Łk 8.17. Ga 5.1-7.14.28. 1Mch 4.21.8-22. Rdz 1. Pwt 28.19. Rdz 2-3.10-21.20. Pwt 30.20. Rz 9. Rz 9.11-16. Ps 103. Ku Królestwu Bożemu.11. J 3.68-75. Iz 59.24.15. 1Kor 15. Ez 36. J 15.21.17.20.3-12.10n. Łk 22. Łk 19.15. Rz 14. Iz 1.13n.24. Ef 2.13. Mt 13.12nn. Rdz 19. Jr 34. Rz 11.21n.6. . Ga 5. Iz 59. Kol 1.8. Ps 26.13.11. Mk 4. Rz 8. 1Kor 8-10. 1Kor 10.13. 1Kor 11.34. Ps 130. Flp 2.6. Wzrastanie w historii zbawienia. Rz 3.26.26nn.12n.21. Rdz 9.17. 1J 2.23. Iz 44. Jr 31. Rz 1-3.12-16. Łk 24.12-15. Ef 4. Rdz 12. Pwt 15.1.

Kpł 11.30. Rdz 1. Jr 12.9n.24. Rdz 15. Ez 18.12.14nn. 2Mch 7. Kpł 25. Dz 23. Dz 3.24-28.4.6.31-34.16-19.22. Ez 18. Ap 22.9nn. Rdz 13.24.16. Rz 12. CHRYSTUS I ZAPŁATA Potwierdzenie zapłaty osobistej. Ps 16. 1Kor 15. Rdz 19.26. J 11.22. Iz 59.6.16-33. Rz 2.10nn. Mdr 5. Mt 13. 2Kor 9. Rdz 26.15. Kol 2.18. Rdz 6. Prz 20.2-3. Joz 7.29n.5n.37n.26-35. 2Sm 7.3.8. Mk 4. 1Kor 3. Ps 27. Mt 22.31n. J 12. Kol 3. Rdz 3.22. 2Tm 4. Jr 31.17.4.17-20.23nn. Mt 16.29.5n.15. Ps 119.15.7-10.12. Flp 1.26.25.25. Koh 8. Mdr 4.1n.4. Hi 42.7. Zapłata osobista. Łk 10. J 4. Ps 73.57.1. Ga 5. Mt 25.7. Mk 4. Koh 7.18. Rdz 3. Wj 34. Kol 3. Hi 4. J 9.12.10. Ps 49. Ps 37. 1Kor 9. Mt 25. Ps 126.12n. Ez 14.13.Mk 10. Rdz 3. Mt 22. Rdz 26.18. 2Krn 15.46.1nn.10. Dn 12. Ez 36.11n. Hi 19.1. Łk 23. Syr 51.6. Ps 91. Rdz 26. Prz 12.27.10. Prz 22.7. 2Sm 6. Oz 8. Odpowiedzialność człowieka za jego własny los. Syr 1. Rdz 19.5n.4. Mk 9.1nn.41. Rdz 1.3.9.14nn.15. Iz 17.6. 1Kor 9.14. Iz 6. Syr 6.22.36.17.12-20.32. Mdr 3.9. Ps 16. Ps 22. Jr 4.7. Syr 51.10n. Ps 76.6-13. Syr 7.8. GŁÓWNE ETAPY OBJAWIENIA PRAWDY O ZAPŁACIE Solidarność a odpowiedzialność. Rdz 47.9.27.3. J 4.24. Hbr 11. Ez 18.2.14. Rdz 3. Syr 11. Ps 49.15. Rola człowieka.14. 2J 8. Prz 11. J 7.7. Mt 6.16. 2P 2.9n.12.8. Flp 1. Ap 18.31n.5nn.36.9n.8. Syr 7. 2Tm 4. Rdz 15. Tajemnica sprawiedliwości Bożej. Rdz 9.27.1.6.3n. Hi 14. Syr 2. 1Kor 15. Pwt 32. Koh 9. Lm 3.11-30.1-15.25nn. J 4.12.42nn.20nn.15.4. ZASIEWY BOŻE Boże nasienie. Mdr 3. Joz 7. Łk 14.19. Prawdziwa zapłata.13.1-18.6. Koh 11. Rz 8. Pwt 7. Wj 20.51.12nn.22. 1Kor 9. 2Tm 4. 2Sm 22. Ga 6. Ga 6. Rz 6. Mdr 2. Mt 20.35.18. Ez 37. Rdz 6. Jk 3. ZAPŁATA ZAPŁATA A ZAROBEK Rdz 2.12.10. Mi 6. ZASIEWAĆ ZASIEWY ZIEMSKIE Działanie Boże.1-4.20nn. Rdz 22. Mk 1.13. Rdz 7.24-27. Iz 5.7.23.17n. Ps 92.24. Ps 73. 2Kor 9. Mt 16. 1Kor 15. Rdz 12. Iz 53.13. Rdz 8. Rz 5. . Ps 28. Jr 12.37.4. Rdz 7. Mdr 2. Rdz 32.1-5. Hi 34.24. Lb 5. Rdz 18. J 8.21-26. Ga 6. J 6.8. 1Tes 4.11. Jr 31.18. Koh 11.6. 1Kor 15. Oz 10.38.23. Rz 8. Ps 112. Iz 30.8.7.19.15.17n. Ps 142. Mt 25.18-26.13-19.14.12nn. Ap 21. Ps 18.1. 2tm 4.8.17.15n. Dz 24.5.43.13. Oz 2. 2Kor 9.38n.5-8.36.7.5-12.18.5n. Mdr 4.37n. Rdz 7.31-46.11nn. Jr 31. 2Kor 9. Mdr 3.12.7.

Mdr 10. Jr 31.Iz 1. Iz 49. Wj 9. Dn 13.9n. 2Sm 3. Mt 13.11.17n.16.1.8n.26-29. Ez 36. Iz 63. Ps 106.22. Ap 12. Ps 107. Rdz 45. Mk 8.24.14.7. Iz 6.20. Iz 47. Wj 7. Iz 43.7. Ps 116. Iz 45. 2Sm 23.7.8. 2Sm 8. Ps 34. Ne 9.28.8.19nn.14.42. Iz 12.19. Dz 7. 1J 3.7.6-11.4. Mi 7.21. Syr 51. Jr 4.7.1.25. Mt 13.31. J 12.5. Jr 8. 2Krl 19. 1Sm 11.3.1n. 2Krl 20. .1. Am 9. Rz 1. Rdz 7.11. Iz 61. J 6. Ps 34. Ps 118.2. Wj 7.12. Jr 7. Mdr 10. Ps 145.4. Ps 18.11. Ps 109.15.19. Mdr 5.15. Hbr 3.20. Ps 22. Dn 4.16. Rz 10.16.24-30. Wj 4. Ez 17. Mk 6. Ne 9.25.7n. Ps 31. STARY TESTAMENT ZBAWIENIE BOŻE W HISTORII I W ESCHATOLOGII Doświadczenia dziejowe.10. Hbr 3.17.12.6. Am 4.32.13. Iz 45. Sdz 2.39n.36.19-95. ZATWARDZIAŁOŚĆ U ŹRÓDŁA ZATWARDZIAŁOŚCI Fakt.22. Oz 13. Iz 60.13.1. Wj 10. Iz 33.15. Jl 3.12nn.4. Ps 51. Dn 6.19. J 3.15.14.7.13n. 2Sm 8. Lb 14.12.12n.4.10. Jdt 9.5. Jr 7. KU ZWYCIĘSTWU BOGA Dwie możliwości.28. Ps 69.25. Ps 18.22. Iz 49.7n.1.20. Oz 2.6. Ps 86. Iz 63. Dn 12. Ba 4. Za 6. So 3. Jr 13. Słowo Boże. Am 3.8.17. Wj 7. Wj 9. Iz 43.17. 1Mch 4.60.2. Ps 79. Ps 116. 2Krl 17.27.7-10.17-21.21.32.7. Ps 69.6. Ez 36. Ps 22. Sdz 6. Wołanie do Boga Zbawiciela.10. Ps 43.6. 2Krl 18.2.6. Ps 107.17. Ps 72. Rz 9. Iz 65.14.14. Iz 46. Sdz 2.3.51. 2Sm 23. ZBAWIENIE Łk 2.9. Wj 14.13.18. Ps 20. Iz 45.30-35.10. Ps 106. Ps 55. Jr 17. Iz 52.10. Ps 27.21.9.7-19.4.4.2. Iz 28.8. Ps 106.16.21.9.10n.2. Ps 33.1. Ps 35.36-43. Ps 107. Ps 76. Łk 17.5. Obietnice eschatologiczne.22. ZBAWIENIE BOŻE JAKO TEMAT W MODLITWIE IZRAELA Pewność wiary.31n. Wj 10.13.26n.17. Iz 56. Dn 3. Wj 14.15.11. Ps 59.4. Ps 149.11.16. Ps 106. Iz 10.16.29. Ps 44.18. Ez 36. Iz 25.9. Am 5.4.6.28. Wj 9.6.1. Ps 44. Za 9.5.20n. Ps 7.23.13.23.13n. Ps 72. Iz 59.25nn. Ps 91.7n.2.8.22.23.30. Jr 23.3. Wj 10.18. Iz 63.52. Iz 52. Oz 2. Iz 62.29.30.10. Ps 37. 1Sm 7. Iz 63. Ps 69. Do Boga należy ostatnie słowo.1. Jr 31. Ps 31.12. Znaczenie. Iz 35. Ps 34. Iz 63. Mt 13. Rz 9.34.15. Iz 55. Syr 51. J 12.16.7. Wj 8. Wj 11.7.16-19. Mt 13.34n. Ez 34. Pwt 32.11. Wj 14.6.14.16. Ps 118. Oz 11.12.13. Ps 95.19. Sdz 13. Ps 34. Ps 62. Pwt 8. Wj 9.

Łk 1. J 10.18. 1Tm 4. Mt 24. Lb 35.4n. Rz 8.33.77. 2P 3. Lb 35. Łk 19.25. Mk 15. Mk 3. Bóg jako Mściciel. Iz 52.10.23.60. Jr 15.13.6.25. 2P 3. Dz 2.3n.47.26. Łk 1. Zemsta osobista. Rdz 50.9.6.25.35.21. 1J 4.3. Tt 1.28.18.16.21. Pwt 19. Łk 9. ZEMSTA Mściciel krwi. Lb 35.31. 1Tm 2.1. Lb 35. Rz 13.22-27. Tt 2. Rz 5. Rz 8. Ap 19. Rdz 4. ZGORSZENIE .19. 2Kor 2. Tt 3.14. Iz 40. Mt 8.12. Rz 9. Ef 1. J 18. 2Sm 3. Ps 137.25n. J 10. Jk 1.5-12.5.20. Kpł 19.3n. Sdz 15.24.48nn. Łk 13.15.15.24.14. Hbr 2.7n. Ps 8. 1Tm 1. Rz 10. Jr 20.9.28.27. Ps 96. Jr 46. Tt 2.21.7. Mt 8.3.10. Rz 5. Pwt 24.34.23.7. 1Tes 5. Jk 2. Łk 7. Łk 3.2. Łk 17. Łk 19. Mt 9.11. W oczekiwaniu na ostateczne zbawienie.19.12.26n. Rz 11. Łk 13. Łk 15.48. 1Tm 4. Łk 2.7.31.14.9.10. Ap 7.5.26.24. Dz 7.19.12.69. Dz 5.23nn. Łk 2.19.21. Ps 94. Łk 8.20.9nn.27.10. Hbr 9.9. Jk 2. Dz 16. Dz 28. Dz 11.3. 1Tm 1.30. 1Sm 26.42.18n. Mt 14. Ps 5.3.11. Łk 1. Jl 3.30. Łk 13. Dz 2. Ef 2. Tt 2. Rz 1.4. Mt 15. 1Tm 1.9n. Tt 2. J 12.47.16.7.1. Ps 51. J 5.20.10.13. J 12.26.56. Tt 3. Sens życia Chrześcijanina. Mt 14.13n. Chrystus a zemsta.11. NOWY TESTAMENT OBJAWIENIE ZBAWIENIA Jezus jako zbawiciel ludzi. Pwt 19.23. 1P 2. Ap 22. 1Sm 24. Kpł 24.20n. Mt 5. J 12.21.17. Mt 19.47. Wj 21.17n. 2Tm 1.10.11.38-42.3. WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA TEOLOGIA ZBAWIENIA Sens życia Chrystusa.10. Ewangelia zbawienia. Hbr 5. 2P 1. Pwt 19.17n.24.22. 1Krl 2.21.5.5n. Syr 28. Syr 28.11. 2P 2. Dz 13.17. Łk 8.3.8. Ps 80. 2Tes 2.4.13. Lb 35. Tt 1.26. Ps 98.12.17. Iz 41.6. Łk 15. Ef 5. Dz 13.14.30n.4.21.30.15. Dz 13. Flp 3. 2Tm 3. Tt 3.23.5.28. Iz 59.23n.10. 2Tes 2. Dz 15.12.3.15.15. Dz 13.2. Kpł 24.33n.1. Hi 16. Dz 14.2.9-12. Jr 11.9.14.7. Ps 85. Tt 3. Lb 35.2. Ps 8. Mt 1. Hbr 1. 1Tes 5.4. 1Kor 9. Ap 6.8. Hi 19. Dz 16. Łk 8. Hbr 5.11. 1Tm 2. Flp 2.2-6. Rdz 4.30n. 1P 3.5.39.2. Mk 6. 1Kor 10.19.23nn.5. J 3. 2Kor 6.3nn.5.12.10. Ap 19.6. Rz 12.10. Łk 18.6-46.71. 1P 2. Ps 58.23. Wj 21. 1Kor 3. Wj 21. Rdz 4. Rz 11.Ps 12. Ps 12. Wj 21. Prz 20.13. Sdz 15.14-15. Ef 2.1nn. Ap 16. Mk 5.1.13.10. Łk 9.40.18.13. Rdz 45.7. Dz 4. Rz 12.3. 1Kor 5.4. Rz 10. Rdz 45. Ps 14. J 6.2.14.16.12. 1P 1. Kpł 12.24.4. Dz 2. Mk 16. Pwt 32.10. J 17. Ap 12.15.22.9.56.

17nn. Ps 104. Ps 96. Pwt 20.9.2. Pnp 6. Rdz 17. Rdz 26.17. Za 2.42.12.35.15.4.8.19n. 1Kor 1. LUD BOŻY I JEGO ZIEMIA Doświadczenia patriarchów.12.3.14.CHRYSTUS POWODEM ZGORSZENIA DLA CZŁOWIEKA Iz 8. Pwt 11.16. Pwt 8.20. Rdz 3. Oz 2.7.21.7.32n.2nn. ZIEMIA Ps 115. Mt 17. Rdz 3.19.10. Jr 35. Iz 62. Ez 47.11.12n. 1Sm 26. Mt 5. Mt 24. Sdz 2.4. Mdr 15.5.1.11. 1Kor 8. Iz 45.18. J 6. 1Kor 1. Dramat Izraela a jego ziemia.5. Oz 4.19-21. Rdz 3.1.13-15.17n.22.26. Rdz 2. Iz 11.23.20.4-6. Pwt 5.14n.37n. J 3.6. Iz 40. Mt 16.16n.23.48. Mt 18.2.19. 1Krl 15.7. Wj 6. Am 5.16.13.4. Kpł 25.46. Ziemia przeklęta z powodu grzechu. Pwt 11.10. Mt 11.52.2-12. Rdz 23.63.12. Zapowiedzi przyszłości. Pwt 6.34. J 6.13.18-21. Dn 3.6.1-4.4. Pwt 12. Rdz 17.4-7. Ps 143. Pwt 28. Mdr 12. Jan.29.1.11. Za 14.23-28.66. 1Krl 21.5nn.17. J 6.17. STARY TESTAMENT TAJEMNICA POCZĄTKÓW Ziemia jako stworzenie i własność Boga. .12.7nn. Sdz 6.11. Dar ziemi. Iz 62.16. Pwt 28.7.16.34. Rdz 12.42. Mt 13.13-48. 1Krl 15.23. Jr 23. Ps 135.11-16. Rdz 28. Pwt 15.6.14. Oz 2. Iz 64.31. Rdz 1.17. J 15. Pwt 31. 2Mch 5. Ps 98. Jr 18. Iz 28. Pnp 5. Hi 24.12. Wj 23. Ps 66. Pwt 28. 1Kor 1. Prz 10.8. Pnp 4.7n.1-23. 2P 2.8.8n. Sdz 18. Pwt 32. Rdz 1. 1Krl 21.25.3.27.9-25. Joz 24. 2Krl 5. Rdz 11. Jr 16. J 6. Jr 4. Rdz 2.16. Sdz 18. Oz 11.30.15. Rdz 1.4. Iz 65. Syr 17. Lb 14. Pwt 24.7.14. Pwt 8. Hi 38.1. Kpł 25. Prz 12. 2Mch 1. Pnp 6. Mt 13. 1Krl 21. Rz 14.74. Rz 14.57. Mt 21. Am 9. J 1. Iz 66.23. Rdz 12. Ps 63.6-9. Rdz 26.16.8.8. Dz 14.8nn. Prz 24.6. Wj 13. Mt 18. 1Kor 2.5. J 1.33. Ps 89. CZŁOWIEK POWODEM ZGORSZENIA DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA 1Krl 14.22nn. Pwt 14.8. J 16. J 7. Rdz 35.13. Pwt 19.7.12.25-32.14. Ziemia jako własność człowieka. 2Mch 4.25. Rdz 2.23n.12. Rdz 35. J 6.12. Ps 47.16nn.28.62. Rdz 18.19. Pwt 7. Pwt 6.3.31n.2. Pwt 4. Paweł. Rdz 1. Rdz 2. Iz 5. 1P 2. Rdz 2. Rz 9.10.9.1-4.32-6. Oz 10. Mi 2. Rdz 8.19.30-34.4. Wj 3. Ps 24.11.9.20.1.29n.2-5. Wj 23. Rz 14.3. Ps 119.21-22n. Łk 2. Mt 11. Wj 23.25.8.18. Wj 6.6.1. Ps 65.10.2. Iz 8. 2Kor 2.27. Joz 24. Ap 2. Mt 26.7.19.22.10.1. Wj 23. Iz 2. Pwt 8. Rdz 32.31-12.15nn. Ga 5.3-19.

6. Dn 12. Dz 13.41. Łk 24.3. Dz 2. Oz 13.1-14. Dz 2.3. Mt 28. J 20. Mk 9. Łk 24. Rdz 1. Łk 12.8-11. Hbr 5. Mk 10. 1Kor 7. Dz 3. Hbr 1. J 20. J 20.22. Dz 2.13.2.19. Dz 2. Ps 118.10.30.1n.15.13. 2Tm 1. 2Mch 7.1. Dz 3. Łk 7.2.3n.63n.31. Kol 3.30n.9.42.8. Dz 10.8. 2Mch 7. Łk 24.22.17-23.4.3. Mt 12. Mt 24.18.35. Mt 12. Mt 21.22.61. Przeżycia wielkanocne.6. J 20.30. Ap 1. Hbr 1. Dz 10.29.5.11. Dz 13.14.8. Łk 24. Iz 57.6-11.22-35.11. J 20. 2P 3.14.14n.25n. Flp 2.19nn.33.5.19-29. Ps 139. ZMARTWYCHWSTANIE INDYWIDUALNE Dn 7.10.5n. Ps 104. Oz 6.3. J 21. Dz 10. 1Krl 17. Ez 37. Dz 13. Za 14. J 12. Łk 12. Ef 4.25-32. Pwt 32.2n. ZMARTWYCHWSTANIE STARY TESTAMENT PAN ŻYCIA 1Sm 2.19.17. Mt 28. Am 9.27. Mt 6.8n.41.21.22.5nn. Dz 2. Łk 24. Dz 5.6. Łk 24. Rz 14. Tt 2. Rz 8.10.31.21. 1Kor 2. Dz 2.14.49.5. Łk 24.22.29n. Dz 17.40.10. Sens i doniosłość zmartwychwstania.8. . Mk 8. J 17.11.9.21. Mt 6. Iz 53.41n.18. Rdz 1. Dz 4. Ps 25. J 21.14.18.35.34. 2Mch 7. Iz 60.19.21-24.9-13. Dz 1. Jl 4. Tt 3.2.37nn.38n.19.22nn. Iz 53.4.26nn.13.16nn. Łk 9.22.11.9.39.44n. Dz 10. Dz 26.11.33.36-40.23-28.33. Rz 8.32n. Mt 26. 2Krl 13.4.11n.34. 1Kor 15. Ap 5.11-17. J 14.1. J 20.17.17. 1Kor 15.29n. Mt 28. NOWY LUD A ZIEMIA Dz 1.32. ZIEMIA JAKO PRZEDMIOT NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Rz 8. Iz 60. Ewangelia zmartwychwstania w nauczaniu apostolskim. Hi 19. Łk 9.8. Łk 24.37.44.36.33nn. Mt 25. Dz 2.1-8.12. Iz 26.5-13.1.23.27. Łk 24.5. Mk 5.21-42.31.32. Mk 16.19.31. Iz 65. Dz 4. Mt 28.1nn.33. Dn 12.10. Mt 5. Mt 5.7. J 20.1n.3. Ps 8. Dz 2. Ps 103. Mt 27.46. Dz 13.9.10.31. Iz 53. Mt 22. Mk 9.3-4.13n.28.27nn.Ez 47.10n.31.16-34. Ps 80. Dz 13. Dz 17. ZMARTWYCHWSTANIE LUDU BOŻEGO Iz 1. 2Mch 14.7nn.8. 2Krl 4. J 11.10nn.16. J 2. Rdz 1. Dz 8.2. J 20.32.3.31. Mt 22. J 21. 2Mch 7. Iz 26. Rz 1. J 1. Dz 23. Dz 4. Dz 23. Ps 104. Mk 10.35. Ps 16. Dz 13. Hbr 4. Jk 2. 2P 3. Łk 24. J 1.11n.35nn. Mt 5.13. 2Tm 4.19nn. Rdz 8.18.4. Iz 51. 1Kor 15. 1Kor 15.22.10.20.27. Mt 28. J 20. NOWY TESTAMENT PIERWORODNY SPOŚRÓD UMARŁYCH Pierwsze sformułowanie. Ps 41.1. Dn 7. Kol 1. Ps 16. Ap 21. Ps 37. Dn 2. NOWY TESTAMENT JEZUS A ZIEMIA Kol 1. Mt 6.44nn. Ps 2.

52n.3f. Wj 4. 1Kor 15. Sdz 6. 2Krl 19. 1Kor 15. Ne 9. Mdr 5. 2Tes 1. Symboliczne czynności proroków.11.6. Ps 77. Ps 107. Pwt 18. Zmiana zewnętrzna o charakterze ochronnym.17. Iz 66.27. W Ewangelii Mateusza.5.13.6nn.18. Iz 7. Ba 2.27. Ps 89. Jr 28.4-8.23.1-3. J 5. 1P 2. Jr 44.4. Sdz 6.9. Pwt 4.6.2.2-6. Kol 3.12. Rdz 24. Iz 7. Pwt 4. 2Tes 2.20n.11.14. Ez 20.1-9.12.5n. Wj 13. Dz 24.14. Hi 37. Zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Kol 2.13.Flp 2.6nn.43. Joz 24. Wj 10. 1Krl 13.8n.20n. 2Sm 12.18. Rz 6. Ap 21-22. Ps 11. Iz 7.1-10.24.44. J 11. Rz 8. Lb 14.35-53.1.13.10.13.12. Wj 4.9.7. Wj 7. Ps 106. Ef 2. Sdz 20. J 6.40. Wj 4. Wj 4.16n. Apokalipsa. Jr 20. 2Krl 20.6. Ez 4. J 5.11.1.15. Ez 39. Mt 22. Rz 5.8-17.30.9.19.28.6. Syr 43. Est 10.25.15. Ps 65.5. Jr 36. Lb 17.10n.31.25. Ez 24.8.25n. Ez 12.40.15. Iz 43.15n.1-9. ZNAKI OBECNE Pamiątki. Rz 8. Joz 4. Pwt 6. Wj 4. Rz 8.1-10.12n. STARY TESTAMENT ZNAKI W PRZESZŁOŚCI Wj 3.2. Rdz 9. Ef 5.16.10. Mt 27.2.3.2. Iz 7.29n.11.9.52. 1Sm 10.13.9. Święty Paweł. Mdr 5.9-13. Iz 13.38. Rdz 4.16-20.14.6.12. 1Krl 13. 1Kor 6.25. Ps 105. Ps 105. Wj 31. Dz 26. Ps 136. Wj 7. NOWY TESTAMENT . Kol 3. J 6.20. Ez 9. Oz 1. 1Tes 4. Wj 4.9n.10. Iz 8.17. 1Kor 15.11. Wj 15.50.4.11.29.8n.4nn. 1Mch 4.22n. ZNAKI PRZYSZŁE Ps 74. Pwt 7.17. Iz 20. Mdr 10.8.14. POTĘGA ZMARTWYCHWSTANIA 1Kor 15.5. Ap 20.4.22. Ps 86. 2Kor 5. 1Sm 2.10.5n.4. Dz 3. Pwt 11.12-22.20n. Rdz 1. Ps 78.9. Lb 17.11.19.7n. Pwt 13. J 11. Lb 14. Syr 36.17. Jr 32.9.29.4. 1J 3. Życie chrześcijańskie jako antycypacja zmartwychwstania. Pwt 6. 1Sm 14. Wj 13. Ps 105.3. Rz 8.3. Sdz 6. Wj 12.13. 1Tes 4.6.30nn. Ps 78.34.22. 2Krn 32.29. Mt 24.17.20. Wj 11.31.8n.5.11-15. Ne 32. J 11.34. 1Tes 4. J 5.14. Iz 55.37. J 6. Wj 4.16. Tb 5.23. 2Kor 4. Wj 14.3. Joz 3. ZNAK Joz 2.14.1-4. Syr 42.14.14.3.7. Rdz 17. Flp 3. 1Kor 15. Oz 2.13. Wj 14.28. Pwt 8. 2Kor 5. 2Krl 20. Iz 18.1n. Ez 9.11.26. Ez 12.25. Jr 10.18n.3.15nn. Ps 135.3. Ez 24.14.18. 1Sm 10.10n.22. Dz 23.26nn.24. Wj 34. Flp 3. Jr 23.

47-51. Kol 2.11. 2Tm 3. Ps 49.13. 1Kor 9.1-11.17. J 13. J 12. Mt 12.6nn.19.26-30.33. Ap 9. Ps 8.6n.15-41.5nn.14.20. Mt 16.17-25.11n. Dz 2. Dz 15.13.4n. 1Kor 15. Ga 1.14. J 2.34.16. Znak końca czasów.38.6n.5. Ap 12.2. Pwt 22.3.7.13.13.23. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE ODKUPIENIA Bunt i uległość zwierząt. Ap 12. Ez 39.21.6. Lb 22. Wj 11. Tt 1. Przez podział na to co czyste i nieczyste. 2Kor 11. Pwt 24. J 11. Łk 2.4n.19-22. Znak niewiasty odzianej w słońce.18.30. Jl 3. Za 12. Ap 20. 1Kor 2.1Kor 1. Ap 22.1-5.4.4-42. Kol 2.4.24. J 2.33.13n.8. 2Sm 12.8. Ap 12. Wyższość człowieka nad zwierzęciem . Wj 22.34n. Znaki prawdziwego apostoła. Mk 16.29-30. Mt 24. Mt 6. Dn 14. Mk 1. Mk 16. Mt 24.2n. Za 12. J 5. 2Kor 12.9. Rdz 9.13n. Hi 40. Ps 104.2. Mt 8.28-32. Iz 65. ZWIERZĘTA Ps 22.9nn. Lb 14.14. Dz 28. Rdz 9. 1Krl 17. Kpł 20.21. Ap 13. 1Kor 14. J 6.12. Kpł 11. J 10. 1Tes 2.25.17.3-11.3. Dn 7. Pwt 6.10. Dn 6. Łk 9.26.39-39. J 3. Ap 2. Ps 147. Rz 15. Dn 4. 2P 2. Rdz 2. Iz 53. ZNAKI W ŻYCIU JEZUSA Mt 11.1-8. Mt 12.18. Hbr 4.11.21n. Dz 13. Ap 4.12. Ap 5.6. Mt 24. Ez 34.20. J 6. Dz 9. Ps 91.6.6-9.5.4. J 7.8. Ap 19.17. Ap 19.3-14.17n. Mt 4.31-42.23.5. J 6. Dz 6. Łk 1.48. Wj 17.20. Dz 5. 2Tes 2. Zwierzęta a kult Boski. Rdz 1.8.32n.3-6. J 1. Hi 38.7.1-10.10n.6.19.4.1-6. J 12.11n.22. Rz 1.22-35. Mt 16. Dz 2.37nn. Rz 8.27.31.22. Wj 32.4. Jr 23.34. Ez 39. Hbr 2.7. Mt 3.15n. 1Tes 2. Mdr 15.1.3. Iz 33. Dz 2.14. Dz 4. Pwt 27. Ap 12. Lb 14.52. Pwt 5. Lb 21. Dz 10. Iz 35.1nn.13.8. Rdz 2.36n. Iz 28. Koh 3. Ez 1. Wj 23.21.12.9. J 12. J 4. Więź łącząca zwierzę z człowiekiem. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE STWORZENIA Czy wyższość zwierząt nad człowiekiem.29.22. Za 14.16.11.30.43.29-32. J 9.1-16. Wj 21. . Wj 17. Wj 19. Ap 12. Wj 23. Mdr 15-16. Łk 11. Łk 23.4.19nn. Dz 14. Oz 2. Jon 3.28-32.9. 1Krl 12.1.3. Pwt 14.12. Iz 40. Ez 47.40.5n. 1J 4. Łk 2.19. Mk 8. J 19.16. 1Tm 5.18-23. J 20.23n.1-4.1n. Iz 11. Ap 12.17-20.19.22.31.44nn.12.37. Kpł 18.17. ZNAKI CZASU W KOŚCIELE Znaki otwierające czasy ostateczne. Pwt 32.1n. Ap 16. J 9. J 6. Jon 2. Dz 2. Iz 11.5. Pwt 8. J 19. Iz 26.29.18n.26.35-38.18.3.2-12.

21.12. Ap 6.19. Jr 5.36-43. Ap 13.12. Kpł 23. Mk 4. Ps 126.9. Mk 4.1-18. Mk 4.8. Hbr 9.4.11. Rt 2.15-23.15-29. Ap 14. Iz 30. Na 1. Ez 22. Pwt 9.2. Ps 42. J 4.24nn. 2Kor 9.19.14.2. Ps 18.1. J 4.5n.2.24-30.13. Jr 27.13. 2Kor 4.1-6. J 4.5nn. Iz 17. Ap 21.7. Jr 13. Ps 40.Ps 148. Joz 10. Ps 118.10-23. Prz 20. 1Tes 2.13.10.37.1-12. 2Krn 20.12n.21. Ap 3.12. ŻNIWA I ZASIEWY Ga 6. 1Krl 18. Rz 8.10. Ps 126. Za 14.35nn.10n. 1Kor 15.38.42n. Mt 13. Kol 2. Rdz 22. Ps 148.1n.7-10. Pwt 25.7.10. Ap 17.26.18n. Ap 3.3.7.19.10. Jk 1. Hbr 10. Ps 74.20. Mk 4. Iz 63.41. Pwt 32.11. Ap 5.5. Ap 19.24. Ap 12.19.26.8. Ps 67. Dn 6.16. Kpł 25. Ap 2.8-20. Iz 28.2-8. Rz 12.20.32-49. 1Sm 19. 2Tm 4.14-22.22-43.10n. Jr 51. Lb 14. Jr 17.15.24. Ap 2.1-9.12.13. Ap 21.5. Ap 11.20.6n. NOWY TESTAMENT Zwycięstwo Jezusa.37.14. Łk 12. Sdz 8. Jr 17. 2Mch 10.7. Mt 1. Ku innemu zwycięstwu. Jr 51.15.23. 1J 4.4-5. Iz 43. 1P 5.21. Wj 17.10.15. Flp 4. Ap 5. Ps 78.7.8-24.38. Jk 1.10. 1Kor 9. Prz 22.17. Iz 53.13nn.14.31.21.5. Klęski ludu Bożego.6. Mt 13. 1J 5. Joz 6. 1Sm 14.27n.4.2.24. 2Krn 24. 2Krn 25.15nn. Mdr 5.12. W czasach mesjańskich. J 16. Ps 85.6. 1Sm 17. Iz 53. Jl 4.16-21.1-21.6.4n. ŻNIWO JAKO SĄD BOŻY Dzień Jahwe. Oz 6. Sdz 2. ŻYCIE BÓG ŻYWY Joz 3.11n.26-29. Mt 13. Iz 27. Ps 110.4.15.13.3-9.8-16. Pwt 8.5.13.6. Łk 11.11-21. 1Krn 29. Oz 10.33. Wj 12.27-33. Am 9.19n. 2Krn 14.7. Mt 13.4nn.7nn.15. 1J 2. Wj 13.29. Mk 4. Rdz 8. . Kpł 19.11. Mt 3. Ps 2. STARY TESTAMENT Zwycięstwa ludu Bożego. Sdz 5. Ez 38-39. Mt 9. Wj 34. 2Krn 21.8.7. Iz 9.12n. Ha 3. 1Mch 3.11n.13n. Mdr 4. Rdz 26. ŻNIWA RADOŚĆ ZBIERAJĄCYCH PLONY Rt 2.14.25.14nn.13. 1Kor 3. Wj 15. Jr 31. Łk 12. Ps 106.6. Ap 2.4.9. Jr 15.29. ZWYCIĘSTWO Rdz 3. 2Mch 13. 2Mch 15.30.7. Łk 22.21.12. Iz 37. 1Kor 9. Wj 23. Ap 15.10-27. Ps 51.33.35n. Ps 20. Zwycięstwo nowego ludu. Joz 7. Jdt 16. Pwt 24. Sdz 7. Łk 19. Wj 14.10.16.22.1. 1Krl 18.22.12. Dn 7. Ap 2. Ps 126.10.1-9. Ap 2. 2Kor 2.8. Iz 52.

J 11.11.21.13. J 10.20.25.2.16.13. J 1.10.15. Pwt 32. J 11.24.8.16. Koh 12. Wj 20. Jezus Chrystus jest Panem życia.7.1. Rdz 1.54n.11.7. Rdz 9. Rdz 25. Ba 3. J 6. Rz 8. Kol 3. Oz 6.26.15n. Hi 7.19.22. Rdz 4.21. J 12.19. Ps 144.13. 2P 1. Ps 127. Ps 37. 1Kor 15. Ps 90. Ga 2. Rdz 1. Hi 14. Ps 23.40. J 5. 2Kor 4.10.17n.6.5.12. Rz 6.21.2.36. J 11. Am 5. Mt 19.39. Rdz 35. Rz 2.22. Mt 16.12.11-15.11.4n.13.26. Dn 5.47-50. Mt 18. Jr 17.28. Ps 27. J 17. 2Kor 5.15.13. Koh 3.4. 2Kor 5.21.2. Ps 128. PAWŁA Ga 3.10.17.25. Jr 22. Przewaga Żydów.36.27. 1Kor 15.4n. Dz 3.Lb 14. Wj 15. .1. Flp 1.14.28nn. J 11.4. Żyć w Chrystusie. Mt 19. Jr 10. Prz 2. WARTOŚĆ ŻYCIA Życie . Ap 21. Hi 7.35-55. Życie .8n.13n. Rdz 6.28. ŻYD ŻYDZI I POGANIE WEDŁUG ŚW.9. Ap 6. Rdz 47. 2Mch 7. Jon 4.to święta rzecz. 1J 3. Kpł 18. Mt 6. Ap 22. Ps 27. Ez 5. Syr 18. Mdr 15. 1Kor 13.29.4. Koh 11.35. Kpł 17.3. 1J 3. Ps 36. Mk 12.29.4.4. Rdz 1.38.4. 2Krl 4. Rz 29.16. Rdz 15.25n.23. Ap 22. Ap 21. Rz 6. Wchłonięcie śmierci przez życie. Pwt 30.15. Iz 53. Mt 9.to rzecz krucha.4. Dz 5.18.4. Mk 3.14. Ez 18. Iz 53. Dn 3.4. Dn 6. J 3. W nim jest życie.19.8.10.19nn. Rz 2. J 10.5.1n. Ps 63. Rz 8.3. OBIETNICA ŻYCIA Prawo życia.15. Rz 11. Iz 40.14n.19n.14. Wj 23.5. Hi 34.15.11.15.8. Ps 84. J 10.6. Ef 4. JEZUS CHRYSTUS: JA JESTEM ŻYCIEM Jezus zapowiada życie.11.10n.1. Wj 20. Mdr 1. Mdr 2.4. Flp 3.15.1.7. 2Mch 7. Dn 12.8n. Pwt 28. 2Kor 5. Ez 37.3.14. J 8. Rz 49.25n. Rz 6.26.5n. Iz 42.14.24. Życie .1n. Hi 42. Ap 22. 2Kor 6. Prz 14. J 10. 1Kor 15. Życie po śmierci.11. Jr 21. Rdz 2.to rzecz cenna. Hi 2.11.27n.28.1. 1J 1.8.29.17n.2. Rdz 9. Ps 104. J 10. J 14. Kol 34.3.1. Ha 2.4. Pwt 4.10-11. Ps 69.1-6.12. J 10. J 17. Mdr 2.6.8n.1.6.23.9. Pwt 4. J 5. Bóg jako źródło życia.27. Flp 1. Dn 5.11-14. J 4.17. Rdz 3. Ez 33.14.3.8.12-17.3. Prz 11.36.10.17-29. Jr 2. Prz 2.32. Rdz 1. Mt 7.13. Ap 20.45.10. Ps 39.24.27-58. Koh 10.23. Za 8. Ps 16.

J 5. J 2. J 5.9.9.28.41. J 2. Ap 3.4.28.41. J 7. Nawrócony poganin i niewierny Żyd.13-14. Kpł 26.22. Rz 9. Rz 2.3.29.6. Rz 11. Rz 2. Rz 2.17.24.18.9.15.2. Rz 3.1.18.17-24.1. Jr 4. J 8. J 2. J 7. J 7.20. J 1.2.11. J 12.19.4. J 7.1. Rz 11. Ga 3.2. J 2. Mt 15.16. Flp 3. J 19. Rz 3. .12.19-22.29. Kol 3.6. Rz 2. Ap 2.29.16. J 7. Rz 10.24. Dz 13.51.13.Dz 22. Pwt 30.9n. Rz 3.13. JANA J 3. Rz 1.9.46.19. Dz 18. J 6. J 5. J 5.6. J 6.34.24. J 7. J 19. NIEWIERNY ŻYD WEDŁUG EWANGELII ŚW. J 10.11. Dz 18.