AARON

1
Kpł 1,5; Ps 118,3; Wj 4,14; Wj 15,20; Wj 4,27-31; Wj 5,1-5;
Wj 17,10-13; Wj 19,24; Wj 24,10-11; Wj 32; Dz 7,40; Lb 12,1-15;
Wj 28,1; Łk 1,5; Wj 29,1-30; Wj 39,1-31; Lb 16; Lb 17,16-26;
Hbr 9,4; Wj 9,8-10; Wj 12,1; Wj 16,2-3; Lb 20,1-29; Syr 45,6-22;
Mdr 18,20-25;
2
Hbr 5,2-4; Wj 28,1; Lb 18,11; Hbr 7,3; Hbr 7,15-21; Hbr 7,11;
Hbr 7,23; Hbr 7,23; Hbr 7,27;
ABEL
Dz 17,26; Rdz 4,4n; Ps 10,6-11; Rdz 4,10; Dz 3,14; Mt 23,35n; Ap 16,6;
Ap 18,24; Hbr 12,24; Łk 23,34; 1J 3,12; Hbr 11,4;
ABRAHAM
POWOŁANIE ABRAHAMA
Abraham wybraniec Boga˙
Joz 24,2; Rdz 11,31; Hbr 11,8; Rdz 12,7; Rdz 13,15nn; Rdz 15,18;
Rdz 16,10; Rdz 22,17;
Abraham wśród doświadczeń˙
Rdz 22,1n; Rdz 22,8; Rdz 22,12-13n; Rdz 22,16; Pwt 12,31; Mdr 1,13;
Jr 7,31; Rz 8,32; Hbr 2,14-17; Hbr 11,9;
Abraham ojciec obsypany dobrodziejstwami˙
Rdz 22,16; Rdz 24,1; Syr 44,19-21; Rdz 17,5; Rdz 18,16-33; Rdz 22,18;
POTOMSTWO ABRAHAMA
Wierność Boga˙
Rdz 13,15; Rdz 17,7; Rdz 17,15-22; Rdz 21,8-14; Rdz 27; Rz 9; Rdz 28,4;
Rdz 48,15; Rdz 50,24; Wj 2,23n; Pwt 1,8; Ps 105,42n; Iz 41,8; Iz 51,1n;
Iz 29,22; Ne 9,7; Wj 32,13; Pwt 9,27; 1Krl 18,36; Mi 7,20;
Synostwo cielesne˙
Ez 33,24-29; Mt 3,9; Łk 16,24n; J 8,37-44;
Uczynki i wiara˙
Ne 9,8; Syr 44,20; 1Mch 2,52; Mdr 10,5-6; Rz 3,27; Rz 4,1-4; Ga 5,6;
1Kor 15,10; Rdz 15,6; Jk 2,20-24; Hbr 11,8-19;
Jedyne potomstwo˙
Mt 1,1; J 8,53-56; Ga 3,14-16; Łk 1,54n; Łk 1,73; Łk 16,22; Ga 4,21-31;
Rz 9-11; Ga 3,28; Rdz 15,1;
ADAM
ADAM I SYNOWIE ADAMA
Sens terminów˙
Rdz 4,1; Rdz 4,25; Rdz 5,1-3n; Tb 8,6; 1Krn 1,1; Hbr 14,1; Iz 6,12;
Za 13,5; 1Krl 8,46; Ps 105,14; Hi 25,6; Ps 8,6; Jr 49,18; Jr 49,33;
Ez 2,1-3; Prz 8,31; Ps 45,3; 1Krl 8,39-42; Ps 33,13; Rdz 11,5; Ps 36,8;
Jr 32,19; Rdz 1,26;
Ku relacji o stworzeniu i upadku Adama˙
Rdz 1-3; Syr 25,24; Mdr 2,24; Ps 51,7; Ez 28,13-19; Rdz 2,10; Rdz 3,22n;

Jr 1,5; Iz 45,9; Rdz 2,7; Ps 90,3; Rdz 3,19; Ps 8,5nn; Rdz 1,26nn;
Rdz 2,19; Ez 28,13; Rdz 2,10-14; Ez 28,16-19; Rdz 3,23n; Ez 16;
Rdz 2,8-3,41; Oz 2,20; Iz 11,6-11; Iz 25,8; Dn 12,2; Rdz 3,15; Dn 7,13;
Adam nasz praojciec˙
Rdz 1; Rdz 5,10;
NOWY ADAM
Ku teologii nowego Adama˙
Dz 17,26; Mt 19,4; 1Tm 2,13n; Mk 1,13; Łk 3,38; Flp 2,6-11;
Ostatni i prawdziwy Adam˙
1Kor 15,45-49; Rz 5,12-21; 1Kor 15,21; Ef 5,25-33; 1Kor 6,16;
Chrześcijanin a pierwszy i drugi Adam˙
Ef 4,22; Kol 3,9n; Hbr 2,5-9; Ps 8,5nn;
ADORACJA
Ez 1,28; Dz 9,4; Hi 42,1-6; Ps 5,8; Rdz 24,48; Ps 95,1-6;
GESTY ADORACJI
Prostracja˙
Sdz 5,27; Iz 51,23; 2Krl 1,13; 1Krn 29,11; Ps 99,1-5; Ps 96,6;
Pocałunek˙
Wj 18,7; 1Sm 10,1; Hi 31,26nn;
Wszystkie gesty kultyczne˙
Pwt 26,10; Ps 22,28nn; Ps 99,5; 2Sm 12,20; Rdz 22,5; 2Krl 17,36; 1Sm 1,3;
2Sm 15,32; Ne 9,6; So 2,1;
BĘDZIESZ CZCIŁ PANA BOGA TWEGO
Tylko Jahwe ma prawo do tego aby był adorowany˙
1Sm 28,14; 1Sm 28,20; Rdz 18,2; Rdz 19,1; Lb 22,31; Joz 5,14; Rdz 23,7;
Rdz 23,12; 2Sm 24,20; 2Krl 2,15; 2Krl 4,37; Pwt 4,19; Wj 34,4; Lb 25,2;
Est 3,2-5; Dn 3,18;
Jezus Chrystus jest Panem˙
1Kor 1,23; Dz 2,36; Flp 2,9nn; Ap 15,4; Mt 28,9; Mt 28,17; Łk 24,52;
Mt 14,33; J 9,38; Mt 2,2; Mt 2,11; Iz 49,7; Ap 19,10; Ap 22,9; Dz 10,25n;
Dz 14,11-18; Ap 13,4-15;
Oddawać cześć w duchu i prawdzie˙
1Tes 5,23; J 4,20-24; 1Kor 3,22n; J 2,19-22; J 3,8; Mt 3,17; Ga 4,4-9;
Ap 21,22; Ap 4,8-10; Ap 15,3;
AMEN
Wyraz zobowiązania się i zgody˙
Jr 28,6; 1Krl 1,36; Jr 11,5; Lb 5,22; Pwt 27,15-26; Ne 5,13; Ne 8,6;
Tb 8,8; Jdt 15,10; 1Krn 16,36; Rz 1,25; Ga 1,5; 2P 3,18; Hbr 13,21;
1Kor 14,16; Ap 5,14; Ap 19,4;
Amen Boga i amen chrześcijan˙
Iz 65,16; 2Kor 1,19n; Mt 5,18; Mt 18,3; J 1,51; J 5,19; Ap 3,14;
2Kor 1,20; Ap 7,12; Ap 22,21;
ANATEMA
STARY TESTAMENT
Lb 21,2n; Joz 6; 1Sm 15; Joz 7; Joz 24,13; Sdz 1,27-35; Joz 16,10;

1Krl 9,16; Sdz 3,1-6; 1Krl 9,21; Pwt 7,1-6; Pwt 13,13-18; Jr 25,9;
Kpł 27,28n; Lb 18,14;
NOWY TESTAMENT
Łk 21,5; Mk 14,71; Dz 23,12; Ga 1,8n; 1Kor 16,22; 1Kor 12,3; Rz 9,3;
ANIOŁOWIE
Hbr 1,14;
STARY TESTAMENT
Aniołowie Jahwe i Anioł Jahwe˙
1Krl 22,19; Iz 6,1n; Hi 5,1; Hi 15,15; Ps 89,6; Dn 4,10; Ps 29,1;
Ps 89,7; Pwt 32,8; Ps 80,2; Ps 99,1; Ez 10,1n; Ps 18,11; Rdz 3,24;
Iz 6,2n; 1Krl 6,23-29; Wj 25,18n; 1Krl 22,19; Ps 148,2; Ne 9,6;
Ps 103,20; Rdz 28,12; Rdz 16,7; Rdz 22,11; Wj 3,2; Sdz 2,1; Rdz 16,13;
1Tm 6,16; Wj 33,20; Mt 1,20-24; Mt 2,13; Mt 2,19; Łk 1,11; Łk 2,9;
Rozwój nauki o aniołach˙
Hi 1,12; Wj 23,20; Ps 78,49; Wj 12,23; 2Sm 24,16n; 2Krl 19,35; Hi 1,6-12;
Hi 2,1-10; Za 3,1n; Tb 12,15; Ap 8,2; Tb 3,17; Ps 91,11; Tb 12,12;
Dn 10,13-21; Ez 40,3n; Za 1,8n; Dn 8,15-19; Dn 9,21n; Tb 3,17; Tb 12,15;
Dn 3,49n; Dn 8,16; Dn 10,13; Dn 10,21; Dn 12,1;
NOWY TESTAMENT
1Tes 4,16; Jud 1,9; Hbr 9,5; Kol 1,16; Ef 1,21;
Aniołowie i Chrystus˙
Mt 4,11; Łk 22,43; Mt 18,10; Mt 22,30; Mt 13,39; Mt 13,14; Łk 15,10;
Mt 23,14; Mt 25,31; J 1,51; Rdz 28,12; Mt 24,31; Mt 13,41n; Hbr 1,6n;
Mt 26,53; Hbr 2,7; Ps 97,7; Ef 1,20n; Ap 5,11n; Ap 7,11n; 1Tes 4,16;
2Tes 1,7; Ap 14,14-17; 1Tm 3,16; 1P 1,12;
Aniołowie i ludzie˙
Łk 1,19; Łk 1,26; Łk 2,9-14; Mt 28,5n; Dz 1,10n; Mt 18,10; Dz 12,15;
Hbr 1,14; Ap 5,8; Ap 8,3; Łk 16,22; Ap 12,1-9; Ap 4,8-11; Tb 12,16;
Joz 5,13n; Dn 10,9; Ap 22,8n; Kol 2,18;
ANTYCHRYST
1J 2,18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; Ap 13,4-18;
STARY TESTAMENT
Iz 51,9n; Ps 74,13n; Ps 89,10n; Iz 27,1; Rdz 3; Ez 38-39; Dn 11,36;
Dn 9,27; Dn 7,8; Dn 7,11-27; Dn 11,40-12,2;
NOWY TESTAMENT
Mk 13,57; Mk 13,21n; Mt 24,11; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; 2Tes 2,4; Dn 11,36;
Dn 2,8-11; Dn 1,7-10; Ap 13,1-18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Ap 3,21;
Ap 17,14;
APOSTOŁOWIE
Mt 10,2; Ap 21,14; Rz 11,13; 2Tes 2,7; 1Kor 9,6; 1Kor 12,28; Ef 4,11;
2Kor 11,5; 2Kor 11,13; 2Kor 12,11; 2Sm 10; Iz 6,8; Jr 1,7; Iz 61,1nn;
Dz 9,2; Dz 28,21n; Dz 11,30; Dz 13,3; Dz 14,26; Dz 15,2; 2Kor 8,23;
J 13,16;
DWUNASTU I APOSTOLAT
Mt 10,2; Łk 6,13;

19. 2Krl 24-25. Miasto Zła˙ Iz 19. Ps 80. Lb 14.4. 1Sm 4-6. Iz 47.15-29.7nn. Jr 50. 1Krl 8.18-22. 1Krl 8.8. 2Krn 36.2. ARKA PRZYMIERZA Pwt 10. Jr 21. Mt 14. 2Tes 3.37.13n.8. Ps 87.11. 1Kor 3. 1Kor 4. Jdt 1. Kol 2.13.5nn. Łk 10.9. 1Kor 1. Mt 19.28.22.3n.15-26.44-52. Rz 3. Paweł jako przypadek jedyny w swym rodzaju˙ 1Tes 3.14-25.1-20. Mt 16. 1Sm 1.10.31-34. Dz 20. BABEL-BABILON Znak Babelu˙ Rdz 11.13n. 1Sm 4.Dwunastu apostołów˙ Mt 4.2. 1Sm 4. ARKA W NADZIEJACH IZRAELA I W NOWYM TESTAMENCIE Jr 3.20.4.29-32.9. Jr 29. 2Tes 3.34. Iz 46. Wj 33.14.7-12.14. Mt 1. Jr 51. J 8. Lb 10.9. 2Tm 1.4. 1Sm 3. Ga 4.4-8. 1Kor 4.7-6.19.2.2. Wj 15. Dz 1. 1Tes 2. 2Sm 7. Wj 34.7-11.21-28.7-10.4-10. Dz 1. Dz 6.1.27-43. Mt 5. Dz 9. Iz 25.24.1-28.10-11.10. Ga 1. Ps 132.1. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO CZYNY Lb 10.25. Kpł 25.4. Dz 10.6-6.1.8. Dz 1. Pwt 31. 1Tes 1. 2Kor 5.12. 1Kor 9. Iz 6. Ap 11. 1Tes 3.5-11.14.7-11. Jr 50.9.3.35.4-8.24-29. 2Sm 6.14. Rz 15.6.17.3.1-9.20.21. Ga 1. Iz 47. Mt 28. Iz 47. Iz 24.1-11.30.2-3. 1Tm 4. Mk 3.44-57.14. Iz 52. Jr 50.1-6. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO SŁOWA Wj 31. Trwałość tajemnicy Babelu˙ . Łk 10. Iz 40. Pwt 33. Iz 13. 1P 5. Lb 12.11. 1J 4. Dz 8.13. 2Kor 1. Lb 27. 1Tes 2.22. 1Kor 9. Mt 18. Ambasador Chrystusa˙ Rz 1.7-14.5.2. Ps 24. Ef 3.1-10. 2Sm 6. 1Kor 11. 1J 2. 1Tm 1. 2Krl 19.23.14. Dz 8. Ga 1-2.10. 2Sm 7. 2Sm 6. Bicz Boży˙ Ha 1. Ap 21.1-5.9.19. Iz 24.1-12.13-16.27.10.13. Wyjście z Babilonu˙ Jr 25. Jr 31. Dn 2-4. Za 5. Jr 25.14. Iz 52.16-17. Jr 51.2. Pwt 31. 1Kor 28.3.10.21nn.1-5.11.2.11. Ez 9-11.4.7. 2Kor 3.26-27. 2Kor 10. Sąd nad Babilonem˙ Iz 21. 1Tes 2.18. Jr 51.18. Iz 10. Kol 1.6.35.20. Wj 25. Jr 51. Iz 14. 1Sm 1. Dz 14.1-6.18.18nn. 1Kor 14.10n.19.9. 2Kor 4. Iz 41. Am 1.18.24.5. Jr 55.40. Iz 48. Mk 6.9-13.12-19.15-16.28.7-18. 1Sm 4. 1Sm 4.15. 2Kor 13. J 1.18.2. Na 2. 1Kor 15. Jr 50. Mt 10. 1Kor 5.10.7.9. Dz 10. Łk 6. Jr 27.11.8n. Jr 29.3-7.16.34. Apostolat a Kościół pierwotny˙ Hbr 3.12.19. 1Tes 2.1-5.16.18. Dz 14.6-13. Dz 9. 2Mch 2. 1Kor 2. Ps 137.12.20nn. 1Tm 5. Iz 45.1.1-21.2-5. 1Sm 6. Iz 61. 1Kor 4.

9-20.7.6. Rdz 1. 1Kor 5. Ez 8. Ps 72. Ps 89.28.3.17n.14-18. Dz 8.9-19.22. Wj 19. Jr 12.1.18n. Ps 58.2.21. J 1. Ap 13.11.5. Hi 21. Rz 5. Rz 4. Hi 21.15.13. . 1P 3. Ps 14.15.8-19. J 18.13.8.31-36. 1P 4. Wj 15. Mdr 2. Iz 25.5-9. Mdr 12. Wj 12. Mt 9. Mk 1. Ps 91.12-14.24. Ap 18.9.13.6. Ez 33. Ez 29. Ps 73.11-27. Mdr 11. Ap 21.5-7.29. Wj 10. Ps 17. Ap 7. Tt 2.5. Iz 51. Na początku˙ Ps 74.28. Ps 109.14. Ap 12. Mdr 16. 2Mch 7.12-18.46. BARANEK BOŻY Sługa Jahwe˙ Jr 11. Ap 5. Ukaranie grzeszników˙ Ps 1.1-11. Ps 94.5-9. BESTIA I BESTIE Narodziny pewnej symboliki˙ Oz 5. Mt 4.3n. So 2.16. Koh 7.5.49.13.33.12.31-35.9. Rdz 1.4n. Dn 14.11. Ps 10.1-20.18. Hi 7. Ap 12. Mdr 4.9.8. Ap 5. 1P 1.10nn.2-5. Jr 51.10.7-8. 1P 1. Hbr 9. 2Tm 2. Rdz 3.10-20. Ap 5. Łk 10. Ap 7. Jr 9.9-12.23-42.12.1-6.17. Ps 91. Ap 19.11-16.42. Ap 6. Jr 49.14. Iz 34. NOWY TESTAMENT Prawdziwa niegodziwość˙ J 7.9n.9.10.7. Hi 9. Koh 8.2.10. Iz 53. Iz 27.22.10. Walka bestii z człowiekiem˙ Wj 7. Na 3.16nn. Ap 6.1P 5.26-8. Baranek niebieski˙ Ap 5. Ap 17. Hbr 9.6-10.7-14.13.14.14-17.16nn. Dn 12. Ap 14.1-12.14. Ga 4. Hbr 9.6.5.1-9. Śmierć bestii˙ Dn 7. Iz 13.28.3.9. Wj 19. Iz 51.22. Ap 22.1-3. Ha 1. Iz 13.3.7.3. Ap 19. Ap 21.12-15.19. Iz 34. Dn 6.4.6.2-12.11n.20-27.13. Mdr 16. Ap 15.10-14. BEZBOŻNIK 2Tes 2.9.16.34.11. Ap 7.7-13.1.14. Baranek Wielkanocny˙ Wj 12. Ap 12.39.9.19.1.7-9. 1P 2.46.6-11.3. Wj 12. Rdz 3. So 2. Jud 1. Ps 36.26. Ap 17.6.16. Ap 19. Ap 18. Mdr 5.7-6.26.37.10. Kpł 26.22. Mdr 16.2. Iz 53.28. Jl 1-2.14.11-13. Jr 15.1-13. J 3. Mdr 13. Iz 24. STARY TESTAMENT Grzesznicy w obliczu Boga˙ Rdz 4.17. J 19.23. Rdz 3. Pwt 28. 2Mch 7.14. J 1. Ap 7.12. J 19. Powołanie grzesznika do zbawienia˙ Dz 2. Mdr 2. Rdz 3.1n. Ps 31. Pwt 4. Ap 19. Mt 11.12.24.5.14. Ps 10. Iz 34. Jr 50. Iz 53. Ap 20.4. Hi 25. Ap 20. Ap 7.19. Ez 18. 2Tes 2.10-14. Pwt 28.21.8-14. Ps 34. Ps 37. J 8.4.21-22.9. Mk 15.15n.9.7. Mdr 3. Mdr 2. 1J 3. Jr 10.23.4. J 19.14. Kpł 17.29. Ap 5. 1P 2. Lb 21.1. Ps 10. Iz 11.19.3-6.6.9. Mk 16. Lb 21.

14.4. Życie jest biegiem J 8. Mdr 4.7. Jr 3. Rdz 16. Kpł 19.17. Łk 2.22.18.14.14.1.18.20. Ap 20. Ga 5.1n. Ap .9.11. Mt 22.30.31. Hbr 12. BLIŹNI STARY TESTAMENT Kpł 19.13-18. Rdz 25. Ga 2.1n.11. 2P 2.2n.20.1nn.24. NOWY TESTAMENT Łk 10.3.15. Ap 7. BIAŁY Koh 9. 1Kor 9. Kpł 19. Pwt 23.2.4. Ps 113.24.26. Łk 10.29.7. Łk 1.2-5.15nn.19-27.3-5n.12.22. Ap 19.25.26. Jr 16. 1J 2.Jud 1.8. Hi 30.4. Hbr 6.4n.34. BEZPŁODNOŚĆ PRZYJĘTA JAKO WYRAZ WOLI BOŻEJ Iz 54. Dn 7. STARY TESTAMENT Kpł 24. 2P 2. 1Kor 7.3-13.29. Iz 55.7.16. Kpł 21. Jr 3.16. Ps 147. Łk 17. Rdz 11. Pnp 1. Ap 4.32. 2Sm 18.2. J 20.3.34-40. Łk 1.1-14. Ap 3.26. Mdr 3. Syr 16.17.16.16.1. Łk 2. Ga 5.7. Dz 10. Pwt 7.1-11. Mt 24.46.21. Rdz 29. BIEG 1Sm 22. Syr 43.16nn. Rdz 29. Pwt 21. 2P 3. Rdz 15. 2Tm 4.1.26-30. Hi 16.który potrafi zaradzić bezpłodności˙ Wj 23. Należy walczyć z tym złem˙ Rdz 16. Ap 19. 1Sm 2. Rz 9. 1Krl 21.8.9. BEZPŁODNOŚĆ DOBROWOLNA Sdz 11.30. Rdz 30.31.1. Jud 1.13n.2.20. Mt 5.9-14. Iz 40.34-48.29.37.1-2.6. 2P 3.11. Łk 1. Wj 22.21.15. Gniew Boży nad grzesznikami˙ Rdz 1.8.27. Dz 20. Pwt 13.7.8.22.16. Jr 23. Rz 13. Łk 23. 2Krl 19.8. Ps 119.29-37.18-24.2-3nn. Rz 4.18.13. Kpł 6. BLUŹNIERSTWO Mt 5.13. Istoty niebieskie Ap 2. Kpł 13.18. Ez 9.3-13.4. 1Sm 8.12.4nn. Rdz 30. Mt 19. Bóg jako Ten .12. Rdz 30. 1. 1Kor 7. Jk 2. 2Tes 3.7.8. Wj 20. Rdz 2.36. 1Kor 9.15. 1Sm 22.7. Łk 24. Ps 51. 1Krl 18.4. 2Tes 2.1. Dz 13.31. Pnp 1.24-27. Wj 20. 2Krl 19. 1J 1.17. Ga 4. Rdz 2.18. Rdz 16.17.9.1-4.37n. Ap 14.3. BEZPŁODNOŚĆ WALKA Z BEZPŁODNOŚCIĄ Bezpłodność jest złem˙ Rdz 15. Pnp 1. Flp 2.15.9.11. Flp 3.9. Byty przemienione Mt 9.14. Iz 1. Bieg słowa Bożego Mdr 18.

Dz 13. BŁĄD Rdz 20. Rdz 24. Iz 9.31. Prz 11. Ap 16.14. 2Mch 10.22.4. Iz 52. 1Sm 13.15. Ap 16.32.13.10-13.9. Iz 53.45. Rdz 9. 2Mch 9.47.8-11n.4-7.5.5.25. 1Tm 1.23.16. 2P 2.17.22. 1J 4.45. Iz 30.5. 1Tm 6. Ps 89.2. 1Tm 1. Rdz 12. Syr 33. Ap 17. Lm 4. 2Krl 19.34.8.27.8.5.1.18.3.36.10. Ap 20.21. Ap 19.26. Rdz 17.16-19.2.6.28. Rdz 15.10.24-28. Rdz 3. 2Mch 9.49.27. Rdz 47. J 7. DZIEJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Rdz 12.10. Jr 23. Ps 72. Ez 35.24. 1J 2. Rdz 17. Iz 63.2-7. J 9. Tt 1. Iz 13.24.17n. 2Tm 3.6.2Mch 8.16.14-17.28. Mt 24.42.20.7-9nn.8.2.18.1.11. Rdz 24.50n.1-3.12.9.19. Łk 23. Mdr 14. Syr 7.13.6. Dz 7.35. Syr 3.25. Rz 4.8. Tt 2.9-11.1. SŁOWNICTWO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 1Sm 25.13-16. Kpł 4. Rdz 27. Ps 65. Rdz 3. Pwt 13.26.15.26. Ez 13.7. Rdz 27.24.20.10.28.13.32. Syr 40.8. Jk 5.11.11. Ap 20.20. Łk 15. Mt 27.31n.25.10. Ap 13. Błogosławieństwo i przymierze Wj 23. Mt 22. Iz 44.20. Ez 34. 2Krl 19. Ap 20. Ps 37.21.17. Mi 3. Ez 36.1.6.24.1-14.34. Rt 4.8-10. Hi 29. Jr 20. Hi 1. Hi 3.39. Am 2.17. STARY TESTAMENT Pwt 13.4.5. 2J 7.22-31. J 19.10. 1P 2.8. 2P 2. Dn 11. Rdz 15. Mt 5.11. 1Sm 25.11. Syr 4.14.3. Ba 4.3.9-40. Rdz 1. Mk 15. Ef 4. 2P 2. Ps 37. Jk 1.31-36. Joz 28. 2Krl 2. Hi 12. Mt 12.29.5.28-29.26-3.12. Kpł 4.17.15. Rdz 12. Dz 13. Dz 7.7nn.10.6. Prz 12. J 7.41.37.16. J 8.22.12.2.19. . Mt 24.15.15-18. Mt 12.7. Łk 1.13. Mk 14.12.29.6-11.51n. 1Tm 1. 2Tm 3.9.17.14.7-10.6.14.20.6. Ap 12. 2Tes 2. Ez 14. 2Kor 6.25.1-6. Ef 4. 1Kor 15. Oz 9.26.59.6.64.10-12. Syr 39. Rdz 27.5. Prz 10. Ez 33.42.32. 2P 2. Rdz 14. NOWY TESTAMENT J 8.5. Syr 2.33.20. Rdz 48.3. Kpł 4. Od czasów Abrahama Rdz 1. Rz 2. 1Sm 30. Ez 35. Mt 12. Mdr 13. Ml 3.14-27. Ps 26. Rdz 9.24. Pwt 33.3. Ne 9. J 10.4. Rdz 13. Rdz 49.28. Ez 44. Joz 24. Prz 10. Łk 1.13nn. Dn 7.63n.11. Dz 3. Błogosławić 2Krl 4. Kpł 4.26. Dn 9. Mdr 12. Rdz 33. Prz 28.6-9. Wj 18. Rdz 49.26. Jdt 13.5. Błogosławieństwo patriarchów Rdz 12.25. 2Krl 19. Dz 7. Rdz 49. Mdr 5. Dz 18. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOGACTWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Błogosławieństwo Łk 24. NOWY TESTAMENT J 14.20. Ez 13. Prz 11. Rdz 17.16. Błogosławiony Sdz 5.14.27. Jdt 13. 1Kor 2. Ez 34. 1Kor 6.14. Oz 4. Rdz 14.1. Dn 7.

Prz 8.16.38. Łk 12. Łk 4. Pwt 11. Ef 1. Ap 5. Pwt 32. Mt 19. Iz 8. Jr 20. Mdr 7. Prz 18.25. Iz 6. Błogosławieństwo w formie pieśni Ps 31. 1Kor 10. Pnp 8. OD LUDZKIEGO STRACHU DO BOJAŹNI BOŻEJ .11. Łk 12.21. Syr 13.23.3. 1Krl 3. Łk 16. Dz 10.45n. ILUZJE I NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTW Prz 21.12. Jk 5. Prz 10. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W CHRYSTUSIE Rz 8.15-19.19.33.22. Łk 1. Ap 3.24.17.19. Który idzie Mt 21.24.8. Ps 103. Pwt 28. Jr 5.14.11. J 4.7n.43.38.5. Ps 16.9.23. Ef 5. Pwt 17.8.13. Dz 20.15.6. Ap 31. Ap 2.1-12.6. Pwt 28.9. Ps 23.23.46n. Rdz 49.9.16. BÓG ALBO PIENIĄDZE Łk 6.4-9.28.32.5. Koh 6. Prz 2. Pwt 8.9.20. Jr 9.22.11. 2Kor 9. Ne 9. Kol 3. Syr 4. Oz 2. 1Kor 1. 1Tm 6.15.7. Ps 23. Mt 13. Ga 3.10. Rdz 49.7.4. Rdz 30.15. Mt 13. Dz 10.17.11. Prz 3. Mt 14. Prz 28.14-19.57. Mt 6. Łk 19.2.20.37. Hi 28.12n.88.2. Dn 3.35.4. Ap 7. Prz 23. Mt 19.21. Łk 1. Iz 2.8. Rdz 13. Ps 73. Ez 16.26. Ps 49.15-21. 1J 2. Ef 2.13. Ps 124. Ps 52. Prz 24. Syr 30. J 3.15.8-11.7.39.7.17.21n. Mt 16. Prz 22. 2Kor 9.18.11. J 7.24-29.17.9.5. Bóg jako dawca bogactw 1Kor 1. Kielich błogosławieństwa Mt 14. Pwt 8. Iz 28.35. Ps 36. Błogosławiony.10. Łk 16.14n. Łk 2.19.27nn. Dz 5.13. Mt 19. Prz 11.21nn. Prz 12.10. 2Kor 6.17. 2Kor 8. Oz 13.53. J 6. Dz 11.9.18.11.3.18. Łk 16.10. Rz 1. BOJAŹŃ BOŻA Jr 6. Jr 12.14.25.42.16nn. Błogosławieństwo Ducha Świętego Łk 24. Łk 1. Rz 8.12.33.32. Hi 31. Prz 10.30.12nn. Mk 13.45. Łk 24. Rz 5.1-5.18.9. Kpł 25. Bogactwo jako dar Boży Ps 37.8. Bogactwo jako dobro względne i drugorzędne Prz 15.11. BOGACTWO Mt 13. J 6. Prz 16. Dz 2.11nn. Łk 1.8. Iz 36.35.44.25. Oz 12.Prorocy i błogosławieństwo Iz 55.28. Prz 30.5. Rz 8. 2Kor 8.8nn. Prz 21.1.7.17.9n.24. Rdz 26.20.33.4. Prz 11.34.27. Mt 26.22.10.25.68. Ps 78. Łk 14. Pwt 16. Iz 5.51-53.16. Hi 15.1.27n. Mt 15. Mt 19. Koh 5.10n. Pwt 31.4.9.12. Łk 12.6. Wspieranie ubogich Mt 27.7-10. Wj 16.20. Kpł 26.8-15.15.8.9. Prz 20. Iz 61.7.8. J 4. Łk 22. 2Kor 10.16-38. Łk 6. 2Kor 9. 1Kor 3.14.15. Ps 34. Dz 1. BÓG UBOGACA SWYCH WYBRANYCH 2Kor 32. Prz 22.

Iz 2.13.1.20nn. Ps 91. Wj 19.21. Ef 5. Łk 1. 2Kor 7.30.13.10.6.1.1n. Ps 18. Ps 23.14. Wj 3. Iz 43.10.2.16. Oz 2. Rz 3. Sdz 6. Sdz 8. Mk 6. Iz 41.34n.26. Wj 3.28. Jr 2.21.22. Sdz 5.19. 1J 3. Iz 40.7. Iz 49.10.1. Oz 11. Kol 3.4. Ps 84. Ez 3. Oz 2.21.18.5.7. Łk 5. Iz 44.2. Prz 1.43.6.16n. Dn 6. Sdz 6.18. Ps 121.5.3. Iz 37. Ez 36. Mi 7.1.53. Ps 2. Rdz 28.1.15. Wj 33.3. Iz 7. 2Krl 2. Łk 23.13.12.24.1.15.19. Ps 144.36n.26-31. Rz 8. Wj 3. Iz 1.23.34. Wj 3.11. Ap 11.51.50.2. Iz 57.6-8. 2Krl 5. 2Krl 19.9. Jr 5.24. Iz 57.3.16.10-13n. Dz 10.11.15. Ap 6. Rdz 35. Joz 8.6. Rdz 16.1. Mk 6.40.4.1.2. Wj 3. Jk 5. Łk 18. 2Sm 23.5.1. 1Sm 26. Lb 23.22n.3. Iz 31. STARY TESTAMENT BÓG JAKO PIERWSZY Rdz 1.18. Ez 34.11.11-20.8.3.17. J 1.16.1. Ps 111.1-15. BÓG Hbr 1. Mdr 5. BOJAŹŃ BOŻA A ZAUFANIE BOGU Sdz 6. Jahwe Wj 3. NAZWY NADAWANE BOGU PRZEZ CZŁOWIEKA Rdz 49. Jr 2. 1J 4.17. Iz 40. Łk 23. Wj 3. Iz 6. 1Krl 19.13.4. Rdz 3. Lb 21. Iz 41.22.20.7.1-2.23.21. . BOJAŹŃ BOŻA A RELIGIA Pwt 6. Wj 33. Wj 34.2.12.19. Dn 10.18.1.1.23n. Mt 28.19nn.1-7.9.7n.23.1-7. Ps 89. Rdz 48.25-34. EL.7-10. J 1. Iz 40. Kpł 20. Oz 11. Rdz 17. Łk 1. Iz 48. Rdz 2. Łk 12.9.6.7.5-13. Rdz 35. Ps 23.2-8.6. Ps 139. Rdz 40.18.18. Iz 2.2. 2Krl 1. Iz 44. Wj 33. Am 2. 1Krl 18.4. Ps 27.8.16. Rdz 31. Ps 112.7. Iz 5.32. Łk 7. Wj 23.19. Iz 43. Pwt 20.6.Wj 20. Bogiem jestem a nie człowiekiem Oz 11.1. Iz 43. Ps 128.3. Syr 1.30.12. BOJAŹŃ KARY BOŻEJ Wj 20.15.10. Mt 10.15. Am 3. BÓG O SOBIE SAMYM Bóg żywy 1Sm 17. Nie będziesz miał Bogów obok mnie Wj 20. Wj 3. Rdz 15.7. Wj 18.10. Iz 6. Łk 1. Mt 6.15.11.18-23.3.2.36. Wj 6.26. 1Krl 17.10. Rdz 16.5nn. Pwt 3.4.50.19.42. Ez 2. Ja jestem Bogiem zazdrosnym Wj 20.1.3.22. 1Sm 17.19.15n.1.2-5. Sdz 11. 1Krl 18. Wj 15. ELOHIM JAHWE EL Rdz 14. Ps 18. Iz 11. Lb 23. Iz 43.6. Dz 2. Pwt 6.4n. Jr 1. Pwt 7. Rdz 7. Ps 18.25. Łk 5. Iz 41.17.1. Rdz 31. Rdz 26. Bóg święty Am 4.2.7. Iz 48.3. Ps 103.4.32.14.3.

BRAMA Hi 31. Pwt 15. J 14. Ps 100.32.29.27. Rdz 1-2.19.16.32. Rdz 28.32.10.4nn.16.21-25.3. J 14. Mi 2. Mk 6. Rz 5.18. Bóg jest miłością 1J 4. Ps 107. 2Kor 3.6.23. Am 1.14-15.3. Żyd Hbr 1. Ef 1.12-27.6.6.21n.24.18. Tt 3.13. 2Sm 19.22.12.8. Pwt 2. Ez 8-11.17. Ps 122. Hi 5.11. Ez 48. Iz 63. Iz 60.19.10.24. J 14. Łk 12. Rz 4.1-6. Mt 7.5. Pwt 28.7. J 3.3. Rz 3. Ef 3.15.18.6. Mt 25.17.8. Rz 4. Mt 25.10.31. Jr 7.13. Dz 2. Mt 22. 2Kor 4.27.19. OBJAWIENIE BOGA PRAWDZIWEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1. Rdz 13. Iz 33.8n. Dz 5. Hi 13. J 8. 2Kor 4. J 4. NOWY TESTAMENT J 1.21. Rdz 22. Pwt 1.23. Mk 12. Za 8. Iz 26. J 10.54n.34.26.19. 1Tes 1.4.10.50.30nn.56. Mi 6. Rz 1.52-57.12. Kol 1. Prz 22. Iz 1. J 1.17.16.4. Ps 15.24.20.1-5.22. który szuka Boga po omacku Dz 17.10. Hbr 1.19.18. Rdz 4.11. Ps 147.15. Mt 11. Ga 4. Ef 2.6. Wj 34.3. Za 2.4.27. Ps 69. Ml 3.18. Mt 6.7.4. Wj 34.17. 1Kor 1.51.18. 1Krl 22. Iz 22. Rt 4.6.6n.2. Pwt 6. 2Kor 11. 1Mch 12.27.19. Dz 7. Dz 14. Rz 5.1.1. Rdz 22. Ap 22.13. 2Krl 9. Lb 6. Ps 9. J 17. Ps 118. CHWAŁA BOŻA NA OBLICZU CHRYSTUSA Rz 8.40. 2Sm 1. BRAMA DO NIEBA Ps 78.25. J 16.2.13.6-8.4. 1Kor 16.10. Kol 2.2.26. J 15.4.18. STARY TESTAMENT BRAMA DO MIASTA Wj 20.31.7.21-25.18. Łk 13. 1J 4. Mk 1.15. J 5.32. Ap 3.7. Mt 16. J 1. J 8. 1J 8. 1J 4.10. Prz 24.32. Ap 1. 2Sm 15.9. J 20. Iz 21.16.1-11. 1J 4.7-9.9.16n. Kpł 10.14. Pnp 8.2.9.24-25. Mt 25.11. Dla poganina.9-11.9.NOWY TESTAMENT DOSTĘP DO BOGA W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rdz 8. J 14.9.19.21. BÓG JEST DUCHEM Mk 1. 1Krl 20. Mt 3.10. Dz 2.13. Braterstwo w przymierzu .21. J 10.36-39. Ap 21.29. Mt 16.37. BRAT Rdz 4.31. Łk 10.30. Hi 29. Ef 3. 2Krn 31.12n. Rz 1. Iz 38.18. Ef 2.6. BÓG PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA Rz 15. J 14.10. J 5. Hbr 10. STARY TESTAMENT KU POWSZECHNEMU BRATERSTWU Na początku Dz 17.

16.9.5-10. Łk 22.3.9.7. Jr 24.15.2-6.6.22. Hi 6. Jr 11. Oz 2. Ap 12.15n.12-16. 1Kor 3.38.18. Ga 5.19-22. Nowa budowla Ap 21. Kol 1. Iz 28.14-21.14-17.15.2.1. Ps 127. BUDOWAĆ BUDOWANIE DAWNEGO IZRAELA Zakładanie rodziny i wznoszenie budowli Rdz 8.18n.16.1.9-12. Iz 9. Mt 28.1-4. Rz 14.6.11. Za 4. J 1. Rdz 30.6n.15nn. Ap 21.9.8.1-9. Prz 17.25-32. Rdz 2. Iz 11. 1Kor 12. Iz 44. Ps 118. Jr 1. Ku pojednaniu skłóconych braci Ps 133.19.1. Kol 2. Jud 1.12-14. NOWY FUNDAMENT Iz 28. 2Sm 7.10. Hi 19. 2Kor 11. Hbr 2.10. Ku braterstwu doskonałemu 1Kor 5.10. Pwt 23. Ci. Iz 7. 1Kor 3.6. Budować i burzyć Pwt 14. 1Kor 8. 2Kor 12.8. Jr 9.11-15. J 2.22. Jr 30.12. J 3. Rdz 9.13. Iz 2.40.10. Ciało.20. Jr 3.13. Mt 21. Ef 4. Rdz 11.4.3.10.12.29. Ga 2.11.12-27.44n.9. So 2.2.11.11-18. Mt 25. Jr 24.10.11.6.19-21. Iz 49. BURZA .17. 1Kor 14. Ap 21. Mi 2.13n. Społeczność braci w Chrystusie Mt 5.11.17. Jr 7. Prz 18. BUDOWANIE CIAŁA CHRYSTUSA Zbuduję kościół mój Mt 16. Rdz 3. Am 3. Jr 31.1-9. 1J 2.2. Rdz 9.2-4.18. 1P 5. Jr 12. Jr 24. Jr 1. Iz 66.18.1n. Oz 4. Ef 4.4nn.17.7-29. Miłość braterska 1P 1.7.6-10. Pwt 15.15.10. Mt 12. Dz 28.19.3. Rdz 38.10. Iz 63.12. 1Krl 11.26.9n.18nn. Mt 18.17. 1P 2.28-32.16.4.22n.Kpł 19. Za 9.11-16. Mt 21.1. NOWY TESTAMENT WSZYSCY BRAĆMI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Pierworodny między wielu braćmi Rz 8. Iz 58. Ps 69.4n.10-15. 1Krl 12. Rz 15. Syr 25.19-23.17.24. Mt 5. Ga 3.7. Ml 2.31n. Dz 14. Ez 37.28. Iz 2.26. 1Kor 3. Ef 2.29. Rdz 16. 1Kor 9.10-17.38. Rdz 4. Rdz 45.3nn.8. Jr 12. 1Tes 5.2.11. Rdz 33. J 1. Rz 8.1. Rz 15. Iz 30.11. Rdz 33.3.12. Za 6. Rdz 13.22.18nn.18. Mi 7.47. Jr 42.1-8.21-26.13. 1J 3.13nn. Pwt 25. Am 1.17. 2Kor 10.18. Syr 7.8. Ag 1.2n. Mt 21. J 20. 1J 3. którzy budują Ef 2.19. 2Kor 8-9. Łk 15.13.17n. które się buduje Ef 4. Jr 31. Prz 19.8.20. Lb 20. 2Kor 13.12.8. Za 7.46-50.26. Ap 19. 1Kor 3.20. Jr 31.

Ef 4.19-22. Ez 10. Jl 3.5. Wj 20.27n. Pwt 8. Ef 4. Pwt 24.18. Dz 11. Ez 3.1.16. Ap 8. CHARYZMATY W KOŚCIELE 1Kor 12-14. Ps 10.4n.5-6.15.8.2.8nn. Rz 5. 1Kor 10. 1Krl 19. 1Kor 12.5.6. Burza wyrazem gniewu Bożego 1Krl 18. 1Kor 14. 1Kor 12. Rz 8. 1Kor 14. Wj 9. Dz 10. Hi 38. Rz 8.11-12. Prz 27.15.3.10.27nn. 1Kor 14. Am 2. Dz 8. 1Kor 12.11. Ha 2. Ps 97. Iz 33. Dz 21.4nn.12.11-12.7-10. 1Tm 4. 1Tes 5.5. Rz 5.4. 1Kor 1.6.8n. Prz 28.10n.32.3.11-17. Mi 2.21.18. J 12.14. 1Kor 12.28-32. Dz 7. 1Krl 21.5.17. Ef 1.39nn.22. Dz 13. 1Kor 12. Ap 4. Hi 38.12.23.16.23. Iz 1.7. Łk 9.15n.1nn.16. 1Tes 5.11-12.1-25. Rdz 7. Jr 22. ODCZUCIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO 1Krl 22.34. CHARYZMATY Rdz 11.13. Sdz 5.6.19n.54n.17.1-6.20. Jedność i różnorodność charyzmatów 1Kor 12. Am 5.13.1-4. Burza jako oznaka majestatu Bożego Jr 51.31-14.2-5. Mi 3.19. Dz 2. Ga 2. Dz 6. Dz 4.1-4.3. 2Tm 1. CHCIWOŚĆ STARY TESTAMENT Przejawy i skutki Syr 26. Syr 14.17.4. Am 8. 1P 4. Iz 30.28nn. 1Krl 18.Interpretacja pogańska Ps 18.29nn. Rdz 3.4.32. Koh 4. Ha 3. W Dziejach Apostolskich Dz 2.23. 1Kor 12. Wj 22.26-38. Ps 77. Dz 19.6. Rz 12.1-5. 1P 4. Ez 1.11nn.8-4.44. Syr 27.8-11.6.9.1n. 1Tm 1. Ga 3. Pwt 5. Ps 18.11. Dz 2.55.4. Religijne znaczenie chciwości Ez 34.27.17. Mi 2.7.6-16. 1Kor 14.28.8nn.5.26n.3. Hi 36. Ap 11.28.6.5n.31.1.15-21. Ez 36. 1Kor 12. Ps 135. Podział charyzmatów 1Kor 12. Iz 5.5nn.34-38.3.10-21.19. Iz 5. Prz 28. 1Tm 4. 1Kor 14. Mt 4.12. 1Kor 12.24n. Mi 7.6nn. 1Kor 12.8. 1Kor 12. W Kościołach założonych przez Pawła 1Tes 1. Tt 2. Koh 6.2.6. Wj 20. Dz 2.29-37. Prz 23.33. 2Kor 12.1.3. Dz 8. 2Krl 4. Ap 10.5. . Jr 22.2. Wj 19.17. Rz 6. 1Sm 8. Charyzmaty a władza kościelna 1J 4.16-19.15. Lb 11. Dz 15.1.29.11. Lb 11.10. Ez 22. Dz 2. 1P 4. Iz 11. Ap 16. 1Kor 14.8.4.13-34.28.11.1. Ef 4.29-27. Ne 5.7. Zasady korzystania z charyzmatów 1J 4. Dz 2.2.10. 1Kor 2.6-16. Iz 4.7.13n. Ef 4. Ps 29.3-16. Mk 3.4.23.

1Tm 3.6. 1Tm 6. Prz 12. 1Tm 6. Prz 4.19. Mk 4. Lm 2. Łk 11.7.16n.16. Wj 12. Mt 15. Kpł 23.14.37.20.8.20.5.11n. Mt 11. Ps 107.6.9-10. Lb 18. Koh 9. 1Kor 6.10. Łk 15-21. Ef 2.5. ULECZENIE 2Krl 20. 2Kor 8.16-19.11. Ps 38.20-26.25.11.8.19. Tb 11. Mt 26. Ef 4.21-24. Ef 5. Syr 15.12. Dz 2.17. Hi 19. . Syr 24.7n.11. Tt 1. CHOROBA-ULECZENIE 1Kor 11. Rz 1. Am 4.6.1nn.1-6.21n.11.5. Flp 2.2.5. Ps 6.35. Łk 12.12. Ps 41.4. Rz 1. Mt 14. 2Krl 4.18.5n.42nn.11.6-14. Jud 1. Ps 78.14. J 6.21. 2Kor 6.17.4n.15. J 13.11.48. Wj 34. 1Kor 9. Łk 11.3-5. Rdz 2.24. 2Sm 4. Rdz 18. 1Kor 9. Wj 25. Mk 14. 2P 1. Wj 12.17. Prz 22.16-22. Mk 6. Kpł 24.35-47.5. Wj 12.19-22.16.4. Kol 3.1-4.22. 1J 2.7. Łk 16.19. Rdz 3.16. Ez 4.35.11. Wj 23. CHLEB CODZIENNY W życiu potocznym Ps 42.12.34. Hi 16. Ps 39. Pwt 28.11.3. Iz 30.47. 2Kor 12. Mt 4. J 6. Tb 4.19. Rdz 9. Lm 1.5. Chleb jako dar Boży Rdz 1. Dz 20.1-6.19.19. Wj 4. Jr 5.11. Kol 3. Rdz 3.7.29.11. Pwt 28. 2P 2. Łk 6. 2Tm 3. Ga 5.6. 2Tm 2. 1Tes 2.3. Wj 12. Znaczenie religijne Kol 3.2. Wj 23. Mdr 7. Pwt 8.7.15.17.18.20. Chleb pierwocin Kpł 23.10n. Ps 132.1. 2P 2.14.5n.6.17.2.19.9-12. Tb 11. Prz 9. 1Krl 1. Mt 6.19.12.17. Ps 88. Ps 32. 1Kor 5. Ez 18. Ps 102.16. Ps 37.49-58.1-8. 2Kor 9.10-18. Ef 5.15.20. Syr 38.42. Rz 1. Iz 1. 2Krl 19. 1P 2.3. CHLEB Ps 104.10.9. Wj 34. Wj 12.23-30.33-34.2.11. Łk 6.7. Koh 12.20.6. Łk 13n.9. J 6. Ps 38. Iz 55.27nn. 2Kor 11. Tb 12.25.15. Łk 11. 1Tes 4. Iz 53. J 17.17.23-26. Rz 6.11n.23.39. Pwt 28.3. J 12. Iz 30.16. Łk 22. Mt 6.15. Rdz 28. Hi 31.22.5.16.18. 1Kor 11.19-26. Łk 6. Tt 2. Wj 9.3. STARY TESTAMENT CHOROBA Ps 38.25.30. Rdz 14.30.1-12.13.12.36. Mk 8. 1Kor 5.10. Prz 31. Flp 4. Iz 58. CHLEB KTÓRYM JEST SŁOWO Am 8. J 6.2-3.23. Rdz 27. Ps 80.12. 1Tes 2. Łk 16. 1Kor 10.12nn. 2Sm 24.5.29. Łk 14. Jk 5.3. Sdz 13. ROLA CHLEBA W KULCIE 1Krl 7.15nn. Łk 12.5-9.22. 2Krn 3. J 9.9. Mt 6.20. Wj 23. Mk 10.34.18.44.8. 1Kor 9. Tt 1.2-6. Ps 39. Ps 91. Łk 20. Ps 102.4. Mk 6.7. Ps 39.9.4. 1Tm 3.29.14n. Ez 44.15.25.17.9. 1Kor 10. Wj 23.16.1.13. Jr 31. 2P 3.10. 2Kor 9. Hi 2.9n.NOWY TESTAMENT Przejawy i skutki Mk 7.22. Jk 4. Rz 1. Ez 18.7. Kpł 2.5n. Mt 14.32n.16. Jr 8. Mt 6.11.28-32.27. Dz 20. Pwt 34.

Ga 1.3. 2Krl 5. J 20.16.36. Lb 12. J 9. Mt 9. 2Krl 8.Syr 38. Dz 1.23. Łk 13. Lb 19. ani kronika.39. APOSTOŁOWIE I KOŚCIÓŁ A CHOROBA Mt 11.21. rozpoznanie.35.7nn. Iz 53. Pwt 32.9.1.4. J 5. J 20. Łk 1.21n. 1Kor 15. 2Krl 4.7. Łk 6.24.28.11.8nn. J 20. Iz 53. Dz 28. Łk 24.15-18. Łk 24.14-18. Mk 16.64.12-17. Mt 25.16.17-24.12.4. Dz 14.1-23. Różnorodne ukazywania się Chrystusa 1Kor 15. Dn 12. 1Tm 3. J 21.34. 1Kor 9.5.1-12.24. którzy nie widzieli a uwierzyli.16. Tt 3. J 20. Łk 24. Mt 28. Mk 16.26. Dz 22. 2Krn 16. Mt 26.17.12n. Łk 17. Iz 35.44-49.3.4n.1nn. Hbr 9. Szczęśliwi. Mk 16.19-26.48. Za 2.7.5.6.5n.2-6. 2Krl 1. J 21.36. Wj 15. Ps 102.10.26. Łk 1.14nn. Rdz 18. Ps 51.19-20.10. Dz 8. J 20.16. Syr 38. Tt 2. J 5.9.19-29.1. Łk 24. Mt 28.1.15.34.1-5. Dz 9. Kpł 13.9.22. Ez 36. Iz 25.2.24-28. Dz 27.1-9.5.13. Łk 24. Ga 4. Pwt 23.13. Ps 38. Mt 8. J 12.13. Ukazanie się Pawłowi stanowi osobne zagadnienie Ga 1. CHRZEST STARY TESTAMENT I JUDAIZM Funkcja oczyszczająca wody jest bardzo często uwydatniana w Starym Testamencie 1P 3.1-13.28.13.15n.20. Dz 16. Kol 3.35. 1Krl 17.16-20. J 14. 2Kor 4. Iz 65.4. CHRYSTOFONIA Ukazywania się stanowią w Biblii Mt 1-2. J 20.9-11. J 20-21. Mt 28. Dz 23. Mt 28. 1Kor 12. posłannictwo Łk 24. Jk 5.15. NOWY TESTAMENT JEZUS A CHOROBA J 9.12.2n. 2Kor 1. Dz 7.33-50. Tb 3. Dz 9. 1Kor 15. Ps 88. Dz 26. Kol 1. 1J 3.9. Mt 28. Ez 47. Mk 16. Ps 41. Ap 22. Mt 8.4. Wydarzenia i język.15.4. CHRZEST JANA .40.17n. Mt 17.15n.28-30.8nn. Dz 18.15. Kpł 14.14.17. Mk 9.1n. Mt 20. Ani apokalipsa. Mt 14. 2Kor 12.2.18-37. J 1.4.2. Mt 11.12n.41.20n. Ps 88.10n. Łk 2. Mk 2. 1Krn 21. 1P 5.23. Mk 10.9.1. Mk 6. Mk 16. Mk 2.16.8.12n.28. Mt 28.18.52. Mt 8.49. Dz 2.16. J 20.22.5. Mt 8. J 20. Inicjatywa. Łk 24.9. Łk 24.12. Mt 23.17.22-27.11-18. Oz 6. Ps 6.32nn. Mk 16.1-4.12.25-29. Mt 9. Łk 24.1-9.4n.55.45.9.19. Dz 9. Ga 1. Ps 38.2nn.13. 1Krl 14. Judaizm z czasów po niewoli mnoży obmycia Mk 7.29. Mt 15.17. Łk 24. Mk 16. Ga 1.13-35. Syr 38. Joz 5.9. Za 3. Rz 1. Mk 16.9nn. Za 13. J 20.5. Mt 28. 1Kor 10.9-10.3-19.7-10. 2Krl 4. Dn 8.19. Łk 24.37.49nn. Mk 1.17.2. Rz 6.1. Dz 3.6-10.11. Ps 51.9.11-13n. Mk 5. 1Kor 12.2-10.8n. Łk 24.4.

Rz 10.30.34. Iz 52.17. Ps 97.5.13.11.11. Dz 2. J 9.6.18-21.20.16. J 1.22.3.5. 1Krl 8.29. Ef 1. Łk 3.3.8.1-17.2.15.22n. Wj 40. Hbr 12. 1P 1. Rz 8.38.18.1-6. Mt 4.23.25-32.44-48. Wj 33. Iz 8. 2Kor 3. Ez 39.8. Dz 11. Flp 1. 1P 5. Ef 2. Mk 10. Łk 3.22. Ha 2.10.21-29. Ps 8. Ef 4.6-8. Ukazywanie się chwały Jahwe Wj 16.18. Wj 29. Ap 21.Mt 3.22nn. Ga 3. Chwała eschatologiczna Mk 8.11. Wj 40. J 5. Lb 22.10.17n. Rdz 45.14.21.13.13. 1Kor 1. 1J 5. Iz 17. Ba 5.1. Iz 44. Prz 29.14n. Ez 9-11. Mk 3.38.10nn.35. Rz 6. Wj 29.21n. Dz 19.19. Hi 29.14.29. Rz 8.1. Rz 8. Ef 5. 1Kor 6. Ps 51. Kpł 9. Łk 3.18. Ag 2.13. J 3.11.6-8. J 3. 1Kor 6. 1Tes 2.2.5.1. Iz 60. Mt 28. Ef 4. Rz 8.16.10-14. Iz 61.12. Dz 1.50. J 19. Tt 3. Mt 6.1n. Iz 60. Chwała wielkanocna . 1Kor 10. Rz 13. 1Kor 6. Prz 3.9.6.4.3.4n.17. J 1. Dz 16. Mt 24. Ga 4. Ef 1.30.14. Iz 62. Tt 3.3.6.28.1-25.38. Dz 8.43.6.39.7.5n.22-25. Iz 6. Dz 10.14n.2.1-4.9-14.38. J 12. 1P 3.3n.3.7.12n.16.21-29.24. Wj 24. CHWAŁA JAHWE Wielkie dzieła Boże Lb 14. Iz 21.40. Wj 16. Mt 3. Ez 39.11.11-22. Iz 11.23n. Rz 8. Ps 62.3n. Wj 34.8-14.14.17. Ef 2. Ef 4.3.1n.16. Kol 3. 2Krn 17. Dz 1. Mk 1.4. Iz 62. Dz 7. Kol 1. 1Sm 4.4.11.1-13.41. Ag 2. Jr 48.9.15nn.16.3-9. Dz 8. Lb 16. CHRZEST CHRZEŚCIJANINA Chrzest w wodzie i Duchu Mt 3. UJEMNA OCENA LUDZKIEJ CHWAŁY Ps 49.24. Wj 14.17.9.29.7. Ga 2.5nn. Mk 16.5. Ef 2. 2Kor 1.46. Iz 60. Ef 2.18.18-21. 2Kor 4.24n. Iz 35. Hi 19.6. Ga 3. 1P 5.36. Kpł 9.6.36nn.5. Lb 20.5.6. Ps 102. Kol 2. 2Kor 3. Lb 14. CHRZEST JEZUSA Mt 3.3. Ga 4.18n.1nn.21.23. Wierność wymagana od ochrzczonego J 3. Rz 10.1.2.7-9. Ga 6. Łk 12. 1J 3.19. Iz 40. Mt 25.17. Ps 97. Pwt 5. Iz 35.30. 2Kor 4.16n. 1Krl 3.2. Rz 6. Iz 16.1. Ochrzczeni a trzy osoby Boskie Dz 2. CHWAŁA CHWAŁA W OGÓLNOŚCI Rdz 13. 1Krn 29.2. Rz 6.30n. 1Kor 2.38. Hbr 6. Wj 28. Ez 11.13. 1Kor 12. 2Kor 1.22.5.8.19.32. Iz 66.38-41.23nn.12nn. Tt 2.26nn. Ef 5. Iz 49.45. Ps 73.48.9. Dz 19.3.19. Wj 28. Ps 29. 1Kor 6.15. Ez 36.13n.31. Prz 20. CHWAŁA CHRYSTUSA Hbr 1.27-28. 1Kor 15.3nn.19.33. Dz 10. Dz 11. Nawrócenie i wiara chrzczonego Dz 16. Mt 28.7.34n.5. Iz 42.

Dz 22. J 1. Jl 3. J 16.25-29.1n.7.15n. Jud 1.24.47.10n.6.48. Rz 4.22.1nn. 1P 4.3n. J 14. J 14. Lb 27.8.2.5.55. Ap 15. Ga 1. 1P 4.6.7.16. Rdz 2. Ef 5.17.22.26.35. Rz 9.1-3. Ps 38.14.24.26. J 17. 1Kor 3. Ef 6. Łk 2.14.7-8. Syr 40. J 13.31. Ef 2.3. Hbr 12. Osoba cielesna Rdz 6. J 6.26. Jk 2.3.5.5.14. Ps 106.7.Łk 24. Ps 136. 1P 4. J 1.1.53-58.27. Mt 5. Rz 16.23. Ga 6. J 12.12nn. J 19. J 6.54. Grzeszna ufność pokładana w ciele Iz 31. Jk 1. Hi 10. 1Kor 2. Ga 1.19.21. Ap 7.15.3.24. Rdz 2. 1Kor 6.14n. Ap 12. J 7. J 15.14.29.7.5.41.1-3.18.40.10. Ps 57. 2Kor 4.9-11.3.11. Łk 9. Ps 57.1.2. 2Kor 1.18.34-36. Kol 2.19.26. Ap 15. 2Kor 1.5. Ef 5.15.7.15.4.15n. Kol 3.27. Hbr 13.63. Dz 2. Ez 36. J 8.24. Rdz 2.5. Koh 4. Rdz 37.20. Hbr 2. J 17. Mk 13. Dz 13. J 8.5.5nn. J 8. J 10. OPIEWANIE CHWAŁY Ps 147.12. Chwała posługi ziemskiej i męka Chrystusa Łk 1. Ps 84. J 5.8. J 1. Mk 2. J 12. 1J 4. Łk 24. 2Kor 10. J 18. Dz 11.9. Ef 3.17.4. Syr 36. Ps 145. J 21. Hbr 5. J 1. 2Kor 5.18. Jr 1. Iz 40. CIAŁO CIAŁO . Hi 14.5.24. J 12.10. 2Mch 7.19.17.16.12. J 3. Prz 4.50.1. Mt 16.27.37nn.17. 1Kor 15. Ps 84. Rz 1. Lb 16. Kol 2. 1J 2. 1Tm 3.13. Honor chrześcijanina Rz 9. Grzesznik wobec Boga Jud 1.39.4.43.25-27.14.2.11. .22.28n.12.3n. J 17. Ef 5. 1Kor 1. Mt 16. J 12.6n.SARKS Stworzenie w obliczu Boga Godność ciała ludzkiego Hi 10. Hi 10.20.18. Ga 2. Rdz 29.30. Jud 1.8n. J 19.7.14.9.24. 2J 7. 1Kor 6.3. Hbr 12. Ga 4.10.16.18.20. Koh 5.20.3.44.37.2n. Rz 1.12. Rdz 2. Łk 23.6.18.2.3.1. Syr 14.22n. J 5.16. Rz 7.28.17n.1.16.4. 2Kor 5.20. Flp 1. Świat ciała Rdz 3.6.10n.20nn. 1J 5.31. J 7.25. 2Kor 1.120. J 19.22.31. Ps 63. 2Kor 11. J 10. J 8.19.41.50.10.16. Koh 12. Ps 51.20. Rz 2. Ez 36.18. Ps 139. Łk 2.12.14.5. Łk 3. 2P 1.12. 1Kor 1.20. J 13. Dz 1. Dz 3.11. J 11. 1P 1. J 7. Mt 19. Kol 1.14. Flp 3. 2Kor 10. 2Kor 3.13.15. Ps 119. Ef 1. Ap 19.21. 2Kor 7. J 12. Flp 2. Ef 6.32-35.23.22nn.2. Flp 3. Ps 119.23. Łk 24.9n. Koh 11. Powiązanie z ziemią Ez 10.5. Jr 17. Rz 9.21n. Kol 3. Mt 26. 1J 4.16. Chwała kościoła J 17. 1Kor 6. 2Tes 1. 1Tm 3. Rz 2. Dz 12.22.25.5.16.1. Dz 7.14.28. 2Kor 13. Iz 52.3n.26. Ps 73.2.4.8.

21. 1Kor 3. Kol 1. Ciało Chrystusa Kol 1. Flp 3.20n.3. Kol 3. CIAŁO .33nn.21.11. Mt 27. Kol 2.21.14-16. Kol 2. 1Kor 5. Ef 1.19. Rz 1.17. Kol 2. 1P 2. 1Kor 3. 1Kor 15. Kol 1.4-17. SAKRAMENT CIAŁA CHRYSTUSA To jest Ciało moje Hbr 10.15. Flp 3.8. Kol 2.3.21-31.13-20. Ga 4.18.9nn. 1Kor 11.13.16-17n. Rz 12.18.11.6. Rz 4. Ga 4.10.13. Rz 8. 1J 4. Kol 2. Rz 8. Mt 27. Kol 2.4-5. Kol 2.15. Mt 27. Rz 6. Flp 3.22. Rz 12. 2Kor 5.52. Mk 4. Hbr 10. 2Kor 5. Rz 6. Rz 8. Rz 6. . Ef 5.4. 1Kor 15.3.20.21. Ga 5.49. Rz 8.5. Ga 5. 1Kor 15.18-22. Ef 2.23. Ciało dla Pana 1Kor 6. Eucharystia w życiu Kościoła 1Kor 11.3. Kol 1.19.22.2. Rz 7. Rz 8.12.24. Ef 2. Ga 3.5. 2J 7.25. Ga 6. CIAŁO CHRYSTUSA CIAŁO INDYWIDUALNE JEZUSA Jezus w swoim życiu cielesnym Rz 1.14-27.14.8. 1Kor 15. J 19.24. Kol 2.58nn. Rz 8.19.44. 2Kor 5.39. Mt 27. Mt 4. Ga 5.24-26nn.2.18. Kol 1. 2Kor 5. Kol 1. Kol 2.18.19.12.18. 1Kor 6.45.26-27.22. Ciało Chrystusa czyli Kościół Kol 1.37. Rz 6. Łk 24.6.21-23.58n. Ciało Chrystusa a nasze ciało 1Kor 6. 1Kor 12. KOŚCIÓŁ JAKO CIAŁO CHRYSTUSA Członkowie jedynego Ciała 1Kor 10. 1Kor 6. Ga 3.21. Rz 6.6-8. J 1. Ciało a cielesność Godność ciała 2Kor 4.11.16n. 1Kor 15.24.13.3. Uchwalebnienie ciała Jezusa Łk 24. Rz 6.17-20. J 2.6-7.3. 1Kor 15. 1Kor 3.15.22. Kol 2.44.24.50. 1Kor 3. 1Kor 6.4.24. Ciało w niewoli cielesności Rz 7. Rz 7.13. Ef 5.12.50.6.14-20. J 20.4.15.10n.13n.44. Kol 1.3.30.24. Rz 7.22.21. Mk 14.SOMA 1Kor 12.16n.3.42.3. Kol 2.16. 1Kor 6.6. J 4. J 20.10.11. Ciało Chrześcijanina Rz 7. Flp 3.28.3.11.40. 1Kor 3.24. Rz 13.18.19. Śmierć fizyczna Jezusa Mt 26.12. 1Kor 2.14. Ef 5. Ga 5. Rz 8.13-30.23. Dz 9.4. Flp 3.3. 1Kor 15. Rz 6. Hbr 10.5.10.7.38. Ga 3. Rz 9. Łk 17. Rz 7. 1Kor 7. 1Kor 12. Kol 2.43.Grzeszne ciało i Duch świętości Ga 4. Ef 1.1.

21. Hbr 11.2.20. 2Sm 4.19. Jr 9. Iz 3. Hi 8.23.17nn. Ps 57. Hi 10. Iz 25.4.6. Ps 88.13. Jr 15.7. 1Krl 8. 2Mch 7. STARY TESTAMENT POWAGA CIERPIENIA Krzyk cierpienia Rdz 41. Ps 91.15.2-4.2. Lb 21.12-17.22.5.26.22.1-27.1. Mdr 4. Ps 44. Ps 144. Iz 19. Mt 13.4. Iz 49. 2Krl 20.7-10. Ba 1. Ps 73. Ps 17. Wj 14.18. Iz 45. Mdr 5.CIEŃ ZAPOWIEDŹ ŚMIERCI Cień. Ten. Ps 37.1.22.34. TAJEMNICA CIERPIENIA Ps 73.16.8.17-20. Ps 121.2. Rdz 22.4n. Ez 31. Jr 8.2. Pnp 2.17.10. Prz 3. Rdz 3. Ps 14.7.2. Hi 2. Jk 1. Łk 1. Hi 21.4. Syr 7.34. Iz 63.9nn. Cień Izraela Ps 80.5. Am 3. Hbr 12.1. Joz 5. Syr 17.14.5nn.5nn. Jr 12.7nn. Iz 30. Hi 4. Iz 29. 2Kor 8. Dz 5.13. Wj 40.6-9.4. Hi 5. Lb 10.8. Ps 38. Dn 4. Wj 21.21. Hi 8.14.14. Cień Boga Oz 4.22. Ps 73. Prz 3. Jon 4.9.11.13.35.7.79.1n. Ocena cierpienia Hi 14.2.19.18. Iz 57. Ps 65.5.16. Ps 107. Prz 13. Ps 22.2. Iz 33. Jr 15. Rdz 22.15. Ez 17.13n. Iz 51. Prz 14. Iz 32.12.12. Ba 5. Mt 4.8.13.10. Łk 1. Iz 26. Ps 102.9.1.30. Jr 11. Hi 1.12. 2Krn 32. Wj 23n. 2Sm 16.4. Tb 12. Ps 10.1. CIERPIENIE 2Kor 12. Syr 38. Jr 12.55. Koh 11. Koh 9. Syr 40. Prz 4.1-9.7.18-21.1nn. Iz 40.1. 1Krn 29. Iz 7.18.18.3-6.4. . Lb 9. Jr 8. Koh 3.18.15.11. Mdr 3.12-28.31. Hi 14. Rdz 42.2.11. Łk 9.2.26. Hi 4. Mt 4. Hi 3.32.22.11n. Hbr 5.6.16-23. Ml 3. 2Mch 6.1-6. Ml 2.18. Sdz 9. Koh 6.19.10. Ps 31. Rdz 27. Iz 9.2.4.8.6. Hi 12.6.1-6. Ez 31.15.24. Wj 8. Koh 3. Iz 53. który ma władzę nad cieniem Jr 13.9. Ps 13.4.1-6.14-19. Ps 41.17. Lm 4. Dn 4.3. Hi 16. Rdz 48.1n. Wj 17.35.16. 2Kor 7. Rz 4.10.11.17. Joz 7. który ucieka Jr 6.8. Ha 1.20. Prz 11. Ps 73. Lb 32. Ha 1. Rdz 50. 2Krn 31. Jr 9.20.17n.1.31-38. Ps 63. Sdz 3. OPIEKUŃCZA OBECNOŚĆ Cienie ziemskie Hi 40.8.9. Rdz 3. Am 5. Hi 2. Ps 44. Iz 53.6-13. Ps 49.7-10. Lb 9. Ha 3. Rdz 12.27. J 3.10-19. Ps 23. Hi 13. Hi 38.28-33.9.24.14-18.2. Iz 4. Ps 6. Koh 7.22.11nn. Lb 11.15.21.2. Mroki i cień śmierci Iz 9. Hi 42.30-33.10. Hi 23.7. Ps 107. Ps 39.16.20.13. Mdr 19.5n. Syr 31.13. Dn 4.1-15. Rdz 34. CIERPIENIE JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Lm 2.7.12.25. Iz 61. Pwt 8.5.

Mk 16. J 17.7. Mt 24. J 14.32. Mt 10. Łk 15.22. Hbr 6. Mt 5.22-23.1n.3. Mt 23. Hbr 3. 1Tes 5.33.52. Mt 25. 2Kor 12.10.15. Mt 5. Prz 25.12. Mk 14.11. CNOTY I WADY .52. J 1. 2Kor 11.10-12. Flp 1.4.16.5.7-8. Mt 32.12n. Rz 12. J 11. Jk 5. Hbr 11.34.45.17.3-12. Łk 4. Łk 13.44.1-10.8. Łk 9.13n. Mt 14. Jk 5.18.21.13.10.11.12. 2Kor 7. J 11. 1P 4. Cierpieć z Chrystusem Ga 2. Ps 5.14.20. Kol 1.4. 2Tes 3.1-2n. Łk 12.8. Flp 3. Łk 13.36. J 11.23-35.36n.35-40. Mt 27.9. Hbr 12.31. 2P 3. Aby wejść do chwały razem z Chrystusem Rz 8. J 12.26. Mk 8.21. Łk 22.23-25.19. Jk 1. Hbr 2.1. Jl 2. Łk 8. Lb 14. Hbr 3. Mt 5. Ps 103. CIERPLIWOŚĆ BOŻA Stary Testament Rdz 3.25n.8nn. Mt 18. Braciom Prz 16.29. Wj 34. 2Tm 3. 1Kor 10.11. Dn 12. Jezus Chrystus błogosławi cierpienie Hbr 3. Ap 2. Hbr 12. Rz 2. Dz 9.15.41. Flp 3. Dz 14. Ap 3.5. Hbr 5. Syr 2.41.13n. Rz 5.13.3. Mt 10.22.13. Iz 53.21. Mt 23.10.5. Rz 9. Dz 3.Iz 52. 1Kor 12.11.6.14. Dz 5.5. Iz 55. 2Kor 4.20. CIERPIENIE SYNA CZŁOWIECZEGO Iz 53.29. CIERPLIWOŚĆ CZŁOWIEKA Wobec Boga Dn 12.12.12.21.12. Jk 1.1. 2Kor 1.27. 2Kor 4. Łk 17.25. Mt 11.32. J 12.17. Łk 2.7-4.14.8-14.31-33.3.10. CIERPIENIA UCZNIÓW 1Tes 4. Kol 3.22nn. Dz 3. Ap 7. Rz 15. NOWY TESTAMENT JEZUS A CIERPIENIE LUDZI Mt 9.23.6. Ga 5. J 11.18.31n.3. J 11.17. Mt 8. Łk 19.3nn.37. Mk 13.4.1n.18.2nn.18.24. Jon 4.17. Mt 5.10. 1Tm 6.55.4. 2Kor 4. 1P 3. Mt 18. J 15.13. Mt 17.23-27.22.10. Iz 25. Iz 53. J 9.11n. Dz 14. Jk 5. 1Kor 13. Nowy Testament Łk 9. 1Tm 4. Dz 8.45.28. Apostołowie 2P 3. Syr 18.15.26. Łk 24. Rz 5.4.15. Mt 12.17.4. Łk 9. J 11. Ap 21.6-9.28n. 2Kor 1.10. Kol 1.8.11. Łk 10. Hbr 6.18n. Ps 130.42-45.1.8.4.2. Mt 15. Ef 4.10.32.18.14. Rz 8. Łk 7.20. Koh 7. J 15.33n.46. 2Kor 6. Jezus Chrystus zwycięża cierpienia Mt 11. CIERPLWOŚĆ Ef 5.5.2.17.24. Mt 17.5. 2Tm 2.35. Ps 25. Mt 20.

Łk 21. Kol 3. Łk 1.8. Mk 7.15.18-22. Iz 63.11. Ga 5.13. 2Tes 2. Syr 26. Pwt 10.20. Mk 11. Ps 95.8. Iz 38. Pwt 6.6. Prz 6. Ps 65. Rdz 6.36nn. 2Krl 1.22.17.7-14.9.21. 1Kor 13.9. Ps 86.27.22nn. Pwt 4.2. Ps 111. J 1.18n. Ps 77.13.44.21.14n. Wj 7. Mt 28. Mt 14.12-15.6. Rz 5. 1Tm 1. Wj 19.13. Joz 24.2.20.36. Mt 16.26. Ef 3.12n.7. Pwt 11. Mt 15. Pwt 7.21. Pwt 13.14n. Wj 15.9. 1Tm 6. J 14. Jr 31. Mk 1. Ps 77. Wj 16. Rz 4. Wj 17.34-35.34n.10. Mk 6. Wj 19. Wj 7.1-5.13.2. Syr 36.25nn. Dz 2.30.5.1-5.24-27.5. Ap 20.43.3. Łk 13.42. J 13. Ps 106. Pwt 6. 1J 2. Iz 37. Mt 13. Cud jako skuteczny znak Boży .16.2.13.3.32. Mk 13. Mt 8. Ps 145. Mt 14. J 14. Ps 107.23nn.12.48n. Ez 36. Łk 4. Mt 8.58. Ps 78.19. Ps 14.12.13. 2Krl 31. Rdz 6. Rdz 5. Mt 8.20-23.1-5.41. Wj 15.3.20. Flp 4.7n.4n.2-5. Pwt 6.3. Wj 15.11nn.36n.26.22n. J 16. Mdr 16. Syr 25.4n.1n.22. Lb 14.21n.5-9.9-21.29n. Ps 1. Ps 107. Łk 4. Mt 27. Mk 7. 2Krl 2.8.39-54.11. Łk 22.7.4. Łk 24.38nn.2-7. Hbr 2. Iz 7. Kol 3.12. Kol 1. Łk 16.34. Pwt 30.4. Mk 7.29.22. CUD Jr 31.35.34. 1P 4.22. Łk 23. Iz 38. Iz 65.23n.36. 1P 3. Związek cnót i katalog wad.9. Mt 21.16-19.5. Mt 12. Iz 8. Ps 106. Mt 10. Mk 1.26. Iz 11. Mt 11. J 11.3.5n. 1Kor 6. Mt 15.30.11. Ga 5.3. 1Krl 18.10. Mt 11.5. 2Tm 3. Pwt 4.8.36n.8. 2Krl 6.36nn.9. J 13.19n. J 14. Mt 8. Lb 16.16n. Mdr 8. Mt 8.10nn. Kpł 10.11nn.16. Ez 11. Łk 14. J 15.22. Ps 77.20.29. J 9. Mt 13. Mk 2.41.14. Wj 15.27n.14-18. Mt 5. 1Tes 1. Dz 1. Oz 4.4n.8. Łk 22.6.7.15.49. Ps 105.11. Syr 18. Mk 8.19.10-13.53.7.1-4.24.17.1-7. Pwt 8.8. Mk 8.29nn. 1Tm 4.28.1. Iz 43.45.11.5.33.26n.1. Mt 7.6. Mk 11.17. 1Krl 15.11.18.3nn. Wj 4. Mt 5. Jr 44. Ez 12. Iz 65. Wj 10. Mk 2. Ap 13. Ps 37. Cuda Jezusa jako skuteczne znaki zbawienia mesjańskiego.2. Mk 5. Syr 1. 1Kor 1.23. Iz 20. Syr 2.5-12. 1P 2. Ef 4. Stosunek cudu do wiary Ps 105. Mt 17.7n.5. Ps 145.46.25.54. Ps 106.17n.20. CUD W STARYM TESTAMENCIE Fakty.9-16. Ps 89.19.3.10. Rz 12. Mt 4.2. Mt 18. Łk 7. Rdz 3.29. Łk 4. 1Tes 5.1. Pwt 18.20n.1.2-3. 1Krl 18. Łk 13.Natura cnoty i wady.9.5.31.1-11. Iz 55. W ŻYCIU JEZUSA Fakty.7. Kpł 10. Ef 6.37. Rz 1.10.2-6. Wj 15.16.16-19. Mt 11. Lb 14. Ps 51. 2Krl 17.12. Mk 9.7n.19n.8nn. Łk 11. Rdz 18.9n. Wj 32. Wj 34.13.13. Iz 37. Rdz 15.3. Rz 5. J 5. Mt 4.33. Ps 106.9.18.17. Mi 6.6. Łk 5. Mt 20.3. Mk 3.1.16-21.17.8.44n. Łk 1. Ps 106.5.14. Źródło cnoty i wady. Mt 11. Pwt 8. Mt 9.8. Joz 24. Jr 7. 1Krl 18. Mt 13.2. . Pwt 8. J 15.18nn. J 10.22-24.

14n. Mt 5. Dz 3.5.19.2-12. J 11. J 13.1.31. Dz 10.23nn.4. J 17.6. J 10. 1Krn 29. Iz 57.20-28. J 17. J 6. Ap 21. 2Kor 5. J 11. Mt 17. Prz 5. Dz 3.4-12.16. J 10.15.39.19-24. Mt 28. Jr 5.3-7.18.39.27.48n. J 9. J 9. Mt 14.13.12.3.25. Ps 119.23n.7.7.34. Wj 20.15-19.8nn. J 20.30n. J 11.11.36.19. J 1.9-24. Mk 16. Kol 1. J 4. J 9. Wj 23. J 15.25. J 14.33.49n. J 14.13.38. Ml 3.36.16. J 6.21n.26.52.11.6. Dz 2. CUDZOŁÓSTWO Małżeństwo a cudzołóstwo. Mt 4. J 3.5.27n.13nn. J 4. Dz 6. J 3.27. 1J 5.32. Przymierze a cudzołóstwo.2. Mt 16. Pwt 17. J 20. Sdz 19. Jk 5.29.21. Lb 14.4. Dz 10. Pwt 1. Ewangelia w świetle Wielkanocy. Kpł 20.29n.7. Oz 2.11.18. Ef 2.41. Dz 13.1.24-29.35-38.28n. CUDZOZIEMIEC Prz 5.4.3. J 8. Hbr 11. Rz 13.14n.49.49n.14. Dz 13.4. Ezd 9-10. Kpł 18. Mk 10.12. J 5.28.2.33. J 5.47n. Ps 15.43n. J 5.16. 1Kor 12. J 19. J 11. Syr 23.22.8. J 4. J 3. Hbr 2.35. J 12. W KOŚCIELE Fakty. Mt 10. Jr 7.50. Ps 39. Mk 10.26. 1Kor 13. J 14. Mt 12. IZRAEL I CUDZOZIEMCY OSIADLI Wj 22.35. J 6.16. Iz 54.16nn. Mk 6.4. 1Tes 1.24.14. Dz 18. Dz 2. J 5. J 2. J 7.32.1. 1Kor 15.16.22. Dz 3. J 7.48.16. Kpł 20.2n.11.2-9. Iz 56.12.37.37-43. Mt 5.17.7.5n.7.1-11.41n.15. Prz 23. IZRAEL JAKO OBCY NA ZIEMI Rdz 12. J 12. Rdz 18. J 12. Wj 12. Mt 16.4. Ne 10. Jr 13. Mk 3. . Mt 21. J 6. Łk 9. Oz 2. Kpł 16. Jk 5.37. Rz 1. Mt 12. Mk 9.43. J 4.30n.Łk 10. Wj 20.11.36.34. Dz 8. Łk 24. 2Krl 4. 1Kor 2. J 12.16.1.9. J 3.21n.12.14.6.29.20.18.3.22.36. Rdz 18.19.10.20. J 5. Mt 16.37n.38. Czas Ducha Świętego. 1Kor 2.39.52. Mk 8. Ez 23. Ap 22.3.5.20n. Pwt 22. J 14.11. Mt 23. Hbr 11.28.1-11. Mk 9.5.2. J 9.20.17. J 9.10. J 16.9n. Iz 54. Mt 19.5.9.14-21. J 7. J 12. Rz 15.19.17.14-29. Syr 9. Mt 19. J 7. CZAS Rdz 1.20.15.22. Hbr 13.17nn.31n.21. Mk 1.22n. J 11.17n.15.11.31. J 6. 1P 2.4.13nn. Mt 13. J 15.3n. Mt 12. Cuda a wiara.54. J 12.22-26. J 7.4.40. Ez 47. Mt 5.40.38. J 2. J 12. Mk 3. J 9.9. Mt 28. Mt 18.8.9. Lb 21. J 2. Am 9. Łk 5. Mk 16.4.15.11.13.5. Jk 4.23. J 10. Wj 20. 1Tes 2.2.19. Mk 5.3. J 2. Rdz 2. Rz 8. Kpł 24. Pwt 5. 2Kor 12.9. Oz 2.36. Ml 2. J 7.10. Kpł 19. Pwt 21. J 13. Rz 4.28. Mt 27.6n.24.15.58.14. 1Kor 6. Syr 9. Łk 1. Oz 4.6.14. J 20. Prz 6.

43.22.6nn.10.7.33n.12. DOPEŁNIENIE CZASÓW Eschatologia chrześcijańska. Ef 1. 2Kor 6.23.24. Rdz 1. Ps 90. Mk 8.15. Pwt 16.16. 1Tm 6. Ef 2.22.1.2.Na początku. Kol 1.1. 1Mch 1.10. Prz 8. . Iz 8.4.1nn.12. Wj 23. Iz 1. Kiedy nadejdzie koniec.12.8.10. Dz 1. Wj 34.44. Ga 3. Łk 21. Czas Jezusa jako pełnia czasów.2.6nn. Pwt 26. Pwt 14.10. 1Kor 7. Mk 1. Rdz 2. Jr 29.17. Ap 5.4.11. Lb 28. Iz 6.22. 1Kor 10. Iz 9. Wj 12. KRES CZASU Początek i koniec. Rdz 5. Syr 43.28n.6. Rdz 1.2. Ap 21. Ap 16. Łk 4. Mt 16.5. Znaczenie czasu Kościoła. Łk 19.4. Tt 2.25. Kpł 25.20nn. 1Mch 1. CZAS HISTORYCZNY Cykle kosmiczne i czas historyczny. Rz 1.31.29nn. Ps 102.15.18-24.4. Wj 23. Syr 43. Dz 17. Ez 46. Rz 11.1n. Pwt 16. Dn 9.1.55.14. Wj 12.8. Ps 89. 1Mch 14. 1Kor 5. Oz 2. Koh 3.11. 1Kor 16.1.15. Mk 9. J 17. Łk 3.23nn.31.13.1. 1Mch 1.1-9. Sakralizacja czasu. Am 1. Hbr 3.7. STARY TESTAMENT CZAS KOSMICZNY Miary czasu.14. Czym będzie kres czasów.5. Dz 20. Kpł 23.5-15.39. 2Krl 16. Sakralizacja czasu Kościoła.1.21. Rdz 8.15.43. Rz 3.16. Mt 2. NOWY TESTAMENT JEZUS I CZAS Jezus żył w czasie historycznym. Wj 34. Ap 21.10n.13. Ap 1.22. Am 5.36-59. Rdz 2.18. Rdz 15.9.13n.1nn. Ga 4.1. Koh 3.11. Ps 74.23. Hi 38.7-8. Ap 1. Dz 1.11. J 16. Rz 8. Koh 1.7-4. Rz 6.10. Dz 1.17. CZAS KOŚCIOŁA Przedłużenie eschatologii. Iz 61. Kpł 23.26n. Iz 2. Mt 28. Oz 2.21.13. Rdz 2.1.34-43.10nn.52. Mk 4. Dn 11. Iz 65.12. Dn 2. Sakralizacja czasu historycznego.2.13n.1-8. Iz 2.25-26.17. 1Sm 20. Iz 11.2.23. Wj 12. Ps 90. Am 8. Kpł 23. Kpł 23.16.40. Wj 23.2. Kpł 25. Łk 2. Hbr 9.30. 1Mch 4. Ga 4. J 2. Wj 12.4.1.22.19n. Dn 9.10.12n.13. Czas i wieczność. 1Mch 1.26-29.1.13. Mk 10.3-8. Łk 2. Rdz 5.5.40.15nn.4. Rz 8. Dn 7.7. Joz 5. 1Mch 16.

Ne 9. Łk 23.16. J 6.9. Ps 86. Za 1.8.7. Rdz 5. Iz 52. Ez 34. Rz 8.10.1.6-9. Ne 9. Rz 8.5.2.49. Iz 42. J 14.2.12.3. Dz 1. Prymat Chrystusa. Ps 78.4. Rdz 4.7. Rdz 3.13. Lm 3.2. Ps 103.12. Rz 7.7. Iz 53. 1Kor 15. Dn 9. Iz 63.28. Rz 7. .3. Iz 49.3. Syr 2. CZUŁOŚĆ 1Krl 3.32.14nn.13.Gdy przyjdzie koniec. Iz 50. Łk 1.31.34. Wj 34. Czułość Boża w Chrystusie i przez Chrystusa. Ba 2. 1Kor 7.29. Rdz 2.18. Iz 66.16.20.15.5. Prz 3. J 5.38. Mk 13. Flp 3.26. Rz 2. Iz 53.11. Oz 11.18-30. Ps 116.19n. 1Kor 15. Rz 8. Mdr 7.13. 2Krn 30.7. Ap 3. Flp 1. 1Kor 15. Łk 7. Czułość Boża ujawnia się w chrześcijaninie i przez niego.4.18nn.30. Ps 145. Flp 2.3.21. Pwt 30.20.3. 1Kor 15.6-11. Syr 5.17. J 11. Mdr 11.10.15-18. 2Kor 3. Ga 4. Oz 2. Ef 4.9. Rdz 43.4n. Hbr 1.45.19n. Iz 54.13. Dn 9. 1P 1.16. Flm 1. Ga 5. Iz 49. Łk 15. 1Tm 2.1.5-13.11n.10.15.5.3. PRZEZ OBRAZ ZNIEKSZTAŁCONY Adam grzesznik.21. Rz 12. Rz 6. Rz 14.3n. Rz 13.34. Ef 2. Pwt 4. Sługa Boży. Rdz 1.156.18. Ps 77.41.11-12.32.43.1-3.3. Rdz 3.4n. Kol 1.18. Kol 3. Rdz 2.24. Rdz 5.8. Jr 31.17.3. Iz 53.5.3-12.8.34.15. 2Kor 5. Nowy człowiek. Hbr 1. Ef 1.9. J 5. 2Mch 7.26. Rdz 3. J 4.27.16n. Rz 8.3.7.6. Syr 28. Wreszcie stworzenie.30.9.29.4.11.3. Ne 9.20. 2Kor 4. 1Kor 2. Ps 112. Iz 53. 2Tes 2. Mt 24. 2Tes 2. Ps 51. Iz 55. Rdz 3. Syr 18. Ps 103. Iz 53.30.17.15. CZŁOWIEK NA OBRAZ BOGA Adam ziemski. Jl 2.18.34. Ps 22.14. Ps 131.7. Rz 10. 2Kor 1.1-9.22n. Ps 145. Czułość Boga. Ne 9. J 5.2.1-7.29. 1Tes 5. Mdr 15. Rz 12.4-7. Mk 8.10.24-28.50.19.21. Syr 51.4-7.33.22.10. Tt 3. Kol 1.26nn. Rdz 3. Kol 1. Rdz 11.1nn.13. Jon 4.9.6. Ps 119. Ef 2. Iz 63.5-13.5.27. 1Kor 7. Mk 6. Mk 1. Ps 112.19. Ap 6-19.23.7. Rdz 3. Rdz 1. Ne 9.1nn.16-25.18.9. Kol 1.8. Ps 119.16.20. Mt 20. Ps 111. Lm 3.4-7.26. NA PODOBIEŃSTWO CHRYSTUSA Uległość w wierze w Jezusa Chrystusa.44. Rz 1. Adam niebieski. Łk 1. Ps 79.8. Ps 25. Ga 3.31. Rz 8. Ef 4. Kol 2. Rdz 3.5.11.77.78.5. Prz 11. Rdz 1. Iz 11.14.4-6.28n.31.9. Za 7. J 19. Iz 9.13.

20. Mk 1. Kpł 16.12.10.17. Ps 51.1-13.10.5. Prz 8.28-31.8.1.1. Dz 20. Ef 5.3n.13. Oz 6. Kpł 17.34nn. Kpł 11. Ga 4. Dz 15.15nn.23nn.5. Pwt 23.36.15. Łk 21. Mk 7. Ef 6. NOWY TESTAMENT CZYSTOŚĆ WEDŁUG EWANGELII Mk 7.14.1n.14. So 3.15. Jr 7.3.23.1-5. Ez 36. Rz 3.6.9. KU POJĘCIU CZYSTEJ MORALNOŚCI Prorocy.12. W Psalmach.15n. 1P 3. CZYSTY STARY TESTAMENT CZYSTOŚĆ KULTYCZNA Życie społeczności świętej.1.7nn. NAUKA APOSTOŁÓW Wzniesienie się ponad podziały na to co czyste i na to co nieczyste.15nn. Łk 15. Łk 15.11.10. Iz 52. CZUWAĆ Mdr 16.16-23.6n. Kpł 11.13n. 1J 3. 1P 3.5n.42-43n.9. U mędrców. 1Tes 5.22.3. Tb 3.5nn.13nn.9. Kol 4. Ez 36.17.8. Lb 19. Kpł 12.9. Rz 4. Iz 29.6-13. Mk 7. Kpł 19. Szacunek dla świętej społeczności. Ps 127.15. Rz 14.21nn.11-14. Kpł 15.41.21n. Dz 10. Ps 51. Kpł 13-14. Łk 9.12.17.30.32. 1J 1. Rz 16. Kpł 11-16.3.3. Ef 6. Ez 36. Kpł 21.11-14. Mdr 14. W najwcześniejszych listach Pawła. Ps 18. Hi 16. Ps 73. Hi 11. Ps 51. CZUWANIE JAKO GOTOWOŚĆ NA PRZYJĘCIE POWRACAJĄCEGO PANA W Ewangeliach synoptycznych.14n.24n.37.14. CZUWANIE JAKO SPĘDZANIE NOCY NA MODLITWIE Ef 6.Kol 3. Prz 20.18. Kpł 12. Mk 7. 1Tes 5. Mt 23. Ps 18.2. Iz 6. Joz 6.33.17n. 1Sm 21. Iz 1. Hi 4. Hi 22. .43n. Iz 52.25n.7.31.9. Przejście z płaszczyzny obrzędowej do porządku zbawienia duchowego. W Apokalipsie nauka. Wj 19. Kpł 11. Wj 29. Kol 4.25n.10-20.6n. Mk 2. Dz 10. Ap 7.2.25. Mt 25.4. 1P 5. Dz 11. Iz 35. J 13. Łk 10. CZUWANIE JAKO TRZYMANIE SIĘ NA BACZNOŚCI WOBEC CODZIENNYCH POKUS Mt 26. Ps 24.23-35. Rz 13.2.24nn. Iz 66. Mt 5.10nn.7-9. Mt 23. 2Krl 7.28. Mk 14.27.4. Kol 2. Lb 19. Lb 19. Ef 4. Mk 13. 2Sm 6.1-8. Mk 1. Łk 6. Mt 18.4. Łk 6.35n.42.30n.3. 1J 3.38.34.25.26. Am 4.24.8. Mt 24. 1Sm 21.8.14-32. J 15. Hi 11. Flp 2. Hbr 9. 1Kor 16.9.33-37. Hi 9.13. Mk 13.21. 2Krl 23. Obrzędy oczyszczenia.

1Krl 1. 2Sm 5. 2Sm 19. . Pwt 29.32.5. Dz 8.12nn. Syr 12.1-19.18-29.9. J 15.17. 1Sm 24.8. 2Sm 24. Mk 10.51.23. Ez 36. 1Sm 26.28.32n. 1Sm 18.6. Iz 55.2.8. Kol 6. Wybrany Boga. Ap 5. Iz 9.17. Łk 1.1-13. Bohater Izraela. Tb 14.23n. Pwt 4. Hbr 2.19.20nn. 1Sm 17. Dar bezzwrotny Łk 14. J 15. 2Sm 9-20. Ps 89. Flp 1.26-31. Dar Bogu w Jezusie Chrystusie.10n. Pwt 26.21.8-12.12nn. Rz 12. 1Sm 23.17n.10nn.15.24-29. Mesjasz.13. J 1. Iz 9. Ne 9. 2Sm 15. 2Sm 7.9-12. Oz 3. Mt 18. Ps 105. Pwt 8. 2Sm 5. 1P 4.20.20n.16.24. Dz 13.42.1.26nn. STARY TESTAMENT Dar Boży. Ap 22.4.16. Hbr 13. J 6.41. J 13.6.23. 1Sm 30.23. Mt 10. 2Sm 19. Syn Dawida. 2Sm 7. Rz 5. Ps 104.2.14-18.16.5.7.7n. NOWY TESTAMENT J 4.16. Dz 20. Am 6. 1Tm 4.1. Kpł 16. Kpł 4-5. Rz 5.8. 2Sm 10-12.18. Pwt 11. 1Sm 16.19. 2Sm 8.1.24. Mt 20. 2Kor 8.8. 1Sm 30.13-17. 2Sm 6. Iz 13.32-37. Syr 24. DAR Jk 1. 1Sm 30.9. Mt 5. 1Sm 19.10.16n.32. Wj 23.22. Ne 12. Mt 13. Iz 11. Ez 34. Dz 11.10nn.13.14n.7.18. 2Tm 1. Pwt 32.9. Ez 34. 1Krn 22. 1Sm 27.9.25n. 2Sm 3.19. Dary dwustronne.14. Łk 22.4n. Mdr 16.19. 1Tm 1.2-11. Iz 34.5-9. Łk 18. Iz 34.42-45. 2Kor 9.27. Dar złożony Bogu w Jezusie Chrystusie.23. Iz 5.10.14.12-15. Mt 22. 1Tm 3.5. Ps 147.17.13-16.5. 2Sm 23.8. Kpł 1.35. 1Sm 19.10.21-25.10. 1Sm 16. 2Kor 7. Kol 3. Joz 9.36. 1Sm 16. DAWID Syr 47. Rz 6.24.45nn. 2Sm 6. 2Sm 16.14nn. 1Sm 16. Ez 34.28-37.1. Jr 30.17. Ps 91. Dz 2.6.22.37n. 1Krl 23-25. 1Sm 30.13-14. 2Sm 5.13.3n.15-21.20-46.21-25.23.5. Rdz 32. 2Tm 2. 2Sm 7.1-7.23n. Wj 12. 2Sm 7.17-25. 1J 3.10.27.12-16. Rdz 15. J 3. 2Sm 15.1. Prz 19. 2sm 23.15n. 1Krn 28.7-12. Mt 1.1Kor 5. Pwt 9.16-24. Jr 24. J 3. Ef 4.22.1-9. Ha 3.15. Tb 4. J 15.16n. J 17.13. 1J 3. 1Tm 5. Ga 5. Jk 4. 1J 3.14.26.10. Dary składane Bogu. 2Sm 17. 1Krl 2.33.32.10.16. Tt 1. 2Sm 4. 1Tes 4.10. Ps 89. 1Kor 12. Ne 12. 2Sm 8.3. Ps 132.17. 1Sm 27.5-8. Iz 13. 1J 4.7.7n. Ne 9.6.6.6-10.3. Jr 33. 1Sm 16.21-30. DEMONY STARY TESTAMENT Pierwsze przebłyski wiary w demony. 1Sm 18. J 6. Flp 4.

Mk 1.5. Rdz 6. Ps 22. Rdz 6.19nn.9. 1J 5. Walka prowadzona przez Kościół.1nn.48n.33n. Ga 3.1nn. Ap 20. Rz 1. Ps 22.17.15.11-17.13.16.16. Jr 7. Est 1. Rz 7. Rdz 7.3. Rdz 3.35nn.26n. Rdz 6. Mk 1. J 12. Rz 3. Flp 2. Mk 6. Mk 9. Oz 2.20nn.7-10. ZWYCIĘSTWO BOGA NAD ZŁEM 1J 5.6.8nn.2Sm 24. Pwt 13. Rz 7.21. Pwt 8.11. Ez 28.34-39. Mt 6. Ps 106.5.27.6-9. Iz 14. Dz 13. 2Krl 17. Łk 4. Koh 6.11nn.25. Rz 7.8. Mk 9. Ez 36.7.15. Mk 5.8.31. Ba 4. Mi 6.17n. Armia szatańska.6. Rz 7.3.20.8. Tb 6.20.11. DOBRO I ZŁO W ŚWIECIE Sdz 19. Ps 73.11. So 3.25-30.22nn. Mt 15.14.46. Iz 5.7.18n. Mt 6. Mk 7. Pwt 4.6.16. Dz 8.15-18.9-18.2.20. Dz 16.24.7n. J 8.19n.13n.7. Łk 13.17-20. Koh 1. Mk 1. Mt 12. Ps 96.7.2n. Tb 6. Ps 42.8-12. Ez 38-39.1. Mk 9.14. Mt 17.18.28. J 7.2. TYLKO BÓG JEST DOBRY Wj 3. Iz 53.14.30. Rz 7.1nn.35.7.8. Pwt 13.18. Rdz 38. Łk 12. Tb 8.23-27. Mk 6. 2Krl 19. Mt 17.8.14-29. Mt 7. Pwt 11.31.13.12n.11-19.4.5nn. Pwt 30. Iz 1. Ap 20. Łk 4. Łk 8. Mk 3. Iz 13. 2Kor 12.13.7-10. Rdz 3. Rt 3. 2Krn 11.16n.16-19. J 14. Pwt 8.17. Iz 14. Ps 22. NOWY TESTAMENT Jezus jako zwycięzca szatana i demonów.6.19. Dz 19. Hi 23-24. DOBRO I ZŁO Rdz 1. Rdz 3.20. Czy można mówić o dobru obiektywnym stworzeń Rdz 1. To prawda że Bóg już dał Prawo.23n.24.25-29.22. Za 3. Ps 14. Mk 10.40. Warunki związane z darami Bożymi Pwt 11.11. 2P 2. Mk 3. Dn 10.23. Ap 16.13n. Jedynie "Jezus Chrystus nasz Pan". Jr 31.1-20.10-14.3. Tb 6.15. Mk 16.52.15. J 8. J 10. J 8. 1Krl 21. Rdz 40.25. Jk 3.20. Iz 65.27.20n. Ps 91. Rz 5.4.1nn.37. Dz 19. 1Tm 4. Mt 12. Mt 4.17.7.9.7. J 10.12.14-24.15.2.10nn. Mt 19. Rz 7.4-14. Pwt 11.10.18n. Pwt 32. Demony ubóstwione.7-17.21-25.12-21. J 12. J 7.1n. Pwt 6. Dobrobyt niegodziwych i nieszczęścia sprawiedliwych Jr 12.7.7. 1Kor 12. Koh 5.17. Jr 20. Ps 28. Ap 12. Jud 1. Mk 5.14. Rdz 6. Pwt 13. Tb 3. Mt 12.22. Rdz 6.7. 1Kor 10.31.7.13n. Ap 9.30.38n. Tb 8. Wj 18. 1Kor 12.7. .6.7-23. Pwt 12.18-28. Ga 3. Łk 10.19n.18nn.19.15-20.9nn. Pwt 30. Jr 15.8. Mk 1.3. Dobro człowieka Iz 7.2. Kpł 17. Am 5.18. Mt 12.12nn.

Owoce Ducha Świętego.
Hbr 2,12; Mt 7,11; Łk 11,13; Ga 5,22-25; Mt 5,16; 1Tm 6,18n; Tt 3,8;
Tt 3,14; Rz 12,21; Mt 19,21; Mt 10,38; Mt 16,24nn;
Zwycięstwo dobra nad złem.
Rz 5,4; Rz 8,18-25; Łk 12,33n; Hbr 9,11; Hbr 10,1; Hbr 11,1; Hbr 11,16;
Ap 21,1nn;
DOM
DOM DZIECI LUDZKICH
Dom rodzinny.
Prz 27,8; Syr 29,21; Rz 30,25; Mi 2,2; Wj 20,17; Syr 26,16; J 8,35;
Rdz 19,2; Dz 16,15; Pwt 20,5; 1Mch 3,56;
To co buduje i to co rujnuje.
Prz 14,1; Prz 31,10-31; Ps 127,1; Prz 17,13; Prz 14,1; Hi 4,19; Rz 25,8;
Ps 49,12; Ps 49,20; Koh 12,5nn; Ps 127; Pwt 28,30; Iz 65,21nn;
SYMBOLICZNY DOM BOGA
Dom Izraela i dom Dawida.
Joz 24,2; Rdz 12,1; Hbr 11,9; Hbr 11,13; Wj 40,34-38; Pwt 10,22; Wj 33,7;
Wj 33,9nn; Lb 12,7; Oz 8,1; Oz 9,15; Jr 12,7; Za 9,8; 2Sm 7,10; 2Sm 7,2;
2Sm 7,5nn; 2Sm 7,11-16;
Od domu z kamienia do świątyni niebieskiej.
1Krl 8,27; 1Krl 8,19nn; Jr 7,2-14; Ez 10,18; Ez 11,23; Ez 1; Ez 36,22-28;
Ez 37,15n; Ez 37,26nn; Ez 39,29; Ez 40-43;
Mieszkanie Boga maluczkich.
Iz 56,5nn; Mk 11,17; Iz 57,15; Iz 66,1n; Ps 15; Prz 8,31; Prz 9,1-6;
DUCHOWY DOM OJCA I JEGO DZIECI
1Kor 1,24; J 1,14; Łk 1,27; Łk 1,33; Łk 2,4; Łk 2,7; Łk 2,51; Łk 2,49;
J 2,16; Mk 11,17; Mk 13,1n; Mt 16,18; 1Tm 3,15; Łk 9,58; Łk 8,21;
Łk 5,29-32; Łk 19,5-10; Łk 7,36-50; Łk 10,38nn; Mk 10,29n; Łk 10,5n;
J 14,2-6; Hbr 3,3-6; Hbr 6,19n; Hbr 10,19nn; 2Kor 5,1n; 1Kor 15,53;
1Kor 3,9nn; 1P 2,4nn; Ef 2,18n; Ef 2,21n; Ap 21,22; Ap 21,3; Ap 21,7;
J 15,10;
DOPEŁNIĆ
1Krl 7,22; Dz 14,26;
STARY TESTAMENT
PERSPEKTYWY DOPEŁNIANIA SIĘ
Słowo Boże a Prawo.
Iz 55,11; Wj 20; Pwt 4,30n; Pwt 30,6nn; Ez 36,27;
Proroctwa.
Iz 48,3; Za 1,6; Ez 12,21-28; Pwt 18,22; 1Krl 8,24; 1Krn 36,21nn;
Ezd 1,1n;
Dopełnienie się czasów.
Łk 1,20; Jr 25,12; Ef 1,10; Ga 4,4; Mk 1,15;
NOWY TESTAMENT
WYKONAŁO SIĘ
J 19,28; J 19,30; Łk 12,50; Łk 18,31; Łk 22,37; Hbr 2,10; Hbr 5,8n;

2Kor 1,20; Hbr 3,1-6; Hbr 5,1-10; Hbr 7,11-28; Hbr 9,1-14; 2Sm 7,12n;
Łk 1,32n; J 18,36; Iz 53; 1P 2,24n; Dn 7,13n; Mt 26,64; Ps 110; Mt 26,64;
Ag 2,6-9; Iz 60,7; Iz 60,13; Mk 14,58; 1Kor 12,27;
Proroctwa.
Mt 5,17; Mt 7,12; Mt 22,40; Mt 3,15; J 15,13; Hbr 5,9; Hbr 10,14; J 17,4;
J 17,23; 1Kor 13,10; Rz 13,8-10; Ga 5,14; Rz 8,3; Rz 6,15; Kol 1,10n;
Jk 2,22; Ga 5,6; 1J 2,5; 1J 4,12; Ga 5,22n; J 15,5;
Prawo.
Mt 24,3; 1Kor 15,23n;
DOSKONAŁOŚĆ
Mt 5,48; Kpł 11,45; Kpł 19,2;
STARY TESTAMENT
Świętość Boga a doskonałość.
Pwt 10,17; Ps 76; Ps 99; Pwt 32,4; Ps 19,8; 2Sm 22,31;
Wymaganie doskonałości.
Kpł 22,22; Kpł 21,17-23; Kpł 11-15; 1Krl 8,61; Pwt 6,5; Pwt 10,12;
Pwt 17,7; Pwt 17,12; Am 4,4; Iz 1,10-17; Iz 58; Rdz 17,1; Pwt 18,13;
Praktyka doskonałości.
Mdr 10; Syr 44-49; Ps 119,1; Hi 1,1;
NOWY TESTAMENT
Doskonałość Prawa.
Łk 1,6; Łk 2,25-38; Łk 18,9-14; J 5,44; Rz 10,3n; Ga 3,10;
Jezus a doskonałość.
Mt 9,12; 1P 1,19; Hbr 5,9n; Hbr 7,26nn; Hbr 10,14;
Doskonałość w pokorze.
1J 1,8; Flp 3,7-11; 2Kor 12,9; Łk 9,23; Łk 22,26n; Mt 19,11n; Dz 5,4;
Mt 19,21; Dz 4,36n;
Doskonałość miłości.
Kol 3,14; Rz 13,8-10; Mt 5,48; Łk 6,36; Mt 5,29n; 1P 1,14nn; Mt 5,45;
Ef 5,1n; Rz 5,8; Rz 12,21; 1P 3,9;
Doskonałość i postęp.
Flp 1,9; 1Kor 2,6; 1Kor 14,20; Flp 3,12; Flp 3,15;
Doskonałość a paruzja.
1Tes 3,12n; Ef 5,27; Ef 4,13;
DROGA
DROGI BOŻE
Rdz 12,1-5; Iz 55,8; Mi 6,8; Wj 13,21n; Ps 77,20; Ps 68,8; Pwt 1,30-33;
Pwt 8,2-6; Pwt 2,1; Pwt 8,7-10; Ps 25,10; Ps 136; Pwt 32,4; Oz 11,1nn;
Prawo.
Ps 128,1; Ps 147,19n; Ba 3,37; Ba 4,1; Ps 119,1; Ba 3,13n; Pwt 31,17;
Kpł 26,41; Oz 11,5; Kpł 26,44n; Iz 40,3; Iz 43,19; Iz 49,11;
DWIE DROGI
Ps 1,6; Prz 4,18n; Prz 12,28; 1Sm 12,23; 1Krl 8,36; Ps 101,2; Ps 101,6;
1Kor 12,31; Prz 8,20; Prz 12,28; Ps 119,30; Tb 1,3; Iz 59,8; Łk 1,79;
Prz 2,19; Prz 5,6; Prz 6,23; Prz 15,24; Prz 12,15; Ps 1,1; Syr 21,10;

Ps 1,6; Prz 4,14; Prz 4,19; Jr 12,1; Prz 12,28; Pwt 30,15-20; Syr 15,12;
Mt 7,13n;
CHRYSTUS DROGĄ ŻYWĄ
Łk 3,4; Iz 40,3; Hbr 4,8; Łk 24,15; Hbr 2,10n; Hbr 12,2nn; Mt 4,19;
Łk 9,57-62; J 12,35n; Mt 16,23; Łk 24,26; Łk 9,23; J 16,28; Łk 9,51;
Łk 22,22; Łk 22,33; Hbr 9,24; Hbr 10,19nn; Dz 9,2; Dz 18,25; Dz 24,22;
Hbr 9,8; J 14,6; Kol 2,6; Flp 3,12nn; Ef 5,2; 1Kor 12,31; Ef 2,18;
DRZEWO
Rdz 1,11n; Mt 24,32; Hi 14,7nn; Wj 15,27; Iz 41,19; Dn 4,9; Ps 1,3;
Jr 17,7; Oz 14,6; Mt 7,16-20; Mt 3,10; Łk 23,31;
Drzewo życia.
Rdz 2,9; Rdz 3,22; Rdz 2,16n; Rdz 3,2-6; Rdz 3,22nn; Ez 47,12; Prz 3,18;
Prz 11,30; Syr 24,12-22;
Drzewo Królestwa Bożego.
Ez 31,1-9; Dn 4,7nn; Ez 31,10-18; Dn 4,10-14; Mt 13,31n;
Drzewo Krzyża.
Rdz 40,19; Joz 8,29; Joz 10,26; Est 2,23; Est 5,14; Pwt 21,22n; Ga 3,13;
1P 2,24; Kol 2,14; Mdr 14,7; Ap 2,7; Ap 22,14;
DUCH
STARY TESTAMENT
Wicher.
Ez 13,13; Ez 27,26; 1Krl 19,12; Wj 14,21; Iz 30,27-33; 1Krl 18,45;
Oddech.
Rdz 2,7; Rdz 6,3; Hi 33,4; Hi 34,14n; Koh 12,7; Mdr 15,11;
Duch człowieka.
Rdz 2,7; Rdz 41,8; Sdz 8,3; Rdz 45,27; Ps 31,6; Łk 23,46;
Duch w człowieku.
Lb 5,14-30; Sdz 9,23; Oz 4,12; Za 13,2; Iz 28,6; Za 12,10; Sdz 9,23;
1Sm 19,9; 1Krl 22,23; Iz 11,2; Ez 36,26n;
NOWY TESTAMENT
Rozpoznawanie duchów.
Mt 18,16; Mt 12,28; Mk 1,23-27; Mk 9,29; Mk 6,7; Mk 16,17; 1Kor 12,10;
1Kor 2,11n; 1Kor 12,31; 1Kor 14,12;
Duch Święty łączy się z naszym duchem.
1Tes 5,23; Łk 8,55; Łk 23,46; Łk 1,47; J 11,33; J 13,21; 2Kor 2,13;
2Kor 7,13; Mt 26,41; Ga 5,17; Ef 4,23; Rz 8,16; Rz 8,26; 1Kor 6,17;
Rz 12,11; 2Kor 6,6; J 4,24; J 3,6; Hbr 6,1; Ga 5,22; J 6,63;
DUCH BOŻY
Ps 104,30; J 3,18; J 14,17; J 4,24; 2Kor 3,17;
STARY TESTAMENT
DUCH ZBAWIENIA
Sędziowie.
Sdz 3,10; Sdz 11,29; Sdz 14,6; 1Sm 11,6; Sdz 6,34;
Królowie.
1Sm 10,1; 1Sm 16,13;

Dz 13.26. Łk 1.6. J 16.10.39. KONKLUZJA: DUCH I SŁOWO NOWY TESTAMENT DUCH W JEZUSIE Chrzest Jezusa. Ps 2.59n. Iz 61. Jr 15.9-14. Rz 1.16n. J 5.11.32.49. Jezus działa w Duchu.13nn. DUCH I ŚWIADECTWO Nabiim.18. Ga 2.24. J 15. . Rz 8. Łk 22. Am 7.2. Iz 11. Dz 16. Rz 8. J 16.7nn. DUCH I ŚWIĘTY NAD NARODAMI Iz 32. Jl 3.29.10.9.41. Łk 3.9.8. Ez 36. 1Sm 1. Iz 42. J 13. Ez 3.4. J 14. Dz 2.32.2. Wj 15.15.3.20.11.PAWŁA Duch jako chwała Chrystusa w nas.27. Dz 4. KTÓRY ROZDZIELA DUCHA ŚWIĘTEGO J 19. Ne 9.1.24.6n. Łk 4.21. Ga 4. 1Kor 12. Dz 19.22.20.5. Łk 4. Dz 5.20.14. Iz 42. Dz 4. 1Kor 15.13. J 16.8-11. Am 3. Dz 1. Dz 13.12n.22n.13. Iz 61.3.26.39. Mk 1. Ez 2. Sdz 13. Ps 51. Ez 37.21.20.6.14. Lb 11.11.1. Dz 4. J 7.16. Dz 10. Iz 52. Iz 53. J 1. Dz 6.12. Dz 6. J 8.20.5n. Dz 10.7. Ps 143. Dz 3.11. DUCH I POŚWIĘCENIE SIĘ SŁUGA JAHWE Iz 42. 2Kor 3. Za 12. Rz 8. Dz 2.30. Dz 4.2. Mt 4.7.28. 1Krl 19.35.44.33. Dz 2.12. Dz 7.45. Dz 21. J 8.8.Mesjasz.4-30.9. Rz 8.1. Wj 35. 1Sm 10. Łk 23.17. Jr 1. Mk 13.6. J 16.52. Dz 19.31. Mk 13. Dz 2. Dz 10.5n.29. Mt 3.39.5. Mt 1.5. Jezus poczęty z Ducha Świętego. Rz 8.11.11. JEZUS JAKO TEN.31.10.25. J 12. J 14.42. Dz 15. KOŚCIÓŁ OTRZYMUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 3.16n.22. 1Kor 12.14n. Dz 5. Iz 63.5.4.1.18. Łk 1.35.10.26.1n. Iz 44.28n. Dz 3. Łk 1.12. Iz 11. ODCZUCIE DUCHA ŚWIĘTEGO U ŚW.7. Dz 5.14n. Ez 39.1-2.26. Jr 20. Dz 2.42. J 14.12. Dz 4. Ez 11.29.1.27.7.15. Iz 59. Dz 10.43.7. Dz 5.34.20. Ez 8. J 12. 1Krl 18.20.17.24.11. Dz 8. J 14. Iz 11.32.25nn.30. Dz 2. J 12. Dz 18.1nn. J 17.14. Ez 3.17.20. Ez 3.3.16.5n.18-21. Dz 5.34.28.11. Prorocy.12. Dz 12. J 14. Dz 8. Rz 8.4. Ez 36.30.31. Dz 9.50.11.12.1. 1Kor 2. Dz 2.13n.15-19. Iz 63. 1Kor 14. 1Kor 12. 1Kor 1.26. Iz 8. J 20. Mt 10. J 15. JEZUS OBIECUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 7. J 16. Dz 13.15. Za 7.29n. Mt 12. J 7. J 3. Znaki Ducha Świętego. 1Tes 1. Rz 8.20.12.23. Łk 10.38.

Joz 9.4. Ps 40. J 12. Duma sługi Bożego.7.4. Ga 4. Syr 1. Jr 7.19. 2Kor 3.6. Rz 8.11. Ef 2. 1Kor 12.39. 1J 2. Rdz 24.26. Ef 1. 1Kor 1.6. Mt 20. 1Kor 3.10. Pwt 12. Rz 8.29-31. Ga 5. Iz 42.25.24.1-5. 1Tes 2. Mk 8. Iz 23.1.13.30.12nn. Flp 3.1.26n.13n.25. Hi 23. Łk 2. Kpł 19. 2Kor 6. 1Tes 2. Ps 119. Ps 72. Rz 3. 1Kor 2.15nn.54. 2Sm 1.2-4.46-50. Ba 2.9.24. Kpł 26.49.2nn. Rdz 24. Rz 5.22. DUMA Łk 1.22.25.30. Jk 1. Rz 8.21nn. 1Tes 1. Mt 2.28.13. Dz 20. Ef 4. Ga 3. Dz 7.6. 2Kor 11. Rdz 1. J 7.12.26.26.20.20n. 1Kor 3. J 13.21.3.3.9.10.22. Ga 6.11n.34.13.9n. NOWY TESTAMENT Duma Chrystusa.19-23. Hbr 4.20.9.4. Mdr 2.27n. Iz 52. Ba 4. Ga 6. 2Tes 1. Ps 25. Rz 8. 1Kor 4.16. 1J 3.31. STARY TESTAMENT Duma narodu wybranego.2n. J 10.5.5. 1J 3.14. Rz 2. Ga 5. 2Kor 7.17-29.16. 2Kor 7. Rz 5.19n. Jk 5. 1Krl 19.20n.11-17. Dz 18.26.14.25. 1Kor 3. Ez 26-32.13. 1Kor 12.49.12.2.13.3. Ps 79. Dz 4.14.17. Ps 44.16. J 11.14. Rz 11. Duch Święty i Kościół. Ps 34.22.15.14.7. Hbr 3.37.3. 1Sm 26. Ef 4. Rz 4. Jr 9.16. Ps 18.22. Pwt 10. Mt 23.6. Duch Boży.47.14. J 8. Łk 17. Rz 5.23.6.19.34n. 1Kor 1. Iz 53. Rz 7. 2Kor 1. 2Kor 1. Ps 38. 2Kor 4.32.19n.39.9.2.16. Iz 42. 2Kor 5.14. Łk 9. J 18. Ps 72. 2Kor 12.9. Rz 7.6. Iz 53.24.19. Iz 53.18.23.4nn. Ga 5. Rz 5.21.10n. J 15. . Syr 9. Mdr 2.9.4.13. 1Kor 14. 1Krl 17. Ps 6. 2Kor 3. J 16.13. 1J 4.14. Wj 21. Dz 9. Rz 3. Rz 8. 2Kor 8.18. Iz 52.3-9.3.23.49n.10n. Duma i chwała.11. Osoba ludzka. Ps 35.22.2.27.5. Łk 14.14.14. Flp 2. Ef 4. Łk 21. J 18. DUSZA DUSZA A OSOBA ŻYWA Człowiek żyjący.13.27. Wj 4.2.13. 1Kor 12.1. Mt 10. Mt 21.13. Hbr 10.8. Dz 27. Duma i wolność chrześcijanina. Mt 6.28.19.25. Hbr 10.15. Życie. 1P 1. Rz 2.4-11.46.23.Duch Święty jako źródło nowego życia w nas.21.2. 1Kor 13. Ps 89. 1Sm 19. Dz 4. Kpł 17.13. Rdz 46.33. Mdr 5. Kpł 17. Hbr 10.23.6. Duma i próżność. Rz 7. Hbr 3. J 16. Jr 15.11.25n.

27. Ps 31. BÓG I DZIECI Wj 22. Kpł 25.19. Ef 4. Mt 18.4. Ga 4. Ps 11. Kpł 25.1. Mt 22. Mt 25.14. Rdz 27.11-14. Łk 2. Wj 19. Kpł 24. Mt 19.5. Mt 26. Ps 69.1-4. Mt 18.9. Hbr 5.5.2.14nn. Dz 27. 1P 3.17. 1Kor 15. Jdt 4.7.30.9. 1Kor 15. Ez 37. Dn 13.6. Lb 36.62n. Hi 34.40. Ef 4.4.45. Lb 6. DZIEDZICTWO 1Krl 21. Ps 128. Ps 63.4. JEZUS I DZIECI Łk 2.37. Łk 12. Mdr 16. Mk 10. 1J 2. Mt 12. Jr 24. Hi 7. Koh 9. Rdz 34. Oz 11. Mt 11.20. Iz 7.21n. Hbr 10.10. 2Sm 20.21. J 13.6.15. Ps 2.14. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Izraela. Ps 131. Flp 2. 1Sm 10.22.22. Ps 78.15. Za 8.14. Mdr 8. Dn 12. Ps 42.14. TRADYCJA APOSTOLSKA 1Kor 13. Mt 8.9.3. Ez 13. Ps 39. Rdz 35. Rdz 15.25n. Kol 3.2n.3. 2Kor 12. Ps 61. Mt 11. Mdr 4. Łk 2.9-34. 1Tes 2. 1P 2.13.7. Ez 47.43-51. Rdz 15. Ps 86.14. . Rdz 26. 1P 1.40.23. Jk 5. Iz 66. J 12. Mdr 2.4. Mt 18.2. Pwt 32.11nn.3.14.16-19.3-4.6. Kpł 5.17. Ps 115. Pwt 6.3. Jk 1.10. Wj 34.14.10.10n.8.50. Ps 104. Mt 11.6.1.44-50.23.1-13.9. 1J 2.7.14. Mdr 9.Dz 2. DUSZA I DUCH ŻYCIA Dusza a principium życia.18.19.19.2.5. 1Kor 4. Pwt 30.41. Ps 8. Ps 2. Ps 94.1.10. Hi 7. Pwt 10.dziedzictwem Jahwe.4. Ps 63.16.12. Mdr 2.18.9.12. 1Sm 1-3. Mdr 13. 2Mch 7.1-6. 1Kor 1. Mdr 5.12.15-16.12-16. Dz 14.44. Ef 6. 1P 1.8.10-13.7.27n.19n. Mdr 3. 1Kor 3.17. Ha 2.22. Ps 16.1.14. STARY TESTAMENT PIERWSZE UJĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Izrael . Rdz 2. Joz 13-21. Mt 10. Jl 2. Jr 31.11.1.37.5.29n. Ez 37.14.19n.20. Koh 12. 1Kor 14.20.22. Ps 88. Ps 25. 1Sm 16. ROZWINIĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Dziedzictwo eschatologiczne. 2Kor 1. Dusza i ciało. Hbr 12. Rdz 7.3. Koh 9. Hi 14.5.23. Hbr 4.9. 1J 3. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Jahwe.1nn.41. Ps 68.5. Wj 19. Am 6.19. Ga 4.42. Ps 103.14.7n. Ga 4.2.21nn.1. Ps 39.1.15.2. Iz 42. Ap 6.1. Dz 27.37.6.6.8.9n. Mk 3.5.8. 1Sm 26. 1Sm 18. Wj 6.27.3. 1Kor 2. Mt 21.6. DZIECKO Prz 17. Dz 2. Wj 15.27.23.33.29. Dusza a trwanie w życiu.5. Ap 8.38.23.15. J 3.43.5. Ap 20. 2Mch 7. Iz 9.19n.10.13.2. Jk 3.1-14. Sdz 16.21. Ez 45-48.6. Mt 18. Lb 23. Rdz 2. Pwt 28.38. Mk 9.1-3. Mdr 3.14.12.3n.16. 2Sm 21. 2Mch 7. Ps 107.17.3n.

4-15.27.14n.11nn.5nn.18.20. Dn 12. Ml 3. Dz 2. Ps 119.6n.28.1.8.3. 1J 1.17.35n.16. Iz 7.8. Ez 7. Iz 2. Rz 4.18.7-11.2.49n. 1Tm 6. Ga 4. Flp 1.13.10.3nn. So 1. Tt 3. So 1.3.8nn.3nn.7. Jr 4. Joz 5. Mt 7. Ap 21.16. Ez 34.19.2.24. . Hbr 11.1.16n. Iz 13.18.9.3. Lm 1.8. Mt 3.9. 1Tes 2.2. Za 12. 1P 3.17-25. 2Tm 1. Hbr 1.18.4. NOWY TESTAMENT DZIEDZIC OBIETNIC Chrystus .13. Mt 25.3. Za 12. Ga 4. Iz 13.7.3.1nn. Ps 68. Ef 1. Jl 3. Ps 73. Ap 20. Mt 12. Ga 3.4. Dn 12. Jl 4.7.1-4.13.17.6n.5. Ez 7. Za 9. 1P 1. Ga 3. 1Tes 5.34.19n.13. 1Kor 1.28.35. Dz 3. Mt 5.15.23. 1kor 1.34.9.5.28. Wj 14.22.9. Dn 11.1.11.13.52. 2Tes 2. Lm 2. Sdz 7. Jl 2. Hbr 9.12. Za 14. Ps 2. Joz 10.6n. Pwt 10.24.20n.10. Światło na życie codzienne. Wierzący dziedzicami Chrystusa. Hbr 1.4.1. Jk 5. Iz 13. Ez 13.7.10. Flp 2.40.2n. Ez 30. Hbr 2.12. Joz 24.16.31.9. Flp 1.9. Flp 1.3. Iz 34.1.21.9. Ps 96. Ez 7. 1Kor 15. Tt 2. Ps 94. 2P 2. Mt 19. Ps 16. DZIEŃ PAŃSKI STARY TESTAMENT ZAPOWIEDZ DNIA JAHWE Am 5.17.32.7n.7. Jr 10. Dz 15.8.4. Joz 10. Dn 9.12. Sdz 5.15. So 1.12.23. Rz 4. Hbr 6. So 3. So 1.24-28.9n. 1Kor 7. OCZEKIWANIE NA DZIEŃ OSTATECZNY Am 5. Mt 24.26. Ml 3. 1Tes 4.18.14nn. NOWY TESTAMENT 1P 2. Mt 25.16nn. Jk 2.1n.7. Ps 37. Tt 3.4n. 1Kor 15.12-20. So 2.18.14. Mt 5. 2Tes 2. 2Tm 1.7.11. 1Kor 6.13n.6. 1P 1.14-17.13. 1Kor 6. Lm 1.20.23. Mt 24.26.6.1-4.22.16n.17. Iz 13.3.jedynym dziedzicem.34.10.24nn.8. Wj 15. Ef 1. Ga 5.50. Iz 13. Dz 1. Rz 8. 1Tes 4. 1Kor 4. PRZYJŚCIE PANA Mt 3.17. 2Tm 4. 1P 4. Ps 25. J 8. Iz 13. Łk 17.12nn.28n.6. 2Tes 1. Mt 11. 1Sm 7.12. 2Kor 7.16. Iz 9. Joz 10. Flp 1.5.34. Joz 2. Lb 10.15-25. Wj 23. 2Tm 1. 1Kor 7.2-3. 2Kor 10. 2Sm 5.3. Ps 94.Dziedzictwo duchowe. Ez 7. 1Tes 5.17.10. Za 12.2. Rz 4.11.38.45-50. Ez 38.18.19.13. Ml 3.96-99. Pwt 18. Iz 2.29. Dn 11. 1Kor 15. Dn 11. Ps 93.27n. Ga 3.14.10. Mi 1.8.10. Iz 24. Mt 24. Jl 2.21. J 2. Iz 28.6. Hbr 11.9-18. Za 13. Jr 46.14. Ez 30. 1Kor 15. Ef 3.8.10. 1J 4.13.2. Za 14. 1J 2.1n. Iz 28. Flp 2.12.5. Lm 3. 1Kor 15. Ga 3. Ga 4. Flp 3. Dn 12.1n.9.6.29. Łk 17. Dn 8. Jl 1. Oz 2.2-4.13.7. Iz 34.14. Rz 2. DZIEDZICTWO OBIECANE Dz 20.1-10.2.12.9.8. Rz 15.1.9. Iz 34. Iz 13.2.19. Iz 2. Dzień Syna Człowieczego. 1Kor 15.27. Ga 4. So 2.26.12nn. 1Kor 3. Mt 21. Hbr 6. Tt 2. 1P 1. Mt 25. Ml 3.

21.17. 1Kor 7. J 5. Rz 6. Ap 19. Jdt 6.14-46.26. Dziewictwo Chrześjcian 1Kor 7. 1Sm 1. 1Kor 7.10.39. Jdt 11.19.17.27.20.11.17.42-51. J 6. Łk 1.10.3n.2. J 1. Ps 33. Kpł 12.7. Mt 25.11.13n. Mt 19. Jr 16. J 15. 2Kor 11.25. Ps 69. Mt 24. 1Kor 7.25.1-13. Ezd 3. W czwartej Ewangelii. 1Tes 4. Łk 1.5. J 14.11-12. J 17.1. Kol 4. Bliskość paruzji. Rdz 24. Jdt 8. J 12.26.44.1.23. Mt 25.24.14.18.10.1.1. Mt 25. 1Kor 16. Opóźnienie paruzji.7. NOWY TESTAMENT Kościół dziewica . Rz 13.5.27.24.6. 2P 3.27. Ez 44.48.7.1-3.22. Mt 19. 2Kor 11.29. Ap 22. DZIĘKCZYNIENIE Rdz 1.40.2. J 13. Ps 127. Sdz 19.19.12. J 12. J 12.36.25. DZIEWICTWO STARY TESTAMENT Bezpłodność a dziewictwo.34.8. J 5. 1Kor 11.7-8n. Jr 16. Ef 5.4.48. Jr 18. J 5. J 13.2-3nn.7-9.16. Ef 5. Mt 1.12.10-13.2. Łk 2. Jr 14.4. Ps 35. Jr 62. J 12.20. 1Kor 7. Ps 50. Ap 1.4.31.25.3. J 6. PASCHA A PARUZJA Synowie dnia. 1Tes 4.4.oblubienicą Chrystusa Ef 5.11. Ga 6. Łk 1.23.1.13.15.9.16.5. Łk 20.6. Jr 31. Ap 14.1-4. J 13.39n. J 5.25. Lm 2. Iz 37. J 3. Hbr 10.4nn. 1Kor 7. J 3.24. J 6. 1P 4. J 10.BLISKOŚĆ I OPÓŹNIENIE PARUZJI Dz 1. Mt 25. Słownictwo.31. Hbr 10. Sdz 11.13.5.12. J 16.31. Iz 47. STARY TESTAMENT Między jednym a drugim przymierzem.15.29. J 5.13.2.5n.6. J 12.11.27.28. 1Tes 5.37.3n. Wstrzemięźliwość dobrowolna.37.4. Dz 20. J 10.11.12.38. Zaślubiny Boga z ludem. Niedziela jako dzień Pański. J 12. 2Tes 3. Ps 86.23. Iz 23. J 11. 2P 3.34nn. Ap 17. J 11.5nn. Kpł 21. Mt 25. Ps 128. Lm 1. Sdz 5.32-35.23.54. J 5. Kol 3. Ef 5.12. Ap 21.21. J 2.25.11.35. Mt 25. . Mt 24. 1Kor 16. Łk 1.42.3-6.24. 1Tes 5. 1Tm 6.22.22. 2P 3. Jr 46. Ps 33. J 13. Rdz 30. Ef 2.37.11. Am 5.33-36. J 6. Łk 1.47. Dziewictwo Maryi. Jr 31.15.31.

20.9. 1Tes 5. Pwt 23. Egipt w oczach Boga.18. 2Kor 1.10. Ps 124.11. Hbr 9.13. Ap 19. Rdz 42nn. Ps 84. 1Krl 4.7. Ap 11. Jr 44.8. EKSPIACJA Kpł 4.10.8-9.25nn. Dz 21. 1Tes 3. Mdr 15. Kol 1. EGIPT Rola Egiptu w historii świętej.14. Iz 42.20. Rz 1. Rdz 12.Ps 57. 1Tes 1. Mt 5. 1Tes 5.16.3-14.24. Ps 105. Iz 30. 1Kor 1. 1J 4.1. 1Krn 16.24.23-26.13. Prz 22. 1Tes 2.30.4-18. 1Kor 15. Kol 3.1-8. 1Krl 21. Tb 13.1-12. Rzecznik sprawy Bożej i obrońca uciśnionych .14-19. Iz 31.31. Kpł 4. Hbr 7.28. Ps 109.3.8. Syr 48.7. Ef 1.1-3.3. Mdr 18. Dziękczynienie Pańskie.30.1. Mdr 16-19.28.41. Ef 5.8.2.1-15.58.25. Pwt 30.2. 1Kor 14.18. J 11. Wj 32. Ps 116.10. 2Krl 1. Rz 7. Wj 14.1-8. 1J 4.1-17. Rz 3.11. 1Krl 11. Ps 106.26-45.20.20. Mt 11.11.18.3.41nn.39. . Ap 11.21. Ps 96.8.18.17.10. Mt 2. 2Kor 1. 1Krl 17. Ps 92.8. Dz 7.9n. Ez 29.1-21.4. Kol 3.11-12. Mt 11.3n. 1Krl 19. Iz 19.15-12. J 17.13. Jr 42n. Jdt 16.15.11nn.13.8.23-34.9nn. Wj 32.25.40. Ap 4. Ps 30.1-7.7. Hbr 13. Dn 3.11. Łk 2. Ps 28.1n.43. Ekspiacja i przebaczenie .90. Łk 1.3. Mdr 18.2. 2Sm 20.26. Syr 48.10.21-25. Oz 7. 2Krl 17. Kpł 4. Iz 19. ELIASZ 1Mch 2.4-7.22. J 4. Ef 1.9. Rz 15.38. 1J 2.4. Jk 3. Mdr 11. Ps 66.15. Przebłaganie i wstawiennictwo. Ef 5. Przebłaganie a grzech.90. J 11.16n. STARY TESTAMENT Powrót na pustynię. J 2.25. 1Krl 22.2.8nn. Wj 33. Wj 15. Historia dziękczynienia. Słownictwo chrześcijańskie. 2Krl 18.16.3. Flp 1.3. Iz 53. Lb 17. Dn 3. Jr 46.8.17-23. Iz 63. Dziękczynienie uczniów. Hbr 5.11nn.11.4. Ps 68. Ne 9. Wj 5-15.68.20. Rz 7.17. 1Tes 5. NOWY TESTAMENT J 1. Sdz 5.9. Mt 9.5.64. Dn 3.25.30. Jr 26. Iz 53. Ps 130. Iz 25. J 6.19. Hbr 2. Ez 29-32.25. 1Krl 19.22. Jr 20.42.1-6.19.17n. Kpł 4. Wj 15. Syr 51. Łk 1. Lb 11. Łk 2. 1Krn 29. Iz 53. Pwt 32.5.27.16-25. Dz 5.10. 2Tes 1.12. Rz 1. Ps 68.2nn. Iz 30. Dn 3. 1Krl 16. Dz 28.10. Jr 2. Mt 26.17.40.51.20.21.7.2nn.3-6. Ap 15. Iz 12. 1Krl 18. Łk 2. Wj 1-13. Łk 2.17.1-5. J 17.

NOWY TESTAMENT Jan Chrzciciel i Eliasz. J 6.4. Rz 16. Mt 26. 1Kor 5.1. 1Kor 14. Łk 12. Dz 20. Łk 1.17.25.25-26. 1Kor 10. 1Tes 1. 2Mch 2. Iz 53. Łk 9.5-7.49n. Porwanie Eliasza do nieba.1-8. 1Kor 11. Mt 4. 2Krl 2. Termin "eucharystia" w użyciu Jezusa i w języku pierwszych chrześcijan. Ap 11. J 6. 2Krl 1. Mdr 16.45. J 18. Dz 2.35.3. Dz 27.9.20. Łk 7. Kol 3. 2Mch 12. 1Tm 4. 2Krl 2. Łk 14.8.3n.12.26-29.9-14.1-15. Łk 24. Łk 24. Ps 78.31. 1Kor 1.51.8.4. Mk 14. Łk 4. Mt 26.7.28. 1Kor 10. J 1. Mt 13. 1Kor 11.10-24.6n.42. Mk 8.27. Łk 9.16nn.17-24.31. Udział w ofierze.9.12-26.10. Wj 16.46. Łk 4. Mt 15.2-14. . J 19.2. Mt 14. Łk 22.16. Mt 17. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT POKARMU Posiłek jako znak religijny. 1Tes 3.35n.30. 2Kor 1.19. 1Kor 11.20-29.25.6.31n. Lb 10. 1Kor 11. J 19.23nn. 1Kor 10. Jk 5.16. Ml 3. Jr 31.24. Mk 10.11.15-20.36. J 6.36.15. Chrześcijanin i Eliasz. Kpł 24. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT OFIARY Zapowiedz zbawczej śmierci. EUCHARYSTIA ZNACZENIE TERMINÓW "EUCHARYSTIA" Dziękczynienie i błogosławieństwo.11. 1Kor 11.11-16.17n.3. Dz 24. Syr 50.1-18. Łk 22.39.10-13. Dz 20.19.14.30. Łk 24.20-34.2.3n. Mdr 18.21.18-21.35. 1Krl 19.28.23. Pwt 8. Mk 15.54.11. Ap 3. J 19. 1Krl 17.Świadek Boga wśród pogan.17n.17-21. Mt 8. Syr 48. Zapowiedź a rzeczywistość.25n. Łk 22.22-25.14. 2Krl 1.7. Mk 14.31-34.30. 1Kor 10. Mk 14. Łk 24. Jezus i Eliasz. J 1.4.9n. Rz 14. Ramy historyczne. Iz 42.12.51.16nn. Iz 53.23n. Poprzednik. Mt 3.15n.12. 2Mch 1.4. Uczta religijna i Wieczerza Pańska. J 6. Kol 1. 1Tes 5. Mt 17. J 6.26-27. USTANOWIENIE EUCHARYSTII I JEJ PIERWOTNE SPRAWOWANIE Opisy ustanowienia.49.26-58. Łk 22.11. 1Krl 19. Iz 49. Dz 2.1-15.6.43. Wieczerza Pańska jako pamiątka i zapowiedź. Ap 19.7. Jdt 8.25n.25. Mt 22. J 6. 1Krl 17.

EWANGELIA STARY TESTAMENT 2Sm 18.9.11.35. Dz 13.16. . Łk 10.10-12. Dz 17.5. Mk 1.12.26nn.24. 1Kor 9.30. Dz 8. Rz 15.12. JEZUS Zwiastun Dobrej Nowiny. Rz 1.12. Dz 3.17. 2Kor 4. 1Kor 1. Rz 16. Iz 40. Mt 15.18-26. 1Kor 15. Dz 4.22n.8.10. Hbr 9.1.41. Hbr 7.6. Hbr 9.30. Odpowiedź człowieka na Ewangelię. Dz 5.10. Ga 5.6.14-22.9-14.25.6nn. Dz 13. Dz 2. Ps 78. Hbr 9. Mk 10.1n.4. Hbr 7. 2Kor 10.10n. APOSTOŁOWIE Posłannicy. Posłannictwo.5. Posłannictwo. Ef 4.4.36.36.28. 1Tes 1. Mt 11.18. Hbr 10. Mk 2.25.5. Iz 61.1-10. Dz 8. Ga 3. Dz 6.24.30. Rdz 12.3nn.12. Dz 17. Mt 8.31. Hbr 9. Hbr 9. Iz 52.5. Dz 20.12. Dz 13. Rz 1.16-21.29n. Ps 68.31. Hbr 9.38.15n. Przyjęcie Ewangelii.21. Ef 3. 1Kor 1.7. Dz 17. Dz 5.9.1. Mk 2. Mk 8. Dz 13.32. Dz 37. Łk 4.19n. Dz 10. 1Kor 10.17. Mk 13. Ef 3.3. Dz 2. Rz 9.46.18. Łk 4.28.21. Mt 5. Rz 1. Dz 28. Hbr 12. Odpowiedzią na Ewangelię ma być pokuta i wiara. Mk 2.13. Ga 12.18. Dz 19.8. Dz 14.7.19n.32. Rz 1.16n. Łk 18.29.12. Ps 96.8. Dz 1. Mt 12.2.38.18-23. Rz 15. Dz 10. Przez Eucharystię chrześcijanin uczestniczy w nowym świecie.15.47-50.12.38. Dz 5. 1Kor 1. Łk 7.12. Dz 10.1.23. Mt 3. Rz 1.21n.1-10.22. Mt 14.4. 1Kor 9. 1Kor 1. Rz 1.10.43.8.1. J 6.1. Dz 20. Mt 9.4.15.41. Hbr 13.11.26.5.Dz 10. Dz 2.39.15.9n. Dz 4. Dz 11. Hbr 8. Rz 1.3.23. Dz 16. 2Kor 3.12. Dz 21.5.14. Ga 3.3.1n.9. Hbr 5.63. Dz 13.20.9.7. Hbr 13. Hbr 7.48.10. Hbr 13.4.16.20.10. Dz 11. Mk 10. Dz 4. Dz 13. Ga 4. 1Tes 2.12. ŚWIĘTY PAWEŁ Posłannik. Dz 17. Mdr 16. Łk 15.16n.17. Hbr 8.21n.32n.27. Kol 2. Dz 8.8. Dz 2. Iz 40. 2Kor 2. Hbr 8. Dz 28. 2Tm 4.1.17-2. Hbr 10.31.24. Kol 1.16. Mk 1. Kol 1.21-28.11n.24. Mt 11.45n. Hbr 9.10.20. Mk 16. Łk 19. 2Tes 1. Dz 37.5. Łk 2. Łk 9.14. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT RZECZY OSTATECZNYCH Trwanie ofiary Chrystusa w nowym świecie. Dz 10. Dz 8.25n.4. Dobra Nowina. Rz 6. Dz 19. 1P 3.26n. Dz 8.11.25.35. 2Kor 4.1-5.12nn.17-23. Mt 21.31. Dz 8. Iz 40-66.8. 2Kor 2.43. Hbr 10.16. Iz 52.

Mt 5.5.2. J 18.27. 2Kor 6. Od przepowiadania do nauczania. Dz 10. Rz 10.11.2.44-47. 2Kor 3.9. Łk 13.27.11.5. Pwt 28. Faryzeizm. Pwt 28.18nn.32.10. Dz 4.15. Dz 3. Dz 2.14nn.Głowa Kościoła. Dz 2.3.38n. Rz 6. Kol 2.20. Dz 17.12.34. 2Tes 1.14.32. J 9.17. Dz 10.17-21. Dz 4.38.5.17. Dz 3.23. 1Kor 4.13. J 7. Dn 7. Dz 2. 1Tes 1.2. 1Tes 2.2.43.10.23.22. Mt 15.20. 2Kor 4. Ef 4.22-31. 2Kor 2. Flp 3.3. Flp 1. Dz 2. Mt 3.15nn. Dz 3. J 8.4.Głowa wszechświata.39. Mt 10. Ef 5. 1Kor 9.25-34.26.39. Mt 24.4. GŁOWA Chrystus . Ef 2. Dz 15.17.20.32n. Ef 1.25. Ap 12. Dz 3. Dz 3.15. 1Kor 15.1-20.36. Rz 11.16n.3.42.18.20. Ogłaszanie pewnego faktu. Mt 4.10. Wj 6. 1Tes 1.5.19.39. Iz 61. 1Kor 11.19. 1Kor 3. Dz 11. J 9. GŁOSIĆ TREŚĆ PRZEPOWIADANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Nawoływanie do nawrócenia. Flp 1. Chrystus .31. Hi 29. Dz 2. Mt 9. Dz 23. 1Kor 1.41. Mt 28. 2Kor 5.42.9. Dz 15.22.3. Iz 9. Więź między powyższymi koncepcjami.1-10.5. Dz 4.3. Za 4.4. 1Tes 2. Ps 118.9. Dz 3. Dz 2.14-17. Mt 21. 1Tes 1.7.13. Dz 13.24.15.12nn.29-31. Dz 13.13. Mt 5.5-15. Dz 10. Dz 8. Rz 1.13.9. . Dz 13. 1Kor 1.24. Dz 17. Dz 5.5. Sposób przedstawiania tego wydarzenia. 1Kor 15.22-36.1.35.10.43. 1Kor 4. Ef 1.12-16.3nn. 2Kor 4. Dz 3.22.29. Dz 13. Łk 15. 1Sm 15.9n. 2Kor 2.15. Łk 4.22n. Dz 3. Dz 2.2.23.22. Dz 2. Dz 2. U źródeł konfliktu z Jezusem.29. Ef 1.6. Głoszenie Słowa Bożego a dzieło odkupienia. Dz 5. Dz 13.11n. 1Tes 2. Mt 20.ŚWIĘTY JAN Ap 14.17.15nn.7. Mt 4. Dz 13.1-15.7.15-18. Dz 3. Mt 3. Łk 18. Dz 5. Dz 13. Mt 23.4nn.21.21. Dz 10. Słowo Boże i słowo ludzkie. Dz 4.20.17. Łk 7. Kol 1. Rz 11. Dz 3.37-42. Pwt 21.30. Dz 10.25-30. Kol 2.2. 2Kor 4. Dz 2.3. Dz 5. 2Tm 4.18.6. Dz 8. 1Tes 1.18.27.23.13.7-15. 1Kor 3. Rz 10.13. TAJEMNICA PRZEPOWIADANIA Tajemnica słowa. Iz 40. Chrystus . Dz 13.13. Dz 14. 1P 2.13. Dz 26.13. Dz 2.7.28. Dz 14. Kol 2.33.14.22. FARYZEUSZE 1Mch 2.2. Mt 23.13. Ef 4. Dz 10.19. Dz 4.17. Łk 14.33-35. Dz 5.40.50.31.4-10.Kamień węgielny.15. Łk 11. Dz 18.1n. Mt 3.37. Dz 2.

1Kor 1. Wj 32. Jr 18. NOWY TESTAMENT Jezus Chrystus. Ef 4.1-13. 2Sm 24. 2Krl 23. 1Kor 1.4n. Rdz 34.40.5. Jr 6. Prz 29. Am 8. Wj 19.11.11. Jezus zaspokaja i powoduje głód oraz pragnienie . 1Tm 2. Kpł 10. Ps 42.20.8. Jr 21. Iz 55.46n. Głód i pragnienie jako wezwanie do miłości.24. Mk 3. Ez 20.9.6.15nn.4.20.5.42.11. Oz 2.11. Chrześcijanin a zgłodniali.17-23. Mędrcy.5.5. Pwt 1. Pnp 1. Prz 1. Iz 65.42. Rdz 4.16n.14. Ps 14.18. 1Kor 4. Łk 16. Syr 16.2. Mt 25.10. Prz 15. Oz 2.21.5. .28.13.19-24.14. Prz 9. Ap 22. Iz 25.4-8.4.11. Mdr 5.11.6. Mt 10. Prz 7.19.14. Tb 4. Oz 13. Prz 9. Pwt 30. J 4. Iz 9.10-12.21. Prz 29. Dz 17. Ef 4.53. 1Kor 13.13-18.11.19n. Wj 34. Dz 26.17. Oz 2.1. Prz 14.2.16. Ez 18. Iz 25.11. Pwt 32.Dz 4. 1Krn 21. Mt 7.25. Wj 16. J 18. Mt 25. Prz 5.6.39.10.32nn.8.2.22.1nn. Syr 22. Ef 2.8nn.20. Pwt 32. Jr 15.5-27. Prz 10.1-20. Mt 5.17. Lb 17. Łk 1.42.20.9. 1Krl 18. Lb 25.22. 2Krn 30. Rz 12.7.17. Ps 42.11.29.7-13. Wobec Królestwa Bożego.5nn. GŁÓD I PRAGNIENIE Prz 30.17.27-33.44n. 2Sm 24.17.26. Mt 25.14-20.15-38.35.5. Mt 4. Syr 21.1nn. Ap 21.20.17. Dz 15.22. Rozum ludzki buntuje się. J 19.15. 1Sm 6.3. Ps 81. Mt 21.26-31. 2Krl 1. Iz 30.7. Oz 14. Iz 54. Pnp 4. Wj 32. 1Sm 6. Jr 4. Iz 58. Łk 12.11. GŁUPOTA Prz 10. Lb 25.22-32. Prz 25.12. Mk 5.11. Jr 25.6.9.10-15. Iz 51.13nn. GNIEW Gniew ludzki Potępienie gniewu. Lb 31. J 4.1-14.16. Iz 63. Prz 4.1nn. Tt 1.19. Iz 55.11. Ps 30.18nn.18-29. Mk 3. Iz 58.32. Lb 11. Lb 11. STARY TESTAMENT Głód i pragnienie jako próba wiary. Ez 18.37nn.4. Pwt 15.19. Rdz 27.7-26. Lb 12. Łk 10. Kol 3.6.5.8.9-18. Ps 78. Mdr 3.10. Pwt 8. Łk 6. 1Kor 3.21. Mt 23. Wj 23.33.16.39-42. STARY TESTAMENT Gniew Boży OBRAZY I RZECZYWISTOŚĆ Potępienie gniewu.26. Rdz 49.16.7.34. Jk 1.6. Gniew święty.1. J 7. Jdt 9.

GNIEW I ŚWIĘTOŚĆ
Ku adoracji Boga świętego.
Wj 19,9-25; Wj 20,18-21; Wj 33,20; Sdz 13,22; 2Sm 6,7; Ps 88,16;
Ps 90,7-10; Ps 102,9-12; Iz 6,5;
Gniew i grzech.
Lb 11,1; Lb 12,1-10; Wj 32; Joz 7; Ps 51,6; Oz 5,10; Iz 9,11; Ez 5,13;
Oz 5,12-14; Oz 7,12; Oz 13,8; Iz 10,5-15; Ez 25,15nn; Mi 7,9; Ps 90,7n;
CZAS GNIEWU
Gniew miłości.
Lb 11,33; Lb 12,9; Wj 34,6; Iz 48,9; Ps 103,8; Jr 3,12; Oz 11,9; Iz 53,4;
Iz 53,8;
Aby być wolnym od gniewu.
Am 4,6-11; Jr 4,4; Wj 32,11; Wj 32,31n; Lb 11,1n; Lb 14,11; Lb 12,13;
Pwt 9,20; Am 7,2; Am 7,5; Jr 14,7nn; Jr 18,20; Hi 42,7n; Lb 14; Pwt 9;
Lb 11,2; 2Sm 24; Wj 32,12; Lb 14,15n; Ps 74,2; Ps 79,8; Lb 14,18;
Kara i gniew.
Am 5,18nn; So 1,15-2,3; Ps 9,17n; Ps 56,8; Ps 79,6nn; Ps 7,7; Ps 11,5n;
Ps 28,4; Ps 94,2; Ps 30,6; Ps 65,3n; Ps 103,3; 2Mch 6,12-17; Iz 26,20;
Dn 8,19; Dn 11,36;
NOWY TESTAMENT
Mt 3,7; Ap 14,10;
RZECZYWISTOŚĆ I OBRAZY
Od uczuć Boga do skutków gniewu.
Mt 5,12; 1Kor 3,13; 2Tes 1,8; 2Tes 2,8; Ap 14,8-10; Ap 16,1nn; Mt 3,12;
Mt 22,7; Łk 19,27; Łk 12,46; Mt 13,42; Mt 25,41;
Gniew Jezusa.
J 11,33; Mt 4,10; Mt 16,23; Mk 1,25; J 8,44; Mt 12,34; Mt 23,33; Mt 15,7;
Mk 1,43; Mt 9,30; Mt 17,17; Łk 15,28; Mk 3,5; Łk 14,21; Mt 18,34;
Mt 11,20n; Mt 21,12n; Mk 11,21; Ap 6,16; Hbr 10,31;
CZAS GNIEWU
Sprawiedliwość i gniew.
Rz 13,4;
Od gniewu do miłosierdzia.
Rz 1,18-32; Rz 3,20; Rz 9,22; Ef 2,3; J 3,36; Rz 4,15; Rz 9,23; Rz 11,32;
OCALENI PRZED GNIEWEM
Jezus i gniew Boży.
Mt 3,7; 1Tes 1,10; 1Tes 5,9; Rz 5,9; 1Kor 1,18; J 1,29; 2Kor 5,21;
Ga 3,13;
W oczekiwaniu na dzień gniewu.
Ap 12,12; Ap 14,8nn; Ap 19,15;
GODZINA
Godzina eschatologiczna.
Dn 8,17-19; Dn 11,35; Dn 11,40; Dn 11,45; Mt 24,36; Mt 24,44; Mt 24,50;
J 5,25; J 5,28; Ap 14,15nn; Ap 3,10; Ap 9,15; Mt 25,13; J 4,23; J 5,25;
J 5,28; 1J 2,18; Rz 13,11; J 4,23;

Godzina mesjańska.
J 2,4; Mt 26,45; J 16,21; Mk 14,35; Łk 22,53; J 12,27; J 12,23-24; J 2,4;
J 7,30; J 8,20; J 13,1; J 14,29n; J 17,1; J 16,32; Dz 1,7;
GOŁĘBICA
Kpł 1,14; Kpł 5,7; Kpł 5,11; Lb 6,10; Łk 2,24; Kpł 12,8; Mt 21,12;
J 2,14-16; Iz 38,14; Iz 59,11; Na 2,8; Ps 55,7n; Jr 8,7; Ez 7,16;
Oz 11,11; Iz 60,8; Oz 7,11; Mt 10,16; Pnp 2,14; Pnp 5,2; Ps 74,19;
Mt 3,16; Rdz 8,8-12; Rdz 1,2;
GORLIWOŚĆ
Pwt 29,19; So 1,18; Iz 26,11; Koh 9,6; Syr 40,4; Syr 30,24; 2Sm 21,2;
Lb 25,11; Prz 27,4; Rdz 4,5; Rdz 4,8; Lb 25,7n; Rdz 4,5-11; Rdz 37,11;
Rdz 30,1; Prz 6,24; Lb 5; Rdz 26,14; Iz 11,13; Ps 37,1; Ps 73,3;
Prz 3,31; Prz 23,17; Rz 13,13; 1Kor 3,3; 2Kor 12,20; Jk 3,14-16; Koh 4,4;
Lb 11,29; Pnp 8,6;
BÓG ZAZDROSNY
Zazdrość Boga jedynego.
2Krl 23,4-14; Pwt 18,13; Wj 20,5; Wj 34,14; Pwt 6,14n; Pwt 4,24;
Ps 78,58; Pwt 32,16; Pwt 32,21; 1Krl 14,22; Ez 8,3-5; 2Krl 21,7;
Joz 24,19n;
Zazdrość Jahwe Zastępów.
Wj 20,3-6; Wj 34,14; Pwt 6,15; Pwt 29,19; Ez 5,13; Ez 16,38; Ez 16,42;
Ez 23,25; Joz 24,19; Pwt 4,23n; Ez 39,25; Ez 36,23n; Ez 35,11; Ez 36,5-6;
Iz 42,13; Iz 59,17; Iz 26,11; Iz 63,15; Iz 9,6; Pwt 6,15; Jl 2,18;
Za 1,14n; Za 8,2;
GORLIWOŚĆ O BOGA
Gorliwi rzecznicy Jahwe.
Pwt 32,31; Lb 25,11; 1Krl 19,14; Syr 48,2; Ps 69,10;
Ps 119,139; 1Mch 2,54; 1Mch 2,58; 1Mch 2,24-27; 2Mch 4,14; 2Mch 2,42;
Syr 51,18; Dz 5,35nn; Dz 23,12nn;
Gorliwość Chrześcijańska.
Dz 5,17; Dz 13,45; Dz 17,5; Rz 10,2; Flp 3,6; Ga 1,14; Dz 22,3; Dz 21,20;
Mt 22,15-21; Mk 3,17-18; Łk 9,54; Mt 20,22; Mt 26,51nn; Mt 26,55;
Mt 11,12; Mt 16,24n; J 2,17; 2Kor 11,2; Rz 11,11; Rz 11,14; Rz 10,19;
2Kor 9,2; 1Kor 12,31; 1Kor 14,1; 1Kor 14,12; 1Kor 14,39; Tt 2,14;
1P 3,13;
GOŚCINNOŚĆ
Gościnność jako dzieło miłosierdzia.
Prz 27,8; Syr 29,21n; Kpł 19,33n; Dz 7,6; Ps 39,13; Hbr 11,13; Hbr 13,14;
Pwt 10,18n; Rdz 19,8; Sdz 19,23; Łk 11,5n; Rdz 18,2-8; Hi 31,34;
Łk 7,44nn; Rz 12,13; Rz 8;
Gościnność jako świadectwo wiary.
Mt 25,35; Mt 25,43; Łk 2,7; J 13,20; Łk 9,48; Rz 19,1nn; Mt 10,40;
Mk 9,37; 1Tm 5,10; 1Tm 3,2; Tt 1,8; Syr 29,24-28; Syr 11,4; 1P 4,9;
Łk 14,13; Ap 3,20; J 14,23; J 14,2; Ef 2,19; Łk 12,37; Ap 3,20;
GÓRA

1Krl 20,23; 1Krl 20,28; Ez 38,12; J 4,20-24;
STWORZENIE BOŻE
Niewzruszalność.
Ps 36,7; Rdz 49,26; Pwt 33,15; Ps 90,2; Prz 8,25; Iz 40,12; Ps 65,7;
Hi 9,5; Mt 17,20; 1Kor 13,2; Dn 3,75; Ps 148,9;
Potęga.
Rdz 19,17; Ps 11,1; Ez 7,16; Mt 24,16; Ps 121,1n; Jr 3,23; Dn 2,35;
Dn 2,45; Jr 51,25; Iz 2,12-25;
W obliczu Boga.
Ps 89,13; Iz 44,23; Am 9,13; Ps 72,16; Iz 45,2; Iz 49,11; Ba 5,7; Łk 3,5;
Oz 10,8; Łk 21,23; Łk 21,30; Ap 6,11nn; Ps 104,34; Pwt 32,22; Mi 1,4;
Iz 63,19; Ps 97,5; Sdz 5,5; Ez 38,20; Ap 6,14; Ap 16,20;
GÓRY UPRZYWILEJOWANE
Jako miejsce prawdziwego objawienia.
Wj 3,1; Wj 3,5; Wj 24,12-18; Wj 24,16; 1Krl 19,8; Wj 17,9; 1Krl 18,42;
2Krl 1,9; 2Krl 4,25;
Jako miejsce sprawowania kultu góry.
Wj 24,4n; Pwt 11,29; Joz 8,30-35; 1Sm 7,1; Sdz 6,26; 1Sm 9,12;
1Krl 3,2-4; Jr 2,20; Jr 3,23; Pwt 12,2-9; Rdz 11; Ps 48,2; Ps 68,17;
Jl 3,5; Ps 125,1; Iz 14,13n; Ps 2,6; 2Krn 3,1; Rdz 22,2; Ps 24,3;
Ps 120-134; Ps 43,3; Ps 15,1; Ps 74,2; Dz 7,38; Ps 68,16nn; Iz 2,2n;
Iz 11,9; Dn 9,16; Iz 24,23; Iz 27,13; Iz 66,20; Iz 56,6n; Za 14,10;
Za 14,16nn;
CHRYSTUS I GÓRY
Góry w życiu Jezusa.
Mt 14,23; Łk 6,12; Łk 9,28; Łk 15,4; Mt 18,12; J 6,15; Mt 4,8; Mt 28,16;
Mt 5,1; Mt 15,29; 2P 1,16-19; Łk 2,42; Łk 9,51-21,38; Łk 18,31; Mt 24,3;
Mk 13,3; Łk 19,29; Za 14,3n; Łk 19,37; Łk 22,39; Dz 1,12; J 3,13; J 3,19;
J 3,37;
Inne pisma Nowego Testamentu.
Ga 4,24nn; Hbr 12,18; Hbr 12,22; Ap 14,1; Ez 40,2; Ap 21,10;
GRZECH
PIERWSZY GRZECH
Grzech Adama.
Rdz 3,3-5; Rdz 1,26n; Mdr 2,23; Rz 7,10;
Następstwa grzechu.
Rdz 3,23; Rdz 2,25; Rdz 3,8; Rdz 3,22; Rdz 2,18; Rdz 2,23; Rdz 3,16;
Rdz 4,8; Rdz 4,24; Mdr 2,25; Rdz 6,13nn; Rdz 3,15; Rz 12,21; Mdr 10,1;
Rdz 6,5-8; Rdz 8,17; Rdz 8,21; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Mdr 10,5; Rdz 12,1;
Rdz 24,2; Rdz 12,2; Rdz 3,14nn;
GRZECH IZRAELA
Kult złotego cielca.
Pwt 7,7; Pwt 9,4nn; Ez 16,2-5; Pwt 7,8; Joz 24,2; Joz 24,14; Ez 20,7;
Ez 20,18; Wj 19,5; Wj 4,22; Wj 5,1; Wj 31,18; Wj 32,1; Wj 40,36nn;
Pwt 9,7; Pwt 6,13; Mt 4,10; Rz 1,23; Ps 106,20;

33. Rz 6. Mt 5.19-21. Iz 59. Lb 24.25. 2Kor 5.2. Ga 3. Hi 38.13. 1Tm 1.22. Rz 7. 1J 8.21. Ps 136.8.5-8. Grzech jako obraza Boga.32. Mk 1.12nn.40. Rz 1. Mk 1.14.5. Am 4.10n. Rz 8.11-14.1nn. Rdz 1. Rz 11.5.21nn.5.9. 1J 1. Oz 2. 1J 2. Łk 15.5.23. J 1. Mdr 13. Mt 7. Jr 31. Rz 5.10.5. J 1.12-15.16-19. Grzech świata. Rz 9. 1Kor 5.17. Ef 5. Lb 11. 1Kor 6.31.2.6n.12-19.7-15. Rz 11.22. Rz 8.4nn. NOWY TESTAMENT Iz 53. Mk 7. J 8.21.14n. Ml 3.29n. J 3.28. Iz 63. Pwt 9. Iz 59. Gwiazdy w służbie Boga. Ez 18.20. Rz 7.19-20.9n. Ez 14.20.22. Łk 15. Jr 7.26nn. Mt 6. Rz 5. Mt 4.1.1-15. Rz 6. Ez 36.2. Mt 5.33.1. Joz 10.9.12. Ga 5.15-26.33.3.15.11. Lb 11. J 19. Rdz 1.3.2. Lm 5. 1Kor 10.30. Jr 3.5.20. 2Kor 4. Prz 6. Mt 8. Rz 1. Mk 10.21-23. Ez 16.Grobowce pożądania. J 20.12.6.37. Rz 8. Ps 15.44. Rz 11.34.15. Mdr 2. 1Sm 13.26n.8. Pawła.8n.20. Łk 18. 1J 4. J 1. 2Tm 3. Mk 3. Sdz 5. Ga 5. Rdz 2. Dn 12. Za 12.10. Ga 3.24.9n. Lekarstwo na grzech. Ap 22. 2Sm 12.12. Ef 5. Za 13. Łk 15. Piętnowanie grzechów. Rz 5. J 8.21-32.16. Iz 60. Jr 3. Rz 6. J 12.4.15.5nn.39-44.9. Mk 1. 1J 3. Iz 64. Kol 3. Hi 35. Iz 59. 1J 2.14-17nn.5. 2Kor 5.14.30.14-24.24.29.4.14nn. 1Sm 3. 1J 3.21.6.9.36nn. Mdr 7.5. Łk 19.29-31. 2Kor 3.6n.8-10. Pnp 6. J 8. Rz 8.11. Pwt 8. Ps 52. J 13.6. Ez 33. Am 5.12. Iz 5.13. Za 1.17. NAUCZANIE PROROKÓW Joz 7. Ps 51. Ez 34.29. Jezus i grzesznicy. Mk 2.23.9-10. Iz 59. Iz 65. Hi 38. Ps 19. Mt 26.3. Jr 22. 2Sm 12.17. 1J 1. J 1.45.6. J 20.10.13n.25n. Mt 18.1. GWIAZDY Gwiazdy a starożytne pogaństwo. J 8.46. Oz 4.1n.18. 1J 3. Rdz 15.15n.8.21nn. 2Kor 12. Ga 5. Prz 30. J 8. Wj 20. 1Kor 6. J 9. Rz 7.2. 2Sm 12.41. Ps 33. Rz 8. J 8. . Rz 8.9.17.21-24.20.10n.4.33. Rz 3.1-2.11nn. 1J 3.7. J 3.22. Ps 148. J 15.33nn.12.20.31.2. Pwt 6.3.18nn.3. J 16.17.12n.5. Rz 6.32-33. Ba 3.16n. Mi 2.15nn.12.5. 1Kor 1.4.17.1n.1-12.7.7nn.29. J 10. Pwt 5. 1J 8.5-9.11.28nn. Iz 1. Uwodzicielstwo pogańskie.14-19. J 14.28. Kol 3. Am 5.2-5.11nn. Ps 19.17. Ez 47. Pwt 30. Jr 2.1. J 19.23. Łk 7.23nn.31nn. Rdz 3.2nn. Ef 3. J 15. Tt 3.7. Mk 2.9. Teologia grzechu według św. Iz 49.30-37.12. Pwt 27.

1Sm 4.4.42. Rdz 43. Ez 20.3.7-12. Iz 62. 1Sm 14. 2Krl 24. 1Sm 19. 1Sm 14.25-30.3. 1Sm 25. Flp 3. Pwt 5.25.2. Iz 34.16. 1Kor 10.26.2Krl 17.8.12.12n. Ap 9. Ap 22. Iz 12.23. Łk 1.4.6nn. Wj 20. Sdz 13. Ga 4. Sdz 6. Sdz 2.11. Rz 6. 1Sm 13.13-16. Wj 1.5. Pwt 4.3-6.5.26.1. Jr 10. Ap 8. Wj 34. Rdz 17.26.12. Rdz 27.15.36. Tt 2.8n.17nn.4. 1Tes 1.14.31.7nn. 1Sm 29. Wj 3. Ap 13. Mt 24.1-10.13. Mdr 13.20.11nn.12-15.1. Rdz 2. Rdz 24. Flp 3.27.28. 2Kor 11.16. 1Kor 10. Ez 8.13. Rdz 35.35. Iz 60.19.16.2. Ps 10.21. Mt 2. Rdz 40. 1Krl 12. Rdz 11.25.24. Pwt 13.25. 2Krl 17.78n.18-40. 1Krl 18.32. Jr 8.25-32.16. 2Krl 18.2n.27.3nn. 2Krl 21. Iz 17.28. Iz 47. Iz 62. Jr 34. Jr 2.3. Iz 24.3n. Iz 41. Ps 31. Ps 28. Ps 10.4n.2. Rdz 31.19. Iz 45.15.13. Pwt 15. 2Mch 11. Bałwochwalstwo jako pokusa ciągle aktualna Mt 6. Ap 22.6.14. Iz 13. Hi 31.20. Mt 24.14. 2Sm 12. Rz 6.11.2.12-21.11-15.6. Iz 48. Iz 44. Wj 23.17.15.5. Am 5. Ap 13. Ps 81.19.3-10.26n.43. Jr 44. IDOLE ODEJŚCIE OD IDOLÓW Joz 24. 2Mch 7.15. Od gwiazd do złych aniołów. Lb 16. 1Kor 10. Rdz 11.10.13-16. 2P 1. Rz 1. 2Krl 23.15-18. Wj 3. Ap 21.7. Ap 12.9. Oz 8.8.20. Wj 9.21n. Tt 3. HEBRAJCZYK Rdz 14.3.28-35.45. 1Sm 13. Wj 6. 2Krl 23. .9. Ezd 7. Iz 14.7nn.16. Rdz 41. Jr 7. Iz 43.9n.9-20. Mdr 13.21.18-7. Oz 8.30. 2Mch 15.8. Jr 32.5. Dn 3.26.14. Ap 12. Joz 24. IMIĘ STARY TESTAMENT Rdz 1.14-23. Lb 24.10.19-35. Ez 16. Jr 10.17. Jon 1. Wj 32. Inni bogowie.10n. Iz 43.1. Rdz 1.8. 2Krl 5. Ap 2. Rdz 32. Mdr 14.14. Jl 4. 2Sm 24.10. 1Mch 1.20n.13. Ap 16. Pwt 4. Iz 1. Kol 2.2.4. Rdz 10. 2Mch 6.15. Mt 27. 1Krn 16.1. Jdt 5. Wj 2.8.4. Ga 4. ZNACZENIE BAŁWOCHWALSTWA 1Kor 12. Iz 40.2-5.19.34. Sdz 17-18.18. Ga 5.26nn.4-8. Tymczasem we wszechświecie odkupionym przez Chrystusa.3nn.6.22.3. Kol 2. Hi 30.6nn. Rz 4.2nn.21nn.18.15. Nicość idolów. Rdz 17. Wj 20.15.37. Ez 23. Mdr 13-14.20n.14.3.2.24. Wezwanie imienia Bożego.29.14. Imiona ludzi. Dn 9.3-5.18-32.1n. 2Kor 2. Rdz 35.3. 2Krl 23. Dz 6.13. Rdz 39. Rz 6. Wj 7. Imiona Boga. Oz 13. 1J 5. Ap 21.9.16.1-5.

26. 2Krl 23.1. Mt 10.4. Inne imiona. J 1.13. Izrael i Juda.17.31. NOWY TESTAMENT Ewangelia a Izrael dawny. Ef 5. Iz 45. Łk 1.26.43.3. Łk 10.16. Dz 13. 1J 5. Dz 9. Iz 44.21. Iz 27. Jr 31.13. Syr 36. Sdz 5.15.12. Mt 2.23.4.22.6. Ez 14. Rdz 49.11. Imię Boże a sam Bóg.16.30n.27. Dz 5. 1J 5.1. Pwt 5.15. Rz 10.5. Iz 45. 2Tm 6.27.1.5. Iz 41. Pwt 6. Dz 13.1.15-16.12.13. Ap 7.20n.13. Pwt 33.23.15n.4.16. Kpł 24. Dz 5.3nn. 1J 3. Ap 19.13.2.9. Oz 2.24n. Rz 2. Dz 9.36. Ps 7.9. Iz 1. Ap 3.21. J 17.9-13.7. Ps 95.17.12.27. Dz 19.9. NOWY TESTAMENT Imię Ojca.17.4. J 15.8.25nn.10. Dz 22. 2Tes 1.20.18.23. J 3. Mi 1. Dz 19.1. Ez 8.28.24.12.25.20n. Jl 3.16.8. Ap 17. Dz 5.8. Ez 37.5.6.23. Mt 6. Iz 1.3. Łk 1.6.11n.1.10.18. Rz 1. Mt 5. Ps 81.13.28. Mk 13. Jr 33.31.3. Iz 45.11.21-25.1. Ps 2.7-12. Łk 10. Jr 3.41. Ez 37.5.12. Jr 31. Iz 43. Kol 3. Dz 3.46n.3.2. Iz 43.17. J 3.14. Iz 19.22.8. Jr 3.7. Hbr 1. Iz 43. Rdz 43. 3J 1. Ps 89.13-16. Iz 29.7. J 12. Iz 48. Ga 1. 1Kor 1.10.7. Ps 50.38. J 15.4. Pwt 28.16.19.23n. Łk 1. Dz 15. Dz 16. Oz 12. J 17. Dz 5.3.15. Wj 12. J 16. J 17. Dz 8.7. Am 2. Ez 20. Dz 9. J 20.10.40. Mt 16. Flp 2.5. Ap 2.24.9.24. Obietnica powstania nowego Izraela.9. 2Tm 2. Wj 34. Dz 4.10. Dz 10.27n. Iz 46.34.49. Mt 18.17.20.5. Mt 11.22. Ps 5. Ap 13. Mt 7.1. Ef 1. Wj 4. Jr 7.12. J 14.5. Iz 44. Ap 19.2. Mt 10.5. 1Krl 12.5. Iz 10.5.23n. Łk 1.33. Dz 4. Iz 45.36.7. Flp 2.6. Dz 2.10. Hbr 5. Mi 2. Rdz 50. Jr 31. Mk 16.17.23.4.23. Mk 9.26n. 2Sm 5. Mk 9. Dz 13.3n.6.1n. Wj 24. 2Sm 2. J 17.4.15.29.20n. Łk 1. J 20. J 1.30. Dz 2.24. Ps 99. Ap 22.17. Dz 9. Jr 31. Rdz 39. Ap 3.16. Jk 2.29.20.72-73. IZRAEL STARY TESTAMENT Rdz 35.25.3. Łk 1.37. Ap 14.17.20. Łk 1.31.10. Ap 2. Ps 135.7. 2Krn 30.8.13.21. Hbr 13.25.46. Mt 1.20-27n. 1Kor 6. Joz 7.14. Dz 4.1.21. Łk 24.1. 2Sm 20. Pwt 12.58.14. Am 7.9. Imię Jezusa. 1J 5.12. Ne 9.23. J 2.3. Ga 3.12-13.2.18. Rdz 35.Iz 41.10. Ap 3. Iz 9. Ez 36.6. Ap 2. Dz 8. Iz 1. Iz 17.6. Mt 15.4. Jr 12. Łk 1.11-16. Flp 4.52.6nn. Ps 50.11.14. J 16. Dz 21.11. Wj 12. Dz 9. Iz 30. Mt 5. 1J 3.19. Jr 2. Oz 4. Dz 9. Jr 30.6.13-16. 1P 4. .9.1.5. 1Krl 12. Imię Pana. Jr 7. Pwt 5. Jr 7. Pwt 9. Ap 3. J 17. Wj 20. Syr 36. Oz 11.4. Iz 19.1.3. Rz 9.18.17.17. J 10.15.17. Ap 14. Dz 4.7. Dz 4.7.1.63. Ps 114. Dz 2. Iz 30.19.1nn. Izrael jako lud przymierza. Dz 3.8.

5. Rdz 4. Wj 3.30. Dz 5. Łk 1.68. Wj 3. Jałmużna i życie religijne.16. J 1. 2Kor 9. Łk 16.6. Pwt 24.20n.2-8. Wj 6. Mt 6.25. Syr 35.1-4. Mt 3. Pwt 16. Łk 12.15n.2. J 1. Dz 2.6. Dz 10.26.8nn. Łk 6. Łk 16.21.10-11.14. Ef 2.19. Łk 3.42.2. Późniejsze dzieje. Mt 26.7-11.13-15. Dz 3. Tb 4. Dz 9. Mt 11. Mt 11.20nn.7.27.15. Jk 2.80.14. Pwt 15. Rdz 47. 1J 3. Wj 6. Łk 11. Łk 7. Rz 1. Mk 9. Łk 1.32.27nn.29.46. Łk 7. Ga 6. 1Kor 16. Prz 28. Łk 3.18. Prz 14. Mt 9. Nowy Izrael.Rz 9. Syr 17.18.6.4. 1Kor 10. Rz 2. . Syr 3. Łk 1. Mk 1. Syr 14.11. Prz 3. Kpł 19.9.9n.10. Łk 12.12.33n.36. Rz 9.3. Znaczenie imienia. Mt 3.26.30.10. Pwt 6.1. 1Kor 11. Łk 6.29.1-4.31.33.3.9. Ml 3. 2Kor 9. Mt 25. Ga 2.7.16n. Tb 2.21. Pwt 16.7.33.31. Wj 34. 2Kor 8. Ps 41. Dn 9. Prz 14.10-14.8.49. Ef 4.47. Mk 1. J 1.16.13. Ap 7. Wj 3. Dz 13. Jałmużna i Chrystus.7.9.26n. Rz 15.13. Łk 11. Pwt 14. Ez 48. Obowiązek udzielania jałmużny. Mt 11. Kpł 23.15. Rz 11. Łk 5.31-46.4. Dz 13.22. Pwt 15. JAHWE Wj 3. Dz 1. Mt 19. Mt 3.6.4.25. Prz 19. Dz 11.24. Mt 6. Łk 1.9. Prekursor i jego chrzest. 2Kor 8-9.1.12.28. 2Kor 9. Łk 2.1-4. JAŁMUŻNA STARY TESTAMENT Sens terminu.9.24n. Mk 2. Łk 3.28n.5. Ez 18.3. 2Kor 8. Sdz 13. 2Kor 8.1n. Łk 1.11. J 1.8.34n. Łk 1.19.42.35.11. Iz 59.24. Łk 2. Mt 5. Rt 2.14.6n.11. Wj 33. Hbr 8.14.16.17.21.12n.16. Rz 11. Syr 18.44.33.15. NOWY TESTAMENT Praktyka jałmużny.12.26. Stary a nowy Izrael.11.11.23n.5. Imię i jego początki. Tb 3. 2Kor 9. Prz 21. Flp 2.16.2-5. Łk 9.76. Dz 13.49.19.1-18.9.11.5.22. Rz 10. Wj 3. 1Sm 1.1-4. Jałmużna w Kościele.4n.4. Dn 4.26. Mt 6. Rz 9.11. Dz 1. JAN CHRZCICIEL Łk 7.4. Flp 3.16.29. Rdz 9.20. Łk 19.8.41.6n. 1Sm 1.17. Dz 28.1. Łk 14.2.13-15. Łk 12. Mt 26. 1Sm 4.35. J 12. Syr 29.11-14. Łk 2. 1Sm 1. Łk 1.18.28. Łk 18. Mt 27.1.12. Łk 3. Ez 16.27.54. Ap 21. Tb 4. Tb 1.15.22. Rz 9. Rdz 12. Ps 24.31-34.

Łk 17.39.22. 1Mch 1.2n. J 5. Rdz 11.14nn.28. J 11.29.1-10. Ezd 1-3. Mk 10.1-21.18nn. 1Krl 12. Ef 4. Iz 51. J 15.7n. Ps 87.21nn. Dz 1.17. Ef 1. Lb 24. 2Krl 23. Mt 2. J 10. Rz 8.27. Łk 9.Świadek światłości i przyjaciel Oblubieńca Łk 3.24-27. Mt 28. Mk 6. Sdz 19.18.1.16.31. Syr 50.18-19.5.33. Dz 4. Ez 48. Łk 24.27.2.5. Jr 20. Łk 2. J 19.27.41-50. Mt 3. Mk 11.1.23.19.14. Iz 54.30-35.6-15.36.9. 1J 4. Łk 13. Rz 5.16n.27-30.16-20.32. Ne 13. Mt 15. Iz 53.16. J 17. Mt 28.7n. Ez 40-46. Mk 12. J 13.7-10. Iz 43. 1Kor 12. JEDNOŚĆ J 15.11. Tb 13. Mk 13.25.1.5. Ef 4. Mt 2. Dz 4. 2Krn 24. Łk 21. Łk 2. Dz 2.5-10.6-9.12.9.4n. Ezd 5-6. Ps 78.11n.21. Mk 15.13-19. Iz 61. Rdz 4.1nn.51.9-17.6nn. Iz 54. Iz 53.14.23. Mk 11.4-27. Iz 49.1-12.10nn.11.26n. Ez 23. Dz 2-7. Iz 56. Sdz 1.13-18.1-23. Iz 1. Ps 84. Łk 9. Łk 3.24-28. Ps 122.5-9. Łk 19.13.2nn.13-25. Iz 51. J 11.2-6. Mk 1.28.26.26.20nn. Iz 51.7. Mt 2.22. Mk 1. Mk 9. KU NOWEJ JEROZOLIMIE Iz 1.29.11n. Iz 55.6nn. 2Krl 22. Rz 8. Ez 24. .1.14-26. Łk 12. Mk 2. Jr 31. 1Krl 16.10.5.35.47n.1. J 3.8nn.1. Jl 4. Za 14.4nn. Mt 3. Mk 6.19-22. Ps 48.62.30. DOPEŁNIENIE JEDNOŚCI W KOŚCIELE Łk 9. Łk 13. Ez 48. Iz 65. Mk 13.7. Mt 23.9. 2Krl 18. Jr 7.10nn. DRAMAT 1Krl 11.14-18. Jr 31. J 1. J 1. 2Krl 21. Ps 79.1-14. J 5.1n.6.5. 1Krl 11. Mt 11.31. 1Kor 11. J 3.6nn. J 1.3-9. Ag 2.15nn.2.5n. 2Krl 21.6-14. Rz 7.6nn. J 12.38.19-30.4nn.14-18. Lm 1-2. J 17.29. Mt 3. J 1.20-24. Mt 11.33-38. Ef 1.17-52. 2Sm 5.11n. J 21. Iz 66.35.4-13.3nn. Ez 8.1-4.1-10. Ps 122. 1Kor 10.1-48. Ps 51. Ez 11. J 1. Ez 47.15. 1Krl 6-8.9nn.3. Mk 15. 2Krn 29-31.41-44.15-19. Mt 2. Łk 19. Ef 4.14nn. Iz 49. Łk 18.18.13. 1Kor 1. Mk 11. Ef 4.4n. Dn 6. Dz 2.8. Rz 5.31-34.4-10.11. Mt 2.6. Ef 1. Ps 132. Łk 24. Wj 19.34n. Ps 102. Dn 7. Iz 43. NOWY TESTAMENT JEROZOLIMA NIEBIESKA A REALIZACJA ZBAWIENIA Mk 1.50. Ef 2. Jr 7.1-12.22n. Iz 25. 2Krl 16. Dz 1.14-20. Ez 9. Rz 8.21.40.11n. Rdz 2.1-11.12nn.36-40. Łk 21.35nn.14n.13nn. J 17.1-6.68n.16n.6. Mt 2.24. Ba 4. Ne 1-12. J 2.8. Ef 2. ŹRÓDŁO JEDNOŚCI I ROZBICIE JEJ WSKUTEK GRZECHU Rdz 1.10.30-5.15.9.1-31.26-33.2.15. Iz 60.4.27-12. Mk 6.16nn. 2Krn 3. 2Krl 21. Iz 4.9. Rdz 4.11. Za 12. Iz 53.6-9.24. Rdz 4. Jr 36-38. Pwt 24. W POSZUKIWANIU JEDNOŚCI NA DRODZE PRZYMIERZA Oz 2.36-53. Rz 8. J 1. 2Sm 5. Dz 2. Iz 1.5. Rz 15. Iz 54.6-9.51n.21. 1P 2.22-38. Ps 147. JEROZOLIMA STARY TESTAMENT Rdz 14.20. 2Krl 18.11.31nn.7. Ps 87. Mk 15.37nn.11n.35.1-54.9.

Mt 13.1-20.1.1.25n. IMIĘ< KTÓRE PRZEWYŻSZA WSZELKIE IMIONA Flp 2. Mt 1.17. Mt 13.25.3.34. Mk 10.8.29. JEZUS. Dz 11. Mk 8. Mk 3.1-33.24-31. Mt 13. Łk 22. JEZUS W EWANGELIACH Mk 4. Mt 1. J 11.5. Mt 21.20. Ap 21. Dz 2.21.15. Dz 9.21. J 6. Mt 5.21.8.27-30.25. J 1. Łk 15. PAN.6.31nn.14.38.23. Dz 5.3. Łk 4.12.3. Iz 29. Dz 3.36. Dz 9.17-41. Dz 7. Dz 4.18.1. OD JEROZOLIMY ZIEMSKIEJ DO JEROZOLIMY NIEBIESKIEJ Święty Paweł.9n. Mt 21. List do Hebrijczyków. Łk 22.38.22. Łk 22. Dz 26.11.19-26.19. Mk 9.31. Mk 1.44. Dz 4. Mk 1. Łk 6. Mt 20. Dz 22. Kol 2. Dz 22.18.2.2. Dz 15.Dz 5. J 4.20.7n.6. Dz 9. Dn 2. Mk 4. Łk 17.22.32. Mk 8. Łk 22.18. Dz 13.11. J 19. Dz 9.25n. Mt 11.2. JEZUS NAZAREŃSKI Ga 4.11n. Mk 9.6.17. Mt 1. Łk 2. Mt 20. Dz 5. Hbr 8. Jezus a przyszłość.36. Mt 16. Dz 2. JEZUS W NAZARECIE Atmosfera eschatologiczna życia Jezusa.20. Dz 5. Dz 1. Jl 3. Mt 5. Dz 12.17.5. Łk 13.23.58-8. Łk 11.17.11.2. Dz 2. Łk 2.5.30.25nn.16n.18. Mt 20. Hbr 12. Mk 14. Apokalipsa św.28n. Dz 7.36. Łk 22. Łk 22.18n. Mt 26. Mt 5. Mk 12. 1J 4.9.30.15.17. Hbr 12. Mt 11. Ga 4.17.1.18. Dz 10.36.21. Łk 1.31n. Pwt 31.33. J 4. Mt 15. Łk 17. Mk 10.2n.28.5. Mt 15.44-53. JEZUS TEN JEZUS Dz 1.6. Dz 15.22. Mt 22.20n.11n. Mt 26.15. Ap 11.41n.34.22. Mt 12.20. J 17.23-30. Kol 1.3-9.4.35. Hbr 2. Iz 61.21.64. Mk 5. Mt 18. J 1.17.26. Dz 1.21nn.36.1-22.39. 2Kor 5.12.2.1-30.31. Dz 9.23. Łk 13.24.24-30.14. Wj 3.1. Dz 8.24. Flp 3. 1J 1.23-32.44n.13.30. Konieczność zajęcia postawy wobec Jezusa.41.28n.31. Łk 10. Mt 1.9. J 3. Dz 8. Łk 9. Mt 16.57-61.8.6. Łk 24.14. Dz 8. Mt 16.32-41. Syr 51.34. Dz 9.40. Dz 4.45. Hbr 9. Dz 13.25. Mt 18.21.6. Jana.5.5n. Hbr 9. Mt 13.12. 1Kor 2.21.1nn. Dz 11.30. Mt 14.2-40.42. Łk 10.26-27. Mt 1.13.19. Dz 21. Łk 1. Mt 19. Łk 11. Mt 11. Mt 21.28. Mk 8. Dz 11. Mt 12.23.22.14. Iz 35. Dz 18. JEZUS CHRYSTUS Mt 1. Mt 10.12. . Dz 5.15. Mk 14. Mk 13. Dz 9.1. Dz 2. Dz 1. Mt 20.28.16. CHRYSTUS I SYN BOŻY Pierwsze ujęcie tajemnicy. Mt 5. Dz 9.36. Mt 5. Łk 19.35. Mt 7. Mt 23.10. Flp 3. Łk 22.22.51.18.28. Mt 16.34. Dz 17. Mt 17.12. Mt 7. Mt 9. Mt 11.22.28.35.30. Mt 5. Łk 24. Mk 9.15-20.27-30. Dz 5. Dz 9. Dz 7.20. Łk 17.1-9.25nn.16. Dz 9.

20-28.1-17.1.3n. Łk 3. 1P 3.28.26.19.62.20.10-14.46. Hbr 1.1. Ap 17.20. Dz 2.9.7. Mdr 7. Mt 27. Łk 4.1-18. J 10. J 6.7n. 1Kor 14.3. J 1. Mk 9.4.33nn. 1Kor 15. Ps 35.30-35. J 14.2.6. Rz 10. Łk 9.12.18.38.6. Hbr 10.24. J 8.13.25.27. 1Kor 15. Mt 28.6. Mt 8. Ap 21. Lb 27. Łk 3.5n.20. Flp 2.9. Iz 45.8.7. Dz 2. Łk 22.34n.22-30. Dz 3. Dz 4. 1Kor 10.26. 1Kor 8. Dz 26. Ap 21. Łk 22.38. 2Tm 1. Dz 8.70. J 3.7. Hbr 9.9.2. Dz 10.16n. Lb 11.25. Flp 2. Dz 5. Mt 28. Mt 21. Kol 1.1Tes 1. Dz 3. Rz 4. Kol 2. Mk 3.15. 1J 4. 2Kor 5. Ap 22.31. Dz 22.20. 1P 1.1-13.10. Ap 5.18.10.9. 1Kor 16. Joz 24.31.13.20.18.32. J 1.18. Joz 1.54n. Ga 2.17.58. Pwt 31.30. 2Kor 5. Dz 2.5. Łk 22.21.14-18.11.2. Rz 1. J 1.16.35nn.18. Mk 1. Ps 137. 1Kor 8. Ps 45.31.13-53.12-21. Dz 4.24. Mk 14. Ps 16. JĘZYK Łk 1. J 6.19. Rz 3. J 1. Dz 7. Mt 1.4.15. Mk 12. Mt 14. Rz 6. Ef 1. Dz 7. So 3. Hbr 4.27.33. Ga 1.35-38. Tt 2. Hbr 5.23n. Iz 35.4. Hbr 12. Dn 7. Tajemnica Jezusa w poszczególnych Ewangeliach.7. Dz 4. Mt 24.38. J 14.11. JOZUE Przywódca Izraela.13-16.18.9.14-23. KONKLUZJA Ap 1-3.1. Mt 11.16.40. Ap 17. Mt 2.38.23-37. J 13. 1Kor 15.64. Dz 5. 1Tm 2. J 17.11.15.4.11.6.62.7n.13.14n. Rz 1. Dz 2.20. Mt 16.5.28.45. Ps 57. Różnorodność języków.1. 2Tm 2.10. Kol 1.27.28.7. Dz 7. Dz 13. J 1.4.38.2-6. Mt 27.22.9. Mk 14.13n.25. Dz 3.37. Mt 1-2. Ps 110. Dz 10.14. Ap 19.31.9. Jk 3.43.3-11.24.7.16.34. J 3. Mk 1. Hbr 12. Joz 8.25n. 1Kor 11. Mt 4. Rdz 11.28.10.56. J 1.11. Ga 1.11.4.14. Mk 5. Iz 52.15-23. Jr 18. Łk 1.39. 1P 3.7n.33-37.11. 1Kor 15. 1Kor 15. Mk 9.18.13. Dz 2. Ps 10. 1J 2.13.14.36.13n.15nn. Ef 2. Ap 3.15.28. 1Kor 10. Dz 19. Dz 13.6.21. Jr 9.2. Mk 7. Typ Zbawiciela. Flp 2.14-15. 1Tm 3. Joz 5.6. Dobre i złe użycie języka.8.11.44n.36.19n. Dz 2.13. J 3. Ps 105. Joz 10. Łk 7. Rz 8.6.14.10. Tt 1.20.8. Rz 8.33.36. Rz 10. .14. Ba 3. 1Kor 2.9. Joz 6. Ap 22. Dz 10.61. Mk 15. 1Kor 11.21.25-30.6. Łk 14. Wj 17.35. Syr 24. Ap 19. Rz 10.70.4. Pwt 31.14. 1J 4. Rz 1. Tt 3. Tt 2.3-22. Łk 1. Ap 1.11. Dz 2. 1J 3.9n. J 3.8. J 16.3.16. Ps 140.5. Hbr 2. Joz 23.10. Łk 22.32-38. 1Kor 12.21.55. 1P 1. Dz 2.5.30-35. Łk 1-2. Prz 8. Dz 1.18.36.21. Ef 1.8. Ap 7. 1Kor 2.21-25. Hi 28. Flp 2. Mt 28.3. 2Sm 7.29. 2Sm 7. Hbr 2. Rz 1.6-11.22n. Wj 33.6.37nn.7. 1J 5. Prz 18. Rz 5. J 17.15. Lb 13.8. Ap 5.9. Dz 5.25n.12. Jk 1.5. J 3. Dz 10.18nn. Rz 8. Flp 2. 1P 2.13. Ps 52.26.10n.2.13. Łk 9.33.16. Iz 66. Lb 14. Łk 1. Dz 2.33. Mt 14.19.16n. Ga 1. Jr 25.9. Syr 51. Łk 15.12nn. Wj 24. Dz 15.11.4. Mt 11. Ap 6. Ps 2. Ps 78. Lb 14. J 11. Hbr 1.42.56.4.22-31.

6. 1Krl 2. Kpł 23. Mi 3. Ag 2. Wj 32.22.14-16. 2Sm 18.21. Rdz 22. 1Kor 10.8. Ez 36.38-42.8. Pwt 33. Wj 24.25-31. Wj 24.21. Tb 13.42. Kpł 26.4.11n.11. Wj 28.11.6.33n. Ez 22.7n. Rdz 13. 1Sm 1-4.9. Sdz 13. Iz 28. Rdz 49.9.7nn. Jr 23. Wj 4. 1Kor 10.27.39.5-9.11nn.25-29.12.24-29.17.16.8-13. Kpł 14. Pwt 17.4.42-45.7. Ez 11. Ez 44.19. Rdz 31.10.1nn.23n. Dz 7. Joz 8. 2Sm 6.18nn.45. STARY TESTAMENT HISTORIA INSTYTUCJI KAPŁAŃSTWA Rdz 12. Ap 21. Iz 57. Chrystus jako kamień obrazy i zniszczenia.18. Rz 9. Skała na pustyni i Chrystus Zbawiciel. 2Kor 3.14-26. Kpł 16. Rz 9.8. Sdz 17. Ez 44.18-28.10. Oz 6.18. 2Sm 15. Syr 45.21. Ez 44. Drogie kamienie i nowa Jerozolima.20-24.19.18.19. Dn 2.25. KAPŁAŃSTWO Hbr 7.8. Pwt 33. Rdz 22.3.25.33.4. Dn 9.8-11.7. 1Krl 12. Ez 44.34.1-12.21. Ezd 7.14. J 19. Ps 110.12. Sdz 17.Mt 1. 2Sm 1.1.15.17n. Rdz 26.1. Rdz 41. Posługa słowa. KAMIEŃ Święte kamienie i ołtarz Chrystusa. Oz 4.41.18.22.10-21.1-9. Oz 4.4-7. Pwt 33.45.11. FUNKCJE KAPŁAŃSKIE Sprawowanie kultu. Rdz 14.17. 2Krl 12. Ef 2. Kamień pamiątkowy i wiecznotrwałość przymierza. Jr 18. 1Krl 8.36-42.1-6. Wj 24. Ez 44. Ez 8.1-7. Kpł 4. 1Sm 7. Rdz 34.3.26n.11. Wj 29. Ef 2. Jr 31.8. Pwt 18.26.13.13.29.33. Hbr 4.16n. Ps 118.7-13. 2Krl 11. Ap 14.27-34. Pwt 27. Kpł 16. Pwt 16.7n.1. Jr 26.5.4.6nn. Syr 50. Oz 5.10-17. Ez 40-48. Iz 28. 1Krl 1.12.26nn. 1Kor 3. Jr 2. Jr 23. Wj 20. Am 7. Iz 54.46.34-45. Ps 105. Ez 11.11. Ml 2. 2Krl 23. Kpł 12. Kpł 8. Mt 21. Hbr 13.5. 2Sm 8.4.20. 1Sm 30. Ne 8.12-17. Joz 2-6.5-21.1.4-11. 1P 2.23. Joz 9. Pwt 33. Iz 8. Ne 8. 2Krl 23.31. J 7. 1Sm 14.26.22-25. Sdz 6.4-8.30. KU DOSKONAŁEMU KAPŁAŃSTWU Krytyka kapłaństwa.5nn. Ideał kapłana.10.22. Joz 4.54. Iz 66.19.20n. Wj 28. Mt 23. 1Krn 5. 1Sm 2. Chrystus jako kamień węgielny i chrześcijanie jako żywe kamienie.14.33. Jr 2. 1Krn 25-26. Sdz 18. Ez 44. Joz 21. Kpł 17-26. Wj 1-15. Ps 78.6nn.6. Łk 20.31. Ez 47.10. Dz 4. Wj 24.17.26. Rdz 47. Joz 4. Jr 20.32. Joz 24.19. Rdz 46.25. 1P 2. . Kpł 23. Mdr 11. Ml 2. So 3. Za 14.24. Sdz 18.37.7-13. Ap 22.10-31. 2Sm 17.

Hbr 7.5.24n.3.27.19.25. Iz 8. Mt 20. Hbr 7.10. Ap 1.17. Dz 20. Rz 5. Mt 10.22. Iz 60-62. Rdz 3. Hbr 9. Łk 9. Jr 33. Dz 20. Oz 11.4. Mt 5.6. Ga 2.20. J 17.17n.1-4. Mt 10.9n.25. Iz 10.15.8n. Flp 3.6.16-22.27. Od Pawła do Jana. Hbr 9. 1P 1. 1P 2.14nn.6-11.18.15-31.10.18. Mdr 18.17n.17-2. Hbr 12.9. Flp 3.22nn.5.28. Hbr 4.23.5.6. Am 4. 2Kor 5.1-16.1.7. Flp 4.7. Hbr 13. Dz 3.11-16. Ez 18.23.15. Łk 19. Łk 13.20. Iz 10. Dz 14.5-8. Tt 1. Łk 15.13. 1J 4. Mt 10.18. Ez 15. SŁUDZY KAPŁAŃSTWA JEZUSOWEGO Jezus. Jdt 8. Rz 8.1.2.10-18. Hbr 2.14n.10.6-11.6.23n. Rz 15. Flp 2. Ef 2. Kpł 21. Iz 2.3. Hbr 12. Wj 13. 1P 2.7.34n. Hbr 12. Ez 40-48. 1J 1.24.9.25-28. J 8. Rdz 5.19. Rz 1.12. Dz 8.27-35.14.32. Mt 18.12. Hbr 9.1-5. Wj 20. Hbr 5. KIELICH .5n. Hbr 10. Kara jako objawienie Boże. 1Kor 10. 1Kor 1.16-19. Za 6.4.30. 1P 3.27. Za 4. Kpł 10. 1Tm 1. Rz 3.1nn.17. Wj 19. 2Tes 2. 1P 4.25n.31.26. Wj 24.18nn. Ps 110.60.24. Łk 22.6. Ez 11.41-44.1-4. Kol 3.11.8. Iz 9. Flp 2.19.7. Mt 26.Ez 44. Rz 3.10. Rdz 14. Hbr 10. Ml 3.6-10. Ap 19.1-4. Ap 1. KARY Kara jako znak grzechu.9. Hbr 9.5.24n.15n. 2Tm 2. J 19. Pierwszy list Piotra i Apokalipsa.45. Mdr 10-12. Mk 14. 1Kor 4.40. Iz 5. 2Kor 2. Pwt 8. Rz 3. Ap 20. J 8. Rz 12. Ba 2. 1P 1.5-13.20.19. Hbr 9.18-24.22n. Ba 2.1n. Kol 1. Ba 2.18.18.20-26nn. Dz 4.26.7.1. Ap 18. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY KAPŁAN Ewangelie synoptyczne. Mt 16.7. Za 3. Iz 61.24.6. Rz 8. Za 3. Hbr 10.20-48.34-40. Ap 3. 1Kor 5. Wj 19. LUD KAPŁAŃSKI Jezus.3-10. Paweł. Dz 4.14-20. J 17. Hbr 5. Jk 1. Hbr 9. Iz 53.8.44. Kara jako owoc grzechu. 1P 2.8. Hbr 2. Iz 9.9.6-13. Mk 10. 2Mch 2. Tylko list do Hebrajczyków.10.7. Rz 8. Mt 5. 2Kor 3. Jr 5. Oz 2.6. Ef 1. Wj 12. 1Kor 11. Ap 20.7.11nn. Rdz 3.12n.13.22n.12.9. Iz 53. Hbr 8. 1Kor 5.17-22. Za 6. Hbr 7. Łk 10. Ga 3.10n.1-11.26-29.17-42. Oz 13.19. Apostołowie. 1P 2.29n.5.10-18. Dz 3.5.12.13.28.28. Ap 5. Dz 5.27. Wj 34.32n.13. Mt 22.14.5.

6nn.22. Iz 51.27n. J 18. .25. Łk 22. 1Tm 4. Ap 2.9. Łk 12. Mt 24.33.15-16.25.9.44.2. Ps 116. Ps 78. Oz 4. 1Tm 4.5.15.8nn.6nn. Łk 21.6nn. Iz 53. Mt 24. Jr 3. 1Tes 2. Mdr 10-19.6.30.25.14. Pwt 32. Ps 115.22. SZATAN JAKO OJCIEC KŁAMSTWA Ap 12.5. Kol 3. Łk 22. Mk 10. Dn 12.54nn.31.6-11. Wj 23. Człowiek wobec klęski. KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z CZŁOWIEKA Z BOGIEM Nieuznawanie Boga prawdziwego.4. Ap 14.19.8.2-17.22. Jr 5. Ap 6. Rdz 3. Ap 9.8. Ps 5. Rdz 3. Łk 21. Mt 7.13. Ap 13. Jr 29.22. Rdz 2.11-17. 1Kor 11. Rz 8.2.16.2.19. Jr 23. Jr 2.17.19. Ez 14.13. Ap 10. Mt 26.16.2. Prz 12.5. Iz 44. Mt 5. 1J 2. Oz 10.1n. Ps 15. 2P 2.1.7.17-20.1-16.14. Hi 13.1. Iz 24.15-30. 1Kor 10.13.5nn.9. Jr 9. Jr 25. Dz 5.1.3.44.19.11. Syr 5. Jr 16. Mt 26.4n.24. Ez 21.16. 1P 2.14nn.2nn.10. 1P 2. Dz 13.31-39.27.1nn. Rz 8. Ap 13. Ap 16. Mt 6. Ap 14. Jr 2. 2Krl 1. Wj 7-10.1-13.39.9. Syr 51.17.Kielich wspólnoty. J 8. Dz 13.25. Ps 75. Jr 8. Kielich gniewu.16-21.39-42.11. Jr 10. Ps 16.17. Ps 105. Nowym Testamencie.17. Ap 7.19-33. Jr 28. Ez 28.9. Rdz 1. Ps 26.20. 2Kor 1. Ef 4. 2Tm 4. Jr 4.3n.13. Rz 1.19.13.31nn. Zwolennicy kłamstwa.13.13.5. So 1.3. Za 12.17n. Pwt 19. Ps 23. Kpł 19.3.10.12.9-20. KŁAMSTWO KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z BLIŹNIM Stary Testament. Za 13.18. Ap 21. Za 8. KOBIETA STARY TESTAMENT MAŁŻONKA I MATKA W raju ziemskim.9-40. Dn 9. Wj 24.20n.55. Mt 24. 1J 2.1-8.9. W historii świętej. Mt 23. Wj 23.20.3. Iz 44. Ez 13.20. Ap 8.17. Ap 11. Ga 2. Lb 4. Jk 5. 1Krl 22. Ap 15.28.2. Prz 12. J 8.11.7. Dn 14.1. Hi 1. Iz 47.40-44. Prz 12.10. Oz 7. 1Tes 1.8-19. Na 3. 1Kor 10.9. Jr 10. Rdz 3. Rdz 29. Ap 15. 2Kor 12.12.2n. Syr 20.9n.5. J 8. Kielich zbawienia. KLĘSKA Klęska w planach Bożych.19-23.15n. Dz 5. Ps 116.7. So 3. Ap 12. Grzech kłamstwa a życie religijne. 2Kor 11. Ps 11. Mt 24.37.7-16.24-27. Mt 24.18-28. Ps 59. 2Tes 2.17. Jr 9.15. Pwt 5.2.1nn.1-11. Wj 20.11-12.1.

Prz 27. Pwt 4.18. Łk 5. Dz 7. Prz 21. Lb 29.21.16-24.11.20n. Est 3.2-16. Dz 19.14.12.24-27. 2Kor 5. Pwt 31.25n. Mk 14.22. Prz 18. 1Kor 7. Kpł 23. 1Tm 2.9n. Mt 27. Sdz 21.11. Ezd 9. Stary i nowy Izrael. .22.15n. 1Krl 18.16.9nn. 1Sm 2. Rz 16.22.1. 1Kor 11.8n. 1P 2.35.17. Pnp 7.22n. Ap 7.16.3. Ps 47. Ezd 10. Rz 5. Rdz 1. Dz 9. Mt 16. Ps 22. Ga 6. Ne 8.4.30. Ga 4. Sdz 14. 1Kor 14.8. Rdz 15. Zginanie kolan w czasie modlitwy.2. 1Kor 15.39.2-10.1. Iz 3.4.14n.15-20. Prz 11.36. Ef 5.15-18.22-31. Flp 2.4-5.38.15n. Prz 5.16.1-13. Ap 17. Ga 6. Rdz 4. 1Krl 11.22-53. Ef 1. Wj 20.9. Rz 2.13. 1P 3.9. Dz 1. 1Tm 2.20n. 1Kor 11. 1Kor 11. 2Sm 6. Ef 1.2. Pwt 5.30.29.28n.32.3. NOWY TESTAMENT DZIEWICA OBLUBIENICA I MATKA Jutrzenka odkupienia. 1Krl 21.1n.18. Ap 2.52. Pwt 12. Prz 11. Mt 26.52.47.22. Ap 12.42. Rz 1. Sdz 16. 1Krl 8. Ef 1. Dz 20. Syr 47.9. Prz 8.Wj 15.18. J 11. Jk 1.18. 1Kor 7. Rz 11.14. Mt 8. Dn 6.16. 2Krl 22.36. Rdz 3. Koh 7.15.10. Prz 11.14. Ga 4. Sdz 20.2. Dz 12. Łk 11.10.9.26. Łk 22. Kobieta i Kościół. Pnp 4.20. 1Krl 8. Mt 3.39n.13-26.3.17n. Dz 21.23.9. 1Krl 18.2. 1Kor 14.13.3. Pierwsze stworzenie i nowe stworzenie. Rdz 6. Rdz 11.5-10.41. Rdz 4.4. 1Krl 8.12. Syr 36.8. Ap 19. Syr 25.1n. Rz 4.14-20. W Chrystusie Jezusie. Prz 12.3.2.12.4. Pwt 23.40.13-18.4.11n. Łk 8. 1Krl 19. W refleksjach mędrców Prz 31.16.10.22nn. Wj 12. 1P 3. 1Tm 5. Wj 23. Ef 2. Prz 31.7.14-21.10. Mt 4. Rdz 2. Pwt 25. Prz 5. Ne 13.34.35. Ga 3.17.18.19.45.2. KOŚCIÓŁ Ef 1.9.16. Mt 22. PRZYGOTOWANIE I DOPEŁNIENIE KOŚCIOŁA J 11.26.10.15nn.1-8. 1Tm 2. Dz 9. Ga 3. Prz 19.1nn.9n.60. Dz 9. Joz 8. 1Kor 1.5. Mk 1. 1Krl 19.21-31. KOLANO Zginać przed kimś kolano. 2Krl 1. J 8.35.54-61.1-5. Dz 16.26.37.1-9. Lb 16. Syr 42.1. TERMINOLOGIA Dz 19. 1Krn 28.28n. Ap 18. Mt 25.31. 1Kor 7.12.5.18.19.40. Rz 12.23n. Ga 3.8n.1. Rz 4. Rdz 2. Prz 21. Dz 2.18.18. Dz 7.15.2.4-21. Ap 17. 1Krl 8.1. J 20. Prz 19. Sdz 4. 1Kor 1. Lb 20.12. Kol 3.14.8. Rdz 12.40. Ap 18.3.25n.4n. Rz 9.41. Jk 2.28. Iz 45.27-28. Ga 6.4.10.13.15-18. Flp 3. Prz 9.9nn.10-31.

Dz 2. Ap 7.12.31.13-19.12.31n.28. Ez 36.2. Dz 15.9.28. Ap 2.9. Dz 9. J 15. Mt 13.31-46.14. J 16.6.5. Dz 21.43.8.13.12. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD KOŚCIOŁEM Paweł. Dz 8.8. JEZUS JAKO ZAŁOŻYCIEL KOŚCIOŁA Główne etapy powstania Kościoła. Mt 13. Rz 8.6.22.21. Ga 2. Rozwój Kościoła.18.18. Mk 14.27. J 15.29.15. Hbr 10. Ef 4. Dz 2.19n. Ml 3.18-24. Gromadzenie i proces formowania uczniów. Ga 6. 2Kor 8-9.18-16.24-26. Kol 1.1-6. Ef 1. Ef 5.25n. 2Tes 1. Dz 8. Flp 3.21n. Mt 10. Ap 12. 1Kor 12.17. Za 13. J 15.2. J 12.38. Ef 1.27. J 20.15.33n.26nn.11-14. 1Kor 15. Dz 4. Mk 11.14.39-42n. Dz 2. Dz 28. Mt 13.22. J 15.5. Iz 25. Dz 4.32.35. Ap 5. Ga 3.12n.1.16.1 ŻYCIE KOŚCIOŁA Pascha i zesłanie Ducha Świętego. Kol 1.7nn.1-13. Dz 8.41.36. .32-35. 1J 1.9.18.1-16. Ga 2.23nn. Kol 2.27n.6. Jr 2.18.42. J 12. Mk 14.21.1. Ef 2. Dz 10.1. Dz 9. Hbr 9. Dn 7. Ap 21.7.13n.1-17.19.36-43.16n.4n. Mt 13. Mt 23.1. Dz 20.18-22. J 8. Dz 2.10. Ez 37.35.2.16.6.17-25.4. Łk 12.46.20.1-8.2. 1J 2.18.30-42. Ef 2. J 4. 1Kor 12. Mt 12.18.47-50.24. Mt 3. Mt 26. Łk 1. 1Kor 16. J 1.24-30. Dz 1. 1P 2. Dz 1. Ef 5. Dz 1.37nn.36. Iz 65.9. 2Tm 1. Dz 19. Mt 13.23. Ap 11.16. J 21. Mk 14.32n. Ap 21. Iz 4. Dz 15. Ef 4. 1Tm 3. Mk 3.28.10. Ap 3.11-18. J 10. 1P 2.9n. 1Kor 14.18. Ef 2. J 13.22-32. Ap 21.5.32. Iz 42. Ef 5. Mt 22.8. Mt 26.33. J 4. Ap 20.14. J 20.24-30. J 2.27. 1Kor 16. Kol 1. 2Krl 23.23. J 10.16.1-4.13.24n. 1Kor 11.21. Dz 2. Rz 15. Rz 15.17.21. Łk 17.37nn.21nn. Mt 31. 1Kor 1.16.7-13.14.9n. Rz 10. Mk 6. 1Kor 15.14. 1Tm 4.10-17.36-43. Jr 2-3.16. 1Kor 10.33. 1Kor 3. J 6. 1Tes 2.2n. J 10. Mt 16. Mt 16.20. Ga 1. J 7. Dz 5. J 4. J 17. Kol 2.1Kor 10. Odrębność Kościoła.21n. J 7.58.6.14. 2Kor 8.10.41. Ap 20. Łk 9. Dz 15.12nn.45. J 4. Ap 11. Dz 10.29. Mt 13.15.13. J 3.20-21n. Łk 21. J 11. Ez 37. 1Tes 1. Ef 4.12. Iz 66.26.13.21n. Rz 16. PRÓBA SYNTEZY TEOLOGICZNEJ 1Kor 3. J 15. J 6.52. Ef 2.39.12. J 15.41.31-43. Jan.28.16-31.4. Jr 31.20. Dz 2. Dz 2.11. Dz 15. 1Kor 11. Kol 1.8. Mt 10. Dz 21. Ef 1. Ez 37.14. Dz 2. Ga 4.4.32.4.16.4.31nn. Dz 2.9. 2Kor 11. Jr 23. Ef 1.27. Hbr 13.2.20. Ap 3.28.21. Mt 25. Ef 4. Mt 13.24. Dz 8.1-5.11nn. Dz 6. Dz 1. Dz 2.3.16.17. J 3. J 14.15. Dz 10. Dz 6. Ap 21. Ez 16.16.27. Iz 35. Kol 2. 1Kor 11. Jr 31.38.18.19.23. Ef 4. Mt 19.2.7nn. Mk 9.8n.13.9-22. J 15. Ef 1. Rz 11.7-24.11n.54. J 16.19. 2Kor 6. Ap 21.16. Ef 5.38.3-5. 1Kor 15.4.28. J 18.19n. J 3. J 20.14.26nn. Mt 10.

18-28. STARY TESTAMENT Kpł 17.5-6.14.15n. Mt 23.13. Ef 4. Dz 19. Ef 1. Dz 15. KREW Syr 14.2Tm 1. 2Mch 8.18-21. Kpł 4. 1Kor 11. Lb 20. 1Krl 11.9-34.12.14.11. Lb 21.24.23. Kol 1.28.5.17. Pwt 15. Hbr 10. Mt 26. Lb 35.17-24.13.16n.6. Zakaz spożywania krwi.6. Sdz 9.13n.5. Kpł 16.14. 2Sm 7.8-15. Lb 22.28. 1J 1. Rz 3.8-20.26-40. Ap 12.6. 1Sm 10.11.23.17.4.20-29. Sdz 8.5.25. Hbr 9. Kpł 3. Lb 24. 2Sm 21.14. 1Sm 8. J 3. Za 9. Ap 7. Mt 16.1-12. Ef 3. 1Sm 11. 1Sm 8. Hbr 10.6nn.5. Ap 1. Hi 16. Flp 2.6.11. Syr 17.19.1-7. 1Sm 12.5.22-23.3. Dz 20. Ps 2.10. Kpł 17. Kol 3.6.13. Lb 21. 1Sm 8.9. J 4. Rz 12.5. Mt 28.44n.12. WŁADZA KRÓLEWSKA A ŻYCIE IZRAELA Instytucja królów. 1Sm 26. Ef 2. 1Sm 10.7.1-6. Rdz 9. .14.9.11n.17. Hbr 12.23. Kpł 9. Wj 12. Ps 79. 1Kor 6.1. Hbr 13. 1Sm 8.21. Ap 19.23. 2Sm 7.6. 2Kor 11.3. 1Sm 15.19. Ef 4. 1Kor 12.11.25-28. Funkcja króla. Ga 4. Hbr 13. 1Sm 14. Ps 18.28.2.31-37.29. Pwt 19. Ewangelie synoptyczne. Sdz 8.15. 1Sm 24.13.27. Kpł 1.10n.13.23n. Kpł 17.1nn. Ap 22.30. J 19. 1Kor 4. Kol 1.23. Joz 10-11.18.7.11. Dz 1.31.29-36. Sdz 9. J 20. Rdz 4.26.13. Wj 19. Sdz 9.20n. 1P 2. Iz 63.3-8. 1J 5. 1Sm 9.1.12. Kpł 8.24-25. Hbr 9.4. 2Krl 9.16n. Ga 3. Ap 18. Rdz 35.1-4. NOWY TESTAMENT 1P 1. Wj 20. Święty Paweł. List do Hebrajczyków.5. 1Kor 9.19. J 6.20.10-30.21-33.16. Rdz 9. 1Kor 5. Ap 16. Ps 2.28. Ef 2.4. Pwt 12. 1Kor 10. 1Krl 11.15. 1Sm 10.19. Rdz 49. Flp 3.7. Wj 12. Ga 3. Mt 27. Kpł 1. 1Sm 10.53-56. 1Krl 2.16-21.23n.7.22-57.6nn. KRÓL I KRÓLOWANIE STARY TESTAMENT Rdz 20. Kultyczne użycie krwi.12. 2Sm 2.25.13. 2Sm 12.24.6.17nn. 1Sm 13. Iz 63. 2Sm 5. Rdz 4.19. Ga 4.20-24. Sdz 9.12-15.23.14.17.6-13. Ps 87. Ez 35. Rdz 4.5.14nn.8-12.7n. Hbr 9. J 19. Ez 24.1.24n.31-39. Mt 27. 1Kor 10. Pwt 12. Wj 29.26.31-39.33. 1Sm 11.20nn. 1Sm 8. Kpł 8. Jk 5. Ef 5.8-12. Ps 89.3. Wj 12.27n.3-7.5n.11. J 1.17.13.1-14.20. Ap 21. Święty Jan. Hbr 2. Rdz 9. Potępienie morderstwa.13n.11.28. Sdz 4. Ef 5. Dz 10. Wj 24.19. Kpł 7.20. 1Krl 21.15.32-35.

Mi 5.16.15. Ps 101. Ps 103. Prz 16.4-8. 2Krl 18. Pwt 17.4nn. Ezd 3. Iz 60. Oz 8. Wj 15. 1Krl 11. Ap 17.1-6. Łk 19.7. KRÓLESTWO Mt 3. 2Krl 23. 1Mch 14.35-38.3.9nn. Ez 34.1. Wj 19. Za 6.3. Ap 17. Jr 36-38.14. Ps 89.14. 1Krl 15. 1P 2.18n.1nn.1-9. J 19. Iz 55. Ps 110.11-15.33.4-8. Iz 6.15.23.1-19.Ps 20. 2Sm 6.15.12.13-17. 1Krl 19. Iz 41.10.7-10. Ez 45. Ez 28. Ap 19. Łk 22.5.1. W oczekiwaniu na obietnice.10-18. Ps 24. Ps 89. 1Krl 16.49.21.7n. Dn 7.17. Ap 5.9. 2Krl 8. Ap 7.38. 1P 2.43. 1Krl 22. Ez 34.27. Za 3.30-33.6.36. Mt 4.7. Za 9. 1Krl 16. Mk 15. Łk 1.13.3. Dn 7. Ap 17. Ps 80. Iz 37.19nn.36-37.10nn. Prz 25. Lm 4.9-14. Mt 21.17n.1-9. Łk 23. Ap 16.25nn.25.5n. KU PRZYSZŁEMU KRÓLESTWU Obietnice prorockie.6. J 12.2.14.19. J 19. Ap 20.5. KRÓLEWSKA GODNOŚĆ CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO Obecne królowanie Pana. Ps 80.2.45. Ps 11. Jr 21-22. J 18.12nn.29n.39-52.17. Oz 3. 1Krl 8. 2Krl 16.31nn.8nn. 1Mch 3. .25nn. Ps 2.3-21.8. J 18.2nn. Jr 8. Mk 12.1.23n. Podwójne znaczenie urzędu króla w życiu Izraela.1. Łk 22.1-13.15n.4.8.10. 1Krl 8.1-7. Ap 11.1-5. 2Krl 23.42. Dz 4. Dn 7.7.2.27. Ps 78.17-27.3-7. Ap 19. Iz 14. Iz 52. Prz 29. Łk 13.9.1. Iz 24.20. Iz 11.2. Iz 6. Ps 72.19.1-5.9n.1-6. Jr 10. Łk 23. Ps 72.12. Mt 27.4. Ps 110. 1Kor 15. Ps 110. J 1. Kol 1.24n.62n.21-29.37. Hbr 1.4.7-15. J 6. Męka a królowanie Jezusa?. Ps 48.6. Prz 29. Jr 27.4. 1Sm 8. Łk 19.13. Mt 2.9. Dn 12.13. NOWY TESTAMENT KRÓLOWANIE JEZUSA PODCZAS JEGO ZIEMSKIEGO ŻYCIA Czy Jezus jest królem?.42.10. 2Krl 21. Ps 134. Ps 2.3. Ezd 7.9. Iz 7.7n.15.5.14-20. Iz 11. Ps 110. J 18. Łk 9. Sdz 8.1-4. Ap 1. Ap 19. STARY TESTAMENT IZRAEL JAKO KRÓLESTWO BOŻE Wj 3. Ps 89. Iz 45. U progu Nowego Testamentu.24.12-15. Ap 17. Jr 23. Dn 2.33. Królestwo Chrystusa w momencie paruzji.4. Jr 21-22.18. Za 9.14.20-24.33.70. Hbr 7. 2Tes 2.2. Mk 15. Ezd 6. 1Mch 7.4n. Ps 47.44.13. Ps 45. Iz 9. Łk 19.4. Dz 1.12-15.21n.7. Ps 72. Królowie pogańscy.4. 1Sm 8. Ps 2.22. Dz 1. Ap 7.29n.18. 2Tm 4. Ps 72. Łk 23. Ps 2.18. Jr 10. Ap 17. 1Kor 15. Ps 45.1-26. Ap 17.26n.

Mt 16. Hbr 13.22.44nn. Dz 14. 2Krn 13. 2Sm 7. Dz 4.23. Pwt 21.22.1-13. Mt 6.14n.39-46. TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO Mt 11. J 16. J 19. 1Tes 2.6.14.12-16. 2Sm 12.41nn. Mt 5. 1Krn 28. 1Kor 6. Ps 2. Mt 25. Hbr 12.7.10.1-11. Ps 89. Mt 19.3. Mt 9. Ef 5. Mk 2. Mt 11. Ap 1. NOWY TESTAMENT EWANGELIA KRÓLESTWA BOŻEGO Jezus.31.33. J 19.34.11.8-15. J 3.2-10.13. Łk 13. Flp 2. So 3. 1Kor 15.29. Iz 24.11-14. Mt 13.15.2. J 6. Ap 17. Dn 7.26. Ap 11.24.27.21.19.11nn.44nn. Ap 12. Dz 2. Mt 27. Mt 13. Mt 25.23. J 2. Mt 5.18-23. 1Kor 6.12n. Mi 2.21. Łk 12. Mt 25. Iz 52.30.12. 1Sm 10.26n.11.28.31n. Ga 5. Mt 13.5.17nn.15. Łk 17.15-30.5. W OCZEKIWANIU NA ESCHATOLOGICZNE KRÓLESTWO JAHWE Wj 19. Ap 3. Łk 14.18n. Mt 20. Mt 25. Mt 13. Tajemnica krzyża.23. Łk 12.11. Kiedy nadejdzie kres czasów.35. Mk 4. Mk 4. Mt 12.31.96-99. Dz 14. Dz 20. Dz 13. Apostołowie.20n.25.28n.20.23. Mt 22. Mt 13.29.23. Ef 5.24.10.8. Mt 16. 1Sm 9nn.16. Dz 19.50.22n. Łk 21.12.14.1-16.23.8.25. Za 14.22. Dn 7. Ap 5.39. 1Sm 8.24.33.10. Łk 19. Ap 19.23.10. Mt 13.37nn. Ef 5. Mk 10.12.14nn.8. Mt 19.KRÓLESTWO BOŻE A WŁADZA KRÓLEWSKA U IZRAELITÓW 1Sm 8. Joz 10.8-9nn.29.44.26-29. Ps 145. Mt 5. Mt 19. Dostęp ludzi do Królestwa Bożego.11n. Dz 5. KRZYŻ KRZYŻ JEZUSA CHRYSTUSA Zgorszenie krzyża.32. Ap 1. Mt 13.8.10. Dz 28. W ciągu swego czasu Kościoła.13nn.36n.23. Mt 16.10.15.1-11. Mdr 3. Ap 3.1-7. Mt 6. 1Kor 1. Mt 18. Dz 10.5.9n.21.47-50. Dn 2.21. Mt 13. Mt 17. Mt 13.14n.34. J 14.19nn. 2Sm 12.5. Mt 8.14.9.31.21.31.3nn. Mt 22. Łk 21.1-4.10-17. Mt 10.6. Dz 1. Mt 4.30-35.21nn.5. Ps 47. 1Sm 16. Ga 5.3.9.35.13.29n.2.32. J 4. Dz 28. Flp 2. Mt 13.14. Wj 19.13. Mt 13.6.24-30. Dn 7. Ez 34. Ap 22. Łk 22. Mt 18. Ga 3.5. Ap 19. 1P 2. Łk 23. .7. KRÓLESTWO BOŻE A KRÓLOWANIE JEZUSA W ciągu swego ziemskiego życia. Dz 1. 2Sm 7. Łk 21.39-44. Dz 8.3-9. Wj 19. 1Kor 15. Mt 25. 2Tes 1. Dz 2.29.21. Mt 21. Jr 10.6.6.10. Mt 9. Mt 26.7. Mt 13. Kolejne fazy Królestwa.3. Paradoksy Królestwa.24. Pwt 21. Mt 20.

29. Kościół pierwotny. 1P 2.13.2n. J 19. Kpł 20.7.24.32n.2. Syr 34.20. Rdz 8. 1Kor 2.20. Rz 6. Iz 66. Pwt 4.13.22nn. Ez 37.5n. OBRZĘDY KULTOWE I PEDAGOGIA LUDU BOŻEGO Pwt 16. Łk 10. KSIĄŻKA JAKO WYRAZ UPAMIĘTNIENIA I JAKO ŚWIĘTE ŚWIADECTWO Wj 31.4n.8.2.20.25.41. Iz 8.21-26. Joz 18.18.26.11-20.10. Ps 139. 1Kor 1. Mt 16.31.32n.16.3. KSIĘGI ZIEMSKIE KSIĘGI NIEBIESKIE Ez 2. Ps 81.22.4n.24. 1Kor 2.14.11. Jr 36. Łk 2.14n.8. Wj 24.49.8.28.2. Wj 19. Dz 2. Rdz 3. Ez 13. Am 5. Ga 6. Łk 24.47. J 19.8.20.9. J 19. Iz 58.3.6. Rdz 22.33. Iz 56.3.2. Ef 2.22.1-4. Ga 6. Mt 23. Iz 29.33-39.27. Ga 2. Joz 1. Iz 29.18.14.13. Ap 14.20. Iz 66.24. 1Sm 15.12. KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I ODCZYTANA Iz 8.23. Ga 3. Pwt 31.33-60. 2Sm 6.41-64.7. J 19. J 2.3nn. Rdz 4.6. Kpł 19. J 8.18. Kol 2.28. Jr 7. Iz 4. Wj 32.9n. Ps 50. Dn 7. J 3. 1Krl 6. Ap 22.19n. Ps 87.21.58. 1Krl 22.14-18.9.31nn.13. Pwt 29. Hbr 10. Mt 5.1-16.11n.9. 2Sm 1.61.23n. Mt 5. Pwt 23. Ga 3.34.37. Ez 2.34. Wj 32.16-23.22. Ps 69.12. Łk 1.4-9.26n. Mt 5. 2Krl 16.2. Syr 35. Iz 45.1-8.6n. . Dz 5.21nn. Mt 10. NOWY TESTAMENT KONIEC DAWNEGO KULTU Jezus. KSIĄŻKA PISMO I KSIĄŻKA Lb 21.3. 2Krl 23. Mk 14. Joz 24. Ps 106. Krzyż jako wyniesienie do chwały. WIERNOŚĆ PRZYMIERZU JAKO DUSZA PRAWDZIWEGO KULTU Wj 20.16. Jr 7.1. Joz 10.14nn.15-18.21. Iz 8.18. Łk 2.16. Kol 1. Iz 58.14. Teologia krzyża.20.4. Pwt 28.2.25n.26. J 12. Ps 56.14. J 10. Ml 1. Dn 12. 2Krl 23. Ez 40-48.26nn. J 4. Hbr 6. Jr 36.25n.Mt 27.21-24.9.7.8. Ps 40.22. Iz 1.30. Ml 3. 1Mch 1. 1Kor 15. Ap 20. Rdz 4. Mt 23.18. Wj 24. Kpł 23. J 12.1nn. Joz 8. Jr 31. Ps 50.19.18n.18-23.13.1-8.6. J 19. Ga 3.19. Iz 58. Wj 5.1. Ap 22. Iz 30. Rz 8.5.1-8.16-21. Krzyż jako tytuł do chwały dla chrześcijanina. 1Kor 1.4-15. Lb 21. Flp 2. Rdz 12. Pwt 28.43. J 19. Ap 11.36n.1n.8-3. Mt 23.9. J 18.1. KRZYŻ JAKO ZNAMIĘ CHRZEŚCIJANINA Krzyż Chrystusa. KULT STARY TESTAMENT KULT BOGA PRAWDZIWEGO W HISTORII Rdz 2. Flp 3. Pwt 1-11. J 2.3. Życie przybite do krzyża. Za 14.

1P 2. 1Kor 14. Wj 24. Oz 6.29. Kościół był mu posłuszny. 2P 1.15-33. Rz 12. Sdz 3. Mt 10.24nn.1-7.5.5.12.16n.24. Ap 11.26.5.10. 1Kor 11. Rz 6. Jr 16. Ga 5. Prz 30.21.23n. Mt 18. Dz 20.7.10.8.1n. Ap 22. 1Kor 10.27. 1Krl 15. Jr 25. Hi 40. Dn 9.12-17. Wj 18. Mk 10.7.34.18. Jr 7. J 4. Pnp 6.12.11. Jr 25. 2Sm 22.17. Pwt 4.34. Ga 5.4. Wj 34. Ap 22.11.14. Flp 3. Lb 11.60.15. Koh 11.9.7.13.1-10. 1Krl 17. Ap 18. Ps 62.22nn.13. Lb 14.6.33.15n. Dz 8.27nn.1.19. W dniu ostatecznym.22. Hi 18. Obecnie. Hbr 9.26. Rdz 25.2-11.12. Dz 7.1. 1Sm 18. Mt 25. Hi 33.13.20. Ez 37. 1Kor 16. Ap 1.19n. Dz 7.7.51.3.29.12. . Hbr 9.21.40.29.7nn. Flp 2.6. Hbr 10. 1Krl 4. Ap 4. Ap 5.7. 1Kor 10.16. Syr 23.32n. Mk 14. Am 1-2.3.23. 2Krl 13. Jr 32.9. PRZYBLIŻENIA I ZNACZENIA UMOWNE Lb 9.21. Hi 5. Łk 10. Łk 12.4.1-18.1-8.1nn.5.2. Ap 22. Syr 26.22.24. J 1.19.1. Sdz 3. Hbr 9. Hbr 13. Ap 5. Iz 11. Ps 40. Hbr 8. Mt 5. Dz 5. J 1. POCZĄTKI NOWEGO KULTU Jezus. STRUKTURA I TRZY ASPEKTY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO KULTU Hbr 1.2.2. Ps 90.4. Iz 61. Mk 16. 1Sm 3.4. 1Krl 19.6. Rdz 7. Prz 6. Ap 19.46. 1Kor 11.16. Lampa jako symbol obecności ludzkiej.18-28.11. 2Krl 8. Rdz 4. 1Kor 14.29. Mk 1.3. Lb 7. Lb 7. Dz 20. Syr 48. Hbr 7. Kol 3.23n. 2Sm 5. Ap 14. 1P 1. Dz 20. 1Kor 10. Syr 25.22.29.38-41.8.16.28.19. Kpł 26. J 3. Kpł 26. J 7. Lb 7.3. 1Krn 21.23.4. Prz 20. J 4.29.11n.14n.5.16. Jr 3.20nn.9-13. Ap 21.12.8.37nn. Rdz 43. Prz 13. Iz 40.7n.18.2n. Hbr 12. Mk 16.5.4.34.35.23.5-16.7. Lb 11. 1Kor 14. LAMPA Lampa jako symbol obecności Bożej. J 4. Mt 28. J 4.14-12. ZNACZENIA SYMBOLICZNE Użycie symboliczne. Iz 6.17. Kol 3. Dz 2.19.6.45. Wj 7.5. Ps 84. 1Krl 11. Łk 22.1n. Hbr 7.6.2. LICZBY 2Sm 24. Iz 6.16.7-5. Za 9.3.29.19. 1Kor 11. 1Krl 7.1-11. Łk 12. Koh 6.8.9. Ap 21.1. J 5. Mi 5.Dz 2. Dz 3. Prz 6. Hbr 9.24.2.28. 2Krn 29.11.48nn.1-5. Fakt z przeszłości.13n. 1Kor 16. 1Kor 11.19.35.14.36.14.30.26.19.14.16.22-23.10. 1Kor 11.1n.10. Dz 6.4. Ap 11. J 6. Hi 19.15nn.24. Hbr 7. Ap 1. Sdz 5.24. Wj 20. Ap 21. Mt 19. Rdz 31. Wj 27. Ef 5.7. 2Krn 36.42. Prz 24.5.7.5n.55n.18. Rdz 4. Hbr 9. Ps 119.31.

Iz 51. Wj 12.27. Oz 2. Ap 21.1. Dn 9. Rdz 25. Kpł 4. Tb 12. Kpł 8.9.8.3.8.22. Jr 7. Joz 9.6.15. Ezd 7.6. Pwt 9.19.11. .6.2.2.9nn.23. Dn 12. Pwt 14. Rdz 13. Rt 4. Ap 5.12.9. Wj 23.12. Ezd 2.10.4. 2Krl 5. Joz 24. Ap 21.23. Dn 9.11.12.7. Rdz 21. Ap 11. Wj 12.5n. Iz 41.2.38.3.19.2.4-8.1.13. J 5.27. STARE PRZYMIERZE .1. Oz 11.9. 2Mch 8.5.18. Sdz 4.14.24. Rdz 15. Wj 4.30.5.4. Dn 6.1.26.17.6.54n.1. Rdz 23. Dn 8. Pwt 25.1-10. Pwt 9. Wspólnota przeznaczenia. Rdz 17. Wrastanie w ojczyznę.12.9.2.18.8.2. Ps 122. LUD Lud Starego Przymierza Lb 23.1.37. Ezd 9. Dn 12.4. KONKLUZJA Lb 1.4. Ez 11.5. Ap 13. Ap 7. Joz 24.5.20nn. Lb 28. Hi 42.9. Iz 41. Ga 3. Lb 19. Iz 63.24. Ne 7. Ap 13.8.3. Ne 8.2n. Iz 5.2. Ap 15. Pwt 6. Rdz 36.8. Lb 32.15. Iz 56.1.46. 1Krl 8.14.7. Dn 7. Dn 9. 2Krn 29.17.6. Za 3. Ps 80. Hbr 9.4. Ap 12. Ap 12.14. Wj 19. Iz 44.12. Mt 19.15. Rdz 14. Ap 5. Ap 12. Iz 45.7-8. Kpł 14. Ap 17. Iz 19. Ap 4. Rdz 19.4.26. Joz 1. Kpł 4.3. 1Mch 2.JEGO WARTOŚĆ I GRANICE Zapowiedz nowego ludu Hbr 7. Pwt 7.28. Jr 4.2. Ap 10.1. Wj 24.21.8. 2Sm 2.15.18.18. Ap 1. Pwt 7. Ezd 1. Ez 16. LUD NOWEGO PRZYMIERZA Wyższość Nowego Przymierza.11. Rdz 17.5. Iz 48.26. Iz 63. Tytuły i funkcje ludu Bożego.6.12.10.3. Wj 19. Ap 3. 2Krn 20. Wj 24. Kpł 26. Rdz 25. Pwt 8.24.19. Jr 33.16.51. Ne 2.5.8.7. Sdz 3. Iz 44. Syr 44.12. Ap 1. przymierze. Ez 45. Rdz 12. Iz 44.8.2.9. Ps 105. Wspólnota języka. Iz 43.11n.14n.Ez 1. Lb 11.8. 1Krn 2.21.2. ZNACZENIE RELIGIJNE ISTNIENIA IZRAELA JAKO NARODU Wspólnota rasy. Rdz 12. Oz 11. Wspólnota instytucji.7.1. Rdz 2.1.14. TRANSCENDENCJA LUDU BOŻEGO Wybranie. Ap 8. Jr 2. Wspólnota kultyczna. Ps 78. Pwt 9. Ap 11.20.2-3.11.11. Łk 6. Ap 13. Iz 45. Ps 94. Geometria.14. Pwt 8. Ps 80.8.25. Lb 35.6. Jr 2. powołanie. J 21.19. Ez 48. 2Sm 5.16. Pwt 9.11.23n. Hbr 10. Ap 4.7. Mt 5. Pwt 29.

Za 14. Ap 7. Ap 18.72.3.21.20n. 1P 2. Ez 34.16. Iz 2. Ap 19. Dn 7.11. Iz 41.20.12. Iz 48. Iz 65.27. ŁAGODNOŚĆ Mt 11. Ps 19. Oz 2. Mt 21.13. Tt 2. Hbr 13. Ap 21.11.1. Ap 18.7.35.4.28.20n. Powszechność nowego ludu.1.10. Rz 11. Iz 2.2. Iz 2. Iz 9. Ps 2. Ap 14. Ez 36. Iz 60.7.14.5.4. Mdr 15. Hi 3.32.51n.17. NOWY LUD W DRODZE DO OSTATECZNEGO DOPEŁNIENIA Hbr 11.6. Ap 5. Ps 34.13.20. Za 14.10. Jr 31.31. Mt 13. Oz 2.23.9. Hbr 11. Syr 45.14.6. Rz 10. Jr 31. Ps 86. Łk 1. Jr 31.2.12.18nn.7. Ap 13.3. Dz 20.26.9.6.6. Flp 3. Iz 65. Ez 34. Ps 87.7.36.25n.53.10. LUD CZASÓW OSTATECZNYCH A IZRAEL HISTORYCZNY Iz 52.3.17-25. Ez 38-39. Iz 40. Hbr 4.14-15. Iz 51. Ga 5.10.10. Nowy kult Boży. Rz 4.26. Ef 5. Mdr 16. Ap 13.5.3. Mt 23.21. Hbr 8.15.16.33. 1Kor 15. Ponowna wspólnota wszystkich języków. Iz 10. Iz 62.11.27. Iz 43. Syr 23. Ap 11.12.8. Oz 2.4. Lb 12. Dn 7. Ef 2.72. 1P 2.2. Iz 43. Rdz 2.9. Iz 56.77.12.3.3. SYMBOLIKA ZAPOWIEDZI NOWEGO LUDU Nowy rodzaj ludzki.16. Iz 42. 1P 2. Rz 9.45.8. Ez 37. Lud Nowego Przymierza NOWY LUD 2Kor 6.10.1. Dz 28.32-36. Syr 24.2.13. Rdz 10-11. Iz 66. Ps 31.2.5. Za 14.11. Dz 13. So 3.27.9. Iz 2.50.20n.23.15n.26. Ez 37. Rdz 4. Iz 49. Jr 23. Nowa Ziemia Święta.45. Łagodność i pokora.29. Ps 47.18.18nn. Rz 4.3. Mt 2.9n. Jr 31. Dn 7.52. J 11. Ap 21.5.20.2.8. Mt 12. J 10.9.15. Mt 1.20. Iz 2.10. Ap 5. Dz 26.18.17.22. Jr 4. J 11. 1P 2.10.5. Oz 2.9. Iz 66. Iz 43.9.28.17.9. J 18.16. Jr 31. Wj 19.1.12. Iz 9.2. Za 9.26. Za 9.20n. Nowe instytucje.6. Łk 2.23. Ez 40-48. Ap 21. Ga 3. Iz 25. Iz 19. Prz 24.14. So 3.20. Kpł 26. Iz 25. Zbawcze fakty. Iz 65.18. .25. So 3. Hbr 3. Rdz 12. Iz 42. IZRAEL I NARODY POGAŃSKIE W ŁONIE NOWEGO LUDU Dz 3. Dz 7.18.8. Ez 37. Łk 1.68. Ga 4.12. Jr 31.3. Ap 21.1. Łagodność Boga. Tt 3.2.16. Pnp 2.Ez 36.33.9. Jl 4.1-7. Jr 31. Iz 44. 1P 2.21. Rz 5.9.16. Rdz 11.9. Iz 48. Mt 5. 1P 5. Syr 45.16. Ez 16. Jr 31.14. Ps 119.4.21. Ps 2. Iz 42. Ga 3.12.3.22. Mdr 8. 1P 2. Ez 47.1nn.27.21. Dz 15.1n.3. Ez 36. Mt 15. Ez 3. Łk 2.5. Mt 4. Dn 7.4.14. Ps 103.

11. 2Kor 4. Rz 8.8nn. Rz 6.10n. Wj 7.19-23. Jr 8. Rz 6. Wj 7. Pwt 4.25.17. Rz 5. Dz 15. Iz 1.2n. 1Tm 6. Pwt 6.32.32. Wj 19.12n.30.7. Rz 6.21.4. 1Kor 15. Iz 45. Mt 5. 1Kor 1.17. Ga 5. 1J 3. Kpł 19.12. Flp 4. Syr 10.7.2.9. Ez 31.27.9. Pwt 6.14.10. Koh 10. Ga 6. Ef 2.6. Ps 63.4-6. Ef 2.1.15.24.5. Rz 4. Pwt 10.27. Ez 36. Iz 6. Rz 6. Ga 5. Ps 58. Rz 5.37.14.11. 1Kor 3. 2Kor 10. Rdz 41.8n. Pwt 9.8n.3nn.16. Pwt 8. Rz 15. 1Kor 3. Pwt 11. Wj 7-9. ŁASKA W EKONOMI STAREGO PRZYMIERZA Łaska w Bogu. Flp 2.7.12-15. J 17.15. Mt 26. Ga 1. Jr 9.6.10.11. 2Tm 2.1. Dz 8. Mt 11. Iz 47.6. Ef 3.8. Lb 6. Dz 16. Tt 3. 1Tes 1.28. Ez 13. 2Kor 4. Rz 5.15. 2Krl 23. Wj 23.14.2.5.11. 2Kor 12.8.4.31. Rdz 9.2.20. Iz 51.6. Syr 36.6.26. J 1. 2Krl 16.4. Wj 34.26. J 1.20nn. Pwt 18. Wj 9. Ef 1.12.14. 1P 3.4.3. Flp 1. Dz 15.4.11. Rz 5.20. Ps 36. Kol 1. 1Krl 16. Rz 7.Jk 1.4. Łaska Boża nad wybranymi Boga. Mdr 2. Ef 6.1. Tt 2.5-6. J 1.9-22. Ps 25.25.6.11.11. Jk 3. Dn 2. 2Kor 8.21. Mdr 12. 2Krl 9.17-23. Iz 45. Rz 5. 2Krl 3.21. Rz 4. Ef 2. Na 3. Tt 3.17.24. Kol 3. Rz 8. Kpł 19. Pwt 18. J 6. Rz 6.26. Iz 45.14n. 2Kor 1. 2Krl 21.10.5.6. Łagodność i miłość.8.8. Lb 22-24. Kpł 19.12n.32.14.24.10nn.23.7. Oz 4.19. 2Tm 2. Dz 11. Rz 3.1n.4.2nn.1.8-12. Jk 3.5.9.2.17.24. PŁODNOŚĆ ŁASKI 1Kor 15. 2Kor 9. Jr 31. 1Sm 28.9.7. Pwt 8. Rz 3. ŁASKA SENS SŁOWA ŁASKA Rz 6. Ga 1. Dn 14. Iz 1.10. Dn 4-5. Rz 15. Mdr 4.24. DARMOWOŚĆ ŁASKI Rz 12. Dz 14. Mi 5.1.2.16.4.7-9. Przejawy łaski Bożej.3-25.13-20.6. Rz 6. Pwt 22. Lb 23. Jr 6. Dz 8. Wj 8.20. Pwt 18.6.9. Ef 4. Ga 1.9-24.25. Ap 21.10.8.21-26.1-12.12.12n.5. Pwt 14.6-10. Rz 5.7.10.23n. Rz 8.16nn. Rdz 41. Ga 3.6-11. Syr 4.10.6. Walka z magią.33.14-17. .7.23.19. Pwt 13. 2Kor 12.15-21. Ef 1. Kpł 3. Ez 16.11. Rz 1.5.2.4n. 1P 3. Wj 23. Rz 8.37.17.7.22. Ps 37.13-14.17. Oz 2.3.13. ŁASKA BOŻA OBJAWIŁA SIĘ W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 8.3nn.26.7.26. Pwt 11. Ap 18.22.23. Ga 2.1n. J 3. 2Kor 8. Ga 5.1n. 2Tes 1. Mt 2.23.8.40. MAGIA Magia i magicy.9.11. Wj 7. Mt 21.1-3. Mdr 12.11. Rz 11. Pwt 7.10. Wj 34. Pwt 6.12n. J 5. 2Tm 3.6. Mdr 17. Dz 13. Iz 44.10. Wj 8. 2Tm 1. Dz 19.34.2-6.17. Syr 1.10-13. Ps 76. Ps 147.29.4. Pwt 22. Rz 8.14-17. 1J 4.10.

Rdz 3. Jr 27.14nn. Mt 26.13-26. J 6. Ez 18. 2Sm 11. Rdz 4. MAŁŻEŃSTWO W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Mt 19. Rdz 30. Sakrament małżeństwa. Lb 6. Tb 3.15-20. Wj 16.15n. Pwt 21.10. Mk 10.4.9. Mt 19.19-28. MANNA Joz 5.26n.12n. Jr 17. 1Kor 6.14. Hbr 9.62-67. Lb 11. 2Krn 13. Rt 2.3.1-10.51n.24.4-9. Tb 7.13. Wj 16.6.1n. Łk 11.10-14. Łk 2.9. Prz 31.22.8.30. 2Kor 11. Wj 16. Pwt 24.4-9. Prz 5.18.1-6.11.5-10.7-11.1. Rdz 2.7. Ez 21.1. Tb 14. Rdz 41. Kpł 20. 1Sm 1. Rdz 3. J 4.12-16.1.10.4. Prz 19. Wj 21.4. Kpł 18.4nn.28.3nn. Wj 25. Sdz 14.8. Prz 2. Pwt 7. Wj 20.1. 1Kor 7.23. 1Krl 11. Syr 41. Rdz 24. Rdz 4.25-28. NOWY TESTAMENT Ga 4.9. Ml 2. Rdz 29. Wj 16. Iz 44. Manna a doświadczenie na pustyni. Poligamia i monogamia.2.12-17. MAŁŻEŃSTWO STARY TESTAMENT MAŁŻEŃSTWO W PLANACH STWÓRCY Rdz 2.15.11. Syr 9.29. Wj 16. Wj 22.37.1-11. Sdz 12. Prz 7. 1Kor 7.19.12. Pwt 21. J 8. Syr 25.15-19. Ideał religijny małżeństwa. Mt 19.50. Jdt 16.11.2-8.22. Koh 9. Iz 19. Iz 47.32nn.28.6-27. Pnp 1.12.12-17.15.8. Rdz 38. Prz 5. Pwt 22. Wj 16. Wj 20.10. Wj 16. Łk 16.2nn.20-26.Mt 24.1. Prz 5. Wj 24. 1Kor 7. 2Krl 10. Miłość małżeńska a presja społeczna Rdz 24.27.40nn.21.4. Rdz 1.22nn. Tb 8. Tb 14. Rdz 3. Rdz 34.18.16-30. Prz 18. J 8.32.25n.34.8. Manna a oczekiwanie eschatologiczne.20.25. Rdz 1-2. Trwałość małżeństwa i wierność małżonków. Rdz 1.8.16.22.10-31. . Mt 19.4. Rdz 38. 1Kor 7.11. Hi 2.31.4-8. Rdz 25.20.18.1n. Syr 36.12.27. 1Sm 18. Ef 5. Rdz 2.9.42-52.8.13-15.9-12. Syr 26. Jdt 8. 1Kor 7. Pwt 8.21. Wj 16. Ez 24. Rdz 2.1. Ef 5. Pwt 25.7.7. Hi 31.31-35. Rdz 16. 1Kor 7.16. 2Krl 18. MAŁŻEŃSTWO I DZIEWICTWO Rdz 2. Pnp 6.1-9.13.2. Sdz 19. Lb 11. 1Kor 7.30.21-33.8-13.18-25.2nn.10nn.1-3. Sdz 8.34.1. CHRYSTUS A MAŁŻEŃSTWO Nowe Prawo. Rdz 29.15-18.3. Mt 4. Rdz 4. Mt 19. Rdz 16.10n.6-19. Mt 22.2n.17. Ezd 9.11n. Kpł 17.34n.25nn. Kpł 18. Est 2. Mt 19. 2Sm 12. 1Sm 25.7. Wj 17. 1Krl 3.5-9. Rdz 24.18.7.18. Wj 16. 1Kor 7.3. 1Sm 1.31n.11.19. Rt 3. Tb 6. Lb 11. Rdz 26.15-20. Łk 7. Kpł 4.18-24. Ap 16.2.1-6.

Łk 1.3. 1Sm 2. J 19. Mt 1. Pwt 8. Mt 2.14. Wychowanie Jezusa. J 6. Łk 11.3.21n. CÓRKA SYJONU Maryja jako podobna do współczesnych sobie kobiet. Mt 16. Magnificat.14. Ga 1.27n. Ap 2. Dz 10.3n. Mdr 16. So 3. Łk 2.13.22. DZIEWICA Fakt dziewictwa Maryi. Ap 21.18-23. J 6.17. J 7. Mt 15. J 6. Ga 4. . Ap 2. Mk 6. Łk 2.4. Łk 1.17. Mk 3.3. Ap 12.9.20. Mk 3. Łk 1. Matka.14.37nn. Rdz 3. Ps 78.1-4.25nn. J 19.36n. W środowisku Palestyńskim. Łk 1. Łk 21. Mk 3. Łk 1.13. Za 9.25n. J 6.23nn. Ps 78.49.40.1-4.33.27n.28. Łukasz.32.3. Łk 2. Łk 1.Ps 78.1-12. Sdz 11. 1Kor 10.19.48. Łk 14. Łk 1.1-12.51. PIERWSZA WIERNA Objawienie udzielone Maryi Wierność Maryi.25nn. Mk 3.54.25nn.26.32. Wj 15.21. J 2. J 2.50-55.27. Łk 2. Maryja jako córka Syjonu .19.28. Łk 18.13.30n.20.5.24nn.25n. Dz 13.5.29-31. Łk 1. Wzmianka o braciach Jezusa.35-50. Łk 1. Mt 14.20. J 1. Łk 2. J 6.15. So 3.31. J 8. MARYJA Dz 1. Mk 6.37. Mt 4.14.38.29. Łk 2.26-55.57n. Mateusz. Łk 1.22.20-22.51-58.50. Manna i prawdziwy chleb Boży.1-10.34n.51.29.9.34n.4n. Mt 2. 1J 5.3.14. Łk 2.26-38. Łk 2. MATKA Mk 3. Ap 12. J 3.27.33. Mt 1. Dz 1.37n. Łk 2. Łk 11. Iz 7.37.24n. Ef 5. Łk 1. MARYJA I KOŚCIÓŁ Dziewica. Dz 1.31-35. Ps 105.46-49.46-55.2-3.31.25nn. Łk 2. Mt 1. Łk 2.5. Mk 3.21.13-16.20n. Łk 1. Ne 9.31. J 7.35.26-38. Łk 2. Łk 1. 2Kor 11. Łk 2.4.29. J 6. J 19. Łk 2. 2Kor 11. 1Kor 9.48. Dz 1. Ef 5. Mdr 16. Kiedy Jezus osiąga wiek dojrzałości. Łk 1.14.34.26-56. J 2.14-17. Łk 2. J 19. J 6. Dobrowolność macierzyństwa Maryi.2. Łk 2. J 6.19n.32-35.17.

Ap 12.22-30. Ap 12.1-10.2. Prz 25-29. Jr 8. Wj 2.22.13.14. Kol 1.19.23n.28.5. Prz 8-9. Refleksje nad istnieniem Ez 14.14. Rdz 21.32nn. 2Krn 15. Syr 42.35.1n. Ga 4.4-8. Łk 19.1-12.13.14-18. Dz 7. Prz 23. Iz 60. Syr 16.5.1. Koh 7. J 6.38-41. Hi 7.25n. Syr 41. J 2.8. Mt 12. Mt 10. Mi 5. Rdz 41. Łk 14. Rdz 4. Prz 13. Iz 54. Iz 11. Mdr 18.2. Mt 19.60.12. Hi 18. Matka ludów. Mt 1. Rdz 3. Mądrość wątpliwej wartości. Rdz 19. Iz 49. Łk 1. Syr 4. Ef 5.15nn.1-11. 1Krl 15. Rdz 3.9.6-14.Tajemnica Maryi. Rdz 30.21. Iz 40.33. Matka Mesjasza. Mdr 10-12. Syr 36.31.26n. Prz 13. Ez 33.7. Prz 11.16. Tb 4. Kol 3.1-8. Ps 116.24-17.31.18-37. J 19. Syr 3.1. Rdz 29.15. Syr 18.18. Łk 11. Iz 29. Syr 51. . Koh 3.6.30-38.20.5.14. Hi 23. Łk 2.22-37.23. Hi 10. Ap 12. 2J 1.1. Hi 14. Syr 1. Ef 4. Łk 13. Iz 5.7n. Prz 19. Prz 9.48nn. Jr 9. 1Krl 10. Rdz 16.20.6.35.34. Syr 40.4.10-20. Królowa matka.34. Iz 29. Łk 1. 1Krl 10. Prz 1.13-30.4.19. Ga 4.10.47. MATKA MATKA LUDZI Powołanie do rodzenia potomstwa. Właściwy sens macierzyństwa. Syr 6. Oz 2.24.41-44.20n. Iz 2.13.9-14. Mt 1.1-16. Matka rodziny.26.49. Syr 19.21nn. Hi 6.9. Ez 18.13.5n. 1Krl 5. 1Sm 1. 1Tes 2.7-11.16.9.5. Iz 7. Syr 13. Prz 17. Ap 12. 1Krl 2.17. J 19.13. Ps 87.1-5. Łk 2.15.6. Jr 8.20. Hi 17.8-14. Pwt 21. Syr 7.24.1n.6.35n.15-43.2-2.39n.27n. Rdz 3.10.20. Rdz 30.6n. Wj 21. MATKA W HISTORII ZBAWIENIA Miłość i mądrość Boża.27. Prz 20.15.26.20nn. Syr 15. 1Krn 22.35. Iz 29.5. Syr 24. Mt 10.12-20. 1Krl 3. Prz 17.15. Rdz 41.19. J 8.13-22. Rdz 47. Hi 36.14n.20. Ap 21. 1Krl 3.26n.1-4.17.21n. 2Sm 20. Łk 1.26. RÓŻNORAKIE ASPEKTY MĄDROŚCI 1Krl 5. Mt 15. Prz 10-22. Ps 25. Koh 1.4-9. Rdz 3. Wj 20. J 16. Rdz 24.16. Ef 6. Ap 21.11-30. Łk 1. Ga 4.18-21.1. J 19.35. Iz 66. MĄDROŚĆ STARY TESTAMENT MĄDROŚĆ LUDZKA A MĄDROŚĆ WEDŁUG BOGA Zaszczepienie mądrości w Izraelu.13. Ku prawdziwej mądrości Pwt 4.29. Syr 44-50. Ef 1.2n.3.8. Kpł 20.1-17. Prz 14. Prz 14.2.1-4.2-6. Hi 19.12.37.

Rdz 31. Dn 2. 1Mch 10.30. Mt 5-7. Syr 24.1-6. Hbr 7.12-15. Syr 24. Koh 9.3.35. Kol 1.4. Mt 12. 1Kor 1.41. Kol 4.37n. 1Kor 1. Prz 8. Dn 2.25n. 1Kor 3.21-26. NOWY TESTAMENT JEZUS I MĄDROŚĆ Jezus jako mistrz mądrości. 1Kor 2.20-33.26n.21.19n. Jezus jako Mądrość Boża. Syr 14.22-26.17.1-5. Iz 55. 1Kor 12. Prawdziwa mądrość.7nn. Mdr 7. Ef 1. MELCHIZEDEK Melchizedek i Abraham.3.4.5.15.15.52.11.15nn. 1Kor 2. Prz 8.15.1-21. Mdr 7.5. Prz 9. Mt 11. Dn 5. Prz 4.1nn.2.19. Mt 25. Prz 3.17. Prz 3.5.28nn. Syr 14.19-22. 1Kor 1.1-6. Jr 33. Mdr 9. Kol 2. Za 3-6.2. MĄDROŚĆ BOŻA Mądrość uosobiona. Prz 8. Prz 8.22nn. Łk 2. Joz 9.3. Syr 24. Syr 24.15.28nn.10. Ps 110.1-12. Syr 24.37.23-34.19n. 2P 3.32-36. Rdz 41.33nn.25n. Syr 24.14-22. Prz 1.17-25.1-11.1.2. RÓŻNE ASPEKTY MĄDROŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 1Kor 2.4.6-10. 1Mch 10. J 7. Łk 3.9. Jk 3. Mdr 5. Prz 9. Mdr 8. Ef 5.13-18.7-26.44-46.24.19. Mt 12. Hi 9.41. Dary Mądrości.25-27.15. Mt 11.20-23.3. 1Kor 1. Koh 8. 1Kor 1. Syr 14.Hi 30.1. Łk 7.35.27n. Prz 9. Kol 3. Mdr 7.18. 1Kor 2.25n. Rdz 14. Mt 11. Syr 24. Hbr 6. Syr 24.21. Prz 8.1nn. Mądrość Boża.27-31.20. Łk 21.21. Ba 3. Mk 1.6nn. J 1.18. Mdr 8. Mk 6. 1Mch 14. Mdr 9. Dn 2.65. Hi 21. Mdr 8. MESJASZ . Mdr 7. 1Kor 1. J 6.14.10-16. Hbr 5. Kol 1. Mt 11.47. 1Kor 3.20. Hbr 1. Mądrość a objawienie.22-24. Prz 3. Prz 8.10. Koh 7. Mdr 10. Mdr 8.14.27.2.38n.4.30. Ps 110.16. Prz 9. Mdr 8.8.8n.23-28.13. Prz 14. Prz 8.19n. Dn 12.25. Syr 15. Syr 39. 1Kor 2.25nn.42. Łk 2.1nn. Melchizedek a Jezus. Jk 1.25nn.8.13-18. Melchizedek i Dawid. Mt 3. Ef 3. Prz 8.40.21n.32-36. Mądrość a życie moralne.19-22. Mt 11.18nn.21n.13-17. Mk 8.11. Działanie Mądrości.29nn. Mdr 7.2. Prz 8.9. Ps 76.47.31. 1Mch 14. MĄDROŚĆ TEGO ŚWIATA I MĄDROŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA Rdz 1. Mdr 9. 1Kor 3.7n. Rz 11.7-14. Dn 5.15.3.14. J 4. 1Kor 2.

20. Dz 2.11. 2Sm 5. Iz 45.14.39.52. Rz 1. 1Krl 19. Łk 1. Mk 15.1-14.16. Kapłani . Łk 23.35. 2Krl 2.11.63-65n. Dn 9.14-18. Ap 17. Dz 13.1-8.27.49. Kpł 4. Wj 29. Ps 20. Rz 9.30.pomazańcami. Mt 16. Ps 18.31.8.55-60. Rz 1. Mt 25.8.5.11. J 9.36. Dz 1. Łk 23.32.19. Iz 61.22n.5n. Wj 30. 1J 5.31.36. Kpł 4. J 10. Łk 22. Łk 2. Dz 2.9.28.41-46. Ps 28. Dz 7. Mk 9. J 18. J 7.9-14. Łk 22.7. Eschatologia a mesjanizm.3. Dz 4.2. Ap 6. Ap 3. 1Sm 26.17. Ps 2. 2Krl 23.15.8.4.4.29n.68.12-16. Mk 8. Ps 132.27. Dz 3. 1Sm 26. 2Sm 1. Lm 4.34. Ha 3.11.30n. 1Sm 9.39. Ps 28. Łk 24.24.1.3.41.9.25nn. 2Sm 7.14-16. Mk 8.12-23.16-22. Dz 7.46. Rz 5. 2Sm 19. Łk 23. 1Kor 1.39. 1P 2. J 6.41.51.61.22. Ap 1. MĘCZENNIK Dz 22. Mt 1. Wj 28.14. Łk 23. 1Sm 26. Za 6.29. 2Krl 11. J 1.18. Za 6. Wj 30.40nn.30. Mt 21.7.15. Hbr 5.20. Łk 23.5.25n. 2Sm 2.29. 1P 4. Łk 4.51. Iz 61.31.33n. 1Sm 9-10.10. 1Sm 10. 1Sm 2.20. Mt 26.63n. Hbr 7.13. Ps 17. Łk 24.1.1. Ps 105. Dz 17. 1P 5.16. 1Sm 24. Ps 133. Łk 4.4. WIARA KOŚCIOŁA W JEZUSA CHRYSTUSA Jezus zmartwychwstały .6.7. 1P 1.12-16. Iz 53.26. Pomazaniec Jahwe w modlitwie.1.9. 1P 3. Łk 22. Pomazaniec Jahwe w eschatologii. . Ez 45. Ap 1. 1P 4. Ps 2. Łk 23.23. Sdz 9. Iz 53. Dz 2. Tytuły Jezusa Chrystusa.34.31. Mt 9. J 4.43.23. Mt 25. 1Krl 1. Chrystus jako świadek J 18.Mesjaszem. Łk 1.4.32.22.12. Łk 2. Ps 45. 1Kor 2. Ps 2.23. J 12.9.7. J 7.2. J 1.37.1.26.1. Mt 20. Dz 3.7. Dz 26. Mk 10. Łk 1. 1Kor 5. Mt 12. Dz 4.34. 1Kor 15. Ps 89.13.13. INNE UŻYCIE TERMINU "POMAZANIEC" Pomazaniec Jahwe.11. Dz 11.11.5.1. Łk 23. Ha 3.5.3. Postawa Jezusa.33. Ap 2.10.15.25.22-33.18.14n. Mt 26. Kpł 4.43. Mt 15.STARY TESTAMENT OD KRÓLA DO MESJASZA KRÓLEWSKIEGO Pomazaniec Jahwe w historii. 1P 1.13.9.45. Łk 23.5. Łk 23. Ps 2.22. 2Mch 1.27.20.8. 2Sm 7. Dz 2.16. 1Sm 10. Ps 89. J 1. Lm 4.20.16. Ap 1. NOWY TESTAMENT JEZUS A OCZEKIWANIE NA MESJASZA Tytuł nadany Jezusowi. 1Sm 26.10.22. 1Sm 24.35.38.2. 1Sm 16.20.21.10. J 11. Wj 40.41.3.27.18.13.23.13.55n. Dz 10. Jr 33. Za 4. 2Kor 4. Mt 26.6nn. Mt 22. J 4.

3n. Flp 3. J 12. Rdz 4.41n. Ps 1.10-14. Łk 22.18nn. J 13. Ps 104. Ps 48.12.56. Iz 60.30nn.4. J 8.30.11n. Mt 23. Ps 119. Iz 1.9. J 15. Ap 11. Rdz 11.8. 1Tes 2.25. Iz 57. Hbr 13.51.89nn. Rdz 16. Rdz 49.2. Ap 11. Dz 8. Am 5. Ps 23.28-31. J 14. Ap 11.8.10. Ps 102.22.39.32. Iz 25. Ap 21.31.20-24. Hbr 11. Iz 40.5.2. 2J 9. Tylko jeden Bóg trwa. Mt 7. 2Kor 4.20. Ap 7.37.6. 2Tm 3. Łk 13. Dz 7. Ps 46. J 14. Łk 23.8. Hbr 9.16. Iz 26.14.3nn. 1Kor 7. Ps 2.14.24.8.1-11. Ap 18.12. Jr 12.31. Hbr 8.4. Pwt 33. Ap 17.8-13.1-8.5.22.8. Łk 1. Łk 9. Ap 3.16.20-24. Rz 4. Iz 33. Iz 24.15. Rdz 19. Mt 26. 2Mch 6-7.14.16n. Am 65.13. Am 9.28. Hbr 12.15.1-11.24. 2Krl 10.10n. Ps 111. Iz 26.52.2.14.31. Ps 136.17. Łk 2.5. Pwt 12. Rdz 49. . Ap 4.12.13. Jr 31.12nn.15. Łk 26.9nn.2.5. Iz 40.27n. Łk 19.26n.31.20. NOWY TESTAMENT Zbawienie i sąd Boży. Dz 18. Mt 24. TO CO PRZEMIJA I TO CO POZOSTAJE Przemija bowiem postać tego świata.12. Mt 26. Rdz 4.10n.27.21.14. Ap 19. 1Kor 16.31n. Pozytywna i negatywna cywilizacja miejska. Dn 6. 2Sm 7.36. Łk 21. J 21. Iz 54. Hbr 12. Ap 20. Ga 4.19.44. 1P 1.15. Dwa miasta. Iz 54.2. J 12.18.3.9n.19.4.25n.17. Iz 7. Hbr 13. J 12. Ez 45.23nn. Am 6. Pwt 28. Iz 47.21-31. 1Kor 3. J 19. Mt 5. Ps 122. Mt 23.4n. Ps 112. 2P 3.9.8nn.1-6. Dz 22. Ps 112. Dn 4. Świadczenie chrześcijańskie. Ez 34. Pwt 28.14. Am 3.33.25.11.35. MIASTO STARY TESTAMENT Od wędrówki narodów do życia w mieście.7-12.33.4nn.31. Jr 35. Hbr 11.34.2. 1Kor 13. 2Kor 5.15.21. Iz 14. Dwa miasta.20. Mt 23. Rdz 10.5. Hi 14.1-7. Rdz 8.18. Mt 16. Wj 8. Ap 6.23.2. Iz 7. Mt 11. MIESZKAĆ Rdz 25.11. Ef 2. Iz 62.20. Ap 11.8n. Iz 28. Ps 9.22. Joz 24.9n. 1Sm 51.33. Mk 10.20nn. Łk 24. Łk 17.20.23-31.15.13n. Ga 4.6-10. Dz 11.Mt 20.2n.35. Rdz 25. 2Kor 4. Dz 17. Pwt 33. Hbr 8. Wj 1.54. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas.21-23. Iz 7. Hbr 9. Mi 3. Pwt 12.12.8. Mt 26.28.19n. 1Krl 8.14-17.3. Mt 1.24n.27. Jr 50. J 15. Ps 122. Pwt 6. BÓG MIESZKA W NAS A MY W NIM Przez swoją obecność Bóg pozwala ludziom trwać w istnieniu. Pwt 8.5-14.9.7.5nn. J 1.7-13. Ażeby Duch Święty został nam dany i aby przebywał w nas.16.36nn.

Ps 107.2. Prz 11.18n. 1J 3.30. Rz 16.9.30-37.7. Ogrom miłosierdzia. Łk 3. 2J 3. Tt 1.38.3.36.1.6. Ez 39. Ps 106.12-14. MIŁOSIERDZIA PRAGNĘ 2Sm 24. Ps 103. Ez 33.3. 1P 3. Ez 3. Oz 1. Ps 4. Jr 12. Hbr 11.6n. Mt 17.17. Lm 2. Wj 33. Łk 8. Ps 9.6.1.16.20.16.13.5-16.6-11.51.7.3.20. Ps 94. 1J 3. 1P 2. Iz 41.14n. Iz 9.6.14.10. Łk 9.26. Ps 76. Iz 64.32. Hbr 12. Kol 2. Oz 11.13. Jr 31.6.5.19. Ps 51.19.29. J 6. Wj 6.19. 2Kor 1. Hi 31. Łk 2.32.4.11. Am 1. Iz 49.16-23. Kpł 19. Mt 27. MILCZENIE Milczenie Boga.13.13n. Kol 1.2. Ne 9. Iz 28.7. Rz 11. Wj 34. Dz 18. Łk 7.17.25. Łk 1. Ps 130.23. Syr 18.32.2.8.13.31-46.14.15. Wj 3. Mt 5. Ne 5.9.1.12. Jr 4. Łk 19. . Rdz 43.13. Mt 25.28. Mi 6.18.7.23. Ps 28. Iz 62.6. Koh 3. Jon 4. MIŁOSIERDZIE 1Krl 3.15. Ps 109. Mt 26. Iz 55. Mi 7.20. Ps 83. Iz 49.13.8.3. Syr 27. Jr 31. Łk 5.20. J 16. Mt 18. 1Kor 3.8nn.1. Ps 115.25.7n.24. Iz 14. Serce Boga Ojca.22.19.6.J 14.17. J 15.72. Iz 58. Est 4. Sdz 2.4. Ha 2. Mt 5. J 14. Mt 20.14. Hi 40.56nn. Mt 14. Mt 8. 1Kor 7.5. 1J 2.9. Dn 9.2.30n. Iz 55.21.27. 1Tm 1. Ap 8.22.63-64. So 1. Zbawienie grzesznika.18.50. Wj 34. Łk 15.34.7.26. STARY TESTAMENT BÓG MIŁOSIERDZIA Z pomocą potrzebującemu. Łk 4. Ps 145.30-28. Rz 8.13. 2Kor 4. Za 2. Oz 6. Łk 7. Flp 2. 1J 3. Łk 9. Ps 6. Łk 19. Wj 3. BĄDŹCIE MIŁOSIERNI Mt 5.25.16n.6.16. Łk 13.18.10.7. Na 1.30.17. Jr 20.23-35.7.27n. Mt 12. Jr 33.7.6.15. Miłosierny wobec wszelkiego ciała. Ps 86. Wj 14.13. Iz 57.31. 1J 2.7.1.11.6-9. Mt 15. J 5.1.40. Łk 1. Ps 107. Ha 1. Lb 30. Ps 103.42.5.78. Ps 35.7.1. Oz 6. Łk 2. Oz 11.14.10.19. Dz 17.42.11.14.2.9.36.8.20.8. Iz 53.7.8. Łk 9. NOWY TESTAMENT OBLICZE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Jezus jako miłosierny Arcykapłan. J 15.6.11. J 14. Ps 103. Ps 25. Wj 22.7.25. Lm 3.12n. Oz 4.45. Mt 22. Jl 2. Hi 6. Mt 9.16. Łk 15. Hbr 2.17. Ps 131. Łk 15. Łk 5. 1Tm 1.18. Łk 7.9.11. Rz 1. Jk 5.26. J 1. Hi 42. Łk 1.13. Iz 30.1. Iz 54. 2Kor 4.15-23. Łk 10..26. Rdz 24.36. J 8. Prz 17.48.27-56. Łk 1.17.4. Łk 6. Ps 136. Hi 30. Prz 10. Milczenie człowieka. Oz 11.28n.2.2. Jr 1.9.1. Ef 4.7.24.16.9.27n.16.3.1n.26. Jr 16.54.9. Mt 15. Oz 2. Łk 15.13. Oz 2. Jr 16.1.22. Wj 15.11. Mt 11.16. Rz 3.19. 2Tm 1.7.

18. Łk 2.13-24.5-9. Hbr 1. Łk 8. Ez 36. Rz 8.1-37. J 10. 2Sm 12. 2Sm 12.24. 2Sm 19. Ps 34.7. Iz 41. Łk 2.11. J 10.9.14. Rdz 3.19. Ps 119. Dz 2. Ps 31.31n. Ps 40. Ps 116.32.49.3. Mdr 11. Jr 31.21-24. Łk 24.22. Joz 24.40.6. Mt 21. Łk 24.6. Mt 22. J 11.16. Ez 34.5n.34.2.32-41. 1J 4. Rdz 22.1-5.8.26n. J 10. Am 3.6n. Ez 36. Pwt 6.1. 1J 4.25.18n.24. Mk 14.36-50.12. Ps 100.17.21n.4.13.25nn.14. Ps 73. Łk 9. Mk 10. Mk 14. J 14.8. Łk 23. Jl 2.1-9.42. Rdz 6.9. Iz 5. Rdz 12.1n.3-5. J 4.1-10. Ps 132. J 14. Syr 9.50. J 16. J 6.20.6. Mk 12. J 3. Rdz 24. Mt 11. Rt 3.15. Dz 10. Mt 11.6. Objawienie prorockie.20. Rz 8.7n. Jon 4. Kpł 19.34.18.10-19. NOWY TESTAMENT Dar Ojca. Ps 73. J 11. Mk 9.10-19.28nn. J 3.25-29. J 17. J 17. Mk 1. Rz 5.25.1. Mt 10. J 1. J 15.13.5. J 8. Hbr 4. Rz 8.2-3.36.7n.41n. Rdz 12. J 8. Bóg jest miłością. 2Kor 5. Ps 34. Łk 23.31.9. Rdz 34. Rdz 18. J 14. Pwt 19. Rdz 22.11.26. J 8.34. Iz 30. J 1. Ga 2.1nn.3.9. Tt 3.21n. Łk 23.27. Miłość obejmująca wszystkich w Duchu Świętym. Mk 14. J 19.8.17.10. 2Sm 3.14n.13.16.16. Miłość doskonała objawiona w Jezusie.32.9.35.15.9-13. J 15.1. 2Mch 6-7.14-17.13-59.5. Wj 20. J 9. Rdz 24.12-17.2n. Ez 16.12nn.15.25.18. Mt 11.33-38.46.36. J 13.60-63.20.15n. Ps 136.17.9n. Rz 18. Rdz 4. Pwt 6. Ps 37.13. Ku dialogowi osobistemu.43.28. 1J 4. Łk 17. Pwt 30.8.2. J 15. Rdz 3.49. Ps 146.5. J 17.1-36.19.33n. Ef 2.4. J 5.38.9-28. Kol 1. Ef 5.34. Łk 23. 2Kor 5. Pwt 30.6n. Prz 15. Ps 113. Mk 1. Ps 4.23-26.54. Rz 8. Prz 5. Mt 26. Łk 19. Przyjaciele i zaufani Boga. 1J 3.4-13. J 6. Pwt 7.1. 1Kor 8.16. Jr 31. Pwt 4. Mk 10.17. Łk 2. Mk 3.10.21.12. Iz 56. 1Kor 13. Mk 10.1.23n.6-10. 1Tm 2.18n. . Ps 132. Flp 2.17n.16. Ps 10.8. J 11. MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO STARY TESTAMENT Kpł 19. DIALOG MIŁOŚCI POMIĘDZY BOGIEM A CZŁOWIEKIEM STARY TESTAMENT Rdz 1. J 17.21n.48. Am 3.49.30. Łk 1. J 10.9.4.24.11.45.9nn.7.25nn.10n. J 8.13.15-25. J 3.8.26. Syr 4. J 10.2. Oz 2. J 14. Hbr 10. Wj 3. Łk 23.38. Mt 28. Joz 2. Syr 1.40.39. 1Tm 2.127.11. 1Sm 18.16.22.11-17. Syr 2. Rz 5. Pwt 7. Pnp 8.60-71. Jr 31. J 17. Oz 11. 1J 3. Hbr 2. Wj 32.7. Ez 17.13.35.5. Wj 33.37.53.15-20.MIŁOŚĆ Rdz 2. Za 7.45. Mk 15. J 3. 1J 5.1.5nn. Łk 24. Pwt 11.26.30.28. J 3. Jr 31.18.1. Łk 7.16nn. 1J 4. Wj 34. J 12.

12.9. Sdz 7.1. Miłość jest darem.1. Rz 12. 1J 4.20-26. J 13. 1J 5. Ps 93.2. Hi 6. Ga 5. J 15.2. Jl 4.45. 1Sm 17.15n. Ps 131.9.10.12. J 3.4.15. Pwt 11.15n. MOC WYBRANYCH BOGA Moc zaborcza.3. 1Sm 16. 1Kor 3. Jr 9. 1Kor 13.7-5. Mt 6.11.5-10.16.7.26.22. Mdr 2. 1J 2.48.14-21. Ga 5.63.6nn. 1J 4. MODLITWA MODLITWA W HISTORII IZRAELA Mojżesz.30.2. 1P 2.28-33. Kol 3. 1Kor 1. Kpł 26. Pnp 4. Mt 6.16. Iz 7.16.19n. Mt 18.12nn.14. Ps 41.14.13. Ez 20. Prz 1. Iz 7. 1J 2. Ef 5.10nn.9. Pwt 6. Joz 1. 2Kor 13.4-12.10. 2Mch 7.6.24. Ef 4.14n. Jr 9. Ga 5.5.25-32. J 17.13.12. .1.22. Łk 10.14n. 1J 5.12nn.10. Syr 25.18.6. Iz 30. Iz 60.3. 1J 4.25.11.16. Kpł 19. Ps 18. Mt 5. Flp 3.27. 1J 3. Oz 9.2-5. Ga 3.14.29-37. Ef 5. 2J 5. Iz 41.12-27. 1J 4. Mleko dzieci Bożych.7n. Łk 7.1. J 15.18-19n.8n.2n.7. Lb 11. MOC 1Kor 1.16.16. Iz 55. Ps 60. Kol 1.10.9. Ef 1.2. 1J 5.8.12. Jr 22. Hbr 5.19n.3. Iz 26.25. Ps 107. J 17. Ps 21.2.5.6. Obraz błogosławieństw Bożych i obietnic mesjańskich.15nn.8. J 17.26n. Ps 57. Iz 35.5. J 17. Ez 18. Wj 3.9.17n. Pwt 10. Pnp 5.40.7. Miłość . Rt 4.21. 1J 4.5. 2Kor 4. Am 1-2. Mk 16.3n. Ef 5.21n. Syr 39.28.2-3. MOC W SŁABOŚCI Ps 33. Rz 1. Rz 5. Łk 14. Iz 30. Iz 66. Ef 4. 1Kor 13.26.8-19. Prz 27. Prz 31. Ps 76. Ml 3.36. Wj 13.10-31.4nn.9nn.6.23-26.39. Wj 23.25-5. Joz 23.14. Wj 3. Ps 46.43-47. Jr 11. Mt 5.1nn.8.8-13.18. Ga 6.8. Czułość Boża. Ps 49. Siła na usługach Boga.12nn.3. 1Kor 12.25. Ps 113. Łk 23. Rz 13. NOWY TESTAMENT Dwa przykazania miłości. Łk 6. Rz 15.45. Pwt 32.Wj 22. Pwt 8.7.40.17.11.11-18.11n. 1Kor 1. MLEKO Sdz 5.9. Kpł 26. J 17.14-17. Hi 29.16.3.11nn. Ga 5. Łk 10.22.23. 1J 3. Iz 1.11. Kpł 19.1-11. Ez 20.6. 1Kor 13.5-9.15.20n.5. Ab 1.27. J 12. Flp 3.5. 1Sm 10.8. Mt 5. Flp 2. Rz 5. Mk 12. 2Kor 12.34. Ps 62. Rdz 49. Flp 1.35.1.21. Flp 4. Mk 10. 1Kor 13.13. Łk 21. Oz 7. 1J 4. Rz 12. Flp 3. 1Kor 8. Ez 3.32nn.29.44n. Ps 18. 1J 2. Mt 25.to zjednoczenie.18.36.18.16n.73.22.4.1n.19. Prz 14.23.

Łk 11. Mt 26.Wj 33. 2Mch 15. Mt 15. Ps 16. Jr 17. Ps 2.11.7.43.71.36. Ps 63. Ps 102. Wj 32. . Jan J 4. Jr 20. Ps 69. J 16.19.15.18-23.2.11-16.14.22-32. Modlitwa w chwilach doświadczeń. Jr 14. Mt 6.26. Ps 15.32.2. Rz 10. MODLITWA JEZUSA Modlitwa i posłannictwo Jezusa. Ps 81. Modlitwa tęsknoty za prawdziwym dobrem. Ps 22.16. Łk 18. Pwt 6. Mk 11. Jr 10. Ps 4. Łk 22. 2Mch 15. Jdt 9. Ps 23. MODLITWA. Łk 18. Ps 28. Wj 32.11-17.25.36n. Ps 50.5. J 16. Łk 18. Ps 119. Mk 11.5. Łk 11.22.17.23. Jr 15. Rdz 18.53.21. 1Krl 8.63.7.7. Ps 119.1-6.4.18.10.13.7. Mt 9. Ps 44. Ps 38. Ps 42.2.1-3. J 6.143.4. Mt 7.50.14. Ps 55.29. 2Krn 33. KTÓREJ NAUCZYŁ NAS JEZUS Łk 7. Mt 4. Mt 6.19-22.17n.10.13n. Ps 53. Jk 5.7. Ps 59. Jr 37.7. Mt 6.4-11.23. Jl 3. Jk 1.4.10. Psałterz jako modlitwa Jezusa.13.28. Jr 15. Am 7. Mt 18. Ps 65. Ps 55.19-23. Iz 63.6-7. Mt 14.7. Mt 6.7. Mk 14. 2Krn 20.8. Ps 11. J 4.10-61. Jr 8. Ps 140.1. Królowie i prorocy. Ne 1. Łk 9. Wj 33. Ps 91. Ps 42-43.1-5.3.26. Mt 21.6-15.25. Mt 18. 1Mch 5.10.2-14. Mt 9.9-13.14.6. Łk 9.5. Tb 3.1. Łk 22. Ps 22.30.20-28.10.1. Wj 33. J 17.33n. Wj 32.2.15-19. Ps 78.18. Rdz 20. Ps 5.29-35.24. Ps 55. Synoptycy. Ps 73.23.8.25nn.9. Jr 4. Modlitwa ufności.47. Ps 7.37.19. Jdt 8.29. Ps 6.39-46.18. Ps 77.1-5.13. Ps 22. 1Krl 18.8. Mt 9. J 11.11-14. Ps 106. Ps 119. Ps 42. Ps 25.50. Hbr 5.14. Ps 116. 1J 5. 2Sm 7. Ps 74. Ps 7.5-8. Iz 64.13. 1Mch 11.12.16. Ps 25. 1Krl 8. Ps 103. Ps 37. Ps 23.18.19.1-7. Jr 14. J 11. 2Krl 19. Wieczór Ostatniej Wieczerzy.17.18.26nn.5-8.10. Modlitwa i męka Jezusa. J 4.22n.41.12.16. Ezd 9. 2Krn 33. Ps 16. Mk 1. Jr 15.14.10. Ps 69. Ps 22. 1J 3.12.36. Jon 2.25nn. Wj 16. Ne 9.9-14.2. Ps 22.38.12.45. J 11. 1Krl 8. Ps 73. Łk 11.7-18. 2Mch 8. Łk 21. Łk 8.5.22.6-12. Hbr 2. Ps 27. Łk 6.27.7nn. Ps 48. Jr 18. Lb 11.29.3-10. 1Krl 18. Est 4. Mt 6.23. Wj 34. Ps 22. Jr 45.21. Wj 32. Łk 3.32. Modlitwa wspólnoty i modlitwa osobista. Łk 11.24nn.11.1.2nn. 2Krn 14.4nn. Jr 12.33. PSALMY JAKO MODLITWA SPOŁECZNOŚCI Ps 104. Łk 11. Ba 2. Modlitwa i zmartwychwstanie Jezusa.4.17.24.

Mk 14. Flm 1.26.6n. Wj 33.9.3.3n.12.2. Wj 24.19. Wj 20. Syr 45.11. Ap 15. Kol 2. Prz 8.6-9.9. Ps 106.3-8. Pwt 7. Kol 3.4.10. J 2. 1Tes 3.6. Prorok.8. Oz 12.24-29.18.23-25.5-6.24.8. Rz 8.21.9. Pwt 3. Wj 19.21n. Iz 41.7nn.6n. Dz 7. 2Tes 1.1-17.12.7nn. Kol 1. Święty Paweł Rz 1. Iz 49. Dz 21. .18. Rdz 8.24-30.11-15.10-13. Flp 1. Lb 21. Dz 4. Iz 30. Hi 38. Ps 65.3.44-49.11. 2Tes 1.33.1-15.8nn.15.49. Flp 1. Lb 20. Dz 14. Hbr 11. 1Krl 8.46.27. Symbolika religijna morza. Wj 19. Sługa i przyjaciel Boga. 2Kor 3. Ps 104. Ps 77. Rdz 1. Wj 18.15. Wj 34. Wj 2.9.12. Oswobodziciel i pośrednik przymierza. Ps 69. J 6. Ef 3. 2Kor 12. Łk 24. Wj 3. Rz 15. Iz 51. Pwt 18. Rdz 7. Mt 5.31.3. Dz 20. Hbr 7. Rdz 9. MOJŻESZ Pwt 34. MODLITWA KOŚCIOŁA Społeczność.17.1-18. Rdz 7.36.6. 1Krl 7.13.23.12nn. Ps 114.2. Wj 14-15.14. 2Kor 3.5.3. 1Tes 3. Kol 4.11. Wj 32. Dz 6.17.16.18. Ps 77. 1Kor 10. Dz 7. Ef 6. Wj 33.25.12. Hbr 8.10nn.11.23.8.45nn. Lb 12. Wj 24.9-13. Lb 12.14n. Ap 5.19.3. Łk 24. Ga 4.5. Flm 1. MORZE 1Krl 9. Wj 19. Dz 8. J 5.13.11-15. Lb 12. 1Krl 22. Hbr 8. Dz 13. Łk 24. Hbr 3. Hbr 8. 2Kor 3. Pwt 18.30n.37. 1Tm 2. Dz 7. Wj 1.4.8-22. Wj 11.12.4-6.6nn. 1J 5.9.16. Dz 10.2.13-20. Od monstrów mitycznych do stworzenia Bożego. Wj 4.13.22n.27.17n.19.8.26.25. Iz 17. Iz 5.35.9.19.14. Dz 9. Kol 4.8-11.22.10. Dz 3. Ef 5. Rz 8.15.20.6.13. Hi 38. Wj 20. Wj 2.3-5. Lb 14. Mojżesz i chwała Boża. Iz 1. 1Tm 2. Pwt 5. Łk 9. Wj 32.4. J 1. Dz 5.19n. Rdz 1. Dz 3.40.11. Am 9. Wj 24.15-18.26. Ps 69.1. Wj 14. Dz 2. Ps 106.8.13.40.9n. Ps 89. Ap 22. Iz 51. Wj 34.21. J 5. 2Tes 2.29-35.38. Dn 3.1-5. Rdz 9.20.30. Wj 5.17-23. Ga 3. Flp 4.11. Dz 10.16.3.54. J 17.14.1-10. Ps 93. Hi 7.15.1.78. Iz 53.30.17.23nn.22.2-7.3. Ap 22. Rz 15. 2Kor 12. Ps 77. Lb 20. 2Kor 1.10. Pwt 33. Za 8. Ps 107.2nn. Łk 11.24-26.53.13-20.30n. Dz 7.4nn. Wj 17.12.31n.36. 1Tes 5.35.21.52n.10.6-14. Rz 10.27nn.Oz 2. Mt 23. Chrystus i morze.1.1. Dz 5. Dz 1. Jon 1.23-30. Dz 8. 1Krl 8. 1Tes 5. Mdr 10. J 1. 2Kor 9.16-20.10nn. Lb 11.1. ustawodawca i orędownik.19. Dz 1. Wj 4.20.7n. Wj 13.7. Ps 24.17.14. Ps 55. J 1.10. Dz 9.11-14. 1Tm 5. Pwt 4.19-23.11.15. Dn 7. 1Tm 2.10. Wj 15.3. Kol 3.9.13.22n.16.12-15. Ef 5.

2P 3. Joz 6. Rdz 49. 2Kor 5.8.23.13nn.1.1. Mdr 3.11n. 1J 3.16. Iz 8.19.8. Ap 4. Hbr 11. Rz 7. Rz 15. Dn 7.18-4. Prawdziwa nadzieja.12. Hbr 10. Rz 8.11.4-10. Rz 8.54nn.18.29nn.13-18.9n. 1Tes 4. Ps 49.19n. Za 14. Ez 37. 1P 1. Iz 11.8n.31-39. Jr 13. Lm 3. Flp 2. Iz 54.24n. Jk 5. Jk 5.12. Jr 17.8.24. Flp 1.10. 1P 4. Kol 3. Iz 51.25. Rdz 13.19.25nn. 2Kor 4. Hbr 10. Mt 18.7.6n.4. 2Tm 4. Hi 42.6. JEZUSA CHRYSTUS NADZIEJĄ KOŚCIOŁA Dz 2. 1Kor 1. Jr 30-33.8n.1. Iz 32. Mk 4. Ap 21. NADZIEJA 1Tm 2.7. Tt 2. 1J 2. Iz 59. Ap 3. 1Tes 5.7.28-30. Mt 5. 1Kor 3. Iz 40-55. Ps 102.25. JAHWE NADZIEJA IZRAELA I NARODÓW Fałszywa nadzieja.8. Mdr 5. Jr 31. Dz 3.19.9. 2Tm 4. Flp 3. Wj 23. Rz 8.15.5. Kol 1. 1Tes 5.20. J 6.8. 2Tm 4. NAUKA ŚWIĘTEGO PAWŁA O NADZIEI Rz 8.19nn. Rz 6. Iz 56. Rdz 9. 1Kor 15. Rz 8.7-18. Mdr 5. 1Tes 5. Mt 24. Ga 5. Oz 11. Ha 2.11n. Jr 8.36.25.13.39.25nn. Pwt 28.27-33. 2Kor 4.1-17. Rz 8. Mt 8. Am 5.17. Ez 36. Ps 73.10.15n. Rz 8.1. Rdz 12.13.9.41. Iz 61. NOWY TESTAMENT NADZIEJE IZRAELA WYPEŁNIONE PRZEZ JEZUSA Mt 4. Dz 1.13n.15. Oz 12. Jk 5. 2P 1.14. Hbr 10. 1Sm 15. Ps 9.23. Rz 4. Ap 17.19.24nn. Mdr 4. 2Mch 7. Ps 96-99. 1Kor 15.1nn.15nn.7. Ps 63.15. NADZIEJA ZBAWIENIA OSOBISTEGO A ŻYCIE PRZESZŁE Iz 53. Iz 60.17. Flp 3.8.11. Ez 40-48. Pwt 28. 1P 1.14.1nn.18-25.39.20. ZAŚLUBINY BARANKA .3.13.16nn. Nowa nadzieja.1-6. Dz 2.31-46.51. Oz 2.6. Rdz 24.15nn.13. 1P 4. 1P 4. Mt 16. 1Tes 1. 2P 3. Hbr 11. Rdz 49.18. Hbr 6. 2Kor 4.5.23.17. STARY TESTAMENT BŁOGOSŁAWIEŃSTWA JAHWE JAKO PRZEDMIOT NADZIEI Rdz 3. 2Kor 3.7nn.19. Mdr 5.20.7.3-13.1-7. Wj 23. 1Kor 1. Lm 3.1n. 1P 1. Łk 21. Ez 34-48.1.29. So 3. Ps 139.8n.12nn. Ps 84. Ps 16. Hi 13. 2Tm 4.7n. 1Tes 4.13.11.27. 2Tm 2. Rz 5.12. Ps 86.Mk 5. Rz 8.8nn.24-29.18. Ap 13. 1Kor 15.19n.4. Iz 63.6.8. Mt 28. Mt 28. Rdz 12. 1P 4. 1Tes 1. 1Tes 2. So 1.8nn.9nn. Flp 3.4n.7. Jr 31.8. Hi 19.17-21. Mt 16.19. 1P 5.19. Iz 26. 1Kor 13. Ez 35.26n.33nn. Dn 12. Ez 16.22n. Jr 31.20.2.3-4. 2Kor 5.2. 1Kor 7.5. Hbr 6.22-33.23.14. 1Kor 9. Mk 6.2.8n.19.1n. 2Kor 1. Rdz 22. Jr 29.7.16. Jr 31. Jr 1-29. Kpł 26.12-25.8.3. Ha 2. Mt 16. Hbr 7.6nn.5.11. Rz 12.16.8.8. Rz 2.15. Ez 18. Mt 25. 1Tes 5.7n. Oz 2.5nn.23n.15.25.49n. Mk 4.23.24.37.3. Rdz 39.18. Kol 3. Jr 14. Ef 2.18.13.16n. Za 14.33.

Iz 42. Iz 25. Pwt 6. J 5. 1Krl 5.12. 2Krl 9. Dz 4.13.20.38.1.8n.3n. 1Krl 1.43-61. Pwt 32.2. 1Krl 11. Rdz 25.25nn. Ap 2. 1J 2. Wj 28.39n.11. Iz 61. 1Mch 1.1n. Ap 19. Ap 15. Ps 2.13. Wj 29.3-2. Mk 6. J 19.26-29. Rdz 3.1-7.9. 2Krl 11. NAMASZCZENIE CHORYCH I OPĘTANYCH Łk 10.3.6-13.39.21. Flp 2.13. J 6. 1Krl 7. 1Sm 10.1. Am 6. Rdz 3. Mt 10.34. Ap 14.KONSEKRACJA Niektóre przedmioty kultu. Mk 16.11-14. Rdz 10.12. Rdz 9.14-24. J 11.11.5. Ef 4. 2Sm 2. Ap 22.8n.4. Lb 3. Ap 22. Rdz 29.16. Jk 5. Jr 27.1-5. 2Krl 19.17. 1J 2. Rz 15.38.19. Dz 4. 1J 3. 1Mch 1.13.26. Rdz 28.35n.18.7-12.8. J 3. Iz 11. Rdz 1. 1J 5. Kpł 8. Mk 16. 2Krl 2. 1Sm 16.27.3. Wj 29. .18nn. Hbr 1. Ap 22. Iz 41.16. 2Kor 1. Rdz 11. 2Krl 16.13.J 14.15. 1J 2.6.30-38.10n.9.20. Chrześcijanin. Łk 7.18. J 12. Rdz 3. Ps 45. J 16. Ps 133. Wj 30. 1Sm 16. Kapłani. Narody w planach Bożych.6n.21.30. Ez 8. Hbr 1.1-6. Rdz 19. NAMASZCZENIE Ps 109.6n. Dz 10. Am 1.12. 2Krl 18.1. 1J 2.2nn.7.1-16.10-18.46. J 6. Iz 8. Dn 10. Narody jako siły wrogie Bogu.22. NAMASZCZENIE . Kpł 14.3.14.5-8. Wj 12. Pwt 28.9-15.2.7n.36n. Rdz 35. Ap 5.3.2. 1J 3.6.9.13n. Ap 21-22. Iz 10. Joz 24.21. Iz 61. Jr 31.1.34. Mt 26.36.50.20. 1Mch 12. IZRAEL I NARODY W HISTORII Rdz 16.24.25n.20. Iz 61. J 3.7nn.1-14. Rdz 31. Rdz 12. Ap 1. Ap 3.38. Łk 9.29-42. 2Krl 19.12.1nn. Dz 17. Społeczne następstwa grzechu.13.28. Wj 5-14.11.1. Łk 7.6. Joz 24.1-6. 1Krl 19. 2Sm 12.15.18. 1Mch 12.14nn. NARODY Rz 1. Ef 2.7.19. Iz 45.18-21.41.3. 1J 2.54.28n.1.14.2. J 14. Ap 22.2.18n. Ap 21. Wj 40. Prorocy. Hbr 1.5. Namaszczenie Chrystusa. 1Krl 19.8.3-7.40. NAMASZCZENIE JAKO ZNAK RADOŚCI I SZACUNKU Prz 27. Kpł 8. Koh 9. 1J 5.1-7.15.11-16.40. Łk 4. Ps 45.27. Rz 6. STARY TESTAMENT TAJEMNICZOŚĆ POCZĄTKÓW Jedność i różnorodność ludzi.10n.5. Rdz 11.33nn. Rdz 14.8.7.5-8. Ps 23.15.6. Mk 10. Rdz 4. Iz 45. J 5. Ap 20.5.6.1-6. 2Krl 21. 1Kor 16.12-19. Wj 18.9-14. Łk 12.10-32.13. Mi 6. Rdz 11.1-8.1-5.9.27. Dz 2.26. Ps 92. 2Kor 1. Ef 1.11nn. Am 9.

Rt 1.4.8-11. Oz 1.4. Dz 15. Mt 8.15. 2Sm 15.10. Ap 14. Pwt 6.3n. 2Sm 17.3. Dz 22. Rz 11.24. Mt 19. Jr 9.9-17.10. Iz 49.20-25. Rz 4.17. Zbawienie pogan.15. Ap 15.37-43. Mt 8.14n.20-32.20n. Za 14. J 18. Mt 26. Jr 7.15n. Wj 13.1-6.45nn.28.24nn. Dz 9.16. Ap 17. Iz 42.1-11. Jr 2. 2Kor 4. Iz 2.9. Jr 7. ANTYCYPACJE Ekskluzywizm żydowski.2-5. Flp 3.43. IZRAEL I NARODY W PRZEPOWIEDNIACH PROROKÓW Sąd nad narodami.12nn.4nn. Rz 1. Dz 1. Ne 10. Ap 19.35.23-38. Iz 45.2. Naśladowanie Chrystusa.13. Iz 56. Iz 66. NAŚLADOWAĆ Powołanie Izraela. Ap 19. Ap 11. Mk 7.18-21.2. Apokalipsa.42. Rz 6. Ez 25-32.6. J 21. Mt 1. Dz 8.17. J 11.8. Dz 1. Mt 4.3.7nn. Wj 12.47. Iz 24. Jr 11.27. NOWY TESTAMENT JEZUS I NARODY Mk 1. Dz 1. 1Krl 14.2.35-36. Ef 2. Iz 45.4.7-12.21-45.10n. Słowa i postawy pełne kontrastów.19-27.2Krl 5. Dz 19.21-31. Dn 7. Mt 1.8.50nn. Mt 26.7nn.5-6.21n. Rozwiązanie antynomii.2-6.25. Ps 25. Dn 11. Ap 17.28.20.36nn.18-19n. Mk 15. Dz 10.15. Dz 22. Dz 3.18n. Dz 26. Joz 6.6-11.9-14.19. Prozelityzm żydowski. Ps 47. Ap 20.53.17. J 4.6. Ap 13. Mt 10. J 12. Pwt 1.8.16. Dz 11. Dz 13. Ap 21. 1Krl 18. Rz 15. Ap 14. Iz 25.10.18.17-20.21.15n.13.2. 1Krl 18.16-22.29. Ga 2. 2Kor 13. Ga 3. Ps 80.20n. J 12. Ga 2. Mt 28. Łk 13. Dz 13.1-29.28n. Ap 7. Iz 19.8nn.13. Mt 28. Oz 11. 1P 2. Mt 15. J 4.16-25.24-32.1.14.24. Iz 42. Za 14.14-17.39. Mt 10. Mk 2. . Iz 60. Paweł Apostoł Narodów. Dz 10. Mk 16. Ps 87. Wj 23.6-9. 1Kor 11.19-22. Ap 17.16. Rz 8. Dz 18. Łk 17. Ga 3. Dz 14.21.17. Dz 2.16. Rdz 38. Za 14.19.14.23.2.28.21. Jr 46-51.48n. Łk 2.12. Mk 1.36. Wj 23.20. Mt 16.19. Oz 2. Łk 3.1-8.22nn.37.1-5.1-16. Jdt 5. Mt 19.14.32.17nn.1. J 6.5n.11-22. Dz 1. Pwt 4.15.27. Ez 38-39.10n. Dz 15. Ap 19. Rt 1.6. Dz 2. Jl 4.6. Rz 1. EWANGELIZACJA NARODÓW Pierwotna społeczność a poganie.15. Lb 15.16.22. Mt 15. Rz 2. Iz 13-21. Joz 9. Mt 19.9.5n. Ps 18. J 13.21.13n. J 11. Ezd 9-10. Mt 2. Ewangelie.21.7-19. Mt 21.2nn.

Mt 21. Mdr 3. Jr 5.14. Mdr 7. So 2.1-11. 1Kor 12. Ps 17. Ps 94.1.7.19.18.24. Mt 10.17.26. J 7.24n.43n.18-21. Syr 34. Mędrcy są ze swej istoty nauczycielami.20. 1Tm 6.6.7. Ml 2. J 8.5. NAUCZANIE APOSTOLSKIE Misje przejściowe. Pwt 4. Mt 5.21. Mt 26. Ps 71. Jr 50. Jr 46. Dz 5. 2Sm 1. Wj 24. JAHWE NAJWYŻSZYM NAUCZYCIELEM Ps 25.12.33.1.55. Mt 13. Łk 3.9.19nn. Wszyscy Żydzi.21.19n. Pwt 27. 1Tm 1.3. Prorocy. Iz 54.1n.9. Dz 5. Ez 34. Pwt 6. Hi 33.3.23. Jr 28.26. J 14. Wj 24.29. J 7.13. J 6.15.J 6. 1Sm 12. Dz 2. Oz 5. Koh 12. Mt 22. Dz 14. Jr 32.21n.59.1-9. Mt 15.39nn.3. Pwt 31. Rdz 20.11nn. 2Tm 1.36.11.18.17. Mt 7. Pwt 31.1.17. Jr 32.8. J 10. Dz 5. Prz 4. Wj 12. Ap 14. Łk 1.34.3.20.17. Rz 6. Łk 2. Pwt 6. 1Tm 4. J 14.22-40. Ef 4. Ps 80.17. J 8.20. J 3.1. Dz 13. 1Tm 6.1n.6n. 1Tm 5.17.11.78.28. Jr 50. Jr 12. Pwt 8.18n. Ef 4. Rz 16. NAUCZAĆ STARY TESTAMENT RÓŻNE FORMY NAUCZANIA Ojciec rodziny.20n.7. Ps 119. J 8. Prz 8. Apostołowie wypełniają swoją misje. Joz 24. Oz 4. Dz 17.22.32.14.20. J 8.20-25.27.4. 1Kor 12.9. Na kapłanach.1-24.7. Dz 13.66-69. J 1. Prz 5. Jr 31.21.1.12. Dz 18.31. Oz 4.2. Rdz 21.11. Ne 8.17nn.7n. J 6. 2Tm 4.8.15.23.7. Jr 16.46.10nn. Hbr 6. Za 10. Ps 34.18n.42.18.12. Prz 4.10. NOWY TESTAMENT Łk 1. Syr 51. Jr 23. Ps 106. Dz 13.8. 1Tm 4.16n. Pwt 4. Jr 36.42. Pwt 17. Prz 8. Pwt 4.33n.2.31.9. Syr 30.6. Mt 28.68.9-13. Mt 22. Dz 5. J 12.11.9n.44n.13. Ps 119.16n.13.3. Prz 3.14.14.4. Łk 19. Prz 2. Mt 28. Am 3. Hi 7. Dz 4. Mt 23. Iz 30. Oz 4.32-36. Pwt 11. Syr 2. Jr 50. Ps 51.10.16. Łk 7.1-16. Jr 6. Jr 48.3. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS NAUCZYCIEL Mt 4. Ps 25. Jr 29.12n. Dz 2. J 13. Pwt 4-11.44. Joz 24.6. Jr 23.10.14-17. Wj 13.3. Pwt 31. 1P 2. J 7.29.10n.5. Ps 143. 1J 2.16.12. Pwt 5. . Pwt 4.33.4.57.13.25n.15.28.3.11n.1-17.26.1nn.43.3. NAWIEDZENIE STARY TESTAMENT Rdz 50.39.19n. 2Krn 15. Syr 51.28.16.13.14n.10. Ap 2.27. Ap 2.4.12.23. Dz 2. Pwt 33. J 9. Iz 8. 2P 2.3. Iz 10.

31. KTÓRE NIE JEST ZIEMIĄ Hi 38. Ap 6.5. 2Krl 7. Poprzez nerki. 1Krl 8. Mt 3.27.12.27.21. Iz 11. NIEBO NIEBO I ZIEMIA Rdz 1. Ap 21.15. Hbr 7. Rdz 11.13.1n.21.4nn. Mt 12.20. Rdz 28. NADZIEJA NIEBA Flp 3. Mt 5. Ps 72.14. Hi 16.19. Mt 7. Mt 6.17.1.13. Ps 113. Kol 1. Niebiosa otwarte.17. Prz 31. Ps 2.4.2n. Hbr 4.21.11.8.5.2nn. Mk 9.26. Iz 14. 1Krl 22.37. Iz 6. Mt 28. Mt 24.4.25.17. Hbr 7. Mt 18. Rdz 37. 1Krl 20. Prz 23.20n.1.62.5. 2Krl 2.10nn. Pwt 10. Wj 24. Mt 6.23. Mt 18. Ap 22.2.24-28. Wj 12. Dz 9. Łk 1. Mt 6. Ps 89. Ps 29. 2P 3.8.16.3. Iz 66.11. Ps 7.12. Mt 6. Hi 26.2. Iz 5. Mt 19.5. J 2. Rdz 1.10. Jr 1.13. COELI. Łk 2.13. Hi 1.8.1n.1.45. Mt 16. Na ziemi jak i w niebie. Hbr 9. Hi 38.27. NERKI 1Krl 12.33-46.4nn. NIEBO JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA BOGA Ps 104. Hi 38. J 3. Dn 7. Mt 5. Jr 17.6. Jr 12.24. Jr 11. Ap 21.12. Ps 68.27.13. Prz 30.8. Ps 26.6-12. 1Tes 4. Ap 3.7.12.25. J 1.18.19.18.20. Dn 9. Rdz 7.10.34. Ap 21. Iz 40.51. Mt 25. Dn 2.3.17.7. 1Tes 4.16.8.6.24. 2Sm 7.13n. Ap 21.2.1.24.2.32. Mt 25. Ps 14. Mt 16.13. Ps 132. Hbr 9. J 3. Ap 21.23n. Mt 5. Ap 2.11.10. Ps 33. J 3. Iz 63.35.26. Ef 6. Jr 23. 1Krl 8. W JEZUSIE CHRYSTUSIE NIEBO JEST OBECNE NA ZIEMI Jezus mówi o niebie.6.24.10.20.4.11.28. RORATE.4.33-58.5. Mt 24.89n. Rz 10.3. NIEWIARA W IZRAELU . NIEDOWIARSTWO Rz 9.10.34. J 6.1-4. J 6.9nn. Ef 4. 1Krl 8.10.11.11. Mdr 1. (Antyfona z liturgi adwentowej) Ps 119. Ap 21.Mt 21. Łk 12. Mt 5.25. Ml 3.16.18. Mt 6. Rdz 15.42nn.6. NIEBO. 2Kor 5. Ne 1. Mt 13. Jezus przychodzi z nieba. Mt 3.19. Ps 11.2.35.50.16nn.10. Ap 3. 2Kor 12.1-13.3.10. W okolicach bioder skupia się wewnętrzna tężyzna człowieka. 1Kor 15. Hbr 9. 2Sm 20.19. 2Kor 5. Hbr 7. Ps 115.19. Ap 21.14.11.1.11.22nn. DE SUPER Iz 45. Ef 2.19.13.5.23. Pwt 36. Mt 6. Hi 38.20.31n. Kol 2. J 1. Ps 16.16.2.12. Iz 6.19. 2Sm 22.30. Ps 139.12. Ps 68. Rdz 5.26. Kol 3. Ap 2-3.4. Rdz 11.45. Flp 1. 1P 1. 1Mch 2.4.7.17.14. Dn 9.8-9. Dz 2. Hi 37. Dn 7. Dn 2.1.28. Iz 57.26.14.11-15. Jr 20. owe organa wewnętrzne.

1J 4. Izrael o podzielonym sercu.12. Mt 11. Mt 14. 1Sm 8. 1J 5.6-29.11n.13n.14n. J 6. Prz 26.1-6.17n.4n. Mt 7.33.19. Mt 11.43. Rz 11.27. J 8.24. Wj 22.10.17.7n.10-20. 1J 5.44. J 3. Prz 10. J 20. Mt 10.4.8.11.15.6. 2Tm 2. 1P 2.31. Jr 46.5. Pwt 7. Jr 5. Lb 32. Mk 16. Ps 129. Rz 9-11.22n. NIENAWIŚĆ POMIĘDZY LUDŹMI Świat we władaniu nienawiści.3. Mt 11. Lb 10.12-21.24. Mt 26.17. Mt 13. Lb 21.37n.24.1.11. Pwt 22.15n. Dz 4. Wj 16. 1Kor 14. 1Kor 6.24-27. NIEWIARA WOBEC JEZUSA CHRYSTUSA Iz 53. Czy sprawiedliwy może nienawidzić.2. Pwt 1.24. Lb 14. J 8. Prz 14.2n.20.11nn.8. Łk 22.69-75. Pwt 21. Iz 42.21-24. Pwt 9. Ps 83. 1Kor 7.22. Mk 16.1-10. Rz 9.17. Oz 7.8.10. Rdz 4.24.11.23.25n. Iz 28.25. Mdr 2. Prz 19. 1J 2. Mt 6.33n.21. Iz 54. Lb 14.2. Dz 26. Jr 17. 1Sm 18.24. Ps 18.24. 2Sm 29.26.43. 2Krl 9. Jr 17. Lb 14. Wj 16. Sprawiedliwy znienawidzony. Pwt 19.2.7.26.31.36. Święty Paweł a naród niewierny.10. Oz 2. Wj 17.15. Mt 17. 1Krl 16. Mt 23.2. Iz 43.2-8.13.27.24nn. Jr 49.26. Tt 3. Syr 20. Rz 11.3. Lb 11.13. Mi 3. Mt 8. Jr 27. Lb 14. Łk 14.1-6.4n.26. Ez 7. Mt 5. 1Krl 22.106.13.25-37. Jr 8. J 6. Dz 7. J 3. J 12.4n.7-15.3.28.13.22.61. Wj 32.9.6. Lb 14-17. Wj 33.7.8.19. Pwt 18.27. 1Krl 8.35. Oz 2. Mt 15.32.4.21n.3-25.10n.4. Rdz 29. Lb 16.1-32.20-24.9. 1Krl 11.13-14. Mt 26.9.15. Lb 14. Pwt 19. Rz 3. . Pwt 8.37.32.7. Iz 48.15. J 1.20.21.44. Wj 32.7. Mt 23. NIEDOWIARSTWO IZRAELA Mt 21.36. Wj 17.11. Mt 16. Pwt 32.41.24. Rz 10.31. J 6. Ez 16.7. J 6.17. Iz 60. 1Krl 16.6. Mdr 2. Mt 17. Lb 20. Ps 18. 2Krl 17. J 6. Jr 7.18.6.1-5. Rz 10.7. Dz 3.16. 1Krl 12.8.32.51n. Iz 30.22n. Jr 7. 2Kor 4.8.7. Ez 6.17.16. 1P 2. Mt 10.45. Pwt 9.43n.13.11.10. 1Kor 1. Mt 28. Jr 31. Wj 15.11.4. NIENAWIŚĆ 2Sm 13. Ez 12.4. 2Sm 29. J 8. Dz 13.31nn. Ps 21.16.23. Iz 43.24.21. 1Kor 10. Iz 50. 1Tm 5. Święty Jan a Żyd niewierny. Rz 11. Wj 15-17. Ps 105. Rz 11. Ez 11. Mt 12. 1Tes 2.18.4.14n.16.53. Wobec tajemnicy paschalnej. Wj 14. Lb 20.42.14. Mt 16.31-35. Mk 6. Łk 24. Jr 2-4. Mt 10.46-50.27n. Przed Jezusem z Nazaretu. Iz 2.20.17. J 6.1. Iz 7. J 6.24.30-10.3.4.9n. J 12.Szemrania Hebrajczyków.58.10nn. Pwt 18.3. Oz 10. Pwt 23.13.38.2n. Pwt 9. Rz 9.12n. Iz 6. Rz 9. Kpł 19. Mt 8. Ps 78. 1Krl 18. Lb 14.

Ps 5. 1J 2.31. Hbr 7. Łk 8. 2Kor 4.25.20.46.22. J 11. 2Kor 4. BÓG NIE ZAWODZI Jr 17.8. 2Mch 8.1nn. 1J 2. Tt 3.15. Hbr 5. 2Mch 15. Pwt 9. Iz 1. J 15. FAŁSZ I PRÓŻNOŚĆ Fałszywość rzeczy próżnych.9nn. 2Kor 5. 2Krn 19.4. J 15. Mt 24.19.55.31n.24. Iz 1. Rz 8. Mt 23.14. Mt 5. 1Krl 19. NIEPOWODZENIE WSTYD.20. Iz 58. Ps 26.43.36.27. 1Kor 15. Mt 6.7. 1J 2. Oz 13. Ps 42.14.31.17.7. Ab 1.14.15. Hi 3. Ps 137.1.30.12. Rz 8.11. Pwt 12.7. Ps 31.5-18.27.4.3n.5. Ml 2.14-16. Ps 45. Ps 42. Rz 5.15. 2Kor 6. Ps 22.4. Ps 118.44. Rdz 32. Jr 2. Rz 5.8.20. Ps 57.14.21.50.113.28. Jr 8.22n. Ps 50.12.15.11nn. Ps 139. Mt 27.13. Iz 1. Lb 11. Ps 88.25.25.38.2. Rz 8.8.37.7. 2Kor 1. Mdr 12. J 3.27. Iz 8.13. 2Kor 6. 1Krl 19.18. Łk 19.37n. Ps 139. Ps 73.17-24nn.6. Mdr 11. Wj 20.21. Łk 22. Łk 6.9. 1Kor 1.24.21n.14nn. Pwt 13. Ps 97.7. Oz 9. Nienawiść do zła ale nie do ludzi.23. Mk 14. NIEPRZYJACIEL ZJAWISKO NIEPRZYJAŹNI Stałość i granice. J 12.5.4.5.16nn.11.13n. Pwt 28.16. J 7.5.53.33n. Iz 44. Ps 43. . Ef 2.37.6nn. Rz 8. Jr 15. Ps 11.4.8.24. Jr 2.18. Jr 2. Prz 8.44. 2Kor 4. NIEPOKÓJ 2Mch 3.23n.3n.11.7.25. Wj 32.9. Łk 14.11-15. J 2. Iz 5.34. Hbr 5. Iz 24. Rdz 32. Łk 6. Rz 9. Prz 6. J 5.18. Rdz 29. Ps 102. J 17. Za 8.3nn. Rz 8.11nn.Prz 3. Łk 22.37-40.25. Jr 12.3. 1Tes 5.38.23-33. Jr 8. Ps 37.12nn. 1Sm 23.8. Syr 27.9. Ml 1.9.4.5. Pwt 16. Rdz 25. J 17.30.19.11. J 8. J 12.41-45. Pwt 1.22.30.26. Rdz 22.8. Łk 4. 2Kor 5.28. Mk 6. J 15. Hi 10.3. Łk 12.31-39.23.12.1-5. Jr 15.14. Ps 119.2.31nn. Ps 101. Hi 7.9. 1J 3. WSZYSTKO ZAWODZI Iz 30. Jr 11. J 15. Rz 9. 2Sm 20. J 14. Hi 3.16-19. Iz 31. Jr 44. Mk 15.3.10.14.8. Ps 35.18. Ap 1. Ez 18. J 8. Mk 14. JEZUS WOBEC NIENAWIŚCI Nienawiść świata względem Jezusa.24. Ef 2.24.14.2. Iz 17.18-21.18. CZY W BOGU JEST NIENAWIŚĆ Mdr 11.23n. Rz 9. Jk 4.14. Mt 10. Am 5.21. Jr 20.19.22. Pwt 7. Iz 61. 1Krl 19. Ps 38.30.11-24. Rdz 32. Jr 20. Łk 23. J 15.10. Hi 31.12. Ez 25.24. Ps 69. Iz 5. Rdz 28.50. 1J 3. Nienawiść świata do chrześcijan.5. Ps 31.8. Am 5. Mt 4.13. Mk 14.4n.5. Łk 21. 2Kor 6.10-14.24.4.13. Lęk przed zawstydzeniem.8.46. 1J 3. Rz 1.10.3n.50.28.

Mi 7.10.17.7-8. Rz 6-8.30.35n. Ps 91.15. Rdz 16. Wj 17.14n.17.21nn.7n.39. Łk 23.3.6. Wj 14.6n.13-17. Wj 22.12.6.4-7.3-10. Wj 23. Pwt 15.36.8. Kpł 25.55.1-16. Ps 55.19.1. Dzień i noc.9-17.15.16nn.16. Rdz 4. Iz 58.18.18-23. Rz 7.1-17.55. Flp 3. Prz 24.12.7.18. Rdz 22. Ga 3. Mdr 18.20. Wj 23. Hbr 2.10.14n. Ps 74.4. Jr 18. Ps 134.3n.34.4.16. J 13. TRYUMF JEZUSA NAD NIEPRZYJAŹNIĄ Przykazanie i przykład. Ps 42.2. Wj 22. Flp 2. Hi 24. Wj 10.Rdz 27-29. Rdz 12. 1Sm 19.29. Iz 26.3.20. Rz 5.40.20. 2Kor 4.13nn.3.30.1. Ga 5. Ps 112. Wj 21. Ps 19. Ps 130.9. Mt 20. PROBLEM SPOŁECZNY Wj 21.6. Mdr 18.24. Mt 20. Rdz 17.3. Sdz 2.10. Jr 12.2.22. NOC Ps 104. J 8. Kpł 25.5. Rz 5.7. Ps 13. Iz 26.62. Pwt 26.20-21.1-7. NIEWOLNIK Pwt 21. Jr 34.16.21n. Mt 5.6.8.2. Wj 13.6nn. Ps 119. Dzieło czasu.22-9.5-9.20-23. Ps 38. Rdz 15.1-11.15. Lb 35. TEMAT RELIGIJNY Sdz 3.4. Ps 130.22. Rdz 3.10n. NOWY TESTAMENT Ps 139.13-17.12.1-7. J 8. Mt 13. Rdz 1. Pwt 2. Ps 91. J 14. Ef 6.12. Hi 3.14-21. 1P 2. 1Kor 7. Syr 28. Ne 9. Ga 6. Mt 6. Rdz 37.29. Ga 4.43-44.42. Jl 2. Iz 8. Rdz 49. 1Sm 15. Ps 7. Podczas nocy doświadczeń.19.4-8.23. 1Sm 1.22n. NIECO ŚWIATŁA NA ŚWIAT NIEPRZYJAŹNI Przypadek typowy.45nn. Ps 31.1.11-17.28. J 13. Ps 35. Mdr 10-19.16-22. Zwycięstwo nad nieprzyjaźnią. Łk 10. Sdz 2.4.13-24. STARY TESTAMENT Noc wyzwolenia. Pwt 28.21-31.12. Ps 63. 1Kor 7. Ga 4.28. Przeżycie klęski. Iz 60. Flm 1. . Ps 141. Dn 12. Łk 19.26n.2. 1Kor 9. Ps 119.13n.10. Rdz 4. Rz 6. 1Mch 3. Wj 14. Prz 25. Ef 2. Am 5.19.15.26-27.13n. Wj 21. Wj 12. 1Mch 2. 1Sm 18. Geneza. 2Krl 4.14nn.2.21n. Wj 11.39-55.8.1. Rz 8.6.1. Kpł 25.32-36. Pwt 20. Pwt 7.12.5. Wj 12.27. Mt 5.14-16.15. Pwt 23. Ef 6. Ps 77. So 1. Ps 42.21. Wj 12.

Syr 44.22. J 9. 2J 5.5.15. Nowe człowiek. 1J 2.31. Nowe przymierze. Nowe wyjście z niewoli.10.26.12.52.33.12. Mk 16.32.10.18. 1P 3. Ez 36. .31. Iz 44. Wj 13.60.18.17.1.14.11-17. Iz 55. J 11. J 15. Rdz 5.29.9. Iz 43.17. 2Tes 3. 1Tes 5. Ez 36.24.14.19.27.24.26n.18.6.17.14-17.7n. NOE Przekazy Księgi Rodzaju. Mdr 7.25. W OCZEKIWANIU NA NOWE CZASY Ps 104.35.19. NOWOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ Pwt 26. Iz 48. 1J 4. Iz 65. 1Kor 15. Ez 48. Ez 47. 2Krl 2. Dz 16. J 13. Jr 31.19.34. Łk 9.6.15. 1Tes 2. Jl 3.15.30.6n.17.30. J 9. Jr 31.19. Iz 54.20-25. Ef 2.27.4. Nie jesteśmy synami nocy. Hbr 12.1. Mt 27. Rz 6. Rdz 8.9.4. 2P 1. Rz 7. J 15.26.4n.4. Rdz 9.3. Łk 17.29.18.1-10. Ef 4.20-25. Rz 13. Kpł 19.3.18.3-8.5. 1J 4.9. Iz 42.Dzień i noc Paschy. Iz 62.37n. Ps 96.20.2. Iz 41.35.25. Hbr 9.26n. Ef 4.23.5. Iz 42.9. 1P 2. Mt 5. Iz 40.8. Iz 54.21.20.9.13. 2Kor 3. Pnp 5. Iz 11. Mt 27.7-12.4.31-34.1. Iz 45. 2Kor 3. Iz 65.34. J 3. Ez 34.6. Iz 43.3. 1Tes 5. Ef 4. Iz 54. Pwt 21.11nn.31.8n.8. Dz 26. Dz 20. Iz 54.17.8.6n. Ap 4.45. Rdz 10.18. 1Tes 5. Hbr 10.20n.1.32.13-48.6.7.6-9.9.5.14. Wj 24. Dzień pośrodku nocy.8. Ef 5. Mt 25. Iz 66.4-10.8. Ez 36. Iz 48.6.12nn.16. Dz 9.16. Łk 22. Mt 9. J 12. Dz 12. Jr 13. 2P 2. Dz 9. Iz 50. Prorocy i mędrcy. Łk 9.11-18. Ps 149. Lb 19. Iz 41. Rdz 9.2.31. Dz 21.9n.26. Dz 2.16n.3. NOWE PRZYMIERZE MESJAŃSKIE Nowa nauka. Ez 40-43.4.2.2. J 15. 1J 2. Iz 65.4. Ez 11. 2Sm 6. Ez 36. Dz 22. Rz 6.20.8. Mt 5.16.36. Lb 11.23n. Hbr 8. Mk 1. Pwt 30.14. Rdz 9.12. Mt 24. Ef 5.41. Kol 1. Łk 17. Dz 9.34. Dz 5. Mdr 14.21-48.12n.4. Mdr 10.1-11. Ez 18.7. Ap 7.9n.3. J 19. Iz 45.53.12. Iz 51.10. 1Tes 3. Mt 26. 1Kor 15. NOWE Syr 14. 2Kor 3.17.22. Mt 14. Nowe przymierze.1. Mt 28.3. Iz 51. J 13.20. 1Kor 11. 2P 3. Iz 62. 1Kor 11. 2Kor 3. Ez 47.3. Iz 61. Ef 6.3nn.5. J 13. Rz 13. J 17.25n. W Nowym Testamencie. J 13.22.44-49.29. 1Sm 6. Dz 2. Mt 26.15.6. Ez 14.22. Mt 13. Jr 31. Iz 43.25. Iz 45.15. Łk 22.

Dar Boży.10. 1Kor 3.22nn. Ps 145. Dz 9. ZNAKI OBECNOŚCI BOŻEJ Wj 20. Iz 52.19n.28.3. 1Krl 8. Ap 21.14.27. Wj 19.1nn.29n.9. Ap 21. Iz 7. 2Sm 7. Ef 2. Iz 60.34.18. Ez 48. Rz 7. Rz 8. J 8.23. Joz 1. 2Kor 3.2. 1P 1.18.5.5.40. 1J 5. Mdr 7. Wj 40. Iz 43.8. Am 5.16n.1.3. Ez 37. Ap 3. 1Kor 10.15.10.1. Mt 16.14.9.3n.1. Iz 52. Rz 13.24.6-7. Ap 21.17. Jr 7.7. Ez 10-11.10. Ps 18. 1P 2.2n. Wj 34. Wj 13. Mt 1. Ap 11. Ga 5.5. Jr 1.9.26nn. OBECNOŚĆ BOGA Ps 119.15.20. 1Krl 17.9. 2Kor 5. PEŁNIA OBECNOŚCI W CHWALE OJCA 2Tes 3.28n.4.10nn. Łk 22.8nn.26nn.12-13nn. J 16.13.21nn.18nn.24. Kol 3.1. 1Kor 12. Łk 23. Rdz 28.17.16. J 14.3.2.5n. Rdz 1. Iz 6. Rdz 6. Ps 23. J 17.7.1-5. Rz 8.16-19. Ap 22.20. Ps 46. Jr 31.3. Rz 8. Rz 8.21. Mt 22.56n.25-28. 2Kor 13. Łk 1.25nn. Rdz 28. Ap 3. Tt 3. Ps 104. 1Kor 12. Ef 4.4nn. Mt 18.19.27.7. J 6. Mdr 9.63. J 2.35.14. Iz 48. Rdz 5. 1J 1. 2P 3.21. Kol 1.23nn. Kol 2.14n. Ez 36. Ml 3.8n.26.43n.11nn. NOWY TESTAMENT DAR OBECNOŚCI BOŻEJ W JEZUSIE Łk 1.22. Ps 16.10nn. Ez 34. 2P 3.5. Ap 2. Jr 12. 1Kor 15. Ez 34.5. Za 14.15n.23-33.2.5.12n. 2Kor 4.9. .35.11. J 1.168.17.27.1. Mdr 6. Rdz 18.4.21.5n.16-25.12. Ga 5.17nn. Ga 2. Pwt 16.6. Mt 28. J 8. Ap 3. Mt 25. Wj 33.42n. Iz 41.8.20. Ap 14.7.2.21n.29. Ef 4.15. Iz 66. J 17. 1Kor 13.29. Kol 3.14. Iz 57.11. Ps 139.19. 1Krl 8. Am 5. 2Sm 7. 1Sm 3.7. Mdr 11.5.14. 1Kor 5.19. Tt 3. J 16. Ef 3. Pwt 12.13.28. TAJEMNICA OBECNOŚCI W DUCHU J 16. Rdz 3.33. Wj 3. Sdz 6.24.28. Ap 21.15. Ap 1.5. J 3.14. 1Kor 6.4.9. 2Kor 5.Kol 3. Dz 2. 1J 4. Wj 3. Iz 44.16.17. Rz 6.151.22n. STARY TESTAMENT Rdz 3. 1J 5. Rdz 48.9.11.6. Iz 66. Mt 16.4. Wj 19.11-16. Dz 17. Iz 42.11. Iz 40. J 3.8. Kol 3. Iz 58.19-23.10. Ap 21. Jr 17.12. NOWA JEROZOLIMA Hbr 10. Ap 1.31. J 17. Ef 1.1-16. J 20. Jk 1.5.20.9. Ps 119.1-15. 2Krl 18.12. Ps 29. Iz 45. Rz 8. Za 14. Ez 48. J 16. Ap 5.16nn.15.2.17. Mdr 3.10. 1J 3.16.10.2.20.16. Prz 8.35. J 14. J 3. Rdz 26.32. Kol 1. Ps 15.14.28.1.15. 2Sm 7. 1Krl 19.8.19n.8-16.16n. Rz 8.1. 2Kor 4. Jr 17.12.17. 1Krl 8. Ap 22. Rz 8. Jr 1.19.12.19. Rdz 26.18. Mt 11. 1Krl 8.41nn.5. Ga 6.10n.16.24.16.24. Ap 14. Ef 2. WARUNKI OBECNOŚCI BOŻEJ Szukanie Boga. OBIETNICA OBECNOŚCI BOŻEJ Rdz 17.8.4. J 3. Rz 8.24.16.31.8.9. Iz 62. Ap 21.15.8.27n.30. Łk 10.5n. J 14. Iz 65.10. J 6.

J 1. Rdz 17. Iz 48. Ps 73.23.3n.6.28.10. Rz 4. Rz 11.19. Iz 9. Łk 6. Mt 4.1. Ps 110.24. Ga 3. Dz 2. Rdz 28. Rz 4. Obietnice nowe.1.32-36.28. Jr 33. Wj 33. Joz 24. J 19. Za 6. Iz 60. 2Sm 7. Dz 10.1.6.23n. Hbr 11.1. Rdz 22. Ga 3. Mi 5. Ps 16. Iz 45.16. IZRAEL JAKO LUD OBIETNIC Obietnice dane patriarchom.21n.10. Ps 105. Mt 10. Mt 28. Rdz 15. Pwt 29. Jr 23. Rdz 15. J 6. Rdz 17.29.2. Wj 24.4. 2Kor 5.15n. Mt 5.1-5.1.13.12. Mdr 3. J 14.4.14. Ga 3.19.16.19-22.7.4.20. Rdz 34. Łk 1.16. J 3.13.45. Kol 2. Rdz 22. Rdz 17. Rdz 26.17nn.19. Ps 2. 1Kor 1. Ha 2.3. Dz 1.15nn. Mdr 1.16-29. Mdr 7. Prz 20. Rz 4.20.12. Iz 60. Hbr 11. Rdz 17.15.22. 2Kor 1.3nn.69.17.5-7.2n. OBIETNICE OBIETNICE I WIARA Lb 23.32.12.4. Rdz 12. Obietnice Mądrości. Wj 19. 1Sm 8. Hbr 11. 2Mch 7. J 13. Łk 24.9. Iz 54.9.41. J 16.7.22.16.7. Obietnica Ducha. Dn 7.8-11. Ps 51.33.39.33. Am 3. Dz 2. Rz 9. Rdz 1.73. Za 6. Mdr 4.17n.12. Ez 37. Rdz 12.26.16-18.6.11n. Jr 23.11. Ef 3. Mt 19.Kol 3. Rdz 3.14.15. Prz 8.19.4-7. Iz 26. 2Krl 7. Ewangelia św. Łk 22. Łk 1. Rdz 13.25n. Iz 42.1-5. Syr 44.12.7.19. Obietnice dane Dawidowi.20. Prz 8.16. Ef 2.17. Ef 3. OBJAWIENIE STARY TESTAMENT Hi 42. Rdz 3. Ez 36.18. Wj 19. CHRZEŚCIJANIE DZIEDZICAMI OBIETNIC Dz 2.1. Ez 34. Syr 24.11. Hbr 6.4. Iz 11.2.5.20. Łk 1.63. Jr 31.11. Dn 12.15.35. Ap 22.8. 2Sm 7. Rdz 12. Ps 73.14. J 1. Rz 8. J 17.20. Rdz 35. Iz 56. Hbr 11. Ps 119. 2Sm 7.38n.5. Iz 48.14.13nn.5.5n. OBIETNICE JEZUSA CHRYSTUSA Synoptycy. Obietnice mesjańskie. Hbr 11. SPOSÓB W JAKI DOKONUJE SIĘ OBJAWIENIE .3. Iz 11. Ps 89. Jana. Mt 4.19n. Rz 4.9. Rz 5.7nn.12.22-31. Rdz 17.1.45. Iz 7.17. 2Kor 1. Hbr 6.26. Mt 5.28.9. Obietnice a Prawo.4.3. Rdz 17. Hbr 6.5n.29.24n.21-30.5.6.5. Rdz 12. Ps 110. Mdr 7. Dn 2.3.1n.13nn. Rdz 11. Rdz 1. Rdz 12.18.2nn. Hbr 11. Za 3.39.23n.5.8.9.30.23.15. Rdz 4.8n. J 14. Iz 43.17. Ef 1.24.13. Prz 8.23.15.32. Syr 24. Iz 43.8n. Łk 6. Iz 4.

1Krl 22. Dn 4.26. Pwt 18. Iz 6.23-31.1-6.9. Wj 3.7-11. Ef 3. 2Sm 7.4-11. Jr 23. Lb 12.15. 1P 1.6. Dz 2.2.12.8.21. Lb 27.10. Dn 9. Mdr 7.15. Wj 14. Iz 60. Rz 1.30. Lb 12.31nn.16n.5-10.1n.28.23. Dz 2.1-9.40.6.1nn. Refleksje mądrościowe.1nn. Pwt 33.2. Iz 2.7. NOWY TESTAMENT SYNOPTYCY I DZIEJE APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa. Syr 43. Prz 9.22-41. Dn 2.12n. Mk 13. Rdz 44. 1Krl 19. Dz 1.2. Ga 1. Mt 11.1-5. Lb 23.13n. Rdz 31. 1P 1. Oz 6.6. Rdz 31. 1Kor 1.1.19. Prz 8. Ps 119. Rz 16. Jr 1. Kpł 19. Iz 40.30.26. Łk 17.7.5n. Rdz 16. Ps 119. Syr 39. 1Krl 19.11. Mt 10.25-32. 1Krl 3.1-6. Bóg przez to czego dokonuje tu na ziemi objawia również samego siebie. Dn 8. Kpł 19. Mk 4.6. Wj 33.3.5. Prz 2. Rz 1.26. 2Tes 1. Ef 6. Rz 1. Lb 23. Mk 16. Ez 1. . Objawienie przekazane. Prz 8. Dz 1. Wj 18.15n. PRZEDMIOT BOŻEGO OBJAWIENIA Bóg objawia swoje plany.11. Am 3.1n.9n. Pwt 13. Mt 16. Ef 1.17. 1P 1. Ku objawieniu doskonałemu.13. Dz 2. Mt 13.8. 1Sm 23.21. Hbr 9.17. Jr 1.8. Apokalipsa.4. Ez 1.26. 1Sm 14. Dn 5. Mdr 7.11nn. Łk 1.41. 1Sm 28.12-15. Iz 52.16.8.10n.1nn. 1Tm 3. 1Krl 22.1.16. Mt 16.14nn.14.27n. Tt 2.22.15-18. Ga 1. Iz 60.26n.14. Kol 3. Iz 40.21. Iz 40.3nn.5.33.19-23.19nn. Rdz 21. Ez 9.Techniki archaiczne.10nn.2. Łk 17.16.7.26. Rz 8.16. Prz 8.1.1-21. Dn 5. Wj 33. Jr 1. Prz 8.4-16. Mdr 13. Ps 19. Ez 1. Wj 25. Koh 5.20. Ef 3.21. Pwt 29. LISTY APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa.15.4-8.5.7.11. 2Kor 4.1. Mk 4. Wj 3.7-13. Ku objawieniu doskonałemu.15-21. Ez 40-48. Ga 1.15-43.17. Lb 11.35.30n. Tt 3.15n.24. Dn 5. Mdr 13. Wj 3.3nn.7. Wj 20.28. Syr 42.6. Kol 1. Rdz 15.25n.6n. 1Kor 2. Objawienie przekazane.5n.11. Syr 34.12-14.25-27.3n.1.5-14. Rdz 3.13-53. 1Kor 13. Sdz 7.2.20.16. Prz 2. Dn 4.12. Sdz 18. 2Tm 1.8. Iz 28. Wj 33.1nn. Iz 52. 1Sm 28.11. Dn 5. Jr 27.19n.11.17. Iz 6. Rdz 20. Dn 7.15-21.13. Wj 34. Rdz 44.23.20. Pwt 18.97. Mdr 8.16.26.17. Rz 3. Rdz 40-41. Rdz 3. 1Sm 9.11nn. Syr 44-50. Sdz 2.32-36. Rdz 12. 2Kor 5.17. Wj 19. Łk 10.47.4.9n.7-14.1-4.14. 1Sm 15.12. Objawienie prorockie. Hi 25.4n.6. Am 7. Mt 8. Wj 13. Rdz 37.7. Mt 28. Mt 6.10.19.

17.31. Syr 13. Est 1. 2Sm 1.7. Ps 45. Ez 2. Iz 46. Pwt 28. Mdr 8.5.8.2.22.11-19. Iz 63.25.6.1. 1J 1.8nn. Oz 2. Ap 12. J 17. Jr 2. J 16. 1J 3.15. Mt 22.15n.4-8.18.1-43. Ap 21.59-63. Oz 1-3. J 4. 2Sm 14. 1J 3.2. Syr 13. 1Kor 1. J 12. 2Sm 17. Twarzą w twarz z Bogiem. APOKALIPSA Ap 5.24. 2Kor 4.2. Mdr 7.2. Ap 10.19.16. J 21. Dn 1. Iz 54.14. Doświadczenia Ozeasza: oblubienica umiłowana a niewierna . Ne 2.32.25. J 1.20.17. Am 5.17.ŚWIĘTY JAN Objawienie Jezusa Chrystusa. Ap 22.27. Oblicze i władcy. Jr 31.18. NOWY TESTAMENT Baranek jako Oblubieniec Nowego Przymierza. Ef 5.4.14.9. 1J 3.18-23. J 6. Iz 54. Ps 104.2. Pwt 4.11-16. Mt 5. Prz 16.9n. Ap 1.22-27. Mk 14. J 1. Ps 27. Prz 15. Ez 16.3.9. J 21. 1J 2. 1Sm 16.29. Jr 11. OBLICZE Oblicze i serce. J 16. 2Kor 4.3.14. Ps 105. Pnp 8. J 1. Hbr 13.2. J 17.14.11.5. Ps 42.24. Wj 33.65. Ap 19. 1J 4.50.7. Prz 8. Ap 20. Ap 1. Jk 2. Ez 23.22. J 2. Wj 34.4. 1Kor 13. Ap 5.2. Mt 17.7.13.24n. 2Sm 1. Ps 80.9. Mądrość a zjednoczenie z Bogiem.4. Prorocy: Oblubieniec kochający i wierny.3.8. 2Kor 11. Ps 51.8.1n.7. Mdr 8.11. Prz 27. J 14.2.2. Pwt 4.15. Mdr 9. Ps 80.6. Mdr 7.6. Jr 30.6n.8.16. Ps 104. Ap 17. Oz 2.29n.8. Ap 17. Iz 62.5.11. Ez 16. Ku objawieniu doskonałemu. Lb 23. Kościół Oblubienicą Nowega Przymierza. Ps 11. Syr 15.28.28. Wj 33.26.2.22nn.21. Ga 4. Mdr 8.4.18. Iz 52.10. Szukanie Bożego oblicza.22. 2Kor 3. J 1.21. Jr 2.32.37. Dn 8.8. J 3.1.29. Wj 33.6n. Iz 1. Prz 8. Sdz 13.18.24.14.4.19nn.20. Tt 3. Ps 4. 1Kor 11.12nn.6. OBLUBIENIEC-OBLUBIENICA Iz 54. Iz 13. Wj 33.8. Hbr 1.7n. Ap 12. Sdz 2.20. Iz 47.17.4n.31.2.12.18.4.25nn. J 7. Ap 11. 1J 1.18. Ap 21.20nn.8. Na obliczu Chrystusa.13n. Ap 21. Oz 2.20.1.5.19.3. Ps 30.10. Ps 80. Ap 22. J 3.9. Sdz 2.23.14. J 16. J 1.11. Syr 35.14. Ap 14.6. .9. STARY TESTAMENT Wj 3. Mdr 8.7. Hi 29.16.5nn. Lb 6.14.2-6.9.44-45. Objawienie przekazane. Iz 40. Ap 22.15. Iz 61.2. J 1.3. Prz 8. 2Kor 3.

Mdr 13.9.16nn. Rdz 5. Wj 16. OBŁOK Hi 36. Mt 23. Ez 30.20. Pwt 1. Rdz 1.20. Hi 22. Łk 18. Chrystus i obłok. Mt 22. Wj 14.1n.7nn.25-26.7. 1J 5. Kolumna z obłoku i ognia. Rdz 9. Ez 34.13.5n. Ez 38. Mt 6.15. So 1.27. Ap 1.3. 1Tm 4. Dz 7.35. Hi 7.3n. Dz 1. Syr 1. Syr 32.33. Iz 4.2.26-33. Wj 24.1n. Ez 43. Jud 1. 2Mch 2.30.3-14. 1Tes 4.34.14-18.17.8. MĄDROŚĆ OBRAZEM WZNIOSŁOŚCI BOGA . Mt 15.6.2.5n.14. Ciągłe niebezpieczeństwo obłudy. Ap 19.7. OBŁUDNIK Iz 29. Iz 63. Mt 15. 1Krl 12.22. Iz 19. Mt 23.8. Ps 18. Mt 24. Ps 8. Ne 9. Wj 40. Obłoki eschatologiczne.23.3. Ps 78. Ps 97. Mt 9. Rdz 9.56. Mt 22.21n.20.34. Chrześcijanie w obłokach.2.Gody wieczne.18.18.2n. Łk 13. Mt 23.5. 1Krl 18.24. Lm 3.12.9.38. Ps 78. J 19.1-13.9-28. Wj 19. Łk 12. Ps 105.5.22-37.1-8.64.8.1nn.28n.14.15. Ap 22.20. Mt 24.25n. Mt 12.2.18.3. Iz 5.12.6. Ap 19.6. J 9.25-32.10nn. Oz 6. Mt 22.16.13n.2.9. Mt 6.12. Mt 5.14. Jr 18.38.7. Jk 3. Łk 3. 1P 2.4n. Iz 45. Wj 33.13.1. Łk 12. Ps 104. Iz 66. 2Sm 22.13. Mt 23. Formalizm obłudnika.34. Nowy Testament.12.34-38. Oz 13.24. Mt 17. Mt 7. Mdr 7. 1Krl 8.44. Mt 12. 2Kor 3. Ez 30. 1Kor 11.12-18. Ez 34. Na 1. Rdz 1.26-29.14.19. 1Kor 10.9. Ślepiec oszukujący samego siebie.16.3. Ap 14.1-10. Ps 104. Pwt 5. Mt 6.15.3n.46. Oz 8.24.12. Mt 26. Wj 13. Rdz 9. ZAKAZ SPORZĄDZANIA OBRAZÓW Pwt 27.48. Kpł 12. Obłok i chwała Boża. Ef 5. Wj 32.6.44n.9. Wj 20. Mdr 17. Ga 2. Wj 14. Jl 2. Mdr 2. Wj 40. 1Kor 15. Wj 14. Jr 4. Syr 36. 1J 4.4.3.10. Mt 23.15.6.4.39. Łk 9. Mt 23. Mt 25. Iz 63. Jr 4.12.3.13.24-25. Ez 10.56.19-23.1nn.20-18.11nn. Joz 24.1nn.15. Ap 11. Wj 33.4.18.4. Na 1.5.12. OBRAZ J 1.27n. CZŁOWIEK OBRAZEM BOGA Stary Testament.51. Mt 23.17.9n. Dn 7. Rz 1. Pwt 4.40. Łk 1. Ez 38.33.13.7. Mt 16.

6-29.5.4.3.45.49. Flp 3.25.9.14. Iz 63.11n.32. Łk 24. OBRZEZANIE STARY TESTAMENT Obrzezanie jako znak przynależenia do pewnej społeczności. CHRZEŚCIJANIN PRZEMIENIONY WG OBRAZU CHRYSTUSA 1Kor 15.24nn.41.17. Łk 1. Ef 3. Łk 21. Ez 16. Dz 3. 1Kor 6.24.6.22.44.14.19. 1Mch 1.3.11-12. Ez 36. Ef 4. Rz 6. 1P 1. Iz 62.3-6. J 1.14. Prz 8. STARY TESTAMENT Wyjście z Egiptu i Przymierze. Łk 2. Joz 5. Ga 3. Hbr 9. Wj 19. Flp 2. 1Mch 1.68.19.4. J 8.11. Tt 2.13. Kol 3. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Kol 2. Rdz 17.38.12. Kol 2. J 18. Jr 9.10. J 1.9.28n. Łk 1.24.21. Dz 20. 1Mch 1. Iz 53.7. Kpł 12.19. Jr 4. Wj 4. Mk 10.28. Ga 3. Rz 15. J 14. 1Sm 17. Obrzezanie duchowe. Rz 8.Mdr 7. Kpł 19.42. 1Kor 15.15. Wj 14. 1Kor 11.2-4. Mt 21.13.4-8.8-12.13.13.21. J 7.5.21nn.16.12.23. J 17.16. Ef 1. Wj 12.2.10. Iz 53.25. 1Kor 7. Wj 6.23. Iz 53. Rz 10. Rz 8. Ga 6.23n. 1Mch 2. Rdz 34.18-4. Rz 3. 1Kor 15. Rz 4. Wj 12.2. J 5. J 1. 2Kor 3. 1P 2. Tt 2. Ga 6. 1Kor 15.6n.3-14. CHRYSTUS OBRAZEM BOGA J 1. Ap 20. 1P 1. Rz 2.28.49.11n.15. Kol 3. Jr 31. Ga 5.26. Ga 4. Wj 4. Dz 1. Ez 36.18.15. 1P 2.18.9-12. Łk 2. Pwt 10.13. Mt 20.20. Ez 44. Rz 3. 1Kor 11.10. 2Mch 6.18n. J 17.4. Hbr 2. NOWY TESTAMENT Łączność ze Starym Testamentem.29. Rdz 21. Dz 2. Ef 1.7.30.33. Ha 2. 1Sm 17.5n.48.29. Odkupienie mesjańskie.23.14. Jr 6.26.11n.33.31n. Dz 10. Ap 5. Dz 15. Pwt 30. J 7.26.31. 1J 3. J 12.6.4.36. Rz 8.28.11.21.9.23.30. Dobrowolna śmierć Jezusa Chrystusa. Kpł 26.7. Dz 2.60-63. 2Sm 7.7nn. Kol 1.28.37nn. Joz 5.59.45nn. J 12. Dz 4. Ez 44. 2Kor 3. Jr 31.29. Pwt 26.48.13.4. Ef 1.49.46. Ga 5.3. Rz 8. 1Kor 15.6nn. Obrzezanie jako znak przymierza.28. Mt 26.27.49. Ps 130.29.7nn. Flp 3. Wj 19.28. Kol 3. ODKUPIENIE Wj 12. Dz 5.28. 1Kor 7.23. NOWY TESTAMENT Praktyka obrzezania.9-14. 1Kor 1. Kol 1. Obrzezanie serca.24.13n. .9.9.2-9.18.31n. 1Krn 10. Dz 10-11.8. Ps 118.5.10.29.27. Rz 8.33. Rz 3.60.12-22. Sdz 14.7.18.

34.7.12. Rz 5.19.13.11. . Ps 95. J 20.1.13. Pnp 3.4. Rz 8. J 12.7-10. Wj 34. Ap 14.10. Mk 2.13.21. 1J 3.6. Ez 38. J 15. Ga 6. Ps 55.20.12. Ga 2.35. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Przez człowieka grzech wszedł na świat.2.11.26.4. Dz 10. Pnp 3.1. Rdz 2-3. Pnp 2.45.21. J 10.22. Rz 8.14. Odpoczynek jako udział w odpoczynku Stwórcy. Mt 8. Ez 47.4.39. J 17.7. Ap 14.13. Łk 9. Ez 39. Hbr 3.13.22n.8.11.25-28. Rz 8. Ps 66. Pnp 8. 2Krn 14. Rz 6.23.2. Objawienie odpoczynku Bożego.3.1nn.12. J 14. Ps 132.6.15. Rz 8.4.31. Dz 5.16n. ODPOCZYNEK Koh 1-2. Łk 24. Ga 1. J 19. J 12. Iz 53.8.Śmierć i zmartwychwstanie. 2Sm 7.51.4.46. Łk 24.27.20. Pwt 5.20. J 15.17. Ap 4. Mt 11.37.8. Jr 31.16.5.9n.9.9. Ez 20. Ap 12. 2Kor 5. Jr 31.17.8.19. Pwt 32. 1Kor 15. JEZUS CHRYSTUS JAKO ODPOCZNIENIE DUSZ Odpoczynek i odkupienie. Rz 5.9. J 5. Hi 3.8. Jr 6.36. Mk 10.5n.13. Rz 8. Rz 5.32. Syr 24. Flp 2. Flp 2.5.30-31. Odpoczynek znakiem uwolnienia. Ga 2.39.9.6.4. Ef 2. 1J 4.39.7-4.27.16.39. J 19. Ef 5.12n. Mt 12. J 1. Rz 8.10n. 1Krl 5.29.30.15. Łk 3. Łk 24. Iz 7.13.6. Rdz 2. Rz 8. Kol 1.14.32. Ps 16. Rz 8. Pnp 1. So 3. Przedsmak pełnego odpocznienia.16.20. J 12.2n.13. Łk 24.2.31.2.45.18. ODPOCZYNEK I PRACA Wj 20. Dn 12.11.12.8.27. Rz 5. Ef 5. 1Krl 4.56. Syr 51. Iz 7. Ga 3. Ne 9. J 3. J 13.3. Rz 5.24.12.10n. Wj 31. Joz 21. 1Krn 22. Za 12.32n.1.4. Rz 8.10.2.25nn. J 4. Jr 30. Syr 24. Syr 6.11.23. Odpoczynek a święto. Rz 8.20.11.12-16. Tajemnica miłości. Koh 8.28. Za 13. Iz 53. Ez 38-39. J 18. J 12. Koh 2.2n. Sdz 1.13n. Zwycięstwo nad grzechem w ciele. Rz 6. Łk 9. Tt 2. Iz 53.21. Iz 58.16. Iz 30. KU ODPOCZNIENIU BOŻEMU Ziemia Obiecana jako zapowiedź odpoczynku Bożego.7.14.4. Ps 39.14n. Ef 1. J 19. Wj 23. Mt 9.7n. 1J 4. Flp 2. Iz 57.13.4. Sdz 1. Ez 40-42. 1Tes 1.7-11.36nn. Rz 8. Hi 9.9. 1P 1. J 14.31.30.34. J 18. Rz 8. Ps 23.1nn.1n. Ap 5. 1Tm 2. Mk 3. J 19.8. Koh 9. Rz 5. Ez 34.6. Odpoczynek i niebieski.10.25. Ez 36. Iz 7. J 16.3-6.10. Iz 40.5-8. 1Krl 8.43n.31.21n.15.

8n. Ps 51. Ez 18.4nn. Hi 1. Wj 24.24. 1Sm 26.19. Rz 5.17.20. Kol 2.23. 1Krn 29. Oz 4. Dz 3. Jr 7. Pwt 26. Dz 4. Ewangelia. Ps 54. Iz 56. Ap 1.7nn. Wj 24.7. Kpł 1. Kpł 22. Kpł 1-7.9.14. Iz 53. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem. OD OBRZĘDÓW ZEWNĘTRZNYCH DO OFIARY DUCHOWEJ Obrzędy zewnętrzne jako znaki "ofiary duchowej". Am 4. Pwt 14. 2Krl 16.9. .19.18n.31n.6. Kol 1. 1Sm 3.7n.5. 1Kor 10. Wj 12. Wj 18. Kpł 17.15. 1P 1. J 19.8. Sdz 11.6.24.34.1-10. Pwt 33.13n.26. JEZUS SKŁADA SAMEGO SIEBIE W OFIERZE Mk 10.7. 1Kor 5. Prz 21. Iz 43. J 17. Oz 6. Ps 27. Rz 2.1. Mk 1. Ap 5.11. Wj 19. Rz 11.10. Iz 59.31. Dz 2. Ml 1. Wj 13. Dn 9. Wj 20.3.Grzech poznałem właśnie dzięki Prawu. Pwt 18.13n. Kpł 24.2. J 11. Mk 12. Rdz 14. 1P 1. Wj 24.16-23. Am 5. Ga 3. Rdz 15.23.7.5.17. Mi 6.15. Oz 4. Iz 53. Mi 6. Ps 51.27. Kpł 1.25. Rz 3.14. STARY TESTAMENT EWOLUCJA OBRZĘDÓW OFIARNICZYCH Od prostoty pierwotnej. Rz 5. Kpł 16. Sdz 17. 1Sm 15.16.20. Pwt 4.7.30.10n. Jon 1. Iz 59. Ap 5. Prz 21. Dz 20. NOWY TESTAMENT Mt 5.32. Iz 43. 1Sm 3. J 13. 1P 1.6.24.26.13.3.4.10. Rz 7. Sdz 13.6nn.14.37.55nn. Rdz 8.14. Mk 14.15. Syr 34.5.23n.8. Mk 9. Wj 24. J 19. 1J 1. Rdz 22.6.7. Dn 3. Ps 50. Mi 6.33. Ps 69.6.8nn.18. OFIARA Rdz 8.36. do syntezy podanej w Księdze Kapłańskiej.24n.6.32.38nn. Łk 22.45. 1Sm 15. Iz 66. Ps 40.23.15.7.21.9.24. Rdz 8.18.5-11.18n.7.22.6. Iz 1. 1Krl 8.19. Jr 2. J 3. Rdz 15. Ef 1.16. 1Sm 20.6.9-21.8. Ezd 3. Prymat pobożności wewnętrznej. Dn 3.10nn.2. RÓŻNE ASPEKTY OFIARY Od typów różnorodnych przedstawionych w historii.11. Dz 5.18nn.7.28.20.17-30. Kpł 3.5.11.12. Sdz 6.4nn. Rdz 12.23-30.25. Mk 12.8. 1J 5.7.6. 1Krl 16.15.20nn. Szczyt pobożności wewnętrznej w Starym Testamencie.9. Rz 8. Pwt 12. Ba 1. Prz 15. Dz 3. Pwt 12. Iz 59. do złożoności obrzędów.13. 2Sm 12.33.31. Zastanów się co uczyniłeś.64. Am 5.16.1.1-6. 1Sm 1. J 12.11-16. Rdz 8. Sdz 11.30n. Ef 2.3. 1Sm 7. Rdz 4.15.19.8.21. Kpł 5. Wj 23. 2Sm 24.7.20.3.11. Mt 26.7. Oz 2. Sdz 20.22nn.4.9. Wj 5. Syr 35.20.27-31. Dz 3. Ps 51. REFLEKSJE KOŚCIOŁA NAD OFIARĄ JEZUSA Od ofiary na Kalwarii do Uczty eucharystycznej.26.8. Ps 22.18.

. Hbr 13.10. Kpł 6.17.23. 1P 4. Wj 34.9. Prorocy i ogień. Ap 5.10. Apokalipsa.35. Hbr 10. Jr 7.27.18nn.10-14.24. U KRESU CZASÓW Ez 22. Jdt 16. Kpł 9.2-6.2.5. Hbr 9.53. 1Krl 18. Mk 9.19. Pwt 6.6.14. 1Kor 3. Iz 30. So 1.14.24-10.15.43n. Ez 28. Pwt 4. Mt 13. NA PRZESTRZENI DZIEJÓW Ofiary całopalne. Iz 29.29. Pwt 4. Ap 20.16.10.4.5n. Łk 17. Syr 35. Wj 20. Pwt 9.10-11. Flp 2.18. Hi 1.6. 2Krl 2. Za 13.7.24. 1Krn 21. Am 1.24. Ez 1. 2Mch 1. Wj 34. Pwt 5. Hi 20.2. Ap 19. Rdz 15.22.17. Od ofiary Głowy do "ofiary duchowej" członków. Mt 7. Dn 3. Wj 9. Syr 2.26. Ap 20. 2P 3. Za 2.1nn.17n.9.9.11.10-11n. Łk 12. Ab 1.14.1.19. STARY TESTAMENT TEOFANIE W jednym z głównych przeżyć. Mt 13. 1P 2.29. Wj 19.18.18.24. Iz 66.15-10.6.18.2n.18-22.2. Ml 3.6. Jr 23. Kpł 18. Pwt 6. Ap 15. Jr 6.27-33.4. Jr 15. Hi 22.40.11. Dn 7. Iz 31. Iz 29. Iz 48.1.48.54n. 2Krl 16. Pwt 4.6-13.15.17.21. J 6. Za 12.17. Hi 15. Obrazy i rzeczywistość.17.28. 2Krl 1.27-33.6.34. Mt 13.31. Tradycja prorocka. Hbr 9. Rz 12. Iz 6. Jr 17.18.6. Hi 20.5.53-58.10. NOWY TESTAMENT PERSPEKTYWY ESCHATOLOGICZNE Jezus. Pnp 8. Ml 1.16. Rdz 22. Mt 5. Hbr 10. Pwt 9.15.12.6.16. Sdz 6.5. J 15. Pwt 18.29. Łk 9.3.16. Mt 11. Am 4. Pwt 5.14n. Ap 1.21.1nn.18. Mk 9.26. Hbr 10.42.49n.21.4n. Iz 66.3. Mt 3.17. Syr 48.8.8.1Kor 10. Iz 4. Jr 20.12-17. Hbr 8. Jk 5.7. 1Kor 10.50.9. Rdz 19. Syr 7. Ml 3. Kpł 18. 2P 3.21. Jr 17.15.22. Pwt 5. Rz 15. Pwt 5.6n. Iz 30. OGIEŃ Rdz 15.4-2. Lb 16. 2Tes 1.27-30.2.1.5.5. Tradycje deuteronomiczne i kapłańskie.20. Mądrość i pobożność. Pwt 5.15.35.2-6.27. Pwt 5.12nn. 2Krn 7. Flp 4.12. Iz 9. Jr 19. 2Krl 21. Wj 3.12. 1Krl 19. Iz 6.12. Ez 10.11. So 3. Pierwsi chrześcijanie.9. ZA DNI KOŚCIOŁA Jezus.38.

Mt 6.29n.5. Ga 3.24. Lm 5. Mdr 2.27nn. Syr 44. Joz 17.1-13.5.36.12.3. Wj 4. Mdr 12.1nn. Rdz 46.1.3. Hbr 12.11. Iz 64. Iz 9.1. Łk 19. Iz 56.1. Ga 3. 2Krl 3.16. Rdz 28. OJCOSTWO BOGA OJCÓW Od ojców do Ojca. Łk 6. OJCOWIE WEDŁUG DUCHA Rz 4. Ku przełamaniu pierwszeństwa rasy. Ml 2. Mt 8. Prz 3. Ps 2. Sdz 17.1.32nn. Iz 63.14n.39n.7.1.1nn.6. Est 3. Od nauczania do żywej rzeczywistości. Dz 2. Mt 8.2n.2.7.7.10.16. Prz 8. 2Krn 6. Prz 1. Ps 110.5-13. Rdz 12.29. J 8. Mt 6. Rdz 1. Lb 11.1. KTÓRY OBJAWIA OJCA Mt 6. Mt 5.18-55. Mt 7. Syr 23.13.14.11.Kościół. Ga 3. Ez 18.14n. Transcendentność ojcostwa Bożego.32.7nn. 2Mch 6.13n.4.25. Jahwe jako Ojciec króla.18.4.13. Rz 11. Wj 3.32n.21. Rdz 17. Rdz 18.16. Rdz 34. Mt 5. Ez 36. Syr 18.3n. Ps 27.24. Iz 1.7.3.1nn.28. Rdz 49.7. Ps 82.25. OJCOWIE-OJCIEC OJCOWIE WEDŁUG CIAŁA Głowa i pan.31nn.19. Dz 3.1. Rdz 9. Rdz 20. 1Mch 2. Rdz 42. Jr 3. Rdz 21. Iz 63. Rdz 21. Ml 1. Ps 2.2nn. Rz 1. Jr 2. Iz 30. Iz 64.13-16. Za 12.19.10. Mt 21.9.7. Ps 103.5.25-34. 2Sm 7.3n. Rdz 2. 2P 3. Ps 89. Jr 31.18. Łk 11. Jr 35.12n. Pwt 14. 2Krl 2.9.9. Łk 3. Mk 9. Hbr 12. Rdz 48.27. Sdz 18.30-38. Ps 89. Dz 13. Ezd 9.12.8.25. Mt 3. Ps 73.17.10n. Ba 3.3. J 8.8n.8. Est 8.16. Wj 21.27.33.15. Rdz 5.13. Ps 82.2.12. Iz 64. Iz 65. Kpł 19.8.11.20.12.17.7. Hi 1.10.33. Ez 33. Ps 73.4. Mt 23.32.16.13.6n.2. Łk 24.19. Ef 3.11-32.20-27. Rdz 5.2.44. Ps 29.6. Łk 6. Syr 5.10. Syr 44-50.51-61.16. 2Sm 7. Rdz 32. Ml 3.16. Prz 13. Iz 51.10.3nn.37. Rdz 10.22. Ga 4.11. Iz 63. Ga 6.14. Jr 32.48.26. 1Kor 10. Jr 3.26.27n.36.4.11n.1-4. Rdz 36. Mt 6. Pwt 32.6. Mt 18. Łk 15. Wj 20. Dz 1.12.9. Mt 11.12nn. Pwt 32. Rdz 45.13-18.5.4n. Iz 30. Rdz 19.23-38.14.7.27. Syr 30. Iz 45. Rz 4.3.11. Pwt 8. Mt 6. Dz 3. Iz 19.19-22.8. Hbr 12. Ez 16.11-18.18.6. Rdz 38. Pwt 32.5.1.3. Mt 6.9.18. Rdz 15. Mt 7.1n.4-6.15.29. Od jednego narodu do całego rodzaju ludzkiego. Jr 31.3-8. Tb 13. Jahwe Ojciec Izraela.5. Protoplasta pokolenia. JEZUS JAKO TEN. Dz 3.7n. Lb 27.2nn. Iz 43.18. Dz 13.32. Ml 2. Rdz 24.2. OJCIEC JEZUSA . Mt 25.7-11. Lb 3. Oz 12.48. Rdz 5.6. Rdz 12.12. Oz 11. 1Krn 2. Oz 11. Ga 3. 1Tm 2. Ef 3. Mt 6.

8.3-5. Rdz 50.1-7.20. Mt 6.45. Mt 25. J 5. Łk 2. Lm 1.3. Rdz 26. Hbr 11. Iz 1.15.43n. J 4.13. Lm 1.10. J 14.23.4.14. Rdz 15.13.10. Rz 8. Łk 19.13. 1Krl 17. Pwt 7. Rdz 12. Ps 52.34.20.1. Łk 7.14. Łk 13.3.33. Mt 28.1. Mk 6.21. J 6.11-14. J 13.7-10.30.13.17.17.46.19.21.14-19. 1Sm 10. Rz 8. Jk 4. Rdz 35. J 15. Mt 7. Ps 137. J 14.9. Mt 5. J 1.14. Mt 11. J 1. Prz 27.7n.9. Sdz 6.57n. Rz 8. 1Sm 16. J 12.3. Oz 2.27n. Iz 64.4.17.1. Rdz 12.25. Syr 50. Mk 13. Rz 15.39. W swym odwiecznym akcie ojcostwa Bóg rodzi równego sobie Syna.14. Rdz 47. Łk 12.18. Pwt 11.6. Wyrwanie z ojczyzny.10.32.3. .15.9-17.19.10. J 10.34n. J 5. Mk 1.41.18. Rz 8.6. Ps 87. J 17.30-5.3-8.6. Kol 1. 1Kor 10.36. J 17. Łk 4. 1J 5.3.15n. Rz 8.32. Rz 3.16-18. Jl 2. Est 2.18. Mt 17.14. Za 4.24.26.4.36n.39n.4. Mt 13. 2Krl 4.54-57. Mk 14. Łk 21. Lb 16. Rdz 33. 2Kor 4. J 5. Ga 4.3. Ne 9. OJCIEC CHRZEŚCIJAN J 1. Nowa ojczyzna. Mt 26. 1Kor 8.14nn. Ps 45. J 20. Lb 15. 1J 3. Ef 2.4n. 1Tes 1. J 10. Rz 8.7.14nn.25nn. Mi 6. Rz 8.32. Dz 22. Ba 4. 1J 1. J 5. Ef 1. Ne 2. Kol 1.1. Mi 6.7n.15. Mt 11.3. Rz 8. Mt 18. Rdz 13. J 5.3.1nn.12. Ps 128. Łk 19.6. Prz 5.14n. OJCZYZNA STARY TESTAMENT Świadomość posiadania ojczyzny.49. Rz 3. Mk 13. Jr 31.36.2. Ps 23.20.17n. J 17. J 17. Pnp 1.18.26. Ef 2. Łk 10.38. Ga 3. Jezus i Jego ojczyzna.11.29.12.24nn.14-17. Mt 25.12. Ga 4.4. Ga 1. Rdz 23.9.20-23.30. Hbr 1.5nn.10n. J 8. Wj 27.1-6. OŁTARZ Wj 24. J 10. Ef 1.12.29.Bóg objawił się przez Jezusa jako Ojciec jednego Syna.24.5. J 17.33. 1P 1.41. Am 6.29. Syr 24.28. Mt 7. Łk 22.10. Mk 9.14. OLIWA Oliwa jako dar Boży. Kpł 2.15. Dz 2.6.27. Kol 1.13.9. Symbolika oliwy.18. Rdz 12. J 5.8.20n. Ha 3. J 12.40. Ga 4.31n.19-23.6.11.1. Ps 95.11.1.30.30. 2Kor 13.31. 2Kor 1.10. Łk 13. Pwt 6. Ga 4. Od pamiątek do miejsca kultu. J 3. Ne 9. Ps 45. Oz 12.5.32.7.15nn. J 1. Lb 28-29.7.8.2.49.29nn. Pwt 8.1-6.36. J 19.19. Ps 104. Po swym Wcieleniu Syn jest poddany Ojcu.31. 1Kor 15. J 5.6. Rdz 12.26n.3. Hbr 13. Syr 24.12.18n. Mk 12. Rz 8. Mt 11.13n.7. Tb 13. Mt 26. Mt 24.24.18. 1J 4. 1Kor 11.1-7. Ps 109.26.6nn. Flp 3. Prz 27. J 14.26nn.5.5.13.11. 2Kor 11. Rz 8. Ps 133.44.8.17-20. Oz 2.28. Hbr 11.

Jud 1.6. POWINNOŚĆ WYDAWANIA OWOCÓW Rdz 1. OPATRZNOŚĆ Ps 145.23n. Ps 26.12-16. 1Krl 2. Ps 118. Pwt 7. Syr 24.8. Ps 23. J 15.10. Opatrzność stwarza podstawy do pełnego zaufania. Joz 4.3. 1Krl 3. Rola człowieka.8nn. Ps 121. Mt 6.12. Prz 20.27.9. Wj 20. Oz 8.9. Wj 16. Jr 17. Mt 12. WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁOWIEKA Z BOGIEM Bóg Panem życia. Syr 27.1n.3.15.2.10.5.46. 2Krl 21. Mt 5. Ps 84. Mt 6. 2Krl 16.7.4.14.1-7.24. Ps 126.11. Mt 21.3nn.18. Iz 5.22. 1Mch 4.26-29. Ez 19. Rz 7.10. Hbr 10. J 15. Woda która ożywia.7-14.5n.44-59.10-14. J 15.22. Ps 147. Jr 27.4. Rdz 3. Dz 14. Pnp 4.6.42.63n. J 15. Flp 1.50n.16. Pwt 26. Jr 2. 2Krn 35.19. Am 3.4.22n. Wj 34.25-34.16.7. Sdz 13.7. Prz 19. PAMIĘĆ .7.8. Rdz 50. Łk 8. Mdr 14.9.30.27.6.3.28.6.2.41nn. J 2. Rdz 41.5.18-36.20.9. Mdr 10.18.16-21.34. Syr 6. Jdt 9. Iz 44.8.6.33.8.19.Sdz 6. 1Krl 1. Ps 37. Jr 3.19n. Jdt 13. Wj 16. Iz 45.20. 1Krl 9. Mt 23. Prz 11. Mt 6.11n.8. Rdz 1.16-20.17.7n.25-32.2. Rdz 20.24. Prz 16. Łk 6.22.18nn.14.24-28.13-17.11. Rdz 28. Mt 23. Łk 23. Ps 104.17. Ga 5.3. 1Krl 16.6-10.11. Ps 37.19.4.1. Łk 13.32.3.31-39.28. J 17.19. Rdz 33.10. Ps 43. Hbr 13. Ez 43. Lb 33.1-8. Mt 6.32. Iz 37. DOBRE I ZŁE OWOCE Rdz 2.24nn.8.8. Rdz 39.4n.14.52.16. Jk 5.21. Rdz 1. Rdz 8. Pwt 32. Mt 7.10-16. Ołtarz jedynej świątyni jerozolimskiej. Kpł 16.2.12. Ezd 3. 2Krl 10.7n. 2Krl 23.33. Syr 39. Rz 8. Wj 27.15.20. J 15. Mk 4.5. 2Krn 29. Łk 12. Łk 8. Ez 17. Łk 19. Mt 6. Rdz 8.10.26-30. OWOC Łk 1. Ap 22. Syr 1. Jdt 8. Sdz 6. Ps 33. Łk 21. Ap 8. Syr 11. Hbr 6.7. Rz 8. Mt 3. Jdt 12.12. 1Kor 9. Ap 6.17n.5.28.21. Am 2.2.15. Ps 1. Oz 10.24. Ez 47.22-32.10n. Rdz 2. Wj 30.18n. Ps 92.21. Dz 14.8n. Mt 5. 2Tm 2. 1Krl 11. Ps 36. 1Krl 8. Mt 10.28-31.13n. Syr 10. Od znaku do rzeczywistości. Opatrzność wymaga stałej wierności.6-9. Za 8. Mdr 17. Jr 17. Mt 3. Pnp 2.11. Ps 65.30.27n.31. Rdz 45. 1Kor 10.14n.33nn.52.17. Ps 103. Sdz 19.1.7.18.6n. Rdz 3. Mt 13.20.15-18. Prz 16.45.9. Kpł 1-7. Lb 3.13.9. Rdz 22.13.1. Rdz 35.22. Oz 14. MOC ŻYCIODAJNA CHRYSTUSA I OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO J 12. Dz 17. Rdz 22.8. 2Krn 26.7-18.6.4.

J 14.20.51n. co już ukazuje przyszłość. Mi 6.3.40.18.34nn. J 14.23.7.24. 1Kor 12.9.57.26. 1J 2.22-4.16. Mt 16. Rdz 15. Flp 2. Pwt 10. Pwt 9. 2Krn 15.2.3. J 14. Jr 1. Łk 1.13.16.13. Jr 2. Ez 16.18.13nn. Oz 2. Jr 14. Rdz 9.43nn.17. Dz 10. Iz 54. Rdz 19. Kol 3.10. J 8.20n.1.14. 1Kor 16. 1Mch 2.23.24. Jl 3. Wj 6. Ps 110. Paweł.14.16-17.26.39. Ps 10. J 21. Sdz 8.14. Wj 15. 2Sm 7. Od teraźniejszości ku temu. Pwt 10. Mt 14.2.9. J 14. Ez 48. Flp 2.30.15. 1Krl 21. J 14.15. 1Tm 6. Kol 2. J 17.18. Ne 1.2.15. Ef 1.20. J 16.15n. Rdz 8.6.7. Mt 7. Ps 13.22. Mt 14. Ps 136.14n. J 13.51.27.8. Mt 14. J 16. Dz 10. Iz 43. Ps 97. 1P 3. Ps 20. Ef 6.18n. Oz 13. Ps 79. Ps 110. J 16.12. Łk 1.5n. Pwt 9.16-19.9.25. Syr 42.22.11. 1J 3.41.25.39. J 14. 1Kor 15.26.14-18.8.22-25. J 5.20nn. J 16.18n.20. 1Kor 15.23. Dz 2. Dz 25. Mi 3.8. Ps 95. Iz 26.29. Ps 119.44. Ez 40-48.15-43.22. 1Kor 11. Ap 17.19. Ef 1. Mt 17.1.13n.9. J 9. Kol 3.16.23. Mdr 6. 1Tes 5.16.10. J 14.5. Pwt 4. Ps 80. Iz 63. Kol 3.34. 2Kor 5.26n. Joz 1.10nn.10n. J 15. Łk 10.20. J 16.7. J 8. Wj 2. 1Kor 8. Ef 4.1.20. Wj 3. J 17. Flp 3.34.6n. Iz 66. PAN Rz 10.14.8.20.49n. Oz 2.3. Mt 14.6n. Ap 3. Kol 3. Łk 2. Ps 9. Mt 20. J 16.27. Oz 4.17. J 7.13. Jr 31. Od wspomnień do oczekiwania.2nn.18nn. Ez 20. Iz 45.28.16-17. Łk 22.17.3. Łk 7.4.7nn.33. J 16.7.8. Ps 12.2.6.42.11.7-11.3nn. J 14. J 2. Joz 3.24nn.1. J 14. Dramat zapominania. Mt 7.24nn. Rdz 15.18. NOWY TESTAMENT Wiara pierwotnego Kościoła.2n.5-9.15.7. Ps 77. J 15. Ef 5. Mi 4.19.5.1-10. J 13. Ps 140.36.21n.25nn.33. Tb 6.39.13. . Łk 1.3. Ap 15. Oz 2. Mt 28. J 12. J 11.43.2.15.15-64. Mt 14. J 11. Jr 13.7.11.22. Am 7. Ap 22. Ps 13.38. J 14.11. Rz 8. Ap 19. Ps 89.16. Pwt 31.9. Łk 10.13. J 16.15nn.12. J 15.16. Mt 4. Rz 10.13. Oz 5. Dz 2. Rz 8. Dz 2. Mt 17.27.7. Ba 4. Kol 2.5. Kol 2. 1Sm 12.26.7n. PARAKLET 1J 2.5.10. 1Kor 15.28.61nn. 2Kor 1. Iz 6.17.10. J 16. Pwt 10. Mt 8. Rz 14. Mt 15.22-32.13. Pwt 8. Duch prawdy jako żywa pamięć Kościoła. J 14. Wj 34. J 14. J 12.26.35. Jr 31.34. Rz 1.Rdz 40. STARY TESTAMENT 1Sm 8. Wj 20.1. Duch Święty jako wyraz obecności Jezusa.26. Proces tworzenia się wspomnień. Ef 2.19nn.6.19. Joz 7.19n.9. Mt 1.4nn.54.72. Wj 12. Hbr 10.4.25-26. J 20.29. Wj 17.26n.2. Mt 22.22.

Wj 3. Ap 5. Wj 12.1-9. Oz 13.25. 1Kor 11. Pascha a nowe wyzwolenia. 2Krn 35. Rdz 49.1nn.11. Iz 10.31. Ezd 6. Pascha coroczna. Wj 12.27. Iz 65.1nn.8.4.11.29n. Iz 65.23. Ps 33. Pwt 16. Iz 11.1-4.7. J 20. Joz 5.36. Mk 16.12-13. Iz 53. Rdz 22. Iz 51. Jr 31. 2Krn 30.17. Ps 95.12. Wj 5.1.9-11.7. Lb 9.29.6-9. Jr 31.18. 2Krl 23. Hbr 11. PASCHA JEZUSA Łk 2.13.17.3-11.1-14.2. J 19. Iz 31.43-49. . Iz 55.46. Mk 14. Iz 65. J 21. 2Krn 30. 2Sm 12.41-51. Pascha jako uroczystość ku czci świątyni.5-14.13-23. Iz 30.1-13.21. Dz 12.1.51.5.8. 2Krn 3. Dz 1.10. Kpł 23. Mdr 19.3-6. Wj 13.11. Ps 124. Wj 12. J 1.14. J 2.4.17. Rdz 22. Wj 12.8nn. Wj 12.19-22.2nn. Pascha a wyjście z Egiptu. J 1. Wj 14.52.1. Mt 10. Wj 12.22-26. Wj 12. Rz 6. Lb 9.11.18-24. święto nomadów i święto ludzi osiadłych.7.19-26.24-26.28. Rdz 4. PASCHA CHRZEŚCIJAŃSKA Niedziela jako dzień Paschy.15-20.13. Mk 15.26.26n. J 4.15. Wj 12.29.17-21.15.42n. Lb 3. Pwt 16. Ps 135.13-21. Wj 34.13-17.39. Wj 12. Wj 12. PASCHA PASCHA U IZRAELITÓW Pascha jako święto wiosny. Rdz 48.16. 2Krn 35.17-20. Wj 12. Wj 12.34-37.24. Pwt 16.4-8. Iz 40. Lb 9.30. Rdz 1. 1Sm 17.14. Ps 80. Dz 20.8-11. Wj 4. J 1. Mk 13.16.17-19.29. Iz 40. J 5. Iz 31.5-9.26. Ps 136.3.13n.6-12. Łk 13. Mt 26. 2Krl 23. Kol 2. Pascha eschatologiczna. Pascha jako pamiątka wielkich dzieł Bożych. Lb 13. Ps 80.26. J 16.29.8-11. Łk 22. Dz 20.13. Iz 49.42.1-8.2. Wj 12. Lb 9. Kpł 23. Wj 12.5-8.5. 2Krn 35. Łk 24. Ap 12.1. Ez 45.17-21. Jr 38. Wj 23.5.6n.18. Pascha i Przaśniki. Iz 41. Ps 77.22. 1P 1. Ezd 6. Jr 23. Wj 12. Ps 78. 1Kor 16.7-64. Ap 1. Ps 23.12. J 18.21-24.3.36.34. Iz 63.2. 1Kor 5.1-8. Iz 30.31.19-22. J 6. J 19.21. Jr 32.6.22n. Lb 12. J 19.11. Lb 8. Wj 13. Iz 40.5.23.Duch prawdy jako obrońca Jezusa. J 19.3-5.16-21.7n. STARY TESTAMENT Jahwe jako wódz i ojciec trzody. Ne 9. Wj 12. Iz 43. J 19.19-47.9. PASTERZ I TRZODA Pwt 26. Łk 24.29.21nn.2.33.1n. 2Krn 30. Ps 100. Ps 74.14. 1Krl 18.42.4-15. Wj 11. Rdz 15. J 16. 2Krn 30.15.12.9-13.1. Mk 16.11-15.2-21.23. Prz 27.21nn.2. Pwt 26. J 13.46. J 1.51.6nn. 1Krl 18. 1Krn 21.12.

21. Ps 23. Jr 10. Hi 9. Za 11.21.24n.12.10. J 21.13.42. Mt 25. J 5.7.19.14.15-21. Jr 31.31n. Za 13. J 10. Łk 1.36. Iz 29. Lb 27. Ef 1.3.19. Ef 1. Syr 24. Rz 8. Ps 78. Iz 49.34. J 15.3.16. Ef 4. PIEKŁA-PIEKŁO Ap 21. Mk 2. 2Sm 5.10-14.20.24.17n.10.12. 1P 5. J 10. Ps 77.9.17.20nn.6.3. Za 13.52.16.6.15nn.3n.1-10. Iz 53.15nn.36.6n. 2Kor 1.10. J 10.8. Łk 12.36.8-20.21.8. J 5. Mk 1. Jr 23. Jr 23. Jr 23. Jr 23. Flp 2. 2Sm 7. Mk 6. J 21.8.7.7.4.8. Rz 11.31n. J 11. Dn 7.13.24.10.12.9. Ef 4. Rz 8. Jr 25. Mt 2.1-8. Ez 34.8-12. Iz 56. J 10.10.16. Ap 5.1.1.31. Jr 2. Mt 10. J 10. Rdz 38. Jr 50. Pełnia przebywająca w Chrystusie.2-4. Rz 15.25-31.32.9nn. Na 3. 1P 2. Iz 44. Mt 26. Hbr 13.34. Ps 24. Ez 34. Ap 20. Ez 34. Ef 4. Iz 53.20.36. Kościół jako pełnia Chrystusa.12nn. Jr 22.10. Ap 19. Dz 20. Hi 14.9. Mi 4.15.12nn.7.1. Ez 37.5.4.4-7. J 10.1-10.16.9-10.11n. Mdr 1.26. Mi 2.10. J 10. Ef 4.4-17. Ag 2. J 10. Rz 11.19.27. J 17.18.23. J 10. Łk 19.5. J 6. Mt 18. Mt 10. Rdz 41. Kol 1. 1P 5.27.15.13n. Kol 2. Kol 2.5n. J 17.23. Ez 34. Syr 18.19-23.17.15-20. Kościół i jego pasterze. Rz 13.8.6. Kol 1.17.19. Jezus Dobry Pasterz. Lb 27. Pełnia czasów.4. 1Mch 6. J 10.1nn. 1Krl 21.14n.18. Za 12. Jr 32. Ef 3. Mi 5. Jr 3.18.8.32. Ez 34.31.17. Dn 14.4.14nn. Mt 7.3. Rz 8. Syr 32. Kol 1. J 10.10.1-2.27-30. J 10.2n.17.19.17. Flp 2.39.3.24.16.22.3n. Ef 1.11.28.28nn. PEŁNIA 1Krn 16. 2Sm 24. Pieczęć Boga. Jr 13.28.7.30. J 10.14n.14. Pwt 32. 2Sm 7. Ez 34. Ez 34.11.33-36.7.22-23.23n.57.15. Syr 24. Ef 4.2.29. Jr 2. Za 13.7-8n. Ap 9.6.17.17. 1Kor 10. Ez 34.11-22. Ap 12. J 14.15. Ez 34. Mt 15. Trzoda i jej pasterze. J 10.6. 1Krl 22. J 9. Ez 34. J 1. Za 11. Jr 50.10.11.1-6.Oz 4. PIECZĘĆ Znaczenie i użycie pieczęci. J 10. J 1.22. Ez 36.10. Za 13.24.34nn. Ez 34. 2Tm 2.16.19. Mt 9. Rz 15. 1P 5.15.10. Rz 5.31-39.32.70nn. Mi 7. Ef 1. Ez 37. Dn 9. Za 10. Ap 7. Za 10.12n. NOWY TESTAMENT Łk 2. J 10. STARY TESTAMENT GŁÓWNE OBRAZY . Flp 2. Łk 2.15.37n. Lb 27. Kol 2. Ga 4. Mt 9.8. Ez 34. Ez 34.1.16.7.1n.1-4. Mt 26. J 10. Ap 7.3.8n.18-23. Prz 8. Łk 15.

Wj 34. Lb 28. Ps 11.12.41n.9-15.24. 2Krl 18.11nn.6.11-21. Dn 2.12. Rdz 35. Rdz 21. Pwt 26. Dz 20.16.6. Mt 25. 2Krn 29-31.32n.22. Hi 30.3. J 5. Rdz 25.24. PIELGRZYMKA STARY TESTAMENT Ku najstarszym sanktuarium.11.1. Hi 3.15.29nn.20. Rdz 19.16-19. Kpł 23.23-26. Mdr 5.4. Dz 3.41.18.11.31.22-26. 2Krn 35. 1Krl 12. Am 4. Hi 26. Wj 34. Ez 28.8. Dz 5. .19. Iz 60.31. Mdr 5. Rdz 33.2. J 4. Ap 20.2. 1Sm 7.16. Rdz 4.22.2.7n. Rdz 12.28.9n.2n. Rdz 28. Hi 10. Rdz 28.22n.22. Ps 88. J 2.1. Mt 10.21-23.19. Ap 21.1-17. 2Sm 6. Hi 26. Wj 23.13. Ps 30.16n.42. Mt 27. Rdz 18.17. Am 9. 2Krl 18. Hi 7.10n. 2Krl 4. Rdz 33. Ps 88. Ps 88. Rdz 35. Hbr 13. Iz 30. Joz 24. Rdz 12. Lb 15. Mt 5.16.20.27. Moce piekielne i szał ich działania w świecie.24. Rdz 28. JEZUS CHRYSTUS ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ 1P 3. Za 14. Iz 38.6.21n.8n. Rdz 13. 1Krl 12.15nn. Rdz 18. Ps 88. Rdz 26.31.14.8. Iz 66.26. Ps 140. Pwt 16.15. Wj 34.1. Iz 2. Ef 4. 2Krl 23. Mt 25. Am 5. Am 7.10. Ez 44. 1Kor 15. 2Tes 1.10. Mt 16. Iz 38.5. 1Sm 1.26.14. Rdz 12.18-21. Dz 24.3n.13. Dz 2. Ps 120-134. Ap 20.41n.19.1-7. Ps 30.5.14-17.20.17.18. Rdz 32. Ps 73. 1Krl 12.19-21.14n.5n. Ps 18. Rdz 26.22.13.14. Rdz 12.4.4.6. Mk 13.42.19. Pwt 18. Hbr 12. Rdz 21. 1Sm 11. 1Krl 3. Sdz 6.23.20-23. BRAMY PIEKIELNE ZWYCIĘŻONE 1Kor 15. Iz 14.20. 1Krl 12.12. Ap 1. Mt 13. Iz 66.14.14. Iz 38. Tb 1.18. Wj 23. Łk 16.6.23.27. Ps 6. Pwt 32. Rdz 35. Prz 30. J 10.43-48.24.26. Sdz 9.11. Mt 25.5n. Rdz 14.6-10. Sdz 13. Ku jedynemu przybytkowi.7. PIEKŁO GRZESZNIKÓW Lb 16.19. Różne aspekty samego obrzędu.18.10.20.29. Rz 10. Dz 2.9.4. Prz 27.13. Ps 88.25.6n.24.5.22. Rdz 13.12.6.2-5. Iz 5. NOWY TESTAMENT NAUKA CHRYSTUSA O PIEKLE Mt 13.10-11. Kpł 23. J 2. 1Sm 10.2.16-19. J 7.30.18. Hi 38. Kpł 23.9. Rdz 28. Tb 13.6.Otchłań jako miejsce pobytu zmarłych.4n.4.30.10.33. Ps 88.18-23. Sdz 21. Iz 30. 2Kor 5.20. Mk 9. Hbr 2.33.8. Mi 7.6. Ez 31. J 12.52n. NOWY TESTAMENT Łk 2.20.22n. PIERWOCINY PIERWOCINY Prawo. 1Krl 5-8. Kpł 23.11. Ps 55.25.1-9.3.33. Rdz 19. Rdz 35.

6nn. Jr 25. Wj 34. J 20.17.42. Wj 13.19. Iz 24. Dz 1.13-23. 1Kor 5. Wj 34. Pijaństwo a czujność. Ga 1.27.20.1-25. Pwt 12. Ne 10. Oz 4.8. Mi 6. Dz 10-15.20.16nn.45-51.18-22. Jr 51.10. Lb 18. Posłannictwo Piotra.18.17. J 6.21.13-15. Rdz 1. Dz 2.22. Kpł 18.10. Lb 18.15n. Mt 16. Pijaństwo a Duch Święty. Dz 2.18n. CHRZEŚCIJAŃSKIE ZIELONE ŚWIĘTA Teofania.27n.27. Łk 2. Dz 1. Sens wydarzenia. 1Kor 11. Ga 5.4.2. Ga 1.23. Dz 4. Ha 2. Am 4. 2Krl 16. Ez 36. J 21.2.31. Mk 16. Mt 24. J 21.6.22nn.36. Mt 16. Pwt 14.33.10. Mk 1.36-42.5. Mt 19.31.20.1-11. Pwt 12. Prz 8. Pwt 26.6. Pwt 12. 1Tes 5.9.27. Jr 13. Wj 34. Pwt 26.13.4-7.35-42. 1Krl 16. Ap 17. Lb 3.2.44nn.15nn. Rz 13. 1Kor 14.31.14. Pnp 5.21. Ml 3.22. Ga 1.15. Iz 19. Dz 11. Dz 9.9.Kpł 2. Prymat.44nn.3.13.18. Pijaństwo i nieszczęście.10nn.16.8. Kpł 27. PIĘĆDZIESIĄTNICA-ZIELONE ŚWIĘTA STARY TESTAMENT I JUDAIZM Pwt 16.5.4.22. Ap 14.5.35.3.68.11-14. Dz 2. Wj 13. Dz 4. Jk 1. Prz 31. Mt 4.16. Wj 13.7.18.21.18.1-11.13. 1Kor 15. Jr 7.15. Ga 2. Iz 51.11. Ez 40. .23. 1Kor 15. Pwt 18.12.1-16. Jr 31.15nn. Ga 1.7.8. Jr 19. Rdz 22.37-41. Dz 3.30.2. Dziesięciny. Jr 32.15n.3. Pwt 12.18-2. Lb 28.13. Iz 5. Zielone Święta jako tajemnica zbawienia. 1P 5. Kpł 23.1.8.1-35.28.22nn. 1P 4.1nn. Rz 16. Mt 16. Dz 10. Wj 19. Iz 29.18.26. Mt 3. J 1.11. 1Kor 16. Dz 2. Dz 10. Mt 10.4.1-18. Ez 36. Rdz 28. PIOTR (ŚWIĘTY) Powołanie. Ga 2. PIERWORODNI Wj 22.14.7.5.1.6.13.16. Jl 3. Rz 11.23-33. Dz 10.14. Mt 17.2. Pwt 15. Mk 1.11nn.12.12.14-36.31n.12. Dz 13.1-9. Dz 2. Jr 23. Wj 23. 1Kor 1.20.23.2.27. Kol 1.15. Dz 1. Wj 34. Lb 8.8. Dz 2. PIJAŃSTWO Am 2.15.3.5.13. Kpł 20.11. Dz 5. Jl 1. Dz 1.5-11.16.22.5. Kpł 23.19n.29.34.5-11. Ga 1.34. 1Kor 15. Ef 5.1-10. Mt 18. Jr 2. Wj 20-23.16. Dz 1. Dz 15. 1Kor 6. Dz 11. 2Krl 21. Dz 2.42nn.18. Dz 16.1-5. Dz 2. Dz 2.1-10. Dz 15. Mt 16.8. Wj 13. 1Kor 15.10. J 1. Rz 8.28n.20. Dz 10. Łk 22.21. Dz 2. Rz 13. Mt 16. Łk 24.18. Syr 45.

Ef 1.18. Łk 24. J 10.14.7. Ps 78. Ez 6.20.45.4-8.29.23. Łk 17.10. PRAWO WPISANE W SERCACH 2Kor 3. Ez 16. Mk 12.20. Mt 26. Jr 49.12.1-28. Rdz 9.3. Iz 48. Ha 2. Mi 4. Mt 24. J 4.14. REFLEKSJE MĘDRCÓW Iz 55.6.14. Mt 21.5n.28. Iz 44.14. Wj 24.44.20. Joz 24.14.10.45. J 5. J 10. Wj 31. SYNTEZA HISTORII Sdz 2. Mt 22.12.54.36. Rdz 49.6.18. J 9.18. Rdz 10.4.20. Wj 12.28.9. 1Sm 10.35. Lb 5. APOKALIPTYKA Iz 25. Dn 2. NOWY TESTAMENT JEZUS W PLANACH BOŻYCH Jezus sam widzi siebie w centrum Bożego planu.1-12.8.26. Ps 119. STARY TESTAMENT KULTYCZNE WYZNANIA WIARY Pwt 26.2.21. Jr 25. Iz 53. PISMO WARTOŚĆ PISMA Sdz 8. Jr 36. Łk 1.10. Jr 36.22.22. Wj 39.31. 2P 3. Jr 27.1-11. Łk 24.23. Iz 28. 1Kor 15.4-11.7.6. Ps 33. POWAGA TEGO CO NAPISANE J 19.25. J 6. . Iz 19.9n. Mt 13. J 10.1-11.26n.23.13. WYPEŁNIENIE SIĘ PISM Łk 24.35. Iz 54. Mt 5. Mt 13. 1P 2.15.24-30. Dz 2.12. Ps 77. Mt 11.17.11. Do tego objawienia za pomocą czynów dołączył Jezus wyjaśnienia ustne.4. Mt 4.10n.34.18-23. J 13. Mt 13. Iz 5.31n.19n. Mdr 11.5-10. J 12.28.28.30n.18.2.45. Dz 4. J 8.20.J 10. Dn 2.10. Mt 15. Iz 46. J 2. Mt 13. Dn 9. J 6.30. J 6. Pwt 11. J 10. Pwt 17.4nn.15. Ps 94. Ez 36.3nn.37. Mt 4.19. Iz 48.44. Jr 23. Dn 10.18.26. Mt 28.38.11-13.33. bardziej dokładne. Ap 19. Pwt 6.10. 2Kor 3.36. Łk 24.39.16. Iz 53. Pwt 6. Mt 13.4.38n.13. Wj 17. Ef 3.23.14.12. Iz 46. Jr 3. J 17.89. Mt 12. Iz 41. Koh 3. Mt 13. Jr 31.13.18-22. PISMA ŚWIĘTE Wj 24. Ap 14.25. Dn 8.1-4.17.47nn.19-26.33. Mk 10.10.52.10nn.27.1. Mk 8. J 5. Ps 106.9. 2Kor 3.22.10. Jr 50. Dn 2. Joz 24. Iz 14.30. J 3.2. Ap 22.1-9.10. Ps 105.34.1-4.42-43.17.20-12. Mt 21.26. Iz 44. Mt 5. Iz 2.57. Łk 4. Syr 44-50.7. Koh 1. J 11. 2Tm 3. Rz 1. Mt 16. Łk 22.1.24.26.2-15. J 6.18. GŁOSZENIE PLANU ZBAWIENIA Dz 2. PLAN BOŻY Jdt 9. Mt 13. PROROCKIE ROZUMIENIE WYDARZEŃ Am 3. Dz 4. Iz 8.16.27n.36-39. Rdz 12.

Rz 1. Prz 7. 1Kor 6.27.15. Pwt 22. 1Krl 22.16-19.10-21.PAWEŁ JAKO TEOLOG PLANU BOŻEGO Dz 20. Kpł 21.12.3n. Mt 7. 1Tes 4. Ml 2. Ez 24.6-18. Koh 9. SEKSUALIZM. Ef 1.2.29.11n. 2Sm 11. PŁODNOŚĆ ZACHĘTA DO PŁODNOŚCI Rozkaz i błogosławieństwo. Wj 28. Rz 11. Iz 62.4.3. Jezus.5.23.24.14.20. 1Kor 15.18. Rdz 19.14.3. 1Kor 15.16.4. Rz 10. Rz 11. Pwt 23.22.13.15. Kpł 15.4. Pwt 23.12-20. 2Tes 2.4.30-38.42.31. 1Kor 2. Prz 5. Przeznaczenie Izraela.20-27. Pwt 22. Rz 11.30nn. Pnp 4. Kpł 12.14.6. Pwt 23. Mt 19. Rdz 2. Prawa i pieśni.26. Rz 11.1. Rz 11.15.28nn.15.19-11.28.20-28.25nn. Iz 54. Mt 21. Pnp 6.12.4.11.31n. Iz 60. PRAKTYKA A INTENCJE Kpł 20.28.1.9.10.14nn. Mt 5.25.28.7. Rdz 3. Rz 13. Pwt 5. Kol 3. Syr 9.17-25.27-28.23-29. 1Kor 6.25.11n. Rdz 38.13nn. Ef 1.8.3.6. Pnp 5. W POSZUKIWANIU POTOMSTWA Głębokie pragnienie natury. 1Kor 15.14-22. Mężczyzną i niewiastą ich stworzył.9. 1Kor 10.12-20. Rdz 19.3. Sdz 16.16nn. Rdz 24. Ef 5. 1Tes 4. Iz 60. Iz 49.18.13n.7-12. Kpł 15. 1Kor 6.7.1nn. Ef 3. 1Kor 1.1. 1Tm 5.24-27.16-24. SAKRALNOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ 1Krl 14.4nn.21.7. Hbr 11. Rdz 12. Prz 6. Oz 4. Prz 17. Rz 9.12.2. Rdz 9. Rdz 20. Ps 128. Pwt 22.18. Wj 20.18.9. Rz 8.23-29. Ps 127. Rdz 22. Mt 19. Kpł 18. Łk 14.1-6.1-12. Mt 15. Pwt 25. PŁEĆ SEKSUALIZM A ISTNIENIE CZŁOWIEKA Rdz 1. Wj 20.3nn. Pwt 28.31. Nie ma już mężczyzny ani niewiasty. Syr 9.15-23.8nn.9. 1Kor 7.27.24.19-30.1. Rdz 4. Rdz 4.9. Ga 3.55n.1.60. Wj 22. Kpł 20. Ap 17. Ap 7.17. Kpł 15.27. 1Kor 7. Ap 14.5.5n. Rdz 2. Ga 3.3-14.28. Rdz 17. Rdz 3. 2Kor 12.20.1-12. Ef 2. 1Kor 6. Rz 9.47.10.9n. Rdz 26.17. Mi 1. Rz 11. 2Krl 23.11.5. Syr 26.1-8. Prz 2. Kpł 12.21.11.1-17.9-14. Ef 5. Rdz 38. Ochrona źródeł życia.13-17. Ga 5.1-6. Syr 19. 1Kor 6. Wj 19. Prawo lewiratu. Prz 23. 1Sm 21. Kpł 21. Rt 4. Rdz 38.18. Rdz 28.26.19. 1Kor 7.1.4n.16. Rdz 1. 1Krl 15. PRZYSZŁE DOPEŁNIENIE PLANU BOŻEGO Mk 13.4. 1Kor 5. 1Tm 4.7. .1-5.18. J 8.

Tt 1.1.6. Dz 22. 2P 2. Rt 1.28. J 15.4. Dz 8. Rdz 50. Ps 12.1. Iz 54. 2Mch 15. Łk 2.5.31. Iz 49.10nn.6nn. 1Tes 2. Iz 53. Prz 20.23. Ga 4. Iz 40.31.10.13-16.9. Oz 2. Ps 50. Ps 25.3-7.12. Ps 119. Oczekiwanie na Boga Pocieszyciela.29.10. 1Krl 11. Mt 9. Dz 13. Mt 5.17-20.11. 1Mch 12.11nn.2. Mt 9. Rt 4. Rdz 37.2-6. Mt 9. Chrystus jako pocieszyciel strapionych.27. 1Tm 4.76. Dz 15. Ga 5.10. Hbr 5. Rdz 35. J 15. Wj 4.9. Pobożność Chrześcijańska. Dz 10.18.1. J 8. Mi 7. Ps 79.11nn.35. 1Kor 3. Syr 35. Rt 4.29. Hi 21.15.1-17. Mt 2.34. Łk 1.28nn. Flp 2.48nn.12. Jr 31. Joz 2.5-10. Rdz 5. Życie wiarą a płodność dziewicza. 1Krl 1.3. Mt 27. Iz 66. Jr 9.3.6. Rdz 30. Rdz 21. Rt 2. 1Tm 6.12. Dz 10.3.2. 2Kor 7.29.13. Ga 4.11. Mt 1. 1Tm 6.2.1.1.5-10.23. Lm 1. 1Kor 14.2n. 1Krl 14.5. J 9. Łk 2.6.26. Iz 11.2.75. Mt 5. Mdr 2-5.5.7. Ap 15.21n.16-23.1n.8. Płodność Kościoła. Syr 39. Iz 49. Syr 43.2. Ps 16. Ef 4. Rz 15.4. PŁODNOŚĆ W CHRYSTUSIE Jezus Chrystus a pokolenie ludzkie.18. Syr 48. Rdz 25. Hi 16.19.12. Iz 49. Mt 1. 2Sm 11.16.27. J 11.2.5.19. 1Sm 20.19.12n. Rdz 38. Iz 61.6-26. Łk 11.3. Rdz 25.33.3.7n. Oz 6. Tb 4.1-10.24.28.8nn.14n.25.49.2. 1Mch 2.6.15. Hbr 12.8.13. POGRZEB W Izraelu. Rdz 38. Kol 2.35n. Iz 40. Hbr 7. Hi 2. Jr 31. Rdz 47.11.3.42.25n. Ps 103.13. 1Tm 3. Mk 14.15. 2Sm 10.10.11. .18-19. Mi 6. Dz 9. J 11. Hi 6.5. Hi 19.6.8nn.16n. Ps 22.4.22. Ap 12.34n. Dz 10.35. Mt 19. Jr 16. Rdz 5. POBOŻNOŚĆ STARY TESTAMENT Pobożność w stosunkach między ludzkich.2.8.19.2.78. Dz 10.8.14.27.3n.22.22. Wj 34.1.10nn. 2Tm 3.13-19. 1Tes 4. Ga 4.1. 2Kor 1. Dz 2. Mt 1.4.9. Za 1. Iz 57. Iz 54.2.50.5nn.Pwt 25.12. Rt 4.21. Rdz 16.31. Mdr 10. Ps 119. Dz 20. Oz 4. Hi 6.11nn. Rdz 24.35. Hbr 10. Dz 2.7. 1Tes 2. Łk 1. Rdz 11. Tt 1.18-21.3.12n.10.24.31. Iz 54.24.12. POCIESZAĆ Rdz 37. Rt 4.15. Tt 2.3. 2P 1.12. Mt 11.16. Syr 48. Pobożność w stosunkach z Bogiem. Pwt 10.4. Tb 6. 1Kor 4. Ps 23. Jr 22. NOWY TESTAMENT Pobożność Chrystusa. 2Tm 3. Tb 14. Mt 12. 2Kor 1. Rdz 23.16. Rz 15.2. Iz 22.6n.46.4. Łk 4.

11. Ef 3. Am 5. POJEDNANIE POWSZECHNE Pojednanie całego stworzenia. Ps 19.7.22. Rdz 9.3n. Mk 16.20.15. Prz 21.48.35. 1Sm 31. Rz 8. Rdz 25.22. Rz 5.8. 1Kor 3.26. Kpł 19.55. Pojednanie żydów i pogan.29. J 4.3. Ef 6.4. Mt 6.21n. 2Sm 1. 2Sm 3. Koh 2.4. 1Krl 11.34.16.33.13. Jr 22.32n.20. Jr 49. 1Krn 1-9. 1Kor 10. TROSKA BOGA O POKARM DLA JEGO STWORZEŃ Rdz 1.16n. 1Tes 4. 1Kor 10.29.1-17.10.25.29n. Mk 14. Rz 1. 2Kor 6. Kol 1. W Ewangeliach. 1Tm 2.21.13.16-22. Rdz 3.18. 1Kor 8.26.18nn. POKOLENIE Wspólnota rasy. Prz 23.6. J 6. Jr 7. Rz 8. 2Kor 5. J 6. Kol 1. BÓG SAM POKARMEM DLA SWOICH DZIECI Dz 10.23n.25-33. Syr 31.11.15.10. Pwt 8.1-13. Rz 14. Mdr 16.12n.27n. Ez 7.29.17-27.37. Pwt 14. Ps 145.1Krl 2. Pwt 14.16.1.26. 2Mch 8.4.1-17. Mt 5. Koh 2. Jr 31.31. 2Sm 14.18. NASZE POJEDNANIE Z BOGIEM PRZEZ CHRYSTUSA Inicjatywa Boża. Koh 3.20n. Posługa pojednania".30n.19.12.16.23. Syr 37.17.10n. Am 6. J 4. .6.31n. Ga 4. BÓG KARMI SWÓJ LUD WŁASNYM SŁOWEM Wj 16. 2Sm 3. Solidarność wybrana dobrowolnie.22. Mt 6.29. Kol 1. J 6. Przyjęcie daru Bożego.1.10. Jr 16. J 11. 2Kor 5. Ef 2.12.11-22.33n. Prz 15.15. Rdz 37. Kol 1. J 19. 1P 2.46n. Mk 5. Ps 103.20nn.4.2. 2Kor 5.27. Jr 48.12-31. Ez 3. Łk 10.4-8.60-63.26. Oz 2.19. Prz 17. Mt 6. Łk 12. Rz 5.4.3.13.36.5. Ps 85.34.19-22.16.17. Ps 85. Mt 6. 2Sm 1. 2Kor 5.8. Jr 34.10n.43.13. Rz 5.1n. 1Krl 12.31. Mk 15.1nn.21.3.2n. 1Kor 3.8.4-13. 2Sm 13.19.33. Rz 5. Mt 1. Ef 2. POKARM J 4.4.18. Pwt 16. Ez 18.31nn. Ez 36. 1Kor 3.24.8-12. 1Kor 10.24. Ef 2.15. Mt 8.18.18-19. Mt 4. 2Kor 5. Wj 16.30.22-31.4.12.5. 1Krl 2. Rdz 11. Am 8.26. Ef 2. 2Mch 1. 2Kor 5.1-4. Ap 10. Kol 1.17. 2Sm 1. Łk 11. Kol 2.38. Łk 1. Kpł 11. Pwt 14. Mt 6.9n. Ef 2.3n. Rdz 35.34. Mi 1. Iz 22.8. Mt 4.1. POJEDNANIE Wj 34.12nn.9. 2Sm 3. 2Mch 7. Skutki pojednania. Jr 15. Rdz 5. Hbr 5.30. 1Tm 4.8-10.39n.5. Mt 11.38-44. Rz 11. Mdr 16.3n.1n. Prz 11.27-31.19.2. 2Kor 5.17. 1Krl 13.

4. Jr 20.9. 1Krl 5. Łk 19.8-11. Jr 6. Jdt 9. Mt 5.12n.11. Prz 3.1.19. Syr 3. 1Krl 22. 1Sm 2.27. Iz 57. J 1. Ga 5.44-47. Ps 125. Jr 14. Ps 37. Koh 3.14nn. Mt 18.7. Hi 9. Mk 10. Pwt 32.4-10.20.8-11. Ps 37.18.3.25. Iz 6.35n. Flp 2. Iz 57.33n.17.2. Ps 37. Iz 26. Jk 4. Pokój a zbawienie.5. Wj 21.6.33. Ps 34.38. POKORA LUDU BOŻEGO 2Sm 6. Ps 113.13-28. J 3. POKORA POKORA I JEJ STOPNIE Prz 3.7.27n.39.14.6. Oz 2.1. 1Krl 2.18n.3. 2Sm 7. Ap 5.39. Lb 12.10. Jr 6. Walka o pokój. Sdz 4.6-10.10.9.3.20. Lb 25. Sdz 8.5. Kol 3. 1Kor 4.43.10n.13.11.12.33. 1P 5.3.98.27. Syr 47. Prz 12. 1Krn 22.9. 1Krl 9.9-40. Am 9. Rz 8. 1Krl 5. Mi 3. Iz 53. Łk 17. 2Sm 18.28n.8.8. Ez 34. 2Sm 18.26. Prz 22.14.22.29.4. Flm 1.10. Ps 34. Mt 23.15n. Łk 14.23.3.16. Mt 12.11. Syr 45.24. Joz 9. 1Kor 13.18.4. Flp 2. Ps 95. Dn 3. Ps 25. 1Kor 15. Iz 53.14.17. Ez 13. POKÓJ JAKO DAR BOŻY Ps 73. Łk 2. 2Krl 9. Ps 131. 2Kor 12. Iz 66.50. J 13. Mt 11.46-53.12.25. Bóg pokoju. POKÓJ POKÓJ JAKO PEŁNIA SZCZĘŚCIA Pokój i dobrobyt.6. Rz 8.1. Rdz 26.7-19. Lb 6.29.2.12.37.9.6.3. Rz 12. Joz 21.15. So 3.4.32. Mt 12.3n. Ez 37.29.11n. Łk 1.28nn. Za 9.10. Ps 51.16.15. Ga 6. Rdz 15.8. . 1P 4.44.34. Flp 2. Ps 22.25-30.22n. J 8.26.4. Łk 16.9nn.15.1-13.12. Ef 4. Kpł 26. Rz 12.5.2. Mt 17. Ap 6.33.9.9. Mt 11.17. Iz 48.24.7n. Daj pokój Panie. Ps 106. Iz 43. Łk 18.9. Jr 23.34. 1Krl 22. Ps 22. Joz 23. Ef 4. Łk 5.20. Dn 10.25. Rdz 43. Ps 122. 1P 5. Rdz 25. Ps 128. 1Kor 1. Pokój i szczęście.45. Ps 130. 1P 3.11.9. Mt 23.3.11n.22. Łk 1.8.6n.4n. Iz 45.4. 1Kor 1. Ml 2. Iz 9. 1Krl 5. Sdz 6. Ps 28. 2Sm 7. Prz 15.27. 1Krn 22. Ps 103. Ps 35.17.7.15.11-14.3nn.6nn. Mt 11.15. 1Sm 1.19.29. Hbr 3. Ap 4.26. Pokój a sprawiedliwość.15n. POKORA SYNA BOŻEGO Mt 21.5. Ps 4.1.13. J 8.5.25.3. Rz 4. Mk 10. Jr 29. Sdz 6. Ps 38. Dz 12.4. 1P 2. Ps 29.5.3. Flp 2. J 1. 1J 5.5.20.Mt 23. 2Sm 6. Kpł 3. Syr 45.2.1. DZIEŁO BOGA W POKORNYCH Ps 138.5n. Dn 3. Ps 50.32. Sdz 18.40.29.14. Ps 69.27. Ps 131. Ps 41.13.34.1. Łk 1.7. Jr 33.10.8n. Prz 3. Dz 2.

Lb 16.13.33.17. Jl 1-2.3. Ef 2. Wj 32. 2Tm 2.6. Iz 56.14-22.20. Iz 65.3-11. Sdz 10.6.8.21-25.12. Łk 24. Łk 7.7.5.9-14. Am 5. Iz 63.14n.1-31.19-23. Jr 18. Iz 56.46-51.17. Iz 1. Rz 8.17.26. 2Sm 12.10. J 14.14. Jr 2.21. Łk 19.1-15.19. Rz 7. Jr 25. Ozeasz.1nn. Ps 27. Jr 24. Oz 14. Mi 6.3. 2Sm 12.4.12. Am 5.12.12.8nn. 1Krl 21.4.11. 1Sm 5-6.15.5-9.4. Ez 36. Kol 3. Jr 31. Iz 1.3. Jr 2. Iz 22.2-9.7. Iz 40.29.14. Am 5. Dz 10. Rz 5. Błogosławiona wizja pokoju. Iz 10. J 16.4.11n. Jl 2. Iz 58. LITURGIA POKUTNA I NAWRÓCENIE SERCA 1Krl 8.31.16n. Ezechiel.3. Oz 6. Łk 12. Łk 2. Lb 25. Ez 2. Mt 5. Am 5.3.7. Iz 48. .15.7.28. Ps 24.26-36.2. Ef 4.39n.12. 1Krl 21.13. Ga 3. 1Sm 7. Izajasz.7nn. Ga 5.11. Lm 5. Iz 66. Rz 5. Jr 31.15.9n.Za 9. Ap 21.3.25-28. Ps 85. Rz 16. Jr 36. Am 5.51.26-31.30. Rz 12. Rz 7.16-21. Jr 4.22. Iz 60.2. Paweł. Ez 18.38.3.5. Ps 74. 2Sm 24.4-8. Kol 1.31n. Iz 51.4-7.1-4. Łk 17. Dz 7. Rz 7. Mi 5.20. 2Krl 6. Oz 5. Łk 10.5. Iz 55.18. Jr 8.15. Kpł 26.42. Sdz 20.18.19nn. STARY TESTAMENT POCZĄTKI LITURGII POKUTY Joz 7. 1Tes 5.36.18n. Iz 51.8.6. 2Krl 19. Dz 15.7-64.6. Jr 3.33. POKUTA-NAWRÓCENIE Ps 51.6.26. Jr 14.26. Iz 9. Iz 6.33nn. Am 5.10. So 2.9.7.25.1. POKÓJ CHRYSTUSOWY Jk 3.17.19. Jr 13. Kol 3. Iz 32. Ez 11.8. 1Krl 20. Iz 57. Iz 44.6-15. 1Tes 5.11n.7.5-15. Ps 119.1-5. Iz 52. Oz 10. Jeremiasz. Iz 1.3.1-6.20. Iz 1.22.30nn. Łk 19.1.165. Ps 72.3-6.12n.48.2. Sdz 2.18. 2Krl 22.9. Na 2. Iz 32. Iz 45.11. Iz 7. Ps 73. Amos. Jr 3. Ne 9.36. Ps 60.14-23.50.28.1n. Za 8. Ps 79.2.12. Ezd 9.6.4. Jan.12. Jr 16. Iz 45.19n.11-15. Rz 5. Ez 33.20. Ez 3. J 20.16.15-20. Jon 3.5.33.5-8. Ps 22. Iz 53. 1Sm 7. Rz 14.1. Flp 4. Ez 22. Iz 30.27.36-45. Oz 2.4.17. Hbr 13. 1Kor 7.15. Mdr 3. Jr 7. Ez 37.21-25. NAUKA PROROKÓW O NAWRÓCENIU 2Sm 12. Łukasz.23. Dz 24. Wj 32. Dz 9.31n. Jl 1.23n. Kpł 26. Łk 8. Ps 83. Iz 11.10-20.20-27.14n.22. 1Sm 14. Ez 18. So 3. 2Kor 13.23. Iz 2.

Mdr 15.1.10-13.17.3. 1Tes 1. Jk 1. J 1. Dz 9.30.4. Kpł 16. Mt 6. Wj 4.5.18.22-25. Rz 8. Łk 19. Mt 13.16. GRZECH I POKUTA W KOŚCIELE Hbr 6. Ap 3. Hi 9. Łk 11. Ps 110.6. Łk 15. Rz 2. J 20. Dz 17.6. Mt 10. Łk 18. Jon 3.18n. Ap 16. Dz 3.18.18-23.19n.16nn. Łk 13. Mt 3.22. Jk 1.26. Dz 14.23. Kpł 4-5. Jr 31. Mt 3. 1J 5. Pwt 32.1. Dz 5.4.12. Łk 11.19. Słowa Jezusa.15. Pwt 30.7. J 3.13. J 3.21-25. J 3.9n. J 2.10.21.39.10. Łk 16.6.7-14.21n. Dz 11. Rz 8.36-50.20. Łk 13.2n. J 3.3. Est 4.47.25. Jk 5. Jk 1. Mt 14. Ps 102.3nn.16. Dz 26.5. Dz 11.19.5-9.6.20. J 3. Pwt 32. Rz 11. Ap 3.13. 1P 1. NOWY TESTAMENT OSTATNI PROROK Łk 1. 1P 1. Wj 36.10-14.16. Łk 5. Mt 9.11. 1Mch 3. Dz 26. Dz 16. 1P 2.9. Iz 6.9. J 3.9.1-5.18.23nn. Dz 28. J 1. PONOWNE NARODZINY Ps 2.9. Syr 10.2.2.22-25.32.6.1.17. Łk 24. Hi 30.3.21. Dz 2. Rz 8. Mt 4.5.10-14. Koh 9.1-4.15n.14. Ps 143. Dz 17. 1P 2.38. Mt 11. Hi 14.19.20n. Iz 44.10. 1P 1. Ml 3. Jk 1. Ap 2.2.31.30.15-3.24-27.15. Rdz 18. Mt 3.12.6-9. .3.18-22.19. Ps 33. Łk 12. Jdt 13.18. Mt 3. 1P 2. Ps 79. Ez 27.29-32. Hi 42.30n. J 3.1-10.27.8-9.6-11. 2Kor 3. Pnp 8. Dz 2. Rdz 1. Mt 9. Jr 31. Dz 8. Tt 3.1-5. Mt 3. Ez 28.13nn.22.8. Ap 9.6.8-11. Ps 6. 1J 2. Dn 5. Łk 15.4.9n. POSIŁEK UCZTY CZYSTO LUDZKIE Rdz 18. J 3. Jk 1.18.8. Łk 18.2.35.9n. 2P 3.9. Smutek człowieka zgnębionego przez nieszczęście. Jdt 4. Mt 9.1n.19n. NAWRÓCENIE I WEJŚCIE DO KRÓLESTWA BOŻEGO Mk 1.6. Dz 15. Łk 7.38.40. 2Sm 13. Dz 26. Łk 15. Lm 3. Łk 15. Ap 2.1-5.7.1-5.11. 1J 3.3n.32. Jdt 1. Ps 51.2.12.22-32. POPIÓŁ Serce grzesznika podobne jest do popiołu.9. Ap 16.3n.47.10.5.2. Dz 15. Mt 3. Rz 8.16.21-22n.21. Łk 15. Ga 4. Ap 2.2n. 2Tm 2.19.5.32.14.3.10.5. Ps 38.31-34.13.10. Przygotowania. Mdr 18.7. Mt 21. Dz 2.9. 1J 3.21.18. Tt 3. Ps 106. Łk 10. Pwt 32. Dz 3.6.8. NAWRÓCENIE I CHRZEST Mk 6. Refleksje apostolskie. Ps 103. Pwt 30.3. Łk 3.24. 2Kor 12. Tb 7.11-15.17. Pwt 1. Rz 6. Jr 6.10-23. Ps 32. Mt 6. Mt 18. Ga 4. Ap 21. Syr 17.29. Iz 66. 1Mch 4. Jdt 9.4-19. Łk 15.5.Dn 9. Ps 95. 2Kor 7.16n.11-32. Iz 6. Mt 13.7n.6. Łk 24.19.1-20.33.21.19.34. Ml 3.26n.3. Iz 61.25. Łk 15. Mt 18.7.11.31. Ml 2.30n.15. Oz 11. Ba 1.

J 7.57.48-51. Iz 42.25.14nn. Wj 4.7-11.1nn.21-25. Mt 9.10.12n. 1J 4. Iz 56. J 9.14. Jr 14.26. Łk 12. Łk 10. Iz 55. Mt 15.49. Dz 1. Mt 10.24n. Łk 7. Iz 2.16. Rdz 31. Iz 49.9.6n.3nn.12. J 5. Ml 3. J 3. Łk 12.21. Pwt 26.13. Iz 42.17.29.20n. J 13.15-21. Iz 43.6. J 2.29.47.21.1.38-42.11n.29. Rdz 12.36. 1Sm 14.9. Wj 3.4.3n.10.17.24.11.4.10. Pwt 12.8. Iz 44. Iz 66.17-33.14n.1nn.9-16.22.19.38.4. Iz 61.45. Mt 8. Mt 9. Mk 12. Jl 3.6. Mdr 18.14n. Iz 41.26n. Wj 7.5.34. Wj 32.29. Mk 12.3. Jr 1.37. Prz 23. J 17.26.17. Mt 14. J 17. J 20.42.23.5n.6n. 1Sm 9.17. J 12. Mt 10. Kpł 3. Iz 30.17.8.12-22.8n. Łk 10.3. Pwt 12.15. Dz 22. Mt 5. Syr 13. J 13. Ap 3. Ez 18. J 8. Iz 10.53n. J 8. Iz 55. Iz 19.7.17-21. Mk 10. Dz 26. Wj 16. Ga 4. Iz 43. J 20.11.4n.1n. Wj 5.3. Syr 41.16. Mt 5. Mt 5.46. Ez 3.16.10-17.26-31.3. Ml 3.22n.38nn.38.31-35. Mk 16.6. Ps 147. Mt 10.34. J 6. Lb 28. 1Kor 15.34. J 10. Mt 22. Łk 19. J 17.23.15. Mt 23.22. Dz 2. Łk 9.20-25.11-14.24. Ne 12.21n.31nn.20.7. Łk 24. Hbr 3. J 13. Iz 6.9n.42. Łk 14. J 13.44n. .7.6-9.10. J 17. J 8.15. 1Sm 9.Prz 23.1n.4. 1Kor 10. Kpł 24.11. Mdr 9.7.1n.20. J 6. Iz 25.6.31nn.3. NOWY TESTAMENT POSŁANNICTWO SYNA BOŻEGO Mt 11. Iz 45.19.2-10.2-20. So 3. Ez 18. ŚWIĘTE UCZTY Lb 25. POSŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO J 14. Łk 22. Ez 2. Iz 65.19n. Ps 107. J 17. Jr 23. Dz 1.18. J 6.48. Ez 18. 1Sm 1. J 15. J 6.15.2. Jr 1.30. Iz 56.27.1-11.4-7.44nn. J 14.1n. Łk 19.10.9.23. Mt 9. Mt 26. POSŁANNICTWO STARY TESTAMENT WYSŁANNICY BOGA Jr 7. Łk 7. J 4. Syr 40. Hbr 13.14n.18. Iz 60.4.33. PRZYGOTOWANIE DO NOWEGO TESTAMENTU Iz 42.12.1.36-50. Mdr 9. 1P 1. Dz 1.27-43. Ps 50. J 21.11.3. J 4.1nn.9n.1.11nn.17n.5. So 3.30. Ez 36.21.2.4-18.12.10.24. Łk 16.21. Mt 28. Jr 23. Am 7. Pwt 27. Mk 1. Pwt 12.10.16. Dz 1. Jon 1. J 17. Mt 22. POSŁANNICTWO IZRAELA Wj 19. Ps 104. Dz 2. Wj 3. Ps 47. Ga 1.32.49. J 13. Ps 105.21-24.18. Jr 28. 1J 4. J 11. J 5. WYSŁANNICY SYNA Łk 10. Syr 31.20.26.1.10. GODY ESCHATOLOGICZNE Prz 9. Mt 15. Jr 29.8.7.38.5n. Wj 12-13. J 6. Łk 9. Mt 14.18. J 16.11.8.1n.7. J 17.2-8.24. J 17.17.13. Pwt 15. Syr 6. Rdz 45.8.29. Łk 7. J 9. UCZTA CHRYSTUSA Łk 10. J 15. Ez 22.16.13. Łk 4. Pwt 6. Wj 24. Mt 11.9-14. Mt 15. Pwt 14.15.27. Rdz 26. Wj 3.12.17.6. Prz 9.6. Łk 24. 1Kor 11. Pwt 16.6.30. Iz 61. J 6.25. Kpł 10.26.20.21.36. Ez 37. J 16.16.16.

2Kor 3.1.9.6.5. Hbr 13.32.1-16. Dz 6.23. 1Tm 4. 1P 5.1-15.20. Jl 1.16. 2Tm 4. Dz 15. Rz 16.38. Ps 89. Dz 20.5-9. Pwt 11. Różnorodność posług.23. 2Kor 3.22. CHRYSTUS NASZE POSŁUSZEŃSTWO Ez 2. POSŁUSZEŃSTWO ULEGŁOŚĆ STWORZENIA WZGLĘDEM BOGA Hi 40. Ps 40.14. Hbr 13. Ef 4. POSŁUGIWANIE W KOŚCIELE Posługa apostolska.5.7.8.5. Dz 21.51.34n.10. Rdz 12.11.13.23.23. J 21. POSŁUSZEŃSTWO CHRZEŚCIJAN Flp 2. Iz 61. Mk 10. Ba 3.17. J 6.25.23.19.25. 2Kor 9.19-22.12.19. Rz 17. Flp 2.7nn. 1Tes 3. Dz 21. Pwt 21.26. 2Kor 4. Iz 50.2. Rdz 17.4. Mt 17.6. Wj 20.4.2.12n. 1P 4.19. Kol 1. 1Tm 4.3.8. Dz 6. 2Tes 1. 2Kor 11. 2Kor 6.1. Kol 4.POSŁUGA Est 1. Dz 1.8.4. Mk 1.5. Rz 8.9.5.18. Kol 1.8-11. .1-7. Jr 31.7.32. 1Tm 3.8.11.18.33.40. Rz 10. 1Kor 16. Pwt 17.5.1-6.18-21. 1Kor 12. Rdz 3.2. 1Kor 11.23.3. Rdz 22. 1Tm 1.22n.17-22.39. 1Kor 4.15nn. Tt 1. 2Tm 1. Rz 15. POSŁUGA HIERARCHICZNA Dz 14.7. Rz 1. 1Tm 2.27.22.11. Dz 20. Ps 119.24.3n. Dz 20.14-18. Rz 12.5. Kol 3. Rz 11. POST Znaczenie postu.24. 1Tm 3. Dz 6.8. 2Kor 8.11. Wj 24.21. Hbr 5. Dz 1.33n. Rz 5. Pwt 11.27. Mt 10.12n.28n. Mt 26. 1P 4. Rz 11. Rz 13.1-2.25.2n.11. Syr 43.1-7.1-5.18.7. 2Kor 9.19.10. Dz 4.21.12nn. Dz 20.17. Rz 3.7.4. Dz 12. DRAMAT NIEPOSŁUSZEŃSTWA Od razu na samym początku Adam.27. Rz 8. Łk 2. Łk 10. Hbr 13. Kapłani. Syr 42. 1P 5. 2Kor 5.7.8-13.40.1.20.7. Ef 4.13. 1Tm 5.24.4. Iz 1.28. 1Kor 9. Rz 5. 1Tm 6. 2Tes 3.7. Kol 3. Hbr 10.13-16.29. Rdz 22.12.7. 1P 2. 1Sm 15.4.1.1. Dz 15.17. Est 6. Jk 5.5-10. 2Kor 11. Hbr 10. Bóg wzbudził wiarę w Abrahamie. Dz 21. Ef 6.6. Ps 104. Dz 15. Dz 15. Ef 4. 1Tm 5.14. Tt 1.18.6. Dz 6.22. Biskupi.9. Flp 1.11. Rz 12.9-15.1. 1Tes 5. Tt 1.25. Mt 8.17.31. Rz 2. Dz 11.10. Rz 1.15. Mt 18. Wj 24. Ez 44.14. 1Kor 3.22.4nn. Ef 3.13-26. Ps 19. 1Tm 4.42nn. Przymierze. Kol 3. Mt 28. J 12. Dz 16.6.6. 1Tm 5.1.2. 1Kor 14. Kol 1.4. Tt 1.1.

1-12. Hi 9. J 1. Iz 41.21.20.12n.28. Dn 10.21.13. Łk 2. Mt 10.9. Iz 42. Mt 4. Ezd 8.22-32. BOGA IZRAELA . Pośrednicy eschatologiczni. 1Sm 9-10. Dz 12. Za 7. Hbr 3.19n. Iz 40-55.11. Łk 2. Dz 13.4.34-39. Za 8.18-25. Jr 42.5-6. Est 7. Mt 6. Iz 45. Hi 9.12.39-56.16.22. Pwt 18. POŚREDNICY STAREGO PRZYMIERZA Pośrednicy historyczni. Ap 2. Łk 2. J 2.18. J 19. Dn 6. Mt 1.1nn. 2Sm 12.16.34. Za 4. 2Kor 6. Wj 21. J 2. Praktyka postu.17. Iz 42.22. Hbr 1. Iz 49. 1Kor 6.37.8.15-18. Jr 11. Wj 32.14.3.27.1-35. Hbr 10. Ap 12. Rdz 20. Jr 27.6.7n.51n.30n. Rdz 12. 2Sm 7. Sdz 20. Est 4.15. 1Krl 21. Mt 10. Mt 5.12. Ef 4. Mt 19. Ap 14. Pośrednicy niebiescy. Tb 12.64.2nn. Dn 9.5.3. Ap 12.3. J 1. Mt 19.14. Hbr 9. Wj 34.19-23.3.23. Ap 21.41-50. 1Sm 16.9n. Am 7. Mt 24.1-8.17-21. Jr 15.19.23.9.29. Ga 3. Ap 12.14. Hbr 2. Łk 2. Ap 12. Ga 3. Za 1.33. 1Sm 25. Jon 3.10.7n. Jl 2. Dz 2. 1Sm 7.17-21. Ap 7.1-4.8.26. Dn 7.27.5.5. Ml 3.12.1. Iz 44. Hbr 12. Dn 3. Jr 7.16. J 2.49n.11. Jedyny Pośrednik. Sdz 20. 1Krl 19.7. Ga 3. Hbr 9.12.1-7.4nn. Jr 14.9-13. Iz 53. Łk 1. Hbr 9.12.1-7.6.37. Dz 8.5. 2Kor 12. Dn 9.24. Rz 4.5.14. Jr 14.1-4.12.4. Łk 4. 1J 1.6.1-6.16.7-12. Łk 4. 1Sm 16.2.29. Ap 19.6. Rdz 28.26n. Kol 2. Ap 11. Dz 13.17.12. Iz 61. Łk 2. Dn 10.5.3. Ez 9. Dn 7.8.28.18. Mt 6.8.1. Dn 10.31-34. Rdz 20. 1Sm 10.2-5. Ap 6.21.11-12.26n. Kol 2.14.2n.1-5. Iz 58.1. 1Kor 1.3.1-12.14-17.17n. Sdz 6. Ba 1. Mt 5.38. Dz 14.24-27.1. Mt 28. Hbr 5. Mt 21.6.14-17. Dn 7.8.3. 2Sm 1.15.6.6.13. Wj 32. Hbr 1. Ap 3.25. Mk 2.16. Kol 1.7. Ap 12. Dn 14.20. Jdt 8. Mt 26. Mk 2.14. Łk 18.21.18.16n. 1Tm 2. Kpł 16. Mt 1.19.2-5. Ga 3. 2P 1. POTĘGA Rdz 1. 1Sm 12.13. Dz 1.11.13.10. Ap 21.14. Hbr 8.3.9nn.18n. Ez 11. 2Sm 14. Dn 12.1. POŚREDNIK NOWEGO PRZYMIERZA Łk 1.11.16. Ap 9. Ap 19. Jedyny Pośrednik i Jego Kościół.20.Kpł 16.11.4-9.33. 2Sm 12. 1Sm 2. Dz 27.6.11.4-14.12-17. Hbr 1.15. Hbr 7.2-11. Ap 5.3. Mt 6. Dn 7. Rdz 18.10.13.14.1-6.18.15. Jdt 4. Hbr 8. Iz 49.5. POTĘGA JAHWE. Iz 52. Ap 22.2n.19n.27.33-38. Jl 2. 2Kor 11.1. 1Tm 2.14. Lb 6.17n.21. 1J 4. 1Tm 2. 2Sm 12.31. Ap 8. Iz 53. 1Sm 7.5-38.7. Hbr 12. Hbr 5.17.5. Mt 12. 1P 1. Am 5. Jr 18. Kpł 23.20. Mt 6.23. POŚREDNIK 1Sm 19. Łk 2.16. Pwt 8. Ps 2. Iz 42.24.12.5.26.25.2. Jedyny Pośrednik a pośrednicy niebiescy.38-39.1-6.

Wj 12.7-12. Mdr 6. KTÓRZY WIERZĄ W CHRYSTUSA Łk 1. Ef 2. Rdz 2. Ps 119. Flp 3. Mk 16.15. Ps 44. Lb 14.27nn. 1Kor 8. Ps 33.2.20n. Iz 40. Mdr 7. Łk 1.4n. Rz 8.5. Ps 115. Rz 1. Syr 17. 2Krl 19. Pwt 4.5-10.12nn.17.1. 2Sm 22.19.6.10-18. Iz 40.4. Lb 14. POTĘGA ZBAWICIELA I JEGO SŁUGI Wj 13.11. Rdz 3.16.2-9.25. Wj 15.23.8. Rz 4. Mt 1. Mdr 13.2. Iz 10.10-19.24.14.2.4. Wj 5.17.2.6-10.28. Mt 12.10n. Lb 12.8. Ps 59.2nn. Jdt 8. 2Kor 4.21. Ps 24. 1Mch 3.9n.10-13.90.50. Mdr 1.12. J 5. J 12.9. 2Mch 7. Rdz 28. Iz 49.48n.3-2.25. Iz 55. . Ps 144.11.30.4. Pwt 8. 1Kor 1. Mk 9. Ps 28.24.23n.34nn. J 1.20-24. Za 4. Jr 1.23. Rdz 22. Wj 4.5-9. Ps 107.27. Dz 2. 2Sm 7.4. 2Kor 4. Mdr 7.1. Wj 9.17. Ps 114.35.3. Mt 4. 2Mch 8.2nn.11. Mk 10.45.6. Hbr 1.17.33nn. Ps 132. Rdz 32.13. Jdt 13. J 16.4. Est 4.19. Ps 58. 1Sm 16. Dz 8.2.14n. J 17.17n.12nn.4. Mdr 11.5. Dz 2.2. Prz 21.5.14.2n.24nn.10.16nn. Ps 20.3.2.1. Jdt 16.29nn. J 5.2.22. Ez 37. Iz 11. 2Sm 7.5. Ps 144. J 8. Ap 12. Dz 4. 1Tes 2. 2Sm 6. 1P 2. 1Kor 15.19nn.1.34n.7.2n. 2Mch 7. Mt 14. Mdr 11.3.9nn.33.4. 2Tes 2.8. Ps 86.8n.6. Mi 3. Mdr 18.9.11.23n. J 20. Ps 124. Mdr 3. Ps 106.17 ZŁE MOCE I ICH WŁADZA NAD CZŁOWIEKIEM Rdz 4.19. Iz 3.14. Iz 42.3-8. J 3. Rdz 3.1n. Dn 12. Rdz 9. Ps 65. Mt 4.8nn.7-14.3-27. Mt 22. Prz 8.2.16. Rdz 12.11. Dz 4.1.3n. Łk 1. J 19.34. Ps 33.11.6. Dn 7.14n.15n.25. Iz 53. Pwt 32.16-21. Rdz 49. Hi 28.4. Dz 2. J 8. Joz 10. Ps 20. 1Tes 1.26. Iz 44.5n. Ap 1.9.22n.5.24nn. Dz 4. Mdr 5.8. Mt 9. J 10.Rdz 18.18n.21nn.12nn.22n.27. Ef 1. Łk 3. Iz 46. Ps 105.3nn.10. 2Kor 13.25n. Iz 61. Ps 103. J 1. 1Kor 1.9.11-14.7. Lb 14. Iz 49.13. Rz 1. Wj 32. 2Sm 7.43.8-11.28. Jr 10. Rdz 3.16nn.20.20nn.15. Iz 60. Hi 26. Iz 14. Iz 44. Ps 29. Mt 8. Mdr 13.2n.26.8-11. Ap 19. Mk 11.20. Ps 148. Mt 28.10n. 1P 5.12nn. Iz 45. Ps 89.1. Wj 5.2. Dz 1. 2Mch 7. Ef 3.6.22. Am 1. Mk 13.18n.1-42.4. Hbr 11. Mdr 3. 2Krn 20. Jr 25. Ps 132. Mt 9.11-27. Sdz 6. Ps 147.2-7.18.4nn. Ps 115. Iz 50.2. 1Kor 15.1n. Syr 43.13n. Rz 3.9. Iz 31.4. 1Sm 17. 2Kor 12. J 14.15. J 3. Mt 1.27.16. Syr 16.12. 2Tes 2. 1P 1.27.38.27nn.33.10.20n. Hi 38.9.53. Dz 2.19.23.41.6-18. Hbr 2.2. Rdz 6. Łk 2.35nn.5.19nn.1-17. 2Krn 20.8. Ps 68. Ps 19. Dn 14.23n. 1Kor 10. Rdz 1. Dz 2.23n. Ap 21. Wj 3.14n. Mdr 12. Iz 1. 1Kor 1. J 9. Łk 22. Ef 3. Iz 45. OBRAZU BOGA Rdz 2. 2Sm 5.64.10n. Mdr 2.7n.17.26n.17nn.3-7.17nn.3. Ps 89. Mdr 11.15nn. Ap 21.24. 2Krn 36.17n.24.18nn.18n.8. Dn 18. Mdr 16.1-8.18.3-7.36n. POTĘGA DUCHA TYCH. 2Tes 2. Ps 46.22nn.2.8nn. Łk 24.20. 1Kor 6. Dz 10. POTĘGA STWÓRCY I CZŁOWIEKA. Mdr 2.13. Mt 4.12nn.6. Mdr 13.26.9-12. Am 5. Mdr 8. Iz 47. Ap 13.13nn.28. Kol 2. Rz 1.15nn.4-7. Mt 26.37.23. Iz 40.14n.17. Mdr 12. Rdz 1. Rdz 4.29-32.6nn. Jr 1. POTOP Potop antyczny.32-36.32nn.1. Ps 104.16.2-8. Tb 13.27-30.20. 1Sm 2. Kol 2. Jdt 9. Rdz 11.49.2. Jr 32.14.21-29.14.28-45.18.31n.

Oz 4. Jr 1.1. Rdz 2. Mt 25.11.14.17. Łk 24. Syr 1. 1P 3. Iz 49. Mt 13. Kpł 26.7.4. Ez 7. Wj 4. Jr 7. Iz 54. 1Kor 12.1-9. Mt 9.13.1.8n. 1Kor 1. Wj 33. Iz 7. Oz 4.13.40.21. Rdz 2.26n.22.1. Mdr 10. Jr 20. Mdr 3.3. 1Kor 7. Rdz 12.22n. POWOŁANIE IZRAELA A POWOŁANIE JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 4.4.2.6.7. Rdz 18. Hbr 5. Iz 7.23n. Am 3. Rdz 4. Jr 2. Mk 1.10.13. Iz 62.6.10nn. Hbr 5.52.14n. Jr 31.7. Jr 1. Rdz 8.17n. Rz 8. Jr 1.23. Mk 1. Pwt 6. Iz 1. Iz 6.1-14. Mdr 7. Wj 3. 2J 1. Pwt 30. Jr 31. Wj 3.14.6.10. Ba 3.11. Mdr 13.9. Dz 2.4. Pwt 29. Rdz 15. Iz 59. Iz 6.1.4n.5.8. Pwt 4.2.1. Mdr 9. 2P 3. Dz 2.8. Wj 3.1.6. Brak poznania ze strony człowieka.59-62. Joz 24. Pwt 33. Hi 28.17. Poznanie i nowe serce.28.1.42.26.4-9. Ez 6. Pwt 9.3.5.1.24. Ps 147.34. Łk 18. Mądrość z wysoka.12.9.4.19. Ez 12.1. Mk 3.10. 2P 2. Ez 36. Iz 8.22.16.2.10.5.16. Pwt 32. Jr 15. POWOŁANIE UCZNIÓW A POWOŁANIE CHRZEŚCIJAN Mk 3.4. Wj 19. Zapowiedź rzeczy przyszłych. Mk 10. Pwt 11. Iz 49.13. Pwt 5.15.1.10.13.6. Am 7.24. Oz 6. Syr 44. Jr 16. Wj 28. Wj 19.6. 2P 2.1-17. Ps 50.7. Mt 24. Ps 78. Mdr 9. Mdr 14. 1Sm 16.Rdz 7.1.9. Mk 6. Łk 12.17. Święty Jan.1. Jr 12. Pwt 7. Ps 95.13. Jr 2. Rdz 22.1.33. Rdz 9.24. Mt 16. Ez 3.13.9.37nn. Ez 36. Ap 22. Dz 2.1.41. Iz 43. Mt 22. Ez 37. Potop nowych czasów.4.3. 2P 3.10nn. Dz 1.11. Iz 1.37. Rdz 7.17. Jr 8. Mt 7.23.13n.1.9.1n. Oz 8. Am 8. Syr 24.19n. Jr 1.20. Mt 7.1. Jr 22.7. Jr 7. Iz 29. Wj 3. Iz 1. NOWY TESTAMENT Synoptycy.7.5nn.17. 1Kor 1. Rdz 12. Rdz 32.8. Rdz 12. Iz 6. Iz 45-46.16.29.34.45. Oz 2.15. POWOŁANIE Wj 3.7nn. J 10.5n. 2P 3. Sdz 3.18nn.31-34.16.9. Rdz 17.1-9. Iz 11. POWOŁANIE I POSŁANNICTWO W STARYM TESTAMENCIE Rdz 12. Łk 10. Mdr 9.29. Rz 1. 1Sm 10.29.6.4-13.12.7.6. Lb 14. Iz 5. .6.8.16. Rz 8.4nn.4.11nn.15-22. Ez 7.3. Rdz 7. Ez 37. Łk 19. Ba 2. Łk 9.40.18-21.4.1.56. Oz 6.24. Ez 3. Am 7.34. Wj 20. STARY TESTAMENT Inicjatywa Boża.6.11nn. POZNAĆ Iz 53. 1Kor 13. Mt 16. Wj 32.32. Pwt 30.2.1. Oz 4. Łk 1. J 7.7. Rz 1.8. Jr 7. 1Krl 19.5.26.1-2.11.1.

1J 1.19. 1Krl 7. J 13-17. Wj 5. J 16.31-35.14-15. 1Sm 12. Syr 22. Mt 28. 2Tm 4. Mk 4. 1Kor 1. Rz 10.51-61.19n. Rdz 2.24. J 14. Pwt 16. Mdr 14. J 10.4. Pwt 28. Kol 2. Jr 31. Wj 2. Mt 6. Wj 20.33.22. Pwt 14. Dz 20.6-16.26.10-22. Rz 1.34.39.25. 1J 2.3nn. Mt 25.18. Łk 9. 1Krl 6. Mt 23.13. Łk 22. 1Kor 1. Prz 16. J 2. Pwt 31-32.8.11-12. Syr 38. 1Kor 7.25.36-43.16-18.22-30.16. Łk 9.28. 1J 2.25. 1J 3.32. 1J 3. 1Kor 1. 1J 4.4. J 16.13. Wj 23.1. 1Kor 1.28.28.7. Wj 1. 1Kor 2.14.3. 1J 5.28-30. 2Tm 2.27.14. J 16. 1J 4. 2Tes 3. J 16.10.8-14. Mt 6.23-24.1nn. 1Krl 12.26.14n.25. J 5.J 6. 1Kor 2.26.1.2. 1Sm 8. J 8.5. J 14.27. Naturalna wartość pracy.8n.18. Względna wartość pracy. Kol 2. Jr 22. Ef 3. 1Krl 10. Iz 40.20. 1J 2. Ps 128. J 6.3-4.29.20. J 14.1-3. 2P 3.10-18. Pwt 24. J 12.1-12. 2Tm 2.3n. Prz 21. J 12.26.11-15. 1Krl 7. Joz 24. NOWY TESTAMENT Mowa pożegnalna Jezusa. 2P 1. 2Tm 1. Mk 13.1. Flp 3. CIĘŻAR PRACY Rdz 3.18-19.19n. . 2Tm 1.17n. Am 5. 2P 3.13-50. Mt 9. Mt 13. Prz 31.1n. Prz 26.7. 2Tm 1.33. Mt 6. Ef 3.18.6.30.34. 2P 1.26.12-15. Rz 12.12.23.19.8-10. 1Krl 5.13. Święty Paweł. Rdz 3. Mowy pożegnalne apostołów.14. Mk 14.17-38.12.27.14-30.31.44n.17. Pwt 32.1n. Dz 18. J 10.6n. Iz 62.2.18-21.3. Dz 20. 1Kor 13.16. 1J 4.9nn. Łk 22.19n.23. Am 9.26. Syr 7.27. Dz 20.7. Syr 38.38. J 14.6. Kol 2. Pwt 5.2n. 1J 2. 2Tes 3. Prz 13.3.32. Mt 28. Łk 15. Pwt 28. Mk 2.3.12.8nn. 1J 4.1-14. J 17.12. POŻEGNANIE STARY TESTAMENT Rdz 49.35. J 17.8. UWOLNIENIE OD PRACY Wj 20. J 6.18-22. 2P 1.20.28. Syr 38.2n. Dz 20.6-8. 1Kor 13.15. Pozytywna wartość pracy.18. 1Kor 4. Mdr 14.6. 1Mch 2.34. Syr 38.15. 2P 2.12. Koh 2.24-27.17.4. 1J 2. Syr 33. Kpł 19.2. J 14.19. 1Kor 7.28. Społeczna wartość pracy.14. 1Kor 8.8nn.37. PRACA WARTOŚĆ PRACY Nakaz Stwórcy. J 4. J 15.20. Jk 5.8-12. Syr 38.6-18. Jr 22. J 12. Mt 4. Rdz 1. CHRYSTUS I PRACA Mk 6. 2P 3. Ps 104.11. Pwt 5.17.16.30. 2P 2.12-13. Ps 8. Syr 38.13.2.25-29.14. Rdz 1.4.19.13. Iz 41.32nn.3.55.62.22nn. 1Kor 8. J 7. 2P 1.26.21.14. Dz 20.29.13.9-10. 1J 3.

2Kor 7.5. Dn 8. Ps 119. 2Tes 2.23. Ez 18.8. Flp 1.17. Ga 5. Mt 5. Ef 1.48. 1Tm 2.20. Ps 51.7.16.5.22. Jr 14.2. Prawda Boża . Dn 10.6. Joz 2. Dn 11. Pwt 7.30. Ps 119.25.5nn.9. Ef 1. 2Kor 4.2nn. OCZYSZCZENIE PRAGNIENIA Mt 15. Lb 11.25. Ef 6.14n.8.14. Ba 6. Am 5. Prz 22. Pwt 28. Rz 2.28.12. Ef 5.10. Ba 6.3.9. Ps 130.7.12.22. .31.2. Ps 42. Ps 128. 2Kor 12.10. Dn 10. Ps 89.4.10. 2Krl 20. Ef 4. Rz 16.8.21. Ps 71.2. Ps 122.1. Rz 13.5. 2Kor 11. Rdz 24. Flp 4. PRAGNIENIE PRAGNIENIE ŻYCIA Syr 14. Wj 18. Ps 132. Za 7.2. Prz 12.13.49n. 1Krl 3. 2Sm 15.7.16.21. 1Kor 7. Kol 1. Hbr 2.21. 2Kor 7. Oz 4. Ps 45. 2Kor 13.29. Ps 119. Iz 16. Iz 49.2. Ps 119.151. Ga 5. 2Tes 2. NOWY TESTAMENT Dziedzictwo biblijne .24. Ga 2. Ps 63. Dn 3.138.47. Ps 119. Ps 31. 2Sm 11.23. Ap 22. PRAWDA STARY TESTAMENT 2Kor 1. Kol 1.25.8.15.20. Mdr 3.11.7.26. Prz 29.21. Jr 13.50. Ps 86.14.5.2.1-5.14.4. 1Krl 2. Pwt 20. Rz 8.9. Rz 3. 1J 2.14. Ps 73.3. Pwt 8.3.5nn.11.20. Rdz 24.25n.15.20.34.34. 2Krn 31. 2Kor 1. Ps 19.25. Rz 10. Rdz 47. Flp 1.14.14. Joz 24. Ef 4. Kol 1. Ps 40. Kol 1. Iz 58.14.14.10.13.21. 2Kor 5. Prz 23. 1Tes 1.10.2.4.6. Kol 4. Ef 1.3. 2Kor 4.7.14.7.8.10.5. Prawda u ludzi . Łk 22.9.1.13.13. 1Kor 7. Ps 119.28. J 10. Pwt 32.6. Wj 34.18nn. Kol 1.13. Ba 6.5. 1Kor 5.8. Dn 8. Rdz 4. 2Krl 20.14.14. Oz 2.6. Ps 26.8. Prz 8. Rz 7.2n. Syr 1.1.1.6n. 2Tm 2.20.20n. Ef 1.18.8.6.19nn.10.11. Ps 137.5. Prawda Ewangelii .131. Ap 3.2. Ps 119.20.33.2.3. 2Krn 31.6. Ps 54. Iz 38. Wj 20. Flp 1. Lb 11. Am 9.1.19.18. PRAGNIENIE WSPÓLNOTY Łk 12.26. Jk 1. 1Krl 21. Rz 2. 2Tm 2.5. Ps 111.18. Iz 59.22.9. Ps 25.27. Am 5.6.14.21n.7n. 2Kor 7.Chrześcijańska wartość pracy. 1Kor 13.20.174. Rz 2. Ga 5. Rz 8.9nn.3.9. Ps 119. Koh 12. Prz 5.12. Ne 9. Rz 15.30. 2Kor 4. Rz 1. Ez 18. Tt 1.2.5. Za 8.7.20. Rz 2. Za 8. Ga 2. Ps 42. Rz 9. PRAGNIENIA ZDEPRAWOWANE Rdz 3. Rz 6. Mdr 6.160.2.22. J 3.14.26.6.28. Dn 3. 2Tes 2. Ps 61. 2Sm 2.142. Iz 65.12.20. Ne 7. J 14. 2Sm 7.7.7. Prawda objawiona . Ps 138. Rz 8. Praca i nowy wszechświat.8.20.19. Ps 71. Tb 3. Ps 123. Rz 3.16.3.18.11. Tb 12.2.17. Dn 9.86. Syr 4.6.11. Jr 10.8. Ps 43.

2.3n.4. Rdz 11.33.33. Do czasów Mojżesza .19. Rz 1. J 18.17.24. Wj 25-31. J 17. Wj 23.2n. Kpł 26.13.16.8. 1J 3. Wj 19.5. 2Tm 4. Wj 23. Wj 21.16. J 17.9. 2J 1.8. Rdz 9.3.22n.10. 1P 1. J 14.1-10. 1Tm 1.27. 1J 1. Miejsce po prawej stronie. Rdz 4. .22-23.26.11nn. Jk 1. Jk 1. Rdz 2.3n.6. Ps 20.16. Wj 20.18. Rz 1.40.17. J 18. Rdz 6. 2Tm 2. Ps 110. 2J 6.24-31. 1P 2. Ps 119. 1Tm 4. J 1. Mdr 10. PRAWICA Prawa ręka.21.4. J 6. Nowy Testament. 2Tm 4.31-34. J 3. Ps 21. Tt 1. Ga 1.5-8.5.1-17.15.28. 2Tm 4. J 3. Rdz 35.20. J 15.1Tm 2.26. Wj 12. Rdz 9.45n.21. Dz 17. Tt 2. Rdz 5.17-19. Rdz 1-11.1.6.3. 1J 1.8-11. Wj 20. Ga 6.6. Rz 5.14n.17nn. J 4.15.1-7. 2Kor 4. J 3. Rdz 3.7. J 1.1-14. Ef 4.2. Mdr 2. J 3.7.7.13n. J 5.23n.18.15-68. 2J 4.21-24. 1Tm 4.9.17. 1Kor 1.37.2-17. Pwt 28. ROLA PRAWA W STARYM TESTAMENCIE Prawo pozostaje w ścisłym związku z przymierzem. 2Krl 23. 2J 1n. 2J 4. J 6.4. Pwt 4.4.1.30. Rz 5.10.12. Ps 80.3nn. J 8.19.8. Dz 2. 1P 1. J 14.64. Materiały wszelkiego rodzaju. Tt 1. J 1.11.6. Ps 19.6-21.31n. Mt 26.43-51. J 17. Wj 24.22-23.4.26.37. Ef 4. J 8.prawo naturalne Stary Testament.5.14. Rdz 6.17-18.24. Rdz 6. 1Tm 4.44-45. J 17.20. 1Tm 1. 1J 2.2.22-33. 3J 1.11n. Wj 12. 3J 1. J 8.5.6.2-2. 2P 1.18.4. J 15.17. Wj 20. Pwt 27. 2Kor 11.3-6.18. Rdz 4.25n.12. J 3.1.14. Ef 4. Lb 15.18. Pwt 5. 3J 1. Mojżesz a stare prawo RÓŻNORODNOŚĆ PRAWA Pięcioksięgu. Wj 15. Kpł 26. J 12. Jk 5.16. Wj 34. Wj 35-40.26.63. Rdz 2. Flp 1.9. Rz 5. Rz 1.3.23. J 15. 1J 5. Święty Jan. Dz 15. 1Tm 6. Dz 7. J 8. J 14. Lb 26-30.55.19.21.17. Ps 16.31n. Rz 2.1.17. J 16. 1Tm 3.14-45. Lb 35.14.18.33.1-28. J 17. Dz 14. 2Tm 3. J 8. J 8.40.9.8.13. Rz 2.50.4. J 6. Dz 17. J 17. 1Tm 3.3-13. J 17. 1J 5.12.32.6. 1J 5.10-28. Rz 2.26.15.7.21.24.3.14. 1J 1.9.14n. Pwt 28. Rz 1.16. Rdz 8.5. 2Kor 1.20. J 1. Literackiego sformułowania praw.32.16.18. Wj 22. 1J 3. Lb 1. Ps 80. J 1.2.7. J 16. Rdz 4. PRAWO Rz 5. Am 1. J 1. 1Tm 4.7n. Tt 1.1-9. Joz 24.18.47. Hbr 10. Rdz 6. Nie ma innego prawa poza Prawem Mojżeszowym. Ps 118.18. Ps 110.3.15. Mt 25.16.

17nn. Ez 7.1nn.12.16.26. Rz 3.33.16. Hbr 8.1-10. 1Mch 2. 2Mch 7. IZRAEL A PRAWO Kapłani. Kpł 10. Dz 21. Pwt 12-28.23. Tora nie uległa z czasem pewnemu rozwojowi. Oz 4.2n. Ps 19. Rz 7. Ga 6.3-6.1. Ez 22. POZOSTAŁE PISMA APOSTOLSKIE W Liście do Hebrajczyków Prawo .20.23n. Ga 2.8. Dz 11.33.23n. Dz 1. Syr 24. Rz 3. Racja bytu owego Prawa w planach Bożych.4.10. Rz 6.26. Ne 8. 2Mch 6. Ez 22. Iz 42. Mt 7.19. Kpł 19.7.1-6. Mt 8.22.20.1-12. 1Krl 15. Rz 7.2.26.14. Ezd 7.1n.57-63. Dz 15. Za 7. Rz 8.25. 2Krl 18. Rz 3.4. KU NOWEMU PRAWU Iz 2.46. Ga 3.14nn. Człowiek został usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa a nie .3.8.12.16nn.4-18. Hbr 10.8. Pwt 6.14-25. Mk 12.10n.19n.8.16-26. Dz 21.23-27. Dz 9.10n. Hbr 8.26n.2. Mt 7. Ga 2. Oz 5. Rz 4. J 5.28-34. Mt 10.21.22.4.19. Dz 11.2n.29.1-19. 1Tm 1. Syr 24.12. Jr 5.28.31.1n.28-34. Ga 3.6n.17-24. Ez 36.12. Mk 2. Dz 11.10. Ga 1. Rz 3. Dz 15.21nn. Dz 11.25.10.26.10. Rz 7.1-16. Ga 4.17n. 1Tes 4. Mt 5. Oz 4. Dz 15. 1Kor 7. 1Mch 2. Rz 7. Mt 19.10.16-23. Wj 20.1-20. U dziejopisarzów Izraela. MYŚL ŚWIĘTEGO PAWŁA Ga 1.24nn. Mt 23. Pwt 33. Pwt 6.5.2.3.8nn.21n. Wj 20. Ag 2. PROBLEM W CHRZEŚCIJAŃSTWIE PIERWOTNYM Mt 17.5.14-21. Oz 4.Ps 103.1-26.34. Mt 19. Społeczność izraelska. Dz 5. Ga 3. Jr 18. . Rz 2. przez uczynki Prawa.1-23. Hbr 7. Mt 5.6.4n. Rz 7. Hbr 7. Pwt 31. Ez 40-48. Dz 21.8. Prorocy. 2Kor 3.5n. Dz 10. Mt 11.10-14. Dn 7. Ga 6.21-26. Ps 119.1.4.8. J 16.7-19.13. Mk 7. Rz 5.5-13.18. Mk 2. Hbr 10.10. Ga 4. Ga 2. Łk 16. Iz 42.4n.2-21.13. 2Krl 22. Ga 4.10. Jr 11. Pwt 5. Rz 13.19.18.3. List Jakuba . Dz 21. Mk 1. Hbr 9.3.25. Ga 5.4. Mt 23. 2Krl 22.26. Rz 10.11n.22-26. 1Kor 9. U Mędrców. Rz 7.20n. Ga 3.12nn. Jr 31.7.20.11nn.24-27.18. Hbr 7.15-23.18-28. Jezus a Nowe Prawo OSOBISTA POSTAWA JEZUSA Mk 12.4-9. Rz 10. Ga 2. Hbr 10.12. Ez 22.1. Kpł 17-26.32n. Mt 23.1. Ez 40-48. Dz 15. Oz 4. Dz 15.16.12nn. Mk 14. Rz 9. Ps 147.21nn. 1Mch 1. J 7.6.29-38. Dz 2.12.25. Ez 22. Dz 18.22-23. Oz 8.21. Mt 23.21-48. Hbr 9.4.1-17. Mt 7.

3n. Wj 17.51.18. Ap 12.30n. J 15. .3n.1n.1n. Iz 5. U źródeł pofetyzmu . Iz 48. Dz 2. Ps 50. 1Sm 19. J 12.16. 1Sm 10.5n.4. 1Sm 9. 1Sm 9. Mi 3. Jr 25. Mk 13. Rewizja procesu Jezusa .1n.21-24.10-13. 1Sm 10.8-13. Jk 4.8-11.21. J 15.2.19. Jr 36. J 7. Ewangelia św. J 15. J 16. J 14. 1J 3. Wj 7. Jr 12. Dz 2. Jr 2.7. J 18. J 19.11.31. J 7. Hi 6. Iz 43.29.10. J 8. 1J 4.9. Rz 5.19.18.24.12.21.30n.5n. Oz 9.33.16-25. J 19.3n. Iz 50.2. J 19.7. Jr 44. Ps 50.19. J 8. Rdz 3. Iz 42. Rdz 3.6-10.43. J 5.7. Iz 43. J 10. Łk 23.1n. Jr 23.12. Hi 10.26. ZAMKNIĘCIE PROCESU BOŻEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1.17n.12. 1Krl 22.7. Dz 3.3. J 7.22-38. Am 3.11. Jr 2.5.1.7. Am 7. Jr 2. Mk 3.20.5. Hi 23. J 7.4.7n. J 19. Oz 12.4. Mt 26.18.23.5. 2J 5. Ez 11. Oz 2.10.17. Spór Hioba z Bogiem . Mi 6. Iz 43. Dz 10.17.31.4.63. Jana . Iz 41. Rdz 20. J 5. Iz 44.7.25.1. Lb 11. Hi 16.7n.4. Oz 2.3-7. Dn 2.18. Dz 4. Iz 43. Jk 2.12. J 1. Rz 8. Jr 29.8.18. Iz 8. Łk 23. J 13. 1Kor 4.8-11. J 15.4n.23.1-5.13.9. Mt 27.13. Hi 19.22.6-8. PROCES POMIĘDZY BOGIEM A JEGO LUDEM W STARYM TESTAMENCIE Proces grzesznika z Bogiem .1-13. Mk 13. Ps 50.5. PROROK STARY TESTAMENT RÓŻNORODNOŚĆ I JEDNOŚĆ PROFETYZMU IZRAELSKIEGO Lb 22. Jr 25. J 14.18-3.20-24.34.38.49n. Ps 143.25nn.6nn.22-23. 1J 2. 1Krl 22. Dz 4.14. PROCES JEZUSA Wszystkie ewangelijne opisy . Rz 3. J 5. 2Krl 2.6.9. Flp 3. J 5.2nn. Iz 1.34.1n.49.8. 2Krl 6.12. Hi 13. Hi 42. Rz 3. 1P 3.7. Iz 3.12.7.10.21.19.21. 1J 2.9.2n. Oz 4. Jr 35. PROCES SĄDOWY Rz 3. Hi 9.9-13. J 1.25. J 12.5. Dn 4. J 7.3n.1-29.2. Dz 10.45. Jr 2.9.34. Rz 3.19.32. Jl 3. Hi 19. Pwt 32. J 10. Ciągłość .17-25. W słownictwie św.8. 2J 6.1.22-25.24.17. 2J 4.11. J 18. Mt 27. 2Kor 5. Jk 2. 1Krl 18.7.10. Jr 2.31-37. Lb 11.16n.4.13-18.20.9.1n. 1J 5. J 8.18n.13.16.Jk 1.10. Jr 2. Mt 26.3. Dz 3.15.9.21-26. Łk 23.6. Wj 3-4. Mi 6.25.15.15.25nn. Dz 2. Dz 5. Hi 9. 1J 2.29.21.21.4. Pwt 34.6.12.36. Hi 38. Jana .34. Mt 27.31.59. Jr 7. Lb 12.17. Proces Boga z jego ludem . Iz 45.39n. J 5. Oz 4. Ap 14. Dz 3. Pwt 18. Oz 4. J 10. J 14.2. Iz 1. 2Krl 4. Hbr 1. Iz 44.18. Mi 6.

Iz 6. Jr 5. Mi 3. Jr 28. Iz 6. Jr 27. Jr 1.15. Pwt 18.41. Jr 22. NOWY TESTAMENT . Mi 6.2.13. Jr 51. Iz 8. Jr 15. Jr 28. Am 4.27.14-19. Jr 26.9n. Jr 20.13. Iz 6.6.Prorok w społeczności . Posłannictwo proroka a jego życie . Ez 40-48.15n. Jr 7.7. Ez 3.13. Za 11.9n. Ez 22. Jr 8.2. 1Krl 19. Jr 7.4.23. Ez 13.1.9.1. Mt 13.8.11.4.5. Oz 12. Am 4. Iz 8.5.7. Iz 1. Am 3.10-18. Iz 47.5. Am 2. Iz 49. Jr 6.4-8.17. Doświadczenia . Iz 58. 1Mch 9. Iz 3.20-23.15.14n. Jr 17. Iz 55.9.10. Mi 3.6n. Definitywne dzisiaj .24-5.23.18n.2. STANOWISKO PROROKA WOBEC PRAWA.10n.15. Ez 36. Jr 1. Jr 1.1-5. Iz 64. Iz 3.63. Iz 3.5.5.11.11n. Ez 24.13. Jr 28.15-27. Ez 2.7. Iz 1. Iz 53.16-21. Ha 1. Jr 23. Jr 31.8-22. Jr 3. Jr 23. Mt 3. Ps 74. Ez 20. Iz 9.11.1. Zwyczaje .10nn.19.38. Oz 11. 1Krl 19. Oz 5.9n.10.6n. Jr 6.19.61. Ez 3. Ez 12. Iz 3. Jr 7. Iz 37. Jr 31.8.2. Jr 5. PROROCY A NOWA EKONOMIA ZBAWIENIA Kara .2n.1-9.29n. 1Krl 18.11n.25n. Jr 36. Rz 7. Am 7. Oz 8.1. Mi 7. Jr 1.5.23. Iz 54. Łk 22.10.4. Iz 53. Ez 3. Ez 36.10nn.33. Kult .18.16-23. Jr 2. Ez 34.9. Jr 1.6.3.1. Mt 23. Am 2. Jr 32. Lb 11.27.14n. Ez 3. Am 6. Jr 2.4. Jr 16.12.23.10. Iz 48.7. Iz 5.1-10. Iz 32. Jr 15.18.26. Ez 3. Ez 2.5-18. 1Krl 19. Ne 9. Am 7.1n.1-7.20. Iz 6. 1Krl 20.4.11.30.16. Ez 16.17.4. Śmierć .14-18.11-15.7. Iz 56. Ml 3.17.22.16.31-34. Jr 44. Iz 5. Jr 32.13. Iz 1.14. Jr 7. Iz 8. Heroldowie nowego przymierza .17. Jr 13.11. 1Krl 21. 2Sm 12.3.28. OSOBISTE PRZEZNACZENIE PROROKA Powołanie .30. Iz 5.4.8. Jr 7. Ez 3. Hbr 10. Ez 24. Ez 4. Iz 20. Oz 4.16.27.14n.6-8.9. Am 8.37.11. Iz 9. Jr 3.7nn. Jr 7. Am 7. Ez 18. 1Mch 14.38-43. Pwt 17.16-38. Jr 12. Mi 3.3.14n. Jr 10.14n.12-15.9. Ez 3. Zbawienie . Iz 48. Am 6. J 15. Jr 14. 1Sm 10. Jr 20.4n.2. Jr 4. 2Sm 7. Jr 34. Am 8.12. ZWYCZAJÓW I KULTU Prawo .2.1-15. Oz 4.21-25.18n.7.1-12.25. 1Krl 18.39n.4nn. Ez 3. Oz 1-3.6. Iz 53.46.21n. Am 5. Jr 7. 1Sm 8. Iz 10.15.5.5.22. Iz 6. Am 5.1. 1P 1.14. Iz 43.16. 1Krl 1. 1Mch 4.20. Jr 31.1. Am 5. Am 5. Iz 42.1nn.32.27.5.8. Oz 13.7nn. Jr 26. 2Krl 21.

Dz 3. J 4.24-27. Mt 23. PROROCTWO W NOWEJ EKONOMI ZBAWIENIA Dokoła Jezusa .6.12.15. Łk 11.30. Prz 1.21.14. Mt 14. 1Tes 5. Mk 8. 1Kor 13. Wj 15.11. Ef 6.38. Rz 10.19n.27.1-5.8. Prz 22. J 1. J 3. Iz 52. 1P 1.8n. Mt 22.18.4-11. Prz 10.14nn. Łk 24. Wj 17. J 9. Syr 1.18. Flp 2. Próba miłości.16. Dz 13. Mt 11. 1Krn 29. Dz 2. Dz 1.3.20. J 1.16. 1Mch 2.2-6. Iz 65.39. Łk 7. Rz 10. Prz 14.1. Ap 2-3.15nn.13. PRÓBA-POKUSA Pwt 8. Mk 3. 1P 2. Dz 28. Syr 5. JEST PODDAWANA EGZYSTENCJA CZŁOWIEKA Doświadczenie poszczególnych ludzi.23.1-4. NOWY TESTAMENT PRÓBA CHRYSTUSA Łk 4.18. Jl 3.44. Rz 12.2.13. PRÓBA KTÓREJ.46. Prz 7.8n.40. Dn 12. Pwt 13. Dz 26.10n.7. Jdt 8.52.33.36.5.3.113. Mdr 1. Dz 2. Iz 53. 2P 3. Mk 1.18n. Łk 24. Mt 3. Jr 7.2n.5nn.16. Doświadczenie całej ludzkości. Kol 3. Ps 95. 1Kor 14. Dn 9. Mt 13.17. J 15.19.18.8. Jk 1. 1Krl 19. Prz 14. Za 14. 2P 1. Prz 9. J 6.16. Mdr 2.28nn. Jezus . PROSTY Prostota i mądrość .19.2. 1Mch 2.15.60. Flp 2.4. Mt 13.25.18. Mt 24-25.1-12. 1P 1.25nn.4. Łk 3.17. Jk 4. 1Krl 9.9. Mt 26.5. Dz 11. Iz 1.1. Prz 1.37n.22.22n.25. Syr 44.14n.22.2. 1Kor 14.46.11-14. Wj 17.13.27. Rdz 3. Łk 24.2.32. Lb 11.46. Dz 28. Prz 9. Kościół . Mk 10.2. J 12. Dz 3.9nn.27n. Iz 29. Rdz 2.7.8.130n.1.1-5.13nn.21. Łk 11. Hbr 11.1-4. J 7. Rdz 7. Rz 1.28.18.37.9. Prz 8. Rz 11.25. Mdr 1. Mt 13. Mk 11.15. Mt 10. Mt 15. Mt 27. Łk 2. Syr 2.16.12.20. Mt 11. J 2.11. 1Kor 14. Jk 1. J 9.20. Rdz 3. J 12. Rdz 3.26n. Mt 16. Łk 11.11-14.4nn.14. Łk 1.34.8.11. Mt 16. Łk 24. Jk 1.39.27. Rz 16. J 1. Rdz 3. Dz 3.33.4.32-44. Jk 1. 1Kor 14. Mt 3.22n.8. Łk 2.54-56.9. STARY TESTAMENT PRÓBOWANIE LUDU BOŻEGO Próba wiary Izraela. 1Tes 2. Mt 19.2. Prostota i prawość .24.67. Rdz 22.37.31. J 1. J 12. Oz 2. Ps 119. Ps 119.25n. Joz 24. Prz 28. Dz 21.3. Mt 6. Rdz 22.12.13nn.16. Mt 9. Łk 23.22. Łk 24. Hi 2. 1Kor 14. 1Mch 2. Hi 1.7.WYPEŁNIENIE SIĘ PROROCTW Iz 6.15.27n. J 8.29.17.25nn.9. .52. Łk 16. 1Kor 12.22.18-24. Hi 1-2.14.18. J 8.21.26. Iz 56.57. Ps 19. Hi 1-2.7.15.8.1n. J 16. Mt 16.13-53.14.29-32.1-40.1-7.

Mk 8,33; Mk 8,12; J 6,15; Łk 22,40; Łk 22,46; Łk 4,13; Hbr 2,10-18;
PRÓBA KOŚCIOŁA
Iz 53,11; 2Tm 2,9nn; Łk 22,28nn; Mk 10,38n; Hbr 10,32-39; Łk 8,13nn;
Łk 21,12-19; Mt 24,9-13; Hbr 2,14-18; Łk 22,31n; Łk 21,12n; Ap 2,10;
Łk 22,31; Ap 2,10; Ap 12,9n; Ap 2-3; Łk 12,11n; J 16,1-15; Dn 12,1;
Ap 3,10; 2P 2,9;
PRÓBA CHRZEŚCIJANINA
Mt 24,14; 1Tes 2,4; 2Tm 2,15; 2Kor 2,17; 1Tm 3,10; Flp 2,22; Ap 2,2;
1J 4,1; 1Tes 2,4; 1Kor 10,13; Dz 5,3; 1Kor 7,5; 1Tes 3,5; 1J 5,19;
1Tm 6,9; Jk 1,14n; Łk 11,1-11; 2Tm 3,12; Łk 8,13nn; 1P 1,6n; 1Kor 11,19;
1Kor 10,12; Rz 5,3nn; 1J 2,20; 1J 2,27; Rz 12,2; Ef 5,10; 2Kor 13,5;
Ga 6,1; Rz 8,18-25;
PRZEBACZENIE
Lb 14,19; Iz 38,17; Wj 32,32; Łk 7,42; Mt 18,25nn; Łk 24,47; Dz 2,38;
BÓG PRZEBACZENIA
Wj 20,5; Wj 32,30nn; Wj 34,6-9; Iz 5,16; Iz 5,24; Jr 3,1-5; Oz 11,8n;
Ez 18,23; Iz 55,7nn; Ps 32,5; 2Sm 12,13; Ps 78,38; Ps 51,10-14; Ps 51,19;
Ps 32,1-11; Ps 103,3; Ps 103,8-14; Ne 9,17; Dn 9,9; Jl 2,13; Jon 3,10;
Jon 4,2; Mdr 11,23-12,2; Mdr 11,23; Mdr 11,26;
PRZEBACZENIE BOGA UDZIELONE PRZEZ CHRYSTUSA
Łk 1,77; Mt 3,1-12; Łk 9,54; Łk 7,19-23; Mk 1,15;
Zapowiedź przebaczenia .
Łk 12,49; J 3,17n; J 12,47; Łk 5,32; Łk 19,1-10; Łk 15; Mt 18,12nn;
Łk 7,47-50; Łk 18,9-14; Mk 2,5-11; J 5,21;
Ofiara na odpuszczenie grzechów .
Łk 23,34; Mk 14,24; Mt 26,28; 1P 2,24; Mk 10,45; Iz 53,11n; J 1,29;
1J 1,7; Ap 1,5;
Przekazanie władzy przebaczenia .
J 20,22n; Mt 16,19; Mt 18,18; Mt 28,19; Mk 16,16; Dz 2,38; Dz 3,19;
Dz 5,31; Dz 10,43; Dz 13,38; Dz 26,18; Rz 5,1-11; Jk 5,15n;
DAROWANIE OBRAZY
Wj 21,25; Kpł 19,17n; Syr 27,30-28,7; Mdr 12,19; Mdr 12,22; Mt 18,23-35;
Mt 6,14n; Łk 11,4; Mt 6,12; Łk 6,35n; Mt 5,43nn; Mt 5,48; Mt 18,21n;
Rdz 4,24; Łk 23,34; Dz 7,60; Rz 12,21; 1P 3,9; Kol 3,13; Ef 4,32;
PRZEKLEŃSTWO
Ps 109,17; Ps 137,8n; Hi 31,20; Hi 31,38n; Jk 5,4;
PREHISTORIA: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA ŚWIAT
Rdz 3,14; Rdz 3,17; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Jr 2,13; Rdz 3,4n; Rdz 3,23n;
Rz 3,23; Rdz 3,19; Mdr 2,24; Rdz 3,14n; Rdz 3,16-20; Rdz 3,15; Rdz 4,11;
Rdz 4,23n; Rdz 9,4nn; Mt 27,25; Rdz 6,5-12; Rdz 8,17-22; Rdz 9,1-17;
1P 3,20;
PATRIARCHOWIE: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA WROGÓW IZRAELA
Rdz 11,7; Rdz 12,1nn; Rdz 15,5n; Rdz 30,1n; Rdz 27,27n; Rdz 49,11n;
Rdz 49,22-26; Rdz 27,39; Wj 12,29-32; Lb 24,9; Wj 12,32;
PRAWO JAKO PRZEKLEŃSTWO CIĄŻĄCE NA POGRĄŻONYM W GRZECHACH

IZRAELU
Prawo.
Rz 7,7-13; Wj 23,21; Joz 24,20; Pwt 28; Kpł 26,14-39; 1Sm 15,23;
2Krl 17,17-23; 2Krl 21,10-15; Am 3,2;
Prorocy.
Iz 6,1; Ha 2,6-20; Am 9,10; Iz 28,15; Mi 3,11; Mt 3,8nn; Am 2,1-16;
Oz 4,6; Iz 9,7-10,4; Jr 23,13nn; Ez 11,1-12; Ez 11,13-21; Iz 28,7-13;
Ez 13; Ez 34,1-10; Mi 1,8-16; Iz 29,1-10; Jr 7,1-15; Jr 22,5; Jr 25,18;
Oz 2,8; Oz 2,11; Oz 2,16; Iz 6,13; Iz 1,25n; Iz 28,16n; Ez 34,1-16;
Ez 36,2-12; Ez 36,13-38;
PRZEKLEŃSTWO W USTACH SPRAWIEDLIWYCH
Jr 11,20; Jr 12,3; Jr 20,12; Ps 5,11; Ps 35,4nn; Ps 83,10-19;
Ps 109,6-20; Ps 137,7nn; Ba 3,8; Dn 9,11-15; Iz 53,7; Iz 53,3n; Za 14,11;
JEZUS CHRYSTUS JAKO ZWYCIĘZCA PRZEKLEŃSTWA
Rz 8,1; 2Kor 5,21; Ga 3,13; Łk 6,20-26; J 12,32; Ef 2,16; Rz 12,14;
1Kor 13,5; Mt 5,44; Kol 3,13; 1P 3,9; Łk 6,28; Ap 12,12; Ap 8,13;
Ap 22,3; Ap 22,12-15; Ap 20,7; Ap 20,14-18; Ap 22,5; J 16,33; 1Kor 2,6;
J 3,17; J 12,47; Łk 6,24nn; Mt 11,21; Mt 23,13-31; Mt 23,33-36; Mt 26,24;
Mt 25,41; J 12,47n;
PRZEMIENIENIE
Sytuacja.
Mt 17,1-9; Mt 16,13-28;
Tajemnica.
2P 1,16nn; Mk 14,33; Mk 5,37; Wj 19,9; Wj 24,15-18; 1Krl 19,8-18;
Pwt 5,2-5; Łk 1,29n; Wj 34,29n; Wj 34,35; Łk 9,31-32; Łk 24,25nn;
Łk 9,35; Ps 2,7; Iz 42,1; Pwt 18,15; J 1,17n; J 1,14;
Cel i skutek przemienienia.
Mk 8,29; 2Kor 3,18; Flp 3,21;
PRZEMOC
Iz 11,6-9; Ap 21,4;
OPIS
Przekroczenia.
Rdz 34,2; Rdz 49,5; Ez 22,26; So 3,4; Ez 45,9; Ps 140,2; Ps 7,16;
Ps 72,14; Ps 140,12; Ml 2,16; Wj 23,1; Pwt 19,16; Ps 27,12; Ps 35,11;
Hi 16,17;
Zniszczenie.
Am 3,10; Jr 6,7; Jr 20,8; Iz 60,18; Ha 1,3; Ps 11,5; Ml 2,16; Rdz 6,11;
Rdz 6,13; 2Sm 22,3; 2Sm 22,49; Ps 18,49; Ps 140,2; Ps 140,5; Ps 140,12;
Iz 53,9;
SYTUACJE
Rdz 4,10; Rdz 4,23; Wj 1,2; Pwt 26,6; 2Sm 7,10; Pwt 22,24; Pwt 22,29;
Rdz 34,2; Sdz 19,24; Sdz 20,5; 2Sm 13,12; 2Sm 13,14; Lm 5,11; 2Sm 11,15;
2Sm 16,7n; 2Sm 19,19-24; 1Sm 24,26; 1Sm 18,10n; 1Sm 19,9-17;
1Krl 21,8-16; Łk 13,1; Mk 15,7; Mt 2,16;
JAHWE A PRZEMOC

Bóg potępia wszelką niesprawiedliwość.
Wj 21,24; Rdz 4,15; Rdz 4,24; Am 1,1-2,8; Wj 21-23; Pwt 24,20;
Bóg zastępów.
Wj 12; Joz 7; 2Sm 5,24; Sdz 15-16; Lb 15,11;
Paradoksalny aspekt postępowania Jahwe ujawnia się w procesie
przedstawiania Boga żywego.
Wj 19; 1Krl 19,11n; Ps 110,5n; Jr 17,25; Jr 22,4; Za 9,9; Rdz 49,11;
Sdz 5,10; Iz 50,5n; Iz 53,9;
JEZUS A PRZEMOC
Królestwo Boże.
Mt 11,12; Łk 13,24; Łk 16,16;
Na istniejący w ówczesnym świecie nieład.
Mt 21,12; J 2,13-22; Mk 2,28; Jr 6,14; Łk 12,51; Mt 10,34; Mt 10,35nn;
Łk 9,60; Mt 5,29; Mt 23,13-36; 1Krl 19,17n; Łk 23,2; Ap 6,4-8; Ap 8,5;
Ap 21,4; 1P 2,21-24; Mt 11,29; 1P 2,18-21; 1P 3,14; Łk 5,9n; Ap 14,12;
Mt 6,33;
Wobec przemocy.
Mt 6,12; Mt 6,14n; Mk 11,25; Mt 18,22; Mt 5,44; Łk 6,27; Mt 5,39-41;
Łk 16,1-8; Łk 18,1-5; Mt 4,3nn; Mt 4,8nn; J 6,15; Mt 16,22n; Łk 22,49nn;
Mt 22,36nn; Rdz 33,45; 1Sm 26; Mt 26,52; Łk 9,54; Mt 5,4; Mt 20,25n;
Mt 12,15; Mt 12,18-21; Mt 14,13; Mt 16,4; Mt 5,10nn; Iz 50,5; Iz 53,9;
Łk 23,34; 1P 2,23n;
PRZEŚLADOWANIE
J 3,17; J 15,18; Mt 23,31n; J 15,20; 1Kor 2,6nn; Dz 3,14; J 16,33;
2Tm 3,12; Mt 5,11n; J 15,19; 2Tes 1,4-12;
TAJEMNICA PRZEŚLADOWANIA
W Starym Testamencie.
Wj 1,8-14; Ps 44,10-17; Ps 79,1-4; Ps 80,5nn; Wj 2,14; Dz 7,27; Dz 7,35;
Wj 5,21; Wj 14,11n; Wj 15,24; Wj 16,3; Ez 20,13; Ez 20,21; Ps 78,17-42;
1Sm 19-24; 1Krl 19; Am 7,10-17; 2Mch 6-7; 1Mch 1,57-64; Dn 11,33-35;
Iz 53,10; Dn 7,25nn; Dn 8,24n; Dn 11,32-35; Mdr 2,12nn; Mdr 2,16-20;
Mdr 3,7-10; Mdr 5,1-6;
Jezus.
Mt 23,31n;
Uczniowie.
J 15,20; J 16,1nn; Mk 10,39; Dz 9,4n; Kol 1,24; 1P 4,12nn; Dz 4,1;
Dz 5,17; Dz 8,1; Ga 4,29; J 13,18; J 18,35; Jr 12,6; Mt 10,34nn;
1Tes 2,15n; 2Tm 3,12; Ap 17,6;
Istota problemu.
Rdz 3; Ap 12; Ap 17,19; Łk 22,53; J 12,23; J 17,1; 1P 4,17nn; Mk 13,9-13;
Mk 13,14-20; Ap 7,13-17; Ap 7,14; Rz 1,18; 1Tes 2,16; 2Tes 1,5-8;
Ap 6,9nn; Ap 11,17n; Ap 16,5n; Ap 19,2; 2Mch 9; Dn 7,11; Dn 8,25;
Dn 11,45; Dz 12,21nn; Mt 21,33-46; Ap 16,6; Ap 19,2;
POSTAWA CHRZEŚCIJANINA
Wzory.

2Kor 11. Prz 27. 1Sm 19-20. 1Kor 13. 1Sm 18. Dz 13.19.29. Iz 14.4.4. J 3. 2Tm 4. 1P 1.15.10. Dz 17.5.5. Mt 25.14. Ps 91.2nn.36-39.44nn.13.12.53.19n. Ps 31. Przeznaczeni a wolność.4. Pwt 13.42. Rdz 1. Rdz 5.1-5.50n. PRZYKŁAD STARY TESTAMENT Drogi Boże i przykłady ludzkie. J 13.19.3-15. Mt 20. Prz 16.4. Ap 17.23. Rdz 3.26.10. Rz 11.28n. Dz 12.15.9-14. Mt 20. Przyjaciel oblubieńca.3.30. Ef 1.33. J 6. 2Sm 13.6n. Mk 10. Ef 1. Hi 6. Rdz 6. Ap 17.15.2. 2Tes 2. Syr 7. Am 3.7. Syr 12.12. Ps 70.Jr 1. 2Sm 9. Flp 1.27.7.11-14. Tt 3. Syr 12.11.24.10. J 17. Dz 4.10.19. J 11.23. Ps 38.30n.4.8. Rz 11. Ps 69.60. Rz 1-8. Dz 17.21.1-12. Syr 6.22.41. Łk 22. Mt 16. Rz 9. Tt 3.3-10.23.15-30.5. Ps 109. Ps 109.20. Jr 11. Ef 2. Syr 37. Mt 7.13.16.14. Wj 29. Flp 2. Łk 7. Prz 15. Rz 11. Ps 7. 2Tes 2.12. 1Kor 2. Mt 26.20. Dz 13. Ps 133.11. Flp 2.26. Rady udzielane przez Jezusa.5n.14.9. Pawła. Ef 1. 2Sm 21. J 16. Am 3.6.20.1-4.22-23. Ps 55. J 17.5. Dz 4. Ef 1. Iz 37.13.28. Rz 12.34. J 11.16-39. Dz 10. Mt 10.24.9.28-31.9.41. 2Tm 1. Syr 11. Mk 3. Dn 7. Ga 4. 2Kor 7.17. Rz 8. J 11.28nn.7n. 2Tes 1. Łk 11. Łk 25. 1Kor 8. Łk 23.23.24.4.23.11n.18.19. Łk 10.6.23. Elementy równoważny w pismach Jana.4. 2Kor 1. Hi 19. Ps 139. Prz 14. Prz 16.28.20. Ap 13. 1Tes 2.34. J 17. Rz 9. .5-8. Ps 23. Jr 15. J 16.1-16. Ef 1.2. Dz 28.26n. Syr 9. Biblijne źródło myśli św.1. Język a interpretacja.17. Iz 41.6.7.1.3.12nn. 1Kor 2. Ap 2.5. Dn 12. Rz 12.8.8-13.31. Rz 9.41. Dz 4.28.13. PRZYJACIEL Syr 6.1-7. Rz 12.50.3nn. Iz 52-53.8. Ga 5.11.14.44. Rdz 17. J 15.28n.13. Iz 5. Jr 17.5. Wj 33. Rdz 18. Dz 7.7.6.7.1-4. J 17. Mt 25. Dz 4. Przeznaczeni przez miłość na przybranych synów. Rz 5.32. Prz 17.23.45.5-13. Rz 9. Ap 20.1.26. Dz 5.12. 1Tes 1.35n. Ps 41. Dz 2. Ef 1.7. Hbr 11.28n.10. Mt 5. Ps 55.9.5n. J 16.3.31. Rz 8.19. 2Kor 12. Ef 1.35.33. Ps 88. Radość. J 10.32.29-30.4.17. Ga 2. 2Kor 11.18.17nn. J 19. Mt 5.44.15n. Mt 22.7. Jk 1. Rz 8.12.31. Ef 5.2. Mt 10.12.16n.21.10.22.52. Kpł 19. Kol 1. Mt 10.12. Mt 10. Rz 8. 1Tes 1.12n.11. Rz 1.2.2. Ps 35. Jr 1. 1J 4.1-2. PRZEZNACZAĆ Dz 4. J 15. Mt 13. Ef 2.8. Syr 6. Syr 12.4. Mt 26.4. Iz 45. Rz 16.29. Dz 4. Rz 9.34. Hbr 10.13n. 2Tes 1. Dz 15.4n.

PRZYMIERZE NA SYNAJU Przymierze w planach Bożych.13. Flp 3. Wj 23. 1Tes 1.1-14.12. Wj 24.1. Zapowiedź nowego przymierza. dz 26.1nn. Pwt 4.12n.1-28. Mi 6. Hbr 12. Rz 8.7n. Pwt 9.3nn. 1P 5. Jr 34.16-49. 1P 1. Hbr 6. Mt 5.15.20-33. Joz 24. 1J 3.27.5. Syr 44. 2Sm 23.23. Wj 14. Sens i granice przymierza na Synaju.4nn.3-8. 1Tes 1. Wj 34. Syntezy historii świętej.11-15.26n.8.45nn.28.10.14.16. Ps 89.7-10.1.10-22. Kpł 19.24-27.7.6. 1Krl 8.3. Rdz 17.32.14. Wj 25. KU NOWEMU PRZYMIERZU Zerwanie starego przymierza. Zawieranie przymierza.1.12. 1Tes 1.12-16.2.16. Rdz 21. Rdz 22.16. Jr 31.60. Rdz 13. Wj 20. Rdz 31.7nn. 2Sm 3. 2Krl 23.26n. Ez 16.33.3-8. Ps 132. Rdz 15. Pwt 10.7-23. Jr 32. 1Sm 11. 2Tes 3. Joz 8. J 1.1.4n.8.18.23n. Wj 33. PRZYMIERZE W ŻYCIU I W MYŚLI IZRAELA Odnowienie przymierza. Ml 2.34.26nn.30-35.7-11. Wj 24. Kpł 26. Oz 2.20. 2Mch 6.6.37-41.2.18.21. Wj 24.15n.6. Rdz 3.1n.5n.20-24.1-17.10. Wj 19. Jr 31. Pwt 27. 2Sm 5.20n.43nn. Pwt 5. Ez 37. 2Krl 11. NOWY TESTAMENT Od przykładów ludzkich do modelu Bożego.17. 1Mch 2. 2Krl 23.9. Lb 10. NOWY TESTAMENT ZAWARCIE NOWEGO PRZYMIERZA PRZEZ JEZUSA . Wj 24. J 13. Pwt 11.14-29.12-16. Wj 19.6nn.9. Rdz 1. Oz 2. Ga 4.12.35nn. Pwt 30. Wj 23.6-14. Ef 5. 1Krl 8.24-31.16. Ez 17.2. Joz 9.7.15-43.9n. Wj 3.16n.15. Ps 89. Hbr 12.2-26. Ps 89. J 13. Rdz 9. Kol 3. Ef 4. J 15.15.9nn. Ef 5. Pwt 7. Rdz 12. Jr 22. Wj 23.32. Rdz 15. 2Sm 7. PRZYMIERZE STARY TESTAMENT Rdz 14.12. Hbr 13. 1Krl 15. 1P 2.Jr 9. 2Sm 7. Pwt 28.11.22nn.12.48nn. Iz 54.12.17. Warunki przymierza.19.1. 1Tm 4.52-61. Pwt 31.9.33-36.8-16.7nn.15. 2Krl 17. Kol 1.20-31.24.10. 1J 3.12nn.6.50-60. Ez 16.2. Jr 31.31.5. Jr 33.28.3.15.3. 1Tes 2. Iz 49.14. Pwt 32. Ga 2.36. Pwt 31.20-38. Wj 19. Jk 5. 1Krl 5.33n. 1Kor 4. Ez 16. Rdz 21.9-13.4.4nn. 1J 3. Tt 2. Ez 36. Pwt 6. Wj 3. Rdz 31. Pwt 10.13n. 1Kor 11.7. Hbr 4. Łk 6.12. Am 1.4.48.31nn. Ez 34. Pwt 31. Iz 55. Iz 42. 1Sm 23.7.26. Iz 54. 1J 2.29. Refleksje proroków. Ez 36.37. J 15.

Hbr 10. Łk 11. Mt 21. 1Kor 11.3.3.20. Mt 20.44.19.1-16.8. Iz 42.2.30-37. Hbr 13. J 15.16nn.4.6-11. Mk 4. Iz 11.31.33-34. Dn 12.12nn. Mk 4.24.12-21. Jr 31. 1Krl 10.16. Prz 4.24nn.1. Za 4. Rz 5. Rdz 24.30.15. Mt 13.7. Ewangelie.5nn. Mk 1. Rdz 26. Am 6.31-34.10.1. Wj 24.8-12. SYMBOLE W HISTORII ŚWIĘTEJ Zakres znaczeniowy przypowieści.21.1-8.9-11. Dn 7. Prz 15. Mt 13. Sdz 11. 2Sm 14.8. Mt 25. Oz 2. Łk 18. Iz 5.21. PRZYPOWIEŚĆ Prz 10.2-3. Mt 15. Mt 13. Przypowieść a alegoria. Wj 19. Hbr 8.4.20. Ga 4.31.28.7.20n. Prz 6. 1Kor 11. Mt 24. Ez 17. 1P 2. Ga 4.8.1-22. 1Sm 14. Ez 16.34n. Wj 20. Sdz 14.2. Ez 33.9n.15-18. Mt 13.45-25.6-9. Wj 24.24. Mt 13.34.3.51.3.5nn.10-11n.9. Hbr 9.4. 2Kor 3. Syr 23. Łk 10. Rz 8.15n.43.10-15. Oz 4.10. Ap 21.26nn.4-16.12. Ap 21. Rdz 22.9.10-13.22.11. Jr 7.5. Sdz 9. Ef 2. List do Hebrajczyków.2-4. 2Sm 12.1-6. Oz 2. Jahwe. Rdz 2.14.28. Rdz 31. Mk 3.1-16. Ef 2.4. Mt 20.16. Mt 21. Ez 20. Wj 20. Rdz 21. Za 1. Dn 2. Rdz 19. Iz 53.1-4.22. Hbr 12. Mt 13.11n. Mt 21.3. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD NOWYM PRZYMIERZEM Święty Paweł. Sdz 9.44-54. Mt 22. STARY TESTAMENT .1-5.1. Ga 3. Dn 8.13. Łk 15.2.1-16. Koh 5.16. Sdz 8.1-50. Jr 31. Pwt 4.22-32. Ez 17. Syr 39. Wj 22.7n.25. Dn 7. Jr 5. Hbr 9.6nn. Mk 5. Ez 1. Prz 12.8-15. Ml 3.48. Iz 5. Mt 21. 1Sm 14.9. Mt 13. Ez 17. Rdz 24. Mt 25. Hbr 8. 1Sm 25.8.33-22.12.30.1-7.29.18n.35. Hbr 9.Mk 14.18. Pwt 7.7.26.13-19.18n. Rdz 47. Rz 11.15n.6. Dn 9.21. Mt 26. Am 4. Wj 22. 1Sm 14.6. Mt 13.44.14. Mt 24.1-3.1. 2Kor 3. WYJAŚNIENIE PRZYPOWIEŚCI Łk 16.27.5-8.25.43. Mt 36.5. PRZYSIĘGA STARY TESTAMENT Ludzie.8-15.14.37. Inne teksty.11. Hbr 8. Mt 21. Am 4. Znaczenie religijne przypowieści. 2Kor 6. 1Krl 17. Mt 13. Łk 13.9nn. Mk 1.33. Mt 24. J 10.24.5n. OBRAZY APOKALIPTYCZNE Proroctwa Starego Testamentu.3-10. Mk 13.33.24.42.15nn. Łk 8. Lb 14. 1Sm 20.16.6. Ez 17. Łk 22.31.20.24.18. Rz 9.24. Ap 5.38.

11. Mk 7. Ap 12. Mirabilia Dei. Hbr 6. Kpł 16.3n. Ps 119. Paweł. Lb 20. Wj 13. Lb 14. KOŚCIÓŁ NA PUSTYNI Ap 12.12.Myśl Jezusa. 1Kor 10. Ez 20.8. Łk 11.2n.31.6. Oz 2. Prz 21.21n. Lb 1.13-21.6. Mt 23.1nn.17n.24.30. Iz 35. Ps 95.40. Lb 20. 1Mch 2.14.21. Wj 27.17.19n.6n. Jr 35.13nn.44.38. Flp 2. .17. Hbr 7. Prz 15. So 2. Ga 1.5. Ps 78.38.5.11.11.35.5. Ne 9.7.5. Inni autorzy. Łk 8.20. Iz 14.15-18. Mt 5.9. Triumf miłosierdzia Bożego.16. J 5.18.15n. Pwt 1. Wj 3. Mt 23. Kpł 17.25-28. 1Tes 2.5.33-37.1-11.6. Iz 63.22.9. Dz 7. Ap 12.20-26.42.24. Jk 4. Ideał pustyni. Hbr 6. Prz 6. Jk 5.10.7.11nn. Hbr 4. Łk 14. Ps 106. 1Tes 2. PUSTYNIA Rdz 2. Am 6. Iz 43.21. Lb 15.51. 2Kor 1.23.16. Rz 12.13n. Mk 1. Ps 119. Dz 7. Rz 1.16-22. Iz 40. 2P 3.1n. Ap 12. Iz 34.16. Ps 78.2nn.7nn. Łk 16. 1P 5. Mt 14.42.9-14.11-14. Mk 6. Ps 78.52.10.13n. Iz 32. Mk 1. Dz 21. STARY TESTAMENT W DRODZE DO ZIEMI OBIECANEJ Plan Boży. Flp 1.9. Pwt 8.38.16. Mt 5. Dz 2.45.28nn.3.1nn. Ga 5.10-14. Lb 21.51.6. Jr 4. Ez 6.5. Mt 4.24.18. Oz 11. PYCHA Pycha i jej skutki. 2Kor 11.9. Syr 10. Lm 5. Ps 106.30n. Jr 2.10. RZUT OKA WSTECZ NA CZAS WĘDRÓWKI PO PUSTYNI Nawoływanie do nawrócenia.11. Am 5. Hbr 3. Hbr 11.11-16. Oz 2. Ps 78. Iz 41. Hbr 3.11.15. Ps 78.13.13.12. Mt 24. Iz 30. Mt 23. Wj 5. Łk 4. Iz 13. Mt 23.23.18. Ps 81.29. Mt 14.8. Niewierność ludu.11.17.14.33-37.63.20. Wj 14.25. Chrystus na pustyni. Wj 16.12n. Rz 12. Lb 16. Iz 6.4n.13.2nn. Syr 10.6.20nn. 1Krl 19.2n.21. Lb 21. Mk 1. 1J 2. Mt 23.7.26. Wj 13. Rdz 3. Syr 13.26. J 5.21.14. Chrystus jako nasza pustynia. 1Tm 1. Łk 18. Mdr 16. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS A PUSTYNIA Łk 3.14. Pwt 8.16. Mt 26.1.

40. 1Sm 2.26. Kara na pysznych. Prz 16.13n. Ps 8. Radości eschatologiczne.30n.12-17. Ps 69. Iz 65.20.2. Ps 33. Syr 31. Iz 35.14. Koh 5. Am 8. Ps 118. Iz 10.21.3-20. Jr 25.23. Ps 31. Pycha pogan.50. Rdz 11.2nn.1. Pwt 16. Ps 51. NOWY TESTAMENT RADOŚĆ EWANGELICZNA Radość zbawienia zapowiedziana maluczkim.18. Pwt 28. Iz 65.24.12n. Mt 13.10. Prz 2.Zbawca pokornych. Łk 1.4n.70.9.21.5nn.24.2.10. J 8.15.48. Ps 126. Ps 95.9. Jr 33.16.14.14.22-28. Pwt 17. Iz 14. Ap 18. Iz 2. Ps 113.5. Rdz 3.14.2.51.Mt 23.4.13. J 8.10.10n. 2Krl 18.19. Ps 19. Ps 16. Łk 22. Iz 51. Ps 1.6nn.2.11.25. 1J 3.22.4n.2nn.23.7. Iz 47. Ps 149. Pwt 12.22n. Łk 1. Ps 119. Mk 1. Iz 44. Mt 1.3-8.28.39nn.18n.6-9.9nn. Łk 2. Jr 13.11. Ne 8.31.13nn.21-26. Ps 16.16.17.2. Ez 28. Ez 7. Iz 66.15. Ps 104.34. Prz 1.46-55.25. 1Sm 17. Syr 13.5. Koh 3.18nn.40.5.1. Prz 10. Ps 119.111.21. RADOŚĆ Ps 104.4. Mt 4. Iz 43.33. Mdr 5.28. Łk 1.9n.21.11. Jl 2. Mt 18. J 9.10.17.2. Ps 126. Ps 104.10.14.4-10.3. J 5.34.5.4.2. Ps 34. Iz 16. 1Krl 1. .3n. RADOŚCI PŁYNĄCE Z PRZYMIERZA Radości płynące ze wspólnego kultu.7n.21-27.1.1. Mdr 8. Ps 119. Iz 47. ciemięzców Izraela. Łk 2. Ps 42.3. Ps 105. Ps 73.9.1.4-8.10.18. Łk 1. Iz 45. Ps 36.31nn. Ps 13.24. Pogromca pychy .11. Ba 4.21.20.10n.16.47n. Prz 14. Pycha ludzi.34.8-14. Tb 4. 1P 5.30-33.13.4.2n. Koh 3. 1Sm 18.17nn.56.17nn. Ps 32.34. Ps 10. Ez 28. Iz 49. Ps 100. Mt 23. Iz 47. Mt 2. Ps 96.21. J 3. Ps 92.6. Iz 25. Łk 1. Wj 5.17nn. Tt 1.5.12.5-8.3.44. Łk 16.26n.11. Ap 18. Ps 73. Za 9. 2Tes 1. Ap 13. Prz 5. 1Sm 2.10. J 17. Iz 9.30.18. Ps 119. Sdz 9.143.18.8. Koh 8. Jr 15.3-10. J 16. Iz 47. Iz 61.9.5.33nn.42. Wj 22.17.27. Prz 14. Iz 56. Ba 5. Mdr 5. Iz 62.1. Pwt 12. Ba 4.9.9. Łk 10. Ps 73.9. Pwt 23. 2Mch 9. Pwt 16.11n.41.15. Mt 25.4. Ps 68. Ps 51.5.24. Iz 45.10. Łk 2. Jdt 6. Jr 22. 2Krn 30.9. Łk 1. Ps 149. Kpł 23.9. Koh 2. Ps 37.10. Iz 61. J 12. Ps 119.14.1.10. Prz 15.2. Łk 10.22. Łk 16. Prz 3.36n. J 12.162. Koh 9. Pwt 28. Ps 70.13. Syr 26. Syr 26.13nn. Łk 17. Radości płynące z wierności osobistej. Pwt 17.13. 1Sm 17. którzy prześladują ubogich. Ps 2. STARY TESTAMENT RADOŚCI ŻYCIA Pwt 28.1.31.13.21n.26. Ps 133. Iz 35. Łk 1.5n. Łk 5. Ap 12.29. Flp 2. Jr 7.3. 2Kor 4.6.12.14n. Ps 33. Prz 17. Prz 12.

Mk 1.7. Łk 10.26.12.6.4. Iz 50. Rdz 3.17. 2Kor 13. Rdz 2. Łk 15. Łk 19. Dz 1. Prz 30. Jr 4.20.15.4. RADOŚĆ NOWEGO ŻYCIA J 17.8. Iz 25. Ap 20.24nn. Hbr 10.1. Dz 2. Iz 2.21. 1P 4.17.7.2. Łk 23. Łk 15.21n. Jr 18.45.2nn.27.23n.35nn.32. Ap 2. Flp 2.2.3. Iz 11. Łk 15. Prz 3. Oz 2.2. Rdz 13. Flp 2. Ez 31. 2J 4.13. Ga 5.35.14.10.3.2.37. Ogród Boży.24. Rdz 2.8. Mt 8.44.5n. Dz 8.10.46n. 1P 1. Am 9.6. RAMIĘ I RĘKA Ramię i ręka Boga. Hbr 13.14.3n. Łk 24.43. Rdz 2.18-19n.25.34. 1Kor 1. Iz 40. Dn 12.4nn. Rdz 2.16.1.28. Ap 20. Jr 31.12.35. Syr 24.18-19.8.15.18. J 14. J 14. Dz 5.24. 2Kor 6. 1J 3.35. Dz 16.22.10. Hbr 12. J 16.5n.6-9.11.8. RAJ Koh 2.7. Pwt 6. Iz 66.5.17n.20.21. Syr 24. Rdz 2. Świadectwo radości w cierpieniach.12. J 4.4.1n.10. J 16. Łk 23. Źródła radości duchowej. Syr 40. Dz 2. J 15. Łk 1. Pwt 4. Ap 20.28. 1J 1.9.6.12.3-9. Mdr 5. Łk 24. Rdz 2.23. 1Tes 1. J 14. Kol 1.6.2. Rdz 2. Łk 15. Ez 36. Radość Ducha Świętego jako owoc krzyża. Mt 5. 2Kor 12. Łk 24. Mk 4. Mt 18. Dz 13.40. Iz 51. Flp 1.13.39. Łk 24. Pwt 4.17-20. Hi 10. Ap 19.8nn.7nn.5.12.19n. Rdz 3.48.14. Syr 40. Ez 38. Iz 52. Ap 19.8n. Łk 13. Ez 28. Raj i niebo.49. 2Kor 7. Jr 31. Rz 12. Rdz 3.9. Łk 15. 1Kor 15.10.34.13. Łk 23.51. Syr 24.41. Iz 65. J 10.1-4.46.Łk 6. Wj 3. Ramię i ręka człowieka. J 6. Dz 4. Ez 47.19n.25. Dz 13. Kol 1. Dz 8. Oz 2. 1Kor 13.30. Rdz 48. Łk 23. Łk 10.7nn.9.12-21.13. Iz 35. Jk 1.7. Ap 2.18. Rdz 1. UDZIAŁ W RADOŚCI WIECZNEJ Ap 18.52. Pwt 32.8.1.4. Łk 24.24. Ap 3.23-26.2n.3. Jr 2. Rz 14. 2Kor 9. Ps 31.9-15. 2Krn 32.29.34.8.2.12.10nn.37nn. Ez 1. 2Kor 8.25nn.6. Hbr 10. Ezd 7.11nn.2.25. 1Tes 5.20-24.16.30. Iz 65. Mk 6. 1Tes 2.13n.13.20.13.17. J 10.35. Jl 4.2. Ap 22. Dz 16.16nn.10. Rz 10.24. J 5. 3J 1. Pnp 4.2. Raj jako miejsce pobytu sprawiedliwych.52n. Łk 19. Rz 15. Iz 5.11. Iz 49. Flp 3.3.41. Łk 19.3.6n. Dz 2. .7. Iz 65.13.14.14.2.2. Od raju utraconego do raju odzyskanego.23nn.31.44. KONKLUZJA. Rdz 2.46.23n. 2Krl 11.4. Mt 13. Ps 18. Ap 20. 1J 3. Iz 35. Rz 5.4. Flp 4.13.2.17.10. Iz 53. Łk 24. Mdr 3.17n.23. J 3. Ps 32.16-20.

Iz 49.35. J 13. Ps 24. Jr 31. 1Mch 1. Pwt 25.8. Prz 23.14.15n.7.Rdz 14. Jk 4.10.9. J 11. Ez 34.Kościoła.6. Iz 14. Mt 3. Iz 49. Iz 37. Dz 11. J 1.4. Mt 4. Tb 13.1. Za 8. Iz 10.5. Przed niewolą.3.2.7.5n.66.1.32.5. Mt 14. Iz 4. Ps 113.19n. 1Krl 19.16.5. Ps 146. Za 8. Iz 6. Jr 15.35-38. OD SAMOTNOŚCI DO WSPÓLNOTY Samotność Jezusa Chrystusa. Mi 5.12n. ROZPROSZENIE Rdz 9.5.9.8. Rdz 12. Ga 6.3.8n. Ez 34. Jr 24.9. Rz 11.7. Iz 4. Iz 10.6-18.15-18. 1Tm 4.28.11. Hi 31. Dz 5. Iz 20.15.17.18.8.15.3.23n. Am 5. Bóg chce żeby grzesznik był sam.13-22. 1Kor 12.13.9. Rozproszenie ludu tworzącego naród. RESZTA STARY TESTAMENT Rdz 15.1. Am 5. Iz 7. Za 9. Rdz 6. Ag 1. Oz 2.9.4. Mdr 18.20. Za 13. Iz 28.1.23. Iz 1. Ps 44.1nn.7. Ab 1. Jl 3.11. Ez 36.24. Lb 25. Iz 4.32.4. Mt 24. Iz 4.2. Hi 19.3.21.4nn.28.15.11n. Ps 18.7.16. Am 3.64-68.25.2. Iz 37.5. 1Sm 2. Iz 1. Wj 32. Łk 9.4.7-23. Za 14.47. Ez 6. Ez 22.25-29. So 3. Mt 22. Iz 10. 1Tm 2.17.13. Am 3.25-26.27.14.17. J 4.1-10. . Rdz 1. 2Krl 17. Iz 49. Rz 9-11.12-53.17. Mk 1. Iz 9.4.20.14.12. So 3. Oz 2.22. Iz 1. Iz 8. SAMOTNOŚĆ SAMOTNOŚĆ CZŁOWIEKA Nie jest dobrze żeby mężczyzna był sam.1-11. Dz 8. Niewola jako punkt zwrotny. Jr 15.6. Lb 17. Iz 49.3. Am 5. Ez 20. Iz 8.23. Mt 28. Pwt 30.11.28. Iz 53. Iz 11. Jr 23. Syr 36.8n.12. Ps 28.12. Mi 4. Rdz 11.16.17. Iz 49. Dz 2.38.10. Łk 12. Ez 9. So 2. Am 5. Rdz 2.1-7. Iz 28.2. Ez 9.5. Rz 2. Iz 49. Lb 21. Syr 44.19.4. Dz 11. Jr 11. Trzy typy "Reszty". Iz 66. Jr 40.4. Iz 65. Rz 11.5nn.12.4.52.14.4. Est 4. Ez 12. J 12. Syr 4. 1P 1.3.12. Jr 6.10.22. Rz 11.11n.3.12.1.45.19.9.18.17n.21nn.1.17-19.18.5. Ez 34. Łk 1.23. Oz 3.3-6.12.5. Am 9. Iz 1.28.4.6. Pwt 28. Jr 6.12.25-28.18. Ez 20. Iz 6.6. Iz 5. Iz 7. Ps 149.22. J 1.16. Jr 44. Jr 24.52n. Jr 16. Iz 54.22.21. Rz 9.17. 1Kor 10. Rz 2.5-10.8nn.2. Ag 2. Dz 2. 1Tm 2. Ez 14. Dz 19.15. NOWY TESTAMENT Rz 11.9. Iz 52. Iz 10.1-11.6.6nn. Mt 3.5-11. Ps 73. Po niewoli.9. Jk 1. Iz 28.15.26n. Rz 1. Jr 42.15.3.8-12.8. Mk 1. Rozproszenie ludu . Rz 9.6nn.32.1-2. Rdz 6. Pwt 28. Mi 5. Iz 56.24.5.

14.3. Jr 23.18. Ez 25. Jk 5. . SCHIZMA STARY TESTAMENT Grzech przekształca naturalne podziały w schizmy.6. J 8.1.26.16. Jr 11.17. J 12.18. Rz 2. Pwt 32.17-22. 2Sm 15.39. Iz 1. Lm 4. J 3. Ap 18.20.15. 1Sm 2.32. Mdr 3. J 3.12n. 1Krl 3. Mt 7. Rdz 1. 1Kor 4.3.26.8. Ps 98.20.10-22.45. Być tylko z Jezusem po to by być ze wszystkimi. J 12. Ez 16. Rdz 10.3n. J 4.52.10. Ap 17.12nn.16. Rz 2. Rz 3.16.6. Rz 2. Iz 1.12.1. Mt 24.26-30. J 3.13n. J 16.27. Rz 8. 1Tes 4.4. SĄD W EWANGELIACH U synoptyków. Rz 5. Mt 11. Dn 7.1-5. J 9.29. J 3.11. Rdz 19.7.40. Mdr 12.16. Jk 4. Rdz 3.18.31-46.20.14-30.1-6. Mk 14. Ap 19.10nn. 1P 4. Rdz 6. Dn 7. Mt 27. Pwt 6. Jk 5.1nn. 1P 1.25.21.16.9.6. Ps 96. Ps 35. Ewangelia Jana.13.20.1. 2Tes 2. Hbr 6. Ps 82.11nn. Mt 12.12. 1Sm 24.12. 1Sm 7.13nn. Ps 43. 1Tm 3.33.30-38.5.1Krl 19.13-26.15nn.1. Ps 140.26. Ap 12.29nn. 1Sm 8.10.4. Rdz 18. 1P 4.24. Rz 2. J 16.17. Ps 72.2-11.12.4-10. Rz 2.13.24nn. Ps 9. NOWY TESTAMENT Mt 3.18.5n.18.18nn.17.3.27.16.28.13.63. SĄD BOŻY W HISTORII Wiara w sąd Boży.2.1.7.10.20. Iz 11.3-2. Mt 12.32. Sdz 2. J 8.17.8n. J 19. Łk 14. J 16. Rz 3. Ap 18. Rz 3.2. Mt 27. J 11.34. Jl 4. Mt 24.8-13. 1Tm 5.24. Rz 2.20. Dn 7. Ap 14. 1Kor 3.13.12.9.1. Ap 20.5. Ez 23.17. Rz 2.7-12. Ps 35. Rdz 9.1-9. Iz 1. Pwt 16.10. Mk 14.14n.5. Wj 18. Łk 15. Ps 94.4. Jr 17. Mk 3. Rz 1.20-24. 1J 4.19. Jr 11.21.8. Rz 8.3.2.31.16-28. 2Tm 4. Dz 13. Pwt 17.2-24. Rdz 31.24n.5.1-17.6. Mt 27. Mdr 4.2. Mk 4.13-19. J 8.51nn. Mk 6.18nn.12-16. Ez 34. 2Kor 5.15n. J 8. Jk 2.16.16. Dz 24.36. SĄD STARY TESTAMENT Dn 9.7nn.12. Mt 5. Ap 11.16n. J 12. Ez 36.32-41. Mt 25.19nn.10-20.14.21n.5. Mt 23. Rdz 16. Mdr 4.28. SĄD ESCHATOLOGICZNY Iz 3.10.19n. Jr 25. J 17. Ps 26.38.23. Jk 2. Ap 16. Iz 66. Mdr 11.5. Ps 143. J 5.2.1n.12n. Rz 14.49.31. Ap 6. Ps 67.14.9-12. Iz 5.24. Rz 5. Rdz 15.24. 2P 2.17.39-42. 2P 3.23. Ps 55.16. Łk 24. J 7. Rz 8. Ps 75. Am 1. 2Kor 3.10. Mt 10.20-5.46. Ne 9. Rdz 49. Mt 25.11. Mk 12.9n. Ap 19. Hbr 13.4.9. Rz 2. 1P 2. Doświadczenia historyczne. SĄD W NAUCZANIU APOSTOLSKIM Dz 17. J 14.

SERCE CZŁOWIEKA Serce i jego przejawy.21.10n. Rdz 15.12. 1Krl 11.22. Prz 23. Ef 2.6.2.19.5.13. 1Kor 1. Rdz 37.9. 1Kor 1. 1Krl 12. Lb 12. Oz 13. Oz 8. Syr 27.25. J 19. 1Sm 16.28. Pnp 8.11. 1Sm 28.31-38. Jon 1. 1Kor 3.18. Jr 29.9. Ps 3.6.36. 1Tes 5.13. J 11. SERCE 2Sm 18.14.17-18.24.31-39. Prz 6.6.4. Ps 4.8. Prz 6. J 11. Rdz 13.21. J 14. Schizma fałszuje świadectwo Kościoła.4-8.27. 1Krl 13.20. Ps 121. Rdz 19. Iz 51.6. 2Krl 17.25.13.5. Pnp 5.16. 2Sm 15.7.23.17n.1.13.9. J 7. 1Kor 12.21-20. POTRZEBA BUDZENIA SIĘ ZE SNU GRZECHU I ŚMIERCI Iz 64. Rdz 28.17.44n.43. 2Krl 17.2.17n.6.1nn.1.21.27.5nn. Syr 31. Ga 3. 1Kor 11.5.16. 2Sm 19. Rdz 17. Syr 12.15. Ps 21.21n. Rz 2. Mt 8. 1Kor 13.16.65.14-18.51.16. 1Kor 2. Schizma zagraża życiu wiarą narodowi wybranemu i czyni nieskutecznym jego świadectwo.9.20-25. Łk 6. 1Tes 4. J 10. Pwt 4.13.6-11.17-52. Mk 4. Mk 14.7.30.6n. Prz 16.2. Syr 13. Iz 65. Pnp 5. Mk 4.28. Dn 12. Prz 26.33.Rdz 11.12nn.8. NOWY TESTAMENT Łk 2.16. Mt 2.19-23. Ps 127.11.10. 1Krl 12. 1Krl 18.26. Dz 7.1-8. Ez 37.1.26. Mt 1.34.17. Schizma powstaje na tle charyzmatów. Iz 11.19. 1Kor 11. Syr 34. Joz 24. Rdz 2.11-19.31. 1Krl 12. Ps 44.7. Ps 33. 1Kor 12. 2Krn 13.2.1.40.14. Ez 37. Rdz 9. Pnp 5.2. Mk 4.35. Syr 42.4-12.11. Dn 2.52. Rdz 2.8. Ps 1.19.4.29. Pnp 2.4.13. 2Krl 10.22. Dz 2. Mk 4. Ps 13.23. Mk 14.32. Mk 13. Iz 26. 2Sm 15. Dn 12. 2Sm 15. Czas nawiedzenia Bożego. Pwt 13. 1Krl 19.1-9. Ap 7.15. 1Krl 12. 1Krl 5.13-21.17. CIEMNOŚCI NAD CZŁOWIEKIEM Ps 132. SEN ODPOCZYNEK CZŁOWIEKA Znak zaufania i zdanie się na Boga. Iz 43.2.33. Ps 78.17. Iz 44. Syr 17.6. Mt 2.23n. Iz 26. Bóg i serce.9.27-32. 1Kor 8. J 9.1n.3n. Prz 20.12. Sdz 5.7. Ps 78.27.18n. Prz 26.24.14.5. Iz 29. Rdz 12. Jl 3. Sdz 16. Rdz 22. Iz 40.1-13.5n.9. Iz 51. Jr 17. Jr 3.27n.23.4.3. Prz 6. Lb 32.6. Koh 5. J 13. Pnp 8.4. Iz 51.24. Ps 28.10. Ef 5. 2Tm 1.9.21-24. Przebudzenie ze snu.16n.4.17.37-41. J 17.24.7n. 1Kor 11. Rdz 37.34. Ga 5. J 10.16.40. Pwt 7.25-28.21.3n.13n. Joz 22. 1Krl 11. Jr 23. J 17. Mt 9. 1Krl 16. 1Krl 14. .23-26.29. 2Sm 5. Mt 25. 1Kor 3.51-52. Łk 12. Rdz 47.3. Pnp 3.14. Ga 3. Jr 25. 1Kor 12. Oz 2.24.6. J 17.11. Wj 24.2.14. 1Krl 12.31.3nn. Ps 32.4-8. Prz 3.23.24.36n.38. Am 5. 2Sm 7.

Ps 119. Dz 4. 2Sm 23. Prz 18.6nn. Mdr 7-8.34.66.15. Am 7.4. Mdr 10-19.1-21.23.7. Iz 26. Lb 12. Prz 31. Słowo jako wyraz działania Bożego.12.36. Mdr 16.29. Iz 43. Lb 20. Oz 11.19. Ez 36.5. Doświadczenie religijne. Mt 26. Joz 1.16.7.5.14.18. Ps 105. Bóg niewzruszony jak skała.1.13-15.34.23. Jr 24. Jr 31. Iz 30.Hbr 4.8. Oz 10.2. Mt 11. Ps 147.10n. Hi 12.2. Ps 61. Rz 9. Rdz 41.4. Za 14.38. Ps 144.8.4. Ez 18.12. Jr 36. Jr 1.7. Iz 51.1-17.12n. Iz 9. Prz 11.4. 1Kor 10. Ez 3. SKOSZTOWAĆ Jon 3.29. Am 3. 1Krl 22. Pwt 29.11n.3. Ne 9. Wj 34.52. Jr 30. Za 1. Dane.33.17.17.26. 1Sm 25.1.12. Mt 16.2. Jr 5. Flp 4.9n.6.15. Ps 92.18. Rozpoznawanie. Oz 2.20. Jr 20. Wj 3.20.21.27. Ps 18. Ps 107. Pwt 4. 1P 2. NOWE SERCE Przyrzeczone. J 14. Iz 55.10n.25.8. Rz 7. Hbr 6.16. Rdz 15.6.21.3.28. Ap 2.3. Ps 69.41.52. 2Sm 22. Jr 1. 1J 5.9.4. Wj 20. J 19.9.7n. Hbr 1.24. 1Kor 12. 1Krl 8. Pwt 32.13. 2Sm 19.7.6. Wj 20.4. J 4.1. Joz 23.25n. Ps 78.31.4n. SKAŁA 1Kor 10. Ef 3. Ps 51. Ps 18.13. Ps 51. J 8. 1P 2. Ps 31. Iz 28. Mt 15.20.26. Łk 24. Prz 8. Ga 4.7. Pwt 10. Mt 5.10-28.4. Hi 12. Jr 7. Joz 24.13.4. Mt 7.22. J 7.3.5. Ez 47. Jl 2. SŁOWO BOŻE Ps 115. Pwt 6. Pwt 5.21.5.15. J 17.11n.6-22.6. Kol 2.2-13. Złe serce.33.18.28.19. Rz 10.2. Iz 44.32. Ba 6. 1Krl 2.5.3. Wj 3. Ef 1.37. Pwt 4.7nn.32.1-5.2.29.16. Mt 22.32-36.13. Rz 5.6.1.1-12. Ps 119. Jr 48. Ps 119.12n. Łk 8. Rdz 12.13-16. Pwt 4. Dn 5.56.20. Prz 8. Joz 21. J 7.22.45. 1Kor 10. Hbr 2.56n.2. Pwt 6.14. 1J 1. Lb 23.9. J 11. Mt 3. Jr 18.19n. Wj 34.15-20.12. J 6.32. Wj 17. Pwt 9.14.15. Pwt 32. .39. Skała w ręku Boga. J 19. Mt 9. Jr 24. Jr 11.8.24. Iz 8.4.3.41. Kpł 26.20n.20.7.28. 2Krl 3. Prz 16. STARY TESTAMENT BÓG PRZEMAWIA DO LUDZI Lb 12.37nn.16. Wj 20.33. Ps 34. J 17.7-10. Hi 22.4. Pwt 30.8.13-17. DWA ASPEKTY SŁOWA Słowo Boże jako objawienie.

Jk 3. Lb 22. Jdt 16.81.18. J 8.22. Pwt 6.4. Ps 33. J 6. UOSOBIENIE SŁOWA BOŻEGO Ps 119.60. Dz 18.50. Pwt 23. J 4.33.3.9.3.31.3. CZŁOWIEK W OBLICZU BOGA PRZEMAWIAJĄCEGO Jr 1. J 5.26.23n. Łk 3. Syr 5.31. J 5.16. Dz 4. Mdr 18. Łk 6.8. Prz 20. Ps 119. J 3.17nn. Mk 1. Rdz 1. Dz 8.5. Łk 6. J 1. które stało się ciałem J 1.13. Syr 20. Mt 8.26. Dz 19. J 3. Dz 13. Flp 1. Mdr 16.4. Mk 16.2.105. Syr 42.10.3. Jr 11.11.8.26-29.48-49.13. J 10.6.6.33. J 4. które objawia i działa.20.16. SŁOWO BOŻE W KOŚCIELE Działanie słowa Bożego.12.15. Dz 6. Jk 1. Stosunek ludzi do słowa Bożego.15.101. Ps 5.45. J 14.20.47. Prz 10.35.1nn.15. 1Tes 1.18. Dz 13. Mt 22. Łk 1. J 3. Mt 18. Iz 44.17n.19. Ps 107.8.4.10-12.23. Jk 5.14.3. SŁOWO BOŻE I SŁOWO JEZUSA Słowo. Ps 130. Jk 3. Syr 39. Ps 147. J 1. J 8.17n. Mdr 9. Łk 8. SŁOWO LUDZKIE Syr 5. Hi 37.2.10. Iz 29.18.8.16.18. Ez 3.25. 1Kor 7.4n. Mt 13. 2Kor 4.12-21. Mk 4. Ps 147. J 12.16-21. J 15. Flp 2. Mt 7. Iz 44.18nn. Ps 119.2. Stosunek ludzi do słowa. Prz 29. Jon 1.7.26. Jr 15.15-18.22. Iz 55. 1Krl 19.20. Mt 9. Ps 119.4.14.15.12. 1J 1.7. Pwt 6.26.6nn. J 1. Dz 8. Prz 13.24.7.23.38.6-10. J 1.49-50.1n.16nn.5-8. Jr 11.4nn.14. Mt 26. 1Kor 7.16.19. Prz 12. Dn 9. Iz 40.8. Lm 3.14nn. J 1.27. Ps 119.6. J 8. Mt 24. Mk 8. Ps 10.9. Ef 5.25. J 8. Ps 107.63.24.26. Mk 4.18. NOWY TESTAMENT Mt 15. Przyjęcie słowa.34. Kpł 20.6-9. Syr 28. Hbr 1.38. TAJEMNICA SŁOWA BOŻEGO Słowo stało się ciałem.3.9.14. Dz 4. 1Tm 1. Pwt 30.25-40. Prz 18. J 1.28. J 20.9n.20.28.14.11. J 8. Pwt 6.14.89. J 12. Dz 12. 1Kor 7.29nn. J 15.3.12.26.1-9. Mt 7.5. Kpł 20.1-7. 2Kor 1. Tt 3.2. J 1. Pwt 8. Mt 8.11. Wj 20. Syr 23. J 17. Syr 23. Prz 26. Iz 1.34.23.51n.42. Ps 119. Iz 40. Lb 30. Mt 13.22.24. Iz 27.17.31.1. J 1.14.11.7-11. J 1. Mt 10. Hi 6. Pwt 6.21.33. Hbr 4. J 8.31. J 17. 2Tm 2.26.Ps 105. Syr 20.1n.49. 2Kor 2. Postawa ludzi wobec słowa.16n. J 1.37n.74. J 4. J 6. Prz 10.10. J 2. Złe użycie słowa.5-13. Ps 119.19. Mt 5. J 15. Ps 119. J 6. J 16. Jk 1.2-12. Ez 33.14. J 4.26. Hbr 1.6.39.51. Ps 105. Ps 33.41. Dz 6.6.14. 2Tm 2.25.20. Ap 19.4-7.43.3.37. 1P 1.6. Syr 39. Dz 6. J 1.2. Syr 27.14.50-53. Łk 1. . Prz 12.5.17.17.11.22.17.7.

29nn.8. 1J 5.5. Ps 105. Dz 3.8.1.24n. Jr 7.7-8. Pwt 32.1. Rz 1.1. PRAWDZIWY SŁUGA. J 11.7.2. Iz 44.56.38.51. Dz 3. Łk 22. Rdz 15. Iz 43.5. Rdz 26. Ps 134. Jr 11. Iz 53.26nn.10-11nn.17n.1.6.2.Dobre użycie słowa.1n. J 15.10. Iz 1.45.13.15.3.16.6nn. J 15.23.10n.15. Iz 49.25. Jr 9. Dz 4.3. Ap 7.8. Mt 20. Iz 50.21. Iz 53. Mk 9. Iz 48. J 9.14n.28. Iz 43.3.7.24.1. Iz 49. OD SŁUG NIEWIERNYCH DO SŁUGI WIERNEGO Pwt 9. Koh 3.23.23.5. Dz 7.48.15. Jk 5. Iz 29.31. Ap 7. Mt 26. Dz 8. Łk 1. Mt 12. Mt 7.5.14nn. SŁUCHAĆ Rdz 10.8.2. Dz 3. Pwt 18.4nn. Mk 4. Iz 41.21n.6. Wj 32. Iz 48.8.25.10nn. Sługa wierny.31.18-21. Ps 34.3.19. 1P 2.24.24n. Łk 2. Iz 45.70. 2Sm 7. Iz 49. Łk 1. J 8. Mk 4.1-6.1.29. Iz 50.9. Iz 42. Jr 23. Mi 3.19. Iz 42. Mk 14. Ps 141. Tt 1.18n. J 13. Ap 22. Za 3. Wj 22.27n. Ps 103. Iz 42. Prz 31. Dz 26. Iz 50.13.31.14n.36.31. Jr 33.5.10. Mk 8. Jr 6.1.10nn. Ez 34. Syr 28.18. Łk 11.1nn.45. Iz 65. Jr 7. Pwt 6.4. Iz 43. Wj 19.1.28. Iz 49.31nn.3. Jr 1. Ez 37.4-10. 1Kor 14. Iz 52. Iz 30. J 20. 1Sm 9.7.26.41n. Bóg słucha człowieka.4. Iz 53. Am 3.22n.1. 1Krl 8.25n. Iz 50.31. Iz 61.12. Sługa niewierny. Łk 2.24. Ga 1. Prz 1. Ps 78.4. Dz 4. Łk 18.14. Ps 34. J 9.9nn.26.23n. Ps 10.19.43nn.18. 1P 3.7.18nn.20n. Ps 39.14.13n. ZBAWICIEL ŚWIATA Mt 11.16. Prz 15.37.12. Jr 7. Iz 53.43. Iz 54. Łk 22. 2Krl 17. Dz 4.18n. Jr 27. Ps 26. Am 3. Dz 16.12-15. Rz 1.28. Iz 50.5. Łk 1.1-55. Ez 37.17. Mk 10.18-21. Iz 40-55. Pwt 18.20.1-4. J 13.8nn.44.25.5. Rz 10. Iz 43. Rdz 24.3. SŁUŻYĆ SŁUŻBA A NIEWOLNICTWO Rdz 24.4-9. Katecheza apostolska.24. J 8. Flp 1.11.23. Iz 65. Iz 49.4. Iz 35.24. Iz 43. SŁUGA BOŻY SŁUDZY BOGA I LUD PRZYMIERZA Wj 14. Łk 4. Iz 53.14.27.45. Iz 52.4. J 15.5. Iz 44.13-53.20.1-7.25.43. Hi 36. Prz 18.17.47. Prz 25. Pwt 34.17. 1Krl 18. Łk 6. Mt 12. Człowiek powinien słuchać Boga.5n. STARY TESTAMENT POSŁUGA KULTYCZNA I POSŁUSZEŃSTWO .51.21-25. Mk 12.10. Mt 17. Ps 102. Jr 15.10nn.22-26. Syr 1.8.19. Iz 49-55. Łk 24.24.32n. Lb 12. Flp 2. Iz 42.13. Iz 42.18.13n. Mt 11.7. Iz 53.25. Ag 2.5-11. Słudzy Boga.3. Jk 1.3nn.29. 1Krl 8.

10.3. Dn 9.4-19. J 14. Łk 23. Iz 26.15. Prz 31. J 16.22.18. Iz 63. Syr 25.14. Jr 9.23. Hbr 5. Prz 25.46.34. Jr 7.2n. Syr 30. Ap 5. Ba 4. Ez 27.17.16.12. Flp 2. którzy płaczą!.21n. Mt 21.16-23. Prz 17.13. Łk 1. Ef 6. Lm 2.2. Ze smutku rodzi się radość. 2Kor 7.5.9. SMUTEK Ps 13. Syr 30.12.4.2. Łk 24. Jr 8. Pwt 6.22.14.7-64. Syr 22. Ez 18. 1Sm 15.7.20-21. Jr 4. 1Krl 20.9.31.27.10. NOWY TESTAMENT Smutek Jezusa Chrystusa. J 15. Iz 66.1.14. Tb 13. J 17.30nn.10. Mt 4. Syr 36.2.13. Mt 16. Łk 22. Prz 25.6n. J 16.22. Ml 2. Syr 38.11nn. 1Sm 2.6. J 11.18n.26.37n.10.48n. Jl 2. Jk 5. J 15. Syr 1. Pwt 13. Łk 22. Wartość chrześcijańskiej służby. Ps 80.10n.8.5. Smutek a nadzieja. Rz 15. Koh 10.17.12n.46.10n.2. Iz 22. Joz 24. Łk 6.4nn.7. Mt 25.18.29nn.10. Ps 137.9. Mt 26. Jr 16. J 11.19. Jr 33. Smutek zamierzony przez Boga. Ba 1.41. Syr 37. Sdz 2. Mt 6.6-37.21.11. STARY TESTAMENT Zdrowy rozum a smutek. Kol 1. Rz 8. J 13.10nn.21.19.13.25. Łk 24.22.15n.18. Prz 15. Ezd 10. Mt 9.7-11. Dn 9. Posłuszeństwo.15nn.23. Mt 26. Ef 5.Pwt 6.22. Ez 24.45. Hi 2.11. 2Sm 2. J 16. Koh 4.12n. Syr 7.26.18. Ps 126. Mt 19. Sdz 20.20. Mt 9.13.7-14.8. Wj 33. Lm 2. Jr 13. Mk 3.33. Iz 60. Mk 10. Dz 20.22.23.11n. Iz 35. Dz 6.24. 2Sm 15.23. Est 4.8n. Iz 66. 1Sm 2. Iz 61. Lm 2.45.21-22.16. Łk 2.13.1. Jr 31. Sdz 17.12.3.7.13.14.8.6n. Ne 9.6. Pwt 5.18.6-15.15.22.49.15-24. Mt 2. Rz 6-7.19.20. J 11. Oz 7. J 16. J 20.23.1.17. Mt 27. Mt 27.31-36.4.22.4. Rz 12. Jr 3. Jr 14.21. Rz 7. Joz 7.35-36n. Błogosławieni. J 14. Ps 6. Lm 1.6. Koh 3. Iz 66. Jezus a sługa.38.20. Za 12. J 14. Oz 6.1-6. Prz 18. Łk 19.13. Jr 31. Prz 12. 1Kor 7. Posługa kultyczna.9-13.18.15. Dz 6.33.17. Iz 57. Ps 51.7n. Joz 7. J 8. Ne 9.15-3.33.5.22.18. . Iz 65. Rz 12.5n. Lm 2.6.27. NOWY TESTAMENT SŁUŻYĆ BOGU PRZEZ POSŁUGIWANIE LUDZIOM Mt 4. Jl 1.2n. Iz 25.17n.14.1-4. Ap 21.6.11. J 16.14-23.22. Iz 40-55.9n. Łk 16.10.19. Łk 2.21-4. Ezd 9. Smutek jako wyraz grzechu. Ps 56.20. Oz 6. Prz 14.3nn. J 15. Jr 15.31n.5.1. Koh 9. Mt 19. Iz 24.

Syr 3. Rdz 20. Dn 4. Lb 18.19. Joz 12.14.19-22. Tb 14. Iz 29.26. Iz 11. 1P 1. Dn 3. Łk 14. Jr 22. Dn 2.J 20. Rdz 20.6.25-32. SNY STARY TESTAMENT Rdz 41.15.14. Rdz 18. Jr 22.121.19.2. Ez 47. Sprawiedliwość a sąd SPRAWIEDLIWOŚĆ LUDZKA STARY TESTAMENT Sprawiedliwość w państwie. Pwt 16. Prz 24. Mt 2. Ez 18. Mt 27. Mt 23. Syr 38. Ps 72. Tb 9.9nn.19. 1Sm 3.1.19. Hi 35.50.13.20n. Dz 2.45. Ps 107. Sdz 9.19.6.11.3. 2Sm 8. Ez 21. Ps 45.12-21. Rdz 7.9. Oz 10.16.35.17-48. Hi 39.34.7.3n.21.13. Wj 30. Ps 112. Pwt 16. Łk 14. Prz 11.19. Ps 37. Ez 21. Kpł 21.39. Dz 18. Tb 7.9. Iz 9. So 2. 1Kor 3. Mk 9. Rz 8.6. Mt 1. Iz 5.8. Ps 112.1. Mt 23. Rdz 28.13. Ez 18. Hi 6.34.10.1n.10.7. Kol 4.22. 2Krl 4. Ap 7. Syr 39. Pwt 13. Pwt 24. 2Kor 6.5-26.7.12-21.21.6. Sprawiedliwość jako zapłata.5-11. Rdz 40-41.16. Mdr 1. Pwt 16. Rdz 15.12-21. Rdz 46.5.6. Prz 17. Mk 9. Ez 21. Za 1-6.17.9.24.3-6. Am 2.6. Prz 25. Pwt 29. Jr 17.27.6.50. Mt 2.12.1.12. Obrzędy i oczyszczenia.35. Pwt 6.25n. Ap 21.17. Kpł 2.17. Sprawiedliwość jako mądrość i dobroć.11-22.13. SPRAWIEDLIWOŚĆ Rz 3.2-6. 1P 2.15. Mt 5.12. Ba 6. NOWY TESTAMENT Jl 3. Ez 43. Prz 21. 2Krl 2.22. Tb 14.20. Mt 6. Mdr 12. Dz 23.30. Rdz 19. Am 6. Dn 2. Ez 47. Koh 5.9nn.3nn.13. Jr 27. Prz 12.4. Ps 140.1. Hbr 12. Mk 9.2.19.3n.6.23. Pwt 25.6. 2Sm 7.4n. Ps 45.11. Mt 2.8n. Jr 23. Sdz 6. Hi 4. Syr 34.5-24.23. Smak i trwałość. Joz 3.13.4nn. Ps 24.24n. Jr 22. Rdz 14. Za 10. .13.20. Mt 2.5-11. SÓL Sól i okolica pustynna.5. NOWY TESTAMENT Jezus.1. Ps 72.12.36.3. Tb 12. Ps 112.13. Iz 5.26.23.9.3. 1Krl 3. Ez 3. Rz 9.6nn. Mdr 1.8n. Sprawiedliwość jako wierność Prawu. Mt 5.4. Rdz 41.25.23-32.2-4. Pwt 1.4.1.13.15.6.8.20.7. Prz 11.8. Ezd 4. 2Krn 13.22. Ez 16. Ps 15.7.1nn. Prz 12. Dz 16.13. Ps 119. Prz 16.3. Kpł 19. Dz 27.18.49. Kpł 2. 1Tes 4.4n. Ps 18. Ps 18. Jr 23.4.16-21.25.33. Am 5.15.6.1-18.9.28.7.5.7n. Am 5. Rdz 37. Hi 8. Kpł 19.

9. Syr 42. Iz 40-66. Ga 2. Rz 1. 1Krl 8.25n. Rz 10. 1Sm 12. Ps 36.22nn. Dn 9. STWORZENIE . Paweł.8. Iz 42.25. Koh 8.6. Iz 54.2. Iz 41. 2Tm 4.6. NOWY TESTAMENT Mt 12. Ga 3.3. J 16.5n.17. Prz 16. 1Tm 5. Dn 9. 1Tm 6.6n.32. Rdz 15.6.41n. Wj 18.11. Ga 2. Rz 3.19nn.14.8. Rz 3.1n. J 16.20. Wj 3. Dn 7.5. Mt 5. Kpł 19.15. Ba 1.14.9.14.16.1. Sprawiedliwość i miłosierdzie SPRAWIEDLIWOŚĆ CZŁOWIEKA STARY TESTAMENT Pwt 9.6. Hi 9. Jk 3. Hbr 12.8.6. Hi 4.24. Iz 51.13.8. Wj 20.11.16. Ap 5. Rdz 25.19nn.5. Ps 92. Ezd 9. Ga 2. 2P 3.14. Jr 11.8n. Mt 3.16. Mt 1. Ps 119.100. Mt 13. Mt 22.2-6.9.20.36. Iz 42. Mt 5. Ps 71. Iz 56.16.3.21. NOWY TESTAMENT Nauka Jezusa. Rz 2.3. Mt 13.18. 1Mch 14.11. Mk 10.3. Dn 13. Święty Paweł. Ps 51.5n.30.2. Iz 41.12. Rz 10.16.13n. Mt 9. Ps 119. Syr 32.6. Ps 96.14.20. Ne 9.2. Ps 119.32.18. Koh 12. Iz 45.4. Iz 10. Iz 45.40. Ps 145. Łk 13.19. Ps 7.1n.12. Prz 10. Koh 9.18. Iz 45. Dz 11. 2Tm 4. NOWY TESTAMENT Jezus.123. Mk 7. Rz 10.21. Ps 119.2. Mi 6. Mt 15.2. Rz 9.3.1n. Dn 9. Rz 4.30n. Prz 17. Iz 5.13.15. Tb 14.21. Ba 2.4. Ga 2. Flm 1. Mt 27. 2Sm 19.27.8.11-21. Ps 129.22.11. Am 5.15. Iz 5.17. Ap 4.1n.2-5. Flp 3. STAROŚĆ Syr 41. Ps 71. Dz 15.10.8.31. Mdr 4.13. Wielkie doświadczenie i postęp w mądrości.16.1. Syr 25.1nn.23. 2Tm 2. Syr 25.6.7.17.1. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 10. Koh 7. Sdz 5. Rdz 15. Ga 2. Ps 116.6.12. 1Tes 1. Syr 3.13.7.5. Łk 2.49.10. 2Sm 5. Syr 44.Chrześcijaństwo czasów apostolskich.52.9.10. Flp 1. Tt 2. Mt 27. Łk 18. Oz 2. Jr 23. Syr 41. Ezd 6. Hi 9. 2Tes 1.21.32n.25. Mdr 4.11.8. Flp 3.106.5.22.5.36n.6n.4n.17. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 33.16. Jr 9.15.2.17. Iz 59. Mt 12.15. Ne 9.9.35. Ps 9.14. Iz 45. Rz 3. Ps 145. Ps 111.15.21n. Ps 65.10n.15.4nn. Długie życie i bliskość i śmierci. Iz 46.3n.24.3n.41.12n. 1Mch 2.

8nn. Hi 3. Rz 8.17.10. 1Tm 6.1-5.9.6. Jr 27.9nn.9.16.16-19. Hi 38-41.6-9. Syr 24. Kol 2. Hbr 11.24.28.31.6. Ef 4. J 17. Dz 17. Ps 74.6-15. Kol 1. Am 5.11n.21-26.9.19.10. Od pierwszego stworzenia do ostatniego.1-5. Kol 3. 2Kor 5.3. Am 4. 1Kor 10.24-28. Kol 1. Zbawienie i nowe stworzenie. Jr 18.13.15. Mk 1. Rdz 14.4-8.18-23. Iz 43.3n.6.8n.20. Iz 41. Iz 40.24. Am 9. Ez 11. Iz 44.24-31.24-28. Rdz 1.10. Ps 33. Ef 1. Iz 65. Rz 1.1-7.5.26-35. Mdr 8.6.21.14.26nn.20nn.22.10.5n. 1Kor 7.24.45. Rz 8. Ps 139. NOWY TESTAMENT BÓG STWORZYCIEL Dziedzictwo Starego Testamentu. Ap 10. 1Kor 1.13. Ef 2.24.26. Ap 6.22.1-6. Dz 14.1n. Opis pochodzący z tradycji kapłańskiej. BIBLIJNY OBRAZ DZIEŁA STWORZENIA Opis najstarszy. Iz 51. Mdr 13.STARY TESTAMENT STWÓRCA NIEBA I ZIEMI Rdz 14. Hi 9.4-25. Mt 28.17.19n.22n. J 1. Mdr 9.22. Kol 1. 1Kor 8.19n. Ez 36.12. Prz 8. Ps 89. Ef 1.13.6n.18n. Hi 10. Hbr 2.4-7.4-26. 1Kor 15. Iz 48. Ef 2.8.18. Ap 21. Jdt 16. NOWE STWORZENIE W Chrystusie. Ps 121. Ps 148.12nn.8-14.22n.18.35nn. Ps 104.12n. Rz 5.6. Mt 19.1. Ps 51. Ga 3. Jr 10.13. 2Mch 7.14. Ps 104. Ef 1. Dz 17. Ps 104.19. 1Kor 8. Iz 44.14-17. Iz 40. Rz 5. W oczekiwaniu na zwycięstwo. Iz 45.28. Ps 19.5-12.12.15.3. Syr 1.20. Kol 1.24. Jr 31. Jr 10. J 1. Ps 136. J 1.1-5. Tradycja biblijna.6. Ga 6. Prz 8. Mdr 13. Rz 4.6-16.7. Ap 3. 2Kor 5.16n. J 2.19n.10. Iz 51. Dz 14. Hbr 1.5. Iz 66.30.17.13. Iz 64. Rz 11.36. 1Kor 15. Iz 45. SUMIENIE . CZŁOWIEK WOBEC STWÓRCY Położenie człowieka. Hbr 1.9. Ps 89.18.15. Hi 42. STWORZENIE W PLANACH BOŻYCH Stworzenie i historia. 2Kor 4.2. Jr 31.15. Hi 26. 2P 3. Prz 3.12. Dz 4. Iz 43. Ps 135.8-11. Ap 4. Jezus Chrystus a stworzenie. Rdz 2.1-7.18.10.11. Łk 4.13. Iz 51.8.12. Syr 18. Hi 7. Dz 17.10.9-20. Iz 65.6. Kol 1.12. Ps 104.25n.15.

Rz 5.17. Ps 89. Rz 15.14. Mk 14.37.20.11. 1Kor 10. SYN CZŁOWIECZY STARY TESTAMENT POTOCZNY JĘZYK BIBLIJNY . 2Kor 1. Ga 3. 1Kor 8. Mk 1. 1P 3.4.7. 1Krl 16. J 14. J 6.1. Jr 3.35. Mt 16. Ps 73. Mdr 2.37. J 11. Ef 1. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY SYN BOŻY W ewangeliach synoptycznych. Ez 2.5nn.34.16.40. Iz 7. 1J 5.2. J 5.23.70.Koh 10. Tt 3.3. J 5.9n.46. Rz 13. Dz 8.18.34nn.2. Oz 2. Rz 8.8. 1Tm 4.13. Ps 2. Ga 2.1. Rz 2. Apostołowie.1. 1Kor 10. IZRAEL JAKO SYN BOŻY Wj 4.2. Mt 11.1n.46.36.22.5.14-17.29.16. Hbr 10.5. Rz 14. 1J 3.16.18.61. 1Kor 6.20.27n. Ga 4.20.5. Pwt 14. Hbr 9. Hi 42. 1Kor 10.19.7.10.13.27. Ps 89.8nn. 1Kor 6.15.12.3.10.1. Sumienie oczyszczone kultem. 1J 2. Iz 9. J 1. Iz 64. 1Tes 1.21. Ps 7.25n. Dz 24. KRÓL JAKO SYN BOŻY 2Sm 7. Łk 11.1.23. Hbr 12. Mt 2.1.27. Mk 9.31. Mt 27.1. Mt 16.7.9-13.6.15. 1J 4. U świętego Jana. Rz 9. Łk 22.63.5.36.9. 1Sm 25.18. Jr 3.19-20.3-4. 1Sm 24.29. J 3.13.1-20.1. Łk 10. J 5. Iz 1. Mt 4.2. Tt 1. 2P 1. Mt 16. Mk 15.35. J 1.6.39.11n. Dz 13. J 12.46. 1P 2. Hbr 13. LUDZIE JAKO ADOPTOWANI SYNOWIE BOGA U synoptyków.1.11. Jr 31. 1Kor 8.4.61.25nn.6-7. 1J 5.22.23. Łk 23.26. Mk 14.10. 1J 4. Hbr 1.7.22n. Hbr 10.10.14.2. Nic mi bowiem sumienie nie wyrzuca. Rz 1. Mt 15.1. Sumienie według Pawła. SYN BOŻY Ez 23.7. Mt 11. Ps 2. 1J 5. Iz 30.14.12.19.10. Ps 149. Iz 63.5-12.17.3.15. 1Kor 10.8.5.8. Mdr 17.12.14.51. Łk 6.16.14.4. Hbr 9.1n.20. Mt 26. Rz 6. Oz 11. Hbr 1.21.20.20. Rz 14.13.9. Hi 27. Rz 8.18. Iz 30.19nn.7. 1Tm 1. Kol 1.5.27. Iz 63. 2Krl 2. 2Sm 24. Łk 20. STARY TESTAMENT Pwt 32. Ps 29. Jr 17. Rz 14. Mt 4. J 3. J 6.8. Dn 8.12.1. Dz 23. Mdr 18. Łk 23. Mt 5. Mk 1.17. 1Tm 3. Mt 4.5. 1J 3. Ps 139. 1Kor 4. Rdz 3. 1Kor 8. 1P 3. Łk 16. J 20.5.36.33. Hbr 1.3. 1Kor 3. 1Tm 1. Mt 21. Mt 6.18.6.10. 2Kor 3. Łk 1. Mt 4. 1Tm 1.17. Mk 5. Jr 31. Ga 4. Mk 14. 2Kor 4. Mdr 5.2.4n. Rz 8.15.9.14n.4. J 17. Hi 1. J 1.16n. J 3.36.5. Mk 3. Rz 8. J 1. Dz 9.34.21.20.9.31.2.9. 2Tm 1.6.22-23. Mt 24.9.1-2.6. 1P 1.6. Mdr 2. Jr 11.7.29.6.10.

5.1-5.2.8. Pwt 5. Kpł 18. Mt 11.3.13n. Mt 8. JĘZYK APOKALIPS Księga Daniela.1. Mt 11. Hbr 2.21.1. Rdz 34. Iz 42. Iz 58.17. Ps 8.29nn. Pwt 5. Ap 1.42. Mk 2. Synoptycy.1. J 6. J 5. Pwt 25. Mt 12.25nn. Mt 16. Oz 2.7. 1Sm 25.20. Mt 16.20. Rdz 28.31nn. Uczniowie Jezusa.12.14.12-16. J 3. Mt 9.3.10-31. Jk 2. Iz 1.10-16. Wj 34.34.14nn.13. Hbr 4. Mt 5. J 19.40.13.13. Motywy ustanowienia szabatu.14n. PISMA APOSTOLSKIE Dz 7.30. Hi 25. Mk 16.21.23. Mk 8. Odzienie a funkcje człowieka.19. Lb 28.9. Dz 13.62. Mk 8. Mt 17.30. Rdz 1.9. Syr 40.27.18. Pnp 4.48. 1Sm 18. Pwt 10. Ps 110. J 5. Mt 26.23.33. Ez 2.7.55n. Łk 14.1. J 6.18. J 6.65. Ap 14.3. Wj 23. Dn 7. Ps 60. Ap 14. Rdz 37. Łk 6.2. Ne 13. Wj 20. .16.28. Mt 8. Mk 8.64. Kpł 23. Ps 8. Jk 2.20. Dz 20.5. Ez 18. Dz 18. Dz 9. Mt 20. Rdz 9. Lb 15. Prz 31.8. Jr 17.1-11. Pwt 10.19-27. Iz 51.45.56.5-9. Rdz 1. J 3.34. Czwarta Ewangelia. Ps 107.27.2n. 2Krl 4. Rt 4.13.13.12.18n.3.2.9n. J 12. Wj 35.13. Dn 7.1. Mt 12.11.12. J 1.3.27-31. Tradycja żydowska. Wj 22.5nn. Mt 16. Wj 16.22.27.1.4. Ps 14. Rdz 27. Rdz 2.7.21n. Mt 25.51.28. Ps 89.9. Mt 28. Kpł 24.27.25.11.15-22.23.20. Łk 4.6. SZABAT STARY TESTAMENT Ustanowienie szabatu. Dn 7. Dz 18.3n.Ps 80. J 12.7.42. Mt 26.4.51.31.32-38.16. Mt 17. Mt 24.20. Ez 20. Dz 17. Ez 2.26-29.48.32.2n.10. Ap 1.12n.35. Prz 8. NOWY TESTAMENT EWANGELIE Mt 5.15. Mt 24. J 5. SZATA JAKO ODBICIE PORZĄDKU BOŻEGO W ŚWIECIE Szata a osoba ludzka. J 13.32.4. Mt 26.31. J 6. Praktyka szabatu. NOWY TESTAMENT Jezus. Mt 16. 1Kor 16. Łk 13.45-49.4-8.18.18.22n. J 5. Dn 7.12.12.20-27. Iz 58.15. 1Mch 2. Mt 26.2. Pwt 28. Dz 16. Rdz 27. J 5. Ps 90. Dz 7. Ps 31.13n. 1Krn 9. Ps 11. J 9.53.39. Dn 7.13. J 8. Rt 3. Rdz 3.19. SZATA Syr 29.22. Wj 31.9. Mk 15.24.12.8.27. 2Sm 3.13-21. 1Kor 15. Wj 23. Ps 110.19.8.6. Rdz 24. Ps 8.31. Hi 31. J 3. J 12.

Dz 19.27.9. Dz 5.7n.34. PRZECIWNIK CHRYSTUSA Rdz 3.9. Rdz 35. 1Tm 1.24.5.1. Mt 3.27.14. Rz 13. Ef 3.38.13n. Pwt 8.15. Mdr 2.15n. Prz 3.42.30. Ps 112. Łk 4. Szata wybranych. 2Krl 9. Rz 7.14.11. Ps 84. Ap 7.4. J 13. Iz 30. 1Kor 11.10.7. Rdz 3.44.2. Ap 19.33. Jk 4. 2Kor 5. Iz 53. Ap 20. Dz 22. Dzieje przymierza.10.28. 1Kor 11. Ez 16.16. Ez 16. 1P 5. Ap 19. Ez 16.15nn.20. Łk 24. 1Kor 11. Ap 7. 1Kor 11.62. Za 3.8nn.3n. PRZECIWNIK CHRZEŚCIJAN 1Kor 15. J 20. Szczęście .23.6. 1J 3. 2Kor 12. 1Kor 11.9-14. Dz 12.3. Ap 12.7-10.13. Ap 12.9.41. 2Kor 3.58.4. Ez 44. ODZIENIE I NAGOŚĆ JAKO SYMBOLE DUCHOWE W raju. Rz 7.9. JAKI BÓG MA W STOSUNKU DO LUDZI Hi 1-3.4. 1Krl 19. Ap 12. Rz 5. Iz 49.7. Chrystus przyodziany w chwałę. Hbr 1. Ps 65. Syr 14.7. Mt 12. J 19. Ez 44. Wj 28.35. 1Kor 15. 1Krl 22.10.15. Rdz 3.44. Oz 2.5. Pwt 32.10.12. Iz 51.14. Kol 3.39.5. 1Mch 10.10.9.23nn.12.24. Łk 22.17-20. Mt 6. Wj 28. Iz 61. 1Mch 14.19.13nn. Iz 50. Rz 8.5n.1n. Łk 10. Ef 6.10.14n.31. Mk 4. Ap 21. 1Mch 10. Jud 1. Hbr 7.9nn.2.5.15. Mt 26.15.1.15.24-28. J 8.11.8. Rdz 3. Mk 3. Mt 23.6-11.34n. 1Mch 11.38. 1Mch 10. Ps 2. Mt 13. Ef 4.J 21. Mk 5.37. Mdr 2.8. Mt 13.1. Kpł 16. J 12.1-5.1.37.13. 2Sm 1.8. Ps 1.9. Ap 20. 1Tm 6. Iz 6. 1Kor 11. J 19.7nn.24.11. 1Mch 3.12.13.10. Mt 28. 1Kor 15. Ap 22.18n.7nn. Ap 13-17. Kpł 21.42.17nn. 1Kor 15. SZCZĘŚLIWOŚĆ STARY TESTAMENT BÓG I SZCZĘŚCIE Szczęśliwość i chwała w Bogu.9.17n. Ap 20. Syr 45.49. 1Tm 3. 2Kor 2.14.4.1nn.14.to sam Bóg. Wj 19.21.11. Ap 12.8.18.7. Iz 59. Mt 27.24.11n. J 16.7.5. Jr 13.3nn.26.12.8n. Łk 3.8nn.10.24. Ez 16.3. Mt 21. Ap 12. Ef 6. Kol 1. Flp 2. Kpł 13-15. 1Kor 11. Ga 3. Ps 41. Rdz 3.6. 1J 5. Ps 146.23. Prz 3.30.13n.53.7.25nn.10. Dz 10.9-13.18. Dz 10. 2Tes 2.17. Hbr 2. 1Tes 3.39. Łk 4. J 14.18. 2Krl 2.5. SZATAN PRZECIWNIK PLANÓW.44.7-12. 2Kor 6.18.20.22nn.13. Mdr 18. Mt 3.11.14. Rz 8.24-28.34. Za 13.2. Mt 28.64.21.38. 1Tm 2.35. Za 3. Rdz 3.13.13n.2n. Prz 8. Wj 28. Łk 22. Ps 119. Kpł 16. 2Kor 11.2n. Ap 21.17. Mt 17. Ap 18-22.30.16. J 2.13. 1Kor 7. J 13. 1Tm 6. 1Tm 2. 1Kor 11. Hi 1. 1Tes 2. J 8. Ps 128.25. Dz 12. Wj 28. Ef 4.9.32.2.10. . Wj 28-29.15.13.2.

8. 2P 3. Łk 6. Ps 22. Syr 31. Oz 2. Prz 14.27. SZUKAĆ Koh 8.19. Iz 8. 2Krl 22. So 2. Łk 6. J 8.15. Pwt 12. Kol 3. 1P 4.29. Łk 19. Jk 4. Mt 5.4.3. Dz 17.27.20.3-6. Ez 34. Ba 6.15n.35n.2.48. Ps 27.25.24.17.29. Am 5. Dn 3. J 14. Łk 15. So 2. Syr 27.3. Koh 10.27.3. Syr 21.14.1-4.9. Jr 50.16. Ps 2.4. Ap 14.7. Prz 31.21.15.14. Pwt 4. Prz 8.3. Ps 126. Mt 11. Lb 23.5n. 2Sm 21. 1Krl 22.29. J 13. Syr 25. Łk 1. Syr 38. WARTOŚCI CHRYSTUSA 1P 3. OD DOCZESNEGO DO WIECZNEGO SZCZĘŚCIA Ps 41. Śmiech człowieka żyjącego wiarą.33.6.30n.15.8. Prz 29.7.16-23. Ap 16.5-8. Pnp 5.7.1. Ap 19.17. Lm 3.11.10. Łk 2. Prz 9.8. Ps 22.3. Łk 1.44.14. Iz 59. Ps 27. Prz 3. Pnp 3. Mdr 1. Koh 7.33.27.20-26.34. Flp 3. Flp 3. Ps 144. Ps 27.46.13. Jr 29. Mt 26. ŚMIECH Rdz 17. 1Krl 18.3n.3-12. Flp 3. Ez 34.8. Mt 23. Iz 55. Wj 33.18.14n.14.21.2.12. Śmiech.1.35.13. Jr 29.31. 1Sm 28. Ps 94.23nn. Ps 27.2. Inne pouczenia ewangelijne. 2Krn 31.12.5n.19. Szczęście doczesne.12.8.28. Prz 15. NOWY TESTAMENT SZCZĘŚCIE A CHRYSTUS Błogosławieństwa.3. Mt 6.3. Ap 1.21. Łk 23. Ps 35.39.19. Jr 20. 2Krn 14. Rz 10.25.4.2.8.8. Syr 25. Prz 13. Ps 35. Ap 22.23-28.1.11.12. 2Krl 3. Mk 15.3. Syr 11.12-15. Ap 20.8n.9. Rdz 21.9. Syr 26.12.29n.13. 2Krl 8.3. Lb 5. Łk 6.3. 2Mch 7. Mt 11. Oz 10.10.26. Ps 69.6. Mdr 3. Mt 7.12-15.11. Syr 14. Mt 24.1.8n. Wj 18.1. Syr 14. Łk 11.11.21.8.4-10.10.39nn.6. J 20. Ku szczęśliwości niebieskiej. 2Krn 30. Ps 1. Pnp 6.2nn. SZUKAĆ BOGA OD KULTYCZNEGO DO BARDZIEJ WEWNĘTRZNEGO SENSU TEGO WYRAŻENIA 1Krl 22. Lm 3. Mt 13.33.8.1.12. Ps 52.25. Koh 3.7. Ps 73. Ps 73.6. Hi 8.45.32.29.4n. Kpł 19. Mt 16. Ps 118.17. ŚMIERĆ STARY TESTAMENT . J 13. Rdz 18. Wj 18.13n. Pwt 4. Pwt 18.5.13-32.16. 1Krn 28.21. Am 5. Ps 146. Ez 34. 1Krn 22.13.Ps 16. PRAWDZIWE I FAŁSZYWE SZUKANIE 2Krl 1.16n. Za 8. Koh 2.17. BÓG W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA 1J 4.7.12.21.4. J 6.21.

Ps 37.26.17.22. Kpł 19. Pwt 18.8-12.18-21. Ps 16. Ps 88.44. Ps 13. Rdz 50.2.27. Rz 5.17. Życie pozagrobowe.15. 1Sm 31. 2Mch 7. Koh 3. Ps 90. Mdr 2. Lb 16. Dn 12. Iz 26.48n. Jr 16.1-12. Prz 7. Syr 10.2n.13.17. Hbr 2.4. Mdr 18. Ps 37. Ps 6. Mdr 4.11. Prz 23. Hi 3. Mdr 16. Owoce śmierci sprawiedliwych.30. Ps 115. Hi 18.4nn.14-23.15n. Ps 116. Ps 89.7. Ps 89.4.13. Mdr 2. Rdz 50. Ez 3.16.28.4-8.23. Mdr 5.52. Rz 5.8.9.6.21n.9n. 1Sm 28.3.7. Mdr 1.17.11. Nawrócenie a uwolnienie od śmierci. UWOLNIENIE OD ŚMIERCI Bóg ratuje człowieka od śmierci. Ps 88. Prz 11.15.14. Hi 38.51.9.4-7.11.6. Kpł 20.21-22. Hi 17.7.31. Ez 18.4. Łk 2. Mt 16. Definitywne uwolnienie od śmierci. Koh 7.15.28. Jon 2.7.12. Potęga śmierci.27. Pwt 14.11. 2Sm 7.5-21.OBECNOŚĆ ŚMIERCI Odczucie śmierci.17-32.13n. Ez 18.23. 2Mch 12.12n. J 8. Iz 38. Ps 88. Zagadka śmierci sprawiedliwych.15n. 2Sm 12. Ps 30.23. Wj 12. Hi 7. Ps 55. 1Krl 2. 2Krl 20. NOWY TESTAMENT KRÓLESTWO ŚMIERCI Nawiązanie do początków.2n. Rz 5. Mdr 3. Ps 73. 2Sm 14.29-32.1.19.18.16.20.16.1-3.33. Ez 32.29. Ps 49.15.17.43nn.16. Hi 6. Jon 2. Ps 18. Jr 9.13. Hi 10.6.18n.28. Iz 33.14. Rdz 35.23. Ez 18. Rdz 25.5nn. 2Krl 21.8. Śmierć jako przeznaczenie człowieka.18. J 8. Kpł 24. 2Mch 14.12n.7. 2Krl 19. Ps 18. Hbr 11. Syr 30. Ps 116. Ps 49. Hi 9. 1Krl 14. Iz 5.12n. Syr 41. Droga śmierci. Tb 2. Ps 30.24.20.10. Ps 13. Syr 41. Ps 22.10.5n.14.19.49.7.31. Jr 16. Ps 6. Hi 17. 2Mch 7. SENS ŚMIERCI Geneza śmierci.2. Rdz 49. 2Mch 7. 2Sm 12. J 8.14. Kpł 20. 2Sm 19. Ps 88.19.33.6. Mdr 1.16. Ps 69.10. Iz 14.2. 2Sm 24.1. 2Mch 7.1n.11.29.16. 1Kor 15. Ps 16.30.5.10.14. Ps 73.16.20.9. Kpł 19.19. 1Sm 31.20. Ps 115.4.1. Prz 27. 2Sm 14. Kult zmarłych. Iz 25. .18. Tb 4.3. Ps 49.35. Ez 33. Pwt 21. Hi 17. Ps 39. Ps 49.17. Ps 49. Mdr 5. Rdz 49. Wj 20.12n. Ps 18.13-19.27.4.46.4.5. Rdz 5. Pwt 34.10.14.36. Syr 8. Hi 14. Dn 12. Prz 9. Rdz 3. Rdz 23. Ps 37. Iz 14.14.23n.9-21. Iz 53. Jr 16. Mdr 4.

Prz 6.16. Ap 1. Hi 16. Rz 6.9n. Ap 20. Rz 6.14. J 8. Wj 40. Mdr 3.23. Rz 6. Ps 18. Flp 1.24. J 11.28. Kol 3.10n.56.21.3. Ap 2.5. Jk 1.33. 1P 4. Rz 5.34. Mk 10.14.8. Ap 3.14.18.56.19. Ps 78.10. Ap 20.9. Hbr 2. Rz 7. Mk 10.9.18. Ap 18.24. Ga 4. 1Sm 20.13. Ps 35. 1P 3.7n. ŚWIADECTWO STARY TESTAMENT ŚWIADECTWO LUDZI Rdz 31.13. 1Sm 12.14.19. Rz 8.8.23.3nn.5. Kol 1.15. Prz 21.19. Prz 14.20.31. POJEDYNEK CHRYSTUSA ZE ŚMIERCIĄ Chrystus bierze na siebie naszą śmierć. Ga 5.20.2.20.15. Prz 19. Rdz 31. 2Kor 4. 1Kor 15. J 18.18. Rdz 38.19.5.10.13n.7.7. Wj 25. 1Kor 15.11. Jr 42. Łk 7. Ps 19.13. J 15. Rz 8.10.19. Rz 8.14n.10.38.21n. J 18. Rz 6.13. Lb 35. 2Kor 5. Pwt 17.21. 1J 4.79. 2Kor 11. Chrystus umiera za nas. Rz 6.3. Rz 5. 2Kor 5.16. 1Kor 15. J 5. Flp 1.13.5.53n. 2Kor 1.12. Dz 2.Ludzkość pod władzą śmierci. Hbr 9. Ap 8.15. 1Tes 4. Prz 24.18.6.25.18. Ps 27.37. Ga 2.7n. Ap 20. Ap 21.15. Tryumf Chrystusa nad śmiercią.25.22. Ap 20. Łk 22. Wj 25. 2Krl 17.79. Ps 119.8. 1Kor 15.34.16.10. Hbr 9.9. Iz 53.18n.1. J 12. W obliczu śmierci fizycznej. Rz 8.6. ŚWIADECTWO BOGA Bóg jest świadkiem.22.24.28. J 11. Ap 2. Umieranie każdego dnia na nowo. J 12. Flp 3.18-25. Hbr 5. Łk 22.9. Rz 8. J 12. Rz 8. Świadczenie Boga przez Prawo i proroków. 1Kor 15.10. Flp 2. 1Kor 15. Dz 13.8. Ml 2.16.66.21. Rz 14. Od śmierci do życia. Ap 1. Łk 1. CHRZEŚCIJANIN W OBLICZU ŚMIERCI Współumierać z Chrystusem.1-5.26.8n.8.14. J 21. Ga 3. Rz 6.6. Pwt 17.14.8.6. Pwt 19.10-13. 2Kor 5. 1P 3.20.13. Ap 14. Hbr 6. Flp 2.33. Wj 40.20.11.7. Kol 3. Flp 1.45-52. Rz 6. J 18. Rz 6.3. Mk 9.12.15. Łk 12.23. Mt 26. Rz 3. Hbr 1. Ap 20.25.25. Prz 25. Łk 23.45.5. Mt 26.20. Lb 5.11. Iz 9. J 8. Hbr 2. Iz 53.5.13. 1Krl 21. Pwt 5. Rz 7.58. Rz 5. Kol 2. Ap 2. Prz 14. Wj 31.11.12.14.13n.1.8. 2Kor 5. Hi 16.50n. Ap 12.14.32. Ap 21.3. J 11. Iz 45.14. Rz 7.38. Wj 40. Mk 8. Mk 10. J 8.15.4. J 11.6. Hbr 2. Rz 8. Wj 3.6. Mt 18.52. .17. Mk 14.10. Rz 6. Rdz 38.14.13.24-32.14. Hbr 2.36. Ap 20. 2Kor 6.10. Rz 7.27. 1Tm 4. Ps 78.9.11. Wj 20. 2Kor 5. Pwt 19.5.18.54nn.51-53.54. J 11.28. Dz 3.4. 2Kor 2.51.21-24.5.7n. Łk 23.31.42.11.24. Ap 6. Rz 5. Mt 9. Flp 1.30. Ap 21.50. Prz 19. Oz 13.38.11. Łk 1. 1Kor 15. J 11.24.3. Hbr 9.7-14. 1Kor 14.14.1.14n.13.56.21.18. Kol 2.10. Dz 7.

17n. ŚWIADKOWIE JEZUSA Świadectwo apostolskie.10.20.22. Rz 5. Mt 18. Rdz 3.10.13. Iz 44.4. J 15.6. Kol 2. Pwt 31. 1Sm 12.35.8. J 10.16.16. Ef 6.6. Mdr 11. Dz 15. Ap 12. Od świadectwa do męczeństwa.3nn. J 1.33-36. Iz 43.3. POCZĄTEK ŚWIATA Rdz 1.15-46.13n.15.36nn.6nn.15. J 17.31. 1Kor 1. NOWY TESTAMENT OD ŚWIADECTWA LUDZI DO ŚWIADECTWA BOŻEGO Mt 26. Mi 1. Ap 11. J 5. Dz 1.37.17. Ap 19. 2Kor 7. J 14. który ma przyjść.27. 2Mch 7.32. 3J 1. 1J 4.1.26. Rz 8.6. Ga 4.10nn.19.37n. Jr 29. Ga 4.17. . Lb 1. 1Tm 6.3.12.3.18n.7.11. Mt 10.28.3-7. Jl 2. 1J 5.10.4.13.16. 1J 5.8.9. J 19.25.11. Rz 3.15. Kol 2. Ps 89. Ap 12. Rdz 1.7.28.10. Ap 3. Łk 4.7.10. Rz 1.39. 2Mch 7.3. 1J 2. J 1.11.6.5. Ps 8.10.13.16. Prz 8. ŚWIADKOWIE BOGA Pwt 31.26.9nn. Hbr 1.9. J 3. 3J 1.19. Jr 51. 1Kor 15. Rdz 1. Iz 55. Łk 21. Iz 43.17.9.10. Hi 28. J 1. Ps 33.3.20. Dz 2.37n. ŚWIADECTWO JEZUSA Ap 1. Dz 6. Pwt 31. Iz 66. 1J 5. Dz 14. Ml 3. ŚWIAT STARY TESTAMENT Rdz 1. J 3. 1Tes 2. Ps 104.8. 2Kor 8.36.12.14.31. Am 3.25nn.2. Jr 4. J 7. OSTATECZNE PRZEZNACZENIE ŚWIATA Rdz 2.2.24. J 16.31n. 1Tm 6. Rdz 1.29. Ap 1.9.31. 1Kor 1.10.26. Ps 104.8.19n. J 3.24.5-14. Dz 22.4. Ga 4. Pwt 4.11. J 18.7.2.22.9. Mdr 11. Dz 10. 1Kor 2.2. Dz 16.24. 1J 4. 2Kor 13. J 14. Mt 16. Iz 43.15.30. J 12. J 8. J 5. J 1. Ps 8. J 16. J 1.1. Dz 10.22-31. Dz 1. Ps 50.4n. 1Tm 5. ZNACZENIE ŚWIATA Prz 22.14.18n. J 7.23. J 8. J 5.19.26. Mt 18. Iz 65.12. Hbr 11.23-26. Iz 44. J 5. Pwt 28.10.15.7. Ap 6.16.12. Iz 24.2.1.1-7. Mdr 2. Iz 13.5. Hi 38n.8.28. Hbr 11.19nn. 1Kor 7.6-9. Dz 17. Ap 11. J 8.12.12. Hbr 12.14.21. Rdz 3. Ap 17.59-65.1-2. Łk 4. Świat obecny i świat. J 5.22.23.9.13. J 17. Dz 13. Dz 22.8. 2Tes 1. 1J 1. Rdz 8.11. Ps 19.13. Dz 22.6. Mk 13. Mt 24. J 21. NOWY TESTAMENT DWOISTOŚĆ ŚWIATA J 1. Hbr 11.39.19n.32n.50-53. Dz 26.3.43. J 15. Mdr 13.22. J 3. W chwili sądu ostatecznego. 1P 1.Wj 38. 3J 1.16nn. J 3.17.19. 1Tm 2.9. Hbr 7. Kol 1. 2Kor 4.5.18.7.19.22.6.1.14.22.

2.3.4n.20. J 12. Ps 119.16. Mdr 7.3n. Rz 12. J 16. Iz 60. Rdz 15.3n. Jk 4.7. Mt 4. 1J 3. 1J 2.3n.15.15.7.29. Ps 50. Hi 18. Am 15.14.13.3n.10.14-19. Obietnica światłości. J 14. Bóg jest światłością.13.105.33.13. Ps 18. Hbr 11.16. Ps 56.22. Świadkowie Chrystusa wobec świata.5n. Mk 16.17. Koh 11.9.31. Mk 14. J 3.4n. J 17. Ez 1.19n. ŚWIATŁO JAKO DAR BOŻY Światło żyjących. Oddzieleni od świata.28.10.17. Iz 59. 2P 2. Jk 1.18.17. J 1. Mt 13. 1Kor 6. Iz 13. Ps 148.25-28. J 17.22. Ga 6. Mdr 7.26. Ps 18.7.3.29.9. Ml 3. Łk 4. 2Tm 4. Flp 2. Hi 3. J 15.30. Świat odnowiony.8n. J 15.9.71n.5. Prz 6.2.19. Kol 1. Rdz 1.37. Am 8. J 1. Tb 11. Jr 13.2.7. Ps 31.15. Hi 33.18. J 17. Am 4. Tb 5.19.30.11.21. Mt 28. J 6. W oczekiwaniu na dzień ostateczny. 1J 1.20nn. J 1.17. Prz 16.23.1.20. Rz 3.13. J 18. Jl 2. Ha 3.5.19n. Prz 13.20. Ef 1. 1Kor 2. J 16.17.7.7n.10. Ps 4.13.6n.15. STARY TESTAMENT BÓG ŚWIATŁOŚCI Stwórca światłości.2n. Ef 4.18.5.10.8. Ps 18.38nn.15. 1J 4.5. Ha 3. Iz 42. Ps 139.29nn. 1Kor 15. Ap 21. Jr 4.4. Wj 24.11n. 1J 5.4. Kol 1.27.14. 1J 3. Ps 104.15.9. Iz 8.9. Ba 3. Ps 97.21nn. 1J 2.18.4.5-8. J 6. Ps 19.36. Ps 88.30.22.1nn.18-21.14. J 12. Ps 88.JEZUS I ŚWIAT J 3. J 8.17.10.33. Iz 60. J 14.11. Iz 2. Rz 8.20.4.11. J 14.23.3. Jezus jako Zwycięzca świata. Rdz 1.22. J 17.17.1.16. Lb 6. J 17. Wj 19. Mt 10.4.9. J 15. 1Kor 7. Prz 24. Ap 21.47. Dn 2. 1J 4.4. Wj 24.16. Ps 13.33.4nn. Iz 58. J 17. J 17.7. Iz 49. Iz 9. Mi 7.23. J 9. Ez 32.16. Dn 3. Symbolika światła. Bóg odziany w światłość. Ps 58.9n.16. J 15. Ap 21. Iz 30. Ps 88. Ap 5.6.7.21. Iz 51.14.18. Jl 3.13. Wj 10. Jl 4.1. Tb 3. Ps 27.8-11. Za 14.15.10.23.18.5nn. Wj 24. J 17. .27. CHRZEŚCIJANIN A ŚWIAT J 15.9. J 7. Ez 1. ŚWIATŁO I CIEMNOŚCI Rdz 1. Ps 89. Ps 112.1-5.51.10. Ps 36. J 14.17.23. J 16. J 17. Hi 29.24nn.29n. J 18.18nn. Iz 45.

1J 1.27. Od ciemności do światła. Jr 7. Ps 84.14.16-20.7-11. Ef 4. Kol 1.7-11. 2Kor 11. Mt 17.22. 1Krl 8. Wj 40.47.1-4. Ps 2. Jr 31. Łk 1. Ez 1. Iz 42.18.9nn. Iz 60.16. Joz 8.32. Objawienie Chrystusa jako światłości. Iz 37.4-5. Jr 7.5nn.4. Iz 42.78n.9. Mk 8.36-43.1-28.53. Rdz 28. . Dn 12.8-17.4nn. Ez 11.16.4. SYNOWIE ŚWIATŁA Ludzie pomiędzy ciemnością a światłem. Iz 2.89.19. Iz 9.Ba 4. Iz 6.12n. Iz 60. 1Krl 8. 2Sm 7.2. J 12.4-27.4.30.5-21. Rdz 26. 2Krn 29-31. Wj 26-27. Iz 9.12. Chrystus przemieniony. OD ŚWIĄTYNI Z KAMIENIA DO ŚWIĄTYNI DUCHOWEJ Podwójny sens świątyni jako znaku. 2Krl 25.8. Jk 1.8-11.1-3.4. Joz 24. Mdr 17. Wj 19.35.7. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS JAKO ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA Wypełnienie się obietnicy. Iz 49. Rz 13. Rdz 12.5.6.1-2.9-14. J 12.15-7. 1Krl 8. Ez 10.3.16-21. Wj 33. Ps 115. Wj 25.30-35.33. Dz 9. Dz 26. Mt 4.6. Jr 7.36nn. Ez 10.23nn. Ps 122.19nn. J 9.3. 2Krl 18.23. Wj 26.4.3. Życie synów światłości.7-18.4-8. Ef 5.5. J 1. 2Kor 4. Pwt 6. Ef 5.25. 2Krl 23. Syr 50. J 3. 2Kor 4.20.9.12-15.14.3.8. Iz 1.4.36. Realizacja projektu Dawida przez Salomona. Łk 22.8.1. J 3. Rdz 11. Ezd 1. Dz 22. 1Sm 1-4. 1P 2.1-18.16.46.1-9. Hbr 6. Tb 3. Wj 3. Dz 26.18. Lb 1. Lb 14. Jr 6. Rdz 33. 1Krl 8. Dz 13.6n. Iz 37.20. Mt 6. Wj 25. Ku światłości wiecznej.16.14. Dz 26.4. 1J 2.1. Ps 42.6.11-17. Ez 9-10. 1Krl 5.33nn. 2Sm 6.6. 1Tes 5. J 1. Ez 40-48. Jr 7.22.17n.8.20. Od pierwszej do drugiej świątyni. Projekt Dawida. 2Kor 6. 2Sm 7.40.6. 1Tm 6.4-17. J 12. Ag 2. 2Sm 7. Lb 7.19. Mdr 3. Łk 2. Mi 3.22-26. Lb 16. Rola świątyni w życiu ludu Bożego.43.29. Ps 103.7. Ez 8.4.6. Iz 42. Ap 21.1.31.10.19. Mt 13. 1Mch 4. Hbr 1.13. 1J 1.3.18. Ap 22.18nn.3-6.12. Mdr 9. Ku świątyni duchowej.12. Łk 16. Mt 3. J 8. 1Krl 8. J 13.10-13.51.5. Iz 66. Ef 5. 1Tes 5.1-9. Iz 49.6. J 9. ŚWIĄTYNIA STARY TESTAMENT ŚWIĄTYNIA JEROZOLIMSKA Dawne sanktuarium Izraela.1-9.2.

Iz 43. STARY TESTAMENT BÓG JEST ŚWIĘTY I OBJAWIA SIĘ JAKO ŚWIĘTY .11. Łk 2.40.23.2.22n. Za 14.1-22.12-17. Ap 7. Ap 11.52-59.23n. KOŚCIÓŁ JAKO ŚWIĄTYNIA DUCHOWA Chrześcijanie a świątynia żydowska.5.9. Ne 9.21.16nn.26.7n. Am 8. Mt 26. Iz 52.2. Mt 12.9. Wj 23. 2Mch 15.49. Rz 8.11-15. Kpł 23.4. 1Kor 3. Jr 7. Hbr 10. Wj 20.16.19.2. Apokalipsa św.16. J 10.41-50. Am 5. Wj 20.39n.10-14.14-17.7.1-16. Wj 19.NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO NOWA ŚWIĄTYNIA Jezus a dawna świątynia.3-7.9nn.7. Jr 2.14.1. Mt 27.5n.36n. ZNACZENIE ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Uroczystości na cześć wielkich dzieł Boga. 1Mch 4.1-17.24. Dz 21. Mt 5. Iz 55. Dz 7.1.15.10-17. Dz 20.46.19n. 1Mch 7. Pwt 16.11.42n.13n.8-14. Pwt 5. 1Kor 5.10.2. Mt 23.36n. Pwt 16. Ap 7. 2Mch 10.15-21. J 13. Radosna antycypacja przyszłości.10. NOWY TESTAMENT OD ŚWIĄT ŻYDOWSKICH DO WIECZNEJ UROCZYSTOŚCI J 7. Ap 5.17nn.14-19. Ps 106.12. J 2.5-37.22.5. Ef 2. Ap 5. Nowa świątynia. Hbr 9.22. J 10. Hbr 10. ŚWIĘTA CHRZEŚCIJAŃSKIE Ga 4. Kol 2.28.19.13.17. Ps 122. Iz 1. J 8.2. Wj 34.22-29. J 2.58. Ef 4. J 19.12n.1n. J 2. Pwt 16.17n. Mt 21.5-10.15. Hbr 12.16nn.4.19n.6-14. Mt 23. Wj 12. Łk 2. Iz 56. J 2.16-22.4n.11-14. Dz 3. Mt 26. Wymagania dotyczące teraźniejszości.18.26.1. Mt 21.20nn.48nn. Jana. 2Krl 4. ŚWIĘTA STARY TESTAMENT U ŹRÓDEŁ ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Ps 81. Wj 23. Kol 2. Ps 126.4-19. 1Kor 12. Mk 14. 1Kor 6.19. 2Kor 6. ŚWIĄTYNIA NIEBIESKA List do Hebrajczyków.16-19. Kpł 23.36. Ef 2. Ap 7. 2Mch 15. Oz 2. Dn 9. Ap 21. Ps 118. Mt 26. Mt 24. Pwt 26. ŚWIĘTY 1J 4.1-10.27. Wj 34.12-15.21n.38n. J 1. Hbr 4. Hbr 6. 1Sm 20.37nn.1-11.18.11. 1P 2.8-11. Ap 1. Kpł 16. Dz 2. Rz 12. Est 9.14. 1Kor 16. 1Kor 6.22-38.16. J 17. Świątynia duchowa. Ps 81.

Kpł 15. Kpł 12-15. Za 14. Ez 1.28. 2Sm 6. Iz 7. Dz 2.11.1nn. Ap 4.47. Iz 17.9. Iz 43. Ps 22. Rz 1.10.15. Ez 38. Am 3.19. J 6.26. KTÓRY UŚWIĘCA CZYLI DZIELI SIĘ SWOJĄ ŚWIĘTOŚCIĄ Świętość a poświęcenie się Bogu.3-9. Dz 1.12. Łk 5.14n.7-11. 1Tes 3.5. 1Kor 6. Ef 3. Mk 6.22.9-14. Dn 4.11. Rz 12.7.14-20. Kpł 19.21. Am 2. Rz 7. Wj 19.6.38. Łk 1. Iz 1. Łk 7.1-5. Wj 33.1-13.5. TAJEMNICA STARY TESTAMENT Objawienie tajemnic Bożych. Dz 9.1-7. Mk 3. 1Sm 2.20.2. Daniel i Księga Mądrości. Iz 4. Ap 21. Ap 6. 2Tes 1.1-6.14-20. Łk 3. Iz 5.9nn. Flp 2.12-17. Ef 5. Ap 3. Ps 34. Flp 2.1-16. Ps 99. Dz 4. Iz 6.15n.10.2. Iz 41.4-7.7. 1Kor 3. Rz 15.2.30. Dn 2.15.20.18-22. NOWY TESTAMENT J 17.9. ŚWIĘTE MIASTO 1Kor 6.1. Ef 2.49. DUCH ŚWIĘTY Dz 2.8.16. Ap 6. Iz 41.27.16.10. Dn 4-5.14. Iz 41.21-28.19. Kpł 19.11nn. Dn 10-12. 1Kor 1.2n.2.4-20.17. Hbr 10. Mdr 14. Lb 24.11.3.18n.1.20.17.1. 2Kor 1. Oz 11.11.31nn.14. Dn 2.1. 1Sm 6. ŚWIĘTOŚĆ JEZUSA Łk 1. Ef 4.31nn. 2Kor 13. Mdr 6. Łk 1.3.16. Kpł 11.7.38. Kpł 21.47. Oz 11.10-15. Dn 9.3-20. J 17. Mt 1.16n. Dn 7.11. Rz 6. Flp 1.16.7. Kpł 17.11.15.10-14. Dz 11. Dz 3. . Ap 21-22. Lb 24. Lb 4. 1Tes 4. BÓG JAKO TEN. Dn 2. OBOWIĄZEK UŚWIĘCANIA SIĘ IZRAELA Wj 19. Ps 51.12-24.17. J 17. Kpł 20.20. 1Kor 16. Kpł 22.9.35. Mt 6.3. Iz 54.13. 1Kor 1.70. 2Tes 2. Ap 22.11-14.20n.21.18.30.14-17.9. Łk 4.20. Kpł 10. Flp 3.12.Lb 20. 1Kor 1.22. Dz 10.4-9. Judaizm pozabiblijny. Pwt 6.11. Kpł 22. 1P 2.5. ŚWIĘCI Dz 9. Am 4. BY UŚWIĘCONO JEGO IMIĘ Kpł 1-7.16-38.10nn. BÓG CHCE.2.1-28.23. Ha 3.24. Kpł 16.9.7.31-41. 1Kor 6.13.12.18-23. Iz 60.19. 1Kor 3.12. Mdr 14. Kpł 23.19. Dn 7-9. Lb 4.38. 1J 2. Ps 71.10.22. Łk 3.31.9. Ap 21. Mk 8.4. J 17.2. Mt 16. 2Kor 13.25n.13.30-5. Łk 1. Kpł 17-26. Rz 1. Ez 28. Mk 1.16n.24.27n. Iz 10. 1Kor 3.26. 1Sm 3. 1Krl 8.1. Iz 6.2. Rz 1. Dz 10. Pwt 20.6-23.8. Dn 2. Iz 8. Lud Święty. Dz 19.2. Pwt 7. Mk 16. Iz 49.69.16. Dz 4. Ps 33. Hi 15. Tt 3.4-27.8.4. 2Kor 1. Rz 8. 1P 1.3-14. Ez 20.21nn.1. Kpł 9.32. UŚWIĘCANIE CHRZEŚCIJAN PRZEZ CHRYSTUSA Hbr 9.1.19n. 1J 4.72.13.1-5. 1Kor 6. Ef 2.10.7. Wj 3. Łk 1. Wj 33. J 17.

14. Ef 1.16. 1P 1.7n. Flp 2.20.4-6. Kol 1.1. Mt 13. NAUCZANIE ŚW. 1Kor 7.1. Ap 7. Od tradycji do Pisma. Uzdrowienie trędowatych.2.11. TRADYCJA STARY TESTAMENT PRZEKAZYWANIE ŚWIĘTEGO DEPOZYTU SPOSÓB PRZEKAZYWANIA Pismo a Tradycja. Ef 1.35. Ef 3.33.3-12. 1Kor 15. Mt 13. Tajemnica Chrystusa i Kościoła.14-4. Pwt 28.6.2.3. Mt 28. 1Tm 4. 2Tm 4. Mt 5.15.1n.33.16. TRĄD Kpł 13.2. 1Kor 15.1. 1Kor 11.9nn.9.19.27.23n.7. 1Kor 2.6n.9n. Tt 2.28.9nn. Ef 3. Mt 28. 1Kor 2.5. Ga 1.1.9-13.20-48. Rz 11.6-11. 1Kor 2. Iz 53.7. Mt 13. Kpł 14.8-13. 1Kor 2.16. Iz 6. Ap 17. APOKALIPSA ŚW.16. 2Tes 2.1nn. 2Tes 2. 2Tm 1.47.16. Tt 1. 2Krn 26. Tt 1.9. 2Tm 1. 1Kor 1. Pwt 28.9. Kol 1. 1Kor 2. Łk 1. 1Tm 3. Kol 4.17. 1Tm 5.7. Ef 5. 1Kor 1.9.13n. 1Tm 6. Mk 1. Tajemnica w czasie. STARY TESTAMENT TRADYCJA U ŹRÓDEŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA Mt 5.13.14. J 13.43.15.14. Flp 2.27.35.5. Tradycja apostolska.12-13. 2Tm 3.26. 2Tm 2. Ap 20. Kol 2.10nn. Ef 3. Ap 10.8.27.1.10. 2Tes 2. Ap 17.17nn. CHARAKTER TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Powaga Chrystusa jako źródło tradycji. Ef 5. 1Kor 15.4. 1Tm 4. 1Tm 6.26. Kol 1. Mk 7.19-23.1-2.13. Dz 6. 1Tes 4. Tt 3. Ef 3.20. 1Kor 15. Mk 1.51nn. Tradycja apostolska a tradycja kościoła.12.5.25. Kol 1.5. 2Tes 2. Mt 6.14nn. Flp 4. Ga 1.6-8.20.22. J 14. Tt 3.9.8.15.3nn.11.NOWY TESTAMENT NAUCZANIE JEZUSA Mk 4.20. PAWŁA 1Kor 14. J 16. 1Kor 11. 1Kor 1.2.15.2. Kol 2.6-7n. Kol 2.13n.17. 1Kor 15.7. Kpł 13-14. Mt 28.20-28.23nn. Tt 2. Ef 3.2-14. Mk 4.15. J 7.1.1. Łk 10. Rz 11.17-25. Tt 2. Łk 7.16. Trąd jako nieczystość i kara Boża.19n. 1Kor 2. Wj 9.10-15. JANA Ap 1.15.25. 1Tm 4. 1Tm 1.16.1.19. Ap 21.18n. 1Kor 15.23nn.7. Kol 1. 1Kor 11. Ef 3. . Lb 12. 1Tm 3. 1Tm 3.9.23. Ef 6. 2Tm 1.32.9n.2. Ef 3. Ga 1.12.13. 2Kor 2.9. Mk 4. Mt 15.26n.3.15.14. Mk 7. 1Tm 4. 1Kor 11. 1Kor 4. Mk 1.

Kpł 23. TYDZIEŃ Tydzień w życiu społecznym i w liturgii.11n.8. Kpł 25. Mt 16.7. Ps 55. Kol 2.8nn.18.31-34. Dz 7. TROSKA Zachęta do podejmowania troski.1-11.14.32. 1P 5. Łk 22. Rdz 8.23-24. Wj 25. Sdz 14. 1P 2. Pwt 15.17.9nn. Wj 12.6n. Łk 16.11n.20. 2Kor 11.44. Prz 31. Ps 48. .26n.24. Wj 23. Oz 11. Hbr 11. Wj 34.22. Łk 22.28.8.9. Hbr 6.25.19-25. Rz 4.4nn. Iz 65. Hbr 6. Mt 8.5-12. 1Kor 7. Ap 21. Syr 38. STOSOWANIE TYPÓW BIBLIJNYCH Mt 2.8. Pwt 16. Hbr 9. Znaczenie teologiczne. Hbr 4.25.21.40.1. Hbr 9. Hbr 9. Hbr 9.5. Wj 34.28. Wj 21. Sens poszczególnych wydarzeń historii świętej.1-11. Kpł 23.9-23. Syr 39. 1Kor 12.19.9n.16-20. Flp 4.6.15. Wj 25.35. Hbr 8. SYMBOLIZM ESCHATOLOGICZNY: HISTORIA ZBAWIENIA I JEJ OSTATECZNE DOPEŁNIENIE Koncepcja biblijna historii świętej.11-19.13. 1Kor 7.6. Dn 9.14.2.20.2Krl 5.1-4. Mdr 5.5.11. Iz 43. Łk 22.21. ŚWIĘTY PAWEŁ Rz 5.34.41n. Rdz 2.2n. EGZEMPLARYZM MORALNY Syr 44. Iz 11. 2P 2. Syr 50. Tt 3. TYP STARY TESTAMENT SYMBOLIZM EGZEMPLARYSTYCZNY: MODEL NIEBIESKI I JEGO ZIEMSKIE NAŚLADOWNICTWA Mi 1. Hbr 5.20-24. Kpł 23. Troski i wiara. Hbr 4. 1Kor 10. Wj 23. Hbr 8. Hbr 12. Łk 8. 1Kor 10.3.23.17. Kpł 25.24-34.31.40. Mdr 7. Oz 2.2. Łk 17. Iz 51.1-2.27. Dz 7. 1Krn 28.36.15.42n.1nn. Mt 11.5.15.1. Wj 20.34.9. Ga 3.12nn.12.17nn. Łk 21.5. Kpł 23.24. Mt 16. 1Kor 10. NOWY TESTAMENT POSTAWY JEZUSA Mk 1.19. Łk 10. Mt 6.15.12.23. Iz 49.23. Hbr 13. Iz 65.15. Ps 38.9. Iz 6.7nn. Prz 31. Rdz 1.11.3. Hbr 9.5n.17. 1P 3.25-34. Hbr 9.26. Wj 31. Mt 19.1-4.12. Wj 19. Mt 10. LIST DO HEBRAJCZYKÓW Hbr 8. Hbr 12.16.4.32nn.38.5-9.11.58.3. Ez 36. Iz 62. Wj 25.10.23.1-4.16.3.4. J 6. Rdz 29. Hbr 10. J 19. Kult i historia święta. Łk 15. Mt 11. Mt 8. Wj 31. Hbr 4. 1Tm 4.7.50. Mdr 10-19.10nn. Jr 31.8.24. 2Kor 4. 2Krl 3.10-31. Ga 4.9. Łk 4. Eschatologia i początki. Wj 20. Jr 25.17.22.1nn.4.8n.16-21. Łk 12.

Uczniowie Boga. Mt 19.8n. Uczniowie proroków i mędrcy. Mt 6.1-13. UCZEŃ STARY TESTAMENT Dz 4.7.55.8n.4.32. Ap 3.1. Ps 72.2-12. 1Kor 7.17.3. Flp 4. Łk 16.16-22. Ps 25.2. Prz 6.23-30. Ps 72.12.4. Ap 2.19nn.1-22. Prz 22.4.4. Mt 11.33. Wj 20. Ps 27. Ps 37.46. Dz 3.20. Ps 22. Mt 23. Wj 23. Iz 10.12n. Łk 14.1.44n. Prz 2.3.27.14-19. Łk 12. Iz 11. Dz 28.11. Prz 19. Jr 22. Wj 22.2. Mt 8. Dz 2. Prz 19. MODLITWA I DUSZA "UBOGICH JAHWE" Hi 34.5. Mt 23. Pwt 26. Łk 8.1n. Ez 22. Prz 13. Ps 10. Prz 14.13. So 2. Am 5. Iz 26. Mt 26. Jr 20.35. Mt 23. Iz 42.10.17. Iz 61.13.7. Prz 30.9n.32nn Dobrowolne ubóstwo. Dz 22.6.3. Dz 2. Za 9. Łk 6.15nn.44n.9. Ps 119. 2Kor 8. Łk 6. Ps 10. Ps 74. Prz 17. Prz 20. UBÓSTWO DUCHOWE Mt 5.28.21.31-34.17.4. Prz 8.8. Mistrz i uczniowie w judaizmie.31.29.3.6-11.6. Łk 14.11. Ps 27.34. Prz 23. Łk 2.16. Prz 21.1.11n.25.6.13.9. Prz 20.20nn.19-25. Prz 1.4.UBODZY STARY TESTAMENT UBÓSTWO JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Ps 1. Iz 8. Am 8.5-11. Mt 16.9-14. Ps 9. Łk 16. Mt 27. Mt 10.5. Prz 8. Am 5. Am 4.4n.21-26. 1Krl 19.13. Iz 54.4.5n. 2Kor 11.11. Ps 149. Łk 1. Jk 2. Mk 24.7-11. Łk 18. Ps 119.19.33. Dz 4. Łk 14. Mt 6. Cierpliwe znoszenie ubóstwa.6nn.12.24.2nn.3. Jk 5. Iz 49. Mt 13.19nn.18nn. Ps 69.14.12nn. Ne 5.4. Mt 11. Jr 31.1. Łk 18.15nn. Prz 21.7nn.18. . Prz 15.21. Pwt 15. Prz 3.18. Mt 13.30-4.33. Mt 10. PRAWA NALEŻNE UBOGIM Hi 24. Prz 10.1. Iz 42.13-17.34-46. Ps 25. Łk 4.33. Lb 12.5n.4nn.20n. Mt 13-24. Prz 13. Prz 22. Dz 21.18.27.28.8. Mt 21. Ps 112.24.17.21. Łk 14. Mt 19.12n. 1J 3.10-15.9. Ps 69. Ps 34.22n. Ps 18.9. RZECZYWISTE UBÓSTWO Łk 12. 2Kor 8.1n.17. Prz 11.1. Ps 27.33n.1-5. Syr 45.32n. So 3.28. Ps 9-10.43.41-44. Am 2.35.6. Mt 25. Prz 1.4-9.8.3.5.25. Łk 14. Tb 4. Mt 11.20.26. Chrześcijańska troska o ubogich.5.8-22. Ps 22. Prz 1. J 7. Ps 112.22. Oz 12.3. Pwt 24. Ps 18. Iz 66. Jr 34. Ps 119. MESJASZ UBOGICH Mt 5. Tb 5.14.29. Ps 54.46-55.26n.23.21. 1Kor 9. Ps 86.48n. Ps 22.20.30. Syr 3.10n. Hbr 10.32. Prz 28.16.

31. Hi 36. Łk 11. Mt 22. J 3. Mt 11.29. Pwt 3. Rdz 2.12nn.60. J 15. Joz 24.4. Chrystus jako Ten.15-43. Mk 9.9. Mk 10. J 2. Główne działania człowieka.42.2.1nn.18.39. Mdr 7. Iz 5. Ps 77. Am 5. Boże dzieło stworzenia świata.28. Mt 10.28n. Dz 9.41n.38n. Syr 24.24.1-50. Mt 10.10-26. Iz 45.5. Iz 51.21.27n. Mk 10.26. Iz 22. Ef 5. Syr 10-19.36.9. UCZYNKI CHRZEŚCIJANINA Wiara jako jedyne dzieło. Jezus Chrystus arcydzieło Boga. Iz 45.1nn. Cel uczynków ludzkich. Mądrość wykonawczynią dzieł Bożych. J 8. Ps 19.1nn.9.29.3.21.34.31. 1Sm 12.9. Dz 6.12.37.4. Ps 92. Mk 10. Mk 7.24. J 12. który ujawnia uczynki ludzkie.17nn.6-14.66.28nn.5. Mt 19.35. J 4. Iz 44.36-40.15n.12.10.22. J 17. Ps 145.4. Mdr 12. Mt 8. Mt 8.19.5. J 6.1-6. Mt 11. Iz 41. Iz 45. Rdz 1.19.28.22. J 6. Rz 9.3-8. Iz 40. Cechy charakterystyczne. Rdz 3. Rdz 5.21. J 1. J 11.STARY TESTAMENT Uczniowie Jezusa. J 1. Ps 95. Iz 43.26n.25n.26. Mk 8. J 14.34n. Łk 14.12. Jezus a dzieła Ojca. Hi 10.28n. Mk 1. Łk 10.8.37. Iz 28.1.17. Syr 42.31. Dz 19. Ps 33. Łk 6. . J 4. DZIEŁA CZŁOWIEKA U źródeł czynów ludzkich. J 17. Łk 22. Prz 8. Tb 12.11.1.16. J 6.19. J 6.17. UCZYNKI STARY TESTAMENT DZIEŁO BOŻE Dzieła Boże w historii.6.1n.12n.42. Rdz 3. Am 4. Ps 28. J 1.6.30. Mt 28. J 17. Mk 8.29.24n.45.21.10.8.4-7.11. Syr 44.5n. Mt 12. J 11. Ps 145. Pwt 11.29.35-50. J 14. J 12.2-7.20n. Ps 107. Ps 138. Ps 8.42-45. Prz 8.19nn. Mt 10.3.13.24. Łk 19. Dz 14. Syr 24.9. Iz 29. J 5. Mk 2. J 15. Uczniowie Jezusa i uczniowie Boga. Ps 102.41.2.2. J 10.19. J 9.10.11. 1Kor 12.21-24. Ha 1.2.27. Ps 145. J 6. J 6. J 9. J 9. Rdz 14.33. NOWY TESTAMENT DZIEŁO JEZUSA CHRYSTUSA J 5.1. J 20. Rdz 1.21.1. J 14.34.17-20. Miłość jako dzieło wiary.22.21n.17.10.28. Rz 1.

Mt 6. Mt 5.22nn. J 15.2. Pwt 5.14-17. Flp 1.44. Łk 7. Mk 11. 1Tes 2.3. Mdr 2.22n. Mt 27. J 14.28.25.25. Pwt 6.13.15. Ps 40.1. 1Tm 3. Rz 3.4. Ga 5. Jdt 13. Ciała Chrystusa.12. Ps 2.4. Hbr 4. Hbr 10.35.1-13.15. Budowanie Kościoła. 2Tes 3.7.13n. Ap 14.12.28. 1Tes 1.32.3.25.18n. Dn 13.33. Hbr 3.3. Ps 32.23n. Mt 25.4. 1Kor 1.10.43-46. J 16.11-17. 2Mch 13. Pwt 30.13.10.14.33. Rz 4.18. Ef 2. Rdz 1.16.13.11. Ps 49.4-9.Jk 2.20. Prz 28. Rdz 3. Rdz 2.31-46. Pwt 32.24-34.24-31. Ga 5. Dz 3.15.19. Iz 1. Rdz 3.17. Łk 18. 1Kor 14.19n.24.6.26. Jdt 8.16. Rz 8.5. Rdz 3. Hi 9.19. Mt 6. J 12. Prz 11. Ps 131.17n. Ps 130. Ps 115. Rz 8. Hi 13. Dz 28. Jr 12.3nn.16. 1Tm 2. Flp 3. STARY TESTAMENT Pwt 4-11.46.20nn. Ga 5. 2Mch 8. Rz 8.40. Hbr 11. Wj 16. Mdr 16. Iz 53. Hbr 13. 2Kor 13.9.9. Łaska. Rz 5. Prz 3. 1J 3.14-30. J 16.16. Jdt 9.6.3.1.19.8n.58.16n.28. UPOMINAĆ Rdz 12. Mk 10. J 17.9-13.10.10nn.15.31n. Ps 146.6.3n.11. Hi 38.10.6. Ga 5.32. Jezus Chrystus.1.32.38n. Hbr 10. Iz 50.18. 1P 5.14-26. Iz 42. Ef 2. UFNOŚĆ Ufność i wiara w Boga.2. Ps 51.3.14.10.2. Hbr 3. Hi 23.20. Rz 14. Rz 4. 1Kor 1.5. Dz 11. Rz 3. Mt 3.4. Ga 5.13.11. Dz 14.6.8. Pwt 32.17.17.2. 2Tm 4.14. Dz 2. Rdz 15.34. Mt 27. Ps 115. Dzieci Boże. Dz 4. Rdz 1.8-14.31. 2Kor 5. J 13.16-19. 1Kor 15.2. Jr 13.25. Łk 11. 1J 5. Mt 25. Mt 4.10.14. 1J 4. J 17.23.8. J 8.6.1. USPRAWIEDLIWIENI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Niemoc Prawa.3.9. Ps 115. Ps 62. Łk 23. Ef 1. Hbr 3.12. Hi 9. Hbr 13. Dz 15.1. Iz 59. Iz 29. Dz 16. Dz 20.4nn. J 16. Mt 3. Mt 25.45nn.22. Tt 1.43.6. Rz 5. Flp 1.22. Ufność a pokorna modlitwa.10. J 17. Ps 118.10. 1Tes 2. Hi 40.28.1-5. Prz 1-9.9-14. Rdz 22. Rz 3.4nn. 2Mch 13.30. Ap 12. Łk 18. Ps 130. 1J 2. Pwt 32.20.27.4.18.7.26. Ps 13.1n.7nn. NOWY TESTAMENT Łk 3.2.6.50.16. USPRAWIEDLIWIENI PRZEZ WIARĘ .12. 2Mch 7.11.6.16-19.8n. Rdz 3. 1Tes 3. Ufność i radosna pewność.40. 2Tm 1.32. Iz 30. USPRAWIEDLIWIENIE BYĆ USPRAWIEDLIWIONYM WOBEC BOGA Ps 143.

14. Ef 1.14.6.1nn.12. STARY TESTAMENT Mt 23.7.3.21.5.3.12.16n. Mt 21. Mt 26. Ps 18.4.2. Hbr 13. Ps 89. 1Kor 14. USTAWODAWSTWO Pwt 4.3. Am 5.1. 1Sm 2. Ps 29.9. Flp 1. Ps 108.7. Flp 2. Dz 19. GŁÓWNE ELEMENTY UWIELBIENIA Uwielbienie i wyznawanie.6.6nn. Ps 104. Ap 5. Prawa ubogiego. Ap 15.10.38.16.11. Ps 113-118. Jr 4. Ps 92.4. Wj 15. Jdt 16.20. Ap 5. Ps 8.21. Ps 47. Ps 89. Ps 33. Uwielbienie i eschatologia. Iz 1.13.7. Łk 17. Dz 11.2. Ap 14.24.23. Iz 42.1n.23. J 13. Łk 1. Jr 31. Ps 79. Mi 6. Flp 3. Iz 5. Kol 1.2n.43.16.3.6. Ps 18.15n. Ef 5.16n. Iz 25. Iz 42.16. Ps 109. Ps 34.2. Łk 24.1.28. Dz 2. Łk 2.21. Ps 146. Pwt 4.5.4.18.18. BÓG JAKO PRZEDMIOT UWIELBIENIA Ps 146. Łk 2.18. Ps 98. Iz 40.29n. Ps 145. Am 6. Ps 98.13n.7.6nn. Łk 19.19. Dz 3. Dz 2. Łk 19.1.10.36n. Prawo a sprawiedliwość.36.15.7. Ps 6. Ps 88.50. Iz 10. Ap 5. Uwielbienie i śpiew. Am 5.1. Ps 89.13.26. Dn 3.6.9.3. Ne 5. Ap 14. 2Krn 33. Ps 97.4. Iz 42.11.13. Łk 19. 1J 4. Ps 136.14.19.12.46. Rdz 18. Hbr 13.2. Ps 105. Mt 11. 1Tm 3.1. Ps 69.27. 1Tm 6.17n. Ps 98.17. Ps 146.6. Ps 106.9. Hi 36.5. Ps 22. Ps 22. Mt 21.12. Jr 9.4n. Dz 10. Mt 7.6n. Iz 49. Iz 12.5n.25. Łk 2. Ps 81. Ps 30. 2Sm 7. Ps 105.2. Ezd 3. Kpł 7.15.53.2. Ps 119.1. WARGI .8.9. Ps 105.20. Ps 96. Ps 117. Jr 5.5. 1Krn 16.11.1n.27.8. Wj 23.1. Ps 33.37.8n. Rz 15.3.26.7. Ps 148. 1Krn 23.1. Ps 66. Syr 17. Ps 105.17.13. Ps 146-150. Ef 1. UWIELBIENIE U CHRZEŚCIJAN Łk 2. Iz 11. Ps 57. Rz 15.25. Ps 117. Hi 36.11. Ps 99. Ef 5.50. Ps 96.30. Łk 18.11nn.9.5. Łk 2. Kpł 22. Ef 5. 2Tm 2.30.8. Ps 115. Ne 8.46.37.3n. Mk 7.25.8.7n.31.27n. Ps 145. Ps 50. Łk 2.4. Ef 1.8n.22. UWIELBIENIE I KULT 1Krn 16. Rz 3. Ps 92.13. UWIELBIENIE Ps 35. Ps 30.34.10.9. Wj 15. Ps 145.3.2.28n.24. Ps 34.23.17. Iz 6.1.21.6.3.3.2n.15. Dz 16. Ps 19.3.11nn. Ps 22. Ps 89. Ap 4.17. Ps 95.16.2-6. Ps 136. Ps 96.46n. Iz 5. Iz 38.5.16.47. Ezd 3. Iz 28. STARY TESTAMENT Ustawy ogłoszone przez władzę.1nn.9. Iz 25.37.1. Ap 15. Ps 97.15.6. Jr 20. Prz 2.18. Ps 71. Ba 2.12.23. Ps 47. Ps 98. Flp 2.J 7.10.2.6. Ps 145. Ps 96.15-18. Ef 3. 1Kor 14.2.15.2.12. Ps 30.51-90.

Ez 36.3. Prz 26. Prz 10. Ps 78.2.6-10.6. 1Kor 7.17-22.15. Ps 89.8.22n. Hbr 11.23-29.11. WIARA Rz 4.5-8.33n.1.19n.26.9-26. 2Krl 18-20. Iz 7. Łk 2. Jdt 16. Iz 50. Ga 3.20.9.4-9.20. Rz 4.22. Pwt 7. 1Tm 5. Hi 23.19. Ez 37.14. 2Sm 7.27n. Hbr 11. Am 5. Jdt 5.23.26.12-16. Jr 28.9. Wiara jako więź przyszłego Izraela. Hbr 11. Iz 41.29.5. So 3. Jr 7. Abraham jako ojciec wierzących. Panie!.31.21. J 12. Prz 5. Lb 20.5. Wj 13. Pwt 6. Jr 23. Hbr 11.7.8. Jr 29. 1Kor 7.44.23. Prz 12. Pwt 26.17n.17n. Ps 105. Iz 6. Iz 44.3.9. Mt 15.1.7-11. Ps 141.14.2. Ps 51.2.3.15-20. Rdz 12.11. Ps 106. Pnp 4.3-8.11.31.26n. Rz 4. Pwt 31.1n.11-15.5.19.Pnp 4.6nn. Ps 106. Dz 2. Joz 24.5.8-19. Wj 14. Jr 29. Hbr 12.2. Ps 45.24n. Rdz 38. Prz 22.32n.2. Jr 32. Ps 136.36n.10. Wj 19.9-22. Dz 9.21. Pwt 14. 1Krl 17.3. Rdz 1. Rz 4.17.21.5-13. Jk 1.17.31. Jr 2.12.15.2-6.4.9.32.8.7. Iz 29. Rdz 15.16. Pwt 30. Rz 4. Hi 11. 1Tm 5. Lb 14.7. 1Kor 7.9-20.8. Iz 41. Pwt 26.14. Rz 10.6.17-24.13-30.39n.4. Jdt 10.9-32. 1Kor 7. Hbr 13.30nn. Prz 15.7-15.3.15n. Wj 22.1.33. Iz 19. Tb 14.8-12.8. Ps 120.27.5. Wj 14. Pwt 28.4-16. Ps 63. Iz 44.18-25. J 19. Jdt 8.31-41. Ps 94. Ez 36. 1Tm 5.11. Łk 7.1.52-64.37-43.34. Prz 4. 1Kor 7.3. Pwt 10.1-15. Ps 17. Pwt 18. Jr 32. 1Tes 1.16.9-10. Hbr 11. Ps 17.39. Pwt 24.27. Wargi i serce. 1Mch 2.9.23.20-23. Hbr 11. 1Tm 5. 1Kor 7. . Iz 47. Pwt 27. Pwt 9. WDOWY Ba 4. Hi 31. Jr 31. Iz 44.22.37.28-29.24. Opieka nad wdowami. J 8. Instytucja wdowieństwa.14. Iz 40. Iz 31. Ps 47. PROROCY A ZAGROŻENIE WIARY IZRAELA Oz 2. Oz 14. Iz 6.3-9.6nn. 1Tm 5. Ez 36. Iz 8.24n.4.40.10. Ps 78. Hbr 11. Syr 22. Iz 40. Ga 3.12n. Wj 12.17-24. 1P 3. Iz 30.21-38.1nn. Pwt 13.31.11-15. Prz 10.2.18-21. Niewątpliwe wartości wdowieństwa. Rz 17.6. Ps 34. Dz 6.6.17.4-8. Mk 12. Iz 44.26. Syr 44. Prz 23.5-7. Syr 51. Iz 6. Hbr 11. Iz 29.10. Syr 35.36-39.1-12.5-9. Ps 63. Rdz 22. 1Kor 1.14n. Wj 19. Hi 16. Iz 43. Otworzysz moje wargi. Prz 24. 1Tm 5.13-15. Iz 49. PROROCY A WIARA PRZYSZŁEGO IZRAELA Wiara jako rzeczywistość która ma nadejść.24.28n. Iz 10.1-7.17n. STARY TESTAMENT WIARA JAKO POSTULAT WYNIKAJĄCY Z PRZYMIERZA Wj 3. Prz 7. Oz 1. Ps 115.27.9n.12.

2Kor 3. 1Tm 4. Niedoskonałości wiary Izraela. Iz 51.1-5.52-64. Ps 74.11.10.2.96-99.17. Jdt 14.6n. Mt 26. Rdz 18.6. 1Mch 2. Mt 11.33-36.17-31. Mt 21. Mdr 3. 1Tes 2.8nn. Dz 2. Mt 11.1-17.34-39. Mt 11. Iz 50. Rz 11. Ps 18. Łk 18. Mt 10. 1Mch 1.11.12. So 3. Mdr 2.13-16.62. 1Tes 1.22-28. Iz 8.2. 1Kor 15. Mt 11.19n. Ps 130.29-38. Iz 53. Iz 50.43. Ps 62. Iz 28. Mt 23. 1Mch 2. Ps 49. Mt 16. Ps 22.4.3. 1Mch 1.46. Łk 9. Ps 125. Dz 19. Ps 136.27.25.37-38.11-14.32. 2Tm 4.13.22n. Jr 26.8.41.9-14. Ps 44.7.25n.10.46. Łk 4.5-12. 2Krl 5. Hbr 11. Ps 131.2.13-30. Wiara mędrców ubogich i męczenników.27-37.23.1-9.22-32.14nn. Jr 15.54-62. . Łk 1. Iz 52. Hbr 12. Jr 45.38-42. 1P 2. Rz 10.21-23. Mt 21. Mt 8. Dz 5.1.13-18. Mt 5.15. Mt 1.19.4. Rz 10.2. Pwt 5. Dz 10.24-27. Ps 23. Ps 37.7nn. Ps 7. Dn 3. Mt 12. Hi 42. Rdz 15. Ps 47.5. Rz 10. Wj 3. Ps 31.35nn. 1J 2. Syr 36. Jon 3.27.12-18. Łk 1-2.5-21.4.Hbr 11.23. 1J 2. 1Kor 12.7-18. 1Kor 2. Mk 9. Mt 8. Mt 7. Hbr 5.16. Mt 13. Mt 16. Mt 18.2. NOWY TESTAMENT WIARA W NAUCZANIU I ŻYCIU JEZUSA Przygotowania. Mt 13.4.10-21. Wiara w Jezusa i Jego słowo. Mt 12.31n. Ps 47.41.37n. 1P 2. Dn 3-4.13.1-3. Ps 115. Ps 121. Łk 1. Mt 11. Hbr 11.11-17. 1Kor 15.7.33-40.5. Flp 2. Ps 29. Doskonałość wiary.24.6.6n. Mdr 12. 1Krl 19. Iz 43.45. Wiara nawróconych pogan.6.49-70. Łk 22. Dz 2.7. Mi 5. Łk 1. Iz 61.18-20. Wj 4. 2Mch 7.1-8. Jk 2.14. Ps 105. Iz 56. Łk 23. Iz 53. Dz 2.23. Mt 28.15.33. Mt 11. Wiara narodów. Ps 4. Hbr 12.4n.39n. Ps 73. Dz 13. Łk 22. Mt 13.1-6.51.10.41. Dz 10. Iz 8. Ps 51. Łk 12. Ps 40. 1Mch 1.23-32.5n.51. Mt 16. Mk 6. Iz 45. Dz 2.19-23. Ps 89.46-55. WIARA KOŚCIOŁA Wiara wielkanocna.2-10.35-41. Prz 20. Ps 31. Łk 8.4.18. Dn 12.4. Mt 23. Mt 3. Mt 8.42.14. Iz 42. J 1. Hi 19.10nn.2n. 1Kor 1.17. Łk 8. Mt 26. Mk 4.8. Łk 9. Mk 15.6. Jdt 9. Hbr 11.6-10. Ha 2.38n.32.11.20.20.3. Mt 12. Mt 16.33. Ps 22.2n.2.7. Ps 16.13.10nn. Mt 27. Iz 6. Ps 11.1-5. Iz 30. Kol 2. Wiara w Słowo Dz 15.9. Mk 6. Ps 22. Jr 20.5-13.17.16. Iz 12. Mt 13.16-17.39nn. Pwt 9. Iz 50.7n. Łk 1.22. Hbr 12. 1Mch 2.39.15n.22. 1Mch 2. Jr 1.3-6.2. KU WSPÓLNOCIE WIERZĄCYCH 1Mch 3. Mt 16.18.62nn. Jdt 5.4. Iz 49. Mt 5.14.18nn.16.

Jk 3,13-18; Iz 29,14; Flp 3,8; Ef 3,19; 1J 3,16;
Wiara i życie chrześcijanina.
Dz 2,41-47; 1Kor 1,18; Dz 6,7; 2Tes 1,8; 1Tes 1,3; Jk 1,21n; Ga 6,2;
Rz 8,2; Jk 1,25; Jk 2,12; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Hbr 12; Dz 7,55-60;
2Tm 1,12; 2Tm 4,17n; Tt 3,10; 2Tes 1,3-10; 1P 2,7n; Mk 16,16;
ŚWIĘTY PAWEŁ I ZBAWIENIE PRZEZ WIARĘ
Dz 11,21nn; Dz 16,14; 1Kor 12,3; Dz 11,18; Dz 14,27; Dz 15,7nn; Dz 11,17;
Wiara w Prawo żydowskie.
Dz 15,5; Ga 2,4; Dz 15; Ga 2,3-6; Ga 2,15n; Ga 1,6-9; Rz 5,12-21;
Rz 1,18-3,20; Rz 7,7-10; Ga 3,10-14; Rz 3,21-26; Ga 2,19nn; Ga 2,16;
Rz 3,22; Rz 5,2; Ga 3,23-4,11; Ga 3,15-18; Rz 4; Ga 3,6-9; Ga 15,6;
Ga 17,11; Ha 2,4; Ga 3,11; Rz 1,17; Iz 28,16; Rz 9,33; Rz 10,11;
Rz 10,14-21; 1P 2,4-10;
Wiara i łaska.
Rz 3,28; Ga 2,16; Rz 4,4-8; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Ga 5,13-26; Rz 6;
Rz 8,1-13; Flp 3,4; Flp 3,9; 2Kor 11,16-12,4; 1Kor 4,4; Flp 2,13;
Flp 2,12; Rz 5,1-11; Rz 8,14-39; Rz 8,38n; Ef 3,19;
WIARA W SŁOWO, KTÓRE STAŁO SIĘ CIAŁEM
J 10,26n; J 17,8; J 1,34n; J 5,33n; J 2,11; J 12,46n; J 10,26n; Pwt 4,30;
J 6,70n; J 14,1; J 14,28n; J 3,14n; J 20,8; J 20,25-29; J 1,12; J 2,33;
J 4,39; J 6,35; J 12,44; J 14,1; J 8,24; Wj 3,14; J 10,30; J 17,21;
J 14,10n; J 2,11n; J 4,48; J 20,29; J 2,23; J 11,45; J 20,27; J 6,69;
J 8,28; J 1,14; J 11,40; J 5,24; J 11,25n; J 6,40; J 12,46; J 3,16;
J 6,47; J 3,19-21; J 20,31; J 1,9-14; 1J 1,2n; 1J 2,23-27; 1J 5,1;
1J 3,9n; 1J 4,10nn; 1J 5,1-5; Rz 8,31-39; Ef 3,19; 1J 4,16; Ap 13,10;
Ap 1,18; Ap 19,11-16; Dz 4,24-30; 1J 3,2; 1J 5,4;
WIDZIEĆ
Ps 135,16; Hi 28,24; Ps 33,13n; Ps 7,10; Iz 45,15; 1Tm 6,16; 1Tm 1,17;
1J 4,12; Lb 14,14; J 1,18; Ap 22,4;
STARY TESTAMENT
PRAGNIENIE OGLĄDANIA BOGA
Iz 52,8;
Teofanie, których świadkami byli prorocy.
Wj 33,18; Wj 33,22n; 1Krl 19,13; Pwt 4,12; Lb 12,8; Lb 12,6; Lb 24,4;
Lb 24,16; 2Krn 18,18; Am 9,1; Ez 1-3; Dn 7,1; Rdz 15,17; Rdz 17,1;
Rdz 28,13; Sdz 6,11-24; Sdz 13,2-23; Wj 24,10;
Kult.
Wj 24,24; Ps 24,6; Ps 27,4; Ps 63,3; Jon 2,5; Iz 6; 2Krn 18,18; Ez 10-11;
WIDZIEĆ A WIERZYĆ
Iz 45,15; Iz 40,25n; Hi 38,41; Wj 14,13; Pwt 10,21; Joz 24,17; Wj 34,10;
Wj 16,17; Ps 46,9nn; Iz 41,20; Iz 42,18; Iz 43,10; Wj 14,31; Ps 40,10;
Pwt 32,39; Iz 42,18; Jr 5,21; Ez 12,2; Iz 6,10;
NOWY TESTAMENT
BÓG WIDZIALNY W JEZUSIE CHRYSTUSIE
W Jezusie Chrystusie ukazał Bóg rzeczy niezwykłe.

Iz 52,15; Iz 64,3; Iz 66,8; Mt 9,33; Łk 2,30; Mt 13,16n; Hbr 11,13;
J 8,56; Mt 11,5n;
Widzieć i wierzyć.
J 2,23; J 10,41; J 11,45; Łk 17,15; Łk 17,19; Mt 12,38n; Mk 15,32;
J 4,38; J 12,37; Mt 13,14n; J 12,40; Iz 6,9n; J 9,39n; J 20,28; Dz 13,31;
1Kor 15,5-8; Mt 28,7; Mt 28,10; J 20,29; Mt 28,17; Łk 24,12; Łk 24,27;
Łk 24,39nn; Mk 16,11-14; J 20,29;
W Jezusie Chrystusie Bóg jest widzialny.
J 1,51; Mt 3,16; J 3,21; J 3,36; 2Kor 3,11; 2Kor 3,18; J 1,14; 1J 1,1-3;
J 14,9; J 1,18; J 12,45;
WIDZIEĆ BOGA TAKIM, JAKIM JEST
J 14,12; J 14,28; J 17,1; J 17,5; Hbr 11,1n; J 16,10-19; J 7,34; J 8,21;
Dz 1,9nn; 1P 1,8n; Mt 26,64; Mt 24,30; Dz 7,55n; Ap 1,7; J 19,37;
Hbr 2,8; Dz 1,11; 1Tes 4,17; Flp 1,23; Mt 5,8; Ap 22,4; 1J 3,2;
WIERNOŚĆ
Wj 34,6; Ps 119,90; Ps 25,10; J 18,37; Ap 3,14; J 1,14; J 1,16; Ap 2,10;
STARY TESTAMENT
Wierność Boga.
Pwt 32,4; Iz 40,8; Tb 14,4; Lb 23,19; Iz 25,1; Iz 55,11; Ml 3,6; Oz 2,22;
Oz 4,2; Ps 36,6; Ps 89,1-9; Ps 89,25-40; 1Krl 8,56nn; Ne 9,33; Ps 85,5;
Ps 85,11nn;
Wierność człowieka.
Joz 24,14; 1Sm 2,35; Ne 9,8; Syr 45,4; Ps 78,8nn; Ps 78,36n; Ps 106,6;
Prz 20,6; Iz 42,18nn; Iz 42,1nn; Iz 50,4-7; Iz 49,5;
NOWY TESTAMENT
Wierność Jezusa.
Mk 10,45; Łk 24,44; J 19,28; J 19,30; Ap 19,11nn; 1Kor 1,8n; 1Tes 5,23n;
Rz 11,29; 2Tes 3,3nn; 2Tm 2,11n; 2Tm 2,13; Hbr 13,8; Hbr 2,17;
Hbr 4,14nn; Hbr 10,23;
Wierni Chrystusa.
Dz 10,45; 2Kor 6,15; Ef 1,1; Flp 4,8; Mt 23,23; Ga 5,22; Łk 16,10nn;
J 15,9n; J 14,15; J 14,21; J 14,23n; 2J 1,4n; 2J 1,6; Mt 25,21; Mt 25,23;
J 15,11; Mt 6,13; Mt 26,41; 1P 5,8n; Ap 13,10; Ap 14,12; Ap 7,14;
Ap 12,11;
WIĘZINIE
PRÓBA WIĘZIENIA
Wj 13,14; Dn 7,8; Am 1,6; Am 1,9; 2Krl 17,6; 2Krl 17,23; 2Krl 24-25;
Mt 5,25; Mt 18,30; Ap 2,10; Rdz 39,20nn; Mdr 10,14; 1Krl 22,26nn;
Jr 20,2; Jr 32,2n; Jr 37,11-21; Jr 38,6; Mt 14,3; J 18,12; Mt 27,2;
Dz 5,18; Dz 12,3nn; Dz 16,23n; Dz 20,22; Ef 3,1; Ef 4,1; 2Kor 11,23;
2Tm 2,9; Flp 1,12nn; Dz 5,19; Dz 12,7-11; Dz 16,26; Iz 58,6; Mt 25,36;
Mt 25,40; Hbr 10,34; Hbr 13,3; Ps 69,34; Ps 107,10-16; Iz 61,1; Iz 52,2;
DUCHOWA NIEWOLA GRZESZNIKA
J 8,34; Sdz 2,14; Prz 5,22; Prz 11,6; Rz 7,14; Rz 7,23; 2Tm 2,26;
Ps 18,6; 1P 3,19; Ga 3,23; Rz 7,6; Rz 6,12-23; 1Kor 7,22; Dz 20,23;

2Kor 10,5; Rz 1,5; Ef 4,8; Ps 68,19; 2Kor 2,14;
WINNICA
Ps 104,15;
Winnica jako symbol radości człowieka.
Rdz 8,21; Rdz 9,20; Rdz 5,29; Lb 13,23n; Pwt 8,8; Am 5,11; So 1,13;
Pwt 28,30; Pwt 28,39; Iz 7,23; 1Sm 8,14n; 1Krl 21,1-16; 1Krl 5,5;
1Mch 14,12; Mi 4,4; Za 3,10; Am 9,14; Za 8,12; Syr 24,17; Ps 128,3;
Pnp 6,11; Pnp 7,13; Pnp 2,13; Pnp 2,15; Pnp 1,14;
Izrael jako winnica niewierna względem Boga.
Oz 10,1; Oz 3,1; Iz 5,1-7; Jr 2,21; Jr 8,13; Jr 5,10; Jr 12,10;
Ez 19,10-14; Ez 15,6; Ez 17,5-19; Iz 27,2n; Ps 80,9-17; Mk 12,1-6;
Mk 12,7nn; Mt 21,28-32; Mt 20,1-15;
Prawdziwa winnica, źródło chwały i radości Boga.
J 15,1n; Mt 15,13; J 15,9; J 15,13; J 10,10n; J 10,17; Mt 26,27; J 6,56;
J 15,4nn; J 15,9n; J 15,16; J 15,8-11; J 17,23;
WINO
Pwt 8,8; Pwt 11,14; 1Kor 12,41; Ps 104,15; Sdz 9,13;
WINO W ŻYCIU CODZIENNYM
W życiu świeckim.
Rdz 9,20n; Rdz 49,11n; Prz 3,10; Syr 32,6; Syr 40,20; Syr 31,27;
2Mch 15,39; 1Tm 3,3; 1Tm 3,8; Tt 2,3; 1Tm 5,23; Mt 11,19; Am 2,8; Oz 7,5;
Iz 5,11n; Iz 28,1; Iz 56,12; Prz 21,17; Syr 31,30n; Syr 19,2;
Prz 23,30-35; Ef 5,18;
W życiu kultycznym.
1Sm 1,24; Oz 9,4; Wj 29,40; Lb 15,5; Lb 15,10; Pwt 18,4; Lb 18,2;
2Krn 31,5; Ez 44,21nn; Kpł 10,9n; Pwt 29,5; Jr 35,6-11; Am 2,12;
Sdz 13,4n; 1Sm 1,11; Łk 1,15; Łk 7,33; Lb 6,2-20; Dz 21,23n; Dn 1,8;
Jdt 10,5; 1Tm 5,23; Rz 14,21; 1Kor 10,31;
SYMBOLIKA WINA
Syr 9,10; Pnp 1,4; Pnp 4,10; Koh 10,19; Za 10,7; Jdt 12,13; Hi 1,18;
Jr 51,7; Ap 18,3; Prz 9,2; Am 5,11; Mi 6,15; So 1,13; Pwt 28,39;
Iz 51,17; Ap 14,8; Ap 16,19; Am 9,14; Oz 2,24; Jr 31,12; Iz 25,6;
Jl 2,19; Za 9,17; Mk 2,22; J 2,10; J 4,23; J 5,25; Mt 26,29; 1Kor 10,16;
Kol 3,17; Kol 2,20nn; 1Kor 11,25n;
WINOBRANIE
Winobranie jako wyraz błogosławieństwa Bożego.
Wj 23,16; Wj 34,22; Pwt 16,13; 1Krl 8,2; 1Krl 8,65; Sdz 9,27;
Sdz 21,19nn; Iz 16,10; Jr 48,33; Ps 4,8; 1Sm 1,14n; Oz 2,14; Iz 7,23;
Pwt 28,39; Iz 24,7; Iz 32,1-13; Jl 1,5; Iz 16,9n; Jr 48,32n; Ml 3,11;
Jr 31,12; Ag 2,19; Oz 14,8; Am 9,13; Ez 28,26; Jl 2,24; Iz 25,6;
Winobranie jako wyraz kary Bożej.
Jr 6,9; Lm 1,15; Jr 49,9; Ab 1,5n; Iz 63,1-6; Jr 25,15-30; Ap 14,17nn;
Ap 19,15;
WŁADZA
STARY TESTAMENT

Znak poświęcenia. Mt 9.10n.23nn. 1Kor 5.12-18.24n.6nn.10.19. Prz 23. Dz 5. Łk 10. Wj 19.6-10. Kpł 16.26. Jezus wobec władców ziemskich.1-19.14n.16.13. Mt 19. Mt 21.32. Rdz 16.28. Wykonywanie władzy ludzkiej. Ap 17.19-25. Dn 7.21. 1Sm 13. Kol 3.26n.16. Relacja pomiędzy kościołem a władzami świeckimi.22. Kol 3. Symbol solidarności.16.15-23. Flm 1. Mk 8.WSZELKA WŁADZA POCHODZI OD BOGA Rz 13.46. Ef 6. Dn 7.27n.13n.13nn.42nn. Pwt 34.11.1-5. Dz 13.8n. Kol 3.14n.1-6. Ps 19. Mt 22. Mk 2.5nn.13n. Kpł 1.3-8.25. Mk 3.1. Łk 4. 1Mch 2. Jr 27. Lb 8. Łk 24. NOWY TESTAMENT W życiu Jezusa.3. Syr 7.6.13-17. Lb 11.7.41. Mk 1. Mt 21. Flp 2. Ez 1.4. Wj 18. Lb 8. Syr 30. 1Krl 18. 1Krl 19. Ba 1. Dz 3.7-11.31. NOWY TESTAMENT JEZUS Jezus jako Ten.11. Mk 10. Iz 10. WŁADZA W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Dwie władze.4n.23n. Wj 21.5-11.22.1.9. Dz 22.3.37.25nn. Mk 4. Mt 20.14. 1Tm 2. J 13.15-28.22-33.18. Dz 11.36. Łk 13.25.40. J 13. Kpł 19. Ef 3. Mt 28.13n. Łk 22.36. Dn 7. Rdz 48.4. Łk 4. Kpł 4. Mt 12.4.16n.23. Mt 8.28. Rdz 3. J 19. Iz 14. Łk 13.2.22. 1Sm 15.50. 1P 2. Iz 10.18. Wj 21. 1Tes 2.10.20n.21.29.2.13-16. 1P 2. Rz 13.30. Ef 6. Kpł 3. J 18. Ef 6.6. Dz 16. Rdz 1. Dz 23.21n.5. Jr 29.15. Różne formy władzy doczesnej. Kpł 9.1nn.12. WŁOŻENIE RĄK Wj 14. 1Krl 21.2. który posiada władzę.26.28. Ef 5.22. 2Krl 8.4. STARY TESTAMENT Błogosławieństwo.27. W obliczu imperiów pogańskich.1-7.11n.16.9.7-15. Ef 6. Dn 7. Łk 22. Lb 27. Łk 10.9-13. APOSTOŁOWIE Depozytariusze władzy Jezusa.17-24.9. Syr 10.13. Syr 33. Warunki potrzebne do wykonywania władzy. Mk 10.21nn.12n.15. Mt 5. Iz 8. Dn 7. Ps 15. . Ez 3.9. Dz 4. Dz 25.3.

8. Ez 19. Ap 3.3.33.3-11. CHRZEŚCIJAŃSKA DUCHOWOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA Ef 2.13. Kpł 26. Pwt 33. Jr 5.7.19.6. Pwt 28. Rdz 7. 2Tes 1. Koh 5.4. Dz 10.9n. Mt 28.19.7.45-49. Ps 139.3nn.10. Syr 49.16.26. Iz 30.33. 1Tes 4. Ap 1.25. 1Tm 4.24.6. Dz 13.17. Ps 68.15.24. Hi 29. Iz 44.11.12.13.8. Wj 15.20.19.10. Mt 28.16. Ps 115. Iz 2.2. J 14. Ps 148. 1P 3. Am 4. Hbr 8.15.15. Mk 16.12.4.6.4. Dn 4. 1Tes 1. Iz 19.7.27.15. .3. Rdz 11.21. Ap 1. Lb 11.12. Kol 3. Iz 14.22. Pwt 28. Hi 5. Dz 6. Łk 24.38. Ps 104. J 6.15. Rdz 26.18.19n.21. J 6. Hbr 12. Rdz 7.2.22-36.6-11. Hbr 2.14. Pnp 5. Łk 24. WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA DO NIEBA Dz 2. Ps 144. Tryumf w porządku kosmicznym.17. J 3.19n. Flp 3. Dz 1. WODA TWÓR BOŻY Rdz 7. Dz 10. Łk 24. Syr 44. Mt 18.12.13. Ap 7. Łk 22. Ps 4.14nn. Dz 28.51.36.36-42. 1Kor 15.16. Rz 10.16.3. J 6.19. Wj 19. Mi 5.5. J 12. Ps 104.14.10-18. Syr 48.6. Ml 3.18.6n.29. 1P 1.3. 1Tes 4. Kol 2.10. Mk 16. Moment wniebowstąpienia.34. Ef 1.14. Pwt 8.2. Hi 12.7nn. Hbr 10. Pwt 11. J 20.16.14. Rdz 8.6. J 6.10.2. Iz 24.6.10.5. Rdz 17.1.10. Mk 16.11. Rz 8. Ap 14. Hbr 6.4.60.20n. Pwt 30.2. Joz 15.58.1nn.8. Ef 1.53. J 6. Łk 24. Tb 12.20n.28. Dz 1. Prz 3.22.16n.11.9-12.62.20n.13. Flp 2. Mk 12.14. Dz 2. Ez 17.12.20. Lb 24. Dn 3.43. Ap 11. Hi 20.1.4. Iz 4. Ef 1. Wj 16.1.6-7. 1Tm 3. J 6.12.4-13. 1P 3. Hbr 1.62.35nn. Mt 11. Kpł 26.3.1-4.19.62.6.9.50n.12.23nn.41n.6. Ap 5. Ps 104. Kpł 26.10. Zstępienie i wstępienie. 1Kor 15.34. Mk 14.58.19.24. Hbr 4. Dn 7. Prz 30.3. Iz 32. Hi 1. WODA W HISTORII LUDU BOŻEGO Woda i zapłata doczesna. J 11. Dz 19. Wj 19. Syr 35.34. Rdz 11. J 6. Ps 104. Sposób wniebowstąpienia.11nn.18n.22-28. Rdz 28. 1Mch 2.6. Pwt 28. 2Tm 1.11. J 6. Wj 15. WNIEBOWSTĄPIENIE JAKO PRELUDIUM PARUZJI Dz 1.12. Dz 2. Hbr 1. Dz 9.10. Ef 4. Ps 18. Kol 3. J 20. Mt 3.6n.44.2n.10-16.3.27.17.W życiu Kościoła.20-21.1. Ps 133.10n. WNIEBOWSTĄPIENIE POMIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ Iz 66. Rdz 16.10. Mdr 18.1.6.18.10.5. Ez 31.1. J 1. Ap 4. Rdz 5. Dz 3.7.14. Ez 31.58. Łk 24. Hi 28.19. 2Krl 2.17.12n. Dz 8.4. Iz 55. Ps 1.24.15. Jr 51. 1Krl 22.22. Am 7.4. Tb 12. Hi 38. Rdz 21.22.23.50n. Rdz 27. Hbr 9.13.23. Mi 1.25.5. Sdz 13. Ba 3. Dz 8.20. 1Tm 5.3. Tb 12. Ps 135.

Iz 55.4-8.16.34. 1Sm 11-17.1. Pnp 8.10.4. WOJNA STARY TESTAMENT WOJNY LUDZKIE I BOJE BOGA 2Sm 11.1.3n. Ps 43. Iz 1.23n.13. Hi 40. Ps 29. Sdz 5.5nn.9. 2Krl 19.10.18n.1. Ps 144. J 13.4-9. Mdr 10.24. NOWY TESTAMENT Wody ożywiające. J 15. Sdz 5. Iz 8.17.3. Jr 47. Ps 26. Rdz 4. Am 4.24-27. Joz 6-12.5.4nn.4. J 4.3nn. Joz 7. 2Sm 8.10.2n.10n.1.37n.40. Ez 39. Syr 15. Am 8. Ez 36.10. Ps 121.18.5.11n. Iz 8. Wody straszne. Wj 17. Mdr 10.4-9.19nn. Ap 22.7.20. Mt 27. Ps 35. Pwt 2.1-8. Lb 14.15n. J 19. Iz 5.8.8.4. 2Sm 5.39. Rdz 8. Iz 2. J 7.1-12. 1Tm 5. Ez 47. Ps 114.2n.17. . Łk 3.10n.6.23.9n. Lb 21.11. Jr 6. Ez 23. WODY ESCHATOLOGICZNE Woda w planach odrodzenia ludu Bożego.6.40.10.18. J 7.8n.10. Ps 1. Hi 22.7. Iz 58.26.3-11. Iz 25. 1Sm 4.6.25. Ps 51.17-20. Ez 31. Ps 18.4. Ps 69. Iz 41. Tt 3.15. Ps 46. Iz 55. Iz 5. Kpł 16.10.4. 1Kor 10. 1Kor 10. Ez 36.20.Kpł 26.5. J 13. Ap 7. Ps 78. Ps 110.16n. Iz 11. Woda posiada zazwyczaj wartość symboliczną. Rdz 18.17.26-3. Jr 17.10-14. Ap 22.38.6nn.11. J 4.29n. J 7. Iz 48.3.2. Ps 46. Ps 45.1-7. Łk 7.5nn. Ez 47. Wj 11. J 9. Jr 4.20n.19. Iz 30.7.6nn. Wody chrztu. Pwt 7.1nn. 2P 2. Ps 20. Iz 51. J 2.1n.16n. Jr 27. Kpł 11.5n.10-14. Ez 34. Ez 4.25-31.21. Ps 78. WOJNY JAHWE W HISTORII Jahwe w walce o swój lud.15. Bóg w walce przeciw grzesznikom.8. Wj 14. Syr 24. Pwt 7. Rdz 2. Ps 60. Ps 118. Kpł 17.5-5. Ez 47. 1Krl 18. Pwt 28. Ps 42. Iz 49. 1Sm 31. Rz 6.20. Sdz 3-12. Iz 49.12.4.3.21. Kpł 14. Ps 18.6. J 2.5. Wj 40.25.21-35. Ps 71. Za 13.8. Wody oczyszczające. Wj 17. Ps 124. 2P 3.2.4. Iz 19.32-36. Ez 19. Iz 44.6n.12. Jr 14.4. Joz 5. 2Sm 10. Jr 2. Kpł 16. Ps 124.24.6n.1-13.2. Ap 21.11. Jr 17.16.17.23.7-14.6n.6-9. Lb 20.10-14. Wj 3. Hi 12.8.1n.6.39-44. Ps 143.13n.4. 2Sm 5. Jr 31. J 3.27-33. Wj 29.7. Iz 35. Kpł 15.17. 1P 3.26-30.44. Ps 32.20.1-12.18. Jr 46.8. Jl 4. Ps 142. J 5.1-7. 1Sm 28-30.13. Ps 2.24. Za 14. Rdz 19.2-15. Ez 16. Iz 1.38. IZRAEL W SŁUŻBIE JAHWE PROWADZĄCEGO WOJNY Wj 23.

18nn.23.22.4.22.14. Tb 12. STARY TESTAMENT Rdz 2.9.5. Am 4. Ap 12. NOWY TESTAMENT Łk 1.17. 2Mch 8-10.8n. 1J 2. Jdt 9. Iz 45.25-28.16.33.12. Ap 21.8.54.30. Iz 55.3. NOWY TESTAMENT JEZUS Łk 22. Iz 40. Dn 4.13-17. Ap 11.7nn.1-6.13. Prz 21. J 18. Syr 43.8. Dn 8. 1Sm 12. Ps 35. Iz 44. Mdr 5. Kontrakt Boga. KOŚCIÓŁ JEZUSA Kościół walczący.27nn.15n. Ap 14.6. Iz 10.12.30. 1P 5.11.13.25. Rdz 3. Ef 6. Ps 1. J 18.5nn. Jon 3.22.8n. Pwt 30. Broń chrześcijanina.18-21. Ap 5. Ap 10. J 12.33. J 13.1. Ez 18. Oz 2. Ap 12. Iz 29. Iz 58. Mt 11. Pnp 8. Jr 31.10. Pnp 3.19.2. Wj 3. Dn 7. Ef 6.14. 1Tes 5. Am 3. Jr 18.34.15.1-11. Iz 62.4.21. Iz 6. Ps 22.4.38.16. Hi 37. BÓG OBJAWIA SWOJĄ WOLĘ W historii.14. Ap 3.7-10. Mt 26.52.19.17n.21. Ap 9.27. Ap 11. Obrazy ostatniej walki.19-25.17-23. Rdz 3. Mt 24. OSTATECZNY BÓJ Działania wstępne. Oz 2. Iz 53. Wj 19. Dn 4. Łk 11. Mdr 9.11.29.1nn. Ap 6.6-12. Mt 10. Ps 40. Ap 19. Hbr 10.1-5. 1J 5.33. Dn 12.14. J 15. J 13.4.7.5nn.14-19. Ez 18. Prz 19.17.26. 2Mch 15.6. Ap 20.3.19nn. Mi 7.2.11.25.13-17. Dz 4.BOJE ESCHATOLOGICZNE Atak sił wrogich. Ap 19.50n. Ef 6. Dn 7.11. Mdr 9. Ez 18.9. Iz 50.1. 1J 4.23. Ps 2. J 14.2.1-4.27. Ez 36. Iz 42.4n. Jdt 1-7. Ap 19.38.11. Za 14. J 16.32. Łk 1. Pnp 2.17.10.26n.5. Ez 18.11.18. Iz 63. Iz 59. Dz 13.9n. Dn 4. W refleksjach autorów natchnionych.7. Łk 2.52. Ez 38. Ap 20.23. Syr 33.11.21. Jr 29.13.1-6.1-11. Mt 12. Mt 4. Rdz 3.14. Ps 143. Ap 19.31.13.10. Oz 6.15-18.28. Mdr 4.10.6.20.4. Ap 11. . J 16. Jr 9.6. Tb 4. Ps 44.1-12. Hi 23.17-13. J 14.18. Wj 32. Łk 22. Mdr 12. Dn 11.28.9.11. Dn 11.1-3. J 11.22nn.15-20. Kol 2.1nn. Jr 18.12. Ap 12.9. Iz 10. WOLA BOŻA 1Tm 2.21n. Mdr 5. Ap 7.7nn. Mt 24.10nn. Ps 135.40-45. Ps 33. 1Mch 2-4. Am 1.11-16. Hbr 10. Dn 7. Rz 9.13.4. WOLA BOŻA WOBEC SPRZECIWÓW CZŁOWIEKA Am 1.

Przymierze. 2Sm 14. Mk 8.12n.2.15.49. Wspólnota z Panem w Kościele.38nn.11.17.31. J 15.23. Dz 4. Mt 20. WSPÓLNOTA STARY TESTAMENT Kult.3. Am 6.30.16-17.4.21.33. 2Kor 2. Mt 6. 2Kor 1. J 5.20.10.18. J 6. Wj 30. Rz 6.13.50. Łk 12. Mt 2. Lb 20. 1Mch 1.18. Flp 2. Iz 60. Ps 141. 2P 1. Mt 23.1-10.2. Wj 19.9.9.22.21. Mt 22. Pnp 1.27.11.25. Flp 2. Mt 27.2.19nn.1-4. Wj 33.55. Prawo. Ef 5.5n. 2Kor 8-9.18.14n. J 14.47. Ps 16. Ef 5. Pwt 24. Ps 22. J 14. 2Krl 20. Pnp 5.12. Rz 8.15. J 4. Hbr 13.17. Znaczenie tej wspólnoty.2-5. Pwt 22. Mk 3. 1Kor 4.14-17. 1P 2. Wj 24.9. Wj 30.6. Wj 24. Ml 1. Łk 7. Kpł 19. Wonność a liturgia. Modlitwa.11.14. 1Krl 7.11.1.17-18. 2Sm 12. Mt 15. Kol 1.6-11.8.7-13.3.42. Dz 4. Hbr 10. Łk 12. 1Krl 10. 1Tes 5.2.2.2.11. WONNOŚĆ Rdz 43. Ap 8. Pwt 10. 1Krl 10.3. Wj 18.7.CHRYSTUS A WOLA BOŻA Jezus objawia szczególne upodobanie swojego Ojca.32.21. Ps 49.32.2-6. 1P 4. Mt 26. Ef 2. Rz 12.20.34. Jk 4.37. Rz 2. Mk 14. Ps 73.13. Rdz 37. Mt 12.21. Dz 2. Mdr 18. Est 2. 1P 3.16nn.10. Ps 63.13.14.17.27.3-4. Wj 23. Prz 7. 2Kor 4.10.7n. Mt 21.37nn.14. 1Krn 13.16.10. Wj 30.17.3-14. Mk 6. Pnp 1. 1P 4. Mt 7.44.12-17.43.13.29. Flp 1. Flp 4. Pwt 23.26.42. Rdz 27. Wj 29. Prz 27. Mt 11.86.24nn.25.36. Łk 22.18. J 12.6. Dz 18. Pnp 4. Czynić wolę Bożą.19.2-5.13. Flp 3.50. Kpł 3. Lb 7. 1Tes 4. Mt 7. J 17. Ef 1. Ps 119.9. 1Kor 10.44. 1J 5.22-25. Łk 1.6. BĄDŹ WOLA TWOJA Mt 6.12-18. Am 3.5.17.24.10n. Jdt 10. 1Tes 4.25. J 10. Ps 40.46. Wspólnota serc w ludzie jest owocem przymierza. J 6.7-11.14. J 8. NOWY TESTAMENT Hbr 2.21. Jezus wypełnia wolę Ojca. Łk 12.18. Wonność w życiu społecznym.2.22. Lb 1. Rozpoznawanie woli Bożej. 1Krl 22. Rz 12.14.3. Mt 20. Ps 42.17.9-10.20. Ap 5.6.34-37. Pwt 24.2. .18. Ga 6.7. 1Krn 15.2.32-5. Ef 6.

6.3. Ps 22. 1Kor 12. Jr 15. Mt 5.9.14. Wstyd a bezpłodność. 1J 4.13. Rdz 7. Wstyd i klęska. 1Sm 10. Joz 24. Pwt 18. Ciągłość wybrania.26.8n. J 14. 1J 4.24. Pwt 12. Rdz 27.19. Iz 47. Rdz 4.19.24. Sdz 5.2n. WYBRANIE Mt 20. J 17. 1Krl 2. Rdz 5. Rz 14. Joz 24.4. Am 3. Wj 19.6. Pierwsze wyrazy świadomości wybrania Bożego.8. Sdz 5. Skutkiem.1.5. Ga 4. 1P 5.7.23.16. Ps 78.15.4nn.1nn. Iz 30.30. Pwt 14.9. Iz 4.6.2-3. Sdz 5.11. Iz 50.27. Hbr 12.11.4.3nn.29. Wj 34. Ps 16. Iz 41.1. Lb 18. Pwt 16.13.20.5. Przez miłość braterską.68.3.14. Ps 89. WYBRANIE NOWE ESCHATOLOGICZNE Wybranie i odrzucenie.5. Wj 3.23.17.7n. Rdz 11. Rdz 30.7-16. 2Sm 7. J 15. Ez 23. Rdz 12. Am 7. Rdz 28. Flp 1.13.14. Ps 35. Iz 44.20.19. Ps 70.4. Sdz 5.15.1-6. WSTYD SYTUACJE. Ps 34.2n.23.5.3.5n.11.8.20-23.1.24.23n. .29.26. J 15.24.11. Rdz 9. Sdz 5. 1J 2. Iz 42. Ps 6. J 15.3. Jr 20. Łk 1. Mdr 5.1. Rz 1.12. J 6.24.8.11.6-12. Flp 2.4.26.40. Rdz 9.4n. J 14.1-2. 1Sm 10. Iz 1. Pwt 26. 1J 3. STARY TESTAMENT WYBRANIE W PRZEŻYCIACH LUDU Fakt wybrania.25. Pwt 10. Pwt 17.8.17.15.10.4.15. 1Sm 16. Iz 8.7. 1Tes 4.25. Mdr 2.23. Pwt 28.13. Iz 20. 2Kor 13. Ps 69.1-11.3. Ps 132. 1J 2.15.7. Rdz 4.23.1Kor 1.11n. Am 7.16nn. SPRAWIEDLIWY UWOLNIONY OD WSTYDU Przez Boga. Rdz 12.7.4. Rdz 26. Hbr 2.18.4. Ps 106.23. J 14. Lb 8.1. ZNACZENIE WYBRANIA Źródłem. Sdz 5. J 17.21. Ps 68.13. Ag 2.25. W KTÓRYCH WYSTĘPUJE POCZUCIE WSTYDU Ez 36.20. 1Sm 16.11.5. 1J 1.15. Celem.20. Łk 9. Wj 19. Rdz 11.13.26. Ps 25. Rdz 9. Iz 53. Hbr 11. Pwt 26. 1Kor 4.29. Iz 8.56.6.2. Mdr 4. Rdz 22. Ps 22. Wstyd i nagość. Wstyd a bałwochwalstwo. Ps 22. Pwt 7. 1J 4.1nn. Mdr 5. przez Chrystusa.16n. Rdz 27. Ps 109. Pwt 7. Lb 23. Iz 49.10.1. 2Tm 1.17.17.9. 2Sm 2.

Pwt 4.9nn.51.33. Pwt 4.23n. Dz 10.8n.29.21. Pwt 30.26nn.1-7. Ef 1. .23. Prz 23. Jr 46.17. So 3.5-16.6. Ps 94.35.20. Syr 21.1.11.4.7n.22n. 1P 2. J 17. 1P 2.2. Oz 11.9.8-12. Mt 16. WYBRANI I ODRZUCENI Mk 13. Iz 49. Dz 6. JEZUS CHRYSTUS JAKO WYCHOWAWCA IZRAELA Ten. Ps 78. Odkupiciel. J 16. Rz 11. Jr 5.1.4. Syr 22.23.2. J 6. Am 4.28. Iz 53.11. Jr 14. Syr 22. J 13. Ga 3.17. 1P 1. Mt 8. Iz 14. J 17.30.13n. Mk 6. NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO WYBRANY BOGA Łk 9. Dz 1. który objawia.10-13.13.12. Łk 4.18. So 3.12n.27.20.11.3. Mt 25.28.27. Prz 23.29. Jr 31. Dz 13. KOŚCIÓŁ JAKO LUD WYBRANY Wybór Dwunastu.18.19. Iz 45. Rz 8. Ap 17.8. Syr 30. Oz 7.2. Iz 65.15. Za 3. Hbr 4.22.13n. Łk 24.35.46. 1Krl 19. Jr 31. Oz 11.28.10. Mt 13.23-26.17.3. Hbr 10. Prz 23. Ef 1. J 1.34.15.2. Jr 6.30. Prz 10. Iz 45. Prz 1.8. Pwt 8. Jr 30. J 21. Iz 43. Ef 2. Mt 8. Jr 2.7-14.24.36. Dz 15.23-28.18-21.20-35. J 6.4-15. Kpł 26. J 8.14n.14.33n.13. Iz 28. Prz 23.17.7.20. Jr 49.5-6.2. J 2.19n.10. Mt 13. Wj 20. Jr 1.4. J 9.13. Rz 16.37.10. Mt 16. Jr 7. Ez 16. Łk 1.5. Wychowywanie Izraela przez Jahwe. J 16.4. Jr 6. Rz 9.15-21.1-4. Prz 5.7.27. Wj 4. Za 2.41.14nn.12.16.7. Mt 24.4.3.32.3.1. Pwt 11.4nn.27. Hi 5.9. Pwt 21.2.1. Iz 53. Prz 4. Ps 38. 1Tes 1.67n.1. którą przeżywamy.8. Iz 41. Oz 11. Oz 2.23. Iz 42. Iz 45.19. Pwt 7.15nn. Mt 10.40.17.17.12n. Ef 1.17. 2J 13.17. BÓG JAKO WYCHOWAWCA SWOJEGO LUDU Jak ojciec wychowuje swoje dzieci. Iz 8.2. Łk 10.15. Mt 8.36. Ef 4.11-14. 2Tm 2. Iz 65.21.2.5. Mt 16.3-6.13. Iz 6. Mt 11. Ps 16. Oto mój wybrany.10. Iz 52. Mt 17.1. 1Kor 1.5.30n.15.20. Prz 22. Ps 6.22. Iz 44.20. Mt 17.1Sm 16.8.6. Am 3. Prz 30. Rz 11.35. Ez 20.8n.5.30. J 1.1. Pwt 4.38.17.34. Kpł 26.12. Mt 14. 2Krl 23. Jr 31. Jr 31. J 8. Łk 23.18.16.22. Rz 11. Iz 65. Prz 1. Mk 1. 1P 1. Mt 20. Dz 1. Mt 24. Mk 13. J 17. J 4.4n.10nn.24-28.36. Łk 6. Prz 5. J 15. Prz 1. Syr 42.14.70.37n.32n. Pwt 8.22.6-11.37.10. Mk 3.2-7. J 5. Mt 7.13. Iz 42.1-13. Jr 7.28n.24. Dz 9. Hbr 5. Mk 1.24. Jr 10.4.7. Iz 43. Dz 6. Wybranie Boże jest rzeczywistością. J 5.27.1nn. Dz 26. WYCHOWANIE Ga 4.26-31. Mt 4.14. Za 1.1-4. Prz 6. Kpł 26.1.7. Iz 50.2-6.13. Ef 1.16. Syr 1. Oz 10. Mt 13.24n.

13nn. Jr 31. Jr 31. Iz 46. 1Kor 4.5-10.31.1-7.20.14. J 17. J 14. Iz 11. Jr 29.8nn. Mt 18. 2Tes 3.18.16. Oz 2. Ne 9. Iz 1.12. Iz 52.19. Pwt 32. Iz 40.19nn.1n. Iz 5. 2Tm 3.12.18nn.15. Iz 42.7.16. Ezd 1.20. Jr 2. Mi 6.6. Iz 40-55. Iz 63. Ez 37. J 6.27-30. Ef 6.6. Oz 11.15.15. Iz 10. Wj 14.7-16. Iz 63. J 16. Hbr 11. Iz 41. Jr 52.6.23. Nowe wyjście z niewoli. 1Tes 5. Iz 11.9. Pwt 32. 2Krn 36. Iz 41. Iz 44. Jr 2.10. Iz 63. Iz 52. Ga 3.8nn.3n. Ga 4.24-28.14.23. 1Kor 4.16. J 14.4. Hbr 12. Ps 106. Nowe wyjście. 2Krl 25. 2Tes 3. Iz 5. 1P 1. Wygnanie a Nowy Testament.8. Ba 1.12.11. Dn 9. 1Tes 1.5n. Krzepiąca działalność proroków.6-7.1-8. Jr 5.26.15. Iz 10. Pwt 32.21.22.8-11. Oz 2.16. 2Kor 7. Hbr 12. 2Krn 36.10-17. Przygotowanie nowego Izraela. 1Kor 11. Kol 3. Wygnanie i wyznawanie grzechów. Ezd 9.19. Ap 3.11n.21.11-14.9. 2Krl 17. Iz 53. 2Krl 15. Ez 17.1.16.19. Iz 43.16.11.15. Jr 16. Ez 16. Iz 35.11nn. Iz 35.2. 1J 2.19.1n. 1Kor 10.29.14. Iz 35.19.11.26. Iz 41.6.16. Pouczenie i nagana. Iz 35.16.7-10.1-14.6. Wygnanie jako objawienie grzechu.7n. Iz 35. Iz 8.16.32. J 15.9. 1J 2. WYJŚCIE Z EGIPTU Wj 3. Iz 41. WYGNANIE JAKO OWOCNA PRÓBA Ez 11. So 3.11.14. Jr 31. WYGNANIE Am 1. 1Kor 4. Am 2.16. Wj 17. Jr 31. Hbr 10.11.25. Dz 20. Iz 42. 1Kor 11.KOŚCIÓŁ WYCHOWANY I WYCHOWUJĄCY Duch Święty .12n.16.20. Ps 126.16n. Jr 24.5. J 16. Iz 54.11. Ne 9.27. 2Krl 24. Oz 11. Wj 19.19. Ga 4.6n.3.28nn.14.17-20. Iz 30. Iz 40.4.16.1.4.7nn. Iz 49. Iz 64. Oz 2. Jr 10.6.1.Wychowawca. Ez 22. Iz 55. Iz 49.3-6. Iz 48.2n.14n.6.15. Ez 36. .19. Iz 44. Ba 6.3nn.1n.11. Iz 45.10. Ez 11. Jr 16. 2Krl 25.8-11. Ne 1. Ez 37. 2Kor 5.26.19.45. Iz 42. Ez 1. Jr 29. WYGNANIE JAKO KARA ZA GRZECHY Wygnanie jako najsurowsza kara.6. Jr 13.7. Pwt 28. Iz 40. Iz 43. 2Tm 2. 1P 2.25nn.38. STARY TESTAMENT Pierwsze wyjście. Ez 34. Ez 37.3. Tt 2.16. Oz 2.3.11n. Iz 49.11.63-68.

12n. Łk 15.2n.3. Ap 16.15n.13. J 20.34. Jk 1.21. Mt 16.3.6.4.6.42n. Pwt 18.8.20n. Mt 10.37. 1Kor 15.13.13n. Mt 7. Flp 2.5.42. 1P 1.18.NOWY TESTAMENT Mt 3. J 3. Jr 10. Lb 21.50.11. 1P 4. Mt 3. Ap 14.13n. 1J 1.9n. 1J 3. 1Kor 15. Dz 7.3nn.14n. WYZWOLENIE-WOLNOŚĆ Ga 5.24.10. Wyznawanie grzechów. 1Kor 5.18n.20.23. Rz 9. Rz 8. Kpł 26. Pwt 11.19. 1P 1. Święty Piotr. 1P 2.16. Jk 5.11. J 7.37n.16. J 12. STARY TESTAMENT Wyznawać imię Boga. Rdz 4.5.15n.2.34nn.8. Syr 15. Apokalipsa. Ps 119.1.5. Pwt 30. 2Sm 12.24.4-9.38.9n. Dz 4.8.1-3. Wj 14-15. Ap 5. Ap 11. Kpł 19. WYZWOLENIE IZRAELA Wyjście z Egiptu.1-7.3.1. Rz 9. Rz 11.44.29.6-10.32. Ne 9. Ps 106. Rz 9.16n. Rdz 2-3.13nn.15nn. Łk 7.15nn. Wj 17. Łk 10.5.1. Dz 3.21n.21. Wj 19.33-36. Syr 15.22.14. J 8.11.15. Dz 5. Dz 22. Wj 12. 1Tm 6. Pwt 7.12. WYZNAWANIE GRZECHÓW Mt 18.4.6. Wj 18. Rz 3. J 8. Wj 4.8.13n. Łk 7. Wj 24. 2Sm 12.22.37. Dz 10.13. J 9.15-20.9. J 19.30-33. J 1.17.9n.26.19nn.1.21. Oz 2. Ps 118. J 13. J 13.5-8.22. 1Kor 9.23.2. Ez 18.28nn. Ps 28.18. Ps 22.22.2n.31.68n. Mdr 18. Wj 7. Dz 3. Ga 3.9n.42.7.20. J 14. Ez 36. 1Kor 12. Ap 19.26nn. Wj 13. WYZNANIE 1Sm 3. J 6. Święty Paweł. J 12.2. Pwt 6. Wj 15. Wj 4.18. J 9.37. Rz 8. 1P 1. Ps 74. Dz 4. 1P 1. Ps 18.2-13. Kpł 5.36-50. 1Tm 2. Prz 28.14. Ps 76. J 6.9-11. Mdr 17-18. Dz 8.15. Ps 32. J 18. Łk 5.14-18. 1P 1. 1P 1.6nn. 1J 1.6.9. Ps 78.1-6.22n. Wj 1-15. Dz 7.2. Mt 27. Mk 8. Pwt 9.10. Rz 11. 1J 4. 1P 2. Ap 11.12. 1Krl 1. Iz 52. Oz 11. 1P 1.26n. Wj 12.22. 1P 1. NOWY TESTAMENT WYZNAWAĆ JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 26. Iz 40.8.32.30-58. 1Kor 10. Wj 15. J 8.1.11. Ap 15.7. Hbr 13. Wj 19.15.3. Wj 16.17.3.6. J 5.3-7. J 6.6-9.28. Ap 21. 1P 1.48. Święty Jan.21-28.26. J 19. Ez 18.3. Ps 77. J 12.35nn. .14. 1Tm 3. Joz 24. WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Iz 6.22.14. J 19.7.6.3. Rz 10.27.16. 1P 1.29n.3.11-21. 1Kor 16. Ps 26. Wj 19. 1J 2.36.19n. Ps 31. Hbr 3.50.4n. J 17.13.40. Iz 43.14. Wj 6. 1Kor 12.16.23.56.32n. Pwt 6.10-21. Wj 3. Flp 2.11. Joz 7.12n. Mt 10.

Ps 103. Rz 5.19. Rz 2.Bóg jako Go'el Izraela.1.17.15. J 5. 1Kor 3. 1Kor 3.13n. Łk 2.6. Ga 5. Rt 4. WOLNOŚĆ DZIECI BOŻYCH Chrystus jako nasz Wybawiciel.22. Jr 34.19n.13. Iz 50. Mt 7. Rdz 35.68-75.9. Łk 2. Ps 19. Iz 54. Rz 8.17. Dz 22. NOTA UZUPEŁNIAJĄCA WOLNOŚĆ WYBORU Iz 6.7.21.2. Oz 2.12n.13.11.28nn. J 12.32-33. Rz 14.3n. Hbr 9.13.21.16. Rdz 3. Wolność chrześcijańska w praktyce. Łk 6.17.33-36. Natura wolności chrześcijańskiej. Hbr 4. 1Kor 7.21n.22.21. Iz 40. 2Sm 4.36. Rz 5.3.36. Est 4.9. Rdz 19.3-12. Mt 13. J 17. 1Kor 9.54n. Iz 44. Rdz 9. Iz 52.27.26.2-5.5n. Rz 6. Rdz 2. Dz 11.15. J 3. Ga 3.12-15. J 13. Ga 5. Mdr 2.15. 1Kor 15.12n.19. Ga 6.24.19nn. Rz 7. 1Kor 7.23. Mt 13.1.44.20. Rdz 4.6.38.1-8. Rdz 1. Łk 24. Ps 25.11-16.11. Mt 13. Ga 4. Flp 2.24. Łk 8. Wj 7.1.14.7. 1Kor 8-10. 2Kor 3. Iz 45. 2P 2. Rdz 6. Łk 11.3.6-9. Ez 36. 2Kor 3. Wzrastanie w historii zbawienia.28.20.21. Pwt 11.16.26-49. Iz 40-55. Rz 9. Ef 4.20. 1Tes 3.2. Ne 5.5-8.24. J 8. 2Mch 6. Wj 4. Dz 12. 1Kor 15.6. Rz 7.16n.27.21-28. Ps 31.20.13.6.21. Mk 4.8. Dz 5. Rz 5. Rz 9. Rz 1-3. Łk 22. Kol 1. Iz 45.22n.9. Ps 119. 1Kor 10. Kol 1. Dz 19.41.6. Pwt 15.10n. Dz 6. Ez 18. Flp 3. Łk 1. 1Kor 6. Syr 15.15. Dz 6.33.16. Iz 44. Łk 2.4.8.53. Rdz 11. Iz 44.27. Ps 55.28.30.13. Ps 73. Iz 58.8.27. Rdz 4.4. 1Kor 11.8-22.8-11. Kpł 26. Ga 3. 1Mch 4. Jednostka i społeczeństwo jako przedmiot wyzwolenia.1.13.56. Rz 8. Rz 8.3.14.13.14. Hi 8.52. Iz 10.17.34. 2Kor 10. Iz 59. Hbr 3.25nn. Rz 5.30. 1J 3.2.17. Rdz 12. Lb 35.10n. 1J 3.11n. Iz 47.1n.15-20.22n.30.17. Rz 8. Syr 15. Kol 1.63. 2Kor 3. Rdz 6.14-23.26nn.14.19.7n. Iz 1. Wj 4.11. 1P 2.1-6.23n. Ga 4. WZROST Wzrost w dziele stworzenia. Ga 3.16. Jr 12.11. Iz 44.23.12. Rz 12. Ps 49.13. Rz 8.11. 1Kor 15.16.16-26. .21. Ez 36. Jr 31.11. J 6.12.6. Dz 4.24.40. Ku Królestwu Bożemu. J 19. Rz 13. Rdz 2-3.12n. Rz 11. Ga 4.6.1-7. Ef 4.13. Pwt 30. Rz 3.24.15. Ez 36. Kpł 25. 2P 3. Hi 21. Rdz 1. Łk 8. Pwt 28. Oczekiwanie na ostateczne wyzwolenie. 1Kor 9.9. Ps 26. J 8. Rz 5.8nn.10.31.32.26n. Ga 5. Ga 5. Pwt 30. Rz 8.1. Iz 59.13.9n.3nn.18. Rz 6.12-16.10-21. Rz 8. Rz 9.29. Dz 2.12. Jr 30.21. Rz 11. Ga 5.28.24.2.5. Hbr 5. J 15.12nn. J 3. Dz 2.15.14-17.9. Jr 50. Rz 11.9. J 10. Ef 3.24. Rz 9.3.10. Iz 43. 2Kor 3.13nn.7.26.7. Ps 130. 1J 2. 1P 2.22. Jk 1. Flp 1.6-10. 1Kor 15. Łk 22. Ps 69.1n.12. Rz 6.53n.12-16.13.20. Łk 19. Rdz 4. Rdz 9. Ef 2.26.47.23.22.5.

Ps 92. Ps 142. Ga 6. Ap 18.8.14nn.2-3.1-5. Rdz 6. Hi 4. Odpowiedzialność człowieka za jego własny los. Lb 5. Kol 2. Syr 51. Łk 23.11n. Ez 18.9n. Mk 9. Mdr 4.19. 2Sm 7. 2P 2. Rz 5. Ps 22.12. Rz 12. 1Kor 9. Mdr 3. 1Kor 15. Rdz 7.23. Iz 6.9nn. Ps 16. Jk 3.25nn. Ps 91.24.3.13. Rz 8. Rdz 3.1n. 2Sm 6.24.24-28.15. 2Kor 9.22.41.2.1nn. Syr 6.11nn. Mdr 2.17.6. Tajemnica sprawiedliwości Bożej.7. J 11.9.24. Ez 37. Hi 34. Ez 18. Jr 4.18.12n.18.9n. Ez 36.12-20. Syr 7.30. 1Kor 3. Syr 11.15. Ap 22. J 7.12nn. Koh 11.37n. 2Tm 4. Mt 20. Mt 22. Flp 1. Rdz 13. Mt 6. Ez 14.1.3n. 2Kor 9.12.5-8.1-15. Rdz 26. J 9. Rdz 15.29n. 2Tm 4. Jr 31. Mk 1.9n. Rdz 9.51.10.38. Mt 16. Mdr 2. Rdz 22. Łk 14.10. Ps 49.18. 1Kor 15. Iz 30.5n. Ps 49.22.12. 2Krn 15.15n. Ps 73. Rdz 47.24.5n. Mt 16. Mk 4. Flp 1. CHRYSTUS I ZAPŁATA Potwierdzenie zapłaty osobistej.12. Ps 73.5-12.7.7. Syr 1.25.13. 2J 8.23nn.14.15.1-4. GŁÓWNE ETAPY OBJAWIENIA PRAWDY O ZAPŁACIE Solidarność a odpowiedzialność. J 4.10.8.36.6. Prz 12.3. Dz 24.4.14.7.17n.11. Jr 12.5nn. Jr 31.37n.17-20. Jr 31. Hbr 11. Rdz 18. 2Tm 4.16. Kol 3. Ps 18. Syr 51. J 4. Syr 7. Iz 59. Rdz 3. Kol 3. Mt 13. Prawdziwa zapłata.35.22.6. Rdz 6.6.31-34. Iz 5. Wj 34.14.10nn. Iz 53. Oz 2. Ez 18.17.27. Ps 119.3. 2tm 4.8.24.17n.1. Mdr 3.5.27.5n. Rdz 12. Mk 4. Ps 28.24-27.11-30. Koh 11.26.57.37.1. Wj 20. Dz 23.16. J 6. Pwt 7. Kpł 11.22.42nn.12. Prz 22.15.12. Mdr 5. Mi 6.18-26. Ps 27.31n. Mt 25.14. Rdz 1.13.26. ZAPŁATA ZAPŁATA A ZAROBEK Rdz 2.1nn. Rz 6. Jr 12.7. Ga 5.8.43.16-33. Rdz 7. Ps 76.12nn.20nn. ZASIEWY BOŻE Boże nasienie.12. 1Kor 15. Hi 14. Ps 16. Mt 25.19.13. Rdz 8.23.6.7. Lm 3. Ps 112.8. Mdr 3. J 12. Koh 8.14nn.4.38n. Prz 20. Rdz 1.Mk 10. Zapłata osobista. 1Kor 9. Mdr 4. 1Tes 4. Oz 10. Rz 8. Rdz 15.16-19. 2Mch 7. Pwt 32.15.7.15.10. Joz 7.31-46. Rdz 19.27. J 4.1-18.9. Rz 2.7. Rdz 26.10n. Koh 9. Ga 6.20nn.21-26. Ga 6.18.1.4.13-19.4. Dz 3. Ap 21.26-35. Rdz 3. Rdz 3. 2Sm 22. J 8. 1Kor 15.18. Prz 11. Rdz 19. Dn 12. Łk 10. 2Kor 9.18. Rdz 7. Kpł 25.6-13. Rola człowieka.32. 1Kor 9.4. Iz 17.46. ZASIEWAĆ ZASIEWY ZIEMSKIE Działanie Boże. Rdz 26.13.29. Mt 22.17. 2Kor 9.36.22.31n.8. Rdz 32. Joz 7. Ps 37. Hi 19.15. .6.7-10. Oz 8. Koh 7.7.5n.6.36. Mt 25. Syr 2.8. Hi 42.25. Ps 126.9.4.

1. Ne 9. Ps 109. Jr 8.25. Ps 20.5.26n. Ps 33. Sdz 6. Dz 7. Wj 14. Ps 72. Am 3.8.7n.1.2. Ps 44.19. Iz 63.7. Ps 118. Iz 43. Lb 14. Iz 52. Iz 49. Rz 10. Iz 62. Ps 145.31n. Mt 13. J 12.14.22.8.6-11.2.15.7. 1Sm 11.42. 2Krl 17. Mt 13.31. 2Krl 19. Ps 91.26-29. Sdz 2. Łk 17.16-19. Znaczenie.25nn. Ps 86. Wj 7.13n.8. Iz 56. Ps 7.52.10.15.18. Ps 34. Wj 9.14.19nn. Ne 9.9n. Ps 43. Am 9.12. Rz 1.11.4.7-10. Ps 34. Sdz 13. Dn 13. Syr 51.21. Wj 10.24. So 3.13.14.28. Ap 12. Am 5.11.17n. Ps 55.28. Jr 7. Ps 34. Ps 35. Ps 76. Iz 63.9. Ps 22. Mt 13. 2Sm 8.20. Ez 34.16. Iz 65.1.15.12nn.10. Wj 7. Rz 9.30-35. Ps 116.10n.15. Jr 31. Syr 51.4.10. Jr 7.9. Ps 118.6.2.1n.22. Ps 31.4.36. 2Sm 8. Oz 13.13.15. Iz 45.5. Ps 79. Ps 116.25. Iz 28.21. Rdz 7.3.19. KU ZWYCIĘSTWU BOGA Dwie możliwości. Mt 13.32.13. Iz 43.Iz 1. Dn 12. Ps 69.5.9.21.12n.6. Jr 13.16.13. Mdr 10. Iz 59.10.1.22.1. Sdz 2. Ez 36. Ps 106. 1Mch 4. Iz 33.15. Iz 46. Ba 4. Jr 17.22.3.6. Wołanie do Boga Zbawiciela. Iz 45. Wj 10. Ps 62.22.10. J 6.7.11. Ps 106. Ps 107. 2Sm 23.7-19. Pwt 32. Oz 11.20.28. Ps 59.6. Za 6. Wj 9. Wj 9. Dn 3.16.36-43.10.34.17.25. ZBAWIENIE Łk 2. 2Sm 3. Wj 11. Ez 17.29. 2Sm 23.8.16. Iz 47.7. Iz 25.2.27. Wj 9.17-21. Jr 4.11. Wj 10. Iz 6.4. Rdz 45. Iz 63.19.6. Jr 23.32. Mdr 5. Jdt 9.23. Obietnice eschatologiczne.4. Iz 60.1. Iz 55. Mk 6.4. Mdr 10.13n. 1J 3.4. 1Sm 7. Ps 18. Ps 37.1. Am 4. Ps 107. Ez 36. ZATWARDZIAŁOŚĆ U ŹRÓDŁA ZATWARDZIAŁOŚCI Fakt. Ez 36. Dn 4.6. Pwt 8. Iz 63. Wj 7. Iz 49.23. . Iz 63. Do Boga należy ostatnie słowo.18.16. Iz 61. Mk 8. Ps 106. ZBAWIENIE BOŻE JAKO TEMAT W MODLITWIE IZRAELA Pewność wiary. Ps 18.14.9.19.60.19-95. Ps 34. Iz 35. Rz 9.7. 2Krl 20. Wj 8. STARY TESTAMENT ZBAWIENIE BOŻE W HISTORII I W ESCHATOLOGII Doświadczenia dziejowe. Ps 22.14.17. Hbr 3. Iz 52.7n.6. Wj 4.6. Ps 44.5.23.13. Mi 7.20n. Ps 31.13. Dn 6. Ps 27.17.16.17. Ps 106.7.16.12. 2Krl 18.29. Jl 3.17.14.51. Ps 51.34n. J 12. Iz 12.8n. Słowo Boże. Ps 72. Hbr 3.12.7.24-30.30.3.16.1. Wj 14.30.12. Jr 31.7. Ps 107. Oz 2.12. Ps 69.20.8.2.11.7. J 3.2. Iz 10. Ps 69.11. Iz 45. Ps 95.39n. Ps 149.7n.18. Za 9.4. Wj 14. Oz 2.21.

26.6.1nn. Dz 7. Ef 2.20. Ps 5. Mt 1. Rdz 45. Ap 16. Łk 17. Lb 35.23n.24.14. 1Kor 5. Ps 8.9.10.11. Tt 2.23.13.7.60.2. Rz 11. Syr 28. 2Tes 2.11.15.7. 1Tm 2.1. Ef 1.10.24.33. Pwt 24.21.9nn.28. Łk 3. Łk 2.26. Dz 13.15.7. Łk 2. Mt 8.3. Mt 19. Ps 98.15.10. Jr 46.22. Dz 16.8.4.12.9.26n. Łk 1. Tt 2.20.16.18n. Pwt 19.28.13n. 2Sm 3. Rz 9. 1Sm 24.21.47.19. Prz 20.5.6.5. Mt 14. 1Tm 1. Łk 8.1. 1Tm 4. Mt 15.18.40. 1Tm 2.21. 1Tm 4. Syr 28. J 5.17.8.12. Dz 13.5. Rz 10.4. Bóg jako Mściciel.2-6. Dz 2. Dz 14.10. Dz 2.13.34.38-42. 1P 3. Sens życia Chrześcijanina. Ps 96. Chrystus a zemsta.3. Hbr 5.10.28. Ef 5. Kpł 12. Hbr 2.10.4.69. Pwt 19. Ap 22. Jr 11. 1Tm 1.7.25.30.23nn. Dz 28.31.2. Ps 137. Rz 1. Łk 18.4.1.24.6. Wj 21. J 3. Łk 9. J 12. Hi 16.23nn.31. Hi 19.9-12. Zemsta osobista. Dz 13.56. 2Kor 6.13. 1P 1. Mk 6. Łk 9.11. Sdz 15. Rdz 4. Rdz 4. Mt 5. J 17.7n. Rz 5.7. Tt 3.14. Rz 11.19.6.26. J 18.9.12. Łk 7. Dz 15.19. J 12. Ap 7.27.17. Łk 15.56.10.71. Jr 15. J 6. 1Kor 3.Ps 12.16. 2Tes 2.24.21.30. Wj 21.5-12. Łk 15.20n.25n. J 12.13.12. Wj 21. Tt 3. Łk 1. Mt 9. Łk 19. Hbr 5.3.10.19.2.35. 1Tes 5. 1J 4. Hbr 1.30n.3. Tt 1.15. Rdz 45.9. Ap 19.9n.23.12.77.17. Mt 8. Ps 12.2.14-15.24. 2P 3.12. 1Tm 1. Dz 13. Dz 5.26. Rz 8.7. Rdz 50.15.14.4.23. Dz 2.17n.17n.5n. Ef 2. Lb 35. 1Krl 2. Tt 2.47.6-46.11.3n. Ps 58. Pwt 19. Ap 19. Iz 41. Mk 3. Mk 16.2.42.10. Iz 40.4. ZEMSTA Mściciel krwi. Łk 8. 2P 1.21. 1P 2. Ps 14.5. Kpł 19. J 10.11.13.25.18.14. Rz 8. Dz 4.48. 1Sm 26.21. Jl 3. Lb 35.13.15. Flp 3.2. Ewangelia zbawienia.23. 1Kor 10. Dz 11. Tt 3. W oczekiwaniu na ostateczne zbawienie. Ap 6. 2Kor 2. Kpł 24.30.5.25. Ps 85.22. Iz 59.23. Łk 19.27.3n. Ps 51.18. Jr 20. WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA TEOLOGIA ZBAWIENIA Sens życia Chrystusa. Mk 15. 2P 2. Rz 12.3.19. Iz 52. Tt 1.10. Łk 13.22-27. Flp 2. Ps 80. Rdz 4.3. Kpł 24. Jk 2.10. Łk 1. Jk 2. Mk 5.3.10.14. Łk 8.14. Tt 3.47.1. Lb 35. Rz 12. 2P 3. 1P 2. Ps 8. 1Kor 9. Sdz 15. Jk 1. Wj 21. Mt 14. 2Tm 3. Mt 24. Hbr 9. Lb 35.20. Łk 13. Rz 5. Rz 13.33n.11.9.9. 2Tm 1. NOWY TESTAMENT OBJAWIENIE ZBAWIENIA Jezus jako zbawiciel ludzi.30n.3nn.48nn. Tt 2.3. Rz 10.21. J 10. Ap 12.5.16.39. Pwt 32. Łk 13.4n.12. ZGORSZENIE . Dz 16.5. Lb 35. 1Tes 5. Ps 94.

Mt 11.10. LUD BOŻY I JEGO ZIEMIA Doświadczenia patriarchów. Ziemia przeklęta z powodu grzechu.25-32. Rdz 26. Ps 119. Pwt 7.1.16. J 7.12. Mt 16. 1Kor 2.2. Rdz 2.31.23.5. Pnp 6. 2Mch 4. STARY TESTAMENT TAJEMNICA POCZĄTKÓW Ziemia jako stworzenie i własność Boga.29.8nn. CZŁOWIEK POWODEM ZGORSZENIA DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA 1Krl 14.37n.25. Rdz 35. Rz 14. Rdz 11.10. Pwt 12. Am 9. Zapowiedzi przyszłości. Pwt 32.9. Pwt 28. Ps 66. Ps 65.8.18. Am 5. Oz 10.13. Mi 2.10.3-19. Mt 17. Oz 2. J 1.15. Rdz 1. Pwt 28. Jr 16.2. Iz 40.57. 1Krl 15.2-12.12. Iz 62. Pwt 15.33. Pwt 8. Iz 66.10.6. J 1. Pwt 5.1.16.11.20.34.12. Mt 13.22.13. 2Krl 5.16.19.20.14n. Pwt 19.1. Za 2.1.13-48. Rdz 8.19-21.4.14.30.16.17.4. Paweł.1-4. Rdz 1.1.8.7.6.23. Pwt 20.32n.4-7.12.14. Jr 18. J 6.42. 1Kor 1. Pwt 11. J 6. Mt 21. Mt 26. Łk 2.8.6-9.8. Joz 24. Rdz 2. Rdz 2. J 6.27. Iz 28. Mt 5.74.66. Rdz 2. Rdz 2.9.10.23. 1Krl 21.1.14.7.19.5.25.5nn. Rz 9. Rz 14. Rdz 1. Wj 6.5.7. Mt 24.23-28.9-25.11-16.3.23n. Wj 6.22. Wj 23.17. Wj 23. Iz 65.30-34. Ap 2.11. Syr 17.6. Dn 3.34. Ga 5. Pnp 5. Oz 2. 2Mch 5. Iz 2.15nn. Sdz 18. Pwt 11. Ps 143. Rdz 3.42. Rdz 3.2.7. Ps 135.17nn.8. Ps 63.11. 1P 2.19. Rz 14. 1Kor 1. Dar ziemi.15.18-21. Prz 10.27. . Rdz 17. Dz 14. J 6. Wj 23. 1Krl 21. Iz 8. Mdr 15. Ps 89.16. Pwt 8. Hi 38.7n. Pwt 28.2nn. Jr 4. Mt 11.22nn. Pwt 4.1-23. Rdz 18. Ps 47.20.46.3. Kpł 25. Oz 4.4.2-5. Dramat Izraela a jego ziemia. Pwt 8. Jr 35.63.19n. Sdz 18.29n.17. 1Kor 1. Joz 24.28. Rdz 17. Ps 98.7. Iz 64.6.7.8. 1Kor 8. Wj 13. Mt 13. 2Mch 1. Wj 3. Pwt 6.12. Pnp 6. Ziemia jako własność człowieka.12n.52.21.14. Prz 12.12.19. Iz 5.12.16n. Pwt 24. Rdz 1. Mt 18. Pwt 31. 1Sm 26.3. Pwt 6. Rdz 12.21-22n.4.35.16nn. J 15. Lb 14. Rdz 26. Kpł 25. Iz 45.62.7. 1Krl 21. Mdr 12.13-15. Jr 23. Pnp 4.17. Rdz 28. Ps 104.8. Iz 62.26. Sdz 2.8n. Rdz 23.9. Pwt 14.23.4.17n.2.1. 2P 2.4-6.6.11. Iz 11. Rdz 3. J 6. Rdz 35. Jan.31-12.16.32-6.1-4.48.19.31n.25. ZIEMIA Ps 115. J 16.7nn.4. Ps 96.3. J 3.18. Wj 23.11. Za 14. Sdz 6.13. Ps 24. Ez 47. Mt 18.CHRYSTUS POWODEM ZGORSZENIA DLA CZŁOWIEKA Iz 8. Rdz 32. Rdz 12. 1Krl 15. Prz 24.12. Oz 11. Hi 24. 2Kor 2.

Łk 24. Dz 13.22.3.40. Iz 26. ZIEMIA JAKO PRZEDMIOT NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Rz 8.63n. Iz 51.42.10n.10. Jk 2.6. J 20.33.5.11. ZMARTWYCHWSTANIE STARY TESTAMENT PAN ŻYCIA 1Sm 2. Łk 12.Ez 47.22.18.1n. J 20. 1Kor 15. Dz 10. J 20.19-29.11n. Łk 9.19nn. Mt 27.3.29. Mt 12.22-35.8n.61. Iz 26.5. Ps 104.44n.3.23. Rdz 1.8.33nn.10.11.14.14n.34.13. Hi 19. Łk 24.32. Dz 13.32n.1-8.15.9.44nn. Hbr 5.39. Kol 1. Hbr 1. J 1. Dz 2. Dz 10.30.23-28.5-13.1.17. Dz 2. Am 9. J 20.10.10. Mk 9.27. Mt 28. Ap 5. NOWY LUD A ZIEMIA Dz 1. J 20.9.14.35nn. 2P 3.8. NOWY TESTAMENT PIERWORODNY SPOŚRÓD UMARŁYCH Pierwsze sformułowanie.2. Dn 12.30n.29n.8. 1Kor 7. Dz 3.9-13.2. Dz 4. Mk 16. Iz 53. Hbr 4.22. Dz 4. 2Mch 7. Dz 26. Iz 53. Ewangelia zmartwychwstania w nauczaniu apostolskim.10.17. Iz 60.21. Mk 8.1n. Ps 104. Dz 17. Dz 10. Ps 16. Ef 4. 2Mch 7. Rdz 1.4. ZMARTWYCHWSTANIE INDYWIDUALNE Dn 7.21.3-4.22nn. Dz 2. Iz 60.37. Ez 37. Pwt 32.11. Dz 13. Flp 2. Dz 2. J 20. Przeżycia wielkanocne.10.19. Dz 2. Dz 2. 2Mch 7. Hbr 1.10.11-17. Łk 24.4.5.19nn. Dz 3. 1Kor 15. Iz 57. J 21.6. J 20.21.11n.31. Dz 23. Mk 5. Sens i doniosłość zmartwychwstania. J 17. Dn 12.1-14.20.38n.27nn. Mt 28. Oz 6. J 14. Mt 21. 1Kor 15. Ps 80.34. Mt 5. Dz 8. Mt 6.13.36.22. Mt 6. ZMARTWYCHWSTANIE LUDU BOŻEGO Iz 1. Mt 12. Dz 10. 2Mch 7.29n. Mt 5. Oz 13.49. 2Tm 1. Tt 2.1nn.19. Ps 2.3.16-34. Ps 8. Mt 22.19.17-23.33.7.10nn.36-40. Mt 28.1. Ps 103. Iz 65. Łk 24. J 20. Dz 23. Ps 16.18. Łk 24.31. 2Krl 4. Dz 2.1.27. Łk 24. Mk 10.32.33.28. Rdz 8. Dz 4.3.35.8-11. Łk 7. Rz 8. Łk 24.4.7nn.35. Dz 13.17. Dz 2. Iz 53.8. Mt 25.9. Dz 17. Ps 118. J 1.14.8.44.25-32.19.35. Dz 13.4. J 21. Łk 9.18. J 20.37nn. Mk 9.31.5nn.13.16. Ps 37. Łk 24.41n. Mt 5. 1Kor 15. Rdz 1. Jl 4. J 12. Łk 12.41. 2Tm 4. Mt 28. 2Mch 14. Rz 1. Mk 10. J 21.22.31.18. Ps 139. 2P 3.13.21-24. NOWY TESTAMENT JEZUS A ZIEMIA Kol 1.12. 1Kor 2.32.25n.31. Dn 2.9.3.11. Kol 3. 2Krl 13.46. Ap 21. Ap 1. Mt 6. Dz 5. Dz 13.22. Tt 3. J 2.30. Rz 14.21-42.8. Ps 41.22. Dz 1.11. Mt 24. J 11.1.3n.41.5.6. Mt 26.2. Za 14. Mt 28.5n. Mt 22.26nn.14. Łk 24.2n.2.13n. Łk 24. 1Krl 17.31.6-11.16nn.27.19. . Ps 25.31. Rz 8. Dn 7.33.

Wj 4. Ez 4.9.31. Iz 8. Wj 7.3. POTĘGA ZMARTWYCHWSTANIA 1Kor 15.13. Jr 20.3f.3.2-6.3.18. Mt 24.Flp 2.16. Ez 9.3. Wj 14. 2Kor 4. J 5.11.2. Ez 9.25n.1. Ap 20.30nn. Pwt 6.1-4.1n. Wj 4. 1Kor 6. J 11.1-9. Zmiana zewnętrzna o charakterze ochronnym. Jr 28. 2Sm 12. Kol 2.11-15. W Ewangelii Mateusza.13.18.17. NOWY TESTAMENT . Iz 7. 2Krl 20.7.19.13.9.8. Wj 11.6.6nn. Wj 12. Sdz 6. Sdz 6. Rz 8. Ps 11. Jr 10. Ez 39. J 11.40.11.10.34. ZNAK Joz 2. Wj 14.25. 2Krl 20. Ez 24.11.6. Joz 3.1-9.23.15. Ps 89. Syr 36.12n.6.17.8n.16. Ps 77.25. Wj 31.8n. 1Tes 4.7. Ez 12. Tb 5.5. Oz 1. 1Sm 14.11.9. Iz 18. Pwt 13.1. Iz 43.4-8. Ne 9. Iz 55. Lb 17. Rdz 9.11. STARY TESTAMENT ZNAKI W PRZESZŁOŚCI Wj 3.20n. J 11.14. ZNAKI OBECNE Pamiątki.22n. Jr 23.37. Ez 20.15n.24. Pwt 18.5. 1Krl 13.40. Iz 13. Mdr 5. 1Tes 4.31. Dz 26. Pwt 4. 1Krl 13. Wj 4. Ps 65. Ps 78.2. Ba 2.12-22. 1Sm 2. 1Sm 10. J 5. Wj 13. Pwt 4. Apokalipsa.28. Wj 4.29n.15.5. 1Mch 4. 2Krn 32.3.27. Mt 22. Jr 32.3.6nn. Hi 37.13.14.24.10n.18.38. Iz 7. 1P 2.34. Sdz 6.6. Ps 105. Ps 107.15. Pwt 7.5n.52. Oz 2. Syr 43.6.5n.18n.2.5. Zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Ps 136. Pwt 8.4. Ps 105.29.10. Wj 34. Dz 23. Święty Paweł. Ez 12.43.1-10. Mdr 5.20. Wj 7.50. Pwt 6.27. Dz 3. Kol 3.14. Syr 42. Iz 7.4. Jr 44. Ef 5.16-20. 2Tes 2. Ps 86. Ef 2.19.22. Ps 105.14.29.28. Rdz 17. Mt 27. Rdz 24. Jr 36. Lb 14. Wj 15.14. 2Kor 5. Ps 106.4. Rz 6.10.6.11. Ne 32.9-13. Iz 7.17.1-3. Mdr 10.30. Wj 13.35-53.4nn.9n.12.20n.20.29.7n.1-10. Ps 135.13. 1J 3.23.13. Rz 8. Lb 17.4.17. Iz 66. Est 10.4.52n. 1Kor 15.12.26nn. Kol 3.3. Flp 3. Wj 4. 1Tes 4. 2Tes 1. 2Krl 19.22. Pwt 11. Rdz 4. 1Kor 15. 1Sm 10.12. Wj 4.14.14.10.14.44. Rz 8.14.17. Joz 4.13.8n. 2Kor 5. 1Kor 15. J 6.8-17.25. Ap 21-22. Rz 8.2.12.25. Lb 14.15nn. Iz 20.26. Wj 10. Flp 3. Rdz 1.20n.9.11.8. Ps 78. Dz 24.9. Życie chrześcijańskie jako antycypacja zmartwychwstania.11. J 6.9. Sdz 20. Joz 24. Wj 4.22.16n. J 6. J 5.10n. Ez 24. Rz 5. Symboliczne czynności proroków. 1Kor 15. ZNAKI PRZYSZŁE Ps 74.9.

20.24. Wj 32. Kol 2. Przez podział na to co czyste i nieczyste. Ap 13. Ap 5. Iz 28. Ap 20.18-23. Mt 6. Mk 1. J 6.6. 1Tes 2.39-39.26.13n. Łk 11.5n.28-32.1-5. Iz 26.44nn. J 12. Pwt 32. Zwierzęta a kult Boski.13.10. 1Kor 2. Dn 14. 1Krl 17.36n. Mdr 15.6n.21.13. 1Krl 12.1-8.27. 1J 4. Oz 2.16. Hi 40.1.33.7. Pwt 6. Rdz 2.19.9.10n. J 12.3.19-22. Iz 40. Iz 11. Dz 5. Pwt 27.30.23. Wj 11. Mt 8.3. 1Tm 5. Mk 8. Dz 2. 1Tes 2. J 12.3-6. ZNAKI CZASU W KOŚCIELE Znaki otwierające czasy ostateczne. J 7. Dz 10.17-20.6nn. J 4. J 13. Ap 19. Znak niewiasty odzianej w słońce. Ap 12.6-9.8.17-25.8.13n.26. 2Tm 3.7. Ez 47.29-30. 1Kor 9. Iz 33. Łk 2. Kpł 20. Jon 3.18.14. Dz 13.4.5nn. J 19. Ps 49. Lb 21. Dz 28.3. 2Kor 12.16.1.1n. Mt 16. Za 14.29. Rdz 9.31.8. Łk 23.14.1-16. Hi 38.1Kor 1. Kol 2.12. Dz 4. Dz 2. 2Kor 11.33.37.40.5.12. Iz 65. Dz 2. Rdz 1.9. Rz 15. Wj 19. Iz 11. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE ODKUPIENIA Bunt i uległość zwierząt. Rdz 2. Ap 19. Mt 3. Łk 1. Hbr 4.1-4. Pwt 8.22.4. ZNAKI W ŻYCIU JEZUSA Mt 11.22. Wj 17.11. Za 12.1-6.4. Lb 22. Za 12. Ez 39. J 6.4n.18.3-14.12. Ez 34.4-42.5.32n. Ez 39. Lb 14. . 2Tes 2.18n.17.4. Tt 1.3-11.11n.3. J 10. Łk 9.9. J 5. Mt 16. Mt 12.2n.26-30.19. Mt 4. Ps 147.4. Ap 12. Wyższość człowieka nad zwierzęciem . J 2. Kpł 18. Rz 8.15n. Dz 15.5. Koh 3. J 11. Pwt 14.14.6. Znak końca czasów.7.19. J 3.38. Ap 9. Lb 14. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE STWORZENIA Czy wyższość zwierząt nad człowiekiem. J 9. Ap 22.11. 1Kor 14.1-11. Kpł 11.34.20. 2P 2. J 6. J 9.2-12.15-41. Iz 53.21.2. Łk 2.35-38.17. Wj 22. Ez 1.28-32. Dz 14.2.1n.20. Pwt 5.3. Rdz 9. Mt 12. Dz 9. Wj 17. ZWIERZĘTA Ps 22.8. Mdr 15-16. Pwt 24.23.37nn. J 19. Dn 7.21. Ps 8. Hbr 2. Ap 12. Wj 23. Ga 1. Ps 91.6n. Dn 4. 1Kor 15. Ps 104.17n.30. J 2. Mt 24.19.23n.4.31.5. Dn 6.18. Jr 23.19nn. Mt 24.6.29-32.43. Wj 23.21n.1-10.13.12. Ap 16. Ap 2. J 1.34.4n.22. J 6. Ap 12.52. Mk 16. Znaki prawdziwego apostoła.47-51. Rz 1.31-42.22.14.29. J 20.25.48. 2Sm 12. Jl 3.17. Ap 12. Więź łącząca zwierzę z człowiekiem.6.13. Mk 16.9nn.16.1nn.8.13.12.34n. Jon 2. Ap 4. Iz 35.11n. Dz 6. Ap 12.22-35.17.11. Mt 24. Pwt 22. Dz 2. Wj 21.

Ps 78.2.30.7. Mk 4. Jr 5.15.15-23. Jdt 16. Za 14.31.37. Prz 22.38. Rz 8.15. Mt 13. 1Krl 18. Sdz 8.12.12.19.18n. Iz 27. Iz 53. . Ez 22.1-9.2. Kpł 19.10.5.21.32-49. ŻNIWA I ZASIEWY Ga 6. Joz 10.2-8. Wj 15.4nn. J 4. 1Krl 18.17. Ku innemu zwycięstwu.14. Ap 3. Ps 118. Iz 9.7. 1Sm 19.10.10-23.42n. Oz 6. Jl 4. Jr 51.22. Sdz 2.10n. Rt 2.7. Jk 1. 2Krn 24. Jr 17.13.10.12. 1Kor 9. 2Mch 15. Ap 14. Jr 27. Pwt 24.2. Ap 17.15nn. Iz 52. Ps 126.5.12.24.14. 1J 2. Mt 13. ŻNIWO JAKO SĄD BOŻY Dzień Jahwe.25.15-29. Pwt 9.11n. 2Kor 4.27n. Ez 38-39.19.9.33.35n. 2Tm 4.10.11n. Am 9.8. Sdz 7.1-6.7.1n. Ap 15. Iz 17. 1J 5.23.13nn.4. Rz 12. Ap 5. Ap 2. Ap 21. 2Kor 2. Wj 17.6.14-22.4-5.13n. 1Sm 17.20. Mdr 4.13.12. J 4.11.10. 1J 4. NOWY TESTAMENT Zwycięstwo Jezusa. Dn 6.8-16.10n.3.7.6. Ps 18. 1Kor 15. Wj 14.12n. 1Krn 29.10-27.8-24. Iz 53.4. ZWYCIĘSTWO Rdz 3. Mt 1.1-18.22.1. Ps 20. Ps 85.5. 2Krn 21.6n.7.16.24-30. Wj 12.11.3-9.9.7. Ap 3. J 4.5nn. Hbr 9.20. 2Krn 25. Iz 28. Iz 37.27-33. Jk 1. Na 1. Pwt 8. Ps 74. Ap 6. Ps 51. Mt 13. 1P 5.15.8. Rdz 26. Mk 4. Jr 51. Ps 67. Hbr 10. ŻYCIE BÓG ŻYWY Joz 3. Ap 11.21.19n. Rdz 22. STARY TESTAMENT Zwycięstwa ludu Bożego.38. Iz 30. J 16.5n. Dn 7.26.13.12. Klęski ludu Bożego. W czasach mesjańskich.1.29. Rdz 8. Pwt 32.21.6. Ap 5.10. Iz 63. Joz 7. Ps 126.2. Ap 19. Ap 2. Mk 4. 1Mch 3. Ps 42. Ap 12. Ps 106. Ha 3. Mt 3.21.10.13.7. 2Krn 14. Ap 2. Wj 34.24. Ps 148. 2Krn 20. Sdz 5.6.13.29.24nn. Ap 2.35nn.1-21.4n. Mk 4. Ap 2.1-9. Mt 9. 1Kor 3. Łk 19.8.26. Jr 17.10. Zwycięstwo nowego ludu.14. 2Kor 9.20.16-21.24. Prz 20. ŻNIWA RADOŚĆ ZBIERAJĄCYCH PLONY Rt 2.33.16. Mdr 5.21.41.14nn. 1Tes 2.7nn. Łk 12. Łk 22. Ap 13. Kol 2. Lb 14.Ps 148. Wj 23. Jr 15. Iz 43.6. Ap 21.8-20. Łk 12. Pwt 25.37. Oz 10. Flp 4.15. Ps 40. Ps 2. Ps 126.8.14. Jr 31.36-43.13.11-21. 2Mch 13.13. 1Kor 9. Kpł 25. Mk 4. Ps 110.12n.26-29. Joz 6.11.7-10.19.1-12. Kpł 23.5.4.4. Wj 13. Łk 11. Jr 13. Mt 13. 2Mch 10.12.22-43.19. 1Sm 14.15.

Hi 7. ŻYD ŻYDZI I POGANIE WEDŁUG ŚW. WARTOŚĆ ŻYCIA Życie . Mt 6.12.12. Za 8. J 11. 2Kor 4.1.24.10.17. Jon 4. 1Kor 15. Pwt 28. Prz 2.25.14.19nn.8. J 10.15.8. Mdr 2. Rdz 6.11. Ap 21. Rdz 9.4.7.1. 2Kor 6.2. Ps 69.17n. Ez 5.19.25n. Ap 20.21. Rz 6.2.5n. Przewaga Żydów.1n.3. Ez 33.8.13.1.27. Rdz 15. 2Krl 4. J 3.9.8n. Dn 6. Rdz 35.13.to święta rzecz. 1J 3. Hi 7.18.5. .28. OBIETNICA ŻYCIA Prawo życia. Ps 27. 1Kor 15. Hi 42. Życie .10.36. Dz 3.13. 2Mch 7.29. Koh 3.14.4n.15.11. Ps 63. Flp 1. J 10. J 6.15.21.28.10-11.36. Rz 11.4. Żyć w Chrystusie.14. Ps 36. Ps 16. Rz 49. Dz 5.8. Pwt 32. Ps 144. Iz 53. Mdr 15. Am 5.2.12.3.24. Ps 104.26.17. Iz 40. Rz 6. 1Kor 15. Życie po śmierci. J 10.35-55. J 1.9.4. Rz 2.6.54n. J 4. Rdz 1.2.27-58. Jr 21. Jr 17.19n. Mt 18. Rz 8.14.10. J 11.20.21.7. Jezus Chrystus jest Panem życia.11-15. J 14. Kpł 17.36. Ps 23.8n.6. Ap 6. Wj 23. Ap 22.16.1. Mt 16. JEZUS CHRYSTUS: JA JESTEM ŻYCIEM Jezus zapowiada życie.35.8. 1J 3. J 5. Jr 2. J 10. J 11.4.11.4.45. Flp 1.15.23. Rdz 47. Ps 84.26.11-14. Ba 3.21. Mt 19.10. Rdz 1.7.17-29. Ez 18. Hi 14. J 17.5.22. Rdz 25.29.15.5. Kol 34. J 10.4. Rz 6. Pwt 4. Rz 8. Prz 2. Mk 12. Dn 3.to rzecz cenna. Mk 3.38. Ps 37.Lb 14.8n. J 10. Rz 29. 2Kor 5. Ps 27. Syr 18.13.12-17.28. Rdz 2. Jr 10. 2Mch 7. Rz 2. Hi 2.1.24.to rzecz krucha. Dn 5. Koh 11. Iz 42.4.17n.40. Rdz 4. 1J 1.32. Koh 12. Prz 14.15.27. Wchłonięcie śmierci przez życie. Oz 6.11.4. 2Kor 5.4.1-6.11.14.23.13n.3. Mt 19.16. Pwt 30. Iz 53.10.10.16. 1Kor 13.26.23. Mt 9.19. Ga 2. Ps 127.1. Ap 22.10n. Jr 22. Rdz 3. Wj 20.1.3. J 8. Hi 34. Rdz 1. Mt 7. PAWŁA Ga 3.11.3.15n. J 12.29. Ef 4.4n.14. Rdz 1. Ap 21. Prz 11. 2Kor 5.25.27n.39.22. Mdr 2.47-50. J 17.1n.11. 2P 1. Życie . Bóg jako źródło życia. Wj 20.4. Pwt 4.13.25n. Rdz 9. W nim jest życie.4. Mdr 1. Kpł 18. Ps 90. Koh 10.6. Ez 37. Kol 3. J 11. J 5.19.6. Dn 5.28nn.15.13. Ps 128. Ps 39. Ha 2. Wj 15. Ap 22. Flp 3.14n. Dn 12.3.

34. NIEWIERNY ŻYD WEDŁUG EWANGELII ŚW.29.11.6.2. Rz 3.17.41. J 2. J 7.24. Mt 15.51. Rz 10. Rz 11.17-24.19.15.1.4.28. J 6. Ga 3. J 7.9.29. Dz 18. Rz 3.12. Dz 18. J 2. J 5. J 5.20.22.2.13-14. Jr 4.9n.6.19-22.13. J 5. J 2. Pwt 30.29. Kpł 26. Rz 9. Rz 2.3.9. J 19.16.46. Nawrócony poganin i niewierny Żyd.2. J 2.24. Kol 3.4.41.18. Ap 2.9.16. Rz 1.1. Ap 3. Dz 13. J 19.13. J 1.28. Rz 3. Rz 2. . Rz 2. J 7.Dz 22. J 7. Rz 2. Flp 3. J 7.11.9. JANA J 3. J 6.1.19.18. J 8.24. Rz 11.6. J 5. J 7. J 12. J 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful