You are on page 1of 179

AARON

1
Kpł 1,5; Ps 118,3; Wj 4,14; Wj 15,20; Wj 4,27-31; Wj 5,1-5;
Wj 17,10-13; Wj 19,24; Wj 24,10-11; Wj 32; Dz 7,40; Lb 12,1-15;
Wj 28,1; Łk 1,5; Wj 29,1-30; Wj 39,1-31; Lb 16; Lb 17,16-26;
Hbr 9,4; Wj 9,8-10; Wj 12,1; Wj 16,2-3; Lb 20,1-29; Syr 45,6-22;
Mdr 18,20-25;
2
Hbr 5,2-4; Wj 28,1; Lb 18,11; Hbr 7,3; Hbr 7,15-21; Hbr 7,11;
Hbr 7,23; Hbr 7,23; Hbr 7,27;
ABEL
Dz 17,26; Rdz 4,4n; Ps 10,6-11; Rdz 4,10; Dz 3,14; Mt 23,35n; Ap 16,6;
Ap 18,24; Hbr 12,24; Łk 23,34; 1J 3,12; Hbr 11,4;
ABRAHAM
POWOŁANIE ABRAHAMA
Abraham wybraniec Boga˙
Joz 24,2; Rdz 11,31; Hbr 11,8; Rdz 12,7; Rdz 13,15nn; Rdz 15,18;
Rdz 16,10; Rdz 22,17;
Abraham wśród doświadczeń˙
Rdz 22,1n; Rdz 22,8; Rdz 22,12-13n; Rdz 22,16; Pwt 12,31; Mdr 1,13;
Jr 7,31; Rz 8,32; Hbr 2,14-17; Hbr 11,9;
Abraham ojciec obsypany dobrodziejstwami˙
Rdz 22,16; Rdz 24,1; Syr 44,19-21; Rdz 17,5; Rdz 18,16-33; Rdz 22,18;
POTOMSTWO ABRAHAMA
Wierność Boga˙
Rdz 13,15; Rdz 17,7; Rdz 17,15-22; Rdz 21,8-14; Rdz 27; Rz 9; Rdz 28,4;
Rdz 48,15; Rdz 50,24; Wj 2,23n; Pwt 1,8; Ps 105,42n; Iz 41,8; Iz 51,1n;
Iz 29,22; Ne 9,7; Wj 32,13; Pwt 9,27; 1Krl 18,36; Mi 7,20;
Synostwo cielesne˙
Ez 33,24-29; Mt 3,9; Łk 16,24n; J 8,37-44;
Uczynki i wiara˙
Ne 9,8; Syr 44,20; 1Mch 2,52; Mdr 10,5-6; Rz 3,27; Rz 4,1-4; Ga 5,6;
1Kor 15,10; Rdz 15,6; Jk 2,20-24; Hbr 11,8-19;
Jedyne potomstwo˙
Mt 1,1; J 8,53-56; Ga 3,14-16; Łk 1,54n; Łk 1,73; Łk 16,22; Ga 4,21-31;
Rz 9-11; Ga 3,28; Rdz 15,1;
ADAM
ADAM I SYNOWIE ADAMA
Sens terminów˙
Rdz 4,1; Rdz 4,25; Rdz 5,1-3n; Tb 8,6; 1Krn 1,1; Hbr 14,1; Iz 6,12;
Za 13,5; 1Krl 8,46; Ps 105,14; Hi 25,6; Ps 8,6; Jr 49,18; Jr 49,33;
Ez 2,1-3; Prz 8,31; Ps 45,3; 1Krl 8,39-42; Ps 33,13; Rdz 11,5; Ps 36,8;
Jr 32,19; Rdz 1,26;
Ku relacji o stworzeniu i upadku Adama˙
Rdz 1-3; Syr 25,24; Mdr 2,24; Ps 51,7; Ez 28,13-19; Rdz 2,10; Rdz 3,22n;

Jr 1,5; Iz 45,9; Rdz 2,7; Ps 90,3; Rdz 3,19; Ps 8,5nn; Rdz 1,26nn;
Rdz 2,19; Ez 28,13; Rdz 2,10-14; Ez 28,16-19; Rdz 3,23n; Ez 16;
Rdz 2,8-3,41; Oz 2,20; Iz 11,6-11; Iz 25,8; Dn 12,2; Rdz 3,15; Dn 7,13;
Adam nasz praojciec˙
Rdz 1; Rdz 5,10;
NOWY ADAM
Ku teologii nowego Adama˙
Dz 17,26; Mt 19,4; 1Tm 2,13n; Mk 1,13; Łk 3,38; Flp 2,6-11;
Ostatni i prawdziwy Adam˙
1Kor 15,45-49; Rz 5,12-21; 1Kor 15,21; Ef 5,25-33; 1Kor 6,16;
Chrześcijanin a pierwszy i drugi Adam˙
Ef 4,22; Kol 3,9n; Hbr 2,5-9; Ps 8,5nn;
ADORACJA
Ez 1,28; Dz 9,4; Hi 42,1-6; Ps 5,8; Rdz 24,48; Ps 95,1-6;
GESTY ADORACJI
Prostracja˙
Sdz 5,27; Iz 51,23; 2Krl 1,13; 1Krn 29,11; Ps 99,1-5; Ps 96,6;
Pocałunek˙
Wj 18,7; 1Sm 10,1; Hi 31,26nn;
Wszystkie gesty kultyczne˙
Pwt 26,10; Ps 22,28nn; Ps 99,5; 2Sm 12,20; Rdz 22,5; 2Krl 17,36; 1Sm 1,3;
2Sm 15,32; Ne 9,6; So 2,1;
BĘDZIESZ CZCIŁ PANA BOGA TWEGO
Tylko Jahwe ma prawo do tego aby był adorowany˙
1Sm 28,14; 1Sm 28,20; Rdz 18,2; Rdz 19,1; Lb 22,31; Joz 5,14; Rdz 23,7;
Rdz 23,12; 2Sm 24,20; 2Krl 2,15; 2Krl 4,37; Pwt 4,19; Wj 34,4; Lb 25,2;
Est 3,2-5; Dn 3,18;
Jezus Chrystus jest Panem˙
1Kor 1,23; Dz 2,36; Flp 2,9nn; Ap 15,4; Mt 28,9; Mt 28,17; Łk 24,52;
Mt 14,33; J 9,38; Mt 2,2; Mt 2,11; Iz 49,7; Ap 19,10; Ap 22,9; Dz 10,25n;
Dz 14,11-18; Ap 13,4-15;
Oddawać cześć w duchu i prawdzie˙
1Tes 5,23; J 4,20-24; 1Kor 3,22n; J 2,19-22; J 3,8; Mt 3,17; Ga 4,4-9;
Ap 21,22; Ap 4,8-10; Ap 15,3;
AMEN
Wyraz zobowiązania się i zgody˙
Jr 28,6; 1Krl 1,36; Jr 11,5; Lb 5,22; Pwt 27,15-26; Ne 5,13; Ne 8,6;
Tb 8,8; Jdt 15,10; 1Krn 16,36; Rz 1,25; Ga 1,5; 2P 3,18; Hbr 13,21;
1Kor 14,16; Ap 5,14; Ap 19,4;
Amen Boga i amen chrześcijan˙
Iz 65,16; 2Kor 1,19n; Mt 5,18; Mt 18,3; J 1,51; J 5,19; Ap 3,14;
2Kor 1,20; Ap 7,12; Ap 22,21;
ANATEMA
STARY TESTAMENT
Lb 21,2n; Joz 6; 1Sm 15; Joz 7; Joz 24,13; Sdz 1,27-35; Joz 16,10;

1Krl 9,16; Sdz 3,1-6; 1Krl 9,21; Pwt 7,1-6; Pwt 13,13-18; Jr 25,9;
Kpł 27,28n; Lb 18,14;
NOWY TESTAMENT
Łk 21,5; Mk 14,71; Dz 23,12; Ga 1,8n; 1Kor 16,22; 1Kor 12,3; Rz 9,3;
ANIOŁOWIE
Hbr 1,14;
STARY TESTAMENT
Aniołowie Jahwe i Anioł Jahwe˙
1Krl 22,19; Iz 6,1n; Hi 5,1; Hi 15,15; Ps 89,6; Dn 4,10; Ps 29,1;
Ps 89,7; Pwt 32,8; Ps 80,2; Ps 99,1; Ez 10,1n; Ps 18,11; Rdz 3,24;
Iz 6,2n; 1Krl 6,23-29; Wj 25,18n; 1Krl 22,19; Ps 148,2; Ne 9,6;
Ps 103,20; Rdz 28,12; Rdz 16,7; Rdz 22,11; Wj 3,2; Sdz 2,1; Rdz 16,13;
1Tm 6,16; Wj 33,20; Mt 1,20-24; Mt 2,13; Mt 2,19; Łk 1,11; Łk 2,9;
Rozwój nauki o aniołach˙
Hi 1,12; Wj 23,20; Ps 78,49; Wj 12,23; 2Sm 24,16n; 2Krl 19,35; Hi 1,6-12;
Hi 2,1-10; Za 3,1n; Tb 12,15; Ap 8,2; Tb 3,17; Ps 91,11; Tb 12,12;
Dn 10,13-21; Ez 40,3n; Za 1,8n; Dn 8,15-19; Dn 9,21n; Tb 3,17; Tb 12,15;
Dn 3,49n; Dn 8,16; Dn 10,13; Dn 10,21; Dn 12,1;
NOWY TESTAMENT
1Tes 4,16; Jud 1,9; Hbr 9,5; Kol 1,16; Ef 1,21;
Aniołowie i Chrystus˙
Mt 4,11; Łk 22,43; Mt 18,10; Mt 22,30; Mt 13,39; Mt 13,14; Łk 15,10;
Mt 23,14; Mt 25,31; J 1,51; Rdz 28,12; Mt 24,31; Mt 13,41n; Hbr 1,6n;
Mt 26,53; Hbr 2,7; Ps 97,7; Ef 1,20n; Ap 5,11n; Ap 7,11n; 1Tes 4,16;
2Tes 1,7; Ap 14,14-17; 1Tm 3,16; 1P 1,12;
Aniołowie i ludzie˙
Łk 1,19; Łk 1,26; Łk 2,9-14; Mt 28,5n; Dz 1,10n; Mt 18,10; Dz 12,15;
Hbr 1,14; Ap 5,8; Ap 8,3; Łk 16,22; Ap 12,1-9; Ap 4,8-11; Tb 12,16;
Joz 5,13n; Dn 10,9; Ap 22,8n; Kol 2,18;
ANTYCHRYST
1J 2,18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; Ap 13,4-18;
STARY TESTAMENT
Iz 51,9n; Ps 74,13n; Ps 89,10n; Iz 27,1; Rdz 3; Ez 38-39; Dn 11,36;
Dn 9,27; Dn 7,8; Dn 7,11-27; Dn 11,40-12,2;
NOWY TESTAMENT
Mk 13,57; Mk 13,21n; Mt 24,11; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; 2Tes 2,4; Dn 11,36;
Dn 2,8-11; Dn 1,7-10; Ap 13,1-18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Ap 3,21;
Ap 17,14;
APOSTOŁOWIE
Mt 10,2; Ap 21,14; Rz 11,13; 2Tes 2,7; 1Kor 9,6; 1Kor 12,28; Ef 4,11;
2Kor 11,5; 2Kor 11,13; 2Kor 12,11; 2Sm 10; Iz 6,8; Jr 1,7; Iz 61,1nn;
Dz 9,2; Dz 28,21n; Dz 11,30; Dz 13,3; Dz 14,26; Dz 15,2; 2Kor 8,23;
J 13,16;
DWUNASTU I APOSTOLAT
Mt 10,2; Łk 6,13;

11. 1Krl 8.15-29. Mt 14. 1Kor 9.19. Mk 3. Iz 6.1-21.13-16.3n.9. Iz 46.15. 1Tes 1. 1Sm 4.14.2. Lb 10.13. Dz 1.7-11.11.19. 1P 5. Iz 48.11. 2Sm 6. 1Tes 2.14. 1Sm 6.18. Dz 6. Dz 1.10-11. Iz 47. Ps 132. 1Sm 4.3.35. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO SŁOWA Wj 31.35.27-43.1-6.12.13.2. Jdt 1. Lb 27.2.23. Dz 10.4.14. 1Kor 4.3.20. Miasto Zła˙ Iz 19.1-5. Jr 51.1.1-11.9. Sąd nad Babilonem˙ Iz 21. Mt 1. Iz 24. Jr 51. Iz 25. 2Kor 1. Jr 31.24.10. Mk 6.7. Lb 12. Ga 4. 2Krl 24-25.7nn.Dwunastu apostołów˙ Mt 4.30. 1Sm 1.6-13.18-22.8n.8.8. 2Sm 7. Jr 51.10.7-10.4-10. 1Kor 4.4.10. Wj 34. Wj 25. 1Kor 14.2-3. J 1.14. Dz 9.9-13.7-12. Dz 9.18. Łk 10.7-11.21-28.6.1-12.2. ARKA PRZYMIERZA Pwt 10.11. Jr 50. 1Sm 4-6. Jr 29. 2Tes 3. Dn 2-4. Mt 16. 2Kor 13.12.16.2.9. Jr 50. Dz 14.29-32.21nn.5.18.40. 1Kor 3.7-6. Kol 2. Dz 8. Am 1.13.9.10. Ez 9-11.1-9.1-10.28. Iz 40. 1Tes 2.31-34. Iz 52.8.4.18. 1J 2. Ambasador Chrystusa˙ Rz 1. Iz 47.1-20. Mt 10. Jr 29. 1Sm 4.7-18. Kpł 25. Za 5. 1Tes 2.19.19.5nn.2.37.9.44-57.21.14-25.20. 1Kor 2. Pwt 31. 2Tm 1.44-52. Dz 8. Apostolat a Kościół pierwotny˙ Hbr 3. Mt 28. Ga 1.10. Iz 24. 1Sm 3.10n. Wj 15.9. Ef 3. Ps 87.1.11. Łk 10.10. Jr 21.3-7. 1Tes 2. 1Kor 4.24-29.22. 2Kor 5.7-14.2.5. Rz 15.28.4. Ga 1-2. 2Sm 6. Jr 50. BABEL-BABILON Znak Babelu˙ Rdz 11. Jr 50. 2Krn 36.1-5. Ap 11. Iz 41. Iz 45. Ps 24. ARKA W NADZIEJACH IZRAELA I W NOWYM TESTAMENCIE Jr 3. 2Kor 10. Ps 80.2. Iz 13. Jr 25. Dz 10.4. 2Mch 2. Mt 18.18. 1Krl 8.4-8. 1Kor 28. Wyjście z Babilonu˙ Jr 25.14. 1Kor 1. 1Tm 4. Iz 14. 2Kor 4. Iz 10.6-6.2-5.18nn. Ps 137. 2Sm 7.9. 1Kor 15.14.6. Mt 19.1-6.13n. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO CZYNY Lb 10. 1Sm 4. Bicz Boży˙ Ha 1. 2Kor 3. Łk 6.12-19. 1Tm 1.22.1. Dz 14.15-16. Dz 1. 1Kor 11. Na 2.16. Mt 5.14.20.24.19. 1Kor 5.5-11. Ga 1. 1Kor 9. 1J 4. Jr 51. Wj 33.26-27. Ap 21. 1Tm 5.13n.18.17.3. Iz 61. 2Krl 19.7. J 8. 1Sm 1. Iz 47.4-8. 2Sm 6.1-5.34. Iz 52. Pwt 31. Dz 20.25. Kol 1. Jr 27. 2Tes 3. Rz 3. Jr 55.27. Pwt 33. Lb 14.20nn. 1Tes 3.34. Paweł jako przypadek jedyny w swym rodzaju˙ 1Tes 3.12.16-17.1.15-26.1-28. Trwałość tajemnicy Babelu˙ .

14.3. Na 3.3.39.11. Ps 17. Mk 1. Ga 4. So 2.16. Ap 7. Ez 8. Ap 15.19.10-14.2.10.11n. 1P 2. Iz 53. Ez 33. Ps 73. Mdr 12.26.1.1-12. Jr 49.7-14.9-20.10nn.13. 1Kor 5. Wj 10. 1P 2.10. Jud 1.1-6.9.8-14.4.5.23. Hi 21.28. BARANEK BOŻY Sługa Jahwe˙ Jr 11. Walka bestii z człowiekiem˙ Wj 7. NOWY TESTAMENT Prawdziwa niegodziwość˙ J 7. Ap 5.14. Kpł 26.6.7. Mdr 4.20-27. Iz 11.6-11. Baranek Wielkanocny˙ Wj 12. Iz 24. Wj 12.14.2.11-13. 2Mch 7.46. Ps 37. Kpł 17.46. Ps 89. J 1.28.11-16.3. 1P 3.9n.2-12. . Mdr 2.14-17.29. J 18. Iz 51.13. J 8.7-13.28.13.9.12-18.6. Rdz 3. Powołanie grzesznika do zbawienia˙ Dz 2. J 19. Ps 31. Ps 72.12. Ha 1. Ap 19.5. Iz 25.6. STARY TESTAMENT Grzesznicy w obliczu Boga˙ Rdz 4.5-9.31-36.17. Rdz 3. Lb 21. Iz 51. Iz 27.21.17n.12-14. 1J 3. Rdz 3. Dz 8. Ap 21. Ps 91.16nn. Pwt 28.8-19. 1P 1. Rdz 1.42.10-14.11.6.4. Hbr 9.3-6.14.33.9. Lb 21.4n. Ap 17.2. Wj 19.12.1. Mdr 16.34.9.28.9.9.11-27. 1P 1.8.21-22. Ps 94.8. Iz 13. BESTIA I BESTIE Narodziny pewnej symboliki˙ Oz 5. Jr 50.5.9-19. Wj 12. Ap 20. Jr 9. Ap 7.14. Iz 34.5. Na początku˙ Ps 74.13. Mdr 13.3n.16nn. Ap 19. Ap 20. Dn 14. Ps 10.22.24. Ap 5. Ps 36. 2Tes 2. Ap 18. Rz 5. Mdr 2.22.26-8.13. Dn 6. Mdr 5.23. Rdz 1. 2Mch 7. Ps 14.10-20. Śmierć bestii˙ Dn 7.24. Jr 15.16. Mt 11. Pwt 28. Ap 6.17. Iz 53. Hi 21. Ps 58. Ap 17.9. Jr 12. Iz 34.4.14.12-15. J 19. Mk 16. Baranek niebieski˙ Ap 5. Koh 8.7-9. Mdr 2.15.7-8. 2Tm 2.12. Jl 1-2.15n.10.7-6.23-42. Ap 7.26. J 3.7. Jr 51.9-12.11. Hi 25.29. Ap 22. Ap 13. Ap 19.22.5-7. Ap 5.9. BEZBOŻNIK 2Tes 2. Ps 109.49. Ap 19. Dn 12. J 19. Ps 10. Wj 15. Pwt 4. Koh 7. J 1.21. Ez 18. Mt 4.3. Mdr 3. Mk 15.18n.1-3. Wj 19.13.3.10. Ap 7.22.15.2-5. So 2.1-9.1-13. Mdr 16.5-9.7.14.6.18. Hi 7.37. Iz 34.14-18.19. Hi 9.5.1-20. Hbr 9.31-35. Ap 7.9.19. 1P 4.1.1n. Ps 34. Ps 91. Ap 21.14.16. Mdr 11.1-11. Rz 4. Ap 14.10. Ap 18. Mt 9.1. Jr 10. Ap 6. Iz 13.19.9. Ap 12. Ap 12. Hbr 9.4.7.1P 5.6. Iz 53. Tt 2. Ps 10.6-10. Ap 5. Ap 12. Mdr 16. Ez 29. Rdz 3. Ukaranie grzeszników˙ Ps 1.12. Łk 10.14.

13n. 1Sm 22. 1Sm 8.1-14.30. Mt 19. Wj 22.2.31. Ap .37n. Rdz 30.22. Hbr 12. Rz 4. NOWY TESTAMENT Łk 10.11. Mdr 3.1.18-24. Pwt 7.15.9.14.46.26-30. Byty przemienione Mt 9. J 20. 1Kor 9.32. Hi 16.11. Życie jest biegiem J 8.7.19-27.2. Ap 14. Łk 10. Dz 10.7. 1. Syr 43.26. Rdz 29. BEZPŁODNOŚĆ WALKA Z BEZPŁODNOŚCIĄ Bezpłodność jest złem˙ Rdz 15. 2Krl 19.29.8.12. Rdz 16. 1Krl 18. Mt 24.17. Flp 2. Ps 147.17. Rdz 11.7. BLUŹNIERSTWO Mt 5. Wj 20.14. Ap 19.8. Rz 9. Jk 2. Rdz 16.1n.18. Mt 22.20.12.1. Rdz 2.18.9.29-37. Hbr 6.17. 1Krl 21.14. Istoty niebieskie Ap 2.34-40. 2Tes 2.2-5. Ga 2.27. Wj 20.22.8. Flp 3. Ap 3.26.17.29. Pwt 21.36. Pnp 1.30. Łk 2.16. 2Tm 4. Ps 51.który potrafi zaradzić bezpłodności˙ Wj 23.15nn. Mt 5. Rdz 30. Rz 13.15.9.2n. 1Kor 9.7. Pnp 1.24. Ga 5. 1Kor 7. Iz 1.4.4. STARY TESTAMENT Kpł 24.37. Łk 1. 2P 2.4nn.16nn.24. Dn 7. Syr 16. Rdz 2.1. 2Krl 19. Iz 55. Kpł 19. Łk 2. Bóg jako Ten .11.15.15. BIEG 1Sm 22. Łk 24. Łk 17.29. Dz 13. Pwt 13. Ez 9.24-27.25.3.21.16. Bieg słowa Bożego Mdr 18.22.26. 2P 3. Ps 113. 1J 2.11.3-5n.16. Gniew Boży nad grzesznikami˙ Rdz 1. 1Kor 7.1-11. 1Sm 2.9.6. Jr 3.31.21.9.18. Pwt 23.7.1.14. Ga 4.9-14.7. Kpł 13. 2P 2. Ap 20. Jr 16. BIAŁY Koh 9. Mdr 4. Ap 19. 2P 3.34-48.3.1. Jud 1.2.12.3.16. Jr 23. Łk 1. Ap 4.31.4.20.4. Jr 3. Rdz 30.13.1-2.18.2-3nn.13. 2Sm 18. Pnp 1. Rdz 29.Jud 1. Łk 23.1nn.18.34. Iz 40.3-13. BEZPŁODNOŚĆ PRZYJĘTA JAKO WYRAZ WOLI BOŻEJ Iz 54. BEZPŁODNOŚĆ DOBROWOLNA Sdz 11. Rdz 15. 1J 1.8.8. Ga 5. Łk 1. 2Tes 3. BLIŹNI STARY TESTAMENT Kpł 19.1-4. Kpł 19.7.1n.8. Należy walczyć z tym złem˙ Rdz 16. Kpł 21. Ap 7.16. Dz 20.13-18. Ps 119.3-13.4. Hi 30.4n. Kpł 6.20. Rdz 25.

Iz 53. 2Kor 6. Ez 34.5.18. 1P 2.9. Rdz 1. 1Sm 30. Dz 3. Ez 35.16.20.14.9-40.1. Ap 20.14. Rdz 3. Rdz 49.6. 2Tm 3. Łk 15. Łk 1. Pwt 13.8. Ps 26.4. Mt 24. Dz 7. Ef 4. Rdz 15.2. Mdr 14.16-19. 2Krl 2.15. Rdz 24.24.28.19.13.4. Błogosławieństwo patriarchów Rdz 12. Hi 1. Ne 9.34. Iz 9. Jr 23.1-3.5. Jdt 13.9-11. Prz 11. Tt 2.12. 1Kor 6.10-12. Ap 17.1-14.6. 1Sm 13.2-7.49.31n. Mdr 13. Rdz 12.5. Ez 34. Od czasów Abrahama Rdz 1.22-31. Jk 5.4-7. 1Kor 15.20. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOGACTWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Błogosławieństwo Łk 24. Prz 12.14-27.9. 2Mch 9. Syr 2. 2P 2. Błogosławić 2Krl 4. Mt 5. Błogosławieństwo i przymierze Wj 23.26.21. Ps 37.16.11. Joz 24.28.5.13. Ez 14. Mk 15.32.13nn. Rdz 49.29. Oz 4. 2Mch 9. Ps 65.1. Łk 1.17.3. Mk 14.11. STARY TESTAMENT Pwt 13.6. 1J 4. Rdz 17.10. Iz 13. Mt 12.7-10. BŁĄD Rdz 20.1-6.8. J 19. Tt 1.6.41.6-9. Rdz 17. Rz 4.11.25. 2Tm 3.10.32. Rdz 47.3. Ps 72. Ap 13. Ps 89.25. Prz 10.5. Ap 20. Rdz 9. Hi 3.7-9nn.26-3.64.6.20.7. Rdz 3. Rdz 17.11. Rt 4. 2J 7. Jdt 13. Rdz 48.27.25.14. 1Tm 1. Iz 63. Rdz 13.2Mch 8.11. Syr 33.19.21.17n. 1Kor 2. Dn 7.14.10.24. 1Tm 6.26. Ap 16. Dz 7.22.3.10.1. Syr 7.27. Iz 44. Mt 24.14.63n.29. 1Tm 1. Oz 9. Kpł 4. Dz 13.20. Iz 30. Prz 10.6-11. Syr 40. Dn 9. 2P 2. DZIEJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Rdz 12. Syr 39.24-28. Dz 13.16.15-18.9. Rdz 24.18. 2P 2.27.13-16. 2Tes 2. Ez 33.26. Wj 18.11.25. Iz 52. Błogosławiony Sdz 5.8. 2Krl 19.26. Ef 4.12.5. J 7. Pwt 33. Hi 29.33.1. NOWY TESTAMENT J 14. Dz 18. Mt 27. Rdz 33. Dn 7. Rdz 9. Ez 13.47. Ap 12.17. Rdz 27.8-11n. Dn 11. Rdz 14.2.15.25. Mdr 5. Ap 16.3. Syr 3. Hi 12.36. Ps 37. Jr 20.6.26.22. Rdz 14. 2Krl 19. Prz 28.24.59. Jk 1. Łk 23. Mi 3. 2Krl 19. Mt 12. Rdz 15. 1Sm 25. Ba 4. Ap 20.5. Mt 12.26.10-13.42.5. J 10. Kpł 4.8.13. 1J 2.23.24.10. J 7. Rdz 27.16. Kpł 4.2.28-29.42.39.8. .28.31-36. SŁOWNICTWO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 1Sm 25. Ez 13.1.17.20.50n.10. Ez 35.37. Rdz 12. Lm 4.14-17.28. Joz 28.13.6.3. Kpł 4. Mdr 12. Ap 19.2.17. J 8.32.51n. 1Tm 1.22.15.6. 2P 2. Prz 11.20.31.24. Ez 44.17. Dz 7.20. Rdz 27.34.14. NOWY TESTAMENT J 8.7. Ez 36.45. Am 2.5. Rz 2. Syr 4.10. Rdz 49.12.8-10.35.45.7nn.8.4. J 9. 2Mch 10.12. Mt 22.15. Ml 3.

15.15.5. Prz 24. J 6.53. Łk 16.15. Ps 16.1-12.7-10. Łk 16. Łk 16.16.9n.1.4-9. Rz 5. Ap 7. 2Kor 9. Łk 1. Łk 19. Prz 23.24.45n. Mt 15. Syr 13.7. Dn 3. Łk 12.8.11.11.17. Prz 11. Prz 10. Jk 5.25.46n. Rz 8.2. 2Kor 10.27nn. Ef 1.33. Mt 13. 1Kor 10. Mt 19.7.21n.11.17.13.9. Oz 13.8. Pnp 8. Rz 1.34.23. Łk 1. Prz 2. Iz 61. Kielich błogosławieństwa Mt 14.45.17. Ef 5.22. Ap 3. Prz 30. Prz 18. Prz 12.5. Mt 19.15-19.42. Ne 9.20. Łk 1.18.88. Prz 10.43.15. Mdr 7. Ps 49. BÓG UBOGACA SWYCH WYBRANYCH 2Kor 32.4.39.19. Jr 20.12. Łk 6. Łk 4.16nn.20. Dz 1. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W CHRYSTUSIE Rz 8. Ap 31. J 4. Iz 5.24.16.10n.22.9.20.4.33.8. Iz 2.6. Iz 8.12. BOGACTWO Mt 13.22.11. 2Kor 9.21. Ps 124.4.14. Ps 36.7. Rdz 49. Pwt 16. Iz 28.12. Bóg jako dawca bogactw 1Kor 1. 1Kor 3. Ps 103. Łk 14. Kpł 25. Dz 11.30.25.9. Prz 3. Pwt 8.37. Wj 16. Ps 23.16.28.11.35.18. Łk 1.32. Prz 8.14-19.2. Pwt 28.9. Jr 5.25. BÓG ALBO PIENIĄDZE Łk 6.1-5.23.19.10. Oz 2.25. Jr 12.7.7. Hi 15.51-53.17. Mt 26. Mt 19. J 6.6.8-15. Dz 2. Koh 6. Ef 2. Oz 12.11nn. Kol 3.18.44.8.32.17. Prz 16. Który idzie Mt 21.14.8-11. J 4.5. Bogactwo jako dobro względne i drugorzędne Prz 15.27. Mt 13. Prz 11.8.12n.15.35. Prz 21.57. 2Kor 9. Mt 14. Łk 24.9.8.3.14. J 3.3. Kpł 26.21. Ps 34.5. 2Kor 8. Hi 28.27n. Bogactwo jako dar Boży Ps 37. Ps 52.9.13.1.7n.35.10. Koh 5. Pwt 31.9. Prz 22. BOJAŹŃ BOŻA Jr 6. Ps 73. Ez 16.33. Łk 22.11.19.38. Łk 12.18. 1J 2.15-21.13. Pwt 8.68. 1Krl 3.10.23. Pwt 11. Syr 30. Iz 36.11.10. Błogosławiony. Pwt 32. Wspieranie ubogich Mt 27. Dz 5.15.12nn. Rdz 30. 1Tm 6. OD LUDZKIEGO STRACHU DO BOJAŹNI BOŻEJ .20. Błogosławieństwo w formie pieśni Ps 31. Ap 5. J 7. Ps 23. Mt 16. Prz 22.8. Mt 19. Iz 6. Rdz 13.38. Jr 9. Ps 78. 2Kor 6. Błogosławieństwo Ducha Świętego Łk 24.14n. Łk 2. Łk 12.26. Hi 31. Dz 20.16-38. Pwt 28.6.28.21nn. Dz 10.Prorocy i błogosławieństwo Iz 55. Ga 3.24-29. Ap 2. 1Kor 1.24.9.10. Prz 20. Dz 10. Syr 4. Pwt 17. Prz 28. 2Kor 8.4. Mt 6. ILUZJE I NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTW Prz 21.17. Mk 13.9.7.8nn. Rz 8. Rdz 49. Rdz 26.

ELOHIM JAHWE EL Rdz 14.7.43. Rdz 35.13. Ez 3. 2Krl 1.2.1.5.3. STARY TESTAMENT BÓG JAKO PIERWSZY Rdz 1. Ap 6. Syr 1. Kpł 20. Oz 2. Iz 43.19.15. 2Kor 7. Ps 144. Rdz 31.3.12.21.2.34.22n.Wj 20. Rdz 48. BÓG Hbr 1.19nn.12. Rdz 16. Iz 1. Ja jestem Bogiem zazdrosnym Wj 20.17.13. 1Krl 18. Am 2. Rdz 7. Lb 23.1. Ps 23.32. Dn 6. Kol 3. Rdz 16.26-31.2.40. Iz 5. Jr 5.6.7.5.7.1. Ez 36. Ps 27. 1Sm 26.32.1. Bogiem jestem a nie człowiekiem Oz 11. Iz 6.7.3. Dz 10. Wj 33.2-8. J 1. Łk 1.1. Wj 3. Łk 23.1-7. 2Krl 19.9. Iz 41.2.36n. Pwt 7. Iz 44.9. Sdz 6.11.24. J 1.50. Jr 2.4.19. Oz 11.15.5. Iz 44.6. Rz 8.7-10. Mk 6.18. NAZWY NADAWANE BOGU PRZEZ CZŁOWIEKA Rdz 49. Joz 8. Prz 1. Wj 34. Rdz 28.23n.18-23.22.23. Łk 7. 1Krl 17. Ef 5.16. Iz 43. Łk 1. Pwt 20.19. Ps 111.18.3.10-13n. Wj 3.25-34.1. Ps 128. Ez 34. Ps 18. 1J 4. Ap 11.10.4. Ps 23.1.21. Rz 3.19. Rdz 26. Iz 31. Jr 2. .10.4.53.26.23. Wj 3. Iz 57. Iz 43. Wj 18. Sdz 8. Wj 33. BOJAŹŃ KARY BOŻEJ Wj 20.22.18.11.3.1.3.51.1. Wj 3.15.6. Jahwe Wj 3. Am 3. Mt 6.10.2. Iz 41.1. Ps 2.15. Ps 121.7n. Ps 18. Iz 37. 1J 3. Wj 33. Mt 28.1n. Iz 57. BOJAŹŃ BOŻA A RELIGIA Pwt 6.9. Rdz 15. Pwt 3.19.1. Iz 48.10.4.26. Iz 40. Łk 23.2-5. Mi 7.22.3. Łk 1.1-15.18.10.15n. Ps 112.17. Mdr 5. Iz 41. Iz 11.7. 1Krl 18.11-20.15.6-8. Ps 84.8. Nie będziesz miał Bogów obok mnie Wj 20.11.16. Iz 7.1.34n.2. Łk 5.5nn. Iz 40. Ps 91.21.6. EL.18.1.23.1.1-2.16. Rdz 35. Lb 21.13.2. Rdz 40. Wj 15. Wj 3. BOJAŹŃ BOŻA A ZAUFANIE BOGU Sdz 6.42. 2Krl 2.18. Dn 10.7.11.3.4n. Ps 89. Iz 2. Ps 103.8.12. Ps 18. Łk 18.30. Mt 10.7.19.50.3.13.1. 2Sm 23. Wj 3. Rdz 31. Pwt 6.10. Oz 2.17.16.25.1-7. 1Krl 19.6. Jk 5. Rdz 2. Oz 11. Wj 19.28.16n. Mk 6.36. Rdz 17. Dz 2.14. Iz 6.24. Lb 23. Łk 12.6.20. Łk 5. Wj 3.30.2. Sdz 5.1.21. Ps 139. 1Sm 17. Jr 1.5-13. Bóg święty Am 4. Sdz 6. Rdz 3. BÓG O SOBIE SAMYM Bóg żywy 1Sm 17. Iz 43. Iz 48.4. Sdz 11.20nn. Ez 2. Wj 6.3. Iz 49.4. 2Krl 5. Wj 23. Iz 2. Iz 40.6.14.15.

9. Lb 6.16.6-8. STARY TESTAMENT BRAMA DO MIASTA Wj 20. Ml 3. Tt 3.29. Dz 2. Kol 2.40. Iz 38.54n.4.18.9. Iz 26. OBJAWIENIE BOGA PRAWDZIWEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1. Mi 2.27.21-25.15. 2Krl 9. Hi 5.34. 2Kor 11.21-25. Dz 2. 2Sm 1.27.56. Rz 4.13. Iz 1. Iz 33.7. J 5. Jr 7.17. J 1.3. J 8.19.6.17.10.19.27. Żyd Hbr 1.6. Pwt 2.20. Dz 14.12-27.32.14-15. Pnp 8. Ps 100. Łk 12.11. Za 2. Am 1. Mk 12.32.22. 1Kor 1. BRAMA DO NIEBA Ps 78.19. Ps 147. Rdz 1-2. BRAT Rdz 4.31. J 14.30. Rdz 13.37. Pwt 1.6.11. Prz 22.32.7.5. J 8.1. J 14.25. Iz 22. Mt 22. 1Krl 20. J 5.NOWY TESTAMENT DOSTĘP DO BOGA W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rdz 8. Ef 1.1-11. Rdz 22.1. Rz 5. Mt 6. Iz 21.7. Mt 16.18.3.18. Ps 69. Ef 3.13.10. 1Krl 22. J 14.19. Ef 3.24.50.18.2. Dz 7.23. J 1. Ef 2. Rdz 22. Pwt 6. który szuka Boga po omacku Dz 17.19.13.18.32. Rz 4.21. Braterstwo w przymierzu .21. Ps 107.3. 1Kor 16.24.10.18.7-9. 1Mch 12.22.21n.16.4. 1J 4. J 10. J 4.26. J 14. Prz 24. Łk 10.9. Mt 25. Rdz 4.12n. Iz 63. Ps 122.13. BÓG PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA Rz 15. NOWY TESTAMENT J 1. Rdz 28. 1J 4. BRAMA Hi 31. Pwt 28.36-39.10. STARY TESTAMENT KU POWSZECHNEMU BRATERSTWU Na początku Dz 17. Mt 25. Ez 48.16n. Hi 13. Rz 3. J 15.9.4. Mk 6. 2Kor 4.31.21. Ap 3. Mt 16.6.3. J 14.4nn.32.19.19.16.51.2. Ps 118. 2Kor 3.12. Ap 1. J 20.2. 2Krn 31.2.10. J 10. 2Kor 4.16.8.6n.4.10.11. Hbr 1. Mk 1. 1J 4. Rz 5. Kpł 10. Dla poganina.30nn. Łk 13.7. 2Sm 15. Iz 60.1-6.23. 1J 8. Dz 5.8. 2Sm 19. Ga 4. Kol 1. Rz 1.14.26. J 17.17. Ef 2.24.15.10.6. BÓG JEST DUCHEM Mk 1. Hi 29. Ps 15.13.10.52-57. Ez 8-11.18. J 3. Bóg jest miłością 1J 4. Ap 22. Wj 34.9.10.15.9-11.18.4.24-25.6. J 16.31. Ps 9. Rz 1.17. Wj 34.27. Mi 6.8n.29. Mt 7. CHWAŁA BOŻA NA OBLICZU CHRYSTUSA Rz 8.12. Mt 11.6.18. Mt 25. Rt 4. 1Tes 1. Pwt 15. Za 8.4. Hbr 10. Mt 3.1-5. Ap 21.

19-22. 1Kor 14.17n. Rdz 9. Jr 24. Ps 118. 1Krl 12. Rz 14.16. Kol 2. Ef 4.12-16. 2Kor 12.10. Ps 69.2. Rdz 30.9.11.29. Ku braterstwu doskonałemu 1Kor 5.2. Jr 31. 1J 2.7. NOWY FUNDAMENT Iz 28.6-10.2-4.17. Ga 3. Dz 28. Ap 21. 1Kor 8.38. Iz 44. Lb 20. którzy budują Ef 2.3nn.46-50.11.11.28.22.1.40.8. Rdz 9. Jr 1. J 1. Jr 9. Pwt 25.20.10-15.4n.7.1.15.2. Miłość braterska 1P 1. BURZA .47. 2Kor 8-9. 1Tes 5. 1P 2. Syr 25.18nn. Łk 15.10. 2Kor 13. 1Kor 3. Iz 49.13. Rdz 11. Rdz 38. Ef 4.13n. So 2.10.1n. które się buduje Ef 4.8. Rdz 33.19. Prz 17. Prz 18.18nn.16.13.16.17.18. Iz 9. Jud 1.13nn. 1Kor 3. Nowa budowla Ap 21. 1Kor 9.38.15n. Iz 30.44n. Iz 58. Łk 22. Iz 11.12.3. Iz 28.3.28-32.15. Hi 6.26.15nn.10.11.29. Rdz 4.3.9. Rz 15.9. Jr 31. Am 1.2-6.1. Hi 19. 2Kor 11. Iz 66. Jr 11.17. 2Sm 7.4nn.19-21.13. J 3.11. Jr 12.21-26.4.22.5-10.12.17. Ga 2. Jr 7. Kol 1. Rdz 45. BUDOWANIE CIAŁA CHRYSTUSA Zbuduję kościół mój Mt 16. Mt 18. Ciało.26.19-23.31n. Za 9. Ap 19. Jr 1. Hbr 2. 1P 5. Am 3.9-12. Społeczność braci w Chrystusie Mt 5.8.24. Za 7. Dz 14. Za 4. 1J 3. Budować i burzyć Pwt 14.15.18n.18. Ku pojednaniu skłóconych braci Ps 133. 1J 3.1-8.11-18. Rz 8.1. Ap 21.25-32. Mi 2.Kpł 19.7. Ag 1.19. Ap 12. 1Krl 11.1-9. Ez 37. Iz 7.8. Rdz 16.18.6.14-21.12-27.1. Oz 2.22n. 1Kor 3. Mt 21.20. Iz 2. Iz 2.1-9.7-29. Ml 2. Mt 28. BUDOWAĆ BUDOWANIE DAWNEGO IZRAELA Zakładanie rodziny i wznoszenie budowli Rdz 8.8.10. Ci. Prz 19. Za 6. 1Kor 3. Jr 12. Mt 5.20.12-14. 2Kor 10.19.14-17.11-15.11-16.18.22.9n.4.12.11.8. Oz 4. Rdz 2. Mt 25.17.12.1-4. Iz 63. Jr 24. Rz 15.10. Pwt 15.6.13. Mi 7.10.12.2n. J 2. Mt 21.6. Jr 24. Jr 42.10-17. Ef 2.26. Rdz 33. Rdz 13.6n.2. Mt 21.11. Jr 31. Ps 127. Syr 7. Jr 3. J 20.3. J 1. NOWY TESTAMENT WSZYSCY BRAĆMI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Pierworodny między wielu braćmi Rz 8.17. 1Kor 12. Pwt 23.10.18. Rdz 3. Mt 12. Jr 30.6. Ga 5.9.

1-5.5nn. J 12. 1Kor 12.5.4. Syr 27. Pwt 24.28nn. Pwt 5.27n. Rz 8. 1Kor 1.1-25. 1Kor 14. Ne 5.15. CHCIWOŚĆ STARY TESTAMENT Przejawy i skutki Syr 26.6nn.7. Lb 11.11. Rdz 3.15. Jr 22. Prz 27. Lb 11. Ap 16.10-21.16.7-10. Ef 1. 2Tm 1. Prz 28. Ef 4.3.13. 1P 4.4.6. Mt 4. Burza jako oznaka majestatu Bożego Jr 51.17.3. Ap 11.4. W Dziejach Apostolskich Dz 2.19.14. Jr 22.3. 1Tm 1. Ap 8.5-6.23. 1Kor 12. Mi 3.11.34-38. Mi 2.15. Rz 8. 1Tm 4. Dz 19. Iz 30.20.4nn. 1Kor 12. Iz 5. Am 2. Dz 4.6. CHARYZMATY W KOŚCIELE 1Kor 12-14. Iz 11.34.12. 1Kor 2.7. Dz 2. Ef 4.13. 1Kor 14. Wj 20.1. Hi 38.17. Ps 135.1nn.2-5. 1Kor 14.32. Rz 5.23.6-16.10n.39nn.32. Dz 2.23. Dz 10.2. Ha 3. Tt 2. 2Kor 12.44. Wj 22.29nn. Sdz 5.28.1. 1Kor 12.11-12. Wj 9. Wj 19.8n. Mk 3. Ps 29.5.1.16-19. Podział charyzmatów 1Kor 12.5.12.4. 1Krl 19.18.5.28-32. Iz 33. Dz 7. 1Krl 18. Rz 6.29-27.1-6.5n. Ga 2.24n. Rz 12. Rdz 7.21. 2Krl 4. Koh 4.28. Dz 15. Dz 11.3. 1Kor 12.17.28. Ps 97.27nn. Am 8. Ps 10.11-17.11.6-16.55. 1P 4.26-38.17.6. 1Krl 21. Ez 1. 1Kor 12.15n.29-37. Charyzmaty a władza kościelna 1J 4. Burza wyrazem gniewu Bożego 1Krl 18.11. Dz 8.26n.1-4. 1P 4.8.18. Ez 3.11nn. Ha 2. Koh 6.13-34. Ps 18. Dz 2.12.7. Ef 4.6.22. 1Sm 8.19. Iz 1. Ef 4. Łk 9. Prz 23.23.1. Dz 6. Dz 2. 1Kor 12.31.1.2. Dz 21. Am 5. Dz 2. Ez 36.9. Hi 36.3-16. Ez 10.17.7.10.6.15-21.16. Iz 4. Ga 3.5.54n. Ps 77.6. Pwt 8. 1Kor 10.6.2. 1Kor 14.1n. Iz 5. ODCZUCIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO 1Krl 22.29. 1Kor 12. Syr 14. 1Kor 14. Jl 3.11-12. Mi 2.11-12.33.8nn.10. CHARYZMATY Rdz 11.8-11. Jedność i różnorodność charyzmatów 1Kor 12.31-14. Rz 5.4. 1Kor 14.19n. Dz 8. W Kościołach założonych przez Pawła 1Tes 1.10.8nn. Prz 28. Wj 20.Interpretacja pogańska Ps 18. 1Tes 5.13n.8. 1Tm 4.3. Zasady korzystania z charyzmatów 1J 4. Ap 10. Mi 7. .16.27. Hi 38. Religijne znaczenie chciwości Ez 34. Ez 22.8-4. 1Tes 5.4n.5.8.19-22. Ap 4. 1Kor 12. Dz 13. 1Kor 12.2.4.1-4.3.

Lm 1. Tb 4.NOWY TESTAMENT Przejawy i skutki Mk 7.10. Mt 11. Kpł 2. 2Krn 3. 2Kor 12. Jr 8.16. Mk 14. Pwt 28. Lm 2. Flp 2. Ps 91.5. Łk 22. Łk 13n.9.30. Mt 6.29.5n.22. Łk 20.20. Pwt 8.17. Rz 1. 2Sm 24. Wj 9. 1P 2.12.3.3. 2Sm 4. J 17.12nn.4n.9-10. Wj 25. J 6. 1Tm 6.37. Rdz 9.18.17.44.19-22.5-9.42nn.4.1.17.18. Rdz 14.27nn. Łk 16. Rz 1. Znaczenie religijne Kol 3. 2Kor 9.16n. Dz 20. Wj 4. CHLEB KTÓRYM JEST SŁOWO Am 8. Mdr 7. 1Kor 5.19.21n.16. Ps 102. 1Kor 9.2.5.2-6. 1Kor 11. CHLEB CODZIENNY W życiu potocznym Ps 42.5.2.15. Mt 14.6.10.7.23.7. Mt 14.7.35. Kpł 23. Lb 18.10-18. 1Tes 2. Łk 6. Mk 8.25. Ez 18. Ps 80. Mt 6.11. Wj 34.5. Kol 3.6.15. Ef 4. Iz 30.8. Iz 1.23-26. Syr 38.32n. Jud 1. STARY TESTAMENT CHOROBA Ps 38.48. Kol 3. J 13. Rdz 2. 2Kor 9. Łk 6.7. Jk 5. 2Tm 3. Ez 44.29.7. Iz 58. Łk 12.19. Sdz 13.11n. 2P 2.18. Prz 22.11. Wj 12.10n. 2Krl 19. Rz 6. Prz 31. J 6.12. 1Kor 10. 2Krl 4.2. Syr 24.25. Iz 53.16. Rdz 3.28-32. Hi 16. 1Kor 6.16.8.11. Flp 4.10.9.6.15.5n.9-12. 1Kor 9. Wj 23. Mt 26.9n.15.19. 2Kor 6.2-3. 1Krl 1. Łk 14.29. Am 4.5. Mk 6.20.14.22. Wj 23. Jr 31. CHLEB Ps 104.5.21.21-24.5n. Łk 16. Mt 6. Rdz 27. Tb 11.1-4. 1Tm 6.5. 1Tes 4.11n.22. .19. Ps 38.49-58. 2P 2.16. ULECZENIE 2Krl 20. Tt 1.3-5. Ps 102. Wj 12.7n.39. Łk 11. Wj 23.6.11. 2P 3. Łk 11. Syr 15.20.11.9.34. 1Tes 2.1-8. Wj 12. Kpł 24.25.23.17.16. Prz 4.11. Ps 39.15.11. Iz 30.11. Ez 18. Prz 12. Mk 6.7. Dz 2. Ef 5.11.15. Ps 132. Jr 5.14. 1Kor 10.1-6.17.2. Rz 1.36. Iz 55.9.17. ROLA CHLEBA W KULCIE 1Krl 7.3.12. Ps 88.5.14n.11. Jk 4.17.20.3.15nn.33-34. Ps 107.17. Pwt 28.42.1-6. Dz 20. 1Kor 5.12.22.6. Koh 9.35-47.30. 2Kor 11.1. Ef 2.6-14.3.24. Wj 34. Rdz 3. Mk 10.20. 1Tm 3. Chleb jako dar Boży Rdz 1.20-26. Pwt 34.1-12.27. Rz 1. 2Kor 8. J 6.4.25. Mt 15.20. Hi 2.19.16-22. J 12. Ps 32.4.9. Łk 12. Mt 4. Rdz 28.19-26.16. Ps 6.16-19. Łk 11. Tt 1.19. Mk 4.13.12.1nn. Ps 78. Chleb pierwocin Kpł 23.34. Ps 37. Łk 6. J 6. Hi 31. Ga 5.3.18. Ez 4. Tb 11.6.12. Tt 2. Prz 9. CHOROBA-ULECZENIE 1Kor 11.23-30. J 9. Ps 39. 2P 1. Hi 19. Ef 5.11. Koh 12. 1Kor 9. Mt 6.11. Rdz 18.19. Wj 12. Ps 38.47. Tb 12. 1J 2.16. Wj 12.13. 1Tm 3.19.35.10. Ps 39. Ps 41.4.14. 2Tm 2.7. Wj 23.8. Pwt 28. Łk 15-21.

Dn 8.1. J 20.1-4.9. Za 13. rozpoznanie. Dz 1. Ps 51.22-27. Ga 1. J 20. Mk 16.7-10.13-35. J 14. Dz 16. Ga 1.19-29.39. J 20.16.11-13n.4. J 21. Ga 1. J 9. J 20. Dz 18. J 20.16. Tb 3.2-6. 1Kor 12. Mt 28. 1Kor 10.15.22. Dz 22.23. Kpł 14. Mk 5.9nn.13.16.6-10. Mk 16.1-9.29.4. APOSTOŁOWIE I KOŚCIÓŁ A CHOROBA Mt 11.13. Mt 28. Mt 20.2. Mk 10. 2Krl 4. Rz 6. Mt 28. Różnorodne ukazywania się Chrystusa 1Kor 15.12. Mt 11. CHRZEST JANA .8.12. Łk 24. Mt 28. CHRYSTOFONIA Ukazywania się stanowią w Biblii Mt 1-2.24.17.9-11.55.1. Łk 13. Mk 6. Tt 3.45. Rdz 18.6. Mt 28.1. 2Krn 16.26. 2Kor 1.23.2. Mk 9.13.17.14. 1Tm 3. 2Krl 1.35. Ez 47. 1P 5.2.9. 1Krl 14.7. Dz 3. Syr 38.14-18. Ps 88. Łk 24.8nn.20n.1-13. 2Krl 5.15. Lb 12.35. J 20.19-20. Ps 38. Tt 2. Mk 16.2nn. Łk 24.9. Łk 24.2. Kpł 13. Iz 65. Dz 9.5. NOWY TESTAMENT JEZUS A CHOROBA J 9. Oz 6.9.36.48. Ps 102.15.5. Mt 28.9.18-37. Dz 8. Łk 1. Iz 53.1-23.18.36.28. Ap 22.1. 1Kor 15. Łk 6. Joz 5. Ps 88.4. 1J 3.10. Łk 24. Ga 4. J 12. Szczęśliwi. Mt 23. Ez 36. 1Krn 21.12.11-18.Syr 38.9-10.20.34.1nn. J 20.52.7nn.25-29.16. 2Kor 12.8n.16. Łk 2. Hbr 9.5. Dz 14.5. Wydarzenia i język.19. Mt 8.44-49. Ps 6. Mk 16.12.1. Dz 23.1-5.11. Mk 16. Rz 1.33-50. J 5. Dz 9. Ukazanie się Pawłowi stanowi osobne zagadnienie Ga 1.1n.40. Dz 28. 1Krl 17. J 20-21.10. Mt 15. Mk 2. Dz 26. Dn 12. CHRZEST STARY TESTAMENT I JUDAIZM Funkcja oczyszczająca wody jest bardzo często uwydatniana w Starym Testamencie 1P 3.10n.8nn.13.12-17. Mk 2.17-24. Inicjatywa.34.2n. Mk 16. Wj 15.4.22.5.19.4. J 5. Łk 24. Łk 1.15n.9. 2Krl 4.2-10.17.3-19.28. Ps 51.16-20.32nn. Mt 8.26.21n.17. J 20. Kol 1.12n. J 21. Jk 5. 1Kor 12. Mt 9. Ps 38. Iz 53. Mt 14.12n. Mt 9.24.5n. Mk 1.16. Mt 8. ani kronika.4n. Kol 3. Mt 17.15. Mt 28. J 20.19-26. 1Kor 9.1-9. Iz 25.37.9. 2Krl 8. 1Kor 15. którzy nie widzieli a uwierzyli. Dz 7.12n. Syr 38. Iz 35. Dz 2.28-30. Mt 26.9. J 1. Pwt 32.21. Ani apokalipsa.28.15-18.4n. Judaizm z czasów po niewoli mnoży obmycia Mk 7. Mt 8. Łk 17. Łk 24.17. Łk 24. Za 3. Mk 16.14nn.1-12. Ps 41. Łk 24.9. Lb 19. Łk 24.4.7. Łk 24.64.49nn. Za 2. 2Kor 4.4.3. Dz 9.3.41. Pwt 23.11. posłannictwo Łk 24.49. Mt 25.13.15n.24-28. Dz 27.17n. Mk 16.

26nn.3. Mt 28.3. Ps 73.7-9.6.5nn. Dz 1. Kpł 9.21-29.Mt 3.1-17.4. Łk 3. Iz 62.16. Mk 16. Tt 2.3n. 2Kor 4. Tt 3.7. Wj 29. 1Kor 10. 1Sm 4.38.14.9.34. Rdz 45.22. Iz 66.50.16n.19. Kpł 9.15. CHRZEST CHRZEŚCIJANINA Chrzest w wodzie i Duchu Mt 3.11.3.24.8. Ez 36. Mk 3. 1Kor 6.9-14.13. Dz 16.18-21. Dz 19. Ef 4.38.2.9.7.21-29. Iz 52.15nn.6. Ag 2.29.1. Rz 6.18. Dz 10. Ga 6. Rz 10.17.30.19. Mt 3.11. Ps 51.17. Dz 8. Iz 35.2. 1P 5. J 3. Rz 8. Wj 40.25-32.3.31. 1P 1. Iz 35.11.1-25. Rz 10.36nn. 1Kor 6.13n.18.32. Lb 20.14. Dz 19. Iz 8. Ap 21. J 12. Dz 8.6-8. 1P 3. Mt 4. Ba 5. CHWAŁA CHRYSTUSA Hbr 1.15. Flp 1. Łk 3.1-6. Wj 16.16.13. Ef 5. 1Krl 8.3.36. Lb 16.3.2.13. Kol 3. Ps 29.7. Kol 1.10.30. Ag 2. 2Kor 3.38. Tt 3. Mt 6. Mt 25.5. Iz 60.7. 2Kor 4.5.16. Ef 1. Łk 12.23nn. Rz 8. Hi 19. Wj 29. Iz 60. Ga 4.6-8. 2Kor 3. Pwt 5.14n. Hbr 6. Iz 42. Prz 3. Ef 2. Hbr 12.48. Ef 2.5n.40.3. J 3.17.29. Iz 44. Dz 2. 1P 5.3n. 2Krn 17. CHWAŁA JAHWE Wielkie dzieła Boże Lb 14.6. Wj 34.18.19. Iz 11. Iz 49. Dz 7.2. Ps 97.22-25.38. Rz 13. Ga 2.45. Łk 3. J 5. Wj 28. Ef 4.9. Ez 9-11. Ef 2.1. Ef 1.17n.1-4.14. Rz 8. Wj 40. Dz 11.11-22.23n.10. 1Kor 15. Ef 4.38-41. CHRZEST JEZUSA Mt 3. Ps 62. Prz 20. 1J 5.8. Wj 14.1nn.22n.4.43. 1Kor 12. Iz 61.20.1. J 19. Iz 16.34n. Ps 8.30n.1n.23. Iz 21.33.12nn.10-14. Ga 3.27-28.4n. 1Krn 29. Ez 39. Ga 4. 1J 3.12n. Iz 60. Rz 6.5.22. Mt 24.8-14.8.16. Ez 39. Jr 48. Chwała eschatologiczna Mk 8.44-48.9.18n.11.1n.6.21. CHWAŁA CHWAŁA W OGÓLNOŚCI Rdz 13. 1Krl 3. Wj 33.14. Ps 102.3-9. Ukazywanie się chwały Jahwe Wj 16.14n.4.2.3. Rz 6.13.5. Mk 1. Ha 2.24. Wj 24.24n. Ochrzczeni a trzy osoby Boskie Dz 2. Rz 8.2. J 1.6. Lb 14. Ga 3.17.29.38.18. Dz 1.35.46. Dz 10. Mk 10.1. Mt 28. Ez 11.5.11. Iz 6.21. 1Kor 6. Iz 17. Wj 28.5. Chwała wielkanocna . UJEMNA OCENA LUDZKIEJ CHWAŁY Ps 49. 1Kor 6.11.16.22nn. J 9.6.23. 1Tes 2. 2Kor 1. Iz 62.41. Hi 29.22.6. Nawrócenie i wiara chrzczonego Dz 16. 1Kor 2.10nn.21n. Ef 2.19. Rz 8. J 1. Ef 5. Wierność wymagana od ochrzczonego J 3. Prz 29.3nn.1.30.19.13.18-21.39.17. Ps 97. 1Kor 1.12. Lb 22. Iz 40.28. Kol 2.5.5.1-13. Dz 11. 2Kor 1.

17. Ps 51. 2Kor 3.5. Dz 3.19.1. J 5. CIAŁO CIAŁO . J 17.48.26.14.18. Mk 13. J 14.18. Powiązanie z ziemią Ez 10. Ps 73. J 12.28n. OPIEWANIE CHWAŁY Ps 147. Koh 12. Łk 24. Ps 57. Ap 19. .41.7.20.14. Dz 13. Rdz 2. Jk 1. J 8. Dz 22.2n.21.12. Rz 1. J 12. Ps 84. Chwała posługi ziemskiej i męka Chrystusa Łk 1.23.32-35. Flp 3. J 6.24.17n. J 19.5.14n. J 10. 1Kor 1. Kol 3.5. Ga 2.2. Ga 1. Mt 5. Ps 106. Hi 10. J 13. Jr 17.20nn. Łk 3.43. Osoba cielesna Rdz 6.22.16.22.12. J 11. J 5.7.10.21. Rz 9. Lb 27. Syr 40. Kol 3.18.2. Ap 15. J 14. Flp 1. Ps 119. Łk 24. Ps 119.50.10. 2Kor 1.8.10.7. Ga 1.6. Jr 1.4.2.15. Kol 1.7.1. 2J 7.1n. Lb 16.24. Dz 7.9.27. 2Tes 1. Mk 2. Jud 1.17. Jk 2.25-29. Ps 84.16.14. J 19.27.11.Łk 24. 1P 4. Iz 40.4.5. 1Kor 2. Rdz 2. Ef 3.12.1. J 1. J 12.22n.25.31. Prz 4.12. 1J 2.24.23. J 18. Rz 7. J 7.55. Ga 6.1-3.16. J 8.12. Hbr 13. Kol 2.39.2. Rdz 37. Rz 9. 1Kor 6.7.3n.19. 1Tm 3.14. Rdz 2.3.26. J 1.8. Ef 1. 1J 4.6.18. J 7. Grzesznik wobec Boga Jud 1. Ps 139. Ef 6.24. Syr 14. J 17.20.1.20. 1Tm 3. 2Kor 10.31.20.12. Syr 36.17. Łk 9. 2Kor 7. 1Kor 6. J 12.27.9-11.1nn. J 16.5.25. J 15.SARKS Stworzenie w obliczu Boga Godność ciała ludzkiego Hi 10.5. Rdz 29. J 19.14.30.26. 2Mch 7. Mt 16.11. 1P 1. Ps 57. Flp 2. Rz 1.28. Chwała kościoła J 17.53-58. Dz 1.9n. Dz 11.17. 2Kor 1.5. Hbr 2. Ef 5.8. J 1.6. Hbr 12.29. J 8.16.7-8.14.10n.44.19. 1P 4. Ps 136.14. Ps 63.2.5nn.1-3.28. Hi 14. Ps 38.31.1.16. J 6.34-36.12nn. Hi 10.5.120.26.3n. Ef 5. Dz 12.15n. Ef 6.18. Świat ciała Rdz 3.22nn.23.16.16.14.2.20. Hbr 5.15n. Flp 3.6.18. J 21.4. J 13.7.15.19. Kol 2. Ps 145.41. 2P 1. Koh 11. 1P 4. Rz 4. Ez 36.20. Ez 36.25-27.3.5.14.63.47. 2Kor 11. 2Kor 1. J 12.20. Ef 2.3. 2Kor 5. J 10.54. 1Kor 1. Koh 4. Łk 23.1. 1Kor 15.13. Ap 12. J 8. Mt 19. Koh 5. Łk 2.5.13. Ap 15.16. Ef 5. J 17.10. 2Kor 5.11. Jl 3.3. Łk 2. Rz 16. Ap 7.50.22.3n. Rz 2. J 1. 2Kor 13.3.24.4. 1Kor 3.26.22.4.24.18. Iz 52. J 3.37.9. Mt 16.3.40.5.10n. Dz 2. Hbr 12. Honor chrześcijanina Rz 9.3. 2Kor 10.37nn. 2Kor 4.6n. 1J 4. Grzeszna ufność pokładana w ciele Iz 31.21n.15.35.8n.15. Mt 26. J 7. Jud 1. Rdz 2. 1Kor 6. Rz 2. Ga 4. 1J 5.22.

19.22. Kol 1.6. 1P 2.42.3. Rz 6. Flp 3. Ga 3.15.21-31. Ga 4. Mt 27.8.6-7.33nn.14-16. Hbr 10. Kol 1. Ga 3. Rz 1. Łk 17. Rz 4. Rz 6.7. Kol 2.44. SAKRAMENT CIAŁA CHRYSTUSA To jest Ciało moje Hbr 10.24-26nn. Rz 8. 1Kor 3.6.19.50.18. Ef 2.19.21. J 20. Ga 3.3. J 4.49. Dz 9. Kol 2. 1Kor 11. Mk 14.38. 1Kor 5.14-27.43.5.24. 2J 7. Mt 4.13.4. 2Kor 5. Kol 2.23.13-20. Mt 27. Kol 2.25. Rz 7.3.50. CIAŁO .58nn. Ciało Chrześcijanina Rz 7. Rz 7. 1Kor 6. Rz 6. 1Kor 15.24. Ga 5. Łk 24.12.18.14-20. Kol 1.12.44.24.18.21. Flp 3.4.3. 1Kor 12.21. Rz 6. Flp 3. 1Kor 15. Rz 8. Kol 2.13. Kol 3. J 19.22.18.14. Rz 13. Ef 1.13.58n.Grzeszne ciało i Duch świętości Ga 4. J 20. Kol 1.16-17n. 1Kor 6. Ga 6. 2Kor 5. Rz 8.24. Ga 5. Kol 2.40. Ciało a cielesność Godność ciała 2Kor 4. Eucharystia w życiu Kościoła 1Kor 11.15.9nn.16n. Ciało Chrystusa Kol 1.21.21. Mt 27. Flp 3. Kol 2.16.21.12.11. 2Kor 5. Kol 1.28.3. Rz 8. Ciało Chrystusa czyli Kościół Kol 1. Ciało Chrystusa a nasze ciało 1Kor 6.22.12.18.10. Rz 9.10. Rz 6.4-17.15. . Rz 12.17. Śmierć fizyczna Jezusa Mt 26. Mt 27. Ef 5.14. Rz 8. 1Kor 15. Ga 5. Ciało dla Pana 1Kor 6. 1Kor 15. 1Kor 6.4.8. 1Kor 15. Kol 2. 1Kor 3. Ef 5. Rz 6.11.13. J 1.3. Kol 2.4-5.11.22.44. 1Kor 3. CIAŁO CHRYSTUSA CIAŁO INDYWIDUALNE JEZUSA Jezus w swoim życiu cielesnym Rz 1.26-27.19. Rz 6.22. Kol 2. 1Kor 7. Kol 2.6.SOMA 1Kor 12.6.52.20n.24.5. Ga 5. KOŚCIÓŁ JAKO CIAŁO CHRYSTUSA Członkowie jedynego Ciała 1Kor 10.2. Ga 4.11.20.17-20. Ef 1.3.15. 1Kor 12.3. Rz 12.19. Hbr 10. 1Kor 15.16n. Kol 2.21-23.5. Uchwalebnienie ciała Jezusa Łk 24. Flp 3.45.39. 1Kor 3. Ciało w niewoli cielesności Rz 7. 1Kor 15.6-8.2.30.11. Rz 8. J 2.10. Rz 8.18-22.13n. Mk 4.3.13-30. 1Kor 3.24. Ef 5.37. Kol 1. Rz 7.4. 1Kor 2.3.1.23.24.18. 2Kor 5. 1Kor 6. Rz 7. Ef 2. 1J 4.10n.3.

Syr 17.12. Koh 11. Ez 31.1-15.16-23. Ps 144. 2Krn 32. Iz 30. Iz 45. Ps 73. Syr 38.12. Ps 91. Jr 9.13. Rdz 34.17nn.2. 2Mch 7.10.18-21.7. Lb 21. Rdz 50.13.11.9.8.15. Wj 8. Rdz 22. Jk 1. Prz 3.5. Jr 8. Mdr 3. Koh 9.30-33. Rdz 12. Hi 12. Mdr 5.7-10. Wj 23n.28-33.5. Iz 53. Syr 31. 2Mch 6. Ps 23. Jr 11. STARY TESTAMENT POWAGA CIERPIENIA Krzyk cierpienia Rdz 41. Ez 17. Wj 21. Syr 40. Prz 3.4. Ps 57.6. Jr 15. Jr 9. Ps 73. Ml 2. Rdz 3. Ps 44.9nn.16.1-6.26.7.12-17.12. Hi 23.6-9.8.2. Hi 5.26.21.20.35. Ps 13.7. 1Krn 29.25. Mt 4. Iz 53. Ps 10.20. Rdz 22. Hi 42.1.15. Lb 32.15.6. Prz 13. Lb 9.1-27. Ha 1. Iz 25. który ucieka Jr 6.6.10.22.8.15.13. Lm 4.11.22. Hi 3. Ps 39. Rdz 27. Rdz 48. Dn 4. Rdz 3. Hi 8.6. Ps 73.35. OPIEKUŃCZA OBECNOŚĆ Cienie ziemskie Hi 40. Ps 88. Iz 61.4.34.1n. Lb 11.4. Ps 31.24. Ez 31.3-6.30.1.17. Hi 1. Am 3.4. Łk 1. Iz 29. Koh 3. Pnp 2.11.4. Hi 16.CIEŃ ZAPOWIEDŹ ŚMIERCI Cień.20. Koh 7. Dn 4.4. Ba 5.2. 2Kor 7. Hbr 11. Ps 65.18. Ps 6. Koh 6. Ha 3. J 3. Iz 33.9.22. Ps 102. Hi 14.1. Joz 5.14. Ps 63. Iz 40.2-4.13.13.11. Ps 49. Syr 7.9. Iz 4. Ps 121.10-19.14. 2Krl 20. Mt 13. Hbr 12.18.2.24.4. Mt 4. Ps 17.6-13.15.22. Cień Izraela Ps 80.9. 2Krn 31. Joz 7.19.79.18. Iz 49. TAJEMNICA CIERPIENIA Ps 73.17n.12-28. Ps 44. Hi 13. Pwt 8.14.7-10. Ps 41. Łk 1. Mdr 19.16. Ocena cierpienia Hi 14. Ps 38.10. CIERPIENIE 2Kor 12. Am 5. Hi 8. Hi 21. Iz 19. Cień Boga Oz 4.8.19. Hi 2. Łk 9.5. Iz 9. Hi 4.13n.2. 1Krl 8. Iz 32. Lb 10. Hi 10. Dz 5. Ps 14. Ps 22. 2Sm 16.2.17. Iz 51.5.2.7.1-6.7. Prz 11. Rdz 42.22.7.2.19.1nn.4.10. Iz 63.18. CIERPIENIE JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Lm 2.1.13. Sdz 9.9.5nn.12.1n. Prz 4.1-9. Rz 4.16. Hi 2.11n. Ps 107.18.1.4n. Mroki i cień śmierci Iz 9. .1-6. Wj 40. który ma władzę nad cieniem Jr 13. Hi 4.21.32.14-19.8. Tb 12.31.1.8. Hi 38.20. Iz 26.2. Jr 15. Jr 12.23.55. Dn 4. Ha 1.11nn. Ten. Iz 7. Sdz 3.18.5n.2.10.34.5nn.22. Koh 3.7nn.2.16. Wj 17.14-18. Prz 14. Wj 14.17. Iz 3.27.3. Ps 107. 2Sm 4. 2Kor 8.1.21. Ba 1. Iz 57. Jr 12. Ps 37. Jr 8.17-20. Hbr 5.31-38. Mdr 4. Jon 4. Ml 3. Lb 9.2.

52. Dz 14.14. Prz 25. J 9. Dz 3.2. Mt 27. Jezus Chrystus błogosławi cierpienie Hbr 3. CIERPLWOŚĆ Ef 5.36n.32.10-12. Mt 10.21.3.31n. Mt 18.1.6.21.21.18n. J 11. 2Kor 1.2nn.3.18. Łk 9. Mt 5.13. 1P 4.22.55.11.37. Łk 13.11.3. Dz 14. 2Kor 4. Rz 5. J 11. J 11. Łk 15.28n.2.1-10. Rz 15. Mk 16.10. Rz 2.Iz 52.25n.6. NOWY TESTAMENT JEZUS A CIERPIENIE LUDZI Mt 9.13n. Łk 2. Mk 13. J 1.15.35.23-35. Ap 2. Iz 25. 2Tm 3.23-25. Ap 21. Mt 12. 2Tm 2. Mt 10. Ps 5.8.52.19. 2Kor 1.17.8. Nowy Testament Łk 9.41.44. Iz 55.31-33.14.12.10. Mt 14.20.35-40. Flp 3.33n. Mt 20.10.20.17.8-14.14. Dz 5. Apostołowie 2P 3. Jk 5.13n.7-4.8nn. Mt 24.46. Dz 8. Hbr 6. Cierpieć z Chrystusem Ga 2. Hbr 12.20.15. Koh 7. 1Tes 5. Jk 1.32. Ap 7. Dz 9.32. Syr 2.45.18.4.1.16. CIERPIENIE SYNA CZŁOWIECZEGO Iz 53.10. Hbr 11. 2Kor 6. J 14.6-9. 1Kor 10.17.4. J 12. Kol 1.14. Rz 5. Mt 8.28.12n. 2Kor 4.29. Mk 14.17. J 17. Hbr 5.33. Ps 103.9. Hbr 2. 1Kor 12.26.13. CIERPLIWOŚĆ CZŁOWIEKA Wobec Boga Dn 12. 2P 3.29. 2Kor 7.24. Mt 11. Rz 8.10. Ap 3.12.4. J 15. Rz 12.12.1n. Ps 25. Hbr 6. J 11.23-27.11n. Mt 5.1.36. Flp 3.18.4. Iz 53. CNOTY I WADY . Mt 23. 1Tm 4. 2Kor 11. Dn 12. Jon 4. CIERPIENIA UCZNIÓW 1Tes 4. Mk 8. Wj 34. J 12. Flp 1.10.4.5. J 11. 2Kor 4. Mt 17.7-8.1-2n. Hbr 3. 2Tes 3. Łk 24.8.15.22. J 15. 1Tm 6. Ps 130. Braciom Prz 16.5. Łk 9. Jk 5.23.24.17. Łk 17.12. Jk 5.42-45. Łk 7.10. Hbr 12.10.5.1n.8.11.5. Iz 53.15. Mt 32.22. Kol 1.18. Kol 3.11.22nn.31. Mt 5.5. Ga 5. Łk 19. Łk 10.34. Łk 4.4. Łk 8. Jl 2.7. Ef 4.13. Syr 18.11.12.45.27.3-12. Dz 3.3nn. Mt 17.22-23. J 11. Rz 9.25. 1Kor 13. 2Kor 12. Mt 5. Hbr 3. Mt 18. Mt 23.41.13. Jk 1. Jezus Chrystus zwycięża cierpienia Mt 11. Łk 22. CIERPLIWOŚĆ BOŻA Stary Testament Rdz 3. Łk 13. Aby wejść do chwały razem z Chrystusem Rz 8.18.21.3. 1P 3.26.17. Łk 12. Mt 15.4. Lb 14.5. Mt 25.

Wj 15. Oz 4. Rdz 6. Iz 11. Mt 9.21. Prz 6.8.1. 1Tm 1. Pwt 4.9-21.14-18. Ps 37. J 11.19n. Syr 26.3.13.24. Mt 8.3. Łk 24. 1P 3. Łk 5. Wj 15.7. 1Kor 13.4n. Syr 36.23n. CUD Jr 31.7n.29. Łk 13.18n. Mt 8. Ef 6. Wj 7.34-35.14n. J 14.28.7. Dz 1. 1Kor 6.53. Mk 1. Ef 4.4n. Mk 3.3. Wj 15.2.33. 2Krl 1.5.29. J 10. Ps 77. Ps 105. Wj 15. Mt 8. Syr 2. Flp 4. J 1.9. Wj 16.36n. Iz 55. J 15. Mt 28. Syr 1.7-14. Ez 11. Iz 43. Ps 51.11.19. J 16. Mk 9.2. Syr 18.8. Ps 111. Ga 5. Mt 11.20.39-54.4.26n.26.20n.34n. J 13. Kol 3.5n. Ps 78.22-24.2. Kol 3. Ez 12.18-22.16-19. 1Krl 18.1. Łk 23. Pwt 11.15. Rdz 5.8. Łk 4.45.7.4n. Mk 7.3. Syr 25. Mt 7.23. Mk 6.41.5.1. Mk 5. Ps 107.13. Ps 106.20. . Mt 11. Ps 106. Pwt 13. Dz 2. Ps 1. Pwt 10.9. Wj 32.22. Mdr 8. 2Krl 31. Rdz 3. Iz 38. Joz 24. Mk 8.20.26. Wj 15.1-5. Mk 7.7n. Łk 14.9. 2Krl 17.1-5.21n. Wj 17. Mt 14.Natura cnoty i wady.17.22n.10.6. Łk 11.54.20-23.21. Mk 2. Wj 19.7n.11nn. Iz 20. Ps 95.22.29. Związek cnót i katalog wad.11. Mt 13.7. Rz 5. CUD W STARYM TESTAMENCIE Fakty.36nn. Łk 22.10.3.7. Wj 19. 2Tm 3. Cuda Jezusa jako skuteczne znaki zbawienia mesjańskiego. Iz 65. J 14. Ps 89. Ps 77.13.1.2.1n. 1Krl 18.22. Ps 106.10-13.2.2-5. Mi 6.24-27. Łk 22.6. 1Krl 18. Łk 21. Mt 13.1-7.9-16.6.10.35. Mt 8. Kol 1.1-5.8. Wj 34.5. Pwt 7.20. Łk 1.23nn.18.9.16.11nn. Rz 4. Mt 5. Ef 3. Mt 10. Pwt 30. Ps 14. Hbr 2.16.9. Łk 1.29n. Pwt 8.1-4.25nn.8. Mk 11. Ps 65.14n. Joz 24. Mk 13.5.36.37. 2Krl 6.30.33.14. Łk 16.13. Ps 86.11.16-19.15. 2Krl 2.58.13. Rdz 18. Pwt 4.2-3.13.1. Mt 5.31.3nn. Ps 106.36n. Iz 37. Stosunek cudu do wiary Ps 105.13.41. Ga 5. Źródło cnoty i wady. Mt 11. Mt 18.3.11. Łk 13. Pwt 6. Rz 1.29nn. Iz 38.27. W ŻYCIU JEZUSA Fakty.19. Jr 7.12n. Pwt 8.36.8.17.34.36nn. Iz 8. Rz 12.19.9n.22.26. Łk 7. Lb 14.27n.44.12. Mk 7.46. Lb 14.2-6. J 15. Cud jako skuteczny znak Boży . Ps 107.32. 1Kor 1.4.25.8. Mt 8. J 14. Mt 17. Ap 13.11. Iz 65. Mt 16.17.2-7.16. Łk 4. Łk 4. J 13. J 5.12.5-12. Mt 27. Pwt 6. Iz 37.48n. Ez 36. 1Tm 4.13.5.3.14.30.43. Mt 12.3. Ps 77.9.9.22. Kpł 10. Ps 106.1-11.10nn. Mt 4. Iz 63. Wj 10. 2Tes 2. Wj 4.20.10. Kpł 10.5.8nn.8. Mt 15. J 9. Mk 2. 1P 4.17. 1Tes 5. Pwt 8. Jr 31.18. Pwt 6. 1Tes 1.12.2. 1P 2. Mt 15.12. Mt 11. 1J 2. Mt 21.42. Rdz 6.2. Ps 145.18nn. Mt 4.3.49.5-9.34. Mk 11. Jr 44. 1Krl 15. Mt 13. Ps 145.16n.5. Wj 7. Rz 5.16-21.5. Mdr 16.17n.21.6.22nn.44n. Lb 16. 1Tm 6. Iz 7.38nn.11. Mk 1.12-15. Mt 20. Pwt 18.8. Ap 20. Mk 8. Mt 14.17.6. Rdz 15.19n.

IZRAEL JAKO OBCY NA ZIEMI Rdz 12. 1Kor 2.40.4-12.3. Mt 27.26. Dz 2.19. Ps 119.33. Oz 2.4.2.11. 1P 2.7.39.15. Syr 9.11.41n.49n.13nn. J 6.34. Mt 4. Wj 20.19. J 5. J 15. Mt 12. Mt 18.24. J 12.34. Pwt 17.2n.20.28n. Mt 28. Rdz 18. 2Kor 12. J 7. 1Kor 12.58.3.19. J 9.10.15-19. Ps 39. Hbr 13. Rz 8.16. Hbr 11.2.9. J 12. Mt 5.11. J 11. Mt 12. Lb 21.4. Mt 5. J 6. Mt 23.11. Mt 5.43n. 1Krn 29.12. J 9.13nn. Dz 18.11.2.23nn. Mk 16. J 3.28.27. Dz 10. Wj 20.38.41.27n. Iz 56. J 20.7.17.16.7.3. J 10. Ez 23. Prz 6. Kpł 24.48. Oz 2.35.1-11. J 12. Wj 20.50.27. J 13. CUDZOZIEMIEC Prz 5.15. J 5. Mk 16. IZRAEL I CUDZOZIEMCY OSIADLI Wj 22. Hbr 11. Am 9.38.1.16nn. Hbr 2. Ewangelia w świetle Wielkanocy. Ef 2.8nn.4. J 12. Prz 23.16. J 10.32. J 5. Dz 8. J 10.22n.52. J 13.5. Oz 2.32. Rz 4. Jr 5. 1Kor 6. J 7.4. J 12.9n. J 14. Ap 22.18.31n. Ezd 9-10.40. Kpł 18.28.5. J 9. 1Kor 13.10. Mk 8.14.18.1.14n. Mk 3.29. Kol 1.21. J 17. J 20. Jr 13. Łk 24.23n.33. Jr 7. J 12.54.21n. Mk 3.13. Mk 10. Mt 19. J 4. Czas Ducha Świętego. Kpł 16. J 4.15. J 5. Mk 6. Mt 21. Dz 2.6. J 1. J 9.9. 1Kor 2.22.19-24.23. J 16.13. Mt 17.14-21. W KOŚCIELE Fakty.39. Mt 12. 1Tes 1.15.5. J 3.1-11.15.22.26.36. J 4.22.11.15.20. Mt 13.1.30n.12.39.13. Syr 23. Jk 4.36. Mk 9.19.17. J 6.14. Dz 13.35.5.5. Kpł 20. Dz 3. J 2. CUDZOŁÓSTWO Małżeństwo a cudzołóstwo. 1J 5. Przymierze a cudzołóstwo. J 3.52. J 14. Syr 9.29.8. Mk 5.49n.36.9.12. Iz 54.14. J 14. J 9.47n. J 5. Wj 23.43.36.3-7.16. Jk 5. Ne 10. J 6.14. Kpł 20. Prz 5. J 11. Wj 12.38. Oz 4. J 7. J 7.5. J 14.37-43.22. J 7. J 2.19. J 17.31. Łk 5. 1Tes 2.16. Ml 2.36. J 2. Cuda a wiara.9-24.1. Mt 14.6. .6.4. Rdz 2.20.21. Iz 54. Mt 19.37.18. J 15. Dz 6.17n. Lb 14.9. J 11.37n.3.20-28.10. Rz 1. Mt 16.22-26. J 8.35-38. Ap 21. Jk 5. Pwt 22. J 7.20n.2-9. J 12. Dz 3. Pwt 5. Dz 3.25. J 2.9.48n. Mt 16.17. Mt 10. Mk 10.37.5n.24-29.Łk 10.16. 2Krl 4. Ez 47.3.2. J 11. Ml 3.14. Łk 9. Ps 15. Łk 1.49.14-29. J 11. J 4.4.3n.24.30n. Kpł 19. Pwt 1.25. Pwt 21.6n. J 19. Rz 13.4.20.14n.7.8.12.21n.31.29n. Mk 1.28. J 9.16.6.11. Mt 28. 1Kor 15. Iz 57. Dz 13. Mk 9. CZAS Rdz 1. J 20. Rdz 18. Dz 10. Rz 15.11. J 3.4. J 6.17nn. 2Kor 5.2-12. Mt 16.4. Sdz 19.7.

Am 8. Iz 2. Rdz 2. Iz 8. CZAS HISTORYCZNY Cykle kosmiczne i czas historyczny. Syr 43. Koh 3. 1Mch 1.1. KRES CZASU Początek i koniec.13.25. Iz 9. 1Mch 16.4. Prz 8.12. Mk 1. Iz 11. Wj 34. Iz 61. Sakralizacja czasu historycznego.11. Oz 2.15. Wj 23.5. Ps 74. 1Kor 5.4.34-43. 1Kor 16.15. Mt 2.22. Rdz 2. Łk 4. Dz 17. 1Mch 1.2. Kpł 23.6nn. Rdz 2.25-26.2.13.7-4.7-8. Rz 3.19n. CZAS KOŚCIOŁA Przedłużenie eschatologii. 1Mch 4. Ap 16. Am 5.18.10.1. Łk 19. Rdz 1. Mk 8. Sakralizacja czasu. Ps 90.52.4.26-29.13.2.5.22. Ap 1. Ap 5.16. Ap 21. Koh 1. Czas Jezusa jako pełnia czasów. 1Mch 1.16. Rz 6. Kpł 23. 1Mch 14.15.10nn. Dz 1.13n. Pwt 26. Iz 1.40.6. Iz 65. Mk 9.29nn. Syr 43.21. Kol 1.55.1nn.14.8. Kpł 23.22. Pwt 16. Am 1.1.11. Tt 2. Kpł 23. Wj 23. Hbr 3. Czym będzie kres czasów.14.2. Dn 7.Na początku.17.3-8.44. Rdz 15. Iz 2. Mt 28. Jr 29. Wj 23. Koh 3.39.33n. Rdz 5.28n. Wj 12.10.4.15.4. Łk 21. Wj 12. Iz 6. Ap 1.1. Kpł 25.43. Ga 3.23. Ps 89. Wj 34. Oz 2.12n.6nn. Kpł 25.2.16.11.10n.1.1n.1. 1Mch 1.30.1.23.23.1. Mk 4.12. Hi 38.17.1-9. Ap 21.10. Łk 2.8.17. Wj 12.1nn.10.18-24. Ef 2. 1Sm 20. Pwt 16.1-8.23nn.21. DOPEŁNIENIE CZASÓW Eschatologia chrześcijańska.20nn. Znaczenie czasu Kościoła. Ps 102. J 2.10. Ga 4.15nn. Rz 11.7.1.2. STARY TESTAMENT CZAS KOSMICZNY Miary czasu.31. Dz 1. Dn 11.24.7. 2Krl 16. Ez 46. NOWY TESTAMENT JEZUS I CZAS Jezus żył w czasie historycznym.10. 1Kor 10. Ga 4.11. J 17.22. Mk 10.26n. Lb 28. Dz 1. Dn 2. Sakralizacja czasu Kościoła. Łk 2. Czas i wieczność.13. Ef 1.36-59. Mt 16.4. Rdz 8. Dn 9.5-15. Łk 3. Joz 5.5. Rdz 1. Hbr 9. Dn 9. Kiedy nadejdzie koniec.12.7.13. 1Kor 7. Rz 8.12. J 16. Rz 1.22. Dz 20. Rdz 5. Pwt 14.9. 2Kor 6. 1Tm 6.40.31. Wj 12. Ps 90.13n.43. Rz 8.1. .

3.1-3.32.7. Ps 112. Iz 42.18.27. Rz 13. Ps 119. Tt 3. Łk 1.34. Hbr 1. Syr 18. Rz 7.34.4n.1-7.10.7. Rz 8. Mdr 11.13.15. Kol 1. Jr 31. Mk 8.8. Ps 131.30. Ga 4.6-11. Mk 1.14.3.3-12. Rdz 2.22n.21. Rdz 5.3.13. NA PODOBIEŃSTWO CHRYSTUSA Uległość w wierze w Jezusa Chrystusa. Rz 8.30. Syr 28.5. 1Tm 2. Ps 119. Oz 2. Mt 20.4-7.19n. Kol 1. Ps 79.2.3n. Ps 116. Ne 9.6-9. Iz 49.5. Ps 77. Mdr 15.33. Rz 8. Iz 11. 1Kor 15. J 6. Iz 53. Ps 86. Ne 9.20. Mk 13.19.28.10. Ne 9. Czułość Boża w Chrystusie i przez Chrystusa. Pwt 4. J 4. Rz 14.24.2.21.17.2. Ef 1.9.20.3. Dn 9. Flp 2.11.3. 1Tes 5.16.50. Rdz 3.18. Iz 55.3. Rz 1. Adam niebieski.4.8.14. Hbr 1. 2Tes 2.5-13.28n. Syr 51. Ps 25.41.1-9.2. Ps 145. Rdz 1. CZŁOWIEK NA OBRAZ BOGA Adam ziemski. Nowy człowiek. Iz 49. Rdz 3. 2Kor 1.12. J 19.21.49. Ga 3. 1Kor 15. Mdr 7.34. Prz 3.11. 1P 1.6. Syr 5.10.17. Ga 5. Sługa Boży.26.11n.11. Lm 3.31. J 5. Łk 23. Iz 9.8. Rz 7.13.16.7. J 5. Ef 2.18. J 14. 1Kor 2. Rz 10. Za 7. Czułość Boga.19. Iz 63. Rz 8.4-6.9. Rdz 3. Flp 3.6. Ap 3.20.9.26.1.26nn. Ps 103.8. Iz 53.16-25.3. Rz 12. Ps 103. Rdz 4.18nn. Syr 2.9.30.31.15.29. 1Kor 15. Ez 34. Lm 3.44. Czułość Boża ujawnia się w chrześcijaninie i przez niego.15-18. Wreszcie stworzenie. Ps 112.78. Iz 54. J 11.15. Rdz 1. Rdz 2.156. .16.9.23. Flm 1. 2Kor 3.34.4-7. Rz 2. Ef 4. Ps 78. Kol 1.13.24-28.4-7.45. 1Kor 7. Flp 1. Ps 51.18.5.5.15. Iz 53. Dn 9. Kol 3. Wj 34.4. 2Kor 4. Kol 2.9.14nn. Jon 4.13. J 5. Iz 66. 2Mch 7. Łk 7.3.16n. Prz 11. Jl 2.12.29. Ps 111.1. 1Kor 7.18-30.43.7. Rdz 5. Mk 6. Rdz 3. Rdz 11. Ne 9. Rdz 1. Łk 1.4n. Prymat Chrystusa. Rdz 3. 2Krn 30.29.5.27.1nn. Iz 50.5-13. Mt 24. Ne 9. Ef 2. Iz 53. Rz 12.16.Gdy przyjdzie koniec. Ps 22.20.19n. Rz 6. Iz 52.13.7.32.5. Iz 53. CZUŁOŚĆ 1Krl 3.5. Rdz 43.17. Iz 63. Rdz 3.22.31.10. Ef 4. Dz 1. Kol 1. PRZEZ OBRAZ ZNIEKSZTAŁCONY Adam grzesznik.10. 2Tes 2. Oz 11.9. Za 1.7.18.77.7.3. 2Kor 5. Ps 145.3.1nn. Ba 2.26.38. Pwt 30. Rz 8.11-12. Ap 6-19.8. Łk 15.4. 1Kor 15. Rdz 3.

Kol 3.1-5.10nn.21nn.21n. Hi 22.5nn.14.32.42-43n. Kpł 13-14. Kol 4. 2Sm 6. Ez 36.1.17. Ps 127.3. Kpł 16.12. Ps 73.13. Iz 35.6n. Jr 7.11-14.2. Ap 7. Tb 3.24. W najwcześniejszych listach Pawła. Łk 6.9.13. Łk 6. Rz 14. Dz 15. Łk 10. 2Krl 23.34nn.26. NAUKA APOSTOŁÓW Wzniesienie się ponad podziały na to co czyste i na to co nieczyste.9.25. Ps 18.17n. Łk 15. Flp 2.1n. Kpł 15. 1Tes 5.22. 1Sm 21.6-13.3. Ez 36.2. Mk 14. Kpł 11.14.23nn.28-31.15. Prz 8.33-37.35n. Hi 16.15nn. Łk 9. Kpł 11.4. Pwt 23. W Apokalipsie nauka.1. Mt 25.10. Lb 19.36. 1J 3. Dz 11.1.42.1-8. Mk 7.14n. Hi 11. Oz 6. Mt 5. U mędrców. 1Sm 21. Rz 3.23. 1P 3.9. Łk 21. CZUWAĆ Mdr 16.25n.3. 2Krl 7. Kol 2.14.5. Ez 36. Obrzędy oczyszczenia. Dz 20. Mk 2. Iz 6.24n. Iz 52.15nn.20. CZUWANIE JAKO TRZYMANIE SIĘ NA BACZNOŚCI WOBEC CODZIENNYCH POKUS Mt 26.4. Ps 51. J 15. Mk 13. Mt 23. Prz 20. Hbr 9. Am 4. Joz 6. 1J 3.23-35. Mdr 14. Hi 11.43n. Mt 18.6.15. .8.11. Lb 19.13nn.4. Ef 5.34. Iz 1.31. 1Tes 5. Rz 4.3.16-23. Ps 24. Dz 10.33. So 3. KU POJĘCIU CZYSTEJ MORALNOŚCI Prorocy.8.5. Mt 24.28.12. Kpł 12.10.30. Iz 52.11-14. Ef 4. Wj 29.7nn. Hi 4. Rz 16. J 13. Ef 6. Łk 15.2. 1J 1.21. Ps 18. Ps 51. Mk 1.9. Lb 19. Dz 10.37.7.8. Kpł 11-16. Szacunek dla świętej społeczności.24nn. Mk 7. Ga 4.12.9.30n. Kpł 19. CZUWANIE JAKO SPĘDZANIE NOCY NA MODLITWIE Ef 6. Kpł 17.17. Rz 13. 1P 3. Ps 51.10.8. Mk 7. Mk 1.17. Hi 9.14-32.9. Ef 6.25n. Wj 19.1-13.15n. 1P 5.3n.6n. 1Kor 16.38. Mt 23. Iz 29. Iz 66.7-9.3. Przejście z płaszczyzny obrzędowej do porządku zbawienia duchowego. Kpł 11. Mk 13. Kpł 12.15.18. NOWY TESTAMENT CZYSTOŚĆ WEDŁUG EWANGELII Mk 7. W Psalmach.13n. CZUWANIE JAKO GOTOWOŚĆ NA PRZYJĘCIE POWRACAJĄCEGO PANA W Ewangeliach synoptycznych.41.10-20.5n. Kpł 21. CZYSTY STARY TESTAMENT CZYSTOŚĆ KULTYCZNA Życie społeczności świętej.27. Kol 4.25.

1Tes 4. Wj 12.1. Dary składane Bogu. 2Sm 7.16n. J 15. Iz 11.19.10. 1Sm 19.35. Mt 13.23n. Ps 104.23.9.10nn. DAWID Syr 47.16. Ga 5. Łk 22. Dz 13. 2Sm 4.18.1-9.8. Hbr 13.19. Joz 9.32n.8. 2Sm 8.1-19.26. Rz 5.1. Syr 24.9. Wybrany Boga.20n.15. 2Tm 1.7. 1Sm 30. Syn Dawida.22.13.24. Ps 89. J 3. 2Sm 16.37n. Łk 1. Pwt 11. Pwt 8. DAR Jk 1.4. Pwt 9.24-29.23. Rdz 15.2-11.21-30. J 13. 1Sm 30. Mt 20. J 15. 1Sm 27. Ap 5.8.10nn. Pwt 4. Rz 12. 2Sm 5.12nn.4n. 2Sm 5. Syr 12.17. 2Sm 7.13-17. Jr 33. Oz 3.15. 1Tm 1. Dz 2. 1Kor 12.7. . 1J 3.16n. Iz 9. Tb 4. 1Tm 3.5.22. J 15. Iz 13.17.17-25. Dz 11. Kpł 1. Kol 6. Wj 23. 1Sm 24. 1P 4.5-9. 1Sm 30.13-16.2. Ne 12. Prz 19.6. Iz 34.21-25.6. 2sm 23.16. 2Sm 10-12.16-24. Rz 5. 2Kor 8. J 3.21-25.6-10.3. Pwt 32.19.17n. Rdz 32. 2Sm 6. 2Sm 24.6. J 6. 1Krn 22.9-12. Rz 6. Iz 5. Mk 10. 2Sm 7.41. Mt 18.1. Tb 14.51. Pwt 29.10.10. Ne 9. Bohater Izraela.1-13. 2Tm 2. 2Kor 7. Ps 89.10n. Ps 147. 1Sm 23. 2Sm 19.27. 1Tm 5.9.28. 1Sm 19.22.36.1.13.17.14. 2Sm 15. 1Krl 23-25.14. Dary dwustronne. Ez 34. 2Kor 9.10. 2Sm 6. 1Krn 28. 1Sm 16.5.15n.23. Iz 55.5. Kol 3.3n. Dz 20.8-12. Ps 105. Dz 8.10.9.12-16.20-46.8. Flp 4. J 1.1. Ez 34. 2Sm 15. 1Sm 16. Łk 18.32-37. 1Sm 16. 1Sm 30.1-7.26-31. Jr 24.10. Ez 34.5.27. 2Sm 9-20. 2Sm 5. 1Sm 17. 1Krl 1. 1Tm 4.21.14n.32.20nn.7-12. Dar Bogu w Jezusie Chrystusie.19. STARY TESTAMENT Dar Boży.2. 1Sm 16.42-45.32. Tt 1. 1Sm 16. 1J 3. 1Sm 27.42.25n.12nn. Ez 36.5-8.14. Mt 10.17. J 17.23.18-29. 2Sm 3. NOWY TESTAMENT J 4.8. 1J 3. Iz 13.33.10. Iz 9.6. Ha 3.24. 2Sm 19. 2Sm 17.28-37. Flp 1. Ps 91.16.7n.13-14. Mt 22. 1Sm 26. Kpł 16.17. Am 6.23n. 1Sm 18. Ef 4. 2Sm 8.16.16. 2Sm 7. Kpł 4-5.18.20.7.23. Iz 34.14nn. 2Sm 23. Ne 12.26nn. DEMONY STARY TESTAMENT Pierwsze przebłyski wiary w demony. Ap 22.7n.13.12-15. 1Krl 2.14-18.15-21. J 6.6. Mt 1. Hbr 2. Mt 5. Jr 30. 1J 4. Dar złożony Bogu w Jezusie Chrystusie. Pwt 26.5.10. 1Sm 18. Mesjasz.24.13. Ps 132. Ne 9.32.3. Jk 4. Dar bezzwrotny Łk 14.45nn. Mdr 16.1Kor 5.

Koh 5.19. Oz 2.9. Mt 7. Mi 6.13n. 2Krl 17. Rz 7. Ps 96.5nn.9.3.2n. Pwt 8.7-23.20n. Ap 9. Koh 6.6.15-18.11.25.11.1n. Tb 6. Rt 3. Pwt 13.8.6. Mt 17. Rdz 6.27.7.10nn.6.4.7-10. Rdz 40.31.48n. Dz 8.19nn. So 3. Ez 36. 1Kor 12.1.14-29.15.52. Ps 22.40. Jedynie "Jezus Chrystus nasz Pan".13. TYLKO BÓG JEST DOBRY Wj 3. Rdz 38.10-14. Tb 8. 2Krn 11.21.9-18.17. Mk 5. Jr 15. Łk 4. Mk 9. Iz 5.12.18n. Walka prowadzona przez Kościół. J 12.6. Mk 10.30.17n. Ps 106. Tb 6.18. Ga 3.7. Mk 1.2. Dz 19.2. Mk 9. J 12. Pwt 30.27.20. Jud 1. Kpł 17. To prawda że Bóg już dał Prawo.15-20.30. J 7. DOBRO I ZŁO Rdz 1. Iz 1.8. Mk 6.3. Ap 12.15.17. Ps 42. Ps 91. Mt 6.14. Ap 16. Jr 31.1nn. Iz 65.15.13. Rz 1.2Sm 24. Ez 38-39.18n. Iz 14.31.38n. Tb 3. Rz 7.18-28. Łk 4. 1Krl 21. Pwt 6.17.5. J 10. Pwt 4.16n.25. Pwt 11.13n.7. Mt 19. Mk 1. Rz 7. 2Kor 12. Warunki związane z darami Bożymi Pwt 11. Pwt 13.15.18. Mt 12. Mt 6. Mt 12. Jk 3.46.7.16-19. DOBRO I ZŁO W ŚWIECIE Sdz 19.25-29.12-21.7-17.16.19n.19n.11. Flp 2.16.6-9. Rdz 3. Ps 28.28. Czy można mówić o dobru obiektywnym stworzeń Rdz 1.7.1-20. Rz 7.2.20. Rz 5. Ga 3. 1Kor 12. Ap 20. Pwt 30.17. 2P 2.11nn.14-24. NOWY TESTAMENT Jezus jako zwycięzca szatana i demonów.24.22.7n.20. Dz 16.10.7.13n. Dz 13.8.20nn.20. Mk 1. Rdz 6.7. Rdz 7. Koh 1.23n. J 10.35nn.22. Mk 16. Łk 13. Łk 12. Rdz 6. Demony ubóstwione.9nn. Pwt 8. J 7. Ba 4. Wj 18.2. Rdz 6.7.23-27.6.18.19.1nn.4-14.7. J 14. J 8.7.8nn. Iz 53.8. Ez 28. Mk 1.34-39.17-20.37. Pwt 13. Armia szatańska. Rdz 3.16.18nn. Dn 10. Jr 7. Ps 22.14.7-10. Pwt 32. Dobrobyt niegodziwych i nieszczęścia sprawiedliwych Jr 12.8. Mt 4.5. Jr 20.15. Pwt 12.35. Am 5. Rz 7. Iz 14. 1Tm 4.33n. J 8. Mt 12. Za 3.23.8-12. .26n.20. Dz 19. Mk 3.22nn.25-30. Mt 12. Ps 73.14. Hi 23-24. Mk 5.14.7. Rz 7. 2Krl 19.11-17. Tb 6. 1Kor 10. Mk 3.12nn.11.31. Dobro człowieka Iz 7.7. J 8. Rz 3.1nn. Ap 20.3. Ps 14.4. Rdz 6. ZWYCIĘSTWO BOGA NAD ZŁEM 1J 5. Mk 7.3. Mt 17. Pwt 11. Łk 10. Tb 8. Est 1.21-25.24. Mk 9.8.11-19. Iz 13. Łk 8. Mt 15.12n. 1J 5. Ps 22. Mk 6.13.1nn. Rdz 3.

Owoce Ducha Świętego.
Hbr 2,12; Mt 7,11; Łk 11,13; Ga 5,22-25; Mt 5,16; 1Tm 6,18n; Tt 3,8;
Tt 3,14; Rz 12,21; Mt 19,21; Mt 10,38; Mt 16,24nn;
Zwycięstwo dobra nad złem.
Rz 5,4; Rz 8,18-25; Łk 12,33n; Hbr 9,11; Hbr 10,1; Hbr 11,1; Hbr 11,16;
Ap 21,1nn;
DOM
DOM DZIECI LUDZKICH
Dom rodzinny.
Prz 27,8; Syr 29,21; Rz 30,25; Mi 2,2; Wj 20,17; Syr 26,16; J 8,35;
Rdz 19,2; Dz 16,15; Pwt 20,5; 1Mch 3,56;
To co buduje i to co rujnuje.
Prz 14,1; Prz 31,10-31; Ps 127,1; Prz 17,13; Prz 14,1; Hi 4,19; Rz 25,8;
Ps 49,12; Ps 49,20; Koh 12,5nn; Ps 127; Pwt 28,30; Iz 65,21nn;
SYMBOLICZNY DOM BOGA
Dom Izraela i dom Dawida.
Joz 24,2; Rdz 12,1; Hbr 11,9; Hbr 11,13; Wj 40,34-38; Pwt 10,22; Wj 33,7;
Wj 33,9nn; Lb 12,7; Oz 8,1; Oz 9,15; Jr 12,7; Za 9,8; 2Sm 7,10; 2Sm 7,2;
2Sm 7,5nn; 2Sm 7,11-16;
Od domu z kamienia do świątyni niebieskiej.
1Krl 8,27; 1Krl 8,19nn; Jr 7,2-14; Ez 10,18; Ez 11,23; Ez 1; Ez 36,22-28;
Ez 37,15n; Ez 37,26nn; Ez 39,29; Ez 40-43;
Mieszkanie Boga maluczkich.
Iz 56,5nn; Mk 11,17; Iz 57,15; Iz 66,1n; Ps 15; Prz 8,31; Prz 9,1-6;
DUCHOWY DOM OJCA I JEGO DZIECI
1Kor 1,24; J 1,14; Łk 1,27; Łk 1,33; Łk 2,4; Łk 2,7; Łk 2,51; Łk 2,49;
J 2,16; Mk 11,17; Mk 13,1n; Mt 16,18; 1Tm 3,15; Łk 9,58; Łk 8,21;
Łk 5,29-32; Łk 19,5-10; Łk 7,36-50; Łk 10,38nn; Mk 10,29n; Łk 10,5n;
J 14,2-6; Hbr 3,3-6; Hbr 6,19n; Hbr 10,19nn; 2Kor 5,1n; 1Kor 15,53;
1Kor 3,9nn; 1P 2,4nn; Ef 2,18n; Ef 2,21n; Ap 21,22; Ap 21,3; Ap 21,7;
J 15,10;
DOPEŁNIĆ
1Krl 7,22; Dz 14,26;
STARY TESTAMENT
PERSPEKTYWY DOPEŁNIANIA SIĘ
Słowo Boże a Prawo.
Iz 55,11; Wj 20; Pwt 4,30n; Pwt 30,6nn; Ez 36,27;
Proroctwa.
Iz 48,3; Za 1,6; Ez 12,21-28; Pwt 18,22; 1Krl 8,24; 1Krn 36,21nn;
Ezd 1,1n;
Dopełnienie się czasów.
Łk 1,20; Jr 25,12; Ef 1,10; Ga 4,4; Mk 1,15;
NOWY TESTAMENT
WYKONAŁO SIĘ
J 19,28; J 19,30; Łk 12,50; Łk 18,31; Łk 22,37; Hbr 2,10; Hbr 5,8n;

2Kor 1,20; Hbr 3,1-6; Hbr 5,1-10; Hbr 7,11-28; Hbr 9,1-14; 2Sm 7,12n;
Łk 1,32n; J 18,36; Iz 53; 1P 2,24n; Dn 7,13n; Mt 26,64; Ps 110; Mt 26,64;
Ag 2,6-9; Iz 60,7; Iz 60,13; Mk 14,58; 1Kor 12,27;
Proroctwa.
Mt 5,17; Mt 7,12; Mt 22,40; Mt 3,15; J 15,13; Hbr 5,9; Hbr 10,14; J 17,4;
J 17,23; 1Kor 13,10; Rz 13,8-10; Ga 5,14; Rz 8,3; Rz 6,15; Kol 1,10n;
Jk 2,22; Ga 5,6; 1J 2,5; 1J 4,12; Ga 5,22n; J 15,5;
Prawo.
Mt 24,3; 1Kor 15,23n;
DOSKONAŁOŚĆ
Mt 5,48; Kpł 11,45; Kpł 19,2;
STARY TESTAMENT
Świętość Boga a doskonałość.
Pwt 10,17; Ps 76; Ps 99; Pwt 32,4; Ps 19,8; 2Sm 22,31;
Wymaganie doskonałości.
Kpł 22,22; Kpł 21,17-23; Kpł 11-15; 1Krl 8,61; Pwt 6,5; Pwt 10,12;
Pwt 17,7; Pwt 17,12; Am 4,4; Iz 1,10-17; Iz 58; Rdz 17,1; Pwt 18,13;
Praktyka doskonałości.
Mdr 10; Syr 44-49; Ps 119,1; Hi 1,1;
NOWY TESTAMENT
Doskonałość Prawa.
Łk 1,6; Łk 2,25-38; Łk 18,9-14; J 5,44; Rz 10,3n; Ga 3,10;
Jezus a doskonałość.
Mt 9,12; 1P 1,19; Hbr 5,9n; Hbr 7,26nn; Hbr 10,14;
Doskonałość w pokorze.
1J 1,8; Flp 3,7-11; 2Kor 12,9; Łk 9,23; Łk 22,26n; Mt 19,11n; Dz 5,4;
Mt 19,21; Dz 4,36n;
Doskonałość miłości.
Kol 3,14; Rz 13,8-10; Mt 5,48; Łk 6,36; Mt 5,29n; 1P 1,14nn; Mt 5,45;
Ef 5,1n; Rz 5,8; Rz 12,21; 1P 3,9;
Doskonałość i postęp.
Flp 1,9; 1Kor 2,6; 1Kor 14,20; Flp 3,12; Flp 3,15;
Doskonałość a paruzja.
1Tes 3,12n; Ef 5,27; Ef 4,13;
DROGA
DROGI BOŻE
Rdz 12,1-5; Iz 55,8; Mi 6,8; Wj 13,21n; Ps 77,20; Ps 68,8; Pwt 1,30-33;
Pwt 8,2-6; Pwt 2,1; Pwt 8,7-10; Ps 25,10; Ps 136; Pwt 32,4; Oz 11,1nn;
Prawo.
Ps 128,1; Ps 147,19n; Ba 3,37; Ba 4,1; Ps 119,1; Ba 3,13n; Pwt 31,17;
Kpł 26,41; Oz 11,5; Kpł 26,44n; Iz 40,3; Iz 43,19; Iz 49,11;
DWIE DROGI
Ps 1,6; Prz 4,18n; Prz 12,28; 1Sm 12,23; 1Krl 8,36; Ps 101,2; Ps 101,6;
1Kor 12,31; Prz 8,20; Prz 12,28; Ps 119,30; Tb 1,3; Iz 59,8; Łk 1,79;
Prz 2,19; Prz 5,6; Prz 6,23; Prz 15,24; Prz 12,15; Ps 1,1; Syr 21,10;

Ps 1,6; Prz 4,14; Prz 4,19; Jr 12,1; Prz 12,28; Pwt 30,15-20; Syr 15,12;
Mt 7,13n;
CHRYSTUS DROGĄ ŻYWĄ
Łk 3,4; Iz 40,3; Hbr 4,8; Łk 24,15; Hbr 2,10n; Hbr 12,2nn; Mt 4,19;
Łk 9,57-62; J 12,35n; Mt 16,23; Łk 24,26; Łk 9,23; J 16,28; Łk 9,51;
Łk 22,22; Łk 22,33; Hbr 9,24; Hbr 10,19nn; Dz 9,2; Dz 18,25; Dz 24,22;
Hbr 9,8; J 14,6; Kol 2,6; Flp 3,12nn; Ef 5,2; 1Kor 12,31; Ef 2,18;
DRZEWO
Rdz 1,11n; Mt 24,32; Hi 14,7nn; Wj 15,27; Iz 41,19; Dn 4,9; Ps 1,3;
Jr 17,7; Oz 14,6; Mt 7,16-20; Mt 3,10; Łk 23,31;
Drzewo życia.
Rdz 2,9; Rdz 3,22; Rdz 2,16n; Rdz 3,2-6; Rdz 3,22nn; Ez 47,12; Prz 3,18;
Prz 11,30; Syr 24,12-22;
Drzewo Królestwa Bożego.
Ez 31,1-9; Dn 4,7nn; Ez 31,10-18; Dn 4,10-14; Mt 13,31n;
Drzewo Krzyża.
Rdz 40,19; Joz 8,29; Joz 10,26; Est 2,23; Est 5,14; Pwt 21,22n; Ga 3,13;
1P 2,24; Kol 2,14; Mdr 14,7; Ap 2,7; Ap 22,14;
DUCH
STARY TESTAMENT
Wicher.
Ez 13,13; Ez 27,26; 1Krl 19,12; Wj 14,21; Iz 30,27-33; 1Krl 18,45;
Oddech.
Rdz 2,7; Rdz 6,3; Hi 33,4; Hi 34,14n; Koh 12,7; Mdr 15,11;
Duch człowieka.
Rdz 2,7; Rdz 41,8; Sdz 8,3; Rdz 45,27; Ps 31,6; Łk 23,46;
Duch w człowieku.
Lb 5,14-30; Sdz 9,23; Oz 4,12; Za 13,2; Iz 28,6; Za 12,10; Sdz 9,23;
1Sm 19,9; 1Krl 22,23; Iz 11,2; Ez 36,26n;
NOWY TESTAMENT
Rozpoznawanie duchów.
Mt 18,16; Mt 12,28; Mk 1,23-27; Mk 9,29; Mk 6,7; Mk 16,17; 1Kor 12,10;
1Kor 2,11n; 1Kor 12,31; 1Kor 14,12;
Duch Święty łączy się z naszym duchem.
1Tes 5,23; Łk 8,55; Łk 23,46; Łk 1,47; J 11,33; J 13,21; 2Kor 2,13;
2Kor 7,13; Mt 26,41; Ga 5,17; Ef 4,23; Rz 8,16; Rz 8,26; 1Kor 6,17;
Rz 12,11; 2Kor 6,6; J 4,24; J 3,6; Hbr 6,1; Ga 5,22; J 6,63;
DUCH BOŻY
Ps 104,30; J 3,18; J 14,17; J 4,24; 2Kor 3,17;
STARY TESTAMENT
DUCH ZBAWIENIA
Sędziowie.
Sdz 3,10; Sdz 11,29; Sdz 14,6; 1Sm 11,6; Sdz 6,34;
Królowie.
1Sm 10,1; 1Sm 16,13;

Dz 4.5. Dz 5.27. Mk 13. Rz 8. Iz 8.25nn.29.24.32. Dz 10. Dz 5.9.21. Jr 15. J 17. Dz 2. Ps 143.20. 1Krl 18. 1Kor 15.1. KOŚCIÓŁ OTRZYMUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 3.14n.22. Łk 23.26. Dz 5.34.11.1. J 13. J 16.7. Iz 42.7nn.5.12. Mt 10.4. Łk 3.6.11.41.10.6n. Dz 18.21. Dz 8.11. 1Tes 1. Jezus działa w Duchu. J 16. Iz 11. 1Kor 12. Mt 1. J 15. 1Kor 12. 1Krl 19. Dz 2. Dz 9.PAWŁA Duch jako chwała Chrystusa w nas. Rz 8. Iz 52.16n.7.1. Dz 16. Dz 2. Łk 4. J 14. J 16.15. Jr 20.26.13nn.13n.45. Rz 1.27.6. Dz 2. Iz 11.20. KTÓRY ROZDZIELA DUCHA ŚWIĘTEGO J 19.12. Łk 22.18.28.1. Mt 12. Rz 8.25. DUCH I ŚWIĘTY NAD NARODAMI Iz 32.30. DUCH I POŚWIĘCENIE SIĘ SŁUGA JAHWE Iz 42. ODCZUCIE DUCHA ŚWIĘTEGO U ŚW. KONKLUZJA: DUCH I SŁOWO NOWY TESTAMENT DUCH W JEZUSIE Chrzest Jezusa.5n. J 14. Dz 19. Iz 42.9. Wj 15.15.26.20.20. Dz 10. Ez 39.18-21. Iz 61. Dz 13. J 12. Ps 51. Wj 35.29n.16. Ez 36. Dz 2. DUCH I ŚWIADECTWO Nabiim. Iz 63.14n. J 8. Iz 11.7.42. Za 7.32.4-30.31. J 12.12.30.11. Mt 3. Iz 63. Jl 3.20.17.29.3. Dz 3.26. Dz 2.7. Ez 3.33.5n. Ga 2. Łk 1. Ne 9. Dz 10. Dz 4. 2Kor 3.50. Łk 1. Dz 15.59n. Iz 53.5n.8. Ez 8. Lb 11.24. Sdz 13. J 16.14. Dz 13.49.6. 1Kor 12. Dz 10. JEZUS JAKO TEN.15. J 20. Iz 61.12.31.10.11.5.28. Prorocy. Łk 4.1nn.17. Ez 2.29.12.24. J 14.22. Dz 6.8.14.26. Iz 44. J 16.20. JEZUS OBIECUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 7.39. Rz 8.16n. Dz 1. Ez 37. 1Kor 14.13. .11. J 14.35. 1Kor 1. J 7. J 5. Ga 4. Ez 36.23. Mt 4.10.34. Dz 5. 1Sm 1. Dz 19.35. Znaki Ducha Świętego.38. 1Kor 2.3. Rz 8. Łk 10. J 3. Dz 4.5.52. Dz 8.20.30. Dz 13.7. J 1. J 8.11. Ez 3. Dz 2.16.12. Ez 11.12n.28n. Ps 2. J 14.43. Rz 8. Łk 1.14.12.44.31.1.Mesjasz. J 7. Mk 13.39. Dz 21. Dz 3.20. Am 3. Mk 1. Dz 12.2.17.22n.9-14. Dz 7.4.20. Jr 1.4. Iz 59. J 15.13. J 12.39. Rz 8.1-2.1.10.42. Za 12.2. Jezus poczęty z Ducha Świętego. Dz 4.3. Ez 3.2.15-19. Dz 4.1n. 1Sm 10.9.8-11.18. Am 7. Dz 6.11.32. Dz 5.11.

J 12.19n. Rdz 24. Jr 7. Ps 89.21.9n. Mk 8.22. 1Tes 2.19.12nn.20n.30. Łk 9.24.49n. 1P 1. Wj 4. J 7. J 15. 2Kor 3. Ga 5.20.39.13.13. Duch Święty i Kościół. Pwt 10.26.6. Rz 8. Mt 6.9. Łk 2. Ga 6.11. Mdr 2.6. Syr 1. Wj 21.17-29.5. Ps 72.19.14.22. J 16. 1Kor 4.4.34.2nn. STARY TESTAMENT Duma narodu wybranego. Rz 2.17. Ga 6. DUSZA DUSZA A OSOBA ŻYWA Człowiek żyjący. Kpł 17.14.49. 1J 3. J 10.6. Rz 8.9. 1Kor 12.14. Ef 4. Dz 9.23.13.3. 1J 4.28.4-11.19n. Hbr 10.11. Duch Boży. Hbr 4. 2Kor 7.16. Flp 2.11.2-4. Ps 38. Łk 17.19-23. Duma i chwała.15.2. 1Kor 13. Ps 34.7. Rz 8. Rz 7.3.25.6.26n.9. Ps 25. Iz 23. 2Tes 1. Rz 5.19.4.13. Duma i wolność chrześcijanina. Dz 7. 2Kor 8. Dz 4.25. 1J 3.21.2. Rz 11. Joz 9.9. Rz 4. 2Sm 1. Rz 5. Życie.39. Ps 79. 1Kor 12. Ba 2. Iz 52. 1J 2.24.12.46. 1Sm 26.13. Kpł 26. Rz 7. Mdr 5. Rz 5.18. 2Kor 4. Ps 6.22. Rz 8.25n. 1Kor 1. 2Kor 12.23.10n.7. 1Sm 19. 1Kor 1.14. Dz 27. 1Kor 3.25.22.21. Mt 23.47.3-9.10. NOWY TESTAMENT Duma Chrystusa.16.31. J 18. 1Kor 2.9.54.8.23.15nn.3. Mdr 2.23.14.9. 2Kor 6. 2Kor 7. Rz 8. J 8. Ps 40. Ef 4.26.6.20n. Duma i próżność.28. Ef 2. Duma sługi Bożego.14.30.2.32.13.5. Hbr 10.23.11n.10n.2n. J 18. J 11.4. . Ba 4. Hi 23.21nn. 2Kor 1.13.14.29-31.1.4nn.13.2. Mt 20. 2Kor 11.46-50. Rz 3. Jr 9. Hbr 3. Łk 21. Syr 9. 2Kor 1.22. Rz 3. 1Krl 19. 1Krl 17.33. 1Kor 3.16.4. Rdz 24. Ps 72.49. 2Kor 5.14. Iz 52.27n.13.3. Dz 4. Ga 3.37.Duch Święty jako źródło nowego życia w nas. Ga 4.27. Ps 18.14.25. 1Kor 3.16. J 16. Mt 21.2. Łk 14. Hbr 10.13. Ga 5. Rz 2. 1Tes 1. DUMA Łk 1.22.15. 1Kor 12. Ef 4. Kpł 19.26.5. Hbr 3. Rz 5.6.20.19. Kpł 17. Iz 53. Mt 2. Ps 44.1-5. Jk 5. Flp 3. Osoba ludzka.14. Dz 20. Pwt 12.10.3. Ez 26-32. Dz 18.34n. Rz 7. Ga 5. Iz 42.16. Iz 53. 2Kor 3. J 13. Iz 53. Ps 119. Jr 15.12. Ef 1.1. Mt 10.13n.18.24.11-17. Iz 42.26. Rdz 1.1.27.13.25. 1Kor 14. 1Tes 2. Ps 35. Rdz 46. Jk 1.6.

Kol 3.22. 2Sm 20.9.45. Mdr 13. 1Kor 4.16-19.3.2. Am 6. Mt 11. 1Sm 1-3. Mt 11. Mt 11.9. Flp 2.1-6. Mt 18.10.43-51. Ps 68. Dz 14. 1J 2. Sdz 16.5.14. Łk 2. Ha 2.2.1. 2Mch 7.1-13.19. JEZUS I DZIECI Łk 2.9n. Dz 27.5. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Izraela. Joz 13-21. Iz 42. Lb 23. Ps 94.1nn. Lb 36. Jl 2. J 13.23.38. Pwt 10.14.10.23. Jk 1. Ps 103.23.2. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Jahwe.12. Ps 63. 2Kor 12.41.13. Jk 5. Jk 3. Rdz 15. Ps 39.7.11.5. Kpł 5.15.5.27n. Mk 9. Iz 66.7.9.3n. Wj 19. TRADYCJA APOSTOLSKA 1Kor 13. Łk 12.22.17.1-14. Jr 31. BÓG I DZIECI Wj 22.8.37. Kpł 25.25n. Ps 131. Ez 37.1.10.19.44.4.2.44-50. Hbr 12. Hbr 5.21. Rdz 15.2.14.9.Dz 2. Ga 4. 1P 3.3. 2Kor 1.9.5. Ap 20. Ps 63. Jdt 4.10n.1-3.6. DZIECKO Prz 17.40. 1J 3. Rdz 27. Mk 3.18. 1J 2.27. DZIEDZICTWO 1Krl 21. Ez 47. 2Mch 7. Koh 9. Hi 7. Wj 15.6. Mdr 16.17.11nn.1. Jr 24. Ez 37.10-13.6.14nn.12. 1Kor 15. Ps 39. Ez 45-48.13. Ap 8.3. Ps 61. Dn 13. STARY TESTAMENT PIERWSZE UJĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Izrael . Rdz 7. Kpł 24.15.19n.23.1-4.1. Hi 14. Dn 12. 2Mch 7. Rdz 34.6. Mdr 3.40.20.6. Hbr 10. J 3. ROZWINIĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Dziedzictwo eschatologiczne. Ef 4.19. Za 8. Mdr 2.12.37. Hi 7. Ps 16. 1Kor 1.14. 1P 1.14. Ps 86.19n.9.20. Rdz 2.15.2n. 1Tes 2. Mt 21. Pwt 28. Mt 8. Mt 18. Rdz 35.21. Pwt 32. Hi 34.29.5.42. Ps 11.29n. Ap 6. 1P 2.3n.20. Ef 4.8.21n.14.19. Mdr 3. Pwt 6.5.37.27. Mt 12.10. Iz 7. Ps 88. 2Sm 21. Ps 31.12.23.14. Dz 2. Ps 69. 1Kor 3. Rdz 26. Mdr 4. Ps 2. Rdz 2.4.4. Hbr 4.1.1.3. Ps 115. Mt 18.17.14.3.16. Ps 8.14. 1P 1. Oz 11. Mdr 2. Ga 4. Mdr 9. Pwt 30. Mt 22.17.12-16.3-4. Koh 9. Wj 6.10.22.19n.4.14.43. DUSZA I DUCH ŻYCIA Dusza a principium życia. 1Sm 10.dziedzictwem Jahwe. Mk 10.14.4.7n.6.14.5.3.21nn. Ga 4. Mdr 8. Mt 19.6. 1Sm 26. Mt 26. .11-14.7. Wj 19.38. Ps 78.33. Lb 6.6. Koh 12. 1Kor 15.22.15-16. 1Kor 14. Ps 25. Dz 27. Kpł 25. Ps 42. Mt 10.2.7. Łk 2.1. J 12.15.8.18. Ef 6. Wj 34. Ps 104.27. Ps 2. 1Kor 2.8. Iz 9.5. 1Sm 16.16. 1Sm 18.50. Mdr 5. Mt 25. Ez 13.62n.41. Dusza i ciało. Ps 107.1.30. Mt 18. Ps 128. Dusza a trwanie w życiu.9-34.

4. Ml 3.4. Flp 3. Jr 10. Mt 24.35. Ga 4. Mt 24.13n. Za 12.19.3. Pwt 18.13. Joz 10. Ps 37.21. Ez 7. Tt 3. 1Kor 15.5.34. Ez 30.4-15.21. Tt 2. Wierzący dziedzicami Chrystusa.1n.4.29.13. 1P 3.2.31. Dn 8.7. Ez 7.9.6.1-10. So 1. Za 12. Ps 96. Iz 7. 2Tm 1. Dz 1. Joz 24.17.24-28.8.7.Dziedzictwo duchowe.8. Ps 119.10.1.10. Hbr 11. Joz 5. Ml 3. Mt 12.14. Iz 28.1.18. Łk 17.23.12.23. 1P 1.35n. Mt 5.7-11.17.13.2.1-4.14n. Jl 4.50.9.24nn.16.12.28. Mt 25. Mt 19. Ps 94. Iz 34. Hbr 1. Dz 2. Ef 3.28.12. Flp 1.17. Ap 20. Ef 1.17.12-20.15. Za 14. Oz 2. Wj 15.20. Hbr 2. Iz 28. Mt 3. So 1.7. Flp 1. DZIEDZICTWO OBIECANE Dz 20.9.12nn. Ps 73. Iz 34. NOWY TESTAMENT DZIEDZIC OBIETNIC Chrystus . Rz 4.5. 1Tes 5.18. Ez 13. So 1.6n.3. Dz 15.16. Iz 2. Iz 13. Flp 1.18. Ez 34. Mt 25. Światło na życie codzienne.96-99.7n.8.7. Tt 3.52.20n. Za 12.1nn. Iz 34.14nn. Mt 11. Joz 2. 1P 4. Ez 30. Ps 16.27n.13.16. 1Kor 15.15-25. 1Kor 15.3.5nn. 2Kor 10. 2P 2.8nn. Ef 1. Ap 21. So 3.7. 1Tes 4. Za 14.5. Za 13. OCZEKIWANIE NA DZIEŃ OSTATECZNY Am 5. Lm 1.12.45-50. Flp 1. 1Kor 7.22.9. 2Tm 1. Jl 2.7. Iz 13.13. Dn 11. Dzień Syna Człowieczego.1n.13. 2Tes 1. 2Tes 2. Ga 4. Jr 4. Joz 10.13.18.10.12. Pwt 10. Dn 12.18.10.9n. Iz 13.14-17. So 2.26.2.11.28. 1Kor 3.18. Ga 3. 1kor 1.7.19n. Dz 3. Ez 7.3.17. 2Sm 5.17. Ga 3.4n. Hbr 11.16. Łk 17.26.10.16n.49n.2. 1P 1. Ga 3.1.24. Ga 4.9.27.9. Tt 2. Lb 10.19. Iz 2. Joz 10.6. Iz 13.13. Iz 2. Ps 2.34.22.1n. Dn 11. Ga 3. Hbr 6.40. Ps 68.18. Rz 4.11.1-4. Jl 2.3. J 2.9.34.7. DZIEŃ PAŃSKI STARY TESTAMENT ZAPOWIEDZ DNIA JAHWE Am 5. Wj 14.14.23.16n.17-25. Iz 13.1.6.jedynym dziedzicem.9. Flp 2.12.3nn. 1Tes 5.11nn. NOWY TESTAMENT 1P 2.24. Iz 13.34. 1Kor 1. 1J 4. Mt 5.11. 2Tm 4. 2Tes 2. Ps 94. 1J 1.15. Mt 25.1.2.3. 1Kor 7. Ps 25.10.6. Ga 5. Rz 4. Ps 93. 1Kor 6. Jk 5. Sdz 5.13.8. Rz 15. 1Tes 4. Jk 2. Ga 4.10. Za 9.28n. 1Kor 4.6n.3. Ez 7.2-3.19. Rz 8. Dn 11. Lm 3.29. Rz 2.2-4. J 8. Iz 13. Flp 2.2.32. Mt 21.1. 2Tm 1. Lm 2.27. Sdz 7. Mi 1.5. 1Tes 2. 1Kor 15.14. 1J 2. Ml 3. Jl 3. Ez 38.12. Mt 24.9-18.3nn. 1Kor 15. Hbr 9.20.8. So 2.2n.9. 1Kor 6. Iz 9. PRZYJŚCIE PANA Mt 3. Jr 46. Jl 1. Dn 12.4.8. Iz 24. Wj 23.2.26.14. Lm 1. . Hbr 1. Dn 12.6. 2Kor 7.9. Ml 3. Mt 7. Dn 9.16nn. 1Sm 7. 1Kor 15.3. So 1.8.10.12nn.6n. 1Tm 6. 1P 1.38.8. Hbr 6.

J 13. J 5.19. Łk 1.21. Mt 25. Dziewictwo Chrześjcian 1Kor 7.13n. J 16.25.2-3nn.29.24. Dziewictwo Maryi. 1Kor 7.7-9.2.25.14-46.oblubienicą Chrystusa Ef 5.27.16.6. Ef 2. Jr 16. Jr 31. Ps 69. PASCHA A PARUZJA Synowie dnia. DZIEWICTWO STARY TESTAMENT Bezpłodność a dziewictwo. Jr 62.11. 1P 4.3-6.47. Mt 19. Jdt 6.6. J 3. W czwartej Ewangelii.5nn.BLISKOŚĆ I OPÓŹNIENIE PARUZJI Dz 1.42. Ap 14.38.37. 1Tes 4. J 11. Zaślubiny Boga z ludem.15. Sdz 19. J 5.24. Ap 1.4. Rz 13. Kpł 12.1. Jdt 11.7. Łk 2.1-3.5n.4nn.40.24. 1Tm 6.23. DZIĘKCZYNIENIE Rdz 1. Ps 35.22.1-4. Ef 5. Ps 128. J 10.28. Ps 86.14.4. Ef 5. 2Kor 11.1.3.20. 1Kor 7. Hbr 10.4. 2P 3.31. Kpł 21. Łk 1.25. Łk 1.7. Mt 24. J 6.32-35. Kol 3. Mt 19.18.17. J 12. Ga 6. J 15. Jr 18.35.37.12.4. Łk 20. Ap 21. J 11. Ap 17. 1Sm 1. Sdz 11. J 13.7.34nn. J 10.27. 2Tes 3. Iz 37. J 6. 2P 3. Am 5. Jr 16. NOWY TESTAMENT Kościół dziewica . 2Kor 11. Sdz 5. J 1. J 6.13. Lm 1.23.31. Dz 20.6.22.2. Mt 25. J 13. 1Kor 7.5. Ap 22. Rz 6.1. Mt 25.11.48.42-51. Rdz 30. 1Kor 7.7-8n.17. Jdt 8. Opóźnienie paruzji. J 5.2.8. 1Kor 7. Mt 25.5. Iz 47. Ef 5.36. Wstrzemięźliwość dobrowolna.48.12.25.33-36. Ps 33.10. 1Kor 11. J 12.1. Ezd 3. J 12. Ez 44.26. Łk 1. J 17. Lm 2.34. Łk 1.39n. 1Tes 5. Bliskość paruzji. 1Tes 5.12. Mt 24. Słownictwo. Hbr 10.11.3n. Ps 127.27.31. J 2.1-13. J 14. Kol 4. J 13. 1Tes 4.24. Iz 23.10. Jr 46.3n.11. J 12.11-12. J 5. Mt 25.39.44.1.20.26.5.27. Ps 33.12.10-13. J 12.21. 1Kor 16. STARY TESTAMENT Między jednym a drugim przymierzem.16. Ps 50.11.2. Jr 14. Mt 25.25.11. J 6.9.22. 2P 3.19. J 5.37. Jr 31. J 12.10.13.5.15.17. Mt 1.12.4.54. Ap 19. Rdz 24.11.31.25. Niedziela jako dzień Pański.13.15.23.23. J 5. J 3. 1Kor 16. .29.

4-7.16. Iz 42. Mt 2.39.9nn. Rdz 12. Jr 2.90. Rz 1. Mdr 18. 1Tes 1. Łk 2.8.11. 2Tes 1.30.21-25.24.23-34. Wj 15. Jr 20. Mdr 15. Wj 32. Ps 130. Dz 28. Dziękczynienie Pańskie.3-14. Ez 29. Jr 26.1-17.2.13.2. Historia dziękczynienia. Rzecznik sprawy Bożej i obrońca uciśnionych . Jr 44. Jk 3. Dziękczynienie uczniów. Dn 3.16-25. 1Kor 14. Mt 9.28.19.7.13. Mt 11. J 6. Ap 11.28. STARY TESTAMENT Powrót na pustynię. Mt 5.20. Ap 19. 2Krl 1.31.40. Prz 22. Dz 21.11.10. Przebłaganie i wstawiennictwo.10.11. Rz 7. Słownictwo chrześcijańskie.22.17-23. Hbr 5.10. 1Krn 29.1-3. Jr 46. Kol 3. 1Kor 15. Ps 109. Ef 1.3-6. Lb 17. Mt 26.13. Dn 3. Kpł 4. 2Sm 20. Łk 1.9.15.9n. 1Tes 5.3. Lb 11. Rz 1.1-7.20.20. 1Krl 22.5. Wj 32. Iz 19. Iz 63.8.1-5.15-12. Ps 105.25nn.25.13.40. 1Kor 1.9.7.14. Ps 92.3. 2Krl 17. Ap 11.25. Iz 25.23-26. Syr 48.41nn.1-8.2nn. 1Tes 5.5. 1J 4. Ekspiacja i przebaczenie .17. . J 17.64. NOWY TESTAMENT J 1.16.8.2. Łk 2. J 17.4. Dz 5.11nn. Hbr 2. EGIPT Rola Egiptu w historii świętej.1-15. Iz 53. Ps 124. Kpł 4. EKSPIACJA Kpł 4. Ps 28. Ez 29-32.17n. Egipt w oczach Boga. Przebłaganie a grzech. Iz 30. Ne 9. 1Tes 2. Ps 68. Rz 15.30.26. Ps 84. Dn 3.38. 1Krl 18. Syr 51. Hbr 13. Wj 1-13. ELIASZ 1Mch 2. Wj 14.30.1.16n.11. Wj 5-15.25.24.8nn. 1Krl 11. Pwt 32.8.3.1n. Tb 13. Iz 53.22. Dz 7.4. Ef 5.21.1-8. 1Krn 16.11-12. Hbr 9.10. 1Krl 21. Kol 1. Iz 53. J 4. Oz 7. 2Kor 1. Rz 7.10.25.18. Rdz 42nn. J 11.4. Hbr 7. Ps 106. Ef 1. Ap 15. Mdr 18. Łk 2. Jr 42n. Flp 1. 1Tes 3.3. Iz 31.90. 1Krl 19.68.18.21. Jdt 16.8. Ps 68. Pwt 30. Kpł 4. Iz 12. 1Krl 4.17.25.20.42. 1Tes 5.20.3.2. Ps 116. Ps 30.8-9.11nn. Mdr 16-19.4-18.1-12. Łk 1.3.7. 2Kor 1.18. 2Krl 18.8. Ap 4. J 2. Ps 66. 1Krl 16. Wj 33. 1J 2.3n.12. Sdz 5.41. 1J 4. Pwt 23.8. Ps 96. Iz 30.26-45. Wj 15.10. Mt 11.10.Ps 57.20. Łk 2.19. Rz 3. 1Krl 19.51. Syr 48. Dn 3.14-19.15.17.43.27.9. Iz 19. J 11. 1Krl 17.1-6.11.1-21.1.18.7.17.2nn. Ef 5. Kol 3. Mdr 11.58.

11. Ap 11. Mk 14.16nn.42. Mt 13.2.7. Mdr 18. 1Kor 11.36.4. Dz 2. 1Kor 5. Łk 9. 1Kor 10. Lb 10. Łk 24.8.26-27.24. Poprzednik.6. Łk 22.51.7.54.12. J 1.7.10.21. Mt 26. Mk 14.9n.4. 2Krl 2.4. Mt 14. Rz 16.31-34. Syr 48.10-24. 2Mch 2.10-13.15.39. Łk 24. 2Krl 1. Wj 16.23. Mt 8. Mk 14.20-29. 1Tes 5. J 1. Łk 22. 1Kor 11. Jezus i Eliasz.27.30.3.17n.30.35n. 1Kor 10. Mdr 16.1-15. J 18.6. Jk 5. Łk 4. J 6.5-7. Udział w ofierze. 2Mch 1. Łk 1. Ml 3. Mt 3.35.9-14.6n.12-26.17-21.25-26.14.31n. 1Tm 4. Kol 1. J 6.49n.2. Łk 24.17.17n.8. Dz 20.3. 1Kor 1. EUCHARYSTIA ZNACZENIE TERMINÓW "EUCHARYSTIA" Dziękczynienie i błogosławieństwo.Świadek Boga wśród pogan.46.9.25.22-25. Mt 22. Wieczerza Pańska jako pamiątka i zapowiedź. 1Krl 19. Zapowiedź a rzeczywistość.11.1.20-34.17-24. 1Kor 11. J 19. Ap 19. Mt 26. Iz 53.18-21. J 6. NOWY TESTAMENT Jan Chrzciciel i Eliasz. J 6. Ps 78.19. Kpł 24. Iz 42.16nn. Łk 7. Mt 4.9. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT OFIARY Zapowiedz zbawczej śmierci. 1Tes 1.26-58. 1Kor 11. Dz 27. Dz 2. Łk 9. 2Krl 1. Mt 17.11-16. Łk 24.31.11. Dz 24. Termin "eucharystia" w użyciu Jezusa i w języku pierwszych chrześcijan. J 6. J 19.36.43. Mk 10. USTANOWIENIE EUCHARYSTII I JEJ PIERWOTNE SPRAWOWANIE Opisy ustanowienia. 1Krl 19.25. 1Kor 14. Ap 3.16. Iz 49. 2Kor 1.35. 2Krl 2. J 6.12. Dz 20.25n.3n. Łk 22.31.15-20.1-8. Mk 15.25n. Mk 8.30.4.20.12. Jr 31.2-14. Rz 14. J 19. Łk 12. Kol 3. Łk 22.1-15.28. . Pwt 8. 2Mch 12.3n. Uczta religijna i Wieczerza Pańska.1-18. 1Kor 10. 1Tes 3. 1Kor 10. Syr 50.25. Ramy historyczne. Mt 15. Porwanie Eliasza do nieba.26-29.51. Łk 4. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT POKARMU Posiłek jako znak religijny.23n.19.16. Iz 53.28.11.23nn.14. 1Krl 17.49. Mt 17. Łk 14. 1Krl 17.45. Chrześcijanin i Eliasz. 1Kor 11.15n. Jdt 8.

Hbr 9.3. Mt 15.1-5.30.15.31. Hbr 9. Dz 21. Dz 19. Ga 5.19n. Rz 1.5. Ef 3. Iz 40. Iz 52. Iz 61. Mt 12.18-26.11n. Hbr 9.5. Mk 1.17. Posłannictwo. Dz 11.46.12nn. Hbr 8. Rz 1.43. Rdz 12.9. 2Kor 4. Mk 13. Dz 5.24. Rz 15. Ef 4. Mdr 16.1-10. Dz 1.2. Dz 19.22.Dz 10. Łk 19. Przyjęcie Ewangelii.8. Dz 8. Dz 11.8.12. Przez Eucharystię chrześcijanin uczestniczy w nowym świecie. Hbr 7. Rz 1.1.16.32. Rz 9. Mt 11.35. Dz 20. Mt 5. Hbr 10. Rz 1. Łk 10. Ps 68.10-12.4. Posłannictwo.28.36.4. Łk 4.5.4. Hbr 7.13.5.21.7.8.29. Dz 4.30. Hbr 8. Dz 16. Dz 2. 2Tes 1. Hbr 9.17.9.25n.26.38. 1Kor 9. Dz 5. Łk 7.11. 1Kor 1. Dz 13.24.43. Hbr 13.1. Dz 13.10. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT RZECZY OSTATECZNYCH Trwanie ofiary Chrystusa w nowym świecie. Mk 2. Mk 1.16. Mk 2. Dz 13. Hbr 9. Ef 3.21n. Łk 2.21n.14. Dz 37. Mt 3.28.10n.22n.20.25. Dz 14.12. Rz 1. APOSTOŁOWIE Posłannicy. Mt 14.10.24.41. 2Kor 4. Odpowiedzią na Ewangelię ma być pokuta i wiara. Ga 3.30.4. Mk 10.7.16.32.5. Dz 8.16n.1.10. Mk 8.29n. Iz 40-66.31. Mk 2. Kol 2.20.6nn.15.12.18. 1P 3.23.16n.14.12. Odpowiedź człowieka na Ewangelię.41. Mt 8.18-23.9. Łk 4. Hbr 9.10. 1Kor 10.11.5. EWANGELIA STARY TESTAMENT 2Sm 18.10.16.4. Dz 2. Łk 9. Kol 1. Dz 10. Hbr 13. 1Kor 9.6.38. Dz 13. Dz 2. Ga 12. Dz 4.1-10.1n.7.14-22.21. Dz 28.25.35. Dz 6.23. 1Tes 1. 1Kor 1. Dz 17. Ps 78.1.11. Dobra Nowina.6. Kol 1. Dz 13.9n. Mk 10. Dz 4. Rz 1. Ga 4. Rz 1.12. Iz 40.3. ŚWIĘTY PAWEŁ Posłannik.31. 2Kor 2. Dz 17. Hbr 5. Ga 3. JEZUS Zwiastun Dobrej Nowiny.12. Iz 52. Rz 15. Rz 16.18. Dz 20.17-2. Hbr 10. Hbr 8.8.17. . 1Kor 15.38.20.1. Dz 28.9-14. Dz 37. Dz 8.45n. Dz 17. Dz 10.25.8.26nn. 2Kor 10.12.9. Mt 11. Dz 13. Łk 18.48. 2Kor 2.26n.63.3nn. Mt 9. 1Tes 2. Dz 8. Dz 17.16-21.8. 1Kor 1. Dz 10.12.24. Mk 16.18. 2Tm 4.15.3.32n.12. Łk 15.10.1. Hbr 13.4.19n. Hbr 10.39. Hbr 9. Ps 96. Dz 10.1n. 2Kor 3.36. 1Kor 1. Dz 3. Hbr 12. Dz 2. J 6.21-28.31.27. Hbr 7.17-23.47-50. Rz 6. Dz 8.15n. Dz 5.12.5. Mt 21. Dz 8.

29-31.2. Dz 2. Łk 14.43. Dz 8. Dz 10. 1Tes 2. Dz 2.13.5. Mt 10. Dz 3.4nn.1-15. Mt 3.12-16. Mt 23.18. Dz 5. . 2Kor 3.21. Więź między powyższymi koncepcjami. 1Tes 1. Dz 11. Dz 4. 2Tm 4. Mt 9.13.27. Dz 5. Dz 2.43.39. 2Kor 6. Dz 14. Dz 4. Dz 2.33-35.12nn. Dz 13.2. Dz 18. Łk 11. Łk 15. Mt 24.2.32.36.14-17. 2Kor 4. Kol 2.29. 1Tes 1.22.17. Kol 2. Dz 4. Dz 3. Pwt 21. Rz 1. Dz 3.15nn. TAJEMNICA PRZEPOWIADANIA Tajemnica słowa. Łk 18. Dz 5. Głoszenie Słowa Bożego a dzieło odkupienia.19.13. Mt 5.3. Rz 6. Mt 4.13. Dz 13. 1Kor 15. Dz 10.3nn.38n. Pwt 28.10.17. Rz 10. J 7.13. Dz 4. Słowo Boże i słowo ludzkie.40.2. Ef 1.15.13. Mt 4.7. 1Kor 15. Dz 2.22. Dz 3.9.9.2.23.39. Ef 4.3.25-34. 1Kor 3. 1Kor 3. 1Kor 1.3.42.14nn.10. Kol 1. Sposób przedstawiania tego wydarzenia.ŚWIĘTY JAN Ap 14.2. J 8. 1Tes 2. Mt 3.25-30. Od przepowiadania do nauczania.19. Wj 6. Dz 3.24.33. Flp 3.24.37-42. 1Tes 1. Dz 13. 1Kor 4.37.22-36. Dz 13. Dz 10. 2Kor 2.34.17. Mt 23. 2Tes 1. Rz 10. Faryzeizm. Hi 29.39. J 18. Pwt 28.27. Dz 3. Dz 2.22n. Iz 9. Ef 2.29. Mt 21. Dz 5.4. Dz 2. Mt 15.15. Dz 2.Kamień węgielny. Iz 61.31.9n. 2Kor 5. GŁOSIĆ TREŚĆ PRZEPOWIADANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Nawoływanie do nawrócenia.6.14.5.22.11n. Chrystus .19. Mt 5. Mt 3. Flp 1. Dz 17.20.7. Dz 13.23.1-10.35.17. 1P 2. J 9.13. Dz 3.27.5. 1Tes 1.18nn. Kol 2.5-15.23. Ef 4. U źródeł konfliktu z Jezusem.3. 1Kor 1.50. Ef 1.13. 1Sm 15. Ef 5. Dn 7. Dz 13.44-47. 2Kor 4.3.17. Dz 17.17. Flp 1.18. Dz 2. Dz 26.21.20.30.18.20.10.15. 1Kor 11.Głowa wszechświata.22.2.20. Dz 4. Dz 3.11.26. Ef 1. 1Tes 2.9. Łk 7.25. 2Kor 2.11.7. Dz 2. 1Kor 9.32n.15nn. Rz 11.7-15. Iz 40.6. Mt 20. Ps 118.15-18.41.13.5.9. Dz 14.20. Rz 11. J 9.31. Łk 13. Dz 2.10. Dz 10.1.13. Dz 8.32.1-20.15. Dz 3. Dz 13.15. Ogłaszanie pewnego faktu. Dz 10.Głowa Kościoła.5. Dz 3. Ap 12.3. 1Kor 4.17-21.4.22. 2Kor 4. Dz 23.4-10.42.28. Za 4. Mt 28.1n.5.16n.12.38. Dz 5.23. GŁOWA Chrystus . Dz 13.22-31.4. Dz 15. Dz 2. FARYZEUSZE 1Mch 2. Dz 15.7. Łk 4. Chrystus .14. Dz 10.

22-32.14. J 4. Dz 15.19. GŁÓD I PRAGNIENIE Prz 30.9. Łk 10. 2Krl 1. Wj 34.27-33.11.11.Dz 4. Syr 21.15-38.11. Oz 2.1-13. 1Krn 21.11.13-18.16.7.16.17. Iz 51.11.46n. 1Kor 3. Iz 65. Ez 20. 1Kor 1.5-27. Łk 6. Syr 16. Mt 10.7.20.16n. Oz 13. Pwt 30.20. Kol 3. Rdz 4. Wj 32. Wj 16. Pwt 8.19.7-26. Rozum ludzki buntuje się. Pnp 1.10.21. Lb 11. GNIEW Gniew ludzki Potępienie gniewu.19n. Mt 5.5.6.20.11. Oz 2.26.42. Pwt 15.26.1-14. 2Sm 24. Lb 12. Ps 42.17.21. Mt 25. Iz 30. Prz 25. Ap 21.2. STARY TESTAMENT Gniew Boży OBRAZY I RZECZYWISTOŚĆ Potępienie gniewu. Jr 21. Iz 9.5. Rz 12. Mdr 3.14. Prz 15. Mt 25. J 19.6. .37nn. Pwt 32.13. Iz 54.1-20. Ap 22.20.22.20.10-12.2.26-31. Lb 17. Mt 7.34. Syr 22.10-15. Iz 25.5.17.42.8. Oz 2.11. GŁUPOTA Prz 10. J 7. Ps 14.39.5. Prz 14. Ef 2. 1Kor 1.17-23. Iz 55. Mk 3. Ez 18.8. Ef 4. Prz 4.28.11. Gniew święty. Prz 1. Rdz 49. Tt 1.35. Mt 4. Jezus zaspokaja i powoduje głód oraz pragnienie .5nn.9-18.17. Rdz 27.1.53.32.11.17. Łk 12. Mdr 5.8nn.9. Jr 18.7.14-20. Dz 17. Ps 78. Lb 25. Prz 9. Pwt 1. Lb 31.44n. Pwt 32. Chrześcijanin a zgłodniali.42. STARY TESTAMENT Głód i pragnienie jako próba wiary.33.15nn.21. Prz 5. Iz 55.1.10.11.11. NOWY TESTAMENT Jezus Chrystus. Prz 29.17.39-42. Jr 15. 2Krl 23. J 18. Wj 23.6. Iz 63.4-8.1nn. Mt 23. Mt 25.5. Rdz 34.9. Łk 1.16. Pnp 4.11.6.3.25.40.18.5. Mk 3. Prz 7. Ps 30. 1Sm 6. 1Krl 18. Prz 9.8.18nn.6. Iz 58.32nn. Głód i pragnienie jako wezwanie do miłości. J 4. Ps 42.6. Iz 58. Jr 25.12.4.13nn.16. 1Kor 4.1nn.18-29. Łk 16. Ez 18. Ef 4.24. Prz 10.14.19-24.22.1nn.7-13. Jr 4. 1Sm 6. Prz 29. 1Kor 13. 2Krn 30. Lb 11. Wj 32.4. Ps 81. Jdt 9. Iz 25. Dz 26. Mędrcy. Am 8. Jk 1.4. Tb 4. Wj 19.29.22.19. Jr 6. 1Tm 2. Mk 5. Lb 25. Kpł 10.2. 2Sm 24.15.4n. Mt 21. Oz 14.10.5. Wobec Królestwa Bożego.

GNIEW I ŚWIĘTOŚĆ
Ku adoracji Boga świętego.
Wj 19,9-25; Wj 20,18-21; Wj 33,20; Sdz 13,22; 2Sm 6,7; Ps 88,16;
Ps 90,7-10; Ps 102,9-12; Iz 6,5;
Gniew i grzech.
Lb 11,1; Lb 12,1-10; Wj 32; Joz 7; Ps 51,6; Oz 5,10; Iz 9,11; Ez 5,13;
Oz 5,12-14; Oz 7,12; Oz 13,8; Iz 10,5-15; Ez 25,15nn; Mi 7,9; Ps 90,7n;
CZAS GNIEWU
Gniew miłości.
Lb 11,33; Lb 12,9; Wj 34,6; Iz 48,9; Ps 103,8; Jr 3,12; Oz 11,9; Iz 53,4;
Iz 53,8;
Aby być wolnym od gniewu.
Am 4,6-11; Jr 4,4; Wj 32,11; Wj 32,31n; Lb 11,1n; Lb 14,11; Lb 12,13;
Pwt 9,20; Am 7,2; Am 7,5; Jr 14,7nn; Jr 18,20; Hi 42,7n; Lb 14; Pwt 9;
Lb 11,2; 2Sm 24; Wj 32,12; Lb 14,15n; Ps 74,2; Ps 79,8; Lb 14,18;
Kara i gniew.
Am 5,18nn; So 1,15-2,3; Ps 9,17n; Ps 56,8; Ps 79,6nn; Ps 7,7; Ps 11,5n;
Ps 28,4; Ps 94,2; Ps 30,6; Ps 65,3n; Ps 103,3; 2Mch 6,12-17; Iz 26,20;
Dn 8,19; Dn 11,36;
NOWY TESTAMENT
Mt 3,7; Ap 14,10;
RZECZYWISTOŚĆ I OBRAZY
Od uczuć Boga do skutków gniewu.
Mt 5,12; 1Kor 3,13; 2Tes 1,8; 2Tes 2,8; Ap 14,8-10; Ap 16,1nn; Mt 3,12;
Mt 22,7; Łk 19,27; Łk 12,46; Mt 13,42; Mt 25,41;
Gniew Jezusa.
J 11,33; Mt 4,10; Mt 16,23; Mk 1,25; J 8,44; Mt 12,34; Mt 23,33; Mt 15,7;
Mk 1,43; Mt 9,30; Mt 17,17; Łk 15,28; Mk 3,5; Łk 14,21; Mt 18,34;
Mt 11,20n; Mt 21,12n; Mk 11,21; Ap 6,16; Hbr 10,31;
CZAS GNIEWU
Sprawiedliwość i gniew.
Rz 13,4;
Od gniewu do miłosierdzia.
Rz 1,18-32; Rz 3,20; Rz 9,22; Ef 2,3; J 3,36; Rz 4,15; Rz 9,23; Rz 11,32;
OCALENI PRZED GNIEWEM
Jezus i gniew Boży.
Mt 3,7; 1Tes 1,10; 1Tes 5,9; Rz 5,9; 1Kor 1,18; J 1,29; 2Kor 5,21;
Ga 3,13;
W oczekiwaniu na dzień gniewu.
Ap 12,12; Ap 14,8nn; Ap 19,15;
GODZINA
Godzina eschatologiczna.
Dn 8,17-19; Dn 11,35; Dn 11,40; Dn 11,45; Mt 24,36; Mt 24,44; Mt 24,50;
J 5,25; J 5,28; Ap 14,15nn; Ap 3,10; Ap 9,15; Mt 25,13; J 4,23; J 5,25;
J 5,28; 1J 2,18; Rz 13,11; J 4,23;

Godzina mesjańska.
J 2,4; Mt 26,45; J 16,21; Mk 14,35; Łk 22,53; J 12,27; J 12,23-24; J 2,4;
J 7,30; J 8,20; J 13,1; J 14,29n; J 17,1; J 16,32; Dz 1,7;
GOŁĘBICA
Kpł 1,14; Kpł 5,7; Kpł 5,11; Lb 6,10; Łk 2,24; Kpł 12,8; Mt 21,12;
J 2,14-16; Iz 38,14; Iz 59,11; Na 2,8; Ps 55,7n; Jr 8,7; Ez 7,16;
Oz 11,11; Iz 60,8; Oz 7,11; Mt 10,16; Pnp 2,14; Pnp 5,2; Ps 74,19;
Mt 3,16; Rdz 8,8-12; Rdz 1,2;
GORLIWOŚĆ
Pwt 29,19; So 1,18; Iz 26,11; Koh 9,6; Syr 40,4; Syr 30,24; 2Sm 21,2;
Lb 25,11; Prz 27,4; Rdz 4,5; Rdz 4,8; Lb 25,7n; Rdz 4,5-11; Rdz 37,11;
Rdz 30,1; Prz 6,24; Lb 5; Rdz 26,14; Iz 11,13; Ps 37,1; Ps 73,3;
Prz 3,31; Prz 23,17; Rz 13,13; 1Kor 3,3; 2Kor 12,20; Jk 3,14-16; Koh 4,4;
Lb 11,29; Pnp 8,6;
BÓG ZAZDROSNY
Zazdrość Boga jedynego.
2Krl 23,4-14; Pwt 18,13; Wj 20,5; Wj 34,14; Pwt 6,14n; Pwt 4,24;
Ps 78,58; Pwt 32,16; Pwt 32,21; 1Krl 14,22; Ez 8,3-5; 2Krl 21,7;
Joz 24,19n;
Zazdrość Jahwe Zastępów.
Wj 20,3-6; Wj 34,14; Pwt 6,15; Pwt 29,19; Ez 5,13; Ez 16,38; Ez 16,42;
Ez 23,25; Joz 24,19; Pwt 4,23n; Ez 39,25; Ez 36,23n; Ez 35,11; Ez 36,5-6;
Iz 42,13; Iz 59,17; Iz 26,11; Iz 63,15; Iz 9,6; Pwt 6,15; Jl 2,18;
Za 1,14n; Za 8,2;
GORLIWOŚĆ O BOGA
Gorliwi rzecznicy Jahwe.
Pwt 32,31; Lb 25,11; 1Krl 19,14; Syr 48,2; Ps 69,10;
Ps 119,139; 1Mch 2,54; 1Mch 2,58; 1Mch 2,24-27; 2Mch 4,14; 2Mch 2,42;
Syr 51,18; Dz 5,35nn; Dz 23,12nn;
Gorliwość Chrześcijańska.
Dz 5,17; Dz 13,45; Dz 17,5; Rz 10,2; Flp 3,6; Ga 1,14; Dz 22,3; Dz 21,20;
Mt 22,15-21; Mk 3,17-18; Łk 9,54; Mt 20,22; Mt 26,51nn; Mt 26,55;
Mt 11,12; Mt 16,24n; J 2,17; 2Kor 11,2; Rz 11,11; Rz 11,14; Rz 10,19;
2Kor 9,2; 1Kor 12,31; 1Kor 14,1; 1Kor 14,12; 1Kor 14,39; Tt 2,14;
1P 3,13;
GOŚCINNOŚĆ
Gościnność jako dzieło miłosierdzia.
Prz 27,8; Syr 29,21n; Kpł 19,33n; Dz 7,6; Ps 39,13; Hbr 11,13; Hbr 13,14;
Pwt 10,18n; Rdz 19,8; Sdz 19,23; Łk 11,5n; Rdz 18,2-8; Hi 31,34;
Łk 7,44nn; Rz 12,13; Rz 8;
Gościnność jako świadectwo wiary.
Mt 25,35; Mt 25,43; Łk 2,7; J 13,20; Łk 9,48; Rz 19,1nn; Mt 10,40;
Mk 9,37; 1Tm 5,10; 1Tm 3,2; Tt 1,8; Syr 29,24-28; Syr 11,4; 1P 4,9;
Łk 14,13; Ap 3,20; J 14,23; J 14,2; Ef 2,19; Łk 12,37; Ap 3,20;
GÓRA

1Krl 20,23; 1Krl 20,28; Ez 38,12; J 4,20-24;
STWORZENIE BOŻE
Niewzruszalność.
Ps 36,7; Rdz 49,26; Pwt 33,15; Ps 90,2; Prz 8,25; Iz 40,12; Ps 65,7;
Hi 9,5; Mt 17,20; 1Kor 13,2; Dn 3,75; Ps 148,9;
Potęga.
Rdz 19,17; Ps 11,1; Ez 7,16; Mt 24,16; Ps 121,1n; Jr 3,23; Dn 2,35;
Dn 2,45; Jr 51,25; Iz 2,12-25;
W obliczu Boga.
Ps 89,13; Iz 44,23; Am 9,13; Ps 72,16; Iz 45,2; Iz 49,11; Ba 5,7; Łk 3,5;
Oz 10,8; Łk 21,23; Łk 21,30; Ap 6,11nn; Ps 104,34; Pwt 32,22; Mi 1,4;
Iz 63,19; Ps 97,5; Sdz 5,5; Ez 38,20; Ap 6,14; Ap 16,20;
GÓRY UPRZYWILEJOWANE
Jako miejsce prawdziwego objawienia.
Wj 3,1; Wj 3,5; Wj 24,12-18; Wj 24,16; 1Krl 19,8; Wj 17,9; 1Krl 18,42;
2Krl 1,9; 2Krl 4,25;
Jako miejsce sprawowania kultu góry.
Wj 24,4n; Pwt 11,29; Joz 8,30-35; 1Sm 7,1; Sdz 6,26; 1Sm 9,12;
1Krl 3,2-4; Jr 2,20; Jr 3,23; Pwt 12,2-9; Rdz 11; Ps 48,2; Ps 68,17;
Jl 3,5; Ps 125,1; Iz 14,13n; Ps 2,6; 2Krn 3,1; Rdz 22,2; Ps 24,3;
Ps 120-134; Ps 43,3; Ps 15,1; Ps 74,2; Dz 7,38; Ps 68,16nn; Iz 2,2n;
Iz 11,9; Dn 9,16; Iz 24,23; Iz 27,13; Iz 66,20; Iz 56,6n; Za 14,10;
Za 14,16nn;
CHRYSTUS I GÓRY
Góry w życiu Jezusa.
Mt 14,23; Łk 6,12; Łk 9,28; Łk 15,4; Mt 18,12; J 6,15; Mt 4,8; Mt 28,16;
Mt 5,1; Mt 15,29; 2P 1,16-19; Łk 2,42; Łk 9,51-21,38; Łk 18,31; Mt 24,3;
Mk 13,3; Łk 19,29; Za 14,3n; Łk 19,37; Łk 22,39; Dz 1,12; J 3,13; J 3,19;
J 3,37;
Inne pisma Nowego Testamentu.
Ga 4,24nn; Hbr 12,18; Hbr 12,22; Ap 14,1; Ez 40,2; Ap 21,10;
GRZECH
PIERWSZY GRZECH
Grzech Adama.
Rdz 3,3-5; Rdz 1,26n; Mdr 2,23; Rz 7,10;
Następstwa grzechu.
Rdz 3,23; Rdz 2,25; Rdz 3,8; Rdz 3,22; Rdz 2,18; Rdz 2,23; Rdz 3,16;
Rdz 4,8; Rdz 4,24; Mdr 2,25; Rdz 6,13nn; Rdz 3,15; Rz 12,21; Mdr 10,1;
Rdz 6,5-8; Rdz 8,17; Rdz 8,21; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Mdr 10,5; Rdz 12,1;
Rdz 24,2; Rdz 12,2; Rdz 3,14nn;
GRZECH IZRAELA
Kult złotego cielca.
Pwt 7,7; Pwt 9,4nn; Ez 16,2-5; Pwt 7,8; Joz 24,2; Joz 24,14; Ez 20,7;
Ez 20,18; Wj 19,5; Wj 4,22; Wj 5,1; Wj 31,18; Wj 32,1; Wj 40,36nn;
Pwt 9,7; Pwt 6,13; Mt 4,10; Rz 1,23; Ps 106,20;

5.5-8.3. Pnp 6. Lb 11. J 1. Ba 3. 1J 3.12n. J 8.Grobowce pożądania. 1J 2. Tt 3.12.31nn. Rz 8.30. Joz 10. Hi 35. Rz 11. J 8. Mk 3. Lekarstwo na grzech.7.2.1.22. 2Sm 12.21nn.21nn.15-26.1. Am 5.7-15.18nn. Iz 65.13. Łk 15. Oz 2. Iz 49.30-37. Pwt 9.7nn.19-21. Rz 7.12. 1J 3.2. J 1. Ps 19. J 8.32-33. Mdr 7.17.23nn.5nn. Rz 5. J 20.1. Ps 19.12.31. Rz 9. J 1.3. Iz 59.5.22. J 10.5.8.34. Rz 8.11nn. Łk 7.26n. Ga 3. J 16. Pwt 8. Lm 5. Ps 15. Ap 22. Mt 5.3. Rz 7. Za 13.41. Łk 15. Jr 7.7.5.33nn.19-20.28nn.4.6.12-19.16-19.12nn.2.30.10n.25. J 12. Ml 3. J 14. Iz 1.12. Am 5. Rz 1. Iz 63.20.2.11. Mi 2. Lb 11.29. Rdz 1.17. Ps 136. 2Kor 3. Rz 5. Łk 15.44. Ga 5. Iz 5. Rdz 1. J 3. Mk 1. Mk 10.7.6n.2nn.28. Ef 3. Iz 64. Pwt 5.33. Rz 6.2. Ez 34.33. Ps 148.21. 1Tm 1.24.11nn.8.21-24. Dn 12.21-23.5. Jr 3.29.17.5. Jr 3. Pawła. Ga 5.23.6. Łk 18.15nn.1-15. .2-5. Mt 6.15n. Ez 18.14.17. Oz 4. Grzech świata. Mdr 2.45. Ez 47. Mt 8. 2Kor 12. 1Sm 3. 1J 1. Ps 33. 1Kor 1. 1J 1. Rz 11.5.20.37. J 13.32. Sdz 5.1. Kol 3. 1J 4.14n. Ez 33.9. Rz 1.1n. Ga 3. Rz 3. Pwt 6. Rz 8. J 15.6. Jr 2. J 8.6. Za 12. J 8. Wj 20. Rz 6. J 19.22.20.1nn. Za 1.20.46.25n. Mdr 13. Rdz 15.24. J 3. Mt 18.20. 1Kor 6. 2Kor 4.10.11-14.36nn. Iz 59.13. Rz 6. Lb 24.29. 2Sm 12. Mt 4.20. 1J 8.9. Ps 51.6n. Iz 60.21-32. Ef 5.23.14nn. 2Kor 5.28. Prz 30. Hi 38. Mk 2.21. 2Tm 3. Kol 3. Piętnowanie grzechów. Ez 14. Ef 5.14-24.26nn. Mk 1.11. 1Kor 10.4nn.3. 1J 3. Mk 7.13n. 1J 8.2. Prz 6. J 9.10n.15. Pwt 30.8. Mk 1. Rz 11.12. 2Sm 12.21. J 15. 1Sm 13.39-44.12.8-10.10. Iz 59.8n.33. Rz 5. Rz 8. Rz 8.17.40.9.5. J 8.16n. Ez 36.18. GWIAZDY Gwiazdy a starożytne pogaństwo.14. Jr 31.29-31.9.29n. Uwodzicielstwo pogańskie.23. Rdz 3. Ga 5. Mt 7.5.10. 1Kor 6. Rz 8. Hi 38.17. Łk 19. 2Kor 5.17. Ps 52. 1Kor 5.1n.4.9.1-12. Grzech jako obraza Boga.4. Mt 5. Iz 59. Teologia grzechu według św.9. 1J 2. Jr 22.3.15.1-2.31.22.5-9. Mk 2.15.5. Ez 16.12-15. Rdz 2. Rz 6.9n. J 20. Am 4. NAUCZANIE PROROKÓW Joz 7. J 1. NOWY TESTAMENT Iz 53.9n.11. Rz 7. Gwiazdy w służbie Boga.33.12. Jezus i grzesznicy. Mt 26.14-19.4.9-10. Pwt 27.14-17nn.16. 1J 3. J 19.

Ez 8. Iz 45. Wj 3. Wj 6. Mt 27.19. Lb 16. Iz 43.8. Rdz 10. Jon 1. Am 5. 2Krl 23. Wj 20. 2Mch 15.3nn. 1Sm 13. 1Krl 18.2n.14. Oz 8. . Jr 8.14.11. Rdz 41. Hi 31.25-32. Joz 24.20n. Ap 21. Rdz 39. Ps 10. Wj 32. Jr 32. HEBRAJCZYK Rdz 14. Lb 24.2Krl 17. Rdz 11. Od gwiazd do złych aniołów. Iz 60.36. Sdz 2.10.16.26. Iz 47.15.3.28. Iz 34.2. Wj 7. Mdr 13-14.43.8n. Iz 40. Ga 4.9.14-23.9.12.7nn.4-8.8.8. 1J 5.15.19.21.25. Rz 6. Iz 48. Ps 31. Tt 3.6.1. 2Mch 11. 2Krl 5.24.13-16.6nn.19. 2Mch 6. Wezwanie imienia Bożego. Hi 30.14. Wj 9.12n.18-7.16. 1Kor 10. Rdz 17.9.10n.4. Rdz 2. Ap 12.2.16. Imiona ludzi. Sdz 13. Rdz 11.13. Pwt 4. Mt 24. Flp 3.16.28-35. Wj 34. Rdz 31. 1Sm 29.12. Pwt 5. Sdz 17-18.3.3n.7nn. Jr 10.15. Bałwochwalstwo jako pokusa ciągle aktualna Mt 6. Tt 2.22. 2Kor 2.34.4. Ps 81.10. Iz 43.21n. 1Krn 16.7.45. Rdz 40. Wj 20.26n.13. Iz 17.78n. Ap 13.14. IDOLE ODEJŚCIE OD IDOLÓW Joz 24.32. Ap 13. 1Kor 10. 2Krl 17. Dz 6. Jl 4.5. Mdr 13.16. Rdz 32. Inni bogowie. Łk 1.2nn.27.25. Rdz 17.19.11. Sdz 6. 1Sm 13.18-32.1n.21nn.3-10. ZNACZENIE BAŁWOCHWALSTWA 1Kor 12. Rdz 43. Ap 9. Iz 24.28.25-30. Tymczasem we wszechświecie odkupionym przez Chrystusa. Mt 2.1. 2Krl 23.19-35. 2Krl 24. Mt 24.20. 1Sm 14. Mdr 13. IMIĘ STARY TESTAMENT Rdz 1. Iz 12. Rz 1.35. Iz 62.18-40.4. Rdz 35.26. Ap 2.6. Ez 20.18. Ap 16. Ez 16. Iz 44. 2Kor 11.9-20. Jdt 5.2. Dn 3. Mdr 14.12-21.42.2.15. Pwt 15.3.14.3-6. Iz 41.20. 2Sm 12.4. Rz 6. Ap 12. Wj 23.37.18. Jr 34.8.24.15-18. Ap 22.17. 1Sm 25. Kol 2.15.15.16.3nn. Oz 13.15.20. Nicość idolów. Wj 2. Jr 44. 1Sm 14. Ap 8. Dn 9. Rz 6. 2Sm 24. Ps 28. Ps 10.3. Imiona Boga.6.4.2.11nn. Rdz 35. 1Mch 1. Ezd 7. Ap 22.11-15.26nn. Ez 23.4n.1.5. 1Kor 10.1.6nn. 2P 1. 1Tes 1.9n.13-16.30.7-12. Rdz 27.1-10. Pwt 4. 1Sm 4. 1Sm 19. Ga 5.2.13.23. Ga 4.13. Wj 3.1-5. 2Mch 7. 2Krl 18. Pwt 13.14. Iz 62.3.21.10.8.12-15.26. Rz 4.25. Iz 14. Jr 2. Rdz 24.27.17. Iz 1. Oz 8.20n.14. Wj 1. Rdz 1. Flp 3. Kol 2. Iz 13.3. 1Krl 12.29.5. Jr 7.13.3-5. Jr 10. 2Krl 21.31. 2Krl 23.5. Ap 21.2-5.26.17nn.3.

49. Ps 81.12. Ps 50.25nn.15.72-73.8.4. Dz 2. J 17.9. Mt 11.12-13. Wj 4. 2Tm 6.27. Jr 7. Ez 37.8.23.27n.3.25.9.23n. Dz 15.1. Mt 2.8.3nn. Kol 3. NOWY TESTAMENT Imię Ojca. Joz 7.2.25. Mt 10. Łk 10. Ap 2. Iz 44.26.4.12.10.30.2.8.7. Dz 3.14.17.6. 2Tes 1. Jr 30. Dz 8. Dz 19.23n.12. Iz 1. Sdz 5.16. Dz 4.3. Jr 3.18. Ap 19.18.27.6.12. Dz 4. Ez 20. Jr 31.7. Ps 50.17. Ef 5.26.18.20. Am 2. Pwt 28. Jr 31.5.13-16.6nn. Wj 12.4.1nn. Iz 1.1. Dz 9.12. Iz 45.7.13. NOWY TESTAMENT Ewangelia a Izrael dawny.5. Jr 7.12.15.4. Oz 2. Ez 36. Iz 45. Dz 10.7.17.1.27.24.1. Rz 2. Mk 16. Dz 16.20-27n. Jr 12. J 2. Ps 114. Iz 43. Dz 19.17. Ez 14.8. Mt 16. Iz 27.46. 1P 4. Flp 4. Oz 12.5. Ps 95. Oz 11.24. Dz 13. Imię Boże a sam Bóg. Pwt 33. Ap 17.4. Dz 9. J 20. 1Kor 6.3. Dz 9.13-16.10.33. J 16.13. 2Krl 23.16. Iz 10. Ap 3. Hbr 1. J 17. Rdz 49. Ga 3.15.9-13. 2Sm 2.23.9.13. Ps 89. 2Krn 30. Mk 9. 2Sm 5.3. Łk 24. J 17. 1J 3.1. Jk 2. Inne imiona.4.4. Dz 9.31.37. Mk 9.7. Obietnica powstania nowego Izraela.16.3.1. Dz 22. Hbr 5. Ap 2.36.5. Wj 34.4. Dz 2.41.17. Mi 1.2.19. Ap 13.11-16. Ga 1. Rdz 39.1.40. Mk 13.3. J 1. Mt 15.11.10. Iz 43. Jr 7.24.21. Ap 7.7. J 17.63. Iz 46.10. Mt 7.23.29. Pwt 6.20. Dz 5.6. Pwt 5. Mt 5. . Dz 5. Ez 8. Łk 1.23.31. Wj 12.20n. J 10.13. J 16.11.7.6. Łk 1. Iz 48. Iz 44.20n.15-16. Syr 36. Mt 1. Mi 2.1.10. Ap 3.14. Iz 41.28. Iz 19.15. Jr 33.7-12.14. 1Krl 12.12.28. 1Krl 12.19. Łk 1. J 20.22. 1Kor 1. Dz 2.15. Dz 13.15n. Dz 13. Dz 4.38.21. Kpł 24.21.13. Łk 1. Łk 1. Ap 14. Jl 3.11n. Iz 45. Imię Pana. 1J 5.17.5. 2Tm 2.24.17.23. Mt 18. Ap 2.7.11.9. Ps 99.29. Ps 7.8.21-25.5. Iz 17. Ps 2.31.13.3n. Dz 5.17. Dz 21. Mt 6. Iz 45. J 3. Iz 29. 1J 5.30n. Oz 4.21.16. Rdz 50. Pwt 9.1. Ap 3.5. Rdz 43. Flp 2. Łk 1.22. Ap 14.20. IZRAEL STARY TESTAMENT Rdz 35. J 15. Wj 24.43. J 1.19. Ap 3. Pwt 5. Iz 1. Jr 31.Iz 41. Ne 9.10. Dz 4. Dz 4. J 3. Iz 30.6. Rdz 35. 1J 5. Łk 10.58.22. Izrael jako lud przymierza.16.5. Łk 1.7. Izrael i Juda.9.24n.18.10.11. Ap 22.52. Rz 9.36. Wj 20. Mt 5. Hbr 13. Ps 5. 1J 3.13.1n.23.6.5. Syr 36. Iz 9.17. Ap 19. J 14. Dz 3. Dz 9. J 17. Iz 19.9.5.10.34. Pwt 12. Rz 10.1.6. 2Sm 20.16.46n. Jr 31. Łk 1. Jr 3.3. Imię Jezusa. Ps 135. Flp 2. 3J 1. Jr 2. J 15. Iz 43. Dz 9. Dz 8. Mt 10.3. Ez 37.25.2.14. Am 7.1.4.1.1.5.17. Rz 1.17. Iz 30.9. J 12.26n.20. Dz 5.6.23. Ef 1.20n.

6. Dz 9.5. Tb 3.7. 2Kor 8. JAŁMUŻNA STARY TESTAMENT Sens terminu.26.31-46. Pwt 6. NOWY TESTAMENT Praktyka jałmużny. Dz 5.10.22. 2Kor 8-9. Rz 9. Tb 4. J 1. Prekursor i jego chrzest. 1Kor 11. Łk 7.20. Ez 48.10-11.27nn. Łk 2. Mk 9.22. Obowiązek udzielania jałmużny.21. Pwt 14.28n.15n. Sdz 13.15.32.1.33n. Łk 19.9.4. Łk 9. Ez 18. Łk 1. Rz 11.16.17. Wj 34.12.4. Mk 1.15. Ez 16.15. Dz 13.4.34n.6.9. Wj 6. Syr 17. Mt 3.12n.46. Wj 3. Łk 3. Mt 3.33.6n.1-4.25. 1Sm 4. Mt 6.35. . Jałmużna i Chrystus.9.9. Ef 2. Łk 12.26.13.8. Mt 26.10.16. J 12. Ga 2.14.15. Prz 14. Łk 12.11. Rz 15. 2Kor 9. 1Kor 10. Łk 18.31.13-15.9. Rdz 47.8.28. Łk 12. Dz 10. Jk 2. Łk 16.7.20n. Prz 28. Łk 1. Łk 11. Rz 2.31-34. Dz 1.5.21. Łk 2.3. J 1.33. 1Sm 1.68.11. Łk 3.16.2-8. Pwt 15. 2Kor 8.4. Dz 3. Mt 26. Rt 2.16n. Ga 6.26.18. Mt 11. Łk 6. 2Kor 9. Dz 28. Dn 4. Pwt 16. Rz 9.30.44. Dz 13. Rz 9. Wj 3.19.12. Syr 3. Łk 1.42. Kpł 19. Flp 2.17. Mt 9.42. 2Kor 9.18. Hbr 8. 2Kor 8. Pwt 24.1-4. Łk 1.5. Syr 35.2-5. Ml 3. Mt 6.3.29. Łk 3. 1Sm 1.14.1-4.6.54.19. Łk 7. Łk 5. Dz 11. Jałmużna i życie religijne.6n.16. Iz 59.30.24n. Mt 19. Łk 6.11.49. Rdz 9.11-14. Rz 1.Rz 9. Nowy Izrael. Mk 2. Rdz 12. Późniejsze dzieje. Wj 3.7-11. Prz 3. Znaczenie imienia.27. Mk 1. Prz 14.19.13. Dn 9.1n.9n.12.28.3. Ps 24.49.11.35.8nn.11. Łk 1.29. Mt 3.1. 1Sm 1. Tb 2.20nn. Łk 1. Dz 2. Ap 21.25. JAHWE Wj 3. Flp 3.76.4n. Ps 41.24.2. Ap 7. 1Kor 16.1-18. J 1. Jałmużna w Kościele.26n.14. Dz 13.18.6. Pwt 15. 2Kor 9. Mt 27.1-4.12.5.24.16.26. Ef 4.1. Łk 11.2. Mt 5.33.1.14.16.10-14.7. Syr 18. Wj 3.47. Prz 21. Mt 11. Imię i jego początki. Stary a nowy Izrael. Tb 1. Kpł 23. Wj 33. Syr 14.4.29.80. Łk 2.36. Łk 14.11. Rz 10.27. Syr 29.11. Mt 6. Pwt 16. Łk 1. Mt 11. Tb 4.7. Rz 11. Dz 1.2. Wj 6.41.22. 1J 3. JAN CHRZCICIEL Łk 7.9.11. Łk 3.8. Mt 25. Łk 16.13-15.21.23n. Prz 19.31. Rdz 4. J 1.

Iz 25. Jr 7.27-12. J 3. KU NOWEJ JEROZOLIMIE Iz 1.15.1-12. Iz 49.27-30.9.24-27.11.12nn.9. Rdz 4. Ps 147.6-15. Iz 65. Dn 7. Ef 1.1-12. Iz 49.4-10. Mk 12.14.19. Mk 2.6-9.1-10.11n.21. Iz 54. J 17. Dz 4. Mt 23. Ps 84. ŹRÓDŁO JEDNOŚCI I ROZBICIE JEJ WSKUTEK GRZECHU Rdz 1. Łk 19. Rz 7.1-4. Łk 17.33.3.18. Iz 51.16n.35nn. 2Sm 5. Mt 2.6nn.6-14.18.20nn.20-24. Syr 50.21. Mk 1.15.14n. Mt 3. W POSZUKIWANIU JEDNOŚCI NA DRODZE PRZYMIERZA Oz 2.35.15nn. Jr 36-38. Dz 1. Mk 11.12.6nn. J 15. Jl 4. Ps 122.26n.29. Rdz 11.7n.14nn.30-5. 1Krl 12.24.7. J 1. Ps 87.1.28.5. JEROZOLIMA STARY TESTAMENT Rdz 14.1. Mk 6. Dz 1. Ps 51. J 12.1-23.34n.8nn. Rdz 4.3-9.5.11. Ef 1.51.8.5n. Łk 24.9. J 1.1-31. 2Krn 24. Jr 31.36.36-53. 2Krl 18.9.1-21. Ef 4. Iz 51. Ez 40-46. Mt 11.30. Łk 9.2nn.4.1-14.21nn.41-44. Łk 12. Rz 8. Sdz 1.13-18. Iz 55. Rz 5.31-34. Rdz 4. Łk 18. J 17.Świadek światłości i przyjaciel Oblubieńca Łk 3.2. Lb 24. Mt 3. 1Krl 16. Łk 19.15. Ef 2.4-13.11. Ps 79. Iz 51.5-9.22n. Dz 2. Ps 87.7-10. Dz 2. Mt 2.13-25.13.16.26-33. Ps 132.11n. Wj 19. Mk 11. Iz 4. Iz 66.5-10. 2Sm 5. 1J 4. Jr 31. Łk 2. Iz 61.25.11. Łk 13. J 1.21. Za 12. Ez 48. Mt 28.14-18.6nn.6.1-54. Ag 2.16nn.6nn.19-30. J 19. J 10. Mk 15. Lm 1-2. 1Krl 11.11.27.5. Ps 122. Mk 6.14-18.31nn. Ps 78.39. 2Krl 21.6-9.33-38. Łk 2.15-19.5.2-6.68n. Ps 48. Dn 6. J 21. J 1. Ps 102.22-38. Iz 60. Iz 53.24. Mt 3.9-17. Mt 28. Rz 5. Dz 2.4n. Ez 11. Iz 53.7n.3nn. Mk 6. 2Krn 29-31.47n.1-6.22. Ez 48.10. Ne 1-12. Iz 1.9. 1Krl 6-8.27.13. J 5.7. J 3.36-40. Łk 21. JEDNOŚĆ J 15.30-35. Mk 15. Mk 10. Łk 9.17-52. 1P 2. Ez 9.10nn.26. Jr 20. Mt 2. Ez 47. J 2. Ez 8. Rz 8.14-26.62. Za 14.10nn.6.11n. Mk 9. 2Krn 3. Iz 43.38. Mt 15. Łk 3.13nn.4nn. Łk 13. 2Krl 18.5. Łk 24.18nn.23. Ezd 5-6. Iz 54.1. Pwt 24.4-27. Ez 23. Rz 15.6. Ef 1. . 1Kor 12. Mk 13.20.1. J 11. Mk 1. Ef 4.10. NOWY TESTAMENT JEROZOLIMA NIEBIESKA A REALIZACJA ZBAWIENIA Mk 1. Mk 15.2n. Rdz 2.6-9.16.4n.50.29. Iz 43. Iz 54. Mt 2.9. Mk 11. DRAMAT 1Krl 11.5. Tb 13.1. 2Krl 21. J 11. Sdz 19. Łk 21.4nn.1-10.2. Rz 8. Dz 4.17.29.16n. J 17.35. 1Kor 10. Mt 11.1nn. J 1. Iz 1. Ez 24. Ba 4.14. Ef 4.18-19.11n. Rz 8. Mk 13. 1Kor 1.1. Mt 2. 1Mch 1.8.51n.28. Ezd 1-3.9nn.1-11. Dz 2-7.7.14nn.11n. Mt 2.31.2.16-20. Ef 4. 2Krl 22.1n. Iz 56.24-28.1-48.14-20.19-22. 2Krl 16.23. Jr 7.32.22. Ne 13.31.26.37nn. Iz 53.41-50. DOPEŁNIENIE JEDNOŚCI W KOŚCIELE Łk 9.13-19. 2Krl 23. J 1.35. 1Kor 11. Ef 2.40. J 13. J 5.27. 2Krl 21.

J 4. Łk 6.30. Dz 21.15. Mt 5.3.25nn.21. Mt 19.1-30. Łk 22.17. Łk 10.16. Apokalipsa św. Hbr 9.23-32.17. Mt 1. Flp 3. Dz 2. Łk 1. Mt 13. Mk 9.33. Dz 1. Mt 13. Łk 15.1. Mt 20. Dz 9.2.34.2. Dz 11.28. Łk 17. Łk 2.25.25n. Mt 15. Mt 11.34. Ap 21.44-53. Konieczność zajęcia postawy wobec Jezusa.21.6. J 1. Jana.30.15.12.22. Mt 16. Łk 11.20.39. Dz 9. Mt 18.18.57-61.24. Dz 2. Mt 16. Dz 5. Mt 10. Dz 9. Mt 20.1. Dz 2. Mt 1. Mk 1. Dz 2. Mk 1. PAN. Iz 35.11.27-30. Dz 7.3.36. Dz 9.14. Mk 8. JEZUS NAZAREŃSKI Ga 4. . Mt 1.22. Iz 61.26-27.64.5n. Łk 4. Dz 5. Mt 7. Jl 3.21. Łk 22. Dz 9.28n. Mk 8.17.6. Mt 12. Dz 1. Dz 5. Łk 24. J 4. Hbr 9.44. Łk 13.11.38. Mt 16.17. Mt 26.19. Mt 23. Mk 9.45.2n.22.32-41.36.5. Mt 21. Mk 9. IMIĘ< KTÓRE PRZEWYŻSZA WSZELKIE IMIONA Flp 2. 1Kor 2. Iz 29.30. Łk 22. J 6. Łk 13. Mt 16.30. Dz 9. List do Hebrijczyków. Łk 19. Łk 11.11n.58-8.7n.15.20n. Łk 2. Dz 26. Dz 4. Mt 5. Hbr 8.24-31.23-30.28.8.13.31.36. Dz 13. Hbr 12.1-33.28. Dz 10.20.1-9.21.5.34.1-22. Mk 14. 1J 1.1nn. Jezus a przyszłość.1. Dz 11. Mt 5.Dz 5. Dz 5. Mt 5.2. Mt 17.9n.15-20.17.19.12.23. Mt 21. Dz 18.34.29.21.14. J 3.19-26.31.22. Mt 15.14. Mk 5.24-30. Mt 5.11n. Wj 3.3-9.18. 1J 4.5.35. Dz 9. Dz 15.22. J 11.28n. Dz 11. Mt 1. Dz 9. Dz 9. Łk 22.44n. Łk 24.25nn.2. Mt 11.6.15.31n.18. Dz 5.9.10.12. Kol 1. Kol 2. Mt 22. JEZUS TEN JEZUS Dz 1. Mt 18.36.31. Dz 7.21. Mk 3. Hbr 12.6. Dz 3. JEZUS. Flp 3.38. Mt 13. Mt 21.27-30. Łk 17.23.1-20.4.17-41. Dz 15. Łk 22. 2Kor 5. Dz 8. Dz 4.11. Ga 4.1. Hbr 2.24. Mk 10.40. Łk 22. Mt 1. Mk 14. Dz 7. Mk 8.26. Syr 51.17. Dz 17.6. Mt 11.23. Dz 1. Łk 1.20. Ap 11. Mt 26.17.2. Dz 8. JEZUS CHRYSTUS Mt 1. Dz 9.1.18.22.41n. Mk 4. Dz 22. Mt 11.5. JEZUS W EWANGELIACH Mk 4.8. J 19.22.20.12. Łk 22. Mt 14. Dz 12.28.51.3. Pwt 31.18. CHRYSTUS I SYN BOŻY Pierwsze ujęcie tajemnicy.20.36.25. J 1.6. Mk 12.18n. JEZUS W NAZARECIE Atmosfera eschatologiczna życia Jezusa. Mt 20.21nn.12. Łk 17.2-40.31nn.8. Mt 9.28.30. Mt 5. Mk 13.25.25n. Mt 20.21.35.5.16. Dz 4.16n.14. Łk 9. Dz 22.23. J 17. Dz 13. Dz 8. Dn 2.13.1.42. Mk 10.18.32. Łk 10.41. OD JEROZOLIMY ZIEMSKIEJ DO JEROZOLIMY NIEBIESKIEJ Święty Paweł.35.9. Mt 7.36. Mt 12. Mt 13.

9.10. Iz 66. 1Tm 2. J 3.5.18nn.16n.25. 1Kor 12.26. Hbr 12.26. Dz 2. Rz 10. Mt 28.27.4.42. Dz 7. 1Kor 11. Jr 18.7n.5.1.13.11.13-16. Ps 2.17. Łk 3. 2Tm 1. Lb 27. Ap 1.22-30.20. Flp 2. Dz 5. Łk 3.20-28. Hbr 12.21. Lb 13.33.36.27. Ga 2. Mt 27. Tt 2.3-22.37nn. J 8.10. 1Kor 10.2. .21.28.6. Joz 10.11.13. Łk 22.35-38. Rz 1.20. Ap 3.9. Dz 4. Ps 57. Ga 1. Mt 4.6. Ps 78.14. Dz 10. Ap 5.8. Mk 7. JOZUE Przywódca Izraela. Dz 19. Dz 10.4. Dobre i złe użycie języka.12-21. Mt 16.14.56. Ap 21.20. Pwt 31.8. 1J 4.70.1-18.25.16. Typ Zbawiciela. Wj 24. Mdr 7. Dz 8.6. Hbr 10. Ga 1.10. 1Kor 8.9.21. Ap 19. Mk 1. Tt 1.16.15nn.3. Dz 13.13n. Ap 17.11.9. J 3.12.70. Iz 35.5.12nn.9.61.11.19n. J 17.30.3. 1Kor 11. Łk 22.13-53.12. 1Kor 10.8. Joz 8. Rz 1. Rz 3. Ba 3.8.7n.9.25n.18.20. J 10. 1J 4. Jk 1. Ps 140. Dz 2. Dz 3.14.8. Joz 24.21. Lb 14. 2Kor 5. Hi 28.46. JĘZYK Łk 1.40. 2Kor 5. Rz 1.1. Łk 1.14n. Ap 17. Dz 10. J 14. Dz 3. 2Sm 7. Ap 5.7n. Rz 4. Rz 10. Hbr 1. Hbr 5.62. Rz 1. KONKLUZJA Ap 1-3.7.10-14. Syr 51. J 1.11.13.15. Ef 1.1Tes 1.55. Syr 24.36. 1Kor 15.16n. Mk 5.7. Flp 2.14.35. Łk 1. Rz 10. Dz 2. Hbr 2.13. Joz 5. Hbr 2. Flp 2.13n.3.4.13. Ps 45.7.20.36.32. 1P 1.14-18. Rdz 11.38.37.26. Mk 14. Mt 11.10.11.31.11.9n.5n. 1Kor 16.10.28. Dz 4. Łk 14. Kol 1.30-35.43. Mt 8.9. Lb 14. Łk 1-2.9.35nn. Joz 6.1. Ef 1.3-11.18. J 11. Mk 1. 1J 2.31. Łk 9.38.25-30.4.34n. Dz 2. J 3. Dz 7.33.15. Jk 3. Joz 23. Mt 27. 1J 3.7. J 1.9.16.36.4. Mt 14.21-25.14. Joz 1. Prz 8.18. Mt 11. J 1. J 3. Ps 10. Łk 9. 1Kor 14. Mk 9. Mt 28.2. Dz 22. Prz 18.19. Rz 8. 1Kor 15. Jr 9.38.14-23. 2Sm 7.16. Mt 1-2. Ap 19.28. Dz 15.5. Ps 137.6. 1P 1.22. Łk 1. Łk 22. Mt 21.15.3n. Ps 35.13.10. Dz 2. Ap 22. Mk 14. Ap 22.15. 1Kor 2.54n. 2Tm 2. J 6. Łk 7. Iz 45.6. Dz 5. Ps 110.22-31.13. Rz 6. 1P 3. Mt 28. So 3.58. Tajemnica Jezusa w poszczególnych Ewangeliach.56.1-17. Dz 3.31.7. 1Tm 3.2.19. Iz 52.20.32-38. Dz 10. J 1.4.62. 1Kor 2. 1P 3. Łk 15. J 17.18. Dz 7.1-13.16. Wj 33.6. Rz 5.4. Jr 25.2-6.28. Wj 17.4.2.6.44n. 1P 2. Ap 7.21. Mt 24.33nn.5.13. J 13. Lb 11. Mk 12. Dz 2.18. Hbr 4.28.2. Różnorodność języków.22n.24.25n.33. Mt 1. Pwt 31. Dz 2. Dn 7. Kol 2. Dz 13.4. Hbr 1. 1Kor 15. Mk 9.18.11. Rz 8.29.24.45.10n.11.31. 1Kor 15.11.7. Kol 1.38.14-15. Ps 16. J 1.6.14. Dz 4. Łk 22.23-37.15-23.24.30-35. Mk 3.39.33. Flp 2.38.23n. J 14.25.7. Rz 8. Łk 4.6. J 3. Mk 15. J 16. Dz 2.18.33-37.1.6-11. Ap 6. Dz 2. Tt 3. Ap 21.18.15. Hbr 9. Ps 52. J 1. Ps 105. Tt 2. 1J 5.20.64.19. Ga 1. Ef 2. 1Kor 8. 1Kor 15.8.27. J 6. Dz 1. Dz 26. Mt 2. Mt 14. Dz 5.9. Flp 2.34.

Ez 44.27-34. Iz 28.45.18nn.25-29.4-11.8.25.10-31.24-29.11.21. Za 14. Ml 2. Hbr 4. Am 7.15. Pwt 16. Łk 20.10.8.12. Kpł 23. Ez 11. Joz 24.23n. Ez 8. So 3. Rdz 31.1.5. Pwt 18. Dz 7. 2Sm 8.7-13.1nn.19.18.19. Ne 8. Wj 32. Kpł 14. Jr 26. Rdz 22. Rdz 34.26.33.4.14. Ez 44. Kamień pamiątkowy i wiecznotrwałość przymierza.23. Wj 20.22. Kpł 8.33. Ps 105.1-6. . 2Krl 23.25. Ap 22. Iz 28.18. Rdz 49. Iz 66.10. Oz 6.19.11n. J 19.7nn. Syr 50.1-7.18. 2Sm 1.34.4-8. Ef 2. Joz 4. 1Krl 1.13. Jr 18.24. 1Krl 8. Ap 14.7n.41.5-9.7-13. Rdz 22.42. Wj 24.3.3. Ez 44. Pwt 33.18.1-9. Rdz 14. KU DOSKONAŁEMU KAPŁAŃSTWU Krytyka kapłaństwa. KAMIEŃ Święte kamienie i ołtarz Chrystusa. Drogie kamienie i nowa Jerozolima. 1Sm 30. 1Sm 1-4.16n.12. Ez 44.21.26.11.33n.4. Sdz 6. Chrystus jako kamień obrazy i zniszczenia. 2Sm 17.39. Rdz 47.17n.17. Jr 20.5nn. Dn 2. Ideał kapłana.19. Jr 23.14-16.1. 1P 2.Mt 1.8.7.18-28. Ag 2. 1Kor 10.32. Pwt 33.17.25-31. Ez 11. Ne 8. Wj 28.26nn.16. 1Sm 2. Iz 57.21. Ps 118.38-42.4. Ps 78. Skała na pustyni i Chrystus Zbawiciel. Ez 44. 1Sm 14. Sdz 17. Dz 4.8.11.4.12-17.17. Joz 4. 1Krn 25-26.25. Sdz 18. Syr 45. Wj 24.26n. 2Sm 15. Mi 3.6nn. Wj 4. FUNKCJE KAPŁAŃSKIE Sprawowanie kultu.11nn. Chrystus jako kamień węgielny i chrześcijanie jako żywe kamienie. Joz 21. Pwt 17. Jr 23. Ezd 7. Wj 24.13.8-13. 2Sm 18. Hbr 13. Tb 13.5-21.29.31.11.46.8-11. 2Kor 3. Oz 5. 1Krn 5.6.9. Mdr 11. Jr 2. Rz 9. Dn 9.36-42. 2Krl 11.11.6. 1Sm 7. Pwt 27. Rdz 46. Kpł 26.42-45. Sdz 13.1. Ez 40-48. Mt 23. Ez 47. Kpł 17-26. Joz 9. Wj 28.5. Jr 2.21. 1Krl 12. Ez 44. Kpł 12. Iz 8.9. Wj 24. Pwt 33. 1Kor 3.45.33.31. 2Krl 12.1.7n. 1Krl 2. Joz 8. Rdz 26. Ml 2. STARY TESTAMENT HISTORIA INSTYTUCJI KAPŁAŃSTWA Rdz 12.8.22-25. Ef 2.54.7.26.10-17.22. Oz 4. Rdz 41.34-45.10. Wj 1-15. Ez 36.10.12. 1P 2. 1Kor 10.30.14-26.14. Pwt 33. Mt 21. Sdz 17.1-12.22.4-7. Kpł 16. Oz 4. Joz 2-6. Posługa słowa. Wj 29. Rdz 13.37.6. 2Krl 23. Ap 21. Ps 110. Iz 54. Jr 31. Kpł 23.10-21. J 7. Rz 9. Kpł 4.20n.6nn.20. Sdz 18.4. KAPŁAŃSTWO Hbr 7.27. 2Sm 6. Ez 22. Kpł 16.19.20-24.

Łk 10. Ez 18.6-13.13. Kpł 10. Hbr 2. Oz 2. Rz 8.6-11. Ez 11. Ba 2.8n. Wj 19. Hbr 12.12. Rdz 5.18. 1Kor 5.5. Dz 3. Rz 5. Apostołowie. Rdz 3. Ga 2.3-10. Hbr 7.19.3. Dz 3. Rdz 3. Jdt 8.15-31.8.10.5-8.5. Wj 24.14-20.40. Flp 3.26-29.1. Dz 4. Kol 1. J 19.18.25-28. Hbr 7.4.7. SŁUDZY KAPŁAŃSTWA JEZUSOWEGO Jezus.30.15n. Hbr 10.5.7. Hbr 9. Wj 12.17.6. Wj 13.18. Dz 20.1. Od Pawła do Jana.9.32. 1J 4.Ez 44. Iz 5.20-26nn. Ap 20. 1Kor 11. Oz 13. Ap 5.15. Mt 10.13. Iz 9.7.10. Flp 2. 1P 2. Iz 10.14nn. Hbr 9.10n.32n.28.25.8. Łk 13. Ml 3. 2Kor 2. Mt 10.27-35.13.8. Dz 4.14n. Mk 10. Hbr 12. 1Kor 4.10.5n.17-22. Ba 2.1-16. 2Tm 2.19. Rz 12. Hbr 2.13.1-11.16-19.6.5.4. Flp 4.27. Tylko list do Hebrajczyków.10-18. Hbr 7.16-22.20.29n. Jr 5.24.23.6. Jk 1.7.27.11-16. Am 4. Iz 60-62. 1P 2. Mt 26.5. Łk 15.60.28.25n. Łk 22. Hbr 5. 2Mch 2.5-13.25. Ba 2. Mt 20. Mdr 10-12.5.6. 1P 2. Hbr 12. Rz 8. Ap 3. Flp 3.10. Tt 1.26. 1P 3.12.1n.45. 1P 2. 1Kor 1.9. Iz 2. Ef 1.6.24n. Rz 3. Łk 9. Iz 53. Za 3. Dz 14. Za 6. Pierwszy list Piotra i Apokalipsa.18-24. Iz 9. 1P 4. Dz 8.34-40.12n. Wj 34. J 17.18.17. 1P 1. 1Kor 5. Mt 5. Dz 5. Kara jako owoc grzechu. Kara jako objawienie Boże. Flp 2.11.28.15. Mdr 18. Iz 10.20.17-2. Mt 5. Rz 1.34n. Hbr 10. Wj 20.24n. Ap 1.6. Kol 3. Wj 19. Iz 8. Ap 20.11nn. Mt 10. 1P 1.5.22n. Jr 33.23.1-4. Hbr 9.12. Hbr 10. Mt 18. 2Kor 3.10-18.27.20.1-4. 1Tm 1. J 17. Ez 40-48. 2Kor 5.22n.24.19. Mt 16.1-4. Rz 3.26. Hbr 9.14. Hbr 13.23n. Hbr 9. Ga 3.9.9n. Oz 11. Rz 15.44. Rdz 14.12.17-42.20-48. Hbr 4.10. Paweł. Iz 53. Dz 20. Ap 19. KARY Kara jako znak grzechu. Ap 1. Za 3.18.7.6-10. Hbr 5. 1Kor 10. Kpł 21. Rz 8.19.2.18nn. Iz 61. Ez 15.3.1. Hbr 9. KIELICH .17n. Ps 110. J 8. Pwt 8.19.1nn. J 8. Ef 2.41-44. Za 4. LUD KAPŁAŃSKI Jezus.7.9.17n.9.31.6. Mt 22.22. Mk 14.1-5. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY KAPŁAN Ewangelie synoptyczne.27. 2Tes 2.24.7.7. Łk 19. Hbr 8. Za 6. Ap 18. Rz 3.22nn.14.6-11. 1J 1.

Mt 5.1. Ap 9.6nn.3.2.22.16. Jr 10. Jk 5.1. Ps 116.25. Ez 21. Ap 11.18-28. Grzech kłamstwa a życie religijne.1-16.27. Za 8. Iz 44. Ps 59.12.15n. Iz 53. Wj 23. Ps 78. 2Tm 4. Rz 8.9. Oz 4. Jr 9.11. .1. Ps 11.8. 1Tm 4.19-33.13.20.40-44. So 1.31. Dz 13. Mt 7.20.33.5. J 8. 1J 2. Rdz 29. Jr 10. Jr 5.1-11. Mk 10.5. Iz 24. Łk 21. Łk 21.16.28. 1Kor 11. Za 13.5.13.13. Prz 12.6.17. Mt 26. Ap 10. Jr 3. Ap 14.19. 1Kor 10. Iz 51.1. Rz 8. Jr 29. 1Tm 4. Ps 116.2. Jr 2. Rdz 3.13.12. Jr 25.16-21. Rdz 1.13. Jr 9. Hi 13.8nn.44. Dz 5. Kpł 19.11-17.13. KLĘSKA Klęska w planach Bożych.19. Jr 23. Rdz 2. Na 3. Pwt 32. Mt 6.7.15. Ga 2. Zwolennicy kłamstwa. KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z CZŁOWIEKA Z BOGIEM Nieuznawanie Boga prawdziwego.27n. Wj 7-10. 1P 2.55.Kielich wspólnoty.14. Jr 28.44. Jr 2.25. Nowym Testamencie.18. Jr 16.3. Ap 21. 1Krl 22. Łk 12.1-8.9. 1Kor 10.2. Kielich gniewu. Ap 12.2nn. So 3.54nn. 2Kor 12. 1Tes 1.2.6nn. Prz 12.10. Syr 20.9-40.7.24. Mt 24. Lb 4. Jr 4. Kielich zbawienia. 1P 2.9.11. Ps 16. Ps 105. Za 12.31-39. 2Tes 2. J 8.17.1nn. Ef 4.14nn.7-16.22.11-12.1-13. Dz 13. Oz 10. Hi 1.9-20.1. Pwt 19. Mt 24.17. Wj 24.15.4n. Mt 24. Dn 9.19.2-17.15-30. Rz 1.19-23.9.11. Pwt 5.4.5. Człowiek wobec klęski. 2Kor 1. Ap 15.2n. KŁAMSTWO KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z BLIŹNIM Stary Testament.24-27. Łk 22.9n.20.25.15-16.10.5.3.37. Wj 23. 2Kor 11.2.2. Ps 15. Ap 13. Ps 26. Mt 24. Ps 75. J 18. KOBIETA STARY TESTAMENT MAŁŻONKA I MATKA W raju ziemskim.1n.30. Iz 44.19. Ap 14.17-20.31nn. Ps 115.22. Ap 8. Ap 2.22. W historii świętej.25. Ap 7. 2P 2.9. Iz 47.1nn.9. Dz 5. Prz 12.5nn. Ez 13.17n.7. Mt 24.39-42. Ps 5. Syr 51. SZATAN JAKO OJCIEC KŁAMSTWA Ap 12. Wj 20. Syr 5.17.39.6-11.20n. Ps 23.17.3. Rdz 3. 2Krl 1. 1Tes 2. Mt 23. Rdz 3.8.9.19. Mdr 10-19.8-19. Ap 6. Mt 26. Oz 7.10. Kol 3.14.6nn.16.17. Dn 12. Dn 14. Ez 28. Ap 13. Jr 8. Ez 14. Ap 15.3n.13. J 8. Ap 16. 1J 2. Łk 22.

Dz 9. Ga 6.28n.4. 1Kor 1. Pnp 4.4. 2Sm 6.18.9nn. Kol 3.10. Rdz 3. Rdz 6.23n. Ap 17. Ef 5. Zginanie kolan w czasie modlitwy.13-18. Ap 2.11. 1Krl 21.17n.1. 1Kor 11.4n.12. Prz 21.9n. J 8.2.21-31. Pwt 5. Joz 8.5. Kpł 23.1-9.1n. Prz 11.3. Mt 3.39n. Dz 20. Łk 11. Rdz 2.17.12.41. Ga 3. Dz 21. Ps 47. 2Krl 1. 1Krl 8.22.35.27-28.14-21.1-8.17.2. Prz 5. Flp 3.15-18.16-24. Rz 9. Łk 22.12. Ga 4. Mt 25. Pwt 31. Syr 36.28n. Prz 12. Jk 2. 1Tm 2. Dz 9.9.10-31. Prz 8. Ef 1.52. Pwt 23.10.9. 1Krl 18. Prz 21.38. Est 3. 1Kor 7. Dz 19.25n.29. Koh 7.9.15-20. Mt 16. 1Krl 19. Lb 29. Dz 16.22nn. Dz 7.2.24-27.39. 1Krl 8. Prz 19.8n.8. Prz 18. Flp 2. Rdz 12. 1P 3. Mt 22. J 11.8. Pwt 4.25n. Ap 7. Dz 9. Rz 5.2-10. Ap 18.28.30. Mt 27. 1Krl 8.16.Wj 15. Dz 12. Rz 2.20. Łk 8.7.37.8. Wj 12.22n. 1Kor 14. W refleksjach mędrców Prz 31. 1Kor 1.8n.10. Syr 47. 1Kor 11.19. Dn 6.1-13.15. Ap 17. Prz 5.40. Syr 42. 1Tm 2. Wj 20.40. 2Krl 22. Sdz 21. Sdz 14.9.23.13.4-21.15n. Rz 16.1nn.35.2. 1P 3.21.19.14.45.1.30. 1Krl 11.13.9. Dz 7.2-16.16.10.3.14.4.4-5.5.13. Prz 19.13-26.14.22.14n. Ga 4.1.20n. W Chrystusie Jezusie.4.3. Ef 1. Stary i nowy Izrael.4.9.47.32. KOLANO Zginać przed kimś kolano. Rdz 1.9n.11.18.18.1n.12.5-10. 1Krl 8.16. 1Krl 18. 1Kor 7. Ap 12. Ga 3. Iz 45. Ne 13. Rdz 15. Rz 12.1.3. 1Kor 11. Ne 8. Prz 11.36.18.52. Kobieta i Kościół. Jk 1.54-61. Mt 4.35.2. .42.15. Pwt 12. 1Kor 7. 1Sm 2. Prz 9.22-53.26.41. Łk 5. Ga 3. Ap 18.2.22. Sdz 16. Dz 1. Pierwsze stworzenie i nowe stworzenie.60.20n.26. J 20.18.15nn.36. Lb 16. PRZYGOTOWANIE I DOPEŁNIENIE KOŚCIOŁA J 11. 1Kor 14. Ap 19. Rz 4. Rz 4. TERMINOLOGIA Dz 19. Mt 26. Ef 2. Rdz 4.10. Ps 22.18. Rz 1.1. Ezd 10.3. Ezd 9. Pwt 25.1-5. 2Kor 5.18.40.14-20.2. Mk 1. Prz 11. Pnp 7.10. Rdz 2.4. Rdz 11.3. 1Kor 15.9nn.12.26. Mk 14. Syr 25.16.11n. NOWY TESTAMENT DZIEWICA OBLUBIENICA I MATKA Jutrzenka odkupienia. 1Krl 19. Mt 8. Rdz 4. Rz 11. 1P 2. Sdz 20. Sdz 4.34.16. Dz 2.22. Ga 6.18. 1Tm 5. 1Tm 2. Lb 20.22-31.15n.16. Wj 23. Prz 27.14. KOŚCIÓŁ Ef 1. Prz 31. Ga 6. Iz 3. 1Krn 28.31. Ef 1.15-18.

12n.15.13. Mt 16.4. Ap 21. J 15. Gromadzenie i proces formowania uczniów.27.18. J 10.26nn. Rz 15.19.28. Mt 25. J 6. 1Tm 4.18.6.32.16. Hbr 10. J 15. 1Kor 15. Mt 10.12nn.18-16. Dz 8. Ap 20. Ap 12. Mt 13.16.18.21. Mt 13.5. Kol 2.1.12. Dz 6.9.8.20-21n. J 7.16. Dz 5.31-46.31-43. Rz 8. 1Kor 16. Mt 10. Jr 23. Dz 10.23. Mk 14.13n.23.39-42n.16. Iz 35.12. Rz 16. 1Tes 1.22-32.10-17. Jr 2.17. Kol 1.54.1. 1Tes 2. 2Tes 1.1-5.36-43.24.7.16. Ga 3. Łk 21. J 15.1-4. 1Kor 14.8n.1-8.37nn. 2Krl 23. J 10. J 16.2.21n. Dz 15.15.17-25.12.20. Mt 13. 2Kor 8-9. Mt 13. Rz 10. Mt 22. Ef 2.9.17. Ga 1.4.28. Kol 2.22.27. Ap 21.16.9.33.52. Ga 6.21nn. J 13. 1Kor 11. Iz 25. 1P 2.14.11. J 16. Ez 37. Iz 66. Dz 9.1-6.13.14.24n. Łk 9.17.21.4. Mk 14. Mt 13.5. Łk 12.10. J 15. Dz 2.11-14.15.16-31.38.23.27.27n. Jan. Ef 4.45. Mk 9. 1Kor 15. Kol 2.3. Ap 11.11n.33. Dz 15. J 15.16.20.18.4n. Ef 1. Ap 21.21n.6. Dz 2.13. Dz 2. Ez 16. 1Kor 16.24-30.24.26nn.5. Ef 1. Ef 5. Ez 37.38.41.13.16. Ga 2. Dz 28. Ef 4.15.7-13.36.9n.21n.22. Dz 6. Mt 26.29.9.19. Ga 2. Rz 15.18-22. Dz 2. Jr 2-3. Mt 13.7-24.16. J 20. Dz 1. Mt 3. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD KOŚCIOŁEM Paweł.25n.27. J 3.14. Ap 5. J 14.13. Dz 10.39. 1Kor 1. J 4. Kol 1.8.2.43. J 2.18.14. J 8. Dz 2. Flp 3.47-50. Ez 37. J 6. Ap 7.2.10. J 4.19.32.18-24.2. Dz 2.13-19. 2Kor 11.6. Dz 1.42. 1P 2. J 15. Iz 4. Ap 21.4. Ez 36.36.7nn. Dn 7.28. J 12. Ap 2. Ap 20.8.31n. 1Kor 11.14. Ef 4.46.2n. J 20.7nn.30-42.9.28. Mt 23. Ef 1. Ef 5.12. Kol 1.1Kor 10. J 12. Dz 2. Dz 1.28.3-5. Dz 10.19n. 1J 2.35. Iz 65.6.4. . Łk 1. Dz 21. 1Kor 10. Dz 19.29.31. Ap 11.58. J 20.19n. 2Tm 1.41. Jr 31. Mk 6. Dz 8. J 11. Dz 2.10.2. Odrębność Kościoła.24-30.26. Mt 26.24-26.32.9-22. Iz 42. 1J 1.4.14.18. J 4. Ef 5. 1Kor 12. Ef 1.36-43.21.8. 1Kor 12. Ef 4.1 ŻYCIE KOŚCIOŁA Pascha i zesłanie Ducha Świętego. Jr 31.1.14. Łk 17. Hbr 13.32n. Za 13. Ap 3.16. Rz 11. Ef 4.20. Ef 2.11nn. Dz 21. Rozwój Kościoła. 2Kor 6. Ml 3. Ap 3. Mt 10.28. J 10.1-16.41. Mk 14.31nn. Dz 8. 1Kor 11.18. Ef 2. Dz 8. 1Kor 3. J 3. Ap 21. Ga 4. J 17. Dz 15. Ef 2. J 3. J 7. 1Tm 3. Mt 19. Mt 12.38. Dz 9. J 4.1-17. Mt 13. Dz 4. Dz 20. PRÓBA SYNTEZY TEOLOGICZNEJ 1Kor 3.16n. Mt 31. Kol 1. J 18. Dz 2. Dz 1. 2Kor 8.21. J 15.6.20.33n.32-35. Dz 15. J 1.18.27.11-18.23nn.12. Mk 3. 1Kor 15. Mk 11. Dz 4.37nn.1-13. Ef 5.9n.1. Mt 16.2. Dz 2.21.14. JEZUS JAKO ZAŁOŻYCIEL KOŚCIOŁA Główne etapy powstania Kościoła. Hbr 9. J 21.35. Ef 1.

2Sm 12.11. Flp 3.20-29.9.20. 2Sm 2.13. 1Sm 8.10n.3. Rdz 9. Lb 35.13. Sdz 9.11n.26. Za 9. Sdz 9.16n. Lb 20.23. Sdz 9.12. 1Krl 11.13. .8-12.7.28.26. 1Sm 8.13. Kpł 3.2. Kol 1. Rdz 4.13. Kultyczne użycie krwi. Rdz 4.23n. Ga 3. Święty Paweł.1. Ga 3. STARY TESTAMENT Kpł 17.20-24.4. Mt 16. Ez 35. Ap 1.11.23. Ef 5. Kpł 17. J 20. J 19. Rdz 49.5. Kpł 9. Hbr 9. Kpł 16.28.6.11. Kol 1. Ga 4.9-34. KRÓL I KRÓLOWANIE STARY TESTAMENT Rdz 20. Ps 2. Ef 4.10-30. 1Sm 13.17.20.7n.8-12.8-15.3. Lb 22. Ewangelie synoptyczne.18. 1P 2. 1Kor 10.17. Mt 27. Wj 19. Ef 3. Dz 15. Dz 10. 1Sm 8.14nn.21. 1J 5. Mt 23.5n.13.14.12.1-7. Ef 5.13n. 1Sm 8. Ef 2.14.24n.11.5.1-4. Ps 79.2Tm 1. 2Sm 5.17-24. Pwt 19.18-28.29. 1Kor 11. Ez 24. Ga 4. 1Sm 26.20. Ef 2. J 1. 1Sm 10.13.1-14. Pwt 12.27. Ap 12. Hbr 12. Rdz 35. Pwt 12. 1Kor 5. Mt 27.17. Potępienie morderstwa.28. Dz 20.15.19. 1Sm 14. Wj 12.20nn. 1Sm 10. Wj 29. Kpł 4. 1Sm 11.13n.7. 2Sm 21. 1Kor 12. 1Sm 8. 2Sm 7.12-15.25-28. Kpł 7.11.1nn.16n. J 4. Rdz 9.24. Hbr 9. Pwt 15. Ef 1. 1Sm 12.13. Sdz 8.14. Rdz 4. Zakaz spożywania krwi. Rz 3. Sdz 4.31-37.6. 1Kor 6.5.16.1. Kpł 1.5. Hbr 13.15n.11. Kpł 1.19.31-39.31-39.17nn. Kpł 17.28. Ap 21. Hbr 9. 1Sm 11.24-25.22-57. Kol 3.4.25.23.6. Sdz 8.21-33.23. Kpł 8. Sdz 9.32-35. 1Kor 9.44n. Ef 4. Mt 28. 1Krl 11.10.3-8. Rdz 9.3. Hbr 2.17. 1Sm 15. Iz 63.6-13.31.18-21.5.14. Hbr 10. Wj 12.6. 1Sm 10.1-6.14. KREW Syr 14. 1Kor 10. Mt 26.33.27n. 1Kor 4.29-36. Hi 16.53-56.23. Kpł 8. Hbr 10. Dz 1. Lb 24. 2Sm 7. 1Krl 2.5-6. Lb 21. Ap 16. WŁADZA KRÓLEWSKA A ŻYCIE IZRAELA Instytucja królów. 2Mch 8. Ap 18.4. 1Sm 24. 2Krl 9. Ps 2.26-40. Wj 24. List do Hebrajczyków.24. Ps 18. Ap 7. Wj 20.22-23.16-21. Rz 12.19.19.3-7.12.15. J 19. J 6.5. Jk 5.14. 1Sm 9.1. Ap 22.6. Lb 21. Flp 2.7.15.25. Dz 19.6nn.6.7. Święty Jan.8-20.19. 2Kor 11.23.28.19. Joz 10-11. 1Krl 21.12. Ap 19. Syr 17.6. Wj 12.30. Iz 63.6nn. Ps 87.5. Ps 89.5.23n.11. J 3.17. NOWY TESTAMENT 1P 1.20n. 1J 1. 1Sm 10. Hbr 13.1-12.9. Funkcja króla.

35-38. Łk 23. Wj 15. Ps 72.16.14.1-7. Dn 7.7n.1-13.3. Ez 34. Ps 101. Kol 1. Łk 19.1.12. Ps 110.3.42.43. KRÓLESTWO Mt 3. Ap 17. Sdz 8. J 19.12-15.37.15n.14. Mk 12.2nn.4.18.10.13.10.27. 2Tes 2.14. Jr 21-22.25nn.1-9.2.5. Iz 45. 1Krl 22.39-52.24n.21-29. 2Krl 23.1-4.5. 1Krl 8. Wj 19. Ps 2.8nn.18. Ps 45.10nn.1.4.20-24. Ps 134. Ps 72. 1Kor 15. Męka a królowanie Jezusa?.36-37.33. 1Mch 14. Iz 52. Oz 8. KRÓLEWSKA GODNOŚĆ CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO Obecne królowanie Pana. 1P 2. Mi 5.11-15.4n.1-5.17n.23.12nn. Mk 15. Ez 45.7-15.62n.1-6.Ps 20.7.4. Ps 80. Mt 2.23n. 1Krl 16. U progu Nowego Testamentu. Ps 110.25.36. Jr 8. J 1.9nn. 1Sm 8. Iz 55. Dn 7.9. Dz 1. J 18. Ps 2. Ap 11.9-14. Jr 21-22.2. Iz 60.19. Ez 28.1.4nn.38.4-8.3. KU PRZYSZŁEMU KRÓLESTWU Obietnice prorockie.17-27. Ps 103.1-19.19.7. 1P 2.4-8. Hbr 7. Iz 11. Iz 7. Łk 19. J 18. Ap 19. NOWY TESTAMENT KRÓLOWANIE JEZUSA PODCZAS JEGO ZIEMSKIEGO ŻYCIA Czy Jezus jest królem?.1-6.5. Ps 78. Prz 25.7-10. Iz 37.29n. Ps 89. Ap 19. Ap 7.3-21. Mt 27.15.31nn. Dz 4. Łk 23. 1Kor 15.1.14.7n. 2Krl 16. Ezd 3. J 18.4.4.6.20. Dn 7. Mk 15. 2Tm 4.3. Oz 3.9. .19nn. Ezd 6. Iz 6. Ap 17. 2Krl 21. 1Krl 8. Jr 10.8. Łk 13.25nn.1. Prz 29. 2Krl 18.13.49. Podwójne znaczenie urzędu króla w życiu Izraela. 2Krl 8. Ap 17. Za 9. J 12. Ps 45. Łk 22.26n.7.2. Ps 47. Lm 4.4. J 19. Ps 48. Iz 24. Ps 2. 1Krl 15. Iz 41. 1Krl 16.13. 2Krl 23. Iz 11. Ps 89. Prz 29. Ps 110.6. Mt 21.6. Dn 12. Ps 80. 2Sm 6. 1Sm 8. Łk 22. Ezd 7. Ps 11. Za 3. Ap 1.9n. Łk 1.24.12. J 6. Ap 7. STARY TESTAMENT IZRAEL JAKO KRÓLESTWO BOŻE Wj 3.9. Ps 24.29n.10-18. Hbr 1. Iz 9.17. Ap 17. Łk 23.45.22. Ps 2. Prz 16.15. 1Krl 11. 1Mch 3. Ps 72. Królestwo Chrystusa w momencie paruzji.12-15.13-17.14-20.1nn. Iz 14.1-26. Ez 34.70. Jr 27.21n.30-33.13. 1Krl 19.3-7.7. Ps 72. Dz 1.27. Dn 2. Królowie pogańscy.33. Łk 9.1-5. Ap 16. 1Mch 7.15. Pwt 17. Za 6.10.21. Za 9.1-9.33.18. Mt 4. Jr 10.4. Ap 19. Jr 36-38. Jr 23.18n. Ap 5. Ap 17.44. Ps 89.15.17. Ap 20.42. Łk 19.2. W oczekiwaniu na obietnice.9. Ps 110. Iz 6. Ap 17.8.2.5n.

11-14. J 2. Dz 28. Dz 14. J 3. Mt 18. Mt 5.21. Łk 23. Dz 13.9n. 1Kor 6.12. Dz 2. NOWY TESTAMENT EWANGELIA KRÓLESTWA BOŻEGO Jezus. Pwt 21. Łk 21.11. 2Tes 1.26.22.2.15.10.3nn. Iz 24. Hbr 13.24.3-9. Mt 16.15-30.29.14n. Ez 34.5. KRZYŻ KRZYŻ JEZUSA CHRYSTUSA Zgorszenie krzyża.29n.3.2-10. Wj 19. Mt 26. Mt 5. 1P 2.12-16. Iz 52.35. Łk 19.21. Dz 5. Łk 21. Mt 13.10. Ap 17. 2Sm 7. J 4. Jr 10. Mt 25.10. 1Sm 8.18n.39-44. Mt 13. Mk 4.27. 2Sm 12.37nn. Ap 1.9.12. Mt 25.22. Ap 5.12n.1-7.31.10. Mt 25.16. Mt 12. Mt 22. Łk 13. 1Krn 28.7.19nn. 1Kor 1.6. 1Kor 15. W ciągu swego czasu Kościoła. J 6.23.14nn. Mt 9. Mt 13.10-17.14. Ap 19. 1Kor 15.31. Mt 13.28n. Mt 25.23.8-15. Mt 13. Ps 2.23. Łk 12.11nn.25. J 14.29. Joz 10.31. 2Sm 12.20n. Mt 20.23. Dz 8.23.26n. Apostołowie. Tajemnica krzyża. Łk 21.24. Ga 3. So 3. Mdr 3.15. Ps 47. Mi 2. Mt 18.5.5. Mt 13.8-9nn. Dz 2. 1Kor 6.10.5.8. Hbr 12.8.32. Dz 28.2. Ap 1. Ap 11.8.31. Ap 12. Mt 27.6.10.6. Mt 13.12. Mt 19. Łk 17.8. Dz 1.13nn.KRÓLESTWO BOŻE A WŁADZA KRÓLEWSKA U IZRAELITÓW 1Sm 8. Flp 2. Ps 145.14. Mt 13.11.30.13. TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO Mt 11.1-11.24-30. Mt 4.7. J 19.18-23.5.14. Dz 10.9. Mt 6.21. 1Sm 9nn. Ef 5. Dz 1.1-4. 1Sm 10.17nn.44nn.30-35. Dn 2. W OCZEKIWANIU NA ESCHATOLOGICZNE KRÓLESTWO JAHWE Wj 19. Mt 8.10. Ps 89. Mt 16. KRÓLESTWO BOŻE A KRÓLOWANIE JEZUSA W ciągu swego ziemskiego życia.25. Mt 17.3. Mt 13. Mt 10. Mt 21.50.96-99. Łk 12. Dz 14. Mt 22. 2Sm 7.24.23.34. Mk 10.26-29. 1Tes 2. Ga 5. J 16.31n.6.5.21.1-13.28.20. Ap 22. Kiedy nadejdzie kres czasów. J 19. Mt 13. Mt 6. Dn 7.14. Ap 3.21nn. Mt 11. Dz 19. Mt 19.22n.1-11.7.29.21.34.41nn.23. Mt 9.36n.33.13. Za 14.44. Mt 20. Mt 13. Ga 5.24. Flp 2.1-16. Mt 25. Dostęp ludzi do Królestwa Bożego. Mk 2.19. Pwt 21. Dn 7. 1Sm 16.13. Kolejne fazy Królestwa.3. Dz 4. Ef 5. Mt 5.14n. . Łk 22. Ap 3.35. Mk 4. Dz 20.15. Ap 19.33. Ef 5. Wj 19. Mt 19.6.39.21.11n. Łk 14.29. Mt 13.23.22.47-50. Mt 16. Dn 7.44nn. Paradoksy Królestwa.32.11.39-46. 2Krn 13.

Pwt 31. Flp 2.1n.31nn.6. Rdz 4.5. Mt 23. Iz 8.18.26n. Mt 5.13.7. NOWY TESTAMENT KONIEC DAWNEGO KULTU Jezus.24. Ap 22. 1Sm 15. Mt 10. Mk 14.14n. Iz 58. Jr 36.22. Ml 1. Ez 13.27. KSIĘGI ZIEMSKIE KSIĘGI NIEBIESKIE Ez 2. KSIĄŻKA PISMO I KSIĄŻKA Lb 21.22.1-4. Teologia krzyża.8. 1Kor 2. Rdz 12.61.1-8. Ml 3. Ps 50. Mt 5. J 2. Ga 6.10. Ga 3. Wj 32. Am 5.13.1. Iz 29.16.19. Joz 24.22. Iz 29.23n. Dz 5. 2Krl 23.33-60.2.32n. Joz 10.20. Ps 56.4-9. Ez 2.19n.1.15-18. OBRZĘDY KULTOWE I PEDAGOGIA LUDU BOŻEGO Pwt 16. Rdz 8.25n. Łk 2.1nn. J 19.6.14. Ps 106. Kpł 23. Kol 1.14.14. Iz 45. KULT STARY TESTAMENT KULT BOGA PRAWDZIWEGO W HISTORII Rdz 2. J 10.2. Łk 24. Ap 11.29. Wj 19. J 2.16. KRZYŻ JAKO ZNAMIĘ CHRZEŚCIJANINA Krzyż Chrystusa. Syr 34. Iz 8. Ps 87.1. Iz 30.8. Hbr 6. 1Krl 6. Flp 3.25. Rdz 4. Mt 23. Łk 10. J 19. J 12.9. Ga 6.5n. Wj 5. 1Kor 2. Ap 20.18.41.6. Jr 31.8.20.9.21. Łk 1. Ps 69.19. Pwt 4.37.32n.22. Wj 32. J 18. 2Krl 23. Mt 23. Hbr 10. KSIĄŻKA JAKO WYRAZ UPAMIĘTNIENIA I JAKO ŚWIĘTE ŚWIADECTWO Wj 31.2.8-3.3. J 19.8. Ga 3.49.21-24. Ap 14. 2Sm 1.36n.22nn.28.1-8. Wj 24.21nn. Mt 5.33-39. Ps 81.9.18n.12. J 12.3.26.25n. Joz 1. Ez 40-48.4n. Ga 3.23.4. J 19.47. Joz 8. Za 14.11n. WIERNOŚĆ PRZYMIERZU JAKO DUSZA PRAWDZIWEGO KULTU Wj 20. Krzyż jako tytuł do chwały dla chrześcijanina. Iz 66.13. Dn 12.2n.3. Iz 56.7.Mt 27. Ps 40.9. Kol 2.12. J 4. Dn 7.13. Dz 2. J 19.18. Lb 21. Kpł 20.14.2.26nn.16. .16-23. 1Krl 22.2. Rz 8. Wj 24.21-26. Pwt 29.20.18-23. Ps 139. Rdz 22.11-20. Syr 35. Jr 7. Mt 16. Kpł 19.58. 1Kor 1. J 3.28.30. Pwt 23.4-15. 2Krl 16. Rz 6. Pwt 28. Pwt 28. Kościół pierwotny.31.9. Ps 50.13.6n.16-21. 2Sm 6. Iz 66. Ef 2.34. Pwt 1-11.18. 1Mch 1.3. Iz 58. Krzyż jako wyniesienie do chwały.9n.2.7. Iz 1. 1P 2. Iz 58.1-8.34.14nn. Jr 36. Ez 37.3nn.43. Łk 2.4n. 1Kor 1.14-18.18.24.41-64. Ap 22. J 8. Iz 4.3.8.1-16. Jr 7. J 19.20. Joz 18. Ga 2.20.20. Rdz 3.24. Życie przybite do krzyża. 1Kor 15.21.26.11.33. KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I ODCZYTANA Iz 8.

9.18-28.40.16. Ap 11.3. Lampa jako symbol obecności ludzkiej. Oz 6.26. Lb 7. Hi 19.29.29.8. Hbr 7.18.16.27nn.7n. Prz 20. Lb 11. Ps 119. 2Sm 22. Iz 6.1-5. Hbr 10.7. Ps 90. Koh 11.19n. Wj 18. Lb 7.1-10.6. 2Krn 29.5. POCZĄTKI NOWEGO KULTU Jezus.19.37nn. Syr 25.13n. Syr 48. Rdz 4.15nn.4.45. Mt 28. Łk 22. Ap 21. Ap 11.36. Dz 6. Am 1-2.7nn. 1Kor 11. Fakt z przeszłości.12.11.1nn. Hbr 13.26.29. Rdz 31. J 6. Hbr 9.8. STRUKTURA I TRZY ASPEKTY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO KULTU Hbr 1.17.27. J 4.15. 1Kor 11. Prz 6. Hbr 7.29.19.4.42. Pwt 4. Syr 26. Dz 5.14. J 7. Sdz 3.7-5.5.19. Ap 19.23.30. 1Kor 10. Mk 16.19. Hbr 9.9.19. Wj 24.16n.1-8.Dz 2. Prz 30. Mk 14. Rdz 25.29.33. 1Krl 7. Hi 18. Mk 10. Ap 21.22.9-13.34.11. 1Kor 16. Lb 14. Hbr 9.5.14. Ap 5.12. 1Sm 3. Łk 12.24. J 1. 1Krl 15. Iz 40.5.4. Dz 7.19.6.7. Iz 61. PRZYBLIŻENIA I ZNACZENIA UMOWNE Lb 9. Jr 7. Dz 3.21.11. J 4.28.23.38-41.32n.2n.11. Jr 3.55n. Mk 16.29. 1Sm 18. Łk 12. Iz 11.29. Prz 6. LICZBY 2Sm 24. Kol 3.10.3. 2Krn 36. Lb 7. Koh 6.51.10.24. ZNACZENIA SYMBOLICZNE Użycie symboliczne.7. Jr 25. Dz 20.1-7. 1Kor 11.23n. Rdz 4.24nn. Hi 5. Wj 34. Mt 18. 1Krl 4.1-11.34.5. J 4. 2Sm 5. Ap 1.1. Dz 20. Ez 37.12-17.12. Ap 22.2.7.15n.7. Ap 22. Ap 18.28.7.1n. Syr 23. 1P 2. 2Krl 13. Ga 5. 1P 1.4. Ga 5. . Rz 6. Jr 32.1. J 3.35.3.5. Ap 5.34.1. Dz 2.14.21.11n. Hbr 9. Kościół był mu posłuszny. Mk 1.1n. J 5.9.24. Ps 40. Mt 5.7. 1Kor 10. Łk 10.23n.23. Jr 16. Ap 4.4.8.14n. Hi 40.2-11. Hbr 8. Hi 33. Wj 27. 1Kor 14. Wj 20.31. Mt 19. J 1.26.3.16.10.14-12. Kpł 26.46. Mi 5. Kol 3. Wj 7. Za 9. 1Kor 10. LAMPA Lampa jako symbol obecności Bożej.1-18. Sdz 3.5-16.4. 2Krl 8. Ap 21. Rdz 43. 1Krn 21.20nn.10.5n.21.24.24.7.18.2.6. Hbr 7.19.13.8.16. Dz 8.22nn.3. 2P 1. Pnp 6. 1Kor 16. 1Kor 11. Flp 3.22.2.22. 1Kor 14. W dniu ostatecznym.4. 1Krl 19. Lb 11. Rz 12.5. Jr 25.48nn.2.16. 1Krl 17.15-33.20.1n. Mt 25.5. 1Krl 11. Iz 6.1.60. Dz 20.22-23. Hbr 12. Dz 7. Ap 22.12.13. Ef 5. Rdz 7.18. 1Kor 14. Ap 14. Kpł 26. Hbr 9. J 4.16.6. Flp 2. Ps 62.13. Prz 24. Ps 84. Mt 10. 1Kor 11. Dn 9.35. Sdz 5.17. Obecnie. Prz 13.2.12.14.6. Ap 1.

Rdz 15. TRANSCENDENCJA LUDU BOŻEGO Wybranie.17.2. Ps 105.1.4-8. J 5.3. 1Krn 2. STARE PRZYMIERZE .12.18. Hbr 9.26.1. Ps 122. Rdz 25.30. Kpł 8.11.25. Pwt 14. Lb 19. Mt 19. Rt 4.20nn.4.6. Iz 45. Wspólnota przeznaczenia. Ap 21.9.2.24. Wj 19. Pwt 8.28.19. Dn 6. Dn 9.3. Ne 8.3.11n. Kpł 4. LUD Lud Starego Przymierza Lb 23. Wj 12. Kpł 26.13.8. Dn 12.46.38.3. Pwt 29.9. Rdz 14. Iz 45.19. J 21.7. Ga 3.8.9.26. Ap 13.15. Ap 11.12.2n.10. Rdz 19. Ap 5.2. Oz 11. 2Mch 8. Łk 6.4.11.11.8.8. Oz 2. Rdz 12. Ap 3.5.14. Iz 63. Ez 11. Pwt 8. Jr 33.27. Ap 12.6. Ap 7. Ap 15.12.27.9.19. Wrastanie w ojczyznę.12.14. Pwt 9.6.15.14. Jr 2.22. Ap 13.51. Ap 10. Wj 23.6. Rdz 12.5.8.5. Rdz 2. Iz 5.54n. Iz 44.2. Pwt 9. Sdz 3. Pwt 9. Rdz 17.2. Joz 24.2-3.6.1.11. Rdz 21. Ap 4.2. Ap 4. 2Sm 2. . Kpł 14. Tytuły i funkcje ludu Bożego.2. Iz 44. Wspólnota kultyczna.5.14n.11. Wj 24.17.4.7. Mt 5.8.18. Syr 44. Rdz 17.1. Iz 41. 1Krl 8. Lb 28. Pwt 25.12. 2Sm 5. Ez 45. Wj 24. Iz 43. Jr 7.23. Ez 16.10.2. Joz 9. Wspólnota języka.1.21. 1Mch 2. Ezd 7. Oz 11. Dn 12.37. Ne 7. Tb 12.19. Dn 9. Iz 41.6.1-10.1. Joz 24. Iz 51.1. 2Krn 29. Lb 32. Rdz 25. Za 3. Ap 21.1.1. Jr 4. Iz 56. Iz 44. Rdz 13.2.15. Iz 48.5n. Wj 19.14. KONKLUZJA Lb 1.7. Hi 42. Rdz 36. Pwt 9. Pwt 6. Ap 17. Wj 4. Dn 7.18. Iz 63. Ps 80. Ap 8.26. powołanie. Rdz 23.1. przymierze. 2Krl 5.8.9.8.5.14. Ap 12. Joz 1.4.7-8. Ezd 9. Ps 78. Pwt 7.18.5.Ez 1. Dn 8. Ps 80.12.7. Ne 2.9nn. Ezd 1. ZNACZENIE RELIGIJNE ISTNIENIA IZRAELA JAKO NARODU Wspólnota rasy.16.11. Ap 5. LUD NOWEGO PRZYMIERZA Wyższość Nowego Przymierza.21.15. Ezd 2.2. Lb 11. Ap 12. Wj 12. Pwt 7.3. Iz 19.20. Ez 48. Sdz 4.9.4. Geometria.4. Jr 2. Wspólnota instytucji.JEGO WARTOŚĆ I GRANICE Zapowiedz nowego ludu Hbr 7. Ap 1.23.23n.6. Kpł 4. Ap 1.8.7.24. 2Krn 20. Hbr 10. Lb 35. Ap 11. Dn 9.12.16. Ap 13.8.24. Ps 94.

35. Dn 7.16.1-7.5.25n. Ps 34. So 3. Ap 11.50.3. Mt 13. Ponowna wspólnota wszystkich języków.14. Oz 2.11.16.4.4. Ez 37.18.11.9.20n.7.20n. Ps 2. Dn 7.5. Za 9.45.2. Za 9.1nn. J 11.14.2.45.Ez 36. Pnp 2.28. Rz 4. Iz 25. Iz 48. Iz 43.25. Iz 62. Mt 23. Zbawcze fakty. Iz 44.14-15.8. Iz 43. Ez 37.31. Rdz 4. Ps 2. Nowa Ziemia Święta.6. Nowy kult Boży.10.9. Rz 4. So 3. Iz 2. Ap 13. NOWY LUD W DRODZE DO OSTATECZNEGO DOPEŁNIENIA Hbr 11.5. Jr 31. Iz 40.21.18. Ez 47.9. Mt 21. Jr 31.11. Ap 14. Iz 65. Tt 3. Iz 42. Ga 5. Tt 2. Dz 20. ŁAGODNOŚĆ Mt 11. Ga 3.3.21. 1P 2. Łk 1. Rz 5.17.16. Jr 23.10. J 18.2.16.20. Mdr 8.18nn. Rz 11.1.6.2.27. LUD CZASÓW OSTATECZNYCH A IZRAEL HISTORYCZNY Iz 52. Iz 65. Iz 41. Ap 13.12. Ga 3.16. Mt 15. 1P 2. Jr 31. Ez 34.77. Ap 18.4.51n.5. Ps 86. Iz 49.20n.12.3.20.12.23. Ap 18.22. Jr 31. Mt 12.10.6.1n. Ez 3.27. Syr 24.52.5.9.23.10.5. Mt 1. Oz 2. Iz 2. Ps 87.14. 1P 5.18nn. Dz 28.7. Ap 21.3. Mt 4.15. Ps 103. 1P 2.2. Ps 119. Rdz 12.13.6. Ps 47.6. Iz 56.28.13. Flp 3.72.1.17-25.9. Dn 7. Za 14.1. Iz 10. Iz 42.18. Ez 34.8. Jr 31.16.72.10. Iz 25.53. So 3.7.3. Mt 2. Ps 31. Syr 23. Iz 48.21.15n. Łagodność i pokora. Nowe instytucje. Prz 24.33. Dz 15. Ez 37.10.68. Ap 19. Łk 2. Ez 38-39.26.17.2.9.13.8. Iz 66. Iz 51. Hbr 11.18.12. Rdz 2.9. Ps 19. Rz 9. Ap 21. J 10. Iz 2. Iz 19.22.27. Jr 31.20. Lud Nowego Przymierza NOWY LUD 2Kor 6. Hbr 8. IZRAEL I NARODY POGAŃSKIE W ŁONIE NOWEGO LUDU Dz 3.27.26. Ez 36. 1Kor 15.16. Rdz 10-11.21.12. Ez 40-48.26. Syr 45. Wj 19. SYMBOLIKA ZAPOWIEDZI NOWEGO LUDU Nowy rodzaj ludzki.2.21. Kpł 26. Mdr 16. Za 14.3.7.14. J 11. Łagodność Boga.14. Ga 4.4. Hi 3. Iz 43. Łk 1. Ap 21. Ef 5. Jl 4.9n. Iz 9. .32. Łk 2.10.1. Powszechność nowego ludu. Dz 13.11.20n. Jr 4.15.3.20. Oz 2.2. 1P 2. Iz 2.20. Ez 16.1. Hbr 13.9.12.12.3. Dz 26. Lb 12. Za 14. Ap 5. Ef 2.10. Jr 31.23.3.17. Iz 66. Rdz 11. Hbr 4. Jr 31. 1P 2. Dz 7. Mt 5.9.3. Mdr 15. Iz 2. Iz 42. 1P 2. Dn 7.33. Ap 7.4. Iz 65.29.36. Ap 5. Ap 21.9. Syr 45. Ez 36. Iz 9.26. Iz 60.8. Rz 10.9.32-36. Oz 2. Hbr 3.

Ef 6. Rz 15.8. 1Kor 15. Mt 2.2.12n. Ga 1. Rz 4. Ps 58. Wj 19. Rz 8.24.9. 2Krl 16.17-23.4. Rz 5. Łagodność i miłość.4-6.24. J 1. Pwt 18. Rz 5.1. Oz 2. Jk 3.4. Dn 2.15. Walka z magią.25. Ez 13.8. 2Kor 4.6. Pwt 8.3.11.14.23. Dn 14. 2Krl 9. Rz 8. Lb 22-24. Na 3.1-3.7. Kpł 19.7. Ef 4. Ga 5. Dz 13. Pwt 11.10nn.24.28. Rz 8.30. 2Tm 2. 2Kor 12.12. 1Kor 3.9. Ga 5.5. 2Krl 23.20. Ps 76.4. Jr 31.14-17.1n.1.9. Pwt 13.21.26.21.2.14n. 2Kor 12.6. Wj 7-9. Wj 23. Dz 19.10. J 5. Rz 15. 1J 3.23n. .7. 1Kor 1. Ga 6.4. Iz 1. Wj 34.21-26.31. 1Kor 3. Mi 5.7-9. Rz 3.20nn.6-10. Rz 8. Kpł 3. Wj 7.16nn.3. Dz 11.11.6.25. Mt 5. Syr 10. PŁODNOŚĆ ŁASKI 1Kor 15.8nn.4. Wj 7.14. Flp 4.4.6.8.19. 2Kor 4.9.34.2. Rz 6. Tt 3. 2Tm 1.25. Tt 2. Ap 18.6.17.26. 2Krl 3.17. Jr 8. Ps 37. Mdr 2.7.20.15.2nn. Dz 16. Rz 5.37. Pwt 22.6-11.10n.7. 1Krl 16.1. 1Tm 6.27. Ez 36.16.23.16.4.6. Pwt 9. 1Tes 1. J 6.6.1. J 17. Syr 36.32.11. Pwt 22.10. 2Kor 10.15. Mdr 17.6. Rz 6. 2Tm 2. Dn 4-5. Pwt 18.3nn. Rz 6.7. Iz 45. Wj 8.1-12. Oz 4. Lb 6. Dz 15. Jr 9.5. J 3.10. Iz 45. Jk 3.3nn. MAGIA Magia i magicy. Kol 1. Koh 10. J 1.Jk 1. Rz 8.13-14.40. Pwt 4. Rz 5.12n. Rz 11. 2Krl 21.11. Dz 15.10-13.23. Rdz 9.26. Iz 44.10. Ps 147.11. Rdz 41. 2Kor 1.8n.7.10. Mdr 12.6.8.9-22.17.21. Kol 3. Kpł 19. Ez 31.12n.10. Pwt 8. Pwt 6.8-12. Mt 21.26. Ef 3. 1Sm 28. 1P 3.14. Ga 1.3-25. Flp 2. Ps 36. ŁASKA SENS SŁOWA ŁASKA Rz 6.7. Flp 1.8. Ga 5.11. Wj 34.2.17.27. Pwt 10.37.1. Iz 45.17. DARMOWOŚĆ ŁASKI Rz 12.14-17.11. Pwt 6. Rdz 41. J 1. Wj 8.10.23.9.7. 2Tm 3.1n. Ga 3. Ps 25. Rz 3. Lb 23.2. 1J 4. Kpł 19. Rz 7.14.5. Mdr 4.14.15-21. 2Kor 8.1n. Tt 3.4n. Ga 1.10. Przejawy łaski Bożej.9-24. 2Tes 1.17.6.19. Jr 6.10.33.2n. Pwt 7. Pwt 11.2-6.24. Ef 1.32.11. Ef 2. Pwt 6.10.4.13. Ef 2. Pwt 14.19-23.29.13-20. Ps 63.12. ŁASKA W EKONOMI STAREGO PRZYMIERZA Łaska w Bogu.32. Ef 1.22.5.5.12.8.22. Ez 16. Ef 2.11. Wj 23. Dz 8. Rz 5. 1P 3. Ga 2. 2Kor 8. Rz 6. Rz 5. Wj 9. 2Kor 9.12-15.8n. Wj 7. Ap 21.24. Iz 6.2.12n.26. Pwt 18. Łaska Boża nad wybranymi Boga.4. Rz 4.11.5-6. Iz 47. Rz 6.5.9. Dz 8. Iz 1. Iz 51. Syr 1.20.17. Mt 11. Rz 1. Mt 26. Dz 14. ŁASKA BOŻA OBJAWIŁA SIĘ W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 8.6. Syr 4. Rz 6. Mdr 12.

7. Mt 4. Koh 9. Tb 3.16-30.17. Rdz 38.Mt 24. 2Krn 13.28.3. 2Kor 11. Wj 20.14nn.3nn.16. 1Sm 18. Hi 2. Iz 47. Pwt 21.1-9.25n.15n. Trwałość małżeństwa i wierność małżonków.34n.13.18.2.2.30.51n.29. 2Sm 12. .30. Wj 16. Łk 2.18-25.4.23.13-26. 1Sm 25.5-10. Wj 24. Rdz 3.1.40nn. Pwt 21. Hbr 9.19.18. Wj 16.20. Prz 5.7. Rdz 2. 1Krl 3. Prz 19. 1Kor 7. MANNA Joz 5. Mt 26. Rdz 1. Mt 22. Ez 21. Rdz 2. Rdz 24. 2Krl 10. Syr 25.12-16. Lb 6. Wj 25. Mt 19.3. Mt 19.4-9. Prz 18. Rdz 3. Wj 16. Mt 19. Rdz 2. Mk 10.28.19. Rdz 1.20. Prz 31.1n. Rdz 34. Sakrament małżeństwa. MAŁŻEŃSTWO STARY TESTAMENT MAŁŻEŃSTWO W PLANACH STWÓRCY Rdz 2. Jr 27. Tb 7.8.25. Rdz 4.27. Rdz 4.4. Iz 44.8. Iz 19. J 8. Poligamia i monogamia.10. Ez 18.15-20.11. Rdz 38.9.22.22.10n. Pwt 22.1-3.4-9.12n. 2Sm 11.24. Wj 16.8-13. Kpł 20. Rdz 16.31-35. Wj 22.34. Jr 17.9. Rdz 4.3. Lb 11.5-9.31.7. 1Krl 11.1.8. Syr 36. 1Sm 1.15-20.4. Prz 7.1. Pwt 7. Jdt 8. Kpł 4.6-19. Ap 16.42-52. Pnp 1.4. J 4.1-11. Syr 9.32nn. Rdz 1-2.8.12.15-18. CHRYSTUS A MAŁŻEŃSTWO Nowe Prawo. Syr 26. Wj 16.9-12.11n.27. Rdz 29. Rt 2. Rt 3.26n. 1Kor 7. Kpł 18.4-8. MAŁŻEŃSTWO W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Mt 19.4.2-8. Pwt 24. 2Krl 18. Rdz 24.1. Wj 16. Wj 17.15-19.11.15.16. Tb 6.6-27. Prz 5. Manna a doświadczenie na pustyni.18.22. Pwt 8.12. 1Kor 7.37.18-24.1.34. Mt 19.21-33.7-11. Rdz 29. Tb 8. Hi 31. Pnp 6. Wj 20. Ml 2.7. Sdz 8.4nn. Rdz 25.21.9. Wj 16. Łk 7.10.32.2nn.1.13-15. Ezd 9.1-10.1-6.2n. Łk 11. Sdz 12. Est 2. 1Kor 7.15.6. Rdz 26. 1Kor 7.2. J 6.62-67.12-17.1n. 1Kor 7.8.12.2nn. Ideał religijny małżeństwa. Kpł 17.21.20-26. Lb 11. Pwt 25. Sdz 14. Rdz 16.11. Wj 16. Lb 11. Rdz 30. NOWY TESTAMENT Ga 4. Tb 14. Ef 5. Rdz 41. 1Kor 7.14. Syr 41. Manna a oczekiwanie eschatologiczne. Ez 24.8.13. Miłość małżeńska a presja społeczna Rdz 24.50. Tb 14. 1Kor 7.10-31.1. Sdz 19. Rdz 3. Kpł 18.18. 1Sm 1. Łk 16. MAŁŻEŃSTWO I DZIEWICTWO Rdz 2. Mt 19.12-17. Prz 5. 1Kor 6.7.22nn.1-6.9. Wj 16.25nn.18.10nn.10.19-28.31n. Wj 21. J 8.11.11. Jdt 16.25-28.10-14. Ef 5. Prz 2.

1-10. J 6. J 6.1-12. Mt 15. Mt 1.22. Łk 1. Kiedy Jezus osiąga wiek dojrzałości. Ap 12. 1Kor 10. Łk 1. Łk 11. Ap 2. J 2. J 19.34n. Ef 5. Ap 21.4.2-3.1-12. Za 9. Mdr 16.31-35.5.48.26-38. Łk 2. Ap 12.29-31.18-23. CÓRKA SYJONU Maryja jako podobna do współczesnych sobie kobiet.40.25n. MATKA Mk 3.14. Mk 3.30n.46-55. J 2. Ga 1. Mt 2. Łukasz.1-4. Łk 1. Łk 21.15. Ap 2. So 3.9. Łk 2.20. Ne 9. .26-56. Łk 14. J 3.23nn.5. PIERWSZA WIERNA Objawienie udzielone Maryi Wierność Maryi. Łk 2.5. Mt 4. Dz 1. Łk 2. Łk 1.3. Dz 10. Mt 14.21. Łk 2. MARYJA I KOŚCIÓŁ Dziewica.24nn.51-58. 1J 5. Łk 2.50.20.26-38. Matka. Dz 13. Pwt 8. Mk 3.1-4. Dz 1. Mk 6.19. Łk 1.17.Ps 78. Łk 2.25nn.20n. DZIEWICA Fakt dziewictwa Maryi.14.25n. Łk 2.32-35.49.14-17.21n. Łk 2. J 8. Maryja jako córka Syjonu . J 1.54.13. Łk 1.34. Sdz 11. J 2.20-22. Mk 6.3n. Łk 2. Mt 1. J 6.22. 1Sm 2. MARYJA Dz 1. Magnificat. Łk 1. Łk 11. Wzmianka o braciach Jezusa. Mt 1.48. Manna i prawdziwy chleb Boży. Dz 1. Łk 1. Łk 2.20.25nn.29.35.3. Ps 105.17. Mk 3.38.24n.29. Iz 7.27n. Dobrowolność macierzyństwa Maryi.32. J 19.28. J 6. J 6.27.37. Mateusz. So 3.27n. Mdr 16. Łk 18. Mk 3. Łk 2. Wychowanie Jezusa. Ps 78.4n. Łk 1. Ps 78.36n.19n.46-49. Łk 1.26-55.37nn.2. Mk 3. Ef 5.32. Rdz 3.31. Mt 16.31. J 6. J 7. 1Kor 9. 2Kor 11.9.28.51. Łk 1.19.31. Łk 1. W środowisku Palestyńskim.34n. J 19. Ga 4.4. J 6.21.3.17.13.37n.33.13.14. 2Kor 11.37. Wj 15. J 7. Łk 1. Łk 2.29. Łk 2.25nn.50-55.13-16.25nn.35-50. Łk 2.57n.14.26.51.27.3. Mt 2. Łk 1.33. J 6. J 19.3.14.14. Łk 2.

Ap 21. Syr 41.5. MATKA MATKA LUDZI Powołanie do rodzenia potomstwa.13-22. Rdz 21.4.5n. Hi 14.4-8.23n.38-41.8. Ku prawdziwej mądrości Pwt 4. MATKA W HISTORII ZBAWIENIA Miłość i mądrość Boża. Koh 3.19. Właściwy sens macierzyństwa.21n. Kol 3. Hi 10.13. Łk 14. Prz 14.20.20. Iz 11. J 2. Matka Mesjasza.15nn. Mdr 10-12.9. Syr 24. J 8. Ga 4. Syr 18.14. Ez 18. Hi 6.13.31.14.16. Mt 15.26.1-12. MĄDROŚĆ STARY TESTAMENT MĄDROŚĆ LUDZKA A MĄDROŚĆ WEDŁUG BOGA Zaszczepienie mądrości w Izraelu. Wj 21.1-10. 1Sm 1. Wj 2. J 6. Syr 4.1. Koh 7.20. Iz 60.5.22. Ga 4. Kol 1.24-17. Syr 51. Prz 20. Prz 10-22. Ap 21. Syr 42. Hi 23.27n. Iz 66.15. Prz 1. Dz 7. Iz 5. Prz 23. Ap 12.35. Iz 7. Prz 13. Hi 18. 1Tes 2. Iz 54. Wj 20. Królowa matka. Iz 29.15.9.16.12. Łk 1. Prz 8-9.20.21.9.13-30. 1Krl 10.4-9.17.26. Hi 17.27. Łk 1.49. Ef 1.1-4. Syr 15.28. Koh 1. Rdz 30. Mądrość wątpliwej wartości. 1Krn 22. Hi 19. Matka ludów.2n.6n.21nn. Mt 1.7-11.1-4. Jr 9.6.7.17.14-18.47. Syr 40.1. 1Krl 10. Syr 16.41-44.26n. Ef 4.48nn.13.2-2. Łk 19. Pwt 21. Jr 8. J 16. Syr 6.2.26. Mt 12. Rdz 3. Mdr 18.8.30-38. Ps 87.35.37.6-14. Oz 2. Ez 33.5. Rdz 29. Prz 19.10. Ef 5.2-6.14n.24.24.1-5.6. 1Krl 15.31.20nn.10.6. Iz 29. 1Krl 2. 1Krl 3.1-16.35. Syr 44-50. Prz 13.34. Łk 1.2.12-20.39n.32nn. Łk 11. RÓŻNORAKIE ASPEKTY MĄDROŚCI 1Krl 5. Prz 25-29. Ps 25. Ga 4.20. 1Krl 3.19.13.22-37. Syr 36.22-30. Prz 17. J 19. Prz 11.26n. Syr 1.2. . 2Krn 15.14. Kpł 20. Rdz 41.1.Tajemnica Maryi. 2Sm 20.4. J 19.10-20. Łk 2. Łk 1. Rdz 30. Tb 4.13.15-43. Ap 12. Mi 5. Rdz 4. Rdz 19. Rdz 47. Rdz 41. Hi 7.35n.1n. Rdz 16.3.1-11.8-14. Matka rodziny. Iz 49.23.13.20n. Rdz 3. Rdz 3. Łk 2. Refleksje nad istnieniem Ez 14.18. Syr 13.18-37.12.5.7n. Hi 36. Ef 6.60.1n. Mt 19. Ap 12.18-21. Rdz 24.16.15. Iz 2. Ap 12. Iz 40. Jr 8.5.33. Ps 116. 1Krl 5. Rdz 3. Mt 10.6. Prz 14.1-17. J 19. Syr 3.34.1-8. Syr 7.1.19. Mt 10. Łk 13. 2J 1.25n. Prz 9.15. Mt 1.35. Syr 19.29.11-30. Iz 29. Prz 17.9-14.

3. 1Kor 2. Mt 11. Syr 24. Prz 8. 1Kor 2.1.9. Prz 3.1-6.38n. Syr 24. Mdr 7.11. Syr 24.19. Dary Mądrości. Prz 1.18. MESJASZ .19. Koh 8. Mdr 8.20-33.44-46. Joz 9.18nn.20.25n. Prz 8. Mk 1. Prz 8. Mt 11.27n.4. J 7. Ps 110.28nn. 1Kor 1.3. Syr 14.19-22. 1Kor 1.3.7-26.3. Prz 14. Syr 15. Kol 2. Koh 7.25n. Dn 2. MĄDROŚĆ BOŻA Mądrość uosobiona. Mdr 8. J 1.10.15.Hi 30.2. J 6.10-16.30.2. Prz 9.42.23-34. Mdr 9.9.4. Dn 5.26n.47. Ef 1.41. Mt 5-7.21n. Prz 3.4. Kol 3. Mt 12.25.1nn. Prz 8.31. Prz 8. Syr 24. Hbr 5.7n. 1Kor 1.32-36.25nn.16. NOWY TESTAMENT JEZUS I MĄDROŚĆ Jezus jako mistrz mądrości. Koh 9.1.5. 1Kor 1. Mdr 8.1-5. 1Kor 12. Syr 24.23-28.52. Mdr 10. 1Kor 1.19-22.1nn. 1Mch 14.15. Mt 3. Za 3-6. Prz 3.28nn. Mt 11.65. Syr 39.3. Iz 55. MĄDROŚĆ TEGO ŚWIATA I MĄDROŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA Rdz 1.21. 1Kor 3.7nn. Kol 1. Kol 1.20-23.15.25nn.2.24. Mk 8.1-12. Mdr 9.1-6.35.13-18. Ps 76.6nn. Mdr 7.8. Dn 2. Mdr 5. Łk 2. Łk 7. Ef 5. Łk 2. Prz 8.25-27.35.40.41. Mdr 7. Jr 33. Mądrość Boża. Mt 11. Syr 24. Melchizedek a Jezus. Rdz 41. Syr 14.25n.19n. Prz 9. Mądrość a życie moralne.2. Prawdziwa mądrość.21-26. 2P 3. RÓŻNE ASPEKTY MĄDROŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 1Kor 2. Mt 12. Mdr 7. Prz 8.1nn.37n.30. Hbr 6. Rz 11.13-17.22-26.22nn. Mdr 9. MELCHIZEDEK Melchizedek i Abraham. Prz 4. Kol 4.19n. 1Kor 2. 1Mch 14.14-22. Działanie Mądrości.47. Prz 9. Hi 21.32-36.15. Hbr 1. Mdr 7.13-18.21. Mt 11. 1Kor 3.19n. Jk 1. 1Kor 1.8.13.8n. Mądrość a objawienie. Syr 24. Rdz 14. Hbr 7. Mk 6.12-15. Ps 110. 1Kor 2. 1Kor 2. Łk 3. Mdr 8. Dn 12. Mdr 8.15.5.37.15nn. 1Kor 3. Ef 3. Mt 25.1-21. Rdz 31.4. Łk 21. 1Mch 10.29nn.17.22-24.14.6-10.33nn.27-31.17. Jk 3.10.5. Prz 8. Dn 5.14.21.7-14. Jezus jako Mądrość Boża. Hi 9.20. Prz 9. Dn 2.11. Melchizedek i Dawid.1-11. Syr 24.27. Prz 8.21n.2.18.15.14. 1Mch 10. Syr 14. Ba 3. J 4.17-25.

INNE UŻYCIE TERMINU "POMAZANIEC" Pomazaniec Jahwe. Dz 7. 2Sm 5. Dz 2.9. 2Krl 11.13.1-8. Mt 1.21. Łk 2. Mt 26.40nn. Mt 21. Łk 23.1.41. Mt 22. Pomazaniec Jahwe w eschatologii.3. Ps 28. Ha 3. Za 6.20.15.39.43.34. Ap 17. Postawa Jezusa.35. Dz 17. Mk 8. J 7.20. Dz 2. 1P 4. Ps 89. 1Kor 2.12-16.31.20. 1Sm 24. 1Krl 1.39.27.63-65n. Wj 29.30. Mt 16. Dz 11. Za 4. 1P 5.36.1.45.16-22.23. 2Sm 2. Ps 2. Mt 15. 1Sm 16.23.11. Iz 53. 1Sm 10. J 1. Łk 23.2.13.2. 2Mch 1.22. Mt 26.25.33.1. 1Sm 24.STARY TESTAMENT OD KRÓLA DO MESJASZA KRÓLEWSKIEGO Pomazaniec Jahwe w historii.11. J 10. 1P 1. J 4. 2Sm 1. Ps 2. Łk 2. J 11.3. Iz 61. Ps 133. Ps 2.8. J 7. Dz 4. 1P 3.13. Mt 9. 1P 1. 1Kor 5.27. 1Sm 9. .13.4.14-16. Pomazaniec Jahwe w modlitwie. Wj 30.9.19. Ps 132. Lm 4. Dz 10. Mk 15. Łk 23. Wj 40. Ps 17.12.9.17. 1Sm 26.55-60.43. 2Krl 2. Kapłani .29.12-16. Kpł 4.31.25nn. Ap 3.23.30n. Ps 45. Łk 22. Dz 4.16.30. Jr 33.32.26. Dz 2.1.27.55n.10. Mk 9.14. Rz 5.49. J 1. Dn 9.27. Iz 45.34. Kpł 4. Łk 23.13. Ps 18.31. Ap 2.20. 1Sm 9-10. Ps 105.7.4.20.68. Wj 30. 2Kor 4. J 18. 2Sm 19.31. Łk 23. 1Kor 15. 1P 4.14n.34.29n.32. Mt 25. 1P 2. 2Sm 7. 2Sm 7.25n.22. Ps 89.4.11.1.5. Łk 24.41.8.Mesjaszem. J 4. Lm 4.13. Łk 4.14-18.36.11.22-33.11. J 1. NOWY TESTAMENT JEZUS A OCZEKIWANIE NA MESJASZA Tytuł nadany Jezusowi. Mk 10.46. 1Kor 1. Mk 8. J 9.22.22.pomazańcami. Hbr 5.3.26.12-23. Sdz 9. 2Krl 23. Dz 13. Kpł 4. Ap 1. Ps 20.16. 1Krl 19. 1Sm 2.51. Łk 23.33n.24. Mt 25. Za 6. Łk 4. Dz 3. 1Sm 10. J 6. Ps 28.35.2. Łk 22.11. Łk 1. Eschatologia a mesjanizm. Iz 61.28.10.15.3.9-14.6nn. Łk 23. Tytuły Jezusa Chrystusa.18.5n. WIARA KOŚCIOŁA W JEZUSA CHRYSTUSA Jezus zmartwychwstały .41-46. Ap 1.10. Ap 1.7. Dz 1.7. J 12.16.39.5. Łk 1.4.38.1-14. Łk 23.37.41. Dz 2. Ha 3.5. Łk 23. Dz 3. Łk 1. Dz 7. 1Sm 26.22n. Mt 26.7. Rz 9. Iz 53. MĘCZENNIK Dz 22. Chrystus jako świadek J 18.29.8.9. Dz 26.23.51. Wj 28.8. Ez 45.14.10.1.20. Mt 20.7.9.6. Łk 24.5.63n. Rz 1. Rz 1. Ap 6.52.18.18.15.16. 1Sm 26. Ps 2.61. 1J 5.1. Mt 12. 1Sm 26. Łk 22.5. Hbr 7.

Dwa miasta.5. Łk 26. Ap 11. Dz 11. Am 5.52.10-14.34. Ap 7. Ap 20. Hbr 11.39. Jr 50. J 1. Mt 26.16. Rdz 16. Hi 14.15. Rdz 49. Iz 26.11n.31. Iz 7. Mt 24. Mi 3.7-13. Iz 7. 2Kor 4. Ps 102. Iz 28. Łk 2. Iz 33. Iz 25.31.33.15.22.14. Iz 40. Hbr 9.16. J 12. Ps 48. 1Tes 2. J 8. J 14.10.89nn.7-12. Iz 54. Iz 7. Hbr 12. Pwt 12. Ez 45.28.12. Jr 12.10n. Ps 136.19. Hbr 12. Pwt 12. Hbr 8. 2Krl 10. Ps 112. J 13. Am 9.16.23.31.6-10. Ps 2.3n.16n. Iz 54. Flp 3.23nn.9nn.33. Ap 4.2. 1Kor 13. 2Mch 6-7. 1Kor 3. Dz 17. Mt 26.2. Mt 16.54.30nn.26n. Pwt 33. Mt 5.7. Łk 24. Ap 11. Jr 31. Ps 119. Ap 17.32.24n.4.1-8. Łk 13.20nn.8n. Ga 4. Pwt 8.8.8nn.30.5.36nn. Rdz 8.11.17. 1Kor 7. Ap 11.13.18nn. J 15.5-14.2. Dn 6.3. Ap 11. BÓG MIESZKA W NAS A MY W NIM Przez swoją obecność Bóg pozwala ludziom trwać w istnieniu.20.22.12.9.14. Mt 23.41n.4. Mt 7. Pozytywna i negatywna cywilizacja miejska.14.5. Dn 4. Am 3. Mt 1. J 19. Am 6.5.21.12.Mt 20. Ap 6.17. Łk 17. Łk 23. Pwt 28.22. Dz 22.2.35. Pwt 28.11. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Am 65.9. Dz 8.14.10n. Rdz 19. 2Kor 4. Hbr 9. Ps 104.20. . Ps 23.1-7.4nn.9.14-17. Iz 40.24. Tylko jeden Bóg trwa.27.28. Ef 2.27. Pwt 6.37.1-6.20. Mt 23.9n.15. Ps 46.8. Ap 18. Hbr 13. Hbr 13.2. MIESZKAĆ Rdz 25.15.12nn.3. Mt 11.21.1-11.25.1-11. Ps 9. Rdz 10. Dz 7.9n.25.33.2.35.2n. Ga 4. Mt 23. 1Krl 8. Łk 21.31.14.8.5nn.4n.20-24.20.12. Iz 47. Hbr 11. Ap 21. Łk 1.12.2.6. J 15. Ez 34.15. Iz 57. TO CO PRZEMIJA I TO CO POZOSTAJE Przemija bowiem postać tego świata. Jr 35. Ps 111.13. J 12. 2P 3. 1Sm 51.44.3nn. Ażeby Duch Święty został nam dany i aby przebywał w nas.15.14. Ps 112. Ap 19. Joz 24. MIASTO STARY TESTAMENT Od wędrówki narodów do życia w mieście.20-24. 1P 1.8.8. Łk 22. Rdz 4. Dz 18. Ps 122.51.31. Wj 1.8.27n. Łk 9. Iz 14. 2Tm 3. Łk 19. Dwa miasta. Hbr 8. Rdz 4.23-31. Mt 26. Iz 24. Mk 10. J 12. Iz 26. Rdz 11.20. Rdz 49.19.56. Ap 3. Pwt 33.24.25n. J 21. Iz 1.18.4.5. Rdz 25.21-31. NOWY TESTAMENT Zbawienie i sąd Boży. Ps 122. Ps 1.19n. 1Kor 16. 2J 9.21-23.18.8-13. J 14.13n. 2Kor 5.36. Wj 8. Iz 60. Rz 4. Iz 62.31n.28-31. Świadczenie chrześcijańskie. 2Sm 7.

Ps 136. Łk 7.21.28.11.2. Iz 41.10. 1J 3. Łk 8. Łk 3. Wj 33. Mt 5. J 14.15.13. Ps 6.24.7.16. 1Kor 7. 1J 3. Łk 13. Lm 2. Iz 28. Łk 6. Łk 7. Łk 15. Ha 2.18. Iz 55. Jr 31. Ps 106.13n.7.13.9. Łk 1.16.8.11. Łk 9. Iz 9. J 5. Wj 34. Iz 58. 1J 2.14n. Syr 27.30.6. Lb 30.11. 1Tm 1.13. NOWY TESTAMENT OBLICZE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Jezus jako miłosierny Arcykapłan. Wj 3.20.11. Ne 9.14.38. 1J 2.18.12-14. Ps 28. Ps 103.6-9. 1P 3.5.30. Ps 109. Na 1.26. Ez 3. .8.J 14. Kol 1. Mt 12. Łk 15. Łk 15.9.19.1..9.9.48.20. Łk 9.19. 1Kor 3.18. 2Tm 1. Iz 49. Ps 115.18.72. 1J 3.17.1.31. Oz 11. 2Kor 4. BĄDŹCIE MIŁOSIERNI Mt 5. Prz 10.2. Sdz 2. Wj 22.26.12n. MIŁOSIERDZIE 1Krl 3. Ps 107.25. Łk 7. Ap 8.36.16.16.2.7.9. Mt 17.10. 1Tm 1.7n.16n.45. Ps 131. Iz 53. 2Kor 1.1.2.1. Rdz 24.2. Wj 34.9. Łk 19.42.26.1. J 6. Ps 107.8. Rz 11.11.23-35.11. Dz 18. Mt 26.25. Ps 9.4. Oz 2. Jr 16.17. Łk 9.16.19.78.6.1. Ps 25. Wj 3.4.6n. Am 1. Mt 27.6. Flp 2. Łk 5.7.8. Mt 20.50. Łk 5. Iz 57. Jr 4. Rz 16. Łk 4. Ps 4.5.13. Hbr 11. Ogrom miłosierdzia.7. Iz 64. Iz 49. Ps 86. Mt 18. Łk 10.6.13. Wj 15. Syr 18.15. Łk 1.27n.17.7.7. Miłosierny wobec wszelkiego ciała.30n.6. 2J 3. Ps 94. Iz 14.56nn.9. Mt 11.20.6. Rz 3.15-23.18n. Wj 6. Hi 40.1.8nn. Ps 51.3. Jon 4.28n. Dn 9.7. Iz 54. Oz 11.16.22.1. Wj 14. Lm 3. Serce Boga Ojca.29. Jk 5.3.13.51. Oz 4.13. Jr 33. Koh 3.22.13.1.10.7. 1P 2.17. So 1. Tt 1.32.34.19.1. Dz 17. Kpł 19. Kol 2.3.20. Ha 1.2.14.23.8. Hi 30. Ps 76. Ps 103.7. Est 4.26.27n.26. Milczenie człowieka.3.14.6. 2Kor 4. J 14. Oz 6. Hbr 2. MIŁOSIERDZIA PRAGNĘ 2Sm 24.25. Ps 145.27.16-23. MILCZENIE Milczenie Boga.15.19. STARY TESTAMENT BÓG MIŁOSIERDZIA Z pomocą potrzebującemu.17. Za 2. Rz 1.3. Łk 1. Hi 31.6. Oz 1.13. Jr 1. Mi 6.1n. Iz 55. Hbr 12. Rdz 43.13. Iz 30.12.7.7.14. Ps 35. Mt 14.54.22.30-37. Mt 9. J 8. Jl 2.40. Oz 11. Ps 103.19.7. Prz 17. Ez 33. J 1. Zbawienie grzesznika.2. Ps 130. Mi 7. Łk 15. Mt 8.42.17.7. Jr 20.5. Łk 19. Oz 2.5-16. Mt 22. Mt 15. J 16.9.20. Łk 2.23.6. Jr 31.16.32. Ef 4. J 15.31-46. Prz 11. Mt 15.27-56.25.36.63-64.30-28. Oz 6. Ez 39. Ne 5.6-11. Iz 62.32. Mt 25.14.24.4. Mt 5. J 15. Ps 83. Jr 12.36. Łk 2. Hi 6. Rz 8. Łk 1. Hi 42. Jr 16.

Jr 31. Mk 1. J 13.33-38.4-13. Wj 34.2n. Iz 30. J 10. Mk 12.2-3. Ps 34.15-20. Rdz 22. Rz 8. Syr 1. Rdz 6. 1Tm 2.21n.27. Ps 73.21n. J 15.20.30. Kol 1. Ps 136.25. Rdz 24.21n. Mk 14.34. Pwt 6.5. Rdz 22.15.1. Joz 24.17n. 1Kor 13. Ez 16. J 3.25. J 10. J 3.1-36. Jr 31.16.40. MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO STARY TESTAMENT Kpł 19.18.4. Mk 10.8.25nn. Rt 3.8. Ps 116.1-5.6-10. 1J 4.6n. Wj 20. J 8. Ez 17.1. Łk 23. Łk 23. Łk 23.10n.6.15n. 2Kor 5. Ps 132. J 17. Iz 5. Łk 7. Rz 8.17. Pwt 30.48. 1J 3.7n. 1Kor 8. Mk 9.17. Rz 5. Prz 15.21.1.5.MIŁOŚĆ Rdz 2.2. Ps 73.30.20. Rdz 24.34. Objawienie prorockie. Jr 31.16. Łk 17.36. Ef 5. 2Sm 12.13-59. Łk 24. Wj 32. Rdz 4. Jr 31. Rdz 18.24.22. J 6.1. J 3. Łk 24.35. 1Tm 2.12-17.34.12. J 11. Jl 2.16. Mk 14. Wj 3.1n. 1J 4. Ps 10. J 10.13-24.1nn.11. Łk 23. Prz 5.5.13.10-19.31.5. Pwt 19.26.1-37. J 14.1-10. J 16.8.42. Za 7.15-25. J 14.3.33n.11.9. Ps 37. Mt 28. Mt 22. Mdr 11.32.9nn. Rdz 12. Dz 10.13. Pwt 7.14. Rdz 3.28. Pwt 30.16. NOWY TESTAMENT Dar Ojca.26. Mt 11. Ps 100.24.14-17. 2Sm 12. J 4. J 9.36-50.7. 2Kor 5.50.9-13. Pnp 8.34. J 1. Łk 2.38. 2Sm 3.5-9.10-19.49. Mk 10.9.11. Hbr 2. Hbr 4.60-71.13. J 5. J 14.14.36.16.9. J 12.39.20. Iz 56.6.18.3-5.16. Hbr 10. Mk 14.25.28. J 14.7n.6n. Syr 9. Ps 113.9. 1Sm 18. Ku dialogowi osobistemu.23n.19.6. Mk 3. Kpł 19.31n.43. Przyjaciele i zaufani Boga. Pwt 4. Wj 33. Rdz 34. Ga 2. Łk 24. Pwt 11.19.7.127.37.32-41. Pwt 6. Ps 146. Łk 2.18. J 15. J 17.49. Rz 5.8. Pwt 7.41n.1.49.1-9.24. 1J 3. Ps 40. J 8.26n.22.9-28. J 17.13. Oz 2.35. Flp 2. Rz 8. J 3. Rdz 3. Miłość obejmująca wszystkich w Duchu Świętym. J 19.46.10. Ps 4. Ez 34. Rz 18.45. J 10.2. Łk 2.8. Mk 1. J 6. Dz 2. Am 3. 1J 4. 2Sm 19.23-26. Syr 4.12. J 11.8.9. Mt 21. Łk 8. Joz 2.18n. Iz 41. 1J 4.25-29.17. Ps 132. J 11.26. Ef 2.40.4.45. Mk 15.17. DIALOG MIŁOŚCI POMIĘDZY BOGIEM A CZŁOWIEKIEM STARY TESTAMENT Rdz 1. Mt 11. Oz 11.16nn.13. Hbr 1. 2Mch 6-7. Jon 4. J 3. Mk 10. J 1.15.12nn.25nn. J 15. Łk 9.9.21-24. Ps 34. 1J 5.28nn.53. .7.18n. Rz 8.5n.9n.14n.38.10.32.11. Ps 119.15.2. Łk 19. Ez 36. Mt 10. Ps 31.18.3.1.1. J 17. Tt 3. Mt 11. Łk 23. J 8. Ez 36. J 8.6. J 17.54. Rdz 12.4. Mt 26. Am 3.11-17.60-63. Łk 1. Syr 2.5nn. J 10.13. Miłość doskonała objawiona w Jezusie. Bóg jest miłością.

16. Mk 10. J 17.30. Ga 3.16.12nn. Iz 1. Iz 60. Rz 12. Joz 1.34.7.23-26.40. 1J 3.5.3.5-10. Rz 1.7.6.5. Jr 11. 1J 4. Oz 7. Pnp 4. Ps 21. Miłość jest darem.36. 1Kor 12. Mt 6.10.8.15nn. Ef 5.5.9.11n.20-26. Mt 6. 1Kor 13. Iz 7.45.1.27.16. Pwt 8.15. Rz 13. Łk 21.13. Ga 5. 1Kor 8.7. 1J 4.21.22. 1Kor 3.8n.to zjednoczenie. Flp 2. Iz 26.5.73. Prz 1.22.16. Flp 3.14-17. Ps 46. Ef 4.19.4.14.18.19n. Czułość Boża.3. Jl 4. Ps 131.16n. Mk 16. Łk 6. Mt 5. Rt 4.10.3n. Iz 66. Ps 60.12. Joz 23.63.18. 1J 4. MOC W SŁABOŚCI Ps 33. Ez 20. Kpł 26.13.26. Ps 18. Ps 93. J 3.6.Wj 22. Sdz 7.28. Rz 5.18. 1Sm 16. 1J 2. NOWY TESTAMENT Dwa przykazania miłości.12-27.48.8. Łk 14. Hi 6. Mt 5. 2Mch 7. Mt 25. Iz 41. 2Kor 13.5.40. MOC 1Kor 1. Siła na usługach Boga.9. Ef 4.11-18.8.2. Flp 4. Ga 5.11.2.10nn.6nn. Ps 107. Iz 55.29.14-21. Flp 3. Hi 29. Ps 76. 1J 4. Kpł 26. Pwt 10.3.1.1. Rz 15. 1Sm 10. 1J 3. Rz 5. Syr 25.3. Mk 12.14n. J 13.25.2.14. 2Kor 12.45.27.18.4.1.36. Łk 7. 1Kor 1. Iz 35.3. Mleko dzieci Bożych. Łk 10.9. 1P 2.35. Ga 6.4-12. Ga 5.9.28-33.14.10. Ef 5. J 17. Flp 1. Ps 57.16. Łk 10. MLEKO Sdz 5. 1J 5.12nn.21.15n.6.8-13.17. Mdr 2.1nn. Ps 62. Prz 31. Iz 30.2. Rz 12.12nn. 1J 2. 2Kor 4. 1Kor 13.10. J 15. Ef 5. Kpł 19. 1Kor 1. J 17.1. Iz 7. Flp 3.14. MOC WYBRANYCH BOGA Moc zaborcza. 1J 5. 1J 5.44n. Hbr 5.1-11. 2J 5.8.11.10-31.6.21n. Miłość .7. Syr 39.29-37. Oz 9.22.25. Ez 3. 1Sm 17.5. Ps 41. Ps 49. Prz 27. Jr 22.25-5.7-5. J 15. Ps 113. Pnp 5.25. Jr 9.17n. Ab 1. Kol 3. Lb 11.11nn.23.16.13.15. Jr 9.5-9.9.2.8.2n.12. J 12. Rdz 49. Pwt 6.4nn. Pwt 32. 1Kor 13. Wj 3.2-5. 1J 4.1n. Wj 13. Mt 18. 1Kor 13. Ga 5.32nn.7n.9nn. Łk 23.26. Iz 30.14n.23.2-3. J 17.11.12. Mt 5. Pwt 11.16.19n. Wj 23. Kpł 19. Ml 3.39.11. Ef 1.43-47.25-32. Ez 20. Wj 3. Ez 18. Kol 1.15n.24. J 17.9.20n.6. 1J 2.12.22.18-19n. Prz 14. 1J 4. .26n. Ps 18. Obraz błogosławieństw Bożych i obietnic mesjańskich.8-19. Am 1-2. MODLITWA MODLITWA W HISTORII IZRAELA Mojżesz.

Am 7. 1Krl 8.12.5.26. Ps 16.13n. Mt 18. Ps 74.16.14. Mt 9.143.7nn. Mk 11. Ps 42. Mk 14.25. 2Sm 7. Ps 11. Ba 2. Ps 140.24nn. Jr 45. 1J 5.1. Królowie i prorocy.6.29.15.29. Jr 15.5. Jr 15. Ps 50. Wj 33. Wj 32.2.12. Wj 33. Ps 63. 1Krl 8. J 16.2-14. Łk 11.7.8. Mk 11. Ps 7.15-19.2. Ps 22. Modlitwa wspólnoty i modlitwa osobista. Ps 2. Modlitwa tęsknoty za prawdziwym dobrem. Łk 9. Mt 6.2.19-22. Hbr 2.33.17. Ps 42.1-5.1. Jan J 4. Hbr 5.7. Ps 27. Ps 48. Ps 53. Łk 18. Mt 6. 1Krl 8. Ps 22. Ps 25. Ne 1.24.26. Mt 9.5-8. Mt 9. Ne 9. Jr 17. 1Krl 18. Łk 22. Ps 38. Ps 91. Ps 7. 1Krl 18.36. Ps 22.9. Ps 25. Ps 22. Łk 11.19.23.10-61. Ps 119.3-10.36n.23. Est 4. Jr 10. Rdz 18.14.18-23. Mt 15. Mt 6.13. Ps 22.16. Mk 1.11-17.30. Synoptycy.10. Ps 23.18. Mt 6. Ps 55.1-3. Jr 4. Modlitwa w chwilach doświadczeń. Jr 14. Ps 73.33n. Ps 4.29-35. Ps 81.1-5.14. 2Mch 15. Tb 3. .19.21. Łk 21. 2Krn 33. Jon 2. 2Krl 19.6-15.7-18. J 11.28. Lb 11. Rz 10.7.12.43. 2Mch 15.23.18.2. Ps 16. Jr 12.10.32.36. Łk 18. Mt 21.12.7.45.4.8.50.10.10. Łk 11. Ps 69.39-46. Mt 4. 1J 3.8. Jr 8. Łk 8.21.25. Łk 11. Mt 18. Wieczór Ostatniej Wieczerzy.26nn. Ps 37. Jdt 9. Ps 23.25nn. Ps 15. Ps 102. Rdz 20.6-12. Ps 103. Ps 77.4-11. Łk 18.9-14.1-6. Wj 34. Ps 119.37.4. Ezd 9.7. Modlitwa i zmartwychwstanie Jezusa. J 4. Ps 44. Iz 64. Ps 78. Modlitwa ufności. J 17. Modlitwa i męka Jezusa.13.1. Ps 65.32.22.22. Ps 6.4.1-7. Ps 69. J 16.50. Jr 14. Jdt 8.17.13. Mt 14.11. MODLITWA JEZUSA Modlitwa i posłannictwo Jezusa.10. Ps 55. J 11. Ps 22.14. Psałterz jako modlitwa Jezusa.17.7.19-23. J 4. Jk 5. Ps 119. Jr 20. 1Mch 11. Łk 22.71. J 11.18. Ps 73.6-7. Ps 59. Iz 63.2nn.3. Mt 6.7. Mt 7.24.38. Ps 106.9-13.18. Ps 116.5. Łk 11.10.13.10. Wj 32.22-32. 2Krn 20.25nn.4. Ps 5.20-28. Łk 9. Wj 16.5-8.2. Wj 32. PSALMY JAKO MODLITWA SPOŁECZNOŚCI Ps 104. 1Mch 5. Jr 18. Jl 3. MODLITWA.1.19.29.22n. 2Krn 33. Ps 42-43.11-14. Wj 32.14. Jr 37. Jr 15.27.16. 2Krn 14. Jk 1. J 6.5. Ps 28. Mt 26.11. KTÓREJ NAUCZYŁ NAS JEZUS Łk 7. Pwt 6. Łk 3. Łk 6.63.7.41.11-16.53.47.18.17n.Wj 33. Ps 55. 2Mch 8.23.4nn.

Dz 3.11.11-14. 1Tm 2.13. Hi 38.6n.17n. 1Tm 5. 1Krl 7.3-8. 2Kor 12. Dz 21. Iz 1.12nn.9. Kol 1.14.10.1-10. Dz 5.24-29. 1Tes 5. Rdz 9. Ps 114. Hbr 7.1. Rz 8. Za 8.11.13. Lb 14.8. Mt 23.1. Oswobodziciel i pośrednik przymierza.11.23. Hi 38. Wj 24.8. J 2.40.6-14.8-11.2.11. Ef 3. Syr 45. Ps 106. Hi 7. Wj 33.8-22. Flm 1.12.33. Dz 5. Wj 19. 1Krl 8. Ps 55.23nn. 1Tm 2.13. Łk 24.19. Wj 4.12.2.7n. Ga 3. Ef 5.4-6.12. Flm 1.5-6. Rz 15.54. Rz 8. Mk 14.12.17. Hbr 11. Łk 11. Rdz 9. Rdz 8.23-30.16-20. Ps 77.3. Symbolika religijna morza. Dz 9. Ps 77.6nn.25. Dz 8. J 1.13.12. Łk 24.15.19n. Lb 12. Wj 34. Ps 69.1-5. Ga 4. Wj 33.3. Hbr 8.78. Łk 24. Ps 65. Prz 8. Wj 24. 1Kor 10. Pwt 7.6-9. Dz 10.36. J 1. Dz 8.3. Pwt 33. Wj 32.20.6. Ef 6.24-26.17-23. MODLITWA KOŚCIOŁA Społeczność. Lb 20.19.44-49.18. Wj 34. Hbr 3.5.38. Wj 2. Ps 69.2. Ps 106.10-13.4.31.12.8. Wj 18.24-30.23. Mojżesz i chwała Boża.21.9. 1Krl 8.11.6. Dz 2. Ps 24. 2Kor 12.8nn.26.52n. 2Kor 3.30n. Dn 7.3.3. Iz 49. 2Kor 9.9n. Iz 17.15-18.14. 2Kor 3.10.15.7nn.9.19-23. Iz 51.18.53.27. Dz 20.9. Flp 1. Dz 7.10nn.27. Wj 3. Lb 12. Chrystus i morze. Iz 5. Łk 9.11-15.17. Rz 15.9-13.31n. Wj 32.19. Wj 2.1. 1Tes 3.10nn.22. 1Tes 3. ustawodawca i orędownik.22.19. Ps 93.6.15. Dz 7. Wj 4. J 17. Ap 22. Ps 107. Hbr 8. 2Tes 2. Prorok.4.17. Dz 13. J 5. Iz 41. Dz 1. Wj 11. Dn 3. Wj 14.Oz 2.9. Wj 20.8. Ps 89. MORZE 1Krl 9. Pwt 5. Rdz 1. Wj 20.10. 2Kor 1. Wj 1.3.27nn. Wj 24. Kol 3. Kol 2.9. Lb 20. J 6. Mdr 10.10.8. Dz 7.1.22n. Wj 14-15. Mt 5.11.4nn. Sługa i przyjaciel Boga. Kol 4. Jon 1. Ps 104. Święty Paweł Rz 1. Dz 14.15. J 5.29-35.21n.45nn.14. Rz 10.7nn.11.21.26.11-15.30n.49. Pwt 4. 2Kor 3.1-17. Dz 10.3.16.7.10.30. Wj 17.16.36.15. Wj 15. Lb 12.3-5. Wj 19.24. Oz 12.30. Am 9.13.9.2nn.1-18. Dz 3. 1Krl 22.13-20.23-25. Wj 19.16.13-20.10.20. Ef 5. Dz 4.26.18.2-7. Lb 21. Iz 30. Dz 9.14. Ap 15. Rdz 7. 2Tes 1. Iz 53.16.1-15.5.35.3n. 1Tm 2. Dz 1. Pwt 18. Ap 5.12-15. Rdz 1. Ps 77. Rdz 7. Dz 6. Lb 11. 1Tes 5.13.22n.17.37.19.4. J 1. Kol 3. Pwt 3. Wj 5. Od monstrów mitycznych do stworzenia Bożego. Wj 13. 1J 5. Flp 1.40. Iz 51.46. Flp 4. Ap 22.14n.1. Kol 4. 2Tes 1.3. .21. Hbr 8.35. Pwt 18.20. MOJŻESZ Pwt 34.6n. Dz 7.25.

So 1.8n. 1J 3. 1Kor 3.19n.8n. Ps 9. Flp 2. Rdz 13. Oz 12.7. 2Tm 4.12-25. 1Kor 15. Ez 18.2. Za 14. Hbr 10. Ps 84.19. Mk 6.19n. Iz 26. NAUKA ŚWIĘTEGO PAWŁA O NADZIEI Rz 8. Ps 96-99. Ap 21.7. 1Tes 5. 2Kor 4. Rz 4. Ap 17. Rdz 49. Mt 28. Mt 24.4-10.3.1-6. Rz 8.5. Tt 2. Oz 2. 2Kor 5.13.13nn. Jk 5. Iz 8.23. NADZIEJA 1Tm 2. 1Tes 2.19.17.Mk 5. Ps 139. Hi 13.11.20.4. Jr 30-33.7-18.12nn. Rz 8. 1P 4.19nn. Flp 3. Ap 3. Jr 31. 1Tes 5. 1Tes 4. Ha 2.24.1.36.25. 2Kor 1.15.7. 2Kor 4.7nn. Rz 8.6.25. Rz 2. Mdr 4.16nn. Lm 3.15. Wj 23. 1Tes 1. Mt 5.11.16. Mt 16. So 3.7. 1P 5. 2Kor 3.7.4n. NOWY TESTAMENT NADZIEJE IZRAELA WYPEŁNIONE PRZEZ JEZUSA Mt 4.6. Pwt 28. 1P 1. Kol 1.28-30. Ga 5.11.8.31-46.54nn.8. Ez 35. 1Tes 5.17-21. Ha 2. Pwt 28.24-29.9n.13.5nn. 1Kor 7.24nn. 2P 1.23. 1Tes 5.12.14. Jr 14.6n.39. 1Kor 1. Rdz 22.23n. Rdz 9.29. Rz 12.1. Hbr 6. 1Sm 15. Jr 29.2.19. Flp 3.25.41.15nn. JAHWE NADZIEJA IZRAELA I NARODÓW Fałszywa nadzieja. 1P 4. Ef 2.39.22n.11n.20.15. Ps 102. Mt 16.8.9nn. Kpł 26. Rz 5. Rdz 24.8.19.37. Iz 59.31-39.15. NADZIEJA ZBAWIENIA OSOBISTEGO A ŻYCIE PRZESZŁE Iz 53.18-25. 1P 1. 2Mch 7. Iz 56. Dz 1. Mt 18.11.9. 1Kor 1.15n. 2Tm 4. 2Tm 4. Rz 8.8.5.1nn.18. Mdr 3. Rdz 12.8.3. Mt 28.3.16n. Iz 60.9.33nn. JEZUSA CHRYSTUS NADZIEJĄ KOŚCIOŁA Dz 2. 1Kor 15.25.26n. Hbr 11. Oz 2. Mt 8. Jk 5. 2Kor 5. Rz 6. Iz 61. Dn 7.11n. 2Kor 4.18-4. Oz 11.17.10.5. Rdz 12.8. 1Tes 4.12.23. Joz 6.24n. Kol 3. 2Tm 4.29nn.51.25nn.27-33. Ez 16. Dn 12.1n.20.19. Rz 7.1. Jk 5.8.24.19.13. Rz 8. Mk 4. Ez 37.27. Hbr 6. Hi 19. 1P 4. 1Kor 9. Ez 36. Mt 25. Mk 4. Hbr 11. STARY TESTAMENT BŁOGOSŁAWIEŃSTWA JAHWE JAKO PRZEDMIOT NADZIEI Rdz 3.19.8n. Lm 3. Am 5.5. Rz 8.6nn. Rdz 49. 2P 3.8.10.13.16. Iz 32. Ap 13. Iz 54.2. Jr 1-29. Prawdziwa nadzieja. Ps 49.23.49n. Dz 3. Hbr 10.3-4.18.18.14.17. Nowa nadzieja.15nn.8. Mdr 5. Flp 1. Dz 2. Ps 16.1n. Ps 63. Wj 23.22-33. Mdr 5. Rdz 39. 1P 4. Iz 11.13-18. Rz 8.13.8nn.19. 1Kor 15. Hbr 10. 1Kor 13.8. Ez 34-48.1.7n.1-7.16. Jr 17.8nn. 1Tes 1.4.7. Hbr 7. Mt 16. Ap 4. Ps 73.13n.7. Mdr 5.25nn. 1P 1. Hi 42.15.33. Ez 40-48. Za 14. Kol 3. 2P 3. Flp 3.18.1-17. Iz 51.1.6. Jr 31. Rz 15. Jr 8.7n. J 6. Łk 21.8n. 1J 2. Iz 40-55. Jr 31.18. Iz 63. Jr 31.20. Jr 13. 2Tm 2.13.14.12.23.3-13. Ps 86. ZAŚLUBINY BARANKA .1nn.

Ef 2. 2Krl 19. Jk 5.8. Mi 6. Am 1. Wj 12.20. J 3.1-16.40. Narody w planach Bożych.29-42.3. J 12. Ap 3.36. Ap 22.9. J 5.3. J 14.39. Iz 41. STARY TESTAMENT TAJEMNICZOŚĆ POCZĄTKÓW Jedność i różnorodność ludzi.9. Dz 4. Prorocy. Joz 24.3-2. Ap 21.16.11nn.26. Rdz 3.22. 1Sm 16. Ap 21-22.6.18.33nn. Mk 16.1-8. Wj 40. 1J 2.3. Hbr 1. Ps 45. Pwt 28. Ap 5. Ps 92. Rdz 11.1-6.7.27.19.1nn.7nn. Społeczne następstwa grzechu. Jr 27.5. Wj 29. Rdz 12.12. Iz 10. 2Sm 12. Ap 14. Iz 45. J 5. .14nn.18-21. Lb 3.19. Rdz 29. Rz 15.25nn.1. 1Krl 19. Wj 29. 2Krl 11.21. Rdz 19.6.25n. Ap 22.14-24.13.20.4. Pwt 32. Hbr 1.KONSEKRACJA Niektóre przedmioty kultu. 2Sm 2.38.1.15. 2Kor 1.38. Rdz 9. Flp 2.5.8n.28.38.10-32. Rdz 35. 2Kor 1. Hbr 1. Łk 7.3-7.11.46.40.1n.1-5. 2Krl 18. 2Krl 16.34. Ap 22.7n. Łk 12. 1Kor 16.5-8. 1Krl 11. NARODY Rz 1. Narody jako siły wrogie Bogu.35n. Iz 8. Jr 31.5.13. Rdz 3.7-12.11. 1Mch 1.18.6. Iz 25. Ps 23. 2Krl 21.24. 2Krl 9. NAMASZCZENIE .2nn. Rdz 4. Ap 19. 1J 2.13.39n. IZRAEL I NARODY W HISTORII Rdz 16.2. Iz 61. NAMASZCZENIE JAKO ZNAK RADOŚCI I SZACUNKU Prz 27. NAMASZCZENIE CHORYCH I OPĘTANYCH Łk 10.6-13. J 6. Ps 2.J 14.34.1.1-6.1. Kpł 8. 1Sm 16. Iz 11. J 11.1. Mt 10. Ef 1. Łk 7.18nn. Łk 9.7. Dz 4.12.8. J 3.10-18.3n.1-6.18.20. 1Mch 1.16.7. Mk 16. 1Sm 10. Ap 22.12-19. NAMASZCZENIE Ps 109. Joz 24.5. Rdz 25. Wj 30.6. J 19.15. 1Krl 1. 1J 2. Rdz 14. 1J 3.13. Dz 10. Iz 42.11-16. Dz 2. Am 9.28n.12.11-14. 1Krl 19. Kpł 14.9-15. Dn 10. 1J 2. Iz 61.54. Iz 61. Wj 28.26. Ps 45. Koh 9. Ez 8.1-5. 1J 2.9. 1Mch 12.2. 1Krl 5.1-14.6n. Am 6. 2Krl 2. Rdz 3.15. Kpł 8.2.5-8.10n.9-14. J 6. Rdz 28.3.10n. Ap 15. Wj 18.3. Rdz 10.13. Wj 5-14. 1Krl 7.8.43-61.2.20.50. Chrześcijanin. Rdz 1. 1Mch 12.30. 1J 5.12. Ps 133.9. Ap 20. 1J 5. Rdz 11. Ap 2. 1J 3. Dz 17.14.13.6n. Iz 45. Mk 10.13n.27. Mt 26. Rdz 31. J 16.1-7.18n. Łk 4.2.21. Rdz 11. Rz 6.17.26-29.1.13.8n. Pwt 6. Ef 4.15.41.1-7.30-38. Namaszczenie Chrystusa. Ap 1.21. Mk 6.11.6.14. Kapłani.36n. 2Krl 19.27.

19.18.28n. Ez 38-39. Wj 13.35.19.15. Pwt 1.7-19.18-21.2nn. Pwt 4.21-45. Mk 1.16. Dz 18.7nn. Jdt 5. Ap 17. Ap 13.20-32.22. Mt 21. Jr 11.21n.21. Ap 19. Iz 24.12. Mt 28.6. Rz 1.20-25.21-31. 1Krl 18.1. Dz 19.16-22. Za 14. Iz 66.13.16-25.37. Dz 10.32.47.17nn.8. Ap 21. Dz 1.2. Rt 1. Ef 2. Dz 22.36nn. J 4. Mt 1. Pwt 6. Mt 16. Mt 8. Dn 7. Ezd 9-10.19. Jr 46-51. EWANGELIZACJA NARODÓW Pierwotna społeczność a poganie.36. Ap 14. Mt 15. Słowa i postawy pełne kontrastów. Dz 2.20. Rz 4.14. Dz 14. Apokalipsa.3.17.1-8. .2.9. Wj 23.13. 2Sm 17. Dz 13.3n.1-29.1-16. Mk 16.4. Iz 19. Oz 11.6.2. Lb 15.2-6. Jr 9. Rdz 38. Rz 15.14.11-22. Iz 45.1-11.1-6.6-9. Rz 11. Naśladowanie Chrystusa. Ps 47. Ap 19.10. Za 14. Jl 4.10n.16. Ga 3.15. 2Sm 15. J 21.24. Iz 13-21. Ap 17. Za 14.15n. Iz 60.24-32.5n.37-43. 2Kor 13. Rz 1. Mk 7.21.5n. Prozelityzm żydowski. Dz 8. Jr 7.16.19-22. Ps 80.23-38. Dn 11. Mk 15.20.27. Iz 42. J 11.14n.17. Ap 17. J 12.21. Ne 10. Iz 42.22nn.17.13n. Łk 2. Dz 10.28. Ga 2. Mt 19.18n.20n.25.8-11. J 6. Mt 10. Mt 26.29. Mt 8.12nn.45nn.9.9-14. Mt 10.43. J 12.4.2.35-36.24nn.27.18-19n. 1P 2. Ps 25.14-17.53. J 11.9-17. Mt 26. Dz 2. Joz 6.24. Ap 19.3.15n. Jr 2. Dz 22.6. J 4. NOWY TESTAMENT JEZUS I NARODY Mk 1.8nn. Dz 26. Iz 45. Dz 1. Dz 9. 2Kor 4. Wj 23. Dz 15.28.21. IZRAEL I NARODY W PRZEPOWIEDNIACH PROROKÓW Sąd nad narodami. Łk 13. Joz 9. Dz 1. Ez 25-32.8.14.6-11. Ga 2. Oz 2.28. Ap 7.4.50nn.17-20. 1Krl 14.21.10. Mk 2. Ps 18. Rz 6. Wj 12.42. Mt 19. Mt 2.20n.16. Paweł Apostoł Narodów.2. Ap 20. Oz 1. 1Kor 11. Rozwiązanie antynomii. Iz 56. J 13. Rz 8.39. Rz 2. J 18.8. Iz 49.19-27. Mt 4. NAŚLADOWAĆ Powołanie Izraela.16. Łk 17. Dz 13. Flp 3. Mt 1.1.6. Ps 87.7-12. Mt 19. Dz 11.15.13. Łk 3.2Krl 5.10n.7nn.2-5.17. Dz 15. Iz 25. Dz 3.4nn. Ewangelie.1-5. ANTYCYPACJE Ekskluzywizm żydowski.10. Iz 2. Ap 15.15. Ap 11.15. Mt 28. Rt 1.5-6. 1Krl 18.48n. Jr 7.23. Zbawienie pogan. Mt 15. Ga 3. Ap 14. Dz 1.

12.24. Ps 71.26. Oz 5.11.26.27.1. Rdz 21.20. Ap 14. J 8. Mt 22. Wj 13. J 12.12.1-11.3. Dz 5. Iz 54.18.32. J 8. J 6. Hi 7. Wj 24. Pwt 4. Prz 8.7.19n. Oz 4. .19n. Łk 1. Ef 4.55. Dz 17.29.14. Mt 26.59.7n.1n. Syr 2. 2Tm 4.16.22-40. Prz 4.20.10. Wszyscy Żydzi. J 8.4.39nn. 1P 2. Prorocy.28. Łk 7.44n.66-69.15.9n. Jr 50.16n.18-21.42.10nn. Pwt 4.1-17.5. J 7. Dz 5. Mt 5.13. Prz 4. Joz 24. 2Sm 1. 1Kor 12. Jr 36. Ps 119. Pwt 6.29.2. Ps 51. Oz 4. Mt 28. Dz 13.43n.21. J 10. Pwt 17. Łk 3. Syr 51.17nn.9-13. Jr 32.9.33n.36.J 6.28. Syr 34.26. Am 3.6.21. Jr 48.1.42.28. Pwt 27.17.78. Mdr 7.1. Mt 7.13.20-25. Ps 25. Dz 18.33. Pwt 31.1-9.3. J 9. 1Tm 1.14.18.2. J 7. Mt 15. Jr 16. Ps 119. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS NAUCZYCIEL Mt 4.44. 1Tm 6. Dz 5.14n. Dz 2.24n. Pwt 33. 2Krn 15.21.18. 1Tm 5. Dz 2. Łk 19. Jr 31.11. Rz 6.16.8. Iz 8.11.23.27.1nn.3.17. J 14. Jr 50.46. Jr 46.10.17. Dz 5. Ps 106. Ps 143. Mędrcy są ze swej istoty nauczycielami.4.3.25n.16. Pwt 31. Ne 8. Ez 34. Jr 50.31.7. Mt 22. Ps 34.3.34. J 6. Za 10. Dz 14. Apostołowie wypełniają swoją misje.4. Ps 94. Pwt 4-11. J 14. Syr 30.32-36.17. Ap 2. JAHWE NAJWYŻSZYM NAUCZYCIELEM Ps 25.17. 1Kor 12.8.14-17.20. Ef 4. NAUCZAĆ STARY TESTAMENT RÓŻNE FORMY NAUCZANIA Ojciec rodziny.7.31. Pwt 31. Pwt 8. Syr 51. Ml 2.18n. 2Tm 1. Dz 4.1-16.3. Jr 28. J 13.33. Prz 2. Jr 5. Mt 10.23.3.9.12. Hi 33.20n.15. Pwt 5.15. 1Tm 4.17. Łk 2.14.3. J 1.13.10. Dz 13. Oz 4.12n.1-24.16n. Joz 24.11nn. Jr 32. Pwt 6. 1J 2. Mdr 3.39.18n. Rdz 20.68.4. 2P 2.3. 1Tm 6. Prz 5.57.14. So 2. NOWY TESTAMENT Łk 1.1.21n. Jr 23. Dz 2. 1Tm 4. Na kapłanach. Dz 13.12. NAWIEDZENIE STARY TESTAMENT Rdz 50. Hbr 6. Jr 12.20.1. Mt 13. Prz 3. Wj 12.11n.43. 1Sm 12.22.13.23.8. Rz 16. Mt 28. NAUCZANIE APOSTOLSKIE Misje przejściowe. Jr 6. Ps 80.7. Ps 17.3.6. Pwt 11. Mt 21.12.9. Iz 10.13.1n.7.5. J 3.10n. Wj 24. J 7.11.9. J 8. Iz 30.10. Jr 29. Mt 23.6. Prz 8. Pwt 4. Jr 23. Pwt 4.19nn. Ap 2.19.6n. Koh 12.

8. Mt 24. 1Kor 15.2. 1Krl 8. Rdz 1. Mt 13.1.51. Ap 21.35.10.19.16. Iz 66. Hbr 9.2. Ap 22.17. J 6. Dn 7.21.31n.24. Mt 25.7. NERKI 1Krl 12. J 3. Ap 21.5.26. 2Sm 20. Ps 115. Ap 3.14. Hi 1.18. Ap 3.4. Mt 6. Dn 2. Hbr 7. NIEWIARA W IZRAELU .19.4. Mt 6. Iz 11. Hbr 9. Mt 5.13.19.12.27.27.6.5.2.5.6.4.12. Jezus przychodzi z nieba.1-13.13. Mt 5. Rdz 28.18.5. Jr 1.37. Hi 38. Dn 7. 2Sm 22.10.26.35.3.50. 1Krl 22. Prz 23.4nn.24. Ps 7. Hbr 9. Mt 6.2n.16.27.8. Rdz 37.12.10. Hbr 7.11.19. Dn 2. Jr 11.32. Ap 21. 1Tes 4.15. Ps 68. Poprzez nerki.25. Ps 68.27. RORATE.45. 1Krl 8.12. 1Krl 8. Ef 4. Ps 16.1n.3. Jr 23.4. Jr 17. Mt 6.6.24. 2P 3.10. Ap 21.20. Wj 12. Iz 6.10. Mk 9.10.8. Rdz 11.13. 1Mch 2.89n.5.33-46. Ap 6.4nn.2.25. Rdz 5. Łk 1.10.26. J 3. DE SUPER Iz 45. Mt 7. Ps 139.20. Mt 16.11.19. Łk 12.13. Mt 19.23n. Mt 5. Na ziemi jak i w niebie. Ap 2. 2Sm 7. Mt 24. Mt 3. Hi 16. Jr 12.34.12.3. Flp 1. Hi 26.1.Mt 21.18. Iz 57.7. COELI. (Antyfona z liturgi adwentowej) Ps 119. Iz 63.14.8.14.6-12.26. Rdz 7. Mt 12. Mt 6. Łk 2. Iz 6.62.19. 2Kor 5.1n.4. Mt 5.34.11.8-9. Mdr 1.7. J 1. Mt 18.13.17.45. Ef 6.24-28. NIEBO JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA BOGA Ps 104. Ne 1. 1Krl 20.1.2. Pwt 36. Dn 9. Ps 132.19. J 1.11. Hbr 4. Iz 14. 2Kor 5. Iz 40.11.6. Hi 37.13n.9nn. Pwt 10.1. NADZIEJA NIEBA Flp 3.17. Ap 2-3. Niebiosa otwarte.20. Mt 3. Dz 2. Mt 25.28.28. Ps 2.10nn.25. Ps 26. Dn 9. Rz 10.1. Mt 18.13. Ap 21.11-15. Ps 113.21.30.17.17.42nn. Ap 21. Dz 9. Iz 5.24. Ap 21. Ps 29. Wj 24. Rdz 11. Prz 30.8. Kol 2.16nn. Ps 11. Jr 20. Rdz 15.11. 2Krl 7. Mt 16. W okolicach bioder skupia się wewnętrzna tężyzna człowieka. Kol 1.14.5.1-4. Ef 2. Hi 38. Ps 33.12. J 2. 2Kor 12.2.11.20. Ps 72.23. J 3.11. owe organa wewnętrzne. Mt 28.20n.10. Ml 3. 1Tes 4. Mt 6.31. Ps 14. Hi 38.16. Ps 89. 1P 1.23.4. Hbr 7. KTÓRE NIE JEST ZIEMIĄ Hi 38. Prz 31. Kol 3.21. W JEZUSIE CHRYSTUSIE NIEBO JEST OBECNE NA ZIEMI Jezus mówi o niebie.13.1. 2Krl 2.33-58. NIEBO NIEBO I ZIEMIA Rdz 1. NIEBO.16. J 6.2nn. NIEDOWIARSTWO Rz 9.3.22nn.

8. Lb 16.21. Lb 20. Święty Paweł a naród niewierny.15n. Prz 26.22n.1-6. Mt 16. J 6.25.19. Ps 78.23.11.24.24.11. Pwt 22.10.4.17.4.5.35.26. Wj 32. Ps 21. Lb 32. Dz 13. Mt 11.31-35. Iz 42. Lb 14. 1Krl 11.58.27. Iz 43. Mt 15.6.12.41. Pwt 23.32. Dz 4. J 1.21.4.13-14. 2Sm 29. 1P 2.24. 2Krl 17. Mt 7.10.13. Oz 2.8.17.17. Pwt 8. Wj 16. NIEDOWIARSTWO IZRAELA Mt 21. Ez 6. Iz 2. Łk 14. Mt 13. Ps 18.4n. 1J 2. Wj 17. 1J 5. Rz 11. Mi 3.27. Wj 33.3.4.12-21. Pwt 19.17. Syr 20.13.22. Mt 10.3.17. 1P 2.1-10.13. Mt 23.37. Łk 22.21n.42. 1Krl 8.61. Lb 21.22n.8.44. Mt 10. Ez 12. Mk 6. Ps 18. Święty Jan a Żyd niewierny. Iz 6. Rz 11.4n. Wj 22. Mt 11. J 20.11n.24. 1Kor 14. 2Sm 29.31.43.7.38. NIENAWIŚĆ 2Sm 13.16. Rz 9-11.24.15. Jr 5.11nn. Rz 9.20.26. 1Kor 10.19. Ez 7. J 3. Jr 17.4. Rz 10.13.3. Pwt 1.24.31.17n.36. Iz 50.24. 1Krl 12. 1Sm 18. Wj 32.6.7. Oz 10.11.11.16.20.36.7-15. Mt 17. Kpł 19. Iz 60. NIEWIARA WOBEC JEZUSA CHRYSTUSA Iz 53.1-5. Rz 9. J 12.2-8.28. Rdz 4.6-29. J 6. Iz 48. Dz 3. Mk 16. Dz 26.27n. J 12.20.24.25n. Pwt 18. Wj 17.7.15. Pwt 21. J 6.27.24.10.14n. Pwt 19.26. Lb 20. Jr 31.30-10. Pwt 7.4.7.8.21.12n. 1Kor 1.21-24. Mt 26. 2Krl 9. Lb 14-17.7. Wj 14.46-50. 1Tes 2.18. Sprawiedliwy znienawidzony. Wj 15-17.1.51n. Lb 14.3-25. 2Tm 2. J 6.43n. Lb 14. Mt 8. Oz 2.9. Pwt 9. Jr 8.13. Wobec tajemnicy paschalnej. Lb 14.25-37. Rz 10. Lb 14. 1J 5.2.2n. Łk 24. 1Krl 18. Pwt 32. Mt 23. Mt 12. Iz 43. 1J 4.4n. Ps 105. 2Kor 4. Jr 46. Wj 16.10-20.1-6. Tt 3. Mt 5. Rz 9.31nn. 1Krl 16. Przed Jezusem z Nazaretu.22.9.24. Jr 49. Rdz 29.7.69-75.53.31.7n. Pwt 18. J 3.18. J 6.33. Iz 30. .6.8. 1Kor 7. NIENAWIŚĆ POMIĘDZY LUDŹMI Świat we władaniu nienawiści.32. Mt 26. Pwt 9. Jr 27. Mdr 2. Czy sprawiedliwy może nienawidzić.1-32.33n. Lb 11.1. Mdr 2.Szemrania Hebrajczyków. Prz 10. Ps 83. Mt 6. 1Tm 5. Pwt 9. Rz 11. Mt 17. Jr 17. Lb 14. Mk 16. J 8. Mt 16. Izrael o podzielonym sercu. Iz 28. 1Kor 6.32.8. 1Sm 8.7. Mt 10.2. Ez 16.17. Rz 11.10nn.13.15.23.37n. Jr 2-4. Dz 7. J 6. Oz 7. Mt 28.44.11. 1Krl 16.43. Mt 8. J 8.9. J 6. Wj 15. Ps 129. Iz 7.3.45. Jr 7.11. Jr 7.20-24.9n. Mt 14.10n. Lb 10.2.24nn. Ez 11.26. Rz 3. Prz 14.2.14n.10.16.6. 1Krl 22.15. Iz 54.16.3. Mt 11.2n.14.24-27.4.13n.106. J 8. Prz 19.

Jr 20. 1Krl 19. Rdz 32.9. .25.14.24. Mk 15.15. Jr 12.27.15.4. Mdr 11. J 12. Mk 14.18. Hbr 7. Ml 2. Rz 8.8.11nn. Ps 35. J 15. Rz 8. Łk 6.5. J 12. Jr 20. Iz 31. 2Kor 6.28. J 17.4n.44.22. Jr 15.23. BÓG NIE ZAWODZI Jr 17. Ps 42. J 8.11. Ps 22.34. J 17. Ef 2.11. J 11.15.17. Mt 27. Rdz 25.13n. Ps 50.12.31. Ps 102.14. Iz 58. Mt 5. Iz 61.3.4. Ps 97. Łk 21.3n. Ef 2.23-33. Rdz 32.20.113.5. Mk 14. Łk 6. Jr 44. Wj 32.6. Za 8. Pwt 28.1-5.41-45. 1Krl 19.18. 1Kor 15. Rz 9. Ps 37. Ps 118. Hi 31.10.19. Iz 5. Mt 10.3n. Iz 8. NIEPRZYJACIEL ZJAWISKO NIEPRZYJAŹNI Stałość i granice.19.22.46.24.14. Pwt 16.7.8. Ps 38. Prz 8. Wj 20. Ps 11. Rdz 29.24. Pwt 9.14.7.31n. Łk 12. Łk 8. Rdz 22. Ps 57.21.12nn.4. Hi 3. J 15.30.37.53.9. 1Sm 23. Ap 1.55.8. Rz 8. Iz 1.24. Hbr 5. Łk 4.14.37-40. Syr 27.11. 1Kor 1.11nn.18. Łk 22.9. Rz 5. NIEPOKÓJ 2Mch 3. Ps 42. 1J 2. J 15. Ps 5.18. J 7.4.50. Ps 101.5. Am 5.2.5. Hi 10. Ps 137. NIEPOWODZENIE WSTYD. Tt 3.12. Mt 24. Ps 73. Iz 17. Pwt 1.17-24nn.36. 2Kor 4.15. Rz 9. Rdz 28.30.2.12. Iz 44.13. Ps 45. Hi 3. Ez 25. Mt 23.4. J 3.8.3n. J 15. Pwt 12. 1Tes 5. Lęk przed zawstydzeniem.4. Lb 11.11.30.21.6nn. J 15.50. Ps 69.38.26. Ml 1.7. Ps 26. Rz 9.5. Łk 19. Jr 2.16. Ps 43. 2Mch 15.25. Jr 2.23n. 2Kor 1. 2Kor 5.5.23n. Jk 4. 2Kor 6. Nienawiść do zła ale nie do ludzi.37n. Prz 6. Oz 9.5. Mk 14. WSZYSTKO ZAWODZI Iz 30. Rdz 32. Mt 4.3nn. Rz 8.13.25.20.9. Hi 7.Prz 3.22.25. Iz 1.12. 1J 2.14-16.9nn.31-39. CZY W BOGU JEST NIENAWIŚĆ Mdr 11. JEZUS WOBEC NIENAWIŚCI Nienawiść świata względem Jezusa.16-19.22n.7. 2Kor 6. Oz 13.33n. Jr 11.30.31.5-18.27. Ab 1.7.9.18-21. J 8. Ps 88.11-15.16nn. Ps 139. 2Kor 5. Ps 31. 2Sm 20. 2Kor 4.2.14.10. Rz 1. 1J 3. Iz 1. Rz 8.10.50.23.43. FAŁSZ I PRÓŻNOŚĆ Fałszywość rzeczy próżnych.28. Łk 23.3.11-24. Jr 8.3. 1J 3.1.25. Iz 5. Jr 15. Rz 5. 2Kor 4. Ps 31. J 2.24.1nn. Ps 119.8.13.24. Mk 6. J 14. Mdr 12.18.21. Iz 24.24.19. 2Krn 19. Łk 14.8.31nn.14.46.13. Pwt 13.27. 1J 2. Pwt 7. Nienawiść świata do chrześcijan.14. Mt 6.8.37.10-14. 1Krl 19.8.14nn. Ps 139.8. Hbr 5.44. J 5.4. Łk 22. 1J 3.28.20. Ez 18. Jr 2.7.38.21n. 2Mch 8. Am 5. Jr 8.

Rdz 37. Wj 14.6n.30. 1Sm 18.11-17.1-11. Flm 1. Ps 13.8. Pwt 2.15.21n.16. 2Kor 4. Ef 6. J 13.22n.21nn. Mt 6. Rdz 12.15.4. Rdz 4. Przeżycie klęski. Kpł 25.12. Ps 42.35n. Jl 2.1-7.15.13nn. Pwt 20. TRYUMF JEZUSA NAD NIEPRZYJAŹNIĄ Przykazanie i przykład. Rz 5. Ps 77.1.14-21. J 14.4.1.7.26-27.40. Hi 24.39-55. Jr 18.6. Wj 14.12. Hbr 2.1-16.4.28. J 8.10. Rdz 16. Łk 23. Prz 25.2. Geneza.12. Ne 9.29. 1Sm 19.62. Dn 12.10.16. Wj 11. Ps 134. Rdz 1.7-8.14n. Ga 4. Ps 130. NOC Ps 104. Sdz 2.17.3.24.7n. Ga 6. Ps 112.20-21.8. Jr 34. Ps 55. Ps 91.28. Ps 119. Syr 28.1.13n.3n. Ef 2. Łk 10. Ps 31.21-31. 1Mch 2.13-17. Wj 12.34.17.43-44. Wj 10.2.18-23.1-17. 1Kor 7. Mdr 18. Ps 19.2.3. Mi 7. .9-17.55. Ga 3. Pwt 15. J 8.6. Rdz 3. Rz 7. Pwt 23.8.18. Zwycięstwo nad nieprzyjaźnią. Dzieło czasu. Ps 91. PROBLEM SPOŁECZNY Wj 21.16nn.13-24. Mt 13. 2Krl 4. Wj 22.15. Iz 26. Ps 7. 1P 2.1. Iz 26. So 1. Pwt 7. Wj 21. Wj 12.16. Ps 141.32-36.14-16.10. Rdz 22. Flp 2. Iz 8. Flp 3.10n. Jr 12. Ps 42.13-17. Rdz 49.4-8. Ef 6.19. Prz 24.22.45nn. Mt 5.12.22-9. Mt 5. Dzień i noc.29.19.16-22.6nn.6. Kpł 25.3.Rdz 27-29. Rz 5.20. Podczas nocy doświadczeń. Mt 20. Mdr 10-19.3-10. Pwt 28. Mt 20. Rdz 4. Wj 13. Sdz 2. Pwt 26. Ps 35.2.20. Rz 8. Wj 22. Kpł 25.5.5. NIECO ŚWIATŁA NA ŚWIAT NIEPRZYJAŹNI Przypadek typowy.30.1-7.15.7. Rdz 15.26n. Ps 38.55.10.14nn. Ga 4. TEMAT RELIGIJNY Sdz 3. Ga 5.6. Wj 21.21n. Łk 19.18.27. STARY TESTAMENT Noc wyzwolenia.4-7.20-23. 1Mch 3.13n.42.1.36. Rz 6. Wj 12.19.4. 1Kor 9. J 13. Rz 6-8. NOWY TESTAMENT Ps 139.6.21. Ps 130. 1Sm 15. Wj 23. Rdz 17.2.12. Ps 119. Hi 3. Am 5. Ps 63.3. 1Kor 7.22. Iz 60.23. Ps 74.39. Iz 58. Lb 35. Mdr 18.14n. Wj 23. NIEWOLNIK Pwt 21. 1Sm 1.9.12.5-9. Wj 17.20.

32. Dz 9. Hbr 8.12. J 9. 2Kor 3. Iz 54.26n. Łk 22.9.6. Ef 6. 2Krl 2.4. Dz 22. Nie jesteśmy synami nocy.9. 1Kor 15.18.17. J 17.18.3. Mk 1. Ez 36. 1J 4. Ez 47. Iz 65.4.30. J 19. NOE Przekazy Księgi Rodzaju.17.31-34.1.6. Łk 17.18. Mt 26. Jr 31. J 9. Ef 4.9.20-25.5.29.8. Iz 50. Ez 36. Iz 55.22.8. Iz 48. Mdr 7.15. 1Sm 6. 1Tes 2. J 11. Iz 51. 1J 2. 1J 2. 1J 4.17. Iz 62.2.20. Ps 96.5. Łk 17.34.4. J 13. Wj 24. 1P 2. Iz 40. Iz 41.31. Jr 31. Mt 25. Iz 45.4. Mdr 10. Pwt 30.32. 2Kor 3. Mt 5. Lb 19.34. J 15.45. 1Tes 5. Ef 5. NOWE Syr 14.4n. Rz 6.1-10. NOWE PRZYMIERZE MESJAŃSKIE Nowa nauka. 2P 1.60. Iz 43.16. 2Tes 3. Mt 24.37n. Iz 65.6. Prorocy i mędrcy. Dz 21.31.Dzień i noc Paschy.25. NOWOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ Pwt 26. Dz 2.15.8.29.18.22.27.24. Nowe przymierze.15. 2Sm 6. Iz 45.23n. Jl 3.44-49.6.13. Iz 62. Ez 18. Ef 4.6-9.16n. Ez 40-43. 1Tes 3.12.5.3nn. Iz 54.19.4.7-12. Ez 48.4-10. Łk 9.17. Mt 14.22.26.14.14. 1Tes 5.7. .12. Dzień pośrodku nocy. Nowe człowiek.11-18.3. Ps 149. 2P 2.20. Mdr 14.7n. J 12. J 15. 2Kor 3. Rdz 8. Ez 47. Iz 43.20. Ef 4. Ap 7. Iz 45. Pwt 21.12. Iz 48.25. Iz 41.29.36. Ap 4. Mt 5.1. Iz 51.21.53. Mt 26. Łk 9.9. Dz 9.34.14.2. Dz 20.1-11.12n.19.10. Ez 36. Pnp 5.8.4.22.17. Hbr 9.18.3. Ez 11. 1Kor 11.19.13-48.9. 2Kor 3. Dz 26. W Nowym Testamencie. 1Tes 5. Rz 6. Iz 66. Dz 2. J 13.26.30.6. Dz 16.3. Lb 11.19. Rz 7. J 15. 1Kor 11.3. Iz 11.1.26n.14.2.4. Jr 31.2. Iz 61.16.3. J 13. Rz 13.6n. Hbr 10.14-17. Ez 34. Rdz 10.10. Nowe wyjście z niewoli.23. Mt 9.25n. Rdz 9. Iz 42. Rdz 9. Dz 12.20. Mt 13. Mt 27.20-25.12nn.9n. Rdz 9. Hbr 12. J 13.1. Wj 13.1.35.31. Iz 42. Jr 13.6. Iz 43. Ez 14. Dz 5.8.25.18.11nn.15.35.52. Iz 54.3.20n. Mt 28. 1Kor 15.11-17.6n.21-48. 2P 3.16.41.9. Mt 27.7.33. Iz 44. Łk 22.5.10. Iz 54.9n. Rz 13.27.26. Rdz 5.8.5. Kpł 19. Ef 5. J 3. Kol 1.17.31. Ef 2.3-8. W OCZEKIWANIU NA NOWE CZASY Ps 104. Iz 65. Nowe przymierze. Dz 9. Syr 44. Ez 36. Mk 16.8n.24.15. 2J 5. 1P 3.

Iz 45. Iz 41.31.10.4. Rdz 26.27.5n. STARY TESTAMENT Rdz 3.15. 1Kor 5.16.4.21n. Kol 1. Łk 22. J 3. Za 14. 1Kor 6. Mt 18.2.21.22n.3.9.8. Kol 3.10.1. Rdz 18.25-28.8.17. Rdz 5. Ez 34. Rdz 3. 2Kor 13.29. Rz 8. 2Kor 5. J 16. 1P 2.20.4. Ps 119.19.7. Rz 8.21. Ez 36. ZNAKI OBECNOŚCI BOŻEJ Wj 20. Ef 4.20. J 14.27. 2Sm 7. Mdr 11.168. Mdr 7. 1Kor 15.35.33. Ez 48. Jr 17. Jr 7. J 20.17.5. 1Krl 8.5.5n. Ap 21.18.1. Rz 13.5. 1Krl 8.11nn.Kol 3.20. 1Kor 12.5.3.5.34. Jr 1.15n. Ga 6.6-7. J 2. Ps 15. Rz 6.5n.24. Ap 2. Jr 31.9. NOWY TESTAMENT DAR OBECNOŚCI BOŻEJ W JEZUSIE Łk 1.12. Ap 22.40. Ef 2.28.16.12n.17nn. Rz 8.9.8nn.1. Ap 3.17.5. Ap 11. Ap 14. Mt 11. Wj 33. Za 14.21.1.18nn. OBECNOŚĆ BOGA Ps 119.1nn. 1Krl 8. . Ap 14. Rz 8. 1Sm 3. Wj 34. Joz 1. Ez 10-11. 2Kor 3.23nn. Ml 3. Ps 139. Wj 40. Ez 48.10.8. 2Sm 7. Iz 60. Iz 62. Łk 1.15. J 6.23.1. J 14. Iz 65. Ap 21.14. Ap 1.15.20. 1P 1.11.4. Ef 2. 2P 3.5. Am 5. Ga 5. J 16.19n.16nn. Pwt 12.63.16n. Mt 16.18. J 17. Mt 25. Ez 34.6.16.16.8.14.26. 1J 4.24. Ga 2. Ps 29.27n. Rz 8.10. 1Kor 13.19.56n.11.35.8.19. Ap 22. 2P 3.24. Rz 7. Rdz 1.43n.17.1-5. Iz 52.16-25. Ps 23. Rdz 28.11-16.2. Iz 40.9. Mt 28.14. 1Krl 19.5.13.27.1.151. Dar Boży. Ez 37.19n. Mt 1.14n. Iz 43. Ap 5. 2Krl 18. Ps 145. 2Kor 5. Kol 3. TAJEMNICA OBECNOŚCI W DUCHU J 16.10. Jr 12. Iz 48.10n.11. 1J 5. Rz 8. Iz 6.26nn.16-19.17.26nn.16.8. Kol 3.23-33.28n. 2Kor 4.12.21nn.19-23.42n. Łk 23.28. OBIETNICA OBECNOŚCI BOŻEJ Rdz 17. 2Sm 7.24. 1J 1. Dz 17. 1Kor 3.3n. Ef 4.7.9.1-16.2. Wj 19. Dz 9. Jr 1.19. Ps 18.5. J 17.9. Mdr 3.16. Wj 19. Am 5.10nn.28. Jk 1. 2Kor 4. Pwt 16.15.29.12.7.14. J 3. NOWA JEROZOLIMA Hbr 10. Iz 44.4. Rz 8.8n.7. Iz 7.2. Łk 10.35. Sdz 6.41nn.13.3.9. 1J 3.1. Ps 104. Rdz 28.2. Iz 66. Ps 16. Iz 66.28. Iz 57. WARUNKI OBECNOŚCI BOŻEJ Szukanie Boga.15. Wj 3. Tt 3. Ap 21.17.11. Rdz 48. J 14. Ap 3.24. 1J 5.12. Ap 3.16.22nn. Rdz 6.14.12-13nn.31. 1Kor 12.22.1-15. J 3. Wj 3. Mdr 9. Wj 13.10.8.19. J 3. J 1.29n.14. Tt 3.2n.14.10nn.10. J 17.6.3.32. Ap 1.8-16.30.15.12. Ap 21.5.9.25nn. Mt 22. Ap 21. Iz 58.15.2.16n. J 8. 1Krl 8. Iz 52.9. Ef 1.4nn. 1Kor 10. 1Krl 17. Prz 8. Iz 42. Ef 3. Dz 2.24. Rdz 26. Jr 17. Mt 16. J 8. PEŁNIA OBECNOŚCI W CHWALE OJCA 2Tes 3. Mdr 6.7. Kol 1. Ps 46. J 16.18. Rz 8. Ga 5. J 6.20. Ap 21. Kol 2.

2Kor 1. OBIETNICE OBIETNICE I WIARA Lb 23.11. Jr 31. Łk 1.9.15. Rz 4. J 1. Prz 20.14.5n.5-7.1. J 6. Ap 22.26.20. Jana.1.11n. J 1.63.17. Rdz 12.2nn. Rz 4.13nn.25n.18.20. J 13. Mt 10.9.24n. Rdz 11. Iz 42. Ef 3. Ps 2. Rdz 12. Mdr 3.11. Rdz 15.1.13nn.6. Rdz 17.12.7. Rdz 17.19n.7. Wj 19. 2Sm 7.13.5.15n.9.2. Am 3. Dz 2. Za 6. Rdz 1. Ps 51.15nn. Syr 24. Mdr 4.15. Rdz 17. Iz 60. Iz 54.2. Iz 7. J 17. IZRAEL JAKO LUD OBIETNIC Obietnice dane patriarchom.16. Ga 3. Iz 56.13.16-18.7.12. Rz 4. Dz 2. Ga 3.4.15.15.45.17.16. Rdz 15. Rdz 13. Ps 105. 2Kor 1.41.28. Iz 43. Łk 22. Rdz 12.26. Hbr 6. Jr 23. Iz 4.33. OBJAWIENIE STARY TESTAMENT Hi 42. Ef 3. Mi 5.13.11. OBIETNICE JEZUSA CHRYSTUSA Synoptycy. Obietnica Ducha.3nn. 2Mch 7. Obietnice a Prawo. Hbr 11.24.69. Mdr 7. Rz 4.9. Łk 6. Hbr 11.5.3.19. Rdz 3.16.4. Mt 28.8.17n.10.22-31. Wj 19. Ez 34. Ps 110. Wj 33. Ps 73. Hbr 11. Ef 2.23.19-22.16-29. Ha 2.1n.20.15.39. Mt 4.21n. Hbr 6.7nn.4. Kol 2.19.28. Hbr 6. Dn 2. J 14.10. Mt 4. Iz 11. Obietnice Mądrości. Ef 1. Iz 48.1. Ga 3.8n.38n. 2Kor 5.12. Jr 23. Rz 9. Rdz 12. Mt 5.5n.7. Rdz 12. Rdz 4. J 16. Hbr 11. Dn 12.20.45. Dn 7. Rz 8.4. J 19.12.22.6.35.32-36.4-7.16. SPOSÓB W JAKI DOKONUJE SIĘ OBJAWIENIE .17nn. Mt 5. Łk 24. J 14.33. Iz 48. Dz 10.1-5.6. Ps 110. Łk 6. 2Sm 7.2n. Rdz 22. Mdr 1. Rdz 22. Prz 8. Jr 33.8-11.Kol 3.17. Łk 1.23.1. Rdz 1. Iz 45. Rdz 17. Rz 5.14. 1Kor 1. Rdz 35. Hbr 11.4. J 3.9.6. Ps 119. Iz 43.20. Prz 8.3. Obietnice mesjańskie. Ps 89.18. Wj 24. Rz 11.4. Rdz 34. Pwt 29. Mt 19.29. Obietnice dane Dawidowi. Ez 37. Dz 1.19. Ps 73. Iz 26. Iz 9.5. Ps 16.17.3. 2Krl 7.16. Rdz 17.3.8n.32. Ez 36. Iz 11.3n. Syr 24.23n. Hbr 11. Rdz 17. Rdz 26. Mdr 7.12. Rdz 3. Za 3.12.30. Obietnice nowe. Łk 1.23n.1-5. Syr 44.39.32.19.24. 2Sm 7.23.22. 1Sm 8. Rdz 28.21-30. Za 6.5.1.14. Ewangelia św.5.5.19.14. CHRZEŚCIJANIE DZIEDZICAMI OBIETNIC Dz 2. Joz 24.8.1.29. Iz 60.28.73. Prz 8.

Dz 1. Jr 23.19-23.21. Tt 3. Dn 2.26n.10. 1Krl 19. . Objawienie przekazane. Lb 12. Mdr 13. Mdr 13. 1Sm 28.16. Prz 8. Dn 5. Ef 3. Iz 52. Wj 3. Łk 17. Syr 43. Jr 1.14.25-32. Pwt 18. 2Tes 1.15-21. Rz 1. Oz 6. Rdz 44. Mt 10.5-10. Am 3. Rdz 15.15. Ez 9.5. Prz 2. NOWY TESTAMENT SYNOPTYCY I DZIEJE APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa.19. Rdz 20. Hbr 9.19n. Wj 33.2.6.15.19. LISTY APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa. Dn 8.26.1-6. 1Sm 15. 1Kor 2. Lb 23. Rdz 3.5n.5.30n.15-18. 1Kor 1. Tt 2.8.13.2. Wj 18.7. Mt 6. Iz 60. 1Kor 13. Rdz 37.11nn.26.30. Mk 13.12-14. Dn 9. Mk 16.1-6. Apokalipsa.1-5. 1Krl 22.16.28. Wj 13.5n. Rdz 3.16.1nn. Jr 1. Ez 1.7. Prz 9.1n.1. Dn 4.1-9.22. Sdz 2.26.9n. Rdz 12.9.35.25-27.7. Iz 40.3n. Mt 16.3nn. Rz 16. Dz 2.14. Wj 3.4-8.9n.6. 1P 1.13n. Iz 60.7-14.11.1-4.1. 1Sm 28.26. 1Sm 9. Iz 52.5-14.4.12. Kol 3. Ga 1. Wj 19.4.11. Ps 119. Dn 4.10n. 1Krl 3. 2Kor 4.1. Mt 16. Dn 5. Ez 1.11. Ku objawieniu doskonałemu. Rdz 16.6n. Objawienie przekazane.17. Syr 42. Mdr 7.14nn. Dz 1. Ez 40-48. Ku objawieniu doskonałemu.4-11. Wj 33.1nn. Wj 3.4-16.10nn. Ef 6.17.5. Pwt 33. Refleksje mądrościowe. Rdz 40-41.24. Lb 12. Kpł 19.28. Rz 1. Wj 20. Iz 28. Iz 2. Prz 2. Rz 3.6. Ez 1.10. Mt 11. Dz 2.21. Ps 19. Rdz 31.1.14. Prz 8.15n.23-31.23.20. Mk 4. Hi 25.16.12n. Wj 34.11nn.97.16.27n. 1P 1. Iz 6. Prz 8.13. Pwt 13.16n.23. Ef 3.6.11.12-15. Mdr 7. Ef 1.15-21.22-41. Ga 1.21. 1Krl 22. Lb 11. Kol 1.8. Wj 14.6. Ps 119.7. Kpł 19.1nn. 1P 1. Rdz 31.41. 1Krl 19. Iz 40. Lb 23. Am 7.19nn.20. Dn 5.3nn. Łk 17. Mt 28.1-21.7.8. Wj 33. Prz 8.3.7-11. 1Sm 23.33.Techniki archaiczne. Iz 6.40.15.32-36.12.31nn. Sdz 7. Bóg przez to czego dokonuje tu na ziemi objawia również samego siebie. 2Tm 1. 2Kor 5.17. Rz 8. Syr 34. Mdr 8.7-13. Lb 27.2. Pwt 18.17.8. Łk 1.17.15n.12. PRZEDMIOT BOŻEGO OBJAWIENIA Bóg objawia swoje plany.25n. Jr 1.21. Sdz 18.2.26.2. Ga 1.11. Iz 40.26. Dz 2. 2Sm 7. 1Tm 3. Mt 13.1nn.17.30. Rdz 21.15-43. Objawienie prorockie.47.11. Jr 27.1n. Wj 25.1. Syr 44-50.6.7. Rz 1.16. Pwt 29. Mt 8.13-53.8.20. Syr 39. Dn 5. Mk 4.4n. Koh 5. 1Sm 14. Łk 10. Rdz 44. Dn 7.

Mk 14.20.17.10.13n.8.59-63. 1Kor 1. Oz 2. Ap 12.44-45.4.11.12. Iz 1. Iz 47.14.27. Iz 52.6. 2Kor 4.11.2. Wj 33.1. Ez 23. 2Sm 1. J 1.2. 1J 3.24.4.5nn. Hbr 13.2. Prz 8. Iz 54.19nn. Ps 105. 2Sm 14. J 3.32.31.4-8. J 21.14. Ap 21.4n.4. OBLUBIENIEC-OBLUBIENICA Iz 54. Ps 51. Ps 80. Ap 1. Prz 27.24. Ne 2. Twarzą w twarz z Bogiem.50. Ps 42. Ap 14. Mt 5. Ap 22. 1J 1. 1J 3.6.32. Jr 2. Iz 63.15.14.4. 1J 1. Prz 15.15.12nn.9. J 1.18-23. Ap 17. Ap 22. Est 1.9. J 6.8.8.31. Pnp 8. Syr 13. Iz 40. Ef 5.14.11-16.21. J 1. 2Sm 17.7n.9n. Ps 80.3.4. J 4. Mdr 8. Tt 3.9. Ps 80. Ps 30.1.3.16.2. Prz 8.8.25nn.17.11.18.20nn.20.2. Hi 29.5. Na obliczu Chrystusa. Hbr 1. Ap 21. Syr 35. Mdr 8.23. Sdz 13.9.25.14. Am 5.13.7.28.6. Ap 22.10. 2Kor 11. 1Sm 16.18. Sdz 2. J 3. Ez 2. Iz 13. Lb 6. Ku objawieniu doskonałemu. Ps 45.2-6. Jr 30.25.6.11. Wj 33.1. Prz 16. Doświadczenia Ozeasza: oblubienica umiłowana a niewierna .1-43.18. Jr 11. OBLICZE Oblicze i serce. Ga 4.14. 2Kor 3.7.8. Oblicze i władcy.37. Oz 1-3.4. Ps 104.6n. 1J 4.65. Ps 104. Objawienie przekazane.22.29. J 14. 2Kor 4. Ap 10. Mdr 8. Ap 21.3.16. Pwt 28. Mdr 7.17. J 12. 1Kor 13. 1J 3.22. Sdz 2. Mt 17.21. Ez 16.19.7. Ap 1. Wj 33.3. APOKALIPSA Ap 5.5. Kościół Oblubienicą Nowega Przymierza.3. Syr 15.1n.29.5.2. Mdr 8.6. 1J 2.11-19. Mdr 7.ŚWIĘTY JAN Objawienie Jezusa Chrystusa.8.19. Mądrość a zjednoczenie z Bogiem.9.22-27. Dn 8.2. Ap 19.14. Pwt 4. Prz 8. Iz 61. Jr 2. Syr 13. 1Kor 11.24. Oz 2.2. NOWY TESTAMENT Baranek jako Oblubieniec Nowego Przymierza.17. J 17. Oz 2.20.18.7. 2Kor 3.8.15. Ap 20. Wj 34. Iz 46.8. .22.2.18. Ap 12. 2Sm 1.20.9. Dn 1. J 17. Mt 22.26. Pwt 4.15n. J 1. Iz 62. J 1. STARY TESTAMENT Wj 3. J 16.14. J 21. Ap 17. J 16. J 16. Ps 4. Ps 11. Lb 23.18. J 7. Ap 11. Ez 16. Ap 5.2. J 1. Jk 2.8nn.16.2. Mdr 9.2.24n. Wj 33. Prorocy: Oblubieniec kochający i wierny.7.29n. Ps 27. Jr 31. J 2.6n. Iz 54.28.5. Szukanie Bożego oblicza.22nn.

15. Joz 24.1. Kpł 12.5n.4.17.3.2.13.18. Mt 16. 2Mch 2.5n. Ez 30.6.2. Ap 19. Ps 18. Rdz 9.34. 1Krl 18.5.25-26.8. 1Kor 15. Wj 14. J 9. Ez 34. Obłoki eschatologiczne.3-14. Mt 15.20-18. Mdr 17.18. Ne 9. Chrześcijanie w obłokach.35. Oz 13.24.40.25n.3n. Mdr 2.13. Ap 11. Mt 22.7.3. Ez 38.22. Chrystus i obłok.6. Mt 22. Mt 25. Łk 18.11nn. Syr 1.3. OBŁUDNIK Iz 29. Nowy Testament.34. Pwt 1.44n.9. Jud 1.5. Mt 5.56. Wj 13. Ps 104.33.6. Jl 2.12. Iz 66.7nn. Hi 7.6. Rdz 5. Wj 14. Mt 23.20.13n. Wj 16. Iz 63.2. Jr 18. 1Tes 4. Wj 19.9n.14.30.10. Łk 3. MĄDROŚĆ OBRAZEM WZNIOSŁOŚCI BOGA . 1Krl 12.39. 1Kor 11.3. Jr 4. Pwt 4. Hi 22.9. Ez 30. Mt 6.16nn. Ps 78. Rz 1.13.14. Lm 3. Jk 3.5. Iz 63. Ps 104.34. Ez 34.12. Mt 24.3n.26-33.16. Na 1.15. 1J 5. 1P 2. Dz 1. OBŁOK Hi 36. Ez 43.1-13.56. So 1. Wj 40.27n. Iz 5. ZAKAZ SPORZĄDZANIA OBRAZÓW Pwt 27.10nn. Syr 36.14. J 19. Łk 12. Ps 97.18.21n.48. Wj 33.38.12.4.8.64.4n. 2Sm 22. 1J 4. Pwt 5. Ps 8.33. Wj 33. Mt 23.14. Rdz 9.13. Rdz 9.44. Mt 22.12. Ślepiec oszukujący samego siebie. Ap 1.22-37.1nn. Na 1.15. Ez 38.9.2n.12.1-10. OBRAZ J 1. Formalizm obłudnika. 2Kor 3. Mt 23.13. Mt 9.Gody wieczne.3.8. Iz 4.27. Mt 15.24. Jr 4.2.28n. Mt 23.7. Mt 6. Rdz 1. Syr 32.26-29.1n. Mdr 7.15.9.3. Mt 12. Ps 105. 1Krl 8.1nn. Dn 7. Ga 2.12. Wj 24.34-38. Łk 13.12-18.1-8. Mt 17.15.20. Mt 7.7. Łk 1. Mt 12.51. Łk 9. Oz 8. Ciągłe niebezpieczeństwo obłudy.9. CZŁOWIEK OBRAZEM BOGA Stary Testament.9-28.16.18. Dz 7.17. Mt 23. Wj 32. Mt 26. Ap 14.12. Wj 40.46.1nn.24-25. Mt 23. Mt 6.1n.4. Ap 22.19. Ap 19. Łk 12.4.19-23. Iz 19.20. Mt 24. Ps 78.38.23. Oz 6. Wj 20. Kolumna z obłoku i ognia. Mt 23. Iz 45.20. 1Kor 10. Ef 5. 1Tm 4. Rdz 1.7.24.2. Mdr 13. Ez 10.6. Wj 14. Obłok i chwała Boża.14-18.25-32.

Kol 2. J 8. Mk 10. Łk 2. Iz 53. J 14. Ga 6.28. Ga 3.14. Rz 8.29.26.5.3-14. 1Mch 1.48. 1Kor 1. 1P 1. Łk 1. Kol 3. Iz 53. Ga 4.5n.5. 2Kor 3. Kol 3.14.7nn. J 12.28. Odkupienie mesjańskie.24. Pwt 10. J 12.9-12.14.49.19.28. Rz 3. NOWY TESTAMENT Łączność ze Starym Testamentem.6. Ef 4.26.29.7.21. Dz 3. Rdz 21. Ga 3.36. Iz 63.33.23.13. Dz 2.32.18.31n. 1P 1. Rz 15.8.Mdr 7. 1P 2.6. 1Kor 6. 1P 2. Ap 20. Prz 8. Ez 44.26.49. CHRYSTUS OBRAZEM BOGA J 1.45. Dz 4.33. Mt 20.15.18. Iz 62.3-6.7. 1Kor 7. CHRZEŚCIJANIN PRZEMIENIONY WG OBRAZU CHRYSTUSA 1Kor 15. Kol 3. Ps 130. Joz 5. Wj 4.38.30. Wj 4.48. Dz 15. 1Mch 1.16.4.10. Dz 10.2.28. J 1. Wj 12. Rz 3. Pwt 30.19.23.12-22. Dz 20. Pwt 26. 1J 3.7nn. Rz 2.11n. Iz 53.28n. ODKUPIENIE Wj 12.23. Kol 1.4. NOWY TESTAMENT Praktyka obrzezania. Wj 19.13. Ga 5.31n.6n. Jr 4. J 17. Jr 6.13.3. Hbr 9. 1Mch 1. 1Mch 2.60. Ap 5.18. Mt 21.9-14.31. Jr 31.68.28. Ez 44. J 1.30.15. Rz 10.59. J 17. Obrzezanie jako znak przymierza.4. Rz 8. 1Kor 15. Łk 1.18n. Rz 8. Ef 1.11n.20.16.27. Ha 2. Jr 9. Kpł 12. Rz 8.8-12.9.23n. Rz 8.3. Ga 6.21. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Rdz 17. 2Kor 3.24.29. Ga 5.13.2. Ez 16.12.19.27. Ez 36.21. Wj 6.9. Ef 1. Dobrowolna śmierć Jezusa Chrystusa. J 7.5.18. 1Sm 17.24.44. 2Sm 7. Ps 118. Ef 3.14.23. Kol 1.4-8.13n. Kpł 19. STARY TESTAMENT Wyjście z Egiptu i Przymierze. 1Krn 10. 1Sm 17.10.45nn.17. Dz 1. Dz 5. Ez 36.9.10.10. Obrzezanie serca. 1Kor 11. Tt 2.15.22.12.46.6-29. Sdz 14.11-12.9.2-4. Kpł 26.25. OBRZEZANIE STARY TESTAMENT Obrzezanie jako znak przynależenia do pewnej społeczności. Flp 2.23. 1Kor 15.24nn.29.37nn. Wj 19. Mt 26. Wj 14. Łk 2.28.33. Jr 31. Tt 2. Dz 2. 1Kor 7.4.3.25. Rz 4. Łk 21. Obrzezanie duchowe. J 1. Hbr 2.41.49.29. 1Kor 15.13. Rdz 34. Dz 10-11.7. J 7. Rz 6. Joz 5. Łk 24.49. . Ef 1.6nn.7.18-4. J 5.4.11n. J 18. 2Mch 6. Rz 3.21nn. Wj 12.13. Flp 3.60-63.11. Flp 3.9. 1Kor 11. 1Kor 15.11.2-9. Kol 2.42.28.

Mt 9.12. 2Krn 14. 1Krl 5. Ne 9.11.27. Rz 5.2n.39.2. Rdz 2. Ap 14. J 19.2. J 12.4.9. Wj 34. Przedsmak pełnego odpocznienia.25. Za 13.4.13.34. Dz 10. Ga 3. Łk 9.7-4. Łk 24. Wj 23. ODPOCZYNEK Koh 1-2.11. KU ODPOCZNIENIU BOŻEMU Ziemia Obiecana jako zapowiedź odpoczynku Bożego. Rz 8. Iz 7. Ez 39. J 19.51.3.31.34.28.4. Mk 10.13.2. Pwt 32.20. Rz 5. Łk 24.5.13. Ez 20. Odpoczynek i niebieski.6.16. 1J 3.10.9.13.22n. J 18. Rz 8. Ez 47. J 14. J 15. Rz 8.2n. Ga 1.9. Pnp 3.20.5n. Syr 51.11.21.32.17. Rz 6. J 1.7-11. 2Kor 5. J 13.46.23. Ap 5. 1P 1.19. Hi 3. 1Krn 22. Pnp 1.45.27.30-31. Kol 1. Syr 24.8. Odpoczynek znakiem uwolnienia. Ez 38. Mk 3.39. Dz 5. Dn 12.10.1. Rz 5.12-16. So 3.4.21n.5. J 18. Ef 2. Ef 5.4. Łk 24. Rz 5.18.11.17. Koh 2.13.12n.45.11. Ga 6. Objawienie odpoczynku Bożego.14. Ap 14. Rz 8.4. Iz 53.7-10.7. J 12. J 17.21. Koh 9.Śmierć i zmartwychwstanie. Iz 30. Jr 31.36nn.1. Ps 132.19. 1Kor 15. Ps 23.25-28.7. Flp 2.10n.6. Pnp 2. Iz 53. Ga 2. Ez 34. Ps 95. Ps 55.8.8. Wj 31.13. Rz 8.10. Joz 21. Tt 2.39.20.1. Iz 7.36.13.12. Syr 24. Ps 66. Ez 38-39. Ap 12. J 19. Iz 53.14.14.13n.2. Pwt 5.10n.37. Hbr 3.43n.26. J 14. 1J 4. J 16.15. Flp 2. Mk 2.16. Łk 9.21. Pnp 8. Zwycięstwo nad grzechem w ciele.8.8. Hi 9. J 15. Ez 40-42. Syr 6.12.30. Tajemnica miłości. J 4. Ef 5.31. Sdz 1. J 10.20. Ez 36. Odpoczynek a święto.24. Ef 1.3-6.13. Iz 40.6.35.56. . Ap 4. Flp 2.12.16. J 12. Rz 8.1n.9.15. Jr 30. Iz 7. Odpoczynek jako udział w odpoczynku Stwórcy. Ga 2. Rz 8.14n. Za 12. Ps 39. Rdz 2-3.25nn. Ps 16.32.8.32n.27. Jr 31.15. Rz 8. Rz 8.31. Iz 57. J 5.4. 1Tes 1. Jr 6.3. JEZUS CHRYSTUS JAKO ODPOCZNIENIE DUSZ Odpoczynek i odkupienie.22. J 12. J 3. Rz 5.1nn.20. 1Krl 4. Rz 6. Rz 5. Rz 8. 2Sm 7. Sdz 1.9n.9.4.16n.31.8. Iz 58. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Przez człowieka grzech wszedł na świat. Mt 12.7. J 19. Łk 24. Rz 8.12. 1Tm 2.29.10. J 20. ODPOCZYNEK I PRACA Wj 20.39. 1J 4. Pnp 3.5-8.23.7n.30.13.4. Rz 8.6. Mt 11. Koh 8.1nn.11. 1Krl 8. Mt 8. Łk 3.6.16.2.

24. Kpł 1. Dz 4.6.7. Wj 12.4. Mk 14.6.4. Iz 56.11. do syntezy podanej w Księdze Kapłańskiej.8n.10n. Wj 19.15. Łk 22. 1P 1.6.13.16-23. 1J 5. Iz 66. Ba 1. Rz 2. Dn 9. Dz 20.20. 1Kor 5. Rz 3.24.9.15.24. Ps 50. Ps 22.33.13n. Jr 2.5.31. Szczyt pobożności wewnętrznej w Starym Testamencie. Hi 1.14. Rz 7. Wj 23.8.20.8.10nn. Kpł 17. Jon 1. Dn 3.6. Rdz 4. OFIARA Rdz 8.30.11. Iz 43.7nn. 2Krl 16. Rdz 14.31n.26.3.25.9. Prz 21. Pwt 4.9.15. J 19.38nn.34.26.16.11.20. Pwt 33. Wj 13. Iz 59.32. Sdz 13.31. Sdz 20. Ef 1.9-21.64.6. Kpł 1. Mi 6.5.5. Wj 20. Ap 1.2.1.18n. Sdz 11. Ps 69. Iz 1. Pwt 12. Ps 51.1.14. Sdz 11.2.37. 1Krn 29. 1Sm 1. J 12. J 13.36.11.16. Wj 24.4nn. Kpł 16. Kpł 24. Syr 35. Ps 51.20nn. Oz 6.7.9. Prymat pobożności wewnętrznej. REFLEKSJE KOŚCIOŁA NAD OFIARĄ JEZUSA Od ofiary na Kalwarii do Uczty eucharystycznej.24n.8.8nn. Ap 5. Iz 53.18.18. J 19. JEZUS SKŁADA SAMEGO SIEBIE W OFIERZE Mk 10.17.24.6. Mk 12. 1Sm 26.17. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem.20. Wj 24. Kol 1. Wj 5. Ps 40.7. 1Sm 3.6. Ap 5. Dz 3. Iz 53.7. Rdz 12. Rdz 8. Rdz 8.23. Rz 5. NOWY TESTAMENT Mt 5. Mk 12. Iz 59. Wj 18.7.3. J 11.15. Wj 24.18n.22nn.1-10.21. Dz 5. Sdz 6. Kpł 3.9. Pwt 12.7. Ef 2.3.15.1-6. Pwt 14. RÓŻNE ASPEKTY OFIARY Od typów różnorodnych przedstawionych w historii. Mk 9.16.27-31. Ps 51. Rdz 15.4nn. 1J 1. do złożoności obrzędów.27. Rdz 22. .5-11. Syr 34. Dz 2. Ga 3.17-30. Mt 26.7. Ezd 3. Zastanów się co uczyniłeś. 1P 1. Pwt 18.14.33. Kpł 1-7. Ml 1.7.23-30.28. J 17. Ez 18.23. Iz 43. Ps 27.21.8. 1Sm 15.45. Dz 3. Pwt 26.7.7n.13n.10. Mi 6.22. Kol 2.23n. OD OBRZĘDÓW ZEWNĘTRZNYCH DO OFIARY DUCHOWEJ Obrzędy zewnętrzne jako znaki "ofiary duchowej". Rz 11. Am 4. 1Sm 7. Iz 59.19. 1Krl 8. Prz 21.23. 1Sm 3. 2Sm 12. Mk 1. Wj 24. Oz 2. Ewangelia. Am 5.18nn. Mi 6. Rz 5.7.8.19.18. 1P 1.26. Kpł 22. Oz 4.Grzech poznałem właśnie dzięki Prawu. Jr 7.30n.55nn. 1Krl 16. Rz 8.12.15.7. Dn 3.5.11-16. 1Kor 10.3. STARY TESTAMENT EWOLUCJA OBRZĘDÓW OFIARNICZYCH Od prostoty pierwotnej.8.32.14. 1Sm 15.20.13. Sdz 17. Dz 3. Am 5. Ps 54. Kpł 5. Rdz 15.6nn. Prz 15. 2Sm 24.6.25. J 3.19. Oz 4. Rdz 8.6. 1Sm 20.10.19.

14.10-14. Iz 48. So 1.10-11n.4. Za 2.48. Iz 31.29. Ml 1. Pwt 5.1.17.17.12. Kpł 18.50. 1Kor 3. Iz 4.14. Am 4. Jr 15.16. Za 12. NA PRZESTRZENI DZIEJÓW Ofiary całopalne. 1Kor 10. Jdt 16. Flp 2.26.54n.22. Jr 17.18.1nn. ZA DNI KOŚCIOŁA Jezus.27-33.11. Pnp 8. Iz 66.1nn. Wj 19.21. Łk 12. Ap 20.12. Pierwsi chrześcijanie.18-22. Prorocy i ogień. Ez 1. Tradycja prorocka.24-10. Kpł 9.2. Hbr 10. Sdz 6. 2Mch 1.9. Ez 10.53-58. Ap 15.24.17.21. Iz 9.27. Mt 13.1Kor 10. Jr 19. U KRESU CZASÓW Ez 22. Pwt 6.40. Wj 3. Iz 6. Iz 29. Mk 9.1.5.18.5.42. Wj 34. Hbr 10. Pwt 4. Kpł 18. Ap 1. Syr 48.18nn. Iz 66.21.17.6.1.16.6. Mt 11.9. 2P 3.5. Syr 2.10.38.6-13. Ez 28. 2Krl 2. Syr 35. Jk 5.2.12-17.6.9.12nn.11.27-30. 2Krl 16. Iz 30. Rdz 15.29. Hbr 13.5. Pwt 5. Pwt 9.17n.18.11. So 3.7. Od ofiary Głowy do "ofiary duchowej" członków. Syr 7. Pwt 5. Jr 23.28.6. Łk 9. Za 13. Hi 22. Mk 9.5n. 1P 4.24. Ml 3.17. NOWY TESTAMENT PERSPEKTYWY ESCHATOLOGICZNE Jezus. J 6.10-11. 1Krl 18.31. Dn 7. Kpł 6.3. Hbr 9. Mt 13. 1Krl 19.20. Rdz 22.9.4-2. Hbr 9.10. Wj 34. STARY TESTAMENT TEOFANIE W jednym z głównych przeżyć. Apokalipsa.10. 1P 2.35.29. Rz 12. 2Krn 7. 2P 3.2-6.23. Iz 29.2.15. Hbr 10. Ab 1.18. 1Krn 21.24.15-10.2-6.27. Pwt 5.4.8.8.10. Pwt 4. Hi 20.12.18.26. Jr 6. . J 15. Pwt 4. 2Krl 1. Rz 15. Mt 13.2. Hbr 8.35. Pwt 9. Iz 6.6. Lb 16.6n.7. Pwt 18. OGIEŃ Rdz 15.3.53. Hi 15. Hi 1. Ap 5. Jr 20.15.21. Ap 19. Pwt 5.14. Tradycje deuteronomiczne i kapłańskie. Jr 7.6. Am 1. Rdz 19.22. Pwt 5. Ml 3. 2Krl 21. Jr 17.2n.15. Wj 20. Iz 30.5. 2Tes 1.19.4n.14n.34.16. Wj 9. Ap 20.16.27-33.19. Mądrość i pobożność.15. Obrazy i rzeczywistość. Hi 20.6.17. Mt 5.43n.12. Mt 3.18. Pwt 6. Mt 7.24. Dn 3.15. Flp 4.49n.9. Łk 17.

1. Jr 2.5. Ps 27. Mt 6.7nn.19-22.3-8. Iz 63.27.28.20. Ez 36.9. OJCOSTWO BOGA OJCÓW Od ojców do Ojca.12.18. Mt 23. Rdz 24. Rdz 34.7.29.25. 2Sm 7.20-27.2. Hbr 12. Sdz 18.11. Dz 13.33. Ps 29. Dz 1.7. Oz 12. OJCOWIE-OJCIEC OJCOWIE WEDŁUG CIAŁA Głowa i pan.32.10n. Iz 64. Ef 3. Ezd 9.19. Rdz 21. Rdz 12.9. Iz 45. Mt 21.26. Mt 6. Prz 13.8. Mt 8.16.11n.14.2.3.3. Rdz 28.11-32. Ps 73.6.10.36. Iz 1. Rdz 9.25.19. Syr 44-50. Ml 2. Od nauczania do żywej rzeczywistości. Mt 5. Wj 3. Transcendentność ojcostwa Bożego.29n.19. Mdr 12. Rdz 1. Iz 64. Rdz 5. Iz 51. Ps 82. Iz 30.7. Mt 3.2.26. Łk 19. Rdz 45. Mt 6. Pwt 32. Wj 21.12n. Rz 4.13n.13.51-61. KTÓRY OBJAWIA OJCA Mt 6. Lm 5. Łk 3. Ps 82.2n.13-18. Protoplasta pokolenia. J 8.32.16. Joz 17.4.5. Sdz 17. Ga 3.3. Syr 30. Oz 11.7.11-18. Pwt 8. Prz 3.27. Rdz 36. Jahwe Ojciec Izraela. Ef 3.13-16.39n. Ga 3. Syr 44. JEZUS JAKO TEN. Ps 103.9.12. Ps 89. Rdz 32. Jr 31. Rdz 18.3n.1nn. Łk 6. Pwt 32.14n. Syr 18.11.11.48.44.22. 1Kor 10. Tb 13.37.25. Rdz 48.10.24. Rdz 21.9. 2Krn 6.1. Hbr 12. Mt 6.1n. Rdz 20.18. Rdz 49. Łk 11.3.11. Rz 1.2.16.18-55. Rdz 17. Rdz 5. Dz 2. 1Krn 2. 2Krl 2. Jr 3.5-13. Ps 2.5. 2Krl 3.10. Est 8.5. Jr 35. Mt 6.1-13. Ps 73. Prz 1.14. Dz 3.12. 1Tm 2. Ml 1.23-38. Iz 65. Mt 8.7.16. Est 3.30-38. OJCIEC JEZUSA .16.12. Ba 3.6n. Jahwe jako Ojciec króla. Wj 4. Iz 64.4.12.18. Mt 25.1. OJCOWIE WEDŁUG DUCHA Rz 4. 2Mch 6.15. Mt 11.1. Pwt 14. Iz 30. Łk 24.6.4-6. Od jednego narodu do całego rodzaju ludzkiego.24. Ga 3.2nn. Ga 3. Ez 33.8.29. Łk 6. Mdr 2. J 8. Rdz 19. Rdz 46.4. Iz 56. Ml 3.25-34.7.15.16. Mk 9.8.36.3. Oz 11. Jr 32. Ps 110. Iz 19.18. 2Sm 7. Hi 1.4. Rz 11. Rdz 42. Iz 63. Ku przełamaniu pierwszeństwa rasy.17.5. Ga 6. Jr 31.3. Mt 5.6.21. Pwt 32.13.14.8n. Rdz 5. Łk 15.31nn.1-4.14n. Prz 8.13.10.32.13. Ez 18. Kpł 19. Mt 18.12.2nn.7. Ga 4.7-11. Dz 3. Ps 2.Kościół. Ml 2.3n.16. Rdz 38. Rdz 15.27nn. Ez 16.1nn.7n.11. Dz 13. Mt 6.9.3nn. Jr 3.5. 2P 3. Dz 3. Mt 7.18. Rdz 10.1.6.1.12nn. 1Mch 2.1. Syr 23. Rdz 12. Hbr 12. Iz 43.48.27n. Rdz 2. Iz 9. Iz 63. Za 12.4n. Lb 11.6. Mt 7. Lb 27.32nn.10.33.27.7. Lb 3. Wj 20. Syr 5.1.2. Ps 89.17.32n.8.1nn.

J 17.19-23.36n. J 19. Ef 1.9-17.2. Prz 27.36.4. J 12. Ga 4.6. Ha 3. Mt 7. Syr 24. J 6.34.30.3. J 5.8.30. J 1. Ne 9. J 5. Est 2. Ps 45.4.21. Mt 25. Rdz 33.57n. Za 4. Mt 11. 1Kor 10.54-57.15.15n. 1Krl 17.3-8. J 4.34n. Ga 4.24. J 8.26. Syr 24. Ga 4.2. Prz 5. J 17. Mt 18.9.14n.29. Kpł 2. J 5.7.1. Wyrwanie z ojczyzny.1-6. Kol 1. Jr 31. Rdz 23.20n. Lb 28-29. Łk 19. Dz 2.10.10.14.49.8.36. Ga 4. Rdz 12.13.31.14. J 5.46.19. Ps 109. 1Tes 1. Ps 137.14-17. Mt 11. Rdz 12. Ef 1. Rz 8.18. Oz 2.20. Łk 13.20.12.6nn. Nowa ojczyzna. Rdz 47. .11. Jk 4. OJCIEC CHRZEŚCIJAN J 1. Łk 7. Iz 1. Mk 13.3. J 14.1-6.14. Kol 1.39. Mt 7.6.13. Rz 3.18.8.7n.17-20. Ps 45.9.11.38.3.13. Oz 12.30.25nn.1.24.32. Łk 21. J 10. Mk 12.12.4.28. Pnp 1.6.41.14.1-7. Mk 6. Kol 1. 2Krl 4. Łk 19. Hbr 11.26nn. Rz 8. 1Kor 8. J 20. Jezus i Jego ojczyzna. Rz 8. Ps 104. Pwt 7. Ef 2. 1Sm 10. Łk 13. Łk 22.24nn. 2Kor 1.13n.44.3. J 1. Jl 2.17.18.5. Ga 3. 1J 5.29.12.39n. Mt 5.10n.32. 1Sm 16.3.13. 2Kor 11.15.1. Rdz 35.21.16-18. Ps 133. 1P 1. Sdz 6.3. Od pamiątek do miejsca kultu.29nn.36.8. Rz 8. Lb 15.3. Rdz 15.6. J 17. Symbolika oliwy.6.31n.28.13.17.43n. Ba 4. J 15.5nn. Hbr 13.11.4. Hbr 1.26. Ps 128.3-5. J 17. 1J 3. Mk 14. Lm 1.14.5.5. Mt 6. 1J 1. Rdz 50. 2Kor 4. Rdz 13.26n.1. Pwt 8. 1Kor 15. Rdz 12. Ps 23. W swym odwiecznym akcie ojcostwa Bóg rodzi równego sobie Syna.18.1. Ef 2.1-7. J 10. Hbr 11.19. Ne 2. Mi 6. Łk 10.15nn.25. J 1.7. Łk 2.11. J 5.6. Rz 8.19. Syr 50.40.Bóg objawił się przez Jezusa jako Ojciec jednego Syna.6.29. Ps 87. Mt 26. Ps 95.18.14-19.5. Mt 17. J 3.41. 1J 4. OŁTARZ Wj 24. J 5. Lm 1.4n. Oz 2. Rz 8.7. Rz 8. Rdz 26.10.20-23. Prz 27.7. Mt 13. Flp 3.18n.32.4. Rz 8. Mk 9.9.12.10. Po swym Wcieleniu Syn jest poddany Ojcu. Wj 27.3.13.18.31.27. Tb 13.1nn. Łk 4. 2Kor 13.30. Ps 52.7n. Mt 25.17n. Lb 16. Mk 1. Mk 13. Pwt 11. Rz 15.30-5.10.33. J 14.11-14.49.17.15.3.9. Ga 1. 1Kor 11. Ne 9. J 17. Iz 64.14nn.14.1. OJCZYZNA STARY TESTAMENT Świadomość posiadania ojczyzny. J 10. Dz 22. Rdz 12.26. J 14.23. Rz 8.20.33.10. Mt 28. Rz 8.12. Mt 26.24. Rz 3. Łk 12.45. J 13.14nn. Mt 24.7-10.32. Pwt 6. J 12.27n. Mi 6. Mt 11. J 5. Am 6.15. OLIWA Oliwa jako dar Boży.

10.10-14.28-31. J 17. Ps 118. Mt 6.63n.25-34.45. Jdt 12. Rdz 45.22-32. J 15.26-29.8. Jdt 8. Ps 84.13-17.16.44-59.24nn.8.6. Łk 8. Woda która ożywia.1.7n. Mt 7.15-18.3nn.6. Rdz 1. Opatrzność wymaga stałej wierności. Prz 11. Rdz 20.9.4. Rola człowieka. Wj 27.6.11.6-9.3. Ez 17.8n.22.10n. Ps 36. Mt 21. Oz 10.7.5. Iz 5. Jr 2.10.28. Pwt 26. Rz 7. Mt 23. Am 3.52.15. Jr 17. Syr 10. Mt 12.9. Rdz 8. Sdz 6. 1Krl 16.11n. Jr 27. 2Krl 10. 1Krl 9. Mdr 17.25-32.14n. Prz 16. 1Kor 10.4. OWOC Łk 1. Rdz 39. J 15.6.16.14.7-18. Wj 16. Ps 26. Syr 1.10. Rdz 2. Ps 37.13. Mdr 10. Wj 34.7-14. 2Tm 2. Ap 22.6. Mk 4. Ołtarz jedynej świątyni jerozolimskiej. Rdz 1.3.24. Ez 19. Kpł 1-7. Kpł 16.11.20.7.12. Mt 10. Rdz 3. OPATRZNOŚĆ Ps 145.20. 1Kor 9. Ps 23. Mt 6. Pwt 7.18n.10-16. Rz 8. Za 8. Oz 14. Jk 5. 1Krl 3. POWINNOŚĆ WYDAWANIA OWOCÓW Rdz 1.52.14.8nn. J 2. Iz 44.30. Mt 3.32.2.2.33.17.12. Ezd 3.22. Prz 16. Rdz 35.12-16.6.30. Oz 8.4.7. Ps 33.9.12. J 15.33. Sdz 19.6n.23n.8.18.42. Prz 20. Iz 37.4. Ps 121.28. Syr 24. Rdz 28.9.20. Wj 16.18. 2Krn 35.31.1. Opatrzność stwarza podstawy do pełnego zaufania. MOC ŻYCIODAJNA CHRYSTUSA I OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO J 12. Wj 30. Syr 39. Rz 8.15. Ez 43.2.19. Am 2.27n. Mt 23.1. Łk 19.7. Łk 8. WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁOWIEKA Z BOGIEM Bóg Panem życia. Mt 3.19.22. Joz 4. Rdz 22.10.19n. 2Krl 23.18. Flp 1. Wj 20.18-36. Łk 12. Hbr 13. Ps 104. Rdz 8.27. Sdz 13. Ap 6. 1Krl 2. Ap 8.50n. J 15. Hbr 10. 1Krl 8.28. Łk 23.16-21. Dz 14. DOBRE I ZŁE OWOCE Rdz 2. Dz 17. Hbr 6.1-7. 1Krl 1.3.17. Ps 65.11. Mt 6. Łk 13.6-10.34. Mt 13.21. 2Krl 21. J 15. 2Krn 26.5n.17n. Mt 5. Pnp 2.7. Jdt 13. Pwt 32. Ps 1.24-28.41nn. 2Krn 29.19. PAMIĘĆ .24. Ps 37.9.2. Pnp 4.16. Syr 11.20.3. Łk 21.7n.1n. Lb 33.22n.46. Ps 147. 1Krl 11.8.15.19. Rdz 22.31-39.13n.11. Syr 6. 1Mch 4.14.32. Ps 103.9. Ps 92.7.27. Jr 3.5.4n.3. Syr 27. Jud 1.8.16-20. Jdt 9.5.13.26-30.1-8.8.Sdz 6. Rdz 41. Mdr 14.8.8.33nn. Iz 45. Mt 5.18nn. Ga 5.17.2. Ps 43. 2Krl 16. Mt 6. Dz 14.10. Jr 17.21. Od znaku do rzeczywistości.21. Lb 3. Łk 6. Ps 126. Rdz 33. Ez 47. Rdz 50. Mt 6.22.24. Rdz 3.5.4. Prz 19.

J 16. Ps 119. Ps 77. Tb 6. 1Kor 15. J 15. Dz 2.6.26.9.3.25.1.20. Wj 17.20. Mt 1.22-32. J 14. 2Krn 15.5.27. Łk 1.14-18. co już ukazuje przyszłość. J 16. Jr 14. J 15.12.51n.6n.14.34nn. Kol 2. 2Kor 1. Wj 15.39.13.43nn. PARAKLET 1J 2.15. Ps 13. J 11. Ef 6. J 12.26.3. Mt 14.4nn.22.20.10. Flp 3. Ef 1. Kol 2. Pwt 10. Pwt 10. Kol 3.16. Oz 4. Ps 10.7. Jr 13. Jr 31. Ps 89. J 20.16.4.15. Iz 54.27. Iz 6.18.3.57. Ez 16. Łk 1.9.26. Ez 20. Jl 3. Łk 22. Wj 2.28.18.7. J 13.27. J 14. Ps 12.1. Iz 26.10. Ez 48.22-25. Mi 3.14n. Wj 12.33.7. Mt 14. J 14. Od teraźniejszości ku temu.10. Ps 13. STARY TESTAMENT 1Sm 8.16.4. Pwt 31. Rdz 8.24nn. Ps 80. Mi 4.54. J 14.20. Oz 2.19nn. J 16. Oz 2. Jr 1. Rz 14. Ap 3. 1Kor 8.20nn. J 13. Mt 14. Proces tworzenia się wspomnień.13. 1Tm 6. J 15.2nn.24. 1Kor 16.25-26. Jr 2. J 14.26. J 16. 1Tes 5.23.14. Od wspomnień do oczekiwania.36.72.11. Wj 20. J 21.16. Joz 1.51.5n. Ap 19. Oz 2.Rdz 40. J 12.1. Ps 9.34. Hbr 10.17. Łk 10. J 17. Ps 140. 2Kor 5.23.15. Ps 95. J 11. Duch prawdy jako żywa pamięć Kościoła.22. Sdz 8. Dz 2. Paweł. Rz 10. Wj 34.3.5.13n. Ef 1.7.9. Kol 3.16-17. Dz 2.9.11.7. Am 7. PAN Rz 10.44.1.8.41. Iz 43. 1P 3. J 14.22-4.26. Jr 31.15n.14.2.8. Joz 3. J 14.30.15nn. Dz 25.17.14. J 14. Ps 97.19. Ps 110. Ps 79.7n. J 8. J 9.7.17. Rz 8. Flp 2.19.3nn.39. Dz 10.18n.34. Mt 8.7nn.16-19.2. J 14. Kol 2.49n. Ne 1.26n.22.6.9.22. Kol 3. J 16. 1Kor 12.17. Pwt 8.2. Ap 17. 1Sm 12. Wj 6. J 14.13.12.5.10.43.24.35. 1J 2. Ef 5. Ba 4. Pwt 9.20n. 1Kor 15. 1Kor 15.13nn.18. Ef 4.20. Mt 7.29.21n. Mt 22. NOWY TESTAMENT Wiara pierwotnego Kościoła.11.15-64. . Syr 42.15. 1J 3. Rdz 9.13. Mt 28.2. Ps 110.25.26. Łk 1.6. Mt 15.8. Ap 22. Ps 20. Pwt 9. 1Kor 11.34. Joz 7.6n. Mt 20. Ef 2. Mt 7. Łk 7. J 2.8.28.1-10.16.13.25nn.33. Łk 2. Dz 10.19n. Iz 63. J 8.38. Oz 5.39. Iz 45. Rz 8. Ap 15.61nn. Iz 66. J 16. Rdz 15.40.18n. Pwt 10. Ps 136. Wj 3.18. Pwt 4. Mt 14.13. J 5. Mt 14. Flp 2. 1Mch 2. Mt 4.26n.24nn. Łk 10. Dramat zapominania. Rdz 19. 1Krl 21.18nn.9. Kol 3.20.5.2.1.19. J 16. Mt 17.15.13. Oz 13. J 16.7-11. Mdr 6. J 14. J 7. Rz 1.42. Duch Święty jako wyraz obecności Jezusa.29.10nn. Mt 17.23.8. Mi 6.10n. J 16.16-17. J 14. Rdz 15.7.5-9.2n.23.3. Mt 16.11.15-43. J 17.16.22. 2Sm 7. Ez 40-48.2.

16. 2Krn 30.1.26. Jr 38. Pascha i Przaśniki. 1Kor 5.17-19. Iz 31. Jr 31. Rdz 22.21.2-21. STARY TESTAMENT Jahwe jako wódz i ojciec trzody.11.1nn. Kpł 23. J 19. Wj 12.4-15. święto nomadów i święto ludzi osiadłych.1.3-6. Wj 13.14. Oz 13. Wj 12.12. Ps 124. Iz 49.9.1-14. Rdz 22. Lb 12.13.51.12.2nn. 1Krl 18. Mdr 19. Łk 13.6-9. Wj 34. Iz 41.24-26.5-14. Mt 10. J 16.21-24.29n. 1Kor 16.12. J 1.1-13.3-11.4. J 13.1nn.5. PASCHA PASCHA U IZRAELITÓW Pascha jako święto wiosny.9-13.4-8.5.2. Iz 40.11.22-26. Ps 23.39.6-12. J 1.17-21.5-9. Rdz 48. J 19. Rdz 1. 2Krn 30. Mk 15. Łk 24.29.1n.27. Wj 23. 2Krn 3. Wj 5. Dz 20. 2Krl 23. Jr 23.22n.1.1-8.34. Lb 8.13.15-20. Pascha coroczna. Iz 40. J 16. Iz 65.19-22. Wj 12. Wj 12.46. Lb 9. Iz 51.8.13-17.15.8nn.10.29.16.13-23.21. Mk 16. Mt 26.13.23.11-15.34-37. Wj 12. Ps 80. Iz 63. Iz 65.8-11.6n. Wj 14. 2Krl 23.17.11.7.12. Iz 30. Iz 31.8.17-21. Iz 55.7.29. Rdz 15. Pascha jako pamiątka wielkich dzieł Bożych. Wj 4.31. Wj 12. 1P 1. Rz 6.6. Wj 12.52. 1Kor 11.1. J 4. Ezd 6.26. J 6.42n. Ps 95. Ps 80.Duch prawdy jako obrońca Jezusa. Lb 9. Ps 74. Kol 2. J 19. Ps 78.36.23.1-4. J 1.21nn. Łk 22. Pwt 16. Łk 24. 2Krn 35. Lb 9. Wj 12.15.11.29.6nn. Jr 32. Prz 27.2. 2Krn 35.3. J 21.16-21. Ps 33. Ps 77.13-21.36. Pwt 16.12-13.14.25.18.2.42. PASCHA JEZUSA Łk 2.26n. Mk 14.41-51. Ap 1.42. Pascha eschatologiczna. .28. Pascha jako uroczystość ku czci świątyni. 2Krn 30. Iz 65.3.7. Ps 135. Lb 13. Wj 11.7n. PASCHA CHRZEŚCIJAŃSKA Niedziela jako dzień Paschy. Rdz 4. J 5.14.19-47.2. Mk 16. Iz 43. PASTERZ I TRZODA Pwt 26. J 2.1-8. Pwt 26. J 19.24.1.22.17. J 1. Dz 12. Iz 30.19-26. Wj 12.4.21nn. Wj 12. Wj 12. Lb 3. Iz 10.23.33. Wj 12. 2Krn 30. Ezd 6.51. Kpł 23.8-11. Iz 53. 2Sm 12. J 18.3-5. J 19. Ne 9. Wj 3. Wj 12.29. Ps 136. Ap 12.18-24.18. Wj 12.31.11. 2Krn 35.13n. Iz 40. 1Krn 21.17-20. Wj 12. 1Sm 17.5-8. Dz 20.5.5. Lb 9.7-64.1-9. Dz 1. Wj 13. Wj 12. Ps 100. Pwt 16.30.9-11. Jr 31. Pascha a wyjście z Egiptu.46. Joz 5.15.2.26. Pascha a nowe wyzwolenia. Mk 13. Iz 11.17. 1Krl 18. Ez 45. Ap 5.43-49. Rdz 49. J 20. Hbr 11.19-22.

J 10. Rz 13.6n.24.13. Za 13. Łk 1. PIEKŁA-PIEKŁO Ap 21. Jr 2.17.17n. Mk 2.10. J 15.2. Ez 34.4-17.8.24.32. Ga 4.19.3. Łk 19. Dz 20. Za 10.15. 1Krl 21. J 11. J 10.19.11.42. Mi 2. J 5. J 10. Łk 15. Iz 44.1-2. Ap 9.2n. Mt 26.23. Za 12.14n.3n.1-10.20. Ps 24.16.32.10-14. J 10. J 5. 1P 5.9.21.15nn. 2Tm 2.12. Rz 8. Mt 10. Ef 4.28. Ez 37. J 10.10.19. Mt 26.9.2-4. Rz 15.1-10.16.23.33-36.20.1-6.5. Flp 2.22. Ez 34.8.13.57.19. 1P 2. Rz 11. Łk 12. Jr 13. Kol 1.16. Jr 31. Ez 34. Ef 1.26. Za 13.15. Ps 77.17. Za 10.7. Kol 2.6. J 6.15.9-10.10.6. Hi 9.36. Rz 5. Jezus Dobry Pasterz. J 10.17.37n.10.11. Pieczęć Boga.12nn.34. Kol 1. Iz 56.39.1.17. Mt 9. J 10.15. PEŁNIA 1Krn 16.12. Ez 34.34.12n.31.22.4.18. 2Sm 7. Rdz 41.8. Syr 24. Syr 32.1. NOWY TESTAMENT Łk 2.29.18. Iz 49. Iz 53.Oz 4.4-7. Mi 4. J 10.31n. Ef 1.8. 2Sm 5.13n. Lb 27.7.8. J 10. Ez 34. Hi 14. 1Krl 22. Jr 23.1n. J 17.22-23. Flp 2. Jr 23.27-30.7. STARY TESTAMENT GŁÓWNE OBRAZY . Mt 2. Syr 18.1-4. 1Mch 6.3. Trzoda i jej pasterze.15.10.8-12.11.8-20.24n.6. Rz 11.17.34nn.31-39. Jr 25. Ef 3.7. Mk 6.5. Ef 4.5n. Ez 34.17. Dn 7.9nn. Lb 27. Dn 9. 1Kor 10. Mt 25. 2Sm 7. Ap 20. Za 11.21.18-23. J 9.27.4.7. Ag 2. Kol 1.17. Ef 1.19. J 10. J 10. Jr 50. J 10. Rdz 38.7.8. Mt 7.12nn. J 10. Ez 34.31.36. Ez 34.6.14n. Dn 14. Iz 29. Mt 18.24. J 10. Jr 10.10.21. Ez 36. Ef 4. 2Kor 1. Mt 10.10. Ap 7.31n.16.70nn.27.8n. Mt 9. Ef 4. Mt 15.16.32.23n. Rz 15. J 21.36. Ap 7.16.10. Jr 2. Mk 1. 2Sm 24. Mdr 1. Ps 23. Za 13. Iz 53. J 21. Pwt 32.18. Ps 78. Ez 37. Mi 7. Mi 5.4. Ez 34.10. Ez 34.28nn. Lb 27. Jr 23. J 14. Ez 34.6. Rz 8. Flp 2. Jr 32. J 10.15-21.1. Na 3. Za 11.1.10.3. Kościół i jego pasterze. 1P 5. Hbr 13. Ez 34. Syr 24. J 17. Jr 23.19-23.30.3.1-8.14.14nn. Za 13.7. Łk 2.28. Jr 22.9. PIECZĘĆ Znaczenie i użycie pieczęci.4. Kol 2.16.11-22.8. Ez 34.17.10.36. 1P 5.3. Ap 19. Pełnia czasów.20nn. Ap 5.15. Prz 8. J 1.15nn.1nn. J 10. Ef 1. Kościół jako pełnia Chrystusa.11n. Ap 12.12.15-20.25-31. J 1.3n.3. Jr 3. Ef 4. Jr 50. Rz 8. Kol 2.19.14. Pełnia przebywająca w Chrystusie.24. J 10.7-8n.52.

Ps 88.17.5n.13. Ps 88.22-26.14. J 2.31.31. Iz 14. Iz 60.16-19. Ez 44.8n. Ps 88. Prz 30.24. PIEKŁO GRZESZNIKÓW Lb 16. Rdz 28.27.5.19. Rdz 32. Iz 30. Ps 88.2n. Mt 25. 1Krl 12. Iz 38.19.9. Rdz 18. Lb 15.11.2.22n.24. Rdz 12. Sdz 9.22.23.20. Joz 24.6. Rdz 25. Wj 34. Ku jedynemu przybytkowi.33. Iz 38. Rdz 35.18.13.21-23.4. Iz 38. Rdz 12. NOWY TESTAMENT NAUKA CHRYSTUSA O PIEKLE Mt 13. Dz 2. Ps 88.15. Rdz 21. 2Krl 23.41. Mt 10. J 10.6. Ez 28.20-23.18.10n.27. Rdz 26.1. Mk 9.10.7. 2Krl 18. Dn 2. Ap 1. Rdz 35.24. Rz 10.13.16-19.14. J 5. Ps 11.18.30.3. Ps 88. Różne aspekty samego obrzędu.20. Mt 13. Mdr 5. Iz 2.6-10.20. Ap 20. Rdz 35.3.25. Am 4.15.24. 1Sm 7.16n.28. Hi 26. Kpł 23.11. Tb 1. Hi 7.16. Moce piekielne i szał ich działania w świecie.20.20.22.6. Łk 16.5n. PIERWOCINY PIERWOCINY Prawo.14. Mt 25.18-21. Ps 30.41n. Sdz 13.6. Ez 31. Hi 26. Rdz 28. Sdz 21.23.12. Rdz 18.7n.12. Rdz 26.14.14n. Kpł 23. Dz 3. Dz 5. Ps 140.2-5. Hi 10. Mt 25.11. JEZUS CHRYSTUS ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ 1P 3. Hbr 2.26. Am 5. J 2.19.30.12. Hi 30. Ps 18. Iz 66.18-23.52n.6.25.32n. Ps 55. Rdz 4.43-48. 1Krl 3. 2Krn 29-31.20. Am 9.8.4. Ps 120-134.22.19. Ap 20. 1Krl 12. Tb 13. 2Krn 35. 2Krl 18. 1Sm 10.16. 1Sm 11.4. Rdz 13. Mt 27.14. Iz 5.10.29nn. Lb 28.2.1-7.22.17. 2Krl 4. Rdz 19.18. Rdz 14.9n. Hi 3.18. Hbr 12. Mdr 5. Pwt 32. Sdz 6. Wj 23. Ps 73. J 4. Rdz 33. Ap 21.1-9.16. Za 14. Rdz 35. Dz 24. Am 7. 1Krl 12. Pwt 26.15nn.11nn.2. Wj 23.13. J 7. J 12. NOWY TESTAMENT Łk 2. Rdz 13.6n.22n. 1Sm 1. Kpł 23. 1Krl 12.31.11. PIELGRZYMKA STARY TESTAMENT Ku najstarszym sanktuarium. Prz 27.10.10-11.1-17. Iz 30. Rdz 28.12.4. Dz 20. Rdz 21.33. Wj 34. Rdz 12. 1Krl 5-8.5. Pwt 18. Rdz 12. 2Tes 1.1.19-21.11-21.26.14-17. Mk 13. Mt 5. Ps 6.6. Hbr 13.21n.9.8.20. Ps 30. Pwt 16.8. Kpł 23.23-26. Ef 4. Rdz 33.9-15. 2Sm 6.26.41n.2. Wj 34.29.1.22.42.6.42.5.Otchłań jako miejsce pobytu zmarłych. BRAMY PIEKIELNE ZWYCIĘŻONE 1Kor 15. Dz 2. Rdz 28. 2Kor 5.4n.33. . Iz 66.6.24.10. Mt 16. 1Kor 15.4.19. Rdz 19. Hi 38.3n. Mi 7.

Ml 3. Rz 16.5.18.36. PIJAŃSTWO Am 2.9.4. CHRZEŚCIJAŃSKIE ZIELONE ŚWIĘTA Teofania. Prymat.2.13.19n. Pwt 18. Kpł 27. PIOTR (ŚWIĘTY) Powołanie. Dz 15. Dz 1.37-41. Mt 16. Dz 2.8.16nn.16.17.5. Dz 3.1-35. Dz 15.10.13-23.14. Mk 16.34. Ga 5. Pwt 12. Prz 31. Łk 24. Rdz 1. Ha 2.42nn.13.7. Lb 28. Dz 10.18.15n. Jr 19.14.2.14.12. Wj 13. Łk 22.11.42.68.7. 1Kor 11. Jr 51. Mt 16.13. Wj 20-23.31. Jr 23. 1Kor 1. 1Kor 6. Dz 1.8. Pnp 5. Dz 1.16. Dz 5.10.2.44nn. Lb 8.23. Pwt 26. 1P 5.6.1-9.2. Ez 36. Wj 19.18n. Jr 31. Ez 40. Mt 19. PIERWORODNI Wj 22.33. Dz 10. Mt 24.31n. Prz 8. Jk 1. Lb 18. Dz 2. 1Kor 15. Dz 1.6.22nn.23.5-11.16. Ga 1.18. Mt 10.13. 1Tes 5. Wj 34.10.18-2.10nn.15.5-11. 1Kor 14.1nn.45-51. 1Kor 16.11nn. Rdz 28.12.13.19.27. Kpł 23. J 1.17. Wj 13.15nn. Sens wydarzenia.13.8. Syr 45. Posłannictwo Piotra.14-36.15.1-5.5.18. Dz 2. 1Krl 16. Ap 17.10.5.28n. Mt 16.44nn.1.18.7. Dz 2. Jr 25. Ga 1.29. Iz 29.4. Mi 6.2.16. Mt 3.16. Kpł 20. Wj 34. Iz 24. J 1.5. Am 4. Iz 51. Mt 16.8. Iz 5. Wj 23.9.18.8.12.18-22.18. Zielone Święta jako tajemnica zbawienia. Jr 2.15n. Mt 18.15. Dz 10. Rz 8.21. . Rz 13. Kol 1. Ez 36. 1P 4.1-11.15nn. Lb 18. Wj 34. PIĘĆDZIESIĄTNICA-ZIELONE ŚWIĘTA STARY TESTAMENT I JUDAIZM Pwt 16.4. Mt 16. Ef 5. Mt 4. Ne 10.3. Dz 11. Dz 11.1-11. Dz 13.20.23-33. 1Kor 15. Ga 2.Kpł 2.1-10. Pijaństwo a czujność. Dz 16.22nn.27n. Ap 14.6.13-15. Łk 2. Pwt 12. Dz 1.1-25.20. Pijaństwo i nieszczęście. Rz 11. Dz 2. Wj 34.20. Dziesięciny. 1Kor 5.11-14.3.6nn.3. Ga 2. Dz 2. Mk 1. Kpł 18. Pwt 26.21.20. Dz 10-15.8. Dz 4.27.27.1-16.27.3. J 6. Iz 19. 2Krl 16. Pwt 12. Jl 3. Pwt 15.35-42. Wj 13. Dz 4.26.2.4-7.34. Mt 17.20. Jr 32. Dz 10.21.22. Ga 1.30. J 21.1.22.21. 2Krl 21.35. 1Kor 15. J 20.15.1-10. Dz 9.28. Dz 2. Pijaństwo a Duch Święty. Lb 3. Wj 13. Ga 1.31. Rz 13.12. Mk 1. Dz 2.22.5. Oz 4.22. Pwt 14.31. Pwt 12. J 21. 1Kor 15.11. Jl 1. Dz 2.23. Rdz 22. Jr 7.1-18. Dz 2. Jr 13. Ga 1.36-42. Kpł 23.11.

POWAGA TEGO CO NAPISANE J 19.1-4. Łk 24.19. J 5.28.17. Mt 13. Jr 36. Jr 27. Ef 1.10. Ps 33. WYPEŁNIENIE SIĘ PISM Łk 24.20.10.1. Joz 24.30n. Ps 119. Mt 13. 1P 2. Jr 50. Ps 106. Mi 4. Ap 14. Iz 46. J 13. Ez 36. PROROCKIE ROZUMIENIE WYDARZEŃ Am 3.1-28.1-11. 2Kor 3. Ez 6.1-12. Jr 31. 2Kor 3. Mt 15. REFLEKSJE MĘDRCÓW Iz 55.10nn. Iz 2. Mt 26.14.47nn. Dz 4.20-12. J 12.20.26. Iz 28. J 5. Jr 49.13. Ap 19.20. Iz 48.38. Mt 13.25. J 10.44.29. Iz 48. Dn 2. Mt 13.13.11. Mt 21.34. Pwt 6. Łk 1. Łk 4. J 6.23. Mt 13.9.33. Mt 5.3nn.1.57. Iz 8. Wj 17. Mt 13.18. Mt 13. Iz 14. Iz 54.12.15. Ps 94.18. Jr 23. J 4.20. Mt 4.18. Mt 21. 1Sm 10.34. Wj 31.14.35.26.27. SYNTEZA HISTORII Sdz 2. Ps 78. Rdz 49.20.10. Mk 12.10. Mt 24. Mt 4. 1Kor 15. Mt 28. Mdr 11.45.52. Łk 24. J 9. Dn 2.33.26.2-15. PRAWO WPISANE W SERCACH 2Kor 3. Pwt 6.54. Łk 22. J 2.10.4-11. Mt 5.23.22. Iz 5.5n.13.10n. Mk 10.14. Ha 2. Mt 16.9. Jr 36.8.3. J 10.89.30.12.7. Ap 22. Mk 8. Łk 17. Pwt 11. Mt 12. Mt 11.4. Iz 44.22. . 2P 3. Syr 44-50. NOWY TESTAMENT JEZUS W PLANACH BOŻYCH Jezus sam widzi siebie w centrum Bożego planu.15.35.6.4nn. Rdz 10.2. J 11. Iz 41.30.7. Iz 46.10.36-39.24-30. GŁOSZENIE PLANU ZBAWIENIA Dz 2.19n. Iz 44.21. Wj 24. Jr 25.28.17.18.44.1-4. J 6. J 17.24. Rdz 9.5-10. Ez 16. Mt 22.4. Lb 5. Do tego objawienia za pomocą czynów dołączył Jezus wyjaśnienia ustne.1-9.18-22.36. Joz 24.28.11-13. Iz 19.18.19-26.38n. Jr 3.25.10. PISMA ŚWIĘTE Wj 24.42-43.16. Wj 12. Iz 53.22. J 10.31n.9n.45.7.10. Dn 10. Iz 53. J 6.14. bardziej dokładne.6. Rz 1. Dn 2.1-11. 2Tm 3.45.16.4. J 8. Dz 2. Dn 9. Koh 3.26n. Koh 1.4-8.23. Dn 8.2.12.17. APOKALIPTYKA Iz 25.26. J 3. Pwt 17. Dz 4.J 10. Ef 3.6. PLAN BOŻY Jdt 9. STARY TESTAMENT KULTYCZNE WYZNANIA WIARY Pwt 26. Ps 77.36.28.2. Wj 39.37. Rdz 12. PISMO WARTOŚĆ PISMA Sdz 8.27n. Ps 105. Łk 24. J 6.23.39.14.12.31.18-23. J 10.18.14.

Rz 11.9-14. J 8.19-30.21.28.31n. Przeznaczenie Izraela.4n. Syr 9.55n. Rdz 22. 1Kor 15.14. Mt 19. Kpł 15. 1Kor 7.9. 1Kor 10.19-11.14-22. Rz 10.17. PŁEĆ SEKSUALIZM A ISTNIENIE CZŁOWIEKA Rdz 1.16nn.27.7. Wj 19.24. Pwt 22. 1Krl 15. Prz 23.42.12.3.21.23-29.7-12.8. Prz 6.1.11. Rdz 12.24. Pwt 23.10. Rz 13. Mężczyzną i niewiastą ich stworzył. Prz 2. Rz 11.4nn.12-20. Ap 14.3.28nn. 1Tes 4. Ga 3. Rdz 4. 1Kor 6.1-12. Ochrona źródeł życia.1-8. Prawa i pieśni. 1Kor 6. Rz 9.5.1.13-17. Ps 128. Ef 5.14. Kpł 21. Wj 22.3nn. Iz 60.20.24-27.16.47.10-21. Rdz 3.28. Iz 54. Pnp 4. Mt 7. 1Krl 22.26. Rt 4.17-25. Ez 24.25nn.3.19. Wj 20.1.11. Rdz 28.29. PRZYSZŁE DOPEŁNIENIE PLANU BOŻEGO Mk 13.2. 1Kor 6. Sdz 16. Rdz 38. Rdz 26. 2Kor 12.25. Ef 5.4. Rz 11. PRAKTYKA A INTENCJE Kpł 20. Rdz 38.6. Kpł 18. Kpł 20.9.11n.30nn. 1Kor 15.12-20.31. Prz 7. Rdz 2.13nn. Rdz 2.23-29. Rz 11. Rz 11.28.9n. Kpł 15.1-6. Łk 14.22.7. Wj 20. 2Krl 23.11n.5.15. Ml 2. Mt 15. 1Sm 21.10. Pwt 22.15-23.4. Pnp 5.20-28. Pwt 23.5. Pwt 28. W POSZUKIWANIU POTOMSTWA Głębokie pragnienie natury.3-14.15.7.16-24. Pwt 22.23. 1Kor 15.14nn. Syr 26. SEKSUALIZM.3n. Rz 1. 1Tes 4. Rdz 17.13.6-18. Pwt 23.26. Ap 17.30-38.9. Rdz 20. 2Tes 2.9.6. Iz 49.15. Rz 11. Pwt 5.14.18. Iz 62. Nie ma już mężczyzny ani niewiasty. Ef 1.17. Rdz 24. 1Kor 2.1. Rz 9. Ga 3.3.8nn. Jezus.1-5. Rz 8. 1Kor 7.4.20. 1Kor 6. Ap 7. Iz 60. Prz 17. Mt 19.27. Kol 3. Rdz 9. Kpł 12. Oz 4. Prz 5. Pnp 6.11. . Wj 28. Ef 1. Mi 1. Rdz 1. Kpł 15.2. Mt 21. Ga 5. 2Sm 11.12.18. 1Tm 4. Rdz 19. Syr 9.12. Prawo lewiratu.25. 1Tm 5. Koh 9. Ef 3. Kpł 21.9. Pwt 25.60. Rdz 4.18. Rdz 19.7.28.18. SAKRALNOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ 1Krl 14.20-27. PŁODNOŚĆ ZACHĘTA DO PŁODNOŚCI Rozkaz i błogosławieństwo. 1Kor 7. Ef 2.5n.16-19.1.4.18.15.1nn.1-17.1. Kpł 12.1-12. Syr 19.1-6.4. 1Kor 5.27-28. Rdz 3.4.27. Rdz 38.PAWEŁ JAKO TEOLOG PLANU BOŻEGO Dz 20. Mt 5.16. 1Kor 6.18.13n. Hbr 11. 1Kor 1. Ps 127.31.

1Sm 20. Łk 4.10nn.22. Rdz 50.34n. Mt 9. 2Kor 7.7. Rt 4.3. J 11. Ga 4. Ps 12. Mt 9.4. Ps 50.2. Pobożność w stosunkach z Bogiem.35n.42. Jr 31. Syr 48.12. 2Tm 3. Jr 16.28nn. Łk 11. Iz 11.13-16. 1Krl 1.5.11nn. Rdz 38.5-10. Ga 4.1.16.4. Dz 10.2. Ga 4. Rdz 11. 1Tes 2.34. Iz 61. Ps 119.6.8. Ps 119. Mdr 2-5.1-10.75. Ps 22. Ps 79. Mt 12. POGRZEB W Izraelu. Rt 4.27.15. Wj 4. Łk 1. 2Kor 1. Pobożność Chrześcijańska.76. Rdz 5.10. 1Tm 3.2.2.13-19. Dz 9.9.31. POBOŻNOŚĆ STARY TESTAMENT Pobożność w stosunkach między ludzkich.27. 1Krl 11.6n. Dz 10. Tt 2.49.15. Ps 103. Syr 48.24.3.16n.19. Mt 9.22. Ap 15. Łk 1.3. Rdz 37.5.33. POCIESZAĆ Rdz 37. 1Tm 6.2. Rdz 23. 1Tes 4.12. .6. Jr 22.5.1.2.15.11nn. Hbr 5.16. Mt 1.19.21.4.17-20.11nn. Ps 23.29.13.28.10. Rdz 30. Tt 1. Ps 16. Hbr 12. 1Mch 12.12.1.3.3. Rt 4. J 8.25n. Rdz 25.1.78. Tb 4.26. Mt 5.2. Hi 2.10. Rz 15.27.31. Oz 4.35.13. Jr 9.3. Życie wiarą a płodność dziewicza.31.8nn.16. Joz 2.9. 1Tm 4. Iz 54. Płodność Kościoła. Rdz 21.11.19. Flp 2.31.48nn. Rt 1.29.5-10. Iz 54.50. Iz 22.5nn.18.46. Dz 2.9. Mt 27.23. Oz 6.10.2.22.2. 2Tm 3. Tt 1.35.1n. Iz 49.8nn.7n.10nn. 1Tm 6.1.2. Syr 39. 2Sm 11. Iz 54. Iz 66.1. Rdz 5. Mi 6. Jr 31. Łk 2. Rdz 47. Rt 4. Oczekiwanie na Boga Pocieszyciela. Dz 13.6nn.12.4. Lm 1.6. Hbr 10. Iz 40.24. Mdr 10. Kol 2. Tb 14.25. Syr 35. Mt 5. Dz 20. Chrystus jako pocieszyciel strapionych. Łk 2. Hi 21. Rdz 38.18. 1Kor 3. NOWY TESTAMENT Pobożność Chrystusa.11.3.15.14n.8. Rdz 35. Ef 4.6-26. Tb 6. 1Krl 14.10. Wj 34. Rt 2.35.28. Hi 6. Pwt 10.8.18-21. Dz 15. Mi 7.2-6.24. J 11. Mk 14. 2Kor 1. J 15.4. J 9. Mt 1.11.12n. Mt 11.3n.16-23. Mt 1. Ps 25.2n.12.11.4. Iz 49.6.Pwt 25. Hbr 7.14.5.19. Rz 15. Rdz 24. Dz 2.1-17. 1Tes 2.5. Prz 20. J 15. Iz 57. Ap 12. Iz 49.8.12n. Syr 43.21n. Hi 16. 2P 1.1.13. Dz 10. Za 1. PŁODNOŚĆ W CHRYSTUSIE Jezus Chrystus a pokolenie ludzkie. Oz 2.7. 1Kor 14. Dz 22.23.6. Mt 19. 1Mch 2. Hi 19.18-19.12.2.3. Iz 40. Rdz 16. Ga 5. 2Mch 15.12. Mt 2. Hi 6. Iz 53. 1Kor 4. Dz 8. Rdz 25. 2P 2.3-7. 2Sm 10. Dz 10.29.

BÓG KARMI SWÓJ LUD WŁASNYM SŁOWEM Wj 16.6.26. 1Kor 10.29.1-4. Wj 16. Rz 5.18nn.4. 2Kor 5.30n. Rz 11.1nn.33n.13. Iz 22. Mt 11.15. 2Sm 14.7.11-22. Jr 15.15. 1Kor 3. Rz 1. Kol 2. Łk 12.8-10. 2Sm 3.17-27. Jr 31.20. Mt 6. 2Sm 3. Mdr 16.6. Jr 48.16. 2Sm 1.37. Mt 4. Mdr 16.55.4.8-12.46n. Ef 2.29n.16-22.31nn.24.8. Ps 85. 2Kor 5. Łk 11.34.13. 1Krl 13. Ez 7. 1Tm 2. Ef 3.10.12.24. Pwt 14.1. Ef 2. Am 8. 2Sm 1. Koh 2.1.16.8.23n. Koh 2. Mi 1.8. Ps 19.3n. Koh 3.16.43.12-31. Kpł 19. 2Sm 3. J 19. Jr 22. Mt 6.13.33. Posługa pojednania". TROSKA BOGA O POKARM DLA JEGO STWORZEŃ Rdz 1.39n.22-31. Jr 16. Mt 4. Rdz 11.19. 2Mch 7.27. Rdz 9. Am 5. 2Kor 5.17. 1Tm 4.10n. 2Mch 8.4.33. Rz 5.26.5. Rdz 5.25-33.34.30. POKARM J 4.18.32n. Mt 1.27n.19.3. 1Tes 4. 1Sm 31. 1Krl 11.38-44.4. Mt 6.34.10.21n. Rdz 3.3n.11.1n. Pwt 14. 2Kor 5.35.22.13. Prz 17. 1Krn 1-9.29. 2Kor 6.17.1n. Ef 2.19-22. Ps 145.22.19. Łk 10. 2Kor 5. 1Krl 12. Kol 1.3. Mk 5. 1Kor 3. Kol 1.18. Ef 6.18. Mt 6.5. POJEDNANIE POWSZECHNE Pojednanie całego stworzenia. Jr 49. BÓG SAM POKARMEM DLA SWOICH DZIECI Dz 10.4. Ez 18. Pojednanie żydów i pogan.1-13. POKOLENIE Wspólnota rasy.26. Mk 16. Mt 5.11.4-13. Pwt 8. Łk 1. Rz 8. 1Kor 10.4. Pwt 16. Rdz 35. Ez 3.20nn.3n.10. Kol 1.36. Jr 7. 2Kor 5.21. J 4. .1-17. J 6.23.17.3.4-8.20. 2Kor 5. Syr 37. Ap 10.31.17. Solidarność wybrana dobrowolnie. Ps 103.1. Kol 1.60-63.38.12n.30.16n. Ez 36.29. 2Mch 1. Mt 8.21.2. 2Sm 1. Kol 1.9. Ga 4.5. 1Kor 3.8. Rz 5. Ps 85. 1Kor 8. Rz 14. Hbr 5.31. J 6.26.27-31. Kpł 11. 1Kor 10. NASZE POJEDNANIE Z BOGIEM PRZEZ CHRYSTUSA Inicjatywa Boża.2.1Krl 2.1-17.4.15. Mk 15.31n. J 4. Prz 23. Am 6. Rz 8. Rz 5.9n. Oz 2. J 11. 1P 2. POJEDNANIE Wj 34. Pwt 14.12nn. Mt 6. Jr 34. Przyjęcie daru Bożego. Ef 2.20n.2n.18-19. Syr 31.29. Mk 14. Ef 2. Skutki pojednania.12.19. Prz 21. J 6.48.22.25.15. Prz 15. 1Krl 2. Prz 11.26.10n. W Ewangeliach. 2Sm 13. Rdz 25.12. Rdz 37.16.18.

29. Ps 34. . Koh 3.3. Hi 9.15.10.34.39. 1P 3. Syr 45.7-19.22.10.25.18. Ps 4. 2Sm 7.1.11. Iz 26. So 3. Łk 19. Łk 1.5. Ps 131. Jr 33.19. 2Sm 18.2. 1Krl 5. J 8. Ez 34.33.25.15.6nn. J 8.4.11. Mt 5. 1P 2. Mt 11.26. Ap 6. Jr 20.17. 1J 5.34.1.15. Lb 12. Ps 51.8.44. Syr 47. Syr 3.7n. Ps 125. Bóg pokoju.9. Iz 6. Sdz 18.17. DZIEŁO BOGA W POKORNYCH Ps 138.8.14. Mt 17.33. Dn 10. Ps 103. POKORA LUDU BOŻEGO 2Sm 6. Ps 128.14.27n.29. Am 9. Mt 12.16.26. Kpł 3. 1Krl 5.34.9nn.27.6.4.10. Łk 1.14. 1Krl 5.25-30. Ps 37. Za 9. Ps 37.7. Mt 12.9.2. Mk 10. Sdz 8. Rz 12. Pwt 32. Joz 21. Hbr 3.12. Łk 2. Mt 23. Ps 35. Ez 37.8-11. Walka o pokój.3. Joz 9. POKÓJ JAKO DAR BOŻY Ps 73.13-28. Ef 4.3.3.5. Flp 2. Pokój a zbawienie. Prz 15. Ps 95.Mt 23. Pokój i szczęście. Flp 2. Prz 3.11-14.3.18. Jr 6. Ez 13. Ps 22.15. Iz 43. 2Kor 12. 2Sm 18. Mt 11. Ps 41. 1Kor 1. Rz 4. Łk 1.2.9-40.7. Ps 113.11n. Daj pokój Panie. Iz 48.10n.14nn. 1Sm 2. 1Krl 2. Ap 5. Pokój a sprawiedliwość. Ps 34.6. Lb 25. Iz 53. Mt 23. Jr 14. Ga 6. 1Kor 1. 1Kor 15. Mi 3. Łk 5. Rdz 26. Jr 23. Dn 3.1. Łk 17.33. Jr 29.12. Rz 8. Jdt 9.28n.28nn.11. Ps 22.7.10. Ps 50.1.50. POKÓJ POKÓJ JAKO PEŁNIA SZCZĘŚCIA Pokój i dobrobyt.5.32.4n. Iz 66. Ps 69. Flp 2. 1Kor 13.29. Sdz 6. Mt 11. Rdz 15. Sdz 4.9. Prz 22. 1P 4.9. 1Krl 22. Prz 3. Iz 9.20. POKORA POKORA I JEJ STOPNIE Prz 3.24.2.22.17.27.8.9.1-13.23.9. Flm 1.8-11. J 3. Iz 57. Jk 4.29.46-53.1. POKORA SYNA BOŻEGO Mt 21.3nn.45.27.4. Rdz 43. Syr 45.7. 2Krl 9. Kpł 26. Łk 16.35n. 1Krn 22. Łk 14.18n. 1Sm 1. Ps 122. Mk 10.4-10. 1Kor 4. Ps 131.25. Iz 53. Ps 130.4. Dn 3. Ps 106.11n. Ap 4.27. J 1. Joz 23.39.26.38.5.5n. Rz 12.25.43.4. Rz 8.5.6n.3.9.4. Jr 6. Dz 2.12. Ml 2.5.16. Ps 29.15. Ga 5.17.44-47. Iz 45. Kol 3. Ps 28. Oz 2.29. Rdz 25.3. Dz 12. Ps 38.13. 1Krl 9.3n.20. 1P 5. Ps 37.6-10.15n.14. Ps 25.20.3. Ef 4.3.6.4.13.15n.32.13.37. Wj 21.98.20.8. Łk 18. Sdz 6. 2Sm 7.24.8n. Iz 57. Flp 2.19. 1Krn 22.22n.12n.1.5.40. Mt 18.12.6. 1Krl 22.9. 1P 5.10. J 13.11. Prz 12. 2Sm 6. J 1.33n. Lb 6.

Ez 3.3-11.11. Iz 56.5.11. Rz 7. Ez 22. Ez 36. Sdz 20. Rz 16.14-22.12. Ps 85. STARY TESTAMENT POCZĄTKI LITURGII POKUTY Joz 7.2.26-31. Hbr 13.11n. Jr 3.26. Na 2.19-23. Am 5.31n.8.14-23. Ez 2.4-8. Łk 17.33. Kpł 26.5.6. 1Sm 5-6. Iz 9. Ezd 9.25-28.26. 2Krl 6.17. Amos. Oz 6.29. POKUTA-NAWRÓCENIE Ps 51.26-36. Oz 5. Iz 1.33.3.5-8. .6-15.1-4. Iz 57.4-7.15. Jr 3. Jr 25. Lb 25. Ps 73.23.2.3. Iz 51.19nn. Iz 45. Iz 55. Izajasz.21-25. Dz 9. Oz 14.48. Kol 3. Ps 119.1. Ps 72.28. Rz 14. Jr 24.3-6.10-20.7.3.26. Ef 2. Ap 21. Kol 1.20. Jr 18. Oz 10. J 16. Wj 32.12.14.21. Jr 7. Iz 44.30nn. 1Sm 14. LITURGIA POKUTNA I NAWRÓCENIE SERCA 1Krl 8.13. Iz 2. Oz 2.1.22. Rz 8. Sdz 2. 1Kor 7.18. Iz 53. J 20. Kol 3. Ez 18. Iz 32. Jl 1.19. POKÓJ CHRYSTUSOWY Jk 3. Ne 9. Rz 5.20.25.20. Łk 19.31n. Rz 12.1-5. Lm 5.6. Wj 32.4. Jr 14. Jr 2.14. Ef 4. Iz 66.13. 2Sm 12. 2Tm 2. Dz 10.18. Rz 7. Ps 74.36. Iz 48. Ps 83.14n.15. Jr 4. So 3. 2Krl 22. Jon 3. Am 5.42. Mdr 3.6. Ozeasz.19n.21-25. Łk 24. Jl 1-2. Kpł 26. 2Krl 19. Ez 11. Jr 16.15.5.8.12. Rz 5. 1Tes 5.36.165.1nn. Flp 4. Łk 19.14n.3.7. 1Krl 21.1-31.36-45. Rz 7. Iz 22.33nn. 1Sm 7.4.4.33.7. Iz 6.1.3.5-9.50. Dz 15.16-21. Ez 37. Iz 63.31.46-51. Am 5.9-14. Łk 12.12n. Am 5.1n. Iz 10. Mi 6. Iz 56.23. 2Sm 12.9.8.15.7. Iz 58. Ps 27. Am 5. Iz 11. 2Sm 24. Dz 7.11n. Jr 8. Ga 5. Lb 16.17. Jan. Mi 5. Łk 8. Ez 18. Iz 30.7-64. Iz 1. So 2.7. Iz 51.4.12.38. 1Krl 20.11-15.4.16.18. Iz 45.3.17.20. Ps 22.27. Jeremiasz.22. Łukasz. Ez 33. Ezechiel.6.1-15. Mt 5. Błogosławiona wizja pokoju.17. Łk 2.39n. Sdz 10. Jr 13. NAUKA PROROKÓW O NAWRÓCENIU 2Sm 12. Ps 24.6.4.Za 9. Jr 36.17. 2Kor 13. 1Tes 5. Am 5.15.19.3. Iz 32.10.51. Iz 1.2.12.12.9.22. Dz 24.2. Paweł.6.7nn.7. Łk 7. Iz 52.10.15-20. Ps 79. Iz 40. Rz 5. 1Sm 7. 1Krl 21. Ps 60.16n.5-15. Łk 10.5.18n.30. Jr 31. Iz 7.3. Iz 65.23n.12. Jl 2.9n.20-27. Jr 31.2-9.1-6. Ga 3. J 14. Jr 2. Iz 60.8nn.11. Za 8.28. Iz 1.

Ez 27. Kpł 16. Pwt 30.1n.19.3n.1-20. Mt 6.3. Łk 5.15.7-14.10-14.13nn. Tt 3.3.24-27.15.1-5. Dz 26. Dz 17.7. J 3.13.2. Hi 42.25. Jk 1. Mt 3.18.6-9. Przygotowania. Mt 18. Jk 1. Łk 15. Mt 21.8. Ap 3. Mt 6.18-22.9.1-10. Dz 17.22-32. Łk 15. 1P 1. Łk 12.17.18.2.6.31.19. NAWRÓCENIE I CHRZEST Mk 6. Łk 7. Jdt 13. Ps 38.9.2n.1-5.40. Dz 15. Łk 15.29.6. Mt 3.18.21-25.4-19.13.6-11. Dz 11. Dz 5. J 3. J 20. Łk 15. Mt 11.32.6. Est 4. Łk 16. 2Kor 3. Mt 4.30n.9. Dz 15.1-5. Mt 3.10. Lm 3. 1P 2. 1J 5.26. J 3.6. Mt 3.2n.38.21.9n.9.18-23.12.30n.5-9.27.16nn. Jk 1.11.22-25.14.22-25. PONOWNE NARODZINY Ps 2.6. 1P 1.17. Jr 31.15. Łk 11.8. Iz 44.30. Dz 16.7. Ml 3. Ps 102. Mt 9.24.10-23.39.15-3. Mdr 18.21.11-15.22. Łk 15. Rz 8. 2Tm 2. Ps 106. Ap 2. Mt 9.19. Dz 26.47.16.21-22n.1-5. Ap 21.3. Koh 9. Mt 9.26n. Rz 11. Ps 110.36-50.33.16. 2P 3. Mt 18. Pwt 1.19n. NOWY TESTAMENT OSTATNI PROROK Łk 1. Pwt 32.15n. Dz 9. Wj 36.10-13.11. Jdt 4. Łk 15.8-9. Rz 8.25. Ml 3. Mt 13.30.12. Ap 16.16.21. Mt 3. Iz 66.19. Jdt 9. Ap 9. Dz 2.3n. Kpł 4-5.10.19. Jdt 1. Jon 3.19.9. Wj 4. Ap 2. J 3. Dz 3. Ap 16. Łk 11.20. Pnp 8.18. Refleksje apostolskie. GRZECH I POKUTA W KOŚCIELE Hbr 6. Ps 103. Ez 28.29-32. Ga 4.31. Łk 10. NAWRÓCENIE I WEJŚCIE DO KRÓLESTWA BOŻEGO Mk 1.6. 1Mch 4. Dz 11. Jk 1. Łk 3.Dn 9.12.21n.17. Rz 8.5. Ps 6. Hi 30.2. Rdz 1. Łk 13.7. Syr 10. 1J 2.20n.3. Smutek człowieka zgnębionego przez nieszczęście.4. Ps 33. Łk 24.23.9. Dz 8. Dz 26. Pwt 30. Iz 6. Rdz 18.11-32.1. Rz 2. 1P 2. Mt 14.8-11. Ga 4.11.10. J 2. Pwt 32.32.5.4. 1Tes 1. Łk 18.47. Tb 7.5. 2Kor 12. Jr 31. 2Sm 13.7.8.38. Pwt 32.18. Mt 3.1-4.34.18. Jk 5.5.31-34.13. Ap 3.1.3. Dz 14. Ps 143. Ps 51.16n. J 3.20. Mdr 15.21. Łk 13. Ap 2.10.14.9n. 1P 2.22. J 3.9n. Ba 1.2. POSIŁEK UCZTY CZYSTO LUDZKIE Rdz 18. J 1. J 3.2. Mt 13. Mt 10. Dn 5.2. Oz 11.19. Dz 3.3nn.1. Łk 19.6.5. . 1P 1. Iz 61. Słowa Jezusa. Ps 79.10.21. Dz 28. J 1. Rz 8. Dz 2. 1J 3. Rz 6.23nn. Tt 3. Iz 6.19n. Ml 2.35. Dz 2.32. POPIÓŁ Serce grzesznika podobne jest do popiołu. Hi 14. Ps 32.7n.16.3. Jr 6.5. Łk 18. 1J 3. Hi 9.9.10. Łk 15.6. Syr 17. Jk 1. J 3.18n.6. Ps 95.5. Łk 24.10-14. 2Kor 7. 1Mch 3.4.3.

8.12. Hbr 3. Łk 22. POSŁANNICTWO IZRAELA Wj 19.16.7.18.1nn. Mt 22.11. POSŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO J 14.24. 1J 4. 1Sm 14. Prz 23. Prz 9.9. Iz 30.10.6.10.49.22.11. Mt 22.10. Wj 16.36-50.3n. Kpł 10.33.12-22. J 6. Ez 36. GODY ESCHATOLOGICZNE Prz 9.38-42. Ez 18.26-31. Mt 23. 1Sm 9. Iz 65. Łk 19. Pwt 26. Łk 9. Dz 1. Dz 1.4n.17.4. Lb 28. J 5.14n.11. Wj 12-13.24. Ps 107.1n. Łk 12.16.16. J 6.10. J 17. Iz 55. J 21.6.29. Wj 3. J 3.23.26. Mt 9.21. Jr 29.11n. Wj 3.45.9.3. Iz 45. J 4. Iz 2. Iz 43. Mt 9.36.15. Dz 1.14n. J 17.1nn.3. J 6.16.19n.25. Iz 25. Iz 43. Pwt 6. Iz 61. Rdz 31. Mdr 18.4.17. J 17.38nn. Iz 44. Łk 7.37.44n. Iz 55. Mt 28.5n. Ps 47. Łk 4.26n.Prz 23.31nn. Pwt 27.7. 1J 4. UCZTA CHRYSTUSA Łk 10.4.38. Iz 41. Iz 61. PRZYGOTOWANIE DO NOWEGO TESTAMENTU Iz 42.21-25.38.6n. Łk 10.20.57. Łk 9.11.6.4.7. J 4. J 17. J 11. J 14.7. J 13. Iz 42. Iz 42.32.2-20. Syr 13. Mt 10. Łk 19. J 6.12.21.1n.3.19. Rdz 45.16. Pwt 12.3.15-21.1.2-8.20n. .13. Kpł 3.1-11. J 5. Iz 66. J 20.27.6. Mt 26.4-7.7.20-25.21. Pwt 16.42.15.8.15. Ga 1.36.8.4.29. Wj 5.14n. Syr 6.24.17-33.11-14.2. Jl 3. Iz 19.25. J 13. Mdr 9.8. Mt 15. Mt 14.29. Ez 18.31nn.18. Ml 3. Ez 3. Mk 12. Jr 14. J 17.12.3.48-51.6n.6.27-43.27.18. Ez 37.2-10. 1Sm 9.9. Pwt 12.6.14. J 13. Ps 105. Łk 7. Dz 1. Wj 3.22.23. Mt 5.10. So 3. 1P 1. J 17.5n.46. Mk 16. Ez 2.6.22n. J 6. NOWY TESTAMENT POSŁANNICTWO SYNA BOŻEGO Mt 11. Mt 8. Mt 10.9n.48.8.17.13.19. Łk 24. Łk 7. Iz 56.1. J 7. Mt 15.15. Syr 40.17.5.38. J 15. Ne 12.9-16.26. Ps 147. Mt 5.17. Mt 11.2. 1Sm 1.20.6-9. Ez 18.10. Ez 22.31-35. Kpł 24. Wj 32. Am 7.1.17n. Jr 1.14nn. Jr 1.17. Iz 6.7. Łk 14.16.23. Dz 2. J 8. Mt 14.16. Łk 10. Syr 41.24n. Dz 26.30.29. Pwt 14. ŚWIĘTE UCZTY Lb 25. 1Kor 10.17-21. Dz 22. Ga 4.44nn. Iz 49.1nn. Jr 23. Pwt 12. Wj 7. J 12. Mk 10. J 6. Mt 5.11.30.5. Syr 31.15. J 8.49. Iz 56. Pwt 15. J 9. J 15. Łk 16.21n.1n. J 9.42. Dz 2.13.34. Hbr 13. Wj 24.17.10. Mt 15.29.21.20. J 10.4-18. J 16.34. Rdz 12. Łk 12. J 16.47. WYSŁANNICY SYNA Łk 10.3nn.12n. Ps 50.26. J 13. Łk 24.8n.26. J 2. Mt 10. J 17.21-24. Jon 1. Ps 104.30. So 3.12. Rdz 26. Wj 4.1n.9n.11nn.18.1n.21.20. Ap 3.9-14. 1Kor 15.1. Mk 1.7-11. J 8. Jr 28.3. Iz 10. 1Kor 11. J 20. Mt 9.34.10.24. Ml 3. Iz 60.10-17. Jr 23. Mdr 9. J 13. Mk 12. J 17.53n. POSŁANNICTWO STARY TESTAMENT WYSŁANNICY BOGA Jr 7.

POSŁUSZEŃSTWO ULEGŁOŚĆ STWORZENIA WZGLĘDEM BOGA Hi 40. Przymierze.9-15. Tt 1. 1Kor 14. Rz 16.23.7.40. Dz 21.32. . 2Kor 4.11.11. 2Tm 4.18.5. Dz 20.19. Hbr 13.11. POSŁUGA HIERARCHICZNA Dz 14. Ps 19. 2Kor 9.12nn. Dz 15.7nn.18. Flp 2. Wj 24.5.7.10.2. J 21. Kol 1.3. Pwt 21. 2Tes 1.17.23.13. 1Tm 3.4. Kol 1. Kol 3. Łk 2.17.20. Dz 20.6. 2Kor 9. Kol 3. Mk 1.34n. Rz 12. Dz 1. Tt 1. Kol 4. 2Tm 1.1-2.1-6. Ps 104.21. Ba 3. Rdz 12.17. Dz 12.17-22. Dz 6.1-7.3.13-16.8-11.3n. Syr 43.9.22.51. Flp 1.23. Tt 1. Dz 16. Wj 24.25. Mt 18. 2Kor 6. Mt 28. Dz 15. Ef 4.5-10.18-21. Iz 1. Mt 17.6.14. Hbr 10.1.27. Rz 3.8. Dz 6. Est 6.19.1. 1Kor 3.4.22.17.15nn.11. 2Kor 8. Rz 12.1. POSŁUGIWANIE W KOŚCIELE Posługa apostolska. 1Tm 5.7.10. Kol 1.5.19. Hbr 13. CHRYSTUS NASZE POSŁUSZEŃSTWO Ez 2.7.23.22n.24. Mt 10. Rz 5. 1Tm 6. Rdz 17. Dz 4.1-5.13.5. Rz 15.29. 1Kor 12. 1Tm 3.8.8. Jr 31.25.19. 1Sm 15.10.6.20.5.31. POST Znaczenie postu.13-26. Rdz 22.7.5.25.7. Rz 1.2. Ef 4. Rz 8. Iz 61.24. Mk 10. Rz 1. 2Kor 5. 1P 5.1-7.16. 2Tes 3.2.32.1. Jl 1.23.4. Różnorodność posług.8-13. 1Kor 16. Ef 6.8.19-22.2. Dz 20. 2Kor 11. Syr 42. 1Tm 4.14-18.14. Rdz 3.25.22.22. 1Tes 3.15. 1Kor 9.23.6. 1Tm 2. Rz 13. Dz 1.5. Pwt 11. Jk 5.11. 2Kor 3. 1Kor 4. Rz 5. Hbr 13. Kapłani.1-16.11.12.24. 1Tm 5.39.33. Rz 11. 1Kor 11.12n. Łk 10.1.38.9.28n. Mt 26. Pwt 11. Ez 44. Dz 6. Bóg wzbudził wiarę w Abrahamie. 1P 4. Ef 4. Ps 89. Ef 3. Hbr 10.28. Dz 21.7.7.6. Dz 15. Rz 10. 2Kor 3. Dz 20.27.4nn.4. J 6. Dz 21. Iz 50. 1Tm 1. 1Tm 4.1. POSŁUSZEŃSTWO CHRZEŚCIJAN Flp 2.4.21. 1P 5.8. Kol 3.18.6. Pwt 17. 1Tm 4.1. Mt 8. Tt 1. Rz 11.26. Biskupi.5-9.33n.4.42nn. J 12. Hbr 5. Ps 119.18. Rz 17. Dz 6. 1P 2.POSŁUGA Est 1. Rdz 22. Rz 8.40.9. Dz 11. Wj 20.7. 1Tm 5.12.14.4. Rz 2.27. 2Kor 11.1. 1P 4.2n.1-15. Dz 15. DRAMAT NIEPOSŁUSZEŃSTWA Od razu na samym początku Adam. 1Tes 5. Ps 40.12n.

14-17.1-12.17. POTĘGA JAHWE. Dn 9.25.5. 2Sm 12. Dn 3.6.8. Hbr 8.1.15.14. Jl 2.64.41-50. Ezd 8.38-39. Dn 7.Kpł 16. Ap 6. Łk 2. Jedyny Pośrednik. POŚREDNIK 1Sm 19.3. Tb 12.26n.24-27. Sdz 20.31-34.38. Kol 2.4-9. Ps 2.10. Mt 1.22-32. Hbr 3.7n. Pwt 8. Mt 21.23.2. J 1. Dz 13. Jr 42.9n. Ga 3.9.33-38.12.30n.6. Kpł 16.14.26n.33.3.9-13. Hi 9.16.13. Ap 12.33. Mt 1. Dz 2.12n. Hbr 12.4.28. Iz 42. Kol 1. Mt 12. Hbr 9.2-5.1-12.27. Mt 6. Est 7.12. Za 8. Kol 2. 1Sm 16. 1Sm 12. Mt 26. Ap 8.3. 1Sm 7. Iz 42.7. Mt 24.11. Sdz 6. Jr 18.28. Ap 5.1-7. Iz 45. Ap 19.6. Wj 32. Iz 53. J 2.4-14. Rdz 18.39-56. Hbr 5.15.17. Mt 6. Iz 49.4.34-39. Łk 2.21. Wj 32. Ap 3. Mt 19.17. Mt 5. Am 7.12.12. Iz 53. Hbr 8. POŚREDNIK NOWEGO PRZYMIERZA Łk 1. Mt 6.34. J 1. 1J 4. Hbr 9. Dn 9.5.16. 1Sm 16. 2Sm 12.12-17. Dn 7.13. Ap 22.7n. Dz 27.1-8.26.11.5.8.5. Mt 19.3.17n.19. Lb 6.14.18. Hbr 10. Mt 4.1-4. Łk 2. 2Sm 7. POŚREDNICY STAREGO PRZYMIERZA Pośrednicy historyczni. Wj 34.16.5. BOGA IZRAELA .11.3.5. Dn 7. Mt 6.1-6. Dz 8. Pośrednicy eschatologiczni. Ap 21.6. Dn 10. Jdt 4. 1Sm 2.5-38. Ga 3. Mt 5.16.5-6. Ap 12. 1Kor 1.10.15-18. 1Krl 21.17n. 1Sm 9-10. Dn 12.3. Mk 2.25.5.24. Jdt 8.20.3.18n. Ap 11. Wj 21. 1Tm 2. Hbr 5. Rz 4. Łk 2. Mt 10. Jl 2. Dz 14. Jr 27.11.17-21.49n. J 2.23.19. Est 4. Jr 14.8. Praktyka postu.13.18-25.20.37.29.16.16. 2Kor 6. Rdz 12. Ap 19.26.14.6.16n.21.3.14. Dn 14. Jr 14.10.1-4.1. Ap 12.15.21. Sdz 20.1. Dz 12. Hbr 1.12. Am 5. Iz 42.2.22. 1J 1.2-11. Mk 2.13.3. 2Sm 1.1-35. Ap 7.8. 2Sm 14.7.11. Łk 4. Łk 4.2nn.2n. Iz 61.18.9. Ap 9. Jedyny Pośrednik i Jego Kościół.14.12. 1Sm 10.21. J 19.21. Ap 12. Rdz 28.20. Ga 3. 2Sm 12. Iz 44. Ez 11. Pwt 18. Dn 10. Ef 4. Hbr 9.14. Hbr 1. Łk 1. 2Kor 12. Pośrednicy niebiescy.1-6. Ez 9. Dn 7. Hbr 1.2n. Ml 3. Mt 10.4nn.8.1. Iz 58.14-17.24.11-12.17-21.31. Dn 6. Rdz 20.18.14. Ga 3. Dz 1. 2Kor 11. Ap 12. Jedyny Pośrednik a pośrednicy niebiescy. 1P 1.19n.16. Jr 11. Dz 13.14.37. Iz 52. Za 4. Iz 40-55.7. Za 1.1.1.6. 1Krl 19. 2P 1. POTĘGA Rdz 1.13. 1Tm 2. 1Kor 6.27.19n.19-23.9nn.5. Hbr 7. Jr 15. Ap 2. 1Sm 25.1-5. Łk 2. 1Tm 2.6. Dn 10.12.20. Za 7.23.2-5. Iz 41.1-7. Hbr 2. Ap 21.27. Mt 28. Rdz 20.15. Hi 9. Ap 14. Jon 3. Łk 18.7-12.12. Hbr 12.18.22.6. Łk 2. J 2. Iz 49.29.11.51n. 1Sm 7.1nn.1-6. Kpł 23.5. Ba 1. Jr 7.

9.1n.5.17nn.12. Ps 144. Dz 10. Mk 11. 1Kor 6. Mk 10. Ps 65. Kol 2.11-27. Ps 28. Ps 115.10.22n. Iz 60.10-19.33.3. Hbr 11.1-17.36n.10n.18n. Dz 2.21-29.11.8. Syr 17. 1Sm 16. 1Kor 8. Iz 40.3-27.11. Mdr 11.20n.24nn. Mdr 12.24. Jdt 9.49. Iz 10.3.22.19.14.12nn.20. J 3.11-14.13.2. Rdz 9. Rz 1. Iz 44.4. Ps 104. Iz 1. Dz 4.1.9nn. Lb 14. Ps 59. Dn 18. Mk 16.15. Syr 16. Ez 37.1n.22. Rz 4. Ps 44.2. Jr 32. Wj 3. OBRAZU BOGA Rdz 2. Dz 4. 1P 5.29-32. Mt 9.50.6. Iz 49. Łk 1.26n. J 5. Hi 26.6-10. Mt 4.17n. 2Kor 4.24.10n.16nn.17 ZŁE MOCE I ICH WŁADZA NAD CZŁOWIEKIEM Rdz 4. 2Tes 2.27.6. Rdz 49. Ap 21.16. Dz 2. Iz 45.26. Ps 89.23n.5. . Łk 22. Ps 58. Ef 3. Hi 38. Łk 2. Pwt 32. Wj 9.2. Iz 14.8.14. Wj 5.2nn. Iz 3.33.26.4. Ps 33. Iz 61.23n. Mt 4.20. Ps 89.18n.9. Za 4. 2Sm 6.8nn.20.13. Mdr 13. 1P 1. Rdz 28.10-18.7n.23n.2n. J 1. Rz 3. Mt 12.2-9. Ps 46. J 8. 2Krn 20.17.2.35nn. Jr 25.22n.19. Est 4. Wj 4.33nn. Iz 42. Mdr 18.8n.25n. Ps 29.8.6. Mt 8. Rdz 22.34nn.6-18. J 16.24. Ap 1.18. 2Mch 7. J 9. Dz 4.8. Mt 9.11.9.1. 2Krn 36.4. Mt 28. Ps 148. Iz 55. POTĘGA ZBAWICIELA I JEGO SŁUGI Wj 13.4.4n.9n.45.2n. J 1. Mdr 1. Pwt 4. 2Sm 7. Rz 8. 1Kor 15.12nn.6.4. J 14.22nn. Hbr 1.14. 2Krl 19.23n.35. 2Kor 12.18n. Ps 68. Mdr 11. Mk 9. J 3.6.2.14n.2.15n. Iz 31.17. POTOP Potop antyczny.27nn. Wj 32.3.1. 2Sm 7.16-21. Prz 21. Am 1.1.14. Ps 20. Jr 1. Łk 1. Iz 47. Rdz 11.2.18.21.20.34. Ps 119. J 12.19. 1Kor 15.10. 1Kor 1. Wj 12.53. Mdr 7.15. Rz 1. Ps 132.2. 1Tes 1. 2Tes 2.3-2. Sdz 6.7. 1P 2. Mdr 8.25. J 5. 2Sm 22.11. Mdr 2.1.24.6.34n.23. Ap 19. Joz 10. Dz 1. Rdz 3.4.27.13. Dn 12.27. Mdr 6. Ap 13. Jr 1. Am 5. Dn 7. 2Mch 7.4. Iz 40. Mt 26.2.17n. Mt 14.8.5.18.17nn. Mdr 3.26.1. 2Sm 7. Łk 3.32-36.15nn. Ps 132.64. Lb 14.10n. 2Kor 4.Rdz 18.90. Rdz 3.17.31n.9. Ps 103. Ps 19. J 19.5. Ap 21.2.3nn. Hi 28.2.17. 1Kor 1. 2Tes 2. Ps 24. Rdz 1.12nn. Lb 14.27-30.13n. Pwt 8. Rdz 4. Ap 12.4nn. 1Tes 2. Mdr 12. Hbr 2.23.20n.15.16. Jdt 13.2n.14n.3n. Ps 107. Ps 106.17. Mdr 5. 1Mch 3.15nn. 2Krn 20.23.3-7. POTĘGA DUCHA TYCH. Ps 115.2. Kol 2.5. POTĘGA STWÓRCY I CZŁOWIEKA.4.38.5. Rdz 32.3-8. Dz 2. Ps 105. Mdr 3. Ps 20.2-8. 1Kor 10. J 17.48n. Łk 24. Ps 144. Iz 49. Flp 3.14n. Rdz 12. Mt 1.12nn. Rdz 1. Jdt 16. Iz 45.12. 1Sm 17. Syr 43. Rdz 2. Jr 10.1-8.20nn. Jdt 8. Dn 14. Mdr 11. Rdz 3. Ps 147.27.37. Mdr 13.10-13.12nn.5-9.19nn. Mdr 7.1-42.18nn. Iz 46. Ef 3.17.28-45. Mdr 16. Iz 40.30.7. Ps 114.14n. KTÓRZY WIERZĄ W CHRYSTUSA Łk 1.14.6nn.41.28.27nn.4-7. Ps 124.4. Mt 4.25. Mdr 2.1.8-11.9-12. J 8.2nn. 2Kor 13.2.5n. 1Kor 1. Iz 53.19nn. Ps 33. Tb 13.16.28. Iz 11.9.29nn. Dz 8. J 10. Dz 2.43. Wj 5.13nn. Iz 50.20-24. Mt 1. Ef 1.7-12.10. Dz 2. J 20. Mk 13.11. Rdz 6.28. Ef 2.2-7. Ps 86. 1Sm 2. Wj 15.3.23.19.8-11. 2Mch 7. 2Sm 5. Rz 1.25.11. Mdr 13.21nn.24nn.8nn. Mi 3.16nn. 2Mch 8.3-7. Lb 12.5-10. Iz 44.2.7-14.4. Prz 8.32nn. Mt 22.9.8.16.

2P 2. POZNAĆ Iz 53. Mt 22.9.14. Jr 2.16. Pwt 6.32. Ez 3.19n.17. Łk 19.10.31-34.7.1. Łk 9.8.7. Mt 24.11.26n.17.6.15.56. Łk 18. Ez 37.28.7nn.24.13.3. POWOŁANIE IZRAELA A POWOŁANIE JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 4.5n.8.1. Wj 33.3.4nn.1-9.5nn. 1Kor 1.37. Ps 95. Pwt 9. Ps 147. Oz 8. 1P 3. Rdz 9.4. 2P 3. Mdr 3. Iz 8. Mt 25.10nn.8.18-21.4.6. Am 8. Jr 31. Rdz 18. Ba 2.8. Dz 2.6.20. Joz 24. Jr 7. Mt 16.15. Rz 1. Iz 54.7. Iz 6. Sdz 3. Dz 1. Poznanie i nowe serce. 1Sm 10. 1Kor 7. Ps 50.1-2. Oz 4.4. Ez 7.3.1. Mk 10. Łk 1. Wj 3. Ps 78.1.13. Rdz 32. Mk 1.13.37nn. Wj 3. Syr 1.13n.4-9. Jr 20.7. Oz 2. Brak poznania ze strony człowieka. Ez 36.2. Am 3. Mądrość z wysoka. Iz 45-46. Ez 3. Zapowiedź rzeczy przyszłych. Iz 7. Wj 20.13.7.13. Oz 6.17. Ez 12.24.11. Iz 7.22.29. 1Kor 13. Pwt 32. Jr 16.1.1-9.14. Rdz 7.15-22.6. Pwt 7.18nn. Lb 14.5.1n.8n.7. Pwt 33. Hbr 5.52.6.59-62. Am 7. Iz 43.1. Iz 1. Wj 28. 2P 2. Syr 24. 1Kor 12.1.4-13.6. 2P 3.1.14n.11nn. Mdr 9. Mt 9. Pwt 30.8.11.34.23. Kpł 26. Ez 36. Hbr 5. Mdr 10. Syr 44. Hi 28. POWOŁANIE I POSŁANNICTWO W STARYM TESTAMENCIE Rdz 12. 2P 3. Mt 7.41.1. Jr 15. 1Kor 1. Rdz 4.4.45. Jr 22.34.1.26.10. Rdz 7. 2J 1. Pwt 30. Oz 6.21. Iz 6. Mdr 14.40. Ez 37.6.10nn.4.7.5.4.13.1. Iz 6. J 10. POWOŁANIE UCZNIÓW A POWOŁANIE CHRZEŚCIJAN Mk 3. Iz 1.10.1. POWOŁANIE Wj 3.1. Rz 1.17. Jr 1. Mdr 13.16. Mdr 7.5.1.16. Rdz 17. STARY TESTAMENT Inicjatywa Boża.1-14. Rdz 22. Rdz 2. Ez 6. Mk 1. Wj 4.24.22n.3. Mk 3. J 7.23n. Pwt 5.26. Rdz 15. Dz 2. Jr 1. Iz 59. Iz 11.29. Iz 5. Pwt 11.2. Iz 49. Mt 16.1.12. Jr 12.6.9.17. Rdz 12. Iz 49. 1Krl 19. Łk 12.7. Wj 3.17n.34. Jr 2. Iz 29.1. Dz 2.11.42.16.12. Wj 19. Jr 1. Am 7. Mt 13.1. Rdz 2.9.1-17.13.4. Oz 4. Święty Jan.19. Pwt 4. NOWY TESTAMENT Synoptycy. Wj 32.10.1.29.22.1.9.16.2. Jr 1.11nn. Łk 24. Rz 8. Potop nowych czasów. Pwt 29.Rdz 7.40.5. Rdz 8. Oz 4. Jr 7.23.4.6.9. Iz 1.33. Mt 7. Mdr 9. Ap 22. Ez 7. Łk 10. . Mdr 9. Wj 19. Rdz 12.4n.2. Rdz 12. Jr 31. Ba 3.10. Jr 8. Rz 8.9. Jr 7. Wj 3. Mk 6.6. Iz 62. 1Sm 16.24.

16. Mk 13. J 16. 2Tes 3. J 16. 1Kor 7. 1Krl 12.32nn. J 13-17.20. Mt 13.8nn.1nn. Jr 22.24-27. . 1J 2.12.3. Syr 22. Joz 24.19. Mdr 14. Mt 6. Kol 2.14. Ef 3.13.28-30. 2P 3. Dz 20. 1J 2. J 16. Dz 20.18.4.10-18. Kol 2.32.14. 1Krl 6. Dz 18. Łk 22.23-24. 1J 1.25-29. Rdz 1. 1J 2.27.30.16-18.6-8. Pwt 5.22-30. 2P 1. Pwt 14.1-12. 1J 3.12. J 14. PRACA WARTOŚĆ PRACY Nakaz Stwórcy.17. 2Tm 2. NOWY TESTAMENT Mowa pożegnalna Jezusa. 1Mch 2.26.6-16.8-14. 2Tm 1.16.5.9-10.23. Wj 20. Syr 38.27.13-50.12-13. Rz 1. Mt 6. Iz 40.2. Kpł 19.15.34.37. Syr 7.3. 1J 4. Pwt 28. Wj 23. 1Krl 5.6.17.31-35. 1Kor 2. Jr 31. 1Kor 7.10-22. J 16.18.26. J 12.17n. 1Kor 13.11-15. J 4.7. Prz 31. 2P 3. 1Kor 1.28.2. 1J 3. Mt 28.15. J 12. 1J 2.16.62. J 10. Prz 16.11-12.8-12.18-21.1-3.18-22.13. Wj 2. Mt 6. Ps 104.39. J 12.3.2.28. J 8. Mdr 14. 1Sm 12. 1Sm 8. Ps 128. J 6.25. POŻEGNANIE STARY TESTAMENT Rdz 49.22nn.29. 1Krl 7.2n.24. Dz 20.17.3nn. J 6. Pwt 24. Mt 23. J 7. Mk 4.14. Łk 15.3. 1Krl 7.18-19.27.14-30.14n. 1J 3. Syr 38. 1Kor 1.33.21.13.1-14.8.25. J 14. 2Tes 3. J 17. Prz 26. 1Kor 4. 1Kor 2. Łk 9. 2Tm 4.6.3-4. Mowy pożegnalne apostołów.23. Ef 3. Kol 2.2n. Pwt 16. Dz 20. Łk 9.12. 1J 4. Syr 38.19.19n.6. 2Tm 1. Rdz 2.1n. CIĘŻAR PRACY Rdz 3. Względna wartość pracy. 2P 2.33.3n. Syr 38.20. 1Kor 13. Pwt 28.28. 2Tm 1. UWOLNIENIE OD PRACY Wj 20.14.1n. Dz 20.12. 1J 4. 1J 4. 1Kor 8. 2P 2. Święty Paweł. 2P 1.20.14-15.3.1.34. Wj 5.25. Pwt 5.11.51-61. Mt 9.20.26. 1J 5. Syr 33.34.17-38.2. 1Krl 10.29. Am 5.8-10. Jk 5.18.18. Iz 62. Naturalna wartość pracy. Prz 13. Rz 10. Prz 21.35. Mk 14. Syr 38. Rdz 3.32. 1Kor 1.36-43. Rz 12.4. J 15.25. 1J 2.10.9nn.38. Wj 1.8nn. Rdz 1. 2P 3.19n. Syr 38. Ps 8. Pwt 31-32. J 2. Mt 4. J 10. 2P 1.26. Łk 22.28.27. J 14.55.6n.12-15. Am 9. CHRYSTUS I PRACA Mk 6. J 17.22. Mk 2. Flp 3. Jr 22.8. Iz 41. 2P 1.30.14. Pozytywna wartość pracy.13.J 6. Pwt 32.4. J 5.28.13.1. Koh 2.12. J 14. 2Tm 2.13. Społeczna wartość pracy.6-18.4. J 14.19n.31.7.14.7.1.26.44n.26. 1Kor 1. Mt 25. 1Kor 8.19. Mt 28.26.8n.19.

Ps 119. 2Kor 12. Ez 18.2. Prz 22. Ps 119.16.4. Ps 40. Rz 2. Ga 5. PRAGNIENIA ZDEPRAWOWANE Rdz 3. Kol 1.25. Ba 6.3.28. Ga 5. PRAGNIENIE WSPÓLNOTY Łk 12.2.10. Prawda u ludzi .10. Dn 11. Oz 4. Rz 13.5nn. Ps 119. Mt 5.3.2. Ps 71. Pwt 32.13.14. Ga 2.1. Ps 119.22.5. 1Krl 21. Rdz 24. Lb 11.14.1.26. Ef 6.20.28.5nn. PRAGNIENIE PRAGNIENIE ŻYCIA Syr 14.6.8.20. Rz 8. Flp 4. Ps 54. Ef 1. Ef 5.9. 2Tes 2.2. Iz 59. Ps 73. 2Kor 7.5. 1Tm 2. Pwt 28. Rz 15.20.14. Syr 4.2. Am 9.2. J 3. Rdz 47. Ps 111.Chrześcijańska wartość pracy. Ps 138.2. 2Kor 7. Dn 9.3.30. Ps 42. Pwt 7. .12.25. Ps 128. Kol 1.7. J 10. Ps 123.14n. 2Sm 7.9nn.4.8. 1Kor 5. Flp 1. Ps 63. Ga 2.14.1. Ps 119.6. Ps 71. Rz 2. Ps 119. J 14. Mdr 6.5.30. 2Tes 2.29. Ps 86.8. Hbr 2.5.14.7.2nn. Jr 13.48.20n.3. 2Kor 11. Ga 5.7.3. Prawda objawiona .18.20. Flp 1. Praca i nowy wszechświat.20.18nn.5. 2Krl 20.33. Dn 10. Rz 3. Jr 10.10.26. Ap 3.19.2.12. Łk 22.47. Ef 1. 1Krl 3.6. Prz 5.14. 2Kor 4. Rz 1. Prz 23. Ps 43.131.12.19nn.49n.7.2. Za 7.24.17.3. Prz 12. 2Sm 11.7. Rdz 4. Tb 3. Dn 8. Rz 2.50. Rz 8.151. Ps 25. Ps 51.21. Tt 1.16.25.10.9. Ps 26.11. Ba 6. Ps 132.8. Dn 10. Ps 89.6.2.14.8. Pwt 8. Dn 3.21. Kol 4.27.6.7.1-5.14.7. 2Sm 2. 2Kor 1. Rz 8.6.13. 2Kor 13.31. Dn 8.19.1. NOWY TESTAMENT Dziedzictwo biblijne .21. Mdr 3. Rz 10.6n. Za 8. Iz 65. 2Sm 15. Koh 12.25n. 1Krl 2.13. Ps 19. Joz 24. Rz 16.9.6. Iz 58.8. Ps 61.25. Iz 38. Am 5.2. Iz 16.23.7.20. Rz 3. 2Kor 4. Iz 49.11.11. Tb 12.5.28. 1Kor 7. 2Krn 31. 1Kor 13.6. Ef 1.9. Prawda Boża .2n.22. Jk 1.138. Rz 6.17.3. Kol 1.16. Syr 1.23. Ps 45.5.20. Kol 1.21n. Oz 2. Rdz 24. Ps 119. OCZYSZCZENIE PRAGNIENIA Mt 15. Prz 29. Ps 119. 2Kor 5.20. Flp 1.11.8.9.13. 2Kor 7.10. 2Tm 2.174.18. Ef 4. Ps 137.5. Ez 18.26.7n. Prawda Ewangelii . Wj 20. Dn 3. Kol 1.18.20. Ef 1. Ps 31.11.14. 1Tes 1.142. Ps 122.7.21. Za 8.2.4. 2Tm 2.14.8. Am 5.160. 1J 2.12. 2Kor 4. Ps 42. Ef 4. PRAWDA STARY TESTAMENT 2Kor 1. Rz 9.10. Wj 18. Rz 7.10.1.14.13.86.6. Ba 6.18. 2Krn 31. 2Tes 2.14.34.22.9.15. Lb 11. Ap 22.21.15.8. 2Krl 20.14. Ps 130. Ne 9. Joz 2.34. Pwt 20.5. 1Kor 7. Jr 14. Ne 7. Rz 2. Wj 34. Prz 8.8.22.20.

2Tm 4.18. Pwt 28. Rdz 35.16. J 18.18.15. Wj 12. 1Tm 3. J 4.1-10.17. Dz 14. Rz 5. Miejsce po prawej stronie.18.7.22-23. J 14. 2Tm 4.20. 1Tm 1.17. Joz 24. 1P 2. 1J 5. Wj 24.19.4.6. Ef 4. Ps 118. Ps 19.24. 2J 1. Ga 1.18.18. Hbr 10.17.16. J 17. J 17.22n.4. Ps 119.16.7n.22-23.12. Wj 19. J 8. Rz 2.prawo naturalne Stary Testament. Pwt 4.5.17nn. Kpł 26. J 6.22-33. J 14. 3J 1. Rdz 6.31n. Rdz 8. J 17.18.26. Mojżesz a stare prawo RÓŻNORODNOŚĆ PRAWA Pięcioksięgu. J 5.20. J 8.63.40. Rz 1.3.13n. Rdz 2. Ga 6. 2P 1.16.7. Pwt 5.1.3. 3J 1. Mt 26. Dz 7. ROLA PRAWA W STARYM TESTAMENCIE Prawo pozostaje w ścisłym związku z przymierzem.17. J 6. Wj 20.55.33.40. Nowy Testament. J 1.18.15. Jk 1.32. Mdr 10.19. 2Kor 11. 1P 1.5-8.21.5. Ps 20. Lb 15.3. Rz 2.20. J 17.27. Wj 21. 1Tm 4.1-17.1-7.3. 1Tm 4.4.5. Wj 20. 1Tm 4. . Rz 2. 2Tm 2.14-45. 1Tm 3.8. J 15.32. Wj 35-40. Wj 12.26. J 17.12.26.13. Ps 21. 2Tm 3. J 6. Rz 5.7. 2Tm 4.14.6-21. Wj 22. Kpł 26. Rdz 3. Lb 1.10-28. Rdz 4. Dz 17.31n.1. Tt 1. J 14.21.18. Wj 20.17. 1J 2.2-17.26.13.6.21.31-34.44-45. 1P 1. 3J 1. Rz 1.4.8. 1Tm 6. Ef 4. J 15.16. Lb 35.47. Mdr 2.2.14. Wj 25-31. Rdz 6. Rdz 11. J 8. 2Kor 4.1.1.23. 2J 4.5. 1Kor 1. J 1.2n.10. Literackiego sformułowania praw. Dz 17. Ps 16. Tt 1. J 16.14n.1-14.24.8. Ps 110.14. Do czasów Mojżesza . J 17. 2Kor 1. 1J 5. PRAWO Rz 5.2-2.3-6.14n.33.15. Rz 1.1-9.2. Rdz 4.37.24-31.50. J 15. J 3. J 1. Rdz 9. J 3. Dz 15.9.23n. 1J 1.17-18. 1Tm 4.9.9.45n.17-19.15-68. 2Krl 23.16.4. Nie ma innego prawa poza Prawem Mojżeszowym.6. Rdz 1-11.8-11.11n.11.3-13.18.12. J 8.15. 1J 1. Dz 2. Rdz 6. Rz 1.33. Rdz 6. Tt 2.4. Pwt 28.21.2.24.28.3n.1Tm 2.3nn. Wj 23.7. 1J 5. J 17. Ps 80. J 1.2. Flp 1.6.6. Rdz 9. Ef 4.30.6.1-28. Wj 23. J 3. Ps 80.26. J 1. 1J 1.43-51.19.9.3. Rz 5.5. Lb 26-30.7.64.3n.37. J 12. J 16.8. 2J 1n.25n.10. 1J 3. Materiały wszelkiego rodzaju. J 3. J 18.11nn.14. Święty Jan.17. Rdz 2.4. Jk 5. 2J 4. Jk 1. Tt 1.9. PRAWICA Prawa ręka. Rdz 4. J 8.16. Wj 34. Mt 25. J 3.21-24. Wj 15. 1J 3. J 8. 1Tm 1. Pwt 27. Rdz 5. Am 1. 2J 6. Ps 110. J 1.

21. Rz 7. Hbr 7. Rz 10.31.5n.11nn.16-23. Oz 4. Ga 3. Prorocy.21-48.18-28.25.8.5. Ezd 7. Kpł 10.10.20. 2Krl 22. 1Kor 9.26. Za 7.12. Tora nie uległa z czasem pewnemu rozwojowi. Łk 16.17nn. 1Kor 7.6n.17-24. J 16.1-10.1-20.10.23-27. Ga 4.19. Jr 18.10-14.3. Hbr 7.2.23n. Iz 42.32n. Mk 14. Ez 40-48. 1Tm 1. Ga 3.2n. Hbr 9.Ps 103. Hbr 10.15-23.7-19. Dz 15.16-26.14-21.10.12nn. Oz 5.26n. Mt 8.23n. Racja bytu owego Prawa w planach Bożych. Społeczność izraelska.5.19. Pwt 33.26.20n. Ga 2.8nn.1. MYŚL ŚWIĘTEGO PAWŁA Ga 1. 2Mch 6. Rz 7.4n. Dz 21.21nn. Ez 40-48. 2Krl 22. Dz 9.1-12.4-18.34.12nn. Dz 11. Rz 6. Dz 10.6. IZRAEL A PRAWO Kapłani.2. Rz 7.1.12.1-17. Oz 4. Dz 15.12.26. Pwt 12-28. Dz 21.2n. Ga 3.10.10.1n. Wj 20. Dn 7. Ag 2. Dz 15.8.13. Iz 42. Ga 5.18.18.24-27. Mt 7.33. Hbr 10. 2Kor 3.14-25. Mt 11. Dz 2.13. J 7.3. Hbr 10. Mt 23.21-26. J 5.29-38. Mk 12.21.12. Ga 4.6. Syr 24.1-6.12. Kpł 17-26.22-26. Ez 36. Dz 15.20.19n. Oz 4.25.24nn. przez uczynki Prawa.23. Ga 6. 1Krl 15. Ez 22. Syr 24.1-19. Mk 2.26.21nn.10. 2Krl 18. Ga 2. Kpł 19. Hbr 9. List Jakuba . Ez 7. PROBLEM W CHRZEŚCIJAŃSTWIE PIERWOTNYM Mt 17. Oz 4. Dz 11.1-26.10n.4n. Dz 5.26. Rz 2. Dz 15.1n.29. 1Tes 4.16nn.11n.22. 1Mch 2. Mt 5. Człowiek został usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa a nie .5-13.28-34.19. Ga 2. Mt 5.8. Pwt 6. Dz 1.10n. Mk 1. Rz 9. Rz 3. Mt 23. Ga 2.12. Hbr 8. Ez 22. Rz 7.3.4. Ps 147. Dz 11. Rz 13.1. Dz 11. Dz 18. POZOSTAŁE PISMA APOSTOLSKIE W Liście do Hebrajczyków Prawo .7. Ps 119.16. Ez 22.8.18.10.25.20. Rz 3.33.22. Ne 8.21n. Mt 23. Ga 3. Mt 23. Jr 31. Rz 7. U dziejopisarzów Izraela. Rz 5. Jezus a Nowe Prawo OSOBISTA POSTAWA JEZUSA Mk 12. Rz 3. Mt 7. Ga 6.1.16.28-34.25.4. Mt 10. .22-23.4. Hbr 8.3-6.3. Mt 19. Dz 21.4. Ga 1.28. Mk 2. U Mędrców. Dz 21. Mk 7.8. 2Mch 7.1-16. KU NOWEMU PRAWU Iz 2.2-21. Hbr 7. 1Mch 1. Jr 5.14nn.1nn.4. Ps 19.4.4-9.17n.46. Ez 22. Mt 19. Mt 7. Pwt 31. Wj 20. Pwt 6. 1Mch 2. Rz 8.8. Rz 7. Rz 4.1-23.16. Jr 11. Rz 10. Pwt 5.7.14.57-63. Rz 3.2. Ga 4. Oz 8.

J 8.25.7.8. Hi 13.10. J 14. 1Krl 18. Jr 25. Iz 43. Am 7. Hi 6. Ewangelia św. Jr 7.20. J 18.38. J 5. Dz 2. Jk 2. Rz 8. Rz 3. Jr 35.22-38. Rz 3.9. J 7.6. Jr 25.12. Spór Hioba z Bogiem .3n.34. Mi 6. 2Krl 6. 2J 5.8-11.34. J 8.49n.20-24.1n.30n. Lb 11.22. J 10. Iz 8.21. Mk 13. J 14. Dz 3. 1J 4.32. Hi 42. J 1.3n. Pwt 34. 1P 3. J 15.18.13.17n. Jr 29. Jana .21. Hbr 1.7. Pwt 32. 2Kor 5.8.20.22-23. Dz 2. Dn 4.7.4. J 19.7.13. Jr 2.10-13.9. Jk 2. 1Sm 9. J 14. Wj 17.30n.8-13.34. Hi 9.18. Ps 50.5. 2Krl 4.18.25.5.4. 1J 5.36. 1Krl 22.7.34.18. 1Kor 4. Lb 11.3-7.10. J 5. J 12. Ap 12. Rz 5. Iz 41. J 15.3. Dz 10.7.12.9.7n. Dz 5. Pwt 18. Dz 4. Hi 9.21-26.17-25.3n. J 19. PROROK STARY TESTAMENT RÓŻNORODNOŚĆ I JEDNOŚĆ PROFETYZMU IZRAELSKIEGO Lb 22. 1J 2. Mt 27. J 16.16-25.21. Jr 12.59. Jr 36.49.19. Jr 2. Iz 3. Oz 2. Łk 23.45. Hi 23. Iz 50.14. Iz 5. Jk 4.13. J 7. Ez 11. 2J 4.7n.33. Mi 6.31-37. Mt 26. Ps 50.17. Iz 44. J 18. 1Sm 10.2.4n. Oz 12.1.29.10.8-11.5.1n.10. J 15. Iz 1.7.4.19.21.25nn.63. Iz 44.5.4. Oz 2. Hi 19.12. J 7.11. Hi 10.9.17. Mi 3. Mt 27.6nn.4. Dz 10.29.31. .9-13. 1J 2. J 1.23.18-3. J 13.9.2. Ps 50. Wj 3-4. Rdz 20.13-18.2nn. Oz 9. Rz 3.11. J 8. Ap 14.1-5. Jr 2. Lb 12. 1Sm 19.1n. Iz 45. Oz 4. Iz 43. Oz 4. J 19.19.19. Dz 3.12. Iz 43. Proces Boga z jego ludem .31.16.51.3n. Mk 13. 2Krl 2.11. Dz 4.16.6.18. PROCES JEZUSA Wszystkie ewangelijne opisy .31.8. J 7. Hi 38. Iz 42.5n. J 12. Rdz 3.2n.17. Łk 23. W słownictwie św.23.4.1n. Rdz 3. PROCES POMIĘDZY BOGIEM A JEGO LUDEM W STARYM TESTAMENCIE Proces grzesznika z Bogiem .6-10. J 7. Łk 23.1-13. Jr 2.4. J 19. J 5.12.2.43.18.25.15.15. J 5. 2J 6.5n. Ps 143. U źródeł pofetyzmu . Hi 16. Oz 4.25nn. Mt 26.9.7. J 10.1.26. J 10. Ciągłość . Flp 3.5.6.12. Jr 44. Iz 48.17. Dz 3. 1J 3.3. ZAMKNIĘCIE PROCESU BOŻEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1.9.6-8.24.39n.1n. Jr 23. J 15. Mk 3. 1Sm 9.10. 1J 2. Jl 3.21. Dn 2.7. Mi 6. Am 3. Iz 1.Jk 1.21-24.15. 1Sm 10.19. Jana .18n. Dz 2. J 5.24.22-25. Jr 2. Iz 43.2. 1Krl 22. Jr 2.1-29. Mt 27.1n. Hi 19. Wj 7. Rewizja procesu Jezusa .1.16n.12.21. PROCES SĄDOWY Rz 3.

7.4.18n. Iz 47. Am 5. Ez 3.1. Iz 1. Iz 64. Jr 31. Jr 15. Iz 5. Jr 32.3.14-19. Pwt 18.1. Jr 28.3. Ez 2. Iz 32.22.39n. Ez 24. Jr 22.30.12.4.1.10. Iz 20. Iz 58. Zwyczaje . Jr 27.6n. Jr 31.15.14n. Iz 6. Jr 51. Jr 7. Oz 5.14n.5.5. Jr 7.5. Jr 20.27.1-5. Iz 56. Definitywne dzisiaj .19. Ml 3. Iz 43.16-23.7.27.4.13.1n. 1Krl 21.4. Mi 3.32. Iz 3.18.8.20. Mt 3.9.5-18. Iz 55. Za 11. Iz 6. Iz 3.17.13.22. Ez 3. Ez 16. 1Krl 19.14.8.2. Jr 28. Lb 11. 1Mch 14. Iz 8. Iz 48. 1Krl 1.17.21-25.13.25n. Iz 53. Iz 3.10nn.5. J 15. Jr 17. Jr 15. Łk 22. Ez 40-48. Jr 26.18n.11n. Hbr 10. Am 4. Iz 3.18.30. 2Sm 12. Am 4. OSOBISTE PRZEZNACZENIE PROROKA Powołanie .1-15. Jr 7. Ez 36.9.5. Ne 9. Iz 10.4.27.6. Iz 53. Jr 7.17. Jr 1. Jr 2. 1Krl 18.16.6n. Jr 1. Jr 5.1-12. Iz 9.11.15-27.29n. Am 6. Jr 26. Iz 42.38.24-5.10.27. 1Krl 20.7.63.6.5. Jr 6.9n.2n. Jr 1. Ha 1.5. Am 6. Ps 74.15.1.1-9.4. Heroldowie nowego przymierza . Mt 13. Ez 36. Am 3. Am 8. Jr 14.2. Iz 9. Jr 36.4. Mt 23.14n.23.1.6.19. Jr 4. Am 8.10.16-21. Iz 54.3. Jr 12. Jr 13.7. Zbawienie . Jr 5.16.14n.11.1. Jr 34. Mi 6. Jr 6. 1Krl 18. Jr 7. 1Mch 9. Mi 7.9. Ez 20. Iz 8. Oz 11. Ez 4. Iz 5. Jr 28. Iz 49. Śmierć .23.14n.31-34. Ez 3.61. 2Sm 7.16. Ez 3.2.7nn. Jr 23.13.4n.23. 1P 1.2. ZWYCZAJÓW I KULTU Prawo .2.25. Jr 23. Doświadczenia .Prorok w społeczności .5. Iz 53.1-7. Iz 5. Jr 1.15.10nn.38-43. Iz 6.5.11.10-18. Ez 3.9n.16-38. 1Mch 4. Ez 18. STANOWISKO PROROKA WOBEC PRAWA.8. Jr 8.7nn. Jr 31. 2Krl 21. Iz 37.9.37. Jr 3. Pwt 17. Ez 3.16. Kult . Oz 13. Am 7. 1Krl 19.17. Ez 2.41.9.11n. Jr 32.10.13.7. Jr 1. Am 5.10n. Am 7. Ez 3. Iz 1. PROROCY A NOWA EKONOMIA ZBAWIENIA Kara .9n.1. Iz 8.15. Posłannictwo proroka a jego życie . Oz 8.14-18.28.8. Ez 3. Oz 12. Ez 22. Am 2. Am 5. Iz 48. Am 7. Mi 3.23. Oz 1-3.2. Jr 20. NOWY TESTAMENT . Jr 16.20-23. Oz 4. Jr 7.11. Am 5.11-15.7.21n. Oz 4.8-22.15n.6-8. Mi 3. Jr 7.11. Ez 13.46.1nn. Ez 34. Rz 7.12-15. 1Sm 10.33.12. 1Krl 19.20.11. Iz 6.26. Jr 44.1-10.4-8. Am 2. 1Sm 8.4nn.14. Ez 24. Jr 3. Ez 12. Jr 2. Iz 1. Jr 10. Iz 6.

1-7.18. Mt 13. Łk 23.2. Iz 52. Mt 19. Łk 24.16. Syr 2. Iz 29.17.32. Jk 4. Prz 7. Jk 1. Mk 11.57. Jr 7. Hi 2.1-40.2. Dz 3.25n.WYPEŁNIENIE SIĘ PROROCTW Iz 6.22n. Mt 23. J 16. 1Kor 14.8.5nn. Jezus .1. Rdz 22.21. 1Kor 14.28. Jdt 8. Dz 26.38. 1Mch 2. Łk 3.13. Łk 11.39.4. Flp 2. Mt 11.2.52. J 1. Dn 12.16.24. Ps 95. 1Kor 13. Mt 16.27.18. Prz 9.1-5. Prz 22.25. Mt 11.3. Mt 3.14.7. PRÓBA KTÓREJ.7. Mt 6. Dz 28. Rdz 22. 1P 1. 1Krl 19.7. Hi 1-2.17. 2P 1. Łk 2. Mt 10.9.13.1-4.6.28nn. J 1. Rdz 7. J 12.20.37.18. Prz 8. Iz 1. Dn 9. J 9.14.2-6.27. STARY TESTAMENT PRÓBOWANIE LUDU BOŻEGO Próba wiary Izraela.29-32. NOWY TESTAMENT PRÓBA CHRYSTUSA Łk 4.34. Dz 13. Dz 3.5. Prz 1.4-11.130n.2n.22.9.3.39.16. Mt 16. 1Tes 5. Syr 5. Mt 15.1.30.33. J 3. Prostota i prawość . J 1.13. Łk 24.29.14.2.15nn. 1P 1.22. Mk 3.40.67.17. 1Mch 2.25nn.18.12. JEST PODDAWANA EGZYSTENCJA CZŁOWIEKA Doświadczenie poszczególnych ludzi. Łk 7. 1Krl 9.9.26n.11-14.14.19. Łk 11. 2P 3. Łk 1. Łk 11. 1Kor 14.22.33. Łk 2.15.27. 1Krn 29. Jk 1.18. Rdz 3. J 12.26. Rdz 2. Dz 2.37.15.44. Kościół . Hbr 11.4.19. Mt 26. Doświadczenie całej ludzkości. Rz 10.22.5. Ps 19. Dz 2. Mt 16. Mt 9.46. Mt 27.3. Prz 14. Joz 24.1n.15. Jk 1.18. Prz 1. Rz 1.113.31. Syr 1.7.22n.1-4.27n.10n. Kol 3. Mt 13. J 8.11-14. Oz 2. Wj 17. Rdz 3.13nn. 1Tes 2. Iz 53.14n.8n.8. Pwt 13. Ap 2-3. J 9.16. Dz 11. 1Kor 14. Rz 11. J 7. Rdz 3.4nn. J 4. Łk 24.25. Łk 16.8. Mdr 2.60.15.24-27. Ps 119. Prz 10. J 6. Próba miłości. PRÓBA-POKUSA Pwt 8. Iz 65. Dz 3.13-53. Mdr 1.20. Mt 22. Wj 15. J 1.21. Dz 28. 1P 2.32-44. J 12. Jl 3. Mt 13.21. Mdr 1.54-56.46. J 2. Mt 3.1.27n.8. Wj 17.4.1-12. J 8.25. .13nn. 1Kor 14.20. Mk 8.2.18-24.16.15. Ef 6.36. Rz 10. Syr 44. PROROCTWO W NOWEJ EKONOMI ZBAWIENIA Dokoła Jezusa .8.23. Iz 56.18n. PROSTY Prostota i mądrość . Dz 1. Rz 16. Mk 1. Ps 119. Łk 24.52.46. Hi 1. Rz 12. 1Kor 12. Za 14.25nn. Prz 14. Mt 14. J 15. 1Mch 2.9nn.8n. Dz 21.11.1-5.16. Jk 1.19n. Mt 24-25.37n.8.9. Prz 9. Flp 2. Prz 28.12.12.11. Hi 1-2.11. Lb 11. Łk 24.14nn.18. Rdz 3. Mk 10.2.

Mk 8,33; Mk 8,12; J 6,15; Łk 22,40; Łk 22,46; Łk 4,13; Hbr 2,10-18;
PRÓBA KOŚCIOŁA
Iz 53,11; 2Tm 2,9nn; Łk 22,28nn; Mk 10,38n; Hbr 10,32-39; Łk 8,13nn;
Łk 21,12-19; Mt 24,9-13; Hbr 2,14-18; Łk 22,31n; Łk 21,12n; Ap 2,10;
Łk 22,31; Ap 2,10; Ap 12,9n; Ap 2-3; Łk 12,11n; J 16,1-15; Dn 12,1;
Ap 3,10; 2P 2,9;
PRÓBA CHRZEŚCIJANINA
Mt 24,14; 1Tes 2,4; 2Tm 2,15; 2Kor 2,17; 1Tm 3,10; Flp 2,22; Ap 2,2;
1J 4,1; 1Tes 2,4; 1Kor 10,13; Dz 5,3; 1Kor 7,5; 1Tes 3,5; 1J 5,19;
1Tm 6,9; Jk 1,14n; Łk 11,1-11; 2Tm 3,12; Łk 8,13nn; 1P 1,6n; 1Kor 11,19;
1Kor 10,12; Rz 5,3nn; 1J 2,20; 1J 2,27; Rz 12,2; Ef 5,10; 2Kor 13,5;
Ga 6,1; Rz 8,18-25;
PRZEBACZENIE
Lb 14,19; Iz 38,17; Wj 32,32; Łk 7,42; Mt 18,25nn; Łk 24,47; Dz 2,38;
BÓG PRZEBACZENIA
Wj 20,5; Wj 32,30nn; Wj 34,6-9; Iz 5,16; Iz 5,24; Jr 3,1-5; Oz 11,8n;
Ez 18,23; Iz 55,7nn; Ps 32,5; 2Sm 12,13; Ps 78,38; Ps 51,10-14; Ps 51,19;
Ps 32,1-11; Ps 103,3; Ps 103,8-14; Ne 9,17; Dn 9,9; Jl 2,13; Jon 3,10;
Jon 4,2; Mdr 11,23-12,2; Mdr 11,23; Mdr 11,26;
PRZEBACZENIE BOGA UDZIELONE PRZEZ CHRYSTUSA
Łk 1,77; Mt 3,1-12; Łk 9,54; Łk 7,19-23; Mk 1,15;
Zapowiedź przebaczenia .
Łk 12,49; J 3,17n; J 12,47; Łk 5,32; Łk 19,1-10; Łk 15; Mt 18,12nn;
Łk 7,47-50; Łk 18,9-14; Mk 2,5-11; J 5,21;
Ofiara na odpuszczenie grzechów .
Łk 23,34; Mk 14,24; Mt 26,28; 1P 2,24; Mk 10,45; Iz 53,11n; J 1,29;
1J 1,7; Ap 1,5;
Przekazanie władzy przebaczenia .
J 20,22n; Mt 16,19; Mt 18,18; Mt 28,19; Mk 16,16; Dz 2,38; Dz 3,19;
Dz 5,31; Dz 10,43; Dz 13,38; Dz 26,18; Rz 5,1-11; Jk 5,15n;
DAROWANIE OBRAZY
Wj 21,25; Kpł 19,17n; Syr 27,30-28,7; Mdr 12,19; Mdr 12,22; Mt 18,23-35;
Mt 6,14n; Łk 11,4; Mt 6,12; Łk 6,35n; Mt 5,43nn; Mt 5,48; Mt 18,21n;
Rdz 4,24; Łk 23,34; Dz 7,60; Rz 12,21; 1P 3,9; Kol 3,13; Ef 4,32;
PRZEKLEŃSTWO
Ps 109,17; Ps 137,8n; Hi 31,20; Hi 31,38n; Jk 5,4;
PREHISTORIA: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA ŚWIAT
Rdz 3,14; Rdz 3,17; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Jr 2,13; Rdz 3,4n; Rdz 3,23n;
Rz 3,23; Rdz 3,19; Mdr 2,24; Rdz 3,14n; Rdz 3,16-20; Rdz 3,15; Rdz 4,11;
Rdz 4,23n; Rdz 9,4nn; Mt 27,25; Rdz 6,5-12; Rdz 8,17-22; Rdz 9,1-17;
1P 3,20;
PATRIARCHOWIE: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA WROGÓW IZRAELA
Rdz 11,7; Rdz 12,1nn; Rdz 15,5n; Rdz 30,1n; Rdz 27,27n; Rdz 49,11n;
Rdz 49,22-26; Rdz 27,39; Wj 12,29-32; Lb 24,9; Wj 12,32;
PRAWO JAKO PRZEKLEŃSTWO CIĄŻĄCE NA POGRĄŻONYM W GRZECHACH

IZRAELU
Prawo.
Rz 7,7-13; Wj 23,21; Joz 24,20; Pwt 28; Kpł 26,14-39; 1Sm 15,23;
2Krl 17,17-23; 2Krl 21,10-15; Am 3,2;
Prorocy.
Iz 6,1; Ha 2,6-20; Am 9,10; Iz 28,15; Mi 3,11; Mt 3,8nn; Am 2,1-16;
Oz 4,6; Iz 9,7-10,4; Jr 23,13nn; Ez 11,1-12; Ez 11,13-21; Iz 28,7-13;
Ez 13; Ez 34,1-10; Mi 1,8-16; Iz 29,1-10; Jr 7,1-15; Jr 22,5; Jr 25,18;
Oz 2,8; Oz 2,11; Oz 2,16; Iz 6,13; Iz 1,25n; Iz 28,16n; Ez 34,1-16;
Ez 36,2-12; Ez 36,13-38;
PRZEKLEŃSTWO W USTACH SPRAWIEDLIWYCH
Jr 11,20; Jr 12,3; Jr 20,12; Ps 5,11; Ps 35,4nn; Ps 83,10-19;
Ps 109,6-20; Ps 137,7nn; Ba 3,8; Dn 9,11-15; Iz 53,7; Iz 53,3n; Za 14,11;
JEZUS CHRYSTUS JAKO ZWYCIĘZCA PRZEKLEŃSTWA
Rz 8,1; 2Kor 5,21; Ga 3,13; Łk 6,20-26; J 12,32; Ef 2,16; Rz 12,14;
1Kor 13,5; Mt 5,44; Kol 3,13; 1P 3,9; Łk 6,28; Ap 12,12; Ap 8,13;
Ap 22,3; Ap 22,12-15; Ap 20,7; Ap 20,14-18; Ap 22,5; J 16,33; 1Kor 2,6;
J 3,17; J 12,47; Łk 6,24nn; Mt 11,21; Mt 23,13-31; Mt 23,33-36; Mt 26,24;
Mt 25,41; J 12,47n;
PRZEMIENIENIE
Sytuacja.
Mt 17,1-9; Mt 16,13-28;
Tajemnica.
2P 1,16nn; Mk 14,33; Mk 5,37; Wj 19,9; Wj 24,15-18; 1Krl 19,8-18;
Pwt 5,2-5; Łk 1,29n; Wj 34,29n; Wj 34,35; Łk 9,31-32; Łk 24,25nn;
Łk 9,35; Ps 2,7; Iz 42,1; Pwt 18,15; J 1,17n; J 1,14;
Cel i skutek przemienienia.
Mk 8,29; 2Kor 3,18; Flp 3,21;
PRZEMOC
Iz 11,6-9; Ap 21,4;
OPIS
Przekroczenia.
Rdz 34,2; Rdz 49,5; Ez 22,26; So 3,4; Ez 45,9; Ps 140,2; Ps 7,16;
Ps 72,14; Ps 140,12; Ml 2,16; Wj 23,1; Pwt 19,16; Ps 27,12; Ps 35,11;
Hi 16,17;
Zniszczenie.
Am 3,10; Jr 6,7; Jr 20,8; Iz 60,18; Ha 1,3; Ps 11,5; Ml 2,16; Rdz 6,11;
Rdz 6,13; 2Sm 22,3; 2Sm 22,49; Ps 18,49; Ps 140,2; Ps 140,5; Ps 140,12;
Iz 53,9;
SYTUACJE
Rdz 4,10; Rdz 4,23; Wj 1,2; Pwt 26,6; 2Sm 7,10; Pwt 22,24; Pwt 22,29;
Rdz 34,2; Sdz 19,24; Sdz 20,5; 2Sm 13,12; 2Sm 13,14; Lm 5,11; 2Sm 11,15;
2Sm 16,7n; 2Sm 19,19-24; 1Sm 24,26; 1Sm 18,10n; 1Sm 19,9-17;
1Krl 21,8-16; Łk 13,1; Mk 15,7; Mt 2,16;
JAHWE A PRZEMOC

Bóg potępia wszelką niesprawiedliwość.
Wj 21,24; Rdz 4,15; Rdz 4,24; Am 1,1-2,8; Wj 21-23; Pwt 24,20;
Bóg zastępów.
Wj 12; Joz 7; 2Sm 5,24; Sdz 15-16; Lb 15,11;
Paradoksalny aspekt postępowania Jahwe ujawnia się w procesie
przedstawiania Boga żywego.
Wj 19; 1Krl 19,11n; Ps 110,5n; Jr 17,25; Jr 22,4; Za 9,9; Rdz 49,11;
Sdz 5,10; Iz 50,5n; Iz 53,9;
JEZUS A PRZEMOC
Królestwo Boże.
Mt 11,12; Łk 13,24; Łk 16,16;
Na istniejący w ówczesnym świecie nieład.
Mt 21,12; J 2,13-22; Mk 2,28; Jr 6,14; Łk 12,51; Mt 10,34; Mt 10,35nn;
Łk 9,60; Mt 5,29; Mt 23,13-36; 1Krl 19,17n; Łk 23,2; Ap 6,4-8; Ap 8,5;
Ap 21,4; 1P 2,21-24; Mt 11,29; 1P 2,18-21; 1P 3,14; Łk 5,9n; Ap 14,12;
Mt 6,33;
Wobec przemocy.
Mt 6,12; Mt 6,14n; Mk 11,25; Mt 18,22; Mt 5,44; Łk 6,27; Mt 5,39-41;
Łk 16,1-8; Łk 18,1-5; Mt 4,3nn; Mt 4,8nn; J 6,15; Mt 16,22n; Łk 22,49nn;
Mt 22,36nn; Rdz 33,45; 1Sm 26; Mt 26,52; Łk 9,54; Mt 5,4; Mt 20,25n;
Mt 12,15; Mt 12,18-21; Mt 14,13; Mt 16,4; Mt 5,10nn; Iz 50,5; Iz 53,9;
Łk 23,34; 1P 2,23n;
PRZEŚLADOWANIE
J 3,17; J 15,18; Mt 23,31n; J 15,20; 1Kor 2,6nn; Dz 3,14; J 16,33;
2Tm 3,12; Mt 5,11n; J 15,19; 2Tes 1,4-12;
TAJEMNICA PRZEŚLADOWANIA
W Starym Testamencie.
Wj 1,8-14; Ps 44,10-17; Ps 79,1-4; Ps 80,5nn; Wj 2,14; Dz 7,27; Dz 7,35;
Wj 5,21; Wj 14,11n; Wj 15,24; Wj 16,3; Ez 20,13; Ez 20,21; Ps 78,17-42;
1Sm 19-24; 1Krl 19; Am 7,10-17; 2Mch 6-7; 1Mch 1,57-64; Dn 11,33-35;
Iz 53,10; Dn 7,25nn; Dn 8,24n; Dn 11,32-35; Mdr 2,12nn; Mdr 2,16-20;
Mdr 3,7-10; Mdr 5,1-6;
Jezus.
Mt 23,31n;
Uczniowie.
J 15,20; J 16,1nn; Mk 10,39; Dz 9,4n; Kol 1,24; 1P 4,12nn; Dz 4,1;
Dz 5,17; Dz 8,1; Ga 4,29; J 13,18; J 18,35; Jr 12,6; Mt 10,34nn;
1Tes 2,15n; 2Tm 3,12; Ap 17,6;
Istota problemu.
Rdz 3; Ap 12; Ap 17,19; Łk 22,53; J 12,23; J 17,1; 1P 4,17nn; Mk 13,9-13;
Mk 13,14-20; Ap 7,13-17; Ap 7,14; Rz 1,18; 1Tes 2,16; 2Tes 1,5-8;
Ap 6,9nn; Ap 11,17n; Ap 16,5n; Ap 19,2; 2Mch 9; Dn 7,11; Dn 8,25;
Dn 11,45; Dz 12,21nn; Mt 21,33-46; Ap 16,6; Ap 19,2;
POSTAWA CHRZEŚCIJANINA
Wzory.

12.4. Flp 1.14.16n. Jr 11.2.3.29.23.4.12nn. Ap 2. Mt 10.41.12. Wj 29. Dz 4. Rz 5. 1Kor 2. Mt 13.15.10. J 15. 1Kor 2.36-39. Ps 41.29. Ap 17. Rz 12.28.11n.31.5.13n.12.1-2. 1Tes 2.13. Biblijne źródło myśli św.10. Ps 38.28n.24. Język a interpretacja.7.7.1-7.3. Syr 37. Jr 15.3nn. Łk 22.4n. Mt 7. Rz 9.4.5. Ps 35.6. Rdz 17. Iz 41.33. Rz 16. Iz 52-53. Mt 10.4.19. Dn 12. Ps 70.6n. Syr 9. Ps 55. Prz 16. Flp 2. J 6.Jr 1. Ef 1. Syr 6. Syr 11.28nn. Kpł 19.35n.2. Łk 11. Elementy równoważny w pismach Jana. Dz 7.6. Dz 4.5-8.1. Tt 3. Iz 37.21.52.4.2. Rz 9. Syr 6.28.5. J 11. Ga 2.12. Radość.17nn. 2Kor 12. Hbr 11.5.28-31. J 13. Pwt 13. Ps 133. Rz 8. Rz 8.11. Kol 1. Dz 4.30. Mt 20.6.22.34. Rz 11. Mt 16.1. Rz 1-8. Przyjaciel oblubieńca.1-4. Przeznaczeni przez miłość na przybranych synów.5n.10.45. PRZEZNACZAĆ Dz 4. Mk 10. Mt 25. Flp 2. Łk 7. Hi 6. Dz 4. Rz 9.4.8.1.9.11.23.19n.8.2. Ap 20.50n. Jr 1.5n. Ef 1.44nn.13. Jr 17. Rz 1.9.34. Ps 109.1-12.8-13. Dz 13.16. J 17. Rdz 6. 2Tes 1. Ps 69. Mt 22. 2Sm 9.9-14. Dz 17. 2Tes 2. J 17. Prz 17.20.44. Mt 10.30n. Prz 16. Rz 11.7. Mt 5.32.13.3.26. Dz 5.5. Hi 19. 2Kor 11.24.21.15-30. Mt 25.26. Iz 14. Am 3. Rdz 3.4. Am 3.23.15. 2Tm 4.3-15.10.11. 2Kor 7. Dn 7. J 17.1-4.6. Wj 33.7. J 16.24. Dz 28. PRZYJACIEL Syr 6. Mt 5. Pawła.35. Łk 10.41.1-5. 1Sm 19-20.18.19. Rdz 18.23. Rz 9. PRZYKŁAD STARY TESTAMENT Drogi Boże i przykłady ludzkie.60. Ga 4. Tt 3. J 19. J 15.13. Ef 1.7n.42. J 11. Mt 26. Rz 9.32. Ef 5.23. Ef 1. Łk 23.19. Ps 31. Dz 10. J 17. Mk 3. 1Kor 8.23.22-23. Rz 11.11. Rady udzielane przez Jezusa.33. Syr 12.18. Ef 1.7.31. Ef 1. Syr 7. Rdz 1. Dz 12. Dz 13.19.50.12. 2Kor 1.15. Ps 55. 1P 1. Ps 139. Ga 5.29-30.1-16. J 11.10. Ef 1. Rz 8.41. 2Tes 2.12n. Ef 2. Mt 26.22. Syr 12.13. Przeznaczeni a wolność.26. Ef 2. Rz 8. Łk 25. .17.15n. Ps 91. J 10. Ap 13.4. J 16. Iz 45.12.44.9.20.4.14.28n. Prz 14.20. Ps 23. 2Tm 1.10. Hbr 10.20. Ap 17. Rz 12. J 3.2nn. Ps 7.14.8. Ps 109.5-13. J 16. 2Sm 13. Mt 20.28.28n.7. 1Sm 18. Ps 88. 2Kor 11.4.16-39. 1J 4.2. Prz 27. 1Tes 1. Jk 1. Rz 12.26n.27.5.9.12. Mt 10. 2Sm 21.14.7. Dz 4.19.34.17.3-10.11-14.31. Dz 2. Rdz 5.17. Iz 5.8. Dz 15. 1Kor 13.53.23. Prz 15. 2Tes 1. Dz 17. Syr 12. 1Tes 1.

Ef 5. Rdz 3.16-49. Ps 132. Jr 32.27. Sens i granice przymierza na Synaju. Warunki przymierza. 2Krl 17. Syr 44. Kpł 26. Lb 10.14.33n. Wj 14.12. Wj 3. 2Mch 6.29. Iz 55.4n. 1J 2.20-31.17.12nn.15.3.12.21. Wj 34.9.1-17. Pwt 31.6.45nn.3-8.17.11. Rdz 12.10. PRZYMIERZE W ŻYCIU I W MYŚLI IZRAELA Odnowienie przymierza.32.19. Ga 4.Jr 9.15. 1Krl 8.2. Pwt 30. Ga 2. 2Sm 7. Wj 24. Wj 25. 1Sm 11.3. NOWY TESTAMENT ZAWARCIE NOWEGO PRZYMIERZA PRZEZ JEZUSA .24-31.9nn.3-8. Mi 6.12. Wj 24.15.12-16. Jr 31.7.1-28.52-61.11-15.23.12-16.1. Ef 4.14-29. Jr 34. Pwt 4.36.7.7.8-16.7nn. Hbr 12. Ez 17. Ez 16.6. Kol 1.16n.37-41. Wj 23.1-14.26nn.16. PRZYMIERZE STARY TESTAMENT Rdz 14.5.20-33. Wj 3.20. Wj 24. 2Sm 7. J 13.18.8.26n. Ps 89.43nn. Rdz 15. Rdz 9.4. Pwt 31. J 13.33. 1Tm 4.18.1.6.12n. Jr 31. Rdz 21.7n.1nn. 1P 1. Wj 23. Wj 19. Zawieranie przymierza.60.35nn. Ef 5. J 15. Am 1. Hbr 12. Ez 16. KU NOWEMU PRZYMIERZU Zerwanie starego przymierza. Iz 54. Joz 24. Oz 2.10-22. Pwt 31. Ml 2.26. Rdz 31. Ps 89. Jr 31.16.7nn.7-10. Rz 8.15.28.16.20-38. Kpł 19. Flp 3.3.7-23. Joz 9.9-13. Wj 33.37. 1Krl 8. 1J 3.15.3nn. Refleksje proroków.1. Mt 5.10. Rdz 13.23n.32. Oz 2. Pwt 32. 1J 3.14. 1J 3. 2Krl 23. Rdz 1.48nn. J 1. Pwt 5. Rdz 31.1n. Pwt 7.50-60. Hbr 4. Wj 19. Rdz 15. Iz 54.24. Pwt 11. Ps 89.12.28. dz 26.9. Zapowiedź nowego przymierza. Pwt 9. 1Mch 2. 2Tes 3.1. 1Tes 1. 1P 2.4nn.31. Rdz 21. 1Tes 2.20n. 2Sm 3.2-26.14. 1P 5. Joz 8. Ez 34. PRZYMIERZE NA SYNAJU Przymierze w planach Bożych. Ez 36.15-43. Rdz 17. Ez 37.20-24.7. Syntezy historii świętej. Wj 24. Wj 19. 1Tes 1.26n.6nn.30-35. Ez 16. Pwt 10.48.12.1. 1Kor 4.6-14.2. Hbr 6.9. 2Sm 23. Iz 49.13n.15n.7-11.5n.16.8.10.13. 1Krl 5.9n. 2Krl 23. Pwt 27. 1Kor 11.12.4.34. Jk 5. 1Krl 15.22nn.31nn.2. Hbr 13. Kol 3. 2Krl 11. Łk 6.6. Rdz 22. 1Tes 1. Iz 42. NOWY TESTAMENT Od przykładów ludzkich do modelu Bożego.2. 2Sm 5. Jr 33. Pwt 6.5.4nn. Jr 22. Wj 20. Pwt 28.12. J 15.33-36. Pwt 10. Ez 36. Tt 2. Wj 23.24-27. 1Sm 23.

Ap 21. Mt 13. Inne teksty.8-15. 1Krl 10.28.3.6. Iz 11. STARY TESTAMENT . PRZYPOWIEŚĆ Prz 10.28. Łk 15.25. 2Sm 14.4.6. Mt 13. Wj 22. Hbr 12.26nn. 2Kor 6.2-4. Mk 13.24.7.38. Mk 3.24.1.7n.45-25.31. Rdz 31. Za 1.9. Rdz 47. Jahwe. Iz 42. Mt 13. Rdz 22. Łk 13.2. Mk 1.25. Dn 9. Prz 12.5-8.Mk 14. Mt 21.6nn. Rdz 24. Am 4. Ez 33.42. Ez 17. Ef 2.30-37.43. Dn 2. Hbr 10. Ga 4.10-13.16. PRZYSIĘGA STARY TESTAMENT Ludzie.1-7. Ga 3.12. Sdz 14. Iz 5. Mk 4. Ef 2.29.10-15. Rdz 21.14.30. J 10.8. Wj 24.15-18.33-22.2-3.9n.16.9.1-4.26. Hbr 8. Iz 5. Mt 15. Mk 4. Pwt 4. Rz 5.14.12nn. Mt 25. Dn 7.27.15n.5n. Mt 13.4.37. Mt 13. Mk 1.34.5. Łk 18. Rdz 2. Ml 3. List do Hebrajczyków. Mt 25.31.13-19. Mt 26. 2Sm 12. 1P 2.24. Mt 21.20. Łk 8.8.1-16. Mt 13. Hbr 9.10.24. Łk 11.20n. Sdz 11. Mt 21. Koh 5.4. Lb 14. Hbr 8. 2Kor 3.8-15. Mk 5.1-6.11n.3. Mt 13. 1Kor 11.22.18.21.3.19.6.1-5.10-11n.5. Łk 10. Ap 21. 1Sm 14. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD NOWYM PRZYMIERZEM Święty Paweł. Dn 8. Ez 1.15nn.44-54. Rz 11.9nn. OBRAZY APOKALIPTYCZNE Proroctwa Starego Testamentu.1.35.4-16. Wj 19. Mt 13.13.1-16. Ez 17. Mt 13.8.18n. Oz 2.31-34. 1Kor 11. Prz 4. Am 6.16nn.1-50. Wj 20. Mt 21.48. Mt 20.20.34n. Wj 24. SYMBOLE W HISTORII ŚWIĘTEJ Zakres znaczeniowy przypowieści.22-32.9-11.16.18n. Rz 8. Rdz 24.1-22.4.11.1-8.44. Mt 24. Rdz 26. Rz 9. Oz 4. 1Sm 14.5nn.6-11.3.1-16. Rdz 19.18.21.7. Sdz 9. Syr 23.3-10.10. Dn 12. Sdz 9.7.5nn.1.30.2.24.9. Wj 22. Ewangelie.51.15.33. Am 4.20.1-3. Za 4. Mt 36. 1Sm 20. Przypowieść a alegoria. Oz 2. 1Sm 14. Jr 31. Prz 6. Pwt 7. Hbr 8.1. Iz 53. Sdz 8. J 15.12-21. Ez 20. Prz 15.14.22. Ap 5.44. Ez 17.33.24nn.31. Mt 24. Mt 24.8-12. Mt 22. 1Sm 25. Łk 22. Hbr 9. Znaczenie religijne przypowieści.24.8. Jr 31.33-34. Hbr 9.16. Syr 39.3. Mt 20.21.2. Ez 17. Mt 21. 1Krl 17. WYJAŚNIENIE PRZYPOWIEŚCI Łk 16.15n. 2Kor 3. Ga 4. Jr 7. Hbr 13. Ez 16. Jr 5.12. Dn 7.6-9.11.43. Wj 20.

44.2nn.42.30n.12n. Iz 34. Ps 78. 1Tes 2. . Iz 13. Łk 4.16.2n. Ps 95. Wj 14. Ps 78. 2Kor 1.21.3n.3. Mt 23.33-37. Mt 26.38. 1Krl 19.20-26.21.11.18. Rz 1.17. Hbr 6.13.8. Lb 20.16.20nn. Lb 21. KOŚCIÓŁ NA PUSTYNI Ap 12. Kpł 16. Iz 41.6.11-14. Mt 23. Łk 11.14. Mt 23.21. Mt 5. Chrystus jako nasza pustynia. Mk 1.5.28nn.40. Lm 5.17. Oz 2.11-16. Prz 6. PUSTYNIA Rdz 2. Hbr 6. Flp 2. Rz 12. Łk 8.10.63. J 5.9. Jr 35. Rz 12.8.17. Ps 119. Paweł. Wj 27. Rdz 3.13n.1-11.51.16.11.10.12.6.26.9. Mt 24. Łk 16. Prz 21.11. Ne 9.1n.9. Łk 18.6.5. 1Tes 2. Lb 21.16-22.7nn. Mt 14. 1Tm 1.Myśl Jezusa. Mt 23. Wj 16.14.5.35.18. Lb 14.29. Oz 11.42. Prz 15.13.14. Pwt 8.33-37.4n. 1J 2. Ap 12. Jr 2. Ps 78. Mt 4. PYCHA Pycha i jej skutki. Ez 20. Iz 40.1nn.11nn. Syr 10. J 5. Lb 1.12. Ps 78. Mdr 16.18. Syr 13. Ga 5.14.13n.25.24.11.21n.7. 2Kor 11.7.10-14. Ps 78.38.31. Ideał pustyni. 1Kor 10. Mt 23.10.2nn. Ps 119. Mt 5.5. Dz 2. RZUT OKA WSTECZ NA CZAS WĘDRÓWKI PO PUSTYNI Nawoływanie do nawrócenia. Mt 14. Iz 35. Mk 6. Iz 43. Flp 1. Pwt 1. Ap 12. Dz 7. Mk 1. Wj 3. Lb 20.16. Ga 1. Triumf miłosierdzia Bożego. Wj 5. Ps 106. Mk 7.52. Dz 21. Wj 13. Wj 13. Jk 4.6. Łk 14. Hbr 4. Iz 30.1.13nn.30.2n.23.45.22.19n. Syr 10. Jr 4.16.13. Oz 2.23. Kpł 17. Am 6. Inni autorzy.11. 1Mch 2. Ez 6.21. Niewierność ludu. Ap 12.15.11. Jk 5.15n. Hbr 7. Mirabilia Dei. Hbr 11.24.5. STARY TESTAMENT W DRODZE DO ZIEMI OBIECANEJ Plan Boży. Am 5.5.6.38.9-14. So 2.7. Iz 14. Lb 15. 1P 5.24.25-28. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS A PUSTYNIA Łk 3. Iz 32. Hbr 3. 2P 3.13-21. Iz 63. Iz 6. Ps 106.26. Pwt 8.15-18. Ps 81. Mk 1. Lb 16.20.6n. Chrystus na pustyni.17n.1nn. Hbr 3.51. Dz 7.20.9.

21. Ps 1.2n.25.26.6. Iz 10.6-9.5. Pwt 17. . 1P 5. Iz 49. Ps 149.9.13nn. Iz 14.2nn. Iz 43.2. Koh 9. Mt 2. Iz 62. Łk 10.1. Mdr 8.15. Mdr 5.1. Ez 28. Łk 1.1. Ez 28.10. Ps 105. Prz 17.15. Ps 32.10.9nn.10.9n.111.13.5.17.16.9. Łk 1. Łk 1. 1Sm 2. Pwt 17.15. Ps 10. Łk 10. Ps 119. 1Krl 1.8.13.9.3n.4. Ps 68. Ps 113. Iz 51.56. Ps 16.14.2. Ps 104.14.2.3.4-10. Jl 2.5. J 12. Pwt 28.23. Jr 7. Jr 25.9. Jr 13.16.30-33. Ba 5.9. 1Sm 2.31. 2Tes 1. Ps 73.4. Iz 56. którzy prześladują ubogich.26.6nn.Mt 23. Ps 95. Syr 31. Mdr 5.21. Mt 13.9. J 12. Pycha pogan. J 8. Prz 1.2. Ps 51. Iz 47. Ap 12.10. 1Sm 18.14.1. Prz 16. Ps 42.4.4n.21-26.21-27.21. Kpł 23. Mt 4. Ap 18. Iz 16. Ps 126. Pwt 23.5. Ap 13.3.24. Radości eschatologiczne.17nn.13.10.22-28. Ps 13.11.19. Radości płynące z wierności osobistej. Pycha ludzi. Iz 35. Mt 18. Łk 5.14. Łk 1.48.5nn. Tt 1.31. Kara na pysznych.39nn.12-17. Ps 119.11.13nn.12.21. Syr 13.10n. Łk 1.13. Jdt 6. Ps 119.18.18n. Rdz 11. Ps 36. Łk 16.40.10. Ps 37. Pwt 12. Koh 3. NOWY TESTAMENT RADOŚĆ EWANGELICZNA Radość zbawienia zapowiedziana maluczkim.4-8. Łk 1. Ps 51. Ps 104. Ps 33. J 8.12.1.18. 1Sm 17.17nn. Pwt 16. J 17. Ba 4. Ap 18. Jr 33. Iz 47.26n. Ba 4.17. Rdz 3.28. Flp 2. Mt 23.18. Prz 10.21. Ps 19. Ps 2.3-8.7.29.12n. 2Kor 4.70.36n. Ps 149. RADOŚCI PŁYNĄCE Z PRZYMIERZA Radości płynące ze wspólnego kultu.34. RADOŚĆ Ps 104.10.25. Łk 2. Sdz 9. Iz 45.23.143.18. Mt 1. 2Mch 9.9.20.5. Ps 73.14n.16.44.5n.27.17nn.30. Ps 119.40.22. Iz 44.1.46-55.5-8. Ps 69.22n. Prz 2.14.4n.11.42. Ez 7. Pwt 16. Koh 5.10n.6. Pwt 28. Wj 22. Ps 118.10.20. J 3.2. ciemięzców Izraela. Ps 16. Mt 25.13. Mk 1. Prz 14.18nn. Jr 15. Prz 5.21n. 2Krn 30.9. Wj 5.8-14. Ne 8.4.34. Iz 66.17. Łk 1. Syr 26.2. Ps 96.5. Pwt 12.21.10. 2Krl 18. Koh 3. 1J 3.1. Pogromca pychy . Iz 61. Ps 73. Am 8.2. Prz 3.Zbawca pokornych.11. Łk 17. Za 9.4. Prz 14. Ps 92. J 9. STARY TESTAMENT RADOŚCI ŻYCIA Pwt 28.24. Jr 22.50. Iz 25. Ps 119. Łk 22.3-20.7n.11.162. Łk 16.34.10. Koh 2. Iz 65.1. Iz 2. Ps 133.33nn.33.28.22. Iz 9. Łk 2.31nn. Łk 2. Ps 33. Ps 8. Iz 47. Iz 45. J 5.3-10. Ps 100.2nn. Ps 126.11n. Koh 8.51. Prz 12.14.13n.9. Prz 15.2.3.3. Tb 4. 1Sm 17.34. Iz 47.30n.5. Ps 70.24.47n. Ps 34.41.24. Iz 35. Ps 31. J 16. Iz 65. Iz 61. Syr 26.

Iz 65. Iz 53.2. Syr 24.2.52n. Ezd 7.20-24. Radość Ducha Świętego jako owoc krzyża. Iz 50. Łk 15.49.4. Iz 35.2.2.1. Ez 36.13. Rdz 13.51.2nn.5. Mt 5. Łk 15.2. Ez 31. Ap 2. Rdz 3.23. Łk 24. 1J 3. Mk 4. Ps 32. 2Kor 9. Iz 25. 1J 1. Łk 15.21. Dz 2. Mt 13. Łk 15. Pwt 32.37.4. Raj jako miejsce pobytu sprawiedliwych.3. 1Kor 13.5n.8.4nn. J 15. Dz 4. J 6. J 16. Rdz 2.18-19n.46n.6.4. Hbr 10. Rdz 2.8.11. Rdz 2.4. J 14. 2J 4. Hbr 13.34. Rdz 2.16.44.2. 1Kor 1.26.32. J 14. Pwt 4. Łk 10. Rz 10.23nn.2n.1.8. . Iz 5.31. Syr 24. Jr 31. Łk 13.13. Rdz 2. Łk 23. J 10.21.46. 2Kor 6. Oz 2. Dz 8.10. 2Kor 7.2. 1J 3.7nn.6-9.48. UDZIAŁ W RADOŚCI WIECZNEJ Ap 18. Świadectwo radości w cierpieniach. Łk 19. RADOŚĆ NOWEGO ŻYCIA J 17. Dz 13.12. Dn 12. Flp 1. Flp 4.14. Ez 1. 2Krl 11. 1Kor 15.30.17.35nn. Iz 40.19n.2. Iz 65. Dz 5.24nn.34.4. 2Kor 12. Iz 11.41.16. Dz 2. Mdr 3. Ap 20.6.24. Rz 14.Łk 6.7.25nn.16-20.37nn.11. Syr 40.8nn.43.10. Flp 2. RAJ Koh 2.2.19n.52.20. Łk 24.10. Dz 1. 2Kor 8.13. Iz 65. Ez 28.18-19.12. Ap 20. 1Tes 1.17-20.27. Pwt 6.12. Rdz 1.2.17.25. Źródła radości duchowej. Ap 20.40.17. Rdz 3. Ap 22. Pnp 4.7.12. 2Kor 13. Iz 51.23-26. Oz 2.13. Rdz 3. Flp 3. J 4.8. Dz 2. Jr 2.17n. Am 9. KONKLUZJA.10.14.9.15.6n. Wj 3.45.14.2.8n. Prz 3. Jr 18. Iz 49. 1P 4. Kol 1. J 3. Łk 24.3.20.35.22. Dz 16.39.29.35.12. Mt 18.5. 1Tes 2.2. Mk 1.30. 1P 1. Hbr 10. Flp 2. Mt 8. Ga 5. Iz 52.12.11nn.25. Dz 16.13.25. Łk 24. Jr 31.23n. Ap 20.23.6.6. Rdz 48. Ps 31.1n. J 10.23n.44.18.7nn.7.4.10.1.13.8.16nn. Od raju utraconego do raju odzyskanego.14. Ap 19. Rdz 2. Ps 18.8.6. Syr 40.24.17.10nn.3. Rz 5. 3J 1. Łk 23.13n.5n.10. Ramię i ręka człowieka. Prz 30. J 5.35.9. Rz 15. Dz 13. Ez 38. Łk 19. Łk 1.7. Łk 19.3.28. Ap 19.7.13. 1Tes 5. Łk 24.10.34. J 16.1-4. Ap 3.3n. 2Krn 32. Łk 24. Iz 66.35. J 14. Mdr 5.14. Łk 10. Iz 35. Jl 4.3.24. RAMIĘ I RĘKA Ramię i ręka Boga. Łk 23.46.15. Hbr 12. Ez 47. Rdz 2. Mk 6.20. Ap 2.18. Syr 24. Jk 1. Jr 4.24. Łk 15.21n.12-21. Iz 2. Rdz 2.28.3-9. Łk 23.13. Dz 8. Hi 10. Pwt 4.9.41.9-15. Raj i niebo. Kol 1. Ogród Boży.17n. Rz 12.

19n.18. Jr 24.2. Ez 20. Iz 4. Iz 53. Am 3.11. Ez 36. Iz 10.Kościoła. Za 13. Rdz 1. Iz 10. Bóg chce żeby grzesznik był sam.8.1nn. Ps 113. 1Sm 2. Jr 15.25-26. Ps 149.18. Jr 6. Jr 11.3-6. 1Tm 2.8n.1.5.52n. Trzy typy "Reszty". Jr 31. Rdz 6. Mt 4.11n. Oz 2.22.4. Iz 49. J 12. Jk 4.4. Hi 19. Ps 44.16.7.14. 1P 1. Oz 2. Iz 28. Iz 4. Ez 9. Am 5.19. Iz 65. Iz 37.12. Iz 1.11n.17n.26n. Ga 6.1-7.2.8-12.24. Wj 32. Za 14.20.18.15. Mt 3.27. Iz 14. Oz 3. Mt 28. NOWY TESTAMENT Rz 11. Mt 3. Jr 40. Ez 22. Iz 28. Iz 28. Syr 36. Rozproszenie ludu tworzącego naród. Rozproszenie ludu . Iz 6. SAMOTNOŚĆ SAMOTNOŚĆ CZŁOWIEKA Nie jest dobrze żeby mężczyzna był sam.9.6.6-18.15n.9. Za 8.4.9. Mt 24. Syr 4. Iz 49.3.5nn. Ez 12.32. Iz 4.5. Hi 31. Iz 4.4nn.3.1. So 3. Pwt 30. Łk 9.14.16.5.15.8nn. Dz 2. J 13.4. Rz 1.8. Am 3.5n.13.47.6. Jr 24. Ez 14. Am 5. Dz 5.12-53.1. Rdz 6. Iz 11.12. Iz 37.10.12. Pwt 25. Rdz 12.1. Iz 7.23n. Rz 11.1-10.25. 1Tm 4.12.17. Jr 6. Jl 3.17.15. Rz 2.3. Ag 1.11.6.24.5-11.19.6.7-23. Ez 6.35-38.21. J 1. RESZTA STARY TESTAMENT Rdz 15. Jr 42.25-29.2.12. OD SAMOTNOŚCI DO WSPÓLNOTY Samotność Jezusa Chrystusa. J 11. Jr 23. Iz 9. Dz 19. Ez 34. Iz 1.25-28.4.11.8.8n.12. Iz 52. Lb 17. Łk 12.17-19.2.Rdz 14.9.16.15.35.9.13-22. Iz 1. Łk 1.22. Mk 1. Iz 49. Rdz 2. Mi 4. So 2.28. Est 4. Rz 2. Am 5.7.3. Mt 14. Iz 8.32.15. Ez 34. Pwt 28. Mk 1.23. Ez 20.5.28.1-11.23.13. 1Mch 1.22.1-2. Iz 49.5.22.3.6.8. Ez 9.2. Iz 5.52. Tb 13. Iz 49. Ag 2.6nn.17. Iz 10. Syr 44. Rz 9.1. Iz 6.5. Za 8. 1Kor 12.38.7. Ab 1. Mdr 18. Za 9.12.28.12.1.32.15.7. Jr 15.3. Ez 34.17. Ps 28. Am 5.21nn. Mt 22. Iz 49.4.5.7. Ps 24.10.20.14. Rz 9.4. Przed niewolą. 2Krl 17.64-68.9. Mi 5. Jr 16. Jk 1. Pwt 28.4. Mi 5. Ps 73.15-18.10.6nn. Prz 23. . Iz 54. Iz 66.9. Jr 44. Rz 11. Iz 56. Rdz 11.28.23.66. Dz 2.1-11. Iz 8.17.12n. Dz 11. Dz 11. 1Krl 19. Lb 25. Am 9. Iz 20.5-10. ROZPROSZENIE Rdz 9.4. Po niewoli. Rz 9-11. Iz 7. Iz 10.4. J 4. So 3. Lb 21.21. 1Tm 2. Dz 8. J 1.5.18.16.45. Ps 18. Iz 1. 1Kor 10.17.3.9. Rz 11.14.5.3. Niewola jako punkt zwrotny. Ps 146.

Ps 43. 1Kor 3. J 8.45.16.17.1-5. SĄD ESCHATOLOGICZNY Iz 3.15nn. Iz 66.23.1n. Ps 143. Rz 1. Ap 16. Mt 12. NOWY TESTAMENT Mt 3.18. Mt 25.9-12.38. Ps 75.2.17.32. Jk 5. Rdz 9.20.3. Ewangelia Jana. Hbr 6.1nn.4-10. Ap 19.13. .12n. Iz 11. Dn 7.12.4.10-20. Dn 7.24. J 16. 1Tm 5.26.10.17.3. Ps 55. Rz 5. Mk 12.4.5. 2Sm 15.24nn. Mt 27. J 3. 1P 4. J 3.26.3-2. 1P 4. Iz 1.24.52.8n.20. SĄD W NAUCZANIU APOSTOLSKIM Dz 17. Mdr 11.16.3n. Jr 25. Iz 5.10. Rz 14. Ez 16. J 8.31.20.13n.24n. Ps 82. Iz 1.27.17.2.36. J 12.16.18.14. Ez 36.31. 1P 1.20.14n. Ps 9.2.21. 1J 4. Hbr 13. Jk 2.17. Rdz 10.16. Dz 13.20. J 8.10.19n.12n. Rz 2.33. Jr 17.12.14. Rz 2.18.8-13. Rz 2. Rdz 31. Ps 35. Ap 6.2. Ps 26. Rz 5. SĄD BOŻY W HISTORII Wiara w sąd Boży.13. J 14. Jr 11. 1Kor 4.1. Rdz 1. J 16.63. 2Kor 5. Sdz 2.5. Mk 14. Mdr 12. Pwt 16. Ez 23. Mt 5. Ap 19.12-16. Mt 24.1.49.32.18nn. J 7. Ap 12.1.11. J 9.28. 1Sm 8.7-12. Pwt 6.14-30. Ap 14.19. J 3.1.10nn. 2Tm 4.6.31-46. J 4.16.13.4. 1Sm 2.5.12.2. Dz 24.18. 2P 3. Rdz 6.3.20-5.32-41.16n.1. Rdz 15.2-11. Mt 7.20.4. Mt 23.6. Mt 11.15n.16. Doświadczenia historyczne. Łk 15.1.15.19nn. 1Tes 4. Jk 4.39.2-24. Rz 3. Być tylko z Jezusem po to by być ze wszystkimi.11nn.21.16.5n. Rz 3.17.6. Rz 2.18.5. Mt 25. 2Tes 2. Ps 96.10.7nn. Mt 27.6. J 5. Mt 27. Dn 7. Iz 1. J 17.25.30-38. SĄD W EWANGELIACH U synoptyków.40.9.10. SCHIZMA STARY TESTAMENT Grzech przekształca naturalne podziały w schizmy. 1P 2. Mk 14. Rz 8. Ps 72. Wj 18. Ps 35.21n. J 12. J 12. Mt 10. Łk 14.7.1-6.12nn.39-42.12.14.28. Ap 11. Mk 4. Am 1.1Krl 19. Ps 94. Rdz 18.11.7.18nn.20-24. J 3. Jl 4.34.26.24.5. Rz 2. 1Sm 7.9.13nn. Pwt 17. Rz 2. 1Tm 3. Ez 34. Mt 12. Mdr 3. Lm 4. Jr 23. Rdz 19. Rz 2. J 8. Rdz 3.23. Rdz 49. Ne 9.13.16-28. J 19.1-9. Ap 18.3. Rz 2.24. Ps 67. Rdz 16.27. Mt 24. Mk 3. Ap 18. Ps 98. Łk 24.29. Mk 6. Mdr 4.1-17.12. Ap 17.8. Rz 8.16.17-22. 1Sm 24.26-30. Rz 8.5.46. Rz 3.16.13-26. Jk 2. Jk 5. Ps 140.13-19. Mdr 4.10.10-22. Jr 11. J 11. SĄD STARY TESTAMENT Dn 9.8. J 16. 2P 2. Ez 25.9n. Pwt 32. Ap 20.9.29nn. 1Krl 3.51nn. 2Kor 3.12.

Iz 29.5. 1Krl 11. Ps 44. 1Sm 16.26. Prz 6.33. 1Kor 11.9. 1Kor 1. Czas nawiedzenia Bożego. Prz 6. J 19. 1Kor 3.25. 2Sm 15. 2Sm 5.4-12.2.13.30. Joz 22.12.10.13. 1Kor 12. 1Krl 16. Oz 13.27n. Ps 127. Rdz 2.10.14. Rdz 13. 2Sm 15.21. Bóg i serce. Jr 3.5.17.40. Jr 23. Dn 12. 1Tes 4. Dz 2. J 9.36.17n. Iz 26.12nn. Ez 37.14. Iz 65.3n. Iz 51.4-8.16.13n. Prz 20. Ef 5.6.1-8.6.14. Jon 1.23n.20.22.17. 2Sm 15. 1Krl 18. Syr 27.23. 1Kor 13. Prz 23. Joz 24.7. Pnp 5.13. Iz 51.25. CIEMNOŚCI NAD CZŁOWIEKIEM Ps 132.3.51-52.31-38.5. Prz 26. 2Tm 1. Pwt 13.2. Mt 1. Ps 3. Ga 3.25-28.7n. Ps 78. Łk 6. . Syr 31. Syr 42. Ps 33. Ga 3.24.31.19.15. Ap 7. J 17. SEN ODPOCZYNEK CZŁOWIEKA Znak zaufania i zdanie się na Boga.7.14-18.21n. Syr 12.17. Iz 40.10n.11-19.3n.3nn.13. Iz 43. Rdz 9. Rdz 15.35.5n.9.24.13. Mk 4. SERCE CZŁOWIEKA Serce i jego przejawy. Ps 28.24.15. Mk 14.16.27.21-24. Oz 8. 1Krl 5. Ez 37. Ps 78.2.9.16n.24.2. 1Krl 12.6n. Pnp 2. Mt 2.17.28. 1Tes 5. Łk 12.26. J 10.27-32.16.7. J 13. 1Kor 2.14. 1Krl 12.65. Mt 9. Pnp 8. Dn 2. Ps 32. Iz 44. Rdz 17. Wj 24.4.9.4. 2Krl 10.52.34.2.17-18.4. Rdz 19.13.21-20.21.16. Jl 3.21.51. SERCE 2Sm 18. Syr 13.1.12. Prz 26.29. 2Sm 19. 1Sm 28.1. Rz 2.6.5nn. Mt 2.18n.20-25.1nn. 1Kor 12.28. Mk 4.11. Syr 34.40. Pwt 4.1. Prz 3. Pnp 8.2.17-52.17. Prz 16. Iz 11. POTRZEBA BUDZENIA SIĘ ZE SNU GRZECHU I ŚMIERCI Iz 64.9. 1Kor 11. Rdz 2.4.13-21. Ps 121. Jr 29.43.1. Lb 12. Rdz 12. J 10. J 7. 1Krl 14.27. 1Krl 12. Pwt 7. Rdz 47. 1Krl 12. 2Krl 17.8. Sdz 16. J 17. Ps 4. 1Kor 12.11. Rdz 37.22. Mk 14.6.31-39.6. 1Kor 1.31.38.21. Mt 8. Prz 6. Schizma zagraża życiu wiarą narodowi wybranemu i czyni nieskutecznym jego świadectwo. Mt 25.6. Rdz 28. Pnp 5.23. 2Sm 7.16.14.34.24.27. Mk 4.2.11.19.9.17n. Lb 32. Schizma fałszuje świadectwo Kościoła. Jr 25. 1Kor 8. Przebudzenie ze snu.11. Syr 17. 1Krl 19.6.6-11.33. Dn 12. Iz 26.8. J 11. Ps 21.Rdz 11.36n. Rdz 22. J 14.8.3.24. Jr 17. Koh 5. 1Kor 3. Ps 1. Mk 13. Oz 2.5. 2Krn 13. Sdz 5.1n. NOWY TESTAMENT Łk 2. 1Krl 12.7. Ps 13.44n. Schizma powstaje na tle charyzmatów. Dz 7.18.9.37-41. Ef 2. 2Krl 17.19.1-9.16.23. 1Krl 13.29.32. Ga 5.19-23. 1Krl 11.4-8. Rdz 37.1-13. Am 5. Iz 51. J 17. Pnp 5.4.23-26. 1Kor 11.6.23.4. Pnp 3. Mk 4. J 11.

29. J 4. 1J 5.18.3.33. Ef 3. Mt 3.25n. Rz 10.28.23. Za 14.12n. Ps 92.56.4.4. J 14.41.17. Ez 3.12. 1P 2. Ps 119.16.13.4.7.4.7. Hi 22.5.4.6-22.4n.6. Jl 2. Mt 7.1-5. Joz 21. 1Sm 25.6. Iz 43.32. Mt 26.16. Wj 3. Ef 1.26.20. Jr 24. Iz 9.5.32. Rz 5.9. Ps 18.27. Wj 20. Ez 47. Jr 20.8. Mt 22.20.3.5. Joz 1.Hbr 4.1-21. Doświadczenie religijne. Iz 51. Mdr 7-8.14.7nn. Ps 147. J 6.45.13-15. Iz 8.1. Ps 119. . Jr 30. Wj 20. Mt 16. Rz 9.10n.19.36.2. Prz 11.2. J 8.22.25. Ps 69. J 17. Am 3.20. Iz 55. Pwt 4. 1Kor 10. Bóg niewzruszony jak skała. Jr 24. Jr 36.4. SŁOWO BOŻE Ps 115.15. Ga 4. Wj 34.3.7-10.1-17.7n.19n.24. Rdz 41.5. J 17.5. Mt 15. Pwt 10.41.10n. Mdr 16. Rdz 15. Prz 16.12. Lb 12. J 11.56n.14.15. Dz 4.18. Łk 24. Lb 23.1.19. Wj 34. Jr 1.37. Mt 9.24. Joz 24.32-36. Oz 11. STARY TESTAMENT BÓG PRZEMAWIA DO LUDZI Lb 12. Wj 3. NOWE SERCE Przyrzeczone. Ps 51. 2Sm 19. Jr 7. Jr 11.8.7. Prz 8. Rdz 12. Ps 51. Ba 6.9n.22.38.13. Jr 5. Pwt 6.1. Słowo jako wyraz działania Bożego. Mt 5. Wj 20. Hi 12. Ps 78.20.2.33.34. Ez 36. Rz 7. Prz 31. Pwt 9. Jr 31.4.9. Ps 107.26.6nn. 1J 1.17. Ez 18.37nn.21.8. Jr 1.8. J 7.28. Hbr 2.16. Hbr 1.52.7. Łk 8.21. Pwt 30.20n. 1Kor 12.21.12. 2Sm 22. Dane. Iz 26. Prz 18. 1Kor 10.34. Skała w ręku Boga.13. Ps 144. Ps 34. Lb 20.12n.6.1. Iz 44. Hbr 6. 1Krl 22.2. 1Krl 8.11n.4.18. Pwt 5.13.15. Ap 2.39.32. 1Krl 2.11n.6. Pwt 6.4.9.31.3. Mdr 10-19.29.7.2. SKAŁA 1Kor 10.15. Flp 4. Wj 17. DWA ASPEKTY SŁOWA Słowo Boże jako objawienie.15-20. 2Sm 23. Am 7. Rozpoznawanie. Hi 12.2-13. Kpł 26.10-28. Kol 2. Ps 31.14. Mt 11. Ps 105. Iz 30. Iz 28. Pwt 4. 1P 2. Oz 2. Jr 48.1-12. Złe serce.4.3. Ps 119. Jr 18. Za 1.13-16. J 7. Ps 18.29.13-17.3.2. J 19. J 19.33. Pwt 32. Ps 61.6. Pwt 29.23.7. Pwt 32. Prz 8. 2Krl 3. Joz 23.28.16. Pwt 4.20.66. SKOSZTOWAĆ Jon 3. Dn 5.52.8. Oz 10.12. Ne 9.

14. Ps 147. J 20. Postawa ludzi wobec słowa. Mk 8.28. J 5. J 6.20.49. J 3. Mt 9.11. J 1.31. Pwt 30. które objawia i działa. J 12.34.47. Ps 119. 1Kor 7. Lb 22.3.14. Hbr 4. Ps 119. J 4. Hbr 1. Mk 4. 2Kor 2. Ps 33. Złe użycie słowa. Dz 6.51n.15. Syr 27.22.35. Pwt 6. Łk 3.19.26.2.2.14.51.45.33. Ps 119. 1P 1. Iz 40.39.3. Syr 20. Hi 37. Dz 13.105.19. Jon 1. Syr 39.15.33.16. Łk 1.60. Mt 8.1-7. Jk 1. J 5.8.9.16.13. Rdz 1. Pwt 23. J 4. Flp 2.5-13.31. Jk 3. Łk 8. Ps 130. Pwt 6. SŁOWO BOŻE W KOŚCIELE Działanie słowa Bożego. Ef 5. J 1.26. 1Kor 7.37n. J 4.18.6.8. Prz 13.12.23. Ps 10. 2Kor 4.11. Stosunek ludzi do słowa Bożego. J 17. Pwt 6.6. Ps 119. SŁOWO LUDZKIE Syr 5.2. Iz 55.17.17.4-7. J 1.10. Lm 3.20. Dn 9.3.2-12. Ps 105.18nn.23. Dz 6.22. Syr 5. Mt 13.48-49.26.3.15.33. Łk 1.4. Syr 28. J 8.6. Iz 40.25.42.9n. Iz 44.20. Mk 16. J 12. J 6. Prz 20.24.26.2. Łk 6. Mt 22. Wj 20. J 4. Tt 3.23n. J 15. SŁOWO BOŻE I SŁOWO JEZUSA Słowo.43. J 1.31.17n. J 1.22.16.31.14. Dz 8. Syr 23.14.21. Mk 4.1. Jk 3. Prz 12.6-9.7. Ps 107.15-18. Ez 33.14.18. J 1.6-10. Ps 33.16n. Mk 1. Ps 119.20.18. Mt 18. J 6.14.1nn.18. CZŁOWIEK W OBLICZU BOGA PRZEMAWIAJĄCEGO Jr 1. J 8. Dz 4. Hi 6. Mdr 18. Prz 18. Pwt 8. TAJEMNICA SŁOWA BOŻEGO Słowo stało się ciałem.11. 2Tm 2.20.74.13.5. Ps 119. Ps 119.10.4.5.1n. Stosunek ludzi do słowa.26. 1Kor 7. J 1. Przyjęcie słowa.4.4nn.25. J 8. Mt 5.89. J 1.6nn.26.24. Syr 20.9.22.5-8. 2Tm 2. które stało się ciałem J 1. Prz 26. Mt 10. J 15. Dz 19. J 1.17n. J 2. Dz 8.Ps 105.25.6. Ps 107.26-29. J 8. Jr 11.8. Jr 11. Syr 42. J 8.34.101. 1Tm 1. Lb 30.15. Prz 29. Dz 4. Dz 6. Mt 13.23. J 3.17.2. Jdt 16. 1J 1.17nn. NOWY TESTAMENT Mt 15.37.50-53.38. Mt 7. Dz 13.63.4. Prz 10. Dz 18. Ps 147. Mt 8. Mt 7.12. Syr 39. 1Krl 19. Pwt 6.6.14.3.10-12.38. Iz 29.3. Dz 12. Iz 1.1n. Flp 1.7. J 16. Łk 6. J 1.8.26. Ps 5.14. . Hbr 1. Jk 5.6. Iz 27.41. Syr 23. Ez 3.28. Mt 26.7. J 1. Mdr 9.12-21. J 15. Prz 10. J 8.16nn. Mdr 16.25-40.7-11.14.16-21. 1Tes 1.12.16.4n. Jr 15. J 3.14nn. J 17.1-9.19.11.9. UOSOBIENIE SŁOWA BOŻEGO Ps 119.24. Ap 19. Kpł 20.81.8. Jk 1. Prz 12.3. 2Kor 1.29nn.3.17.11.50. Kpł 20. J 14.49-50.10.7.26.5. Iz 44. J 10. Mt 24.27.18.

Iz 42.27.10n.47. Dz 7.1. Hi 36.1.31.24. Wj 32. Łk 1. Ps 134. Dz 4.8.8nn. Jk 1.18.1-6. Iz 41. J 9. Mt 12. Łk 4. Łk 2. J 13. 1Sm 9.10. ZBAWICIEL ŚWIATA Mt 11.5.45.23.25. Iz 53. J 15.17.18-21.19. Iz 43.44.4.13n.31.4-9. Człowiek powinien słuchać Boga.1nn. Iz 50.29.15.20.14. Iz 29. Ps 10.25n.4.1-4. Ps 103.1. 1Kor 14. Ps 26.9nn. Ps 105.18n.12.23n.29nn. Dz 3.26. Rdz 24. 1Krl 18. J 8.12-15. Ps 78. Iz 1.14.15. Mk 8. Mt 26.51. Iz 50. STARY TESTAMENT POSŁUGA KULTYCZNA I POSŁUSZEŃSTWO . Iz 61.17.24.8. Ps 141. Dz 3.18-21.10nn.14n.13.10. Dz 4.7.1.13-53.6nn.16. Ap 7. Prz 15. Jr 15.23. J 15.17n.28.2. Bóg słucha człowieka.1. Jr 7.25.2. Jr 9.1-55. Mt 7.26nn. SŁUCHAĆ Rdz 10. Ap 22. Iz 44.21n. Syr 1. Mk 10.5. J 15. Dz 16.5. SŁUGA BOŻY SŁUDZY BOGA I LUD PRZYMIERZA Wj 14.5. Mk 9. Łk 1. Flp 1. Iz 44. Ez 37.7.21. J 9. Łk 22.43.8. Koh 3.3. Prz 1. Iz 65.45.24. Za 3. Mt 20.3. Ap 7.24n.23.45. Mk 14. Iz 49.32n. Mk 12.3.28. Rz 1. Ez 34. Ps 102.8.4-10.19.19.24. Iz 52. Sługa niewierny. Mi 3. Łk 6. Wj 19.37. Mt 12.23. Iz 53. Iz 43. Pwt 32. Iz 48. Iz 30. Mk 4.10.43.48. Am 3.15. Łk 18.4. Prz 25.31. Jr 7.2. Mt 11. Sługa wierny.31.11.14.20. 2Sm 7.19.26. Rz 10. Iz 49.51. Iz 43. Iz 42. J 8. Jr 7.1. Iz 49.5-11. 1J 5.7-8.7.8. Iz 50. Flp 2. Słudzy Boga. Pwt 18. Iz 48. Dz 26.6.24. Iz 65. Iz 43.5. Łk 22.31nn.14nn.5. Iz 35.1. Mk 4.6. Jr 6.7. Ga 1. Pwt 34. 2Krl 17. Iz 52.9. Łk 11. Ps 34.4.5. J 11.3.20n.13.36. Łk 2.18. Jk 5. 1P 2. Iz 42. Iz 42. Ez 37. OD SŁUG NIEWIERNYCH DO SŁUGI WIERNEGO Pwt 9.1.4. Rdz 15. SŁUŻYĆ SŁUŻBA A NIEWOLNICTWO Rdz 24.4nn.3.1. Iz 49.27n. Prz 31.8.10-11nn. Katecheza apostolska. Jr 23. Rz 1. Rdz 26.24n. PRAWDZIWY SŁUGA. Iz 49.18n. 1P 3. Pwt 6. Iz 43.14n. Iz 53. Lb 12.7.41n.17. 1Krl 8.3. Ag 2. Łk 1.43nn.12. Am 3. Iz 53. Iz 40-55. Ps 39.56. Pwt 18.3nn.22n. Mt 17. Iz 45.28. Syr 28.10nn.29. Jr 27. Wj 22.31.22-26. Iz 53.70.38. Iz 50. J 13. Tt 1.1n.18.24. Dz 4. Dz 8. Iz 49-55.18nn.1-7.13n. Iz 42. Prz 18.25.Dobre użycie słowa. Łk 24. Iz 53.5. Iz 54. Jr 1.13.16.21-25.25.25. Jr 11. Jr 33.5n.3. Iz 50. Dz 3. J 20.10nn. 1Krl 8. Ps 34.

6-37.9n. Ap 5.10n.18.23.6n.2.29nn. Oz 6. Rz 8.17.49. Ezd 9. Mt 9.6. Posłuszeństwo. Koh 3.41. Jl 2. Hbr 5. Prz 15.12. Ps 137.13.23. Prz 25.19. Sdz 20. Łk 6.19. Mt 25. Ne 9. J 15.15. NOWY TESTAMENT SŁUŻYĆ BOGU PRZEZ POSŁUGIWANIE LUDZIOM Mt 4. J 13. Iz 22. Pwt 5. Iz 65. Iz 35. Rz 12. Jr 31. J 16. Mt 19. J 15.23. Mt 21.35-36n.33. Smutek jako wyraz grzechu. Koh 4. Mk 3. J 20.18.18.14. Oz 7.4nn.22. Hi 2. Jr 8. Mt 16. J 11. J 15.20. Prz 14. 2Sm 15.31. Koh 9. Jr 14. Est 4.23. J 11. Mt 2.20.11. Iz 40-55. J 17.1.10.22. Ze smutku rodzi się radość.8.8n. Rz 6-7.12. 1Krl 20. Mt 27. Dz 6.7-11.13.21n. Jr 31.10n. Łk 24.12. Rz 12.22. Wj 33. Mk 10. Jr 16.20.7. Iz 24.18.4. Iz 66. Iz 66.10. Iz 25.24. Jl 1. Ml 2.16.15n. J 14.27.18n.33. Flp 2. Ps 51.1-6. Jr 3. Łk 2. Jr 9. Łk 16. Łk 1. Jr 13.18. SMUTEK Ps 13.21-22. Ez 27. 2Kor 7. 1Sm 15.5.22.21. Ps 126. Łk 24.4-19. J 16.38. J 11.33. 1Sm 2. Błogosławieni. J 16. 1Sm 2.19. Za 12. Lm 1.5n. Iz 57. Tb 13. Oz 6.13.37n.17.13. Iz 63. Łk 2. Pwt 13.6n. Ef 6.45.4.15-3.2n. Wartość chrześcijańskiej służby. Mt 9. Ba 4. Jr 4.13.8.2. Joz 24.9.9.11. którzy płaczą!.14.3. Syr 25. Dz 20.4.7-64.14.48n.17n.15.12n.46. Joz 7. Posługa kultyczna.26. Mt 26.22.26. 2Sm 2.10. Sdz 17.9-13.25. Rz 15.22.22.12n.5. Dz 6. Iz 60.17. Smutek a nadzieja.10. Syr 38.5.27. Mt 26.10.17.1. Sdz 2. Syr 1. Ps 6. Mt 4. Lm 2.11. Kol 1. Mt 19.14. Ne 9. Iz 66. Prz 18. Prz 12.46.11nn.22.13.2. Prz 31. J 16.2n. 1Kor 7. NOWY TESTAMENT Smutek Jezusa Chrystusa. Jr 33.20. . Syr 7. Pwt 6.1-4. Lm 2. Prz 17. Syr 22.3nn. Iz 26.1. J 14. Łk 19. Smutek zamierzony przez Boga. Dn 9. Ezd 10.3.7.10nn.6-15.6. Ef 5. J 14.6. Ez 18. Ba 1.15nn.18.31-36.19.7-14.20-21.45.15-24.14.8. Dn 9. Syr 30. Ps 56. J 8.1.7n.Pwt 6.31n.9.13.6. Jr 15. Ap 21. Prz 25. Ps 80.21. Mt 27.16. Ez 24.6.21-4.30nn. Syr 36.21.22. Joz 7. Jr 7. Łk 22. Koh 10. Łk 23. Jezus a sługa. Iz 61. Syr 30.18.14-23.15. Lm 2. Jk 5.10.2. J 16. Mt 6.5.16-23. STARY TESTAMENT Zdrowy rozum a smutek.7. Lm 2. Łk 22. Rz 7.34. Syr 37.22.23.11n.

Hbr 12. Rdz 19.30.7.8n. Am 5. 1P 1. Ps 119.7.3nn. Ps 112. Sprawiedliwość jako wierność Prawu. Ps 24.28.13.17-48.6. 1Tes 4. SPRAWIEDLIWOŚĆ Rz 3.2-4. Tb 14.1n. Mt 5. Mt 2. 2Kor 6.4.26. Dz 16. Am 6.7. Ps 45.1. . Rdz 15. 2Sm 7.5-24.13.7. Prz 12. Hi 4. Obrzędy i oczyszczenia.16. Prz 17.9nn.16. 2Krn 13.13.35. Hi 35.36.10. Mk 9. Ps 18.8n. Mdr 12.23.15. Rdz 37. SÓL Sól i okolica pustynna. Prz 11. Smak i trwałość.13. Sprawiedliwość a sąd SPRAWIEDLIWOŚĆ LUDZKA STARY TESTAMENT Sprawiedliwość w państwie. Pwt 16. Prz 16. Am 2.4. Ps 112. Mk 9. Kpł 2. Mt 5.8.23. Rdz 40-41. Jr 27. Ez 21.24n.11. Ez 18.12-21. Sdz 9. Am 5.5-11. Za 1-6.5.4nn. 1Krl 3. Prz 21.6nn. Ps 18. Ez 21. Kol 4. Mt 2. Pwt 16. Pwt 24. Pwt 1.19. Ps 140. Syr 39. Ps 112.3n.9. Tb 7.12-21. Dz 27. Kpł 19.15.6. Mt 23.22.13.1nn.50.1.21. Joz 12.12. Ez 21.3.14. Sprawiedliwość jako mądrość i dobroć.5-11. Jr 22.5.14.50.6.45.1-18.1.7n.3. Iz 5. Rdz 14. Mk 9. Ps 45. Jr 23. Ez 47.27. Łk 14.4. Łk 14.1.15.6.7.16-21. NOWY TESTAMENT Jezus.8. Ps 107.9nn.17.19.J 20. Kpł 19. Jr 23.11-22. Tb 12.2. Dz 18.5-26. 2Krl 2. 2Krl 4.3. Ap 21.17. Ap 7. Rdz 41.12.9. Dn 3.7.4n. Prz 25. Ez 47. Iz 11. Mt 27. Hi 39. 1Kor 3. Sprawiedliwość jako zapłata.12-21. Ps 37.4n.19. Rdz 46. Za 10. Koh 5. Prz 12. Mt 23.8. Ps 72.13. Syr 3. Pwt 6.17. Tb 14.6.20. Hi 6. Mt 2. Rz 8. Ez 3.3. Mt 6. Ez 43. Hi 8.2. Ez 18. Jr 17. Mdr 1.49. Mt 1.19-22.5.25n. Prz 24.13. Kpł 2. NOWY TESTAMENT Jl 3.26. Joz 3.6.21. Wj 30. Prz 11.6.25.19. Ezd 4.9.15. Tb 9.19.1. Dz 2.10. Kpł 21. Iz 9.22.9.3n. 1P 2. Dn 4. Rdz 7. Iz 29. Syr 34.6.25.23-32.13. Ez 16. SNY STARY TESTAMENT Rdz 41.18. Lb 18. Rz 9. Dn 2. Jr 22. Syr 38.19. Pwt 29.34.12.20. Pwt 13.13.22.11. Ba 6. Pwt 16. Rdz 20. Sdz 6.1. 1Sm 3. Mt 2.19. 2Sm 8.3-6.6.20n.121. Ps 15.2-6.9.6. Iz 5. Rdz 18.25-32.24. Pwt 25.20. So 2. Dn 2.34. Mdr 1.4. Dz 23.23.6.39. Rdz 20. Oz 10.33. Ps 72.12. Rdz 28.35. Jr 22.13.

Jr 11.9.8.2-6.1nn. Iz 40-66. Iz 42.123.18. Mt 15.10.5n. Iz 42. Mdr 4.32n. NOWY TESTAMENT Nauka Jezusa. Ps 96. Iz 10.17.12. Dn 9.6. Ps 119.7.2.10.15. 1Tes 1. Jr 9. Mt 12.17.11. Tt 2. Ps 111. Syr 42.5.24.1. STAROŚĆ Syr 41.15.1n. Dn 9. Wj 18. Am 5. Rdz 15.2. Iz 54.14.13. Syr 44.8.13n. Jk 3.106.32. Rz 2.15.4.21.16. Ps 92. Rz 4.9.22nn.6.19nn.22.14. Syr 32. Ps 71. Iz 5. Mt 13. 2Tm 4.16.4n. Iz 41. Ga 2.16. Dz 11.21.3n.2.41n.40. Rz 1.21.18.16.30n. Koh 7.11-21. Mt 5.31.10n. Iz 45.32.11. Iz 41. Święty Paweł.15.9. Paweł. Mk 10. Mi 6. Mdr 4.11. Iz 45.25.3. Hi 4.8.1n.2-5.5. Hi 9. Ne 9. 1Tm 6.2.15. Iz 46.6.1n.23.36n. Iz 59. Ga 3. Mt 27. Rdz 25.12. Kpł 19. Rz 10.12.27.2. Rz 3. Ps 119. Ga 2. NOWY TESTAMENT Mt 12. Syr 25.21n.8.13.3n.6.22. 2Tm 4. Rz 9.25n. Mt 13. Sprawiedliwość i miłosierdzie SPRAWIEDLIWOŚĆ CZŁOWIEKA STARY TESTAMENT Pwt 9. Ba 2. Iz 56. 1Mch 14.20. Ps 116. Koh 9.9.17. Mk 7. Dn 13. 2Tm 2.18.36.19nn. Flp 3.3.16. Ps 7. 1Tm 5. Ps 145.8. Długie życie i bliskość i śmierci.6n.52. Flm 1.6.13. 2Tes 1. Wj 20.5. 1Sm 12.16.4.19.4nn.14. Ap 4. Łk 2. Ezd 9. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 33. Ga 2. Ps 145. Jr 23.1. Rdz 15. Wielkie doświadczenie i postęp w mądrości. Ps 71. Flp 1.13. Mt 27.25.8n.17.8.20. Dz 15. Rz 3. Dn 7. Koh 8. Iz 5. 2Sm 19.5. Koh 12.14.1n. Syr 25. Ga 2.100.35. Prz 10.14.14. Rz 10. 2P 3. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 10. 2Sm 5. Syr 3. Ps 51. Ba 1. Rz 10.15. Hbr 12. Rz 3.3. Ps 129.30. Łk 13. Ap 5.6. Ne 9.17. Wj 3. Sdz 5.8. Łk 18. Syr 41. Prz 17. Ga 2. Hi 9. J 16. 1Krl 8.9. Ps 36. J 16.6. Prz 16. Mt 9. Ps 9.1. Tb 14. Oz 2.15.24.6n.5n.11.2.12n.16. Mt 5. Ps 119. 1Mch 2.41. Mt 22. Iz 45.Chrześcijaństwo czasów apostolskich. Mt 1.5.21.3.11. Iz 45. Flp 3.3. Ps 65.10.7.49. Ezd 6. NOWY TESTAMENT Jezus. Dn 9. Mt 3.20. STWORZENIE . Ps 119. Iz 51.6.

6n.6. 2Kor 5.15. SUMIENIE .6-16.12. Iz 45.26nn. 2P 3.24-28.24. Opis pochodzący z tradycji kapłańskiej. Hi 7. 1Kor 1.1-5.10. Ps 33. Ps 135. Ef 1.6. Iz 66.22.17. 1Tm 6. Dz 14.1-7.13.22n.14-17. Iz 65.25n. Kol 1. Rdz 1.9. Ez 36.24.10.6-15. Kol 1.22.16n. Ps 19. Prz 3.13. Zbawienie i nowe stworzenie. Iz 40. Rdz 14. 1Kor 15.20nn. Jr 31. Kol 2.9-20.17.STARY TESTAMENT STWÓRCA NIEBA I ZIEMI Rdz 14. Hbr 1.20.19. Jdt 16. Hbr 2. Jr 18.21.15.20. Dz 14.30. Ap 10. Rz 1.22. 2Kor 5. Ps 74. NOWY TESTAMENT BÓG STWORZYCIEL Dziedzictwo Starego Testamentu. Ps 104. Ez 11. Ef 2. Hi 10. Iz 45.3n.13. Iz 40. Iz 44.8.24.6.8-14. Iz 64.24-28. STWORZENIE W PLANACH BOŻYCH Stworzenie i historia. Dz 17.19.11.4-7. Mdr 8. Ga 3.8-11. Rdz 2. Prz 8. 2Mch 7.18n.1-7.24-31.8. Rz 4.6-9. Am 4. Iz 51.18.31. Od pierwszego stworzenia do ostatniego. Ef 2. Łk 4.13. Ef 1. Mdr 13. Hi 3. Ap 4. Jr 10. Ps 148. NOWE STWORZENIE W Chrystusie. Mdr 9.24. J 1. Jezus Chrystus a stworzenie. Ps 89. Rz 8.18.12.15. W oczekiwaniu na zwycięstwo.12. J 1.18-23. Tradycja biblijna.21-26.5. Ef 1.16-19. Hi 38-41.5-12.24. Jr 27. Iz 43. Iz 41. Jr 31.12. 1Kor 10. Kol 1. Rz 5.1-6. Hi 9. Iz 51.6.1n.9.9. Kol 3.15.14.12. Hi 26. Rz 11.17. Iz 65.5. Ap 3. 1Kor 15.11n. Syr 18. 2Kor 4. Hi 42.7.45.2.10. Prz 8.26.19n.10. Mk 1. Iz 48.4-8. Ef 4. Am 5.6.6. Ps 89.19n. Hbr 11.9.18. Kol 1.3.35nn. Ga 6.16. J 1. Am 9. 1Kor 8. Mt 28. Ap 21.19n.15.28.14. J 2.9nn. Iz 43. 1Kor 8. Ps 104. Ps 121. Ps 104. Kol 1.36.1-5. Mt 19.10.12nn.4-26. Ps 51. Rz 5. Ps 136.13. 1Kor 7.18.22n.8nn. Hbr 1.1-5. Dz 17. Dz 17. Dz 4.10. Mdr 13.4-25. BIBLIJNY OBRAZ DZIEŁA STWORZENIA Opis najstarszy.5n. Iz 51. Ap 6.8n.6.28.12n. Jr 10.26-35. Iz 44.1. Syr 24. Syr 1. Ps 139. Ps 104. CZŁOWIEK WOBEC STWÓRCY Położenie człowieka.3. J 17.13. Rz 8.10.

Mdr 17. J 5. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY SYN BOŻY W ewangeliach synoptycznych.22n.13. Rz 13. J 3.36.34. Iz 30.25n.4n.1-2. 1J 5. Iz 63.8.11. Nic mi bowiem sumienie nie wyrzuca.7. Ps 149.1.37. Rz 8. Mk 1. Jr 3.19. Apostołowie.25nn. 1Tm 1.5.35. Ps 89. Mk 3.5.13. J 5.2. J 1. Mk 15.22. KRÓL JAKO SYN BOŻY 2Sm 7.7. 2Kor 1. J 3. 1Kor 8. Mk 5. Rz 14. Ga 2. IZRAEL JAKO SYN BOŻY Wj 4.31.2.22-23. Ps 29.9.20.23. Mt 5.11. Jr 31.5. Iz 63. 1Sm 25. Mt 21.14n. Hbr 9.2. 1J 5. Mt 6.15. 1Tes 1. Mk 14.17.61.2. Dz 9.8. Łk 11.21. 2Kor 4. Mdr 18.33.1. J 1.16n. Hi 42. Dz 8.18.9.9-13. Jr 11. Łk 23. Hi 27.9. Tt 3. U świętego Jana.10. STARY TESTAMENT Pwt 32. Hbr 13.12.5nn. Jr 17.14.1. Mt 15.61.11n.7. Hbr 9.20. J 11. Iz 64.10. Mt 16. Ps 89. 1J 4.4.2. Iz 1. J 12.3.46. Oz 11. Ga 4.1.15. Mk 9.1.9.1-20. 1P 2. Rz 5. Jr 3.3. 1Tm 4. Pwt 14. Sumienie według Pawła. Dn 8. Hbr 10. Łk 22. 2Sm 24. Ez 2. Mt 2.17.16.29.18.15. Sumienie oczyszczone kultem. Rz 6.37. J 5.31.7. 1J 2.20.6. Ga 4. Ef 1. Kol 1. 2Tm 1.9n.6.2. Mt 26. Ps 7. Hbr 1. 1J 3.12. LUDZIE JAKO ADOPTOWANI SYNOWIE BOGA U synoptyków. Łk 6.3-4.10.27. Jr 31.19-20. J 6.21. Mk 14.36.4. 1P 3. 1P 1. 1Krl 16. 2Krl 2. Mt 24. 1Tm 3. 1Sm 24. Dz 13. Iz 30.46.5.7.1n. Łk 10.6.29.9. 1P 3.27n.19. Mk 14. 1Kor 4. 1Tm 1.9. Rz 8.10.5. Mt 11.39. Łk 1.1.27.8nn. Rz 8. Dz 24. Mdr 5. Rz 1.5. Rz 14.20.7.1. Ps 139. 2Kor 3. J 17.12. Mdr 2. 1Kor 6.27.5.29.20.22. Mt 16. Rz 8. Mt 4.70.5. Rz 9. Rz 14. Mt 11. Mt 4. Łk 16. 1Kor 10.23. 1Kor 3.18. Tt 1.14.19nn.7. Hbr 10. Łk 23.6. Ga 3.3.35. Mt 4. Hbr 1. Ps 73. 1Kor 10.6-7. Mdr 2. Hbr 12. Rdz 3. Mt 4.21. SYN BOŻY Ez 23. 1J 3. J 1. Ps 2.16. J 6.14. Hi 1.Koh 10.8.8.14.1.16. 1Kor 10. Ps 2.4. 1Kor 8.6.20.5-12. Łk 20.16.18.17.12.36. 1Kor 10.2. Iz 9.40. J 14.1. 1J 4. J 3.36.18. Oz 2.1.46. Mt 27. 2P 1.13.10. Mk 1.34nn. 1Kor 8.5. J 1.15.63.4. Rz 2. J 20.17.1n.3.14-17.6. 1Tm 1.6. Mt 16. Iz 7.13. SYN CZŁOWIECZY STARY TESTAMENT POTOCZNY JĘZYK BIBLIJNY .20.10.34.26.23. 1Kor 6.1. Rz 15. 1J 5.51. Dz 23.14.10. Hbr 1.

45.4-8.30.53.16. Dz 9. Mt 11. Prz 31. Mk 16.8.23. Prz 8.7.18.32. . J 5. Dz 20.19. Wj 23.13-21. Mt 11. Rdz 27.2.27-31.10.3n. Ap 14. Jk 2.5.2. Motywy ustanowienia szabatu.29nn.34. PISMA APOSTOLSKIE Dz 7. J 13.14n.33. Kpł 23. Ps 110.2n. Pwt 25. Rdz 1. Uczniowie Jezusa.13. 1Sm 18.1. J 6. Wj 20. J 3. Jr 17.12. Łk 14.42. Tradycja żydowska.45-49. Mk 8. J 5.18. J 6. Iz 1.13n. Kpł 24.1. Lb 28.17.25nn.3. Dz 16. Mt 9. Wj 16. Mt 28. Mt 20. Ps 110.25. Ez 20.16. Mt 16.7.19. Mt 26. Praktyka szabatu.27.20.2.6. Oz 2. Dn 7.35. Mt 16.20.9.48. J 3. Iz 42. Dz 18.27.55n. Rdz 34.51. Ps 90.1. J 19. Dz 13. Jk 2.20.23. Mt 8. Łk 6. NOWY TESTAMENT Jezus. Wj 35.22n. Mt 16. Mt 26.9n.13.51.65.31.22. J 5. J 3. J 5. Rt 4.10-31.12-16.12. Pwt 10. Dz 18.Ps 80. Hi 25. Ps 8. Ap 1.9. Rdz 1.27. Kpł 18. Hbr 2. Iz 58.13. J 6. 1Kor 16. Ps 107.5-9. Rdz 24.21n. Synoptycy. Łk 13.1-5. Mt 26.40. JĘZYK APOKALIPS Księga Daniela. SZATA Syr 29. Ps 8.20. Ps 89.19-27. Rdz 2. Wj 23.3. Hi 31.64. Rt 3.15.18n. Wj 31. J 6.32-38. Mt 12.3. Dn 7.27.6. Mk 8. Odzienie a funkcje człowieka.8. J 12. Mk 15.13.9. Mt 17. Pwt 10.5. Ez 2. Mt 17.20-27.7. NOWY TESTAMENT EWANGELIE Mt 5.12. Ez 18.31. Ne 13. 1Sm 25. Dn 7.12.9.1. SZATA JAKO ODBICIE PORZĄDKU BOŻEGO W ŚWIECIE Szata a osoba ludzka.8. Dn 7. Czwarta Ewangelia.10-16. 1Krn 9. J 9. J 1. Dn 7.4. Rdz 28. Mk 2.3. J 8.3.32. Ps 31.26-29. Hbr 4.5nn. Rdz 37. Rdz 9.12. 1Kor 15. Mt 24.13.18.39. Ps 60.20.62.30.19. Mt 5.13. Iz 51.1-11.31.12n. Ap 1.1.42. Mt 26.27. Mt 8.13. Ez 2. Mt 16. Rdz 27. 2Sm 3. Iz 58.15-22.12.24.11. Lb 15.2. 2Krl 4. Dz 17.4. Ap 14.2n. Wj 22. Ps 11.28.21.15.31nn. Wj 34. J 5.48.14nn. J 12. Mt 12.21.4. Pnp 4.11.56. Ps 14.7. Dz 7.28.8. Syr 40. Rdz 3. Ps 8. 1Mch 2.1.23. J 12.34. Mt 24.13n.18. Pwt 5.22. SZABAT STARY TESTAMENT Ustanowienie szabatu. Łk 4. Mk 8. Mt 25.14. Pwt 5. Pwt 28.

5.11. Ez 16.7nn.18n.8nn. Dz 5.23nn.17n. Syr 45.10. 2Kor 2. Wj 28. 1Kor 11. 1Kor 11. Mt 21. JAKI BÓG MA W STOSUNKU DO LUDZI Hi 1-3.14. Iz 61.4.5. Łk 22.1.8. Ef 3. 1Mch 10.28. Wj 19. Ez 16.1-5.10.15. Hbr 2. 2Sm 1. Pwt 32. Ap 21.7nn. Ps 128. 2Kor 12.13.14.34.25. Iz 59.13nn. Hi 1. J 12.to sam Bóg.21.11. Szata wybranych. Kpł 21. Ap 19. 1Tes 3.2n.39. Hbr 1. Ez 44. Ps 146.7. Flp 2.14n. Kol 1.30.13n.24. 1Tm 1. 1Krl 22. Łk 3. Iz 6. Hbr 7.7. Pwt 8.18.25nn.9-13. J 19.30. Rdz 3.20.9. Ps 41. 1Tm 2. Ap 20.16. Wj 28.2.11. Wj 28.24-28. Ap 21. Dz 10. Ap 12.35. 2Kor 3. Ap 13-17.44.32. Ps 65.3. Oz 2.14.10.4. Ps 84.3n. Łk 22. Mt 3. Prz 3.21. Ef 6.35. J 2. 2Kor 6.9. Jk 4. Ap 12.8. Wj 28-29. 1Mch 3. 1Tm 2. PRZECIWNIK CHRZEŚCIJAN 1Kor 15. Rz 8.17. Dz 22.15n.7. Dz 10. Dz 19.1.1. Ef 6.8.7.42.30. Za 13.9nn. Ap 7.23. J 8. 1Kor 11. Mdr 2.24-28.22nn. Łk 10. 1Tm 6. Mdr 2.9-14.27. 1J 3. 1Kor 11.5.24.7.12.12.10. PRZECIWNIK CHRYSTUSA Rdz 3.10. Mt 27.7n. Mt 26. Ef 4. 2Tes 2. 1Mch 11. Mt 3.37.18. Łk 24. Jud 1. Rdz 3. Ga 3. Ap 20.15.34n. Dz 12.15. Za 3. Rz 8. 2Krl 9.5. Mt 28.17-20.6-11.37. Rz 7. 2Kor 5. Rz 7. Ap 7. Ps 119. ODZIENIE I NAGOŚĆ JAKO SYMBOLE DUCHOWE W raju.9. Mt 23.5.13. J 19.13n.13. Mt 13. 2Kor 11.23.8nn.15. Mt 17.2.49.11.9. Wj 28. Mt 12.15nn.9.12.27.6. Mk 4. Mdr 18.15.13n. 1Kor 11.34.3nn. J 8. Prz 3.5n. Ps 2. 1Kor 15. Mt 28. SZCZĘŚLIWOŚĆ STARY TESTAMENT BÓG I SZCZĘŚCIE Szczęśliwość i chwała w Bogu. Ap 18-22. J 20. 1Kor 15. Iz 30.9. 1Kor 11.10.64. Rdz 3. Ps 1.7-12. Szczęście . Ps 112. SZATAN PRZECIWNIK PLANÓW. .15.17.11n.1. 1P 5. Rdz 3.20. Iz 50.10.19.2n. Mt 13. Za 3. Ap 12. Mt 6. Kpł 16.17nn. 1Kor 15. 1J 5. Rdz 3. Ap 19. 1Krl 19. Ez 44.24.13. 1Mch 14. Iz 53. Łk 4.6.7-10.2. Ap 12. Jr 13. 1Mch 10.58. 1Mch 10.31.2.33.18.12.18. J 13.26.5.4. Ap 12. J 14. Ez 16.7.8.10. Ap 22. 1Kor 11. Prz 8.13. Rz 5. 2Krl 2. Dz 12. Kpł 16.42. Iz 51. Syr 14.14. Łk 4. 1Tm 3.14. J 13. Ez 16. Rz 13. Ap 20. Dzieje przymierza. Mk 5.38.9.44.24.11.2.53. Chrystus przyodziany w chwałę.1n. Kpł 13-15.39. Iz 49. 1Tm 6.4. 1Kor 7.J 21.38. 1Tes 2.8n. Kol 3.10.62.24.14.44. 1Kor 11.16.10.13.9. J 16. Mk 3.1nn. Rdz 35.3.13.41. Ef 4.38.

13. Syr 38.29. Prz 13. Rdz 18. Łk 6.3.46. Mdr 3.7. Lb 23. Ps 35. Pnp 5. 2Krl 22. Mt 7.8n.8. Pwt 12. Za 8.21.Ps 16.13.25. Syr 11. 2Krl 8. 1Sm 28.12-15. Ku szczęśliwości niebieskiej. Rz 10.16-23.17. Prz 15.14n.8n. Jr 20. ŚMIERĆ STARY TESTAMENT .16n.2nn. Prz 14. 1P 4. Flp 3. J 6.12. Iz 55. Ps 146. Ps 118.8. Pnp 6. Ps 27. 2Krn 31. Inne pouczenia ewangelijne. Ap 1. Prz 31.26. Śmiech. So 2.33.11. Iz 59. Wj 18. Ps 126.32.34. Ez 34. J 14. Mt 23. Ps 22. Łk 23. Łk 19.21. Oz 10.5n. Łk 6.8.3. Prz 9. Mt 11. Ps 27.11.21.3. Prz 8. Ez 34.39nn. 1Krn 28.19. Ps 2. Mt 16.8.29. Dz 17. 1Krl 18.12-15. SZUKAĆ BOGA OD KULTYCZNEGO DO BARDZIEJ WEWNĘTRZNEGO SENSU TEGO WYRAŻENIA 1Krl 22. Łk 6. Jr 29.23nn. J 13. Mt 5. Syr 14.12. Ps 27.14.15n. ŚMIECH Rdz 17.30n.19. Ap 22.6.45. Ap 16. Ez 34.25.5.29.39. Łk 11. Ba 6. Mk 15. Iz 8.17.28.9. Am 5. Lb 5.17.12.29n. 2Krl 3. 1Krl 22. 2Mch 7.7.7.11. Ps 27. Łk 1.21.21.27.14. Syr 31.2.7.8.20. Rdz 21.27.1.1. Ps 35.3-6. SZUKAĆ Koh 8. Flp 3. Koh 10. BÓG W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA 1J 4.19.9.14.6. Koh 7. WARTOŚCI CHRYSTUSA 1P 3.20-26. Ap 14.8. Syr 14. Ps 1.4. Mt 26.15.3.1. Wj 33. Ps 73.21.2.6. 1Krn 22. Koh 3. Lm 3.18. Kol 3. J 20. Lm 3.17.13.35.16. Łk 15.3n. Pnp 3. Ps 94.13n. Syr 25. Oz 2.13.44. Mt 13. Pwt 4.10. Śmiech człowieka żyjącego wiarą. Łk 1.48. Wj 18.10.33.1-4. PRAWDZIWE I FAŁSZYWE SZUKANIE 2Krl 1. Ps 144. 2Krn 14. Ap 20.3.5-8. Jk 4. Syr 25. J 8.9. Łk 2. Pwt 18.4n.27.23-28.3. Ps 73.1. Ps 22. 2Krn 30.4.2. Prz 29. Ps 69. Dn 3.24. Jr 29.12.10.29.12.4.1.14.3.15.3. Syr 27.27. Jr 50.1.12.33. OD DOCZESNEGO DO WIECZNEGO SZCZĘŚCIA Ps 41. So 2. J 13.4-10.8.5n. Syr 26.8. 2P 3. Pwt 4.35n.25. Syr 21.3. Mt 24.8. Koh 2.21. NOWY TESTAMENT SZCZĘŚCIE A CHRYSTUS Błogosławieństwa. Hi 8. Flp 3.12. Szczęście doczesne.16. Am 5.11. Mt 6. 2Sm 21. Mdr 1. Ap 19.3. Kpł 19.31. Prz 3. Mt 11. Ps 52.6.15.2.7.4.3-12.13-32.

10. Łk 2.11.23. Iz 38. Jr 9.12. Rz 5. Jr 16. Jr 16. Pwt 21.43nn. Iz 33. Syr 8. Mdr 18. 2Mch 7. Definitywne uwolnienie od śmierci. Mdr 4.17. Mdr 4.4. Ps 89.9. Syr 41. Mt 16.15.2. Tb 4. Syr 30.7. Jr 16. Ps 13.17. Ps 49.28. 1Kor 15. 1Krl 14.12n. Rdz 49.21n. Iz 5.7. Wj 12.19. Lb 16.9n. Ps 115. Ps 37. Ps 18. Ps 73. J 8. Prz 23.1. SENS ŚMIERCI Geneza śmierci. Koh 3.36. J 8.5.15.5-21.6. Ez 3.16.4.3.12n. Hi 14. 2Sm 24.14. Rz 5. Hbr 2.9-21. Pwt 14. Rdz 5.17. Hi 17.16.7.17-32. 2Sm 14. Ps 49.2n. Ez 18.35.10. 2Mch 7.15n. 1Sm 28. 2Sm 12.23n. Prz 27.11. Prz 7. Syr 10. Ps 88.4-8. Kpł 24. Prz 9.14.10. Ps 30. Nawrócenie a uwolnienie od śmierci.10.51. Dn 12.23.5nn. Ps 16. Potęga śmierci.2.18n.6.33.27.7.48n. Rdz 50.20.17.10. Hbr 11. Ps 88.27.8-12.18.18-21. Hi 18. Hi 7. Tb 2. 2Sm 7.30. Ps 37. Dn 12. Ps 69. Mdr 1.13.16. Ps 116. Śmierć jako przeznaczenie człowieka. 2Mch 14.46.OBECNOŚĆ ŚMIERCI Odczucie śmierci. Ps 39.4.29-32. Mdr 1. Ps 88.28.7. .19. Kpł 20.19.31.21-22.13-19.12n.20.19. NOWY TESTAMENT KRÓLESTWO ŚMIERCI Nawiązanie do początków. Ps 89.4. Ps 115. Hi 6. Wj 20. Ps 88. Kpł 20.12n. Jon 2.8.26. Pwt 18.9. Owoce śmierci sprawiedliwych. Ez 33. Ps 6. Iz 53. Ps 13. Ps 30.27.1-12. Koh 7.15. Ps 37.4nn. Hi 17. Rdz 3. Iz 14. Ps 55.31. Ps 18. Droga śmierci. Hi 17. Mdr 2.14. Prz 11.6. Zagadka śmierci sprawiedliwych.23. Mdr 3. 2Sm 19. UWOLNIENIE OD ŚMIERCI Bóg ratuje człowieka od śmierci. Ps 18. 1Sm 31. 2Mch 12.24.11.14-23.33. Jon 2.14. Ps 6.49.2.4.30. Mdr 16. Ps 49. Rdz 25. Rdz 23.6.15.14. Mdr 2.15n. 2Krl 21.18. Kult zmarłych. 2Sm 12.28. Ps 73. Kpł 19.4-7. Kpł 19. Rdz 50.16. Ps 90. Ps 49. Hi 38.52. Ps 22. Hi 10. Życie pozagrobowe. J 8. 2Sm 14. Syr 41. Rdz 49.1.11. 2Krl 19.2n.17. Ps 116.13.8.7. Iz 26. Mdr 5. Ez 18.9.17. 1Sm 31.20.1n. 2Krl 20. Mdr 5. Ez 32.29.16. Rz 5.44.23. Rdz 35.1-3. Ez 18.14.14.13.16.16. 1Krl 2. 2Mch 7.22. Hi 9. 2Mch 7.18. Hi 3.13n.11. Ps 49.5. Iz 25.20. Iz 14.1. Ps 16.5n. Pwt 34.29.4.3.

1. J 12.52. Mt 9.30.8.9. 2Kor 5.14. Rz 6.33.45-52.18.21-24. Wj 25.12. Flp 3. J 5. Kol 3.10.19. Flp 1. Wj 40.8.18. Prz 6. Rz 6. Ga 5. J 11. Prz 21.1-5.18n. Świadczenie Boga przez Prawo i proroków. Ap 20.11.5.21.8. Rdz 31.24.15. Hi 16. 1Kor 14. 1Kor 15. Umieranie każdego dnia na nowo. ŚWIADECTWO STARY TESTAMENT ŚWIADECTWO LUDZI Rdz 31. Rz 8. 2Krl 17.25. 1Kor 15.7n. 2Kor 5.13. Mk 10.14n. Łk 7.5.18.5. 1P 3. Łk 12. Prz 14.28. 2Kor 4. 1Krl 21.20.6.79. Ml 2. .79. Rz 5.13. Hbr 2.27.16.42. 1Kor 15.7-14.11.13.10-13.21.16.4.19. Wj 3. Rz 6. Ap 20.16. Chrystus umiera za nas.3.33.11. Ap 20. Rz 7. Ga 3.20.36. Prz 19. Hbr 9.14.1. Prz 24.7. Pwt 19.38. Rz 8.14. Rz 6. Ap 1.10. CHRZEŚCIJANIN W OBLICZU ŚMIERCI Współumierać z Chrystusem.34. Ap 20.19. J 21.13. Łk 22.15. Oz 13. J 12. Wj 25.5. J 12. Ap 6.24.5. Rz 7. Rz 8.38. Rz 6. 1Sm 12. Ga 2. Iz 53.50.11. Rz 8. Rz 8.12.56.18.20.25. Prz 14. Ps 78.21. 1Kor 15. Kol 2. Łk 23. Wj 31. Hbr 9.3. Mk 9. Rdz 38. Iz 45.9. ŚWIADECTWO BOGA Bóg jest świadkiem.13n.24-32. Łk 1. Ap 21. Ap 2. Ap 20. Hbr 2. Rz 5.10.11. Flp 2. Ps 78.6.18-25.14. 2Kor 5.7.19. Rz 6.58.14. Tryumf Chrystusa nad śmiercią.18.53n. Ap 21. Rz 6. Pwt 17.6. Mt 18.31. Mdr 3. 1Kor 15.56. J 18.5.31.24. 2Kor 5. J 8. Rz 7.Ludzkość pod władzą śmierci. Rz 7. Ps 119. Dz 2. W obliczu śmierci fizycznej. Ap 14. J 11. Mk 8.28.14. J 8. 2Kor 2. 1P 3.20. J 18.18.21.3nn.7n. Mk 10.14. Łk 23. Prz 25. J 11.50n. Dz 13. Rz 3. Od śmierci do życia. 1Tm 4. 2Kor 1. Rz 5.22. Rz 5. Rz 6. Iz 9. Ap 1. Mt 26. 1Tes 4. J 11. Ps 27. Mk 14.3. Ga 4. Rz 6. Ap 3.9.16. Ps 19.51-53. Hbr 1.22. Flp 1.21n. Ap 20.3.2. Ap 18. Rz 8.37.5. 1J 4.9.3. J 11. Rz 14.12. Kol 3. 1Kor 15. J 18.13.24.9.14. Flp 2. Pwt 17. Ap 12. 2Kor 5.28.32.19.8.25.54.13n. Hbr 2. Łk 1. Jr 42.11. Iz 53. Kol 2.6.23.10.9n. Hi 16.11.15. Łk 22.14n.26. Jk 1. Flp 1. Pwt 5.8.54nn. Lb 5.24. 2Kor 11.13. Ap 2.10. Ap 21.10.5. Dz 7.10n.14. Wj 40. Dz 3.56.15. Ap 2.7n.13. Hbr 5. Mt 26. Rz 8. Kol 1. Ap 8. Hbr 2. Hbr 6.20. 1P 4. J 8.66. J 15.20. Lb 35. Hbr 9.14.8.6.15.10.10.23. Ps 18.10.4.18. Wj 40.14.38.1.14.13.25. Pwt 19. Prz 19. 1Sm 20.23.8.51. Wj 20. POJEDYNEK CHRYSTUSA ZE ŚMIERCIĄ Chrystus bierze na siebie naszą śmierć.13.45. Flp 1. J 11.6. 1Kor 15. Rdz 38. 2Kor 6.8n. Ps 35. Mk 10.7.17.15.34.

23-26.7. Ap 17. Ga 4.35. J 21. Dz 22.4. Pwt 4. Dz 1.19nn.43. Iz 65.19. 1Kor 15.30. 1Sm 12. Ap 11.31n.10. J 1.19.9nn. Iz 44. ŚWIADKOWIE BOGA Pwt 31. Hbr 12. Rz 1. J 1. 1Kor 1.11. 2Kor 8. Hbr 11. Iz 43.8.50-53.19. J 8. 1J 2.1.31. ŚWIAT STARY TESTAMENT Rdz 1.10. 1P 1.2.6-9. 3J 1.15.17n. 1Kor 1. Iz 66. J 8.12.22. Prz 8. Dz 1.28.3.15.6. 1J 5. Ps 104. który ma przyjść. J 5. Iz 44.24. Ps 104.1-7.39. J 3. Iz 13. Ps 19.14.10. Kol 2. .14.19.11.8.10. Mdr 11. Od świadectwa do męczeństwa. Dz 15.29.23. J 8. Ap 11.36. J 7. Hbr 7. Mdr 13.10.32n.10. 2Mch 7.23.17. Łk 4. Dz 26.Wj 38.9. Mt 24.3.33-36. Iz 55.6. 3J 1. J 7. Dz 17.31. Rdz 3.16. ŚWIADKOWIE JEZUSA Świadectwo apostolskie.13. Iz 24. Ap 3. NOWY TESTAMENT OD ŚWIADECTWA LUDZI DO ŚWIADECTWA BOŻEGO Mt 26. J 12.7. Kol 1. Mt 18.19n.24. Iz 43.2.22. Ap 1. ZNACZENIE ŚWIATA Prz 22.16.24.32.15. Ga 4. Mdr 2.11. Ml 3.11. Ps 89. Mdr 11.4n. Dz 13. Ap 12.26. 2Tes 1. J 5.9. Ef 6.7.13. 2Kor 7. Rdz 8.22. J 3.3-7. Ap 12. 1J 4. Jl 2.17.59-65.13.22.16.14. J 1. 2Mch 7. Rdz 3.17. Am 3. J 19.10. 1J 5. Ps 8. Rdz 1.9. Ap 19.13n. ŚWIADECTWO JEZUSA Ap 1. POCZĄTEK ŚWIATA Rdz 1.16. NOWY TESTAMENT DWOISTOŚĆ ŚWIATA J 1.12. Dz 22.36nn.20. J 1. Mk 13.25nn. 3J 1. Dz 2. Rz 5.6. Hi 28. Hbr 1. Pwt 31.8.12.26. Ap 6.10. Rz 8.37n. J 10. Dz 16. Łk 21. Mi 1.11. J 5.2. 1Tm 5.16nn. Rz 3. Hi 38n.25.12. 2Kor 4. Jr 29.1. Dz 10.18n. J 3. Łk 4.21.7. J 1.9. W chwili sądu ostatecznego.22. Dz 6. J 18. Dz 22.28. J 14. Pwt 31.5-14. J 3.1.2.16.15-46. 1Tm 6. Dz 14.1-2.12.5.3. Ps 8. Ps 33.2.9.15.6nn. J 14.17.13. Iz 43. 1Tes 2.7. J 16. J 16. J 17.8. 1Tm 6. Dz 10.28.6.4.4. Mt 16. Rdz 1. Rdz 1. Świat obecny i świat.27.3.19.26.3. Jr 51. Mt 18. OSTATECZNE PRZEZNACZENIE ŚWIATA Rdz 2.31. Kol 2. 1J 5. Hbr 11.1.13. Ps 50. J 3.10nn.5. Lb 1.37n. J 5.3. J 5. 2Kor 13.3nn.22-31.5. Hbr 11.15.26. J 15.7.19n.18. Jr 4. 1Kor 2.9.10. 1Tm 2.37.9.22. 1J 4.39. 1J 1.8. J 17. Mt 10.8.12.6. J 15.6. Ga 4.14.20. Pwt 28.18n. 1Kor 7.

10.10. Ps 18.4n. Ps 104. Ap 5. J 17. Jl 2. Wj 24. J 8.18-21.4n.5n.2. Mdr 7. 1J 2.8n.20nn. Mi 7.19.14. J 16.JEZUS I ŚWIAT J 3.2n. J 15.29nn.23. Prz 24.23. Jl 4. J 12.16. Ps 56. Jr 13. Ml 3. Mt 4.16. Hi 18.19n.22.30. Iz 30. Łk 4. J 15. Ps 89.10.4.33.10.3n. Ha 3.3n.1.17. Ef 1. Ez 32. Mt 10. J 16.21nn. Am 8. Bóg jest światłością.4nn.14-19.17. 2P 2.17.51. .22.7.9.18.16.17.29.9.71n. J 6.6n. Ef 4.37. Rdz 15.18. Dn 2. Am 4. Rdz 1. Ez 1.19. Mk 14.5nn.20. Ap 21.11n.10.5-8. Tb 11.15.20. Ps 50. 1Kor 15.7. Obietnica światłości.47.17. Rz 8. Iz 9.5.20.4. J 1.29n. Oddzieleni od świata.13. J 17. Prz 13.18. Iz 51.18. Ps 27. ŚWIATŁO JAKO DAR BOŻY Światło żyjących.22. Prz 6. Ps 18.1-5.27. CHRZEŚCIJANIN A ŚWIAT J 15. 1Kor 6. J 18.9.4.7. Ps 97. Mdr 7.3. 1J 1.23.36.11. Lb 6.13. Iz 58. J 17. Wj 24. Wj 10. Iz 45. STARY TESTAMENT BÓG ŚWIATŁOŚCI Stwórca światłości. Ps 4. 1J 3. Ps 88.33. J 15. Ps 13. 1Kor 7.5.4.3. J 14. J 6. 1J 4. Wj 24. Koh 11.31.17.33. Ap 21.38nn.16. Ps 139. J 3.14. Ps 88.18nn.30. J 9.6. Ps 58. Tb 5. Kol 1.7.20. Ez 1.7n. 1J 4.2.14. J 12.28.9. Iz 42. Świat odnowiony.15.24nn.17.15.13. ŚWIATŁO I CIEMNOŚCI Rdz 1.21. Iz 49. J 1. Hi 33.22. Iz 2. Tb 3. Ps 18. Jr 4. W oczekiwaniu na dzień ostateczny.14. J 17. Mt 28. Ps 112. Za 14. Mt 13. J 18.9. 1J 2. Ga 6. J 17. Iz 13.23. J 17. J 17. J 14.17. Mk 16.8.3. Ap 21.9.21. Ba 3. Iz 60.10. J 1.3n.29.9n.11.19n.1nn. J 14. Jk 4.10. Ps 31.4. Ps 148. Ps 119. Hbr 11. Iz 59. Jezus jako Zwycięzca świata. Symbolika światła.5. Świadkowie Chrystusa wobec świata.23.16. 2Tm 4. J 17. Wj 19. Rdz 1. 1J 5.30. Jk 1.5.7.18.13. Am 15. Prz 16.7.13. Dn 3. Iz 8. Rz 12.1. 1Kor 2. Ha 3.11. Jl 3.13.15.3n.4. J 16. Iz 60.15.15.1.18. Rz 3. Ps 36. J 15. J 17. Flp 2. J 7.9. Ps 88. J 14. Bóg odziany w światłość. Kol 1.26.15. Hi 29.8-11.105.16.25-28.7. Ps 19.27. 1J 3.2. Hi 3.

2Kor 4.16.6. J 1. Lb 14. Ps 115.4-27. 2Sm 7. Ef 5.4. Ef 4. Hbr 1.47. Ku światłości wiecznej. 2Krl 25. Dz 13. 2Sm 7.2. Ezd 1.27. J 3.1-4.8-11. Od pierwszej do drugiej świątyni. Iz 42. Rdz 28. 1Krl 8.19. Wj 19. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS JAKO ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA Wypełnienie się obietnicy. Joz 8.3.1-9.4.1-9.4-5.9. Dz 26. Ez 9-10.Ba 4.7-18.8.8.1. OD ŚWIĄTYNI Z KAMIENIA DO ŚWIĄTYNI DUCHOWEJ Podwójny sens świątyni jako znaku.20. Ap 21. 1P 2.12. 1Sm 1-4.5.51.18. Wj 33. Ez 10. 1Tes 5. Rdz 26. Iz 1. SYNOWIE ŚWIATŁA Ludzie pomiędzy ciemnością a światłem. Ps 103. Iz 49. Ps 42. Jr 7.7-11.43.3. Ez 10. Dn 12. J 3. Hbr 6. 1Krl 8. J 9.33nn. Rdz 12. Ef 5.5nn. Lb 1. Projekt Dawida.22.3.89. Ku świątyni duchowej. 1J 1.5. Iz 37. Mi 3. Iz 9. 1J 1. Chrystus przemieniony.22.8. Iz 37. Ap 22.19nn.9nn. Mt 6.33.29.1-3. Rz 13.7-11. Ef 5. 2Krl 18.78n. Mdr 3. 2Sm 6.36nn. Iz 66. Ps 122.11-17.36.6.25. J 12. 1Krl 5.17n. Od ciemności do światła.16-21.6. Mdr 17.3.10-13.32.20.30.16. Iz 42.6.3-6. Wj 26. J 12.36-43. Rdz 33. 1J 2.14.12.7.5.8.23. Syr 50.4. Jk 1.14.19. J 9. J 8.23nn. J 13.4-17. Ez 11. Mt 17.1-9. Kol 1.13.6n.9.53.6.1-18. Mdr 9.6. Łk 16. Jr 6.1. 2Kor 11.1-2.15-7. Mt 3.6.8-17. Ez 1.3.18nn. Lb 16. Jr 7. Łk 22.16.18.4. 2Kor 4. Iz 42. Życie synów światłości. Lb 7. 2Krl 23. Łk 1.12n. Iz 60.35.9-14.4nn. 2Kor 6.4-8.19. Ez 8. J 12. Dz 26. Ps 2.14.12-15.4. Ez 40-48. Łk 2. Wj 3.7. Ps 84. Iz 9.4. Objawienie Chrystusa jako światłości. 2Krn 29-31.4. 1Mch 4.1. Realizacja projektu Dawida przez Salomona. Dz 9. Mt 4. J 1. Joz 24. Wj 25. Jr 7.16-20.10. Tb 3.30-35.31.12.18. .4. Jr 7. Rola świątyni w życiu ludu Bożego. Wj 40. 1Tes 5. Mt 13. ŚWIĄTYNIA STARY TESTAMENT ŚWIĄTYNIA JEROZOLIMSKA Dawne sanktuarium Izraela.16. 2Sm 7. Iz 6. Wj 26-27. Iz 49. Pwt 6.40. Iz 2.5-21. 1Krl 8. Jr 31.2. 1Krl 8. 1Tm 6. Rdz 11.22-26. Wj 25.46. Ag 2. Mk 8.1-28.20. Dz 26. 1Krl 8. Iz 60. Dz 22.

13n. Apokalipsa św. Ps 106. Wj 34. Est 9. Mt 21. STARY TESTAMENT BÓG JEST ŚWIĘTY I OBJAWIA SIĘ JAKO ŚWIĘTY . Ef 4.1-16.9. Ap 11.7n. 1Mch 4. Wj 20. Iz 43.42n. Rz 12.10-17.2. J 10.17nn. Wj 23.27. Mt 24. Iz 52.41-50. ZNACZENIE ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Uroczystości na cześć wielkich dzieł Boga.46. Ap 21. Iz 55. Oz 2.5-37. Pwt 26. Wymagania dotyczące teraźniejszości.15. Hbr 12. Łk 2. Ap 5.12-17. Pwt 16.22n. Nowa świątynia.5. Ps 81. Hbr 6. J 8. KOŚCIÓŁ JAKO ŚWIĄTYNIA DUCHOWA Chrześcijanie a świątynia żydowska.2. Am 5.36n. Mt 23.28. ŚWIĘTA STARY TESTAMENT U ŹRÓDEŁ ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Ps 81. Jr 2. Kpł 23.36.2.9nn. Ap 5.14-19.38n. 1Kor 12.1. Kol 2.20nn.24.8-11.16. Mt 12.19n. Ps 118.14.23.9. 1Kor 16.58. Mt 21. Mt 26.1n.11-14. 2Mch 15.40.22.15. J 2.16. Kpł 23. Za 14. J 17. Ap 7.12n.8-14.19.11.7. J 19.18.14-17. Rz 8. Mk 14. Wj 19.26. Pwt 16.1-11.14.1. NOWY TESTAMENT OD ŚWIĄT ŻYDOWSKICH DO WIECZNEJ UROCZYSTOŚCI J 7. 1Kor 6.6-14. Ps 126.10.52-59.10-14. J 2. Pwt 5. ŚWIĄTYNIA NIEBIESKA List do Hebrajczyków.49. Ap 1.21n. Ef 2. Dn 9.13.11. Ap 7. Hbr 4.7. Ps 122.5-10. Mt 5. Mt 27.5n. ŚWIĘTA CHRZEŚCIJAŃSKIE Ga 4. Iz 1. 1Kor 5.22. Hbr 9.17n. Dz 3. J 1. 1Kor 6. J 2.16-19. J 10.1-17. Ap 7. Mt 23. Radosna antycypacja przyszłości. Świątynia duchowa. Dz 21.1-10. Am 8. Wj 23. 2Kor 6.23n. Ef 2.16. Jana.11-15. 2Mch 10.15-21. Mt 26.16-22.10. J 13. 1Sm 20. Jr 7. Łk 2. Wj 20.4-19. Wj 34. Hbr 10.26.16nn.19. Dz 2.1. 2Mch 15.3-7.36n.39n. ŚWIĘTY 1J 4. Ne 9.21. 1Mch 7.18.12.19.1-22.NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO NOWA ŚWIĄTYNIA Jezus a dawna świątynia. Dz 7.22-38.48nn. Mt 26. Kol 2. 1P 2. 2Krl 4.2. Kpł 16.11.4.37nn.5. Pwt 16.22-29.4n.16nn. Dz 20. 1Kor 3.2.4. Wj 12. J 2.17. Hbr 10.12-15. Iz 56.19n.

Lb 24.11. Ap 4. Mdr 6. Ap 21-22. Pwt 20.14.3. Dz 4. Iz 7.4.18-22.38.19. Kpł 23.13.1. Dn 7. 1Krl 8. Mdr 14. Dz 3.1-7.7. Judaizm pozabiblijny.2. Ha 3. Lud Święty. Mk 3.3-9. 1Sm 2. TAJEMNICA STARY TESTAMENT Objawienie tajemnic Bożych. Iz 5. Daniel i Księga Mądrości.10. Rz 7.10.69. 1Kor 6.11. Dz 10.21-28. 1Sm 3.16.18. Iz 41. Kpł 22.12.11-14.14-20.7. 2Kor 13. Wj 33.19n.21. Ps 34.8.1-5. Kpł 20.10.25n.30. Mk 16. Pwt 7. 2Tes 2. Łk 3.13. 1Kor 3. .20. Hbr 10.3-14.31nn.24.4-9. Mt 6.23. Kpł 17-26. Kpł 17.1-5.26. 1P 1. 2Kor 1. Dn 2.8.6. Dz 11.16-38. Iz 6. Flp 1.31. J 6.10-15. Ef 4. Tt 3.2.7. Iz 49. Ps 51. 1Kor 1. Kpł 19. Za 14. Mt 16.14-17. Iz 8.1-16. Ez 1.10. Rz 8.10-14. 1Kor 3. Dn 9. Mk 1.32. J 17.20.5. Dn 4-5. Dz 19. Ef 2.19.38.14.13. Rz 6. Lb 4.4-7. Kpł 11. Ps 99. 1Kor 16. Dz 4. 1Sm 6. ŚWIĘTOŚĆ JEZUSA Łk 1.11.2n.16n.20.1-6. J 17. Wj 33. Dz 1. 1J 2. Ap 21.22. Pwt 6. J 17. Iz 1.2.2.16.28. Ps 71. Ef 2.15n. Iz 41. Kpł 15. J 17. Łk 7.27n. Lb 4. DUCH ŚWIĘTY Dz 2. Rz 12.38.9. Ef 3. 1Kor 1.2. Ef 5.70. Kpł 21.11. Mdr 14.9.1.3. 1Tes 3. Oz 11. Łk 5.9nn.11nn. Am 2. Am 3. 1Kor 1.17. Ps 22. Kpł 12-15. Łk 1.14-20.47.16. Dz 9. Iz 41. Ez 38.13.22.18n.9.15.9. 2Kor 13. Flp 2.12.10nn. Łk 1. Ap 21.7. Łk 4. Mk 6. Lb 24.72. KTÓRY UŚWIĘCA CZYLI DZIELI SIĘ SWOJĄ ŚWIĘTOŚCIĄ Świętość a poświęcenie się Bogu. Iz 43.14n. OBOWIĄZEK UŚWIĘCANIA SIĘ IZRAELA Wj 19.7.11. Wj 19. 1Kor 3. Rz 1.9-14.21nn.1-13.49.5. NOWY TESTAMENT J 17.4.20n.2. BÓG JAKO TEN. Rz 1.31-41. Dz 2. BY UŚWIĘCONO JEGO IMIĘ Kpł 1-7. Łk 1.20.15.11.3. 1P 2.1nn. Łk 1. Dn 2.26.8. Dz 10. Kpł 19.16. Dn 2.10.2. Ez 20. 1J 4. UŚWIĘCANIE CHRZEŚCIJAN PRZEZ CHRYSTUSA Hbr 9.1.5. Mk 8. Ps 33. Flp 2. Ez 28.9. Rz 15.16n.17. Hi 15. BÓG CHCE. ŚWIĘTE MIASTO 1Kor 6.22. Dn 2. 2Kor 1.24. Oz 11.1-28.11.2. Ap 6.15. Am 4. Iz 10.21.47. Iz 17. Ap 22.3-20. Flp 3.12. Kpł 22.1.30. Kpł 16.31nn. Iz 54. Kpł 10.9.35. ŚWIĘCI Dz 9. 2Tes 1.19.12. Iz 4. Kpł 9. Ap 6. Ap 3.1.1. Iz 60.1. Wj 3. 1Kor 6. 2Sm 6.16. 1Tes 4.12-17.17. Dn 4. Mt 1.6-23.27.4-20. Iz 6. Dn 7-9.12-24. Dn 10-12.18-23.7. Łk 3.4-27.7-11.20.30-5. 1Kor 6.19. Rz 1.Lb 20.

10nn. Ef 3.1. Ap 17. Ap 7.14. Tt 1.9. 1Kor 1. J 14. 1Tm 5.1-2. Ef 3.20. Tt 3. 1Kor 2.8-13. Mk 7.13n.5. Trąd jako nieczystość i kara Boża. Ga 1. 1Kor 2. Ef 3. Mk 1.9. Ef 3. Mt 6.47.15. 1Kor 15.14.35.16.10-15. Kol 1.25.1.1.9nn.20. Rz 11.7. 1Tm 4. Kpł 14. 1Tm 3.27. TRĄD Kpł 13. Tt 2.5.11.14-4. Mk 7. Rz 11. Mt 15. PAWŁA 1Kor 14. 1Tm 6.20. Mk 4. 2Tm 3. Lb 12.22. Flp 4. Dz 6.15.26n. 1Kor 11.19.16. Kol 1.20-48.3-12.12.13. 1Kor 1. Kol 1. Ef 6.9n. Łk 10.28. J 13. STARY TESTAMENT TRADYCJA U ŹRÓDEŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA Mt 5. Tt 2.12. 1Kor 2.32. Flp 2. 1Tm 4. TRADYCJA STARY TESTAMENT PRZEKAZYWANIE ŚWIĘTEGO DEPOZYTU SPOSÓB PRZEKAZYWANIA Pismo a Tradycja.9. 2Tes 2.23n. 1Kor 2.11. Mt 28.13. 2Tm 4.NOWY TESTAMENT NAUCZANIE JEZUSA Mk 4. Wj 9. Mt 28. 1Kor 15.1. Pwt 28.17-25.15.2-14.17. Mt 28. Ef 3. Kol 2.1nn.13.9n. JANA Ap 1. 2Tm 1. 1Kor 2.17nn.2.9.16.16. Kol 1.19-23. Tajemnica Chrystusa i Kościoła. Mt 13.8. 1Kor 15.27.17. 1Kor 11.14nn. Ap 21. 2Kor 2. Iz 6.14.1. Łk 7. Flp 2. 1Tm 6. 1Kor 2.7.19n.33.7n.43.15. 1Kor 11.18n. 2Krn 26.20.9.3.16. Mk 1. Kol 4. 2Tes 2.33. Mt 13. Ef 1. Kol 2. 2Tes 2.2.6-7n. 1Tm 3. 1Tes 4.1. Ef 5. APOKALIPSA ŚW.51nn.2. Ga 1. J 16.20-28.7.9.15. 1Kor 15. 2Tm 1.13n. Mk 1.3nn. J 7. 1Tm 4.8. 2Tm 1. 1P 1.25.7. Tt 3.4.6n.9.4-6. Tradycja apostolska a tradycja kościoła.2.3.12-13. Kol 1.27.6-11. Tt 2.26. Ef 3.6-8. 1Tm 1.1. 1Tm 4. 1Kor 4. 1Kor 1. Ef 1.6. 1Kor 11. 2Tes 2. Ga 1. 1Kor 15. Ef 5. 1Kor 7.2.23.15.19. Od tradycji do Pisma. Ef 3. Ap 10. .16. Tajemnica w czasie. Tradycja apostolska.7.1n. Mt 5. 1Kor 15.14.35. Uzdrowienie trędowatych. CHARAKTER TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Powaga Chrystusa jako źródło tradycji. 2Tm 2. Łk 1.5.1. Iz 53.26. Kol 2. Kpł 13-14. Mk 4. Ap 20.5.9-13.15.10. Mt 13. Ap 17. Pwt 28.2.9nn. Tt 1.16.23nn.23nn. NAUCZANIE ŚW. 1Tm 3.

LIST DO HEBRAJCZYKÓW Hbr 8.3. Dz 7. Hbr 4. Troski i wiara. Łk 10. TYP STARY TESTAMENT SYMBOLIZM EGZEMPLARYSTYCZNY: MODEL NIEBIESKI I JEGO ZIEMSKIE NAŚLADOWNICTWA Mi 1. ŚWIĘTY PAWEŁ Rz 5. Łk 15. Rdz 1. Iz 43. Hbr 11. Hbr 9. Łk 22. Hbr 8. 1Kor 10. Prz 31.16. Kpł 23. Sens poszczególnych wydarzeń historii świętej. Łk 22.23.18. Iz 51. 2Krl 3. Mt 8. Pwt 15.11.50.9.8n. Dn 9. 1P 3.22. 1Krn 28. Wj 20.58. Syr 38. Hbr 12. SYMBOLIZM ESCHATOLOGICZNY: HISTORIA ZBAWIENIA I JEJ OSTATECZNE DOPEŁNIENIE Koncepcja biblijna historii świętej. Iz 6.11. Łk 4.5.15.5-9.20-24. .26n.16-20.32. Hbr 9. Syr 39. Łk 17. Hbr 6. EGZEMPLARYZM MORALNY Syr 44. 1Kor 10.12. Hbr 8. Mt 16. Hbr 10.1nn.7. NOWY TESTAMENT POSTAWY JEZUSA Mk 1.19.11. Wj 21. 1Kor 7.9.42n. Oz 11.24.1-11.1-2. Hbr 9. Rdz 29. Tt 3. 2Kor 11.1. Mt 8.10. Wj 25. Mt 6.8.5. Wj 23. Hbr 9.23.34.11-19.9nn. Łk 16. Kult i historia święta.9.2Krl 5.9. Mt 19.22. Dz 7.8.11n.1-4. 2P 2.9-23.3. Wj 31. J 19.36.10nn.8. 1Tm 4.1. Ps 38. Iz 65.25-34.40. Kpł 25. Hbr 13. Ps 48.31. Wj 34. Oz 2. Wj 34.16.10-31. Znaczenie teologiczne.20.1-4. Mt 11.17.19-25.40.8nn.38. Mdr 7.3. Mt 16. Sdz 14.8.2.34.15. Kpł 25. Wj 25.14. Wj 20. Wj 25.9n. Mdr 10-19.14.2. Hbr 9.4.32nn. 2Kor 4. Hbr 5. Łk 8.5n.17.25.15.1nn. Jr 25.15.44.35. 1Kor 7.11n. Jr 31. TYDZIEŃ Tydzień w życiu społecznym i w liturgii. Hbr 4.5. Mt 11.5-12.17.6n. Pwt 16. Eschatologia i początki.27. Kpł 23. 1P 5. Mt 10. Prz 31.6. Iz 62. Mdr 5. Hbr 12.3.1-11. Syr 50. Wj 12. Rdz 8. Łk 22. Kol 2. Kpł 23. TROSKA Zachęta do podejmowania troski. Hbr 6.21.23.24-34. Wj 31. Rdz 2.24. Iz 49. Ez 36.23-24. Iz 65. Wj 19.7nn.12. 1Kor 12.21. Flp 4.16-21. Wj 23.31-34. STOSOWANIE TYPÓW BIBLIJNYCH Mt 2. Rz 4. J 6. Hbr 4. Ga 4. 1Kor 10.13.23.4. 1P 2.17nn.4.28. Kpł 23. Ga 3. Iz 11. Ap 21.24.2n.41n.17. Hbr 9.5.1-4.7. Ps 55.28.26.15.12.19.4nn. Łk 12.6.25.20.12nn. Łk 21.

Ps 25.12n.1. Prz 8. Syr 45.14.2.1.18. Prz 21.5.8-22. Ps 22. Łk 18. Ps 22.32. Prz 8. So 2. Ps 27.41-44. Łk 14. Dz 3. Pwt 24. Wj 23.17. Mt 23.16.25. 1Kor 9.13.26. 1Kor 7.1. Prz 20. Mt 11.1. So 3.18.1n. Ps 86.19-25.9. Ps 9-10.33.11. Iz 61.2. Łk 8. Prz 30. Ps 119.21.32nn Dobrowolne ubóstwo. Łk 12. Mt 13. Am 5.12n.13-17.8.13.18.3.35.16.6nn. Prz 13. Prz 10. Ps 34.1-5.12.14-19.17.3.29. Mt 13-24. Mt 10. Am 8.2-12. Łk 14. Ps 112. Dz 21. Za 9. Ap 2. Uczniowie Boga. Prz 1.3.9. Ps 18. Am 5. Prz 28. Mt 26.6.8.21.31-34. Ap 3. Prz 20.23-30.20n.31.26n.9n.1-22. Mt 11. Łk 14. Mistrz i uczniowie w judaizmie.43.6-11. J 7.33. Prz 11. UBÓSTWO DUCHOWE Mt 5.19nn. Pwt 15. MODLITWA I DUSZA "UBOGICH JAHWE" Hi 34. Łk 14. Iz 11. .4nn.4n. Prz 23. Łk 16. Mt 16. Iz 54.28.46-55.11. Ps 119. Ps 27. PRAWA NALEŻNE UBOGIM Hi 24.27.15nn. Jr 20.20.6.19.1n.28.UBODZY STARY TESTAMENT UBÓSTWO JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Ps 1. Prz 3. Ps 10.35. Hbr 10.44n. Mt 10.33n.3.3.4. Mt 27.12nn.48n. Łk 6. Dz 4.10n. Mk 24.17. Mt 6.8n.11.10.19nn.13. Iz 66.20. Łk 2. Prz 22.9. Mt 21. Ps 54.7nn. Ps 9. MESJASZ UBOGICH Mt 5.25. Mt 8. Iz 49. Mt 25.21-26.7.22. Tb 5. Prz 14.2nn. Prz 21.14. Prz 2. Iz 8. Prz 22.10-15.4.15nn.17.4.18nn. Dz 28. Prz 13.1. 2Kor 8.44n.5-11. Prz 15. Syr 3. Tb 4. Flp 4.27.33.4.32. Jr 34. Ps 25.32n.7-11.8n.8. Mt 13. Chrześcijańska troska o ubogich.22n.5. 1Krl 19.30-4.23.29. Mt 11. Prz 19.55.3. Am 2.13. Łk 4. Wj 22. Ps 74.4. Ps 10. Dz 2. Iz 26. Dz 2.9-14. Ps 18.21.24.5n. Łk 6. Prz 17.46.11n. Ps 22. Mt 23. Prz 19.4.4. Ps 27. Ps 112. Cierpliwe znoszenie ubóstwa.5n. Łk 14.6.20. Mt 6. Jr 31.7. Ez 22.17. 2Kor 11. Ne 5.12. Jr 22. Wj 20. Iz 42. Łk 16. Łk 1. Ps 37. RZECZYWISTE UBÓSTWO Łk 12. Prz 6. Mt 19. Iz 10. Ps 72. Jk 2. Lb 12.21. Oz 12. Prz 1.33. 1J 3. Ps 69. Ps 149. Prz 1. Mt 23. UCZEŃ STARY TESTAMENT Dz 4. Pwt 26. Ps 69.34-46.28.3. Ps 72.5.6.4-9.16-22. Am 4. Jk 5. Uczniowie proroków i mędrcy.4.34.30.20nn. Ps 119. Iz 42.24. 2Kor 8. Łk 18. Mt 19.5.1-13.1. Dz 22.9.

10-26.24. J 9. J 14.17. J 6. Rdz 2.9. Mt 8.8.29. Mk 10. Łk 10.28n. Mt 10.29.9.19. Mt 11. Mk 8. Pwt 11.12n.28nn. Mk 9.16. J 1. Mk 7.36-40. Mt 12.29. Mk 10. J 6. Ps 145. Łk 19.5. Rdz 3. UCZYNKI STARY TESTAMENT DZIEŁO BOŻE Dzieła Boże w historii. Mt 28.1-6. Syr 42.1. Mdr 12. Ps 107.28n. 1Sm 12.9.1. Pwt 3.15n. Dz 19. Iz 41. J 11. J 17.1n.2. Mt 10.27n. 1Kor 12.24. Iz 51.45.11.21n. .26.17-20. Łk 14.28.12nn. J 2.30.6.11. Dz 6.6-14.6.19. Iz 44.3.39. Ps 102.17nn. Iz 29.37.10.9.42. Syr 10-19. Rdz 14.1-50. Boże dzieło stworzenia świata.21.2.21. Uczniowie Jezusa i uczniowie Boga. J 10. DZIEŁA CZŁOWIEKA U źródeł czynów ludzkich.24n.38n. J 11. J 15. J 9.31.41n.1nn. J 12. J 6. Miłość jako dzieło wiary.2. Iz 45.4. J 6. J 9.24. Ps 8.60. J 6.13. Ps 19. Mk 10. Iz 5. Syr 24. Łk 22. Rz 1. Łk 6.35.37. J 17.35-50.1nn.22.36.19nn.25n.1. J 14. Mt 11. Ps 77. Syr 24.4-7.41. Tb 12. Mk 8.3. Ps 28. Ps 92. Iz 22.42.66. Iz 28. Hi 10. Rdz 1. Mk 2.5. J 20.17.21. Iz 43. J 1.21.12.10.18. J 5.34n. Łk 11. Mt 19. Mt 22.15-43. Dz 9. Główne działania człowieka. Prz 8. Am 5.12. Ps 95. Iz 45. Iz 40. Rdz 1.1. J 1. Rz 9.22. Chrystus jako Ten.33.20n. Ps 145.5n. Iz 45.27.5. Mt 8. Joz 24.12. Mdr 7.2. J 8.31.10. Hi 36. J 4. Ps 33.29.34.9.28. Cel uczynków ludzkich.21.10.4.26. J 4. Ef 5.4. Syr 44. Cechy charakterystyczne.26n.11. Mk 1. J 6. Ha 1. Am 4. J 14. Jezus Chrystus arcydzieło Boga. J 12.19. Mądrość wykonawczynią dzieł Bożych. J 3.34.28. Ps 145. Jezus a dzieła Ojca.31. który ujawnia uczynki ludzkie.1nn.21-24. Dz 14.8. Ps 138.3-8. Rdz 3.19. Mt 10.17. UCZYNKI CHRZEŚCIJANINA Wiara jako jedyne dzieło.STARY TESTAMENT Uczniowie Jezusa.22. Prz 8. Rdz 5. NOWY TESTAMENT DZIEŁO JEZUSA CHRYSTUSA J 5. J 15. J 17.2-7.42-45.

27. 2Mch 13. Jdt 9. Rz 14.9-14. Mt 25. Dn 13. J 14. UPOMINAĆ Rdz 12.28.32.6. Hbr 10.12. 1J 2. Rdz 1.10.10.3. 2Tm 1. 1Tm 3.16-19.19.40. Rdz 3.6.6. 2Mch 13. Prz 3.6.32. USPRAWIEDLIWIENI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Niemoc Prawa. Ef 2.11-17. Ga 5.8n.10. Mt 3. Ps 40.10nn.18. Ps 130.4nn.33.9. Rz 4.1.6. Jr 13. 2Mch 8. Ufność a pokorna modlitwa. Łk 11. 2Tm 4. Prz 28. 1J 3. Hbr 13. Pwt 32. Hi 38. Rdz 3.25. Hbr 3. Ap 12.24-31.1.10. Pwt 5.19. Łk 18. Flp 1. 1J 4.9-13.23.28.16. Prz 1-9. Rz 3.1. 2Kor 13. Jr 12.20.10.24.3.14. Łk 7.4.18.12.45nn.16n. Dz 28. 2Mch 7. Hbr 3.32. Iz 53. Dz 16.14.46.6. 1Tes 3. 2Kor 5. Dz 15.32.31n.13n.26.14-30.13. Dz 3.14-17. 2Tes 3. Łaska. Hi 9.50.14.31. Dz 11. 1P 5. Mt 25. Hbr 10.13. Iz 50. Ga 5. Ps 51.3. Ps 115.2. J 16.7.15. J 13. Rz 8. Łk 18. Budowanie Kościoła.12.4. Ga 5.16. Jezus Chrystus. Mdr 2. Ef 2.14.3nn. J 8.38n.10. Rdz 1.3. Mt 6.22.33.18n. Dz 20.18.15.4. Ps 130.5. Rz 3. Ps 49.28.2.1-5.20nn. 1Tm 2. Mk 10. Ga 5.43-46. J 17. Iz 59. Rz 3.7.31-46. Ps 115.15. Mt 4.6. 1Kor 15.43. Jdt 13. Iz 42. Rdz 3. Mk 11.30.34.17n.22n. Hbr 11. Hbr 13. Ps 62. Pwt 32.23n.19n. Prz 11. Ps 32. Rdz 3. Rz 8.13.2. J 15. Ciała Chrystusa. 1Kor 1. 1Kor 14.4. Hi 23.14-26. Hi 9. 1Tes 2.11. Ef 1. Wj 16. Ufność i radosna pewność. Iz 1.16.40. J 12.3.20.7nn. UFNOŚĆ Ufność i wiara w Boga. USPRAWIEDLIWIENIE BYĆ USPRAWIEDLIWIONYM WOBEC BOGA Ps 143. Mdr 16.11.8n. Mt 25.2.22nn.2.22. Rz 4.2.8.17. Dzieci Boże.28. Iz 30.1-13.17. Hbr 3. Mt 6. Ps 13. Łk 23. J 16. Ap 14.25. Hbr 4. Hi 13.19.3.17. Ps 146.15.Jk 2.12. Iz 29.4. Ga 5. Rdz 22.10. Rdz 2. J 17.58.11. 1Kor 1. Ps 131.35.3n.9.26. Jdt 8.16.6. Ps 118.8-14.9. Mt 27. Flp 3. 1Tes 1. NOWY TESTAMENT Łk 3. Rdz 15. Flp 1. Rz 5.11.1.25. 1J 5.4-9. Dz 14.5. Pwt 32.44.16.20. USPRAWIEDLIWIENI PRZEZ WIARĘ . 1Tes 2. Hi 40. Ps 115. Ps 2. Rz 8.13. Pwt 30. Mt 27.4nn. Pwt 6. STARY TESTAMENT Pwt 4-11.16-19. Dz 2. Rz 5.6. Tt 1.8.24-34. J 17.1n. Mt 5. J 16.1. Mt 3. Dz 4.25.10.

Ps 99. Iz 1.11. Ne 8. Ps 97.13. Ef 1.23.1nn. Kpł 7.7. Ap 14. Ef 5.4.1. Iz 42.1.28n. Ps 115.6. Łk 2.6.15-18.16.31. Ps 145.24. USTAWODAWSTWO Pwt 4. Łk 19. Ezd 3. Iz 10.4. Ps 98. UWIELBIENIE Ps 35. Rz 3. Ps 104.3.23.5. Ps 109.7.10. Uwielbienie i eschatologia.5n.7.3. Am 6.1. Łk 18. Hbr 13.8n.36.6nn.23. Ef 3. Łk 2.2-6. Dz 2. Ezd 3.27.50. Iz 11.16. Syr 17.21. 1Kor 14. Ps 89.2n. Dz 10. GŁÓWNE ELEMENTY UWIELBIENIA Uwielbienie i wyznawanie. Iz 38. Iz 40.17.13. Łk 17.9. Ps 136. Iz 5. Ps 18. Łk 1.15. Ps 89. Am 5.2.24. 1Krn 16.8.1.8.11.15. Dz 3. Ps 95.19.4. J 13.6.14.6.47. Ap 5.6.14.13. Ps 105. Ef 1.29n. Ps 57.J 7.9.3.2.2. Iz 5. Kpł 22.5.20.3. Łk 2.9. Ps 66.17n.1.16.5.46.18.43.18.15.12. 2Sm 7. Ps 30.37.2. Flp 2. Ps 98.3.6nn. STARY TESTAMENT Ustawy ogłoszone przez władzę. Jr 5.26. Ps 96. Ps 30. Hbr 13. Mi 6. Ps 148.7n.11nn. Mk 7.12. Łk 2. Jdt 16.4. Ps 117.3.2n. Iz 12. Ps 96. Ps 136.13. Ps 69. Prawa ubogiego. Iz 49. 2Tm 2.16. Ps 81. Ps 97.28. Ps 50.37. Ps 146-150.17. Iz 25. Dz 11. Mt 7. Ps 96. Ps 113-118. Wj 15.1n. Ps 106. Ap 4. Ps 6. Wj 15.20. 1J 4. Iz 42. Dz 19. Ps 89. Ps 22. Pwt 4.5.6n.4. Dz 16. Ps 33. Rdz 18.1nn. Iz 6.50. Łk 24. Wj 23.12. Kol 1. Flp 3. Ap 15. Ps 71. Rz 15.3. UWIELBIENIE I KULT 1Krn 16.8. Ps 8.9.30. Ps 145.30.15n. Dn 3. Ps 19. Jr 20.1. Mt 21. Ps 22.17. Uwielbienie i śpiew.3. Hi 36. Prz 2. Hi 36.2.2. Ps 105. Iz 42.16n.15. Ps 33. 1Sm 2. Ps 92.21.2. Ap 15. Ap 5. Dz 2. Ne 5.10. Mt 11. Łk 19. Ps 146. Ps 146.23.8.27n.18. Ps 22.3n.21. Łk 2. STARY TESTAMENT Mt 23. WARGI . Ps 96. Ps 145.51-90.5. Ps 105.1.13n.1n.9.8n. Ps 30.21. Ps 47. Ef 1. Ps 117.12.46n.6. Ps 108.34.6.10. Prawo a sprawiedliwość.3. Mt 26.26. Ef 5. Łk 19.9.6.27. Ps 98.3. Ps 18. 1Krn 23. Flp 1. Ps 34.53. Ps 98.25.16.17.1.7. Jr 4.7. Ps 89. Ap 5.10.7.46.9. Ps 34. 1Kor 14.25. 1Tm 3.14.16n. Ps 145.12. Ps 105.11. Am 5. Flp 2.2.37.12. Ba 2. Mt 21. Rz 15.36n.5. Ps 119. 1Tm 6.2. BÓG JAKO PRZEDMIOT UWIELBIENIA Ps 146.13. Jr 9. Iz 28.4n.38. Iz 25. Ps 92.1. Ps 79.19. Ps 29. 2Krn 33. Jr 31. UWIELBIENIE U CHRZEŚCIJAN Łk 2. Ps 88.11.18. Ap 14.15. Ps 47.1.2.25.22.11nn. Ef 5.

Iz 40.9-20.22. WDOWY Ba 4. Iz 6. Instytucja wdowieństwa.9n.3.21. Jdt 16.18-25. Hbr 11.24. Wj 19. 1Tm 5. 1Tes 1. Hbr 11.3.17n.8-12.5. Lb 20. Jk 1.15-20.5. Prz 22.1.5-7.1-7.5.5-9.17. Wj 13.5-13. 1Kor 1. Mt 15.9. Hbr 11.9. Ps 63.39n. Ps 45. Prz 10.17-22. 2Sm 7. Ps 106. Hi 31. Iz 49. Ez 36. 1Tm 5.1. Hbr 11.23. 1Tm 5.17.37.4-8. STARY TESTAMENT WIARA JAKO POSTULAT WYNIKAJĄCY Z PRZYMIERZA Wj 3.10. Prz 5. Ps 136. Hi 23. 1Kor 7.9-32. Prz 12. Wj 14. Rdz 38.3.27n.3-8.14. Ga 3. Syr 51.4. Prz 4. Wargi i serce. Am 5.22. Jdt 8.52-64.2. Dz 9.26n.34. Hbr 12. Opieka nad wdowami. Wj 19. Ps 105.5. Jr 2.21.4-16.11. Iz 47.1nn.1-15.1.11.2.24n.4.12-16.16. Pwt 9. Rdz 12.26.9-22.2.11-15.27. Wiara jako więź przyszłego Izraela. Hi 11. Iz 29. Ps 34. 1P 3.12.23-29.1-12.8.2. Ps 17. Ps 120.28n. 1Kor 7.13-15.12n. 1Krl 17.14n.9. Hbr 11. Ps 94. Pwt 13. Jr 7.1.2-6.31. 1Kor 7.11-15.8. 1Kor 7.3. Pwt 26.20. Abraham jako ojciec wierzących.9-10.2. Prz 7.18-21.26. Ps 89. Jdt 10. Ps 63. 1Tm 5. Iz 41. Wj 22.15. J 8.1n.36n.33.16. Jr 29. Hbr 11. Łk 2. Oz 14.7-11.14.8. Iz 6.3. Iz 7.31. . Tb 14. Iz 10. Prz 10.2. Prz 24.11.40.6-10.30nn. Ps 106. Ez 36.20-23.21-38. Iz 44. Syr 35.14.17-24. Jr 32. Prz 23.14. Ps 47. Iz 44.3.19n. Pwt 31.7.15.Pnp 4.6. 1Mch 2.17n. Ps 78.15n.39. Panie!.19. Ez 37.32.27. Iz 29.24n. Ps 17. Rz 4. 1Kor 7.3-9.8. Pwt 24.22n. Pwt 27.8. Pwt 28. Dz 6. Hbr 11. Iz 6. Joz 24. Jr 29.27.17.13-30. Iz 43.31.6nn. Wj 14.32n. Ps 78. So 3.11. Jdt 5.4.6nn.7.36-39. Łk 7. Pwt 18.9-26. Iz 19.20. Pwt 30.6. Jr 23.17-24. Rz 4. Hbr 11. 1Tm 5.44. 1Tm 5. Rdz 15.31-41.19. Rz 4. Prz 15. Jr 32. Rdz 1. Ps 51.31. Lb 14. Iz 41.10. Syr 22.33n.5-8. PROROCY A WIARA PRZYSZŁEGO IZRAELA Wiara jako rzeczywistość która ma nadejść.9.8-19. Ga 3. Jr 28. Otworzysz moje wargi. Rz 4.17n.26.10.6. Jr 31. Oz 1. Iz 50. 2Krl 18-20. Pwt 6.23.9. Pwt 26. Niewątpliwe wartości wdowieństwa. Syr 44. Iz 30.4-9. Ps 115. Rz 10. Iz 44. Mk 12. 1Kor 7. J 12.29. Ez 36. Hbr 13. Iz 8. WIARA Rz 4. Pwt 7.21. Ps 141.12.7-15.23.37-43. Wj 12. Hi 16.5. Iz 40.24. Rz 17. Iz 44. Pwt 10. Pwt 14.28-29. Iz 31.7.6. Prz 26. PROROCY A ZAGROŻENIE WIARY IZRAELA Oz 2. Rdz 22. Dz 2. Pnp 4. J 19.

11. Łk 23. Iz 30.7. Dz 13. Ps 22.4. Mt 16.19. Dn 12. 2Kor 3.6. Iz 50. Mt 21. Ps 51.35nn. Łk 8. 1Mch 2. Rdz 15.33.6.15n.38-42. Mt 5. Dn 3. Mk 9. 1Kor 15. Łk 8.42.4n.7-18.6n. Hi 19. 1Mch 2. Mt 16. Jr 15. Mk 15. Łk 1-2.22.1-8.16. Ps 40. Ps 74.62nn. Łk 18. Ps 105.7. Mt 8.18-20. 1Mch 1. Mt 8.13. Jr 1. Rz 10. J 1. Łk 12. 1Tm 4.5-12. Mk 4.43.13. Hi 42.37-38.41. Doskonałość wiary. Mdr 3. Rz 11.3-6. Pwt 5.9-14.20. Mk 6.3.5. Mt 11.Hbr 11. Iz 42. Łk 1. 2Krl 5. Mt 3. 2Mch 7.2-10. Mt 11.10.14. 1Mch 1.3.4.2.41.18. Łk 22.18nn.1-17.6.22-28. Mt 12.17.1-9.33-36.96-99. Mdr 12.15. Dz 2.22-32. Iz 8. Mt 5. Łk 1.11. Ps 49.6n.2n. Ps 125.5-21.15. 1Kor 1. Wj 4.13-18.13.12-18. Mt 16. Pwt 9. Ps 29.4.23-32.8. Ps 136. Dz 10.35-41. Hbr 12.7n.9. Jdt 9. Łk 4.39nn. Hbr 12.10. NOWY TESTAMENT WIARA W NAUCZANIU I ŻYCIU JEZUSA Przygotowania. 1Mch 1. 1Kor 15. Dz 2. Mt 11. Kol 2. 1J 2.10nn. Dz 19.8. Mk 6. Iz 61.13-16. Ha 2.22n. Mt 16. Dn 3-4. Ps 115. 1Kor 12. Hbr 11.27-37.10nn. Wiara mędrców ubogich i męczenników.7. Ps 89.31n.10-21.45. Łk 9.38n. Mt 12. Mt 1.23. Iz 12.16.41. 1Mch 2.10. Dz 2. Ps 16. Wiara w Jezusa i Jego słowo.51. Mdr 2. Ps 7. Iz 50. Dz 5.11-14.4. Iz 56. Mt 7. Rz 10. Iz 53.8nn.1-3. Mt 13. Iz 8. Ps 22. Ps 44. Syr 36. So 3.13-30.18.4.33. Wiara w Słowo Dz 15. Mt 18.21-23.62. Mt 12. Wiara narodów.20.2.14.2. Mt 13.49-70. Hbr 5. Mt 27. Mt 11.1. Mt 26.32. Mt 11. Iz 6.1-6. Rdz 18.17-31. Mt 21.33-40. Mt 8.29-38. Flp 2. Łk 22. Dz 10.22. Ps 11. Mt 26. Iz 28.11.17.14.24. 1P 2.2n.6.25n.5. Łk 9. Dz 2.32. Wj 3.6-10. Iz 53.7nn. Jdt 14.19-23. Wiara nawróconych pogan. Ps 31.39.27.37n. Ps 121.34-39. Hbr 12. Hbr 11. Ps 131.5n. Ps 23. Niedoskonałości wiary Izraela. Jr 45. 1Tes 2.24-27. Ps 4. 1P 2. Rz 10.2. Jr 26. Ps 130. Mt 16. 1Tes 1.16.2.19n. Iz 50.7. Hbr 11.46-55.12.2. Ps 22.23.1-5. Jon 3. Łk 1. Mt 28.46. Łk 1. Iz 52. Mt 23. Prz 20.27.54-62. Ps 62. Mt 23. Ps 47.39n. Jdt 5. Ps 31. 1J 2.11-17. Ps 73. Mi 5. Iz 43.2. Ps 47. Ps 18. Iz 49.4. WIARA KOŚCIOŁA Wiara wielkanocna. Iz 45.52-64.14nn. 1Krl 19.16-17. 1Mch 2. Iz 51.4.51. KU WSPÓLNOCIE WIERZĄCYCH 1Mch 3.25. Mt 11.5-13.1-5.46. Mt 13. Mt 13. . 2Tm 4.17.23. 1Kor 2. Mt 10. Jr 20. Jk 2. Ps 37.

Jk 3,13-18; Iz 29,14; Flp 3,8; Ef 3,19; 1J 3,16;
Wiara i życie chrześcijanina.
Dz 2,41-47; 1Kor 1,18; Dz 6,7; 2Tes 1,8; 1Tes 1,3; Jk 1,21n; Ga 6,2;
Rz 8,2; Jk 1,25; Jk 2,12; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Hbr 12; Dz 7,55-60;
2Tm 1,12; 2Tm 4,17n; Tt 3,10; 2Tes 1,3-10; 1P 2,7n; Mk 16,16;
ŚWIĘTY PAWEŁ I ZBAWIENIE PRZEZ WIARĘ
Dz 11,21nn; Dz 16,14; 1Kor 12,3; Dz 11,18; Dz 14,27; Dz 15,7nn; Dz 11,17;
Wiara w Prawo żydowskie.
Dz 15,5; Ga 2,4; Dz 15; Ga 2,3-6; Ga 2,15n; Ga 1,6-9; Rz 5,12-21;
Rz 1,18-3,20; Rz 7,7-10; Ga 3,10-14; Rz 3,21-26; Ga 2,19nn; Ga 2,16;
Rz 3,22; Rz 5,2; Ga 3,23-4,11; Ga 3,15-18; Rz 4; Ga 3,6-9; Ga 15,6;
Ga 17,11; Ha 2,4; Ga 3,11; Rz 1,17; Iz 28,16; Rz 9,33; Rz 10,11;
Rz 10,14-21; 1P 2,4-10;
Wiara i łaska.
Rz 3,28; Ga 2,16; Rz 4,4-8; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Ga 5,13-26; Rz 6;
Rz 8,1-13; Flp 3,4; Flp 3,9; 2Kor 11,16-12,4; 1Kor 4,4; Flp 2,13;
Flp 2,12; Rz 5,1-11; Rz 8,14-39; Rz 8,38n; Ef 3,19;
WIARA W SŁOWO, KTÓRE STAŁO SIĘ CIAŁEM
J 10,26n; J 17,8; J 1,34n; J 5,33n; J 2,11; J 12,46n; J 10,26n; Pwt 4,30;
J 6,70n; J 14,1; J 14,28n; J 3,14n; J 20,8; J 20,25-29; J 1,12; J 2,33;
J 4,39; J 6,35; J 12,44; J 14,1; J 8,24; Wj 3,14; J 10,30; J 17,21;
J 14,10n; J 2,11n; J 4,48; J 20,29; J 2,23; J 11,45; J 20,27; J 6,69;
J 8,28; J 1,14; J 11,40; J 5,24; J 11,25n; J 6,40; J 12,46; J 3,16;
J 6,47; J 3,19-21; J 20,31; J 1,9-14; 1J 1,2n; 1J 2,23-27; 1J 5,1;
1J 3,9n; 1J 4,10nn; 1J 5,1-5; Rz 8,31-39; Ef 3,19; 1J 4,16; Ap 13,10;
Ap 1,18; Ap 19,11-16; Dz 4,24-30; 1J 3,2; 1J 5,4;
WIDZIEĆ
Ps 135,16; Hi 28,24; Ps 33,13n; Ps 7,10; Iz 45,15; 1Tm 6,16; 1Tm 1,17;
1J 4,12; Lb 14,14; J 1,18; Ap 22,4;
STARY TESTAMENT
PRAGNIENIE OGLĄDANIA BOGA
Iz 52,8;
Teofanie, których świadkami byli prorocy.
Wj 33,18; Wj 33,22n; 1Krl 19,13; Pwt 4,12; Lb 12,8; Lb 12,6; Lb 24,4;
Lb 24,16; 2Krn 18,18; Am 9,1; Ez 1-3; Dn 7,1; Rdz 15,17; Rdz 17,1;
Rdz 28,13; Sdz 6,11-24; Sdz 13,2-23; Wj 24,10;
Kult.
Wj 24,24; Ps 24,6; Ps 27,4; Ps 63,3; Jon 2,5; Iz 6; 2Krn 18,18; Ez 10-11;
WIDZIEĆ A WIERZYĆ
Iz 45,15; Iz 40,25n; Hi 38,41; Wj 14,13; Pwt 10,21; Joz 24,17; Wj 34,10;
Wj 16,17; Ps 46,9nn; Iz 41,20; Iz 42,18; Iz 43,10; Wj 14,31; Ps 40,10;
Pwt 32,39; Iz 42,18; Jr 5,21; Ez 12,2; Iz 6,10;
NOWY TESTAMENT
BÓG WIDZIALNY W JEZUSIE CHRYSTUSIE
W Jezusie Chrystusie ukazał Bóg rzeczy niezwykłe.

Iz 52,15; Iz 64,3; Iz 66,8; Mt 9,33; Łk 2,30; Mt 13,16n; Hbr 11,13;
J 8,56; Mt 11,5n;
Widzieć i wierzyć.
J 2,23; J 10,41; J 11,45; Łk 17,15; Łk 17,19; Mt 12,38n; Mk 15,32;
J 4,38; J 12,37; Mt 13,14n; J 12,40; Iz 6,9n; J 9,39n; J 20,28; Dz 13,31;
1Kor 15,5-8; Mt 28,7; Mt 28,10; J 20,29; Mt 28,17; Łk 24,12; Łk 24,27;
Łk 24,39nn; Mk 16,11-14; J 20,29;
W Jezusie Chrystusie Bóg jest widzialny.
J 1,51; Mt 3,16; J 3,21; J 3,36; 2Kor 3,11; 2Kor 3,18; J 1,14; 1J 1,1-3;
J 14,9; J 1,18; J 12,45;
WIDZIEĆ BOGA TAKIM, JAKIM JEST
J 14,12; J 14,28; J 17,1; J 17,5; Hbr 11,1n; J 16,10-19; J 7,34; J 8,21;
Dz 1,9nn; 1P 1,8n; Mt 26,64; Mt 24,30; Dz 7,55n; Ap 1,7; J 19,37;
Hbr 2,8; Dz 1,11; 1Tes 4,17; Flp 1,23; Mt 5,8; Ap 22,4; 1J 3,2;
WIERNOŚĆ
Wj 34,6; Ps 119,90; Ps 25,10; J 18,37; Ap 3,14; J 1,14; J 1,16; Ap 2,10;
STARY TESTAMENT
Wierność Boga.
Pwt 32,4; Iz 40,8; Tb 14,4; Lb 23,19; Iz 25,1; Iz 55,11; Ml 3,6; Oz 2,22;
Oz 4,2; Ps 36,6; Ps 89,1-9; Ps 89,25-40; 1Krl 8,56nn; Ne 9,33; Ps 85,5;
Ps 85,11nn;
Wierność człowieka.
Joz 24,14; 1Sm 2,35; Ne 9,8; Syr 45,4; Ps 78,8nn; Ps 78,36n; Ps 106,6;
Prz 20,6; Iz 42,18nn; Iz 42,1nn; Iz 50,4-7; Iz 49,5;
NOWY TESTAMENT
Wierność Jezusa.
Mk 10,45; Łk 24,44; J 19,28; J 19,30; Ap 19,11nn; 1Kor 1,8n; 1Tes 5,23n;
Rz 11,29; 2Tes 3,3nn; 2Tm 2,11n; 2Tm 2,13; Hbr 13,8; Hbr 2,17;
Hbr 4,14nn; Hbr 10,23;
Wierni Chrystusa.
Dz 10,45; 2Kor 6,15; Ef 1,1; Flp 4,8; Mt 23,23; Ga 5,22; Łk 16,10nn;
J 15,9n; J 14,15; J 14,21; J 14,23n; 2J 1,4n; 2J 1,6; Mt 25,21; Mt 25,23;
J 15,11; Mt 6,13; Mt 26,41; 1P 5,8n; Ap 13,10; Ap 14,12; Ap 7,14;
Ap 12,11;
WIĘZINIE
PRÓBA WIĘZIENIA
Wj 13,14; Dn 7,8; Am 1,6; Am 1,9; 2Krl 17,6; 2Krl 17,23; 2Krl 24-25;
Mt 5,25; Mt 18,30; Ap 2,10; Rdz 39,20nn; Mdr 10,14; 1Krl 22,26nn;
Jr 20,2; Jr 32,2n; Jr 37,11-21; Jr 38,6; Mt 14,3; J 18,12; Mt 27,2;
Dz 5,18; Dz 12,3nn; Dz 16,23n; Dz 20,22; Ef 3,1; Ef 4,1; 2Kor 11,23;
2Tm 2,9; Flp 1,12nn; Dz 5,19; Dz 12,7-11; Dz 16,26; Iz 58,6; Mt 25,36;
Mt 25,40; Hbr 10,34; Hbr 13,3; Ps 69,34; Ps 107,10-16; Iz 61,1; Iz 52,2;
DUCHOWA NIEWOLA GRZESZNIKA
J 8,34; Sdz 2,14; Prz 5,22; Prz 11,6; Rz 7,14; Rz 7,23; 2Tm 2,26;
Ps 18,6; 1P 3,19; Ga 3,23; Rz 7,6; Rz 6,12-23; 1Kor 7,22; Dz 20,23;

2Kor 10,5; Rz 1,5; Ef 4,8; Ps 68,19; 2Kor 2,14;
WINNICA
Ps 104,15;
Winnica jako symbol radości człowieka.
Rdz 8,21; Rdz 9,20; Rdz 5,29; Lb 13,23n; Pwt 8,8; Am 5,11; So 1,13;
Pwt 28,30; Pwt 28,39; Iz 7,23; 1Sm 8,14n; 1Krl 21,1-16; 1Krl 5,5;
1Mch 14,12; Mi 4,4; Za 3,10; Am 9,14; Za 8,12; Syr 24,17; Ps 128,3;
Pnp 6,11; Pnp 7,13; Pnp 2,13; Pnp 2,15; Pnp 1,14;
Izrael jako winnica niewierna względem Boga.
Oz 10,1; Oz 3,1; Iz 5,1-7; Jr 2,21; Jr 8,13; Jr 5,10; Jr 12,10;
Ez 19,10-14; Ez 15,6; Ez 17,5-19; Iz 27,2n; Ps 80,9-17; Mk 12,1-6;
Mk 12,7nn; Mt 21,28-32; Mt 20,1-15;
Prawdziwa winnica, źródło chwały i radości Boga.
J 15,1n; Mt 15,13; J 15,9; J 15,13; J 10,10n; J 10,17; Mt 26,27; J 6,56;
J 15,4nn; J 15,9n; J 15,16; J 15,8-11; J 17,23;
WINO
Pwt 8,8; Pwt 11,14; 1Kor 12,41; Ps 104,15; Sdz 9,13;
WINO W ŻYCIU CODZIENNYM
W życiu świeckim.
Rdz 9,20n; Rdz 49,11n; Prz 3,10; Syr 32,6; Syr 40,20; Syr 31,27;
2Mch 15,39; 1Tm 3,3; 1Tm 3,8; Tt 2,3; 1Tm 5,23; Mt 11,19; Am 2,8; Oz 7,5;
Iz 5,11n; Iz 28,1; Iz 56,12; Prz 21,17; Syr 31,30n; Syr 19,2;
Prz 23,30-35; Ef 5,18;
W życiu kultycznym.
1Sm 1,24; Oz 9,4; Wj 29,40; Lb 15,5; Lb 15,10; Pwt 18,4; Lb 18,2;
2Krn 31,5; Ez 44,21nn; Kpł 10,9n; Pwt 29,5; Jr 35,6-11; Am 2,12;
Sdz 13,4n; 1Sm 1,11; Łk 1,15; Łk 7,33; Lb 6,2-20; Dz 21,23n; Dn 1,8;
Jdt 10,5; 1Tm 5,23; Rz 14,21; 1Kor 10,31;
SYMBOLIKA WINA
Syr 9,10; Pnp 1,4; Pnp 4,10; Koh 10,19; Za 10,7; Jdt 12,13; Hi 1,18;
Jr 51,7; Ap 18,3; Prz 9,2; Am 5,11; Mi 6,15; So 1,13; Pwt 28,39;
Iz 51,17; Ap 14,8; Ap 16,19; Am 9,14; Oz 2,24; Jr 31,12; Iz 25,6;
Jl 2,19; Za 9,17; Mk 2,22; J 2,10; J 4,23; J 5,25; Mt 26,29; 1Kor 10,16;
Kol 3,17; Kol 2,20nn; 1Kor 11,25n;
WINOBRANIE
Winobranie jako wyraz błogosławieństwa Bożego.
Wj 23,16; Wj 34,22; Pwt 16,13; 1Krl 8,2; 1Krl 8,65; Sdz 9,27;
Sdz 21,19nn; Iz 16,10; Jr 48,33; Ps 4,8; 1Sm 1,14n; Oz 2,14; Iz 7,23;
Pwt 28,39; Iz 24,7; Iz 32,1-13; Jl 1,5; Iz 16,9n; Jr 48,32n; Ml 3,11;
Jr 31,12; Ag 2,19; Oz 14,8; Am 9,13; Ez 28,26; Jl 2,24; Iz 25,6;
Winobranie jako wyraz kary Bożej.
Jr 6,9; Lm 1,15; Jr 49,9; Ab 1,5n; Iz 63,1-6; Jr 25,15-30; Ap 14,17nn;
Ap 19,15;
WŁADZA
STARY TESTAMENT

Jezus wobec władców ziemskich.16. 1Krl 18. Prz 23. Jr 29.13-17.3.22. Iz 10.3.2. Mt 20. Rdz 48. Wj 21.4. Dz 4. Rz 13.22. Znak poświęcenia. Iz 8. który posiada władzę.25. Dz 25.10. Łk 13. Ez 3.9.3.23.42nn. Dn 7.11n.29. WŁOŻENIE RĄK Wj 14.5.15. Dn 7.1-7.50.27n. Relacja pomiędzy kościołem a władzami świeckimi. Kpł 16.28. Ef 6. 1Kor 5.1-19.37.16. Mk 1.16n.12-18.7-11. Dz 16.14.46. Mt 22.6.21n. Mt 8. Mt 21. Flm 1. Dz 5.28.4n. 1Sm 15. Mt 5.19. Iz 14.11.WSZELKA WŁADZA POCHODZI OD BOGA Rz 13. Lb 8.21. Kol 3.1-6.7-15. Lb 8.1-5.9.40. J 13. Mk 8. Łk 10. Rdz 1. Łk 4. Mk 10.2.15.10n.1. Mt 12. 1P 2.13n. J 13.12n. Syr 7. Ef 3. Ef 6.9-13. Mk 4. Ps 19. Syr 10. Ef 5. Dn 7. Syr 30. 1Tm 2. Iz 10. Łk 4. Dz 23. NOWY TESTAMENT JEZUS Jezus jako Ten.26. J 19. Ez 1. W obliczu imperiów pogańskich. Rdz 16.41. 1Tes 2. Kol 3. Dz 22.6-10. Kpł 4.14n.4.7. Kol 3.26. Lb 11. J 18. Łk 24. Łk 22. Ap 17. Warunki potrzebne do wykonywania władzy. Jr 27.24n. Kpł 9. 1P 2.8n. Mk 3.15-28. Kpł 1. Dn 7.2. Wj 19.14n.4.30. Ef 6. Dz 11.9.13n.28.23n. Wykonywanie władzy ludzkiej.22-33. Mt 28.36.4. Mt 21. 1Krl 21. Kpł 19.1. Łk 13.18.21.13.13.27. Rdz 3. NOWY TESTAMENT W życiu Jezusa.36. Wj 21. Ps 15.16. Łk 22.3-8.15-23. Mt 9. Mk 10. Ef 6.6nn.32. 1Mch 2.16.9.12.13-16.25nn. Łk 10.10.5-11. Syr 33. Wj 18. Flp 2.22. Dz 3.5nn.19-25.13n. Dz 13. Lb 27.21nn. Pwt 34.1nn. STARY TESTAMENT Błogosławieństwo.25.31.11. . Symbol solidarności.23nn.20n. Dn 7. Mk 2.17-24.18.6.26n. 1Sm 13.13nn.22. Różne formy władzy doczesnej. 2Krl 8. Mt 19. Ba 1. APOSTOŁOWIE Depozytariusze władzy Jezusa. WŁADZA W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Dwie władze. Kpł 3. 1Krl 19.

18.3nn. Pwt 28. Hbr 4. Ap 7. Rdz 16. Hbr 6.10.12. Tb 12.34.11nn. Łk 24.4. Dz 28.19. Ps 139. Dn 4.5. 1Tm 4.18n. Sdz 13.12. Dz 2.10-18. WODA TWÓR BOŻY Rdz 7.9-12.24. Mk 14.3. Dz 13. Hi 12.58. Ps 104.10.4.7.14.34.11.6-11.25. Hi 1.19.14. Dz 3.16.12.20n.7.20. 1Tes 1. J 14. J 12. Mt 3. Wj 16. Tb 12.19.1nn. Rdz 8.12. Ap 5.33.27. Dz 2.22.10.19. Dz 19. Mt 18.21. Wj 19. Syr 49.3. J 20. Mi 1. Dz 10.16. Wj 19.12n.6. 1Mch 2. 1Krl 22. WODA W HISTORII LUDU BOŻEGO Woda i zapłata doczesna.11. Hi 28.19.4.58.13.62. 1P 3. Dz 9.10. 1Kor 15.10. Rdz 11. 1Tes 4. Wj 15.15.60. Ps 4. Kpł 26.24.6-7.2. Rz 8. Dz 8. Hbr 1. Joz 15.1-4. Hbr 10. Iz 2. Ml 3.22. Ef 1. Am 7.8. Kpł 26.10-16. Jr 5.3. Flp 2.3.14nn.2. Łk 24. Rdz 11.11.24. Hi 20. Mdr 18. Iz 24. Łk 24. 2Tes 1. Am 4.5.23nn.2.17. Pwt 11.6. Rdz 7. CHRZEŚCIJAŃSKA DUCHOWOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA Ef 2.3. Hbr 12. Hi 5. Moment wniebowstąpienia. Rdz 26.6. Koh 5. Dz 6.6.1. Iz 44. Ef 1.26.43.22-36. Jr 51. Kpł 26.53.22.10.50n. 2Krl 2. J 6. J 6.6.15. Ba 3. Flp 3. Ps 18. 1Tm 3.17.22-28. Mi 5. Hbr 8. Lb 24.6. 1P 3. Dz 8. Rdz 17.16. Mt 28.6n. Lb 11. Pwt 8.6.10. Dn 7. Hi 38.1. Tryumf w porządku kosmicznym.18.50n. Iz 32.19n.13.44.20. Hbr 9.6. Syr 35. Ps 133.23.28. Iz 14. Mk 16.11. Kol 3.3. WNIEBOWSTĄPIENIE JAKO PRELUDIUM PARUZJI Dz 1.7.33.51.9n.10. Pnp 5. Ps 68. Hbr 2. Ez 31.6.20n. Łk 24. Iz 19.45-49.5.12.15. Zstępienie i wstępienie. Łk 24. 1Tes 4. Dz 10. Rdz 7. Rdz 28.19.15.19n.25. Łk 22.6n. Sposób wniebowstąpienia. Pwt 28.7nn.3-11. Ap 14.5.15. . Pwt 28. 1Kor 15. Iz 4. 1Tm 5.15.36. Dz 1.21.34.8.8. Ap 4.23.16n. Syr 44.7.4. J 6. J 11.12. J 1.17. Rdz 21. Ez 19.2. Ef 1. Dn 3. Ps 104.29. J 6.12.2n. Rdz 27. J 6. WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA DO NIEBA Dz 2.16. J 6.18. Ps 135. Iz 55. Ap 1.13. Mk 16.10.17.27.19. Tb 12. Iz 30. Kol 2. Ap 1.14.4.9. Mt 11. Mk 12.20-21.13. Wj 15.10. Kol 3. Ap 11. Ps 104.16.14. Hi 29.12.36-42. Syr 48. Ps 104. Ps 1.22.20n. Mk 16. Mt 28. Pwt 30.3. Rz 10.6.13.1.1. Dz 1. Hbr 1. WNIEBOWSTĄPIENIE POMIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ Iz 66.1.10n.2. 2Tm 1. Ps 144. Ef 4.58.62. Prz 30.4. Ez 31. J 3.35nn.1. J 20.14.W życiu Kościoła. J 6.24. Ps 115. Rdz 5.38.4-13.14. Ap 3. 1P 1.4. Ps 148. Prz 3.20.41n. Ez 17.62.3. Pwt 33. J 6.

Kpł 16. Ps 143. Ps 35.3nn. Sdz 5. Ez 16.2. Iz 11.4.7. Kpł 11.23. Ps 118.6n. Ps 110. 2Sm 5.1.8.13.8. NOWY TESTAMENT Wody ożywiające. WOJNY JAHWE W HISTORII Jahwe w walce o swój lud.20. Iz 25.3.6-9.4.20. Mt 27.10-14. Ps 42.6n. Jr 2.11n. Iz 55. Iz 19. Wj 11.44. J 15.17.4. Ps 71.2. Rdz 18.15n.21.10. Ez 23. Iz 51. Wody oczyszczające. Mdr 10. Ps 124.24. Kpł 14.16n. Iz 55.10-14. Ps 26. Jr 31.Kpł 26.4-9.7.4-9. Wody straszne.3.26-30. Ps 121.10n. Lb 14.5nn.10.10. Joz 6-12. Za 13.9.1. Jr 6.39.6nn.4.17. Iz 5. 1Sm 31.24.1.27-33. Pwt 7. Iz 49.6. Ps 46.8.23. 2Krl 19.8. Jr 46.25-31. Bóg w walce przeciw grzesznikom. J 13.4-8. WODY ESCHATOLOGICZNE Woda w planach odrodzenia ludu Bożego. Łk 7.21. 1Sm 11-17. Ap 22. Iz 48.15.18.1-12. Ps 2.3n.1. Wj 17.12. J 5. 2Sm 8.1-7.29n. Hi 12. Joz 7. Lb 21. Iz 49. 2P 3. J 4. Ps 78.10. Ps 78. Kpł 16.2.17. 2Sm 10.5n. Iz 2. Jr 4. Rdz 4.15.26.17-20.6. Rdz 8. Iz 58.18n.1n.5nn.17. 1Sm 28-30. Ez 36. Hi 22. Lb 20. J 7. .5-5.39-44. Woda posiada zazwyczaj wartość symboliczną.38. Pnp 8. Jr 17.8.7. Iz 30.18. Ps 43. Ps 46.10. J 9. Ps 20. J 19.8n.10. Ez 4. J 4.11.6.4.26-3.17.5. IZRAEL W SŁUŻBIE JAHWE PROWADZĄCEGO WOJNY Wj 23.24. 1Sm 4. Ps 1. Ap 21. Jr 27. Tt 3.10-14. Iz 41.5. Rdz 19. Ps 142. Am 4.24-27. Ez 34. Pwt 2.21-35. Rdz 2. 1Kor 10.20.1nn. Ez 47.2-15.2n. Jl 4.2n.9n.8.13. Wj 17. Ps 18.10n.16n. Jr 47. 1P 3.19nn. Ez 39. Iz 44.1-13. Ez 31. Sdz 3-12.6n. Pwt 28. 2P 2. Hi 40. Jr 17. J 7.6. Kpł 15.4.11. Ps 144. Iz 5. Ps 29. Wj 40. Ps 32.32-36.18. J 7. Syr 15.6. Ez 19. Kpł 17.12.7-14. Wody chrztu.38. J 2. J 2. 1Tm 5. Ps 45. Ps 18. Wj 29. Iz 1. Wj 3. Łk 3. Iz 35. Ez 36.3-11.40. Ps 51.4. Ps 60. Sdz 5. Jr 14. J 13.4. Ps 114.16.1-8. Iz 8. Rz 6.13n.5.11.25.20.40.4. Iz 1. Za 14.37n.34. Syr 24. Ps 124.1n. 1Krl 18.16. Ez 47. Ap 7.25.1-7. Am 8.4nn. 1Kor 10. WOJNA STARY TESTAMENT WOJNY LUDZKIE I BOJE BOGA 2Sm 11. J 3.23n. Mdr 10.6nn. Joz 5. 2Sm 5.3.19.10. Pwt 7.1-12. Ez 47.7. Ps 69. Iz 8. Ap 22.20n.5. Wj 14.

Wj 3. Am 1. Ap 12. Mt 12.6. Jdt 1-7. Mt 26.31.17-13.28. Iz 50.38.1.14.21n.17n.16. J 14.9. Ap 19.10.52. 2Mch 8-10. Jon 3.26n.19-25.23. Mdr 9. Ap 9. Ps 44.1-6. Wj 32. 1Mch 2-4.21.22nn.10. Ez 18. Pnp 8. Ps 143. Ap 19.1-11.22. Ap 20. Iz 62. Am 4. Ap 6.5nn. Iz 59. Ap 19.4n. Syr 43. STARY TESTAMENT Rdz 2. Ez 18.17.23.14.9n. Wj 19.29.15.5nn. J 18. Rdz 3. Ap 11.7.25.52. Mdr 5.13. Dn 11. Dn 7. J 18. Ps 35. 1Tes 5.8n.19. KOŚCIÓŁ JEZUSA Kościół walczący.7nn. Am 3.9.11.5.11.11. Obrazy ostatniej walki. Ap 20.12. J 15.21.6. 1P 5.4. Mdr 12. Ap 12. 2Mch 15. Iz 29. BÓG OBJAWIA SWOJĄ WOLĘ W historii. W refleksjach autorów natchnionych.33. Hi 23. Ps 33. J 14.7nn. Dz 13.38. Iz 6.17. 1J 4.18. Rdz 3. Dn 11.50n.28. NOWY TESTAMENT JEZUS Łk 22. Ef 6. Pnp 3. Hi 37.BOJE ESCHATOLOGICZNE Atak sił wrogich. Dn 4. Ez 38. Ez 36. Ap 14.33.27nn. Dn 8.1-12. Ap 5.2.13. Iz 63.17-23.19nn.13. Ap 7. OSTATECZNY BÓJ Działania wstępne. J 13.8.1-4. Iz 58.30.40-45. Iz 55.11. Mi 7. J 11.3.18. Jr 18.4.14. Rz 9.6. Dz 4. Ap 10.1-6.2. Iz 44. Za 14. Mt 24. Syr 33. Iz 10. J 13.10nn.21.25.1-3. Dn 7. Iz 40. Ef 6. Ez 18. Dn 12.32. Broń chrześcijanina. Ps 22.34.13-17.1-5.12.2. 1J 2. Dn 7.22. Jr 9. Ps 135.1nn.11. Hbr 10.1-11.4.9. Kol 2.26. Iz 45. Jr 18. 1J 5. Mt 4.1. Ef 6.10.3.13.9. Ap 12. Ap 21. Łk 11. Łk 1. Tb 12. Mt 10.15-20. Tb 4.15n. Hbr 10.17.10. Iz 42.54. Oz 2. Ap 11.13. Ps 1.33. Prz 21.6-12. Kontrakt Boga. NOWY TESTAMENT Łk 1.6.7.16. Jr 31.20.1nn. J 12. J 16.8n.19.14. Ez 18. Mt 11.25-28. Mdr 9.5. Oz 2.8.4. 1Sm 12. Ap 3. Iz 53. J 16.12.18-21.11.14-19.15-18.14.18nn. Jr 29. Łk 22. Łk 2. Ap 19. Dn 4. WOLA BOŻA WOBEC SPRZECIWÓW CZŁOWIEKA Am 1. Dn 4.27. Mt 24.4. Pwt 30. Pnp 2. Jdt 9. Ps 2.4.30.27. Oz 6. Ps 40. Rdz 3.11.13-17. Mdr 4.11.22.7-10.11-16. Iz 10. Ap 11.23. Mdr 5. Prz 19. . WOLA BOŻA 1Tm 2.

42. Kpł 3. Rz 2.3-14.6.44.11.23.27.11.10.2. Mt 20. Ap 5.50.3.18. Jdt 10.16. Kol 1. Mt 6.22. 2Krl 20. Rz 6. Flp 4.1-10. Pnp 5. 1Krn 15.2-6.31.6.21.16-17.46. Pnp 1.47.24. Lb 7.13.21.44. Pwt 24.5n. .21. Ml 1.42. Dz 2.36.9-10. Ps 49. J 12. Modlitwa.17.3-4. Lb 1.17. 1Kor 10. BĄDŹ WOLA TWOJA Mt 6.25. Mt 27. J 15. Łk 22. Rz 8. Łk 12. J 10. 1Krl 22.11.18. J 8. J 14.14.38nn.19nn. Ef 2. Prz 7. Prz 27. 1Krn 13. Wj 24. Wj 30. J 4. Wj 23.2. Mt 12.6-11. Rozpoznawanie woli Bożej. Jezus wypełnia wolę Ojca.15. Mt 7.29.43.21.22. Am 6.13. Flp 2. Ps 63. Ps 16.6. Am 3. Iz 60. Prawo. 1J 5. Wj 30. NOWY TESTAMENT Hbr 2. Pwt 22. Wspólnota z Panem w Kościele. 1P 2. Mt 26. 1Krl 10. 1Krl 7. Hbr 13.5.11.18. Ps 40.2. 1P 4.3. Flp 2.3. Wj 24.CHRYSTUS A WOLA BOŻA Jezus objawia szczególne upodobanie swojego Ojca. Mt 23.7-13.32. 2Kor 1. 2Kor 2.25. Kpł 19. Dz 18. Dz 4.2-5.32. 1P 3.34-37.7-11.9. Czynić wolę Bożą.1. 2Kor 4. Pnp 1.14-17.37. Przymierze. Mt 20. Znaczenie tej wspólnoty. 1Krl 10. Mk 3.2.20.13. Wj 30. Mt 21.9.2.11.8.17.9.21.13. 1Kor 4. Mt 15. Flp 3. Dz 4. Wj 29.37nn.13. Ef 5. Łk 12. Mk 6. Lb 20.20. Pwt 10. Pwt 23.50. Hbr 10.18. Rdz 37. Łk 12.10n. J 17. Mdr 18. Ef 5. Wj 18.12-17.55. Ef 1. Jk 4.86. Wj 33. Mk 14. Mt 11.7. Mt 7. Rz 12. Ps 119.17. Ga 6. Wonność a liturgia.15. Rdz 27.6. Flp 1.27. Pnp 4. Ps 22.7.20. Łk 1.33. Mt 2. 2Sm 12.3.14. Łk 7.26.9. WONNOŚĆ Rdz 43. Wonność w życiu społecznym.14.16nn.2.17.10.14. Wspólnota serc w ludzie jest owocem przymierza. WSPÓLNOTA STARY TESTAMENT Kult.30.2. J 5. Est 2. Pwt 24.1-4.2.10.14.2-5. 2Kor 8-9.12n. Ps 141.49.14n. 2Sm 14.19. Ef 6. Rz 12.10.18.22-25.2. 1Tes 4. 1Tes 4.12-18. Mk 8. J 6.32-5. Mt 22.12. Ps 73. 2P 1. Wj 19.18.17-18. 1Tes 5.7n. J 6.34. Ap 8. 1P 4.24nn. J 14.4. Ps 42.17.25. 1Mch 1.

23.11.30. Sdz 5. Hbr 12.1.15.17.23n.6.26. Pwt 10. Ps 22. Celem.5. Lb 18. Iz 1. Ps 22. 1Sm 10.13. Pwt 26.11.56. Rdz 28. Ps 68. Iz 4. Sdz 5. WSTYD SYTUACJE.9. Iz 8.1. Ps 132. Ga 4. Sdz 5. Rdz 9.19.5. J 15.14. Sdz 5.25.40.6-12.1.2n. Wstyd a bałwochwalstwo.23. przez Chrystusa. 1J 4.3.23.16n. Ps 69.29. Wj 34. Iz 30.4. J 14.13.15. Pwt 26. 1Krl 2.25.24.12.17. 1P 5. Rz 1. Ps 34. Ps 70. Rdz 30. Rdz 5. Iz 8.26.3. 1J 2. Iz 47. Ciągłość wybrania. Ps 78. 2Kor 13. 1Sm 16. 1J 1.7-16.4.6. 1Sm 16.19. 1Sm 10.4n.8.24.2-3.5n. Rdz 11. 2Tm 1.3. Pwt 7. Ps 35. Rdz 12.4.1-6. Rdz 27. J 14. Am 3. Ag 2.4.8. Iz 41.11. Mdr 5.29. Hbr 11.20-23. J 17. Rdz 22.20. Joz 24.3.2.5.27.21.1Kor 1. J 15. Wstyd i nagość.23. Ps 109. ZNACZENIE WYBRANIA Źródłem. Lb 23.15.1.10.11. WYBRANIE NOWE ESCHATOLOGICZNE Wybranie i odrzucenie. Sdz 5.13.8n. Wj 3.68. 1J 2.16nn.4.18. WYBRANIE Mt 20.13.11.5.29. Ps 89. Rdz 27. Rdz 7.13. J 14. Ps 16. Mt 5. Iz 20. 1Kor 4. Ez 23. Iz 42.24. Joz 24. 1J 3.15.4nn. Przez miłość braterską. 2Sm 7.3.8. Pwt 16. Iz 50.1-2. Rdz 9.11.20. Iz 53. 2Sm 2.14.17.8. 1J 4.16. Flp 2. Flp 1. .20.7.1nn.1. Am 7.13. J 17. Ps 106.7.6. Pwt 12. Mdr 4. Jr 20.24.7n. Pwt 28. Rdz 4.4. Wj 19. Am 7. SPRAWIEDLIWY UWOLNIONY OD WSTYDU Przez Boga.26.7. Łk 9.1. Pwt 14. Wj 19. Mdr 5.23.1nn. Skutkiem.4.5. 1J 4.24. Rdz 11. Ps 25.23. Pwt 7. Lb 8.26.3nn.14. Pierwsze wyrazy świadomości wybrania Bożego. Iz 49. Ps 6. 1Tes 4.11n. Iz 44.19. Pwt 18.17. J 15. W KTÓRYCH WYSTĘPUJE POCZUCIE WSTYDU Ez 36. STARY TESTAMENT WYBRANIE W PRZEŻYCIACH LUDU Fakt wybrania. J 6.25.10. Hbr 2.15. Łk 1.15. Wstyd a bezpłodność. Rdz 4. Rdz 26.2n. Sdz 5. Rdz 9.9. Wstyd i klęska. Jr 15. Mdr 2. 1Kor 12. Rdz 12.6.7.20.9. Ps 22. Rz 14.1-11. Pwt 17.

7. Prz 1. Mt 13.26-31.18. J 5.12n.14. Jr 10.1. Iz 45. J 17. Am 4.5-16. J 1. Oz 7. Oz 10. Pwt 7. Za 1. Pwt 4.15. Łk 10.1.67n. Ef 1.20. Dz 1. Rz 11.17.17. Iz 50. Mk 13.27.3.28. Rz 11. Ez 16. 1Tes 1. Syr 22.11-14.35. 1P 2.19n. 1P 2. Łk 6.4. Jr 31.11.16.26nn.8. J 4. Mt 20. NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO WYBRANY BOGA Łk 9. Ef 2. Jr 49. Iz 53. Iz 14. Rz 16. J 21.8. Iz 44. Ef 1. Za 2.23.23n.15.10.3.1-4.29. J 8. Wj 4.5.18-21.36.17. Łk 23.13.32.8.17. Iz 65. 1Kor 1.6-11.2. którą przeżywamy. BÓG JAKO WYCHOWAWCA SWOJEGO LUDU Jak ojciec wychowuje swoje dzieci. Mt 25.4.12n.27. Mt 8. J 13. Syr 42.8-12.15nn. Jr 1.36. Prz 22.36.7-14. Jr 7.4.17. Pwt 8.10nn. Mk 6. 2Krl 23.20.1Sm 16. Prz 23.9. Hi 5. Ez 20. Pwt 4. Kpł 26.18.5.34.33n. Prz 10. J 9. Mt 11. Jr 46.30. Iz 53.14.22. Mk 1. Iz 45. Kpł 26. Mk 3. So 3.4.21. Prz 23.17.24-28.40. Jr 7.12. Pwt 21.1nn.28n.10-13.13. Ps 16.35.2. 1Krl 19. Hbr 4.15-21. Mt 14. Wychowywanie Izraela przez Jahwe.17.2-7. Oz 11.30n.28. Jr 6.32n.23-28. Łk 24.30.9nn.5.37.10. Mt 16. J 16.2. Dz 6.22. 1P 1.23. Jr 31. Dz 13. Dz 9.37n.14nn.2-6. Mt 16. 1P 1. Mt 17.6. Hbr 5.20-35. Pwt 8. Jr 6. Iz 8. Iz 28. J 1. Wybranie Boże jest rzeczywistością. Syr 1.8n. Prz 4.13n.38.10. Ef 4. Odkupiciel.3. Ps 6.7. Iz 43. Iz 41. Iz 42.35. który objawia. Ef 1. Dz 15.5. Iz 43. Mt 16. WYBRANI I ODRZUCENI Mk 13. 2Tm 2. Oto mój wybrany. Hbr 10. Rz 8.1-4. Mt 24.7. Jr 30.4.16.21.9.24.1. Syr 21. Jr 31. Prz 1.41. Łk 1. Ap 17. Kpł 26. Am 3.7n.17. Rz 11. J 8.2. Iz 52. Pwt 30.19.11. Wj 20.22. Ps 78. Mt 17.24. J 16. Dz 6.1-7. Syr 30. Mt 7. . Ps 94.29. Prz 5. Pwt 4.10. Oz 2. 2J 13.15.10. Mt 24. WYCHOWANIE Ga 4.4nn.22n. Oz 11. J 6.27. J 5.51.23-26.4. Dz 10.16.20. Łk 4. Jr 31. Prz 23. J 6. Ga 3.7.17. Syr 22.2.2.3. Mt 13.3-6.1.8.24n.37.1.1.4n. Iz 45.12.18.1.20.22. Iz 65.27.14n.34. Prz 6. Ef 1.23.27. J 17. So 3. Za 3. Jr 14.24. Iz 65.11.13.5-6. Prz 30.1-13.13. Mt 8.2. JEZUS CHRYSTUS JAKO WYCHOWAWCA IZRAELA Ten. Prz 1. Mt 10.1. Mt 4.20. J 15. Jr 2.8n. Dz 1. Ps 38.13.12. J 17. Iz 49. Rz 9.13n. Prz 23.28. Mk 1.6. Jr 5.13.19. Oz 11.2.4-15. Dz 26. Mt 8.33.30.15. Iz 6. Pwt 11. Mt 13.14.46. J 2. Prz 5. KOŚCIÓŁ JAKO LUD WYBRANY Wybór Dwunastu.70. Iz 42.7.

Iz 55. Jr 13.11. Iz 42. Wygnanie jako objawienie grzechu.16.14. J 15. Jr 10.3. Ps 106.12. Iz 40.21.15. 2Krl 17. Oz 2. J 17.19nn.15.14. Wygnanie i wyznawanie grzechów. Nowe wyjście z niewoli. Ez 37.16. Iz 64. Ba 6.24-28. 2Tes 3. Hbr 12. Ga 4.8nn. Jr 31. 1Tes 5.6. WYJŚCIE Z EGIPTU Wj 3. J 16. Iz 52. Jr 5.12.38.13nn.8-11.27. Pwt 32. 1Kor 11.15.29.9. WYGNANIE JAKO KARA ZA GRZECHY Wygnanie jako najsurowsza kara. Jr 31. Wygnanie a Nowy Testament. Iz 41.5n. Jr 29.10-17. Iz 35. Oz 11.9.21. Iz 10.11nn. Iz 40.11. Mt 18. Wj 19. 1Kor 11.11.19. Pouczenie i nagana.63-68.20. 2Krl 25. Ap 3.11.7. Am 2. Iz 42. Iz 52. Iz 41. So 3. Iz 49.23. Jr 2. Jr 16. 1J 2.6. Iz 49.6. 1Kor 4.10.16. Iz 44.11.26.19.6n. Jr 52.16n.2. Iz 63. 2Krl 15.15. 2Krl 25.7-16. Ba 1.3nn.4.6-7.6. Iz 63.12n. Pwt 28. Ezd 1. Pwt 32. Przygotowanie nowego Izraela. Oz 2.17-20. Hbr 10. Hbr 12. J 14.8nn. Krzepiąca działalność proroków. Hbr 11. 1P 2.45.15.19. Pwt 32.6.25.KOŚCIÓŁ WYCHOWANY I WYCHOWUJĄCY Duch Święty .7-10. Iz 5. Iz 35. Iz 42.14n.Wychowawca. Kol 3.1-14.5. J 14.27-30.11-14. Iz 35. 2Tm 2.1n. Iz 5. Jr 29.19.14. Ef 6. Jr 31.1. Ne 1. 2Krn 36. 1Kor 10. Wj 17.11. Ps 126.25nn. Jr 31. Ezd 9. 2Tes 3.4.1. 2Krl 24.8-11. J 6.16.19.19. STARY TESTAMENT Pierwsze wyjście. Iz 41.16. WYGNANIE JAKO OWOCNA PRÓBA Ez 11.18nn.6.10. 1Kor 4. 1J 2.23.1n.14.32.20.11. Iz 8. 1Tes 1.16.7. Mi 6. Ez 37. Ez 37.14.1. Iz 49. Iz 48. 2Krn 36. Dz 20. Iz 53. Ez 34. Jr 24. Iz 11.19.7nn. Iz 35.19. Ez 1. Iz 1. Tt 2. 1Kor 4.3-6.16.18.16. Ne 9.16. 1P 1. Iz 44.7n. Jr 2. Ga 3. Iz 45.8.5-10. Iz 41.11n.11. Ez 17. Oz 11. Iz 10.26. 2Kor 5. Ez 16.20.28nn.4.9.6. Iz 54.2n. Ne 9. Ez 11. Oz 2. Iz 43. Iz 40. 2Tm 3.1n.16. Jr 16.3.6.16. Wj 14. Iz 46.1-7.31. Iz 35. Nowe wyjście. J 16.3.16. Ez 22. Iz 40-55. Iz 63.11n. Oz 2.16. WYGNANIE Am 1. 2Kor 7. Iz 43. Iz 11.22.15.1-8.3n. Dn 9. Iz 30. Ez 36. Ga 4.26. .12.

Pwt 7. Rdz 4.20.8.9. Dz 5.28. 1Kor 5. J 5.2n.17.9n. J 20.1.11. J 6.11. Iz 43.26nn. 1P 1.3. J 9. Jk 1. Mt 10. Wj 18.6.16. Ez 36.1.44.8. Mdr 17-18. Wj 12. Wj 17.3.6.12n.22. Dz 3. 1Tm 2. J 6.7.NOWY TESTAMENT Mt 3. J 18.16.2. NOWY TESTAMENT WYZNAWAĆ JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 26.21.6.21.16.24.5. Wj 1-15. 1P 2. Święty Jan.36-50.26n. 1P 1.5. Rz 8.20. . Dz 8. Wj 14-15. 1Kor 16. Ap 15.9n.18n. Wj 13. J 19. Wj 24.12.9-11. Wyznawanie grzechów.24. Wj 16.11-21.32.19n. Joz 7.5. WYZNAWANIE GRZECHÓW Mt 18. 1Kor 12. 1Tm 6. Święty Paweł.42n.1-6. Dz 4.8.9. 1Kor 15. Ap 16. Wj 4. Rz 3.15nn. Dz 10.5-8. Ps 106. Wj 12. Ez 18. Jk 5. Pwt 6. WYZWOLENIE IZRAELA Wyjście z Egiptu.40. Pwt 6. Łk 7.3.8.30-58. Łk 7.23.13. J 13. Ps 22.16n. Syr 15. Rz 9. Dz 7. Kpł 26. Dz 22.18. J 19. 1P 1. Ps 74.13. Wj 7.22. Dz 3.15nn.28nn. 1J 1. 1P 1. Ps 26. Łk 10. Ps 28. 1P 1.19nn. Ps 76. Ap 21.56. Wj 19.10-21.4.37. Prz 28. Wj 19. Flp 2. J 7. J 8.14n. 1P 2. Syr 15.16.2n. Ps 31.14. 1P 1.6nn. Apokalipsa.21n. Mdr 18. WYZNANIE 1Sm 3.6-9.8. 2Sm 12. J 6.14. Pwt 11. Ap 5. WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Iz 6.23. Lb 21.19.22. 1J 1.3.10.2-13. Ps 18. Pwt 30. Ez 18.15n.15n.20n.18. Ap 14.22. J 14. 1P 1.1-3.38. Ps 78.17.3.10. Rz 10.14. 1P 1. Rz 9.4.36. 1Tm 3.29.21. J 1. Rz 8. Iz 40.9n. 1Krl 1. 1Kor 9. Hbr 13. Ps 77.13.3.42.14. STARY TESTAMENT Wyznawać imię Boga.15.37.32.26. Wj 6.2. J 8.1. Mt 16. Flp 2.3.3. J 19. Oz 11.27.32n.6-10. J 12.15-20. Łk 15.6.14. Mt 3.15. Rdz 2-3. 1P 4.30-33. 1Kor 10.26.6.37.50. Kpł 19. J 12. Ap 11.48. Ga 3.13. 1Kor 15. Ps 118. Mt 10. Jr 10.22n. Mt 27. Oz 2.13n.12. 1J 4. Wj 3. J 3. Święty Piotr. Ps 32.2.34nn. Dz 7. Wj 15.13n. Wj 19.35nn. Hbr 3.11.7.9n. 1P 1.21-28.7. Mk 8. J 13. 1Kor 12. J 8. Joz 24.4n. 1J 2.12n. Rz 9.31. Łk 5. Pwt 18.4-9. Kpł 5. Pwt 9.50.13nn. Wj 15. Iz 52.1.22.34. WYZWOLENIE-WOLNOŚĆ Ga 5.33-36. Wj 4.68n. 1P 1. 1J 3. Rz 11. 2Sm 12. Ap 11.22.11.11.18. Rz 11.15.37n.42.1. J 17. Ap 19.13n. Ne 9.2. Mt 7.3-7.29n.23. Ps 119.3nn.5. J 12.6.1-7. Dz 4.14-18. J 9.

21-28.10n.41. Rz 9.25nn.10.14.24. WOLNOŚĆ DZIECI BOŻYCH Chrystus jako nasz Wybawiciel. Rz 8. Dz 11. Rz 8.20. Ga 5. Rz 11. J 15.17.6.36.13. Rz 5. Ps 25. Jr 31.32-33. WZROST Wzrost w dziele stworzenia.12.13. Ez 36. Iz 43.16. 2Kor 3.10.14-23. 2Kor 3.21.Bóg jako Go'el Izraela. 1Kor 8-10. Oczekiwanie na ostateczne wyzwolenie. Ga 5. Rdz 11. Ps 26. Rz 11. 1Kor 15. 2Kor 3. Rz 9.5.15. Jednostka i społeczeństwo jako przedmiot wyzwolenia.33-36.19.3.21.14. Dz 5. Iz 54.13.13.27. Ne 5. Pwt 11.1.38.1-7. Rz 12. 1J 2. Rdz 4. Mt 13.14. J 8. Ps 69.9.5n.3.15.15. Est 4.2.6. Rdz 9. Rdz 6. Rdz 4.13. 1Kor 15. J 12. Rz 13. 1Kor 11.1n.8. Wj 4. Dz 12.8.17.17. Rz 5.28nn. 2P 3.15. Ga 4. Iz 40. Dz 6. Ps 55.16-26.33.26n.9. Ef 4. Ga 3.22. Ku Królestwu Bożemu.12.12.12n. 1J 3. Rz 8. Mk 4. Dz 19.17.20. Dz 2.8.16.68-75.14. Kol 1.13. 1Kor 3.30.9. Łk 8. 1Kor 7.19n. J 19. Rdz 3.2.9. Rdz 4.26-49. Oz 2. Flp 3. Ps 119. Rdz 2.21.3. Mt 7. Iz 40-55. Hi 8. Rdz 19. Ga 6.12n.20. 1J 3.4. Ef 4.23n.36.9. 1P 2. Łk 24. Pwt 30. Mt 13. J 13. J 3.22.12-16.20.7n. Łk 22. Kol 1. Mt 13. Kol 1.18.26. Syr 15. Wj 4. Łk 2.16. Dz 2. Rz 9. Flp 1. Ga 4. Pwt 28.30.20.17.23. Rz 2. 2Mch 6.24. Rdz 1. Ga 4. Jr 34. Łk 19.2.7.28.22n. Rz 6. Iz 44.19nn. Iz 44. Iz 59.3-12.24.52. Rz 8. Rz 3. Syr 15. Rz 14.1.13. Pwt 30. Hbr 4.11. Rz 7.1-8. Rz 1-3. Ef 2. Rz 8. Jk 1. Rz 5. Lb 35. Łk 22.7.6-10. Rz 8. Ef 3.24.13. Iz 52.16.13. Łk 11.11.24. J 17. Ps 31. Ga 5. 1Kor 10. Ga 3. Rz 11. Kpł 26. Iz 1. Rdz 6.53. Natura wolności chrześcijańskiej.21.32.1-6. Ps 103.8-11. Pwt 15.11. Ps 130. Ga 5. Jr 50.31. J 10. Hbr 5. J 5.47. Iz 10. Ez 18.8-22.22n.44. Iz 45. Ps 19.56. Ga 5. Jr 12. Ez 36.6. Rdz 1.4.23.7. Rz 8.3n. J 8.15. J 3. Iz 58. 2Kor 3.9.22.30.6.3. 1Kor 6.11. Łk 6. . Wj 7.12-15. 1Kor 3. Rz 7. Wolność chrześcijańska w praktyce.12n. Ez 36.15.11. 1Tes 3. 2Kor 10.28. 1Kor 9.21.1. 2Sm 4.53n. Iz 44. Dz 6.63.26. Iz 50. Rz 5.15-20.9n.12nn.29.26nn. 1Kor 15.6.27.2.13n.54n. Rz 9. Dz 22.16n.5.6.8nn.11n.2-5.13. Ps 49. 1Mch 4. Jr 30.24.19. Rdz 9.11-16. J 6.5-8.6. Rt 4.13nn.10n. Łk 2. Iz 59.21n.1.10-21. Ps 73. Iz 47. Rdz 12.16.21.17.24. Ga 3. Rz 5. Wzrastanie w historii zbawienia.12. Rdz 2-3.3nn. Hi 21.11. NOTA UZUPEŁNIAJĄCA WOLNOŚĆ WYBORU Iz 6. 2P 2.1n. Mdr 2. 1Kor 7. Rz 6.6-9. 1Kor 15.22. Rz 6. 1Kor 9. 1P 2.21.1. Iz 45. Łk 8.40. Dz 4.14-17. Hbr 9.34. Kpł 25. Hbr 3.27.27.19.12-16. Flp 2.13. Łk 2. Łk 1. Rdz 35.28. Iz 44.26.7.23.

1. Mk 9. 1Kor 9. Mdr 5. Rdz 19.20nn.9. Rz 6. Kol 3. Ps 49. Mdr 2.10.13. Syr 6.6-13. Wj 20.9.4.7.10. Mk 4. 1Kor 15.6.8. Joz 7. Jr 31. Ps 28.8.6.13. Ps 16. J 6. 2Tm 4. Ps 37.26-35. Ps 142.5.37n. Iz 59.11. Kol 2.3n.12.11-30.7.2-3.24-27. Tajemnica sprawiedliwości Bożej. Mdr 2. Lm 3. J 7. Mt 25. Ez 36.37n. Joz 7. Koh 9.9n.1-18.16-33. .26. J 4.31-46.1n. Rola człowieka. Hi 4. 1Kor 15.37. Łk 23.7. Iz 6. ZAPŁATA ZAPŁATA A ZAROBEK Rdz 2. Ga 6. Syr 11.51. 2Kor 9.4. 2Kor 9. Zapłata osobista.17.8. Mk 1.2. Rdz 26.7. Dn 12.11n.12n. Oz 10.38n.57. Iz 30. Ps 27. Rdz 7. Syr 51.5n.4.25nn. 2Krn 15. Ps 73. Rdz 8. Rdz 18.11nn.12. Prz 12. 2Mch 7.24.18.12. Hi 14.27. 2tm 4.Mk 10. 2Sm 6.18. Kpł 11.14. Ps 18. Ez 14. Rdz 1.1nn. Pwt 32. Oz 2. Łk 14.7.24-28.10n. 2Tm 4. Rdz 13.22. Mdr 3. 2J 8. Rdz 1. Dz 24.22. Koh 7.14. Ps 22.1-5.22.8.12nn.6.18. Rdz 15. Rdz 3. Rdz 15.7-10. Ps 92. Rdz 19.46. Pwt 7.17n.15.14.5n.17.13.43.24. Ga 6.9n.20nn.36. 2Sm 7.17. Jr 12. Jk 3.18. Prawdziwa zapłata. Lb 5.12. Ap 22. Rdz 26.5nn. Dz 23.31n. Rdz 3. ZASIEWAĆ ZASIEWY ZIEMSKIE Działanie Boże. GŁÓWNE ETAPY OBJAWIENIA PRAWDY O ZAPŁACIE Solidarność a odpowiedzialność.6. Rdz 26. Flp 1.18.36.12. Łk 10.3. Kol 3.7.23nn.15n. Prz 22. Rz 5. J 11. Ez 18.16.13-19.30. Ap 21.23. Mt 22.16. 1Kor 3. Hi 42. Flp 1. J 4.14nn.4.1-15.15.12. Ga 6.1-4.31-34. Rdz 6. 1Kor 15.3. Ez 18. Mdr 3. Rdz 3. 1Tes 4. Iz 5.1.25. Syr 51. 1Kor 9. Oz 8.17-20. CHRYSTUS I ZAPŁATA Potwierdzenie zapłaty osobistej.36. Ap 18. Koh 11. Rdz 7.19. Koh 8.15.4. ZASIEWY BOŻE Boże nasienie.10nn. Jr 31. Prz 20.14nn. Mdr 4.38. Rdz 12.6. Ps 91. Jr 12.19. Mi 6. Jr 4.22. Mk 4. Odpowiedzialność człowieka za jego własny los. Mt 22.15. Iz 53. 1Kor 15.7.4. Rdz 6.9. Mdr 3.24. J 4. Rdz 47. 1Kor 9. Rdz 3.5-8. Rz 2. 2Kor 9. Mt 25.7. Mt 16. Rdz 7.10.27. Rz 12. Rz 8. Mt 16.15.13.15.17n. 2P 2. Hbr 11. Rz 8.1. J 12.12-20.24.1.24.13. Mt 20.29n.12. Kpł 25.42nn.8. Ps 16.6.35.8.18.32.1nn. Rdz 22.16-19. Jr 31. 2Tm 4.5n.31n. Rdz 32. Syr 1. Ps 119. Mdr 4. Syr 7. Koh 11. J 8.7. Iz 17.22.23.29. Hi 34.26. Mt 13.8. Dz 3.3.21-26.27. Ps 126. Hi 19.41. Rdz 9. Ps 73. Ez 37. Ps 112.6. Mt 6. Ga 5. 2Kor 9.15. J 9.9nn. Ez 18.25.12nn.9n.14.18-26. Ps 49.5-12.10. Prz 11. Syr 7.5n. Ps 76. Wj 34. Mt 25. Syr 2. 2Sm 22.

Ps 55. Obietnice eschatologiczne. Iz 43. Ps 37. Mt 13.17. Mk 8. Ps 79. Ps 72. Ez 36. Ps 31. 1Sm 7. Wj 7. 2Sm 23. Ps 118.4.6. Ps 34.21.16. Iz 63.2. Ps 116. 2Sm 3.9. Ps 106.16-19. Ps 69. Jr 17. Jr 23.2. Ps 22.12nn. Ps 35.4. Iz 55.16. Mi 7. Ne 9.32.2. Am 4.19.15. Pwt 8.14.19. Jr 4.18. Ps 106. Wj 10.10.3.9n.13.23.12.17.19.1. Iz 63. Rz 9. Ps 22.25nn.5. KU ZWYCIĘSTWU BOGA Dwie możliwości. Iz 56.14.14. Za 9. Ba 4. Ez 34.7n.8.12. Iz 61.6.17.15.9.7. 1J 3. 1Mch 4. Ps 44. Wj 14. Jr 13.22.15. Iz 10.1.3. Wj 10.4. Rdz 45. Dn 6.11. Iz 45.10.8.7.6. Lb 14. 2Sm 8. Ps 51. Ps 20.13. Ps 107.8. Dn 3.2.10. Pwt 32.29.9. ZATWARDZIAŁOŚĆ U ŹRÓDŁA ZATWARDZIAŁOŚCI Fakt. Iz 60. Am 3. Iz 33.25.20. Ps 72.5. STARY TESTAMENT ZBAWIENIE BOŻE W HISTORII I W ESCHATOLOGII Doświadczenia dziejowe. Jdt 9.34n. Ez 17.10n. Dn 4.16.5.19.11. Iz 52.12. Wj 8. 1Sm 11. Jr 31.8. Mt 13. Wj 4.19-95. Wj 9. Ez 36.23.31n. Ps 76.2. Dn 13.14. Oz 2. Mdr 10. Oz 2.7. Ps 34. Ps 145. Iz 65. Jl 3.1.13. Syr 51.11.7.7. Do Boga należy ostatnie słowo.22.36.14. Rz 1.1.7n.30.13n. Ps 62.32. Iz 52. Ps 107. Ps 107. Iz 49.13. 2Sm 8. Iz 25.12. Iz 63.22. Rz 10. Iz 46.21.27. Wj 14. Mdr 10.24.60. ZBAWIENIE Łk 2. Wj 7. Dz 7. Wj 14. J 6.13n. Iz 12.6. Iz 45.7.11.8n. Am 5. Sdz 13.22.16.5.11. Mdr 5. Iz 43. Ps 118. Ps 18. Ps 106.51.26-29. Słowo Boże. So 3.6-11. Sdz 6. Ps 18. Ps 69.9. Łk 17. Dn 12.7n.4.4.2. Oz 11. Rz 9.1n.6.23.16. Ez 36. Ps 109. Iz 47. Sdz 2. . Ap 12. Za 6.12n.11. Ps 27. Ps 149.7-10. Iz 63.18. Iz 6.6.7. Mk 6.10. Iz 45. Ps 69. Hbr 3.26n. Ps 34.7.16. Iz 49.15. Oz 13. Ps 44. ZBAWIENIE BOŻE JAKO TEMAT W MODLITWIE IZRAELA Pewność wiary.1. Ps 59.12.13.4. 2Krl 18.14. Iz 62. Wj 7. Ps 43. Rdz 7. J 3.52. Wj 11.10. Ps 106.20n.34. Ps 31.17n. Mt 13.16. Wj 9.21. Wj 10. 2Krl 19.15.4. Ps 95. Iz 35. Iz 59. Mt 13. 2Sm 23. 2Krl 20.24-30. Wj 9.21.17.16.3. Jr 7. Znaczenie.1.7.18. Hbr 3.22. Ps 91.8. J 12.36-43. Ne 9. J 12.29.25.30.10. Ps 33.42.30-35.20. Jr 31.39n.20.6. Iz 63.6. Sdz 2.28.17-21. Ps 34. Wj 9. Wołanie do Boga Zbawiciela.31. Ps 86.4. 2Krl 17. Jr 7.28. Syr 51. Ps 116.1.Iz 1.15.13.25. Iz 28.1.7-19. Am 9. Ps 7. Jr 8.28.19nn.17.

9. Rz 9.47. Ap 12.10. 1Tes 5.20. Hbr 5. Mt 14.14. Łk 1. Mt 9. Kpł 19. Hi 16.12. Łk 13.8. Zemsta osobista.23. Sdz 15. Tt 2. Mk 5. Dz 13. Dz 15.10.22. Flp 2. Ps 14.16.28.10. Syr 28. Mt 19.25. Dz 2.4n. Ps 58.38-42.4.56.23nn.1.16. Pwt 24.2-6.3nn. Ap 19.26. J 5.13.5. Łk 7.11.34.2.31.13. Tt 2. Jr 11.10. J 12. Tt 3.1.39. Ewangelia zbawienia. Jl 3.Ps 12.14.21. 1Tm 1. Rz 11. 1P 3.26.3.48nn. Rz 10. Dz 7.12. Syr 28. Łk 3. Pwt 19.19. Ef 5. ZEMSTA Mściciel krwi. Mt 8. 1Sm 26.3.19.2. Bóg jako Mściciel. Kpł 24. 2Tes 2. 2Tm 1. 1P 1. Pwt 32. J 3.19.25.21. J 6.30. 1Sm 24. Wj 21.23n.22-27.11. Wj 21. 2Sm 3.5n.19. Iz 40. Mk 15. Dz 13. Ef 2.56. 1Tm 2. Iz 41. Tt 1.47. Łk 19.2.3. ZGORSZENIE . Kpł 12.20.21. Dz 2.1. 1Kor 10.15. Mk 6. Dz 11.5. 2P 2.3n. 1P 2. Łk 19.2. Rdz 50. Hbr 9.11.47.14. Rz 8.6. Mt 5.77.13. Ps 137.23.1. Pwt 19. Łk 8. Jr 20. Wj 21.10.11. Flp 3.1nn.71. Ps 98.23.18. Łk 18. Dz 4.9n.10. W oczekiwaniu na ostateczne zbawienie. J 18.20n.25n. Lb 35.30n. 2Kor 2. Tt 2. Łk 8.26.9nn. Mk 16. Ap 7. Kpł 24. Jr 46. Łk 13.13.30n.9.5.69. Łk 15. 1Kor 5. 2P 1. Mt 1. Rz 10.33n. Łk 9. Łk 13.24.8.21. Ap 22.10. Lb 35. Dz 28.35.10. Łk 1. Tt 2.5. 2P 3.16.4.2. 2P 3.42.23. Łk 15.3. Mt 8. Dz 16.17.15.12. 2Kor 6. Iz 59.6.10. 2Tes 2. 1Kor 9.26n.17n.23.7.3.5. Hbr 2.28. Mt 14.26.12.11. Lb 35. Tt 1. Ps 80.4.14. Rz 13. Ps 94. Lb 35.13n.7. Ap 6. Łk 9. Jk 2.18. Pwt 19.27. Rz 12. Rz 1.12. Łk 8. J 10.7.20.25. Ps 8.4. Rdz 45. Dz 2. Jk 2.18n.14.3. Dz 14.18. Rz 11. WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA TEOLOGIA ZBAWIENIA Sens życia Chrystusa. Prz 20.30.4. Ps 96. Rdz 4. 1J 4.10. Jk 1.6. Rz 5.24. 2Tm 3.3. Dz 13.7.15.48.21.15. Sdz 15. Łk 2.40.10.9.13. Ps 12.7n. Łk 17.24. 1Tm 1. Rdz 4.11. Lb 35.14.33.5. Sens życia Chrześcijanina. J 12. Mt 15. NOWY TESTAMENT OBJAWIENIE ZBAWIENIA Jezus jako zbawiciel ludzi. J 12. Hbr 5. 1Kor 3.3n. 1Krl 2. Ps 8. Ef 1. Wj 21.3. Dz 13.9. Rdz 45.12. Ps 51.22.17. Mk 3.21.19.31.9. Lb 35.15.15. 1Tm 4.27.21. Ap 19. Mt 24. 1Tm 1. 1Tm 2.7. Hi 19. Tt 3. Tt 3. Rz 5.2. 1P 2. Dz 16. Rz 12.30.23nn. Ap 16.17.60. Dz 5. J 10.14-15.6.4.5-12. Ps 5. Rz 8. Jr 15. J 17.12.24. 1Tm 4.17n.9.9-12. Ef 2.13. Łk 2.5. Rdz 4. 1Tes 5.24. Tt 3. Iz 52. Chrystus a zemsta.6-46. Łk 1.7. Ps 85.28. Hbr 1.10.

Mt 16. Kpł 25.16. Lb 14. Pwt 8.1-4. Ps 135. Rz 14.11.14.12. Pwt 5. Mt 17.18.25. Rdz 26.7n.3. J 16. Oz 2.2.25-32. 1Kor 1. Dz 14. Rdz 1.32-6. Pwt 28. Rdz 18.3-19.6.30.31n. 1Kor 1. Am 9. Jr 23.1.12. Prz 12.12n. Pwt 7. Wj 6.46.17.22nn. Iz 62. Oz 2. Pwt 8.6.34. Iz 8. 1Krl 15. Pwt 24. 2Mch 5. Rdz 2.27. Iz 65. CZŁOWIEK POWODEM ZGORSZENIA DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA 1Krl 14. J 3. Ga 5. Wj 23.14. Rdz 1. Ps 63.11. 1Kor 2. Jr 18. Pwt 11. Rdz 2. Pwt 31.16.9. 1Krl 15.16n. Jr 16. Pnp 5. Rdz 2.16nn. Pnp 6. Jr 35.7nn. Mdr 12.1-23.5.16. Rdz 32.10.13. Syr 17. Pwt 20.3.18. Pwt 32.4.20. Ez 47. Hi 24.74.4. Pwt 28. Mt 11. Rdz 1. J 15.15nn.5nn.4.13. Dar ziemi. Mt 18.17.25. Pnp 4. J 6.32n.6-9. Kpł 25. LUD BOŻY I JEGO ZIEMIA Doświadczenia patriarchów.27. Pwt 12.19. Mi 2.9.20.4-7.2. Iz 62. 2P 2. Ps 143.42.12. Wj 3.7. 1Kor 1.1. ZIEMIA Ps 115. Ps 89.19. Pwt 19.26. Prz 10.10.8n.17nn.23.6.4-6. Pwt 6.3. J 6. 1Sm 26. Ps 66. Pwt 28.15. Pwt 11. 2Kor 2. Joz 24. Mt 26. 1P 2.13-15. Joz 24. Iz 11.15. Rdz 17.30-34. Pnp 6.8.12. 2Krl 5.19. Sdz 18. Iz 2. Ziemia jako własność człowieka.7.1.35. Pwt 8. Rdz 8. Ps 65. Pwt 4. Rdz 17.2-12.1. J 6. Oz 10. Oz 11. Rdz 11.23-28.8.19. Pwt 6. Rdz 12. Za 14. 2Mch 1.57. J 1. Mt 11. Sdz 2. Mt 21. Ps 98.10.23.8nn. 2Mch 4.63. Oz 4. Dramat Izraela a jego ziemia. Ps 104. Za 2. Wj 23. Rdz 35. Mt 13. Wj 23. Rdz 26.21-22n. Rz 14.8.10.28.7. Mt 18. Mt 13. Rdz 2.8. Ap 2.3.1-4.1.1.25. Iz 66. Wj 13. Rz 14.10.14.11. Prz 24.52.29n.1.21.11-16. Hi 38.42.5. STARY TESTAMENT TAJEMNICA POCZĄTKÓW Ziemia jako stworzenie i własność Boga.19. 1Krl 21. Wj 6. Ps 119. Iz 64.23. Rdz 28. J 6. .8.66.6. Dn 3.31. Rz 9. Ps 24.13-48.62.7.13.19-21. Rdz 2. Ziemia przeklęta z powodu grzechu. Mdr 15.16.12.4.12. 1Krl 21. Łk 2.22.17.4. Pwt 15. Sdz 18.2nn.7.48.8.12. Iz 28.14.23n.7. Mt 5.37n.16.11. 1Kor 8. Rdz 23.8.CHRYSTUS POWODEM ZGORSZENIA DLA CZŁOWIEKA Iz 8. Iz 40. Rdz 12.4.31-12. Rdz 35.33. Pwt 14. Rdz 3. Am 5.16. Rdz 1.9.19n. J 1. Jr 4.29. 1Krl 21. Sdz 6.7.17.6.11.12.20. J 7.34.5. Iz 5. Jan.14n.9-25.2-5. Rdz 3.22. J 6. Wj 23. Ps 96.18-21.2. Zapowiedzi przyszłości. Iz 45. Rdz 3. Ps 47.17n. Paweł.2. Mt 24.23.

11-17. Dz 2. Łk 12. Dn 7.33. 1Kor 15. Dz 17. Mt 6.30. Dz 10. Łk 24.9.17. Mt 6.22nn.1n.8. Mt 28.14n.10.11.33. Iz 26.4. Dz 4.14. Hi 19. J 21. J 2. Tt 2. Ps 103.17. Dz 10.19nn.Ez 47. ZIEMIA JAKO PRZEDMIOT NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Rz 8. Łk 24.9. Mt 28.22.2.44.1nn.27.19. Iz 60.6-11.11n. Dz 2. Rz 1.18.5. Iz 60. Dz 3.27nn.37nn. Łk 24.9-13.1. Dz 13. 2Mch 7. Ef 4. J 20.21-24.29n. Hbr 1.25-32. Dz 13. 2Mch 7. Ez 37.3.1n. Dn 2. Dz 13. Dz 8.31. Ps 37.11. Hbr 1. Iz 51.32.36. Dz 26.18. Dz 5. Dz 2.30n. Dz 23.11. Ps 139. Łk 24.21. Dz 2. Ps 104.10nn. Dz 10. Za 14. Tt 3. Łk 24.37. Dz 13. Ps 8. Mt 5.35. Mt 22. 1Kor 15. Mk 10. Jl 4.3n. Iz 53. 1Kor 7.4.1. J 11.35nn. 1Krl 17.33.11n. Pwt 32.19.8. Łk 24.35. Mt 26.5. J 20.19-29.32.5.17-23.3. Ps 80. .28.31.22-35. Ap 5.3. J 20. Hbr 5.38n. Mt 28. Iz 26. J 20.2. Mt 5.49. 2Mch 7.22. 1Kor 2.17.29n. Rdz 1.22. Iz 53. Dn 12.33.10.22. Mk 5.4.4. Ap 1. Ps 25. Dn 12. J 20. Ps 16. J 17.16.5nn. J 12. Dz 2.26nn.32n.13n. Łk 9.3-4. Kol 3.19. J 1. Rz 8.14. Mt 28.27.32. Flp 2. Mk 9. Mt 22.34.27.16-34. Łk 24. Dz 1. Dz 10.20.42. NOWY LUD A ZIEMIA Dz 1.10.8.31. Mt 24.2. ZMARTWYCHWSTANIE INDYWIDUALNE Dn 7.23. J 21.5-13. Mt 25.18. Dz 17. Mt 12.12.33nn. NOWY TESTAMENT JEZUS A ZIEMIA Kol 1. J 20. Dz 4. J 14.5.44nn.13.11. Rdz 1.25n. Łk 7.19.6.22.41n.13.8. Dz 13.10.1. Iz 65.7nn. Przeżycia wielkanocne.1-14. Mk 16. 2Mch 7. J 20. J 1.34. Łk 24. Dz 2. Mt 27.8n.18.39.41.2.10n.22.30. Ewangelia zmartwychwstania w nauczaniu apostolskim.40.15. Ps 118.31. Mt 5. Mt 12.6. Ap 21.8. Łk 12.16nn. J 20. Rdz 8.13. Rz 8. Łk 24. Jk 2.10. 2Tm 4. Łk 9. Hbr 4. Mk 8.23-28. Sens i doniosłość zmartwychwstania.21.3.8.14. J 20.6. ZMARTWYCHWSTANIE STARY TESTAMENT PAN ŻYCIA 1Sm 2.21-42. 1Kor 15. 2P 3.9.7. ZMARTWYCHWSTANIE LUDU BOŻEGO Iz 1.19nn. 2Mch 14. Łk 24.44n.35.1-8. NOWY TESTAMENT PIERWORODNY SPOŚRÓD UMARŁYCH Pierwsze sformułowanie. Oz 13.31.9. Mt 28. 2Krl 13.2n.36-40. Mk 10. Mt 6.1.11.14.31.41.8-11. 2P 3.5n. Dz 4. Am 9.61. Ps 104.10.3. J 21. Iz 57. Rz 14.10. Ps 16.3. Mk 9.22. Dz 13.21. Dz 2. Kol 1. Ps 2. Mt 21. Oz 6. Rdz 1.13. 2Krl 4.46.63n.29.31. Dz 23. Iz 53. 2Tm 1. Ps 41. Dz 2. Dz 3.19. 1Kor 15.

Ps 105. Wj 14. Wj 4. Wj 4. Rdz 1.8.25n.11.22.1-9. Flp 3. Jr 32.11. Lb 17.1.13.19. Iz 7.9. 1Kor 15.3f.44.5n.50.4. Wj 4.20.16n. Syr 36. Wj 4.34.11. Mdr 5.14. Dz 3. 1P 2. Wj 11.31.23.4. Kol 3. Sdz 20.4nn. 2Krl 19. ZNAKI PRZYSZŁE Ps 74. Ps 107.1n.29.12.9. Jr 28. Wj 13. Rz 8. Ez 4. Oz 2.6. 1Krl 13.6.25. Pwt 8. Rdz 4.43.13.15. J 6. Jr 10.52.13.18. 1Tes 4.1-4.17. Wj 34.15.9. Joz 3. Pwt 4. Ps 78.25. 1Mch 4.30nn.1-10.5.2.6nn. 1Kor 15. Ez 24.4-8.23. Pwt 7.28. 1Kor 15.3.6.29. Ef 5. Ps 65.5n. Kol 3.4. Flp 3. Ez 20. Ps 135.20n. Iz 55. Święty Paweł. STARY TESTAMENT ZNAKI W PRZESZŁOŚCI Wj 3. Mt 22. 2Sm 12.27.15. Joz 4. 1Tes 4. Rz 8. 1J 3.27.5. Dz 23.5.14.14. Syr 43. 1Sm 10.9n. 1Kor 15. 2Tes 1.2. ZNAK Joz 2.18n. Iz 7. Rdz 9.11. 2Kor 5.11.4. Rz 6. Wj 15. Jr 23.14. Wj 4. Sdz 6. Ez 24.18. Ps 86. ZNAKI OBECNE Pamiątki. Syr 42. Rz 8. 1Sm 14.10.3. 1Sm 10. Ps 11. 1Kor 6. Symboliczne czynności proroków. Pwt 6. J 11. J 5.1-10.24.35-53.9.7n. Wj 4. Ps 106.26.25. Mt 24. Rdz 17. Wj 7. Wj 7.14.26nn.10. Sdz 6.17. Kol 2.12n. J 11.4.11. Ps 136. Apokalipsa. Oz 1. 2Kor 4.8n.6.2.10n.22.24. Pwt 11.6. Wj 31.40. Ne 32. Mdr 10. J 11.40.14.15n.12. Rdz 24. Iz 7.2. Ez 12.16-20.30. Wj 4. Lb 14.6. Ps 89. Joz 24.28. Zmiana zewnętrzna o charakterze ochronnym.25. 2Krl 20.5.29n.20n.22.19.13. Ap 21-22. Rz 5. Życie chrześcijańskie jako antycypacja zmartwychwstania. Ez 9.3.29. Jr 44. 1Tes 4.Flp 2. Wj 10. Iz 7. Pwt 4. Iz 13. Mt 27.11.38.14.14. Ez 12.20n. Ps 77.11-15. W Ewangelii Mateusza.10. Ba 2. Iz 43. J 6.9-13. Mdr 5. Ez 9.15nn.8.7. Ef 2.9.16.52n.12.18. Ps 105. Est 10. Sdz 6.2-6. J 6.3.3.8-17. Hi 37. Iz 20. 2Krn 32.12. NOWY TESTAMENT .20. Jr 20. Iz 8.10n. Iz 18.13. Zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. 1Krl 13. Tb 5.31.13.11. 1Sm 2. Ne 9. Pwt 6.17. J 5.16.13.9. POTĘGA ZMARTWYCHWSTANIA 1Kor 15. 2Kor 5.9. Wj 12. Iz 66. Rz 8. Ez 39.1. Ps 78. Wj 14. Dz 26. Wj 13. 2Tes 2.3. Ps 105.34.14. Lb 17. Ap 20. Lb 14.17.17.8n. Dz 24.6nn. Pwt 18.22n. J 5.7.10.3. Jr 36.37. 2Krl 20.12-22. Pwt 13.1-3.8n.1-9.

Rz 8. 2Tes 2.18n. Mt 24.4.38. J 9. Mt 4. Jr 23.17-20.26. Jl 3.7. Ps 91.1-6. Dz 2.5n. Za 14.5. 1Krl 17.9. Dz 5. .3.20.21. Ap 22. Ez 1.28-32.3-14.4-42.31. Lb 14.19. Dn 4. Ap 12. Przez podział na to co czyste i nieczyste.22. Koh 3. Hbr 2.11n.3. Iz 26. 1Kor 2. 1Tes 2. Dz 28. Hbr 4. Mt 16. Wj 19. 1Tm 5.14. Wj 32. Mt 8. Tt 1. J 2. Mt 3.23. Rdz 1.37. Ez 39.13n.11.1Kor 1. Lb 21.8. Ps 104. Ap 19. Pwt 32. J 5.25.17-25.13. Pwt 8. Rz 1. Więź łącząca zwierzę z człowiekiem. Mk 1. Mk 16.6n. Dz 4. J 12. Łk 23. Rdz 2.11.29.14. Pwt 6.2.17. Iz 40.5. Łk 9. J 6.18.17n. Dz 6.8.23n.47-51. Rdz 9.13. 1Kor 9. Łk 2. Ps 8. Mk 8. Iz 53.3. J 13. Mt 24.4.34n. Mt 16. ZWIERZĘTA Ps 22.36n.17.29-30.52.7. Dz 13. Wj 17.33.12. J 10. Jon 2. Za 12. J 4.22. Pwt 5. J 6. Zwierzęta a kult Boski. Łk 2.44nn. Iz 11. Rdz 2.22. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE ODKUPIENIA Bunt i uległość zwierząt. Ap 2.1n. Mk 16.9.11n. J 11. Wj 23.19.20. Rdz 9. Ap 12.33. Pwt 24. Rz 15. 2Kor 12.5.22-35. J 7.6n. Kpł 20. Mt 12.11.4n.18.19-22. Iz 33. Wj 17.32n. J 9.12.6. Wj 21.29.1-8. J 19. Iz 11. Kol 2. Mdr 15. Mt 12. Dz 9.18.1n. ZNAKI W ŻYCIU JEZUSA Mt 11. Dn 6.14.9nn. Wj 23. Hi 40. Iz 65.26. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE STWORZENIA Czy wyższość zwierząt nad człowiekiem. Ez 47. Wyższość człowieka nad zwierzęciem . J 12. Lb 22.6. Kpł 11. Dz 14.30.1. 2P 2. 2Kor 11. Dn 7.12. J 20.1-4. Znak końca czasów. Ap 9.35-38.13. Łk 1. Oz 2.6. Ap 5.1-10. J 6.5nn. Ez 39.37nn.16. Ap 12. ZNAKI CZASU W KOŚCIELE Znaki otwierające czasy ostateczne. J 19. 1J 4. Ap 12. Znaki prawdziwego apostoła.1-16.31-42.21.7.8.34.12.16.4. 1Krl 12. J 1. Łk 11. Wj 22. Hi 38. Dz 10. Ap 16. Iz 35.34. 1Kor 15.3-6.29-32. Ap 13. Pwt 14.1.24.1-5.3.1-11.28-32.10.5.4. Ap 4.3.40.19. J 6. Pwt 22. Wj 11.6.20.21n.9.2. 1Tes 2. Kpł 18.17.1nn. Pwt 27.30. Mt 6. Lb 14.26-30. Znak niewiasty odzianej w słońce.18-23.19nn. Ez 34. Dz 15. Dn 14. Ap 12.48. J 3.39-39. 1Kor 14.12. 2Sm 12. Ga 1. J 2.21.43. Jon 3.15n. Mdr 15-16. Kol 2.4. Dz 2. Ps 49.8.27.2-12. Za 12. Dz 2. Mt 24. Ap 19.13.8.19. Ap 20.10n.3-11. Iz 28. Ap 12.4.6nn.4n.16.6-9.14. J 12. 2Tm 3. Dz 2.22. Ps 147.2n.13n.23.17.31.13.15-41.

ŻNIWA RADOŚĆ ZBIERAJĄCYCH PLONY Rt 2. Wj 23. 1Krl 18. 1Krl 18.37.14nn. Jr 17. Mk 4.35nn. .6. Ha 3. ŻYCIE BÓG ŻYWY Joz 3. Wj 13. Kpł 25.14. Ap 2.Ps 148.19n. Ps 110.22. Na 1. Mk 4.5.12.24-30.24.8. 2Mch 15.19. Ps 126. Ps 148.38.21. Iz 43. Klęski ludu Bożego.4n.13nn. Ap 14. 1Kor 9. Ap 2.12. Ps 106. Jdt 16.1-6.21.10.41.2.10n. Hbr 10.35n. ZWYCIĘSTWO Rdz 3. Ps 2. Mt 13.11. 2Kor 2. Pwt 8.1-18.5.13. Ps 51. Mt 3.10.10. Sdz 2. Joz 7.15. Ap 2.36-43.6. Jr 51.5n.32-49.30.23. J 4. Am 9.27-33.16-21.2.4. Iz 52. Ez 38-39.31. Ps 67.10n. Ps 18. Mt 9. Dn 6. Za 14. Ap 17. Jl 4.24. 2Mch 10.7.6.12. Ap 3.16.18n.38. Ps 74.12.11n. Mk 4. Ps 126.19.19.13.12n.3-9.1-9.33.9. Wj 12. 1Sm 19.12. Ps 126. Ap 6.11. Rdz 8.8.16. Rdz 22.14. Wj 17.25. Kol 2.17. Iz 27.6.10. 2Kor 9. Pwt 9. Ap 13.3.8.4nn. Iz 37.8.13.12. Jr 17. Ps 20.10.11. Lb 14. Łk 19.2. ŻNIWO JAKO SĄD BOŻY Dzień Jahwe.11-21. 1J 2. Mt 13.21.37. 1Krn 29. Ap 2. Mdr 5.13. Kpł 19.4. STARY TESTAMENT Zwycięstwa ludu Bożego.5nn.13n.24.7.27n.12n.10. Mt 13. Pwt 25. Zwycięstwo nowego ludu. Kpł 23. Wj 15.6.1-9.1n. Pwt 24.22-43.14. ŻNIWA I ZASIEWY Ga 6.15.1-12. 2Krn 20.7-10.8-16.24nn.13. Wj 14. Joz 10. 1Kor 3. J 4.5.29. Ap 15. 1Mch 3.7. Rz 8. Ps 42. 1P 5. Ps 85. 1Kor 9. Mk 4.1-21.12. Iz 30.20. Jk 1.20. Oz 10. J 4. Sdz 7.7nn. Prz 20.15nn. Ps 78.10. Ap 11.7. Ps 118.7.1.2. Iz 9.4.9. 1Sm 14.26. Mdr 4.7.21. Rdz 26. Dn 7. Wj 34. Mk 4.15-29.10-27. Jr 51. Sdz 5. 1Kor 15.13. Sdz 8. Jr 13.15-23.5. Łk 12. Łk 11.7. Iz 17. Ap 5. Ap 2. Łk 12.22. 1J 4. Ap 21. 1Tes 2.11n. Jr 5. Ap 5. 2Krn 24.14.15. 2Kor 4. Łk 22. Hbr 9. 1Sm 17. 2Krn 21. Mt 1. Iz 53.1. 2Krn 14. Ap 19.4. Ap 12. Iz 63.29. Jr 31.13.7. W czasach mesjańskich. Iz 53. Jk 1. Iz 28. Jr 15.15.6n.10-23.2-8.26-29.10.8-20. Ku innemu zwycięstwu.42n. 2Mch 13. Joz 6. Prz 22. Jr 27. 2Krn 25.19.4-5.33. Mt 13. Flp 4. NOWY TESTAMENT Zwycięstwo Jezusa.21.26.20. 1J 5. Pwt 32.15. 2Tm 4. Ps 40. Ap 3.14-22. Ez 22. Ap 21. Rz 12. J 16.8-24. Oz 6. Rt 2.

10. J 17.5. Dn 6. Pwt 32.12. Rz 6. 2Kor 5.3. PAWŁA Ga 3. Rz 11.36.5. Rdz 6. 1Kor 15.23. Ez 5.17. Ha 2.35.19. J 10.17-29. J 10.3.27-58. Jr 21.2. Rz 2. Ps 23.6.1.14n. Mdr 2. J 5. Rdz 47.28.25. Mt 6. Za 8. Rdz 15.28nn.2. 2Kor 6. .14. 1Kor 13.28. Życie po śmierci. J 11.8n. Iz 53.17n.19. Dz 5. Iz 42. Jr 22.47-50. Am 5. Jezus Chrystus jest Panem życia.12-17. Ps 37. Prz 11. J 17.1. Mt 19.15. Hi 7. Kol 34. Dn 5. Wchłonięcie śmierci przez życie. Hi 7. Mt 18.11-15. Życie .13n.27. 2Kor 5.3. 1J 1.15n.13.29.13.4. Mt 19.3. J 4.21.36.21.11.36.8. Iz 40.15. Mk 12. Bóg jako źródło życia.25.10. Mt 7.18.1. 2Mch 7.8.54n.25n. Mdr 1. Rz 29.14. Kpł 17.8n. 1Kor 15. Flp 1. Mt 9.23. J 14.3. Iz 53. Hi 42.1. Wj 20. Pwt 28. 1Kor 15. Jon 4.6.11. 2Mch 7. Dn 12.26.10. Pwt 30.4.10-11. Życie . Pwt 4.6. Rdz 9.13.22. Ps 104. Rz 49. J 5.39. J 10.1.1. Ps 144.5. J 12.23. J 6.15.Lb 14. Żyć w Chrystusie.13. J 10.28. Ps 27. Ps 128.9.24. Rdz 1.25n.2. Wj 20.7. Ap 21. Jr 10. Kpł 18. Hi 34. Ez 37. Ps 63. 2P 1. Rz 6.24. Flp 1. ŻYD ŻYDZI I POGANIE WEDŁUG ŚW.9.16.19nn.27. Ps 36.29. Ps 39.10.10. Ps 69. Rdz 25.4.38. J 8. Rdz 2. Przewaga Żydów. 1J 3.15. Ap 20. Mdr 2. Ez 33. Jr 2. J 10. Koh 10. OBIETNICA ŻYCIA Prawo życia.1. Ap 6.7. Mt 16.15.to rzecz cenna.to święta rzecz.8. 2Krl 4. Rz 8.4n. Prz 2. Hi 14. Oz 6. J 10. Rdz 1.8.11.4n.12. WARTOŚĆ ŻYCIA Życie .17n. Rdz 35. Jr 17. Ap 22. 2Kor 5. Syr 18.4.8n. 1J 3. Rdz 1.3. Ps 16.20.11-14.29.19. Rdz 9. Kol 3.21. JEZUS CHRYSTUS: JA JESTEM ŻYCIEM Jezus zapowiada życie.32.4. Ps 127. Hi 2.26. Ps 27.35-55. Ps 84. Dz 3.27n. Rz 8.11.11.8. Ps 90. Mdr 15.5n.1n. Pwt 4.4. Ap 22. Mk 3.1-6. J 1. Rdz 1.12. Koh 3.to rzecz krucha. J 11. Wj 23. Koh 11. Ap 22.4.14.22.1n.10n. W nim jest życie.16.21.4.16.15.13. Rz 6. Ba 3. Ga 2.10.11. Rz 2. Ez 18.2.19n. Ap 21. Prz 2.11. J 11. Wj 15. Rdz 4.14. Rdz 3. J 3.24. Dn 3. Ef 4. Flp 3.4.7. 2Kor 4.40.14.6. Koh 12.15. Dn 5.13.4. Prz 14.4. J 11.26.17.45.14.

J 2.2. Ga 3. J 7.34.29. Rz 2. Rz 9.20. J 12.Dz 22. Rz 3. J 19.1. Rz 1. J 7.11. J 8.13. Mt 15.24.17. J 5. Rz 11.11. J 7. Rz 2. J 7. J 2. Rz 2.18. Ap 2. .1.28. J 2. J 5.9.41.13. J 7.4.18.29.1. Rz 2.16.19. NIEWIERNY ŻYD WEDŁUG EWANGELII ŚW.22.6. J 2. J 6.2.3. JANA J 3.29.16.17-24.9n. Dz 18. J 10. Rz 3.24. Nawrócony poganin i niewierny Żyd.19.19-22. J 1.4.41.51. Ap 3. Rz 10. J 6. J 5. Pwt 30. Dz 18.9.46.6.15.24.9. Rz 3. J 7.28. Dz 13.6.2. Kpł 26. J 5. Kol 3. Jr 4.12.13-14. Flp 3. Rz 11. J 19.9.