AARON

1
Kpł 1,5; Ps 118,3; Wj 4,14; Wj 15,20; Wj 4,27-31; Wj 5,1-5;
Wj 17,10-13; Wj 19,24; Wj 24,10-11; Wj 32; Dz 7,40; Lb 12,1-15;
Wj 28,1; Łk 1,5; Wj 29,1-30; Wj 39,1-31; Lb 16; Lb 17,16-26;
Hbr 9,4; Wj 9,8-10; Wj 12,1; Wj 16,2-3; Lb 20,1-29; Syr 45,6-22;
Mdr 18,20-25;
2
Hbr 5,2-4; Wj 28,1; Lb 18,11; Hbr 7,3; Hbr 7,15-21; Hbr 7,11;
Hbr 7,23; Hbr 7,23; Hbr 7,27;
ABEL
Dz 17,26; Rdz 4,4n; Ps 10,6-11; Rdz 4,10; Dz 3,14; Mt 23,35n; Ap 16,6;
Ap 18,24; Hbr 12,24; Łk 23,34; 1J 3,12; Hbr 11,4;
ABRAHAM
POWOŁANIE ABRAHAMA
Abraham wybraniec Boga˙
Joz 24,2; Rdz 11,31; Hbr 11,8; Rdz 12,7; Rdz 13,15nn; Rdz 15,18;
Rdz 16,10; Rdz 22,17;
Abraham wśród doświadczeń˙
Rdz 22,1n; Rdz 22,8; Rdz 22,12-13n; Rdz 22,16; Pwt 12,31; Mdr 1,13;
Jr 7,31; Rz 8,32; Hbr 2,14-17; Hbr 11,9;
Abraham ojciec obsypany dobrodziejstwami˙
Rdz 22,16; Rdz 24,1; Syr 44,19-21; Rdz 17,5; Rdz 18,16-33; Rdz 22,18;
POTOMSTWO ABRAHAMA
Wierność Boga˙
Rdz 13,15; Rdz 17,7; Rdz 17,15-22; Rdz 21,8-14; Rdz 27; Rz 9; Rdz 28,4;
Rdz 48,15; Rdz 50,24; Wj 2,23n; Pwt 1,8; Ps 105,42n; Iz 41,8; Iz 51,1n;
Iz 29,22; Ne 9,7; Wj 32,13; Pwt 9,27; 1Krl 18,36; Mi 7,20;
Synostwo cielesne˙
Ez 33,24-29; Mt 3,9; Łk 16,24n; J 8,37-44;
Uczynki i wiara˙
Ne 9,8; Syr 44,20; 1Mch 2,52; Mdr 10,5-6; Rz 3,27; Rz 4,1-4; Ga 5,6;
1Kor 15,10; Rdz 15,6; Jk 2,20-24; Hbr 11,8-19;
Jedyne potomstwo˙
Mt 1,1; J 8,53-56; Ga 3,14-16; Łk 1,54n; Łk 1,73; Łk 16,22; Ga 4,21-31;
Rz 9-11; Ga 3,28; Rdz 15,1;
ADAM
ADAM I SYNOWIE ADAMA
Sens terminów˙
Rdz 4,1; Rdz 4,25; Rdz 5,1-3n; Tb 8,6; 1Krn 1,1; Hbr 14,1; Iz 6,12;
Za 13,5; 1Krl 8,46; Ps 105,14; Hi 25,6; Ps 8,6; Jr 49,18; Jr 49,33;
Ez 2,1-3; Prz 8,31; Ps 45,3; 1Krl 8,39-42; Ps 33,13; Rdz 11,5; Ps 36,8;
Jr 32,19; Rdz 1,26;
Ku relacji o stworzeniu i upadku Adama˙
Rdz 1-3; Syr 25,24; Mdr 2,24; Ps 51,7; Ez 28,13-19; Rdz 2,10; Rdz 3,22n;

Jr 1,5; Iz 45,9; Rdz 2,7; Ps 90,3; Rdz 3,19; Ps 8,5nn; Rdz 1,26nn;
Rdz 2,19; Ez 28,13; Rdz 2,10-14; Ez 28,16-19; Rdz 3,23n; Ez 16;
Rdz 2,8-3,41; Oz 2,20; Iz 11,6-11; Iz 25,8; Dn 12,2; Rdz 3,15; Dn 7,13;
Adam nasz praojciec˙
Rdz 1; Rdz 5,10;
NOWY ADAM
Ku teologii nowego Adama˙
Dz 17,26; Mt 19,4; 1Tm 2,13n; Mk 1,13; Łk 3,38; Flp 2,6-11;
Ostatni i prawdziwy Adam˙
1Kor 15,45-49; Rz 5,12-21; 1Kor 15,21; Ef 5,25-33; 1Kor 6,16;
Chrześcijanin a pierwszy i drugi Adam˙
Ef 4,22; Kol 3,9n; Hbr 2,5-9; Ps 8,5nn;
ADORACJA
Ez 1,28; Dz 9,4; Hi 42,1-6; Ps 5,8; Rdz 24,48; Ps 95,1-6;
GESTY ADORACJI
Prostracja˙
Sdz 5,27; Iz 51,23; 2Krl 1,13; 1Krn 29,11; Ps 99,1-5; Ps 96,6;
Pocałunek˙
Wj 18,7; 1Sm 10,1; Hi 31,26nn;
Wszystkie gesty kultyczne˙
Pwt 26,10; Ps 22,28nn; Ps 99,5; 2Sm 12,20; Rdz 22,5; 2Krl 17,36; 1Sm 1,3;
2Sm 15,32; Ne 9,6; So 2,1;
BĘDZIESZ CZCIŁ PANA BOGA TWEGO
Tylko Jahwe ma prawo do tego aby był adorowany˙
1Sm 28,14; 1Sm 28,20; Rdz 18,2; Rdz 19,1; Lb 22,31; Joz 5,14; Rdz 23,7;
Rdz 23,12; 2Sm 24,20; 2Krl 2,15; 2Krl 4,37; Pwt 4,19; Wj 34,4; Lb 25,2;
Est 3,2-5; Dn 3,18;
Jezus Chrystus jest Panem˙
1Kor 1,23; Dz 2,36; Flp 2,9nn; Ap 15,4; Mt 28,9; Mt 28,17; Łk 24,52;
Mt 14,33; J 9,38; Mt 2,2; Mt 2,11; Iz 49,7; Ap 19,10; Ap 22,9; Dz 10,25n;
Dz 14,11-18; Ap 13,4-15;
Oddawać cześć w duchu i prawdzie˙
1Tes 5,23; J 4,20-24; 1Kor 3,22n; J 2,19-22; J 3,8; Mt 3,17; Ga 4,4-9;
Ap 21,22; Ap 4,8-10; Ap 15,3;
AMEN
Wyraz zobowiązania się i zgody˙
Jr 28,6; 1Krl 1,36; Jr 11,5; Lb 5,22; Pwt 27,15-26; Ne 5,13; Ne 8,6;
Tb 8,8; Jdt 15,10; 1Krn 16,36; Rz 1,25; Ga 1,5; 2P 3,18; Hbr 13,21;
1Kor 14,16; Ap 5,14; Ap 19,4;
Amen Boga i amen chrześcijan˙
Iz 65,16; 2Kor 1,19n; Mt 5,18; Mt 18,3; J 1,51; J 5,19; Ap 3,14;
2Kor 1,20; Ap 7,12; Ap 22,21;
ANATEMA
STARY TESTAMENT
Lb 21,2n; Joz 6; 1Sm 15; Joz 7; Joz 24,13; Sdz 1,27-35; Joz 16,10;

1Krl 9,16; Sdz 3,1-6; 1Krl 9,21; Pwt 7,1-6; Pwt 13,13-18; Jr 25,9;
Kpł 27,28n; Lb 18,14;
NOWY TESTAMENT
Łk 21,5; Mk 14,71; Dz 23,12; Ga 1,8n; 1Kor 16,22; 1Kor 12,3; Rz 9,3;
ANIOŁOWIE
Hbr 1,14;
STARY TESTAMENT
Aniołowie Jahwe i Anioł Jahwe˙
1Krl 22,19; Iz 6,1n; Hi 5,1; Hi 15,15; Ps 89,6; Dn 4,10; Ps 29,1;
Ps 89,7; Pwt 32,8; Ps 80,2; Ps 99,1; Ez 10,1n; Ps 18,11; Rdz 3,24;
Iz 6,2n; 1Krl 6,23-29; Wj 25,18n; 1Krl 22,19; Ps 148,2; Ne 9,6;
Ps 103,20; Rdz 28,12; Rdz 16,7; Rdz 22,11; Wj 3,2; Sdz 2,1; Rdz 16,13;
1Tm 6,16; Wj 33,20; Mt 1,20-24; Mt 2,13; Mt 2,19; Łk 1,11; Łk 2,9;
Rozwój nauki o aniołach˙
Hi 1,12; Wj 23,20; Ps 78,49; Wj 12,23; 2Sm 24,16n; 2Krl 19,35; Hi 1,6-12;
Hi 2,1-10; Za 3,1n; Tb 12,15; Ap 8,2; Tb 3,17; Ps 91,11; Tb 12,12;
Dn 10,13-21; Ez 40,3n; Za 1,8n; Dn 8,15-19; Dn 9,21n; Tb 3,17; Tb 12,15;
Dn 3,49n; Dn 8,16; Dn 10,13; Dn 10,21; Dn 12,1;
NOWY TESTAMENT
1Tes 4,16; Jud 1,9; Hbr 9,5; Kol 1,16; Ef 1,21;
Aniołowie i Chrystus˙
Mt 4,11; Łk 22,43; Mt 18,10; Mt 22,30; Mt 13,39; Mt 13,14; Łk 15,10;
Mt 23,14; Mt 25,31; J 1,51; Rdz 28,12; Mt 24,31; Mt 13,41n; Hbr 1,6n;
Mt 26,53; Hbr 2,7; Ps 97,7; Ef 1,20n; Ap 5,11n; Ap 7,11n; 1Tes 4,16;
2Tes 1,7; Ap 14,14-17; 1Tm 3,16; 1P 1,12;
Aniołowie i ludzie˙
Łk 1,19; Łk 1,26; Łk 2,9-14; Mt 28,5n; Dz 1,10n; Mt 18,10; Dz 12,15;
Hbr 1,14; Ap 5,8; Ap 8,3; Łk 16,22; Ap 12,1-9; Ap 4,8-11; Tb 12,16;
Joz 5,13n; Dn 10,9; Ap 22,8n; Kol 2,18;
ANTYCHRYST
1J 2,18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; Ap 13,4-18;
STARY TESTAMENT
Iz 51,9n; Ps 74,13n; Ps 89,10n; Iz 27,1; Rdz 3; Ez 38-39; Dn 11,36;
Dn 9,27; Dn 7,8; Dn 7,11-27; Dn 11,40-12,2;
NOWY TESTAMENT
Mk 13,57; Mk 13,21n; Mt 24,11; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; 2Tes 2,4; Dn 11,36;
Dn 2,8-11; Dn 1,7-10; Ap 13,1-18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Ap 3,21;
Ap 17,14;
APOSTOŁOWIE
Mt 10,2; Ap 21,14; Rz 11,13; 2Tes 2,7; 1Kor 9,6; 1Kor 12,28; Ef 4,11;
2Kor 11,5; 2Kor 11,13; 2Kor 12,11; 2Sm 10; Iz 6,8; Jr 1,7; Iz 61,1nn;
Dz 9,2; Dz 28,21n; Dz 11,30; Dz 13,3; Dz 14,26; Dz 15,2; 2Kor 8,23;
J 13,16;
DWUNASTU I APOSTOLAT
Mt 10,2; Łk 6,13;

1Sm 4.18nn. 1Tes 2. 1Sm 1.9.14-25. Za 5. Sąd nad Babilonem˙ Iz 21.31-34.10.1-12. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO SŁOWA Wj 31.1-5.11.4.11. Jr 50. Łk 10. ARKA PRZYMIERZA Pwt 10. Ap 21.3.10-11.21-28. 1Kor 4. Am 1.5.4-8. 2Kor 13.15-26. Bicz Boży˙ Ha 1.2. Iz 48. Ps 137. Mt 10. 1Tm 5. 1Sm 1.1-5.4-10. Iz 41. Iz 52.7-11. 2Krl 24-25.28.18. Jr 29. Iz 24.13n.8. 2Tm 1.8n.14.19. 1J 2.9.6-6.30.10. Iz 25. Jr 27. Dz 9. Jr 25. 1Tm 1. Jr 21. 1Kor 14. Ga 4.7.10n. Mt 16.Dwunastu apostołów˙ Mt 4. 1Kor 11. 1Sm 3. Rz 3. Wj 33. Jr 29.4. Iz 24. Dz 10. 1Sm 4.18.2.3n. Mt 28.34. Lb 14. Dz 14.13.2.9. 1P 5. 2Krn 36.18.1-20.13. 1Kor 4. 1Tes 2. Iz 46. Paweł jako przypadek jedyny w swym rodzaju˙ 1Tes 3.5-11. 1Krl 8. 1Sm 4. 1Sm 6.7-14. Ambasador Chrystusa˙ Rz 1.29-32.4.19.16-17. 2Sm 7. 1Kor 28.7-11.6-13.14.4. 1Kor 1. 2Krl 19.1. Pwt 31.9.7-6. 1Sm 4-6.18.34.17.7-18. Dz 1. 2Kor 10. 2Sm 6.1. Trwałość tajemnicy Babelu˙ . Iz 61. Apostolat a Kościół pierwotny˙ Hbr 3. 1Sm 4.1-21. 1J 4.21.20. 2Tes 3. Jr 51. Dz 8. Ps 80. Dz 8.1-6.19.12.26-27.2. Łk 10. Jr 51.1-5. Mt 5. Jr 50. Pwt 31.14.6. Ef 3. Iz 14. Ps 132.15-16.2. Dn 2-4. 1Kor 2.13-16. 1Kor 9.2-5.4-8. Dz 10.13n.20nn.9. Na 2.28. 1Krl 8.13. 2Sm 6.9.44-52.27. Lb 10. Ga 1-2. Iz 45. Jr 55. Miasto Zła˙ Iz 19.20.24.9. Mt 14. 2Sm 6. 1Kor 15.3-7. Wj 25. 2Kor 5.24. Jr 51.4.7.16. Mt 19. Iz 47. BABEL-BABILON Znak Babelu˙ Rdz 11. Iz 47.1-10. Dz 1.3. Ps 24.10.3.23. 1Kor 4.19.14. 1Tm 4.22. Jr 31. Mk 6.2.10.15-29. Jdt 1. Dz 6. Dz 1. Iz 13. Kpł 25. J 1. 1Tes 3.9-13.40.8. Iz 52. Kol 1. Ap 11. Jr 51. 2Kor 1.21nn.35. Iz 47.7nn. Lb 27.35. Wyjście z Babilonu˙ Jr 25.14. 2Kor 4. ARKA W NADZIEJACH IZRAELA I W NOWYM TESTAMENCIE Jr 3. Dz 20.1.2.18-22.27-43.12. Iz 6.1-28.19. Wj 15.12.22. Ps 87. 1Tes 1. Lb 12. 2Mch 2. Dz 14.10. Pwt 33. Wj 34. Iz 10.5. Łk 6.1-11.16. Mk 3. Rz 15.1-6.44-57.14. Jr 50.6.2.15. 1Kor 3.20. 1Tes 2.7-12.18.11. Dz 9. 2Tes 3.1-9.5nn. Jr 50.11. 1Kor 9. Ga 1.24-29. Ez 9-11.37. J 8.8.12-19.2-3. 2Sm 7.11.18. 2Kor 3. Iz 40. 1Tes 2.10.25. Mt 1. 1Kor 5.7-10.1. Ga 1.14. Mt 18. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO CZYNY Lb 10. Kol 2.

6. Rz 4. . Baranek Wielkanocny˙ Wj 12. 2Tm 2. Ps 10.6. Iz 11. Jr 51.10.14.22.8-14. NOWY TESTAMENT Prawdziwa niegodziwość˙ J 7. Mdr 3.16.14.1-6. Ap 6.1-9. Ps 17. Wj 10. Mdr 16.46.7-6. J 19.3.42. Iz 34.3-6.19.3. Ps 37. Ez 8. Koh 7. Łk 10. Mdr 13. Pwt 28. Ap 12.4.14. Iz 51. Ap 19.8-19. Ap 7.2. Wj 12. Ap 20.10-20.9. Hi 21. Iz 51. Ap 13.1-3.2. Wj 19.28.6. Ap 17. J 19. J 3.4n. 1P 2. Ap 22. Ap 15.9. Mk 15. BESTIA I BESTIE Narodziny pewnej symboliki˙ Oz 5.21. Ap 6.6-10. Ap 5.21-22.11-27. Hi 25. Mdr 11. Iz 53. Ha 1. Hi 21.19.10.13.2.16nn. Powołanie grzesznika do zbawienia˙ Dz 2.39.5.11.14-18.1-20.31-35. Walka bestii z człowiekiem˙ Wj 7. Ps 91. Pwt 4. BEZBOŻNIK 2Tes 2.4.13.11.1. 1P 1. Ap 12. Jr 9.26.22. Iz 27.7.21. J 19. Wj 19.5.9.5-9.12-15.31-36.7-8.9.6.26. Ps 89.14.14. 1P 3.14.8. STARY TESTAMENT Grzesznicy w obliczu Boga˙ Rdz 4. Ap 7.20-27. Ap 18.10.3. Dn 6.1.9. Ps 34. Rdz 3.5-7. Mdr 16.9.12-14.28. Mdr 5.11-16. Baranek niebieski˙ Ap 5.5-9. Ps 14. Tt 2.11. Ap 7.15. Ez 33.24.7-14.28.10. Ps 36. Ps 73.10-14. Mdr 12.26-8. 1P 1. Ap 19.19. Koh 8. Lb 21.8. Ps 91. Iz 53. Rz 5. Mdr 2.14-17. Ps 10.37.18. Ap 5.15.7.17.12. Ukaranie grzeszników˙ Ps 1. Ap 21.12. 1Kor 5.10-14.1n.46.13. Dn 12.13. Ap 19. Ga 4. Mt 4. Jud 1.1.22.16. Ap 21.1. 1P 2. Hi 7.29.28.13. Ap 20. Ez 18. Ap 17.16nn.1-13. Rdz 1.6.18n.9. Iz 53. Ap 19.17n. Hbr 9.9.23. Iz 13. 2Tes 2.7-13.9.29. Rdz 3.4. Iz 25.23-42.6-11.2-12. Lb 21. Rdz 1. Ap 5. Mt 9.9n. Jl 1-2.11-13.19.1P 5. Hi 9. Ap 5.5.12-18. Hbr 9.14.23. J 18.4. Iz 34. Jr 12.16.49. Iz 13. Kpł 17. Mdr 2. Wj 12.3. 1J 3. Śmierć bestii˙ Dn 7. Iz 34. Ps 58.22.14.10.1-12.34. Ps 31. Hbr 9.33.17. 2Mch 7. Ez 29. Ap 7.9.7-9. Ap 14.10nn.12. So 2. Jr 49. J 8.7. Mk 16. Jr 50. Mdr 16. Mdr 2. Dn 14. Pwt 28. Kpł 26. So 2. Ps 10.15n.9-12. Wj 15.1-11.6. Ap 18. Rdz 3.9-19. J 1. Ap 7.3.2-5.5.3n. Jr 15.5. Mk 1. Ps 72.24. BARANEK BOŻY Sługa Jahwe˙ Jr 11. 1P 4.11n. Na początku˙ Ps 74. 2Mch 7. Mt 11. Na 3. Dz 8.7. Iz 24.14. Ps 94. Ap 12.13. Rdz 3. Ps 109. Jr 10. Mdr 4.9-20.12. J 1.

Ps 119.16.17. Dz 20. 1Kor 7. Dz 10. Kpł 19.17.36.1-4. Byty przemienione Mt 9. Hi 16. Należy walczyć z tym złem˙ Rdz 16. 2Tes 3. Łk 1.2.8.8. Ps 113.7.22. Kpł 6. 1J 2.19-27.11. Rdz 25.1.18.13n. Syr 16.30.26. Pwt 13. Hi 30.1.46.34-40.14.27. 1Sm 22. Rdz 16.34-48. Łk 1. Rdz 30. 1Sm 8.4nn. Rdz 2. Jk 2. 1Kor 7.8.37n. BEZPŁODNOŚĆ DOBROWOLNA Sdz 11.7. 1Krl 18. 2P 3. Istoty niebieskie Ap 2. Ap 7. 2P 2. Rdz 11.29.który potrafi zaradzić bezpłodności˙ Wj 23.3. Rdz 2.Jud 1.14.3-13. Wj 20.2-3nn. Jr 23.18.4. NOWY TESTAMENT Łk 10.2. Rz 4.4. Syr 43.12.12. Rz 13. Rdz 29. Ga 5.18. BIEG 1Sm 22.12. Bieg słowa Bożego Mdr 18.22.4. Ap 14.21.1nn. 1. BEZPŁODNOŚĆ WALKA Z BEZPŁODNOŚCIĄ Bezpłodność jest złem˙ Rdz 15. Pnp 1.1. Rdz 30. Ga 2. Rdz 15. Ap 19.13.18-24.1-14.1. Flp 2.32. 2Krl 19.7. Wj 20.3. Ap 4.9.1-11. 1J 1. Ps 51.15.31. Hbr 12. Mt 22.8. Mt 24. 1Krl 21.9. 1Sm 2. Rdz 16.2n.22. 2P 3. 2Tm 4. Ap 3.13-18. BEZPŁODNOŚĆ PRZYJĘTA JAKO WYRAZ WOLI BOŻEJ Iz 54.15. Flp 3.11. Łk 2.29.16nn. Jud 1.16.7. Iz 55. Rdz 29.17. Mt 5.15. Łk 17. Łk 2.14.24-27.24.3-5n. Ap . Dn 7. Życie jest biegiem J 8.30. Kpł 21. Dz 13.25.16. 1Kor 9.3-13. Ga 5.7. Mt 19. BIAŁY Koh 9.1-2.31.14. 1Kor 9. Wj 22. 2Krl 19. Ga 4. Ap 19.26.29-37.4.2-5.34.1n.16.13. J 20. Iz 40. Łk 10. Jr 16.6.4. Bóg jako Ten .20. 2Sm 18.2.31. 2P 2.29. Iz 1.8.3.37. Łk 24. Rz 9. Kpł 13.26-30. Pnp 1. Ap 20. Rdz 30. Łk 1.17. Łk 23. Ez 9. Jr 3.8.20.7. STARY TESTAMENT Kpł 24.11.9.1.16. Ps 147. BLUŹNIERSTWO Mt 5.18. Jr 3. Kpł 19.15nn.1n. Gniew Boży nad grzesznikami˙ Rdz 1. BLIŹNI STARY TESTAMENT Kpł 19.18.9.21. Mdr 4. Pnp 1.24.9.26. Pwt 7. Mdr 3.11.4n. 2Tes 2.9-14. Hbr 6. Pwt 21.15.7. Pwt 23.20.

14-27.16.25.6.16.32. Mdr 12. Syr 4. Ef 4.25. 1Tm 1.8. . Tt 2.6-9.1.42. Ps 26.11.22. 2P 2.17. 1Sm 13. Hi 29. 1Kor 2.5.15-18. Dz 18. Ps 37.9-40. 1Sm 25.7. Dz 7.20. 2Tm 3.13nn.11.31. Dn 9.10. Mt 22.22.14. Dn 11. Oz 9. 2Mch 10.12.13-16.10-13. Syr 3.5. Rdz 3. Ps 37.10.28.15. Rz 4. Syr 39. Dn 7. Mt 12.12. Mt 12.47. Mk 15. Mdr 14. Rdz 49.63n.4.17n.20.28. Rdz 9. Hi 12.10. SŁOWNICTWO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 1Sm 25.2.18.35. Prz 11.16.20. Mt 5. Iz 52. Rdz 3.8.8.14.13. Dz 13.29. Rdz 17.2. Ez 44.7nn. Rdz 27.9. Od czasów Abrahama Rdz 1.2Mch 8. Rdz 12. Rdz 15.42. Ba 4. Rdz 27.10-12.9.7.14.10.27. Tt 1. Ez 13.17. STARY TESTAMENT Pwt 13. Ap 17.12.2. 2J 7. Kpł 4.32.15. Iz 53. Ap 19.33.41. J 10. Ap 20.5. Jr 20. Mt 24. 2Krl 19. Rdz 27. Ap 20.6.1-3.1.34.36.1. J 19. Błogosławić 2Krl 4. NOWY TESTAMENT J 8. Mt 24.2-7. DZIEJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Rdz 12.8-10.3.15. Jdt 13. Ez 14. 1J 4.22. Mdr 5.13. Ez 13.31-36. Rdz 48.14-17.32.11. 2P 2.39.21.7-9nn.22-31. Rdz 14.1.64. 2Tm 3. 1Tm 1.25. Rz 2. Jk 1. Joz 24.3. Dn 7. Rdz 13. 2Krl 19. Rdz 33. 1Tm 1.28.6. Kpł 4.28-29. 2Tes 2.8.20. BŁĄD Rdz 20.25. 2Krl 2.1-14.1.45.17. Iz 63. Iz 44.6.5. Kpł 4.6. Ps 65. Pwt 33.8. Ps 89. Iz 30.16. 2Mch 9. 2P 2. J 8.49. 1Kor 6. Łk 23. Pwt 13. Syr 33.13.3.26.3. Ap 20.25.24. Rdz 14.20. Ez 34. Rdz 24.11.24. Prz 10. Łk 1. Iz 9. Mk 14. Mt 27.5.14.4.9.4. 1Kor 15.14. J 7.34.19. J 7. Oz 4. Am 2. Rdz 17.20. Prz 11. 1J 2.1-6. 2Kor 6. Mdr 13. Syr 40. Prz 10. Prz 28. Rdz 49. Syr 2.59.10. Ml 3. Ap 16. Błogosławieństwo i przymierze Wj 23. Hi 1. 1P 2.7-10.24.6. Łk 15. Ap 13.5. Błogosławiony Sdz 5.45. Lm 4.5.37.6-11. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOGACTWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Błogosławieństwo Łk 24.26.15.8. Dz 13.27.5.11.26.6.29. Ez 33. Ez 35. 2Mch 9. Syr 7.5.26.20.23.26. Rdz 15.19. Rdz 49.3. Mi 3.27. Łk 1. Hi 3. Ap 12. Rdz 1. Jk 5. Ne 9. Jr 23. Rdz 17. Kpł 4. Ps 72. Rdz 9.31n.24.24.6. Joz 28. Ef 4.2.17. Dz 3. Błogosławieństwo patriarchów Rdz 12.28. J 9. Ap 16. Prz 12. Dz 7.14.24-28.21. 2Krl 19. Ez 35. Iz 13. NOWY TESTAMENT J 14. Dz 7.4-7.50n. Rdz 24.10.26.12.11. Mt 12. Jdt 13.9-11. 1Tm 6.17.51n.26-3.16-19.10.8-11n. Rt 4.18. 1Sm 30. Ez 34. Wj 18. Ez 36. Rdz 47.13. Rdz 12. 2P 2.

Mt 15. Mt 13.9.45. Pwt 8. Pwt 28.14. BÓG ALBO PIENIĄDZE Łk 6. Mt 19. Prz 3.28.5. 1Kor 10.18.11. Prz 22.13.37.15.32. Jr 12. Iz 6. Hi 15.35.20. Dz 10.7.18.23. Dn 3.24. Rdz 30.15. Prz 23.19.7. Rdz 49.39.8.11.10.33. Łk 16. J 3. Syr 4.6.6. Kielich błogosławieństwa Mt 14. Łk 1. Prz 10. Pwt 28. Pnp 8. Prz 20.1.9. 2Kor 9. 1Tm 6. Rz 8. Łk 12. Kol 3.9. BÓG UBOGACA SWYCH WYBRANYCH 2Kor 32. Rz 1. Pwt 11. Syr 30. Dz 20. Ps 124.30. Jr 9.21n.5.9.32. Bóg jako dawca bogactw 1Kor 1.Prorocy i błogosławieństwo Iz 55.38. Prz 11.8. Koh 5. Dz 1.18. Ez 16.6.1.9. 2Kor 8.25.13.16.25. Prz 2. Ps 103.25.16.53. Oz 2.7n.11.16-38. Pwt 16.12n. Rdz 49.9. Łk 1.8-15.17. Bogactwo jako dobro względne i drugorzędne Prz 15. Ps 23.7-10. 2Kor 8. Ap 3. Ga 3.19.9.15.2.5.88.2.15.10.15-19. J 4.21nn.12. Ef 2. Pwt 32. Prz 18. Prz 11.8.23. Dz 2.14n. Koh 6.57.22.51-53.14. Ap 31.1-12.13.4. Łk 12. Mt 19.7. Dz 5. Łk 1. Rdz 13. Jr 20. Jr 5.7. Łk 6.25. Ps 78.24.11.9n.38. Iz 5.10. Który idzie Mt 21.10. Mk 13.4.20.16nn.11.9.27n.15. Jk 5. 1Krl 3.27.33. Iz 8. Łk 12. 1Kor 3. Mt 13.7. Mdr 7. Ps 49. BOJAŹŃ BOŻA Jr 6.15. Ps 34. Prz 21. Ps 73. Rz 5.16. Łk 1. 2Kor 9.19.8-11. Pwt 8. Prz 24. 1J 2.14-19. Mt 19. Mt 19.22. J 6.35. J 7. Łk 14.17. Łk 4.8.8. Wj 16.21. Hi 28. 2Kor 10. Ap 5. Dz 10. Łk 16.28. Ps 16. Prz 12.1-5.35.27nn.9. Oz 13. Rz 8. J 6. Oz 12.12. Prz 22.24.22. Błogosławieństwo Ducha Świętego Łk 24.17. Pwt 17. Prz 8. Mt 14.17. 2Kor 9. Ap 2.12nn.5.43. Bogactwo jako dar Boży Ps 37.45n. Łk 19. Rdz 26. Prz 28. Błogosławieństwo w formie pieśni Ps 31.21. Ne 9. Wspieranie ubogich Mt 27. Kpł 26. Łk 16.4-9.20. 1Kor 1. Prz 30. Pwt 31.24-29.7. Łk 24. Mt 16.10n.4.17.17. J 4. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W CHRYSTUSIE Rz 8. Iz 28.11nn. Mt 26. Dz 11. Ef 1.3. BOGACTWO Mt 13. Ps 23.33.8. Prz 16. Ef 5.14. Iz 36. OD LUDZKIEGO STRACHU DO BOJAŹNI BOŻEJ . Kpł 25.10.23. Syr 13.15-21.68.8. Mt 6.11. Hi 31.26.3.11. Iz 61. Łk 2.4.20.8nn. Łk 22. Błogosławiony. Ps 36. 2Kor 6. Iz 2.18. Prz 10.44. ILUZJE I NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTW Prz 21.12.34.46n.42. Ap 7. Ps 52.

3.2.21.18. Mdr 5.1. Rdz 16.22.1.1-15.16. Mt 28. Iz 41.17. Iz 2. Wj 33. Ps 23.21. Ps 27. 1Krl 19. Rdz 35.19. Jr 5. BOJAŹŃ BOŻA A RELIGIA Pwt 6. Am 3.2.22.18. Ap 6. Łk 7.28. Dn 6.2.12. Iz 31.3.1. Ps 103. Wj 3. Łk 1.4. Iz 2. Łk 18.8. Wj 33. Iz 41.1. Mk 6. Łk 1.18. Jr 2. Ez 36.21. ELOHIM JAHWE EL Rdz 14.7. Rdz 48. Iz 57.24. Sdz 11. Mt 10.2-8. Ps 139.53. Iz 6. 2Krl 2.1.11. Jk 5.11. Pwt 6. 1Krl 18. Rdz 3. Nie będziesz miał Bogów obok mnie Wj 20. Sdz 5.6.3. BOJAŹŃ KARY BOŻEJ Wj 20.12. Prz 1.26. Sdz 8. . Iz 11.32.4.19. J 1. EL.13.1. Iz 57.6.6.6.3. Mi 7. Iz 40.1.16. Łk 5.9.22.25.4.32.1n.19.7-10. Am 2.1-7.50.2. Lb 21. Jr 1. Iz 48.19. Rdz 31.1. Bogiem jestem a nie człowiekiem Oz 11.15.7. Pwt 3. Ef 5.1.7.20.18-23.18.7n.23n.5. J 1. 1Sm 17. Wj 3. Rdz 35. Wj 3. Ps 18. Kol 3.2. Pwt 20. Iz 48. Ps 23.1. Kpł 20. Łk 12. Ps 112.10. Ez 2. Wj 19. Ps 121.7. Sdz 6. Łk 23.17. Wj 6. Iz 43. Rdz 40.12. Ps 2.36. BÓG Hbr 1.11-20.1. Ps 84.18.23.18. Ps 18. Syr 1.14.3. Iz 43. Oz 2.10. Ps 128. Oz 11. Dz 2.16.8. BOJAŹŃ BOŻA A ZAUFANIE BOGU Sdz 6. Jahwe Wj 3.5.19nn. Wj 18.5nn.1-2. 1Krl 17. Wj 3.6-8. Bóg święty Am 4. Ja jestem Bogiem zazdrosnym Wj 20.4. Ez 3.3. Iz 49.43.19.19. Wj 15. Rdz 7.20nn. Wj 3. Oz 11. Iz 40.10.21. Iz 5. Iz 37. Ap 11. Jr 2.3. Iz 44. Wj 33. Rdz 17. Ps 89. Rz 8. Pwt 7. Iz 1. Lb 23. Joz 8. Ps 18. Ps 144.15.15.6.14.10. 1Sm 26. Iz 43.4. 2Krl 5. Rdz 26. Ps 111. Rdz 16. Iz 44.11.1.5.3.15.6.24. 1J 4.9.16.2.4.4n. Rz 3. 2Sm 23. 2Kor 7. Wj 3.15n.1. 1J 3. Łk 1.11. Wj 34.42. Rdz 28.26.16n. Rdz 2.6. Rdz 15. Dz 10.Wj 20.26-31. Iz 43.30. Iz 41. Łk 23. Ps 91.34.1-7.25-34.13. Wj 3. Rdz 31.50.40.10-13n.5-13.1. Oz 2.2. Ez 34.1. Sdz 6.36n.23.15.3.13.7. Wj 23. Łk 5. BÓG O SOBIE SAMYM Bóg żywy 1Sm 17. STARY TESTAMENT BÓG JAKO PIERWSZY Rdz 1. 1Krl 18.7.3.15.30. Dn 10. Iz 40. Iz 6. Iz 7.13.1.22n. 2Krl 19.51.10.17.34n.10. 2Krl 1. Lb 23. NAZWY NADAWANE BOGU PRZEZ CZŁOWIEKA Rdz 49.2-5.7.9. Mt 6.2.23. Mk 6.

NOWY TESTAMENT DOSTĘP DO BOGA W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rdz 8.9-11.3. Mt 6. J 17.6-8.9. Rz 3.10.7-9. J 16. STARY TESTAMENT KU POWSZECHNEMU BRATERSTWU Na początku Dz 17.30. J 1.22.16. Mt 25.18.11.10. Mk 1.27.24.24. J 8. Braterstwo w przymierzu . Rz 1. Ps 107.12n. Łk 12. 1J 4.19.19.21-25. Żyd Hbr 1.6. BÓG PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA Rz 15. Ps 122.19.17. Ps 15.32.10. Ap 3.13.1-5. Iz 1. Mk 6. J 14. Mt 25. Tt 3.15.10.12-27. BRAMA DO NIEBA Ps 78.21.1. OBJAWIENIE BOGA PRAWDZIWEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1.19.14-15. Hbr 10. Dla poganina.13.16n. Mt 7. 1Mch 12. Prz 22. Łk 13.10.21n.37.27. J 3.4.8.31. J 14. 1J 4. Ps 9. 1Tes 1. Rz 5. Pwt 6.10.2.10.17.27. Rdz 28. Rdz 22.4nn.6. BRAT Rdz 4.21. J 15. Iz 21. Kol 2.21-25.2.18. Ef 3.19.36-39. 1Kor 16. Hbr 1. Hi 13.52-57.32. J 4. Rdz 22. NOWY TESTAMENT J 1. Ps 69.25.15.50.18.19. Dz 14.7. 2Krl 9. Iz 63. Za 8.13.4. J 8. Ap 22. J 1.30nn.31.51. 2Sm 19.21. Mt 16. Dz 2.11. Rdz 13.24. CHWAŁA BOŻA NA OBLICZU CHRYSTUSA Rz 8.24-25.4. Rdz 1-2.40. Rz 1. Iz 38. 2Sm 1.1-6.2. Pwt 15. Kol 1.9.29. Pnp 8.26.13.9. Rz 4. 1Krl 22. Ef 2.4.3.29.18.26.18. 1Krl 20. Mt 11. J 14. 2Krn 31.34. Jr 7. 2Kor 4.18.6n.13. Wj 34. Ef 1. Hi 29.1-11. Mt 25. Dz 7. Ml 3.6. Mk 12. Ef 2.7. Hi 5. Wj 34.6.12. J 20.6.8n. który szuka Boga po omacku Dz 17.32.56.7. Lb 6.8.27.3.10. Mt 3. Pwt 2.14. STARY TESTAMENT BRAMA DO MIASTA Wj 20. Łk 10. 2Kor 11. Ps 118.3. Iz 26.16. J 14. Ap 1. Kpł 10.54n.1. Mt 16. Za 2. Ga 4.17. Ez 8-11. Iz 33. 2Kor 3.5.23.15. Dz 2. J 10.18. 2Sm 15.6.17. Prz 24. Iz 60. J 5. J 14.10. Rt 4.18. Ps 100.4.16.6. Rz 5.31. BÓG JEST DUCHEM Mk 1. J 5.22.4.11.19. Dz 5. Ap 21. BRAMA Hi 31.32. Rz 4. 1J 8. Bóg jest miłością 1J 4.7. Ps 147.9. Mt 22.2.23. Am 1. Mi 2.16. Rdz 4. 1J 4.9. Mi 6. Pwt 1. Pwt 28. J 10. 1Kor 1. Ef 3.20.18. Iz 22.32. 2Kor 4. Ez 48.12.

3.15nn. J 3. Rdz 38. Jr 31.7. 1P 2.46-50.1. Dz 14. Mt 25. Rz 14.9-12.1. Mi 2.25-32. Iz 30. Pwt 23.7.29.10. 1P 5. Jr 30. Mt 12.22.8. Jr 24.18nn. Dz 28. Am 1.16. Rdz 9.14-21.15n. Ap 19. J 1.10.12.7.3.8.20. Lb 20. 2Kor 10. NOWY TESTAMENT WSZYSCY BRAĆMI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Pierworodny między wielu braćmi Rz 8.13. Jr 12.19. 2Kor 11. Ap 21.13. Iz 11. Ga 3.2. Mt 28.11.11-16.1. Iz 7. Jud 1.26.11.10-15.6. BUDOWAĆ BUDOWANIE DAWNEGO IZRAELA Zakładanie rodziny i wznoszenie budowli Rdz 8. Rdz 11. Pwt 25.1-9. Oz 2.9. Budować i burzyć Pwt 14.10. Ga 2.9. 1Kor 3.12. Nowa budowla Ap 21. 1J 2.5-10. 2Kor 13.12-14. So 2.10-17. 1Kor 8.8. Miłość braterska 1P 1. Ps 69.26.18n.10. Rdz 30.3. Za 6. Ef 2. Mt 21.Kpł 19.40.6.17. Mt 5.22. 1Kor 3.6. Jr 1.18. Am 3. Jr 31. Jr 1.13n. Łk 15.16.18.16. 1Kor 14. Ml 2. Iz 44. BURZA . Ez 37. Ef 4. Ap 21.3nn. Iz 9. Łk 22.17. Rdz 16. Ps 127. Hbr 2. Kol 2. Za 7. Za 9.17n.13.10.4n. 1Tes 5.6-10. J 2. BUDOWANIE CIAŁA CHRYSTUSA Zbuduję kościół mój Mt 16. Jr 12.47.19. które się buduje Ef 4. Rdz 4.12.1-4.11.13nn. Ef 4. Prz 19. Syr 7. Kol 1.12-27. 1Krl 11.8.11-15. Mt 21. 1Kor 3. Rdz 33.4. Hi 6.38.38.12-16. 1J 3.1n. Ap 12. Iz 2. Oz 4. Syr 25.18. Iz 2. Hi 19.2-4.19-22.10.22n. którzy budują Ef 2. Rdz 13. Iz 28. Ku pojednaniu skłóconych braci Ps 133.1.8.1-9. Rz 8.10. Za 4. 2Kor 8-9.18.15. 1Kor 12.18. Mt 18.19-21.2.15. Jr 42. 1Krl 12. Rz 15. 1J 3. Jr 31.21-26.17.7-29.28. 2Sm 7.17. Mi 7.6. Prz 17.26.11.9. Jr 24.29.14-17. Jr 3. Iz 49.18nn. Ci. Pwt 15. Jr 24.24. Iz 63.8.3.13.4.2.4nn.2.2n.20. Rdz 33. Iz 58.44n.6n. 1Kor 9. Ga 5.2-6. Ciało.20. Ps 118. Rdz 3. Ku braterstwu doskonałemu 1Kor 5. Rdz 9.28-32. 2Kor 12.9. Jr 11.22.12.31n.11.17.11-18. J 20.17.19. Jr 7. Prz 18. 1Kor 3.11. Rdz 2.1.12. Społeczność braci w Chrystusie Mt 5. J 1.15. Rdz 45. Jr 9. Rz 15.19-23. Mt 21.9n. Ag 1.10. NOWY FUNDAMENT Iz 28.1-8. Iz 66.11.

Jr 22. Mi 2.4n.11-12. Koh 6. Rz 5. 1Tm 4. Jr 22. Jedność i różnorodność charyzmatów 1Kor 12. Hi 38.28.24n.9. Rz 6.8nn.4. Mk 3.16-19.1-4. CHARYZMATY W KOŚCIELE 1Kor 12-14. Mi 2.15. Burza jako oznaka majestatu Bożego Jr 51. Ap 16. Ps 135. Dz 6.18. Syr 27. Wj 9. Iz 1. 1Kor 12.29.1.11. Ef 4. Ef 4.4.31.6nn. Hi 38. Mt 4.3. Dz 2.2.6.6. Ap 10. 1Sm 8.33.23.8n. Łk 9. 1Kor 12. Ef 1.44.13-34. 2Krl 4. Ha 2. 2Kor 12.28.5.20.3.7.1-25. Wj 19. Koh 4.19.7.27n. Dz 4.2-5.17. 1Kor 12.15n.6-16. Ap 11. 1Kor 12.5.54n. 1Kor 14.4.34-38. ODCZUCIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO 1Krl 22. Wj 20.28-32.1. 1Tes 5.10.32.11nn.17.2. 1Krl 18. Rz 8.12. Dz 15. 1Kor 12. 1Kor 14. Mi 3.4. Hi 36. Prz 23. Ps 77.18.3-16.6-16.28.8-4. Dz 11.10-21. Dz 2. Ef 4. Ps 29.11-12. Lb 11. Pwt 24. Pwt 8. Sdz 5.11.5.7-10. 1Kor 12. 1Krl 19. Ga 2. Dz 21. Dz 8.3.5nn. 1Tm 4.21.34.22. 1P 4. Tt 2. Ez 22.Interpretacja pogańska Ps 18. Iz 11.1nn. Ne 5. Prz 28.13.28nn.15-21. Iz 30. 1Kor 12. 1Tm 1. CHCIWOŚĆ STARY TESTAMENT Przejawy i skutki Syr 26.3.3. 1Kor 14. Ef 4.5.26-38.1. Dz 10. Dz 2. Ap 4. 1Tes 5.2. Rz 5. 2Tm 1. Rdz 7. 1Kor 2. Ps 97. Wj 22. 1Kor 1. Dz 19.1-6.23. Dz 8.5n. Wj 20.27. Dz 2.1. Ap 8. 1Kor 12.1-5. 1Krl 21.15. 1Kor 14. Am 2. Dz 2.31-14.19n.29-37. Am 8.8.7. 1P 4.6.10. CHARYZMATY Rdz 11.12. W Kościołach założonych przez Pawła 1Tes 1.19-22.16. Prz 27.5-6.55.16.6. Ez 10. Am 5.2.39nn.1-4. Iz 33. 1Kor 10. 1Kor 14.4. Ps 18.1.23. Ez 36. Lb 11. Pwt 5. Iz 4.7.13n. Rz 8.5.17. Iz 5.10.12. J 12.6.23. Mi 7. Rdz 3. Ga 3. Ha 3.8-11. . Dz 13. 1Kor 12. Religijne znaczenie chciwości Ez 34. Podział charyzmatów 1Kor 12.13.4nn.17.27nn. Ez 3.11. Ps 10.8.8nn. Dz 7. Iz 5.6. 1Kor 14. Ez 1.29-27. Prz 28. Rz 12.16.15.3.8.6. Charyzmaty a władza kościelna 1J 4. Burza wyrazem gniewu Bożego 1Krl 18.32. 1P 4.11-12.4. 1Kor 12. Jl 3. W Dziejach Apostolskich Dz 2.26n.19.29nn. Syr 14. Zasady korzystania z charyzmatów 1J 4.11.11-17.10n.1n.17.5.14.

Znaczenie religijne Kol 3. Ez 4.47.22. 2Sm 24. 2P 3. Ps 39. Wj 23.24. Sdz 13.3-5. Łk 15-21.5. Lb 18. 1Tm 3. Ez 18. 2P 2. Hi 31. Ez 18.5.27. Iz 55. 1J 2.10.19. Kol 3. 2Krn 3. Łk 6.12nn. Rz 1.3. Ps 91. Syr 15.12. Jk 5.19. Wj 12. Ps 39. 2Kor 8.11.21n.44.16-19. Iz 30.22. Mk 6. 2Kor 9.20.22.2.6.16.2.20. Am 4.11.7.17.25. 2Kor 12. Ef 2.18.5. Chleb pierwocin Kpł 23.18.7.11. Mk 14. Łk 12.19-26.5. Jr 8. J 12. Wj 23.4.11. Tb 4.14. Jr 31.6.1.3.6.2-3.7.8. Ps 38. Mk 6.28-32.5n. Mt 15.36. Tt 1. 1Tm 3.17.11. Ps 6.8.9.21-24. 1Krl 1. CHLEB CODZIENNY W życiu potocznym Ps 42.12.16.29.25. Wj 34. Pwt 34. Ps 78.15. 2P 1. Mt 11. Chleb jako dar Boży Rdz 1. Hi 19. Lm 2. ROLA CHLEBA W KULCIE 1Krl 7.30.12. Kpł 2. Mt 26.19.16.11n. Prz 12.11. Mt 6.9-12. Tb 12. 2Kor 11. J 17.16.17. Wj 23. Rdz 9. Prz 31. Koh 12.1-12.20.14.12. Dz 20. Jk 4.1-6. CHLEB Ps 104. 2Krl 19.5n. J 13.35. Ps 80.9.11.5n.3. Rz 1. 1Tes 4. Flp 2.5-9.34.25.2-6.19.11.19.3.6.11.1nn.9.4. Rdz 3.12.2.11n. CHLEB KTÓRYM JEST SŁOWO Am 8. 1Kor 5. Pwt 28. Wj 4.NOWY TESTAMENT Przejawy i skutki Mk 7. Syr 38.35-47. Kol 3. Jr 5.10.23-30. Ef 4.29. Łk 16.1-4.7. Prz 22. Ps 37.17.21. Łk 12.23-26. J 6.27nn.30. Wj 9.42nn. Lm 1.23.17. Ps 102.9n. .15. 1Tes 2. Koh 9.22.15nn.4. Jud 1.20-26. Tt 1. 1Kor 5. Tb 11. Ef 5. Rdz 14. Hi 2.19. Ps 41.18.6-14. 1Tes 2. Łk 11. 1Kor 10.5. Łk 6. 2Sm 4. Mt 14.32n. Ga 5. Mk 10.14n. Łk 6.48.15. Iz 1.13. Łk 20.18.6. J 6. Mk 4. Mk 8.19-22. 2Tm 3.23. Dz 20. Łk 16.7.16. Ef 5. Ps 88. 1Kor 10.16. Wj 25.5.35. Pwt 28.16. Rdz 3. Flp 4. Ps 102. Wj 23. 2Krl 4. Rz 1. Wj 12. Wj 12. 1Tm 6.1-6. 1Kor 9.1-8. Mt 6. Pwt 8.7. STARY TESTAMENT CHOROBA Ps 38.6. 2Tm 2. Tb 11.11. Wj 12.20.10-18. Łk 13n.10. Syr 24. Rdz 27.2. Mt 4. Ps 107.13. Rdz 18. Mt 6.7n. Mt 6.33-34.15.42. Ps 39. CHOROBA-ULECZENIE 1Kor 11.15.16-22. J 6. Tt 2. 1P 2.10. Prz 9. J 9.4.49-58. J 6.5.20.39. 1Kor 9.7.17. Dz 2.25. Hi 16. Ez 44. 1Kor 6. Kpł 24. Iz 58.16. 1Tm 6. Rz 1.29. Wj 12. Rz 6.34.10n. Prz 4.12. 2Kor 9.3.1.15. Rdz 28. Ps 32. 2P 2.11. Pwt 28. Rdz 2. 2Kor 6.9. Iz 30.14. Mt 14.17.5.9.37. 1Kor 9. Łk 22.20. Łk 14.17. Iz 53.16n. ULECZENIE 2Krl 20.19. Ps 38. Wj 34.3. Kpł 23.4n.9-10. Ps 132. Łk 11.8.11.19. 1Kor 11. Łk 11. Mdr 7.

10. Tt 3.36. Łk 24. Łk 6. Dz 22.11.16.17.16. Łk 24.21n.9.20n. Dn 12.16. Za 13.28. 1Kor 9.36. J 20.33-50. Mt 11. Iz 25. Pwt 32. Ps 88.19-26.3.8nn.2-6. J 14.17.44-49.14-18.25-29.9-11. 2Krl 4. Mk 16. Ap 22. Ukazanie się Pawłowi stanowi osobne zagadnienie Ga 1. CHRZEST JANA .35.12n. Mk 16. Syr 38.11.32nn. Syr 38. 2Kor 1.4. Dz 28. Łk 24. Łk 24.19-20.17. Tb 3.8n.40.5. Łk 24. Dz 8.15. Mk 1. Rdz 18. Mt 8. J 21.15n.10n. rozpoznanie. J 20. 2Krl 4.29.41. 2Krn 16. Judaizm z czasów po niewoli mnoży obmycia Mk 7.14. Mt 9. Mt 20. Mk 9.26.1n.13. Dz 2. 1J 3.17-24. Ga 1. 1P 5.28-30. J 20.15n.49.13.6-10. Mt 23.4.64. CHRZEST STARY TESTAMENT I JUDAIZM Funkcja oczyszczająca wody jest bardzo często uwydatniana w Starym Testamencie 1P 3. Kol 3.4n. Wj 15.7-10.24. Łk 24. Szczęśliwi. J 20.3.15. Iz 65.1-12. Mk 16.9.8nn. Dz 14. 2Krl 5. ani kronika.9. Dz 7. Kpł 13. Mt 28. 1Tm 3. Ps 41. J 5.4n. Dz 18.2.9.21.8.4. J 1. Dz 9. Pwt 23. Dz 16. Tt 2. posłannictwo Łk 24.17. Dz 26. Dz 9. Mt 15.48. Mt 8.37. Mt 28.19. Łk 2. Inicjatywa. Dz 3. Mt 26. NOWY TESTAMENT JEZUS A CHOROBA J 9.1-13.12.5.18. Mt 14. APOSTOŁOWIE I KOŚCIÓŁ A CHOROBA Mt 11.2-10. Ga 1. 2Kor 12.10.5.3-19. którzy nie widzieli a uwierzyli.34.2n.1nn. Rz 6. Mk 2.19-29. Mt 17.1. Dn 8. 1Kor 15.14nn.17n. Dz 1.16.12. Łk 24.12n. Ga 4.22.4.24-28. CHRYSTOFONIA Ukazywania się stanowią w Biblii Mt 1-2. Ga 1. Łk 13. J 20. Ps 6.4.1.15. 1Kor 12.12.1.11-18.6. Mk 2. Mk 16. Joz 5.1-9. Mt 9.22. Lb 19.7nn. Ps 38. J 20.17. Za 3.24.15. Mk 16. J 20. Łk 17.9.13-35. Kol 1. Iz 53. Mt 25.2. Mt 28.13. Iz 53. Iz 35. Mk 10. Ps 51. Jk 5. Ez 47.7. Mt 28. Ani apokalipsa.1-4. J 20. Mk 6.4. Łk 24.28.7. Mt 28.9. Dz 27.Syr 38.28.16. Lb 12.1. Wydarzenia i język.45.1-9. 2Krl 8.2nn. J 20-21. Dz 9. 1Krn 21.22-27. J 12.5. Oz 6. 1Kor 12.16-20.5n.35. J 21.55. 2Kor 4. Kpł 14. Łk 1.11-13n. Różnorodne ukazywania się Chrystusa 1Kor 15. 2Krl 1. Mt 8.1-5.9.34.15-18.4. Mt 8. Mt 28.13.39. Łk 24. Mk 16.9. J 20. 1Kor 10. Hbr 9. Mk 5.52. Ps 88. Łk 24. 1Krl 14.23. J 9.23. 1Krl 17.12n.2.9.19.9-10. Ps 38.1-23. Mk 16.2.1. Mt 28.5. 1Kor 15.16. Za 2.20.13. J 5.26. Rz 1. Dz 23.12.49nn. Łk 24. Ps 102.12-17. Mk 16. Ez 36. Ps 51.9nn. Łk 1.18-37.

2. Ps 97.39. Ag 2. 1P 5.45. Hi 19.43. UJEMNA OCENA LUDZKIEJ CHWAŁY Ps 49.19. Rz 10. Łk 12. Ps 29. Wj 14. Prz 29. Iz 60. 1Tes 2. Iz 66. Ga 6. Dz 1.5nn.6.2. Lb 22.18. Ez 39. 2Kor 4. Dz 19.15nn. Wj 28.6. Mt 28. Wierność wymagana od ochrzczonego J 3. Prz 3.13. Iz 62. Hbr 12.6.7-9. Dz 11.17.12.5. Mt 28.9. Ag 2.3. J 19. CHRZEST CHRZEŚCIJANINA Chrzest w wodzie i Duchu Mt 3.23. 1Kor 15.2.38. 1Krl 3.11. Ef 4. Ef 5. Kpł 9.16.15.11. Ap 21.22. Lb 20. Ez 9-11. Rz 6. Iz 52.18-21.34. Hbr 6. Ps 97.30n.5.29. Iz 60.46.1n.Mt 3.8.5. Wj 40.14. 1Kor 2. Iz 44. Iz 16.3. 1Kor 10. Kol 2. Wj 29. Kol 1.36.5.13.18. J 3.10. Dz 11.17. Dz 16. J 5. Iz 21.5.19.33.1. Dz 1.11. Wj 16. Ps 62.12nn. Wj 33. Kpł 9. Dz 2.38.40. Iz 42. Mt 25.3. Mk 1. 1Krl 8. 1P 1.9.12n. Lb 16.1.34n. 2Krn 17. 1J 5.10.4n.7.17.4.11.18. 1P 3.1. J 12. Ef 2.4. Ef 2.8. Ez 36. Ps 8. Iz 62.38.5.22.38-41.3.27-28. Dz 19.6-8. Dz 10. Flp 1.1.22.6. Rz 6.1-25.8.14n.30.14.41.7. Ga 3. Ez 11.5n.15. Ga 3. 2Kor 1.16n.21-29.21-29. Rz 10.21. Iz 35.29.5.1-13.10nn. Ps 73. Dz 10. Rz 8.24n.3-9. Wj 34.19.11.28.30. Wj 40.16. Lb 14.1nn.50.3n. Mk 10. Mt 3.10-14.21n. Jr 48.9.2. Ga 2.1-17.2.16.30.14.21. 1Kor 1. Ef 4.1-6.26nn.24.23. Ef 5. 1P 5. Wj 29.38. Wj 28.3. Tt 2.20.1-4. Pwt 5. Ba 5.19.9-14.8-14.32.5. 1Kor 6. Łk 3. 2Kor 3. Ef 2. Iz 35.29. Ochrzczeni a trzy osoby Boskie Dz 2. Rdz 45. Wj 24. CHWAŁA CHWAŁA W OGÓLNOŚCI Rdz 13. 1Kor 12. Tt 3. Mt 6.3nn.31. Ef 1. 1Krn 29. Ps 102.38. 1Kor 6. Łk 3. Rz 8.6. Chwała wielkanocna . 2Kor 3. Mt 4. Chwała eschatologiczna Mk 8. Tt 3.6. Ukazywanie się chwały Jahwe Wj 16. Dz 8. Rz 8.13. 1Kor 6.7. CHWAŁA JAHWE Wielkie dzieła Boże Lb 14. Iz 49.17n.24.25-32.1.6-8.6.17.17.36nn. Mt 24. Rz 8.48. Mk 16. Iz 6.3. Rz 8. 2Kor 4.18-21.3.16. Rz 13.3n.9. J 3.22nn. Łk 3.14n. Ef 1. Iz 8. 1J 3. J 1. J 1. Dz 7. Mk 3. Dz 8. J 9. Iz 60. Ef 4.7.23n. Iz 17.11-22. Hi 29.16. Ps 51. Iz 61. Ga 4.18n.4.1n.3.22-25.2. Ha 2.13. Rz 6. Ez 39. Nawrócenie i wiara chrzczonego Dz 16. Prz 20.18.13. 2Kor 1. Iz 11.13n.19. Iz 40.14. Kol 3.23nn. Ef 2. CHWAŁA CHRYSTUSA Hbr 1. CHRZEST JEZUSA Mt 3.44-48. Ga 4. 1Kor 6. 1Sm 4.22n.35.11.

25.6. 1Kor 1. Hbr 2. J 12. Ps 73.37nn. 1Kor 6. J 19.31.5.39. Powiązanie z ziemią Ez 10.18. Dz 1.SARKS Stworzenie w obliczu Boga Godność ciała ludzkiego Hi 10.15.22nn.5. Łk 9.15. 2Kor 13.18. J 8.20.34-36. Rdz 2. Dz 22.2n. 1P 4.22. 1P 4. J 15. Łk 2.24. 1P 1.44. Ps 139.18.8.31.28n. 1Kor 2. J 12.2. Świat ciała Rdz 3. Rdz 2. Ps 119. Jk 1.9.4.1.14. Ap 7. 2Mch 7. Rz 4. Osoba cielesna Rdz 6.22. 1P 4.16.13. Chwała posługi ziemskiej i męka Chrystusa Łk 1.3n. Flp 2. Ga 1. J 8.22n. Ps 136. Mt 16.10. Honor chrześcijanina Rz 9.53-58.11. Jr 1. Iz 40.55. Rz 2.9-11. J 1.6.5.22. Rdz 29.8n. Prz 4. 1Kor 1. Flp 3.11.19. Dz 12. Ga 1. J 14.20. J 12.27.2. J 13.15.16.2.Łk 24.7.5. Ps 63. Ez 36. Flp 3.5. Łk 24. J 19. Ga 4. J 6.31. 1Tm 3.10.14n. J 5. Ez 36. 2Kor 3. 2P 1. CIAŁO CIAŁO .25-27.54.4. 2Kor 1.26. J 17.14. Ef 2. .50.3. Lb 27. J 17.14.23. Hbr 13. Mt 26.1. J 12.20. Ef 3.4.5nn.15n. Łk 23. J 18.7.3. J 1. J 5. Łk 2. Ga 6. 2Kor 10.23.17. Mk 13. Hi 14.50.22.5.3. Rz 7. J 8. Łk 24. Hi 10. Ap 15. J 16. Hi 10. Jl 3.10n. Ps 38.5.12nn.7. Jk 2.7.21.4. Rz 9.12.3.20. Koh 4. 1Kor 15. J 10.2. 2J 7.8.26. 2Kor 7.10.35.16.1.1-3. Ps 57.26. Mt 5.25-29.1nn.17. Ap 15. 1J 4. J 7. Ps 145. Ps 84.20nn.24.120.3.7. J 6.20. 1J 4.20.17n.18. 2Kor 11.16. Rdz 37. Jud 1. 2Kor 5. Koh 5. Hbr 12.23. Flp 1. Ef 6.25. 2Kor 5. 1Kor 3.8. 1Tm 3. Ap 19.16.24. OPIEWANIE CHWAŁY Ps 147. 1J 2.5.14.30. Ps 57. Ef 6.14.12. Ps 84.24. Rz 2. J 17. Rz 16. J 3.19. Kol 3. 1Kor 6. Chwała kościoła J 17.1. J 8.27. 2Kor 1.16.5.19. Ef 5. Łk 3. Ga 2.10n.14. Dz 2. Iz 52.11. 2Kor 1. J 14.9.12.9n. Syr 36. Ps 119. Kol 2. Hbr 5. Ef 5. Rz 1. 2Kor 10.2. Dz 3.14. J 1. Ef 1. Ap 12. Rz 9. Syr 40.4.19.21n.12.24.12.28.40.32-35.22. Koh 11.21.13.17.2. Ef 5.17. Ps 106. J 1. 1J 5.5. Hbr 12.41. J 7.29. Kol 3. Mt 16. 2Tes 1.3. Grzeszna ufność pokładana w ciele Iz 31.63.5.18.18.48.7-8. Syr 14.1.10. J 12.43.15. Rz 1. Koh 12.7. 2Kor 4.37. Jr 17.3n.3n.1-3. J 11. Kol 2. Dz 11.1n.14.20.6. Dz 7. Mk 2. Mt 19.6n. Ps 51. Jud 1. Rdz 2.12. J 10.16.27.47.41. 1Kor 6.26.1.18. J 13. Lb 16. Grzesznik wobec Boga Jud 1.26.14.24. Kol 1.15n.28. J 21. J 19.3.16. Rdz 2. J 7.6. Dz 13.

16.45. Ga 3.22.7. Kol 2.58nn.40.18.5. Rz 4. 1Kor 15.25. CIAŁO . 1Kor 6. SAKRAMENT CIAŁA CHRYSTUSA To jest Ciało moje Hbr 10.12.11. Rz 6.18.58n. 1Kor 2. 2Kor 5. J 1. Ga 5.15. Ciało dla Pana 1Kor 6.12.14-20. Ga 6.4-5. 2Kor 5. Mk 14.10.49.14.2. Kol 1. 1Kor 3. 2J 7.21.24.24-26nn. 1Kor 3.3.2. Uchwalebnienie ciała Jezusa Łk 24.33nn.24.16n.39. 1Kor 6. 1Kor 11. 1Kor 12.14-16. 1Kor 15. Rz 8. Rz 8. Ef 1. Kol 2.3.24. Kol 2. Ciało Chrystusa a nasze ciało 1Kor 6.21.11. J 20. Ef 2. Rz 1. Ef 1.22.5.13-20. Rz 7.10n.22. Ga 3. Flp 3. Ga 4.17-20.4.37. Rz 7. 1Kor 7.22. Ef 5.14. Kol 2.19. Kol 2. 2Kor 5.17. Kol 2.12.24.6-7.15. KOŚCIÓŁ JAKO CIAŁO CHRYSTUSA Członkowie jedynego Ciała 1Kor 10. Ef 5. 1Kor 5.52.5.43. Rz 7. Kol 2.23. Kol 2. Eucharystia w życiu Kościoła 1Kor 11. Łk 24.16n. Rz 9. Ga 5. Ciało Chrystusa czyli Kościół Kol 1. Hbr 10.19. Ciało w niewoli cielesności Rz 7. Mt 27. Ef 2.38. Rz 6. Rz 8.11.19. J 2.13. Rz 12. Rz 6.1. Kol 1.42. Mt 27.21. Flp 3.8. Ciało a cielesność Godność ciała 2Kor 4.3.19. 1Kor 15. Mt 27. Flp 3. 2Kor 5. Flp 3.11. Rz 12. 1P 2.22.8. 1Kor 15.9nn. Łk 17.3. 1Kor 15.26-27.21. Ciało Chrześcijanina Rz 7.44. Mk 4.6.21-31. Kol 1. Rz 8.4.3.15. J 4. CIAŁO CHRYSTUSA CIAŁO INDYWIDUALNE JEZUSA Jezus w swoim życiu cielesnym Rz 1.6.21. Ga 3. Kol 1. Kol 3. 1Kor 12.10. 1Kor 15.11. Kol 2. Hbr 10.12. Kol 1. Kol 2. Rz 8.18.6.50.3.15. Rz 6.30.19.4-17. Ef 5. 1Kor 15. Rz 6. Rz 8.20n. Rz 6.13. J 19. Ga 5.13n. 1Kor 3.24. 1Kor 3. 1Kor 6.28.23. 1Kor 6.10.24. Kol 1.3.50.18-22.16-17n. Mt 4. Ciało Chrystusa Kol 1.20.14-27. Rz 13.3. Mt 27.24.44.6-8.18.21. Kol 2.3. Śmierć fizyczna Jezusa Mt 26.18. Ga 5.Grzeszne ciało i Duch świętości Ga 4.13.18. Kol 2.3. J 20. Dz 9.13-30.SOMA 1Kor 12.4. . Rz 8. Rz 6. 1J 4. Rz 7.6.4.13.44.21-23. Ga 4. Flp 3. 1Kor 3.3.

1. Ha 3. Hi 21. Rdz 22. Ml 2. Iz 61.1-6. Ps 49.2. J 3. Iz 51. Ps 63. Iz 33. Koh 3.1nn. Rdz 27.23.9.22. Jr 9.26.19.19. Ps 44.8. 2Sm 4.2. Hi 10. Syr 38. Sdz 3. Hi 13.18. CIERPIENIE JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Lm 2. Iz 30.14. który ucieka Jr 6.18.2.34.9. Lb 21.4.15.13.1. Koh 9.25. Iz 26. Prz 4. Koh 3. Hi 38.17n. Mdr 5. Ps 10. Ps 107.13.12. Pnp 2. Jk 1.5n. Ps 23.9.12. Ha 1. Hi 12. 2Krn 32. Hi 14. Wj 8.6-9.9nn. Hbr 12. Ba 5. Ez 17.1. Prz 14.2.28-33. Łk 1. Hi 2. Ten.2. Ps 73. Hi 3. Lb 32. Hi 1. Ps 31.7. Lb 10.1-9. Syr 40. Prz 3. Lb 9. Łk 1. Prz 3.1-15.12-28. Iz 45.19. Lb 9.6.16.13. Cień Izraela Ps 80.20.31-38. Ps 13.1n.20.18.20. Iz 4.8.14-18. Wj 17.1n. Iz 63.4n.1-6. Dn 4. Iz 7. Ps 44. Jr 15.7-10.1. Joz 7. Mdr 4.1-6. Rdz 12. Iz 3. Dn 4. Wj 21. TAJEMNICA CIERPIENIA Ps 73.4.31. Prz 13.9.1. Koh 6. Lb 11. Iz 57. Koh 7.13.12. Mt 4. Ps 17.14-19. 2Sm 16. Iz 25.11n.22. Ml 3. Hi 23.1.17. Ps 57.16. Mroki i cień śmierci Iz 9.11nn.1-27.7. który ma władzę nad cieniem Jr 13.8. Sdz 9. OPIEKUŃCZA OBECNOŚĆ Cienie ziemskie Hi 40. Hi 2.14.15. 1Krn 29.14.79.22.11.12-17. Iz 53.2. Ps 37. Jr 8.6.12. Ps 144. Hi 8. Hi 4.10. Ps 88.7.11. Pwt 8.2.13.22. Hbr 5.5. Hi 8. Rdz 22. Jr 15.16. Jr 8. Hi 5. Łk 9.8.15. Iz 29.2. Ps 121.10. Dz 5. Wj 14. Ps 41. Am 3.7.5nn. Rdz 50.17. Ps 73.7nn.22. Hi 42. Ez 31. Ha 1.13n.1. Syr 31.18. Hi 16.11.16. Syr 17.20.4. Ps 65.4. Tb 12. Iz 32. Iz 49.5nn. Rdz 3. Wj 40.18.4. Jr 12. Ps 91. Ps 22. Rdz 3. Iz 19.2. Iz 9.10.8.5. STARY TESTAMENT POWAGA CIERPIENIA Krzyk cierpienia Rdz 41. Jr 9. Ps 102. Koh 11. 2Mch 6.3-6. 2Mch 7.24.5.30. 2Kor 7. Mdr 19. 2Krl 20.26. 2Krn 31. Lm 4.30-33. Dn 4.21. Syr 7.6.6-13.3.35. Mt 4. Rdz 34.18. Ps 73. Iz 53. Am 5.35.8.7. Jon 4. Jr 11.2. Rdz 42. Wj 23n. Joz 5.21.32. Ps 39. .18-21.17nn. Iz 40.34.15.7-10. Ez 31.CIEŃ ZAPOWIEDŹ ŚMIERCI Cień. Ocena cierpienia Hi 14. CIERPIENIE 2Kor 12. Ba 1.17.9.2.4. Prz 11.22. Jr 12.4.2. Ps 107.4.27.15. 1Krl 8.10.11.17-20. Hi 4.7. Ps 38. Ps 14.5.6. 2Kor 8. Rz 4.16-23. Mt 13. Mdr 3.10-19.2-4. Ps 6. Rdz 48.10.21.13. Cień Boga Oz 4.24.55. Hbr 11.

22-23. J 11.10. Hbr 2.20.36n. Mt 10.21. Dz 14.31-33.1n. Apostołowie 2P 3.8-14. Mt 5.41.8.15.37.24. Mk 13. Mt 15.10.18.6. Mk 14. Jezus Chrystus zwycięża cierpienia Mt 11. CNOTY I WADY . J 11.21.13.23-27. Mt 23. J 12.28.32.17.15.11. Mt 5.25. 2Tm 2.13n.19. Łk 9.22. 1P 3.7. 2Kor 6. Nowy Testament Łk 9.28n.23-35. 1P 4.18. Łk 10.5. Jk 5. Jon 4. Jezus Chrystus błogosławi cierpienie Hbr 3.10.1.12.31. 1Kor 13. Syr 18. Flp 3. 1Tm 4.22.20.3nn.12. Dz 14.42-45.6. Łk 2. Kol 3. Mt 5.29.7-8. CIERPIENIE SYNA CZŁOWIECZEGO Iz 53. J 17.32.34. Łk 15. 2Kor 7. J 12. J 15. Iz 53.13. Mk 8.33.2nn. CIERPLIWOŚĆ CZŁOWIEKA Wobec Boga Dn 12.2.33n.8.17. J 9. Iz 25. Ef 4.4. Rz 9. Rz 8. Rz 5. Rz 15.1n.35. Hbr 12.14. CIERPIENIA UCZNIÓW 1Tes 4. 1Kor 12. Hbr 12. Mt 12.45. Mt 25. Ap 7.10.35-40. Jl 2. 2P 3. Flp 1. 1Tm 6.10. Lb 14.1-2n.22nn.55.11.4.46. Hbr 3. Dz 3. Łk 8. Łk 19. Dz 9. Mt 8. Mt 11. Mt 24. Mt 17. CIERPLWOŚĆ Ef 5.2. 2Tm 3.12. J 1. Mt 18.13. Hbr 6.36.18. Łk 22. Łk 24. 2Tes 3. Dn 12.3.29.1.11. Hbr 6. Prz 25. Łk 13. Kol 1.24. Dz 3. Kol 1. Mk 16.52.3. Rz 12. Łk 12.14.41.1-10. 2Kor 4.21.4.17. CIERPLIWOŚĆ BOŻA Stary Testament Rdz 3.22.31n. Rz 5.52.10. Hbr 5. Syr 2. J 11.14. Jk 5. Hbr 3. 2Kor 1. Mt 17. Mt 14. 2Kor 4.14. NOWY TESTAMENT JEZUS A CIERPIENIE LUDZI Mt 9.26. Koh 7.15. Jk 1. Iz 53. J 11. Mt 27.18.17.23-25.45. 2Kor 12.32.11n.25n.4. Aby wejść do chwały razem z Chrystusem Rz 8.9. Ga 5.17.23.10. Mt 10. Mt 23.12n. Cierpieć z Chrystusem Ga 2. Łk 13. 1Tes 5. J 11.4.11. Mt 20. Hbr 11. Dz 8. Ap 21. Ps 103.3. Jk 1. Ps 25. Łk 7.5.15.12.1. Ap 2. Braciom Prz 16. Łk 9.8.7-4.10.4.18.10-12.8. Łk 4.5.26. Jk 5.18n.13n.6-9.3. Mt 18. 2Kor 4.17. Ps 5. Ps 130.5. Rz 2.13.16. Mt 5.21.8nn. Łk 17.5.3-12.11. J 15.Iz 52.5.44. J 11.20. Mt 32. Dz 5. 1Kor 10.4. Iz 55. 2Kor 11. 2Kor 1.27.12. J 14. Ap 3. Wj 34. Flp 3.

Pwt 6. Mt 21.9.26.32. Mt 11.41.3nn. Ps 145.36n. 1Kor 1. CUD W STARYM TESTAMENCIE Fakty. Mt 27.53.45.7n.29. Mt 8. Ps 105. Dz 2.12n. Mdr 16. Mt 4. Mt 28. 1Kor 6.3. Mt 8.6.22.1-5. 2Tes 2.13.34-35.20n.10nn.10.9.2.16-21. Ps 107. Pwt 4. Łk 5. W ŻYCIU JEZUSA Fakty. Mk 3. Mk 8. Wj 7.39-54. 1Tm 4.8.6.22n. Iz 37. Ef 6. Mk 11.7. Mk 7.1.8. Oz 4. Jr 31.8.33. Mt 11.13.2-7.5n. Wj 17. J 13. 1Tes 5. Źródło cnoty i wady. 1P 4. Mk 2. Kol 1.1-4.5.48n.18nn. Rz 5. Syr 36. Pwt 8. Mt 5.12-15. Iz 55. 1Krl 15.6. Mt 16.6.1-5.7n.10. Wj 15. J 5.27n.49. Mt 9. J 1. Ps 77. Wj 19.21. Iz 37.5.44. 1Kor 13.13. Ps 95.16-19.35. Ps 106. Joz 24. Wj 15.30.24. Mt 12.4n. Rdz 3.38nn. Ps 86. Lb 14. Iz 38. Ps 111. J 14. Mk 9.6. Pwt 7.1-7. Iz 7.19. Wj 32. Mt 13. Syr 1.8. Mk 5.1.44n.14n. 2Krl 31. Ps 77. 1Krl 18. J 14. Dz 1.36.2. Mk 7. Łk 7. Iz 8.36n. Ps 77. Mk 13. Ps 145. Łk 23.13.3. J 15.2.4.8.17. J 13. Pwt 10.19.34. Pwt 4. Syr 2. Ps 78.14. Wj 15. 1P 3.26n.2-3. Mt 4.8. Mt 14. Wj 7. Syr 18.11. Ps 14.18. Mt 8. Rz 5. Ps 106.36nn. Rdz 15.2.17. Ps 106. 1Tes 1.21. 1Tm 6.34n. Rz 12.20-23.12.5.43. Wj 4.28.15.21. J 11. Rdz 18.19n. Mt 17.11. J 14.9-16.17. Syr 26.3. Mt 13. Łk 21.9. Mi 6. Ap 20.1-11.46.18.16n. Mt 10. Ga 5. Pwt 30.12. Cuda Jezusa jako skuteczne znaki zbawienia mesjańskiego.16. J 9.2.36. Łk 22.14.16-19.9.18-22.5-9.13.2.10. Pwt 6.13. Iz 43. Wj 16. Mdr 8. Wj 19. Ap 13. Mt 15.5.22. Wj 10.7.14-18. 1P 2.10-13.2-6.16. Kol 3.11nn.11. Łk 14.9. Rdz 5. Iz 38.5-12.19n.9. Ps 1.17.3.3. 2Krl 2.22.12.9. Związek cnót i katalog wad.10. Łk 13. Mt 14. Łk 22.58. Ps 51. Pwt 13. Ps 37.20. Ga 5. Joz 24.20. Ps 106.16. Pwt 11. Mt 7.4n. Mt 11. J 15. Pwt 6.19. Mk 2.1-5.17. Kol 3. Lb 14.29nn.25.37. Łk 4.1. Łk 1.23.20. Iz 20.31.8.26. Jr 7.25nn.27.18n.13.17n.12.11.42. Rz 4. Hbr 2. Mt 20.1.15.1n. Mt 11.3.7-14.4. Pwt 8. 2Krl 17.5. Flp 4.24-27. Wj 15. 1J 2.2.29. 1Krl 18. Stosunek cudu do wiary Ps 105.8.36nn.20.22. Iz 65. 1Tm 1.21n. Mt 15.11. Ez 11. Ps 107.5.1. 1Krl 18.26. Iz 63.54.8.3.7. Pwt 8. Wj 15. Łk 13.34. Mt 8.29. Pwt 18. Ps 65. Rdz 6. Łk 4. J 16.Natura cnoty i wady.30.5. Lb 16. Ef 3. Mk 6. Rz 1. Ps 89. 2Krl 6.41. J 10.3. Prz 6.8nn. 2Tm 3. Cud jako skuteczny znak Boży . Ez 12.22-24. Mk 1. Ef 4. Mk 1. Mt 13.11nn.9-21. Łk 24. Łk 11. . Łk 16. Kpł 10. Mt 8. Iz 11.7n.14n.2-5. Wj 34. Jr 44.20. Łk 1. 2Krl 1.29n.4n.13.3. CUD Jr 31.22.23nn. Mt 5. Syr 25.5. Rdz 6. Ez 36. Kpł 10. Mk 8. Iz 65.11. Mk 11.23n. Mk 7.7.22nn.9n.7. Mt 18.33. Łk 4. Ps 106.

2n.31. Oz 2.15.7. 1Kor 2.15. J 6.14-29. Hbr 13. Mt 12.2.2. Ap 21. . Ne 10. Lb 21.35. J 7.17n.5. Mt 16. Ezd 9-10. Mk 9.5. J 20. Hbr 2. Hbr 11.4. Mt 19. J 2. J 20.28n. Wj 20. Iz 54.19.39.11. 1Kor 6.13nn.2. Dz 3.23. Mt 5.6.21n.14. Syr 9.49n. Łk 1. 1J 5. J 9. Jr 5.12.22. J 12. Dz 10.41n. Rdz 18. Kpł 18. Rz 8.15-19.28. J 5. Mk 1. Mt 16. 2Krl 4. J 12. Czas Ducha Świętego.4.4. J 11.16nn. W KOŚCIELE Fakty.4. Jk 5. J 11.24. Mk 10.37.36. Mt 16. J 16.48n.40.20.3. Mk 3. Mk 3.39. Mt 5. Lb 14.39.14-21. Łk 5.12. Rz 13. Dz 3.36.22-26.32. Syr 9.8. J 17. 1Tes 2.23n.58.1-11.11.6. Dz 13.11.16. Kpł 20.4. Syr 23. Iz 57.9n.24-29. Jr 13. Mt 5. Mt 19.16.38. Prz 23. Oz 4.35-38.5n.3.52.32. J 13. Mk 9.20.17.22. J 12. J 8.12. J 7. J 4. Mt 4.9.11. J 10.7. Mk 10. J 6.1. J 17.9.8. Mt 12.15. J 6. Dz 13.20.3n. Ewangelia w świetle Wielkanocy.18.7. 1Kor 13. Dz 3.36. J 7.13. J 3.3.6. Przymierze a cudzołóstwo.4.43. Mt 28.47n. Rz 1.31.38. Mk 5. Mt 12. Cuda a wiara. J 5.29. Kpł 19.5. J 6. IZRAEL I CUDZOZIEMCY OSIADLI Wj 22. J 4. Mt 27.3. Ml 3. J 3.37-43.30n. Hbr 11.19-24.11. J 3. Ez 23. CUDZOŁÓSTWO Małżeństwo a cudzołóstwo.15.14n. Ps 39.16.12.31n.24.35.29. Dz 8. Mt 14.15. J 9. Pwt 1.40. J 4. Dz 6.27n.2-9.49n.5.14.50. Prz 5.1.1-11. Rdz 2. J 1. J 9. J 4. Rz 15. 1Tes 1.20-28.5.17nn.9.54.4-12.10. Kol 1.3. Mt 13. J 12. Ps 15. J 12. Iz 56. J 14. J 15. J 11.26.15.26.38.8nn. 1Kor 2.27.19. Mt 18. Oz 2.19.20n. Dz 2. J 11. J 9. 1P 2.37. Mt 17. J 7.37n.11. Ml 2.16. J 12.13. Am 9.34. Mt 28. 1Kor 12. Pwt 22. 2Kor 12.21n. J 11. Ap 22. Oz 2. Iz 54. Ez 47.33.25.22n.2. CUDZOZIEMIEC Prz 5.20. J 6. J 14. Pwt 5. J 20. J 12.6. Wj 20. Łk 24. Dz 2.28. Mt 21.4.17. J 14.6n. J 7.43n. 1Kor 15. IZRAEL JAKO OBCY NA ZIEMI Rdz 12. Mt 23. J 13.10.9-24. J 2.49.36.19. Wj 20. Pwt 17. Ps 119. Jk 4.13. 2Kor 5.2-12. Mk 6. Dz 18.4.4.13nn. J 2. J 15.29n.41.11. Pwt 21. J 9. Rz 4. Wj 23. Wj 12. CZAS Rdz 1.52.23nn.28. J 7. Dz 10. Mt 10.14n. Rdz 18. J 5.9.33.11.5. Jk 5. Mk 16. Jr 7.14. Prz 6. Kpł 24. J 10.30n.25. Kpł 20.14.1. 1Krn 29.18. Łk 9.16. J 10.3-7. J 19. J 14.48.7.16. Mk 8.9. J 2.19.Łk 10. J 5.18.21. Ef 2.16. J 9. Kpł 16.21. J 5.34.17.22.7.36.22. J 3. Mk 16. Sdz 19.10.27.14.1.

7-8. Ef 2. Dn 9. Wj 12.4.19n. Łk 2.29nn.15. Mt 28.55. Koh 3. Hbr 3. Oz 2.5.11.30. Rdz 2. Ps 90. Rdz 5.10.13. Wj 23. Kpł 25. Syr 43.12n. 1Kor 16. CZAS HISTORYCZNY Cykle kosmiczne i czas historyczny. Iz 2. Ap 5. Rz 8. Jr 29. J 2.1. Ps 102.6. Rdz 2.3-8.11.5-15. J 17. DOPEŁNIENIE CZASÓW Eschatologia chrześcijańska.2. 1Mch 14. Iz 65. 1Mch 1.2. Dn 9.36-59. Rdz 2.23nn. Ga 4.22.10n. 1Mch 4. 1Mch 1.40.22. Pwt 16.12.1-8.39.12.16. Dz 1. Iz 11. Łk 2. Czym będzie kres czasów. Wj 23. Kpł 23. Mk 4. Am 5.18-24. Mk 8.1.1nn. 1Mch 1. Iz 9.43.15.31. Pwt 16.23. Joz 5. Iz 61.Na początku. Rz 11.7-4.1.10. Czas Jezusa jako pełnia czasów.12.22. 2Krl 16.1-9.6nn. Koh 1. Ps 74. Syr 43.26n. Ps 89. Kpł 25. Wj 23.1nn.1. Mk 9.24. Kiedy nadejdzie koniec. Kpł 23.17.22. Prz 8. NOWY TESTAMENT JEZUS I CZAS Jezus żył w czasie historycznym. Mt 16. Dz 20.17. Rz 6. Wj 34.10nn. Rdz 1.25-26.15. J 16. Hi 38.2. 1Tm 6.14.2.7. CZAS KOŚCIOŁA Przedłużenie eschatologii.1. Rz 3.2.33n.1. Sakralizacja czasu.1. Rz 1. Mk 1.1. Sakralizacja czasu Kościoła. Pwt 26.10. Kol 1.5.40.20nn.21.44. Iz 8. Czas i wieczność. Ga 3. Am 8. KRES CZASU Początek i koniec.6nn.8. Mk 10. Mt 2. Dz 1. Am 1. Pwt 14. 1Mch 1. Hbr 9.12. Dz 1. Wj 12. Łk 4.25.43. Oz 2.4.4.13. Rdz 8.4. Dn 7. 1Kor 10. Ps 90. Wj 12.9. 2Kor 6. Tt 2. STARY TESTAMENT CZAS KOSMICZNY Miary czasu.15. Rdz 5. Ap 21.28n. Rdz 15.13n. Ga 4.15nn. Rdz 1.16.2.1. Iz 2. Ef 1. Ez 46.1n.1. Znaczenie czasu Kościoła.18. Ap 16. Wj 34. Iz 6.8. Ap 1.13.7.10. Iz 1. Koh 3.31.21.11. Łk 21.13.26-29.52. Łk 19. 1Kor 7. 1Kor 5.23.14.13n.10.11. . 1Mch 16.13. Dz 17. Łk 3.4. Kpł 23. Ap 1.10.5. Dn 2.34-43.17.22. Wj 12. Ap 21. 1Sm 20.16. Lb 28. Kpł 23.4.23. Rz 8. Dn 11.7. Sakralizacja czasu historycznego.

3. Flp 3. Rz 8. Lm 3.18nn. Rz 14. Ne 9. Rdz 1. Ga 5. Rz 7. Sługa Boży. Rdz 5. Ps 86.5.24-28.30.4. Mdr 15. Iz 63.5. Za 7. Iz 53. Rdz 43.13.15. Iz 49.8.7. Kol 1. Flp 2. 2Tes 2.22.12.7.3.9. Iz 11. Iz 53. Dz 1. 2Kor 5. Syr 18.13. 1Kor 15.15-18. Syr 28.7. 1Tes 5.7. Rdz 3. CZUŁOŚĆ 1Krl 3.27.156.14nn.3.18-30. Ps 22. Iz 9. Czułość Boża ujawnia się w chrześcijaninie i przez niego. 1Kor 7.3.23. Kol 2. NA PODOBIEŃSTWO CHRYSTUSA Uległość w wierze w Jezusa Chrystusa. Mt 20.9.6. Ap 3.28n. 1Kor 15.7.19. Iz 53.1-7. Prymat Chrystusa. 2Tes 2.9.11. J 6. Kol 1. Ba 2. Iz 42.2.19n. Ef 4. Ps 145. Wreszcie stworzenie.30. J 5. 1Kor 2.7.14.16-25. Rdz 3. Iz 66.13.5. J 5.16n.3-12.16. 2Kor 4. Rz 13. Ne 9.30.43. Prz 11.13.20. Mdr 11. Ps 103.18. Ps 119. . Rz 1. Łk 23.3.3.28. Rz 8. Ps 131. Rdz 3. Rdz 1.20. Wj 34.26.29.41.3. 1Tm 2. J 11.31.4-6. Ef 1.1. Mk 1. Dn 9.34. Ps 112.6-9.3.1. Tt 3. Pwt 4. Ps 103.6-11. Adam niebieski. Czułość Boga.11. Ps 111. Iz 52. Ps 116. Kol 3. Iz 54.15.19. Prz 3. Czułość Boża w Chrystusie i przez Chrystusa.10.21.16. 2Mch 7. Ps 51. Iz 49.34. Ne 9.5.26nn. Rdz 2.2.5.11-12. Ez 34. Mt 24. Iz 53. J 14.10.31.4-7.1-3. 2Kor 1.18.4n. Syr 51. Flp 1.18. Rz 7.38. Ne 9. Ps 79.16. Rdz 3. Rz 2.29. 1Kor 15.3. Dn 9. PRZEZ OBRAZ ZNIEKSZTAŁCONY Adam grzesznik. 1Kor 7.50.3. Ef 2.14.5-13.4n.6. Kol 1. Za 1.44. J 4.78.27.8. Rdz 3. Rdz 3. Rdz 11.8.9. Rdz 2.10.4-7. Rz 6. Oz 11. Mk 8.10. 2Krn 30. Syr 5.11n. Hbr 1.4.45. J 5. Łk 7. Mk 13.15.34. Ef 4. Ap 6-19.5.3n.5.31. 2Kor 3.9. Rz 10.18. Rdz 1. 1P 1. Oz 2.49. Ef 2. Ps 78. Rz 8.15. Ps 77. Łk 15.2. CZŁOWIEK NA OBRAZ BOGA Adam ziemski.13. Ps 119.21. Kol 1.20.17. 1Kor 15. Mdr 7. Mk 6. Iz 55.1nn. Jon 4. Rdz 5.4.2. Ga 3.8.12. Rz 12. Ga 4.10. Pwt 30.1nn.17. Ps 112. Rdz 3. Ps 25. Nowy człowiek.77.1-9.29.9.20. Syr 2.26. Ps 145.34.4-7. Iz 53.16.33.11. Flm 1.13.32. Rz 8. Jr 31. J 19.22n. Rz 12. Łk 1.24. Hbr 1.19n.9.21. Ne 9. Rz 8.Gdy przyjdzie koniec. Lm 3.7.26.8.17. Rdz 4.5-13.32.18. Łk 1. Iz 50. Jl 2. Iz 63.

Dz 20.15. Ps 51.9.35n. Lb 19. Iz 35. Rz 16.9. Iz 52. KU POJĘCIU CZYSTEJ MORALNOŚCI Prorocy. Mk 14.1-5.12.4. Rz 3. Rz 14.18.1n. Mk 7. Mk 7. NOWY TESTAMENT CZYSTOŚĆ WEDŁUG EWANGELII Mk 7.6. NAUKA APOSTOŁÓW Wzniesienie się ponad podziały na to co czyste i na to co nieczyste. 1P 5. Mdr 14. 1Sm 21.21n. J 15. 1Tes 5.28-31.25n. Mt 23. Kpł 17.2. Pwt 23. Dz 10.5. Wj 19.11.20.21.17n.13. Iz 52.13. Oz 6. Ef 5.3.12.26. CZUWANIE JAKO SPĘDZANIE NOCY NA MODLITWIE Ef 6.15nn. Ga 4.12.30.11-14. Mk 13. Kpł 19. Rz 4.10.34nn. CZUWANIE JAKO GOTOWOŚĆ NA PRZYJĘCIE POWRACAJĄCEGO PANA W Ewangeliach synoptycznych.6n.7-9.1-13.10nn. Dz 10.15. 2Krl 23.13n. Hi 22. W Apokalipsie nauka. Ef 6. U mędrców. 1Sm 21.43n.33. Iz 1.23. CZUWAĆ Mdr 16.3. W Psalmach.2.10. Ez 36.4. Hi 4.5n. Ef 4. Ps 73. Ps 18. Ps 127. Kpł 15.10-20.13nn.32.4.7. Ps 24. 2Sm 6. Mt 5. Hi 11. Kpł 11.34. J 13. Mk 1. 1P 3.2. Ez 36. Łk 10.6n.8. CZYSTY STARY TESTAMENT CZYSTOŚĆ KULTYCZNA Życie społeczności świętej.23nn. Dz 15. Kpł 13-14. Ps 18. Kol 4. 1J 3.7nn.5nn. 1J 3.33-37. Kpł 11-16.3.24n. Szacunek dla świętej społeczności. 1Kor 16. Mk 13. Ps 51. . Ez 36. W najwcześniejszych listach Pawła.9. Hi 9. Dz 11. Ap 7. Kpł 12.42-43n.14n. Kpł 11. Mt 24.9. Łk 15.9. Mk 2. Kol 2.23-35. Prz 20.1.22. So 3.10. Łk 15. Ef 6.25. Łk 6. Iz 29. Łk 6.25n. Hi 11. Iz 66. Mt 18.24. Mk 7. Kpł 12.9.17. Ps 51. 1J 1.6-13.3.15nn.1.8.8. Mk 1.8. Kol 4. Mt 25. Joz 6.5.17.15n. Przejście z płaszczyzny obrzędowej do porządku zbawienia duchowego. Obrzędy oczyszczenia. Hbr 9.24nn. Hi 16. Iz 6.3n.16-23.42.11-14.17.27. Tb 3. Lb 19.21nn. Kpł 21. Łk 9. Kpł 11. CZUWANIE JAKO TRZYMANIE SIĘ NA BACZNOŚCI WOBEC CODZIENNYCH POKUS Mt 26.14-32.25. Mt 23.15. 1Tes 5.38.3.14.1-8.30n.41. Am 4.31.14. 1P 3. Flp 2.28. Lb 19. Wj 29.14. Rz 13.37. Jr 7.Kol 3. Prz 8.36.1. Kpł 16. 2Krl 7. Łk 21.

1Sm 16. 1Krl 2.16. Kol 3.13-14. Ne 12. Rz 12.6. 2Sm 5. Ne 12. Iz 13. Ne 9.16. Pwt 9.8.27.26. 1Sm 30. Ez 34. 1P 4.25n. J 15.6. 2Kor 8. J 15. Kpł 16.24. Ap 5. Iz 34.1-9.10.14n. Syr 24. Mt 13. 2Sm 16.28-37. 2Sm 24. Tt 1.9. 2Sm 7.15-21.16. 1Sm 16. 1Tm 1. Jr 24. 2Sm 3. Ps 91.10. Pwt 11.37n. Mt 22. Rdz 15. 1Tm 5. Dary składane Bogu. 1J 3. Prz 19. Dar bezzwrotny Łk 14. 1Sm 19. 2Kor 9. Iz 9. 1Sm 24. Rz 5.23. 2Sm 7.23. 2Tm 1.7-12.32. 1Sm 30.20nn.35.7.3.9. J 3.19.1-7.1-13.1. Dary dwustronne. Jr 30. Dz 13. Kol 6.7n. NOWY TESTAMENT J 4. Pwt 26. 1Tm 4.15.1Kor 5. 1Sm 19. 2Sm 9-20. Mt 20. 1Sm 30. Ha 3. Pwt 32.17-25. DEMONY STARY TESTAMENT Pierwsze przebłyski wiary w demony. 1Sm 18.21.10nn.17. 1Sm 16. Łk 1.8.23n. Iz 55. 2Sm 19. Ps 105. Bohater Izraela. 2Sm 6. Hbr 2.1. 1J 4.10.41.15n.19.12-15. 2Sm 19.5-8.4.16. 1J 3. Mt 1.2.16n.17n. 1Sm 16. 2Sm 15.24-29.21-25. Łk 22.22.36. Ap 22. Łk 18.10.13.8. Ps 104.8.16-24.8. 2sm 23. Joz 9.42. J 15. Ps 89. 1J 3.5.21-30. 2Sm 6.20-46. Rz 5. Dar Bogu w Jezusie Chrystusie. Am 6.1. Iz 34. 2Tm 2. Tb 4.27. Ps 89. Dar złożony Bogu w Jezusie Chrystusie.13. 1Tm 3. 1Sm 26. Iz 9.13-17. 1Sm 16. Pwt 4.51. 1Sm 18.23. Ez 34.1-19. Hbr 13.20n.9-12. Mt 5. Wybrany Boga.15. Ez 36.10n.3n.32-37. Ef 4.7. Dz 2.6-10. Dz 20. Kpł 1.5.45nn.2-11. J 6. Flp 4.4n.18.5. 1Krn 28. Oz 3.23.7n.18.5.17. 2Sm 8. DAWID Syr 47.6.26nn. Dz 11. 1Sm 30.12nn.9.10nn.16.20. 2Sm 7. .6.14nn. Ga 5. 2Sm 5. 2Sm 8. Mesjasz.10.33.8-12. 2Sm 5. J 1.23n. Iz 11.2.32. Pwt 8. 2Kor 7.3. STARY TESTAMENT Dar Boży. 1Tes 4.13.17.19.23. Mt 18. 1Krl 23-25. 2Sm 10-12. Ez 34.14. 2Sm 17.10.26-31.24. Syr 12.1.5.18-29. Ps 132.16n. 1Sm 27.22. 2Sm 15. Wj 23.19. Jr 33. Wj 12.1. J 13. 2Sm 23.14.6. Pwt 29.32n. Rz 6.42-45. 1Sm 17.12nn. Kpł 4-5.32. Syn Dawida.24. J 3. DAR Jk 1.21-25.7. Ps 147. 2Sm 4.12-16. Mt 10. Mdr 16.14-18.5-9.9. Iz 5. J 6. Mk 10. 1Kor 12.14. J 17. Rdz 32.13. 1Sm 23. Jk 4. Dz 8. Tb 14.10. Ne 9.17. 1Krl 1. 1Krn 22.17. Flp 1. 1Sm 27.13-16. 2Sm 7.22. Iz 13.28.10.

Ps 22. Demony ubóstwione. Ap 9.2n.18.14. Rz 7.24. Est 1. Czy można mówić o dobru obiektywnym stworzeń Rdz 1.14. Jud 1.11. Iz 53. Rdz 6. Dz 8.30.48n.7. 1Kor 10. Ps 28. Mk 1.25. Pwt 32.1nn. Ez 36. Pwt 6.46.33n. Mt 19.16.20.31. Jr 31. DOBRO I ZŁO Rdz 1. Rdz 6.3. Pwt 11.23-27.19nn.19n. Ez 28. Mk 5.35nn. Rz 7. Tb 6. So 3.10nn. . Iz 13. Rz 3. Rz 7.7n. Dz 13.5.9nn.14-24. Mk 5. J 8. Ap 20.15-18. Koh 5.8.21-25. DOBRO I ZŁO W ŚWIECIE Sdz 19. Pwt 8. Ps 106.17. Jr 20.16-19. Tb 6. Iz 1.25-29.25. Jedynie "Jezus Chrystus nasz Pan".1n.27.2. J 8.6.3.17.35.7.31. Łk 8. Dn 10. NOWY TESTAMENT Jezus jako zwycięzca szatana i demonów.8.10. Rz 5. Pwt 8. Jr 15. Wj 18. 1Tm 4.15.1-20.14.8.13. Mt 12.18nn.25-30. Pwt 4.13.20nn. Mt 12. J 14.20.4.16. Ps 22.22. Ba 4. Łk 4. Tb 6. Rdz 6.13n. Armia szatańska.12-21.15-20.3.7.9.18.1nn. Rdz 6.34-39. Mk 1. Mk 7.12n.7. Koh 1. 2Krn 11.12nn. Mk 6.21. Tb 8.15. Mk 6. Pwt 11.5nn.15.4.22nn. Rdz 3. Tb 8.17. Ez 38-39.23n.7-23.15. Mt 15.28.30.7. Dz 19. J 7. Rt 3. Rdz 40. Ps 73.11nn. Ps 14.6. Mt 7.7. J 7. J 12.7. J 8. Mk 16. Ps 22.2Sm 24.19. J 12. Mt 6. Pwt 13.7-17. Mt 17. 1J 5.13n.18-28.8-12.4-14. Mi 6.23.7. Mt 17.5. Mk 3. Mt 12. Mk 1.18n. Jk 3. Łk 12.38n.6.22. Iz 65.2. Mt 4. Ps 96.3. 1Krl 21. Mk 9.6-9. 2Krl 17. Pwt 13. 2Krl 19.11-19. Flp 2. Mk 9. Pwt 30. Dobro człowieka Iz 7. 1Kor 12.11-17.6. Za 3. Rdz 3.2. Rdz 3.7. Mk 10. Mt 12.20. Łk 10. TYLKO BÓG JEST DOBRY Wj 3. Rz 7. Jr 7.8nn.27. ZWYCIĘSTWO BOGA NAD ZŁEM 1J 5. Ga 3. Rdz 6. Mt 6. 2P 2.11.20.2. Ps 42. Iz 5.11. J 10.16. Rz 7.1nn.16n. Ap 16. Kpł 17. Pwt 30. Tb 3.19n.10-14.9-18. Rdz 38. Ap 12.52. Pwt 12.14-29.8.14. Koh 6.26n.37.7.9.8.31. Mk 1. Mk 3.1.20.13n.18n. Warunki związane z darami Bożymi Pwt 11. Hi 23-24. Dz 19. Iz 14.7-10.24. Ps 91.18. Dobrobyt niegodziwych i nieszczęścia sprawiedliwych Jr 12.7-10. Mk 9.17. 1Kor 12. Ap 20. Łk 13. Rz 7. Oz 2.17n.8. Walka prowadzona przez Kościół.15. Rdz 7. Iz 14.17-20. Dz 16.12. 2Kor 12.7. Rz 1.20n.19. Łk 4.7.6.11. To prawda że Bóg już dał Prawo.13.40.1nn. Ga 3. J 10. Am 5. Pwt 13.

Owoce Ducha Świętego.
Hbr 2,12; Mt 7,11; Łk 11,13; Ga 5,22-25; Mt 5,16; 1Tm 6,18n; Tt 3,8;
Tt 3,14; Rz 12,21; Mt 19,21; Mt 10,38; Mt 16,24nn;
Zwycięstwo dobra nad złem.
Rz 5,4; Rz 8,18-25; Łk 12,33n; Hbr 9,11; Hbr 10,1; Hbr 11,1; Hbr 11,16;
Ap 21,1nn;
DOM
DOM DZIECI LUDZKICH
Dom rodzinny.
Prz 27,8; Syr 29,21; Rz 30,25; Mi 2,2; Wj 20,17; Syr 26,16; J 8,35;
Rdz 19,2; Dz 16,15; Pwt 20,5; 1Mch 3,56;
To co buduje i to co rujnuje.
Prz 14,1; Prz 31,10-31; Ps 127,1; Prz 17,13; Prz 14,1; Hi 4,19; Rz 25,8;
Ps 49,12; Ps 49,20; Koh 12,5nn; Ps 127; Pwt 28,30; Iz 65,21nn;
SYMBOLICZNY DOM BOGA
Dom Izraela i dom Dawida.
Joz 24,2; Rdz 12,1; Hbr 11,9; Hbr 11,13; Wj 40,34-38; Pwt 10,22; Wj 33,7;
Wj 33,9nn; Lb 12,7; Oz 8,1; Oz 9,15; Jr 12,7; Za 9,8; 2Sm 7,10; 2Sm 7,2;
2Sm 7,5nn; 2Sm 7,11-16;
Od domu z kamienia do świątyni niebieskiej.
1Krl 8,27; 1Krl 8,19nn; Jr 7,2-14; Ez 10,18; Ez 11,23; Ez 1; Ez 36,22-28;
Ez 37,15n; Ez 37,26nn; Ez 39,29; Ez 40-43;
Mieszkanie Boga maluczkich.
Iz 56,5nn; Mk 11,17; Iz 57,15; Iz 66,1n; Ps 15; Prz 8,31; Prz 9,1-6;
DUCHOWY DOM OJCA I JEGO DZIECI
1Kor 1,24; J 1,14; Łk 1,27; Łk 1,33; Łk 2,4; Łk 2,7; Łk 2,51; Łk 2,49;
J 2,16; Mk 11,17; Mk 13,1n; Mt 16,18; 1Tm 3,15; Łk 9,58; Łk 8,21;
Łk 5,29-32; Łk 19,5-10; Łk 7,36-50; Łk 10,38nn; Mk 10,29n; Łk 10,5n;
J 14,2-6; Hbr 3,3-6; Hbr 6,19n; Hbr 10,19nn; 2Kor 5,1n; 1Kor 15,53;
1Kor 3,9nn; 1P 2,4nn; Ef 2,18n; Ef 2,21n; Ap 21,22; Ap 21,3; Ap 21,7;
J 15,10;
DOPEŁNIĆ
1Krl 7,22; Dz 14,26;
STARY TESTAMENT
PERSPEKTYWY DOPEŁNIANIA SIĘ
Słowo Boże a Prawo.
Iz 55,11; Wj 20; Pwt 4,30n; Pwt 30,6nn; Ez 36,27;
Proroctwa.
Iz 48,3; Za 1,6; Ez 12,21-28; Pwt 18,22; 1Krl 8,24; 1Krn 36,21nn;
Ezd 1,1n;
Dopełnienie się czasów.
Łk 1,20; Jr 25,12; Ef 1,10; Ga 4,4; Mk 1,15;
NOWY TESTAMENT
WYKONAŁO SIĘ
J 19,28; J 19,30; Łk 12,50; Łk 18,31; Łk 22,37; Hbr 2,10; Hbr 5,8n;

2Kor 1,20; Hbr 3,1-6; Hbr 5,1-10; Hbr 7,11-28; Hbr 9,1-14; 2Sm 7,12n;
Łk 1,32n; J 18,36; Iz 53; 1P 2,24n; Dn 7,13n; Mt 26,64; Ps 110; Mt 26,64;
Ag 2,6-9; Iz 60,7; Iz 60,13; Mk 14,58; 1Kor 12,27;
Proroctwa.
Mt 5,17; Mt 7,12; Mt 22,40; Mt 3,15; J 15,13; Hbr 5,9; Hbr 10,14; J 17,4;
J 17,23; 1Kor 13,10; Rz 13,8-10; Ga 5,14; Rz 8,3; Rz 6,15; Kol 1,10n;
Jk 2,22; Ga 5,6; 1J 2,5; 1J 4,12; Ga 5,22n; J 15,5;
Prawo.
Mt 24,3; 1Kor 15,23n;
DOSKONAŁOŚĆ
Mt 5,48; Kpł 11,45; Kpł 19,2;
STARY TESTAMENT
Świętość Boga a doskonałość.
Pwt 10,17; Ps 76; Ps 99; Pwt 32,4; Ps 19,8; 2Sm 22,31;
Wymaganie doskonałości.
Kpł 22,22; Kpł 21,17-23; Kpł 11-15; 1Krl 8,61; Pwt 6,5; Pwt 10,12;
Pwt 17,7; Pwt 17,12; Am 4,4; Iz 1,10-17; Iz 58; Rdz 17,1; Pwt 18,13;
Praktyka doskonałości.
Mdr 10; Syr 44-49; Ps 119,1; Hi 1,1;
NOWY TESTAMENT
Doskonałość Prawa.
Łk 1,6; Łk 2,25-38; Łk 18,9-14; J 5,44; Rz 10,3n; Ga 3,10;
Jezus a doskonałość.
Mt 9,12; 1P 1,19; Hbr 5,9n; Hbr 7,26nn; Hbr 10,14;
Doskonałość w pokorze.
1J 1,8; Flp 3,7-11; 2Kor 12,9; Łk 9,23; Łk 22,26n; Mt 19,11n; Dz 5,4;
Mt 19,21; Dz 4,36n;
Doskonałość miłości.
Kol 3,14; Rz 13,8-10; Mt 5,48; Łk 6,36; Mt 5,29n; 1P 1,14nn; Mt 5,45;
Ef 5,1n; Rz 5,8; Rz 12,21; 1P 3,9;
Doskonałość i postęp.
Flp 1,9; 1Kor 2,6; 1Kor 14,20; Flp 3,12; Flp 3,15;
Doskonałość a paruzja.
1Tes 3,12n; Ef 5,27; Ef 4,13;
DROGA
DROGI BOŻE
Rdz 12,1-5; Iz 55,8; Mi 6,8; Wj 13,21n; Ps 77,20; Ps 68,8; Pwt 1,30-33;
Pwt 8,2-6; Pwt 2,1; Pwt 8,7-10; Ps 25,10; Ps 136; Pwt 32,4; Oz 11,1nn;
Prawo.
Ps 128,1; Ps 147,19n; Ba 3,37; Ba 4,1; Ps 119,1; Ba 3,13n; Pwt 31,17;
Kpł 26,41; Oz 11,5; Kpł 26,44n; Iz 40,3; Iz 43,19; Iz 49,11;
DWIE DROGI
Ps 1,6; Prz 4,18n; Prz 12,28; 1Sm 12,23; 1Krl 8,36; Ps 101,2; Ps 101,6;
1Kor 12,31; Prz 8,20; Prz 12,28; Ps 119,30; Tb 1,3; Iz 59,8; Łk 1,79;
Prz 2,19; Prz 5,6; Prz 6,23; Prz 15,24; Prz 12,15; Ps 1,1; Syr 21,10;

Ps 1,6; Prz 4,14; Prz 4,19; Jr 12,1; Prz 12,28; Pwt 30,15-20; Syr 15,12;
Mt 7,13n;
CHRYSTUS DROGĄ ŻYWĄ
Łk 3,4; Iz 40,3; Hbr 4,8; Łk 24,15; Hbr 2,10n; Hbr 12,2nn; Mt 4,19;
Łk 9,57-62; J 12,35n; Mt 16,23; Łk 24,26; Łk 9,23; J 16,28; Łk 9,51;
Łk 22,22; Łk 22,33; Hbr 9,24; Hbr 10,19nn; Dz 9,2; Dz 18,25; Dz 24,22;
Hbr 9,8; J 14,6; Kol 2,6; Flp 3,12nn; Ef 5,2; 1Kor 12,31; Ef 2,18;
DRZEWO
Rdz 1,11n; Mt 24,32; Hi 14,7nn; Wj 15,27; Iz 41,19; Dn 4,9; Ps 1,3;
Jr 17,7; Oz 14,6; Mt 7,16-20; Mt 3,10; Łk 23,31;
Drzewo życia.
Rdz 2,9; Rdz 3,22; Rdz 2,16n; Rdz 3,2-6; Rdz 3,22nn; Ez 47,12; Prz 3,18;
Prz 11,30; Syr 24,12-22;
Drzewo Królestwa Bożego.
Ez 31,1-9; Dn 4,7nn; Ez 31,10-18; Dn 4,10-14; Mt 13,31n;
Drzewo Krzyża.
Rdz 40,19; Joz 8,29; Joz 10,26; Est 2,23; Est 5,14; Pwt 21,22n; Ga 3,13;
1P 2,24; Kol 2,14; Mdr 14,7; Ap 2,7; Ap 22,14;
DUCH
STARY TESTAMENT
Wicher.
Ez 13,13; Ez 27,26; 1Krl 19,12; Wj 14,21; Iz 30,27-33; 1Krl 18,45;
Oddech.
Rdz 2,7; Rdz 6,3; Hi 33,4; Hi 34,14n; Koh 12,7; Mdr 15,11;
Duch człowieka.
Rdz 2,7; Rdz 41,8; Sdz 8,3; Rdz 45,27; Ps 31,6; Łk 23,46;
Duch w człowieku.
Lb 5,14-30; Sdz 9,23; Oz 4,12; Za 13,2; Iz 28,6; Za 12,10; Sdz 9,23;
1Sm 19,9; 1Krl 22,23; Iz 11,2; Ez 36,26n;
NOWY TESTAMENT
Rozpoznawanie duchów.
Mt 18,16; Mt 12,28; Mk 1,23-27; Mk 9,29; Mk 6,7; Mk 16,17; 1Kor 12,10;
1Kor 2,11n; 1Kor 12,31; 1Kor 14,12;
Duch Święty łączy się z naszym duchem.
1Tes 5,23; Łk 8,55; Łk 23,46; Łk 1,47; J 11,33; J 13,21; 2Kor 2,13;
2Kor 7,13; Mt 26,41; Ga 5,17; Ef 4,23; Rz 8,16; Rz 8,26; 1Kor 6,17;
Rz 12,11; 2Kor 6,6; J 4,24; J 3,6; Hbr 6,1; Ga 5,22; J 6,63;
DUCH BOŻY
Ps 104,30; J 3,18; J 14,17; J 4,24; 2Kor 3,17;
STARY TESTAMENT
DUCH ZBAWIENIA
Sędziowie.
Sdz 3,10; Sdz 11,29; Sdz 14,6; 1Sm 11,6; Sdz 6,34;
Królowie.
1Sm 10,1; 1Sm 16,13;

30. J 14.11. ODCZUCIE DUCHA ŚWIĘTEGO U ŚW. J 3. Dz 6. Iz 11. Iz 59. Dz 2.11.7nn.21.6n.28n.35.24. J 12. Mk 13.18. Dz 10.15. 1Tes 1. Iz 42.16n.30.32.13.29.8. Am 7.12. J 16. Łk 1.10.14.1. Iz 63.1nn.3. Dz 12.39. 1Kor 14.20.30.12. 1Kor 15.5n.11.18.15. Dz 13. Prorocy.9-14. Sdz 13. Dz 19.7. Za 7. Dz 10. Dz 15. Wj 35. Rz 1.3. Dz 5. Lb 11.5n.29n.1. Dz 2.15-19.44. Ez 2.17. Ez 3.49. JEZUS JAKO TEN. Dz 5. J 20. Iz 61. Dz 5. DUCH I ŚWIADECTWO Nabiim.4.5.11.9. Dz 13.16n. 1Kor 1.34. Dz 9.20. Dz 4.9. Ez 11. J 14. Łk 1.5n. Dz 7. Ez 3. Dz 13.12. J 16.50.26. .33. DUCH I ŚWIĘTY NAD NARODAMI Iz 32.1-2.39. Rz 8.11. Rz 8.17.20. 2Kor 3. 1Sm 1. J 14.32. Mk 13.2. Dz 4.16. Łk 4. Rz 8. J 1.1n.45.11. 1Kor 12.34. Mt 12.7.20.43. KTÓRY ROZDZIELA DUCHA ŚWIĘTEGO J 19.28.5. J 14. Dz 4.10. Iz 42. Dz 8. J 8. Ga 2.7. Dz 4. Znaki Ducha Świętego.26. Iz 11. 1Krl 18.11.28. Ps 143.3.9.13n.2. Ez 37.26. Iz 8. J 15.12. Dz 2. J 7. J 7. KOŚCIÓŁ OTRZYMUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 3.1.20. J 8.22.13nn.32.6. KONKLUZJA: DUCH I SŁOWO NOWY TESTAMENT DUCH W JEZUSIE Chrzest Jezusa. J 16. Dz 3. Ps 2.26. Dz 16.24.42. Dz 8.29.4.20.5.7.39.20.21.42.2. Łk 10.31.12. Łk 3. Za 12. 1Kor 2. Ez 39.22.26. Ez 8.31.7. Mt 1.11. Jl 3. Dz 2. J 14. Rz 8. Mt 4.1.12.8-11. Dz 1. Rz 8. J 12.14n.18-21. J 13. Dz 2.38. Rz 8. Jr 1. Iz 53.25. Jezus działa w Duchu.59n. 1Sm 10. Iz 44.17. Dz 21.14n. Dz 3. J 15. Jr 15. Iz 11. DUCH I POŚWIĘCENIE SIĘ SŁUGA JAHWE Iz 42.24. Dz 10. J 5.4-30.25nn.1.23. J 12.14. 1Krl 19.16. Jr 20. Mt 10.29. Iz 61.41.6. Ez 3. Jezus poczęty z Ducha Świętego. Dz 5.8. 1Kor 12. Ez 36. Rz 8.20. Łk 23. J 16.14. Dz 19. Dz 18.Mesjasz.52.1.PAWŁA Duch jako chwała Chrystusa w nas. 1Kor 12. Dz 4. Łk 22.12n. Iz 63. J 17.27.22n. Dz 10. Łk 4. Dz 2.20. Dz 6. Iz 52. Ez 36. Dz 2.6. Łk 1. Dz 5. Mk 1. Ga 4.10.27. Ne 9.4. J 16.31.12.15. Mt 3.5.10. Am 3.35. Ps 51. Wj 15. JEZUS OBIECUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 7.11.13.

Ef 4. Ps 38.49. Rz 3.1. J 8.13n.14.26. Łk 21.1. Ba 2.20n. Wj 4. 1J 4. Rdz 1. Ef 2. Duch Boży.6. Dz 4.17-29. Ps 119. Ps 72. Rz 7.22.1. 2Kor 8. 1Krl 19.4.20. Kpł 17. Jk 1.24.4nn. 2Kor 1. Jk 5. Rz 8. J 18.2.21.16.21. Joz 9.16. Łk 2. Dz 27. Dz 4. Iz 42.3-9. Ps 89.26. Mt 23. Ga 3. 1Kor 3.31. Ba 4. Hbr 10. Ps 40. Ga 4. 1Krl 17.19-23.11-17.6. Ez 26-32.9. Rz 5. 1Tes 2.17. Flp 2. Ga 5. Łk 14.23. 1Kor 12. Mt 21.46. Rz 4.4.19. Ef 4. J 7.25. Jr 15. Łk 9.46-50.9.24. DUMA Łk 1. Rz 3.14.2.20n. Rz 7.25n. 1Kor 3. 1Kor 4. Życie.6.49. Mt 20.13. NOWY TESTAMENT Duma Chrystusa.13. 1Kor 13. Mt 2. Syr 1. Ps 25. 1Tes 2. 2Kor 4. J 11.5.19.32. Ps 72. 2Kor 5. Wj 21.23.14.25. 1Kor 12. 1Kor 1.6.5. Hbr 4. Ga 5. 1Kor 14.21. Mdr 5.10n.11.18. Dz 18. Ef 1.33.1-5.34.23. Dz 9.9n.26. Rz 11. Ps 18. 2Kor 6. 2Kor 12. 1Kor 1. 2Kor 3. Hbr 3. 1Kor 12.12. Flp 3. Hbr 10.25.11. 1Kor 3. Rdz 24.11n. Kpł 19. Iz 52. Rz 5.2.14.3. J 10. Osoba ludzka.39. Łk 17.34n.24. Rz 8. Dz 7. Rz 8. 1Sm 26. 1J 3. Ps 6.13. Mdr 2.14.13. 1Kor 2. 2Kor 7.28.6.16.15. Hbr 10. Duma sługi Bożego. Ps 44. 2Kor 1.10. Iz 52.13. 2Kor 7.12nn.6.14. Duma i próżność.8.54. Ps 34.4-11. Syr 9.13.22.9.22.13.22.19. Iz 53.27n.16.7. 1P 1. Rz 8.14. Ga 6.14.13.22.27.9. Kpł 17.23. J 16. 2Kor 3. Iz 23.19n.13.10n.19. 2Sm 1. Iz 53.25. Rdz 24.29-31. Duma i wolność chrześcijanina. J 18. Rdz 46. Pwt 12.13. Dz 20.15.2.47. Ps 79. 2Tes 1. J 12. Rz 2.14.22.3.30. Rz 2.30.25.23.21nn.37. Mdr 2. Ga 6.2nn. Jr 7. Duma i chwała.18. Kpł 26. .26n. Rz 7.11.Duch Święty jako źródło nowego życia w nas.20.5.2n. STARY TESTAMENT Duma narodu wybranego. Iz 42.14.49n. 2Kor 11.9. Hi 23. Ef 4. Hbr 3. DUSZA DUSZA A OSOBA ŻYWA Człowiek żyjący.4.19n. Duch Święty i Kościół.13.9.3. 1J 3. Mk 8.27. Iz 53. Mt 6.10.6.39. 1Sm 19.2-4.12. Jr 9.7. Mt 10.28.3. Rz 8. J 15.4.26. Ps 35.2. Pwt 10. Rz 5. 1J 2. J 13.3. J 16. Rz 5.16.15nn. 1Tes 1. Ga 5.

9. Koh 12.15.14.22. JEZUS I DZIECI Łk 2. Hi 14. Pwt 10.1. Iz 7.3.13.40. 1Sm 1-3. 2Mch 7. Mt 11.3. Iz 9. Mt 21.14nn. 1Sm 16. Ap 20. Ps 16. Mdr 2. Wj 19.30.9. Ps 2.17. Ga 4. Łk 2. Sdz 16. Dn 12.1.10-13. Ps 39.19.42.5. 2Mch 7.13. Rdz 2. Ef 6. DUSZA I DUCH ŻYCIA Dusza a principium życia.1.6. Ga 4.10. Mt 11.21.5. Ps 86. 2Mch 7.9. Rdz 34.14.3. 2Kor 12.1.5. Ez 37. Mt 18. Rdz 26.3n. Ez 47. Mt 25. Ps 78.10. Flp 2.15. Ez 13. Ha 2.14. 1Kor 2. Am 6. Mdr 8.22.6. DZIEDZICTWO 1Krl 21. Mt 19. 1J 2. J 3. Mdr 5.1. Ps 8.43-51.4. Pwt 28. TRADYCJA APOSTOLSKA 1Kor 13. Mdr 2.17. Ps 31. Jk 1. 1Kor 14.5.12-16. Ps 103. Mt 18. Jl 2. Mt 8. Koh 9. Mdr 4.6.27.21nn.14. Jr 31.8. 1P 3.6. Jdt 4. 1Kor 15. 2Sm 20.44. Iz 66. Joz 13-21. 1Sm 26.3.6.18. Hi 7.6.11nn.14.8.43. 1Sm 18. Łk 2. 1Kor 15.7n.5. Dz 2.12.14. Mk 10.20. Mt 22.19n.19n. Ps 69.37.27n.7.20.19.3. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Jahwe. Wj 15. 1J 2. Dz 14. Ps 94. Łk 12.15-16. Mt 12.22.8.dziedzictwem Jahwe.29n.2. Wj 34. Dn 13. STARY TESTAMENT PIERWSZE UJĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Izrael .2. 1Tes 2.14.23.4. Wj 6. Pwt 6.10n.5.11. Ps 131.9n. J 12. 1Sm 10. Ez 45-48. Mt 10. Mt 11. Hbr 4.1. Mdr 3.1.38. Ps 2. Rdz 35. ROZWINIĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Dziedzictwo eschatologiczne. 1P 2. BÓG I DZIECI Wj 22.9. Wj 19. Dusza a trwanie w życiu.9.12. 1J 3.12.8.40.23. Jk 3.1-13.22. Ps 107. 2Sm 21. DZIECKO Prz 17.14. Koh 9.2. Hbr 12. .1-6.21n. Ez 37.1-14.5.Dz 2. Ps 88.27.14.1-3. Mdr 9.29.44-50. Ps 63. Ps 63. Mdr 13. 1Kor 1.16. Mdr 3.6.23.18.4. Ps 68.7.6. Hbr 10. Mt 18.33. Ef 4.23. Lb 36.3n. Rdz 27.5.4. Kpł 5.2. Hbr 5. Iz 42. Ef 4. Ps 11.14.5.21. Rdz 15. Mt 18.41.3. Kpł 24. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Izraela. Hi 7.25n.2n. 2Kor 1. Mdr 16.45.9-34.11-14. Mt 26. Lb 6. Dusza i ciało.41. Kpł 25.37. Oz 11. 1Kor 3.37.15. Jr 24.10.16.14. 1P 1. Ps 128. Ps 39. Pwt 32. Kpł 25. Mk 3. Ap 8. 1P 1.17.20. Rdz 2. Za 8.2. Ps 25. Rdz 15. Ps 61. Ga 4. Mk 9.19n.1nn.38.1.17.10. Rdz 7.23.50.4.19.14.16-19. Ps 104.1-4.9.2. Lb 23. Dz 27.27.3-4.15. Pwt 30. Ap 6.12.62n. 1Kor 4. Ps 115.19.7. Hi 34. Dz 27.10.7. J 13. Jk 5. Kol 3. Ps 42.

3.28. Hbr 1. Ps 68.9. Jl 3.6.49n.31.2. Ez 30.20n.17. Mt 5. 1J 2. Jk 2.29. Tt 3.11. Jl 1.10.Dziedzictwo duchowe.1. Flp 2.2.11nn.19.19n.10. Mi 1. Iz 13. 1Tes 5. 1P 1. Rz 4. Ps 94.6n. Iz 13.13. 2Tm 1. 1Kor 7. Flp 1. Ml 3.3. Mt 7.8nn.35.8.2-3.16. Ga 4. Ez 7.3. Iz 2.9. Mt 24. Pwt 18.12.21.15-25.20. Flp 1. Joz 24. DZIEŃ PAŃSKI STARY TESTAMENT ZAPOWIEDZ DNIA JAHWE Am 5. PRZYJŚCIE PANA Mt 3. 1P 1. 1Tes 4.26.40.1-10. Tt 2. Dz 3.52. Sdz 7. Iz 34.10. Lb 10.16n. Ps 25. Ps 94. Lm 1. Dn 9. Dz 15.5.3nn.4.17.13.4.6.28n. Rz 15. Dn 11.18.1. Iz 28.7. 1Kor 15.7-11. Ps 37. So 1.13. Ps 119.13.17. 1P 1.2n. Ga 4.6.2.23.jedynym dziedzicem.12-20. Mt 5.5. Dz 1.18.2. Dn 11. Tt 3.14nn. 1Kor 4. 1Kor 15.15. 1Tes 4.12. NOWY TESTAMENT 1P 2.22. Mt 19. Oz 2. Mt 21. So 1.34.17.10. Iz 13. Iz 13. Jr 4. Za 14.14. Iz 34. Łk 17.26.1. 2Tes 1. Hbr 1. Lm 2.13n.4-15. Tt 2. 2Tes 2. Dn 8.18. Iz 34.18.7n.5nn. 2Tm 4. Lm 3. Joz 2. Ga 3.1-4.8. Sdz 5.1. Ez 30.8. Mt 25. OCZEKIWANIE NA DZIEŃ OSTATECZNY Am 5. Światło na życie codzienne.23. Ml 3. NOWY TESTAMENT DZIEDZIC OBIETNIC Chrystus .17-25.28. Rz 8.96-99.7. Ap 20. Ga 5. 2Kor 7. Wj 15. Za 13.3.24. Joz 10.6n.13.18.7. 2P 2.23.3. So 2.18.12nn. Iz 13. Pwt 10.11.7. Za 9.12. Jk 5. Ps 73.2. Dn 11. Flp 2. 1Sm 7. 1Tes 5. Dn 12.4.8.2-4. 1Kor 7. Ez 34. Łk 17.50. 1Kor 6. 1Tes 2. 1Kor 15. Ga 3.12. Flp 1. 1J 1.1-4. Za 14.7. Mt 24. 1J 4.19. Rz 2.16n. Ez 7.15.32.10.12.38. J 8. Mt 25. Ap 21.1n. Hbr 11.8.13. Iz 24. Jl 2.27n. .27. Iz 28.9. 2Tm 1.24. J 2. Ps 96.10. 1Kor 3. DZIEDZICTWO OBIECANE Dz 20.9. Iz 2. Ps 93.1n. Lm 1. So 1. Iz 2.27. Hbr 9.28. So 2.8. Dz 2.26.3. Ps 16.5.14.6.10. Joz 5. Joz 10.35n.9.7.34. Jl 2. 1Kor 15.13. Ez 7.4n. 1Kor 6. Ga 4. Jr 10.16.9.17.11. Ga 3.12nn. Ps 2. Wj 14. Ml 3.9.1nn. 2Kor 10.14-17. Za 12. Ef 1.3.24nn. 2Sm 5.18.20.16. Hbr 2.17. Ez 7.3.45-50. 1P 3.4. Wj 23.5.9. Dn 12. Iz 9. Iz 13.2. Mt 3. Flp 3.9. Ga 4.8.2. Ml 3. Iz 13.3nn. Flp 1.10. 1Kor 15.6n.13. Jl 4. Za 12.16nn. So 3.7.24-28. Rz 4.34. Iz 7.9. 1kor 1. Mt 25.19.6. Mt 11.34. Ef 1. 1Kor 15.14.21.16. Mt 24.1. So 1.14n. Mt 12.29. Jr 46. Ga 3. Hbr 11. 1Tm 6.22. Za 12.8.12. 1Kor 1.1n.13. Wierzący dziedzicami Chrystusa. 1P 4. Rz 4. Ez 13.1. Ef 3. 2Tes 2.7.14.9n. Dn 12. 2Tm 1. Hbr 6. Dzień Syna Człowieczego. Ez 38.9-18. Joz 10. Hbr 6.12.

J 11.18.31. Ps 33.22.13. Ap 21. J 1.2.23. 1Kor 7.10.2. Łk 1. J 12.12.39n.3n.34nn. 1Sm 1.23.40.25.5nn.17.34. J 11. Jr 31.12.4nn. 1Kor 11. J 5. Ps 50.25.48. Ef 5.19. Mt 25. Ef 5.26.1-13. J 16. 2P 3. Łk 1. Lm 1.11.12.39.5.42.24. Mt 25. DZIEWICTWO STARY TESTAMENT Bezpłodność a dziewictwo. Hbr 10.24. Jr 62.26.14. 2Kor 11.11. 1Kor 7. Rdz 24. 1Tes 5.38. Kpł 21. DZIĘKCZYNIENIE Rdz 1.27. 2Kor 11.25.BLISKOŚĆ I OPÓŹNIENIE PARUZJI Dz 1. J 12.48.4. Ez 44. 1Tes 4.22. Rdz 30.25. J 5. Łk 2. Ap 19.6.1. Ap 14. Łk 1.15.11.1. STARY TESTAMENT Między jednym a drugim przymierzem.47. 1Kor 7.15. Ps 128. Jr 31. 2P 3. 1Kor 7. Ef 2. Iz 47. 1Kor 7. Mt 24. J 2.54. Jr 16. Ap 22. J 12.37.10. 1Kor 16.20. Opóźnienie paruzji.oblubienicą Chrystusa Ef 5. J 3. Jr 14. J 13. J 13.20. Łk 20. Jr 46.21. Sdz 5.29. Rz 13.16. Ap 1.7-9.10-13. Niedziela jako dzień Pański. Kpł 12.2. Łk 1.31.35. PASCHA A PARUZJA Synowie dnia.22. Ps 35.36. Mt 25. Lm 2. Kol 3. Mt 25. Am 5. Kol 4. J 3.31.9. J 17. J 14.28. Jr 18.11.27. Jr 16.25.44. J 5.24.37. Rz 6. J 13.31. J 6. Zaślubiny Boga z ludem.24.11.32-35. Mt 19.4. NOWY TESTAMENT Kościół dziewica .23.29. Ef 5.42-51. . J 12.33-36. 1P 4. 2P 3.4. 1Tes 5. Hbr 10.7.19. Iz 23.7.16. J 5. J 12. Sdz 19. Łk 1. J 12.8. Mt 25. J 13. Ps 86.3n. J 10.1.13. Bliskość paruzji. Ap 17. J 6. Mt 1.12. Mt 24. Jdt 6. W czwartej Ewangelii.7-8n.1-3.5. Mt 19.1.13. Jdt 11. Dz 20.7. Jdt 8. 1Tm 6.27.5.11-12.4. Ezd 3.27. Słownictwo.3. J 15.15. Dziewictwo Maryi. Ps 33. J 5.2-3nn. 1Tes 4.13n.5.17.21.11.1.2. Sdz 11.11.23.6. Ps 69. 2Tes 3. J 5.1-4.17.10.5n. Mt 25. Iz 37.3-6. 1Kor 16. Dziewictwo Chrześjcian 1Kor 7. J 10.25. Wstrzemięźliwość dobrowolna.4.37. J 6.14-46. Ps 127. J 6.6. Ga 6.12.

9nn.10. 1J 2. Ef 5. Mdr 15. 1Tes 3.58.23-26.1n.20. Iz 19. Ps 109. 2Kor 1. Mdr 18.17. Hbr 5. Słownictwo chrześcijańskie.8.51. Łk 2.7.9. 1Kor 15. Ps 84. Wj 5-15. Ps 116. Przebłaganie i wstawiennictwo. Łk 1. Ps 68. Wj 32. Łk 2. 1Kor 14.5.22.24. Ap 11. Ap 15. Hbr 13. J 4.40. Rz 1.3n. Mt 5. 1Krn 29. Iz 30. 1Kor 1.8. Rdz 42nn.1-15.40. Wj 1-13. Rdz 12.25.22.11. Mt 9. Iz 53. Ps 28. 1Tes 5. Tb 13. Mt 2. Łk 1.15-12. ELIASZ 1Mch 2. 2Sm 20. Dz 5. Egipt w oczach Boga. Hbr 2. Jr 2. EKSPIACJA Kpł 4. 2Krl 17. Lb 11.20. Wj 15.17n.11.42.41.11-12. Ps 105.12. Dn 3.1-12.16. Wj 15. Wj 14. Kpł 4.21.13. Mdr 16-19. Rz 1. Iz 12.8.20. 1Krl 22.19.1-17.13.1-21. Rz 3. Jr 44. Wj 32.10.3. Pwt 23. 1Krl 16.38.10. J 11. Jdt 16. Ps 30. Dziękczynienie uczniów.1-6.14. Ez 29. Dz 7. 1Tes 5.25.41nn.16-25. EGIPT Rola Egiptu w historii świętej. 1Tes 5. Ps 66. Ne 9.9n. Syr 48. Jr 46.68.8. .10. Dn 3. Ps 124.3. Oz 7. 1Krl 4.4.25nn.28. 1Krl 21.17-23. Lb 17. Ps 68. Łk 2.3-6.3. Sdz 5. Prz 22.21.30.16n.2.1-8. Wj 33. 1Krl 17. Jk 3.2nn.28. Iz 63.1.8-9. Hbr 9.43.18. Mt 11.17. J 2. Rz 7.39.3. Ap 19.17. Pwt 30.9.5.25. 1J 4. 2Krl 18.30.4-7.18.30. Syr 51.10.24.20. Dz 28. J 17. Iz 25. Kpł 4.3. Ps 92.8nn. Jr 20.21-25. Ps 96. Dziękczynienie Pańskie. Mdr 11.2. Iz 53.11nn.4. Dz 21. 1Krn 16.11.64.7.11.2. Kol 3. Historia dziękczynienia. 2Kor 1. Pwt 32.26-45.11nn. 1Krl 11.31.7.23-34.25.1-7.8. Hbr 7.8.3.1-3.20. Kol 1.7. 1Tes 2.4.20. Rz 15.10. Kpł 4. Flp 1.19. Dn 3.2.15. 2Tes 1. Iz 30. Przebłaganie a grzech. Syr 48.14-19. Ps 130.1.1-5. Rz 7.11. Ap 4.13.18. Iz 19. 1Krl 19. 2Krl 1.2nn. Ef 5. Iz 53. Iz 31.10.16.27. J 6.Ps 57.26. 1J 4. J 17.15.8. Łk 2. 1Krl 19. Ef 1.1-8. J 11. 1Tes 1. NOWY TESTAMENT J 1.25. Kol 3.9.4-18. Ps 106. 1Krl 18. Jr 26. Jr 42n. Iz 42.90. Ef 1.3-14. Ekspiacja i przebaczenie .17.18. Dn 3. Ez 29-32.13. Mt 11. Ap 11. Mdr 18. Rzecznik sprawy Bożej i obrońca uciśnionych . Mt 26.90. STARY TESTAMENT Powrót na pustynię.

J 6. 2Krl 2.3n.4. Kol 3.24. Mt 3. Mk 15. 2Krl 2.16nn. Ramy historyczne.23n. Mt 26.17-24.19. Termin "eucharystia" w użyciu Jezusa i w języku pierwszych chrześcijan.9. Mk 14.28. NOWY TESTAMENT Jan Chrzciciel i Eliasz.35. Mt 22. Mt 14. J 19. Łk 9. 1Krl 19. Ml 3.7. Rz 16.10-24. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT POKARMU Posiłek jako znak religijny.6n.9n. Poprzednik.17n.25.51.31. Jk 5. Syr 50. Łk 12. 1Kor 1.12.5-7. Mk 8. Ps 78.16.26-58.43.30.36.31n.35.17n. Mdr 16.3. Łk 24. 1Kor 11. Rz 14.9-14. Łk 22.45.17. J 6.12-26.39. 1Kor 10. Dz 24. .15-20.7.46.20.1. Mt 13.8. J 6. Łk 22.25. Łk 24. Łk 1.11-16.25.28. Dz 20. Pwt 8.7.6. Łk 4.4.22-25. Lb 10.20-34. Ap 19. 1Tm 4. Łk 24. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT OFIARY Zapowiedz zbawczej śmierci.14.23nn.10-13. J 19.11.31-34. Jezus i Eliasz. Mk 10.25n. 1Tes 5.30. Wieczerza Pańska jako pamiątka i zapowiedź. Wj 16. 2Krl 1.25-26.42. 2Mch 2.35n. Ap 3. Udział w ofierze. Łk 7.19.54.15n. Mt 15. Mt 4. Mt 17. 1Kor 10. 1Kor 10. USTANOWIENIE EUCHARYSTII I JEJ PIERWOTNE SPRAWOWANIE Opisy ustanowienia.49. Łk 4. Mk 14. J 6.6.11. 1Tes 3.2-14. 2Krl 1.16. Mt 17.26-29. Dz 20. EUCHARYSTIA ZNACZENIE TERMINÓW "EUCHARYSTIA" Dziękczynienie i błogosławieństwo.3n.12.23.9. Łk 22.11.36.4. 1Kor 11.1-18. Kol 1.4. 1Kor 14. 1Krl 17. 2Mch 12. Ap 11. Iz 42. Łk 14. Chrześcijanin i Eliasz. 1Kor 10.20-29. J 18. Zapowiedź a rzeczywistość.21. Łk 9.16nn.30. 2Mch 1.18-21. 1Kor 5.10.11. 1Kor 11.27. J 6.2. Łk 22.1-15.49n.26-27. Jr 31.25n. 1Kor 11. Dz 2. Łk 24. Iz 49. Porwanie Eliasza do nieba.8. Dz 27. Jdt 8. 1Tes 1.3. Iz 53. Mt 26. J 6.2.1-8.15. Kpł 24. Uczta religijna i Wieczerza Pańska. Mt 8. J 1. 1Krl 17.14. Iz 53. Mk 14. 1Kor 11. 2Kor 1. J 19.51.17-21.31. Syr 48.1-15. J 1. Mdr 18.Świadek Boga wśród pogan.12. 1Krl 19. Dz 2.

3.12. Rz 1. Mk 2. Rz 16. Dz 5. Dz 4.32. Hbr 9.12. 2Kor 10.10-12. Ga 12.16n.10.41. 2Kor 3.32. Dz 10. 1Kor 1. Dz 20. 2Kor 2.21.6.10. Dz 11.11n. Dz 6.21n. Mt 8.7.27. Rz 9.43. Hbr 7. 2Tm 4. Ef 3.16-21.29. Hbr 9. Ps 68. Dz 11.2. Przyjęcie Ewangelii. Łk 9. ŚWIĘTY PAWEŁ Posłannik.Dz 10. Dz 17. Posłannictwo. Hbr 9. Dz 17.41. Dobra Nowina. JEZUS Zwiastun Dobrej Nowiny.19n.23. Hbr 10.12.5.1-10. Ef 4. 1Tes 1. Dz 13.16. Dz 19.14.35. Dz 37.17.10.14-22. Dz 4.13. Hbr 13.11.25. Mk 2. Hbr 9.5.10. Dz 37. J 6.1.26nn.9-14. Dz 2. Hbr 5.6.24. 2Kor 4.7.7. Hbr 9. Iz 40.12nn. Dz 16.8.48. Łk 18.11.35.36. Hbr 7.24. Mdr 16. Rz 1. Dz 28. Iz 40.3nn.30.31. Łk 2. Rz 1.8. Przez Eucharystię chrześcijanin uczestniczy w nowym świecie. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT RZECZY OSTATECZNYCH Trwanie ofiary Chrystusa w nowym świecie. Hbr 8.18. 1Kor 1.4. Łk 10. Dz 8. Dz 2.47-50. Dz 13.1n. Dz 13.16.30. Mt 5. Ga 3. Rz 1. Dz 3. Mt 11.8. Hbr 7. Mk 10.9. Dz 8.31.5. Rz 1. 1Kor 9.12.21. 1P 3. Mk 1. Dz 19. Odpowiedź człowieka na Ewangelię. 2Kor 4.45n.24.8.17. Dz 13.16. Hbr 9. Rz 1.5.4.16. Iz 52. Mk 13.3.9.1. Kol 1.9.5. Dz 10.25. Ga 5.1. Łk 19.12. Mt 9. Mk 2. Dz 13. Łk 4.5.31. Mt 14. Dz 4.11. Dz 17.9.17. Iz 52. Dz 10. Mk 16.18.46.26.28.8.12.20.4. 1Tes 2.3.19n. Łk 7.24. Odpowiedzią na Ewangelię ma być pokuta i wiara. Dz 8. Dz 5.6nn.10. Ga 4. Dz 20. Hbr 13. Dz 1. Ef 3. Hbr 13. Dz 13.18. Dz 17.10.38.31. Mt 3. APOSTOŁOWIE Posłannicy.30.36.1. 2Kor 2.38. Dz 8. Hbr 8. Dz 14. Rz 1. Mk 1.18-26.26n.15. Łk 15.15.4.22n. 1Kor 15.1n.63. Iz 61. Ps 78.23. Dz 5. Dz 28.15.18-23.25n.17-2. Hbr 12.8. Ps 96.38.20.25. Dz 10.1-10.29n. 2Tes 1.4. Ga 3. Rz 15. 1Kor 10. Dz 2.1-5.10n.21-28. Mk 8. Rdz 12. Hbr 9. Dz 21.39. Łk 4. Mt 21. Mt 11.5. Hbr 10. EWANGELIA STARY TESTAMENT 2Sm 18.22.14. Mt 15.21n.12. Kol 2.15n. Kol 1. 1Kor 1. Hbr 8.12.9n. Mt 12. 1Kor 9.4. 1Kor 1. Dz 8.20. Rz 6. Mk 10. Posłannictwo. Iz 40-66.16n. Dz 8.43.17-23. .12. Hbr 10. Dz 2.1.32n.1. Rz 15.12.28.

Iz 40.28. Dz 5.3nn. Mt 20.22. Dz 13. Dz 2. 1Kor 3. Dz 10. Dz 4.17.13. . 1Kor 15. Mt 4. Dz 2.25. Rz 1. 1Sm 15.34. Sposób przedstawiania tego wydarzenia. Dz 2. Rz 10.20. Dz 2. Dz 13. Flp 1. Mt 10. J 9. Kol 2. Mt 28. Wj 6.3. Dz 13.19. J 8.19.3. 1Tes 1.9.32n. Dz 5. 1Kor 4. Dz 3.1n.4-10. Dz 10.20.13. Mt 24. Od przepowiadania do nauczania. Dz 26. Dz 3. 1Tes 2. Dz 10. Iz 9.3.20.3. Ef 4. Dz 11. Chrystus . Łk 14.25-30.39.22-31.13.42.14. 2Kor 4.23.12nn. Głoszenie Słowa Bożego a dzieło odkupienia. 1Tes 1.17-21.10.18.32.27.38.39. Dz 2.18. Mt 5.5-15. 1Kor 4.13. U źródeł konfliktu z Jezusem. Dz 5.17.17. 1Kor 1.15-18.16n.4.31. Chrystus .39. Ef 1. 2Kor 2. Kol 2. Dz 2.23.29-31. Dz 2.9n. Więź między powyższymi koncepcjami. 1Tes 1.14nn. Faryzeizm.21. GŁOWA Chrystus .41.2. Łk 18.42. Dz 2. Dz 3. Iz 61.7. 1Tes 2.50. Mt 3. Pwt 28.13.15.13. Łk 15. Dz 13.37. 2Kor 2.2. Dz 3. Za 4.6. 2Kor 4.18. J 9.5. Dz 2.5.6. Dz 13.2. Dz 4.32. Dz 15.12.13. Ef 1.23.15nn. Dz 23. Dz 17. Dz 4. 2Tm 4. Dz 4. Dz 10.15. Ef 1. Ef 2.43. Flp 3. Mt 23.4.24.2.4nn. Rz 10. Dz 8.22. Mt 15.22.22.13.1.22n.13.33. Pwt 28. 1Tes 1.20. GŁOSIĆ TREŚĆ PRZEPOWIADANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Nawoływanie do nawrócenia.7.44-47.13.Głowa wszechświata.11n.7.2.15. 1P 2.4. 1Kor 15.15nn.38n. Dz 14.17.12-16. Łk 7.40. Ap 12. Rz 6. Kol 2. Mt 3. Dz 13. Dz 8. Dz 3.24.26. Ps 118.10.Kamień węgielny.27.Głowa Kościoła. J 18. Pwt 21. 1Tes 2. Dz 3. Dz 2.23. Kol 1. Dz 13. Mt 3. Hi 29. Ef 4. 1Kor 1.1-15. Ef 5.37-42. Dz 3. Rz 11. Mt 23.33-35.35.31. Łk 11. Dz 15.19.14-17. Mt 5.1-10.15. Dz 5.3. Łk 13. Słowo Boże i słowo ludzkie. Dz 18. Dz 13.5.9.14. 2Tes 1.2.27. Mt 21. Mt 9. Dz 3. Dz 4. Dz 17. Rz 11. Ogłaszanie pewnego faktu.9.30.22-36. Dz 10. Dz 14.5. TAJEMNICA PRZEPOWIADANIA Tajemnica słowa.3.9.15.22. 1Kor 3.1-20.5. 1Kor 9.10.18nn. Flp 1. Dz 3.29.43. Dz 2.10. Dz 10. Łk 4. Dz 5.29.5.11.2. Dn 7. 2Kor 4. 1Kor 11. Dz 3. J 7.11. 2Kor 6.36.21.25-34. 2Kor 5.7. FARYZEUSZE 1Mch 2. Mt 4.17.ŚWIĘTY JAN Ap 14. 2Kor 3.20.17.7-15. Dz 2.

17. Ap 22. GŁÓD I PRAGNIENIE Prz 30. Ps 30.11. Jezus zaspokaja i powoduje głód oraz pragnienie . GŁUPOTA Prz 10.19n. Pnp 4.17. Iz 55. Iz 63. 1Sm 6.10.20.42. Mt 25.15. Prz 9.18nn. GNIEW Gniew ludzki Potępienie gniewu.8nn.20.46n. Kpł 10.22. Pwt 1. Mędrcy. Ef 4.17.15nn. Rz 12.1-14. Prz 29. Pwt 32.26-31.37nn. Głód i pragnienie jako wezwanie do miłości.11. Prz 29. Mt 10. Ps 42. Mt 25. Łk 6. 1Sm 6. 1Kor 3. Jk 1. Chrześcijanin a zgłodniali.1nn.22. Wj 32. Wj 19.19.22-32.53. 2Krn 30.6. 2Sm 24. Mk 3.25. Wj 32. Syr 22. Pwt 30.15-38.1nn. Prz 15.35. Rozum ludzki buntuje się. Iz 51. Iz 58. Wj 16. STARY TESTAMENT Gniew Boży OBRAZY I RZECZYWISTOŚĆ Potępienie gniewu. Łk 12. Wobec Królestwa Bożego. J 19.44n.33. Rdz 49. Jr 6. Wj 23.Dz 4. Mt 25.20.11.6. Jr 25. 1Krn 21.4-8.11.7. Rdz 4.5.10.16.24. J 4.14. Oz 2.4. Am 8.17.8.19.14.21. Lb 11. J 4.5-27.1-20. Wj 34. Pwt 8. Mdr 5. Gniew święty.17.17. Jr 4.19. 1Kor 13. Mk 3.8. Iz 25.5nn.8.6. Pwt 15.16. NOWY TESTAMENT Jezus Chrystus.11.13nn. 2Krl 1. 1Kor 1. Ps 14.34.20. 1Kor 1.1. Rdz 27. Mt 4.13.26.18-29.11.1-13.9. Prz 4. . Ez 18. Tb 4.10-12. Łk 1. Lb 11. Ap 21.39. Prz 10.16. Lb 25.26.32.11.28.7. STARY TESTAMENT Głód i pragnienie jako próba wiary.7. Kol 3. Ps 78. Dz 15.5.9-18.21.14. Ef 4.4.2.1nn.6. 2Krl 23. Ez 18.42. Syr 16. Oz 2. Iz 54. Łk 10.11.2.5. Prz 5.22.7-26. Dz 17. Jdt 9. 2Sm 24. Pwt 32.27-33.18. Iz 58. 1Krl 18. Ps 81.4n.21. 1Tm 2. Prz 14.11.9.1.19-24.20. Prz 1. Prz 25. Oz 2. J 7. Jr 18.6. Mt 7. Oz 14.16n. Iz 30.5.42. Prz 7. Ps 42.14-20.7-13.29. J 18.32nn. Lb 25. Mk 5. Ez 20. Jr 15. Łk 16.16.5.5. Tt 1. Pnp 1. Ef 2. Iz 55. Mt 21.10.13-18.5. Dz 26.11. Lb 12. Syr 21.4. Iz 25.10-15. Jr 21. Lb 17.39-42. Oz 13.40. Lb 31.6.9. Mdr 3. Iz 9.12.11.11. Prz 9. Iz 65.17-23.2. Mt 23. Rdz 34. Mt 5. 1Kor 4.3.

GNIEW I ŚWIĘTOŚĆ
Ku adoracji Boga świętego.
Wj 19,9-25; Wj 20,18-21; Wj 33,20; Sdz 13,22; 2Sm 6,7; Ps 88,16;
Ps 90,7-10; Ps 102,9-12; Iz 6,5;
Gniew i grzech.
Lb 11,1; Lb 12,1-10; Wj 32; Joz 7; Ps 51,6; Oz 5,10; Iz 9,11; Ez 5,13;
Oz 5,12-14; Oz 7,12; Oz 13,8; Iz 10,5-15; Ez 25,15nn; Mi 7,9; Ps 90,7n;
CZAS GNIEWU
Gniew miłości.
Lb 11,33; Lb 12,9; Wj 34,6; Iz 48,9; Ps 103,8; Jr 3,12; Oz 11,9; Iz 53,4;
Iz 53,8;
Aby być wolnym od gniewu.
Am 4,6-11; Jr 4,4; Wj 32,11; Wj 32,31n; Lb 11,1n; Lb 14,11; Lb 12,13;
Pwt 9,20; Am 7,2; Am 7,5; Jr 14,7nn; Jr 18,20; Hi 42,7n; Lb 14; Pwt 9;
Lb 11,2; 2Sm 24; Wj 32,12; Lb 14,15n; Ps 74,2; Ps 79,8; Lb 14,18;
Kara i gniew.
Am 5,18nn; So 1,15-2,3; Ps 9,17n; Ps 56,8; Ps 79,6nn; Ps 7,7; Ps 11,5n;
Ps 28,4; Ps 94,2; Ps 30,6; Ps 65,3n; Ps 103,3; 2Mch 6,12-17; Iz 26,20;
Dn 8,19; Dn 11,36;
NOWY TESTAMENT
Mt 3,7; Ap 14,10;
RZECZYWISTOŚĆ I OBRAZY
Od uczuć Boga do skutków gniewu.
Mt 5,12; 1Kor 3,13; 2Tes 1,8; 2Tes 2,8; Ap 14,8-10; Ap 16,1nn; Mt 3,12;
Mt 22,7; Łk 19,27; Łk 12,46; Mt 13,42; Mt 25,41;
Gniew Jezusa.
J 11,33; Mt 4,10; Mt 16,23; Mk 1,25; J 8,44; Mt 12,34; Mt 23,33; Mt 15,7;
Mk 1,43; Mt 9,30; Mt 17,17; Łk 15,28; Mk 3,5; Łk 14,21; Mt 18,34;
Mt 11,20n; Mt 21,12n; Mk 11,21; Ap 6,16; Hbr 10,31;
CZAS GNIEWU
Sprawiedliwość i gniew.
Rz 13,4;
Od gniewu do miłosierdzia.
Rz 1,18-32; Rz 3,20; Rz 9,22; Ef 2,3; J 3,36; Rz 4,15; Rz 9,23; Rz 11,32;
OCALENI PRZED GNIEWEM
Jezus i gniew Boży.
Mt 3,7; 1Tes 1,10; 1Tes 5,9; Rz 5,9; 1Kor 1,18; J 1,29; 2Kor 5,21;
Ga 3,13;
W oczekiwaniu na dzień gniewu.
Ap 12,12; Ap 14,8nn; Ap 19,15;
GODZINA
Godzina eschatologiczna.
Dn 8,17-19; Dn 11,35; Dn 11,40; Dn 11,45; Mt 24,36; Mt 24,44; Mt 24,50;
J 5,25; J 5,28; Ap 14,15nn; Ap 3,10; Ap 9,15; Mt 25,13; J 4,23; J 5,25;
J 5,28; 1J 2,18; Rz 13,11; J 4,23;

Godzina mesjańska.
J 2,4; Mt 26,45; J 16,21; Mk 14,35; Łk 22,53; J 12,27; J 12,23-24; J 2,4;
J 7,30; J 8,20; J 13,1; J 14,29n; J 17,1; J 16,32; Dz 1,7;
GOŁĘBICA
Kpł 1,14; Kpł 5,7; Kpł 5,11; Lb 6,10; Łk 2,24; Kpł 12,8; Mt 21,12;
J 2,14-16; Iz 38,14; Iz 59,11; Na 2,8; Ps 55,7n; Jr 8,7; Ez 7,16;
Oz 11,11; Iz 60,8; Oz 7,11; Mt 10,16; Pnp 2,14; Pnp 5,2; Ps 74,19;
Mt 3,16; Rdz 8,8-12; Rdz 1,2;
GORLIWOŚĆ
Pwt 29,19; So 1,18; Iz 26,11; Koh 9,6; Syr 40,4; Syr 30,24; 2Sm 21,2;
Lb 25,11; Prz 27,4; Rdz 4,5; Rdz 4,8; Lb 25,7n; Rdz 4,5-11; Rdz 37,11;
Rdz 30,1; Prz 6,24; Lb 5; Rdz 26,14; Iz 11,13; Ps 37,1; Ps 73,3;
Prz 3,31; Prz 23,17; Rz 13,13; 1Kor 3,3; 2Kor 12,20; Jk 3,14-16; Koh 4,4;
Lb 11,29; Pnp 8,6;
BÓG ZAZDROSNY
Zazdrość Boga jedynego.
2Krl 23,4-14; Pwt 18,13; Wj 20,5; Wj 34,14; Pwt 6,14n; Pwt 4,24;
Ps 78,58; Pwt 32,16; Pwt 32,21; 1Krl 14,22; Ez 8,3-5; 2Krl 21,7;
Joz 24,19n;
Zazdrość Jahwe Zastępów.
Wj 20,3-6; Wj 34,14; Pwt 6,15; Pwt 29,19; Ez 5,13; Ez 16,38; Ez 16,42;
Ez 23,25; Joz 24,19; Pwt 4,23n; Ez 39,25; Ez 36,23n; Ez 35,11; Ez 36,5-6;
Iz 42,13; Iz 59,17; Iz 26,11; Iz 63,15; Iz 9,6; Pwt 6,15; Jl 2,18;
Za 1,14n; Za 8,2;
GORLIWOŚĆ O BOGA
Gorliwi rzecznicy Jahwe.
Pwt 32,31; Lb 25,11; 1Krl 19,14; Syr 48,2; Ps 69,10;
Ps 119,139; 1Mch 2,54; 1Mch 2,58; 1Mch 2,24-27; 2Mch 4,14; 2Mch 2,42;
Syr 51,18; Dz 5,35nn; Dz 23,12nn;
Gorliwość Chrześcijańska.
Dz 5,17; Dz 13,45; Dz 17,5; Rz 10,2; Flp 3,6; Ga 1,14; Dz 22,3; Dz 21,20;
Mt 22,15-21; Mk 3,17-18; Łk 9,54; Mt 20,22; Mt 26,51nn; Mt 26,55;
Mt 11,12; Mt 16,24n; J 2,17; 2Kor 11,2; Rz 11,11; Rz 11,14; Rz 10,19;
2Kor 9,2; 1Kor 12,31; 1Kor 14,1; 1Kor 14,12; 1Kor 14,39; Tt 2,14;
1P 3,13;
GOŚCINNOŚĆ
Gościnność jako dzieło miłosierdzia.
Prz 27,8; Syr 29,21n; Kpł 19,33n; Dz 7,6; Ps 39,13; Hbr 11,13; Hbr 13,14;
Pwt 10,18n; Rdz 19,8; Sdz 19,23; Łk 11,5n; Rdz 18,2-8; Hi 31,34;
Łk 7,44nn; Rz 12,13; Rz 8;
Gościnność jako świadectwo wiary.
Mt 25,35; Mt 25,43; Łk 2,7; J 13,20; Łk 9,48; Rz 19,1nn; Mt 10,40;
Mk 9,37; 1Tm 5,10; 1Tm 3,2; Tt 1,8; Syr 29,24-28; Syr 11,4; 1P 4,9;
Łk 14,13; Ap 3,20; J 14,23; J 14,2; Ef 2,19; Łk 12,37; Ap 3,20;
GÓRA

1Krl 20,23; 1Krl 20,28; Ez 38,12; J 4,20-24;
STWORZENIE BOŻE
Niewzruszalność.
Ps 36,7; Rdz 49,26; Pwt 33,15; Ps 90,2; Prz 8,25; Iz 40,12; Ps 65,7;
Hi 9,5; Mt 17,20; 1Kor 13,2; Dn 3,75; Ps 148,9;
Potęga.
Rdz 19,17; Ps 11,1; Ez 7,16; Mt 24,16; Ps 121,1n; Jr 3,23; Dn 2,35;
Dn 2,45; Jr 51,25; Iz 2,12-25;
W obliczu Boga.
Ps 89,13; Iz 44,23; Am 9,13; Ps 72,16; Iz 45,2; Iz 49,11; Ba 5,7; Łk 3,5;
Oz 10,8; Łk 21,23; Łk 21,30; Ap 6,11nn; Ps 104,34; Pwt 32,22; Mi 1,4;
Iz 63,19; Ps 97,5; Sdz 5,5; Ez 38,20; Ap 6,14; Ap 16,20;
GÓRY UPRZYWILEJOWANE
Jako miejsce prawdziwego objawienia.
Wj 3,1; Wj 3,5; Wj 24,12-18; Wj 24,16; 1Krl 19,8; Wj 17,9; 1Krl 18,42;
2Krl 1,9; 2Krl 4,25;
Jako miejsce sprawowania kultu góry.
Wj 24,4n; Pwt 11,29; Joz 8,30-35; 1Sm 7,1; Sdz 6,26; 1Sm 9,12;
1Krl 3,2-4; Jr 2,20; Jr 3,23; Pwt 12,2-9; Rdz 11; Ps 48,2; Ps 68,17;
Jl 3,5; Ps 125,1; Iz 14,13n; Ps 2,6; 2Krn 3,1; Rdz 22,2; Ps 24,3;
Ps 120-134; Ps 43,3; Ps 15,1; Ps 74,2; Dz 7,38; Ps 68,16nn; Iz 2,2n;
Iz 11,9; Dn 9,16; Iz 24,23; Iz 27,13; Iz 66,20; Iz 56,6n; Za 14,10;
Za 14,16nn;
CHRYSTUS I GÓRY
Góry w życiu Jezusa.
Mt 14,23; Łk 6,12; Łk 9,28; Łk 15,4; Mt 18,12; J 6,15; Mt 4,8; Mt 28,16;
Mt 5,1; Mt 15,29; 2P 1,16-19; Łk 2,42; Łk 9,51-21,38; Łk 18,31; Mt 24,3;
Mk 13,3; Łk 19,29; Za 14,3n; Łk 19,37; Łk 22,39; Dz 1,12; J 3,13; J 3,19;
J 3,37;
Inne pisma Nowego Testamentu.
Ga 4,24nn; Hbr 12,18; Hbr 12,22; Ap 14,1; Ez 40,2; Ap 21,10;
GRZECH
PIERWSZY GRZECH
Grzech Adama.
Rdz 3,3-5; Rdz 1,26n; Mdr 2,23; Rz 7,10;
Następstwa grzechu.
Rdz 3,23; Rdz 2,25; Rdz 3,8; Rdz 3,22; Rdz 2,18; Rdz 2,23; Rdz 3,16;
Rdz 4,8; Rdz 4,24; Mdr 2,25; Rdz 6,13nn; Rdz 3,15; Rz 12,21; Mdr 10,1;
Rdz 6,5-8; Rdz 8,17; Rdz 8,21; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Mdr 10,5; Rdz 12,1;
Rdz 24,2; Rdz 12,2; Rdz 3,14nn;
GRZECH IZRAELA
Kult złotego cielca.
Pwt 7,7; Pwt 9,4nn; Ez 16,2-5; Pwt 7,8; Joz 24,2; Joz 24,14; Ez 20,7;
Ez 20,18; Wj 19,5; Wj 4,22; Wj 5,1; Wj 31,18; Wj 32,1; Wj 40,36nn;
Pwt 9,7; Pwt 6,13; Mt 4,10; Rz 1,23; Ps 106,20;

Grzech jako obraza Boga. Rz 6.21. J 14. 2Sm 12. Ps 19. 1J 4. Jr 22.3. J 1. 2Sm 12.8. Mi 2. Mk 10.21.7. Rz 8. Rz 6.5.15nn.17.21nn. Rz 5.9. Mk 3. Mk 1.3.6n. J 10.21nn.13. Rdz 1. 1J 8.23.16.4. J 1. Am 4.22. Mdr 2. Iz 64.18nn. Ef 3. Ez 34. Rz 8.25. Rz 9. 2Kor 4. NOWY TESTAMENT Iz 53. Ga 5.13. 1J 1.5. Rz 8. 1J 3. Iz 60. Rz 5. Mdr 7. Jr 7.1.22.23nn. Rz 8.15. J 13.11.3.2.21-32. 2Kor 5.24. Rz 3.9.19-21. Łk 18.1. Am 5. Jezus i grzesznicy.32-33.1-2. Mt 7. Rz 11.12.20. Iz 59.37. . Lb 11. Rdz 1.41.15. Ez 16.5.7-15. J 1.14.20.32.4nn.2.11nn. J 9. Rz 7. Rz 8.2nn. Iz 59.10. Ga 3.1n.15. 1Kor 1. Rz 6. Oz 4.12-19.1-12.4. Pwt 9. Rdz 2. Rz 6.17.45.6. Ga 5. Ez 47. Ez 36. Ps 19.5. Mdr 13. Kol 3. Pwt 8.22.9n.5-8.4.17.9n.17.28.1. Mt 6. Ps 136.33.31. Łk 15.17.12.14-19. 1J 3. Oz 2. Iz 5. GWIAZDY Gwiazdy a starożytne pogaństwo. Tt 3.6. Lekarstwo na grzech.18. Łk 15. Mt 4. Ps 148.28nn. Hi 38. Dn 12. Rz 1. J 8. Pwt 5. Ml 3.14-24.7nn. Ba 3. Pnp 6. J 19. J 20. J 8.8n.30-37. 1Kor 10.1n. Jr 31.6n. Łk 7. Mk 1.12nn. J 8.12. J 3. Lb 11. Ez 14. Mt 8. Łk 19. Ps 15.10.15n. Piętnowanie grzechów.31. Iz 49.19-20.22. Iz 59.5nn. Mk 7.11.8-10. Rz 7. Lb 24.23.17. Iz 1.10n.7.5. Pwt 6. 1J 2.9.29.21-23.5.14.2. Iz 65. Grzech świata.11nn.29. Ap 22.24. J 3.26n.29. J 8. Mt 26. Rz 7. Gwiazdy w służbie Boga. 2Tm 3.9. J 1. Kol 3.12.23. J 19.16-19. Ef 5.33. 1Sm 3. 2Sm 12.5. Ps 52. Teologia grzechu według św. Ef 5. Rz 11. 1Kor 6.5-9.2-5.12. Ez 33.8. Rz 5.1.11.21-24. Pwt 27.12n. 1J 3. Pwt 30.20. Wj 20.Grobowce pożądania.34.10n. Rdz 3. 1Kor 5. Za 1.12-15.20.4.29-31.15-26.30. 2Kor 3. J 15. 1Tm 1. 1J 2.30.13n. Ps 51.2. Uwodzicielstwo pogańskie.9. Za 13. Hi 35. Jr 3. Mt 18. 1J 3.26nn. Rz 8. Mk 2.3.29n.16n.39-44. 1J 8. Ga 5. Prz 30. Mt 5.9. Jr 3.6. 1J 1. 1Kor 6. Ez 18. Ps 33. J 20. 2Kor 12.20.46. Lm 5.2.28.8.5. Ga 3.2. Łk 15.5.7. NAUCZANIE PROROKÓW Joz 7.9-10.40.11-14. Iz 59.12. Rz 1. Mt 5.1nn. Mk 2.20. Prz 6. Pawła. J 8. Am 5.33. J 12. Za 12. Sdz 5. Rz 11.17.31nn. J 16.5.21. 2Kor 5.6. J 8.14nn.25n. Mk 1. Hi 38. Jr 2. J 15.1-15. Joz 10.33.36nn.14-17nn.44. Iz 63.10. 1Sm 13.12.3. Rdz 15.33nn.14n.

Iz 24.35. . Ap 12. Rz 4.16. IDOLE ODEJŚCIE OD IDOLÓW Joz 24.4n.25-32.15-18. Ez 23.20.19. Wj 2. 2Sm 24. Kol 2. 2Krl 23.25-30. 1Mch 1. Ps 28. Iz 43. Inni bogowie.17nn.23.15.11nn.2-5. Pwt 13. Mdr 13. Iz 62.6. Rdz 35. Rdz 31.13. 2Mch 11.2. Rdz 39.3nn. 1Tes 1. Wj 34.10.9. 2Krl 23.20. Wj 32. 2Kor 2. Tt 3.16. Rdz 41. IMIĘ STARY TESTAMENT Rdz 1. Imiona Boga.28.9-20.27.12. HEBRAJCZYK Rdz 14.6nn.1.19-35.8. Wj 7. Wj 20. Ps 10.15. Joz 24.4-8.11-15. 1Sm 19. Jon 1.30.19. Iz 60.3. Rdz 11.13.14.1n.7nn.21.34. Sdz 13.2.10.2n. Wj 9.8. Jr 7.14.26. Dn 3.2nn.13-16.3. Iz 62. Rdz 24.3. Oz 8.11. Mdr 14. Flp 3.25. Jr 10.14.18.20n.17.16. Iz 43.6. Iz 40. Łk 1. Mt 27. Mt 24. Tt 2. 1Sm 14.1-10.14. Mt 2. Rz 6. Sdz 17-18.1. Iz 13. Ez 20.20. 2Krl 5.29.18-7. 1Kor 10. Iz 12. 1Sm 29.12. 1Sm 13.25. Imiona ludzi.19. Iz 1.4. Mdr 13. Wj 1. Ps 81. Sdz 2.5.3.1. Pwt 15. Tymczasem we wszechświecie odkupionym przez Chrystusa. 1Krn 16. Hi 30.18. Jr 2.12-15.3. Jdt 5. Iz 44. Ez 16. Ezd 7.15.9.42. Flp 3. Rdz 32. Ap 12. Ap 22.7-12.3-6.19. Rz 6.28-35.3-5. 1Sm 14. Ga 5. Wj 23.3-10.14-23.15. 2Krl 24. Ez 8. 2Kor 11. Hi 31.21.16. 2Mch 6.21n.20n.4.8. Wj 6.24. 1Krl 12.15. 1J 5.26. 2Krl 23. Oz 13. Wj 20. Ap 2. Ap 22. 1Kor 10. Rdz 17.13. Ap 21. Rdz 17.8n.24. Wezwanie imienia Bożego.32.21nn.5.7nn. Rdz 27. Kol 2.4. Rdz 10. Rdz 35. Sdz 6.26.1-5.26. Wj 3.11.12-21.15.26nn. 2Mch 7. Ap 21.14. Rdz 11. Nicość idolów.2. 1Sm 25. 1Kor 10. Ps 10. Pwt 5.22.28.8.15.25. Iz 45. Dn 9.27.18-40. Rdz 43. Bałwochwalstwo jako pokusa ciągle aktualna Mt 6.13-16. Iz 14.1.2.6nn. 1Sm 4.3n. Ap 13. 1Krl 18. Ps 31. Pwt 4. Ga 4. Wj 3.10. Ap 8. Oz 8.2. Iz 17.14. Jr 10.18-32. Jr 44.10n. 2Mch 15.26n. Od gwiazd do złych aniołów. Jr 32.4. 2Krl 21. Jr 8.36. Dz 6.5.3.13.12n.3nn.2. Jr 34. Am 5.9. Rdz 1.6. Ap 9.14.4. Mt 24.16.17. ZNACZENIE BAŁWOCHWALSTWA 1Kor 12.43.8.45. Mdr 13-14. 2Sm 12. Rz 6. 2P 1. 2Krl 17. Rz 1.7. Iz 48. Iz 41.16. Lb 24. Iz 47. Rdz 40.37. Ga 4. Ap 13.5.2Krl 17. 1Sm 13. Pwt 4. Jl 4. Iz 34. Lb 16. 2Krl 18.9n.78n.13.31.3. Ap 16. Rdz 2.

Rz 1. Mt 10.25. Łk 1.3nn.20n. Ga 1.10.9.15. Rdz 49.27n. Iz 43.20n.4.19. 3J 1.26.25. Jr 33.9.9. Iz 48.29. Dz 9.10. Dz 9. Dz 22. Iz 41. Sdz 5.37.31. 2Tm 2. Oz 4.27.4. Dz 3. J 16. Iz 1. Flp 2.1.18. Łk 10. Dz 2. Kol 3. Wj 12.6.21. Rz 9. J 15.12. Ps 89. J 17.7. Dz 4. Jk 2.17. Dz 15.16.15n.46n.11.40. 1J 5.8. J 17. Jl 3.5. Ap 7.16.13.1.4.6. Izrael jako lud przymierza.23.13.3.24.10. 2Krl 23. Iz 46.17.23n. Ez 20. 1Krl 12.1.20. Mt 1. Mk 9. Rz 2. Ps 5. 2Sm 20.27.16.6.4. Mt 11.22. Ps 95.1.10. . Iz 30. Dz 4.5.3. Wj 24. Ef 5. Dz 4. Imię Jezusa.8.4. Wj 12. 1Krl 12. Iz 45.23.5.1.20.10. Iz 45. Dz 9. Am 7. Wj 20. Ps 50.21. Jr 7.23n. Dz 5.25nn.11-16. NOWY TESTAMENT Imię Ojca. Ps 135. Inne imiona. Ps 99. Dz 10. Am 2.28.17. Iz 19.5.9-13. Dz 8.2.17. Dz 4. Rdz 39.12.63.34. Wj 34. Dz 9. Jr 12. Iz 17. Ps 81.14.24. Joz 7.3. Rdz 50. Mi 1. Łk 1. Ef 1. IZRAEL STARY TESTAMENT Rdz 35. Łk 1.15-16.18.20-27n.8. 1J 5.9.6. Dz 19.15. Ps 50. Jr 7.12. Iz 43. Dz 9. J 1.17.1.17.11. 1Kor 6.22.15. Oz 11. Łk 10.17. Pwt 6. Mt 10. Jr 7. Mt 5. Ap 19. Dz 2.11. Iz 43. Ap 13. Syr 36. Rz 10.1nn.22.23.21.6. Łk 24.2. Iz 45.15.3.3. Obietnica powstania nowego Izraela.18.7. Dz 9.46.5.1. Łk 1. J 3.12-13.24. Wj 4.1. Dz 5. Dz 8. Mt 7.13-16. Dz 2.7. Hbr 5. Pwt 9.41. Imię Pana. J 16.43. J 17.11n. Iz 10.9.25.19.3. J 12.24.8. Ap 3. Syr 36. Iz 1. Iz 19.17.1n. 2Sm 2. Ap 2. Iz 44. Mt 5. Ps 2.3.58.6nn.23.26n.5. 1Kor 1.4. 1J 3. J 17. Rdz 35. Dz 19. Ap 14. Dz 3. Dz 5.15.13. Jr 2. J 15. Dz 21. Ez 8.14.16.10.20.Iz 41.24n. Mt 6.12. Pwt 5.21.8.1.4. Ap 2.1. Ez 37.2.23. J 10.17. Mt 2.1. Ps 114. Jr 3.9. Iz 30.31.33.72-73. Flp 4.28.12.36. Dz 13.7. Mt 16.20. Łk 1.20n. Mk 9.7.1.18. J 1. 1J 3. Łk 1. 1J 5.5.52.10.7. J 17.13.13-16. Ap 17. Flp 2.4. Kpł 24.14. Jr 31.16. 2Tm 6. J 2.38.29. Mi 2.13. Jr 3.30. Iz 29.4. Pwt 12. Pwt 33. Pwt 28. Imię Boże a sam Bóg. Pwt 5. Jr 30. Ez 37. Ap 22. Ga 3. Dz 13.1. Ap 14. Ps 7.12.2. 2Tes 1.7. Jr 31.13.23. Oz 12. Oz 2.19. J 20. Łk 1.3n. 2Sm 5.21-25.7. NOWY TESTAMENT Ewangelia a Izrael dawny. Mt 15. Dz 4.27. 1P 4.5. Mk 16.30n. Mt 18. Ap 2.9.5. Ez 36. Hbr 1. Dz 5.36. Rdz 43. Ne 9.16.6. Dz 13. Ez 14. Iz 9. Ap 3.31. Ap 3. Iz 1.6.17.8. Ap 19. Jr 31. Iz 27.6.5.5.3.7. Hbr 13.17. Mk 13. J 14. Izrael i Juda.14.7-12. 2Krn 30. Łk 1.12.10. Jr 31.23. J 20. Dz 16.26. Ap 3.49. Iz 45. Iz 44.11.13. J 3.

Mt 6. 1Sm 4.19. Wj 34.15. Rdz 12. Mk 1. Ez 16.6.19.11. Rz 1. Łk 12. Rt 2. Mt 3.13-15. Nowy Izrael.33.8. Łk 11.13. Łk 3. Syr 29.49.1.1-4. Mt 26. Rz 2.6n.20nn.4. Tb 4.21.11.30.22. Ef 4.6n. Prz 14. Rdz 4.1. Łk 2.11. Ez 48. Sdz 13.5.11. Mt 11. Mt 11.16n.15.4n. Łk 11. Rz 11.34n. Dz 13.18. Łk 1. J 1.54.33n. Łk 7. Ga 2. Łk 9. Hbr 8. Mt 27.46. Rz 15. 2Kor 9. Syr 35. 2Kor 9. Łk 1. Mt 3.16.16.17. Łk 16. Łk 1. Łk 14. 1Sm 1. .4.8.24.7-11. Łk 3.49.5.5. Łk 6.13. 2Kor 8-9. Rz 10. 1Sm 1.11. Jk 2. Dz 2. Łk 19. 2Kor 8.3.10.26n. Mt 11.11. Łk 1.9.18. Rz 11. Flp 3.1. Łk 1. Prz 19. Tb 4.26.15. Kpł 19. Wj 6.4.25. Dz 13. Pwt 15.19.Rz 9. Znaczenie imienia. 2Kor 8. JAN CHRZCICIEL Łk 7.28n. Łk 3. Mt 6. Ps 24. Kpł 23.68. 1Kor 16.33. Wj 3.15n. Mk 1. Ml 3.16.12.22. Łk 6.7.24.35.18.2. Rz 9. Ap 7. J 1. NOWY TESTAMENT Praktyka jałmużny. Dz 28.3. J 1. Dn 9. Dz 1. 1Kor 10.42.9.28.23n. 2Kor 8. Flp 2.10-11.6.31-34. Wj 6. Łk 1. Prz 3.3.44.30. Ps 41.9. Syr 3. Mt 26. Obowiązek udzielania jałmużny. Wj 3.17. Mt 6.20. Łk 3. 1J 3. JAŁMUŻNA STARY TESTAMENT Sens terminu.7.33. Prz 28.42.9. Jałmużna w Kościele.32. 1Sm 1. Tb 2.10. Prz 21. Dz 13. Dz 1. Syr 17.8. J 12. 2Kor 9. Mt 5. Wj 3. Łk 2.31-46. 2Kor 9.27.29.12.27nn. Dz 10.9n.28.11. Pwt 15. Pwt 16.11-14. Wj 33. Prekursor i jego chrzest. Tb 1.29. Łk 12. Łk 7.9.16. J 1. Jałmużna i Chrystus. Ef 2. Imię i jego początki. Tb 3.2. Syr 14. Prz 14.2. Łk 5. Ga 6. 1Kor 11. Późniejsze dzieje. Iz 59.26.2-8. Rdz 47. Rz 9.31.31. Stary a nowy Izrael.27.16. Dz 11.20n. Dn 4.6. Mt 3.25. Jałmużna i życie religijne.26. Mt 19.15.24n.21. Rdz 9.1-4.22.26.12n.1. Ap 21.7.14.12.14. Dz 9. Łk 2. Dz 5. Dz 3. Łk 18.16.29.11.35. Pwt 24.5.80. Syr 18.1-4. Wj 3.14. Pwt 16. Mk 9.7.1-18.13-15.41.10-14.4.12.21.14. Mt 25.47.8nn. Łk 12. Pwt 14. Ez 18.76. Łk 1. Pwt 6.6.36.1-4. Łk 16. Rz 9. Mk 2.2-5. Mt 9.4. JAHWE Wj 3.1n.9.

11n. 1Krl 16. Łk 13. Ez 11.1. Dz 2. Łk 24.1-12.34n.27-12.8.35.37nn. 1Kor 10.10nn.30. Mt 28.1n. Rdz 11.35.11n.13nn. J 15. J 13.20-24. Ez 48. Iz 53.14-20.9nn. 1J 4.6-9.30-5.21.5-9.51.9. J 1.6-9. 2Krn 29-31.1.14n.50. Iz 43. Wj 19.31.17.7n. Mk 15. J 3.9.20. Łk 3. ŹRÓDŁO JEDNOŚCI I ROZBICIE JEJ WSKUTEK GRZECHU Rdz 1. W POSZUKIWANIU JEDNOŚCI NA DRODZE PRZYMIERZA Oz 2. KU NOWEJ JEROZOLIMIE Iz 1.3-9. Łk 19.5.16n. Ne 1-12. Łk 24.5n. 1Mch 1. 2Krl 18. Mt 2.41-50. Mt 23.11. Iz 1.11n. 2Krl 21.18.24-27. 2Krn 24. Za 14.22-38.36-40.36-53. Sdz 19.35nn.1-10. Iz 66.10nn. Łk 2. Ezd 1-3. J 1.33-38.51n. Iz 53.4n.9.41-44. Dn 7. Jr 7.15. Łk 19.29. Mk 11.4-10.24. Łk 18. Ps 122. Mk 1.32.19-22. Ps 102.7. 1Krl 12.1-12.15-19. 1Kor 11.1-31.26.26. Mk 2.15. Iz 54. .12nn.21nn. Łk 17.14nn.21. Mk 6. Iz 56. Iz 54. Iz 25.Świadek światłości i przyjaciel Oblubieńca Łk 3. Ps 84. 2Sm 5. Ps 51. Ez 40-46.8nn. Dn 6.16. Ps 132. Iz 49. Iz 53.9-17. J 1. Iz 61.14-26.1. Rz 5.22.2. J 12. Iz 60.1-23.15nn.2. Mt 3.1-6. Ezd 5-6.14. Pwt 24. Ez 48. Dz 1.15. 1Kor 12.8. JEROZOLIMA STARY TESTAMENT Rdz 14. Ez 8. 1Krl 6-8.11. Rz 7. Mk 13.2.16. Jr 31.1.2n. J 5.29. Dz 2.13-18. Mk 6.11.19.9.23.27-30. J 10.1-21.19-30. Łk 21.21. Ps 87.10. Mk 15.38. Iz 49.1-4.3.9.6-15.11n. Dz 1.5.5. J 11.6-14.27. Jr 31. Łk 9.14.6nn. Iz 54. NOWY TESTAMENT JEROZOLIMA NIEBIESKA A REALIZACJA ZBAWIENIA Mk 1. Mk 11.6-9. Mt 2. Lb 24.62. Iz 51.39.31.7. Rdz 4.25.16nn. Łk 13.47n.4-13.31-34. Lm 1-2.17-52.22.5. J 1.5. Iz 4. Sdz 1. Mk 6.35. Rdz 2.13. 2Sm 5.1. Rz 5.16n. Iz 43.1-48.4nn.11n.40. Mt 2.1nn.11. Mt 11. Ne 13. Ez 24.30-35. Ps 48. Ef 1.33. J 17. Syr 50.12. Ez 47. J 1. 1P 2.26-33. Ef 1. J 5. Ef 2.4. Łk 21.18-19.14-18.20nn. Mt 3. Ez 9. JEDNOŚĆ J 15. Mk 13. Ps 87. Jr 7. 2Krl 23.7. Łk 2. Za 12. Ef 4. Ef 4. Ef 2.6nn.4-27. Iz 1. 2Krl 21. J 2. Iz 55. Ag 2. Ps 78. Mk 10. Mk 11.1-54.16-20. Mt 28. Rz 8.2nn.24-28.27. Mt 15. Mt 3.6nn.1-14. Mk 15.2-6. Ef 1.13-19.18nn. DRAMAT 1Krl 11. 2Krl 21.68n.9. Jl 4. Jr 36-38. 2Krl 16.6.5.14nn. Rz 15.7-10.28. Mt 11.31nn.5-10.36.6.1-10.13.24. Dz 2-7. Ps 147. Ps 79. J 11. Ef 4. Mk 9.13-25.3nn. Mk 1. 2Krn 3. Dz 4. Mk 12.18.4n. J 17. Tb 13.6nn. J 3.22n.7n. J 21. Rdz 4. 1Krl 11.1. Ps 122. Mt 2. Mt 2. J 1. 1Kor 1. J 17.1-11. Ez 23.29. Ba 4.23.10. Łk 12. Rdz 4. Iz 51.6.26n.11. Dz 4. DOPEŁNIENIE JEDNOŚCI W KOŚCIELE Łk 9.28. Rz 8. Jr 20. Łk 9.27. 2Krl 22. Ef 4.14-18. Rz 8. Iz 65.4nn. Rz 8. Mt 2. 2Krl 18. Dz 2. Iz 51. J 19.

31n.32-41. Dz 7. Dz 7.28.23. Łk 9. Dz 2.34. Dz 13.30. Hbr 12.11n. JEZUS W NAZARECIE Atmosfera eschatologiczna życia Jezusa. Mk 3. Dz 9. Mt 13.21. Dz 22.17. JEZUS NAZAREŃSKI Ga 4.34. Łk 1.2.14. Mt 20. Łk 10. Mt 15.18.22.35. PAN.5. List do Hebrijczyków. Ap 11. Mt 18.21nn.5. Mt 5. Syr 51.22. Mt 11. Dz 22. Łk 17.42.24-30. Mt 22.25. JEZUS W EWANGELIACH Mk 4.1-9. Łk 13.23-30. Hbr 2.18. Mt 21. Mk 9. Dz 12.14. Łk 24. Mt 9. IMIĘ< KTÓRE PRZEWYŻSZA WSZELKIE IMIONA Flp 2.3.44-53.21.2. Mk 9.17.29.7n. Dz 9. . Mt 23.41n. Ap 21.1. JEZUS CHRYSTUS Mt 1. Łk 10. Mk 4. Mt 16.64. Mt 21. Dz 26.1-30.24. Hbr 9. Mt 16. J 6. Łk 19.6.23.28. J 3. Dz 9.20.1.6.12. Mt 13. Mk 14. Mk 1.12. Mk 8. Dz 1.15.44. Jana.36. Mt 1.57-61.28.18. Dz 2.27-30. Łk 6. Mt 5.36. Mk 13. Mt 19. Kol 2. Mt 20.15. Mt 13.35. 1J 4.45. Dz 21.35. Dz 11.31. Mk 9.1.27-30. Dz 18. Mt 1.51. Hbr 8. Łk 17.3. Łk 22.1. Dz 9.Dz 5. Dz 9. J 11. Hbr 9.30.1nn.11.20. Mt 5. Dz 13.11.15. Pwt 31.28n. Mt 1. Mt 10. Łk 11.31. Łk 22. Flp 3. Łk 24.23. Dz 8. Iz 35.36. Łk 4.23-32. Łk 22. Łk 2.12.20n. J 19. Dz 5.1-20. Dz 8. Apokalipsa św. Iz 29.26-27.30.19. Mk 12. Mt 1. Mk 5. Dz 9.25.22. J 17.18n. Łk 11.36.17.23.13.5n. 1J 1. Mt 5. Mk 1. CHRYSTUS I SYN BOŻY Pierwsze ujęcie tajemnicy.14. Hbr 12.21. Mt 21. Mt 5. Mk 14.6. Dz 15. 1Kor 2.26.22.36. Dz 11. Mk 8.1-22.30. Łk 22.22.19.4.19-26.1.16. Dz 9.1-33. Mt 7.16. Flp 3.9.22.2. Dz 9. Mt 14.25n.11. JEZUS.32.9n. OD JEROZOLIMY ZIEMSKIEJ DO JEROZOLIMY NIEBIESKIEJ Święty Paweł. Dz 1. Dz 5. Mt 26.25nn. Kol 1.6.28n.21.41.17. Mt 12.2n. Mt 17. Mt 7. Mt 12.16n.25nn. Dz 1.18.21.3-9.21.15-20. J 4.34.8.8. Mk 10.11n.12.44n.6. J 1.17. Mt 20.38. Mk 10. Dz 9.21.17. Łk 1.33. Mt 20. Mt 11.24-31. Jl 3.2. Mt 5.24.31. Dz 11. Dz 15. Dz 2. Wj 3.30. Dz 17.1. Dz 10. Dz 4.20. Łk 22.20. Łk 22. Łk 2.5.25n. Mt 11. Dz 5.34.5.28.22.14.18. Łk 17. J 1. Konieczność zajęcia postawy wobec Jezusa.31nn. Mt 16.10. Mt 18. Dz 5. Łk 15.5. Mt 15.18. Mt 16. J 4. Dz 2.2.9. Dz 5. 2Kor 5.28.25. Dz 7. Mt 11. Dz 8. Mt 26.17.8.2-40. Dz 4. Dz 3. Dz 4.13.40. Jezus a przyszłość. Łk 13.12.17-41. Mt 1.36. Łk 22. Dz 9. JEZUS TEN JEZUS Dz 1. Ga 4.20. Iz 61.3. Dn 2.6.38. Mt 13.15.39. Mk 8.58-8.

Rz 6.20-28. Mdr 7.21.17. Ap 1. Ef 1.20. 1Kor 2.2. Hbr 12. 1P 1. Dz 2.37nn.10-14.7.38.14.6-11. Mk 1. Joz 5.36. Lb 11. J 14.13. Dz 26. Ps 137. J 13. J 17.24.25n.5.34n. Mt 4. Dz 1. Jr 25.10.10. Rz 1. Ap 17. Dz 10. Ps 35. Iz 35.25n.19. Mt 14.10. Pwt 31. Lb 14.38.1. Łk 1. Łk 22.15-23.16.7n.6. J 3.13.33-37. Kol 2. Łk 3.5.18. JĘZYK Łk 1. 1Kor 8. 1Kor 15. J 1.13n. Ap 5. Rz 8. Ap 21. Wj 33.1.1-17. J 17. Mk 15.9.21. Dz 2.35-38. Dz 7.35nn. 1J 4.22n. J 14.20. Mt 1-2.11. Mt 8. Mt 27.6.12. Rz 3. J 3.14. Łk 9.42.35.24. Syr 51. Ga 1.12.13.24.7.15.11.34.14-18. Prz 18. Łk 9. Dz 3. Dz 5. Dz 10. 1P 3. 1Kor 15. Ef 2. Dz 8. Dz 13. 1Kor 16. 2Tm 2. Ps 16.16n. 1Kor 15.9.11.37. Wj 24.70. Mt 11.25. Joz 24.20.20. Syr 24.10. Ap 22.21.11.33. J 3. 2Kor 5.4. Prz 8. 2Sm 7. Ap 7. Dz 10.20. Ap 19.26. J 11. Dz 7. Rz 10. Ga 2.11.29.14-23. Rz 10.3n.9. 1Kor 11.16. Mt 28.19n. Mt 14.18.19.9. Flp 2.14. Dz 7.8.22-30.22. J 3.13. 1J 2.1. J 3.56.14. Rz 8.33. Kol 1. J 1.5n.25.9. Ap 3. Flp 2.9n.2-6.10.10.44n. Wj 17.10n.26.45.6.31. Mt 28.46. Dobre i złe użycie języka.4.13. Ps 45.18nn.9. Mt 16.14.2. 1Kor 10.13.8. Ps 140. Różnorodność języków. KONKLUZJA Ap 1-3. Hbr 1.62.62.9.61.15. 1Kor 15.5. Dz 2.28. Łk 1. Iz 66. Łk 1-2. Ps 52. Ps 2. 1J 3.18.11.1.6.33nn.2. 1P 2. Rz 4.13. Łk 22.31. Mk 5. Jk 1.25. Tt 2.4. Tt 1.3.6.36.31. 1P 1. Dz 13. 1J 4.6.27. Mt 28. Lb 14.38. Dz 2.7.6.15nn. Łk 1.14-15. Mk 9.58. Mk 12. 2Kor 5.28. Joz 6.13n.11.7. Ap 21.6. 1Kor 15. Ap 19. Iz 45.23n. Ps 78.18.28. Joz 23. 1Kor 10. Dz 2. Dz 2. Mk 3.39.9. Ba 3. Łk 14. Joz 10.27. J 1. J 1.16. Łk 15.28. Ps 105.7n.64.21. Hbr 9.16. Rdz 11. Ap 17.3-11. Hbr 1. 1Kor 2.20.4. J 6. Jr 9.2. Mk 9. Rz 10. Dz 10. Mk 14.18. Mt 24.14. Dz 22. 1Kor 12. Łk 22.32. Dz 2. 1P 3. Dn 7.40. J 8. J 1.28.38. Dz 5.18. Jr 18. Łk 22.36.15. Dz 5.30-35. Dz 15. . 1Kor 11.18. Mk 14.13. Flp 2. Kol 1.54n.9. Rz 1.4.7.3-22. Rz 1.7n. Pwt 31. Rz 5. Ap 5.1-18.23-37. Hbr 10.21.5.38. Dz 4. Iz 52. Ps 57.15.1Tes 1.36. Typ Zbawiciela. Lb 27. Tajemnica Jezusa w poszczególnych Ewangeliach. Tt 3. Ga 1.4. Joz 8. Ps 110. 1Tm 3.5.21-25. Dz 2. Rz 8.7.11. Łk 7.16.30. Dz 4.14n.33. Rz 1. 1Kor 8. Hbr 12.13-16.12nn. J 1. Dz 4. J 6. Flp 2.6.19. Ef 1.3. Flp 2. Joz 1.11.13-53. Lb 13. Mk 1. 2Sm 7. Hbr 2.4. Dz 2. Hi 28. Mk 7. Hbr 5.56. J 16.12-21.32-38.18.7. Ap 6.8. Mt 21. Ps 10. Mt 27.20. 1J 5.25-30. Jk 3. 1Tm 2. Tt 2.8. JOZUE Przywódca Izraela. So 3. Łk 3.2. Dz 19.4. Łk 4.8.26. Ap 22. Ga 1.1-13.22-31.3.11. J 10.70.55.30-35.15. Mt 1. Mt 2.43.27. Hbr 4.31. 2Tm 1.33.4. Dz 3.16n. Hbr 2. 1Kor 14.8. Mt 11.9. Dz 3.

Iz 28.8-11.14-26. 1Kor 10. Rdz 31. Joz 21.11.8. Ez 44. Wj 32. Ps 78. Ap 21. Kpł 14. Chrystus jako kamień obrazy i zniszczenia. 1Krl 1.1-9. Chrystus jako kamień węgielny i chrześcijanie jako żywe kamienie. Rdz 41. KAPŁAŃSTWO Hbr 7. 1Krl 12.36-42.17n.7n. Ez 11.4. Rdz 49. Ez 40-48.23.5-21. Jr 26.41.5nn. Rdz 14. Pwt 17. Dn 9. Joz 4. Mi 3. Wj 4. Sdz 17.11. Wj 24.27.26.19.26n. Rdz 13. Pwt 18. Joz 24.25-29.12-17.11n. Wj 28. Ml 2. Jr 18. Kpł 23. Rz 9. Kpł 12. 1Krn 5.16. Oz 4. Posługa słowa. Pwt 27. 1Sm 30.11. 1P 2. Iz 66. Joz 4.8. 2Krl 12. Kamień pamiątkowy i wiecznotrwałość przymierza. Ez 11.31. Ne 8. Ideał kapłana.6. Jr 2.4-8. Drogie kamienie i nowa Jerozolima. Iz 54. 1Sm 1-4.4-11. Pwt 33. Wj 24.10.3.20.39.33.Mt 1. 2Kor 3. 1Krn 25-26. Sdz 13. Sdz 17. Rdz 34. Rdz 22.45.46. Ap 22.10.25-31.1nn. Hbr 13. Ef 2. 2Sm 18.19.34. Jr 20. 2Krl 11.45. Ez 44.18.54. 1Sm 14.22. Kpł 8.14-16.4.16n.8-13. Wj 29. Joz 9. 1Krl 2. Ez 8.6.12.27-34. Mt 21.18nn.1.7-13.25. Sdz 18.1-6.7.26.12. 1Kor 3.23n.33.3. 1Sm 2.12. Pwt 33.24-29.8. Wj 28. Łk 20.20-24. Pwt 33.24.42-45. 2Krl 23. Jr 2. Dn 2.33.7n. Ez 22. Jr 31.13.22.7-13. Mdr 11. Sdz 18. 1P 2.1. KU DOSKONAŁEMU KAPŁAŃSTWU Krytyka kapłaństwa.34-45. STARY TESTAMENT HISTORIA INSTYTUCJI KAPŁAŃSTWA Rdz 12.1.26. Ef 2. 2Sm 1. 2Sm 17. Kpł 16.21.22-25. Ez 44.5.11nn. J 19. Ps 118. Mt 23.18.10-17.19. Ps 110. Pwt 33. Ml 2.1-7. Ez 36.14.20n. Tb 13.17. Kpł 4.5.38-42. Kpł 17-26. Kpł 23.31.22. Ap 14. Ez 47. Ez 44. Rz 9. Wj 1-15.37.21. FUNKCJE KAPŁAŃSKIE Sprawowanie kultu. KAMIEŃ Święte kamienie i ołtarz Chrystusa. Syr 50.4. Hbr 4.29. Joz 8. Kpł 16. Wj 24.19. Iz 57. Ne 8.30.10-31.33n.6nn. Ag 2. Oz 5. Pwt 16.10.1.25. Jr 23. 2Sm 8. Syr 45.10.19. . Ez 44. 2Sm 6. 2Krl 23.15.14. Am 7. Rdz 46. Jr 23.18. Oz 6. 1Kor 10. Za 14.18-28.18.17.21. Skała na pustyni i Chrystus Zbawiciel.26nn. Ez 44. Wj 20. J 7.7. Rdz 22.7nn. Iz 8.8. Kpł 26. Iz 28. 1Sm 7.21. So 3. Ezd 7.9. Sdz 6. Ps 105.9.8.32.11.4. 1Krl 8. Dz 4.25.42. 2Sm 15. Wj 24.4.11.10-21.6nn.17. Rdz 47.6.13.4-7.1-12. Dz 7. Oz 4. Rdz 26.5-9. Joz 2-6.

Rz 3. Ez 18. Ga 2.28.10-18.18.25n. Dz 20.23.17n. Hbr 8. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY KAPŁAN Ewangelie synoptyczne. Łk 10.9n. 2Kor 5. J 8. Iz 8. J 19.18. Dz 5.12. Ps 110.6. Rdz 5.28.10. Kara jako objawienie Boże. Pwt 8.6. Hbr 2.27.9. Dz 8. Pierwszy list Piotra i Apokalipsa. Łk 15. 2Mch 2.20. Hbr 9.11-16.7. Iz 2.34n.15.19.7.27-35.6.41-44. Hbr 9. 1P 1. Hbr 10. Wj 13.13. 2Kor 2.27. Oz 2.26.6-10.1-11. Dz 4.26-29. 1P 4.2. Wj 19. Dz 20. Ap 1.24n. Hbr 4. Ez 15. Rdz 3. Mt 16. Flp 2. Jr 5. Ez 40-48. Ap 20.6-11.7.20-26nn.24.60. Rz 8. Za 4.3-10.20-48. Mt 10. Ml 3.22nn.8. 2Tes 2. Iz 61. 1Kor 5. Rz 15.20. Hbr 12.40. Flp 3. J 17.17-2.3. Rz 5.18.15n. Ef 2. Flp 2. Ap 3. 1Kor 11. Hbr 10. Iz 53. Łk 19.19. Hbr 7.22n.1-4. Mt 22.32. Hbr 9. Oz 11. 1P 1. Hbr 12.17.20.1-4.12n. Tylko list do Hebrajczyków. LUD KAPŁAŃSKI Jezus. Jk 1.9. Iz 10. Za 6.8n.9. Kpł 10. Iz 10.6.24.27. Ap 1. 1P 2. Rz 8.30.5. Hbr 9. Hbr 9. Iz 53.26.5-8. 1P 2. Flp 3.18.9.45.5. Mdr 10-12.16-19.12. Łk 22.1.6.5n. Łk 13.14nn. Rdz 14.22n. Hbr 13. 1Kor 1. SŁUDZY KAPŁAŃSTWA JEZUSOWEGO Jezus. KIELICH . 1P 2.14. Paweł. Mk 10.10. Kpł 21.44. Ap 19. Hbr 9. Mt 10.4.12.11. Ap 5.16-22. Hbr 5. Kara jako owoc grzechu. Ap 20. 1Tm 1. Wj 34.10. Ba 2.24n. Hbr 7.28.25.1nn. Ga 3. Od Pawła do Jana.19. Hbr 12.7.8.6.22. Hbr 5. Oz 13.1.14-20.10. Apostołowie. Wj 12. Wj 20.14n. Ef 1. Iz 5.17-22.1-4.13. Hbr 10.29n. Jdt 8. Ba 2. Tt 1.23n.6-11.5.15-31. 2Kor 3. Rz 3.18-24.24.25-28. 1J 1.10n. 1Kor 5. Dz 14.10-18.10.18nn.34-40. Ba 2. Dz 3. Rdz 3.7. Jr 33.13. Dz 4. Mdr 18. Mt 20.1-5. Mt 10.5. Mt 5.27.3.17-42.15. Za 3. 1Kor 4. KARY Kara jako znak grzechu. Mk 14. Iz 9. Rz 3. Kol 1.8. 1P 3. Rz 8. Rz 1. Wj 24. 2Tm 2.4. Am 4.31.23.5-13.12. Iz 9.7. Ez 11. J 17.14. Ap 18.9.1n. Za 3. Łk 9. 1Kor 10. Hbr 2. Iz 60-62.5. Mt 18. 1P 2. 1J 4. Kol 3.11nn.5. Za 6. J 8.25.17n. Mt 5.5.7. Dz 3.6.18.13.1. Mt 26. Wj 19.7.19.1-16.32n. Flp 4.17. Hbr 7.6-13. Rz 12.Ez 44.19.

Ez 13. 2Kor 1.1nn. Dz 5.19. KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z CZŁOWIEKA Z BOGIEM Nieuznawanie Boga prawdziwego.17. Jr 8. Jr 2. 1J 2.1. Syr 51. Kielich zbawienia.2. 2P 2.31.7.20. Jr 25. Oz 7. Jr 5. Pwt 5. Rdz 29. Prz 12.25. Ap 11.44.9. J 8. 2Tm 4. Kielich gniewu. . Jr 23.2. Ps 15. Ez 14. Ps 59. 2Kor 11. Ap 14.17. Ps 26. Wj 24. Mt 6. Dz 13.25.3.3.14. Ap 12. Jr 16.24-27.7-16. Ap 6. Prz 12.15.8-19.4.6. Hi 1.11-17.37. Jr 28. Rz 1. Ps 116. Wj 23.9n.3n.16-21.39. Mt 24. Ps 75. Dz 13. Ap 2. Rdz 1.9. Łk 21.5. Łk 22. Rz 8.3. Mt 5.15.11.1.9.27.1-13. Rz 8.13.18-28. 1Kor 10. Lb 4.8nn. Jr 3. Ps 16.1. Dn 12.1. Jk 5.9.20. Grzech kłamstwa a życie religijne. Syr 5.1n.24.16.5nn.2. 1Tm 4.11. J 8.17.17-20. Ap 21.19-23.9. 1P 2.14. KOBIETA STARY TESTAMENT MAŁŻONKA I MATKA W raju ziemskim. Ap 15. Wj 20. Łk 22.5. Syr 20.1nn. Dz 5. Ap 8. J 18. Dn 9.7.13.17. Iz 51.14nn.44.28.19. Mt 24.13.1-16. KŁAMSTWO KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z BLIŹNIM Stary Testament.19.17. Mt 26.13. Jr 9. W historii świętej. Rdz 3. Na 3. Ap 15. 2Krl 1.2.39-42. Ps 5. Ez 28. Iz 44.10. Ps 105.17. Ps 11. Mt 24.15-30. Jr 4.13. Oz 10. Ps 78. Ap 9.20.12. Ps 23.2-17. Ap 13. Mt 7. Kpł 19.20n. 2Kor 12. Mt 23.31-39.31nn.1.13.1-11. Mt 26. Za 8.13. Jr 2. Ap 16.55. Mt 24. Iz 53. Łk 12.5. 1Tes 2. Pwt 19. Ga 2. Zwolennicy kłamstwa. So 1. Jr 29.5.6nn. Mdr 10-19. Dn 14.1-8.54nn.2nn.30. Ap 13. 1Kor 11. 1Krl 22. Iz 47.8.18.16.6nn.2.9-40.15n.33.22.25.6-11. So 3. Prz 12. Wj 7-10. Ef 4. Człowiek wobec klęski. Wj 23. Rdz 3. Ap 10. Jr 10.10.9-20.9.25.16.11.19-33. 1J 2.7.4n.2n. Łk 21. 1P 2. Ap 14.22. Oz 4.19.17n. Mt 24.8. Za 13.6nn.9. 2Tes 2. Kol 3. Iz 24. J 8. Jr 9. Rdz 2.11-12.3. Ps 116.10. Iz 44. Pwt 32.Kielich wspólnoty. Jr 10.15-16. KLĘSKA Klęska w planach Bożych.5. Ez 21.22. 1Tm 4. Mk 10.22. Za 12. 1Tes 1.2.12. Rdz 3. Hi 13. 1Kor 10.27n.40-44. SZATAN JAKO OJCIEC KŁAMSTWA Ap 12.19. Nowym Testamencie. Ps 115. Ap 7.

12. Mt 26. Ap 17. 1Tm 2.10.15-18.13-26.28n.22.16. Sdz 16.14.18. 2Sm 6. 1Tm 5. Ga 6. Koh 7. J 20.4.2. Dz 21.1-8. 1Kor 11.19.2.18.9. Syr 42.1. Prz 19.38. Kobieta i Kościół. Ap 7. Ne 8. Wj 23. Ne 13.2. Ap 18. 1Kor 1. KOŚCIÓŁ Ef 1. Rz 1. Dz 12.2.3. Rdz 15.4. Mt 16.1n.9.8n. Ap 19.9nn. 1Kor 1. J 11.26.14. Rz 4. 1Tm 2.16-24.10.22nn.18.22. Zginanie kolan w czasie modlitwy.9nn. Łk 8. Dn 6. 1Krl 11.1. Ga 3. 1Kor 14.41.9. 1P 2. Ap 2. Wj 12.35. Rdz 6. Dz 7.5-10. 1Krl 8. 1Krl 8.22n. Ef 1. Ga 4. Ef 2. Rz 12.39. Pwt 25.4.13. Rdz 4.35. Joz 8.15nn. Prz 8.18. Sdz 21.1-9. 1Tm 2.5. 1Kor 11. Dz 2. Ezd 9.52.14-21. Dz 1. KOLANO Zginać przed kimś kolano.10. Ga 3. Łk 5.26.1. Prz 5.1-13. 1P 3. Rdz 11.30.30. NOWY TESTAMENT DZIEWICA OBLUBIENICA I MATKA Jutrzenka odkupienia.18.16. 1Krn 28. 1Krl 19.4-21. Rdz 12.8.2.60.11.26.16. Rdz 1.32. Łk 11. Iz 45.40.14. Lb 16.52. 2Krl 1. Rdz 2. 1Kor 14. Stary i nowy Izrael. Syr 25.5. Łk 22. PRZYGOTOWANIE I DOPEŁNIENIE KOŚCIOŁA J 11.15n.4n. Mt 25.15-18. Pwt 31.17. 1Krl 18.8. Rz 11.35.20.42.Wj 15.22-31. Pierwsze stworzenie i nowe stworzenie. Rz 16. Rz 5. Prz 12. W refleksjach mędrców Prz 31.31. Mt 8. Ps 22.37. 1Kor 7. 1Krl 19. Ef 1.18.2-10. W Chrystusie Jezusie.10.15n. Jk 1.28n. Ga 6.21-31.40.14-20. Pwt 4. Rdz 2.12. 1Kor 11.12.11.12.3.20n. Dz 16.10.9.13. Flp 2. 1Krl 18. 1Kor 15. 1Krl 8.16.2.15.27-28. 1Krl 21.34. Prz 21. Syr 36.9. Ef 5. Mt 22. Mt 4.39n. Ap 18. Sdz 20.9n. Lb 20.13. Prz 11. 1Kor 7. Mt 3.22-53. Prz 31.1n. Dz 9.8.36.22. Sdz 4. Prz 21.4. Pnp 4.3. Flp 3.21. Prz 11.36.40. Est 3. Prz 5.15.16.19. 1Kor 7. Dz 19. Rdz 3. 2Kor 5.3. Dz 9.45. Rdz 4.2.4. Ezd 10. Ap 17.28. Dz 20. Ps 47. Ga 4.16.13-18.14n.10-31. Ga 3. Prz 11.17n.23n.17. Dz 9. Rz 9. 1Sm 2.14.24-27.18. Lb 29. Wj 20.47. 2Krl 22.41. Iz 3.8n. Rz 2. Prz 27. 1Krl 8.20n. 1P 3. TERMINOLOGIA Dz 19.18.3. Jk 2.2-16. Ga 6.1.4-5. Pwt 12.25n.11n. Mk 1.10. Rz 4.1nn.7.22. Ef 1.4.23. Pwt 5. Dz 7. Ap 12. Prz 18.29.25n. Prz 19. Mk 14.3. Pwt 23. Sdz 14. Mt 27. Kpł 23. Prz 9. Syr 47.12. Kol 3.1-5.9n. Pnp 7.15-20. .54-61.9.1. J 8.

28. Iz 42.27. 1Kor 3. Iz 66. Ga 2. Rz 16.29. Ga 4. 1Kor 14.20. Dz 15.21n.1-5. J 10.35. Ef 1. Ap 5.19.1.41. 1Kor 16.24-30.22-32.1.31n.26nn.54. Dz 20. 1Kor 15. J 20.24n. Mt 3.24-30.14. J 13.4n. Mk 14. 2Kor 6. J 15. 1Kor 12. Dz 1.6.6. Dz 9.21. J 10. J 8.22.28. Ga 1.27n. Hbr 13. Dz 15. Dz 2. Mt 10.27. Dz 10. J 10. Kol 1.16.19. 2Tes 1.18-22. Ap 21. Rozwój Kościoła.9n.15. Ap 11.20.3-5. J 20.41. Mk 11.38. Mt 23. 1Tm 4. 1Kor 10.35.9-22.13. Hbr 9. J 15. Rz 15.31. Łk 12. J 21. JEZUS JAKO ZAŁOŻYCIEL KOŚCIOŁA Główne etapy powstania Kościoła.36-43.14. Mk 9. Ef 4.16.37nn.12n.18. Ga 3. Ef 1. J 1.11n. Hbr 10. 1Kor 16.15.28.23nn. Ef 5.24.28. Mk 14. Ef 2.12. 1Kor 12. Mt 13. Dz 10. J 3.41.7-13.19. Ef 4. Kol 2. Mt 25. Dz 9. J 12.19n.14. Dz 2.13. Ef 1. . Kol 1. Jr 31. Dz 8. Kol 2. Ap 20. Mk 14. 1Kor 11. Jan.29. Odrębność Kościoła. J 6. Mt 13.1. Ef 4. J 15. Iz 65. Dz 2. Dz 1.9. Mt 13.12nn. Dz 21.5.58.18. Ef 5.11nn.12. Dz 6. Ap 3.1-16. J 16. Dz 6.43.16-31.39-42n. 1Kor 11.23.13n. Dz 1. Mk 3. Rz 15. Dz 15.6. Rz 10. J 4.17.26. Dz 2. Ez 16.1 ŻYCIE KOŚCIOŁA Pascha i zesłanie Ducha Świętego. Flp 3. Dz 21. J 20. Dz 8. Mt 13. Iz 25.4. Dz 2. Jr 23.1-6.36. Ef 2. 1P 2. 2Kor 8-9.14. J 3.32-35.14.9. J 17.16. Ap 21.13. J 15. Mt 13. Ml 3.13.18.8.21.15. J 4. J 15.10. Ap 21.16.1Kor 10. Ez 37.14.7nn. Ef 2. J 4.19n. Ef 1.17.37nn.18.2.10-17. Jr 2. 1Tes 1.2. Łk 21. J 14. J 7. Ez 36.21nn.28.25n. J 18.1-4.27.21.32n.16. Dz 19.4. 1J 1. Ef 1. Ap 3.20-21n. Rz 11.27.18. Ef 2.16.9. J 3.21n. Mt 16. Kol 1. Mt 13. J 2. 1Kor 15.13-19.31nn. Ap 21. Dz 8. Mt 26.42.2n.12. Ap 7. 2Krl 23.23. J 6.16. Ef 5.31-46.32.28.13. Mt 22.1-13. Dz 2. J 12. Iz 4.17.3.18-24. Ef 4.12.36.26nn. Dz 1.39. Ap 12. Gromadzenie i proces formowania uczniów. Mt 10. 2Kor 11. Ef 5. Ez 37. J 16.14. J 4.7-24.2. Mt 10. Iz 35.12. Dz 10.2. Dn 7.38.1-8. 1Tes 2. J 11. J 15.11-18.1-17. Mt 13.31-43. Jr 31.5.46. Dz 8. Dz 2. Mt 19.8.7. 1Kor 11.27. Łk 17.8. Dz 4. Kol 2.24-26.30-42. Mt 16. Dz 28.4. 1P 2.11.33n. Mk 6. Łk 1.16.23.4. Mt 12.7nn. Mt 31. 1Tm 3. 1J 2.11-14.2. Za 13. Dz 2. Ga 6.18.33. Łk 9.17-25.9n.21.8n.9.5.16. Ap 11. Rz 8.14. Dz 2. 1Kor 1. Ef 4.32.15.6. Jr 2-3. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD KOŚCIOŁEM Paweł.4. Dz 2.52.20.4.9. Kol 1. PRÓBA SYNTEZY TEOLOGICZNEJ 1Kor 3.32.18.45. Dz 15. Ap 20.20. 2Tm 1.21n.38. Dz 5.10.22. Ga 2. 1Kor 15.18-16. Ap 2. 2Kor 8.2.16n.47-50. Ap 21.10. Dz 4.6. J 15.36-43.21.24.1.33.16.18. J 7. Mt 26.8. Ez 37.

25-28.31-39.17.8-20. 1Krl 21.24. Dz 19.12. Ef 2. 1Sm 10.3-8. 1Sm 10. Kpł 17. 2Sm 7.11. Pwt 12. Sdz 9. 2Sm 12. Ef 5.21. . 1Sm 14.23n. 1Kor 4.13.28.23n. 2Krl 9.28. Święty Paweł. Dz 10. Sdz 4.10.11.20.26. Hbr 10. Ewangelie synoptyczne. KREW Syr 14.24. Kpł 3. Ap 19.1-6.23. Ef 3. KRÓL I KRÓLOWANIE STARY TESTAMENT Rdz 20. Wj 12. 1Krl 2.1-7.6. 1Sm 24.6nn.13.8-15.23.13n. Sdz 8. Kol 3.12. Kpł 8.53-56. Kol 1. J 1. 1Kor 10.16n. Ez 24. 1Sm 8.17. 2Sm 7.1. Mt 23. 2Sm 2.18-28. Ps 2. Pwt 15.20.22-23.14. J 19. Kol 1. Lb 35.29-36.14. Hbr 10. Ps 18. Wj 24. 1Sm 9.24n.6.15. Lb 20.18. Ps 2. 1Sm 8. Ez 35.2Tm 1.20nn. 1Sm 15.9. Kpł 1.9.10n.3. Ef 4.15. Dz 20.25.13.18-21.19.11. Lb 22. Rdz 9.17. Ap 18. Ap 22. Kultyczne użycie krwi.33. NOWY TESTAMENT 1P 1. Ga 3. Ef 2. 1Sm 8.7. Mt 16. Kpł 1. 1Sm 11.11.5-6. Rdz 4. J 19.14.31-39. Rz 3.5. 1Sm 12. Ps 87. 1Kor 12. Lb 21. Mt 27.1.16n. Ga 4.17-24.7.13. 1Sm 11.4.19. J 4.19.14nn.1.26-40. Iz 63. Hi 16.17. Dz 1. Sdz 8. Hbr 13. 1J 5.44n.27. Kpł 7. J 6. Hbr 9. List do Hebrajczyków.21-33. Rdz 9. Rdz 35.11n. Kpł 16.1-4. Potępienie morderstwa.3-7.2.5. Wj 29.19.23.10-30. Ef 1. Sdz 9.23. Rdz 4.11.1-14.23.23. Ap 21. 1J 1. 1Kor 9. 1Kor 6. Za 9. Rdz 49.3. 2Sm 21.17.16.11.19.28. Wj 20.6. Sdz 9. Wj 12. Jk 5.26.5.6. Hbr 13. Joz 10-11. J 20. STARY TESTAMENT Kpł 17.15n.20.6nn. Iz 63. Mt 27. Funkcja króla. Sdz 9.31-37.14.7. Ef 4. Rdz 9. 1Sm 26.14. Kpł 8.8-12. 1Sm 10. 1Sm 10. Ef 5.28. Hbr 9.6.17nn. 1Krl 11. 1Sm 8. 2Sm 5.4. Rz 12. J 3. 1Sm 8. 1Krl 11. 1Sm 13. Ap 16.9-34.24-25.20n. Wj 19. Dz 15. Flp 2.5n.5.1nn. Lb 21.30. Ps 89. Pwt 19. Ps 79.6-13.32-35. Hbr 12.5.27n.12. Rdz 4.13.16-21.29. 2Mch 8.13. Hbr 9. Kpł 4. 1Kor 10. Kpł 9.5.1-12. 1Kor 11.12-15. Ga 3.5. Mt 26.19.11. Kpł 17. Święty Jan. Ap 7.14. Ap 1.20-29. 1P 2.22-57.13. Ap 12.3. Zakaz spożywania krwi. WŁADZA KRÓLEWSKA A ŻYCIE IZRAELA Instytucja królów. Ga 4. Hbr 2. Mt 28.15.13.25. Wj 12. Flp 3.7.5. Lb 24. Syr 17.31.20-24.13n.4.7n. 1Kor 5.28.6.6. Pwt 12.8-12. 2Kor 11.12.

Dz 1. 1Krl 8. Męka a królowanie Jezusa?. Łk 19. 1Sm 8.4. Ps 2. Jr 8.3-7.1. Ap 17.15n.4-8. Ps 89.7.1-26.27. Hbr 1.11-15.10nn.25. Jr 10.5.1-5.39-52.7. U progu Nowego Testamentu. Dz 1.3.24n.9nn. J 6. Ps 2.21n. Ap 17. Ps 72.29n.2. Iz 6. J 19. Ez 45.1. Wj 19.17n. Iz 14. Mk 12.42.1-4.43. Ap 19. Ps 72. W oczekiwaniu na obietnice.3.2.4-8. Ezd 3.30-33.23.13.17-27. Ps 110. Łk 23.13. 2Krl 16. Ap 17. STARY TESTAMENT IZRAEL JAKO KRÓLESTWO BOŻE Wj 3.23n.17. Ps 110. Ps 110. 2Tes 2. Ps 11. Ps 80.37. 1Krl 19. Ps 134.15. 1Mch 7. Łk 22. 2Sm 6. Wj 15.3.12. Łk 1.9. Mk 15. Mt 4.21. Mi 5. Ps 110.18.33.8. Łk 19. Ap 19.4. Mt 27.1-9.1-7.7-15.6. 1Kor 15.42. . Ps 89. 1Krl 16. KRÓLESTWO Mt 3. Ez 28. Ps 47. Łk 22. Ezd 6.15. Ez 34. J 18. J 1.1-6. Ps 2.17.26n. 1Mch 14. Ap 16. 1P 2. J 18. Ps 72. 1Sm 8. Iz 52. Hbr 7.36-37.1-19.5. Dz 4. Ap 17.14.2.7.12-15.6.45.12nn. Prz 16.2nn.5. Ps 78. Za 3. Za 9. Jr 21-22. 1Krl 11. Za 6. 2Krl 8.12-15.3.5n. 2Krl 23. Oz 3.14.7n.7n. Iz 11.1. Ps 48.49. Ps 45.4. Ezd 7. Jr 23.44.4nn.21-29.10-18.12.10.14. Ez 34. Dn 7.14. Oz 8. Podwójne znaczenie urzędu króla w życiu Izraela.18n. Dn 7. Łk 19.19. Iz 55.1-9.3-21.18.1-13.62n. Ap 17. Iz 45.6.70.25nn. Prz 25. Lm 4. Królowie pogańscy.24. 1Krl 8. Jr 36-38.36. Ps 72. KU PRZYSZŁEMU KRÓLESTWU Obietnice prorockie. Iz 60.7. Łk 13.10. 2Krl 21.4. 2Tm 4. Ps 24. Sdz 8. Iz 9. Łk 23. 1Kor 15.9n. Ap 7. Ps 103. 1Mch 3.33.15. Iz 41.9.4n. 1Krl 15. Iz 37.25nn.20-24. J 18.13.9. KRÓLEWSKA GODNOŚĆ CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO Obecne królowanie Pana. Królestwo Chrystusa w momencie paruzji.7-10. 2Krl 18.1nn. Ap 7. Ap 1.16. Łk 9.33.9.35-38.15.18.22.2. Ps 2. Ap 17. Łk 23. Ps 45.8nn.19nn. Ps 101.20.2. Prz 29.27.Ps 20. Kol 1. 1Krl 22. 1Krl 16.8. J 12. Iz 11.4.1-5.10. Ps 80. Pwt 17. 2Krl 23. Ap 19. Dn 2. Ap 20.31nn. Jr 10. Ps 89. 1P 2. Iz 24.1-6. Jr 27.14-20.13-17. Mk 15. Prz 29. Dn 7. J 19. Ap 5. Mt 2.29n.4. Iz 6.1.1. NOWY TESTAMENT KRÓLOWANIE JEZUSA PODCZAS JEGO ZIEMSKIEGO ŻYCIA Czy Jezus jest królem?.38. Dn 12. Za 9.19.13. Jr 21-22. Mt 21. Ap 11. Iz 7.4.9-14.

24-30. Ga 5. Ps 47. Mt 5.14n.10.10. Mt 25.21nn.7.5.6. Mt 19.21.28. Mt 19.5.22n. Łk 13. 2Sm 7. KRZYŻ KRZYŻ JEZUSA CHRYSTUSA Zgorszenie krzyża. 1Kor 15. Dz 4.9. Łk 19. Ps 145. Mt 25.31.22.35.3. Dz 1. 1Tes 2.14.31n. Mt 5. Ef 5.15-30.8-9nn. 1Kor 1.8-15.6. Mt 13. Mt 20. Mt 11. Mt 16.11.1-7. Mt 25.14n.8. Mt 20.10.35.13.3-9.13nn. Ap 5.36n.1-13. Mt 13. Mt 13.3.23.10-17. Mt 16. 2Sm 7. 1P 2. Tajemnica krzyża.24. Ef 5. Mk 10.33.3. Wj 19. Łk 14.11n.29n. Dz 19. Mt 22. Joz 10. Mt 13. J 4. Ap 3.6.31.1-11. Mt 8.31.5.12.39-46. Wj 19. Dz 5. Mt 5.11-14. 1Kor 6. Łk 12. Ap 1. Mt 27. Za 14.2.10.15.29. J 6. Ga 5.1-11. 1Krn 28. Łk 21.20n.37nn. NOWY TESTAMENT EWANGELIA KRÓLESTWA BOŻEGO Jezus.10. Ap 12.25.12-16.20. Pwt 21. Dz 20.27.34. 2Sm 12. Dz 2.23.13. J 2. Łk 12. Dn 2. W ciągu swego czasu Kościoła.32. Ps 89.5.22.5. Dz 1. Mt 13.33.23. Ap 17.23. Iz 24. Mt 4.12. Mk 4. Ps 2.18n.11nn. Dn 7. 1Sm 9nn. Mt 6. Hbr 12. Dz 28.14nn. Jr 10.18-23. J 19.15.14.41nn. Dz 13.10. Ap 3. Mt 6.28n.29.47-50.24.10. Dostęp ludzi do Królestwa Bożego. Łk 22.12.11.29.19nn. Paradoksy Królestwa. Mdr 3.11.9n.96-99. Flp 2.7.9. Łk 23. Iz 52.17nn. Mi 2. KRÓLESTWO BOŻE A KRÓLOWANIE JEZUSA W ciągu swego ziemskiego życia. TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO Mt 11. 1Sm 8. Dz 2. Ap 11. Dz 14. Mt 13. 2Tes 1. Mt 13. Mt 13. J 16.6. Ef 5.23. W OCZEKIWANIU NA ESCHATOLOGICZNE KRÓLESTWO JAHWE Wj 19.15.22.1-4.30. Pwt 21. Mt 18.44nn. Mt 9.32. Mt 13.21. Dz 10.21. Mt 18.26.7.1-16. Ez 34.2. 2Sm 12. Ap 19. Kolejne fazy Królestwa.KRÓLESTWO BOŻE A WŁADZA KRÓLEWSKA U IZRAELITÓW 1Sm 8. Mt 10. Mt 13. Mt 19.5.8. Dn 7. Apostołowie.3nn.21. Dz 14.8. Kiedy nadejdzie kres czasów.44nn. Mt 13.19. Mt 21.23. Mk 4.24. 1Kor 6.14. Mt 13. Mt 17. J 19. Ap 1. Hbr 13.26n.2-10.29.50. 1Kor 15.21.44. Mt 22. J 14.34.39-44.12n.23.16. 1Sm 16. Łk 17.8. Ga 3. Mt 26.30-35. Mk 2. Mt 12.25. 2Krn 13. Dz 8. Ap 22. Łk 21. Mt 16.13.39.6. Mt 9. Łk 21. .14. So 3. Flp 2. Dn 7.21.24.23. J 3. Mt 25. Dz 28. Mt 25.26-29. 1Sm 10. Ap 19.31.

Iz 29. 2Sm 1. Syr 35. Mt 10.28. Iz 58.3.22.18-23.24. J 19. Ap 14.25. Kol 2. Pwt 31.23n.28.20. Za 14.34.8.Mt 27. Ps 50. Rdz 4.4n. Ga 6.11n.15-18. Syr 34. Mt 23.1-16.25n. J 4. Ml 1. J 12.1-8.19. Ps 69.2. Mt 16. Ga 6. Ap 20. 2Sm 6. Krzyż jako tytuł do chwały dla chrześcijanina. Jr 36.6. Mt 5. Kpł 19.3. Rdz 12.7.14.7.2. Mt 23. Ga 2.33-39.20.14nn.6. KSIĄŻKA JAKO WYRAZ UPAMIĘTNIENIA I JAKO ŚWIĘTE ŚWIADECTWO Wj 31.1n. 1Mch 1.3.26nn. Mt 5.1-8. Wj 24.20. Pwt 4.9. Ap 22. Flp 2.16-23.22nn. Rdz 22.11.43. Ps 50.58.18.13.18. .3. Joz 1. Wj 24.14. Hbr 6. 1P 2.6.1. 1Sm 15.16. Ga 3.8.16. Rdz 3. WIERNOŚĆ PRZYMIERZU JAKO DUSZA PRAWDZIWEGO KULTU Wj 20.14. Dn 7.8.3nn. J 10.36n. Ga 3. Iz 66.24. Ps 81.20. J 19.25n. KULT STARY TESTAMENT KULT BOGA PRAWDZIWEGO W HISTORII Rdz 2. J 19. Kościół pierwotny. Hbr 10.29. Pwt 1-11.26.8-3.26n. KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I ODCZYTANA Iz 8.21nn.2.13. J 2. Ap 22. Mk 14. 1Kor 2.13.32n. Rz 8.33.10.11-20. Ps 106. Wj 32.2.9. Wj 32. Flp 3. Kpł 23. Ga 3. Ps 87. 2Krl 16. Iz 4.9. Pwt 23. Am 5.19. Ap 11. Joz 24. 1Krl 22.49. Iz 66. 1Kor 15.30. Ps 56. Iz 1. Łk 1. Wj 5. Ez 2.21-26. Iz 8.8. Rdz 4. Mt 5. Kol 1. Joz 10. 1Kor 2. 2Krl 23. Ez 37. OBRZĘDY KULTOWE I PEDAGOGIA LUDU BOŻEGO Pwt 16. Joz 18. Ef 2. J 12.18. J 3.18.4-15. Łk 2.21-24. Iz 30.3. Iz 58.31nn. J 19. Rz 6. Ez 13. Iz 58.9. NOWY TESTAMENT KONIEC DAWNEGO KULTU Jezus. 1Krl 6. Lb 21. Pwt 28. Ez 40-48.14n.13.12. Krzyż jako wyniesienie do chwały. Łk 10.41. Dz 5. KSIĘGI ZIEMSKIE KSIĘGI NIEBIESKIE Ez 2. Pwt 28.22. Mt 23.5n.23.31. Ps 139. Kpł 20.12.20.1-8. J 18.41-64.1. Teologia krzyża.2n.2.16. Jr 7. Jr 7.18. Życie przybite do krzyża. 2Krl 23. J 19.6n. Jr 36. Joz 8. 1Kor 1.9.1nn. Dz 2.14-18.61.13.9n.18n.8.24.27.14. Ml 3. Rdz 8. KSIĄŻKA PISMO I KSIĄŻKA Lb 21.32n.2.4. Łk 2. Wj 19. Łk 24.16-21. Jr 31.20.4n. Dn 12. Iz 8.5.34. Iz 56.21.1-4.47. Iz 45. Pwt 29.26.7. Iz 29.19n. J 2. Ps 40.37.1.22.33-60. J 8. 1Kor 1.4-9. J 19.22. KRZYŻ JAKO ZNAMIĘ CHRZEŚCIJANINA Krzyż Chrystusa.21.

35. Wj 7. Ps 90. Dz 7. Ga 5. 1Krn 21. J 3.18.4.15n.18. Rdz 43. Ap 5. Koh 11. Fakt z przeszłości. Hi 18. Syr 23.2. Hi 40.34. Mk 14.4.9. 1Krl 17.10.10. Lb 11. 1Kor 14. Koh 6. Ap 19.29.15.8. Jr 32.27nn.22. 1Sm 18.7. J 4.26.20. Hbr 9. Ap 14. Sdz 3.19. Iz 6.48nn.16. Mt 28. Ap 11. 1P 1.2. Kpł 26. Rdz 7. Lampa jako symbol obecności ludzkiej.9.1-10.3. 2Krl 8.23.3.3.12. Flp 3. Pwt 4. Hbr 10.4.4.Dz 2. Syr 48. 2Krn 29. .1nn. Obecnie. Ap 22.55n.21.5.16n.4. 2Sm 22. Ps 119.1n. Hi 19. LAMPA Lampa jako symbol obecności Bożej. Hbr 7. Mk 16. Ap 21.5.5.24.7. Hbr 9. Mt 25.6.29.1-5.5-16.37nn.5n. J 6.51. Prz 24. Wj 24. 1Kor 10.28.29.3. 1Kor 14.1-8.2n.21.36.17.16. Prz 6.7. Mk 10.6.13.60.29.7.7.24. Hbr 13.5. J 1.1n. Jr 25.15-33. Hbr 8. Am 1-2. Rdz 25.26. J 1. Mi 5.1-18.7nn.28. Rz 6. 1Krl 15.7n. 2Krn 36. Ap 4. Hi 5. Za 9.8. Sdz 3.6. Łk 10. PRZYBLIŻENIA I ZNACZENIA UMOWNE Lb 9.19. Wj 34. Ap 21. Wj 18.23. Ap 18.12-17. Flp 2.29.8. Jr 3. ZNACZENIA SYMBOLICZNE Użycie symboliczne.19.1n. Jr 16.2. J 4.13n. Ap 21. Lb 7. Ap 1.8. Wj 20. Hbr 7.19. Mt 5.14.10. Mk 16. 1P 2.5. 1Krl 11.15nn.11.4. 1Krl 19.22nn. Dz 20.24.1.16. Iz 61. Dz 20.7.19n.13. Kpł 26.19.33. Łk 12.18. 2Sm 5.45.17.2-11. Rdz 31. Dn 9.19.13. Łk 12. Lb 7. 1Kor 11.1. Syr 26. J 7. Ps 62.24. Ap 5. Rdz 4. 1Kor 14. Ap 1.11.24nn.22. Dz 5. J 4.27. Hbr 9.6. Pnp 6.12.5. Wj 27. Mt 18.23n.46. 1Kor 16.12. Mk 1. Kościół był mu posłuszny. Prz 13.5. LICZBY 2Sm 24.40. 1Kor 16. Lb 14.5.21. Iz 40. Jr 25.22-23. Ap 11. Dz 6.4. Syr 25. Ap 22. Prz 6.42.22. 1Kor 11. Dz 20.10. J 5.3. Hbr 7.1.9-13.29. Rz 12. 2P 1. POCZĄTKI NOWEGO KULTU Jezus.16.24.23n. Dz 2. Ga 5.31. 2Krl 13.1-7.7. Hbr 12.23. Hi 33.14. 1Kor 10. Dz 8.7-5. W dniu ostatecznym. Ps 84.16. 1Krl 7. Kol 3.11.16. 1Kor 10.1. STRUKTURA I TRZY ASPEKTY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO KULTU Hbr 1.2.12. 1Kor 11.1-11. Oz 6. 1Krl 4.14-12.6. Hbr 9. Dz 7. Lb 11. Mt 19.14. 1Sm 3. Rdz 4. Iz 6.9.2.19. Ap 22.26.7. Mt 10.14. Ez 37.11n. Lb 7. Prz 20.34. Sdz 5.30. 1Kor 11.18-28. Iz 11.20nn. Kol 3. Prz 30. Ef 5. Ps 40.38-41.11.12. Dz 3.29.32n. Łk 22.34.35. Hbr 9. Jr 7. J 4. 1Kor 11.14n.

Ap 13. Ap 17. Rdz 2.17.3.15.27. Łk 6.8. 2Krl 5. Ezd 2.5. Iz 5.2. 2Mch 8.24. Kpł 4.9. Kpł 8. Joz 24. Rdz 12. TRANSCENDENCJA LUDU BOŻEGO Wybranie. Wj 24. Sdz 3. Rdz 17.8.3. Joz 9. 2Krn 29. Wj 23. Ap 7. Iz 63. Ap 13. 1Mch 2. Rdz 14. Mt 5. Geometria.18. Ezd 7.24. Iz 51. Mt 19. KONKLUZJA Lb 1.6.2. 1Krl 8.37. Kpł 26. Ezd 9. Rdz 23. Ne 8. Lb 32.4.12.13. Dn 12. .8.8. ZNACZENIE RELIGIJNE ISTNIENIA IZRAELA JAKO NARODU Wspólnota rasy. Pwt 6. Wj 4. Rdz 19.7. Rdz 25.54n. Dn 9.10. Ga 3.11.51. Rdz 21.12. 1Krn 2.1. Wspólnota instytucji.18.9. Ne 2.1. Lb 35. Pwt 9. Kpł 4. Jr 33. Dn 8.5. Ap 5.14. Jr 2.23. Dn 9.11n.16.11.1-10. LUD Lud Starego Przymierza Lb 23. Ap 12. Joz 24.12. Hbr 9.6.11.8. Ap 1. Oz 11. Ap 11. Ap 5.26.5. Oz 2.3. Dn 12. Pwt 25.19.23.12.17.9.6.11. Sdz 4. Ap 4. Iz 45. Wj 19.19. Ne 7.2.15.1. Jr 2. J 21. Wspólnota przeznaczenia.12.19.46.27. Rdz 15. Dn 7.26.7. 2Krn 20.7. Hi 42.5.8. Ap 11.4-8. Rdz 12. Syr 44.16.1. Lb 28. Rt 4.4. Iz 41. Ez 11.26. Ezd 1.1.2.8.20.24.14.23n. Ez 45. Iz 41. Iz 63.14.25. Ps 80. Hbr 10.7-8.9.1. Ps 94. Ps 80.6. Wj 12.14n. Pwt 9.21.9.6. Rdz 36. Ps 78.15. Pwt 8. Pwt 7. Joz 1.2.21.20nn. Pwt 29. Rdz 13.1. Wj 19.14. Iz 44. Ps 105.18. Ap 13. Wj 24.9nn. Ps 122.2. Wspólnota kultyczna.5. Kpł 14.2.4. Ap 21. Ez 16.30. 2Sm 2. Ap 1. Lb 19.4. Dn 6. Ap 8.1. Pwt 9.6.JEGO WARTOŚĆ I GRANICE Zapowiedz nowego ludu Hbr 7. Ap 12. Pwt 8. Za 3.22. Pwt 14.6.4.7.8. Iz 44. Ap 4. 2Sm 5.12. Jr 4. Iz 45.14. Ap 15.12. Wspólnota języka. Pwt 9.10. Jr 7.4. STARE PRZYMIERZE . Iz 56. Iz 48.2-3. Iz 44. Dn 9.18. Ez 48. Lb 11. powołanie. Ap 10.5.3.2. Ap 3.7.1. Tb 12.2n.3.2.Ez 1. Iz 19.19. Wj 12. J 5. Iz 43.2. Ap 21. Ap 12.1. Rdz 25.5n. Rdz 17. Wrastanie w ojczyznę. Tytuły i funkcje ludu Bożego. Oz 11.9.11.38.8.8. przymierze. LUD NOWEGO PRZYMIERZA Wyższość Nowego Przymierza.11.28.15. Pwt 7.

Łagodność Boga.7.1-7.27. J 18. Łk 2. Mdr 15. Dz 13. Mt 23.1. Dz 7. So 3. Iz 44.1n. Jl 4. Iz 42.18.51n.17.16.3. Rdz 12.12.20.32-36. Mt 4.2. Iz 66.20n.11. Rz 4.5. Iz 65.3.12.13. Pnp 2. Ap 21.20. Ps 2. Nowa Ziemia Święta.12.11. Ps 19.23. NOWY LUD W DRODZE DO OSTATECZNEGO DOPEŁNIENIA Hbr 11.1nn.11. Ap 21. Tt 3. 1P 2. Ap 21.14-15.10.33. Dz 20. Hbr 3.20n.10.10.14.72. Nowy kult Boży. Iz 48. Iz 40.2. Iz 65. Rz 9. Ez 3.32.26. Ef 5.2.45.14.28. Nowe instytucje.16. Oz 2. .Ez 36.6. Ap 11.2. Iz 42. Dz 26.14.7. Iz 51. Ap 5.14.15.8.11. Iz 43.10.3.4.26. Jr 31. Jr 23. Ez 36. Iz 49.20.5.9.20n.3.3. LUD CZASÓW OSTATECZNYCH A IZRAEL HISTORYCZNY Iz 52. Hbr 11.18. Ps 47.6. Iz 41.21.29. J 11. 1P 2. Mt 15. Łk 1.6.52. Dz 28. 1P 2. Ga 5. Tt 2.8. Flp 3.2.20.14. Wj 19. Jr 31. Dn 7. Ap 5. Iz 2.22. Ponowna wspólnota wszystkich języków. Za 9. Ps 2.9. Ga 4. Ez 34.9. Ps 103. Lud Nowego Przymierza NOWY LUD 2Kor 6.9. Ef 2. Ez 40-48.5.36.28.20. Ps 87. Hi 3.9.10. Ap 18. Iz 25.3. Rz 5. Ez 37.16.1. 1P 2.22.18nn. Ez 47.9.6.2.17-25. Mt 13.2.1.2. Rdz 11. Łk 2.21. Rdz 4.5.17. Iz 62. Oz 2. Ap 21.35. Dz 15.15n. Syr 45.3.20n.4. Iz 43.5. Rdz 2. Za 14.15. Jr 31. Syr 23. Iz 43. Syr 45.8. Łagodność i pokora.16. J 11.45.1. Ps 119. Ez 37. Rz 11. Rdz 10-11.21. Ez 16. Iz 48.25. Hbr 13. Iz 60.3. Hbr 4.21.21. Iz 2.12. Iz 2.12. Ap 13. So 3.72. ŁAGODNOŚĆ Mt 11. Syr 24. So 3. Ps 31. Oz 2. J 10. Ps 34.9. 1P 2. Ga 3.25n. Dn 7.3. Rz 4.10.10.9.7. Mt 1.10. Jr 31. Mdr 8.13. Iz 10.23. Ez 36.53. Powszechność nowego ludu. Kpł 26.8. Iz 66.4. SYMBOLIKA ZAPOWIEDZI NOWEGO LUDU Nowy rodzaj ludzki. Mt 2.77. Ga 3.23.18.16. Iz 25. Iz 9. Mdr 16.68.33. Jr 31.6. Mt 21. 1P 5. Za 14. Za 14.5. Oz 2. Ez 34.12. 1Kor 15. IZRAEL I NARODY POGAŃSKIE W ŁONIE NOWEGO LUDU Dz 3. Zbawcze fakty.9n. Iz 19.26. Iz 2. Ap 19. Iz 65.9. Ps 86.18. Dn 7. Ez 38-39. Jr 4. 1P 2.7. Iz 56. Ap 18.27.50.16.16.27. Łk 1. Ez 37.9. Dn 7. Ap 13. Iz 2. Jr 31. Iz 9.1.4.9.26.18nn. Mt 12.31. Lb 12.4. Rz 10.12. Mt 5. Ap 7. Za 9. Ap 14.17. Jr 31. Hbr 8. Prz 24. Iz 42.27.3. Jr 31.13.

7.1n.14.23. Mdr 12. Rz 6.8nn. Flp 2. 1P 3. Kpł 19.20. Tt 2. Mdr 4.2.11. J 5. 1J 4.1.4.2. Mdr 2.32.6.4. Dz 11.5.3nn. Wj 34. Ps 37. Pwt 18. Mt 21. Rz 8.3.7.23n.10.32.10.8. Ef 3.26.11. Rz 8. Mt 11. Jk 3. Rz 4.12n. Ga 3. Iz 45. Iz 45.2.13-20. Oz 4.26.4. Dz 13.22.11.33. Iz 1.14. Lb 6. Pwt 8.5. Jr 8.12. 2Kor 12. 1Kor 3.26.14. Pwt 6. Lb 22-24.12n. Wj 8. 1Tm 6. Rz 5. Pwt 14. Jr 6. Dz 8.11. Iz 45.2. Ez 13. 1J 3. 2Tes 1. Ez 31. Syr 1.17. Wj 7. Rz 6.24. 2Krl 3.16nn.1n. Ps 25.16. Iz 47.7. 1P 3.9.4n. 2Kor 8.9.8.12n. Ga 5.7. Ga 1.28. Dn 4-5.9-24. 2Kor 9. Rz 5. Dz 15. Pwt 18.11.17. Mt 2. Ef 2. Ps 63.16.5.4. 2Kor 4.9-22.2n.10.19.24.27.6-11.1. 2Tm 2.5. Łaska Boża nad wybranymi Boga. Pwt 13. Rz 6.14-17.17. Dz 14. Syr 10.24.14n. Rz 5.2. Wj 19.10.22. Rz 4.11. 2Krl 16.9. Flp 1.6. Kpł 19. Przejawy łaski Bożej. Pwt 10.1. Łagodność i miłość.10.14-17.4-6. Pwt 11.5.4.23.6.4.19-23. Pwt 4. Syr 4.13.8. Wj 23.7-9.20. Mdr 12. 1Kor 3. Rz 11. Rz 8.17. Rz 3.11. Rz 5. Ga 1. 1Sm 28. Ga 5. Iz 1.34. Ef 1. J 17.9. Dz 16. Pwt 8.10nn.21. Pwt 9.3.9. Kpł 19. J 3. Rz 6. Rdz 41. Pwt 6.6.21. Ps 76. Wj 9.25.6.2nn.5-6. Rdz 41. DARMOWOŚĆ ŁASKI Rz 12. Ez 16. J 1. Flp 4.11. ŁASKA BOŻA OBJAWIŁA SIĘ W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 8.31.26.17-23.6.6.12n.8.Jk 1.10. Ap 21.6-10.20nn.1.10-13. Dz 8.19.3nn.10.6. Tt 3. Rz 3.5. Mdr 17. Kol 1. Ps 147. MAGIA Magia i magicy.8n.7. Rz 5.24.25.7.1n. Rz 8. Wj 7-9. Iz 6. 2Kor 4.8.25.10. PŁODNOŚĆ ŁASKI 1Kor 15. ŁASKA SENS SŁOWA ŁASKA Rz 6. Ef 2.1. 1Kor 1.14.27.1-12. Lb 23.2-6. Ga 6.2.15. Wj 8. Pwt 7. Dz 15.21-26.4.23. 2Krl 23. 2Krl 21. 2Kor 1.1-3. 2Kor 10. 2Tm 2. Mi 5. Ap 18.7. Kol 3. Pwt 11. Ga 1.26.40.4. Ez 36.17. Mt 26. Iz 44. Rz 6. 1Krl 16. Wj 34.12. J 6. J 1. Rz 1. Pwt 18.7. Pwt 6.10.3-25. Ef 4. Rz 15. Dn 2.37. Syr 36.10. Ef 2. 2Tm 3. Dn 14. Ps 58. Ef 1. Iz 51. Rz 6.29. Jr 9.4. Ps 36.10n. 2Kor 12.17. Na 3. 2Kor 8.14. Dz 19. Ga 2. J 1.21. ŁASKA W EKONOMI STAREGO PRZYMIERZA Łaska w Bogu. Rz 5.6. Pwt 22. Wj 7.6.6.13-14. 1Kor 15. Wj 7.8.15. Kpł 3.37. Oz 2.17. Tt 3. .23.24.12.8-12.15-21.12-15. Ga 5.8n. Ef 6. Rz 7. Wj 23. Mt 5. Koh 10.20.11. Rz 8. Walka z magią. Rz 15. Jr 31. Jk 3. 1Tes 1. Pwt 22.7. 2Krl 9.15. Rdz 9.32.9. 2Tm 1.30.11.

J 4.29.1.11.1.37.15-19.25n. Prz 18.1-3. Mt 19. Wj 16. Rdz 2. Manna a oczekiwanie eschatologiczne. Łk 7. Trwałość małżeństwa i wierność małżonków. MANNA Joz 5. 2Krn 13.8. Wj 16.8. Pnp 6.30.13. Tb 8.9. Pwt 21.6-27. 1Sm 1.51n.2n. Pwt 24.32nn. Wj 20.1.4-9.1-10. J 8.11.1.18.11n.19.8-13. Prz 5.10. Rdz 24.20.19. 1Krl 3.1-6. Miłość małżeńska a presja społeczna Rdz 24.3.20-26.16-30. 2Krl 10.2. Prz 5.9.23. Łk 2.16.12.3nn.18.7.25. Rdz 3. Kpł 4. Mt 19.7. Wj 16. 1Sm 18. Est 2.34. Ez 18.21.7-11. Mt 26.11. 1Kor 7.34. Rdz 2. 1Kor 7.2. Sdz 14. 1Kor 6. Iz 44. Rdz 3. Kpł 17.22.18.31. Tb 7.4.14nn. Tb 3. Ez 21. Rdz 16. Lb 11.5-10.Mt 24. Mt 19.17. Prz 2.28. Rdz 4.10.15. 2Krl 18.5-9. 1Kor 7.11. Wj 16. Kpł 18.3. 1Krl 11.1n.4.22.11. Jdt 16. Ez 24.2nn.15-20. MAŁŻEŃSTWO STARY TESTAMENT MAŁŻEŃSTWO W PLANACH STWÓRCY Rdz 2.7. Łk 16. Mt 19. Wj 25. Rdz 38.12-17. .4.9-12. Hi 2.15-20. Wj 16. Rdz 16.8.1-11.2-8. Syr 25. Rdz 1. MAŁŻEŃSTWO W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Mt 19.32. Prz 7. Rdz 1-2. Ef 5. Łk 11.13-15. Prz 5. Sdz 19.6-19.1-9.14.30.1. Syr 9. Sdz 12. Rdz 24.13-26.1n. Iz 19.15. Mk 10. Mt 19. Lb 6. Wj 24.6. 1Kor 7. Prz 31.4.13.18-24. Rdz 34. 2Sm 11. Pwt 8. Tb 6. MAŁŻEŃSTWO I DZIEWICTWO Rdz 2.21.22nn.42-52. Jr 27. Rdz 4.40nn. Kpł 18.28.8.2.1-6. Prz 19. CHRYSTUS A MAŁŻEŃSTWO Nowe Prawo.2nn. Manna a doświadczenie na pustyni. Rdz 41. Lb 11.18.15n. Rdz 25.9. Pnp 1.1.10-31.12-17. Rdz 4. Wj 20.25-28. Wj 21. 2Kor 11.3.34n. Rdz 26.31n.12.7. Wj 16. Koh 9. Wj 16. Rdz 38. Sakrament małżeństwa. Rdz 1.24.8. Pwt 21.26n. Rdz 2.18-25.4nn. Wj 16.10-14. Jr 17.7. Iz 47. Wj 17.12n. 2Sm 12.8. Ezd 9.4-8.1.27.21-33. Wj 22.12-16. Syr 26. 1Kor 7.9.16.10n. Pwt 7.27. Ml 2. Wj 16.12. Mt 4. Rt 3. Jdt 8. 1Kor 7. Mt 22. Rdz 30. Pwt 25.22. Ef 5. Rdz 29.50.62-67. Kpł 20. Sdz 8. J 6.4-9. 1Kor 7. Tb 14. Syr 41. 1Sm 25.19-28. Hi 31. 1Kor 7. Ap 16. Ideał religijny małżeństwa. 1Sm 1. Lb 11.25nn.10.20.18. Syr 36. Poligamia i monogamia. Hbr 9.10nn. Tb 14. Rdz 29. J 8.4.31-35. NOWY TESTAMENT Ga 4. Rdz 3. Rt 2. Pwt 22.15-18.

3. Łk 1. Łk 1. CÓRKA SYJONU Maryja jako podobna do współczesnych sobie kobiet. Iz 7. Mk 3. Ps 105. J 1. Łk 1. Sdz 11.4n.3. Dz 13.19. Dz 1.26-56.25n. Za 9. Łk 1.26-38.35-50. J 19. MATKA Mk 3. Łk 2.48. J 3.Ps 78. 1Kor 10. Magnificat.25nn. Łk 1.40.21.13-16. Dz 10. Łk 1.46-49.27. Łk 2.20. Matka. J 7. Wychowanie Jezusa.31.51.50. Mt 15.14-17.17.31. Łk 11.29.34n. Łk 2.46-55. Ap 2. Mdr 16.13. 1Kor 9.33.28. Łk 2. Mt 2. Ef 5. Wj 15.3.37. Ef 5. J 6.29-31.13.13.3. Ap 2.37nn. Mk 6. Łk 2. Mk 3. Łk 2.34n. W środowisku Palestyńskim. J 6. J 6. Kiedy Jezus osiąga wiek dojrzałości. Łk 14.1-10. Mt 1.26-55. J 6. Wzmianka o braciach Jezusa.17.4. 1Sm 2. Mateusz.27n. DZIEWICA Fakt dziewictwa Maryi.14. Dz 1.57n.24nn. . Łk 2. Mt 1.35. Łk 1. Dz 1. Mt 4.2-3.20-22. Ga 1.9. Łk 2. J 8.14.19n.5.31-35.29.49.33. Mdr 16. Łk 1. J 2.3. Mk 3. Łk 1.27n.21. Łk 1.37n. J 6. Mt 16.5. Maryja jako córka Syjonu .51-58. PIERWSZA WIERNA Objawienie udzielone Maryi Wierność Maryi. Manna i prawdziwy chleb Boży. MARYJA Dz 1.36n. Łk 2. Łukasz.1-4. Pwt 8. Łk 2. Łk 1.20.25n. Ps 78.50-55. J 6. Ne 9.38.26-38. Mt 2.24n.17. Łk 1. J 2.1-4.25nn.4. Łk 2.22. So 3.22.3n.32.1-12.18-23. Łk 2.32-35. Ap 12. J 19. Łk 1.20. Rdz 3. 2Kor 11.14.20n.23nn.34. Mk 3.25nn. J 6. Łk 2. MARYJA I KOŚCIÓŁ Dziewica. Łk 2. Ap 12.5.25nn.32.14.14. Mk 6.30n. Łk 11.31. J 6. Łk 1.2. J 7. Łk 2. Mt 14.19.29. J 2. Dobrowolność macierzyństwa Maryi.21n. Ga 4.27.51.1-12.37. Łk 21. Mk 3.14. J 19. 1J 5.54.9. Mt 1.26. Ps 78. J 19. So 3.48. 2Kor 11.15. Łk 18. Łk 2. Ap 21.28.

Hi 6.5. 1Sm 1. Ap 12. Syr 1.20. J 19.25n. Mądrość wątpliwej wartości. Prz 14.9.1n. Oz 2. J 6.2.5. Pwt 21. Rdz 3.9-14.34. Syr 3.22-37.1-16.2n.13. Syr 15. Prz 17. MATKA MATKA LUDZI Powołanie do rodzenia potomstwa.20. J 2.21. Syr 18.27n.10-20.1.23. Rdz 3. Mt 10. Ku prawdziwej mądrości Pwt 4. Rdz 30.10.27. Syr 24.6n. Łk 1.13-22.13. 1Krl 15. Prz 13. Łk 2.8-14. Rdz 24.14. Hi 23.18-21. Syr 19. Hi 10. Jr 8. Ef 5.15-43.15.48nn.13. Syr 6.1.32nn. Iz 40.7-11.21nn.15.1. Iz 11.28.49. Prz 10-22.47. Rdz 4.35. Łk 1.16. Syr 51. Koh 7. Ga 4. Syr 40. Kol 1. Ap 21.60. Mi 5.1-11.7n. Ez 18.26.15.20.11-30. Ef 4. Rdz 16.10. Wj 20. Rdz 19. Hi 36.34.4.4. Prz 23. Iz 7.1-4. Rdz 30. 2J 1. Wj 21.4-8. Iz 29. 1Krn 22.14-18.18-37. Iz 2.26n.35.21n.20.5.2.19.13-30.14n. Prz 11. Ap 21. Syr 42. Hi 19. MĄDROŚĆ STARY TESTAMENT MĄDROŚĆ LUDZKA A MĄDROŚĆ WEDŁUG BOGA Zaszczepienie mądrości w Izraelu. Łk 11. Mt 1. Ps 25. Ga 4.6. Mt 12. Mt 19.8.Tajemnica Maryi.1-12. Właściwy sens macierzyństwa. Hi 18.7.23n.1. Syr 7.24. Syr 36. Ps 87.2-2. Prz 8-9.15nn.8. Łk 13. Koh 1.26n.5. Matka ludów.5.12-20. Rdz 41. Łk 1. Mdr 10-12. Łk 14. Ga 4. Refleksje nad istnieniem Ez 14.17. Rdz 47. Syr 4. 2Sm 20.13. Prz 19. Hi 17. Królowa matka. Jr 8.13.13.24-17. Matka rodziny. Koh 3.1-5.26. J 19. J 16. Syr 44-50. Dz 7.15.1-8.1n. Mt 1. RÓŻNORAKIE ASPEKTY MĄDROŚCI 1Krl 5.18. Syr 16.14. Łk 1. Ap 12. Hi 7.33. 1Krl 10. 1Krl 5.19. Mt 10. Jr 9. 1Krl 3. 1Krl 10. Iz 54. Ps 116.20n.6.1-10.3.6-14.31.22. Iz 60. .24.20.17. Iz 66.31. Iz 29. MATKA W HISTORII ZBAWIENIA Miłość i mądrość Boża.2.16.41-44. 1Tes 2.1-17. Iz 5.20nn. Mdr 18.22-30.2-6. Ap 12.6. Matka Mesjasza. Ef 6. Tb 4.6. Wj 2. Kpł 20. Mt 15. Prz 1.12. Rdz 21. Ef 1.4-9. Iz 29. Rdz 29. Syr 13.9. Prz 13.12.35. Iz 49.29.35n. J 19.35.9.1-4.30-38. Rdz 3. 1Krl 2. Kol 3. Łk 2. Ez 33.19. Rdz 41.14.37. J 8. Rdz 3.39n.38-41. Łk 19. Ap 12. Hi 14. 1Krl 3. Prz 14. Prz 20. Syr 41.26. 2Krn 15. Prz 25-29.5n. Prz 17.16. Prz 9.

9. Prz 1.11.5.20-23.16.4.21.2.21.4.14.13. Syr 24. Mt 11.22nn.1-12. J 6. Prz 3.1-21. Dn 2. Syr 24.3. Hbr 5. Prz 4.3.15. MESJASZ .11. Łk 2.23-28. 1Kor 3. Ef 3. Kol 2.32-36.12-15.3.17. Melchizedek a Jezus. Prz 9.41. 1Kor 12.19-22. Iz 55. Prz 3.26n.28nn. Dn 5. Mt 12. Rz 11. Ef 5. Prz 14. Łk 3. Dn 2. Syr 24.2. Mdr 9.25nn. Mk 8.52.10.35. Syr 24. Syr 39. 1Mch 10. Syr 15.13-18.15. Syr 24. Syr 24. Koh 9. J 4.3. Syr 14. Ba 3.25.8. Hi 21. Hbr 1.21. Prz 8. Ps 110. 1Mch 10. Mdr 9. 1Kor 2. Mdr 7. Łk 2. Prz 8. Koh 7.27.1-5.19n.19n. Dary Mądrości.1-6.29nn. Syr 24.7-26. Kol 3. Mt 11.6nn.40.1-6. 1Kor 1. Hi 9. Łk 7. Ps 76. Mądrość Boża.27-31. Prz 8.27n.19. Mt 11.1-11.20. MELCHIZEDEK Melchizedek i Abraham.17-25. Za 3-6.15.37. Mt 25. J 7.18nn. Mk 1. Melchizedek i Dawid.13-17. Jk 1.21n.3. Prz 8.1. Mdr 7.5.31.7n.28nn.1nn.2. Mt 12. Mdr 5.2. Działanie Mądrości. Jr 33.1nn.17.25n.18. Syr 24. Mdr 8. Rdz 41.32-36. Łk 21.21n. Dn 2. Jk 3.13-18.24.38n. Prz 8.25-27.42.10.47. Dn 12. 1Kor 3.23-34. Mk 6. 1Kor 2.15. Mt 11.10-16. Mdr 8. Mdr 10. Hbr 7. 1Kor 1. Mt 3.8n.33nn.25n. Prz 9.5. 1Kor 2. Ef 1. 1Kor 1.25nn. Prz 8. 1Kor 3. Mt 5-7.Hi 30. Koh 8. 1Kor 1. Mdr 9. Rdz 14.19-22. Prz 3.15nn.4.1.30. 1Mch 14.35. Kol 4.20-33.44-46.65. Kol 1. 1Kor 1. 1Kor 2.20. 1Kor 1. Syr 14. Mądrość a objawienie. RÓŻNE ASPEKTY MĄDROŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 1Kor 2. Prz 9.41.6-10. Joz 9.8.15.30. Prz 8.14.47.7nn. MĄDROŚĆ TEGO ŚWIATA I MĄDROŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA Rdz 1. Kol 1. Mdr 8.22-26. Mądrość a życie moralne.15.37n. Mdr 8. Mdr 7. J 1. Prz 9. Syr 14. NOWY TESTAMENT JEZUS I MĄDROŚĆ Jezus jako mistrz mądrości. Mdr 8. MĄDROŚĆ BOŻA Mądrość uosobiona.4.14.19. 1Kor 2.1nn. Mt 11. Ps 110. Jezus jako Mądrość Boża.7-14.9. Prz 8.18. Prz 8. Prawdziwa mądrość.14-22. Mdr 7.25n. Mdr 7. 2P 3. Hbr 6.19n. 1Mch 14.21-26. Rdz 31. Dn 5.22-24.2.

Ps 45.40nn. 1P 5. Łk 23.12-16.1-14. Dn 9. 1P 1.3.13.33n. Mt 22. Iz 61. Dz 3.23. Mt 25. Łk 23.17.3.5.22.29n.51. Dz 13.3.30. 1P 4. Łk 2. Łk 24.20. Ps 18. Dz 7. Dz 7.37.1. Dz 11.27.3. Ap 17. Ha 3. 2Sm 7.41. J 1. Mk 10.8. 1Kor 15. Łk 23. Jr 33. Ps 28. J 1. Dz 4.46.7. J 9. Mt 12.29. Mt 26.25.4.43. J 12. Dz 10. Mk 8.4. Dz 1.20.22-33.12. Mt 15. Mk 15.29. Ez 45.63-65n. 1Sm 26. Ps 89. 1J 5.34.39. INNE UŻYCIE TERMINU "POMAZANIEC" Pomazaniec Jahwe. 2Mch 1. Iz 53. Pomazaniec Jahwe w modlitwie. Ps 105.Mesjaszem. 2Sm 5.28.26.20.11.9. Dz 4.38. Ha 3. 1Kor 1.19. J 4.13. 1Sm 16.14. Mt 20. 1Kor 2.11. 2Sm 2. Ps 133. Wj 30.15.8.33. MĘCZENNIK Dz 22.16-22. Kpł 4. Dz 2. Mt 26.49. 1P 4. Łk 23.23. Chrystus jako świadek J 18. Ap 1.16.9.7.11.5n. 1Kor 5. 1Krl 19. Łk 23.5. Kpł 4.31.13.13.68. Dz 26. J 4.30n. Eschatologia a mesjanizm.39.15. Łk 1.27. Wj 28.10.14. Łk 4. Hbr 5. Rz 5. Ap 1. 2Krl 11.23. Kpł 4. Łk 1. Ps 89. 1Sm 9-10. Łk 4. Rz 1.32.20. Ap 6. Mt 1. 1P 1.1. Iz 53. Rz 9. J 11. Rz 1.5.7. 1P 3.9. Dz 2. NOWY TESTAMENT JEZUS A OCZEKIWANIE NA MESJASZA Tytuł nadany Jezusowi. 1Sm 26. Ps 17.5. 1Sm 24.39. Pomazaniec Jahwe w eschatologii. Łk 24.1.24. Łk 22.8.8. 1Sm 10.pomazańcami.55-60. J 10. Ps 2.27.18. Łk 23. Łk 1. 1P 2. Sdz 9.41-46.1-8.30. Dz 17.11.1. Ps 20.35.32.1. Mt 16. 1Sm 24.4.55n.6nn.14-16. Łk 23. J 7.25n.20. 2Krl 23.9.43. Łk 2. Lm 4.31. Mt 21. Mk 9.41. 1Krl 1. Iz 61.36. Hbr 7.34. Ps 132.1. WIARA KOŚCIOŁA W JEZUSA CHRYSTUSA Jezus zmartwychwstały .63n.61.52. Lm 4.15.34. Dz 3. J 6. Za 6.11.35.31.14-18. Za 4.16. Łk 23.18.13.23. 2Kor 4. Mt 9. Kapłani . 2Sm 1. Mk 8. Postawa Jezusa.16.22. Ap 3.2.20.27. Ps 28.51. Ps 2. Łk 22.41.22n.22. Ap 2. Łk 22. . Za 6.16. J 18.18. Łk 23.6. Ps 2.11.22. 1Sm 26.36. J 1.25nn.10.12-16. 2Sm 7. 2Krl 2.45.13.1. Wj 30.4. 1Sm 26.14n. 2Sm 19.31.10. Dz 2. 1Sm 9. Ap 1.2. Iz 45. Wj 29. Mt 26.2.10.12-23. Dz 2. Wj 40.STARY TESTAMENT OD KRÓLA DO MESJASZA KRÓLEWSKIEGO Pomazaniec Jahwe w historii.9. Ps 2. Mt 25.9-14.7.26. J 7.5.7. 1Sm 2. 1Sm 10.21. Tytuły Jezusa Chrystusa.

7-13.1-11.3n.8. Iz 24.18nn.20-24. Iz 26. 1Kor 13. Iz 57. Mt 1. Dz 7.10-14. Hbr 13.15.36nn.1-8.5. J 14. Iz 14. Mk 10.10.15.4nn. Flp 3. 2P 3.31. J 1. Pwt 28. Mt 5. J 15.23nn.20. 2J 9.1-6.6-10. Ap 7.36. J 21.28.31.20. J 13.31. 2Krl 10.34. Am 65.14. Rdz 8.4. Łk 9.39.33. 1P 1.5.1-11.3. Ga 4.19.21-31.35. Jr 31. Iz 7. Iz 54. J 12.25n.12.27.14.8.7.51. Iz 7.2.5. Ps 48.22. 1Kor 7.31. Ps 9. Pwt 8. Rdz 11. Mt 23.12. Hbr 12. Ps 46. Pozytywna i negatywna cywilizacja miejska. Mt 26. Ap 6. MIESZKAĆ Rdz 25. Mt 11. Rdz 19.17. Ap 21. Iz 33.2n. Wj 8.18. Iz 28.5nn. Mt 26. Łk 2. J 15.20-24.33. Ażeby Duch Święty został nam dany i aby przebywał w nas.15.2.8.14.15.8nn.5. Pwt 12.41n.52. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas.16. Am 3.21. Ez 34. Ap 11. Iz 1. Dn 4. Dz 11.19.33.27.11n. Dz 8. Rdz 4. Ps 112. Dwa miasta.8. Iz 25. J 12. Ap 11.8n.10n.35. Iz 62.26n. TO CO PRZEMIJA I TO CO POZOSTAJE Przemija bowiem postać tego świata. Ap 3.28. Pwt 6. MIASTO STARY TESTAMENT Od wędrówki narodów do życia w mieście.20nn. 2Tm 3. Jr 12.25. 1Krl 8. Ap 19. 2Kor 5.18.54.16. Iz 47. 1Kor 3. Ap 4.17. . Ps 119.8. 2Kor 4.44. 1Sm 51. Rdz 16.11. Łk 22.25.24. Ps 136.22. Łk 26. Dz 17. Rz 4. Ps 112.12.15.13. 1Kor 16.12nn. Łk 17.14.30nn.6. Ap 20. Hbr 9.15.3nn.7-12.31.9. Rdz 4. Mi 3. Mt 23.2.Mt 20.30. Ef 2. Joz 24. Łk 1. Mt 16. Iz 40. Iz 26.1-7. Hbr 13. 2Mch 6-7. Am 5.2. Rdz 49.3. Ps 23.20. Ap 17. Iz 7. Ps 104.2.12.8-13. Pwt 12. J 12. Ap 18. Ps 1. Dwa miasta. Rdz 10. Hbr 8. Ap 11.16n. Hbr 9.24n.8. Mt 24.12.4n. Ps 111. 2Kor 4.19n. J 14. Łk 13.37.24.23. Iz 40. Świadczenie chrześcijańskie. Pwt 33. Mt 7. Am 9.27n.16. Iz 60. 2Sm 7. 1Tes 2.2. Hbr 8. Łk 21. Dn 6. Łk 24.4. Rdz 49.5-14. BÓG MIESZKA W NAS A MY W NIM Przez swoją obecność Bóg pozwala ludziom trwać w istnieniu.22. Łk 23.20. Ps 122. Pwt 28.56. Jr 50. Ps 122.32.4.14-17.89nn. Ez 45.9n. Mt 23.28-31.9nn. Łk 19.10n. Wj 1. Pwt 33.11. Ga 4.13n. Dz 22. Ps 102.21-23.5.21.14.31n.20. Rdz 25. Iz 54. Ps 2.9. Mt 26. Hi 14. NOWY TESTAMENT Zbawienie i sąd Boży. Hbr 11.13. Hbr 12. Jr 35.2. J 8. J 19. Dz 18. Hbr 11.14. Ap 11.23-31. Am 6. Tylko jeden Bóg trwa.9.9n.

7. Lm 2. Jr 1. MILCZENIE Milczenie Boga.27.25.36. Ps 35. Łk 3.5. 2Kor 4.15-23.21. Mt 15. Łk 2. Hi 31.48. Łk 7. Mt 14.25. 1Kor 7. Ps 86. Wj 33. Prz 10. Ps 145. Jr 20. Iz 54.32.10.16. 1J 3.1.7. Ps 136.11. Oz 11.45.7. Łk 5.34.9. Wj 3. Ps 115. Ps 25. Ne 5.19.7. Łk 7. Jr 16.7.3. Hbr 12.9. Hi 6. Ef 4.1. J 15.7. Ps 106.16.14.10.16n.7n.7.6-11.17. Oz 6.1. Jr 12.14.4. Mt 26.42. Jr 33. Mt 8.38. Łk 10. Est 4.19. Jr 4.9.78.13.20.25. Ps 131. NOWY TESTAMENT OBLICZE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Jezus jako miłosierny Arcykapłan. Ps 94. Ha 2.20.8nn. Łk 8.20. So 1. Hi 40.13. 1Kor 3.27n. Iz 55.2.22. Ha 1.15. Łk 15.40. Łk 19.5.22.20. Miłosierny wobec wszelkiego ciała.7.3. Ez 39. 1J 3.2. Mi 7.12-14.16. Oz 2. J 6.13.28. Jk 5. Ps 107.51. Milczenie człowieka.26. Hbr 2.30n.11.1.1. 1Tm 1. Mt 11.18. Ez 3. Lb 30.2.8.14n.23. J 1.13. Łk 6. Oz 11.10. Ps 130.26.13n. Rz 11. Oz 2.30-28.6-9. Ps 107. Łk 15.13.30.13.14. Wj 22.9.7.11. Iz 64.2. Rz 1.25. 1J 2. Oz 11. J 8.50. Syr 18. 1J 2. Ps 83.15. 2J 3. Prz 17. Prz 11. . Mt 27. Rz 8. Łk 15.17. Ps 103.6. Mi 6.12. Wj 34.6n. J 14. Mt 15.13. Ps 109. Dz 18. Łk 15.27n.6.1. BĄDŹCIE MIŁOSIERNI Mt 5.29. Łk 1.15.2. Łk 9.26. Iz 58.7. MIŁOSIERDZIA PRAGNĘ 2Sm 24.23-35. Łk 13.32. Iz 55. Łk 1.13.7. Łk 5.6.13. Lm 3. Jl 2. Ps 51. Iz 30. Ne 9. Iz 49.22.32.28n.42. Oz 4.3.54.14.17. Hbr 11.9.4.9. Rdz 24. Hi 42.3. Kpł 19.31. Łk 4.18.11. Rz 3. Ez 33.18n. Mt 22.8.18. Wj 14.. Łk 9. Łk 1.16. Dn 9. 1P 3.16. Hi 30.36.6. J 14. Rz 16.14. Kol 1. Jr 31.2.5.63-64. Wj 34.1. Iz 14. Mt 5. Łk 7. Iz 49.16. Ogrom miłosierdzia. Ps 103. Dz 17. Ps 103. Łk 1.19. 2Tm 1. Łk 9.30-37. Wj 3. Iz 57.1n. MIŁOSIERDZIE 1Krl 3.18.12n. Iz 41.19. Ps 76. Wj 6. Sdz 2.3. Jon 4. 2Kor 4.1.6.26.6.1.27-56. Mt 20. STARY TESTAMENT BÓG MIŁOSIERDZIA Z pomocą potrzebującemu. Ps 6. Koh 3. Mt 5. Jr 16.J 14. Ps 4. 1Tm 1. Mt 17.19. Syr 27.23. Iz 9. Iz 53.7.8.5-16.11. Łk 2.7. Wj 15. J 5.17. Mt 12.56nn. Za 2.4. Ps 9. J 15. 1J 3. Serce Boga Ojca.2.30.36. Zbawienie grzesznika.6.6. Jr 31.9. Flp 2.20. Kol 2. Ap 8. Ps 28. Rdz 43.24.17.16-23.24.31-46. Iz 62. Mt 25. 2Kor 1.26.13.17. Mt 18. J 16. Oz 6.7. Oz 1.72. Na 1.19.9.11.1.16. 1P 2. Łk 19. Iz 28.8. Am 1.8.6. Mt 9. Tt 1.

J 5.13.49.42. J 8.48.7n.15-20. Pwt 6. Syr 2.16.13.18n. J 11. J 1. 2Sm 12. J 17. Ps 119. Pwt 30. Łk 2. Mk 12.9n.6.10.4-13.12-17.17.11.7n.5nn.21. Flp 2.MIŁOŚĆ Rdz 2.1-37.1. Pwt 7.15n. Tt 3.31n. 2Kor 5.28. J 3. J 6. J 3.9. Ps 113. Ps 31. Am 3. Łk 1.16.33-38. J 3. Am 3.34.16. Łk 9. J 17. J 17. 1J 4. Ps 37.28.21n. J 4.11. Rz 8. Łk 7.6.16.6-10.60-71.16. Łk 19.17.3. Hbr 1.10-19.5. Kpł 19. Łk 2. Jr 31. Iz 5. J 9.21n.18n.18. Rdz 6.1. Ez 16.26.12. Ps 34. Rdz 22.12. Ez 34.33n. Wj 33. 1Tm 2. Rdz 3.5-9. Bóg jest miłością. Mk 3.25. Łk 2.9.4.25-29. Wj 32.21n. Mt 22.34.25nn. Łk 24.46. Mt 11. J 11.8. Rz 8. Wj 20.23n. Iz 56. Hbr 2. Wj 34. Mk 15.8. Miłość obejmująca wszystkich w Duchu Świętym.32. 1Tm 2.35.53. Objawienie prorockie. Ez 17.25. 1Kor 8. Ps 146. Kol 1.15.2n.18. Ps 4. J 8.13-24.1-9.20.14. Łk 23.30. Pwt 6.1-10. Ef 2. Rz 5. Oz 2.20.1.9.5. 1J 5. Mk 10.21-24. Mk 14. J 19. Mk 10.24.8.37.11.25nn.24.45. Mt 26. Iz 41.31.38. Ku dialogowi osobistemu.34. 2Kor 5.7. J 14.127. 1J 4. Mk 14.2-3. Ps 132.10.6n.11-17. 1J 3. Mk 9.32-41.5n.26. Pwt 4. Ps 10.8.26.19. Dz 2. Rdz 22. Rdz 24.27. Prz 15. Rdz 4.26n.36.54.10-19. J 17.14. J 3.9-28. Rdz 18. Pwt 30.20.1n.13.7. Rz 8.43. Rz 8. Mk 1. Hbr 10. Ez 36. Mt 10. Rdz 12. J 10. J 15.34. Łk 23.49. 2Sm 19. .8. J 12.38. Pwt 11. Ps 40.35.1-36. 2Sm 12.5. 2Sm 3.1.28nn. J 8.3. 1J 4.50.15-25.17.24.9. J 16. J 1.15.45.4. Mt 28. 1Kor 13. Ps 34.22. Za 7.22.4. J 3. J 15. Ps 116. Syr 9. Pwt 7.2. Wj 3. Rt 3. Łk 23. Ps 73.49. Przyjaciele i zaufani Boga.18. 2Mch 6-7. J 6. J 15. Jr 31. Rz 5.2.10n. Rdz 24.36-50. Łk 24. Ez 36.32.1nn. Oz 11. Mt 11. J 14. Ga 2.11.17. J 14. Rdz 12.13. Miłość doskonała objawiona w Jezusie.9nn. NOWY TESTAMENT Dar Ojca.6. Pnp 8.16nn. Rz 18.19. Pwt 19.39. Mdr 11.16. 1J 4. Łk 8. Syr 1. Joz 2.9. Ef 5.7. Hbr 4.25. Mt 21. DIALOG MIŁOŚCI POMIĘDZY BOGIEM A CZŁOWIEKIEM STARY TESTAMENT Rdz 1. J 14. Iz 30. Jl 2.40.8.1.13. J 10.36. Łk 24.5. Mk 10.2. Prz 5. Łk 17. Mk 1.1.23-26.3-5.18.17n.1-5.30.9.15. Syr 4.60-63.41n. 1Sm 18. Ps 136. J 10. Rdz 34. Dz 10.14-17.9-13. Mk 14. Łk 23.14n. Łk 23. J 8. Rdz 3. Ps 73.13. Jr 31. Jr 31. J 17.13-59.6n. Jon 4.40. MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO STARY TESTAMENT Kpł 19.12nn. Ps 100.6. Joz 24.1. Mt 11. Ps 132. J 11. J 13. 1J 3. J 10. J 10.

Łk 14.20-26. Jr 11. Ab 1. 1P 2.to zjednoczenie.27. MOC 1Kor 1. Łk 7.22.13.13.8.6. 2Kor 13.8. Ez 18. Kpł 19.48. Hbr 5.4nn. Hi 6. Ps 107.19n. Ps 131. Ga 5.9.14n.6nn.5-9. Ps 60. 1Sm 10. Flp 1.2-5.14.15nn. Kpł 19.7. Pnp 4. Wj 3.9. 1J 5.45.1.11n.19.2.1. Pnp 5. Iz 7. Łk 6.17. 2Kor 12. J 3.2n. Kol 3. Syr 25. Ps 18.44n. Czułość Boża. Ef 5.18.Wj 22. Prz 27. Łk 10.9.12nn.26.14. 2Mch 7. Łk 21.16.3.10. Miłość jest darem. Flp 3. Jr 22.27.12.5.2. Mt 5.3n. 2Kor 4.12-27. Ef 4.26n. Ga 5. MLEKO Sdz 5. MODLITWA MODLITWA W HISTORII IZRAELA Mojżesz. Pwt 10.2.11. Lb 11. Jr 9.63.5.7. Joz 1. 1J 4.23.18. Rz 13. Ps 93.20n. Mk 12.12.25-32.36.8. MOC W SŁABOŚCI Ps 33. Mt 5.21n.17n. .5.11.11-18. Miłość .3. Ps 21. J 17.40. 1J 5.40. Kpł 26.22.39. Ps 62.5-10. 1Kor 1.6.7n.14. Mt 25. 1Kor 13. Syr 39.21.21. Ga 6.35. J 12. Obraz błogosławieństw Bożych i obietnic mesjańskich. Rz 5. Iz 66.14-21.9. Ps 46. Ga 5. Pwt 8. J 17. 1Kor 13.19n. 1Kor 13. Oz 9.9nn. Iz 55.25. 1J 2. Rz 1.1. J 13. NOWY TESTAMENT Dwa przykazania miłości.34. Iz 7.12nn. Jr 9. Prz 14.2. Ef 5. Pwt 32. Ef 5.12.28-33.16n. Iz 41.25.6.9. Iz 60. 1Kor 3. Ez 3.13. Flp 3.8. MOC WYBRANYCH BOGA Moc zaborcza. Pwt 6.29-37.32nn. 1Kor 1.7. Łk 23. Ps 113.3.14-17.1nn.10.16.5.4. Mt 6.23-26.10nn.22. Mt 5. Ga 3.24. Oz 7.18. Rz 15.10.10.16.12. Ef 1.15.11nn. Ps 41.73. Iz 1.8n.1. Flp 2. 1J 4.25. 1Kor 13.43-47.6.18.16. Iz 26.2-3. Sdz 7. Ps 57.12nn. J 17.15n.2.9. 1J 4.16. Siła na usługach Boga. Rt 4. Iz 30. 1Sm 17.30. Mt 18. J 17.4-12. Wj 3. Ez 20. Jl 4. Rdz 49. Joz 23.25-5. 1Kor 12. Pwt 11. Wj 23. Hi 29. Flp 4. 1J 5. Prz 1. 2J 5.16. 1Kor 8. Ez 20.22. Iz 30.8-19. Wj 13.8-13. 1J 4.36. Kpł 26.23.14n.14. 1J 4.3. J 15. 1J 3. 1J 4. Rz 12.8.29.10-31. Mk 16. Iz 35. Ga 5.7-5.15.15n. Ml 3.28.1-11. Kol 1. Łk 10.5.6.16. 1J 3. 1J 2.3. Rz 12. J 17. Ps 49. Ps 76. Mleko dzieci Bożych.18-19n.1n.45.11.7. Mt 6.11. Rz 5. Ef 4. Prz 31. Am 1-2. 1Sm 16. Mdr 2.26. Mk 10. Flp 3. Ps 18.5. J 15. 1J 2.4.1.

2.11-14.19. Jan J 4. Ps 4.29-35. Ps 119. Jk 5.7.21.18. J 16.5. Rdz 18. Jr 45.23. Wj 32. Ps 22. Wj 33.22.1-6. Mt 18. Łk 22.4.27. Ps 69. Ps 22. J 4.3-10. Tb 3.11. Jr 15.8.19.10-61.39-46. Ps 2.16. Jr 14. Mt 6.7.2nn. Mt 26.14. Ne 1. Ps 15. Ps 77. Ps 42. Ps 119.19.7-18.18.9. Iz 64.15-19. Modlitwa wspólnoty i modlitwa osobista. Mt 21. Modlitwa ufności.18-23. Jr 8. Łk 9.10. Królowie i prorocy. Ps 28. Ps 91. Iz 63. Mk 1.5. Ps 38. Jr 20.17.1-5. Ezd 9.10. Ps 27.38. Modlitwa i zmartwychwstanie Jezusa.24nn. Wj 32. MODLITWA.22.18.2-14. Modlitwa tęsknoty za prawdziwym dobrem. Ps 22.18. Mt 15.37. Ps 116.7. Mt 9. Łk 11. MODLITWA JEZUSA Modlitwa i posłannictwo Jezusa. Ps 42.5. Rz 10.29. 1Krl 8. Mk 11. Ps 65.32. 2Krn 20.18.17.24.1. Ps 106.4.16.45. PSALMY JAKO MODLITWA SPOŁECZNOŚCI Ps 104.8. KTÓREJ NAUCZYŁ NAS JEZUS Łk 7. Ps 103.26nn.1-3. 1Krl 8. Am 7.50. Ps 53. Jdt 9.4-11.25nn. Ps 44. 2Krl 19. Ps 22.9-13.13n. Wj 32.1. Ps 81.14. Lb 11. Mt 9.2. Modlitwa w chwilach doświadczeń.1-5.23. Ps 16.1-7. Jr 15. Ps 119.4. Jr 18.5. 1J 5. Hbr 5. Ps 25. Modlitwa i męka Jezusa. 1Krl 8. Mt 14.36n. J 16.6-12.29. Mt 6. Łk 18.4nn.7. Ps 7. Łk 9.19-23. Mt 7.20-28.33. Łk 6. 2Mch 15. Psałterz jako modlitwa Jezusa. Mt 18. Ps 37. Ps 78.47.23.14. Ps 48.26. 2Mch 15.30.14. Ps 73. Wj 16.12.25nn.4. 2Krn 33.7.9-14. Mt 6. Łk 8. Ps 63.23.41.19-22.25.8.13. Mt 9.29.5-8. Ps 55. Ps 42-43.22-32. Ps 22. Pwt 6.7. Jr 15.5-8. Ps 73.10. 2Krn 14. Synoptycy. J 11. Łk 22. Ps 6. Ba 2. J 6.32.10.1. Jr 4. 1J 3. Łk 3. Ps 50. Wj 32. Jr 17. Łk 18. Jk 1. Jr 14.12.25.12.71.26.11-17.10. J 17.7.2. Rdz 20. 1Krl 18. Jr 37. Ps 25. 2Mch 8. Jl 3. Ps 5. Wj 33.Wj 33. Mt 6. Ps 22.24.12. Ps 7. Mk 14. Ps 23. J 4. Łk 11. Ne 9.16. Łk 21. Jr 12.33n. Ps 69.13. 1Krl 18.50.6. Łk 11. Est 4.10. Łk 11. Ps 16.13.1. 2Krn 33. Mt 6. Łk 18. Ps 74. Ps 55.3. J 11. Jdt 8. Mt 4.22n.143.53.15.6-7.2. Wj 34.36. Mk 11.7nn.43. 2Sm 7. Ps 102. Jon 2.2.10.14. 1Mch 11.36.17. Ps 23. 1Mch 5.13. Łk 11.7.6-15. J 11.11. Jr 10. . Ps 59. Wieczór Ostatniej Wieczerzy.11-16.21. Ps 140.63. Hbr 2.17n. Ps 55.28. Ps 11.

Iz 51. Od monstrów mitycznych do stworzenia Bożego. Wj 14-15. Pwt 18. Ef 6. Rdz 1.3.18. Wj 3.17.10.23-30.15. Dz 5. Wj 20. Pwt 7.3-8. Ps 69. Iz 5. Ps 114. Ps 65. 1Krl 22. Wj 33.1. Rdz 7.6n. Wj 18. Wj 19.8nn. Ps 77.1-17.18.22n. Ps 107.11-15. Rz 10. Hbr 3. Oz 12.11-14.35.17.38. Rdz 9. Ps 104. J 1. Dz 20. J 1.21.25.22.11.19. Dz 8.1. Dz 7.15.2-7. Ga 4.3.53.30n.10. Iz 49. J 1. Ef 3. Dz 5. 2Kor 3. 1Tm 5. 2Tes 1.16-20. Dz 2.10-13.3n. Ps 24.10.24-26. Pwt 18. J 5. Ps 106. Wj 5. Rdz 9. 1Tm 2. Łk 9.16.30n. Kol 3.24-30. Rdz 7. Dz 3.11.1-10.3.1. Dz 9. 2Kor 3. Wj 19. MODLITWA KOŚCIOŁA Społeczność. Flp 1. Rz 15.27nn.13. 2Kor 12. Prorok. Ga 3.19.12. Dz 1.9. Rdz 8.23. Kol 4. 2Tes 2.13. Mojżesz i chwała Boża. J 2. Wj 34.33. 1Krl 8.8. Wj 24.25.22n.15. Am 9.78.8. Mdr 10.11.8.12. Dz 7. Wj 24.5-6.16. Wj 20. Wj 1.29-35. Pwt 5.13-20.8-22.40. Iz 51. Flm 1. Iz 1. Prz 8.10. Hi 38.12. Wj 4.3. Lb 20. Lb 12.3-5. Rz 8.40.14.3.9.3. 1Krl 7.4nn. Wj 4.6.9.5.5.19-23.23. Iz 41. Dz 7. Wj 13. Flm 1.7nn.22.9. Jon 1.13.27.31n. Łk 24.20. Hi 38.8.11.45nn. Ps 77. Dz 1.12.23nn. Wj 2. Ap 15.54.6-9. Pwt 3. Mk 14.16.26.11. Dz 13. Iz 30. Święty Paweł Rz 1. Ps 69. 2Kor 3. Pwt 33. Oswobodziciel i pośrednik przymierza.8.2. Lb 12. 1Tes 5.37.19. Dz 10. 1J 5. Flp 4. Wj 15.35.21.21n. Ps 77.4.13-20. Kol 1. Ps 89.18. Iz 17.1-5. Syr 45.1. Wj 2. Hbr 8. Lb 20. 2Kor 12. 1Tm 2. Sługa i przyjaciel Boga.1-15.13. Wj 34.15. Dz 14.26.17.12.30.19.14.14. Mt 23.11. Hi 7.27.10. Wj 19. Kol 4. Lb 11. 1Tes 5.6. J 17.1-18.17. Dz 21.14n.7n.17n.36. 2Kor 9.17-23. Hbr 8.52n. Rz 15.31. Łk 24.3.30. ustawodawca i orędownik. MORZE 1Krl 9.12-15.20.7nn.4-6. Wj 11.9.20. Iz 53.9-13. Ps 55.10nn. Dn 7.46. 1Tm 2.1. Hbr 11.24-29. Kol 3. Ap 22.19n.36.9.4.6-14.12. Dz 3. Wj 32. Dz 9. Ps 93. Dz 10. Lb 21. Flp 1. MOJŻESZ Pwt 34.19. Wj 17. Lb 14. Wj 14. 1Kor 10. . Rdz 1. J 6.9. 1Tes 3.4.12nn. Łk 11.16. Ef 5. Hbr 8. Dz 6. Dz 4. Kol 2.3. Hbr 7.6n.15-18.11.10.6. Ap 5.11-15.10nn. Ef 5. Ps 106. Za 8. 2Kor 1.2nn.13.49. Dz 8.8-11. Symbolika religijna morza.44-49.2.21. Dn 3.Oz 2. Ap 22. Wj 32. 1Tes 3. Lb 12. Wj 33.2. 1Krl 8.26.13.7. Łk 24.23-25. Mt 5. J 5.24.15.9n. Chrystus i morze. Wj 24.6nn. Pwt 4.14. Rz 8. 2Tes 1. Dz 7.

Ga 5.6. 2Tm 4. 1J 3. Hbr 10.1n.1-17. 1Tes 1. Iz 8.1.6. Ps 86. 1Sm 15.8.41.8. Jk 5. 1P 4. Oz 12. Ps 102.13.1.5. Rdz 9.9.25. Iz 63.6n.1.2.13-18. Mk 4.1nn.8. Rz 2. Ha 2. Mt 16.5nn.19.13nn. Oz 11. 2Mch 7.18. 1Kor 15.7n. Ef 2.19. Jr 31. 2Kor 4.11n.15nn.18. Mk 4. Wj 23.31-39.12.25nn.31-46.24nn.8nn. Iz 60. Pwt 28.11.25. 1Tes 5. Ez 37. 1P 4. Rz 8.11n. Mt 5. Pwt 28.19.8nn.8n.1nn. Flp 2. 2Kor 4. Tt 2. Ps 63. Jr 13.5. 1Kor 1. Lm 3.10.1n. Hbr 10. Hi 13.16. NADZIEJA 1Tm 2. 1Tes 4. 2Tm 4. 2Kor 4.1-6. So 3.8.7. Rdz 39.7. ZAŚLUBINY BARANKA . Ez 35.51. Iz 32. 1J 2. Rz 8. Jr 8. Za 14.3. Ha 2. Mt 18.2.19. Am 5.25.20.15n.12. Iz 26. Ez 34-48.8.36. Hbr 6. Dn 12.20.1-7. Flp 3. Jr 31. Wj 23. 1Tes 1. Joz 6.6. Ps 49.7-18. Ap 4. Hi 42.27-33.10.13. Rz 8.25. Ps 84.8. Jr 29.54nn. 2Tm 4. JEZUSA CHRYSTUS NADZIEJĄ KOŚCIOŁA Dz 2.16nn.19.7n. Rz 5. Za 14.13.20.8n.15.18-25.7. Mdr 5. Iz 61. Rz 8.23.15. 2Tm 4. Flp 1. Hbr 11. Ps 9.15. Hbr 11. Dz 3.13n. Nowa nadzieja.7. Łk 21. Oz 2. 1P 4.12. Iz 51. NOWY TESTAMENT NADZIEJE IZRAELA WYPEŁNIONE PRZEZ JEZUSA Mt 4. Ap 17.3-4. NADZIEJA ZBAWIENIA OSOBISTEGO A ŻYCIE PRZESZŁE Iz 53. Iz 40-55. Lm 3.22n. Hi 19.33. 1Kor 1.6nn.8n. Ez 36.9. Rz 6. Jr 31. Mt 16.19n. Hbr 10.1.15. Dn 7. 1Tes 5.39. Jk 5.8.33nn. Jr 1-29. 2Kor 3.18. Iz 59. Ps 139. 1Kor 9.39.19. Ez 18.18-4.4.8. Mdr 3.18. Hbr 7. Flp 3. Ps 16. Mk 6.29nn. Rdz 22.12nn. Flp 3.15nn.13.1.23. 2P 3.4-10. 1Tes 2.7nn.18.8.49n.16.9n. Kol 3. Kpł 26.13. STARY TESTAMENT BŁOGOSŁAWIEŃSTWA JAHWE JAKO PRZEDMIOT NADZIEI Rdz 3. Rz 8. Ap 13. Mdr 5. 1P 1.7. Mt 24.16.25nn.14. Rz 8.8n. 1P 1. JAHWE NADZIEJA IZRAELA I NARODÓW Fałszywa nadzieja.23.7. 1Kor 15. Iz 54. 1Kor 7. Jr 30-33.12-25. Mt 25. Mdr 5. J 6. Mt 28.29.17. Dz 2.23. 1P 1. 1Kor 13.19. Rz 4.23. Rdz 13. Rz 12. Kol 1.19. Rz 7.13.4n.24n. Rdz 49.19n. 2Kor 5. NAUKA ŚWIĘTEGO PAWŁA O NADZIEI Rz 8.16n. Mt 28. Dz 1.3.28-30.20. 1Tes 5.8.14.23n. Hbr 6.11.9nn.3. Rdz 12.17. 1Tes 4. Prawdziwa nadzieja. 1P 5. Ap 21. Kol 3. Ap 3. Jr 14.5.37.26n.24. 2P 3. 2Kor 1.4. Rdz 49.7. Ps 96-99. Jr 31. Jr 17.17.11.22-33. Rdz 12. Iz 11. Ps 73. 2Tm 2.3-13. 1Kor 15.24. Rdz 24. Jk 5. 1Tes 5. So 1.2. Rz 15. Ez 40-48. Iz 56.Mk 5.19nn. Mt 16.14. 2P 1.5. Rz 8.15. 1P 4. Oz 2.8. Mdr 4. 2Kor 5.27.11. Ez 16. Mt 8. 1Kor 3.24-29.17-21.

46. Ap 20. Ef 4. Łk 9. 1J 2. 2Krl 9. Kpł 14.7.1.1-7.26.15. 1Sm 10.27. Mk 16.1-8. 1Sm 16. Rdz 11.20. NAMASZCZENIE CHORYCH I OPĘTANYCH Łk 10.18-21. Iz 61.1-6.27.40.13. 2Sm 2. Wj 29.6. Rdz 14.1-16.13. 1Krl 1. Iz 25.34.8n. Rdz 11. Jr 31.3-7.18.3. Wj 28.25nn. Dz 4. 2Krl 16. Wj 29.14nn. Ap 21-22. Rdz 10. Mk 6.6-13.1-14. Ps 2.13. Hbr 1. Rdz 11. Ap 19. 2Krl 19.3-2.9-15. J 6.4. Iz 11. Ap 1. Kpł 8.18. Rdz 1. Ef 2.17. Ez 8. Kapłani. Kpł 8.14-24. Rdz 19. Mi 6.5.24.8.19. Rdz 12.2nn.20. NAMASZCZENIE Ps 109.2. 1Sm 16. NAMASZCZENIE JAKO ZNAK RADOŚCI I SZACUNKU Prz 27.2.10n. Ef 1.14.12.5. Społeczne następstwa grzechu. Pwt 6.5-8. 1Krl 7. Koh 9.1-5.5.10-32.12.39n. Ap 15. Dz 17.3. Rdz 29. 1Mch 12. Am 6. NARODY Rz 1. 1Mch 1. Rdz 3.18. 1J 3. 1Mch 12.1-7.11nn.7nn.13.7-12. J 19. J 16. Ap 22. Iz 8. Pwt 28. Jk 5.16.30. Iz 45.2.25n.13n. Rz 15. Ap 22.1. Łk 7. Rdz 3. Pwt 32. Iz 42.9. Wj 30. Dn 10. Joz 24.11.28n.38. Ap 2. Mt 26.3.1.36. Ap 22. Jr 27.36n. 2Sm 12.18nn. 1Mch 1.1-6.16. Mk 16. 1Krl 5. Hbr 1.14.8. Am 1. Ap 22.12-19.13. Ap 14.1-6.54. Mt 10. J 12. Ap 3.1. Iz 41. Wj 18. J 3. J 5. 2Krl 18.12. 2Krl 2. Ps 92. 1J 2. 1Kor 16.KONSEKRACJA Niektóre przedmioty kultu. 1J 5. Ps 45.21.7. Łk 12.5.1n. 1J 5. Iz 45. Flp 2.41.1nn.33nn. 1J 2. 1Krl 11. Prorocy. Iz 61.8n. Dz 2. Ps 45. Narody w planach Bożych.29-42. 1J 2.11-16. Ap 21.11.34.27.1. Ps 23. J 14.6. 2Kor 1.38. Dz 10. 2Krl 11.20.3n.8.21. Namaszczenie Chrystusa.9-14. 1Krl 19. .6. Rdz 9.3. Joz 24.19.3. Wj 12.6n. STARY TESTAMENT TAJEMNICZOŚĆ POCZĄTKÓW Jedność i różnorodność ludzi.15. Rdz 25.1-5. Ps 133. Mk 10. J 5. 1J 3.J 14.40.26-29. 2Kor 1.9.39. Wj 40.2.15.11. 2Krl 19. Chrześcijanin.7n.12. Iz 61.6.20. Narody jako siły wrogie Bogu. Rdz 35. IZRAEL I NARODY W HISTORII Rdz 16.6n.1.21.10-18.15.28. Am 9. Wj 5-14. Hbr 1. Łk 7.43-61. Rdz 4.22.50.5-8. Łk 4.7. Iz 10.13.11-14. Rdz 31.30-38.35n. J 6.2. 1J 2. Rdz 3.9. 2Krl 21. J 3.18n.6.9. Dz 4.38. J 11. Rz 6. Ap 5.13. Rdz 28.26. Lb 3.10n. 1Krl 19. NAMASZCZENIE .

Ap 17. Ps 87.16. 1Krl 18.42. Ez 38-39. Dz 18.36.16-25. Jdt 5. Rz 4.20-32. Dz 1. Ne 10. Słowa i postawy pełne kontrastów.1-11.20.10n.21.15.14.3.4nn.5n.9. Rz 11. Jr 7.9.23. Ez 25-32. Ap 11. Mt 1. J 11. Rt 1. Dz 22. Iz 49. Dz 11. Jr 11. Jr 7.4. Dz 26.22. Rz 15.14-17. Dz 2. EWANGELIZACJA NARODÓW Pierwotna społeczność a poganie. Łk 2. Iz 13-21. Dz 13.2nn.48n. Ap 21. Ef 2. Ga 2. Wj 23.18-19n. Dz 3. Rz 1.20-25. Ap 20.15.7-12. J 4. Dz 1. Mt 8. Rt 1. 1Krl 14.8nn.20n.16.17. 1Kor 11. Dz 1.10. 2Kor 13. Iz 45. Dz 10. Mk 2.15n. Dn 7.12.1. Flp 3.21. NAŚLADOWAĆ Powołanie Izraela.5-6. Ga 2.15n. Łk 13.37. 2Sm 17.17.6-11. Mk 7.6.32. Mt 1. Mt 2. Dz 8.17. Jr 2. Mt 10. 2Sm 15.15.8.27.18.18n.14n.16-22. Za 14.1. Prozelityzm żydowski. Pwt 4.28.2Krl 5.21.8.45nn.22nn. Dz 13.7nn. Jr 46-51.24-32.4. Apokalipsa. Ap 19.17nn. Mt 19. Dn 11.39.36nn.11-22. Iz 2. Dz 22.16. IZRAEL I NARODY W PRZEPOWIEDNIACH PROROKÓW Sąd nad narodami. Rz 8.6.1-5. J 18.17-20. Mt 4. Iz 42.2-5.20.10n.21.9-17. Mk 1. Iz 45. Jl 4.2.28. Ap 13. Iz 56. Rozwiązanie antynomii.50nn. . Wj 13.23-38. Ga 3. Mt 26.28n.6-9. J 21. Mt 26. 1Krl 18.16. 1P 2. Mt 10. Rdz 38.10. Iz 66.17. Pwt 6.53. Dz 2. J 11.13. Ap 19.10.2. J 12. Ps 47. Ap 17. Za 14.19. Oz 11. Joz 9.14. Mk 16.21-45.47.19. Iz 60.7nn.19-22.4. Naśladowanie Chrystusa. Paweł Apostoł Narodów. Wj 23. Dz 15. Mt 8.28.2.20n.8-11. Ps 25. Jr 9.7-19. J 12. Ga 3. Dz 19. Iz 24. Mt 15.24nn.21n.13. J 13.1-6.19.18-21. J 4.27. Rz 2. Ezd 9-10. Łk 3. Ap 19. Ap 14. Za 14.43. Wj 12. Dz 9. Ap 7.9-14. Rz 1.21. Rz 6.24.2-6. Łk 17.16. Mt 19. Dz 15. J 6. Zbawienie pogan. Dz 10. Ps 80. Iz 25.37-43. Lb 15.1-8. NOWY TESTAMENT JEZUS I NARODY Mk 1. Oz 1. Iz 19.2. Ap 17. ANTYCYPACJE Ekskluzywizm żydowski. Ap 15.35-36.13n.15. 2Kor 4. Mt 28.6. Iz 42.19-27.24. Mt 16.14. Dz 14.5n.35.29. Joz 6.6. Pwt 1.3.25.1-16. Dz 1. Ewangelie. Mt 21.12nn.3n.15. Mk 15.21-31. Ps 18. Ap 14.1-29. Oz 2.2. Mt 15. Mt 28. Mt 19.13.8.

Jr 5. Hbr 6. J 7.11nn.21. 1Tm 5.11. Ap 14.1-16. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS NAUCZYCIEL Mt 4.4. NAUCZANIE APOSTOLSKIE Misje przejściowe.14.12n.29.19n. Jr 48.8.12.20. Wj 24. 1Tm 4.18.10. Wszyscy Żydzi. Pwt 33. Łk 2.42. J 13. Jr 12. Pwt 5.15.39nn.14-17. Dz 13.1-11. Jr 50. Jr 32. Dz 5.3. Dz 4.17.3.18-21. Jr 23. Ne 8.8. Rdz 21.11.1-24. J 1. Joz 24.9. J 14. Rdz 20.12.22. J 6. Jr 31. Dz 2.11n.24. Za 10. Pwt 31. Mt 21.20.6.20. Prz 8.20. 1J 2.43.7n. Wj 24.9.26.39. Ml 2. Syr 30.3. Mt 15. Ps 94. J 7. Syr 51. Ps 143.59.44n.13. Pwt 17. Mdr 7.23. Ps 25. Mt 5. Dz 2. 1Tm 1. Ps 51.44. Iz 30. Ap 2. Dz 5.20n. NAWIEDZENIE STARY TESTAMENT Rdz 50. Prz 4. Ps 34.14.17nn.14.21n.13. Koh 12. NAUCZAĆ STARY TESTAMENT RÓŻNE FORMY NAUCZANIA Ojciec rodziny. Pwt 4. Iz 54. Joz 24. 1Kor 12. Mt 26.1.16n.29. Pwt 4. Syr 34. Mędrcy są ze swej istoty nauczycielami.2.19. Oz 4.33n. Prz 5. Prz 3.1n.4. J 12. Ps 106. 2Tm 1. 1Sm 12.24n. So 2.9. Prz 8. J 10.31. Mdr 3.23.2. Ef 4. Ps 80. Dz 14.6n.27.3. 2P 2. Mt 22.12.7.27. J 8.23.55. J 14. Łk 7.46.3.10n. Łk 1.10.9-13. Dz 5.17. Mt 23. Mt 22.20-25. Ez 34.3. 2Krn 15. 1Tm 6. Ef 4.16n.33. Ap 2.1n. Ps 119.33. Ps 71. 2Sm 1.6. 1Kor 12. Jr 36. Jr 50. Pwt 31.1-9.13. JAHWE NAJWYŻSZYM NAUCZYCIELEM Ps 25. Pwt 4. Hi 7.5.18n.14n. Am 3. 1Tm 4.10nn.19n.25n.17. Dz 13. J 3.9n.42. Prz 2. J 8.8. Syr 51. Jr 46.57. Apostołowie wypełniają swoją misje.7. Jr 32. 2Tm 4. Oz 4. Łk 19.21.16.36. . Jr 23. Pwt 6. Mt 10.5. Hi 33. Prz 4.66-69.31.32-36.7.17. Iz 8.18.1. Łk 3. Rz 16.28. Mt 7. J 7. Syr 2.6.28. Dz 5.1.1. Iz 10. Pwt 11.4. J 9.68. Dz 18.4.14.21.12. Pwt 4. J 8.18n. Oz 4.26. Pwt 31.16. Pwt 8. Dz 13.7.15. Jr 28.11. Ps 119.17. Pwt 27.1nn.3. Ps 17.3.17.3. Mt 28. J 6.34. Jr 16. Jr 29. Na kapłanach.12. J 8.18. Rz 6. Pwt 6.26. 1P 2.16. Jr 50. Jr 6.9. Pwt 4-11. Prorocy.J 6.13.11.15.1. Mt 28.28.7.3.19nn. Dz 2.22-40. Oz 5.13.1-17. Dz 17.10. Mt 13. Wj 12. NOWY TESTAMENT Łk 1. 1Tm 6. Wj 13.10.78.43n.32.

Hi 1. Wj 24. Ap 21.19.19.3. Rdz 28. Kol 2.31.33-46.13.3.11. Hbr 7.5.10. Rdz 15. Ps 33. Dz 9. Dn 2.21.3.4nn. Hi 38.35. Ap 21.5. Kol 3.14.1. Łk 1. Mdr 1. Prz 31.2.8.26.22nn.34. J 6. Rdz 37. 1Krl 20.11. Mt 6. RORATE. Ps 132.24-28.18.25.50.12.5.7.19.32. Iz 14. 2Krl 2. Wj 12. Iz 40. Ap 6.20. NIEBO JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA BOGA Ps 104.18.9nn. KTÓRE NIE JEST ZIEMIĄ Hi 38.89n.4.2. Poprzez nerki. Mt 28.10.13. Ps 2.45.2.14. Mk 9. Prz 23. Mt 6. Ps 14. NIEWIARA W IZRAELU .10. Ef 4. DE SUPER Iz 45. Mt 6.10.28. Mt 7.6. Iz 66.1-13.14. 2Krl 7.24. Iz 6.17.20. Ef 6.21.8. W okolicach bioder skupia się wewnętrzna tężyzna człowieka.4nn.17.6. Prz 30.8.1n. Mt 13.25. Ps 89.16. NIEBO NIEBO I ZIEMIA Rdz 1. Hi 38.16. 2Sm 22.24. Rdz 1. Rdz 7.11.13n. J 3.11.1.11. W JEZUSIE CHRYSTUSIE NIEBO JEST OBECNE NA ZIEMI Jezus mówi o niebie. J 1. Ap 2. Iz 63.16nn. Dn 7.7.2.17.1. Dn 7. Mt 24. 1Krl 8.13.2nn.30. Hbr 9. Ap 21. Mt 19. Ap 21. Kol 1.31n. Mt 5.1.62. Jr 1. Dz 2. Ap 21. Na ziemi jak i w niebie. Rdz 11.21. J 3.23.27. 2P 3. NADZIEJA NIEBA Flp 3. 1Krl 22. 2Kor 5. Dn 2.8-9. Mt 18.12.5.19. Ap 21.2n.4.8. J 1. Niebiosa otwarte. Pwt 10.4.45. Ne 1. Iz 57.11-15. Ef 2.13. 1P 1.13.26. Rdz 5. Ps 139. Mt 3. Ps 7. Dn 9.20.8. 1Krl 8. Ps 113.11. Łk 2. Ap 2-3. Mt 25. Rdz 11. Ml 3.34.20n.10. Hbr 4. Hi 16. Mt 12. COELI. Ps 115. Ap 3. Mt 6. 2Kor 12. Iz 11.4.42nn. Mt 5.27. Mt 5.27. Jr 17. Jr 11.2.19.10nn. Ps 16.12. Ap 21. Iz 5. Flp 1.4.4.3. NERKI 1Krl 12.51. 1Tes 4. J 2. Łk 12.26. Hbr 7.23n. Rz 10.1-4. Jr 23.11. Dn 9.27. Ps 68. Pwt 36. J 6.Mt 21.6-12.6.33-58.28.5. Mt 3. Mt 6.17.19. Hbr 9. NIEBO.16. 2Sm 7. Mt 5.35. Hi 38. Ps 26.18.15. owe organa wewnętrzne. Mt 25.7. NIEDOWIARSTWO Rz 9. 1Mch 2. Hbr 9. Mt 24. Mt 16.24.13. 2Sm 20. (Antyfona z liturgi adwentowej) Ps 119.19.25.1n. Iz 6.1. Ap 3. Ps 72. Mt 6.14.24. Jr 20.13. 2Kor 5.6.10. Hi 26.12. Mt 18.37.23. Jezus przychodzi z nieba. Mt 16. Ps 11. Hi 37. 1Krl 8. Hbr 7.10. J 3.17. 1Kor 15. Ps 68.5.16.10.1.11.20.12. Ps 29.12. Ap 22.26.2. Jr 12. 1Tes 4.

Ps 129. Pwt 9. 2Krl 17.17. J 6.35.14n. Ez 7. Dz 7. Mt 12. Lb 14.9. 1Kor 6.27. Rz 10. 1J 4. Lb 14.22.25-37. 1Krl 11. Wj 17. 2Sm 29.20. Lb 14. Pwt 9.1.11. Pwt 18.27n.24. Mt 15. J 1.2n. Mt 10.24. 1Kor 10. Pwt 9. Rz 11.3-25. Lb 14.1.13. Mdr 2.19.9.25.13. Ps 78. Mt 26. J 12. Lb 21. Mk 16.11. 1J 5.7. NIEDOWIARSTWO IZRAELA Mt 21. Pwt 19. Jr 7.7. Mt 26.61. Dz 3.15.69-75. J 8. Wj 15-17.38.5. J 6.4n.46-50. Mk 6. Mt 8. Mt 6.2-8. Lb 20. Ps 18.42. 1Kor 1. Jr 46.15n. Łk 14. Mt 10.8.8.24. NIEWIARA WOBEC JEZUSA CHRYSTUSA Iz 53. Lb 14. 1Krl 16.16. Pwt 8. 1Krl 22. Mt 16.24.4.12-21. 1J 2. Iz 43. Wobec tajemnicy paschalnej. Pwt 1.17.106. .16.3. Lb 11.7.24. Lb 14.12.26.58. Rz 9.9n.11.14. Prz 26.24. Izrael o podzielonym sercu. Prz 10.1-6.27.10. Ps 83.9. Rz 3. 1Krl 12. Iz 2.7n.3.22.1-10. Mk 16. Mt 23. Wj 14.21. Rz 11.24.6.1-32.11n. J 6. Lb 16. Jr 17. Mt 11. 2Tm 2.17. Jr 17.26.10n. 1Tm 5.22n.4. J 6.11. Mt 17. Iz 42.4.4.8. Ez 12.31nn. Mt 11. J 8.31-35. Rz 9. Wj 16.3. J 12. Iz 30. J 6.44. Wj 16.10. Jr 8.2n. Jr 2-4.13. Pwt 23.6. Iz 48.21. Iz 60.53.20.15. 1Sm 8.2.8. Święty Paweł a naród niewierny. Oz 10. J 8. Jr 27. Łk 24. Prz 19.24-27.4n.11. Tt 3.22n.11.25n.2. Mt 28. Mt 5.10-20. Iz 50. Mi 3. Pwt 32. J 6. Iz 54. Łk 22.21n. Dz 13.13.26. Lb 20.18. Pwt 7.Szemrania Hebrajczyków. Rz 9-11. Pwt 18.16.28.7.10nn.6-29. Czy sprawiedliwy może nienawidzić. NIENAWIŚĆ 2Sm 13.12n. Iz 7. Iz 43. Rz 10.44.24.33.51n. Wj 32.43. 2Krl 9. 1Krl 16. 1P 2.31. Mdr 2. Dz 26. Sprawiedliwy znienawidzony. Mt 23.4. Wj 33. 1Kor 7.24.21-24. 2Sm 29. Oz 2.26.37n.36.6.32. Ez 11. Przed Jezusem z Nazaretu.14n.10. Rdz 29.10.15.17.13.15. Mt 14. Kpł 19.13n.24nn. Mt 13. J 3. Pwt 22. Pwt 21.30-10.32.43. Rz 11. Prz 14.2. Lb 32. Rdz 4. 1P 2. Dz 4. Święty Jan a Żyd niewierny. Ps 21.1-6.36. Lb 14-17. 1J 5. 1Kor 14. Pwt 19. Ez 16.33n. Oz 7. 1Tes 2. Mt 11.43n. 1Krl 18. Jr 49.4.24.8.3.23. J 6.27.7.18.4n. Syr 20.7-15.13. Iz 28. 1Sm 18. Oz 2.17. Wj 17.19. Ez 6.11nn.2. Rz 11.8. Wj 32.4.20-24. NIENAWIŚĆ POMIĘDZY LUDŹMI Świat we władaniu nienawiści.32. Rz 9.17n.17.16.41. Mt 17. Wj 22. J 3.31. Wj 15.1-5. 2Kor 4. Ps 18. Mt 16.21. Lb 10.45. Mt 7. Iz 6. Mt 10.20. Jr 5.31. J 20.3. Ps 105. Jr 31.7.6. Jr 7.23.13-14. 1Krl 8.7.37. Mt 8.

24. Iz 5. Ps 73.11nn.12. J 3.46.4.6nn.17. Iz 61. Hi 10.14. Wj 20.43.4.8.12nn. J 17. Ez 18. 2Mch 8.50. Jr 2.24. 1J 3.18. J 11. Rdz 32.11. .36. Ps 137.21n.31nn. Ml 2.31-39. Jr 20. Mt 4.9nn.5.34. Jr 44. Mk 6.23. Rz 9. Rz 8. Hi 3.8. Jk 4. Ps 31. 2Kor 1.19.18.7. Ps 22.13. Prz 6. 1J 2.44.8. Mdr 12.28.13.24. WSZYSTKO ZAWODZI Iz 30.44.19. Ps 88. 1Kor 1. Rz 9. Jr 8. Iz 58.5.19.4. J 5. 2Kor 6. Jr 15. Hi 7.8. Za 8.33n. Ps 50. Łk 19.37. Ps 118. Hbr 5. Jr 2.6.21. Mt 10.1nn. Lęk przed zawstydzeniem. Am 5. Rdz 29. Mdr 11. J 8.24.55. Iz 1.3.22. JEZUS WOBEC NIENAWIŚCI Nienawiść świata względem Jezusa.4n. Mt 24. Lb 11. CZY W BOGU JEST NIENAWIŚĆ Mdr 11.20. 1Tes 5. Iz 17. Ml 1. Ps 45.41-45. Hbr 7. Wj 32.7. Ez 25. J 14. J 15. J 8.38. 2Kor 5.20. Jr 20.31. Ef 2. Ps 139.20.9. Pwt 7.11. Rz 1.15.3n. Pwt 9. 2Kor 6. Rz 5.3.22. Ps 11. Mt 5. Jr 8. J 15. Ps 97. Łk 22. BÓG NIE ZAWODZI Jr 17.13n. 2Krn 19. Łk 6. Łk 8. Mt 6.27.14.14-16.9. J 2. Ef 2. Nienawiść świata do chrześcijan.17-24nn. J 15.13.11.113. 1J 2.15.22n. Łk 6.14. Iz 24.3n. Ps 42. NIEPOWODZENIE WSTYD.14.25. Pwt 28. Ps 35.18-21.16. Ps 5. Mt 27.14nn.27.22. Jr 11. Ap 1. Ps 57.3nn.7.30. Pwt 12. FAŁSZ I PRÓŻNOŚĆ Fałszywość rzeczy próżnych.25. Tt 3. Mk 14.11nn. Hbr 5.15.10-14. Hi 31.2. Ps 42. Mt 23. 2Kor 4.5. Iz 31. Nienawiść do zła ale nie do ludzi.28. NIEPRZYJACIEL ZJAWISKO NIEPRZYJAŹNI Stałość i granice. Łk 23. 2Sm 20. Ps 119.37n.13.25. J 17. Łk 22. Pwt 1. Jr 12.8. 2Kor 6. Ps 139.4. Łk 12.5.1-5.Prz 3.5. J 15.15. Iz 1.23n.37-40. Ps 102.1. Ps 101. Ps 26. Rdz 25.10.4. J 12. Łk 21.53.18. Pwt 16.11.25. 2Kor 5. 1Sm 23.23n.12. 1Krl 19. Rz 8. Ps 38.2. Rdz 32.30.14.24.9.30. Rdz 32.38.24. Hi 3. Ps 31. Łk 14. Iz 1.8.50. Rdz 22.4.9.14.3n. Iz 5. J 12.14. 1Krl 19.3. Rz 8. Syr 27. 1J 3.30. Iz 8. J 15. Pwt 13.31n.18. Rz 5.25.5. Iz 44.12.46. Łk 4.8. Ps 37. Ps 43. J 7. 1Kor 15.10.24.14. NIEPOKÓJ 2Mch 3.7. Rdz 28. Mk 14.28.31.26.7.16nn.27. Jr 15.2. Am 5.23-33.12.18.37. Oz 9. Ps 69. 2Kor 4.8. Rz 8.5.50.21. 1Krl 19. 2Mch 15.7.21. Mk 15.11-24. Prz 8.5-18.11-15. Ab 1. 1J 2. 1J 3. 2Kor 4. Jr 2. Rz 9.23. Mk 14. Oz 13.10.4.8.9.16-19. Rz 8.

13-24.3. Rdz 49. Mdr 10-19.2. Ps 63.40. Iz 26.12. Ef 2.17.27.55. Ef 6. Syr 28.17. Ps 130.1. PROBLEM SPOŁECZNY Wj 21. Ne 9.12.16. NOC Ps 104. J 14. Rz 5.15. Dzieło czasu. Ps 19. Wj 14. Mt 5.14n. Ga 3. Wj 23.7.35n.30. J 8.18-23.19.8.4-8. Ps 119.16nn. 1P 2.13-17.24.14n.55.19. Ps 31. Iz 8. Ps 130. Mt 6. Rz 6-8.29.30. Dn 12. Hbr 2. Flp 2. Wj 21.22-9. Wj 11.21-31. Mt 13.42. Mi 7.32-36.6.21n.28. Wj 17. Pwt 20. 1Sm 19.26-27.1.7.12. J 13.16. Pwt 26.20. Wj 14. Ps 55.10. 1Mch 2. Jr 18.18.3. STARY TESTAMENT Noc wyzwolenia. Rz 8. Jl 2. Kpł 25. Flp 3.26n.1-7.15. Ps 134.14nn.22.39-55.7-8.5.36. Wj 22.1. Wj 21.1.1. Ef 6.21nn.11-17. Wj 22.6.21. Flm 1. Łk 19. NOWY TESTAMENT Ps 139. J 8. Pwt 15.1-11. Mdr 18. Rdz 4. Mt 20.5-9.14-21.13-17. Mt 5.Rdz 27-29.13nn.45nn. 1Kor 7. Łk 23. Sdz 2.6. Rdz 37. Pwt 2. Ps 13.12. Ps 141. Hi 3.6nn. Lb 35.43-44. Pwt 23. Ps 42. Wj 10.6. Kpł 25. Rdz 16. Pwt 7. Rdz 12. TEMAT RELIGIJNY Sdz 3.34. Jr 12. Ps 35.19. Rdz 1. Ga 4. Rdz 3.2.20.5. 2Krl 4. Ps 42.14-16.29. Ps 91. Rdz 4.10n. Prz 24.2.3. Pwt 28.10.62.21n. 1Sm 18. Przeżycie klęski. 1Mch 3. Iz 58. NIEWOLNIK Pwt 21. Ps 7. 1Kor 9.2. Ps 74.16. 1Sm 1. Ps 91. Kpł 25. Prz 25.4.39. Wj 13.15.1-7.15. Zwycięstwo nad nieprzyjaźnią. .15.20.12. Ps 77. Łk 10.3-10. Wj 12. Rdz 17. J 13. Hi 24. NIECO ŚWIATŁA NA ŚWIAT NIEPRZYJAŹNI Przypadek typowy. Wj 12. Ga 5.6.22n.8.1-16. Jr 34. Mdr 18.2. 2Kor 4.8. Rz 5.12.3n.9.16-22. Dzień i noc. Ga 4. 1Sm 15. Ps 38.1-17.4-7. Ps 119.20-23. So 1.18.23. 1Kor 7. Geneza.7n.10.20-21.22.9-17. Rz 6.3. Podczas nocy doświadczeń. TRYUMF JEZUSA NAD NIEPRZYJAŹNIĄ Przykazanie i przykład.28.13n. Iz 60.4.4.4. Wj 23. Am 5. Rz 7.10. Sdz 2. Mt 20. Wj 12. Ps 112. Iz 26. Ga 6. Rdz 15.6n.13n. Rdz 22.

Ef 6.31. Nowe człowiek.37n. J 19.27.8n. Iz 65.24. 1J 2.1-11. Nowe przymierze. Mdr 7.4. Dz 2.20. Jl 3. Ap 7.16. Lb 19. Mdr 10. Mt 13. Iz 41. Ez 40-43.20-25. Iz 43.17.15. 1Kor 11. Iz 43. Iz 44.18. Ap 4. 1J 2. Iz 45.20. Iz 55. Iz 65.7n.12.31. Ez 36. Dz 21. Mt 9. Wj 13. Nowe wyjście z niewoli.3. J 13.27.1. Rz 7.4. 2Tes 3.17.36.34. Ef 4. Dz 22. Kpł 19.2.15.18.34. Mt 14.6. Ef 5. 2J 5.4.11-18. 1Kor 15.18. Ef 4. Ef 4. Mk 1. Jr 31.7. Dz 9.21. Rdz 9. Mt 5. Dzień pośrodku nocy.8.4. Hbr 10. Mt 25.16.33.9.4.19.17. 2Krl 2.10. Iz 65.25n. Rz 6.25. 1Tes 5. Ez 36.5. Ez 11. 2Kor 3. 1Tes 3.29. Iz 40.14.26. 2Kor 3.9n.11nn. Syr 44. Dz 26.23n.19.31-34. Ps 149. 1J 4. J 9.18.15. Ez 34.19.3. 1P 3. Łk 9.12nn.44-49. Ez 36.6. Iz 54.41.9. Iz 54. Prorocy i mędrcy.16. Hbr 8.9. W OCZEKIWANIU NA NOWE CZASY Ps 104.3-8. Pnp 5.4. 1J 4. Rdz 9. Iz 50.3nn. Mt 5. 1P 2.5.10.6n. Ef 5. Dz 9. Ez 14.45. NOWE Syr 14.6-9. 2P 3. Mt 26.19. Kol 1.6. 2Sm 6.31. 2Kor 3.14-17.11-17.8. 2P 2.5.14.12. 1Sm 6.3. 2P 1. NOE Przekazy Księgi Rodzaju. J 9.35.29. Mdr 14.2.9. Dz 12. 1Tes 5.4-10.30.12n.12.16n. J 15. Pwt 21. Rz 13. J 13.4n.17.3. J 12.1. . 1Kor 11.8. Mt 24. Łk 17. Iz 66. Rdz 5. Rz 13.3. Łk 22.9.9. NOWOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ Pwt 26. Wj 24. Iz 51. Łk 9. NOWE PRZYMIERZE MESJAŃSKIE Nowa nauka.4. Ez 48.25. Ez 47. Hbr 12.34. J 13.8.30.1. J 15.22.26.8.22. Iz 42.32.Dzień i noc Paschy. Łk 17.20-25.2.35. Ez 18.6. Ez 36.26n. Dz 9.5.3.22. Pwt 30. W Nowym Testamencie. Iz 45. J 3. Iz 51. Nowe przymierze.13. Dz 20. Iz 43.52.6n.18. 2Kor 3. J 11. Mt 28.24. Dz 2. Mk 16. 1Tes 2. Rdz 10. Ps 96.22. Iz 54.53. Nie jesteśmy synami nocy.23.5.31. J 15.32. Iz 61.9n. Iz 54. Rdz 8.26n. Iz 42. Iz 45. J 13.6.60.1. Rz 6. Ez 47.21-48.12.1-10. Iz 41. Jr 31.2.1.7-12. Jr 13. Mt 26. Dz 16.7. Ef 2.26.13-48.6. Lb 11.17. 1Tes 5.20.15.20. Dz 5. Hbr 9. Iz 48.17. Łk 22. Iz 48.8. Mt 27. Iz 62.18. Rdz 9. Mt 27. Jr 31.15.3. Iz 62.20n.25.10.14. J 17. 1Kor 15. Iz 11.29.14.

Ez 36. Ez 48. Jr 7.35.14. 2Sm 7. Iz 52. Prz 8.10.15. Wj 3. Iz 65. Ps 18. Mdr 11. Iz 62.1.20. Am 5.22.12.19n.32. Rdz 26. Ap 2.9.24. Jr 17. J 17. 1Sm 3.16n.24.5.1. Ef 2.56n. Ez 34. Kol 3. Ga 5.12.4. .11-16. J 8.13.10nn. 2Kor 13.6.25-28. Mt 16. 2Kor 5. Iz 60. Dz 17. 2Kor 3.13. Rz 8.8-16. NOWY TESTAMENT DAR OBECNOŚCI BOŻEJ W JEZUSIE Łk 1.24. Iz 44. Rz 6. TAJEMNICA OBECNOŚCI W DUCHU J 16.11nn. Ml 3. Kol 3. Joz 1.19-23. Iz 40. Ef 3. 2Sm 7.19n.2. 1Kor 5. Dz 2.14. Ps 23. 1Kor 10. Ap 22.31.15.10.14. Łk 22.12.9. Tt 3.27n. Rz 8. Ap 21. Ap 1.20.15n. NOWA JEROZOLIMA Hbr 10. Tt 3.29n. 1J 5. 1Krl 8. Iz 7. Jr 17. Ps 16. J 3.9. Ez 34.16. 1Kor 3. 1Krl 17. Ap 3.9.3. J 16. Rz 8. OBIETNICA OBECNOŚCI BOŻEJ Rdz 17. Mt 28. Rdz 6.7.17. Wj 19. Wj 13.8.151. 2Kor 5.5n. Ap 3.Kol 3.28. Ap 14.2n. J 16.41nn.14.17. 1Kor 13. Ap 21. Rdz 5.5.1.34.20. Wj 19. Mdr 7.1-15.1.24.1-5.5.18nn.7. 2P 3.8. Mt 16.16nn.28.17. Iz 43. Mt 18. J 14.21nn.12.16-19.7. 1J 4.63.5n. J 2.16. Rdz 18. Wj 33.21n.16. 2Kor 4.1-16.35.28n.14. Mdr 9.8. Kol 2.168.19. Ap 1.18.27. Iz 42.5.19. J 14.2. Rdz 28. Ap 14. Ps 139. Rdz 3.23nn. Ps 29.26nn.40. Ef 4.28.28. 1Krl 8.15.6. 1J 5. 1Kor 15.3. Ps 15. Iz 66. J 3. Rz 8. 1Krl 19. Ap 22. Rz 8.29. Iz 41.10nn.16n. ZNAKI OBECNOŚCI BOŻEJ Wj 20. Ap 5.14. Łk 23. J 6. Rdz 48. Mt 11.6-7. PEŁNIA OBECNOŚCI W CHWALE OJCA 2Tes 3.21.4. Ap 21.15.20.24. Rdz 1. Ps 119.25nn.5n.10.15. Jk 1. J 17. Mdr 3. 2Sm 7.19.16. Rz 8.19.14.2. Rz 8. J 14. Ez 37.35.10n. Ps 145.9.30. 2Krl 18. 1Kor 6.18. Rz 8.12n. 1Kor 12. Ef 1.9.10.16.1.3n.17nn. Iz 58.1.15. Ez 10-11.14n. J 17.1.29.21. 1Krl 8. J 8. Pwt 16. Wj 40.31.8. Jr 12. 1J 1. Mt 22.11.8.17. Wj 34.11. J 3.8. Iz 48.4.22nn.5.10. J 16. Kol 3. Dar Boży.16. J 1. Jr 1. Rz 13. Rz 7.4nn.1nn.4. Iz 45. Sdz 6. Ap 21. Ap 21. Za 14.17. Ef 4.5.18.19.7.17.10. Am 5.9.9.15. Iz 52.10.12-13nn.11.20. 2Kor 4. Ap 21. Ga 5.2. Mt 25.26. Wj 3. J 6. J 3.2.5.23-33. OBECNOŚĆ BOGA Ps 119.8.7. Iz 57. Ap 11.22n. Ps 104. J 20.5. Ga 2.9. Łk 1. Mdr 6. 1P 2.23. Jr 31. Ap 3. 1Krl 8. STARY TESTAMENT Rdz 3. 2P 3.24.16-25.8nn. 1Kor 12. 1J 3.4.2. Jr 1. Iz 66. WARUNKI OBECNOŚCI BOŻEJ Szukanie Boga.3. Mt 1.33. Kol 1. Dz 9. Ps 46.21.42n.27.5.8n.16.11.12. Ef 2. Pwt 12. Za 14.26nn.3. Łk 10. 1P 1. Iz 6.27. Ez 48. Ga 6. Rdz 26.5. Kol 1.43n. Rdz 28.

45. 2Sm 7. Ps 110. Iz 45. 2Kor 1.69.1. Obietnice mesjańskie. Wj 33. Rdz 4.32-36. Dz 2. Łk 1. Iz 11. Iz 60. Rdz 34. Dn 12. Łk 1. Rdz 1. Mt 5.5.5n.3. Rdz 15. Rdz 15.63.1n.19-22. Rdz 12.28. Jr 23. 2Kor 5. Rdz 11.22-31.3.7.23. Rz 8. Rdz 17. Wj 19.20. Mt 5. Rz 4. Iz 9.28.2.3. Ps 110. Rdz 3.11.Kol 3.15n.1. 2Sm 7.6.16.24.22. J 19.3n. Rdz 22. Hbr 6. Jr 33.23. Rdz 17.9. Łk 6. Obietnice a Prawo. Rdz 12. Rdz 28. J 17. Rdz 1.14. Łk 6.13. IZRAEL JAKO LUD OBIETNIC Obietnice dane patriarchom.8-11.15.17. Mt 10.18.15nn.16.24. Dn 2.16-29.4. Iz 43.8n. J 14. Rdz 17.4-7. Prz 8.12.22.16. Jr 31. Mdr 4. Mdr 1.12.2n.15. Ps 105. Ef 3.1. Iz 60. Ga 3. J 14.4.20.20. Łk 22.17. Mdr 7. 2Mch 7.17n. Hbr 11. Iz 11. Ha 2.6.19. Iz 43.20.5.9. OBIETNICE JEZUSA CHRYSTUSA Synoptycy.9.26. Rz 9.16. Rdz 17. Rdz 22.1.23n. Syr 44.18. Kol 2. Iz 56. Ga 3. Dz 1.17. Iz 4. Za 6. Rz 4. Ef 3. Ez 34.41. Ef 2. Rdz 26.30.16.8.3nn.25n. 1Kor 1.7.11.8n.8. Łk 1. Mt 4. Ga 3. Jana. OBJAWIENIE STARY TESTAMENT Hi 42.35. Dz 10. J 13.9.5n.16-18. Wj 24.5. Iz 26.20.1. Dz 2.4. Wj 19. J 16.12. Obietnice dane Dawidowi. CHRZEŚCIJANIE DZIEDZICAMI OBIETNIC Dz 2.7nn.5. Hbr 6.7. Am 3. Ps 119. Iz 48. 2Krl 7.19. 1Sm 8. Rdz 12. Ps 2. Hbr 11.29.32. Mt 28. 2Sm 7.28. Rdz 17. Prz 8.73.4. Rdz 12.4. Łk 24.23n.39.15. Rdz 12.38n. Rdz 17.33.32. Joz 24.19n.3. 2Kor 1.1.1-5. Ps 16. Mt 4. Mi 5. Mdr 3.13. SPOSÓB W JAKI DOKONUJE SIĘ OBJAWIENIE .24n.21n.12.12.26. Syr 24. Rdz 13.33. OBIETNICE OBIETNICE I WIARA Lb 23. Hbr 6.17. Iz 42.19. Syr 24.19. Obietnica Ducha. Rdz 35. Mdr 7. Iz 54. Ps 73. Ez 36.2nn. Rz 4.12. Ewangelia św.11n. Prz 8. Rz 5. Jr 23.5.9. J 1. Ez 37.1.7.13.5.14. Za 6.45. Hbr 11. Obietnice nowe. J 1.1-5.39.5-7. J 3. Obietnice Mądrości.10. Rz 4. Rdz 3. Ap 22.17nn. Prz 20.15.11. Hbr 11.13nn.21-30. Ps 51.23.13nn. Ps 89.4. Pwt 29. Dn 7. Rz 11.6. Hbr 11. Iz 48.10.14.15.19. Iz 7.6. J 6.2. Za 3. Hbr 11.29. Mt 19.14. Ps 73. Ef 1.

Iz 6.15n. Ps 119. Mk 4. 1P 1.7. Objawienie przekazane. Rdz 12. Ku objawieniu doskonałemu. Pwt 33. 2Tes 1.13-53.7. Kol 3.Techniki archaiczne. Łk 10.23-31. Sdz 2.24. Lb 11. Iz 6. Am 3.12n.6. Refleksje mądrościowe.8.19. Jr 23. Iz 52.4-16. Iz 40.40. Tt 2.19-23. Iz 40.7-14.15-21. 1Krl 19.1. Rdz 15. Syr 34.4-11.3nn.2.27n.41. Prz 8. Rdz 44.22-41.1n.12-14.28.15.5.6. Ez 1. Prz 9.1nn.12. Mk 13. Am 7. Ga 1.7-13. 1Sm 28.17. 1Krl 22. Dz 2. Ps 19.5-10. Rdz 21. Mt 13. Ez 9. Jr 1. Dz 2.8.12. Mt 10. Bóg przez to czego dokonuje tu na ziemi objawia również samego siebie. Pwt 29. Rdz 44.1n. 1Sm 23.14nn. Ez 1. LISTY APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa. Ez 40-48. Prz 8.15-21. Mk 4.4.17.6. Wj 19. PRZEDMIOT BOŻEGO OBJAWIENIA Bóg objawia swoje plany.19n. Dn 4. Wj 3. 2Kor 4.6. Rdz 20.8. Objawienie przekazane. Hbr 9. 1Krl 22.6. Rdz 37. Ef 3. Mt 6. Wj 25. Kol 1.12.26.16. 2Kor 5. Dn 4.10n. 1Kor 13. Rz 1. Iz 60.23. Ga 1.19nn.30. Ps 119.13.9.6.3n.7.16n.1-9. 1Sm 15.47.11. Wj 14.7-11.14.15-43. Ef 1.16.33. Wj 33.26. 1Sm 9. Iz 28. . Syr 44-50. Wj 33.1. Lb 27. Rz 8. Iz 2.10. Dn 5.13.2.1nn. Apokalipsa. Jr 27.1-6. Dn 5.30n.12-15.26.7. Rz 16.23.2.7.5n.15-18. Objawienie prorockie.6n.15. Wj 33. Mk 16.28.1nn. 1Kor 2. Łk 1.17.14. Mdr 13. Rz 1. Wj 18.22.21.26.4n.1.31nn.5.8. Prz 8.13n.11. Mdr 7. Tt 3.1-6. Rdz 40-41.10. 1Sm 14.21. Lb 12. Dn 5.3. Rz 3.17.97. Iz 52. Oz 6. Rdz 3. Mt 11.16.14.16. 1Kor 1. Lb 23. 1Krl 3. 1Sm 28. Pwt 18.9n.25-27.1. 1P 1. Rdz 3.30. Koh 5. Wj 3.15.9n. Wj 20.16. Jr 1.1.7.8. Lb 23. Dn 8. 2Sm 7.21.11.5-14. Iz 60. Syr 43.21. 1P 1. Ez 1. Mt 28.26. Wj 3.25-32. Prz 2. Syr 42. Rdz 31. Mdr 7. Rz 1.11nn.1-21. Prz 8.2. Dz 1.20. Pwt 18.5n. Ga 1. Dz 2. Jr 1.11nn. Prz 2. Dn 5. Hi 25.11.32-36.16. Iz 40.1-4. Dz 1. 2Tm 1. Rdz 16. Rdz 31. Dn 2.26. Mdr 8.5.3nn.26n. Sdz 18. Ef 6. Wj 13. 1Krl 19.11.20.15n.4-8.10nn. Wj 34.35. Ef 3. Mt 16. Mt 16.20.2.25n.4. Łk 17. Dn 7. Łk 17. Dn 9. Ku objawieniu doskonałemu. Mdr 13.11. Mt 8.19.17.17.1nn. 1Tm 3. Kpł 19.1-5. Syr 39. Pwt 13. NOWY TESTAMENT SYNOPTYCY I DZIEJE APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa. Lb 12. Kpł 19. Sdz 7.

Syr 35. Mt 5.25. Oblicze i władcy.16. J 3.2-6.2. OBLUBIENIEC-OBLUBIENICA Iz 54.10. J 3.5nn.12. Ap 17. J 16.16.18. Iz 13.21.1n. Ps 80.22nn. 1Kor 11. 2Kor 11.8. 1Kor 1. Ap 17.18.22. Ps 104. J 16.1-43.29. 2Sm 14. 2Kor 4. NOWY TESTAMENT Baranek jako Oblubieniec Nowego Przymierza.9.20.11.4. Iz 52.9. Hi 29. Wj 33.9n. Ap 20.7. J 1.13n.3.15.20.14.17.1.4-8. Hbr 13. Ap 11.2.6. Ps 105.18.2.8.14. Hbr 1. Ps 30.18.6n.37.2.2. Sdz 13. Szukanie Bożego oblicza. Kościół Oblubienicą Nowega Przymierza.28. Ap 12.12nn. Mdr 7.2. J 16. Mdr 8. Mk 14. Ap 21. 1J 4.3.22-27.15.29.24. J 21.2.14. J 7. J 1.65. Pwt 4.4.6. Ap 22. Syr 13.2. Oz 2. J 1. Iz 54.31. STARY TESTAMENT Wj 3. Ez 16. Ef 5. Sdz 2. Ps 104.ŚWIĘTY JAN Objawienie Jezusa Chrystusa.14.5. .8. J 17. 2Kor 3.18. Iz 61. Dn 8. Wj 33.32. Sdz 2. Mt 22.4. J 1. J 1. Jr 30. Prz 27. Mt 17.7.19. Ap 22. Ps 80.50.17. 2Sm 17. Ap 12. Est 1. 1J 1. Ap 19.11. Jr 31. Doświadczenia Ozeasza: oblubienica umiłowana a niewierna .10.19nn. Ps 45. Jr 2.1.3. Mądrość a zjednoczenie z Bogiem. J 17. Ps 27.5.22.32. 1J 3.20nn.4. Ne 2.17. Iz 54.9.8.28. J 2.6. Ap 10. 2Kor 4. 1Kor 13. Objawienie przekazane.25.4n.15.9.20.9.21.14. Twarzą w twarz z Bogiem.16. Ps 42. OBLICZE Oblicze i serce.3.11-16. Iz 47. Syr 15. Mdr 8.24. Iz 1.8. Oz 1-3.19. Iz 46.26.13.31. 1J 1. Ps 80.17. Wj 34. Mdr 8.11. J 4.7. Mdr 8.2. 2Sm 1. Syr 13. Iz 63. 1J 3.18-23. J 6.7. Dn 1. Lb 23. Ap 1.8. Ps 51.4.6n. Pwt 28.8nn. Ps 11. Mdr 9. Wj 33. Mdr 7.25nn.2. J 1. Ap 5. Iz 40.11.8. Ps 4. Jk 2. 1J 2. Am 5. Oz 2. J 12. Prz 8. Prz 8. Jr 2. 2Sm 1.1.29n.2.18. Ga 4. Ez 16. APOKALIPSA Ap 5. Na obliczu Chrystusa. Ap 21.14. Prorocy: Oblubieniec kochający i wierny. J 21.2.6.59-63. 2Kor 3.44-45.14. Ap 21. Ap 14. Prz 8.14. Prz 16.4. Ku objawieniu doskonałemu. Jr 11. Tt 3. 1Sm 16. Wj 33.27. Ap 1.22.20.8. Iz 62. Pwt 4. Lb 6.5. Oz 2.24n.24.3.7n. Pnp 8.23. Prz 15.6.11-19.9. J 14.15n. 1J 3. Ez 2.7. Ap 22. Ez 23.5.

33.4n.23.13. Ef 5.56.14.13.19-23.46. Ez 30.15. Chrystus i obłok. Ap 22. Mt 24.12.18. Wj 40.27n.3. Kolumna z obłoku i ognia.3n. Ap 14. Mt 9. Rz 1. Łk 9.20.12. Iz 19. 1Krl 8. Syr 32. Łk 12. Rdz 9.4. Ślepiec oszukujący samego siebie. Na 1. Rdz 9. Ps 78. Formalizm obłudnika. Wj 13. Mt 23. Mdr 2. Wj 33. J 19.7nn.1nn.13n.15.6. Mt 23. Łk 1. Mt 6. ZAKAZ SPORZĄDZANIA OBRAZÓW Pwt 27. Mt 23.3n. Jl 2. Wj 14. 1J 5. Ps 105.22.34.5.8. Hi 7.5n.1-13. Ps 8.3.7. CZŁOWIEK OBRAZEM BOGA Stary Testament. Rdz 9.9.34. Mt 26.20.12.18. Mt 23.51. Mt 25.12. Wj 32.19.Gody wieczne. Oz 6. 1Kor 15.3. Pwt 4.12.30.14. Mt 6. 1Krl 12.4. Wj 40. Mt 5.34-38.12-18.3-14. Wj 24.5.6. Iz 63.1-10. Rdz 1.22-37. Mt 12. Mt 23. Iz 45.10.64. 1Kor 11.38.1n. Mt 22.12. Łk 12. OBRAZ J 1. Wj 14.2.16. 2Mch 2.3.8.1n. Iz 4. Hi 22. Ps 104. Ez 38. Mt 6.40.20. 2Kor 3. Mt 23.1nn. Jr 18. Wj 16. Iz 63.6.18. Na 1. Mt 23. 2Sm 22. 1Kor 10. Ez 34.17. Syr 1.11nn. Ps 97.24-25.18. Łk 3.1-8. Ap 1.15.13. Mt 15.4. Ne 9. MĄDROŚĆ OBRAZEM WZNIOSŁOŚCI BOGA . Jk 3.38.2.24.16. Ga 2. Mt 22.25-26. Jr 4. Mt 17.7.17.10nn. 1Krl 18.15.6. Ap 19. 1Tm 4. Iz 66.5.24.34.13.8. Mdr 7.2n. Wj 14. Jud 1. Mt 22.9-28. 1J 4.39. Pwt 1. Ez 10.13. OBŁUDNIK Iz 29. Mt 16. So 1.9. Iz 5. Pwt 5. Mt 12. Joz 24.1. Łk 18.16nn. Chrześcijanie w obłokach.24. J 9.28n. Oz 8. Mt 7.44.14.20. Ap 19. Kpł 12. Dn 7.2.6.9.15. Obłok i chwała Boża. Mdr 17. Łk 13. Mt 15.7. Syr 36.44n. Rdz 1.4.25n.1nn.12. Ps 18.7.21n.35. Obłoki eschatologiczne. Rdz 5. OBŁOK Hi 36.33. Ps 78.48. Ez 38.27. Ps 104.14.14-18. Nowy Testament.26-29. Ez 34. Mdr 13. Wj 20. Wj 33. Dz 1.9.3. Ap 11. Mt 24.25-32. Wj 19. Jr 4.3.2. Ez 43.2. 1P 2. Oz 13.56. Dz 7. Ciągłe niebezpieczeństwo obłudy. Ez 30. Lm 3.26-33.9n.5n. 1Tes 4.9.20-18.

J 7.19. Iz 63.33.18n. 1Mch 1. J 7. NOWY TESTAMENT Praktyka obrzezania.9. Wj 6.48. Dz 4. 1Kor 15. Hbr 2. Kol 3.3. Rz 8. Obrzezanie jako znak przymierza.7. CHRYSTUS OBRAZEM BOGA J 1. J 17. Pwt 26. Rz 3.5. 1Kor 7.13. 1Kor 15. Rdz 17.46. Ez 36.21.29. Kol 1. 1Sm 17. Ga 6.18. Rz 3. J 14. 1Kor 7.12-22.29.7.3-14. Dz 10. 1Kor 11. Rz 8. Dz 20. CHRZEŚCIJANIN PRZEMIENIONY WG OBRAZU CHRYSTUSA 1Kor 15. Dz 5.6-29. Wj 12.22. Dz 15.12.28.18-4. Jr 9. Hbr 9.13n.24.10.9-12. Ps 118. J 12. Łk 1. 1Kor 15. Ez 44.7.14.24. Ha 2. . Rdz 34. Ps 130. Jr 4. Ga 4. Rz 15.25.49. J 12.20. Łk 2.8-12.9-14. Łk 2.7. Sdz 14.13. Flp 3. Kpł 26. Ef 1.16. Ez 36. J 1. Rz 3. Jr 31. Pwt 10.45. 2Sm 7.21nn.18.28.6. J 8.2-4.9.23. Rz 8. Mt 21. Wj 19.33.23. Kol 3.37nn. Ap 5.33. Iz 53.5n.29. Łk 24. OBRZEZANIE STARY TESTAMENT Obrzezanie jako znak przynależenia do pewnej społeczności.68. Ef 1. NOWY TESTAMENT Łączność ze Starym Testamentem. Rz 6. J 17. Wj 4.11n. 2Mch 6. Kol 2. Ap 20. 2Kor 3. ODKUPIENIE Wj 12.Mdr 7.2. Iz 62. J 1. Ga 5.9. Wj 4. Rz 8.18. Obrzezanie serca. 1Krn 10. 1J 3.2.14.4-8.28.30. 1P 1.19. Tt 2.4.16.6nn. Odkupienie mesjańskie. Wj 12. Iz 53.15. Ga 3.8.6. Rz 10. Pwt 30.21.31n.29.23. 1Kor 15. 2Kor 3. Obrzezanie duchowe.13. Kol 3. Ga 6.25.14.15.28. 1Mch 1.26.5.11n. J 18.3. Mt 26. Kpł 19. Dz 1.26. Dz 2. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Łk 21.19. Joz 5. 1Kor 6. Joz 5.11-12.31. Dobrowolna śmierć Jezusa Chrystusa.12. Mt 20.7nn.27. Łk 1.45nn.27.44. Dz 3.4. Dz 10-11. 1Mch 2.26.60-63.4. Ef 1.59.10. Iz 53. Prz 8.14. Ef 4.9. Ez 44.2-9.23.13.24. Rz 8.24nn. 1P 2.36.49.13. 1P 1. Kol 2.23. Ga 5. 1Sm 17. Ef 3.10.11.60. Jr 6. STARY TESTAMENT Wyjście z Egiptu i Przymierze.3-6. J 1.30. Rz 2.13.28.28.29.48. Rdz 21. 1Kor 11. Flp 3. Flp 2.28n. Ez 16.49. Wj 19. 1P 2.18.32. Rz 4.5. Wj 14.10.4. Kpł 12.41.4.49. Ga 3. Jr 31.3.38.9.31n. Tt 2.23n.28.15. Dz 2.6n.42. Mk 10.17.21. Kol 1.7nn. J 5.11. 1Kor 1.11n. 1Mch 1.

J 17.23. Pwt 32.2n. Rz 5.13n.25-28.18. 1Krn 22.27. Rz 8. Ez 38. Ps 66.12. J 4. Rz 5. 1J 4. Odpoczynek znakiem uwolnienia. Koh 9. Ap 12.21.3.13. Łk 9.9. Ef 1.9. Za 13. Flp 2.7.51. Ga 1. Joz 21. Iz 53.37.27. Ef 5.12. Łk 24. 1Krl 8.14. Ps 55. J 19.45.32.21. Syr 6.16. Tajemnica miłości. Iz 57.2. Mt 11. Jr 31. Rz 8. Rz 8.8.12-16. Łk 24. Rz 8.39.15.32n.4. Ef 2. Odpoczynek a święto. Rz 5.12.16. Rz 5.2n.12. Rz 6. Sdz 1. 2Kor 5. Ga 2.8. Rz 5.3-6. Ez 39. Łk 24. Tt 2. Rz 8. J 12.6.56.8. J 15. ODPOCZYNEK I PRACA Wj 20. Ps 95.1. Ez 40-42. Zwycięstwo nad grzechem w ciele. Hbr 3.11. Wj 31. Łk 3.31.20. J 12.8.10. Rdz 2. Rz 8.4. Rz 8.36. Sdz 1.20.9.8.25. Iz 7. Rz 8.9.12.46. Jr 6.16.14.6.5-8. Pnp 2.31. Rz 5. Ez 34. Jr 31.11. Iz 53.13. Ps 16. Hi 3.11.34. J 13. Mk 10. 1J 3. 1Krl 4.6. Koh 8. 2Krn 14.21.22n. J 14. J 19.1. JEZUS CHRYSTUS JAKO ODPOCZNIENIE DUSZ Odpoczynek i odkupienie.3. Rz 6.16.13.10n. Hi 9. J 16. Przedsmak pełnego odpocznienia. Ez 36. Ez 20. J 12. J 12. 1Kor 15.2. J 20.2.19. Ap 14. Łk 9.10.26.6. J 1. Iz 53.39. Ap 5. Kol 1.11. Ez 47.5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Przez człowieka grzech wszedł na świat.30.9n.28.7n.13.7-4. Iz 58. Ga 6.39.7-11. Flp 2. Mk 2. .31.8. Pnp 1. Iz 40.32. 1J 4. Łk 24.22.27. Ap 14.13. Rz 8.7.4. J 5. J 15. Mk 3.17.39.14n.11.29.1nn.4. Za 12.13. Dz 5. Flp 2.20. Mt 9. J 18. Odpoczynek i niebieski.15. Mt 8. J 19. Ps 132.21n.36nn.7. Wj 23. Pnp 3. Dn 12. Syr 24. Ps 23.Śmierć i zmartwychwstanie. Ga 2.34. Jr 30.11.19.1nn. Objawienie odpoczynku Bożego. Wj 34.24. Pwt 5.12n. Ef 5.23. 1Krl 5. Mt 12.10. J 19.2. Ne 9. Iz 7.4. Rdz 2-3. Iz 7. 1Tes 1. Rz 8.17.1n. Syr 51.30. Ps 39.16n.1. Pnp 3.10n.14.5. 1P 1. Ap 4. Syr 24. J 10.7-10.4. Iz 30.20.4.9. J 14.10. So 3.30-31.20. KU ODPOCZNIENIU BOŻEMU Ziemia Obiecana jako zapowiedź odpoczynku Bożego.35.13.2. Koh 2.15.43n.5n.13. Rz 8. Ez 38-39. Odpoczynek jako udział w odpoczynku Stwórcy.45.8. J 3. Rz 8. 1Tm 2.4.4.25nn.6. 2Sm 7. Ga 3.31. J 18.13. Pnp 8. Dz 10. ODPOCZYNEK Koh 1-2.

2. Iz 56. Iz 66. Ps 40.26. 1Kor 10. 1P 1. Pwt 12.5.11. Kpł 16. Pwt 26.14. 1Krl 16. Szczyt pobożności wewnętrznej w Starym Testamencie. Rdz 15. Ps 51. Kpł 24.14.8. 1Sm 7.6.9. Ap 1. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem. Rdz 12.6nn.9.15.10nn. Ps 50. Wj 19.25. 2Krl 16. Dz 3.5.22.34. Prz 15. Zastanów się co uczyniłeś. Kpł 5.9.7.38nn.20.13.14.31n.1. Oz 4. Dn 9.15.18. J 12. Wj 24. J 17. Kpł 22. Jr 7. J 11. Ps 54. Iz 43.20. STARY TESTAMENT EWOLUCJA OBRZĘDÓW OFIARNICZYCH Od prostoty pierwotnej. Iz 59. Dz 4. Mi 6. Am 5.20. 1Sm 3. Kpł 1-7. J 3.64. Dn 3. Jon 1.3. Rdz 22. Ga 3. Syr 34.18n. Łk 22.13n.3. Ps 51. .21. REFLEKSJE KOŚCIOŁA NAD OFIARĄ JEZUSA Od ofiary na Kalwarii do Uczty eucharystycznej.8. Am 5.11.16-23. Iz 1. OFIARA Rdz 8. Sdz 11.7.13. Ap 5.37. Mk 9. Iz 43. Rdz 8.10.9-21. J 13. Hi 1. Mk 12.15. Sdz 13. Oz 2. Dz 20. Sdz 20. Kpł 1.31.10.26.18n.17. Ps 51. Rdz 8.Grzech poznałem właśnie dzięki Prawu. Prymat pobożności wewnętrznej. Kpł 17.9. Rz 8. Rdz 15. Kol 2. Dz 2.7.7. Rz 11.21.20nn. Ps 27. Kol 1.14. Oz 4. Mt 26.23-30. NOWY TESTAMENT Mt 5.3. 2Sm 12. Mk 1. Ap 5.23.16.18nn.4. Am 4. Mi 6.27.1-6.12. 1Sm 15.7nn. Mi 6.25. 1J 1.4nn. Prz 21. Wj 12. 1P 1. Ezd 3.20. Wj 13.11-16.4. Wj 18.7. 1Krl 8. 1P 1.19.7. 1Krn 29. Wj 20.6.1. Syr 35.31.5. Wj 23. Mk 14. Iz 53.32. Ez 18.24n.19.7. 1Sm 1.8.17-30. Pwt 12.28. Ml 1.3.9.13n.26. Wj 24. Rdz 4. Rz 5. Kpł 1.33.19. Ef 2. Dz 3.6. Rz 5. Rz 7.1-10.6. RÓŻNE ASPEKTY OFIARY Od typów różnorodnych przedstawionych w historii.23.36.18. Rz 2.7n. Ef 1. Pwt 18. Iz 59. do syntezy podanej w Księdze Kapłańskiej. Dz 3.22nn. J 19.24.24. Mk 12. Ewangelia. 1J 5. do złożoności obrzędów.7.8.10n.6.30. Prz 21.15. OD OBRZĘDÓW ZEWNĘTRZNYCH DO OFIARY DUCHOWEJ Obrzędy zewnętrzne jako znaki "ofiary duchowej".17.8.16. Pwt 4.23n.16. 2Sm 24.11.45. Rdz 14. Wj 24.15.20.8nn.7.7. 1Kor 5. 1Sm 20. Ps 22. Rdz 8. Iz 53.2. Kpł 3. Dn 3. Iz 59. Jr 2. Pwt 33. Wj 5. Rz 3. 1Sm 15.8n. Pwt 14.6. 1Sm 3.18. Oz 6.55nn. Sdz 17.5.6. Dz 5.27-31.15.23. Ba 1.7. Sdz 11.33.6.8. J 19.5-11.32. Ps 69.4nn.6.24. Wj 24. 1Sm 26.24.11. Sdz 6.30n.19. JEZUS SKŁADA SAMEGO SIEBIE W OFIERZE Mk 10.

24. Sdz 6.31.15. 2Krl 2. Ml 1. Pwt 5.11. 2Mch 1. Kpł 9. Łk 12. Syr 2.34.5. Mt 5. 1Krn 21. Mt 7. Za 12. Ez 28. Jr 17.1. Obrazy i rzeczywistość.6.5.18nn. 2Krn 7.28.5.10.18.21. Jr 20. Pwt 6. 2Krl 16.27-33.17.14n. 1P 4. Hi 20. Pwt 5. Tradycja prorocka.40.10.2. Iz 29.10-11n. Kpł 18.35. Wj 3.26.14. Hi 15. Łk 9.21.1. 1Krl 19. NOWY TESTAMENT PERSPEKTYWY ESCHATOLOGICZNE Jezus.4.2-6.12. Jr 23.15.43n. Iz 6.17.21.14. 2Tes 1.50. Wj 34. Iz 30. Hbr 8. Pwt 5.17.15-10.6. Iz 9. Mk 9. 2Krl 1. Rdz 19. Ab 1.49n.9.35. Flp 2.9. 1Krl 18. . Jdt 16. Kpł 6. Mt 13. Ap 20. OGIEŃ Rdz 15.17. J 15. Pwt 4. Am 1.10-14. Rdz 22.24.19.7.18. Tradycje deuteronomiczne i kapłańskie. Łk 17.22. Jr 17. ZA DNI KOŚCIOŁA Jezus. Ap 1.26. Syr 7. Pwt 6. Wj 34. Za 13. Wj 9. Wj 19. Hbr 10. Iz 31. Pierwsi chrześcijanie.4-2.9.42. J 6. Mt 13. Pwt 5.8.18. Rz 12. 2Krl 21. Mt 3.29. Pnp 8. 1Kor 3. Mądrość i pobożność. Rz 15. Mt 11. STARY TESTAMENT TEOFANIE W jednym z głównych przeżyć. Mk 9. 1P 2.16. Od ofiary Głowy do "ofiary duchowej" członków.12-17.6. Lb 16.17.18. NA PRZESTRZENI DZIEJÓW Ofiary całopalne.5n.24-10. 2P 3.38. Ap 5. Jr 19.1Kor 10.24.17. Hbr 10.23.8.2. Ap 15. Jr 6.10. Ml 3. Pwt 4. So 1. Am 4. Pwt 9. Rdz 15. Za 2. Pwt 18. Pwt 5. Pwt 9.4n.6. Hi 20. Hbr 9.15.12.2n.48.27-33. 2P 3. Iz 30.12. Syr 35.5. Wj 20. Jr 7.5. Ap 20.24.9. 1Kor 10.9.12nn.27.15.16. Prorocy i ogień.21.2.2-6.18. Dn 3.15.20.1.6-13.3.12.11.29.17n.16. Hi 22.53-58.1nn.53. Iz 6.18. Ap 19. So 3.19. Iz 4.6.7. Iz 66. Iz 66.10.22.1nn.10-11.27.14. Jk 5. Ml 3.4.11. Iz 48. U KRESU CZASÓW Ez 22. Hbr 13. Dn 7. Pwt 5.16. Mt 13. Kpł 18. Ez 10. Pwt 4.29.27-30. Hbr 9. Ez 1.3. Flp 4.6n. Syr 48. Jr 15.6.6.18-22. Hbr 10.2. Iz 29. Apokalipsa.54n. Hi 1.

Mt 6. Mk 9. Ml 1.1. Rdz 34.4. Pwt 8.9.16.1nn.12.8.33.13. Iz 63. Rdz 15. Ps 82. Mt 8. Mt 5. Ku przełamaniu pierwszeństwa rasy.16. Od jednego narodu do całego rodzaju ludzkiego. OJCOSTWO BOGA OJCÓW Od ojców do Ojca. 2Mch 6. Rdz 5. Rdz 5.19-22.3-8. Mt 5. Rdz 21. Ga 4.2.32n. Wj 21. Mt 7.4.8.14. Rdz 17.31nn.6. Ef 3. Ga 3.10. Ga 3. Ga 3. Iz 30. Dz 3. Oz 11.16. Iz 64. Mt 6.4-6. Mdr 12. Mt 7. Oz 12.12.14n.10n. 2Krn 6. Mt 11.8n. Ef 3. Iz 51.51-61.32.18. Rdz 38. Protoplasta pokolenia.13-16. Mdr 2.7. Syr 44. Prz 13. Ps 89.23-38. Est 3. Syr 18.21. J 8. Ezd 9. Jr 3.11-32.11.1. Jr 35.26. Mt 6. Ps 73.7-11. Transcendentność ojcostwa Bożego.13.10.36.15.7. Rdz 32.Kościół. Jr 32.29. Lb 27. Syr 5.12. Mt 21. Ps 2. Ba 3.32nn. Rz 4.6. Mt 6. J 8.20-27.48. Ps 103. Jr 2.2. Łk 3. OJCOWIE WEDŁUG DUCHA Rz 4. Jr 31.13-18.6. Ez 33. Od nauczania do żywej rzeczywistości. Za 12.10. Pwt 32.14. Mt 3. Iz 64.16.1. Iz 65.16.39n. Prz 8.28.7. Dz 1. Syr 30. Mt 23. Rdz 49. Kpł 19.26. Ga 6.1. Joz 17.27. OJCOWIE-OJCIEC OJCOWIE WEDŁUG CIAŁA Głowa i pan. Ml 2. 1Mch 2.12. Jahwe jako Ojciec króla. Dz 3. Rdz 9.27. Mt 8.14.5. Rdz 48.2. 2Sm 7. Pwt 14.18-55. Iz 56. Syr 44-50.9. Hbr 12. Jahwe Ojciec Izraela.1n. Rdz 24. Iz 63.2. Syr 23. Iz 30.19.12nn.37. Pwt 32.3n.48. Prz 3.17.7n.18. Rdz 5.27nn.22.36.25.4n. 2P 3.1-13. Iz 1. Ml 2.18.14n. Rdz 12. Dz 3. Łk 15. Rz 11. Łk 24. Rdz 46.32.8. Ps 110.25. Mt 18. Rdz 28. Mt 6. Ez 16.9.18.25. Iz 9.3. Hbr 12.5. Iz 63.5.6.6. Rdz 36.3.19.4. Tb 13.5. OJCIEC JEZUSA . Iz 43.1nn.29n. Jr 31.13n.16. KTÓRY OBJAWIA OJCA Mt 6. Sdz 18.11. 1Tm 2.7nn. Iz 64.30-38.1.24. 1Krn 2.19.7.5.13. 2Krl 2. Pwt 32. Ps 82.11-18. Dz 13.13. Lb 3. Ga 3. Rdz 21.2n.27n. JEZUS JAKO TEN.8. Wj 3.1-4. 2Krl 3. Ps 27. Ez 18.29. Est 8. Łk 6. 2Sm 7. Dz 13. Rdz 19. Wj 4.7. Prz 1.9. Dz 2. Rdz 1.10.24. Ps 89. Ps 73.20.3.3nn.2nn.11.7. Ez 36.32.44.7.6n.25-34. Rz 1. Rdz 20.10.1.7.33.15.4.3.1.11. Ml 3.16. Rdz 10. Mt 25. Sdz 17. Mt 6.12n.2. Iz 45.12. Hi 1. Łk 19.3n. Rdz 45.18. Ps 2.17. Wj 20. Lb 11. Łk 11. 1Kor 10.3. Hbr 12.2nn. Łk 6.5.5-13.3.1. Rdz 18.12. Oz 11.1nn. Iz 19.11n. Ps 29.11. Rdz 12. Rdz 42. Lm 5. Rdz 2.27.9. Jr 3.

J 6. Po swym Wcieleniu Syn jest poddany Ojcu.17. Syr 50. Mt 26. 1J 3. Ne 2.19. Rdz 47. J 5. Mt 11.13.10.4. Łk 7.12. J 10.12. Dz 2.30. J 19. Rz 8.26.24. J 13.20. .29.1-6.17-20. J 4. Ga 4.4. Rdz 13.8.5. 1Kor 8.14nn. Oz 2. Ef 2.20n.3.5.26.10.14n. Jk 4.13. 2Kor 1. Mk 9. Łk 13. 2Krl 4. Łk 12.4.11.41.2. Hbr 11. Pwt 8. Łk 4.15n.18. Jl 2.3. J 1.24.3-5.1-6. Hbr 13.5nn. Oz 12.25nn.3.32. Mk 13. Ga 4.9. Ga 1. Rdz 12. Pwt 11.6. Ps 109.31n. Rz 8. Ef 1. Łk 22. 1J 4. J 3. Rz 15.26. Łk 2. OŁTARZ Wj 24. Jezus i Jego ojczyzna.14. Prz 5.30. Rz 3.43n.34n. Ps 45. OJCIEC CHRZEŚCIJAN J 1.3. 2Kor 11.7.29.3.3. Pnp 1.32.11.6.7n.26n.14.3.3-8. J 5. J 17.15.14.49. Lb 28-29. Pwt 6.1-7. Est 2. J 5.3. Mt 7. Mt 7.12. J 10.7. Ne 9.25. Mt 6.32.14.20.19.15.6. Mk 14. 2Kor 4. Jr 31. 1Sm 10. J 5. OLIWA Oliwa jako dar Boży. Mi 6. Łk 19.34.6.20.39n.8.1. Mk 6.9. OJCZYZNA STARY TESTAMENT Świadomość posiadania ojczyzny. J 8. Rz 8. Ga 4.14. Rz 8. Hbr 1.13. Mk 12. W swym odwiecznym akcie ojcostwa Bóg rodzi równego sobie Syna.4.10.15. Rdz 33. Flp 3. Ef 2.44.6.21. Symbolika oliwy. Rz 8. Ef 1. 1Tes 1. Rz 8.1-7. Mt 17.1.9. Wj 27.49. Mk 13.17n.6. Łk 21. Mt 26.41.10.10. Ps 45. Nowa ojczyzna. J 5. Mt 5. Rdz 26. Mt 25.18n. Prz 27.30. Sdz 6.28.8. Łk 10. Rz 3. Mt 11.3.15.12. Rdz 50.24nn. Rdz 12. Kol 1. Lb 15. Kpł 2.31.31.9-17. 1J 5.1. J 17.4.14-19. Wyrwanie z ojczyzny.27n. Hbr 11. 1Kor 10. Rz 8. Ps 137.33.36.38. 1P 1.14.28.13n. Iz 64. Rdz 23.18.18.30-5. Dz 22.10.19.13.1nn. Mt 11. Mk 1. J 14. J 10. Lb 16.29. 1J 1.57n.27.20-23. Ps 87. 1Kor 11. J 1. Mt 28.13.6nn. Ga 3. Rz 8. Od pamiątek do miejsca kultu. Tb 13. Mt 24.14nn. Za 4. Oz 2. Ne 9. J 12.36n.5.7. 1Sm 16. J 14.16-18. Łk 19.18.4n.14-17.21. 2Kor 13.39. Rdz 15.54-57.8.12.13. Ps 133. Łk 13. 1Kor 15. Mi 6. J 15.24. Rz 8.26nn. J 17.1.15nn.11-14. J 20. Am 6.17. J 5. J 17.29nn.5.9. Mt 18. Kol 1. Mt 13. Ps 23.36. Pwt 7. 1Krl 17.6.45. Kol 1. Ga 4.18.7-10. Prz 27. Rdz 12. Ba 4. Rz 8.32.46. J 12. Rdz 35. J 14.17. J 1. Syr 24. Ha 3.10n. Ps 95.19-23. J 5.2.11.40.7. Rdz 12.23. Ps 128.Bóg objawił się przez Jezusa jako Ojciec jednego Syna. J 17.1.36. Iz 1. Lm 1. Ps 104. Lm 1.11.33. Mt 25.7n.1.30. Syr 24.18. Ps 52.

1Krl 3.15. J 15.31-39.4n.19. Łk 8. Ps 126.20.8.2.27n. Mt 5.21.10. Ps 147. Lb 3. Rdz 28. Mt 3. Ap 6. 1Kor 10.12-16.6n.34.15.13.8.46. 2Krl 10. Rdz 3.7. 1Kor 9. Iz 5. Joz 4. Rz 8.16-20.18n. Syr 24.3nn. Ps 65.10-14.19. Łk 8. Wj 20.25-32. J 15. Ez 17. Jr 27. Iz 45.4.7.2.10n.21.7n. Jr 17.4. Oz 14. Prz 20. Łk 21. Jr 2. 2Krn 26.8. Ap 22. Oz 8.10. Opatrzność stwarza podstawy do pełnego zaufania.33.4.8. Mt 23. Lb 33. Rdz 22.13-17. Syr 1. Mt 6. Pwt 32.9.9. Rdz 2. Jdt 8.28. Od znaku do rzeczywistości.17n. Mt 6.11n. Rdz 8.11. Jr 3.9.12. Ezd 3. Rdz 33. Ez 43.1. J 17. Syr 10. Pnp 2. Wj 34. J 15.1.8nn.7.8n.15-18. Ps 118.10.18-36. Jk 5.7-14.30.18nn.28.14.16-21.10.22.14n.14.17. Ps 33.11. Łk 12. Ps 26. Sdz 13. Jdt 9. Ga 5. DOBRE I ZŁE OWOCE Rdz 2. Mt 5. Mt 6. Prz 16.2.6. 2Krl 16. OWOC Łk 1. Syr 11.19. Mt 3. Mt 10.5. Mt 23. Flp 1. 1Krl 9.21. Ps 104.9. Ps 37. Rdz 41.26-30.6.22. Wj 16.16. Pwt 26. Ps 84.52.7.6. Jud 1. Rdz 8.20. Łk 23.3.63n.32.2.6. Mk 4. PAMIĘĆ . Rdz 20.24-28.33nn. POWINNOŚĆ WYDAWANIA OWOCÓW Rdz 1.7-18.22n.18. Dz 17. J 2.17. Rdz 1.41nn.6-9. J 15.7n.22. Mdr 17.5.9.50n.33. 1Krl 1. Mt 12. Iz 37.6. Prz 16.3.8. 1Krl 8.15. Ołtarz jedynej świątyni jerozolimskiej. Ps 1.12. Łk 13. Rdz 1.11.24nn.19. 1Mch 4.11. Woda która ożywia.9.27.17.10. Mt 6.42.8. 2Tm 2. Syr 6.22. Mt 13.4.10-16.24.Sdz 6.1n. 2Krn 35.5.1-7. Dz 14.5.8.7. WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁOWIEKA Z BOGIEM Bóg Panem życia.28-31. OPATRZNOŚĆ Ps 145. Pwt 7. J 15. Rola człowieka. 1Krl 11. Ps 37. Hbr 10. 2Krl 21.6-10. Hbr 13. 2Krn 29.3.18.2. Rdz 3.27. Ez 19. Wj 30. Dz 14. Pnp 4. Hbr 6.13.26-29.1-8. Mdr 10. Prz 19.31.45.30. Kpł 1-7. Iz 44.52. Am 2. Rz 8. 2Krl 23. Ps 121. Am 3. Mdr 14.7.19n. 1Krl 16. Opatrzność wymaga stałej wierności. Ps 92. Wj 27.24.6. Rdz 39. Rz 7. Rdz 22. Wj 16. Oz 10.32. 1Krl 2.24.22-32.8. Za 8.5n. Syr 27. Mt 6. Ps 36.44-59. Rdz 50. Jr 17. MOC ŻYCIODAJNA CHRYSTUSA I OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO J 12.13n. Jdt 13.18.16.23n. Łk 19. Ez 47.1. Ps 43. Łk 6. Syr 39.20. Kpł 16. Rdz 35.3.14.28. Mt 21. Rdz 45.4.25-34.3. Sdz 6. Ps 23. Prz 11. Ap 8. Sdz 19. Ps 103.20.16.12. Jdt 12. Mt 7.

J 14.29. Mt 1. 1Kor 11.15. Rdz 8. Sdz 8. Rz 8.14. Mt 7.11. Kol 3.2n. Mt 17.12.15.5-9.Rdz 40. Ps 119.27. 1Tes 5.26. Dramat zapominania. J 2. Mt 16. J 14.34nn.7. Ps 9.5.18nn.27. Dz 10. Rdz 19.9. Joz 7. Dz 2. J 16.3. Oz 13.19. Joz 1. 1Sm 12.2. Kol 3.11. Oz 2. Łk 22. Wj 34.28. Iz 6.10nn.19.16-17. J 16. Ez 20. Mt 15. Ap 19.13n.7. Oz 2.8.20. Wj 20. co już ukazuje przyszłość. Ap 22. Syr 42. Ef 6. Oz 4.22-25. Dz 25. Ps 80.2. 1J 2.7nn.16. Ez 16.39.13. Ps 95. Mt 22.44.2. Rz 14.41. PAN Rz 10. J 5. Iz 54.20nn. Ps 13. Jr 1. Łk 10. 1Kor 12.27.22.24nn.16. Pwt 4. Jr 31. Ba 4.17.61nn. Mt 14.26n.72. Ps 89.7. J 8.18n.13. Hbr 10. Ps 77.1. 1Tm 6.7. Od teraźniejszości ku temu.12. Ps 140. Pwt 9.1. Duch prawdy jako żywa pamięć Kościoła. 1Kor 15.5n. 1J 3.16-17.33.10.20.42.57.22-32.39.22.5. NOWY TESTAMENT Wiara pierwotnego Kościoła.20.10. Ps 97. PARAKLET 1J 2.13nn.33. Wj 3. Mi 3. 2Kor 5.6.25. J 9. Jl 3. Ef 1. J 16. Mt 8. Mi 6.30.8. Dz 2. Ne 1. Oz 2. J 14. 2Kor 1.17.7.23. Pwt 10. Mi 4. Kol 3. Wj 2.17. 2Krn 15.5.20. Ps 13. Ps 110.15-43. J 7.8.18.3. Oz 5.23. J 13. Rdz 15. Wj 12. J 20. J 12. J 16. J 14.18. Łk 1.3. Łk 1. Ef 1.26. Jr 13. Łk 10. Kol 2.20. Rz 1.9.26n.13.15.29. J 14.16. Ef 5.23. Flp 3. Mt 7.5.19nn. 2Sm 7.15-64. Ps 10. J 15.36. 1Kor 16. J 8. 1Kor 15.17.22.34. Joz 3.6n. Rz 8.22-4.40. Kol 2.7. J 16.13.20.14n.9.54.10.24.26. Mt 20. Dz 10.18n.26. Pwt 10.22.8. J 13.18.7n. Rz 10.16-19.10. J 11. Wj 6. J 16.49n. J 14.2.9. Mt 14. J 17. Łk 7. Rdz 9. Łk 2. Kol 3.14.1.43nn. 1Kor 8. Rdz 15.15.16. Jr 31.28. Ps 79. Mt 28. Pwt 8. Ps 12.1-10. Am 7.24.25.21n.26. J 15. Wj 17. Pwt 9.4. J 14.11. Iz 66.51n. Ap 15.4. J 16.25-26. Iz 26. Iz 63.3. Tb 6. J 17. Iz 45.19. Jr 14.26.13. J 14. Ef 2. J 14.2nn.14. Dz 2.1. Kol 2.1. J 16.2. Proces tworzenia się wspomnień. Ef 4. Mt 17. Wj 15. Iz 43.22. STARY TESTAMENT 1Sm 8.15nn.43.25nn. J 14.14. Ez 40-48. Mt 14.9.6. Ap 17.16.3. Mdr 6. Ez 48. Ps 20. 1Kor 15.38.24nn. 1Mch 2.18. 1P 3.39. Pwt 10.34.13.51. Duch Święty jako wyraz obecności Jezusa.4nn. Mt 14. Ps 136. Flp 2.7-11.20n.16. J 21. Mt 14. Pwt 31. 1Krl 21.11. J 12. Mt 4. . Od wspomnień do oczekiwania. J 16.19n.6n. Ps 110.15.10n. J 15. Paweł. Flp 2.35. J 14.34.13. J 11.15n.6.8.2.9. J 14. Jr 2. Ap 3.7.23. Łk 1.14-18.3nn.

Pwt 16.36.6n.29. J 19.42. J 20.5. PASCHA JEZUSA Łk 2.13-23. Ps 124. Pascha eschatologiczna. J 1. Ps 77. Wj 12.14. 2Krn 30. J 1. PASCHA PASCHA U IZRAELITÓW Pascha jako święto wiosny. Jr 23. Iz 65. Rdz 22. Ps 78. Mt 26. Iz 53. Kpł 23. Rdz 1. Hbr 11.17-21. Ps 100. J 21.21nn. Ps 136. J 16. J 19. Wj 3.9-13. 1Sm 17. Mk 15.19-22.3-11.17.42n. STARY TESTAMENT Jahwe jako wódz i ojciec trzody.Duch prawdy jako obrońca Jezusa. Rdz 48. Iz 49.34-37.7.21. Lb 12. Iz 31. Lb 9.19-26.1.21-24.4-8. J 1. Wj 14.19-47.11.23.28. Wj 12.13n. Wj 12. Jr 31.8. 2Krn 30.14. Ap 5.29.15.4-15.42. Pascha i Przaśniki.31. Lb 9. Jr 38. Łk 24. Mk 13.17. Iz 63. Iz 55.11.17-21. Pascha jako pamiątka wielkich dzieł Bożych.17-19.21nn. Ez 45.21. Ezd 6. Rdz 4. Jr 32.7n.11-15. Wj 12.5-14. Wj 12. Dz 20.3. 1Kor 11.46. Pwt 26. Lb 8. 2Krn 30.5. Pwt 16. Iz 10.2.2. Dz 20. Wj 4. święto nomadów i święto ludzi osiadłych.24.51.1-9.26. Iz 11.52. 2Sm 12.29.4. Wj 12. Wj 34. Ap 12.4.5-8. Ps 33.7.29.1n.2.2nn.8-11. 2Krn 3.39.7-64.34.29n.16-21. 1Kor 16.29. Wj 12. PASTERZ I TRZODA Pwt 26. Łk 24.6nn.1-8.23.1nn. Łk 13.5. Wj 12. Kpł 23. Dz 12.1-8. Iz 40. Iz 41.9. 1Krl 18.22-26. 2Krn 35. Łk 22.1. 2Krn 35.2. Joz 5.23.3-5. 2Krl 23. PASCHA CHRZEŚCIJAŃSKA Niedziela jako dzień Paschy. Ps 95. Wj 12. J 13.13. Ps 135.24-26. Ps 23. J 18. J 19. Iz 65.33.41-51.6-12. Lb 13.1.17-20.1-14.26. Pascha a wyjście z Egiptu. Mt 10. Pascha jako uroczystość ku czci świątyni.6. 1Krn 21.15.3-6.27.11.30. J 19. J 2. J 4. J 19.2. J 6. Wj 12.5. Wj 13.8.43-49.19-22.13. Mk 16.18-24. Wj 23. Ps 74.12-13. .26n. Rz 6. Iz 40. Lb 9. Wj 12. Pascha coroczna.46.1.1. Iz 65.26.1nn. 1Krl 18. Jr 31.14.25.15-20.6-9.22n.1-13.11. Wj 12. Kol 2. 2Krl 23. Wj 12. Oz 13. Wj 5.5-9. Wj 12. J 16.22. Iz 40.13-21. Dz 1. Lb 3. 1P 1.51. Ps 80. J 1. Iz 30.13-17.15.17.12. Iz 30.16.8nn.1-4. Wj 12. Iz 43.12.9-11. Mk 16. Pwt 16.13.8-11.36. Prz 27.18. Mdr 19. Ne 9. Ezd 6.3. Rdz 49. Wj 13.16. Rdz 15. Ap 1. Iz 31. Rdz 22.2-21. Pascha a nowe wyzwolenia. Ps 80.12. 2Krn 30.12. Wj 11. 2Krn 35.18.7. Mk 14. Wj 12. 1Kor 5. Iz 51. J 5.31. Lb 9.11.10.

Jr 10. Rdz 41. 1P 5. J 5.7-8n. 1Kor 10. Ef 1.17. J 10. Ap 5.15-21. Flp 2.57.1-8. Ez 37.17.12.16. J 10.3. Ap 7.16. Lb 27. PEŁNIA 1Krn 16.23.2. Mi 4.12n. Mt 25. J 10. Kol 1.24.33-36.8.3.1n.10. Kościół i jego pasterze. 1Krl 22.15. Ap 9. Ef 4.31n.13.3.4-7.34.21. Rz 13.21.15. Dn 9. Syr 32. Jr 2. Jezus Dobry Pasterz.18. Mi 5.8n.16.10. J 10. Ez 34.10-14. Hi 14. Ef 1.13. J 10. Kościół jako pełnia Chrystusa.14n.10.39. Ef 4.14n. Ga 4.14. 2Sm 7.17.9. Rz 11. Ef 3. Łk 2. 1Krl 21.3n.12nn. Jr 23. Za 10.31-39. Ag 2. Ef 4. J 9.24. Ef 1. Na 3. Rdz 38.10.16.5n.6. Flp 2.8.36. Jr 31.11. Hbr 13. J 5. Rz 15. Ap 12. Kol 2. Hi 9. Ef 4. Łk 15.26.3n.6n.7. 1Mch 6. Ez 37. J 10. Mi 7.4-17. Lb 27. Jr 23. Jr 22.1. J 21.10.31. Ez 34.15. Jr 32.9.36.Oz 4. Trzoda i jej pasterze. Iz 53. Kol 2.15-20. Lb 27. Za 10.24. Ap 19. Ez 34. Ps 24. Ez 34. Iz 53.20. Za 13.18-23. Jr 50. Mt 7. Mt 15.9nn.18. 2Sm 24. Prz 8. Za 13.11.15.30.34nn. Pełnia czasów. Mk 1. Jr 23. 1P 5. J 10. Syr 18.16. Mt 18.17.16.1. Ez 36. J 10. Kol 1. Mk 2. NOWY TESTAMENT Łk 2. 2Sm 7.15.36.10.22. Iz 49.1-6.24n.15nn.27.22-23. Za 13. Pwt 32. PIECZĘĆ Znaczenie i użycie pieczęci. Ez 34.18. Ez 34. J 17.7.34. Dz 20.8. Rz 8.11-22. 2Sm 5.8-12. Ap 7. J 10. J 10. Ez 34.17.7.27-30.36.16.8.6. Jr 23.29.19.1nn. J 1. PIEKŁA-PIEKŁO Ap 21. Rz 15. 1P 5.1-4.19-23. Mt 9. Łk 19. Flp 2.20. Ez 34. J 10.8.7.6.5.27. Ps 78.70nn. Kol 1.28nn. Za 11. Ef 1.1. Syr 24. J 10. Mt 26. Mt 10.17.1-10. Jr 3.10.6. Rz 5. J 10. J 11.4.10.17n.24. Ez 34.3. Rz 8.4.10.11. Ez 34.28.8. J 10.32.14nn.5.4. STARY TESTAMENT GŁÓWNE OBRAZY . Iz 56.13n.17. Za 13. Za 12.19. Ps 77.20nn.7.52. Łk 1. J 10. Jr 50.3. Rz 11. Mk 6. J 10. Mt 26.12. Mi 2.4. Kol 2.7.1.10.17.42. J 14. Ez 34.12.14. Iz 29.1-2.2-4.9-10.12nn.3. J 10. J 21. Rz 8. Pełnia przebywająca w Chrystusie.8-20. Łk 12. Mdr 1.1-10.32. J 17.19. 2Tm 2.23n.21. Jr 13.2n.23. Jr 2. Dn 14.37n.7.25-31. Iz 44.28. Ez 34.15nn. 1P 2. Dn 7.9. Ez 34. Ap 20.10. Pieczęć Boga. Mt 9. J 6.8. Ps 23. Za 11.11n.32.15.31.19.22. Mt 2. Syr 24.31n. 2Kor 1. J 15. Mt 10. Jr 25.19.19.6. J 1. Ef 4.

Rdz 12. Kpł 23. Am 4. Kpł 23. 1Krl 12.19. Sdz 13. J 4.20. Wj 34.4.7.33.2n.6. Tb 1. Pwt 16. Rdz 33.5. Ap 20. Ap 1.9n.2.20. J 7. Iz 14. Tb 13. Rdz 14.18. 1Krl 5-8. 2Krl 4.25.3n. Mdr 5.20-23. Rdz 32.15nn.2-5.11. 2Tes 1. Rdz 19.6. Dz 24.8. Ap 21. 2Krl 23. Sdz 21.14. Mt 27. Ez 28. Ps 18.43-48. Sdz 9. Hbr 2. Hi 7.13. Iz 2. Iz 30. Mk 9.6. Ps 88. Ps 55.16. 2Krl 18.5n. Rdz 18.3. BRAMY PIEKIELNE ZWYCIĘŻONE 1Kor 15. Ps 88.26.20.6. Dz 5.16-19. Mdr 5. 1Sm 1. Iz 38.2. Prz 27.27. Iz 38.8n.31.12. Rdz 21.10n. Różne aspekty samego obrzędu. Mt 25. Hi 26. Ku jedynemu przybytkowi. Wj 34. Rdz 35.26.22.22. PIELGRZYMKA STARY TESTAMENT Ku najstarszym sanktuarium. Ps 73. 1Sm 7.14.33.30. Lb 28. Rdz 25. 2Kor 5.6.22. Dn 2.52n.19-21. 1Krl 3. 1Kor 15.4.31. Joz 24. Rdz 21.13.Otchłań jako miejsce pobytu zmarłych. Ps 88. Rdz 13.22n. Dz 2.11nn. Am 5. 2Krn 35.25. Mi 7.19.24.22n.11.5.1.18-23.3. Am 9. Iz 38. Wj 23. Prz 30.17. Hbr 13.14.9. Dz 20. Rdz 28.10. Ez 44. Rdz 35. Ps 6. Pwt 32. Rdz 35.24.24. 2Krn 29-31.16n. Moce piekielne i szał ich działania w świecie.12.15. Ps 88. Rz 10. PIERWOCINY PIERWOCINY Prawo.14-17. Rdz 26.1-17. Ap 20. Hi 30.2.18. Iz 66.10.28. Ps 11.11-21.13.22. Hi 26. Ps 88. Hbr 12. 1Krl 12.10-11.20. 2Sm 6. Am 7.19.1.10. Mk 13. J 2. Hi 3.18.5n.4.12. Dz 2. Mt 10. Rdz 28.4.7n.16.11. Wj 34.1. Hi 10. Łk 16.23-26.15.24. Rdz 28. Ps 88. Iz 5. 1Krl 12.8. 1Krl 12.14. Ps 30.18-21.20.6.9.42. J 5. J 2. Rdz 13. 1Sm 10.6.41. Iz 66. Ps 30.19. PIEKŁO GRZESZNIKÓW Lb 16.41n. Mt 5.18.14n.2.21n. J 12. Rdz 28.31.16-19.4n. Rdz 4. Dz 3. NOWY TESTAMENT NAUKA CHRYSTUSA O PIEKLE Mt 13.16. Mt 16.6-10.22. 1Sm 11. JEZUS CHRYSTUS ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ 1P 3. Pwt 26.5.20. Ef 4.23.29.13.6. Rdz 12. 2Krl 18. Ez 31. Kpł 23. Lb 15. Pwt 18.27.8.12. Rdz 26.21-23. Rdz 19.30.24. J 10.32n.20. Mt 25. Wj 23.14. NOWY TESTAMENT Łk 2. Rdz 35.41n.26. Rdz 33. Ps 140.22-26. Za 14.6n. Ps 120-134. Sdz 6.1-7. Kpł 23. Rdz 12. Hi 38. .1-9.33. Mt 13.29nn. Rdz 18.23.9-15.4. Mt 25.19.17.42.18. Iz 30.10. Iz 60.11. Rdz 12.

J 20. Ga 1.19n.15. Ga 1.36-42.8.31n. Mt 19.9. PIJAŃSTWO Am 2.21.30.4. 1Kor 15. Prz 31.11.22. Dz 10. Mt 10.14-36.16.2.4. 1Kor 11. Prymat.17. Dz 2. Kpł 18. 1Kor 14. Ga 5. Łk 2. Iz 5. 1Kor 15.16. Jr 19.36. Ez 36.31. Wj 34. Pwt 15. Pwt 14.15nn.1-9. Rdz 28.37-41.18. Mt 24. Iz 19. Rz 11. Dz 9.13. Dz 3. J 6. Mt 16. Lb 18. Wj 13. Wj 13. Kpł 23. Iz 29.15nn.14. J 1.6. Sens wydarzenia. Pwt 12.18.1.11nn. Rdz 22. Mi 6. Ef 5. PIOTR (ŚWIĘTY) Powołanie. Mk 16.6.18.18-2. Lb 8.5-11. Dz 2. Dz 5. Pwt 18.5-11.1-10. Dz 10.4.3.22.31. Dz 1. Ga 2.14. Dz 4. Dz 1. Dziesięciny.18n. Ga 1.20.20. PIERWORODNI Wj 22. Ap 14. Wj 34. Wj 34. Wj 19.16. Dz 2.5.12. Dz 15.11. Ez 40.8. Pwt 26.16.68. Łk 22.15. CHRZEŚCIJAŃSKIE ZIELONE ŚWIĘTA Teofania. Jl 1.12. Jr 31. 1Krl 16. Lb 28. Prz 8. Kpł 23. Dz 2. Rz 16.18.29. Pijaństwo a Duch Święty.13. Rz 13. Lb 3.1-11.13-15. J 1.15. Jr 51.9.10. PIĘĆDZIESIĄTNICA-ZIELONE ŚWIĘTA STARY TESTAMENT I JUDAIZM Pwt 16.15n. 1Kor 5.2.20. Kpł 20. Pnp 5. Lb 18. Iz 51.18.1nn. Wj 23.1-5. Pijaństwo a czujność.12. Dz 11.27n.11. Mk 1.7. Jk 1.13. Ne 10. Dz 10.21. .5.1-18.1-11. 1P 5. Syr 45.2. 1Kor 1. 1Kor 15. Pwt 12.13. Am 4.18.10nn.15n.22. Jr 25.45-51. Dz 10.16nn.22nn. Dz 2.23. Łk 24. 1Kor 6. Jr 23.8.27.44nn.42. Dz 1. Pwt 12.Kpł 2.2. Mt 3.8. Pijaństwo i nieszczęście. Jr 32.23. Wj 13.18-22.27. Dz 13. Dz 16.42nn.7.16.3.44nn.1-25.5. Mt 16.2.34.18.21.35-42. 1P 4.23-33.22. Pwt 26. Jl 3. Kpł 27.21.10. Wj 20-23.20.20. Pwt 12. Zielone Święta jako tajemnica zbawienia. J 21. Ga 1.1. Rz 13. Jr 2. Posłannictwo Piotra. Ga 1.17. Dz 2.13-23. Jr 7. 1Tes 5.3.8. 2Krl 21.27. Mk 1.7.10.22nn. Dz 4. Mt 16. Dz 2.26.5. Mt 17. Iz 24.31. Kol 1. Rz 8. Ap 17.10.5. Mt 16.35.23. Dz 1. Ha 2. Mt 4.15.5.14. J 21. 1Kor 16. Dz 11.3. Dz 10-15. Mt 18. Wj 34. Dz 2. Dz 1. Ez 36.11-14. Mt 16. Dz 15.19. 1Kor 15.27.1-35.1-10. Rdz 1.28.1-16.4-7. Ga 2. Dz 2.12.2.13.6. Wj 13.8. Oz 4. Dz 2. 2Krl 16.28n. Jr 13. Ml 3.33.34.13.6nn.

12.2-15.33. Mt 26.18. Iz 46. Iz 44. Łk 22. 2Tm 3. Iz 14. Ez 36.15.10.21.4-8. Mt 4.34. Wj 31.36. Ap 19. J 12. 2Kor 3.6. Pwt 6. Jr 36.17.17. Wj 24. 1Kor 15. Dn 8.16.5-10.2. Iz 48.57.36.31. Mt 11.8.10. 1Sm 10.20. Mi 4. Jr 23. Iz 2.25. APOKALIPTYKA Iz 25.1-4. WYPEŁNIENIE SIĘ PISM Łk 24. Ps 106.24. J 4. Ps 33. Mt 13. Łk 24. Mt 5.1-9. Mk 8. Mt 21. Iz 44.28.13. Jr 27. Ps 94. REFLEKSJE MĘDRCÓW Iz 55. Ap 14. Iz 41.26. Iz 19. 2Kor 3.44.20-12.18.3nn. Mt 4. Ps 119. Mt 21. Koh 3. Pwt 11.13. Ap 22.22.18-22. PISMO WARTOŚĆ PISMA Sdz 8.9n. Mt 13. Rdz 49.23.7.12.5n. J 5. J 6. Rdz 10. Mt 13. NOWY TESTAMENT JEZUS W PLANACH BOŻYCH Jezus sam widzi siebie w centrum Bożego planu. Iz 48.45. GŁOSZENIE PLANU ZBAWIENIA Dz 2. PLAN BOŻY Jdt 9. Mt 13. SYNTEZA HISTORII Sdz 2. Mt 12. Iz 28.14. Ef 1.89.4-11.20.6. Jr 50.19.30.54.44. Jr 3. J 3.18. Dn 9. J 6. Iz 53. .10. Mdr 11.1.15.20. Joz 24.26.45.24-30. J 5.12.10n. J 6.7. Jr 25.6.38n. PROROCKIE ROZUMIENIE WYDARZEŃ Am 3.28. Dz 2. Syr 44-50. 1P 2.1-4. Iz 54. Iz 8. Mt 24. Rz 1.27. J 17. POWAGA TEGO CO NAPISANE J 19. Wj 39. Pwt 17.1-12. Pwt 6.3.4.22.18.35.2.37. Dn 2. bardziej dokładne.39.10.18-23. Iz 5. Mt 13.27n.35. J 10.10. Joz 24. Ps 77.14. Mt 22.1-11.38.42-43. Do tego objawienia za pomocą czynów dołączył Jezus wyjaśnienia ustne.1-11.25. Dn 2.12. Dn 2.52. Łk 24.19n.14.19-26. Jr 36. J 6. Mt 13. Dz 4. J 10.1-28.30. Jr 31.10. Mt 13. Łk 24. Ef 3.11-13. Dn 10.23.17.9.18.36-39.10nn.23.26.23. Wj 17.14.34. PISMA ŚWIĘTE Wj 24. Ps 105. Ps 78. Rdz 12.14.20.14.16. J 11. J 9. J 2. STARY TESTAMENT KULTYCZNE WYZNANIA WIARY Pwt 26. Dz 4.1.45.30n.4.9. Mt 28. PRAWO WPISANE W SERCACH 2Kor 3. Mt 5.22.2.4nn. Rdz 9.4. Ez 16.20. Ha 2.33. Łk 1.29. 2P 3.10.J 10.7.26n.28. J 10. Mt 15. Wj 12.13.26.18. J 8. Koh 1. Łk 17. Mt 16. J 13.10.28.31n. Łk 4. Iz 46. Jr 49. J 10.47nn. Mk 12. Mk 10.11. Ez 6. Lb 5. Iz 53.

7.16. Pnp 6. 1Kor 15. Rz 11.25. Prz 23.8nn. Rt 4. PŁEĆ SEKSUALIZM A ISTNIENIE CZŁOWIEKA Rdz 1. 1Kor 6. Rz 1. Rz 9. Sdz 16.28.15-23.14-22.4. 2Tes 2. Ps 128.9n.9. J 8.55n. Rdz 24. W POSZUKIWANIU POTOMSTWA Głębokie pragnienie natury. Iz 62. Prz 7. Ap 7. Pwt 22.13.7-12. Łk 14. Mi 1.16. Prawo lewiratu.16-19.1.16-24. Prz 17.28.18.12. Iz 49. PŁODNOŚĆ ZACHĘTA DO PŁODNOŚCI Rozkaz i błogosławieństwo. Ef 3. Syr 9. Mężczyzną i niewiastą ich stworzył. Ga 3. Mt 21. Mt 5. Rdz 9. Wj 22. Rz 11.29. Rz 10.23-29. Rz 13. Prz 6.8.1nn. Pwt 28.18.1-17.2. Rdz 3.4.6. 1Tm 5. Wj 20.12-20. Rz 11.1-6. Kpł 18.1-6.1.20-27.15. 1Kor 7. Kpł 15. Rz 11.1-12.13-17. Ef 1.4nn. Rdz 1.20. Jezus. Rdz 38. Mt 15. Mt 19.3. Rdz 2.1. Ga 5.3n. 1Kor 7.17.11n.5. Syr 26.6-18. .24.12-20. 1Tes 4.24-27. Iz 60. 1Kor 15. Mt 19.21.30-38.19-30. 2Sm 11. Rz 11. Syr 9.13nn. PRZYSZŁE DOPEŁNIENIE PLANU BOŻEGO Mk 13.9.27.18. Kpł 21. 1Kor 6. Iz 60.21. Rdz 19. Wj 19.25nn.15. Rdz 38.28.15.20. Iz 54. Rz 9.3.23-29. Prz 2. 1Kor 7.31n.19.25. Ef 1. Kol 3. 1Kor 5.28nn.10-21.14. Koh 9. Przeznaczenie Izraela. Kpł 12.14nn. Prawa i pieśni. Rdz 19.30nn. Kpł 12. Ef 5.22.9-14.17.7.1.7. Rdz 38. Rdz 2.14. Ml 2.18. Ez 24.9. Syr 19.27. 1Kor 2. Rdz 22. SEKSUALIZM.47.1-12.31.2.26.1-5.14.5.11.24. Pnp 5. Oz 4.4n. 1Krl 15.12.27. Ap 14.16nn.3. 1Krl 22. 1Kor 10.28.13n. Rdz 17. Pnp 4. Ef 2.12. Kpł 21. Rdz 3.18. Rdz 20. 1Kor 6. Pwt 22.17-25.10. Wj 20.3-14. Ef 5.4.20-28.31. Hbr 11. Rdz 28.9.11. Kpł 15. Wj 28. 1Kor 1.42.19-11.23. Mt 7. Rdz 4.9.7. 2Kor 12.6. Pwt 23. Pwt 23. Nie ma już mężczyzny ani niewiasty.4.4. Ga 3.10. Ochrona źródeł życia. 1Tes 4.26. Ap 17. Rz 11.4. Rz 8.27-28.18. Ps 127. 1Kor 15. 1Sm 21.3.11. Pwt 5.3nn.PAWEŁ JAKO TEOLOG PLANU BOŻEGO Dz 20.11n. Rdz 4.1.60. 1Kor 6.1-8. Rdz 12. Pwt 23. 2Krl 23. Pwt 22. SAKRALNOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ 1Krl 14. 1Tm 4.5n.5. Rdz 26. Kpł 15. Pwt 25. PRAKTYKA A INTENCJE Kpł 20. 1Kor 6. Kpł 20.1. Prz 5.15.

Rt 2.9.5-10. Hi 6. J 11. Mt 1.3n.5.3.10. Iz 11. 2Sm 11.Pwt 25. Dz 20. Ga 4.15. Mi 7. Rdz 25.26. Rdz 38.23.18-21. Ps 119.1-10. Rdz 5.29. Dz 10.19. 1Tes 2.6. Rz 15.1.29.8nn. Łk 4. Łk 1. Prz 20.31.24. Mt 9. Iz 66.35.16n.8. Tt 1. Tb 14. Ga 4.1n. Iz 40. Mdr 10. Jr 16. Mi 6.25n.42. Rz 15.34n. Ps 12.11.6.13.6n. Za 1.6.12. Mt 11.3.15.24. Iz 49. Dz 9. Łk 11.3.10nn.78.12n.4.2. Rt 4.16. Mt 27. Rdz 47.11nn. Oz 2. Mt 19. Tb 6.28nn. POGRZEB W Izraelu.2. Syr 35. 2P 2.35. 1Mch 2.50.23.4. Rt 1.13.1.11nn. 1Tm 6. Mt 1. Flp 2. Dz 8.4. J 11. Ps 50. Mt 9.29.11. NOWY TESTAMENT Pobożność Chrystusa. 1Tes 4. Iz 49.15.31. Hi 6.46.1. Syr 48.21.12. Pwt 10. POBOŻNOŚĆ STARY TESTAMENT Pobożność w stosunkach między ludzkich.11nn.18.18-19. Tb 4.2. Ps 16.3-7. Mt 1.12n.17-20.12. 1Krl 11. Iz 22. Dz 13. Wj 34.35. Łk 2. . Tt 2. Rdz 38.27.1. J 8. POCIESZAĆ Rdz 37. Jr 9.5nn.6. 1Tm 3.4. Jr 22.28. Rdz 16. Pobożność w stosunkach z Bogiem. Rdz 35.11.2. Rdz 21.14n. 1Krl 1. Płodność Kościoła. Oz 4.8. Mdr 2-5.3.5-10.5. Iz 53. Jr 31. J 9. Ap 12.31.3.2. J 15.13-16.28.2. 2Tm 3.3. Iz 54.24. Oz 6. Życie wiarą a płodność dziewicza.19. Ps 103. Ps 119. Hbr 12. 1Kor 3. Wj 4.2.3.21n. Rdz 25.2.4.2. Hbr 7. 2Kor 7.7n. Hi 19. Chrystus jako pocieszyciel strapionych.19.16-23. Lm 1. 1Krl 14.15. 2Kor 1. Mt 12. Dz 15.18. PŁODNOŚĆ W CHRYSTUSIE Jezus Chrystus a pokolenie ludzkie.49.10. Mk 14. Joz 2. Ps 23. Rdz 5.12.76.3.7. Jr 31. Syr 39. 2Tm 3. Rdz 30. Mt 5. Hbr 5. Mt 2.27. Syr 43. 2Sm 10.6. Dz 22.25. Ps 25. Rdz 24. Hbr 10.7.2n.22. Pobożność Chrześcijańska.33. J 15.31. Ps 79. Rdz 37. Łk 1.2. Kol 2. Iz 61. 1Sm 20. Mt 5. 2Kor 1.6-26.6nn. Rt 4.1-17.10. 2P 1. Hi 2. Rdz 50.12.4. Hi 16.27. 1Tm 4. Rdz 23.13. Oczekiwanie na Boga Pocieszyciela. Iz 40. Dz 2. Dz 10.9.1.13-19. 2Mch 15.12.34. Dz 2.16. Dz 10.22.22. Iz 49.10nn. Ga 4.1.12.5. Rt 4. Tt 1. Iz 54.48nn. Hi 21. Rdz 11. Ap 15.1. 1Kor 14. Dz 10.2.19.5. Ps 22.11. 1Kor 4. 1Tm 6. Mt 9.16. Iz 54.9. Rt 4. Iz 57.5. Ef 4.10.2-6.75. Ga 5. 1Tes 2.14.8. 1Mch 12.10.8.8nn.35n. Syr 48. Łk 2.

15. Jr 22.30. Prz 23.16. Mt 6. Kpł 11.9n. Mi 1. 2Sm 1.4. Rdz 9. Prz 17.10.13. Ef 2.10. 1P 2. 1Kor 10.6.1Krl 2. 1Krl 12. Iz 22. Am 6.15.2.15. Rz 11. Mdr 16.21n.19.20.30. 1Kor 10. Pwt 14. 2Sm 3. Ef 2.32n.1. Kpł 19. 2Kor 5.3n.20n. Rz 5. Rz 5.34.26.30n.4-8. Rz 8.19-22. 1Tm 2. 2Sm 3.16.26. Rdz 35.38-44.4. Rz 5.1-17. J 4. Ez 7.36.60-63. Prz 15. J 19. Koh 2. Ef 2. Łk 12.5. Łk 11.19.1n.13. Ps 145.8. BÓG SAM POKARMEM DLA SWOICH DZIECI Dz 10.21. Jr 16. Prz 11. Mt 4. Mdr 16. 2Sm 1.31n. Jr 48. Łk 1. Jr 15.27n.7. 2Kor 5.33. Mt 11. Rz 8. 2Sm 1. BÓG KARMI SWÓJ LUD WŁASNYM SŁOWEM Wj 16. Rdz 37. Mt 6. 1Sm 31. Ef 2. Syr 31. 2Sm 3.21. 1Kor 3.26. Ga 4. Ez 36.10n.1nn.31nn.16.4.35. Rdz 25. Jr 49.31.18. Rdz 11. 2Sm 14. POJEDNANIE Wj 34. Kol 1.13.18.33. NASZE POJEDNANIE Z BOGIEM PRZEZ CHRYSTUSA Inicjatywa Boża. Przyjęcie daru Bożego.38.29. Rz 14.27-31.8-12.16n.24. 2Kor 5. 2Kor 6.11-22. Rz 5. Wj 16.19. J 6.27.16.22. Rz 1.3.20. Am 5.8.12-31.16-22.17.1.18. Jr 7.25-33. 2Mch 7. Koh 3.31. J 11.8-10. Mt 6.17.5.2.23. Jr 34.12. 1Krl 13. Ez 18. 1Krn 1-9. 1Krl 11.6. Ap 10.3. Ps 85.18-19.12n. 2Kor 5. 1Kor 3. Rdz 5.26. 2Mch 8. Mt 8.1n.10n. Kol 1.4-13. Łk 10.43.22. POKARM J 4.34.55. Ef 3. 1Kor 10. 1Tes 4.1-4. Ef 6. 1Kor 3. Pojednanie żydów i pogan. Mk 5.11. POKOLENIE Wspólnota rasy.22-31.22.17-27. Mt 6. Ps 19. Ef 2. J 6.5. Pwt 14.46n.2n.1.4. Kol 1.24. Prz 21.8. 1Krl 2.29.29. Kol 1.33n.17.12. Mk 15. 2Kor 5. Pwt 14. 2Sm 13.12. W Ewangeliach. Mt 1. Mt 6.11.3n.3. Rdz 3. POJEDNANIE POWSZECHNE Pojednanie całego stworzenia.12nn. Mt 4. 1Tm 4.37.29. Kol 2. Ez 3.25. Koh 2. 1Kor 8. TROSKA BOGA O POKARM DLA JEGO STWORZEŃ Rdz 1.4.20nn. Pwt 16.1-17. Jr 31. Mt 5. 2Mch 1. J 4.8.1-13. Syr 37.13. 2Kor 5. Kol 1.4. J 6. .3n.9.48.15.19. Mk 14.18nn. Ps 85. Solidarność wybrana dobrowolnie. Posługa pojednania".18. Hbr 5.23n.29n.26. Oz 2.10. Mk 16. Pwt 8.17.39n.4. Am 8. Ps 103.34. Skutki pojednania. 2Kor 5.

Jr 6. Mt 11. 1Kor 4.37. Pokój i szczęście.7. Ps 125. 1Kor 13. 1Krl 5.11n. 1Sm 1.3. 1Krl 9.10.3.3. Daj pokój Panie. J 8.11.11-14. 1Sm 2. Mt 5. Ps 95. So 3.27n.8n.5n. Rdz 26.17. Ps 29. Mt 17. POKORA POKORA I JEJ STOPNIE Prz 3. Joz 9. Pokój a zbawienie.9. Ez 34.25. Prz 15.8.Mt 23.9.5.1.40.9. Ps 122. POKORA SYNA BOŻEGO Mt 21.34.24.14.7n. Iz 53. Iz 53. Ps 113.10n. Jr 20.15. Hbr 3.17. Sdz 6. Sdz 4.14.15.33n.15. 1Krl 2.27. Koh 3.15n. J 1.11.9-40. Rdz 15. Iz 57.32.3.44-47. Ps 41.43.27.34.98.35n. 1P 5.28nn. Łk 14. 2Krl 9.4. Ef 4.8. Jr 6.26. Iz 48. Flp 2. Ps 34. Rz 8. Ps 34.8. Rz 12. 2Sm 7. Iz 9. Wj 21. Kpł 26.7-19.4.20. Joz 21. Łk 19.8-11. Jdt 9.12. 2Kor 12.20. 1Kor 15. 1Krl 22. Mt 23.3. Mt 12.20. Iz 66.22n.4. Ps 28.50. 1P 4. Ps 38. Łk 5.16. Ap 4.1.26.4-10. Prz 12.29. Rdz 25. J 3.2. Mt 12.10.16.3.23.13.7. Syr 45.6n.10. Dz 2. Łk 1. 1Krl 22. Prz 3. Lb 12.3.12.17. Mt 11. Ga 6. J 8. Za 9. Rz 12. Lb 6.33.9. Rz 8. Dn 3. Kpł 3.9. Ap 5.22. Mk 10.12n.5.14. Bóg pokoju.11.3. Prz 22. 1J 5. Mt 23.19. Dn 10.27. Prz 3. Mi 3. Sdz 18.3n. Flp 2. Ps 131. Ps 35. Pwt 32.1.4n.18. POKÓJ JAKO DAR BOŻY Ps 73. Rdz 43.4. Jr 33.38.33.2.26.33. Ml 2.7.9nn. J 1. Sdz 8.11. Walka o pokój. Jr 29. Ps 128.4. Łk 2.15n.9. Ps 131.39. Łk 1. 2Sm 18. 2Sm 7. 1P 3. .25.13-28. Mk 10. Iz 45.7. Flp 2. Flm 1. POKORA LUDU BOŻEGO 2Sm 6. Ef 4.6nn.34. Oz 2. Flp 2.9.1. 1Kor 1. Hi 9. Dn 3.22. Ps 22.25. Ps 50.10. Am 9. Sdz 6. 1P 2.5.19. Ap 6. Ez 37. Jk 4.6.14.12. Łk 1.18n.5. Ps 25. Ga 5. Łk 17.6. Joz 23. Ps 130.6-10. 2Sm 6.2.29. Iz 6.15. Syr 47.1-13. POKÓJ POKÓJ JAKO PEŁNIA SZCZĘŚCIA Pokój i dobrobyt. Kol 3.8. Iz 26. Mt 18. Ps 106. Łk 18. Ps 22.8-11. Jr 23. Syr 3. Rz 4.29.5.44. Pokój a sprawiedliwość. Ps 51.24.1.3. 2Sm 18.3nn. DZIEŁO BOGA W POKORNYCH Ps 138. Mt 11. 1Kor 1.28n.10.29.17.6.20. Jr 14. Łk 16. Syr 45. Ps 37. Ez 13. Iz 57. Ps 37. 1Krl 5.27.25-30.1. Lb 25. Ps 103.14nn. 1Krn 22. Ps 4.46-53.12.5.39.45.32. Ps 69.2.11n.15.5.25. 1P 5. Dz 12. 1Krn 22. Iz 43.6. Ps 37.18.4.13.9.13.29. 1Krl 5.4. J 13.

3-11.15-20. Iz 51.2-9. Ps 83. Błogosławiona wizja pokoju. 1Krl 21. Iz 22.21-25. Mdr 3. 2Tm 2. Iz 1. Łk 19. Iz 6. 2Kor 13.7nn.11. Ez 18.33. Am 5.6.51. Sdz 2. Amos. Iz 1. Ef 2. NAUKA PROROKÓW O NAWRÓCENIU 2Sm 12. Iz 1. Rz 7. Iz 45.4. Jl 1-2.4-8.8. Rz 5. Iz 52. Rz 14.16n. Iz 53. Jon 3.3-6.1. Kpł 26. Dz 15.16-21. Ez 18. Łk 12. Łk 2.2. Mi 6.26. Kol 3. Ga 5. Iz 55.15. Ps 22.21-25.6. POKUTA-NAWRÓCENIE Ps 51. Rz 8. Lm 5.12.12.33. 2Krl 22.22.6. Ozeasz. 1Sm 7. Ez 11.22.Za 9. Łk 24.1-4.11. Sdz 10. 1Sm 14.39n. Am 5.33. 2Sm 12.15. Jr 3.1-15. Dz 7. Kpł 26. Łk 8. Łk 19. Ps 27.23n.4-7.3. Ps 119.12. Wj 32. Am 5.1.3. Paweł.5.11.8.12n. Dz 10. Jr 36.7. Rz 7.14-22.36.1-31. 2Sm 12. Iz 48.3.13. So 2. Iz 60.5-9. Jr 7. So 3. Iz 66. Ezd 9. Iz 65. Rz 5. 1Sm 5-6. Rz 12.12. Flp 4.20.14-23.7.48.15.7.30nn.19nn. Ps 24. Rz 7.8.42.11n.5.15. Am 5. Iz 56. 1Tes 5.8nn.13.20. Iz 40.15.17.11n. Lb 16.17.6.4. 1Kor 7.9-14.3. STARY TESTAMENT POCZĄTKI LITURGII POKUTY Joz 7.3. Jr 14.6-15.10.21.23.1n. Oz 5.14n. 2Krl 19. J 20.50. Ez 36.18. 1Tes 5. Iz 56.26.26-31. Am 5.2. Jr 31. Iz 63.3.5-8.31n. Ez 37.7.19-23.1-6.17.4.29.28.7.4. Łukasz. Izajasz. Kol 3.20. Jr 25.23.3. Iz 10.12.9. Jl 1. Ap 21. Iz 58.10-20. Am 5. Jr 16. Dz 24.10.18.1. Za 8.3.36. Iz 45. Łk 10. POKÓJ CHRYSTUSOWY Jk 3.22. Iz 1. Dz 9. 1Krl 20. Ga 3.5.4.17. Jr 4. Rz 5. 2Krl 6.25-28. Na 2. Oz 14. Oz 10.19. Jl 2. Jr 18.9n.12.6. Sdz 20.165.18. Ez 33. 1Sm 7.26.33nn.7-64. Jr 3. Kol 1. Iz 7.5-15. Jeremiasz. Ez 22. Ez 3.14.14n.20. Iz 32. Ps 79. Iz 32.18n. Rz 16. Jr 2. Jr 31.26-36.30. 2Sm 24.1nn. J 16.2.1-5. Ps 72.12. Oz 6. Oz 2.19n. Iz 11. Iz 30. Ez 2.25. J 14. Iz 51.27. Mi 5. Ezechiel.7. Iz 44. Jan. Ps 85. Ps 73. Jr 13.2. Łk 7.6. Ps 74.4.31n. 1Krl 21. Ne 9.46-51.16.20-27. Ef 4. Jr 24.17.31. Hbr 13. Mt 5. Lb 25. Iz 9. Łk 17.14. Iz 57.28. Wj 32.11-15. Jr 8.38.36-45.19. LITURGIA POKUTNA I NAWRÓCENIE SERCA 1Krl 8.9. . Jr 2. Ps 60. Iz 2.5.

Pwt 32. NOWY TESTAMENT OSTATNI PROROK Łk 1. Ap 3. Iz 6. Łk 15.5. Jk 1. Rz 8.19n.2.11. Mt 3.21n.13.18.35.7. 2Tm 2. Dz 9.31-34.29.6. Syr 10.18-23. Dz 28.6-9. J 2.9. Mt 13.7.22-25. Jk 5. Ps 33. Mt 21.47.7-14. Jr 6.1. Mdr 18.21.13. Tt 3.7n. Łk 7.12. Mt 9.21.36-50. Pwt 32. Dz 26. Łk 16. Ps 110. Hi 42. Jr 31. Łk 15.7.19.32. Jr 31. 1J 3. POSIŁEK UCZTY CZYSTO LUDZKIE Rdz 18.16. Ap 2.12. Jdt 4. Mt 3. Łk 24. J 3.2.18-22.21-25.10-23. Jk 1. Tb 7. Iz 66.3. Pwt 30. Jon 3. 1P 2. Pnp 8. Mt 14.1n. Łk 5. Jk 1. Hi 9. Łk 13.11-15. Łk 15. Pwt 30. Rdz 1.6. 1Tes 1.1-5.26. Jk 1. Mt 9.3nn.9. Przygotowania. Rdz 18. J 3.31.3.19. Dz 11.5. Pwt 1. Tt 3. Lm 3.10.2n.23nn. Dz 17. Mt 3. PONOWNE NARODZINY Ps 2.38.18n.21. Kpł 4-5. Ap 16.21. Mt 18. 1Mch 3. NAWRÓCENIE I CHRZEST Mk 6. Mt 3.1-5. Iz 6. 2Kor 12.19. Mt 13. Rz 2.13nn.10. 2Sm 13. Ap 16.14. Ps 102.3.19n.8.15.18.13. Łk 12.5-9. .16nn. Wj 36. Łk 18.30n.3. NAWRÓCENIE I WEJŚCIE DO KRÓLESTWA BOŻEGO Mk 1. Mt 9.15n.18.9n. Ps 103.25. Ap 3.9. Łk 19. J 3. Łk 15.39. 2Kor 3.4.17. Mt 3. 1J 3.9. Ps 95.14. Dz 17.2. Ps 51. J 20. Łk 13.Dn 9.16.1.40.34. Łk 3.6.12. Ba 1.2.47. Refleksje apostolskie. J 1. J 3.5.16.15-3.26n. Pwt 32.15. J 3.22.9.5.18.3. Rz 8. Dn 5. Ps 79.24. Jk 1.19.15. Ap 9. Łk 11.22. Dz 26.20n. Ga 4. Rz 6. Łk 11. 1J 5.4-19.20.20. 2P 3. Łk 10.4.22-32.6.1-10.11-32.9. Dz 2.21. Ap 21. Dz 5.1. Dz 16.9n.2.17.3. Iz 44.11.8-11. Dz 15. Ml 3.1-5. Jdt 13.19.2. Dz 14.1-4. Dz 26.6.16.18.5.10. POPIÓŁ Serce grzesznika podobne jest do popiołu.17. J 1.10-14. Łk 15. Dz 15. 1P 1.9n. Ap 2. J 3. 1J 2. Iz 61. Syr 17.19.11. Mt 18. 2Kor 7. Ez 28. 1P 2.23. Ga 4. Ez 27.38.10-13.1-5.2n.4. Łk 15. Kpł 16. Ml 3. Ps 106. Mt 10. Wj 4. Dz 11. Ps 143.3.8.10.32.18.8.30.27.31.6.32. Ps 6. Mt 11.25. Mt 4. Oz 11. Hi 14.16n.19. Ap 2. Dz 3.30n. 1Mch 4. Mt 6.3n.3n. Łk 15. Ps 38. GRZECH I POKUTA W KOŚCIELE Hbr 6. 1P 2. Łk 18. 1P 1.29-32. Mt 3. 1P 1. Dz 3.21-22n. Mt 6.8-9. Ps 32.30.10-14. Dz 8. Rz 8.1-20. Rz 11. Słowa Jezusa. Łk 24.9. Hi 30.33. Est 4.5. Ml 2. J 3.5.6.6. Dz 2. Rz 8.24-27. Jdt 1.22-25. Jdt 9.10.6. Mdr 15. Koh 9. Dz 2.7. J 3.6-11.10. Smutek człowieka zgnębionego przez nieszczęście.

9-16. J 8. Iz 56.29.21. Iz 43.5n. Wj 5. Iz 56.20n. Rdz 31.21-24. Hbr 13. So 3.7. J 15. Pwt 27.1nn. Ne 12.24n.10. J 6.17n.31nn. Łk 12.26n.12n. Łk 7. Am 7. Mt 10.4.19.30.10.5n. J 6. ŚWIĘTE UCZTY Lb 25.15-21.2-10. .29.14.34.7. Prz 23. Mdr 9. J 4.34.9n. Iz 19.18. Mt 14.3. Ga 1. Łk 12. Iz 49.31-35.25. Wj 24.8n. J 6. Ps 47.11. Wj 16.17.19n.21.29. Kpł 10.4.14nn. Mk 1.6. WYSŁANNICY SYNA Łk 10.17-21. J 5.1n. Iz 25.17.9. Prz 9.29.24. Iz 2. Mk 12.7.44n.6-9. Mt 9. Iz 60.47.6. Pwt 16.12. Iz 66.7. Pwt 12.36. Łk 19.10.2. Iz 55.20-25.6.27-43.7-11.22n. Dz 1.32.38.16.8. Ml 3.4-7.11nn.38-42. J 12.57. Ez 18. Syr 6.36.26. POSŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO J 14.20.49. 1Sm 1.48-51.20. Mt 11.17. Pwt 12.21.10. 1Kor 10.6. Ez 3. J 5.12-22. J 3.8. Syr 13.18.3.4.12. Iz 43. Mk 10. Mt 5. J 8. Iz 10.5. Iz 42. Syr 31.16.20. Pwt 12. Dz 2.8. Lb 28.48. Ez 2. J 10. Jr 29.10. Ez 18. 1Sm 14.38.13.3. Łk 16. Mt 15.15.38. Mk 12.20.33.10.6n. Mt 8. J 11. 1Sm 9.16.30. Wj 3. Wj 12-13. Iz 6. Dz 1. Łk 24.6.21.31nn.1n. Wj 4.1n. Kpł 24. J 17.42.16.45. Rdz 45.23.4-18.9.9n.17. POSŁANNICTWO STARY TESTAMENT WYSŁANNICY BOGA Jr 7. Iz 44. Ml 3. PRZYGOTOWANIE DO NOWEGO TESTAMENTU Iz 42.4n. J 13.16.1. Łk 19.8.17-33. J 17.16. Pwt 15. J 6.3. Mt 9.27. Ez 22. Jr 14.5.15.6.11. Iz 61.16.38nn.1-11.23. Mt 10. J 17.11. Mt 10.2-8.37.11-14.18.3.Prz 23. Kpł 3.15.3n.1.1. J 8. 1Sm 9. Ez 37. Łk 14.17. J 13.46. J 17. Dz 26. J 16.22. Mt 5.21.6. J 13. J 21. Mt 22.21n.15. J 2. Łk 9.13.26-31. Pwt 14. UCZTA CHRYSTUSA Łk 10. Mt 26. Ez 18.2.15.34.1n.10. Hbr 3. Dz 1.49. J 17. J 7. Łk 10.4. Mt 15. Wj 3. Mt 15.11n. Ez 36. Iz 45. Łk 24. GODY ESCHATOLOGICZNE Prz 9.29. Mt 9. Syr 41. Jon 1.25.10-17.19.24.26.9.42. Mt 23. Mdr 9. Dz 1.26.11. Iz 30.1nn. J 15. Iz 61.1. 1P 1.9-14. J 13. Łk 10. Jr 28. J 20.24. Jr 1.53n.1nn.3.14n.2-20. Wj 32. Wj 7. J 17.22. Rdz 26.12. Łk 22. Łk 4. So 3. J 20. Mk 16.10. J 17. Mt 22.18.1n. Mt 28. J 9. Mdr 18.17. J 6. Ps 107. J 9. Ps 104. Łk 9. Ps 147.3nn.30. Iz 42.24. Ps 50. Dz 22. Dz 2. Ga 4.26.27. Iz 55. Wj 3. J 13. Mt 14.6n. 1Kor 11.8. Ps 105.14n.21-25. Mt 5.36-50. J 14. Rdz 12. Jr 23. 1J 4.7. Łk 7. 1J 4. POSŁANNICTWO IZRAELA Wj 19. Ap 3.17. J 17. J 4.14n. NOWY TESTAMENT POSŁANNICTWO SYNA BOŻEGO Mt 11. Jl 3.13. Pwt 26. 1Kor 15.11.7. Iz 41. J 16. Pwt 6. J 6. Jr 1. Iz 65.12.44nn. Syr 40. Łk 7. Jr 23.23.4.

Rz 17.5.19. Mt 28.5.23. Rdz 17.3.21.9-15.22.6.19. Ez 44.22n.51.40.12. Mt 10. Tt 1. Rdz 3. 1Tm 5. Różnorodność posług. POSŁUGA HIERARCHICZNA Dz 14. Rz 8. . Iz 1.POSŁUGA Est 1. 1Tm 5.19. Dz 6.25. 2Kor 4. Rz 11.27. DRAMAT NIEPOSŁUSZEŃSTWA Od razu na samym początku Adam. 2Kor 9.4. Tt 1. Hbr 10.25. 2Kor 11.18.21. Rz 10. J 6.1-7. 1Tm 5.32.14-18.17.8-11.39. Kapłani.32. Ef 3. Dz 4.1.11. Rdz 12.17.1.22.1. Dz 20. Dz 16.24. 1P 4. 2Kor 6. Hbr 5.7.42nn.24. Jl 1. 1Kor 4.7.2. Ps 119.4. Łk 10. Rdz 22.8.17-22.11. 1P 4. Rz 5.16. Dz 15. Dz 6.14.5. Dz 21. Rz 11.6.10.22.23. Jk 5.19. 2Tm 1. Kol 3.4.9.9.7. Rz 16.15. Hbr 10. Dz 11.6.11.27.11. 1P 5.14. Dz 6. 2Kor 11. Iz 61. 1Tm 3.25.13-26. Dz 6.23.12nn. Rz 8. Hbr 13.8.6. Bóg wzbudził wiarę w Abrahamie. Rz 1. Pwt 17.28.34n.3. 1Tes 3. J 21. Wj 20. 1Tm 6. Tt 1.23.19-22.5. 1Kor 3. Dz 15.24.31.4.18. Rz 2.22. Dz 20. 2Tes 1.20.5.1.25. 1P 2.2n.13. Pwt 21.23.6.9.33. 1Kor 11.10. Ps 104.2. Ps 40. POSŁUGIWANIE W KOŚCIELE Posługa apostolska.1-15.4nn. Jr 31. Ps 19. Rz 3. 2Kor 3. Dz 20.3n.28n.18-21. Dz 12. Wj 24.7.1-6. 1Kor 12. 1Tm 3.7nn. Syr 43. Mt 26.8.5-9.33n. J 12.7.7.5. Kol 1.10. Kol 1.13. Ef 6. Rz 12.6. Hbr 13.23. 1Tm 2. Kol 4. Kol 1. Przymierze. Est 6.18. Rz 1.11. Dz 15.12. 1Tm 4. 2Kor 9. Rz 5. 1Kor 14.1. Mt 8. Dz 20. Flp 1. POST Znaczenie postu. Hbr 13. Pwt 11. CHRYSTUS NASZE POSŁUSZEŃSTWO Ez 2. Biskupi. Ef 4.1-5. Dz 1.17.29.1.12n. 2Tm 4.38.18.17. Dz 21. 1Kor 9.5-10. 1Tm 4. Kol 3. 1Tm 4.27. Ef 4.7.8.1-2.2. Kol 3. Rz 15. 2Kor 8. Mt 18. POSŁUSZEŃSTWO CHRZEŚCIJAN Flp 2. 1Kor 16. POSŁUSZEŃSTWO ULEGŁOŚĆ STWORZENIA WZGLĘDEM BOGA Hi 40.11. 2Tes 3. Ef 4. 1Tm 1. Mk 10.1-7. Pwt 11. Syr 42.14.26. Dz 15.8-13. Flp 2. 1P 5.15nn.20. Ba 3. 2Kor 3. Łk 2.1. Rdz 22.5.13-16.4.8. Rz 12.2. Ps 89.4.1. Rz 13. Iz 50.7. Mk 1.12n. 1Sm 15.40. 2Kor 5. Tt 1. Dz 21. Wj 24.7.4.1-16. 1Tes 5. Dz 1. Mt 17.

5-38.26n. Mt 5. Iz 44.18.2. 2Kor 11. Ga 3.1-12. Iz 42. Hbr 9. Jedyny Pośrednik a pośrednicy niebiescy.34-39. Hbr 8.5.5-6. Mt 6.14. J 1.7-12.6.1-8.31. Jl 2.38. Kpł 23. 1Sm 9-10.1-35.12.10.29. Dz 13.12-17. Kol 1.1-12. Ap 8.3. Łk 18.14-17.6.1. 1Krl 21. Tb 12. Dn 14. Praktyka postu. Pwt 8. Za 7.4nn. Jl 2. Dn 7. Ez 11. Mt 6.8.18n. 2P 1. Iz 53. Dn 7.6.21.27.18.30n.17-21.41-50.2n.18.14-17.5.20. Ap 21. Ga 3. Mt 1.6. Ap 2. Pośrednicy niebiescy.8. Ap 12.1-6. Hi 9.7n. Rdz 20. Dz 2. POŚREDNIK NOWEGO PRZYMIERZA Łk 1.25. Mt 26. Ap 19. Ap 12.1.14. 2Sm 12. Rz 4.49n. Mt 6. 1Sm 16. Lb 6.17n. Hbr 9. Rdz 12.24-27.21. Łk 2. Wj 34. Mt 19.26n. Dz 13.28. Ap 6. Ps 2. 1Sm 10. Hbr 1.9. Mt 12. Dz 8. J 2.18.9n. Ap 7. Dz 27. Ap 3.5. 2Kor 6.3. 2Sm 7.1.7.12. 1P 1.38-39.16. 2Kor 12.8.6.13.6. Dn 9. 1Tm 2. Wj 21.14.19. Ga 3. Kol 2.4-14.5.22.2-5.16. Iz 52. Dn 6. Iz 49. Mt 1. Ap 22. Est 4. Hbr 12.31-34. 1Sm 7.15-18.20.51n.17.33.21.6.12. Jr 11. BOGA IZRAELA .8.19-23. Hbr 1. Dn 7.23. Iz 58.21.34. Ba 1.17. Dn 10. Mk 2. Hbr 8. Iz 42.11-12. Ap 11. Hi 9. Ap 14. Łk 4. Mt 4. J 2.3. Iz 40-55. POTĘGA JAHWE. Ap 12.1-6. Rdz 28.15.21. Hbr 7. Mt 10.15.33-38.10.6. 2Sm 14. Mt 10. Jr 18. Dn 10.12.9nn.20.22-32. Iz 42.17.13. Hbr 9. Hbr 12. Łk 2. Ml 3. POTĘGA Rdz 1.1.13. Jr 14.14.14. Hbr 1.14. J 2.3.22. 1Tm 2.37. Mt 6. Dn 10.2-5.5. Ap 12. Pośrednicy eschatologiczni.13. Ap 12. Hbr 5.2n.64. Mt 21.11. 2Sm 12.5. Łk 4. Dn 12. Rdz 18. Jon 3. Mt 28. Ez 9. Jr 42. Hbr 10.11. Jedyny Pośrednik i Jego Kościół.26. 1Kor 6.1-7. Kpł 16. Za 4. Dn 3. 1Sm 16. 2Sm 12.14.11.12.3. Iz 45.3.25. J 1. Łk 1. Jr 15. Hbr 2.39-56.7.24.3.8.3. Sdz 20. 1Sm 7. Dn 7.16. Mt 24. Łk 2.9.12n. 1Sm 2. 1J 1.1nn.16. Kol 2. Rdz 20.1-6.4.23.33. 1Tm 2.15.18-25. Ef 4. Łk 2. Ap 5.24. Iz 61. 1Kor 1.19n. Dz 12.37. Iz 41. 2Sm 1.16. Ap 21.Kpł 16.16n. Jr 7. Ap 9.1.23. Jdt 8. POŚREDNICY STAREGO PRZYMIERZA Pośrednicy historyczni. 1Krl 19. 1Sm 12.27.29.14. Iz 49. Ga 3.12. Łk 2.3. Wj 32.1-5.5.11.17n.27.4-9. Dn 9.2-11.7n. Est 7. Pwt 18. Sdz 20. Hbr 5.12. 1J 4. Am 7.14. J 19. Za 1. POŚREDNIK 1Sm 19.2nn. Mt 5.11.16. Wj 32. Jr 14.15. Sdz 6.7.5. Mt 19.28.17-21.26.1-4. Iz 53. Ap 19. Jr 27.19.1. Dz 1. 1Sm 25.2. Jedyny Pośrednik. Am 5.11.1-4. Łk 2.19n.16.10.12. Za 8. Hbr 3.4.9-13.5. Dz 14. Ezd 8.20.13.1-7. Mk 2. Jdt 4.

22nn. J 1.25n.17.8-11.16.20n. J 20.5. 1Kor 15. Łk 1.10.2.27nn. Łk 1.3-8. Rdz 3. Iz 40.50. Mdr 3.2. J 14.23. Iz 3. Mdr 8.2. Ps 114. Wj 3.4.12nn.13.19. Rdz 32. Mt 9.37.3-27.3n. Iz 45.20.16. Wj 12. POTĘGA DUCHA TYCH. Ef 3.13n. .6.1. Dn 18.4nn. 2Krl 19. Mdr 5.2-8. 1Kor 15.11-27.Rdz 18. Mt 22.20.28.22.49.26. Ap 21.22.14.2. J 3. Mdr 3. Ps 115. Ap 19. Ap 13. Hbr 2. Ps 115.4-7.33.10-13. Ps 132. Syr 16. Iz 1.1. Iz 61. Rdz 9.6.17.15. Rdz 1. 1P 2.8nn. 2Kor 4.23. Jdt 9.25. Kol 2. Dz 1. Ps 119. Ap 12.9. 1Tes 1.9. Ps 44.19.12.2. Ps 20. J 8. J 5.10-18. Łk 3.31n.4.10n.8. Ef 1.23n. Rz 1. Mt 4.18.4.7-12.6nn.3-7. OBRAZU BOGA Rdz 2. Mt 26.10n. Mdr 13.7.5.43. 2Sm 7. Rdz 11. Jdt 13.14.28. 1P 5. Iz 14.6.32-36. 1Kor 1.19.11. 1Tes 2. Mk 9.23.6. Rdz 22. Rz 3. 2Sm 7.3.2nn. Ap 21.4. KTÓRZY WIERZĄ W CHRYSTUSA Łk 1. Mdr 7. Iz 10.27.12nn.18nn.23n.9nn. Ps 89. Ps 103. Dz 2. Łk 22. Dz 4.24.11-14. Mt 4.38. Mt 28. Dz 10. Rdz 28. J 9.2n.8nn. Ap 1.3. Mk 11.9. Pwt 4.13. POTOP Potop antyczny. Prz 21.1-8.23.33nn. Dn 7. Iz 40.35nn. Ef 3. 1Kor 1. Mt 1. Ps 148.11. Ps 106.17nn.27nn.6. J 1.7n. Dn 12.2.17.12nn. Rdz 3. 2Mch 7. 2Kor 12.3nn. Rdz 12. Ef 2. Ps 107.5. Iz 44.34.1.5.36n. Hbr 11. Ps 147. Ps 24. Mt 12.5. 2Tes 2. Ps 89.1. Dz 4.19nn. Dz 2.16nn.15.53. Mt 4. Za 4. Mdr 6. Iz 42. J 17.10.2. Ez 37.14n.5-10.3-2.26. Ps 46. Est 4. Iz 49. Ps 20.9-12.11.1-17. Am 1.41. Lb 14.4.13nn. 2Tes 2.24. Dz 4.3-7.6-18. Dn 14. Jr 32.16. Iz 46. Ps 28.21nn. Rz 1.2.4.29nn.18.14.21.9. Mdr 11.27-30. Rdz 1. Iz 45.4. Dz 8. 2Tes 2. Lb 14.2nn. Mdr 13.2n.20nn.23n.1-42.11. Ps 65. Tb 13. Ps 104. Wj 5.32nn.20n. Sdz 6. 1Mch 3. Mdr 2.34n.7-14. Ps 33.27. 1Sm 17. Rdz 3.25.9n.9. Wj 5.2. Ps 124. Ps 58.18n. Wj 9.33.1.16.14n.16-21. Mdr 12.15. Dz 2. 2Kor 4. 2Mch 7. Ps 33.35.8.18. Iz 60.11.27.1n. Iz 40.4. Łk 24. Rz 1.18n. Mdr 16.34nn.1n. Mdr 11. Lb 14.2.4.1. 2Mch 7.20. Wj 4. Mdr 12. Iz 49. Ps 144.6-10.28-45.1. Hi 26. Jdt 16.28.2.15nn. J 5.8n.14n.11. POTĘGA ZBAWICIELA I JEGO SŁUGI Wj 13. POTĘGA STWÓRCY I CZŁOWIEKA. Mdr 2.8-11. Hi 38.4n. Jr 10. Hi 28. Ps 105. 2Krn 20. Ps 132. Kol 2.20.10n.22n.21-29. Mdr 7. J 10.8. Lb 12.12nn. Ps 144. Dz 2. Ps 86. Iz 11. 1Kor 6. Wj 15.13.64.2n.19nn.5-9. Pwt 32. Dz 2.29-32. Mdr 13. Syr 43.14. Iz 31.5.17nn.8. 1Sm 16.24nn.5n. Mdr 11.2.23n. Iz 50. Mk 13. Syr 17. 1Kor 8.2-7. Jdt 8.4. Jr 25. Mk 16. Ps 19.3.14n. Rz 4. Mt 8.24nn. Jr 1. Ps 29. Am 5.27. Pwt 8. Rz 8.17. 2Sm 22. 1Sm 2. 1Kor 10. 2Krn 36.15n.45.24.17 ZŁE MOCE I ICH WŁADZA NAD CZŁOWIEKIEM Rdz 4. 1Kor 1. 2Krn 20.17n. 2Sm 6.25.2-9. Prz 8. 2Kor 13. Rdz 2. Hbr 1.6. Iz 53. 1P 1. Ps 59. Ps 68.3. J 8. Joz 10.9. J 16.90. Jr 1. Flp 3. Mdr 18. Wj 32.10.18n. Iz 55.26n. 2Sm 5. Mdr 1. J 12.2. 2Mch 8. Mt 14.48n.8.24.7.22n. Rdz 4.8. Mt 1. Rdz 6. 2Sm 7. Mt 9. Rdz 49.12nn.30.17n. Mi 3. J 19. J 3.12.10-19. Iz 47. Łk 2.19.26.17.20-24.2.14. Iz 44.16nn.17.15nn. Mk 10.

8.26. Rdz 12.40.1.6.1. Jr 16. Iz 45-46. Ez 6.1-14.17.14. Jr 1. Wj 33.15. Ez 37. Jr 1. Jr 15. Iz 11.42.2. Wj 32. Rdz 9. Oz 6. Oz 4.23.14. Jr 12. Rdz 15. Wj 3.13. Hbr 5. Pwt 32.6.1. Hi 28. Rz 1.7.5. Wj 3.1-17. Ap 22.1. Wj 19. J 7.15.8. Kpł 26. Mt 25. Rz 1.1n. Dz 2. Dz 2.17.9.59-62.33. Łk 19. Iz 5.1. Rdz 18. Łk 10.6. POWOŁANIE IZRAELA A POWOŁANIE JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 4.13. Syr 1. 1P 3. Ps 147.1.14n. Oz 4. 1Sm 16. Zapowiedź rzeczy przyszłych. Potop nowych czasów. Iz 8. Wj 3. Mt 16. Rdz 2.7nn. Iz 1. Pwt 29. Rz 8.1-2.11. NOWY TESTAMENT Synoptycy. Oz 2. Mdr 14. POZNAĆ Iz 53. Łk 12. Ps 95. Mądrość z wysoka. Poznanie i nowe serce. Iz 1. 2P 3. Wj 20.4.24.4.34.3.1.11. Jr 2.34.6. POWOŁANIE I POSŁANNICTWO W STARYM TESTAMENCIE Rdz 12.4.24. Łk 9. Am 3.6. Mt 16.29. Dz 2.1. Hbr 5.29. Iz 49.3. Łk 24. Dz 1. Mdr 9.32.1. Ba 3.18-21.11.23n.16. Iz 29. 2P 3. Iz 7.5. 1Kor 12. Jr 20.9. 2J 1.16. Mdr 9. Mdr 10. Wj 3. Lb 14.56.9.9.31-34.11nn. 2P 3.13.13. Rdz 7. Pwt 30.7.8.1. Rdz 4.5n.6. Iz 7.4. Ez 36. Ps 78. Mt 24.22.7.4. Mk 6.5. Mdr 7. 1Kor 7.1. Mt 7. Ez 7.19. 1Kor 13.9.16.26n. Ps 50. Wj 28. Joz 24.8.1-9. Iz 54.10nn. Syr 24.21.4.23.7. Iz 1. 2P 2.11nn.1-9. Mt 7.6.41.22n. Pwt 30.4.52.22.10. Ba 2. Święty Jan.10. Mt 22. 2P 2. Iz 59. Ez 7. Łk 18. Rz 8. Rdz 12.12.37. 1Sm 10. Pwt 4.7. Rdz 7. Jr 31.15-22. Wj 19. Syr 44.1. Pwt 5.1. Ez 3.16. Pwt 9.17n.16. Am 7. STARY TESTAMENT Inicjatywa Boża.2.13n.26.9.2. Rdz 2. POWOŁANIE Wj 3. Jr 2. Pwt 7. Jr 7.2.28. Oz 6. Iz 6. 1Krl 19.17. Jr 31. Pwt 6. Sdz 3. Mdr 9.4-9. Brak poznania ze strony człowieka. Rdz 12.6.13. Jr 7. 1Kor 1. Rdz 22.6. Mdr 13. . POWOŁANIE UCZNIÓW A POWOŁANIE CHRZEŚCIJAN Mk 3.18nn. Oz 8.13. Iz 6.24. Mdr 3.5. Rdz 17. Mt 13.24. Jr 1. Wj 4. Jr 22.1.10.4-13. Ez 12.7. Pwt 11.4n. Łk 1.1.11. Jr 7. Ez 3. J 10.17.7. Rdz 8.7.10.6.1. Ez 37.Rdz 7. Mk 10. Iz 62.37nn. Am 8.17.1. Ez 36.3.8.5nn.10. Jr 8. Oz 4. Iz 49. 1Kor 1.1.10nn.3.34.19n. Iz 43. Mk 3.4nn.45. Rdz 32.40. Pwt 33.29. Mk 1.12.8n. Iz 6. Am 7.1.4.13. Mt 9.20. Jr 1. Mk 1.

18-19. 2Tes 3. CIĘŻAR PRACY Rdz 3.29.2. 1J 2.24-27. 1Kor 7. Syr 33. 1Kor 1. Joz 24.1-12.4.1n. 1Kor 2.13. Mdr 14. 1J 3.26.39.6.32nn.5. 1J 4.19.11.7. Dz 20. J 7. 2P 1.16. UWOLNIENIE OD PRACY Wj 20.34. Rdz 1.1. 1Kor 1. Am 5. Święty Paweł.12.10-22. Ps 104.22.37. 2P 2.12.15.2n. Pwt 24. Prz 31. J 17.17. Pwt 5. Mt 28. Prz 26.18. Łk 9.25. Koh 2.33. J 13-17. Flp 3.11-12. Syr 38.3. Łk 22. PRACA WARTOŚĆ PRACY Nakaz Stwórcy. J 16.4.8-10. Pwt 16. Jk 5.14-30.2.12-13. Prz 13.19.36-43.14. 2Tm 4.3.22nn. Pwt 5. . Syr 7. Rz 1. NOWY TESTAMENT Mowa pożegnalna Jezusa. J 6. J 8. CHRYSTUS I PRACA Mk 6. 2P 3. 2P 2.26.7.3. Pozytywna wartość pracy. J 14. 2Tm 1.31. Mk 2.1-3. Ps 128.44n.2. Jr 31. 1Kor 1.20. Ef 3. Pwt 32.17. Mt 25. J 6.25-29.6.1.31-35. 1J 5.12. Wj 20.17-38.55. Rdz 2.26.6. 1J 4. J 14.26. Rdz 3.14. Pwt 14. Pwt 28.24.12. 1J 1. 2P 3. Łk 22. Am 9. 1Mch 2. 1Kor 2.14-15. Jr 22.J 6.38.14. Kol 2.6n.14n.32. 2P 1. 2Tm 2.3n. Mk 14.16.13-50. Iz 40. Kpł 19. Jr 22. Prz 21. 1Krl 5.13. Prz 16. 1J 2. 1Kor 7.13. Syr 38.62. Syr 22.6-16. 1Krl 12. J 16.8.16-18. Ps 8.21.2. J 12. Kol 2. J 10.26. 1Kor 8. Dz 20.33.1-14.30.30.9nn. 2Tm 1.34.18. 1Kor 4.26. J 14. Łk 15.28. 2Tm 2. Ef 3.28-30.32.19.4. Mt 6.18-21.14. J 15.28.10-18. Wj 23. Iz 41.13. Mt 28. Mk 13.23-24.18-22.9-10.6-18. 1J 4. 1Kor 1.23. J 10. Iz 62. Mt 6.8-14. 1Krl 10.8.19n. J 14. 1Krl 7.17n. Syr 38. J 12. Syr 38. Mdr 14.19. Rz 12. J 4.10.15. Pwt 31-32. 2Tm 1. Łk 9. Wj 2.23.13. Mt 23. POŻEGNANIE STARY TESTAMENT Rdz 49.22-30.2n. J 2. Syr 38. 1J 2.8n. 1J 3.6-8. 1Sm 8. Względna wartość pracy. 1Kor 13.8-12.27.1n. 2P 3.12. 1J 4. Dz 20. Mt 9. 1Krl 6.28.11-15. Mk 4.3. 1J 3.1.20.25.14. Kol 2. Rdz 1. Dz 18. Wj 1.34.12-15. Dz 20. 2Tes 3. J 16. Dz 20. J 5. Mt 6. J 17.27. 1Kor 13.3nn. 2P 1.19n. 1Sm 12.19n. 2P 1.8nn. Społeczna wartość pracy. Naturalna wartość pracy. 1J 2. Pwt 28. Mowy pożegnalne apostołów.35.18.1nn.20.25.7.13.3-4.51-61.4.18.8nn. Mt 13.20.14. Rz 10.16. 1J 2.28.3.27. J 12.25. Mt 4.29.17. 1Kor 8. J 14. Wj 5. 1Krl 7. J 16.27.28.26. Syr 38.

11.7. Ps 73. Rdz 4. Tb 12. 1Kor 13.31. Dn 10. Rz 2.14.7. 1Krl 2.12. 2Krl 20.8. 1Tm 2. OCZYSZCZENIE PRAGNIENIA Mt 15.2.9.2n. Za 8.10. 2Sm 7.19. 2Kor 4. Ef 1. Ps 45. 2Sm 11.10.14n.11. Rz 3.3.27. Kol 4.12. 2Krn 31.14.86.6.6.8. Ps 19.25. 2Sm 2.2. Wj 18. Jk 1. Rz 2. Pwt 20.3. J 3. Flp 1. Ef 1. 2Sm 15. 1Tes 1.21.17.20.5nn. Prz 5.14. Pwt 28. Rz 13. Jr 10.6.14. Ga 5. Prz 22. Lb 11.16. Iz 16.10. Ne 7. Rdz 24.9.3. Dn 8.25.3. Koh 12. Prz 23. Dn 11. Kol 1. 2Tes 2.1.14. Ez 18. Kol 1. Syr 1.48.22.160. Rz 6.5nn.174.20.8. Syr 4. 1Krl 3. 2Kor 7.9.2nn. Rz 1.7.5. Rz 2. Prz 12. Pwt 8. Dn 8. PRAGNIENIA ZDEPRAWOWANE Rdz 3.8.21.2.3.21.8.5. Ps 119.6.50. 2Kor 4.16.10.7. Ps 63. PRAWDA STARY TESTAMENT 2Kor 1.14. Lb 11. Iz 59.26.20.2. PRAGNIENIE PRAGNIENIE ŻYCIA Syr 14.7. Ps 42. 1Kor 7.8.5. Oz 4. 1J 2. Ps 119.2.3.20. Ga 5. Ps 137. 2Kor 4. 2Kor 5. Dn 9. Ga 2. 2Krl 20.23. Ps 25.142. Dn 10. Rz 10. Ef 4.34. Ps 132. Iz 49.20. Ps 86. Kol 1.18. Ps 26.13. Kol 1. Ga 5. Joz 24.14.7. Rz 8.15. Rdz 47.21. Ef 5.5. 2Kor 11. Ap 22. Ps 123. Ps 71. Ef 1. Oz 2.9.19.4. 1Kor 7. Rz 9. Mdr 3. 2Kor 12. 1Kor 5. Ef 1.47.11. Ps 31. Kol 1. Ps 89. Dn 3.28. Iz 38.151.5.14.1.13.20. Pwt 7. Am 5. Tb 3. Jr 14. Rdz 24.18nn. Ps 43. Pwt 32. Prawda u ludzi .14.12. Joz 2.2.6.25. Dn 3.19nn.6.8.3. Rz 7.7. Ps 119.8. .25. 2Krn 31. 2Kor 7. Rz 8.14. Flp 1.8.11.2.5.10.22.30.8. Praca i nowy wszechświat. Ba 6.5.13.13. Rz 15.34. Ps 111.6.49n. Ga 2. Ps 128. Prz 29. Iz 65.4.6. Hbr 2. J 14. PRAGNIENIE WSPÓLNOTY Łk 12.11. Ps 119.33.29.21. Rz 2.14. NOWY TESTAMENT Dziedzictwo biblijne . Za 8. Prz 8. Tt 1.9.14. Ps 119. 2Tes 2. Flp 1. Am 9.7.21n. Ap 3. Iz 58.18.4.2.20. Ps 119. Łk 22. Ps 61.18. 2Tes 2.23. Rz 3. Prawda objawiona .12. 2Kor 7. Ef 6. Ps 54. Ba 6.10. Ef 4.26.6n. Ez 18.2.18. Am 5. Ps 51. 2Tm 2.1.6.20n.15.22. Ps 71.28.1. 1Krl 21. Mdr 6. Ps 130.2.131. Mt 5.26. J 10.22. Ps 119. Ps 119. Prawda Ewangelii . Wj 34. Wj 20. Ps 122.10.30.7. Ps 40.24. 2Kor 1. Rz 8.20. Za 7. Rz 16. Jr 13.20.1-5.1. 2Tm 2. 2Kor 13. Prawda Boża . Ne 9.5.14.28.138.20.13.2.9nn.16.9. Ps 42. Flp 4. Ba 6.2.17. Ps 138.Chrześcijańska wartość pracy.5.7n.25n.

Dz 2.9. Rz 1.4. Rz 1. Rdz 2.3-6.5. Wj 12. 1Tm 3.17nn.1Tm 2. Rdz 6.14-45. J 12.16.23.44-45. Tt 2.2-2.6-21. Ps 21.17.5-8. J 6. J 3.14. 3J 1.12. Am 1.9. 1J 1. J 3. Wj 25-31. Ps 16.5. Lb 1. Do czasów Mojżesza .14n.22-23. Rdz 6.8-11.9. Rdz 6.11nn. J 16. Wj 20.19.32. J 3. J 17.8.18. Pwt 28. Wj 35-40.7. PRAWO Rz 5. Wj 12.20. ROLA PRAWA W STARYM TESTAMENCIE Prawo pozostaje w ścisłym związku z przymierzem. Ps 119.24.5. Ps 80.28.18. Lb 35.20.22-23.17.45n.1.7. Rz 5.16. Wj 15.1-28.21.2-17. 2Kor 11. 1P 1. J 15. J 8.15. Wj 34. Dz 15.12.15.3.1. Rdz 3.7. 1Tm 4.15.33. Wj 23. 1Tm 3. Mt 26. Tt 1.4. 1Tm 4. Rdz 4. Ps 118.21. Kpł 26.4. Rdz 6.1-7. Rdz 9. Ps 19.5.17-19. Literackiego sformułowania praw. 2J 4. Rz 5.33. Ef 4. J 1.15.55.24-31.6. Wj 22. Tt 1.18.18. 2Tm 4. Ps 20.23n.10-28.37. J 15. Wj 24. J 1.2n. J 18.64.9.4.18.40.1-17.16. 1P 1. 1J 1. Święty Jan. 2J 1. J 8.20. Mojżesz a stare prawo RÓŻNORODNOŚĆ PRAWA Pięcioksięgu. J 8.30.1-10. Rdz 4. 1Tm 4. Tt 1.17. 2Krl 23.33. Dz 17.21. Ef 4.16. Flp 1. Pwt 4.8.21. J 3.3.8. 2J 4. Mdr 10.16. Rdz 8.27.3. Nie ma innego prawa poza Prawem Mojżeszowym. Rz 2.1-14. Rdz 5.26.6. J 4. Ef 4. J 17. 1Tm 1. J 1.7.11. J 17.63.19.22n.2. Mt 25.15-68.43-51.32. 2Kor 4.6. Rdz 4.3n. J 17. 1J 3. 3J 1.31-34.14n.18. 1J 5. Jk 1. J 14.11n. J 15. 1Kor 1. Wj 20.1-9.26. J 8. Ga 1.7. 1J 5. 2Tm 2.6.37.25n. J 14. Rz 2.40.17.24. Wj 23. J 17. Dz 17. 1Tm 6.16. Wj 21. Jk 1. J 8. 2Tm 4.prawo naturalne Stary Testament.3.31n. J 1.14.4. J 6. Lb 26-30. Hbr 10. Ga 6.3n. Joz 24. 2Kor 1. Rz 1. J 3. 1Tm 4.3nn. 2P 1.26. Ps 110.24.47. J 18. Rz 5.26. Dz 7. 3J 1. 1J 5. Rdz 2. Rz 1. 1J 1. . Rdz 11.8.1. J 8.17.4. Jk 5.17.2.7n.14. J 1.16.50.6.13n. 2J 1n.10. 1J 2. Pwt 27.10.1. Materiały wszelkiego rodzaju.22-33. Rdz 1-11.5.4. 1P 2.17-18. Ps 110.18. Pwt 5. Wj 20.9. Rz 2. J 5.3-13.13. Rdz 35. 2Tm 3. Wj 19. 1Tm 1.6. J 17.2. Ps 80. Nowy Testament. J 6. Kpł 26. 1J 3. J 14.26. Pwt 28. Lb 15. J 1.13. 2Tm 4. PRAWICA Prawa ręka.3.12. J 16.18.2.14. J 17.18. Mdr 2. Dz 14.31n. 2J 6. Miejsce po prawej stronie. Rdz 9.19.21-24.

Ez 36. Mt 23. 2Krl 18.5-13. Ps 147. Jr 5. Pwt 33.32n.21-48.12nn.6n.26.4. Ga 3.19n. Społeczność izraelska.5n. Hbr 10. Mt 23. Pwt 12-28.3. 1Kor 9. Ga 2. Rz 4.34. Rz 6.10n. Ez 22.13. Oz 4. Dz 11.2-21.20. Dz 18.12.18. Mt 7. Dz 15.20n. Ez 22. Jr 18. Tora nie uległa z czasem pewnemu rozwojowi.12.16nn. Ga 2.20. Dz 5.15-23. Ez 22.29-38. Wj 20.10.2n. Iz 42. Kpł 19.22-26.22.46. Rz 7.11n.12.22.3. Rz 7. Oz 4. Mt 5.8.57-63. Dz 21.1n.5. POZOSTAŁE PISMA APOSTOLSKIE W Liście do Hebrajczyków Prawo .18. IZRAEL A PRAWO Kapłani.4-9. Mk 2.21nn. Ps 119.2.1-23. Jr 31. Pwt 6.17n. Mt 23.10.33.Ps 103. Ga 2. Hbr 9.25.23. Dz 11. Mk 14.16-23.7-19. Ez 40-48. Hbr 9. Ga 4.10. Iz 42. Oz 5.1-12. U dziejopisarzów Izraela.1.2.1nn. Oz 8. Za 7.8.14-25.8nn. PROBLEM W CHRZEŚCIJAŃSTWIE PIERWOTNYM Mt 17. List Jakuba .10.1-10. Ga 1. Ga 2. Mt 7. Dz 9. Syr 24. Rz 7.4.1. Rz 3.23-27. Rz 3. Dz 15.10-14. Pwt 5.11nn.12.16-26. Dn 7. Oz 4. 2Krl 22. Ga 3. Rz 8.4-18. Rz 3.7. Dz 15. Rz 3. Rz 10. Mk 7. Mk 12.14-21. Ga 3.3.1-16. Mt 19. Hbr 8.10n. Oz 4.26. Rz 7.25. Mt 7. Rz 7.4.18-28. Mk 2.8.19.2. Kpł 17-26.4. Dz 2. Dz 21. Dz 10.10. Mt 8.28-34.12. Mt 11.1-20.13. Rz 7. Kpł 10.2n.1-17.16.17-24.4n. Łk 16. Rz 13.21.1. Wj 20.6.20.7. 1Tm 1.14nn. Ga 4.5. Ez 40-48.24nn. Ez 22.1-19. Hbr 7.12nn.21n.3.1-26. Dz 15.6. Ga 3. KU NOWEMU PRAWU Iz 2. Dz 21.24-27. Rz 10.1. Racja bytu owego Prawa w planach Bożych.21.25. Ezd 7. Pwt 31. Hbr 10. Hbr 7.8. U Mędrców.26. Rz 5.18. Ez 7.29.16.28. Mk 1. Rz 9.10. 1Krl 15. Jr 11.4. 1Tes 4.26n. Ag 2.8.14.4. J 5. przez uczynki Prawa.19. Hbr 8.31.19. MYŚL ŚWIĘTEGO PAWŁA Ga 1. Mt 10. Dz 11. Dz 21. Dz 15.28-34. Dz 1. 1Kor 7.4n. J 7. Ga 6.26. Ga 6. Rz 2.23n. Ga 5.10.23n.12. 2Mch 7.1n.21nn. Dz 11.33. 1Mch 2. Syr 24. Ga 4. . 2Kor 3.1-6. Prorocy. Mt 23. 1Mch 1. Ps 19. 2Mch 6.22-23. Ne 8. Mt 5.25.26.16. Człowiek został usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa a nie .8. Pwt 6. 2Krl 22.17nn. Hbr 10. Mt 19. 1Mch 2.21-26.3-6. Hbr 7. Jezus a Nowe Prawo OSOBISTA POSTAWA JEZUSA Mk 12. J 16.

Łk 23.45. Jr 2.31.17. 2J 5. Jr 2. W słownictwie św.32.20. Hi 9. Am 7.18. Ps 50. J 7. Dn 4. J 12. 1Kor 4.10.20-24. Oz 9. 1J 2.21. J 15. Mt 26.2.13.17n. 1Sm 9.4.6. Dz 10.2. Hi 6.17-25. Mi 6. 2Krl 4. J 5. Iz 3.1n. J 5. 1Krl 22. J 14. PROCES POMIĘDZY BOGIEM A JEGO LUDEM W STARYM TESTAMENCIE Proces grzesznika z Bogiem .33.63.16. Rz 3. Wj 17. J 8.24.25.18.10. J 7. Iz 43. Oz 4.15.34.13. Mk 13. Dz 3.4.18.9.43. Dz 2.1n.1n. Iz 42. J 16. Rdz 3.8-13. J 7. 1Krl 18. J 19.9. Ps 50.18. Dz 3. J 18. Dz 5.5. Ps 143.4n.2.21. Jr 35.23.19. Hi 19.17.1-5. Rewizja procesu Jezusa .7. Iz 5. Iz 8.26. Łk 23. J 19.30n.4.1. J 1. Lb 11. 1J 5. J 15.49.19. Mt 27. Hi 10. Jr 2. Ap 12. Dz 2.22-23. Lb 11. Jk 2. 1J 2. J 7.6.7.1-29. Ap 14. Hi 9.5.34.6nn. ZAMKNIĘCIE PROCESU BOŻEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1.8.12.16n.3n. Dz 4.16. Mt 27.9-13.6-8. Jana . J 5.18. Jl 3.7n. Iz 1. 2Krl 2.3. Jana . Hi 42.9. Pwt 18. Rz 3. Mk 13. Jr 12.10.21. J 19. 1Krl 22.8. Ciągłość .7. Wj 7. J 8. Hi 16.31. Jr 2.7n.6-10.4.12.11.49n. Jk 4.1n. Lb 12.13. Oz 4. Jr 44.3-7.21-26.5. J 15.34. Iz 44. 1Sm 10.1n.12.19.21.34.12. 1Sm 10. Dz 3. Iz 44.25. .5.21.3n. Pwt 34.23. 1P 3. Ps 50.3.19. Iz 41.7.16-25.10-13.19.9. Mi 6.22-25. Flp 3.7.30n.31. Hi 13.17. J 10.20.5n.1.2nn. 1J 2. J 5.21. Mi 3.29. Iz 1.12. Dz 2.1n. Rdz 3. Rdz 20. Oz 2.5n.10. Spór Hioba z Bogiem . PROROK STARY TESTAMENT RÓŻNORODNOŚĆ I JEDNOŚĆ PROFETYZMU IZRAELSKIEGO Lb 22. 2Kor 5. 1J 3. PROCES JEZUSA Wszystkie ewangelijne opisy . Dz 10.1-13. J 10. J 7. Jr 23. Ewangelia św. Pwt 32.25nn. Mk 3. J 10.11. J 8.7. Ez 11.5. J 5. Hi 23.13-18.7.Jk 1.9.1. 1Sm 19.12.7.18-3. Dn 2. Iz 50. 1Sm 9. Wj 3-4. Iz 43. Jr 25. Jr 25. Mt 26. J 14. Jr 36. Oz 12.18.9. Iz 43. Iz 48.11.25. J 13.3n.15.59. Oz 2.24. 1J 4. J 1.8-11. PROCES SĄDOWY Rz 3.25nn.31-37.22. Jr 2. 2J 6. 2Krl 6.21-24.8. Oz 4. Rz 3.12.51. J 18. Rz 8.10. Am 3. J 12.9. Hi 38. Hi 19.17.15.39n. Jr 2. 2J 4.14.18n. Mi 6. Hbr 1.7.8-11. Mt 27. Jr 29.4. J 19. Iz 43.4.36.3n.2.6.38. Dz 4. Proces Boga z jego ludem .2n. Jk 2. Jr 7. U źródeł pofetyzmu . Łk 23. J 14. J 15. Iz 45.4. Rz 5.29.22-38.

15.16-23.6n.5. Oz 12.6n.14n.14-18. Iz 6. Am 6. Ez 3.4-8. Iz 3.8.6. Jr 4.11. Pwt 18. Jr 1.9. Jr 23.1.39n.19. Iz 5. Jr 5. ZWYCZAJÓW I KULTU Prawo .25n. Oz 1-3.4.27. Am 5.2.14n. Am 4. 1Krl 18.9n.30. Jr 6.8. Mt 13. Iz 47.11n. Iz 53. Ez 4.32. Ez 3. Iz 49. Jr 26. Mi 3.10n. Ez 3.15-27.2n. Ez 3. 1Krl 1.14. Am 5. Ez 40-48.23.10nn.46. Iz 48.7.37. Am 7.27. Jr 6. Jr 7. Ez 2.21n. Iz 6.27. Jr 22. Mt 3. Iz 55.11. Iz 6. Iz 43.15. Jr 32. Ez 36. Iz 48. PROROCY A NOWA EKONOMIA ZBAWIENIA Kara .7nn. Iz 58. 1Krl 18. 1Krl 19. Iz 54.38. Iz 3. 1Krl 19. 1Mch 4. OSOBISTE PRZEZNACZENIE PROROKA Powołanie . Iz 8.26.6.10.13. Jr 2.4n. Oz 5.38-43. Ez 36. Iz 32. Jr 20.12.8. Iz 3.12.1.1-5. 2Sm 12. Jr 2.16. Ez 3. Am 7.18n. Oz 4. Jr 36. 1P 1. Ez 24. Iz 9. Mi 3.11n.15n.20.23.25.3.6. Ez 3.1.17. Jr 10. Ez 20. Am 3. Jr 51. Iz 9.21-25.20-23. Heroldowie nowego przymierza .16.33. Am 8.5.2.3.15.10. Łk 22. Oz 11.41. Oz 13. Ez 24. Iz 53.13. Mi 3.1-12. Jr 15. Am 7.5-18. Am 2. Iz 6.23. Ne 9.14-19. Iz 6.13.13. 1Mch 14. Ez 12.6-8. Jr 15.4.1-10.18. Jr 7.7.9. Jr 31. Ha 1. Jr 26.1.31-34. Mi 7.4. Jr 3. Jr 1. Iz 3. 1Krl 20. NOWY TESTAMENT .10.1-15.24-5. Jr 16. Jr 28.3. Am 4. STANOWISKO PROROKA WOBEC PRAWA.11.4. Am 5.1.8-22.15. Jr 14.1.14n. Hbr 10. Am 6.18. Iz 64.5. Jr 13.9. Am 8.11-15.11. Jr 12.8.17.5.16. 2Krl 21.2. Iz 8.7nn. Iz 5. Jr 27.27. Za 11.7. Jr 8.5.22.10.7. Iz 42.10-18.9n. Zwyczaje .11.7. Jr 1. Jr 32. Śmierć . Jr 28. 2Sm 7. Ez 16.28. 1Mch 9. Jr 7. Jr 3. Ez 34.17. Rz 7. Iz 56. Oz 4. Jr 31. Zbawienie . 1Krl 21. 1Sm 10.20.14n.13. Jr 20.5.14. Jr 7. Ml 3.17.10nn. Iz 37. Iz 53.9n.16-21.1-7. Jr 7.1.1n. Ez 13.11.19. Posłannictwo proroka a jego życie .22.1nn. 1Krl 19. Jr 1. Am 5.4. Ez 3. Ez 2.2. Jr 17. Ps 74.4. Pwt 17. Am 2.23.63.9. Iz 10.4.29n. Jr 28. Jr 31. Definitywne dzisiaj . Lb 11.61.14n. Ez 18. Iz 1. Jr 44.16.4nn. Jr 34. Mt 23. Jr 1.9. Jr 23. Iz 8.1-9.12-15. J 15. Doświadczenia .5. Mi 6. Jr 7. Jr 5. Iz 20. Oz 8. Iz 1. 1Sm 8.2.16-38. Ez 3. Jr 7. Ez 22.30. Iz 1.5.5. Iz 5.2. Kult .Prorok w społeczności .7.18n.

130n. PRÓBA-POKUSA Pwt 8.20.18. J 1.13. 1Kor 14. Wj 15. Joz 24. Dz 1. Łk 11. Jl 3.113. Mt 16. STARY TESTAMENT PRÓBOWANIE LUDU BOŻEGO Próba wiary Izraela.23. Mt 9. Mt 26.16. Ps 119. 1Krl 19. J 1. Rz 10.21.57. J 6.67. Łk 24. Syr 2. Mt 16.7. J 8. Rdz 3. J 15. Łk 11.13nn. Rdz 22.4. Mt 24-25.12.3.16.5. Rdz 3.17. Za 14.3.12. 1Kor 14.9nn. Łk 3.13.46. Mt 13. Mdr 1. Mk 10. Mt 3.16. Kościół . Ap 2-3. Pwt 13. Mt 19. J 9.52.37. Rdz 3. Prz 28. Prz 8. Dz 3.20.19n. J 1. 1Krn 29. Flp 2.11-14. 2P 1.33. 1P 1.7. Dz 11.13.17.22.7.1-40. Iz 56. Ps 95. Hi 1.25. JEST PODDAWANA EGZYSTENCJA CZŁOWIEKA Doświadczenie poszczególnych ludzi. 1P 1. J 7. J 9.9.37. Mt 10. Lb 11. Mt 15.1-5.16.8.46.27n. Iz 53. Mt 6. Hbr 11. Wj 17.1-7. Mt 27. Dz 26.38. Ef 6. Rz 1. Łk 11. Rz 16. Dz 13. Dz 21. Ps 119. Jdt 8. Prz 10. J 12.8. 1Tes 2. Łk 16. Jk 1.19.4nn.12. Mt 11. Jk 1. Syr 1.1.29-32.22. Mt 22.14.13nn.10n. Dz 3.11. .14. J 8.27n. PROROCTWO W NOWEJ EKONOMI ZBAWIENIA Dokoła Jezusa .1-12.24-27. Łk 24.18.36. J 1. Mk 3. J 12.4. Ps 19. Wj 17.14n. 1Mch 2.18n.32.1n. Rdz 22.25nn. Prz 7. Hi 1-2. 1Kor 14. Jk 1.5.34.31.2. Łk 7.27.1-4. Mk 1.8.18.15. Łk 24. 1Krl 9. 1Kor 13. Prz 1.39. Mt 16. Prz 9.22.4.44. Dn 12.17.2-6.4-11.46.2.1.14nn. Dz 28. Dn 9. Prz 22. J 4.15nn. Iz 65. Mt 11.28.15. J 16.14.32-44. Jk 4. Łk 2.18-24.2. Mt 13.15. Dz 3.1-5. Mt 14. Rz 10.25. 1P 2.2.22n.3. Rdz 7. Łk 2.33. Dz 28. Rz 11. Prz 9.21. Próba miłości. Mt 23.1-4. Mdr 2. Prz 14. Syr 5.22n.16. Iz 29.18.22. Mk 11.24.14.8n. 1Mch 2. 1Kor 14.16. Syr 44.WYPEŁNIENIE SIĘ PROROCTW Iz 6.8n.26.18.37n. Hi 1-2. 2P 3. Dz 2.2.30. PROSTY Prostota i mądrość . Mk 8.25. Łk 23.39.18.9.11.5nn. J 2. Prz 1.9.11-14.40. J 12. Łk 24.11. Jk 1. Kol 3.54-56. Doświadczenie całej ludzkości.19.18. 1Tes 5.52. Hi 2. Łk 24. Dz 2. Mdr 1. Jr 7.9. Rdz 2.7.27. 1Kor 14. NOWY TESTAMENT PRÓBA CHRYSTUSA Łk 4. Oz 2.2n.28nn.27. Mt 13.1.6. 1Kor 12.25n. Iz 52.2.29. Rdz 3.25nn.13-53. 1Mch 2.15. Rz 12.8. Jezus . Łk 1.8. PRÓBA KTÓREJ. Prz 14. J 3. Mt 3.8. Iz 1.60.21.20. Prostota i prawość .15. Flp 2.26n.

Mk 8,33; Mk 8,12; J 6,15; Łk 22,40; Łk 22,46; Łk 4,13; Hbr 2,10-18;
PRÓBA KOŚCIOŁA
Iz 53,11; 2Tm 2,9nn; Łk 22,28nn; Mk 10,38n; Hbr 10,32-39; Łk 8,13nn;
Łk 21,12-19; Mt 24,9-13; Hbr 2,14-18; Łk 22,31n; Łk 21,12n; Ap 2,10;
Łk 22,31; Ap 2,10; Ap 12,9n; Ap 2-3; Łk 12,11n; J 16,1-15; Dn 12,1;
Ap 3,10; 2P 2,9;
PRÓBA CHRZEŚCIJANINA
Mt 24,14; 1Tes 2,4; 2Tm 2,15; 2Kor 2,17; 1Tm 3,10; Flp 2,22; Ap 2,2;
1J 4,1; 1Tes 2,4; 1Kor 10,13; Dz 5,3; 1Kor 7,5; 1Tes 3,5; 1J 5,19;
1Tm 6,9; Jk 1,14n; Łk 11,1-11; 2Tm 3,12; Łk 8,13nn; 1P 1,6n; 1Kor 11,19;
1Kor 10,12; Rz 5,3nn; 1J 2,20; 1J 2,27; Rz 12,2; Ef 5,10; 2Kor 13,5;
Ga 6,1; Rz 8,18-25;
PRZEBACZENIE
Lb 14,19; Iz 38,17; Wj 32,32; Łk 7,42; Mt 18,25nn; Łk 24,47; Dz 2,38;
BÓG PRZEBACZENIA
Wj 20,5; Wj 32,30nn; Wj 34,6-9; Iz 5,16; Iz 5,24; Jr 3,1-5; Oz 11,8n;
Ez 18,23; Iz 55,7nn; Ps 32,5; 2Sm 12,13; Ps 78,38; Ps 51,10-14; Ps 51,19;
Ps 32,1-11; Ps 103,3; Ps 103,8-14; Ne 9,17; Dn 9,9; Jl 2,13; Jon 3,10;
Jon 4,2; Mdr 11,23-12,2; Mdr 11,23; Mdr 11,26;
PRZEBACZENIE BOGA UDZIELONE PRZEZ CHRYSTUSA
Łk 1,77; Mt 3,1-12; Łk 9,54; Łk 7,19-23; Mk 1,15;
Zapowiedź przebaczenia .
Łk 12,49; J 3,17n; J 12,47; Łk 5,32; Łk 19,1-10; Łk 15; Mt 18,12nn;
Łk 7,47-50; Łk 18,9-14; Mk 2,5-11; J 5,21;
Ofiara na odpuszczenie grzechów .
Łk 23,34; Mk 14,24; Mt 26,28; 1P 2,24; Mk 10,45; Iz 53,11n; J 1,29;
1J 1,7; Ap 1,5;
Przekazanie władzy przebaczenia .
J 20,22n; Mt 16,19; Mt 18,18; Mt 28,19; Mk 16,16; Dz 2,38; Dz 3,19;
Dz 5,31; Dz 10,43; Dz 13,38; Dz 26,18; Rz 5,1-11; Jk 5,15n;
DAROWANIE OBRAZY
Wj 21,25; Kpł 19,17n; Syr 27,30-28,7; Mdr 12,19; Mdr 12,22; Mt 18,23-35;
Mt 6,14n; Łk 11,4; Mt 6,12; Łk 6,35n; Mt 5,43nn; Mt 5,48; Mt 18,21n;
Rdz 4,24; Łk 23,34; Dz 7,60; Rz 12,21; 1P 3,9; Kol 3,13; Ef 4,32;
PRZEKLEŃSTWO
Ps 109,17; Ps 137,8n; Hi 31,20; Hi 31,38n; Jk 5,4;
PREHISTORIA: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA ŚWIAT
Rdz 3,14; Rdz 3,17; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Jr 2,13; Rdz 3,4n; Rdz 3,23n;
Rz 3,23; Rdz 3,19; Mdr 2,24; Rdz 3,14n; Rdz 3,16-20; Rdz 3,15; Rdz 4,11;
Rdz 4,23n; Rdz 9,4nn; Mt 27,25; Rdz 6,5-12; Rdz 8,17-22; Rdz 9,1-17;
1P 3,20;
PATRIARCHOWIE: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA WROGÓW IZRAELA
Rdz 11,7; Rdz 12,1nn; Rdz 15,5n; Rdz 30,1n; Rdz 27,27n; Rdz 49,11n;
Rdz 49,22-26; Rdz 27,39; Wj 12,29-32; Lb 24,9; Wj 12,32;
PRAWO JAKO PRZEKLEŃSTWO CIĄŻĄCE NA POGRĄŻONYM W GRZECHACH

IZRAELU
Prawo.
Rz 7,7-13; Wj 23,21; Joz 24,20; Pwt 28; Kpł 26,14-39; 1Sm 15,23;
2Krl 17,17-23; 2Krl 21,10-15; Am 3,2;
Prorocy.
Iz 6,1; Ha 2,6-20; Am 9,10; Iz 28,15; Mi 3,11; Mt 3,8nn; Am 2,1-16;
Oz 4,6; Iz 9,7-10,4; Jr 23,13nn; Ez 11,1-12; Ez 11,13-21; Iz 28,7-13;
Ez 13; Ez 34,1-10; Mi 1,8-16; Iz 29,1-10; Jr 7,1-15; Jr 22,5; Jr 25,18;
Oz 2,8; Oz 2,11; Oz 2,16; Iz 6,13; Iz 1,25n; Iz 28,16n; Ez 34,1-16;
Ez 36,2-12; Ez 36,13-38;
PRZEKLEŃSTWO W USTACH SPRAWIEDLIWYCH
Jr 11,20; Jr 12,3; Jr 20,12; Ps 5,11; Ps 35,4nn; Ps 83,10-19;
Ps 109,6-20; Ps 137,7nn; Ba 3,8; Dn 9,11-15; Iz 53,7; Iz 53,3n; Za 14,11;
JEZUS CHRYSTUS JAKO ZWYCIĘZCA PRZEKLEŃSTWA
Rz 8,1; 2Kor 5,21; Ga 3,13; Łk 6,20-26; J 12,32; Ef 2,16; Rz 12,14;
1Kor 13,5; Mt 5,44; Kol 3,13; 1P 3,9; Łk 6,28; Ap 12,12; Ap 8,13;
Ap 22,3; Ap 22,12-15; Ap 20,7; Ap 20,14-18; Ap 22,5; J 16,33; 1Kor 2,6;
J 3,17; J 12,47; Łk 6,24nn; Mt 11,21; Mt 23,13-31; Mt 23,33-36; Mt 26,24;
Mt 25,41; J 12,47n;
PRZEMIENIENIE
Sytuacja.
Mt 17,1-9; Mt 16,13-28;
Tajemnica.
2P 1,16nn; Mk 14,33; Mk 5,37; Wj 19,9; Wj 24,15-18; 1Krl 19,8-18;
Pwt 5,2-5; Łk 1,29n; Wj 34,29n; Wj 34,35; Łk 9,31-32; Łk 24,25nn;
Łk 9,35; Ps 2,7; Iz 42,1; Pwt 18,15; J 1,17n; J 1,14;
Cel i skutek przemienienia.
Mk 8,29; 2Kor 3,18; Flp 3,21;
PRZEMOC
Iz 11,6-9; Ap 21,4;
OPIS
Przekroczenia.
Rdz 34,2; Rdz 49,5; Ez 22,26; So 3,4; Ez 45,9; Ps 140,2; Ps 7,16;
Ps 72,14; Ps 140,12; Ml 2,16; Wj 23,1; Pwt 19,16; Ps 27,12; Ps 35,11;
Hi 16,17;
Zniszczenie.
Am 3,10; Jr 6,7; Jr 20,8; Iz 60,18; Ha 1,3; Ps 11,5; Ml 2,16; Rdz 6,11;
Rdz 6,13; 2Sm 22,3; 2Sm 22,49; Ps 18,49; Ps 140,2; Ps 140,5; Ps 140,12;
Iz 53,9;
SYTUACJE
Rdz 4,10; Rdz 4,23; Wj 1,2; Pwt 26,6; 2Sm 7,10; Pwt 22,24; Pwt 22,29;
Rdz 34,2; Sdz 19,24; Sdz 20,5; 2Sm 13,12; 2Sm 13,14; Lm 5,11; 2Sm 11,15;
2Sm 16,7n; 2Sm 19,19-24; 1Sm 24,26; 1Sm 18,10n; 1Sm 19,9-17;
1Krl 21,8-16; Łk 13,1; Mk 15,7; Mt 2,16;
JAHWE A PRZEMOC

Bóg potępia wszelką niesprawiedliwość.
Wj 21,24; Rdz 4,15; Rdz 4,24; Am 1,1-2,8; Wj 21-23; Pwt 24,20;
Bóg zastępów.
Wj 12; Joz 7; 2Sm 5,24; Sdz 15-16; Lb 15,11;
Paradoksalny aspekt postępowania Jahwe ujawnia się w procesie
przedstawiania Boga żywego.
Wj 19; 1Krl 19,11n; Ps 110,5n; Jr 17,25; Jr 22,4; Za 9,9; Rdz 49,11;
Sdz 5,10; Iz 50,5n; Iz 53,9;
JEZUS A PRZEMOC
Królestwo Boże.
Mt 11,12; Łk 13,24; Łk 16,16;
Na istniejący w ówczesnym świecie nieład.
Mt 21,12; J 2,13-22; Mk 2,28; Jr 6,14; Łk 12,51; Mt 10,34; Mt 10,35nn;
Łk 9,60; Mt 5,29; Mt 23,13-36; 1Krl 19,17n; Łk 23,2; Ap 6,4-8; Ap 8,5;
Ap 21,4; 1P 2,21-24; Mt 11,29; 1P 2,18-21; 1P 3,14; Łk 5,9n; Ap 14,12;
Mt 6,33;
Wobec przemocy.
Mt 6,12; Mt 6,14n; Mk 11,25; Mt 18,22; Mt 5,44; Łk 6,27; Mt 5,39-41;
Łk 16,1-8; Łk 18,1-5; Mt 4,3nn; Mt 4,8nn; J 6,15; Mt 16,22n; Łk 22,49nn;
Mt 22,36nn; Rdz 33,45; 1Sm 26; Mt 26,52; Łk 9,54; Mt 5,4; Mt 20,25n;
Mt 12,15; Mt 12,18-21; Mt 14,13; Mt 16,4; Mt 5,10nn; Iz 50,5; Iz 53,9;
Łk 23,34; 1P 2,23n;
PRZEŚLADOWANIE
J 3,17; J 15,18; Mt 23,31n; J 15,20; 1Kor 2,6nn; Dz 3,14; J 16,33;
2Tm 3,12; Mt 5,11n; J 15,19; 2Tes 1,4-12;
TAJEMNICA PRZEŚLADOWANIA
W Starym Testamencie.
Wj 1,8-14; Ps 44,10-17; Ps 79,1-4; Ps 80,5nn; Wj 2,14; Dz 7,27; Dz 7,35;
Wj 5,21; Wj 14,11n; Wj 15,24; Wj 16,3; Ez 20,13; Ez 20,21; Ps 78,17-42;
1Sm 19-24; 1Krl 19; Am 7,10-17; 2Mch 6-7; 1Mch 1,57-64; Dn 11,33-35;
Iz 53,10; Dn 7,25nn; Dn 8,24n; Dn 11,32-35; Mdr 2,12nn; Mdr 2,16-20;
Mdr 3,7-10; Mdr 5,1-6;
Jezus.
Mt 23,31n;
Uczniowie.
J 15,20; J 16,1nn; Mk 10,39; Dz 9,4n; Kol 1,24; 1P 4,12nn; Dz 4,1;
Dz 5,17; Dz 8,1; Ga 4,29; J 13,18; J 18,35; Jr 12,6; Mt 10,34nn;
1Tes 2,15n; 2Tm 3,12; Ap 17,6;
Istota problemu.
Rdz 3; Ap 12; Ap 17,19; Łk 22,53; J 12,23; J 17,1; 1P 4,17nn; Mk 13,9-13;
Mk 13,14-20; Ap 7,13-17; Ap 7,14; Rz 1,18; 1Tes 2,16; 2Tes 1,5-8;
Ap 6,9nn; Ap 11,17n; Ap 16,5n; Ap 19,2; 2Mch 9; Dn 7,11; Dn 8,25;
Dn 11,45; Dz 12,21nn; Mt 21,33-46; Ap 16,6; Ap 19,2;
POSTAWA CHRZEŚCIJANINA
Wzory.

7. J 16.14.7. Radość.19. Mt 7.17nn.44.2. Wj 33. Rz 11.41. 1Kor 2.10. Rdz 18. Dz 7. Iz 14.44nn. Rz 9. Iz 5.4.10.5. J 17.5.3. Prz 16. 1Kor 13.22.7n. Mk 10.7.23. Ps 35. Am 3.9-14.23. Ps 69.11. Rz 11.1-4. Hbr 11.34.31. Mt 16. Prz 15.28n.13.30.6.9. Ef 1.24.15. J 16. Mt 5.16-39. Rz 8.45.1-5.29.31.17.11n. Iz 52-53.41. Hbr 10. PRZYKŁAD STARY TESTAMENT Drogi Boże i przykłady ludzkie. Ef 2.2nn.1-12. Dz 4. Syr 12. Łk 11.28-31.12. 1Kor 2. Flp 2.1. Mt 10.3-15. Iz 45. Jr 17.15.19.10.2. Wj 29. Pwt 13.15-30. 1Sm 18.Jr 1. Ps 55.8.4. J 15. Mk 3.8. 2Sm 21.5.19. J 10. J 13. Rdz 1. Mt 25. Rdz 6.19. 2Kor 7.29.3. Dz 4.50n.1-7.14. J 11. Rady udzielane przez Jezusa.35. Rz 9.12. 2Tes 1.19n.8.9. Ps 139.2.32. Syr 7.19.23. .42. 2Kor 12. Ef 1. 2Kor 1. Mt 13. PRZYJACIEL Syr 6. Ps 55. Dz 10. Iz 41. 1Kor 8. Mt 26.1-16. 1Tes 1.4n. Rz 8. Dz 2. Mt 25.21.41.12. 1J 4.22. 2Sm 13. 2Sm 9. Ef 1.15n. Mt 10. J 17. Ps 133.5. Rdz 17. Ps 7. Ps 88. Rdz 5. Jk 1. Rz 9.6. Syr 37.1. Rz 8. Syr 11. 2Kor 11.20. Jr 15.24. Ap 20. Hi 19. Mt 22. 2Tm 4. Syr 12.10. Rz 9.30n.33.44. Ef 1. 1P 1.6.11-14.28nn.13.7.26n. 2Tm 1. J 15. Ga 2.28. Iz 37. 2Tes 2. Dz 13. Ps 91.28n.23.4.5-13. 1Tes 2.10.34.12.33. Elementy równoważny w pismach Jana. Dz 5.4. Biblijne źródło myśli św.11.15.28. Mt 10.4. 2Tes 1.5-8. PRZEZNACZAĆ Dz 4. Prz 16.32. Ef 1. Mt 20.3-10.9.1. Rdz 3.28.7.4.8-13. Syr 6.29-30. Syr 9. Dn 7.28n.5n. Hi 6. Jr 1.8.18. Ga 4.6n.17.1-2. Dz 4.13.21.2. J 11. Ef 1.23. Łk 10. Dn 12.5.9.35n. Ef 5. Rz 1. Dz 17.5.12. Prz 27. Tt 3. Ap 13. Ap 2. Rz 1-8. Przeznaczeni a wolność. J 17.34. Łk 23.22-23.13. Ap 17.26.7.16.26. Rz 5. Dz 28. J 19.17. Pawła. J 11.6. Przeznaczeni przez miłość na przybranych synów. J 17.23.11. Jr 11. 1Sm 19-20.4.26. Ps 109.27. Mt 10.2.16n. Rz 11. 2Tes 2. Ef 1. Język a interpretacja.60. Kpł 19. Prz 17. Dz 15. Rz 16. Ps 38. J 16.14. Dz 13.20.20. Mt 5.13. J 3. Mt 20. Rz 8. Rz 9. Ap 17. Ps 23. Dz 4.20.12.4. Mt 26.14.5n. Dz 4. Ga 5. Am 3. Rz 12.7.13n. Rz 12. Przyjaciel oblubieńca.3nn.3.18. Flp 2. Łk 7. 2Kor 11.36-39. Ps 41.53.10. Ef 2.52. J 6. Syr 6.12n.31. Łk 22. 1Tes 1. Dz 12. Tt 3. Ps 109. Dz 17.4.12nn.1-4.50.23. Łk 25. Syr 12.4.11. Kol 1. Ps 31. Flp 1.12. Prz 14.24. Ps 70. Rz 12.

Ps 89. Rz 8. Am 1.1nn. 1J 2.1. NOWY TESTAMENT Od przykładów ludzkich do modelu Bożego. 1Kor 4. Ez 36.11-15.6.20n. Pwt 10.22nn. 1Krl 15. Wj 3.12. Joz 24. Łk 6. NOWY TESTAMENT ZAWARCIE NOWEGO PRZYMIERZA PRZEZ JEZUSA . Jk 5. PRZYMIERZE W ŻYCIU I W MYŚLI IZRAELA Odnowienie przymierza.20. Tt 2.10. Iz 49.12-16.20-24. Refleksje proroków.3. Ez 17. Pwt 9. Rdz 31. 1P 5.24. Kol 1.4nn.50-60.12.Jr 9. Hbr 6.43nn. J 13. 1Tes 1. 2Sm 3.5. 2Krl 17.13n. Zawieranie przymierza. Kpł 26. Rdz 15.9n.1-28. Joz 9. Hbr 12.16. 1Tes 1. Wj 34.12. Pwt 10.2.27. Jr 34.30-35. Iz 42.12-16.7n.6. 1Sm 23.5.12. Wj 24. Pwt 7.2.36.9-13.15.7. Pwt 31.9.8.3-8.15. Mt 5. 1Krl 5.4nn. Rdz 1. Pwt 31. Pwt 4. 1Kor 11. 2Tes 3.7-11. Rdz 3. Rdz 9. 2Sm 7.8-16.4.12. 1Sm 11.14. Syr 44. Wj 23.15. Wj 24.7-23. PRZYMIERZE STARY TESTAMENT Rdz 14. Wj 14.4. 1Tm 4. Ez 16.16. Wj 23. Ez 36.23n.23.20-38.7-10. Lb 10.48.2-26. Hbr 13.12. Ef 5. Rdz 21.1. 1Tes 1. 1J 3.1. Pwt 30. Syntezy historii świętej.17. 1Krl 8. Hbr 12.37-41.16.20-31. Jr 22. Ez 37. Jr 32.18. Jr 31. J 13. 1J 3.5n.32. Iz 54.10.1-14.45nn.26nn. Wj 3.19.32. Pwt 31.31nn. Rdz 12.28.34. 2Sm 7.15n. J 15. Wj 24. 1Mch 2.10.17.16n.15.6nn. Oz 2.4n. Ez 16.1n. Kol 3.6.33.8. Pwt 5. Jr 33. 1J 3. 2Mch 6.26n. Ef 4. Rdz 13.13. Pwt 11.29.35nn. 2Krl 11.16-49.7nn.7nn.33-36.3.3. Ez 16.48nn. 1P 2. Hbr 4.7.6.14. Ez 34. Zapowiedź nowego przymierza.9.60.26.2. Iz 55. Sens i granice przymierza na Synaju. PRZYMIERZE NA SYNAJU Przymierze w planach Bożych. Wj 19.31. Ps 132. 2Krl 23. Kpł 19.14.26n.11.21. Oz 2.7. 1Krl 8. 2Sm 23. Ml 2.20-33.3nn. Pwt 6. Joz 8.15. Wj 25.33n. 2Krl 23. Rdz 22.3-8. Rdz 15. Ps 89. Ps 89.15-43. 1Tes 2. Pwt 27.18.12n. J 15. Wj 19.12nn.1-17. Warunki przymierza. Ga 2. Wj 19.24-31.28.16. Rdz 31.12. 1P 1.24-27.6-14.1.9nn. Pwt 28. Rdz 17. KU NOWEMU PRZYMIERZU Zerwanie starego przymierza.7. Rdz 21. Wj 20. Ga 4.9. Ef 5. Wj 23. Wj 24. Mi 6. Pwt 32. dz 26. 2Sm 5.37.2.14-29. Flp 3. Jr 31. Iz 54. Wj 33.1. Jr 31.10-22. J 1.52-61.

22-32. Sdz 9. 1Kor 11.3. 1Sm 14. Hbr 12.5. Mt 24. Rz 11.10-11n.22.20. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD NOWYM PRZYMIERZEM Święty Paweł. List do Hebrajczyków.15nn. Rdz 24. Mt 21. Wj 20. Mt 21.1-5. 2Kor 3. Oz 4. Łk 18.29.1-7. PRZYPOWIEŚĆ Prz 10.3.7n.12-21.24. Dn 2. Mt 36.51.8. Rdz 47.44-54.3. Wj 19.33-22. Mt 13.26nn.24nn.1-16. PRZYSIĘGA STARY TESTAMENT Ludzie.4. Iz 11.10-13. SYMBOLE W HISTORII ŚWIĘTEJ Zakres znaczeniowy przypowieści.15n. Mt 22.19. Wj 24. Syr 39. Iz 53.12nn.45-25.3. Hbr 9.24. Sdz 11. Ez 17.3-10. WYJAŚNIENIE PRZYPOWIEŚCI Łk 16.18n.18n.18.22. Mt 25. Am 4.31-34.6nn.10. Ez 16. Hbr 9.2.43.6. Rdz 31. 1Sm 14.11. Rdz 21. 1P 2.34. J 10.31.16. Hbr 9.35.2-4. Łk 22. Mt 25. Łk 11. Ga 4.5.28.37.3.1-16.25. Ez 17.8-12.20n.11.1-3. Mt 24. Za 4.12.1-50. Dn 7.4.33.24. Pwt 4. Za 1. Ef 2.14.16. Oz 2. Rdz 22.9nn. 2Kor 3. Mt 13.12.24.34n. Wj 22.5nn.8.44. Mk 13.1-4. Łk 8. Ef 2.1. Mt 13.7.25. Ewangelie.9.15n. Iz 5. Iz 5.1.33-34. Mk 4. Ga 3. Dn 8. Mt 13. Jr 31.21. Mt 15. Mk 3. Dn 9.9. 2Sm 14. Iz 42. STARY TESTAMENT . Wj 20. Rz 8.31.9. Sdz 8. Ez 33.1-8. Rz 5. Inne teksty.15-18. 1Kor 11. Rdz 26.16. Mt 21.8.4.8.30. Rz 9. Wj 24.Mk 14. Jahwe.26. Ap 21. Sdz 9. Mt 13. Hbr 8. Hbr 13.15.6-9.5-8. Hbr 8.6. Dn 7. Mk 4.8-15.14. Mk 1. Koh 5.28. Am 6.4-16. 2Sm 12. Mt 24.16.44. Ap 21. Rdz 19. Lb 14. Ml 3. Mt 21.1. Dn 12.48. Ez 17.10.6. Przypowieść a alegoria.5n. Jr 5.38.30.24. Prz 6. Ez 1. Jr 7.1-16. 1Krl 10. Rdz 2.7.24.6-11.5nn.2-3. Oz 2.21.2. Łk 15. 1Sm 14. Mt 20. Am 4.42. Mt 13. Mt 20. Ap 5.9-11.7. 1Sm 25. Sdz 14. OBRAZY APOKALIPTYCZNE Proroctwa Starego Testamentu.31.30-37. Prz 12.20. Wj 22. Syr 23.16nn.9n. Ez 17.27. Jr 31.10-15.21. Łk 13. Ga 4.13.43. 2Kor 6.8-15. Hbr 8.18.20. Mk 1. Mt 26.1-6. Łk 10. Mt 13.14. Rdz 24.1. Pwt 7.11n.1-22. Prz 15. Mt 13. Mt 21. J 15. 1Krl 17. Hbr 10.33.13-19.2.4. Mk 5. Ez 20. 1Sm 20. Prz 4. Znaczenie religijne przypowieści. Mt 13.

Ps 106. Łk 18.26.24. Łk 11.16. .1nn. Am 5. Ez 20. Mt 23. Triumf miłosierdzia Bożego. Mt 23. Ap 12.14.13n.51.1. Hbr 3. 2Kor 11.29. Mk 1. Mt 24.5. Lb 14. Inni autorzy. Prz 15. Iz 41.21.2nn.22.2n. Hbr 6. 1Kor 10. Łk 14.3n. Paweł. Pwt 8.4n. 1Krl 19.21.17. Jr 2.5.11-14.2nn.5.16. Iz 13.14.18.63. Hbr 7. Ps 106. So 2.16. Iz 14. Lb 20. Lb 15. Syr 13. Ga 1. Wj 13. 2P 3. Dz 7. Dz 7.5.1n.13.17n.2n. Iz 30.1-11.11. Jk 4. 1Mch 2.45.5. Mt 26.30n.5. Hbr 11. KOŚCIÓŁ NA PUSTYNI Ap 12.19n.31.8.25-28. Ps 78. Oz 11.18.28nn.17.15.11.33-37.9.7. Jr 4.23. Rz 12. Ap 12. Mt 5. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS A PUSTYNIA Łk 3. Ps 78. Iz 35. 1P 5.13-21. Mt 23.13n. Mirabilia Dei.9. J 5. Ne 9.21. Mt 23.10-14. Lb 16. Hbr 6. Rdz 3. Iz 63. Jr 35. Iz 34.9.16. Prz 21.35. Hbr 3.20.11. Ps 119. Dz 21.11.12n. Mk 7.30. 1J 2.24.24. Iz 6. Wj 27. Kpł 17.16. Chrystus jako nasza pustynia. 1Tes 2.15-18.38. Mk 6. Oz 2. Rz 1. Lb 1. Wj 13.21. PYCHA Pycha i jej skutki.23.13.44.11nn. Pwt 8.7.13. Lb 21.16-22.14. Iz 43.8. 1Tes 2. Wj 3.6. Niewierność ludu. Lm 5. Łk 4.10. Ez 6. Mk 1. Ps 81.25. Mt 23.10. Pwt 1.51.18.7nn.33-37. Rz 12.17. Iz 40. Prz 6. Hbr 4. Lb 20. Ps 119. Oz 2. RZUT OKA WSTECZ NA CZAS WĘDRÓWKI PO PUSTYNI Nawoływanie do nawrócenia.1nn. Flp 1. Chrystus na pustyni. 1Tm 1.42. 2Kor 1. Wj 5.7.13nn. Wj 16.42.20. Ps 78.3. Dz 2. Mk 1.10. Mt 14. Mt 5.9-14. Am 6. Ap 12. Ps 78.26. Flp 2.6. Mdr 16. Łk 16.12.38.38.20nn. Ga 5.11.12. Wj 14. PUSTYNIA Rdz 2. J 5.21n. Jk 5.52.15n. Syr 10. Łk 8.6n. Mt 14.6.20-26.6. Ps 95. Mt 4. Lb 21.11-16. Ps 78. Kpł 16.40.14.6. Syr 10.11. Ideał pustyni. STARY TESTAMENT W DRODZE DO ZIEMI OBIECANEJ Plan Boży.Myśl Jezusa.9. Iz 32.

4-8. Ps 119. Iz 66. Mk 1. Ps 119.12.10. STARY TESTAMENT RADOŚCI ŻYCIA Pwt 28. RADOŚCI PŁYNĄCE Z PRZYMIERZA Radości płynące ze wspólnego kultu. Rdz 11. Ps 32.25. 1Krl 1.24.22.21-26. Mt 13.10. Mdr 8.1.2.21-27.34.6nn. Prz 14. Mt 18.10.1.31. Mt 4.10n. J 3.34. Iz 43. Ps 73.15. Prz 1. Ps 113. Ps 104. Ps 69. Ps 126.10.13nn. Ps 92.9. Prz 16. Tb 4.11n.Zbawca pokornych. Wj 5.9n. Iz 65. Ba 5.8-14.33. Łk 16.34. Radości płynące z wierności osobistej.5n. Ps 2.3n.48.26.12. Prz 15.143. którzy prześladują ubogich. NOWY TESTAMENT RADOŚĆ EWANGELICZNA Radość zbawienia zapowiedziana maluczkim.21. Ne 8. 1Sm 18. Kara na pysznych.6-9. 1P 5. Ps 16. Iz 61. Pwt 16.18.51. 1Sm 2.17nn.10. Kpł 23. Koh 9.10. Jr 22. Ps 8. Ps 70. J 17. Iz 65.17nn. Jr 13.24. Ps 16. Iz 44. Syr 26. Ps 105.4.14. Prz 3.13nn. Iz 35. Ez 28.10. Syr 26.162. Koh 5. Pwt 17. Iz 51. Iz 47.17.47n.4.70. J 5. Łk 16. Łk 1.26n. Ps 119. Jr 33.9.14.20.14.10.13.18.30-33. .2. Iz 2.10. Pycha pogan.9.28. Prz 12. Iz 16.5. Ps 42. Ps 119. Ps 19.12n. Am 8. Koh 3.1.17. Pwt 23. Ps 100. Pwt 28.29. J 8. Prz 5.22-28.6. Łk 22. Koh 8. Prz 10. Ap 12. Łk 2.6. Iz 35.9. Ez 28.22n.27.5.30.41. Ps 33.21.26. Ps 149.11.2.9.1.3-8. Ps 33.9nn.18nn. Iz 47. 1Sm 2.39nn.18n. 2Mch 9.7n. Mt 25. ciemięzców Izraela.2.16. Ps 73.36n. J 12. Ps 119.1. Ps 37.1.15. Ps 51.1.17nn. Łk 2. 2Tes 1. Łk 17. Sdz 9.2nn. Flp 2.21. Pwt 16.9. Ps 95.3-20.4n. Ps 68. Mdr 5.5. Koh 3. Iz 14. Pwt 28.11. Ps 133. RADOŚĆ Ps 104. Ps 149.9. Iz 49. Prz 17. 2Kor 4. Ps 36.31.2. Jl 2. 2Krn 30.2. Jr 25.21n. Mdr 5. Iz 62.10.5. Łk 1.24. Łk 1. 1J 3.20.111.9.42. Iz 10. Ps 118. 1Sm 17. Łk 10. Syr 31. J 8. Koh 2. Ez 7. J 12. Ps 96.17.15.14.24.23. Łk 5.18.4n. Ap 18.11. Mt 23. Ps 1.40.14n. Rdz 3. Pwt 17.16.16.10n.2n. Ps 73. Tt 1. Iz 56.40. 2Krl 18. Iz 47.18. Ps 34. Łk 1.13. Jdt 6.13.5-8.31nn. Iz 61.5.1.46-55. J 9. Za 9. Pwt 12. Iz 9.25. Łk 10. Jr 7. Ps 10.3.4-10. Syr 13.4. Ps 126. Ps 104. Prz 2. Ps 51.14.13n. 1Sm 17.50. Ba 4.33nn. Ap 18.30n.3.5. Iz 47. Ba 4. Iz 25.13. Mt 2.23.28. Pogromca pychy . Łk 1. Ps 13. Jr 15. Ap 13.5. Mt 1.11.56.Mt 23. Prz 14.3-10.2nn.44. Pwt 12.11.2. Iz 45. Łk 1.14.4.34.22. J 16.4.13.3. Wj 22.5nn.12-17. Iz 45.19.2. Łk 2.8.21.9.3. Pycha ludzi.7.21.21. Ps 31. Radości eschatologiczne. Łk 1.

J 14. Iz 65. Rdz 2. Mk 4.17. Jl 4.1.8.35. Flp 4. Ap 19.2.24nn.7. 1J 3.2.2.10nn. Syr 24.41.8.1.18. Mt 18. 2Kor 9. Rdz 2.52. Jr 31. Ps 31. Łk 15.5.18.17. Ez 31.1. Łk 10.48.30.7nn.2. Oz 2. Ap 3. Łk 24. Rdz 2. RAMIĘ I RĘKA Ramię i ręka Boga.7.28. Łk 23. Dz 13. Iz 66. Dz 2.40. J 10. Mt 13. J 6.2. Iz 65.7. Łk 23.32.8. Łk 23. 1J 3.25nn.2.21n. Dz 8.12. 1J 1. Hbr 13. Syr 40.13.23.8n.3.44. Hbr 12. Mdr 5.14.20.10. Flp 2.25.10.9. Mt 8. Dz 2. Raj jako miejsce pobytu sprawiedliwych. Ez 28. Ga 5.2.49.12. Łk 24. 2Kor 12. Łk 19. Ps 32. Łk 15.15. J 10.4.4.12. Iz 35.25.12-21.17n. Pwt 32. Dz 5. 1Kor 15. . J 16.34.3. Flp 3. Łk 15.6. Od raju utraconego do raju odzyskanego. Dz 4. Rdz 13.14. Łk 24.7. RADOŚĆ NOWEGO ŻYCIA J 17. Ap 20. 1P 1. Iz 50.51. Raj i niebo.20. Jk 1.14.30.25.1n. RAJ Koh 2.10.8nn. UDZIAŁ W RADOŚCI WIECZNEJ Ap 18.21.23nn. Rdz 3. Łk 24. Jr 2. Łk 23. Iz 52. Kol 1. Flp 2. Dz 16.23n. Syr 24. Hi 10. Łk 15.24.2.12.13.35. 1P 4.13.14. Iz 35.2. Łk 10. Rz 10.29. KONKLUZJA.9-15.39.37nn. Mt 5. J 16. Ap 20. Mk 6.4.28.16.3.43. Iz 49.11nn.6. 1Tes 5. Ez 38.17. 1Tes 2.17. Świadectwo radości w cierpieniach. Iz 40.34. Rdz 48.20-24. Rdz 2.2. 1Kor 13. J 14. Wj 3.12.13. Oz 2. 2Kor 8.1-4.14.23.22.16-20.16nn. J 5. Ap 20.3.35.17n.41. Pwt 4.13.8. 1Tes 1.4.10. Ps 18. Jr 18.10. Iz 5. Am 9. Ap 20.3n.27. Rdz 2.3.6n. Łk 15. Iz 51.9.11. Łk 13.10. Iz 53.21. Rz 15. Rdz 2. 2Kor 13.35.13n. Łk 1. Dz 8.18-19.34. Rz 14.18-19n. Ap 2. Mk 1. Prz 3.6.6. Dz 16.26.20.11. Iz 11.46.8.6.10.35nn. Kol 1.5n. J 3.13.52n.23n. J 14. Źródła radości duchowej.37. Syr 40. Ap 2.2. Ramię i ręka człowieka.17-20. Jr 4. Rdz 2.12.19n. Ap 19. J 15. Ez 1.23-26.2. Ezd 7. Dn 12. Rdz 3. Rdz 1. 2Krl 11. 1Kor 1. Pnp 4.4.24. Pwt 4. Iz 65. Łk 19.2nn. Syr 24.3-9.4nn.6-9. Pwt 6.13.24.5n. Łk 19.24. Prz 30. Łk 24. Dz 2.5. Ap 22.Łk 6. Flp 1.15.7. 2Kor 7. Mdr 3. Hbr 10.8.13. Rz 5. Ez 47.31.9. Łk 24. Dz 1. Rdz 2. 2J 4.45. 2Kor 6.19n.46n. Radość Ducha Świętego jako owoc krzyża.2n. Rz 12.7nn. Ogród Boży. Jr 31. Iz 2. J 4. Dz 13.16. Iz 25.46. 3J 1.4. Rdz 3. Hbr 10. Ez 36.44. 2Krn 32.

Po niewoli.8n. Iz 56.28. Ps 73. 1Tm 2. ROZPROSZENIE Rdz 9. Dz 5. Lb 21.16.2. Jr 6. Iz 49. Iz 65. J 11.Kościoła. Syr 44.17.1-11.47. Jk 1. Za 8.22.14.35-38.8. J 13. 2Krl 17. Est 4.5n.11n. 1Krl 19. 1Kor 10. Am 5. Mt 4.5nn. Ez 34.4.25-28. Iz 49.19.4.25-26. .23. Iz 6.25-29.15-18. Ez 20. J 1.12.22. Syr 36. Ez 14. Ez 12.1-10. Łk 12.12.28. Pwt 28. Iz 28. Iz 52. Iz 49.1.1.20.17-19.18. Ga 6.14.17.17.66. Am 3.11.24. Iz 49.11. Mt 24.7-23. Jk 4. Iz 20.1-11. Ps 24.6nn. Am 5. Iz 10.21.8. RESZTA STARY TESTAMENT Rdz 15.4. NOWY TESTAMENT Rz 11. Jr 6.9. Iz 10. Ez 9. Dz 19. Ps 18. Iz 7. Iz 28. Rozproszenie ludu .3. Oz 2. Ez 22.64-68. Za 9. Rz 2. Iz 11. Oz 2. Iz 4.7. Dz 2. Niewola jako punkt zwrotny.17. Jl 3.12.3.17n. Rz 2.10. Iz 4. Za 14.52.32. 1Tm 2. Wj 32.27. 1Kor 12. Rdz 1. J 12. Iz 53. Jr 24.14.5.6. Ez 9.8-12. Jr 24. Rdz 6.16. Dz 11. Bóg chce żeby grzesznik był sam.19n. Ps 146.12-53.5-11.22.12n.19.5. Ps 113.4.32. Iz 37.1. Rz 9.25.4.3.2.10.13-22. Rz 9-11.5. Rdz 6. Trzy typy "Reszty".8n. Iz 49. Dz 2.11n.5.15.15. So 3.9.3.9. Rz 11. Iz 1.18.5. Am 5.1.1-2.4.Rdz 14. Mt 14. So 3. Am 3.6.15.3-6.4. Rdz 11. So 2. Ag 1.17. Jr 23. Ez 36. Mt 22. Ps 28.24. Jr 16.23. Mt 28. Iz 10. Iz 9.22.1.4. Iz 7. Iz 4. Łk 9. 1Sm 2.6. Iz 4.15n. Hi 19.6nn. Dz 11. Hi 31.5-10. Am 9. J 4. Za 13.4. Mt 3.12. Rozproszenie ludu tworzącego naród.13.5.10. Rdz 12. Jr 11.9. Prz 23. Rz 11. Mi 5.15. Oz 3. Lb 25.9.7.2.14.28.16.3. Iz 10. Ez 34. Łk 1.3.6.23. Am 5.8. SAMOTNOŚĆ SAMOTNOŚĆ CZŁOWIEKA Nie jest dobrze żeby mężczyzna był sam. Za 8. Mt 3.9. 1P 1.21. Iz 1. Iz 49. Iz 5. Jr 15. Pwt 30. Pwt 25.8.5.23n.12. OD SAMOTNOŚCI DO WSPÓLNOTY Samotność Jezusa Chrystusa.9.4. Rz 11. 1Mch 1. Iz 28. J 1.6-18.1. Iz 1.5.7. Dz 8. Iz 1.20. Iz 54. Iz 66. Mi 4.3. Ez 34. Mdr 18.2.8nn. Mi 5.18. Iz 8.1-7.45. Ez 6. Przed niewolą. Ps 44. Pwt 28.13.16. Lb 17. Iz 8. Rz 9.11. Jr 31.28. Jr 15.12. Jr 42.3. Ez 20. 1Tm 4. Ps 149. Iz 14.12. Mk 1.38.7.12. Iz 37.6.17. Mk 1.5.2. Jr 44. Syr 4.21nn.15.52n. Rdz 2.26n. Rz 1. Ab 1. Ag 2.4nn.32. Tb 13.18.7.9. Jr 40.35. Iz 6.15.1nn.

29nn.11nn. Być tylko z Jezusem po to by być ze wszystkimi.29. Ap 18. 2Tm 4. Iz 1.18.16.8-13.4. Iz 11.21. J 3. Łk 14. Doświadczenia historyczne.46. Jk 5. Mk 6. Pwt 32.1.7-12. Ps 35.27.24nn. Ez 36. Rdz 10. J 12. Rz 2. Mdr 3. Rdz 6. J 9.1-5. 1J 4.16. Pwt 17.13-19. Łk 15.17. Mdr 4.7.19.12-16. 1Kor 4. Mdr 12.1Krl 19.1nn.16. J 19. Rdz 15.5.3n. 1Sm 2.27. Ps 67.25. Rdz 31.16n. Ps 9.5.10.1-17.30-38.21n.1.14. J 8.1. 1Tm 3. Ap 18.16.17-22. Rz 3. Rz 3. Iz 1. Dz 13.13.1-9.12nn.3.49. Ps 26.12. Jr 17. Mk 4. Pwt 16.63.16. Mt 7. Ap 14. Dz 24. J 14. Rdz 18. Mt 12.18nn. Jl 4. 2Kor 3. Ez 16.10. Ewangelia Jana. Pwt 6.9.12n.20.12. J 8. Ap 19. Mt 11.16-28. 1P 4.17.26.17. Dn 7. J 7.8n. Jr 11.24n. 1Tes 4. Ps 98. Rz 2. 2P 3.7nn.20.24.4. Rz 5. 1Sm 7. J 16.10. Rdz 49.21.24.4-10. 2Kor 5.23. Ps 75. J 3. Mt 23. SĄD STARY TESTAMENT Dn 9.1n.11. Wj 18.1. Rdz 19. J 16. Rdz 1. Lm 4. Ps 43. Mt 27. J 3. 1P 2.13n.19nn.20.32. Rz 2. 1Sm 24.13.5. Mt 10. J 11. Ps 55. 1Kor 3. Jk 2. Ap 6. Rdz 9.10nn.2-24.34. Mk 3.13.33. J 4.2.6.12.6. Ps 72.16.2.17.2.40.20. Rz 2.12. Ps 140.20-24.6. Ez 25. Dn 7.17.9n. Ps 96.52.10. Ne 9.39.12n. Ps 143.3. Hbr 13.13-26.18nn.8. Jr 25. Mk 14.7. Mt 24. Mt 27. 2Tes 2.36.14.31. Rz 2.32.20.18. 1P 4.19n.16. Am 1.28.31-46. Mdr 11.14.18. Iz 1. J 8.32-41.3-2.12.1.2.18.4.15n.10.26.5n.16. 1P 1. Iz 5. Rz 5. Rdz 3. Rz 2. Mt 5. Jk 5. Rz 2. Rz 14.23.1-6.10.6. J 3.5.1.13nn.24. Ap 19. 1Sm 8.9. Jr 23. 2P 2. Iz 66.51nn.45. Mk 14.9-12.4. Ps 94.10-20. Ap 17. 1Krl 3. Ap 12. Mk 12. Mdr 4.9.11. Mt 12. Jk 4. J 12. Mt 25. Mt 27. Rz 8.5.12.15nn. NOWY TESTAMENT Mt 3. Ap 20. Mt 25. J 8.20-5. Rz 1. Ps 82. Dn 7.14n. 2Sm 15. Ez 34. SĄD BOŻY W HISTORII Wiara w sąd Boży. J 5. J 17. 1Tm 5.24. Ez 23. Łk 24. Jr 11.28.10-22. Rdz 16. SĄD W NAUCZANIU APOSTOLSKIM Dz 17.38.3.2. Jk 2. Ap 11.26.20. Sdz 2.3. Rz 2. Ps 35.16.2-11.8.14-30. Mt 24. Rz 3. SĄD W EWANGELIACH U synoptyków.31.17. Rz 8.26-30.13.18. Rz 8. . SCHIZMA STARY TESTAMENT Grzech przekształca naturalne podziały w schizmy.15.5. Hbr 6. J 16. Ap 16. J 12.39-42. SĄD ESCHATOLOGICZNY Iz 3.

Ps 4. Ps 121.7. Pnp 2. Ps 28.6. 1Kor 2. Ps 78. 1Kor 8.9. Rdz 37.7.29.6.19. Ef 2. 1Kor 3.17. Mk 13.9. Iz 29. Syr 31.17.2. 1Kor 11. Schizma powstaje na tle charyzmatów.21.11. Przebudzenie ze snu.12. Prz 23. Rdz 28. J 17.2.27. Pnp 3.21.11-19.1. Dn 12. Dz 2. Dz 7.27n.20-25.8.24. 2Sm 19. Jon 1.52.33.7. 2Sm 7. Ps 13.17.31-39. Jr 3.24.29. Ps 3. Iz 43.6. 2Krl 17. Jr 17. Łk 12. J 11.3.14.40.17.2.23.17n.6.4. Iz 51. Ps 1.13. 2Tm 1.25.17-18. 1Krl 13. Prz 6. Syr 12.6.14. Prz 20.12. 1Kor 12.9.4. Ap 7. Syr 27. Jr 23. J 10.20. Czas nawiedzenia Bożego. Jr 29. Syr 42. Schizma zagraża życiu wiarą narodowi wybranemu i czyni nieskutecznym jego świadectwo. Mk 14. J 17.16.51-52.14-18. 1Krl 16.3n. 1Kor 3.23-26. Iz 51.16.32.23. Mk 4. 1Kor 12. 1Tes 5. Sdz 5. 1Sm 28.11.4.9.23. Joz 24.26. 1Krl 12.13. Iz 65. Iz 51. Oz 8. Wj 24.28. Lb 32.6n.26.3. J 10.24.7n. Pwt 7.22. J 9. Ga 3. J 17.24.24. Oz 13.25. Joz 22.4-8.22. Ps 44. Rdz 17.4. Iz 26.9.51. 1Krl 11.1nn.1-8.31.15.Rdz 11.1.23n. Prz 6. Mt 2.1n.34. Dn 2. Ez 37.16. Rdz 13.16.13.2. Koh 5.4-12.21-24. 1Krl 18.18. Am 5. CIEMNOŚCI NAD CZŁOWIEKIEM Ps 132. Ga 5. Rdz 15. Ps 32.35. Mt 1. Mt 9.19-23. POTRZEBA BUDZENIA SIĘ ZE SNU GRZECHU I ŚMIERCI Iz 64. Ga 3.6.13.16.8. Pnp 8. Prz 26.19.33. Iz 11. Iz 40.24.16. 2Sm 15. Ps 127.11. Pnp 5.6. Ps 33. Pnp 5. 1Krl 14. 1Krl 11.9. 2Krl 17. Mt 25. Rdz 37.36.17n.13n. Oz 2. 2Sm 15.7. Schizma fałszuje świadectwo Kościoła.3n.30. Syr 34.21. 1Tes 4.23.25-28.27.27-32.12nn. Mk 14. 1Kor 11.21n.11. 1Kor 13. Rdz 47. Iz 26.6.4. 1Kor 11.27. 2Krn 13. Bóg i serce.5. Syr 17. Sdz 16. 1Sm 16.21.17.19.1.28.14. Mk 4. Ef 5.2.5. 2Sm 15. 1Kor 1. 1Krl 12. J 13. Ez 37. Rdz 9. Ps 21. 1Krl 5.18n. Rdz 2. Pnp 8. Ps 78. Prz 6. 1Kor 1.4-8. Prz 16.13. 1Krl 19.1-9.1.21-20.10.4. NOWY TESTAMENT Łk 2. . Pwt 4.36n. Rdz 22. Rdz 2.17-52. 1Krl 12.10. J 14. Dn 12. Rdz 19.8.1-13.9. Łk 6. Jr 25. Pnp 5.44n. Mt 8.2. J 11.34. 2Sm 5. Rz 2. SERCE CZŁOWIEKA Serce i jego przejawy.3nn. J 7.13-21.5nn.16n. Mt 2.10n.31.15. Iz 44.5. 2Krl 10.14.40.6-11. J 19. SERCE 2Sm 18.37-41. 1Krl 12. Prz 26. Rdz 12. Lb 12.38.5n.14.65.43. 1Krl 12.31-38. Mk 4. Jl 3. Mk 4. Syr 13. 1Kor 12. Prz 3.5.2. SEN ODPOCZYNEK CZŁOWIEKA Znak zaufania i zdanie się na Boga.13. Pwt 13.

16.12. Jr 18.2. Mt 26. Mt 9.25.11n.4. 2Sm 22. Oz 10.13. Am 7.4. Pwt 9. Rdz 12. Słowo jako wyraz działania Bożego. Mdr 10-19.10n. J 8. Mt 7.5. Ps 92.14. 1Kor 10.9. Hbr 6. Ez 47.56. Pwt 4.14.1-21.20.6.24. J 6. Rdz 41.6. Ps 18. 1Krl 8. Iz 51.Hbr 4.15.18. Ez 36.17.22.45.18. J 14.33.21. Dn 5. Pwt 4.41. Hbr 1.3. 2Krl 3.22. Ap 2. Ez 3.13.37nn. Ps 51. Mt 16. Pwt 6.9.19n. Rz 5.11n.2. Iz 9. Jr 11.7n.36.28. 2Sm 23.13-16. 1J 5.3. Prz 11. Prz 16. Iz 8.28.2. Joz 21. Pwt 5. Pwt 10. Ez 18.39. Skała w ręku Boga.8. 1Krl 2. Ps 34.5. Mt 11. Jr 7. Jl 2. J 17. Ef 1.16.7.6.26.15. STARY TESTAMENT BÓG PRZEMAWIA DO LUDZI Lb 12. Za 1. Bóg niewzruszony jak skała.8.7.13. Ps 18. Lb 12.4. 1P 2.33. Jr 24. Iz 28.6.66.31.34.7.12. DWA ASPEKTY SŁOWA Słowo Boże jako objawienie. Oz 2. Wj 17.25n. Rdz 15.20. Jr 20. Ps 119.1-17. Mt 22. Jr 36.4. Ef 3.1. Ps 147.1-5.13-17. 1P 2.13. 2Sm 19.32. SKAŁA 1Kor 10. Ps 144.12n. Prz 18.19. Mdr 7-8.20n. SŁOWO BOŻE Ps 115. Pwt 6. Prz 8.3.3. Ne 9.29.13-15. J 19. Ba 6.21. Kpł 26. Dz 4.2-13. Pwt 32. SKOSZTOWAĆ Jon 3.37.9.12.7. Pwt 4.8. Jr 5. Ps 119. Mt 15.6nn. NOWE SERCE Przyrzeczone. 1J 1.21. Rz 7. Rz 10.19.7-10.32-36. Iz 44.20. J 17.5.3.4. J 7.41. Iz 26. Lb 23. J 4. Iz 43. 1Kor 12.6-22.52.17. Jr 24. Prz 31. Złe serce. Rz 9.20. Ps 61. J 19.12.34.32.12n.1. Wj 3.38.7. Lb 20. Doświadczenie religijne.15. Hi 22.29.16.56n. Oz 11. Wj 20.23. Hi 12. Wj 20.2. Mdr 16.15-20.20.24. J 11. 1Krl 22.4n.28. Łk 8.18. Ps 105.7nn.23.2. Pwt 32.4.1-12.4. Kol 2. Jr 48. Jr 1. Łk 24.10-28. Iz 30.26. Pwt 30. Hbr 2. 1Sm 25.8. Hi 12.29.1.15. Mt 5.2. Za 14.4. Ps 69. Pwt 29.9n. J 7.5. Ps 107.7.1.14. Ps 119. Wj 34. Jr 30.33. Jr 1. Ps 31. Am 3. 1Kor 10.16.3.32. Flp 4.4. Iz 55. Wj 20.52. Joz 24.4. Ps 78. . Mt 3.6. Ga 4. Joz 1. Jr 31. Ps 51.8.5. Joz 23.10n. Dane. Prz 8. Rozpoznawanie. Wj 34. Wj 3.27.

J 1.2-12. Mdr 9.31.14. które stało się ciałem J 1. J 8.3. Mt 26. J 4. Flp 2. Prz 29.17. J 5.9n. SŁOWO BOŻE W KOŚCIELE Działanie słowa Bożego. SŁOWO BOŻE I SŁOWO JEZUSA Słowo. Przyjęcie słowa.16n. Prz 13.22.105.18.9.2. Jon 1. Ps 10.5.6-10.42.14.20.6.26. Hbr 1. TAJEMNICA SŁOWA BOŻEGO Słowo stało się ciałem. Kpł 20.26. J 15.5-13.101.16. Prz 10. Dz 19.34. Mk 8.21.7.23. Prz 26. J 1.14.22. J 6.6.24. Dz 4.14. Stosunek ludzi do słowa.49. Lm 3. J 3.12. 2Kor 2.13. J 15. Pwt 6.Ps 105.17n. Ps 119.1.23n. J 1. J 4. Jk 5.2.12-21. Postawa ludzi wobec słowa. Pwt 30.28. Prz 12. . Ps 119. Mk 4.74.14. Ps 119.14. Łk 6. J 8.15.31. Pwt 6. Iz 44. J 1. Ps 119. Łk 3.18nn.45.51n.31. Stosunek ludzi do słowa Bożego. J 8.38.8. J 17.3. Lb 22.7-11. J 3.2.4-7.23. J 3. Jdt 16.39. Ps 107. Jk 1.8. Iz 40.24.19.5. J 5. J 20.14.16. Prz 18.1n. J 12. Ps 130.81. Jr 11.4.4n.18. J 1. 1Tm 1.17. Dz 8.26. Syr 28. Syr 23.25.2. Dz 6. Prz 12. J 10. Mt 7.50.4. J 6.25-40. Mt 13. Dz 6.11. J 12.20.15.8.12.16-21. J 15. NOWY TESTAMENT Mt 15.1nn. Iz 40.3. Mt 10. 1P 1.20.16.14nn. Iz 27. Iz 1. Tt 3. J 1.26.3.25. Ps 105. Ps 147. 2Tm 2.3.15. Ez 33. Dz 4. J 1.7. Mt 24. J 8.26. Kpł 20.35.14.33. Dn 9.2. Mdr 16. Ps 5.4.10-12. Jk 3.5. Mk 4.11.8.16. Jr 11. które objawia i działa. Hi 6.7.4.48-49.34.26-29.49-50.23.28.12.33.1-7. J 4. Dz 6. Jr 15. Złe użycie słowa. 1Kor 7.89. 2Kor 4. 1Kor 7.26.3.15-18. Ps 119.37n. J 17. Rdz 1.3. Ps 33. J 1.6.10. Mk 16. Syr 39.4nn.50-53. Wj 20. 1Krl 19.15. Mt 22.47.37.27.14.17. J 1.18.41.26.1-9. UOSOBIENIE SŁOWA BOŻEGO Ps 119. Ef 5. Pwt 6. Syr 27. J 16.6. Jk 3.63.17nn.20.43. Dz 12.22. Dz 13.20.6nn. Łk 1.6-9. Ap 19. Iz 44. Prz 20. Łk 6.16nn. Ps 147. Dz 18.18. Hbr 4. Mk 1. Syr 20.19. Syr 20. SŁOWO LUDZKIE Syr 5. J 8. Mt 8. Iz 29. 2Kor 1. CZŁOWIEK W OBLICZU BOGA PRZEMAWIAJĄCEGO Jr 1. Dz 13. Mt 8.5-8.11.29nn.24.14. Mdr 18.38. Ps 107. Prz 10.11. J 14.6. Mt 18.26. Iz 55. Syr 42.18. Syr 23. Flp 1. Pwt 6. J 4.9. Lb 30.60. J 6.22.51. Jk 1.1n. Hi 37.11. Syr 5.10. Łk 8. Ps 119. Syr 39. Dz 8. J 2. 2Tm 2.6. Łk 1.17.17n. Pwt 8.31. Mt 13. J 1. Ps 119.9.25.13. Mt 9. Hbr 1. Ps 33. Mt 7.19. 1J 1.10. J 1.8.3. Pwt 23. Mt 5. Ez 3.7. J 8. 1Tes 1.33. 1Kor 7.

24. Iz 50. Iz 40-55.10. Flp 1.31. Wj 32. Rz 10. Iz 53.4.25.8.8.8.5. Pwt 18. J 8.21. Dz 3.7.21-25. Sługa wierny. Ps 10. Iz 53.9.1. 2Sm 7. 1P 2.3.20.14. Mi 3. Iz 53. STARY TESTAMENT POSŁUGA KULTYCZNA I POSŁUSZEŃSTWO . J 13. Ps 34.23. Syr 28.23. Człowiek powinien słuchać Boga. Iz 30. Mt 26.25n.2. Łk 2. Iz 42. Bóg słucha człowieka.19. Sługa niewierny.5-11. Pwt 34.17n.3. Mk 9. Ps 78. SŁUGA BOŻY SŁUDZY BOGA I LUD PRZYMIERZA Wj 14. Iz 43. Mk 10.2. Jr 7. SŁUŻYĆ SŁUŻBA A NIEWOLNICTWO Rdz 24. Ez 37.43. Jr 1.17. Iz 61.1.27n. Dz 7. Iz 42. Rdz 26. J 9. Lb 12. Wj 19. Dz 3. Iz 42.7. J 8. Rz 1. Jr 23.26nn.12-15. 1Krl 8.18-21.4. Iz 52. Iz 43. Mk 8. Iz 50.4-10.23. Iz 41. Jk 5.14nn. Mk 14.47. Rdz 24.5. Słudzy Boga. Iz 44. J 15.17. PRAWDZIWY SŁUGA. Iz 44.19. Syr 1.31nn.1-7. Iz 42. Iz 53. Mt 12.13-53. Mk 4.32n. Za 3.15.26.5.22-26.1-4.56.41n.3. Iz 49-55. Dz 26. Jr 11. Dz 4. J 15. Prz 1. Mt 12.26. Iz 49. Jr 15.45. Jr 7.25. Iz 50. J 15.19. J 13.Dobre użycie słowa.12. Iz 42.28. 1Krl 18.16. Katecheza apostolska.29nn. Iz 53. Iz 48.24. Łk 24.18n.7. Iz 43.25.1-6.43. Mt 7. Łk 22.20.23n. Iz 49.8.70.14n. Iz 65.24n.15. Iz 43.24.18n. Ps 141. Wj 22.48.29. Łk 1.45.15.3.5n.3. Ez 34.13. Iz 29.25. Łk 18.3nn. Am 3.11. Ga 1. Iz 45. 1J 5.20n. J 20.6. 1P 3.31. Pwt 18.18-21. Jr 27. Pwt 6. Koh 3. Dz 4.1. Am 3.5.4-9.5.51.45. Prz 25. 1Kor 14.10. Prz 31.14.4.7.24.5.1.1.10n. Ps 26. Iz 48.4. Łk 4.13n. Prz 18.31.2.3.16. Łk 22. Dz 16. Tt 1. J 9.44. Mt 17. Rdz 15.13.7-8. Jr 33.37.43nn.27. Rz 1.38. Iz 1. OD SŁUG NIEWIERNYCH DO SŁUGI WIERNEGO Pwt 9.8nn. Łk 1. Iz 43. Flp 2. Ps 34. 1Sm 9. Iz 50. Hi 36. Dz 3.29.1.28. Dz 4. Iz 50.31. Iz 65.18.8. Łk 2. Ag 2. Iz 53.6.6nn.51.10.21n. J 11.19.8. Łk 11.10nn. Mk 12. Ps 105.14.18nn. Ap 22. SŁUCHAĆ Rdz 10.28. Iz 35.18.10-11nn. Ap 7.5.9nn.12.10nn. ZBAWICIEL ŚWIATA Mt 11. Łk 1.1. Jr 9. Iz 49.10nn.24n. Ez 37.14n. Iz 52.1n.4nn. Mt 20. Mk 4. Ps 103.7.5.36. Pwt 32.1.13. Dz 8.25. 2Krl 17. Prz 15. Ap 7.24. Iz 54.4.24. Ps 134.13n.23. Iz 49.18. Jk 1. Łk 6.22n. Iz 49. Ps 39.3. Ps 102. Jr 6.1-55.1nn. Jr 7.17. Mt 11.31. 1Krl 8.1.

10. Pwt 5.5. Jezus a sługa.21. Mt 19.6. Ps 137.12. J 16.21n.10n. SMUTEK Ps 13. 1Sm 2. Kol 1.Pwt 6. Iz 24.10. 2Sm 2. Mt 2. J 17. Rz 12. Łk 24. Syr 1.49. Smutek zamierzony przez Boga.8. Lm 1. Iz 35. Koh 9.13.4. Prz 18. Iz 65. Joz 7. Koh 3. Syr 25. Jr 13.46.16.15nn. Dz 6. Ez 24. Wartość chrześcijańskiej służby. Syr 37. Pwt 13.8. Mt 4.18. Jr 8.11. Oz 6.14.16.13. J 15. J 14.38. Mt 26.2.18. Oz 6.9.17.6-37. Iz 57.2n. Ba 4. Tb 13. Ap 5. J 16. Ezd 9.22. Syr 38.20. Jr 14. Mt 6. Ezd 10. Dn 9.19.17. Hbr 5.3nn.25.22.20.31n.19.7.22.10n. Mt 27.7-14. Jr 9. J 14.17. Iz 26.30nn.5. Lm 2.27. Ne 9. J 20. Sdz 17. Iz 40-55.6n.10.12n.5n.2n. Prz 14. Joz 7. Rz 8.13.31. Mt 26. Koh 4.22.18. Hi 2.22. Smutek jako wyraz grzechu.35-36n.22.5. Ne 9.9.23.4. Pwt 6. Ps 126. Łk 24.11n. Jl 1.15-3.8n.13. Za 12.12n. Łk 2. 1Krl 20. Lm 2. Ps 56. Koh 10.4.14. Iz 22. J 15.20. Łk 1. Mt 21.37n.11. Rz 15.19. Jr 31.33. Łk 6. Jr 3.13.2. Łk 19.6.11. J 14.3. Lm 2.15.15n.7. 1Kor 7.26. którzy płaczą!.7-11.15.18.31-36. Ba 1.6n. Mt 9. Prz 25.21-4. STARY TESTAMENT Zdrowy rozum a smutek. Ml 2. Mt 19. Ap 21.9-13. Mt 27.18. NOWY TESTAMENT Smutek Jezusa Chrystusa.34. Jr 31. Jl 2. Łk 2. Dn 9.21. Wj 33.7.46.14. Iz 66.18n.15. J 16. Łk 22.23. J 11.41. Łk 22. Rz 7. 2Sm 15. J 16. Joz 24.1-4. J 16.22. Flp 2.12.1.20. Syr 7. Oz 7.14-23. Łk 23.9.21.15-24.18.9n. Rz 6-7.45. Posługa kultyczna.23.33. Mt 16. Posłuszeństwo.13.45.17.10nn.4-19.6-15. Jr 7. Dz 20.6.27. Prz 31.22. Jr 16. Iz 25. 2Kor 7. Iz 63. Prz 15. Ps 51.11nn. Ze smutku rodzi się radość.7n. J 13.21-22. J 11. Mk 10.8. J 15.33.16-23.24.20-21.6.4nn.23.5.10. Ps 80. Sdz 20.1.18. Mt 9. Mk 3.26.29nn.12. Jr 15.48n. Iz 66.10. J 8.2. Dz 6. Jr 4. Iz 60.14.10.2. Ef 6. Iz 61.3.1.1-6. Ez 18.19. Ps 6. Lm 2. Est 4. Mt 25. 1Sm 15. Jr 33. 1Sm 2. Syr 36. Ef 5. Iz 66. Prz 17. Syr 22.7-64.22. J 11.17n. Jk 5. Rz 12.23.14. Łk 16. NOWY TESTAMENT SŁUŻYĆ BOGU PRZEZ POSŁUGIWANIE LUDZIOM Mt 4. Syr 30. Smutek a nadzieja. Sdz 2. Ez 27.1. Prz 25.13.22. . Błogosławieni. Syr 30.6. Prz 12.

Syr 39. Kpł 19. Sprawiedliwość a sąd SPRAWIEDLIWOŚĆ LUDZKA STARY TESTAMENT Sprawiedliwość w państwie. Mt 2. Rdz 20. Dn 4.24n. 2Krn 13. Dz 23. Kol 4.4nn.9.25n. Ezd 4. Hbr 12.35. Ba 6.15. Ps 72. Mdr 1.23-32. 2Sm 8.3.8.11-22. Ps 112.1.2-4. Kpł 2. Jr 23. Am 5. Jr 23.20. Prz 11.6.10. Ap 7. Ps 45. Hi 39.5. NOWY TESTAMENT Jl 3. Ps 18. Syr 34. Ps 37. Mt 1. Rdz 37.13. Ez 3. Prz 12.39. Jr 22.6. Mt 5. Rdz 40-41. Ez 21. Hi 6. Obrzędy i oczyszczenia.15.20. Sdz 9.19.1nn.5-24.3. Pwt 24. 2Krl 4. SNY STARY TESTAMENT Rdz 41.35. Ps 24.19.13. Kpł 19.6.13. Dn 3.5-26. Pwt 6.20. Rdz 19. Tb 9.30. Smak i trwałość. 1P 2.20n. Joz 3.19.1n. 2Sm 7. Hi 35.13.9nn.1. Za 1-6.7.23. Kpł 2. Rdz 15. Prz 17.15. Pwt 16. Rdz 14. Mk 9.4n. Łk 14.6.25.7. Pwt 25. Dz 27. Mk 9. Mt 6.34.19.7. Ps 112. . Dz 2. Oz 10.7. Sprawiedliwość jako zapłata. Ez 21.23.28. Sprawiedliwość jako wierność Prawu. Am 6.17.11. Sdz 6. Ps 119.16-21.13. Mt 5.50.26. Dz 18. Syr 38. Ps 72.7.3.9nn.17.8. Mt 2.11. Ez 18.19.19. Ez 18. 1Sm 3. Mt 2.6. Ps 140.4.3n. Prz 12.13. Sprawiedliwość jako mądrość i dobroć.23. SÓL Sól i okolica pustynna. Syr 3. Dn 2. Koh 5.6.12. Mdr 1. Prz 25.1-18. Hi 8. Ps 107.3-6. Mt 23. So 2. 2Kor 6. Dz 16.16.8n. Tb 14. Pwt 16.12-21. Ap 21.19. Rz 8.14. Hi 4. Mt 2. Ps 112. Iz 9. Rdz 7. Łk 14.5.45.8n. Prz 16.13.13. Kpł 21.5-11. Pwt 16. Pwt 1.9.2.16. Mk 9. Wj 30.17. 2Krl 2.J 20.1.1.12-21.4. Rz 9. Prz 21. 1Tes 4.27.4n. Am 5. Iz 11.12. Am 2. 1Krl 3. Ps 15.50. Mdr 12. Pwt 29. Jr 22. Tb 7.3. 1P 1. Ez 43.13.21.12.26. Tb 14. Prz 11.9. Ez 21.17-48.3nn.5-11. Pwt 13.7n.19-22.14. SPRAWIEDLIWOŚĆ Rz 3.10. Lb 18. Iz 29. Jr 17. Joz 12.1. Ez 47.6.12.4.6.34.13. Ps 45.18. Ez 16.22. Rdz 46. Rdz 18. Rdz 28.15.33. Ez 47.25-32.8.24.25.2. Rdz 20.6nn. Iz 5.1.3n.6. Za 10. 1Kor 3. Mt 27.9. Iz 5. Ps 18. Jr 22.21.6.5.22. Dn 2.2-6. NOWY TESTAMENT Jezus.36. Mt 23. Jr 27. Prz 24. Tb 12.6.4.12-21.22.7. Rdz 41.121.49.9.

2Sm 5.106. Ga 2.17.22nn.11. Rz 2.19nn. 2P 3.3. Hi 4. Jr 23. Mt 3. 2Tes 1. Ps 65. Koh 8. Rz 10. Paweł. Flp 3. Rz 3. Rz 9.20.24. J 16. Ne 9. Iz 51. Flp 3.30n. Dn 9.1n. Mt 5. Iz 45.16.8. Ps 119.15. Mt 22.13.14. Ba 2. Ba 1. Am 5.7.15. Rz 1. Wielkie doświadczenie i postęp w mądrości.2.25.6. Mt 13.22. 2Sm 19.18. Dn 9.12. Mt 5.14.36. Wj 18.21. Ap 5. Mk 10.13n. Tb 14. Ps 9. Ps 7.9.21. Iz 45. Dz 15. Ps 119.8. Ps 71. Ps 119.12.2. Hbr 12. Syr 32. Iz 41. Ga 2. Dn 9. 2Tm 4.9.8.5. Iz 45. Mt 12. Święty Paweł. Jr 11. Sdz 5.16. Łk 2.2-6.2.17.1nn. Dn 7.6. Iz 45. Ps 129. STWORZENIE . Ps 96.15.25.30.Chrześcijaństwo czasów apostolskich.1n.3n. Wj 3.2. Mi 6. Rz 4. STAROŚĆ Syr 41. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 33. Ps 92.9.5.12. Syr 25.6.6. Rdz 15. Ga 3. Hi 9. Koh 7.2.21n. Ga 2.6. Hi 9. 1Krl 8.4. Iz 5. Rz 10.3. 1Sm 12.9.100. Mdr 4. 1Mch 2.12n. Iz 56. Flm 1.21.52. Sprawiedliwość i miłosierdzie SPRAWIEDLIWOŚĆ CZŁOWIEKA STARY TESTAMENT Pwt 9.5n. Jk 3. Ps 145. Jr 9. Prz 16.4nn.5n.41n.13.10.15.17.11.11. Koh 9. 1Tm 5. Ps 145. Syr 41.41.19. Rz 10. Ga 2.40. Łk 13.17. Syr 42.10.7. J 16.6.8.6n. Prz 17. Mdr 4. Iz 59.3. Rz 3.2.11. Ne 9.3.35.36n. 1Tm 6.1. Iz 42.15. Ga 2. Oz 2.11.1.1.15.25n. Mt 1.32n. Ps 51. Rdz 25.5.27. Ps 119.20. Ps 36. Iz 41. NOWY TESTAMENT Nauka Jezusa.11-21. NOWY TESTAMENT Jezus. Kpł 19.1n. Syr 25. Mk 7.8. Rz 3. Ps 116. Prz 10.10.10n.6.123.16. Koh 12.5. Tt 2. Mt 9.6.8n. Iz 54. Ezd 6. Rdz 15. Wj 20. 2Tm 2.4n.16.32.3. Iz 5.18. Flp 1. Dn 13. Łk 18. Ap 4.6n.2-5.22. Długie życie i bliskość i śmierci.14.15.8.21.32.18.9. 2Tm 4. Ps 71. Ezd 9.4.24.8.13. NOWY TESTAMENT Mt 12. Syr 44. Mt 15.16. Mt 13.19nn.49.31.14.13. Mt 27. 1Tes 1. 1Mch 14. Iz 46.5. Ps 111. Syr 3.14.23.16.3n.1n.16. Mt 27.17. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 10. Iz 42.20.14. Iz 40-66. Iz 10. Dz 11.

4-25. CZŁOWIEK WOBEC STWÓRCY Położenie człowieka.26. Ps 74.28. Jdt 16. 1Kor 15. Prz 8.15. 2Kor 5. Rdz 2.16n.24.24.2. Iz 51.45.8-11. Prz 3. Jr 31. J 1.15.24-28. Dz 14.8n. Ps 33.19n. Iz 65.36. Prz 8. Ap 6. Ps 89. Ps 121.9. Dz 14. Kol 1. J 17. Am 4.10. Kol 3. Ef 4.20.5n. 1Kor 10. Ga 6. Iz 40. Hbr 2.26-35.14. Ps 104. Jr 18. Mdr 9. Am 9.21.25n. Iz 64.12. Dz 17. Od pierwszego stworzenia do ostatniego.12. 2P 3. Hi 10.14-17. Rdz 14. Rz 4.14.26nn. Ps 104.11n.6. Iz 44.31. Ps 104.13.13. Iz 45.28. Hi 9.12. Rz 1.1-6.18. J 2.22.18.13.6-15. NOWE STWORZENIE W Chrystusie.12. Ez 11. Iz 65. Łk 4. Ps 136.13. BIBLIJNY OBRAZ DZIEŁA STWORZENIA Opis najstarszy. Rdz 1.4-8. Ef 1.24.19.18-23. SUMIENIE . Rz 5.6. Kol 1. J 1. Jezus Chrystus a stworzenie.30.10. Iz 43. NOWY TESTAMENT BÓG STWORZYCIEL Dziedzictwo Starego Testamentu. Hi 3. Ps 135. Mt 19. Iz 66.6.12.15. Ap 10.10. Ez 36. Mdr 13. Ap 4. Syr 24. 1Kor 15. Iz 48.10.35nn. Opis pochodzący z tradycji kapłańskiej. W oczekiwaniu na zwycięstwo.STARY TESTAMENT STWÓRCA NIEBA I ZIEMI Rdz 14. Rz 11.5.7. Iz 51.6-9. Mdr 13. Ef 1.24-31. Ps 19. Ga 3. Ps 104. 1Tm 6. Kol 1. Iz 43.18n.9.19n. Hi 42. Iz 45.6.21-26. Kol 1.1-7.22. Hi 26. Ap 3. Rz 8.22n. Ef 2. Hi 7.1-5. Jr 27.5-12.6. Dz 17. Ps 51. Kol 1.1-5.18.8.9-20.10.17.20nn. 2Kor 4. Tradycja biblijna.8.6. Iz 44. Iz 41.12nn.6-16.24.10.17.6n.20. Jr 10.18.3.13.5. Jr 31.24-28. Hbr 1.11. Ps 89.15.1. Syr 18. 2Mch 7.16-19. Am 5. Hbr 1.9.12n.16. Zbawienie i nowe stworzenie. Kol 2. Ef 2. Dz 17. 1Kor 8.6.8-14.4-7.9nn. 1Kor 7. Rz 5.8nn.22.17. Iz 51.3n. Hi 38-41. 1Kor 1. Mk 1. STWORZENIE W PLANACH BOŻYCH Stworzenie i historia.22n.19.1-5. Dz 4. Ps 139.1n. 1Kor 8.1-7. 2Kor 5. Hbr 11. Ap 21.9. Mt 28. Iz 40. Jr 10.24.3. Rz 8.4-26. Ef 1. Mdr 8.19n. J 1. Syr 1.10. Ps 148.15.13.

Hi 1.4n. KRÓL JAKO SYN BOŻY 2Sm 7. Mt 24. Hbr 13. Mt 4. Łk 16. Oz 2. 1Tes 1. Iz 1.12. Dn 8. Mt 16. Hbr 1.36. Hbr 1.5. Rz 8. Iz 63.17. Łk 10.13.11. Dz 23.36. 1Kor 10. 1J 4. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY SYN BOŻY W ewangeliach synoptycznych.1-20.4. J 1. Łk 11. Rz 8. Iz 63.6.25nn. SYN CZŁOWIECZY STARY TESTAMENT POTOCZNY JĘZYK BIBLIJNY .17.25n.31.3. 1J 5.37.23. Rz 6.46. Rz 8. 1Kor 8. Ps 7. 1Tm 3.61. Łk 23.9. Hbr 10. Mt 4. 1P 3.18. Mk 1. Rz 13.22.8. Jr 17. 1Kor 10. J 11.29.2.18. Jr 31. 1Tm 1.7.61. Ga 3.1.20. Ga 2. 1Kor 3. Łk 20.9-13.5.15.7.8nn. Rz 2. Mt 26. Ps 89. J 5. 1J 4.5. J 3. 1Krl 16.14-17.22-23. Apostołowie.9.8.1. Mt 16. Mk 1.Koh 10.4. Jr 3. Hbr 1. Mt 6.3. Hi 42. Mk 9. Mt 15. Łk 22.5. 1Kor 8.11. 1J 3.1.19nn.7.14.51. Hbr 10.1. 2Kor 4. Mdr 2.16.15.18.27.16n.18.19-20. LUDZIE JAKO ADOPTOWANI SYNOWIE BOGA U synoptyków. J 1.70.13. Dz 8. Mk 14. Jr 31.9. J 6.9n. Ps 73.5nn. Rz 14. J 12. 1J 5. Mk 14. Mt 27.12. Rz 15.5.6.37.20.1.36. Hbr 9.11n. 2Sm 24. Ps 2.14. Łk 6.27.14.31.16.6. U świętego Jana. Rz 8. Ps 149.2.1.7. Mt 16.19. Nic mi bowiem sumienie nie wyrzuca.27n.2.10.27.7.10.13. 1Sm 24.20. Dz 24.4. J 17.35. 2Krl 2. Mk 14. Pwt 14.18. J 3. Jr 11.21. J 6.14.20.10. Dz 13.2. Rz 9.2.23. 1Tm 4. Tt 3. 1J 5. Hbr 12. Kol 1. Rz 14.16. Ez 2. Ps 89.7.17. J 3. J 1. 1P 2. 1Kor 10. Iz 30. Rz 5. Ps 139.17.15. J 20.5.7.35.2. 2Kor 3.40. Hi 27.21. Hbr 9.5-12. Ps 29.20.26.10.12.46.22n. Mdr 5. 1P 1.20. IZRAEL JAKO SYN BOŻY Wj 4.4.6. 1Tm 1.33. 2Kor 1.22.5.34. 1J 3.1n. Mt 11.1.8.3-4. Mt 21. Mk 15.1.9.29.14n. J 14. J 1.14.13.29.6-7. SYN BOŻY Ez 23.10.1-2. Sumienie oczyszczone kultem. 2Tm 1.23. Mt 4. STARY TESTAMENT Pwt 32.8. Jr 3.39.2.1.6.10.1. Iz 64. Rz 1.6. 1Kor 6.19.36. 1Kor 6. 1Kor 8. 1J 2. J 5. Oz 11.15.1. 1P 3. Iz 9. 1Tm 1.63.3. 1Sm 25.34.5.5. Ga 4.1n. Mdr 2.6. Tt 1. Mt 11. Sumienie według Pawła. Łk 1. J 5. Iz 7.9. Mk 5. Rdz 3. 1Kor 4. Mk 3.20. Iz 30.9. Mdr 18. Łk 23. 2P 1. Dz 9. Ga 4.10. Mt 4.3.16. Mt 2.12. Mt 5.34nn. 1Kor 10.21. Ef 1. Rz 14.46. Ps 2. Mdr 17.

24. Łk 13. Mt 17.4. Lb 28. SZATA JAKO ODBICIE PORZĄDKU BOŻEGO W ŚWIECIE Szata a osoba ludzka. Jk 2. Mk 15.14n.5-9. Prz 8.27. Rdz 9.3. Rdz 34. Łk 4. Czwarta Ewangelia. J 6.18n.11.9. Ps 8.13-21.40. Mt 26. Syr 40.13. Mt 16. Mt 17. Iz 42.1. 1Mch 2.9.15-22. Ps 110.25nn. Pwt 10.30. Dn 7. Ps 110. Pnp 4. Wj 34.4. Mk 8.2. Jr 17. J 19. Synoptycy. Pwt 28.23.3.3.8.65. Mt 28.30.19.33. Rdz 1.6. Mk 16. Wj 20. Dn 7.55n. J 3. Mt 16. Ez 18. Ps 90. Ap 14. J 6.8.27.14. Mt 24. Ez 2. Łk 6.9n.31.18. Kpł 18.15. Ps 31.13n. J 12. 1Krn 9. Iz 51. SZATA Syr 29.20. 1Sm 25.14nn.48. Wj 35.12. Ps 60. J 5.21.20.20.20.11. PISMA APOSTOLSKIE Dz 7.5.12-16. J 12. . Wj 16.20-27. J 6.13. Rdz 28.34. Oz 2.2n.17. Mt 12. Rt 4. Mt 26. Mt 20.26-29. NOWY TESTAMENT EWANGELIE Mt 5.1-5.20. Dz 18. Mk 2.32. Mt 16.2.1.18. Mk 8.12.53.16.2.35.21. Ap 1. Dn 7. Hbr 2.19. Rdz 1. Ps 8.48. Rdz 24. Mt 26. Odzienie a funkcje człowieka. Wj 23. Dz 9. Dz 17. Dn 7. Mk 8.1. Wj 23. Hbr 4. J 13.22.10-16. Wj 31.29nn.12.27. Pwt 5.7.25. Ps 11. Rdz 27. J 5.64. Rdz 37. Mt 25.7. 2Sm 3.3. Dz 13. Iz 58. J 9. Kpł 23. Mt 11. Wj 22. J 3. Pwt 5. Dz 16.8. J 8.13. Iz 58. Rt 3. Ap 14. J 6. JĘZYK APOKALIPS Księga Daniela. Rdz 3. Mt 16.1.31nn. Jk 2.32. Pwt 25. Mt 9. Rdz 27. Pwt 10. Ez 20.42. Tradycja żydowska. Mt 8. Ne 13. Mt 12. J 5. J 3.13. Mt 24.34. Mt 26.5. SZABAT STARY TESTAMENT Ustanowienie szabatu.19-27.18. Prz 31.21n.12. Ps 14. Kpł 24.31. Hi 25.7. Ps 89. Mt 11.27. Łk 14.19.62. Ps 107.12n. Hi 31. Ez 2.42.1.3n.12.18.23.5nn. Motywy ustanowienia szabatu.9. Dz 20. J 1.28.32-38.22n.27-31.13n.9.56. J 5. Iz 1.45-49. 1Kor 16.16. 1Sm 18.Ps 80.27.10.28.22.13. Ap 1.1-11. J 12. Mt 8. Lb 15.13. J 5. NOWY TESTAMENT Jezus. Dn 7.12.1.2. Uczniowie Jezusa.6. Mt 5.45.13.51. Ps 8.4. Dz 18.8. 2Krl 4.4-8.2n.7. Dz 7.15. Praktyka szabatu. 1Kor 15.31. Rdz 2.3.10-31.39.51.23.

15.to sam Bóg.2n. Szczęście .13.2. SZCZĘŚLIWOŚĆ STARY TESTAMENT BÓG I SZCZĘŚCIE Szczęśliwość i chwała w Bogu.11.34. J 13.7nn.44.35.12. 1Mch 10.33.9.44. Mk 3.27.5. Kol 1. J 19. 1Tm 6.18n. Ef 4.44. 1Tes 2. Ps 119. 2Kor 3.13.8nn.20. Ap 7. Ap 12. 2Kor 11. Mt 12. Dz 22.15. Szata wybranych. Ez 44.17.1. 1Kor 15.11n. Ap 19. Mt 17.4. Ez 16. Łk 22. SZATAN PRZECIWNIK PLANÓW. Chrystus przyodziany w chwałę.24.35. Ap 18-22. Ez 16.10.10.6-11.24-28.21. 1Mch 10. Wj 28.4. JAKI BÓG MA W STOSUNKU DO LUDZI Hi 1-3. Iz 61. 1Tm 2. 1Kor 11. 2Tes 2. J 12. Pwt 8. 1Kor 11. 1Kor 11.10. Jud 1. 1Krl 22.17-20. Dz 12.14.15. Mt 26. Łk 24.39. Ez 16. Ap 22.17n. 1Kor 11. Wj 28-29. Ap 20.13nn. Mdr 2.49.9. Iz 59.10. Ga 3.2. Jr 13. Prz 3.7. Łk 4. Ap 19.13.19.4.10. Za 13.38. J 8. 2Kor 6. Dz 5. Rz 7. Iz 50.42. Rz 7.1.1.64. Rz 8.7.4.5.8nn.5. 2Krl 2.6. Jk 4. 2Sm 1. Hbr 1. Mt 28. Rz 13. 1Kor 11.8n. Dz 19.15.9nn.12.15. Łk 10.8. 1Kor 15. Kpł 13-15. Prz 8.39. Rdz 3. 1P 5. 1Mch 3. Dz 10. Ap 21. Ps 112. Ap 21.7nn. ODZIENIE I NAGOŚĆ JAKO SYMBOLE DUCHOWE W raju.34.9-14. Za 3. Dz 12.5.7. Ap 12.62.9. Mk 5. Wj 28. Wj 28. Rdz 35. 1Kor 11. Mt 6.6. Flp 2.23.12.8.13.18. Ap 20.7-12.23nn. Mt 27. Mt 23.25. 2Kor 12.2.3.32. Ef 6.15nn. 2Kor 5. Syr 45. Rz 5. J 2. 1Tm 6.20. Mdr 18.3.38.14.38.14. J 20.15.27.18. Ap 12.30.16.22nn.24-28.24.7. Ps 41. 1Mch 14. Łk 4.5. Kpł 21. Mt 28. Ap 13-17.8. Rdz 3.16.5n. J 13.12.2.30.1.14n. 1Tm 3. Ps 2.10. Oz 2.9.9. Iz 53.3nn.15n. Ps 128.1-5.13n.10. Ef 6. Iz 6.1nn.37. 1J 5. Ez 44. Ps 84. Dzieje przymierza.11. Mt 3.13.14. J 19.13. Hbr 7.11. Hbr 2. 1Kor 7. Ap 12. Ef 3.13n.3n.26. Mt 3. Rdz 3. Ps 1. PRZECIWNIK CHRYSTUSA Rdz 3. Kpł 16. Iz 49.10. Rdz 3. Iz 30. Ap 12. . Ef 4.1n.9. Syr 14.13n. 1Tes 3.24.17nn. Ps 146.23. 1Kor 11. Mdr 2.9-13.9. Mt 13. 1Kor 11. Rz 8. Mt 13. 1Kor 15.7.37. Rdz 3. J 14.41. J 8.24.7. Łk 3.11. 1Tm 1. Ez 16. 2Krl 9. 1Mch 10. Iz 51.18.10.34n. Łk 22.14. Kpł 16.7-10.5. PRZECIWNIK CHRZEŚCIJAN 1Kor 15.21. J 16.30.8. Wj 19.28. Ap 7. Za 3. 2Kor 2.2.13.31. Mt 21.25nn.42. Prz 3. Hi 1.17. Dz 10. 1Mch 11. Ap 20.2n.9.14.7n. 1Krl 19.24.11.58.53. Pwt 32. Wj 28. 1Tm 2. Ps 65.18.10. 1J 3. Mk 4.J 21. Kol 3.

Ps 2.5-8. Prz 9. Ps 73.13-32. Dn 3.16n.13. J 8. Syr 38. So 2.16.8.12-15.8. 1P 4.23nn. Prz 29.14. WARTOŚCI CHRYSTUSA 1P 3.46.19. Ku szczęśliwości niebieskiej. Syr 14.15n. 2Krl 22. Ps 146. Ps 35.24. Oz 2.48. NOWY TESTAMENT SZCZĘŚCIE A CHRYSTUS Błogosławieństwa. Ap 1.20. Pwt 4.12. Syr 27.8.3.33.21. Jr 20.12.1.6.4.3. Ps 69. Syr 11.35. OD DOCZESNEGO DO WIECZNEGO SZCZĘŚCIA Ps 41. Prz 13.12. 2Krn 30. Jk 4.9.17. Ps 126.15. Ps 1. 2P 3. Jr 50.33.4n. Iz 55. Śmiech. Pnp 6. Łk 2.19.3.21. Jr 29.12-15.7. Mt 13. Syr 25.33. Kol 3. Oz 10.39. Koh 10.28. Łk 1. Wj 18.5n.3.25. Ps 144.27. Iz 59.25.11.29. Mt 24.34.11.3. Łk 6.9. Łk 15.1-4. Pwt 4.2. Mt 6.14.18. Ps 27. J 14. Ps 27.7. Rdz 18.1. ŚMIERĆ STARY TESTAMENT . Ps 35. Za 8.30n. Mdr 3.21.12. Ps 27.27.Ps 16. Rdz 21.29. Ba 6.12. Ps 73. Łk 6. Am 5.21. PRAWDZIWE I FAŁSZYWE SZUKANIE 2Krl 1. Inne pouczenia ewangelijne.15. Koh 3. Pnp 3.14n. Ps 22. Lb 5. Ps 52.29n.15. Mt 16.31. Mt 5.21.8n. Jr 29. Mt 7.7. Ap 16.10.3.5. Dz 17. Mdr 1. Prz 3.13. Ez 34. ŚMIECH Rdz 17. J 13. Lm 3. Łk 11. Syr 26.12. Iz 8. 1Krl 22. Prz 15.19. Mt 26.7. Ps 118.5n. J 20.23-28.3.9.29. Hi 8. 2Mch 7. 2Krn 14.35n.14. 2Sm 21. Syr 14. Syr 31.13.8.3. Mk 15. Ap 19. J 6.17.3-6.27.16. Syr 21. 2Krl 8. J 13.21.8.6. Ps 94. Pwt 12. 1Krl 18.10.8. Lm 3.1.6. Flp 3. Pnp 5.39nn.32.27.3. Ps 27.21.25. Pwt 18.3. Ez 34.17. SZUKAĆ Koh 8. Koh 7.2.12.3n. Mt 23. Łk 23. 1Krn 28. Wj 33.2. Ap 20. Łk 1. Flp 3.4.3-12. BÓG W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA 1J 4.26.14.4-10.17. Flp 3. Śmiech człowieka żyjącego wiarą. Wj 18. Kpł 19. Ap 22. Prz 14. Ap 14. Prz 31. Ps 22. 1Sm 28. Rz 10. 1Krn 22.1. SZUKAĆ BOGA OD KULTYCZNEGO DO BARDZIEJ WEWNĘTRZNEGO SENSU TEGO WYRAŻENIA 1Krl 22. Koh 2.8n. Mt 11.16-23.13n. Szczęście doczesne. Syr 25.8. Lb 23.11.6. Łk 6.2. 2Krl 3. Mt 11. Am 5.8.29.11.44.4.4. Łk 19.1.10.2nn. 2Krn 31.7.8.13.20-26. Ez 34.1.45. So 2. Prz 8.

Lb 16. Życie pozagrobowe.18-21.7.31. Ps 6.7.22.10. Ps 55.13.4.17. Ps 49. Ps 39. Ez 33. Jr 16.15. Kpł 19. Hi 17.18.5n. Hbr 11. Ps 18. Iz 14. Iz 53. Ps 13. J 8. Ps 115. Owoce śmierci sprawiedliwych. Jon 2.13.8-12. Pwt 34. Ez 32. Hi 14. 2Sm 19. Prz 23.20.4-7.48n.4. Jon 2. Ps 49. Mdr 1.1n.9-21. Mdr 2.23n. Mdr 5.33. Pwt 21.8. Jr 16.12n.7.2. Ps 37. Ps 73.12. Ps 13. 2Krl 21.16.21-22.30. Iz 38.15n. Hi 38. Mdr 5.3.31. Ps 89. Jr 9.17. Ps 89. Ps 49. Łk 2.6. Ps 6.19.1. 2Sm 24. Ps 88. Hi 9. Pwt 14. Ps 37.5. Prz 27.4-8.18. Ez 18. 2Mch 12. Kpł 24. Ps 22. Mt 16.1. Prz 7.15n. Syr 41. Prz 9.1. Ps 88.17. Ps 18. Wj 20. J 8. Iz 33.6.17. Mdr 2. 2Mch 14. Zagadka śmierci sprawiedliwych. Iz 5.29. Iz 26.28. Dn 12. Syr 41. . Rdz 25. Syr 30.30.9.27. Kpł 20.23.5nn. Rdz 49. 2Sm 12.9.14-23. Koh 3. Ps 116. Ps 30. Tb 2. Kpł 20. 1Krl 14.23. Ps 49.1-12. Hi 17. Prz 11.15. 2Mch 7. Ps 116.11. Iz 14.19.16.27. Hi 6. Hi 10.43nn. Rdz 3. Ps 16.9.14. Ps 18. Ps 73.3. Dn 12. Ez 18.23. 2Sm 7. Rdz 5.33. Hi 17.2n.1-3.20.4nn.35.16. Hi 18. Ez 18.16. Kpł 19. Ps 16.10. Mdr 4. Hi 3.11. 2Mch 7. Ps 115.12n. Definitywne uwolnienie od śmierci.19. Ps 30.11.27.4. J 8. Kult zmarłych. Mdr 1. Rdz 35. Rz 5.23.7. Pwt 18. Hi 7. 1Sm 31. 1Krl 2. Mdr 18. Mdr 16. Potęga śmierci.15. Rdz 50.19.5-21.11. Mdr 4.6.4.13-19. Rdz 49.20. 2Krl 20.17-32. Rz 5.13n.16.13.18.46. Wj 12. Ps 69. NOWY TESTAMENT KRÓLESTWO ŚMIERCI Nawiązanie do początków.21n. 2Sm 14.12n.29-32.17.14.52.17. 2Krl 19. Iz 25. Jr 16.10. Syr 8.12n.14.6. 2Mch 7.2n.15.20.44. Rdz 50. Ps 37. Koh 7.14. Ps 88. Ps 88. SENS ŚMIERCI Geneza śmierci.14.10. 1Sm 28.26. Ez 3. Tb 4.18n.28. Droga śmierci. 1Kor 15.10. Nawrócenie a uwolnienie od śmierci.24.51.11. 2Sm 12.28.29.14.7.OBECNOŚĆ ŚMIERCI Odczucie śmierci.49. Mdr 3.5. 2Mch 7. Hbr 2.16.9n. Rz 5. Ps 49. UWOLNIENIE OD ŚMIERCI Bóg ratuje człowieka od śmierci.2. Rdz 23. 1Sm 31. Syr 10. Śmierć jako przeznaczenie człowieka.7.36.2.8. Ps 90.4.4.14.16. 2Sm 14.

Pwt 19. Ps 27.38.14.1. Flp 1.12. POJEDYNEK CHRYSTUSA ZE ŚMIERCIĄ Chrystus bierze na siebie naszą śmierć. Pwt 19. Rz 6.7.18. Flp 3.14. Hbr 2.10n. Ap 20.42. Rz 7. J 8.12. Wj 31.11.25.10. CHRZEŚCIJANIN W OBLICZU ŚMIERCI Współumierać z Chrystusem.14. J 8. Flp 2. J 21.14.18-25. 1P 3.14. Ap 14. Pwt 17.7n. Rz 8.24.7.13n. Tryumf Chrystusa nad śmiercią.10.25. Rdz 38. Ap 18.53n. 2Kor 5.21.8.14n. Prz 14.21-24. Mk 14. Ap 2. Rz 7.9n.14.18. J 18.5. Ga 4. ŚWIADECTWO BOGA Bóg jest świadkiem.10.37. Prz 19. 1P 4. Lb 35. 1Krl 21. Dz 7.10.8.5. Wj 3. Wj 25.6. Mt 9. Hbr 9. Prz 24. Rz 5. 2Kor 5.13.50. Chrystus umiera za nas. 2Kor 2. Rz 6. J 18.15. 1Kor 15. Iz 53. Ga 2. Prz 19.19.20.9.15.7.13. 1Kor 15. Ap 20.10. Rz 6. J 8.50n. 2Kor 5.16.5.34. Rdz 31. Ps 119. Iz 9.16. 1Kor 15.Ludzkość pod władzą śmierci. J 11. Hbr 9.18.19.7n. 2Kor 4.5. Ps 78.12. 2Kor 11. Łk 23.2. 2Krl 17. J 11.3. Jr 42. 2Kor 1.21.8. J 12. Rz 6.33.22.10. J 12.20.30.31. Łk 1. Iz 45.8. Rz 6. 1Sm 20. Wj 25.21n. Hbr 1. Ps 18.22. Rdz 38. Hbr 2. Flp 1.16. 1Sm 12. Rz 7.5.56.1-5.54nn.14. Mk 10. Świadczenie Boga przez Prawo i proroków.13.23. Rz 8.11.18.10. 2Kor 5. ŚWIADECTWO STARY TESTAMENT ŚWIADECTWO LUDZI Rdz 31. Rz 3. Ap 1.23. 1Kor 15. Prz 25. Hbr 6.3.21. Rz 14. Rz 5.32.58.20. Mk 10. Ap 21.56.8. Ga 5. Łk 1.38. J 11. 1J 4. Rz 8.14.13.3.52.14. J 11.19.34. Iz 53.8. Rz 8.25.38.6.31.14. 1Kor 15.14.5. Kol 3.24.25. Hbr 2. Ps 35. 1Kor 14. Prz 6. Wj 40. Flp 1.7-14. Rz 8.13.23. J 11. Ap 3.11.15. Rz 5.14.1.18.15.79. 1Tes 4.6. Ap 20. 2Kor 6. Jk 1.4. 1Kor 15.6.20.24.33.5. Rz 6. J 18. Mt 18. Ps 19. Mdr 3. Wj 40. 1P 3.45-52.6. Rz 8. Kol 3.13. Hi 16. Ap 20.4.3.54.20. Ap 6. Kol 2. Dz 2.18.51-53. Flp 1.11.56.15.9. Hi 16. Rz 6. Ga 3. Pwt 17.16.66. Flp 2. J 12. Umieranie każdego dnia na nowo.10.20.3. Ap 1. Łk 7. 1Kor 15.13.11. Łk 23.5. Rz 8.1.10-13.8. Ap 2.17. Mt 26. Kol 2. Ap 21. Kol 1.45. Ap 21. Mk 9.18. Ap 12.21. . Wj 20.24.8n. Ps 78. Mt 26.9.11.28. Hbr 5. Ap 8.28. Łk 22. J 15. Rz 7. Ap 2.6. Rz 5.3nn.13. Pwt 5. Łk 22. Oz 13. W obliczu śmierci fizycznej.24. Łk 12. Dz 13.79. 1Tm 4. Hbr 2.14n. Wj 40. J 5. Lb 5. Dz 3. Ap 20. Hbr 9. Rz 6. Rz 6.9. Ap 20.13n. Prz 14.19.26. Mk 8.10.13. Mk 10.11. Od śmierci do życia.27.19.7n. J 11. 2Kor 5. Prz 21.9.15.18n. Ml 2.24-32.51.28.36.

Łk 4.39.28. 1J 4. Iz 44. Mt 16.3.7. J 17. 2Mch 7.32n.4. Ap 11. Mt 24. Rz 5.15.29. Łk 4.3. Rz 3.19n. 1Kor 1.13.50-53. J 16. Ap 12. Dz 22. Hbr 11.9.10.14.22.24.22-31. Mdr 11. 1Tm 6. J 8.2. Kol 1.12.22. Dz 10. J 17. Iz 55.59-65.10.24.18n. J 10. Ap 3. 1Sm 12. Iz 43.13. J 12.17.3-7.19. J 5. Rdz 1. Świat obecny i świat.10nn.25nn.16. Mdr 13.1. 1Kor 1.9. 2Kor 7.25.37n. Dz 15. Iz 13. J 15. . Rz 8.13n.17. Ml 3. 1J 1. 2Mch 7.21.8.10. 1J 2. J 14.12. J 3.9.31. Jr 4.16. 1P 1.19. J 5. Mi 1.10.1-2.1-7.23-26.6.7.2.15. Rdz 3. 1J 4.43. Lb 1. Mk 13.5-14. J 3. 1J 5. Ga 4. Ps 104. Rdz 1. Rdz 3.22. 1J 5.3.27. Ap 19. Kol 2.39.19. Iz 44. ŚWIAT STARY TESTAMENT Rdz 1.19.7.16.15. Jl 2.36nn. J 7. J 7. Iz 43. Ps 8. 1Tes 2. Pwt 28.26.19.4. NOWY TESTAMENT DWOISTOŚĆ ŚWIATA J 1.8. Am 3.1.20. NOWY TESTAMENT OD ŚWIADECTWA LUDZI DO ŚWIADECTWA BOŻEGO Mt 26. Mt 18. Dz 10. J 5.19nn. J 3. Kol 2. J 8. Iz 43.10. J 5.9nn.35.8.6.11. Łk 21.37n. J 8.9.9. J 21. Dz 22. Ps 8.7. Dz 26.33-36.6-9.23.31. J 3.15.31. 3J 1. Iz 24. Od świadectwa do męczeństwa.28. Mdr 11. J 1.10. 2Kor 4.18n. J 19.26. J 1.16.13.6.11.37. Hi 38n. Ap 11.12.18. J 15.2. 1Kor 15. ŚWIADECTWO JEZUSA Ap 1.4n. Mdr 2. J 3.22. J 18.19n. Dz 13.6.12. Dz 22.7. 2Kor 13.13. Hbr 11. Dz 2.15. 1Tm 5.9. Ap 17.23. 3J 1. Rdz 8. ŚWIADKOWIE JEZUSA Świadectwo apostolskie. Hbr 1. Mt 10.1.3.17.3nn. POCZĄTEK ŚWIATA Rdz 1. Hi 28. Hbr 7.24.11.14.16. Dz 6. Iz 65. W chwili sądu ostatecznego. 1Kor 7.12. Ap 12.1.5. 2Kor 8. Ap 6.14.30. J 14. Hbr 11.13. 1Tm 2. Jr 51.20. ZNACZENIE ŚWIATA Prz 22. 1Tm 6. Pwt 31. J 1.3. Mt 18.7.11. Prz 8. Ga 4. Hbr 12. Ga 4.32. Ps 89. 1J 5. który ma przyjść. 1Kor 2.10.4. Ap 1.36. Ps 50.22. Pwt 4. Dz 14.12.2. Ps 19.17n.22. Rdz 1.14. Pwt 31.10.31n. J 1.8. J 1. Dz 1. Ps 33.9. J 5.3. Ef 6.26.8.5.2. ŚWIADKOWIE BOGA Pwt 31. Dz 16.11.6nn. Dz 1.Wj 38. J 16. Iz 66. OSTATECZNE PRZEZNACZENIE ŚWIATA Rdz 2. 3J 1.8.6.16nn. Rz 1.10. 2Tes 1. Ps 104.17.6.28. Dz 17.26. Jr 29.5.15-46.

7. J 12.3n. Świadkowie Chrystusa wobec świata.23.7n.24nn. 1J 2.18. Ap 21. Ha 3. Kol 1. J 17.17. Jr 13.23. J 3. Lb 6.23. J 1.5.71n. Iz 13.23. 2P 2.9.30. Łk 4.29nn. J 15. J 17.10. ŚWIATŁO I CIEMNOŚCI Rdz 1.2. Ps 18. Rdz 1. J 17.2. Ps 50. Jezus jako Zwycięzca świata.20.3n. J 14. J 8.5nn.5.16.15. Jl 2.25-28.9. Oddzieleni od świata.14.13. J 17. Jl 4. 1Kor 15.14.33. Ps 58.3n. J 16.30.2n. J 17. Jr 4. Mk 16.JEZUS I ŚWIAT J 3. J 17. Mt 28. J 1. 1J 3.11. Ef 4. Iz 9.20nn.7. Świat odnowiony. Iz 58. Prz 24. Jk 1.3.17.10.3. Hi 18. Ps 139.27. Ps 31.9n.10.13. 1J 2.19n.9. 1J 5.105. J 6. Iz 45. Hi 33.9. 1Kor 7. J 17.18. Rdz 1.8-11. Flp 2.10. Am 15. Bóg odziany w światłość. Prz 13.13. Za 14.30. Iz 51. Ap 5. 1J 4.13. J 17. J 7. Ez 1. Wj 24. Wj 19.20.28. Mt 10. Wj 10.4.4. Ml 3. Ps 4. Ez 32. Rz 8. Ha 3. Ps 27.27.22.18.29n. Symbolika światła.16. Kol 1. Tb 11.1.9.4n.10.17.18nn.7.19. J 15.1nn.4. Dn 3.16.4.17.23.21. STARY TESTAMENT BÓG ŚWIATŁOŚCI Stwórca światłości. 1Kor 2.19.31. Rz 12.10.26.21nn. Ps 88.22. Jl 3. Mk 14. Wj 24.1-5.37. Mdr 7. Ps 56. Ps 97. CHRZEŚCIJANIN A ŚWIAT J 15. Ga 6.22.20. Hbr 11. Ps 119. Mt 13.6.5. Iz 42. ŚWIATŁO JAKO DAR BOŻY Światło żyjących. Mdr 7. J 9. J 17. J 14. Iz 60.47. Ps 13.20. Ps 88.19n.38nn.14-19.9.3.5.21. Iz 49. J 14. Ba 3. J 15.17. Ef 1. 2Tm 4. J 16.18. Koh 11. 1J 3. Ap 21. Ps 148. Dn 2.18. Iz 2.17. W oczekiwaniu na dzień ostateczny. Rz 3. Mi 7.33. J 14. .33. J 1.6n. Prz 16. Ps 19.36.1.5-8.14.17.11.1.15.16. Hi 3.4. J 15.14. 1Kor 6.10.4.13.29.9.15.8n.3n. Ap 21.18-21. Ps 104.13.11.4n. Jk 4.5n.16. Tb 3. Ps 18.18. Ps 112. Prz 6.8. Wj 24. Iz 8. Bóg jest światłością.7. Tb 5. J 6.15. J 18. Hi 29.17. Iz 30. 1J 4.15. Ps 88.4nn.15. Am 8. Rdz 15. J 16. Obietnica światłości.2. Ez 1. Iz 60.11n. Ps 36.51.15. Am 4. Iz 59.29. Ps 89. Ps 18. J 18. Mt 4.7.7.7.16. J 12. 1J 1.22.

9. Mt 13. J 13.10-13.1-4.15-7.20. 1Krl 5.10. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS JAKO ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA Wypełnienie się obietnicy. Lb 14. Mdr 3.3.22. Ez 10. 1Tes 5.18.36.12.33.23nn. J 8.8. J 9. J 12. J 9. Iz 42.14. Jr 31.5. Rz 13. Iz 9. 2Krn 29-31.17n. 1J 1. Rola świątyni w życiu ludu Bożego. Ps 84. Ag 2. Mdr 17. Joz 8. Lb 16. Ps 103. Dz 26.19nn.6. Joz 24. 2Sm 6.7.25. 1J 2. Iz 1.36-43. Tb 3. 2Kor 6. J 3.6n. Mk 8. Ps 2. Iz 6.4nn. Rdz 11.14.9.40. OD ŚWIĄTYNI Z KAMIENIA DO ŚWIĄTYNI DUCHOWEJ Podwójny sens świątyni jako znaku. Mi 3. Ez 10. Od pierwszej do drugiej świątyni. Wj 19. Dn 12. Łk 16. Ez 11.22.6. Dz 22. Iz 60.18.9-14.1.18.78n.16. 1Mch 4. Rdz 33.8. Ps 122.1-3.1-9.23.7-11.16. 1Sm 1-4.1-28. Iz 66. Ku światłości wiecznej. Ef 5. Mt 6. Chrystus przemieniony. J 1.3. Iz 49. J 1.8-11. Ps 115.4.4-17. Hbr 6.35.43.6.1-2. Wj 26.13. Wj 40. J 12. Łk 22.4.32.12n.19.7-11.30. SYNOWIE ŚWIATŁA Ludzie pomiędzy ciemnością a światłem. Dz 26.6.16. Wj 3. 1Tm 6. 1Krl 8. Jk 1. 1J 1. Lb 7. Iz 37.Ba 4.1-9.29. Lb 1.11-17.5.4. Ez 40-48. Projekt Dawida.5. Rdz 28.6.36nn. Dz 13. Ez 8. Mt 17. Pwt 6.8. Mt 3.2. Ez 1.5-21. J 3. Rdz 26. Wj 33.1-18.18nn.9nn. Mdr 9. Jr 6.53. Iz 42. Wj 25.4. Ap 22. Jr 7.5nn. Ps 42. Ap 21.6.1. Ez 9-10. Iz 37.30-35. Łk 1. Od ciemności do światła. 2Krl 18. Ezd 1. 2Sm 7.6.1. 2Sm 7.14. ŚWIĄTYNIA STARY TESTAMENT ŚWIĄTYNIA JEROZOLIMSKA Dawne sanktuarium Izraela. Wj 26-27.22-26.3-6.31. Iz 9.33nn.8-17. 1P 2.19. 2Kor 11.20. Ef 5.3. Iz 42. Iz 49. Mt 4. 2Krl 23. Kol 1. Jr 7.8.20. Ku świątyni duchowej.46. Iz 60.16-21.12.4. .4-5.12-15. Łk 2. Jr 7. 2Sm 7.3.47.4.7. 1Krl 8.4-27. Jr 7. Syr 50.3. Objawienie Chrystusa jako światłości.12.4. Iz 2.89.51.4-8.2.16-20.1-9. Ef 5.27. Wj 25. 2Kor 4.4. Dz 26. Ef 4. 1Krl 8. Rdz 12. 2Kor 4. 1Krl 8. Życie synów światłości. 1Tes 5. 1Krl 8. Dz 9.16.7-18. Hbr 1. J 12. Realizacja projektu Dawida przez Salomona. 2Krl 25.19.

1-22.10-14. Dz 20. Pwt 16.21n. J 2. 1Kor 5.37nn. Ef 2. Mt 23. Wj 20. ŚWIĘTY 1J 4.3-7. J 1.11. Hbr 10. Ps 106. ŚWIĘTA CHRZEŚCIJAŃSKIE Ga 4. KOŚCIÓŁ JAKO ŚWIĄTYNIA DUCHOWA Chrześcijanie a świątynia żydowska. Mt 24. Wj 12.14.16.1-17. Ap 5. Wymagania dotyczące teraźniejszości. Dz 2. Radosna antycypacja przyszłości. J 2.36n.22. Ps 118. ŚWIĘTA STARY TESTAMENT U ŹRÓDEŁ ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Ps 81. Łk 2. Kol 2.1n. Ap 7.19.10.10-17. Mk 14. Iz 43.19. Mt 5.21. Hbr 4. J 17.26.1.24.5n. Iz 56. Am 5. Kol 2. Łk 2. Wj 34. Ps 126. 1P 2. Dz 3. 2Mch 15. Wj 34. Hbr 6.2.2. 1Sm 20.8-14. Ap 21.23.9. STARY TESTAMENT BÓG JEST ŚWIĘTY I OBJAWIA SIĘ JAKO ŚWIĘTY . Wj 20. Wj 23.22-38.12n. J 8. Pwt 5.41-50. Świątynia duchowa. Mt 12.17n. 2Kor 6.17. Mt 21. Iz 1.1-11.22.22n.4.12. J 2.15-21. Ef 4. Ef 2. Jr 7. Kpł 16. Mt 21. Iz 55.9.1-10. J 10.16nn.14. 1Kor 16.12-17.2.14-17.20nn.9nn. Kpł 23. NOWY TESTAMENT OD ŚWIĄT ŻYDOWSKICH DO WIECZNEJ UROCZYSTOŚCI J 7. J 10. Mt 23.8-11. Hbr 10.5. Ps 122. Pwt 16.7n.22-29.6-14.26. Mt 26.46. J 13.14-19.5. Jr 2.11.7. Ap 5. Dn 9. Za 14. 1Kor 6.NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO NOWA ŚWIĄTYNIA Jezus a dawna świątynia. Ps 81.36n. Nowa świątynia.15. Mt 26.13n. 1Mch 7.11.2. Rz 8.5-10. Oz 2. Ne 9.15. Ap 7. Apokalipsa św.36.1-16.1.4.19. Dz 7. 1Kor 12.13.40.58. 2Mch 10. Kpł 23.17nn.10.18.28. ZNACZENIE ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Uroczystości na cześć wielkich dzieł Boga. Rz 12.49. Mt 26.16-22. Wj 19.2.42n. Ap 1.4-19.7. Hbr 9.27.12-15.11-14.11-15.16. Est 9.52-59. Ap 7.1. J 19. Wj 23.5-37.16. Pwt 16.19n. 1Kor 3. Am 8.38n.48nn.16nn. J 2.18. Iz 52. Dz 21. Jana.19n.23n. Pwt 26. ŚWIĄTYNIA NIEBIESKA List do Hebrajczyków. 2Mch 15. Hbr 12. 1Mch 4. 2Krl 4.39n. Mt 27.16-19.4n. 1Kor 6. Ap 11.

22. 1P 1. Wj 19. Iz 6. 2Kor 1. Ef 2. Kpł 19. 1Kor 1. Ez 28.10.9nn. Ap 4.1-13.5. Ef 3.49. J 17.20.3. Ez 38. Iz 60. Iz 7.31. 1J 2. Judaizm pozabiblijny. Ap 6. 1Kor 16.2.22. Dz 9.14. Wj 33. Iz 4.7.14-20.18-23.15.10.31nn. Mt 6. Mk 6. Iz 41.10nn.12-17. Kpł 22.6-23. J 17. Kpł 22.17.16.72. Kpł 19.9. Łk 1. 1Sm 2. 2Kor 13.19. Dn 2. Iz 43. Oz 11.7.2n. Dn 4-5.5.38. BY UŚWIĘCONO JEGO IMIĘ Kpł 1-7.11. Łk 5. Dn 7-9.11. Rz 1. Dz 1. DUCH ŚWIĘTY Dz 2. 1Kor 6. Ps 22.1.28.18-22. 1Kor 3.47.21-28. BÓG CHCE.4-20. Oz 11. Ez 1. Am 3.2.12. Dz 11. Łk 3.14n. Ps 71. Mk 1.21nn. Rz 1.18.26. 2Tes 2.1.69.23. Hi 15. Wj 33.1-7.31nn.35.19.16.12. ŚWIĘTOŚĆ JEZUSA Łk 1. Flp 1.3-9. Kpł 16.10. Rz 6.7-11.2.30.9.5. Wj 3.1-16. Rz 8.7.1-5. Lb 24.14-17.1. Ap 3.17. Ps 33. 1Tes 3. Ap 21-22.13. Dn 2. ŚWIĘTE MIASTO 1Kor 6.16-38.4.14-20. Rz 1. OBOWIĄZEK UŚWIĘCANIA SIĘ IZRAELA Wj 19.30-5.8. Kpł 11. Flp 3.3-20.9.6.12. Mt 1. 1Kor 1. Hbr 10. Ef 5. Łk 1.11. Łk 1. Dn 7.1nn. Lb 4. Iz 6. Iz 41.4-27.7. BÓG JAKO TEN.15n.38. Pwt 20.4-7.20. Dn 2.8.9-14.2.47. Iz 8. Flp 2. Iz 17. Mk 16.30. 1Kor 3.10-15.3-14. J 6. Ef 2. Ef 4. 1Kor 1.21.13.13. Am 4.22. .20. Dn 10-12.11nn. Daniel i Księga Mądrości. Ps 99.12-24.11-14. Iz 41.17. Łk 1. Ap 21.32.7. Kpł 20.15.19n. Mdr 6. J 17.21.24. Ha 3. Kpł 21. Rz 7. Ap 6. Ps 51. Ap 22.11.14. Ez 20. Rz 15. Dz 3.70. Za 14.27n.11.1-6. Iz 1. Kpł 15. Lb 24. Dz 10.2.27. Kpł 12-15. 2Kor 1.16n.9. 1Tes 4.15.2. J 17.10.1.9. Dn 9. Ap 21. TAJEMNICA STARY TESTAMENT Objawienie tajemnic Bożych. Kpł 9. Kpł 17-26.16. Iz 54.1.10-14. Iz 10.3.31-41.16. Dz 19.16n. Mt 16.25n. Dz 4. Dz 2.18n.19. Dn 2.20.7.24.Lb 20.9. 1Kor 6. 1P 2.13. Mk 8. Mk 3.3. Iz 5. Pwt 7.4-9. Flp 2. Kpł 10. Mdr 14. 1Kor 3. Kpł 17.4.16.19. Tt 3. Kpł 23. KTÓRY UŚWIĘCA CZYLI DZIELI SIĘ SWOJĄ ŚWIĘTOŚCIĄ Świętość a poświęcenie się Bogu. Dn 4. Ps 34. Łk 4.20n.12.8.26.2. NOWY TESTAMENT J 17.38. ŚWIĘCI Dz 9. Dz 10. Dz 4. 1Krl 8. 2Sm 6. Iz 49.20. Łk 7. UŚWIĘCANIE CHRZEŚCIJAN PRZEZ CHRYSTUSA Hbr 9. 1Sm 3. Mdr 14. 1Kor 6. Lb 4.1-5. Am 2. 2Kor 13.11. 1J 4. Łk 3.11. 2Tes 1.1. Pwt 6.10.1-28. Rz 12.2. Lud Święty. 1Sm 6.1.

27.1.9. Mt 28.51nn. 1Tm 4.13n.16.33.13. Dz 6.17nn. Kol 2.14.6. Kol 1.2. Pwt 28.10.16.3.15.20. Rz 11.14-4.9.20.23.15.9.6-7n. JANA Ap 1. Łk 1.11. Mk 7. 1Kor 1.23n. Ef 3. Kol 1.13.5. Ef 5.14. Tt 2.6-11.7. Ap 20. Mt 13.8-13.43. Ap 17.6-8. Tt 3.8.15. 2Tm 1. TRADYCJA STARY TESTAMENT PRZEKAZYWANIE ŚWIĘTEGO DEPOZYTU SPOSÓB PRZEKAZYWANIA Pismo a Tradycja. Kol 1. Mk 4.13n. 2Tes 2.1. Mt 28. 1Tm 4.1n.14. Ap 10.20-28.19. 1Kor 2. 2Tm 1. .1. Mt 5.NOWY TESTAMENT NAUCZANIE JEZUSA Mk 4. 1Kor 4. 1Tm 4. 1Kor 15.2.26n. Mt 28. 1Tm 6.15. Tajemnica w czasie. Flp 4. Trąd jako nieczystość i kara Boża.16. 1Kor 15. Mk 1. Ap 17. 1Kor 2. J 16.2. Ef 3. 1Kor 11.2.5. PAWŁA 1Kor 14.28.23nn. 1Kor 15. Flp 2.26. Iz 53.17. NAUCZANIE ŚW.4.9.2. Ga 1.16. APOKALIPSA ŚW. Iz 6.9n. Mt 13. STARY TESTAMENT TRADYCJA U ŹRÓDEŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA Mt 5. 1Kor 1.9nn.19-23. Kpł 14. CHARAKTER TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Powaga Chrystusa jako źródło tradycji. 1Kor 15. Mt 13. Ga 1.35.22. 1P 1. 1Tm 5. Łk 7. 1Kor 2.15.19. Ef 5. Ef 6.18n. 1Kor 15. Tt 1.16.25.14. 2Tes 2. J 7. 1Tm 6. 1Tm 3.15.13. Łk 10. Mt 15.33. 1Kor 2. Ef 1. 2Tm 2. Ap 21. Mk 1. 1Kor 11. 1Tm 3. Kol 2. Tt 2. Ef 3.12.19n.1. Od tradycji do Pisma. Ef 3.26. Kol 1. Tt 1.12.7. Ef 3. Tradycja apostolska a tradycja kościoła.15. Kpł 13-14.23nn. TRĄD Kpł 13. 1Kor 2.7n. 2Tm 3. 1Tm 4. Kol 4. Mk 1.3-12.27. Ap 7.6n. Flp 2.2-14.8. Tt 3.7.5.16. 1Tm 1.9. Ef 3. Tajemnica Chrystusa i Kościoła.4-6.1-2. Lb 12. 1Tm 3.3nn. J 13.20-48.9-13.47. Rz 11. 1Kor 1. Tradycja apostolska.11.20. 1Kor 11.2. Mk 4. 2Tm 1. 2Krn 26.32. 2Tm 4. 1Tes 4. Mt 6. Ef 3. Uzdrowienie trędowatych. Ga 1.1. Mk 7.17.12-13.20. Kol 1.5. Wj 9.1. 2Kor 2. Tt 2.7.1nn.35.9.27.3. 2Tes 2. 2Tes 2. Ef 1. Pwt 28.14nn.10-15. J 14. 1Kor 2. 1Kor 11.9.1.1. 1Kor 7.17-25. 1Kor 15.25.9n.7.16.10nn.9nn. Kol 2.

Sdz 14. . TYDZIEŃ Tydzień w życiu społecznym i w liturgii.5n. Mdr 5.6n.34. Hbr 9.10-31.22.17. Hbr 12. Kpł 25. Hbr 8.1-11. Ez 36.20-24.12. Pwt 15. 1P 2. Mt 8. Wj 25. Iz 11. Iz 43.27.3.22.21.28.34.18.16. J 6.5. Dz 7. Troski i wiara.32. Oz 2. Hbr 6.11n. Syr 39. 2P 2. Mt 11.23.1-4. 1Kor 10. Mt 16.44. 1Kor 12. Wj 12. Łk 12.4. Wj 20.41n. 1Kor 10. Kol 2.17nn. Rdz 1.14. Iz 49.7nn. TROSKA Zachęta do podejmowania troski.15.38.5.16-20. Łk 21.19-25.8.8.23-24. Mdr 7. 2Krl 3.10. Hbr 9.21.23.35.1nn.31-34.3.1-4.17. Kpł 25.15.1-2. Wj 25.15.15. Ga 4. 1P 3. Syr 38.40.42n. Iz 65.4. Ps 55. Dn 9.9. 1Krn 28. Ps 38. Hbr 4. Kpł 23.25.6. Mt 11. 2Kor 11. Wj 20.8n. 1Kor 10.58. Iz 65. Łk 22.4. Hbr 9.31.8. Hbr 4. 1Kor 7.2. Tt 3. Wj 19.9nn. Ap 21. Mt 10.25. Wj 31.8nn.2Krl 5. Iz 6. Mt 19. Hbr 9. Jr 25.7.3. Łk 16. EGZEMPLARYZM MORALNY Syr 44. Pwt 16. Znaczenie teologiczne. ŚWIĘTY PAWEŁ Rz 5. Łk 4. Dz 7. Eschatologia i początki.19.1. Wj 21.23. Rz 4. Hbr 4. 1Kor 7.13. 1Tm 4. J 19.2.50. Wj 23.24-34. Kult i historia święta. Hbr 13. Wj 31.15.11. STOSOWANIE TYPÓW BIBLIJNYCH Mt 2.5-9. SYMBOLIZM ESCHATOLOGICZNY: HISTORIA ZBAWIENIA I JEJ OSTATECZNE DOPEŁNIENIE Koncepcja biblijna historii świętej. Łk 8. NOWY TESTAMENT POSTAWY JEZUSA Mk 1.14.5.5-12. Łk 22. Hbr 9.40.24.11n. Łk 17.9n. Iz 62.26. Hbr 12.28. Hbr 11.1-4. Ps 48.11. Hbr 5. Łk 15.16. Sens poszczególnych wydarzeń historii świętej.20.19.26n.11-19.20. Hbr 6.16-21.7. TYP STARY TESTAMENT SYMBOLIZM EGZEMPLARYSTYCZNY: MODEL NIEBIESKI I JEGO ZIEMSKIE NAŚLADOWNICTWA Mi 1. Hbr 9.24.4nn.1nn.32nn. Kpł 23. Hbr 8. Łk 10.10nn. Flp 4. Syr 50.36.2n.9-23. Prz 31. Kpł 23.17.12. Mt 6.5.25-34. Jr 31.12. Hbr 10. Mt 8. 1P 5.11.23. Mdr 10-19.17. Rdz 8.24. Łk 22. Wj 25.8.9. Ga 3.9.1.6. Rdz 2. Rdz 29. Iz 51. Oz 11. Wj 23. 2Kor 4.12nn.9. Mt 16. Prz 31.3. LIST DO HEBRAJCZYKÓW Hbr 8.1-11. Wj 34. Kpł 23. Wj 34.

Ps 27.11.25. Mt 23. Ps 9-10. Łk 18.4.22.2. Prz 1. Ps 22. Łk 12. Prz 11. Tb 5. Mt 26. Syr 45. Mt 25. Prz 8.43. Prz 30. Mt 23.3. Mt 21. Ps 54. Jk 5. Prz 14.21. 1J 3. Am 8. Iz 54.14-19.13. Łk 6.31-34.8. Ps 72.13.1.48n.16.4.1n.5n.30.15nn. UCZEŃ STARY TESTAMENT Dz 4.8n. Łk 14.20nn. Łk 8.20. Ps 37. Mt 19. Jk 2.5.8. Prz 28. Mt 27. Ps 74.27. Prz 13.33n. Łk 14. Iz 49.1-13. Ap 3. Prz 3. Oz 12. Pwt 15.3. Prz 19.1.12.9-14. 2Kor 8.1n.4n. Ps 22. PRAWA NALEŻNE UBOGIM Hi 24.2nn.7-11. Ps 18.9. Iz 66.23.34-46. Iz 61.12n. Ps 149. So 3. Łk 14. Hbr 10. Chrześcijańska troska o ubogich. Mt 11. Łk 4.24. Mt 23.1.17.8n.7.18.4. Prz 22. Ps 10.3.1. Łk 16. Dz 21.4. Mt 10.34. Prz 21. Mt 10.21. Ez 22.26n. Iz 42.14.11n.18. UBÓSTWO DUCHOWE Mt 5. Mistrz i uczniowie w judaizmie. Mt 19. Łk 18.15nn.6-11. Ps 25. Prz 17. Am 5.29. Ps 69.14.4. Ps 86.10-15. Iz 42.4.6. Am 4.19-25.7. Ps 119.28. Mt 11.32. Ps 27.32.33.19. Prz 19. Mt 6. Ps 112. Mt 13.5. Jr 34.33. Prz 1.2.44n.20.9n. Ps 9. 2Kor 11.35.32nn Dobrowolne ubóstwo.6.11.20. Mt 13.3.27.19nn. Dz 2.28.25. Dz 2.5.1-5.4-9. Iz 26. So 2. Ps 22. Łk 16. Prz 10.8. Pwt 24.29. Ps 69. Ps 18. 1Krl 19. MESJASZ UBOGICH Mt 5. Ap 2. Łk 14. Wj 22. Mt 6.13-17.4nn.18. Dz 3. RZECZYWISTE UBÓSTWO Łk 12. Łk 6. Ps 119.13.1.24. Mt 8. Mt 13-24. Uczniowie proroków i mędrcy. Dz 28. Prz 6. Prz 8.44n.3. Mt 11. Ps 72.6.3. Cierpliwe znoszenie ubóstwa.22n.8-22.23-30.21. Wj 20. Iz 11.21-26. Am 2.6nn.7nn.13.20n. Mt 16. Iz 8.UBODZY STARY TESTAMENT UBÓSTWO JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Ps 1.5n. Wj 23.12. Ps 34.17.4. Ps 119.10n. Ps 27. Łk 2.16. Prz 1.21. Ps 112. Prz 20.55.46-55. Łk 1. Prz 20.26. 1Kor 7.17. Uczniowie Boga. 1Kor 9. Prz 23.1-22. Am 5.9.33. Jr 31.19nn.28.11.4. Prz 21.1. Dz 4.32n. Jr 22.12n. Ps 25. Lb 12.12nn. Iz 10. MODLITWA I DUSZA "UBOGICH JAHWE" Hi 34.31.9. Tb 4. Prz 15. Syr 3.9.35. Mk 24.17.3.41-44. Prz 13. Prz 22.18nn. Dz 22. Jr 20.5-11.33. J 7. Łk 14. Pwt 26. . Flp 4.30-4. Ne 5.6. Ps 10.16-22. Prz 2.5.46. 2Kor 8.10. Za 9.17.2-12.

Iz 22. Uczniowie Jezusa i uczniowie Boga.3. J 17.1nn. Ps 145.8.34. J 3. Mt 10.1.10-26. Am 5.19.2. J 4. J 8. Syr 42. J 14. J 6. J 12.41.21.1-6.2. Łk 22.28nn.24. Rdz 14. Dz 19.28. Mt 28.29. Am 4. Prz 8.1. Mk 8.STARY TESTAMENT Uczniowie Jezusa. Iz 5. Mądrość wykonawczynią dzieł Bożych. Mk 10. Ps 102. UCZYNKI STARY TESTAMENT DZIEŁO BOŻE Dzieła Boże w historii.25n.24. J 6. Iz 45.21n. J 1.34. Ps 145.27. Mk 1.3-8. Syr 10-19.10. J 2.22. Tb 12. Boże dzieło stworzenia świata. Prz 8. J 9. Hi 36. Rdz 1.2. Syr 24. Rdz 3.15-43.4. Mt 8. Iz 40. Mk 7. Rdz 3.10. Rz 9. Ps 28. Iz 45. Ps 92. Mt 19. Iz 51.16.22.33.37. 1Sm 12. J 11.28.2. Ps 8. 1Kor 12.12.1nn. Pwt 11. Ps 95. J 12. Iz 41. J 14. DZIEŁA CZŁOWIEKA U źródeł czynów ludzkich.20n. Mk 2. . Mk 10. Dz 14.11. Ef 5.11. który ujawnia uczynki ludzkie.5. Dz 9.19nn. Mt 10.12nn.17. J 6. Hi 10. Ps 145. Syr 44.1n. Iz 44. Jezus Chrystus arcydzieło Boga. J 15. NOWY TESTAMENT DZIEŁO JEZUSA CHRYSTUSA J 5.35. J 10. J 9.10. Iz 45.34n.9.9.21.19.3. Mt 10.24. J 17. Łk 10. J 1.21-24.24n.12.4. J 5. Ps 19.9. J 15. Łk 14.35-50. Mt 8.6.28. Rz 1. Miłość jako dzieło wiary. J 6.37. Ps 33.21.60. Mt 12.5n.11.17.9.4-7.66.10. Główne działania człowieka. Ps 77.1-50. Chrystus jako Ten. UCZYNKI CHRZEŚCIJANINA Wiara jako jedyne dzieło.22. Cechy charakterystyczne. Łk 11.17.29.15n.29.45.27n.17nn. Ha 1.13. Rdz 2.19. Jezus a dzieła Ojca.12n.26. Mdr 7.21. J 17.31. J 9. Cel uczynków ludzkich. Mk 8. Mk 10. Dz 6. Iz 29.29. J 1.41n.17-20.42. Joz 24.36-40.42-45. J 6.26.6.4.39. Ps 138.5. J 14.42. Mk 9.28n.30. Mdr 12. J 4.38n. Syr 24.28n. Iz 28. Ps 107.8.21. Łk 6.31.18.26n. J 11. J 20.6-14.1nn. Łk 19.1. Rdz 1.12. Mt 11. Rdz 5.36.9.5. Pwt 3. J 6.2-7. Mt 22. Iz 43.19.1. Mt 11.31.

15. Wj 16. Hbr 3. Dn 13. 2Tm 1.20. 1J 4. Ciała Chrystusa. Rdz 22.10nn.1.20. Pwt 32.32. USPRAWIEDLIWIENIE BYĆ USPRAWIEDLIWIONYM WOBEC BOGA Ps 143.16-19. Ga 5. Prz 1-9.58. Mt 25.23.14.5. Flp 3.8n. Mk 11. Prz 11.11-17.13.18n. Ps 115. Ga 5. STARY TESTAMENT Pwt 4-11.4nn.8n.1. Hbr 3. 1Kor 14. 2Kor 5. Łk 18.3.26. Hbr 4.22nn.3.28.7. Mt 6. UFNOŚĆ Ufność i wiara w Boga. 2Mch 13. Łk 11. Flp 1. 1Tes 3. 2Mch 7. Pwt 6. 1Tm 2. USPRAWIEDLIWIENI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Niemoc Prawa.16.20nn. Mt 5. J 17.6.8. Mt 3.11.2.1.17.2. Rz 14. Ga 5.10. Rz 4. Hi 13.40.20.12. Dz 16.5.6. Dz 11. 2Kor 13.3n.19. Rdz 1.38n. Rz 5. Rz 3. Dz 14. Ef 2.13.17. Rdz 15. Hbr 3.11.22n.10.8-14. 2Tm 4. Dz 15.30.10.3nn. Rz 5.18. 1Kor 15. 2Mch 8. Hbr 11.28.4. Ps 115. Dz 20. Łk 18.16-19. 2Mch 13. Rdz 3. Hbr 13. Iz 1. Prz 28.4. Rz 8. Iz 50. Dz 3.16. Hi 9.24.6.33.10. Rdz 3. UPOMINAĆ Rdz 12. Ufność i radosna pewność. Mt 6.17. NOWY TESTAMENT Łk 3.8.6.25. Hi 38.3.44. Jdt 13.25.28. J 12.6.9-13.1. Hbr 10.14-26. Łk 7. Ga 5.34. Mt 3.14. Jdt 9. 1J 3. Ps 118.16. Ufność a pokorna modlitwa.10. Ps 62.24-34. Mt 25. 1J 5.4nn. Hi 23. Jezus Chrystus.4. Iz 59. Iz 30. Hbr 13. 1Kor 1. Mt 27.23n. 1J 2. 1P 5. Ps 49. Ps 130. Ps 13. Rdz 3. J 13.31. 1Tes 2.4-9. Rz 8.10. Dz 4. Mdr 2. 1Tes 2.3.2.9.11. Rz 3. Rz 4. Ap 14.9. Jdt 8.Jk 2.24-31.25.6. Ps 32.10. Budowanie Kościoła. Rdz 1.1n.14-30.12. Iz 53. Flp 1.7nn.28.15.13.22.15.2. Rdz 2.9-14. USPRAWIEDLIWIENI PRZEZ WIARĘ .1. Ps 115.19n. Dzieci Boże. J 16. Rdz 3.3.12.13.43-46. Ps 131.13n.14-17.12.6. Ps 51. Hi 9. Tt 1. Prz 3. Mt 25. Rz 3. Ps 2.16. J 8.26. 1Tm 3.50. Ps 130. Rz 8.19.32. Ef 1.25. J 14. Iz 42.15. Pwt 32. Jr 12.19.31-46. J 17.6.27. Łk 23. Pwt 5.14. Mk 10.6.16. Ps 40.9. Hbr 10. Mt 27. Pwt 32. Łaska. Ga 5.31n.1-13. Mdr 16.7.40. J 16.32.43.4. 1Tes 1. Dz 2. 2Tes 3. Jr 13.1-5.46.11.4. 1Kor 1.14. Dz 28. Ap 12.16n.3.2.22. J 16.33.17n. J 15. J 17. Ef 2. Iz 29.32.10.45nn. Pwt 30. Hi 40. Ps 146. Mt 4.35.2.18.18.

50. Ps 117. Ap 15. Ps 145. Dz 2.11. Iz 42. Ps 98.4. Łk 19. Ps 22. Ps 136. Iz 11. Ap 14.17.4n.15. Dz 19. Łk 19. Ps 146. Iz 6. Ps 30.1n. Ef 5.12. Flp 3. Ps 66. Uwielbienie i śpiew.11. Ps 145. Jdt 16. Iz 5. 1Tm 6.16n. Iz 49. Dn 3. Iz 12.7n.1.3.20.5. Ps 99.2.15.1n. GŁÓWNE ELEMENTY UWIELBIENIA Uwielbienie i wyznawanie. Mt 21.18.8n. Ps 57. Ef 5. Prawo a sprawiedliwość.6.4. Ps 81.9. Ps 98.2. Ps 69. Hi 36.7.14. Łk 2. Łk 2. Mt 21.15-18. Ps 105.8.23. Ps 18.34.27n.16n.23.46n. Ps 146. Ap 4. Łk 19.2n.23.31.25.16.3. Ps 105. Wj 15. Iz 5. Ps 98.5. Ne 8. Am 5.2.27.36n. Dz 10. Dz 3.15.2.3. Ps 95. UWIELBIENIE I KULT 1Krn 16.2.8. Dz 11. Ef 3.1. Łk 18. Ps 105.3. Ezd 3.9. Rdz 18.3n.1.3. Łk 2. BÓG JAKO PRZEDMIOT UWIELBIENIA Ps 146.18. Ps 104. Mt 26.7.29n. 2Sm 7. Ps 96.10. Prz 2. Ps 113-118.13n. Kol 1.16.8. Ne 5. Ps 47.10. Łk 1.11nn. Łk 24.5n. Iz 42.12.28n. Ps 115. Ap 5. Ps 79.26. Ps 88.9. Pwt 4. Iz 1. 1Sm 2. Ezd 3.3.13.37.10. Ps 96.19. 1Kor 14.9. Mt 7.6.21.27.7. Rz 3.36. Ps 30.1.13. Ps 89.5. Ps 89. Ps 148. UWIELBIENIE Ps 35.2.21. Jr 4. Ps 96. Rz 15. Ef 1.6.8. Ba 2. 1Tm 3. Dz 2.6nn. STARY TESTAMENT Mt 23. 2Tm 2. Ps 98. Ps 117. Rz 15. Ps 34.1. Ps 6. Flp 2.30. Ps 89.1nn.J 7.6.20.6. Dz 16. Iz 42.17.17.13. 2Krn 33.1. 1J 4.16. Wj 15.16. Ps 50.3. Ps 97.1nn.6.17n. Ps 89. Ps 19. Ap 14.11.6nn. Ps 30.3.1.30.10. Ps 145. WARGI .6n. Ps 71. Ap 5. Ps 92. Ps 146-150.5. Mk 7. Ps 105.18.11.4.16. Ps 33. 1Krn 23. Am 5.21. Ps 22.47. Ps 136. Ps 22.18. Jr 31.15.12. J 13.12. 1Kor 14.12. Ps 29. USTAWODAWSTWO Pwt 4.7.13. Iz 38.50. Wj 23.14. Iz 28. Ps 109.7.22. Ps 33. Syr 17.38. Ef 1.1. Uwielbienie i eschatologia.46. Łk 2.13. Hbr 13. Ps 97.5.7. Flp 2.26.46.25.28.23. Ps 145.2.9.2-6.43.9. Ps 119. Mt 11.4. Jr 20.8n.37. Ps 108. Ps 96.2. Ps 34. Ps 106. Ps 18.11nn. Iz 10. Kpł 22. Ef 1. Ap 5.1.2.5. Hi 36.19. 1Krn 16.1. Ap 15. Flp 1.53. Mi 6. Łk 17.4.15. Ef 5.3.24. STARY TESTAMENT Ustawy ogłoszone przez władzę. Ps 92. Kpł 7. Am 6. Jr 5. Iz 25.2n. Ps 47.15n.2.17. UWIELBIENIE U CHRZEŚCIJAN Łk 2. Iz 25.37. Iz 40.24.3.6. Hbr 13. Jr 9.51-90.9.21. Ps 8.14. Łk 2. Prawa ubogiego.25.6.12.

15.24.27. Mt 15. Hbr 11. Panie!. 1Tm 5.36n. 1Tes 1. Jdt 16.8-19.52-64. Łk 2.24n. 1Kor 7.19. Jr 23.18-25. Lb 20. 1Tm 5.37.4.6. Joz 24. Jdt 8. Syr 51. Jr 32.Pnp 4. Rdz 12.17.1. Jr 7. 1Kor 7.1. Lb 14.8. Jr 29.8.5. PROROCY A ZAGROŻENIE WIARY IZRAELA Oz 2.3-8. Iz 19.2.8.29.21. Hbr 13. Hbr 11. Iz 44.9.7.14n.3. Iz 29. Iz 44.22. Łk 7.37-43. Wargi i serce. Iz 31. Iz 8.10. Ga 3.7.33n.14. Iz 47. 2Sm 7. PROROCY A WIARA PRZYSZŁEGO IZRAELA Wiara jako rzeczywistość która ma nadejść.28-29. Iz 41. Prz 24.18-21.9-20.11. Pwt 18. 1P 3.31.7-11.16.11-15. WDOWY Ba 4.12n.26.9.4-16.27. Wj 19.21.5. Ps 51.1.8-12.19. Hbr 11. Ps 120.28n. J 19.6. Prz 5.15-20.9-22. Instytucja wdowieństwa. Ps 115. . Iz 7.13-15. Hbr 11. Ps 106. Iz 41.8. Rz 4. Wj 14. Otworzysz moje wargi.17.9n.31. Iz 44.9-10.12.2. Rdz 38. Iz 43. 1Krl 17. Ps 34.9.14.15n. Iz 6. Rz 17. Pwt 26.36-39. Iz 40.9. Jdt 10.6nn.13-30. Ps 136. Abraham jako ojciec wierzących. Wiara jako więź przyszłego Izraela. Jk 1. Wj 13. Ga 3.10.5. Jr 28. Pwt 26. WIARA Rz 4. Pnp 4.3-9. Hbr 12. Pwt 7.15. Pwt 24. Prz 23. Ps 47.5-13.1-7. Mk 12. Jr 32. Jr 29.1-15.11.27.5-7.17n. Syr 35.1nn. Prz 4. Prz 15. So 3.11. Am 5. Opieka nad wdowami.2. Ez 36. Prz 22.5-9.33.9. Ps 141. Pwt 13.23. Ps 78. Ps 17. Jdt 5.6. Ps 105.7. Iz 6.14.12-16. Dz 9.26.11.17-24.20. Wj 12. Ps 63.23. 1Kor 7. Wj 14.1n.1. Syr 22.31-41. Rdz 15. Ps 94.19n. Iz 50.24. Ps 78.3.26n.17n. Prz 10. Ps 106.2.2-6. Jr 31.17. Pwt 9.6. Iz 44.32n. Rz 4.31. Pwt 30.9-26. Iz 40. Hbr 11. 1Kor 1.27n.21. Hi 16. J 8. Pwt 10. 1Tm 5. STARY TESTAMENT WIARA JAKO POSTULAT WYNIKAJĄCY Z PRZYMIERZA Wj 3.9-32. 2Krl 18-20.2.39. Prz 7.30nn. Rdz 1.31. Wj 19. 1Kor 7. Ez 37. Rz 10. Iz 49.3. Ez 36.21-38.4-8. 1Kor 7. Pwt 14.32.23-29.39n.20-23. 1Tm 5. Rz 4. Rz 4. Iz 6. Pwt 27.44. Prz 12. Ps 63. Tb 14. 1Tm 5.4. Jr 2.17-24. Prz 26.34. Hi 31.7-15. Syr 44. Prz 10.22n. 1Tm 5.20.2.3.11-15. Dz 6.17-22.12.5-8. Pwt 28.26. J 12. 1Mch 2.22.24n. Ps 17. Oz 14.23. Iz 30. Pwt 31.5. Niewątpliwe wartości wdowieństwa. Wj 22. Ez 36. Iz 29.4. Rdz 22.17n. Ps 89. Ps 45. Hbr 11.3. Oz 1.6nn. Hi 11. Dz 2.10.4-9. Hi 23. Hbr 11. Hbr 11.1-12.5.14.40.8. Iz 10. Pwt 6. 1Kor 7.16.3.6-10.

2.14.1-8. Dz 13.35-41. Mt 16. Iz 53. Dz 2. Iz 28.9-14. Mt 18. Mt 11.4. Mt 1.8. Flp 2. Mk 6. 1Mch 2.1-5.32. Jk 2. 1Tes 1.51. Ps 22. Dz 2. Ps 18.11.4. Łk 4.96-99. Mt 26. 1Kor 15. Mt 12. 1Krl 19. Rz 11.16.6. Mi 5. Dn 3.7. Mt 8.2. 1P 2.13-18. Mk 15. Ps 11. Mdr 2.18-20. Dz 2. Jdt 5.23. Dz 5.10.7. J 1. Iz 45.1-9.33-36. Jdt 14.54-62. Ps 136.33-40.37n.6.15n.37-38.32. Jr 20.22. Ps 29. Kol 2. Ha 2. Wj 4. Łk 22. Iz 43. Iz 6.23. Ps 44. Niedoskonałości wiary Izraela. Mt 12. Iz 8. Wiara nawróconych pogan.17. Ps 31.21-23. Rdz 15. Rdz 18. Mt 21.15.18. 1Mch 1.46. 1Mch 2. Łk 1.13-16. NOWY TESTAMENT WIARA W NAUCZANIU I ŻYCIU JEZUSA Przygotowania. 2Krl 5. 1J 2. Wiara mędrców ubogich i męczenników. Mdr 12. Iz 50. Jr 26. Łk 23.24. Mt 5.10.39.20.4. Ps 47.5. Hbr 12. 1P 2. Łk 18.25. Jdt 9.35nn. Jon 3. Wiara narodów. Łk 1-2. Łk 22.19. Hbr 12. 1Tm 4.3.38-42.16-17.49-70. Hbr 11. Mt 16.2n. Mt 5.4. Ps 7. Mt 27. Łk 1. Hbr 5.4n.16.1-3. Mt 11. Ps 105. 1Tes 2. Iz 30.52-64.17-31. Hi 19.39n. Mt 13. 2Mch 7. Ps 4.7n. 1Mch 1.33. Mt 23. 2Kor 3.13. Mt 13. Łk 1.8.22n.7-18. Ps 130. Łk 9. 1Kor 1. Ps 22.34-39. Hbr 12. Ps 73. WIARA KOŚCIOŁA Wiara wielkanocna.14. 1Mch 2.38n. Mt 11. Mt 10.2n.10. Łk 8. Pwt 9.10nn. Iz 52. Mdr 3. Pwt 5.1-6. Mk 9.3-6.18. 1Mch 2.23-32. Doskonałość wiary. 1Mch 1. Ps 40.2. KU WSPÓLNOCIE WIERZĄCYCH 1Mch 3.4. Mt 16.14nn. Dz 10.18nn.7nn.46-55. 1Kor 15.31n. 2Tm 4.41. Ps 125. Ps 131.17.12. Mt 16. Dn 12. Jr 15.8nn. Mt 8. Mt 11. Ps 22.7. Iz 50.62nn.39nn.2-10.19-23. Ps 16.4. Iz 8.22. Syr 36. Ps 62. Iz 61. Ps 23. Iz 53. Łk 12. 1Kor 12.29-38.27.11-14. Ps 47.6.16.10nn. Mt 7.2. Łk 8.51. Mt 13. Mt 23.6n.24-27. So 3.27. Mk 4. Iz 56.13-30.41. Rz 10. Wiara w Jezusa i Jego słowo. Ps 37.33. Mt 11.3.5-12. Mt 13.2. Ps 115.5-13. Mt 16.5-21. Dz 10.4.6-10. Ps 31.Hbr 11. Ps 49.2. Hi 42.45.42. Iz 51. Mt 26.27-37.10-21. 1J 2. Mt 3. Mk 6.5.11-17.1.62.20.43. Ps 74.1-5. . Hbr 11.25n.22-28. Ps 121. Dn 3-4. Mt 11.17. Iz 50.13.22-32.9. Mt 12.5n. Iz 49.11. Wiara w Słowo Dz 15. Łk 9.12-18.1-17. Łk 1.11.19n. Rz 10.2. Ps 89. Dz 19. Jr 1. Mt 8. Ps 51. Prz 20.6. Iz 42. Iz 12. Mt 21.7.41.13. Mt 28.46.23.6n. Dz 2. 1Kor 2.14.15. Wj 3. Rz 10. Jr 45. Hbr 11.

Jk 3,13-18; Iz 29,14; Flp 3,8; Ef 3,19; 1J 3,16;
Wiara i życie chrześcijanina.
Dz 2,41-47; 1Kor 1,18; Dz 6,7; 2Tes 1,8; 1Tes 1,3; Jk 1,21n; Ga 6,2;
Rz 8,2; Jk 1,25; Jk 2,12; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Hbr 12; Dz 7,55-60;
2Tm 1,12; 2Tm 4,17n; Tt 3,10; 2Tes 1,3-10; 1P 2,7n; Mk 16,16;
ŚWIĘTY PAWEŁ I ZBAWIENIE PRZEZ WIARĘ
Dz 11,21nn; Dz 16,14; 1Kor 12,3; Dz 11,18; Dz 14,27; Dz 15,7nn; Dz 11,17;
Wiara w Prawo żydowskie.
Dz 15,5; Ga 2,4; Dz 15; Ga 2,3-6; Ga 2,15n; Ga 1,6-9; Rz 5,12-21;
Rz 1,18-3,20; Rz 7,7-10; Ga 3,10-14; Rz 3,21-26; Ga 2,19nn; Ga 2,16;
Rz 3,22; Rz 5,2; Ga 3,23-4,11; Ga 3,15-18; Rz 4; Ga 3,6-9; Ga 15,6;
Ga 17,11; Ha 2,4; Ga 3,11; Rz 1,17; Iz 28,16; Rz 9,33; Rz 10,11;
Rz 10,14-21; 1P 2,4-10;
Wiara i łaska.
Rz 3,28; Ga 2,16; Rz 4,4-8; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Ga 5,13-26; Rz 6;
Rz 8,1-13; Flp 3,4; Flp 3,9; 2Kor 11,16-12,4; 1Kor 4,4; Flp 2,13;
Flp 2,12; Rz 5,1-11; Rz 8,14-39; Rz 8,38n; Ef 3,19;
WIARA W SŁOWO, KTÓRE STAŁO SIĘ CIAŁEM
J 10,26n; J 17,8; J 1,34n; J 5,33n; J 2,11; J 12,46n; J 10,26n; Pwt 4,30;
J 6,70n; J 14,1; J 14,28n; J 3,14n; J 20,8; J 20,25-29; J 1,12; J 2,33;
J 4,39; J 6,35; J 12,44; J 14,1; J 8,24; Wj 3,14; J 10,30; J 17,21;
J 14,10n; J 2,11n; J 4,48; J 20,29; J 2,23; J 11,45; J 20,27; J 6,69;
J 8,28; J 1,14; J 11,40; J 5,24; J 11,25n; J 6,40; J 12,46; J 3,16;
J 6,47; J 3,19-21; J 20,31; J 1,9-14; 1J 1,2n; 1J 2,23-27; 1J 5,1;
1J 3,9n; 1J 4,10nn; 1J 5,1-5; Rz 8,31-39; Ef 3,19; 1J 4,16; Ap 13,10;
Ap 1,18; Ap 19,11-16; Dz 4,24-30; 1J 3,2; 1J 5,4;
WIDZIEĆ
Ps 135,16; Hi 28,24; Ps 33,13n; Ps 7,10; Iz 45,15; 1Tm 6,16; 1Tm 1,17;
1J 4,12; Lb 14,14; J 1,18; Ap 22,4;
STARY TESTAMENT
PRAGNIENIE OGLĄDANIA BOGA
Iz 52,8;
Teofanie, których świadkami byli prorocy.
Wj 33,18; Wj 33,22n; 1Krl 19,13; Pwt 4,12; Lb 12,8; Lb 12,6; Lb 24,4;
Lb 24,16; 2Krn 18,18; Am 9,1; Ez 1-3; Dn 7,1; Rdz 15,17; Rdz 17,1;
Rdz 28,13; Sdz 6,11-24; Sdz 13,2-23; Wj 24,10;
Kult.
Wj 24,24; Ps 24,6; Ps 27,4; Ps 63,3; Jon 2,5; Iz 6; 2Krn 18,18; Ez 10-11;
WIDZIEĆ A WIERZYĆ
Iz 45,15; Iz 40,25n; Hi 38,41; Wj 14,13; Pwt 10,21; Joz 24,17; Wj 34,10;
Wj 16,17; Ps 46,9nn; Iz 41,20; Iz 42,18; Iz 43,10; Wj 14,31; Ps 40,10;
Pwt 32,39; Iz 42,18; Jr 5,21; Ez 12,2; Iz 6,10;
NOWY TESTAMENT
BÓG WIDZIALNY W JEZUSIE CHRYSTUSIE
W Jezusie Chrystusie ukazał Bóg rzeczy niezwykłe.

Iz 52,15; Iz 64,3; Iz 66,8; Mt 9,33; Łk 2,30; Mt 13,16n; Hbr 11,13;
J 8,56; Mt 11,5n;
Widzieć i wierzyć.
J 2,23; J 10,41; J 11,45; Łk 17,15; Łk 17,19; Mt 12,38n; Mk 15,32;
J 4,38; J 12,37; Mt 13,14n; J 12,40; Iz 6,9n; J 9,39n; J 20,28; Dz 13,31;
1Kor 15,5-8; Mt 28,7; Mt 28,10; J 20,29; Mt 28,17; Łk 24,12; Łk 24,27;
Łk 24,39nn; Mk 16,11-14; J 20,29;
W Jezusie Chrystusie Bóg jest widzialny.
J 1,51; Mt 3,16; J 3,21; J 3,36; 2Kor 3,11; 2Kor 3,18; J 1,14; 1J 1,1-3;
J 14,9; J 1,18; J 12,45;
WIDZIEĆ BOGA TAKIM, JAKIM JEST
J 14,12; J 14,28; J 17,1; J 17,5; Hbr 11,1n; J 16,10-19; J 7,34; J 8,21;
Dz 1,9nn; 1P 1,8n; Mt 26,64; Mt 24,30; Dz 7,55n; Ap 1,7; J 19,37;
Hbr 2,8; Dz 1,11; 1Tes 4,17; Flp 1,23; Mt 5,8; Ap 22,4; 1J 3,2;
WIERNOŚĆ
Wj 34,6; Ps 119,90; Ps 25,10; J 18,37; Ap 3,14; J 1,14; J 1,16; Ap 2,10;
STARY TESTAMENT
Wierność Boga.
Pwt 32,4; Iz 40,8; Tb 14,4; Lb 23,19; Iz 25,1; Iz 55,11; Ml 3,6; Oz 2,22;
Oz 4,2; Ps 36,6; Ps 89,1-9; Ps 89,25-40; 1Krl 8,56nn; Ne 9,33; Ps 85,5;
Ps 85,11nn;
Wierność człowieka.
Joz 24,14; 1Sm 2,35; Ne 9,8; Syr 45,4; Ps 78,8nn; Ps 78,36n; Ps 106,6;
Prz 20,6; Iz 42,18nn; Iz 42,1nn; Iz 50,4-7; Iz 49,5;
NOWY TESTAMENT
Wierność Jezusa.
Mk 10,45; Łk 24,44; J 19,28; J 19,30; Ap 19,11nn; 1Kor 1,8n; 1Tes 5,23n;
Rz 11,29; 2Tes 3,3nn; 2Tm 2,11n; 2Tm 2,13; Hbr 13,8; Hbr 2,17;
Hbr 4,14nn; Hbr 10,23;
Wierni Chrystusa.
Dz 10,45; 2Kor 6,15; Ef 1,1; Flp 4,8; Mt 23,23; Ga 5,22; Łk 16,10nn;
J 15,9n; J 14,15; J 14,21; J 14,23n; 2J 1,4n; 2J 1,6; Mt 25,21; Mt 25,23;
J 15,11; Mt 6,13; Mt 26,41; 1P 5,8n; Ap 13,10; Ap 14,12; Ap 7,14;
Ap 12,11;
WIĘZINIE
PRÓBA WIĘZIENIA
Wj 13,14; Dn 7,8; Am 1,6; Am 1,9; 2Krl 17,6; 2Krl 17,23; 2Krl 24-25;
Mt 5,25; Mt 18,30; Ap 2,10; Rdz 39,20nn; Mdr 10,14; 1Krl 22,26nn;
Jr 20,2; Jr 32,2n; Jr 37,11-21; Jr 38,6; Mt 14,3; J 18,12; Mt 27,2;
Dz 5,18; Dz 12,3nn; Dz 16,23n; Dz 20,22; Ef 3,1; Ef 4,1; 2Kor 11,23;
2Tm 2,9; Flp 1,12nn; Dz 5,19; Dz 12,7-11; Dz 16,26; Iz 58,6; Mt 25,36;
Mt 25,40; Hbr 10,34; Hbr 13,3; Ps 69,34; Ps 107,10-16; Iz 61,1; Iz 52,2;
DUCHOWA NIEWOLA GRZESZNIKA
J 8,34; Sdz 2,14; Prz 5,22; Prz 11,6; Rz 7,14; Rz 7,23; 2Tm 2,26;
Ps 18,6; 1P 3,19; Ga 3,23; Rz 7,6; Rz 6,12-23; 1Kor 7,22; Dz 20,23;

2Kor 10,5; Rz 1,5; Ef 4,8; Ps 68,19; 2Kor 2,14;
WINNICA
Ps 104,15;
Winnica jako symbol radości człowieka.
Rdz 8,21; Rdz 9,20; Rdz 5,29; Lb 13,23n; Pwt 8,8; Am 5,11; So 1,13;
Pwt 28,30; Pwt 28,39; Iz 7,23; 1Sm 8,14n; 1Krl 21,1-16; 1Krl 5,5;
1Mch 14,12; Mi 4,4; Za 3,10; Am 9,14; Za 8,12; Syr 24,17; Ps 128,3;
Pnp 6,11; Pnp 7,13; Pnp 2,13; Pnp 2,15; Pnp 1,14;
Izrael jako winnica niewierna względem Boga.
Oz 10,1; Oz 3,1; Iz 5,1-7; Jr 2,21; Jr 8,13; Jr 5,10; Jr 12,10;
Ez 19,10-14; Ez 15,6; Ez 17,5-19; Iz 27,2n; Ps 80,9-17; Mk 12,1-6;
Mk 12,7nn; Mt 21,28-32; Mt 20,1-15;
Prawdziwa winnica, źródło chwały i radości Boga.
J 15,1n; Mt 15,13; J 15,9; J 15,13; J 10,10n; J 10,17; Mt 26,27; J 6,56;
J 15,4nn; J 15,9n; J 15,16; J 15,8-11; J 17,23;
WINO
Pwt 8,8; Pwt 11,14; 1Kor 12,41; Ps 104,15; Sdz 9,13;
WINO W ŻYCIU CODZIENNYM
W życiu świeckim.
Rdz 9,20n; Rdz 49,11n; Prz 3,10; Syr 32,6; Syr 40,20; Syr 31,27;
2Mch 15,39; 1Tm 3,3; 1Tm 3,8; Tt 2,3; 1Tm 5,23; Mt 11,19; Am 2,8; Oz 7,5;
Iz 5,11n; Iz 28,1; Iz 56,12; Prz 21,17; Syr 31,30n; Syr 19,2;
Prz 23,30-35; Ef 5,18;
W życiu kultycznym.
1Sm 1,24; Oz 9,4; Wj 29,40; Lb 15,5; Lb 15,10; Pwt 18,4; Lb 18,2;
2Krn 31,5; Ez 44,21nn; Kpł 10,9n; Pwt 29,5; Jr 35,6-11; Am 2,12;
Sdz 13,4n; 1Sm 1,11; Łk 1,15; Łk 7,33; Lb 6,2-20; Dz 21,23n; Dn 1,8;
Jdt 10,5; 1Tm 5,23; Rz 14,21; 1Kor 10,31;
SYMBOLIKA WINA
Syr 9,10; Pnp 1,4; Pnp 4,10; Koh 10,19; Za 10,7; Jdt 12,13; Hi 1,18;
Jr 51,7; Ap 18,3; Prz 9,2; Am 5,11; Mi 6,15; So 1,13; Pwt 28,39;
Iz 51,17; Ap 14,8; Ap 16,19; Am 9,14; Oz 2,24; Jr 31,12; Iz 25,6;
Jl 2,19; Za 9,17; Mk 2,22; J 2,10; J 4,23; J 5,25; Mt 26,29; 1Kor 10,16;
Kol 3,17; Kol 2,20nn; 1Kor 11,25n;
WINOBRANIE
Winobranie jako wyraz błogosławieństwa Bożego.
Wj 23,16; Wj 34,22; Pwt 16,13; 1Krl 8,2; 1Krl 8,65; Sdz 9,27;
Sdz 21,19nn; Iz 16,10; Jr 48,33; Ps 4,8; 1Sm 1,14n; Oz 2,14; Iz 7,23;
Pwt 28,39; Iz 24,7; Iz 32,1-13; Jl 1,5; Iz 16,9n; Jr 48,32n; Ml 3,11;
Jr 31,12; Ag 2,19; Oz 14,8; Am 9,13; Ez 28,26; Jl 2,24; Iz 25,6;
Winobranie jako wyraz kary Bożej.
Jr 6,9; Lm 1,15; Jr 49,9; Ab 1,5n; Iz 63,1-6; Jr 25,15-30; Ap 14,17nn;
Ap 19,15;
WŁADZA
STARY TESTAMENT

W obliczu imperiów pogańskich. Mt 19.13n.1. 1Krl 21.28.28.12-18. Rdz 1. Kpł 9.25.13-17.15.12.2. 1Sm 15.40.11. Lb 11. Ef 6.6. Wj 19.22.36. Jr 27. Ef 5. Mk 4.22-33.4. Dz 4. 1Sm 13. Dn 7. Ps 19.13-16. Dz 16.11n.9-13. 1Kor 5.8n. Mt 12. Mt 5. Lb 8. 1Krl 19.10.25. Symbol solidarności. Wj 21. Syr 7. Mk 2.23nn.1-5. Syr 30.21.18. Łk 22. APOSTOŁOWIE Depozytariusze władzy Jezusa. Łk 13.2. Jr 29. Dz 11. Kol 3. Kpł 19. Rdz 16. Ap 17. Łk 13.1-19. Kol 3.17-24. Flp 2. Lb 27.4n.26.13n.7.21. Prz 23.3.25nn. Ps 15. Kpł 1.16. Ez 1.1.13n. Dz 23.14n.3.9.6nn. Dn 7. Ef 3.2.37. Kol 3. który posiada władzę.27. Mt 20. 1Tes 2. Lb 8.4. Mt 28.22.26n. Ef 6.3-8. Dz 3.7-11. Wj 18.15. Relacja pomiędzy kościołem a władzami świeckimi.9.24n.14n. Dz 22. Syr 33. Ez 3.9. Ba 1. Kpł 4. Mk 8.23. .23n. Mt 9.14. WŁOŻENIE RĄK Wj 14.19. Dz 5. Znak poświęcenia.50.16. Rz 13. 1Tm 2.16. Mk 10. 1P 2.32. WŁADZA W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Dwie władze.15-23. Łk 22. Dz 25. Dn 7. 1P 2. J 13.5-11.1nn.22. Mt 21. 1Krl 18.28.9.16n. NOWY TESTAMENT JEZUS Jezus jako Ten. Mk 1.10.31.6-10.1-6.6. Łk 4.7-15. Iz 14. Rdz 3.1-7. 1Mch 2.22. Rdz 48.13.21nn. Iz 8. Iz 10.4. Ef 6.29. Iz 10. Mt 8.13nn. Dn 7. Syr 10.11. Warunki potrzebne do wykonywania władzy. Pwt 34. STARY TESTAMENT Błogosławieństwo.27n.10n. NOWY TESTAMENT W życiu Jezusa. Łk 10.42nn.20n.19-25.46.30.13. 2Krl 8. Łk 4. Dz 13. Łk 24.3. J 13.15-28.16.12n.41. J 19.5.18. Mk 10.26.21n.WSZELKA WŁADZA POCHODZI OD BOGA Rz 13. Dn 7. Mt 22. Kpł 16. J 18. Wj 21. Różne formy władzy doczesnej. Mk 3. Łk 10. Ef 6. Kpł 3.5nn. Mt 21. Flm 1. Wykonywanie władzy ludzkiej.36.4. Jezus wobec władców ziemskich.

12. Hi 5.13.11nn.1.17. Rdz 5.15. Syr 48.6.11.60. Mt 3. Tryumf w porządku kosmicznym. Lb 11.3. Dz 2.10.15.12.62.12.13.12. Syr 35.22.7.51. Mi 1. Mk 14. Rdz 7. Ez 31. Wj 15.22.28.16. Kpł 26. Hbr 1.50n.6n.4.22. J 20. Rz 8.36.58.3. Ap 1. J 1.11. Ef 1. Rdz 7. 1Tes 1.15.19. Sposób wniebowstąpienia.18. Syr 44.10.34.41n. Wj 16. Dn 3.14. Ap 1.17.7nn.3nn. Ef 1. Rdz 27.16.1.1. J 12. Łk 22. Mk 12. CHRZEŚCIJAŃSKA DUCHOWOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA Ef 2.9. Łk 24.12.10.17. Dz 1.5.38.7.19. Pwt 28.1.2. Ps 133. Hbr 8.6n. Flp 3. Dz 28.10.3.12n. Prz 3.11. Iz 19.14nn. Jr 51. . Dz 2.3.27. 2Tes 1.11. Mt 28.16.5. Prz 30.10-16. Ap 7.10-18. Tb 12.1-4. 1P 3.27.14.6.5. Am 4.8. J 6.3-11. Ez 19. Kol 3. Dn 4.7. 1Tm 3. Hbr 2. Ps 144.3.3.8. J 6. Rdz 11. Pwt 30.20-21.6.15. 1Tes 4. J 6. Hi 1. J 3.4. Joz 15.6. Hbr 10. Rdz 17.14. WNIEBOWSTĄPIENIE POMIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ Iz 66.21.19. Mt 11.34. Iz 4.14. 1Tm 4. Dz 9.26. WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA DO NIEBA Dz 2.19.10. Hbr 4. Kol 2. 1Kor 15.10. Wj 19. Syr 49. J 6. Ps 104.58. Mt 18.25. Zstępienie i wstępienie. Hbr 9.5.14.16. Hbr 6. Mk 16. Mi 5. Rz 10.33.62.21.20. Pwt 28. Ap 5.20n. Dz 10.19. J 6. Iz 32. Ba 3. Ef 4.33. Moment wniebowstąpienia. Flp 2. Koh 5. Hbr 12.1nn. Ps 148.19. Hi 38. Pnp 5.10. Wj 19.16.4.20n.6. Hi 12.20.6-7.19n. Tb 12.45-49.2.44. Ez 17. Wj 15.24. Ps 104.3. 1Tm 5.4. Rdz 16. Hi 29. Rdz 11.18. J 6. Mk 16. Hbr 1. J 6. Jr 5. 1P 3. Ap 4. 1Tes 4.19n. Iz 44. Łk 24. 1Krl 22. WODA W HISTORII LUDU BOŻEGO Woda i zapłata doczesna. Iz 2.12.17.22-28. Ps 1. Sdz 13.6. Iz 14. Iz 55.16n. J 6.9-12. Łk 24.W życiu Kościoła. Rdz 28. Tb 12.23. Ps 104. 1Kor 15.24.6-11.7.58.13.10. 2Krl 2.22.12.23nn.35nn.18n. Dz 8. Dz 10. Ez 31. Pwt 28.3.14. Łk 24. Am 7. WODA TWÓR BOŻY Rdz 7.43.29.6. Ps 139.23. Ml 3.4-13. Pwt 33.19. Rdz 8.10n.36-42. Pwt 8. Dz 19.34.6. Ps 68. Łk 24. Hi 20. Dz 1. Rdz 26. Mt 28. Pwt 11.4. Dn 7.6.50n.15. Ps 18. Iz 30. Iz 24. Kol 3.4.2. Dz 6.4. Mk 16. Hi 28.8.13.15.62. Dz 8. Kpł 26.24.12.9n.10. 2Tm 1.2.53.22-36. J 20. Kpł 26. 1Mch 2. Ef 1. WNIEBOWSTĄPIENIE JAKO PRELUDIUM PARUZJI Dz 1. J 14.13. Rdz 21.24.25.20. Mdr 18.1.20n. Ps 115. Ap 14.2n. Dz 3. Ps 104. Lb 24. Dz 13. Ps 135. J 11.10.2. Ps 4.6. Ap 11. 1P 1.1. Ap 3.18.

Ps 46. Iz 49.26-3. Ps 121. Wj 40. Ps 46.6.9n. Lb 21.34. 2Krl 19.4.3. Mdr 10.3.13n. Ps 110. Lb 14.12. Rdz 8. Ps 143.37n. J 19. Iz 44. Kpł 15. Ps 118. Rdz 18. Za 13. Iz 48.8. Syr 24.1-7. Iz 58. Ez 4. Ps 69. Iz 1.1-8. IZRAEL W SŁUŻBIE JAHWE PROWADZĄCEGO WOJNY Wj 23.10-14.5n. Jl 4.8.5-5.20n. Hi 22. Ap 22. Iz 8. Kpł 11. 2P 2. Pwt 28. Ps 144. Ps 20.10n.26. Wj 14.16. J 4. Joz 5.18.21.23.4. Tt 3. Ez 19. Wj 29. Rdz 19.4nn. Ps 114.11. Sdz 3-12. J 7. Kpł 16. 2Sm 10. Wj 11.26-30.17. Iz 19.24.2-15.24. Wody straszne. J 2. Jr 17.25. Ps 60. Joz 6-12.10. Rdz 2.2n.17.1-13.5. Pwt 7.10.27-33. Iz 55.3n. J 13. Łk 7.39.7-14. Ps 124. Rdz 4. Pnp 8. 1Sm 31. Iz 2. Ap 7.18n. Joz 7.24.23n.21-35. Iz 1. NOWY TESTAMENT Wody ożywiające. Jr 47.13. Iz 5. Wj 17. Am 8.4.7. Za 14. Ez 47.20. J 9. Ps 43. 2Sm 5. J 15. Iz 5. Ez 36.1. Kpł 14.20. Ps 32.17.2n.10.2. WOJNA STARY TESTAMENT WOJNY LUDZKIE I BOJE BOGA 2Sm 11. Ps 45.1.6. Ps 78.16n.6.11n. J 7. Ps 26. J 2. Iz 41. Iz 51.4.10. Kpł 17. Ps 142.1-12.32-36. Rz 6. Ez 34.10-14.17.1n.3-11. Jr 6. Ps 29. Kpł 16.8. Ez 31.13.21. Ps 35.5.2. Hi 40.1. Pwt 2. Ap 22. Ps 18.6n. Sdz 5.10-14.29n. Jr 46. Hi 12. Iz 25. Łk 3. J 5. Ps 51.8.19nn.39-44.4.6.38.6n. Iz 35.Kpł 26. J 3. Am 4. 2Sm 5.18.23.10.15. Ps 1.7. Wody oczyszczające.19. Sdz 5.7. Ez 39. J 4.44. 1Tm 5. Jr 14.4. Iz 11. Wj 17. Woda posiada zazwyczaj wartość symboliczną. Wj 3. Iz 30.9.8n. 2Sm 8.11. Jr 31. . Jr 4.40.3. Ap 21.10.38. J 13. 2P 3.6. J 7.5nn. Ps 124. 1Krl 18.5nn.7.25. Jr 27. WOJNY JAHWE W HISTORII Jahwe w walce o swój lud. Wody chrztu. Mdr 10. Ez 47. Iz 55. Ps 18.17-20.12. Pwt 7.16n.25-31. Ps 78.40. Syr 15. Ez 23. Ez 47.15. Ez 16. Jr 2.3nn.4-8. 1Sm 28-30.2. Ps 2.1n.6nn. Mt 27. 1Sm 11-17. Bóg w walce przeciw grzesznikom.20.24-27. Ps 42.4. 1Kor 10.4-9. Jr 17. Ps 71.17.5. 1Sm 4.15n.6n. 1P 3. Lb 20.18.8. WODY ESCHATOLOGICZNE Woda w planach odrodzenia ludu Bożego.1-12. Iz 8.16. Ez 36.4.5.1.6nn.11.1-7.10n.10. Iz 49.8.6-9.20. 1Kor 10.4-9.4.1nn.

1P 5. Ap 12.8. Mdr 9.14. KOŚCIÓŁ JEZUSA Kościół walczący. Pwt 30. Jr 31. Ps 44.7.14.23. Iz 55. Oz 2.2.14. 1Mch 2-4. Ef 6.18-21.29. J 14.13. Mdr 4. Tb 4. Ps 135. Iz 50. Ap 12. Iz 6.21. J 12.5. Ez 18.16. Iz 40.27.22. Kontrakt Boga.5nn. Ap 20. Rz 9. Mt 4. Dn 7.11.10. Hi 37. J 11.27.38. WOLA BOŻA WOBEC SPRZECIWÓW CZŁOWIEKA Am 1.11.19.15-18.54.28. Rdz 3.31. Iz 53. Ps 33. Mi 7. Łk 1. Dn 4. 1J 2. Mt 12.52. Mdr 5. Dz 4. Jr 18. Mt 11. J 15.19nn. Pnp 2.7nn.1-3.14.10.50n.26.5.11. Jr 18. Syr 33. Jdt 1-7. J 13.4n. Dn 7.6. Ap 5.19-25. J 13.10. Prz 21.9n. Mdr 5.30.4.23.11-16.11.6. Jon 3. Ez 18. J 14. W refleksjach autorów natchnionych.1-6. Pnp 8.8. BÓG OBJAWIA SWOJĄ WOLĘ W historii.6. Ef 6.18. Wj 19. Ap 6.11. Ps 2. Am 1.2.25-28. Iz 58.11.21. .17. Ps 22. Dn 11. 2Mch 15. Ap 19. 1Sm 12.2.1.11. Łk 11. Hbr 10. Rdz 3.4.14.7nn.18nn. Mdr 9. Syr 43.10. Ez 36. Ap 14.10nn. Iz 29.26n.20. Mt 24. J 16.18.17n. Iz 45.1nn.1. J 18.30. Ez 18. Wj 32. Mt 24.4. Ap 19. 1J 5.5nn. Am 3. Iz 62. Ap 19.52.8n.12. Iz 42. Ap 7. STARY TESTAMENT Rdz 2.13. OSTATECZNY BÓJ Działania wstępne. Dn 4. Dn 11.12.28. Hi 23.13-17. Dn 4. Mt 10. Ap 21. Pnp 3.4.6. Iz 63.27nn. Oz 6. Ap 11.11. Jdt 9. NOWY TESTAMENT JEZUS Łk 22.1-12.7.17-13.21. Oz 2.17. Ez 38. Iz 59. J 16. Ap 19. Am 4. WOLA BOŻA 1Tm 2.1-11.33. Iz 10. Ez 18. 1Tes 5.22. Mdr 12.25. Łk 2. Ap 11.BOJE ESCHATOLOGICZNE Atak sił wrogich.1-11. Ap 12. 2Mch 8-10. Hbr 10.21n.22nn. Ps 1. Tb 12.38. Jr 9. Dz 13.25. Ap 20. Obrazy ostatniej walki.4. Ap 10.23. J 18.8n. Iz 44. Dn 7.33. NOWY TESTAMENT Łk 1.9. Ps 40.13. Kol 2.13.1nn.12.17.1-5.15-20.7-10. Ap 11. Ap 9.14-19. Mt 26. Dn 12. Dn 8.16.3.1-6. Ps 35.3.32.33.9.17-23.9.4. Za 14. 1J 4. Prz 19. Iz 10.13-17.13.22. Rdz 3. Łk 22. Wj 3. Ap 3.15n.9.15. Ps 143.1-4.34.6-12. Ef 6. Jr 29.19. Broń chrześcijanina.40-45.

24nn.33.5. NOWY TESTAMENT Hbr 2.14-17.22-25.2. Flp 1. Ps 16. Jdt 10. Znaczenie tej wspólnoty. Mt 21. Wonność a liturgia. Kpł 3. WSPÓLNOTA STARY TESTAMENT Kult.23. Flp 2. Lb 20. Pnp 1.18. Prz 27. J 4.10.9.14n. Łk 1.26. 1Kor 4. Mt 6. Dz 2. Ps 63. Mt 12. 1Krl 10.2-6. Lb 1. 2Kor 1. Dz 18. Łk 12. 2Sm 12. 1P 2.11.6. Mt 20.16nn. Ef 5. 1Krn 15.14.13.4.36. Pwt 10. Ps 73.3-4. 2Kor 4. 1Tes 5.37nn. 2Kor 8-9. Est 2. Mt 15. Flp 4.7-11.47.9.50. Ps 22. Prawo. Ef 1.17.13.24. Flp 2.16-17.2-5.20.21. J 10. Mk 6. Ml 1.14. J 12.21. Pnp 5. Wj 24. Ps 141. Rz 8. Wj 30.55.17.43. Łk 12.10n. Mt 7.13. Pnp 4.42.2.17.17-18. 1Tes 4.50.CHRYSTUS A WOLA BOŻA Jezus objawia szczególne upodobanie swojego Ojca. Rdz 27. J 6.37. Iz 60.2.6.7-13. Mt 2. Flp 3. Mdr 18.9.6. J 15.15. Wj 30. Lb 7.9-10. Pnp 1.16. Wonność w życiu społecznym. 1Krl 7. Rz 6.3.34-37.3. 1Krl 22.20.17. .7.1-4. Wj 18. Wspólnota serc w ludzie jest owocem przymierza. J 8.2. 1P 4. Wspólnota z Panem w Kościele.49. 1Krl 10.11. Ap 5.27. Ps 42.12-18. BĄDŹ WOLA TWOJA Mt 6. Wj 19.25. Pwt 24. Ga 6.32.38nn.9. Wj 23. Hbr 10.11. 1P 4.18. Pwt 22.7n.2.3. Ps 49.32.15.31.17.6.11. Ps 40. Mt 23. Mt 20.5n.1-10. Modlitwa. Am 6.21. Rz 12. Mk 3. Pwt 23.14. Pwt 24. 2Sm 14.18.25. Rz 12.10.12-17. 1Tes 4. 2Kor 2.46. 2Krl 20. 1Kor 10.8.12n.25. Jk 4.18. Czynić wolę Bożą. Łk 7. 1Krn 13.13. Ef 2.2-5.17. Łk 12. Rozpoznawanie woli Bożej.21. Jezus wypełnia wolę Ojca. Am 3. Mt 11.14.22. 1Mch 1. Prz 7. Ap 8.44.7.20. Przymierze. Mt 22.11. 1P 3.21.3-14.22. J 6. Wj 24. Mt 27.14. J 14.18.42. Hbr 13.30.10. Rdz 37. Rz 2. Dz 4.2.2. Mk 14.19nn.12.18.27. J 14. 1J 5. Dz 4. Ps 119.2. Wj 33.34. Mt 26.13. 2P 1.1. Kpł 19.10.32-5. Mk 8.19. J 5. WONNOŚĆ Rdz 43. Wj 30.2. Ef 5.6-11. J 17. Wj 29.29.3. Łk 22. Mt 7.86. Kol 1.44. Ef 6.

15.23.20.7.15.19. Rdz 4. Ps 22.10.5. Przez miłość braterską.13. Wj 19. Jr 20. Pwt 16. Am 3.11.24.29. Łk 9. Wj 3.4.6.20.20.11.5.4. Ps 89. . J 6.15.11.3. Skutkiem.8. przez Chrystusa. Pwt 10. Lb 18. 2Tm 1. 1Sm 16. Rz 1. Ag 2. Sdz 5. Flp 1. STARY TESTAMENT WYBRANIE W PRZEŻYCIACH LUDU Fakt wybrania. Rdz 9.16.27. Wj 19.15.4.17.8. Iz 49. Ps 34.14. Mdr 5. Iz 20.1-6.11n. Jr 15.1. Łk 1. Ps 35.19. Ga 4. ZNACZENIE WYBRANIA Źródłem.23n.7. Iz 42.1nn. WYBRANIE NOWE ESCHATOLOGICZNE Wybranie i odrzucenie.3nn. WSTYD SYTUACJE. J 15.11. Wstyd a bałwochwalstwo. Pwt 12. J 14.25.5.4. Rdz 26. Rdz 5. Joz 24.13.4n. Flp 2.56. Rdz 9. Ps 22.16nn.4. Iz 47. Joz 24.7.13.3.24. Mdr 2. Sdz 5.2n. Lb 8. Pwt 17. Rdz 30.1-11. 1Sm 10. 1J 4. Pwt 7. 2Sm 7.4nn.23. J 15.16n.26.1nn. Wstyd i nagość. Ps 25. Pwt 14. 1J 3.68. Iz 30.7. Lb 23. Rdz 27. Mdr 5. 1Kor 12. Sdz 5.17. Celem. Rdz 11.30.26. 1J 2. Iz 8. Pwt 28. Iz 4.13.21.24.2n. Ciągłość wybrania.3. Iz 44. Pwt 26. Pwt 18.17. Ps 22. 1Sm 10.1-2. J 15. Ps 6. 2Kor 13. Pierwsze wyrazy świadomości wybrania Bożego. Rdz 7. Pwt 7.9. Iz 41.8n. 1P 5.18.20.1.1. 1Kor 4.2. Wstyd i klęska. Iz 8. J 14. Am 7. Ps 69.1.25. 1J 2. J 17.4.40.19. Ps 106. Rdz 12.12. Hbr 2. Rdz 12. 1J 4.17. Am 7.15.20-23. Hbr 12.5.23. Rdz 4. Sdz 5.6. J 14. WYBRANIE Mt 20.13.3.26.11.13. Sdz 5.8. Mt 5.6-12.6. SPRAWIEDLIWY UWOLNIONY OD WSTYDU Przez Boga. Wstyd a bezpłodność.5n.14. 1Krl 2.7-16. 1Tes 4. J 17.9.23.24.29.9.8.15. Iz 50.7n. 1J 1. Ez 23.1Kor 1. Pwt 26.10.29. W KTÓRYCH WYSTĘPUJE POCZUCIE WSTYDU Ez 36. Ps 132. Sdz 5.2-3.4. Ps 70.1.5. Rdz 28. 2Sm 2.1.24. Ps 78. Rdz 11. 1J 4.25. Rz 14.11. Rdz 22.14. Rdz 27. Ps 68.3.6.23.23. Ps 16. 1Sm 16. Hbr 11.26. Rdz 9. Wj 34. Ps 109. Iz 1. Mdr 4. Iz 53.

Dz 1. Prz 23.16.27.28.35.20.8. Dz 13.10. Mt 16. Iz 45. Syr 30. Pwt 8.34. Iz 42.12n.13. Iz 53.2. 1P 1.17.30. Iz 45.23-26.23. Ps 78. Za 2. Mt 8. Mt 13. Ef 2. Ez 20. J 1.17. Hi 5. Jr 1. Prz 23. So 3. Mk 1. Kpł 26. Odkupiciel.17.51.17. Łk 6. Rz 16. Mt 24. Iz 43. Iz 52.33n. KOŚCIÓŁ JAKO LUD WYBRANY Wybór Dwunastu. Prz 23.2.20. Jr 30.14. Mt 10. Wybranie Boże jest rzeczywistością.2-6.28n.28. Rz 11. Am 3. Mk 6. J 5. Syr 21. Hbr 4.8-12.12.21.1nn. Iz 49.32. Prz 10. Jr 49. Iz 28. Mt 24.20. J 15.23-28.5-6.11.3. 1Krl 19.11. J 9.4n.30.12. Dz 6. Jr 5. Oz 11.6-11. Pwt 4. Dz 1. Jr 31.2. Mt 4. Dz 10. 2Krl 23. Dz 15. Mt 25.7.24. Mt 13.15. Ps 6. Prz 5.14nn. Wychowywanie Izraela przez Jahwe. WYBRANI I ODRZUCENI Mk 13. Łk 4. Jr 2. 2Tm 2.22.7.37. Prz 30.13.9. J 8.18.36.27.17.9. NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO WYBRANY BOGA Łk 9.4nn. Za 1. Hbr 10. którą przeżywamy.23n. J 5.10.10. Pwt 30.33. Jr 31. Iz 65. Łk 23. Mt 20. Oz 7.3. J 13.5. Oz 11. Iz 50.15. 1P 2.30n.6.1-4. Prz 5. Mt 8. J 17.38. Ef 1. Pwt 11.17.67n. Pwt 4.12. Jr 14. Ps 94. Ef 1. Oz 2. 1Tes 1. Ef 4.7.22.15.34.1-4. Dz 26.4. Za 3. 1P 2. Wj 20. Rz 9.19.40.22n. Jr 6. Mt 17.19n. BÓG JAKO WYCHOWAWCA SWOJEGO LUDU Jak ojciec wychowuje swoje dzieci. Ez 16. Iz 65.18.35. Ef 1.14. Pwt 8. J 17. Prz 4. 2J 13. J 2. Prz 22.18-21.2-7.70.37n.24.9nn.10. Mt 7.3. Łk 1. Pwt 4. Prz 1. Iz 44. Am 4.18.1. Ef 1. Oz 11. Ps 38. J 16. Łk 24.27. JEZUS CHRYSTUS JAKO WYCHOWAWCA IZRAELA Ten.4. Jr 46. Prz 1.29. .10.14. Mk 13.17.8n.7-14.1.13.5-16.13n. J 8.1.1.13. Ga 3. Dz 9.1Sm 16. który objawia.2. Łk 10. Kpł 26. Oto mój wybrany. J 1. Mt 8. Ps 16.8n.23.28.5. Iz 41.10-13.4-15.4.19. Prz 1. Pwt 21.5.5.3-6. Rz 8.11-14.22. Jr 7. Pwt 7. Iz 6. Kpł 26.26nn.24. Jr 31.17.16.36.21.7n. Jr 7.11. Wj 4. Mt 16.41.1.15.7. Iz 42. Syr 22.30. J 6. Mt 11.24-28.2.20-35. 1P 1. J 6. Ap 17.32n.7.4.6.8. Oz 10.15-21.13. WYCHOWANIE Ga 4.36.16. Mt 16. 1Kor 1.37.1-13. Mt 13. Mt 14.27.13n. Iz 53.3.29. Rz 11.26-31.35.2.4.2. J 21. Prz 6.15nn. J 16.4. Hbr 5. Prz 23.23.1-7.22. Syr 22. J 4. Jr 6. Jr 31.1.20.46. Syr 1.20. Iz 8.8. J 17. Iz 43. Iz 65.27.8.17.1. Iz 45. Mk 3.13.14n. Mk 1.10nn.1.24n. Mt 17. Jr 10. Rz 11. Dz 6.12n.2. So 3. Syr 42. Iz 14.

19.11. Iz 48.8. 2Kor 5. J 17.11n.14.19nn.23. Jr 2.9. Ne 9. Iz 41.21. 2Krn 36. Hbr 11. Wj 19.8-11. 1J 2.12n.4. Iz 43. 2Krl 25. J 6. Iz 40.16.6.1-8. 1P 2.11.22. Iz 52. 2Krl 17.3.16. Oz 2. Iz 10. Oz 2.12.14.19.16. Mt 18.20. Dn 9.21.11.20.23.7.5-10. Oz 11.16. Pouczenie i nagana. 1Tes 5.25nn.6. 2Tes 3.16.16.19. Hbr 10.20.28nn.15.19.31.3nn. Iz 11.27.11-14. Ga 4. Wygnanie a Nowy Testament. J 14.11nn. Iz 53.15. Ezd 9. Iz 42. Hbr 12.6n.32. Iz 5. Iz 63.14.6.13nn. Am 2. Iz 30. Iz 42.11. 2Krn 36.3-6. 1P 1.26. Ne 1. Jr 29.Wychowawca. Ba 1. Tt 2.14n. Przygotowanie nowego Izraela.18. 1Kor 4. Jr 31.16. Iz 11.1n.7-16.3.6. Iz 8. Iz 46. 1Tes 1. Pwt 32.5n.11. Jr 5. Iz 55.26.19.27-30. Ga 4.4. Wj 14. So 3. Ga 3. Iz 44. Oz 2. .19. Iz 40.6. Ez 16. Iz 52. Oz 11. Iz 35. Iz 54. 1J 2.11n.8-11. Iz 63. 2Tm 3.10.14. Iz 10.16n.1-7.18nn.6. 1Kor 10. WYGNANIE JAKO KARA ZA GRZECHY Wygnanie jako najsurowsza kara. 1Kor 4. Jr 31.1. Iz 1. Iz 64.3n.10-17. 2Tes 3. Ez 17. Hbr 12. Iz 49. Iz 43.12. Jr 10.1n.15.63-68. Ez 34.9.2n. Ez 11. Jr 31.7.15. Ba 6.1n.16.2. Iz 5. Jr 52. Iz 45. Krzepiąca działalność proroków. Iz 35. Ps 106. Kol 3.19. Ez 37. Iz 44.8nn. Iz 49.10.25. Jr 16. WYGNANIE Am 1. J 16.1-14. Iz 41.3. Wygnanie i wyznawanie grzechów. Nowe wyjście z niewoli. Oz 2.15.KOŚCIÓŁ WYCHOWANY I WYCHOWUJĄCY Duch Święty . Iz 35.7n. J 16.8nn. 2Krl 24.4.45. Iz 42.11. J 15. Iz 40-55.19.6. WYGNANIE JAKO OWOCNA PRÓBA Ez 11.38.16. Ez 22. 1Kor 11. 2Krl 15. Ne 9.16. 2Krl 25. Jr 29.26.29.1.15.12. Wygnanie jako objawienie grzechu. Iz 35.17-20. Wj 17.7nn.7-10. Jr 31. Iz 63. Ef 6. 1Kor 11. Iz 41. Iz 35. Ez 37. 2Tm 2. Ez 1.11.1. Jr 24. Iz 40.16. Iz 49. Pwt 28. Pwt 32. 2Kor 7. Nowe wyjście.11.5.9. Jr 13. Ps 126.14. Ez 37.24-28. J 14. Ez 36.16. 1Kor 4. Dz 20. Ezd 1. Jr 16. STARY TESTAMENT Pierwsze wyjście.6-7. Ap 3.6. Jr 2. Mi 6. Pwt 32.16. WYJŚCIE Z EGIPTU Wj 3. Iz 41.

Ga 3.8. 1Tm 6.2n.6.3. J 3. J 6.9n.13.15nn.23.13n.6. 1P 2. Mt 3.13.1-6. WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Iz 6. . J 6. 1J 2.20.15. 1J 1.3. Wj 15. Łk 5.5. Syr 15. J 18. J 17.14. Wj 4.1.3.4. Wj 19.3-7.16. Mt 27.10-21.37.12.22. Łk 10. Wj 24. J 8.17. 1P 1.8. Ps 32. Dz 8.21n.30-33. Wj 19.14-18.6nn. 1P 1. Wj 4. Wj 12. Wj 17.7. Pwt 18.50. J 13. Ps 106.21.11.7. Rz 3.26nn.6. 1Kor 9.31. 1Kor 15.16. Ne 9. WYZWOLENIE IZRAELA Wyjście z Egiptu. Pwt 9. Ps 31.14n. 1P 4. J 9. 1Kor 5.12n.3. 1P 1. J 12. Ap 21.17. Apokalipsa.8. Mt 16.14. Rz 10. Rz 9. Ps 118.1.33-36.13n.3.4. Ps 74. 1P 1. Rz 11.23. 1Krl 1. Ez 36.22. Oz 2.50. Ps 22. J 1. J 7. Łk 7.16. Mt 10. Pwt 6. Rz 9.20.26. J 12.10. J 19. Rz 8.26.6.8. Dz 7. Święty Jan. J 9. Łk 7. 1P 1.32. 1J 3. Ps 119.6-10.36-50. Wj 12.2. 1P 1.42. Syr 15. 1Tm 3.21-28.11-21. 1J 4.14. Łk 15. 1P 2.22.44. 1P 1. Dz 10. Rz 8. Ap 5. Pwt 7.28.18n.2.11. Jk 1. J 8. Mdr 18.7.5.24. Hbr 3. WYZNAWANIE GRZECHÓW Mt 18.5.4n.NOWY TESTAMENT Mt 3. Kpł 19. Ez 18.16n.4-9.3.6.37.15-20.22. Wj 16.15. Rdz 4.14.13.29.19n. Hbr 13.29n. Rz 11. Ap 11.3.1. 1Kor 12.42.13nn. Flp 2. Wj 3.26n. 1Kor 10. Kpł 5.15nn. Jk 5. Ap 19.40. WYZWOLENIE-WOLNOŚĆ Ga 5.2n. Rdz 2-3. J 19. Ap 15. Ps 28. Dz 3.1. Wj 15.1-7.15.10.11.21.34nn. Kpł 26.32. Dz 4. Flp 2. Dz 3.8.6-9.12. Dz 22.9-11. J 20. 1P 1.2. Ps 77. J 6. Ap 14.32n.15n. Mt 10.30-58.68n. Ps 76. Ps 18. Pwt 6. Mdr 17-18. Lb 21. Wj 18. J 5. 1P 1. Mt 7. Ap 11.34. Ez 18. 2Sm 12. 1Tm 2.15n.5.11.19nn. Dz 4. Pwt 30.1-3. Iz 43.22n. Wj 7. Rz 9.38. Iz 52.11.35nn.2. Dz 5. Święty Paweł. Wj 19. Wj 13.13. J 13. Wyznawanie grzechów.6.18.37n. Oz 11.23. J 14. WYZNANIE 1Sm 3.37.18.42n.22. Joz 7.14. 1J 1.36.1. Ps 78. Dz 7.18.19.48. J 19.28nn. Wj 1-15.16. Pwt 11. J 12.20n.12n.13n. NOWY TESTAMENT WYZNAWAĆ JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 26.56. Ap 16.5-8. J 8.2-13. Ps 26. Iz 40. Wj 6.22. 1Kor 12. 1Kor 15.27. 1Kor 16.9. Prz 28. Jr 10. Wj 14-15. Joz 24.3nn.9n. 1P 1. Mk 8. 2Sm 12.9n.3.9n. Święty Piotr.21.24. STARY TESTAMENT Wyznawać imię Boga.9.

20. J 17. Jr 30. Lb 35.1. Rdz 6. Rz 5. Dz 22. Kpł 25. Iz 59.6. Iz 44. Łk 19.9. 2Kor 3.4. Pwt 30.12. Ez 36.1-6.8.Bóg jako Go'el Izraela. Iz 1. Ez 18. 1Kor 11.6.13. 2Kor 10.13. Rz 8. Iz 45. Ps 130.22n. Rz 5. 1Kor 3.33. Dz 5. Wzrastanie w historii zbawienia. Łk 22.6.1-7. 2Sm 4.31. Rz 11. Syr 15. Natura wolności chrześcijańskiej. J 8. Rdz 1. 1Mch 4.17.5.54n.14-23. J 3. Rz 5.20.22. J 12. Łk 8.24.22. Wj 4. 1Kor 3.9.1. Łk 2. Dz 11. Ps 69. Rz 8. Ga 3. Rdz 11. Rz 6. Ga 3. Ga 4.33-36. 2Kor 3. Iz 10.14.56. Rz 3. WOLNOŚĆ DZIECI BOŻYCH Chrystus jako nasz Wybawiciel. WZROST Wzrost w dziele stworzenia. Pwt 30. Iz 44.27.11. Dz 12.13.30.30. Hbr 4. J 19. Iz 45. 1Kor 9.3. Iz 54. Rz 6. 1Tes 3.29.21. Rz 8. Rz 13. Ga 4.52. Ga 5.22n. Mk 4. 2P 3.9.15. Oczekiwanie na ostateczne wyzwolenie.30. Ps 31. Rdz 4.19nn. Rz 9.12-15. Rdz 19. 2Kor 3.16.23. Rz 6. Dz 6. 1Kor 15.34. Hbr 3.7.22. 1P 2. Hbr 9.12-16. J 6. Dz 6.8-22. .5n. Ga 5.10n. Rdz 1.68-75. Ps 19. Łk 6. Ga 5.10. 1P 2.32. Ga 4. Dz 2. Pwt 15.15-20. Wj 4.2.21-28. Ps 55.11.26nn.9. Wolność chrześcijańska w praktyce.9.15.17.2-5.12.19n.3. J 13.12n. Ps 25.15. 1Kor 7.17.13. Ez 36.24. Rdz 2-3.6-10.14. 1J 3. Jr 34.9n. Rdz 9. Łk 1. Ga 3.27. 2P 2.53n. 1Kor 15.14-17. Ps 103. Ps 73.28.13.13nn.21. Rz 9.14. Rdz 9.2.16-26. Flp 2. Mdr 2.2.9. Iz 44. Łk 11.36. 2Mch 6. Ef 4.6. Iz 47.13. Ga 5.32-33. Jk 1. Rz 1-3.6-9.26.3n. Kol 1. Rdz 3. J 3. Rdz 2. Ku Królestwu Bożemu.21n.28nn. J 5.3.17. Rz 8.12. Hi 8. Kol 1. Wj 7. 1Kor 9.6.21. Jr 12. Iz 58. Kol 1.10n.24.16. Rz 8. Rz 9.25nn.20.3nn. Mt 13.23.40. Jr 31. Est 4.5-8.11n.19.1.1-8. Łk 2. Jr 50. 1Kor 6.24. 1J 2. Hbr 5. Rz 11. Kpł 26.36.10.16n.28.47.38.24. Dz 4. Ef 2.27.3-12.1.53.1. Rz 7. Ps 49. 1Kor 8-10. Rz 5. 1Kor 15.7n.2.15.13. J 15.12nn. Rdz 4.44.23n. Syr 15. 1Kor 10.17.11. Łk 22.28.13.12n.13. J 8.20. Ga 6.22.41.11. Łk 24. Rz 2.13.1n. Ef 4.4. Rdz 35.8-11.16.6. Rz 5.24. Ps 26. Flp 3.15. Jednostka i społeczeństwo jako przedmiot wyzwolenia. Ef 3.16.26. Rz 9. Rdz 6.3.17.23.12. Iz 40. Rt 4. Ez 36.11.12-16. Pwt 28. Rdz 12. Rz 8. Pwt 11. Dz 19. Rz 14.19. Iz 44. Flp 1. 1Kor 15. Ga 5.21. Ne 5. Hi 21. Iz 52. 1Kor 7.5.7.8. Oz 2.26n.13n. Mt 13. Iz 40-55. Iz 43. NOTA UZUPEŁNIAJĄCA WOLNOŚĆ WYBORU Iz 6.26-49. Rz 12. 1J 3.16.7.7.21.21. Ps 119.1n.26.8.15.19.21.11-16. Mt 13. Rz 8.8nn.18.11.63. Łk 2.12n. Iz 50.10-21. Rdz 4. Dz 2. Rz 11.13.6.24. Iz 59. Mt 7. Łk 8. 2Kor 3. J 10.27.20.14. Rz 7.

7.3n.7. Mt 22. Ps 73.20nn.6.1nn. 2Sm 7.1-15.42nn.7. Mdr 4.12.4.25.18.14nn. Ez 18.11-30. Lm 3. Ps 142. Oz 2.14.20nn. J 12.15.10. Jr 12.26-35. Rdz 19.7. Mdr 4. Rdz 15. Syr 51. Ps 16.32.1n.1-18.12nn. Koh 8. 1Kor 15. Dz 3.13. Hi 14. Hi 42.Mk 10. Ps 22. Rdz 22.8.10n. Mi 6.3. J 8. Flp 1. Odpowiedzialność człowieka za jego własny los. Ga 6.3. Syr 1.5n. Kpł 25. Pwt 32.37n.5-12. Lb 5.9n. 1Kor 9.5. Rdz 26. Rdz 6.38n. Łk 10. Hi 34. Mdr 3.6.46. Iz 17.17.26. Rdz 47.36. Ps 49. Mk 4.8. Ga 5. Jr 31.24. Jr 31.57.7. Rdz 19. Mdr 2.23.18. Ps 18. Joz 7. Wj 20.2. Mk 1. Ps 28. Ez 14.6-13. Rdz 1. Ap 22. Ap 18.1nn.37. Pwt 7. Mt 13.8.29n.12.24. 2Kor 9.37n.51. Mdr 2. Koh 9. Ez 18. Prawdziwa zapłata.16-19. Jr 12. Koh 11.3. Mk 9. Kol 2.18. Iz 6. Ps 91.9.5n. Ez 36.5nn.12n.7.15.41. Mdr 3. Rz 8.14nn.19. Tajemnica sprawiedliwości Bożej.11. 2Kor 9.6. Iz 5. Rdz 7. Ps 73.10. Syr 11. 2Tm 4. Ap 21. Ps 49.5-8. Mt 25. Rdz 13. Łk 23. Rdz 7. Prz 20. Mdr 3.38. J 4. Mt 25.13-19. Rdz 12.16. CHRYSTUS I ZAPŁATA Potwierdzenie zapłaty osobistej. 1Tes 4.22. Syr 51. Jr 31.8.9nn.31n. 2Kor 9. Rdz 9.11nn. Jr 4. 1Kor 15.31n.10. Oz 10.25.43. Zapłata osobista.24-28. Syr 7.25nn. Hbr 11. Rdz 7.30.9. Mt 6. Ez 37.1.12-20.24. GŁÓWNE ETAPY OBJAWIENIA PRAWDY O ZAPŁACIE Solidarność a odpowiedzialność. 2P 2. Rdz 8.35. 1Kor 15.15. Rdz 3. Hi 4. Ps 27.4.10nn. J 6.12.14.6.29.12nn. Rz 12. Ga 6. Rdz 26.27.6.18.6.14. 2Tm 4. Syr 6.15n.22.10. Joz 7.4.18-26. ZASIEWY BOŻE Boże nasienie.23nn.13.1. 2Kor 9.22. Iz 30. Rdz 32.7.8.2-3. Rdz 6. ZAPŁATA ZAPŁATA A ZAROBEK Rdz 2.15. 1Kor 15. Ps 119.12. Mt 16.7.8.13. Rola człowieka. Hi 19.22. Kol 3. Dz 24. Syr 7. J 4. Rz 2.13. 2Sm 22. Mt 16.11n. Ps 92.12. Ps 76.17-20.24.13.18.26.1-4. Ps 126. Oz 8.5n. Mdr 5. Kol 3. Koh 7.9n. J 7.31-46.17. Rdz 3. Łk 14. Mt 22. .27.36.16-33.24-27.15.16. Ga 6.12.7.15.27. Prz 11. 1Kor 3. J 11. 1Kor 9. Wj 34. Ps 16. 1Kor 9.8. 2tm 4.31-34. Iz 59. Ez 18.14.17n. 2J 8. Ps 37.23. Rdz 26. Dn 12.18.9n.12. Flp 1.24. Dz 23. Rdz 1. Mk 4.1-5. Kpł 11. Mt 25.22. Koh 11.1.4.1. Mt 20. Prz 22. Rdz 3. Prz 12. Rz 6.21-26. Rz 5. J 4.5n.9. 2Sm 6. Iz 53. Ps 112. 2Krn 15.15. 2Mch 7.4. 2Tm 4.6. Rz 8. ZASIEWAĆ ZASIEWY ZIEMSKIE Działanie Boże.4. Syr 2. Rdz 3.7-10. J 9.36. Jk 3. Rdz 15.17.17n.19. Rdz 18.

2Sm 23.30. Wj 8. Ps 76.10n. 2Sm 8.29.2.11. Iz 43.1.17. Ps 33.10. Oz 11.13. Rdz 45.12nn.19-95. 1Sm 11.1.10. Ps 34. Pwt 8. Ps 107.12. Jr 4. Ps 22.8. Ps 22. Iz 6.21.14. Znaczenie.22.4.5. Iz 45. Mt 13.10.18.4. Wj 7. Wj 9. Ps 55.6. Ps 31.20n. Iz 55.22.22.17.7. Iz 63. Wj 9.13. Iz 43. Mt 13.6. Sdz 13.15.7. Iz 12.14.51. Rz 9.7-19.15. Jr 23.34.18. Wj 14. J 6.32. Ez 36.23. Mi 7. Ps 145. Jr 13. Mdr 5.7.4. Wołanie do Boga Zbawiciela. Ne 9. Hbr 3. Dn 6.16-19. 2Krl 19.4. Iz 63. Ps 34.9. Jr 7.16.52.6. Iz 52.1. Wj 10.7-10.12. Am 9.13n. Wj 10.22. Słowo Boże. Iz 62.8. Ps 72. Ps 107. STARY TESTAMENT ZBAWIENIE BOŻE W HISTORII I W ESCHATOLOGII Doświadczenia dziejowe.10.Iz 1.13n.5.6. ZBAWIENIE BOŻE JAKO TEMAT W MODLITWIE IZRAELA Pewność wiary. 2Sm 23.5.1. Iz 46. Za 6.11. Lb 14.7n.30-35.4. 2Krl 17. 1Mch 4.6.9. Wj 7. Ps 106. Jr 8.13.17n.19.13.31.10. Mdr 10.17. Am 5.3.42.36.12.39n. Za 9. Ps 62. Ps 118. Iz 49. 2Krl 18. Dn 13. Syr 51. Jl 3. Jr 17.14. Wj 9. Ps 106. Oz 2.9.2. Ez 17.10. Dn 3.7n.28.1.14. Ps 79. Ps 86. Ps 116.36-43.24. Ps 44. Ez 36.7n. Iz 45. Mk 6. Sdz 2.11.23.32.20. Rz 9. Ps 59. Wj 11.18. Ne 9. Iz 56. Mt 13.16. KU ZWYCIĘSTWU BOGA Dwie możliwości.15.27. Łk 17.21.12n.1.28. Ps 91. Iz 59. Pwt 32.11.60. Ps 20. Ps 37.13. Ps 69.25. Ps 7.16. Wj 9.12.30.21. Wj 4. J 12. Am 3.7.8.24-30. Iz 47. Wj 10. Ps 95.20. Iz 49. Ps 149.11. Ps 106.3.2.9n.28.23. Ps 107.17-21.6. Dz 7. 2Krl 20.25.12.20.25nn. Iz 65.8.16.13. . Dn 4. 2Sm 8. Jr 31. Ps 18. Ps 31. Wj 7. Mt 13.7.7. Obietnice eschatologiczne. Iz 25. Rz 10. J 12.8n.1. Ps 34. ZBAWIENIE Łk 2.7. Iz 33. Ps 116.2. Jdt 9. Ps 72.16.19. 1Sm 7. Ps 109. Jr 7. Iz 60. Rdz 7. Ps 43. Iz 63.21.4.11.34n. Iz 63. Ap 12.29.15.31n. Sdz 6.7. 1J 3.5.26n. Wj 14.19. Iz 35. Ps 27.14.19.4.16. Ez 36. Mdr 10.9.17.8. Iz 61. Iz 10.26-29.6. Oz 13. Rz 1. Ps 69. J 3.3. Iz 63.15.25. Ba 4. Ps 18. Ps 34. Iz 28.6.1n.2.22. Ps 106. Sdz 2. Syr 51. Am 4. Dn 12. Jr 31. So 3. Do Boga należy ostatnie słowo. ZATWARDZIAŁOŚĆ U ŹRÓDŁA ZATWARDZIAŁOŚCI Fakt.14.15. Ps 44. Ps 118. Ps 35.16.16. Ps 69.2. Ps 51.17. Iz 52. Iz 45.6-11. 2Sm 3. Wj 14.19nn. Ez 34. Hbr 3.4.7. Oz 2.1. Mk 8.

2. Tt 3. Mt 5.26n.7. Wj 21.3.4. Pwt 19. 2P 3.19.20.30. Łk 8. Kpł 19. Rz 5. Hbr 9. Dz 13. Dz 2.6-46.10. WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA TEOLOGIA ZBAWIENIA Sens życia Chrystusa.5-12. 2Tes 2.26.15. Jr 15.6.7.14. Ps 51.5.23. Mk 16.1.7n.9n. Rz 11. 1Tm 4. Wj 21.24. J 5.2. Tt 3. Ap 22.11. Rz 9. Mt 1. Jr 11. Lb 35. Jr 46. Jk 2.14.27.21. Hi 19.9. Ps 12.15.13. Jk 2.3n. Pwt 24.48. Pwt 32.26. Dz 2.47. Mt 15. Ef 5.10.21. Ps 80. 1Sm 24. Jk 1.25. Lb 35.1nn. 2Kor 6. 2P 1.13.13n. Wj 21. Łk 15.21.2. Rdz 4. Mk 5. Rdz 45.10. Ewangelia zbawienia.16.38-42.27.13.19. NOWY TESTAMENT OBJAWIENIE ZBAWIENIA Jezus jako zbawiciel ludzi.19.21.20.33n. Łk 13. Mt 9. Mt 8.39. Mk 15. Rz 5.12.30.3.24.24.30n. Dz 28. Ap 16.23. Ap 12.9-12. W oczekiwaniu na ostateczne zbawienie. Tt 1.35. Mt 14. Syr 28.7.3nn.3. Ps 58. 1P 3. 1P 2. Ef 2.25. Łk 9.23n. 1Tm 2. J 12.10. J 12. Ps 96. Rz 8. Prz 20. Iz 59.19. Rdz 4.9. Rz 11.20. Dz 15. Lb 35.31.8.18n.21. Wj 21. Rz 10.15. Łk 8.18. Ps 5. Łk 19.24.10. Mt 24. Jl 3.10.15. Łk 18. Lb 35.47. Jr 20.23nn. 2Tm 1. 1Tm 1.24. 2Tes 2. Mt 14. Rz 10.1.4. Flp 2. Hbr 5.16.8.18.40. 1J 4.5n.7. Chrystus a zemsta.10.2-6.60. Dz 14.12. Tt 2.1.2.15. Dz 16.14. Ap 19.42. Ef 2.10. J 17. 1Tes 5. Rz 1.3. Bóg jako Mściciel.13. Pwt 19. Dz 13.14.28.11. J 10. Rz 12. Rz 8. Pwt 19. Łk 1.3. 2Sm 3.11. Ps 8.17.15.25. 1Kor 9. 1P 1.69.9. Rdz 50. Łk 13. Mk 3. 2P 2. Hbr 1. 2Kor 2.6. Mt 8.12.31. 1Tm 1. Dz 5.2.17.1. Ps 85.19. 1Tm 1. Sdz 15.12.4n.12.25n. Tt 3. J 6. 1Sm 26. Ap 7.7.3.4. 1Tm 4.9.10. Tt 3. ZGORSZENIE .11. Łk 2.16. Łk 13. Tt 2. Hbr 5. Dz 2. Iz 52.9.21. Łk 8.22-27. Mk 6. Dz 4. J 10.11. Flp 3.26. Tt 1. 1Kor 10.48nn.71. 1Krl 2. Ap 19.10.Ps 12. Zemsta osobista.17n. 1Kor 5.2.56. Dz 13.77. Łk 1.47.5. Łk 9. Sdz 15. Lb 35. Iz 41.18.56.23.17n. 2Tm 3. Łk 3. Kpł 24.34.14-15. Łk 17. Dz 7. J 18. Łk 2. Dz 16. Mt 19. Syr 28.23nn.28. Ps 8.4.14.5.26. Łk 19.30n. Łk 1. Ap 6.13. Kpł 24.6. Sens życia Chrześcijanina. Dz 13. Hi 16.17. Tt 2. 1Tes 5.10.10.22. ZEMSTA Mściciel krwi. Tt 2.21.20n. Lb 35. Ps 94.5. Iz 40.4.22.30.13.33.7. Ef 1.11.4. Rz 12. Dz 11. Kpł 12. Ps 137.14. J 12. 1Tm 2. 1Kor 3.12.3.23. Hbr 2. Łk 7. 1P 2. 2P 3.12. Ps 14. Ps 98. Rz 13. Rdz 45.5. J 3.5. Łk 15.3.28.9.9nn.3n.6. Rdz 4.23.5.

33. Ps 24. Mt 18. Oz 11.16. 2Mch 4.12. Oz 10. Za 14.6. 1Krl 15.8. Jr 4. Pwt 19.16n.74. Pwt 4.8. Paweł. Hi 24.31. Wj 6.3.11.18.17.20.8. Rdz 1.4-7. 1Krl 21. Pnp 4.62.57.9. J 1.7. Zapowiedzi przyszłości.25.31n. Pwt 6. Iz 65.6.11.1. Joz 24.16. Rdz 2. 1Kor 1.15. Rdz 35. Rz 9. Pwt 28.46. Rdz 1.12n. Rdz 12. Iz 2.8n. Pwt 11. Ez 47.23-28.19. Oz 2. Rdz 2.7.10.4.17. Ps 119. Jr 18. Mt 21. J 6. Dramat Izraela a jego ziemia.7. Am 5. Wj 13.19. Pwt 20.9. Mt 18. Jr 23.14. 1Kor 1.11-16. Hi 38. Mdr 15.17nn. Pnp 6. Wj 23.25-32. Mt 11. 1Krl 21. Jr 35. Iz 66. CZŁOWIEK POWODEM ZGORSZENIA DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA 1Krl 14.19. Iz 5. Ps 135. Pwt 15.5nn. Iz 40. Rdz 8. Iz 64. Pwt 6. . Sdz 18.8. Rdz 3.1.2.13. Iz 8. Rz 14.12. Dar ziemi. Jan. Rdz 12.25.7nn.11. Jr 16.1-23.23n.5.3. Łk 2. 1Kor 8. J 15. Pwt 11. 2Krl 5. Pwt 28.2.16.7.1.13.6.17. Syr 17.15.14. Pwt 28. Iz 62. Mt 26. Pwt 12. 1Kor 2.12.4.30-34.10.2.12.34.15nn.1. Ps 63. Rdz 26. J 1. Ps 96. Rdz 35.31-12.32n.14. Rdz 2.16.22. 1Kor 1.3-19.5.7n. Pnp 6.32-6.34. Ga 5.30. Prz 12.22. Wj 23. 2Kor 2. J 6. ZIEMIA Ps 115. Rz 14.29n. Pwt 14.21-22n.2-5. Lb 14. Ziemia jako własność człowieka. Rdz 17. Rdz 2.23. Mt 17. Oz 2.52.66.17n. Oz 4. Am 9. Rdz 17. Iz 45.9-25.4.22nn. Mt 24.5. Pwt 8.19n. Sdz 6. Pwt 31.16.7.8.14n.12. Sdz 18.25. Iz 62. Rdz 1.19.11. Rdz 3.10.23.4. 2Mch 1.42. Mt 11. Pwt 8.6. Rdz 2. Ps 143.12. Ps 65. Pwt 5.20.1.9.4. Dz 14. Rdz 11. Wj 3.8.21.4-6. Mt 5. Mt 16.23.18.19.23.1. 1Krl 15.48. Prz 24. Iz 11.8nn. Ps 98.42. Wj 23.2nn.10.12. Rdz 28.7.1-4.63. 2P 2. Mt 13. Rdz 1.17. Prz 10. Kpł 25. STARY TESTAMENT TAJEMNICA POCZĄTKÓW Ziemia jako stworzenie i własność Boga. Rdz 23. J 3. 2Mch 5. Za 2.7.CHRYSTUS POWODEM ZGORSZENIA DLA CZŁOWIEKA Iz 8.16. Wj 6.27.11.16nn. Kpł 25.14.26.6.3. Dn 3.13. J 6. Ziemia przeklęta z powodu grzechu.12.18-21. Rdz 32. Ap 2. 1Sm 26.20. Mi 2.6-9. 1P 2. Joz 24. Ps 89.8. J 7. 1Krl 21.2. J 6. Rdz 26. LUD BOŻY I JEGO ZIEMIA Doświadczenia patriarchów. Rz 14.28.13-48.35. Pwt 7.10.13-15. Pwt 32.4.1. Ps 66. J 6. Mdr 12. Rdz 18.29. Rdz 3.1-4. Pnp 5. J 16. Sdz 2. Pwt 24. Wj 23. Ps 104. Ps 47.19-21.3.37n.27.2-12. Iz 28. Mt 13. Pwt 8.

Dz 4.44.31. J 20.19. Iz 57.6. Jl 4. Dz 13.11. Oz 6. Mt 28.7nn.6.30.11. Mk 8. J 1.8-11. Jk 2. 2Tm 1.35. J 20.8. Rz 1. Sens i doniosłość zmartwychwstania. 2Mch 7.29.19. Dz 10. Dz 23. 2Krl 4.18.40. Mt 12.8. Pwt 32. 2Krl 13.11. NOWY TESTAMENT PIERWORODNY SPOŚRÓD UMARŁYCH Pierwsze sformułowanie. Mk 9.10nn. Dn 12.27. J 1. Dz 2. Hbr 1. Łk 24.3. Ef 4. Iz 65.14.5.18.41. Dz 4.33. J 14. Mt 28. Mk 9. 2P 3.20.17. Łk 24. 2Mch 7.22. J 20. ZMARTWYCHWSTANIE STARY TESTAMENT PAN ŻYCIA 1Sm 2. J 20. 2Mch 7. Dz 13. J 20. Łk 9.28.27.4. Mt 6.35.10.12.8. Ap 21. ZIEMIA JAKO PRZEDMIOT NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Rz 8. Ps 104.3. J 20. Dz 17. Dz 10.30n. Ps 37. 2Mch 14.3.32. Ez 37.27.11.9.10n.21.9.33.11.44nn.4.1n. Mt 26. Ps 16. Ps 104.31. Mt 5. Iz 60.17.13. Dz 2.9. Mt 6.22. Dn 7.33. Am 9.34.33.10. 2P 3. Kol 3. Łk 12.13n. Rz 8.36-40.17.2n.41n. J 2.31.29n.23-28.30.22nn.22. Hbr 5. Flp 2. 1Kor 15. Dz 26. 1Kor 15.11-17. Mt 22. Mk 10.19. Dz 2.3. Dz 13. J 21. Za 14.19-29. Kol 1.14. Ap 1.5.1. Mk 5. Rz 8. Dn 2.1nn.19.18. 1Kor 15.32. Dz 5.32. Łk 24.25-32. 2Mch 7. J 20. Dz 1.37. Iz 26.22. Dz 3. Ewangelia zmartwychwstania w nauczaniu apostolskim. Łk 9.44n. J 11.Ez 47. Dz 17. Ps 139. Ps 118. Mt 12. Dz 13.22-35.2. Dz 8.2.9-13.16-34.5-13.2.21.22. Mt 28.10.3. Dz 13. Mt 24.17-23.10. Iz 51. Mt 25.3. Ps 16. Mt 6.14n. ZMARTWYCHWSTANIE INDYWIDUALNE Dn 7. Mk 16.13.2. Rdz 1. Dz 2. Przeżycia wielkanocne. Dz 23. Hbr 4.46. ZMARTWYCHWSTANIE LUDU BOŻEGO Iz 1.9. Mt 28. Dz 2.8. Rdz 1.5. NOWY TESTAMENT JEZUS A ZIEMIA Kol 1.42.7. Łk 24. Mt 5. Mt 22.8.41.27nn.5. Dz 10. Ps 41.29n. Mt 28.13.6. Rdz 8. J 20. Iz 26.16. Łk 24.31.1. Dz 13. Dn 12.5n.49.8. Tt 3.3-4.1.33nn.19.10. Mt 5. Dz 2.1n. Iz 53. Dz 4. Łk 24. .19nn. Mt 27. Łk 24. 1Kor 2. 1Kor 7.11n.11n.22. 1Krl 17. Ps 8.32n. Rdz 1. 1Kor 15.31. J 21.38n.15. Łk 7. Dz 2.3n. 2Tm 4. Ps 2. J 17. Dz 3. Hbr 1.13. Iz 53. Mk 10.21.37nn.14.21-24.10.18.1-14.5nn. Ap 5. Dz 2.16nn. Łk 24.25n.26nn. Ps 80.22.1.4.61. Iz 53. Łk 12. Łk 24.34.35nn. Iz 60.1-8. Ps 25.10. Mt 21.23. Łk 24.35. Dz 10.19nn. Hi 19.4.63n.36.31.31. NOWY LUD A ZIEMIA Dz 1.6-11.14. J 12. Oz 13. Tt 2. Ps 103. J 21.21-42. Rz 14.8n. J 20.39.

Mt 24. Pwt 6. Wj 4.52n.2-6.34. Jr 28.9.9. Wj 4.11.6nn. 1Kor 15.1n. Rz 8. 1Sm 10.23.15.3. Pwt 11. 2Krl 20. Wj 14.6.1. Rz 6.29. Ez 12. Tb 5.14.6nn. Flp 3. Rdz 4. 1Kor 15.22.35-53. Iz 7. J 6. Pwt 4. Wj 12. Ap 20.29n.10. 1Sm 10.23. Ez 39.13. 1Kor 15.9. Joz 24. 1Krl 13. J 5.26nn. Sdz 6. Oz 2. Rdz 17. Ps 105.20n.43. 1J 3. Jr 36.2. J 6.9-13. Jr 10. 1Tes 4. ZNAK Joz 2. Iz 7.40. 2Kor 5. Rz 8. Dz 3.20n.8n.1-9.8n. Ps 86.27.24.14.29. Symboliczne czynności proroków. Iz 66.30nn. Lb 14. Rdz 24. Ez 24. Dz 26.4-8. Iz 7. Mdr 5.10.11. Lb 17. Wj 15.16-20.3.14. Wj 11.12.8n.20.14.14.6.4nn. Pwt 4.10n.5n. Pwt 18. Święty Paweł.6. Flp 3.4. Lb 14. J 11. J 11. Zmiana zewnętrzna o charakterze ochronnym. Iz 20.4.11. Iz 13.7n. Lb 17. ZNAKI OBECNE Pamiątki.18n. Iz 8. Ez 9. Ba 2. Ps 136.10. 1Mch 4. W Ewangelii Mateusza. POTĘGA ZMARTWYCHWSTANIA 1Kor 15. Życie chrześcijańskie jako antycypacja zmartwychwstania. Rz 8. 2Krl 19.34.5. J 5.10.6.5n.9. Pwt 6.13.7.37.4.13.27.13.2. Wj 7. Pwt 8.9n.11. Mt 27.24.28.3. Ap 21-22. 1Tes 4.13.17.50.3f.12n.8. Ps 107.15nn. Kol 2.4.25.4.12.17. 2Tes 1. Apokalipsa.12.19.40.18.38. Iz 18. Pwt 13.Flp 2. STARY TESTAMENT ZNAKI W PRZESZŁOŚCI Wj 3. Hi 37.19. Jr 44. Wj 34. Est 10. Zmartwychwstanie w dniu ostatecznym.1-3. Dz 23. Syr 36. Ps 65. Joz 4. Joz 3. Ps 78.25n. Wj 4.1-10. Dz 24.22. 2Kor 5. Wj 4. 1P 2.31.16.3. Ps 78.30. Wj 14.11. Mdr 10.3. Syr 43. Rz 8.12-22. Ps 105. Wj 4.1-9. Kol 3. Rdz 9. Iz 43.11. Mt 22. Pwt 7.14.44. Jr 20.17.2. 1Kor 15.22n. Ne 32. 2Krl 20.11. Jr 32. Wj 10. Ef 5.15n.8.1-10. Wj 13.14.20. Ps 77. 2Kor 4.18. Rz 5.15. Sdz 6.14.16n.6.29.8-17.18.9.13.5.2.52. 2Krn 32. 2Tes 2. Ez 24.13. Kol 3. Sdz 20. Ps 105. Oz 1. Ps 135.25. Wj 4.25.20n. Ef 2.12. 1Sm 2. Rdz 1. 1Krl 13. Wj 4. Wj 13. ZNAKI PRZYSZŁE Ps 74.5.9.11-15. Syr 42.1.25. Mdr 5. J 11.17.1-4. 1Sm 14.17. Ps 106.10n.5. Iz 7. Ps 89. Ez 4. Jr 23. J 6. Ne 9. 1Kor 6.7. NOWY TESTAMENT .28.26.14.16. Ez 12. Ez 9.6. Iz 55.3. 2Sm 12.22. Ps 11. 1Tes 4. Wj 7.9. Sdz 6.3.11. Ez 20.15. J 5. Wj 31.31.

J 2. Łk 11. Dz 13. 1J 4. Pwt 24. J 6. Kol 2.11. ZNAKI W ŻYCIU JEZUSA Mt 11.19. Ps 8. Rdz 2.4n. Rz 15.27.2. Łk 2. Dn 14. Mk 1. 1Kor 2. Iz 33. Mt 24.4n.17. 2Sm 12.43. Iz 65.26-30. Iz 53.2. Dn 7. Mk 16. Mt 24. Ap 2.20. Wj 22. Dz 2.11.19nn.1. Rz 8. 2P 2. Ap 4. Dn 6.17n. 1Tes 2.7. Ps 147. Jr 23.1-5.1-10.17.12. Wj 32. J 3.12.2-12. Za 12. Rz 1. Ps 91.6. J 12. Kpł 11.31. Mt 3. Oz 2.18.11.4.14.13. Dz 2.52.47-51. Ap 20.8. Dz 5.3. Ez 47.1-8. Dz 14.6n. Ap 9.3-6. Łk 1.11n.29-30.9nn. Znak końca czasów. Ap 12. 2Kor 11. 1Tm 5.9. J 1. 2Kor 12.8. Ez 39.6nn.28-32.22-35.4. Znaki prawdziwego apostoła.10n.28-32.40. J 7.13. Iz 35. Znak niewiasty odzianej w słońce.2n.17-25.6n.21n.1.14.34. Lb 14.1-6. Ps 104. Ap 12. Mdr 15-16.34. Mt 16. Lb 21. J 6. Jon 3. Pwt 22. Dz 10. Kol 2.1Kor 1. Ap 19. Wj 23. J 12. Dz 9.5nn. Pwt 14.13n.22. J 5. Iz 26. Wj 21. Mk 8.23. Jon 2.39-39.5. Koh 3. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE STWORZENIA Czy wyższość zwierząt nad człowiekiem. Hbr 2.6. ZNAKI CZASU W KOŚCIELE Znaki otwierające czasy ostateczne.19-22. J 11.5.12. Za 14. Wj 23. Za 12. J 12. 1Kor 15.31-42. Mk 16.44nn.22.13. 1Kor 9. Iz 11.36n.24. Hi 38.18.21. 2Tes 2.14.4. Wj 19.12. Dz 15. Dn 4.5. Iz 28. Mt 4. Ap 13. Rdz 9. 1Krl 12. Łk 23.23n. Iz 11. J 6.30.31.1n. Mdr 15. Tt 1. Zwierzęta a kult Boski. Pwt 27.37nn.18-23.10. Hbr 4. Lb 14. J 2. Mt 8.5n. Iz 40.26. Dz 4.13. J 19.6-9. Ps 49. Pwt 8.12. J 13. Ap 12. 1Tes 2. Ez 39. Ap 12. ZWIERZĘTA Ps 22.14.20.9. Mt 16.11n.3. Ap 22.33.3.29-32.22.19.32n. 1Kor 14.7.33.1-4.21.8. Dz 2. Hi 40.4. . Mt 12.15-41.29.3.1-16. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE ODKUPIENIA Bunt i uległość zwierząt. J 4.13. Rdz 1.21. Ga 1.3-14. Dz 28.3-11.6.35-38. Lb 22. Kpł 18.4. Ap 12.15n. Łk 9. 2Tm 3.1nn. Ap 16.18. Wyższość człowieka nad zwierzęciem . Dz 6.3. Wj 17.19. J 6. Łk 2.30. J 10.8. Ap 5.18n. Wj 17. Jl 3. J 19. Pwt 5.16.20. Przez podział na to co czyste i nieczyste.17. Kpł 20.16.6.19. J 20.37.17. Mt 24.8. Ap 12. 1Krl 17. Rdz 2.38.1-11.4.17-20. Dz 2. Mt 6. Rdz 9.26. Ap 19. J 9.7.25. Więź łącząca zwierzę z człowiekiem.1n.16. Pwt 6.48. J 9.34n. Wj 11.22.23. Ez 1.29.9. Pwt 32.5.13n. Ez 34.4-42. Mt 12.

27n. Kol 2.21. Ap 5. Ps 20.9. Prz 20. Mdr 4.19.5. Ps 126. Ap 13.5.4. Pwt 25.1-21. Jr 13.6n. Ap 14.12. Zwycięstwo nowego ludu.21. Iz 43. Jdt 16. Rz 8. Ap 21.37.12. 1Krn 29. 1Sm 14. Ps 126.42n.14. Jr 31. 1Mch 3.16.33. 1Tes 2.13nn.22. Dn 6. Ps 118. Mk 4. Łk 12.6. Prz 22.12. J 16. Jr 51.2-8.3-9. Sdz 5.24.1-12. Rz 12. Iz 9. Ap 11.2. Jr 17.35n. Pwt 9. Sdz 8.3.27-33. Wj 15.15. Ap 15.5. 2Kor 9. Mt 13. Kpł 25.22.41. J 4.8-16.11-21.19. Wj 23.4nn.24.15nn. 2Mch 15. Łk 19. Hbr 9.21.7. 2Krn 21. Ps 148. Wj 12.24.6. Rdz 26.12.10. 1Krl 18. Ps 78. Ap 5. Łk 12.24nn.7. Ps 110. 1Kor 9.7. Iz 37.10n. Ap 2.7. Ps 126.36-43. Wj 14.12. 1Sm 19.10. 2Krn 25. Rdz 22.21.10.14nn. ŻNIWA RADOŚĆ ZBIERAJĄCYCH PLONY Rt 2.2.10-27. Rt 2. Ps 18. Mt 13. Mk 4.2. Ap 21.11n.1n. Ps 42. 2Kor 4.12n. Oz 6. Iz 63. Ap 2. 2Krn 20.1. Jr 15.13.18n.13. Dn 7. 1P 5.6.32-49.13.15. Na 1. Mt 13.33.12. Ap 2. 1Kor 3. Ps 74.22-43. Pwt 8.12n. Mt 1.19. Joz 7.13.7.23. Jl 4. ŻYCIE BÓG ŻYWY Joz 3. Ap 6.7. Mt 13.7nn. Sdz 2. Ez 38-39.16-21.15. Kpł 23.13. 1J 2. Mt 9.14-22. 2Krn 24. Wj 34.1-18. Jk 1. Mt 3. Flp 4.4. Ku innemu zwycięstwu. Wj 13. 1Kor 15.9.26.14.8. Ap 2.Ps 148.10. 1Kor 9.5nn. ŻNIWA I ZASIEWY Ga 6.4.14.21. Łk 11. Iz 53. Ps 2.8-24.20.15-29.10-23. Sdz 7.10.11.4n.2.13n.10. Iz 27.26. Iz 17.4-5.19n. Ap 12.1-9. Jr 5.11.6. 2Krn 14. Mk 4. 2Tm 4.10. Jk 1.19. Pwt 32. Kpł 19. Ps 106.15. Za 14.13. Hbr 10. Jr 27.1-9.10. Jr 17. NOWY TESTAMENT Zwycięstwo Jezusa.11. Am 9. Ps 67.7.20.7. J 4. Iz 53. Ha 3. Klęski ludu Bożego.31. 2Kor 2.15. Rdz 8.16.13. Ps 85. Oz 10.11n. Ap 19. W czasach mesjańskich. 1Sm 17. Mk 4. 1J 4.37.4.26-29.1-6. Ap 2. Wj 17. Ez 22.24-30.1.29. 1Krl 18.8. Łk 22.38.17.6. . Pwt 24.25. Iz 52. Ps 40.8-20. Joz 6. Ap 3.38.15-23. Mk 4. 1J 5. 2Mch 13.5n. ZWYCIĘSTWO Rdz 3. Ps 51. Iz 30. Mdr 5. J 4.29.12. 2Mch 10.8. STARY TESTAMENT Zwycięstwa ludu Bożego.35nn.5. Jr 51.8. Ap 3. Iz 28. Ap 17.14.7-10.20. Lb 14.10n.30. Joz 10. ŻNIWO JAKO SĄD BOŻY Dzień Jahwe.

16.2.13.4n.26. J 12.27-58.16. Bóg jako źródło życia.15n. Flp 3.27n.24. JEZUS CHRYSTUS: JA JESTEM ŻYCIEM Jezus zapowiada życie.26.11. Ps 84.1.19nn. J 5.11-14.1.10.54n. Przewaga Żydów.27. Kol 3. Mt 16.10.8n. J 11. Życie . Jezus Chrystus jest Panem życia. Ap 6. Rz 2. OBIETNICA ŻYCIA Prawo życia.17n. Jr 2. Pwt 32. Za 8.13n. Mdr 2. Hi 14.17n.12. Mt 6. Żyć w Chrystusie.9. Rdz 15.40. Ef 4.11-15. J 17.36. 1Kor 15.14.15.21. Mk 3.4. J 3.5. J 14. Koh 3. Rdz 4. ŻYD ŻYDZI I POGANIE WEDŁUG ŚW.25. 1J 3.10n.35-55. 2Mch 7. Ap 22. Ps 23. Dn 3. Iz 53. Rdz 1.19.4. J 17.4.12.28nn.4. W nim jest życie.8n. 2Kor 6. Ps 69. Rdz 2.17. Koh 11.21. J 6.3. J 10. Ga 2. PAWŁA Ga 3.36.29. Jon 4. J 10.25. 1Kor 15. Ez 5. J 10. Jr 22. Ps 27.15.12.5. Iz 53. Rdz 3. Prz 14.1. Rdz 25. J 5. Ps 63.11.10. 2Kor 4. Kpł 17. Życie . 2Krl 4. Ez 33.29. Pwt 4.4. J 10.38.39. 2Kor 5.Lb 14.11. 2Mch 7. Rdz 47.14n.29.2.15.14. Życie po śmierci. Rz 8. Wj 20.18.10.15. Koh 10. Ap 22.3.20. Jr 17. Rz 2. Jr 21.10-11. Wchłonięcie śmierci przez życie.8. Rdz 1. Rz 49.4n. J 8.4.11.14.45. Ap 21.17-29. Rdz 9.17.23. Prz 11.23. Dz 5. Oz 6. Ap 22.3. Mdr 2.6.13.1n. Hi 7.24.3.10. J 11. Kpł 18. Ha 2.4. Rz 29. Ps 37.6. Rdz 1. Iz 42. 1Kor 13.1. 1J 1.7. 2P 1.27.2.11. Mt 18. Wj 20.7. Hi 7. Koh 12. Mdr 1. Dn 5. Dz 3. 2Kor 5. Ps 90. Pwt 4.2.to rzecz cenna. 2Kor 5. Ps 104. Ps 144. Ps 36.13. Prz 2. Ps 27. WARTOŚĆ ŻYCIA Życie .9.8.5n.15.14.13. Ps 128.4.14. Rdz 35. Ps 16.15.1.6.8n. Rz 6.28.6.to święta rzecz.22.16. Rz 11. J 10.1n. Mt 9. Dn 12.11.13.26.22. Rz 8.4.35. Rdz 6.13.32.19n. Rz 6.21.5.47-50. J 11. Mdr 15. Ba 3.25n.24.21. Jr 10. Syr 18.23. Wj 15. Ap 20. Iz 40.7. Ez 37.4.to rzecz krucha. Flp 1. . 1J 3. Pwt 28.28. Flp 1. Hi 34.15. J 11. Hi 2.28.19. Rdz 1.3.10. Mk 12.1-6.4.19.36.25n.14. Dn 6. Rdz 9.1. J 4. Hi 42. Am 5. Ez 18. Pwt 30. J 10. Mt 7.12-17. J 1.8. Wj 23. Prz 2.11.1. Mt 19.8. Dn 5. Ap 21. Rz 6.3. 1Kor 15. Ps 127. Ps 39. Mt 19.8. Kol 34.

9.34. Mt 15. Nawrócony poganin i niewierny Żyd.17-24.12. Rz 11.18.22.1. J 5. Kpł 26. Jr 4. J 19. J 1. J 6.9.46.41. J 5. J 2.6.19. J 2. J 7.11. Dz 18. Flp 3.9.13. J 2. Ap 2.28.9. Rz 2. J 5.2.29. J 7. Rz 2.19.28.16.18.29. J 10. Rz 3. Dz 18.19-22.15. Rz 11. .24. J 6.6. J 8. J 12.20. Pwt 30. J 7. Rz 10.3.41. NIEWIERNY ŻYD WEDŁUG EWANGELII ŚW.16.11.6. J 7.2. J 19. Rz 1. Ap 3. J 5.4.51. Rz 3. J 7.1. Rz 9.24.2. Dz 13. Rz 3.13-14.17.29.Dz 22.4. Rz 2.1. Rz 2. JANA J 3. Kol 3.24.13. Ga 3. J 2. J 7.9n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful