AARON

1
Kpł 1,5; Ps 118,3; Wj 4,14; Wj 15,20; Wj 4,27-31; Wj 5,1-5;
Wj 17,10-13; Wj 19,24; Wj 24,10-11; Wj 32; Dz 7,40; Lb 12,1-15;
Wj 28,1; Łk 1,5; Wj 29,1-30; Wj 39,1-31; Lb 16; Lb 17,16-26;
Hbr 9,4; Wj 9,8-10; Wj 12,1; Wj 16,2-3; Lb 20,1-29; Syr 45,6-22;
Mdr 18,20-25;
2
Hbr 5,2-4; Wj 28,1; Lb 18,11; Hbr 7,3; Hbr 7,15-21; Hbr 7,11;
Hbr 7,23; Hbr 7,23; Hbr 7,27;
ABEL
Dz 17,26; Rdz 4,4n; Ps 10,6-11; Rdz 4,10; Dz 3,14; Mt 23,35n; Ap 16,6;
Ap 18,24; Hbr 12,24; Łk 23,34; 1J 3,12; Hbr 11,4;
ABRAHAM
POWOŁANIE ABRAHAMA
Abraham wybraniec Boga˙
Joz 24,2; Rdz 11,31; Hbr 11,8; Rdz 12,7; Rdz 13,15nn; Rdz 15,18;
Rdz 16,10; Rdz 22,17;
Abraham wśród doświadczeń˙
Rdz 22,1n; Rdz 22,8; Rdz 22,12-13n; Rdz 22,16; Pwt 12,31; Mdr 1,13;
Jr 7,31; Rz 8,32; Hbr 2,14-17; Hbr 11,9;
Abraham ojciec obsypany dobrodziejstwami˙
Rdz 22,16; Rdz 24,1; Syr 44,19-21; Rdz 17,5; Rdz 18,16-33; Rdz 22,18;
POTOMSTWO ABRAHAMA
Wierność Boga˙
Rdz 13,15; Rdz 17,7; Rdz 17,15-22; Rdz 21,8-14; Rdz 27; Rz 9; Rdz 28,4;
Rdz 48,15; Rdz 50,24; Wj 2,23n; Pwt 1,8; Ps 105,42n; Iz 41,8; Iz 51,1n;
Iz 29,22; Ne 9,7; Wj 32,13; Pwt 9,27; 1Krl 18,36; Mi 7,20;
Synostwo cielesne˙
Ez 33,24-29; Mt 3,9; Łk 16,24n; J 8,37-44;
Uczynki i wiara˙
Ne 9,8; Syr 44,20; 1Mch 2,52; Mdr 10,5-6; Rz 3,27; Rz 4,1-4; Ga 5,6;
1Kor 15,10; Rdz 15,6; Jk 2,20-24; Hbr 11,8-19;
Jedyne potomstwo˙
Mt 1,1; J 8,53-56; Ga 3,14-16; Łk 1,54n; Łk 1,73; Łk 16,22; Ga 4,21-31;
Rz 9-11; Ga 3,28; Rdz 15,1;
ADAM
ADAM I SYNOWIE ADAMA
Sens terminów˙
Rdz 4,1; Rdz 4,25; Rdz 5,1-3n; Tb 8,6; 1Krn 1,1; Hbr 14,1; Iz 6,12;
Za 13,5; 1Krl 8,46; Ps 105,14; Hi 25,6; Ps 8,6; Jr 49,18; Jr 49,33;
Ez 2,1-3; Prz 8,31; Ps 45,3; 1Krl 8,39-42; Ps 33,13; Rdz 11,5; Ps 36,8;
Jr 32,19; Rdz 1,26;
Ku relacji o stworzeniu i upadku Adama˙
Rdz 1-3; Syr 25,24; Mdr 2,24; Ps 51,7; Ez 28,13-19; Rdz 2,10; Rdz 3,22n;

Jr 1,5; Iz 45,9; Rdz 2,7; Ps 90,3; Rdz 3,19; Ps 8,5nn; Rdz 1,26nn;
Rdz 2,19; Ez 28,13; Rdz 2,10-14; Ez 28,16-19; Rdz 3,23n; Ez 16;
Rdz 2,8-3,41; Oz 2,20; Iz 11,6-11; Iz 25,8; Dn 12,2; Rdz 3,15; Dn 7,13;
Adam nasz praojciec˙
Rdz 1; Rdz 5,10;
NOWY ADAM
Ku teologii nowego Adama˙
Dz 17,26; Mt 19,4; 1Tm 2,13n; Mk 1,13; Łk 3,38; Flp 2,6-11;
Ostatni i prawdziwy Adam˙
1Kor 15,45-49; Rz 5,12-21; 1Kor 15,21; Ef 5,25-33; 1Kor 6,16;
Chrześcijanin a pierwszy i drugi Adam˙
Ef 4,22; Kol 3,9n; Hbr 2,5-9; Ps 8,5nn;
ADORACJA
Ez 1,28; Dz 9,4; Hi 42,1-6; Ps 5,8; Rdz 24,48; Ps 95,1-6;
GESTY ADORACJI
Prostracja˙
Sdz 5,27; Iz 51,23; 2Krl 1,13; 1Krn 29,11; Ps 99,1-5; Ps 96,6;
Pocałunek˙
Wj 18,7; 1Sm 10,1; Hi 31,26nn;
Wszystkie gesty kultyczne˙
Pwt 26,10; Ps 22,28nn; Ps 99,5; 2Sm 12,20; Rdz 22,5; 2Krl 17,36; 1Sm 1,3;
2Sm 15,32; Ne 9,6; So 2,1;
BĘDZIESZ CZCIŁ PANA BOGA TWEGO
Tylko Jahwe ma prawo do tego aby był adorowany˙
1Sm 28,14; 1Sm 28,20; Rdz 18,2; Rdz 19,1; Lb 22,31; Joz 5,14; Rdz 23,7;
Rdz 23,12; 2Sm 24,20; 2Krl 2,15; 2Krl 4,37; Pwt 4,19; Wj 34,4; Lb 25,2;
Est 3,2-5; Dn 3,18;
Jezus Chrystus jest Panem˙
1Kor 1,23; Dz 2,36; Flp 2,9nn; Ap 15,4; Mt 28,9; Mt 28,17; Łk 24,52;
Mt 14,33; J 9,38; Mt 2,2; Mt 2,11; Iz 49,7; Ap 19,10; Ap 22,9; Dz 10,25n;
Dz 14,11-18; Ap 13,4-15;
Oddawać cześć w duchu i prawdzie˙
1Tes 5,23; J 4,20-24; 1Kor 3,22n; J 2,19-22; J 3,8; Mt 3,17; Ga 4,4-9;
Ap 21,22; Ap 4,8-10; Ap 15,3;
AMEN
Wyraz zobowiązania się i zgody˙
Jr 28,6; 1Krl 1,36; Jr 11,5; Lb 5,22; Pwt 27,15-26; Ne 5,13; Ne 8,6;
Tb 8,8; Jdt 15,10; 1Krn 16,36; Rz 1,25; Ga 1,5; 2P 3,18; Hbr 13,21;
1Kor 14,16; Ap 5,14; Ap 19,4;
Amen Boga i amen chrześcijan˙
Iz 65,16; 2Kor 1,19n; Mt 5,18; Mt 18,3; J 1,51; J 5,19; Ap 3,14;
2Kor 1,20; Ap 7,12; Ap 22,21;
ANATEMA
STARY TESTAMENT
Lb 21,2n; Joz 6; 1Sm 15; Joz 7; Joz 24,13; Sdz 1,27-35; Joz 16,10;

1Krl 9,16; Sdz 3,1-6; 1Krl 9,21; Pwt 7,1-6; Pwt 13,13-18; Jr 25,9;
Kpł 27,28n; Lb 18,14;
NOWY TESTAMENT
Łk 21,5; Mk 14,71; Dz 23,12; Ga 1,8n; 1Kor 16,22; 1Kor 12,3; Rz 9,3;
ANIOŁOWIE
Hbr 1,14;
STARY TESTAMENT
Aniołowie Jahwe i Anioł Jahwe˙
1Krl 22,19; Iz 6,1n; Hi 5,1; Hi 15,15; Ps 89,6; Dn 4,10; Ps 29,1;
Ps 89,7; Pwt 32,8; Ps 80,2; Ps 99,1; Ez 10,1n; Ps 18,11; Rdz 3,24;
Iz 6,2n; 1Krl 6,23-29; Wj 25,18n; 1Krl 22,19; Ps 148,2; Ne 9,6;
Ps 103,20; Rdz 28,12; Rdz 16,7; Rdz 22,11; Wj 3,2; Sdz 2,1; Rdz 16,13;
1Tm 6,16; Wj 33,20; Mt 1,20-24; Mt 2,13; Mt 2,19; Łk 1,11; Łk 2,9;
Rozwój nauki o aniołach˙
Hi 1,12; Wj 23,20; Ps 78,49; Wj 12,23; 2Sm 24,16n; 2Krl 19,35; Hi 1,6-12;
Hi 2,1-10; Za 3,1n; Tb 12,15; Ap 8,2; Tb 3,17; Ps 91,11; Tb 12,12;
Dn 10,13-21; Ez 40,3n; Za 1,8n; Dn 8,15-19; Dn 9,21n; Tb 3,17; Tb 12,15;
Dn 3,49n; Dn 8,16; Dn 10,13; Dn 10,21; Dn 12,1;
NOWY TESTAMENT
1Tes 4,16; Jud 1,9; Hbr 9,5; Kol 1,16; Ef 1,21;
Aniołowie i Chrystus˙
Mt 4,11; Łk 22,43; Mt 18,10; Mt 22,30; Mt 13,39; Mt 13,14; Łk 15,10;
Mt 23,14; Mt 25,31; J 1,51; Rdz 28,12; Mt 24,31; Mt 13,41n; Hbr 1,6n;
Mt 26,53; Hbr 2,7; Ps 97,7; Ef 1,20n; Ap 5,11n; Ap 7,11n; 1Tes 4,16;
2Tes 1,7; Ap 14,14-17; 1Tm 3,16; 1P 1,12;
Aniołowie i ludzie˙
Łk 1,19; Łk 1,26; Łk 2,9-14; Mt 28,5n; Dz 1,10n; Mt 18,10; Dz 12,15;
Hbr 1,14; Ap 5,8; Ap 8,3; Łk 16,22; Ap 12,1-9; Ap 4,8-11; Tb 12,16;
Joz 5,13n; Dn 10,9; Ap 22,8n; Kol 2,18;
ANTYCHRYST
1J 2,18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; Ap 13,4-18;
STARY TESTAMENT
Iz 51,9n; Ps 74,13n; Ps 89,10n; Iz 27,1; Rdz 3; Ez 38-39; Dn 11,36;
Dn 9,27; Dn 7,8; Dn 7,11-27; Dn 11,40-12,2;
NOWY TESTAMENT
Mk 13,57; Mk 13,21n; Mt 24,11; Mk 13,14; 2Tes 2,3-12; 2Tes 2,4; Dn 11,36;
Dn 2,8-11; Dn 1,7-10; Ap 13,1-18; 1J 2,22; 1J 4,3; 2J 7; Ap 3,21;
Ap 17,14;
APOSTOŁOWIE
Mt 10,2; Ap 21,14; Rz 11,13; 2Tes 2,7; 1Kor 9,6; 1Kor 12,28; Ef 4,11;
2Kor 11,5; 2Kor 11,13; 2Kor 12,11; 2Sm 10; Iz 6,8; Jr 1,7; Iz 61,1nn;
Dz 9,2; Dz 28,21n; Dz 11,30; Dz 13,3; Dz 14,26; Dz 15,2; 2Kor 8,23;
J 13,16;
DWUNASTU I APOSTOLAT
Mt 10,2; Łk 6,13;

Kol 2.40. Dz 10. Iz 10.4.7-6.14. Iz 45. 1Sm 4.13. Wj 34. Jr 50. 2Tes 3.8. 1Tes 2.4. Apostolat a Kościół pierwotny˙ Hbr 3.1-9.14. 1Kor 15.27-43. Dz 1. 2Sm 6.5. 1Tes 2.18.5-11.7-14. Iz 40.10.18.13.16.7-11.20nn.37.1.2. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO SŁOWA Wj 31. 1Kor 3. Ps 80.1.21. Jr 50.7-10. Dz 9. 1Sm 4-6. 1Tm 5. Mt 28. Ps 87. 1Kor 4. Bicz Boży˙ Ha 1.15-29.3. 1Kor 2.18. Iz 61. 1Kor 14. ARKA W NADZIEJACH IZRAELA I W NOWYM TESTAMENCIE Jr 3. Iz 46.28.18.18.16-17. Ps 24. 1Tes 2. Iz 41. Ambasador Chrystusa˙ Rz 1. 1P 5.3n.1-12. Dz 1. 1J 4. 1Tm 4. 2Sm 7. J 8. Lb 14. Pwt 31. Iz 24. Dz 1. Miasto Zła˙ Iz 19.11.14.2. Jr 55.2. Dz 14.10. Na 2. Iz 13. Dz 8. Trwałość tajemnicy Babelu˙ . 2Tes 3.5nn.24. Rz 15.35. Łk 10.35.27. 2Sm 6. Ps 132.3. Ez 9-11. 1Kor 28. Am 1. Mt 14. 2Kor 10. Iz 52. Jr 50.1-21. 1Kor 5.11. 1Sm 1.2.16.10. J 1.1-5. Wyjście z Babilonu˙ Jr 25. Dz 9.4-8.6-6.31-34.9.7. Lb 27.9.1-6.10n. 1Kor 1. 1Krl 8.12.19. Pwt 31. ARKA PRZYMIERZA Pwt 10. Jr 51.8. Mt 16.20. 1Sm 4. Jr 29. 2Krl 24-25. Jr 51.25. Ga 1.8. Iz 47.18-22.6.24-29. OBECNOŚĆ BOGA POPRZEZ JEGO CZYNY Lb 10.14.11.1-5. Mt 5.17. Mt 19.11.30.2. 1Kor 4.14. Ap 21.23. Wj 25. Iz 6.8n. Sąd nad Babilonem˙ Iz 21.11.2. Mt 18. Jr 27. Mt 1.44-57. Jr 50. Wj 15. Mt 10. 2Kor 3. 1Tes 3. Rz 3.22. Jr 25. 1Tm 1. 2Kor 5.9. Ps 137. Dn 2-4.1-20. 1Sm 6.21nn.10.1-10. 2Krl 19. 1Tes 1.7-18. 2Kor 1.4.4. Jr 31.10. Ef 3.34.3-7.29-32.19.7-12.26-27.1. Dz 20.1-28. Mk 3. Iz 14.20. 2Kor 13. Jdt 1. Lb 10.2-3.4-10. 1Kor 11.1-11.18nn.15-16. Dz 14. 1Sm 4. Dz 6.20. 2Krn 36. 1Sm 4. Paweł jako przypadek jedyny w swym rodzaju˙ 1Tes 3.4-8.7.13.12.22.14.15. Ga 1-2. Wj 33. Dz 10. 2Sm 6. 1Kor 9.1. 2Sm 7.4.9-13. 1Tes 2. 1Kor 9.6-13.Dwunastu apostołów˙ Mt 4. Za 5.12. Kol 1.10-11. Jr 29. Kpł 25.13n.34. 1Sm 3.15-26. Iz 52.44-52.2.2. 1J 2. Lb 12.13-16. Jr 21. Mk 6.2-5. BABEL-BABILON Znak Babelu˙ Rdz 11.7-11. 1Sm 1. Iz 47.12-19. Jr 51. 1Krl 8.10. Iz 24.3. Iz 48.9. Ap 11. 2Kor 4. Dz 8. Iz 25.9.13n. Iz 47.14. 2Tm 1.1-6. Łk 10.14-25. 2Mch 2.5.9.21-28.6.24. Pwt 33.1-5. 1Kor 4.7nn. Łk 6. Ga 4.19.18. Ga 1.19.9.19.28. Jr 51.

Ap 15.14.14.13. Kpł 26. Ap 7.7. Ps 34. Lb 21.9.13.5.29.3n.9.10. Mdr 2.46.14. Ap 5. Iz 25.16nn. Pwt 28. Ez 8. Mdr 13. Ap 5.31-36.23. Rz 4.17.4.21.14.12-14.5. Mdr 2. Jr 50.19.6.7-14.1-11. J 1. Wj 19. Pwt 4.7-9. Lb 21. Ez 33. Ap 7.9. Ps 91.5.11.15. Ap 17. Wj 10.11. Wj 19. Iz 13.21. Ap 7.22. .11-27. J 18. Ga 4.2. Ps 73. Mk 16.10. Mdr 11.6.3. Ap 19.7-13.5-9.6. Mt 4. J 8.28. Mdr 16.17n. J 1. Ps 10. Ap 21. Ps 31. Rz 5.37.9. BESTIA I BESTIE Narodziny pewnej symboliki˙ Oz 5. Hi 9. Ps 37.18n. Ps 10.1-20.46.3-6.7-6.9. Pwt 28.6-11. Ap 19. Iz 13.1. Ap 7.8. Jl 1-2.6.6-10. Iz 51. Dn 6.12. Ps 109.49.6. 2Mch 7. Hi 21.4.4. Dn 14.5-9.19.5. Ap 7. Kpł 17.3. Dn 12. Ap 20. Iz 11.14.12. Ap 18.13.1n.10. Iz 24. So 2.14-18.1-9.24. Wj 12.23-42. Jr 10. 1P 3. So 2. Rdz 1. Rdz 3. Ps 17. Iz 53.10nn.22.34.16nn. BARANEK BOŻY Sługa Jahwe˙ Jr 11.10. Ap 12. Ha 1.1-3. Ps 36. Ap 14. Baranek Wielkanocny˙ Wj 12.19. Ap 18.4n.9. 2Tes 2. Ap 6. Ps 10.12-18.3. Wj 12. Ap 22. Ps 94.3.17.16.26. Ap 5.1.2-12.33.7.24.19.22. Mdr 2. Iz 51. Koh 8. J 19. 1P 2. J 19.39. 1Kor 5.14. STARY TESTAMENT Grzesznicy w obliczu Boga˙ Rdz 4. Ap 13.7.23.10-20. NOWY TESTAMENT Prawdziwa niegodziwość˙ J 7. Ps 14.14-17. Ez 29. Jud 1. Jr 49.7.13. Ap 20.3. Ap 12. Ap 5.9. Jr 12.11-13. Mdr 16. Rdz 3. Jr 15. 1P 4.9-19. Jr 51.9n.7-8. Mt 9.9-12.9. Ez 18. Ps 72.12-15. Hi 25. Ukaranie grzeszników˙ Ps 1. 1J 3.1. Hbr 9.31-35. Tt 2. J 3. Hbr 9. Dz 8.15.12.15n. Koh 7. 1P 1.14.9.42.2. Iz 34.2. Mt 11. Mdr 12.13. Ps 89.28. Ps 58.8-19. Hi 7. Ps 91.1.4. Ap 12. Wj 15.5-7. Jr 9.26. Ap 21. Mdr 4.22. Hbr 9. Walka bestii z człowiekiem˙ Wj 7.14.1-12. J 19.16. 1P 2.26-8.28.9-20. Mk 15. Iz 34.16. Baranek niebieski˙ Ap 5. Powołanie grzesznika do zbawienia˙ Dz 2.11. Rdz 3. Rdz 3.1P 5. Mdr 5.21-22.2-5.9.10-14.1-6. Mdr 16.10-14.11-16.20-27. Na początku˙ Ps 74.14. Ap 6.13. 1P 1. Śmierć bestii˙ Dn 7. BEZBOŻNIK 2Tes 2.1-13. Łk 10.10. Iz 34.12. Iz 53. Rdz 1. Iz 53.5. Mdr 3. Na 3. 2Mch 7.6. Ap 19. Ap 19.28.29.11n.18. Iz 27. Ap 17. Mk 1.8-14. 2Tm 2. Hi 21.8.

3. Rdz 30. Kpł 19. Ps 119. Iz 40. Rdz 16. BLUŹNIERSTWO Mt 5. Mt 19. Dz 20. Łk 24.17. Łk 1.34-48. Ps 51.16. Jk 2. Rz 9. Ga 4.6.3.który potrafi zaradzić bezpłodności˙ Wj 23.8. Ap 19. BEZPŁODNOŚĆ PRZYJĘTA JAKO WYRAZ WOLI BOŻEJ Iz 54. BEZPŁODNOŚĆ WALKA Z BEZPŁODNOŚCIĄ Bezpłodność jest złem˙ Rdz 15.4. 2P 2. Syr 43. Łk 2. 2P 3.7.20.14. 1Krl 21. Życie jest biegiem J 8.24.Jud 1. 2P 2.9.20.1-2. 2Sm 18.11. Bieg słowa Bożego Mdr 18. 1Sm 22.1nn. Mdr 4. Jr 3. 2Krl 19.8. Łk 23. Rdz 11.1n. Istoty niebieskie Ap 2.30.2.14. Mt 22.18.9.19-27. 1Kor 7. J 20.12. Syr 16.29-37. 1Sm 2.36. Dz 10. 1Kor 7.3-13.12.15. Pnp 1. NOWY TESTAMENT Łk 10.1. BLIŹNI STARY TESTAMENT Kpł 19.46. 1Sm 8.1-11.11. BIEG 1Sm 22.7.18. Jr 16.1-14.4nn.1. Ps 113. Ps 147.3. Wj 20.16. Należy walczyć z tym złem˙ Rdz 16. Hbr 12. Pnp 1.16.26.15nn.15.13. STARY TESTAMENT Kpł 24. Rdz 30. Ap 14. Gniew Boży nad grzesznikami˙ Rdz 1.18.3-5n. Rdz 2.2.25.7.1-4. Ga 2.4.11. 2Tm 4.9. Pwt 13. Ap 4.7.3-13.34-40. Ap 3.37n.17.7. Ap . Iz 1. Bóg jako Ten .2.26.18-24. Łk 10.21.2n.9-14. Byty przemienione Mt 9. 1J 1. Jud 1. Dn 7. 2Tes 3. Iz 55.29. Hbr 6. Hi 30. Rdz 29.12. Rdz 2.37.9.8.31.17.2-3nn.27. Rdz 25. Mt 24. Łk 2. Jr 3. Ap 20. 1. Kpł 13.30.22.13n.13-18. Flp 3. Ga 5.22.17.31. Kpł 6.9. Rdz 30.7.26.1n.1.18. Rz 13. 1Krl 18.1. Łk 17. Ap 7. Kpł 21.16.4. 1J 2. Wj 20.11. Pwt 21.15.32.22. Pnp 1.4.8.1. 1Kor 9.31. Rz 4.34. Rdz 29.4n. Wj 22.14. Pwt 7. Hi 16. Mdr 3. Ga 5. Kpł 19. BIAŁY Koh 9. Flp 2.21. 2Tes 2. Ez 9.7. Dz 13.29. Ap 19. 2Krl 19.4. Pwt 23.16.29.15. BEZPŁODNOŚĆ DOBROWOLNA Sdz 11. 1Kor 9.8.14.20. Łk 1. Łk 1. Jr 23. Rdz 16.13.16nn.24.8.18. Rdz 15. Mt 5. 2P 3.24-27.2-5.26-30.

1-3. Kpł 4. Syr 2.13. Oz 9. 1Kor 6. Rdz 14.15-18.12.5. Rdz 49. Dz 7.12. Mdr 12.12.27.17. Dn 9.8. 2P 2.8-10.24.17.6. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOGACTWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Błogosławieństwo Łk 24. Rdz 17.11. Ef 4.18. Błogosławiony Sdz 5. Hi 3.64. 1Tm 1.14. Rdz 47.19.28.24. STARY TESTAMENT Pwt 13.42.6. Mt 24. 2Tm 3. Rdz 3. Łk 1. 1J 4. Rz 2. Ap 20.14. Ap 16.6. Rdz 24. Prz 28. Jr 20.1. Rdz 9.29.22. Rdz 33. Ez 36.14-17. Dn 7.32. 1Sm 25. Syr 3. Mt 12.32. Mt 12. Ez 13. Ba 4.23. Rdz 1. Syr 39.5. 2P 2.8.22-31.3. Tt 1.1. Od czasów Abrahama Rdz 1.6. Mk 15. Hi 12. Ps 65.45. Błogosławieństwo patriarchów Rdz 12.7-9nn. Ps 37.2. Łk 1. Rdz 15.41.26.33. Syr 4.9.17. 2J 7.3.5. J 8.7nn. 2P 2. 2P 2.10-13. Prz 11. Ps 89.13-16. Dz 18. 2Kor 6. Hi 29. 1Tm 1.32. Ez 34.1-6. Łk 15. Tt 2. Kpł 4. Prz 11. 2Mch 9.24. 1Sm 13. 2Mch 10. Iz 52.5.51n. Syr 40. Mt 24.10.26.10.11.20. 1Tm 1.49. Ap 20. Rdz 27. Ez 35. Błogosławieństwo i przymierze Wj 23.8. Iz 53.22.26.25. J 7. Błogosławić 2Krl 4. Ml 3.34. Ap 17.19.24-28.28-29.10.10.50n. J 10.36.14-27. Rdz 27. 1J 2.20. Pwt 13. Ps 26.14.25.8.3. Rt 4. 1P 2. Rdz 12.8. Oz 4.6-11.22.8. Rdz 17.10.59. NOWY TESTAMENT J 14.9-11.17. Iz 44.1. J 19.6.16. Rdz 9.9.14.26.24. BŁĄD Rdz 20.18. Pwt 33. Ap 13.28. Jk 5. Ef 4. Mi 3. Łk 23. Mt 12.15. Prz 10. Mdr 13. Rdz 49.13.1. Iz 30.20.12.26. Rz 4.14.39. 2Mch 9. Dz 13.20. Mt 5.2.2Mch 8. Ne 9.9. 2Krl 19.25. Dz 7. Am 2.37.17.7-10. Rdz 14. Ap 16.26-3. Ap 12. NOWY TESTAMENT J 8. J 9. Rdz 12.4.21.16.13. Dn 11. Rdz 15.20. Rdz 17.16-19. Dz 7. Ap 19.15.10.17n.11.3. Prz 10. Rdz 13. Iz 63. Ez 35. Ez 14. Hi 1.31-36. Mdr 5. 2Tm 3.27. Syr 7.29.28.34.45.13.24. 1Sm 30.20.8-11n. Rdz 24. Iz 9.10.9-40. 1Kor 2. J 7. . Jdt 13.2. DZIEJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Rdz 12.5. 2Krl 19. Rdz 48. Lm 4. Mdr 14.5.20.35.1-14.6. Ps 72.11. Dn 7. Kpł 4.6.4-7. Ez 33.16. 1Tm 6.6-9.5.4. Iz 13.6. Kpł 4. Dz 3. Rdz 27. Jdt 13. Jk 1. Dz 13.26.27.25.10-12. Mt 27.11.14. SŁOWNICTWO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 1Sm 25.31n.7. 2Tes 2. Ez 44. Ez 34. Ap 20.1. Wj 18. 2Krl 2. Jr 23.13nn.21. Joz 24. Ez 13.2-7.63n.28.16.2. Rdz 3.15. Mt 22. 2Krl 19. Ps 37. 1Kor 15. Rdz 49.7.11.5.3.5.4. Mk 14.47.42. Prz 12. Syr 33.15. Joz 28.31.25.

35. Ap 3.20. Łk 2. Prz 11. Ef 5.25.17.17. Dn 3.2.18.1-12.20.19.33. Rz 8.33. Łk 22.45.44.3. Rz 1. 2Kor 8.8.13.10.5. Syr 30. Oz 2.23.10.5.8-15. Ap 2. Łk 4. J 6. Prz 16.14-19.12.24.28.7. Wj 16.6. Łk 12. 1J 2. Dz 11.9. Ps 103. Koh 6. Rdz 49. Ps 52. Pwt 16.8. BOJAŹŃ BOŻA Jr 6.3.25.9. Prz 10.26. Łk 12.39. Mt 13.38.9.11. Mt 19.15.34. Prz 28.7.24. Dz 10. Mt 26. Ps 23.14. Kpł 25.33.5.51-53. Pwt 11. Pnp 8. Łk 1.12.12nn. Bóg jako dawca bogactw 1Kor 1.38.23.46n.8nn. Koh 5.9.17. Łk 1. Rdz 49.1. Kol 3. Ps 23. Ef 1. Prz 22.27n. Pwt 32. Mt 19. Mt 6.8. Łk 14. Dz 1.23.6.Prorocy i błogosławieństwo Iz 55.8. 1Kor 10. OD LUDZKIEGO STRACHU DO BOJAŹNI BOŻEJ . Łk 1. Błogosławieństwo w formie pieśni Ps 31. 1Krl 3.15-19.12.21n. Iz 61. Ps 49. 1Kor 3. Pwt 8.10. Hi 31. Prz 8.15.32. Dz 20.6. Bogactwo jako dar Boży Ps 37. Pwt 31. Prz 24. Pwt 28.42. 2Kor 9.17. ILUZJE I NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTW Prz 21. Jk 5.4-9. 2Kor 6. Iz 6. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W CHRYSTUSIE Rz 8. Prz 21.20.11. Jr 20.43. Mt 13. Prz 2. BOGACTWO Mt 13.37.5.12n. J 3.68.22.57.21.11.19.1-5. Ps 73. Mt 15. J 4. Pwt 28.53. J 6.30.25. Mt 19. J 7.35.14. Rz 8. Mt 19.9. Rz 5. Jr 12.9. BÓG UBOGACA SWYCH WYBRANYCH 2Kor 32. Mdr 7. Oz 13. Ps 124.8.16nn. Jr 5.11.32. Iz 2.28. Ez 16. Iz 5. Prz 30. Dz 2.35.24-29.18.22.15. Łk 12.7. Mt 14. BÓG ALBO PIENIĄDZE Łk 6. 2Kor 9. Pwt 8.15.16.88.2.1. Oz 12.7-10.17. Ps 78. Mk 13. Jr 9. 2Kor 8. Łk 1. Prz 20.16.16-38.16. Iz 28.20. 1Tm 6.7. Wspieranie ubogich Mt 27. Który idzie Mt 21. Prz 11.13. Iz 8.11.15-21.9.11. Kpł 26. Ef 2.19.7n. Ps 16. Syr 4.9n.27. Prz 18. Łk 16. Dz 5. Łk 16. Dz 10.11. 1Kor 1.17. Łk 6. Błogosławiony. Mt 16. Prz 3. Bogactwo jako dobro względne i drugorzędne Prz 15.10. Rdz 30. Ps 34.4.15. Hi 15. Syr 13. Ap 5. Prz 23.10n.14.27nn.4.9.18.10. Iz 36.15. Rdz 26.7. Kielich błogosławieństwa Mt 14. Łk 16.21nn. Pwt 17. Ps 36.11nn.21.8.13. Prz 12.25.45n.14n. Łk 19.18.9.22. Ap 31. Ne 9. 2Kor 10.8-11.4. Ga 3.4.7.24. 2Kor 9. Łk 24. Hi 28. Błogosławieństwo Ducha Świętego Łk 24.8. Prz 10. Prz 22. Ap 7. J 4. Rdz 13.

18.3.53. Ps 128. Łk 1.Wj 20. Wj 18. Iz 41. Iz 31.11. Lb 21.1.15.21.19. Iz 40. BOJAŹŃ BOŻA A ZAUFANIE BOGU Sdz 6. Rz 8.6.12.15.22. Sdz 11. Ps 2. Łk 12. Am 3.18.12.19. Ps 89.3.28.20. Iz 6. Rdz 16. Iz 40.16. Ef 5.8.6. 2Krl 5. Ja jestem Bogiem zazdrosnym Wj 20.3.5.15. Jr 2. 2Krl 1. Wj 33.25-34.34.2.6-8. BOJAŹŃ KARY BOŻEJ Wj 20.5. Wj 23. 1Krl 18. Oz 2.22n. Sdz 6. Iz 49. Rdz 48. Ps 139.10. Mt 10. Jr 1. Mt 28. 2Kor 7. Iz 41. Jr 5. 2Sm 23. Iz 44. Prz 1. Iz 43. Łk 1.24. Oz 11.1. Wj 3.2.24. Iz 57. Pwt 20. Oz 2.32. Wj 6. 1J 4. Wj 19.10. J 1.1-15.42. Rdz 28.18-23.18. 1Krl 19. Iz 41.13.13. Dz 2. Lb 23. Ps 144. Dn 6. Łk 1. Rdz 31.4. Bogiem jestem a nie człowiekiem Oz 11. Sdz 6.1.8.10.1-7. Syr 1. Rdz 16. Ps 112. Iz 2. Wj 33. Ez 34.11.3.1. Wj 15.4.6. Ps 23. 2Krl 2. Ap 11. . BOJAŹŃ BOŻA A RELIGIA Pwt 6.19. Iz 48.13.9.4n.2.2-8.10. Iz 5. Mdr 5.7. 2Krl 19. Iz 43.1.15. Jr 2.50. Iz 44.30. Rdz 35.21.19.6. Iz 48. Wj 3.2.4. BÓG Hbr 1. 1Krl 18.1. Ez 36. Bóg święty Am 4.40. NAZWY NADAWANE BOGU PRZEZ CZŁOWIEKA Rdz 49.25.9. Pwt 6. Iz 57.4.2. Iz 6. Rz 3.6.16.1.43. 1Sm 26. Iz 1. 1Sm 17.7n. Rdz 35.17.21.23.10. Wj 3.36n. Pwt 3. Iz 37. Wj 3.1. Kpł 20. Nie będziesz miał Bogów obok mnie Wj 20. Ps 23.1n.30. Mk 6.7. Ps 18.13.3.15.19. EL. Łk 18.6.3.10. Iz 43. Wj 3.1. Rdz 17.15.11.5.18. Ps 111. Rdz 2. Łk 5. STARY TESTAMENT BÓG JAKO PIERWSZY Rdz 1.2.4.16. Iz 2.23.18. Joz 8. Ps 91.2. Rdz 40.14. Iz 7.26.1.3. Ps 103.22. Ps 18. Mt 6.17. Łk 23. J 1.36. Lb 23. Kol 3. Sdz 8. Jahwe Wj 3. Iz 43. Jk 5.7.20nn.32. Łk 5.3. Łk 7. Ps 84. Mk 6. Rdz 15. 1J 3. Dz 10. Ap 6.3. Ps 27.19nn. Ez 3.6.23.5nn.7.2.15n.18.16. Dn 10.3. Ps 18.5-13.26. Oz 11. Rdz 3.1-7. BÓG O SOBIE SAMYM Bóg żywy 1Sm 17.1. Wj 34.12. Sdz 5.14. 1Krl 17.19. Łk 23.2-5. ELOHIM JAHWE EL Rdz 14. Mi 7.9.50.26-31.7-10.7. Rdz 7.21. Iz 40.4. Am 2.1.1. Iz 11.10-13n.7.22.34n.16n. Ez 2.51. Rdz 26. Wj 3.1.23n.11.7.11-20. Wj 3. Ps 121.1.17.1-2. Rdz 31.1. Pwt 7. Wj 33.

Mt 22.20. Dz 14. Ef 1. Łk 12. Lb 6.21-25.21n.31. 1J 4.4. Hi 13.11.27. 2Sm 15. Dla poganina. Iz 26.32. Prz 24.13.21.18. CHWAŁA BOŻA NA OBLICZU CHRYSTUSA Rz 8. 1Tes 1.24. 2Kor 4. Rz 3. J 5.9. J 16. Rdz 28.1-6. Mt 25.16.56. Ps 15.1-5. Kol 1. Rdz 22. Pwt 15. Pwt 2. Pnp 8. BÓG JEST DUCHEM Mk 1. Bóg jest miłością 1J 4.7.21-25.11. Mt 11. 2Kor 11. Ps 9.4. Rz 4.13. Kol 2. Dz 2.29.25.3. Prz 22.10. Ml 3. Mk 6.6. Mt 25. J 5. NOWY TESTAMENT J 1. J 3.8. Ef 3.6n.34.4nn.19. Am 1.3.6. Mi 2.18. Iz 33. J 10.6.4.6-8.8n.7. J 1.18. Dz 2. STARY TESTAMENT BRAMA DO MIASTA Wj 20.27. Ps 100.1.2.29. Pwt 6.19.37. STARY TESTAMENT KU POWSZECHNEMU BRATERSTWU Na początku Dz 17.15. Mt 3. Jr 7.9.2. Żyd Hbr 1. J 17. Za 8. 2Kor 3.3. Pwt 1.2. OBJAWIENIE BOGA PRAWDZIWEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1.30.17.9.27.18. który szuka Boga po omacku Dz 17. Mk 12. Iz 22. Wj 34. Ps 147.16.7-9.2.10. Ez 48. Ap 22. Ap 3. Łk 13.10.18.14.10. 2Krn 31.12-27. J 14. J 8.18.6. J 15.21. J 8.19. J 14.17.NOWY TESTAMENT DOSTĘP DO BOGA W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rdz 8.3.14-15. Dz 7.10.24.31. Ga 4.17. 1J 4.36-39. Hbr 1. Hi 5. Iz 63. 2Krl 9.7.6. BÓG PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA Rz 15.32. Iz 1. BRAMA DO NIEBA Ps 78.8.10.13.19.5. Rt 4.26. Ap 21.22. 2Kor 4. 1J 8. Ef 3.26.27. Iz 21.32. Ef 2.24-25. J 14. BRAMA Hi 31.21.9.6. Wj 34.51. Mt 6. Rz 4. Ef 2. 1Kor 16.32.10.19. J 14. J 10.12n.6. Iz 38.11. Rdz 22. BRAT Rdz 4.16.16. Mt 7.23. Mt 16.15.50. Rdz 1-2. Mt 16.10.52-57. Rdz 13. Tt 3.23.40. Kpł 10. 1J 4. Mk 1.13. Ez 8-11. Ps 69.24.31.1.9-11. J 14. Mi 6. Ps 118. Dz 5.4. 2Sm 19.19.4. Rz 5.54n. J 4.17. 1Kor 1. Pwt 28.4. Ps 122.19. Ap 1.18. Rdz 4. Braterstwo w przymierzu .22.32.1-11. Mt 25.7.30nn. J 20. Za 2. Hi 29.12. Ps 107. Rz 5.12.15. J 1. Rz 1. 1Krl 22.18.18. 2Sm 1. 1Krl 20. 1Mch 12.10. Rz 1. Iz 60.16n.13.9. Hbr 10. Łk 10.

Mt 25.2. Jr 7. Ga 3. Społeczność braci w Chrystusie Mt 5.6. Prz 19. Ku pojednaniu skłóconych braci Ps 133.7. Prz 17.11-16. Hbr 2. Jr 11. Jr 24. Kol 1. Ga 2.40.17. Jr 31.22.26. 1Krl 12.16.1. J 2. Iz 9. NOWY FUNDAMENT Iz 28. Za 7.11.1-9. Ku braterstwu doskonałemu 1Kor 5.10.13n.8.12.2-4.11. 1Kor 14.22n. Hi 6.20. Jr 24.12-27. Ap 12. Mt 28.18. J 3. Za 9. Jr 31. Mt 18.16.28. którzy budują Ef 2. Lb 20. Mi 2. Ef 4.4n.19-22. 1P 2.11. Rz 15. Jr 12. Iz 63. Jr 30.18.3.22.1.8.18n.11.29.2. Ef 4. Dz 14.13.4nn. Iz 2. Ci. Mt 21.7. J 1. NOWY TESTAMENT WSZYSCY BRAĆMI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Pierworodny między wielu braćmi Rz 8. Mi 7.Kpł 19.18. 2Kor 13. So 2. 1J 2. Jr 3. 1Kor 3. Rz 15.22. Jr 1.21-26. Za 4. Rdz 11.12-14.2n.1-4.9.5-10.1.1-9. Mt 5.13. Rdz 9.1n. Hi 19.17n. 1Kor 3. Syr 7. które się buduje Ef 4. Iz 58.12. Budować i burzyć Pwt 14.15.20.18nn. Pwt 23.9n. Nowa budowla Ap 21.3.3. Jr 24. Ciało.14-21.6. Mt 12. Ap 21.10.18. 2Kor 11.9. Pwt 15.16.18nn.2.13. Rz 14. Jr 12.19. Ps 127.38. J 1. Za 6. Łk 22.13.11-15. Rdz 2. 2Kor 8-9.17.26. 1J 3.17.24.10. Rdz 45.2-6.17. 1Tes 5. 1J 3. Miłość braterska 1P 1. Rz 8.3nn. Jr 9. J 20. Prz 18.1-8.7. Rdz 33.7-29.1. Iz 49.12-16. Iz 11.6n.14-17.11. Rdz 3.1.38. Iz 44. 2Kor 10.15nn.4. Jr 31. Mt 21. Jr 1. 1Kor 3. Ml 2. 2Sm 7. Rdz 30. Oz 2. Mt 21.10.8.6.46-50. Kol 2. Iz 30.6-10.8.11. 1Kor 12.17.19-23. Iz 28.9-12. Rdz 33.12.9.19-21.26.20. 1P 5. BUDOWAĆ BUDOWANIE DAWNEGO IZRAELA Zakładanie rodziny i wznoszenie budowli Rdz 8.2. Pwt 25. Ag 1. Rdz 13. BUDOWANIE CIAŁA CHRYSTUSA Zbuduję kościół mój Mt 16. Am 3.15. Ef 2. 1Kor 9.12. Jud 1. Rdz 16. Iz 2. Rdz 9. 1Kor 3.47.15n.25-32. Ps 69. 1Krl 11. Ap 21.11-18.17. Oz 4. Jr 42. Iz 66.44n.19.13nn. Rdz 4.29. Am 1.28-32.10-17.11. Ga 5.10.4.31n.10-15.10.10. Łk 15. Syr 25.19.12.10. Ez 37. Dz 28.8.18. 1Kor 8.8. Ps 118.3.9. Ap 19. Rdz 38.6. BURZA .15. 2Kor 12. Iz 7.

Podział charyzmatów 1Kor 12. 1Kor 12.8nn. Ps 77. 1Kor 12. Dz 4. CHCIWOŚĆ STARY TESTAMENT Przejawy i skutki Syr 26.3. Pwt 5. Wj 9. Ha 3.24n. Ap 10.1.15.7. Dz 2.10. 2Tm 1. 1Kor 12. Ef 1. Iz 33. ODCZUCIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO 1Krl 22. Ez 22.21.44. Dz 2. Wj 20. Dz 2.33. 1Kor 14.11-12. Iz 5. Dz 13.29-37. Ez 10. Ps 18. Lb 11.1nn. Dz 2.13-34. Iz 11. Charyzmaty a władza kościelna 1J 4. Ps 10. Syr 14. Dz 11.15-21.12.3-16. CHARYZMATY Rdz 11.5-6.11-12. Jedność i różnorodność charyzmatów 1Kor 12.16. 2Krl 4. Dz 8. Rdz 7. 1Kor 12.3.11-12.11.11.10-21.32.7-10.1. Pwt 8.23. 1Tm 4. 1Tm 4.8.20.18.26-38. Am 2.8-11. Hi 38.6.6-16. Mt 4.1-5.14.6. Ef 4.12.29. Ap 16. Sdz 5. Rz 5.34.2-5.6nn.7. Ps 135.28. Dz 15.9. Ga 2. Dz 10.1.8-4. 1Kor 14. Ez 3. Prz 27. Łk 9.8. Rz 12. 1Krl 21. Burza wyrazem gniewu Bożego 1Krl 18. Hi 38. 1Kor 12.1.10. Rz 8. Koh 4.12.16.Interpretacja pogańska Ps 18.6.16. Ha 2.6. 1Kor 14. 1Kor 12.10. 1Krl 19. Iz 5.22. Dz 8.11nn.2. Ap 8. Rz 8. Rdz 3.29nn.23.32.15.17.2. Wj 22.8n.1-4.27.4. Rz 5.26n.31.6. 1Kor 10.3. Koh 6. 1Kor 14.4. Dz 6. Rz 6.7.8. . 1Kor 2.10n. Jr 22. J 12. 1P 4. Ef 4. Prz 28. Iz 1.4.27n.28-32.11.5n.18. Ap 4. Dz 7. Mi 3. 1Kor 12. Mi 7. CHARYZMATY W KOŚCIELE 1Kor 12-14.19.5.2.19-22. 1Kor 14. Tt 2.11-17. Ga 3. 1Tes 5.23. Mi 2.23. Burza jako oznaka majestatu Bożego Jr 51. 1Kor 14.4.4nn. Jl 3.17. Ef 4.11. Jr 22.8nn.15n.29-27.5.4.4n.28nn.1-4. Ef 4.13n. 1Kor 12.5.4. Iz 30. 1P 4.5. 1Tm 1. Prz 28. Mi 2.31-14. Prz 23.3.3.55.15. Ne 5.28.5nn.5. W Dziejach Apostolskich Dz 2. Am 8.16-19.39nn. Syr 27. Dz 19. 1P 4.7. 1Sm 8. Zasady korzystania z charyzmatów 1J 4.34-38.28.3. 1Tes 5. Iz 4. W Kościołach założonych przez Pawła 1Tes 1. Hi 36.6.17.19n.1-6. 1Kor 12.1-25.27nn.6-16. Ez 36. Pwt 24. 2Kor 12. Dz 21. Dz 2.13. Mk 3. Ps 97. Lb 11. Religijne znaczenie chciwości Ez 34. Wj 20.1n. Ez 1. Ps 29.54n.19. 1Kor 1.2.13.1.5. 1Krl 18.17. Wj 19. Am 5.17. Ap 11.6. 1Kor 12.

3.6.10n. Ez 4.14.10. Dz 20.20-26. Mt 6. CHLEB Ps 104. 2P 1. Wj 4. Iz 58. Łk 6.23.29. Syr 38. Sdz 13. Ps 41. Wj 12.9.3. Wj 12.17. Ga 5. Prz 9.49-58.32n. Iz 53.1-12.2.17. Łk 16.21n. Iz 30.16.20.11. 1Kor 10. Mt 4. Znaczenie religijne Kol 3. Ez 18.15. Łk 6. 2P 3. Ez 18.2. Ef 5.7.1.9n. Mk 6. Wj 23. Pwt 28. Tt 1. Rdz 9. 2Sm 4.29.17. Jud 1.10. 1Kor 5.25. Wj 12. 2Kor 8.35-47. 1Tm 3.23-26.4.15. Am 4. 1Kor 9. Wj 34.7. 2Krn 3. Mt 6.16.34.19. Ef 4.16. Pwt 28. Hi 19.9. Mk 4. Ps 39.18. 2P 2. Mk 8.20.12. 2Sm 24.5-9. 2Kor 11.2.19. Rz 1.13.17.10-18. Wj 25. Ps 39.6-14. Prz 4. Iz 55. Koh 12. 1Tes 2.5.6. Rdz 3. Tt 1. Rdz 18.9. Mt 15.9.16. Lm 2. Ps 6. 1Kor 9. Ps 102.12nn.2-6.18.42. Rdz 27. Ps 78. Mt 14.6.25.5n.11.16-19. 1Krl 1. 1Tes 2. Kpł 23. 2Kor 9. Ps 91.11. Rdz 28.22. Rdz 14. J 9. Chleb pierwocin Kpł 23. Łk 22.16-22. Flp 2.9-12.7.20.14. J 17.11.18. 1Tes 4. Pwt 8. Ps 37.7. J 12. 2Krl 4. Wj 23. Tb 11. Łk 15-21.17. Syr 24. Kol 3.15nn. 2Kor 9.19.20. Ps 102.47.19.25.24.33-34. J 6.48. Hi 31.18.20.11. 1Kor 11.4. Kpł 2. Hi 16.35.10. Mt 26.19.11. Dz 2. Mk 14.1-6. Łk 12. Wj 12. Prz 12. 1J 2. Mt 6.1-4. Wj 34.5. Iz 30.11.6.11. Ef 5. Rdz 3. Flp 4.8. Ps 80.36. STARY TESTAMENT CHOROBA Ps 38.44. Ps 132. Pwt 34. Łk 20.16.15. Syr 15. Łk 14.3. Rz 1. Ez 44. Łk 6.20.5.21.25. Tb 12.NOWY TESTAMENT Przejawy i skutki Mk 7.12. Mk 6.14. Wj 23.7.12. Jk 4. CHOROBA-ULECZENIE 1Kor 11.11n. CHLEB CODZIENNY W życiu potocznym Ps 42. Mdr 7. Łk 11.12.35. Jk 5.5. . 1Kor 5. Wj 23. Wj 9.1nn.19-26.39.1-6.3. ROLA CHLEBA W KULCIE 1Krl 7.22. Kpł 24.37. CHLEB KTÓRYM JEST SŁOWO Am 8.4.3. Ef 2. Iz 1.15. 2Kor 6. 2Tm 2. 1Kor 10.19-22.7. Tb 4.15. Lb 18.16n.7n.12. Pwt 28.9. 2P 2. J 6.13.11.5. Rdz 2.19. Kol 3. 2Tm 3.1-8.27. 1Kor 9. 1Tm 6. 2Krl 19.30.17.28-32.19. Ps 39.11. Ps 107.16.5. 1Kor 6.5. Prz 31.5n. Łk 11. 2Kor 12.16.23. Jr 5. Mk 10.12. J 13.5.8.30.2.16. J 6.11n. Wj 12. Ps 88. Ps 38.6. Ps 38. Rz 6.1. Mt 14. Łk 16. Rz 1. Tt 2. Mt 6.11.8.7.4. 1Tm 6.3-5.11. Mt 11. Hi 2.3. Rz 1.34.15.22. Tb 11. Lm 1.14n. Dz 20. Łk 13n.21-24.4n.17. Jr 8. Ps 32.6. 1Tm 3.27nn. Jr 31.2-3. Łk 11. Chleb jako dar Boży Rdz 1.19. Koh 9.42nn.22. 1P 2.9-10.17.5n. Łk 12.10. J 6. ULECZENIE 2Krl 20.29.23-30. Prz 22.

Ez 36.9.17. Łk 24. Dz 28.14.1-9.44-49.21. Mt 25. Tt 2. Wydarzenia i język.5.2. Dz 1.2-6. Mk 2. Dz 18.16. 1Krl 17.28-30.17-24.20n.1n. 2Krn 16. Łk 6.8. Mt 26. Mt 23. Ps 38.8n.1-5.33-50.17.3. J 20. 2Krl 1.13-35. Joz 5.28.2n.20. NOWY TESTAMENT JEZUS A CHOROBA J 9. Rz 6. Iz 65. Łk 24. APOSTOŁOWIE I KOŚCIÓŁ A CHOROBA Mt 11. Mt 28. Mk 16. J 20.48.1. Mk 16.1. Za 2. Rdz 18.1. J 9.24.13. 1J 3. Dz 14.52. Ps 88.3.18-37. Iz 53.5n.15-18.9. Łk 1.2-10.19-20.12n. Dz 22.16. J 20.45. Dz 27. Iz 35.4. Łk 2.14nn.8nn. Ga 1.13.19.7-10. 1Kor 12.1-13. J 20. Tb 3.4. Iz 25. Mk 1.36.23. Oz 6. Łk 13. Ga 4. Mk 9.9.5. Ps 6.5. Hbr 9.22.9.16-20.1. Mk 10. ani kronika. 1Krl 14.15. Kpł 14. 2Kor 4. 2Kor 12. Mk 16.55. Dz 9. Ga 1. Mt 14. Mk 2.12n. J 20.2.19.16.12.9-11. 1P 5. Mt 11. Syr 38. Łk 24.35. Ani apokalipsa. Łk 24. Wj 15. Łk 1. Mk 16.36.2. rozpoznanie.26. Mt 28.1-9.3-19. Ukazanie się Pawłowi stanowi osobne zagadnienie Ga 1.49. Mt 8. 2Krl 8.11.9. J 21.16. Dz 26.28. Dn 12.39. Kol 1.19-29.7.4.17.2. Łk 24.Syr 38. Szczęśliwi.17. Ps 38. Mk 5. Mt 9. Jk 5. J 20-21. 1Kor 9.11-13n. Inicjatywa.1-12. 2Kor 1. 2Krl 4. J 12. Mk 16.4n. 1Kor 10. Dn 8.12.22. Dz 9. Pwt 32. 1Kor 15.22-27. Mk 16. Mt 8. 1Kor 15.9. Mt 28.40.9. Mt 28. J 20.24.23.10.34.5. Mk 6. Syr 38.13. Dz 23. Ps 51.15n. Iz 53.4. Mk 16.24-28. CHRZEST STARY TESTAMENT I JUDAIZM Funkcja oczyszczająca wody jest bardzo często uwydatniana w Starym Testamencie 1P 3.1-4.7nn.49nn. Łk 17. którzy nie widzieli a uwierzyli.6.1-23. Łk 24. 1Krn 21.41.25-29. Łk 24.12.4n. Różnorodne ukazywania się Chrystusa 1Kor 15.29. Ps 41. Ps 51. Mt 17. Tt 3.17.28.9-10.17n. J 5. Łk 24.11.15. Lb 19.64.5. J 20. Dz 7.12-17. Dz 2.10. 2Krl 5.18.1. Lb 12. CHRZEST JANA . Mt 28. Ga 1.9. Łk 24.9nn.4. Za 13.7. 1Kor 12. Pwt 23.2nn. Mt 20.13.35. Mt 9. Łk 24. J 21. J 1. Za 3. Ps 88.34.37. Łk 24.10n. Mt 8. Ez 47.19-26.16.21n.15.15n. Ap 22. Dz 9.32nn. Dz 3.9. Judaizm z czasów po niewoli mnoży obmycia Mk 7.13.4. posłannictwo Łk 24.26. CHRYSTOFONIA Ukazywania się stanowią w Biblii Mt 1-2. Dz 8. Dz 16.11-18. J 5. Rz 1. Kol 3. 1Tm 3.12n. 2Krl 4. J 14. Ps 102.8nn. J 20.1nn.16. Mt 15.15. Kpł 13.4. Mt 28.12.14-18. J 20. Mt 28. Mk 16. Mt 8.6-10.

11. Iz 60.14.3.2. Lb 22. 1P 1. Ps 97.16.5. Kol 3. 1Kor 15.1.22n. Rz 6.1-6. Iz 17. 1Kor 6.50. 1Krn 29.11-22. Iz 11.19. 1Kor 10. Dz 19. Dz 11.1-13.7. Ez 39. Ef 2. Mt 28. Iz 6.30. Iz 40. Ef 4. CHWAŁA JAHWE Wielkie dzieła Boże Lb 14.18n.19.3.24n.13. J 1.4. 1Kor 2.45.38. Iz 52.1-4.2. 1Krl 8.22. Lb 16.14. Ps 73. Wj 24. Iz 62.19. Ps 62. 1Krl 3.1n. 1Kor 6.40. Ga 6.1-17. Dz 8. Dz 16. Dz 7. 2Krn 17.30.6-8.13. J 19. J 3.10-14.48. 2Kor 3. UJEMNA OCENA LUDZKIEJ CHWAŁY Ps 49.28.38.3n.9-14.6. Ps 29.23nn. Rz 8. Kpł 9. Kol 1. Ps 102. Ef 1. Hbr 12.13. Tt 3. J 1.13.21-29. Hi 29. Lb 14. Iz 66. 1P 3.6.10.26nn.19. Wj 29.29.11. Mt 25.23. J 5. Dz 8.16. Ps 51. Iz 44.6-8. 1J 3.16n.17n. Ga 2. Rz 8.3.41. Hi 19. 1Sm 4. Ef 2. Iz 60. Iz 62.8-14.14n.24. Iz 42. Lb 20. 2Kor 3.3-9. Ef 5.29. Dz 2.30n. Dz 1. Iz 60.5.1. Wj 28.1-25.4n.11. Ga 4. Ga 4. Mk 10.19.16. Wj 28. Rz 10. Ga 3.15. Ha 2. Ag 2.4.38.16.7. Wj 33. Rz 13. CHRZEST CHRZEŚCIJANINA Chrzest w wodzie i Duchu Mt 3.5.2. Pwt 5.3.23n. CHWAŁA CHRYSTUSA Hbr 1.1nn. Dz 11.5.5. Ez 36.3nn. Iz 21. Mk 1. Ef 1. Iz 61. Kol 2. Nawrócenie i wiara chrzczonego Dz 16.17. Wj 40. 2Kor 1.1n.13.43.31. Prz 29. Ukazywanie się chwały Jahwe Wj 16. Ap 21.32. 1Kor 6. Łk 3. Ef 4. 1Kor 1.14n.22.3.5.18. 1Tes 2. Dz 10.6.18-21.22-25.9.11.18.5.35. 1J 5.5. Jr 48. Ez 9-11.14.5n. 1P 5. Ochrzczeni a trzy osoby Boskie Dz 2.38.18-21. Wj 40.7-9.9. Mt 24. Mt 28.15nn.21. Ba 5.23. Wj 29. Flp 1. Dz 10. Rz 6.6. Iz 49.14.17. Chwała wielkanocna . Rdz 45. Mk 3.25-32.20. 2Kor 4.4. Rz 10.10nn. Wj 14. Wj 34. Hbr 6.17. Ef 2.6.1.18. 1Kor 12. 2Kor 1.3. Iz 35. Ef 4. Kpł 9. Łk 3. Dz 1. Ez 39.12n.44-48.6. 2Kor 4.30. J 12.8.12nn. Mt 6.17.Mt 3. Dz 19.11. J 9.13n. Prz 3.16. Prz 20.46. Łk 12.36. J 3.38. Iz 16.21n. Ag 2. Tt 2. Mk 16.33.34n. Łk 3. Wj 16.12.7. Ef 5.29. Mt 3. Rz 6.22nn.9. 1P 5. Chwała eschatologiczna Mk 8.39. Mt 4.8. Ps 8.27-28. CHWAŁA CHWAŁA W OGÓLNOŚCI Rdz 13. Ps 97. Wierność wymagana od ochrzczonego J 3.6.8. Tt 3. Rz 8.17.5nn.9.7.15. Ga 3.2.1.36nn.2.24.3. Ef 2. Rz 8. CHRZEST JEZUSA Mt 3.21-29.38-41.18. 1Kor 6.34.22. Rz 8. Iz 8. Ez 11.3.21. Iz 35.2.10.11.3n.1.

12. Ap 15.16.14. Ga 1.8. Flp 1. Grzeszna ufność pokładana w ciele Iz 31. Hi 10. Mt 16. Jr 1. Dz 13.31.21n.5. 1Kor 6.8n.23.34-36. 1P 4. . Prz 4. Ga 4. Świat ciała Rdz 3.14. J 3. Jk 2.30.43.15n.24.63. 1Kor 1.SARKS Stworzenie w obliczu Boga Godność ciała ludzkiego Hi 10. 1Kor 3. J 1. Ps 136. 1J 4. J 7. Koh 5.5. Ef 5.12. Rz 2. Ps 106.14. Powiązanie z ziemią Ez 10. Lb 27.27. J 16.47. Rz 2.25-27. J 17. J 8.7. 1P 4.10. Kol 1.24. Mk 13.54. J 14. Kol 3. 2Kor 3. Rdz 2. Kol 2.19.3n. Mt 5.55. Łk 2.4. Rdz 2. Łk 23. Hbr 2. 1P 4. Rz 16. Syr 36.26. Ef 1.16.41. Dz 3.18.120.9. 1J 2. 1P 1.23. 2Kor 1. Rz 1. Łk 2.7.18. Ps 73. J 8.2.16. Ef 6.7. Rz 9. Koh 12. J 19.21. 2Tes 1. Ef 5. J 19.5. J 13. Łk 24. J 10.17.39.29. Kol 2. J 12.1. 1Kor 6.20. 2Kor 4. Mt 16. 2Kor 1.6. J 7.27. 1Kor 2. Ez 36.44. Ps 119. J 7. CIAŁO CIAŁO . J 6.3. Rz 7.5.1-3.14n.22n.27. 2Kor 10.10.28n.22.6. Łk 9. J 1. Hi 10. J 8.1nn. Rz 1. Ps 119. Ps 84.8. Dz 2. Flp 3. J 8. Jr 17. Ef 3. Łk 3. J 13.11.3. Jud 1. 1Kor 1.10n.20.28. 1J 4. Mk 2.12. Kol 3. Syr 40. 2Kor 1.50.13.22nn.17.20.3.16. J 5.24. Chwała kościoła J 17. Mt 26.24. Ez 36.18.14.21.13.14.5nn.19. OPIEWANIE CHWAŁY Ps 147. 2Mch 7.16.25.1. J 11.7. 1J 5.22.26. Hi 14.2. 2Kor 5.18.20.20. Ef 2.9n.32-35.12. 2Kor 10.18.23.18.1. Dz 11. Rz 4. Hbr 13.1. 2Kor 5. J 1.22.14. Dz 7. Syr 14.3.20. Łk 24.40.31. J 10.17.25.22.4.7. Dz 22.41.5.15n.4.9-11. Ps 57.14.4.1. J 15. Chwała posługi ziemskiej i męka Chrystusa Łk 1.2.12.53-58.5. Rdz 29.1-3. Hbr 12. Lb 16. Ga 2.1. 1Tm 3.5. Hbr 5.2. Honor chrześcijanina Rz 9. Jl 3. 1Tm 3. Mt 19.15.37. Osoba cielesna Rdz 6. J 12.5.15. 2P 1.6.26.24. Ps 145. Rdz 2. J 1.6n. Jk 1. Ef 6. Flp 2. J 6.3. J 19. 2Kor 11.25-29.31.2.7-8.10.28. Ps 84.26. Grzesznik wobec Boga Jud 1. 2Kor 13.11.37nn. Rdz 37.50.35. J 21.3n. Flp 3. Koh 11.3.Łk 24.4. 1Kor 15.17. Ga 1.12.5.7. Hbr 12. J 17.5.12nn.10. Ps 51.16.10n. Dz 12. J 18. Ga 6. Iz 52.5. Ef 5. Ps 57.19.15. Ps 139. Koh 4.16. Rz 9.2n. J 12.14.22. Jud 1.8.20.14. Ap 7.48.3n. J 12. Ps 63.17n. J 14.1n.15.26. Ap 19.16.20nn. 1Kor 6. J 17.18.9. Rdz 2. 2J 7. 2Kor 7. J 12. Ps 38.6.3. Ap 12.24. Iz 40. Ap 15.2. Dz 1.11. J 5.19.

4-17. Rz 6.4.8.13-30. Ciało Chrześcijanina Rz 7.28. Ga 5.3.22. 1J 4.24.39.14-27.6. Kol 2. 1Kor 3.22. Kol 1.24. 1Kor 15.19. Flp 3. Łk 24. 1Kor 6. Rz 6. 1Kor 11.12. Rz 1.21-31.15. 1Kor 7. 1Kor 15. 1Kor 3.18. Ef 5. 2Kor 5. Rz 4. Rz 7. .25. Kol 2. Mk 4.20n.10. Ga 5. Flp 3.23.16-17n.17-20. Ga 3.22.12. Kol 2. Rz 8.37.13.17. Ga 3.1. Ef 2.13. 1Kor 2.16n.44.18.11.58n.8. Rz 6.5.33nn.13-20.18.6.2.18.15.13. Rz 12.38. Ciało dla Pana 1Kor 6. Kol 1. Kol 1.5.6. Kol 2. 2Kor 5.11. Rz 7. Ciało Chrystusa Kol 1.24. 2J 7. Kol 1. Mt 4.40.7.19. Flp 3.15.11.9nn. Mt 27.3. Rz 8.13. Kol 2.50. Flp 3.12. Kol 2. 1Kor 3.52.4.19. CIAŁO CHRYSTUSA CIAŁO INDYWIDUALNE JEZUSA Jezus w swoim życiu cielesnym Rz 1.58nn.6-8.2.13n. 1Kor 15. Rz 6. Kol 2. Mt 27.24. J 20. Kol 2. Ga 5. Mt 27. J 2. SAKRAMENT CIAŁA CHRYSTUSA To jest Ciało moje Hbr 10.6.24.21-23.30. 2Kor 5. 1Kor 15.16.3.21.21. Kol 2. Mt 27. J 20.10. Dz 9.3. Kol 3. Ciało a cielesność Godność ciała 2Kor 4.18-22.14-16.10n. Kol 1. Eucharystia w życiu Kościoła 1Kor 11. Kol 2. Ef 5.3. Ef 5. 1Kor 6. Rz 6. 1Kor 3. Ga 6. CIAŁO . Kol 2. Mk 14. Ga 3.21. Uchwalebnienie ciała Jezusa Łk 24. J 1.6-7. 1Kor 12. Rz 6. Ef 1.21.4-5.15. Ciało Chrystusa a nasze ciało 1Kor 6.42.4. Rz 12. Rz 8.22. Śmierć fizyczna Jezusa Mt 26.3.21. 1Kor 6.10. Rz 8. Ef 1.14.3.16n. Rz 6. 1Kor 5.12.14-20.49.3. Rz 8. Kol 1. Rz 13.19. Łk 17. 1Kor 3.SOMA 1Kor 12. Rz 8. Ciało w niewoli cielesności Rz 7.22. 1Kor 12. 1Kor 15.45.21. Hbr 10. Ef 2. Ciało Chrystusa czyli Kościół Kol 1.44. 1P 2.14.24. Hbr 10.20. Ga 5.3. 1Kor 15.43.19.3.5. Rz 8. J 19.18. J 4. Kol 2.11.26-27.4. Ga 4.11. Rz 9. 1Kor 15. Rz 7.23.44.Grzeszne ciało i Duch świętości Ga 4.3. 2Kor 5. 1Kor 6.24-26nn. Rz 7. KOŚCIÓŁ JAKO CIAŁO CHRYSTUSA Członkowie jedynego Ciała 1Kor 10.18. Flp 3. Ga 4.50.24.

1.17nn.20.9. Prz 14. 2Kor 7.22. Ps 73. Ps 121. Hi 8. Wj 17. Iz 30. Ps 73.10-19. Ps 49. Lb 9.16. Syr 40.35.11.12-28.14-19. Ps 73.4. Dn 4.20.2. 2Krn 31.2.30-33.22. Hi 38. Hbr 5. Ba 5.2. Ps 39.2. Iz 32.2. 2Sm 16.15.22. Hi 16.10. Prz 11. Syr 38.6.7.9. Ez 31.5. Jr 8.18.31.13n. Ps 44.11n.1-6.24. Iz 9. Pnp 2.1-6. Ml 2. Rdz 50. Jon 4. Rdz 34.10.35.2. 2Kor 8. Cień Izraela Ps 80.13. Ps 144.2.2.6. Ha 3. Hbr 11. Ez 17. który ucieka Jr 6. który ma władzę nad cieniem Jr 13. Ten. Hi 2. Łk 9.7-10. Hi 21.13.2. Hi 23. Ps 41.28-33. Lb 21. Koh 11. Iz 40. Mdr 4.20.19. Jr 9. CIERPIENIE 2Kor 12.27. Ps 23.15.1. Ps 38.11. Pwt 8. Lb 10. Iz 53.14. Ez 31.12-17.4.8.21. Iz 49. Mdr 3. Iz 19.14-18.13. Syr 7.4.10. CIERPIENIE JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Lm 2.5.24.15. 2Sm 4. Iz 57.8. Jr 15. Rdz 3. Rdz 22.12. Ps 10.1nn.22.7. Ha 1. Hbr 12. Jr 15.14. Iz 33.1-6.17. Koh 6.9nn.19. Rdz 48. Dz 5.31-38. Ba 1.7nn. Rdz 27.7.4n. Lb 9.7-10. Iz 25. Hi 8. Wj 8.13.8. Jr 12. Iz 61. Prz 13.1n.15.1-15. Hi 10.2. Iz 29.18.5. Jr 12.7. Wj 40.6.9.7.5n.30. Mdr 19. Jk 1.20.55. 2Krn 32.1. Hi 13.18.18. Koh 7. Ps 91.17. Ps 37.4. Mroki i cień śmierci Iz 9.23. Mt 13. Dn 4.22.4. Tb 12.10. Ps 107. Hi 14. 2Mch 7.9.79. Ps 44.12. Ps 88. Koh 3.12. Wj 14. Ps 65.16. Hi 4.17.10. Mt 4. Iz 53.18.9. OPIEKUŃCZA OBECNOŚĆ Cienie ziemskie Hi 40. Ps 102. Lb 32. Hi 2.13. Joz 7.7. Ha 1. Ps 107. Hi 12.5nn. Jr 11. Prz 3. Syr 17.34. Rz 4. Lm 4. Ocena cierpienia Hi 14. Am 5. Rdz 12. J 3.8. Koh 9.1-9. Rdz 22.17-20. Syr 31. Ps 13.3. Hi 3.17n.5nn.1n. Ps 31.4.6. Ps 22.11. Rdz 42.19. Am 3.1-27. Iz 63.15. Jr 8. Joz 5.13.21.16. Ps 14.1.8. Lb 11. Cień Boga Oz 4.6-13. Iz 51.2. Iz 4. Hi 1.4. Łk 1. . Rdz 3.26. Wj 23n. Iz 3.1.2. Wj 21.22.16. Hi 42. 2Mch 6. Ps 63. Prz 4.8.26.21.11nn. Ps 57. Łk 1. STARY TESTAMENT POWAGA CIERPIENIA Krzyk cierpienia Rdz 41. 2Krl 20. Mdr 5.1.5. Iz 7. Hi 5.32. 1Krn 29.14. Iz 45. Sdz 3.4. Prz 3. Mt 4.12. Ml 3.16-23. Iz 26. TAJEMNICA CIERPIENIA Ps 73.34.18-21. Ps 6.6-9.CIEŃ ZAPOWIEDŹ ŚMIERCI Cień.11. Jr 9. Ps 17.18.2-4. Dn 4. Sdz 9.1. Hi 4.25. Koh 3. 1Krl 8.3-6.

3.12.20.8nn. Dz 14.13n. Mt 25. Rz 2.13.52.16. Hbr 11.13.4.33.22.12. J 11.17. Mt 18. Kol 1. Mt 32. Rz 8.22-23.21. Mt 8. Jon 4. Hbr 3. Hbr 6.2nn.12.10. J 11.22nn. Kol 3. J 15.1-10. 1P 4.5. Mt 12. Ap 2.17.1. CIERPLIWOŚĆ CZŁOWIEKA Wobec Boga Dn 12. Iz 53.18. Iz 25.13n. Hbr 12. 2Kor 4.25n. Łk 8. Syr 2.9.32.26.10.26. Jk 5. Mt 5.10-12. Ap 7.1n. Łk 4. Ps 103. Mt 23.7. Mt 24. Hbr 3.15. Dz 9. Nowy Testament Łk 9. Mt 5. Prz 25. Mt 20.37. Apostołowie 2P 3. Dz 3. 2Kor 1. Łk 10. Mt 17. Rz 9.27.31n. Flp 3.2.33n.3nn.28n.5. Mt 5.10. Mk 14.10. Łk 9. Hbr 2. Łk 22. Mt 18.10. Mk 16.11. Mk 13. Jk 5.32.6. Jk 1. J 11.15. Jezus Chrystus błogosławi cierpienie Hbr 3. Ps 130.8-14. Iz 55.10. 1Kor 12. Hbr 6.23-27.21. Łk 12.21. Mt 10. J 15. Łk 13.3-12.1.34. Flp 3.21.17.17. J 9. J 17. Łk 13. Flp 1. J 11.18. 2Kor 4.14. Jezus Chrystus zwycięża cierpienia Mt 11.17.6-9. Hbr 5.35. J 12.5.1n.7-8. Rz 5. 2Tm 3. Dz 5. 2Kor 4. Wj 34.8.1-2n.4. 2Tes 3.1.13. Ps 25.3.8.22. Mt 14. Mt 23.11n.10.12n. J 11. 2Kor 7. Mt 10.31-33.15. 1P 3.25.7-4. J 14.18n. Łk 17.5. Kol 1. Dz 8.18. Rz 5.8. Łk 7.36n.52. 1Tes 5. Dz 14. 2P 3. Mt 15.4. Syr 18. Łk 9.19.18. Mt 27.20. CIERPIENIA UCZNIÓW 1Tes 4.45.29. CNOTY I WADY . CIERPIENIE SYNA CZŁOWIECZEGO Iz 53.3. 1Tm 4. Łk 24.Iz 52.11. 2Kor 1.23. CIERPLWOŚĆ Ef 5. 2Kor 11. Łk 15. 1Tm 6.15.3. Cierpieć z Chrystusem Ga 2. Aby wejść do chwały razem z Chrystusem Rz 8.20.23-35. Dz 3. Jk 5. 2Kor 12.24.45.55. Ef 4.4. J 12.32.36. Koh 7.12.18. Rz 12. Hbr 12.41. J 1. 2Kor 6.4. Mk 8. Ps 5. J 11. Ap 21.2.10. Ap 3.46. Jl 2.4. Jk 1.29.11.14.11. Mt 11. Mt 5.42-45. Łk 2. Mt 17. NOWY TESTAMENT JEZUS A CIERPIENIE LUDZI Mt 9.28. Braciom Prz 16. Łk 19.12.13.11.8. Iz 53.5.44.6. 1Kor 13. Dn 12. Lb 14.22.14.23-25.35-40.14.4.17. CIERPLIWOŚĆ BOŻA Stary Testament Rdz 3. 2Tm 2.24.31. 1Kor 10.5. Rz 15.41. Ga 5.

Prz 6. Mt 18. Ps 14.5. W ŻYCIU JEZUSA Fakty.2-3.30. Joz 24.11. 1Krl 18. Rdz 6.20. Łk 11.36. Mt 15.20-23. Wj 15.11.9.21. Wj 7.29.11. Mk 9. 1Tes 5. Syr 25. Jr 44. Pwt 6. Ap 13.33.2-7.12n.18-22.2. Wj 15. Iz 11.8nn. Łk 21.34.33.12. Wj 10.16n. Pwt 8. Pwt 10. Pwt 13.14-18. Ps 106. Łk 13.4n. Kol 1. 2Krl 2. Iz 37.10.37. Mt 21.26. Mt 5.21.9. Łk 1.16.18.25nn.32.3.11.6.19. Dz 1.36.9-16.22n. Ef 3.29nn.15.5.29. Wj 15. Ps 65.31.46. Syr 26. J 9.10.9.21n. Oz 4. Mk 1. Iz 20. 1Krl 15. J 10.6. Wj 4.16. Łk 13. Iz 43.3. Ps 77.2.48n.20.16-19.17.58. Mt 13. Mk 11. Kol 3.21. Łk 4.11nn.1n.27n. Iz 38. Iz 37. Iz 65.2-6. Wj 15. Mt 11. Dz 2. Rz 1. Pwt 8.8. Mdr 8.34.49. Łk 22. Mt 4. Źródło cnoty i wady.18nn. Kol 3.14. Łk 24. Rdz 15. 1P 3.3.11nn.54. Mt 8.41.14. 1Kor 6. Kpł 10. Mk 7. Mt 13. 2Krl 6.5. Mi 6. Ap 20. 1Tm 1. 1Kor 1.18n. Iz 65. Mt 14. Syr 18. Mt 8.29n. Rz 5. Ps 145. Pwt 6.53.3.36nn.12. 1Krl 18.3. Hbr 2.2.7.5-9.13.8. Ps 95.28.9.22nn.4.10-13. Ps 1. J 14.8. Mt 15.9n.8. J 1.11. Łk 23.39-54. Mk 11. 1Tm 6. Rdz 5.17. Ps 105. Ps 107. Łk 14. CUD W STARYM TESTAMENCIE Fakty.5. Mk 8. Pwt 4. Mt 14. Ez 36.23n. 2Krl 17. Pwt 6. 1J 2.13. Łk 22.5.1-5.44n.9-21. Pwt 4.44.13. Ps 107. 2Krl 1.20.2-5.27.8.1. Mk 2. Ez 11.10.34n.13.24. 1Krl 18. 1P 4. Rz 5.13.1. Ps 106. Ps 78.8.9.5n. Mk 2.8. Pwt 7. J 11.13. Mt 11.Natura cnoty i wady.1-7. 1P 2.2.20n. 1Kor 13. Mk 7. Wj 16.8. Łk 5.2. Ps 145. Mk 13. Ps 77.7n. Mt 5. Pwt 11.17.19. Ps 89.5.18.1. Łk 16.3.19. J 13. Mt 8. Łk 4. Rdz 6.16-19. Wj 17.23nn. Flp 4. Mt 8. Syr 1.22. J 16. Mk 5. Iz 7.7-14. J 15.36nn. Mt 7. Ef 4.6.26n.29. Mt 17.43. J 14.13. Mt 4. Mk 6. Rdz 3.2. Pwt 18. Rz 12. Rdz 18.10nn.4n. Mt 16.7. Stosunek cudu do wiary Ps 105.3nn.10. 1Tes 1.12. Wj 7. Mt 11. CUD Jr 31. Cud jako skuteczny znak Boży . Mt 11.9.1-5. Cuda Jezusa jako skuteczne znaki zbawienia mesjańskiego.19n.7n. Ga 5.5. Wj 19. Pwt 30.16. . Mk 7.1-4. 2Tm 3.12-15. Ps 37.7. Mk 8.14n.26. Iz 38.22-24. Ez 12.17. Wj 19.9.7. Iz 55.6. 2Krl 31. Syr 36. 2Tes 2. J 14.2. Rz 4.22.4. Kpł 10. Lb 14. Ps 106. Ps 51. Ps 86. Wj 32.12. Mt 13. J 13. J 5. Lb 14.22.7n.34-35. Lb 16. Ps 106. Wj 15.42. Mt 12.36n.5-12. Ps 77. Jr 31.35. Iz 8. Mt 27.3.23. Mt 9.36n.30.3. Mk 1. Wj 34.24-27.25. Mt 8.17. Mt 20.1.22.5. Mt 28.11.16-21.22.38nn. 1Tm 4. Łk 1. Syr 2. Łk 4.14n. Pwt 8. Mt 10. Joz 24. J 15. Ga 5. Związek cnót i katalog wad.45.19n.8.26.20. Mdr 16.17n. Łk 7. Ef 6.4n. Jr 7.15.13.3.41. Mk 3.6.7. Ps 106.1-5. Ps 111.1.1-11. Iz 63.20.

J 3.43.8. J 17.4.14.1. Mt 23. J 9. Dz 2. Ap 22. CZAS Rdz 1. 1Krn 29.8nn. 1J 5.14.14n. J 13.5. Jr 5.27. J 10. J 20.7. J 7. Mt 19.26. Wj 20. J 10. J 11. Rz 15.9n. Ewangelia w świetle Wielkanocy.19. 1Kor 2.14. Jk 5.23.28.5. J 6. J 7.23n.40. J 3.3.12.21n.Łk 10.7.15.11.25. Mt 5.23nn. Ml 3. Jr 7.13.16. Lb 21.29n. Mt 14. Mt 19.47n.32. 1Tes 1. Lb 14. Jk 4. J 11. J 15. J 4. J 16.7.1.22.33. Jk 5.31n. Jr 13.43n.6n.10. Hbr 11. J 2.17. J 12.15.2-12. Mt 13. Dz 3. J 7. Mt 28. Mk 16.1-11.13nn.58.19.9.4. Dz 18. 1Kor 13.32.14n.28n. J 14. Ap 21. Kpł 18.4-12. Mt 10. CUDZOŁÓSTWO Małżeństwo a cudzołóstwo.5. J 13.12. Ezd 9-10. Prz 5.9.2.33. Łk 1. J 12. Mk 9.5. J 5.16.11. J 7.20. Syr 23. 1Kor 6. Cuda a wiara. Wj 20.17n. Rz 8. IZRAEL I CUDZOZIEMCY OSIADLI Wj 22.11. Hbr 13.39.4. Łk 24. J 1. Ps 119. Kpł 16. J 12.3n.13. Syr 9. Mt 16.22.29. Dz 3.26.19.20. Dz 3.41n. Rdz 18. Ez 47. Pwt 21.1-11. J 6.16.9.48.13. Iz 56.28.14-21.49n.37.52. Mt 16. Oz 4. 2Kor 12.50.17.22.40.35-38.36.4.15. Mk 16.27n.48n. Przymierze a cudzołóstwo.18. J 6.31. J 9.30n.2.16nn.11. J 15.15.10. Mt 16. Mk 6.20.22-26. J 5. Kpł 19.39. Ps 39. 1P 2.37-43. Iz 54. Łk 5.16. J 2.12.14.30n.15-19.54.6. Mk 1.36. Mk 3.15.16. 2Krl 4.24-29. Mk 5.6. J 5.18.5. Oz 2. Pwt 5.38.38. J 11. Mk 10. Mt 4.18.19.10. Mt 28. J 5. J 12.39.19. Dz 10. Rdz 18. Mk 3.34. J 2. Mt 27. Wj 20. Kpł 24. J 4. Pwt 22. Rz 4. Dz 8.4. Ez 23.49. J 9. J 12.16. Ml 2. Mt 12. Prz 6.25. Mk 8.9. J 19. J 20. J 8. 2Kor 5. Dz 13.12.49n. J 3. CUDZOZIEMIEC Prz 5. Dz 6.17.9.29. J 14. 1Kor 15. Mt 21.15.7. Hbr 2.21.11. .24. J 14.36.22n.38.11. J 6.1.7.4. Ef 2.6. 1Tes 2. Mt 5. J 7. Kol 1. J 20. Mk 9. Oz 2. Oz 2.14-29.9-24.3.19-24. Sdz 19. 1Kor 2.3.6. J 4.1. J 11.20n.36.2-9.35.17nn.5. J 3. J 17. Dz 10.2. J 7.20. J 9. J 4. J 6.22.52.31. J 9. 1Kor 12. IZRAEL JAKO OBCY NA ZIEMI Rdz 12.2. W KOŚCIELE Fakty. J 12. Mt 12.20-28. J 5. Mt 5. Pwt 17.3-7. J 12. Dz 2. Pwt 1.36.21.11.16.35. Ne 10.37n. Iz 54.4.37. Syr 9.34.8. Kpł 20.41. J 10. Rz 1. Dz 13. Prz 23. Mt 18. Wj 23.11.21n.4. Mt 12. Rz 13. J 14. Hbr 11.14.24. Iz 57.4. J 2. Mk 10.13nn. Łk 9. Rdz 2. Am 9.2n. J 9.3.3. Mt 17.27.5n. J 11. Wj 12. Kpł 20. Ps 15.28. Czas Ducha Świętego.

17.18. 1Mch 1. J 17. Tt 2.12. 1Kor 10.1. Lb 28.4.2. Mt 28. 1Tm 6. Czym będzie kres czasów.12.23nn.22. Ps 89.4.21.31.13.23. Kpł 23. Mk 9. 1Mch 1. 1Mch 16. Jr 29.10. Ef 1.16.13.12n. Wj 23. 1Mch 1.7-8. Oz 2. Ps 90. 1Mch 14.10.4. Rz 3.55. KRES CZASU Początek i koniec.14. Mk 8.2. Syr 43.52. Sakralizacja czasu.15. Ga 4. Wj 12. Dn 11. Sakralizacja czasu Kościoła. 1Kor 16.12. Ap 5.29nn.10. Iz 1.36-59.7. Rz 8.15.39. Rdz 5. Mk 1. Hi 38.1. Łk 2.2. Pwt 14.23. 1Mch 4. Pwt 16.11. Rdz 8. Mt 2.4. Iz 65. Kpł 23. Łk 3. Joz 5. Rdz 2. Ga 4.1nn.31. Iz 8.5.1. Mt 16. Rdz 1.9.28n.21. Kpł 25.43.5. Rdz 5.10n. 1Mch 1. . Iz 11.6. CZAS HISTORYCZNY Cykle kosmiczne i czas historyczny.20nn. Iz 61.15nn. Sakralizacja czasu historycznego. Dz 1. Dn 9.1.19n. Hbr 3.26n. Kpł 23. Rdz 15.8.11. Dn 2. Rdz 2. Ap 1. Wj 23.Na początku. Kpł 25. Iz 2.15. Łk 21. 1Sm 20. Dn 7. 1Kor 5. Czas Jezusa jako pełnia czasów.10.40.25. Rdz 1. Dz 1. J 16. Pwt 26.23.8. Rz 1.11.7. Iz 2. Czas i wieczność.1.3-8. 2Krl 16.10nn. 2Kor 6.1.1-8. Dz 20.1-9.5-15. Iz 6. Wj 12. Znaczenie czasu Kościoła.34-43. Rdz 2. Syr 43. Iz 9.11. STARY TESTAMENT CZAS KOSMICZNY Miary czasu. J 2. Ez 46.25-26. Ps 74.40. Ef 2. Dz 17. Wj 34.1. Am 8. Ap 1.2.16.7.1nn. DOPEŁNIENIE CZASÓW Eschatologia chrześcijańska.24. Pwt 16.18-24. Dz 1.33n.26-29.7-4. Łk 4. Dn 9.17.17. Rz 11.2. Ap 21. Ps 90.10.44.4. Łk 19. Rz 8.22. Wj 12. Am 1.12. Kpł 23.22. Koh 1.6nn. Hbr 9. CZAS KOŚCIOŁA Przedłużenie eschatologii. NOWY TESTAMENT JEZUS I CZAS Jezus żył w czasie historycznym.22.1. Koh 3. Mk 4. Wj 12.13. Rz 6.1n.5. Kol 1.43.13n.13. Ap 16.4.14.1.15.13.22. Kiedy nadejdzie koniec. Łk 2. Mk 10. Wj 23. Ps 102. 1Kor 7. Am 5. Prz 8. Ga 3.6nn.2. Wj 34. Ap 21.13n. Koh 3. Oz 2.10.16.1.30.

18-30. Rz 2.10.44. Ps 145. Iz 49.13.19n.10. Mt 20. Wj 34.12.28.4. Ps 86.45. Rz 8. Czułość Boża ujawnia się w chrześcijaninie i przez niego.6. Łk 7.6-11.8. Prz 3. Ap 3. Łk 1.22. Ga 4.1nn.27. 2Tes 2.7.156. Kol 1. Mk 1.4.43. Jr 31.5. Ps 103. Jon 4. Ps 78.3-12. Ga 5. Adam niebieski. .29.5.38. Ez 34. CZŁOWIEK NA OBRAZ BOGA Adam ziemski. Ps 51.8. Kol 3. Ps 145.11n.15. Rdz 3. Rdz 5.3n. Rdz 2.3.3.5. Rdz 3. Ps 103. Syr 28.21.26.16-25. Ps 119. Oz 2. Rz 7.13. Rz 8. Czułość Boga. Rdz 11.18.18. Iz 50.24-28. Rdz 1.3. Rdz 3. Flm 1. 1P 1.20.2. Lm 3.10.13. PRZEZ OBRAZ ZNIEKSZTAŁCONY Adam grzesznik. Iz 54.4-7.9. Rz 7. 2Kor 1.11. Łk 15.7. Rdz 3.23.32. J 19. Mdr 15. J 14. Mdr 11.3. Ef 4.16.34. 1Kor 15.3.4.3. Ps 25. 1Kor 15. Rdz 3. Mk 6. Prymat Chrystusa. Rdz 4.13. Iz 53.17. Kol 1.19n. Rz 8. J 5.15.6-9.10. Iz 52. Ps 131.31. Kol 1.2.14nn. Hbr 1.1.22n.9.5.78. Ef 4. Jl 2. Łk 23. J 5. Rz 1.3.17. Rdz 3. Dn 9. Mdr 7. Za 1. Flp 3. J 6.8.20.29. 2Kor 4.3. Iz 63.13. Sługa Boży. Rdz 5.16. Ne 9.30.11-12. Iz 53. Dn 9.50.1.4-7.34. Za 7. Mk 13. Dz 1.10. Iz 49. Łk 1.9.41.15.8. Rdz 1.11. 1Tes 5.7.13. CZUŁOŚĆ 1Krl 3. Rz 10. Iz 42. Ps 79. Kol 1.3. Ne 9. Wreszcie stworzenie. Kol 2. Nowy człowiek.2.34.30.17.77.15.9. Syr 51. J 4. Ef 1. Ps 112. 1Kor 2. Tt 3. Iz 9.5-13.12. Czułość Boża w Chrystusie i przez Chrystusa.9. 1Kor 15. Rz 13. Lm 3. Rdz 2.19.9.16. Ps 111.49. 2Mch 7. Iz 11.32. Flp 1. Mt 24.1nn. Rz 6.5. 2Tes 2.11. Iz 55. Rz 14.1-9. J 11. Ps 112.3. Ga 3.21. Rdz 43.18nn.14.30.14. 1Kor 15.26.2. Pwt 30. 1Tm 2. Ne 9. Iz 53.5. Prz 11.6.21. 2Krn 30.20.16. Rz 12.4n. 1Kor 7.7. Pwt 4.7.1-3. Syr 2.31.26.4-7. Ps 22.8.34.26nn. 1Kor 7.20.18.4n. Rz 12.19.31. NA PODOBIEŃSTWO CHRYSTUSA Uległość w wierze w Jezusa Chrystusa. Iz 63.7.1-7. Ef 2.7. Iz 53.33.16n. Iz 53. Hbr 1. Syr 5.5. Mk 8. Rz 8. Rdz 3.28n. 2Kor 5. Rz 8.4-6. 2Kor 3. Flp 2. Syr 18.15-18.29.Gdy przyjdzie koniec. Ap 6-19. Ps 116. Ef 2. Ps 119.5-13. J 5.18. Ne 9. Iz 66. Oz 11.18. Ps 77. Rdz 1.24. Ne 9. Ba 2.9.27.

9.7nn.3. Mt 5. Rz 16.7.1. Ps 127.41.1. NOWY TESTAMENT CZYSTOŚĆ WEDŁUG EWANGELII Mk 7.9. Mk 14.24nn.5. J 13.33. Szacunek dla świętej społeczności.23-35. Mdr 14.12. Łk 21.5nn. Hi 9.17. Ps 51.34.13nn. Mk 2. Mk 7.14n. Kpł 15.11. Ez 36. Ef 6. Iz 6.42. . Mk 1.25.31. Prz 20.25n.13n.15. Kpł 11.4.1n. Hi 11. J 15. Hi 22. CZUWANIE JAKO SPĘDZANIE NOCY NA MODLITWIE Ef 6. 1Tes 5.17. Rz 13.8.22.28-31. Ez 36. Łk 10. Iz 35. Mt 24. Ps 51. Mt 25. 2Krl 7. Wj 29.27. Mk 7.9. Dz 15. Kpł 12. Iz 52.20.23nn.10.38. 1Sm 21.25.6-13. CZUWANIE JAKO GOTOWOŚĆ NA PRZYJĘCIE POWRACAJĄCEGO PANA W Ewangeliach synoptycznych. Lb 19. Dz 20.17. Rz 3. Prz 8.3. Hi 11.15nn. Hi 16.14-32.3n. Kpł 13-14.14. Dz 10. Ez 36. So 3.36.9.2.4. U mędrców. 1Sm 21.12.35n. W Psalmach. Kol 4.33-37. 1J 3. Ps 18. Ap 7.15. Ef 6.11-14.10-20. Łk 9.2. Mt 23.8. 1J 3.23. Kol 2.28. CZUWANIE JAKO TRZYMANIE SIĘ NA BACZNOŚCI WOBEC CODZIENNYCH POKUS Mt 26. Ef 4. 1J 1.21.16-23. Ps 18. Kpł 12.26. Iz 52.1-13.43n. Ga 4.15nn.21nn.15. Dz 10. Iz 29.9. Mk 1. NAUKA APOSTOŁÓW Wzniesienie się ponad podziały na to co czyste i na to co nieczyste. 1P 5.42-43n. Kpł 11. Oz 6. Dz 11.13.4.10nn.30n.3. Mk 13. Kpł 16. Flp 2.5n.21n. Łk 15.13.30. Rz 4. Mt 18.24n.8.24.10.17n. Ps 73.3. W najwcześniejszych listach Pawła. Pwt 23.8.25n. 1Tes 5. Iz 66.11-14. Kpł 17. KU POJĘCIU CZYSTEJ MORALNOŚCI Prorocy. Kpł 19. Ps 24. W Apokalipsie nauka. 1P 3. Kol 4. Jr 7. Wj 19. Kpł 11. Ps 51.9.2. Mk 7.14. Łk 15.6n. Kpł 11-16.18.3. Przejście z płaszczyzny obrzędowej do porządku zbawienia duchowego. Łk 6. Iz 1. Lb 19.32. Joz 6.7-9.6. Hi 4. 2Krl 23. Lb 19. Hbr 9.5. 1P 3. 2Sm 6. Łk 6.37.1-8. CZYSTY STARY TESTAMENT CZYSTOŚĆ KULTYCZNA Życie społeczności świętej. Tb 3. Rz 14.12. Mt 23. Obrzędy oczyszczenia. Kpł 21. Mk 13.10. Am 4.15n. 1Kor 16. CZUWAĆ Mdr 16. Ef 5.1.34nn.6n.1-5.14.Kol 3.

33. Pwt 32. Rdz 32. Hbr 13. Ne 9.1. 1Krn 28.45nn. 1Krl 23-25. J 3.14n. 2Sm 3.14-18.23. Mk 10.12-15. Mdr 16. 2Sm 19.4n. Kpł 16.1.10.16. 1Sm 27. NOWY TESTAMENT J 4.35.42.20n.9.23n. Joz 9. 1Sm 16. Ne 12. Syn Dawida.8. Iz 13.15-21.13-17. Mesjasz. DEMONY STARY TESTAMENT Pierwsze przebłyski wiary w demony.6.10. J 15.7n. Dar bezzwrotny Łk 14.17. Syr 12.10nn. STARY TESTAMENT Dar Boży. Wybrany Boga.16.22.32. 1Sm 18.23.21. 2Sm 5.18.1. . 2Sm 6. Pwt 11. 1Tm 1. 2Tm 2.21-25.41.10.22.19.14. Am 6.17n. Iz 9. 2Sm 17. Kpł 1.16.9.1.6-10.24. 1P 4.5.18.23. 1Sm 26. J 1.1-19.10nn. Dz 11. Łk 1. 1Sm 19. Mt 22. 2Sm 7.12-16. J 17. 2sm 23. Ez 34.32n.13. 2Sm 7. Dz 2.1-9. J 6.51. 1Sm 16.12nn.5-8. 1Tm 3. Bohater Izraela.13-14. Tb 4.6.19. Kol 3.3. 1Sm 18. 2Sm 24.24-29.5. 1Sm 24. 2Sm 8. Dz 20.8-12. Iz 9. 2Sm 7. Dary składane Bogu. Ez 36.21-30.17.14.16-24.7. Mt 10.5. Tb 14. 2Tm 1. Syr 24. Rz 6.5. 1Tes 4. 2Sm 5.8. Jr 24. Ne 12.7. 1J 3.19.13.3n. 2Sm 19. Rz 5. 1Tm 5. 2Sm 15.3.21-25.17. 1Krl 1. Łk 22.8.23. Iz 13.32.17.37n.2. 2Sm 10-12.10. 1Sm 17. Rz 12. Dar Bogu w Jezusie Chrystusie.23. 1Sm 30.1Kor 5.23n.1-13.16. Kpł 4-5. Kol 6. 1Sm 16. Jk 4. Iz 55.36.4.13. 1Sm 27. Mt 18. Rz 5.20nn.2-11. Mt 13. DAR Jk 1.15. DAWID Syr 47. Jr 30. 1J 3.14nn.8. Dz 8.7n. 1Sm 16. Rdz 15. 2Kor 7.9.28-37. Pwt 4.10n.20-46.1. Ef 4.18-29. Dary dwustronne. 2Sm 8. Jr 33.27. Ap 22. 1Krn 22. J 3. Prz 19. 2Sm 15. 1Kor 12.15. 1Sm 19. Tt 1.10.17. Ap 5.7-12.1-7.25n. J 13. Pwt 8. Pwt 29. Ps 91.26-31.8.20. 2Sm 7. Łk 18. Ps 104. 2Sm 5. Iz 34.32-37. Hbr 2. Ps 89.22.5-9.2. Flp 4. Dar złożony Bogu w Jezusie Chrystusie.9-12. J 15. Ne 9. 2Sm 9-20. Iz 5. Iz 11. 1J 4. J 6.5.42-45. 1Sm 30. Ps 132. Oz 3.16n. Ps 147. Ps 89. 2Sm 6. 1Sm 30. 1Krl 2. Iz 34.17-25.32.15n.16. Ez 34.6. Pwt 9.19. Mt 1.14. Mt 20. Pwt 26. 2Sm 23. 2Kor 9.6.24.26.9. Dz 13.13-16.24. Flp 1.27.12nn. Wj 12.10. Ga 5. J 15. 2Sm 4. Mt 5.28. 1Tm 4. Ps 105.16n.13. 1J 3. Wj 23. 2Sm 16.7. Ez 34. Ha 3. 1Sm 30. 1Sm 23.6.10.26nn.10. 1Sm 16. 2Kor 8.

1. Mk 7. Ez 36. Iz 1. 1Kor 12. Dobrobyt niegodziwych i nieszczęścia sprawiedliwych Jr 12. 2Krl 17. Mk 6. DOBRO I ZŁO W ŚWIECIE Sdz 19. Ps 96.38n. Dz 19.17-20. Mk 5.23n. Rdz 6. Hi 23-24.17. Mk 9.6.30.11.15.34-39. J 12. Tb 6. Rz 7. Łk 13.16n. Warunki związane z darami Bożymi Pwt 11. Rdz 3. Iz 53.10nn.11. Mk 9.2. DOBRO I ZŁO Rdz 1. Iz 14. 1Kor 10. J 8.8. Koh 1. Jr 31.7.20nn.14.8. Łk 12.7.1nn. Czy można mówić o dobru obiektywnym stworzeń Rdz 1. J 12.7. Rz 7.19n. Flp 2.21-25. Mt 12. Ap 16. Pwt 32.24. Am 5.13.11.8. Iz 13.20.8nn. 2Krl 19. So 3. Mk 1.2n.18. Pwt 13.15-20. Jr 20. NOWY TESTAMENT Jezus jako zwycięzca szatana i demonów. ZWYCIĘSTWO BOGA NAD ZŁEM 1J 5. Pwt 13. Jedynie "Jezus Chrystus nasz Pan".13. Pwt 13. Dz 13. Rdz 6.17n. 1Tm 4.23-27.16-19.14. Ez 28. Mk 3.12.7n.7.15.13n. Pwt 11.7. Ga 3. Mk 1. Mt 17. Ps 22.15-18. Łk 4. Mt 12.25. Rdz 7.11.1nn. Pwt 8. J 14. Demony ubóstwione.25-29.11-19.7.14-29. To prawda że Bóg już dał Prawo. Mt 15.40. Ps 14.2.11nn. Iz 14. Koh 5.46.35. Mk 6.2. Mt 17. Mt 6. Mt 7.16. Jud 1. Mk 3. Jk 3. Oz 2.7. Pwt 11. Mt 12.18nn.8.1nn.12-21. Est 1. Rz 5. J 8.18-28.5. Rdz 6.19nn. TYLKO BÓG JEST DOBRY Wj 3. Koh 6.16.16. Pwt 12.35nn. J 8. Rz 7.22. Dz 8. 1Krl 21.22nn.6. Rz 7. Ez 38-39.8.7. J 10. Ap 9.28. Pwt 4.12nn.20.10.18n. Ap 20.15. Mi 6.7-10. 2P 2. Mt 12.6-9. Ps 28. Łk 10. J 10.7.2. Łk 8.20. .7.17.52. 1Kor 12.15. Ap 12.7-17.31. Łk 4.3.7.19n. Jr 7.5nn. Jr 15.4-14. 1J 5.30. Iz 5. 2Kor 12. Dn 10. Ps 73.27. Mk 5.2Sm 24.23. Mk 1.20. Ps 42.24.8. Kpł 17.5.7.18n. Mt 6.4.3. Tb 8. Dz 19.9. Iz 65. Rt 3.14-24. Mk 16. Rz 1.22. Tb 3.25.10-14. Ps 106. 2Krn 11. J 7. Ps 22. Rdz 3.18.31.48n.25-30. Armia szatańska. Za 3. Tb 6. Ga 3.20. Pwt 8.18.11-17. Rdz 38.26n.9nn. Rz 7. Walka prowadzona przez Kościół. Dz 16.9-18. Rdz 3. Rdz 6.1-20. Pwt 30. Ps 91. Ps 22. Ba 4.3. Mk 9.12n. Mk 10.21.31.8-12. Rdz 40.6. Mt 4. Mk 1.19. Dobro człowieka Iz 7. Ap 20.15.1nn. J 7.13n.14.9.1n.4.33n.20n.13n. Rz 3.17.6.27. Pwt 6. Rdz 6.19.17. Mt 19.6.14.7-23.37. Tb 6. Wj 18.3. Rz 7.7-10.13. Tb 8. Pwt 30.

Owoce Ducha Świętego.
Hbr 2,12; Mt 7,11; Łk 11,13; Ga 5,22-25; Mt 5,16; 1Tm 6,18n; Tt 3,8;
Tt 3,14; Rz 12,21; Mt 19,21; Mt 10,38; Mt 16,24nn;
Zwycięstwo dobra nad złem.
Rz 5,4; Rz 8,18-25; Łk 12,33n; Hbr 9,11; Hbr 10,1; Hbr 11,1; Hbr 11,16;
Ap 21,1nn;
DOM
DOM DZIECI LUDZKICH
Dom rodzinny.
Prz 27,8; Syr 29,21; Rz 30,25; Mi 2,2; Wj 20,17; Syr 26,16; J 8,35;
Rdz 19,2; Dz 16,15; Pwt 20,5; 1Mch 3,56;
To co buduje i to co rujnuje.
Prz 14,1; Prz 31,10-31; Ps 127,1; Prz 17,13; Prz 14,1; Hi 4,19; Rz 25,8;
Ps 49,12; Ps 49,20; Koh 12,5nn; Ps 127; Pwt 28,30; Iz 65,21nn;
SYMBOLICZNY DOM BOGA
Dom Izraela i dom Dawida.
Joz 24,2; Rdz 12,1; Hbr 11,9; Hbr 11,13; Wj 40,34-38; Pwt 10,22; Wj 33,7;
Wj 33,9nn; Lb 12,7; Oz 8,1; Oz 9,15; Jr 12,7; Za 9,8; 2Sm 7,10; 2Sm 7,2;
2Sm 7,5nn; 2Sm 7,11-16;
Od domu z kamienia do świątyni niebieskiej.
1Krl 8,27; 1Krl 8,19nn; Jr 7,2-14; Ez 10,18; Ez 11,23; Ez 1; Ez 36,22-28;
Ez 37,15n; Ez 37,26nn; Ez 39,29; Ez 40-43;
Mieszkanie Boga maluczkich.
Iz 56,5nn; Mk 11,17; Iz 57,15; Iz 66,1n; Ps 15; Prz 8,31; Prz 9,1-6;
DUCHOWY DOM OJCA I JEGO DZIECI
1Kor 1,24; J 1,14; Łk 1,27; Łk 1,33; Łk 2,4; Łk 2,7; Łk 2,51; Łk 2,49;
J 2,16; Mk 11,17; Mk 13,1n; Mt 16,18; 1Tm 3,15; Łk 9,58; Łk 8,21;
Łk 5,29-32; Łk 19,5-10; Łk 7,36-50; Łk 10,38nn; Mk 10,29n; Łk 10,5n;
J 14,2-6; Hbr 3,3-6; Hbr 6,19n; Hbr 10,19nn; 2Kor 5,1n; 1Kor 15,53;
1Kor 3,9nn; 1P 2,4nn; Ef 2,18n; Ef 2,21n; Ap 21,22; Ap 21,3; Ap 21,7;
J 15,10;
DOPEŁNIĆ
1Krl 7,22; Dz 14,26;
STARY TESTAMENT
PERSPEKTYWY DOPEŁNIANIA SIĘ
Słowo Boże a Prawo.
Iz 55,11; Wj 20; Pwt 4,30n; Pwt 30,6nn; Ez 36,27;
Proroctwa.
Iz 48,3; Za 1,6; Ez 12,21-28; Pwt 18,22; 1Krl 8,24; 1Krn 36,21nn;
Ezd 1,1n;
Dopełnienie się czasów.
Łk 1,20; Jr 25,12; Ef 1,10; Ga 4,4; Mk 1,15;
NOWY TESTAMENT
WYKONAŁO SIĘ
J 19,28; J 19,30; Łk 12,50; Łk 18,31; Łk 22,37; Hbr 2,10; Hbr 5,8n;

2Kor 1,20; Hbr 3,1-6; Hbr 5,1-10; Hbr 7,11-28; Hbr 9,1-14; 2Sm 7,12n;
Łk 1,32n; J 18,36; Iz 53; 1P 2,24n; Dn 7,13n; Mt 26,64; Ps 110; Mt 26,64;
Ag 2,6-9; Iz 60,7; Iz 60,13; Mk 14,58; 1Kor 12,27;
Proroctwa.
Mt 5,17; Mt 7,12; Mt 22,40; Mt 3,15; J 15,13; Hbr 5,9; Hbr 10,14; J 17,4;
J 17,23; 1Kor 13,10; Rz 13,8-10; Ga 5,14; Rz 8,3; Rz 6,15; Kol 1,10n;
Jk 2,22; Ga 5,6; 1J 2,5; 1J 4,12; Ga 5,22n; J 15,5;
Prawo.
Mt 24,3; 1Kor 15,23n;
DOSKONAŁOŚĆ
Mt 5,48; Kpł 11,45; Kpł 19,2;
STARY TESTAMENT
Świętość Boga a doskonałość.
Pwt 10,17; Ps 76; Ps 99; Pwt 32,4; Ps 19,8; 2Sm 22,31;
Wymaganie doskonałości.
Kpł 22,22; Kpł 21,17-23; Kpł 11-15; 1Krl 8,61; Pwt 6,5; Pwt 10,12;
Pwt 17,7; Pwt 17,12; Am 4,4; Iz 1,10-17; Iz 58; Rdz 17,1; Pwt 18,13;
Praktyka doskonałości.
Mdr 10; Syr 44-49; Ps 119,1; Hi 1,1;
NOWY TESTAMENT
Doskonałość Prawa.
Łk 1,6; Łk 2,25-38; Łk 18,9-14; J 5,44; Rz 10,3n; Ga 3,10;
Jezus a doskonałość.
Mt 9,12; 1P 1,19; Hbr 5,9n; Hbr 7,26nn; Hbr 10,14;
Doskonałość w pokorze.
1J 1,8; Flp 3,7-11; 2Kor 12,9; Łk 9,23; Łk 22,26n; Mt 19,11n; Dz 5,4;
Mt 19,21; Dz 4,36n;
Doskonałość miłości.
Kol 3,14; Rz 13,8-10; Mt 5,48; Łk 6,36; Mt 5,29n; 1P 1,14nn; Mt 5,45;
Ef 5,1n; Rz 5,8; Rz 12,21; 1P 3,9;
Doskonałość i postęp.
Flp 1,9; 1Kor 2,6; 1Kor 14,20; Flp 3,12; Flp 3,15;
Doskonałość a paruzja.
1Tes 3,12n; Ef 5,27; Ef 4,13;
DROGA
DROGI BOŻE
Rdz 12,1-5; Iz 55,8; Mi 6,8; Wj 13,21n; Ps 77,20; Ps 68,8; Pwt 1,30-33;
Pwt 8,2-6; Pwt 2,1; Pwt 8,7-10; Ps 25,10; Ps 136; Pwt 32,4; Oz 11,1nn;
Prawo.
Ps 128,1; Ps 147,19n; Ba 3,37; Ba 4,1; Ps 119,1; Ba 3,13n; Pwt 31,17;
Kpł 26,41; Oz 11,5; Kpł 26,44n; Iz 40,3; Iz 43,19; Iz 49,11;
DWIE DROGI
Ps 1,6; Prz 4,18n; Prz 12,28; 1Sm 12,23; 1Krl 8,36; Ps 101,2; Ps 101,6;
1Kor 12,31; Prz 8,20; Prz 12,28; Ps 119,30; Tb 1,3; Iz 59,8; Łk 1,79;
Prz 2,19; Prz 5,6; Prz 6,23; Prz 15,24; Prz 12,15; Ps 1,1; Syr 21,10;

Ps 1,6; Prz 4,14; Prz 4,19; Jr 12,1; Prz 12,28; Pwt 30,15-20; Syr 15,12;
Mt 7,13n;
CHRYSTUS DROGĄ ŻYWĄ
Łk 3,4; Iz 40,3; Hbr 4,8; Łk 24,15; Hbr 2,10n; Hbr 12,2nn; Mt 4,19;
Łk 9,57-62; J 12,35n; Mt 16,23; Łk 24,26; Łk 9,23; J 16,28; Łk 9,51;
Łk 22,22; Łk 22,33; Hbr 9,24; Hbr 10,19nn; Dz 9,2; Dz 18,25; Dz 24,22;
Hbr 9,8; J 14,6; Kol 2,6; Flp 3,12nn; Ef 5,2; 1Kor 12,31; Ef 2,18;
DRZEWO
Rdz 1,11n; Mt 24,32; Hi 14,7nn; Wj 15,27; Iz 41,19; Dn 4,9; Ps 1,3;
Jr 17,7; Oz 14,6; Mt 7,16-20; Mt 3,10; Łk 23,31;
Drzewo życia.
Rdz 2,9; Rdz 3,22; Rdz 2,16n; Rdz 3,2-6; Rdz 3,22nn; Ez 47,12; Prz 3,18;
Prz 11,30; Syr 24,12-22;
Drzewo Królestwa Bożego.
Ez 31,1-9; Dn 4,7nn; Ez 31,10-18; Dn 4,10-14; Mt 13,31n;
Drzewo Krzyża.
Rdz 40,19; Joz 8,29; Joz 10,26; Est 2,23; Est 5,14; Pwt 21,22n; Ga 3,13;
1P 2,24; Kol 2,14; Mdr 14,7; Ap 2,7; Ap 22,14;
DUCH
STARY TESTAMENT
Wicher.
Ez 13,13; Ez 27,26; 1Krl 19,12; Wj 14,21; Iz 30,27-33; 1Krl 18,45;
Oddech.
Rdz 2,7; Rdz 6,3; Hi 33,4; Hi 34,14n; Koh 12,7; Mdr 15,11;
Duch człowieka.
Rdz 2,7; Rdz 41,8; Sdz 8,3; Rdz 45,27; Ps 31,6; Łk 23,46;
Duch w człowieku.
Lb 5,14-30; Sdz 9,23; Oz 4,12; Za 13,2; Iz 28,6; Za 12,10; Sdz 9,23;
1Sm 19,9; 1Krl 22,23; Iz 11,2; Ez 36,26n;
NOWY TESTAMENT
Rozpoznawanie duchów.
Mt 18,16; Mt 12,28; Mk 1,23-27; Mk 9,29; Mk 6,7; Mk 16,17; 1Kor 12,10;
1Kor 2,11n; 1Kor 12,31; 1Kor 14,12;
Duch Święty łączy się z naszym duchem.
1Tes 5,23; Łk 8,55; Łk 23,46; Łk 1,47; J 11,33; J 13,21; 2Kor 2,13;
2Kor 7,13; Mt 26,41; Ga 5,17; Ef 4,23; Rz 8,16; Rz 8,26; 1Kor 6,17;
Rz 12,11; 2Kor 6,6; J 4,24; J 3,6; Hbr 6,1; Ga 5,22; J 6,63;
DUCH BOŻY
Ps 104,30; J 3,18; J 14,17; J 4,24; 2Kor 3,17;
STARY TESTAMENT
DUCH ZBAWIENIA
Sędziowie.
Sdz 3,10; Sdz 11,29; Sdz 14,6; 1Sm 11,6; Sdz 6,34;
Królowie.
1Sm 10,1; 1Sm 16,13;

1Kor 14. Dz 3. 1Krl 19.11. J 14.8. Ez 37. J 3.26.45. J 20.24. Iz 59. J 14. Dz 10.18.30.30. J 5. Dz 5. Dz 2.28.PAWŁA Duch jako chwała Chrystusa w nas.16. Jr 20. Dz 4.15.6. Mk 1.8. Am 3.28n.44. J 12. 1Kor 12. Rz 8.6n. 1Sm 1.12.20. J 15. Rz 8.7.28.24.5.10.31.11. Dz 2. J 16. J 1.1nn.14n. Rz 8.14.5n. Łk 4.4. J 15.1n.9-14. Am 7. Ez 8.12n. 1Kor 12. Łk 4.16.7.34.21. J 14. DUCH I ŚWIADECTWO Nabiim.17.11.29n.12. Za 12.14n.15.20. 2Kor 3. Dz 15. Iz 11. Znaki Ducha Świętego. Ez 3.27.9. Ez 3.22.33. J 8.27. J 14.52.25. 1Kor 12. Dz 18.5. Dz 5.9. Rz 8.41.25nn.1. Rz 8. Dz 6. Iz 11.39.5. J 12. Łk 1.12. Lb 11.Mesjasz. JEZUS JAKO TEN. Iz 8.11.20.6. Dz 8.18-21. J 16. Za 7.12. Mt 10. Łk 1. Iz 61.2.20.50.1.1.13n.22n. Iz 53. Ez 3. J 8.29. Dz 10. Dz 9. Jr 1. Dz 4. Dz 2.20.4.20.13. Dz 3. Dz 4. 1Kor 2. Prorocy. JEZUS OBIECUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 7.10. Jr 15. . KONKLUZJA: DUCH I SŁOWO NOWY TESTAMENT DUCH W JEZUSIE Chrzest Jezusa. J 16.7. Ga 4. Ez 11.10.6. Iz 52.24.12. Mt 12.39. Dz 16. Ez 2.34.4-30.31. DUCH I POŚWIĘCENIE SIĘ SŁUGA JAHWE Iz 42. 1Krl 18. Iz 42.9. Łk 22.1.10.32. DUCH I ŚWIĘTY NAD NARODAMI Iz 32. Mt 1.17. 1Kor 15. J 7.11. Łk 3.2.11. Ps 2.35.13nn.3. Dz 2. Rz 8. Iz 42.29. Dz 4. KOŚCIÓŁ OTRZYMUJE DUCHA ŚWIĘTEGO J 3. J 12. Jl 3. J 13. Dz 4. Ez 36.20. Sdz 13. Ez 36.35. Dz 10. J 17. Łk 23.2.5. Rz 8. Iz 11.20. Iz 63. Dz 13. J 16. Dz 2. KTÓRY ROZDZIELA DUCHA ŚWIĘTEGO J 19. Dz 21.11. Dz 13. Iz 63.30. Jezus poczęty z Ducha Świętego.1. 1Tes 1. Ez 39. J 14.16n. J 7. Iz 61.32.29.1.3.14.21. ODCZUCIE DUCHA ŚWIĘTEGO U ŚW.23.11.11. Dz 10.17. Dz 6.12.42. Wj 35. Rz 1. Jezus działa w Duchu.18. Łk 1.1-2. Ps 143. 1Sm 10.39.43. Dz 5.5n. Dz 1.26.16n.49.26. Wj 15. Dz 12.8-11.13.15.15-19.3. Mk 13. Dz 2.20.59n. Dz 5. Iz 44.5n. Dz 2.12. Mt 4. Dz 19.4. Dz 5.26. Dz 8.7.38. Mt 3. Mk 13. J 16. Dz 13. Ps 51. Łk 10.32. Ne 9. Dz 7. 1Kor 1.22.14. Ga 2.31.7.42. Dz 19.7nn.26.

2-4.14. Rz 8. J 8.4-11.19-23. Dz 4.28. Duma i chwała.19. 1Kor 1. Ga 6.9n.10n.25. Osoba ludzka. Ps 40. Mt 10.5.14.39. 1Kor 3. Ps 38.3. Rz 8.6. Iz 52. Dz 7. J 15.11-17.4. Flp 3. 2Kor 12.25. Iz 53. Ps 89. Ga 4. Ef 4. Hbr 10. 1Kor 3.24.33. 1Sm 26.10. 2Kor 7.9. 1J 3.22. Dz 27.13.4nn.14.18.16. Dz 4. Łk 17.9. 2Kor 7. Ps 44.5.2. Mk 8. 2Tes 1.3. 1Kor 1. Rdz 24.3.17.13.18.21nn.13n.Duch Święty jako źródło nowego życia w nas. Ps 72. Dz 20. Hbr 3.39. Rdz 46.11. Ps 34. Jr 9. Ba 2. 1Tes 1. Iz 42. Iz 53. Ba 4. Pwt 10.20.49. Rz 4. Jk 1.19.29-31. Rz 5. Rdz 24. Mdr 5.1. Pwt 12. Łk 9.21. 2Kor 8. 2Kor 3. Hbr 3. Ps 72.46-50.2.46. Ps 35.25. Rz 8. Duch Święty i Kościół. Syr 9. Hbr 10.30.13.19.25.13.12.14. Ps 79.12.16.27.20.3. J 18.26.15. Dz 18.26.10. 1Krl 19. Mt 21. Rz 2.10n. Flp 2.27n. Ps 25.13.22.22.1.9. 1J 2.7. J 7. Wj 21. Kpł 17.34.20n. Rz 11. J 13.26n. Rz 8.14. Łk 14. Ga 5.13. J 18.6.25n.14.1-5.5.6. Iz 42. Hi 23.21. Iz 53. Rz 7.14. DUMA Łk 1.26. 2Kor 3.8.14. J 16.11.24. Duma sługi Bożego.13.13. Mdr 2. 2Kor 1.23. 2Sm 1.6.19n. Mt 6. 1Kor 12. Ef 4.27.13.12nn. NOWY TESTAMENT Duma Chrystusa.16. Duma i wolność chrześcijanina.13.20n.23. Iz 23. Dz 9.37. 1J 4. Życie.24.22. Hbr 10. 2Kor 5. 1Kor 3. Ef 2. Joz 9.17-29.4. Duma i próżność.3. 1Kor 13. Ga 3. Ez 26-32. . 1Kor 12. 1Kor 2.19. 1Tes 2.19n.1.14. Ps 119. Wj 4. Łk 21.23. Mt 2.9. Łk 2. 1Kor 12. STARY TESTAMENT Duma narodu wybranego.9. Ga 6.34n.23.16. Rz 8.23.22.9. 1Tes 2.14. Ef 4. 1Kor 14. Rz 3. J 10. Kpł 19.49n. Ef 1. Kpł 17. Ps 6.15nn. Ps 18.6. 1Kor 4. Hbr 4. Jr 7. Rdz 1.2. Mdr 2. J 12. Ga 5.11.32. 2Kor 11.16.2. Rz 3. Kpł 26. Jr 15.2.3-9.13. DUSZA DUSZA A OSOBA ŻYWA Człowiek żyjący.54.31.47. Jk 5. 1J 3.22. Rz 5. 2Kor 4. Mt 20.4.25.2nn.11n. Rz 5.26. J 11. Ga 5. 1Krl 17.2n. Rz 7. Rz 7.28. Duch Boży.6. Rz 2. Syr 1. Rz 5.7.30. Mt 23. 2Kor 6.6. 1Sm 19. J 16.49. Iz 52.4. 1P 1.15. 2Kor 1.21.

Rdz 2. 2Sm 21. Mdr 2.30. Pwt 30.42. Mt 19. Hbr 5.22.16-19. Za 8. 1Kor 4.2n.2.5. Ha 2.9. Ps 115.41.12.2.14.11-14.9. Koh 9.6.1-13.14. Lb 36.22. Ps 2.6. Ga 4. Hi 14.23.6.16. Dn 12. 1Kor 15. Ps 63. Ps 8. Am 6.1. 1J 3. 2Sm 20. Pwt 6. Mt 11.40. Mt 25. Ga 4. Hi 7.1. Ps 107.14. Rdz 26.2. Ap 8. Ef 6.62n.7. Jdt 4. Ps 88.Dz 2.14.4.25n.5. Ps 86. Ps 63.12.37. Oz 11. 1P 1.27. Ps 78.20.1.17.10n.8. Mdr 16.14. 2Mch 7.14.3.10. Kpł 5. Ps 42.21. 2Kor 12. Ef 4. Hbr 12. Jk 5. Wj 15. Kol 3.1-4. Łk 12. Ps 61.3n. ROZWINIĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Dziedzictwo eschatologiczne.3.8.15.44-50.8. Rdz 35. Ap 20. Rdz 15.3-4.1. Jr 31. Hbr 10. BÓG I DZIECI Wj 22.16.2.5.5.17.5.19.14. Jk 3.1-3.9.27n.19. 2Mch 7.14.17.1. . Mk 9.33.43-51.38. Ps 16.12-16. Rdz 15. Dz 27. Lb 23. 1Sm 10. Ps 94.19.10. Mt 10.5.10. Ps 131. Kpł 25.9n. Mdr 9.7.10.19n.3.10-13.7.4. 1P 1.41. Dz 2.38. DZIEDZICTWO 1Krl 21.43. Sdz 16. Iz 66. Iz 9. 1J 2. Hi 7. Ap 6. Dusza i ciało.23. 1Sm 1-3. Ps 69. 1Kor 1.5. Koh 9. Mt 11. Dn 13.10.44.1. 2Kor 1.15. Rdz 27. Wj 34.4.9.1. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Izraela. Ps 104.21.9.17.9-34. Mt 22.23. Wj 6.22. Hbr 4. Mt 18. Ps 128. 1Kor 14. Mt 21. J 12. J 13.1-14.22.6.1-6.11.1nn. Mt 18. Mt 8.14. Iz 7. Pwt 10.20. Łk 2. Mt 11. Mt 18.dziedzictwem Jahwe. DUSZA I DUCH ŻYCIA Dusza a principium życia.23.14. Ps 68.20. Ps 2.13.19. 1P 2. Mdr 4. 1Kor 3.5.27. Kpł 25. Ez 45-48. 1J 2. Dz 14. 2Mch 7.29.6.7.6.14. Ps 25. Ez 37.27.12. 1Sm 18. Wj 19. Rdz 34. 1Sm 16.23.14nn.4. Pwt 28.2. Ga 4. Ef 4. Ps 103. Ez 47. Ziemia Obiecana jako dziedzictwo Jahwe. Wj 19. Mk 3.6. Mdr 3. JEZUS I DZIECI Łk 2.4. Hi 34. Joz 13-21. Mdr 2.18. Rdz 7. Lb 6.3n. Mk 10. Ps 39. Pwt 32. DZIECKO Prz 17.19n. J 3.29n. 1P 3. 1Tes 2. Ps 39.3.7n.5. Łk 2. STARY TESTAMENT PIERWSZE UJĘCIE TEMATU DZIEDZICTWA Izrael .13. Mdr 13.15.18.21nn.15.11nn. Koh 12. Flp 2. Mt 18.3. Dusza a trwanie w życiu. Jr 24. Ez 37. Jk 1.19n.1. Ps 11.21n. Mdr 8. Mdr 3.37. TRADYCJA APOSTOLSKA 1Kor 13. Mdr 5. Dz 27.14. Kpł 24.45. Rdz 2. 1Kor 2.2. 1Sm 26. Ps 31.40.37. Iz 42.12. Mt 12. 1Kor 15.3.9.6.15-16. Ez 13. Jl 2. Mt 26.8.50.

Ps 16.13. Dn 9. Hbr 1. Ef 3. Ap 21.4n. Ps 96.10. Rz 4.7n.27n.10. Dn 11. DZIEŃ PAŃSKI STARY TESTAMENT ZAPOWIEDZ DNIA JAHWE Am 5. Mt 3.1. Dzień Syna Człowieczego.15. Ap 20.15.38.21.7.17. 2P 2.2n. Mt 24. Jr 46. Łk 17.3.7-11.11nn.1-4.16. Oz 2.1n.13. Mt 12. So 2.14n. Iz 28.24nn. Ml 3. Ps 119. 1Kor 6.12nn. Ml 3.20n. Ez 38.11. Iz 13.2-3.6. Jl 4.27. Ps 94.34. Za 14.19. Ez 7. Jk 5.14.20.1. 1P 1. So 3.29.6.7.14. Tt 2. J 8.5. NOWY TESTAMENT DZIEDZIC OBIETNIC Chrystus . 1Tes 2. Mt 25.6. Iz 28. Lm 1.16.7.7. Ez 13. Ps 2.28.1-4. 1P 4. Hbr 9. So 2. Ga 4. 1J 4.12.23. Dn 8. Ga 3. Ga 5. 1Kor 15.1-10.21.49n. Jr 10. Ml 3.2. 1J 1. Ez 30. 1P 3. 2Sm 5.15-25.13.5nn. DZIEDZICTWO OBIECANE Dz 20.5. Mt 25.35.13.10.28. 1Kor 7.16.12nn.6n.13. Tt 3. Flp 3.2.2.22.24. Iz 13. 1P 1. Joz 2. Jl 1.8. Mt 19.20. Dz 3.8.18. Iz 24. Iz 13.4.1.1. Iz 9.3. Iz 13. Za 12.28n. 1Kor 15. Flp 2. Ps 93.2.5. Łk 17. 2Tm 1. Iz 2. 1Kor 15.26. Jl 2. Flp 2.2.9.4.8. Pwt 18. Iz 2.6. Iz 13.22.9.24-28. Joz 10. So 1. PRZYJŚCIE PANA Mt 3. Ga 4. Jr 4. Wierzący dziedzicami Chrystusa. Mt 24. Iz 2. Ga 3.14.45-50.9. Wj 15.13. Ps 37.8.50.12. Światło na życie codzienne. Mt 5.13. 1P 1.11.8. Rz 4. Ez 7.9.7. Dz 15.27. 2Kor 7.14.14-17. Mt 25. Ez 30.23.10. 1Kor 7.2. 1J 2. Rz 8. Iz 13.Dziedzictwo duchowe.13. Ga 4. Iz 13. Za 14.13. Rz 2. J 2. Dn 11. Ez 34. Za 13. Ga 3.8nn. Jl 3.35n.12. 2Tes 2.16.18. Rz 4.4.4. Dn 12. Iz 34. Ef 1. Lm 1.3nn.8.3nn.11.52.9-18.12-20.40. Lm 3. Mi 1. 1Tes 4. Mt 7.7.16n. Ps 68.18. Ps 94. Dz 1. So 1.14nn.16n.7.8. 1Kor 15. So 1. Lm 2. Pwt 10.18.5. Mt 21.1n. Tt 3.2-4.19n.12.10.9. Hbr 6.9. Za 12. Flp 1. Mt 24. Joz 5. Joz 10.9.10. Sdz 5.9.2. Dn 11.3. Ps 73.7. Za 12. Dn 12.96-99. Ez 7.1. Flp 1.3.4-15. Mt 5.3.16nn.34.17.9.6. 1Kor 15.17.9n.23. 1Sm 7.17. 1Tes 5.3. 2Tes 1. Hbr 6. Joz 10. 1Tes 5. 2Tm 1. 1Kor 4. 2Tm 4. Hbr 11. Rz 15. Jk 2. Dz 2. Lb 10. Flp 1. Ez 7. .17.19.6n.10.31. Iz 34.3.12.32.10. Tt 2. Iz 34.18.12.18.17-25.6n.12. OCZEKIWANIE NA DZIEŃ OSTATECZNY Am 5.24. Sdz 7. So 1.34.9. NOWY TESTAMENT 1P 2. Wj 23.18. Hbr 1. 1Kor 15. Za 9. 1kor 1.19. 1Kor 1.1nn. Ml 3. 2Tes 2. 1Kor 3. Ps 25.13n.jedynym dziedzicem. Jl 2. 2Tm 1.8. 1Tes 4. Joz 24.1n. Hbr 2. 2Kor 10.29.17. Ga 3.26. Mt 11.26. Hbr 11. Flp 1. 1Kor 6.1.3.34. Ef 1. Dn 12. Wj 14. Iz 7. Ga 4.28. 1Tm 6.

31.48.15.39. Mt 1.3n. 2Tes 3. Niedziela jako dzień Pański. J 10. Jr 31. Lm 2.29. Kol 4. J 3.54. Łk 1.31. Hbr 10. J 1.20.17. Łk 1.7.19.20.40. J 5.10. 1Kor 7.37.15. J 6.25.3n.2.11. Iz 37.23. Ap 21.12.1-13. Jr 46.8. Rdz 24.15. Łk 1.5. Ps 69. J 13. Ef 5.BLISKOŚĆ I OPÓŹNIENIE PARUZJI Dz 1.24.5.10.4.25.27.24.7. DZIĘKCZYNIENIE Rdz 1.4.11.10. Ps 50.25. J 5.12.9.42-51. Rdz 30.4nn.16.25. 2P 3.11.47. Łk 2. 1Kor 11.5.7-8n. 2P 3.1-3.21. Ps 128. Ps 35. J 6.27.12.7-9. Kpł 21. 1Tes 5. Mt 25. 2Kor 11.34nn.1.oblubienicą Chrystusa Ef 5.22. J 3. Łk 1.37. Mt 19.18. 1Kor 16. J 5. Ez 44.37.39n.33-36.23.6. Am 5.48. Mt 24. Ap 1.17. 1Kor 7.2. Bliskość paruzji. Dziewictwo Maryi. Sdz 19.22. NOWY TESTAMENT Kościół dziewica . Lm 1.2. 1P 4.36.28. Dziewictwo Chrześjcian 1Kor 7. 1Kor 7. J 5.26. 1Tes 4.7. Ef 5.11.6.44. Iz 47. Sdz 5.42.13n. Opóźnienie paruzji.38. Jr 14. Ap 19. J 6. Hbr 10. Słownictwo.35. Rz 13. STARY TESTAMENT Między jednym a drugim przymierzem.17.16.14.1. Kpł 12. Ap 22. J 13.11-12. W czwartej Ewangelii. Ga 6.5.5nn.1. Ap 17.21.1. Ezd 3.11.31.1-4. J 5. J 2.24. 1Tes 4.31. J 10.1.23.3-6. J 12.6. Ef 5. Wstrzemięźliwość dobrowolna. Ef 2.27. J 13. Kol 3. 2P 3. J 12. J 11. 1Kor 7. Łk 20. J 12. Jdt 6. J 12. Mt 25.29.32-35. Dz 20.10-13. Łk 1. PASCHA A PARUZJA Synowie dnia.2.34. 1Kor 7. J 15. 1Kor 16. J 14.12. Zaślubiny Boga z ludem. Jdt 11. Mt 25. Sdz 11. Ap 14. 1Tm 6. Mt 24.26. Ps 86. . J 12.25. J 5. Mt 25.12.3.22. Jr 31. 1Tes 5. Jr 18.2-3nn.5n.11. Jr 16. Jr 62. J 11.14-46.27.11.4. Jr 16.4. J 6.23. Mt 19. 2Kor 11. Jdt 8. 1Sm 1.13.24. Ps 33.4.19. Rz 6. J 17. DZIEWICTWO STARY TESTAMENT Bezpłodność a dziewictwo.13. Mt 25. Ps 33. J 13. Ps 127. Iz 23.25. J 12. J 16.13. Mt 25.

20.2nn.22. Ps 28.11nn.22. Ne 9. J 4. ELIASZ 1Mch 2.16-25.18. Egipt w oczach Boga.16. Jr 44.20.7. Łk 1. Mdr 18. Prz 22.21. . Mt 11.3-14. Iz 19.27. Ps 106. 1Krl 22. Iz 53. Syr 48.25.11. 2Sm 20.20.10. Rdz 42nn. Iz 63. Mt 26. Ef 5. 1Krl 19. 1Krl 16. J 17. Ps 105. Pwt 23. Dz 5. Mt 11. Tb 13. 1Krl 19.4-18. 2Krl 18. Jr 26. Iz 53.64. 1J 4. Wj 5-15. 1Krl 21. Jk 3.26-45.19. Łk 2.30.1.42.19.25. Mdr 18.10. Ef 1. 1J 2.8. Dn 3.24.90.23-34.26.11. J 11. Iz 30.5. Wj 15.2.28. Iz 12. Ps 68. EKSPIACJA Kpł 4. Ap 4. Łk 2.1-15. Wj 32. Przebłaganie i wstawiennictwo. Ef 1. Historia dziękczynienia. Mt 5.2. Lb 17. Rz 1.9.1-6.8-9.13.17. Przebłaganie a grzech. Jr 46.18.7.21.1-8.90.9nn.31. 1Krl 11. Mt 2.1.40.25. Jr 20.7. Wj 33. Iz 19. 1Tes 2. 1Tes 5.1n.5.20.25nn. Kol 3.3.14-19.1-5.51. 2Krl 17.8nn.11.8.17-23.68.58.20. 1Krn 29.1-12. Dz 28. Ez 29-32.25.3.16. Mdr 15. Rz 1. 1Tes 1. 2Tes 1. Rdz 12. Flp 1.13.8. Iz 42. 1J 4.2. Kpł 4. 1Krl 4. Dziękczynienie Pańskie. Ap 11. Syr 48. 1Kor 1. Rz 7.1-17.13. Kol 1.3-6.15. 1Krl 18.17. Kol 3.17n. Oz 7. Mdr 16-19. Jdt 16.3.15.8.3n. Ez 29. Rzecznik sprawy Bożej i obrońca uciśnionych . Łk 2. Syr 51.9. 2Kor 1.41. Rz 15. Dz 7. Wj 1-13. Ps 116.4-7. Ps 96. J 17. Łk 1.30.4. Hbr 2. Lb 11. Wj 14. 2Kor 1.1-3. Hbr 5. Ps 109.20.10. Hbr 9.10.10.9n.3.11-12. Wj 15. Dn 3. Dziękczynienie uczniów. 1Krn 16.24. 1Tes 5. EGIPT Rola Egiptu w historii świętej. Ps 124. 1Kor 15.7. Hbr 13. Ps 84.12. STARY TESTAMENT Powrót na pustynię. Łk 2. J 6.11. 1Kor 14.4. Mt 9. Jr 42n. Jr 2. Ps 66. Kpł 4.10. 2Krl 1.16n. Ps 92.43.1-8.17.8.21-25. Rz 7.30.11nn. Słownictwo chrześcijańskie. Ef 5. Rz 3. Hbr 7. Ekspiacja i przebaczenie .1-7. J 2. Ps 130.18. Iz 53.4. Dn 3.17. Wj 32.40.14.10. Kpł 4. Sdz 5.25.3.23-26. Ps 30.8. Ap 11. 1Tes 3.9. 1Tes 5.11.13. Mdr 11.2. Dn 3.2nn. Pwt 30. NOWY TESTAMENT J 1.39. Ap 15. Iz 30. Iz 25.15-12.38.28. J 11.18.Ps 57. Ps 68. Dz 21.8. Pwt 32.41nn.3. 1Krl 17.1-21. Iz 31. Ap 19.

Łk 22.45. Dz 20. 1Kor 14.15. 1Krl 19.9.35.23nn. Kpł 24.20-34. Łk 22.1-15. 1Kor 11. 1Kor 10. Dz 20.16nn. 1Krl 17. Mt 14.11. 1Kor 11.22-25. Łk 24. 2Krl 1.25.30. 1Krl 19.19. Łk 22. Łk 24. 1Kor 10. Ramy historyczne. Mk 8.25. Łk 9. Mk 10.25n.4. Łk 14. Ap 3. 1Kor 11. Łk 7. .10-24.10. Mt 26.26-58.26-27.2. Iz 53.1.17. Termin "eucharystia" w użyciu Jezusa i w języku pierwszych chrześcijan.16nn. Mk 14.9n. 1Kor 11. Kol 3. Porwanie Eliasza do nieba. EUCHARYSTIA ZNACZENIE TERMINÓW "EUCHARYSTIA" Dziękczynienie i błogosławieństwo. J 1.46.49n.1-18.28.25. J 6. J 6.11.2.43. Mt 17. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT OFIARY Zapowiedz zbawczej śmierci. Chrześcijanin i Eliasz. Ml 3. Mk 15.3n.18-21.12. Łk 24. Łk 4. 1Kor 5.10-13. Łk 22. Zapowiedź a rzeczywistość. 1Tm 4.30. Syr 50. J 6. Mt 3.17n. Jezus i Eliasz.17-24. Wieczerza Pańska jako pamiątka i zapowiedź.17-21. 2Krl 2. Mt 4.8. 2Mch 12. Łk 1. 1Kor 10. J 6. Dz 27.35n. 1Kor 11.36. 1Tes 1.51.17n.21. 2Krl 1.9-14. J 6. Ap 19. Rz 16.49. Łk 9. Udział w ofierze.28.31n. 2Krl 2. Ap 11.39. Dz 2.25n. Jr 31. 1Tes 3. Kol 1. USTANOWIENIE EUCHARYSTII I JEJ PIERWOTNE SPRAWOWANIE Opisy ustanowienia.23n.11. Mt 22.25-26. 2Mch 1. J 1.6. J 6. Jk 5.6. 2Mch 2.14. Łk 4.12.31-34.16.4.4.12-26.4.14.7. Lb 10.35.6n.7. Łk 12.31. Jdt 8.36. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT POKARMU Posiłek jako znak religijny. Wj 16. Mdr 18. J 18.3n.26-29.23.3.20-29.30.5-7. Mt 13.2-14. Poprzednik. Mt 15.Świadek Boga wśród pogan. Iz 42. Mt 26. Mk 14. 1Krl 17.12. NOWY TESTAMENT Jan Chrzciciel i Eliasz.42.27.16.1-15. Pwt 8. 1Kor 10. Ps 78.51.15n.19.31. Dz 2. Mdr 16.8.9. Syr 48. Mt 17. 1Kor 1.15-20. Dz 24. Rz 14.20. J 19.11-16.24. 2Kor 1.7. Łk 24. 1Tes 5.1-8. J 19. Iz 49.3. Uczta religijna i Wieczerza Pańska. Iz 53. Mk 14. J 19.54. Mt 8.11.

8. Dz 17.46.5.43. Ps 78. Rz 1. Rz 1. Kol 2.30.4. 2Kor 10.41. Przyjęcie Ewangelii.2.15. Kol 1. Kol 1. Dz 21.11.15n.6.36.41.1n. Ga 4. Rz 1.Dz 10.31.4. Dz 6.10.24.18. Dz 13.12. Łk 4.10. Ef 4.8.11. Iz 61. Rdz 12. Rz 15. Dz 37.14-22. 2Kor 4. Rz 16.10.11.25. Dz 11. 2Kor 2. Rz 1.8.3.16. Ga 3.8. 1Kor 15. Posłannictwo.10.12.7. J 6. Dz 28. Hbr 10.6.9n. 1Kor 1.18-26.20. Hbr 12.25. Dz 37. Dz 13. Mk 1.16n.12. Iz 52. Hbr 7.4.6nn.26nn.10n. Dz 10. Dz 20. Dz 10. Hbr 9. 2Kor 4. Mt 11. 1P 3.22. Dz 4.1.18-23. Mt 21. 2Kor 2.1.47-50.1.12.9.8. Dz 20. Hbr 8.3.7.24.16-21.1.21n. Ps 68. 2Tes 1. Odpowiedzią na Ewangelię ma być pokuta i wiara.12. Ga 12. Dz 5.18. Hbr 13. Dz 8. Dz 14. Mk 8.9.10.17-2.5.36. 1Kor 9.28. 2Tm 4. EWANGELIA STARY TESTAMENT 2Sm 18. Hbr 10. Rz 6. Dz 1. Dz 19.43.12. Łk 10. Dz 4. Mk 2.12. 1Kor 1. Dz 13. Hbr 7. 1Tes 2.45n.28.9. Mk 2.17-23. Mk 2. Łk 2.1-5.16.1.12.12nn. Iz 40. .20.13.17.30. 1Kor 1. JEZUS Zwiastun Dobrej Nowiny. Hbr 9. Rz 1. Mdr 16. Posłannictwo.16. Mk 16.39. Dz 2.9-14. Mt 14. Mt 11. Ps 96.22n.18. Dz 16.5. APOSTOŁOWIE Posłannicy. Hbr 5. Dz 4. Iz 40-66.30. Mk 10.17.12. Dz 2. Mk 10. Hbr 9. Hbr 13. Dz 2. 1Tes 1. 2Kor 3. Dz 13.1-10. Dobra Nowina. Dz 8.5. Hbr 9. Ef 3.29n.8.35. Dz 8. Ga 3.4.25.10-12.5. Mt 3. Dz 8.14. Hbr 9. 1Kor 10.5.9. ŚWIĘTY PAWEŁ Posłannik. Dz 10. Iz 52. Mt 5.63.14.7.10. Dz 13.21n. Hbr 9.27.38.1-10. Dz 5.20.48. Dz 3. Dz 13.25n. Dz 17. Łk 18. Mt 15. Rz 9. Dz 8.29.23.3. Mk 13. Rz 1. Łk 4.38. Hbr 7. Hbr 10.24.21-28.38.21.31.32.24.3nn.19n. Dz 2.32n. Dz 10.16. Hbr 13.4. Hbr 8.35.17.31. Mt 12.1. Rz 15. Dz 17. Hbr 9.16n.26n. EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT RZECZY OSTATECZNYCH Trwanie ofiary Chrystusa w nowym świecie. Dz 8. Łk 19. 1Kor 9. Dz 28. Iz 40.12.26.4.23. Hbr 8. Łk 7.1n. Łk 9.21. Dz 5. Odpowiedź człowieka na Ewangelię. Ef 3. Dz 17. 1Kor 1. Łk 15. Dz 19. Mt 8.19n. Dz 11.15. Rz 1.31. Mt 9. Mk 1.15.11n. Przez Eucharystię chrześcijanin uczestniczy w nowym świecie.5.32. Ga 5.

Pwt 21.15.3.12nn. Dz 2.17.13.13. Dn 7.22.2.39.41.43.27. Dz 3.7.13. Dz 14. Dz 17. Dz 13. Chrystus . Dz 13. Dz 2. Dz 13. 1Kor 4.11n.5.27. Dz 3.1-10. 1Kor 3.15.19.33-35.36.5. Iz 40.10. Dz 2.32n.23. Łk 14. 2Kor 2.18.42.21. Łk 7. TAJEMNICA PRZEPOWIADANIA Tajemnica słowa. Dz 2. Ef 1.13. Dz 15.16n.7-15. Dz 3. Mt 3.5. Dz 4.13.3.ŚWIĘTY JAN Ap 14.22-31.11. Dz 13. Mt 28.31.15nn.17.22.7. 2Kor 4.6.17. Dz 5.38. Dz 10. Hi 29.4. Mt 10. Ef 5. 1Sm 15. Dz 17.22n.20.39. Mt 3.17-21. Dz 2. Dz 2. Rz 11. Flp 1. Dz 2.23.5-15.18nn.44-47. 2Kor 4.19.31. Mt 15. 2Tm 4.9. Dz 10.4. 1Kor 11. 1Tes 2. Pwt 28.17. J 8.7. Łk 18.5.19. J 9.33.3. Dz 5.42. 1Kor 15. Dz 5. Dz 14.20.29. Dz 8. Kol 2. Więź między powyższymi koncepcjami. Mt 4.9n.50. 1Kor 15. Pwt 28. Chrystus . Kol 2. Rz 11. Dz 8. Mt 5. Mt 23. Dz 5.2. Dz 3. 2Kor 6.26.39.15. Ps 118. J 7.7. Ef 4.28. Dz 13.20.29-31.12-16. Mt 21. Iz 9. Dz 26.37.17. Dz 13. Dz 3. Faryzeizm. Sposób przedstawiania tego wydarzenia. 2Kor 5.4.Głowa Kościoła.4nn. Ef 2.Kamień węgielny. Mt 20. Ef 4. Za 4. 1Tes 1.43. 2Kor 3. Flp 3.13. 2Kor 2. 1Kor 3. J 9. Łk 4. Rz 10. J 18. 1Tes 1.24.38n. . Dz 10. Dz 3. Mt 5.13.3.29.10.23. Dz 2.23.2. 1P 2.1.3. Łk 13. U źródeł konfliktu z Jezusem. Rz 1. Dz 2. Dz 4. Ap 12. GŁOSIĆ TREŚĆ PRZEPOWIADANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Nawoływanie do nawrócenia.2.13.32. Dz 18.25.22-36. Dz 3. Dz 4.5. Dz 23.3. Ogłaszanie pewnego faktu. Dz 2. Łk 15. 1Kor 1. GŁOWA Chrystus .34.9.9. Dz 13.1n.10.27.10.14.20. Mt 3. Dz 3. 1Tes 2. 1Kor 1.15-18.17.25-30.35. Dz 4. 2Kor 4. Ef 1. Dz 13. Ef 1. Wj 6.18. FARYZEUSZE 1Mch 2. Flp 1.14-17.24.14nn. Od przepowiadania do nauczania.6.15.Głowa wszechświata. Dz 3. Dz 4.22. Dz 3.25-34. Dz 15.22. Mt 4. Mt 23. Rz 6.5. 1Kor 9. 1Tes 2. Słowo Boże i słowo ludzkie.1-20.30. Kol 2.13.14. Dz 10.40.22.12. Iz 61. Dz 11. Dz 2.37-42.2.11. 1Kor 4. Dz 10.1-15. Dz 10.4-10.13.18. Rz 10.3nn. Mt 24.20.2. 1Tes 1. Mt 9. Dz 2.21. Dz 5. Kol 1. 1Tes 1.32.15nn. Łk 11. Głoszenie Słowa Bożego a dzieło odkupienia. 2Tes 1.9.2.15.

Tb 4. Mt 23. Prz 1.4.8nn. Łk 12.17. Prz 10.5.17.46n. Wobec Królestwa Bożego. Jr 18.2. Oz 2.11. Iz 55.18-29.19n. Mk 3. Rdz 34.10.19.14. Łk 16. Jdt 9.39. Iz 9.19.44n.17.9. Mdr 5. Lb 31.39-42. 2Sm 24. Ps 81. Lb 12.8. J 4. Mk 5.11.Dz 4. 1Kor 13. Prz 4.20.14. Dz 17. Wj 23.6. 1Krl 18. Am 8.1nn.20. Iz 63. Ps 30. 1Kor 1. Pwt 8. Jr 4.5-27.13-18. 1Sm 6.5.1nn.11. Ez 18.22.4.20. Jr 21.32. 1Krn 21. 2Krl 1. Ps 42.13nn.42. Mt 25.26-31. Prz 9. J 7.11. STARY TESTAMENT Gniew Boży OBRAZY I RZECZYWISTOŚĆ Potępienie gniewu.26.5.27-33.3. Pnp 1. Ef 4.24. Ef 4. Prz 29. Pwt 32.21. Prz 25.7. 2Krn 30.11. Iz 25. Syr 16. 2Krl 23.20. Mt 25. Prz 5.7. Łk 1. J 19.1-20. 1Kor 4. Iz 54. GNIEW Gniew ludzki Potępienie gniewu. Ps 42.4n.28. Mk 3.7-26. Ap 21. Kol 3.1-14.12.33.17. Pwt 32.9-18. Dz 15. Syr 22.10-15.6. Lb 25. Ez 18.6. 1Kor 1.18. Jk 1. NOWY TESTAMENT Jezus Chrystus.20. Oz 2. Jr 25.17.4-8. Pwt 1. Iz 51.18nn.11. Chrześcijanin a zgłodniali. Rdz 27. Gniew święty.4.21.9.15. Rz 12. Rdz 49.5.11.13. 1Sm 6.42.5.17-23.11. 1Kor 3.19. Mdr 3. Mt 25. Iz 55. Mt 21. Mt 7.22-32. STARY TESTAMENT Głód i pragnienie jako próba wiary. Iz 65.11.15-38.14. Ap 22. 1Tm 2.34.6.1-13.5.35. Głód i pragnienie jako wezwanie do miłości.16.16. Wj 32. Prz 29.21. Oz 13.8. Jr 15.29.16.6. Lb 25. Prz 14. Łk 6.11.10. Wj 16.32nn.42. Rdz 4.2. J 4.7-13. 2Sm 24. Pnp 4. Jr 6.10. Iz 58.17. Mt 5. Pwt 30. Oz 14. GŁÓD I PRAGNIENIE Prz 30. Tt 1. Mt 10.15nn.10-12. Łk 10. Lb 17.1. Ef 2. Jezus zaspokaja i powoduje głód oraz pragnienie . Syr 21.40. . Wj 34. Wj 32.6.5nn.22. Wj 19.2.5.11. Rozum ludzki buntuje się.14-20. Ez 20. Lb 11. Prz 9. Iz 25.16n.25. Mt 4. Prz 15. Ps 78.1. Kpł 10.19-24.7. J 18.1nn. Dz 26. Mędrcy. Pwt 15.53. Ps 14.8. Oz 2.22. Lb 11.11. GŁUPOTA Prz 10.26. Iz 58.37nn. Prz 7.16.9. Iz 30.

GNIEW I ŚWIĘTOŚĆ
Ku adoracji Boga świętego.
Wj 19,9-25; Wj 20,18-21; Wj 33,20; Sdz 13,22; 2Sm 6,7; Ps 88,16;
Ps 90,7-10; Ps 102,9-12; Iz 6,5;
Gniew i grzech.
Lb 11,1; Lb 12,1-10; Wj 32; Joz 7; Ps 51,6; Oz 5,10; Iz 9,11; Ez 5,13;
Oz 5,12-14; Oz 7,12; Oz 13,8; Iz 10,5-15; Ez 25,15nn; Mi 7,9; Ps 90,7n;
CZAS GNIEWU
Gniew miłości.
Lb 11,33; Lb 12,9; Wj 34,6; Iz 48,9; Ps 103,8; Jr 3,12; Oz 11,9; Iz 53,4;
Iz 53,8;
Aby być wolnym od gniewu.
Am 4,6-11; Jr 4,4; Wj 32,11; Wj 32,31n; Lb 11,1n; Lb 14,11; Lb 12,13;
Pwt 9,20; Am 7,2; Am 7,5; Jr 14,7nn; Jr 18,20; Hi 42,7n; Lb 14; Pwt 9;
Lb 11,2; 2Sm 24; Wj 32,12; Lb 14,15n; Ps 74,2; Ps 79,8; Lb 14,18;
Kara i gniew.
Am 5,18nn; So 1,15-2,3; Ps 9,17n; Ps 56,8; Ps 79,6nn; Ps 7,7; Ps 11,5n;
Ps 28,4; Ps 94,2; Ps 30,6; Ps 65,3n; Ps 103,3; 2Mch 6,12-17; Iz 26,20;
Dn 8,19; Dn 11,36;
NOWY TESTAMENT
Mt 3,7; Ap 14,10;
RZECZYWISTOŚĆ I OBRAZY
Od uczuć Boga do skutków gniewu.
Mt 5,12; 1Kor 3,13; 2Tes 1,8; 2Tes 2,8; Ap 14,8-10; Ap 16,1nn; Mt 3,12;
Mt 22,7; Łk 19,27; Łk 12,46; Mt 13,42; Mt 25,41;
Gniew Jezusa.
J 11,33; Mt 4,10; Mt 16,23; Mk 1,25; J 8,44; Mt 12,34; Mt 23,33; Mt 15,7;
Mk 1,43; Mt 9,30; Mt 17,17; Łk 15,28; Mk 3,5; Łk 14,21; Mt 18,34;
Mt 11,20n; Mt 21,12n; Mk 11,21; Ap 6,16; Hbr 10,31;
CZAS GNIEWU
Sprawiedliwość i gniew.
Rz 13,4;
Od gniewu do miłosierdzia.
Rz 1,18-32; Rz 3,20; Rz 9,22; Ef 2,3; J 3,36; Rz 4,15; Rz 9,23; Rz 11,32;
OCALENI PRZED GNIEWEM
Jezus i gniew Boży.
Mt 3,7; 1Tes 1,10; 1Tes 5,9; Rz 5,9; 1Kor 1,18; J 1,29; 2Kor 5,21;
Ga 3,13;
W oczekiwaniu na dzień gniewu.
Ap 12,12; Ap 14,8nn; Ap 19,15;
GODZINA
Godzina eschatologiczna.
Dn 8,17-19; Dn 11,35; Dn 11,40; Dn 11,45; Mt 24,36; Mt 24,44; Mt 24,50;
J 5,25; J 5,28; Ap 14,15nn; Ap 3,10; Ap 9,15; Mt 25,13; J 4,23; J 5,25;
J 5,28; 1J 2,18; Rz 13,11; J 4,23;

Godzina mesjańska.
J 2,4; Mt 26,45; J 16,21; Mk 14,35; Łk 22,53; J 12,27; J 12,23-24; J 2,4;
J 7,30; J 8,20; J 13,1; J 14,29n; J 17,1; J 16,32; Dz 1,7;
GOŁĘBICA
Kpł 1,14; Kpł 5,7; Kpł 5,11; Lb 6,10; Łk 2,24; Kpł 12,8; Mt 21,12;
J 2,14-16; Iz 38,14; Iz 59,11; Na 2,8; Ps 55,7n; Jr 8,7; Ez 7,16;
Oz 11,11; Iz 60,8; Oz 7,11; Mt 10,16; Pnp 2,14; Pnp 5,2; Ps 74,19;
Mt 3,16; Rdz 8,8-12; Rdz 1,2;
GORLIWOŚĆ
Pwt 29,19; So 1,18; Iz 26,11; Koh 9,6; Syr 40,4; Syr 30,24; 2Sm 21,2;
Lb 25,11; Prz 27,4; Rdz 4,5; Rdz 4,8; Lb 25,7n; Rdz 4,5-11; Rdz 37,11;
Rdz 30,1; Prz 6,24; Lb 5; Rdz 26,14; Iz 11,13; Ps 37,1; Ps 73,3;
Prz 3,31; Prz 23,17; Rz 13,13; 1Kor 3,3; 2Kor 12,20; Jk 3,14-16; Koh 4,4;
Lb 11,29; Pnp 8,6;
BÓG ZAZDROSNY
Zazdrość Boga jedynego.
2Krl 23,4-14; Pwt 18,13; Wj 20,5; Wj 34,14; Pwt 6,14n; Pwt 4,24;
Ps 78,58; Pwt 32,16; Pwt 32,21; 1Krl 14,22; Ez 8,3-5; 2Krl 21,7;
Joz 24,19n;
Zazdrość Jahwe Zastępów.
Wj 20,3-6; Wj 34,14; Pwt 6,15; Pwt 29,19; Ez 5,13; Ez 16,38; Ez 16,42;
Ez 23,25; Joz 24,19; Pwt 4,23n; Ez 39,25; Ez 36,23n; Ez 35,11; Ez 36,5-6;
Iz 42,13; Iz 59,17; Iz 26,11; Iz 63,15; Iz 9,6; Pwt 6,15; Jl 2,18;
Za 1,14n; Za 8,2;
GORLIWOŚĆ O BOGA
Gorliwi rzecznicy Jahwe.
Pwt 32,31; Lb 25,11; 1Krl 19,14; Syr 48,2; Ps 69,10;
Ps 119,139; 1Mch 2,54; 1Mch 2,58; 1Mch 2,24-27; 2Mch 4,14; 2Mch 2,42;
Syr 51,18; Dz 5,35nn; Dz 23,12nn;
Gorliwość Chrześcijańska.
Dz 5,17; Dz 13,45; Dz 17,5; Rz 10,2; Flp 3,6; Ga 1,14; Dz 22,3; Dz 21,20;
Mt 22,15-21; Mk 3,17-18; Łk 9,54; Mt 20,22; Mt 26,51nn; Mt 26,55;
Mt 11,12; Mt 16,24n; J 2,17; 2Kor 11,2; Rz 11,11; Rz 11,14; Rz 10,19;
2Kor 9,2; 1Kor 12,31; 1Kor 14,1; 1Kor 14,12; 1Kor 14,39; Tt 2,14;
1P 3,13;
GOŚCINNOŚĆ
Gościnność jako dzieło miłosierdzia.
Prz 27,8; Syr 29,21n; Kpł 19,33n; Dz 7,6; Ps 39,13; Hbr 11,13; Hbr 13,14;
Pwt 10,18n; Rdz 19,8; Sdz 19,23; Łk 11,5n; Rdz 18,2-8; Hi 31,34;
Łk 7,44nn; Rz 12,13; Rz 8;
Gościnność jako świadectwo wiary.
Mt 25,35; Mt 25,43; Łk 2,7; J 13,20; Łk 9,48; Rz 19,1nn; Mt 10,40;
Mk 9,37; 1Tm 5,10; 1Tm 3,2; Tt 1,8; Syr 29,24-28; Syr 11,4; 1P 4,9;
Łk 14,13; Ap 3,20; J 14,23; J 14,2; Ef 2,19; Łk 12,37; Ap 3,20;
GÓRA

1Krl 20,23; 1Krl 20,28; Ez 38,12; J 4,20-24;
STWORZENIE BOŻE
Niewzruszalność.
Ps 36,7; Rdz 49,26; Pwt 33,15; Ps 90,2; Prz 8,25; Iz 40,12; Ps 65,7;
Hi 9,5; Mt 17,20; 1Kor 13,2; Dn 3,75; Ps 148,9;
Potęga.
Rdz 19,17; Ps 11,1; Ez 7,16; Mt 24,16; Ps 121,1n; Jr 3,23; Dn 2,35;
Dn 2,45; Jr 51,25; Iz 2,12-25;
W obliczu Boga.
Ps 89,13; Iz 44,23; Am 9,13; Ps 72,16; Iz 45,2; Iz 49,11; Ba 5,7; Łk 3,5;
Oz 10,8; Łk 21,23; Łk 21,30; Ap 6,11nn; Ps 104,34; Pwt 32,22; Mi 1,4;
Iz 63,19; Ps 97,5; Sdz 5,5; Ez 38,20; Ap 6,14; Ap 16,20;
GÓRY UPRZYWILEJOWANE
Jako miejsce prawdziwego objawienia.
Wj 3,1; Wj 3,5; Wj 24,12-18; Wj 24,16; 1Krl 19,8; Wj 17,9; 1Krl 18,42;
2Krl 1,9; 2Krl 4,25;
Jako miejsce sprawowania kultu góry.
Wj 24,4n; Pwt 11,29; Joz 8,30-35; 1Sm 7,1; Sdz 6,26; 1Sm 9,12;
1Krl 3,2-4; Jr 2,20; Jr 3,23; Pwt 12,2-9; Rdz 11; Ps 48,2; Ps 68,17;
Jl 3,5; Ps 125,1; Iz 14,13n; Ps 2,6; 2Krn 3,1; Rdz 22,2; Ps 24,3;
Ps 120-134; Ps 43,3; Ps 15,1; Ps 74,2; Dz 7,38; Ps 68,16nn; Iz 2,2n;
Iz 11,9; Dn 9,16; Iz 24,23; Iz 27,13; Iz 66,20; Iz 56,6n; Za 14,10;
Za 14,16nn;
CHRYSTUS I GÓRY
Góry w życiu Jezusa.
Mt 14,23; Łk 6,12; Łk 9,28; Łk 15,4; Mt 18,12; J 6,15; Mt 4,8; Mt 28,16;
Mt 5,1; Mt 15,29; 2P 1,16-19; Łk 2,42; Łk 9,51-21,38; Łk 18,31; Mt 24,3;
Mk 13,3; Łk 19,29; Za 14,3n; Łk 19,37; Łk 22,39; Dz 1,12; J 3,13; J 3,19;
J 3,37;
Inne pisma Nowego Testamentu.
Ga 4,24nn; Hbr 12,18; Hbr 12,22; Ap 14,1; Ez 40,2; Ap 21,10;
GRZECH
PIERWSZY GRZECH
Grzech Adama.
Rdz 3,3-5; Rdz 1,26n; Mdr 2,23; Rz 7,10;
Następstwa grzechu.
Rdz 3,23; Rdz 2,25; Rdz 3,8; Rdz 3,22; Rdz 2,18; Rdz 2,23; Rdz 3,16;
Rdz 4,8; Rdz 4,24; Mdr 2,25; Rdz 6,13nn; Rdz 3,15; Rz 12,21; Mdr 10,1;
Rdz 6,5-8; Rdz 8,17; Rdz 8,21; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Mdr 10,5; Rdz 12,1;
Rdz 24,2; Rdz 12,2; Rdz 3,14nn;
GRZECH IZRAELA
Kult złotego cielca.
Pwt 7,7; Pwt 9,4nn; Ez 16,2-5; Pwt 7,8; Joz 24,2; Joz 24,14; Ez 20,7;
Ez 20,18; Wj 19,5; Wj 4,22; Wj 5,1; Wj 31,18; Wj 32,1; Wj 40,36nn;
Pwt 9,7; Pwt 6,13; Mt 4,10; Rz 1,23; Ps 106,20;

Ga 5. Mt 4.7.37.8. Hi 35. Za 1. J 1.14.34. J 8. Rz 8.2-5.3. Iz 64. Łk 15. Łk 15. Jezus i grzesznicy. Lb 11.24. J 10.7nn. Ez 33. Ps 19. NAUCZANIE PROROKÓW Joz 7.5-9.12. J 20.6. Ga 3.32-33. 1J 3.1n.12n.2. 2Kor 4.5.5.21. Teologia grzechu według św. Mk 3. Iz 49.30-37. 1J 4.14-17nn. Lb 11. Mt 5.22.33nn. Mk 10.16n.22.11. 1J 1. Ez 47.33.26nn.15. Ef 5. Tt 3.22. Joz 10.11nn.44. Ap 22.26n.1-15.31. 1Kor 6. Ba 3.7.17. Za 12. Rdz 15.11. 1J 8. Mk 2. Grzech świata.23. Lekarstwo na grzech. Gwiazdy w służbie Boga. Rz 7.6n. Rdz 2. Pwt 9. Iz 65. Za 13. Ps 51. Mi 2.29.17.20. Lb 24.15.2.16. Rz 6. Ga 5.11.20. 2Tm 3. Jr 3. J 19.5.15nn.9n.12. Jr 2. Sdz 5. 2Sm 12. Rz 6. Ps 148. 2Sm 12. Rz 5. Lm 5. Rz 9. Rz 6.12.4. Hi 38. 1Sm 3.12-15.8.21-23.2nn. J 16.12nn. Dn 12.Grobowce pożądania.2. Ps 33.31.2.5.9-10.1-2. Ps 52. Mk 7.1. Rz 1. Iz 59. Rz 5. 1Kor 6. Hi 38.9. Kol 3. Iz 5.2. Rz 8. Ga 5.5.12-19.17. Rz 8. Ga 3. 1Kor 5. Iz 1.1.4.13n. Mdr 7. Ez 18. Iz 59. 2Kor 5. 2Kor 12.9.15.29-31. 1J 3.30.14.3.21.10.2. Mdr 2.10. Mt 7. Ml 3.13. Pnp 6. Ez 36.20.14n. J 13.9. Iz 59.18.36nn. J 1.3. Prz 30. Łk 18.15n. Rz 1. Ef 5.4. Pwt 27.9. 1J 1.45. Łk 19.6. Am 4. GWIAZDY Gwiazdy a starożytne pogaństwo.3. Mk 2.24. J 3. Pawła. J 9.10n. 1J 3. Rz 3. 2Kor 3.19-21. J 12. Mt 26.39-44.1nn. Kol 3.21. Iz 63.46.17. J 8. Mt 6. Am 5.29. Mk 1. 1Kor 10.6. Jr 22. Rz 11. Pwt 6. 1J 3. Ps 136.1-12. Mk 1.22.12.8n. Iz 60. 1J 2.33. Ez 16. Mdr 13.15-26.9n.20. J 19. Rdz 1. Ez 34. Uwodzicielstwo pogańskie.16-19. 2Sm 12.25. Mt 18.14nn.7-15. Rz 6.33.19-20. Jr 31.5-8.28nn. Rz 5. 1Tm 1.6.21-24.23.28.10n. Oz 2.23. Pwt 8.18nn.20. 1Sm 13.30.23nn.12.1. J 1.8-10.25n.29.4nn. Wj 20. Rz 7.12.5.6n.33. NOWY TESTAMENT Iz 53.12. Prz 6.1n.5nn. Iz 59.11nn.5.32.40. J 15. Ps 19.17.41.31nn.10.17.21nn.29n.5. 1J 8. Łk 15.20.14-24. Rdz 3. Jr 7. J 1. Pwt 30.5. Pwt 5. 1Kor 1.3. Ef 3. Ps 15.1. Rz 8. 2Kor 5. J 14. Piętnowanie grzechów.21-32.4.28. Rz 8.14-19. Rz 7.7. 1J 2.13. Rz 11. J 15. . Rz 8. Jr 3. Mt 5. Rdz 1. Oz 4.17. Mk 1. J 20. Am 5.21nn. J 8. Grzech jako obraza Boga.9.5. J 8. J 3. Ez 14. J 8.11-14. Rz 11.9.8. J 8. Łk 7. Mt 8.

26. Am 5. Mdr 13-14. Oz 13. Pwt 15.14. Ap 12. Jr 32.8.16. Iz 43. Rz 6. 2Krl 24. 1J 5. Ap 9.14.24. 1Krl 18.14-23.19.16. Ez 23. 2Krl 23.4. 2Krl 5.12. Mt 27. Rz 6. 2Mch 7. Iz 62. IDOLE ODEJŚCIE OD IDOLÓW Joz 24. Joz 24.22. Jr 8. Iz 43.25.10.15. Pwt 13. Rdz 2. Kol 2.13.25-32.78n. Jr 10.1. Iz 1.2. Ps 10.4.13.19-35.21.14.32. Iz 14.2. Iz 45. Mt 2.13-16. 2Sm 12. Tt 2.9-20.2nn. Rdz 11.9.6.20n.45.19. Ga 5. Sdz 2.15. Ez 8.8n.11.9n.10. Pwt 5. Ap 21. Ps 31.14. HEBRAJCZYK Rdz 14. Rdz 40.6nn. 2Mch 6. Wj 20.5. ZNACZENIE BAŁWOCHWALSTWA 1Kor 12.1-5.3nn.8. Dn 3. Jr 10. Iz 34.4. Iz 12.26. Ga 4.18-40. Wezwanie imienia Bożego.27.17nn.14.3n. Ezd 7. 2Mch 11. Dz 6. Wj 2. Bałwochwalstwo jako pokusa ciągle aktualna Mt 6.12-21.13. Mt 24.4-8.28.10n. Jr 2.7nn.18. Mdr 14. Iz 48.14. .3-5. Łk 1. Rdz 32.21n.26nn.7nn. Hi 30. 1Sm 13. 1Tes 1. Sdz 13. Imiona ludzi.12n.8.1n.4n.13.3.2.29. Mdr 13. Lb 16. Rdz 17. Lb 24.2-5.11. Iz 62. Iz 40.9. 1Sm 13.16.6. 1Mch 1.3. Sdz 6. Rdz 31. Wj 32. Iz 13.2.18-32. Jon 1. Mdr 13. Imiona Boga.26. Wj 1.11nn.18-7. Ap 8. 1Krl 12. 2Krl 17. Rdz 39. Wj 20. Rdz 27.26. Dn 9. Flp 3. Iz 24.42. Ap 2. Ap 13.4. Rdz 11. Rz 1. 2Krl 18.8. Jdt 5. 1Kor 10. 1Sm 29.5. Rdz 43. Jl 4. Sdz 17-18. 2Krl 23. 1Kor 10.20. Jr 44.31. Wj 9.16. Tt 3.14.15. Rz 4.13.28-35.11-15.17. Jr 7.5. 1Sm 14. Pwt 4.4.8. Jr 34. IMIĘ STARY TESTAMENT Rdz 1.27. Wj 34.1. Iz 60.9. Inni bogowie. Ap 16. Mt 24. Wj 7.12.37.34.25.3.15.23.10. Rdz 35. 2Krl 23.5.12-15.3. 2Sm 24. 2Kor 2. Ap 13. 2P 1.20. Ps 81. Rdz 41.3.18.36. Ap 22. Ap 12.3. 1Krn 16. Ez 16. Wj 23.21nn.7-12. Ps 10.2. Rdz 35. Wj 6. Oz 8. Rdz 1. Ez 20. Rdz 17. Iz 47. Wj 3.16.6.19. Oz 8. 1Sm 14. 1Sm 4.20n.15-18.13-16. Kol 2.2Krl 17. 1Kor 10. Pwt 4.15.3-6. Nicość idolów.30.26n. Rz 6.28. 2Mch 15. 2Krl 21.15. Iz 17. Tymczasem we wszechświecie odkupionym przez Chrystusa.2n.3nn.25.1. Ap 21.15. Hi 31. Wj 3.2.35. Flp 3.1-10.17. Ap 22.6nn.3. 2Kor 11. Ps 28.24. Ga 4.7.21. 1Sm 19. Od gwiazd do złych aniołów.16.25-30.43. Iz 44.20. Rdz 10.19. Rdz 24.3-10. 1Sm 25.1. Iz 41.

J 10. J 20.11.23. Iz 43.12.16. Łk 1.7. J 1. Mk 9.16. 1Kor 6.4. Jr 31. Pwt 28. Dz 8.5. Ps 135.31. Dz 16.3.21. Ap 3.20n. Dz 4. Ap 22.6.29.11n. Iz 41.7.6. 3J 1.13.28.14.1n. 2Sm 5. Jr 31.10.21.5. Ap 19.10. 1J 5.30.20.1. Łk 1.17. Pwt 9. J 16. Ez 8. Iz 9.15.5.58.11-16. 1J 3.19. Ap 2. Izrael i Juda. Ez 20. J 17.2.14. Iz 45. Joz 7.5. Ez 36.25nn. Syr 36.9. Oz 4.46n.1. Ez 37.17. Iz 48.46.12. Jl 3.13. Iz 19.5.9. 1J 5. Iz 45.5.15-16.7.16. Ap 7.13-16. Ne 9.3.41. Dz 10. Iz 1. Mt 5.6nn.23.20. Ef 5. Rdz 39.15.10. Mt 10. Oz 12.21-25.23.4.23n. Iz 44. Dz 5. Iz 43. Jr 7.17.6.43. Rz 1. Am 2. Kol 3.40.31.20-27n. Am 7. Dz 2. Flp 2.1. Rdz 43. Iz 45.8.5. IZRAEL STARY TESTAMENT Rdz 35.15.49.7. Imię Pana.27. Iz 43. J 14. 2Tm 2. J 3. Jr 7.5. Pwt 12. Wj 12.15. Iz 19. Mt 10. J 17.16.13.17. Iz 27. Łk 1. Jr 31.7. Ap 13. Ps 7.18.13.4. Mt 7.23. Ps 50. J 12. Mt 2. 2Krl 23. Wj 20. Rdz 35. Ps 81. NOWY TESTAMENT Imię Ojca. Dz 4. Imię Jezusa. Ps 99. Dz 19.17. Jr 33. J 16. Dz 13. Jr 7.10. Mt 15.3. Ga 3.10.24. Ps 95.12. Ap 14.6.17.24n.26n.Iz 41. Jr 2.1.12-13.21. Łk 1. J 2.1. Ef 1. Dz 13. Łk 1.24.20.1. Rz 9. Łk 1.27.1.4. Kpł 24. Obietnica powstania nowego Izraela. Rz 10. Mt 16. Ap 3. Ap 14.17. Łk 24.36.20.9. Jr 30.14.14.1. Wj 34. Ap 2. Ez 37.18. Flp 4. Iz 45.3. Iz 1.11. Iz 29.3. Ez 14.30n. 2Krn 30.20n.3. J 1. Dz 5.24.8.13. Wj 24.7. Ps 89.6.24. Pwt 6.3n.11.12. Ap 17. Syr 36.2. 1J 3.13.36. Jr 3.18. Hbr 5. Dz 9.9.18. Rdz 50.1. Mt 1. Imię Boże a sam Bóg.10.15n. Dz 4. Oz 11.10. 1Krl 12.23. Łk 1. Ap 19. Ps 5. 2Tes 1.15. Dz 3. Dz 3. J 3.38.27. 1Krl 12.13-16.26. Dz 22. Ps 50. Jk 2. Ap 3.72-73.10.5.8.23. Iz 1. Wj 12.19. Iz 17. Ap 3. NOWY TESTAMENT Ewangelia a Izrael dawny.3nn.2. Mt 11.4.13.12. Dz 4. Rdz 49.17.23n.9. Ga 1.1nn. Ps 114. Dz 5.16. 1P 4. Mk 13. Dz 2. 2Tm 6.17. J 17.1.7.22.22. Mi 2.52. Dz 9. Dz 19. Jr 31.37.8.9-13.9.4.8. Inne imiona. Hbr 1. Dz 5. Mk 16.25. Łk 10.26.4.29.4.5. Dz 9. Dz 21.28. Dz 4.6.27n. Iz 46. Dz 9.6. Mi 1. Iz 44. Hbr 13. 2Sm 20. Iz 30. Dz 13. J 15.33. Dz 9. Flp 2. Wj 4. Izrael jako lud przymierza.19.8.9. Mk 9.5.25. Dz 9.17.7. Pwt 5. Dz 8. J 17. Dz 2.1. Ps 2.3.20n. J 20.34. Mt 5. Iz 30.16.17.7-12.12. Łk 1. Jr 3. Oz 2. Rz 2. Mt 18.6.23. Sdz 5. Mt 6.12. Pwt 33. J 17. Pwt 5.25.7.1. 1Kor 1.22.11.3.21.1. J 15. Łk 10.4. Jr 12.2. Dz 15. Iz 10.31. 2Sm 2. 1J 5. Ap 2. .63.

Syr 18.21. Rt 2.19. Mt 3.7. Łk 1. 1Sm 4. Dz 5.11.23n.16n. Tb 4. J 1. Wj 3. Łk 9.10.12n. Jałmużna w Kościele. JAN CHRZCICIEL Łk 7.20. J 1. Wj 34.1-4. Prz 14. 1Sm 1.28. Rz 9. Rdz 12.26.31. Łk 1.28n. Dz 1.9n.18. Prz 14. Dn 9.1.27nn. Dz 13. Prz 3. J 1.33. 1Kor 10.11. 1J 3.34n. J 1.13-15.1-4.21. Dz 1.26.7. Pwt 6.24. Łk 14. Mt 11.31.14.16. .9.14.42. Dz 13. 2Kor 9.33.5.29.68. Łk 2. Mt 9.25. Łk 3.29. Łk 12. Rz 9. Prekursor i jego chrzest. Mt 6.4. Prz 19.12. Mt 19. Wj 6. Łk 12. Ga 2. Stary a nowy Izrael. Dn 4.24n. Rz 1.14. Tb 3. Mt 3.16. Sdz 13. Pwt 16.9. Iz 59.42.13. Flp 2.1.33.12. Imię i jego początki.16. Jałmużna i życie religijne.28.7. Rdz 47.16. Ef 4.7-11.13-15.9.27.25.12.12.19. Dz 11. Łk 1. Syr 29. Ez 48. Rz 9. Tb 2. 1Sm 1.27. Łk 11. Obowiązek udzielania jałmużny.6. Dz 28. Łk 3. Tb 1. Łk 7.24. Łk 11. Mk 2. Prz 21.15. NOWY TESTAMENT Praktyka jałmużny.1n. Łk 1. Rz 11.6.17. Kpł 19.30. 2Kor 9.4.13.32.16.5.54. Rdz 4.10-11.Rz 9. Ga 6.20n. Nowy Izrael. Ps 24.10.11.47.3.29.2-5. Łk 7. Mt 3. Ap 7.10-14. Rdz 9.3. Łk 3.20nn.6.11-14. Łk 2. Flp 3.18.8. Łk 12.46.3. Łk 6.6n.33n.4n. Mt 6.1-4. 2Kor 9. Dz 9. 2Kor 9. Łk 19. Łk 16.21.6n.2.8. Mk 9. Mt 26. Jałmużna i Chrystus. Syr 17. Mt 11. Ml 3.8.44.15n.22.7.26n.2-8. Dz 3. Ps 41. 2Kor 8. Mk 1. 1Kor 11. Wj 3. J 12.9. Wj 3.35. Znaczenie imienia.80. Hbr 8.9.15.5.30. 1Kor 16. Pwt 15. Tb 4. JAŁMUŻNA STARY TESTAMENT Sens terminu.1. Ez 18.26. Ez 16. 2Kor 8-9. Syr 3. Mt 11. Wj 3. Rz 15.31-46.16.5.49. Łk 1.8nn.6. Łk 5.15.17.18. 2Kor 8. Mt 6. 1Sm 1. Wj 6. Ap 21. Rz 2.49.31-34. Łk 1. Rz 10. Łk 1.11.11. Jk 2. Pwt 14. Ef 2. Łk 2. Mk 1. Mt 5.1-4.14.36.11.2. Łk 18. Prz 28.9. Późniejsze dzieje. Łk 16.15. 2Kor 8. Syr 14. Mt 27. Pwt 24. Łk 3.22. JAHWE Wj 3. Rz 11. Syr 35.11. Mt 25.76.35. Dz 2.1-18.22. Pwt 15. Mt 26.2.19.41.11. Kpł 23.4.4. Dz 10.26. Dz 13.1.4. Pwt 16. Łk 6. Wj 33.

18-19.19.16.6.22. Ef 4. Iz 49. Rz 5.6nn.4.3nn.5. Ps 87. Ez 48.30.21. 1Krl 6-8.33.13. 2Krl 16.19-30.21nn.21. Ez 8.5.3. Mk 13. Dz 2.1-21. Łk 24. J 17.5n.40.32.1.15. Mt 23. Dz 4. Ez 48.35.11n. Ps 132.1. ŹRÓDŁO JEDNOŚCI I ROZBICIE JEJ WSKUTEK GRZECHU Rdz 1. Za 12.5. Ef 2. Łk 13. Łk 21. Mt 3. J 5. Mt 2.7. Mk 6. Dz 2. 1Kor 11. 1Kor 12. Wj 19.9.1-10.29. Ez 23.1-11.36.11n.1.12. Iz 55. Mk 9. Sdz 1. Ag 2. J 1.14. Mk 12. J 19.37nn. J 1.2nn.1.11.62.18nn.1-12. Ps 122. J 12. Ps 84. Mt 2. Iz 43. Rz 5.8. Dz 2-7.4-10.27-12. 2Krl 21. Dn 7. Iz 56. Ef 4. Tb 13. Jr 20.25. Iz 51.6. Mk 6.10.14n.26-33. Rdz 11. Iz 53. 2Krl 18. J 11. Iz 66. Iz 60. Mk 1. J 11.15. 2Krl 22.5-10. Ps 147.16n. Łk 2.11n. J 15. Dz 2.34n. Ez 40-46. Ez 47.36-40. Mt 2.2. 1Krl 16. Łk 2. Iz 53.1-12.18. Ps 79. Ps 51. J 3.1-6.2-6.20nn.1nn.35.5. KU NOWEJ JEROZOLIMIE Iz 1.16-20. Rz 8. 2Sm 5. Łk 12.1-4.24. Rdz 4. 2Krl 23.1n.15-19.1-23.Świadek światłości i przyjaciel Oblubieńca Łk 3. Ez 24.1.26. 2Krl 21. Iz 25. Ef 4. Iz 1.4nn. JEDNOŚĆ J 15. Jl 4. Iz 1.51.31.31-34. Mk 15.15nn. J 5.27.6nn.6-9. Ef 1.9nn. Iz 43.24-28.13nn.13-25. 2Krl 21.2.26n.21.6-9. Ps 48. 2Krn 24.10nn. Łk 13.7n. Mt 28.41-50. 1Kor 10.7-10.39.14nn. Łk 17.4-13. Ba 4. Ez 11. Rz 8.50. J 3.14. Iz 49.1. Mt 11. Pwt 24.8.11. Łk 3.36-53.18.14-26.30-5. J 10.20.22n.15. Iz 53.11n.27.31.7.19-22.9-17. J 1.1-54.6-15.7.5-9.27.4n. Mk 13.6.9. Łk 9. Ps 122. Mk 6. Mk 11. 2Krl 18. Mk 1.41-44.11.6nn. Mt 28. Dz 1. Lm 1-2. 1Krl 11.1-14.47n.20-24.1-10.29. Mk 10. Rz 8.17-52. Mk 2. Mk 15. Iz 51. Ps 87. Rdz 2. Jr 31. J 1. Rdz 4.17. Mt 11.3-9.6-14. DRAMAT 1Krl 11.13-19. Ef 1. J 21.1-48. Jr 7.28.51n.14-18. J 1. Iz 51.7n. 2Krn 29-31. Mt 2. Jr 36-38.16.14nn. J 1. Jr 7.14-18.2n. Dz 1. Ezd 1-3. . Rz 8. Mt 2.9.26. JEROZOLIMA STARY TESTAMENT Rdz 14. 1J 4. Ef 2. Mk 11.33-38. Iz 54.9. DOPEŁNIENIE JEDNOŚCI W KOŚCIELE Łk 9.13-18. Syr 50. 1Krl 12. Mt 2.24-27.12nn. Łk 18. Łk 19. Łk 19. Ps 78.4n.9.16nn. 1Kor 1. Rz 7.23.28.11.24. 1Mch 1.29.10nn. Ez 9.14-20. Mk 11. Ezd 5-6. Lb 24.1-31. Za 14. Ne 13. Ef 4.2. Łk 24.35nn. Mt 15. Mt 3.6-9. 2Sm 5. J 17.22-38. Iz 4. Iz 61. W POSZUKIWANIU JEDNOŚCI NA DRODZE PRZYMIERZA Oz 2. J 2. Łk 21.68n. Mk 15. 1P 2.22. Sdz 19.31nn. Mt 3. Jr 31. 2Krn 3.11n. NOWY TESTAMENT JEROZOLIMA NIEBIESKA A REALIZACJA ZBAWIENIA Mk 1. Dz 4.6nn.4-27.23.4nn. Rz 15. Ne 1-12. Ps 102.27-30. Rdz 4.5.35.13.8nn.11.16n. Iz 54. J 17.9.10. Ef 1. Dn 6.5. Iz 65.30-35. Iz 54. J 13. Łk 9.38.

31. Dz 13. Dz 22.51. Łk 13.12. Dz 2.16n. Mt 21.32.8.44. Dz 1. J 1.23-32.58-8.6.20.23. Łk 22. Mt 13. Iz 35. Mt 5. Dz 10.15-20.9.10. Łk 22. Mk 1. Iz 61. Hbr 2.1.5n.1-20.23-30.41n.34.23. Mt 17. JEZUS TEN JEZUS Dz 1. Mt 5. Mt 12. Mt 22.18.28. Dz 9. . Mt 19. Hbr 12.1-22.15.39. Mk 10. Łk 11.64. JEZUS CHRYSTUS Mt 1. Mt 26.38.17. Mt 21.21. Mk 8.24-31.14.2. Dn 2.31. Kol 2. Mk 14. Kol 1. Mt 7. Łk 22. Mk 13. Dz 5. Mk 1. Flp 3.8. Iz 29. Wj 3.13. Mk 3. Dz 4. Mk 4. Dz 7. Dz 9.3. Flp 3. Mt 5.36. Dz 9. Dz 9.31. Mt 11. Łk 22. Dz 5. Apokalipsa św. 1Kor 2. JEZUS W NAZARECIE Atmosfera eschatologiczna życia Jezusa. Mt 11.17.22.11n. Mt 23.34. Łk 1.21.28.32-41.45.13. Dz 5.33.2.22. Dz 22. Mt 14.42. Mt 1.6. Ga 4. Hbr 9. Dz 9. Dz 15.9.21. Łk 17. Łk 1. Dz 9. J 17. Mt 20. Ap 11.1.17.25nn. Mt 1.25n.21. Dz 9.18. Mt 12.3. Dz 8. Dz 17. OD JEROZOLIMY ZIEMSKIEJ DO JEROZOLIMY NIEBIESKIEJ Święty Paweł. Dz 3. Ap 21. Mt 11. 2Kor 5.5. Mk 9. Pwt 31.7n. Mt 13. Mt 20.28n. Łk 10.17.12.30. Dz 8.11. Dz 11. Mt 1.2. IMIĘ< KTÓRE PRZEWYŻSZA WSZELKIE IMIONA Flp 2.29.5.31nn. Dz 11.1. Mt 1. Dz 8.19-26.36. Mk 5. Dz 15. Mk 10.25. Dz 1. Łk 19.5.1. J 19. Łk 11. Łk 24. Łk 9. Łk 22.1. Łk 2. J 4. Mt 5.12.1. CHRYSTUS I SYN BOŻY Pierwsze ujęcie tajemnicy.2. J 11. Łk 22. Łk 2.44n. Mt 13.23. Łk 4. Łk 17. Jl 3. Mk 14. Dz 9.18. Mt 13. Mk 8. Mk 9. Mt 5. Jana. Mk 8.36. Dz 4.1-9. Dz 13.8.19. JEZUS W EWANGELIACH Mk 4.21.35. Jezus a przyszłość.36. 1J 1.17.20. Mt 16.3-9.16. Mt 18.57-61.36.2-40. J 1.22.44-53. PAN. Mk 9.22. Dz 4.17-41.24.18. Dz 1.17.28.15.16. Łk 13. Syr 51. 1J 4. Dz 7.28.25.15. Dz 5. Konieczność zajęcia postawy wobec Jezusa. Mt 15. Mt 21. Dz 9. Dz 21.24-30.27-30.11. Dz 12.20n.21nn. Łk 17.25n. Dz 2. Łk 24.30. JEZUS.22.23.28.38. Dz 26.11. Mt 7.41.1-33.18.30.12.3. Hbr 8.28n.14.30.11n.34. Mt 11.20.31n. Dz 11. Łk 15.6.5.12. Dz 2.25.2.9n. Dz 18.22.24.40. Hbr 12.18.35.20. Mt 16. Mt 16. Mt 15.1nn.6.17.2n.6. Mt 18. Mt 5. JEZUS NAZAREŃSKI Ga 4. Mt 26.5.15. Mt 10.20.34. Łk 22.36. Łk 6. Dz 9.19. Dz 2.21. Hbr 9. J 6. Mt 9.Dz 5. Mt 20.26-27. Mt 20.4.6. J 3. Mk 12.27-30.22.26.35. List do Hebrijczyków. Łk 10. Dz 5.21.18n.1-30.25nn.30.14.14. Dz 7. Mt 16. Mt 1. J 4.

13.12-21. Mk 9. Mk 15. Mt 28. J 1.1-17.24.1.25-30.35nn. Dz 2. Łk 22. Ap 5.36. Dz 10. Ap 7. Łk 3. Ps 105.11.2.64. Ap 17. Syr 51.23-37.23n.33.2-6. Iz 35.32. Ef 1. J 1. Mt 24. Ap 19.30.2. Ps 52.13n. Hbr 9. Prz 8. Dz 2.4. Rz 8. 1Tm 2. Dz 13. Łk 22. Kol 1. J 1. Dz 5.14.3. Ap 1.22-30. Mt 2. Dz 10.34n.3.4.11. Dobre i złe użycie języka.38.13.16.9.9.45.27.38. Typ Zbawiciela. Łk 9.18. Ps 78. Rz 10.33. Jr 25. Ga 1. 1Kor 15. J 3.10. J 11. Ap 21. Mt 11. Dz 2. J 3. Ps 110.7n.26. Hbr 1.14. Tajemnica Jezusa w poszczególnych Ewangeliach.4.9. Dz 15.20. J 3.35-38. Jk 1.9n.19n. Ps 140. Dn 7.18. 1Kor 2. Rz 5. Ap 19.6-11. Dz 2.9.38.10-14. Flp 2.1.12nn. Ps 16. Lb 11.7. Dz 7.2.12. Hbr 4. Flp 2. Ef 1.6.61.14-15.15. 1Kor 15. Flp 2. Łk 4.36. Mt 21. 1J 4. Joz 5.12.31.1-13.18.8. Joz 1.55. Ga 1.20.10n.6.9.13. Dz 4.10. Hbr 10.11.25n.5.14n. J 1.34.33nn.6.16. 1Kor 8.4. Ps 137. Dz 10.5. 2Sm 7. Mt 28. 1Kor 15.13. Dz 10. Jr 18.15.6. Rz 1.3-22.39.11. Dz 7.35. Rz 4.14.30-35.3-11.20-28. Tt 3. Dz 3. Łk 1. Rz 6.7. 1Tm 3. Ps 57. Hbr 12. Mt 14. Ps 2.62. Prz 18.11. Rz 3.2.14.21.13.1. Łk 22.6.8.18. Mk 12.4.6.7n.10.27.43.31. Hbr 12.26. 1J 5. Ap 21. Ga 1.11.7. Mt 14. 1Kor 10. Łk 15. 2Tm 1. J 6. Tt 2. Kol 1. J 3. Rz 1. 1Kor 2.37. Łk 14. Hbr 2. Rz 10. Tt 2. J 6.7. So 3. Dz 2. Dz 2.15.21. 1Kor 15. J 8.56. 1J 2. 1J 4. 2Sm 7. Mt 28. Joz 23. Pwt 31.14-23. 1P 1.37nn. Dz 1.36.33-37.38. Flp 2.20. Tt 1. J 14. J 17. Flp 2. Mk 5.13-16. Mk 1.25.14. Dz 19.1. Jr 9. Jk 3.16n.25n. Ap 22.31. Mt 27.13n.20. 1Kor 12. Rz 8.18.7.24.5.28.13. Łk 3. KONKLUZJA Ap 1-3. . 1P 3.33. Łk 1-2. Mk 14.18. Mt 27. Mk 3. Łk 22.9.4. Dz 8. J 16. Joz 6.9. Różnorodność języków.5n. 1Kor 8.20. Ap 17. Ga 2.24. J 1.11. Mt 16.21.19.15.19. Lb 14.9.2. Syr 24.6. Iz 66. Łk 9. Mk 1. Ps 10. J 10. Rz 1.4.22n. J 14. 1Kor 10.18. Hi 28. Dz 4. Dz 4.16.13-53. Ap 5. Mdr 7. Łk 1. Joz 24. J 3. Dz 22. J 1. J 17.10. Łk 1.5.56. Iz 45. Ef 2. Hbr 1. Dz 2. Dz 5. Dz 13. Rdz 11. Lb 27.6. Dz 26.8.18nn. 1P 1. Dz 7. Mt 8. 1Kor 15.10. Dz 3. Pwt 31.14.54n.22-31. Dz 2. 2Kor 5.3n.9.14-18.38. 1P 3.44n.8. Joz 10.7. Ps 45.8. 1Kor 11.10.33.15nn.58.7.70.26. Lb 14.13. 1P 2.28.62. JĘZYK Łk 1. Wj 33. J 13.28. Wj 17.42. Iz 52.40.20.19. Ap 6.29.1Tes 1.28.27. Rz 10.36. Rz 8. 1Kor 16.7n.11. Hbr 5.4.11. JOZUE Przywódca Izraela. 1Kor 14.11.8. Ap 22. Wj 24.31.15-23.20. Mk 9. Dz 3. Lb 13. Mk 14. Hbr 2.16. Dz 5. Mt 1.16n.15.3.28. Rz 1.30-35.5.22. Ba 3.70.21. Ap 3.21-25. Mk 7.16.46.18.6. Ps 35.32-38. Mt 1-2.21. Kol 2. 1J 3.9. 2Tm 2. Joz 8.13. Mt 11.25.1-18. Łk 7.4. Mt 4. 1Kor 11. 2Kor 5.25.17. Dz 2.

1Krl 2.5nn. 1Krn 5. Jr 2.4. Jr 26. Wj 28.4.22. Iz 28.37. Ez 44.4-11. Rdz 14.19. Kpł 8.19. Joz 24. Dn 2.7.8. 2Sm 17.41.25. Hbr 13. Ezd 7. 2Krl 23.25. Joz 8. Sdz 13. Mi 3. Syr 45.5-9. Am 7. FUNKCJE KAPŁAŃSKIE Sprawowanie kultu. Kpł 16.10-31. Dn 9. Kpł 23. 1P 2. Ez 47.16. Kpł 26. Jr 2. Joz 21. 1Kor 10. Syr 50.34-45.6.1-12.17. Wj 24.24-29. Jr 31.26.23. Sdz 6.1-6. Sdz 18. 1Krn 25-26.1. J 7.45. Jr 18.6. Ef 2.26. Dz 7.11. Posługa słowa.33n.7nn. KU DOSKONAŁEMU KAPŁAŃSTWU Krytyka kapłaństwa.25. Ne 8.18-28. Ez 44.10-17.7n.33. Jr 23.9.7. Rdz 49.26nn.Mt 1.30. Ag 2. KAMIEŃ Święte kamienie i ołtarz Chrystusa. STARY TESTAMENT HISTORIA INSTYTUCJI KAPŁAŃSTWA Rdz 12. 1Sm 30.18. Wj 28.22. Pwt 33. Iz 54.36-42.1. Iz 57. Ez 11. Iz 8. Wj 29. 2Sm 6.4-8.33.8-13.1.27-34.5.3.22-25. Rdz 22.26. Ap 14. 2Sm 18.42-45. 1Kor 10. Oz 4.25-29. Ideał kapłana.31.39.17. Kpł 4. Dz 4. Wj 1-15. 2Krl 23. 2Krl 11. Oz 6.14-26. 1P 2. Ps 78. 2Sm 8. 2Kor 3. Chrystus jako kamień obrazy i zniszczenia. Ez 36. Iz 28. Jr 20.11.4-7. 2Krl 12. 1Krl 12.6nn.7-13. Sdz 17.17n.12.18. Pwt 27.31.45.5-21. Kpł 12. 1Krl 1. Ps 105. Joz 9. Sdz 17. Iz 66.29. Ml 2. Kpł 17-26.27. Joz 4. Skała na pustyni i Chrystus Zbawiciel. Drogie kamienie i nowa Jerozolima. So 3. Pwt 33.54. Joz 4.17. Ml 2.20. Ez 22. Kpł 16.4. Pwt 16. Chrystus jako kamień węgielny i chrześcijanie jako żywe kamienie. Rdz 31.9. Rdz 22.19.6nn.11n.11nn. Wj 24. Rdz 46.25-31.10-21. Tb 13.5.33. Ez 44.46.1nn.8. 2Sm 1.6.21.7-13. Rdz 47. 1Sm 14. Sdz 18.13.10. Pwt 18. Wj 4.18. Wj 24.21. Joz 2-6. Oz 4.19.1-9. Mdr 11.13.11. Ps 110.16n. Ne 8. Rz 9.8. Ez 44.12-17. J 19.19.3.14. 1Kor 3.10. 1Sm 7. Ps 118. Pwt 17. Ez 44.38-42.11. Łk 20. Rz 9.10. Ez 8.18.21.24.12. Rdz 34. Rdz 26. Rdz 13. Za 14. Ez 40-48. Pwt 33.32.21.8-11. Kpł 14. Rdz 41.11.8.8.18nn.34.4. Mt 21.12. Mt 23.20-24. KAPŁAŃSTWO Hbr 7. . Oz 5. Wj 32. Jr 23.7n.14-16.15.26n. Ez 11. Ap 22. Pwt 33.4. 1Krl 8.42. Wj 20. Ef 2.1. Wj 24.20n.22. Ap 21. Ez 44.23n. Hbr 4.1-7. 1Sm 2. Kpł 23. 2Sm 15. Kamień pamiątkowy i wiecznotrwałość przymierza.10. 1Sm 1-4.14.

1Kor 5. 1P 1. Pwt 8.14nn.26-29.5-13. Ap 20.7. Pierwszy list Piotra i Apokalipsa.14. Hbr 4.6. Hbr 8.12n. 1Kor 5. Iz 53.6.1. Jr 33. Mk 14. Flp 3.17. Ez 18.5-8.10-18.28. Wj 19.3-10. Jk 1.15.1-4.19. 1P 3. Ga 3. Mt 10.15n.8. Za 4. Mt 26. Rz 3. Hbr 7.10. Ap 18. Oz 2. Hbr 12.7.10. Hbr 9.9.44. Dz 3. Hbr 10. Wj 13. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY KAPŁAN Ewangelie synoptyczne.25n. Flp 3.5. Łk 19. Hbr 7. Ef 1.25.16-22.26. Dz 4.12. Rdz 5.34n.3. Ba 2.18nn.18. Flp 4. 1Kor 10. Am 4. 1J 1. Iz 10. 2Kor 3.31. Dz 3. Rz 3. Hbr 9. 1P 4.17-42. J 8.9.18.17n.22n.8.5. 2Kor 2.10-18. Dz 8. 1Kor 1.13. Ap 1.15-31.20-48. J 17. 2Mch 2. 1P 1. Mt 5.4. Hbr 5.9. Ap 19. Dz 5.11-16. Hbr 7.6-10. Łk 10. Mdr 10-12. Iz 2.26. Kol 3.5. Hbr 9. Iz 8.15.6. Mt 22.14n.24.17-2.23.32.41-44. Kol 1. Ap 3.19.22nn. Hbr 13. Tt 1.1. Tylko list do Hebrajczyków.27.6.13. Wj 12.10. Iz 9.18.10.14-20.27. Kara jako objawienie Boże.34-40. KARY Kara jako znak grzechu.19. Mt 18.Ez 44.24n.20. Paweł.23.9n. Rz 12.16-19. Wj 20.6. Ap 1.7. KIELICH . Łk 22.32n. Mt 10. Hbr 10.7.4. Dz 20.30. Flp 2. Rz 8.28.1-4. Apostołowie. 1P 2.5. Wj 24. Hbr 12.17-22.20. Rdz 3. Hbr 9. Łk 13. 2Tm 2. Oz 11. Rz 8. Mt 16. Rdz 14.11.24. Kpł 10. Flp 2. Iz 9. SŁUDZY KAPŁAŃSTWA JEZUSOWEGO Jezus.22n. Iz 60-62.1-16. LUD KAPŁAŃSKI Jezus.7. Rdz 3.12.12.45. Ga 2.13.27.8n.9.9. Iz 61.13. Ef 2.8.17n.6-11. 1P 2.6.18.11nn. Ps 110.12.7. 2Tes 2. Oz 13.22.1-4. Hbr 2.5. Kpł 21. Mdr 18. Ez 11. Iz 10.5.24.18-24. Hbr 9. 1Kor 4.2. Mk 10.1nn.1n. 1Kor 11. Dz 14.18. Łk 15. Ba 2. Mt 20. Za 3. 1Tm 1.28. Mt 10. Ml 3. Za 6. Ez 15. Dz 4. Iz 5. Wj 19. Za 6.60.14. 1J 4.27.17. Mt 5.27-35.7.24n. Ap 20.5.19. Hbr 10.29n.23n. Jdt 8. Rz 15. J 17. Kara jako owoc grzechu. Za 3.6-13.1-11. Ba 2. 1P 2. Rz 1. Iz 53. J 19.40. Łk 9. Wj 34.3.10n.1. Od Pawła do Jana. 1P 2. J 8.6. Hbr 12. Rz 8. Ez 40-48. 2Kor 5.20.25-28. Hbr 9.19.5n. Dz 20. Rz 5.10. Ap 5.6-11.20-26nn.25. Rz 3.7. Jr 5. Hbr 2.1-5. Hbr 5.

Ps 115.11. Ps 116. Syr 20. Jr 10. Ga 2. Dz 13.1-11. Jr 10. Ps 105.5.30.17.2n.7. Oz 4. Iz 44. Prz 12. Ps 5. Kpł 19. Kol 3. Rdz 3. Ap 21.11-12. 1P 2. Ap 7.17. J 8. Jr 9. Rz 8.16.19.13. KOBIETA STARY TESTAMENT MAŁŻONKA I MATKA W raju ziemskim.19-33. Za 12. Rdz 29.9. 2Tm 4.54nn. SZATAN JAKO OJCIEC KŁAMSTWA Ap 12. Jr 2. Dn 14.19.20.7. Hi 1. 2Krl 1. Rz 8. Iz 24.17. Mt 24.8nn. Ap 11. 2P 2.17n. Mt 6.13.4n.4. Ap 10.44. 1J 2.Kielich wspólnoty. Ps 16.19. Ps 15. Mt 24. Dn 9.44.2.31nn.40-44.5. Ps 11. 1Kor 11.1. Ez 13. J 8.2.13.2.9.16.6-11. 1Tes 2. Hi 13. Dn 12. Jr 28.20.17. Dz 13.17-20. Mt 5. Zwolennicy kłamstwa. Ap 2. Jr 16. Łk 12.3. Łk 22.24-27. Ap 8. . 1Tes 1.9.15.55. 2Tes 2.15n.1. Pwt 5.19-23. Ps 78.17. Iz 47.31.2. W historii świętej.13.15-16. 2Kor 1. Jr 23. Mt 24. Rdz 3. Jk 5.33. 1J 2. Łk 21.22.11. Za 8. Ez 21.37. Ap 16.12. 1Kor 10.25.2.7.11-17. J 18. J 8.10. 2Kor 11.1-8.25. KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z CZŁOWIEKA Z BOGIEM Nieuznawanie Boga prawdziwego.25. Oz 10. Ap 13.1.19. Oz 7.22. Kielich gniewu.1-13.17. So 3.12.3n. Rdz 1.5.5.16-21.3. Jr 25.9. Dz 5. Ap 15.18. KŁAMSTWO KŁAMSTWO W STOSUNKACH Z BLIŹNIM Stary Testament.18-28.14.9. Grzech kłamstwa a życie religijne. 1Kor 10. Ps 23. Jr 9. Pwt 19.25. Iz 44.5nn.1nn. Wj 24.39-42.24.8-19.22.8. Jr 29. Mt 24. 1Tm 4.8.9n. Ap 9. Syr 5. Łk 22.20n.9-20. Za 13. Lb 4. KLĘSKA Klęska w planach Bożych. Wj 23. Wj 7-10.5. Ap 12.3. 1Krl 22.27.9.6nn.15. Mk 10. 2Kor 12. Ez 14.28. Prz 12. Rdz 3. Nowym Testamencie.2.15-30.2nn.6.39. Ez 28. Ps 116. Ef 4. Ap 13.1-16. Syr 51. Dz 5. Iz 51. Człowiek wobec klęski. Iz 53.13.14nn. 1P 2.27n. Mt 26.7-16. Rdz 2. Kielich zbawienia. Mt 24. Jr 2. So 1. Ap 14.1. Ap 14. Jr 3.19. Jr 8. Na 3.1n.1nn. Pwt 32.22.13.14. Mdr 10-19. Jr 5. Mt 23.10. Prz 12. Ap 6. Ps 75. Wj 20. Wj 23.1. Jr 4. Mt 7.20.13. Ap 15.10. 1Tm 4.2-17. Rz 1. Ps 26.9-40.3.16.6nn.9.6nn. Ps 59.31-39. Łk 21. Mt 26.11.

Rz 4. 1Kor 15.22-31. 1Krl 19.1-5. TERMINOLOGIA Dz 19.41.13.26. Pwt 23. 1Kor 14. Iz 45. Rdz 3.2-10.35.32.1-9.16.2. Prz 21.18. Rz 12. Prz 12.27-28. W Chrystusie Jezusie. Prz 9. Prz 11.1n. Sdz 16.10. Dz 7.12.17. Flp 3. 1P 3.3.29.8n. 2Krl 1.1.1.9. 1Sm 2.Wj 15. Ga 6.16. Mk 1.1. Rz 5.52.23. KOŚCIÓŁ Ef 1. Sdz 21.4. Ga 3. . Wj 23. Syr 42.54-61. Ef 1.9. Flp 2.13-26.3.12. Rz 2. Stary i nowy Izrael.2-16. 1Kor 1. 1Krl 18. 1Krn 28. Lb 20. Prz 8. Jk 2. 1Kor 11. J 11. Prz 19. 1Kor 7.4n.18. 1Tm 5.40.18.14-21. Dn 6.28n. 1Kor 11. Ap 17.20n. 2Sm 6. Jk 1. Ga 4. Ef 2.14. Mt 3. 1Kor 14. Rdz 1. 1Kor 11.35.9. Łk 8. Łk 5. Dz 12.47.4-5.22.10. Ap 17. Dz 9.15.13-18.22. Ap 2.26.12. Sdz 14. Pierwsze stworzenie i nowe stworzenie. 1Krl 21.13. Ga 4. 2Kor 5.40.9.52. Ga 6.15n.5.12. Ef 1.10-31.12.9.25n.20n. Rdz 15. Ps 22.15n.60. 1Krl 19. 1Tm 2.2. Kpł 23.21.16.15-18. Mt 4.1n. Rz 11. 1Krl 8.15. Łk 22.8n.9.17.8.36.1-13.1.4-21. Mt 16. Ne 8. Syr 36. Prz 5. Prz 5. Ne 13. Ezd 10. Syr 25.9nn. 1Kor 7. Prz 27.11n.5.1nn. Rdz 2.28n. Ap 18.8.18. Rdz 6.30. Łk 11.14n.3.5-10. Mk 14.9nn.8. Rdz 4. Lb 29.16-24.14. 1Krl 8. Dz 19. Syr 47.28. Pwt 12.2. Dz 7. 1Tm 2.11. Rz 1. Mt 8.7. 1P 3.22nn. Joz 8. Ga 3. 1Tm 2. Prz 11.4. J 20.3.26.19. Ef 5.36. PRZYGOTOWANIE I DOPEŁNIENIE KOŚCIOŁA J 11.23n. Dz 1. Prz 18. Lb 16. Rdz 11. Sdz 20. Zginanie kolan w czasie modlitwy.38.10. 1Krl 8.17n. Mt 26. 1Kor 1. Dz 2.22. Pwt 25. Rz 16.2.22n.37.40. Rdz 4. Rdz 12. Dz 9. Dz 21. Ef 1. Prz 11.1.14. Sdz 4.1-8. Iz 3.10. Prz 21. Ga 3. Ap 12. Ezd 9.9n.14-20. J 8. Mt 25.2.18. Dz 16.11. Wj 12.41.20. Prz 19.21-31.13. Dz 9. NOWY TESTAMENT DZIEWICA OBLUBIENICA I MATKA Jutrzenka odkupienia.2. Rz 9.19. Pwt 4.31. Kobieta i Kościół. Rz 4.10. Mt 27. 1Krl 8.39. Mt 22.25n.18.10.39n. 1Krl 18.18. Pwt 5.15-18.4. 1Krl 11.4. Ap 18. KOLANO Zginać przed kimś kolano.30. Ap 19. Pwt 31.35. 1P 2. W refleksjach mędrców Prz 31. Ps 47.42. Ap 7. Ga 6. Est 3.3.16.4.15-20.9n. 1Kor 7.18.34.16.45.16. 2Krl 22. Pnp 7. Pnp 4.2. Wj 20.15nn.4.24-27.3.14. Dz 20. Koh 7. Prz 31.22-53. Kol 3. Rdz 2.22.

J 14.8.16n.13. Mk 6.1.2.24. 1J 1. Mk 14. Mt 13.37nn. Ef 2.16. Mt 10. Rz 15.1-17. Ef 2. J 6. Rz 16. Dz 4.9-22.16.35. Ap 3.15. J 15. Rozwój Kościoła.23.17-25. Rz 10. Ef 1. Ap 21. Mt 16.12. 1Kor 11.9.33.2n. Dz 8. Ef 4. Ef 4.18. Dz 1.7-13.28.36-43.4. Ap 12. Dz 8.2.13. Ef 1.41.3-5. Hbr 9. J 20.2.26.5. Ef 5. J 16. J 15. 2Tm 1.7.29.4.18.36-43.28. Mt 10. Dz 2. Dz 1. Ez 37. Mt 25. Mt 31. Hbr 10.16. J 15. Jr 2-3.6. Kol 1.18. 2Kor 6.26nn. Kol 1.31.24. Dz 19. J 12. Dz 6. Rz 8. Ef 2. Dz 8. Mt 26.30-42. Hbr 13.9. Ap 11.1-5. Ef 2.35.12nn. J 3.11.3. 1Kor 12.21n. Mt 23. J 15. Dz 10.10. Ap 20. J 15.27n. Dz 15. Dz 8. Ez 36.17.2.19. Iz 4.9.15.1. Ez 37.6. 1Kor 3. Ef 1.23. J 3. Dz 15.21.23nn. 2Krl 23. Ef 4.20.24-30.8. Ez 16.16.42.12.20. Ga 2.18. 1Kor 11.54. Dz 9. Ap 3. Ga 3. Dz 2.20.32.19.23.19. Ap 2.7nn. Gromadzenie i proces formowania uczniów. J 4.21.8n. Iz 66. J 12.46. J 10.16.32n.14.22-32.2. J 16.27.21.21nn.9n. Ap 21.13. J 13. 1Kor 1.19n. J 1. Rz 11.25n. Ap 20. Dz 6. 1P 2. Mt 16. Ez 37. Mt 13. Jr 2.6. Iz 42. Ap 5. 1Kor 14.16. 2Tes 1. 1Kor 12. Ef 5.24n.4. Ga 6. Ap 11.38. 1Kor 15. J 21.22.36.11n. J 11. J 7.17. Dz 2. J 10. Iz 25.4.6. Mt 10.18.22.10. J 10.28. J 3. JEZUS JAKO ZAŁOŻYCIEL KOŚCIOŁA Główne etapy powstania Kościoła. Dz 2. Łk 12.21.32-35. 1P 2. Mt 12. J 20. Dz 28. Mt 26. Jr 23.21n. Dz 9. Dn 7.28.27.24-30.4.45. Dz 1.10.13.24-26. J 15. Łk 1. Ml 3. Ga 4.1Kor 10. J 4. J 6. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD KOŚCIOŁEM Paweł. 1Tm 4. Za 13. Kol 2. J 15. Ef 4.14. 2Kor 11. Ef 1. Mt 13. Mt 13. Dz 10. Dz 2. J 8.17.16.33.14.1.29. Mk 3.15.1-13. Ap 21.6. Dz 10. 1Kor 16. Ap 21. Dz 2. Ef 5.1-8.7-24. Kol 1.32.43.31nn. Jr 31.11-14.1-6.28.21n.33n. Mt 13.18. . Dz 15.8.14. Mk 9.41. Mt 3. J 17. 1J 2. Dz 5.47-50. Łk 21.8. Iz 65.1. Mt 13. Mk 14. Dz 21.26nn.4n.19n. J 18. Ga 2.32. 1Kor 15. 1Kor 10. Iz 35.37nn.41. Mt 13.15.18-22. 1Tes 2. Dz 2.1 ŻYCIE KOŚCIOŁA Pascha i zesłanie Ducha Świętego. Ef 4. PRÓBA SYNTEZY TEOLOGICZNEJ 1Kor 3. Kol 2. 2Kor 8.11nn.18-24.39.11-18.2. Dz 21.13n.12n.20.5.31-43. J 4.39-42n. J 7.13-19.14. J 2. Kol 2. Dz 2. 1Kor 11.38.14.27.52. Ap 7.36.20-21n. Kol 1. 1Kor 15. Dz 20.16.9.14.16-31. 2Kor 8-9. 1Tm 3.1-16. Odrębność Kościoła. 1Kor 16. Dz 1.31-46. Flp 3.21.14. J 4. Jr 31.58. Mt 19.9n. Dz 2. Ef 1.12.27. Łk 9.31n.38. Mk 14. Jan.12. 1Tes 1.12.18.18-16. Mt 22.28.4. Mk 11. Dz 2. Łk 17. Dz 4.7nn. Rz 15.9.10-17.18. Ef 5. Ga 1.27.16.13. J 20. Ap 21.5.1-4. Dz 15.16.

26-40. 1Kor 11. Sdz 8. Mt 28. . Wj 12. Ap 1.4. Ap 19.8-12. Mt 27. 1Kor 9. 1P 2. Ef 4.44n.20. Pwt 19.23.17.5-6. Ap 21. Ap 18. Sdz 9.6-13. 1Sm 8.3.17.15n.14.6.27. 2Sm 5.18-21.7.18. 1Sm 10. Funkcja króla.15. Kpł 17. Rdz 4.28.1-7.1-12.8-12.15. 1Sm 10. Ef 2.5.1nn.5. Kol 1. Lb 24.15.20.5.6.12.31. Rdz 4. Sdz 9. Rdz 9.23.13. Hbr 12.29-36.8-15. 1Sm 11. Syr 17.32-35. Ps 87.13. 1Sm 10. Wj 19.9-34. 1Kor 5. Ps 2. 1Kor 10.5.30. Rdz 9. Dz 19.17.6nn. KRÓL I KRÓLOWANIE STARY TESTAMENT Rdz 20. 1Sm 9.3.16n.29. Ef 4. Wj 24. Dz 10.2.24.17-24. J 3. Ps 2. Lb 22. 2Sm 7. 1Krl 11. Ef 2. 1Sm 8. Hbr 10. 1Sm 14. 1Kor 6. Ga 4. 1Sm 12. Święty Jan. 1Sm 24.53-56.8-20.13n. Ef 5.23. 2Kor 11. Mt 16.6.23. Kol 1. Kpł 4.1-14.13n. Kpł 9. 1Sm 11. Ap 16.11n. Iz 63. Mt 23. Lb 35. 1Kor 10. Hbr 13. Rdz 49. Rdz 4. 2Sm 12. J 20.13.14. 1Krl 11.31-39. Hbr 13.20.5.13.10n.11. Rdz 9. Kpł 7. Lb 20.28.7.11. Ewangelie synoptyczne.1.2Tm 1. J 19.25. 1Sm 8. Rdz 35.11. Kpł 3.4. Flp 3.7n. 2Sm 7. Hbr 9.19. Ga 3. Jk 5.11.13. Ez 35.23n.12.7. Ef 1.17.16-21. 1Sm 8. Ga 4. Hi 16. Ap 12. Hbr 9.18-28. J 4.4.14. 1Kor 4. Wj 20.13. 2Krl 9. Dz 20. 1Kor 12.1. Kpł 8. Ps 89. 1J 5.31-39.22-23.31-37.23.5n. Zakaz spożywania krwi. KREW Syr 14.13.11.16.6nn.17.19. Flp 2.12. Ps 18. Kpł 17. Rz 3. Potępienie morderstwa.5. 1Sm 8.19. 2Sm 2.24.14. Kpł 1.12.24-25. Iz 63.23n. 1Krl 2.16n. WŁADZA KRÓLEWSKA A ŻYCIE IZRAELA Instytucja królów.7. Pwt 12.12-15.17nn.19.1-4. Ga 3. Sdz 9.9. Joz 10-11.24n.19.23. 1Krl 21. STARY TESTAMENT Kpł 17.9. Hbr 10.5.14. 1Sm 10.14. 1Sm 26. Ap 22.25. 1Sm 13. Ps 79. Za 9. List do Hebrajczyków. Pwt 12.20nn. Dz 1. Sdz 8.20n.27n.11.13. Ap 7. Wj 29. Dz 15. Pwt 15. Rz 12. Ef 5.20-29.3-8. Kpł 8.1-6.26.5.3. Hbr 2.6.28. Mt 27.11. 1J 1. Kpł 16. Święty Paweł. 1Sm 15.19.33.14nn.25-28. Lb 21.6.10. Kpł 1.22-57. Wj 12. Mt 26.20-24. Sdz 4. 2Sm 21.10-30.28.21-33.3-7. Sdz 9. 2Mch 8. Hbr 9. Ez 24. Wj 12. Ef 3.26. Kultyczne użycie krwi. J 1.6.28. J 19.1.6. Kol 3. Lb 21. NOWY TESTAMENT 1P 1. J 6.21.

Łk 19.18. Ap 19.15n. Kol 1. Ps 80. U progu Nowego Testamentu.36-37. Ez 34. J 12. 2Tm 4. KRÓLEWSKA GODNOŚĆ CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO Obecne królowanie Pana.Ps 20.10-18. Oz 8.8nn.7n.2. Ps 72. Dz 1.27. Ps 89.1-7. J 1. Ps 47. Łk 23. Ps 11.12-15.29n. Iz 52. Wj 15. Ps 110.12-15. 1Kor 15. KU PRZYSZŁEMU KRÓLESTWU Obietnice prorockie. Podwójne znaczenie urzędu króla w życiu Izraela. Iz 24.4-8. Ap 7.5. 2Sm 6.2. Za 9.2.1-13. Ap 11. Łk 23. Ps 89.25nn.1-4. Ez 34.3-7. Jr 10.39-52.3.6.17n.9nn. Prz 29. J 18. 1P 2.4.7-10. Dn 7.12.10.16. Prz 16. Ps 110. 1Kor 15.1.19. 1Sm 8. Dz 1.1-5. 1Krl 11.10. Jr 21-22.7. Ap 20. 1Krl 15. Ps 45.1. Iz 41. Mi 5. Iz 11.3.22.3.18n. Iz 11. Ap 16.14. Ez 28. Jr 21-22.20-24.33. Ap 17.6. Łk 13. Ap 17. 1Krl 8. Ps 2. Dn 12.13.23n. Ezd 3.1-19. Mt 4. 1Krl 16.4.4-8.1-6.25. Hbr 1.13-17. 2Tes 2.3-21.7n. Ps 72. Mt 21.7. Za 6.36. 1Krl 8. 1P 2. Ps 110.33. Lm 4.18. 1Mch 3. Ap 5. Prz 29. Ps 2.15. J 18. Iz 7.1nn.1.14-20.12.1-9.1.19nn. Jr 10.45.44.62n.24. Ap 1.9n.13. Męka a królowanie Jezusa?. Ps 72. Ap 19.33.9.15.2.13.14.21-29. Ps 110.49. Jr 36-38. Królowie pogańscy. Ps 24. Jr 27. Mk 15. 1Sm 8.24n. Jr 23.25nn. Iz 45.35-38. Dn 7. Mt 2.6. 1Krl 19. Łk 23.43. 1Mch 14. W oczekiwaniu na obietnice.37. Królestwo Chrystusa w momencie paruzji. 1Krl 16. Iz 37. Ps 48. Sdz 8.11-15.21.26n. Prz 25. Łk 1. Iz 14.14.17-27.1-9.70.4. 2Krl 8. Ps 45.15. Pwt 17.8. Ap 7.12nn.4n. Mk 12. J 19. STARY TESTAMENT IZRAEL JAKO KRÓLESTWO BOŻE Wj 3. Ez 45.10.1-5.9-14. Ps 134. Za 9. Łk 19. . 2Krl 21.1.14.19. Łk 22. Iz 55.3.2nn. Dn 2. Hbr 7. Ps 72.20. Jr 8. Ap 17. Łk 19.31nn.15.13. 1Krl 22.7. Ps 2. Iz 9.38.2.10nn. 2Krl 18.5. 2Krl 16. Dn 7.23. Ezd 6. Mk 15. Oz 3. Iz 60. Ezd 7. Ap 17.42.4.1-26. 2Krl 23.30-33.21n.1-6.4. J 18. Wj 19.4. Ap 17.9. Mt 27. Dz 4. 2Krl 23.5n. Ps 78. Ps 80.18. Iz 6. J 6.9. KRÓLESTWO Mt 3.42. NOWY TESTAMENT KRÓLOWANIE JEZUSA PODCZAS JEGO ZIEMSKIEGO ŻYCIA Czy Jezus jest królem?.17.5. Ps 2. Ps 89.27.7-15. Ps 103.9.29n. Łk 9.7. Ps 101. 1Mch 7.4nn. Ap 19. J 19. Za 3. Ap 17. Łk 22.8.17. Iz 6.4.

1-4. Mt 13.13. Mt 26. Mt 6.3-9. 1Kor 15. Za 14.26n. Łk 21.11. Mt 13.30. Paradoksy Królestwa.29n. Mk 4.21.11. J 14. Mt 16.9n.13. Mt 12.21.15. Ap 12.15.28. Mt 25. J 19. Mt 10. Flp 2.23. Dn 2. Ef 5.14.44nn.22n.29. Dz 14. Ps 2.23.36n. Ga 3. 1Kor 15. Ap 1.6.14n.19nn. J 6. Mt 25. Łk 21. Mt 25. Mt 11. Kolejne fazy Królestwa. Ap 17. Mt 19.9. Pwt 21. 1Kor 6. Dz 2. Ap 3.13nn.25. 2Tes 1.6.35.6.39-44. Ap 1.31. Mt 13. 1Kor 1. Mt 13. Mt 22.23. Łk 12.23. Hbr 12.5. Łk 22. Ga 5.8.10.24-30.2. Dz 10.3.29. Dz 28.33.19. Ga 5.2. Ef 5. Dn 7. Mt 22. Mt 19. Mt 5. KRZYŻ KRZYŻ JEZUSA CHRYSTUSA Zgorszenie krzyża. 2Sm 12. Dn 7.14. Łk 21. Ap 3.21. KRÓLESTWO BOŻE A KRÓLOWANIE JEZUSA W ciągu swego ziemskiego życia. Ap 22.8.24. Dz 13. Łk 14.14n.28n. Mt 16.24.35. Flp 2. . Mt 18. TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO Mt 11. Mdr 3. Dz 8.22. Dz 19. J 3. Dz 14. Dostęp ludzi do Królestwa Bożego.39-46. Mt 16.1-16.21.8-15. 2Sm 7. Mt 6.30-35. Dn 7.12. Mt 21.14.6.34.29.8-9nn.10. Iz 24.1-11.44nn.29. Ez 34. Mt 13.96-99.12n. Dz 1.3nn. Mt 20. Iz 52. 1Kor 6. Mt 5. Łk 19.1-13. Mt 13.8.6.24.21nn.11-14. Ef 5.31n. 1Sm 10. Mk 10. Mt 13.3. 2Sm 12. Mt 20. Mt 9.22.23. 1Sm 8. Ap 19.5.50.2-10. Łk 23.14. J 4.17nn.11.11nn.44.10. Wj 19.47-50. Mt 18. Kiedy nadejdzie kres czasów. W ciągu swego czasu Kościoła. J 2. Mk 2. Ap 5. So 3.39. Łk 17.32.10. Mt 25.21.9. Mt 9.11n. Mt 13.10. Dz 28. W OCZEKIWANIU NA ESCHATOLOGICZNE KRÓLESTWO JAHWE Wj 19.12.18n.5. 1P 2. Ps 47.15-30.12-16. 2Sm 7. 1Tes 2. Mt 13.5.3.KRÓLESTWO BOŻE A WŁADZA KRÓLEWSKA U IZRAELITÓW 1Sm 8. Dz 4. Ps 89.1-7. Mt 25. Mt 19.23.12. Mt 4.10. J 19.32.7.31.41nn. Hbr 13.5. Dz 1.25. Pwt 21. Mi 2.22. Mt 27. Mt 13.5.14nn.24.18-23.8. Tajemnica krzyża. Mt 5.31. Dz 20.23. J 16.20.26. Apostołowie.20n. Łk 13.7.7. Łk 12. 1Sm 16.10-17.37nn. Mt 8.26-29.34. Ps 145. Wj 19.31. Dz 5.23. Ap 11.16.13.33. Mk 4. Ap 19. Joz 10.1-11.15.27. 1Krn 28. NOWY TESTAMENT EWANGELIA KRÓLESTWA BOŻEGO Jezus. 1Sm 9nn.21. Jr 10. 2Krn 13. Mt 13. Mt 17. Dz 2.10. Mt 13.

13.31. Iz 66.61.8.1nn.11-20.29. Lb 21. Ez 13.18. 1Kor 1.8. Iz 29. Pwt 1-11.11. Pwt 28. Pwt 28.3.15-18.1-16. Joz 10. J 19. Ap 22. KSIĄŻKA JAKO WYRAZ UPAMIĘTNIENIA I JAKO ŚWIĘTE ŚWIADECTWO Wj 31.21.2. Wj 5.14. Ps 50. Jr 36.9. 1Kor 2.49.3.19. Iz 58. Ps 50. Ps 106. Kpł 20.3nn.6n.18n. Wj 32. J 3.24.4-9. Mt 5.18. J 10.26n.1-8. KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I ODCZYTANA Iz 8. J 19.18. Teologia krzyża. KULT STARY TESTAMENT KULT BOGA PRAWDZIWEGO W HISTORII Rdz 2.1. Pwt 23.13.4. Ml 1. Rdz 8.34. Łk 1. Kol 1. Ps 69. Iz 1. Mt 5. Pwt 29. Krzyż jako wyniesienie do chwały.9. Jr 31. Dn 12.31nn.32n. Ml 3.4n. KSIĘGI ZIEMSKIE KSIĘGI NIEBIESKIE Ez 2. Rz 6. Dz 5.22nn. Ps 81. Mt 23.20. 2Sm 1.24. Ga 6. 2Sm 6.16.26nn. Dz 2.4-15. OBRZĘDY KULTOWE I PEDAGOGIA LUDU BOŻEGO Pwt 16. Rz 8. Życie przybite do krzyża. Kol 2.25.20. Ps 139. 1Sm 15. Mt 23.3.47. Mt 10.18-23.7.12.20. Iz 8. J 12.2.14. NOWY TESTAMENT KONIEC DAWNEGO KULTU Jezus.20. Flp 3. Joz 1.21-26. Ez 2.25n. Wj 32. Iz 30. Iz 58. Ef 2.14n. Ez 40-48.1-4. Łk 2. 1Kor 15.9.9.21. Joz 8.28.16.13.12. Jr 36.28.25n.43. J 4.24.3. WIERNOŚĆ PRZYMIERZU JAKO DUSZA PRAWDZIWEGO KULTU Wj 20. Iz 8.14-18. 1Mch 1. Mk 14. J 19. Rdz 22. Jr 7. 1P 2.16-23.1-8. Mt 16.41-64. Dn 7. Am 5. Kościół pierwotny.Mt 27.30.5n. J 19.1.58.27. Ap 22.8-3.18. J 2. Jr 7.34. J 2. Iz 29.37.26. Wj 19.6.8.36n. Ga 3. Ap 14.5. Ga 3.22.9. 1Krl 6. Kpł 19. Syr 34.14. Iz 66. Rdz 4. Joz 24.19.22. Mt 5. Iz 4. Syr 35. KRZYŻ JAKO ZNAMIĘ CHRZEŚCIJANINA Krzyż Chrystusa. Hbr 10. Kpł 23.14.22.2n. .21nn. 2Krl 16.10.20.16.9n.7. Iz 56.7. 1Kor 1.13.33-39.22.1-8.4n.8.6. Flp 2. Ps 56. Ga 2. J 19.33. 2Krl 23.41. Iz 45. 2Krl 23.8.2.21-24.2.32n. Ap 11. Rdz 3. Joz 18. Ga 6. Wj 24. 1Kor 2. Iz 58. Łk 2.1.2. Ga 3.11n.20.13. Łk 10. J 19. Ap 20. Hbr 6.6. J 8. Ps 40.23n.1n. Mt 23. J 18. Rdz 4.16-21. J 12.18.3. Krzyż jako tytuł do chwały dla chrześcijanina. Rdz 12.14nn.19n. Ps 87.23. Łk 24. Wj 24.33-60. Pwt 4.2. 1Krl 22. Za 14.26. KSIĄŻKA PISMO I KSIĄŻKA Lb 21. Pwt 31. Ez 37.

7.11. Mt 10. Ps 119.3. Hbr 8. 1Kor 11. Ap 22. Prz 24. 1Krl 7.20nn. 1Krl 15.5.1n.16.19. Dz 20.9.1n.22. Lb 14. Dn 9.4.36.8.5n. Hbr 9. Jr 25.10.7.11.14. Mt 5.24.1-10. Rdz 4.1. 2Krl 8. Mk 16.15nn.12.8.23n. 1Krl 11.21.33. Prz 13. Hi 40.24nn. Syr 23. Ps 62.55n.5.13. Jr 3. 1Kor 14.2n. J 4. Ap 5.Dz 2.1n. Wj 27.28. Syr 26.14.35. Koh 11.5. 1Kor 11. Lb 11. Wj 34. Am 1-2.35. J 4. POCZĄTKI NOWEGO KULTU Jezus. Mi 5. 1Kor 14. 1Kor 16.27nn. Hbr 9. 1Kor 10. Ap 1. Lampa jako symbol obecności ludzkiej. Iz 40.6.12. STRUKTURA I TRZY ASPEKTY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO KULTU Hbr 1. Dz 6.20. Ap 22. Syr 25. 2Sm 5. LAMPA Lampa jako symbol obecności Bożej.13n.26. J 5. 2Sm 22.18. Mt 18. Wj 24. Ap 11.2. Iz 6. Ap 21.24.46.27.8. 1Sm 18. Lb 11.4. Lb 7. Hbr 7. Ap 11.7nn. Łk 22.3. 1Krl 17. 1P 2. 1Krl 4. Hbr 7. Dz 20. Sdz 3.34.22nn.19.11n. Dz 7.21.29.34. Hi 33. Iz 11.1-5. Mt 19. W dniu ostatecznym.15n.10. Za 9.1-7.7.42.23.9. J 4.2-11. Lb 7. Rdz 43.2.7n. Rdz 31.37nn.32n. 2P 1.6.2.28. 1Kor 10.12-17.34. Rz 12.22-23.5.45. Sdz 3.14.3.9-13. Hbr 9. Jr 7.12. Pwt 4. Ap 5. Syr 48.13.4.6. J 3.4. Hi 19.19.2.4.7-5. Ef 5. Ez 37. Jr 16. Koh 6.15.14n. Hi 5.29. Prz 20. Ps 40.14.5-16. Flp 3. 1Kor 11. Mk 10.5. ZNACZENIA SYMBOLICZNE Użycie symboliczne. 1Krl 19.1nn.24.5. 1Kor 14. Rdz 25. Ap 4.18-28. Dz 5.29. Dz 20. Pnp 6.16. .7. Fakt z przeszłości.22. Ps 90. Mt 25.19. Dz 7.1.48nn.21.23.9. Kościół był mu posłuszny. 1Kor 11. Mk 16.7. Prz 30.26. Iz 6.1-18. Rdz 4. 1Kor 10.1-8. Hbr 13.18. Ap 1. Wj 18. Mk 1. Łk 10. 2Krn 29. 2Krl 13.4.3.7. Rz 6.7. J 6. Mt 28. Dz 3. Oz 6.26. Łk 12.16n. Wj 7.60. Ap 21. Hbr 12.16. Jr 32. LICZBY 2Sm 24.19.22. Flp 2. Kpł 26. J 1. Lb 7.5. 1Krn 21. 2Krn 36.23. Mk 14. Wj 20.11.10.15-33. Ap 18. Prz 6.12. J 4.16.17. Hbr 9.8.5. Kpł 26.31.14-12.29.40. 1Kor 11.6.11. PRZYBLIŻENIA I ZNACZENIA UMOWNE Lb 9. J 1. Prz 6. Ap 14.2. Łk 12.30.29.17.1. Obecnie.29. Iz 61. Ap 21. Hbr 9. Ps 84.18.16.4.19.3.16.24.13. Kol 3.29. Dz 8.12. 1Sm 3.38-41.51.7. Jr 25.19n.24. Rdz 7. Ap 22. Ap 19.1-11. 1P 1. Ga 5. Hbr 10.6. Ga 5.23n.19. Hbr 7. Dz 2. Sdz 5.10. Hi 18. J 7. 1Kor 16. Kol 3.1.

Dn 9.46.25. Ps 80. 2Sm 5.15. Ezd 7.1.18.13.5.8. Syr 44.38. Iz 63.9.14.4. Pwt 9. 2Krn 29. Geometria. Kpł 14.12. Iz 41.1. Sdz 3. Ap 12.27.30. Oz 11.15. Rdz 2. Iz 43. Rdz 25. Joz 9. Pwt 9. Mt 19. Sdz 4. Ap 4.14.14. Wspólnota języka.9.2. Ap 11.8.18.10.7. Rdz 12.11. Wspólnota instytucji.1. Jr 33. Ap 17.8. Dn 12. powołanie.10.5.4. Ap 13. Ps 122. Hi 42. Rdz 21. 2Mch 8. Dn 9.12.11.20.4. Pwt 7. Kpł 4.7. Jr 2. Ezd 9. Ps 78. Pwt 9. Ezd 1.6. Iz 63. Rdz 17. Ap 5.8. Dn 6. Jr 2. Ap 13.5.6. Ap 4. przymierze. Oz 11. Rdz 17. Wrastanie w ojczyznę. Za 3.2. Ne 2.12.2. Iz 56. Kpł 26. Iz 44. Wspólnota przeznaczenia. Ne 8. Ez 45.2n. Tb 12. Lb 32. LUD NOWEGO PRZYMIERZA Wyższość Nowego Przymierza.8. Joz 24. Ap 21.Ez 1.19. Mt 5. LUD Lud Starego Przymierza Lb 23.21.2-3.54n.26.1. Dn 7.2.9.9. Dn 8.9. Iz 44. Rdz 25.26.17.23n. Wj 19.12. Iz 5. STARE PRZYMIERZE . Pwt 29. Wj 12. Rdz 19.5. Ap 5.6. Wj 24.24.1.28. Lb 28.3.7. Joz 1. Ez 16. Iz 19.2. Wj 12.9. Hbr 10.2. Ez 48.7.16. J 5.37.14.14n.4-8.12. Kpł 8. Jr 7.5. Kpł 4.14. Oz 2.1.4.19.11n.16. Dn 9.17. 1Mch 2. Jr 4.22. Iz 51.6.2.6. Ps 105. Rdz 23. Pwt 14. Ap 15. Iz 45. Wj 23. J 21.8.12.27. Ap 10.6. 2Krn 20.7.15.1-10. 2Sm 2.1.18.2.20nn. Ap 13.5n. Pwt 8.4. Iz 48. Hbr 9.1. Ap 8. Ap 1. Ps 94.24. Łk 6.5.1.51. Wj 19.11. 1Krn 2. . Lb 35. Iz 41.11. 2Krl 5. 1Krl 8. Ap 21.8. Ezd 2. Rdz 12. Rdz 15.26. Dn 12. Rdz 13. Tytuły i funkcje ludu Bożego. Pwt 6. KONKLUZJA Lb 1.12. Ap 12. Rt 4.4.8.8. Iz 45.1. Lb 11.11.11. Joz 24.9nn. Ga 3. Ap 1. Ne 7.23.6.18.2.7-8.3. Ps 80.24.3.3. Rdz 14. Ap 3. Ap 12. Wspólnota kultyczna.JEGO WARTOŚĆ I GRANICE Zapowiedz nowego ludu Hbr 7.15.3. Lb 19. ZNACZENIE RELIGIJNE ISTNIENIA IZRAELA JAKO NARODU Wspólnota rasy. Wj 4. Iz 44. Pwt 8. Ap 7. Pwt 7. Pwt 9.19.2.19. Wj 24. Pwt 25. Ap 11.21.8. TRANSCENDENCJA LUDU BOŻEGO Wybranie.23. Rdz 36. Ez 11.

10.10. Lb 12. Iz 42. Ap 18.18.3.26. Ez 37.32.27. Iz 56.10.45. Dz 13.27.26. Mt 4. Iz 10. Mt 15.10.16.6.12.52.8. J 11. Iz 43.33.26. J 11. Jr 31. Ps 47.13. . Iz 2. SYMBOLIKA ZAPOWIEDZI NOWEGO LUDU Nowy rodzaj ludzki. Ap 13.15. Mdr 8. J 18.25.33. Hbr 4. 1P 5.2. Iz 42. Łagodność Boga. So 3.12.9n.10. Ez 40-48.72.20n. Ga 4.9.10. Dz 28. Ps 31.21.18nn. Za 14. Mt 12. So 3. Ap 11.3. Wj 19. Za 9.15n.3. Iz 25.16. Hbr 8.20.8. Jr 31.4. Iz 19.16.25n. Ga 3. So 3.1.11. Ap 5.20. 1P 2. Rdz 12. Syr 23. 1P 2. Iz 65.2.20. Jr 31.9. Nowa Ziemia Święta. Iz 9.16. Iz 2.11. Ez 37.14.4. Ps 119.51n.23. Rz 11.21.1. Iz 65.9.20n. Ap 7. IZRAEL I NARODY POGAŃSKIE W ŁONIE NOWEGO LUDU Dz 3. Ez 3. Mt 2. Mdr 16. Dz 7. Dz 20. Iz 42. Za 14. Tt 2.12.11. Rdz 10-11.4.45.20. Ap 21.10. Za 9. Iz 43. Za 14. Ez 36.14. 1P 2. Ga 5. Iz 44. Jr 4.2.3.12. Jr 31. Hi 3.50.20. Ez 16.72. Iz 2. Prz 24.1nn.10.1. Iz 65.5. Mt 23.17.23. Pnp 2. J 10.3.18. Iz 48. Łk 2.11. Ap 5. Dn 7.68.31. Jr 31. Powszechność nowego ludu.20n. Łk 1. Nowy kult Boży. Ps 19.5.5.6. Ap 18.2.3. Ez 34. 1Kor 15.8.3.14.22. NOWY LUD W DRODZE DO OSTATECZNEGO DOPEŁNIENIA Hbr 11.16.21. 1P 2. LUD CZASÓW OSTATECZNYCH A IZRAEL HISTORYCZNY Iz 52. Iz 60. Mt 13. Ez 47. Iz 2.14. Dn 7.17.27. Syr 45. Rz 9. Hbr 13.3.5.29. Rz 4.17-25.1. Iz 51.16. Mt 5. Ap 19.18nn. 1P 2.9. Ps 34. Mdr 15.21.77.26.1-7.Ez 36. Oz 2. Zbawcze fakty.2. Hbr 3.16. Iz 40.2.22.5.7.53.1. Łagodność i pokora. Dz 15.12.32-36. Syr 45.20n.5. Ga 3. Nowe instytucje. Hbr 11. 1P 2. Jl 4. Iz 25. Jr 31.6. Ps 2. Dn 7. Iz 9. Jr 31. Ap 21. Syr 24. Łk 2.7. Ez 36.3. Dz 26. Ps 87. Ap 21.2.9.9.9.12. Iz 66. Flp 3. Iz 66. Ps 2. Ap 14. ŁAGODNOŚĆ Mt 11.27. Rz 4.17.9.18. Iz 43.15. Ponowna wspólnota wszystkich języków.28.7. Ap 21. Ef 5.18. Oz 2.9.7.35.6. Iz 48.2. Rz 5. Tt 3. Ap 13. Oz 2. Iz 62.4.28.13. Rdz 4. Rdz 2. Rdz 11.9. Ef 2. Łk 1. Kpł 26.6. Ps 103. Iz 41. Oz 2.1n. Ez 34.23. Ez 37.3. Mt 21.4. Lud Nowego Przymierza NOWY LUD 2Kor 6.13.21.9. Ez 38-39. Iz 49.14-15. Rz 10.36. Jr 31. Jr 23. Dn 7.14. Iz 2. Mt 1.8. Ps 86.12.

Kol 3.26. Wj 34. 2Tm 1. Tt 2.8-12.10. Ga 6. Rz 15. 2Krl 9.6. Ga 3. Tt 3.10.11.8. Ef 2. Dz 13. 1Krl 16.23. Ef 4.3-25.20.14. Ga 1.10nn. J 3.9.23. Pwt 11. Rz 8. Koh 10.10.9. Wj 8.29. 1Sm 28. Rz 5. Kpł 3. Mdr 17.12n. Pwt 14.10.24. Rz 11. Oz 2. Ef 3.24.2. Rz 8. Ps 147. Tt 3. Iz 51.32. Dz 15. 2Kor 12. Rz 6.22. J 1. 1P 3.9. ŁASKA SENS SŁOWA ŁASKA Rz 6. Rz 1. Rz 6.4. Dn 4-5. Ps 36.22.2. Mi 5. Dn 2. Łaska Boża nad wybranymi Boga.6.9-22. Kpł 19. Iz 45.4.14-17. Rz 5. Iz 44. Ez 36. Ez 31.19. J 6. 1Tes 1.30.20nn.11.8n. Przejawy łaski Bożej.10. Rdz 9.4.8.7. Dz 8. Ga 5. Łagodność i miłość.6. Ga 5.24.4n. Ga 1.11. Pwt 13.24. Pwt 6.5. .10.7.2. Iz 1. Mdr 2.11.26. 2Kor 4. Kol 1. Mt 21.1.7. 2Kor 8.8.37.6-10. Jr 31.25. Lb 6. Rz 6. J 17.26. 1Kor 15. Ef 1.20.11.15. Ez 16.19.13-20. 2Tm 3. Wj 7.12.5.17.5.7. Iz 47.1n.11. Ef 2. Pwt 11.1n.17.21.6.6-11. Rz 15.15.9. 2Kor 10. Mdr 4.9.23n.8n. 1P 3. Ga 5. Mt 11.34. Ef 1.2nn.6. Pwt 8. Rdz 41.1. Rz 3. Ps 63.7.12. 1J 4.21. Pwt 18.4. Pwt 7.9-24.7. Ef 2.26. Ap 21. Wj 9. Ga 2.9.11.23. Wj 34.6. Rdz 41. Wj 19.25.7. 2Krl 3. Wj 23. Pwt 4. 1Tm 6. 2Kor 8. Dz 16. Flp 1.3. Ef 6.4.11.27. Jk 3. Iz 45. Rz 3. 2Kor 12.12.2-6. 2Kor 1. Dz 15.Jk 1. Wj 7.13-14. Pwt 10. Jr 8.15. PŁODNOŚĆ ŁASKI 1Kor 15.4. Pwt 18. Walka z magią.26. Iz 6. Ps 58. J 1.32. Pwt 6. Na 3.2n. Syr 4. Rz 6.5. Dz 8. 2Krl 23. Pwt 8. Rz 5. Rz 7. Rz 5.12n. Pwt 18.16.1.28.17.10-13.6.4. ŁASKA W EKONOMI STAREGO PRZYMIERZA Łaska w Bogu. Rz 6.7. Rz 5.24.11.40. Syr 1. Rz 5.16. Dz 14. Kpł 19.17. Pwt 9.12n.4.25.27.14-17.17. Ap 18.7. Iz 1.14n. Mdr 12.3.2.12n.8.23.10.37.5. Flp 4. Ez 13. Dz 11.14.2. 2Tes 1.21-26.3nn. Kpł 19.13.20. Jr 9.31.2.21. MAGIA Magia i magicy. Mt 2. 2Tm 2.6.10. Iz 45. Syr 36. Mt 5. Wj 7. Syr 10.10. Ps 25. Jr 6. Wj 8. Pwt 22. Ps 37.32.4-6. 2Krl 16. Mdr 12.16nn. Lb 23. 2Kor 4.5-6.8. Oz 4. 1Kor 1. 2Kor 9.10n.3nn.11.17-23. DARMOWOŚĆ ŁASKI Rz 12.14.8nn. 1J 3. Wj 7-9. 1Kor 3. Rz 8.1-3.14. Pwt 6.19-23. Rz 8.12-15. 2Tm 2.15-21. J 1.4. Lb 22-24.1.6.1n.10. Jk 3. Dn 14.17. Rz 6. Ps 76.1-12. Pwt 22. 1Kor 3.5. Flp 2.14. Rz 4.1. Ga 1.8. Dz 19. Mt 26.6. J 5.6. 2Krl 21.17. ŁASKA BOŻA OBJAWIŁA SIĘ W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 8.7-9.33. Rz 4. Wj 23. Rz 8.

Pwt 8.12-17.1-6.4-9. Syr 25.6-27.30. Tb 7.1-9. Wj 16. Rdz 38. 2Krl 18. Wj 16. Wj 20.11.1.27. 2Sm 12.8.12. Rdz 3. Prz 18. Ezd 9. 1Krl 3.11. Koh 9. Pwt 25. Kpł 20. Rdz 4. Jdt 8. J 6. Rdz 29.2.3.1.12-16. Rdz 30. Iz 19.28. Wj 16. Rdz 4.8.18.1. Lb 11. 1Kor 7. Kpł 4.4.30. NOWY TESTAMENT Ga 4. Tb 8. Ez 18. Tb 14. Wj 16. Prz 5.12.22.25. Wj 16. Rdz 4. 1Sm 1. Iz 47.15n. Tb 3.7. 1Kor 7.8. Iz 44.15-20. Pwt 21.4. 1Sm 25. MAŁŻEŃSTWO W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Mt 19.19.27.1-10. Rdz 16.19.23. Wj 21.1-3.15-20. Ideał religijny małżeństwa.22.22nn. 1Sm 18. Rdz 1.1-6.1.9. Lb 11. MAŁŻEŃSTWO STARY TESTAMENT MAŁŻEŃSTWO W PLANACH STWÓRCY Rdz 2. Rdz 1. Tb 6.18. Wj 17. 2Kor 11. Sdz 14.2nn.2n. Rdz 26.13.62-67.7.3. Wj 16.1-11.1.34n.28.32nn.4. Sdz 12. Prz 5.34. Sakrament małżeństwa.13. Hbr 9.3. Wj 20. 1Kor 7. Jdt 16. Ap 16. Hi 2.9. Sdz 8.6. Łk 2. Mt 4. Prz 31. Rdz 2.9. Rdz 2.13-15.8.34. Manna a oczekiwanie eschatologiczne. Kpł 18. Pwt 7. 1Kor 7. CHRYSTUS A MAŁŻEŃSTWO Nowe Prawo. Wj 22.10. Pwt 22. Prz 19.25-28.11. J 8.31-35.21.8-13. Prz 7. Jr 27. Lb 6. Wj 25. Syr 41. Kpł 17. Ml 2.10. Kpł 18.9.11.40nn.19-28.15-19.50.18.4.17. Mt 19.1. 1Kor 6. Prz 5. Rdz 2. Rdz 24. Sdz 19.31n.11. Pnp 1.24. Łk 16.10nn.2.42-52. 1Krl 11.4nn.6-19. Rt 3. Est 2. Manna a doświadczenie na pustyni.12.18.15. Rdz 1-2. 1Kor 7. 1Sm 1. Mt 19. Ez 21.20.1. Mt 26.1n.7. Miłość małżeńska a presja społeczna Rdz 24. Wj 16.8. Rdz 24. 2Sm 11. Ef 5. Trwałość małżeństwa i wierność małżonków.51n. Rdz 29.Mt 24.15.15-18. Rdz 25.14nn. Lb 11. Mk 10. Ef 5.10.25nn. 2Krn 13.4-8. 1Kor 7. Rdz 34.21. Prz 2.2-8.9-12.21-33. Łk 7.7-11. MANNA Joz 5. Jr 17.2nn. 2Krl 10.12-17.3nn. Łk 11.12n. Wj 16.25n.16. Tb 14.20. Poligamia i monogamia.31. MAŁŻEŃSTWO I DZIEWICTWO Rdz 2. J 4. Syr 26.1n.22.5-10. Rdz 3. Mt 19.13-26. .26n.32. Wj 16.16-30. Pwt 21. Mt 19. Rdz 38. Ez 24. Syr 36.2.7. Mt 22.4.14. Syr 9. Hi 31.16.18-25.20-26.18.8.10-14. 1Kor 7.10-31. Pnp 6. J 8.18-24. Wj 24.37. Pwt 24.29.10n.11n. 1Kor 7. Mt 19. Rdz 16. Rdz 41. Rt 2.5-9.7.4-9. Rdz 3.

26. Mdr 16.48.38. Ps 105. Mt 16. Sdz 11. Mdr 16. Mt 4. Wj 15. J 6. 1J 5. Ps 78. Dobrowolność macierzyństwa Maryi. Łk 18. J 19. Dz 10. Ga 4. J 6.27n.29.1-12. J 6.30n. Wzmianka o braciach Jezusa.23nn. PIERWSZA WIERNA Objawienie udzielone Maryi Wierność Maryi.3n. Łk 2. Mk 3. Mt 2.33.25nn. MATKA Mk 3.2.4.19. Ap 2. .17.34n.14.13.35-50.46-49.29. Łk 2.51. Mk 3.21n. Ef 5.3.5. J 6. Łk 2.25nn. Łk 2. MARYJA I KOŚCIÓŁ Dziewica. J 3.31-35. CÓRKA SYJONU Maryja jako podobna do współczesnych sobie kobiet.3. J 8.36n. Mt 2. Ga 1. Łk 2.1-10.14.35. Ap 21. Łukasz.21. Łk 1.26-55.20-22. Manna i prawdziwy chleb Boży.34.19n. Za 9.15.14. J 2.1-12. Dz 1.40. J 19. Łk 1.26-38.31. Magnificat.2-3.37nn. Łk 21. Łk 11. Łk 2.14.20n.1-4. Łk 2. So 3. Mk 6. Łk 2. Mt 14.27.4n.32.54. Łk 1. Matka.13-16. Łk 2. Mt 15.31.32.5. Łk 2. So 3. Łk 1. Ne 9.31. Rdz 3. Łk 11. 2Kor 11.9.33.37n.17. 2Kor 11. J 2. Dz 13. Kiedy Jezus osiąga wiek dojrzałości.17.3.29. Ap 2. Łk 1.21. Ef 5.25n. Łk 1. 1Sm 2.13.18-23.25nn.28. Łk 2.37. Łk 1. 1Kor 10.51-58.34n. Łk 2. 1Kor 9.25nn. Mk 3. Ps 78. Łk 2. J 6. Łk 1.27.26-56.5. Łk 2.14.24nn. Mk 3. Łk 2.22. Maryja jako córka Syjonu . Mt 1.37. Ap 12.48.49. Pwt 8. Łk 1. Mt 1.1-4. Ap 12. Łk 1.25n.57n. W środowisku Palestyńskim.3. MARYJA Dz 1.22.50. DZIEWICA Fakt dziewictwa Maryi. Łk 1. J 19.28. Dz 1.3.20.19.29-31.Ps 78. Mk 3.27n.50-55.20. Iz 7.26-38. Mateusz.14-17.32-35.4. J 2. Dz 1. J 1.24n. J 6.14. J 6. J 7. Mt 1. Mk 6. J 6. Łk 1. J 19. Łk 1. Łk 1.51.46-55. Łk 14.20. Wychowanie Jezusa. Łk 2.9.13. J 7.

14.31. Mt 15. Jr 8.2.20. Matka ludów. Ap 12. Syr 1. Jr 8.48nn.15nn.6. Mi 5. Iz 7.4-8. Syr 40.9-14. Kol 3. Syr 16. Ga 4.13.37.19. J 6. Ez 33.13-22. Iz 11.13.9.6.14.16. Kol 1. Syr 7. Ga 4.15. Prz 13. Mt 1. Ps 116.18-21. Hi 6. Prz 1.1-5. MATKA MATKA LUDZI Powołanie do rodzenia potomstwa.20nn.1.38-41. J 8. Prz 25-29.35. Iz 29.5n.1-16. Ap 12.9. Prz 14.18-37.29. Ap 21. Syr 18.28. Prz 17.33.1-4. Wj 2.2. Łk 1.12-20.6n. Iz 29.1-10.15.19.1-8.19. Mt 10.17. Hi 10.2n.6-14. Iz 2. Prz 8-9.8. Hi 36. Matka Mesjasza.49. 1Krl 3.11-30.4. Łk 11. Rdz 3. Rdz 4.16.5.26.23. Hi 19.2-2. Rdz 30. Syr 6.21. .15. Syr 51. Mt 1. Rdz 21.1. Łk 19.22-30. Łk 14. Iz 5.31. 2Sm 20.24-17. Dz 7. J 2.14n. Rdz 29.10-20. Iz 40.47. Koh 1.41-44. Ef 4. Syr 4. Iz 60. Syr 44-50. Mt 19. Iz 49.6. 1Krl 10.8.7n. Mądrość wątpliwej wartości. Łk 13.34. Hi 14. 1Krn 22.13. Prz 13. Rdz 47. Rdz 41. Rdz 19.22. Hi 23.20. RÓŻNORAKIE ASPEKTY MĄDROŚCI 1Krl 5.20n.20.26. Hi 18. 1Krl 2. Rdz 3.35. MĄDROŚĆ STARY TESTAMENT MĄDROŚĆ LUDZKA A MĄDROŚĆ WEDŁUG BOGA Zaszczepienie mądrości w Izraelu. Refleksje nad istnieniem Ez 14.7-11. Jr 9.1-11.21nn. Syr 15.13.7.24. Wj 20.32nn.39n. Ez 18.5. Iz 54.34. 1Sm 1.1. Syr 3. Syr 13.20.2. Łk 1.1-12.1-4. 1Krl 15.8-14.30-38. Łk 1. Syr 41. Prz 14. 1Krl 5.14-18. Prz 9. Rdz 3.26n. Prz 10-22. Królowa matka.10. Syr 42. Prz 11. Ps 87.35. Koh 7. MATKA W HISTORII ZBAWIENIA Miłość i mądrość Boża.20. Prz 17. Rdz 30. Ps 25.16. J 19. Łk 2. Łk 2. Iz 66. Hi 7.4.12. Ef 1.4-9. Matka rodziny.35. J 19. Prz 20.1.1n.1-17. Prz 19.12.15.5.21n.17. Koh 3.9.2-6. 1Tes 2.35n. Syr 19. Rdz 3. Mdr 18. Prz 23. Pwt 21.25n. Wj 21.15-43.13-30.26.26n.60. Łk 1. 1Krl 10. Tb 4.5. Mt 12.22-37. 2J 1.13. 2Krn 15.27n. Ga 4. Iz 29.Tajemnica Maryi.14.10. Kpł 20.18. Rdz 16. Ef 6.3.24. Oz 2. Ap 21. Hi 17. J 16. Właściwy sens macierzyństwa. Ku prawdziwej mądrości Pwt 4.23n. Mt 10. J 19.5. Syr 36. Rdz 41. Syr 24.1n. Mdr 10-12. Rdz 24.27. 1Krl 3.6.13. Ap 12. Ef 5. Ap 12.

2. MĄDROŚĆ TEGO ŚWIATA I MĄDROŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA Rdz 1. 1Kor 1. Mt 11. Mdr 10.47. Rdz 41. Melchizedek i Dawid. Działanie Mądrości.25nn.2.1-12. Prz 8.9.10.31. Jezus jako Mądrość Boża. Syr 24. Ps 76. Mdr 5.19n.4.1.15.22nn.4. Mdr 7. Dn 2. Joz 9. Jk 1. Kol 4.15nn. 1Kor 2. Mdr 7.2.15.41.32-36.1-5.25nn. Mt 3.Hi 30.19.3. Mt 12. 1Kor 2.42. Koh 7.14. Dary Mądrości. Łk 21.25-27. 2P 3. Prz 8. Syr 39.24. 1Kor 3. MĄDROŚĆ BOŻA Mądrość uosobiona.30. 1Kor 1.16. Prz 8. Kol 2. Ba 3.2. Hi 21.13. Jk 3. Prz 8. Mdr 7. Ef 5.6nn.21. 1Kor 3. Hbr 7.65. Mt 11.35. 1Kor 12.18. Hbr 5.27-31.3.30.3.20-33.7-26. J 1. Syr 14.25n. Kol 1. Syr 14.41.4. Łk 3.5.18. Mdr 8. Hbr 1. Mk 6. Koh 8.1nn.21n. Iz 55.19.3.40.4. Mądrość a objawienie.26n. Prz 4. Prz 3.18nn.23-34.15.28nn. 1Kor 2. Prz 8.5. Łk 2. 1Mch 14.13-18.19-22. Ef 3. Prz 3. Syr 14. Kol 3.10-16.1.22-26. Prz 8. Prz 9.47.6-10.21n. 1Kor 1.21. Łk 7. Syr 15.1-6. Prz 9.37.29nn.2. Ps 110. Syr 24. Syr 24. Syr 24.1-6. Syr 24.1-21.15. Prz 3. Jr 33. Mk 8. Prz 8.8. Mdr 7. 1Kor 1.5. Mt 11. Mdr 8. Syr 24. 1Kor 1. Rz 11. Prawdziwa mądrość.17.9. Za 3-6.17. Mdr 8. Mt 25. 1Kor 2.13-18.20. Mt 11. RÓŻNE ASPEKTY MĄDROŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 1Kor 2. Prz 9.23-28.25n. Mądrość a życie moralne. Prz 9. Melchizedek a Jezus.21-26.1nn.11.1-11. Ps 110. Mdr 7. NOWY TESTAMENT JEZUS I MĄDROŚĆ Jezus jako mistrz mądrości. J 7. MESJASZ .7-14. J 4. Mdr 8. Hbr 6.11. Prz 1.7n. Dn 5.3. Mdr 9.19n. Ef 1.8n. Mdr 9. Mdr 8. MELCHIZEDEK Melchizedek i Abraham.35.8.38n.25. 1Kor 2. Mądrość Boża. Kol 1.15. 1Mch 10.52.14.19-22.32-36.22-24. 1Kor 1.12-15.20.14-22. Mt 5-7. 1Mch 10.19n.15. Hi 9. Mdr 9. Rdz 31. Dn 2. Koh 9. Prz 14.25n.13-17.14.27. Dn 5. Prz 8.28nn. J 6.44-46.27n. Łk 2. 1Mch 14. Rdz 14. Syr 24.21.17-25. Mk 1.33nn. Prz 8.1nn.10.37n.20-23. Mt 12. Dn 2. Dn 12. Mt 11.7nn. 1Kor 3. Syr 24.

14-16.11. 1P 2. Łk 4. 1Krl 1.61.1-14. Wj 29.27. 2Sm 5.8. Dz 4.38.18. Ps 18.13. Mt 25. J 6. Ps 20. Iz 61. 1Sm 26.3.9.41. Iz 53. Łk 2. J 4. Lm 4.9. Ps 2.8. Ap 6. Chrystus jako świadek J 18. 1P 4.31.22. Dz 26. Za 6.25n. Ps 28.12-23. Ap 1.13. Dz 2. Łk 1.6nn.51. 1Sm 26. Kpł 4.1. 1Krl 19.4. 1Sm 9.14.20.23. Za 4. 1Sm 16. Mt 20. Mk 9. Ap 17. J 7. J 4.14n. 1Sm 26.27. Łk 22. Łk 22. Łk 23.6. Mk 8.37. Mk 15.25nn.20.15.12-16. 2Krl 23. Łk 23. Pomazaniec Jahwe w eschatologii.29n.30. Mk 8.22.22.32. 2Krl 2. Lm 4.13. 2Krl 11. J 11. 1Sm 26. Dz 3.5. Mt 9. Iz 53.43.20.51.2.16-22.63-65n.31. 1Sm 2. Dz 2. Łk 22.21. Rz 5.10. Kpł 4. J 12. Mk 10. J 1.26.31.14. 1P 5.15.12.7. 1Kor 5. Dz 7. 2Sm 1. Eschatologia a mesjanizm.33.5n. Iz 61.1. Łk 1. Łk 23.7.27.41-46.32. .9.16. Łk 23.10. Dz 2. Rz 1. Ps 133. Mt 26.1. INNE UŻYCIE TERMINU "POMAZANIEC" Pomazaniec Jahwe. Ez 45. Ps 17. 2Sm 2.35.34.2. J 1.15. Mt 26.39.52.11. Łk 23.23.4. 2Sm 7.11.20.14-18. 1Kor 2. Iz 45.26.7. Łk 24.12-16.1. Mt 21. Dz 3. 1Sm 9-10. 1Sm 24.41. 1P 1.63n. Hbr 7. Pomazaniec Jahwe w modlitwie. Dn 9.4. Łk 1. 2Sm 19.13.40nn. Wj 40. Mt 26. Ps 2. MĘCZENNIK Dz 22. J 1.22n. Dz 17. Ps 89.23.29.1. Rz 9.34.13.STARY TESTAMENT OD KRÓLA DO MESJASZA KRÓLEWSKIEGO Pomazaniec Jahwe w historii.3. Dz 13.39.19.30n. Dz 1.18. 1P 1. J 18.39. Łk 4.13. 1Sm 10. Ps 2.16.34.pomazańcami. Jr 33. Ps 105.30. J 9. Ap 1.4.20. Postawa Jezusa.9.36.2. 1J 5.9.11.Mesjaszem.45.55n.10. Dz 4.25.24.11. Hbr 5. Ap 3. Łk 23. Mt 12.3. Dz 10. 1Sm 10. 2Kor 4. Ps 132.22. Ap 2. 1Kor 1. Łk 2. 1Kor 15.9-14. Mt 1. WIARA KOŚCIOŁA W JEZUSA CHRYSTUSA Jezus zmartwychwstały .5. Wj 30.11. Łk 23.28.31.49.23. J 10. Dz 11. Łk 23. Dz 2. NOWY TESTAMENT JEZUS A OCZEKIWANIE NA MESJASZA Tytuł nadany Jezusowi.27. Kpł 4.5.5. Wj 30. Ap 1.5. Ps 2.16. Ps 28. Sdz 9.55-60. Kapłani . Ha 3. Łk 23.41.8. Rz 1. Dz 7. Mt 15.22-33.16.20.35.36.33n. Mt 25.3.29. 1P 3. Łk 24. 1Sm 24. J 7.8.18.1. 2Mch 1.1. Ha 3. 1P 4. 2Sm 7. Ps 89. Mt 22.43.1-8. Ps 45.10. Za 6. Wj 28.7.46.17.7. Mt 16. Tytuły Jezusa Chrystusa.68.

4. Mi 3.19. Pwt 28. Iz 28. Ap 11. Jr 31. Hbr 8. Jr 50.8nn.23-31.8-13. Ap 18.4.2n.33.39. MIASTO STARY TESTAMENT Od wędrówki narodów do życia w mieście. Rdz 8.13.28.25. Dn 6.24n.23. Dwa miasta.9.1-6. Ef 2. Łk 1.15. Ps 2.31.21-31.25. 1Kor 3.30nn.36. Ga 4. Hbr 13.21.12nn.9n. Mk 10.2. Hbr 11. Iz 60.5. Ps 122. 2Kor 5. Flp 3. Iz 54. Ażeby Duch Święty został nam dany i aby przebywał w nas.14.52. Iz 7. Mt 1. Iz 54. Mt 23.12.25n.2. Iz 7.3nn.12. 2Tm 3. Iz 26. Ap 11. Pozytywna i negatywna cywilizacja miejska.17. Hbr 8.26n.1-8. 1P 1. Dn 4. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas.14. Ps 119. Łk 21.20-24.24. J 8. 1Kor 7. 2P 3.8.9. Mt 23.22. Ps 112. Wj 8. MIESZKAĆ Rdz 25. 1Kor 16.14. Ps 48. TO CO PRZEMIJA I TO CO POZOSTAJE Przemija bowiem postać tego świata. Rdz 25. Ps 104. Jr 35.8.18nn.16.6.9. Pwt 33.12. NOWY TESTAMENT Zbawienie i sąd Boży. Rz 4. Iz 57.10n.37. Iz 7. 1Tes 2. Ps 136. J 15. Ez 34.5nn.3.24. Hbr 9.7-13. Dz 18.19n. J 12.31.32. Mt 11.4nn. Ap 11. Jr 12.20. 1Krl 8.20.7-12. Ps 46. J 21. Mt 7.16. 2J 9. Ps 9.5. J 19.20.2.Mt 20. Tylko jeden Bóg trwa.10-14. Rdz 4. Iz 24.22. Mt 26.8. Dz 17. Mt 16. 2Kor 4. Łk 26.27.21.23nn.5-14. Ap 19. Ap 17.15. Rdz 10. Iz 1. Łk 17. Ga 4. Ap 20.28.19. Mt 26. Dwa miasta.20nn. Rdz 49. Rdz 16. Pwt 8.2.20-24. 2Mch 6-7. Ap 4.1-11.44.12. Łk 24. Łk 9. Mt 5. Rdz 4.2. Ap 7. Dz 22.3n.30.13.3.27n. Iz 33. Am 9.15. Rdz 19. Ap 21. BÓG MIESZKA W NAS A MY W NIM Przez swoją obecność Bóg pozwala ludziom trwać w istnieniu.6-10. Ap 3.34.5. 2Sm 7. 2Krl 10. Joz 24.41n. 2Kor 4.33. 1Kor 13. Dz 11. Pwt 12.10n.27. Ps 112.8. 1Sm 51. J 1. Ez 45. Hbr 12.21-23. Ps 1. Łk 13. Ap 6.31n.8. Łk 23.20. Hbr 12.14. Hi 14. Iz 47.51.31. J 14.35. Dz 7. Ps 122. Świadczenie chrześcijańskie.1-7.8n.16.2.11n.33.36nn. Hbr 11.14. .7. Pwt 28. J 12.10. Pwt 12. Wj 1.9n. Ps 111. Pwt 33. Iz 26. Dz 8.5. Mt 23.9nn.14-17. Hbr 13.54.22. Ps 102. Iz 40.1-11. Am 3.15.15.14. Mt 24.4n. Ps 23.15.13n. J 14. Am 65.11. Iz 25.56. Łk 22.18.31. Hbr 9. Ap 11. Am 5.8. Iz 62.35. Pwt 6.20. Iz 14. Iz 40. J 12. J 15.89nn. J 13.4.11. Am 6.12.17. Mt 26.31.16n. Łk 19. Rdz 11. Łk 2. Rdz 49.28-31.18.5.2.

Iz 64. Wj 33. Jr 16.32. Prz 17.42.1. J 15. Mt 15. Łk 2.30. 1Tm 1.8. Łk 9.8nn.25.2.22. Ps 25.9.11.13.14. Iz 9. Wj 15. Łk 15.13. J 16.32.9. Wj 14. Ps 94.6. Syr 27. Ez 3. BĄDŹCIE MIŁOSIERNI Mt 5. Iz 55. Ps 115. 1Kor 3.1.25. Est 4.1.13. Milczenie człowieka. Ps 6. 2Kor 4.18. Mt 26.13n. Oz 1.21.13.1.72. Łk 15. Oz 11.8.11. Dz 18. Mt 17.3.1.78.19.22.14. Oz 6.5.25.13.54.48.13. Jk 5. J 5.26. Ps 145. Iz 58. Łk 15. Ps 130. Oz 11.26. Ps 28. Mt 25. Sdz 2.16.9.36.2.13. Łk 5. Jr 16.16.31. Ps 9. Jr 20.36.22.17. Am 1. Kol 2.19.7.18.2. Ps 83. Łk 3.63-64.10. 2J 3. Mt 20. Za 2. Lm 2. Mi 7. Łk 19.5.30-37.11. 2Kor 1. Dn 9. Łk 5. Ne 9. Łk 8. Hi 30. Prz 10. Hbr 12.32.8.14n.7.14. Hi 6.18.7.7n. Lm 3. Mt 14. Rdz 43. Mt 9. Iz 41.7.15.14. NOWY TESTAMENT OBLICZE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Jezus jako miłosierny Arcykapłan. 1Tm 1.7.6-11.56nn. Mt 8. Ps 86. Na 1. Mt 22.10. Łk 1.30.3.5-16. 2Kor 4. So 1. Syr 18.3. Iz 55.8. Ef 4.J 14.18n.2.. Ps 4. Łk 1.12. Łk 1.17. Oz 2.20. Oz 11.20. Mt 12. Koh 3.5.10.29. Hbr 11. Dz 17.8.4. Ez 33. J 1.19. 1J 2. Ps 103.19.16.16. Rdz 24.31-46. Ps 103.23. Serce Boga Ojca. Łk 2. Jl 2.13.11. 1P 3.6.1.27. Iz 54. Łk 7.15.6. Łk 19.12-14. MIŁOSIERDZIE 1Krl 3.1n.1. Ps 51.16. Łk 6. J 15. Tt 1.6. Jr 31. Łk 1.13. 1J 3. Ne 5. 1J 3.6. Iz 62.3.9.26. Wj 3. Ps 107.16. Wj 22. Mt 18. Miłosierny wobec wszelkiego ciała. Hi 40.16-23. Jr 12. Wj 34.7. 1J 2.9. Mt 5. Iz 14.36. Prz 11. Łk 9. Łk 7.17.16.45.2. Mi 6.17.50. J 14.23. Jon 4. Flp 2. Wj 3.1. Ps 109. Ha 1.2. Jr 31. Ps 35. Łk 7.6.17.19. Łk 10.15. Mt 11.7. Kol 1. Oz 2.24.27n. Rz 11. STARY TESTAMENT BÓG MIŁOSIERDZIA Z pomocą potrzebującemu. Iz 57.27n. Lb 30.30-28.19. 2Tm 1. J 14.12n.24. Rz 8. Ps 106.51. Hbr 2. Iz 28.6n. Ps 103.38.42.6-9. Iz 53.18. J 8. Mt 5. Ps 107.3. Hi 31. Jr 4.16n.23-35.20. Wj 34.9.4.13. Wj 6.7. Iz 30.7. Ez 39.7. Oz 4.27-56. Łk 15.20. MILCZENIE Milczenie Boga. Ps 76.7.17.6.6.1. Ha 2.20.15-23. Iz 49.9. Mt 15.9.26. Oz 6.14. 1P 2. Rz 16. Ps 131.40. J 6. Kpł 19. Mt 27. Ap 8. Łk 13.34.2.1.7. Jr 1.6.25.11. 1Kor 7. Iz 49.7. Ogrom miłosierdzia. MIŁOSIERDZIA PRAGNĘ 2Sm 24.4. Rz 3.7. Jr 33. 1J 3. Łk 9.28.28n.30n. Rz 1. . Hi 42.26. Ps 136. Zbawienie grzesznika.11. Łk 4.

3. 1J 3. J 17. J 11.15. 1Kor 8.1.31n.49. 1J 4.34. Ps 4. Rz 8.25nn.17n. Mk 12. 1Sm 18.18n. Łk 2.26. Pnp 8. Rz 8. Ps 37.32-41.11.14. Prz 5.16.40. 1Tm 2. Rdz 18.26. Pwt 11. Za 7. J 17.25.45. J 15.21. Ez 36. J 5.1nn. NOWY TESTAMENT Dar Ojca.1.10. J 14.11.43.13-59.15-25.9-13.5nn. J 1. J 1. Jr 31.4-13. J 6. Jr 31.28. Rdz 24. J 3. Kpł 19.1. Ez 36. Mk 10. J 12. Ps 116.18.13.13. Dz 10.20.1. J 10. J 14. Mk 14.8.7n. J 10. Ef 5.17.7. J 3.5-9. Jr 31. Mt 10. Rz 8. Rdz 3.25.41n.2n.11. Mt 22.7.3-5. Rz 18. Syr 2. Rz 8. Jl 2.16.6n.28nn.15n.6. J 14.60-71. 1J 5.14.1.8.49. J 6. Łk 17.12.8.18. J 3. J 8.17. Mk 1.2. Joz 2. J 17.5. Ps 146. Mk 1. Oz 11. J 11.34. J 19. J 8.4.21n. Pwt 7.46.60-63. Ps 119. Pwt 19.14-17. 2Kor 5.28. Mt 11. Rdz 12. J 15. Łk 23. Łk 24.15. Iz 56. Rdz 4.25nn. Rz 5. Ps 73. Łk 23. Hbr 4. DIALOG MIŁOŚCI POMIĘDZY BOGIEM A CZŁOWIEKIEM STARY TESTAMENT Rdz 1.38.16. Miłość obejmująca wszystkich w Duchu Świętym. 1J 4. 2Mch 6-7.37.25-29.4. Mk 9.36. J 10.6. Ps 73. Joz 24. Ku dialogowi osobistemu. J 15. Mk 14.10. 2Sm 3. Rdz 22.36-50.2-3. 1Tm 2. Rdz 24.21n. Wj 32.34. Ps 132.21-24.19.18n. Mdr 11.5.19. J 4.18.9. Kol 1.16.54.8.49. J 13. Mt 11.39. Rdz 12. Wj 34.30. Pwt 30.1.7n. J 8.1-37.40. 2Sm 12.1. J 10.24.33n. Mk 10. Łk 24. Pwt 6.14n. .8.6n. Łk 2.1-9.12nn. Mt 28.1-10.8.11-17.1-5.1n. Wj 3.6. J 16.21n. Hbr 10. Rdz 22. Mk 10.17. Pwt 6. 2Sm 12. Przyjaciele i zaufani Boga. Rdz 6.36. Iz 30.13-24. Wj 33.24.127. Ez 34.11. 1J 4. Ef 2.45. Dz 2. Oz 2. J 3.22. Łk 23. Łk 7. J 8. Rdz 3.15-20. Ps 100. Ps 34. Iz 5.38.31.50.9.10-19.24.48. J 14. Ps 113. Ps 10. Iz 41. Mk 14.10-19.35. Wj 20. Ps 40.9.16. J 9. J 3. Ez 16. J 17. 1J 3.53.16. Łk 9.42. Łk 19. Am 3.4.9nn. Mt 11.2. Ps 34. Łk 24. Ps 132.5n.17.9.15. Pwt 7.20. Mk 3. 2Sm 19.33-38.18. Objawienie prorockie. MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO STARY TESTAMENT Kpł 19. Rdz 34.34.32.5.5. Rz 5. 1J 4. Jon 4. Hbr 2. Ps 136.13. J 17.16nn. Mk 15.25. J 11. Łk 1.6-10. Mt 21.9n. Tt 3.1-36.23n. Ps 31. Łk 23.2.13.22.9. Ga 2.13. Mt 26.35. Łk 23.26. Flp 2.27.12-17. Prz 15. Miłość doskonała objawiona w Jezusie.32. 1Kor 13.MIŁOŚĆ Rdz 2. Łk 2. Syr 4.30.23-26.26n. Pwt 4.13.20. Pwt 30.9. Rt 3. J 10. Am 3.7.9-28. Jr 31.6.12.10n. Hbr 1. Ez 17. Syr 1. Syr 9. Łk 8. 2Kor 5. Bóg jest miłością.3.

2. Iz 30. Ps 21.12nn. 2Kor 13.45.7. Jr 9. Łk 6. Jr 11. 1J 4. J 17.7. Łk 10.2-3.23-26. Joz 23. Wj 23.1n. Ps 113. 1Kor 1. 1J 5. 1Kor 13. 1Sm 17.4nn. Wj 3.16. Jr 22. Rz 5. MOC W SŁABOŚCI Ps 33.5. Kol 1.18.5. Prz 31.14-17. MODLITWA MODLITWA W HISTORII IZRAELA Mojżesz. Pwt 10. Mt 5.1. 1J 5. J 15. Ez 20.2-5. 1Kor 13. Ps 46.10nn.2n.6.18-19n.2. 1Sm 10.28.9nn. Syr 25.9.11.8.26.9. Pnp 4.5.15.16n.10.3.15nn. Flp 1. Ps 18. Ga 5.27. Ps 41. Mt 25. Mk 16. Prz 27.40. Iz 55. Iz 1. 1Sm 16. Mt 6. J 17. Mt 5.16.25. Mk 12.8.14. Siła na usługach Boga. Ez 3.6. J 3.to zjednoczenie. Ps 49.10.5. Ef 1. Iz 66.11. Mdr 2. Ga 5. Ps 18.24. 2Kor 12. Oz 9.16. Ez 18.29-37. 1J 5.1-11. Łk 14. 1J 4.9. Iz 30.25-32.21. J 17.15. Flp 3.34. J 17.14.18. Ez 20. Joz 1.11-18. Rz 1.9. Hi 6.63. Kol 3.1.19. Rz 12.22.73.23.8-19. Iz 41.3n. Ps 60. Kpł 19.16. Hi 29. Ps 131.18.3. 1Kor 13.22. .43-47. Ps 107.20-26.20n. Mleko dzieci Bożych. Wj 3. Wj 13. Mk 10. Pwt 32.36. Łk 21. 2J 5. MOC WYBRANYCH BOGA Moc zaborcza.8n.26n.25.1nn.40. Iz 7.39.5-10. Mt 18.6. Jr 9.2.8. Sdz 7. Ps 57. Flp 3. 1J 4.12nn. 1J 4. Rz 15.11n. Iz 60. Ga 3. Łk 7.25-5.7.7. Pwt 8. Hbr 5.44n.10.5-9.8. Prz 14. 1Kor 1. Pwt 6. 1Kor 13. Ga 6.17n.16. Pnp 5.16.19n.10-31. Ef 4. 1Kor 8. 1J 4.48.45. Rz 5.28-33.26. Iz 7.30. Ef 5. Flp 4.15n.27.Wj 22.4-12.15n. Łk 23. Lb 11. Ml 3.19n.1. J 13. 2Mch 7. Jl 4. 1Kor 12. 1J 2.29.22. Rt 4.7-5. Am 1-2. Ps 93.5.36. 1J 2.14n. 1P 2. Rz 12. J 17.18. 1J 2. Miłość jest darem.23. J 15.6. 2Kor 4.10.2. Miłość . Ga 5. Kpł 26. Iz 35. Syr 39. Rdz 49.13. Obraz błogosławieństw Bożych i obietnic mesjańskich.17.4.14.12. Ps 62.22. Mt 5. Prz 1. MOC 1Kor 1.3.1.8.12.12nn. Iz 26. Kpł 19.6. Ga 5.3. Oz 7. MLEKO Sdz 5.7n.21n.4. Łk 10.11nn. Flp 3.25. Flp 2. Ab 1.5.21.16. J 12. 1J 3. NOWY TESTAMENT Dwa przykazania miłości.9. Pwt 11.1. Mt 6.35.8-13. Czułość Boża. 1J 4.11.14.2.12-27.9.32nn. Kpł 26. 1Kor 3. Ef 5. Ps 76.13.13. Ef 5.12.14n.11.12.6nn. Ef 4. Rz 13.14-21. 1J 3.3.

Ps 38. Ps 22.12.5-8.36n. Wj 32.18. Modlitwa tęsknoty za prawdziwym dobrem. 2Sm 7. Mt 15.25nn. Mt 6. Jr 17.3-10.5.7. Modlitwa ufności.18-23. J 4.8. Psałterz jako modlitwa Jezusa. 1Krl 18.18. Jr 15.1-3.38. J 17. Łk 3.24. Mt 6. Ps 2.14. Tb 3.23.36.1-5. Mt 9. Mt 21. Ps 65. Wj 33. Wj 33.20-28. Ps 4.7.19-22.22n. Ps 7. Ps 23. Wj 32. Est 4. MODLITWA JEZUSA Modlitwa i posłannictwo Jezusa.8. Ps 7.19. Ps 55.17n.10.1. Łk 18.2nn. Jr 20. Wj 32. Ps 73. 1Krl 8. Hbr 2. Mt 9.6-15.8.16. Łk 11. 2Krn 33. Ps 22. Ps 6. Ps 119. Ps 42.2.23.11-14.13.18.1-5. J 16. Ps 140.7.10. Łk 18. Ps 23. Mt 7. Jr 37.29. Ps 42-43. J 6.22.12. Jr 8. Łk 22. Ps 37.1.4. 2Krl 19.7nn.25nn. Iz 64. MODLITWA. Mt 18.13.17. PSALMY JAKO MODLITWA SPOŁECZNOŚCI Ps 104. Ps 11. Ps 59.50. Rdz 18. Mt 14. Mk 11.47.45.17. Ps 22. Ps 48.14.43. 2Krn 20. Ne 9. J 16. Ps 42.37.24.32. Ps 69.4. Jdt 9. Ps 81.2-14. Ps 116. Ps 22.33n.15-19.13.23. Wj 16. Ps 73. Łk 22.10. 2Krn 14. 2Krn 33. Ps 28. Wj 32.23. 2Mch 15.2. Jl 3.7-18.7. Jr 14. Jr 14. Ps 102. Mt 26. Iz 63. Mk 11.4. Ezd 9.10.2. Ps 50.18. Mt 18.7.25.7. Modlitwa wspólnoty i modlitwa osobista.10-61. Ps 27. Łk 9. Ps 25. Ps 16. Ps 15.1-7.22-32.13n. Ps 22.32.Wj 33.16.4-11.14. Mk 1.50. Mt 6.1.19-23.9.18. J 11.3. Ne 1.19. J 11.29. Jr 45.11-17.19.9-14.5.11.39-46. Ps 91. Łk 21. Ps 119. Łk 6.2. KTÓREJ NAUCZYŁ NAS JEZUS Łk 7. Ps 16.21.22.12.71. Ps 5.11. Wieczór Ostatniej Wieczerzy. Łk 11. Ps 55. Ps 22.63.12. Modlitwa w chwilach doświadczeń. Modlitwa i zmartwychwstanie Jezusa. J 4.9-13. Ps 103. 1Mch 11. Łk 11. Hbr 5.4.24nn.14.2. 1Mch 5. Ps 69. Ps 25.41.29-35. Jdt 8.1-6. Lb 11.5-8. Łk 11.25. Modlitwa i męka Jezusa. 1Krl 8. Mt 6. Ps 106. Jon 2.4nn. Królowie i prorocy. Jk 1. 1J 3. Mk 14. Ps 63. Jr 10.27. 2Mch 8. Ba 2. . Łk 9.53.28.5.1. Mt 6.14.30. 1Krl 18. 1J 5.36. Ps 119. Mt 4.6.11-16. Łk 11.10. Jr 18. Am 7.10. Jan J 4. Pwt 6. Łk 18. Synoptycy.10. Mt 9.15. J 11.6-7. Jr 15. Ps 53. Ps 55.7.7.5. Wj 34. Jr 4. Ps 74.6-12.26nn. 1Krl 8. Rdz 20. 2Mch 15. Jk 5.26. Ps 44.26.143. Ps 77.17. Jr 15. Rz 10. Łk 8.16.29.13.33. Ps 78.21. Jr 12.

ustawodawca i orędownik.2-7. Dz 21.14. Ps 77. Ps 55. Oz 12. Am 9. Flp 1.14. Symbolika religijna morza. Lb 20. 1Krl 22. Ps 77.10.37.1-18. Ps 106. Mt 23. J 5.36.26.19.16. Rz 8. Ps 107.1-5. Syr 45. Wj 19. Ga 3.9. Rz 15. 1J 5. Ap 22.8. Ps 114. Ga 4.6-9.27.17.2nn.13. Ps 93. Łk 24.31.11-15.8-11.16.25. Sługa i przyjaciel Boga. J 5.8-22. Kol 3. Wj 14. Łk 9.3.22n. Wj 32. Hi 38.26. 1Tes 5. Wj 33. Kol 4.8. Wj 4. Dz 1.6nn.3. Pwt 7. Dz 4.4.9. Lb 14.35.2.1-15. Ap 22. Ps 69.24-29. Lb 12. Iz 49.2.23nn. Dn 7. Dz 1.13.17-23. Wj 24.1-10. Ps 104.78.4nn.10. 1Krl 8.53. 1Tm 2.5.20. Pwt 3. Święty Paweł Rz 1. 2Kor 3. Chrystus i morze.23-25.10.24-30.10nn.17.4-6. Hbr 3.27nn.21n. Rz 8.22n. Wj 1. Hi 38.3-8.9n.3n.52n.3-5.17. 1Tes 5.6n.9. Dz 7. Dz 20. Mt 5.17n.12. Iz 51.25.10nn.6n. 1Tm 2.10-13.8. MODLITWA KOŚCIOŁA Społeczność. Lb 11. 2Tes 1. Dz 6.44-49. Za 8. Ef 6.38. Wj 32.11-15.29-35.6-14. Wj 3. 1Tm 5.8nn.15. Lb 20. Pwt 5.13-20.3.21.18. Dz 3.12nn.12-15.3.30. Rz 15.1-17. Hbr 11. 1Krl 8. Rdz 7. 2Tes 1.1.1. 1Kor 10. Dz 2. Dz 9. Wj 2.11-14. J 6.24-26. Dz 7.21.40.19.19. Iz 30. Kol 1. Iz 5. Oswobodziciel i pośrednik przymierza. Dz 8.14n.3. Kol 4.26.23-30.Oz 2. 2Kor 9. Dz 7.7nn. .13. Dz 5. Hi 7. Rdz 8.13-20. 2Kor 12.16-20.19. J 2.23.11.11.3.19. Ps 24.7n.11.33. Lb 12.22.40. 2Kor 3. Łk 24. Wj 17.22. J 1.4.13. Iz 1. Kol 3. Od monstrów mitycznych do stworzenia Bożego.11. Hbr 8. J 1.12.2.9-13. 1Krl 7.35.19-23.1. 2Tes 2. Rdz 9.7.19n.12. J 17. MORZE 1Krl 9.16.11. Dn 3. Mk 14. Jon 1.3.5-6.45nn.11. Wj 24. Ef 5. Mojżesz i chwała Boża. Dz 8.9.27.8. 1Tm 2.18. Dz 14.11.5.20. Ps 106.36.6.13. Dz 5.4. Pwt 18.15.21. Rz 10.18. Rdz 9. Wj 19.10.15. Hbr 7. MOJŻESZ Pwt 34. Ps 77. Rdz 1.14. 1Tes 3. Łk 11. Ps 69.24. Rdz 1. Hbr 8.10. Wj 33.17.1. Ef 5.30n. Wj 20. Wj 34. Dz 10.30n. Mdr 10.15.49. Dz 13.12. Wj 34. Flm 1. Lb 12. Flp 1. 2Kor 1. Wj 19. Pwt 33. Ps 65. Iz 17. Wj 2.14.8.15.9.9. Hbr 8. Wj 5. Dz 7.12. Dz 9. Kol 2. Wj 24. 2Kor 12. Prz 8.6.46. Ap 15.9.6. Wj 11.23.31n. Ps 89. Flp 4. J 1. Wj 13. Wj 18.20.1.7nn. 1Tes 3.54. Wj 20. Dz 10. Rdz 7.3. Łk 24.30. Pwt 18.10. Iz 53. Dz 3. 2Kor 3. Iz 51. Pwt 4. Wj 14-15. Wj 15. Ef 3.15-18. Flm 1.12. Prorok. Wj 4.13. Ap 5. Lb 21.16. Iz 41.

Rz 8. Wj 23.8n. Hbr 11. Mt 16. Jr 31.8n. Ha 2. Hbr 6.16. 2Tm 4. Pwt 28.25nn.15nn.24n. 1Kor 15. Ap 17. Iz 54. 2Kor 3.12nn. Ez 36.12-25. Rdz 13. Ps 102.26n. So 3. Oz 12. 2Kor 5.5. Kol 1. Iz 11.8. Ps 96-99.11.13. Ps 49.2.15nn. Rdz 49.37. Ps 9. Mt 28.6.13-18.8. 1Tes 2. Mt 5.25. Mdr 5.20. Rz 8.8.19n. Rz 5.15.11.18. Ez 35.7.19n.8. Hbr 10. Iz 40-55. Hi 19. Pwt 28.15n. Mt 25. Tt 2.19.1nn. J 6. 2Tm 4.13.51.22-33.23. Ez 16. 1P 4.4n. Prawdziwa nadzieja.15.18.12.6nn. Mt 16. Jr 31. 1J 2.Mk 5. Ap 21. 1J 3.23. Ps 73.14. Ha 2.1. Hbr 7.15. Mdr 5.1. Rz 8.6. 1Tes 5.31-39. Flp 3. Oz 11. Oz 2. Dz 1. Ap 13. 1P 1.8. Ps 16. Mt 16. Ps 86. Hbr 6.6.13nn.31-46.13n. 1Kor 15. Iz 8. Hi 13. ZAŚLUBINY BARANKA . Za 14. Mdr 3. Iz 61. Mt 8. Lm 3.8n. Ez 37. 1Tes 5. 1P 4. Iz 51.3. Dz 3. Rz 8. Joz 6.22n. Mk 4.8. Jr 30-33. NAUKA ŚWIĘTEGO PAWŁA O NADZIEI Rz 8.33. Iz 26.10.4.2. Łk 21. Flp 1. Flp 3.19.2.18-4.25. Rz 6. NADZIEJA ZBAWIENIA OSOBISTEGO A ŻYCIE PRZESZŁE Iz 53. Ez 40-48. 1Kor 15. Za 14.23. Rz 8. Dn 7.1.39. 2Mch 7. Flp 3. Rdz 22.19.3. Rdz 12. Rdz 39. Jr 29.24-29. Hi 42.3-4.5.1n.1.27. 1Kor 13. Rdz 12.7-18. So 1.27-33. Jr 13. Kol 3. Ez 18.25nn.1. Mdr 4.24nn.1-17. Rdz 24. 2Kor 4.13. 1Tes 4.13. Kol 3.4. Dn 12.24.1n. 1Kor 9.17. 2Tm 4.25. Ap 4.5. Rdz 9. Jk 5. Iz 60.39.33nn.8. Mt 28. Mt 18.36.5.11n. Ps 63. NADZIEJA 1Tm 2.8. NOWY TESTAMENT NADZIEJE IZRAELA WYPEŁNIONE PRZEZ JEZUSA Mt 4.7nn.4-10.7. Jr 31. Rz 8. Jr 17.19.19nn.3. Ga 5. Rz 4.7.17. Ef 2. Iz 59. Mt 24.23.19. Ap 3.10. 1Kor 3.8nn.20.15.8.23n.19.8. Jr 1-29. 1P 4.7. 2Tm 4.8.12. 2P 3. Oz 2.25. 1P 1.20. Am 5. 1Kor 1. Iz 63. Jk 5. Iz 32.18.18-25.19.28-30.9.6n. Rz 7.11n.24. Rz 15. Flp 2.16nn.1nn. Lm 3. Hbr 10. 2Kor 4.8n. JAHWE NADZIEJA IZRAELA I NARODÓW Fałszywa nadzieja.14. 1Kor 1.23.13.13.7n.11.17.16. 1Tes 5. 1Sm 15. 1P 1.16. Ps 139. Hbr 11. 1Tes 1.16n. 1Kor 7.7.49n.18. 2Tm 2. 1Tes 5. Rz 8. 2Kor 4.41. Mdr 5.54nn. Dz 2.11.12. 1Tes 4.8nn.3-13.17-21. 1P 4. Ez 34-48. STARY TESTAMENT BŁOGOSŁAWIEŃSTWA JAHWE JAKO PRZEDMIOT NADZIEI Rdz 3. Wj 23.15. Ps 84. Jr 31.7.20.29.14.9nn. 2Kor 1.18. Iz 56.19. 2P 1. Rdz 49. Nowa nadzieja. Mk 6. 2P 3.9. Kpł 26. Rz 12. 1Tes 1.1-7. Jr 14.29nn. Rz 2. Mk 4. 1P 5.9n.7. Jk 5.7n. Hbr 10. JEZUSA CHRYSTUS NADZIEJĄ KOŚCIOŁA Dz 2.5nn. Jr 8.1-6. 2Kor 5.

7.3-7.26.KONSEKRACJA Niektóre przedmioty kultu.2.20.13n. Dz 10.40.15.12. Ap 22.3.1-5.12.26. Ap 22.11. Mk 16. Ez 8.40. Mi 6.27.8. 2Krl 16. 2Krl 2.19. Ap 14. Iz 42.14nn. 1Krl 5. J 11. Hbr 1.19. J 5.J 14. Rdz 19. Wj 18.13. Iz 8.6n.33nn.1. Ef 2. Narody w planach Bożych.12.18.28. Jr 31.3. NAMASZCZENIE CHORYCH I OPĘTANYCH Łk 10. Ef 4. J 5. 1Sm 10.9-15. Iz 45.16.18-21. Ps 92.1-6.15. Ps 133.27. 1Mch 12. 2Kor 1.1. Lb 3.2.1-7. Ps 45.1. Ap 22. 1J 2. Ap 19. J 3. Rdz 10. Iz 10. Ap 1.2.25nn.17.36. NAMASZCZENIE Ps 109. 2Krl 11. Rdz 11. Am 1.10n. Ap 5. . NAMASZCZENIE .21. Mk 10. J 12. Społeczne następstwa grzechu.6. 1Sm 16. Mt 10. Ap 21. 1Mch 12.13.3. Flp 2. Wj 29.10n. Chrześcijanin. 1Krl 19.9.14.5.8. 2Sm 2. Łk 7. Mk 6.5-8.7. Hbr 1.30. J 6.9. 1Krl 7. Ap 22. Dz 4. Namaszczenie Chrystusa.9.34. Narody jako siły wrogie Bogu. 1Mch 1.22.20. 1J 3.3n. NARODY Rz 1. NAMASZCZENIE JAKO ZNAK RADOŚCI I SZACUNKU Prz 27. Kpł 8.2.43-61. 1Kor 16.21.1-5. Prorocy. 2Krl 21. Mt 26. 1Mch 1. Rdz 31. Iz 45. Joz 24.13.1nn. 1J 2. Łk 9.38.1-7.1-6. Am 6. Rdz 1.50.46. Iz 61. Mk 16. Łk 7.8n.11.2nn. Ef 1. 1J 5.12-19. Rz 6.11. Wj 29.21. Rdz 3. 2Krl 19.25n. Kpł 14. 1J 5.10-32. 1J 3.13. Wj 40.13. Ap 21-22. 1J 2. Wj 5-14. J 16. Rdz 11. J 3. Wj 12.1. Ps 23. Rdz 4.12. Wj 30. Ap 2. Ps 2. Rdz 3.7nn. Jr 27.29-42.2. Pwt 6. Łk 4. 1Krl 11. Pwt 28. Kpł 8.36n.8n. Hbr 1. Rz 15. 2Krl 9. Rdz 11.1-16.38.3. 2Krl 18. 1Krl 19. Kapłani. Łk 12.34. Rdz 25.9.7-12.18.30-38. Rdz 12. Ap 15.1.1.7n. Ap 3.28n.1-6.27. Am 9. Pwt 32. Dz 2.26-29. Rdz 14.10-18.6. Rdz 9.1-14. Ps 45. 2Kor 1. Ap 20.35n.11-14. Joz 24.18.20.5.54.6-13.8.11-16. Rdz 29. Rdz 35. 1J 2. STARY TESTAMENT TAJEMNICZOŚĆ POCZĄTKÓW Jedność i różnorodność ludzi. Iz 25.18n. Iz 61. Koh 9.16.6.15.41. Dn 10.3.5.6n. Wj 28. 1J 2.11nn.9-14.24.7. IZRAEL I NARODY W HISTORII Rdz 16. Jk 5.1n.5. Iz 41.13. 2Krl 19.20.15. J 14.38.6.5-8.39n. 1Krl 1. J 6.1-8. Rdz 3. Rdz 28. Dz 17. Dz 4.14.39.13.3-2.18nn.4. J 19.6. 1Sm 16. Iz 61. 2Sm 12.14-24. Iz 11.

11-22. Jr 7. Dz 10. Mk 2. .50nn.6. Flp 3.5-6.29. J 6. NAŚLADOWAĆ Powołanie Izraela. Mt 8.14.7nn. Mt 15. Joz 9. J 11. Mt 28. Dz 13. J 21.15n.1. Rt 1.6. Mt 10. EWANGELIZACJA NARODÓW Pierwotna społeczność a poganie. Ap 19.1.15n.2.28.35.8. Mt 28.15. Naśladowanie Chrystusa. Rz 15.21-45.20. Ap 17. Rz 6.2-5.14n. ANTYCYPACJE Ekskluzywizm żydowski. Iz 42. Dz 15. Prozelityzm żydowski. Dz 18. Mt 19. Ps 18. Za 14.6-11. Mt 21.4. Ezd 9-10. Ps 47.37.9-17.28. J 12. Ef 2.8.2.24-32.20-25.2. Dz 2. 2Kor 13. Ps 87. Ap 13.20n.21.16. J 4. Ne 10.39. Dz 1.9-14.14. Mk 7. Mk 15.18n.17.2-6. Jr 7.2Krl 5.6. Łk 13.28n. Dz 9. Mt 1. Ap 17. Iz 49.23-38. Ap 17.1-8.4nn. Jdt 5. Dz 26.35-36.8nn. Lb 15. Mt 15. Wj 23. IZRAEL I NARODY W PRZEPOWIEDNIACH PROROKÓW Sąd nad narodami.17.8-11. 1Krl 14. Ap 21.3.18-21.16.5n. Łk 3. Iz 42.32. Rz 4. Ap 7.18. NOWY TESTAMENT JEZUS I NARODY Mk 1.16-22. Słowa i postawy pełne kontrastów.13. Joz 6.13.9. Dz 1. Rz 2.19.23. Dn 11.24nn. Łk 2. Mt 4. Ga 3.27.18-19n. Mt 10. Rz 1. Ap 11. Wj 13.7-12. Oz 1. 1Krl 18. 1P 2. Rz 1.27.17-20.21n. Iz 19.19. Ez 38-39. Dn 7.14.2.21-31.4. Dz 10. Za 14.43. J 12. Jl 4. Jr 9.16. Ap 19. Oz 2.20.4. Iz 25. Dz 11. Mt 1. Dz 2.12nn. Jr 11.1-29. Dz 1.14-17. Mt 26. Rt 1.19.16-25.2nn.19-22.15.28. Ap 14. Mk 16.10.53.17.20n. Mt 19. Ps 80. Dz 22. Łk 17. Mt 26.12. Ap 19. Mt 16.1-11.36. Dz 13. Rz 11. Mt 2. 1Krl 18. Zbawienie pogan. J 18.15.15. Dz 8.19-27. 2Sm 15.16.47.22nn. Dz 15.22. 2Sm 17. Ez 25-32.21. Wj 23. J 13.24.3n.48n.45nn. Ap 14.7-19.6-9. J 11.10n. Iz 66.2. 1Kor 11.13.10. Oz 11.3.16. Rz 8. Ap 20.1-16. Apokalipsa.7nn. Iz 13-21. Rozwiązanie antynomii.20-32.21.36nn.9. Ap 15. Mk 1. J 4.1-5. Pwt 1.17. Pwt 4. Mt 8. Iz 45. Dz 19. Dz 22.25.17nn. Dz 14. Iz 24. Paweł Apostoł Narodów. Wj 12.21. Ewangelie. Ga 2. Mt 19. Jr 46-51. Iz 45.13n. Iz 56. Iz 2.42.15. Ga 2. Dz 3.24.37-43.5n.21.10n. Ga 3.6.10. Rdz 38. Pwt 6. Za 14. Iz 60. 2Kor 4.1-6. Dz 1.8. Jr 2. Ps 25.

Dz 2. Łk 7.18-21.6.27. Wj 24. Joz 24.29. Jr 12. Syr 30.28. J 1. Wj 24.23. J 9. Mdr 7. Mt 28. NAUCZAĆ STARY TESTAMENT RÓŻNE FORMY NAUCZANIA Ojciec rodziny. Prz 8.24n. Prz 5. Mdr 3.10n. Łk 19.14. Rdz 20. J 12.13. Ps 119. Jr 50.4.26. JAHWE NAJWYŻSZYM NAUCZYCIELEM Ps 25.17. Syr 34. Mt 28.21.7.15.23. Am 3. Hi 33. Wj 13. Jr 23. Dz 13.6n.27.1.55.3.44. J 8. Na kapłanach.7.32-36. J 13. Ps 71. Prz 3. Mt 15.26.33n.6.1.9. 2Krn 15.14-17.2. Pwt 4. Ps 119. J 10.4.20n.33.17nn.18n.4. Jr 32.12.3. 1Kor 12. Rdz 21.39. Łk 2.7.68. Pwt 31. Oz 4. Pwt 8. Dz 5.12. Prz 2. J 3.12n. 1P 2. 1Tm 6.1-16. Oz 5.9.13. J 7. Pwt 11.3.36. Ez 34.10.25n.19.9. So 2.1-11.24. J 6. Za 10. Mt 26.11.12. Ps 51. Ml 2. Jr 29.1-24. Ef 4.20.46. Jr 36.23. Jr 6. Pwt 4. Łk 3. Jr 50. Mt 22.10.10nn. J 14.5.66-69.19nn.18n. Mt 22. Dz 13. Dz 2. Ps 17. Iz 8.1n.11.1.1-9. Iz 10.1nn. Ef 4. Joz 24. Dz 5.1. Jr 5.8. Iz 30.11. Ps 80.44n.12.9-13. Syr 51. Dz 18.11nn. 1Tm 6. Jr 28. NAUCZANIE APOSTOLSKIE Misje przejściowe.26.20-25.15.3. NAWIEDZENIE STARY TESTAMENT Rdz 50. Prz 8.43. Jr 32. Pwt 5. Mt 7. Mt 5.22. Oz 4. Pwt 4-11. Jr 50.7n. Oz 4. Jr 16.16.10.8.6.3.39nn. Syr 51.16. Pwt 27. 1Tm 1. Dz 17. Dz 5. Ap 2.11. Ap 2.J 6.3.14. Ps 25.3.57. Pwt 31.18.14. Ps 94.17.42. 1J 2. Pwt 6. Pwt 4. 2Tm 4. Apostołowie wypełniają swoją misje.7. Pwt 33.32.7.21.20. Jr 48. 2P 2. 1Tm 4.5.1n. J 8. Pwt 6.21.18. 2Sm 1. Pwt 4.17. Dz 2.14n.18.16n.1.28.17. J 8.10. Mt 23.15. Rz 6.17. Dz 4. 1Sm 12. .19n. Jr 23.34.2. J 7. Ps 106. J 14. 2Tm 1.3. Pwt 31. Dz 5.21n.13. Ap 14. Prz 4.19n.9.3.20.11n.1-17.29.42. Mt 21.22-40. J 8. Mt 13. Hbr 6. Jr 46. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS NAUCZYCIEL Mt 4. 1Tm 5.59.17.13.13.31. Hi 7.78. Jr 31. Wszyscy Żydzi.4. Prz 4. Rz 16. Mędrcy są ze swej istoty nauczycielami.43n. Syr 2. Dz 14.31. Iz 54.33.16.28.20.16n. Pwt 17.14.12.3.8. Ne 8. Koh 12.9n. J 7. Wj 12. J 6. Ps 143. Prorocy. 1Tm 4. Mt 10. 1Kor 12. Dz 13. Łk 1. NOWY TESTAMENT Łk 1. Ps 34.

Mt 6.42nn.10. Ps 72. Wj 12.5.4.5. Iz 14.14. Flp 1. Mt 5.37. Na ziemi jak i w niebie.16. 1Kor 15.18.2.10. 1P 1. Dz 9.28.12.1n.4nn.10. Kol 1.6.5. 2P 3. 1Krl 8. COELI.23n.11. owe organa wewnętrzne. J 6. Mk 9. Hi 38.14. Prz 23. Iz 6.2.13. J 1.19. NIEBO JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA BOGA Ps 104.8-9. Iz 66.26. Iz 6. Wj 24.25. Jr 1. Mt 25. Dn 7.34. Ef 2. 1Krl 8.4. Ef 6.27. Jezus przychodzi z nieba. 2Kor 12.2. Ap 22. Ap 21.1. Rdz 5. Ml 3.26. 2Kor 5.15. Hbr 9. Łk 2. Ps 115. Prz 30. Mt 5. Rdz 7. 2Sm 22.4. Mt 7.16. Ps 33.11.3. Dz 2. Jr 23.13. NIEBO NIEBO I ZIEMIA Rdz 1.33-58.8.5.20. Ps 16. Niebiosa otwarte.50.2.1.17.35. 1Tes 4. Ap 6.1n.1.25.17. J 2. Iz 57.1-13. Iz 11. Mt 6.16.11. Ap 3.20.7. 1Krl 20. Ps 89.11. 1Krl 8. Mt 3.13n.1. Dn 2.24.12. Ap 3. 2Krl 2. KTÓRE NIE JEST ZIEMIĄ Hi 38.17.12. 2Sm 20. Poprzez nerki.8.21.11-15. Hbr 9. NERKI 1Krl 12.4.2nn. Ap 2.16nn. Hbr 7.11.27. Mt 6. Hi 16. Rdz 28.23.13. Ap 21.8.24-28.19. 2Kor 5.11.51.26. Ap 21.28.34. Prz 31.7.23. Rdz 37. Pwt 10.17. Rdz 11. Mt 25. J 6. Mt 13. Ps 2.6. Iz 5. Ap 21. Mt 16. Łk 1. Ps 26. W okolicach bioder skupia się wewnętrzna tężyzna człowieka.8.12. Iz 63.17. Hbr 7. Mt 24.10nn.6-12.8. (Antyfona z liturgi adwentowej) Ps 119.45.19. Mdr 1. Dn 2. Mt 6. Jr 17.24.10. Mt 18. J 1.32.10.10. Hbr 4. J 3. Ap 21. Mt 5. Ps 29.9nn.35. Jr 20.27. Hi 26.20n.21. Hi 38. Ps 68.16.45.27. Mt 28. J 3. 1Krl 22.24.10.31n.31. Hbr 9. NADZIEJA NIEBA Flp 3. Dn 9.11. Ef 4.1. Ps 113.3. Mt 12.3.10. Jr 12.12.19. Rdz 1.33-46. Pwt 36. Jr 11. NIEDOWIARSTWO Rz 9. Kol 2.1-4. 2Sm 7. Mt 5. Hi 38.14. Ps 68.2n.19.62.18.5.4nn.Mt 21. Ps 139. 2Krl 7.20.7. Rdz 15. Rz 10. Łk 12.3.4.14. Mt 19. Mt 24.4. W JEZUSIE CHRYSTUSIE NIEBO JEST OBECNE NA ZIEMI Jezus mówi o niebie.6. Ap 21. Mt 3.18. Mt 16. DE SUPER Iz 45. RORATE.19.2.22nn.25. Ps 7. NIEWIARA W IZRAELU . Kol 3. Mt 6.21. Dn 7. NIEBO. Hi 37. Ap 2-3.11. J 3.19. Hi 1.89n. Ps 11. Mt 18. 1Tes 4. Dn 9.6.2.13.13.1. Ap 21. Ps 132.12. Iz 40.13.24.26. Ne 1. Ps 14. Mt 6.5.30. 1Mch 2.13. Rdz 11.20. Hbr 7.

1J 5. 1Kor 1.7. Ps 105. Ez 7.1-5. Mt 11.16.10n.17.10. Mt 11.16.38. J 8. Ez 16. Lb 21. Wj 33. 1Krl 16.1-32. Pwt 21. Rz 11.43n. Pwt 32.24.41.33. Iz 42. Rz 11. Wj 17. Iz 28.12n.11nn. J 20. Lb 10.2. Mt 8.17n.4n. 1Tes 2. NIEWIARA WOBEC JEZUSA CHRYSTUSA Iz 53. J 1. Oz 2.19. Wj 14.19. 1Krl 12.11.Szemrania Hebrajczyków.3. Mt 23. Ez 6. Lb 14-17.33n.6. Lb 11. Mt 28.24.2. J 12.4. Jr 17. 2Sm 29.4.17.4n. 1P 2.31.22n. Oz 7.4. Lb 16. J 6. Święty Jan a Żyd niewierny.26. Wj 32. Mt 26. 1Krl 8. Pwt 9. Pwt 8.28. 1J 5.4. J 8.36. Iz 43. Mt 26. 2Tm 2.15n. Przed Jezusem z Nazaretu.13.25. Pwt 1.4n. Mt 13. Prz 14. Ps 18. Prz 19.20. Pwt 22. Jr 17. 1Krl 16.30-10.7.22. 1Sm 8.9.32.24. Oz 2. Mt 17. Ps 78.20-24.10.20.58. Mt 7.24.15. Prz 26.18.9.27. Jr 27. Mt 15. Lb 14. 1Sm 18.8. Mt 16.37n.24-27. Łk 22. Rz 9. 1Krl 11. Mdr 2. Pwt 19.25-37. 1Tm 5. Rz 9-11. .7n. J 3. Rz 9.7.24.27. Mt 10. 1Kor 6.32.23.7. Pwt 18. Wj 15.1-10. Pwt 9.24. Dz 4.8.36.37.7. Rz 11.61.11.43. J 6. Izrael o podzielonym sercu. Mk 16. Tt 3.24. Mt 10.6. J 3. Rz 10.7-15.8. 2Krl 17.13.18. Ps 21.2n.21-24. Mt 12.24nn. Wj 15-17. Wj 22. Oz 10. Święty Paweł a naród niewierny. Iz 2.32. Mt 14.26.26.42. Rz 10.44. Rz 9.24.10.53.16.21n. NIENAWIŚĆ 2Sm 13.8. NIEDOWIARSTWO IZRAELA Mt 21.9n. NIENAWIŚĆ POMIĘDZY LUDŹMI Świat we władaniu nienawiści. Sprawiedliwy znienawidzony. Iz 7. Lb 14. 1P 2.15.13-14.31nn.13n.3-25.12-21. 2Krl 9. Jr 46. Jr 5. Mt 8. Jr 49. Mt 6. Iz 6.10nn. Mt 16.5.3. Dz 13. 1Krl 22.25n. Mdr 2.44.14n. Lb 14.3. Ps 83. Ez 11.11.13.17.8. Lb 14. J 6.21. Dz 3.4.20.16.4. J 6. Rz 11. Mt 10. Jr 7.27. 1Krl 18. Iz 48.13.15. Wobec tajemnicy paschalnej.22n. 2Sm 29. Dz 7.1-6. Pwt 9. Wj 16.21.2.27n.43.17. Prz 10.1.3. Kpł 19. J 6. Ps 129.35.24. J 6. 1J 4. Jr 8. Lb 20.8.106. 1Kor 14.24.1-6.13. Syr 20. Wj 32. Ps 18.31. 1J 2.3.6. Wj 17.4.6.2n. Mt 5.9. Pwt 7. Rz 3. Mt 23. Łk 14. 1Kor 10.10-20.13. Lb 14.17. 2Kor 4. Mi 3.69-75.31-35.6-29.22.15.31.1. Jr 31. Iz 43. Pwt 23.7. J 12. Lb 20. Iz 30.2-8. Lb 14. Mk 6. Lb 32. Wj 16. Pwt 18.11.17. Czy sprawiedliwy może nienawidzić. Iz 50. Mt 11. J 6. Rdz 29. Jr 7.46-50.10. Mk 16. Ez 12. 1Kor 7.12.11n. Iz 60. Rdz 4. J 8.7. Dz 26.51n.11. Łk 24.45.11.14n. Jr 2-4.14.21. Mt 17.26.2. Iz 54.23. Pwt 19.

23.5. Rz 5.19.25.5-18.1-5. Mt 4.18. Mk 14.16-19.46. 2Kor 6.4. 2Kor 4. Iz 24.37n. 2Mch 15.31n. Rdz 32. Ps 97. Ps 88.12. Syr 27.12.18. 1J 2. Jr 8. Ps 38. Jr 15.7. Łk 23.7.8. Ps 26.38.28.11-15. Oz 9. 2Kor 5.14. NIEPRZYJACIEL ZJAWISKO NIEPRZYJAŹNI Stałość i granice. NIEPOWODZENIE WSTYD. 2Kor 4. Ps 73. Pwt 9. J 17.14. Nienawiść do zła ale nie do ludzi. J 11.37. Ps 22. Mt 5.23-33.1nn.1.13. Ps 102. Łk 19. Rdz 25. Ez 25. CZY W BOGU JEST NIENAWIŚĆ Mdr 11. Rz 9.4.11.24.Prz 3.30.37.4. Iz 17.10.3n.7. Mt 24. Jr 20. Wj 20. J 14.13n.3.4.22. BÓG NIE ZAWODZI Jr 17.24. 2Kor 6. Ps 31.34.24.4. Łk 8.21.21n. Jr 2.15. Rdz 22.8.50. J 2.3n.9. J 12. 1Krl 19.25. Ef 2.31nn.25.13. Rdz 32.27.5. Ez 18.8. Łk 14. Ps 101.17-24nn.113. Pwt 13.31-39.3nn.36. J 15. Pwt 16. Jr 44. 2Sm 20.11nn. Rz 8. Ps 119.30. Rdz 32. 1Krl 19. 2Kor 1.16. Hbr 7. Ps 137.43.11nn.23n.5. Prz 6.11. Rz 9. Ps 118.23. Ps 69.31. Mk 15.41-45.26.14. J 17. Mt 10.8. Iz 5.14nn.2.10-14. Ps 11. 1Kor 15. Iz 8.9.8.15. Ps 139. Jr 12. Jr 8. Hi 7. Iz 5.22. Łk 22.12.30. Ps 35. J 3. Ps 50.23n.14. Ps 43.24.12. J 8. Jr 2. Mdr 12. Rz 8.27. J 15. Ef 2. Oz 13.4.15.25. Iz 1.7.33n.9nn.22. Za 8.7. Jr 20. Jr 15.11. Ab 1.13.11. FAŁSZ I PRÓŻNOŚĆ Fałszywość rzeczy próżnych.24.24. Mt 23. Jr 2. Iz 1. 2Kor 5.9. Łk 6.2. J 8.3. Rz 5.53. Hi 3. Ps 31.50. Rdz 28. Am 5.14.4n. Jk 4. Wj 32. 1Tes 5. 1J 2.3n. Ps 57.5. Iz 44. Rz 8. Mdr 11. Łk 6.5.18.44. Jr 11.37-40. Mk 14. Ps 37.20.19. Łk 21. Pwt 7. . Rz 8. Ml 1. Iz 31. Mt 6. Mk 14.18-21. 2Kor 4.20.14-16.8.14. Lb 11. 1Sm 23. Łk 4.30. 1J 3. 2Mch 8. Łk 22. Łk 12. Pwt 1. 1Krl 19.6. Ml 2. Hi 10.38. Ap 1. J 15.14.8.10.5. Hbr 5.21.5.50. Iz 61. 1Kor 1. Mt 27.25.6nn. 2Krn 19.22n. Pwt 28.18. Hi 3. J 15.4. Mk 6. 1J 2. Rz 1.2.17.9. Lęk przed zawstydzeniem. JEZUS WOBEC NIENAWIŚCI Nienawiść świata względem Jezusa.8. Hbr 5. 2Kor 6. Iz 58. Rz 9.10. Ps 42.31.9.28.16nn.20. J 5. WSZYSTKO ZAWODZI Iz 30.24.11-24. Hi 31.14. J 7. Ps 5. J 12.28. Tt 3. Prz 8. Rdz 29.7. Ps 45.27. Ps 139. Am 5. Ps 42.15.8.18. Pwt 12.12nn.13.3.44. 1J 3. NIEPOKÓJ 2Mch 3.19. Rz 8.46. Iz 1. Nienawiść świata do chrześcijan.21.55. J 15. 1J 3.

Iz 58. Wj 21. Wj 12. Ps 74.1-11.22-9. Ps 42. Rdz 3. Dzieło czasu.4-8.26n. Rz 7.7-8. Ga 5.4.13-17.6. Ps 63. Lb 35.13-17. 1Sm 15. Rdz 1. NOC Ps 104.16nn. Ps 130. Łk 10.26-27. Łk 23. 1Sm 18. Ps 31. Sdz 2.10. 2Krl 4.7.6nn.6n. TRYUMF JEZUSA NAD NIEPRZYJAŹNIĄ Przykazanie i przykład. Pwt 2.1.2.18.29. Przeżycie klęski. NIEWOLNIK Pwt 21. Rz 5.20-23. Wj 14.32-36. Rz 8. Pwt 15.12. Rdz 22.13-24. Am 5. Wj 11.5.1-17. Mt 20. Ps 119. Flp 2. .3n.15.1. NIECO ŚWIATŁA NA ŚWIAT NIEPRZYJAŹNI Przypadek typowy. Ps 134. Geneza.15. Łk 19.21nn.28. STARY TESTAMENT Noc wyzwolenia. Ef 6.15.18.13n. Dn 12.16.55.2.14nn. J 13. Wj 12. Flp 3.6.9. Iz 26.4.13n. Mt 5. 1Sm 1.3.3. Wj 23.15. Kpł 25. Rdz 15.3. Ps 38.21n.3. Jr 12. J 8.4-7.36. Pwt 23.43-44.19. Ga 4. Ps 13. J 14. Jr 18. Ps 119.39-55.1-7.5-9.20. Mdr 10-19.13nn. Wj 23.8.7n. 1Kor 7.27.2.1. Mdr 18. 1Kor 7. 1P 2. Ps 19.15. Pwt 28. Pwt 7. 2Kor 4. Wj 14. Ps 91. Ga 3.22. PROBLEM SPOŁECZNY Wj 21. Ps 77. Flm 1. Mt 13.1.1-16.22n.55. 1Sm 19.6.24.20.16-22.8. Hi 24. Rdz 4. Ne 9.40. Pwt 20. Hi 3. NOWY TESTAMENT Ps 139. 1Mch 3. Ps 7.10n.9-17.8.22.29.12. Kpł 25. Mt 5.39.12. Rdz 16. 1Mch 2.6.21-31.2.14-21. Wj 21.1.20.42. Rz 6-8.19.34.18-23. Jl 2. Rz 5. Prz 25. Rdz 4. Iz 60.5.35n. Ps 91. Syr 28.4. Sdz 2.17.19.45nn. Kpł 25. Hbr 2.12.7.21.21n. Ga 4.30. Ef 2.16. Wj 22. Ps 141. Rdz 12. Ps 130.28. Pwt 26. Ps 55.12. Ps 112. Ef 6.10.14-16.4. J 13. Dzień i noc. Wj 12. Mt 6. So 1. Mdr 18. Wj 17. J 8. Podczas nocy doświadczeń. Wj 10.11-17. Ga 6. Prz 24.1-7. Zwycięstwo nad nieprzyjaźnią.10. Iz 26.3-10. Ps 35.16.30. Wj 13.10.2.23.62. 1Kor 9. Iz 8. Mi 7.12. Ps 42.20-21.6. Rdz 17. Rdz 37.17. Mt 20. TEMAT RELIGIJNY Sdz 3. Jr 34.14n. Wj 22.14n. Rdz 49. Rz 6.Rdz 27-29.

Mt 14.1-11. 1J 4. Iz 61.2. Rdz 8.13. Ap 7.22.31. 2Kor 3. Jr 31. Iz 65. Ef 4. J 9. Mt 9. Ef 5.45.21-48.30.15.20. Iz 66.26. Mt 26. J 3. Jl 3.4n. J 9.3.16. Dz 12.32. Mt 5.31. 2P 3.10.3-8. 2P 2.19.9. Hbr 10.6n. W OCZEKIWANIU NA NOWE CZASY Ps 104. J 15. Ef 6. Kpł 19.13-48.53.15. Mdr 14.4. Łk 17. Mk 1.5.22. Mt 28.7. Iz 51. Mt 24.14. Wj 13.19. Dz 5.8.5.25.2. Ez 11. 1J 2. Iz 45.6. J 13.14. 1Kor 15. 1Kor 15.37n.12n. Ez 36. J 15. 1P 3. Dzień pośrodku nocy.23n.14. Rdz 9.10. NOWOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ Pwt 26.1. Iz 11. Iz 43. Iz 42.24.22.4.9. J 13.6.8n.2. Rdz 9. Ps 149.5. Mt 13. Hbr 12.24. 1Tes 3.20n. Rz 6. 1Tes 2. Mt 26.4-10. W Nowym Testamencie. Hbr 8.1-10.34. Ef 5.17. Łk 9. Lb 19.35.3. NOWE PRZYMIERZE MESJAŃSKIE Nowa nauka. Ef 2.4. Iz 48. Ez 14. Nowe przymierze. Mdr 7. Mt 27.8. 2Kor 3. 1J 4. Ez 18.20. Mt 25. Ap 4.1.7n. J 13. Rz 7.25n. 2J 5.11-17. Jr 31.15.6.4.12nn. Dz 26. Dz 2. Prorocy i mędrcy. 2Sm 6. Ef 4.9.20-25. .18. Iz 51.18.5. Pnp 5.4.9n. Iz 43.9. Iz 45.27. Ez 40-43.18. Łk 22.8. Iz 45. Ez 48.3.16.31.25. NOWE Syr 14.32. Nie jesteśmy synami nocy.4. Iz 40.3.17.34. 1J 2.6n.7-12. J 15.17. Dz 9.12.33. Ez 47.3nn.15. Wj 24. 2P 1.4.1.17. Iz 54.17. Iz 62.11-18. NOE Przekazy Księgi Rodzaju.17.6-9. Łk 22.8.41. Iz 54.18.16n. Pwt 21. Iz 42.8.20-25.34. 1P 2.6. 1Tes 5.3. Łk 17.26. Jr 13.3.14.36. Ez 36. Ef 4.30. J 13. 2Tes 3. Nowe przymierze.26n. Nowe człowiek. Iz 65.18. Iz 41. Mt 5. 1Kor 11.31. Dz 21. Jr 31.29. 1Tes 5. Ez 47. Rz 13.3. Mdr 10. Syr 44.16.10.5. Rdz 9.9n.2.18.9. 2Kor 3.12.12.19. Iz 43. Dz 2.26n.21.9. Iz 54.23. Iz 44. Iz 41. J 19.8. J 17. Ps 96. Mt 27.27. Iz 50. Iz 48. Dz 9. 2Krl 2.12. Rdz 5. Hbr 9. Iz 62.Dzień i noc Paschy. Łk 9. Ez 36. Rz 13. Dz 16. Ez 34. Dz 9.19.29.52. Mk 16. J 12. Pwt 30. Rz 6.20. Iz 65. Rdz 10. 1Tes 5. Dz 22. 2Kor 3. Nowe wyjście z niewoli.7.60.22. Kol 1.14-17. 1Sm 6.11nn. J 11. Lb 11.44-49.6.1.20.1.26. Iz 54.31-34.29.15.6. Iz 55. Ez 36.25. 1Kor 11. Dz 20.35.

J 8. Kol 3. Ez 48. J 1. Mt 18.26. J 3. Wj 19. Ga 5.5.6.10nn.16. Łk 10.8. Wj 33.6-7. Ap 2.15n.1. Ap 1.35. J 17. 1J 3.28. Rz 7. Kol 1. Mt 22. Ap 14. Łk 23.17. Iz 66.10nn. NOWA JEROZOLIMA Hbr 10. J 14. Jk 1. Mdr 6. Rz 8.8-16. Ef 3. Ga 5. Ap 22. 2Kor 5.31.29.10. Joz 1. 1Krl 8.17.22n. Ap 1.3. J 16. Łk 1.23nn.8.17. 1Kor 10. Jr 12.4.2.1.16n. Mt 11.1-16. Iz 62. Tt 3.30.23-33. 1J 4.25-28.18.12.4.16-19. Iz 44. Am 5. Rz 8. Rdz 6.9.16.9. Iz 40.2n. Ap 21.3. Prz 8. 2Sm 7.22.11-16.151. Ga 6. 1P 1. Kol 3. Rdz 3. Ap 5. Iz 45. J 17. Ef 1.5.10. Ez 34.15. J 3.1.18nn.9. J 16.9. Rz 13.1.27.21.14.5.19.16n.21n. J 3.7. Dz 9. Iz 52. Rdz 48. Mdr 11. Ap 21.22nn.4.1.17nn. Rdz 28. Wj 13.20.3n.21.27. Iz 42.168. J 20. Wj 34.1. Ps 15. 1Kor 5. Rdz 18.27n.10.8.10.14.5.Kol 3.16nn.19.41nn. 1Kor 12. Ez 34.16. Iz 6.12-13nn. Ef 4.19n. Ap 3. STARY TESTAMENT Rdz 3.14.9.8.34. J 8. Rdz 1. 2P 3. 1Kor 13.2.15.28.15. Sdz 6. Ef 4.2. J 6.8. Dz 2.20.8.20.28.29n.19. Mt 16. Iz 66. Ap 21. Ps 16.15. Iz 7. J 16. Iz 58.14.6. J 6.26nn. Za 14.28. Rz 8.42n. Tt 3. 1Kor 3. Rz 8.24.35.5. Łk 22. Iz 48. Iz 65. Mdr 9.12. Jr 1. Rz 8. J 3.12n. 2Kor 3. Am 5.15. 2Kor 4. Iz 57.27.16-25. Rdz 5. Ps 145. Jr 1.33. Wj 40. Wj 3. J 14.15.2. Ps 119. 1Kor 6. OBECNOŚĆ BOGA Ps 119. Ap 3.17. Pwt 12.14n.24. J 2.24.28n.17.1-15. Ps 46.4. Pwt 16.12.3.10. 1J 5. Mt 28. 1P 2.19.11. 2Kor 5.5n. Ap 11. 1J 5. Ml 3. 2Krl 18. Ef 2.18.10n. 2Kor 13.31.9. Za 14.56n. Mt 16. Ap 14.16. Mt 1.7.15. Kol 3. Iz 60. 1J 1.25nn. 2P 3. Jr 17. 1Krl 19. Jr 7. J 14. Ez 36. ZNAKI OBECNOŚCI BOŻEJ Wj 20. Ps 139.4.63. Ef 2.20.5n.21nn. 1Sm 3.24.9.19-23.13. 1Krl 8.12.11.17. Kol 1.5n.40. Jr 31.1. 1Kor 12. Rz 6.5.19n. 2Sm 7.10.26nn. Ap 22.12.35. Rz 8.18. Ez 37. 1Krl 8.20.9.2.10. WARUNKI OBECNOŚCI BOŻEJ Szukanie Boga.24. Iz 43.7. Ga 2.8n. Rz 8. Wj 19.3.1-5. Ez 48.21. Ap 21. PEŁNIA OBECNOŚCI W CHWALE OJCA 2Tes 3. Iz 52. Rdz 26.4nn.7.24.14. OBIETNICA OBECNOŚCI BOŻEJ Rdz 17. 2Sm 7.5. Dar Boży. Kol 2. 1Kor 15. Rdz 28. Ps 18. Mdr 7.7. Ps 29.5. Rdz 26. J 17.11. 1Krl 17.19.43n.8nn. TAJEMNICA OBECNOŚCI W DUCHU J 16.11nn.32.16. Mt 25.8.14. Mdr 3. Iz 41.14.13.2. Ps 23.16.11. .16.5. Dz 17. Wj 3. Rz 8. Ap 21. Ps 104. 2Kor 4.29.5. Ap 3. NOWY TESTAMENT DAR OBECNOŚCI BOŻEJ W JEZUSIE Łk 1.9. Jr 17. Ez 10-11.1nn.23. Ap 21. 1Krl 8.

32-36. 2Kor 1.3. Ap 22. Prz 8. Rdz 3. Ef 1.1-5. Rdz 22.28. Rdz 34.16.15. Am 3. Iz 11.24. Iz 11.35.14. Za 3.21n. Rdz 17. Obietnice Mądrości. Rdz 28.23n. Ga 3. Rz 4. Mt 5.5.22. Iz 56.7. Łk 1.12.12.3. Hbr 11.23.8. Rdz 12. Dz 10. Rdz 12. Mt 10.19. Ef 3. Jr 23.3. 1Kor 1. Obietnice nowe. Obietnice dane Dawidowi.19.38n.2nn.4.73.32. Iz 7.4.13nn.12. Mdr 3.22-31.10. Za 6. Ha 2.25n.6. Iz 45.18.9. Ps 16.1. Iz 54.9.11n. Rdz 12.24.16-18.28.19. Jr 31.5. Ez 37. Iz 4.2. Iz 42.18. Mt 28. 2Sm 7. J 16.19.15. Rz 8. Łk 1. Hbr 6. CHRZEŚCIJANIE DZIEDZICAMI OBIETNIC Dz 2. Rdz 1.16. Dn 2. Ps 89.20. J 6.15n. J 1.17nn. Mt 4. Rdz 17. Mi 5. Ewangelia św. Pwt 29. Rz 4. Iz 48. Ga 3.8n. Dz 2. Dz 2. SPOSÓB W JAKI DOKONUJE SIĘ OBJAWIENIE .20. 2Krl 7. Dz 1.1. Iz 43.10.14. 2Sm 7. Rdz 1. Hbr 11. Hbr 11.4.8-11.12.5. Hbr 6.6. Rz 11. Jr 33.29. Mdr 1. Ps 2. Rdz 4.16.69. Jana. Ps 51. Wj 24. Prz 8.12.19-22. J 3. Mdr 7. Rdz 12.15.5n. Rdz 15. Rdz 35.20.20.1.1.20. Rdz 13. Hbr 11.45. Syr 44. Ef 2. Kol 2.17.22.4-7. Ps 119.16. Rdz 15.11. Rdz 11.24n. 1Sm 8. Łk 6. Łk 1. Ps 73.17n. Iz 48. Iz 60. Ps 110.26.32.5. Za 6. OBIETNICE OBIETNICE I WIARA Lb 23. OBJAWIENIE STARY TESTAMENT Hi 42.23.15. Ez 36. 2Mch 7. Obietnice a Prawo.Kol 3.23. Mdr 4.28.6. Łk 22.7. Dn 7.16. Rz 9.7nn.19.13.13nn.39.5-7.6. Rdz 17.4.30. Ef 3.9. Ps 105.9.23n.21-30. Obietnice mesjańskie. Rdz 12. Mt 4.3nn.39. Łk 24. J 19. Hbr 11.7.14. J 14.8n. Iz 9.5.2. IZRAEL JAKO LUD OBIETNIC Obietnice dane patriarchom. Rdz 3. Prz 8.15. Rdz 17. OBIETNICE JEZUSA CHRYSTUSA Synoptycy. 2Sm 7. Wj 19.1-5.41.13.16-29. Rdz 26. Mt 5. Hbr 11. Joz 24.1.17. Wj 19. Rz 4. Mdr 7.63. Rdz 17.5n.45.33.1n. Hbr 6.15nn.2n. Ga 3. 2Kor 1.4. J 13. Iz 43. Ps 73.12.8.5.1. Wj 33. Rz 5. Jr 23.11. J 17. Ez 34.9.14. Łk 6. Ps 110. Iz 26. Obietnica Ducha.17.4.13. 2Kor 5. Rdz 22.29.11. Syr 24.3n.3. Iz 60.7.33.1. J 14. Rdz 17. Rz 4.19n. Dn 12.26. J 1. Mt 19. Syr 24. Prz 20.17.

Mk 4.30. Rz 1. Apokalipsa. Łk 10.25-32.14nn.1. Rz 16.15-21. Dn 2.16.33.13.26. Rdz 20. Koh 5. Ps 19. Iz 28.12. Dz 1.5-14.1. Pwt 29.13. Mt 28.1nn.3nn.28.25-27. Dn 5. Sdz 18. Jr 23.6n. 2Tes 1. Lb 12.17. Dn 9. PRZEDMIOT BOŻEGO OBJAWIENIA Bóg objawia swoje plany.15.4-11. 1Sm 15. Objawienie prorockie. Iz 40.15-18.5-10.17. Prz 2.1.19nn. Rdz 44.2. Ga 1. Rdz 31. Dn 5.21.26n.1nn.21. Syr 44-50. Hi 25. Rdz 37.5.7. Łk 17. Tt 3.1nn.10nn. 1Kor 2.7. 1Krl 19.11.11.11. Objawienie przekazane. Iz 2.17. Syr 34. Wj 13. Ef 6.2.15n. Rdz 3. Dz 1.6. Ez 1.12. Syr 39. Łk 17.20. Rdz 44.21. 1Krl 22. Iz 52. 2Tm 1.30n. Pwt 33. 1P 1. Dz 2.97.27n.17.14.15-21.16. Mdr 13. 1Krl 3. Am 7. Mt 13.35. Prz 9. 1Tm 3.8. Kpł 19. 1Krl 22.17.1-6.10n.9n.4n.8.14.16.1-4.6. Ga 1. Ef 1. LISTY APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa.15.6. Sdz 2.7. Dz 2. Mt 6. Syr 43.26.6. Mk 4. Jr 1.10. Jr 1.1n. 1Kor 13.13n.1-9.7. Prz 8.31nn.1-6.12-15. Dn 4. Wj 34. Pwt 18.9n.32-36.6. Prz 8.28. 1Sm 14. Ef 3.8. Kol 1. Pwt 18. Lb 23.13-53. Mdr 13.20.16.7-14. Rz 3.2. Wj 20. Prz 8.21. Rdz 12. 1Sm 23. 1Sm 28.12-14.Techniki archaiczne. Jr 27. 1Kor 1. 1Sm 28. Mdr 8.3. Ku objawieniu doskonałemu. Am 3. Mk 16.14.11nn. Lb 12. Rdz 21.16. Iz 40. Wj 3.25n. Wj 3.47.2. Ez 9.15-43.4. Ef 3.23-31. Ps 119. Wj 19. Rdz 31.24.6.16n.11nn.9.11.10. Refleksje mądrościowe. 1P 1. Iz 40.7. Wj 25. Hbr 9. Tt 2.8. Iz 52. Sdz 7. 2Kor 4. Lb 27. 1P 1.19-23. Kol 3. Dz 2.40.26. NOWY TESTAMENT SYNOPTYCY I DZIEJE APOSTOLSKIE Objawienie Jezusa Chrystusa. Mt 10. Oz 6. 2Sm 7.26. Prz 2. Łk 1.2.12. Lb 11. 1Krl 19.1. Rdz 15.5. Mdr 7. Dn 7. Rdz 40-41. Wj 14.8.22-41.15n. Wj 33. Objawienie przekazane. Jr 1. .1-21. Kpł 19.41. Mt 16.1. Dn 5.15. Mdr 7. 2Kor 5.5. Dn 5. Dn 4. Rz 1.4-8. Iz 6.20. Rdz 3.7-11.5n. Wj 33.19. Pwt 13.23.7. Ez 1. Iz 60. Iz 60.16.23.7-13. 1Sm 9.1nn. Mt 16. Mk 13.4-16. Ga 1. Prz 8.3nn. Mt 11. Rz 1. Dn 8.26.22. Iz 6.4. Wj 3. Wj 18.11. Syr 42.5n.12n.26.19n. Lb 23.11. Mt 8. Ps 119.17. Rdz 16. Wj 33. Ez 40-48. Bóg przez to czego dokonuje tu na ziemi objawia również samego siebie.30.1-5. Ez 1. Ku objawieniu doskonałemu. Rz 8.3n.1n.19.

Ap 17. 2Kor 4.31. Na obliczu Chrystusa.8.7. J 12.7. Ps 104. Ez 2.2. 1Kor 13. Objawienie przekazane. Mdr 8. J 14.19nn.37.9.3. Ez 23.18.14. J 1.20.59-63. Mdr 7. Mdr 7.22nn. Ps 80. Ps 104. 2Sm 17.2. J 4. Oz 2.21.44-45.14.29. Wj 33. Syr 35.8nn. Wj 33. 1Kor 11.8.6. 1Kor 1. Ap 22.20.2.4n. Ez 16. Mdr 8. Doświadczenia Ozeasza: oblubienica umiłowana a niewierna .50. Jr 2.31. Ap 21.6. J 6. Wj 33. Prorocy: Oblubieniec kochający i wierny.27.22. Lb 23.15. Ap 1.5.1. Syr 13. J 1.17. Ap 21. Ku objawieniu doskonałemu. J 7.18.16.3.8.4. APOKALIPSA Ap 5. Ap 11. J 1. Ap 20.25.25nn. Mdr 8. Ap 22.1.5. J 16. J 17.18.28.5. J 16. Twarzą w twarz z Bogiem.22-27. Iz 52.10. Pwt 4. Am 5.16.6. Dn 8. Ps 105. Ez 16.65.19.11. Ps 80.23.2.9.7.2. Iz 1. Iz 62.ŚWIĘTY JAN Objawienie Jezusa Chrystusa.18. Iz 13. Iz 63. Wj 33.7n. Ap 14. Ps 30.2. Hi 29. Dn 1.14.15n.24. Wj 34. Jr 31. Jr 30. Pnp 8. J 2.17.21. Ap 19. Prz 8. Ps 27. Sdz 2. J 1.29. Sdz 13. 1J 3. 1J 3. 2Sm 1. Mt 22.11-19.1-43.3.11.12. Mdr 8. Oz 1-3.9. Ap 10. J 3.4.9n. Ap 5.15. 1J 3. Ap 21.18-23.4.6.8.2. 1J 1.6. Prz 15. 1J 1.19.26.10.20.1n. 1J 2. Oblicze i władcy.14. Ap 12. Mt 5. Prz 27. J 1.4.16. Ap 22.2. Ps 11. 2Kor 4. Est 1.20.11-16.8.14. Ps 42. Ap 12.11.2. J 17. 2Kor 3. Iz 54. Iz 47. Ps 51. J 3.9. Ps 45. Ap 17. Syr 15. Iz 46.20nn. 2Kor 11. Lb 6. Iz 54. Hbr 13.1. Hbr 1.22. Jk 2. Iz 40. Oz 2. J 21.9. STARY TESTAMENT Wj 3. Prz 16.12nn.17. Jr 2.32.28. Mk 14.2-6. Mdr 9. Ps 80.2. Mt 17.9. . Jr 11.8. Iz 61.13.5nn.24. Prz 8. Ap 1.2. Sdz 2.29n. Prz 8. 2Sm 1. Kościół Oblubienicą Nowega Przymierza. Ga 4.6n.4. J 16.8. OBLICZE Oblicze i serce. Pwt 28.3.4.3. NOWY TESTAMENT Baranek jako Oblubieniec Nowego Przymierza. OBLUBIENIEC-OBLUBIENICA Iz 54.25. Szukanie Bożego oblicza.22.32. J 1. Syr 13. Ne 2.8.14. Mądrość a zjednoczenie z Bogiem. 2Sm 14. Ef 5. 2Kor 3. 1Sm 16. Tt 3.17.24.2.7.15.18.14. J 21.4-8.13n. 1J 4.6n.24n.11.18. Oz 2.5. Ps 4.7. Pwt 4.14.

34.44n.12.12. Wj 19. Mdr 2.16nn. Mt 22.6. Ap 11. Syr 36. Ne 9. Mt 24. Hi 7.6.12. ZAKAZ SPORZĄDZANIA OBRAZÓW Pwt 27. Joz 24.19.20.5. Na 1. OBRAZ J 1.2n.11nn.20. Łk 13.15. Jr 4.5. Ciągłe niebezpieczeństwo obłudy. Kpł 12. Jr 4. Oz 13. Ap 22.13. 2Mch 2. Mt 22.44. Łk 1.38. Ps 104. Ez 38. Rdz 1.26-33.3.33.5n.10.9n. Mdr 13.15. Wj 14. Łk 12. Iz 4. MĄDROŚĆ OBRAZEM WZNIOSŁOŚCI BOGA .1-10.17. Ez 10. 2Sm 22. Mt 23.30.8. Wj 33. Rdz 1. Mt 23.4. Mt 16.1-8.4n. Ez 30. Mt 15. 1Krl 18. Dz 1. 1Krl 12.1nn.1-13.15. 1Tm 4.2.10nn. Mdr 7. Pwt 5. Mt 6.5n. Łk 18.1.9.3n. Syr 32. Formalizm obłudnika.24.38.56.3.15.4.40.27n. 1Kor 10. Iz 5. Rdz 5. Jr 18.56.17. Chrystus i obłok. Ez 43.6.25-32.5.8. Mt 26.13.14-18. Wj 20. Ez 30. Hi 22. Wj 40.20-18.21n. Iz 63.12. Iz 19. Wj 16. Chrześcijanie w obłokach.3. Mt 12. Mt 24. Ps 97. Wj 33. Mt 6. OBŁUDNIK Iz 29.24-25. Iz 63. Jud 1. Ps 18.2. Ap 19.46.9.12. Łk 9.14.12. Mt 23. Mt 17. Ps 78.18. Nowy Testament. Mt 25.4. Na 1.3. Syr 1. Obłoki eschatologiczne.9. So 1.24. Ślepiec oszukujący samego siebie. Ez 34.2. Ap 19.1n.8.18. Rdz 9. Pwt 1. Dn 7. Łk 12.16.23.33. 1J 4.7nn.3. Dz 7.13n. Oz 6.28n.24. J 19.9-28. Wj 14. Rdz 9. Jl 2. Łk 3. 1J 5. Jk 3.20.18. Mt 22.18. Rz 1.4. Ps 8. CZŁOWIEK OBRAZEM BOGA Stary Testament. Ez 34. Ps 104.19-23. Mt 15.3-14. Ap 14. Mdr 17.3. Mt 12. Wj 32. Mt 23. Ef 5.16.13.14. 1P 2. Wj 40.7.7.1nn.25n.13.14. Ps 105. Lm 3. Ap 1.9. Pwt 4.15.14. Obłok i chwała Boża.9. Mt 5. J 9. Wj 24.6.39. Ga 2. 1Tes 4.22-37. Mt 23.35.6.51.12.64.34-38.27.12-18. OBŁOK Hi 36. Mt 23. 1Kor 15.1nn. Ez 38. Mt 9.1n. Iz 66.22.13.2.Gody wieczne. Wj 14. Rdz 9.3n.7.34. 1Krl 8. Oz 8. 2Kor 3. 1Kor 11.26-29.48.7.34. Kolumna z obłoku i ognia. Ps 78.20. Wj 13. Mt 7. Mt 6.2. Iz 45.25-26. Mt 23.

31.21.26. 1Kor 11. Jr 31.12-22.49. 2Mch 6.45.23n. Ez 36. Hbr 9. J 17. Ef 4. Rz 3. Rdz 21.26.68. Ap 5.60.24.13.13.41. Pwt 10.31n. 1J 3.28. 1P 2.11.3-14. Pwt 30.8-12. Rdz 34.4. 1Mch 1.49. Rz 8. Jr 6.18.33.23.49.12.36. Kpł 19. 1Krn 10. Rz 8. Ez 36. J 1. Ef 1.4-8. Ha 2. Prz 8. Ga 3. Dz 5.9-14.4. Wj 12. J 18. Kol 3. Obrzezanie serca. Kol 1. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Kol 2. Flp 2. 2Kor 3. Ef 3. Wj 12.31n. Rz 4.13. Rz 3. J 5. 1Mch 1. Wj 4. J 12. Pwt 26. Ps 118.46. Obrzezanie duchowe.16.26. Łk 21.10.60-63.27. 1Kor 6.7.14.9.59. Iz 63. Łk 1.18. Rdz 17.13. Dobrowolna śmierć Jezusa Chrystusa. Wj 19. Dz 1.3-6.3. 1Kor 15. Ef 1. Wj 4. STARY TESTAMENT Wyjście z Egiptu i Przymierze.21nn.17.11n.6. Mt 20.11n.28.44.2.29.28. Kol 3. Jr 9.48.29. Kpł 26. Rz 8.24. Ef 1. Dz 15.11. Odkupienie mesjańskie. J 1.11n. Kol 2.18n.29.37nn.4. OBRZEZANIE STARY TESTAMENT Obrzezanie jako znak przynależenia do pewnej społeczności.16. J 12. Mt 26. Kpł 12. Jr 31. Iz 62.28. 1Kor 15. Rz 15.5. 1Kor 7.9.7nn.4.28. Dz 10-11.48.6.49. J 7.12.24.5n. Tt 2.7. Ez 44. Iz 53.13.9. J 7. NOWY TESTAMENT Łączność ze Starym Testamentem.23. Mt 21.5. Dz 4.6nn.10. 1Kor 1.8.28. 1Kor 11.21. Rz 2.20. Rz 8. Hbr 2.25. 1P 1. Ga 3. 1Kor 15. Łk 24. Dz 2.28n. Iz 53. Joz 5.27. Ap 20. Ps 130. 2Sm 7.Mdr 7. Ga 4. 1P 1.15. Rz 6. Sdz 14. Rz 3.10.6-29.30. Ga 5. . Rz 8. Rz 10.14.10. Ez 16.21.29. 1Kor 7. Jr 4. J 8. Ga 5. 1Sm 17. Ga 6. J 14. Łk 1.38. Wj 14.15.18.3. NOWY TESTAMENT Praktyka obrzezania.2. J 1. Flp 3. Dz 10. 1Sm 17.24nn.14.32. Obrzezanie jako znak przymierza.45nn.25.5. Dz 2.42. Kol 1.33.2-4. CHRYSTUS OBRAZEM BOGA J 1. Flp 3. Dz 20. 1Mch 2.19.33.18-4. Joz 5.13.4.28. Mk 10.7.7nn.11-12.9.23. 2Kor 3. 1P 2. J 17.18.13n.30. Kol 3.19.15. ODKUPIENIE Wj 12.14.9-12. Ga 6.29. CHRZEŚCIJANIN PRZEMIENIONY WG OBRAZU CHRYSTUSA 1Kor 15. Łk 2. Ez 44.9.6n.7.2-9. Dz 3. 1Mch 1. Wj 6.23.23. 1Kor 15.22. Iz 53.19. Wj 19. Tt 2. Łk 2.3.

15. . Ps 132. J 15.12. J 17. Mk 2.16. Mk 3. Iz 53. Tt 2.12.13. Pwt 5.6.7-4.6. Rz 8.36. Jr 6.25.2.2. J 15. Iz 7. Iz 7.1n. J 14.39.5-8.8.20. J 18.32n. Iz 57. Ps 66.19. Rz 8.11. Ez 36.13.34. J 19. Rz 8. J 12.12.39.32.19.2.20.21n. Syr 51.9. Rz 8.31. J 19.1.27. Jr 30. Ps 95.6.12n. Mt 12.31.30.23. Przedsmak pełnego odpocznienia. KU ODPOCZNIENIU BOŻEMU Ziemia Obiecana jako zapowiedź odpoczynku Bożego. J 10. J 12.1nn. Łk 24. Rz 8.4.5n. Rz 6. J 14.17.32. J 12. Objawienie odpoczynku Bożego. J 19.21. J 4. Sdz 1. Rz 5. Jr 31.7-11. Flp 2. Joz 21. Ez 47.26.9n.7. Za 12. Rz 5.45. J 18. Łk 9.10n.20. 1Kor 15. 1J 3. Mt 9. Ga 3.8. J 16. Syr 6.31.45. Pwt 32.4.13n. Ez 34. Ps 23.29.5. So 3.20. Dz 5.15. Ef 2. Rz 8.13.31.11.4.17. Łk 24.1.28.21.56.7. Rz 8. Zwycięstwo nad grzechem w ciele. Sdz 1.14. 2Krn 14.3.9.4.11.11. Rdz 2-3.36nn. 1Tes 1. Koh 2. Rz 5. Ez 40-42. J 20. Mk 10. Jr 31. J 13.10.51. Ez 20. Ga 6. Łk 24.10. 1Krl 8.9. Ne 9.12.34.15.37. 1Krl 4.8. Iz 58. 1Tm 2.1nn. 1P 1. 1J 4. Hi 3. ODPOCZYNEK Koh 1-2.16. Iz 7.13. Pnp 2. Ps 16.16. 2Kor 5. Ap 5.8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Przez człowieka grzech wszedł na świat.11.24. Wj 23. Iz 53.13. J 5.25-28. Ga 2. Ga 1.Śmierć i zmartwychwstanie.14n.12-16. Koh 8. ODPOCZYNEK I PRACA Wj 20.5.1.2. Pnp 1.18. Łk 24.3. Ef 5. J 1.13.7. JEZUS CHRYSTUS JAKO ODPOCZNIENIE DUSZ Odpoczynek i odkupienie. 1J 4. 1Krl 5.21.8.11.14.22. Za 13.27. Ap 14.39.13. Rz 8. Rz 5. Odpoczynek znakiem uwolnienia. Pnp 8.9. Ez 39.30-31. Flp 2. Rz 5. Rz 8.3-6. Iz 53.4. Ps 55. Ez 38. Łk 3. Odpoczynek i niebieski. Rz 8. Tajemnica miłości.4.9.20. Wj 31.8. Iz 40.39. J 3. Dn 12.22n. Ef 5.27. 2Sm 7. Kol 1.25nn.12.6.16.10n.43n. Odpoczynek a święto.14. J 12.4.4. Dz 10. Mt 11. Rz 8. Rdz 2.35.30.2n.7n. 1Krn 22. Syr 24.2n.13. J 19.13.4. Ap 4. Ap 14. Ps 39.7-10. Hi 9.2. Rz 8. Rz 6. Łk 9. Syr 24.6. Koh 9. Ap 12.23. Hbr 3. Wj 34. Iz 30. Odpoczynek jako udział w odpoczynku Stwórcy.16n.46. Ga 2. Ef 1. Pnp 3.10.10. Ez 38-39. Rz 5. Flp 2. Mt 8. Pnp 3.8.

3. Ps 54. 1P 1. Rz 5.17-30.15. 1Krl 16.33.2.18nn.7. Ps 50.6.7n. Oz 4.4. Ef 1. Am 5. Jon 1. 1Sm 3.11. Kpł 1-7. Iz 59.13. do syntezy podanej w Księdze Kapłańskiej.6. Rz 11. Mk 1.7.9. Wj 19. Rdz 4.1-6. Ps 69.20.7nn. Kpł 1. Rdz 8. NOWY TESTAMENT Mt 5.32. Łk 22. Prymat pobożności wewnętrznej. Sdz 11.32. Rz 8.1. Iz 59. Oz 4.19. Ba 1. Iz 59.9. Sdz 11. Ewangelia.23. Ap 5. Dn 9. Mk 9. REFLEKSJE KOŚCIOŁA NAD OFIARĄ JEZUSA Od ofiary na Kalwarii do Uczty eucharystycznej. Pwt 12.11-16. Pwt 26.27-31.31n.13n.30n.7.5-11.38nn.14.10n. 1Sm 3.14. Ml 1. Rdz 12. Iz 66. 1Kor 10. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem.23.31. Wj 24.15. Iz 43.34.18. Dn 3.7. J 17.28.8. Ps 22. Prz 15.19. Wj 12.19.20. 1Sm 15. Syr 35.1. 1J 5.5. Pwt 4.33. 2Sm 12.4nn.26. Rdz 8.19. Syr 34. Pwt 18.9.64.Grzech poznałem właśnie dzięki Prawu.15. Ap 1. Sdz 13.7. Kpł 17.16. Ps 40.8. 2Sm 24.36. Prz 21. Ef 2.22.6. Wj 23.24n. RÓŻNE ASPEKTY OFIARY Od typów różnorodnych przedstawionych w historii.24.23.22nn. Am 4. 1Sm 20.7. Rz 2.14. Rz 7.26. Mk 12.21. Kol 1.5.6. Wj 24. Rz 5.3.18n.20. OFIARA Rdz 8. Oz 2. Kpł 5. Ps 27.7. Ga 3.3. Jr 2.6. . Mt 26. J 12. Jr 7. Ps 51.30. J 3.11.21.18n. Wj 13. 1Sm 15. Pwt 12.31. Sdz 20.20.9.5.9. Iz 43.14.6. Kol 2.3.2.18. Dn 3. Dz 5. Pwt 33. Wj 24. Hi 1.25.6. Ps 51.8.15.8. Ps 51. 1Kor 5. Rz 3. Mk 14.7. Ap 5.16.17. 1Sm 1. Kpł 16.15. Wj 20.4nn.8. Kpł 24. Iz 1.24. Ez 18. Dz 3.16.27. do złożoności obrzędów.6nn. Zastanów się co uczyniłeś.7.24.17.10nn. 1Krn 29.23-30. Kpł 1. J 19.8nn. Iz 56. Dz 3. Dz 20. Sdz 6. Szczyt pobożności wewnętrznej w Starym Testamencie. Mi 6. J 11. OD OBRZĘDÓW ZEWNĘTRZNYCH DO OFIARY DUCHOWEJ Obrzędy zewnętrzne jako znaki "ofiary duchowej". Dz 3. 1J 1. Sdz 17. STARY TESTAMENT EWOLUCJA OBRZĘDÓW OFIARNICZYCH Od prostoty pierwotnej.6. Ezd 3. Kpł 22. Kpł 3.15.37. Iz 53.10. 1P 1.26. Oz 6.23n.20nn. 2Krl 16.5. 1Krl 8. Wj 24.8n.7. Am 5. Wj 18.12. J 13.20.1-10.24. Rdz 15. 1P 1.18. Mk 12. Mi 6. Dz 4. Mi 6.11. Dz 2.55nn.6. Rdz 22.4.9-21.10. JEZUS SKŁADA SAMEGO SIEBIE W OFIERZE Mk 10.7. Rdz 14. Rdz 15. Prz 21.16-23.11. 1Sm 26.13n. Rdz 8. Iz 53.8. 1Sm 7.25.45.13. Pwt 14. Wj 5. J 19.

6.21.9. Ap 1. Pwt 5. Jk 5.11. Pwt 18.19.18. Pwt 5.12. Hbr 9. Ml 3.10. Rdz 19.3.14.22. Rz 15.24. Pwt 6.6. Syr 7.2. Iz 9.2n. Łk 9.29.27. Hi 20. 2Tes 1. 2P 3. Hbr 8.12. J 6. NA PRZESTRZENI DZIEJÓW Ofiary całopalne.10-14. Dn 7.17n.6-13. Jr 17. 2Mch 1. Ap 19.16.5.27-33.6.21.14.18. Mt 13.9. Od ofiary Głowy do "ofiary duchowej" członków. So 3. Ml 1. Iz 31.15.50. Pwt 4.24. Hi 1. 2Krl 1.9.15.1Kor 10. 1Kor 10.18.14. Hbr 13.18. Kpł 18.4-2. Syr 48.31.16.17.18. Pwt 9. Dn 3. STARY TESTAMENT TEOFANIE W jednym z głównych przeżyć. Jdt 16.29. Ap 15. Rdz 22. Pwt 5. Mt 11. Syr 35.1.1. Hbr 9. Ab 1.26. Ez 28.27. Iz 29.7.9. 1P 2.19.6.14n.12. Kpł 9. 1P 4. Wj 34. OGIEŃ Rdz 15.54n. Mt 13. Wj 19. 2Krl 16.5n. Pwt 4. Kpł 18. Wj 34. Obrazy i rzeczywistość. Ml 3.22.15-10. Ap 5.35. Jr 23. NOWY TESTAMENT PERSPEKTYWY ESCHATOLOGICZNE Jezus. Ez 10.2-6.4n. Ez 1.10.6.15. Ap 20. Pwt 4. Jr 17.12.5. Syr 2. 1Krl 19.24. Flp 2. Za 12. Iz 4.1nn. Wj 20. 1Krl 18.53.17.27-30. Jr 19. Tradycja prorocka.6. Hbr 10. . Rz 12. Jr 15. J 15.10.35. Mt 13.17. Flp 4. Pwt 5. Tradycje deuteronomiczne i kapłańskie.12nn.17. So 1. Łk 17. Prorocy i ogień. Rdz 15. Iz 6. Iz 6.21. 2Krl 2. Iz 66.5. Jr 20. 1Kor 3. Hbr 10.12-17.34.1. Wj 3. Apokalipsa.6.48.38.5.8.8.18. Lb 16.2-6. Łk 12. Za 2. Ap 20.18-22.10-11n.26. Jr 7.11. Mt 7. Pwt 6. Iz 30. Pierwsi chrześcijanie.20. Wj 9. Am 4. Pnp 8. Za 13. ZA DNI KOŚCIOŁA Jezus.16.4. Mądrość i pobożność.17. Am 1.6n.1nn.28.16.21. Iz 66.18nn.43n. Hi 20. Kpł 6. Hi 22.15. Iz 48.9.23. Iz 30. 2P 3.29. Pwt 5. Mk 9.10. Mt 3.40. Iz 29. Sdz 6.49n. Mk 9.3.24-10.7.5.42.24. Mt 5. Hbr 10. Pwt 5.2.4. 1Krn 21.27-33.11.17. Hi 15.15.53-58. U KRESU CZASÓW Ez 22. Jr 6. 2Krl 21.10-11. Pwt 9. 2Krn 7.2.2.

Mt 25.1nn. Rdz 42.25.37. Łk 15. Mt 11.1nn.18. Ps 2.30-38. Mdr 12.44.36.3-8. Rdz 46.4-6. Rdz 32. JEZUS JAKO TEN. Iz 51. Ga 6. Iz 63. Łk 19. Ps 27. Ml 1.16. Wj 21.1. Ps 73. Protoplasta pokolenia. Wj 4. Łk 11. Łk 6.13n. Oz 12.16. Jr 32. Iz 64. Syr 18. Ezd 9. Prz 1.5. Rdz 5.3n.13-16. Mt 6. Wj 3.18.27. Joz 17. Prz 3.12.4.1-4. Ps 82.11n.3n.11-18.13.9. Lb 3. Dz 3. Rdz 36. Hbr 12. Oz 11.17.6. Mdr 2.7.2n.33. Iz 63.19.16.2.9. Jahwe jako Ojciec króla. 2P 3.12n.10. Rdz 17. Syr 5.11.12.12. 2Krl 2.7n. Lm 5. Ga 3.7nn.16. Łk 3. Rz 1. Ps 82.16. Rdz 1. Iz 65.10. Mt 21.25. 1Mch 2. Syr 30. Hbr 12.17.12.1nn. Rdz 9.3.13-18. Mt 18. Rdz 5. Mt 5. Kpł 19. Jr 3.29n. 1Krn 2.18-55. Rdz 28.6.28. Rdz 45. Mk 9. OJCOSTWO BOGA OJCÓW Od ojców do Ojca. Iz 1. Ga 3. Iz 64. Mt 8. Ps 89.21.14n.1.6.5.33. Ez 16.3nn. 1Tm 2. Rdz 49. Jr 3.32nn. Rdz 12. Mt 6. Dz 13. Ml 2. Iz 9. Mt 6. Iz 43.39n. 2Sm 7. Ps 73.5-13.26. 2Krn 6. OJCOWIE WEDŁUG DUCHA Rz 4. Rdz 10. Ps 29.8.26. Hbr 12.1.10n. Jr 2.14. 1Kor 10. Iz 19.4. Ba 3. Syr 44-50.48. Iz 30.36.9. OJCOWIE-OJCIEC OJCOWIE WEDŁUG CIAŁA Głowa i pan.3. 2Mch 6. Iz 30. Mt 8.3.8.15.1n. Est 3. Dz 13. Ga 3.7.27nn.27.11.32n. Rdz 19. Rdz 15. Rdz 24. Prz 13.24. Prz 8.12nn.3.1-13.25.19.2.19-22. OJCIEC JEZUSA .9.32.7. Transcendentność ojcostwa Bożego. Pwt 14. Mt 5. Ps 2.3. Ez 18. Est 8.12. Łk 24. Ga 4.5.2. Dz 3. Wj 20. Rdz 48.7-11. Iz 45. J 8. Mt 6.11.4.10.32.7. Rdz 34. Rdz 21. Pwt 32.13. Łk 6.15.3. Rdz 5.8.27n. Lb 11. 2Sm 7.27.5.51-61.2nn. Sdz 17.10.24.20.2. Ef 3.7.8n.1. Iz 56. Od jednego narodu do całego rodzaju ludzkiego.5.6.19. Pwt 32.5.18.31nn.1.1. Sdz 18. Rz 4. Od nauczania do żywej rzeczywistości.1.9.12. Rdz 38. Ps 89. Mt 3. Ga 3. Ez 36.32. Dz 1.14. Tb 13.8. 2Krl 3.Kościół. Rdz 2. Pwt 32.48.23-38.1. Ef 3.11.13. Mt 6. Iz 63. Rdz 21. Pwt 8. Ml 2.18.14n.20-27. Ku przełamaniu pierwszeństwa rasy.11.18.29. Ps 110.7. Jr 31. Syr 44.25-34. Lb 27.11-32.22. Iz 64.13.7.4n. Mt 7. Jahwe Ojciec Izraela.14. Rdz 12. Hi 1.2. Ml 3. Oz 11. J 8.6. Mt 23.16. Dz 3.29. Rdz 18. Rdz 20.16. Ez 33. Mt 6. KTÓRY OBJAWIA OJCA Mt 6.4.2nn. Jr 35. Mt 7. Syr 23. Dz 2.7. Rz 11. Za 12. Jr 31.10.6n. Ps 103.

J 5. Lb 15.32.12. Rdz 23.14.28. J 5. 1Sm 10.30. Rz 8. Est 2.14.19.1. 2Kor 13.39n. Łk 13.30.18.20-23. Rz 8. 2Kor 1. 1Kor 10.18n.11.15.1. Jk 4. Mt 11.4. J 5. J 17.34.6. Rz 3. J 20. Syr 50.10.46.57n. Kpł 2.17. Mi 6.26.3. J 17. Prz 27. Jr 31. Łk 13. J 5. Ps 87.3. Dz 22. 1Sm 16. Oz 12. 1J 3. OŁTARZ Wj 24. 1P 1.5. Mt 6. 1Kor 8. Ga 3.3-8.15n. J 14.49. Syr 24. Rdz 47. Hbr 1. Ps 45. Lb 16.3. Mt 5.54-57. Ef 2.6.31. Ga 1. Ga 4.3.39. 1Krl 17.20n.29.15.14n.21. Mt 26.41.36n.4. Od pamiątek do miejsca kultu. Rdz 35. Mt 11. Iz 64.18. Syr 24. J 17.13.8.36.6nn.25. J 10. J 3. J 8. Mt 13.15.33.7. Jezus i Jego ojczyzna. Mt 7. Ne 2.4.26. Rz 8.7n.1.1-6. Prz 27.13n. J 5.6. Mt 24. J 1.43n. J 1.44.26nn.6. J 10. Mt 26.20. Dz 2. Ga 4.3.31.20. Pwt 8. Am 6.30-5.12. Mk 1. Łk 10.14.9-17.7. Rdz 12. Ps 128. Wyrwanie z ojczyzny. J 19. J 5. Kol 1. J 4.14-17.17.29.3.12. Nowa ojczyzna. Łk 22. J 17. OJCIEC CHRZEŚCIJAN J 1.10.9. Ga 4.6. Oz 2. Mk 9. Rdz 33.31n.7-10.23. J 10. J 13. Pwt 6.5nn.18.26. Lb 28-29. Ps 109.38.27.33.9.9.3. J 14.15nn. Rz 8.5. Rdz 12. Rdz 12. Ps 23.16-18. OJCZYZNA STARY TESTAMENT Świadomość posiadania ojczyzny.10. Flp 3.3.7. Po swym Wcieleniu Syn jest poddany Ojcu.29nn. Łk 19.30. 2Kor 11.14.1nn.13.24nn. Hbr 11. Rz 3. Ef 1.1-6.13. Mt 11.6.2.41.13.9. Mk 6.14. J 5.19. J 14.10. W swym odwiecznym akcie ojcostwa Bóg rodzi równego sobie Syna.14.29. Hbr 13. Lm 1. Mi 6.21. Prz 5. Łk 4. 1J 5.3. Iz 1.4.27n.12.1. Kol 1.49. Łk 2.10. Rz 8. Mk 13. Ps 137. Tb 13. Sdz 6. Ne 9.14-19.32.26n.8.11. Łk 21. Jl 2. Mk 13.1-7.14nn. Rdz 15. Za 4. Ha 3.6. Rz 15.32. 1Tes 1.36.4.19. J 1. Rz 8. J 6.7. Łk 7. Lm 1. Mt 25.17. Ps 133. OLIWA Oliwa jako dar Boży. Kol 1. 1J 4. Pwt 11.24.11-14. Pwt 7. 2Krl 4.13. Oz 2. Wj 27.4n.8.17n. Łk 12.8. Ga 4.12.3-5.Bóg objawił się przez Jezusa jako Ojciec jednego Syna. Hbr 11. Ba 4.5. Mk 12.11.10.15. J 17. Rdz 26. Łk 19. Ps 104. J 12.5. J 12. Rz 8. 1Kor 15. Ps 45.25nn. Mt 25. Rdz 13. Mt 18. 1Kor 11. Mt 7.24.28. Symbolika oliwy.36. J 15.13.7n.45.34n.2.20. Rdz 12. Ne 9.10n.18. Ps 52.30.11.32. Mt 17. Ef 2. 1J 1. Mt 28.18. Ps 95. Rz 8.17-20.24.40.1-7.19-23. Rz 8.1.14nn. 2Kor 4. Mk 14.18.1. Pnp 1. Ef 1. Rdz 50. Rz 8. .

9. POWINNOŚĆ WYDAWANIA OWOCÓW Rdz 1. Flp 1.21.5.10-14. Iz 44. Prz 11. Wj 27. 2Krn 35.7n. Mt 10. Mt 3. Syr 24.25-32. Rdz 22. WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁOWIEKA Z BOGIEM Bóg Panem życia. Ez 47. Mt 7.13. Rdz 3. Woda która ożywia.26-29. Ps 26. Mdr 14.7. Ap 8.1-7. Jdt 8. Łk 6.27n. Jr 3.31.24.10n.9.3.2. Łk 12. Prz 16. 1Krl 1.2.22.1-8.45.8. Łk 13.12.19n.7.14n. Ps 1. Ps 92.3nn. Prz 20.50n.18nn.1. Rdz 50.6. 2Tm 2.46.14. Ps 84.16. Hbr 10. Ps 37.22.28. Rz 7. Oz 10. Mt 3.33nn. Rdz 3. Ps 36. Ap 6.20. Mt 5. Syr 39.6. Syr 10.28. Ps 126.24. Iz 45. Jr 2.52. Za 8.17. Jr 27.8. Dz 14.19. Mt 12. 1Krl 11.3.14.13n. J 2. Mt 23.52.8.9. Syr 27. Ps 43.7. Sdz 19. Ps 104.3. Ps 121. Wj 20.30. Sdz 13.23n.32.8n. Ps 147.15.7n.24.2. 1Krl 8. Am 2. Pwt 32. Kpł 1-7. Mt 6.18n. Jdt 13. Rdz 8. Pnp 4.8.6. Mt 21. Oz 8. Dz 17.6. 1Krl 16. 1Mch 4. Jk 5.11. Lb 33.16-21.3.7.34. Ps 65. Dz 14. Joz 4.28.13-17.Sdz 6. Rdz 33. 1Kor 9. Rdz 45. Pnp 2. Sdz 6.10. Rdz 41. Mt 6. Opatrzność stwarza podstawy do pełnego zaufania.16.8.18.8.22n. Pwt 26.26-30. 2Krn 29. Rdz 39.9. PAMIĘĆ . Wj 34. J 15.16.19. Ołtarz jedynej świątyni jerozolimskiej. Rdz 1. Ps 37.13. Rdz 35. Pwt 7. Iz 5.15. Ps 118. J 15.4.17. Jdt 9.2. MOC ŻYCIODAJNA CHRYSTUSA I OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO J 12. Ez 17. Od znaku do rzeczywistości. Ezd 3.6-10. Jr 17. DOBRE I ZŁE OWOCE Rdz 2. Łk 8.6-9.24nn. J 17.22. Łk 8.11. Rola człowieka. Mt 23. Mt 6. Rdz 1. Kpł 16. Ps 33. Mt 6.20.5.17n.10. Mk 4.44-59. Syr 6. Mt 6. Mdr 17.10. 2Krl 21.19. Mt 5. Iz 37.21.7.33. Wj 16.15.1n. Opatrzność wymaga stałej wierności. Lb 3.25-34.27.8.7. 1Krl 9. 2Krl 16.12. Oz 14. Ps 23.33.16-20.4.30.12.12-16.4. Jud 1. 2Krl 23. 1Krl 3. 1Kor 10.5.24-28. Rz 8. Am 3.14.5.18.8.32. Wj 16.4. 2Krn 26.11n. Łk 23.6n.4n.11. Rdz 2. J 15.19.42.15-18.41nn.9. Rz 8. Ez 43.20. Ap 22. Jdt 12.31-39.10.1.28-31. Mt 13.10-16.6.18. Hbr 13.2.10. Rdz 8.20.21. 2Krl 10. Syr 11. Ga 5.7-14.63n.18-36.6.4. Łk 21. J 15. Ps 103.11.8nn.5n.22-32. Wj 30. Syr 1. Mdr 10. J 15.3. OPATRZNOŚĆ Ps 145.1. Rdz 22. 1Krl 2.17. OWOC Łk 1. Ez 19.27. Hbr 6. Rdz 28.22. Łk 19. Prz 16. Rdz 20.9.7-18. Jr 17. Prz 19.

7.16-19. Ps 13.7n.15. Mt 7. Ap 15.15-43.23. Mt 17. Łk 1.20n. Iz 63. Kol 2.34. J 11. Łk 2. 1Kor 16.34nn. J 5.38.13. Mt 14. Mt 14. J 21. Mt 17.16-17. Ap 3. J 16. 1Tes 5. J 9.24nn. Łk 22.9. Ps 79. Jr 31.15-64. 1J 2.33. J 14. Ps 97. Wj 12.12. NOWY TESTAMENT Wiara pierwotnego Kościoła. Oz 4.1. Mi 3.16. Iz 26. Rz 8. Rz 10. J 14.1. Joz 7. Kol 2. Jr 2.39.11.9.10.3.9. Ef 4. J 15. Ps 10.51. Pwt 9.20.19.6. J 16.27.35.24nn. Rdz 15. Pwt 8.19.43nn.16.5-9. Mt 7.3.49n. Oz 2.2.11.9. Mt 15. Mt 22.20nn. Mt 4.24.25-26. J 14.1. 1Kor 12. Oz 2.13. Ps 95. Am 7.1. Ez 20.25nn.8. J 14.22.25. Ps 80.11. 1P 3. Ps 110. Dz 2. J 16. J 8. 2Sm 7. Łk 7. J 14.3nn.2. Wj 3. Kol 3. Iz 43. Od wspomnień do oczekiwania.Rdz 40. Mt 14.20. J 12.2.26. Kol 3.5. Proces tworzenia się wspomnień. J 15.17.18n.15. Wj 17. Dz 10.25. Mt 28.27.14-18.23.16-17. Kol 3. Rdz 15.14.6n. Oz 13.17.15. Ps 136. Mt 8. Ne 1.19nn. Mt 16.36. Ps 20.8.22-25.16.7.42.14. Ez 40-48. 1J 3. Kol 3.26. Sdz 8. Ps 119.7. Rz 8. J 15.3. Mdr 6.14.57. J 16. Ba 4. Wj 15.7.13. Pwt 10.10.17. J 2. Ap 17.15nn.13.15. Mi 4.30. Iz 66. Rdz 8. Ef 6.7.21n.54.2.2nn.13n. Ez 48. .1.3. J 16. 1Krl 21.18. Ps 110.44. Oz 5. Ps 9.22. Ef 1. J 14. J 16. 1Kor 15.16.6. Ez 16. Jr 31. Jr 14.8. Rz 14.10. Pwt 10. Łk 1.16.51n. J 17.17. PARAKLET 1J 2. J 13.18nn. Rdz 19.15.7. J 11. Iz 6. Joz 3.26.40. Wj 2.5.28.13.10nn. J 14.18. Syr 42.29. 1Tm 6. Łk 1.6. 1Kor 11.20. Duch prawdy jako żywa pamięć Kościoła.26. Dramat zapominania.61nn. Ap 19. Flp 3. Wj 6. 1Kor 8.9. J 20.5. Mt 14. Od teraźniejszości ku temu.9. STARY TESTAMENT 1Sm 8.14. J 17.2n. Kol 2. Ps 89.22. co już ukazuje przyszłość.28. Rdz 9. Wj 20.8. Dz 25. J 16.20.4.15n.27. J 14.22. Jl 3. Jr 13. J 14. Mt 20.8.43. Flp 2.13. Ps 13. J 7.10. Mt 14. Ef 2.26n. Duch Święty jako wyraz obecności Jezusa.23. Hbr 10.13.7. Iz 45. J 8.4.14n. Ps 140. Ap 22.3.19. PAN Rz 10. J 14.23. Ps 77.26n.24.34. 1Kor 15.22. 2Kor 5.7nn.39. Pwt 4.22-4. Dz 2.4nn. Wj 34. Jr 1. 2Krn 15. Ef 5. Rz 1.29. 1Kor 15.20. Pwt 31.18n.41. Mt 1.2. 1Sm 12. Łk 10.2.19n.26.72. Ps 12. Iz 54.33.26.5n.18. Pwt 10.20.34. Mi 6.7-11. J 16.11.10n.5. J 14. J 16.1-10.22-32. 2Kor 1. Flp 2.16. Pwt 9.13nn. Łk 10. Paweł. J 12. Oz 2. Ef 1.12.6n. J 13.18. Tb 6.39. Dz 10. Dz 2. 1Mch 2. Joz 1. J 14.

8nn. Ps 95.1n. 1Krl 18. Iz 65. Wj 5. Wj 4. Wj 12.29.21-24.27. J 19. Pascha a wyjście z Egiptu.23. Rdz 48.34-37.19-47.42n.23. Rdz 1. Wj 13.26.5.13-23.1. Iz 40. Wj 12. Rdz 4.9-13. 2Krn 3.Duch prawdy jako obrońca Jezusa. Iz 11.21nn.8-11. Ap 12.22n.1. Wj 14. Prz 27. Dz 20.29.23. PASCHA JEZUSA Łk 2. Iz 10. J 16.46.5. 1Kor 11. Ap 1.4. 1Krl 18. J 19.8-11. 2Krn 35.14.21.17-21. Wj 11.4-15.1nn. J 20. J 2. Kol 2. Hbr 11. Wj 3. 1Kor 5.4. Dz 1. Wj 13.14. Jr 31. 1Krn 21. Lb 8. PASCHA CHRZEŚCIJAŃSKA Niedziela jako dzień Paschy. J 5. Pascha jako uroczystość ku czci świątyni. Rdz 22.26. Wj 12. Jr 31.17.7.19-26.3-6. Iz 65.42. 2Krn 30.7. Łk 24.33. Ne 9.1-14.25. Ps 78.31.18.13-17. J 1. Iz 31.11.30.2-21.11-15. Ez 45.6n. 1Kor 16. J 4.17-19.1nn.22. J 1. Rdz 22. Mt 10.11. J 21.12. Wj 23.19-22.43-49.15.24.6.28.17-21. STARY TESTAMENT Jahwe jako wódz i ojciec trzody. Wj 12.17. Ps 74.11. Iz 63. święto nomadów i święto ludzi osiadłych.31. Rdz 15. J 16.4-8. Oz 13. Pwt 16.15. Wj 12. Lb 9. Lb 3.5-14.12. 2Krn 35.29.29n.42. Pwt 16. Iz 65. Ps 33.34. 2Krn 30. Mk 16.2nn.18-24. Jr 38.3-11. Wj 12. Wj 12. Joz 5.7-64. Iz 31. Wj 12.16. 1P 1.7n. PASCHA PASCHA U IZRAELITÓW Pascha jako święto wiosny. Wj 12. Ps 124.16.24-26.52.6-12.14. Iz 55. Kpł 23. Iz 41.1. Iz 51. Pascha coroczna.6-9.1. Mk 15.46.9. Iz 30.15-20. Ps 100.1-9. Ezd 6.8. 1Sm 17.11.1.12. Lb 12.51. Jr 23. Pwt 16. J 1. Iz 40. Pascha i Przaśniki. Dz 20.2. Wj 12.1-13.26.39. Pwt 26.2.7. 2Sm 12.5. Iz 30.17.22-26.12. Lb 9. Ezd 6. Łk 24.15. J 19.5. J 6. 2Krl 23.13. Kpł 23. Wj 12. Wj 12. Ps 80.6nn.12-13.17-20. Ps 80. Łk 22.41-51. J 13.1-4. Lb 9. 2Krn 30. Dz 12.13. Wj 34. 2Krn 30. Pascha eschatologiczna. Łk 13.3-5. 2Krl 23. Iz 53. J 19. Wj 12.11.21nn. Ps 23.10.3. Ps 77.2. Wj 12.3. J 1. Jr 32. Pascha a nowe wyzwolenia. Rdz 49.26n.2. Iz 40. Rz 6.19-22. J 18.29. Ps 135. Mk 16.51.29. Pascha jako pamiątka wielkich dzieł Bożych.13-21. Lb 13.5-8. Iz 49.16-21. Wj 12.1-8.13.1-8. Mk 13.36.5-9.9-11. Lb 9. Wj 12. . Ap 5.13n. Mdr 19.8. PASTERZ I TRZODA Pwt 26. Iz 43. Mk 14. J 19.36.18.2. Ps 136. 2Krn 35.21. Mt 26.

17.19. Ef 3. J 1.13n.1-10. Jr 2.16. Ef 1.36. Jr 50. 2Sm 7. 2Sm 7.14n. Jr 23. Mt 2. J 10.8.21.3.10.8.17. J 10.19-23.21.21. Ez 37. Mt 26.20nn.17n.16.39. Rz 5.20.18-23.31.34. J 10.9.27. Kościół i jego pasterze.12n. 1P 5. Jr 25.7-8n.10. J 10.32.Oz 4. PIECZĘĆ Znaczenie i użycie pieczęci. J 14. Ap 9. Jr 23.22-23.7. Rdz 38.8-20.25-31.8. Jr 50.1-6.13.3.24. Jr 13. Ez 34.16.11.14.30. Rz 8. Ez 34.11-22. Lb 27. Iz 53.15.16.15.3. Mt 7. Ap 7. Ef 4. Ez 34.17. Rz 8.6.70nn. Rz 11. Mt 10. Ef 4.32.14n.12.24.6. Ps 77. Rz 11.24. Ez 34. 2Sm 24. Prz 8.1. Kol 1.10. Mdr 1. J 15.34. Lb 27. Rdz 41.6.15. Łk 15. Pieczęć Boga. PEŁNIA 1Krn 16.1.8. Ap 20. J 10.7. Iz 49. Iz 56.17. Kościół jako pełnia Chrystusa.28.1. Mk 2. Mt 15. J 10. Rz 13. Mt 26. 1P 2. J 21.17. Dn 14.10. Ez 34. Ez 34. Pełnia przebywająca w Chrystusie.1nn. PIEKŁA-PIEKŁO Ap 21. J 10. 1Krl 22.22.23.9. Iz 53.9.36.29.19.10.10.4-17. Jr 22. J 10.28nn. Flp 2.31.12. J 17. Dz 20.20. Mi 7.27. Łk 1.1-8.4-7.3. 1Krl 21.23n.2-4.4. 2Kor 1. Pwt 32.31-39. Dn 9. Mi 4.19.15nn. Mt 10.22.14nn.31n. Mi 5.10.17.27-30. J 10.18. Za 12.7. J 1. Ps 78.17. J 6. Za 11. STARY TESTAMENT GŁÓWNE OBRAZY .19. Flp 2.10.1-2. Kol 2. Ap 7.13.5n. NOWY TESTAMENT Łk 2. Ps 24. Ez 34.3. Ef 4. Lb 27. Ps 23.7. Hi 9.6.11n.6. J 10.19. Ez 34.15-20. J 10.1n. 2Tm 2.16.11. Łk 2. Mt 18.37n. Syr 24.57.2. J 10.31n.7.15. Na 3.8. J 9. Syr 24. Kol 1. Jezus Dobry Pasterz. Łk 12. Za 11. Rz 8. 1P 5. Trzoda i jej pasterze.23.24.10.7.4. Ef 1. Hi 14. Za 13. 1Mch 6.8n.2n.12.5. Syr 32. Mt 9. Ez 36. Dn 7.11. Ga 4. J 5. Za 10. Ez 34.7.26. Iz 44. Ez 34.36. Łk 19. Ap 19. Kol 2. Ez 37.10-14. J 11.19. Ag 2.4. 2Sm 5.34nn.9-10.24n. Ez 34. Pełnia czasów. Za 13. J 10.3n. Ef 4. Jr 10. J 10. 1P 5.1-4. Jr 2.3n. J 21.15nn.15-21. Syr 18. Ap 5.18. Ez 34.12nn. Za 13. Jr 31. Rz 15.16.15. Hbr 13. Ef 1.16. J 5. Za 10. J 17.4. J 10.6n.33-36. Jr 23. Ez 34.8.1.36. J 10. Mi 2. Iz 29.42. Ef 1. Ap 12.32. Kol 1.10. Flp 2.14. Mt 25.10.3. Jr 3.17.15. Kol 2. 1Kor 10. Mt 9. Mk 6.12nn. Jr 32. J 10.52.8. Za 13.5. Mk 1.8-12.9nn. Ef 4.28. Jr 23.1-10.18. Rz 15.

Am 5.41n. Mi 7. Pwt 16.12.16-19. 1Sm 11.14n.42.10n. Ap 21.16. Hi 30.19.25. Sdz 21. Pwt 26.42. Mt 5. 1Kor 15.1-9. Joz 24. Rdz 28. Rdz 28.21-23. Dz 5. 1Sm 1.1.10. Kpł 23.15. 1Krl 12.29. Dz 3. Iz 60. 2Krn 35. Iz 66.1. Ps 140. Iz 38.10. Ez 31. Ps 55.18. Rdz 33. Am 4.6. Kpł 23.18-21.13.1-7.22-26. Rdz 32.43-48.52n.24.2n. Iz 38. 1Krl 12.8.1-17.17. Rdz 26.6n.17.11. Wj 23.3. J 4. Wj 34.3. Pwt 32.22n.23. J 10.12. BRAMY PIEKIELNE ZWYCIĘŻONE 1Kor 15. Prz 30.12. 2Kor 5. Iz 38. Iz 30. Ps 88. Ps 88.13.26. Rz 10. Ps 120-134.22n.19-21. 2Krn 29-31. JEZUS CHRYSTUS ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ 1P 3.30.13.11. Dz 2.14-17.32n.20. PIELGRZYMKA STARY TESTAMENT Ku najstarszym sanktuarium. Rdz 13. Tb 1.14. Ef 4. Ku jedynemu przybytkowi. Rdz 12.15.24. 1Sm 10. Rdz 19.6. Ap 20.10.15nn. Ps 88.23-26.2. 2Tes 1. Hi 10. Hi 26.4.18-23. Mk 9. Ps 73.18.5.25. Rdz 28.18.7.4.14.11nn. Mt 25. Mdr 5.20-23. J 2.14.4. Ap 20. Dz 24. Mt 27.Otchłań jako miejsce pobytu zmarłych. Rdz 35. 2Krl 18.31. NOWY TESTAMENT NAUKA CHRYSTUSA O PIEKLE Mt 13.1. Hbr 2.8.19.16. Rdz 28. Lb 15. Rdz 25. 1Krl 3. Rdz 4. Iz 66. Ps 11.26. Dn 2.16-19.7n. Rdz 33.26. Rdz 18. Hi 3.27. Różne aspekty samego obrzędu. Rdz 35. Hi 38. Rdz 12.31. Ps 6.28.22. PIEKŁO GRZESZNIKÓW Lb 16.27. Hi 26.22. 1Krl 5-8. Am 7.3n. Iz 30.21n. Kpł 23. Łk 16. Iz 5. Rdz 18. Wj 23. Rdz 14.33.19.6. Ps 30. Dz 2.18. Ps 88. Rdz 26. J 2.31.41.33. Rdz 12.2. 1Sm 7.5n.9n. Rdz 35. Rdz 13.4n.11.5.22. Rdz 21. Pwt 18.6-10. Lb 28. Moce piekielne i szał ich działania w świecie. 1Krl 12. 2Krl 4.24. Ps 30.4. Iz 14.13.11-21.24.19.24.2-5.20.6.2. Mdr 5. Tb 13. Ps 18.4.14. Sdz 6. Am 9.16n. . 2Sm 6. Rdz 35. J 12.2.6. Mt 25. 1Krl 12. Ap 1.9.10.6.10-11.11.12. Ps 88.20. Rdz 19. Hbr 12. Kpł 23. Mk 13.9. Ez 28. Ps 88. Iz 2.5n.5. Sdz 13. 2Krl 18. Mt 25.6. Hi 7. J 7.20.20.8.23. Wj 34.19. Prz 27.14.22.18. Sdz 9. Mt 13. Wj 34. Rdz 12. Dz 20.41n. Za 14. Mt 16.20. Hbr 13. Mt 10. J 5.22.8n.6. NOWY TESTAMENT Łk 2.33.9-15. 2Krl 23.29nn.16. PIERWOCINY PIERWOCINY Prawo. Rdz 21.20. Ez 44.30.

Dz 10.10.12. Ap 17. Ap 14.13-23.44nn. Łk 24. Ef 5. Wj 13. Dz 1.1-18.3. Rz 13. Ez 36.36-42. Mt 17.20.33.20. Jr 2. Syr 45. Mt 19.8. Mt 16.23. Mt 4. Pwt 18. Kpł 18.4-7.1-9. Dz 2. Wj 19.18. Wj 34.10.5. Dz 5. Jr 23. Lb 3.14. Prymat.8.42nn.10nn.2.12. Dz 4. Mk 1.34. Iz 51. Ga 1. Dz 10. Wj 13. Jr 31.15.27n. Wj 34. 1Krl 16. 1Kor 15. 1Kor 6.16.5.1-25.16. Kpł 27.1-10.16.11nn.42. Wj 13.1-10. Dz 9.21. CHRZEŚCIJAŃSKIE ZIELONE ŚWIĘTA Teofania.27. Dz 2.21.12.12. Mk 1. Dz 13.45-51. Pnp 5. Wj 34.9. Lb 8.6. Mt 3.5-11. Dz 2.21.10.15nn. Dz 2.18.68.18-2.13.1-5. Dz 10.31. Am 4. Wj 34. Pwt 12. Jk 1.4.2. Lb 18. Pijaństwo a czujność. Oz 4.7. Pwt 15.15nn.36. Rz 16. 1Kor 11.8. Jr 51. Dz 1.11.44nn.14-36. Dz 11. J 1. Ne 10.19n. Mk 16. Lb 28.23-33. Ga 2. Jr 7. Kpł 23. Mt 18. Dz 1.Kpł 2. Jl 3. Jr 13. Jl 1.27. Dz 3. Ha 2.7.30. Zielone Święta jako tajemnica zbawienia.16. Rdz 1. Mt 16. Dz 11. 1Kor 15. 1Kor 15. 2Krl 16. Kpł 23. Rdz 28.21. 1Kor 14.28.20.1.2.22. PIERWORODNI Wj 22.15. Jr 32.3. Pwt 12.5-11. Dz 2. Mt 16. Prz 31. Pijaństwo a Duch Święty. .11.22nn.1-11. 1Kor 1. Iz 5.17. Posłannictwo Piotra. Pwt 26. Rz 11.5. Dz 15. Kpł 20. Dz 15. Ga 1. Prz 8.22nn.14. Kol 1.37-41.13. 1P 5. Pwt 12.15n.28n. PIJAŃSTWO Am 2. Rz 13. Dz 2. J 21. Jr 25. Dz 4.13. J 21.15.18.8.22.1-35.5.27. Pijaństwo i nieszczęście. Ga 1.10.34.18. Mt 10.31. Iz 24. Dz 10-15.31n.18. Dz 10. Pwt 26.16nn.11-14.15. Iz 19. Ga 1.1-11.13.26. 1Kor 15.23. Dz 2. Wj 23. 1P 4. J 20. 1Tes 5.8. Wj 20-23. Mt 24. Mi 6. Jr 19.35-42.15n. Dz 1. Łk 2.11. Ml 3.23.2. Mt 16. Pwt 12.13. Dz 2. Ez 40. 2Krl 21.27.1.6. Iz 29.7.20.9. Ez 36. 1Kor 16. Lb 18. Dz 16.16.19.18.13-15.20.14. 1Kor 5.3.13.1nn.4.2.2. Dz 2.3. Ga 1. PIĘĆDZIESIĄTNICA-ZIELONE ŚWIĘTA STARY TESTAMENT I JUDAIZM Pwt 16.18-22.5. Dziesięciny. Sens wydarzenia. Rdz 22. Pwt 14. Dz 1. Rz 8.1-16. J 1.29.31.6nn. Dz 2. Mt 16.6. PIOTR (ŚWIĘTY) Powołanie.18n.35. Ga 5. Łk 22. Wj 13. J 6.17.22.22.4.5. Ga 2.8.18.

Łk 1.5-10.31.1-9.6. J 3.18. Jr 31.26.12. Iz 41.13.19n.10n. Ps 78.4.10. .38n.4nn.19-26.52. Iz 28. GŁOSZENIE PLANU ZBAWIENIA Dz 2.36.20. Lb 5.20.4-8. 2Kor 3.25. Ap 14. 2P 3. J 11. Jr 36. J 10.17. Iz 5.18. Iz 44. Jr 50.20.21. J 6. J 12. Koh 1. Mk 8. Mdr 11. J 5. J 13.18. Ef 3.13.10. Mk 12. J 10. Mt 4. Dn 2. Ps 77.17. J 2.34.10.24.24-30. Łk 24.27.45.26.15.1-12.5n.29. 1Sm 10.22. Iz 46. Rdz 49. Ez 36.28.1-4. Iz 48. Rdz 12.20-12. STARY TESTAMENT KULTYCZNE WYZNANIA WIARY Pwt 26. Iz 8.22. J 8.6. Wj 39. Mt 13. Mi 4.1-28.18-22.18. Jr 36. Wj 12.30. Łk 22.16. Dn 9.35. Dn 10.30n.13. Iz 2.11-13. PRAWO WPISANE W SERCACH 2Kor 3.28. Dz 4.7. NOWY TESTAMENT JEZUS W PLANACH BOŻYCH Jezus sam widzi siebie w centrum Bożego planu. Mk 10. 2Tm 3. 2Kor 3. Wj 24.36.3.4.37.14.18. bardziej dokładne.1-11. Mt 13. Ps 106. Dn 8. J 6.14. Iz 48.11.28. Mt 21.42-43.10. J 6. Iz 44.J 10. Iz 14. Mt 15.10. Ha 2. Łk 24. J 10. SYNTEZA HISTORII Sdz 2.2.28. PISMA ŚWIĘTE Wj 24. REFLEKSJE MĘDRCÓW Iz 55.39. Jr 27.20. Dz 4. Joz 24. Mt 13.20. Ps 33.25. 1Kor 15.12. Jr 25. Mt 24. WYPEŁNIENIE SIĘ PISM Łk 24. Do tego objawienia za pomocą czynów dołączył Jezus wyjaśnienia ustne.9.26.44.9n. Mt 13. Łk 24. Mt 5. Mt 26. PROROCKIE ROZUMIENIE WYDARZEŃ Am 3. Mt 13.22. J 6. Pwt 6.7.2.23. Dn 2. J 17. Ap 22. Syr 44-50. Iz 53. Rdz 10. Wj 31.23. Ps 105. Mt 5. PISMO WARTOŚĆ PISMA Sdz 8.2-15.14. Mt 28. Ap 19. Jr 23.4-11.16. Mt 13.1.3nn. Iz 46. Wj 17.7.6. Ez 16. Mt 21.4. J 4.47nn.14.10.34. Pwt 11. Rdz 9. Joz 24.18-23.2. Mt 22.26n.45.33. Dn 2.12.14. Iz 19. Łk 17. J 9. Mt 12. POWAGA TEGO CO NAPISANE J 19. Ps 119.19.1.17. Ef 1.26.1-11.44.89. Mt 13. Ez 6.35. Rz 1.9.12.54.36-39. PLAN BOŻY Jdt 9.33.18. Mt 16. Iz 53.30. 1P 2. J 5. Jr 49.23.23. Mt 4. J 10.45.1-4. Dz 2. APOKALIPTYKA Iz 25.31n.27n. Jr 3. Ps 94.10.10. Łk 4. Pwt 17. Iz 54.38. Pwt 6. Mt 11.57.14.8.15. Koh 3.10nn.

Mt 19. Rdz 4.4nn. Rz 11.11. 2Krl 23. 1Tes 4.19.20-28. Rdz 9.42.1-8.19-30. 1Sm 21.1nn. Rz 9.9. Prz 23. Prawa i pieśni. Rdz 4.13n. Rz 11. SEKSUALIZM.27-28. 2Kor 12. J 8. Rz 11.3. Ps 128.14nn.24.15-23.3-14.6. Oz 4. 1Kor 10. Ef 5.1-6. Mężczyzną i niewiastą ich stworzył.1-12.15. Iz 54.2. Rdz 22.13-17. Mt 21.24-27. Łk 14.12.18.1.1-6.11n. Pwt 22. Iz 62.17. Prz 17. Mt 5.PAWEŁ JAKO TEOLOG PLANU BOŻEGO Dz 20. SAKRALNOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ 1Krl 14. Rdz 1.31. Syr 9. Wj 28.27.60. Ml 2.24.25. Prz 6. Sdz 16. 1Kor 15.8.5n.9.15.11. 1Kor 6. Pwt 28. Nie ma już mężczyzny ani niewiasty.25. 1Kor 15. Rz 1. Pnp 4. Syr 19.28.7. PŁEĆ SEKSUALIZM A ISTNIENIE CZŁOWIEKA Rdz 1. Kpł 15. 1Tm 5. 1Kor 6.9. Mt 7.4.18.30-38.55n. Pwt 23. Wj 20.1-5. 1Kor 2.1-17.20. Ps 127.13.7. Rdz 19. 2Sm 11.16-19.28. 1Kor 7.5.7-12. Ef 1. Ga 3.10.20-27.3. PRZYSZŁE DOPEŁNIENIE PLANU BOŻEGO Mk 13. Ga 3. Ef 5.14. Kol 3.4.16. 1Kor 7.8nn.30nn. Przeznaczenie Izraela.1.1-12. Kpł 18. Rdz 3.18.12-20. Koh 9.7. PRAKTYKA A INTENCJE Kpł 20. Kpł 20. Pnp 5.22.25nn. Rdz 17.28.29.1. Rz 11. Wj 20.4. Ap 17. Ef 3.21. 1Kor 7. Prz 7. 1Tm 4.16. Kpł 15. Pwt 25.20. 1Kor 1.21.3. Ef 1. Kpł 12.11.2.5.12-20. Rz 8. Rdz 3.1. 1Krl 15.18.17-25. Prawo lewiratu.3.26.17. Ef 2. 1Kor 6. Syr 26. Iz 49. Rt 4.5.18. Kpł 21. Pwt 5. Pwt 23.6-18.23-29.19-11. Mt 19. Rz 10. 1Kor 6.1.11n. Pnp 6. Wj 19. 1Kor 6.4. Kpł 12. Rdz 38. Prz 2.4.26.1. 1Kor 15.27. 1Kor 5. Rz 13. Rdz 20.31.4n. 1Krl 22.18.9.28. Ez 24. Rdz 12.15. Rdz 26.9.27.23. Rdz 2. Syr 9. W POSZUKIWANIU POTOMSTWA Głębokie pragnienie natury.14.10-21. Kpł 21. Kpł 15. Jezus. Mi 1. Prz 5.16-24. Rdz 38.16nn.31n.9n.12. Rdz 19.12. Rz 11.15. Ap 14. . Pwt 22.14. Pwt 22.3n. Rz 11. Iz 60.6.23-29.10.4.3nn.47. Hbr 11. Mt 15.7. Rdz 28.9-14. Pwt 23. Rdz 38.13nn. Rdz 2. 2Tes 2. Wj 22. Ga 5. Ap 7. 1Tes 4. Iz 60.14-22. PŁODNOŚĆ ZACHĘTA DO PŁODNOŚCI Rozkaz i błogosławieństwo.28nn. Rdz 24. Rz 9. Ochrona źródeł życia.

Jr 31. J 11.3n.1. 2P 1. Hi 2.31. Iz 40. Dz 10. Rt 2. Iz 49.5. Mdr 2-5. Pobożność Chrześcijańska. 2Kor 7.22. Mt 9. Iz 40.12n.3. Rdz 23.4.19. Życie wiarą a płodność dziewicza.9. Iz 22.2.1.8.76.31. Hbr 7.7. Iz 66.3.12.21n. Dz 8.12. 1Tm 6. Rdz 5. Łk 2. 1Krl 11. Rdz 25. Ps 119.6. Łk 11.8nn. Rdz 16.24. POCIESZAĆ Rdz 37. Hbr 5.29. Hi 21. J 11. Mt 19. 1Tes 2. Rdz 25. Wj 4. Syr 48.7n. Oczekiwanie na Boga Pocieszyciela. Oz 4.3. Mt 2. Jr 9.12.46.8.9.10.28.5.1.1-17.9. Ps 119. Hbr 10.3. Ap 15. Mt 27.29.23. Dz 10. 1Tes 4. Iz 53.22. Dz 22.27. Ps 50.11nn. Mt 5.14. 2Kor 1. 1Krl 14.10. Tb 4. Joz 2. 1Mch 2. Rdz 38.13-19. Ps 103. . Łk 2.18. Rz 15. Mt 9. Rt 4. Prz 20. Jr 22.13.11. Syr 43. Mi 7.2. Tt 1.33.3. Ef 4.10nn.50. Iz 54.6n.3. Rdz 5. PŁODNOŚĆ W CHRYSTUSIE Jezus Chrystus a pokolenie ludzkie. Oz 2.2. Wj 34.10. Rdz 37.18-19.35n. Rdz 11.2. Rt 1.1.6.29. Dz 15. Dz 2.13-16.31.15.24.26.19. Jr 16.15. 2Tm 3.25n. Rdz 47. Chrystus jako pocieszyciel strapionych. Mt 9.2.2. Ga 4. Rdz 21.27.15.2.1.11nn. Iz 54.16. Tt 1. Rt 4.19. Za 1. NOWY TESTAMENT Pobożność Chrystusa. 1Tm 3. J 8. Łk 1. Syr 35.11. Pobożność w stosunkach z Bogiem. Ps 22.3.5-10. 1Kor 14.35. Rt 4.4.6. Hi 19. 2Kor 1. POGRZEB W Izraelu. Jr 31.16.78. 2P 2. Rdz 38.16.10nn. 1Krl 1.11. Mt 1.2-6.27. 1Kor 3. Dz 2.15. Mdr 10.25. Mt 5. Ap 12.13. 1Mch 12.2n.5nn. Rdz 24. 2Mch 15.34.28. Tt 2.35.2.1n.12. Iz 61. Kol 2.16-23. Hi 6. Rdz 35. Dz 13. Dz 10.34n.75. Rz 15. Mt 12.11.8. 1Tm 4. Płodność Kościoła.28nn. J 15.31. Iz 11. Ps 16.10. Ga 4. Rdz 30.8. 2Tm 3.4. Flp 2.23. 2Sm 11.48nn. Ps 12.Pwt 25. POBOŻNOŚĆ STARY TESTAMENT Pobożność w stosunkach między ludzkich. Iz 54.35.5.18. Hbr 12. Mt 1. J 15.10. Lm 1.11nn.17-20. Ga 4. 1Tes 2.6.12n.12. Hi 16. Iz 49. Łk 4. Mk 14.24.4. Iz 49. Mi 6.5.49.4. Mt 11.42. Rt 4. Dz 9.12.6-26. Ps 23.14n.3-7.1. 1Sm 20.18-21.19. Hi 6. Oz 6.6nn.8nn.2. Pwt 10. 1Tm 6. Tb 6. 1Kor 4. Dz 10.4.2.1-10. Tb 14. Ps 79.2. Rdz 50. J 9.21.3. 2Sm 10.16n. Dz 20.6. Łk 1.13. Ps 25. Iz 57.7.5. Syr 48.5-10. Syr 39.22. Ga 5. Mt 1.12.1.

39n. Pwt 14. Pwt 14. 2Sm 13.10. Kol 1. Kpł 11.4. 1Krl 11.8-10.16. 1Kor 10. Oz 2. Jr 22.6.22.3n. J 4.7.22. J 6. Pojednanie żydów i pogan. Mk 16. POKOLENIE Wspólnota rasy.33n.38-44.37. Mt 1. J 6.3.3n. Mt 5. 2Kor 5. Koh 2. Mk 15.20.11.23.24. Syr 37.27n. 1Kor 8.2. Prz 11.18.13. 1Kor 10. Łk 10. Rdz 5.16.12n. 1Kor 3.10.29. Solidarność wybrana dobrowolnie. Prz 15.4.25. 2Kor 5.26. Rz 8. POJEDNANIE POWSZECHNE Pojednanie całego stworzenia.19. Ps 85.34.38.1-17. Mt 8.15.30. Rdz 3.8. Skutki pojednania. Rz 14. Wj 16.15. Rz 1. Jr 7.1n. Ef 6.4. Ef 2. 2Mch 8. Rdz 25.4-8. Ez 18. Rz 8.1-4. Ps 19. Syr 31. Ef 2.31nn. Pwt 16. 2Mch 7. Ps 85.25-33.24.21n. Mt 6.1. BÓG KARMI SWÓJ LUD WŁASNYM SŁOWEM Wj 16.13.26. Łk 12.13.1. 2Sm 1. 1Tes 4.16n. 2Mch 1.1Krl 2.12nn.19.18.16. Am 8. Jr 48. 2Sm 3.34. Przyjęcie daru Bożego. 2Kor 5.30. 1Kor 10. J 11. Posługa pojednania". Hbr 5. Koh 2. 1Krl 12. Rz 5.18.35.4. 2Sm 3. 2Sm 1.17. Ef 2. Rz 5.46n.1-17.12. Am 5.29. 1Kor 3. Mi 1. Rz 5. POKARM J 4.31.2.5.4. Mk 5.1.19-22.13.26.20. Rdz 37.29n. J 6. J 4. Kol 1. Jr 15.11-22. Mt 11. Ef 2.15.18-19.18nn. Mt 6. J 19.33. 1Sm 31. Ps 145. Kol 2.36.21. Rdz 9. Mt 6.11.12.3. TROSKA BOGA O POKARM DLA JEGO STWORZEŃ Rdz 1. POJEDNANIE Wj 34.3n.48.19.16-22.6.19.3.18.4.17.9n. 1Kor 3. W Ewangeliach. .55. Mt 6.17.17-27. Rz 11.8.8.16. 1Krn 1-9. Kol 1. 1Krl 2.10n. Mt 6.2n.22. Kpł 19. Jr 34. 1Tm 2. 1Tm 4. Pwt 14. 1P 2. Iz 22. Ga 4. Ap 10. 1Krl 13.43.4. Jr 31. 2Kor 5. Mdr 16. Ps 103.8.12. Ez 3. Am 6.29. Ef 3. Kol 1.30n.8-12.27.1nn. Mdr 16.5. BÓG SAM POKARMEM DLA SWOICH DZIECI Dz 10.29.21.22-31.10n. Łk 1. Jr 49. NASZE POJEDNANIE Z BOGIEM PRZEZ CHRYSTUSA Inicjatywa Boża. 2Sm 14.31.12-31. Koh 3. 2Sm 3. Prz 23. Rz 5.15. Rdz 11. 2Kor 6.20nn.20n. Pwt 8. Ez 36. Mt 4.34.60-63. Prz 21.26.31n.17. Kol 1. Ez 7.1n.9.26. 2Kor 5. 2Kor 5. Łk 11.4-13. Mt 4. 2Kor 5.1-13. Ef 2.33.23n.5.32n. Jr 16. Rdz 35. Mk 14.27-31. Prz 17.10. 2Sm 1.

Ap 4.20.8-11.5. Sdz 6.20.1-13. 1P 5.10.1.7.3.29. Rz 8. Ps 95. Hbr 3. Ml 2.27. Mt 23. Ps 130. Mi 3.43. DZIEŁO BOGA W POKORNYCH Ps 138.9.14.18.14.3. 1Krl 9.2.15.8. Mk 10.1. Joz 21. 2Sm 18. Bóg pokoju.50.40.27.13-28.10.4.4. Łk 5.33.28n. Łk 1.1.17.9. Ps 34. Rz 12.8. Iz 48. Ps 125.2.10.11. Ap 6. Flp 2. Łk 16.3. Rdz 25. Jr 29. Ef 4. Lb 25. Rz 8.9nn.15n. 1Krl 2. Iz 66.27. Ps 50. POKORA SYNA BOŻEGO Mt 21.9.5. Flp 2. Rdz 43.12n.26.Mt 23. Mt 5.8. Ps 37.9. 1Sm 2. 1Kor 15.32.29. Łk 19. Ef 4.11. 2Sm 7.5.16.5. Łk 14.6-10. Syr 3. 1Sm 1.10n. Ez 13.11-14. Ps 51. Joz 23. Mt 18. Łk 1.3.39. Ps 128.5. 2Sm 18. Prz 15. Sdz 6. Ps 41. Oz 2. Flm 1.98.45.3nn.8n.14. Wj 21.12. J 8.7.34. Kpł 26.28nn.1. Ps 22.24.7. Jr 6. Mt 17. Ez 34. Ap 5. Pokój a zbawienie. Dz 2. 1Kor 1. Ps 28. 1P 2. Jr 6. Prz 22. 1P 4.37.26. Ps 38.5. Syr 45. Koh 3.6.5n. 1P 5. POKÓJ POKÓJ JAKO PEŁNIA SZCZĘŚCIA Pokój i dobrobyt. Pokój i szczęście. J 3.17. Flp 2. Daj pokój Panie.46-53. Iz 57. Ga 6.20.25. Ps 103. J 1.9.32. . Sdz 8. Dn 3.27.33. Ps 122. Sdz 18.11n. Iz 26.9-40.44.15. Rdz 26.10. Kol 3. Sdz 4.29.13.11n.9. J 1. Syr 47.4.2.7-19. Ps 35.18. Łk 2.44-47.14nn. Hi 9.27n. 2Sm 6. Prz 3. Za 9. J 8. Jr 14.25. Flp 2. Dn 3. Iz 43.22n.2. Jdt 9. 1P 3. Ps 131. Łk 18. 1Krl 5. Ps 131. Rdz 15. POKORA LUDU BOŻEGO 2Sm 6. Rz 12. POKORA POKORA I JEJ STOPNIE Prz 3.10.15.11.25.26. Rz 4. POKÓJ JAKO DAR BOŻY Ps 73. Mk 10. Mt 11. 1Krl 5. Kpł 3.8.3. Iz 6. 1Krn 22. 1Krn 22. 2Krl 9. Iz 9. 2Sm 7. Iz 45.5. Walka o pokój. Ps 113. Mt 11. Pwt 32. So 3.7n. Prz 12. 1Kor 4.8-11.11.39. Jr 20. Mt 23.23. Ps 69. Syr 45. 1Krl 22.3.3. Ps 106.1.3n. Lb 12.13. Ps 34. Ps 37.4.25. Iz 53. 1Kor 1. Mt 12.17. Mt 12. Am 9.20.9. Lb 6. Prz 3.4-10. Ps 29. Joz 9. Jr 33.15.25-30.3.33n.4. Ps 22. Ga 5. Ps 25.6.29.4. Łk 17.18n. Pokój a sprawiedliwość.12.12.6. Iz 57.22. Ps 4. 1J 5.4n.35n.4. Łk 1.1.7.19. Ps 37.29. 1Krl 5.13.22. Dz 12. J 13.6n.6nn.38.33.19.15n.3.34.14. Jk 4. Dn 10.24.34. 1Kor 13. Mt 11. Iz 53.9.16. 1Krl 22. Jr 23.12. Ez 37.17.6. 2Kor 12.15.

Iz 11. Jr 4.15. 2Kor 13. Iz 40. Jl 1.11. Jon 3.31n. 1Tes 5. Łukasz. Rz 7.12.5. Rz 5. Lb 25. Am 5. Jr 16.4-8.1-15. Ps 72. Ez 33. Ps 85.28. Jr 3.25.12. Iz 30.9-14. Łk 17. Za 8. Dz 15.17.14-22. Iz 10.9. Ga 5. Am 5.28. J 14. Iz 63. Iz 7.8.19n.22.8nn. Jr 18.Za 9.42. 1Sm 7.12.1.48. Jr 36.36. Jr 31. Jl 2. Mi 5. Kol 1.17. Ez 11.18.7.33nn.9. J 20. Iz 1. Iz 56. Łk 24.1-31.3. Ez 18.19-23.5-9. Mt 5. Łk 7.51.4. Iz 9.4-7. Jr 7.3. Rz 12. Łk 19. Łk 8.36. Łk 2. Iz 58.11n. 1Kor 7.17. Jan.19.15-20. 1Krl 20.7.7. Jr 3.10-20.7nn.2. 2Sm 12. Ez 37. Jr 14.16. Iz 22.2.16-21. Ez 18.21-25. Jeremiasz. Łk 12. LITURGIA POKUTNA I NAWRÓCENIE SERCA 1Krl 8. J 16.20. Ez 3.33. 2Tm 2.7. Iz 6. Dz 10. Ps 83.33. Iz 44.21. Łk 10. Oz 10. Iz 55.39n. Lb 16. 1Sm 5-6. Ps 73.14n. 1Krl 21.3.20-27. Paweł.165. Ap 21. Ez 22.10. Ps 74. Dz 7. Jr 25. Iz 1.18.36-45. Kol 3.13.7. Kpł 26.11n.38. Wj 32.19.46-51. Iz 51.1n. Ezechiel. Iz 45. NAUKA PROROKÓW O NAWRÓCENIU 2Sm 12.19nn. Dz 9. Jr 2. So 3. Mdr 3.3.26-36.31n. Ezd 9.50.11.6-15.14.16n.1-5. Jr 31. STARY TESTAMENT POCZĄTKI LITURGII POKUTY Joz 7.23.5.3-11.12n.23.5-8.11. Ps 22. 2Sm 24. Ef 4.5.12. Iz 32. Iz 65. 2Sm 12. 1Sm 7.20.31. Błogosławiona wizja pokoju.4.2-9. Iz 52.33.14.7-64. Sdz 20.4.12. Am 5. POKÓJ CHRYSTUSOWY Jk 3. Ozeasz. Ps 119. Rz 16. Lm 5.1-4. Dz 24.18n.9n. POKUTA-NAWRÓCENIE Ps 51.3. Iz 66.2.30nn. Ps 79. Iz 60. Hbr 13. 2Krl 6. Kpł 26. Iz 56.1. Sdz 2. Ps 27. 1Sm 14.26.8.12.1nn.20.29. 1Krl 21.30.8. Iz 53.21-25.20. Flp 4.25-28. Iz 51. Am 5.13. Ef 2. Rz 5. Oz 6. Iz 1.27. Ps 24. Iz 32.26.12. Iz 2.22.17.10.3.23n. Wj 32.14n.1.5-15. Rz 7. Rz 8. Jr 2.14-23.15.18.15.6. Amos. Jr 8.22. Jl 1-2.2.11-15. Kol 3. 2Krl 22. Am 5. Na 2. Am 5.7. Ez 2.6. Sdz 10. Rz 14.4.4.26-31.6. So 2. Mi 6. . Oz 14.17.4.5. Jr 24. Iz 48.26.3-6. Iz 57.15. Izajasz. 2Krl 19. Rz 7. Ga 3.6. Rz 5. Iz 45. 1Tes 5.15. Ps 60.6.3. Oz 5. Jr 13.1-6.6. Oz 2. Iz 1. Ne 9.3. Ez 36. Łk 19.

Ps 32.30.17.19.33.3. Mt 21.10. Mt 18.18.1-5. 2Kor 7.24-27.32.21. Mt 6. Ba 1.9. Łk 11. Łk 24.20.3.26. Łk 10. Rdz 18.26n.21n. Ap 3. Jr 6.30n.12.19. Dz 26. Dz 16.5.4. Kpł 16.24. Ap 21. 1Mch 4.14. Iz 6.9. Łk 15.6.2n. 1P 1. J 3. Jk 1. Ez 28.1-5. .6.7.13. Łk 13. Jdt 1. Pwt 32. Łk 13.21-25. Dz 15. Mdr 18. Ap 2. Jk 5.5. Mdr 15.27.47.18-22. Ps 103. Dz 2.30n. Ga 4. Hi 30.9. Refleksje apostolskie.3. 1Mch 3.18. Smutek człowieka zgnębionego przez nieszczęście.38.3. Hi 14.19. NAWRÓCENIE I CHRZEST Mk 6.19.30. Dz 11.20.5. Kpł 4-5. 1P 2. Tt 3. 1J 3. Pwt 30. 2Kor 3. Mt 9.10. Łk 3.22. Ap 16. J 3.32. Rz 6. Pwt 1. Łk 16. Jk 1. Jdt 13.16. Ap 2. Dz 11.8. Dz 3.9. Jk 1. PONOWNE NARODZINY Ps 2. Dz 17. Iz 66. Lm 3.13. Tt 3. Ps 95. Jon 3.11.1-10.3n. Dz 26. Ps 143. POPIÓŁ Serce grzesznika podobne jest do popiołu. Ps 38. Jdt 4. Łk 12.1n.1-5.11. J 3.11.10. Łk 15. Pwt 30. Ga 4. Rz 8.18.9n. Łk 7.47. Rdz 1. Mt 3.2.3.25. Tb 7. Jk 1. Mt 6.16nn.1. 1J 5.9.17.16.2n.13. Dz 28.21-22n.11-15.10-14.16. J 3. Łk 11. Dn 5.15. Mt 9.29.20n. 2Kor 12.6.22-32.1-4. Słowa Jezusa.9.22-25.19n. Łk 15.18-23. Łk 24.2. Ps 51. POSIŁEK UCZTY CZYSTO LUDZKIE Rdz 18.21.19. Łk 19. Łk 18. Syr 17. Mt 13.35. Rz 8. NOWY TESTAMENT OSTATNI PROROK Łk 1.31-34.1.1.7. Rz 8.16.5-9.6. Dz 2. J 1.2. Ps 102.21.22-25. Wj 36. 2Tm 2.40. 1J 2. Mt 3. Łk 5.19n. 2P 3.25.17. Jdt 9. Ps 106. J 1.6. Ml 3.5. Pnp 8.32. J 2.19.10.13nn.Dn 9.6.5.11-32. Mt 3. J 3. Oz 11.19.18.31. Łk 15.23.18n. Jr 31.10-13. GRZECH I POKUTA W KOŚCIELE Hbr 6.9n.3. Rz 2.1-20.6-9. Dz 17. Łk 15. Mt 9.8.1-5. Ps 6. Rz 11.15. Jk 1. Przygotowania.4-19.10-23. Ps 33.15n.8.22.18.31. Pwt 32. Dz 8.6.16n. 1P 1.23nn.9n.5.21. NAWRÓCENIE I WEJŚCIE DO KRÓLESTWA BOŻEGO Mk 1. Mt 14.4. Ps 79. Dz 5.10. 1J 3. Jr 31. Ap 9.2. Wj 4. Dz 9. Łk 18.6. Rz 8. Dz 15. Hi 42. 2Sm 13.2.7.34.12. Koh 9. Dz 2. Est 4. Ml 3.8-9. Iz 44. J 3.2.21. J 3.10-14. Hi 9.10. Mt 11.7n.4. Mt 4. J 20. Ap 3. Łk 15. Ez 27. Mt 18.3nn.29-32.12. Mt 3.18. Ap 2. Ps 110.15-3. Mt 10. Iz 61. Dz 3. Ap 16.3n.8-11.14.7.3. Dz 14.39. Łk 15. Syr 10. Iz 6.38.6-11. Mt 3. 1Tes 1. 1P 2.7-14.5. Mt 13. Pwt 32. Mt 3. Ml 2. 1P 2.36-50. Dz 26.9. 1P 1.6.15. J 3.

Rdz 12.6.6n.Prz 23.30.2-10.10. Iz 61. Mdr 18. Iz 30.15. Iz 43.9n.3. J 15. Ml 3.11. Dz 26.31nn. PRZYGOTOWANIE DO NOWEGO TESTAMENTU Iz 42. J 13. Łk 9.14n.24. Iz 25.8. J 9. Pwt 26. Iz 49. J 17.1n. 1P 1. Kpł 24.31nn. Łk 19. J 17.8n. Iz 55.11.26-31. Wj 3.42. Jr 1.1nn. J 10.34. Łk 24. J 7.10. Ps 105.21-25. Hbr 3. Ps 47. Ne 12. Jr 28. Mt 10. Pwt 16. Syr 13.38. Prz 23.9-16.22.19. Rdz 45. Łk 9. Mk 16. So 3.10.17. J 13.30. J 8. Iz 61. Mk 12. Iz 65. Mt 10. J 6.12. Łk 4.30. Iz 42. Ps 107. Mt 14.6.20. Kpł 10.21. Łk 24. 1J 4. Jr 1.29.23. Iz 44.14n.10.22. Ez 2. 1Kor 15.1.29.3nn. Ps 104. Łk 10.8.10. Iz 19.6.44nn.7. Syr 31. Iz 60.17.16.29. Ez 36.7.9n.13. Rdz 26.21. Mt 15.48-51.4-7. Wj 3. Wj 3. UCZTA CHRYSTUSA Łk 10.26.20. Mk 12.3.8.13. J 16. Lb 28. J 15.7. J 4. Ga 4.3.3.5n. Ml 3.2.1n. Dz 1. Mt 11. J 17. Łk 16. Łk 12.4.57.12n.3.53n. ŚWIĘTE UCZTY Lb 25.37. J 17.10-17.15-21. Am 7.1-11. Łk 7.16. 1J 4. J 6.11.38nn. Jl 3.24. Wj 16. Mt 5.47. J 13.7-11.42.13.20-25. Kpł 3. Syr 40.1. Mt 8. Iz 43.1nn. Wj 7. Ps 50. Iz 2. Ap 3. GODY ESCHATOLOGICZNE Prz 9. Mt 9. Iz 66. 1Sm 14.17.12-22. J 17.17.10.2. POSŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO J 14. Wj 4.49. Mt 28. J 20.26. Mt 15.38. J 13. Łk 22. J 21.12.29.25.24.18.4.10.19.1.21-24.27-43.49.46. J 17. Syr 6. NOWY TESTAMENT POSŁANNICTWO SYNA BOŻEGO Mt 11.36. J 4.26n. Iz 42.45. Mdr 9.14. Iz 6. Ps 147.3n.1nn.12.21n.11n. Jon 1. J 2. Jr 23. J 6.21. Mt 5. Pwt 12. Ez 18. Pwt 12.21.34. J 6. Łk 10. J 14.15. Rdz 31.4n. POSŁANNICTWO IZRAELA Wj 19.7.16. 1Sm 1.17n.20. Dz 1. Łk 14. Łk 7.1.34. Mt 22. Wj 5. Łk 7.2-20. Mt 23.15.5n.48.8.24n. 1Kor 11.17-21. Pwt 27.29.24.18. Pwt 14. J 17. Hbr 13. Dz 22.5.19n.6.21. Iz 56. Iz 55. 1Sm 9.14n. J 5. J 13. 1Kor 10.26. WYSŁANNICY SYNA Łk 10.6-9.6n.38. Iz 41. J 6.17-33.44n. J 5.23.11.17. J 17.4. Jr 23. Iz 45.23.36. J 3.32. Iz 56. Mt 10.8. Ga 1.27.15.9-14.36-50. Ez 18. Jr 29. Wj 12-13.17.4-18. Ez 18.18. Mt 26.26. Prz 9. Łk 19.1n.12.9.16.27. Dz 2.16. J 12.16.22n. Pwt 15.38-42. Ez 22. Pwt 6.9.11-14. Pwt 12.11nn. J 16.25. Mk 10. Syr 41. J 8.15.11.7. Mdr 9. 1Sm 9.6.9.14nn. Mt 9.1n. Ez 37.3. Dz 2. J 11. Jr 14. Mt 5. Ez 3. J 20. Mt 9. Mt 14. Dz 1.31-35. J 6.6.7.4.1n. Wj 32.5. J 8. Mt 15.18. POSŁANNICTWO STARY TESTAMENT WYSŁANNICY BOGA Jr 7.20n. Łk 12. . Mk 1.20.17.33. Wj 24. So 3.16. Mt 22.10.6.2-8. Iz 10. J 9.4. Dz 1.

4.4nn. Kol 3. Dz 15. Ef 4.1. Kol 3. 1Kor 4. Mt 28. 1Tm 3. Rz 2. Rz 5. Kol 1.12nn. DRAMAT NIEPOSŁUSZEŃSTWA Od razu na samym początku Adam.11. 1P 5.1. 1Tm 4.9. 2Kor 5.23.1. Rz 13.13-16.5. Dz 21. 2Kor 3.31. Dz 21.8.1. 2Kor 3.6. Dz 15. Mk 10. Tt 1. Pwt 11.28. 1Kor 16. 1Kor 9.2.12n. Iz 1.11.19. Rz 17.5. 1Tes 5. Rz 5. Wj 24. 1Tm 5. Hbr 5. Rz 8.5. Dz 6. 1P 2. Dz 20.42nn. 1P 4.33. Ef 4.1.33n. 2Tm 4.8-11.3. Iz 61.22. 1Kor 11.23.7.2.11.8.13.3.4.23. 1P 5. 2Kor 9. 2Kor 6. 1Tm 3.24.1.17. Kol 4. Ef 4. Rz 1.19. Dz 4.19. Rz 11. Bóg wzbudził wiarę w Abrahamie. 1Tm 5.11. Hbr 10. Ez 44. Dz 20.4.11.17. Dz 16.5-10.5-9.51. Rz 15. 1Tm 1.1-16.3n.4.1.27.7.25.12. Ps 119. 1Kor 14. Jr 31.1-2.40.15nn.7. Rdz 22. Dz 6. 1Tm 2. Rdz 3.17-22. Rdz 22. Mt 8.21. 1Kor 3. Est 6.23.24. Rdz 17.22.5. Jl 1.5.5. POSŁUSZEŃSTWO ULEGŁOŚĆ STWORZENIA WZGLĘDEM BOGA Hi 40. Rz 16.13-26.6. . Ps 89.15.7. 2Kor 8. Tt 1. Hbr 13.7.18-21.8. Ef 6. J 12. Flp 2. Dz 6. Łk 10. Wj 20.1.16. 2Kor 11. Dz 20.22n.17. Ps 40. Ps 19.14.32.1-6. Pwt 17.7. Tt 1.9. 1Tes 3.32.6. 2Kor 4.18. Łk 2.27.1-7.18.8. Przymierze.1-5. Dz 1.2n.6. Dz 20.10. Dz 15.6.1-7.18. Rz 1.38.24.7. Ef 3.POSŁUGA Est 1.12. Mt 26.5. POST Znaczenie postu. Rz 8. 2Tes 1. Kol 1. Dz 6.18. Dz 12. Iz 50.2. 2Tm 1. Kapłani. Kol 3. POSŁUGIWANIE W KOŚCIELE Posługa apostolska.6.7nn.19.22.4.10. J 21.17.10. Biskupi.20. Flp 1.8. Różnorodność posług.8-13. 2Kor 9. Dz 11.25. Kol 1.23. Hbr 13.25. Mt 18. Hbr 10. Wj 24. 2Kor 11. Syr 43. 1Tm 4.39.20.12n. Rz 10.4. 1Kor 12. Rz 12.9. Ba 3. Syr 42. 1Sm 15.26.21. Rdz 12. Dz 15. J 6. Dz 21.14.14-18. Rz 12. 1Tm 6.22.34n. Mk 1. Jk 5.4. 1Tm 5. Hbr 13.7. CHRYSTUS NASZE POSŁUSZEŃSTWO Ez 2.19-22.29.1-15. Mt 17.11.7. 2Tes 3. Dz 1.9-15. Pwt 11. 1Tm 4.27.13. Mt 10. Ps 104.28n. 1P 4. Rz 11.25.40.2. Pwt 21. Tt 1.14. Rz 3. POSŁUGA HIERARCHICZNA Dz 14. POSŁUSZEŃSTWO CHRZEŚCIJAN Flp 2.23.

Hbr 8.21. Sdz 6.1. Jl 2. BOGA IZRAELA .29.37. Dn 10. 2P 1. Kpł 23.2n. Iz 42.14-17. Pośrednicy eschatologiczni. Sdz 20.13.1-6. 2Sm 1. Dn 7. Mt 19. Ezd 8. Hbr 8.38. Ap 12. Kpł 16.12. Kol 2. Dn 9. Dz 12.12. 1Sm 7. Hbr 7.6.2nn.2-5.13.27. Łk 2. 1Tm 2. 2Sm 12.14. Am 7.9. Ap 21. Hbr 9.1-6. Ap 6. Pośrednicy niebiescy.5.30n.2.8. Pwt 8.4-14.18. Iz 52. Ap 8.26n.3. 1Kor 6. Łk 2. Hbr 5.7.9.20. Mt 10.37.5. Mt 10. Ap 22.15.22-32. Jon 3.16.9nn. Hbr 1.17-21.23.13. Mk 2.5.16n. Mt 4. Łk 2.8. Iz 49.17. Hbr 12. Hbr 3.20. POŚREDNIK 1Sm 19. Jedyny Pośrednik i Jego Kościół.6.14-17.11.6. 1Sm 9-10.3.24.1.12. Jr 14. Mt 26.5. Dn 7.12-17. Iz 53.12.5.5. Mt 12.24-27.4.1-5.41-50. 1P 1. J 19.15. Dn 10. Dn 7. Dz 8. Iz 42. Jl 2.25.9n. 1Krl 21. Dn 7.5-6.14.1-7.5.2n.34-39.14.27.1-6.1-7. Ap 2.13.16. Ez 11.2.1. 2Sm 12.1. Mt 21. Łk 2. Ef 4. 1Tm 2. Iz 40-55. Jdt 4.15. J 1. Dz 2. Mt 6.5-38. Jr 15.1. Ml 3. J 2. Łk 4. Mt 6.6.18-25. J 2.1. Dn 14.14.7.26n. 1Sm 12. Sdz 20. Łk 2.25.15.14.17n.6. Ap 12. Dn 6. Ap 19.16.2-5. Dn 10. Dz 1.22.12. Wj 32.33. Hbr 2. Hi 9. Rdz 12. Ap 9. Hbr 9.27. Jr 18. Ps 2. Dn 9. 2Kor 12. Łk 1. Ap 14.33-38. Iz 44. Rdz 20.1-4.1-12.64.5.15-18. Lb 6. Hbr 9. Za 1. POŚREDNICY STAREGO PRZYMIERZA Pośrednicy historyczni. Mk 2.7n. Hbr 1. Ga 3.4nn. Ap 5. Za 4. POŚREDNIK NOWEGO PRZYMIERZA Łk 1. 1J 4.5.3.14. Iz 61.31. Jr 14.34. 1Krl 19.16. Jr 11.3. Iz 53. Pwt 18.21.10. Ap 3. Mt 19. J 2.3. Ga 3.9-13. 1Sm 16. Jr 27.4.11.8.22.14.49n. Iz 41.19-23. Iz 49. Hbr 1.28. Ga 3.28.24. Hi 9.29. Hbr 5.18. Mt 1. Dz 13.2-11.14. 2Sm 14.16. POTĘGA Rdz 1.19.26. Ap 12.13. Dz 14. POTĘGA JAHWE.3. 2Sm 7. Est 4. J 1.11. Dn 12.1-35.18. Ez 9.23.6. Hbr 12. Ap 11. Wj 21. Mt 6.19n.21.18n.7. Mt 28.26. Rdz 20. Mt 5. Ap 12.12. Mt 1.1-8. Ap 21. Za 8. Am 5.19. 1Sm 16.3. 1Tm 2.20. Rdz 18.11-12. Est 7.1-4. Dn 3. Za 7.10. Hbr 10.18. Mt 6. 1Sm 7.12n. Mt 5.14. 2Kor 6. Jr 7. Mt 24.1-12.20.17. Dz 13. Łk 18. 1Sm 10. Łk 2. Iz 42.8.33.12.23.17-21. 1Sm 2.4-9. Praktyka postu.11. Ap 12.31-34. Ba 1.10.Kpł 16.21. Dz 27. Ap 7. Ga 3.21. Tb 12. 1J 1.12. 2Kor 11. Wj 32. Kol 2. Jedyny Pośrednik. Iz 45. Jr 42. 1Kor 1.51n. Łk 4.6.38-39. Wj 34.3. Rz 4.7n.11. Kol 1. 1Sm 25.16.39-56.7-12. 2Sm 12. Ap 19.3.8.17n. Jedyny Pośrednik a pośrednicy niebiescy. Jdt 8. Rdz 28.17.19n.6.16.11. Iz 58.1nn.

8-11.29nn. Iz 11. Iz 40.9n. 1P 1.24. Iz 31. Wj 15. Mdr 5. Iz 49. Ef 2. Iz 53.11. Iz 40.10-18. Ps 68.4. Rdz 2. Dz 1.28. Rdz 1.19.23. Rdz 4.4. Jr 10.9nn.28.3-8. Łk 2. Mt 4.5-10. Ps 86. Mdr 8.4. Wj 4.4. Wj 5.12nn.8n. Mdr 11.24. J 16.1n. Iz 44.1. Dz 2.11-14. Łk 22. 1P 2. Wj 5.19. Jr 1. 1Mch 3.24nn. Ps 106. 1Sm 2.23n.14. Mdr 18. Rdz 9.27nn.23. Ps 58.1.12nn. J 12.2.6-18. Iz 49. Mdr 13.20n.35. Ps 107.2n. 2Sm 7. Ps 115. 1Kor 1. Ps 59.17 ZŁE MOCE I ICH WŁADZA NAD CZŁOWIEKIEM Rdz 4.36n. Hbr 11. J 19.25. Dz 2.1n.14n. Kol 2.8. Iz 1. J 17. Ps 89.6-10.15. Mdr 16. 2Sm 5. Jr 32. J 10. Mt 22.12nn.18n.48n. Joz 10.27. Wj 12.4nn. Ap 21.8. J 8.15nn. 1Tes 1.2-8.28.4.13. Hi 26. Mdr 13.8nn.27nn. Ps 28.3-7.12.20.22. Iz 45. Hi 38. Rdz 28.4. Lb 14.20-24.11.23n. Mt 4.20.4n. Ps 144. Ps 148. 2Kor 13. Iz 61.17.2. Rz 1. Rdz 3.2.10n. Ps 46.33. Sdz 6.13nn. Łk 24. Syr 17.9.18n.16. 1Kor 6. Mt 14.17n. 1Kor 1.16. Dn 14.31n. Mdr 7. Tb 13.8.2.21.26. Rdz 3.3-7. Dz 8.34nn.20nn.8nn. Ap 21.1. Mi 3. Ps 103.16. Iz 10.32-36. Łk 1.33. Rdz 32. Mt 26.18. Rz 1.12.7-14. Łk 1. 1P 5.6. Ps 33.11. Iz 44.4.22n.14n.1.21nn. Ef 1.20n. Mk 10. 2Krn 36.10-19.3. Ps 147. Mdr 2.50.14. Syr 16. Rdz 3.10.8.90.23. Mdr 3. Wj 32.22.53. Ps 144.2.7n. Dz 2. Dz 10. Iz 40.4-7. Ps 44.9.8-11.2n. Łk 3. J 3. Est 4. Iz 42.10.19. 2Tes 2. Hbr 2.2.38.11.23n.14n.5. Mt 8. Iz 47. Lb 12. Am 1. 1Tes 2. Rdz 6. Am 5. Mdr 12. 1Kor 1. Mt 28.26. Ps 89.9. Mdr 7.7-12. Rdz 11.1-42. Ez 37. Ap 13. Hi 28. 1Sm 17. 2Mch 8.45. Rdz 49. Mt 9.16nn.2-9.13n. Wj 3. 2Krn 20.5-9.26n.2n. Ps 119.49. Ps 114.14n. Kol 2. 2Sm 6. Mdr 12.13. Mt 1.18nn. 1Sm 16.24. Lb 14. Lb 14.6. Ps 24. Pwt 32.2nn. POTOP Potop antyczny.3.41.19nn.29-32. J 8. 2Kor 4. Rz 4. 1Kor 10.24. 2Tes 2.Rdz 18. 1Kor 15.15.20. Ps 19.27-30.17nn. Prz 21.2.9-12.14.21-29.4.8. Ps 132.17.2. Jdt 9.16nn. Mt 12.7.28-45. Mk 11.32nn. J 9. J 5. Mk 13.27.19nn. POTĘGA ZBAWICIELA I JEGO SŁUGI Wj 13.17n.2.37. Ps 33. Iz 50.10n.5.10-13. Mdr 13.1-8.23n.2-7.2. Ap 19.20.17. Dz 2. 2Tes 2.2.3.6.4.5.5. 2Sm 7.6nn. Mt 1.64.3-27. POTĘGA DUCHA TYCH. Hbr 1. Ps 132.34. 1Kor 15. Dz 4. Rdz 22. Pwt 8.10. Dz 2.14.25.26. Rz 8.27.1. Ps 104. Jdt 8.17. 2Mch 7. Ef 3.22n. Jdt 16. Mdr 2.25n. 2Kor 4.1-17. Ef 3. Iz 55. Rdz 1. Dn 18.12nn. Ps 20.9. J 20.12nn. Mt 4.2.24nn. Mdr 11.18n. Mk 16.11. POTĘGA STWÓRCY I CZŁOWIEKA.2nn.19.25. J 5. Ap 12. Iz 46.17.18.11. Pwt 4. Mt 9. Mdr 3. Dz 4.18.15nn. Ap 1. J 1. OBRAZU BOGA Rdz 2. . Ps 20.6.4.5n. Rdz 12.16.13. Za 4. Mdr 1. 1Kor 8.3-2. 2Krn 20.15n. 2Sm 7.16-21.6.15. Syr 43.10n. Mk 9.43. KTÓRZY WIERZĄ W CHRYSTUSA Łk 1. 2Mch 7. Ps 124. Jdt 13.5.2.1. 2Sm 22. Ps 65. Rz 1.17.5. Mdr 6.3.2. Jr 1. J 14. Iz 60. Mdr 11. Jr 25. Prz 8. Dn 7. 2Mch 7.8. Dz 4. Wj 9.33nn. J 3.34n. 2Krl 19. 2Kor 12.30. Dn 12. Iz 14.22nn.3n.23.9. J 1. Ps 29.9.11-27.3nn.27. Ps 105.35nn. Iz 45. Ps 115.7. Iz 3.17nn.6.14. Flp 3.1. Rz 3.

1. Am 3. Jr 22. Pwt 29. Mk 1. Wj 4.4.59-62.37. Łk 19.1.14.15-22. Wj 20. Mt 25.13.6.1.45.3.5. .13.5. Lb 14.2.26.34.1. Am 8.1.16.6. Brak poznania ze strony człowieka.1.13. Jr 8.7.21.29.16. Iz 7. Rdz 22.1. 2J 1.13n. Rdz 15.6. Iz 1.7.17.23n.1. POWOŁANIE UCZNIÓW A POWOŁANIE CHRZEŚCIJAN Mk 3. Pwt 7.9. Mdr 9.6.13. Ap 22. Rdz 2. Pwt 4. Syr 1.8. Pwt 11. Am 7.8n.11nn.2. Oz 4. Ez 37.1-2. Rdz 18.17. POWOŁANIE Wj 3. Ez 3. Syr 24.7. Oz 6. Ez 36.41.26. Wj 19. Mdr 10.17. Łk 18. Iz 29.3. Iz 6. Mt 22. Oz 4. Mt 24. Iz 5. Mdr 7.8. Rdz 7. Rdz 9.1-9. Iz 43.4. Wj 3. Ps 147. Jr 12. Iz 54.1.5.40.1.40. Jr 2.4n.1. 2P 3. Poznanie i nowe serce.52.10. 1Kor 12.7nn.19. Rdz 32. Ps 50. Łk 10.1-14. Mt 13. Rdz 7.11. Ps 95.33.6.22n.37nn.10. Pwt 30.3. Hi 28. Wj 3. Hbr 5. Dz 1.29.5. 1Kor 1.7.7.6.4. Rz 8.4. Mk 10.24. 1Krl 19.17. Ps 78. Jr 7. Mk 1. Jr 31.6. Ez 36. POWOŁANIE IZRAELA A POWOŁANIE JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 4.1-17.18nn. 1Kor 13. Iz 1. Iz 8. Ba 3. Ez 12. Rdz 2.20. Iz 62. Ez 6.14n. Jr 2. Iz 1. Rdz 17. Oz 6. Rdz 12. Ez 37.56. Syr 44. Mt 9.11. Jr 1.17n. 1Kor 7. Ez 7. 1Sm 16.22. Łk 9. Iz 11. Hbr 5.16. Jr 31. Rz 1.5n.9. Sdz 3. Jr 15. Dz 2.4.8.7. Rz 1.12. Jr 1. Mt 16. Mk 3. Wj 32. Pwt 5.23. Kpł 26.9. Rdz 12.12. Mt 7.9.10.15.19n.13. Święty Jan. Mt 16.2. Iz 6. J 7. Ez 7. Iz 59.4-9. Mt 7.13. Ba 2.10nn.16. 2P 3.9.23. Iz 45-46. 1P 3. Łk 12.4.6. Potop nowych czasów. Rdz 4.6.11nn. Mdr 9. Łk 24.15. Dz 2. Jr 1. Wj 28. Pwt 30. STARY TESTAMENT Inicjatywa Boża. 2P 2. Jr 7. Mdr 9.16. Oz 8.18-21.Rdz 7.1n. Am 7.6.42.7. Mdr 13. Jr 20.11.4-13.10nn.1.32. NOWY TESTAMENT Synoptycy.24.1.8.1. Iz 49.1. POZNAĆ Iz 53. Joz 24.10.17.34.1. 1Sm 10. Pwt 32. Wj 3. POWOŁANIE I POSŁANNICTWO W STARYM TESTAMENCIE Rdz 12.24.1-9.3.8. 2P 2.1. Oz 4. Wj 19. Rz 8. Iz 49. J 10.1. Pwt 6. Jr 16.1. Rdz 8. Mk 6.4.4nn.2.34. Pwt 33.24.11.22. 2P 3.7.4. Iz 7. Jr 1. Wj 33.10.5nn.31-34. Pwt 9.13. Mądrość z wysoka. Mdr 3. Dz 2. Oz 2.29.14. Iz 6. Mdr 14. Rdz 12. Jr 7. Wj 3. Łk 1. Ez 3. 1Kor 1.26n.28. Zapowiedź rzeczy przyszłych.9.

Jk 5.2. 2Tm 2.44n. Rz 10. Mk 4.15. Jr 31.22-30. Mt 6. 2P 1. 1J 4. Rz 1.14-30. Syr 38. J 12.33. Joz 24. J 14. J 14. Pozytywna wartość pracy. 1Kor 7. J 12.7.2.21. CIĘŻAR PRACY Rdz 3. Łk 9. 1J 2. Pwt 24.26.28.36-43.18-19.17n. 2Tm 1.27.2.19. Syr 38.29. Jr 22.18.6.18-21. Rdz 1. Łk 22. Mt 6. Iz 40.24.17.8n. 1Krl 7.33.9nn.13. J 15. 1Kor 13.6.55.12-15.20. Prz 21.26.2n.22nn. Dz 20. Rdz 3. Syr 38.20. J 10. Ps 8.18. Am 5. Kpł 19.18-22. 2Tm 1.12-13. Rdz 2. Wj 5. Rz 12.3. Wj 1. 2Tes 3. J 4. Pwt 28. Mt 23. 1Kor 4.28.38. J 17.32nn.15.19n. Pwt 5. J 14.12.18. 2P 2.27.3n. J 13-17.25. Dz 18.6-16. 2P 3.8-14.5.19. Dz 20.18.34. 1Sm 12. Prz 16. 1J 2.17.24-27.3-4. Syr 38.28-30.1n. 1J 2.23-24.10-18. 1Kor 1. 1Kor 1.8. 1Kor 7. Wj 23.J 6.35. Ps 128.28. Am 9. 1J 4. Syr 33. J 16. Mdr 14.17.31.29. Mk 2.23.19. 1Kor 8.30.26.51-61.11-15. J 14. Kol 2. J 6. . Prz 13.14. 2P 1.1nn. Pwt 32. Syr 22.6-18. 2P 3.14.19. Flp 3. Ps 104.1.14.12.3.25. 1J 4. Jr 22.62. Dz 20.13.7. PRACA WARTOŚĆ PRACY Nakaz Stwórcy. Pwt 16. J 14.6. J 16. 1J 3.23. 1J 2. Pwt 28.30.27. 1Krl 10. Mk 14.11.27. Święty Paweł.16.22. Dz 20.14-15. Syr 7.14n.32. J 2.20. Mowy pożegnalne apostołów. 1Kor 1. Ef 3.7.25.19n. 1Kor 2. J 12. Łk 15. 1Mch 2. 2Tes 3.13.1.26.13-50.26. 2Tm 2. Kol 2.12.13. Syr 38.14. 1J 5.11-12.8nn. Społeczna wartość pracy. NOWY TESTAMENT Mowa pożegnalna Jezusa.4.2.16-18. Ef 3. Pwt 31-32. Rdz 1.1.28.25. Mt 25.1-12. 2P 3.34. CHRYSTUS I PRACA Mk 6. 2P 1.4. 2P 1. Mdr 14. J 16. Iz 41.28.6-8. J 10.37. Koh 2.3nn. Syr 38. J 8.12. 1Kor 1. Wj 2. 2P 2.3.6n. Wj 20. 2Tm 4. Mt 4. J 7. 1J 4.2n.10. 1Kor 13. 1Kor 8.1-14.26. J 16. Kol 2. J 6. Łk 22.10-22.19n.8-12.26. 1Kor 2. 1J 2. 1Sm 8.39.8. Mt 28. 1Krl 6. Mk 13.3. Mt 13. J 5. 1J 3.13. 1Krl 12. 2Tm 1.14.34. 1Krl 7. 1Krl 5.20.16. POŻEGNANIE STARY TESTAMENT Rdz 49. Względna wartość pracy. Naturalna wartość pracy.4.32.17-38. Iz 62. Prz 26.13. Mt 6.16. 1J 3. Mt 28. Dz 20.1n.25-29. Pwt 14. Łk 9. Prz 31.3.8nn. Mt 9. 1J 1.12. Pwt 5. UWOLNIENIE OD PRACY Wj 20.14.1-3.8-10.4.9-10. J 17.31-35.

Am 5. Ps 43. Ba 6. Ps 119.5. Rz 16. J 10. Lb 11.4.34. Ps 119. Ps 111. Iz 49. Joz 24. Rz 2.25n.3. Ps 128. Tb 12. Ps 61. Rz 13. Ps 130.7.10. Ef 1. Lb 11.5.21. Kol 1. Dn 8.2.20n. Rz 8. 1Tm 2.9.14. Ga 2.5nn. Ps 31. Rdz 24.48.6n. Rz 1.30.23.9.14.27. 2Kor 13. Ps 137. Joz 2.1. Ga 5. 2Kor 7.8.8.25. Prz 23. Ps 40.160.1. Prz 29. Rz 2. Ps 73. 2Kor 5. Ps 122. Ps 86. Kol 1. Rdz 24.12.2.5.13. 2Sm 7.2.16. 2Sm 15. Am 9.15.3.19nn.2. Syr 1.20.Chrześcijańska wartość pracy.7.21. Wj 18.9nn.5.6.18. Rz 8. Prawda u ludzi . Ef 4.20.13. Ne 7.151. Za 7. Rdz 4. Ps 119.22. Ps 123.4.10. Ps 25. Wj 34.13.23.11. 2Kor 4.8.47. Ef 4. J 3.6. Pwt 32. Ef 1. 1Krl 3. Ps 26.11.9. Prz 5. Za 8. Prz 12.21. Prz 22.8.1.14.20. Kol 1. 2Kor 4. Rz 10. Flp 1.12. Ps 119.8. Prawda objawiona . Ps 71. Flp 4.2.7. Dn 8.18. 2Krl 20.14. 1Krl 21.29.3. Prawda Ewangelii . Praca i nowy wszechświat.25. Ef 6.2nn.2.17. Dn 11. Pwt 8. J 14.7. Ps 119. Hbr 2. Rz 2. Ps 89. Koh 12.14.22.5.25. Jk 1. Pwt 28. Ef 5.26.5.14.6.16. Rz 6. Dn 3. Iz 65. Mdr 6. Za 8. Rz 7.21. 1Kor 7. Mt 5.49n. 2Kor 7. Mdr 3.3. 2Tm 2.6.5. Rz 2. Wj 20.7n. 2Tm 2. Kol 4.22. Pwt 7. Dn 9.14n. Ez 18.4.17. Ps 42. PRAWDA STARY TESTAMENT 2Kor 1. Ga 2. . Rz 3. 1Krl 2. Iz 16.15.11.14. Dn 3. Ps 138.6.7. 1J 2. Ps 19.20.14. OCZYSZCZENIE PRAGNIENIA Mt 15.14.7.5nn. Ap 22.3. Ps 119.10. Ne 9.10.6. Iz 58.6.8.13. Ba 6.142.10.21n. 2Krn 31.9. NOWY TESTAMENT Dziedzictwo biblijne . 1Kor 13.11. Prawda Boża .6.131. 1Tes 1.11. Tb 3. Rdz 47.20.20.10.28. 2Krn 31. Ps 54.16. Ps 42.1.12. Pwt 20. Rz 3.7. Ps 132.14.14. PRAGNIENIE PRAGNIENIE ŻYCIA Syr 14. Prz 8.2.3. Ps 45. PRAGNIENIE WSPÓLNOTY Łk 12. 2Tes 2. Iz 59.34. Łk 22.31. Ps 119. 1Kor 5.19. Flp 1.10. Ba 6. Ez 18.19. Kol 1.28. Ef 1. Jr 14. 2Kor 7.14. 1Kor 7.30. Rz 9. 2Sm 2.18. Flp 1.8.174. Iz 38. Jr 10. Dn 10.24.2n.8.7. Oz 4. 2Kor 11.28.20. Ap 3. 2Kor 12.2. 2Krl 20.13.20.18nn.2.8.26.5.22.50. 2Sm 11. Ps 51.2.1-5.9. Syr 4. Tt 1.33. Ef 1. Am 5.20.2.7.26.9. Kol 1. Dn 10. Ga 5.2. Rz 8. Ps 63.138. Ga 5.1. 2Tes 2.18.6.12.5. PRAGNIENIA ZDEPRAWOWANE Rdz 3. Rz 15. Oz 2. Ps 71. 2Kor 4. 2Tes 2.86.21.20.8.14.3. Jr 13. Ps 119. 2Kor 1.25.

J 14. J 17. Jk 5.8-11.6.16.47.31-34. J 8. 2Tm 4.21. Tt 1.17.14-45. Ef 4.4.3. Rdz 1-11. Lb 1.18.16. Rdz 4. J 15.18. J 1. J 17.18. Ps 110.26. J 4. Wj 12. Wj 23.18. ROLA PRAWA W STARYM TESTAMENCIE Prawo pozostaje w ścisłym związku z przymierzem. 2J 1.5. J 16. J 6. Kpł 26. 1J 3.26.10. 3J 1. Ps 80. Rdz 2. Rz 1.2.16. Wj 19. 1Tm 1. 3J 1.5.27.14n. 1J 1. J 15.11nn.9. Dz 15.14. J 6. Rdz 35.4. Wj 20.17.17. J 17. Ps 21.22-23.5.13. Rdz 9. Ps 19. Rdz 6. J 16.55. Kpł 26. Rdz 6. Wj 24. Dz 14.31n.8. 1J 5. .17.4. Lb 26-30.11.12.6. 2J 4.4. 2Kor 4.30.1-9. Rdz 2.21-24. 2J 4.33. 2Tm 4.3. J 14.26. Nowy Testament.16. Mojżesz a stare prawo RÓŻNORODNOŚĆ PRAWA Pięcioksięgu.17. Hbr 10. Dz 7.64. Rz 1.1. Rdz 4.19. Jk 1. J 3. J 12.16.18.1-10. 1Kor 1. 1Tm 4. J 1.9. J 1.3-13. Nie ma innego prawa poza Prawem Mojżeszowym.5-8.8. Rdz 9. 2Tm 2.2-17.23n. 1J 3. Rz 1. 1J 5.12.7.13n. Rdz 8. 1J 1.24.12. 2Kor 1.3-6. 3J 1.6-21.18.20. Rdz 4. Wj 12.19.13.21.24. J 17.44-45.28. Ps 118.20. 2J 1n. 1Tm 3.18.1-17. Tt 1. 1Tm 4.18. Materiały wszelkiego rodzaju. Wj 20.26. Tt 2.19. 2Tm 4. Rz 5.32.21.33. 1P 1.43-51. Lb 35. J 8. 2Kor 11.3nn. Wj 35-40.24-31.11n. J 18.2-2. Wj 25-31. 1Tm 1. Jk 1. Wj 15. Rdz 3. Święty Jan. Rdz 5. Pwt 28. J 15. Rz 5. J 8. Am 1. Tt 1. PRAWO Rz 5. Wj 22.14.1-7. 1Tm 3. Ef 4.1. 1Tm 4.16. 2Tm 3.8. 1Tm 4.17-19.23.6.3n. Joz 24. Ga 1.24.31n. 2Krl 23.20.4. Mdr 10. Miejsce po prawej stronie. Dz 17. Rz 2.10-28.2.14.7. J 3. Pwt 27.22-23. J 3.21.3.17-18.1.1-28.17nn. Literackiego sformułowania praw.50. Rdz 6.5.17. J 18. Rdz 11.3. J 17. J 1.40.3n.6. Rdz 6.18. Ga 6.37.1-14. Pwt 4. Ps 20. Ps 119. Rz 2.16.15.25n. Pwt 5. Wj 23. Dz 2. Ps 16. Rz 5.6. 2P 1.6. Dz 17. Rz 1. Mt 25. PRAWICA Prawa ręka.63. Ef 4.9.4. 1P 2.prawo naturalne Stary Testament.5. J 14. Do czasów Mojżesza . J 8. J 1.15. J 3.15. J 8. Mdr 2. J 3. Lb 15. 1P 1.7.4.2.9. Wj 34.14.2n. J 17.10.45n. Pwt 28.14n. J 8.26. J 1. J 5. Ps 110. 1J 2.33.1.1Tm 2. 1J 1.9. Rz 2. 1Tm 6. J 6.40.15. Flp 1.15-68. Ps 80.7.7n.22-33.7.32. 1J 5.22n.37. Wj 20.2. Mt 26.3. Wj 21.8. 2J 6. J 17.

Hbr 8.12. Dz 10.2. Hbr 7. Mt 5.29.16.8.21.11nn.17nn. Jr 31.26. Rz 3.4-18.5-13. 2Krl 18. Dz 15. Hbr 9. Oz 8. Pwt 33. Mt 7. Mk 14.20. Rz 4. Wj 20.26.10. 1Kor 9. Jr 18.10.3. Prorocy.19n.14nn. Dz 1. Rz 10.13. Rz 13.11n. Oz 4. Rz 7.33. Rz 6. Pwt 12-28. Łk 16. Ga 3. Pwt 6. Iz 42.29-38.8.17n.1-17. Dz 18.20.22.4n.8.7. Oz 5.1-6. Kpł 10. Mk 7.8. 1Kor 7.4. Ga 2.26. Rz 3.20. Dz 11. U dziejopisarzów Izraela. 1Mch 2.32n.1-10. 1Tes 4.8. Mt 23. .10-14.21-26. Mt 10.10. Pwt 6.1n.1. Rz 2. Ez 22.4. Ez 36. Pwt 31.4-9. Mt 7.21n. Dz 21. Ezd 7.25. Rz 10. Ga 3. Dz 11. Hbr 10. Ga 1. Mt 23. Kpł 17-26.3-6.1-12.28.10n. List Jakuba .57-63. Rz 7.16.10.15-23.33. Hbr 7. J 7. przez uczynki Prawa. Dz 5. Dz 15. Dz 9.14-25.6n.34.22-26.4. Dz 21.1nn. Rz 5. Mk 2. Ag 2. Syr 24. Syr 24. Rz 7.3. Tora nie uległa z czasem pewnemu rozwojowi.10.3.19.3.18-28.2-21. 1Tm 1. Hbr 9.12nn. Ga 3. Dz 21.12.26. Ne 8.22-23. Społeczność izraelska.16-23.17-24.1.2. Ga 6. 2Mch 6. Ga 2. Ez 40-48.1.1. Mk 12. PROBLEM W CHRZEŚCIJAŃSTWIE PIERWOTNYM Mt 17. KU NOWEMU PRAWU Iz 2. Mk 1.21-48. Oz 4. Dz 15. 2Krl 22. POZOSTAŁE PISMA APOSTOLSKIE W Liście do Hebrajczyków Prawo .5. Jr 5. Dz 11.23-27.4.7-19. U Mędrców. Mt 8.18.28-34. Wj 20.5. Jr 11.24nn.12.Ps 103.1n. Mt 7. Ga 2. Rz 8. 1Krl 15. Dn 7. Rz 7. Człowiek został usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa a nie . Dz 21. Iz 42.10n. Ga 5.10.26n.8.23. Dz 11. Oz 4. 2Mch 7.1-23. Ga 2. Jezus a Nowe Prawo OSOBISTA POSTAWA JEZUSA Mk 12. Rz 7.6. Hbr 8. Rz 3.18. Pwt 5.23n. Mt 19.19. Ga 4. Ps 147. Mt 23.12. Dz 15.16nn.1-19.4. MYŚL ŚWIĘTEGO PAWŁA Ga 1.16-26.2n.16.21nn.2.4n. 1Mch 1.12nn. 1Mch 2.23n. IZRAEL A PRAWO Kapłani.26. Hbr 10.7.1-26.46. Ez 22.1-20. Ps 119. Hbr 7. Ga 4.14.2n. J 5.22.21nn.4. Mt 19. Ga 4.5n.12.31. 2Kor 3. Mt 23.25.12.25. Rz 9. Ga 3. Ez 40-48. Dz 2. Oz 4. Dz 15. Hbr 10.8nn. Racja bytu owego Prawa w planach Bożych.6.1-16.19.14-21.10. Kpł 19. J 16. Ga 6. Ps 19. Ez 22. Rz 7.24-27. Mt 5.25. Ez 22. Mt 11. Mk 2. 2Krl 22. Rz 3.20n.28-34. Za 7. Ez 7.21.13.18.

Iz 3. Ewangelia św. Hi 10.8-11. Flp 3. J 7. 1Kor 4. Jr 25.49.21.4. Mt 27.10.23.1n. Jl 3. Rdz 3.7. Rz 3. J 5. U źródeł pofetyzmu . J 16. Dz 10. Mk 13. Oz 12.3. Jr 23. Jana .12.12. Oz 2.59.18.24.18n.13. J 19.5. Jr 2. Mt 27.38. Rz 8. 2Kor 5.3n.4.30n.7. J 10. Dz 2.12.3n.6nn. J 15. Hi 9.11.4.23.5n. Jr 29.21. Hi 6. Pwt 32. Rz 3. J 5.17.21. 2Krl 6. Hi 19.9.8-11. J 14. Ps 50. Dn 4.7. Oz 9.9. Jr 2. Iz 48.11.1.9. J 10.19.15. Lb 11.5.2.63.39n. J 18. Rz 3.21.25nn.5. Iz 43. Iz 44.3n. Dz 2. J 7.25nn. Mt 27.4. Mk 13. PROROK STARY TESTAMENT RÓŻNORODNOŚĆ I JEDNOŚĆ PROFETYZMU IZRAELSKIEGO Lb 22. Dz 5. 1J 5.10.18. J 14. 2J 4. 1J 2.43. Oz 4. Lb 11. Pwt 34. Mi 6.49n.17. Jk 2.7.13.7n.16.19. Jr 36.13. 1J 2.17n.9. Jr 2. Dn 2.17-25. PROCES POMIĘDZY BOGIEM A JEGO LUDEM W STARYM TESTAMENCIE Proces grzesznika z Bogiem . W słownictwie św. J 18.7. Mt 26. Ciągłość . J 15.22-38. Jr 2. J 1.1-5.31. Iz 50.31. J 19.12.32. Hi 19.17.29. Iz 45. Dz 2. 1J 4. J 15. J 5. Dz 4.7. Jr 35.19.14. 2Krl 4.3n. Dz 3. J 13.1n. J 19. 2J 6.11.10.1n.22-25.2. 1P 3.1.21.9. Łk 23. Iz 43.17. Iz 43.2. Hbr 1. Dz 4. Oz 4.29.34.3.5n. Iz 8.26. Dz 3. Jr 25. Jana .34. Mi 6.18.8. Hi 16.8. J 5. Jr 12.20-24.1n.4n.18. Oz 4.31-37.16-25. Iz 43. Am 3. Iz 42.20.36.6.1-29. Ps 50. 2Krl 2.25.7. 1J 3. Ap 14. Jr 2. Jk 2.7.34.15.21-24.25.Jk 1. Łk 23.16. Dz 10.19.12. Rz 5.18. PROCES JEZUSA Wszystkie ewangelijne opisy . Wj 3-4.24. J 7.51. J 12.34. 1Krl 22.33. J 1.9.9.22.12. J 8. Lb 12. Iz 5.6-10.25.1n. Hi 38. 1Krl 22. Jk 4. Dz 3. J 8.31.7. J 10.19. J 7. Ez 11.20.8-13. 1Sm 9.21-26. Mi 3.5. J 5. Pwt 18.6. Iz 44. Hi 9.2.4. Ps 143. Mi 6.16n. Hi 23. J 19. Hi 13. Spór Hioba z Bogiem .10-13.1n.10.18-3. Hi 42. 1Sm 9.1. Rdz 3. Ps 50. Jr 2. 1Krl 18. J 12. Iz 1. J 7. Rewizja procesu Jezusa . Proces Boga z jego ludem . Jr 44. 1Sm 10. 1J 2.4. Ap 12.13-18. Iz 1. J 14. 2J 5.22-23.2nn.1-13. Iz 41.8.15.5. Łk 23. Rdz 20. PROCES SĄDOWY Rz 3.18. Oz 2.30n. J 15. .9-13.12.4. 1Sm 10. Am 7. Wj 17.10. 1Sm 19.21. Mk 3. Wj 7. Mt 26.2n. Jr 7.3-7. ZAMKNIĘCIE PROCESU BOŻEGO W JEZUSIE CHRYSTUSIE Rz 1.6.6-8. J 8.7n.45.

Mt 13. Za 11. Iz 3. Jr 1.9. Iz 64.11n.33.11.1-10.2.23. Mi 3. Jr 15. Am 5.14n. Ez 3. Iz 48. Iz 8.9. Am 7.5.12. Mi 3. Iz 6. Ne 9. Ml 3. Zwyczaje .18n.32. Jr 4. Mt 3. Kult .11. Definitywne dzisiaj . Jr 44. Ez 3.10nn.7. Oz 8. Iz 54. Jr 28.11. Jr 3. Ez 24.5.14n. Iz 9. 1Krl 21. Am 2.38.16. Ez 24.21-25. PROROCY A NOWA EKONOMIA ZBAWIENIA Kara . Ez 3.5. Zbawienie .22. Am 8. Mi 7.23. Pwt 18.8. Ez 18.1-9.1nn.19. Iz 10. 2Sm 12. Am 5. Am 7.18. Pwt 17. Jr 36.26.9n. Łk 22.5. Jr 7.9. Ez 20.16.3. 1Krl 20. Hbr 10. Posłannictwo proroka a jego życie .2n.14n.30. Jr 51. Iz 6. 1Krl 18. 1Mch 9. 1Sm 10. Jr 23. Ez 3.17.1. 2Krl 21.14. 1Krl 19.4. Jr 32. 1P 1.7. 1Krl 19. Jr 5. Iz 47. Heroldowie nowego przymierza . Jr 14.27. Jr 27. Iz 56. Am 5. Jr 2.7. Ez 22. Jr 6.17. Iz 9.5.27. Am 6.22.1-15. Iz 42.8. Jr 10. Jr 2.9n. Iz 58.46. Am 8.8-22.9.8.4nn.2.2. Ez 12.5.10. Oz 1-3. Ps 74. Jr 13.27. Iz 5. Oz 4. Jr 1. Jr 7.18n. Am 3. Jr 22. 2Sm 7.10. Iz 20. Jr 16. Am 4. Jr 7. Jr 23. 1Krl 1.13. Iz 1.28. Iz 6. 1Krl 18.16. Ez 36. Iz 1. Ez 16.21n. Mt 23.1.13.8. Jr 32.29n.17.1. Iz 6. Iz 3. Oz 11.10nn.9. Am 2.7. Ez 13. Oz 13.11n. Jr 31. Iz 8.16-23. Jr 31.2.15-27.4n. Iz 53. Jr 26.39n.16-38. Iz 3.6n.1.5-18. Jr 5.6. Iz 53.11.15. J 15.4.14n.10-18. Am 4. Jr 12.4.12-15.1n.23. Iz 55. Ez 2.25.9n. Iz 5. Iz 8.4-8.30. Jr 7.17. Jr 1. Oz 5. Jr 7. Am 6. Ez 3. Jr 28. Am 5. Jr 31.3.31-34. Ez 36.7nn.13. Jr 20.5. Iz 48. Jr 34.20.15. STANOWISKO PROROKA WOBEC PRAWA.16-21. Iz 43. Rz 7. Ez 40-48. Mi 6.2. Iz 32. Oz 4.5. Jr 3. Iz 53. Jr 28. Ez 3.11.10. 1Mch 14. Am 7. Jr 1.19.10n.41.38-43.20. Jr 7. Ez 3. Mi 3.11.23. Ez 4.10. OSOBISTE PRZEZNACZENIE PROROKA Powołanie .1-12. 1Krl 19. NOWY TESTAMENT . Jr 7.37. 1Mch 4.20-23. Jr 6.6. Ez 34.1. ZWYCZAJÓW I KULTU Prawo . Ez 2.16. Jr 15.63.4.4. Jr 1.15n.1. Jr 17.2.7. Iz 3.14-18. Jr 20.27.6-8. Jr 8.3.13. Doświadczenia . Iz 5. Oz 12. Ha 1. Śmierć .15.1-7.7nn.6. 1Sm 8.14-19. Lb 11.5. Iz 6.15.1-5.14n.14. Iz 37.24-5.7. Iz 1. Ez 3. Iz 49.13.12.Prorok w społeczności .11-15.18.6n.25n. Jr 26.4.1.61.4.

Ap 2-3.5. Jk 4.21. PROSTY Prostota i mądrość . Rdz 22. Dn 9. J 12. Ps 119. Mt 3.27n.18. Hi 2.33. Mk 11. Łk 11. Prz 7. Rdz 3.18.4.7. J 16. NOWY TESTAMENT PRÓBA CHRYSTUSA Łk 4. Mt 19. 1Krl 9. 1Tes 5. Prz 1. Łk 3.37n.18. Łk 24. J 7.15nn.2-6. Prz 8.4. Dz 1.7.52. 1Kor 14. Dn 12.18.25. J 9.67. Iz 56. Hi 1. J 15.19.22.1-5.3.18.2.1-40.2. J 8.1-4. Jk 1.16.27. Rdz 3. Syr 44.25. Wj 15. 1P 2. 2P 3.1-5. Łk 23.2n.19. Rdz 3. Prz 10.11-14. Łk 24.130n.22. Ps 19.24.46.8. JEST PODDAWANA EGZYSTENCJA CZŁOWIEKA Doświadczenie poszczególnych ludzi. J 9.9. Dz 28. Mt 11. Próba miłości.14. Iz 65. Mk 8.10n. Łk 24. 2P 1.1-4. Ps 95.11. Iz 1. Prz 22. Rz 11. Jr 7.2.9nn.30.16. Jk 1.39.28.11.14. Mt 6. Łk 24. Mt 11.8. Dz 3. 1Krn 29.24-27. J 12. J 4. STARY TESTAMENT PRÓBOWANIE LUDU BOŻEGO Próba wiary Izraela.5nn.1. Dz 26.15.8n.11-14. . Wj 17. Mt 13. Jdt 8.8.17. J 1. J 2.18-24. J 1. Flp 2. 1Tes 2.21. Dz 2. Ef 6.1n. Iz 29.32-44. Dz 3. Doświadczenie całej ludzkości.22.21.8. 1Kor 14.29-32.16. Pwt 13. 1Kor 14. Syr 5. Prz 9. Hi 1-2. Łk 2. J 1. Rz 16. Jezus . Dz 21. Rz 10.20.9. Prostota i prawość . Dz 13. J 8.17.38. Mk 10.46. PRÓBA KTÓREJ.15.12.13nn. Iz 52.60. J 1. Mk 1. Prz 14.28nn.19n. Mt 27. Kościół . Łk 11. 1Kor 12. Mt 16.1-7. Jl 3. Mt 13.27. Rdz 2.27n. Hi 1-2.4nn. Dz 11. Mt 24-25. Wj 17. Mdr 1.46.15. Dz 28.13. Flp 2. 1Krl 19. 1P 1. Mt 23.33. Łk 1.22.WYPEŁNIENIE SIĘ PROROCTW Iz 6.2.7. Mt 14.29.37. Dz 2.23. Jk 1.14.16. PROROCTWO W NOWEJ EKONOMI ZBAWIENIA Dokoła Jezusa . Łk 16.13. Mt 16. Mdr 1.8. Prz 14. Mt 26. Mt 10.18. Mk 3.16. 1Kor 14.20.25nn. 1Mch 2. 1Mch 2.13.44.27. Syr 2. 1Kor 13. 1Mch 2. Jk 1. Łk 24.1-12. Kol 3.22n.14nn. Mt 13.17.22n.31.13nn.3.9.1. 1Kor 14. Oz 2.52. Prz 9.6.15. Hbr 11. Rdz 22.14n. Rz 1.12. Dz 3. Mdr 2. Lb 11. Mt 3. 1P 1.11. Mt 15.5.25n.7. Mt 9.32.14.12.26.2.36. Łk 2. Joz 24. Mt 16.26n. J 6.4-11.113.54-56.25.34.2.15.9. Rdz 7. Ps 119. Łk 7.18n.39.40. Iz 53.13-53.37. PRÓBA-POKUSA Pwt 8. Rz 10. Rz 12.57. J 3. Mt 22. Prz 28. Za 14.3.1. J 12. Łk 11.4.18. Rdz 3. Prz 1.8.25nn.20.8n.16. Syr 1.

Mk 8,33; Mk 8,12; J 6,15; Łk 22,40; Łk 22,46; Łk 4,13; Hbr 2,10-18;
PRÓBA KOŚCIOŁA
Iz 53,11; 2Tm 2,9nn; Łk 22,28nn; Mk 10,38n; Hbr 10,32-39; Łk 8,13nn;
Łk 21,12-19; Mt 24,9-13; Hbr 2,14-18; Łk 22,31n; Łk 21,12n; Ap 2,10;
Łk 22,31; Ap 2,10; Ap 12,9n; Ap 2-3; Łk 12,11n; J 16,1-15; Dn 12,1;
Ap 3,10; 2P 2,9;
PRÓBA CHRZEŚCIJANINA
Mt 24,14; 1Tes 2,4; 2Tm 2,15; 2Kor 2,17; 1Tm 3,10; Flp 2,22; Ap 2,2;
1J 4,1; 1Tes 2,4; 1Kor 10,13; Dz 5,3; 1Kor 7,5; 1Tes 3,5; 1J 5,19;
1Tm 6,9; Jk 1,14n; Łk 11,1-11; 2Tm 3,12; Łk 8,13nn; 1P 1,6n; 1Kor 11,19;
1Kor 10,12; Rz 5,3nn; 1J 2,20; 1J 2,27; Rz 12,2; Ef 5,10; 2Kor 13,5;
Ga 6,1; Rz 8,18-25;
PRZEBACZENIE
Lb 14,19; Iz 38,17; Wj 32,32; Łk 7,42; Mt 18,25nn; Łk 24,47; Dz 2,38;
BÓG PRZEBACZENIA
Wj 20,5; Wj 32,30nn; Wj 34,6-9; Iz 5,16; Iz 5,24; Jr 3,1-5; Oz 11,8n;
Ez 18,23; Iz 55,7nn; Ps 32,5; 2Sm 12,13; Ps 78,38; Ps 51,10-14; Ps 51,19;
Ps 32,1-11; Ps 103,3; Ps 103,8-14; Ne 9,17; Dn 9,9; Jl 2,13; Jon 3,10;
Jon 4,2; Mdr 11,23-12,2; Mdr 11,23; Mdr 11,26;
PRZEBACZENIE BOGA UDZIELONE PRZEZ CHRYSTUSA
Łk 1,77; Mt 3,1-12; Łk 9,54; Łk 7,19-23; Mk 1,15;
Zapowiedź przebaczenia .
Łk 12,49; J 3,17n; J 12,47; Łk 5,32; Łk 19,1-10; Łk 15; Mt 18,12nn;
Łk 7,47-50; Łk 18,9-14; Mk 2,5-11; J 5,21;
Ofiara na odpuszczenie grzechów .
Łk 23,34; Mk 14,24; Mt 26,28; 1P 2,24; Mk 10,45; Iz 53,11n; J 1,29;
1J 1,7; Ap 1,5;
Przekazanie władzy przebaczenia .
J 20,22n; Mt 16,19; Mt 18,18; Mt 28,19; Mk 16,16; Dz 2,38; Dz 3,19;
Dz 5,31; Dz 10,43; Dz 13,38; Dz 26,18; Rz 5,1-11; Jk 5,15n;
DAROWANIE OBRAZY
Wj 21,25; Kpł 19,17n; Syr 27,30-28,7; Mdr 12,19; Mdr 12,22; Mt 18,23-35;
Mt 6,14n; Łk 11,4; Mt 6,12; Łk 6,35n; Mt 5,43nn; Mt 5,48; Mt 18,21n;
Rdz 4,24; Łk 23,34; Dz 7,60; Rz 12,21; 1P 3,9; Kol 3,13; Ef 4,32;
PRZEKLEŃSTWO
Ps 109,17; Ps 137,8n; Hi 31,20; Hi 31,38n; Jk 5,4;
PREHISTORIA: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA ŚWIAT
Rdz 3,14; Rdz 3,17; Rdz 1,22; Rdz 1,28; Jr 2,13; Rdz 3,4n; Rdz 3,23n;
Rz 3,23; Rdz 3,19; Mdr 2,24; Rdz 3,14n; Rdz 3,16-20; Rdz 3,15; Rdz 4,11;
Rdz 4,23n; Rdz 9,4nn; Mt 27,25; Rdz 6,5-12; Rdz 8,17-22; Rdz 9,1-17;
1P 3,20;
PATRIARCHOWIE: PRZEKLEŃSTWO RZUCONE NA WROGÓW IZRAELA
Rdz 11,7; Rdz 12,1nn; Rdz 15,5n; Rdz 30,1n; Rdz 27,27n; Rdz 49,11n;
Rdz 49,22-26; Rdz 27,39; Wj 12,29-32; Lb 24,9; Wj 12,32;
PRAWO JAKO PRZEKLEŃSTWO CIĄŻĄCE NA POGRĄŻONYM W GRZECHACH

IZRAELU
Prawo.
Rz 7,7-13; Wj 23,21; Joz 24,20; Pwt 28; Kpł 26,14-39; 1Sm 15,23;
2Krl 17,17-23; 2Krl 21,10-15; Am 3,2;
Prorocy.
Iz 6,1; Ha 2,6-20; Am 9,10; Iz 28,15; Mi 3,11; Mt 3,8nn; Am 2,1-16;
Oz 4,6; Iz 9,7-10,4; Jr 23,13nn; Ez 11,1-12; Ez 11,13-21; Iz 28,7-13;
Ez 13; Ez 34,1-10; Mi 1,8-16; Iz 29,1-10; Jr 7,1-15; Jr 22,5; Jr 25,18;
Oz 2,8; Oz 2,11; Oz 2,16; Iz 6,13; Iz 1,25n; Iz 28,16n; Ez 34,1-16;
Ez 36,2-12; Ez 36,13-38;
PRZEKLEŃSTWO W USTACH SPRAWIEDLIWYCH
Jr 11,20; Jr 12,3; Jr 20,12; Ps 5,11; Ps 35,4nn; Ps 83,10-19;
Ps 109,6-20; Ps 137,7nn; Ba 3,8; Dn 9,11-15; Iz 53,7; Iz 53,3n; Za 14,11;
JEZUS CHRYSTUS JAKO ZWYCIĘZCA PRZEKLEŃSTWA
Rz 8,1; 2Kor 5,21; Ga 3,13; Łk 6,20-26; J 12,32; Ef 2,16; Rz 12,14;
1Kor 13,5; Mt 5,44; Kol 3,13; 1P 3,9; Łk 6,28; Ap 12,12; Ap 8,13;
Ap 22,3; Ap 22,12-15; Ap 20,7; Ap 20,14-18; Ap 22,5; J 16,33; 1Kor 2,6;
J 3,17; J 12,47; Łk 6,24nn; Mt 11,21; Mt 23,13-31; Mt 23,33-36; Mt 26,24;
Mt 25,41; J 12,47n;
PRZEMIENIENIE
Sytuacja.
Mt 17,1-9; Mt 16,13-28;
Tajemnica.
2P 1,16nn; Mk 14,33; Mk 5,37; Wj 19,9; Wj 24,15-18; 1Krl 19,8-18;
Pwt 5,2-5; Łk 1,29n; Wj 34,29n; Wj 34,35; Łk 9,31-32; Łk 24,25nn;
Łk 9,35; Ps 2,7; Iz 42,1; Pwt 18,15; J 1,17n; J 1,14;
Cel i skutek przemienienia.
Mk 8,29; 2Kor 3,18; Flp 3,21;
PRZEMOC
Iz 11,6-9; Ap 21,4;
OPIS
Przekroczenia.
Rdz 34,2; Rdz 49,5; Ez 22,26; So 3,4; Ez 45,9; Ps 140,2; Ps 7,16;
Ps 72,14; Ps 140,12; Ml 2,16; Wj 23,1; Pwt 19,16; Ps 27,12; Ps 35,11;
Hi 16,17;
Zniszczenie.
Am 3,10; Jr 6,7; Jr 20,8; Iz 60,18; Ha 1,3; Ps 11,5; Ml 2,16; Rdz 6,11;
Rdz 6,13; 2Sm 22,3; 2Sm 22,49; Ps 18,49; Ps 140,2; Ps 140,5; Ps 140,12;
Iz 53,9;
SYTUACJE
Rdz 4,10; Rdz 4,23; Wj 1,2; Pwt 26,6; 2Sm 7,10; Pwt 22,24; Pwt 22,29;
Rdz 34,2; Sdz 19,24; Sdz 20,5; 2Sm 13,12; 2Sm 13,14; Lm 5,11; 2Sm 11,15;
2Sm 16,7n; 2Sm 19,19-24; 1Sm 24,26; 1Sm 18,10n; 1Sm 19,9-17;
1Krl 21,8-16; Łk 13,1; Mk 15,7; Mt 2,16;
JAHWE A PRZEMOC

Bóg potępia wszelką niesprawiedliwość.
Wj 21,24; Rdz 4,15; Rdz 4,24; Am 1,1-2,8; Wj 21-23; Pwt 24,20;
Bóg zastępów.
Wj 12; Joz 7; 2Sm 5,24; Sdz 15-16; Lb 15,11;
Paradoksalny aspekt postępowania Jahwe ujawnia się w procesie
przedstawiania Boga żywego.
Wj 19; 1Krl 19,11n; Ps 110,5n; Jr 17,25; Jr 22,4; Za 9,9; Rdz 49,11;
Sdz 5,10; Iz 50,5n; Iz 53,9;
JEZUS A PRZEMOC
Królestwo Boże.
Mt 11,12; Łk 13,24; Łk 16,16;
Na istniejący w ówczesnym świecie nieład.
Mt 21,12; J 2,13-22; Mk 2,28; Jr 6,14; Łk 12,51; Mt 10,34; Mt 10,35nn;
Łk 9,60; Mt 5,29; Mt 23,13-36; 1Krl 19,17n; Łk 23,2; Ap 6,4-8; Ap 8,5;
Ap 21,4; 1P 2,21-24; Mt 11,29; 1P 2,18-21; 1P 3,14; Łk 5,9n; Ap 14,12;
Mt 6,33;
Wobec przemocy.
Mt 6,12; Mt 6,14n; Mk 11,25; Mt 18,22; Mt 5,44; Łk 6,27; Mt 5,39-41;
Łk 16,1-8; Łk 18,1-5; Mt 4,3nn; Mt 4,8nn; J 6,15; Mt 16,22n; Łk 22,49nn;
Mt 22,36nn; Rdz 33,45; 1Sm 26; Mt 26,52; Łk 9,54; Mt 5,4; Mt 20,25n;
Mt 12,15; Mt 12,18-21; Mt 14,13; Mt 16,4; Mt 5,10nn; Iz 50,5; Iz 53,9;
Łk 23,34; 1P 2,23n;
PRZEŚLADOWANIE
J 3,17; J 15,18; Mt 23,31n; J 15,20; 1Kor 2,6nn; Dz 3,14; J 16,33;
2Tm 3,12; Mt 5,11n; J 15,19; 2Tes 1,4-12;
TAJEMNICA PRZEŚLADOWANIA
W Starym Testamencie.
Wj 1,8-14; Ps 44,10-17; Ps 79,1-4; Ps 80,5nn; Wj 2,14; Dz 7,27; Dz 7,35;
Wj 5,21; Wj 14,11n; Wj 15,24; Wj 16,3; Ez 20,13; Ez 20,21; Ps 78,17-42;
1Sm 19-24; 1Krl 19; Am 7,10-17; 2Mch 6-7; 1Mch 1,57-64; Dn 11,33-35;
Iz 53,10; Dn 7,25nn; Dn 8,24n; Dn 11,32-35; Mdr 2,12nn; Mdr 2,16-20;
Mdr 3,7-10; Mdr 5,1-6;
Jezus.
Mt 23,31n;
Uczniowie.
J 15,20; J 16,1nn; Mk 10,39; Dz 9,4n; Kol 1,24; 1P 4,12nn; Dz 4,1;
Dz 5,17; Dz 8,1; Ga 4,29; J 13,18; J 18,35; Jr 12,6; Mt 10,34nn;
1Tes 2,15n; 2Tm 3,12; Ap 17,6;
Istota problemu.
Rdz 3; Ap 12; Ap 17,19; Łk 22,53; J 12,23; J 17,1; 1P 4,17nn; Mk 13,9-13;
Mk 13,14-20; Ap 7,13-17; Ap 7,14; Rz 1,18; 1Tes 2,16; 2Tes 1,5-8;
Ap 6,9nn; Ap 11,17n; Ap 16,5n; Ap 19,2; 2Mch 9; Dn 7,11; Dn 8,25;
Dn 11,45; Dz 12,21nn; Mt 21,33-46; Ap 16,6; Ap 19,2;
POSTAWA CHRZEŚCIJANINA
Wzory.

Mt 5.1-4.3. Rdz 5.5.10. Kol 1. Ef 1. Rdz 17.21. Ps 23.8. Am 3.15.20.13. Dz 4. Ps 55. Iz 52-53. 2Tes 1.44. 1Tes 2. Am 3. Rz 11. J 11.20. J 17.24.28. Pawła.12nn. Prz 27. 2Kor 12. 2Tm 4.7.36-39. PRZYJACIEL Syr 6. Rz 12.7. PRZYKŁAD STARY TESTAMENT Drogi Boże i przykłady ludzkie. Prz 16. Ps 109.15.41. Dz 7. Kpł 19. Rz 9. Prz 17.19.12. Dn 12. Mk 10. Przeznaczeni a wolność. J 13. Hi 19. Ps 55. Rdz 18. Elementy równoważny w pismach Jana.22. Ef 1. Iz 37. J 11.23. Syr 12.1-12.9-14. Ps 139.27. 1Sm 19-20. Jr 11. 2Tm 1.35n. Jr 17.26.8. 2Sm 9. Rz 8.30.50n.2.32.13. Dz 4. J 16.12.17. Syr 37.19. Dz 28.29. Flp 1.11n.14.Jr 1.5.5n.16-39. Syr 7. Jr 1. Mt 10.31. Tt 3. Ap 13. Mt 26.9.28n. Rz 11.28-31.16n.26. Ps 41. Ef 2.16.28. Hbr 11.6.1-2.4.13.44. Ps 133. J 3.20.11-14.4n. Flp 2.13. Mt 10.33.60. Rz 9.1-16. Rady udzielane przez Jezusa. Łk 11. Rz 1-8. Pwt 13.15-30. 2Tes 1.4.28n.20.4.23. Ps 109. Łk 22. Rdz 3. Przeznaczeni przez miłość na przybranych synów. Prz 15.19. Ef 1. Syr 12. Łk 7.1-7.4. Ap 17. Ef 2.31.9. Rz 16.21. Dz 2.8. Hbr 10.4. Rz 1.7. Dz 10.28.14. Mt 10. J 6. Ef 1.4. Łk 25.3nn. Flp 2. Mt 25. Dz 12.2nn.6n.3.5.50.5.12.10.24.28n.10. Ps 88.3-15.7. 1Kor 2.17. J 15.10.10. 1Tes 1. Mt 5. Ps 31. Rz 11.35. J 17.34.19.15n.44nn.15. J 19. J 15. Ap 20.23. Syr 6.17.4.13n. Mt 22. Dz 4. 2Tes 2. Tt 3.5-8.1.12n. Łk 10. Hi 6.5. 1J 4. Ps 38.7. Wj 29.1.5-13.33. Mt 26. 2Kor 1. Syr 9. Iz 5.11.45. 1Kor 13.2.18. Ps 70. Rz 9.28nn.12. Dz 15.23. Syr 12. 2Tes 2. Rdz 6. Wj 33.30n.34.12.19n. J 16.9.23.8-13. Mt 25.6. Radość.7n. Ps 69. Rz 8. J 11. Ga 2. Biblijne źródło myśli św. Ef 1.24. 2Kor 11. Iz 14. Prz 16. J 17.29. 1Sm 18.2.19. Syr 6. Dz 5. 1Tes 1. Jk 1.4.6.7. Ps 35.2.23.42. Rz 9. 2Kor 7. Ap 2. Dz 17. Iz 45. Mt 20.13. 2Sm 21. Rz 8. 1P 1.32.34. Łk 23.4. Prz 14. 1Kor 8.11.8. Rz 12.11. Przyjaciel oblubieńca.3. J 16.18.1-5. Dz 17. 2Kor 11.12.7. Dn 7. Rz 8. 1Kor 2. 2Sm 13.6. Mt 7. Ps 7. Rdz 1. Ga 4. Iz 41. Dz 4. Mt 10. J 17. Mk 3. Mt 20. Jr 15. Język a interpretacja. Ef 5. Mt 13.26.22.23.2. Rz 12.5n. Ap 17.17nn.52.1.41.22-23.9.29-30. J 10. Dz 13. Rz 9.14.10. .31.12. Dz 4. Ef 1.5. Ef 1.14.53. Syr 11. PRZEZNACZAĆ Dz 4. Mt 16.26n. Ps 91.11.41.1-4.3-10.4. Ga 5. Dz 13. Rz 5.

16.7-11. Pwt 32. 1Sm 11. Rdz 17.20-31. Rdz 9. Ez 36. Oz 2.3-8.22nn.1nn.18.20.3-8. 1Tes 1. Zapowiedź nowego przymierza.12.10.23n. 2Mch 6. Refleksje proroków.8. Iz 55. 1Tes 1. Mi 6.52-61.12.3. Hbr 4. Am 1. 2Sm 7.48nn. NOWY TESTAMENT ZAWARCIE NOWEGO PRZYMIERZA PRZEZ JEZUSA . Pwt 5. Rdz 15.1. Wj 23. Hbr 12.19. Rz 8. PRZYMIERZE W ŻYCIU I W MYŚLI IZRAELA Odnowienie przymierza. Iz 54. Hbr 6.1.10.5n. Pwt 4. Pwt 7.1. Joz 9. Rdz 15.11-15. 1Krl 8.37-41. Pwt 27.23.12.2.13. Pwt 31.15. Syr 44. Mt 5.1-17. Iz 49. 1J 3.14. Jk 5. Rdz 21.9nn. Jr 31.21. J 1.16. Ez 16.60.14-29. Ef 5.20-24. Joz 24. Ps 89.20-38. 1Tes 1.15n. Syntezy historii świętej.6nn. 1J 3. Ps 89.24-27.1n.9. 1J 2.7n. Jr 32. Pwt 9. Ez 36.11.3.15. Ez 34. Pwt 10.5.5.7. NOWY TESTAMENT Od przykładów ludzkich do modelu Bożego.30-35. Joz 8.7.24. Iz 54.4. Ml 2.15-43.16.7. Hbr 13.10-22. Oz 2. Ef 5. 1Tm 4.8-16.9-13. Rdz 13.33. Wj 25. Pwt 10. PRZYMIERZE NA SYNAJU Przymierze w planach Bożych.14. Pwt 31. 2Sm 3. Ef 4. Kpł 19. Ez 37. 2Sm 23. 1P 5.27.6.36. 2Sm 7.12.29. 2Krl 23. 2Krl 23.6-14.31.43nn. Kpł 26. 1Krl 8.7nn. Ga 2. Ez 17.33-36. Pwt 30.50-60. Wj 19. 1Krl 15.17. J 13. 1Krl 5. 1Mch 2. Jr 31. Rdz 12. Wj 24. Łk 6.26nn.9.26n. Wj 3. Wj 14.4.7-23.12nn. Pwt 31. KU NOWEMU PRZYMIERZU Zerwanie starego przymierza. Rdz 21. Ps 89.6.8.2.3.15. Wj 20. Pwt 11.37.2-26.2.1.7-10. J 15. Jr 34. Iz 42.6.4n. Rdz 31.15.34.12-16.4nn.9n.1-28.12.12n.28.1.26n. Zawieranie przymierza. Warunki przymierza. Pwt 28. PRZYMIERZE STARY TESTAMENT Rdz 14.3nn.1-14.16. Rdz 31. Pwt 6. Ez 16. Rdz 22. J 13.32. Wj 33. Jr 33. Hbr 12.14. Wj 23. Flp 3.26.20-33.45nn.24-31. Rdz 3.20n. Jr 31.33n.4nn. Rdz 1.12. 1Sm 23.32. Wj 24. dz 26. Wj 34. Kol 1. 1Kor 4.10.9. 1Tes 2. Wj 3. 2Krl 11. Ga 4. J 15. 2Sm 5. Wj 24. Wj 24.6.16-49.Jr 9. 1P 1.18. 1J 3.12. Wj 19. Tt 2.7nn. 1Kor 11. Sens i granice przymierza na Synaju. 2Tes 3.15.7. 1P 2.2. Ps 132. Kol 3. Wj 23. Lb 10.28.31nn.17.48.12-16.13n.35nn. 2Krl 17. Ez 16. Wj 19. Jr 22.16n.

6-9.10-15. Hbr 8.16nn. Iz 53.28. Mt 13.1. 1P 2. Mt 20.8.14.8. Sdz 9. Am 4.18.22-32.15n.1-16. Ml 3.18n.44.24.8-15. Hbr 8.7. Ef 2.8-12.11.30-37.1-16. Rz 5.15-18. Mt 13. Ez 17.4. 1Krl 17. Mt 13. Rz 8.33.51. Łk 13.2.15n. Dn 9. Hbr 9.18n.27.6.3.9.22. PRZYSIĘGA STARY TESTAMENT Ludzie.10-13. REFLEKSJE CHRZEŚCIJAŃSKIE NAD NOWYM PRZYMIERZEM Święty Paweł.2. Rdz 26. Ap 5. Ga 4. Hbr 9. 1Sm 14.20. List do Hebrajczyków. Hbr 12. Znaczenie religijne przypowieści. Hbr 13. Rdz 19.1.6.37.2-3. Koh 5.38.19. Za 1. Am 4. Oz 2. Jr 31.10. Mk 4.29. Mk 1. Mt 25.48. Łk 11.35.21. Mt 13. Sdz 14. Iz 5. Mt 24. Rz 9.31. Iz 42.1-8.18. Dn 2. Rdz 47. WYJAŚNIENIE PRZYPOWIEŚCI Łk 16. Mt 24. Mt 13.15nn. Rdz 31. Mk 3. 2Kor 6.44.24.10. Jr 7. Rdz 21. Wj 20. Prz 6.1.33-34.16.24. 1Sm 14. Hbr 9.15.8-15. Ewangelie. Wj 20.3. Prz 4. Am 6.34. SYMBOLE W HISTORII ŚWIĘTEJ Zakres znaczeniowy przypowieści. PRZYPOWIEŚĆ Prz 10. OBRAZY APOKALIPTYCZNE Proroctwa Starego Testamentu.14. Ez 16. Jahwe.21. Ef 2. Łk 8.9-11. Łk 15.24. Sdz 8. Łk 18. 1Kor 11. Rdz 22. Mt 13. Mt 21. 1Kor 11. Mk 1. Pwt 4. Ez 20. Mt 36.30. Rdz 24.24nn. Ez 17.9nn.21.20. Mt 22. Mt 26.25.10-11n. Syr 23.14.3. Mt 20.31-34.3.5. Hbr 8.9n.16.42. Mt 21.4. Ga 4. Pwt 7. 2Kor 3. Ap 21. Dn 7. Ez 33. Mt 21.44-54.5nn. 2Kor 3. Rz 11.11n.1-50.Mk 14. Mt 21. Inne teksty. 1Sm 25.16.3-10. Oz 4. Mt 24. Iz 5. Mt 25. Sdz 11.4. Mk 13.33. Wj 22.7. Wj 19. Jr 31.6nn. 1Sm 20.12-21. Ap 21.1-16. Mk 4. Mt 13.16.1-4. Mk 5.26nn.4. J 15. Wj 22. Jr 5. Wj 24. Łk 22.34n.6.20n.9.31. STARY TESTAMENT .30. Za 4.3. Mt 15.1.12. Mt 21.2-4.22.4-16. Sdz 9. J 10. Mt 13.28. Rdz 2.13-19.7.24.1-6. Syr 39.31. 2Sm 14. Dn 12.43.25. Ga 3. Wj 24.1-7.12nn.5nn.45-25. 1Krl 10.20.8. Rdz 24. Prz 12.11.2.24. Lb 14.5.33-22. Ez 1. Ez 17. Przypowieść a alegoria.13. Hbr 10. Ez 17.1-22. Iz 11. 2Sm 12.1-3. Łk 10. Oz 2. 1Sm 14.43.6-11.1-5. Mt 13. Prz 15.5-8.5n.12.26. Dn 8.7n. Dn 7.9.8.

2n. 1Tm 1.20.16-22. Iz 41.31. 1Mch 2. KOŚCIÓŁ NA PUSTYNI Ap 12. Ps 119.51.13nn.5. Dz 7. Hbr 7.42. Mt 23. Am 5.18.38. Wj 16. Lb 16.23. Paweł. . Hbr 6.11.13n.9. Iz 40. Mt 24.16. Ps 78. Łk 11. Lb 20. STARY TESTAMENT W DRODZE DO ZIEMI OBIECANEJ Plan Boży. Oz 2. Mdr 16. Ps 106. Mt 5. Mk 1. Łk 14.7. Wj 5.63.14.7.11. Mk 1.5.6. Mirabilia Dei. Ps 78. Hbr 6. Ez 6. Triumf miłosierdzia Bożego. Jk 5. Mt 23.16.6.12n.22. Pwt 8. Mk 1. 2Kor 11.18.6.6. Iz 13.11.38.23. Hbr 3.1nn.17. Rz 1.8.1. Jr 2.17n.21. Oz 2. Ap 12.10. Hbr 11. Łk 4.11-14.2n.9. Mt 23. 1Tes 2.25-28.33-37. Iz 14.11. Iz 32. Rz 12. Lb 15.35. Iz 35. Wj 27.40. Jr 35.21.17. 1P 5. Rz 12. Ga 1. Mt 14. Flp 1. Dz 21.5. Wj 14.11.20. Ps 81.42. Mt 23.10. PYCHA Pycha i jej skutki. Oz 11.20nn. 2P 3. Lb 14.20-26. Ps 119.16. RZUT OKA WSTECZ NA CZAS WĘDRÓWKI PO PUSTYNI Nawoływanie do nawrócenia.1nn. Flp 2. 1Tes 2. Iz 43.10-14. Łk 16. Prz 15. J 5. PUSTYNIA Rdz 2. Prz 6. Syr 10.24. Wj 3. Mt 14. Hbr 3.11. So 2. Ap 12. Ga 5.26.21. J 5.24. Chrystus jako nasza pustynia. Łk 8. Mt 23. Dz 2. Inni autorzy. Łk 18. Iz 63. 2Kor 1.29.12.33-37.5.11-16.5. Mt 26. Ps 78.3. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS A PUSTYNIA Łk 3.10.1-11.6.Myśl Jezusa. Kpł 16.21n. Hbr 4. Pwt 8.13.9. Am 6.4n. Lb 20.17. Lb 1. Lb 21.6n. Mk 7. Jk 4. Ps 78. Wj 13. Syr 10.9. 1Kor 10. 1Krl 19. Dz 7.25.13.16. Iz 6. Mk 6.15.14. Niewierność ludu.3n. Rdz 3.30.52.14.44. Iz 34. Mt 4.7. Ps 95. Prz 21.9-14. Lm 5.14.11nn.16.26. Ideał pustyni.13n.12. Lb 21. Jr 4. Ps 106. Ps 78.45.18.15n. Mt 5.8.19n. Chrystus na pustyni.13. Wj 13. Ne 9.2nn. Ap 12.13-21.51.7nn.2nn.15-18.30n. Iz 30. Kpł 17.5.38. Pwt 1.28nn.21. Ez 20. 1J 2. Syr 13.24.1n.

Ps 13.11. Am 8.2.10. Rdz 11.22n. Ps 119.31.3. Ps 34.17nn. Pwt 17.24.21.11n.10. Jdt 6. J 8.13nn.9. Łk 1. Ps 32.18n.2.41.14.4-10. Mt 18.40. Iz 10. Iz 43.5. Pogromca pychy . Koh 9.5-8.2.111.5. ciemięzców Izraela. Iz 14. Iz 47.4n.17.21.1. Iz 25. Pwt 17.33. Łk 2.5nn. Mdr 5.5. 2Mch 9. 2Tes 1.10n. 1P 5.9.143. 2Kor 4.21-26. 1Sm 2. Ba 4. Ps 31. Jr 13. Ps 16.47n. Ps 118. Iz 66.27.10. którzy prześladują ubogich.31.13.12n.2.10n.36n. Iz 49. Iz 45.10.34.1.5.17. 2Krl 18. Jr 33.13.4. Ps 73.1. Ne 8. J 9. Za 9. J 12. Prz 12. Prz 3.13. Koh 3.18.18nn. Iz 65. Iz 35.14. Łk 1.1. 2Krn 30. Radości eschatologiczne.1. Iz 2.10.23. J 8.33nn.51.2.29. Flp 2.19. Mt 4. Ps 119.9. Wj 22. Pycha pogan.21. Syr 26. Pwt 12. Łk 2. NOWY TESTAMENT RADOŚĆ EWANGELICZNA Radość zbawienia zapowiedziana maluczkim. Syr 26. Koh 2. Ps 133.13.48.18. RADOŚĆ Ps 104. Ps 69. Prz 15. Ps 68.17nn. Sdz 9.2.15. Iz 44.21-27. Mt 1. Mt 13.8.7n.23.22-28. Ps 104. STARY TESTAMENT RADOŚCI ŻYCIA Pwt 28. Łk 2.14n. Ps 119.46-55.16. Rdz 3.3-8. Radości płynące z wierności osobistej.22.26. Koh 3.12-17. Tt 1. Ps 95.18. Ps 119.4.12. Ap 18. Iz 61. 1J 3.10.Zbawca pokornych.5. Mdr 8. Łk 10. Iz 51. Iz 62.44.11. Mdr 5.3.25. Ps 113. Ap 12. Ps 42.11.5. Jr 7.10. Iz 47.34.21.31nn. Mt 2. Pwt 23.26n.4. Łk 1.13. Jr 25.6.2nn.34. 1Sm 2.42.17nn.18. Iz 47.6nn.13n. Ez 7.17. Ps 19.30n. Łk 17. Ps 2. Łk 1. Mk 1. Ez 28.9. Ez 28.24. Ps 10.10. J 5. Ap 18. Mt 23. Ps 1. J 16. Łk 1. Prz 14.39nn. Mt 25.1.12.30. Iz 47. Ps 36.162. Prz 1.4-8. Ap 13.15. Kpł 23.13nn.6-9. Łk 1. Prz 17. Ba 4. Ps 37.4n.56. Ba 5. Ps 149.3. Tb 4. Syr 31.11.22.5n.3-20. Ps 92.4.14. Ps 100. RADOŚCI PŁYNĄCE Z PRZYMIERZA Radości płynące ze wspólnego kultu. 1Krl 1. Pwt 28. Jr 22.70.7.1. . J 17. J 12.10.28.14. Iz 56. Ps 104. Ps 51.9nn.2. Łk 10.40. 1Sm 17.2.20. J 3. Iz 61. Pwt 16. Ps 16. Łk 16.28.14. Prz 16.10.3.9. Ps 51. Kara na pysznych.24. Pycha ludzi.34.9n. Prz 2. Iz 45.Mt 23.3-10. Iz 35. Łk 1. Wj 5. Ps 149.24.9. Ps 126. Prz 10.26.11.3n. Ps 96.1. Ps 73. Łk 22.2n.30-33.16. Ps 8.21n. Prz 5. Ps 33.6. Ps 70. 1Sm 17. Pwt 12.9.20. Iz 16. Prz 14.4. Ps 105. Jr 15. Ps 126. 1Sm 18.5. Pwt 28.14. Ps 73. Ps 33. Koh 8. Koh 5. Ps 119. Syr 13.9.9. Iz 9. Jl 2. Łk 16.16. Iz 65.50.15.8-14.2nn. Pwt 16.21.21. Łk 5.25.

13. Flp 3.8.Łk 6.3n.4.30. 1P 4.25. 2Kor 9. J 10. Ez 1.4. Jr 31. Pwt 6. Łk 13. Łk 10.6-9. Łk 15.35.31.30. Rdz 48. 1Kor 15.7. Ap 20. Łk 15. Iz 35.23. J 14. Jl 4.23n. Rdz 2. . Dz 4. J 16. Łk 15.8nn.10.16.46.9.15. Ap 20.10. Dz 8. Oz 2. Łk 24. Ap 22.9.8.17n.2.23-26.44.37nn. 2Kor 7.7. Ez 47. Raj jako miejsce pobytu sprawiedliwych. Iz 51. 3J 1. Ga 5. Ez 36. Syr 24. Rz 10. Dz 2.15. Łk 24.8.51. Dz 2.7nn.23. Łk 10.16. Iz 66. 2Kor 8. Iz 11. Łk 15. Rz 14.17-20.34.18.3. Łk 23.35.10. Mt 8.20.5n. 1Tes 2.10.44.7. Dz 5. Mdr 3. Hi 10.14.12. J 14.2.29.1-4.13. Iz 35. Mt 5.10. 2Krn 32.4nn.2.16-20. Syr 24. Łk 19. Ap 3. Ez 31. RADOŚĆ NOWEGO ŻYCIA J 17. Dz 16. Rz 15. J 3.10.4.22. Iz 2.23nn.1n. UDZIAŁ W RADOŚCI WIECZNEJ Ap 18.49. Mk 6. Źródła radości duchowej. Jr 4. Ez 28. 1Kor 1.18.5n.24.24.13.11.20.18-19.6.17n. Hbr 10. Rdz 2.14.11nn. Flp 1.52. Rdz 2.26.7nn. Ap 20.46n. Mk 4.12-21.13.45. 1P 1.34. 1Tes 5.8.9-15. Mdr 5.17. 1Kor 13. Hbr 13. 2Krl 11. Ps 32. Ap 2. Hbr 10. Rdz 3.13. Dz 2.7.2. Łk 24.8.40. Syr 24.9. J 14. Rdz 3.6.2. Świadectwo radości w cierpieniach. Ez 38.2. Łk 24.12. Ps 18.48. Hbr 12. Łk 1. Jr 31. J 15. J 10. Dz 16. J 6. Iz 50.2nn. Prz 30. Rdz 2.5.2. Iz 40.6n. Flp 2. Ramię i ręka człowieka.25nn. Ps 31. Syr 40. Od raju utraconego do raju odzyskanego.4. Mt 18. Rdz 13.16nn. Jr 2. Raj i niebo.3.23n.14.2. Mt 13.35. RAJ Koh 2. Ap 19.5. Iz 53.2. Iz 52. Rz 5. Pnp 4. Dz 13. Pwt 4.37.17.17. Rdz 2. Ap 20. Iz 25.25.19n.39.8n. Wj 3. 2J 4.28. Iz 65.25.3. 1J 3. 1J 3.20-24.12.14.43.1.46.13. Oz 2. Syr 40.21. Łk 24.2. Dz 1.41.24nn.3.6.24.4. 1Tes 1. Dn 12. Dz 13.35nn. Am 9.41.52n.1. Flp 4.17.12. Ap 2.3-9. Dz 8. Ogród Boży. Iz 65. KONKLUZJA. Jr 18. Rdz 2. Radość Ducha Świętego jako owoc krzyża. Ezd 7. Prz 3.12.12. Pwt 32.6. Łk 23. Kol 1. Łk 19. Flp 2.20. Rdz 1.19n. Łk 23.2.24. Pwt 4.2n.14.7. Łk 24. Rdz 3.10nn.21. J 4. Rdz 2.28. 2Kor 12.27. 1J 1. Rz 12.32.8. J 16. Rdz 2. Iz 65. RAMIĘ I RĘKA Ramię i ręka Boga.2.13. Jk 1.13n. 2Kor 13. J 5. Ap 19.3.11.1.6.35. Mk 1. Iz 5.4. Łk 15. Kol 1.21n.34.18-19n.13. Iz 49. Łk 19. 2Kor 6.10. Łk 23.

14. Jr 23. Ps 146. Łk 12.7.8nn.9.6nn. Hi 31.23n. 2Krl 17. Ps 149.15-18. Ps 28.16. Rz 1.1nn. . Iz 6.4.16.8. Rz 11.6. J 1.15.2. Iz 66. Za 14. Iz 1. Iz 49.4. Iz 4.12.9. Mt 24. Za 13. Mt 3.28. J 4. Oz 3.13.5. ROZPROSZENIE Rdz 9. Iz 49. Iz 1.66. Ez 34. Iz 28. Rdz 6. Jr 6. Am 5. Dz 2.10. Iz 37. 1Tm 2.5.4.6. Rz 11. Rz 11. Mt 4. Iz 10. Ps 18. Iz 49. Ag 1. Iz 14. Am 5.2. Iz 6.19.24.1-2.20.17.17. Iz 10.9. J 12.5-11.24. Lb 21.10.12. Ez 36. Mdr 18. Iz 49.12n.11. Ab 1. Mi 5.21. SAMOTNOŚĆ SAMOTNOŚĆ CZŁOWIEKA Nie jest dobrze żeby mężczyzna był sam.5-10. Rz 9-11.28.12. Am 5.14.9. Ez 9.14. Lb 17.32. Rz 9.17-19. Pwt 30. Ez 34.22. Ps 73. So 3. Iz 28.3. Iz 49. Dz 5. Iz 11.3. Jk 4.23.1-7.5.7.4. Iz 1. Bóg chce żeby grzesznik był sam. Jk 1.Rdz 14.15.6.19n. Iz 65. Iz 49. 1Kor 12. NOWY TESTAMENT Rz 11.1-11. Syr 4.32.64-68.52.25-28. Rozproszenie ludu .9. Iz 9.1.9.1-11.6.5. Iz 5. Jr 24.12.4.8.12. Ez 20. Mt 22.15n. Jl 3.4. Pwt 25.3. Przed niewolą. Pwt 28. Ez 6. Iz 4. Iz 52. Jr 6.21nn.26n.22.11.7-23. Ez 9. OD SAMOTNOŚCI DO WSPÓLNOTY Samotność Jezusa Chrystusa.10.35-38. Iz 7. Rdz 1.32. Mk 1. Jr 44. Lb 25. Po niewoli.2. Wj 32. So 2.5. Mt 28.45.6-18.15. Am 5. 1Kor 10. Ez 20.5n.8-12. Rdz 11. 1Mch 1.27.22. Dz 19.5. Am 3. Am 9. Za 8. Pwt 28. Mi 5. Rdz 12. Iz 28.8n.4.1. Rozproszenie ludu tworzącego naród.8. Iz 7.25.8.3. Jr 15. Ag 2. So 3. Jr 31. J 13.12. Jr 15. Za 8. Rz 2.3.3.4.18. Iz 4.20.12-53. Iz 20.8n.Kościoła. 1P 1. J 1.2.35. Mk 1. 1Tm 2.15. Łk 1.14.17.4nn. Iz 10. Rz 2.28.16. Mi 4.25-29.3. Prz 23. Dz 11.1. Am 3. Mt 14.13. Jr 42. Ps 44. Oz 2.17.3-6. Est 4. Tb 13. J 11. Ga 6. Jr 40. Dz 8. Syr 44. Rdz 2. Łk 9. Iz 37.9.19.11. Ez 22.15.4.5. RESZTA STARY TESTAMENT Rdz 15. Iz 4. Iz 54. Ez 12. Ps 113.28.21.12. Mt 3.2. Iz 53.17n.25-26. Trzy typy "Reszty". 1Krl 19.9. Syr 36.7.5.23.1.1-10.38.1. Niewola jako punkt zwrotny.5nn.18. 1Sm 2.11n.22. Dz 2.4. Jr 16. Dz 11.18.52n. Hi 19.6nn. Iz 56.7.15. Ps 24. 1Tm 4.17.12. Jr 24.3.5. Iz 10. Rz 9.11n. Ez 14. Rdz 6. Ez 34.13-22. Iz 8.7.23. Iz 8.6.1.18. Jr 11.17.16. Oz 2. Za 9. Iz 1.47.

Ap 19.12n. Mt 5.10nn. Jk 2.16.12. SĄD BOŻY W HISTORII Wiara w sąd Boży.15nn. Rdz 16.7. Mdr 11.12. Mdr 4.24n.19. Rdz 18.24. J 17.12n. Mdr 3.13. 2Sm 15.16. Mt 24.13n. Ne 9. Ps 75.17.3-2. J 3.10-20. Rz 3. Mt 10.28.14-30.2. Rz 2. Rz 2. Rz 2.1Krl 19.4.30-38.11. Ps 43. Rz 2.20. Mk 14. Mk 4.1-5.10.3.12. Ap 14. Jr 17. Łk 14.34.10. 1J 4. Rz 2. Ps 94. . Jk 2. Ps 67. Rdz 3.29. Doświadczenia historyczne. J 5. 1Kor 4. Ps 72. Mk 14. Ps 26.1n.13nn.17. Mt 12. 1Sm 8. J 3.16.7. Łk 15.31-46.18nn.3. J 3. 1Kor 3.12-16. Rz 2.5.31. J 14.39. Pwt 17. Być tylko z Jezusem po to by być ze wszystkimi. Rdz 10.20-24. Jk 5.24nn. Mdr 12. Ez 34.13. Ap 19. J 9. Iz 1.1. Rz 2.1. Mk 6.1nn. Jk 5. Dn 7. 1P 2.17. Pwt 6. Rz 2.13-26.16. J 8. J 12.10.14n.14. J 8.1-9.40. J 8.12.10. Rz 14.6. Jr 11. Ez 25.29nn.19n.21. Hbr 13.21.6.8-13. Mt 7. Ps 55. J 19. Iz 5. Dz 13.11nn.9.2-11.7nn.33. SĄD STARY TESTAMENT Dn 9. Hbr 6.6.4. 1Krl 3. Rz 5. Ps 98. Dn 7. Jk 4.13.6. Mk 12. Ap 18.2-24.49.36. SCHIZMA STARY TESTAMENT Grzech przekształca naturalne podziały w schizmy.8.12. 1P 4.51nn. Iz 66. Pwt 32. Ez 16.5. Rdz 49. Ps 140.1.10-22. Am 1.16. Jl 4.4. NOWY TESTAMENT Mt 3.5.26. Rz 8. J 11.16-28.15n.19nn.20.23. Mt 27. Iz 1.18.32.13-19.38.11.39-42.1-17.28.46.17.1. J 16.20.12. J 12. Mt 27. Dn 7. 1Tm 3.24. Jr 11. Ez 36. Mk 3.8.25.17-22. Rz 3. J 12.13.26. J 7. Pwt 16.23. J 16. Ps 35.16. Rdz 6. Dz 24. Lm 4. Ap 16. Łk 24. 2P 2. Ps 82.9-12.3n.10.20-5.20. Mt 12. 2Tm 4.4.52.18. 1P 4.26. J 8.18.9. 1Tes 4.20. J 4. Ps 143. Ez 23.17.27.14.2.16.5. Ps 35.2.32-41.9n. Ap 17.5.15. Wj 18. Ap 20.3.27.26-30. SĄD W NAUCZANIU APOSTOLSKIM Dz 17. Iz 11. Mdr 4.16.10.14.5.4-10.1-6. SĄD W EWANGELIACH U synoptyków.24. 2Kor 3.1. Mt 24. Ap 12. Sdz 2. 2P 3.7-12. 1Sm 7. Iz 1. Rz 1. Rz 8. Mt 25. Mt 25. Rdz 9.1. 2Kor 5. J 3.3.5n. 1P 1.21n.63. Rz 5.17.16.18. Ap 11. 1Sm 2. Mt 23. Jr 25. Ps 9. Ewangelia Jana.18. Rz 8.12nn. Rdz 1.32.16n. Rdz 31. 1Sm 24. Mt 27.31. Rz 3. Ap 6.20.8n. Mt 11. 1Tm 5.2. J 16. 2Tes 2. Rdz 15. SĄD ESCHATOLOGICZNY Iz 3.18nn.2. Rdz 19. Ap 18. Ps 96.45.9.24. Jr 23.

3n. 1Tes 4.6.11.65.24.25-28.16. 2Sm 15.16.10.31. Pnp 5. Rdz 37. 2Sm 5. Iz 40. Rdz 12. Iz 26. Ps 78.17.1. Prz 6. Dn 12.24.17-52. Sdz 5. Oz 13. Syr 42. Mk 4. SEN ODPOCZYNEK CZŁOWIEKA Znak zaufania i zdanie się na Boga. Mk 4. .13.9.51.8. Rdz 2. 1Krl 12.27.36. Ga 5.22.32.21. Schizma zagraża życiu wiarą narodowi wybranemu i czyni nieskutecznym jego świadectwo. Jl 3.13n.17n.9. 1Kor 8.6. Ps 121. NOWY TESTAMENT Łk 2. Mk 14. 1Krl 18.12nn. Iz 11. 1Krl 12. Syr 27.4. 1Kor 12. Ef 2.3.9. Ez 37. 2Krl 17.2.17.5nn.6n.3. Dn 12. 1Sm 28. Rdz 13. 2Krn 13. J 19. Ez 37.17.8. Iz 51.4-8.1-9. 1Kor 1. Pnp 2. Rdz 15.2.24.29. Pnp 8.4-8.35. Jr 17. Ga 3. J 17. Rdz 22.40.6. J 13. J 10.38.22.1. Prz 23. Ps 1. Lb 12. Schizma powstaje na tle charyzmatów.6.4-12.12. Pnp 3.20-25.17-18.7. Wj 24.1. Pnp 8.17.52.5. Iz 26. Rdz 19.7. Joz 24. 1Tes 5.4.14. Mk 4. Dz 2.27. Ps 78.7n.14.13-21.16. 1Krl 12.4.13. J 11.4.43. 1Kor 1. Pwt 13. Rdz 28. 1Krl 11. Mt 2. Mt 1.15.16. 1Krl 19. Ga 3. Rdz 37.10. Mt 8.16. 2Sm 15.9. 2Tm 1.1nn.21. SERCE 2Sm 18. 1Kor 12.2. 1Krl 12.34.13. Ps 3.36n.24.1.14-18. 1Kor 11.2. Czas nawiedzenia Bożego. Joz 22. 1Kor 3.23n.27.19.33.17. Prz 20.26.23-26. Dz 7. 1Krl 14. Mk 13. Iz 51.18. Łk 12.19-23.31. Ps 13.9. Ap 7.25. Syr 13.29. 2Krl 10.19.8. Ps 32.24. Am 5.11. Iz 44. Mk 14. Syr 12.14. Dn 2.31-38. J 17.Rdz 11. 1Krl 12. 2Krl 17. 2Sm 7. Pnp 5.24. J 7.4.16n. Koh 5. Pwt 4.21-24.5n.6.2. POTRZEBA BUDZENIA SIĘ ZE SNU GRZECHU I ŚMIERCI Iz 64.11.7. 1Krl 13. Schizma fałszuje świadectwo Kościoła. J 9. 2Sm 19.3nn. J 10. 1Kor 2. Jr 23. Prz 3.27-32.30.25. Przebudzenie ze snu.13. 1Kor 13. Pwt 7.16. Iz 43. Bóg i serce.31-39.23. Jr 3.6-11. Ef 5. J 14.26. Iz 65. CIEMNOŚCI NAD CZŁOWIEKIEM Ps 132.23.21-20.11-19.5. 1Kor 11.23. 1Kor 11.44n. Jon 1. Ps 21.7.6.18n.51-52. Mt 9. 1Sm 16. 1Krl 11.17n. 1Kor 3. Ps 127. Mt 25.9. Syr 17. Jr 25. 2Sm 15. Prz 26.5. Sdz 16. J 11.5.1-13.37-41.12. Oz 8. Jr 29. Rdz 17. Prz 6. Pnp 5.6. Mt 2. Syr 34.14.13.40.21. Ps 44. 1Krl 16. SERCE CZŁOWIEKA Serce i jego przejawy.33.23.11. Iz 29. 1Krl 5.4.14.6. Oz 2. Rdz 9. Lb 32.2. J 17.3n. Syr 31. Łk 6.13. Mk 4. Prz 6. Iz 51.21.9.1n. Rdz 2.27n. Ps 4. 1Kor 12.2.28. Prz 26.21n.15. Rdz 47.19.10n. Ps 28.34.1-8. Rz 2. Ps 33. Prz 16.28.20.

Joz 1. Ps 34.9.34.14. Rdz 15. DWA ASPEKTY SŁOWA Słowo Boże jako objawienie.25. 2Sm 23.33. 2Sm 22.7nn. Rdz 41. 1P 2.17.6. Iz 51.28. Ps 119. Wj 3.26.8.6.9.1-21. Mt 26.14. 1J 1. Doświadczenie religijne.2.6-22. Oz 2.15.6. J 17.5. Pwt 30. Ez 47.4. Wj 20. Wj 34. 2Sm 19.13.25n. 2Krl 3.9n. Wj 20. Iz 55.3. Ne 9. Ps 119.15. Iz 44. Mt 15. Hi 22.1.29. Pwt 32. J 17. Ps 69. 1Kor 12.21. Prz 18.3. 1Kor 10.20. Ps 92.8.13-16. SŁOWO BOŻE Ps 115.32.33.16.1-5. Skała w ręku Boga. Wj 34. Jr 1. Pwt 29. Łk 8.16. 1P 2.31. Prz 31. Iz 28.8.1. Jr 18.12n. Joz 23.3.2.13. Jr 24.20. Hi 12.7. Am 7.26.12.6. Jr 5. Oz 10. J 4. Oz 11. Ef 1.1.29. Pwt 4.11n. Jr 11.21.Hbr 4. Złe serce. Ba 6.32-36.15.23.12. Jr 7. Pwt 6. Wj 3. Mt 3. .23.37.8.7.20.4.12.2.41. J 14. Ps 144. Ez 18.7.36. Pwt 5.52. 1Krl 8.4. Ps 51. Ps 31.5.16.15-20. Bóg niewzruszony jak skała. Lb 20. Łk 24.16. Jr 30.5. Dn 5.6nn. Ps 18.56n.21. Jl 2. Ps 147.20n.13-15. J 11.27. 1Krl 22. Ef 3.7. Ps 105.24. Mt 9. Jr 20. Ez 3.18.15.13.11n. Ps 107.14. Wj 17. Pwt 32. Iz 8.5.4. Mt 22.4n.33.18.29.2-13.20.34. J 8. Mdr 10-19. Rz 9. Pwt 6. Am 3.52. Mdr 7-8.4.12.9.56. Ps 61. Ga 4. Rz 7. J 19.4. J 6. Za 1. Rdz 12.41. Lb 23. Jr 31.19n. Hi 12. Jr 36. Za 14. Iz 30. Flp 4.7n.4.13-17. J 7.3. Mt 16.2. Hbr 6.1-17. 1Sm 25. Mdr 16.38. Iz 43. J 7.18. Rz 10. Iz 9. Słowo jako wyraz działania Bożego. Dane.7.19. Joz 21.4. Ps 51. SKOSZTOWAĆ Jon 3.6.2. Pwt 10. Ps 18. Ez 36. STARY TESTAMENT BÓG PRZEMAWIA DO LUDZI Lb 12. Hbr 1. J 19.37nn.45.10-28. Prz 8. Prz 11. Lb 12. Kol 2. Prz 8. Mt 5. Mt 11.1-12. Dz 4. 1Krl 2.24. NOWE SERCE Przyrzeczone. Ps 119.2.8.66. 1J 5.22.32. Jr 24. Prz 16. Pwt 4. Rz 5. Kpł 26.28.7. Iz 26.3.4. Hbr 2.28.20. Wj 20. Pwt 9.13. Mt 7.39. Ps 78.7-10.3.19. Ap 2.17.12n. 1Kor 10.5.32. Joz 24. SKAŁA 1Kor 10. Pwt 4. Rozpoznawanie.4.1. Jr 1.10n.22.10n. Jr 48.

J 4.6. Pwt 6. Dz 4. Dz 18. Mk 16. Iz 44. Mk 4.49-50. J 8. Ps 119.11.4. Syr 39.3.24.10.14.4. J 2. Ps 33.23n.14. Mk 4.16.17. Hbr 1. Iz 40. Pwt 6.26.26. Syr 23.25. Syr 28. Ps 5.34. J 3.22.5-8. Syr 20. Dz 13.8. J 1.47.17nn.45.6. J 17.34.9. Hi 6.2-12.4n. Mdr 9.18.1. Kpł 20. Dz 6.18. Dz 13.48-49. Łk 1. Pwt 23.19. J 15. Prz 12. Prz 26.13. 2Tm 2. Jr 11.8.9.3.6-10. Wj 20. 1Tm 1.11. Prz 12. Ps 119.43.16. Ps 107.9n. Ps 119.14. Ez 3. Mt 8. J 1. 2Kor 4.16nn. Jk 3. Prz 13. J 1.4.31. Mt 10.18.1nn. Złe użycie słowa.50-53. Iz 55.26.17n. Pwt 8.26.26.1n.18. J 3. SŁOWO LUDZKIE Syr 5. J 20. Dz 19. Stosunek ludzi do słowa. Prz 10.42.38. Pwt 6.14nn.50. 1Kor 7. Rdz 1.19. J 3.25.7.1-9. J 1. NOWY TESTAMENT Mt 15.5-13.23. J 15. Mt 8. Ps 119.12-21. 1J 1. Mt 24.31. 1Krl 19.25-40.89.6. 2Kor 1. Flp 2. J 8.24.9.8. J 5. 1Kor 7.16. Iz 40.17. Hbr 4.37. Ps 130.14.20.15.6-9. Mk 8. Ps 107.3. J 6.3.12.49.7.14. Ps 147. Jdt 16.20.15.37n.11. Ap 19.14. Mk 1.74. Łk 8.2. J 12. J 4.2.26.16.11. Iz 29. Jk 3. Prz 10. J 1. J 15. Dz 6.2.7-11. Ps 10. Stosunek ludzi do słowa Bożego. Pwt 6. Kpł 20.22. Prz 20. Mt 9.24. Postawa ludzi wobec słowa.20. Syr 20. Dz 8. Syr 23. Iz 44. J 1. Lm 3. 1P 1.27. J 1. Mt 22.14.105.6. J 8. Mdr 18. Ps 119. Prz 29. Dz 12.16n. J 4.11.28. Ps 105. CZŁOWIEK W OBLICZU BOGA PRZEMAWIAJĄCEGO Jr 1.2.2. Jk 1.3.3. UOSOBIENIE SŁOWA BOŻEGO Ps 119.5.35.18nn. J 1. Łk 3.63.18.19.31.38. Ps 33.4. Iz 1. Mt 7.33.81. Mt 18. Syr 5. Iz 27.28.5. Przyjęcie słowa.13. . Łk 6. 1Kor 7. J 6.14.16-21. 2Kor 2. Ps 119. Dz 6.4nn.12. Dn 9.6. Mdr 16. Łk 6.3.8.39. Syr 27. J 8. Lb 22.33.41.17. J 17. TAJEMNICA SŁOWA BOŻEGO Słowo stało się ciałem. Mt 7. Ps 147.60.10-12. które stało się ciałem J 1.17n. J 4.3. Jk 1. Pwt 30.20. J 16.22.31. Jk 5. które objawia i działa.17. Mt 13.1n.26. Ez 33. J 1. SŁOWO BOŻE W KOŚCIELE Działanie słowa Bożego.5. Dz 4.51. J 8.29nn.7. 2Tm 2. Mt 13. Jr 15. J 12.12. Flp 1.7.15.Ps 105. Jr 11. Dz 8.8. J 14. Syr 39. J 8.51n.1-7. Mt 26. J 1.14. Prz 18.25.6. Mt 5. J 5.20.101.10.14. Tt 3. Syr 42. Lb 30. Ef 5. J 6. J 10. 1Tes 1.26-29. SŁOWO BOŻE I SŁOWO JEZUSA Słowo.23.26.21. Hi 37. Ps 119.22.33.15-18. Hbr 1.4-7. J 1. Jon 1.10.6nn.23. Łk 1.15.

7. 1P 2. Iz 42. Dz 8.31. Iz 42. Łk 1.41n.12.56.14n.1. Rdz 24. J 11.1. Iz 30.20n. Iz 45. Rz 1.3.48.5.25.45. Iz 43. 1J 5.31nn. Jr 15. Ps 26.20.18.5.27n. Iz 48. Mk 9. J 15. Iz 42.1. Mt 26. Ap 22. Ps 103.45. Ps 10.7-8. Iz 53.16. Iz 49. PRAWDZIWY SŁUGA.24.70.25.21n.13n.23.21-25.3. Iz 50. Prz 18. Jr 23. Ps 34.4-10.23.10. STARY TESTAMENT POSŁUGA KULTYCZNA I POSŁUSZEŃSTWO . Iz 44. Rz 10. Tt 1. Jr 33.9nn. Wj 19. Mt 7.1-6. Ez 34.2. Ap 7.8. Ps 141.29nn.3.8. 1Kor 14.3.19.10n.45.13. Mk 4. Iz 44.18.1-55.13n. Iz 49. Pwt 18.6.8. J 8. Iz 48. Iz 43.24n.25.14nn. Łk 22. Jr 1. Wj 22.8nn. Łk 11. Łk 2. Iz 49-55.28. ZBAWICIEL ŚWIATA Mt 11. Pwt 32. Jr 11. Iz 53. Syr 28. Dz 4.19. Iz 43.1.18n. Ps 105.13. Rdz 26. Iz 50.7. Iz 43. Iz 42.Dobre użycie słowa. Iz 53. Mt 11. Koh 3. Człowiek powinien słuchać Boga. Mk 4. Am 3. Dz 4.23n.13-53. Ga 1.14.24. Dz 7. Iz 65.11.1n.31.3. Am 3.31. SŁUCHAĆ Rdz 10. Mt 20. Łk 6. Hi 36. Łk 2. Ez 37. Mk 12. Jr 7.12-15. Łk 1.26. J 9. Iz 53.13.23.22-26.28. Łk 1.4.5n.6nn. Dz 3.19. Iz 52. Ez 37. Iz 49. Mk 8.1.15. J 15.5.7.15.1nn.18-21. Dz 4. Ap 7. Iz 41.38. Pwt 34. Iz 1. Jr 27.24. Ps 134.4-9. 1Sm 9. Katecheza apostolska. Iz 42.19. Łk 22. SŁUŻYĆ SŁUŻBA A NIEWOLNICTWO Rdz 24.25n.2. Rdz 15. J 9. Dz 3. Iz 50.4nn.17. Dz 26. J 20.18-21.5-11.10.1.14. 2Sm 7. Jk 1.25.18n.44.4.7.24. Ps 39. Ps 78. Iz 53.5. Mk 14. 1P 3.4. Sługa wierny.17n.21. Iz 35.14n.24n. Prz 1. J 13. Iz 49. Prz 25.31.3nn. SŁUGA BOŻY SŁUDZY BOGA I LUD PRZYMIERZA Wj 14. Iz 54. Prz 15. Iz 52. OD SŁUG NIEWIERNYCH DO SŁUGI WIERNEGO Pwt 9.32n. Mk 10.24. 2Krl 17. J 13. Słudzy Boga. Sługa niewierny.36.10nn.6.1-4. Iz 40-55.51.8.43. J 15.8.22n.29. Ps 34. Iz 50. Iz 29. Bóg słucha człowieka. 1Krl 8.26. Mi 3.26nn.1.47. Mt 17. Mt 12.9.3.5.8. Jr 9.1-7.31.20.43. Wj 32. Iz 50.37.5. Iz 53.10-11nn. Syr 1. Dz 3. Mt 12.5. Łk 24. Iz 61.24. Jk 5. Za 3. Dz 16. Iz 65.23.12.15.10nn.29.51. Łk 18. Łk 4.10. Jr 7.18nn.7.28. Jr 7. Prz 31.5. Jr 6.4.17.27. 1Krl 18. Flp 1. Pwt 18.3. Ag 2.25. Iz 49.14.1. Flp 2.1.16. Rz 1. J 8. Ps 102.2.17.18.4.43nn. Iz 43. 1Krl 8. Pwt 6.10nn. Lb 12.

15. NOWY TESTAMENT Smutek Jezusa Chrystusa.23.10n. Prz 25.15nn. Koh 3. NOWY TESTAMENT SŁUŻYĆ BOGU PRZEZ POSŁUGIWANIE LUDZIOM Mt 4. Prz 14. Iz 61.9n. Ps 6. Ba 1.18n.8.21.1. Syr 1.19. J 11.2n.8.21.15. Łk 22.10.19. Ba 4.20. Łk 24.12.33.10. 2Sm 15.1.12n.22. Pwt 6. Mk 10.18.Pwt 6.1.13.17. Oz 6. Prz 17. Iz 24.4. Syr 22.37n.3nn. Prz 25. Mt 21.22. Flp 2. Mt 9. Kol 1.48n.15-3. Łk 1. J 11.17.4nn. J 16.6.9.7-64.27. . Hi 2. Lm 2. Za 12. Ne 9.20.6-37. Iz 40-55. J 17.18. Rz 15. Tb 13.14.17. J 16. Iz 63.7.45.7n.9-13. Rz 12. J 15. Jk 5.13.31n. Jr 8. Mt 27. Jr 7.11. Jezus a sługa. Lm 2. Iz 66. Joz 24.6-15.7.18.1. Sdz 17.22.38.14.31-36. Łk 6.41. Pwt 13.22.4-19.16. Ef 5.5. Jr 4.22. Iz 57.13.26.5.10. Ef 6.2. Oz 6.3.8n.24.33.22. Ps 56. Mt 9. Dz 6. Ze smutku rodzi się radość.13. SMUTEK Ps 13. Iz 66. Lm 1.5.12. którzy płaczą!. Syr 30. J 8. Ez 18.5. 2Sm 2. Iz 22.5n. Mt 27.18.11n. 2Kor 7.9.23. Posłuszeństwo. Mt 16. Sdz 2.10.25.14. Est 4. Dn 9.15-24. Dz 6.20-21.33. J 13. Ps 126. Wj 33. Łk 2. Łk 22.14. J 16. Mt 4.22. Koh 10. J 11.17.15.19. Prz 31.7-14.8. Smutek jako wyraz grzechu. Ap 5. Rz 12.31. Lm 2.1-4. Mt 26. Jr 33. Ezd 10. Jr 14. Koh 9. Ml 2. Ezd 9.46. Lm 2. Mk 3. Syr 36.34.17n.10.10. Rz 7.30nn.12n.2.2. Jr 31. J 16.2.16-23.21. Mt 19. 1Krl 20. Jr 15. Rz 6-7.12.7. Prz 18. Prz 15. J 15. Iz 25. J 14.23. Wartość chrześcijańskiej służby. Iz 66. Iz 65.2n. Łk 19. Hbr 5. Dz 20.11.1-6.21-22.23. J 20.6. Iz 35. Syr 7. Sdz 20. Ez 24.19. Jr 3.35-36n.6n.4.27. Jl 1. 1Sm 15. Prz 12. Łk 23.14-23.13. Łk 16.18. 1Sm 2. J 15. Ap 21. 1Kor 7.13. Mt 6. Łk 2. Joz 7.20. Syr 25. Oz 7. Syr 30.18. Joz 7.23.3.11. Ne 9.10nn. STARY TESTAMENT Zdrowy rozum a smutek.7-11.20. Ps 80. Jl 2. Ps 137. Koh 4.10n.4.29nn.46. J 14.22. Jr 31. Pwt 5.22. Mt 19.6.6n.18.15n. Łk 24. Mt 26. Syr 38.21n. Iz 26. Mt 2. Posługa kultyczna.11nn. J 14.14.26.16. Ps 51. J 16.49. Ez 27. 1Sm 2. Jr 16. Smutek zamierzony przez Boga.22. Syr 37. Jr 13. Mt 25.21-4. Smutek a nadzieja.6.13. Jr 9.9.45. Błogosławieni. Rz 8. Dn 9.6. Iz 60.

5. Mdr 12. Ps 45.5.39. Ez 47. Dz 23. Ap 21. Syr 38.3n.1-18. Ps 140. Dn 4.18.17. Pwt 1.49. Ez 18. Am 5. Smak i trwałość. Rdz 41.6. Hi 4. SPRAWIEDLIWOŚĆ Rz 3.6.J 20. Ps 119. Ps 112.16. 1Sm 3. 2Krl 2.20. Pwt 16. So 2. Tb 7.12. Kpł 2. Ez 21.6.26. Ez 43.6.20. Kpł 2. Mt 23.1. Iz 9.4.3.5.12-21. Oz 10.4.8. Ps 112. Wj 30.20n. Rdz 37. Rdz 7.22. Mdr 1.5-24.27. Jr 27.11. Mk 9. NOWY TESTAMENT Jl 3.50.9nn. Ez 3. Mt 27. Jr 22.13.6. Łk 14. Dn 2.25. Rdz 28. 1Kor 3. 2Sm 7. Iz 5. Hi 39.35. Pwt 16.26.7. Kpł 19. Za 10.12. Ps 72. Rdz 46. Pwt 16. 2Sm 8.13. Mt 2. Sprawiedliwość jako wierność Prawu. Jr 17. .23-32.4n. Syr 34. Ps 112. Jr 22.1nn.9.3-6. Jr 23.30.12.5-11.5-26.6.9nn. Dz 18.6.6.19. Ez 21. 1P 1. Jr 22. Mk 9. Ez 21. Ps 24. Mt 5. Za 1-6. Tb 9. Rdz 40-41.19.10.19.24. Rz 9.11. SÓL Sól i okolica pustynna. Sprawiedliwość jako zapłata.25n. Rdz 19.20. Pwt 6.23.1. Am 2. Tb 14. Kpł 19.17.4.34.4nn.7.3nn.16-21.13.15.4n. Mdr 1. Mt 23. Ba 6.9. Mt 2. Sprawiedliwość jako mądrość i dobroć.22. 1Tes 4. Ap 7. Syr 3.13.22.2.12.16.9. Prz 16.23. Mt 1. Ps 15. 2Krn 13.7n.3. Mt 6. Prz 21. Iz 29. 2Krl 4. Prz 12. Prz 25. Dz 2. Rdz 14.17-48. Joz 12.3.9.8.5-11.10.13.50. Hi 35. Mt 5.2.15.6.14.8.14. Am 6. Ps 45.1n.23. Joz 3.19-22. 2Kor 6.11-22. Pwt 29.25-32. Iz 5.19. Sdz 6. Ez 16. Rdz 15. Sprawiedliwość a sąd SPRAWIEDLIWOŚĆ LUDZKA STARY TESTAMENT Sprawiedliwość w państwie. Pwt 13. Hi 6.2-4.7. Ezd 4.12-21. Rdz 20.3n.35. Lb 18.7.3. Mt 2. Iz 11. Am 5. SNY STARY TESTAMENT Rdz 41.25. NOWY TESTAMENT Jezus.1. Tb 12. Rdz 20. Ps 18.6.36.28.6.8n. Ps 37.19. Pwt 24. Jr 23.13.12-21.1. Mt 2.13. Dz 27.7. 1P 2. Dn 3.19. Prz 11. Mk 9.2-6.1.21. Prz 11. Koh 5.45. Ez 18. Sdz 9. Tb 14. 1Krl 3. Prz 24. Pwt 25. Prz 17.1. Ps 72. Dz 16.34.33.21. Hi 8.17.6nn.15. Łk 14. Syr 39. Hbr 12. Rz 8.8n. Kpł 21.13.121. Prz 12.9. Ps 18.13.4.13.15. Ps 107.19. Ez 47. Dn 2. Obrzędy i oczyszczenia.7. Rdz 18.24n. Kol 4.

12.32.8. Iz 45. Jr 9. Mt 12.15. Jr 11. Łk 2.1. Koh 12.30. Wielkie doświadczenie i postęp w mądrości.6.49. Hi 9. Mt 13. Ps 145. Am 5.13.18. Mt 15.2. Ezd 9.9. Ps 119.11.2.32. Mt 5. Ba 2. Hi 4. Iz 56. 2P 3.3. Mk 10. Iz 41.15.4nn. Rz 3. Kpł 19. Ps 7.52. Hi 9.12n.15.25n. Mi 6. Mt 5. 1Tes 1. Ps 36.11-21.5. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 10. 2Tm 2.6. 2Tm 4.16.8.5. Rz 1.22nn. Rz 4.15. Ga 2.18.21. Rz 2. Paweł.35.1.5n.8. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA STARY TESTAMENT Pwt 33. Łk 18.21.18. 2Sm 5.2-5. Rdz 25.2.12. Koh 9. Iz 45.3n. Syr 41. Ps 129.41. Dz 11.13. Iz 5.14. Ga 2.16. Flm 1.5n.9. Koh 8.23. Iz 40-66.17. 2Tes 1.6. Dn 13.30n.10.14. 2Sm 19. Syr 32.12.24. Ps 51. 1Mch 2. Iz 42.5.1n. J 16. Ps 119. 1Mch 14. Mdr 4. Rz 3. Dn 9. Syr 25.31. Ps 92. NOWY TESTAMENT Nauka Jezusa. 1Sm 12.10n. Rz 3.25.3n. NOWY TESTAMENT Jezus.9.16.1n. Mdr 4.9. Iz 10.16.Chrześcijaństwo czasów apostolskich. Ne 9. Święty Paweł.8n.17.22. Ga 3.2. Ezd 6.3.5.6. Dn 7.100. Iz 5. Rz 10. Flp 3. Ne 9. Iz 54. Jk 3. Ga 2. Tt 2.10. Wj 20. Iz 45.11. 1Tm 6. Sprawiedliwość i miłosierdzie SPRAWIEDLIWOŚĆ CZŁOWIEKA STARY TESTAMENT Pwt 9.19. Hbr 12. Iz 41. Mt 27.20. Ps 96. Iz 59. Ps 65. Rdz 15.27. Rz 9. Tb 14. Ps 71.13n. Flp 3.123. Sdz 5. Ap 5. Mt 13.19nn.6.20.6n.6.1nn.8.6.15.16.13. Mk 7.1. Iz 45.15.3.4.21. Iz 46.1n.41n.21n.16. Ps 145.11. Rz 10.21. 2Tm 4.3. Prz 10. Mt 27. Dn 9. Ps 119. Dn 9.36n.2. STAROŚĆ Syr 41. J 16.19nn. Wj 18.14.14.24. Ps 116. Koh 7.14.4. Syr 3. Mt 1. 1Tm 5.2.6.8.25. Mt 22. Jr 23.17.3. Rz 10.40. Długie życie i bliskość i śmierci. Syr 25.16.7. Ps 111.15. Ba 1.10.8. Prz 17.11.36.9. 1Krl 8.4n.106.2-6. Syr 44. NOWY TESTAMENT Mt 12. Ap 4. Syr 42.11.8.7.22.13. Łk 13. Iz 42.17. Rdz 15.5. Ga 2. Prz 16. Wj 3. Mt 9. Oz 2. Ps 9.17. Flp 1.6n. Ps 119. Mt 3.32n. STWORZENIE . Ga 2. Ps 71. Iz 51. Dz 15.20.14.1n.

24.6-15. Ga 3. Ap 4.7.18. Rz 5.10. 2P 3.19.13.10.8nn.19n. Kol 2.21-26.18.15.9.13. Ps 104.13. Iz 44.6. Hi 42.3. Iz 65. Dz 17. Syr 18. Jr 31. 2Kor 5. Mdr 8.36.4-26. J 1.22n.8n. Rdz 1.25n. Łk 4. NOWE STWORZENIE W Chrystusie.1n.18-23.5. Am 5.15. STWORZENIE W PLANACH BOŻYCH Stworzenie i historia.9.21.15. Iz 65. Mt 28. Dz 14.14.5-12. Ps 104. Rz 8.16n. J 17. SUMIENIE . Ps 33.4-8. Ef 1.14.13. 1Kor 8.5n. Jr 31. Iz 40. Jr 10. Iz 64. Kol 1.17. Iz 43. Rdz 2. Dz 4.8.18n. Ga 6. Ap 10. Jr 27.24.26nn.1-5. Iz 66. Ef 1.12. Kol 1. Hbr 2. Syr 24. Am 4. Hi 38-41.1-5.2. Jdt 16. Iz 51. 1Kor 8. Hbr 11. Ef 2. Iz 44.26.9. Ps 74.15.20. Rz 4. Iz 51. Ps 89. Iz 51. Rz 5.8. Iz 41.30.19n. Hi 10. Ps 104. W oczekiwaniu na zwycięstwo.24-28.12. Hi 3.11n.4-7. Hi 7. 1Kor 15.13.5. Ps 19. Dz 17.31. Dz 17. Ps 121. Jezus Chrystus a stworzenie.22.12.12. Kol 1. Prz 8.22n.1.8-14. Ap 6.20nn.22. 1Kor 15. Ps 135. Dz 14. Ps 136.12n.6. Mdr 13. Ef 1. Ef 2. 1Kor 1.6-16. Am 9. Ps 139.17.18. 1Tm 6. Rdz 14. Ap 3.28.45. 2Kor 4. Iz 48. Jr 10.8-11.1-7. Ez 36.19n. Ps 104.12. Hi 26.STARY TESTAMENT STWÓRCA NIEBA I ZIEMI Rdz 14.1-6. Kol 1.10.16. Mk 1.17.10. Ef 4.10.6-9. 2Kor 5. NOWY TESTAMENT BÓG STWORZYCIEL Dziedzictwo Starego Testamentu. Ps 148. Iz 45.1-7.28.12nn. 1Kor 10. Ps 89.9-20.19.26-35.6.35nn. 2Mch 7. Hbr 1.3n.9.24. 1Kor 7. Mdr 13.10. Mt 19. J 2. Zbawienie i nowe stworzenie.6.9nn. Hi 9. Hbr 1.24-28. Mdr 9. Rz 1.11.10. Iz 43.3. Od pierwszego stworzenia do ostatniego.6.4-25. CZŁOWIEK WOBEC STWÓRCY Położenie człowieka.24. Kol 1. Rz 8.6n.16-19.15. Opis pochodzący z tradycji kapłańskiej. Syr 1. J 1. J 1. Ps 51. Ap 21. Iz 40.14-17. BIBLIJNY OBRAZ DZIEŁA STWORZENIA Opis najstarszy. Prz 3.22. Iz 45.6.6.13.18.1-5. Rz 11.20. Kol 3.24. Prz 8. Jr 18. Ez 11. Tradycja biblijna.24-31.

14. Łk 23.31. 1J 4.14. Ps 89. NOWY TESTAMENT JEZUS JAKO JEDYNY SYN BOŻY W ewangeliach synoptycznych. Iz 63. Nic mi bowiem sumienie nie wyrzuca. Łk 22.2.12.1.11.1.4. Kol 1.7. Hbr 12. 1Tm 1.22-23. 1Kor 8.5.10.29. Ps 149.16n. Iz 63.27. 1Kor 10. Ga 4.13.23.7.5.20.36. Łk 11.8. Ps 139. Hbr 9.1n. Hbr 1.18.19.19.20. J 5.15.15.12. Mk 1. Hbr 10.51.6-7.70. Ps 7. 1Kor 3.1.16.10.6. Iz 30.14-17.17.33. 1P 1. 1Kor 8.10.36. Mk 1.26. IZRAEL JAKO SYN BOŻY Wj 4.6.21.17.36. Hi 1. LUDZIE JAKO ADOPTOWANI SYNOWIE BOGA U synoptyków.61.46. Mdr 17. J 6. Iz 64. Mdr 2.2. Hbr 13.9.18. Mt 16. J 5. Ga 2. 2P 1. Iz 30. Rz 6.16.35.1. 1Kor 10. 1P 3. Rz 1. Dz 13.20. J 5.15. Mt 24. Iz 9. 1Sm 25.5-12.1. J 11. Tt 3. J 3.18.1.20.5. Ps 2. 2Kor 3.14.20. 1Sm 24. Jr 11.15. Mt 11.25nn. Sumienie według Pawła. Łk 16. Hbr 1. Mt 21.37.9. Ga 4. KRÓL JAKO SYN BOŻY 2Sm 7. Łk 10. Łk 23. Hbr 1. Rz 2.7.22n. 1Tm 1.10.8.7.5.Koh 10.1.18. Mdr 2.4. Rz 8.9. 2Tm 1.5.4n. Dz 8. U świętego Jana. Dz 23. Mt 6.17. 1P 3. 1J 5. SYN CZŁOWIECZY STARY TESTAMENT POTOCZNY JĘZYK BIBLIJNY . Mt 4. 1Kor 6.39.23. SYN BOŻY Ez 23. J 3.1. Mdr 5.3.16.2.27. Łk 20. Mt 27. Mt 16.7.6.3-4. Mt 4. Rz 14.31.4.6. Mt 16. Rz 8. 2Sm 24. Apostołowie. J 12.10.36.29. Dz 24.3. 1Tes 1. Jr 3. Jr 17. 1Tm 1.46.13.29. 1J 3.3.5. Rz 8. Mdr 18. Rz 14.14. Rz 9. J 20.6. Rdz 3.1n.34. Jr 31.23. Pwt 14.16. Mk 14.2. Jr 3.25n. 1Kor 10. Mk 9. 2Kor 1. J 17.9. Łk 6. J 1. J 1. 1Krl 16.9. Ez 2.19-20.27n. 1Tm 4.2. STARY TESTAMENT Pwt 32. Dn 8. J 6. Iz 1.21.21. 1Tm 3.1.13. Oz 2.2.6. 1Kor 4. Ef 1. J 1. Mt 26. J 14.34.5. Ps 29.12.10.8nn.10. Rz 15.9.17.18.9n. Mk 3. 1J 3.20.40. Ga 3. Mk 14.14. Oz 11.37.1-20.8.7.11. Jr 31. Hbr 9.22. Łk 1. 1J 4. Mk 14.5. Sumienie oczyszczone kultem. Mt 11. Hi 42. 1Kor 10.9-13.19nn.3.12.13. 2Krl 2.61.5.20.6. 1P 2. Mk 15. 1Kor 8. Ps 73. Hbr 10.7.27. 2Kor 4.63. Rz 8.4.11n.34nn. Ps 2. J 3. Dz 9.22. Rz 14. Mt 4. 1J 2.2.1. Mt 4.1. Mt 2. 1J 5. Rz 5. 1Kor 6.14n.35. 1J 5. Mt 5.5nn. Hi 27.1-2. Ps 89. Mt 15. Mk 5. Rz 13. J 1.46.8. Tt 1. Iz 7.

22. Pwt 25. Łk 4.9. J 1. J 12.28. Rdz 37. Mt 26.1.12.30.5nn. Syr 40.3. J 5. Mt 28.21. Mk 8.13n. Dz 7. Dz 9. Ps 8. J 3.65. Mt 16. Jr 17. Mk 2. Pwt 5. Mt 20. Jk 2. J 13. J 19.7.Ps 80. Ps 90. Ap 14. Iz 1.8.9n. .20. Rdz 34. Mt 12.5-9.20. J 12.8. Tradycja żydowska. Kpł 24. Rdz 27.56.7. Ps 110.31. Motywy ustanowienia szabatu. Ps 60. Ps 107. SZABAT STARY TESTAMENT Ustanowienie szabatu.1.42.13. J 8.2n.13. Wj 35.31.27.19. Ap 1.51. Synoptycy.12. 1Kor 15.24. Rdz 3.12.2. Wj 22.12-16. Rt 3.18. Ps 14.10-16. Dn 7. NOWY TESTAMENT EWANGELIE Mt 5.5.12n. Iz 51. Ps 8.1-5. Ez 2. Wj 23.45-49. Oz 2.23.31. Rdz 1.32.1. J 5. Ez 18.26-29.21n.13n. Odzienie a funkcje człowieka.27. Wj 20.19.4. J 3.27. Mk 8. Mk 8.30. Dz 18.9.23.11.20-27. Mt 8. Pwt 10.1-11.16.31nn.39. Rdz 28.19.4-8.45. Mt 9.14. Wj 23. Rdz 27.10-31. 2Sm 3.13. J 6. Mt 26. J 5.19-27.7.27. Dn 7. PISMA APOSTOLSKIE Dz 7.4.20. Dz 18.3.12.20. Dz 20.14nn.21.28. Mt 26. Rdz 24.3n. Dz 16.15.18.17. Rdz 1.42.62. Mt 16.9. Mk 16.5. Iz 58. SZATA JAKO ODBICIE PORZĄDKU BOŻEGO W ŚWIECIE Szata a osoba ludzka. NOWY TESTAMENT Jezus. Lb 15. Ez 2.53.7. Pwt 10. J 9. Ps 11. Dz 17. Hbr 2. Rdz 9. 1Mch 2. Lb 28.55n. Ps 89. Rt 4.48. J 6.18. Łk 13.13.35.9.29nn.13. Dz 13. Rdz 2. Mt 24.18.33. Prz 8. Hi 25.12. Dn 7. Ps 8.32-38. Mt 17.6.12. Ez 20.14n.3. Uczniowie Jezusa. Jk 2. J 3. JĘZYK APOKALIPS Księga Daniela.40. Mt 11. Pwt 28.27. 1Sm 25. Prz 31.4. J 5. J 12. Mt 5. Wj 34.13. Wj 16. SZATA Syr 29. Ap 14. 2Krl 4.6.3.3. J 5.2n. 1Sm 18. Ps 31.32.22.1.34.48.2.11.15.2. Mt 26.23. Iz 58.8.20. Pnp 4.8. Hbr 4. Ap 1. Pwt 5. Ps 110. Mt 24. Mt 11. Ne 13. J 6. 1Krn 9. Praktyka szabatu.16. Mt 8.25. Kpł 18.10.1. J 6. Kpł 23.18n. Mt 25.22n.15-22. Łk 6. Dn 7. 1Kor 16.51. Hi 31.13. Mt 17.25nn. Wj 31.2. Mt 16. Mt 16. Iz 42.64.1.27-31. Łk 14. Czwarta Ewangelia.34. Mk 15. Dn 7.13-21. Mt 12.

1Kor 7. Kol 3.44.10.10.7nn. 1Kor 11.5.58. Mt 28.10.7n.6-11.21. 1Mch 10.34.62. Mt 21.13. J 19.7. Mdr 2. 2Kor 2. Ps 112. Mt 13.24-28. Ef 6.5. Ap 21.8.13. Hi 1.1.10.18. Dz 22. Rz 13. 1Mch 14. Łk 22. Dz 10.2.34n.15.9. 1Kor 11. Ez 16.18n.17.30. Łk 24. Ap 22.32. Mt 17. Mk 5.64. 1Tm 3. Łk 3.24.4. Ap 19.24. 1Kor 11. Łk 22. Wj 28.14.44. 1Kor 15. 1Kor 11. 1J 5.1-5.9. Dz 5. 1Tes 2. PRZECIWNIK CHRZEŚCIJAN 1Kor 15. 2Sm 1.5. Dz 12.27.15.15.35.7-12. Mt 12. 1Kor 11. 1Mch 3. Prz 3.37.J 21.27. 1Mch 10.2.2. Za 3. J 20.3nn. Kol 1. 1Kor 15.1nn.13. 1Kor 15.18. 1P 5. Ap 7. Ap 18-22. Iz 61.15.7.30.to sam Bóg. Ap 12. Iz 51.13n.23nn. 1Tm 1.12.7nn.2n. Pwt 32. Jud 1. 2Krl 2.24. Iz 30.15nn. Ap 20.1. Ef 3. J 16. Wj 28-29. 2Kor 6. Prz 3.8nn.4.7.9-13. Ap 12. Ps 146. Ap 20. Za 3.14. Kpł 16.9. Kpł 21.8. Ps 119.22nn. PRZECIWNIK CHRYSTUSA Rdz 3.11. Mt 3. Dz 12. 1Tes 3. Rdz 3.13.14. Syr 45. 1Tm 6. 1Tm 6. Flp 2.25.7. J 8. Ez 16. Rz 7.10. Rdz 3. Dz 10. Rdz 35.37.38.5.3. Hbr 2.26.3.23.14. Ap 21. Ez 16.16. Ps 1. Ps 84. Rdz 3.11. Łk 4. Iz 59.31.35.7. Iz 53. 1Mch 11. ODZIENIE I NAGOŚĆ JAKO SYMBOLE DUCHOWE W raju. Ps 2. 2Kor 3. Ef 6.1. Kpł 13-15.11.10. J 8.16. Wj 28.18. 2Kor 12. 1Krl 22. Pwt 8.24. Ez 16.9nn.9-14.34. Rz 8.23. Ga 3.8.13nn.28. Ps 128.15. Mt 26.14.19.13n.5n.39. 1Kor 11. Wj 19.9. J 2. 1Tm 2. J 13.20. Mt 13. Ps 41.2n. Ap 7.42.24-28.4. Ef 4. Za 13.4.18. Mk 4.8nn.2. Szczęście .24.5. 1Krl 19. Ez 44. Rz 7.11.1.12.8. Ap 13-17. 1J 3.7.9. Łk 10.17nn. Rdz 3.9. SZATAN PRZECIWNIK PLANÓW.14.10.42. Rz 8. 1Tm 2. Wj 28. 1Mch 10.41. Ap 12. Rz 5.9.33.1n. 1Kor 11. 2Kor 5. Dz 19. 2Krl 9. Oz 2.13. Wj 28.25nn. Łk 4. 2Tes 2.6.30. Mdr 2. J 13.17-20. Ps 65. Ef 4.12.38.6.7-10.8n.10.53. Ap 12.11n.14n. Iz 49. Szata wybranych.11. SZCZĘŚLIWOŚĆ STARY TESTAMENT BÓG I SZCZĘŚCIE Szczęśliwość i chwała w Bogu.17n.15.10. Iz 6.13n. Jr 13. Rdz 3. Jk 4. Mdr 18.44.10.3n. Ez 44.5.13.20. Ap 19. Iz 50. Mt 28.38. 1Kor 11. Ap 12.13. Prz 8. J 12. Kpł 16. Mt 3. Ap 20.15n. Dzieje przymierza. J 14. Mt 6.2. J 19. 2Kor 11. Mk 3.17. Syr 14. Hbr 1. JAKI BÓG MA W STOSUNKU DO LUDZI Hi 1-3.21.12.49. Chrystus przyodziany w chwałę. Mt 27. Hbr 7.9. Mt 23.39. .

46.8n. Mt 16. Jr 20. J 14.12.2nn.5-8.3. Ps 35.3. Ps 27. J 13. Łk 6.33.12-15. Ez 34.14.3.21. Rdz 18.12. Lm 3.27.8. Syr 14.8. Syr 11. 2Krn 14.3n. Hi 8. Ps 69. WARTOŚCI CHRYSTUSA 1P 3.29. Mdr 3. J 8. Kol 3.3. Oz 2.Ps 16. Syr 31. Mt 11.27.3. Ba 6.44. Am 5. 2P 3.14.5n.29. Lm 3.10. 2Krl 8.4. Ps 126.16-23. Ps 35. Koh 7. Mt 5.12. Prz 31. Łk 23.5n. Pnp 6. Lb 5. Lb 23. Ps 73. Prz 3.29. Mt 24.3. Ps 27.21.10.2. 2Sm 21.13.2.14n. 1Krn 22.48. Am 5.19. Ps 1. Mk 15. So 2. Iz 55. SZUKAĆ BOGA OD KULTYCZNEGO DO BARDZIEJ WEWNĘTRZNEGO SENSU TEGO WYRAŻENIA 1Krl 22. Łk 1.12.11.25. Dn 3. Jr 50.1. Ps 118.19. Pwt 12.21. ŚMIERĆ STARY TESTAMENT .6.3.5. Ps 27. Syr 14. Pnp 5. Ps 27.8. Łk 1.32. Prz 9.21.1-4.11. Mt 13.4. Ez 34. Iz 8.24. Ps 94. 2Krn 30.20-26. Syr 25. 1Sm 28.8.3-12. Wj 18. Ap 14. Łk 2.27.17. Prz 29. Łk 6.21.7. 1Krn 28. Łk 19. Koh 3. Syr 27. Kpł 19. Mt 7. Prz 14.13n. Wj 33.8n. 2Mch 7.27. Flp 3.33.8. Prz 13.6. Flp 3. Pwt 4.8. SZUKAĆ Koh 8.1.39.16.25. Jr 29.3.35. Ap 20.17. Wj 18. Rdz 21. Mt 11.2.6. Łk 15. Mt 23. 2Krl 22. Flp 3.12. Ap 22.17. Ap 19. J 20.28.13. Iz 59.3.29. Ps 22. Ez 34.4.15.25.12. Ps 2. Ps 22. Syr 25.12-15.16.14. Rz 10.10.3-6. Ps 73.34. Ps 146. Koh 10. Syr 26.23nn.20.7.7. Pnp 3. ŚMIECH Rdz 17.7. Jr 29.1. Śmiech człowieka żyjącego wiarą.12.2. Mt 26.9.17. Syr 38. 1P 4.13. Prz 15. Ps 144. Dz 17.8.15n.15. BÓG W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA 1J 4.9. Szczęście doczesne.30n.1. 1Krl 22. Ku szczęśliwości niebieskiej. Oz 10.26.8. Śmiech. Łk 6. J 13.16n.4n. Za 8.7.15.13-32.11. Ps 52.18. Prz 8.14.4-10.29n.33.9. NOWY TESTAMENT SZCZĘŚCIE A CHRYSTUS Błogosławieństwa. Syr 21. Mt 6. 2Krl 3.13.23-28. Koh 2.1. OD DOCZESNEGO DO WIECZNEGO SZCZĘŚCIA Ps 41.31.19.6. So 2. Ap 1.4. Ap 16.35n. Inne pouczenia ewangelijne.21. 1Krl 18.8.21. Pwt 4. PRAWDZIWE I FAŁSZYWE SZUKANIE 2Krl 1.39nn.11. Mdr 1. 2Krn 31.1. Łk 11. Pwt 18.45. J 6. Jk 4.3.

Ps 18.23.1.1.17.6. Prz 7.16. Ps 115. 2Krl 20. Ps 16.1-3.14. Ps 90.12.4-8.6. Dn 12.16.51. Ps 39.31. Hi 17. Ps 6. Rdz 35. Mdr 1. Rdz 25. Hi 6. Syr 10. Jr 16. Iz 14. 1Sm 31. Ps 49.48n. Rz 5.OBECNOŚĆ ŚMIERCI Odczucie śmierci.16.14.24. Mt 16. Iz 14. Ps 13. Ps 69.4. Łk 2. Jr 16. Iz 25. Rdz 49.9n. Mdr 5. Ez 3.43nn.23.44.15. Mdr 1.20.6. 2Sm 24.2n.9.29.15n. 1Krl 2. Hi 17.17. J 8. Koh 3. Ps 89. Ps 116.15.21n. Koh 7.20.14. Definitywne uwolnienie od śmierci. UWOLNIENIE OD ŚMIERCI Bóg ratuje człowieka od śmierci. Jon 2.16. Pwt 14. Pwt 18. Iz 5. Ez 18.13. 2Mch 7.4-7. 1Sm 28.28.1-12.15. Tb 2.4.29. Pwt 21. Prz 9.5-21.8.14.18-21.4. Mdr 18.4. 2Mch 7.23.14-23.17.4.8-12.49.12n. Droga śmierci.5n. Prz 27.13n.5. Ps 49.10. Ps 16. 2Mch 7.19.19. Ps 49. Pwt 34.7. Potęga śmierci.31.18n. Mdr 16.2.23n.13. Ps 6. Prz 11. Syr 30. Iz 53.12n. Ps 89.1. 1Krl 14. 1Kor 15.7. 2Krl 19. Syr 8.52. Hbr 2.16.10. 2Sm 19. Ps 30. Dn 12.20. Hi 18. Ps 13. Jr 9. Ez 18. Śmierć jako przeznaczenie człowieka.11.13-19.12n.2n. Kpł 20. 2Sm 12.27.5. Rdz 23.27. Jr 16.23.9.16.14. Ps 73. J 8.4.11. Ps 73. 2Sm 14.7.13.1n. Syr 41. Owoce śmierci sprawiedliwych. Kpł 19.15n. 1Sm 31. Rdz 50.5nn. Kult zmarłych.22. Rdz 50. 2Mch 14. Jon 2.14.18. Ps 115.10.26.16. Ps 30. Mdr 4.36.17. Kpł 19. Ps 49.33. Życie pozagrobowe.33.11.3. . Ps 88. Rdz 3.46.6. Iz 33.2. Mdr 2. 2Mch 7. 2Sm 12. Ez 32. Rz 5.11.19.30.19. Hi 38. Hi 3.12n. Ez 18. SENS ŚMIERCI Geneza śmierci.35.28. Ps 55.17.9-21.27. Mdr 4. Ps 37. Ps 88. Ps 37.11. Zagadka śmierci sprawiedliwych. Prz 23. J 8.7.29-32. Rdz 5. Ps 18.30. Iz 38. Hi 9. Lb 16.2. Ps 88.21-22. Hi 14. Ps 37. 2Mch 12.17-32. Hi 7.18. Nawrócenie a uwolnienie od śmierci. Ps 116. Mdr 3.7. Ps 18. Mdr 2. 2Sm 14.18. Ps 88. Iz 26. Rdz 49.4nn.3. Wj 20.10.15.9. 2Krl 21. Ps 22.14. Tb 4. Kpł 20. Hi 10. Kpł 24. Rz 5.20.8. Hi 17. Ez 33. Hbr 11.17.7. NOWY TESTAMENT KRÓLESTWO ŚMIERCI Nawiązanie do początków.28. Syr 41. 2Sm 7.10. Wj 12. Mdr 5. Ps 49.

14.Ludzkość pod władzą śmierci.24. ŚWIADECTWO BOGA Bóg jest świadkiem.45-52.10.5.9n.31.28.16.30. . Mt 26.13. J 11. J 18. Ap 21. J 11. J 11. J 8. J 18.26.10. Prz 14. Rz 6. Iz 53. 1Kor 15. Rz 8. 2Kor 5. Iz 45. Prz 19.21. Kol 3.20. Rdz 31.14. Tryumf Chrystusa nad śmiercią. Ps 19.1. Ap 21. 2Kor 5. Flp 1. Łk 22. Kol 3.45.3.37. Flp 1. Mdr 3.6. Kol 2.8. Ga 4.7. 2Kor 6.15.54.23.18n. Pwt 17. 2Kor 1.7. J 5.38.3. Mt 9.56.21. Rz 5. W obliczu śmierci fizycznej. Łk 23. Ga 3. 2Kor 5.3nn. 1Kor 15. Jk 1.4. Mt 18.6. J 11.8. Rz 6. 1Sm 12.16. Flp 1.42. CHRZEŚCIJANIN W OBLICZU ŚMIERCI Współumierać z Chrystusem.19. Rz 5.38. Ps 35. Rdz 38.10. Łk 1. 1P 3.11. Ps 119.56.32. Ap 2. Rz 7. J 11.21. Kol 1. Ps 27.13. Rz 6. Wj 31. Łk 12.24. Ap 6. Rz 7. Mk 10. Ap 1.12. Ap 2.24-32.23.25. Ap 20. Ap 18.1-5. Flp 2.16.38.9.10.9. Od śmierci do życia.21n. 2Kor 2.13n.5. Prz 14. Rz 8.33.18. Prz 24.19. 1Krl 21. 1P 4. Chrystus umiera za nas. Wj 20. Hbr 9.24. Rz 8.11. Hbr 9. Wj 3. Prz 19. Łk 1.1.5.14n.6.15. J 11.10n.10. Ml 2.15. Ga 2. J 8. Ap 21.3.9.9.11. 1Kor 15.20.18.15.52. Ap 20. 1Kor 15. Ap 20. J 12.27.51-53. Rz 7. Ap 20. Hbr 5.14. J 12. Wj 40.22.31.13. Ga 5.14.5. Dz 3.10. 2Kor 11. Ap 12.7n.17.8. 1P 3. Lb 35. 1Kor 15. J 15. J 21. Wj 25.13. Prz 25.18. Rz 6. Rz 6. Ap 1.20.11.12.13.16.79.58.6. Umieranie każdego dnia na nowo.28. Prz 21.18-25.4.13.13. Rz 6. Rz 8. Hbr 9. Ps 78.14n.22. Rz 6. Ap 8. Ap 2.14. Ap 20.56.50. Łk 7. Mk 14.20. Mk 9. J 8. 1Kor 15. Oz 13. 1Kor 15. Mk 10. Hbr 1.20.14. Ap 20. Hbr 2. Świadczenie Boga przez Prawo i proroków. Prz 6.7n. J 12.5.18.15. Hbr 6.20. Hi 16.19.50n. Mt 26. Pwt 19. Dz 2. 2Kor 5. Rz 5.21. Pwt 17. 1Tes 4. Rdz 38. Rz 8.7.6. Rz 8.33. Flp 2.14.8. Lb 5.34.54nn. Wj 40.5.7-14.10.7n. 1Kor 14. Wj 40. POJEDYNEK CHRYSTUSA ZE ŚMIERCIĄ Chrystus bierze na siebie naszą śmierć.14.51. J 18.34. Rz 3. ŚWIADECTWO STARY TESTAMENT ŚWIADECTWO LUDZI Rdz 31. Dz 13.53n. Kol 2. Ap 3.24.25. Rz 7.8. Ap 14.6.36.19. Hbr 2.10-13. Rz 14. Wj 25. Ps 78. Mk 10.28.8.1. Rz 8. 2Kor 5.18. Jr 42. Ps 18.10. Łk 22.12.14. Mk 8. Hbr 2.11.24.66. Iz 53. Łk 23. Hi 16. Hbr 2. Pwt 5.13.19. Rz 5. Iz 9.5.8n.18.8.13. Rz 6.13n.14.25.2. Flp 3.18. Flp 1.25.14.11.23.3.15. 1Tm 4. 2Kor 4.10. 1J 4.14.3.9.79.5.21-24. 2Krl 17.11. 1Sm 20. Rz 6. Dz 7. Pwt 19.

2Kor 13.17.31.26.13.11.8. J 16. 1J 1.8. Ap 3.36. Mt 16.25.13.31. Mt 24. Hi 38n. 1J 5. 2Kor 4. Mt 18.1. J 7. Ps 50. 2Kor 7.15-46. 3J 1. 1Tm 5. Lb 1.16. ŚWIADKOWIE BOGA Pwt 31.18n. J 5.8.19.13.12.17. Rz 1.22. J 1. Ap 6.28. Rz 8. J 5.18. Hbr 11.23. 2Kor 8. J 7.20.28.9.1-2. 2Mch 7.11. J 12.4. Od świadectwa do męczeństwa. Iz 43. Iz 43.27.1. J 8.4n.5. Hbr 7. Ps 104.12. Hbr 11.24.13. Mdr 11.6.14. Rdz 8.6nn.11. Ps 89. Kol 1. Pwt 31.28. Rdz 3.19nn. Prz 8. J 19. Ap 11. J 5. J 16.35.8.6. Ap 17.10. Ps 8.16. W chwili sądu ostatecznego. Mt 18.43.12.11. Świat obecny i świat.30. Hbr 12.10. Mt 10.9nn.9.15. Iz 24. 1Tm 6. Am 3.10.9. J 1. Ps 19.50-53.2.10. Dz 2.26.10. Jl 2. 1J 2.37.36nn. Jr 29. 1J 5. Dz 22.11. Ga 4.26.6-9.16nn. POCZĄTEK ŚWIATA Rdz 1. 1Tm 6.23.3. Dz 16. Dz 22.15.15.2.29. Rdz 3.2.37n.22.25nn. 1P 1. Hi 28. J 15.5.9. Rdz 1.14. ŚWIAT STARY TESTAMENT Rdz 1.2.3.31. Jr 51. J 18. J 5. Kol 2.59-65. J 3. 1Kor 15. Rz 5.37n. 2Tes 1.9. Iz 55.1.18n. Ap 11. ŚWIADECTWO JEZUSA Ap 1.10. J 1.19.10.1-7.3.13. J 15.39. J 17. Iz 44.14.4. J 1. który ma przyjść.8.12.19. J 14. Ps 8. 1J 5. J 5.22. 3J 1. Hbr 11. Ap 19. Rdz 1.1. J 10.5-14. Mi 1.31n.20. Ap 1.39.7.22. Dz 26. 1Sm 12.19.24.16.10.Wj 38.16. 2Mch 7.3. 1Tm 2.5.17n.16.8. Hbr 1. Iz 66.9.32.9. Łk 4. Pwt 28. 3J 1. ŚWIADKOWIE JEZUSA Świadectwo apostolskie.26. Mdr 13. 1Kor 1.6. Ps 33. Pwt 31. 1J 4.6.19n. Ga 4.7.22.17.17.7. Iz 65. ZNACZENIE ŚWIATA Prz 22. Rdz 1.21.15. J 3. Dz 10. Ef 6. 1Kor 2. J 8. Jr 4. Pwt 4.3nn.19. 1Kor 7. J 8. NOWY TESTAMENT DWOISTOŚĆ ŚWIATA J 1. Dz 14. Rz 3. Dz 22.14. Mk 13. Mdr 2. 1Tes 2. Dz 1.24.2. Ap 12.7.3. Dz 15. J 3. Ap 12. Dz 10. 1J 4.19n.32n. J 3.22. Dz 6.7. Łk 21. Ml 3. Mdr 11. Kol 2.4. J 1. NOWY TESTAMENT OD ŚWIADECTWA LUDZI DO ŚWIADECTWA BOŻEGO Mt 26. Dz 13.10.10nn.12. Iz 43. Dz 17.23-26. Ps 104. J 21.13n. J 14. J 17.3. 1Kor 1.6. Iz 13. Łk 4.15.3-7. OSTATECZNE PRZEZNACZENIE ŚWIATA Rdz 2.12.7. Dz 1. Iz 44.6. J 3.33-36.22-31. . Ga 4.

Ap 5. Mt 28. J 1.16.18-21.3n.27.23.21. Ef 4.11. Ps 139. Rdz 1. J 17. J 15. Jezus jako Zwycięzca świata.29nn. Ps 50. J 17. Iz 9.17. Łk 4. Iz 2. Ef 1.17. Iz 45.17.20.9. Wj 19.18.18nn. Ps 119.3. J 16.23. Ps 27. J 17.7n. Ps 31. Za 14.10. 2P 2. Am 4.17. Rz 12. Iz 8.4. J 6.1. Hi 33. Ez 1.3n. Ps 18. J 7. J 12. Ps 4.17.10.29.4. J 1. Wj 24.15. Iz 58.16. Ps 112.3. Obietnica światłości.14. Bóg odziany w światłość.23.38nn.7. Iz 13. Iz 60. Rdz 15. Ps 18. Ap 21.25-28. Hi 18. Am 8.47. Rdz 1. J 3.5.19n. 1Kor 15.13.31. Kol 1.19.4. Prz 6.1nn. Iz 59.17.33.8-11.22. J 15.1-5. J 17. Iz 60. Bóg jest światłością.JEZUS I ŚWIAT J 3.9.15.8n.5. Ez 1. Ps 89. Am 15.33. Ps 19. 1J 2. 1Kor 7.16.17. Kol 1.18. J 8.16.27. 1J 3. ŚWIATŁO JAKO DAR BOŻY Światło żyjących.3.9. Mt 10. W oczekiwaniu na dzień ostateczny. Jr 4.2. Ez 32.8. Wj 10.20nn. J 16. J 16. Prz 13.6n.14. Ps 13.15.23. Ps 18. J 17. Świat odnowiony.29. Hi 29. Ps 88.71n. Iz 49.15. Mdr 7. J 17.1.7. Oddzieleni od świata.10.30. Wj 24.22. Ps 88. Ps 148. Jl 3.20. Rz 3.19. Wj 24.36. J 12. Mt 4. Ps 36. Świadkowie Chrystusa wobec świata.30.2n. Iz 30. Ha 3.10. J 14. Symbolika światła.4n.18.9.5.7.4n. 1J 2. J 17.9.37. 2Tm 4.14-19.20.4. ŚWIATŁO I CIEMNOŚCI Rdz 1. Flp 2.5. 1J 1. Dn 3.7. 1J 3. Hbr 11. J 18. J 1. 1J 4. Jl 4. Prz 24.16.24nn.18. Hi 3. Rz 8. Mk 14. Ml 3.1. 1Kor 6. Tb 11.2.9n. Mi 7. Iz 42.10.4nn.11.2.7. Koh 11.13. Prz 16. J 15. Ps 88.9.13. Dn 2.4. Mdr 7.21.26. J 14.9.30. Tb 3.10.7.6.51. Jl 2.14. Ha 3. Ap 21.33.4.13.15. Lb 6. Mt 13. J 6.7.13. Ps 97. . J 18. CHRZEŚCIJANIN A ŚWIAT J 15.20.105. 1J 4.13.5n. J 15.10.22.18.29n. Jk 4. STARY TESTAMENT BÓG ŚWIATŁOŚCI Stwórca światłości.18.11.15. J 14. Ap 21. Ps 104.5-8. J 14. Ps 56. Jr 13. Ga 6. J 9. 1Kor 2.19n. Jk 1. Ba 3.22. Iz 51.3n.3n. J 17. Tb 5.16.21nn. 1J 5.11n.23. Mk 16. J 17.14.5nn.17.28. Ps 58.15.

Pwt 6. Od pierwszej do drugiej świątyni. 2Sm 7.35.20.25.14. 1J 1.16-21.1-28. Rdz 28. Ezd 1.4-5.1-3. 1Tes 5. Hbr 1. Ez 8. Mt 17. Wj 25.4. Jr 7. Wj 26. J 3.30-35.6. Iz 60. NOWY TESTAMENT CHRYSTUS JAKO ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA Wypełnienie się obietnicy.13.14.8.22-26.31.7-11. 2Kor 11.36.2.20.7-11. Iz 42.46.3. J 9. 2Kor 6. OD ŚWIĄTYNI Z KAMIENIA DO ŚWIĄTYNI DUCHOWEJ Podwójny sens świątyni jako znaku. J 1.4. 2Sm 7. Mk 8. Dz 26. Iz 37.5.9.Ba 4.43.7.16.1-9.12n. Dz 22. Projekt Dawida. Ps 103.18. Mdr 17. Lb 1. Rdz 33.20.53.18.2. Ef 5. Łk 22.16.16. Iz 49. Dn 12. 1J 2.9. Iz 37.19.33nn.36-43.3. Iz 42. 2Krn 29-31. J 3.1-9.5. Ez 10. J 12.5. Jk 1. Iz 9. Ez 10. Mt 3. Objawienie Chrystusa jako światłości. 1Krl 8.8-11.8.12.4. Syr 50.7. Chrystus przemieniony. J 12. Joz 8. Iz 2.12. Rdz 11. Lb 16.6.23. Lb 7. Dz 26.19.29. Mdr 3. Rdz 12. Ef 5.4.22.4. Ez 40-48.1. 1J 1.11-17.6. Iz 6. Ps 122.8-17.47. J 12.4-17. 2Krl 23. Ef 5.15-7.4-8.6.1.18.4. Jr 7. Łk 2.10-13. Wj 40. Ez 1.17n.1-4. Kol 1. Ap 21. 2Krl 18. Ps 42.6. 1Mch 4. Wj 3. Jr 7. J 8. Ps 2. Iz 66.12. Rz 13. Łk 16.16-20. Mi 3. 1Tm 6.18nn.3. 1Tes 5. Ps 115.78n. 1Krl 8. Joz 24. Mt 6. J 1. .4. Iz 49. ŚWIĄTYNIA STARY TESTAMENT ŚWIĄTYNIA JEROZOLIMSKA Dawne sanktuarium Izraela. 2Sm 7. 2Sm 6. Wj 33.10. Ku świątyni duchowej. Dz 13. Łk 1. Rola świątyni w życiu ludu Bożego. Życie synów światłości. 2Krl 25. Jr 6.19nn. Ps 84. 2Kor 4.22.4nn.19. Lb 14. Jr 7. Tb 3. 1P 2. SYNOWIE ŚWIATŁA Ludzie pomiędzy ciemnością a światłem.5nn.27.40. Iz 42. Wj 25.14. 1Krl 8. Wj 26-27.1-18.6n.4-27. Iz 60.3.51.9-14.3. 1Krl 8.89.7-18. Od ciemności do światła.8. Dz 26. 1Sm 1-4.1-2.36nn.4. Dz 9. Rdz 26. Ez 9-10.3-6. J 9.1-9. 1Krl 5.6.9nn.8. Iz 9.33. Mdr 9.6. 1Krl 8. 2Kor 4. Iz 1.32.5-21. Jr 31. Ap 22. Realizacja projektu Dawida przez Salomona. Ez 11. Ef 4.1.30.16.23nn. Mt 13. J 13. Mt 4. Hbr 6. Ku światłości wiecznej.12-15. Wj 19. Ag 2.

19. Mt 26. 2Mch 15.22-29. Ps 118.11.2.1-10.4n. Ps 81.42n. Łk 2. Pwt 16.38n.16-22.5.15-21. Wymagania dotyczące teraźniejszości. Wj 20. Ef 2. ŚWIĘTA CHRZEŚCIJAŃSKIE Ga 4.1n.40.37nn. ŚWIĘTA STARY TESTAMENT U ŹRÓDEŁ ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Ps 81. J 2.19. Wj 34. Jr 2.12-17. Rz 8. Za 14. J 2.21.3-7. Nowa świątynia.12. Hbr 4. Hbr 12.16nn. Dz 21.14.16nn. Iz 52.1-22. Wj 23.20nn. Pwt 16.24.26.1.22.36. 1Mch 4.22-38.22n. 1Sm 20.7.10-17. J 2. Iz 1. 1Kor 6. Mt 26. Jr 7. Jana. Kpł 23. Iz 55.4. Ap 7. ZNACZENIE ŚWIĄT ŻYDOWSKICH Uroczystości na cześć wielkich dzieł Boga.5-37.41-50.2.19n. 2Krl 4. Wj 19. Hbr 9.11. Mt 23.7n.21n. Mk 14. Est 9. 1P 2. J 17. Radosna antycypacja przyszłości.9.NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO NOWA ŚWIĄTYNIA Jezus a dawna świątynia. KOŚCIÓŁ JAKO ŚWIĄTYNIA DUCHOWA Chrześcijanie a świątynia żydowska.17nn.52-59. 1Kor 5.14.8-11. Ap 11.2.10-14.9nn. Mt 26. Pwt 16. Ap 7. Ef 2. Kol 2. Hbr 10. J 10. 1Kor 3.1. Mt 21. Am 8.12-15. Wj 20. Ps 126.1-16.26. Dn 9. J 2. 2Mch 10.28.2. Iz 56.9. Dz 2. Ap 5.16. Mt 5.23.1-17. Kol 2. J 10. Kpł 16. Ps 106. 2Mch 15.22.48nn. Ef 4.23n. Ap 7.1.19.15. Rz 12. Iz 43.10.49. Wj 23. Łk 2. Oz 2.4-19.7. 1Kor 12.58.27.1-11. Dz 3.13. Mt 24.16-19. 1Kor 6.15. Mt 23.8-14. Pwt 26. STARY TESTAMENT BÓG JEST ŚWIĘTY I OBJAWIA SIĘ JAKO ŚWIĘTY . Ps 122. Am 5. NOWY TESTAMENT OD ŚWIĄT ŻYDOWSKICH DO WIECZNEJ UROCZYSTOŚCI J 7. ŚWIĘTY 1J 4. 1Kor 16. J 19.14-17. 2Kor 6. Wj 12.17.5n.14-19.4. Ne 9. Mt 27.46. Apokalipsa św. Świątynia duchowa.16.16.11-15.19n. J 8.18.12n.11.2. J 13.36n.11-14. Ap 1. Mt 12.5.17n. Hbr 6.5-10.10. Ap 21.13n. Pwt 5.18.39n.36n. Dz 7. Wj 34. Kpł 23. ŚWIĄTYNIA NIEBIESKA List do Hebrajczyków.6-14. Dz 20. Ap 5. Hbr 10. 1Mch 7. Mt 21. J 1.

7. Dn 2.9. Kpł 12-15. 2Sm 6.1. 1Kor 1.30. Rz 1. Kpł 22.11. 2Tes 2.22. Tt 3.31-41.4-20.47. Kpł 21. Dn 4. Mt 1.10. Pwt 20.7-11.1. Rz 12. Rz 1.69. Kpł 16. Ps 71.19. Hbr 10. Iz 6.10.15. Iz 41.16n. Dz 3.20.2.16n.13. TAJEMNICA STARY TESTAMENT Objawienie tajemnic Bożych.1.15. Ef 5.1nn.16.31.2.23.3-14. Iz 10. Flp 3.8.14.12.19n.9. OBOWIĄZEK UŚWIĘCANIA SIĘ IZRAELA Wj 19. Rz 6.11-14. Iz 60.18n.38.11. UŚWIĘCANIE CHRZEŚCIJAN PRZEZ CHRYSTUSA Hbr 9. Kpł 22. 1Kor 6.4. BÓG JAKO TEN. Mdr 6. Kpł 20.30-5.32.14.22. Kpł 23. 1Kor 6.4-9.14-20.5. 1Kor 3. Lud Święty. Dn 10-12. Ps 51.3-20.10-15. Łk 1. Kpł 11. 2Tes 1. Ef 2. Dn 7. Łk 3.6. 1P 1. ŚWIĘTE MIASTO 1Kor 6. Kpł 17-26. Wj 33. Ez 1. Ez 20.1-7. Dn 9. Za 14. Łk 5. Dz 11.27.14-20.3. Mdr 14.21nn. Ez 38. Dz 19.24. Mt 16. J 17. Ap 4.35. Dz 2. Łk 7. 1Kor 3.9.2.11. KTÓRY UŚWIĘCA CZYLI DZIELI SIĘ SWOJĄ ŚWIĘTOŚCIĄ Świętość a poświęcenie się Bogu.6-23. Hi 15.5. Dz 10.1. Ez 28. Dz 9.11.8. Am 4.12. Iz 49.25n. Iz 43. 1P 2. Iz 1. Mk 3. Iz 5.13. Mdr 14. ŚWIĘTOŚĆ JEZUSA Łk 1. Iz 54. 2Kor 13. 1Kor 16.49.24. Dz 1.16. Rz 7. .70. J 17.11. Ap 3.19.2n.31nn. Flp 2.2.7. Ap 21. 1Tes 3.27n.1-16.1-5. Łk 3. Lb 4.17.3.12-24.13. Rz 1. NOWY TESTAMENT J 17. Am 3. Oz 11.2. Ps 33. Pwt 6.3. Mk 16. Ps 99.21. Oz 11.2. Lb 24. Łk 1. 1J 2.9. Judaizm pozabiblijny. Ef 4. Kpł 10.15. J 17.11. Daniel i Księga Mądrości.38. 1Sm 2. BÓG CHCE. BY UŚWIĘCONO JEGO IMIĘ Kpł 1-7.72. Dn 2. Kpł 17.20n. Ps 34. Ha 3. Łk 1. Ap 6.9-14.8.4. Ap 22. Flp 2.15n. Flp 1. 1Sm 6.20.19. 1Kor 1.1-13.18-23. Iz 6.9. Łk 1. Iz 7.14-17. Ef 3.1.10nn.21.12-17. Iz 41. Ps 22. Iz 8. Mk 6. 1Sm 3.1.20. Rz 8.7. Wj 33. Pwt 7.10. Dn 4-5. Wj 3.4-27.12. Dz 10. 1Kor 1.11. Dn 2. Kpł 19. Kpł 15.21-28.16. Dz 4. 2Kor 1. Mt 6. Ap 6.26. Dn 2.2.11nn.31nn. Lb 4.10.38.5.12. Mk 1.10-14. Ap 21.16-38. Iz 17.9nn.4-7.7. Kpł 19.1-6.18. Ap 21-22.10. 2Kor 13. ŚWIĘCI Dz 9. Iz 41. 1Kor 3.14n. Ef 2.17. 1Krl 8. J 17. Mk 8.16.3-9.18-22.Lb 20. DUCH ŚWIĘTY Dz 2. 2Kor 1. Łk 4. Dz 4. Am 2.30.19. Dn 7-9. Kpł 9.22.1-28.1-5. Iz 4. Lb 24. 1Kor 6.20.1. J 6. Rz 15.2.7.7.28. 1Tes 4.47. 1J 4.16.26.13. Wj 19.17.9.20.

1Kor 11. APOKALIPSA ŚW.14.17.7. Ap 17. 2Kor 2.33.5.1.8-13. 1Kor 11. 1Tm 1. Rz 11.25.6-7n.1. NAUCZANIE ŚW.9.25. Trąd jako nieczystość i kara Boża. Tt 3. 1P 1.8. Flp 2. Ef 3. 2Tm 3.13. Kol 2. Ga 1.27.9. 1Kor 15.9.5. Kol 4.10. Kol 1.27.7.8. Ef 3. Tajemnica Chrystusa i Kościoła. Kol 1. Lb 12. Ef 3. Tt 2.2.1. 1Kor 1.9.1.3.20-48. 2Krn 26.3-12.33. Kpł 14.26. Mt 5.11.NOWY TESTAMENT NAUCZANIE JEZUSA Mk 4. STARY TESTAMENT TRADYCJA U ŹRÓDEŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA Mt 5. 1Kor 1. Pwt 28. 2Tm 4. Wj 9.17.5. Tt 3.20. 1Tm 6.22. Mt 13. Tajemnica w czasie.13.1. JANA Ap 1. 1Tm 4. Mt 28. Ef 1.7. Ef 3. J 16.2.15. 2Tm 1. Rz 11.9.26n.35.15.16. Ap 10.14-4. Dz 6. Mk 1.1-2. Mt 28. 1Kor 15. Ef 3.20.16.17nn.12-13.16.23n. 1Tm 4.14.14. Tt 2.1n.10-15.4-6. Kol 1. 1Kor 11. Kpł 13-14. Łk 10.9nn. J 13. Mt 6.5.3. Mk 1. 2Tm 2.2. 1Tm 3. 1Kor 7.23.6-8.27. 1Kor 2. 1Tm 3.19.20.32.12.2-14. Iz 6. 1Kor 15. 1Kor 15.1. Flp 4.2.9-13.20.43.15. 1Tm 3. 1Kor 15. Kol 2. Kol 2. Ap 20.1nn. Mt 15.26.23nn. 1Tm 6. Ga 1.9n. Pwt 28. Ef 5.35.15. Ef 6.23nn. 1Kor 1. Ef 3. Kol 1. 1Tm 4. 1Kor 2. Kol 1.9. Ef 1.9nn. 2Tm 1. 2Tes 2. 1Kor 15.1.11. Flp 2.7n.2.47. Tradycja apostolska a tradycja kościoła. Łk 7.16.13. 1Tm 4.9. Ap 21.1. Tt 1.7. Mk 4.13n.19. 1Kor 11. 1Tm 5. Tradycja apostolska. Mt 28. PAWŁA 1Kor 14. 2Tes 2. Iz 53. J 14.16. Ga 1.15. Mt 13. .16.16.19n. Mk 7.19-23.13n. 1Tes 4. Mk 4. 2Tes 2. Ap 17.6n.17-25.9n. TRĄD Kpł 13. Mk 7. TRADYCJA STARY TESTAMENT PRZEKAZYWANIE ŚWIĘTEGO DEPOZYTU SPOSÓB PRZEKAZYWANIA Pismo a Tradycja. Tt 1.6.6-11. Łk 1. 1Kor 2. Ef 3. Mt 13. 1Kor 2. 2Tm 1. 1Kor 4.4. 2Tes 2.28. Ap 7.2.51nn.7. CHARAKTER TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Powaga Chrystusa jako źródło tradycji.20-28.3nn. 1Kor 2.18n.12. J 7.10nn.14nn. Mk 1. 1Kor 2.15.15.14. Ef 5. Uzdrowienie trędowatych. Tt 2. Od tradycji do Pisma.

2Kor 11. Iz 65.6n. Jr 31.8nn.38. Iz 65.9. Kpł 25.6. Łk 12. LIST DO HEBRAJCZYKÓW Hbr 8. Łk 16.28. Hbr 6. Hbr 10.1. Prz 31.15.40. J 6.58. Prz 31. Oz 2. Mdr 7.17nn. Wj 31. Iz 49. Wj 31. Ps 55.5. Łk 10.5. Iz 43. Łk 22.25. J 19. Rdz 29.9.34.1-4.21.31. Iz 62.1nn. Hbr 5.20. Flp 4. Hbr 11.14.1-11. Ps 38. Łk 22.7.2n. STOSOWANIE TYPÓW BIBLIJNYCH Mt 2.23-24.1-11.1-4.8.12nn.1nn. Hbr 9. Kol 2. Hbr 9. Ga 4. ŚWIĘTY PAWEŁ Rz 5.16-21.11n. Mt 10. Hbr 4.3. .41n. 1Krn 28. Mt 11. Wj 20.9.19.16. Rdz 8. Hbr 4.23.17. Kpł 23. 1P 5. Hbr 9.14.18. Sens poszczególnych wydarzeń historii świętej. Tt 3.23. Wj 19.8n.4.34. 2P 2. Wj 34. Kpł 23. Mdr 5. Łk 17.16.10. Troski i wiara.19-25. Mt 8. Dz 7.11.12.1-4.25-34.24. Hbr 9.21. 1Kor 7. Syr 39.42n.2.11-19.10-31.8.12.22.40.28.5n. 1Kor 10. 1Kor 7.23.9n.3. Ps 48. SYMBOLIZM ESCHATOLOGICZNY: HISTORIA ZBAWIENIA I JEJ OSTATECZNE DOPEŁNIENIE Koncepcja biblijna historii świętej. Mt 8.11n.32nn. Mt 16.2.31-34. NOWY TESTAMENT POSTAWY JEZUSA Mk 1. 2Krl 3. Łk 22. 2Kor 4.3.16-20.9-23.24-34. Wj 25.35. 1Tm 4. TYP STARY TESTAMENT SYMBOLIZM EGZEMPLARYSTYCZNY: MODEL NIEBIESKI I JEGO ZIEMSKIE NAŚLADOWNICTWA Mi 1. TYDZIEŃ Tydzień w życiu społecznym i w liturgii. Hbr 13.3. Wj 34.15.25. Hbr 9. Iz 6. Wj 23. Hbr 4.8.24. Ga 3.26. Kpł 23. Mt 11. Hbr 9. Iz 11. Dz 7.17.4nn. Kult i historia święta.12. Łk 15.11.7. Mt 6. Eschatologia i początki. Syr 50. Jr 25. Rdz 1.20. Kpł 23.15. Rdz 2. Oz 11.5. Syr 38. Ez 36. Ap 21. Pwt 16. Mt 19. Wj 25. Kpł 25. Mt 16. 1Kor 12.8.26n. Rz 4.22.50.5-12.5. Znaczenie teologiczne.5-9. Wj 12.24.1.23.17. Hbr 12. 1P 2. Iz 51. Wj 23. Łk 21.36. EGZEMPLARYZM MORALNY Syr 44.6.13.20-24.27.11.32.15. Pwt 15. 1P 3. 1Kor 10.10nn. Łk 8. 1Kor 10.9nn.2Krl 5. TROSKA Zachęta do podejmowania troski.19. Hbr 8. Sdz 14.9. Hbr 6. Łk 4.44. Wj 25. Mdr 10-19.15.17. Hbr 12. Dn 9.4. Wj 21.4. Hbr 8.7nn.1-2. Wj 20.

Jk 2. Ps 86.14-19. Mt 27. Łk 14. Uczniowie Boga.14. Chrześcijańska troska o ubogich. Ps 27. Mt 10. 1Kor 9.29. Ps 22.16-22. Prz 2. Mt 11. UCZEŃ STARY TESTAMENT Dz 4.20.18. Mt 23.11. Wj 20.3. Prz 8.33.34-46. Prz 1.7. Łk 8.6.21. Ps 27. Prz 11. Prz 21. Ps 69.27. Ap 3. Ps 27. Ps 54. Jr 31.5. Oz 12. Mt 13.3. Am 5.17. Prz 3. Tb 5.25. Prz 14. Flp 4. UBÓSTWO DUCHOWE Mt 5.30-4. Pwt 24. 1Kor 7. Cierpliwe znoszenie ubóstwa. RZECZYWISTE UBÓSTWO Łk 12.19.32. Ps 112. Hbr 10.21-26. Am 4.8.30. Ps 34. Łk 2.19-25. 1Krl 19.1. Prz 20. Uczniowie proroków i mędrcy.1n. Syr 45.4. Prz 17.18.11. Iz 42.2.43. Prz 19.21. Mt 13.4. Ps 9-10. Łk 6. Łk 14. Prz 13. Mt 8.15nn.46-55.17.23-30.1. Dz 2. Ps 18. Ps 112. Ps 10. Mt 21.6. Prz 23.1.4n. Prz 20. Pwt 15. Ps 69. Mt 23. PRAWA NALEŻNE UBOGIM Hi 24.9.28.11. Prz 28. 2Kor 11. Ps 74. Iz 26.6.1-22. Prz 10.20n.5n. 2Kor 8.4nn.32n.5.4-9.9-14.5-11. 2Kor 8.34.4.33n.28.11n. Jr 22. Dz 3.48n. Łk 14.33. Ps 119.32nn Dobrowolne ubóstwo. Ps 25. Prz 30. Prz 15. Łk 1.12.3. MESJASZ UBOGICH Mt 5. Iz 10.4.UBODZY STARY TESTAMENT UBÓSTWO JAKO POWÓD DO ZGORSZENIA Ps 1.23. Mt 11.46.44n.20nn.21.8. Mt 16. Ps 149.5n.1-13.20.20.12nn.29.17. Dz 22. Łk 14. Ps 72. Pwt 26.24.16. Lb 12. Za 9. Prz 22. Ps 37. Dz 28.1n.7. Ne 5. Wj 23. Łk 16.5.7nn. Prz 19. Am 8.3. Jr 34. Łk 18. Mt 19.28.4.18nn.31. Mt 10. Łk 6. Iz 54.13.35.13. . Ps 119.22. Łk 12.12n. Jr 20. Ps 72.13.21. Wj 22. Mt 13-24. Dz 2. Łk 16.1-5. Łk 14. Dz 4.9.5. Iz 8. Prz 13.17. Jk 5. Mistrz i uczniowie w judaizmie.8. Iz 11.32. J 7.44n.2nn.18. Prz 6.27.22n. Ps 22. Prz 1.9n. Mt 11.1.3.33.10. Ap 2. Prz 8. Iz 66. Mt 26. Mt 6.26n. Iz 49. Dz 21. Am 5.4. So 2.2. Ps 18. Prz 1.12. Tb 4. Łk 18.7-11. Ps 10. Am 2.8-22. Ps 119. Prz 21.24. Ps 25.9. Mt 25. So 3.13.3. Ps 22.33. MODLITWA I DUSZA "UBOGICH JAHWE" Hi 34.13-17.26. Prz 22. Mt 6.17.8n.1.25. Ps 9.4. 1J 3.9.35.6-11. Mk 24.19nn.3.16.6.8n.15nn.10-15.14.1. Syr 3.55. Łk 4. Ez 22.4.12n.41-44.2-12.19nn.6nn. Mt 19. Iz 42.10n. Mt 23. Iz 61.31-34.

8. Rdz 2. Ps 145.1.1. J 12.27.1-6. Mdr 7. UCZYNKI CHRZEŚCIJANINA Wiara jako jedyne dzieło. Mk 9.21. 1Sm 12.24. Am 4. J 14. Syr 24. Dz 14.1-50. Mt 28.17-20. Syr 24.31. Chrystus jako Ten.22.60.6-14. J 6.21.21. J 3.2.10.10.31. Iz 22.12.12. J 11.5. Rz 9.9.3-8. Pwt 3. Rdz 3.38n.36.35-50. Ps 145.5.19.9. J 14. Łk 6.37.30.16. Ha 1.4-7.21.3. Mt 19. J 1. Iz 41. J 9. . Dz 6. Ps 102. J 15.1nn. J 14. NOWY TESTAMENT DZIEŁO JEZUSA CHRYSTUSA J 5.5n. Dz 9. Mk 2. Joz 24. J 17.17.2. Jezus a dzieła Ojca.19. Pwt 11. J 1.5. Ps 28. Mt 8. Ps 138. Ef 5.8.27n. Łk 14. Mt 10. Syr 42. Miłość jako dzieło wiary. Prz 8.36-40.17.18. J 5.1. J 12. Mk 8. Ps 19. Mk 7.1. J 4. J 17. Iz 5. Syr 44. J 4. Hi 10.22. J 6.2-7. Łk 10.42. Mk 10.17nn. Mt 11.29. Tb 12. J 8. J 10.28n.11.3.26n. Boże dzieło stworzenia świata. Łk 11.4.33.19. Ps 145.41. Mt 12.10-26. Iz 28. Iz 45. Rdz 3. Cechy charakterystyczne. Iz 51.13.21.1nn. Mądrość wykonawczynią dzieł Bożych.22.34. Am 5. Główne działania człowieka. 1Kor 12. J 17.24. Dz 19.12.37.28. Rdz 1.2. Jezus Chrystus arcydzieło Boga. Ps 8.31.29.24n.11. Iz 43. Rdz 14.26. J 2. Rz 1.1nn.12n. Mt 11.66.35. J 9.42-45.19.28.15-43. Ps 77.42.45.6. J 6. Ps 95.39.4. Mk 8.4.6.17.29. Ps 33. Prz 8.9. Łk 19.STARY TESTAMENT Uczniowie Jezusa.41n. Uczniowie Jezusa i uczniowie Boga. Ps 107.10.15n. Ps 92. Mdr 12.12nn. Mt 10.25n. Iz 45. DZIEŁA CZŁOWIEKA U źródeł czynów ludzkich.28n.2.21n. Cel uczynków ludzkich. Rdz 5.21-24. Mk 10. J 6. UCZYNKI STARY TESTAMENT DZIEŁO BOŻE Dzieła Boże w historii.9. Łk 22. J 15. Iz 45. J 9.9. Mk 10.1n.29. Iz 44.34.19nn. Rdz 1. Mt 10.11.10. J 6. Mk 1. Iz 40. J 20.20n. J 11.28. Mt 22.34n. J 6.26. Hi 36. Syr 10-19. J 1. Mt 8.24. który ujawnia uczynki ludzkie. Iz 29.28nn.

11. Ps 130. USPRAWIEDLIWIENI W JEZUSIE CHRYSTUSIE Niemoc Prawa.16. Mt 6.10.4nn.6. Hbr 4. Flp 1. Iz 42. Ps 115.1-13. Rdz 22. Hi 9.3.50. Rdz 3.30.5. Pwt 32.28.20. Hbr 3. Hbr 10.8. Ps 13. Rz 3. Rdz 1. Ap 14. Hi 23. J 15.14. Flp 1.32.19.14-17. Rdz 3.43-46.3nn.12. Prz 11. Ps 51.10. 1Kor 1.17. Ga 5. USPRAWIEDLIWIENIE BYĆ USPRAWIEDLIWIONYM WOBEC BOGA Ps 143.43. 1J 4. Łk 18. Mt 5.9-13.4.19. Jdt 9.46.11. 2Tm 4.11. Dz 11. Hbr 13.2. Ap 12.13.17n. Łk 18. Mt 3. Rdz 3.14-30. Ps 130. Rdz 15. UFNOŚĆ Ufność i wiara w Boga. Ps 115.2.31. Rdz 3.3.16n. Hbr 13.7.32. Dz 4.25. Prz 28. J 16.2. Dz 2.12.1n.6.4-9. NOWY TESTAMENT Łk 3.1. J 13. Iz 30.32.33. Mt 27. Mt 25. Łk 11.5.31n.11-17. 1J 3. Wj 16. Hi 40.10. Rz 4. Mt 25.27. Dz 3. Dz 14. J 17. Jr 13.38n. Rz 5.10.18.25. Iz 53.20nn. Hi 9. Hbr 3.23. 2Tm 1. Hi 38. Mt 3. Budowanie Kościoła. 1P 5.9.8. Ps 2.10. J 8. Rz 3. Ga 5. Rdz 1.4nn.24.3. USPRAWIEDLIWIENI PRZEZ WIARĘ . Jr 12. Ps 49.16.6.16-19.18n. Mdr 2.13. Jdt 8.2. STARY TESTAMENT Pwt 4-11. 2Mch 13. 1J 5.28. Iz 50.17.14.10. 1Tes 2. Ga 5. J 17. Ps 62. Ps 131. Hbr 10.7nn. Dz 28. Tt 1.10.20.12. Prz 3. Hbr 11.13. 1Tes 2. Dn 13.16. Pwt 6.1.22n. Dz 15.1. Pwt 32.6. Ciała Chrystusa. 2Kor 5.18. J 16. Mdr 16.10. Ps 40. 2Kor 13. Pwt 32.1.14.3. Rz 3. Hi 13. Łk 23. 1Tm 3. 1Kor 14. Ef 1. J 16.13.58.28. Mt 6.14.6. 1Kor 15. 2Mch 13. Jezus Chrystus. Iz 29.32. Hbr 3.28.24-31.9.6.25. Ps 118.6. Rz 4.18.34. Ps 146.2. Pwt 5.45nn.24-34.40. Ps 115.22. Mt 4. Mk 10. Mk 11. Iz 59. Ef 2.4.44. Rz 8.26. Dz 20.8n.15. 1Tes 1. Ef 2.8n.9-14. Prz 1-9. Rz 5. Flp 3.8-14.16.1.2.Jk 2. Rz 8. Dz 16.3.23n. 2Mch 7.3n.4.26.25.15.9. Iz 1.20. Ps 32. UPOMINAĆ Rdz 12.14-26. 1Tes 3.3.19.33. 1J 2. Mt 25. Ufność i radosna pewność. Jdt 13. J 17. 2Mch 8. 2Tes 3. Łk 7.22. Ufność a pokorna modlitwa.19n. J 14.6.13n. Rdz 2. Rz 14.12.10nn. Ga 5.22nn.1-5.31-46.15. 1Kor 1.6.16-19. Łaska.4. Ga 5.7.15.4.35.16. Rz 8. Mt 27. J 12. Pwt 30.17. 1Tm 2.11. Dzieci Boże.40.

16.3. Ps 30. Ne 5.21. Ps 98.8. Ps 81.6. Ps 22.11. Ps 88.31. Iz 42.6.53. Iz 5. Łk 24. Mt 21. Ps 96. Iz 28.12.8n. Ps 19.15n.2. Ps 136.8.9.50. Ps 106.19.26. Iz 38. Ps 96.5. Ef 3. Ps 145. Wj 15. 2Sm 7.36n.10. Ps 30.13. Kpł 7.6nn.3. Ezd 3. Ps 105. Ap 14.28. Prawo a sprawiedliwość.3n. Rz 15. Wj 15.7.6.23. 1Krn 16. Ps 146-150.11.37.13.5n.3. Rz 3. Ps 146.7n. Łk 2.18.28n. Ps 146. Mt 11. Iz 10. Ps 34. Ps 148.30.6.25.6n.1n.1. Ps 96.5.19.9. Ps 18. Ps 95. Jr 4.21.7.14.2n. Dz 16.21. Ps 34. Wj 23. Mk 7.11nn.24. Ps 105. Ps 117.47. Ps 79. UWIELBIENIE U CHRZEŚCIJAN Łk 2. Ps 136.13. Ps 33. Ps 89. Ps 105.15.4. WARGI .5.16.38. Prawa ubogiego. Ps 145.51-90. Ps 29.6.16.3.4. UWIELBIENIE I KULT 1Krn 16. Iz 12.16. Ps 97.12. Uwielbienie i śpiew. Ps 50. Iz 11.26.2. Ap 5. GŁÓWNE ELEMENTY UWIELBIENIA Uwielbienie i wyznawanie.37. Rz 15.29n. Jr 31.13n.7.18. Ps 108. Flp 2. Ps 47. Ps 98.9.4. Hi 36.46n. Ef 1.10.24. Ps 6. Iz 5.11nn.17.1.5. Dz 2. Dz 19. Dz 10. Łk 2.4.22. Ps 145.8n.43. 2Tm 2.21. Flp 2. Kpł 22. Mt 21. Ef 1.6.1nn. Ps 145. Am 5.11.15. Jr 20. Ba 2.2.16n.6. Ps 89. 1Krn 23. Uwielbienie i eschatologia. Ps 92.13.27. Dz 2. Ap 14. Ps 22. BÓG JAKO PRZEDMIOT UWIELBIENIA Ps 146.15-18. Dz 3. Flp 3.5. Ap 5. Ps 115. Ps 109. Jr 9. Ps 117.5. Ef 5.1. Iz 40. Łk 18.16n. Iz 42. Jdt 16. Ps 104.3. 1Tm 3. Ps 119. Ps 97.7.1.25.7. Mi 6. Ps 18.14. Łk 2.16.1. Iz 1. Ne 8.9. Ps 105.4.1.2n.1. Ps 69.6nn. Ps 33. Łk 19. Łk 17. Ps 113-118. Hbr 13. Ap 15.17.23. Łk 19. Hi 36. Ps 89.1nn.27n.10. USTAWODAWSTWO Pwt 4.8.50.13. Rdz 18.3. Ef 1.18.20.9.8.2.6.34. STARY TESTAMENT Mt 23. Łk 19.3. Ps 92. Ps 22. Ap 4. Am 6. Mt 26.9.2.1. Ef 5. Prz 2. Iz 6. Hbr 13. Ef 5. Iz 25.12.4n. Iz 25.2.27. 1Sm 2.2-6. Pwt 4.17. Jr 5.3. Syr 17. 1Kor 14.9.2. Łk 2. STARY TESTAMENT Ustawy ogłoszone przez władzę.23.25.3. Ps 47.36. Ps 8. UWIELBIENIE Ps 35.20. 1Tm 6.30. Flp 1. 2Krn 33. Ps 98.J 7.2. Iz 42.17n. Dn 3.1. Am 5. Ps 98.12.11.12.12.17.1. Łk 1. Ap 5. 1J 4.46.18. Mt 7. Ps 71. Ps 99.2. Kol 1. Ap 15. Ps 30.23.37.15.15. Ezd 3. Ps 66.1n.10. J 13. Iz 49. Dz 11. Ps 57.15.3. 1Kor 14.14. Ps 96.46.7. Ps 89.2. Łk 2.

Iz 44.6nn. J 12. Jdt 8.11-15. Dz 2. Ez 37. Iz 43.12n. Wj 14. Wj 22. Hbr 11.26n. Rz 4. Ps 17. Prz 10. Hi 31. Iz 6.40.33n. Prz 26.9-10. Hbr 12.12. Iz 44.33. Jr 32. Pwt 18. STARY TESTAMENT WIARA JAKO POSTULAT WYNIKAJĄCY Z PRZYMIERZA Wj 3. Iz 30. Iz 41. Prz 12.26.4.8-12. 1Kor 1. Prz 23.4-16.24. Pwt 9.9.13-15. Pwt 13. Pwt 30. Lb 20.1-15.5. Iz 7. Syr 44.5. PROROCY A ZAGROŻENIE WIARY IZRAELA Oz 2.3.39. Lb 14.23-29. Iz 44.1-7.2. Pwt 6.3. 1Kor 7.9-22.22n. Wargi i serce.21.17-24. Hi 23.10.17n. Ps 78. Iz 6. Niewątpliwe wartości wdowieństwa. Rz 10. Iz 40. Instytucja wdowieństwa. Wj 14.5-9. Syr 51.8.2. Ps 89. So 3.24n. 2Sm 7.20.14.19.8-19. 1Tm 5.31-41. 1Mch 2. Iz 50.5-7. Ps 63.17.7. Rdz 38.14. Prz 24. Pwt 7. Pwt 26. Iz 41.52-64. Iz 8.23. Pwt 14. Oz 1.3.1-12.22.6. Otworzysz moje wargi. Ps 94. Jdt 16. Ga 3.5.20-23. Dz 6.15-20.4-9. Pnp 4. Ps 141. Rdz 1. Jr 2.1n. Syr 22.39n.26. Mk 12. Jr 7. Jr 32. 1Krl 17. J 19.4.9. Rz 4. Tb 14. Ps 105.20. Ps 45. Jr 23. 1Tm 5. 1Kor 7. Pwt 28.28n.6. Abraham jako ojciec wierzących.8.44.21. .16. Łk 2.2-6.1. Hbr 11.2. Jk 1. Prz 4.1nn. Ps 106.4.23. Prz 15.1. Wj 12.36n. Syr 35.14.24.11.14n. Jdt 10. Hbr 13. Iz 10.17. Prz 7. Hbr 11.12-16.Pnp 4. Iz 44. Hi 11.32n. PROROCY A WIARA PRZYSZŁEGO IZRAELA Wiara jako rzeczywistość która ma nadejść. Iz 6.6-10.3-8.9n. Ez 36. Jdt 5. Rdz 22. Ps 34.29.32.21-38. Ps 47.27. Jr 28. Rz 4. 1P 3. J 8.3. Iz 29. Wj 19. Prz 22.7-11. WIARA Rz 4.3.36-39.5.37.18-25.5. Dz 9. Am 5. Ps 120. Jr 31. WDOWY Ba 4.10.31.17n. 1Tm 5.26. Oz 14. 1Tm 5. Ps 136. Hbr 11. 1Tes 1. Wj 19.17-24. 2Krl 18-20.2. Jr 29. Pwt 31. Ps 78.37-43.2.27. Rz 4.23.6.2. 1Kor 7. Mt 15.21. Prz 5. Hbr 11.22.11. Iz 19.17n. Jr 29.7-15.24n.10. Pwt 24. Hbr 11. Rdz 15. Hi 16. Panie!.15. 1Kor 7.13-30.11.16.4-8.5-13.17-22.3.9. Rdz 12.5-8.12.8. Iz 47. Rz 17.1.8. 1Tm 5.8. Hbr 11. Ps 106. Hbr 11.1.27. Iz 31. Ga 3.15n.31.7.28-29.31. Iz 29. Wiara jako więź przyszłego Izraela. Pwt 10.7. Ps 63. Ps 115.14.31. Pwt 27.9-20.9. 1Kor 7. Ps 17.19n. Opieka nad wdowami.11-15.15.6.9. Łk 7.9-26. Iz 40. Ez 36.18-21.6nn.30nn.3-9.17. Prz 10. Pwt 26. Joz 24.19.27n. Iz 49.11. Wj 13. Ps 51. Ez 36.34.9-32. 1Kor 7. 1Tm 5.

15. Mdr 12.5-12.33. 2Mch 7. Dn 12. 2Kor 3.11-14.31n. Ps 74. 1Tes 1. Łk 1-2.33-40. Iz 12. Iz 28.1-5.1-5. Ps 44.32. 1Kor 12. Dn 3-4.4.4. Iz 50.32.10nn. Jr 45. 1Tm 4.27-37. Mt 27. Mt 13. Jk 2. Mt 8. Ha 2. 1Mch 1.7.19n. Iz 50. Ps 4. Ps 49. Jdt 5.5.4. Mt 23.96-99. 1Tes 2. 1P 2. Ps 47. Mt 21. Iz 8. Wiara narodów. Rz 10. Mt 16. Ps 131. 1Mch 2.2. 1J 2.16. Mk 6. Syr 36.16.5n.5-13. 1Kor 15.37-38. Kol 2.12-18.13.7-18. Jr 20. Hi 19.23.2n.38n.6n. Mk 4.10.10-21.8. Ps 47.14. Iz 50.11-17. Mt 11.1-6.13-30. Iz 53. Łk 1. 1Kor 2.13. 1Mch 2. Mt 5. Mt 11.43.22-28. Ps 23. Łk 22. Prz 20. Ps 89. Mt 11. Mt 7.8nn. Iz 61.7. Iz 45.37n.1-17. Mt 11. Łk 1. Dz 2. Łk 22. Ps 31. Mt 10.27. Mt 3. Łk 9. Łk 12. Rz 11. Mk 6. Łk 8. Łk 9.12. NOWY TESTAMENT WIARA W NAUCZANIU I ŻYCIU JEZUSA Przygotowania.23.6-10.27. Dz 2.6.33-36.1-9. Mt 26.62nn.19. Ps 51. KU WSPÓLNOCIE WIERZĄCYCH 1Mch 3. . Iz 49.22. Wj 3.23-32.41. Hbr 12. Mt 11. Pwt 5. 1Kor 15. Mt 12.20. Ps 37. 1Kor 1. Jr 26. Łk 18.7n. Iz 30. Ps 115. Rdz 15.7nn. Łk 1.2n. Ps 125.13-18.14.46.16. Mt 18. Jr 1. Rz 10. Wj 4. Ps 62. Jdt 14.62. Ps 18. Ps 121.45.19-23.8.14nn.7. Mt 11.11. Mt 16. Ps 136. Mt 26. Mt 12. Wiara nawróconych pogan. Mi 5.18-20. Mt 28.17. Dz 10. Dn 3.16-17.25. Hbr 11.35-41.17-31.13-16. 1Krl 19. Iz 56. Mdr 3.7. Mt 8. Dz 5.15. 1Mch 2.39n. Ps 40. Hbr 11.10.11. WIARA KOŚCIOŁA Wiara wielkanocna.33.42. Dz 10. Hbr 12.15n.14.46-55.2.51. Ps 73. 1J 2. Ps 22. Iz 6. Mt 8. Ps 11. Iz 42. J 1.9.10nn.17. Mt 16. Ps 7.10.22.20. Łk 4. Iz 43.11. Ps 130. Mt 13.18. Ps 31. Jon 3. Mt 13. Mt 21.2. Mt 1.6. Dz 19.2.6n. Rz 10. Ps 29.39nn.38-42.13. 1Mch 2.22n. Doskonałość wiary.4.2. So 3. Łk 8. Rdz 18. Dz 2. Mt 16. Wiara w Jezusa i Jego słowo.18nn. Jdt 9.22-32.3-6.34-39.6. Dz 2.17. Flp 2. Iz 52. Mk 9. Ps 105. Jr 15. Mt 13.9-14.29-38.3. Łk 23.41.1.Hbr 11.2. Iz 53.4.4n. Wiara w Słowo Dz 15. Mt 12.2-10.54-62. Hi 42. Pwt 9.5. Ps 22. Iz 51.24. Łk 1.39.51. Hbr 11. 1Mch 1.5-21.6. Mt 16. Hbr 12.23.4. Mt 23.52-64.46.21-23.1-8. 2Krl 5. Mdr 2. 2Tm 4. 1P 2. 1Mch 1. Iz 8. Ps 22. Wiara mędrców ubogich i męczenników.2.24-27. Mt 5. Mk 15. Ps 16. Hbr 5.35nn.3.25n.49-70. Dz 13. Niedoskonałości wiary Izraela.4.1-3.18.41.

Jk 3,13-18; Iz 29,14; Flp 3,8; Ef 3,19; 1J 3,16;
Wiara i życie chrześcijanina.
Dz 2,41-47; 1Kor 1,18; Dz 6,7; 2Tes 1,8; 1Tes 1,3; Jk 1,21n; Ga 6,2;
Rz 8,2; Jk 1,25; Jk 2,12; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Hbr 12; Dz 7,55-60;
2Tm 1,12; 2Tm 4,17n; Tt 3,10; 2Tes 1,3-10; 1P 2,7n; Mk 16,16;
ŚWIĘTY PAWEŁ I ZBAWIENIE PRZEZ WIARĘ
Dz 11,21nn; Dz 16,14; 1Kor 12,3; Dz 11,18; Dz 14,27; Dz 15,7nn; Dz 11,17;
Wiara w Prawo żydowskie.
Dz 15,5; Ga 2,4; Dz 15; Ga 2,3-6; Ga 2,15n; Ga 1,6-9; Rz 5,12-21;
Rz 1,18-3,20; Rz 7,7-10; Ga 3,10-14; Rz 3,21-26; Ga 2,19nn; Ga 2,16;
Rz 3,22; Rz 5,2; Ga 3,23-4,11; Ga 3,15-18; Rz 4; Ga 3,6-9; Ga 15,6;
Ga 17,11; Ha 2,4; Ga 3,11; Rz 1,17; Iz 28,16; Rz 9,33; Rz 10,11;
Rz 10,14-21; 1P 2,4-10;
Wiara i łaska.
Rz 3,28; Ga 2,16; Rz 4,4-8; Ga 5,6; Jk 2,14-26; Ga 5,13-26; Rz 6;
Rz 8,1-13; Flp 3,4; Flp 3,9; 2Kor 11,16-12,4; 1Kor 4,4; Flp 2,13;
Flp 2,12; Rz 5,1-11; Rz 8,14-39; Rz 8,38n; Ef 3,19;
WIARA W SŁOWO, KTÓRE STAŁO SIĘ CIAŁEM
J 10,26n; J 17,8; J 1,34n; J 5,33n; J 2,11; J 12,46n; J 10,26n; Pwt 4,30;
J 6,70n; J 14,1; J 14,28n; J 3,14n; J 20,8; J 20,25-29; J 1,12; J 2,33;
J 4,39; J 6,35; J 12,44; J 14,1; J 8,24; Wj 3,14; J 10,30; J 17,21;
J 14,10n; J 2,11n; J 4,48; J 20,29; J 2,23; J 11,45; J 20,27; J 6,69;
J 8,28; J 1,14; J 11,40; J 5,24; J 11,25n; J 6,40; J 12,46; J 3,16;
J 6,47; J 3,19-21; J 20,31; J 1,9-14; 1J 1,2n; 1J 2,23-27; 1J 5,1;
1J 3,9n; 1J 4,10nn; 1J 5,1-5; Rz 8,31-39; Ef 3,19; 1J 4,16; Ap 13,10;
Ap 1,18; Ap 19,11-16; Dz 4,24-30; 1J 3,2; 1J 5,4;
WIDZIEĆ
Ps 135,16; Hi 28,24; Ps 33,13n; Ps 7,10; Iz 45,15; 1Tm 6,16; 1Tm 1,17;
1J 4,12; Lb 14,14; J 1,18; Ap 22,4;
STARY TESTAMENT
PRAGNIENIE OGLĄDANIA BOGA
Iz 52,8;
Teofanie, których świadkami byli prorocy.
Wj 33,18; Wj 33,22n; 1Krl 19,13; Pwt 4,12; Lb 12,8; Lb 12,6; Lb 24,4;
Lb 24,16; 2Krn 18,18; Am 9,1; Ez 1-3; Dn 7,1; Rdz 15,17; Rdz 17,1;
Rdz 28,13; Sdz 6,11-24; Sdz 13,2-23; Wj 24,10;
Kult.
Wj 24,24; Ps 24,6; Ps 27,4; Ps 63,3; Jon 2,5; Iz 6; 2Krn 18,18; Ez 10-11;
WIDZIEĆ A WIERZYĆ
Iz 45,15; Iz 40,25n; Hi 38,41; Wj 14,13; Pwt 10,21; Joz 24,17; Wj 34,10;
Wj 16,17; Ps 46,9nn; Iz 41,20; Iz 42,18; Iz 43,10; Wj 14,31; Ps 40,10;
Pwt 32,39; Iz 42,18; Jr 5,21; Ez 12,2; Iz 6,10;
NOWY TESTAMENT
BÓG WIDZIALNY W JEZUSIE CHRYSTUSIE
W Jezusie Chrystusie ukazał Bóg rzeczy niezwykłe.

Iz 52,15; Iz 64,3; Iz 66,8; Mt 9,33; Łk 2,30; Mt 13,16n; Hbr 11,13;
J 8,56; Mt 11,5n;
Widzieć i wierzyć.
J 2,23; J 10,41; J 11,45; Łk 17,15; Łk 17,19; Mt 12,38n; Mk 15,32;
J 4,38; J 12,37; Mt 13,14n; J 12,40; Iz 6,9n; J 9,39n; J 20,28; Dz 13,31;
1Kor 15,5-8; Mt 28,7; Mt 28,10; J 20,29; Mt 28,17; Łk 24,12; Łk 24,27;
Łk 24,39nn; Mk 16,11-14; J 20,29;
W Jezusie Chrystusie Bóg jest widzialny.
J 1,51; Mt 3,16; J 3,21; J 3,36; 2Kor 3,11; 2Kor 3,18; J 1,14; 1J 1,1-3;
J 14,9; J 1,18; J 12,45;
WIDZIEĆ BOGA TAKIM, JAKIM JEST
J 14,12; J 14,28; J 17,1; J 17,5; Hbr 11,1n; J 16,10-19; J 7,34; J 8,21;
Dz 1,9nn; 1P 1,8n; Mt 26,64; Mt 24,30; Dz 7,55n; Ap 1,7; J 19,37;
Hbr 2,8; Dz 1,11; 1Tes 4,17; Flp 1,23; Mt 5,8; Ap 22,4; 1J 3,2;
WIERNOŚĆ
Wj 34,6; Ps 119,90; Ps 25,10; J 18,37; Ap 3,14; J 1,14; J 1,16; Ap 2,10;
STARY TESTAMENT
Wierność Boga.
Pwt 32,4; Iz 40,8; Tb 14,4; Lb 23,19; Iz 25,1; Iz 55,11; Ml 3,6; Oz 2,22;
Oz 4,2; Ps 36,6; Ps 89,1-9; Ps 89,25-40; 1Krl 8,56nn; Ne 9,33; Ps 85,5;
Ps 85,11nn;
Wierność człowieka.
Joz 24,14; 1Sm 2,35; Ne 9,8; Syr 45,4; Ps 78,8nn; Ps 78,36n; Ps 106,6;
Prz 20,6; Iz 42,18nn; Iz 42,1nn; Iz 50,4-7; Iz 49,5;
NOWY TESTAMENT
Wierność Jezusa.
Mk 10,45; Łk 24,44; J 19,28; J 19,30; Ap 19,11nn; 1Kor 1,8n; 1Tes 5,23n;
Rz 11,29; 2Tes 3,3nn; 2Tm 2,11n; 2Tm 2,13; Hbr 13,8; Hbr 2,17;
Hbr 4,14nn; Hbr 10,23;
Wierni Chrystusa.
Dz 10,45; 2Kor 6,15; Ef 1,1; Flp 4,8; Mt 23,23; Ga 5,22; Łk 16,10nn;
J 15,9n; J 14,15; J 14,21; J 14,23n; 2J 1,4n; 2J 1,6; Mt 25,21; Mt 25,23;
J 15,11; Mt 6,13; Mt 26,41; 1P 5,8n; Ap 13,10; Ap 14,12; Ap 7,14;
Ap 12,11;
WIĘZINIE
PRÓBA WIĘZIENIA
Wj 13,14; Dn 7,8; Am 1,6; Am 1,9; 2Krl 17,6; 2Krl 17,23; 2Krl 24-25;
Mt 5,25; Mt 18,30; Ap 2,10; Rdz 39,20nn; Mdr 10,14; 1Krl 22,26nn;
Jr 20,2; Jr 32,2n; Jr 37,11-21; Jr 38,6; Mt 14,3; J 18,12; Mt 27,2;
Dz 5,18; Dz 12,3nn; Dz 16,23n; Dz 20,22; Ef 3,1; Ef 4,1; 2Kor 11,23;
2Tm 2,9; Flp 1,12nn; Dz 5,19; Dz 12,7-11; Dz 16,26; Iz 58,6; Mt 25,36;
Mt 25,40; Hbr 10,34; Hbr 13,3; Ps 69,34; Ps 107,10-16; Iz 61,1; Iz 52,2;
DUCHOWA NIEWOLA GRZESZNIKA
J 8,34; Sdz 2,14; Prz 5,22; Prz 11,6; Rz 7,14; Rz 7,23; 2Tm 2,26;
Ps 18,6; 1P 3,19; Ga 3,23; Rz 7,6; Rz 6,12-23; 1Kor 7,22; Dz 20,23;

2Kor 10,5; Rz 1,5; Ef 4,8; Ps 68,19; 2Kor 2,14;
WINNICA
Ps 104,15;
Winnica jako symbol radości człowieka.
Rdz 8,21; Rdz 9,20; Rdz 5,29; Lb 13,23n; Pwt 8,8; Am 5,11; So 1,13;
Pwt 28,30; Pwt 28,39; Iz 7,23; 1Sm 8,14n; 1Krl 21,1-16; 1Krl 5,5;
1Mch 14,12; Mi 4,4; Za 3,10; Am 9,14; Za 8,12; Syr 24,17; Ps 128,3;
Pnp 6,11; Pnp 7,13; Pnp 2,13; Pnp 2,15; Pnp 1,14;
Izrael jako winnica niewierna względem Boga.
Oz 10,1; Oz 3,1; Iz 5,1-7; Jr 2,21; Jr 8,13; Jr 5,10; Jr 12,10;
Ez 19,10-14; Ez 15,6; Ez 17,5-19; Iz 27,2n; Ps 80,9-17; Mk 12,1-6;
Mk 12,7nn; Mt 21,28-32; Mt 20,1-15;
Prawdziwa winnica, źródło chwały i radości Boga.
J 15,1n; Mt 15,13; J 15,9; J 15,13; J 10,10n; J 10,17; Mt 26,27; J 6,56;
J 15,4nn; J 15,9n; J 15,16; J 15,8-11; J 17,23;
WINO
Pwt 8,8; Pwt 11,14; 1Kor 12,41; Ps 104,15; Sdz 9,13;
WINO W ŻYCIU CODZIENNYM
W życiu świeckim.
Rdz 9,20n; Rdz 49,11n; Prz 3,10; Syr 32,6; Syr 40,20; Syr 31,27;
2Mch 15,39; 1Tm 3,3; 1Tm 3,8; Tt 2,3; 1Tm 5,23; Mt 11,19; Am 2,8; Oz 7,5;
Iz 5,11n; Iz 28,1; Iz 56,12; Prz 21,17; Syr 31,30n; Syr 19,2;
Prz 23,30-35; Ef 5,18;
W życiu kultycznym.
1Sm 1,24; Oz 9,4; Wj 29,40; Lb 15,5; Lb 15,10; Pwt 18,4; Lb 18,2;
2Krn 31,5; Ez 44,21nn; Kpł 10,9n; Pwt 29,5; Jr 35,6-11; Am 2,12;
Sdz 13,4n; 1Sm 1,11; Łk 1,15; Łk 7,33; Lb 6,2-20; Dz 21,23n; Dn 1,8;
Jdt 10,5; 1Tm 5,23; Rz 14,21; 1Kor 10,31;
SYMBOLIKA WINA
Syr 9,10; Pnp 1,4; Pnp 4,10; Koh 10,19; Za 10,7; Jdt 12,13; Hi 1,18;
Jr 51,7; Ap 18,3; Prz 9,2; Am 5,11; Mi 6,15; So 1,13; Pwt 28,39;
Iz 51,17; Ap 14,8; Ap 16,19; Am 9,14; Oz 2,24; Jr 31,12; Iz 25,6;
Jl 2,19; Za 9,17; Mk 2,22; J 2,10; J 4,23; J 5,25; Mt 26,29; 1Kor 10,16;
Kol 3,17; Kol 2,20nn; 1Kor 11,25n;
WINOBRANIE
Winobranie jako wyraz błogosławieństwa Bożego.
Wj 23,16; Wj 34,22; Pwt 16,13; 1Krl 8,2; 1Krl 8,65; Sdz 9,27;
Sdz 21,19nn; Iz 16,10; Jr 48,33; Ps 4,8; 1Sm 1,14n; Oz 2,14; Iz 7,23;
Pwt 28,39; Iz 24,7; Iz 32,1-13; Jl 1,5; Iz 16,9n; Jr 48,32n; Ml 3,11;
Jr 31,12; Ag 2,19; Oz 14,8; Am 9,13; Ez 28,26; Jl 2,24; Iz 25,6;
Winobranie jako wyraz kary Bożej.
Jr 6,9; Lm 1,15; Jr 49,9; Ab 1,5n; Iz 63,1-6; Jr 25,15-30; Ap 14,17nn;
Ap 19,15;
WŁADZA
STARY TESTAMENT

10.16.1-19. Ba 1. Mk 10.16. Dz 16. 1P 2. Syr 10.37. Rdz 3. Syr 30. Warunki potrzebne do wykonywania władzy.22-33. Dz 25.50.WSZELKA WŁADZA POCHODZI OD BOGA Rz 13.22.13n.13n. Mt 28. 1Krl 19.26n. 1Kor 5. Kpł 19. Wj 21.18. 1Krl 21. Dz 4. Relacja pomiędzy kościołem a władzami świeckimi. Ps 15.17-24.27. Kpł 4.22. Dn 7. 1Sm 15.36. Kpł 1.28. Flp 2. Mk 10.23.21.1-6.4. NOWY TESTAMENT JEZUS Jezus jako Ten. .15-28.1-5. 1Tm 2.11. Mk 4. Łk 22. Iz 14.9. Jr 27. Mk 1. Jezus wobec władców ziemskich. Ef 6. Ef 6. Ap 17. Łk 10.2. Łk 24.25nn.32.9.4. Mt 19. WŁADZA W ŻYCIU LUDU BOŻEGO Dwie władze.2.3-8.3. Ef 3. Mt 5.28.4. Dz 22. Łk 13.5nn. Różne formy władzy doczesnej.13-16.7. Ez 3.16. Kpł 3.15.13.9-13.20n. J 19. Mk 8. Lb 11.42nn.6. Wj 18.6.6-10.28.1.8n.19-25. Ef 6.13-17. Iz 10.46. Kpł 16. Dn 7. Iz 10.40. Łk 13. Mt 12.3.16.23n. Dz 5.22.26.13nn. 1Mch 2.12n.36.14n. Prz 23.7-11. Łk 4. J 13. Ez 1. 1Sm 13. Symbol solidarności.21n. WŁOŻENIE RĄK Wj 14.11n.7-15. Mt 22. Lb 8.29.1-7.15-23.1. Jr 29.9. Ef 6.13. Dz 11. Dn 7.16n.5-11. Mt 21.15. Rdz 16.14n. Rdz 48. Łk 4. J 13. Syr 7.23nn.10n.3. Mt 8.27n. NOWY TESTAMENT W życiu Jezusa. Syr 33.41.5.22. Kol 3. Kol 3. Kpł 9. 1Krl 18. STARY TESTAMENT Błogosławieństwo. Ef 5. który posiada władzę. Mt 9.10. Dz 13. Ps 19.31. Łk 10. Dz 23. J 18.21nn.24n.6nn.19.2.12. Iz 8.26.4. Lb 8.25. Wj 19. 2Krl 8. Lb 27. 1P 2.21. Mt 21. APOSTOŁOWIE Depozytariusze władzy Jezusa. Wj 21. Flm 1. Znak poświęcenia.4n. Pwt 34. Łk 22. W obliczu imperiów pogańskich.18.30. Kol 3. Dn 7.9. Mk 2. Rdz 1.13n. Wykonywanie władzy ludzkiej.25. Dn 7. Mt 20. Rz 13. Mk 3.1nn.11.14. 1Tes 2. Dz 3.12-18.

Ap 1. Wj 19. J 11.10.23nn. 1Tes 4.16. J 6.18.24. Ps 135.11nn.4.10n. Lb 24.25. 1Tm 3.26. Hi 29.13.14. Ap 3.1. Mt 28. Mk 16. Rz 8. 1Tes 4. 1Krl 22.14.11. Koh 5. Rdz 11. WODA TWÓR BOŻY Rdz 7.12. Ez 31.1. Hi 12.1.62. Kol 3. Łk 24. Rdz 7. Mt 11.6n. Lb 11. Rdz 7. J 6.10. Tb 12. Dz 19. 1Kor 15. Mt 18.15. Ps 68.19.3.21.9. Rdz 17.20. J 20. Iz 19. Ef 4.19. Ba 3. Hi 5.50n. Hbr 8.62.20n. J 20. 2Krl 2. Rdz 28.14.14.1nn.5.19. Ef 1. Iz 14.12. Łk 24. 1Tm 5.8. Dz 13.15. Hbr 4.6. Rdz 26.38.15.18n.23. Ps 1. Łk 22. Dz 2. Ap 14.24.12n. 1Kor 15.9n. Ez 31. Iz 32. Mt 3. Ps 139.16.17.22. Sdz 13. WODA W HISTORII LUDU BOŻEGO Woda i zapłata doczesna.3.29. Dz 28. 1Tm 4. J 6. Pwt 28.11. J 14.25.7.19.23. Iz 4. Łk 24. J 1. Kpł 26. Sposób wniebowstąpienia.24.27.19.22. WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA DO NIEBA Dz 2. Hi 1. 2Tes 1.13.3.10.10. Pwt 30. Syr 35.4-13.18.43.22-28.6.1.20.4. Mk 16. Ml 3. J 6.7nn.28.3. Hbr 1. Rdz 21. Dz 8. Ps 104. Syr 44.10-18.12. Iz 44. Kol 3.33. Iz 24.17. Kol 2.16n.3nn. CHRZEŚCIJAŃSKA DUCHOWOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA Ef 2. Dz 10.3. Hbr 6.5. Dz 10.3-11.16.12. Ez 19.53.51.2. J 6.24.35nn. Mk 12. Rdz 27.22.10. Wj 15. Flp 2. Hi 38. Ef 1.6.60. Rdz 16.17. 1P 3. Dz 6.58. Rdz 11. Jr 51. Zstępienie i wstępienie.34. Ap 5.13. Ps 148.10. Jr 5.14nn.44. Iz 55. Pwt 28. Mdr 18. Pwt 28. Ps 104. Mi 5.4.21. Wj 16.6.45-49. Pnp 5.19.1-4.10.2. Ef 1. Kpł 26.16. Pwt 11. Syr 49. Flp 3. Moment wniebowstąpienia.15.8.7. Ap 4.12.22-36. Dz 3. J 6.7. Dn 3.2.34. Ps 115. Ez 17.19n.20. Hi 20. Hi 28.13.10. Dz 9.14. 1P 3.2n. Ap 1.6n. Rz 10.12. Mk 14. Łk 24. Hbr 1.10.3.4.4. Mk 16. Pwt 33.14. Ps 104.7. Syr 48.3. Tb 12.6. Hbr 12.W życiu Kościoła. WNIEBOWSTĄPIENIE JAKO PRELUDIUM PARUZJI Dz 1. Mt 28.1.4.20-21. J 12.13.12. Hbr 9.3.10-16. Joz 15.4. J 3.5. Ps 133.58.20n. Ps 4.19n.41n.2.17. Prz 30.6. 2Tm 1.1. Ps 144.15. Dn 4. Am 7. J 6.16.18. 1Mch 2.12. Mi 1.6.11. Pwt 8.34. Rdz 8. Łk 24. Ap 7. Dz 2.8.9-12.20n.27. Dz 1. Am 4. Rdz 5.22.2.15. Hbr 2.5.6-11. Ps 18. Dz 8.11. Prz 3. Hbr 10. Dn 7.33. WNIEBOWSTĄPIENIE POMIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ Iz 66. Dz 1. Iz 2. Wj 19.36-42.62. 1P 1. Iz 30. .36. Kpł 26.58.19. Tb 12. Ap 11. Tryumf w porządku kosmicznym. J 6. Ps 104. Wj 15. 1Tes 1.6-7.10.6.6.50n.6.

20. Am 8. Jr 46.3.11. 1Sm 4. 1P 3. Wj 29. Ps 124.39. J 9.4.15. Pwt 7. Ps 42. 2P 3. Ps 20.16.10-14.6-9.8. WODY ESCHATOLOGICZNE Woda w planach odrodzenia ludu Bożego. Rdz 4.21-35.16n. 2Sm 10.17. Ez 31.25. Ps 142.20.11. Ps 114. Ps 78. WOJNY JAHWE W HISTORII Jahwe w walce o swój lud. Ez 47. Jr 47. Iz 11. Ez 23. Ps 18. J 3. Jr 31. Ps 78.1-7. Hi 40.20.4.20.34. 1Tm 5.1. Ez 16. Iz 49.15n.5n.23.7. J 7. 2Sm 8.6. Iz 55.2-15.6n.19.29n. Wody chrztu. J 4. Mdr 10. Woda posiada zazwyczaj wartość symboliczną. Syr 24.17. Jr 4. 1Sm 11-17. Wj 11. 1Kor 10. J 13. Kpł 14. Ps 1. Iz 55.20n.5nn. Iz 51. Am 4.5-5. Łk 3. Ps 46. Iz 5. Iz 49. 1Sm 31.10.17. Syr 15.3-11.1-8. J 7.4. Rz 6.1.9n. Hi 12. .12.5. 1Sm 28-30.25.3nn.10.23n. Ez 47. Ez 47.2n. Pwt 28.4-8.40.10. 2P 2.8. Ps 35. Iz 44.8.18.6nn. Iz 30.44. Iz 19.39-44. Jr 6. Ap 7. Ps 26.1-7. Ps 118. J 13. Wody oczyszczające.5nn. Wody straszne. Iz 35. Iz 1. Ps 71. Ap 21. WOJNA STARY TESTAMENT WOJNY LUDZKIE I BOJE BOGA 2Sm 11.17.6.13.9. Ps 60.12.7-14.18.10.6.24. Ez 36. Za 13. J 2. Kpł 16.40.24. Rdz 18.13n. Rdz 19. Iz 1.24.10. Łk 7.10. Joz 6-12. Pnp 8.10. Sdz 5.10-14. Ps 143. Iz 8. Ps 2.17-20. Iz 58. Lb 14.25-31. Joz 7. Ez 36.23. Ez 34.7.11. Ap 22. 2Krl 19. Jr 14.3. Ps 144. Ps 121. IZRAEL W SŁUŻBIE JAHWE PROWADZĄCEGO WOJNY Wj 23. NOWY TESTAMENT Wody ożywiające.1-13.21. Rdz 2. J 19.1nn. J 15. Wj 40.5.5. Ez 39.18n. Iz 2. Tt 3.1-12. Kpł 11. Ez 4.4.1. Iz 8.1n. Kpł 15.16n.13.21. Kpł 17. Ez 19.6.4.2.11n. J 4.10n. Iz 25.26-3. J 7. Lb 20.1-12. Ap 22.7.6nn. Pwt 2. Jr 17. Rdz 8. Wj 17. Ps 51. Ps 69.7. Lb 21. Iz 41.2n.3n. Jr 2.4-9. J 5. Jr 27. Mdr 10.26-30. Bóg w walce przeciw grzesznikom. 1Kor 10. Ps 45.32-36. J 2.4. Wj 14. Ps 46.6n. Hi 22. Wj 3. Iz 48. Ps 29.6n. Ps 18.27-33.1n. 2Sm 5.15.6. 1Krl 18.8.8.4. Ps 124.8n.38. Kpł 16. 2Sm 5. Za 14.3.18.8. Wj 17.4.26. Sdz 5.Kpł 26.10n.4nn.19nn.10-14. Jl 4. Jr 17.2. Sdz 3-12.1. Ps 32. Joz 5.4. Iz 5.38.4-9.2.24-27.17.5. Ps 43.16. Ps 110. Pwt 7.37n. Mt 27.

2.4.1nn. Ap 19.32. Ap 14.11.1-5. Iz 6.9n.11-16.23. Ap 7. Ps 22. Ez 18.21.1-6. BÓG OBJAWIA SWOJĄ WOLĘ W historii. Iz 58. Jr 29. J 13.52.33. Łk 1. Ps 135. Ef 6.11. Rdz 3. J 13. 1J 4.22nn. Jdt 9.21n. Jr 18. Dz 4. Mt 4. Kol 2.19-25.28. Ps 35. Prz 21. Dn 4.15.28.40-45.5.22.10.14. Mdr 5. Ez 18. Dn 7. Iz 50. Ap 12.3.2.3.1-12. Broń chrześcijanina. W refleksjach autorów natchnionych.1. Ap 3. Mdr 12.BOJE ESCHATOLOGICZNE Atak sił wrogich. Ap 11.17n. 1J 2.29. Wj 3.54. Iz 40.18nn. Syr 33.14. Ap 5. J 15.11.4.38.1-11.21. Mt 24. Mt 10. Iz 63.4. Ef 6. OSTATECZNY BÓJ Działania wstępne. Dn 12. WOLA BOŻA 1Tm 2. Tb 12.4n. Iz 10.11.27nn. Wj 19.31.14. Ap 19.25. Mdr 4. Mt 12.15-20.10. 1P 5.8. Łk 2. J 18. Dn 11. Hbr 10.18. WOLA BOŻA WOBEC SPRZECIWÓW CZŁOWIEKA Am 1.16. 2Mch 15. J 16.19nn.1-11.4. 1Sm 12. Jr 18.52.19.10nn.1-3. J 14. Dn 4.13. 1Tes 5.1-6.22. Iz 45. Iz 53. Rdz 3.7-10. Mt 11.14. Ap 12.8n.6. Ef 6.17. Iz 10.26n.22.8n.23. J 14. Mt 24. Ps 1. Kontrakt Boga. Prz 19.11.6-12.11. Mdr 9. Jdt 1-7.18-21. Rz 9.13. Pnp 2. Wj 32. Dn 7. Ap 11. Ez 38. Oz 2.33.38. Pnp 8.9.33. 1J 5. J 18.4. Łk 11.13-17.27.6. Mdr 5.27.16.12. Am 1. .7nn. Mdr 9.23. Iz 59.21.13. Tb 4. Ap 19. Ps 33.7. STARY TESTAMENT Rdz 2. Pnp 3.13.30. 2Mch 8-10. Ap 6. 1Mch 2-4. Iz 42.50n.5nn. Ap 20.25. Ap 9. Hbr 10.10.10.9. Iz 44. Iz 55. Ps 44. Mi 7. Am 3. Iz 62.15-18. Ps 143.7nn. Oz 2. Hi 37.17-23. Ap 19. Jr 9. J 12. Dn 8. Jon 3.11.18.20. Ps 40.1-4. Ez 36. Syr 43. KOŚCIÓŁ JEZUSA Kościół walczący. Ap 11. Za 14. Ez 18.17.11. J 11.6.5.34.19.8. Hi 23.12. Obrazy ostatniej walki.1nn.30.1. Mt 26. Ap 10.13-17. Jr 31. Dn 4. Dn 11.14-19. Dz 13.17. Oz 6.14.17-13. Iz 29. NOWY TESTAMENT Łk 1.9.9.15n. Am 4.5nn.25-28. Rdz 3.13.4. Ps 2. NOWY TESTAMENT JEZUS Łk 22. Pwt 30. Dn 7. Łk 22.26. Ap 12.12. Ez 18.6.2. Ap 21. Ap 20.7. J 16.

J 4.42.18. Hbr 10.21. Mk 3. Mt 11. Wj 24.19. Kol 1. Pwt 22.55.2.32-5. J 6.3.8.21.37. Pwt 24. Wonność w życiu społecznym. BĄDŹ WOLA TWOJA Mt 6.3.15. 2Sm 14. Rozpoznawanie woli Bożej. Mt 22.37nn.9.17. 1Krl 22. 1Tes 4. WSPÓLNOTA STARY TESTAMENT Kult. Wj 19. Mk 8. Am 3. Ps 42.34. J 15.11.14. 2P 1. Lb 20.26. .18. J 12. Lb 1.10. Mt 15. Kpł 19. Łk 1.14-17. 1Krn 15.13.2.14. J 10.6. Ef 5. Prz 7.1-4. Wj 24. 2Krl 20. Łk 12. Pnp 1.21. Pwt 24. Flp 4.17. Jdt 10. 1Kor 10.25.16nn. Ap 8. Modlitwa.22-25. Pnp 4.6.2-6.9.34-37. Am 6.44. Łk 12. Ps 63.17-18. Mt 12. 2Kor 4. 1P 4.11.18.17.3-14. Rdz 37.22. Dz 4. Dz 2. Ps 16. Mt 23.23.3-4. 1Tes 4. Łk 7.13. 1P 4.13. Pnp 5.47.24. Rz 8. Przymierze. Kpł 3.9-10. Wj 18.13. Mt 26. 1Krl 10. Mdr 18. Ef 1.29. Lb 7. Pwt 23.6-11. Hbr 13. Wj 23.11.21. Mt 2.27. J 14. 2Kor 1. Mt 21. Mt 6. Mt 20. Wonność a liturgia.86. Wj 29. Łk 22.43. Dz 4. Mk 14.16-17. J 8. Mt 20. Pnp 1. Rz 12. 2Sm 12.46.7.25. Czynić wolę Bożą. Wj 33.42.14n.9.24nn.27.7-11.20. Ml 1.16. 1Tes 5. Ef 5. Ps 73.14. 1Krl 10.12.7-13. 1Krl 7.5.20.33.1. 1J 5. 1Kor 4. Łk 12.10n. Flp 1. Rz 6.30. J 5.10. Jk 4. Dz 18. Ps 40. Ps 22.18.15.2.38nn. 2Kor 8-9.10. J 17.2-5. WONNOŚĆ Rdz 43.50.17.32.7. 1P 3.13.14.11. 1Mch 1. Ps 49. Rz 12.2-5. Wspólnota serc w ludzie jest owocem przymierza.12-17. NOWY TESTAMENT Hbr 2.CHRYSTUS A WOLA BOŻA Jezus objawia szczególne upodobanie swojego Ojca. Wj 30.21. Prawo.32.7n. Mk 6. Flp 2.2.3.2.50.17. Flp 2.19nn. J 14.10.2. Mt 7. Rz 2.6. Mt 27. Ps 141. Znaczenie tej wspólnoty.5n.49.9. 1Krn 13. Flp 3.25. Wspólnota z Panem w Kościele. Ga 6. Mt 7. Prz 27. Est 2.11.12-18.3.12n.31.44.17.2.36.2.6. Ef 2. 2Kor 2. Jezus wypełnia wolę Ojca.20. Wj 30.18.4. Ps 119. Wj 30. Rdz 27. 1P 2. Iz 60.14. J 6. Ef 6.1-10.22.2.18. Ap 5. Pwt 10.

5n.11. Ps 6. Rdz 7.4. J 14.68. Rz 1.6. 1Sm 10.21.1. Rdz 27. Ps 78.24.8. Iz 8. Wj 19. Pwt 28.13.4.14. WSTYD SYTUACJE. 2Sm 7. SPRAWIEDLIWY UWOLNIONY OD WSTYDU Przez Boga.17.30.24. Rdz 4. Iz 44.1. Iz 47.19. Iz 20. Jr 20. 1Tes 4.10. Rdz 27. Hbr 11.40. Ag 2.15. Joz 24.2n.17.25. Ps 25.16nn. WYBRANIE NOWE ESCHATOLOGICZNE Wybranie i odrzucenie.1Kor 1. 2Sm 2.27. 1Kor 4. Sdz 5.23. J 14.4. STARY TESTAMENT WYBRANIE W PRZEŻYCIACH LUDU Fakt wybrania. 1J 2.1. Pwt 7.8.15. Mdr 5.6. Sdz 5. 1J 4. 1Sm 16.20. Celem. Ps 22.11. Ps 34. Jr 15.11.16. Ps 35. Iz 49. Ga 4.14.3. Iz 53.7.15. Ps 69. 1P 5. Pwt 17.2. Iz 50.4. Wj 19. J 17. Rdz 11.5.1. Sdz 5. Ps 16. Iz 30. Rdz 30. Sdz 5.3. ZNACZENIE WYBRANIA Źródłem. Mdr 4. Hbr 12.3. przez Chrystusa. Rdz 28.1-11. Wstyd a bałwochwalstwo.1-2.15. 2Tm 1. Mdr 5.9. Ps 89. 1J 4.15.23.19. Rdz 9. Rdz 22.11. Flp 1.11.26. Iz 42.23.1. Pwt 16. Rz 14. Pwt 18.2n.19.26.23n.2-3.13.4nn. Pierwsze wyrazy świadomości wybrania Bożego. Iz 1.20-23.1nn. J 17. Wstyd i klęska. Pwt 26.26.18.16n.23. Rdz 9. Lb 23.6.5.20. J 15.3nn. Rdz 9. Lb 8.13. 1Krl 2.17. 1Kor 12. Łk 1. Flp 2. 2Kor 13.23.24. Pwt 14. Rdz 4.8n. J 6. Pwt 26.29.6-12. 1J 4. Iz 8.23.8. Pwt 7. Rdz 26.5. Ez 23.1nn. Rdz 12.7n. J 14.5. Wstyd a bezpłodność.4. Ps 22. Przez miłość braterską.15. Ps 109. Pwt 10.7.20.1-6. Am 3. Iz 4.3. Skutkiem.7-16. Am 7. 1J 1. Joz 24.6. 1Sm 10. Ps 70.1.4n. Mdr 2.29. Wj 3.24.4.4. Pwt 12.3.10.13.25. Rdz 11.29. 1Sm 16.25. Iz 41. Rdz 5. Lb 18.11.26. Mt 5.11n.5. WYBRANIE Mt 20. Ciągłość wybrania.7.56. Sdz 5.7.13.14. Ps 22. Wj 34. Hbr 2.24. Am 7. 1J 3.13. Łk 9.17.9. W KTÓRYCH WYSTĘPUJE POCZUCIE WSTYDU Ez 36.12. . J 15.20. Ps 132. Rdz 12. Ps 68. Wstyd i nagość. Sdz 5.9. 1J 2. J 15.8. Ps 106.

16. Pwt 11.22. Dz 6.22. Ef 1.28n.24. Mt 14. Mt 8. Rz 9. Oz 2.37.41. Dz 13. Rz 16. Mt 17.19. J 5. Hbr 4. Jr 2. Jr 31.8. Wj 4. Kpł 26. Iz 41. Odkupiciel. Syr 1. Dz 9.11. 2J 13. Prz 22.15. JEZUS CHRYSTUS JAKO WYCHOWAWCA IZRAELA Ten. Syr 22. Pwt 8.10.13n. J 16.10. J 17. 1P 2. BÓG JAKO WYCHOWAWCA SWOJEGO LUDU Jak ojciec wychowuje swoje dzieci. Mt 13. Oto mój wybrany. J 15.15.18-21. KOŚCIÓŁ JAKO LUD WYBRANY Wybór Dwunastu.14n. którą przeżywamy.29.12n. Jr 14. Łk 6.10.23.7. Prz 23.1. Łk 10. Rz 11.33n. Mk 1. .35. J 4.18.1-13.3. Wychowywanie Izraela przez Jahwe.2.2. Jr 5.21.7. WYBRANI I ODRZUCENI Mk 13.32n.17. Prz 1.11-14.30.24.6. Iz 43.5. Iz 52. Iz 43.2-6.4.22. Iz 44. Jr 10. Oz 11.40. 2Tm 2.51. Prz 23. Jr 6.67n.22. Jr 31.29. J 6. Pwt 30.33. który objawia. So 3. Prz 5. Rz 11. Hbr 5.28. Iz 49. Dz 26. Mt 13. Iz 14. Pwt 4.20.8.11.18.17.22n.9. Prz 23.24n. Syr 22. J 9. Jr 31.17. Łk 4. Mt 24. J 5.3-6.30n. Syr 42.14nn. Iz 65. Ef 2. Jr 1.34. Ga 3.27. Iz 53. Pwt 4.1nn. Mk 1. Jr 6. Za 2.17. Ps 6. Iz 50.13. Oz 11. Jr 7. 1P 1. Iz 28. Mt 11.4. Mt 8.27.14.1.5-16. Ps 16.14.2.8.20.17.13.3. J 8. Ef 1. Mt 25. Ef 1.28.8n.34. Łk 24.36.12.1.8n.7-14. Za 3.17.26nn. Iz 65. Jr 7. Ef 1.46.13. Mt 24. Jr 49.1. Dz 15.20. Iz 65. Mt 16. Dz 10. Mt 13.35.26-31. Mt 20. Jr 46.7. Ps 38. Ez 20.17.4n.8. Syr 21. Łk 23. Kpł 26.38.4. Mk 13. 1P 1. Iz 53.19. J 21. J 13.19n.14.9.6-11. Mt 4.1Sm 16. Oz 7. Prz 23.5. Iz 8.3.1.15. Oz 11.2.3.20. Kpł 26. Ef 4.30.2. Am 3.23-26. So 3.2-7. Mt 7.15. Mk 6.30.11. 1Tes 1.36.4. Łk 1.27.16. Wj 20.24.2.28. Iz 45.2.20.13.35. Dz 1.1-7.15-21. J 1.12n. Iz 45. Iz 42. Ap 17. Prz 10.4nn.13n. Prz 30.1. 2Krl 23. Iz 42.27.7. Dz 6.7. Mt 16.12.2.5-6. Oz 10.15nn. Ps 78. Ps 94. Prz 4. Hbr 10. Iz 6. Prz 6.1.5. J 1.23-28. Prz 1.10. Mt 17.4. Mk 3.36.23.37.17. 1P 2. Hi 5.10nn.1-4.4. J 16. J 17.13. 1Krl 19. Ez 16. Dz 1. Rz 11. Za 1. Jr 31.5. Pwt 4. J 17.8-12.12.37n.10-13. Rz 8. Am 4.10. Mt 10.18.1.13. WYCHOWANIE Ga 4. Mt 16.7n.9nn. Prz 5.16. Mt 8.4-15.32. J 6.24-28. Pwt 7.23n. J 8. Iz 45.70.27.23. NOWY TESTAMENT JEZUS CHRYSTUS JAKO WYBRANY BOGA Łk 9.6. Pwt 8.17.21. Pwt 21. Prz 1. Wybranie Boże jest rzeczywistością. Syr 30.20-35.1-4. J 2. Jr 30. 1Kor 1.

Iz 42. J 15. WYJŚCIE Z EGIPTU Wj 3.20.25nn.11n. Wygnanie jako objawienie grzechu.19nn.6n. 2Krn 36. Jr 16. Wj 19.2. Iz 5. Oz 11.16. 1Kor 11. 2Krl 17. J 14. Ne 9. 2Krl 15.24-28. Wygnanie i wyznawanie grzechów.13nn.28nn. Iz 35. 2Kor 5. Ez 22.11nn.63-68. Ez 16. Iz 63. Iz 42.8nn.11. 1Kor 4. . WYGNANIE JAKO OWOCNA PRÓBA Ez 11.19.3. Mt 18. Przygotowanie nowego Izraela. Iz 46. Iz 35.6. Hbr 10. 2Tm 3. J 16. 1J 2.16. 2Tes 3. Iz 49. Jr 52. 1Tes 1. Ezd 9.12.17-20.11.20.15.1-14. Iz 44. Ne 9. Iz 8.15. Iz 1.38. Jr 31.7-16. Iz 30. Iz 40-55. Jr 10.16.16n. Iz 40.6.Wychowawca. Tt 2. WYGNANIE JAKO KARA ZA GRZECHY Wygnanie jako najsurowsza kara.5n.6. 1Tes 5.14.3. Iz 52. Iz 11.1.8. Wygnanie a Nowy Testament. Pwt 32. Oz 11.29. Iz 52.8nn.16. Iz 41. Nowe wyjście.1-8. Iz 54.7. Iz 41. Iz 45.19.14. Dn 9.3. Am 2.8-11.2n.11. Iz 48.11. 1P 1. Ga 4. 1Kor 4.11.16. 1P 2. Krzepiąca działalność proroków.10.16.23.KOŚCIÓŁ WYCHOWANY I WYCHOWUJĄCY Duch Święty .7-10. J 14. Ez 36.32.7n. Ne 1.12n. Mi 6.16.18nn. 2Krl 24. Oz 2. Jr 16.19.23. Ez 17.11n.45. Iz 55. Kol 3.25. So 3.21.11-14. J 6.1. Jr 29. Jr 31. Ga 4. Pwt 32. Jr 31. Iz 49.26.4.20. Jr 5.16.14n.12.3nn. Ez 11.14. 2Tes 3.22.6.16. Iz 10.4. Ezd 1. Dz 20.14.9.31.16. Jr 13. Jr 2. STARY TESTAMENT Pierwsze wyjście. Iz 63. Pwt 32.15. Iz 43. 2Tm 2. Pwt 28.3-6. Ps 106. Jr 24. Iz 35. Ez 37.27-30.16. Hbr 12. 2Krl 25.15.1.5. Ps 126.15. Oz 2.19.18.19. Jr 29.16.6.21.26. Nowe wyjście z niewoli. Iz 42. Jr 31.1n.14. Wj 14. Iz 35. Iz 11.27.15. Iz 53. Ba 1. Iz 5. J 16. Iz 49. Ez 37.10-17.10. Iz 41. 1J 2.11.1n. Iz 40.19.4. 2Krl 25.8-11. Iz 40. Iz 35. 1Kor 11. Iz 43. Hbr 11. Iz 10. Ga 3.6.19.6.9. Iz 41. Ef 6. Hbr 12. J 17.11.12. Iz 63.6.26.6-7.16. Ez 34. Ba 6. Iz 64.7nn. Pouczenie i nagana.3n.11. Ez 37. Iz 44. 2Kor 7. Wj 17. 2Krn 36. 1Kor 4. Jr 2. Ap 3.7. Oz 2. 1Kor 10.1-7.19.9. Oz 2.1n.5-10. WYGNANIE Am 1. Ez 1.

Hbr 13.20. Wyznawanie grzechów.3.50. J 9.37n.3nn.28nn.12n. Ps 22.31. WYZNAWANIE GRZECHÓW Mt 18.37. WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Iz 6. Wj 6. 1Krl 1.9. Wj 16. Rz 3. J 17. Wj 15. Ps 18.1. Wj 4.1-6. Łk 7.12n. J 3. 1P 1.19.23. 1Kor 12. Jk 1. 1P 1. Wj 13.26.2n. Rz 9.6.15n. J 19. J 1. 2Sm 12. Wj 17.20. Łk 15.2. Kpł 5. J 6.21.12. Ps 76.14.21n. Dz 3. Dz 10.3. Ps 26.29. Rz 8. Wj 18. 1Kor 16.15-20.38.16.18n.13n. Rz 11. 1P 1.18.56.19n. STARY TESTAMENT Wyznawać imię Boga. 1Kor 12.48. Święty Jan.42n.13.4. J 20. Ez 18.10.24.22n. 1J 1.3.14.21. Ez 36. J 5.17.6.32. Pwt 18.15nn.11-21. Wj 19.3. Mt 16.44. 1P 1.7.14.4-9.11.14-18.35nn.5.2.42. Rz 10.1. Rz 11.6-10.4n.16n. J 8. Mt 27. J 13. Ps 28.37.6.9n. Iz 40.6nn.16. J 6. Dz 5. Ps 106.13. Ps 32. Ap 5.32n.30-58.14.14.26n.17. Wj 4.16. 1P 2. 1Tm 6. Ps 118.5.1. Ap 21. Wj 7. Pwt 11.1. Syr 15.8. Wj 1-15. Ga 3. Święty Paweł. Prz 28. WYZNANIE 1Sm 3.29n.23. WYZWOLENIE-WOLNOŚĆ Ga 5. WYZWOLENIE IZRAELA Wyjście z Egiptu.23. Mdr 17-18. 1P 1.7. 1P 1.2. Wj 19.6.NOWY TESTAMENT Mt 3. Kpł 19. 1P 1.22.42. 1P 2. J 8.9-11.40.5. J 6.7. Mt 10. 1P 1. Wj 15.22.50. Dz 8.15.3. Oz 11.8. Ap 15.11. 1Tm 3.2-13. Pwt 6. Mdr 18. 1Tm 2.18. Dz 7.1-7. Dz 3.37. Jr 10. Apokalipsa.11.15n. J 8.6. Dz 4.2. Ap 16. Flp 2.9n.3.13n.19nn. NOWY TESTAMENT WYZNAWAĆ JEZUSA CHRYSTUSA Pwt 26.15.13n. Ap 11. Dz 22.22.14n. 1Kor 10.34.11. 1J 2.28. Wj 19. Ap 11. Wj 3. Pwt 6. J 12. Ps 119. Łk 10. Wj 24. Joz 7.8. Łk 7.1-3. Ps 77. 1P 1.1. Lb 21.3. Wj 14-15.11. Dz 7. 2Sm 12. Iz 52.3-7.9n. Rz 9.33-36.18. .6-9.21. Mk 8. Ps 74.27. J 18.16. 1Kor 15. Hbr 3.8. Jk 5. 1J 4.6. Ps 31.13nn. Joz 24.22.9.21-28.13.5. Ez 18. Ap 19. J 13. J 19. J 7.34nn. 1Kor 9.36-50. Kpł 26. 1Kor 15. Mt 10.2n.22. Wj 12. Łk 5. Oz 2. J 19.20n. Rz 9.10-21. 1Kor 5. Rdz 2-3.13. Pwt 7.30-33. 1P 4. J 12. Dz 4.36.24. Pwt 9.32. J 14.9n.3. Ne 9. Rz 8. Rdz 4.68n.5-8.4. Mt 3. 1J 1.22. 1P 1.26. Flp 2.8.15.10.26nn. 1J 3. Ap 14. Syr 15. Wj 12. Pwt 30. Mt 7. Iz 43.15nn. J 12.12. Święty Piotr. Ps 78. J 9.

30.13. Ps 119. Jr 12.27. Rz 9.29. 2Sm 4.20.14. Ga 3.1.Bóg jako Go'el Izraela. Dz 4.6. Rdz 4. Rz 9.21. Iz 44. 1Kor 15. J 12. Rz 8.2. Rz 2. Iz 44.6. Syr 15.6-10. Natura wolności chrześcijańskiej.9.28nn. 1Kor 6. Rdz 1.6. Rdz 19.1.20. Rz 8. Rdz 6.26n.4.13nn. Rz 7. Ez 18. Jednostka i społeczeństwo jako przedmiot wyzwolenia.7n.5-8.5. J 3. Iz 54.13.17.26-49.16-26. Rz 8. Pwt 30. .12.1n.15-20.5n.33.1. Rdz 4. 1Kor 3. Jk 1. 2Kor 3. J 5.5. Ga 5.20. Dz 6.22n. Jr 50. Jr 30. Rdz 2. Iz 59. Iz 43. 1J 3. 2Kor 3. 2P 3.26. Wzrastanie w historii zbawienia.19.19. Jr 31.23.21n.4.11. Rz 5.44. 1Kor 10.13. Łk 24. Jr 34.13. J 10. Syr 15.8nn. Iz 45.26. 1P 2. Łk 19. Rz 8.11n. Mt 13. Łk 22. Ez 36. Ps 31.26.32-33. 1Kor 9. Łk 11. Rz 14.10.13.24.28. Ps 69.21.19n.22. Ga 5. NOTA UZUPEŁNIAJĄCA WOLNOŚĆ WYBORU Iz 6.13.15. Mt 7. Dz 22.21. Iz 52. Ga 4. Rz 6. Hbr 5. Wolność chrześcijańska w praktyce.9.47.63. 1Kor 8-10.28.9. Kol 1. Iz 47.7. Ps 73. Kpł 25. 2Mch 6. Iz 44. Hbr 4.53n. J 13. Ga 5. Pwt 30.17. Flp 2. Pwt 15. Est 4. 1Kor 15. Iz 50.2-5. Rdz 3. Rz 8.22. Łk 2. Iz 44.16n. Rz 9.12nn. Flp 3.19.1-7.19nn.27.17. J 6. Iz 59.21. Wj 4.68-75.32. Rz 5. J 19.21-28.16.36. Ga 5.12. 2Kor 3.16. Hi 8.27. Ef 2. Ne 5. Rdz 9. Ps 130. Dz 19.11. Łk 1. WOLNOŚĆ DZIECI BOŻYCH Chrystus jako nasz Wybawiciel. J 15. Rz 1-3. Wj 4.15. Ga 4. Ps 49. WZROST Wzrost w dziele stworzenia.12n.25nn. Ps 19.9.23n. Rz 5. Łk 6.6.22.21. Lb 35. 1Kor 15.11.56.10n. Iz 10.14-17.36.33-36. Rdz 11.12-16. Dz 5. 2P 2. Iz 58. Kol 1. 1J 3. Rz 13. Łk 2.3n.2.13.20.14.27.1-8. Ga 5.30.12n. Dz 12. Oz 2. Hbr 3. 1Kor 7.12n.11-16.8.13n. Dz 2. Ps 55. Rz 11. Iz 40-55.41.1.21. Oczekiwanie na ostateczne wyzwolenie. Pwt 11. Rz 6.53.15.14.18.10n. Mt 13. Ga 4. Rt 4. Ps 25.26nn.15.15.9.7.16. Rz 7. Ef 3.11.30. Ps 26. Łk 8. Ez 36.24.15.24.24. 1Kor 11. Łk 8.10-21.1-6. 1Kor 7.24. Hbr 9.12-15. Łk 22.17. 1Tes 3.11. Łk 2. Ef 4. 1Kor 15. Rdz 9.6. Kol 1.1. J 3. Kpł 26.9n.7. Rdz 12. Mdr 2. Ga 3.14-23. Ez 36.8-22.16. J 8. J 8. Rz 3. Rz 9.6-9. Rdz 4.23.13.34.20.7.9.52.21. Rz 12.38. Ku Królestwu Bożemu. Mt 13. J 17. Ps 103.3. Dz 2.13.22n.3. Rz 8.10. 2Kor 10.6.6. Iz 45. 1Kor 9. Rdz 1.12-16.24.28.12. Rz 5.3nn. Hi 21.14. 1P 2.1n.24. Rz 5. 1Mch 4.12.54n.23. Rz 11. Dz 6. Iz 1. Pwt 28.8-11. Rz 11. Rdz 35.40.3.2. Rdz 2-3. 1J 2. Rz 8.3-12. Wj 7. 1Kor 3.17. Dz 11. Ef 4.22.17. 2Kor 3.8.13. Ga 3. Rdz 6. Iz 40.2.31. Rz 6.13. Flp 1. Mk 4.16. Ga 6.3.11.8.

17.15.23. Ez 18. 2Tm 4. Ps 142.7.4.7. Wj 20. Ga 6.18-26.20nn. Mdr 4.6. Prawdziwa zapłata.31n. Iz 30. Mdr 4. Mdr 3.14. 2Mch 7.5n.25nn. Kol 2. Iz 17. Syr 2.18. Rdz 1.15.18. Odpowiedzialność człowieka za jego własny los.7.37. Pwt 32.24.22. Koh 11. 2Kor 9. Ap 22.9n.12-20.25. Rdz 8. 1Kor 15. CHRYSTUS I ZAPŁATA Potwierdzenie zapłaty osobistej.11n. Jr 12.4. 2P 2.26-35.31n.24. J 12. Rz 8.2-3.38. Rdz 3.13-19. Ez 18.3.12. Ps 16.14nn. 1Kor 3.7.1-18. Hi 34. 2tm 4.43.8. Rdz 18.22. Syr 1. Oz 2. Rdz 3. Ap 18.24.15. ZASIEWAĆ ZASIEWY ZIEMSKIE Działanie Boże. Mk 1.3. Rdz 26. Zapłata osobista.21-26.1nn.16.23nn.19. Dz 23.13.12n.9. Ps 73. Koh 11.17n. Jr 4.6.16-19.6.1nn. Ez 37. Ps 18. Iz 5. Rdz 1.6.29.7.8. Syr 7. Rdz 9.13.35. Jr 31.27. Dz 3. Jr 12.1-5.8. 2Sm 22.15. J 7. Ps 73. Łk 10. Ap 21. Lb 5. Rdz 13. J 8.5. 2Sm 6.23. Prz 12.10.10. Rdz 6.22.14. GŁÓWNE ETAPY OBJAWIENIA PRAWDY O ZAPŁACIE Solidarność a odpowiedzialność. Ps 119. 1Kor 15.1n.42nn. Ps 27.30. Hbr 11.12. Joz 7.22. 1Kor 9.24-28. Iz 6.31-46. Rdz 7.7-10. Ps 49.9nn. Oz 8. Mk 9.4. Mi 6.41. Łk 23. Kpł 25. Rola człowieka. J 9. Rdz 6.1. 1Kor 15. J 6.27. Rdz 7.14.19.12nn. Koh 8.11nn.12.24-27. Mk 4. Rdz 15. Wj 34. Iz 53. Rdz 3.7. Tajemnica sprawiedliwości Bożej.10. Rz 8. Koh 9. Ga 6. Flp 1.8.1-15.17.11. Mk 4. Mt 25. Rdz 12. 1Kor 9.18. Rdz 15.5-12.14nn. Mdr 5.36.15. Prz 22.6. Ps 28.9.17-20.38n. Łk 14. 2Kor 9.3n.37n. Mdr 2.2. 2J 8.12nn. Mdr 3. Mt 13. Ps 126. J 11. Ez 18.4.Mk 10.15. 1Tes 4.57. Rdz 7. Rdz 19. Koh 7. 2Kor 9.1-4.8.6.5-8.16. Syr 6.12. Mdr 3.12.10.27.5n. Rdz 19.13.18.5n.11-30.15.4.37n.20nn. Rz 12. ZAPŁATA ZAPŁATA A ZAROBEK Rdz 2.12.9. Mt 20. Joz 7.8. Jr 31.36. 1Kor 15.3. Ps 22. Prz 11. Hi 19.10nn.31-34.29n. Mt 25.46. Rz 5. Jk 3. Syr 11. Prz 20.7. Dn 12. Mdr 2.13.6-13.36. Hi 42. Kol 3. Ps 49. Ps 91. Hi 4. Mt 16. Hi 14. Iz 59.8.5nn.1. Rdz 3. Rdz 26. 2Sm 7.18.14. Kpł 11.1. 2Tm 4. 2Kor 9. Syr 51. Kol 3.26. Ez 14.15n.12. Ps 16.4. Flp 1. Rz 6.22.26. 1Kor 9. Mt 6. Ga 5. ZASIEWY BOŻE Boże nasienie.5n. Ga 6.16-33. Ps 76. Ez 36.51.1. Rdz 22.18.7. 2Krn 15. Ps 37. Rdz 26. Ps 112. 2Tm 4.17.25. Rdz 47. Oz 10. J 4. Pwt 7.13.32.17n. Syr 51. J 4.9n. Jr 31. Mt 22.9n. Rz 2. .7. Lm 3. Syr 7. J 4. Rdz 32. Mt 16.24. Mt 25. Ps 92.6.10n.24. Dz 24. Mt 22.

Wj 10. Lb 14. Jr 7. Mi 7.11.10. Iz 62.7-10.20.7-19. Wj 14. Syr 51. Ps 31.22.12. Ps 34. J 6.4.16. Jr 31.15. Oz 2.6. Dn 3.10.17. Iz 63.19. Wj 9.7n. Oz 2. 1J 3. Iz 52.15. Iz 63.1. Ps 31.19.16.23.28.13. Dn 12. Wj 14. Wołanie do Boga Zbawiciela. 2Sm 23.19nn. J 12. Wj 11. Ps 76.18.6. 2Krl 20.28.39n. Ps 7. Jr 7.19.12.30-35.22.4. Rz 9.9.17. Mt 13. Iz 46.36.7.24-30.3. 2Sm 3.34.13.15. Ps 106. Mt 13.15. Ez 36. Iz 60.1. Ba 4. Iz 28.7.25nn.4. Rz 10.6.12n. Syr 51. Ps 22. Ps 20.24. Iz 43. 2Krl 18. Iz 33.8.1. Iz 56.7. Iz 45. Ps 35. Dn 6. Rdz 7. Ps 72.11.13n. Ps 44. Wj 7. 2Krl 17.10. Ez 17. STARY TESTAMENT ZBAWIENIE BOŻE W HISTORII I W ESCHATOLOGII Doświadczenia dziejowe. Mdr 10. Rz 1. Mt 13.22.51. Ps 69. 1Sm 7.14. 2Krl 19. Mdr 5. J 12. Iz 49. Ps 149.32.22. Hbr 3.10. Hbr 3.5. Iz 63.2.7n. Łk 17. Am 9. Do Boga należy ostatnie słowo.4.10.2.23.25.13.21. Iz 43. Ne 9. 2Sm 23. . Jl 3.8.5. Iz 45. Wj 14. Ps 106. Mk 6. Ps 69. Iz 25. J 3. Wj 7. Ps 44.6.2. Mt 13.20n.13. Ps 27. Ps 59.19-95. Am 4.26-29.60. Ps 106. Dz 7.14.15. Ps 51.10. ZATWARDZIAŁOŚĆ U ŹRÓDŁA ZATWARDZIAŁOŚCI Fakt.29.20. Jr 8.6. Ps 62.7. Iz 65. Za 9. 1Mch 4.30.1n.13n. Ne 9. Ps 107.32. Am 5.7.25.7. Dn 13.28.8.11. Iz 35. Ez 36. Sdz 13.16.1.9n.14.6. Oz 11.26n. Iz 59. Ps 34. Dn 4.9.22. Wj 9.11. KU ZWYCIĘSTWU BOGA Dwie możliwości. Ps 107.11.12nn.6-11.30. Ps 22.14. Jr 23. Ps 55. Wj 7. Pwt 8.6. Ez 36. Ps 91.31n. Ps 107.27. Ps 69. Jr 17. Pwt 32.14.21.34n.5.15. Iz 12. So 3.25. Ez 34. Iz 63. Wj 10. Sdz 6. Wj 9.3.29.17.Iz 1. Ps 18. Iz 10.7n. Jr 31. Am 3. Iz 47.19.31. Ps 106. ZBAWIENIE BOŻE JAKO TEMAT W MODLITWIE IZRAELA Pewność wiary. Rdz 45. Oz 13. 2Sm 8. Wj 10.20. Wj 9.10n.12. Ps 116. Ps 145.4. Ps 116. Iz 55.11.4.17.2. ZBAWIENIE Łk 2. Ps 18. Iz 63.1. Mk 8. Wj 8. Za 6. Ps 95. 1Sm 11.1.36-43. Iz 6.13.4.9. Iz 45.18. Ap 12.42.23.7.16.8n. Jdt 9. Wj 4.16.1. Sdz 2. Mdr 10.17. Iz 49.9. Obietnice eschatologiczne. Iz 61.4.5.16.3. Ps 118.16. Ps 72. Ps 79.21. Ps 86.8.1. Rz 9. Ps 43.2. Ps 118. Sdz 2. Znaczenie.13.17-21.18.7.6. 2Sm 8.7.2.14. Ps 34.16-19. Ps 33.52. Ps 109.12.8. Jr 13.21. Jr 4. Słowo Boże. Ps 34. Iz 52.12.17n.16. Ps 37.

2P 3. Sens życia Chrześcijanina. Wj 21. Ap 6.11.6-46. Łk 9. 1Kor 5. Kpł 12.30. 1Tm 2. Łk 19. Lb 35.10.9. Rdz 45. 1Tm 2.30n. Łk 2.19. Dz 16. Mt 14.1. Rz 1.16. Rz 11. 1Tes 5. Wj 21. Rdz 50. 1P 2.7. Pwt 19. Flp 2.20. Mk 3. 1Kor 9. Mk 6.5.9.28.9-12. Łk 19.21.3n. Tt 2.12. Jl 3.5n. ZGORSZENIE . 2Tes 2.21. Rz 12.30. Jr 11.17. Łk 15.48nn. Mt 8.4n.40.4. 2P 1.10.20. Pwt 24. J 6.13. Syr 28.10.26. Dz 13. Tt 3.3.16. Iz 41. Iz 52. Łk 1.4. 1P 1.22. Zemsta osobista.23.17. Flp 3.2-6. Mt 15. Dz 13. Prz 20.14. Dz 2. Ps 58. Ps 137.33n.13n.31.23n.6. Tt 2.18.4. Pwt 32.11. Ef 2. Mt 14.5. Ef 2.14.20.23nn.10. Łk 9. Mt 19. 1Tm 1. Hi 16.71.4. J 12.20n.34. Lb 35.7. Jr 20.2. J 10.2. 2Tm 1. Jr 46.10. Hi 19.38-42.28. Dz 28. Tt 1.19.5.15. 2Tm 3. Rz 5. Dz 2. Iz 40. Ps 94. Jk 1. Ef 5. 2Tes 2.14-15. Sdz 15.33.21.17n. Dz 11.23.3. 1Tes 5.47.15.4. Rz 8.19.28.24.21. Łk 17. Rz 10. Dz 15. Hbr 5. 1J 4.26.17n. Rz 5.15. Chrystus a zemsta. Mt 5.47.2. 1Sm 26.8.39. Łk 13. Dz 13. Tt 3. Ps 80. 1P 2. 2Kor 2. Łk 13. Ap 12.5. 1Kor 3.11. Rz 12. Mk 16.16.12.3.12.1.3. Łk 15. Bóg jako Mściciel. Mt 8.25.8. J 10. Łk 8.6. WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA TEOLOGIA ZBAWIENIA Sens życia Chrystusa.11.3nn. Ps 96.22-27.12. Ef 1.14. Mt 9.13. J 3. Jk 2. J 5. 1Tm 1.10. Hbr 9.24.23.10. Dz 16.13.2. Łk 1. Kpł 24. Ps 98.1nn. Lb 35. 2P 3.56.14. Rz 11.9n.2.30n.25.9. Dz 5. Hbr 1. 2P 2.25. Ps 51.5-12. ZEMSTA Mściciel krwi.3. Pwt 19.4. NOWY TESTAMENT OBJAWIENIE ZBAWIENIA Jezus jako zbawiciel ludzi.Ps 12. J 12.14.24. 1Tm 1. Rz 10.7. 1Sm 24.25n.31.3.11. Ap 19. Jk 2.6. Dz 2. Rdz 4. Kpł 24. Jr 15. Ps 8. Łk 3.3n. Wj 21. Rdz 4.19.12. 1Krl 2.21. Sdz 15.19. Mt 24.24. Tt 1. Lb 35. 1P 3. Rz 13. J 17. 1Tm 4. 2Sm 3. Ps 14.6. Dz 4. Tt 2. Dz 13. Ewangelia zbawienia. Hbr 2.26.23nn. 2Kor 6.3. Lb 35.15. Kpł 19.9nn. Tt 3. J 18.7n.21. Ps 5.9.9.27.7.11. Ps 85.23.24.60.48. Rz 9.13. Ap 22.13.3.42.10.26n.10.10. Łk 2.15. 1Tm 4.5.30.17.18. Tt 2. Mt 1.5.22.18n. Ap 16.2. Lb 35.26.1. Hbr 5.15. 1Kor 10.27. Mk 5. Mk 15.69.13. Rz 8. Rdz 45. Łk 8. Ps 8.14. Dz 14. W oczekiwaniu na ostateczne zbawienie.5. Rdz 4.77. Syr 28. Iz 59.23. Wj 21.56.1.10.12. J 12. Łk 13.18. Łk 7. Tt 3.21. Dz 7. Pwt 19.7.35. Łk 8. Ps 12. Ap 19.47.10. Łk 1. Ap 7.12.9.7. Łk 18.

Oz 2.4. Pwt 4.23-28. Pwt 7. Mt 26. Sdz 18. Pnp 6. Rdz 2.6.4.3.6. Mt 5. 2Mch 1. Rdz 3. Ps 96. 2Krl 5.11. Wj 6. Pwt 14. J 6. Wj 23. Rdz 35.19-21.9. Pwt 12. Wj 3. Jr 35.34. Rdz 17.1-4.6.42.8.16nn.11.5. Ps 66. J 3. Ps 65.63.15. Dramat Izraela a jego ziemia. Ez 47.15. 1Krl 21. Pwt 28. Prz 12. Sdz 18.11-16. Hi 24.3-19. Pwt 6. 2P 2. Rdz 3. J 6. Pwt 24.12n. Jr 16. Dn 3.17nn. Iz 62. J 16. Mi 2. 1Kor 8.16. Łk 2. Rdz 17. Rz 14.17. 1Krl 21.25. Pwt 28. Oz 4. Mt 17.20. 1Kor 2.28. Jan.19. Rdz 2. Mt 24. Mt 21. Rdz 1.2.14.14n.4-6.6. Rdz 1. Rz 9. Rz 14. J 1. Pwt 15.10. Dar ziemi. J 6.10.20. Iz 64. 1Kor 1. Pwt 8.1. Rdz 2.14.21. Pnp 5.15nn. 1Krl 15.13-48. Rdz 12. Ps 104.19.17.2-12.1-23.1. Kpł 25. Iz 8.23. Pwt 5. 1Kor 1.1.12.22nn.1. Am 9.12. Rdz 32.62. 1Sm 26.52. STARY TESTAMENT TAJEMNICA POCZĄTKÓW Ziemia jako stworzenie i własność Boga. Joz 24. Jr 23.66. Iz 65. Hi 38. Wj 23.18-21. Wj 13. Rdz 8. Syr 17.14. Ga 5.8. Pwt 19. Oz 2.4.5nn. ZIEMIA Ps 115. Ps 135.2.29n. Rdz 1. Pwt 6.16. Mt 16.8n. Dz 14.22.16.8nn.17.4.9-25. Ap 2.42.23n.34.10.18.46.12. Rdz 3.2nn. Pwt 31.8. Zapowiedzi przyszłości. Pnp 4.3. LUD BOŻY I JEGO ZIEMIA Doświadczenia patriarchów.17n.7. Mt 18.23.12.7nn.21-22n. Sdz 2. 1Krl 21.10. Wj 6. Rz 14. Rdz 2.57.2.1.11.31-12.8.7.33. J 6.13-15.35. 2Kor 2.74.1. Mt 13. Am 5. Rdz 23.16.5.8. Mdr 15.2.7.4. Ps 47.27. J 1.29.37n.19. Ps 143. Iz 11. Lb 14.20.25.18. Rdz 12.12.7. 2Mch 5.7n.10.16.31n. Za 14. Ps 119.1-4.8. Za 2. Rdz 35. .31.19.13. Iz 2.8. Ps 98.25.23. Prz 10.9.3. J 15.2-5. Pnp 6. CZŁOWIEK POWODEM ZGORSZENIA DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA 1Krl 14.1.19.13.12. Pwt 11. 2Mch 4.14.17.5.32-6.19n. Ziemia jako własność człowieka. Rdz 11. Jr 4. Mt 18.32n. Iz 45. Iz 5. Ziemia przeklęta z powodu grzechu. Paweł. Jr 18. Wj 23.27. Rdz 18. Kpł 25. Pwt 8. Pwt 32. Iz 62.4. Oz 11. 1P 2.48. Prz 24. Joz 24. Mt 11. Mt 11. Mdr 12.7. Rdz 1. Rdz 26. Iz 40.12. Wj 23.23.16n. Ps 63. Iz 66. Ps 89. Pwt 28. Oz 10. Mt 13.30.6.11.7.22. Rdz 26. Rdz 28. J 7.3. 1Krl 15. J 6. Pwt 11. Rdz 2.12.13.CHRYSTUS POWODEM ZGORSZENIA DLA CZŁOWIEKA Iz 8. Iz 28. Sdz 6.25-32.16. Pwt 20.11.30-34.26.7. Pwt 8.9.6-9. Ps 24.4-7. 1Kor 1.

11-17.8.29n.10. 1Kor 7.17.11n.18.35.5nn. Flp 2.38n.42. Dz 2. Mt 21. Ps 139. 2Krl 13. Łk 24. Hbr 1. Ez 37.22. Tt 3. 2Tm 4. Łk 24. Iz 53. Rz 1.31.14.37nn. .32. Dz 10. Mt 28.13.37.3. Mt 22. Mt 26. Dz 2.41n.11.16nn.21. Hbr 4.11. Mt 5. Rdz 8.18. Sens i doniosłość zmartwychwstania.1. Dz 13. Iz 57. 2P 3.44.22nn. Mk 5.13n.16.2.1-8.35.Ez 47.27.22. Łk 24. J 17. Mt 27.9-13. Iz 60. Łk 9. Dz 8. Ap 1.10.31. J 2. Dz 13.14. 1Kor 15. Dz 10. 2Tm 1. Iz 53. 2Mch 7.5.3-4. Łk 24.8. NOWY TESTAMENT JEZUS A ZIEMIA Kol 1. Łk 24. Dz 2. Mt 6. Dz 3.9.41. Ps 103.31.2n.11.11. Za 14. J 1. J 20.32.10.40.8n. 2Mch 7.11n. Iz 53. NOWY TESTAMENT PIERWORODNY SPOŚRÓD UMARŁYCH Pierwsze sformułowanie.25n. Łk 12. Ef 4.22.6-11. Mt 28. Mt 12. ZIEMIA JAKO PRZEDMIOT NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Rz 8. Dz 2.1. Iz 65.14. Łk 7. Mk 9.27nn.21. J 20.12. Pwt 32. Dz 3. Łk 12. ZMARTWYCHWSTANIE LUDU BOŻEGO Iz 1. Przeżycia wielkanocne.8.35nn. Łk 24.18. J 11. Tt 2.10. Mt 25. Hbr 5.3.5.21-42. Dn 2.1.11.8-11. J 21.39.4. Dz 13. 2Mch 14.30.10.21. Ps 41. 1Kor 15.6. Mt 12. 1Kor 2.61. Ps 16.19. Iz 26. J 20. J 1.19-29.19nn.2. 1Kor 15. Dz 4. Dz 23.14n. Mt 28. J 20.5. Dz 5. ZMARTWYCHWSTANIE STARY TESTAMENT PAN ŻYCIA 1Sm 2. Dz 13. Rz 8. Ap 5.4. J 14. Iz 60. Dn 12. Rdz 1. Dz 2. 2P 3.33nn. Ap 21. Dz 26. J 21. Dz 13.23.33.10nn.22-35. Łk 24. Oz 6.7nn. Mt 28.19.33.29. Ps 2.30n. Rz 14. Dz 4. 2Mch 7. Dz 2. Jl 4.1n.31.3n.14.19nn. 2Krl 4. Mt 6. 1Kor 15.31.13.13.44nn.31.20.19.10. Kol 3.4.1nn. Ps 104.22.28.33.27.23-28.9. Dz 10. Mk 10. Mt 6.22.46.8. NOWY LUD A ZIEMIA Dz 1. Łk 24. Dz 2. ZMARTWYCHWSTANIE INDYWIDUALNE Dn 7. Am 9. Mk 10.35.63n. J 20.17.36.26nn.10. J 21.10n. J 12.2.21-24.3. Dz 2. Dn 7.16-34.6.8.19. Łk 24.34. Ps 80.3. Ps 16.25-32. Dz 17.41.18.22. J 20.2.15.36-40. Ps 118. Łk 9.49. Ps 104. Mt 5. Dz 10.4.32. Mt 24. Rdz 1.5. Mt 28.8. Dz 4. Iz 51. Ewangelia zmartwychwstania w nauczaniu apostolskim. Iz 26.29n.1n.22.27.3.7. Jk 2. Hi 19.6.5n. Dz 1.31. J 20. J 20. Hbr 1.32n. Mk 8.9. Dz 13. Dz 23. Łk 24. Rdz 1.13.44n.19. 1Krl 17.17. Rz 8. Mk 9. 2Mch 7. Mt 22. J 20.1.33. Ps 25. Dz 17.1-14. Kol 1.34. Mt 5.30.17-23.9. Oz 13.5-13. Ps 37. Mk 16. Ps 8. Dn 12.3.

Rz 8.5n. Ps 105.10n.14.20. 1Sm 10. Jr 32.27. 2Kor 5.28.14.15nn.4.12-22.8n. Pwt 6. Wj 7.14. 1P 2. 1Tes 4. Oz 2. 1Sm 14.10. Iz 13.12. J 5. 1Kor 15.31. Ap 20.10n.3. Sdz 6. Kol 2.28.20n. Wj 4.7n. 2Krn 32.10.24.3.44. Wj 4.17.30nn. 2Kor 5.11-15.13. Wj 11. 2Krl 19. Mt 22.17.11.8. Flp 3.16.38. Rz 8.30.29.17. Iz 66. Syr 43.4.12. Pwt 8. Ez 9.22.8. ZNAKI PRZYSZŁE Ps 74.19.9.16n.12. J 11.2. Wj 15.14.11. Apokalipsa.11.5n. Rz 5.18. Mdr 5.14.9. ZNAK Joz 2.20. Wj 4. Symboliczne czynności proroków.15. POTĘGA ZMARTWYCHWSTANIA 1Kor 15. Życie chrześcijańskie jako antycypacja zmartwychwstania. Rdz 1. Ez 24.4.11. Jr 28. Ps 65. Ne 32. Ez 9. Wj 34. Ap 21-22. Rz 8. Wj 14.5. 1J 3.13. Est 10.14. 1Krl 13. ZNAKI OBECNE Pamiątki.10. Ez 20. Sdz 6. Iz 7. Zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. 1Krl 13.2-6. Pwt 6.11.9.22.8-17. J 5.2.16.25. Joz 24.17. Ps 86.5. Rz 6. Iz 55.3. Ps 11. Wj 4. J 11. Pwt 7. Dz 26.5. NOWY TESTAMENT .16-20. Wj 31. Wj 12.29. Rz 8.3.18. J 6. Oz 1. 1Mch 4.9.9.5.12.4. J 6. Pwt 18.10. Wj 7. Syr 42.25.24.52. Wj 4. Lb 17.6. Jr 20. STARY TESTAMENT ZNAKI W PRZESZŁOŚCI Wj 3. W Ewangelii Mateusza.6.1n.7.22n.27.6.20n. Pwt 4. Ez 4. Kol 3.15n. Lb 17.11. Dz 23.25.13. Ba 2.19. Mt 24. Ez 39. Ps 105. 2Krl 20. Pwt 4.9n.4nn. Iz 20.50. Iz 8.8n.26.29n. Iz 7.13.13. Ef 5. 2Tes 2.13. Rdz 4.14.34.18n. Lb 14.31.1. Wj 14. Ps 106. Wj 4.25n. Ps 136.7. J 11. 2Tes 1. Jr 44. Święty Paweł. Ps 78. Syr 36. 1Kor 15. Dz 3. J 5. Pwt 11.43.6nn. 2Sm 12. Ez 12.9.40. Ps 107. Wj 13.40. Sdz 20.11. Iz 18.3.52n.2. Hi 37.6. Joz 4.1-3.4. J 6.15.1-9. Ez 24.6. Mdr 10. 1Tes 4.1-10. Ps 77.1.3f. Joz 3. Wj 10.3. Iz 7. Sdz 6.26nn. Wj 13. Rdz 9. Kol 3. 1Tes 4. 2Kor 4.34.35-53. 1Sm 2. 1Kor 6. Ps 78.2.12n. Ps 89.6nn. Jr 10. Jr 36.25. Ps 135.18.11.4-8.1-9. Mdr 5. Zmiana zewnętrzna o charakterze ochronnym. 1Kor 15. Flp 3. Rdz 24. Rdz 17.22.15.9-13.14.1-4.37.1-10. 1Sm 10. Tb 5. 2Krl 20.6.23.17. Pwt 13. Dz 24. Mt 27.Flp 2.3.8n.20n. Lb 14. Ez 12. Wj 4. Ne 9.14. Ps 105.23.29. Iz 43. Iz 7.9. Jr 23. 1Kor 15.13. Ef 2.

2Sm 12.33.15-41. Mt 3. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE STWORZENIA Czy wyższość zwierząt nad człowiekiem.2. J 6. J 7.10. 2Tm 3. Oz 2. Lb 21.22-35. Pwt 22. Dz 4.3-11. Wj 19. J 9. Koh 3.23n. Łk 2.31.4. 1Tes 2. Wj 23. Dn 6.3. Ap 12.11. Mk 16. Jr 23.9.48. Kpł 20. Dz 9. Ap 19. 1Krl 12. J 5.23.27.8. Lb 14. Wj 17.6n.22.6.6nn.13.31. Łk 1. Mt 24.34.3. J 12.13.1-6. Za 12. Wj 23. J 2.21n. Ga 1.21.14. Ap 12. Pwt 8. Ap 12.1-4.13n.30. Ap 9. Rz 8.4.23.13.19.19. J 20. Ap 16.20. 2Tes 2. Ap 20. Ez 47. Mt 4. Iz 26.6. Wj 32.52. Kpł 11.1Kor 1. Kol 2. Ap 12.24.28-32. Ez 39. Mt 24. Jl 3. Pwt 14.26.18n.5nn.4.7.11n.5. Hbr 2. Mt 24. Rz 1.4-42. Znak niewiasty odzianej w słońce. J 1.43. Mt 16.29.2-12. Ap 13.12. Ps 49.44nn.31-42.34. Dz 2.10n.16. Dz 2.1n.29.1.14. Ez 39.1-11.1-10. Wj 22. Pwt 24. Iz 11. Kpł 18.17.18.47-51. Dz 15.33. Znak końca czasów. ZNAKI CZASU W KOŚCIELE Znaki otwierające czasy ostateczne.4. Dz 13. Hi 38. Iz 40. Rdz 9.3. Dz 2. J 12. Wj 17. Iz 53.34n. Ap 19. Łk 11.9.26.13. Wj 11.19.1-16.4n.6-9. Zwierzęta a kult Boski. Pwt 5.14. Mk 8. 1Kor 2.4. Mdr 15-16. ZWIERZĘTA I LUDZIE W DZIELE ODKUPIENIA Bunt i uległość zwierząt.17-25.6.12.32n. Ap 22. J 12. Jon 2. Mt 16. 2P 2.18.19. Za 14.16.1-8. 2Kor 11. ZWIERZĘTA Ps 22.18. Przez podział na to co czyste i nieczyste.40.22.13.35-38.5n.17. Rdz 2. Ps 91. Mt 12. Dz 5. Tt 1.39-39.21. Ap 2.8. J 19. Iz 65. Rdz 1.7. J 10.2.17.12.28-32. J 3. 1Kor 15. Hi 40.19-22.3-14. 1Tes 2. Więź łącząca zwierzę z człowiekiem. Ez 34. ZNAKI W ŻYCIU JEZUSA Mt 11. Dn 4. Łk 2.11n. Rdz 2. Rdz 9. J 13. Mt 12.13n. Dn 14. Mt 6.17n. Ap 12.18-23. Wyższość człowieka nad zwierzęciem . Iz 11. Rz 15. Lb 14. . Ps 147.6n.29-32. 1Kor 14.12.38.2n. Łk 9.30.8. Dz 10.14.3-6.22.20.8. 1Krl 17.20. Lb 22. Mdr 15.4n. Iz 35. 2Kor 12.3. J 6. Kol 2. J 6. Dz 6. Ap 4.17.1n. J 11.1-5.8. J 2. Ps 104.11.9nn. Mk 1.6. Ap 5. Jon 3. 1Kor 9.1nn.22. Ps 8. Ap 12. Dz 28. Pwt 27.37. Mt 8.11.15n. Ez 1.9. Hbr 4.26-30.4. J 4. Iz 28. Dz 14. Znaki prawdziwego apostoła.1. J 19.5.19nn. Dn 7. 1J 4. Pwt 32. Iz 33. Za 12.7.37nn. Mk 16.21. 1Tm 5. Łk 23.12.29-30. J 6. Dz 2. Wj 21.25.5.5.3.36n.17-20. Pwt 6. J 9.16.

8-20. Jdt 16. Ps 20.2. ŻNIWA I ZASIEWY Ga 6.16-21. Joz 6.8-16. 1J 5. Rt 2. ZWYCIĘSTWO Rdz 3.3-9. Jr 31.16. Kol 2. Sdz 2. Ps 126.7.3. Jk 1. Mk 4. Ha 3. Pwt 8.13.13nn. Mk 4.15-23. Dn 6. 1Krl 18. Ap 12. Lb 14. Jr 15. Ps 118. 2Kor 2.20.10. Pwt 9. Iz 53. Mt 13. Ps 126. Łk 12. Ap 14. Mdr 4.17. Joz 7. Ps 2. Flp 4.10.24-30. Rdz 8.10n.22.5nn.19.12n.10-23.12. 1Kor 9. Łk 11. Na 1.12.14.22-43. 2Mch 15.7. 2Mch 13.10. Iz 43. Iz 28. Hbr 9.8.24nn. J 16. Oz 10.21. 2Krn 20. Ps 67.7. 2Krn 24.26-29.6. 2Mch 10. Ps 18. 2Kor 4.1-12. Prz 20. 2Krn 14.1.35nn.4.24. Pwt 24.15.21.2-8. 1Kor 15. Iz 27.15.37. Łk 12.11.13. Zwycięstwo nowego ludu.7. Sdz 8. Rz 12.5.24. Ps 74. 1J 2. Ap 5. Joz 10. Ap 11.21. Ps 85. ŻNIWO JAKO SĄD BOŻY Dzień Jahwe.16. Iz 63.38.7nn. Ap 6.1-18. 2Krn 21.7. 1Mch 3.5. . Jr 5.27n.13. Iz 30.41.14. Rdz 22. Iz 52. Rdz 26.20. 2Krn 25.14. 1Kor 3.10. 1Kor 9. Ps 106. Ap 21. 1Tes 2.1-21. Wj 17.26. ŻYCIE BÓG ŻYWY Joz 3. Prz 22. Ez 22.4.10.10. Mk 4.11. J 4.6. Rz 8.6n. Kpł 25. Ku innemu zwycięstwu. Mk 4. Jr 51. Jr 51. Wj 23.15. Ez 38-39. Iz 53.19. Iz 9. Jk 1. 1P 5.13.35n. Jr 13.37. Ps 51.8.12n.15-29. Am 9.6.15. Kpł 19.19n.13.33.21.4nn. Ap 2.10. Łk 22. Jr 17. Hbr 10. Mt 9.8. Ap 15. Ap 19.5n.4. Klęski ludu Bożego.5. Ps 148.5.11-21. Jr 27.10-27. J 4. Mdr 5. Mt 1. Ap 3. Iz 37.22.6.4-5.20.1-9. Jl 4. Ap 2. Za 14.14.42n.25. 1Sm 19. 2Tm 4.6. Oz 6.2.33. Ps 78.12. Ap 3. Ps 126.7.11n.12.14-22.18n.32-49. Dn 7.1-9.11. Sdz 5. Wj 14.1n. Kpł 23.2.13. STARY TESTAMENT Zwycięstwa ludu Bożego.12.19. Iz 17.24.29.13n.19. Pwt 25. J 4.7-10.7.12.26. Ap 5.31. Mt 13. Ap 21. 1Sm 14.7.11n. Mt 3.10n.4.2. Ap 2.29.9. Ap 2. Ps 110.12. Wj 34.15.14nn.4n. Wj 13. Ap 2. W czasach mesjańskich. Łk 19.13. Ap 17. 2Kor 9. 1Sm 17.8-24. 1Krn 29.Ps 148. Pwt 32.1-6. Ap 13.27-33.15nn. 1J 4. NOWY TESTAMENT Zwycięstwo Jezusa.1.8.36-43. Wj 15.23. Sdz 7. Wj 12. Mt 13.30. Mk 4. Jr 17. Ps 42. Ps 40.10.9.38. Mt 13. ŻNIWA RADOŚĆ ZBIERAJĄCYCH PLONY Rt 2.21. 1Krl 18.

J 10. Mdr 2.4.4.28.23. Kpł 18.6.15. Mt 19.4n. 1Kor 15. Ga 2. Prz 11.11. 1Kor 13. Kpł 17. Oz 6. 2Mch 7. Jon 4. Flp 1.25n.4.14.28. Ps 144.9. Flp 1.11. Jezus Chrystus jest Panem życia.13.28nn.10.11-15. Rz 2. Pwt 30. Pwt 28.16.17-29. Rz 6.24. 2Krl 4. Życie .36. Rdz 9.to rzecz cenna.19.26.Lb 14.10.4. 1Kor 15.27.27. Mdr 1. Jr 22. J 11. Rz 8. 1J 3. J 1.3.8n.26.10. Am 5.11-14. Ps 63. WARTOŚĆ ŻYCIA Życie .7. Rdz 1.24.17n. Przewaga Żydów.1.21.13. .1.4n. Syr 18. Koh 3. Ps 127.27-58.19.25.29. Ef 4. Dn 5. Mdr 2.19n.16. Jr 17.10. Życie po śmierci. Pwt 32.3.11. Ap 22. Rz 29.1-6. J 8.1n.32.4. Hi 34.39.1.40.19nn. JEZUS CHRYSTUS: JA JESTEM ŻYCIEM Jezus zapowiada życie. Mt 16. J 4. Ps 37. Mt 9.22.45.14.13n. Prz 2. Ps 69.23.9.15. Ps 104.8.7.10-11. Rdz 6. J 11. J 10. Rz 11.35.5. Ez 33.17. Rdz 4.24.27n. Mt 18. J 3. Ap 21. Prz 2. Wj 20.22.21. Rz 8.10n. Rdz 1.6. J 11. Iz 53.13. Rz 49. Dn 3.8.20.14. J 10.47-50.28. Mk 3. Ap 20. ŻYD ŻYDZI I POGANIE WEDŁUG ŚW. Ps 90.1. Jr 10. Hi 2.5. Hi 7. PAWŁA Ga 3.4.13. Za 8. Dn 5. J 11. Ap 6.5. Iz 53. Ap 22.36.2.4. J 12.21.to święta rzecz. Dz 3.10. Rdz 25.17n. Życie . Ps 128. Wj 23.8. Ez 5.3.25.21. Dn 6.8n.1. Iz 40.15n.12. 2Kor 5. Koh 12. 1Kor 15. Wj 15. J 17. J 5.54n. Rz 2.8n. Mk 12.15.14.13.2. Rdz 47. 2Kor 6. Rdz 1.14n. Pwt 4.4. Rdz 15.12. Hi 14. Ez 18. Rz 6. Ps 39.2.36. Mdr 15. Dn 12.23. Koh 11.11. Rz 6.3. Ps 36. Prz 14. Pwt 4. 2Kor 5. Rdz 1.17. Wj 20.15. Koh 10.6.29.3.35-55. Mt 19. J 10.15. Ba 3.14. Rdz 35. 1J 3.1. Mt 7. 2Kor 4.16. Ap 22.29. Jr 2.19.38.12-17. Mt 6. Wchłonięcie śmierci przez życie.to rzecz krucha. 1J 1. Jr 21. Ha 2.3. Kol 34. J 17. OBIETNICA ŻYCIA Prawo życia. Ps 27.11. Hi 42. J 14.25n. J 5. Iz 42.13. 2Mch 7. 2P 1.26. W nim jest życie. Ap 21.1n.4. J 6.8. Bóg jako źródło życia.10. Ps 84. J 10. 2Kor 5. Dz 5. J 10.7.15.12.11.6.4. Ps 23. Hi 7. Żyć w Chrystusie. Ps 27. Rdz 9. Rdz 2.18.4. Flp 3. Kol 3. Rdz 3.1.11.8.14. Ps 16. Ez 37.15.2.5n.

Dz 18. J 8. Rz 11. J 5. J 12.6. J 7.24.41.15. Rz 2. JANA J 3.9n.4.2.29. Pwt 30.Dz 22. J 7.22. Rz 1. NIEWIERNY ŻYD WEDŁUG EWANGELII ŚW.28.28. Dz 13. J 2.3.18.16. J 2. Jr 4.13. Nawrócony poganin i niewierny Żyd.41. Rz 3.17-24. Mt 15.1.4. Rz 3. Kol 3.18.20.9. . J 6. J 10.17.29. J 5. J 2.46. Dz 18. Rz 9.6.2. Rz 11.9. Rz 10. J 7.16. Flp 3. J 5.24. Ap 3. J 19. Rz 2.1. Kpł 26.19. Ap 2. J 2. J 5.12. J 19. J 7.13-14. Rz 3.51.9. J 1.34.1. J 7.11.19-22.29. J 6. J 7. Rz 2. Ga 3.9.19.13.2.24.6. Rz 2.11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful