You are on page 1of 285

Arkusz1

Strona 1
Nr umowy Strona umowy Przedmiot umowy Data zawarcia
1 OR CP/I 2008-01-01
2 ZSS CP/I 2008-01-02
3 OR CP/Z Michał Popiela 2007—12-17
4 OR CP/Z 2007-12-12
5 OR CP/Z Ewa Czerniak 2007-12-17
6 OR CP/Z Agnieszka Paluch 2007-12-17
7 OR CP/Z Danuta Paradowska Weryfikacja pracy wykonawców uów zlece! 2007-12-17
8 OR CP/Z Patrycja "ukowska 2007-12-17
9 OR CP/Z "ar#ara Walczyk 2007-12-17
10 OR CP/Z $tanisława My%liwiec 2007-12-17
11 OR CP/Z &rzysztof Wielgosz 2007-12-17
12 OR CP/Z 2007-12-17
13 OR CP/Z Agata &rzysztofiak 2007-12-17
14 OR CP/Z 2007-12-17
15 I CP/I 2007-12-31
16 !" CP/I 2008-01-02
Komórka
organizacyjna
Rodzaj
umowy
'elena (oral ) Mucha
Wynaj*cie lokalu u+ytkowego o pow, -. / z
przeznaczenie na siedzi#* 0ady i 1arz2du Dzielnicy
'ajdów ) 1ad*#ie
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! $P131
4u#lin El+#ieta &ifner
&orzystanie przez (in* 4u#lin z ediów w
poieszczeniach nale+2cych do 3%rodka
Wykonywanie powierzonych czynno%ci w Wydziale
$praw Mieszkaniowych
Małgorzata Chle#iej
Wykonywanie powierzonych prac w Wydziale 3chrony
6rodowiska
Weryfikacja wniosków dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Weryfikacja wniosków dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Weryfikacja wniosków dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Weryfikacja wniosków dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Weryfikacja wniosków dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Weryfikacja wniosków dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
&rystyna &u%ierzak
Weryfikacja wniosków dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Weryfikacja wniosków dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
&atarzyna 4ipert
Weryfikacja wniosków dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
4u#MA7 5MC$ $p, z o, o, Andrzej "o#yk
1apewnienie dost*pu do internetu dla lokalnej sieci
5rz*du Miasta 4u#lin
8793P 9A073"01E( $p, z o, o, :acek
4ipski
0eont ostu drogowego przez rzek* "ystrzyc* ;od
strony górnej wody< w ci2gu ul, &rochalnej
Arkusz1
Strona 2
17 ZSS CP/Z Maciej Patyra 2007-12-31
18 ZSS CP/Z :erzy 0zechuła 2007-12-31
19 ZSS CP/Z Anna $zczepanowska 2007-12-31
20 ZSS CP/Z Andrzej &liowicz 2007-12-31
21 ZSS CP/Z :anina Matusewicz 2007-12-31
22 ZSS CP/Z 2007-12-31
23 ZSS CP/Z "ar#ara "artosik 2007-12-31
24 ZSS CP/Z Marek $pychalski 2007-12-31
25 ZSS CP/Z :anina 0achwał 2007-12-31
26 ZSS CP/Z 2007-12-31
27 ZSS CP/Z :oanna &ai!ska ) Makowska 2007-12-31
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Ewa Anna Misiuda ) &olejko
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Ewa "echyne ) 'enkiel
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Arkusz1
Strona 3
28 ZSS CP/Z 1ygunt $elwa 2007-12-31
29 ZSS CP/Z 2007-12-31
30 ZSS CP/Z Alicja Matuszyk 2007-12-31
31 I CP/I 2008-01-02
32 R# CP/I 2007-12-28
33 O$ CP/I 2007-12-21
34 ZSS CP/Z 2007-12-31
35 ZSS CP/Z Małgorzata &osik 2007-12-31
36 OR CP/! $&08=A7E& $p, z o, o, Anna &rupi!ska 2008-01-03
37 OR CP/Z 'alina Mazurek Wykonanie powierzonych czynno%ci w "iurze &adr 2008-01-03
38 OR CP/Z Mariann Duda 2008-01-02
39 OR CP/Z Agata Witkowska 2007-12-31
40 %P CP/! &rzysztof A#raowicz Wykonanie > szt, drewnianych ta#lic inforacyjnych 2008-01-02
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
El+#ieta "ednarzewska
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wolters &luwer Polska $p, z o, o,
Włodziierz Al#in Piotr 0ó+a!ski
5dzielenie trzydziestodwustanowiskowej licencji na
korzystanie z #azy 4E? w 8ntranecie
5rz2d $tatystyczny w 4u#linie &aziierz
9ucki
3pracowanie i udost*pnienie danych statystycznych
dotycz2cych iasta 4u#lin w układzie zlecony
$pecjalistyczna Przychodnia dla 1wierz2t
P348WE9 "o+ena &iedrowska
Prowadzenie i adinistrowanie iejskiego $chroniska
dla #ezdonych zwierz2t w 4u#linie zlokalizowanego
przy ul, Metalurgicznej >
Ewa E@ner ) 4ipko
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
9łuaczenie przez tłuaczy przysi*głych zapyta!A pisA
dokuentów dotycz2cych uprawnie! do kierowania oraz
pojazdów saochodowych z j*zyków o#cych na j*zyk
polski
Przygotowanie procedury powołania koisji
konkursowej o udzielenie zaówienia na %wiadczenia
stoatologiczne
Pełnie funkcji oderatora foru zwi2zanego z
funkcjonowanie portalu 4u#lin /.BC,pl
Arkusz1
Strona 4
41 %! CP/I Małgorzata &ołtun 2008-01-02
42 %! CP/I :acek (oliszek 2008-01-02
43 %! CP/I Mariola &ołcz 2008-01-02
44 OR CP/I 2007-10-29
45 Z CP/I $tanisław &raj 2007-01-03
46 I CP/I 2007-12-21
47 I CP/I 2007-12-21
48 I CP/I 2007-12-28
49 OR CP/I 2007-12-31
50 I CP/I 2007-12-31
51 &" CP/I 2008-01-04
52 OR CP/I 2007-12-31
53 OR CP/I 2007-12-31
54 OR CP/Z Ewa 1a#łocka $prz2tanie w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-01-02
55 OR CP/Z $prz2tanie w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-01-02
0egulacja wzajenych praw i o#owi2zków w zwi2zku z z
nauk2 w Mi*dzyuczelniany $tudiu Podyploowy
9erenów 1ieleni w &rakowie
0egulacja wzajenych praw i o#owi2zków w zwi2zku z z
nauk2 w Mi*dzyuczelniany $tudiu Podyploowy
9erenów 1ieleni w &rakowie
0egulacja wzajenych praw i o#owi2zków w zwi2zku z z
nauk2 w Mi*dzyuczelniany $tudiu Podyploowy
9erenów 1ieleni w &rakowie
Polskie (órnictwo 7aftowe i (azowe $A
(azownia 4u#elska "ogusław $awa
Dostarczanie gazu zienego do instalacji znajduj2cej si*
w #udynku przy ul, 6wi*toduskiej -
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
0E$E9 $p, z o, o, Marcin Maryniowski
:ustyna Maryniowska
Dostawa oprograowania Windows $Dr $td /..-E 3ffice
/..F 34P
0E$E9 $p, z o, o, Marcin Maryniowski
:ustyna Maryniowska
Dostawa oprograowania ) progra antywirusowy 73D
-/ ;F.- szt,<
C03W4EG DA9A P34A7D $p, z o, o,
0o#ert $tec
6wiadczenie usług telefonicznych dla 5rz*du i jednostek
organizacyjnych Miasta 4u#lin
$G$9EM ) (0AH Drukarnia Agencja
0eklaowo ) Wydawnicza :anusz
4askowski
Wytworzenie i dostarczenie druków dla potrze# 5rz*du
Miasta 4u#lin
4u#MA7 5MC$ $p, z o, o, Andrzej "o#yk
Dzier+awa na terenie iasta 4u#lin torów
%wiatłowodowychA zło+onych z jednej pary włókien
%wiatłowodowych jednoodowych
"A1A0 $p, z o, o, 5rszula $yroka Czesław
Majewski
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
poło+onego w 4u#linie przy al, 9ysi2clecia o pow, -/>.
/ z przeznaczenie na targowisko
MP3 $89A 4u#lin $,A, Mirosław
$okołowski Andrzej Pietrkiewicz
Wywóz odpadów stałych z #udynków 5rz*du Miasta
4u#lin
MP3 $89A 4u#lin $,A, Mirosław
$okołowski Andrzej Pietrkiewicz
$prz2tanie w okresie letni i ziowy terenu wokół
#udynków adinistrowanych przez 5rz2d Miasta 4u#lin
Anna $chesny
Arkusz1
Strona 5
56 ZSS CP/Z Wanda Makowska 2007-12-31
57 ZSS CP/Z (rzegorz &rzywicki 2007-12-31
58 ZSS CP/Z 2007-12-31
59 ZSS CP/Z Danuta Pilipczuk 2007-12-31
60 OR CP/Z Wiesław Waszkiewicz 2008-01-02
61 ZSS CP/Z 1ofia 0aty!ska 2007-12-31
62 ZSS CP/Z Michał Dzik 2007-12-31
63 ZSS CP/Z (ustaw Dowski 2007-12-31
64 ZSS CP/Z &inga 3#ara ) (órniak 2007-12-31
65 ZSS CP/Z Dorota "ekiesz 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
66 ZSS CP/I DEC$3H9 $,A, (rzegorz &ozakiewicz 2007-12-31
67 ZSS CP/Z (ra+yna "ielecka 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
68 ZSS CP/Z El+#ieta "iernacka 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
69 ZSS CP/Z $ławoir "liIniuk 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
70 ZSS CP/Z Maria Dura 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
(ra+yna Pardus
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wł2czanie grzejników w poieszczeniach 5rz*du Miasta
4u#lin w #udynku przy ul, &rakowskie Przedie%cie -J
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Przetwarzanie danych pozyskiwanych w zwi2zku z
realizacj2 zada! przez Miejski 1espół do $praw
3rzekania o 7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Arkusz1
Strona 6
71 ZSS CP/Z &rystyna (ar#arz 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
72 ZSS CP/Z 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
73 ZSS CP/Z Dariusz :ezior 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
74 ZSS CP/Z 9oasz &ulig 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
75 ZSS CP/Z &rzysztof 4eszczy!ski 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
76 ZSS CP/Z 1ofia Kukasik 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
77 ZSS CP/Z :adwiga Mach 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
78 ZSS CP/Z 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
79 ZSS CP/Z Wojciech $łotwi!ski 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
80 ZSS CP/Z Maria $t*pie! 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
81 ZSS CP/Z 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
82 ZSS CP/Z 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
83 ZSS CP/Z Małgorzata Widoska 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
84 ZSS CP/Z Anna 1awadzi!ska 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-02
85 %' CP/I 2008-01-11
86 %' CP/I 2008-01-11
87 %' CP/I 2008-01-11
88 %' CP/I 2008-01-11
89 %' CP/I 2008-01-11
90 %' CP/I 2008-01-11
Ewa (awryszuk ) "łach
4ucyna Mełgie%
"ogusława 5r#aniuk
Ewa Wawruch
$półdzielnia Mieszkaniowa i, W, 1,
7ałkowskich 4eszek &raczkowski
1ygunt &rzysztofik
3rganizacja zaj*L kulturalnych dla dzieci i łodzie+y w
okresie ziowy w &lu#ie 3siedlowy MNródłoO
$półdzielnia Mieszkaniowa Czechów
$ławoir 3si!ski Piotr 9oru!
3rganizacja zaj*L kulturalnych dla dzieci i łodzie+y w
okresie ziowy w placówkach kultury prowadzonych
przez $półdzielni*
4u#elska $półdzielnia Mieszkaniowa :an
(2#ka Andrzej Mazurek
3rganizacja zaj*L kulturalnych dla dzieci i łodzie+y w
okresie ziowy w placówkach kultury prowadzonych
przez $półdzielni*
$półdzielnia Mieszkaniowa Czu#y 0yszard
"urski Anna 5r#anek
3rganizacja zaj*L kulturalnych dla dzieci i łodzie+y w
okresie ziowy w placówkach kultury prowadzonych
przez $półdzielni*
0o#otnicza $półdzielnia Mieszkaniowa
M3930 (rzegorz Pruchniak Danuta
:achorek
3rganizacja zaj*L kulturalnych dla dzieci i łodzie+y w
okresie ziowy w placówkach kultury prowadzonych
przez $półdzielni*
Pracownicza $półdzielnia Mieszkaniowa
&olejarz Marianna Markiewicz Witold
Pawłowski
3rganizacja zaj*L kulturalnych dla dzieci i łodzie+y w
okresie ziowy w placówkach kultury prowadzonych
przez $półdzielni*
Arkusz1
Strona 7
91 %' CP/I 2008-01-11
92 !" CP/I 2008-01-09
93 ZSS CP/Z &atarzyna Matuszewska ) Pi2tkowska 2007-12-31
94 ZSS CP/Z 2007-12-31
95 ZSS CP/Z Michał $agan 2007-12-31
96 I CP/I 2007-12-31
97 (% CP/I 2008-01-02
98 OR CP/Z Monika "arczewska 2007-12-21
99 R# A Aneks do uowy nr /PB/Q30QCPQ/..F z dnia BF,.R,/..F r,
100 ZSS CP/Z 9eresa 9rzci!ska 2007-12-31
101 ZSS CP/Z 'anna Andrzejewska 2007-12-31
102 OR CP/I Dostarczanie prasy dla potrze# 5rz*du Miasta 4u#lin 2007-12-27
103 CP/I Dariusz D2#ski 2008-01-02
104 CP/I (rzegorz Madej 2008-01-02
0o#otnicza $półdzielnia Mieszkaniowa
M3930 (rzegorz Pruchniak Danuta
:achorek
3rganizacja zaj*L kulturalnych dla dzieci i łodzie+y w
okresie ziowy w placówkach kultury prowadzonych
przez $półdzielni*
E&$AM 1akład 5sługowo ) 'andlowy
Marek $uszek
Prze#udowa odcinka ulicy oraz #udowa parkingu
tyczasowego przy ul, Czechowskiej w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
9eodora :aru+ewska
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
$tar7E9 $tanisław $tarek
3prograowanie wydruku kodów kreskowych na
przelewach #ankowych
"ank Polska &asa 3pieki $A :olanta
1alewska Anita &rawczyk
5dzielenie odnawialnego kredytu w rachunku #ie+2cy
na finansowanie #ie+2cej działalno%ci
3#sługa techniczno ) organizacyjna zespołu
przygotowuj2cego wdro+enie systeu zarz2dzania
jako%ci2 wg nory P7SE7 8$3 J..BT/..B w 5rz*dzie
Miasta 4u#lin
$tudio A09P0E$$ Artur Hreyer
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
&olporter $,A, "ernard 0ohan
()*Z%
5trzyanie w stałej gotowo%ci sprz*tu po+arniczego tj,
saochodu po+arniczego arki 45"487
()*Z%
5trzyanie w stałej gotowo%ci sprz*tu po+arniczego tj,
saochodu po+arniczego arki $9A0 /PP
Arkusz1
Strona 8
105 P 2008-01-09
106 OR CP/I 2007-12-20
107 &" A 0egina &opczy!ska Aneks do uowy z dnia .P,.J,/..F r, 2008-01-15
108 &" CP/I 2008-01-11
109 R# A 0'EMA :acek $aj 2007-12-28
110 OR CP/I 2008-01-07
111 Z CP/I 0adosław Piskorski 2008-01-10
112 Z A Aneks do uowy nr (&QBQBQ/... z dnia B/,.B,/... r, 2008-01-17
113 Z CP/I 2008-01-17
113A OR CP/I Wykonanie i dostarczenie piecz2tek oraz tuszu 2008-01-17
114 OR CP/Z 2008-01-09
115 Z A Andrzej $ikora Wojciechów Aneks do uowy nr />B-Q(&QCPQ/..F z dnia -B,.R,/..F r, 2008-01-09
116 R# CP/I 2007-12-14
117 Z A Aneks do uowy nr /->BQ(&QCPQ/..F z dnia .C,.R,/..F r, 2007-12-20
118 Z CP/I 2007-12-06
()*Z%
&oenda Wojewódzka Policji w 4u#linie
&rzysztof 0odak
Porozuienie w sprawie przekazania kwoty w wysoko%ci
B>. ... zł z przeznaczenie na rekopensat* za czas
słu+# ponadnoratywnych
Powszechny 1akład 5#ezpiecze! $,A, Daria
&urek :arosław $uski
0egulacja zasad współpracy poi*dzy 5#ezpieczaj2cy
i 5#ezpieczyciele dotycz2cy zawarcia i realizacji
uowy u#ezpieczenia
1#igniew "*czy!ski
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
poło+onego w 4u#linie przy ul, $oluchowskiego o pow,
/. /
Aneks do uowy nr /PRJQ0HQCPQ/..F z dnia -B,.R,/..F r,
Winda ) $erwis $p, z o, o, Waldear Mituła
Mariusz Matyjaszczyk
&onserwacja dIwigów w zakresie i w sposó# ustalony
instrukcj2 wytwórcy oraz przepisai
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne S
4u#lin $p, z o, o, &rzysztof Mikuła
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne S
4u#lin $p, z o, o, &rzysztof Mikuła
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
A798U5A Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
s,c, Andrzej 9rzci!ski
Małgorzata 1arajczyk
Weryfikacja wniosków dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
5niwersytet Marii Curie ) $kłodowskiej
Anna Pajdzi!ska
Przygotowanie P. sekundowego spotu reklaowego do
projektu 4u#lin ) 4wówT Miasta filowe i eisja na
antenie Akadeickiego 0adia Centru
M8$50A s,c, Ewa $ura Michał $ura
9oasz Por*#ny
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 9
119 Z CP/I 2007-12-17
120 Z CP/I $tanisław Marciniec 2007-12-17
121 ZSS CP/Z 2007-12-31
122 ZSS CP/Z &rzysztof Mo% 2007-12-31
123 OR CP/I "artłoiej &wa%niewski 2008-01-10
124 OR CP/I Andrzej &osela 2008-01-10
125 OR CP/I 2008-01-03
126 OR CP/Z :oanna Wi%niewska 2007-12-31
127 Z A Aneks do uowy nr P/RQ(&QCPQ/..> z dnia /B,./,/..> r, 2008-01-08
128 Z CP/I 2008-01-08
129 ZSS CP/Z 1ygunt &rupa 2007-12-31
130 OR CP/I P,',5, E&3 ) 90A7$ Cezary &u#acki 2008-01-22
131 OR CP/Z Monika WoIniak $prz2tanie w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-01-15
132 OR CP/Z "ogusława Andrzejewska 2007-12-31
133 OR CP/I &atarzyna 0aczy!ska 2008-01-02
Przedsi*#iorstwo &ounikacji
$aochodowej w $talowej Woli $,A,
:anusz 6igulski
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
(rzegorz Ko#i!ski
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
3płacenie cało%ci kosztów szkolenia w terinie od BP do
BR stycznia /..R r,
3płacenie cało%ci kosztów szkolenia w terinie od BP do
BR stycznia /..R r,
D05& ) '509 Marek "ulniak
Wytworzenie i dostarczenie druków dla potrze# 5rz*du
Miasta 4u#lin
3#sługa techniczno ) organizacyjna &oisji 0ewizyjnej
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o, 4u#lin 0oan 1aj2czkowski
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o, 4u#lin 0oan 1aj2czkowski
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
Wywóz odpadów stałych wielkoga#arytowych w ilo%ci
BF. - z posesji poło+onej przy al, $półdzielczo%ci Pracy
-
Przygotowanie dokuentacji wytworzonej w "iurze &adr
w celu przekazania do archiwu zakładowego
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Arkusz1
Strona 10
134 OR CP/I 2008-01-02
135 OR CP/I "eata $załowska 2008-01-02
136 OR CP/I &rystyna $ole! 2008-01-02
137 OR CP/I :adwiga Huraniak 2008-01-02
138 OR CP/I 2008-01-02
139 OR CP/I 2008-01-02
140 (+P CP/I A0P8$ 3P98CA4 $p, z o, o, El+#ieta &utnik 2008-01-24
141 %P CP/Z Edyta (rudzie! 2008-01-07
142 I, CP/I 2008-01-07
143 (% A Aneks do uowy z dnia BJ,.-,/..F r, 2008-01-04
144 (% A Aneks do uowy z dnia BJ,.-,/..F r, 2008-01-04
145 (% A 'alina Czerwi!ska Aneks do uowy z dnia BJ,.-,/..F r, 2008-01-04
146 (% A Anna :udycka Aneks do uowy z dnia BJ,.-,/..F r, 2008-01-04
147 %P CP/I 2008-01-02
&rzysztof "iedacha
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Maria :ai!ska
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
:anusz Podgajny
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Wykonanie okularów koryguj2cych wzrok niez#*dnych
podczas pracy przy elektronicznych onitorach
ekranowych
Przygotowanie i koordynacja iprezy proocyjnejT
4u#elskie Dni &ultury $tudenckiej
Pracownia Projektowa (0AMA (ra+yna
Matuszczak
3pracowanie dokuentacji projektowej #udynku
ieszkalnego wielorodzinnego wraz z realizacj2
zagospodarowaniaA urz2dzenia i uz#rojenia terenu przy
ul, $ulisławickiej FA
8z#a Celna w "iałej Podlaskiej Piotr
6wi*tanowski 'anna "ajkowska
Powiat 4u#elski Paweł Pikula Marek
&wiatkowski
5sługi 0eontowo ) "udowlane 9adeusz
Marchewka
Deonta+ $zopki "o+ego 7arodzenia na Placu o Harze w
dniach ./,.B, S B.,.B,/..R r,
Arkusz1
Strona 11
148 %P CP/I 2008-01-10
149 %P CP/I 2008-01-10
150 %P CP/I 2008-01-10
151 %P CP/I 2008-01-10
152 %P CP/I 2008-01-14
153 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-01-14
154 OR CP/I 2008-01-02
155 OR CP/I :anusz $eeniuk 2008-01-02
156 (O% A Aneks do uowy z dnia ./,./,/..F r, 2007-12-31
157 OR CP/Z Małgorzata Mach ) Dudek 2008-01-15
158 OR CP/I Mariusz Miazek 2008-01-02
159 OR CP/I "ogdan 'etan 2008-01-02
160 ZSS CP/Z "o+ena "ochniak 2008-01-15
161 OR CP/I (rzegorz 5i!ski 2008-01-02
$towarzyszenie Autorów 1ai&$ (ra+yna
$iedlaczek ) Adaczuk
4icencja jednorazowa na pu#liczne wykonanie utworów )
koncert zespołu "0A9'A7&8
$towarzyszenie Autorów 1ai&$ (ra+yna
$iedlaczek ) Adaczuk
4icencja jednorazowa na pu#liczne wykonanie utworów )
koncert zespołu (3$PE4
$towarzyszenie Autorów 1ai&$ (ra+yna
$iedlaczek ) Adaczuk
4icencja jednorazowa na pu#liczne odtwarzanie utworów
podczas iprezy
$towarzyszenie Autorów 1ai&$ (ra+yna
$iedlaczek ) Adaczuk
4icencja jednorazowa na pu#liczne wykonanie utworów )
koncert Podziel si* rado%ci2
9elewizja Polska $,A, 3ddział 9erenowy w
4u#linie 9oasz 0akowski Maria &ról
5owa licencyjna na korzystanie z reporta+u o 7ancyA
ie%cie partnerski 4u#lina
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek Paweł "łaszczak
Piotr 1ygan
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Poczta Polska Centru 5sług Pocztowych
3ddział 0egionalny w 4u#linie Małgorzata
&aola :adwiga &u%pit
Wykonywanie czynno%ci zwi2zanych z realizacj2 #ud+etu
w zakresie zada! "iura &adr
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Wystawianie orzecze! o stopniu niepełnosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci w 4u#linie
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Arkusz1
Strona 12
162 OR CP/I 9adeusz Dziu#a 2008-01-02
163 OR CP/I 2008-01-02
164 %! CP/I "AV ) P34 $,A, 0zeszów 4eszek "aL 2008-01-29
165 O$ P 2008-01-28
166 OR CP/I 2007-12-31
167 Z CP/I :olanta (2sior 2008-01-21
168 Z CP/I 2008-01-21
169 Z CP/I 2008-01-21
170 Z A 9adeusz Wypych Aneks do uowy nr R>/Q(&QCPQ/..C z dnia B/,.P,/..C r, 2008-01-22
171 I CP/I 2008-01-21
172 I CP/I 2008-01-21
173 OR CP/I "ar#ara Danieluk 2008-01-02
174 OR CP/I Małgorzata Ko#odzi!ska 2008-01-02
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
1#igniew $ech
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Dostarczenie -B- sztuk paczek na iprez* kulturalno )
o%wiatow2 dla dzieci
EklektroEko 3rganizacja 3dzysku $prz*tu
Elektrycznego i Elektronicznego $,A,
(rzegorz $krzypczak Witold Miazga
Porozuienie w sprawie powstania jednolitego systeu
z#ierania zu+ytego sprz*tu elektrycznego i
elektronicznego na terenie iasta 4u#lina
3ddział Miejski w 4u#linie P99& Andrzej
Wasilewski "ogdan &otowski
7aje dwóch pokoi #iurowych o ł2cznej powierzchni
RFAP. / poło+onych na 88 pi*trze w kaienicy przy ul,
0ynek R z przeznaczenie na prowadzenie działalno%ci
#iurowej
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Andrzej 1awislak
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Marek Wesoołowski
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usługi dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy Dziesi2ta ul, Mickiewicza -C
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usługi dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy 1a Cukrowni2 ul, "etonowa F
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Arkusz1
Strona 13
175 OR CP/I 9oasz 0adzikowski 2008-01-02
176 OR CP/Z Alicja 4ipi!ska 2008-01-15
177 OR CP/I Aneta &arasek 2008-01-02
178 R# CP/I Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska Dofinansowanie Projektu 4u#lin ) 4wówT Miasto filowe 2007-12-28
178A R# CP/I Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2007-12-28
179 OR CP/I Wojciech Puchacz 2008-01-02
180 OR CP/I &rzysztof Mikołajczak 2008-01-02
181 OR CP/I "eata $ak ) Kapi!ska 2008-01-02
182 OR CP/I 2008-01-02
183 OR CP/I Marek Czarnocki 2008-01-02
184 OR CP/I :ózef (rudzie! 2008-01-02
185 OR CP/I 2008-01-02
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Wykonywanie czynno%ci zwi2zanych z realizacj2 #ud+etu
w zakresie zada! Wydziału (ospodarowania Mienie
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Dofinansowanie Projektu 0oz#udowa %cie+ek
rowerowych w 4u#linie
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
:anina (rzywacka
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Marek Pukaluk
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Arkusz1
Strona 14
186 OR CP/I Przeysław (ru#a 2008-01-02
187 OR CP/I 'enryka Mazur ) $trz*pka 2008-01-02
188 I CP/I 2008-01-28
189 I CP/I 2007-12-31
190 OR CP/! Danuta Duszak 2008-01-10
191 OR CP/Z 'elena Warda 2008-01-10
192 OR A 'alina :eielniak Aneks do uowy nr B.QJJ z dnia -B,B/,BJJR r, 2008-01-10
193 OR CP/I 2007-12-20
194 OR CP/I :erzy &u% 2008-01-02
195 OR CP/I 0adosław &opi!ski 2008-01-02
196 OR CP/I Anna Adaowicz 2008-01-02
197 OR CP/I (rzegorz 'aerla 2008-01-02
198 OR CP/I Anna "uli!ska 2008-01-02
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
ES$95D83 $3H9WA0E Agnieszka M*drek
0enata 7owakowska
6wiadczenie usług inforatycznych w zakresie
prowadzenia i utrzyania Elektronicznej $krzynki
Podawczej
Crowley Data Poland $p, z o, o, Arkadiusz
4eszek
1apewnienie dost*pu do internetu dla lokalnej sieci
5rz*du Miasta 4u#lin
Prowadzenie o#sługi kasowej Pracowniczej &asy
1apoogowo ) Po+yczkowej
Archiwizowanie dokuentów kasy zapoogowo )
po+yczkowej 5rz*du Miasta 4u#lin
Powszechny 1akład 5#ezpiecze! $,A, Daria
&urek :arosław $uski
0egulacja zasad współpracy poi*dzy 5#ezpieczaj2cy
i 5#ezpieczyciele dotycz2cy zawarcia i realizacji
uowy u#ezpieczenia
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Arkusz1
Strona 15
199 OR CP/I Waldear $zulc 2008-01-02
200 OR CP/I Marzena :onak 2008-01-02
201 OR CP/I Marek Młynarczyk 2008-01-02
202 OR CP/I Marzena :odłowska 2008-01-02
203 OR CP/I 2008-01-02
204 I, CP/I 2008-01-14
205 OR CP/I :acek 1ar*#ski 2008-01-02
206 OR CP/I 0afał Dziekanowski 2008-01-02
207 I CP/I EGE=8$ Polska $p, z o, o, Ada 7ikołajew Dostawa systeu wizualizacji o#razu 2007-12-31
208 OR CP/I Polski 1wi2zek Motorowy :acenty Majcher 2008-01-14
209 OR CP/I 2008-01-14
210 OR CP/I 2008-01-14
211 OR CP/I 2008-01-14
212 OR CP/I 2008-01-14
213 CP/I (enowefa 9okarska Wojewoda 4u#elski 7ieodpłatne przekazanie agregatów pr2dotwórczych 2007-12-13
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
&aziierz &ieruzalski
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych niskiego
napi*cia i o%wietlenia drogowego przy ul, Hałata
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
$9G&$ $p, z o, o, 'enryk :aku#czak
1#igniew $tachyra
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
P&$ 45"487 $,A, 9adeusz 9olisz Andrzej
"andzarewicz
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
A49E$9 $ystey 1a#ezpiecze! Cezary
Pojaj
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
&*pa Auto ) Centru El+#ieta &*pa Marek
&*pa
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
()*Z%
Arkusz1
Strona 16
214 OR CP/I Andrzej Marciniak 2008-01-02
215 OR CP/I 9adeusz Hranaszczuk 2008-01-02
216 OR CP/I 2008-01-02
217 OR CP/I Mirosław "ielawski 2008-01-02
218 OR CP/I Andrzej Wojewódzki 2008-01-02
219 OR CP/I 2008-01-02
220 OR CP/I 2008-01-02
221 OR CP/I :erzy 3strowski 2008-01-02
222 OR CP/I 2008-01-02
223 OR CP/I 2008-01-08
224 OR CP/I 2007-12-20
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Paweł Dudak
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
9adeusz 0ukasz
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Mirosława Puton
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
(rzegorz Alinowski
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
M5$8 $półdzielnia w 4u#linie :an
:arołowicz
7aje poieszczenia o pow, -. / w #udynku przy ul,
9etajera /B z przeznaczenie na siedzi#* 0ady
Dzielnicy &o%inek
9owarzystwo 5#ezpiecze! Allianz Polska
$,A, Andrzej 4iwacz Aleksander
Andruszkiewicz
0egulacja zasad współpracy poi*dzy 5#ezpieczaj2cy
i 5#ezpieczyciele dotycz2cy zawarcia i realizacji
uowy u#ezpieczenia
Arkusz1
Strona 17
225 OR CP/I 2007-12-20
226 OR CP/I 2007-12-20
227 OR CP/I 2008-01-02
228 OR CP/I "ar#ara Du#iel 2008-01-02
229 OR CP/I 2008-02-01
230 OR CP/I Magdalena (ał2zka ) &ozak 2008-01-02
231 Z A 2008-01-22
232 OR CP/I $A"A9 $p, z o, o, Andrzej 3strowski 2008-01-14
233 OR CP/I P,',5, C'A037 Andrzej D*#i!ski 2008-01-14
234 OR CP/I Cezary "2czkowski 2008-01-02
235 OR CP/I $ławoir $kowronek 2008-01-02
236 OR CP/I 4esław Mazur 2008-01-02
237 OR CP/I Andrzej Michalik 2008-01-02
9owarzystwo 5#ezpiecze! Allianz Polska
$,A, Andrzej 4iwacz Aleksander
Andruszkiewicz
0egulacja zasad współpracy poi*dzy 5#ezpieczaj2cy
i 5#ezpieczyciele dotycz2cy zawarcia i realizacji
uowy u#ezpieczenia
9owarzystwo 5#ezpiecze! Allianz Polska
$,A, Andrzej 4iwacz Aleksander
Andruszkiewicz
0egulacja zasad współpracy poi*dzy 5#ezpieczaj2cy
i 5#ezpieczyciele dotycz2cy zawarcia i realizacji
uowy u#ezpieczenia
Mirosława Kuksza
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
E&3 ) $A789 s,c, :adwiga "artnik Dariusz
(rzy#owski
3#sługa serwisowa -. kliatyzatorów zlokalizowanych
w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Przedsi*#iorstwo 5sług 9ransportowych
6W8D ) 90A7$ 0oan 4is
Aneks do uowy nr -RPFQ91QCPQ8Q/..F z dnia BB,B/,/..F
r,
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Arkusz1
Strona 18
238 OR CP/I 2008-01-02
239 !" CP/I 2008-01-25
240 I CP/I 2007-12-28
241 I CP/I E4&3M9E4 Mirosław $ołtys 2008-01-14
242 (R" CP/! Wiktor 3wsiak 2008-01-29
243 OR CP/I 2008-01-02
244 OR CP/I Andrzej Małecki 2008-01-02
245 OR CP/I :an :acek $zyona 2008-01-02
246 OR CP/I (rzegorz :aniuk 2008-01-02
247 &% CP/I 2008-01-18
248 I, CP/I 2008-01-15
'elena 'ułyk
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
45"487 (0A7D '39E4 MA7A(EME79 $p,
z o, o, Agnieszka Mazurkiewicz
3ddanie iejsca w pasie drogowy ulicy &rakowskie
Przedie%cie dla potrze# parkowania na prawach
wył2czno%ci na wydzielony stanowisku postojowy
zastrze+ony ;> szt,<
Wojewódzki 3%rodek 8nforatyki 9erenowy
"ank Danych 4u#elskiego 5rz*du
Wojewódzkiego 1#igniew 6ciu#ak
5sługi serwisowe urz2dze! inforatycznych
zainstalowanych w 5rz*dzie Miasta 4u#linA
zapewniaj2cych dost*p do #azy ewidencji ludno%ci
województwa lu#elskiego w 9"D
6wiadczenie pełnego serwisu pogwarancyjnego $ysteu
3#sługi (łosowa! zainstalowanego w "iurze 0ady
Miasta
9łuaczenie syultaniczne podczas spotkania polsko )
ukrai!skiego w 4u#linie z sprawie współpracy w zakresie
ratownictwa edycznego w dniu -.,.B,/..R r,
(rzegorz 'unicz
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $,A, Wiesław Adaczyk
Dekoracja iasta z okazji %wi2t pa!stwowych oraz
innych uroczysto%ci rocznicowych
1espół Projektowania i 3#sługi
8n+ynieryjskiej "udownictwa Drogowego
93MA0 ) D03( 9oasz 4is Marek
3leszczuk
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow* ulicy
&ra!cowej na odcinku od ul, &unickiego do ul,
Wrotkowskiej
Arkusz1
Strona 19
249 OR CP/I :acek (ur#iel 2008-01-02
250 OR CP/I Ewa "oguta 2008-01-02
251 OR CP/I 9adeusz 4askowski 2008-01-02
252 OR CP/I 2008-01-02
253 OR CP/Z Anna Maria :anusz 3#sługa prawna spraw s2dowych 2007-12-31
254 I, CP/I 2008-01-14
255 I, CP/I M3$9G &A93W8CE $p, z o, o, Maciej "łach 2008-01-10
256 I, CP/I 2008-01-21
257 O$ CP/I Apteka Andrzej &ot 2008-02-01
258 O$ A Aneks do uowy nr B/C>Q36QCPQ/..F z dnia /-,.>,/..F r, 2008-01-31
259 R# CP/I 2008-01-28
260 I, CP/I 2008-01-30
261 &! CP/I 2008-01-02
262 OR P 2008-02-01
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
El+#ieta M2cik
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
PE$ME7P34 Hira Produkcyjno )
'andlowa Edwrad 7iepsuj
Dostarczenie i onta+ wyposa+enia uzupełniaj2cego
segentu sportowego $zkoły Podstawowej 7r >B przy ul,
"ursztynowej w 4u#linie
3pracowanie dokuentacji projektowej na prze#udow*
ul, PoniatowskiegoA od skrzy+owania z ul, Popiełuszki do
skrzy+owania z Al, 0acławickii
E4E&903 ) $PA0& $p, z o, o, Marek
0aaniuk $ylwester "elniak
"udowa o%wietlenia drogowego ul, $ławinkowskiej na
odcinku od al, Warszawskiej do ul, Willowej
Wydzier+awienie B pojenika "3SP>QE do prowadzenia
z#iórki przeterinowanych leków
Apteka Anna Dejnek
EC30G$ Polska $p, z o, o, &atarzyna
Matuszczak
3pracowanie $trategii 4u#lin Miasto Wiedzy ;wraz z
#adaniaiA ankietai i analizai<
&onsorcju ) 4iderT Przedsi*#iorstwo
0o#ót Drogowo ) Mostowych w 4u#linie
$,A, Przeysław Przychodze!
"udowa ul, :ana Pawła 88 od istniej2cych wiaduktów do
al, &ra%nickiej oraz #udowa skrzy+owania ul, :ana Pawła
88 z al, &ra%nick2 w 4u#linie
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :ózef Vwikła 9adeusz Cieszko
Aktualizacja #azy opisowej ewidencji gruntówA #udynków
i lokali w zakresie cen oraz opracowanie rejestru cen
nieruchoo%ci
Akadeia 0olnicza w 4u#linie Marek
$zwajgier
3rganizacja praktyki dla studentów Akadeii 0olniczej w
4u#linie ) &inga Piwowarska
Arkusz1
Strona 20
263 OR P 2008-02-01
264 P- CP/I Marcin "ili!ski 2008-01-02
265 P- CP/I Michał 6igielski 2008-01-02
266 P- CP/I 9oasz $itarz 2008-01-02
267 P- CP/I El+#ieta Mazurek 2008-01-02
268 P- CP/I :an P*cak 2008-01-02
269 P- CP/I 2008-01-02
270 OR CP/I 2008-01-02
271 OR CP/I Maria "ełcik 2008-01-02
272 OR CP/I Mirosław 0oa!czuk 2008-01-02
273 OR CP/I 2008-01-02
274 OR CP/I Andrzej Matacz 2008-01-02
Akadeia 0olnicza w 4u#linie Marek
$zwajgier
3rganizacja praktyki dla studentów Akadeii 0olniczej w
4u#linie ) "ar#ara &łodnicka
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
"ogda 6igielski
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
8rena $zulak
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Ewa Dukiewicz ) $prawka
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Arkusz1
Strona 21
275 OR CP/I Andrzej Wierzchowski 2008-01-02
276 OR CP/I (ra+yna &wiek ) $zyczak 2008-01-02
277 OR CP/I Ada 3lech 2008-01-02
278 &" A P,W, "5DE? Artur "udek Aneks do uowy z dnia B>,B.,/..F r, 2008-02-01
279 Z A 0adosław Piskorski Aneks do uowy nr BBF.Q(&QCPQ/..F z dnia BB,.>,/..F r, 2008-01-25
280 Z CP/I 2008-01-21
281 OR CP/I 9oasz &*pa 2008-01-02
282 &" A AMA0 $p, z o, o, Andrzej $agan Aneks do uowy nr -F.FQ(MQCPQ/..F 2007-12-21
283 R# CP/! (a#riela Wuk 2008-01-03
284 R# CP/! Michał Miłosz 1ieli!ski 2008-01-16
285 &" CP/I 2008-02-01
286 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-01-25
287 A 2008-01-09
288 I, CP/I 2007-12-31
289 I, CP/I 2007-12-11
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Przewóz 3só# :3&E0 4eonard "ogdan
$pała Marian Pyzik
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
0edakcja tre%ci na portal internetowy w raach realizacji
projektu 4u#lin ) 4wówT Miasta filowe
0edakcja folderu wydanego w raach projektu 4u#lin )
4wówT Miasta filowe
(rzegorz :aniec 1arz2dzanie
7ieruchoo%ciai
Przekazanie w zarz2dzanie i adinistrowanie
nieruchoo%ci za#udowanej #udynkie ieszkalno )
u+ytkow2A poło+onej przy ul, Mły!skiej />
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek Paweł "łaszczak
()*Z%
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne S
4u#lin $p, z o, o, &rzysztof Mikuła
Aneks do uowy nr --..Q"Mi1&QCPQ/..F z dnia
/C,B.,/..F r,
$towarzyszenie 8n+ynierów i 9echników
&ounikacji 3ddział w 4u#linie :erzy
Ekiert
3pracowanie koncepcji na #udow* %cie+ki rowerowej o
długo%ci ok, CA> k
$połeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w ul,
4u#uszan w 4u#linie Marzena Włodarczyk
"udowa sieci wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w ul,
4u#uszan w 4u#linie
Arkusz1
Strona 22
290 I, CP/I 2008-01-10
291 I, CP/I 2008-01-04
292 %P CP/! 2008-02-01
293 %P P 2007-12-20
294 %P P 2007-12-20
295 OR CP/I :arosław Dudziak 2008-01-02
296 OR CP/I 2008-01-02
297 Z CP/I 2008-01-21
298 I, CP/I 2008-01-09
299 OR CP/Z 2008-01-25
300 &" CP/I 2008-02-04
301 %P CP/I 2008-02-08
302 OR CP/I 2008-02-04
&ail Choa
0oz#iórka #udynków poło+onych na działce 7r BF> przy
ul, Długiej R-
E&3 ) (E3 Consulting Marek "iłyk
3pracowanie $tudiu wykonalno%ci dla projektu
renowacji klasztoru powizytkowskiego na centru
działa! artystycznych w 4u#linie przy ul, Peowiaków B/
Alfred $hreyer
Wykonanie koncertu podczas uroczysto%ci wr*czenia
edali $prawiedliwy w%ród 7arodów 6wiata w dniu
.-,./,/..R r,
Wytwórnia Makaronu Doowego P34 )
MA& $p, z o, o, (rzegorz Polak
0ealizacja odpłatnych %wiadcze! proocyjnych w
dniach /.S/-,B/,/..F r,
AP8$ $półdzielnia Pszczelarska w 4u#linie
:arosław :anik
0ealizacja odpłatnych %wiadcze! proocyjnych w
dniach /.S/-,B/,/..F r,
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
8wona 5nkiewicz
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
P,',5, &EW87 &aziierz &ruk 0ajund
&ruk
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
"iuro 0zeczoznawców Maj2tkowych A0$ )
9A? 9eresa :anicka
3pracowanie operatu szacunkowego wyceny szkód
powstałych na terenie wzdłu+ realizowanych kolektorów
kanalizacji sanitarnych 7 ) H i deszczowej o#sługuj2cych
osiedle Helin
El+#ieta $pólnicka
1apoznanie si* z funkcjai i zastosowanie systeu
oprograowania 48MA >
&ancelaria Adwokacka 9oasz
Przeciechowski
Wykonanie ekspertyzy prawnej dotycz2cej o+liwo%ci
sprzeda+y w try#ie przetargu nieograniczonego
nieruchoo%ci za#udowanej poło+onej przy Al,
0acławickich /
WE0$P309 Agencja $portowa Piotr
Werner
Przeprowadzenie działa! reklaowych podczas (ali
"oksu 1awodowego w dniu .J,./,/..R r,
Policealne $tudiu 0eklay w 4u#linie
Marzena &asietczuk
7ieodpłatne praktyki zawodowe w 5rz*dzie Miasta 4u#lin
) Agnieszka 0ogowska
Arkusz1
Strona 23
303 R( CP/I 2008-01-23
304 OR CP/I 2008-01-28
305 OR CP/Z &onrad "aryła 2008-01-28
306 %P CP/Z Dariusz Wró#lewski 2008-02-01
307 %P CP/Z :oanna 4uiza 1*tar 2008-01-25
308 %P CP/! 2008-01-15
309 %P CP/I 2007-12-19
310 %P CP/I 2008-01-11
311 %P CP/I 2008-01-28
312 %P CP/I 2008-01-25
313 %P CP/I PE0H30M :aku# &rzysiak 2008-01-02
314 %P CP/I Władysław $tefan (rzy# 2008-01-02
315 OR CP/I Eugeniusz Wojta% 2008-01-02
8(E 0yszard 'endzel
Wykonanie adaptacji poieszcze! kuchni i stołówki pod
potrze#y technologii kuchni w #udynku $zkoły
Podstawowej 7r P przy ul, 'iacyntowej CJ
4u#elska Wytwórnia DIwigów 3so#owych
48H9 $E0=8CE $,A, "ar#ara "ieniek
Agnieszka Wafrentowicz
&onserwacja dIwigu oso#owego elektrycznegoA dla ekip
ratowniczych ;B- przystanków< w #udynku 5rz*du Miasta
4u#lin przy ul, Wieniawskiej BP
Przygotowanie do archiwizacji dokuentacji skarg
konsuenckich oraz dokuentacji w post*powa!
s2dowych
3#sługa aparatury nagła%niaj2cej oraz jej transport na
potrze#y iprezy $prawiedliwi w%ród 7arodów 6wiata w
dniu .-,./,/..R r,
Pełnienie funkcji przewodnika po 4u#linie w dniu
/>,.B,/..R r, w zwi2zku z oficjalnej delegacji 0ady
Europy
Andrzej A, Widelski
Projekt i wykonanie P statuetek dla laureatów 7agrody
Angelus wr*czanych na uroczystej gali w dniu /F,.B,/..R
r,
Muzeu 4u#elskie w 4u#linie (ra+yna
:akii!ska
5dzielenie nieodpłatnej i niewył2cznej licencji na
wykonanie zdj*L i wykorzystanie reprodukcji fresków z
&aplicy 9rójcy 6wi*tej
9elewizja Polska $,A, 3ddział 9erenowy w
4u#linie 9oasz 0akowski Maria &ról
Eisja B- in, reporta+u o 4wowie ie%cie partnerski
4u#lina
9elewizja Polska $,A, 3ddział 9erenowy w
4u#linie 9oasz 0akowski Maria &ról
5owa licencyjna na korzystanie z reporta+u o 4wowieA
ie%cie partnerski 4u#lina
Poland "usiness 7etwork $p, z o, o, 9ho
"ernhard
3#j*cie patronate edialny konkursu o 7agrod*
(ospodarcz2 Prezydenta Miasta 4u#lin
0eklaa podczas akcji proocyjnej wydawnictwa )
kalendarza 4u#linianki /..R
Prowadzenie cereonii podczas wizyt delegacji z kraju i
z zagranicy w 0atuszu Miejski oraz inny iejscu
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Arkusz1
Strona 24
316 OR CP/Z Agnieszka Maria Dec 2008-02-01
317 OR CP/Z 2008-01-23
318 ZSS CP/Z 5dział w pracach zespołu ds, kontroli 2008-01-28
319 ZSS P El+#ieta Przeyska 2008-02-13
320 ZSS P El+#ieta Wojno 2008-02-13
321 ZSS P 2008-02-13
322 ZSS P 1ofia &rasi!ska ) 9utka 2008-02-13
323 ZSS P Maria $t*pie! 2008-02-13
324 OR CP/I 2008-01-14
325 OR CP/I 2008-01-14
326 OR CP/I 2008-01-14
327 OR CP/I P,P,',5, W3N7G "ogdan WoIny 2008-01-14
328 OR CP/I 2008-01-14
329 &" CP/I 2008-02-12
330 !" CP/I P,W, E4P8E $p, z o, o, Andrzej "artnik "udowa o%wietlenia fragentu ul, &oncertowej 2008-01-25
331 &% CP/I 2007-01-17
332 Z CP/I Ada Czarnecki 2008-01-21
Weryfikacja wniosków dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Marianna Wanicka
Prowadzenie składnicy ap i planów przy 4u#elskiej
Pracowni 5r#anistycznej
Kukasz Piłasiewicz
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr -CCQ/..P
z dnia .B,B/,/..P r,
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr -CFQ/..P
z dnia .B,B/,/..P r,
"ogusława 5r#aniuk
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr -CRQ/..P
z dnia .B,B/,/..P r,
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr -CPQ/..P
z dnia .B,B/,/..P r,
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr -C>Q/..P
z dnia .B,B/,/..P r,
E503 MA0&E987( $p, z o, o, Wiesław
Wiele#a
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
Przedis*#iorstwo Prywatne A4CA0 4ech
Wu#er
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) 5sługowe
(EP03 $p, z o, o, 9adeusz Mazur Danuta
$ieion
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
5sługowy 1akład Pogrze#owy (rzegorz
WoIny
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht 'alina $telasiak
5owa u+yczenia ) cz*%ci działki nr BBQJ o pow, /JC. /
;Muszla &oncertowa w 3grodzie $aski<
4u#elskie 1akłady Energetyczne 45"1E4
$A $ławoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
przesyłowych ) ul, CyprysowaQ:agodowa
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 25
333 Z CP/I Marek Matyjaszczyk 2008-01-21
334 O. A Aneks do uowy z dnia /J,.C,/..F r, 2008-01-16
335 &" CP/Z 2008-02-06
336 OR CP/Z "ar#ara :a%kowska $prz2tanie w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-02-01
337 !" CP/I 2008-01-24
338 I, P 2007-08-01
339 OR CP/Z :anina Matacz Weryfikacja z#iorów archiwuA akt kierowców 2008-02-01
340 OR CP/I $tefania Doa!ska ) Michałek 2008-01-02
341 R# CP/I 2008-02-14
342 OR CP/I 2008-02-06
343 OR A 2008-02-08
344 OR A 2008-02-08
345 SA CP/Z (a#riela 9oaszewska 2008-02-01
346 SA CP/Z "ar#ara &owalska 2008-02-01
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Pracownicza $półdzielnia Mieszkaniowa
&34E:A01 0yszard Petkowicz Marianna
Markiewicz
Mariusz 8#owicz
$prz2tanie placu targowego przy ul, &ruczkowskiego
ł2cznie z przyległy trawnikie o ł2cznej powierzchni
CP. /
$towarzyszenie 8n+ynierów i 9echników
&ounikacji 3ddział w 4u#linie :erzy
Ekiert
$prawowanie nadzoru inwestorskiego reontu ostu
drogowego przez rzek* "ystrzyc* w ci2gu ulicy
&rochalnej
4u#elskie 1akłady Energetyczne 45"1E4
$A $ławoir &rokowski
Porozuienie w sprawie przeniesieniu przedsi*#iorstwa
45"1E4 $A do 45"1E4 Dystry#ucja
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
EDent $tudio 0afał D2#rowski
Wyeitowanie J telewizyjnych spotów reklaowych w
9=P - 4u#lin w zwi2zku z wdra+anie projektu 4u#lin
Miasto Wiedzy
1espół $zkół Ekonoicznych i, A, i :,
=etterów Marzena Modrzewska )
Michalczyk
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej
7estle Waters Polska $,A, Magdalena
A#orska
Aneks do uowy nr 3rQ-/QBBRQ/..- ;Archiwu ul,
6wi*toduska -<
7estle Waters Polska $,A, Magdalena
A#orska
Aneks do uowy nr 3rQ-/QBBRQ/..- ;"iuro 3#sługi
Prawnej<
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
Arkusz1
Strona 26
347 SA CP/Z &rystyna 0udzka 2008-02-01
348 SA CP/Z "eata 0atajczak 2008-02-01
349 SA CP/Z :oanna Mikołajczyk 2008-02-01
350 SA CP/Z 2008-02-01
351 SA CP/Z &atarzyna 0odak 2008-02-01
352 SA CP/Z Paweł &leszcz 2008-02-01
353 SA CP/Z 1ygunt 1ako%cielny 2008-02-01
354 SA CP/Z :acek 'ołysz 2008-02-01
355 SA CP/Z $ylwia &*dziora 2008-02-01
356 OR CP/I A0C'8 ) P03:E&9 $p, z o, o, 2008-01-15
357 ZSS CP/I 2008-02-04
358 OR CP/Z 2008-02-04
359 OR A "ar#ara Du#iel Aneks do uowy nr //RQ30QCPQ/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-02-01
360 OR CP/I Dariusz :achiowicz 2008-02-02
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
&atarzyna Pasztelan
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
Prowadzenie zaj*L %wietlicowych w lokalu Powiatowej
&oisji 4ekarskiej 7r B i 7r / dla , 4u#lina
Prowadzenie zaj*L %wietlicowych w lokalu Powiatowej
&oisji 4ekarskiej 7r B i 7r / dla , 4u#lina
$prz2tanie poieszcze! w lokalu Powiatowej &oisji
4ekarskiej 7r B i 7r / dla , 4u#lina
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
Hundacja EW ) MA0 ProfilaktykaA Edukacja
i Proocja 0ozwoju
Prowadzenie %wietlicy socjoterapeutycznej %wiadcz2cej
pooc dziecio z rodzin z pro#lee alkoholowy
Marek (ruszczak
Pełnienie dy+urów w Wydziale 8nwestycji i Wydziale
0ozwoju i Hunduszy Europejskich
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Arkusz1
Strona 27
361 OR CP/I WE7A "eata 9urek 2008-01-21
362 I, CP/I 2008-02-01
363 I, CP/I 2008-02-01
364 I, CP/I 2008-02-13
365 I, A 2008-01-31
366 O$ CP/I 2008-01-10
367 OR CP/I 2008-01-30
368 CP/I 2008-01-14
369 &" CP/I 2008-01-02
370 &% CP/I 2008-02-15
371 R# CP/I 2008-02-05
372 OR CP/Z :oanna Wi%niewska 2008-02-01
Wykonanie i zainstalowanie e#li na potrze#y Wydziału
(ospodarki &ounalnejA Wydziału "ud+etu i
&si*gowo%ciA Wydziału (ospodarowania MienieA
Wydziału $praw AdinistracyjnychA "iura 3#sługi
Mieszka!ców
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Pełnienie kopleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacj2 inwestycji zwi2zanej z #udow2 kolektora
kanalizacji sanitarnej 788 odc, 8= do studni $C do studni
$J
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Pełnienie kopleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacj2 inwestycji zwi2zanej z #udow2 kolektora
kanalizacji sanitarnej 7H na odcinku od ul, Wyzwolenia
do al, Witosa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej placu #udowy
przy ul, :udya /A
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Aneks do uowy 7r /JFBQ$80QCPQ/..F z dnia BF,.J,/..F
r,
Polskie (órnictwo 7aftowe i (azownictwo
3ddział 'andlowy w Warszawie Mariusz
&al#arczyk
Dostarczanie gazu zienego do instalacji znajduj2cej si*
w #udynku przy ul, Metalurgicznej >QB
87WE$9P03:E&9 4u#lin $,A, Władysław
&ról Andrzej "at
7aje poieszcze! #iurowych o pow, BC-AJ. / w
#udynku przy ul, 1ana -R na siedzi#* Wydziału
(ospodarki &ounalnej
("*Z%
&oenda Miejska Policji w 4u#linie
1ygunt $itarski
5+yczenie czytnika alarów z ewidencj2 a#onentów wraz
z osprz*te o warto%ci / PP. zł z przeznaczenie dla
stanowiska dy+urnego &MP w 4u#linie
4u#elskie Przedsi*#iorstwo Energetyki
Cieplnej $p, z o, o, $tanisław &alinowski
Artur 4ipi!ski
Dzier+awa nieruchoo%ci przy ul, (rodzkiej F na
potrze#y Miejskiego 3%rodka Poocy 0odzinie w
4u#linie
4u#elska Hundacja 3dnowy 1a#ytków
Andrzej (uieniczek
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac
konserwatorsko ) restauratorskich i #udowlanych przy
poniku 5nii 4u#elskiej na Placu 4itewski w 4u#linie
3?8(3 Moora
1aprojektowanie portalu internetowego w raach
projektu 4u#lin ) 4wów Miasta filowe
3#sługa techniczno ) organizacyjna &oisji 0ewizyjnej
Arkusz1
Strona 28
373 ZSS CP/I 2008-02-18
374 I, CP/I 2008-01-29
375 I A EGE=8$ Polska $p, z o, o, Ada 7ikołajew Aneks do uowy nr /.FQ89QCPQ8Q/..R z dnia -B,B/,/..F r, 2008-01-14
376 OR CP/I 2008-02-18
377 &! CP/I 2008-02-04
378 OR CP/Z $prz2tanie w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-02-13
379 R# CP/! $zyon Padło 2008-02-04/
380 OR A &rzysztof Mikołajczak Aneks do uowy nr BR.Q30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-02-01
381 OR A Aneks do uowy nr BR/Q30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-02-01
382 Z CP/I Paweł Matyjaszczyk 2008-02-13
383 Z CP/I &atarzyna &ur 2008-02-13
384 I, CP/I 2008-02-15
385 I, CP/I 2008-02-14
386 I, CP/I 2008-02-14
387 ZSS CP/I 2008-01-28
7131 Poradnia Profilaktyki i 9erapii
5zale+nie! M37A0 8wona $ztajner
Przeprowadzenie R.. zaj*L indywidualnych w raach
(innego Prograu Przeciwdziałania 7arkoanii
E&3 ) (E3 Consulting Marek "iłyk
3pracowanie $tudiu wykonalno%ci dla projektu
#udowy krytej pływalni i roz#udowy sali ginastycznej
przy $zkole Podstawowej 7r /- w 4u#linie
1espół $zkół nr / i, &siLia Pawła &arola
$anguszki Anna Wójtowicz
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) $ylwia "orz*cka
"iuro (eodezyjno ) Projektowe P03&A09
5rszula &oinek
$porz2dzenie 0ejestru cen nieruchoo%ci w granicach
Miasta 4u#lin
&rystyna Machul
0edakcja pu#likacji 4u#lin Miasto Wiedzy ) 8nforator
dla studentów
:anina (rzywacka
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) 3siedlowy
Do &ultury przy ul, :udya /A
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych niskiego
napi*cia i o%wietlenia drogowego przy al, Witosa ) ul,
"rzegowa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych niskiego
napi*cia i o%wietlenia drogowego przy ul, :eiołowej i
ul, $kowronkowej
9owarzystwo 7owa &uInia 8reneusz
$iude Anna $iude
Prowadzenie działa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych
Arkusz1
Strona 29
388 R# A Aneks do uowy z dnia /J,.F,/..C r, 2008-02-08
389 OR A "eata $ak ) Kapi!ska Aneks do uowy nr BRBQ<0QCPQ8Q/..R 2008-02-01
390 OR CP/I 8wona WoIniak 2008-01-02
391 &" CP/I &rystyna &rzewi!ska
392 &" CP/I 2008-02-01
393 %P CP/I 2008-02-18
394 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-02-11
395 Z CP/I 2008-02-11
396 Z CP/I Marek Motyl 2008-02-12
397 Z CP/I Cezary 1arzycki 2008-02-15
398 Z A 2008-02-11
399 I, CP/I 2008-02-16
400 I, CP/I 2008-02-01
401 I, CP/I 2008-02-01
402 I, CP/I 2007-12-31
Wojewódzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Piotr &owalczyk
Andrzej (ajak
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Dzier+awa nieruchoo%ci poło+onej w 4u#linie przy ul,
&r*+nickiej J o pow, B-. / z przeznaczenie pod
tyczasowe przej%cie pieszo ) jezdne ogólnodost*pne
&$: 1arz2dzanie i Adinistrowanie
7ieruchoo%ciai $tec i $Ska :olanta $tec
Przekazanie w zarz2dzanie i adinistrowanie
nieruchoo%ci za#udowanej #udynkie ieszkalno )
u+ytkow2A poło+onej przy ul, Chopina -F
Polskie 0adio 0yszard Montusiewicz
3#j*cie patronate radiowy &onkursu na 7agrod*
(ospodarcz2 Prezydenta Miasta 4u#lin
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek Paweł "łaszczak
P&$ w 0zeszowie $,A, :ózef 8pnar 5rszula
$pirała
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o,
Aneks do uowy 7r B/RQ91QCPQ8Q /..R z dnia .R,.B,/..R
r,
Przedsi*#iorstwo $prz*towo )
9ransportowe P390XV $tanisław Potr*L
0oz#iórka #udynku poło+onego przy ul, &ra!cowej -R i
P. w 4u#linie
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego ul,
$ławin na odcinku od ul, $o#ótki do ul, $iewierzan
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
#udowy kolektora kanalizacji deszczowej DAB w osiedlu
$zerokie na odcinku od ul, $iewierzan do cieku spod
&onopnicy
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) stacja
redukcyjna gazu przy ul, $nopkowska /-
Arkusz1
Strona 30
403 Z CP/I 2007-02-13
404 I, CP/I 2007-12-31
405 I, CP/I Aneks do uowy z dnia ./,.>,/..F r, 2008-02-21
406 I, CP/I Aneks do uowy z dnia .F,.-,/..F r, 2008-02-13
407 ZSS CP/I 2008-01-28
408 ZSS CP/I 2008-02-04
409 ZSS CP/I 2008-01-28
410 ZSS CP/I 2008-02-04
411 OR CP/! 2008-02-22
412 OR CP/! 1dzisław (awron 2008-02-25
413 OR A Aneks do uowy z dnia -B,B/,/..F r, 2008-02-11
&ounikacja Prywatna 80"8$ Marek
7iezgoda
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) sygnalizacja
drogowa skrzy+owanie ulic Ha#rycznaQ"ronowicka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
$towarzyszenie Przyjaciół Dzieci i
Młodzie+y Mcon aoreO El+#ieta :olanta
Dados Agnieszka (órka
Prowadzenie działa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych i przeciwdziałania narkoanii
$towarzyszenie $93P Ewa 3lech &onrad
3lejniczak
Prowadzenie Punktu 8nforacyjno ) &onsultacyjnego
%wiadcz2cego usługi na rzecz rozwi2zywania pro#leów
alkoholowych ) CzechówA PonikwodaA &alinowszczyzna
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej Marek &ai!ski s, Alicja Mrozik
Prowadzenie działa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych i przeciwdziałania narkoanii
Hundacja 8ntegracyjna M7a 9atarachO 4u#lin
ks, Ada "uczy!ski
Prowadzenie Punktu 8nforacyjno ) &onsultacyjnego
%wiadcz2cego usługi na rzecz rozwi2zywania pro#leów
alkoholowych ) 9ataryA HelinA 'ajdówA 1ad*#ie
Anna &osut
Wydanie opinii prawnej dotycz2cej dodatkowego
wynagrodzenia rocznego w zakresie interpretacji
warunku przepracowania całego roku kalendarzowego
Wykonanie kontroli w 1arz2dzie 7ieruchoo%ci
&ounalnych w zakresie przychodów i kosztówA ich
ewidencji wraz z analiz2 ich zasadno%ci
P99& 3ddział Miejski Andrzej Wasilewski
"ogdan &otowski
Arkusz1
Strona 31
414 &% CP/I Przegl2d i ocena stanu technicznego placów za#aw 2008-02-06
415 I, CP/I Prze#udowa sieci elektroenergetycznej ) ul, 0oztocze 2008-02-25
416 &" A 'ieroni Pa%nik "ar#ara Pa%nik Aneks do uowy z dnia -B,B.,/..> r, 2008-02-28
417 &" A Danuta &owalczyk Wiesław &owalczyk Aneks do uowy z dnia /J,.C,/..> r, 2008-02-28
418 R# CP/I DEMA09 $,A, Piotr "ednarski 2008-02-12
419 (% CP/I 2008-02-27
420 !" CP/I 2008-02-20
421 &! A Aneks do porozuienia z dnia BB,./,/../ r, 2008-02-25
422 I, CP/I 2008-01-10
423 OR CP/I 2008-02-22
424 &% ! Wie!czysław &owalski 2008-02-19
425 ZSS CP/I 2008-02-15
426 ZSS CP/I 2008-02-29
Dtech Doradztwo 9echniczne 9oasz
"oguszewski
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
$tanisław "ielak
5dzielenie licencji niewył2cznej na korzystanie z ap
;utworów kartograficznych<
Miejska "i#lioteka Pu#liczna i, ',
Kopaci!skiego Piotr 9okarczuk
5dzielenie po+yczki do kwoty nie wi*kszej ni+ /JP,...
P47 z przeznaczenie na finansowanie wydatków
zwi2zanych z realizacj2 projektu M8nforatyzacja
Miejskiej "i#lioteki Pu#licznej w 4u#linieO
Wojewódzki $2d Adinistracyjny
Małgorzata Doa!ska 8za#ela "anaszek
3ddanie iejsc w pasie drogowy ulicy 5niwersyteckiej
dla potrze# parkowania na prawach wył2czno%ci
7adle%niczy 7adle%nictwa 6widnik :erzy
:aroz
1espół Projektowania i 3#sługi
8n+ynieryjskiej "udownictwa Drogowego
93MA0 ) D03( 9oasz 4is Marek
3leszczuk
3pracowanie aneksu do projektu #udowlano )
wykonawczego na #udow* ul, 1wi2zkowej na odcinku od
ul, Walecznych do ul, "azylianówka
$A45$ H5078C3 s,c, Magdalena 'yos
9adeusz Wro!ski
Wykonanie e#li dla potrze# Wydziału (ospodarki
&ounalnej
Wykonanie #ada! historycznych dotycz2cych centarza
wojennego poło+onego przy ul, 7owy 6wiat ->
Hundacja Wzajenego Wsparcia &45C1
Ewa 9eresa $zeliga El+#ieta Maria $tasiak
Prowadzenie %rodowiskowych działa! na rzecz dzieci i
łodzie+y ieszkaj2cych w o#szarach szczególnego
ryzyka
1groadzenie $ióstr 5rszulanek $erca
:ezusa &onaj2cego
Prowadzenie działa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych i przeciwdziałania narkoanii
Arkusz1
Strona 32
427 ZSS CP/I 2008-02-29
428 R( CP/I 2008-02-25
429 SA CP/Z 2008-03-01
430 SA CP/Z 2008-03-01
431 SA CP/Z 2008-03-01
432 SA CP/Z Wanda 4ipska 2008-03-01
433 SA CP/Z 0enata Wolska 2008-03-01
434 OR CP/I Dostarczenie artykułów cheii gospodarczej 2008-02-29
435 SA CP/Z 2008-03-01
435A Z CP/I $tanisław Mielniczuk 2008-06-02
436 SA CP/Z Ewa 1awi%lak 2008-03-01
436A Z CP/I Waldear "ła+ejczyk 2008-02-25
437 SA CP/Z (ra+yna &oprowska 2008-03-01
438 SA CP/Z 'alina 3poka 2008-03-01
439 SA CP/Z 2008-03-01
440 SA CP/Z Ewa "ondaruk 2008-03-01
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej Alicja Dec
Prowadzenie działa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych i przeciwdziałania narkoanii
Przedsi*#iorstwo "udowlane :50SA7D
Andrzej Wrona
0eont #udynku $zkoły Podstawowej 7r /B przy ul,
1uchów B wraz z reonte #oiska
:adwiga 4yssy
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Anna 3#łoza
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
&atarzyna 0yuszko
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Przedsi*#iorstwo 'andlu 'urtowego
Waldear &ruszy!ski
Marta Miciuła
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Dorota &liejko ) 9oasik
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Arkusz1
Strona 33
441 OR A Aneks do uowy z dnia B.,BB,/..P r, 2008-02-08
442 SA CP/Z 8wona 7owogrodzka 2008-03-01
443 SA CP/Z (ra+yna 9ry#uła 2008-03-01
444 SA CP/Z Małgorzata &rakowiak 2008-03-01
445 SA CP/Z 2008-03-01
446 OR CP/I 2008-02-18
447 OR CP/I Dostawa dla potrze# 5rz*du Miasta 4u#lin krzeseł 2008-03-03
448 OR CP/I &48MA9 (rzegorz $uracz 2008-03-01
449 %' CP/I 2008-03-08
450 &% CP/I 2008-01-31
451 ZSS CP/I 2008-02-15
452 ZSS CP/I 2008-03-03
453 ZSS CP/I 2008-02-15
454 ZSS CP/I 2008-02-15
Miejski 3%rodek $portu i 0ekreacji
M"ystrzycaO Mariusz $zit
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
8wona $oral 4u#lin
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
$AM$E9 $p, z o, o, (rzegorz Waszczeniuk
Piotr $ki#niewski
Dostawa i onta+ w pojazdach 5rz*du Miasta 4u#lin P
szt, kopletnych urz2dze! (P$ oraz wykonywanie usług
lokalizacji
$A45$ H5078C3 s,c, Magdalena 'yos
9adeusz Wro!ski
3#sługa serwisowa urz2dze! centrali wentylacyjnej firy
=9$ Clia w #udynku przy Pl, Kokietka B ;0atusz<
(ina (łusk :acek Anasiewicz
Przekazanie dotacji w wysoko%ci P/ ... zł na o#sług*
#i#lioteczn2 ieszka!ców (iny 4u#lin
0egionalne $towarzyszenie 1wolenników
&reacji w 4u#linie :erzy &ieł#owicz
1dzisław Czarnecki
5stalenie zasad współdziałania przy realizacji #udowy i
eksploatacji &olu#ariu oraz reontu &aplicy ) Dou
Pogrze#owego na terenie Centarza &ounalnego przy
ul, "iałej
Hundacja 8ntegracyjna M7a 9atarachO ks,
Ada "uczy!ski
Prowadzenie %rodowiskowych działa! na rzecz dzieci i
łodzie+y ieszkaj2cych w o#szarach szczególnego
ryzyka
Wodniacki 5czniowski &lu# $portowy $P
-. 9adeusz 4itwin
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny
$towarzyszenie Centru Wolontariatu
:acek Wnuk &atarzyna "raun
Prowadzenie %rodowiskowych działa! na rzecz dzieci i
łodzie+y ieszkaj2cych w o#szarach szczególnego
ryzyka ;kolorowa (rygowa<
$towarzyszenie Centru Wolontariatu
:acek Wnuk &atarzyna "raun
Prowadzenie %rodowiskowych działa! na rzecz dzieci i
łodzie+y ieszkaj2cych w o#szarach szczególnego
ryzyka ;"ronowice $tare<
Arkusz1
Strona 34
455 &% 0 93M9EC' 9oasz $tachyra 2008-03-03
456 %P CP/! Daian 7ieckarz 2008-02-15
457 I CP/I 2008-02-11
458 Z CP/I "ogusław W2chała 2008-02-14
459 R( CP/I "5DE?P34 &rzysztof Wójcik 2008-01-25
460 CP/I 2008-01-09
461 CP/I 2008-01-09
462 CP/I 2008-01-09
463 I, CP/I M3$9G &A93W8CE $p, z o, o, Maciej "łach 2008-02-20
464 I, A Aneks do uowy z dnia .F,.-,/..> r, 2008-02-26
465 ZSS CP/I 2008-03-03/
466 ZSS CP/I 2008-03-04
5goda zapłaty o#ni+onego wynagrodzenia z tytułu
nienale+nego wykonania przediotu uowy nr
/P-BQ(&QCPQ/..F
3degranie roli koziołka ) askotki Miasta 4u#lin
podczas eczu piłki r*cznej $P0 $afo 4u#lin w dniu BF
lutego /..R r,
P,$,&, ME0A ) $G$9EM Mieczysław
:aku#iak
Dostawa i onta+ podłogi podniesionej w poieszczeniu
serwerowni w #udynku 5rz*du Miasta 4u#lin ) ul,
Wieniawska BP
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wykonanie teroodernizacji #udynku $zkoły
Podstawowej 7r /- przy ul, Podzacze J
("*Z%
&oenda Miejska Policji w 4u#linie
Mirosław Harion
7ieodpłatne przekazanie askotki policyjnej M$ier+ant
PoliO w ilo%ci BCF szt, o ł2cznej warto%ci P --R zł #rutto
("*Z%
&oenda Miejska Policji w 4u#linie
Mirosław Harion
7ieodpłatne przekazanie przediotów o ł2cznej warto%ci
BP /FBA-J zł
("*Z%
&oenda Miejska Policji w 4u#linie
Mirosław Harion
7ieodpłatne przekazanie przediotów i ateriałów o
warto%ci F BF-AC. zł i B. ---AJB zł
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego na
#udow* al, $olidarno%ci na odcinku od al, Warszawskiej
do w*zła D2#rowica na o#wodnicy 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej Marianna 3lsza!ska Eilia
0ogowska
Prowadzenie działa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych i przeciwdziałania narkoanii
Parafia 0zyskokatolicka p,w, :ana
Chrzciciela i %w, :ana Ewangelisty ks,
Ada 4ewandowski
Prowadzenie działa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych i przeciwdziałania narkoanii
Arkusz1
Strona 35
467 ZSS CP/! Wojciech Maci2+ek 2008-02-29
468 ZSS CP/Z 2008-02-29
469 OR CP/I 2008-02-22
470 I, CP/I 2008-02-20
471 ZSS CP/Z 2008-03-01
472 ZSS CP/I 2008-02-29
473 %P CP/I 2008-02-05
474 I, CP/I 2008-02-26
475 I, CP/I 2008-02-26
476 S CP/I 9A"A4 sp, j, :an &idaj Mieczysław Daniel 2008-02-28
477 I, CP/I 2008-02-15
$tworzenie z Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci z#ioru danych osó# u#iegaj2cych
si* o ustalenie niepełnosprawno%ci i stopnia
niepełnosprawno%ci
Anna Puton
Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji Miejskiego
1espołu do $praw 3rzekania o 7iepełnosprawno%ciE
segregacja i przygotowywanie do archiwizacji ateriałów
z dokuentacji prowadzonej przez Miejski 1espół do
$praw 3rzekania o 7iepełnosprawno%ci
5MC$ Anna Pajdzi!ska
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Wojciech $ieradzon
1akład 8nstalacji Przeysłowych i
$anitarnych :an Pastwa
"udowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzaj2cej
wody deszczowe na odcinku od działki Caritas do rzeki
Czechówki oraz prze#udowa sieci kanalizacji sanitarnej
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! w 4u#linie
$P 131 El+#ieta &ifner
5dzielanie #ezpłatnych a#ulatoryjnych
specjalistycznych %wiadcze! zdrowotnych na rzecz
osó# uzale+nionych i współuzale+nionych od narkotyków
Hundacja 8ntegracyjna M7a 9atarachO ks,
Ada "uczy!ski
Prowadzenie działa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych i przeciwdziałania narkoanii
89 Media s,c, :acek Chojnowski Andrzej
Perzanowski
7a#ycie oprograowania font &laDika Haily w wersji
3pen9ype
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych niskiego
napi*cia ) ul, Mireckiego ) ul, 0eyonta
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) zespół
sportowo ) rekreacyjny przy ul, Wrzosowej
Wykonanie prac realizowanych w raach zadania
M1integrowane oznakowanie turystyczne 4u#linaO
Przedsi*#iorstwo Projektowo )
Wykonawcze 'GD03E&3 s,c, Hranciszek
12#ek
Pełnienie kopleksowego nadzoru inwestorskiego w
procesie realizacji inwestycji M3dtworzenie cieku spod
&onopnicy na odcinku ul, Wojciechowskiej
Arkusz1
Strona 36
478 %' CP/I 2008-03-03
479 %' CP/I 2008-03-03
480 I, CP/I 2008-02-26
481 I, CP/I 2008-02-28
482 I, CP/I 2008-02-15
483 I, A Aneks do uowy 7r PF.Q87QCPQ/..R z dnia /.,./,/..R r,
484 &" CP/I Artur "rzózek 2008-03-06
485 &" CP/I 2008-02-22
486 &" CP/I 2008-03-06
487 &" A Anna Poara!ska $tanisław Poara!ski Aneks do uowy z dnia BF,./,/..C r, 2008-02-28
488 !" CP/I 2008-03-10
489 ZSS CP/I 2008-03-07
Miejska "i#lioteka Pu#liczna i, ',
Kopaci!skiego Piotr 9okarczuk
Przekazanie dotacji w wysoko%ci -/> ... zł na
koputeryzacj* M"PA zakup sprz*tu koputerowego
Miejska "i#lioteka Pu#liczna i, ',
Kopaci!skiego Piotr 9okarczuk
Przekazanie dotacji w wysoko%ci J/ /.. zł na
inforatyzacj* M"P
0ejonowy 1arz2d 8nfrastruktury &rzysztof
&ocha!ski Monika 1akrzewska ) Warda
5dost*pnienie i korzystanie z cz*%ci działki poło+onej w
4u#linie przy ul, Droga M*czenników Majdanka B/J ;teren
zakni*ty ) plac Lwicze!<
$towarzyszenie 8n+ynierów i 9echników
&ounikacji 3ddział w 4u#linie :erzy
Ekiert
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow* ul,
(ł*#okiej na odcinku od ul, $owi!skiego do ul,
7ad#ystrzyckiej
Pracownia Projektowa ) Paweł 9iepłow
3pracowanie dokuentacji projektowej zespołu pływalni
przy Al, 1yguntowskich wraz z prograe
towarzysz2cyA zagospodarowanieA urz2dzenie i
uz#rojenie terenu
1akład 8nstalacji Przeysłowych i
$anitarnych :an Pastwa
Dzier+awa gruntu poło+onego w 4u#linie przy al,
$olidarno%ci o pow, /.. / z przeznaczenie pod ziele!
przydoow2
A09MA7 $p, z o, o, 0o#ert Pikuła Anna
&likiewicz
Dzier+awa lokalu poło+onego w 4u#linie przy ul,
3rganowej P o pow, BPFARP / z przeznaczenie na
prowadzenie działalno%ci handlowej
Mi*dzyosiedlowa $półdzielnia
Mieszkaniowa M$M :anusz Członkowski
4eszek 3lejnik
Dzier+awa gruntu poło+onego w 4u#linie przy ul, 5łanów
o pow, B.F. / z przeznaczenie pod ogólnodost*pny
parking #ezpłatny
1akład 0o#ót Elektrycznych 9adeusz
:aszczewski
"udowa o%wietlenia drogowego wzdłu+ ci2gu pieszego
w rejonie ul, Droga M*czenników Majdanka -/ ) -P
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej 9oasz &ai!ski Anna
Czerwonka
Prowadzenie działa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych i przeciwdziałania narkoanii
Arkusz1
Strona 37
490 OR CP/I Wiesław Pi2tkowski 2008-01-02
491 OR CP/I 2008-01-02
492 %' CP/I 2008-03-03
493 OR CP/I PP'5 $A78ME? "ogdan 3leszczak Dostarczenie artykułów higienicznych 2008-03-01
494 OR A Aneks do uowy 7r BB-AQ30QCPQ8Q/..R 2008-02-20
495 OI CP/Z :ustyna Czy+ ) Michowska Y 2008-03-10
496 OR CP/I 2008-02-15
497 O. CP/I $eweryn &rzy+anowski 2008-03-04
498 O. CP/I 2008-02-01
499 I CP/I $9A0HA? "eata Poorska Dostawa telefonów analogowych i faksów laserowych 2008-02-26
500 I, CP/I 2008-03-04
501 OR A 2008-03-03
502 ZSS CP/I 2008-03-03
503 ZSS CP/I 2008-03-03
504 ZSS CP/I 2008-03-03
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Marian $tani
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Centru &ultury Aleksander $zpecht
Przekazanie dotacji w wysoko%ci BR. ... zł na realizacj*
zadania M8nwestycjeO
A798U5A Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
s,c, Andrzej 9rzci!ski
3rganizacja spotkania nt, proocji potencjału 4u#lina
w%ród inwestorów z 8ndonezji
4u#elskie 1akłady Energetyczne 45"1E4
$A $ławoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej oraz %wiadczenie usług
dystry#ucyjnych za po%rednictwe 3peratora $ysteu
Dystry#ucyjnego
7aje lokalu u+ytkowego przy ul, 0ynek B / na
prowadzenie przedszkola
P$M &34E:A01 0yszard Petkowicz
Marianna Markiewicz
7aje lokalu u+ytkowego przy ul, Wierz#owej B- na
prowadzenie Przedszkola 7r -/
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
1wi2zkowa
Przedsi*#iorstwo 'andlu 'urtowego
Waldear &ruszy!ski
Aneks do uowy 7r P-PQ30QCPQ8Q/..R z dnia /J,./,/..R
r,
$towarzyszenie Przyjaciół Dzieci i
Młodzie+y Mcon aoreO El+#ieta :olanta
Dados Agnieszka (órka
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny ;tenis stołowy<
$towarzyszenie Przyjaciół Dzieci i
Młodzie+y Mcon aoreO El+#ieta :olanta
Dados Agnieszka (órka
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny ;aero#ic<
$towarzyszenie Przyjaciół Dzieci i
Młodzie+y Mcon aoreO 4u#lin El+#ieta
:olanta Dados Agnieszka (órka
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny ;piłka no+na<
Arkusz1
Strona 38
505 ZSS CP/I 2008-03-03
506 ZSS CP/I 2008-03-10
507 R# CP/I =E7A A09 $p, z o, o, Anna $zczytowska 2008-03-03
508 Z CP/I 1#igniew Winnicki 2008-03-03
509 &" A Aneks do uowy nr BPF.Q((7QCPQ/..F 2008-02-20
510 R# A Aneks do uowy nr />JQ0HQCPQ/..R z dnia /R,.B,/..R r, 2008-02-21
511 Z CP/I Andrzej Dy#iec 2008-02-29
512 R# CP/I 2008-02-18
513 I, CP/I 2008-02-25
514 Z CP/I 2008-02-25
515 ZSS CP/I 2008-03-13
516 ZSS CP/I 2008-03-13
517 &% CP/I P,',5, Elizju Monika Czu#acka 2008-03-12
518 Z CP/I $tanisław Kaszkiewicz 2008-03-04
$towarzyszenie &lu# A#stynenta 0AD36V
Anna Motylska "ogusław $zydłowski
0ealizacja prograu wspieraj2cego dla członków rodzin
z pro#lee alkoholowy
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej Marek :aku#owski Aleksandra
&idaj
Prowadzenie działa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych i przeciwdziałania narkoanii
3pracowanie koncepcji kreatywnej MPrzewodnika dla
inwestorówA przedsi*#iorców i instytucji otoczenia
#iznesuO
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Pa!stwowy Powiatowy 8nspektor $anitarny
(ra+yna 9łuczkiewicz
EC30G$ Polska $p, z o, o, &atarzyna
Matuszczak
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5789 Wydawnictwo 8nforacyjne "ran+owe
$p, z o, o, Małgorzata Aiston
5ieszczenie reklay w pi%ie projektu 4u#lin ) 4wówT
Miasta filowe
5sługowy 1akład 8nstalatorstwa
Elektrycznego Marek Wołosi!ski
Wykonanie deonta+u odcinka linii 77 od słupa 7r B> do
słupa 7r BJQB
P&$ w "usku ) 1droju $,A, $tanisław
P*cherski
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
$towarzyszenie 9rzeIwo%ciowe 0odzina
1#igniew &uzioła
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla osó# uzale+nionych od alkoholu ) 88
etap
$towarzyszenie 9rzeIwo%ciowe 0odzina
1#igniew &uzioła
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla osó# uzale+nionych od alkoholu ) 8
etap
6wiadczenie usług w zakresie przewozu zwłok osó#
zarłych lu# za#itych w iejscach pu#licznych na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 39
519 ZSS CP/I 2008-03-14
520 ZSS CP/I 2008-03-14
521 ZSS CP/I 2008-03-14
522 I, CP/I 2008-02-06
523 ZSS CP/I 2008-03-14
524 ZSS CP/I 2008-03-14
525 ZSS CP/I 2008-03-14
526 O$ A Aneks do uowy nr --Q36QCPQ8Q/..R z dnia /B,B/,/..F r,
527 I A Aneks do uowy nr -CP/Q89QCPQ8Q/..F z dnia .C,BB,/..F r, 2008-01-02
528 R# A 2008-01-28
529 R# A 2008-02-14
530 %' CP/I 2008-03-05
$towarzyszenie $93P Ewa 3lech &onrad
3lejniczak
Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup
terapeutycznych dla osó# dotkni*tych przeoc2 w
rodzinie
$towarzyszenie $93P Ewa 3lech &onrad
3lejniczak
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla osó# uzale+nionych i zagro+onych
uzale+nienie
$towarzyszenie $93P Ewa 3lech &onrad
3lejniczak
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla osó# uzale+nionych od alkoholu
"iuro 0zeczoznawców i 5sług
8nwestycyjnych 9E?A$ ) $E0W8$ s,c, Piotr
Chy+a
3pracowanie operatu szacunkowego wyceny szkód
powstałych w o#r*#ie działki 7r /F przy ul, (łuskiej
podczas prowadzenia ro#ót zwi2zanych z realizacj2
kolektora 7 88 odc, 8=
$towarzyszenie 9rzeIwo%ciowe 0odzina
1#igniew &uzioła
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla osó# uzale+nionych od alkoholu
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
Prowadzenie działa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych i przeciwdziałania narkoanii
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
Prowadzenie %wietlicy socjoterapeutycznej %wiadcz2cej
pooc dziecio z rodzin z pro#lee alkoholowy
$pecjalistyczna Przychodnia dla 1wierz2t
P348WE9 "o+ena &iedrowska
&onsorcju Asseco "usiness $olutions
$,A, Maciej Maniecki Marek Dutkowski
C3HHEG 879E07A9837A4 DE=E43PME79
$, z o, o, 0ichard Moreton
Aneks do uowy 7r -F-.Q0HQCPQ8Q/..F z dnia ./,BB,/..F
r,
C3HHEG 879E07A9837A4 DE=E43PME79
$, z o, o, 0ichard Moreton
Aneks do uowy 7r -F-.Q0HQCPQ8Q/..F z dnia ./,BB,/..F
r,
Hundacja M0estaurare "asilicaO o,
0o#ert (łu#isz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) cykl koncertów
MWielkopostne %piewanieO
Arkusz1
Strona 40
531 %' CP/I 2008-03-06
532 %' CP/I 2008-03-07
533 %' CP/I 2008-03-10
534 %' CP/I 2008-03-03
535 %' CP/I 2008-03-07
536 %' CP/I 2008-03-03
537 %' CP/I 2008-03-10
538 ZSS CP/I 2008-03-03
539 ZSS CP/I 2008-03-03
540 ZSS CP/I 2008-03-03
$towarzyszenie Pro Musica AntiZua $tafan
Munch Dariusz &opi!ski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) ?8= Hestiwal
MMuzyka i plastyka ) 9epus PaschaleO
Wojewódzki 3%rodek &ultury :anina
"iegalska &rystyna 1ieichód
8nicjatywy kulturalne o charakterze lokalny S M'istoria
wykuta w kaieniu, P. lat pracy artystycznej Witolda
Marcewicza
1wi2zek Polskich Artystów Plastyków )
3kr*g 4u#elski &rzysztof $zyanowicz
Piotr 4ech
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) &onkurs
Autograf ) Malarstwo i 0zeI#a
$towarzyszenie 9wórców 4udowych )
1arz2d (łówny Andrzej Ciota :olanta
Pastuszak
8nicjatywy kulturalne o charakterze lokalny ) Pograjka,
$tara Muzyka na $tary Mie%cie
9eatr i, ', Ch, Andersena Arkadiusz
&lucznik
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Pasja 4u#elska
) widowisko teatralno ) uzyczne
Wojewódzki 3%rodek &ultury :anina
"iegalska &rystyna 1ieichód
8nicjatywy kulturalne o charakterze lokalny ) 8
3gólnopolskie $potkania 8nstruktorów 0ecytacji i Małych
Hor 9eatralnych w 4u#linie
1wi2zek Polskich Artystów Plastyków )
3kr*g 4u#elski &rzysztof $zyanowicz
Piotr 4ech
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) R wystaw w
(alerii MPod Podłog2O
5czniowski &lu# $portowy MA0A937
Mariusz 7ał*cki 0yszard (aworski
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S piłka no+na i
piłka koszykowa
5czniowski &lu# $portowy MA0A937
Mariusz 7ał*cki 0yszard (aworski
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S tenis stołowy
i piłka siatkowa
Miejski &lu# $portowy &A487A ) 45"487
Maciej &aznowski "eata 7ie%cioruk
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S kick ) #o@ing
Arkusz1
Strona 41
541 ZSS CP/I 2008-03-03
542 ZSS CP/I 2008-03-03
543 I CP/I "artłoiej &wa%niewski 2008-02-07
544 I CP/I Andrzej &osela 2008-02-07
545 R# CP/I 2008-03-07
546 R# CP/I 'otel =8C9308A 9adeusz Dziurzy!ski 2008-03-07
547 %" Z 2008-03-19
548 R# ! &onrad 9oasz $tawecki 2008-02-26
549 R# ! Małgorzata (odzisz 2008-02-29
550 R# ! Małgorzata (odzisz 2008-02-29
551 OR Z :anusz 9arczy!ski 2008-03-13
552 OR Z (rzegorz Dyczkowski 2008-03-06
Miejski &lu# $portowy &A487A ) 45"487
Maciej &aznowski "eata 7ie%cioruk
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S #oks
Miejski &lu# $portowy &A487A ) 45"487
Maciej &aznowski "eata 7ie%cioruk
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S judo
$kierowanie na szkolenie D"AB.gWB ) $zkolenie B.gT
Adinistracja 8 ) Warszawa ul, $ienna F>
$kierowanie na szkolenie D"AB.gWB ) $zkolenie B.gT
Adinistracja 8 ) Warszawa ul, $ienna F>
0estauracja 'ADE$ Włodziierz
3rzechowski
3rganizacja wy+ywienia ;o#iad dla B. osó#< w dniach B- i
BP arca /..R r, oraz catering podczas spotka! w
0atuszu i 9ry#unale S realizacja projektu M0oz#udowa
%cie+ek rowerowych w 4u#linie ł2cz2cych transgraniczne
szlaki roweroweO
3rganizacja noclegu dla > osó# w terinie B/ ) BP arca
/..R r, S realizacja projektu M0oz#udowa %cie+ek
rowerowych w 4u#linie ł2cz2cych transgraniczne szlaki
roweroweO
Polska Wytwórnia Papierów
Warto%ciowych $,A, Aleksandra
(rynkiewicz
Personalizowanie przez PWPW $,A, kart pojazdów za
pooc2 $G$9EM5 P3:A1D
0edakcja tekstu pu#likacji M4u#lin Miasto WiedzyO S
przewodnik dla inwestorówA przedsi*#iorców i instytucji
otoczenia #iznesu
&orekta graatyczna i interpunkcyjna tre%ci pu#likacji
M4u#lin Miasto WiedzyO S przewodnik dla inwestorówA
przedsi*#iorców i instytucji otoczenia #iznesu
&orekta graatyczna i interpunkcyjna tre%ci pu#likacji
M4u#lin Miasto WiedzyO S 8nforator dla studentów
Przeprowadzenie instalacji telefonicznej poprzez
przygotowanie infrastruktury poieszcze!
DoraIne wsparcie konserwatorów sprz*tu
koputerowego w zakresie naprawy sprz*tu
koputerowego
Arkusz1
Strona 42
553 ZSS CP/I 2008-03-17
554 I Z 0oz#udowa oprograowania H& oraz H&S30(A7 2008-01-14
555 R# ! 2008-02-29
556 R# CP/I 2008-03-07
557 OR Z &atarzyna 9rafisz 2008-04-03
558 I, A 2008-03-18
559 R# 2008-03-07
560 %P Z 2008-02-29
561 I, 348MP $p, z o, o, 9eresa $tru+ek 2008-02-05
562 (OI 5czestnictwo w $alonie 87=E$C89G ) 7ieruchoo%ci 2008-03-20
563 OR 2008-02-29
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej 'elena Palejczuk 0enata
&opy%L
Prowadzenie działa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych i przeciwdziałania narkoanii
$pecjalistyczne Przedsi*#iorstwo
8nnowacyjno Wdro+eniowe P348$3H9 $p, z
o, o, Małgorzata "aranowska
=italiy Padalko
9łuaczenie konsekutywne ) j*zyk ukrai!ski ) w trakcie
wizyty studyjnej oraz tłuaczenie na j*zyk ukrai!ski
tre%ci ulotki w raach projektu M0oz#udowa %cie+ek
rowerowych w 4u#linie ł2cz2cych transgraniczne szlaki
roweroweO
MA0P34 :arosław Masiewicz
3rganizacja transportu dla pi*ciooso#owej delegacji z
Kucka w raach realizacji projektu M0oz#udowa %cie+ek
rowerowych w 4u#linie ł2cz2cych transgraniczne szlaki
roweroweO
Przeprowadzenie post*powania w sprawie oceny
oddziaływania na %rodowisko dla przedsi*wzi*L dla
których wła%ciwy organe do wydawania decyzji o
%rodowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent
Miasta
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Aneks do uowy 7r /-F/Q$80QCPQ/..F z dnia B-,.R,/..F
r,
3HH$E9D05& i MED8A $p, z o, o, $tanisław
$toszek
Przygotowanie do druku i druk ateriału M4u#lin Miasto
Wiedzy ) przewodnik dla inwestorówA przedsi*#iorców i
instytucji otoczenia #iznesuO
Anna (oral
&oordynacja projektu pt, M4u#lin ) 4wówT Miasta
filoweO
"udowa #oisk szkolnych z nawierzchni poliuretanowych
przy 1espole $zkół 7r B przy ul, Podwale B
$towarzyszenie 1wi2zek Miast Polskich
Alicja (renda
Wydział Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Ewelina Duda
Arkusz1
Strona 43
564 OR 2008-02-29
565 R# 2008-03-06
566 R# C344A(E Przeysław (2#ka 2008-03-07
567 O. 2008-03-03/
568 OR 2008-03-05
569 I, 2008-03-10
570 .SA Z &atarzyna 0odak 2008-03-14
571 Z 'enryk 9arkowski 2008-02-27
572 Z 2008-03-05
573 Z 2008-03-05
574 Z Marek Denis 2008-03-11
575 Z &rzysztof &ołacz 2008-03-07
576 Z 2008-03-18
577 &! 01EC1317AWCA :anina $zady 2008-02-18
Wydział Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) 0adosław Ciesielski
4u#elska Hundacja Przedsi*#iorczo%ci
Artur &okoszkiewicz Michał Mazek
3pracowanie koncepcji projektu pilota+owego
M7arz*dzia wspieraj2ce rozwój przedsi*#iorczo%ci i
transfer innowacjiO
3pracowanie graficzne projektu #roszury proocyjnej
oraz wydruk B>.. szt, #roszur w raach realizacji
projektu M0oz#udowa %cie+ek rowerowych w 4u#linie
ł2cz2cych transgraniczne szlaki roweroweO
7arodowe Centru &ultury &rzysztof
Dudek "ernard A#ro+kiewicz
0ealizacja Prograu rozwoju chórów szkolnych
M6piewaj2ca PolskaO
4393$ PA48WA $p, z o, o, Mariusz
&ordecki
1akup paliwa polegaj2cy na tankowaniu saochodów
słu+#owych 5rz*du Miasta 4u#lin
A0C'EE "adania i 7adzory Archeologiczne
0afał 7iedIwiadek
Przeprowadzenie ratowniczych archeologicznych #ada!
wykopaliskowych w 9eatrze $tary przy ul, :ezuickiej BR
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o,
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o,
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
9adeusz :*drej
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wykonanie operatów szacunkowych w ilo%ci BB szt, dot,
wyceny składników #udowlanych i ro%linnych ) ul,
"a+antowa i ul, (łuska
Arkusz1
Strona 44
578 &! 2008-02-28
579 %' 2008-03-17
580 %' 2008-03-05
581 %' 2008-03-05
582 %' 2008-03-17
583 %' 2008-03-18
584 R# Hundacja &873 Warszawa :acek Cegiełka 2008-02-18
585 R# 2008-03-06
586 I, 2008-03-18
587 I, PAMM 1ofia Du#iel 2008-02-20
588 I, 2008-03-03
589 I, 2008-03-03
"iuro (eodezyjno ) Projektowe P03&A09
5rszula &oinek
Wykonanie wznowie! punktów granicznych i okazanie
granic działek
9owarzystwo 7owa &uInia 8reneusz
$iude Anna $iude
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja zaj*L kulturalnych
z dzielnicy Ponikwoda
$towarzyszenie Hilowe CineYEuropa Piotr
&otowski :aku# &uszewski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) B> $tudenckie &onfrontacje
Hilowe
$towarzyszenie Hilowe CineYEuropa Piotr
&otowski :aku# &uszewski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Przegl2d filowy M9ydzie! z
$zekspireO
$towarzyszenie Proocji &ultury 7a 0zecz
6rodowisk 4okalnych i 3só#
7iepełnosprawnych MDziesi2taO Marek
&ołodziejczyk :anusz (ładysz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja zaj*L kulturalnych
z dzielnicy Dziesi2ta
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk Marcin
4achowski
0ealizacja zadania pu#licznego ) tworzenie kolekcji
sztuki współczesnej pn, 0egionalna &olekcja $ztuki
Współczesnej
5ieszczenie całostronicowej reklay projektu M4u#lin )
4wówT Miasta filoweO
Hundacja 5niwersytetu Marii Curie )
$kłodowskiej Mirosław Ko#oda
3pracowanie koncepcji projektu pilota+owego
M8nku#ator przedsi*#iorczo%ci ;technologii
internetowych<O
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
:ezuicka
Pełnienie nadzoru autorskiego nad #udow2 sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy W*glin
Południowy
$połeczny &oitet "udowy o%wietlenia
drogowego ul, $truykowej Włodziierz
Piotr 4ulek $tefan $tanisław 3sypiuk
"udowa o%wietlenia drogowego ul, $truykowej
;odcinek od ul, $ławin do istniej2cego słupa o%wietlenia
w ul, Morawian<
$połeczny &oitet "udowy ul,
$truykowej Włodziierz Piotr 4ulek
$tefan $tanisław 3sypiuk
"udowa ul, $truykowej ;odcinek od ul, $ławin do
istniej2cego słupa o%wietlenia w ul, Morawian<
Arkusz1
Strona 45
590 I, 2008-03-18
591 I, 2008-03-18
592 I, 2008-02-25
593 &% &3MSE&3 $p, z o, o, &onrad "urdzi!ski 2008-03-17
594 &! 2008-02-29
595 &! 2008-03-10
596 R# 8=E79 Mikołaj Majda
597 I 2008-03-26
598 &! Andrzej $zyczyk (eodeta 5prawniony 2008-03-12
599 &! 5sługi (eodezyjne Marta :astrz*#ska 2008-03-11
600 &! 2008-03-14
601 &! Czesław 7izioł (eodeta 5prawniony 2008-03-14
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) ul,
Do%wiadczalnaQDroga M*czenników Majdanka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) #udynek
ieszkalnyA wielorodzinny 7r > ul, Do%wiadczalna
5sługi 8nwestycyjne &rystyna Pinkiewicz
3pracowanie przediaru ro#ót kosztorysu
inwestorskiego i kosztorysu ofertowego dla zadania p,n,
"udowa agistrali wodoci2gowej D7 -.. od uj*cia
M$ławinekO do koory &SC
5prz2tni*cie pozostałych po wy#orach z /..F r, plakatów
wy#orczych wraz z ocowaniai zlokalizowanych na
terenach iejskich
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne w 4u#linie $p, z o, o,
$tanisław Margul
Prowadzenie kopleksowej o#sługi 1espołu
5zgadniania Dokuentacji Projektowej Miasta 4u#lin w
/..R r,
Marek 0oszczewski 0zeczoznawca
Maj2tkowy
Wykonanie B. operatów szacunkowych nieruchoo%ci
stanowi2cych własno%L $kar#u Pa!stwa
Wykonanie fotografii Miasta 4u#lina na potrze#y
opracowania tre%ci pu#likacji M4u#lin Miasta Wiedzy )
przewodnik dla inwestorówA przedsi*#iorców i instytucji
otoczenia #iznesuO/..RS./SBP
DE$8(7E0$ A, :agura W, :agura
3pracowanie i uruchoienie oprograowania do
udost*pnienia apowych danych graficznych i
opisowych za po%rednictwe przegl2darki internetowej
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
działek ;uliceT &ochanowskiegoA 6ciegiennegoA
MickieiwczaA 7adrzecznaA $łoawckiegoA "agatelaA
MorcinkaA 1e#orzycka<
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
działek ;uliceT 3liwkowaA (ra#owa<
5sługi (eodezyjno ) &artograficzne Marian
7ykiel
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
działek ;uliceT Aleje 0acławickieA "iałostockaA
Wojciechowska<
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
działek ;uliceT 3wczaA Puławska<
Arkusz1
Strona 46
602 %P Z Edyta (rudzie! 2008-03-03
603 %P 7a#ycie zdj*L &atedry 4u#elskiej 2008-02-20
604 %P P 2008-03-07
605 R# 2008-03-06
606 %P 9ygodnik 7owy 9ydzie! 9oasz Wudzki 2008-02-12
607 %P 2008-02-14
608 ! Artur "ielawski 2008-03-27
609 I, 2008-03-13
610 I, 2008-03-03
611 I, 2008-02-20
612 I, 2008-02-29
613 R# 8=E79 Mikołaj Majda 2008-02-14
614 Z 2008-02-25
615 I, M3$9G &A93W8CE $p, z o, o, Maciej "łach 2008-03-28
Przygotowanie i koordynacja iprezy proocyjnej
M4u#elskie Dni &ultury $tudenckiejO
=ena Art $p, z o, o, Anna $zczytowska
$towarzyszenie 4u#elski &lu# "iznesu
Agnieszka (2sior ) Mazur
Porozuienie w sprawie zorganizowania w (rand 'otelu
4u#linianka Horu 8nwestycyjnego /..R r,
Hundusz 0ozwoju Deokracji 4okalnej
Monika Madejska
3pracowanie koncepcji projektu pilota+owego M$yste
aktywacji edukacji łodych 4u#linianO
3#j*cie patronate edialny &onkursu na 7agrod*
(ospodarcz2 Prezydenta Miasta 4u#lin
9elewizja Polska $,A, 3ddział 9erenowy w
4u#linie 9oasz 0akowski
3#j*cie patronate edialny &onkursu na 7agrod*
(ospodarcz2 Prezydenta Miasta 4u#lin
("*Z%
Wykonanie orzecze! stanu technicznego sprz*tu
pływaj2cego
Przedsi*#iorstwo 0o#ót Drogowo )
Mostowych w 4u#linie Przeysław
Przychodze!
"udowa ul, 9adeusza 0ejtana na odcinku od ul,
&unickiego do ul, 7adrzecznej
E&$AM 1akład 5sługowo ) 'andlowy
Marek $uszek
"udowa %cie+ki rowerowej po prawej stronie 1alewu
1e#orzyckiego na odcinku od ul, "ry!skiego do ul,
(rzy#owej ) 8 etap
P0387"5D 1akład 5sług 8nwestycyjnych
"ogusław &onaszczuk
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego sieci
kanalizacji deszczowej w ul, "ieszczadzkiej na odcinku
od ul, 5rz*dowskiej do ul, Wrocławskiej
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Pełnienie kopleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacj2 inwestycji zwi2zanej z #udow2 sieci
wodoci2gowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul, :ana
Pawła 88 na odcinku od ul, Wiadukt do al, &ra%nickiej
Wykonanie fotografii Miasta 4u#lina na potrze#y
opracowania tre%ci pu#likacji M4u#lin Miasta Wiedzy )
przewodnik dla inwestorów studentów
Dariusz (i+ka
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego na
#udow* ul, Mełgiewskiej i Metalurgicznej na odcinku od
fa#ryki saochodów do granic iasta
Arkusz1
Strona 47
616 %P 2008-03-06
617 %P 2008-03-06
618 %P 2008-03-06
619 &" A :acek $ikorski &atarzyna $ikorska Aneks do uowy z dnia B>,B.,/..F r, 2008-03-14
620 I, A 2008-02-05
621 OR 2008-03-18
622 O$ 2008-03-31
623 I, Wykonanie ci2gu pieszo S jezdnego w ul, 7oskowskiego 2008-03-19
624 OR 2008-03-18
625 OR 2008-03-18
626 %' 2008-03-10
627 Z 4eszek Wójtowicz 2008-02-25
628 Z Mariusz "igos 2008-02-25
629 Z 'enryk "asiak 2008-03-18
630 Z KXC1 ) 90A7$ "4AC'A 2008-03-11
MA8& Agencja 0eklaowa :anusz "a#icz
"ar#ara 9ynecka
Przeprowadzenie kapanii proocyjnej na no%nikach
reklay zewn*trznej dotycz2cej proocji studiowania w
4u#linie
MA8& Agencja 0eklaowa :anusz "a#icz
"ar#ara 9ynecka
Przeprowadzenie kapanii proocyjnej na no%nikach
reklay zewn*trznej dotycz2cej kreacji wizerunku iasta
4u#lin
MA8& Agencja 0eklaowa :anusz "a#icz
"ar#ara 9ynecka
Przeprowadzenie kapanii proocyjnej na no%nikach
reklay zewn*trznej dotycz2cej proocji projektu
M4u#lin /.BC ) Europejska $tolica &ulturyO
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe $A789E?
$p, z o, o, &rzysztof "ardzała "o+ena
Patyra
Aneks do uowy 7r -.F.Q$80QCPQ/..F z dnia .JQB.Q/..F
r,
5MC$ Anna Pajdzi!ska
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Monika (osek
4u#elskie Centru $portów Wodnych
0o#ert :aworski
&onserwacja i naprawa #ariery #iologicznej na 1#iorniku
1e#orzycki
Przedsi*#iorstwo "udowlane E&3S
D03(P34 Maria Markowska
Wydział Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Arleta &rakowska
Wydział Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) &ail Misztal
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk Marcin
4achowski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) (rupa 1aek i
Modwil+oweO konteksty
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 48
631 O. A 'enryka Mazur ) $trz*pka Aneks do uowy nr BRFQ30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-02-29
632 %P 2008-03-31
633 %P 2008-03-07
634 ZSS Z 2008-03-25
635 ZSS Z 2008-03-25
636 !" 2008-04-01
637 !" 2008-04-01
638 %' 5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci BF. tys, zł 2008-03-17
639 %' 2008-03-19
640 %' 2008-03-19
641 %' 2008-03-19
642 %' 2008-03-19
643 %' 2008-03-19
(ood Music Productions Monika
&lonkowska Michał 1ioło
Wyst*p 1espołu w raach iprezy w dniu .F,.>,/..R r,
w 4u#linie na Placu 1akowy
Eil Majuk
Adinistrowanie portalu internetowego do projektu
M4u#lin ) 4wówT Miasta filoweO
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! w 4u#linie
$P 131 El+#ieta &ifner
0ealizacja projektu korekcyjno ) edukacyjnego dla osó#
stosuj2cych przeoc w rodzinie
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! w 4u#linie
$P 131 El+#ieta &ifner
Prowadzenie poradnictwa indywidualnegoA doradztwa
prawnego oraz grupowych zaj*L terapeutycznych dla
osó# dotkni*tych przeoc2 w rodzinie
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $,A, Wiesław Adaczyk
Wykonanie wszelkich prac zwi2zanych z #ie+2cy
utrzyanie ulic iasta 4u#lin w rejonie 88
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $,A, Wiesław Adaczyk
Wykonanie wszelkich prac zwi2zanych z #ie+2cy
utrzyanie ulic iasta 4u#lin w rejonie 8
9eatr i, ', Ch, Andersena Arkadiusz
&lucznik
$towarzyszenie na rzecz $ceny Plastycznej
&54 1dzisław Cieszkowski Anna Kukasik
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) wydanie al#uu M4eszek
M2dzik, Pogranicza teatruO
Hilharonia i, ', Wieniawskiego Mirosław
1ioek 9eresa &si*ska Kucja 9okarska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) &oncerty Prezydenckie )
4u#lin /..R
$towarzyszenie na rzecz $ceny Plastycznej
&54 1dzisław Cieszkowski Anna Kukasik
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) P.Slecie pracy
artystycznej 4eszka M2dzika
Hilharonia i, ', Wieniawskiego
Mirosław 1ioek 9eresa &si*ska Kucja
9okarska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) &oncerty Prezydenckie )
Muzyka Dawnej Europy
$towarzyszenie na rzecz $ceny Plastycznej
&54 1dzisław Cieszkowski Anna Kukasik
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja P wystaw
czasowych w (alerii $ztuki $ceny Plastycznej &54
Arkusz1
Strona 49
644 %' 2008-03-17
645 %P Z Monika "arczewska 2008-03-11
646 %P Z Wiktor 3wsiak 2008-03-07
647 ZSS 2008-04-01
648 ZSS 2008-04-01
649 ZSS 2008-04-01
650 !" 2008-04-01
651 !" 2008-04-01
652 I, A 2008-02-27
653 I, 2008-03-11
654 !" 2008-04-01
655 !" 2008-04-01
Wschodnia Hundacja &ultury MAkcentO
"ogusław Wró#lewski Wacław Waldear
Michalski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) wydanie kwartalnika
MAkcentOw /..R r,
0edakcja tre%ci na portal lu#lin,eu polegaj2ca na
z#ieraniuA redagowaniu i wprowadzaniu inforacji w
działach 7asze MiastoA 9urystykaA (ospodarka
9łuaczenie BB znoralizowanych stron z j*zyka
polskiego na j*zyk ukrai!ski ateriałów inforacyjnych
dla delegacji dziennikarzy ze 4wowa
9owarzystwo Piłki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny ) piłka
siatkowa dziewcz2t w wieku B> ) BR lat
9owarzystwo Piłki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny ) piłka
siatkowa dziewcz2t w wieku BB ) B> lat
9owarzystwo Piłki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny ) piłka
siatkowa chłopców w wieku BB ) B> lat
Przedsi*#iorstwo 0o#ót Drogowo )
Mostowych w 4u#linie $,A, $tanisław
Wydrych Alina $zya!ska
Wykonanie wszelkich prac zwi2zanych z #ie+2cy
utrzyanie ulic iasta 4u#lin w rejonie =
Przedsi*#iorstwo 0o#ót Drogowo )
Mostowych w 4u#linie $,A, $tanisław
Wydrych Alina $zya!ska
Wykonanie wszelkich prac zwi2zanych z #ie+2cy
utrzyanie ulic iasta 4u#lin w rejonie =8
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Aneks do uowy nr -P-BQ$80QCPQ/..F z dnia .R,B.,/..F
r,
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
prze#udowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicT
Al, 1yguntowskieA 9rasa 1ielonaA BSgo MajaA ul,
Ha#ryczna
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Wykonanie wszelkich prac zwi2zanych z #ie+2cy
utrzyanie ulic iasta 4u#lin w rejonie =88
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Wykonanie wszelkich prac zwi2zanych z #ie+2cy
utrzyanie ulic iasta 4u#lin w rejonie 888
Arkusz1
Strona 50
656 %P ! 2008-03-07
657 Z "ogdan Partyka "eł+yce 2008-02-11
658 Z Ada (rzywa 2008-03-17
659 Z 0oan &ozłowski 2008-03-26
660 Z :ózef Ch*L 2008-03-26
661 Z 2008-03-26
662 Z Dariusz Ch*L 2008-03-26
663 !" &3MSE&3 $p, z o, o, &onrad "urdzi!ski 2008-04-01
664 &" Wykonanie wycen /. lokali ieszkalnych 2008-03-12
665 &" Wykonanie wycen P. lokali ieszkalnych 2008-03-12
666 &" 2008-03-12
667 &" Wykonanie wycen -. lokali ieszkalnych 2008-03-12
668 &" Wykonanie wycen J. lokali ieszkalnych 2008-03-12
669 &" Wykonanie wycen B> lokali ieszkalnych 2008-03-12
670 &" 3#sługa 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak Wykonanie wycen C> lokali ieszkalnych 2008-03-14
671 &" 3#sługa 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak Wykonanie wycen -. lokali ieszkalnych 2008-03-14
672 &" 3#sługa 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak Wykonanie wycen -. lokali ieszkalnych 2008-03-14
673 &" 3#sługa 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak Wykonanie wycen R. lokali ieszkalnych 2008-03-14
674 I, 2008-03-11
675 &! 2008-03-10
8wona "urdzanowska
Wykonanie zdj*L ;B/. szt,< do folderu oraz na stron*
internetow2 projektu M4u#lin ) 4wówT Miasta filoweO
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
$1WA(0G Wiesław &nyszewski 1#igniew
&nyszewski
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wykonanie wszelkich prac zwi2zanych z #ie+2cy
utrzyanie ulic iasta 4u#lin w rejonie 8=
"iuro 3#rotu 7ieruchoo%ciai Wanda
9erlecka
"iuro 3#rotu 7ieruchoo%ciai Wanda
9erlecka
"iuro Wycen i Projektów 'alina &arwicka
Wykonanie wycen B. gara+y stanowi2cych własno%L
(iny 4u#lin
"iuro Wycen i Projektów 'alina &arwicka
"iuro Wycen i Projektów 'alina &arwicka
"iuro Wycen i Projektów 'alina &arwicka
DG7AM89 Hira 5sługowa &rzysztof
Halandysz
$aperskie sprawdzenie terenu pod #udow* kolektorów
sanitarnego i deszczowego przy ul, Droga M*czenników
Majdanka B/J
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci Marek
0oszczewski
Wykonanie B. operatów szacunkowych nieruchoo%ci
stanowi2cych własno%L (iny 4u#lin
Arkusz1
Strona 51
676 I PA( $p, z o, o, 'ieroni Plewka 2008-03-18
677 OR A :adwiga Huraniak Aneks do uowy nr B-FQ30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-02-29
678 R# 2008-03-06
679 ZSS 2008-04-02
680 ZSS 2008-04-02
681 ZSS 2008-04-02
682 ZSS 2008-04-02
683 ZSS 2008-04-02
684 ZSS 2008-04-02
685 ZSS 2008-04-02
686 ZSS 2008-04-02
Dostawa i onta+ urz2dze! do roz#udowy onitoringu
wizyjnego iasta 4u#lin
Polska Hundacja 3%rodka Wspoagania
0ozwoju (ospodarczego 38C P34A7D
9eresa "ogacka
3pracowanie koncepcji projektu pilota+owego M4u#elska
Platfora 8nnowacyjnaO
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory 5zale+niony od
Alkoholu M7adziejaO &rzysztof 4eszczy!ski
Andrzej &luczyk
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla osó# uzale+nionych od alkoholu )
realizacja prograu interwencyjno ) otywacyjnego dla
osó# z pro#lee alkoholowy
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory 5zale+niony od
Alkoholu M7adziejaO &rzysztof 4eszczy!ski
Andrzej &luczyk
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla osó# uzale+nionych od alkoholu )
prowadzenie o%rodka typu hostel
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory 5zale+niony od
Alkoholu M7adziejaO &rzysztof 4eszczy!ski
Andrzej &luczyk
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla osó# uzale+nionych od alkoholu )
realizacja prograów wspieraj2cych proces zdrowienia
osó# uzale+nionych od alkoholu
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory 5zale+niony od
Alkoholu M7adziejaO &rzysztof 4eszczy!ski
Andrzej &luczyk
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla osó# uzale+nionych od alkoholu )
realizacja prograu interwencyjno ) otywacyjnego dla
osó# z pro#lee alkoholowy
5czniowski &lu# $portowy MW8D3&O $P 7r
>B 9oasz "ielecki Marek $itarz
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S 9rapkarz
$tarszy
5czniowski &lu# $portowy MW8D3&O $P 7r
>B 9oasz "ielecki Marek $itarz
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S Młodzi
$tarszy
5czniowski &lu# $portowy MW8D3&O $P 7r
>B 9oasz "ielecki Marek $itarz
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S 9rapkarz
Młodszy
$towarzyszenie M&ontaktO :olanta
W2sowska
0ealizacja prograu interwencyjno ) korekcyjnego dla
kierowcówA którzy utracili prawo jazdy z powodu
prowadzenia pojazdu pod wpływe alkoholu
Arkusz1
Strona 52
687 ZSS 2008-04-02
688 ZSS 2008-04-02
689 ZSS 2008-04-02
690 ZSS 2008-04-02
691 ZSS 2008-03-25
692 %P ! Paweł &rólikowski 2008-03-07
693 %' 2008-03-28
694 R# A Aneks do uowy nr >>JQ0HQ/..R z dnia .F,.-,/..R r, 2008-03-20
695 ZSS 2008-04-03
696 ZSS 2008-04-03
697 ZSS 2008-04-03
698 ZSS 5czniowski &lu# $portowy DW[:&A 2008-04-02
$towarzyszenie M&ontaktO :olanta
W2sowska
0ealizacja prograu edukacyjnego aj2cego na celu
zniejszenie licz#y nietrzeIwych u+ytkowników dróg dla
osó# u#iegaj2cych si* o uprawnienia do kierowania
pojazdai echanicznyi
$towarzyszenie M&ontaktO :olanta
W2sowska
Pooc społeczna oso#o uzale+niony i rodzino
osó# uzale+nionych dotkni*tych u#óstwe i
wykluczenie społeczny
$towarzyszenie M&ontaktO :olanta
W2sowska
Prowadzenie punktu inforacyjno ) konsultacyjnego dla
studentów na terenie wy+szej uczelni iasta 4u#lina
$towarzyszenie M&ontaktO :olanta
W2sowska
Prowadzenie punktu inforacyjno ) konsultacyjnego
%wiadcz2cego usługi na rzecz rozwi2zywania pro#leów
narkoanii
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! w 4u#linie
$P 131 El+#ieta &ifner
5dzielanie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych dla
ieszka!ców iasta 4u#lina z zakresu specjalistycznych
%wiadcze! na rzecz osó# uzale+nionych od alkoholu i
współuzale+nionych
9łuaczenie pisene na j*zyk ukrai!ski ateriałów ;B/P
strony< do folderu oraz na portal internetowy
$towarzyszenie 0ozstaje Europy (rzegorz
4inkowski Piotr 1ieniuk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) J, Mi*dzynarodowe Dni
Hilu Dokuentalnego M0ozstaje EuropyO
3HH$E9D05& i MED8A $p, z o, o, $tanisław
$toszek
9owarzystwo 7owa &uInia 8reneusz
$iude Anna $iude
5dzielanie rodzinoA w których wyst*puj2 pro#ley
narkoaniiA poocy psychospołecznej i prawnej
9owarzystwo 7owa &uInia 8reneusz
$iude Anna $iude
5dzielanie rodzinoA w których wyst*puj2 pro#ley
narkoaniiA poocy psychospołecznej i prawnej
9owarzystwo 7owa &uInia 8reneusz
$iude Anna $iude
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla osó# uzale+nionych i zagro+onych
uzale+nienie
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S piłka r*czna
Arkusz1
Strona 53
699 ZSS 2008-04-03
700 ZSS 2008-04-03
701 OR Z Anna :asi!ska 2008-03-31
702 OR ! Małgorzata "ieda 2008-03-13
703 OR "8503 ) $E0W8$ $tanisław $taniak 2008-03-26
704 SA Z Marta $agan 2008-03-28
705 Z 2008-03-26
706 Z 2008-03-13
707 %P DE4H87 90A=E4 "eata :arosz 2008-04-03
708 OR Z :oanna Wi%niewska 2008-04-01
709 I, A Aneks do uowy 7r -F-BQ87QCPQ/..F z dnia .F,B/,/..F r, 2008-03-14
710 OR 2008-03-18
711 OR 4E7A093W8C1 Andrzej 4enartowicz 2008-03-18
712 OR Z $prz2tanie w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-03-18
9owarzystwo 7owa &uInia 8reneusz
$iude Anna $iude
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla osó# uzale+nionych i zagro+onych
uzale+nienie
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $połeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Mariusz W*s
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla osó# uzale+nionych od alkoholu
0ozliczanie składek do 15$ oraz sporz2dzanie korektE
sporz2dzanie deklaracji podatku dochodowego od osó#
fizycznych
Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników 5rz*du
Miasta 4u#lin z zakresu praktycznego stosowania
noratywów kancelaryjno ) archiwalnych w 5rz*dzie
Miasta
Dostarczanie oryginalnych ateriałów eksploatacyjnych
do kserokopiarek
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
Antoni $zczu#kowski
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
P&$ w Przey%lu $tanisław "iernat Ada
3lszak
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5sługa turystyczno ) transportowa dla /> osó# zwi2zana
z realizacj2 wizyty studyjnej w raach realizacji projektu
4u#lin ) 4wówT Miasta filowe
3#sługa techniczno ) organizacyjna &oisji 0ewizyjnej
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) 5sługowe
MMiastoprojekt ) 4u#linO $p, z o, o,
Władysław Dziewulski El+#ieta 1alewska )
Pecio
C0' WA(8E4 A593 $p, z o, o, Ada
za#orski
7a#ycie dwóch fa#rycznie nowych saochodów arki
$&3DA wersja $5PE0" BAR 9
7a#ycie fa#rycznie nowego saochodu arki
ME0CEDE$ ) "E71 wersja =ito BB> CD8
8rena 'yli!ska
Arkusz1
Strona 54
713 O, A Aneks do uowy z dnia />,.C,/..F r, 2008-03-26
714 O, A Aneks do uowy z dnia />,.C,/..F r, 2008-03-26
715 %P A 2008-03-25
716 %P ! Daian 7ieckarz 2008-03-07
717 %P P Hundacja Cyryla i Metodego Dariusz Cupiał 2008-02-01
718 &" A593 ) PA0& ) CA00E? "o+ena &una 2008-02-31
719 &" 2008-02-31
720 &" "eata $taszewska 2008-02-31
721 &" 2008-03-28
722 &" Anna $o#czuk 2008-03-28
723 &" 2008-03-28
724 %P 2008-04-03
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3só#
7iepełnosprawnych Wiesława "ieniek
Antonina 5i!ska
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3só#
7iepełnosprawnych Wiesława "ieniek
Antonina 5i!ska
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Marek
4enart Maciej 7ejkauf
Aneks do porozuienia nr -JB/Q&PQPQ/..F z dnia
/B,B/,/..F r,
3degranie roli koziołka ) askotki Miasta 4u#lina
podczas eDentu MPoznaj uroki 4u#elszczyznyO w dniu
B>,.-,/..R r,
Podj*cie współpracy w celu realizacji projektu
M&alendarz dla tatyO
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, $zafirowej o pow, BPC/ / z
przeznaczenie na parking strze+ony
8wona &u#ejko
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 'arnasie o pow, BJ.. / z
przeznaczenie na parking strze+ony
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 4wowskiej o pow, /B / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
(ra+yna "lacheni
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Weglarskiej o pow, -... / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 4wowskiej o pow, /B / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Antonina "artoszcze
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 6liskiej o pow, PB/ / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
$95D83 H84M3WE &A4E:D3$&3P $p, z o,
o, :anusz $kałkowski 1#igniew Doagalski
Wykonanie trailera proocyjnego dla 4u#lina i 4wowa w
raach projektu 4u#lin ) 4wówT Miasta filowe
Arkusz1
Strona 55
725 ZSS A 2008-04-03
726 ZSS 2008-04-03
727 ZSS 2008-04-03
728 ZSS 2008-04-03
729 ZSS 2008-04-03
730 ZSS 2008-04-03
731 ZSS 2008-04-03
732 ZSS 2008-04-02
733 ZSS 2008-04-02
734 OR 2008-04-01
735 &" 2008-03-26
736 ZSS 2008-04-04
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej Alicja Dec
Aneks do uowy 7r P/FQ1$$QCPQ8Q/..R z dnia /J,./,/..R
r,
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $połeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Paweł 9a#aczewski
0ealizacja prograu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z pro#lee alkoholowy
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $połeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Paweł 9a#aczewski
0ealizacja prograu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z pro#lee alkoholowy
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $połeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Paweł 9a#aczewski
0ealizacja prograu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z pro#lee alkoholowy
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $połeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Paweł 9a#aczewski
Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup
terapeutycznych dla osó# dotkni*tych przeoc2 w
rodzinie
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $połeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Paweł 9a#aczewski
0ealizacja prograu wspieraj2cego dla członków rodzin
z pro#lee alkoholowy
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $połeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Paweł 9a#aczewski
0ealizacja prograu wspieraj2cego dla członków rodzin
z pro#lee alkoholowy
&lu# $portowy 578A Mieczysław (randa
&aziierz Wielosz
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S zaj*cia dla
osó# uprawiaj2cych piłk* r*czn2 przy $zkole
Podstawowej 7r F
&lu# $portowy 578A Mieczysław (randa
&aziierz Wielosz
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S zaj*cia dla
osó# uprawiaj2cych piłk* r*czn2 przy $zkole
Podstawowej 7r /B
Wydział Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Arkadiusz Kodkowski
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :ózef Vwikła
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej na tle istniej2cej
ewidencji gruntów nieruchoo%ci wywłaszczonej
$towarzyszenie M7owe WycieO :olanta
$olak Marta Wójcik ) $ulowska
Pooc społeczna oso#o uzale+niony i rodzino
osó# uzale+nionych dotkni*tych u#óstwe i
wykluczenie społeczny
Arkusz1
Strona 56
737 I A Aneks do uowy nr -RPPQ89QCPQ8Q.F z dnia .P,B/,/..F r, 2008-02-22
738 I 2008-03-21
739 &" A Aneks do uowy 7r ((7QPQ/(7Q/..- z dnia -B,.B,/..- r, 2008-04-08
740 R( Hira "udowlana ED"5D Edward Wójcik 2008-04-01
741 &% ! 2008-04-01
742 R( 2008-03-31
743 OR Z $prz2tanie w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-03-31
744 ZSS Z 2008-03-31
745 I, A Aneks do uowy 7r -PJRQ87QCPQ/..F z dnia /J,B.,/..F r, 2008-04-04
746 I, 0 Maria 1arzycka 2008-03-27
747 I, 2008-03-28
748 &% 2008-04-04
Crowley Data Poland $p, z o, o, 0o#ert $tec
U ) MA98C Poland $p, z o, o, Paweł
Mikunda
Dostawa systeu kolejkowego ) dostarczenieA
zainstalowanieA i uruchoienie sprz*tu i
oprograowania słu+2cego do zarz2dzania prac2
stanowisk i o#sług2 interesantów dla Wydziału
&ounikacji 5rz*du Miasta 4u#lin
E$90ADA P34$&A $p, z o, o, "ronisław
"artkiewicz
Wykonanie ro#ót reontowo ) #udowlanych w
wynaj*tych na potrze#y 5rz*du Miasta 4u#lin
poieszczeniach w #udynku przy ul, &rakowskie
Przedie%cie F/ ) pi*tro 8= i =
Pracownia Projektowa (0AMA (ra+yna
Matuszczyk
Wykonanie koncepcji prograowo ) przestrzennej wraz
z dokuentacj2 projektow2 #udowy wodoci2gu )
Centarz &ounalny przy ul, Droga M*czenników
Majdanka
Przedsi*#iorstwo 'andlowo ) 5sługowe
'E483$ Waldear Wyszogrodzki
0eont instalacji elektrycznej poieszcze! #udynku
3chotniczej $tra+y Po+arnej w (łuskiA ul, (łuska B-RA
Anna $chesny
Wojewódzkie Pogotowie 0atunkowe $P
131 1dzisław &ulesza
Prowadzenie szkole! dla łodzie+ lu#elskich szkół
ponadginazjalnych z zakresu udzielania pierwszej
poocy przededycznej
&onsorcju ) 4ider ) Przedsi*#iorstwo
"udowy Dróg i Mostów $p, z o, o, :anusz
Dró+d+
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci CP/ zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia nasadze!
1akład 0o#ót 8n+ynieryjno ) "udowlanych
Andrzej W2sik
Wykonanie sieci wodoci2gowej w ul, &leopatryA ul,
Wojciechowskiej
Przedsi*#iorstwo "ada! (eofizycznych $p,
z o, o, Andrzej (ajewski
Wykonanie dokuentacji technicznej z #adaniai
geologicznyi i geofizycznyi dla terenu oddziaływania
wód wypływaj2cych z nieszczelnych eleentów fontanny
na Placu 4itewski
Arkusz1
Strona 57
749 &% 2008-04-04
750 %P ! Anna :a%ko 2008-03-07
751 %P Z 2008-04-03
752 %P Z 9eresa (uzowska 2008-04-03
753 %P Z 2008-07-03
754 A(0 2008-03-17
755 A(0 2008-03-17
756 OR Z Wykonywanie czynno%ci w Wydziale 8nwestycji 2008-03-28
757 %P 2008-03-07
758 &% 1akład $tolarski Mirosław Misztal 2008-04-01
759 O$ &oenda $tra+y Miejskiej Miasta 4u#lin 2008-03-26
760 R( A Aneks do uowy 7r 5Q.C-Q.FQPC. 2008-03-14
761 R( A Aneks do uowy 7r PQ-FRQ.FQPC. 2008-03-14
Pracownia "ada! i 7adzorów
Archeologicznych Edund Mitrus
$prawowanie nadzoru archeologicznego nad
wykonanie odwiertów w trakcie #ada! geologicznych )
Plac 4itewski
Wykonanie utworu (audeaus 8gitur ;wokal<A który
zostanie wykorzystany w spocie reklaowy
prouj2cy akcjeO$tudiuj w 4u#linieO
Andrij PaDlyshyn 'anacziwka
9łuaczenie konsekutywne ) j*zyk ukrai!ski ) w trakcie
dwóch wizyt studyjnych we 4wowieA które od#*d2 si* w
raach projektu M4u#lin ) 4wówT Miasta filoweO
9łuaczenie konsekutywne ) j*zyk ukrai!ski ) w trakcie
dwóch wizyt studyjnych we 4wowieA które od#*d2 si* w
raach projektu M4u#lin ) 4wówT Miasta filoweO
Witold Wojtaszko
9łuaczenie pisene na j*zyk ukrai!ski ateriałów ;B/P
strony< do folderu oraz na portal internetowy
A0$ ) 9A? nieruchoo%ci s,c 9eresa
:anicka
5stalenie wysoko%ci opłaty planistycznej dla />
nieruchoo%ci
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci Marek
0oszczewski
5stalenie wysoko%ci opłaty planistycznej dla />
nieruchoo%ci
El+#ieta :ósiak
$towarzyszenie Piłki 0*cznej M45"487O
Andrzej Wilczek
Proocja Miasta 4u#lin podczas eczu
LwierLfinałowego Pucharu Hederacji w dniu B>,.-,/..R r,
Wykonanie e#li z drewna d*#owego #ejcowanego i
lakierowanego i zaontowanie w kaplicy na centarzu
wojskowo ) kounalny przy ul, "iałej
5+yczenie w #ezpłatne u+ywanie przyczepy lekkiej
M0ydwanO
"ank (ospodarstwa &rajowego 888 3ddział
w Warszawie (ra+yna Mizera Maria
&osiorowska
"ank (ospodarstwa &rajowego 888 3ddział
w Warszawie (ra+yna Mizera Maria
&osiorowska
Arkusz1
Strona 58
762 %P 2008-04-03
763 %P 2008-04-03
764 R# 2008-03-26
765 R# 2008-03-26
766 I 2008-02-26
767 I, 2008-02-22
768 Z 2008-03-31
769 Z :erzy &nap 2008-03-28
770 &" 2008-04-07
771 &" Piotr Mróz 2008-04-07
(rand 'otel Manageent $p, z o, o,
Agnieszka Mazurkiewicz
3rganizacja noclegu w (rand 'otel 4u#linianka w
dniachT P ) C kwietnia i BB ) B- aja dla uczestników
wizyt studyjnych organizowanych w raach projektu
4u#lin ) 4wówT Miasta filowe
(rand 'otel Manageent $p, z o, o,
Agnieszka Mazurkiewicz
3rganizacja wy+ywienia ) kolacji w (rand 'otel
4u#linianka w dniachT P ) C kwietnia i BB ) B- aja dla
uczestników wizyt studyjnych organizowanych w raach
projektu 4u#lin ) 4wówT Miasta filowe
C3ME07E9 $p, z o, o, Dorota
Przychodze!
Przygotowanie do druku i druk ateriału M4u#lin Miasto
Wiedzy ) przewodnik dla inwestorówA przedsi*#iorców i
instytucji otoczenia #iznesuOA M4u#lin Miasto Wiedzy )
8nforator dla studentówO oraz ateriałów
konferencyjnych na konferencj2 podsuowuj2c2 projekt
3HH$E9D05& i MED8A $p, z o, o,
$tanisław $toszek
Przygotowanie do druku i druk ateriału M4u#lin Miasto
Wiedzy ) przewodnik dla inwestorówA przedsi*#iorców i
instytucji otoczenia #iznesuOA M4u#lin Miasto Wiedzy )
8nforator dla studentówO oraz ateriałów
konferencyjnych na konferencj2 podsuowuj2c2 projekt
Centralny 3%rodek 8nforatyki (órnictwa
$,A, C38( $oftware $p, z o, o, Marek
$afiak &rzysztof Puzik
Dostawa i wdro+enie systeu o#iegu dokuentów i
odułów systeu zarz2dzania
E&3 ) (E3 Consulting Marek "iłyk
3pracowanie aktualizacji studiu wykonalno%ci dla
#udowy ul, :ana Pawła 88 na odcinku od istniej2cych
wiaduktów drogowych do skrzy+owania z al, &ra%nick2
Hira Przewozowa A$ ) B Artur $korupski
Daniel $korupski
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
$towarzyszenie 03M "ogdan $zczer#a
Dorota $zczepa!ska
5+yczenie do #ezpłatnego u+ywania sali ginastycznej w
1espole $zkół 7r > przy ul, Elsnera >
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, "oczna $iewnej o pow, /> / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Arkusz1
Strona 59
772 &" Piotr Mróz 2008-04-07
773 &" "ar#ara $tryjek ) $aran 2008-04-07
774 %' 2008-03-21
775 %' 2008-03-21
776 %' 2008-03-21
777 %' 2008-03-31
778 %' 2008-03-21
779 %' 2008-04-01
780 %' 2008-03-21
781 %' 2008-03-21
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, "oczna $iewnej o pow, /. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 3rganowej o pow, B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
$towarzyszenie Chór M4a MusicaO
1#igniew :aworski Anna 7iezgoda
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) 5roczysty koncert na ju#ileusz
B>Slecia pracy artystycznej Chóru 4a Musica
9owarzystwo Przyjaciół $ztuk Pi*knych
&aziierz Drzewi!ski 9eresa Penderecka
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) koncert plastyczny M4u#lin i
4u#elszczyzna w alarstwieO
9owarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej
3ddział w 4u#linie Mieczysław Marczuk
1ofia 1aorska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) 4u#elskie Dni $eniora
Hundacja M0estaurare "asilicaO o, 0o#ert
(łu#isz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Przegl2d filów polskich
9owarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej
3ddział w 4u#linie Mieczysław Marczuk
1ofia 1aorska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Edukacja kulturalna i proocja
aktywnego stulu +ycia najstarszych ieszka!ców
4u#lina w działalno%ci 4u#elskiego 5niwersytetu
9rzeciego Wieku
1wi2zek 4iteratów Polskich 3ddział w
4u#linie 5rszula (ierszon &rystyna Hurtak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) warsztaty literackie dla
łodzie+y pisz2cej MMi*dzy pokoleniaiO
$towarzyszenie Przyjaciół Muzeu Wsi
4u#elskiej :anina &isiel Marzena "ury
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) M7oc %w, :ana w $kansenieO
$towarzyszenie Przyjaciół Muzeu Wsi
4u#elskiej 4u#lin :anina &isiel Marzena
"ury
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) pokaz gin2cych zawodów i
uiej*tno%ci M1 zagrody na jarark i do iasteczkaO
Arkusz1
Strona 60
782 %' 2008-04-01
783 %' 2008-04-01
784 Z Marzena "u%ko 2008-03-31
785 Z P&$ w &ra%niku 9eresa Włodarczyk 2008-03-26
786 Z 2008-03-17
787 Z &rzysztof "łaszczyk 2008-03-28
788 Z 9oasz $kowronek 2008-03-28
789 Z 2008-03-31
790 Z "ogdan "artnik 2008-03-31
791 Z 9adeusz $ku#isz 2008-03-31
792 Z :arzy Matuszewski 2008-03-31
793 OR Z 'alina Mazurek Wykonanie czynno%ci w "iurze &adr 2008-03-31
794 R# 2008-04-02
795 S 2008-03-26
796 S 2008-03-31
1wi2zek 4iteratów Polskich 3ddział w
4u#linie 5rszula (ierszon &rystyna Hurtak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) wydanie antologii wierszy
po%wi*conych :ózefowi Czechowiczowi pod red,
9adeusz &łaka
1wi2zek 4iteratów Polskich 3ddział w
4u#linie 5rszula (ierszon &rystyna Hurtak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Cykl spotka! autorskich
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
P&$ w Piotrkowie 9ry#unalski 9adeusz
(uz
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
0o#ert &r*pi!ski
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Europejski Do $potka! ) Hundacja 7owy
$taw 9oasz 0ó+niak Anna Moskwa
3rganizacja telekonferencji z ekspertai zagranicznyi
w zwi2zku z projekte M4u#lin Miasto WiedzyO
Polskie 9owarzystwo $chronisk
Młodzie+owych Wiesław $arlej "o+enna
:asi!ska
Wykonanie usługi Mprzygotowanie i organizacja iprez
krajoznawczych ) turystycznych z zakresu turystyki
edukacyjnejA zdrowotnejA społeczno ) wychowawczej
oraz proocji turystyki kwalifikowanejO
3ddział Wojskowy P99& 1#igniew 1i*tek
Magdalena Wójcicka
Wykonanie usługi Mprzygotowanie i organizacja iprez
krajoznawczych ) turystycznych z zakresu turystyki
kwalifikowanejO
Arkusz1
Strona 61
797 %P 2008-04-04
798 %P 'ades 4u#lin Włodziierz 3rzechowski 2008-04-04
799 R( 2008-03-10
800 OR 2008-04-04
801 OR A 9oasz 0adzikowski Aneks do uowy nr BF>Q30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-04-01
802 OR A Małgorzata Ko#odzi!ska Aneks do uowy nr BFPQ30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-04-01
803 &! 2008-03-26
804 I, 2008-04-08
805 OR 2008-04-07
806 !" "udowa o%wietlenia parku w (łusku 2008-04-01
807 Z 2008-03-17
808 R( 2008-04-14
809 R( 2008-04-14
308E79 s,c, 0o#ert Michnowicz
3rganizacja wy+ywienia ) o#iadu w dniu .P,.P,/..R r, dla
uczestników wizyt studyjnych organizowanych w raach
projektu M4u#lin ) 4wówT Miasta filoweO
3rganizacja wy+ywienia ) o#iadu w dniu .>,.P,/..R r, dla
uczestników wizyt studyjnych organizowanych w raach
projektu M4u#lin ) 4wówT Miasta filoweO
Przedsi*#iorstwo 'andlowo ) 5sługowe
'E483$ Waldear Wyszogrodzki
5suni*cie awarii ) wykonanie instalacji elektrycznej
poł2cze! wyrównawczych w #udynku 5rz*du Miasta
4u#lin przy ul, Wieniawskiej BP
Wydział Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Aneta $nopekE Wioleta $taniszewska
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :ózef Vwikła
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału działek
) ul, "raci WieniawskichE ul, Elsnera
C34 ) (A09E7 E&3 s,c, :anusz Ma!ko
Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji istniej2cego
drzewostanu koliduj2cego z #udow2 kolektorów
sanitarnego i deszczowego 7H od ul, Wyzwolenia do ul,
Witosa
&atolicki 5niwersytet 4u#elski Paweł
Pieni*+ny
5fundowanie trzech jednoiesi*cznych sta+y w
konkursie M7ajlepsi u 7ajlepszychO
P&P Energetyka $p, z o, o, Waldear
Wiele#a Andrzej &u%ierczyk
=eolia 9ransport "ieszczady $p, z o, o,
Marta 1ygunt $tanisław :ankisz
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
"iuro Projektowe MA&$P03:E&9 Ada
Maksyiuk
Wykonanie projektu wykonawczego wielo#ran+owego
teroodernizacji wraz z inwentaryzacj2
architektoniczn2A dokuentacj2 kosztorysow2 w
#udynku Wło#ka 7r / przy ul, 3krzei BB
"iuro Projektowe MA&$P03:E&9 Ada
Maksyiuk
5aktualnienie cenowe i ateriałowe w dokuentacji
kosztorysowej ) odernizacja instalacji c,o, oraz
kotłowni w #udynku $zkoły Podstawowej 7r / przy ul,
Mickiewicza /P
Arkusz1
Strona 62
810 &! 1#igniew :anuszewski 2008-04-11
811 ZSS Z 2008-04-10
812 ZSS Z 2008-04-10
813 ZSS Z 2008-04-10
814 ZSS Z 2008-04-10
815 ZSS Z 2008-04-10
816 ZSS Z 2008-04-10
817 ZSS Z 2008-04-10
818 ZSS 2008-03-28
819 R( 2008-04-09
820 I, 2008-04-01
821 ZSS 2008-04-14
822 ZSS 2008-04-14
Przekazanie do wdra+ania #azy danych i aplikacji pn,
0ejestr cenA czynszów i warto%ci nieruchoo%ci
$zpital 7europsychiatryczny i, prof, M,
&aczy!skiego $P 131 Edward 4ewczuk
Prowadzenie w raach Całodo#owego 3ddziału 9erapii
5zale+nienia od Alkoholu Wojewódzkiego 3%rodka
9erapii 5zale+nienia i Współuzale+nienia od Alkoholu
$zpital 7europsychiatryczny i, prof, M,
&aczy!skiego $P 131 Edward 4ewczuk
Prowadzenie w raach Całodo#owego 3ddziału 9erapii
5zale+nienia od Alkoholu Wojewódzkiego 3%rodka
9erapii 5zale+nienia i Współuzale+nienia od Alkoholu
$zpital 7europsychiatryczny i, prof, M,
&aczy!skiego $P 131 Edward 4ewczuk
Prowadzenie w raach Całodo#owego 3ddziału 9erapii
5zale+nienia od Alkoholu Wojewódzkiego 3%rodka
9erapii 5zale+nienia i Współuzale+nienia od Alkoholu
$zpital 7europsychiatryczny i, prof, M,
&aczy!skiego $P 131 Edward 4ewczuk
Progra wspieraj2cy proces zdrowienia osó#
uzale+nionych od alkoholu
$zpital 7europsychiatryczny i, prof, M,
&aczy!skiego $P 131 Edward 4ewczuk
Progra wspieraj2cy proces zdrowienia osó#
uzale+nionych od alkoholu ) > aratonów
$zpital 7europsychiatryczny i, prof, M,
&aczy!skiego $P 131 Edward 4ewczuk
Prowadzenie aratonów terapeutycznych dla członków
rodzin osó# z pro#lee alkoholowy
$zpital 7europsychiatryczny i, prof, M,
&aczy!skiego $P 131 Edward 4ewczuk
0ealizacja zaj*L edukacyjnych dla członków rodzin z
pro#lee alkoholowy
$towarzyszenie Producentów i
Dziennikarzy 0adiowych Piotr Adaski
1akup i dostarczenie - pakietów ateriałów
edukacyjnych do przeprowadzenia &apanii M1achowaj
9rzeIwy 5ysłO
E&3 ) $A789 s,c, Dariusz (rzy#owski
:adwiga "artnik
Wykonanie instalacji kliatyzacji w poieszczeniach
5rz*du Miasta 4u#lin przy ul, Wieniawskiej BP
Miejski 3%rodek $portu i 0ekreacji
M"G$901GCAO Mariusz $zit
5dzielenie dotacji celowej dla Miejskiego 3%rodka $portu
i 0ekreacji M"G$901GCAO
$towarzyszenie 4u#elskie 'ospicju dla
Dzieci i, Małego &si*cia w 4u#linie Hilip
"uczy!ski &rystyna $o#ieszek )
Wieczorska
5dzielanie dla ieszka!ców Miasta 4u#lin B...
#ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
sprawowania opieki nad dzieLi i łodzie+2 w stanach
terinalnych choro#y
$towarzyszenie 4u#elskie 9owarzystwo
Przyjaciół Chorych 'ospicju Do#rego
$aarytanina w 4u#linie Maria Drygała
El+#ieta Cygan
5dzielanie dla ieszka!ców Miasta 4u#lin B.>.
#ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
sprawowania opieki nad oso#ai dorosłyi w stanach
terinalnych choro#y
Arkusz1
Strona 63
823 OR 2008-04-02
824 OR 2008-04-02
825 OR 2008-04-03
826 R( 2008-04-14
827 R( 2008-04-15
828 R( 2008-04-15
829 R# A Wojewoda 4u#elska (enowefa 9okarska Aneks do uowy z dnia /P,.R,/..C r, 2008-04-01
830 OR 2008-03-07
831 ZSS A 2008-04-11
832 &% P Wojewoda 4u#elska (enowefa 9okarska 2008-04-09
833 &" 2008-04-03
Wydział Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) 7atalia $ajdłowskaE Magdalena $iudaE
Agata 0adzikowskaE &arolina $iejczuk
8nstytut 9eorii 0ozwoju $połeczno )
Ekonoicznego 5MC$ :an $zynala
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Michał &anikuła
Wydział Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) &arolina ChilczukE &rzysztof "2kE :acek
"uczek
1akład ProjektowaniaA 7adzoru i
Wykonawstwa "udowlanego Eugeniusz
:ózefczuk
5aktualnienie cenowe i ateriałowe w dokuentacji
kosztorysowej ) teroodernizacja ) #udynki
$pecjalnego 3%rodka $zkolno ) Wychowawczego 7r B
przy al, $półdzielczo%ci Pracy C>
1akład (ospodarczy M95MO Marta
Machnowska
5aktualnienie cenowe i ateriałowe w dokuentacji
kosztorysowej ) teroodernizacja ) #udynek 4u#elskie
Centru Edukacji 1awodowej przy ul, Magnoliowej R
"iuro Projektów i Wycen 7ieruchoo%ci
E&&3
Wykonanie projektu wykonawczegoA dokuentacji
kosztorysowejA przediaru ro#ót ) reont gara+yA
parkingu oraz uru oporowego przy 5rz*dzie Miasta ul,
Wieniawska BP
"ank Polska &asa 3pieki $,A, "ar#ara
'ajnce (ra+yna D*#na
7aje #udynku przy ul, &rakowskie Przedie%cie F/ o
ł2cznej powierzchni JBBAB. /
$towarzyszenie $93P Ewa 3lech )
Czupry!ska &onrad 3lejniczak
Aneks do uowy 7r >BJQ1$$QCPQ8Q/..R z dnia BP,.-,/..R
r,
Porozuienie w sprawie utrzyania gro#ów i centarzy
wojennych na terenie giny
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :ózef Vwikła
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej rozliczenia na tle
istniej2cych ewidencji gruntów nieruchoo%ci na#ytej na
rzecz $kar#u Pa!stwa ) ul, 1anaE ul, DiaentowaE ul,
7ałkowskichE ul, Cheło!skiegoE ul, 7ad#ystrzyckaE ul,
Choiny
Arkusz1
Strona 64
834 &" 5sługi (eodezyjne Marta :astrz*#ska 2008-04-03
835 &" 2008-04-01
836 %P Z 0o#ert 1aj2c 2008-04-01
837 %P P 2008-03-20
838 OR Z Maria Anna :anusz 2008-04-01
839 I, $1( $p, z o, o, 0yszard 1awisza 2008-03-20
840 I, 2008-04-10
841 I, 2008-04-10
842 SA P "ar#ara &owalska 2008-03-28
843 &% 2008-04-04
844 OR Z Danuta &ot 4u#lin 2008-04-01
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej rozliczenia na tle
istniej2cych ewidencji gruntów nieruchoo%ci na#ytej na
rzecz $kar#u Pa!stwa ) ul, Pana "alceraE ul, 1aojska
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :ózef Vwikła
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej rozliczenia na tle
istniej2cych ewidencji gruntów nieruchoo%ci na#ytej na
rzecz $kar#u Pa!stwa ) ul, ChodIkiE ul, 3rkanaE ul,
&aziierza WielkiegoE ul, :a%inowaE ul, 7ałkowskichE
ul, $łoneczna
Monta+ i deonta+ siatek reklaowych na asztach na
Placu 4itewski oraz systeu ekspozycyjnego z
plakatai w zwi2zku z realizacj2 Mi*dzynarodowych Dni
Hilów Dokuentalnych M0ozstaje EuropyO
$towarzyszenie M4u#elska (rupa HilowaO
&rzysztof $zot
0ealizacja produkcji filowej M"al prze#iera!cówO w
re+yserii &rzysztofa $zota
3#sługa prawna spraw s2dowych dot, odszkodowa!
wypadkowych dochodzonych od Miasta
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
roz#iórki #udynku zlokalizowanego na działce na B->
przy ul, $za!cowej BP
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
1elwerowicza ;odcinek od ul, Poligonowej do ul, Choiny<
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
Mełgiewska
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr
-PCQ$AQCPQ1Q/..R z dnia .B,./,/..R r,
4u#elska Hundacja 3chrony 6rodowiska
7aturalnego Andrzej &ara% Anna
Pietrasiuk ) 7iedIwiedI
Wykonanie projektu pt, MProjekt wystroju sezonowego na
Plac 4itewski poł2czony z prograe koniecznych ro#ót
porz2dkowych oraz translokacji eleentów trwałych
wyposa+eniaO
$porz2dzania sprawozda! #ud+etowych w Wydziale
"ud+etu i &si*gowo%ci
Arkusz1
Strona 65
845 ZSS Z Agnieszka &oszuta 2008-04-07
846 ZSS Z Ada Malicki 2008-04-07
847 ZSS Z 'alina (inowicz 2008-04-07
848 R( 2008-03-31
849 I, 2008-03-10
850 R# 2008-04-01
851 R# Z Maciej 1aporowski 2008-03-31
852 OR Z Dorota (2sior 2008-04-01
853 &" :W$ Partner s,c, Daian :urczuk 2008-04-02
854 &" 2008-04-02
1organizowanie #azy noclegowejA wy+ywieniaA serwisu
kawowegoA wynaj*cia sal konferencyjnych dla /. osó#
członków &oisji 0ozwi2zywania Pro#leów
Alkoholowych w 4u#linie w celu przeprowadzenia
szkolenia w dniach BRSBJ,.P,/..R r,
Przeprowadzenie szkolenia dla członków &oisji
0ozwi2zywania Pro#leów Alkoholowych S M3so#a
uzale+niona i jej rodzina, 3d pierwszego kontaktu do
leczeniaO
Przeprowadzenie szkolenia dla członków &oisji
0ozwi2zywania Pro#leów Alkoholowych S M3so#a
uzale+niona i jej rodzina, 3d pierwszego kontaktu do
leczeniaO
:A90A Przedsi*#iorstwo 5sługowo )
'andlowe Andrzej :arosz
0o#oty reontowe ogólno#udowlane w #udynku
Młodzie+owego Dou &ultury 7r / przy ul,
#ernardy!skiej BPA
$połeczny &oitet "udowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicachT
$ku#iszewskiegoA Pi2tkowskiegoA
&rwawicza i 9arninowej Piotr 1aleszczyk
"udowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicachT
$ku#iszewskiegoA Pi2tkowskiegoA &rwawicza i
9arninowej w 4u#linie
Hundacja 8nicjatyw ened+erskich Paweł
Prokop
3pracowanie koncepcji projektu pilota+owego M"aza
wiedzy projektów realizowanych przez iasta
partnerskie 4u#lina oraz ich partnerów kluczowych dla
innowacyjnego rozwoju iastO
3#sługa organizacyjno ) techniczna konferencji
organizowanych w raach projektu M4u#lin Miasto
WiedzyO
3pracowanie koncepcji organizacyjnej i strukturalnej
dotycz2cej realizacji zada! w zakresie %wiadcze! z
funduszu alientacyjnego
Wykonanie inwentaryzacji lokali (iny 4u#lin oraz
inwentaryzacji lokali wyodr*#nionych S ul, 4wowska B/
A4"8C3 "iuro Projektów (rzegorz
&otowicz
Wykonanie inwentaryzacji #udynku
wieloieszkaniowego przy ul, :ezuickiej B ) -
Arkusz1
Strona 66
855 &" "iuro Wycen i Projektów 'alina &arwicka 2008-04-02
856 &" "iuro Wycen i Projektów 'alina &arwicka 2008-04-02
857 &" 3#sługa 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak 2008-04-03
858 &" 3#sługa 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak 2008-04-03
859 %P 2008-04-10
860 O$ 2008-04-14
861 OR Z :adwiga 0o#ak ) &łaczewska 2008-04-07
862 ZSS Z 8nstytut Medycyny Wsi 4eszek Wdowiak 2008-04-15
863 ZSS 2008-04-15
864 ZSS 2008-04-15
865 ZSS 2008-04-15
866 &" &rzysztof Ka#iga 2008-04-16
Wykonanie inwentaryzacji lokali (iny 4u#lin oraz
inwentaryzacji lokali wyodr*#nionych S ul, Puławska P"E
ul, (rottgera JE ul, $owi!skiego BAE ul, Poniatowskiego
PE ul, :unoszy P>
Wykonanie dokuentacji do wyodr*#nienia /J lokali
(iny 4u#lin usytuowanych w #udynku przy ul, Plagego
i 4a%kiewicza J
Wykonanie dokuentacji do wyodr*#nienia lokali (iny
4u#lin usytuowanych w #udynku przy ul, 4u#artowskiej C
) R
Wykonanie inwentaryzacji #udynku poło+onego przy ul,
:ezuickiej /
Polskie 0adio ) 0egionalna 0ozgło%nia w
4u#linie Mariusz Deckert
5dost*pnienie systeu newsów na stron*
www,lu#lin,ew oraz jego #ie+2ca aktualizacja
Polski 1wi2zek W*dkarski zarz2d 3kr*gu w
4u#linie 1#igniew $adowski Andrzej
"orkowski
0ekultywacja 1#iornika 1e#orzyckiego poprzez
wykonanie sztucznych tarlisk dla sandacza
DoraIne rozpatrywanie skarg i wniosków ieszka!ców
4u#lina wraz z #ezpo%redni2 o#sług2 przyj*L
interesantów
0ealizacja MPrograu wczesnego rozpoznawania i
interwencji wo#ec nadiernie pij2cych pacjentów
podstawowej opieki zdrowotnej na terenie iasta
4u#linaO
Hundacja 8ntegracyjna M7a 9atarachO ks,
Ada "uczy!ski
0ealizacja prograu wspieraj2cego dla członków rodzin
z pro#lee alkoholowy
Hundacja 8ntegracyjna M7a 9atarachO ks,
Ada "uczy!ski
Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup
terapeutycznych dla osó# dotkni*tych przeoc2 w
rodzinie
Hundacja 8ntegracyjna M7a 9atarachO ks,
Ada "uczy!ski
0ealizacja prograu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z pro#lee alkoholowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 0oztocze o pow, B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Arkusz1
Strona 67
867 OR 8nstytut Ekonoii 5MC$ Maciej "ałtowski 2008-04-10
868 Z A 2008-03-31
869 OR 2008-04-16
870 ZSS ! Wojciech Maci2+ek 2008-04-16
871 I A,", 90A7$ Artur i 4ilia "ieniaszewscy 2008-03-12
872 R# 2008-04-16
873 OR 5MC$ Anna Pajdzi!ska 2009-04-14
874 OR 2008-04-16
875 %' 2008-04-07
876 %P P03 MED8A P45$ 0yszard "ogucki 2008-03-26
877 OR A(30A $,A, Maciej 5rlich 2008-04-17
878 I, 2008-04-10
879 I, 2008-03-17
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Magdalena Dziewanowska
P34$ECA4E 'enryk (ajowiak Marcin
(ajowiak
Aneks do uowy 7r BCFJQ(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F
r,
4u#elskie Centru Edukacji 1awodowej
:acek Misiuk
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Andrzej Puczyk
$tworzenie w systeie inforatyczny w Miejski
1espole do $praw 3rzekania o 7iepełnosprawno%ci w
4u#linie z#ioru danych osó# u#iegaj2cych si* o ustalenie
niepełnosprawno%ci i stopnia niepełnosprawno%ci
Mycie kloszy kaer nale+2cych do do systeu wizyjnego
onitoringu iasta 4u#lin
$&08=A7E& $p, z o, o, Anna &rupi!ska )
Matyka
1apewnienie tłuaczenia syultanicznego z j*zyka
angielskiego na j*zyk polski podczas telekonferencji z
dniu BF,.P,/..R r,
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) &arolina &asiak
Wydział Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) :ustyna 9yszko
4u#elskie 9owarzystwo Miło%ników &si2+ki
:an (ru#a 1#igniew :óIwik 'alina Wolska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) wystawa ju#ileuszowa
1#igniewa :óIwika ) grafika i rysunek
7agranie i produkcja spotu reklaowego eitowanego
podczas akcji proocyjnej M$tudiuj w 4u#linieO
1aieszczanie ogłosze! 5rz*du Miasta 4u#lin w gazecie
codziennej o zasi*gu lokalny
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja o%wietlenia drogowego ) ul, :agiełły
$połeczny &oitet "udowy drogi w ul,
Morsztynów i 0eyonta :ózef &owalczyk
Prze#udowa ul, Morsztynów na odcinku od ul, &ra!cowej
do ul, 0eyonta oraz ul, 0eyonta na odcinku od ul,
&unickiego do ul, 7adrzecznej
Arkusz1
Strona 68
880 I, 2008-03-19
881 A(0 ! "olesław $telach 2008-03-18
882 A(0 ! 2008-03-18
883 A(0 ! &onrad &ucha ) &uczy!ski 2008-03-18
884 R# ! Mirosław 9oasz Wendeker 2008-04-17
885 R# ! 1#igniew $zyczak 2008-04-17
886 R# ! 9oasz Cichocki 2008-04-17
887 R# ! &rzysztof Matusiak 2008-04-17
888 R# ! Aleksander "2kowski 2008-04-17
889 R# Mirosław 9oasz Wendeker 3rganizacja telekonferencji z eksperte zagraniczny 2008-04-16
890 R# E503PA $,A, Marta Adaiak Maria "igos 2008-04-17
Przedsi*#iorstwo 8n+ynieryjno )
"udowlane M87W ) W3D ) "5DO
Mieczysław $zopa
Wykonanie rowu odwadniaj2cego przy ul,
Wojciechowskiej na odcinku wł2czenia do istniej2cego
rowu na wysoko%ci działki /QJ do istniej2cego cieku spod
&onopnicy
3pracowanie recenzji koncepcji prograowo )
przestrzennej zagospodarowania terenu dawnego
Podzacza
Aleksander "ohe
3pracowanie recenzji koncepcji prograowo )
przestrzennej zagospodarowania terenu dawnego
Podzacza
3pracowanie recenzji koncepcji prograowo )
przestrzennej zagospodarowania terenu dawnego
Podzacza
Wyst2pienie w roli prelegenta podczas konferencji pt,
M8nnowacje sił2 nap*dow2 rozwoju 4u#linaO a dniu
BF,.P,/..R r,
Wyst2pienie w roli prelegenta podczas konferencji pt,
M8nnowacje sił2 nap*dow2 rozwoju 4u#linaO a dniu
BF,.P,/..R r,
Wyst2pienie w roli prelegenta podczas konferencji pt,
M8nnowacje sił2 nap*dow2 rozwoju 4u#linaO a dniu
BF,.P,/..R r,
Wyst2pienie w roli prelegenta podczas konferencji pt,
M8nnowacje sił2 nap*dow2 rozwoju 4u#linaO a dniu
BF,.P,/..R r,
Wyst2pienie w roli prelegenta podczas konferencji pt,
M8nnowacje sił2 nap*dow2 rozwoju 4u#linaO a dniu
BF,.P,/..R r,
Wynaj*cie sali z wyposa+enie i o#sług2 techniczn2
oraz zapewnienie cateringu w trakcie konferencji
podsuowuj2cej projekt M4u#lin Miasto WiedzyO w dniu
BF,.P,/..R r,
Arkusz1
Strona 69
891 R# E503PA $,A, Marta Adaiak Maria "igos 2008-04-17
892 ZSS 2008-04-07
893 ZSS 2008-04-07
894 ZSS 7131 MED C3MP 4E? 2008-04-07
895 ZSS 2008-04-07
896 ZSS 2008-04-07
897 ZSS 2008-04-07
898 ZSS 2008-04-07
899 ZSS $toatologiczny 7131 E$&54AP s,c, 2008-04-07
900 ZSS 2008-04-07
901 %P PACEWA Wojciech Pacewicz 2008-04-02
3rganizacja po#ytu dla BP uczestników konferencji
podsuowuj2cej projekt M4u#lin Miasto WiedzyO ;w ty
zakwaterowanie z wy+ywienie< w dniu BF,.P,/..R r,
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska :olanta Agnieszka 1ar*#ska
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r -. i (inazju 7r - przy ul, 7ałkowskich BB.
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska &atarzyna &si2+ek
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
1espołu szkół nr R przy ul, &r*+nickiej B>C
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r B.E $P 7r BPE $P 7r /PE $P 7r />
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Anna 4epa ) &rajewska
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r -B przy ul, 4otniczej B
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska 9eresa Aftyka
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r / przy ul, 4wowskiej BB
7131 M1drowieO El+#ieta Pawlak )
(anczarska Eliza (anczarska
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r >/ przy ul, :agiełły BB
7131 M1drowieO El+#ieta Pawlak )
(anczarska Eliza (anczarska
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r >/ przy ul, :agiełły BB
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r - przy ul, "alladyny i $P 7r >B przy ul,
"ursztynowej //
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Maria (órecka
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do =
43 przy ul, 4ipowej F
Wykonanie fotografii na potrze#y #ill#ordowej i
internetowej kapanii wizerunkowej Miasta wraz z
przeniesienie praw autorskich
Arkusz1
Strona 70
902 OR 5MC$ Anna Pajdzi!ska 2008-04-14
903 OR 2008-04-18
904 Z $ławoir Pcian 2008-03-26
905 O$ Medi,co 9oasz 4icznerski 2008-04-14
906 O$ 2008-04-09
907 Z :erzy &ostrzewa 2008-03-18
908 I 2008-03-04
909 ZSS 2008-04-07
910 ZSS 2008-04-07
911 ZSS 2008-04-07
912 ZSS 2008-04-07
913 ZSS 2008-04-07
914 ZSS 2008-04-07
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Maria &apica
Wydział Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Ewa DitrukE 8reneusz (ap
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
1akup nowego ikroskopu la#oratoryjnego firy 1E8$$
odel Prio $tar z tore optyczny
Polski 1wi2zek W*dkarski 1arz2d 3kr*gu w
4u#linie 1#igniew $adowski
Przeprowadzenie rekultywacji 1#iornika 1e#orzyckiego
poprzez zian* struktury ilo%ciowej ichtiofauny
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Przedsi*#iorstwo 8nnowacji 9echnicznych
3P90378& $p, z o, o, $ławoir Cioczek
Edward Mirski
DostawaA onta+ i uruchoienie systeu zasilania
awaryjnego 5P$
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Monika &onarzewska ) 8lczyna
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r -P przy ul, &osowskiej -
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska 'anna Andzel ) Walkowska
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r /B przy ul, 1uchów B
(rupowa Praktyka 4ekarska
$93MA9343(8A $1&347A s,c,
"uchalczykE ChrólE &arpi!skaE Ma%lanka
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r /- przy ul, Podzacze JE $P 7r P- przy ul,
6liwi!skiego >E (inazju 7r > przy ul, $yczkowej -
7131 4E&A01 03D1877G s,c, Agata "ałys
9oasz "ałys
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r PR przy ul, &asprowicza BB/
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska El+#ieta Wi%niewska
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r F przy ul, Pla+owej J
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Agnieszka "rzezicka
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r -/ przy ul, 9etajera /
Arkusz1
Strona 71
915 ZSS 2008-04-07
916 ZSS 2008-04-07
917 ZSS 2008-04-07
918 ZSS 2008-04-07
919 ZSS 2008-04-07
920 ZSS 2008-04-07
921 ZSS 2008-04-07
922 ZSS 2008-04-07
923 ZSS 2008-04-07
924 Z (órnik 9ransport $p, z o, o, :an 3leszek 2008-03-31
925 Z Ada &loc 2008-03-31
926 Z 0o#ert Kapiuk 2008-04-17
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska &atarzyna "iegaj ) 4askowska
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r C przy ul, Czwartaków BB
7131 DE79 A MED Andrzej Czaara
0o#ert 4ipi!ski
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r BP przy ul, Pogodnej BJ i 1$3 7r C przy ul,
&rochalnej /J
$93MA9343(8A $1&347A 8rena Płecha )
"ielecka
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r /R przy ul, 0ado%ci B-
7131 DE79 A MED Andrzej Czaara
0o#ert 4ipi!ski
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r B- przy ul, 7arutowicza -/A
(rupowa Praktyka $toatologiczna DE7$
s,c, Anna "uczak ) &operE 8rena
"lusiewiczE Monika &orol ) 4eszczy!ska
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do 888
43 przy Placu Wolno%ci P
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Magdalena "arha
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
1$3 7r P przy ul, 9uidajskiego CA
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Marta 5r#a!ska ) Czajczyk
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r PC przy ul, "iedronki B-
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Anna Majcher
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r -R przy ul, Wołodyjowskiego B-
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska "eata "anasiak ) (ouła
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r /J przy ul, Wajdeloty B
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 72
927 ZSS 2008-04-07
928 ZSS 2008-04-07
929 A(0 7E"54A ) (rafika Marcin :astrz*#ski 2008-03-25
930 R( 2008-04-22
931 %' 2008-04-01
932 %' 2008-04-08
933 %' 2008-04-08
934 %' 2008-04-08
935 %' 2008-04-08
936 %' 2008-04-08
937 %' 2008-04-01
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Alicja Adaska
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
1$3 7r > przy ul, 0zeckiego B.
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska 8wona 0owi!ska
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r / przy ul, Mickiewicza /P
3pracowanie wizualizacji o#szaru tzw, Wielkiego $tawu
&rólewskiego
Przedsi*#iorstwo 5sług Projektowo )
Monta+owych E&3projekt $p, z o, o,
Marianna Maleska
5aktualnienie projektu wykonawczego na
teroodernizacj* pod wzgl*de zastosowanych
ateriałów i rozwi2za! technologicznych ) #udynek
1espołu $zkół Elektronicznych przy ul, Wojciechowskiej
-R
Dzielnicowy Do &ultury "0373W8CE
Aleksandra $zulc ) Choa
5dzielenie dotacji w wysoko%ci B/ ... zł na zakup
sprz*tu o%wietleniowego i zakup urz2dzenia
wielofunkcyjnego
$towarzyszenie Proocji &ultury 7a 0zecz
6rodowisk 4okalnych i 3só#
7iepełnosprawnych D18E$8\9A Marek
&ołodziejczyk :anusz (ładysz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) wydanie ksi2+kiT MDo &ultury
&olejarzT dziejeA działalno%LA ludzie
$towarzyszenie 4iterackie M&0E$GO
Arkadiusz "agłajewski Andrzej
7iewiadoski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) wydanie &wartlanika
4iterackiego M&0E$GO w roku /..R
Parafia 0zyskokatolicka p,w, 6wi*tej
0odziny ks, 0yszard :urak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) ?88 Mi*dzynarodowy
Hestiwal 3rganowy 4u#lin ) Czu#y /..R
$towarzyszenie Hestiwal "runona $chulza
(rzegorz :ózefczuk 4ech Cwalina
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) #runoPewer
9owarzystwo $połeczno ) &ulturalne
Wydów w Polsce 3ddział w 4u#linie 4u#a
Matraszek 0oan 4itan
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) przygotowanie i realizacja
wystawy pt, M:este%yO
3%rodek M"0AMA (03D1&A ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
5dzielenie dotacji celowej na realizacj*
zadaniaOinwestycje ;eleenty scenografii 8z#y Pai*ci
Drukarstwa<O
Arkusz1
Strona 73
938 %' A Aneks do uowy z dnia BF,.-,/..R r, 2008-04-15
939 %P Z &rzysztof (odziejewski 2008-03-26
940 %P ! (rzegorz $eweryn 2008-03-26
941 Z $tanisław 3lszak 2008-04-17
942 I MED8A $p, z o, o, $e#astian Małycha 2008-03-20
943 I A MED8A $p, z o, o, $e#astian Małycha Aneks do uowy nr BJCQ.-Q.RQAP 2008-03-21
944 Z 9oasz 1a#orski 2008-03-31
945 Z $tanisław $ocha 2008-03-31
946 Z =8&8 $, Dziewulski 9, 2008-04-07
947 I, "udowa ulic 8zoldy i Hilona 2008-04-21
948 I, 2008-04-17
949 I, 2008-04-17
950 I, 2008-03-25
951 I, 0 2008-04-11
9eatr i, ', Ch, Andersena Arkadiusz
&lucznik
Dostarczenie i o#sługa przystawki do kaery 0edrock
Micro oraz o#iektywu podczas realizacji produkcji
filowej M"al prze#iera!cówO
&opozycjaA aran+acja i nagranie uzyki do produkcji
filowej M"al prze#iera!cówO
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5suni*cie nieprawidłowo%ci w zakresie korzystania z
licencji oprograowania u+ytkowanego na stacjach
ro#oczych w 5rz*dzie Miasta 4u#lin z wył2czenie
systeów operacyjnych
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
$połeczny &oitet #udowy o%wietlenia i
drogi w ulicy 8zoldy &rzysztof Pyra
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
"ursztynowa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
1achodnia
Col ) (A09E7 E&3 s,c, Ewa Dejneko
:anusz Ma!ko
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad ro#otai
zwi2zanyi z nasadzeniai zieleni i zakładanie
trawników w Parku Czu#y
Cezary &owalski E :aku# &rusi!skiE
$tanisław &upniewskiE &atarzyna &ról
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci - JFB zł
za szkody powstałe w zwi2zku z #udow2 sieci
wodoci2gowej w pasie drogowy ulicy 7ał*czowskiej
Arkusz1
Strona 74
952 I, 2008-03-03
953 I, A $1( $p, z o, o, 0yszard 1awisza 2008-03-17
954 I, A 90A$A 5sługi Projektowe :erzy &aliszuk 2008-03-14
955 OR Z Alicja 4ipi!ska 2008-04-14
956 SA Z (a#riela 9oaszewska 2008-04-18
957 SA Z Marta $agan 2008-04-18
958 R( 2008-04-23
959 SA Z &rystyna 0udzka 2008-04-18
960 SA Z &atarzyna Pasztelan 2008-04-18
961 SA Z "eata 0atajczak 2008-04-18
962 SA Z &atarzyna 0odak 2008-04-18
963 SA Z :oanna Mikołajczak 2008-04-18
"iuro 0zeczoznawców Maj2tkowych MA0$
) 9A?O 9eresa :anicka
3pracowanie operatu szacunkowego wyceny szkód
powstałych w o#r*#ie 3grodu Działkowego MW*glinekO
zwi2zanych z realizacj2 sieci kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul, :ana Pawła 88 ) 88 etap
Aneks do uowy 7r -CFJQ$80QCPQ8Q/..F z dnia B>,BB,/..F
r,
Aneks do uowy 7r />.CQ$80QCPQ/..F z dnia -.,.R,/..F
r,
Przygotowanie inforacji i sprawozda! z realizacji
#ud+etu w Wydziale (ospodarowania Mienie
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
1akład (ospodarczy M95MO Marta
Machnowska
Wykonanie projektu wykonawczego wielo#ran+owego
teroodernizacji wraz z inwentaryzacj2
architektoniczn2A dokuentacj2 kosztorysow2 w
#udynku Przedszkola 7r FC przy ul, Paderewskiego B/
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
Arkusz1
Strona 75
964 SA Z Paweł &leszcz 2008-04-18
965 SA Z 1ygunt 1ako%cielny 2008-04-18
966 SA Z :acek 'ołysz 2008-04-18
967 SA Z $ylwia &*dziora 2008-04-18
968 O. P (ina Wólka Włodziierz 'ofa 2008-03-17
969 O. A (ina Wólka Włodziierz 'ofa Aneks do porozuienia z dnia /-,BB,/..> r, 2008-03-03
970 !" 2008-04-24
971 &" 2008-04-01
972 ZSS A Willa Agnieszka Agnieszka &oszuta Aneks do uowy z dnia .F,.P,/..R r, 2008-04-18
973 &% 2008-04-14
974 I, 2008-04-15
975 I, A E&3 ) (E3 Consulting Marek "iłyk Aneks do uowy 7r -FPQ87QCPQ/..R z dnia /J,.B,/..R r, 2008-03-28
976 OR 2008-04-18
977 &" Monika &ogucE 9oasz W*grzyn 2008-04-22
978 &" 2008-04-21
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie ksi2+eczek wojskowych osó# zgłaszaj2cych
si* do po#oru
Prowadzenie zaj*L %wietlicowych w lokalu Powiatowej
&oisji 4ekarskiej 7r B i 7r /
Prowadzenie zaj*L %wietlicowych w lokalu Powiatowej
&oisji 4ekarskiej 7r B i 7r /
&opleksowe sprz2tanie poieszcze! w lokalu
Powiatowej &oisji 4ekarskiej i Powiatowej &oisji
Po#orowej
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji
udzielonej przez Miasto 4u#lin przedszkolo
niepu#liczny i pu#liczny
M5498C3 $p, z o, o, Ada 6wietlicki Del
W*gorek
3ddanie iejsc w pasie drogowy ulicy 4ipowej dla
potrze# parkowania na prawach wył2czno%ci
ADM 6ródie%cie $p, z o, o, "eata
7adulska
Przekazanie w zarz2dzanie i adinistrowanie
nieruchoo%ci poło+onej przy ul, Dzieci 1aojszczyzny
B-
Przedsi*#iorstwo Projektowania i 0ealizacji
AP03 $p, z o, o, "olesław 0adzie!ciak
Wykonanie dokuentacji #udowlano ) wykonawczej
reontu kanału deszczowego %r, .A> w ul, 4ucyny 'erc
Przedsi*#iorstwo Projektowania i 0ealizacji
AP03 $p, z o, o, "olesław 0adzie!ciak
Aktualizacja projektu #udowlano ) wykonawczego sieci
kanalizacji sanitarnej w ul, &leopatry
=345ME7 ) (0AH 5sługi 8ntroligatorskie
0oan Włodarski
3prawa introligatorska aktów 5$C w ilo%ci PC JRC o
foracie "P
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 4wowskiej o pow, -. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
05C' $,A, 3ddział w 4u#linie :erzy
Doa!ski 4uiza $krzek
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, (ospodarczej o pow, B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Arkusz1
Strona 76
979 &" 2008-04-21
980 &" 2008-04-21
981 &" 2008-04-21
982 &" 2008-04-21
983 &" A 'ieroni Pa%nik "ar#ara Pa%nik Aneks do uowy z dnia -B,B.,/..> r, 2008-04-22
984 R( 5sługi Projektowe &rzysztof &*dzierski 2008-04-23
985 &" 2008-04-07
986 ZSS 2008-04-07
987 ZSS 2008-04-07
988 ZSS 2008-04-07
989 ZSS 2008-04-07
05C' $,A, 3ddział w 4u#linie :erzy
Doa!ski 4uiza $krzek
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 4otniczej o pow, B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
05C' $,A, 3ddział w 4u#linie :erzy
Doa!ski 4uiza $krzek
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 4eszczy!skiego o pow, B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
05C' $,A, 3ddział w 4u#linie :erzy
Doa!ski 4uiza $krzek
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Mełgiewskiej o pow, B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
05C' $,A, 3ddział w 4u#linie :erzy
Doa!ski 4uiza $krzek
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy al, Andersa o pow, B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji
zainstalowania platfor i schodołazów dla osó#
niepełnosprawnych ) #udynek Dou Poocy $połecznej
przy ul, Archidiako!skiej F
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci Marek
0oszczewski
Wykonanie wycen >. nieruchoo%ci gruntowych (iny
4u#lin w celu sprzeda+y na rzecz u+ytkowników
wieczystych
7131 "E7E ) DE79 "eata &rólikowska
:oanna (ra#ek
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
1espołu $zkół nr F przy ul, 0oztocze BP
7131 M4ekarze $pecjali%ciO $p, z o, o,
Magdalena 9ucewicz ) Pasikowska :acek
(ra#ski
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r /F przy ul, &resowej B i 1espołu $zkół nr P przy ul,
"ronowickiej /B
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska 5rszula 0adzie!ciak
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r F przy ul, &rasi!skiego F
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Małgorzata &opeL
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r B> przy ul, Elektrycznej >B
Arkusz1
Strona 77
990 ZSS P08MA ) MED 7131 :olanta Czerkies 2008-04-07
991 O. =54CA7 :acek 0ó+ycki Dariusz (reczka 2008-02-20
992 O$ 2008-04-07
993 %P ! &onrad 9oasz $tawecki 2008-03-11
994 %P ! Małgorzata Puzia 2008-04-02
995 %P 2008-04-07
996 %P 2008-03-28
997 I, 2008-02-10
998 I, A Aneks do uowy 7r /--Q$80QCPQ/..F z dnia .F,./,/..F r, 2008-03-28
999 I, A 2008-03-31
1000 &% 2008-04-25
1001 ZSS Z &rystyna 0olska 2008-04-15
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$P 7r /. przy ul, Piłsudskiego /CE $P 7r P. przy ul, 0ó+y
Wiatrów J
5dost*pnienie systeu 7a#ór 3ptiDu wraz z
przeprowadzenie szkole!
Wojewódzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej 1#igniew 9argo!ski
Dofinansowanie zadania pn, Progra edukacji
ekologicznej społeczno%ci lokalnej Miasta 4u#lin
Autorskie opracowanie tekstów dotycz2cych historii
Miasta 4u#linA które zostan2 wykorzystane na portalu
www,lu#lin,eu oraz w wydawnictwach reklaowych
Miasta
9łuaczenie z j*zyka polskiego na j*zyk angielski F stron
tekstu strategii proocji iasta 4u#lin
Halicji ] Associates 0oestuin C= ', 8,
A#acht 'olandia "onawentura Halicki
Przeniesienie nieodpłatne na rzecz Miasta autorskich
praw aj2tkowych do filu M&ocha 4u#linO
DD" Warszawa $p, z o, o, $zyon
(utkowski Ewa 0usiecka
&reacja #ill#oardów do kapanii wizerunkowej iasta
4u#lin
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) "adawcze
P034A" Edward Hlak Dariusz Hlak
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego na
#udow* ka#la $7 w ul, "ieszczadzkiej i ul, 0oztocze
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) "adawcze
P034A" Edward Hlak Dariusz Hlak
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) "adawcze
P034A" Edward Hlak Dariusz Hlak
Aneks do uowy 7r ->--Q$80QCPQ8Q/..F z dnia .>,BB,/..F
r,
MP3 $89A 45"487 $,A, Mirosław
$okołowski Andrzej Pietrkiewicz
5trzyanie o#iektów gro#ownictwa wojennego na
terenie (iny 4u#lin w zakresie prowadzenia prac
porz2dkowo ) zieleniarskich
5czestnictwo w posiedzeniach składów orzekaj2cych
Miejskiego 1espołu do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci ) wydawanie orzecze! o stopniu
niepełnosprawno%ci i niepełnosprawno%ci dzieci do lat
BC
Arkusz1
Strona 78
1002 ZSS Z Anna "rajerska ) Wallner 2008-04-15
1003 %' 2008-03-25
1004 %' 8reneusz Wydrzy!ski 2008-04-21
1005 %' A Aneks do uowy z dnia B.,.-,/..R r, 2008-04-15
1006 %' 2008-04-08
1007 %' 2008-04-08
1008 %' 2008-04-08
1009 %' 2008-04-08
1010 %' 2008-04-08
1011 !" Ewa Pawłowska $tanisław Pawłowski 2008-04-28
1012 OR P 5niwersytet Przyrodniczy Marek $zwajgier 2008-04-28
5czestnictwo w posiedzeniach składów orzekaj2cych
Miejskiego 1espołu do $praw 3rzekania o
7iepełnosprawno%ci ) wydawanie orzecze! o stopniu
niepełnosprawno%ci i niepełnosprawno%ci dzieci do lat
BC
7arodowe Centru &ultury &rzysztof
Dudka "ernarda A#ro+kiewicz
Współorganizacja projektu wy#ranego w raach
krajowego na#oru wniosków do europejskiego roku
dialogu i*dzykulturowego
Projekt i wykonanie B egzeplarza statuetki dla laureata
7agrody Miasta 4u#lin za całokształt osi2gni*L w
dziedzinie kultury i sztuki
4u#elskie 9owarzystwo $ztuk Pi*knych
Waldear 9atarczuk Marcin 4achowski
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Wystawa ultiedialna
M4u#lin ) 4wów Wspólne pi*kno EuropyO
3gólnopolskie $towarzyszenie Miło%ników
'ejnałów Miejskich Władysław $tefan
(rzy# Andrzej Ciota
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) ?= :u#ileuszowy
3gólnopolski Przegl2d 'ejnałów Miejskich
$towarzyszenie MW $tron* $ztukiO Anna
Hornal Marta &urowska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja koncertów MW
$tron* $ztukiO
9owarzystwo Miło%ników 4u#lina (rzegorz
Wójcikowski &ail $uchodolski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) wydanie pu#likacji
M4u#lin ) dzieje iastaO to 8
$towarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków
3$M 8 i 88 st, i, &, 4ipi!skiego 1#igniew
9rochiiuk Elwira 6liwkiewicz ) Cisak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Muzyka #arokowa w
redukcjach jezuickich
3kre%lenie wzajenych zo#owi2za! w zwi2zku z
prze#udow2 drogo krajowej 7r BJ ) al, &ra%nicka na
odcinku od ul,, 0oztocze do granic iasta
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Kukasz 7owacki
Arkusz1
Strona 79
1013 OR P 5niwersytet Przyrodniczy Marek $zwajgier 2008-04-28
1014 OR Wydział Politologii 5MC$ Ewa Maj 2008-04-15
1015 OR Wydział Politologii 5MC$ Ewa Maj 2008-04-05
1016 OR Wydział Politologii 5MC$ Ewa Maj 2008-04-04
1017 OR Dostarczenie artykułów spo+ywczych 2008-05-01
1018 Z A 4eszek Wójtowicz Aneks do uowy 7r C/FQ91QCPQ8Q/..R z dnia />,./,/..R r, 2008-04-21
1019 Z Mariusz Du#iel 2008-03-31
1020 Z 9adeusz 7izioł 2008-03-31
1021 ZSS 2008-04-08
1022 I 2008-04-14
1023 I Proj7E9 :arosław "uczek 2008-03-31
1024 I $DC $p, z o, o, 0yszard &ulicki 2008-04-04
1025 I, 0 9eresa $o#o! $andra $o#o! 2008-04-11
1026 I, A 2008-02-28
1027 I, A Aneks do uowy 7r />FQ$80QCPQ/..F z dnia B/,./,/..F r, 2008-03-31
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) &ail Włosek
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) 9oasz Doagała
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Aleksandra "łaszczakE Paulina Małysz
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Eilia (ruszczyk
E4D30AD3 $p, z o, o, 4esław $yguła
:acek 1aj2c
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Wystawa pn, M0eont
generalnyO
Wojewódzki 3%rodek 8nforatyki 9erenowy
"ank Danych 4u#elskiego 5rz*du
Wojewódzkiego 1#igniew 6ciu#ak
Wprowadzenie zian w prograie M7aliczanie dodatków
ieszkaniowychO
Monitorowanie stanu oraz nadzór nad realizacj2 uów
telekounikacyjnych
Wykonanie systeu oka#lowania strukturalnego w
o#iekcie 5rz*du Miasta 4u#lin przy ul, &rakowskie
Przedie%cie F/
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci B >B. zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji deszczowej w
ul, 8zoldy
1espół 5sług 9echnicznych 739 $p, z o, o,
4eszek :an Mirosław
Aneks do uowy 7r BJCRQ$80QCPQ/..F z dnia /-,.F,/..F
r,
&onsorcjuT 4ider 4inetel $p, z o, o,
&rzysztof $okołowski
Arkusz1
Strona 80
1028 OR &48MA9 (rzegorz $uracz 2008-04-28
1029 &" A :acek $ikorski :P$ &atarzyna $ikorska Aneks do uowy z dnia B>,B.,/..F r, 2008-04-29
1030 !" D03("E$9 Andrzej Wanatowicz 2008-04-24
1031 R# 2008-04-11
1032 &! 2008-04-18
1033 ZSS A 'alina (inowicz Aneks do uowy nr RPFQ1$$Q1Q/..R z dnia .F,.P,/..R r, 2008-04-18
1034 ZSS A Ada Malicki Aneks do uowy nr RPCQ1$$Q1Q/..R z dnia .F,.P,/..R r, 2008-04-18
1035 !" P,P,', 30837 Edward 4e!czuk 2008-04-25
1036 %' 2008-04-08
1037 %' 2008-04-08
1038 %' A Aneks do uowy z dnia .B,.P,/..R r, 2008-04-24
1039 ("*Z% 2008-04-29
1040 OR 2008-04-02
1041 ZSS Z 2008-04-21
DostawaA onta+ i uruchoienie stacji zi*kczania
wody przeznaczonej do nawil+acza parowego w centrali
kliatyzacyjnej na #udynku archiwu 5rz*du Miasta
przy ul, 6wi*toduskiej -
Wykonanie chodnika i schodów terenowych od ul, E,
Plater do al, $ikorskiego
DiDina Polonia Consulting 3pole Piotr
W2saty
Przeprowadzenie audytu zewn*trznego projektu M4u#lin
Miasto WiedzyO
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne $p, z o, o, $tanisław Margul
Aktualizacja #azy opisowej ewidencji gruntówA #udynków
i lokali iasta 4u#lin na podstawie aktów notarialnych w
ilo%ci R>.. sztuk
3kre%lenie o#owi2zków stron w zwi2zku z realizacj2
#udynków ieszkalnych wielorodzinnych w po#li+u ulic
Cyprysowej i "luszczowej
9owarzystwo dla 7atury i Człowieka
&rzysztof (orczyca Agnieszka $zokaluk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) M:urta lirnikówO
Europejskie tradycje Muzyki w*drownejO
$towarzyszenie &ulturalno ) 3%wiatowe
MW*glin PółnocnyO Dariusz "oruch
Andrzej "utry
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) festyn osiedlowy =88 Dzie!
W*glina
3%rodek M"0AMA (03D1&A ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
0ejonowe Wodne 3chotnicze Pogotowie
0atunkowe 9adeusz Chielewski Piotr
&u#ica
1apewnienie #ezpiecze!stwa na wodzie osó#
korzystaj2cych z akwenu 1alew 1e#orzycki
Wydział Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Marcin D2#kowski
Prywatne (inazju i 4iceu
3gólnokształc2ce (rzegorz $zyczak
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny pod hasłe
MWyjy zdrowo na sportowoO
Arkusz1
Strona 81
1042 ZSS 2008-04-30
1043 I, 2008-04-25
1044 I, A Aneks do uowy z dnia /R,.P,/..C r, 2008-04-24
1045 I, 78CE ) P34 $p, z o, o, 0enata Hr2czek 2008-04-14
1046 I, 2008-04-14
1047 I, 2008-04-14
1048 I, 2008-04-14
1049 I, 2008-04-22
1050 I, W8&A7A $,A, $ylwester "ogacki 2008-04-14
1051 %P Z "artosz (#urek 2008-03-26
1051A OR 2008-04-01
1052 %P Anna Do#rowolska 2008-04-30
1053 %P Z 9oasz &ulczy!ski 2008-04-30
Hundacja 8ntegracyjna M7a 9atarachO ks,
Ada "uczy!ski
Prowadzenie o#ozu z prograe terapeutyczny dla
członków rodzin z pro#lee alkoholowy jako
zwie!czenie całorocznej pracy
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S plac #udowy ul,
MireckiegoQ0eyonta
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
"udowa sieci wodoci2gowej o długo%ci F. od sieci w
ul, 4azurowej przez ul, &lepackiego
A0$ ) 9A? nieruchoo%ci s,c, :anusz
Czajecki
Wykonanie operatu szacunkowego wyceny szkód
powstałych w po#li+u ul, 0ogi!skiego podczas realizacji
sieci kanalizacji deszczowej
A0$ ) 9A? nieruchoo%ci s,c, :anusz
Czajecki
Wykonanie operatu szacunkowego wyceny szkód
powstałych w po#li+u ul, "eskidzkiej -B podczas
realizacji odcinka sieci wodoci2gowej
$połeczny &oitet "udowy kanalizacji
sanitarnej w ul, :uliusza &ossaka Wiesław
Wrona
"udowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy :uliusz
&ossaka w 4u#linie
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S #udynek 9eatru $tarego ul,
:ezuicka BR
"udowa sieci wodoci2gowej na gruncie poi*dzy ul,
&asztela!sk2 a ul, "artnicz2
0ealizacja o%wietlenia filowego na planie produkcji
filowej M"al Prze#iera!cówO
"9 7ieruchoo%ci Maciej "alcerek
(rzegorz 9urski
1wrot kosztów poniesionych w zwi2zku z zatrudnienie
repatrianta ) Pana Aleksandra $trzałkowskiego
5dost*pnienie #arierek ochronnych na iprez*
plenerow2 w dniach .C,.>,/..R r, S .F,.>,/..R r, na Placu
1akowy
3#sługa techniczna iprezy artystycznej ) koncert
inauguruj2cy 4u#elskie Dni &ultury $tudenckiej
Arkusz1
Strona 82
1054 ("*Z% 0'EMA :acek $aj 2008-05-05
1055 Z 2008-04-25
1056 Z Ada 4iponoga 2008-03-31
1057 S 2008-05-05
1058 S 2008-05-05
1059 S 2008-05-05
1060 S 2008-05-05
1061 S 2008-05-05
1062 S 2008-05-05
1063 S 2008-05-05
1064 S 2008-05-05
1065 S 2008-05-05
Wykonanie i dostawa ateriałów popularyzuj2cych
znajoo%L nuerów telefonów alarowych słu+#
ratowniczych w raach Prograu M"ezpieczny 4u#linO
P34$ECA4E 'enryk (ajowiak Marcin
(ajowiak
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
3ddział Miejski P99& Andrzej Wasilewski
"ogdan &otowski
3rganizacja i prowadzenie iprez turystyki
kwalifikowanej o charakterze górskiA pieszyA
kolarski z o#sług2 społeczn2 iprez
4u#elski &lu# Piłkarski M3930 Waldear
Paszkiewicz Edward 4ewczuk
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) szachy
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) koszykówka dziewcz2t
4u#elski &lu# &arate 9radycyjnego
Andrzej Maciejewski Daniel 8wanek
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) lekka atletyka
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
1akładowy &lu# $portowy E4P8$ :ózef
$ugier &aziierz &owalczyk
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) kolarstwo dziewcz2t
Arkusz1
Strona 83
1066 S 2008-05-05
1067 S 2008-05-05
1068 S 2008-05-05
1069 S 2008-05-05
1070 S 2008-05-05
1071 S 2008-05-05
1072 S 2008-05-05
1073 S 2008-05-05
1074 S 2008-05-05
1075 S 2008-05-05
1076 S 2008-05-05
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) #iegi na orientacj*
Miejski &lu# $portowy &A487A Maciej
&aznowski "eata 7ie%cieruk
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) #oks
Miejski &lu# $portowy &A487A Maciej
&aznowski "eata 7ie%cieruk
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) kick #o@ing
Miejski &lu# $portowy &A487A Maciej
&aznowski "eata 7ie%cieruk
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) piłka no+na
9owarzystwo Piłki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
&lu# $portowy 348MP8A $ławoir Pliszka
Maciej (anczarski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
1apa%nicze 9owarzystwo $portowe $3&[K
&rzysztof "oryc 1dzisław 1ie#owicz
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
8ntegracyjne Centru $portu i 0eha#ilitacji
$9A0 :anusz :urek "o+ena 9atarczak
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dla osó# niepełnosprawnych w ró+nych
dyscyplinach sportu
4u#elski &lu# $portowy (łuchych
$PA09A7 0yszard Majkut $tanisław
:aniec
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dla osó# niepełnosprawnych w ró+nych
dyscyplinach sportu
&olejowy &lu# $portowy $G(7AK
&aziierz Persona Wiesław Pawłat
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) piłka no+na
5czniowski &lu# $portowy P8\9&A
Małgorzata :esionek Mirosław $ao!
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Arkusz1
Strona 84
1077 S 2008-05-05
1078 S 2008-05-05
1079 S 2008-05-05
1080 S 2008-05-05
1081 S 2008-05-05
1082 S 2008-05-05
1083 S 2008-05-05
1084 S 2008-05-05
1085 &% P 2008-04-14
1086 %' 2008-04-08
1087 %' 2008-04-08
1088 %' 2008-04-08
5czniowski &lu# $portowy 03?A 9adeusz
Wi*cek 'anna 0ui!ska
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
&olejowy &lu# $portowy $G(7AK
&aziierz Persona Wiesław Pawłat
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) tenis stołowy
$towarzyszenie Młodzie+owy &lu#
$portowy =8&87( 45"4878A7&A 1#igniew
(rzesiak Mira Wi%niewska
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
5czniowski &lu# $portowy $PA09A&5$
:ózef 9kaczyk Andrzej :aielniak
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
"udowlany &lu# $portowy Piotr &łoda
0o#ert (roysz
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%ciór &rzysztof $agan
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) pływanie
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%ciór &rzysztof $agan
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) piłka r*czna
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%ciór &rzysztof $agan
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) wspinaczka sportowa
4u#elskie Przedsi*#iorstwo Energetyki
Cieplnej $p, z o, o, $tanisław &alinowski
Artur 4ipi!ski
Porozuienie w sprawie przekazania terenu o pow, > ha
przy ul, 1awilcowej w 4u#linie
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) MP pory roku )
etaorfozy lu#elskieO
Hundacja 3%rodka &arta w Warszawie
1#igniew (luza
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Pai*tanie Peerelu
$towarzyszenie Przyjaciół 9a!ca Alicja
&owalczyk 4ilianna "artnik
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) M&oncert roczny $połecznego
3gniska "aletowego w 4u#linieO
Arkusz1
Strona 85
1089 %' 2008-04-08
1090 I, 2008-04-24
1091 OR A 8wona 5nkiewicz 2008-04-30
1092 S 2008-04-15
1093 S 2008-04-15
1094 S 2008-04-15
1095 S 2008-04-15
1096 S 0ada Dzielnicy 9A9A0G Waldear :aniak 2008-04-15
1097 S 2008-05-05
1098 S 2008-05-05
1099 S &lu# $zachistów D0A(37 Michał Praszak 2008-05-05
1100 S 2008-05-05
1101 S 2008-05-05
Hundacja Poetów i 5łanów i, (en,
"olesława Wieniawy ) Długoszewskiego
9adeusz &wiatkowski ) Cugow
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) MWiosna 4udówA 5łanów i
PoetówO
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
"udowa ul, Wro!skiej na odcinku od ul, Droga
M*czenników Majdanka do ul, Majdan 9atarski z
prze#udow2 skrzy+owania
Aneks do uowy 7r /JCQ30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R
r,
&olejowy &lu# $portowy $G(7AK
&aziierz Persona
3ddanie w #ezpłatne u+ywanie kosiarki spalinowej
MA&89A E?C45$8=E P4M >BB/ C &M
Miejski &lu# $portowy &A487A Maciej
&aznowski
3ddanie w #ezpłatne u+ywanie kosiarki spalinowej
MA&89A E?C45$8=E P4M >BB/ C &M
&lu# $portowy (0AH MA087A Wojciech
Chodonowski
3ddanie w #ezpłatne u+ywanie kosiarki spalinowej
MA&89A E?C45$8=E P4M >BB/ C &M
5czniowski 3siedlowy &lu# $portowy
$KAW87 :anusz &ołody!ski
3ddanie w #ezpłatne u+ywanie kosiarki spalinowej
MA&89A E?C45$8=E P4M >BB/ C &M
3ddanie w #ezpłatne u+ywanie kosiarki spalinowej
MA&89A E?C45$8=E P4M >BB/ C &M
Mi*dzyszkolny &lu# $portowy
9owarzystwo Piłki 0*cznej &rzysztof
&rawczyk Waldear Czu#ala
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
4u#elskie 9owarzystwo &ajakowe HA4A
1ofia Hilipek ) &raczek 4eszek Daniewski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Młodzie+owy &lu# Piłkarski &3183KE&
1#igniew &ozłowski 0afał &ozłowski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Arkusz1
Strona 86
1102 S 2008-05-05
1103 S 2008-05-05
1104 S 2008-05-05
1105 S 2008-05-05
1106 S 2008-05-05
1107 S 2008-05-05
1108 S 2008-05-05
1109 S 2008-05-05
1110 S 2008-05-05
1111 S 2008-05-05
1112 S 2008-05-05
5czniowski &lu# $portowy DW[:&A 8wona
(ajowiak :acek 'oa
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5M$C Dariusz Wierz#icki Marek
$zarowski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5M$C Dariusz Wierz#icki
Marek $zarowski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
&lu# $portowy (0AH ) MA087A Wojciech
Chodonowski $tanisław "aran
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5M$C Dariusz Wierz#icki
Marek $zarowski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
4u#elski 1wi2zek $zachowy 1#igniew
Pyda Marek Ko#ejko
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
4u#elski 1wi2zek $zachowy 1#igniew
Pyda Marek Ko#ejko
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
4u#elski $portowy &lu# 9aekwon ) do
9adeusz Ko#oda :oanna (ardias
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
4u#elski $portowy &lu# 9aekwon ) do
9adeusz Ko#oda :oanna (ardias
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
5czniowski &lu# $portowy 03?A 9adeusz
Wi*cek 'anna 0ui!ska
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
Arkusz1
Strona 87
1113 S 2008-05-05
1114 S 2008-05-05
1115 S 2008-05-05
1116 S 2008-05-05
1117 S 2008-05-05
1118 S 2008-05-05
1119 S 2008-05-05
1120 %P ! Piotr Wysocki 2008-03-20
1121 &" 'alina WoIniak 2008-05-05
1122 R( 2008-04-17
1123 ZSS 2008-05-06
1124 ZSS 2008-05-06
5czniowski &lu# $portowy DW[:&A 8wona
(ajowiak :acek 'oa
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
Młodzie+owy &lu# Piłkarski &3183KE&
1#igniew &ozłowski 0afał &ozłowski
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
4u#elski &lu# &arate 9radycyjnego Andrzej
Maciejewski Daniel 8wanek
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%ciór &rzysztof $agan
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
4u#elski 1wi2zek 4ekkiej Atletyki 4eszek
Dunecki Andrzej $zaniawski
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
4u#elski $portowy &lu# 9aekwon ) do
9adeusz Ko#oda :oanna (ardias
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
3pracowanie graficzne oraz przygotowanie do druku
folderu wydanego w raach projektu M4u#lin ) 4wówT
Miasta filoweO
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, &oło o pow, B>. / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Polskie Pracownie &onserwacji 1a#ytków
$,A, $tanisław Mazur
0eont elewacji z wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej poni+ej istniej2cego terenu oraz
wyiana stolarki okiennej w #udynku kaienicy przy ul,
0ynek R
$towarzyszenie &379A&9 :olanta
W2sowska
5dzielanie rodzinoA w których wyst*puj2 pro#ley
narkoanii poocy psychospołecznej i prawnej
Miejski &lu# $portowy &A487A Maciej
&aznowski (rzegorz Adaczyk
Prowadzenie przez ró+ne podioty o#ozów ;kolonii< z
profesjonalny prograe profilaktyczny
Arkusz1
Strona 88
1125 OR Z &onrad "aryła 2008-04-22
1126 ZSS 2008-05-07
1127 &" (eodeta 5prawniony Marian $osnowy 2008-04-18
1128 OR 2008-04-23
1129 (OI 2008-05-07
1130 R# 2008-04-29
1131 I, M34A &rzysztof 1agra#a 2008-04-07
1132 %' 2008-04-08
1133 %' 2008-04-08
1134 %' Hundacja MMuzyka &resówO 2008-04-08
1135 %' Hundacja MMuzyka &resówO 2008-04-08
Przygotowanie i prowadzenie rejestru skarg w "iurze
Miejskiego 0zecznika &onsuentów
$towarzyszenie M73WE WGC8EO :olanta
$olak Marta Wójcik
5dzielanie rodzinoA w których wyst*puj2 pro#ley
narkoanii poocy psychospołecznej i prawnej
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału działek
przy ul, Południowej -A Plagego i 4a%kiewiczaA :asnej CA
87P34 WA451:E 5sługowo Produkcyjny
1akład Waluzji 3kiennych Waldear
:aku#iak
Wykonanie +aluzji oraz ich dostawa i onta+ w
#udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin
$towarzyszenie 1wi2zek Miast Polskich
Alicja (renda
3rganizacja wspólnej powierzchni wystawienniczej na
targach E@po 0eal w dniach C ) R,B.,/..R r, w
Monachiu
Polska Agencja 0ozwoju
Przedsi*#iorczo%ci Danuta :a#ło!ska
Drogi dojazdowe do o#wodnicy Miasta 4u#lin )
przedłu+enie ulicy Mełgiewskiej w kierunku w*zła
drogowego MMełgiewO w ci2gu dróg ekspresowych $B/A
$BFA $BJ
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
#udowy przył2czy wod, S kan, w granicach pasa
drogowego w ul, $o#ótki
3%rodek M"0AMA (03D1&A ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejska $tolica &ultury /.BC ) Miasto Poezji
4u#elski Hestiwal 4iteracki
9owarzystwo Muzyczne i, ',
Wieniawskiego :acek 3ssowski (rzegorz
Wilczy!ski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) BB. lat działalno%ci
9owarzystwa Muzycznego i, ', Wieniawskiego w
4u#linie
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) 8? Mi*dzynarodowy
Hestiwal M7ajstarsze Pie%ni EuropyO
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Mi*dzynarodowa $zkoła
Muzyki 9radycyjnej
Arkusz1
Strona 89
1136 %' 2008-04-08
1137 %' 2008-04-08
1138 %' 2008-04-08
1139 O$ 2008-04-22
1140 O$ 2008-04-15
1141 O$ Apteka MMandragoraO Ewa (ajewska 2008-04-18
1142 O. (ina :astków "eata Woroszyło 2008-04-15
1143 (R" Ewa Małgorzata 1iółek 2008-04-30
1144 %P 2008-04-09
1145 %P P 2008-04-17
1146 %P Wykonanie koncertu zespołu :AMA4 w dniu .F,.>,/..R r, 2008-04-02
1147 %P ! :arosław "icki 2008-05-05
1148 (OI Z 9oasz D2#ski 2008-05-05
9owarzystwo Muzyczne i, ',
Wieniawskiego :acek 3ssowski (rzegorz
Wilczy!ski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) =88 3gólnopolski &onkurs
Młodych $krzypków i, $tanisława $erwaczy!skiego
$towarzyszenie Aniatorów 0uchu
Holkowego Agnieszka Matecka ) $krzypek
Ewa 1a#rotowicz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Piso Holkowe M(adki z
ChatkiO /..R
$towarzyszenie Aniatorów 0uchu
Holkowego Agnieszka Matecka ) $krzypek
Ewa 1a#rotowicz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) ?=888 Mi*dzynarodowy
Hestiwal Muzyki 4udowej MMikołajki HolkoweO
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Mariusz Piłat :oanna 1ieichód
0atowanie lu#elskich kasztanowców przed inwazj2
szrotówka kasztanowcowiaczka
Apteka MPanaceuO &atarzyna
$kowro!ska
Dzier+awa B pojenika "3 ) P>QE do prowadzenia z#iórki
przeterinowanych leków
Aneks do uowy 7r B-FPQ36QCPQ/..F z dnia />,.>,/..F
r,
5dzielenie dotacji przedszkolo niepu#liczny w
wysoko%ci F>^ wydatków #ie+2cych
Wygłoszenie referatu okoliczno%ciowego podczas
uroczystej sesji 0ady Miasta 4u#lin w dniu - aja /..R r,
Halicki ] Associates 'olandia 0oestuin ',
8, A#acht "onawentura Halicki
&opleksowa organizacjaA koordynacja i realizacja sesji
zdj*ciowej w celu wygenerowania zdj*L dla potrze#y
#ill#ordowej kapanii wizerunkowej Miasta 4u#lin
$portowy &lu# &ick ) "o@ing Politechniki
4u#elskiej 9adeusz Polja!ski
Porozuienie w sprawie podj*cia współpracy w celu
działa! reklaowych na rzecz Miasta podczas
Mistrzostw Polski w &ick ) "o@ingu
4837 $9A(E MA7A(ME79 9oasz
4ektarski
Wyst*p autorski podczas koncertu inauguracyjnego
4u#elskie Dni &ultury $tudenckiej w dniu .F,.>,/..R r,
9worzenie i aktualizacja strony internetowej zawieraj2cej
inforacje na teat Podstrefy 4u#lin $pecjalnej $trefy
Ekonoicznej E503 ) PA0& Mielec
Arkusz1
Strona 90
1149 &% &3M ) E&3 $p, z o, o, Wojciech 4utek 4etnie r*czne oczyszczanie $tarego Miasta 2008-04-30
1150 Z P&$ w 1ao%ciu $p, z o, o, Andrzej $ki#a 2008-04-22
1151 ZSS 2008-05-08
1152 ZSS 2008-05-08
1153 ZSS 2008-05-08
1154 ZSS 2008-05-08
1155 ZSS 2008-05-08
1156 ZSS $towarzyszenie $&A59 El+#ieta 7owak 2008-05-08
1157 R( A Aneks do uowy 7r CPJQ3rQCPQ/..F z dnia BP,.-,/..F r, 2008-05-06
1158 ZSS 2008-05-08
1159 ZSS 2008-05-08
1160 ZSS 2008-05-08
1161 %P 2008-05-05
1162 %P Z Paweł Kuczak 2008-04-30
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Parafia rzyskokatolicka p,w, 6w,
$tanisława i M*czennika ks, Eugeniusz
1ar*#i!ski
Prowadzenie o#ozów ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
Wodniacki 5czniowski &lu# $portowy $P
-. 9adeusz 4itwin
Prowadzenie o#ozów ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
&lu# $portowy 578A Mieczysław (randa
&aziiera Wielosz
Prowadzenie o#ozów ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory M8$E08C30D8A ks,
9adeusz Pajurek 4ucyna "iałkowska )
Ceglarz
Prowadzenie o#ozów ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory M8$E08C30D8A ks,
9adeusz Pajurek 4ucyna "iałkowska )
Ceglarz
Prowadzenie o#ozów ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
Prowadzenie o#ozów ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
Przedsi*#iorstwo "udowlane T:50 ) A7DO
Andrzej Wrona
1groadzenie $ióstr 5rszulanek $erca
:ezusa &onaj2cego Do 1akonny s, Ewa
7iedIwiedzka
Prowadzenie o#ozów ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
9owarzystwo Piłki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
Prowadzenie o#ozów ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
5czniowski &lu# $portowy W8D3& $p >B
9oasz "ielecki Marek $itarz
Prowadzenie o#ozów ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
4u#elski &lu# Piłkarski M3930 Waldear
Paszkiewicz Edward 4ewczuk
5dost*pnienie iejsca na / #anery na stadionach
sportowych przy Al, 1yguntowskich i ul, &resowej
Przygotowanie - #ill#ordów flashowych do kapanii
internetowej na portale 3net,plA WP,pl (azeta,pl
Arkusz1
Strona 91
1163 %P Z Artur Matusewicz 2008-04-02
1164 %P &A4E:D3$&3P 'u#ert (orczyca 2008-04-07
1165 %P 8=E79 Mikołaj Majda 2008-04-03
1166 OR 2008-05-08
1167 I 2008-04-24
1168 I 2008-04-24
1169 S Przekazanie do u+ywania urz2dze! i sprz*tu sportowego 2008-04-15
1170 S 2008-05-05
1171 S 2008-05-05
1172 S 2008-05-05
1173 S 2008-05-05
1174 S 2008-05-05
Pełnienie roli odela podczas sesji fotograficznej do
#ill#oardowej kapanii wizerunkowej MiastaT M4u#lin,
7iezieski kliatO
Wykonanie fotografii na potrze#y folderu inforacyjnego
wydawanego w zwi2zku z o#chodai P-. rocznicy
powstania 9ry#unału &oronnego
Wykonanie fotografii na podstawie sesji zdj*ciowej na
potrze#y #ill#oardowej kapanii wizerunkowej MiastaT
M"2dI wolny, $tudiuj w 4u#linieO
9owarzystwo Edukacji "ankowej $,A,
Ada 1niszczy!ski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) &atarzyna Ciozda
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usług dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy Czu#y Południowe 4u#lin ul, $zaragdowa //
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usług dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy W*glin Południowy 4u#lin ul, Wielkopolska >B
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Wspoaganie podiotów zajuj2cych si*
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w%ród
ieszka!ców iasta w zakresie funkcjonowania
kounalnych o#iektów sportowych
&lu# $portowy 578A Mieczysław (randa
&aziiera Wielosz
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
5czniowski &lu# $portowy W8D3& $p >B
9oasz "ielecki Marek $itarz
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Miejskie 9owarzystwo Pływackie
45"4878A7&A "ogdan Wagner Danuta
$uska
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
$towarzyszenie na 0zecz Dzieci i Młodzie+y
7iepełnosprawnej 0uchowo Alina $tarek
'alina De#ajło
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Arkusz1
Strona 92
1175 S 2008-05-05
1176 S 2008-05-05
1177 S 2008-05-05
1178 S 2008-05-05
1179 S 2008-05-05
1180 %' 2008-04-08
1181 %' 2008-04-08
1182 %' 2008-04-08
1183 %P 2008-04-18
1184 %P A Aneks do uowy 7r BBR-Q&PQ/..R z dnia BR,.P,/..R r, 2008-05-05
1185 OR 2008-04-17
1186 ZSS Z Anna Puton 2008-04-30
9owarzystwo $portowo ) 9urystyczne
$3&348& Ada (łowacz 1enon Danowski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
&lu# Piłkarski W8E78AWA :erzy Chura
El+#ieta $kalska
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
9owarzystwo $portowo ) 9urystyczne
$3&348& Ada (łowacz 1enon Danowski
Wspoaganie podiotów zajuj2cych si*
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w%ród
ieszka!ców iasta w zakresie funkcjonowania
kounalnych o#iektów sportowych
Miejskie 9owarzystwo Pływackie
45"4878A7&A "ogdan Wagner Danuta
$uska
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
4u#elskie 9owarzystwo &ajakowe HA4A
1ofia Hilipek ) &raczek 4eszek Daniewski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk 1#igniew
$o#czuk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Perforance Art Meeting
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk 1#igniew
$o#czuk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) 7iezwykłe koncepcje
artystyczne i kuratorskie
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk 1#igniew
$o#czuk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Perface do
Mi*dzynarodowej Wystawy MWo#ec Hory 3twartej
3skara 'ansena ) 'uanistyczny wyiar sztuki
współczesnej i architekturyO
(rupa 3chrony "iznesu Persona i
Wspólnicy 0o#ert Persona
Hizyczna ochrona iprezy inauguracyjnej 4u#elskiej Dni
&ultury $tudenckiej w dniach .CS.R,.>,/..R r,
(rupa 3chrony "iznesu Persona i
Wspólnicy 0o#ert Persona
P0E$$P5"48CA $p, z o, o, 9ruls =elgaard
Paweł "ie!
1aieszczanie ogłosze! 5rz*du Miasta 4u#lin w gazecie
codziennej o zasi*gu ogólnopolski
Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji Miejskiego
1espołu do $praw 3rzekania i o 7iepełnosprawno%ci
Arkusz1
Strona 93
1187 ZSS 2008-05-12
1188 I, 2008-04-28
1189 I, 2008-04-28
1190 I, 2008-05-07
1191 I, 2008-04-25
1192 I, 2008-05-08
1193 I, 2008-05-08
1194 (% A Aneks do uowy z dnia /R,.C,/..F r, 2008-04-30
1195 (% A Aneks do uowy z dnia /R,.C,/..F r, 2008-04-30
1196 (% A Aneks do uowy z dnia .>,.J,/..F r, 2008-04-11
1197 &! 2008-04-18
1198 OR Z Anna 1awistowska S 4ulek 2008-05-05
7AD18E:A Charytatywne $towarzyszenie
7iesienia Poocy Chory 5zale+niony
od Alkoholu &rzysztof 4eszczy!ski Andrzej
&luczyk
0ealizacja lokalnej iprezy profilaktycznej prouj2cej
zdrowy i trzeIwy styl +ycia
1akład 8nstalacji $anitarnych Wiesław
Maruszak
Wykonanie odgał*zienia wodoci2gu do posesji nr // przy
ul, &aiennej
1akład 0o#ót 8n+ynieryjno ) "udowlanych
Aleksander W2sik
Wykonanie sieci wodoci2gowej do posesji nr PA CAA RA
przy ul, &oło
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
Morcinka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Marek
4enart (rzegorz Dolecki
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S #udynek ieszkalny
wielorodzinny ul, Mireckiego PA CA RQ0eyonta /B
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
Doeyki
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
$owi!skiego
"ank (ospodarstwa &rajowego 3ddział w
4u#linie (rzegorz Paszczyk 9oasz
"e#enek
"ank (ospodarstwa &rajowego 3ddział w
4u#linie (rzegorz Paszczyk 9oasz
"e#enek
"ank P&3 $A Agata &oorek Paweł
"łaszczak
"iuro (eodezyjno ) Projektowe P03&A09
4u#lin 5rszula &oinek
Wykonywanie prac zwi2zanych z o#sług2 zgłosze! ro#ót
dotycz2cych opracowania #azy danych nuerycznych
apy zasadniczej na terenie iasta 4u#lin
3#sługa interesantów oraz wydawanie i przyjowanie
wniosków kierowanych do Wydziału (eodezji
Arkusz1
Strona 94
1199 OR A Małgorzata Ko#odzi!ska 2008-04-01
1200 &" 2008-04-28
1201 OR ! 4idia Piotr ) &rajecka &ancelaria Prawna 2008-05-05
1202 OR Z 'alina Mazurek 2008-04-30
1203 ZSS 2008-05-13
1204 ZSS 2008-05-13
1205 ZSS 2008-05-08
1206 OR Z &atarzyna 4ipert 2008-04-30
1207 OR Z :oanna Wi%niewska 3#sługa techniczno ) organizacyjna &oisji 0ewizyjnej 2008-04-30
1208 OR 2008-04-21
1209 &! Czesław 7izioł (eodeta 5prawniony 2008-05-07
1210 &! 2008-05-08
1211 &! 5sługi (eodezyjne Marta :astrz*#ska 2008-05-08
1212 S 2008-05-05
1213 S 2008-05-06
Aneks do uowy 7r BFPQ30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R
r,
PE0KA ) "rowary 4u#elskie $,A, (ra+yna
Kojko Marcin "orkowski
Dzier+awa nieruchoo%ci poło+onej przy ul,
"ernardy!skiej B>
3pracowanie opinii prawnej w sprawie pełnoocnictwa
w post*powaniu o udzielenie zaówienia pu#licznego
Aktualizacja wykazu osó# zo#owi2zanych do składania
o%wiadcze! aj2tkowych w "iurze &adr
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
Prowadzenie o#ozów ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej 9oasz &ai!ski Anna
Czerwonka
Prowadzenie o#ozów ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
A(APE &atolickie $towarzyszenie Poocy
3so#o 5zale+niony ks, Piotr Drozd
8wona Przewor
Prowadzenie o#ozów ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
Porz2dkowanie i ewidencja dokuentacji zwi2zanej z
weryfikacj2 wniosków dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Wydział PrawaA Prawa &anonicznego i
Adinistracji &54 Michał Doagała
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) $ylwia "ierkus
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
działki ) ul, 0atajaA ul, Cheiczna
5sługi (eodezyjno ) &artograficzne Marian
7ykiel
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
działki ) ul, Wiekopolska
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
działki ) ul, 4eszka R/A ul, (ra#owa
(0EE7 $P309 C45" 9oasz &isiel
0o#ert 1ander
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
$towarzyszenie Piłkarskie 7adzieje M3930
45"487 Dariusz Misiurek 0oan (arwoła
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Arkusz1
Strona 95
1214 S 2008-05-05
1215 S 2008-05-05
1216 S 2008-05-05
1217 S 2008-05-06
1218 S 2008-05-05
1219 S 2008-05-05
1220 S 2008-05-05
1221 S 2008-05-05
1222 S 2008-05-05
1223 S 2008-05-05
1224 S 2008-05-05
$towarzyszenie Piłkarskie 7adzieje M3930
45"487 Dariusz Misiurek 0oan (arwoła
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
4u#elski &lu# &arate &yokushin :acek
Czerniec 4eszek (ierszon
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
4u#elski &lu# &arate &yokushin :acek
Czerniec 4eszek (ierszon
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
Chor2giew 4u#elska 1'P 'ufiec &atarzyna
Piondło Kukasz Mazu%
3rganizacja i prowadzenie iprez krajoznawczo )
turystycznych dla %rodowiska harcerskiego z iasta
4u#lin
5czniowskie 9owarzystwo $portowe
3048& Wojciech $zopa Agnieszka Wiak
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) pi*cio#ój
5czniowskie 9owarzystwo $portowe
3048& Wojciech $zopa Agnieszka Wiak
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) strzelectwo
5czniowskie 9owarzystwo $portowe
3048& Wojciech $zopa Agnieszka Wiak
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) piłka r*czna
5czniowskie 9owarzystwo $portowe
3048& Wojciech $zopa Agnieszka Wiak
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) pływanie
5czniowski &lu# $portowy 05C'
$e#astian Płonka Paweł janowski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) tenis
5czniowski &lu# $portowy 05C'
$e#astian Płonka Paweł janowski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych ) koszykówka
&lu# $portowy 378 :ustyna Murgała
Dariusz :aku#aszek
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Arkusz1
Strona 96
1225 S 2008-05-05
1226 S 2008-05-05
1227 S 2008-05-05
1228 S 2008-05-05
1229 S 2008-05-05
1230 S 2008-05-05
1231 S 2008-05-05
1232 S 2008-05-05
1233 S 2008-05-05
1234 S 3siedlowy aniator kultury 2008-05-05
1235 OR 78ED18AKE& 0o#ert 7iedziałek 2008-05-09
1236 S 2008-05-05
1237 S 2008-05-05
&olejowy &lu# $portowy $G(7AK
&aziierz Persona Wiesław Pawłat
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
4u#elskie 9owarzystwo &ajakowe HA4A
1ofia Hilipek ) &raczek 4eszek Daniewski
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
4u#elski &lu# Piłkarski M3930 Waldear
Paszkiewicz Edward 4ewczuk
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
3gnisko 9&&H 3ME(A 1#igniew Huran
:erzy "rzostek
3rganizacja iprez sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
9&&H 3gnisko (0AWG7A Mieczysław
Piech 'alina Parchyta
3rganizacja iprez sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
9&&H 3gnisko C15"G :ózef Małek
Czesław 1ientak
3rganizacja iprez sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
$towarzyszenie 4okalne &A487A
$alezja!skiej 3rganizacji $portowej ks,
&aziierz Drozd 0afał 8skra
3rganizacja iprez sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
$towarzyszenie Piłkarskie 7adzieje M3930
45"487 Dariusz Misiurek 0oan (arwoła
3rganizacja iprez sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
9owarzystwo $portowo ) 9urystyczne
$3&348& Ada (łowacz 1enon Danowski
3rganizacja iprez sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
9owarzystwo $portowo ) 9urystyczne
$3&348& Ada (łowacz 1enon Danowski
Wykonanie usługi przeprowadzki koórek
organizacyjnych 5rz*du Miasta 4u#lin do #udynku przy
ul, &rakowskie Przedie%cie F/
&lu# Wu+lowy 45"487 1dzisław Czarny
:erzy "rus
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
$towarzyszenie 4okalne &A487A
$alezja!skiej 3rganizacji $portowej ks,
&aziierz Drozd 0afał 8skra
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
Arkusz1
Strona 97
1238 S 2008-05-05
1239 OR Z Małgorzata Chle#iej 2008-05-06
1240 OR Z Michał Popiela 2008-04-30
1241 &% E4$9E0 $p, z o, o, $tanisław Wieczorek 2008-04-30
1242 I, 2008-05-14
1243 !" 2008-05-14
1244 &% 2008-05-07
1245 ZSS 2008-05-14
1246 S 2008-05-05
1247 R# $towarzyszenie 03M "ogdan $zczer#a 2008-05-15
1248 R# 2008-05-15
$towarzyszenie 4okalne &A487A
$alezja!skiej 3rganizacji $portowej ks,
&aziierz Drozd 0afał 8skra
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
5dział w wizjach lokalnych zwi2zanych z wydawanie
zezwole! na usuwanie drzew i krzewów
Prowadzenie niez#*dnej dokuentacji osó#
u#iegaj2cych si* o zawarcie uowy naju lokalu
ieszkalnego lu# socjalnego
Wykonanie i dostarczenie do siedzi#y firy &3M ) E&3
$p, z o, o, cz*%ci kosza "A037
M3$93$9A4 Warszawa $,A, :arosław
&ozłowski Wacław 0osiak
"udowa krytej pływalni o ku#aturze BF RC>A/> - oraz
roz#udowa sali ginastycznej przy $zkole Podstawowej
7r /- przy ul, Podzacze J
Przedsi*#iorstwo "udowy Dróg i Mostów
$p, z o, o, :anusz Dró+d+
Prze#udowa ul, Mełgiewskiej w 4u#linie od skrzy+owania
z ul, (ospodarcz2 do ko!ca odcinka dwujezdniowego
Hundacja $1&3KA P01G$1K36C8 Paweł
Wojciech Czarnoski El+#ieta Do#osz
5+yczenie dwóch sztuk wózków akuulatorowych do
przewozu osó# po terenie centarza kounalnego przy
ul, Droga M*czenników Majdanka
$towarzyszenie P03 =89AE 0enata Do+ał
) Drzewicka Anita Majchrowska
3rganizacja konferencji dotycz2cej rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych i pro#leu przeocy
Miejski $zkolny 1wi2zek $portowy
&rzysztof $zcze#lewski Dariusz Winiarczyk
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
5owa partnerska w celu współpracy przy opracowaniu
i realizacji ProjektówT MPropagowanie działa!
integracyjnych społeczno%ci polskiej i roskiej poprzez
wspólny wyjazd dzieci roskich i polskich na koloni*
$towarzyszenie 73=A 03MA Ewa
&rzy+anowska
5owa partnerska w celu współpracy przy opracowaniu
i realizacji ProjektówT "iała niedziela ) podstawowe
#adania la#oratoryjneE zakup sprz*tu edycznego dla
społeczno%ci roskiej
Arkusz1
Strona 98
1249 R# $towarzyszenie 03M "ogdan $zczer#a 2008-05-15
1250 %P DE4H87 90A=E4 "eata :arosz 2008-05-08
1251 O$ A959 $p, z o, o, &rzysztof :an Pawłowski 2008-05-14
1252 O, P 2008-05-07
1253 O, 2008-05-13
1254 OR 2008-03-25
1255 OR 2008-05-09
1256 O, Z Kukasz 9yzo 2008-05-15
1257 O, Z Anna &ocot 2008-05-15
1258 R( P,P,',5, W89 ) "5D Piotr Wójcik 2008-05-07
1259 I, 2008-04-28
1260 I, 2008-05-05
1261 &" A Aneks do uowy z dnia /.,.C,BJJB r, 2008-04-30
5owa partnerska w celu współpracy przy opracowaniu
i realizacji ProjektówT pogotowie stoatologiczne )
niez#*dna pooc dla społeczno%ci roskiej
5sługa transportowo ) turystyczna dla /> osó# zwi2zana
z realizacj2 wizyty studyjnej w raach realizacji projektu
4u#lin ) 4wówT Miasta filowe
&onserwacja stacji onitoringu powietrza
atosferycznego zlokalizowanej w 4u#linie przy ul,
6liwi!skiego >
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3só#
7iepełnosprawnych Aleksander Piechnik
Wiesław "ieniek
Porozuienie w celu ustalenia zasad uczestnictwa w
raach prograu pn, M3%rodki 8nforacji dla 3só#
7iepełnosprawnych /..RO
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3só#
7iepełnosprawnych Aleksander Piechnik
Wiesław "ieniek
Dofinansowanie zorganizowania i prowadzenia o%rodka
inforacji w raach prograu M3%rodki 8nforacji dla
3só# 7iepełnosprawnych /..RO
CE0"E0 Hira 'andlowo ) 5sługowa
Andrzej "oreczek
&onserwacja instalacji i urz2dzenia systeu sygnalizacji
właania i napadu i systeu kontroli dost*pu w
&ancelarii 9ajnej ) Plac Kokietka B
EHEC930 Przedsi*#iorstwo 'andlowo )
5sługowe Artur 1iółkowski
Dostawa i onta+ >>. / wykładziny podłogowejA
#iurowej heli@
Prace zierzaj2ce do uruchoienia 3%rodka 8nforacji
dla 3só# 7iepełnosprawnych
Prace zierzaj2ce do uruchoienia 3%rodka 8nforacji
dla 3só# 7iepełnosprawnych
Wykonanie ro#ót reontowo ) #udowlanych w #udynku
5rz*du Miasta 4u#lin przy ul, 4eszczy!skiego /.
1akład 8nstalacji $anitarnych Wiesław
Maruszak
Wykonanie sieci wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w
ul, :agodowej wraz z odgał*zieniai
1akład 8nstalacji $anitarnych Wiesław
Maruszak
Wykonanie sieci wodoci2gowej w ul, 9rze%niowskiej na
odcinku od istniej2cej sieci do wysoko%ci posesji 7r P/p
"ank P&3 $A "ar#ara 'ajnce (ra+yna
De#na
Arkusz1
Strona 99
1262 &" A Aneks do uowy z dnia B>,.J,/... r, 2008-05-15
1263 I, 0 Piotr Augustyniak 2008-05-08
1264 I, 0 :an &urek 2008-05-08
1265 I, 0 &rystyna "artosik 2008-05-08
1266 I, 0 'alina $trzelecka 2008-05-08
1267 I, 0 :oanna Majewska 2008-05-08
1268 I, 0 Marian &ról 2008-05-08
1269 I, 0 Władysława Pilipczuk 2008-05-08
1270 I, 0 "o+ena 4askowska 2008-05-08
Powiatowy 8nspektorat 7adzoru
"udowlanego 0o#ert 4enarcik
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci BP PCJ zł za
szkody powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ul, Pozna!skiej i
"ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci / >.B zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci B PFJ zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci > B-- zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci - RFC zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci R F-B zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci > BFP zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci - >BF zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Arkusz1
Strona 100
1271 %' ! (anna 3khrichuk 2008-04-25
1272 I, 0 Piotr 9opyła 2008-05-08
1273 I, 0 Eugeniusz (rudzie! 2008-05-08
1274 I, 0 Antoni Magry% 2008-05-08
1275 I, 0 Wanda Wójcik 2008-05-08
1276 I, 0 &aziierz Wałach 2008-05-08
1277 I, 0 Alicja Walczak 2008-05-08
1278 I, 0 Małgorzata Wilewska 2008-05-08
1279 I, 0 &rzysztof 4echan 2008-05-08
Przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatów
głosowych pn, MPie%ni pogranicza polsko ) ukrai!skiego
na 4u#elszczyInieO
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci B /-B zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci J RBC zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci > ./> zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci C .JR zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci P RC/ zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci / RP- zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci > FJR zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci > -RC zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Arkusz1
Strona 101
1280 I, 0 1dzisław &lia 2008-05-08
1281 I, 0 "ar#ara $ikorska 2008-05-08
1282 I, 0 Piotr Włodarczyk 2008-05-08
1283 I, 0 'alina (oł*#iowska 2008-05-08
1284 I, 0 'elena Czy+ewska 2008-05-08
1285 I, 0 'alina Artyszuk 2008-05-08
1286 I, 0 'enryk &lesyk 2008-05-08
1287 I, 0 0yszard Mikołajczak 2008-05-08
1288 I, 0 Ewa $anocka 2008-05-08
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci C CRR zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci / /CP zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci B .F. zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci / >.. zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci P .RR zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci P B/J zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci B J>F zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci / ./. zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci - JBR zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Arkusz1
Strona 102
1289 I, 0 Wiesław Miler 2008-05-08
1290 ("*Z% 90G5MH $p, z o, o, Dariusz :aku#aszek 2008-05-16
1291 &" 0o#ert Marciniak 2008-05-15
1292 &" Danuta (odula 2008-05-14
1293 &" Agnieszka 1#arachewicz 2008-05-08
1294 &" Edyta Piłat 2008-05-09
1295 &" 1#igniew Mazur 2008-05-09
1296 &" 1ofia Warda $tanisław Warda 2008-05-14
1297 &" "ogusława 6cirka 2008-05-09
1298 &" Andrzej (łaz 2008-05-09
1299 &" &aziiera $tankiewicz 2008-05-12
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci > .JR zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wykonanie i dostawa statuetek i edali w raach
Prograu M"ezpieczny 4u#linO
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 0oera o pow, /.. / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Hrankowskiego o pow, >. / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 4wowskiej o pow, /B / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Hrankowskiego o pow, -. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, &ra!cowej o pow, PR / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Dudzi!skiego o pow, -PB / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 4wowskiej o pow,BR / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Parczewskiej o pow,/>.. / z
przeznaczenie pod uprawy rolne
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, $truga o pow, FP / z
przeznaczenie pod upraw* warzyw i kwiatów
Arkusz1
Strona 103
1300 &" Mariola Wi%niewska 2008-05-09
1301 &" 'alina $uwała Marek $uwała 2008-05-09
1302 &" 2008-05-12
1303 &" Wiesława Warek 2008-05-09
1304 &" &atarzyna 1alewska 2008-05-12
1305 &" "orys $apalski 2008-05-12
1306 &" 9adeusz 9kaczyk 2008-05-12
1307 &" A Aneks do uowy 7r 3( FFQRCC z dnia .B,.J,BJJJ r, 2008-04-24
1308 %P ! Paweł Passini 2008-03-24
1309 %P Hor Ent, Media Kukasz "orowiecki 2008-05-05
1310 %P Hotis $ound Hotios 9zokas 2008-05-05
1311 %P Z Eisja reklay dIwi*kowej na antenie radia Eska 4u#lin 2008-03-27
1312 %P Z 2008-03-28
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przyal, 9ysi2clecia o pow,B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Dudzi!skiego o pow, --C / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
1akłady 0eontowe Energetyki 4u#lin $,A,
Marek "orkowski
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, (ar#arskiej o pow, -/C / z
przeznaczenie na parking dla pracowników
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Dudzi!skiego o pow, -PB / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 5nickiej o pow, /. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Aksini o pow, /> / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 4wowskiej o pow, BR / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Powiatowy 8nspektorat Weterynarii :acek
Przegali!ski &rystyna &łos
Przygotowanie i wykonanie autorskiego perforanceYu
M&oniec MarcO ne99o,art Chorea
7aje sprz*tu o%wietleniowego oraz jego o#sługa na
koncert inauguruj2cy 4u#elskie Dni &ultury $tudenckiej
/..R ) koncert Mattafi@
&opleksowa o#sługa nagło%nienia koncertu
inauguruj2cego 4u#elskie Dni &ultury $tudenckiej /..R )
koncert Mattafi@
9ie $A 3ddział w 4u#linie &rzysztof
Chudowolski &atarzyna 0zeszelewska
9ie $A 3ddział w 4u#linie &rzysztof
Chudowolski &atarzyna 0zeszelewska
Eisja reklay dIwi*kowej na antenie radia Eska
9arnówA "iałystokA &ielceA 0zeszówA 0ado
Arkusz1
Strona 104
1313 %P Z Eisja reklay dIwi*kowej na antenie radia Eska 4u#lin 2008-04-29
1314 %P (8$3 (rzegorz &ujda 2008-05-03
1315 S 2008-05-05
1316 S 2008-05-05
1317 I 2007-11-20
1318 I 2007-11-20
1319 %P 2008-05-12
1320 I, E503H57D$ C37$54987( Aneta $ugier 2008-05-12
1321 Z A 'alina :arosz 2008-05-06
1322 Z A 'alina :arosz 2008-05-06
1323 OR Z Maria :arosz 2008-05-05
1324 OR Dostarczenie ateriałów i urz2dze! #iurowych 2008-05-12
1325 OR Z "ar#ara :a%kowska 2008-04-30
1326 &" 3#sługa 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak 2008-05-07
9ie $A 3ddział w 4u#linie &rzysztof
Chudowolski &atarzyna 0zeszelewska
Podj*cie współpracy w celu zorganizowania w dniu
.F,.>,/..R r, iprezy proocyjnej M4u#elskie Dni &ultury
4u#elskiejO
Miejski $zkolny 1wi2zek $portowy
&rzysztof $zcze#lewski Piotr &oczur
3rganizacja współzawodnictwa sportowego szkół
wszystkich typów w co najniej R dyscyplinach
sportowych
&lu# $portowy "5D3W4A78 &rzysztof
3kapa Maria (oł*#iowska
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
9elekounikacja Polska $,A, Ewa
Wola!czyk
Dzier+awa toru pod #udow* kanałów cyfrowych ) ul,
&rakowskie Przedie%cie -JQJ
9elekounikacja Polska $,A, Ewa
Wola!czyk
Dzier+awa toru pod #udow* kanałów cyfrowych ) ul,
&lee#erga B/A
'ADE$ 4, E, Cwalina Włodziierz
3rzechowski
3rganizacja wy+ywienia ) o#iadu w dniu B/,.>,/..R r, dla
uczestników wizyt studyjnych organizowanych w raach
projektu M4u#lin ) 4wówT Miasta filoweO
3pracowanie raportu oddziaływania na %rodowisko
zadania pn, "udowa kanalizacji deszczowej w ulicachT
0ozarynowejA &wiatów Polnych i Cha#rowej
Aneks do uowy 7r BCJJQ(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F
r,
Aneks do uowy 7r BCJJQ(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F
r,
Prowadzenie ewidencji ksi*gowej w zakresie podatków
od nieruchoo%ciA rolnego i le%nego od osó# fizycznych
"8503 P45$ 4,A, &3P9G0A 4ucyna
&optyra
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Wykonanie wycen B. lokali u+ytkowych stanowi2cych
własno%L (iny 4u#lin wraz z uproszczon2
inwentaryzacj2
Arkusz1
Strona 105
1327 Z Andrzej Adaczyk 2008-03-28
1328 Z A Aneks do uowy 7r /R.Q91QCPQ8Q/..R z dnia .R,.B,/..R r, 2008-02-29
1329 O$ 2008-04-21
1330 I, 2008-05-05
1331 %P 2008-05-12
1332 ZSS Z P03:E&9 &54950A "ogusław "yrski 2008-05-20
1333 OR Z Marek (ruszczak 2008-04-30
1334 ZSS 2008-05-15
1335 ZSS 2008-05-12
1336 I $DC $p, z o, o, 0yszard &ulicki 2008-04-15
1337 Z 1#igniew Młyniec 2008-05-13
1338 Z Mariusz 8gras 2008-05-06
1339 Z Anna $korupska 2008-04-14
1340 ZSS ! Eilia "arska 2008-05-20
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Przewóz 3só# :3&E0 4eonard "ogdan
$pyła Marian Pyzik
$pecjalistyczna Przychodnia dla 1wierz2t
P348WE9 "o+ena &iedrowska
3ddanie w #ezpłatne u+ywanie aplikatora
weterynaryjnego 0D F.C $E9 kali#er BC
1akład 0o#ót 8n+ynieryjno ) "udowlanych
Aleksander W2sik
Wykonanie sieci wodoci2gowej do posesji nr FBA i nr
FB" orzy ul, &r*znickiej
308E79 s,c, "eata 4itwin 0o#ert
Michnowicz
3rganizacja wy+ywienia ) o#iadu w dniu B-,.>,/..R r, dla
uczestników wizyt studyjnych organizowanych w raach
projektu M4u#lin ) 4wówT Miasta filoweO
Przeprowadzenie iprezy z okazji Dnia Dziecka dla
podopiecznych %wietlic opieku!czo ) wychowawczych i
socjoterapeutycznych z terenu iasta 4u#lin
Pełnienie dy+urów w Wydziale 8nwestycji i Wydziale
0ozwoju i Hunduszy Europejskich
Miejskie 9owarzystwo Pływackie
45"4878A7&A "ogdan Wagner Danuta
$uska
Prowadzenie przez ró+ne podioty o#ozów ;kolonii< z
profesjonalny prograe profilaktyczny
$towarzyszenie Przyjaciół Dzieci i
Młodzie+y Mcon aoreO El+#ieta :olanta
Dados Agnieszka (órka Ewa Maot
Prowadzenie przez ró+ne podioty o#ozów ;kolonii< z
profesjonalny prograe profilaktyczny
0oz#udowaA odernizacjaA reonty i naprawa sieci
teleinforatycznych w o#iektach 5rz*du Miasta 4u#lin
oraz dostawa urz2dze!A eleentów i cz*%ci
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
$tworzenie w systeie inforatyczny w Miejski
1espole do $praw 3rzekania o 7iepełnosprawno%ci
z#ioru danych osó# u#iegaj2cych si* o ustalenie
niepełnosprawno%ci
Arkusz1
Strona 106
1341 I, A 2008-04-28
1342 I, 2008-04-10
1343 %P Z Paweł 9ypiak 2008-05-05
1344 %P Z Edyta (rudzie! 2008-05-09
1345 I 2008-05-13
1346 OR Z &aziierz Mierzejewski 2008-05-14
1347 %P 8=E79 Mikołaj Majda 2008-04-24
1348 &% $8A4 s,j, Wojciech &i#er Dostawa FB sztuk donic do onta+u na asztach latarni 2008-05-03
1349 ZSS 2008-05-21
1350 ZSS 2008-05-21
1351 OI 2008-05-05
1352 OR Z Doinika &uczy!ska 2008-05-14
1353 I, 2008-03-31
Przedsi*#iorstwo 0o#ót Drogowo )
Mostowych $,A, Przeysław Przychodze!
Aneks do uowy 7r /-F-Q$80QCPQ/..F z dnia /B,.R,/..F
r,
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S plac #udowy ) ul, $ulisławicka
FA
Prowadzenie iprezyT koncert inauguracyjny 4u#elskie
Dni &ultury $tudenckiej w dniu .F,.>,/..R r,
Przygotowanie i organizacja iprezy proocyjnejT
MMiejska MajówkaO w dniu />,.>,/..R r,
1akład Adinistrowania 7ieruchoo%ciai
(ospodarstwo Poocnicze 4u#elskiej
Wojewódzkiej Dyrekcji 8nwestycji 9oasz
0ogowski "ar#ara 4itwi!ska
5+yczenie cz*%ci #udynku ) B/ 9eatru i Hilharonii
ieszcz2cego si* w 4u#linie przy ul, $kłodowskiej > na
szaf* z urz2dzeniai teletransisyjnyi
Dozór ienia w #udynku wynajowany dla potrze#
5rz*du Miasta przy ul, &rakowskie Przedie%cie F/
Wykonanie zdj*L ;F. sztuk< do folderu oraz na stron*
internetow2 do projektu M4u#lin ) 4wówT Miasta filoweO
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjnyA dostosowany
do wieku od#iorców i wł2czaj2cy w swe oddziaływania
oso#y dorosłe
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
0ealizacja lokalnej iprezy profilaktycznej prouj2cej
zdrowy i trzeIwy styl +ycia
3HH$E9D05& i Media $p, z o, o, $tanisław
$toszek
Przygotowanie do druku i druk przewodnika dla
inwestorów M8nDestors (uideO
Przygotowanie dokuentów do wysyłki zwi2zanych ze
wzo+on2 licz#2 post*powa! adinistracyjnych )
Wydział A"5
Pracownia Architektoniczno )
5r#anistyczna 4u#lin Anna Warda
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego ulicy
3rłowskiego na odcinku od ul, 8waszkiewicza do
skrzy+owania z planowan2 ulic2 na działce nr BCC
Arkusz1
Strona 107
1354 ZSS 2008-05-26
1355 %P &A4E:D3$&3P 'u#ert (orczyca 2008-04-24
1356 I "artłoiej &wa%niewski 2008-04-11
1357 I Andrzej &osela 2008-04-11
1358 I "artłoiej &wa%niewski 2008-03-28
1359 I Andrzej &osela 2008-03-28
1360 %P 2008-05-13
1361 &" El+#ieta Matwiejuk 2008-05-23
1362 &" :olanta 0odak Andrzej 1u#ala 2008-05-26
1363 &" PP $p, z o, o, 'ans Cron#erg 2008-05-19
1364 &" =E(A$ &rzysztof Czu#iel 2008-05-20
1365 &" &atarzyna 0*dzia 2008-05-19
Hundacja Duszpasterstwa "i#lijnego
ME9A738A Dariusz 1du!czuk Piotr
$o#ieszek
Prowadzenie działa! na rzecz do+ywiania dzieci
uczestnicz2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych i przeciwdziałania narkoanii
Monta+ ateriału proocyjnego M4u#lin i 4wów w filieO
w raach projektu M4u#lin ) 4wówT Miasta filoweO
$kierowanie na szkolenie 3racle Application $erDer B.g
0/T Adinistracja 88
$kierowanie na szkolenie 3racle Application $erDer B.g
0/T Adinistracja 88
$kierowanie na szkolenie 3racle Application $erDer B.g
0/T Adinistracja 8
$kierowanie na szkolenie 3racle Application $erDer B.g
0/T Adinistracja 8
P03 B.. Agencja 0eklaowa 0oan
&ozłowski
Druk folderu proocyjnego w trzech wersjach
j*zykowych do projektu M4u#lin ) 4wówT Miasta filoweO
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Dudzi!skiego o pow, --J / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, $zyanowskiego o pow, P/.
/ z przeznaczenie na ziele! przydoow2
7aje cz*%ci powierzchni %cianA dachu i piwnic w
#udynku przy ul, Wieniawskiej BP na #udow* stacji
#azowej telefonii koórkowej
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 3kólnej o pow, >.. / z
przeznaczenie na zaplecze #udowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 4awendowej o pow, //> / z
przeznaczenie pod upraw* warzyw i kwiatów
Arkusz1
Strona 108
1365A !" 2008-04-17
1366 &" Alicja $zulc 2008-05-19
1367 ZSS 2008-05-27
1368 ZSS 2008-05-27
1369 ZSS 2008-05-27
1370 ZSS 2008-05-27
1371 ZSS 2008-05-27
1372 ZSS 2008-05-27
1373 ZSS 2008-05-27
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $,A, Wiesław Adaczyk
Wykonanie ro#ót dodatkowych na realizacji 0eontu ul,
:ana &iepury na odcinku JR. # w 4u#linie
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, &oncertowej o pow, /-. / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Hundacja P0AE$9E073 3%rodek w
4u#linie 5rszula $tajak
0ealizacja prograu profilaktycznego prouj2cego
trzeIwy i #ezpieczny sposó# sp*dzania wolnego czasuA
skierowanego do łodzie+y szkół ponadginazjalnych i
studentów
&atolickie $towarzyszenie Poocy
3so#o 5zale+niony A(APE ks, Piotr
Drozd 8wona Przewor
0ealizacja prograu profilaktycznego prouj2cego
trzeIwy i #ezpieczny sposó# sp*dzania wolnego czasuA
skierowanego do łodzie+y szkół ponadginazjalnych i
studentów
9owarzystwo (inastyczne $3&[K
9oasz $ta!ko
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjnyA dostosowany
do wieku od#iorców i wł2czaj2cy w swe oddziaływania
oso#y dorosłe ) sekcja wspinaczkowa
&atolickie $towarzyszenie Poocy
3so#o 5zale+niony A(APE ks, Piotr
Drozd 8wona Przewor
Prowadzenie działa! na rzecz do+ywiania dzieci
uczestnicz2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych i przeciwdziałania narkoanii
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej 9oasz &ai!ski Anna
Czerwonka
0ealizacja prograu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z pro#lee alkoholowy w placówce
opieku!czo ) wychowawczej
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej 9oasz &ai!ski Anna
Czerwonka
0ealizacja prograu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z pro#lee alkoholowy w placówce
opieku!czo ) wychowawczej
9owarzystwo (inastyczne $3&[K
9oasz $ta!ko
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjnyA dostosowany
do wieku od#iorców i wł2czaj2cy w swe oddziaływania
oso#y dorosłe ) sekcja strzelecka
Arkusz1
Strona 109
1374 ZSS 2008-05-27
1375 I, 2008-04-20
1376 I, 2008-05-14
1377 I, 2008-04-20
1378 I A Aneks do uowy nr FCCQ89Q/..R z dnia /C,./,/..R r, 2008-03-07
1379 %P Z Monika "arczewska 0edakcja tre%ci na portalu lu#lin,eu 2008-05-05
1380 %P Anna Do#rowolska 2008-05-19
1381 %P 2008-05-19
1382 %P 2008-05-19
1383 %P 2008-05-19
1384 %P ! Gair &less $hion "en ) 1Di st, (iDatayi 2008-05-20
1385 S 2008-05-05
1386 S 2008-05-05
9owarzystwo (inastyczne $3&[K
9oasz $ta!ko
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjnyA dostosowany
do wieku od#iorców i wł2czaj2cy w swe oddziaływania
oso#y dorosłe ) piłka no+na
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Dostosowanie wysoko%ci ulicy $ławin do wjazdu na
posesje
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
(ł*#oka
Przedsi*#iorstwo Produkcyjno )
"udowlane $A7 ) "5D Andrzej :edliczko
Wykonanie progów zwalniaj2cych oraz przestawienie
ogrodzenia w raach #udowy ul, Cha#rowej
Centralny 3%rodek 8nforatyki (órnictwa
$,A, $tanisław Marek $afiak &rzysztof
Puzik
1aówienie #arierek ochronnych w o#sługa na iprez*
plenerow2 w dniach /-S/>,.>,/..R r, na Placu
1akowy
48('9 ) 9EC' P,',5, Mirosław Maksyiuk
:arosław :aworski
Wynaje zadaszonej sceny oraz jej onta+ i deonta+
na potrze#y organizacji w dniu //,.>,/..R r, &oncertu
Chwały,re ) (eneracja w Duchu
48('9 ) 9EC' P,',5, Mirosław Maksyiuk
:arosław :aworski
3%wietlenie na potrze#y organizacji w dniu //,.>,/..R r,
&oncertu Chwały,re ) (eneracja w Duchu
Media 0egionalne $p, z o, o, Piotr
Adaczuk
Podj*cie współpracy w celu zorganizowania w dniu
/>,.>,/..R r, iprezy proocyjnej MMiejska MajówkaO
Wykonanie koncertu syfonicznego w dniu /-,.>,/..R r,
w Hilharonii i, 'enryka Wienaiwskiego
5czniowski &lu# $portowy MDo Młodzie+y
$3$O :an "artosik 4ech Puchalski
3rganizacja iprez sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
5czniowski 3siedlowy &lu# $portowy
$KAW87 :anusz &ołody!ski 0afał &rupa
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Arkusz1
Strona 110
1387 S 2008-05-05
1388 O. P (ina :astków "eata Woroszyło 2008-04-14
1389 O. P (ina Mełgiew Wacław Motyl 2008-04-07
1390 S 2008-05-05
1391 S 2008-05-05
1392 I ADAMP347E9 Daian "ogucki 2008-03-03
1393 S 2008-05-05
1394 S 8za#ela $ularz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1395 S Aleksander 0ak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1396 S :acek 3lejniczak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1397 S Paweł &owalski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1398 S Kukasz :agoda Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1399 S "artosz "orkowski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1400 S Piotr :agoda Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1401 S Aleksandra Hila "o#rzyk Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1402 S (rzegorz $posó# Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1403 S Paweł Maziarz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1404 S Dawid Ptaszy!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1405 S "ernard 3#iado 3choleche Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1406 S Marcin $yroka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1407 S Przeysław Mierzwa Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1408 S Daniel &oczon Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
5czniowski &lu# $portowy M$3"8E$&8 PCO
$ławoir Andryjak &rzysztof $ta!czyk
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji
udzielonej przedszkolo niepu#liczny i pu#liczny
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji
udzielonej przedszkolo niepu#liczny i pu#liczny
&lu# Motorowy MC03$$O 4ech Wi%niewski
Małgorzata Pi2tek
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach dzieci i łodzie+y w ró+nych dyscyplinach
sportowych
&lu# Motorowy MC03$$O 4ech Wi%niewski
Małgorzata Pi2tek
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
1apewnienie dost*pu do internetu w schronisku dla
#ezdonych zwierz2t D87(3 przy ul, Metalurgicznej >A
9owarzystwo Piłki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
3rganizacja i udział w iejskichA regionalnychA
ogólnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i łodzie+y
Arkusz1
Strona 111
1409 &% &A7 ) P34 8wona Kosiewicz 2008-05-19
1410 S Przeysław Wuda Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1411 S Kukasz Misztal Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1412 S Marcin Popławski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1413 S :ustyna Mrugała Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1414 S Paulina "arzycka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1415 S &atarzyna Duran Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1416 S Monika Marzec Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1417 S &aila $krzyniarz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1418 S Edyta Malczewska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1419 S 8za#ela Puchacz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1420 S Dorota Malczewska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1421 S Małgorzata 0ola Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1422 S Ewa Dai*cka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1423 S $a#ina Włodek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1424 S Magdalena Cheicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1425 S Małgorzata Majerek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1426 S Agnieszka 9yda Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1427 S :olanta Pierzchała Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1428 S :ustyna Ka#ul Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1429 S Marta PrzeIdziecka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1430 S 0afał Aleksandrowicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1431 S :acek Puchacz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1432 S Mikołaj Czarnecki Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1433 S "ar#ara Przy#ylska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1434 S 8wona 4efanowicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1435 S Marcin Dziu#a Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1436 S (rzegorz (ajewski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1437 S Daniel 8wanek 4u#lin Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1438 S &arolina Michalczuk Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
5suni*cie płyt az#estowych składowanych w pasie
drogowyT ul, 4ipniakE ul, $olarzaE ul, Pasieczna
Arkusz1
Strona 112
1439 S Ada (ładyszewski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1440 S &ail Kuczkiewicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1441 S :ustyna Marciniak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1442 %P ! Maciej Wijatkowski 2008-04-30
1443 %P 2008-05-15
1444 OR 2008-05-20
1445 R# E?9E7D =8$837 $p, z o, o, 0o#ert :urczak 2008-05-06
1446 R# 2008-05-09
1447 I 2008-04-28
1448 I 2008-03-31
1449 I 2008-05-21
1450 I 2008-05-21
1451 I 2008-05-21
1452 I 2008-05-21
1453 O$ Przychodnia dla 1wierz2t 9adeusz 7owak 2008-03-13
Przygotowanie i re+yseria MAgnieszka przed 9ry#unałeO
na 5roczysto%L z okazji P-.Stej rocznicy powstania
9ry#unału &oronnego
(rupa ochrony "iznesu Persona i
Wspólnicy $p, j, 0o#ert Persona
Hizyczna ochrona pikniku Moje Miasto 4u#lin w dniach
/-S/C,.>,/..R r,
P,P,',5, $pecjał $p, z o, o, &rzysztof
9okarz
Dostarczenie B. .R. #utelek o pojeno%ci BA> l wody
lekko gazowanej MCisowiankaO
Wykonanie %cianki konferencyjnej E@tend stanowi2cej
syste wystawienniczy o wyiarach />. @ /-. c
M3DA09 Hira Proocyjno 0eklaowa
$ylwia 4e%niak
Wykonanie siatki reklaowej z nadrukie zdj*L
projektów europejskich ł2cznie z onta+e
$pecjalistyczna Przychodnia dla 1wierz2t
P348WE9 "o+ena &iedrowska
1apewnienie przez 5rz2d Miasta 4u#lin ł2czno%ci dla
$chroniska dla #ezdonych zwierz2t przy ul,
Metalurgicznej >
W349E0$ &45WE0 Polska $p, z o, o, 4idia
&owalczyk
Dor*czenie B/ wersji czterostanowiskowego prograu
koputerowego M4e@ dla $aorz2du 9erytorialnegoO
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S zasilanie kaery onitoringu
iejskiego ul, 0ado%ci J
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S zasilanie kaery onitoringu
iejskiego ul, 7arutowicza R.A
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S zasilanie kaery onitoringu
iejskiego ul, &unickiego >/
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S zasilanie kaery onitoringu
iejskiego ul, 4u#artowska PJ
Wykonanie za#iegu sterylizacji B>. wolno +yj2cych
;#ezdonych< kotów
Arkusz1
Strona 113
1454 ZSS 2008-05-20
1455 ZSS A Aneks do uowy 7r C-PQ1$$Q1Q/..R z dnia />,.-,/..R r, 2008-05-29
1456 ZSS A Aneks do uowy 7r C->Q1$$Q1Q/..R z dnia />,.-,/..R r, 2008-05-29
1457 &" A Anna $o#czuk (ertruda &liek Aneks do uowy z dnia /R,.-,/..R r, 2008-05-28
1458 &" A 0enata Doraczy!ska 4idia Czajczyk Aneks do uowy z dnia .>,.B,/..C r, 2008-05-27
1459 &" A &rystyna (órka "ar#ara &a#asa Aneks do uowy z dnia /J,.C,/..F r, 2008-05-27
1460 &" A Dariusz "artoszcze Aneks do uowy nr /JF>Q(MQCPQ/..F 2008-05-27
1461 !" 2008-05-26
1462 &" :erzy 9rocewicz 2008-05-29
1463 &" Wojciech &onaszczuk 2008-05-27
1464 &" &aziiera &utnik :ózef &utnik 2008-05-27
1465 ZSS Z =8P Artur $ienkiewicz &rzysztof Wójcik 2008-05-29
1466 I, A 2008-04-23
1467 I, 2008-05-14
1468 O$ 2008-05-30
Chor2giew 4u#elska 1wi2zku 'arcerstwa
Polskiego &atarzyna Piondło Kukasz
Mazu%
Prowadzenie o#ozów ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! w 4u#linie
$P 131 El+#ieta &ifner
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! w 4u#linie
$P 131 El+#ieta &ifner
$towarzyszenie 'A43 ) 9A?8 Piotr
"uczy!ski
3ddanie iejsc w pasie drogowy ul, Wró#lewskiego
dla potrze# parkowania na prawach wył2czno%ci
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 0oera o pow, RC / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 1drowej o pow,BPFR / z
przeznaczenie pod uprawy polowe
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, "iernackiego o pow, -> / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Wykonanie ateriałów z nadrukie logo (innego
Prograu Profilaktyki i 0ozwi2zywania Pro#leów
Alkoholowych
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
$pecjalistycznego i &onserwacji za#ytków
A0C5$ $p, z o, o, :erzy "ie!
Aneks do uowy 7r /./FQ$80QCPQ/..F z dnia ./,.R,/..F
r,
1akład 8nstalacji Przeysłowych i
$anitarnych :an Pastwa
"udowa agistrali wodoci2gowej w ul, PoligonowejA
1elwerowicza i &oncertowej
4u#elskie Centru Małych 1wierz2t
9adeusz 1ych
6wiadczenie całodo#owych dy+urów przez
kopetentnego lekarza weterynarii
Arkusz1
Strona 114
1469 (% 2008-05-27
1470 !" 2008-05-21
1471 I, P :arosław Vwiek 2008-05-28
1472 OR 2008-06-02
1473 Z Monika 7azar 2008-04-07
1474 OR 2008-06-02
1475 OR 2008-06-02
1476 &! 2008-05-07
1477 &! 2008-05-07
1478 OR 2008-05-26
1479 &" 0o#ert (iderewicz 2008-06-02
1480 OR A Aneks do uowy z dnia .F,.-,/..R r, 2008-05-09
1481 ZSS 2008-06-02
3%rodek M"raa (rodzka ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
5dzielenie po+yczki w wysoko%ci FC //C zł z
przeznaczenie na finansowanie wydatków zwi2zanych
z realizacj2 projektu M6wiatła w Cieno%ciach )
$prawiedliwi w%ród 7arodów 6wiataO
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Wykonanie dokuentacji projektowej prze#udowy i
prze#udowa ulicy wewn*trznej w osiedlu Mełgiewska FSJ
Porozuienie dot, #udowy sieci kanalizacji sanitarnej do
posesji nr -B przy ul, 4otniczej
Hira 5sługowo ) 'andlowa E&3 )
E4E&90A Ewa "łaszczak
3d#iór oraz utylizacja odpadów nie#ezpiecznych jakii
s2 zu+yte Iródła %wiatła
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
7E$94E WA9E0$ Polska $,A, Magdalena
A#orska ) 1dunek
3ddanie do u+ywania urz2dze! dozuj2cych wod*
Iródlan2 MDar 7aturyO
&37$P3W Andrzej 9arnowski 'enryk
$ieradzki
6wiadczenie usług w zakresie okresowych przegl2dów
technicznych i reontu sprz*tu ga%niczego i urz2dze!
po+arniczych
"iuro (eodezyjno ) Projektowe P03&A09
5rszula &oinek
Modernizacja ewidencji gruntów i #udynków , 4u#lin )
1yguntów
"iuro (eodezyjno ) Projektowe P03&A09
5rszula &oinek
Modernizacja ewidencji gruntów i #udynków , 4u#lin )
Ponikwoda
1akład 3pieki 1drowotnej M$WiA :arosław
3strowski
Przeprowadzenie #ada! wst*pnych i okresowych ł2cznie
P- osó# z 3chotniczej $tra+y Po+arnej z (łuskaA
3chotniczej $tra+y Po+arnej ) 0atownictwo Wodne
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, &rasi!%kiego BBA o pow,PP /
z przeznaczenie na działalno%L handlowo ) usługow2
"ank P&3 $A "ar#ara 'ajnce (ra+yna
De#na
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cior &rzysztof $agan
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjnyA dostosowany
do wieku od#iorców i wł2czaj2cy w swe oddziaływania
oso#y dorosłe ) pływanie
Arkusz1
Strona 115
1482 OR 2008-05-30
1483 OR 2008-01-21
1484 OR 2008-05-14
1485 Z A $tanisław Marciniec Aneks do uowy 7r B/.Q91QCPQ8Q/..R z dnia BF,B/,/..F r, 2008-03-26
1486 Z P&$ w Mławie $,A, Wojciech &oc*#a 2008-05-14
1487 Z 9eodozja Pietro! 2008-05-21
1488 Z A MA0&3 Przewóz 3só# Marek Motyl Aneks do uowy nr BC>-Q(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F r, 2008-05-13
1489 Z A "E03 s,c, "eata Pawluczuk 0o#ert 7owak Aneks do uowy nr /->-Q(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F r, 2008-05-09
1490 &! 2008-05-05
1491 OR 2008-04-15
1492 OR Z 2008-05-26
1493 %P Z "eata &ozian ) "rzuszkiewicz 2008-05-15
1494 %P P 2008-05-15
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) :ustyna 1awadzka
&atolicki 5niwersytet 4u#elski :ana Pawła
88 Dorota (izicka
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Magdalena &rzei!ska
&atolicki 5niwersytet 4u#elski :ana Pawła
88 Wydział Mateatyczno ) Przyrodniczy
0yszard $arzewski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) "ogusław &owal
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 9adeusz Cieszko :ózef Vwikła
Aktualizacja #azy opisowej ewidencji gruntów i
#udynków na podstawie zawiadoie! z ksi2g
wieczystych
Wojewódzki 3%rodek Medycyny Pracy
Centru Profilaktyczno ) 4ecznicze Anna
0utczy!ska S 0ui!ska
&opleksowe #adania profilaktyczne pracowników
5rz*du Miasta 4u#lin ;ł2cznie do >.. osó#<
&ancelaria Prawna D30ADCA W, "ojar $p,
k, Wiktor "ojar Mirosława &rzyszczak
Wykonanie opinii prawnych oraz usługi doradztwa
prawnego poprzez przedstawienie i zarekoendowanie
rozwi2za! prawnych dotycz2cych z#iorowego
zaopatrzenia w wod* i z#iorowego odprowadzania
%cieków
0edakcja ateriałów tekstowych do wydawnictw
proocyjnych Miasta 4u#lin w wersji drukowanej i
elektronicznej
Archidiecezja 4u#elska ks, Mirosław
Kadniak
Porozuienie w sprawie podj*cia współpracy w celu
zorganizowania w dniu //,.>,/..R r, na Placu 1akowy
uroczysto%ci M&oncert Chwały,re ) (eneracja w DuchuO
Arkusz1
Strona 116
1495 %P 2008-05-15
1496 R( &48MA9 (rzegorz $uracz 2008-06-02
1497 ZSS 2008-06-02
1498 ZSS 2008-06-02
1499 &" 2008-06-02
1500 I 2008-05-19
1501 I &3MPA$ $p, j, Wojciech Postowicz 2008-05-16
1502 I 2008-05-19
1503 I &3MPA$ $p, j, Wojciech Postowicz 2008-05-16
1504 I, 2008-05-23
1505 I, 2008-05-23
1506 S 2008-06-02
Hilharonia i, ', Wieniawskiego
Mirosław 1ioek 9eresa &si*ska ) Halger
3rganizacja 7adzwyczajnego &oncertu $yfonicznego
Pai*ci "ohaterów Powstania w (ettcie Warszawski w
C> rocznic* wyzwolenia
Wykonanie wentylacji echanicznej i osuszania
powietrza w poieszczeniach Archiwu 5rz*du Miasta
4u#lin ul, 6wi*toduska -
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cior &rzysztof $agan
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjnyA dostosowany
do wieku od#iorców i wł2czaj2cy w swe oddziaływania
oso#y dorosłe ) piłka r*czna
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cior &rzysztof $agan
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjnyA dostosowany
do wieku od#iorców i wł2czaj2cy w swe oddziaływania
oso#y dorosłe ) piłka no+na
P,',5, C34 ) (A09E7 $p, z o, o, :anusz
Ma!ko
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, "raci Wieniawskich o pow, PP.
/ z przeznaczenie na centru ogrodniczo )
sadzonkowe
0E$E9 ) PC Wojciech &ondratowicz )
&ucewicz Ada 1as
Dostarczenie oraz o#sługa serwisowa sprz*tu
koputerowego
Dostarczenie oraz o#sługa serwisowa sprz*tu
koputerowego
0E$E9 ) PC Wojciech &ondratowicz )
&ucewicz Ada 1as
Dostarczenie oraz o#sługa serwisowa sprz*tu
koputerowego
Dostarczenie oraz o#sługa serwisowa sprz*tu
koputerowego
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
Cienista
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
0oztocze
4u#elski &lu# Piłkarski M3930 Waldear
Paszkiewicz &aziierz :e+yna
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) realizacja
procesu szkoleniowegoA organizacja i udział w
rozgrywkach o istrzostwa 88 ligi piłki no+nej
Arkusz1
Strona 117
1507 S 2008-06-02
1508 S 2008-06-02
1509 S 2008-06-02
1510 S 2008-06-02
1511 S 2008-06-02
1512 I A Aneks do uowy nr -RPPQ89QCPQ8Q/..F z dnia .P,B/,/..F r, 2008-04-24
1513 ("*Z% &3MMED8A s,c, Mariusz "ednarczyk 2008-06-04
1514 O$ DE09E? DDD :oanna $ordyl Dwukrotne odkoarzanie terenów iasta 4u#lin 2008-05-09
1515 &" 2008-05-26
1516 O. P (ina 7iedrzwica Du+a 1dzisław Anto! 2008-04-14
1517 R( 2008-05-20
1518 R( 2008-05-20
1519 ZSS A Aneks do uowy z dnia B>,./,/..R r, 2008-05-26
1520 I, 5sługi Projektowe $tefan Czop 2008-05-20
1521 Z &rzysztof Cegiełka 2008-06-03
&lu# $portowy 348MP8A $ławoir Pliszka
Maciej (anczarski
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) realizacja
procesu szkolenia w celu kwalifikacji Pauliny "arzyckiej
do 8grzysk 3lipijskich Pekin /..R
4u#elski $portowy &lu# 9aekwon ) do
9adeusz Ko#oda :oanna (ardias
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) organizacja
i udział w zawodach taekwon ) do
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach 8 4igi koszykówki *+czyzn
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach kolarstwa
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach lekkiej atletyki
C03W4EG DA9A P34A7D $p, z o, o,
0o#ert $tec
Wykonanie i dostawa ateriałówT sycz z nadrukie
;P>. szt,<E naklejki ;/.. szt,<
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne
4u#lin $p, z o, o, &rzysztof Mikuła
5+yczenie trolej#usu iejskiego niskopodłogowego
$34A08$ 9rollino B/ AC
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji
udzielonej przedszkolo niepu#liczny i pu#liczny
Przedsi*#iorstwo "udowlane :50 ) A7D
:erzy &o%cik Andrzej Wrona
Wykonanie teroodernizacji #udynku 1espołu $zkół
3gólnokształc2cych 7r P przy ul, 9uidajskiego CA
Przedsi*#iorstwo "udowlano ) Monta+owe
H48$"5D $tanisław Hlis
Wykonanie teroodernizacji #udynku 1espołu $zkół
3gólnokształc2cych 7r B przy ul, 0adzy!skiej >
Hundacja Wzajenego Wsparcia &45C1
Ewa 9eresa $zeliga El+#ieta Maria $tasiak
3pracowanie analizy o+liwo%ci poprawy zaopatrzenia w
wod* ulic w północnej cz*%ci dzielnicy 1ad*#ie )
Ponikwoda
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 118
1522 ZSS Z Maria $t*pie! 2008-05-31
1523 ZSS Z Maria &raszkiewicz ) Pełka 2008-05-31
1524 ZSS Z El+#ieta Przeyska 2008-05-31
1525 ZSS Z "ogusława 5r#aniuk 2008-05-31
1526 ZSS Z Marek Mastalerz 2008-05-31
1527 ZSS Z El+#ieta Wojno 4u#lin 2008-05-31
1528 ZSS Z Małgorzata Doan ) &ozak 2008-05-31
1529 ZSS Z Mariola 9eterycz 2008-05-31
1530 &! 2008-05-20
Przeprowadzenie #ada! osó# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#leów Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakładu leczniczego
Przeprowadzenie #ada! osó# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#leów Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakładu leczniczego
Przeprowadzenie #ada! osó# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#leów Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakładu leczniczego
Przeprowadzenie #ada! osó# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#leów Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakładu leczniczego
Przeprowadzenie #ada! osó# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#leów Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakładu leczniczego
Przeprowadzenie #ada! osó# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#leów Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakładu leczniczego
Przeprowadzenie #ada! osó# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#leów Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakładu leczniczego
Przeprowadzenie #ada! osó# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#leów Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakładu leczniczego
"iuro (eodezyjno ) Projektowe P03&A09
5rszula &oinek
Wykonanie wykazów nieruchoo%ci stanowi2cych
własno%L $kar#u Pa!stwa lu# jednostek saorz2du
terytorialnego
Arkusz1
Strona 119
1531 OR 2008-04-16
1532 R( 2008-05-26
1533 Z Marek "ielecki 2008-06-03
1534 &% 2008-06-06
1535 OR 2008-06-02
1536 OR 2008-06-02
1537 %P P 2008-05-15
1538 %P P Muzeu 4u#elskie 2008-05-15
1539 %P A Aneks do uowy nr CBCQ&PQ/..R z dnia .-,.R,/..R r, 2008-05-30
1540 %P MA75HA&950A "artłoiej 6ci#or 2008-05-05
1541 %P E503PA $,A, Marta Adaiak Maria "igos 2008-05-05
1542 %P P 2008-06-03
1543 %P P 2008-06-03
Wy+sza $zkoła Przedsi*#iorczo%ci i
Adinistracji 4u#lin Andrzej Miszczuk
1ygunt Winda
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) :ustyna Kukasz
'E7 ) "5D $p, z o, o, &rystyna "ar#ara
Pałczy!ska
Wykonanie teroodernizacji #udynku (inazju 7r /
przy ul, 4wowskiej BB
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Pracownia "ada! i 7adzorów
Archeologicznych Edund Mitrus
Wykonanie #ada! archeologicznych ogiły znajduj2cej
si* na terenie #yłego poligonu wojskowego przy ul,
Poligonowej
1aoczna Policealna szkoła 9echnik Prac
"iurowych Piotr Wiaderny
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) 1ofia &rekora
1aoczna Policealna szkoła 9echnik Prac
"iurowych Piotr Wiaderny
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Agata Prucniak
Pa!stwowe Muzeu na Majdanku 9oasz
&ranz
Porozuienie w sprawie udziału przedstawiciela
Muzeu w spotkaniu kustoszy uzeów z iast
partnerskich 7ancyA które od#*dzie si* w &arlsruhe
;7iecy< w dniach .-,S.C,.C,/..R r,
Porozuienie w sprawie udziału przedstawiciela
Muzeu w spotkaniu kustoszy uzeów z iast
partnerskich 7ancyA które od#*dzie si* w &arlsruhe
;7iecy< w dniach .-,S.C,.C,/..R r,
MA8& Agencja 0eklaowa :anusz "a#icz
"ar#ara 9ynecka
Wykonanie fotografii do folderu proocyjnego iasta
wraz z przeniesienie praw autorskich
5zgodnienie zasad współpracy w zakresie proocji
arki E503PA $,A, w raach 4u#elskich Dni &ultury
$tudenckiej
1wi2zek Prywatnych Pracowników
4u#elszczyzny 4EW8A9A7 Dariusz
:odłowski
Porozuienie dot, współpracy w zakresie organizacji
Wielkiej (ali 7auki i "iznesu /..R
Hundacja Polskiej Akadeii 7auk 3ddział
w 4u#linie 8reneusz $aodulski
Porozuienie dot, współpracy w zakresie organizacji
Wielkiej (ali 7auki i "iznesu /..R
Arkusz1
Strona 120
1544 OR Dostawa i onta+ - szt, kopletnych urz2dze! (P$ 2008-05-19
1545 %' 2008-06-03
1546 OR Z Agata Witkowska 2008-05-29
1547 Z A E?PP0E$$"5$ 4eszek i Eliza Wójtowicz 2008-05-27
1548 I, 2008-05-07
1549 I, 2008-05-10
1550 OR Z "artosz $o#otka 2008-05-28
1551 OR Z :oanna Wi%niewska 3#sługa techniczno ) organizacyjna &oisji 0ewizyjnej 2008-05-30
1552 OR ! &ancelaria 0adcy Prawnego :arosław 4igaj 2008-0602
1553 S Małgorzata 0ogaczewska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1554 S "ar#ara Marciniak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1555 S :oanna 4ipa Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1556 R# A Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska Aneks do uowy z dnia /R,B/,/..F r, 2008-05-30
1557 OR Z 4ena :aku#iec ) 0*#isz 2008-05-29
1558 OR Z Maria Anna :anusz 2008-05-29
1559 %P Z Dariusz Wró#lewski 2008-06-26
1560 %P P Artur "rzozowski 2008-04-29
$AM$E9 $p, z o, o, (rzegorz Waszczeniuk
Piotr $ki#niewski
Hilharonia i, ', Wieniawskiego Mirosław
1ioek 9eresa &si*ska ) Halger
Wykonanie dwóch koncertów w raach przedsi*wzi*cia
kulturalnego 7oc &ultury w dniu .F,.C,/..R r,
Wykonywanie czynno%ci zwi2zanych z pełnienie funkcji
oderatora foru zwi2zanego z funkcjonowanie
portalu 4u#lin /.BC,pl
Aneks do uowy 7r /JRFQ91QCPQ8Q/..F z dnia .P,B.,/..F
r,
Przedsi*#iorstwo 8n+ynieryjno )
"udowlane M87WSW3DS"5DO Mieczysław
$zopa
Wykonanie przeł2czenia sieci kanalizacji deszczowej w
dzielnicy W*glin Południowy
Przedsi*#iorstwo 8n+ynieryjno )
"udowlane M87WSW3DS"5DO Mieczysław
$zopa
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy W*glin
Południowy
Wykonywanie czynno%ci na stanowisku Asystent
Prezydenta w Departaencie Prezydenta
3pracowanie opinii prawnej w sprawie zaliczenia do
sta+u pracy okresy pracy w gospodarstwie rolny
Wykonywanie czynno%ci zwi2zanych z pełnienie funkcji
redaktora portalu www,lu#lin/.BC,pl
3#sługa prawna spraw s2dowych dotycz2cych
odszkodowa! wypadkowych dochodzonych od Miasta
1apewnienie sprz*tu nagła%niaj2cego na potrze#y
iprezy z okazji Dnia Dziecka
Porozuienie w sprawie realizacji produkcji filowej pt,
MD+unglaO
Arkusz1
Strona 121
1561 OR Z &atarzyna 4ipert 2008-05-28
1562 Z 0afał $*kowski 2008-05-05
1563 Z 0o#ert Piech 2008-05-05
1564 Z A "ogdan Partyka Aneks do uowy 7r C>FQ91QCPQ8Q/..R z dnia BB,./,/..R r, 2008-05-26
1565 ZSS 2008-06-09
1566 %P A Aneks do uowy nr FC/Q&PQ/..R z dnia .-,.P,/..R r, 2008-04-15
1567 %P 2008-05-26
1568 %P A Anna (oral Aneks do uowy nr >C.Q&PQ1Q/..R z dnia /J,./,/..R r, 2008-05-26
1569 OR 2008-06-05
1570 O$ 2008-06-02
1571 &" Anna 0o+en 2008-06-10
1572 &" A &atarzyna $ikorska Aneks do uowy z dnia B>,B.,/..F r, 2008-06-10
1573 %' 2008-06-02
1574 %' 2008-06-03
Prowadzenie spraw kancelaryjnych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych ;rejestr skargA przyjowanie
interesantów<
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
$towarzyszenie M9owarzystwo Przyjaciół
Dzieci 4u#elski 3ddział 0egionalnyO 8rena
&asperska ) Dwórnik 8wona Kysakowska
Prowadzenie działa! na rzecz do+ywiania dzieci
uczestnicz2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#leów alkoholowych i przeciwdziałania narkoanii
45"487 (0A7D '39E4 MA7A(EME79 $p,
z o, o, Agnieszka Mazurkiewicz
A5030A A09 s,c, :oanna 7owak
Magdalena 5r#anowicz
Wykonanie gad+etów proocyjnych projektu M4u#lin )
4wówT Miasta filoweO
Poczta Polska 5rz2d Pocztowy Małgorzata
Wrona
5dost*pnienie skrytki pocztowej zlokalizowanej w
4u#linie przy ul, "ukowej B>
&atolicki 5niwersytet 4u#elski :ana Pawła
88 $tanisław Wilk El+#ieta Wal
0atowanie lu#elskich kasztanowców przed inwazj2
szrotówka kasztanowcowiaczka ) przygotowanie
#iopreparatu
dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Dudzi!skiego o pow, -P/ / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
$towarzyszenie Przyjaciół i $ypatyków
3siedla M"K378EO Marzena Pie!kosz
:acek $o#czak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny S MHestyn 9rzech Pokole!O
$towarzyszenie 'oo Ha#er Piotr Choro%
Piotr $krzypczak
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S M(dy#y wojny
nie #yłoO
Arkusz1
Strona 122
1575 %' 2008-06-03
1576 %' 2008-06-03
1577 %' 2008-06-04
1578 %' 2008-06-03
1579 %' 2008-06-03
1580 %' 2008-06-02
1581 %' 2008-06-02
1582 OR Z :anina Matacz 2008-05-29
1583 !" Włodziierz Hila 2008-04-28
1584 I, 2008-05-20
$towarzyszenie &onotacje $ztuki
$195&37 0afał $tefa!czyk Ewelina
3lichwiruk
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S MHlaenco =iDa
) spotkanie z uzyk2 flaencoO
$towarzyszenie 'oo Ha#er Piotr Choro%
Piotr $krzypczak
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S MAkadeia
3#ywatelska 8=O
$towarzyszenie $195C17E 8za#ela Maria
6liwa 0afał $adownik
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S M4etnia
Akadeia $ztukistrzówO
Wojewódzka "i#lioteka Pu#liczna i, ',
Kopaci!skiego 1ofia Ciuru% Alicja
0ogalska
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S M7oc u Pana
'ieroniaO
1wi2zek 4iteratów Polskich 3ddział w
4u#linie 5rszula (ierszon &rystyna Hurtak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny S Mwydanie pokłosia
3gólnopolskiego &onkursu 4iterackiego dla dzieci i
łodzie+y i, :, &orczakaO
Akadeia :anusza Palikota Dawid
:acewski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny S M&onkurs fotograficzny )
4u#elski Potencjał w #iektywieO
$towarzyszenie Miło%ników 9a!ca przy
Horacji tanecznej (AM1A Piotr 0o#ert
Mochol
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S M? Hestiwal
Piosenki Dzieci*cej i 9a!ca w 4u#linieO
Wykonywanie prac zwi2zanych z weryfikacj2 z#iorów
archiwu akt kierowców w Wydziale &ounikacji
pełnienie funkcji inspektora nadzoru ro#ót drogowych
przy realizacji inwestycji MPoprawienie #ezpiecze!stwa
ruchu drogowego na ul, (ospodarczejO
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gów i
&analizacji $p, z o, o, 'enryka Piotrowska
Andrzej &utnik
Wykonanie reontu urz2dze! i instalacji #asenu przy ul,
Ka#*dziej
Arkusz1
Strona 123
1585 I, A 2008-04-16
1586 I, 2008-05-28
1587 I, A0$ ) 9A? nieruchoo%ci 9eresa :anicka 2008-05-08
1588 I, 2008-05-27
1589 I, 2008-05-14
1590 OR 2008-05-27
1591 I, 2008-06-05
1592 I, 2008-04-28
1593 I, 2008-06-04
1594 I, 2008-04-28
1595 I, 2008-04-11
1596 I, 2008-06-04
Autorskie "iuro Architektury
87=E$9P03:E&9 ) PA097E0 C $p,z o, o,
Maria "alawajder Michalina 8waniak
Aneks do uowy 7r BBR>Q$80QCPQ/..F z dnia BF,.>,/..F
r,
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
8n+ynieryjnego 930(A7 $p, z o, o, 4ech
(ano
Pełnienie funkcji inwestora zast*pczego nad realizacj2
zada!T siec% wodoci2gowa w ul, PalowejE sieL
wodoci2gowa i kanalizacja sanitarna w ul, $iewierzanA
WillowejA $ławinek
Wykonanie operatu szacunkowego wyceny warto%ci
odszkodowania za szkody powstałe wskutek
prowadzenia ro#ót #udowlanych ) ul, 4aury
1akład 8nstalacji $anitarnych Wiesław
Maruszak
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr CH i
C( przy ul, Wodnej
Polska 9elefonia Cyfrowa $p, z o, o, Piotr
Parcheta :anusz Morawski
"udowa sieci wodoci2gowej o długo%ci C. w ul,
(ra#owej z wł2czenie do istniej2cej agistrali
wodoci2gowej
Hundacja 0ozwoju 4u#elszczyzny 'enryk
Kucjan
PrzygotowanieA zło+enie i realizacja projektu
konkursowego pt, Akadeia Profesjonalnego 5rz*dnik_
S szkolenia dla pracowników 5rz*du Miasta 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S o%wietlenia drogowe ) ul,
1elwerowicza
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, 1ygunta Augusta
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, Peowiaków
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S o%wietlenia drogowe ) ul,
&ra!cowa od ul, &unickiego do ul, Wrotkowskiej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S o%wietlenia drogowe ) ul, $ławin
od ul, $o#ótki do ul, $iewierzan
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, Doeyki i ul,, Wapowskiego
Arkusz1
Strona 124
1597 I, 2008-04-10
1598 I, 2008-06-04
1599 I, 2008-03-27
1600 I, A Aneks do uowy z dnia BJ,.B,/..C r, 2008-04-28
1601 I, 0 Czesław (rzelak 2008-05-27
1602 I, 0 Marianna &lisowska 2008-05-19
1603 I, 0 :anusz $eeniuk 2008-05-19
1604 I, 0 2008-05-19
1605 %' 2008-06-11
1606 &! 2008-05-19
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S o%wietlenia drogowe ) ul,
Poligonowa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S o%wietlenia drogowe w
iejscowo%ci 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S o%wietlenia drogowe ) $trefa
Ekonoiczna
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci C CRR zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci C CRR zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci C CRR zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
1arz2d 0odzinnego 3grodu Działkowego
MW*glinekO 9adeusz Dziewulski
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci C CRR zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
$towarzyszenie Pisarzy Polskich "ernard
7owak 1#igniew Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) wydanie >Sciu
nuerów dwuiesi*cznika M4u#lin, &ultura i
$połecze!stwoO
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne $p, z o, o, $tanisław Margul
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału B..
działek ewidencyjnych
Arkusz1
Strona 125
1607 &! (43"MA98? $p, z o, o, &rystian "licharski 2008-05-19
1608 &! 2008-05-19
1609 &" E&3M $p, z o, o, :ózef 3+ga 2008-06-05
1610 %P 2008-05-12
1611 %P 2008-06-02
1612 S 2008-06-02
1613 S Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) szachy 2008-06-02
1614 S 2008-06-02
1615 S 2008-06-02
1616 S 2008-06-02
1617 S 2008-06-02
1618 S 2008-06-02
1619 S 2008-06-02
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału B..
działek ewidencyjnych
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysław $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału B..
działek ewidencyjnych
Wykonanie wycen >. nieruchoo%ci gruntowych (iny
4u#lin poło+onych na terenie Miasta 4u#lin
$towarzyszenie Autorów 1ai&$ (ra+yna
$iedlaczek ) Adaczuk
1akup uowy licencyjnej na pu#liczne wykonanie
utworu w dniu .F,.>,/..R r,
7iezale+ny $aorz2dny 1wi2zek
1awodowy M$olidarno%LO Marian &ról
Przeprowadzenie działa! proocyjnych na rzecz Miasta
podczas ?=8 "iegu $olidarno%ci w dniu .F,.C,/..R r,
4u#elski &lu# &arate &yokushin :acek
Czerniec 4eszek (ierszon
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) szkolenie i
udział w zawodach
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Marek $zarowski
4u#elski &lu# $zachistów D0A&37 Michał
Praszak
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
przygotowanie do rozgrywek $zachowych Dru+ynowych
Mistrzostw Polski $eniorów
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Marek $zarowski
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) szkolenie
sportowe na wysoki pozioie w zakresie lekkoatletyki
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Marek $zarowski
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) piłka r*czna
*+czyzn
&lu# Motorowy C03$$ 4ech Wi%niewski
Małgorzata Pi2tek
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) szkolenieA
udział w zawodach rangi Mistrzostw PolskiA Pucharu
PolskiA Mistrzostw Europy
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) realizacja
procesu szkoleniowego ko#iet i *+czyzn oraz udział w
zawodach krajowych i i*dzynarodowych sportu
kwalifikowanego
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) realizacja
procesu szkoleniowego i indywidualny cykl przygotowa!
&aroliny Michalczuk
Arkusz1
Strona 126
1620 S "udowlany &lu# $portowy Piotr &łoda 2008-05-15
1621 S 2008-05-15
1622 I, 2008-05-18
1623 I, A Aneks do uowy 7r P..Q87QCPQ8Q/..R z dnia .B,./,/..R r, 2008-05-08
1624 &" 2008-05-30
1625 S 2008-06-02
1626 S 2008-06-02
1627 S 2008-06-02
1628 S 2008-06-02
1629 S 2008-06-02
1630 OR &48MA9 (rzegorz $uracz 2008-06-11
1632 OR 0E5$ Polska $p, z o, o, 4esław (ajewski 2008-06-02
1633 I, 2008-04-10
3ddanie z #ezpłatne u+ywanie kosiarki spalinowej
MA&89A E?C45$8=E P4M >BB/ C &M
&lu# Piłkarski W8E78AWA 4u#lin :erzy
Chura
3ddanie z #ezpłatne u+ywanie kosiarki spalinowej
MA&89A E?C45$8=E P4M >BB/ C &M
Przedsi*#iorstwo $prz*towo )
9ransportowe P390XV $tanisław Potr*L
0oz#iórka #udynku ieszkalnego poło+onego na działce
7r B-> przy ul, $za!cowej BP
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
4udwika Cichocka
1akład 3#sługi 7ieruchoo%ci ADM87A
0yszard $koczylas
Przekazanie w zarz2dzanie i adinistrowanie
nieruchoo%ci za#udowanej #udynkie ieszkalnoS
u+ytkowy poło+onej przy ul, &arelickiej -
(reen $port Clu# 4u#lin 9oasz &isiel
0o#ert 1ander
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) wspieranie
rozwoju sportu kwalifikowanego w pierwszy półroczu
/..R r,
&lu# $portowy "5D3W4A78 &rzysztof
3kapa Maria (oł*#iowska
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) finansowe
wspieranie sportu kwalifikowanego w 8 półroczu /..R r,
5czniowski &lu# $portowy W8D3& 9oasz
"ielecki Marek $itarz
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) udział w
rozgrywkach 88 4igi &o#iet ;piłka no+na<
Miejskie 9owarzystwo Pływackie
45"4878A7&A "ogdan Wagner Danuta
$uska
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) udział w
Mistrzostwach Polski $eniorów
5czniowski &lu# $portowy DW[:&A
8wona (ajowiak :acek 'oa
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) organizacja
i udział zespołu piłki r*cznej ko#iet w rozgrywkach 88 ligi
pa!stwowej
Modernizacja dwóch układów wentylacji w #udynku
5rz*du Miasta przy Placu Kokietka B
$przeda+ urz2dzenia do z#iorczego poiaru zu+ywanych
ediów &E(EM$ ?4 3pitizer wraz z jego instalacj2 w
#udynku przy ul, 4eszczy!skiego /.
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S plac #udowy ) ul, 1ygunta
Augusta
Arkusz1
Strona 127
1634 I 2008-05-26
1635 I 2008-03-31
1636 OR 2008-05-28
1637 OR 80MA0 P,P,',5, 8reneusz Wawryszczuk 2008-05-28
1638 R# 2008-05-29
1639 O$ EC3P4A7 0yszard &owalczyk Progra ochrony przed hałase ) etap 888 2008-05-21
1640 OR 2008-06-11
1641 %P 3?8(3 Moora 2008-05-30
1642 I, $1( $p, z o, o, 0yszard 1awisza 2008-05-18
1643 I, 2008-04-10
1644 I, 2008-04-10
1645 R# 2008-05-21
1646 Z A Aneks do uowy 7r B.>>Q91QCPQ/..R z dnia />,.P,/..R r, 2008-06-04
1647 OR Z Doinik Kolik 2008-06-12
Przedsi*#iorstwo 8nnowacji 9echnicznych
3P90378& $p, z o, o, $ławoir Cioczek
Edward Mirski
Wykonanie odernizacji #udynkowego punktu
podtrzyania dla sieciowych urz2dze! aktywnych w
#udynku 5rz*du Miasta przy ul, Wieniawskiej BP
Wojewódzki 3%rodek 8nforatyki 9erenowy
"ank Danych 4u#elskiego 5rz*du
Wojewódzkiego 1#igniew 6ciu#ak
Wykonanie %wiadczenia usług serwisowych
oprograowania do o#sługi ewidencji ludno%ci P$
Mikropesel
ME"4345? Wojciech :óIwina 1#igniew
(*#ała
Wykonanie i zainstalowanie e#li na potrze#y 5rz*du
Miasta 4u#lin
Wykonanie i zainstalowanie e#li na potrze#y 5rz*du
Miasta 4u#lin
Polska Agencja Przedsi*#iorczo%ci Danuta
:a#ło!ska
Drogi dojazdowe do w*zła drogowego :A&5"3W8CE
o#wodnicy Miasta 4u#lin w ci2gu dróg ekspresowych
$B/A $BFA $BJ
4u#elskie 1akłady Energetyczne $A
$ławoir &rokowski
5owa kopleksowa sprzeda+y energii elektrycznej i
%wiadczenia usług dystry#ucji ) ul, 3kopowa BB
1aprojektowanie oraz wykonanie profesjonalnej
prezentacji ultiedialnej na podstawie dostarczonych
tre%ci oraz zdj*L
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
roz#iórki #udynków zlokalizowanych na ul, &ra!cowej i
ul, Długiej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S #udynek +ło#ka i przedszkola S
ul, 1ygunta Augusta
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S o%wietlenie drogowe ) ul,
$owi!skiego od ul, (ł*#okiej do ul, (linianej
Polska Agencja 0ozwoju
Przedsi*#iorczo%ci Danuta :a#ło!ska
Przygotowanie projektu indywidualnego ) Progra
3peracyjnego 0ozwoju Polski Wschodniej /..F ) /.B-
P34$ECA4E s,c, 'enryk (ajowiak Marcin
(ajowiak
&onfiguracja profili u+ytkownika oraz personalizacja
nowych C> koputerów
Arkusz1
Strona 128
1648 OR Z Dariusz &rawczyk 2008-06-12
1649 O, M5$8 ) $półdzielnia :an :arołowicz 2008-04-28
1650 %P 2008-04-28
1651 %P 2008-05-05
1652 %P 2008-05-12
1653 %P 2008-05-12
1654 %P P 2008-05-29
1655 %P P 2008-05-29
1656 %P P 2008-05-29
1657 %P P 2008-05-29
1658 %P P 2008-05-29
1659 "OPR Powiat 4u#elski $tarosta Paweł Pikula 2008-06-03
1660 %P ! :erzy Mazur 2008-05-15
1661 %P Z &rzysztof 0ogowski 2008-06-02
&onfiguracja profili u+ytkownika oraz personalizacja
nowych C> koputerów
7aje poieszczenia o powierzchni -. /
usytuowanego w #udynku przy ul, Magnoliowej /
9elewizja Polska $,A, 3ddział 9erenowy w
4u#linie 9oasz 0akowski Maria &ról
Współpraca przy realizacji reporta+u o ie%cie
zaprzyjaIniony 4u#lina ) 8wanoSHrankowsk
H30M $95D83 Pracownia 0zeI#iarska
Marek $tankiewicz
Przygotowanie projektu i wykonanie P sztuk statuetek
7agrody (ospodarczej Prezydenta Miasta
Wydawnictwo Archidiecezji 4u#elskiej
(A5D85M ks, Piotr &awałko
Przeprowadzenie działa! proocyjnych na rzecz Miasta
podczas o#chodów 0oku 1#igniewa 'er#erta
9elewizja Polska $,A, 3ddział 9erenowy w
4u#linie 9oasz 0akowski Maria &ról
5owa licencyjna ) reporta+ o ie%cie zaprzyjaIniony
4u#lina ) 8wanoSHrankowsk
5niwersytet Przyrodniczy w 4u#linie
1dzisław 9argo!ski
Porozuienie w sprawie współpracy w celu realizacji
wspólnej kapanii proocyjnej na no%nikach reklay
zewn*trznej dotycz2cej proocji studiowania w 4u#linie
&atolicki 5niwersytet 4u#elski :ana Pawła
88 0oan Doktór
Porozuienie w sprawie współpracy w celu realizacji
wspólnej kapanii proocyjnej na no%nikach reklay
zewn*trznej dotycz2cej proocji studiowania w 4u#linie
5niwersytet Marii Curie ) $kłodowskiej
Wiesław Andrzej &ai!ski
Porozuienie w sprawie współpracy w celu realizacji
wspólnej kapanii proocyjnej na no%nikach reklay
zewn*trznej dotycz2cej proocji studiowania w 4u#linie
Wy+sza $zkoła Ekonoii i 8nnowacji w
4u#linie 9eresa "ogacka ) &anclerz
Porozuienie w sprawie współpracy w celu realizacji
wspólnej kapanii proocyjnej na no%nikach reklay
zewn*trznej dotycz2cej proocji studiowania w 4u#linie
Politechnika 4u#elska :ózef
&uczaszewski
Porozuienie w sprawie współpracy w celu realizacji
wspólnej kapanii proocyjnej na no%nikach reklay
zewn*trznej dotycz2cej proocji studiowania w 4u#linie
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
ieszka!ców Powiatu 4u#elskiego
Wykonanie P. fotografii anaglifowychA które zostan2
wykorzystane w celach proocyjnych Miasta 4u#lin
0ealizacja koncertów zespołu $zeligowski "rass "and =
podczas %wi*ta iasta partnerskich MDIwi*ki i saki
%wiataO
Arkusz1
Strona 129
1662 %P Z (rzegorz &oczkodaj 2008-05-12
1663 O$ 2008-06-06
1664 OI Z Mirosław Wendeker 2008-06-05
1665 OR Z (rzegorz Dyczkowski 2008-06-09
1666 &" A 0o#ert (iderewicz Aneks do uowy z dnia ./,.C,/..R r, 2008-06-17
1667 OR Z 'alina Mazurek 2008-06-09
1668 R( 2008-06-17
1669 Z 'enryk "anaszek 2008-03-28
1670 Z A Piotr 7ieLko 2008-06-04
1671 Z A 9adeusz 7izioł 2008-06-16
1672 Z 0adosław Piskorski 2008-06-10
1673 I, 2008-04-10
1674 I, A 2008-05-26
1675 I, 2008-06-02
Monta+ i deonta+ sprz*tu wystawienniczego z
ekspozycj2 w zwi2zku z realizacj2 o#chodów J. rocznicy
powstania &54
Andrzej Wypychowski ) 1akład ChirurgiiA
Piel*gnacji i 6cinki Drzew
Wykonanie za#iegów piel*gnacyjno ) chirurgicznych na
/ drzewach rosn2cych na terenie iejskiT ul,
0zeszowska ) d2#E ul, Pozna!ska ) d2#
3pracowanie na u+ytek (iny 4u#lin dokuentu
prograowego w zakresie technologii czystej energii
oraz pozyskiwanie inwestorów działaj2cych w #ran+y
energetycznej
DoraIne wsparcie konserwatorów sprz*tu
koputerowego w zakresie naprawy sprz*tu
koputerowego
Aktualizacja wykazu osó# zo#owi2zanych do składania
o%wiadcze! aj2tkowych w "iurze &adr
Przedsi*#iorstwo 0eontowo ) "udowlane
9E0M3C'EM $p, z o, o, Czesław &arol
"yczek
Wykonanie reontu niecki #asenowej oraz reonr
dwóch sal ginastycznych w #udynku szkoły
Podstawowej 7r /R przy ul, 0ado%ci B-
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Aneks do uowy 7r BFJJQ(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F
r,
Aneks do uowy 7r B./.Q91QCPQ8Q/..R z dnia -B,.-,/..R
r,
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S #udynek ieszkalny
wielorodzinny ) ul, $ulisławicka FA
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Aneks do uowy 7r -PBFQ$80QCPQ/..F z dnia /-,B.,/..F
r,
$połeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ul, &r*+nickiej Arkadiusz
Paweł Pieczykolan
"udowa sieci wodoci2gowej przy ul, &r*+nickiej na
odcinku od istniej2cej sieci do posesji nr FBA
Arkusz1
Strona 130
1676 %' 2008-06-16
1677 %' 2008-06-16
1678 %' 2008-06-16
1679 %' 2008-06-16
1680 OR Z :anusz 9arczy!ski 2008-06-12
1681 I, 2008-06-02
1682 I P 2008-05-08
1683 R( D3ME& ) Ewa Popajewska 2008-06-20
1684 &% "udownictwo Drogowe 1dzisław &ozieł 2008-06-09
1685 !" 2008-06-04
1686 !" 2008-06-04
1687 !" 2008-06-04
0ekreacyjny &lu# 7ieprzetartego $zlaku
3lga (ilewicz
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC )
Mi*dzynarodowy 7ieprzetarty $zlak
4u#elskie $towarzyszenie &ultury MPro
&ulturaO Piotr Dua Edyta 3zygała
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 88 Dni Hotografii
i, E, 'artwiga w 4u#linie
9eatr i, :uliusza 3sterwy 0yszard
Hijałkowski Wiesław 1arychta
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 5dział 9eatru
i, :, 3sterwy ) W91 9eatroterapiaii w 7ocy &ultury
Horu 0ozwoju 4u#lina :anusz Doł*ga
&rzysztof 7ieLko
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) wystawa
TArchitektura odernizu w 4u#linieO
Przeprowadzenie instalacji telefonicznej poprzez
przygotowanie infrastruktury poieszcze! w Wydziale
8nforatyki i 9elekounikacji
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla nieruchoo%ci )
Do Poocy $połecznej al, &ra%nicka //-
Poczta Polska Centru 8nfrastruktury
3ddział regionalny w 4u#linie Paweł Wejo
Monta+ i konserwacja kaery onitoringu wizyjnego na
#udynku Poczty Polskiej przy ul, &rakowskie
Przedie%cie >.
5suni*cie awarii kotła gazowego centralnego ogrzewania
i grzejników w #udynku 3$P w (łusku
5suni*cie płyt #etonowych z ul, Willowej >R i słupów
#etonowych z ul, Wiczej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, 1uchów ) ul, Popiełuszki
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, Podwale ) ul, :ezuicka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, Podwale ) Plac Po Harze
Arkusz1
Strona 131
1688 !" 2008-06-04
1689 !" 2008-06-04
1690 !" 2008-06-04
1691 !" 2008-06-04
1692 !" 2008-06-04
1693 &" 3#sługa 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak 2008-06-06
1694 I, 2008-06-19
1695 I, 2008-06-17
1696 I, 2008-06-17
1697 I, 2008-06-17
1698 I, 2008-06-02
1699 I, Pracownia Projektowa (0AMA 2008-05-20
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, Woli!skiego
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) o%, 9atary ) ci2g pieszy od ul, &resowej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, K*czy!ska do ul, Maszynowej do ul,
Mełgiewskiej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, :esionowa od ul, 4otniczej do ul,
Elektrycznej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, &iwerskiego ) w2wóz
Wykonanie wycen B.. nieruchoo%ci gruntowych (iny
4u#lin w celu sprzeda+yA zaianyA na#ycia i
wywłaszczenia na rzecz (iny 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S sygnalizacja %wietlna )
skrzy+owanie ulic 1elwerowicza i &oncertowej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
(li!skiego
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
Przyjacielska
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
Milenijna
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
1ygunta Augusta
3pracowanie ziany funkcji cz*%ci kondygnacji parteru
projektowanego #udynku z funkcji ieszkalnej na
funkcj* usługow2
Arkusz1
Strona 132
1700 I, 2008-06-04
1701 I, 2008-05-20
1702 Z 2008-05-13
1703 Z 2008-05-15
1704 Z A 4ucjan (ajos 2008-06-04
1705 Z A $ławoir Pcian Aneks do uowy 7r J.PQ(&Q91Q/..F z dnia /C,.-,/..F r, 2008-06-12
1706 OR 2008-06-17
1707 %' 2008-06-10
1708 %' 2008-06-10
1709 %' 2008-06-04
1710 %' 2008-06-16
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
Wrotkowska
Centru #adawczo ) Wdro+eniowe
3P9390A&9 Andrzej Michalak
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
#udowy kanalizacji PSo otworowej na ka#le
%wiatłowodowe oraz ka#el koordynacyjny w pasie
drogowy wzdłu+ #udowanej ul, :ana Pawła 88
P&$ w &ro%nie $,A, Wiesław (e#icz
Mieczysława $kał#a ) Wojtowicz
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
90A7$ ) MA0& $p, z o, o, Mariusz
'ołowieniec
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Aneks do uowy 7r BCRPQ(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F
r,
&atolicki 5niwersytet 4u#elski :ana Pawła
88 Wydział PrawaA Prawa &anonicznego i
Adinistracji Michał Doagała
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Paulina Dziak
1espół Pie%ni i 9a!ca 45"487 i, Wandy
&aniorowej :an 9wardowski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S M4u#lin )
4u#linowiO S cykl koncertów w roku ju#ileuszu C.Slecia
1espołu
$towarzyszenie 0odzin &atolickich
Archidiecezji 4u#elskiej Witold
$t*pniewski :adwiga Mach
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja koncertu M9o co
najwa+niejszeO
3%rodek M"raa (rodzka ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) ultiedialne
kalendariu dziedzictwa kulturowego 4u#lina
Europejskie Horu $tudentów AE(EE )
Paweł &ondrat Dawid Huranek
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S T5krai!ska
latarniaO
Arkusz1
Strona 133
1711 %P A Aneks do uowy z dnia B-,.>,/..R r, 2008-05-16
1712 %P Z Andrzej 0ui!ski 2008-05-19
1713 %P Z Daian 7ieckarz 2008-06-04
1714 %P Z 4uiza Dutkowiak 2008-06-04
1715 %P P 2008-05-12
1716 %P P Centru &ultury Aleksander $zpecht 2008-05-09
1717 %P 2008-05-19
1718 %P 2008-06-02
1719 %P DECA9'437 $p, z o, o, :arosław Pra+o 2008-06-09
1720 I, 2008-06-11
1721 I, 2008-06-03
1722 ZSS Anna :anas 7131 DE798MED 2008-06-16
1723 R( 2008-06-10
P03 B.. Agencja 0eklaowa 0oan
&ozłowski
3rganizacja i koordynacja wydarzenia pod nazw2
MPlaneta sportO w dniu BP,.C,/..R r,
3degranie roli koziołka ) askotki podczas iprezy w
dniu BP,.C,/..R r,
Pełnienie funkcji przewodnika po 0atuszu w dniu
B>,.C,/..R r, w zwi2zku z organizacj2 Dnia 3twartego
Centru &onferencyjne Prof, 1#igniewa
1aleskiego
Porozuienie dot, wspólnego przygotowania wystawy
M4u#lin z zachodniej perspektywyO
Porozuienie dot, współpracy w zakresie organizacji
iprezy proocyjnej ) Hestiwal 9eatrów Europy
6rodkowej M$2siedziO
9$W $p, z o, o, Michał 7iedIwiadek )
$anecki
3#sługa działa! aniacyjnych podczas iprezy
M4unaparkO w raach projektu prouj2cego Miasta
4u#lin
(rupa 3chrony "iznesu Persona i
Wspólnicy 0o#ert Persona
Wykonanie usługi fizycznej ochrony iprezy MP4A7E9A
45"487O w dniu BP,.C,/..R r,
5zgodnienie zasad współpracy w zakresie proocji
arki DECA9'437 $p, z o, o, w raach iprezy
kulturalnej MPlaneta 4u#linO
Przedsi*#iorstwo 8n+ynieryjno )
"udowlane M87W ) W3D ) "5DO
Mieczysław $zopa
"udowa kanalizacji deszczowej w ul, &urpiowskiejA
"ieszczadzkiej i 5rz*dowskiej
$połeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w ul,
Wojciechowskiej Marek 'ofan
"udowa sieci wodoci2gowej o długo%ci ->/ # i
kanalizacji sanitarnej o długo%ci >BC # w ul,
Wojciechowskiej
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
1espołu $zkół Cheicznych i Przeysłu $po+ywczego
przy Al, 0acławickich FA
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
0oz#udowa i reont Dou Poocy $połecznej dla 3só#
7iepełnosprawnych Hizycznie przy ul, &osonautów FR
Arkusz1
Strona 134
1724 R( =8=A $p, z o, o, Edund $ołtysik 2008-06-11
1725 ZSS Maria &uIi!ska 2008-06-16
1726 ZSS Agnieszka $urdyka 2008-06-16
1727 ZSS 2008-06-16
1728 R( 2008-06-17
1729 ZSS A Aneks do uowy nr J..Q1$$Q/..R z dnia .F,.P,/..R r, 2008-06-09
1730 ZSS Ewa :anina &rzeszowska ) Mazurek 2008-06-16
1731 ZSS Małgorzata &opeL 2008-06-16
1732 ZSS 9eresa Aftyka 2008-06-16
1733 ZSS 0enata :ózefczak ) $atke 2008-06-16
Do#udowa windy dla osó# niepełnosprawnychA
prze#udowa kuchni wraz z zaplecze w #udynku $zkoły
Podstawowej 7r -/ przy ul, 9etajera /
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r BJ przy ul, $zkolnej C
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do 8?
4iceu 3gólnokształc2cego przy ul, $truga C
M4ekarze $pecjali%ciO Magdalena 9ucewicz
) Pasikowska :acek (ra#ski
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r BF ul, Maszynowa /A 1espołu $zkół 7r P ul,
"ronowicka /BA 8 4iceu 3gólnokształc2cego Al,
0acławickie /C
Przedsi*#iorstwo 8nnowacyjne 87739EC'
$p, z o, o, 1#igniew "łachnio :anusz
Po+ak
Prze#udowa kuchni wraz z zaplecze w #udynku $zkoły
Podstawowej 7r C przy ul, Czwartaków BB
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Maria (órecka
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$pecjalnego 3%rodka $zkolno ) Wychowawczego 7r B
przy al, $półdzielczo%ci Pracy />
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r B> przy ul, Elektrycznej >B
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r / przy ul, 4wowskiej BBE 1espołu $zkół nr
- przy ul, Wy%cigowej -B
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
1espołu $zkół "udowlanych przy ul, $łowiczej - i =888
4iceu 3gólnokształc2cego przy ul, $łowiczej >
Arkusz1
Strona 135
1734 ZSS 2008-06-16
1735 ZSS 2008-06-16
1736 ZSS Marta 5r#a!ska ) Czajczyk 2008-06-16
1737 ZSS &atarzyna &si2+ek 2008-06-16
1738 ZSS Agnieszka Wójcicka 2008-06-16
1739 ZSS :olanta 1ar*#ska 2008-06-16
1740 ZSS 7131 MED C3MP 4E? 2008-06-16
1741 ZSS 8wona "ielawska 2008-06-16
1742 ZSS Magdalena $t*pniewska 2008-06-16
1743 ZSS (ra+yna 5ranowska ) 4ackowska 2008-06-16
7131 $PEC:A48$9G&A C1EC'[W $p, z o,
o, Dariusz Michałek Danuta 4och ) &ruk
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
$pecjalnego 3%rodka $zkolno ) Wychowawczego dla
Dzieci i Młodzie+y $ła#o Widz2cej przy ul, 'irszfelda C
7131 "ene ) Dent "eata &atarzyna
&rólikowska :oanna Ewa (ra#ek
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
1espołu $zkół 7r F przy ul, 0oztocze BP
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r R przy ul, "iedronki B-
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
1espołu $zkół 7r R przy ul, &r*+nickiej B>C
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
1espołu $zkół $aochodowych przy al, Długosza B.A
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r - przy ul, 7ałkowskich BB.
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
1espołu $zkół 3gólnokształc2cych nr / przy ul, PrzyjaIni
BBE (inazju 7r BR przy al, Długosza R
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r J przy ul, 4ipowej />
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r B. przy ul, Wajdeloty B/
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
1espołu $zkół i, %w, $tanisława &ostki przy ul,
$łowikowskeigo C
Arkusz1
Strona 136
1744 ZSS 2008-06-16
1745 ZSS 2008-06-16
1746 ZSS Małgorzata "aranowska ) (roek 2008-06-16
1747 ZSS 'alina (ra+yna &uchnio 2008-06-16
1748 ZSS Magdalena 3rlik ) Wójcik 2008-06-16
1749 ZSS A Eilia "arska Aneks do uowy 7r B-P.Q1$$Q/..R z dnia /.,.>,/..R r, 2008-06-23
1749A OR 2008-06-24
1750 OR 2008-04-22
1751 OR 2008-06-23
1752 OR 2008-06-24
1753 ZSS 2008-06-18
(rupowa Praktyka 4ekarska M$toatologia
$zkolnaO 9eresa "uchajczykE Małgorzata
&rupi!ska ) Ma%lankaE Monika &arpi!skaE
Monika Chról
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r > przy ul, $yczkowej -E 1espołu $zkół 7r
B przy ul, Podwale BB
$toatologia $zkolna 8rena Płecha )
"ielecka
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r BB przy ul, 0ado%ci B-
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
4u#elskiego Centru Edukacji 1awodowej przy ul,
Magnoliowej R
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do =8
4iceu 3gólnokształc2cego przy ul, Mickiewicza -C
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
1espołu szkół Elektronicznych przy ul, Wojciechowskiej
-R
Wy+sza $zkoła Pedagogiczna 9owarzystwa
Wiedzy Powszechnej w Warszawie $a#ina
(uz
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Anna "ekier
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) :oanna $koczylas
5niwersytet Przyrodniczy w 4u#linie Marek
$zwajgier
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) 8za#ella Malec
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) 7atalia 3sidan
578 ) MED $p, z o, o, 0enata (rendysz
Marek Chatała
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
Arkusz1
Strona 137
1754 ZSS 2008-06-18
1755 ZSS 45?MED $p, z o, o, "ar#ara &ozak 2008-06-18
1756 ZSS 2008-06-18
1757 ZSS 2008-06-18
1758 ZSS 2008-06-18
1759 ZSS 2008-06-18
1760 ZSS 4A7CE9 'anna :a%kiewicz 'anna 3chnik 2008-06-18
MED8C30 7131 8za#ela Michalak Dorota
$tawiarz
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
7131 WA44E703DA MED 1enon
$zcz*kała
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
7131 Medycyna /..B $p, z o, o, El+#ieta
$olis ) &ulesza
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
7131 HAM84 ) MED $p, z o, o, :olanta
'arasi S (rossan
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
7131 "0373W8CE El+#ieta 9rojanowska
) Drela
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
Arkusz1
Strona 138
1761 ZSS 2008-06-18
1762 ZSS 7131 A0$ MED8CA "eata (2sławska 2008-06-18
1763 ZSS 2008-06-18
1764 ZSS 7131 MED8MED $p, z o, o, 9eresa :endrej 2008-06-18
1765 ZSS 2008-06-18
1766 ZSS 7131 MA& ) MED &rystyna Walicka 2008-06-18
1767 ZSS 2008-06-18
A078&A Mirosława 3skro#aE (ra+yna
WasilczykE Małgorzata &ozak )
Czucha!skaE Dorota &uryło
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
7131 MED ) CE7905M Alina &urekE
Wanda CzarnackaE Małgorzata $tasi!ska )
(ruszka
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
7131 =89A ) MED 0enata Postawska )
ChwryłoE "o+ena "ielakE Anna
CzerwiakowskaE El+#ieta Kotocka
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
7131 P03=89A El+#ieta &osowska )
Ceglarska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
Arkusz1
Strona 139
1768 ZSS 7131 P54$ ) MED 'anna "aranowska 2008-06-18
1769 ZSS 7131 =8$ =89A48$ Anna Drygiel 2008-06-18
1770 ZSS 2008-06-18
1771 ZSS 2008-06-18
1772 ZSS Agnieszka 1iei!ska 2008-06-16
1773 ZSS Alicja Adaska 2008-06-16
1774 ZSS Anna &ijewska 2008-06-16
1775 ZSS 2008-06-18
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
7131 "AMED "ar#ara Wysłocka )
$pustekE Anna 4itwiniuk
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
7131 &A487A Cezary DudkaE El+#ieta
9o#orek
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do 8
4iceu 3gólnokształc2cego przy Al, 0acławickich /C
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
1espołu $zkół 3gólnokształc2cych nr > przy ul,
0zeckiego B.
5dzielenie #ezpłatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniów ucz*szczaj2cych do
1espołu $zkół 3dzie+owo ) Włokienniczych przy ul,
$pokojnej B.
7131 $PEC:A48$9G&A C1EC'[W $p, z o,
o, Dariusz Michałek Danuta 4och ) &ruk
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
Arkusz1
Strona 140
1776 ZSS 2008-06-18
1777 ZSS 2008-06-18
1778 ZSS E$&54AP $p, z o, o, Anna &*pa 2008-06-18
1779 ZSS Centru Medyczne C15"G :an &ukała 2008-06-18
1780 ZSS '8P39EC17A 0enata $zafraniec 2008-06-18
1781 ZSS 2008-06-18
1782 %P 2008-04-18
1783 %P 2008-05-09
Wojewódzki 3%rodek Medycyny Pracy
Centru Profilaktyczno ) 4ecznicze w
4u#linie Anna 0utczy!ska ) 0ui!ska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
3%rodek Medyczny DMP $p, z o, o, :erzy
Portka
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
Centru Medyczne $A789A$ $p, z o, o,
$ławoir $awuski
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! układu oddechowegoE profilaktyki
choró# tarczycy
Espro Consulting $p, z o, o, "oguił
&rzysztof Hura
Prowadzenie działa! reklaowych podczas (ali
Hinałowej &onkursu Miss 1iei 4u#elskiej w dniu
/R,.P,/..R r,
AD=E09 MED8A $p, z o, o, Mirosław
Wysocki
Eisja reklay spotu 888 Edycji Hestiwalu 9eatrów Europy
6rodkowej M$2siedziO w dniach B>,.>,/..R r, S BP,.C,/..R
r,
Arkusz1
Strona 141
1784 %P Z Mateusz Wukowski 2008-06-09
1785 %P ! Agnieszka $chulz ) "rzyska 2008-06-10
1786 Z Andrzej 4ulis 2008-06-05
1787 I, Aneks do uowy 7r -RFBQ87QCPQ/..R z dnia /B,B/,/..F r, 2008-06-02
1788 OR P 1espół $zkół 7r > Marian &liczak 2008-06-25
1789 I, A 950E& :57830 "artosz 9urek 2008-06-18
1790 %' 2008-06-17
1791 %' 2008-06-17
1792 %' 2008-06-17
1793 %' 2008-06-10
1794 %' 2008-06-11
3rganizacja i koordynacja wydarzenia pod nazw2
MPlaneta 4u#linO w dniu BP,.C,/..R r,
1apewnienie oprawy uzycznej ;gra na fortepianie<
podczas uroczystej kolacji z udziałe go%ci z 9ajlandii w
dniu BC,.C,/..R r,
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Porozuienie dot, rozwi2zania uowy 7r J.RQ3rQCPQ/..>
z dnia .B,.J,/..> r,
Aneks do uowy 7r -CBCQ$80QCPQ8Q/..F z dnia //,BB,/..F
r,
Wschodnia Hundacja &ultury MA&CE79O
"ogusław Wró#lewski Waldear Michalski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) &r2+enie
warto%ci w kulturze ) 4u#elskie Mi*dzyredakcyjne
$potkania z Polsk2
9owarzystwo Miło%ników 4wowa i &resów
Południowo ) Wschodnich 3ddział w
4u#linie Władysław $t2+ka Eugeniusz
Dzio#a
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 5roczysty
koncert z okazji J.Slecia odzyskania niepodległo%ci
Polski i o#rony 4wowa
Wschodnia Hundacja &ultury MA&CE79O
"ogusław Wró#lewski Waldear Michalski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Wernisa+e literackie MAkcentuO
Wschodnia Hundacja &ultury MA&CE79O
"ogusław Wró#lewski Waldear Michalski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Poetyckie
supleenty do kwartalnika MAkcentO
$towarzyszenie MW $tron* $ztukiO Anna
Hornal Marta &urowska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja koncertu galowego
M$potkania ze sztuk2O
Arkusz1
Strona 142
1795 %' 2008-06-10
1796 %' 2008-06-10
1797 %' 2008-06-10
1798 %' 2008-06-10
1799 %' 2008-06-10
1800 %' 2008-06-10
1801 %' 2008-06-10
1802 %' 2008-06-10
1803 %' 2008-06-10
$towarzyszenie 1espołu 9a!ca 4udowego
MMały (łuskaO 5rszula 3#ara 'enryka
Pawłasek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja zaj*L kulturalnych
w dzielnicy (łusk
$towarzyszenie Przyjaciół 9a!ca Alicja
&owalczyk 4ilianna "artnik
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) =8
Mi*dzynarodowe Dzieci*co ) Młodzie+owe $potkania
"aletowe
Prawosławna Diecezja 4u#elsko )
Chełska w 4u#linie Arcy#iskup A"E4
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) ponad
podziałai ) koncert Chóru Ewangelickiego 3kr*gu
&o%cielnego w "alingen
$towarzyszenie Proocji &ultury 7a 0zecz
6rodowiska 4okalnych i 3só#
7iepełnosprawnych MDziesi2taO Marek
&ołodziejczyk :anusz (ładysz
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) M'andkraftO S
Europejska ipreza r*kodzielnicza i artystyczna
$towarzyszenie 1espołu 9a!ca 4udowego
MMały (łuskaO 5rszula 3#ara 'enryka
Pawłasek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Czy MChodzonyO to MPolonez`O
$towarzyszenie Hilowe CineYEuropa Piotr
&otowski :aku# &uszewski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Przegl2d filowy
MWspółczesne kino rosyjskieO
9owarzystwo 7owa &uInia 8reneusz
$iude Anna $iude
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja akcji M4ato w
ie%cieO
Parafia 0zysko ) &atolicka p, w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja akcji M4ato w
ie%cieO
$towarzyszenie $połeczno ) &ulturalne
M$ławinekO:olanta :anoszczyk :erzy Depta
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja akcji M4ato w
ie%cieO
Arkusz1
Strona 143
1804 %' 2008-06-10
1805 %' 2008-06-10
1806 %' 2008-06-10
1807 %' 2008-06-10
1808 I A PA( $p, z o, o, 'ieroni Plewka Aneks do uowy nr CFCQ89Q/..R z dnia BR,.-,/..R r, 2008-05-14
1809 I 2008-06-27
1810 I 2008-05-09
1811 S 2008-06-02
1812 S 2008-06-02
1813 O, Z Wójcik :adwiga 2008-06-02
$towarzyszenie Proocji &ultury 7a 0zecz
6rodowiska 4okalnych i 3só#
7iepełnosprawnych MDziesi2taO Marek
&ołodziejczyk :anusz (ładysz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja akcji M4ato w
ie%cieO
9owarzystwo Miło%ników 4wowa i &resów
Południowo ) Wschodnich 3ddział w
4u#linie Władysław $t2+ka Eugeniusz
Dzio#a
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) uroczysty
konkurs finałowy M1wi2zki kulturalne ł2cz2ce 4wów i
4u#lin w wieku ??O
Wojewódzki 3%rodek &ultury "ogna
"ender ) MotykaE &rystyna 1ieichód
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) M$15MO S
7ieustaj2cy Warsztat Działa! Audiowizualnych
9eatr i, :uliusza 3sterwy 0yszard
Hijałkowski Wiesław 1arychta
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) M7oc &ulturyO S
wystawienie spektakli
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usług telekounikacyjnych ) 3%rodek
8nforacji 3só# 7iepełnosprawnych 4u#lin ul,
Magnoliowa
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usługi dost*pu do internetu ) 3%rodek
8nforacji 3só# 7iepełnosprawnych 4u#lin ul,
Magnoliowa
Polski 1wi2zek $nookera i "ilarda
Angielskiego Piotr Murat 9oasz Wrotny
3rganizacja o#sługi technicznej zawodów sportowych S
MMistrzostwa Europy w $nookerzeO w dniach .P, S
BP,.C,/..R r,
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
3rganizacja o#sługi technicznej zawodów sportowych S
M(rand Pri@ 4u#lina i 4ekkoatletycznego Pucharu PolskiO
w 4u#linie
Przekazywanie inforacji w j*zyku igowy podczas
spotka! indywidualnych i grupowych w raach
prograu M3%rodki 8nforacji dla 3só#
7iepełnosprawnych /..RO
Arkusz1
Strona 144
1814 O, Z &atarzyna 9argo!ska 2008-06-02
1815 O, Z &atarzyna $iedlecka 2008-06-02
1816 O, Z Ewa Piórecka 2008-06-02
1817 I, 2008-06-02
1818 I, A E&3 ) (E3 Consulting Marek "iłyk Aneks do uowy 7r /JBQ87QCPQ8Q/..R z dnia .P,.B,/..R r, 2008-04-15
1819 I, A E&3 ) (E3 Consulting Marek "iłyk Aneks do uowy 7r FCFQ87QCPQ8Q/..R z dnia //,./,/..R r, 2008-03-28
1820 ZSS A Aneks do uowy 7r F/RQ1$$Q/..R z dnia .-,.P,/..R r, 2008-06-26
1821 ZSS 2008-06-18
1822 ZSS 2008-06-18
1823 ZSS 9E'A7D $p, z o, o, 1dzisław Paszkowski 2008-06-18
1824 &" A 2008-06-30
Prowadzenie spotka! indywidualnych i grupowychA
opracowywanie indywidualnego planu działaniaA
przeprowadzenie #ilansu predyspozycji i uiej*tno%ci
zawodowych w raach prograu M3%rodki 8nforacji
dla 3só# 7iepełnosprawnych /..RO
5dzielanie inforacji z eleentai doradztwa w
rozowach indywidualnych i grupowychA prowadzenie
spotka! grupowych w raach prograu M3%rodki
8nforacji dla 3só# 7iepełnosprawnych /..RO
8nforacja prawna z eleentai doradztwa
przekazywana w raach spotka! indywidualnych i
grupowych w raach projektu M3%rodki 8nforacji dla
3só# 7iepełnosprawnych /..RO
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
4*dzian na odcinku od ul, $ławin do ul, $truykowej
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $połeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Paweł 9a#aczewski
7131 :utrzenka 5rszula Arciszewska
Magdalena (ładkowska ) Mucha
Małgorzata &*dracka ) &argol "ar#ara
3sypiuk
5dzielanie %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
profilaktyki schorze! eta#olicznychA schorze! układu
oddechowegoA choró# tarczycy
7131 HAM848A "ar#ara (łowacka El+#ieta
$korek
5dzielanie %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
profilaktyki schorze! eta#olicznychA schorze! układu
oddechowegoA choró# tarczycy
5dzielanie %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
profilaktyki schorze! eta#olicznychA schorze! układu
oddechowegoA choró# tarczycy
4u#elskie Przedsi*#iorstwo Energetyki
Cieplnej $p, z o, o,
Aneks do uowy nr -CJQ(MQCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R
r,
Arkusz1
Strona 145
1825 I, A Aneks do uowy BF>/Q$80QCPQ/..F z dnia /J,.C,/..F r, 2008-05-30
1826 !" 2008-06-20
1827 O$ 2008-06-10
1828 %P (M 0ecords $p, z o, o, Mariusz $zpunar 2008-05-16
1829 &% W87D Anna WoIniak 2008-06-24
1830 I Dostarczenie wkładów do drukarek koputerowych 2008-05-28
1831 I P,P,',5, W80E? "8$ 9oasz Wirecki Dostarczenie wkładów do drukarek koputerowych 2008-05-28
1832 %P Ada Ciepłowski 2008-06-10
1833 I 2008-05-28
1834 ZSS 2008-06-30
1835 OR 2008-06-17
1836 I, 2008-06-04
1837 I, 2008-06-19
1838 OR 2008-06-26
1839 &% $PC 87$A7 $zponar ) "at 4eszek "at 2008-07-07
1840 OR 2008-07-01
1akład 8nstalacji Przeysłowych i
$anitarnych :an Pastwa
E4E&903 ) $PA0& $p, z o, o, Marek
0aaniuk $ylwester "elniak
"udowa o%wietlenia fragentu ul, Weglarskiej od ul,
&r*+nickiej do ul, 7ałkowskich
4u#elska Hundacja 3chrony 6rodowiska
7aturalnego Andrzej &ara% Anna Maria
Pietrasiuk S 7iedIwiedI
3rganizacja Ekopikniku 0odzinnego z 888 Maratone
4eszczowy w dniach /R ) /J czerwca /..R r,
Wykonanie authoringYuA tłoczenie płytA wykonanie
nadruku na płytach w ilo%ci B. ... kopletów
Prace konserwatorsko ) restauratorskie i #udowlane
przy poniku 5nii 4u#elskiej na Placu 4itewski
Agencja 'andlowo ) 5sługowa W8D3& $p,
z o, o, Wiesława Wiertel
&oordynacja techniczna nagło%nienia podczas
wydarzenia pod nazw2 MPlaneta $portO
A78CA $G$9EM $,A, Wojciech
"arczentewicz
Dostarczenie oraz o#sługa serwisowa sprz*tu
koputerowego
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! El+#ieta
&ifner
1wi*kszenie poocy terapeutycznej i reha#ilitacyjnej dla
osó# uzale+nionych od alkoholu
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) :oanna :aku#czek
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych )
Dzielnicowy Do &ultury przy ul, :udya /A
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Marek
4enart Maciej 7ejkauf
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
&ra!cowa ;od ul, Długiej do ul, &unickiego<
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) :ustyna $roczy!ska
Wykonanie reontu kanału deszczowego %r, .A> , w ul,
4ucyny 'erc
Wy+sza $zkoła Przedsi*#iorczo%ci i
Adinistracji Andrzej Miszczuk 1ygunt
Winda
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Marta 7ie#orak Ewa :aniuk
Arkusz1
Strona 146
1841 OR
1842 Z 1ygunt 1i*tek 2008-06-25
1843 I $G(789G $,A, 0ajund (ral :acek &ujawa 0oz#udowa systeu onitoringu wizyjnego szkół 2008-05-30
1844 I, 0 Arkadiusz "orowiec 2008-06-03
1845 I, 2008-06-16
1846 Z 'enryk Dziwisz 2008-06-24
1847 OR 2008-06-28
1848 &" 2008-06-11
1849 %' 2008-06-10
1850 %' 2008-06-10
1851 %' $towarzyszenie Hestiwal "runona $chulza 2008-06-23
1852 %' 2008-06-23
Agencja 7ieruchoo%ci (uzowski )
(ozdecki
Wykonywanie czynno%ci zierzaj2cych do naju
nieruchoo%ci
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5goda dot, wypłaty odszkodowania za zniszczenia
powstałe na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
#udow2 kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Przedsi*#iorstwo 8n+ynieryjno )
"udowlane M87W ) W3D ) "5DO Mieczysław
$zopa
"udowa agistrali wodoci2gowej od uj*cia $ławin do
koory &SC w pasie drogowy al, Warszawskiej
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Anna W2sik
Miejski 3%rodek $portu i 0ekreacji
M"ystrzycaO Mariusz $zit
3ddanie do #ezpłatnego u+ywania cz*%ci nieruchoo%ci
poło+onej przy ul, 7ad 1alewe o pow, B-F B-B /
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 7oc
6wi*toja!ska
9owarzystwo 5krai!skie w 4u#linie
(rzegorz &uprianowicz Andrzej
:ekateryczuk
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 5krai!ska
"iesiada
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Arka wyo#raIni
"runona $chulza
Ekologiczny &lu# 57E$C3 Pracownia na
0zecz "ioró+norodno%ci Przeysław
&u%ierczyk El+#ieta &u%ierczyk
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) (o%ciniec
Protestancki
Arkusz1
Strona 147
1853 %' 2008-06-23
1854 O. 2008-06-30
1855 !" P0D8 PE0HE&9 Piotr Piotrowski Prze#udowa ul, (ł*#okiej w 4u#linie 2008-06-30
1856 OR 2008-06-20
1857 .S" 1#igniew 0ysza 2008-07-02
1858 .S" Daniela $kawi!ska 2008-07-02
1859 &% 87=E$98M $,A,Wacław Mi2sek 2008-06-20
1860 &! 2008-06-13
1861 &" A Aneks do uowy z dnia .>,.R,/..> r, 2008-06-23
1862 Z Andrzej Pietrzyk 2008-06-26
1863 I, 2008-06-02
1864 ZSS Z 2008-06-20
1865 ZSS A 2008-06-16
1866 OR &48MA9 (rzegorz $uracz 2008-06-23
Wojewódzki 3%rodek &ultury "ogna
"ender ) MotykaE &rystyna 1ieichód
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 8= Hestiwal
9eatrów 7iewielkich
"iuro 9urystyki 90A=E4 0oualda
Przyłuska
1organizowanie koloni letnich dla dzieci i łodzie+y
roskiej i polskiej ucz*szczaj2cej do szkół na terenie
Miasta 4u#lin
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej )&aila &einiac
5stalenie zasad i warunków przekwaterowania lokatorów
z #udynku przy ul, 7owory#nej P
5stalenie zasad i warunków przekwaterowania lokatorów
z #udynku przy ul, (rodzkiej BC
WykonanieA dostarczenie i ustawienia na ulicach iasta
4u#lin /R. sztuk okr2głychA sto+kowych #etonowych
wolnostoj2cych koszy ulicznych
P]4 Projekt "iuro Projektowo )
(eodezyjne Przeysław $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału /.
działek ewidencyjnych
4u#elskie Przedsi*#iorstwo Energetyki
Cieplnej $p, z o, o, $tanisław &alinowski
1#igniew 1ałoga
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
$połeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ul, &aiennej Wanda
9ochan
"udowa odgał*zienia od sieci wodoci2gowej do posesji
nr // przy ul, &aiennej w granicach pasa drogowego
Politechnika 4u#elska :ózef
&uczaszewski
Prowadzenie Punktu 8nforacyjnego dla studentów na
terenie uczelni
$towarzyszenie Centru Wolontariatu
:acek Wnuk &atarzyna "raun
Aneks do uowy nr P>-Q1$$QCPQ8Q/..R z dnia B>,./,/..R
r,
3#sługa serwisowa urz2dze! centrali wentylacyjnych
="W i $G$9EM A80 zainstalowanych w #udynku przy Pl,
Kokietka B
Arkusz1
Strona 148
1867 OR Z 8rena Chyli!ska 2008-06-18
1868 (% 2008-07-03
1869 R# A Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska Aneks do uowy z dnia /P,.R,/..C r, 2008-06-30
1870 &! 2008-07-01
1871 &! 2008-07-01
1872 I, 0 &rystyna 9oru! Paweł 9oru! 2008-06-30
1873 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-06-25
1874 %P 2008-06-10
1875 %P 2008-06-10
1876 %P M&oziara 9arararaO :arosław &oziara 2008-06-05
1877 %P 2008-06-09
1878 &! 2008-06-20
1879 &! 2008-06-20
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Wojewódzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
Andrzej (ajak
5dzielenie po+yczki na dofinansowanie
teroodernizacji pi*ciu o#iektów u+yteczno%ci
pu#licznejT $zkoły Podstawowej 7r /-A/JA-R oraz
(inazju 7r R i B.
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne $p, z o, o, $tanisław Margul
Wykonanie transforacji osnów geodezyjnych z układu
lokalnego i układu BJC>QB na układ /...QR
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne $p, z o, o, $tanisław Margul
Wykonanie weryfikacji istniej2cej #azy danych
nuerycznych apy zasadniczej w systeie EWMAPA
win
5goda dot, wypłaty odszkodowania za zniszczenia
powstałe w zwi2zku z #udow2 kolektora kanalizacji
sanitarnej 788 ) odcinek 8= od ul, (łuskiej do ul, 1orza
"ank Polska &asa 3pieki $,A, Agata
&oorek Paweł "łaszczak
Centru Medyczne 45?MED $p, z o, o,
Mirosław :aku#czak "ogdan Kakoski
Przekazanie darowizny na rachunek dochodów własnych
5rz*du Miasta 4u#lin z przeznaczenie na MProocj*
MiastaO w wysoko%ci P.. P47
AC$ $łuched $p, z o, o, i Wspólnicy ) $p,
&oandytowa 9eresa &nut
Przekazanie darowizny na rachunek dochodów własnych
5rz*du Miasta 4u#lin z przeznaczenie na MProocj*
MiastaO w wysoko%ci -CC P47
3rganizacja iprezy proocyjnej M7oc 6wi*toja!skaO w
dniu /C,.C,/..R r,
Multiedia Hactory Monika 6liwi!ska )
&rupa
1apewnienie nagło%nienia estradowego oraz jego
o#sługa na potrze#y organizacji M4u#elskiej Wioski
WielokulturowejO
(E3&A09 ) 8nternational $p, z o, o, Kucjan
Pietluch
3pracowanie #azy danych nuerycznej apy
zasadniczej na terenie iasta 4u#lina ) Cz*%L 88
Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne Egi" $p, z o, o, Dariusz
1ieli!ski :an "urzec
3pracowanie #azy danych nuerycznej apy
zasadniczej na terenie iasta 4u#lina ) Cz*%L =
Arkusz1
Strona 149
1880 &! 2008-06-23
1881 &! &P( $p, z o, o, Artur :ach 2008-06-23
1882 &! (43"MA98? $p, z o, o, :ulian 0zeszutek 2008-06023
1883 !" H80MA &3WA4C1G& 1ygunt &owalczyk "udowa o%wietlenia ulicy Cienistej 2008-06-26
1884 &% A4HA $p, z o, o, 1#igniew "ielak 2008-06-19
1885 OR Z &atarzyna 4ipert 2008-07-01
1886 OR 2008-06-17
1887 OR 2008-06-17
1888 OR 2008-06-17
1889 OR 2008-06-17
1890 OR P Akadeia 3#rony 7arodowej Warszawa 2008-06-18
1891 ZSS 2008-07-01
1892 ZSS 2008-07-01
1893 OR 1dzisław 7ied#ała 2008-06-11
1894 ZSS 2008-07-01
$A( El#ud (da!sk 'olding $,A, :anusz
&nuth Mirosław &liko
3pracowanie #azy danych nuerycznej apy
zasadniczej na terenie iasta 4u#lina ) Cz*%L 8=
3pracowanie #azy danych nuerycznej apy
zasadniczej na terenie iasta 4u#lina ) Cz*%L 8
3pracowanie #azy danych nuerycznej apy
zasadniczej na terenie iasta 4u#lina ) Cz*%L 888 i =8
Dostarczenie i onta+ urz2dze! za#awowych i
kounalnych do wyposa+enia placów za#aw
Prowadzenie spraw kancelaryjnych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Piotr Pawlicki
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Magdalena &oprowska
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) (rzegorz &utrzepa
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) $ylwia Piwowarczyk
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Michał (rz2dka
578 ) MED $p, z o, o, 0enata (rendysz
Marek Chatała
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 HAM84 ) MED $p, z o, o, :olanta
'arasi ) (rossan 8wona $zcz*%niak
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
7131 MED ) 60[DM8E6C8E El+#ieta Malce
) 1alewska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Arkusz1
Strona 150
1895 ZSS 7131 A0$ MED8CA "eata (2sławska 2008-07-01
1896 ZSS 2008-07-01
1897 ZSS E$&54AP $p, z o, o, Anna &*pa 2008-07-01
1898 ZSS 2008-07-01
1899 ZSS 2008-07-01
1900 ZSS 7131 =89AMED :adwiga $uska ) Wołyniak 2008-07-01
1901 ZSS 7131 C1EC'[W 8wona Czajka 2008-07-01
1902 OR Z &rzysztof 6li+ewski 2008-06-26
1903 ZSS 7131 A78 ) MED Anna Wach ) 1a#adała 2008-07-01
1904 ZSS 7131 (K5$& ) MED El+#ieta Kacek 2008-07-01
1905 ZSS 2008-07-01
1906 ZSS 2008-07-01
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 "0373W8CE El+#ieta 9rojanowska
) Drela
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 =8=AMED Ewa "uszewicz Anna
&owalczyk :ózef Mróz
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 MED ) CE7905M Alina &urekE
Wanda CzarnackaE Małgorzata $tasi!ska )
(ruszka
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Wykonanie prac kancelaryjnych w Wydziale 3rganizacji
5rz*du
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 9W3:A P01GC'3D78A "o+ena
El+#ieta Chroczak Ewa Chodu!
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 &A487A Cezary DudkaE El+#ieta
9o#orek
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Arkusz1
Strona 151
1907 ZSS 2008-07-01
1908 ZSS 2008-07-01
1909 ZSS 7131 MED8MED $p, z o, o, 9eresa :endrej 2008-07-01
1910 ZSS 2008-07-01
1911 ZSS 2008-07-01
1912 ZSS 2008-07-01
1913 ZSS 7131 '8P39EC17A 0enata $zafraniec 2008-07-01
1914 ZSS 2008-07-01
1915 ZSS 7131 AM8C5$ 'alina Piechowicz 2008-07-01
1916 ZSS 2008-07-01
1917 ZSS 2008-07-01
Wojewódzki $zpital $pecjalistyczny i,
$tefana &ardynała Wyszy!skiego 0yszard
6iech
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
przeciw pneuokoko
7131 :utrzenka 5rszula Arciszewska
Magdalena (ładkowska ) Mucha
Małgorzata &*dracka ) &argol "ar#ara
3sypiuk
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 1D03W8E Eliza (anczarska El+#ieta
Pawlak ) (anczarska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 MED8C30 Maria Anna 8zde#ska
Marzena (rzechnik Maria Ewa PóIniak
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Wojewódzki 3%rodek Medycyny Pracy
Centru Profilaktyczno ) 4ecznicze w
4u#linie Anna 0utczy!ska ) 0ui!ska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw pneuokoko
7131 WA44E703DA MED 1enon
$zcz*kała
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 HAM848A "ar#ara (łowacka El+#ieta
$korek
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 P03=89A El+#ieta &osowska )
Ceglarska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Arkusz1
Strona 152
1918 ZSS 2008-07-01
1919 ZSS 7131 MA& ) MED &rystyna Walicka 2008-07-01
1920 ZSS 2008-07-01
1921 ZSS 7131 =8$ =89A48$ Anna Drygiel 2008-07-01
1922 ZSS 2008-07-01
1923 ZSS 7131 P54$ ) MED 'anna "aranowska 2008-07-01
1924 ZSS 2008-07-01
1925 ZSS 2008-07-01
1926 R( MA$9E0$ $p, o, o, Andrzej Pawłowski 2008-06-27
1927 OR Z Alicja 4ipi!ska 2008-06-23
1928 SA P 2008-06-26
1929 SA P 2008-06-26
7131 3%rodek Medyczny DMP :erzy
Portka
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 Medycyna /..B $p, z o, o, El+#ieta
$olis ) &ulesza
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 "AMED "ar#ara Wysłocka )
$pustekE Anna 4itwiniuk
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 Centru Medyczne 9E'A7D
1dzisław Paszkowski
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 A4=89A 'elena Wdowiak Anna
Półtorak ) Chielewska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Wykonanie #oisk sportowych przy $zkole Podstawowej
7r /F przy ul, &resowej B
Wykonywanie czynno%ci zawi2zanych z realizacj2
#ud+etu w zakresie zada! Wydziału (ospodarowania
Mienie
5rz2d $tatystyczny w 4u#linie &aziierz
9ucki
Porozuienie dotycz2ce współpracy w prowadzeniu
punktu o#sługi interesantów zwanego M4okalny
3kienkie Przedsi*#iorczo%ciO
Dyrektor 8z#y $kar#owejE 7eczelnik
Pierwszego 5rz*du $kar#owegoE 7aczelnik
9rzeciego 5rz*du $kar#owego
Porozuienie dotycz2ce współpracy w prowadzeniu
punktu o#sługi interesantów zwanego M4okalny
3kienkie Przedsi*#iorczo%ciO
Arkusz1
Strona 153
1930 SA P 2008-06-26
1931 R# A Aneks do uowy z dnia .C,.J,/..F r, 2008-07-03
1932 ZZS A Aneks do uowy 7r BB>-Q1$$Q/..R z dnia .R,.>,/..R r, 2008-06-26
1933 !" 2008-06-26
1934 %' 2008-06-10
1935 &" 2008-07-01
1936 %' 2008-06-10
1937 %' 2008-06-23
1938 %' 2008-06-23
1939 %' 2008-06-23
1akład 5#ezpiecze! $połecznych 3ddział
w 4u#linie Andrzej Panasiuk
Porozuienie dotycz2ce współpracy w prowadzeniu
punktu o#sługi interesantów zwanego M4okalny
3kienkie Przedsi*#iorczo%ciO
Wojewódzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
Andrzej (ajak
&lu# $portowy 578A Mieczysław (randa
&aziiera Wielosz
&1A Przedsi*#iorstwo Autoatyki i
9elekounikacji $,A, 'enryk $taniewski
1aprojektowanie i #udowa drogowej sygnalizacji
%wietlnej na skrzy+owaniu ulicT :aczewskiego ) Prusa )
Północna ) "iernackiego w 4u#linie
$towarzyszenie Wokalne M8n CorporeO
Wojciech Czeronko Andrzej (uc
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 3rganizacja
koncertu M*skiego 1espołu Wokalnego &A803$
1#iornica $urowców Wtórnych $półdzielnia
Pracy M3szcz*dno%LO 1#igniew
3#rusiewicz
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej własno%L (iny
4u#lin poło+onej w 4u#linie przy ul, 6rodkowej o
powierzchni >. / z przeznaczenie pos skup
surowców wtórnych
$towarzyszenie Wokalne M8n CorporeO
Wojciech Czeronko Andrzej (uc
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Cykl koncertów
MWyj2tkowa Muzyka ) Wyj2tkowe MiejscaO
4u#elskie $towarzyszenie Alliance
Hrancaise Wojciech (olean
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) koncert
gitarowy Paolo Conti ] Mr Meniere ;Hrancja<
4u#elskie $towarzyszenie Alliance
Hrancaise Wojciech (olean
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) koncert
gitarowy #raci "oulou i Elios Herre ;Hrancja<
4u#elskie $towarzyszenie Alliance
Hrancaise Wojciech (olean
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) / koncerty
0ichard (alliano Uuartet ;Hrancja<
Arkusz1
Strona 154
1940 %' Centru &ultury Aleksander $zpecht 2008-06-23
1941 %' 2008-06-23
1942 %' Hundacja Willa Polonia :an $*k 2008-06-23
1943 %' 2008-06-23
1944 %' 2008-06-23
1945 %' 2008-06-23
1946 OR P 2008-07-01
1947 OR 2008-07-02
1948 OR 2008-06-17
1949 OR 2008-07-01
1950 I, 2008-07-07
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) M4u#lin is
coingO
Hundacja M0estaurare "asilicaO o, 0o#ert
(łu#isz
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) warsztaty
uzyki liturgicznej M0orate coeliO
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) $alon Polski )
ConDiDiu 4u#linensis /..R r,
4u#elski &lu# Polonijny :an $*k El+#ieta
Michalik
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Horu
Polonijne ) piso o zasi*gu i*dzynarodowy
$towarzyszenie Aniatorów 0uchu
Holkowego Agnieszka Matecka ) $krzypek
Ewa 1a#rotowicz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) M$tudenckie spotkania z
tradycj2O
4u#elskie 9owarzystwo Miło%ników &si2+ki
:an (ru#a 1#igniew :óIwik 'alina Wolska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja wystawy ?8=
"iennale Eksli#risu 4u#elskiego
5niwersytet Przyrodniczy w 4u#linie Marek
$zwajgier
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Monika $zuriak 5rszula Pluta
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Dorota Kakoa &atarzyna &opyci!ska
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Anna (oljan
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Anna Doł#e!
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, 4*dzian od ul, $truykowej do ul,
$ławin
Arkusz1
Strona 155
1951 I, 0 2008-06-27
1952 !" 2008-07-01
1953 !" 2008-07-01
1954 !" 2008-07-04
1955 !" 2008-07-04
1956 I, 2008-06-30
1957 S 2008-06-23
1958 S $P3098C3 Wiesław $zkutnik 2008-06-23
1959 R# A Aneks do uowyz dnia -B,.F,/..F r, 2008-06-30
1960 I, 2008-06-12
1961 &! 2008-06-13
1962 OR Włodziierz Wysocki 2008-07-03
Wiesława "rodziak $ławoir "rodziak
8reneusz "rodziak
5goda dot, wypłaty odszkodowania za zniszczenia
powstałe w zwi2zku z #udow2 sieci wodoci2gowej w
pasie drogowy ul, 7ał*czowskiej
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Wykonanie dokuentacji projektowej prze#udowy
kanalizacji deszczowej w ul, (łuskiej
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Wykonanie dokuentacji projektowej prze#udowy
kanalizacji deszczowej w ul, Droga M*czenników
Majdanka i ul, Do%wiadczalnej
DrogMost 4u#elski $p, z o, o, Andrzej
4eniak
Pełnienie funkcji Mened+era Projektu w zakresie nadzoru
inwestorskiego nad realizacj2 inwestycji pn, Prze#udowa
ul, Mełgiewskiej
Przedsi*#iorstwo 0o#ót Drogowo )
Mostowych w 4u#linie $,A, Przeysław
Przychodze!
Prze#udowa ul, Poprzecznej ) zaprojektowanie i
wykonanie prze#udowy
$połeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w ul,
$zarotkowejA 6widnickiej oraz Dereniowej
Piotr 6igasiewicz
"udowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach
$zarotkowejA 6widnickiej i Dereniowej
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Wykonanie naprawy #oiska sportowego do koszykówki
na ul, "raci Wieniawskich
Wykonanie / szt, wzocnionych konstrukcji do
koszykówki z ta#licai i / szt, #raek stalowych do piłki
no+nej
7arodowy Hundusz 3chrony 6rodowiska i
(ospodarki Wodnej Warszawa Małgorzata
$kucha "ar#ara Wi%niewska
$anitarna Pracownia Projektowa (erard
Po#łocki
3pracowanie prograu funkcjonalno ) u+ytkowego
planowanej rekultywacji 88 niecki $kładowiska 3dpadów
w 0okitnie g, 4u#artów
"iuro (eodezyjno ) Projektowe P03&A09
5rszula &oinek
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału /.
działek ewidencyjnych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Arkusz1
Strona 156
1963 SA Z 'alina 3poka 2008-07-01
1964 SA Z 9oasz Kozowski 2008-07-01
1965 SA Z Anna 3#łoza 2008-07-01
1966 SA Z 8wona 7owogrodzka 2008-07-01
1967 SA Z (ra+yna 9ry#uła 2008-07-01
1968 SA Z Marta Miciuła 2008-07-01
1969 SA Z :adwiga 4yssy 2008-07-01
1970 SA Z (ra+yna &oprowska 2008-07-01
1971 SA Z Małgorzata &rakowiak 2008-07-01
1972 SA Z 8wona $oral 2008-07-01
1973 SA Z Ewa 1awi%lak 2008-07-01
1974 SA Z Ewa "ondaruk 2008-07-01
1975 SA Z Wanda 4ipska 2008-07-01
1976 SA Z 0enata Wolska 2008-07-01
1977 Z A M39G4 $,A, Artur Motyl 2008-06-09
1978 Z A A&4 Auto#usowe &onsorcju 4u#elskie Aneks do uowy nr BFB>Q(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F r, 2008-05-13
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aktualizacja rejestru wy#orcówA zakładanie kart
dodatkowych rejestru wy#orców
Aneks do uowy 7r BCR-Q(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F
r,
Arkusz1
Strona 157
1979 R# 2008-06-27
1980 &" 0o#ert Witkowski 2008-07-09
1981 &" Marzena (ajewska 2008-07-09
1982 &" Waldear "artnik 2008-07-09
1983 &" M379 ) 0EM P,M,0, Wiesław Pietrzak 2008-07-09
1984 OR Z Anna $chesny 2008-06-26
1985 S 2008-07-01
1986 S 2008-07-01
1987 S 2008-07-01
1988 S 2008-07-01
1989 S 2008-07-01
Powiat 4u#artowski Marian $tarownik
&aziierz $ysiakE Powiat 4u#elski Paweł
Pikula Marek &wiatkowskiE Powiat
K*czy!ski Ada 7iwi!ski Andrzej
DyczewskiE Powiat 6widnicki Mirosław &ról
1#igniew 9waróg
0ealizacja projektuT 4u#elski 3#szar Metropolitalny )
Przyjazny 8nwestoro ;43MSP8< w raach Działania /,P
Marketing (ospodarczy 0egionalnego Prograu
3peracyjnego Województwa 4u#elskiego /..F ) /.B-
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
przy ul, :utrzenki o powierzchni F>. / z
przeznaczenie na targowisko osiedlowe
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
przy ul, 0adzy!ska o powierzchni /FR. / z
przeznaczenie na parking strze+ony
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
przy ul, Dudzi!%kiego o powierzchni -PF / z
przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, Wy+ynnej o powierzchni BF> / z
przeznaczenie pod #udynek ałej gastronoii
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
5czniowski &lu# $portowy P8\9&A
Małgorzata :esionek Mirosław $ao!
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
"udowlany &lu# $portowy Andrzej
(oł*#iowski 0o#ert (roysz
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Dariusz $zyczuk
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
5czniowski &lu# $portowy W8D3& $P nr >B
9oasz "ielecki Marek $itarz
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
Arkusz1
Strona 158
1990 S 2008-07-01
1991 S 2008-07-01
1992 S 2008-07-01
1993 S 2008-07-01
1994 S 2008-07-01
1995 OR 2008-06-01
1996 Z Paweł Wiracki 2008-06-25
1997 S 2008-07-01
1998 S 2008-07-01
1999 S 2008-07-01
2000 S 2008-07-01
2001 Z :ózef 7eL 2008-07-03
2002 Z (rzegorz "rodowski 2008-07-03
5czniowskie 9owarzystwo $portowe
3048& Wojciech $zopa Agnieszka Wiak
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
&lu# $portowy "5D3W4A78 &rzysztof
3kapa Maria (oł*#iowska
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
$towarzyszenie Piłkarskie 7adzieje Motor
Dariusz Misiurek 0oan (arwoła
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
$towarzyszenie na 0zecz Dzieci i Młodzie+y
7iepełnosprawnej 0uchowo Alina $tarek
'alina De#ajło
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
$zkolny &lu# 9enisowy A$ Marek Wró#el
Andrzej Piesto
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
M5$8 $półdzielnia w 4u#linie :an
:arołowicz
7aje poieszczenia o powierzchni B> / z
przeznaczenie na "iuro ds, 3só# 7iepełnosprawnych
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Mi*dzyszkolny &lu# $portowy
9owarzystwo Piłki 0*cznej &rzysztof
&rawczyk Waldear Czu#ala
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$Dariusz Wierz#icki
Dariusz $zyczuk
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%ciór &rzysztof $agan
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
4u#elski &lu# &arate &yokushin :acek
Czerniec 4eszek (ierszon
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 159
2003 I, 2008-06-10
2004 %' Centru &ultury Aleksander $zpecht 2008-06-10
2005 %' 2008-07-04
2006 %' 2008-07-04
2007 %' 2008-07-04
2008 %' 2008-06-30
2009 %' 2008-06-30
2010 %' 2008-06-30
2011 I, 2008-06-02
2012 Z P&$ w Puławach $,A, Edward 3such 2008-06-25
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul, 0apackiego z
wł2czenie do studni $Fw ul, "oczna 0apackiego
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Powrót
$ztukistrza
5niwersytet Marii Curie ) $kłodowskiej
Wiesław Andrzej &ai!ski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) :u#ileusz -.S
lecia działalno%ci lu#elskiej galerii &379
5niwersytet Marii Curie ) $kłodowskiej
Wiesław Andrzej &ai!ski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 0ealizacja
$pektaklu 9eatru Widzenie MWojna wci2+ trwaO
5niwersytet Marii Curie ) $kłodowskiej
Wiesław Andrzej &ai!ski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Warsztaty
fotograficzne pod kierunkie "ogdana &onopki M4u#lin,
Miejsce rzeczywiste ) iejsce wyo#ra+oneT 3 duchach
iasta i iejscachA w których +yj2O
Wojewódzka "i#liotek Pu#liczna i, ',
Kopaci!skiego 1ofia Ciuru% Alicja
0ogalska
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 88 4u#elskie
9argi &si2+ki
Wojewódzki 3%rodek &ultury "ogna
"ender ) MotykaE &rystyna 1ieichód
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Akadeia 'appeningu
Wojewódzki 3%rodek &ultury "ogna
"ender ) MotykaE &rystyna 1ieichód
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) M$2siedziO
działania integracyjno ) artystyczne w osiedlu &olejarz
P034A" Przedsi*#iorstwo Projektowo )
"adawcze s,c, Edward Hlak
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego drogi
tyczasowej w pasie al, Witosa
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 160
2013 %P P &iton A09 Mirosław 3lszówka 2008-07-09
2014 !" 2008-07-07
2015 !" $ławoir 4ipski 2008-05-12
2016 !" (rzegorz 3sieleniec 2008-05-12
2017 !" August 1awi2załek 2008-05-12
2018 O, Aneks do uowy z dnia B-,.>,/..R r, 2008-07-10
2019 OR Z Erwin $kwarzy!ski 2008-07-01
2020 ZSS 2008-07-04
2021 R( 2008-06-20
2022 %! P,W, 8MPE? 90A7$ Mariusz "esztak 2008-07-11
2023 I, Aneks do uowy nr BBRJQCPQ87Q/..R z dnia /R,.P,/..R r, 2008-06-18
2024 %P 2008-05-28
Porozuienie dot, współpracy w zakresie organizacji
Hestiwalu Muzyki $trefa 877E "01M8E78A 4u#lin ) 4wów
/..R
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ci2g pieszy ) "ystrzyca
5owa w sprawie zasad udost*pniania nieruchoo%ci w
celu #udowy sieci i urz2dze! elektroenergetycznych oraz
ich eksploatacji ) ul, &r*znicka
5owa w sprawie zasad udost*pniania nieruchoo%ci w
celu #udowy sieci i urz2dze! elektroenergetycznych oraz
ich eksploatacji ) ul, &r*znicka
5owa w sprawie zasad udost*pniania nieruchoo%ci w
celu #udowy sieci i urz2dze! elektroenergetycznych oraz
ich eksploatacji ) ul, &r*znicka
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3só#
7iepełnosprawnych w Warszawie
Aleksander Piechnik Wiesław "ieniek
Prowadzenie rejestru uów i rejestru faktur w Wydziale
0ozwoju i Hunduszy Europejskich
(raf . Marina s,c, Agata Augustyniak
Mirosław Augustyniak
Proocja zdrowej i trzeIwiej rodziny S MDzieci*ca
8ntegracyjna &awiarenka ArtystycznaO
$P309 (05PA $p, z o, o, &rzysztof
"ie!kowski
Wykonanie prac przedprojektowychA dokuentacji
projektowej w forie projektu wykonawczegoA
specyfikacji technicznej wykonania i od#ioru ro#ót oraz
dokuentacji kosztorysowej dla #oiska piłki no+nej wg
prograu MMoje "oisko ) 3rlik /.B/O przy #udynku
(inazju 7r BPA ul, Pogodna BJ
Przewiezienie zorganizowanej grupy B-. osó# na trasie
4u#lin ) Warszawa ) 4u#lin w dniu B-,.F,/..R r,
Aleksander W2sik 1akład 0o#ót
8n+ynieryjno ) "udowlanych
9owarzystwo Edukacji &ulturalnej :anusz
3pry!ski Witold Mazurkiewicz
Wystawienie z dniu /P,.C,/..R r, spektaklu MHerdydurkeO
wg (o#rowicza w j*zyku polski z tłuaczenie na
j*zyk francuski
Arkusz1
Strona 161
2025 %P Z Kukasz (ładysz 2008-06-10
2026 %P Z Monika "arczewska 2008-06-10
2027 %P Z Andrzej Wilczy!ski 2008-06-10
2028 %P P 2008-07-08
2029 %P &iton A09 Mirosław 3lszówka 2008-07-09
2030 R( E&3 ) $A789 Dariusz (rzy#owski 2008-07-14
2031 &% 2008-07-01
2032 Z M8$50A s,c, 2008-06-30
2033 !" 2008-07-07
2034 OR Z &rystyna &u%irzak 2008-07-03
2035 O. 2008-07-14
2036 OR ! Architektura Maria &owalczyk 2008-07-07
2037 I, 2008-07-09
2038 I, 2008-07-09
2039 I, 2008-07-09
Aktualizacja tre%ci oraz ziana szaty graficznej strony
www,planetalu#lin,pl
&oordynacja działa! organizacyjnych w zakresie iprezy
proocyjnej ) 4u#elskiego Hestiwalu (raffiti /..R
$edziowanie eczów piłkarskich podczas oprezy
$portowa Planeta w dniu BP,.C,/..R r,
4u#elski 3%rodek 8nforacji 9urystycznej
$tanisław 9urski
Porozuienie dot, współpracy w zakresie dystry#ucji
okularów anaglifowych
1apewnienie wyst*pu zespołów =oo =oo ] 'aydaaky w
dniu BJ,.F,/..R r,
Wykonanie instalacji kliatyzacji w poieszczeniu
serwerowni i onitoringu w #udynku przy ul, 3kopowej
BB
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Alicja 1ofia Do#rowolska Mariusz Piłat
1akup oraz rozło+enie na geowłóknie grysu typu
M3toczakO i M"iała MariannaO na Placu 4itewski
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, A
Andrzej &uchciak
5owa o przeło+enie urz2dze! elektroenergetycznych w
zwi2zku z #udow2 chodnika przy ul, 4otniczej
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
"iuro 9urystyki (A4A ) 90A=E4 0oualda
Przyłuska
1organizowanie kolonii letnich dla dzieci i łodzie+y
roskiej i polskiej ucz*szczaj2cych do szkół na terenie
Miasta 4u#lin
$porz2dzenie opinii w sprawie zgodno%ci z prawe
iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
iasta 4u#lin cz*%L 8 ) 0udnik
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
Porazi!skiej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
Diaentowa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
(łuska
Arkusz1
Strona 162
2040 I, 2008-07-09
2041 I, 2008-07-09
2042 I, 2008-07-09
2043 I, 2008-07-09
2044 I, "udowa sieci wodoci2gowej w ul, 9rze%niowskiej 2008-06-02
2045 !" Prze#udowa ul, 0ównej w 4u#linie 2008-07-09
2046 ZSS 2008-07-08
2047 R( 87"5D 4u#lin Mariusz 0y#ak 2008-07-08
2048 !" 2008-07-11
2049 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski 2008-07-11
2050 I $DC $p, z o, o, 0yszard &ulicki 2008-06-15
2051 ZSS 2008-07-01
2052 ZSS 2008-07-01
2053 ZSS 2008-07-01
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
$ławin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
&ruszynowa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
(ar#arska
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
Morcinka
$połeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ul, 9rze%niowskiej
Wojciech &ael Del &aolski
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, (rzegorz "ielawski
Marek $zya!ski
5niwersytet Medyczny w 4u#linie Andrzej
&si2+ek
Prowadzenie Punktu 8nforacyjnego dla studentów na
terenie uczelni
Wykonanie ro#ót #udowlanych w #udynku "ursy
$zkolnej 7r B przy ul, Popiełuszki F
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $,A, Wiesław Adaczyk
Wykonanie reontu nawierzchni #ituicznej odcinka ul,
3liwkowej
Wykonanie reontu schodów na skarpie w rejonie
#udynku 4wowska B/
Dostawa i instalacja radiowego systeu transisji
danych w wy#ranych o#iektach 5rz*du Miasta 4u#lin
oraz instytucjach podległych
7131 M9wój 4ekarzO El+#ieta Maria &ieres
Ewa Ci*szczyk ) Cieszko :adwiga Czarnota
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 A4HA Marzena $zydłowska "ar#ara
Chuchała ) Milczarek Dariusz Chle#us
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 A078&A Mirosława 3skro#a (ra+yna
Wasilczyk Małgorzata &ozak ) Czucha!ska
Dorota &uryło
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Arkusz1
Strona 163
2054 R( 2008-07-15
2055 S 2008-07-14
2056 S 2008-06-23
2057 S 2008-07-14
2058 S 2008-07-14
2059 S 2008-07-14
2060 S 2008-07-14
2061 S 2008-07-14
2062 &% 2008-07-03
2063 &" 2008-07-16
2064 &" Paweł Papli!ski 2008-07-14
5sługowy 1akład 3gólno ) "udowlany
&rzysztof Czerniak
Wykonanie ro#ót reontowo ) #udowlanych w
poieszczeniach przeznaczonych na siedzi#* Centru
Monitoringu Miasta 4u#lin w #udynku przy ul, 3kopowej
BB
5czniowski &lu# $portowy 05C'
$e#astian Płonka
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
Przedsi*#iorstwo "udowlano ) 'andlowe
'enryk Pytka
Deonta+ uszkodzonych i onta+ / #raek piłki no+nej i
/ szt, konstrukcji do koszykówki w raach reontu
#oiska sportowego przy ul, "raci Wieniawskich
5czniowski 3siedlowy &lu# $portowy
$KAW87 :anusz &ołody!ski Piotr
Chojnacki
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
4u#elskie 9owarzystwo &ajakowe HA4A
1ofia Hilipek ) &raczek 4eszek Daniewski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
$towarzyszenie 4okalne &A487A
$alezja!skiej 3rganizacji $portowej
&aziierz Drozd 0afał 8skra
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
&olejowy &lu# $portowy $G(7AK
&aziierz Persona Wiesław Pawłat
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
Chor2giew 4u#elska 1'P 'ufiec &atarzyna
Piondło Kukasz Mazu%
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
Wojewódzki 5rz2d 3chrony 1a#ytków w
4u#linie 'alina 4andecka Aleksander Widz
0eont i konserwacja ponika 5nii 4u#elskiej w
4u#linie
Małgorzata 6nie+y!ska Przeysław
6nie+y!ski
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, 7aysłowskiego o powierzchni BPCR / z
przeznaczenie pod teren rekreacyjny
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, 0oera o powierzchni BF. / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Arkusz1
Strona 164
2065 &" 2008-07-10
2066 &" "o+ena Pelak Dariusz Pelak 2008-07-10
2067 &" A 'alina $zyu% E Anna Ko% Aneks do uowy z dnia B>,.>,/..C r, 2008-07-10
2068 &% H430E$ Aleksandra 8gras 5trzyanie iejsc pai*ci narodowej giny 4u#lin 2008-07-04
2069 O, 2008-07-17
2070 O, 2008-07-17
2071 !" Prze#udowa ulicy $uchej w 4u#linie 2008-07-07
2072 &! 01EC1317AWCA :anina $zady 2008-07-01
2073 &! 2008-07-01
2074 I, 2008-07-08
2075 I, 2008-06-25
2076 I, 2008-06-30
2077 I, 2008-06-25
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne
4u#lin $p, z o, o, (rzegorz $iei!ski
Andrzej $atke
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
przy ul, &ra%nickiej /> i Wojciechowskiej >
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, Dudzi!skiego o powierzchni -PFB / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3só#
7iepełnosprawnych w Warszawie
Aleksander Piechnik Wiesław "ieniek
0ealizacja MPrograu wyrównywania ró+nic i*dzy
regionaiO
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3só#
7iepełnosprawnych w Warszawie
Aleksander Piechnik Wiesław "ieniek
Dofinansowanie ze %rodków PH037 projektów
MPrograu wyrównywania ró+nic i*dzy regionaiO
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, (rzegorz "ielawski
Marek $zya!ski
Wykonanie i przekazanie B.. operatów szacunkowych
dla działek poło+onych na terenie ogródków działkowych
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci
:arosław 4eszczy!ski
Wykonanie oraz przekazanie B>. operatów
szacunkowych nieruchoo%ci gruntowych
nieza#udowanych
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
$ulisławicka FA
Parafia 0zysko ) &atolicka Pw, 6wi*tego
:ana Chrzciciela i 6wi*tego :ana
Ewangelisty ks, Ada 4ewandowski
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci B/P P.. zł na
dofinansowanie nakładów koniecznych na wyian*
pokrycia dachowego w cz*%ci południowej archikatedry
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory MM8$E08C30D8AO ks,
9adeusz Pajurek 4ucyna "iałkowska
Ceglarz
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci >BF ... zł na
reont cało%ci #udynku
&lasztor 33, Doinikanów 3, 0o#ert
(łu#isz
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci BPR P.. zł na
dofinansowanie nakładów koniecznych na 8 etap
wyiany okien w "azylice przy ul, 1łotej J
Arkusz1
Strona 165
2078 I, 2008-06-30
2079 I, 2008-06-25
2080 I, 2008-06-25
2081 %P "iuro 9łuacze! "artłoiej Czuwara 2008-05-19
2082 %P 2008-07-09
2083 %P P03$CE785M :arosław 0udnicki 2008-07-09
2084 %P Anna Do#rowolska 2008-07-10
2085 &" 2008-07-03
2086 Z 2008-07-10
2087 I 0oz#udowa systeu wizualizacji o#razu 2008-06-16
2088 OR Z &atarzyna 9rafisz 2008-07-10
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
$pecjalistycznego i &onserwacji 1a#ytków
A0C5$ :erzy "ie!
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci BR/ .. zł na
dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie
ro#ót #udowlanych i restauratorskich w 1espole
Pałacowo ) Parkowy w :aku#owicach Murowanych
Parafia Prawosławna Pw, Przeienienia
Pa!skiego ks, Andrzej Ko%
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci CB ... zł na
dofinansowanie nakładów koniecznych na wyian*
pokrycia dachowego
Parafia 0zysko ) &atolicka Pw, 6wi*tego
:aku#a Wi*kszego Apostoła ks, 1#igniew
Pietrzela
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci B/C ... zł na
dofinansowanie nakładów koniecznych na utwardzenie
palcu wokół ko%cioła oraz za#ezpieczenie drzew przed
uszkodzenie
Wykonanie tłuacze! z j*zyka polskiego na j*zyk
angielski tekstów na angloj*zyczn2 stron* internetow2
5rz*du Miasta 4u#lin
48('9 ) 9EC' Przedsi*#iorstwo 5sługowo
) 'andlowe Mirosław Maksyiuk :arosław
:aworski
Wynaje i o#sługa techniczna sprz*tu o%wietleniowego
oraz sceny wraz z zadaszenie dla potrze# koncertów w
raach Hestiwalu Muzyki 8nne "rzienia 4u#lin ) 4wów
/..R
WynajeA instalacji i o#sługa nagło%nienia wraz z
niez#*dny osprz*te podczas Hestiwalu Muzyki 8nne
"rzienia 4u#lin ) 4wów /..R
Monta+ i deonta+ #arierek ochronnych lekkich na
iprez* artystyczn2 od dnia BB,.F,/..R r, do dnia
/.,.F,/..R r,
0egionalne $towarzyszenie
0zeczoznawców Maj2tkowych 1#igniew
:anuszewski :anusz Czajecki
Wykonanie opinii o prawidłowo%ci sporz2dzenia operatu
szacunkowego wykonanego przez Wand* 9erleck2 dot,
wyceny nieruchoo%ci gruntowej poło+onej przy ul,
&rakowskie Przedie%cie P.
1ygunt Wójtowicz i 9oasz Wójtowicz s,j,
Poniatowa
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
EGE=8$ P34$&A $p, z o, o, Ada
7ikołajew
Wykonanie czynno%ci w Wydziale 3chrony 6rodowiska w
Departaencie Pierwszego 1ast*pcy Prezydenta
Arkusz1
Strona 166
2089 &% 2008-05-14
2090 OR Z Anna 1awistowska ) 4ulek 2008-07-08
2091 O$ Hira U5E0C5$ Michał &ieszko 2008-07-07
2092 O$ 2008-07-07
2093 O$ 2008-07-07
2094 O$ 2008-07-07
2095 O$ 2008-07-07
2096 I, 2008-07-10
2097 &! Marta :astrz*#ska 5sługi (eodezyjne 2008-07-07
2098 Z A00E9 s,c, Mariusz Marszałkowski 1akupA dostawa i onta+ C sztuk wiat przystankowych 2008-07-11
2099 OR 2008-07-10
2100 R( 2008-07-01
2101 I, 2008-07-15
2102 OR 2008-06-30
Polskie (órnictwo 7aftowe i (azownictwo
$,A, w Warszawie Mariusz &al#arczyk
Dostarczanie gazu zienego wysokoetanowego E do
instalacjiT Plac 4itewskiA ul, 1ana
3#sługa interesantów oraz wydawanie i przyjowanie
wniosków kierowanych do Wydziału (eodezji
Przeprowadzenie za#iegów leczenia i konserwacji
starodrzewu oraz zieleni wysokiej na terenie Miasta
4u#lin w 0ejonie =
5rz2dzanie i 5trzyywanie 1iele!ców )
Chirurgia Drzew Wojciech Witkowski
Przeprowadzenie za#iegów leczenia i konserwacji
starodrzewu oraz zieleni wysokiej na terenie Miasta
4u#lin w 0ejonie 8=
93P8A085$ ) 5rz2dzanie i 5trzyywanie
1ieleni 4eszek M*czy!ski
Przeprowadzenie za#iegów leczenia i konserwacji
starodrzewu oraz zieleni wysokiej na terenie Miasta
4u#lin w 0ejonie 888
1akład ChirurgiiA Piel*gnacji i 6cinki Drzew
Andrzej Wypychowski
Przeprowadzenie za#iegów leczenia i konserwacji
starodrzewu oraz zieleni wysokiej na terenie Miasta
4u#lin w 0ejonie 88
1akład ChirurgiiA Piel*gnacji i 6cinki Drzew
Andrzej Wypychowski
Przeprowadzenie za#iegów leczenia i konserwacji
starodrzewu oraz zieleni wysokiej na terenie Miasta
4u#lin w 0ejonie 8
1akład 8nstalacji Przeysłowych i
$anitarnych :an Pastwa
Wykonanie ro#ót dodatkowych wynikłych przy #udowie
kolektora 7ii odcinek 8D od ul, (łuskiej do granic iasta
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
działki poło+onej przy ul, Wodopojnej /
$półdzielnia Pracy &oiniarzy Aleksandra
4ipiec Paweł Pilichowski
Przeprowadzenie okresowej kontroli go sprawno%ci
przewodów wentylacyjnych w #udynkach 5rz*du Miasta
Przedsi*#iorstwo "udowlane A"AC5$
Piotr :ózefczuk
Wykonanie ro#ót reontowo ) #udowlanych w #udynku
Wło#ka nr > przy ul, $owiej >
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
$tanisław "ielak
Prze#udowa sieci elektroenergetycznych ) al,
$olidarno%ci na odcinku od al, warszawskiej do w*zła
D2#rowica
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) lokal
usługowy ) ul, &rakowskie Przedie%cie F/ ) 8= pi*tro
Arkusz1
Strona 167
2103 OR 2008-06-30
2104 %' 2008-07-04
2105 %' 2008-07-04
2106 %' Centru &ultury Aleksander $zpecht 2008-06-23
2107 %' Centru &ultury Aleksander $zpecht 2008-06-30
2108 %' Centru &ultury Aleksander $zpecht 2008-06-30
2109 %' Centru &ultury Aleksander $zpecht 2008-06-30
2110 %P 2008-07-09
2111 I 2008-06-30
2112 %P ! :acek 7owi!ski 2008-07-19
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) lokal
usługowy ) ul, &rakowskie Przedie%cie F/ ) = pi*tro
5niwersytet Marii Curie ) $kłodowskiej
Wiesław Andrzej &ai!ski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC )
Mi*dzynarodowy Hestiwal &ultury Alternatywnej
M1daErzeniaO
5niwersytet Marii Curie ) $kłodowskiej
Wiesław Andrzej &ai!ski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 8= $tudencki
3gólnopolski Hestiwal 9eatralny M&ontestacjeO
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC )
MWielokulturowy 4u#lin ) prezentacje artystyczne
podczas Europejskich Dni DziedzictwaO
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Hiesta 8#eria
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 4/ el do
kwadratu ) pot*gowanie kultury 4u#lina i 4wowa
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) M4aus
ArtystycznyO S zdarzenia teatralneA prezentacje
ju#ileuszowe istrzów słowa
(rupa 3chrony "iznesu Persona i
Wspólnicy 0o#ert Persona
Hizyczna ochrona iprezy artystycznej MHestiwal Muzyki
$trefa 877E "01M8E78A 4u#lin ) 4wów /..RO
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) zasilanie
kaery onitoringu iejskiego ul, "ursztynowa B
PrzygotowanieA organizacja i realizacja paneli
dyskusyjnych M(ranice EuropyO
Arkusz1
Strona 168
2113 %P ! Dariusz Hilozof 2008-07-10
2114 %P A &iton A09 Mirosław 3lszówka 2008-07-18
2115 %P A Aneks do uowy nr /.R/Q&PQ/..R z dnia .JS.F,/..R r, 2008-07-18
2116 %P A P03$CE785M :arosław 0udnicki Aneks do uowy nr /.R-Q&PQ/..R z dnia .J,.F,/..R r, 2008-07-18
2117 %P A &iton A09 Mirosław 3lszówka Aneks do uowy nr /./JQ&PQ/..R z dnia .J,.F,/..F r, 2008-07-18
2118 O$ 2008-07-22
2119 ZSS 2008-07-01
2120 R( EDAC' P,',5, :an $tarownik 2008-07-15
2121 &% MA$9E0 &rzysztof (uz 2008-07-08
2122 &% 2008-07-10
2123 !" D03("E$9 Andrzej Wanatowicz 2008-07-14
2124 OR Z Monika WoIniak 2008-07-15
2125 Z 2008-07-08
2126 %P ! "ogusław Wojtowicz 2008-07-10
Wykonanie projektu iluinacji ) o%wietlenia architektury
0ynku $tarego Miasta oraz jego realizacja
Aneks do porozuienia nr /.B-Q&PQPQ/..R z dnia
.J,.F,/..R r,
48('9 ) 9EC' Przedsi*#iorstwo 5sługowo
) 'andlowe Mirosław Maksyiuk :arosław
:aworski
$tacja "adawcza w 4u#linie Centru
"ada! Ekologicznych Polskiej Akadeii
7auk 9adeusz $kowro!ski
5owa u+yczenia ikroskopu la#oratoryjnego firy
1eiss odel Prio $tar z tore optyczny
7131 Przychodnia 4ekarza 0odzinnego
Maria $odolska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Wykonanie ro#ót ogólno#udowlanych w #udynku
1espołu Placówek 3pieku!czo ) Wychowawczych przy
ul, Pogodnej -B
5suni*cie awarii kanału deszczowego %r, .AR w al,
Witosa etod2 #ezwykopow2
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne w 4u#linie $p, z o, o,
$tanisław Margul
3pracowanie dotycz2ce inwentaryzacji geodezyjnej
wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki "ystrzycy w
4u#linie
Wykonanie reontu schodów przy ul, 'arcerskiej w
4u#linie
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne
4u#lin $p, z o, o, (rzegorz $iei!ski
Andrzej $atke
"ie+2ce utrzyanie wiat przystankowych #*d2cych
własno%ci2 (iny 4u#lin zlokalizowanych na
przystankach kounikacji iejskiej na terenie iasta
4u#lin
Aran+acja i przeprowadzenie P wystaw artystycznych w
raach Hestiwalu Muzyki $rtefa 877E "01M8E78A 4u#lin
) 4wów /..R
Arkusz1
Strona 169
2127 I, A 2008-02-28
2128 OR ! Danuta Duszak 2008-07-01
2129 ZSS 7131 9E0MED s,c, 9eresa 6lusarska 2008-07-01
2130 ZSS 7131 9E0MED s,c, 9eresa 6lusarska 2008-07-01
2131 ZSS 2008-07-01
2132 OR 2008-07-07
2133 OR 2008-07-12
2134 OR 2008-07-12
2135 OR 2008-07-08
2136 %P 2008-07-10
2137 I, H80MA &3WA4C1G& 1ygunt &owalczyk 2008-07-10
2138 I, A 2008-04-14
2139 !" 9EE$ $p, z o, o, &atarzyna Przypis 2008-07-24
2140 ZSS A Aneks do uowy z dnia ./,.P,/..R r, 2008-07-04
2141 ZSS A Aneks do uowy z dnia ./,.P,/..R r, 2008-07-04
Przedsi*#iorstwo Projektowania i 0ealizacji
8nwestycji AP03 $p, z o, o, "olesław
0adzie!ciak
Aneks do uowy 7r /RR.Q$80QCPQ/..F z dnia BF,.J,/..F
r,
Prowadzenie o#sługi kasowej Pracowniczej &asy
1apoogowo ) Po+yczkowej
5dzielanie %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
profilaktyki wad postawy i profilaktyki nadwagi i otyło%ci
5dzielanie %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
profilaktyki wad postawy i profilaktyki nadwagi i otyło%ci
Wojewódzki $zpital $pecjalistyczny i,
$tefana &ardynała Wyszy!skiego w
4u#linie 0yszard 6iech
5dzielanie %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
profilaktyki nadwagi i otyło%ci
5niwersytet Marii Curie ) $kłodowskiej
Wydział Politologii Ewa Maj
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Michał PiotrowskiE 9oasz 3rłowski
Wy+sza $zkoła Ekonoii i 8nnowacji w
4u#linie Marek Wigrodzki
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) :arosław Walasek
Wy+sza $zkoła Ekonoii i 8nnowacji w
4u#linie Marek Wigrodzki
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Edyta 3le%
5niwersytet Marii Curie ) $kłodowskiej
Wydział Politologii Ewa Maj
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Anna $zwed
AP5$ Przedsi*#iorstwo 0eklaowo )
Wydawnicze Marek 4ecki
Wykonanie oraz dostawa gad+etów proocyjnych z
nadrukie proocyjny iasta
"udowa o%wietlenia drogowego ulicy 'ieronia
:awłowskiego w 4u#linie
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
4udwika Cichocka
Aneks do uowy 7r -P-BQ$80QCPQ/..F z dnia .R,B.,/..F
r,
3ddanie iejsca w pasie drogowy ulicy
Wró#lewskiego dla potrze# parkowania na prawach
wył2czno%ci
5czniowski &lu# $portowy W8D3& $P nr >B
9oasz "ielecki Marek $itarz
5czniowski &lu# $portowy W8D3& $P nr >B
9oasz "ielecki Marek $itarz
Arkusz1
Strona 170
2142 ZSS A Aneks do uowy z dnia ./,.P,/..R r, 2008-07-04
2143 I, P 2008-07-22
2144 %P ! Andrzej Dudzi!ski 2008-07-09
2145 OR C300AD3 &onrad "urczy!ski 2008-07-25
2146 &% E&3 ) (E3 Consulting Marek "iłyk 2008-07-22
2147 &% 2008-07-22
2148 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-07-14
2149 %P P 2008-07-25
2150 Z 1#igniew Madej 2008-06-26
2151 !" A 2008-06-12
2152 I, 2008-07-24
2153 I, 2008-06-26
2154 I, 2008-06-20
5czniowski &lu# $portowy W8D3& $P nr >B
9oasz "ielecki Marek $itarz
$zyon Wiak E &atarzyna &ucharska )
Wiak
Porozuienie w sprawie #udowy sieci kanalizacji
deszczowej o długo%ci /. # do wysoko%ci posesji nr B/
przy ul, (ranicznej
Wykonanie projektu scenografii scen w raach
Hestiwalu Muzyki $trefa 877E "01M8E78A 4u#lin ) 4wów
/..R
Wyiana zestawu naprawczego w kopiarce &M -.->
oraz przegl2d techniczny i konserwacja kopiarki
3pracowanie $tudiu wykonalno%ci dla projektu
rewaloryzacji 3grodu $askiego przy al, 0acławickich -
E&3 ) (E3 Pracownia (eologii i 3chrony
6rodowiska Anna Majka ) $uszkiewicz
3pracowanie inforacji %rodowiskowej o wpływie
projektu rewaloryzacji 3grodu $askiego na %rodowisko
"ank Polska &asa 3pieki $A Warszawa
Agata &oorek Paweł "łaszczak
5niwersytet Medyczny w 4u#linie Ewa
A#raek Danuta (olea
Porozuienie ugodowe w sprawie kapanii proocyjnej
na no%nikach reklay zewn*trznej
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
&onsorcjuT Przedsi*#iorstwo "udowy
Dróg i Mostów $p, z o, o,AE &ounalne
Przedsi*#iorstwo 0o#ót Drogowych $p, z
o, o,A E &1A Przedsi*#iorstwo Autoatyki i
9elekounikacji $, A,A ) :anusz Dró+d+
Aneks do uowy 7r -C-BQ(&QCPQ/..F z dnia /C,BB,/..F
r,
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory MM8$E08C30D8AO ks,
9adeusz Pajurek 4ucyna "iałkowska
Ceglarz
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci P> ... zł na
dofinansowanie dokuentacji konserwatorskiej dla
#udynku dawnej ple#ani w zespole ko%cioła parafialnego
pw, 6w, :aku#a Apostoła
Przedsi*#iorstwo 0o#ót 8n+ynieryjnych :,
&orkosz :ózef &orkosz
Wykonanie czyszczenia kolektora sanitarnego 7S88 na
odcinku od ul, (łuskiej do studni nr C
Pracownia Projektowa (0AMA (ra+yna
Matuszczak
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
roz#iórki #udynków agazynowo ) przeysłowych
zlokalizowanych na działce nr B-JQB ) ul, &unickiego BB.
i ul, $za!cowa / i P
Arkusz1
Strona 171
2155 I, &3"5D $p, z o, o, 9adeusz 4egieL 2008-07-24
2156 I, 2008-06-30
2157 I, A Aneks do uowy z dnia BF,.J,/..F r, 2008-07-23
2158 I, A Aneks do uowy z dnia BF,.J,/..F r, 2008-07-23
2159 I, A E&3$A7 s,c, Małgorzata Dudak 2008-06-30
2160 I, A Aneks do uowy 7r /--Q$i0QCPQ/..R z dnia .F,./,/..F r, 2008-06-30
2161 I, A Aneks do uowy 7r ->--Q87QCPQ/..R z dnia .>,BB,/..F r, 2008-06-30
2162 I, A 2008-03-20
2163 OR 2008-07-11
2164 OR 2008-07-23
2165 ZSS 2008-07-01
2166 R( ! 2008-07-23
2167 %' 2008-06-30
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci FJC C.. zł na
dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie
elewacji zewn*trznejA wykonanie dachuA stropów oraz
klatki schodowej dla kaienicy przy ul, (rodzkiej B>
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) plac
#udowy ) ul, Poturzy!ska /
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Aneks do uowy 7r -RCPQ87QCPQ8Q/..F z dnia /F,B/,/..F
r,
P034A" Przedsi*#iorstwo Projektowo )
"adawcze s,c, Edward Hlak
P034A" Przedsi*#iorstwo Projektowo )
"adawcze s,c, Edward Hlak
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Aneks do uowy 7r -//RQ$80QCPQ/..C z dnia B-,B/,/..C
r,
EHEC930 Przedsi*#iorstwo 'andlowo )
5sługowe Artur 1iółkowski
Dostawa i onta+ P>. / wykładziny podłogowejA
#iurowej &E4=87 w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin
&atolicki 5niwersytet 4u#elski :anusz
Dro#
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Anna $ułek
7131 WGC8E Anna Dzio#a 8za#ela
7iezna!ska Dorota 9okarska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
AE8&37 Pracownia &onserwacji 1a#ytków
Marek 9rocha
Wykonanie prac konserwatorskich dotycz2cych
renowacji polichroii %ciennej w poieszczeniach 88
pi*tra w #udynku 9ry#unału &oronnego
4u#elskie $towarzyszenie Hantastyki
MCytadela $yriuszaO &rzysztof &si*ski
Paweł Wójcik
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Hantastyka )
&ultura "liska Młodzie+y
Arkusz1
Strona 172
2168 %' 2008-06-30
2169 %' 2008-06-30
2170 %' 2008-06-30
2171 R( Hira "udowlana ED"5D Edward Wójcik 2008-07-22
2172 (O% A Aneks do uowy 7r /PJ>Q3rQCPQ/..> z dnia ./,BB,/..> r, 2008-07-29
2173 OR A Aneks do uowy nr BPPPQ30Q/..R z dnia /R,.>,/..R r, 2008-07-12
2174 R( 2008-06-25
2175 %P 8=E79 Mikołaj Majda 2008-06-04
2176 %P ! Aleksander 0opielewski 2008-06-10
2177 %P P 2008-06-16
4u#elskie $towarzyszenie Hantastyki
MCytadela $yriuszaO &rzysztof &si*ski
Paweł Wójcik
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 8?
3gólnopolski &onwent Miło%ników Hantastyki Halkon
/..R
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk 1#igniew
$o#czuk
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) $ławoir
Marzec ) />Slecie pracy twórczej
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk 1#igniew
$o#czuk
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Magazyn
internetowy M$kładO
Wykonanie ro#ót reontowo ) #udowlanych w
wynaj*tych dla potrze#y 5rz*du Miasta 4u#lin
poieszczeniach w #udynku przy ul, &rakowskie
Przedie%cie F/
Poczta Polska Centru Poczty 3ddział
0egionalny Piotr Waszak
P,P,',5, $pecjał $p, z o, o, &rzysztof
9okarz
"iuro 5sług Projektowych "5D3P03:E&9
Ciecierzyn :anusz Hronczek
Wykonanie dokuentacji projektowejA specyfikacji
technicznej wykonania i od#ioru ro#ót oraz dokuentacji
kosztorysowej na wykonanie oka#lowania strukturalnego
oraz P" dedykowanej sieci zasilaj2cej w #udynku
Miejskiego 5rz*du Pracy przy ul, 7iecałej BP
Wykonanie fotografii do ulotki inforacyjnej iasta wraz
z przeniesienie praw autorskich
1apewnienie autorskiej oprawy uzycznej i pełnienie roli
konferansjera podczas Pierwszego 4u#elskiego
Maratonu 0owerowego
$towarzyszenie 0owerowe M1ielony $zlakO
Cezary 1aana Ewa &isiel
Porozuienie w sprawie współpracy w celu
zorganizowania w dniach /BS//,.C,/..R r, na terenie
Miasta 4u#lin Pierwszego 4u#elskiego Maratonu
0owerowego
Arkusz1
Strona 173
2178 %P 8=E79 Mikołaj Majda 2008-07-09
2179 OR 2008-07-21
2180 !" 2008-07-24
2181 OR 2008-07-01
2182 O$ Aneks do uowy z dnia B/,.F,/..> r, 2008-07-11
2183 &" 2008-06-20
2184 %P 8=E79 Mikołaj Majda 2008-05-05
2185 I, A 90A$A 5sługi Projektowe :erzy &aliszuk 2008-02-08
2186 I, A 90A$A 5sługi Projektowe :erzy &aliszuk 2008-02-20
2187 S 2008-07-14
2188 S 2008-07-14
2189 &! Czesław 7izioł (eodeta 5prawniony 2008-07-17
2190 I, A 2008-07-17
2191 I, A Aneks do uowy nr FRRQ$80QCPQ/..> z dnia B/,.P,/..> r, 2008-06-27
2192 OI A Mirosław Wendeker Aneks do uowy nr BCCPQ38Q1Q/..R z dnia .>,.C,/..R r, 2008-07-04
1akup fotografii panoraicznych iasta ;P pory roku< do
wykorzystania w wydawnictwach proocyjnych Miasta
4u#lin
&ancelaria 0adcy Prawnego i "iuro
7ieruchoo%ci HAC930 9eresa 0eszko
Po%redniczenie w najie nieruchoo%ci zlokalizowanej
w o#r*#ie centru iasta o powierzchni in, /.. /
48D4 P34$&A $p, z o, o, Marcin $topa
Marek 4itwiniec
0ealizacja inwestycji prze#udowy układu drogowego i
zjazdów z ul, &otlarskiej i ul, 3#oInejQWy%cigowej
Wy+sza $zkoła Przedsi*#iorczo%ci i
Adinistracji w 4u#linie Andrzej Miszczuk
1ygunt Winda
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) (a#riela Wrona
Wojewódzki 8nspektorat 9ransportu
Drogowego w 4u#linie Cezary :urkowski
Mirosława Wiater
Hundacja $3$ 1iei 4u#elskiej &rzysztof
"ujko &aziierz &ieL
5+yczenie na czas okre%lony nieruchoo%ci poło+onej w
4u#linie przy ul, 0oantycznej B na rzecz Hundacji $3$
1iei 4u#elskiej
Wykonanie sesji fotograficznych fresków w &aplicy 6w,
9rójcy do projektów reklaowych iasta 4u#lin
Aneks do uowy nr /RPPQ$80QCPQ/..F z dnia /P,.R,/..F
r,
Aneks do uowy nr -.CPQ$80QCPQ/..F z dnia .B,B.,/..F
r,
5czniowski &lu# $portowy 03?A 9adeusz
Wi2cek 'anna 0ui!ska
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
&lu# $portowy 348MP8A $ławoir Pliszka
&rzysztof &oorski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału działki
poło+onej przy ul, 4ucyny 'erc
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
Aneks do uowy nr -F-/Q$80QCPQ/..F z dnia .F,B/,/..F
r,
Dyrekcja 8nwestycji Miejskich $p, z o, o,
$tanisław Matys
Arkusz1
Strona 174
2193 I, A Aneks do uowy nr C.QJP z dnia B/,B/,BJJP r, 2008-06-30
2194 !" 2008-07-14
2195 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski 2008-07-23
2196 &% MA$9E0 &rzysztof (uz 2008-07-28
2197 &% 5sługi Projektowe ) 0yszard $tefan Czop 2008-07-24
2198 &% 0eont kanału deszczowego w rejonie ul, Wapiennej 2008-07-25
2199 ("*Z% 2008-07-30
2200 &" &aziierz Wojtaluk 2008-07-30
2201 &" Patrycja Cie%li!ska 2008-07-22
2202 OR A A0P8$ 3P98CA4 $p, z o, o, El+#ieta &utnik 2008-07-25
2203 Z P&$ w &ielcach $,A, (rzegorz &owalczyk 2008-07-28
2204 OR Z Marianna Wanicka 2008-07-23
2205 &" Aneta &auppi 2008-07-30
2206 &" "rygida :aneczko 2008-08-01
4u#elskie Przedsi*#iorstwo "udowy
Pieców Przeysłowych $,A, 9adeusz
"rzozowski
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $,A, Wiesław Adaczyk
Wykonanie reontu nawierzchni chodnika w rejonie
posesji ko%cioła przy ul, :agiełły F
Wykonanie chodnika na przej%ciu i*dzy ul, $zwejka a
ul, Parysa
Awaryjny reont kanału deszczowego na odcinku D/ )
D- zlokalizowanego w rejonie wiaduktu na skrzy+owaniu
al, Witosa i ul, (rygowej
3pracowanie projektowe konstrukcji posadowienia
kanału deszczowego w rejonie wiaduktu na
skrzy+owaniu al, Witosa i ul, (rygowej
$E1AM ) 87$9A4 P, Cecuga i 0, Cecuga
0afał &wiatkiewicz
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gów i
&analizacji w 4u#linie $p, z o, o, 9adeusz
Hijałka 'enryka Piotrowska
Przekazanie w nieodpłatne u+ytkowanie agregatów
pr2dotwórczych
Dzier+awa gruntu pod gara+e #laszany przy ul,
$oluchowskiego
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, 7aysłowskiego o powierzchni F>. / z
przeznaczenie na teren rekreacyjny
Aneks do uowy nr BP.Q"'PQCPQ8Q/..R z dnia /P,.B,/..R
r,
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Prowadzenie składnicy ap i planów przy 4u#elskiej
Pracowni 5r#anistycznej
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, :agiello!skiej o powierzchni B>. / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, Dudzi!skiego o powierzchni -P. / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Arkusz1
Strona 175
2207 S 2008-07-01
2208 OR Z Marianna Duda 2008-07-23
2209 O. 2008-08-01
2210 R# 2008-05-28
2211 S 2008-07-14
2212 S 2008-07-14
2213 S Hundacja H30957A Anna $zcze%niewska 2008-07-07
2214 ZSS A Aneks do uowy nr /.>BQ1$$Q/..R z dnia .B,.F,/..R r, 2008-07-29
2215 ZSS A Aneks do uowy nr B/.-Q1$$Q/..R z dnia B-,.>,/..R r, 2008-07-21
2216 R# Z &aila Maria &ruk 2008-08-01
2217 (% A Aneks do uowy z dnia /R,.C,/..F r, 2008-07-31
4u#elski &lu# Piłkarski M3930 Edward
4ewczuk Andrzej $ku#is
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
Przygotowanie procedury kontroli podiotówA który
udzielono zaówienia na %wiadczenia zdrowotne
$półdzielnia Mieszkaniowa $P[KD18E4CA
Wojciech "artłoiejczyk Agnieszka
Kukaszczyk
7aje lokalu u+ytkowego o powierzchni >/ABR / przy
ul, &wiatowej /- na prowadzenia 3ddziału Przedszkola
nr //
Województwo 4u#elskie &rzysztof
(ra#czuk :acek $o#czak
Przygotowanie i realizacja ProjektuT MDrogi dojazdowe do
w*zła drogowego M:aku#owiceO o#wodnicy Miasta
4u#lin w ci2gu dróg ekspresowych $B/A $BF i $BJO
(0EE7 $P309 C45" 9oasz &isiel
0o#ert 1ander
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
4u#elski $portowy &lu# 9aekwonSdo
9adeusz Ko#oda :oanna (ardias
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozów szkoleniowych dla dzieci i łodzie+y
uprawiaj2cych ró+ne dyscypliny sportu
3rganizacja o#sługi technicznej zawodów sportowych )
Młodzie+owa (ala "oksu Aatorskiego
7131 M9wój 4ekarzO El+#ieta Maria &ieres
Ewa Ci*szczyk ) Cieszko :adwiga Czarnota
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
Współpraca przy organizacji wszystkich działa! projektu
MProjekty kluczowe dla współpracy transgranicznej
4u#lin ) Kuck ) 4wów ) 8wanoSHrankowskO
"ank (ospodarstwa &rajowego 3ddział w
4u#linie (rzegorz Paszczyk 9oasz
"e#enek
Arkusz1
Strona 176
2218 !" 2008-07-28
2219 R( 2008-08-05
2220 &% 2008-07-01
2221 OR 2008-07-30
2222 OR 2008-07-25
2223 OR Z "ar#ara :a%kowska 2008-07-29
2224 Z A Andrzej &ura Aneks do uowy nr -/FCQ91QCPQ/..F z dnia />,.J,/..F r, 2008-08-04
2225 Z 1ygunt 1i*tek 2008-08-04
2226 Z Marian (2sik 2008-08-04
2227 Z (rzegorz 'unkiewicz 2008-08-04
2228 I E4&3M9E4 Mirosław $ołtys 2008-05-17
2229 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-07-18
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
0eont ul, Pawiej odcinek od ostu na rzece
Czerniejówce do skrzy+owania w ul, 4otnicz2 o długo%ci
PJ. # oraz ul, 4otniczej odcinek od skrzy+owania z ul,
Pawi2 do wjazdu na teren posesji ko%cioła o długo%ci
-J. #,
E4 ) P03 "iuro Projektowe :anusz
Wadołowski
Wykonanie dokuentacji projektowej w forie projektu
wykonawczegoA specyfikacji technicznej wykonania i
od#ioru ro#ót oraz dokuentacji kosztorysowej zasilania
elektroenergetycznego wynajowanych poieszcze! 8=
i = pi*tra #udynku "anku Pekao $,A, w 4u#linie przy ul,
&rakowskie Przedie%cie F/
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Alicja 1ofia Do#rowolska Mariusz Piłat
Dostawa i onta+ B> sztuk drewnianych ławek
parkowych z oparcieA P sztuk drewnianych ławek
parkowych #ez oparcia oraz P sztuk koszy na %ieci w
o#udowie drewnianej
Pracownia 1łotnicza &307 s,c, Piotr
Andrzejewski 4eszek (wiazda
7aje lokali #iurowych poło+onych na 88 kondygnacji o
ł2cznej powierzchni /CC /
Hira 'andlowa "E4ME9SB 0yszard
(rudzi!ski
7aje lokali #iurowych poło+onych na 888 kondygnacji o
ł2cznej powierzchni /BC /
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wykonanie dwóch systeów wizualizacji w #udynku
0atusza przy Placu Kokietka B w salach nr / oraz nr /P
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek Paweł "łaszczak
Arkusz1
Strona 177
2230 &" 2008-07-01
2231 I, 2008-08-01
2232 !" 2008-07-22
2233 !" 2008-07-22
2234 R( 2008-06-30
2235 (P 2008-05-27
2236 I 43(37 $,A, &rzysztof :urek Dostawa #raek =o8P wraz z przeł2cznicai 2008-07-09
2237 %P P 2008-06-10
2238 %P 8=E79 Mikołaj Majda 2008-07-21
2239 &" 2008-07-30
2240 R( ! Hira PE4E& 0yszard Pelek 2008-08-08
2241 R( 2008-08-11
2242 I, 2008-08-12
Współwła%ciciele nieruchoo%ci poło+onej
w 4u#linie E 1akład 3#sługi 7ieruchoo%ci
ADM87A $p, z o, o, 0yszard $koczylas
Przekazanie w zarz2dzanie i adinistrowanie
nieruchoo%ci poło+onej w 4u#linie przy ul, 4wowskiej P
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Marek
4enart Maciej 7ejkauf
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
Poligonowa
P031E4 ) 45"487 $p, z o, o, 4eszek
4ipski
Wykonanie dokuentacji projektowej dla #udowy
o%wietlenia drogowego ;ul, :esionowaA ul, Woli!skiegoA
ci2g pieszyA schody<
P031E4 ) 45"487 $p, z o, o, 4eszek
4ipski
Wykonanie dokuentacji projektowej dla #udowy
o%wietlenia drogowego ;ul, K*czy!skaA ci2g pieszy<
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) #oisko
sportoweA szatnieA o%wietlenie terenu
C0' A&ADEM3$ $p, z o, o, Ada
&al#arczyk
Wy#udowanie i wyposa+enie Mi*dzyszkolnego 3%rodka
$portu i 0ekreacji przy Prywatny (inazju i 4iceu
3gólnokształc2cy w 4u#linie
$towarzyszenie 4u#elski &lu# "iznesu
Agnieszka (2sior ) Mazur
Podj*cie współpracy w celu zorganizowania w dniu
BJ,.C,/..R r, konferencji MEuroszansa /..RO
1akup - fotografii na potrze#y #ill#oardowej kapanii
realizowanej przez iasto z przeniesienie praw
autorskich
Port 4otniczy 4u#lin $,A, (rzegorz
Muszy!ski &arol 6ci#ior
5owa o#j*cia akcji nieuprzywilejowanych iiennych
serii &
Przetłuaczenie z j*zyka polskiego na angielski
ogłosze! o przetargu nieograniczony na wykonanie
teroodernizacji o#iektówT $pecjalnego 3%rodka
$zkolno ) Wychowawczego 7r BE 1espołu $zkół
Elektronicznych i 4u#elskiego Centru Edukacji
1awodowej
5sługowy 1akład 3gólno ) "udowlany
&rzysztof Czerniak
Wykonanie ro#ót #udowlanych w #udynku 0atusza Plac
Kokietka B
4ider &onsorcjuT 4u#elskie
Przedsi*#iorstwo 0o#ót 8n+ynieryjnych $p,
z o, o, $zyon Wiak
0o#oty uzupełniaj2ce na inwestycji prowadzonej pod
nazw2 M"udowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i
deszczowej o#sługuj2cych dzielnic* HelinA odcinek do ul,
WitosaO
Arkusz1
Strona 178
2243 &" :adwiga Pruszkowska 2008-08-11
2244 &" A Aneks do uowy z dnia .B,B.,/..F r, 2008-08-05
2245 &" 2008-07-22
2246 O$ P 2008-05-30
2247 !" 2008-08-05
2248 ZSS A Aneks do uowy nr CJBQ1$$Q/..R z dnia />,.-,/..R r, 2008-08-04
2249 OR Z &arolina 9ur#ak 2008-07-29
2250 OR ! El+#ieta &raszewska 2008-08-05
2251 R# 2008-08-06
2252 &" 73=A 8za#ela Pilipczuk :erzy $agan 2008-08-14
2253 &! 2008-08-14
2254 OR A $ławoir $kowronek Aneks do uowy nr /->Q30QCPQ8Q/..R 2008-02-29
2255 OR Z :anina Matacz 2008-08-01
Dzier+awa nieruchoo%ci przeznaczonej na urz2dzenie
placu za#aw dla dzieci o powierzchni //. / poło+onej
przy ul, &oryznowej /C
$półdzielnia Mieszkaniowa C15"G
0yszard "urski Anna 5r#anek
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci
:arosław 4eszczy!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału działki
poło+onej w po#li+u ul, B Maja
5niwersytet Przyrodniczy w 4u#linie
1dzisław 9argo!ski
Porozuienie w sprawie realizacji MPlanu działania
;procedury i echanizy post*powania z dzikii
zwierz*tai na terenie iasta 4u#linO
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe E4P8E
$p, z o, o, Andrzej "artnik
1aprojektowanie i #udowa drogowej sygnalizacji
%wietlnej na skrzy+owaniu ulicT 9urystyczna )
&asprowicza w 4u#linie
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! $P131
El+#ieta &ifner
Przygotowywanie i opracowywanie ateriałów do
aktualizacji #azy danych prograów poocowych w
dziedzinie kultury
$porz2dzenie nie wi*cej ni+ P. analiz i projektów decyzji
do wydania decyzji o ustaleniu warunków za#udowy
Minister $praw 1agranicznych Marek
1iółkowski
Dotacja na realizacj* projektu poocowego pod nazw2
MProjekty kluczowe dla współpracy transgranicznej
4u#lin ) Kuck ) 4wów ) 8wanoSHrankowskO
Dzier+awa nieruchoo%ci za#udowanej pawilone
handlowy poło+onej przy al, 9ysi2clecia o powierzchni
BPR> / z przeznaczenie na prowadzenie działalno%ci
handlowo ) usługowej
Marian 7ykiel 5sługi (eodezyjno )
&artograficzne
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej dla
nieruchoo%ci poło+onych w rejonie ul, Wspólnej
Weryfikacja z#iorów archiwuA akt kierowcówA pod
k2te wył2czenia ze z#iorów akt kierowcówA którzy ju+
nie istniej2 ;oso#y zarłe<
Arkusz1
Strona 179
2256 O$ P 2008-08-01
2257 I 2008-07-30
2258 I 2008-07-30
2259 I 2008-07-30
2260 I 2008-07-30
2261 I 2008-07-30
2262 I A Aneks do uowy nr -RPPQ89QCPQ8Q/..F z dnia .P,B/,/..F r, 2008-05-13
2263 &! (43"MA98? $p, z o, o, &rystian "licharski 2008-07-17
2264 ZSS A Aneks do uowy nr BB>PQ1$$Q/..R z dnia .R,.>,/..R r, 2008-08-11
2265 &% $80 ) &AM 0oan $urdacki 2008-08-11
2266 Z A E?P0E$$"5$ s, c,A 9oasz (ucwa 2008-08-07
2267 Z E?P0E$$"5$ s, c,A 9oasz (ucwa 2008-08-07
2268 ("*Z% 2008-08-19
2269 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski 2008-08-04
2270 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski 2008-08-04
2271 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski Wykonanie prze#udowy ul, Hilaretów w 4u#linie 2008-08-07
Polskie $towarzyszenie 9errarystyczne
"artłoiej (orzkowski
Porozuienie w sprawie realizacji MPlanu działania
;procedury i echanizy post*powania z dzikii
zwierz*tai na terenie iasta 4u#linO
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usługi dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy "ronowiceA ul, &ra!cowa B.C
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usługi dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy $ławinekA al, Warszawska -B
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usługi dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy WrotkówA ul, 7ałkowskich BB/
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usługi dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy 9ataryA ul, (ospodarcza -/
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usługi dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy HelinA ul, 1ygunta Augusta F
C03W4EG DA9A P34A7D $p, z o, o,
0o#ert $tec
Wykonanie renowacji osnów geodezyjnych na terenie
iasta 4u#lin
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory M8$E08C30D8A ks,
9adeusz Pajurek 4ucyna "iałkowska )
Ceglarz
0enowacja ponika po%wi*conego 1rzeszeniu Wolno%L i
7iezawisło%L przy ul, Hilaretów w 4u#linie
Aneks do uowy nr /JRFQ91QCPQ8Q/..F z dnia .P,B.,/..F
r,l
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wyró# 1a#awek Pluszowych i &onfekcji A,
&, Pokrywka
Wykonanie i dostawa askotek pluszowych w ilo%ci B..
szt,
Wykonanie chodnika od ul, Pozna!skiej do ul,
Kukowskiej w 4u#linie
Wykonanie chodnika i*dzy #udynkai ul, Wy+ynna --
a Wy+ynna -F w 4u#linie
Arkusz1
Strona 180
2272 O$ 2008-07-28
2273 O$ 2008-07-28
2274 O$ 2008-07-28
2275 I, $9,A09 $ławoir Makal 2008-07-18
2276 I, 2008-07-23
2277 I, 2008-07-23
2278 I, 0 $tanisław "er#eL 2008-07-25
2279 I, 2008-06-02
2280 I, A $, 1, (, $p, z o, o,A 0yszard 1awisza 2008-06-30
2281 I, 2008-07-21
2282 %P ! Ewa "iałek 2008-08-14
2283 I, A Aneks do uowy nr P..Q87QCPQ8Q/..R z dnia .B,./,/..R r, 2008-07-08
Andrzej Wypychowski ) 1akład ChirurgiiA
Piel*gnacji i 6cinki Drzew
Wykonanie za#iegów piel*gnacyjno ) chirurgicznych na
B> drzewach rosn2cych na terenie centarza
parafialnego w 1e#orzycach
Andrzej Wypychowski ) 1akład ChirurgiiA
Piel*gnacji i 6cinki Drzew
Wykonanie za#iegów piel*gnacyjno ) chirurgicznych na
P drzewach rosn2cych przy ul, (łuskiej B-F
Andrzej Wypychowski ) 1akład ChirurgiiA
Piel*gnacji i 6cinki Drzew
Wykonanie za#iegów piel*gnacyjno ) chirurgicznych na
C drzewach rosn2cych na terenie pasa drogowego ul,
0ejtana
Wykonanie prac konserwatorskich o#ejuj2cych
drewniane lo+e oraz galeri* 9eatru $tarego przy ul,
:ezuickiej B
&onsorcjuT Przedsi*#iorstwo "udowy
Dróg i Mostów $p, z o, o,A E &ounalne
Przedsi*#iorstwo 0o#ót Drogowych $p, z
o, o, :anusz Dró+d+
0o#oty dodatkowego na inwestycji prowadzonej pod
nazw2 M"udowa ul, $o#ótki w 4u#linie w klasie drogi
&D4 wraz z odwodnienieO
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
$przeda+ przył2cza ka#lowego wraz z dokuentacj2
projektow2 przył2cza do zasilania w energi* elektryczn2
stacji redukcji gazu ul, $nopkowska /-
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci - JJP zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
$połeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w ul,
:agodowej Piotr Hr2czek
"udowa sieci wodoci2gowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w ul, :agodowej wraz z odgał*zieniai do posesji
Aneks do uowy nr -CFJQ$80QCPQ8Q/..F z dnia B>,BB,/..F
r,
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
4udwika Cichocka
Wykonanie dokuentacji projektowej na #udow*
kolektora kanalizacji deszczowej &SRJ w dzielnicy
'ajdów ) 1ad*#ie
Pełnienie funkcji przewodnika ;w j*zyku rosyjski< po
lu#elskich za#ytkach w dniu BC,.C,/..R r, w zwi2zku z
po#yte w 4u#linie delegacji z 5krainy
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
4udwika Cichocka
Arkusz1
Strona 181
2284 I, A Aneks do uowy z dnia B/,.J,/..F r, 2008-07-31
2285 I, A 2008-08-04
2286 I, A Aneks do uowy z dnia B/,.J,/..F r, 2008-07-31
2287 I, 0 Daniela 4enarczik 2008-08-11
2288 I, 0 Wacław Matuła 2008-08-11
2289 O$ A Anna &uroczko Aneks do uowy nr B-JBQ36QCPQ/..F z dnia BB,.C,/..F r, 2008-07-22
2290 O$ 2008-07023
2291 &" 2008-08-12
2292 &" 2008-08-12
2293 &" "iuro Wycen 7ieruchoo%ci :olanta $aran 2008-08-07
2294 I, 0 :erzy $ku#isz 2008-08-11
2295 !" "udowa o%wietlenia ulicy Poligonowej w 4u#linie 2008-07-21
2296 I, 0 'alina Derkacz 2008-08-11
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o,o,
&rzysztof &lepka
Aneks do uowy o przył2czenie do sieci
elektroenergetycznej 45"1E4 $,A, 3siedlowego Dou
&ultury przy ul, :udya /A
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci > >C- zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci P RCF zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
'A43HA0MAC:A $p, z o, o, Anna
&uroczko
Dzier+awa B pojenika "3SP>QE do prowadzenia z#iórki
przeterinowanych leków przez aptek* przy ul, Wojennej
-C
9A&$ ) $E0W8$ s,c, :anusz Waci!ski
Mieczysław $uwała Piotr Chyr+a
Wykonanie wyceny działek poło+onych w po#li+u ul,
7ałkowskich w celu ich sprzeda+y
9A&$ ) $E0W8$ s,c, :anusz Waci!ski
Mieczysław $uwała Piotr Chyr+a
Wykonanie wyceny J działek gruntu $kar#u Pa!stwa
poło+onych na terenie iasta 4u#lin w celu ich
sprzeda+y
Wykonanie wyceny BC działek gruntu $kar#u Pa!stwa
poło+onych na terenie iasta 4u#lin w celu ich
sprzeda+y
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci > .J/ zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe E4P8E
$p, z o, o, Andrzej "artnik
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci //
-RPA.. zł za skody powstałe w zakresie zniszczenia
składników #udowlanych i składników ro%linnych
Arkusz1
Strona 182
2297 I, 2008-08-04
2298 I, 2008-08-04
2299 I, 2008-08-05
2300 I, 0 Hranciszek :ezierski 2008-08-11
2301 I, 0 Danuta (oral 2008-08-11
2302 I, 0 Alicja Cholewa 2008-08-11
2303 I, 0 $tanisław &olan 2008-08-11
2304 I, 0 $tanisław D*#ski 2008-08-11
2305 I, 0 Wiesław Cioczek 2008-08-11
2306 I, 0 9eresa &o#yla!ska 2008-08-11
2307 I, 0 Marek 0ozwałka 2008-08-11
2308 I, 0 4ongin &aczor 2008-08-11
Przedsi*#iorstwo (eologiczne P34(E34
$,A, :an Wilgat
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i własno%ciowej
istniej2cych otworów studziennych i piezoetrów w
o#r*#ie uj*cia 9urkaA g, WólkaA 7iece
Moja Marka Pracownia Artystyczna Piotr
Prus
Wykonanie akiety &o%cioła Harnego pod wezwanie
6wi*tego Michała na Placu po Harze w 4u#linie
1akład 0o#ót 8n+ynieryjno ) "udowlanych
Andrzej W2sik
Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul, :arosława
8waszkiewicza i ul, Aleksandra 3rłowskiego w 4u#linie
od istniej2cej studni MEO
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci J J>P zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci P /BR zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci > JCB zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci C >PF zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci / .BJ zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci / J>C zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci B B>J zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci P PC- zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci > /R. zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
Arkusz1
Strona 183
2309 I, 0 9eresa $tró+ak 2008-08-11
2310 I, 5sługi Projektowe ) 0yszard $tefan Czop 2008-08-01
2311 I, 487E9E4 $p, z o, o, &rzysztof $okołowski 2008-08-21
2312 I, A Aneks do uowy nr />FQ$80QCPQ/..F z dnia B/,./,/..F r, 2008-06-30
2313 P- Paweł Pic 2008-08-01
2314 %P P Mazaki $tudio ) &onrad 0z2dowski 2008-08-12
2315 %P 2008-08-06
2316 %P 2008-07-19
2317 P 2008-08-25
2318 I, 2008-07-30
2319 R( 2008-08-06
2319A I, 0 Alicja (óra 2008-08-12
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci / .B/ zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow* sieci
kanalizacji deszczowej odwadniaj2cej ul, 4eszka w
4u#linie
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow* sieci
wodoci2gowej w ul, Powojowej w 4u#linie
&onsorcju 487E9E4 $p, z o, o, &rzysztof
$okołowski
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Porozuienie w sprawie wykonania projektu graficznego
foldera i ulotki reklaowej oraz projektu graficznego i
przygotowania do druku #il#ordów
7ał*czowski 3%rodek &ultury :adwiga
$awa ) "adnarczyk "ar#ara Adaczyk
PrzygotowanieA organizacja i realizacja koncertu Chóru
Chłopi*cego i M*skiego Hilharonii Pozna!skiej
MPozna!skie $łowikiO
=E7A A09 $p, z o, o, Anna $zczytowska
:oanna Wawer ) :achi
Wykonanie oraz dostawa gad+etów proocyjnych z
nadrukie proocyjny iasta
5niwersytet Wari!sko ) Mazurski w
3lsztynie Wydział 3chrony 6rodowiska i
0y#actwa Małgorzata WoIniak
Porozuienie w sprawie organizacji praktyki studentów
od#ywanej na podstawie skierowania ) Agnieszka
Ci*szczyk
Przedsi*#iorstwo "udowy Dróg i Mostów
$p, z o, o, :anusz Dró+d+
"udowa ulic w kwartaleT Połaniecka ) $apiehy )
&leniewskich ) 'irszfelda w 4u#linie w klasie &DD wraz
z o%wietlenieA odwodnienie i uz#rojenie
techniczny
87 P45$ &onserwacje 3#iektów
1a#ytkowych :an $zczurek
Wykonanie prac konserwatorskich dotycz2cych
renowacji polichroii %ciennej w poieszczeniach 88
pi*tra w #udynku 9ry#unału &oronnego
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci - .P. zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
Arkusz1
Strona 184
2320 I, 0 Aleksander Duda 2008-08-12
2321 I, 0 "ar#ara Piech 2008-08-12
2322 OR Z Magdalena $tasi!ska 2008-08-18
2323 I, 0 "ar#ara &ról 2008-08-13
2324 I, 0 Antoni "uska 2008-08-13
2325 I, 2008-08-01
2326 I, 2008-07-23
2327 I, 2008-07-15
2328 I, 2008-08-04
2329 OR 2008-08-27
2330 %P 2008-08-11
2331 %P P 2008-06-09
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci / CJC zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci C FRF zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
3#sługa sekretarska i kancelaryjna w "iurze 3#sługi
Mieszka!ców
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci P -RJ zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci CP -F.
zł za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
$połeczny &oitet "udowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ul, Wodnej
$tanisław Michota
"udowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od
istniej2cej studni do posesji nr C( i CH
$połeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w ul, Dereniowej Heliks W*grzynowicz
8nwestycja iejskaT M"udowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul, Dereniowej w 4u#linieO
Przedsi*#iorstwo Projektowo )
Wykonawcze 'GD03E&3 s,c, Hranciszek
12#ek
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow*
z#iornika retencyjnego na rzece Czerniejówce na wylocie
kolektorów deszczowych z dzielnicy Helin
4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$ławoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) stacja redukcji gazu ul, $nopkowska /-
9C'[01EW$&8 $E0W8$ "artosz
9chórzewski
&onserwacja i nadzór eksploatacyjny nad kotłowni2
gazow2 opart2 na kotle DeDietrich D9( //.
zlokalizowan2 w #udynku przy ul, 6wi*toduskiej -
Politechnika 4u#elska Andrzej Wac )
Włodarczyk :anina &si*ska
1akwaterowanie PF osó# uczestnicz2cych w projekcie
9own ) 9winning pt, Europa regionów ) jedno%L przez
ró+norodno%L w Doach Politechniki 4u#elskiej
Europejska Hundacja &ultury Miejskiej
Cezary 'unkiewicz
Porozuienie dotycz2ce współpracy w zakresie
organizacji iprezy proocyjnej ) 4u#elski Hestiwal
(raffiti /..R
Arkusz1
Strona 185
2332 O$ Chirurgia Drzew Marta &ału+niacka 2008-07-07
2333 !" 2008-08-20
2334 OR 2008-08-25
2335 Z 4eonard Wlaszczyk 2008-08-08
2336 .S" 2008-09-01
2337 I, 2008-07-18
2338 R( 2008-08-12
2339 Z :erzy $iwek 2008-08-25
2340 I, A Aneks do uowy nr RR.Q87Q/..R z dnia BJ,.-,/..R r, 2008-08-29
2341 I, 0 :anina Poykało 2008-08-18
2342 I, 0 Marianna 3lech 2008-08-18
2343 I, 0 :anina &owalewska 2008-08-14
4eczenie i konserwacja starodrzewuE nasadzenia zieleni
na terenie iasta 4u#lin
4u#elskie $towarzyszenie 9aksówkarzy
1#igniew &ici!ski &rzysztof &rupski
"ernard $ał*ga
3ddanie iejsca w pasie drogowy ulicy 3kopowej dla
potrze# parkowania na prawach wył2czno%ci
$A45$ H5078C3 s,c, Magdalena 'yos
9adeusz Wro!ski
Wykonanie i zainstalowanie składaj2cych si* ze %cianek
odułowych F szt, stanowisk pracowniczych tzw,
#oksów pracowniczych
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
C307E0 '35$E $p, z o, o, 9oasz
&alinowski
Dostarczenie lokali zaiennych na ocy wyroku $2du
3kr*gowego w 4u#linie
A0$ ) 9A? nieruchoo%ci s,c, 9eresa
:anicka
Wykonanie operatu szacunkowego wyceny warto%ci
odszkodowania za szkody przewidziane wskutek
prowadzenia ro#ót #udowlanych zwi2zanych z #udow2
sieci kanalizacji deszczowej przy al, 5nii 4u#elskiej na
działkach ogrodniczych w 03D MPodzaczeO
E&"5D $p, z o, o, Waldear (ałan
&rzysztof $ao!
Wykonanie teroodernizacji #udynku (inazju nr B
w 4u#linie przy ul, &unickiego B
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Przedsi*#iorstwo 8n+ynieryjno )
"udowlane M87W ) W3D ) "5DO
Mieczysław $zopa
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci C R.- zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci BB /RF
zł za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci F/- zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
Arkusz1
Strona 186
2344 !" 2008-08-05
2345 OR Z &aziierz Mierzejewski 2008-08-18
2346 Z A Aneks do uowy nr BCFJQ(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F r, 2008-06-23
2347 Z A Aneks do uowy nr B.>>Q91QCPQ/..R z dnia />,.P,/..R r, 2008-06-23
2348 R# Z 9etyana 4enartoDych 2008-08-01
2349 R# Z 3ksana $hyychuk 2008-08-01
2350 R# Z 5lyana $Didzinska 2008-08-01
2351 OR 2008-08-06
2352 I, A H80MA &3WA4C1G& 1ygunt &owalczyk Aneks do uowy nr /B-FQ87Q/..R z dnia B.,.F,/..R r, 2008-08-05
2353 I, 2008-07-31
2354 R# ! 1enon &osi!ski 2008-08-25
2355 R# ! Andriy PaDlyshyn 2008-08-25
"ank Polska &asa 3pieki $A (ra+yna
De#na 'enryk Celejewski
3ddanie iejsca w pasie drogowy ulicy "ernardy!skiej
dla potrze# parkowania na prawach wył2czno%ci
Dozór ienia w #udynku wynajowany dla potrze#
5rz*du Miasta przy ul, &rakowskie Przedie%cie F/
P34$ECA4E s,c, Marian (ajowiak Marcin
(ajowiak
P34$ECA4E s,c, Marian (ajowiak Marcin
(ajowiak
&oordynacja projektu pt, MProjekty kluczowe dla
współpracy transgranicznej 4u#lin ) Kuck ) 4wów )
8wanoSHrankowskO
&oordynacja projektu pt, MProjekty kluczowe dla
współpracy transgranicznej 4u#lin ) Kuck ) 4wów )
8wanoSHrankowskO
&oordynacja projektu pt, MProjekty kluczowe dla
współpracy transgranicznej 4u#lin ) Kuck ) 4wów )
8wanoSHrankowskO
Wy+sza $zkoła Ekonoii i 8nnowacji w
4u#linie Marek Wigrodzki
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Agnieszka $2dej
87WE$9P03:E&9 ) 4u#lin $,A, Władysław
&ról Andrzej "atY
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow* ulicy
1ygunta Augusta w 4u#linie na odcinku od
skrzy+owania z ul, &aziierza :agiello!czyka do
skrzy+owania z planowan2 ulic2 oznaczon2 w planie
&D4S(
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu
M1arz2dzania projektai finansowyi z funduszy
europejskichO
9łuaczenie konsekutywne z j*zyka ukrai!skiego na
j*zyk polski warsztatów szkoleniowych na 5krainie w
dniach /CS-.,.R,/..R r,
Arkusz1
Strona 187
2356 R# ! Paweł Molenda 2008-08-08
2357 &% 2008-07-30
2358 %P Z Milena Miziura 2008-07-25
2359 &" A 2008-09-02
2360 %P 2008-06-20
2361 %P Z Piotr Kopucki 2008-08-14
2362 %P A Anna Do#rowolska Aneks do uowy nr /.RPQ&PQ/..R z dnia B.,.F,/..R r, 2008-07-18
2363 %P P 2008-08-25
2364 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-08-21
2365 S $P3098C3 Wiesław $zkutnik 2008-08-25
2366 O$ 2008-08-29
2367 O$ 2008-08-29
2368 A(0 2008-07-25
2369 I, 2008-09-01
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu
przygotowania i realizacji projektów w raach Prograu
Współpracy 9ransgranicznej ) Polska ) "iałoru% )
5kraina /..F ) /.B-
$A9E075$ P34$&A $p, z o, o, 1#igniew
"ielak
Dostarczenie i onta+ urz2dze! za#awowych i
kounalnych na place za#aw
Dwukrotna korekta tekstów do wydawnictwa
proocyjnych Miasta 4u#lin pu#likowanych w wersji
drukowanej i elektronicznej
Miejski 3%rodek $portu i 0ekreacji
M"ystrzycaO Mariusz $zit
Aneks do uowy 7r BR./Q((7QCPQ/..F z dnia /R,.C,/..F
r,
"0A7D 7A950E ACCE$$ $p, z o, o,
Mariusz Przy#yła
&onsultacje projektów wraz z kreacj2 hasła do kapanii
wizerunkowej iasta 4u#lin
Przygotowanie koncepcjiA organizacja i realizacja
projektu M$tudy 9our 4u#lin dla tour operatorów oraz
dziennikarzy ediów turystycznychO
5niwersytet Medyczny w 4u#linie 0yszard
Maciejewski Danuta (olea
Porozuienie dotycz2ce współpracy w zakresie
organizacji 4u#elskiego Hestiwalu 7auki /..R
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek "ar#ara Wyli!ska ) Dechnik
$przeda+ urz2dze! sportowych posiadaj2cych certyfikaty
#ezpiecze!stwa M"O
Wojewódzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
4ucjan 3rgasi!ski
5dzielenie dotacji w wysoko%ci >> ... zł na zadanieT
4eczenie i konserwacja starodrzewu na terenie iasta
4u#lin
Wojewódzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
4ucjan 3rgasi!ski
5dzielenie dotacji w wysoko%ci P. ... zł na zadanieT
0atowanie lu#elskich kasztanowców przed inwazj2
szrotówka kasztanowcowiaczka
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci Marek
0oszczewski
5stalenie wysoko%ci opłaty planistycznej dla F
nieruchoo%ci poło+onych na terenie Miasta 4u#lin
P0AC3W78A P03:E&93WA Wanda
$iczek
3pracowanie opinii technicznej dotycz2cej stanu izolacji
przeciwwilgociowej w #udynku Muszli &oncertowej w
3grodzie $aski
Arkusz1
Strona 188
2370 I, 2008-08-20
2371 S 2008-09-01
2372 O$ 2008-08-21
2373 O$ 2008-08-21
2374 O$ 2008-08-21
2375 O$ 2008-08-21
2376 O$ 2008-08-21
2377 Z A Aneks do uowy nr FRCQ91Q/..R 2008-08-19
2378 Z :ózef "yL 2008-08-07
2379 &" Walerian Pawlos 2008-08-19
2380 &" 8wona 3strowska 2008-09-01
2381 &" 9oasz &ara% 2008-09-03
A0C'89E&950A &0A:3"0A15 Artur
"ronisz
3pracowanie planszy z#iorczej z opise oraz dokuenty
przetargowe dla 8 etapu #udowy zespołu urz2dze!
sportowych przy (inazju 7r BC
'urtowania Pilarek i &osiarek PA097E0 )
$E0=8CE &rzysztof &onczalski
$przeda+ / kosiarek saojezdnych typu '5$U=A07A
C9' B>. 9W87
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Alicja 1ofia Do#rowolska :oanna
1ieichód
DostarczenieA nasadzenie i za#ezpieczenie drzew i
krzewów w rejonie B
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Alicja 1ofia Do#rowolska :oanna
1ieichód
DostarczenieA nasadzenie i za#ezpieczenie drzew i
krzewów w rejonie /
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Alicja 1ofia Do#rowolska :oanna
1ieichód
DostarczenieA nasadzenie i za#ezpieczenie drzew i
krzewów w rejonie -
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Alicja 1ofia Do#rowolska :oanna
1ieichód
DostarczenieA nasadzenie i za#ezpieczenie drzew i
krzewów w rejonie P
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Alicja 1ofia Do#rowolska :oanna
1ieichód
DostarczenieA nasadzenie i za#ezpieczenie drzew i
krzewów w rejonie >
Przedsi*#iorstwo &ounikacji
$aochodowej w Piotrkowie 9ry#unalski
$p, z o, o, 9adeusz (uz
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału działki
poło+onej przy Al, 9ysi2clecia
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, &rwawicza o powierzchni B.. / z
przeznaczenie na ziele!
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, 4ipi!skiego o powierzchni -. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Arkusz1
Strona 189
2382 O. (ina :astków "eata Woroszyło 2008-08-20
2383 &" "iuro Wycen 7ieruchoo%ci :olanta $aran 2008-08-04
2384 Z A KXC1 ) 90A7$ "4AC'A Aneks do uowy nr C-.91QCPQ/..R z dnia BB,.-,/..R r, 2008-09-02
2385 I, 2008-07-16
2386 I, 2008-08-23
2387 &% A 87=E$98M $,A, Wacław Mi2sek Aneks do uowy nr BR>JQ(&Q/..R z dnia /.,.C,/..R r, 2008-08-26
2388 I, 0 9oasz Dzio#a 2008-06-26
2389 I, 0 1dzisława Cy#orska 2008-06-27
2390 I, 0 (rzegorz Horankiewicz 2008-06-27
2391 I, 0 :adwiga PoIniak 2008-06-26
2392 I, 0 9adeusz Migut 2008-06-26
2393 I, 0 $tanisław 'arasiiuk 2008-06-26
2394 I, 0 1#igniew &onarzewski 2008-06-26
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji
udzielonej przedszkolo niepu#liczny na dzieci #*d2ce
ieszka!cai Miasta 4u#lin
Wykonanie inwentaryzacji #udynku
wieloieszkaniowego poło+onego w 4u#linie przy ul,
Pogodnej /R
Minister &ultury i Dziedzictwa 7arodowego
Dariusz :ankowski
Dofinansowanie zadaniaT 4u#linA 9eatr $taryT prace
za#ezpieczaj2ce konstrukcj* #udynku
$połeczny &oitet "udowy o%wietlania
drogowego ulicy $truykowej Włodziierz
Piotr 4ulek $tefan $tanisław 3sypiuk
"udowa o%wietlenia drogowego ulicy $truykowej w
4u#linie ;odcinek od ul, $ławin do istn, słupa
o%wietleniowego<
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci - >>R zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci B /PP zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci > /J> zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci B C>F zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci J-> zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci B C-B zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci - -/R zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
Arkusz1
Strona 190
2395 I, 0 8rena $ta!kowska 2008-06-26
2396 I, 0 Wojciech &oDiL 2008-06-26
2397 I, 0 Edward Doinko 2008-06-27
2398 I, 0 5rszula "udniak 2008-06-27
2399 I, 0 :adwiga 1i*#a 2008-06-28
2400 I, 0 &rystyna Wasil 2008-06-26
2401 I, 0 'enryk 1i*#a 2008-06-26
2402 I, A Aneks do uowy nr BP/Q87QCPQ8Q/..R z dnia .F,.B,/..R r, 2008-04-30
2403 OR 2008-08-25
2404 &" 2008-08-14
2405 &" 2008-08-14
2406 &" 2008-08-14
2407 &" 2008-08-14
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci P PCJ zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci RPF zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci BJP zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci / .JB zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci - PBB zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci - C./ zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
5goda dot, wypłaty odszkodowania w wysoko%ci / RJ. zł
za skody powstałe w zakresie zniszczenia składników
#udowlanych i składników ro%linnych
Pracownia Projektowa (0AMA (ra+yna
Matuszczak
Powiatowy 5rz2d Pracy w 4e+ajsku
&rzysztof 0ogowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Agnieszka Piechuta
MD, P03:E&9 "iuro Projektowo )
&osztorysowe Maria Duciak
Wykonanie wycen >. nieruchoo%ci gruntowych
poło+onych na terenie iasta 4u#lin cele naliczenia
oraz aktualizacji opłat z tytułu u+ytkowania wieczystego
MD, P03:E&9 "iuro Projektowo )
&osztorysowe Maria Duciak
Wykonanie wycen /. lokali u+ytkowych poło+onych na
terenie iasta 4u#lin wraz z uproszczon2 inwentaryzacj2
MD, P03:E&9 "iuro Projektowo )
&osztorysowe Maria Duciak
Wykonanie wyceny nieruchoo%ci za#udowanej
poło+onej w 4u#linie przy Al, 0acławickich /
MD, P03:E&9 "iuro Projektowo )
&osztorysowe Maria Duciak
Wykonanie wyceny nieruchoo%ci za#udowanej
poło+onej w 4u#linie przy ul, Czechowskiej -A
Arkusz1
Strona 191
2408 &" 2008-08-14
2409 &" 2008-08-14
2410 ZSS MA? MED8A A09 $p, z o, o, Artur &orgul 2008-09-02
2411 R# 2008-09-04
2412 R# 2008-09-04
2413 R# 2008-09-04
2414 ZSS 2008-09-02
2415 ZSS 2008-09-02
2416 ZSS 2008-09-02
2417 ZSS 2008-09-02
2418 ZSS (łusk ) Med El+#ieta Kacek 2008-09-02
2419 ZSS 2008-09-02
MD, P03:E&9 "iuro Projektowo )
&osztorysowe Maria Duciak
Wykonanie wyceny nieruchoo%ci za#udowanej
poło+onej w 4u#linie przy ul, 0ynek P
MD, P03:E&9 "iuro Projektowo )
&osztorysowe Maria Duciak
Wykonanie wyceny nieruchoo%ci za#udowanej
poło+onej w 4u#linie przy ul, (rodzkiej /.
Przeprowadzenie festiwalu uzycznego M$olo +yciaO pod
hasłeT Mlepiej graL ni+ piL lu# LpaLO
9owarzystwo 3%wiatowe i, $tefana
"atorego Agata Werdzicka
Współpraca partnerska przy realizacji projektu pt,
MPokolenie 7owego 4u#lina ) wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i łodzie+y 4u#linaO
(ina Wólka :aku#owice Murowane
Włodziierz 'of
Współpraca partnerska przy realizacji projektu pt,
MPokolenie 7owego 4u#lina ) wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i łodzie+y 4u#linaO
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, %w,
:adwigi &rólowej :an Mitura
Współpraca partnerska przy realizacji projektu pt,
MPokolenie 7owego 4u#lina ) wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i łodzie+y 4u#linaO
7131 M9woja PrzychodniaO $p, z o, o,
"o+ena Chroczak Ewa Chdu!
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3%rodek Medyczny DMP $p, z o, o, :erzy
Portka
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 M&A487AO Cezary Dudka El+#ieta
9o#orek
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
$PEC:A48$9G&A C1EC'[W $p, z o, o,
Dariusz Michałek Danuta 4och ) &ruk
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
MEDGCG7A /..B $p, z o, o, El+#ieta $olisz
) &ulesza
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
Arkusz1
Strona 192
2420 ZSS 9E'A7D $p, z o, o, 1dzisław Paszkowski 2008-09-02
2421 ZSS 2008-09-02
2422 ZSS =8= =89A48$ Anna Drygiel 2008-09-02
2423 ZSS 7131 A0$ MED8CA "eata (2sławska 2008-09-02
2424 ZSS 2008-09-02
2425 ZSS A78 ) MED Anna Wach ) 1a#adała 2008-09-02
2426 ZSS 7131 C1EC'[W 8wona Czajka 2008-09-02
2427 ZSS 2008-09-02
2428 Z A Aneks do uowy nr >F/Q91QCPQ8Q/..R z dnia .>,.-,/..R r, 2008-09-02
2429 &" :anusz Puchacz 2008-09-01
2430 &" Cezary Marchlewski 2008-08-29
2431 I, 2008-09-01
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
$aodzielny Pu#liczny $zpital &liniczny 7r
P w 4u#linie Marian Przylepa
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 WA44E703DA MED 1enon
$zczekala
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
Przychodnia 4ekarza 0odzinnego Maria
$odolska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o,
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
poło+onego w 4u#linie przy ul, $owi!skiego o pow, -.
/ z przeznaczenie pod iejsce postojowe
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
poło+onego w 4u#linie przy ul, $oluchowskiego o pow,
/. / pod gara+e #laszany
1akład 5sługowo ) 'andlowy E&$AM
Marek $uszek
0oz#iórka #udynków poło+onych na działce BF> przy ul,
Długiej R-A 7r BFCQB przy ul, Długiej R>A 7r BFJ i BR. przy
ul, &ra!cowej -CA -CaA -P
Arkusz1
Strona 193
2432 OR Z Agata Witkowska 2008-09-01
2433 ZSS 2008-09-02
2434 ZSS 7131 =8=AMED Ewa "uszewicz 2008-09-02
2435 ZSS 2008-09-02
2436 ZSS 7131 MED8MED 9eresa :endrej 2008-09-02
2437 ZSS 7131 P54$ ) MED 'anna "aranowska 2008-09-02
2438 ZSS 2008-09-02
2439 ZSS 7131 M:utrzenkaO 5rszula Arciszewska 2008-09-02
2440 ZSS 7131 ME48$A Ewa 9urska 2008-09-02
2441 ZSS 7131 AM8C5$ 'alina Piechowicz 2008-09-02
2442 ZSS 2008-09-02
2443 S 2008-07-07
Monitorowanie +ycia kulturalnego 4u#lina iejskich
instytucji kultury
7131 MA& ) MED &rystyna Walicka
Magdalena "o#olewska Anna Hijałkowska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 MHAM84 ) MEDO :olanta 'arasi )
(rossan 8wona $zcz*%niak
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
Wojewódzki 3%rodek Medycyny Pracy
Centru Profilaktyczno ) 4ecznicze Anna
0utczy!ska ) 0ui!ska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 1D03W8E El+#ieta Pawlak )
(anczarska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
4u#elski 1wi2zek $zachowy 1#igniew
Pyda Marek Ko#ejko
3rganizacja o#sługi s*dziowskiej i technicznej zawodów
sportowych
Arkusz1
Strona 194
2444 Z 0oan Piesta 2008-08-07
2445 Z A Marek Motyl 4u#lin Aneks do uowy nr -JCQ91QCPQ8Q/..R z dnia B/,./,/..R r, 2008-08-04
2446 Z 9adeusz $zachtsznajder 2008-08-07
2447 Z "ar#ara 0ocze! 2008-08-07
2448 Z "ernard Waryszak 2008-08-07
2449 R( E&3 ) $A789 s,c, Dariusz (rzy#owski 2008-08-12
2450 ZSS 2008-09-02
2451 ZSS 2008-09-02
2452 &! 3#sługa 0ynku 7ieruchoo%ci 2008-08-05
2453 ZSS 7131 E$&54AP Anna &*pa 2008-09-02
2454 ZSS 2008-09-02
2455 ZSS 2008-09-02
2456 ZSS 2008-09-02
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wykonanie instalacji kliatyzacji w poieszczeniu
punktu kasowego "3M przy ul, &lee#erga B/A i w
poieszczeniach nr -.P i -.- w #udynku przy Placu
4itewski B
7131 "0373W8CE El+#ieta 9rojanowska
) Drela
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 HAM848A "ar#ara (łowacka El+#ieta
$korek
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
Wykonanie operatu szacunkowego nieruchoo%ci
za#udowanej #udynkie ieszkalny poło+onej przy ul,
$nopkowskiej BF
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 A4=89A 'elena Wdowiak Anna
Półtorak ) Chielewska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 A4HA Marzena $zydłowska "ar#ara
Chuchała ) Milczarek Dariusz Chle#us
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 A078&A Mirosława 3skro#a (ra+yna
Wasilczyk Małgorzata &ozak ) Czucha!ska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
Arkusz1
Strona 195
2457 ZSS 2008-09-02
2458 ZSS 2008-09-02
2459 ZSS 2008-09-02
2460 ZSS 2008-09-02
2461 ZSS 2008-09-02
2462 O. 2008-08-06
2463 O. 2008-08-06
2464 OR :arosław Dudziak 2008-08-19
2465 I, 2008-09-02
2466 I, 2008-09-02
2467 I, 2008-09-02
7131 =89A ) MED 0enata Postawska )
Chwryło "o+ena "ielak Anna
Czerwiakowska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 MED8C30 Maria Anna 8zde#ska
Marzena (rzechnik Maria Ewa PóIniak
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 "AMED "ar#ara Wysłocka )
$pustek Anna 4itwiniuk
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 578 ) MED 0enata (rendysz Marek
Chatała
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 WGC8E Anna Dzio#a 8za#ela
7iezna!ska Dorota 9okarska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!ców Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
Hundacja 0ozwoju $ysteu Edukacji )
7arodowa Agencja Prograu M5czenie si*
przez całe +ycieO Mirosław Marczewski
Paweł Poszytek
5owa finansowa o przyznaniu %rodków
przeznaczonych na od#ycie seinariu kontaktowego
dla akcji zdecentralizowanych
Hundacja 0ozwoju $ysteu Edukacji )
7arodowa Agencja Prograu M5czenie si*
przez całe +ycieO Mirosław Marczewski
Paweł Poszytek
5owa finansowa o przyznaniu %rodków
przeznaczonych na od#ycie seinariu kontaktowego
dla akcji zdecentralizowanych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ) ul, :eiołowaA ul, $kowronkowa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ) ul, 1ygunta Augusta od ul, &, :agiello!czyka
do ulicy #ez nazwy wraz ze skrzy+owanie
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ) ul, 4azurowa
Arkusz1
Strona 196
2468 I, 2008-09-08
2469 I, P5' ME(AM :anusz Malinowski 2008-08-25
2470 I, 2008-08-25
2471 I, 5sługi Projektowe ) 0yszard $tefan Czop 2008-08-22
2472 I, 2008-07-18
2473 OR :uliusz Majewski 2008-08-01
2474 OR Edward Poorski 2008-08-01
2475 OR Z &rystyna Machul 2008-08-25
2476 R( 2008-09-09
2477 &" A Aneks do uowy nr /.R>Q(MQ/..R z dnia .-,.F,/..R r, 2008-08-27
2478 OR Powiatowy 5rz2d Pracy (ra+yna (wiazda 2008-09-01
2479 OR Z Marek (ruszczak 2008-09-01
2480 OR M78ED18AKE&O 0o#ert 7iedziałek 2008-09-01
$połeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ul, Palowej Agnieszka
$zkutnik
"udowa sieci wodoci2gowej w ulicy Palowej wraz z
przył2czeniai
3pracowanie dokuentacji projektowej krytej pływalni
przy 1espole $zkól 7r F przy ul, 0oztocze BP
$połeczny &oitet "udowy o%wietlania
drogowego ulicy $iewierzan 9oasz
Choik S "a!ko
"udowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przył2czai
do granic działek oraz sieci wodoci2gowej wraz z
przył2czeniai
3pracowanie analizy techniczno ) ekonoicznej
wariantowych rozwi2za! prze#udowy $tacji
Wodoci2gowej Helin przy al, Witosa w 4u#linie
$towarzyszenie 8n+ynierów i 9echników
&ounikacji 3ddział w 4u#linie 3%rodek
5sług 9echniczno ) Ekonoicznych :erzy
Ekiert
Pełnienie kopleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacj2 inwestycji zwi2zanej z #udow2 %cie+ki
rowerowej po prawej stronie 1alewu 1e#orzyckiego na
odcinku od al, "ry!skiego do p*tli auto#usowej
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Przedsi*#iorstwo Produkcyjno ) 5sługowe
A0"E9 $p, z o, o, 0o#ert &ielech
Wykonanie instalacji elektrycznych o%wietlenia i
poł2cze! wyrównawczych w poieszczeniach Archiwu
5rz*du Miasta 4u#lin przy ul, 6wi*toduskiej -
0egionalne $towarzyszenie
0zeczoznawców Maj2tkowych 1#igniew
:anuszewski :anusz Czajecki
5owa o sta+ w raach prograu M$zansaO :ustyna
&ozłowska Agnieszka &ai!ska Eilia 'oa
Pełnienie dy+urów w Wydziale 8nwestycji i Wydziale
0ozwoju i Hunduszy Europejskich
Wykonanie usługi przeprowadzki koórek
organizacyjnych 5rz*du Miasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 197
2481 &" 2008-09-09
2482 OR Z :acek Pietra% 2008-08-25
2483 R# Z Gurij Moklytsya 2008-09-08
2484 R# ! 3lga :aruchuk 2008-09-08
2485 R# ! Wiktor :aruchuk 2008-09-08
2486 %P 2008-08-14
2487 %P ! 0afał Poniatowski 2008-09-24
2488 OR 2008-09-01
2489 !" A $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski Aneks do uowy nr //CJQDMQ/..R z dnia .P,.R,/..R r, 2008-08-22
2490 A(0 2008-09-01
2491 I, P 9eresa Hlor 2008-09-08
2492 I, 2008-09-04
2493 I, 2008-09-10
8nDestor DeDelopent 0, $iejka i Wspólnicy
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Dziewanny o powierzchni BB..
/ z przeznaczenie na sieci instalacji sanitarnychA
ulic* osiedlow2 z iejscai parkingowyi
Przeprowadzenie ankiet dotycz2cych rozszerzenia usług
adinistracyjnych %wiadczonych przez "iuro 3#sługi
Mieszka!ców
Moderowanie spotka! grupy ro#oczej w o#szarze
turystyka
9łuaczenie konsekutywne z j*zyka ukrai!skiego na
j*zyk polski spotka! grup ro#oczych w Kucku
9łuaczenie konsekutywne z j*zyka ukrai!skiego na
j*zyk polski spotka! grup ro#oczych w Kucku
P08MA "iuro 9łuacze! :*zyka
7ieieckiego Wie!czysław 7ieirowski
9łuaczenie na j*zyk nieiecki ateriałów tekstowych
do wydawnictw proocyjnych Miasta 4u#lin oraz korekta
teksów
Autorski wyst*p artystyczny podczas =88 4u#elskiego
6wi*ta Miodu w dniu .F,.J,/..R r,
$A45$ H5078C3 s,c, Magdalena 'yos
9adeusz Wro!ski
Dostawa na potrze#y 5rz*du Miasta 4u#lin krzeseł i
wieszaków
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne w 4u#linie $p, z o, o,
$tanisław Margul
$ukcesywne wykonywanie opracowa! geodezyjno )
kartograficznych dla potrze# projektowych zwi2zanych z
opracowanie planów zagospodarowania
przestrzennego iasta 4u#lina
Porozuienie w sprawie #udowy sieci wodoci2gowej w
ul, Dzier+awnej
&arpacki 3perator $ysteu
Dystry#ucyjnego $p, z o, o, w 9arnowie
3ddział 1akład (azowniczy w 4u#linie
1dzisław Warszawski
Wykonanie przył2czenia instalacji gazowej ) Do
Poocy $połecznej "E9A78A 4u#lin al, &ra%nicka //-
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory M8$E08C30D8A ks,
9adeusz Pajurek 4ucyna "iałkowska )
Ceglarz
Pełnienie funkcji inwestora zast*pczego w zakresie
nadzoru inwestorskiego na do#udow2 #udynku przy ul,
(łuskiej
Arkusz1
Strona 198
2494 (OI ! Magdalena Wasylewicz 2008-08-25
2495 I, A Aneks do uowy nr CBBQ87QCPQ/..R z dnia /.,./,/..R r, 2008-07-31
2496 I, AMA0 $p, z o, o, Andrzej $agan 2008-07-24
2497 %P "iuro 9łuacze! "artłoiej Czuwara 2008-08-14
2498 %P Ewa "iałek 2008-08-14
2499 %P Mirosław :awor 2008-08-14
2500 I, P,',5, A&3 Kukasz 0ejniewicz 2008-08-19
2501 OR 80MA0 PP'5 8reneusz Wawryszczuk 2008-09-05
2502 OR 80MA0 PP'5 8reneusz Wawryszczuk 2008-09-09
2503 &! Andrzej $zyczyk (eodeta 5prawniony 2008-08-29
2504 &! 2008-08-29
2505 &! Andrzej $zyczyk (eodeta 5prawniony 2008-08-29
9łuaczenie tekstu proocyjnego o potencjale
inwestycyjny 4u#lin z j*zyka polskiego na j*zyk
angielski
P0387"5D 1akład 5sług 8nwestycyjnych
"ogusław &onaszczuk
"udowa drogi w ul, Platanowej na odcinku od ul,
$kalistej do wysoko%ci posesji nr B.A ul, :a#łoniowej i ul,
3sikowej oraz #udowa kanalizacji deszczowej w ulicachT
PlatanowejA :a#łoniowej i 3sikowej
9łuaczenie na j*zyk angielski ateriałów tekstowych
do wydawnictw proocyjnych Miasta 4u#lin wraz z
korekt2 tekstów
9łuaczenie na j*zyk rosyjski ateriałów tekstowych do
wydawnictw proocyjnych Miasta 4u#lin wraz z korekt2
tekstów
9łuaczenie na j*zyk hiszpa!ski ateriałów tekstowych
do wydawnictw proocyjnych Miasta 4u#lin wraz z
korekt2 tekstów
Pełnienie nadzoru archeologicznego podczas
prowadzenia prac zienych zwi2zanych z #udow2
przył2cza kanalizacji deszczowejA zespołu #oisk
sportowychA #ie+niA kortu tenisowego oraz reontu
ogrodzenia przy 1espole $zkół 7r B przy ul, Podwale BB
Wykonanie i zainstalowanie e#li na potrze#y 5rz*du
Miasta 4u#lin
Wykonanie i zainstalowanie e#li na potrze#y 5rz*du
Miasta 4u#lin
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
działek o#r, -B ) $ławinek ark,BB
5sługi (eodezyjno ) &artograficzne Marian
7ykiel
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
działki poło+onej przy ul, &r*tej P
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
działek nr J/ stanowi2cej ul, 0oera
Arkusz1
Strona 199
2506 &! 2008-08-29
2507 &! 2008-08-29
2508 R# 913W M&rok Merkury 4utskO 2008-09-05
2509 !" 2008-06-30
2510 !" A P,W, E4P8E $p, z o, o, Andrzej "artnik Aneks do uowy nr //J> QDMQ/..R z dnia /B,.F,/..R r, 2008-07-31
2511 S 2008-09-01
2512 !" 8&3M $p, z o, o, Wiesław (raczyk 2008-09-09
2513 S 2008-09-01
2514 S 2008-09-01
2515 S 2008-09-01
2516 S 2008-09-01
2517 S 2008-09-01
$tanisław $eroka 5sługi (eodezyjno )
&artograficzne
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
działek poło+onych w rejonie ul, "ernardy!skiej i Wesołej
$tanisław $eroka 5sługi (eodezyjno )
&artograficzne
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
działek poło+onych przy ul, 1aojskiej
3rganizacja noclegu dla BF osó# w terinie .F,.J, S
.J,.J, /..R r,
4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$tanisław Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) szafka o%wietlenia ulicznego ) ul,
$truykowa
Miejski &lu# $portowy &A487A ) 45"487
Maciej &aznowski "eata 7ie%cioruk
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
Wykonanie poiaru ruchu drogowego ;kołowego i
pieszego < na wy#ranych skrzy+owaniach i odcinkach
i*dzyw*złowych ulic iasta 4u#lina oraz aktualizacji
#azy danych 3peracyjnej Mapy 3znakowania
Mi*dzyszkolny &lu# $portowy
9owarzystwo Piłki 0*cznej &rzysztof
&rawczyk Waldear Czu#ala
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
4u#elski &lu# &arate &yokushin :acek
Czerniec 4eszek (ierszon
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
5czniowski 3siedlowy &lu# $portowy
$KAW87 :anusz &ołody!ski Piotr
Chojnacki
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
$towarzyszenie Piłkarskie 7adzieje M3930
45"487 Dariusz Misiurek 0oan (arwoła
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
4u#elski &lu# &arate 9radycyjnego
Andrzej Maciejewski Daniel 8wanek
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
Arkusz1
Strona 200
2518 S 2008-09-01
2519 S 2008-09-01
2520 S 2008-09-01
2521 S 2008-09-01
2522 S 2008-09-01
2523 S 2008-09-01
2524 S Daniel 8wanek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2525 S 8za#ela $ularz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2526 S &arolina Michalczuk Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2527 S 9oasz :asi!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2528 S Ada (ładyszewski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2529 S Marcin Popławski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2530 S 0afał &ról Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2531 S Dawid Ptaszy!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2532 S Przeysław Wuda Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2533 S Przeysław Mierzwa Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2534 S Daian Halisiewicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2535 S Kukasz Misztal Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2536 OR Z Maria Anna :anusz 2008-09-01
2537 S Paweł Maziarz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
3gnisko 9&&H 3ME(A 1#igniew Huran
:erzy "rzostek
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
9owarzystwo $portowe 9A9A0G 1#igniew
Hugel Alina Pydy%
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
$towarzyszenie Przyjaciół i $ypatyków
3siedla "K378E Marzena Pie!kosz )
$apieha (ra+yna Wójtowicz ) 'u#a
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
&olejowy &lu# $portowy $G(7AK
&aziierz Persona Wiesław Pawłat
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
Miejski $zkolny 1wi2zek $portowy
&rzysztof $zcze#lewski Dariusz Winiarczyk
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
"udowlany &lu# $portowy "&$ Andrzej
(oł*#iowski 0o#ert (roysz
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
3#sługa prawna spraw s2dowych dotycz2cych
odszkodowa! wypadkowych dochodzonych od Miasta
Arkusz1
Strona 201
2538 S 9oasz Wysocki Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2539 S Kukasz &*dzierski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2540 S &arol &*dzierski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2541 S Magda &*dracka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2542 S Dorota Ko#oda Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2543 S 4udwika $zynal Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2544 S "artosz "orkowski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2545 S Aleksander 0ak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2546 S :aku# Pi2tek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2547 S "artosz Pi2tek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2548 S 0afał Aleksandrowicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2549 S :oanna 4ipa Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2550 S :aku# 0epeL Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2551 S "artłoiej &arczewski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2552 S Paweł &owalski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2553 S Monika Marzec Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2554 S 9oasz Duszy!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2555 S :ustyna Murgała Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2556 S Monika 0ogaczewska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2557 S Ada :asi!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2558 S Ada Du#iel Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2559 S Paweł Welazo Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2560 S Michał "rzuchala Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2561 S Michał Czarnecki Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2562 S Anna $iwi!ska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2563 S Michał $ikora Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2564 S Ewa Dai*cka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2565 S Edyta Malczewska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2566 S Agnieszka 9yda Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2567 S 0afał "udzy!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2568 S &aila $krzyniarz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
Arkusz1
Strona 202
2569 S Dorota Malczewska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2570 S :olanta Pierzchała Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2571 S Magdalena Cheicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2572 S &atarzyna Duran Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2573 S $a#ina Włodek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2574 S :ustyna Ka#ul Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2575 S Małgorzata Majerek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2576 S 8wona 4efanowicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2577 S Marcin Dziu#a Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2578 S :arosław Mazurek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2579 S :acek Puchacz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2580 S Małgorzata 0ola Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2581 S 8za#ela Puchacz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2582 OR 9oasz Wzi2tek 2008-08-18
2583 R# ! Andriy $aDanets 2008-09-12
2584 R# ! =italij Padałka 2008-09-12
2585 R# ! 9etyana 0oaniD 2008-09-08
2586 R# 0A"A0 ) "A0 Dorota Wasilewska 2008-09-12
2587 R# ! 3lena (aydaska 2008-09-12
2588 !" 0eont ul, Wilczej w 4u#linie 2008-09-08
2589 O$ 2008-08-11
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
9łuaczenie konsekutywne z j*zyka ukrai!skiego na
j*zyk polski spotka! grup ro#oczych w 4u#linie
9łuaczenie konsekutywne z j*zyka ukrai!skiego na
j*zyk polski spotka! grup ro#oczych w 4u#linie
Moderowanie spotka! grupy ro#oczej w o#szarze do#re
rz2dzenie
3rganizacja wy+ywienia ) o#iad dla -R osó# w terinie
B>,.J,/..R r,
9łuaczenie konsekutywne z j*zyka ukrai!skiego na
j*zyk polski spotka! grup ro#oczych w 4u#linie
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
5rz2dzanie i 5trzyywanie 1iele!ców )
Chirurgia Drzew Wojciech Witkowski
Wykonanie za#iegów piel*gnacyjno ) chirurgicznych na
F drzewach rosn2cych na terenie pasa drogowego ul,
9rze%niowskiej
Arkusz1
Strona 203
2590 I, 2008-08-11
2591 I, 2008-09-10
2592 %' 2008-09-02
2593 %' 2008-09-08
2594 %' 2008-09-08
2595 %' 2008-09-02
2596 %' 2008-09-03
2597 %' 2008-09-02
2598 !" 2008-09-09
C34 ) (A09E7 E&3 s,c, Ewa Dejneko
:anusz Ma!ko
7asadzenie drzew ozdo#nych li%ciastych w ilo%ci BB>
sztukA przesadzenie drzew starszychA wycinka topoli
kanadyjskiej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych linii
%redniego i niskiego napi*cia oraz o%wietlenia
drogowego przy ul, PoniatowskiegoA ul, $owi!skiegoA ul,
Hilaretów
9eatr Muzyczny &rzysztof &utarski
1#igniew &azanowski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Mikołajki z
9eatre Muzyczny
1espół Pie%ni i 9a!ca M4u#linO i, W,
&aniorowej :an 9wardowski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) prezentacja
polskiej kultury ludowej podczas Mi*dzynarodowego
Hestiwalu Holklorystycznego w $idi "el A##es ) Algieria
$towarzyszenie $195C17E 8za#ela Maria
6liwa 0afał $adownik
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) :esienna
Akadeia $ztukistrzów
$towarzyszenie 9wórców 4udowych )
1arz2d (łówny w 4u#linie Andrzej Ciota
:olanta Pastuszak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) MWokół
tradycjiO
3%rodek M"raa (rodzka ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) J. 0ocznica
Powstania 9yczasowego 0z2du 4udowego 0epu#liki
Polskiej
$towarzyszenie $343 WGC8A Mieczysław
:urecki (rzegorz &a#as
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Hestiwal $343
WGC8A
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Prze#udowa odcinka ul, 7iecałej wraz z reonte
schodów i doj%cia do ul, Dolnej -Sgo aj2
Arkusz1
Strona 204
2599 &% A E&3 ) (E3 Consulting Marek "iłyk Aneks do uowy nr /BPCQ(&Q/..R z dnia //,.F,/..R r, 2008-08-18
2600 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-08-22
2601 !" 2008-08-22
2602 ZSS A Aneks do uowy nr B/P>Q1$$Q/..R z dnia BP,.>,/..R r, 2008-09-15
2603 R# 2008-09-12
2604 I, 2008-09-05
2605 OR A Aneks do uowy nr ////Q30Q/..R 2008-09-18
2606 OR 2008-09-17
2607 OR 2008-09-11
2608 OR Wydział Politologii 5MC$ Ewa Maj 2008-09-10
2609 OR 2008-08-01
2610 OR 2008-06-30
2611 OR 2008-07-28
2612 I, 2008-09-11
2613 I, 2008-09-15
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek Paweł "łaszczak
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $,A, Wiesław Adaczyk
Wykonanie reontu istniej2cej nawierzchni chodnika w
ul, (ajowej ;od ul, 1#o+owej do ul, 9ulipanowej<
$towarzyszenie P03 =89AE 0enata Do+ał
) Drzewicka Anita Majchrowska
'otel =ictoria $p, z o, o, 9adeusz
Dziurzy!ski
3rganizacja noclegu dla /. osó# w terinie BPS
BC,.J,/..R r, wraz z zapewnienie wy+ywienia
M3$93$9A4 Warszawa $,A, :arosław
&ozłowski
Wykonanie ro#ót dodatkowych wynikłych przy realizacji
inwestycji prowadzonej pn, M"udowa krytej pływalni o
ku#aturze BF RC> -
Hira 'andlowa "E4ME9SB 0yszard
(rudzi!ski
Wydział Prawa i Adinistracji 5M$C Ada
9aracha
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) &atarzyna &owalczyk
&atolicki 5niwersytet 4u#elski Paweł
Pieni*+ny
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Magdalena 7iedziałek
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Marcin $zaruga
Wy+sza $zkoła Przedsi*#iorczo%ci i
Adinistracji 4u#lin Andrzej Miszczuk
1ygunt Winda
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) 8za#ela 3zirska
Akadeia Ekonoiczna w Poznaniu
Waldear Wieczerzycki
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Małgorzata &iwi!ska
Wy+sza $zkoła Ekonoii i 8nnowacji w
4u#linie Marek Wigrodzki
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) $e#astian $krzypka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) zasilanie
sygnalizacji %wietlnej skrzy+owania ulic Poligonowa )
Willowa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
$tanisław "ielak
5owa o prze#udow* sieci elektroenergetycznych S
projektowana ul, 1elwerowicza
Arkusz1
Strona 205
2614 I, 0 0yszard Wach 2008-09-03
2615 I, 0 $tanisław Wójtowicz 2008-08-29
2616 I, 0 :an Wach 2008-09-02
2617 &! 2008-08-26
2618 &! 2008-08-26
2619 Z 2008-08-25
2620 R# P'5 A77E? Paweł $łonczewski 2008-09-12
2621 Z A :ózef Ch*L Aneks do uowy nr CC.Q91Q/..R z dnia /C,.-,/..R r, 2008-09-11
2622 R( 2008-08-27
2623 R( P,',5, &30"5D s,c, 2008-09-02
2624 Z A Andrzej Dy#iec Aneks do uowy nr >BBQ91QCPQ8Q/..R z dnia -B,.-,/..R r, 2008-08-25
2625 Z 2008-09-15
2626 %' :" 0ecords :an :aku# "okun 2008-09-11
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci R /-F zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kolektora kanalizacji
sanitarnej 788 ) odcinek 8= od ul, (łuskiej do wysoko%ci
ul, 1orza
5goda dot, wypłaty odszkodowania za zniszczenia
powstałe na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
#udow2 kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci R /-F zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kolektora kanalizacji
sanitarnej 788 ) odcinek 8= od ul, (łuskiej do wysoko%ci
ul, 1orza
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysław $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału działki
poło+onej przy ul, Vwikli!skiej
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysław $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału działki
poło+onej przy ul, A#raowickiej -/A
P&$ w &ozienicach :acek Hilipczuk
Małgorzata Wró#el ) Wierci!ska
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
3rganizacja wy+ywienia ) o#iad dla -R osó# w terinie
BC,.J,/..R r,
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) 5sługowe
M8A$93P03:E&9 ) 45"487O $p, z o, o,
Władysław Dziewulski El+#ieta 1alewska S
Pecio
Wykonanie dokuentacjo dotycz2cej roz#udowy o
zespół kuchni oraz prze#udowy i reontu cz*%ci
istniej2cej #udynku $pecjalnego 3%rodka $zkolno )
Wychowawczego nr / w 4u#linie przy ul, (łuskiej >
Modernizacja kotłowni olejowej na gazow2 i wyiana
instalacji centralnego ogrzewania w #udynku $zkoły
Podstawowej nr / przy ul, Mickiewicza /P
Przedsi*#iorstwo &ounikacji
$aochodowej W$C'[D $,A, 9eresa
&rólikowska 4eszek Piotr ) &rajecki
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Przygotowanie i wykonanie koncertu syfonicznego w
raach cyklu M4u#elski Wrzesie! Muzyczny /..RO w
charakterze dyrygenta
Przycisk
Arkusz1
Strona 206
2627 %' Mariusz Derewiecki 2008-09-11
2628 !" D03("E$9 Andrzej Wanatowicz 2008-08-28
2629 OR :anusz 9arczy!ski 2008-09-15
2630 OR A Aneks do uowy nr BB/RQ30Q/..R 2008-09-19
2631 OR Z &atarzyna Hlis 2008-09-16
2632 OR A :acek (ur#iel Aneks do uowy nr /PJQ30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-08-01
2633 ZSS A Aneks do uowy nr F/JQ1$$Q/..R z dnia .-,.P,/..R r, 2008-09-19
2634 ZSS A Aneks do uowy nr F..Q1$$Q/..R z dnia .-,.P,/..R r, 2008-09-19
2635 OR 5sługi 9ransportowe :anusz &ozieł 2008-08-22
2636 Z Alicja &wiatkowska 2008-09-05
2637 %' ! &arolina 0ozwód 2008-08-18
2638 I, P 2008-07-17
Przygotowanie i wykonanie koncertu syfonicznego w
raach Europejskich Dni Dziedzictwa w charakterze
skrzypka solisty
Wykonanie ci2gu pieszo ) rowerowego od ul, 0oera do
kładki na rzece "ystrzycy ;w rejonie posesji ul, 0oera
P-<
Wykonywanie prac zwi2zanych z przeprowadzenie
instalacji telefonicznej poprzez przygotowanie
infrastruktury poieszcze! w Wydziale 8nforatyki i
9elekounikacji
87P34 WA451:E 5sługowo Produkcyjny
1akład Waluzji 3kiennych Waldear
:aku#iak
Przygotowanie do realizacji projektu M&adry
nowoczesnej EuropyO
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $połeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Paweł 9a#aczewski
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $połeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Paweł 9a#aczewski
6wiadczenie usług transportowych saochode
dostawczy w zakresie przewozu towarów
wielkoga#arytowych
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
3pracowanie zało+e! projektu 4u#lin /.BC ) Europejska
$tolica &ultury
P,P,', 30837 Edward 4e!czukE Dyrekcja
8nwestycji Miejskich $p, z o, o, $tanisław
Matys
Porozuienie w sprawie uzgodnie! w zakresie
niez#*dnych działa! naprawczych i usuni*cie usterek na
elewacji $zkoły Podstawowej nr >B przy ul, "ursztynowej
//
Arkusz1
Strona 207
2639 I 5sługa dzier+awy krajowych ł2czy telefonicznych 2008-07-09
2640 I Dzier+awa toru pod #udow* kanałów cyfrowych 2008-07-23
2641 S Kukasz 4is Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2642 S Paulina "arzycka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2643 S Marcin $yroka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2644 S 8za#ela &ostru#a Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2645 S 8za#ela 9rzaskalska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2646 S 1ofia Pietrzak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2647 S Agata $aul Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2648 S Agata KagoIna Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2649 S 7atalia 3chal Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2650 S "ar#ara Marciniak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2651 S :ustyna Marciniak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2652 S &atarzyna Wicha Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2653 S :aku# (inszt Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2654 S &atarzyna Mirosław Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2655 S &arina Mirosław Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2656 S Małgorzata 0udzi!ska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2657 S Paulina (uz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2658 S Mateusz Puzo! Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2659 S Monika Prokopiuk Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2660 O, 2008-09-17
2661 &" 0afał "ogusz 2008-09-23
2662 &" &rystyna Czajka 2008-09-23
9elekounikacja Polska $,A, Małgorzata
"łaszczak
9elekounikacja Polska $,A, Małgorzata
"łaszczak
4u#elskie 'ospicju dla Dzieci i, Małego
&si*cia o, dr Hilip 4eszek "uczy!ski
(rzegorz D*#iec
Eliinacja utrudnie! dla dzieci niepełnosprawnych
poprzez zakup ikro#usuA przystosowanego do
przewozu osó# niepełnosprawnych poruszaj2cych si* na
wózkach inwalidzkich
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
poło+onego w 4u#linie przy ul, K*czy!skiej o pow, BC//
/ z przeznaczenie na parking strze+ony
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
poło+onego w 4u#linie przy ul, 5łanów o pow, /R / z
przeznaczenie pod cz*%L kontenera handlowego
Arkusz1
Strona 208
2663 &" Wojciech Maciejewski 2008-09-22
2664 &" 2008-09-19
2665 &" 1ofia &rzy+anowska 2008-09-16
2666 I, A 5sługi Projektowe ) 0yszard $tefan Czop Aneks do uowy nr B>./Q87Q/..R z dnia /.,.>,/..R r, 2008-08-14
2667 ZSS A Agnieszka 1iei!ska Aneks do uowy nr BFF/Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2668 ZSS A Anna &ijewska Aneks do uowy nr BFFPQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2669 ZSS A 9erasa Aftyka Aneks do uowy nr BF-/Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2670 ZSS A Marta 5r#a!ska ) Czajczyk Aneks do uowy nr BF-CQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2671 ZSS A Alicja Adaska Aneks do uowy nr BFF-Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2672 ZSS A Magdalena $t*pniewska Aneks do uowy nr BFP/Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2673 ZSS A Agnieszka Wójcicka Aneks do uowy nr BF-RQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2674 ZSS A 8wona "ielawska Aneks do uowy nr BFPBQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2675 ZSS A Agnieszka $urdyka Aneks do uowy nr BF/CQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2676 OR A Ada 3lech Aneks do uowy nr /FFQ30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-07-07
2677 &" El+#ieta "aszak 2008-09-24
2678 &" $tanisław &rasowski 2008-09-23
2679 &" 2008-09-23
2680 &" 2008-09-23
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
poło+onego w 4u#linie przy ul, $ieiradzkiego o pow,
B.. / z przeznaczenie pod ziele!
05C' $,A, Warszawa 3ddział w 4u#linie
:erzy Doa!ski Aneta Do#roch
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
poło+onego w 4u#linie przy ul, &unickiego o pow, BP /
z przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
poło+onego w 4u#linie przy ul, &alinowszczyzna o pow,
/. / z przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
poło+onego w 4u#linie przy ul, Dudzi!skiego o pow, -PB
/ z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
poło+onego w 4u#linie przy ul, Dudzi!skiego o pow, -PB
/ z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Wspólnota Mieszkaniowa 0yszard
$koczylas
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 4wowskiej // o powierzchni BR
/ z przeznaczenie pod C wiatrołapów
Wspólnota Mieszkaniowa 0yszard
$koczylas
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 4wowskiej /. o powierzchni BR
/ z przeznaczenie pod / wiatrołapy
Arkusz1
Strona 209
2681 &" :ózef 0o#ak 2008-09-23
2682 %P $PA C37$54987( Aneta Muller 2008-08-14
2683 %P P348$ Aleksy &ucy 2008-08-14
2684 %P P 2008-09-03
2685 Z 1ofia Dej 2008-09-18
2686 %' A Aneks do uowy z dnia BJ,.-,/..R r, 2008-09-02
2687 %' 2008-09-12
2688 I, P34C3509 $,A, Arkadiusz Weiss 2008-09-01
2689 &! $tanisław $eroka 2008-09-08
2690 ZSS A Aneks do uowy nr CFJQ1$$Q/..R z dnia ./,.P,/..R r, 2008-09-11
2691 ZSS A Aneks do uowy nr BBRFQ1$$Q/..R z dnia B/,.>,/..R r, 2008-09-25
Dzier+awa gruntu #*d2cego własno%ci2 (iny 4u#lin
poło+onego w 4u#linie przy ul, Dzier+awnej o pow, PCJ
/ z przeznaczenie pod upraw* warzyw
9łuaczenie na j*zyk francuski ateriałów tekstowych
do wydawnictw proocyjnych Miasta 4u#lin
9łuaczenie na j*zyk ukrai!ski ateriałów tekstowych
do wydawnictw proocyjnych Miasta 4u#lin
Województwo 4u#elskie &rzysztof
(ra#czuk Arkadiusz "ratkowski
Porozuienie w sprawie wspólnego zorganizowania
iprezy proocyjnej M$95DG 9350 45"487 /..RO
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
$towarzyszenie na rzecz $ceny Plastycznej
&54 1dzisław Cieszkowski Anna Kukasik
$towarzyszenie Pro Musica AntiZua $tefan
Munch Dariusz &opi!ski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Pory roku
Antonia =iDaldiego
"udowa #oisk szkolnych i urz2dze! lekkoatletycznych z
nawierzchni poliuretanowych i sztucznej trawy przy
$zkole Podstawowej 7r >B przy ul, "ursztynowej //
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej do zało+enia
ksi*gi wieczystej na rzecz $kar#u Pa!stwa dla działek
poło+onych przy ul, Popiełuszki
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory 5zale+niony od
Alkoholu M7adziejaO &rzysztof 4eszczy!ski
Andrzej &luczyk
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory 5zale+niony od
Alkoholu M7adziejaO &rzysztof 4eszczy!ski
Andrzej &luczyk
Arkusz1
Strona 210
2692 R# 2008-08-29
2693 R# U5A489G M5$8C Marta Daniewska 2008-09-12
2694 R# 3ksana Petrynych 2008-09-12
2695 0SC 2008-08-25
2696 %' 2008-09-02
2697 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-09-16
2698 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-09-16
2699 %' 2008-09-12
2700 ZSS A Ewa :anina &rzeszowska ) Mazurek Aneks do uowy nr BF-.Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2701 %' Z 4ena :aku#iec ) 0*#isz 2008-09-01
2702 I, A 2008-08-29
&oitet Wykonawczy Miejskiej 0ady Kucka
"ogdan $zy#aE &oitet Wykonawczy
Miejskiej 0ady 4wowa Andrij $adowyE
&oitet Wykonawczy Miejskiej 0ady 8wano
) Hrankowska Wiktor Anuszkewyczus
Współpraca partnerska przy realizacji projektu pt,
Projekty kluczowe dla współpracy 9ransgranicznej
4u#lin ) Kuck ) 4wów ) 8wanoSHrankowsk
3rganizacja wy+ywienia ) kolacji dla -B osó# w terinie
B>,.J,/..R r, w zwi2zku z realizacj2 projektuT Projekty
kluczowe dla współpracy 9ransgranicznej 4u#lin ) Kuck
) 4wów ) 8wanoSHrankowsk
Moderowanie spotka! grupy ro#oczej w o#szarze
ochrona %rodowiska
Muzeu 7arodowe w Warszawie &atarzyna
Dziechciarz
7ieodpłatne u+ywanie za#ytków dla celów
dekoratorskich
3%rodek M"raa (rodzka ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
Wizyta studyjna w Polsce dla /. osó# z Mi*dzynarodowej
$zkoły $tudiów nad 'olokauste
Przekazanie %rodków z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
dla o%rodka wsparcia 6rodowiskowy Do $aopoocy
03193C1E w 4u#linie ul, Wallenroda /A ) zakupy
inwestycyjne
Przekazanie %rodków z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
dla o%rodka wsparcia 6rodowiskowy Do $aopoocy
03193C1E w 4u#linie ul, Wallenroda /A ) onta+
instalacji p,po+, i systeu przyzywowego
9eatr i, :uliusza 3sterwy 4u#lin 0yszard
Hijałkowski Wiesława 1arychta
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Przygotowanie
preiery spektaklu pt, MAktor w literaturze polskiejO
Adinistrowanie i o#sługa redakcyjna portalu
www,lu#lin/.BC,pl
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
$pecjalistycznego i &onserwacji za#ytków
A0C5$ $p, z o, o, :erzy "ie!
Aneks do uowy nr /./FQ$80QCPQ/..F z dnia ./,.R,/..F
r,
Arkusz1
Strona 211
2703 Z CA00A0A $p, z o, o, 4eszek &ulka 2008-09-30
2704 %' 2008-09-12
2705 %' 2008-09-12
2706 %' 2008-09-12
2707 %' 2008-09-11
2708 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-09-02
2709 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-09-02
2710 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-09-11
1akup > szt, ikro#usów dostosowanych do przewozu
osó# niepełnosprawnych w raach likwidacji #arier
transportowych
9owarzystwo 6piewacze EC'3 i, $t,
Moniuszki 4u#lin 4eokadia Dziu#i!ska
&aziiera &likowska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 5roczysty
&oncert :u#ileuszowy z okazji R.Slecia działalno%ci
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk 1#igniew
$o#czuk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Wystawy i
pokazy towarzysz2ce $ypozju Wo#ec Hory 3twartej
3skara 'ansena
3%rodek M"raa (rodzka ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 3gólnopolskie
$potkania Aniatorów &ultury 7iezale+nej
Muzeu Wsi 4u#elskiej Mieczysław
&seniak (ra+yna Migdal
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) organizacja
wystawy czasowej Do zo#aczenia w iasteczku
Przekazanie %rodków z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
dla Dou Dziecka i, &orczaka w 4u#linie ul, $ieroca B>
) osi2ganie standardów w placówkach opieku!czo )
wychowawczych
Przekazanie %rodków z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
dla Pogotowia 3pieku!czo ) Wychowawczego w 4u#linie
ul, &osonautów >B ) osi2ganie standardów w
placówkach opieku!czo ) wychowawczych
Przekazanie %rodków z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
dla Dou Poocy $połecznej i, W, Michelisowej w
4u#linie ul, Archidiako!ska F ) zakupy inwestycyjne
Arkusz1
Strona 212
2711 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-09-11
2712 &" 2008-09-25
2713 &" 2008-09-25
2714 &" 2008-09-25
2715 OR C300AD3 &onrad "urczy!ski 3#sługa techniczna kserokopiarek 2008-10-01
2716 OR A &aila Maria &ruk Aneks do uowy nr //BCQ0HQ1Q/..R z dnia .B,.R,/..R r, 2008-09-18
2717 S &onrad 1aj2c Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2718 S :acek $zopa Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2719 S Marta PrzeIdziecka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2720 S (rzegorz (ajewski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2721 S Kukasz Mochol Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2722 S Wiesław Wolak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2723 S 9oasz &ucharczyk Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2724 S "artłoiej Kukaszek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2725 S Piotr 0y#ak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2726 S Michał &owal Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2727 S &ail Walaszek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2728 S Wojciech &ról Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2729 S Daniel 3pali!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2730 S Michał 6widerski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2731 S Michał :a#ło!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2732 ZSS A 7131 AM8C5$ 'alina Piechowicz Aneks do uowy nr /PPBQ1$$Q/..R z dnia ./,.J,/..R r, 2008-10-01
2733 %P 2008-06-13
2734 %P $CG44A Piotr 1ieniuk 2008-09-19
Przekazanie %rodków z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
dla Dou Poocy $połecznej i, Matki 9eresy z &alkuty
w 4u#linie ul, (łowackiego C ) zakupy inwestycyjne
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysław $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału działki
poło+onej przy ul, 4ipi!skiego BBSB-
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysław $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału działki
poło+onej na terenie Polskich &olei Pa!stwowych
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysław $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału działki
poło+onej przy ul, :utrzenki J
Ciszewski Pu#lic 0elations $p, z o, o,
:erzy Ciszewski
6wiadczenie na terenie 0zeczypospolitej Polskiej usług
pu#lic relations
Wynaje i o#sługa >. szt, naiotów na potrze#y
Hestiwalu 7auki /..R
Arkusz1
Strona 213
2735 %P 8nari $now#oards Ariel $awczuk 2008-09-24
2736 %P &aila Kucjan Wykonanie internetowej apy Miasta 4u#lin 2008-09-26
2737 I, 2008-08-18
2738 I, 2008-08-28
2739 I, 2008-08-29
2740 I, 2008-09-04
2741 I, 2008-09-04
2742 I, 2008-09-08
2743 I, Wiesław Wyczy!ski 2008-09-10
2744 !" 2008-09-30
2745 !" 2008-09-30
2746 !" 2008-09-30
2747 !" 2008-09-30
2748 !" 2008-09-30
Przeprowadzenie działa! reklaowych podczas
Pierwszego Warszawskiego Przegl2du Hilów
$now#oardowych MWinter is y loDeO
Dyrekcja 8nwestycji Miejskich $p, z o, o,
'anna $iwek
Pełnienie funkcji inwestora zast*pczego nad realizacj2
zada!T sieL wodoci2gowa w ul, "rata Al#ertaE sieL
wodoci2gowa w ul, $okolnikiE sieL wodoci2gowa w ul,
3rzechowej
$połeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ul, Palowej Andrzej
$aólnik
"udowa sieci wodoci2gowej w ulicy Palowej wraz z
przył2czeniai
$połeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w ul, Willowej Hranciszek
Paszkowski 0yszard &owalczyk
"udowa sieci wodoci2gowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przył2czeniai w ul, Willowej
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
8n+ynieryjnego $p, z o, o, 4ech (ano
Pełnienie funkcji inwestora zast*pczego nad realizacj2
sieci kanalizacji sanitarnej w ul, 4eszka
1akład 8nstalacji $anitarnych Wiesław
Maruszak
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgał*zieniai do posesji w ul, $iewierzan
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
8n+ynieryjnego $p, z o, o, 4ech (ano
Pełnienie funkcji inwestora zast*pczego nad realizacj2
sieci kanalizacji deszczowej w ul, 7adrzecznej i ul,
Wałowej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci B RPJ zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w dzielnicy W*glin Płd
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla nieruchoo%ci )
o%wietlenie drogowe ) ul, 3rlanda ) skwer
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ) ul, Dziu#i!skiej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla nieruchoo%ci )
o%wietlenie drogowe ) ul, 4aury
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla nieruchoo%ci )
o%wietlenie drogowe ) ul, &r*+nicka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla nieruchoo%ci )
o%wietlenie drogowe ) ul, "oryny
Arkusz1
Strona 214
2749 I, 2008-09-25
2750 I, 2008-09-25
2751 I, 2008-09-30
2752 I, 2008-09-30
2753 I, 2008-09-30
2754 I, 2008-09-19
2755 %" A Aneks do uowy nr >PFQ&MQCPQ8Q/..R 2008-10-02
2756 &% W87D Anna WoIniak 2008-09-30
2757 &% &3MSE&3 $p, z o, o, Wojciech 4utek 2008-09-22
2758 O. A 5MC$ Ewa &wiatkowska "o+ena Maj Aneks do uowy z dnia /.,./,BJJR r, 2008-08-18
2759 OR Z &rystyna Machul 2008-09-24
2760 OR Z Anna $chesny 2008-09-24
2761 &! 5sługi Miernicze 4ucjan :agli!ski 2008-09-08
2762 I, 2008-10-01
2763 I, 950E& :57830 "artosz 9urek 2008-09-15
2764 R( 2008-09-19
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych linii
%redniego i niskiego napi*cia oraz o%wietlenia
drogowego przy ul, Mełgiewskiej i ul, Metalurgicznej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych linii
%redniego i niskiego napi*cia oraz o%wietlenia
drogowego przy ul, $olidarno%ci
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ) %cie+ka rowerowa ul, $trojanowskiego
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ) ul, (ra#owskiego
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przył2czeniowej dla nieruchoo%ci )
o%wietlenie drogowe ) ul, (oplan
&onsorcjuT lider E&$AM 1akład
5sługowo ) 'andlowy Marek $uszek
1agospodarowanie terenu działki nr /> przy ul,
:anowskiej dla potrze# rekreacyjno ) sportowych
Polska Wytwórnia Papierów
Warto%ciowych $,A, 1#igniew Mikołajczyk
0eont ogrodzenia na centarzy kounalny przy ul,
Droga M*czenników Majdanka
Wykonanie tyczasowych alejek na centarzu
kounalny przy ul, Droga M*czenników Majdanka
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Przeprowadzenia post*powania rozgraniczeniowego
nieruchoo%ci poło+onej przy ul, 1awieprzyckiej C
1akład 8nstalacji Przeysłowych i
$anitarnych :an Pastwa
Wykonanie dowozu ziei na działki prywatne po których
realizowano kolektor sanitarny 7S88 na odcinku od ul,
(łuskiej C do studni nr C
0ealizacja ro#ót zwi2zanych z #udow2 sieci kanalizacji
sanitarnej i wodoci2gowej w rejonie ul, :ana Pawła 88
PA730AMA 88 $p, z o, o, El+#ieta $tec
9oasz 1a#łocki
Wykonanie #oisk sportowych przy #udynku (inazju
7r BP ul, Pogodna BJ ) 8 etap
Arkusz1
Strona 215
2765 O$ 2008-08-12
2766 S 2008-10-01
2767 S 2008-10-01
2768 Z :erzy Pietrzyk 2008-08-07
2769 ZSS A 0enata :ózefczak ) $atke Aneks do uowy nr BF--Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2770 ZSS A 'alina (ra+yna &uchnio Aneks do uowy nr BFPFQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2771 ZSS A $93MA9343(8A $1&347A s,c, Aneks do uowy nr BFPPQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2772 ZSS A Magdalena 3rlik ) Wójcik Aneks do uowy nr BFPRQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2773 ZSS A Anna :anas 7131 DE798MED Aneks do uowy nr BF//Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2774 ZSS A Małgorzata &opeL Aneks do uowy nr BF-BQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2775 ZSS A Maria &uIi!ska Aneks do uowy nr BF/>Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2776 ZSS A (ra+yna 5ranowska ) 4ackowska Aneks do uowy nr BFP-Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2777 ZSS A :olanta 1ar*#ska Aneks do uowy nr BF-JQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2778 ZSS Z Dorota &rawczyk 2008-10-06
2779 ZSS Z :anusz &leinrok 2008-10-06
2780 ZSS A Aneks do uowy nr CJRQ1$$Q/..R 2008-09-22
2781 ZSS A Aneks do uowy nr P>/Q1$$Q/..R 2008-09-24
2782 &" "iuro Wycen 7ieruchoo%ci :olanta $aran 2008-10-06
4u#elskie Przedsi*#iorstwo Energetyki
Cieplnej $p, z o, o, $tanisław &alinowski
Artur 4ipi!ski
Przył2czenie do sieci ciepłowniczej #udynków
zlokalizowanych w 4u#linieA a ogrzewanych dotychczas z
kotłowni lokalnych
$towarzyszenie Piłki 0*cznej Andrzej
Wilczek
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) realizacja
procesu szkoleniowego w piłce r*cznej ko#ietA
organizacja i udział w zawodach
4u#elski &lu# Piłkarski M3930 9oasz
Chura (rzegorz $zkutnik
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) realizacja
procesu szkoleniowegoA organizacja i udział w
rozgrywkach o istrzostwo 8 ligi piłki no+nej
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Przeprowadzenie czynno%ci kontrolnych w ga#inetach
stoatologicznych w zakresie realizacji %wiadcze!
stoatologicznych dla uczniów
Przeprowadzenie czynno%ci kontrolnych w ga#inetach
stoatologicznych w zakresie realizacji %wiadcze!
stoatologicznych dla uczniów
5czniowski &lu# $portowy DW[:&A
8wona (ajowiak :acek 'oa
Wodniacki 5czniowski &lu# $portowy $P
-. 9adeusz 4itwin
Wykonanie wycen J działek $kar#u Pa!stwa cele
naliczenia oraz aktualizacji opłat z tytułu u+ytkowania
wieczystego ) ul, $tartowaA ul, 9opolowaA ul, BSgo aj2A
ul, 7owy 6wiat
Arkusz1
Strona 216
2783 &" "iuro Wycen 7ieruchoo%ci :olanta $aran 2008-10-06
2784 Z A 1ygunt 1i*tek Aneks do uowy nr BRP/Q91Q/..R 2008-10-10
2785 Z 0adosław Piskorski 2008-09-29
2786 &" Agnieszka 7osowska 2008-10-07
2787 &" 2008-10-06
2788 &" Aleksandra (r2dkowska 2008-10-02
2789 &" 2008-10-03
2790 &" 2008-09-30
2791 &" A Aneks do uowy z dnia -.,.F,BJJ- r, 2008-09-30
2792 &" W34C3 $p, z o, o, &aziierz Wolski 2008-10-01
2793 %' Z Piotr 1ieniuk 2008-09-24
2794 %' Z "ogdan $zczer#a 2008-09-15
Wykonanie wycen P działek $kar#u Pa!stwa cele
naliczenia oraz aktualizacji opłat z tytułu u+ytkowania
wieczystego ) ul, "udowlanaA ul, Energetyków
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 5roczej o powierzchni /JC / z
przeznaczenie pod ziele!
&37$9A4 1akład Mechaniczny 1#igniew
Własiuk
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 8n+ynierskiej o powierzchni
BFFF / z przeznaczenie na drog* dojazdow2 z
zaplecze parkingowy
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Dudzi!skiego o powierzchni
-PB / z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Agencja Detektywistyczna M4ege ArtisO
(ał2zkaA &aczarczykA "ylina sp, j,
Całodo#owa ochrona w dni powszednie i %wi*ta
nieruchoo%ci poło+onej przy ul, (ospodarczej /C
"udowlany &lu# $portowy w 4u#linie
Andrzej (oł*#iewski 0o#ert (roysz
5+yczenie do #ezpłatnego u+ywania nieruchoo%ci
poło+onej przy ul, 7ał*czowskiej i "a%niowej o pow, R
PCF / z przeznaczenie na urz2dzenie #oiska
sportowego i #azy treningowej
Polskie $towarzyszenie na 0zecz 3só# z
5po%ledzenie 5ysłowy &oło w
4u#linie Małgorzata Anna "atorska Dorota
Hidor
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 1wi2zkowej o powierzchni -R.
/ z przeznaczenie na cele zwi2zane z działalno%ci2
spółki
&oordynowanie realizacji projektu M$potkajy si* ) inny
nie znaczy o#cyO
3pieka nad grup2 uczestników pielgrzyki społeczno%ci
roskiej do 4ianowej
Arkusz1
Strona 217
2795 %' ! Eil Majuk 2008-09-24
2796 ZSS A Aneks do uowy nr CPRQ1$$Q/..R 2008-10-06
2797 ZSS A Aneks do uowy nr CPJQ1$$Q/..R 2008-10-06
2798 ZSS A Aneks do uowy nr CPFQ1$$Q/..R 2008-10-06
2799 !" 2008-09-11
2800 !" 2008-09-11
2801 %P P Politechnika 4u#elska $tanisław $kowron 2008-09-01
2802 %P P 2008-09-22
2803 %P Z (rzegorz Marek Polak 2008-09-29
2804 OR Dostarczanie papieru kserograficznego 2008-10-01
2805 R( Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-10-06
2806 ZSS Z 5sługi Psychologiczne 'alina (inowicz 2008-10-01
2807 ZSS Z 2008-10-01
Przygotowanie prezentacji ultiedialnej pt,T 4u#lin )
iasto i*dzykulturowe na potrze#y projektu Miasta
Mi*dzykulturowe
9owarzystwo Piłki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
9owarzystwo Piłki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
9owarzystwo Piłki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
E4E&903P03:E&9 $,A, 3ddział w 4u#linie
Marian Daca 4echosław $zya!ski
Wykonanie dokuentacji projektowej dla #udowy
o%wietlenia drogowego wzdłu+ ul, "iskupie
E4E&903P03:E&9 $,A, 3ddział w 4u#linie
Marian Daca 4echosław $zya!ski
Wykonanie dokuentacji projektowej dla #udowy
o%wietlenia drogowego wzdłu+ ul, Dziu#i!skiej
Porozuienie w sprawie przygotowania spektaklu
M'ydrogen "ondO w wykonaniu (rupy 9a!ca
Współczesnego Politechniki 4u#elskiej
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
Porozuienie w sprawie współpracy w raach
organizacji ?888 Mi*dzynarodowego Hestiwalu
&onfrontacje 9eatralne
Monta+ i deonta+ wystawy na Placu 4itewski oraz
afiszów w czterech punktach iasta prouj2cych B-
Mi*dzynarodowy Hestiwal &onfrontacje 9eatralne
"8503 P45$ 4,A, &3P9G0A sp, j, 4ucyna
&optyra
Dofinansowanie %rodkai pochodz2cyi z #ud+etu
pa!stwa projektuT "udowa kopleksu sportowego w
4u#linie w raach prograu MMoje "oisko ) 3rlik /.B/O
Przeprowadzenie szkolenia dla członków &oisji
0ozwi2zywania Pro#leów Alkoholowych w 4u#linie
Willa ) 0estauracja MM378&AO s,c, Monika
Chyła
3rganizacja konferencji szkoleniowej dla członków
&oisji 0ozwi2zywania Pro#leów Alkoholowych w
4u#linie
Arkusz1
Strona 218
2808 I, 2008-09-19
2809 I, 2008-09-15
2810 I, P Maria (reszata 2008-10-01
2811 %' 2008-09-12
2812 %' 2008-09-12
2813 %' 2008-09-12
2814 %' 2008-09-12
2815 I, 2008-10-01
2816 Z Z $ławoir Podsiadły 2008-09-04
2817 I, 2008-08-31
2818 I, 2008-09-25
1akład 8nstalacji Przeysłowych i
$anitarnych :an Pastwa
"udowa sieci kanalizacji deszczowej w dzielnicy W*glin
Płn na odcinku od ul, Hrankowskiego do studni $>
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
trakcji trolej#usowej etap i i 88 na wlocie do 0onda
4u#elski 4ipiec R.
Porozuienie w sprawie #udowy sieci wodoci2gowej
długo%ci -.. # w ul, 4ipniak
4u#elskie 9owarzystwo Hotograficzne
Cezary &owalczuk Waldear 7owi!ski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 3gólnopolski
&onkurs i Wystawa Hotograficzna Pokonkursowa
M4u#linA 4u#linianieA 4u#elszczyznaO
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) :agiello!ski
9urniej 0ycerski
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Hestiwal
3powiadaczy
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) &lechdy
4u#elskie
$połeczny &oitet "udowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ul, 4askowejA
0aszy!skiejA 9urczynowicza i
$ku#iszewskiego :erzy (rzy#ek
"udowa kanalizacji sanitarnej w ul, 4askowejA
0aszy!skiejA 9urczynowicza i $ku#iszewskiego
Wykonanie opracowania dotycz2cego reorganizacji
kounikacji iejskiej w 4u#linie
$połeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ul, Wojciechowskiej i ul,
&leopatry "ernard 1wierz
"udowa sieci wodoci2gowej w ul, Wojciechowskiej i ul,
&leopatry
H0AC9A4 $kate#oarding 0oestiun
',8,A#acht 1ieowit Halicki
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
$&A9E$P395 przy ul, 5nii 4u#elskiej
Arkusz1
Strona 219
2819 (% A Aneks do uowy nr JFQ"&QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-10-03
2820 I, 2008-10-10
2821 !" 2008-09-30
2822 OR A "eata $ak ) Kapi!ska Aneks do uowy nr BRBQ30QCPQ8Q/..R 2008-09-01
2823 "OPR P 2008-06-12
2824 "OPR P 2008-06-16
2825 "OPR P 2008-07-24
2826 "OPR P 2008-08-01
2827 "OPR P 2008-08-04
2828 "OPR P 2008-08-25
2829 "OPR P 2008-09-10
2830 ZSS A Aneks do uowy nr BF/FQ1$$Q/..R 2008-09-29
2831 %P 2008-09-17
2832 !" 2008-10-03
2833 OR 3#sługa techniczna kserokopiarek 2008-10-08
2834 I, A $1( $p, z o, o, 0yszard 1awisza Aneks do uowy nr -CFJQ$80QCPQ8Q/..F 2008-09-16
"ank Polska &asa 3pieki $A Dariusz
&acprzyk :olanta 1alewska
&onsorcju ) liderT 4u#elskie
Przedsi*#iorstwo 0o#ót 8n+ynieryjnych $p,
z o, o, $zyon Wiak
0o#oty dodatkowe na inwestycji prowadzonej pod nazw2
M"udowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej
o#sługuj2cych dzielnic* Helin w 4u#linieA odcinek do ul,
WitosaO
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Wykonanie dokuentacji projektowej dla #udowy
o%wietlenia drogowego wzdłu+ ul, &r*+nickiej ) etap 888
Powiat Kukowski :anusz &ozioł 4ongin
&ajka
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
Powiat Puławski $ławoir &ai!ski
Marian Wa#a
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
Powiat &ra%nicki 9adeusz Wojtak :arosław
Czerw
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
Powiat 0ycki 4eszek Hilipek &rzysztof
5zna!ski
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
Powiat 6widnicki Mirosław &ról 1#igniew
9waróg
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
Powiat 4u#artowski Marian $tarownik Anna
"ieli!ska
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
Powiat 3polski 1enon 0odzik :anusz
(2sior
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
7131 M4ekarze $pecjali%ciO $p, z o, o,
Magdalena 9ucewicz ) Pasikowska :acek
(ra#ski
AP5$ Przedsi*#iorstwo 0eklaowo )
Wydawnicze Marek 4ecki
Wykonanie oraz dostawa gad+etów proocyjnych z
nadrukie proocyjny iasta
P0D8 Perfekt P, Piotrowski s,j, Piotr
Piotrowski
Prze#udowa ulicy 7ał*czowskiej w 4u#linie na odcinku
C.. od ul, $zerokie w kierunku granicy iasta
7aprawa Maszyn "iurowych 0yszard
Woli!ski
Arkusz1
Strona 220
2835 I, 2008-10-13
2836 I, 950E& :57830 "artosz 9urek 2008-09-26
2837 ZSS A Aneks do uowy nr BPJRQ1$$Q/..R 2008-09-23
2838 ZSS A Aneks do uowy nr BPJFQ1$$Q/..R 2008-09-23
2839 ZSS A Aneks do uowy nr BPRBQ1$$Q/..R 2008-09-23
2840 ZSS A Aneks do uowy nr CR-Q1$$Q/..R 2008-09-25
2841 ZSS A Aneks do uowy nr CRPQ1$$Q/..R 2008-09-25
2842 ZSS A Aneks do uowy nr B-PJQ1$$Q/..R 2008-09-25
2843 %P 2008-06-02
2844 %P P 2008-09-08
2845 %P Z Edyta (rudzie! 2008-10-08
2846 O. 2008-10-06
2847 O. 2008-10-06
Przedsi*#iorstwo Projektowo )
Wykonawcze P03ME? &aziierz 7agórka
3pracowanie prograów funkcjonalno ) u+ytkowych dla
zada! inwestycyjnych polegaj2cych na #udowie zajezdni
trolej#usowejA placu postojowego i stacji kontroli
pojazdów
"udowa instalacji do odprowadzania odcieków z
przepopowni ;88 niecka< do z#iorników retencyjnych na
terenie $kładowiska 3dpadów w 0okitnie
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%ciór &rzysztof $agan
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%ciór &rzysztof $agan
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%ciór &rzysztof $agan
5czniowski &lu# $portowy MW8D3&O $P 7r
>B 9oasz "ielecki Marek $itarz
5czniowski &lu# $portowy MW8D3&O $P 7r
>B 9oasz "ielecki Marek $itarz
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
$G7E0(8A $p, z o, o, Piotr 4utek Andrzej
&oziara
Doradztwo z zakresie planowania arketingowego na
pozioie strategiczny i operacyjny
Polskie $towarzyszenie Aniatorów
Pedagogiki Celestyna Hreineta &aziiera
Piwko
Podj*cie współpracy w celu proocji Miasta poprzez
organizacj* = 3gólnopolskiej &onferencji
Hreintenowskiej pt, MDziecko i natura w pedagogii C,
HreinetaO
Przygotowanie iprez proocyjnychT Hestiwalu "o+ego
7arodzenia oraz $ylwestra Miejskiego /..R
Hundacja 0ozwoju $ysteu Edukacji )
7arodowa Agencja Prograu M5czenie si*
przez całe +ycieO Mirosław Marczewski
Paweł Poszytek
Przyznanie %rodków finansowych przeznaczonych na
realizacj* Projektu Partnerskiego Coeniusa ) ??888 43
4u#lin ul, Poniatowskiego >
Hundacja 0ozwoju $ysteu Edukacji )
7arodowa Agencja Prograu M5czenie si*
przez całe +ycieO Mirosław Marczewski
Paweł Poszytek
Przyznanie %rodków finansowych przeznaczonych na
realizacj* Projektu Partnerskiego Coeniusa )
(inazju 7r BC 4u#lin ul, Poturzy!ska /
Arkusz1
Strona 221
2848 ZSS A &atarzyna &si2+ek Aneks do uowy nr BF-FQ1$$Q/..R 2008-10-06
2849 ZSS A Aneks do uowy nr /PBJQ1$$Q/..R 2008-10-06
2850 ZSS A 7131 MED8MED $p, z o, o, 9eresa :endrej Aneks do uowy nr /P-CQ1$$Q/..R 2008-10-06
2851 ZSS A Aneks do uowy nr /P->Q1$$Q/..R 2008-10-06
2852 #- 'otel =8C9308A 9adeusz Dziurzy!ski 2008-10-09
2853 #- 0A"A0 ) "A0 Dorota Wasilewska 2008-01-09
2854 #- P'5 A77E? Paweł $łonczewski 2008-01-09
2855 I, E&3$A7 s,c, Małgorzata Dudak 2008-10-01
2856 I, A Aneks do uowy nr C.QJP z dnia B/,B/,BJJP r, 2008-08-29
2857 I, P 2008-04-08
2858 I, 2008-10-01
2859 I, C34 ) (A09E7 E&3 s,c, Ewa Dejneko 2008-09-19
2860 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-10-01
2861 I Dost*p do internetu D$4 ) 4u#lin ul, 1ad*#ie B- 2008-09-29
2862 ("Z% 2008-10-06
2863 I, A Aneks do uowy nr -RFBQ87QCPQ/..R 2008-08-29
7131 MEDGCG7A /..B $p, z o, o, El+#ieta
$olis ) &ulesza
7131 HAM84 ) MED :olanta 'arasi )
(rossan 8wona $zcz*%niak
3rganizacja noclegu dla BP osó# w terinie B/S
BP,B.,/..R r, wraz z zapewnienie wy+ywienia
3rganizacja wy+ywienia ) o#iad dla /J osó# w dniu
B-,B.,/..R r,
3rganizacja wy+ywienia ) o#iad dla /J osó# w dniu
BP,B.,/..R r,
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow*
kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul,
&r*pieckiej
4u#elskie Przedsi*#iorstwo "udowy
Pieców Przeysłowych $,A, 9adeusz
"rzozowski
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gów i
&analizacji w 4u#linie $p, z o, o, 9adeusz
Hijałka 'enryka Piotrowska
Porozuienie w sprawie prze#udowy sieci
wodoci2gowej z przył2czai w ul, 0ejtana
H0AC9A4 $kate#oarding ',8,A#acht
1ieowit Halicki
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
$&A9E$P395 przy ul, K*czy!skiej
7asadzenie ozdo#nych drzew li%ciastych w ilo%ci JF szt,E
przesadzenia drzew starszych i krzewów
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek Paweł "łaszczak
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
(rupa 3chrony "iznesu Persona i
Wspólnicy 0o#ert Persona
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw
saoo#rony na terenie > uczelni wy+szych w 4u#linie
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Arkusz1
Strona 222
2864 I, 2008-08-14
2865 &" 2008-10-16
2866 &" A Aneks do uowy na B/..Q(MQ/..R 2008-10-07
2867 O$ 2008-10-01
2868 O$ 2008-10-01
2869 O$ 2008-10-03
2870 ("Z% 2008-10-17
2871 S 2008-10-01
2872 S 2008-10-01
2873 S 2008-10-01
2874 S 2008-10-01
2875 S 2008-10-01
Przedsi*#iorstwo 0o#ót Drogowo )
Mostowych w 4u#linie $,A, E
Przedsi*#iorstwo "udowy Dróg i Mostów
$p, z o, o, E Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych 4u#artów $,A, Alina
$zya!ska $tanisław Wydrych
Wykonanie ro#ót uzupełniaj2cych na inwestycji
prowadzonej pod nazw2 M"udowa ul, :ana Pawła 88 od
istniej2cych wiaduktów do al, &ra%nickiej oraz #udowa
skrzy+owania ul, :ana Pawła 88 z al, &ra%nick2O
1akład Wielo#ran+owy 45"S&3M $p, z o, o,
1#igniew &oł#u% (ra+yna $ikora
0oz#iórka koórek znajduj2cych si* na działce BCQ/ przy
ul, BSMaja JA
PE0KA ) "03WA0G 45"E4$&8E $,A,
0o#ert Wici!ski 9oasz $eeniuk
93P8A085$ ) 5rz2dzanie i 5trzyywanie
1ieleni 4eszek M*czy!ski
Wykonanie za#iegów piel*gnacyjno ) chirurgicznych na
BF drzewach
Andrzej Wypychowski ) 1akład ChirurgiiA
Piel*gnacji i 6cinki Drzew
Wykonanie za#iegów piel*gnacyjno ) chirurgicznych na
P drzewach
Wojewódzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
4ucjan 3rgasi!ski
Dofinansowanie zadania pn, 7asadzenia zieleni wysokiej
i krzewów na terenie iasta 4u#lin
&oenda Miejska Policji w 4u#linie
Mirosław $okal
7ieodpłatne przekazanie ateriałów na nagrody w
konkursie M:este #ezpiecznyO
5czniowski &lu# $portowy 03?A 9adeusz
Wi*cek 'anna 0ui!ska
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
Przygotowanie i udział w rozgrywkach 88 4igi &o#iet piłki
0*cznej
&lu# $portowy MA79A El+#ieta "ielecka )
0enkiewicz 0yszard (ła+ewski
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 3rganizacja
zawodów sportowych w narciarstwie wodny zw
wyci2gie
4u#elski &lu# $zachistów D0A&37 Michał
Praszak
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 5dział w
rozgrywkach szachowych Dru+ynowych Mistrzostw
Polski $eniorów 8 4igi
4u#elski &lu# &arate 9radycyjnego
Andrzej Maciejewski Daniel 8wanek
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) Hinansowe
wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego w 88 półroczu
/..R r,
4u#elski &lu# $zachistów D0A&37 Michał
Praszak
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 9radycyjny
ecz szachowy Miasta Partnerskich
Arkusz1
Strona 223
2876 S 2008-10-01
2877 S 2008-10-01
2878 S 2008-10-01
2879 S 2008-10-01
2880 ZSS A 7131 MED C3MP 4E? Piotr &si2+ek Aneks do uowy nr BFP.Q1$$Q/..R 2008-10-06
2881 ZSS A Małgorzata "aranowska ) (roek Aneks do uowy nr BFPCQ1$$Q/..R 2008-10-13
2882 S 2008-10-01
2883 S 2008-10-01
2884 S 2008-10-01
2885 S 2008-10-01
2886 S 2008-10-01
2887 S 2008-10-01
2888 S 2008-10-01
2889 OR Z &rystyna &u%irzak 2008-09-29
5czniowskie 9owarzystwo $portowe
3048& Wojciech $zopa Agnieszka Wiak
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 3rganizacja
i realizacja procesu szkolenia lu# udział w zawodach
5czniowskie 9owarzystwo $portowe
3048& Wojciech $zopa Agnieszka Wiak
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) Mistrzostwa
PolskiA (rand Pri@ Polski
4u#elski &lu# &arate &yokushin :acek
Czerniec 4eszek (ierszon
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 0ealizacja
procesu szkoleniowegoA udział w zawodach karate
kyokushin
4u#elskie 9owarzystwo &ajakowe HA4A
1ofia Hilipek ) &raczek 4eszek Daniewski
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) Wspieranie
sportu kwalifikowanego w 88 półroczu /..R r, S
kajakarstwo
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach 88 4igi koszykówki *+czyzn
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach kolarstwa
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach lekkiej atletyki
4u#elski $portowy &lu# 9aekwon ) do
9adeusz Ko#oda :oanna (ardias
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach teakwonSdo 89H
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach w dyscyplinachT #oksA kulturystykaA fitness
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 0ealizacja
procesu szkoleniowego i i indywidualny cykl
przygotowa! &aroliny Michalczuk
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 3rganizacja
zawodów w kulturystyce i fitness
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Arkusz1
Strona 224
2890 S 2008-10-01
2891 S 2008-10-01
2892 S 2008-10-01
2893 S 2008-10-01
2894 S 2008-10-01
2895 S 2008-10-01
2896 Z A Aneks do uowy nr >F-Q91QCPQ8Q/..R 2008-09-02
2897 I $3H9"45E Michał Witold &ierul 2008-10-07
2898 &% 2008-10-15
2899 &% 2008-10-15
2900 &% &3M ) E&3 $p, z o, o, &onrad "urdzi!ski 2008-10-15
2901 %' 2008-09-22
$portowy &lu# &ickS"o@ing Politechniki
4u#elskiej 9adeusz Polja!ski :acek
Puchacz
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 3rganizacja
lu# udział w zawodach
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Dariusz $zyczuk
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) $zkolenie
sportowe w zakresie piłki r*cznej *+czyzn
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Dariusz $zyczuk
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) $zkolenie
sportowe w zakresie koszykówki ko#iet
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Dariusz $zyczuk
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) $zkolenie
sportowe w zakresie piłki r*cznej ko#iet
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Dariusz $zyczuk
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) $zkolenie
sportowe w zakresie lekkoatletyki
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Dariusz $zyczuk
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) $zkolenie
na wysoki pozioie w zakresie szachów
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o, 0oan 1aj2czkowski
Wykonanie $tudiu Wykonalno%ci dla projektu MMiejska
szerokopasowa sieL szkieletowaO
Architektura 1ieleni '3095$ 0adosław
Ciołek
Wykonanie ro#ót porz2dkowych przez > osó#
zatrudnionych w raach prograu E&3 ) Drogi
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni w
4u#linie $p, z o, o, Alicja 1ofia
Do#rowolska Mariusz Piłat
Wykonanie ro#ót porz2dkowych przez > osó#
zatrudnionych w raach prograu E&3 ) Drogi
Wykonanie ro#ót porz2dkowych przez BC osó#
zatrudnionych w raach prograu E&3 ) Drogi
$towarzyszenie Aniatorów 0uchu
Holkowego Agnieszka atecka ) $krzypek
Ewa 1a#rotowicz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Mikołajki w
Hilharonii
Arkusz1
Strona 225
2902 %' 2008-09-22
2903 %' 2008-09-22
2904 %' 2008-09-22
2905 %' 2008-09-22
2906 I, A Aneks do uowy nr -F-/Q$80QCPQ/..F 2008-01-18
2907 I, A Aneks do uowy nr -F-/Q$80QCPQ/..F 2008-05-07
2908 I, A Aneks do uowy nr -F-/Q$80QCPQ/..F 2008-06-05
2909 O$ A Aneks do uowy z dnia /F,.J,/..C r, 2008-09-15
2910 I 2008-09-22
2911 OR El+#ieta Daszy!ska 2008-01-02
2912 I, 2008-09-19
$towarzyszenie 0ozstaje Europy (rzegorz
4inkowski Piotr 1ieniuk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 8nternetowa
#aza filów dokuentalnych po%wi*conych teatyce
pogranicza i wielokulturowo%ci
$towarzyszenie 0ozstaje Europy (rzegorz
4inkowski Piotr 1ieniuk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Cykl replik
festiwalu M0ozstaje EuropyO
$towarzyszenie Hilowe CineYEuropa Piotr
&otowski :aku# &uszewski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 0eplika 4etniej
Akadeii Hilowej
Hundacja &ultury Duchowej Pogranicza ks,
dr $tefan "atruch
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 5kraina w
Centru 4u#lin
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
Wojewódzki 8nspektorat 9ransportu
Drogowego w 4u#linie Cezary :urkowski
Mirosław Wiater
$8EME7$ E79E0P08$E C3MM578CA9837$
$p, z o, o, "ogusława El+#ieta
Matuszewska Piotr Wró#el :acek 1iny
1apewnienie serwisu i %wiadczenia usług asysty
technicznej urz2dze! sieciowych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
Przedsi*#iorstwo 8n+ynierii Miejskiej in+,
(rzegorz $kałecki
Wykonanie przył2cza wodoci2gowego dla działek w
rejonie ul, :ana Pawła 88
Arkusz1
Strona 226
2913 I, A 2008-10-15
2914 I, A 2008-10-15
2915 I, A Aneks do uowy nr BJCRQ$80QCPQ/..F 2008-08-29
2916 I, 0 Eugeniusz &owalski 2008-09-22
2917 &% A Aneks do uowy nr FPBQ(&QDQ/..R 2008-10-01
2918 %P P Wydawnictwo Pietrzak 2008-10-16
2919 %P 2008-10-17
2920 R# U5A489G M5$8C Marta Daniewska 2008-10-09
2921 %' 2008-09-22
2922 %' 2008-09-22
2923 %' 2008-09-22
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Aneks do uowy z dnia BP,.C,/..F r,S plac #udowy przy
ul, Wolskiej >
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Aneks do uowy z dnia BP,.C,/..F r, S #udynek +ło#ka i
przedszkola przy ul, Wolskiej >
1espół 5sług 9echnicznych 739 $p, z o, o,
4eszek :an Mirosław
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci - JFB zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 sieci wodoci2gowej w
pasie drogowy ulicy 7ał*czowskiej
Pracownia Projektowa (0AMA (ra+yna
Matuszczak
Podj*cie współpracy w celu realizacji pu#likacji
proocyjnej pod ro#oczy tytułe M4u#lin, 0enesans
8nspiracjiO
&lu# Motorowy C03$$ 4ech Wi%niewski
Anna 6wietlicka
Przeprowadzenie działa! proocyjnych na rzecz Miasta
w raach organizacji = rundy Pucharu Polski P1M z
Motocrossie
3rganizacja wy+ywienia ) kolacji dla /J osó# w terinie
B-,B.,/..R r, w zwi2zku z realizacj2 projektuT Projekty
kluczowe dla współpracy 9ransgranicznej 4u#lin ) Kuck
) 4wów ) 8wanoSHrankowsk
$towarzyszenie Pisarzy Polskich 3ddział w
4u#linie "ernard 7owak 1#igniew
Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 3rganizacja
3gólnopolskiego &onkursu 4iterackiego i, "olesława
Prusa
$towarzyszenie Pisarzy Polskich 3ddział w
4u#linie "ernard 7owak 1#igniew Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC )
Mi*dzynarodowa sesja historyczno ) literacka M7asi
s2siedziT 5kraina i "iałoru%O
$towarzyszenie Pisarzy Polskich 3ddział w
4u#linie "ernard 7owak 1#igniew Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 3rganizacja
3gólnopolskiego &onkursu na De#iut 4iteracki ) ?=
edycja
Arkusz1
Strona 227
2924 %' 2008-09-22
2925 %' 2008-09-22
2926 %' 2008-09-22
2927 %' 2008-09-22
2928 O, 2008-10-20
2929 OR Z Danuta Duszak 2008-09-26
2930 OR Z Dyczkowski (rzegorz 2008-10-02
2931 OR Z 9oasz &ulczy!ski 2008-10-10
2932 ZSS A Aneks do uowy nr >.CQ1$$QCPQ8Q/..R 2008-10-20
$towarzyszenie Pisarzy Polskich 3ddział w
4u#linie "ernard 7owak 1#igniew Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) wydanie
nueru specjalnego dwuiesi*cznika M4u#lin, &ultura i
$połecze!stwoO
$towarzyszenie Pisarzy Polskich 3ddział w
4u#linie "ernard 7owak 1#igniew Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Wspieranie
uczestnictwa ieszka!ców iasta w kulturze ) wy#ór
wierszy lu#elskich MPrzestrze! niepodległaO 1,
$trzałkowskiego
$towarzyszenie Pisarzy Polskich 3ddział w
4u#linie "ernard 7owak 1#igniew
Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) wydanie tou
poezji 1, Ditrocy M1akaz przekraczania granicyO
$towarzyszenie Pisarzy Polskich 3ddział w
4u#linie "ernard 7owak 1#igniew
Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) wydanie
dwuj*zycznego tou Poeatu o ie%cie 4u#linie :,
Czechowicza
Do Dzieci "enjain Marian $tasiak
Paweł "uco!
1akup saochodu przystosowanego do przewozu osó#
niepełnosprawnychA w ty na wózkach inwalidzkich
Prowadzenie o#sługi kasowej Pracowniczej &asy
1apoogowo ) Po+yczkowej
DoraIne wsparcie konserwatorów sprz*tu
koputerowego w zakresie naprawy sprz*tu
koputerowego
Adinistrowanie portalu internetowego w raach
projektu M&adry nowoczesnej Europy, Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych pracowników saorz2dowych
4u#linaO
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej Marek :aku#owski Aleksandra
&idaj
Arkusz1
Strona 228
2933 I, A Aneks do uowy nr -F-/Q$80QCPQ/..F 2008-09-01
2934 ZSS ! 4ucyna $tefaniak 2008-10-22
2935 ZSS ! 8wona $ztajner 2008-10-22
2936 ZSS ! Agnieszka Wierzchowska ) Wójcik 2008-10-22
2937 ZSS ! 4eszek 8waniak 2008-10-22
2938 &% 2008-10-09
2939 ZSS A 7131 P54$SMED 'anna "aranowska Aneks do uowy nr /P-FQ1$$Q/..R 2008-10-17
2940 ZSS A Aneks do uowy nr BF-PQ1$$Q/..R 2008-10-17
2941 ZSS A Aneks do uowy nr /P>.Q1$$Q/..R 2008-10-17
2942 ZSS A 9E'A7D $p, z o, o, 1dzisław Paszkowski Aneks do uowy nr /P/.Q1$$Q/..R 2008-10-17
2943 ZSS A 7131 AM8C5$ 'alina Piechowicz Aneks do uowy nr /PPBQ1$$Q/..R 2008-10-17
2944 ZSS A Aneks do uowy nr /P/FQ1$$Q/..R 2008-10-17
2945 S 2008-10-01
2946 S 2008-10-01
2947 S 2008-10-01
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
Przeprowadzenie cyklu szkole! dla 0ad Pedagogicznych
oraz dla rodziców na teatT Działania i o#jawy u+ywania
%rodków psychoaktywnych
Przeprowadzenie cyklu szkole! dla 0ad Pedagogicznych
oraz dla rodziców na teatT Działania i o#jawy u+ywania
%rodków psychoaktywnych
Przeprowadzenie cyklu szkole! dla 0ad Pedagogicznych
oraz dla rodziców na teatT Działania i o#jawy u+ywania
%rodków psychoaktywnych
Przeprowadzenie cyklu szkole! dla 0ad Pedagogicznych
oraz dla rodziców na teatT Działania i o#jawy u+ywania
%rodków psychoaktywnych
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
5twardzenie MprzedeptuO płytkai chodnikowyi z
odzysku przy ul, (ospodarczejE utwardzenie alejek
+wire na skwerze w (łuskuE utwardzenie alejek +wire
na skwerze w &rochalnej
7131 $pecjalistyka Czechów Mariusz
Michałek Danuta 4och ) &ruk
7131 "ronowice El+#ieta 9rojanowska )
Drela
7131 Przychodnia 4ekarza 0odzinnego
Maria $odolska
&lu# $portowy 348MP8A $ławoir Pliszka
Maciej (anczarski
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 0ealizacja
procesu szkoleniowego Pauliny "arzyckiej
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%ciór &rzysztof $agan
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) Wspieranie
rozwoju sportu kwalifikowanego ) pływanie
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%ciór &rzysztof $agan
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) Wspieranie
rozwoju sportu kwalifikowanego ) wspinaczka sportowa
Arkusz1
Strona 229
2948 S 2008-10-01
2949 S 2008-10-01
2950 OI
2951 OR 6wiadczenie usług przewozu taksówkai 2008-10-07
2952 I, 2008-10-22
2953 I, 2008-10-22
2954 R( 2008-10-10
2955 R( 2008-10-13
2956 OR Z &onrad "aryła 2008-10-13
2957 &% &A7 ) P34 8wona Kosiewicz 2008-10-23
2958 Z A Dariusz Ch*L Aneks do uowy nr CC/Q91Q/..R 2008-09-11
2959 O$ 2008-10-16
2960 O$ &3M ) E&3 $p, z o, o, Wojciech 4utek 2008-10-16
2961 OI 2008-10-15
2962 Z :acek (orzel 2008-10-03
5czniowski &lu# $portowy MW8D3&O $P 7r
>B 9oasz "ielecki Marek $itarz
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 5dział w
rozgrywkach 88 4igi &o#iet w piłce no+nej
&lu# $portowy "5D3W4A78 &rzysztof
3kapa Maria (oł*#iowska
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) Wspieranie
rozwoju sportu kwalifikowanego ) rug#y
4u#elska Agencja Wspieranie
Przedsi*#iorczo%ci w 4u#linie 0enata
$iwiec
5owa o dofinansowanie realizacji ProjektuT 4u#elski
3#szar Metropolitalny ) Przyjazny 8nwestoro
0adio 9a@i M&urier 4u#elski ) DaelO
&rzysztof $tatkiewicz
1espół Projektowania i 3#sługi
8n+ynierskiej "udownictwa Drogowego
M9oMa0 ) D03(O Marek 3leszczuk
9oasz 4is
Pełnienie kopleksowego nadzoru autorskiego w
procesie realizacji inwestycji M"udowa ul, :ana Pawła 88
na odcinku od istniej2cych wiaduktów drogowych w
rejonie ul, $zafirowej do ul, &ra%nickiejO
Przedsi*#iorstwo Produkcyjno )
"udowlane $A7 ) "5D Andrzej :edliczko
"udowa parku w dzielnicy ieszkaniowej Czu#y ) cz*%L
centralna
:5WE795$ Przedsi*#iorstwo 'andlowo )
5sługowe $tanisław :a#ło!ski
Przystosowanie #udynku DP$ i, W, Michelisowej przy
ul, Archidiako!skiej F dla osó# niepełnosprawnych
4u#elskie Przedsi*#iorstwo DIwigowe
W87DA ) $E0W8$ $p, z o, o, Waldear
Mituła Mariusz Matyjaszczyk
Wyiana dIwigu oso#owego w #udynku 5rz*du Miasta
przy ul, Wieniawskiej BP
Przygotowanie oraz prowadzenie rejestru skarg w "iurze
Miejskiego 0zecznika &onsuentów
5suni*cie płyt az#estowych składowanych na terenach
iejskich
MP3 $89A 4u#lin $,A, Mirosław
$okołowski Andrzej Pietrkiewicz
Dzier+awa PF sztuk pojeników siatkowych o
pojeno%ci /A> - do prowadzenia selektywnej z#iórki
frakcji suchej odpadów kounalnych
Dzier+awa >- sztuk pojeników siatkowych o
pojeno%ci /A> - do prowadzenia selektywnej z#iórki
frakcji suchej odpadów kounalnych
Polskie 9owarzystwo Mieszkaniowe
&aziierz Widysiewicz
0ealizacja działa! proocyjnych na rzecz Miasta
podczas &onkursu Do /..R ) 3 &ryształow2 Cegł*
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 230
2963 Z (rzegorz Czu#aszek 2008-10-03
2964 Z A Piotr "rewczak Aneks do uowy nr B-B>Q(&QCPQ/..F 2008-10-03
2965 R( ! 2008-10-27
2966 ZSS A Aneks do uowy nr /P>CQ1$$Q/..R 2008-10-20
2967 ZSS A Aneks do uowy nr /PBCQ1$$Q/..R 2008-10-20
2968 ZSS A 7131 MA& ) MED &rystyna Walicka Aneks do uowy nr /P--Q1$$Q/..R 2008-10-20
2969 ZSS A 7131 A0$ MED8CA "eata (2sławska Aneks do uowy nr /P/-Q1$$Q/..R 2008-10-20
2970 ZSS Z Drukarnia A4H ) (0AH Agnieszka 4ipecka 2008-10-21
2971 Z A &rzysztof :uszka Agnieszka &oorowska Aneks do uowy nr BCJRQ(&QCPQ/..F 2008-08-26
2972 %P A Aneks do uowy z dnia ./,.C,/..R r, 2008-10-16
2973 %P 2008-10-02
2974 Z CA00A0A $p, z o, o, 4eszek 4ulek 2008-10-23
2975 &! 2008-10-01
2976 Z Wojciech $tefaniak 2008-10-02
2977 I, 2008-10-08
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Centru 8nforatyczno ) &onsultingowe
:arosław (ukowski
Wykonanie studiu wykonalno%ci wraz z analiz2
finansowo ) ekonoiczn2 w standardzie wyagany
przy aplikowaniu %rodków z funduszy 5E na lata /..F )
/..B- ) teroodernizacja o#iektów $pecjalnego
3%rodka $zkolno ) Wychowawczego 7r B
A078&A Mirosława 3skro#aE (ra+yna
WasilczykE Małgorzata &ozak )
Czucha!skaE Dorota &uryło
7131 &A487A Cezary Dudka El+#ieta
9o#orek
3pracowanie projektu graficznegoA druk i oprawa
kalendarzy %ciennych
$G7E0(8A $p, z o, o, Piotr 4utek Andrzej
&oziara
3YC'8&A0A $EC5089G $p, z o, o, Piotr
Wojnowski
Przeprowadzenie działa! proocyjnych podczas (ali
"oksu 1awodowego "o@ing $how w dniu .-,B.,/..R r,
1akup ikro#usu dostosowanego do przewozu
niepełnosprawnych w raach likwidacji #arier
transportowych
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :ózef Vwikła 9adeusz Cieszko
Wst*pny przegl2d i segregacja dokuentów w postaci
dowodów zian #azy opisowej ewidencji gruntów i
#udynków iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
$pecjalistycznego i &onserwacji za#ytków
A0C5$ $p, z o, o, :erzy "ie!
0o#oty dodatkowe na inwestycji prowadzonej pod nazw2
M0o#oty za#ezpieczaj2ce przed katastrof2 #udowlan2
#udynek 9eatru $tarego przy ul, :ezuickiej BRO
Arkusz1
Strona 231
2978 I, 2008-09-15
2979 I, 2008-09-25
2980 ZSS A Aneks do uowy nr /P>BQ1$$Q/..R 2008-10-24
2981 ZSS A Aneks do uowy nr /P>>Q1$$Q/..R 2008-10-24
2982 ZSS A Aneks do uowy nr /P-JQ1$$Q/..R 2008-10-23
2983 ZSS A Aneks do uowy nr /P/PQ1$$Q/..R 2008-10-23
2984 &" 2008-10-24
2985 O$ 2008-09-19
2986 OR ! 4uca 9unisini 2008-10-15
2987 I, A Aneks do uowy z dnia .-,.F,/..C r, 2008-09-08
2988 I, 2008-10-10
2989 (% 2008-10-28
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) "adawcze
P034A" Edward Hlak Dariusz Hlak
Pełnienie kopleksowego nadzoru autorskiego w
procesie realizacji inwestycji MPrze#udowa ulicT
'irszfeldaA &leniewskich $apiehyA Połanieckich w
4u#linieO
"iuro 0zeczoznawców Maj2tkowych A0$ )
9A? 9eresa :anicka
3pracowanie operatu szacunkowego wyceny warto%ci
odszkodowania za szkody przewidziane wskutek
prowadzenia ro#ót #udowlanych zwi2zanych z
wykonanie uzieienie słupów wysokiego napi*cia ) al,
&ra%nicka
7131 HAM848A "ar#ara (łowacka El+#ieta
$korek
7131 A4HA Marzena $zydłowska "ar#ara
Chuchała ) Milczarek Dariusz Chle#us
7131 :utrzenka 5rszula Arciszewska
Magdalena (ładkowska ) Mucha
Małgorzata &*dracka ) &argol "ar#ara
3sypiuk
7131 WA44E703DA MED 1enon
$zcz*kała
Wspólnota Mieszkaniowa Marian Cioch
9adeusz 4udjan
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, :utrzenki J o powierzchni B. /
z przeznaczenie pod lokalizacj* altany %ietnikowej
$kładnica 4u#elska $p, z o, o, 1#igniew
Mazurek
Wykonanie wydruku pu#likacji MPrawidłowa piel*gnacja
drzewO
Wykonanie tłuacze! z j*zyka włoskiego na j*zyk polski
dokuentów w sprawie tzw, spadku włoskiego
4u#elskie Przedsi*#iorstwo Energetyki
Cieplnej $p, z o, o, $tanisław &alinowski
Artur 4ipi!ski
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ul, :ana Pawła 88
DE?8A &3MM57A4&0ED89 "ank Polska
$półka Akcyjna :acek Przeysław 0y!skiE
"ank P&3 $A Dariusz &acprzyk
5dzielenie długoterinowego kredytu w kwocie //B F.>
...A .. zł
Arkusz1
Strona 232
2990 %P P 2008-10-24
2991 %' 2008-09-26
2992 %' 2008-09-26
2993 %' 2008-09-26
2994 O$ &ontynuacja wydawania czasopisa p,t, 1ielony "iuletyn 2008-09-25
2995 &" Anna &orpacka 2008-10-28
2996 &" 'urtownia "A093$1 9adeusz Czerski 2008-10-27
2997 &" :acek "artosik 2008-10-17
2998 &" A Marcin Pawelec Eilia Pawelec Aneks do uowy z dnia .J,./,/..C r, 2008-10-21
2999 %' A Aneks do uowy z dnia .-,.-,/..R r, 2008-09-24
3000 Z A Mariusz "igos Aneks do uowy nr CC.Q91QCPQ8Q/..R 2008-10-09
3001 OR Z "ar#ara :a%kowska 2008-10-20
Młodzie+owy Do &ultury 7r / Marta
&liczka
Porozuienie w celu zorganizowania w dniu /J,B.,/..R
r, iprezy proocyjno ) artystycznej 8? Wojewódzkiego
Hestiwalu Muzyki Dawnej
Hundacja 3chrony i Proocji Dó#a &ultury
78&E :erzy 4u+y!ski Wojciech
"oguszewski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 4u#lin ) 4wów
w ultiediach
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 4u#elskie
inicjatywy i dywersje teatralne prolog ) ultiedialne
archiwu
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytułu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) $ztuka
Perforance z 4u#lina
$towarzyszenie 4iga 3chrony Przyrody
1arz2d 3kr*gu w 4u#linie Anna Mikołajko
) 0ozwałka Danuta (ajewska
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Dudzi!skiego o powierzchni
-P. / z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Wy+ynnej o powierzchni BF> /
z przeznaczenie pod #udynek ałej gastronoii
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, :ulii o powierzchni BP. / z
przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Arkusz1
Strona 233
3002 OR Z Monika WoIniak 2008-10-15
3003 OR A PP'5 $A78ME? "ogdan 3leszczak Aneks do uowy nr PJ-Q30QCPQ8Q/..R 2008-10-29
3004 ZSS A Aneks do uowy nr B-CFQ1$$Q/..R 2008-10-10
3005 ZSS A Aneks do uowy /P>FQ1$$Q/..R 2008-10-27
3006 S 2008-10-01
3007 S 2008-10-01
3008 S 2008-10-01
3009 S 2008-10-01
3010 O, A Aneks do uowy z dnia BF,.F,/..R r, 2008-10-10
3011 &! 5sługi Miernicze 4ucjan :agieli!ski 2008-10-13
3012 OR A Aneks do uowy nr P-PQ30QCPQ/..R 2008-10-30
3013 I 2008-10-03
3014 I, 2008-10-22
3015 %! 2008-10-24
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Hundacja P0AE$9E073 3%rodek w
4u#linie 5rszula $tajak
7131 =89A ) MED 0enata Postawska )
ChwryłoE "o+ena "ielakE Anna
CzerwiakowskaE El+#ieta Kotocka
(0EE7 $P309 C45" 9oasz &isiel
0o#ert 1ander
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) Hinansowe
wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego w 88 półroczu
/..R r, S taekwonSdo
&lu# $portowy 378 :ustyna Murgała "eata
Wi2zek
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udział w
zawodach ) suo
&lu# Motorowy MC03$$O 4ech Wi%niewski
Anna 6wietlicka
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) szkolenieA
udział a zawodach rangi Mistrzostw PolskiA Puchar
PolskiA organizacja zgrupowa!
Miejskie 9owarzystwo Pływackie
45"4878A7&A "ogdan Wagner Małgorzata
&ostko
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 5dział w
zawodach pływackich (rand Pri@ Polski
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3só#
7iepełnosprawnych Wiesława "ieniek
Antonina 5i!ska
&ontrola ok, >.. dokuentacji geodezyjnych dot,
opracowa! prawnych i podziałowych
Przedsi*#iorstwo 'andlu 'urtowego
Waldear &ruszy!ski
$8EME7$ E79E0P08$E C3MM578CA9837$
$p, z o, o, :acek 1iny
0oz#udowa istniej2cego systeu telekounikacyjnego
'ipath P... o nowe funkcjonalno%ci oraz dostawa
systeowych aparatów telefonicznych
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ul, :agiełły
3gólnokrajowa $półdzielnia 9urystyczna
(03MADA Agnieszka &o+uszek
3rganizacja iprezy turystycznej w forie o#jazdowej w
(órach 6wi*tokrzyskich w terinie />S/C,B.,/..R r,
Arkusz1
Strona 234
3016 S 2008-10-13
3017 S 2008-10-13
3018 S 2008-10-13
3019 !" P,W, E4P8E $p, z o, o, Andrzej "artnik Aneks do uowy nr //J>QDMQ/..R 2008-10-08
3020 OR A Aneks do uowy nr R/Q3rQCPQ/..C 2008-10-12
3021 !" 2008-10-21
3022 I, 2008-10-21
3023 I, 2008-10-21
3024 ZSS A Aneks do uowy nr CRBQ1$$Q/..R 2008-10-15
3025 ZSS A Aneks do uowy nr /P->Q1$$Q/..R 2008-10-30
3026 I H,',5, ME0895M &onrad Czu#ek 2008-10-02
3027 R( 2008-11-03
3028 R( 2008-11-03
&lu# $portowy (0AH S MA087A Wojciech
Chodonowski $tanisław "aran
5+yczenie sprz*tuT wózka do alowania linii
#oiskowychE C szt, chor2giewek #oiskowych
Miejski &lu# $portowy &A487A Maciej
&aznowski "eata 7ie%cioruk
5+yczenie sprz*tuT wózka do alowania linii
#oiskowychE C szt, chor2giewek #oiskowych
5czniowski 3siedlowy &lu# $portowy
$KAW87 :anusz &ołody!ski 0afał &rupa
5+yczenie sprz*tuT wózka do alowania linii
#oiskowychE C szt, chor2giewek #oiskowych
Przedsi*#iorstwo 'andlowo ) 9echniczne
$5P37 $p, z o, o, "ogusław (ustaw
Waldear &rólik
Przedsi*#iorstwo 0o#ót Drogowo )
Mostowych w 4u#linie $,A, Alina
$zya!ska $tanisław Wydrych
1aprojektowanie i wykonanie reontu ul, $zaragdowej
o długo%ci >B> #
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
$tanisław "ielak
Przeło+enie urz2dze! elektroenergetycznych
koliduj2cych z projektowan2 ul, :ana Pawła 88
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
$tanisław "ielak
Prze#udowa sieci elektroenergetycznej ) projektowana
al, $olidarno%ci
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory 5zale+niony od
Alkoholu M7adziejaO &rzysztof 4eszczy!ski
Andrzej &luczyk
7131 HAM84 ) MED $p, z o, o, :olanta
'arasi S (rossan
Dostarczenie dysku CD z a#onaente na -> stanowisk
prograu kosztorysowego 730MA P03
A49E$9 $ystey 1a#ezpiecze! $p, z o, o,
Marcin Pojaj
Wykonanie instalacji systeu sygnalizacji
właaniaQnapadu i kontroli dost*pu w #udynku
Miejskiego 3%rodka Poocy 0odzinie ul, 1e#orzycka
RRSJ.
H80E ) =349 Przedsi*#iorstwo 5sługowo )
'andlowe :olanta &rzy+anowska
Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania
elektroenergetycznego z opoiarowanie zu+ycia
energii elektrycznej w poieszczeniach 8= i = pi*tra
#udynku "anku Pekao $,A, przy ul, &rakowskie
Przedie%cie F/
Arkusz1
Strona 235
3029 !" 2008-10-15
3030 !" 2008-10-15
3031 !" 2008-10-15
3032 !" 2008-10-22
3033 !" 2008-10-22
3034 !" 2008-10-22
3035 !" 2008-10-22
3036 !" 2008-10-22
3037 !" 0yszard "eL 2008-10-21
3038 !" Wanda :anina :a#ło!ska 2008-10-21
3039 !" "eata 7owacka 2008-10-21
3040 !" :anusz Wałecki 2008-10-21
3041 !" Mariola $zel2g 2008-10-21
3042 !" 0o#ert Piorun 2008-10-21
3043 !" Andrzej Piorun 2008-10-21
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$tanisław Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) szafka o%wietlenia ulicznego nr B./J ) ul,
:ana Pawła 88
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$tanisław Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) sygnalizacja %wietlna ) al, &ra%nicka
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$tanisław Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) szafka o%wietlenia ulicznego nr B-PC ) al,
&ra%nicka
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$tanisław Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) szafka o%wietlenia ulicznego nr B/JB ) ul,
Weglarska
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$tanisław Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) szafka o%wietlenia ulicznego nr PR/ ) ul,
Cienista
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$tanisław Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) sygnalizacja %wietlna ) ul, 9urystyczna
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$tanisław Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) sygnalizacja %wietlna ) ul, :aczewskiego
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$tanisław Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) aszt fotoradaru ) ul, 9urystyczna
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
Arkusz1
Strona 236
3044 !" 8&3M $p, z o, o, Wiesław (raczyk 2008-11-03
3045 !" $ylwester "eL 2008-10-21
3046 !" 8&3M $p, z o, o, Wiesław (raczyk 2008-11-03
3047 !" 8&3M $p, z o, o, Wiesław (raczyk 2008-11-03
3048 !" 8&3M $p, z o, o, Wiesław (raczyk 2008-11-03
3049 !" :olanta "urlik 2008-10-21
3050 !" 1ofia (olianek 2008-10-21
3051 !" 'elena :anina (ola!ska 2008-10-21
3052 !" &rystyna (oławska 2008-08-21
3053 !" El+#ieta &onior 2008-08-21
3054 !" Magdalena &onior 2008-08-21
3055 !" :anina Dudak 2008-08-21
3056 !" 8rena &liek 2008-10-21
3057 O$ 7A9503=89A ) 18E4Ea Wojciech Matacz 2008-09-30
3058 O$ &437 ) Piel*gnacja 1ieleni Marek Cykier 2008-10-06
3059 !" 1#igniew &liek 2008-10-21
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze! sygnalizacji
%wietlnej na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr B
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze! sygnalizacji
%wietlnej na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr C
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze! sygnalizacji
%wietlnej na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr P
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze! sygnalizacji
%wietlnej na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr >
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
Pełnienie o#owi2zków inspektora nadzoru nad realizacj2
zadaniaT Wykonanie prac piel*gnacyjnych cz*%ci
nadzienej i podzienej przy drzewie ) topola czarna na
terenie Placu 4itewskiego
Wykonanie systeu napowietrzania i podlewania korzeni
drzewa ) topola czarna na terenie Placu 4itewskiego
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
Arkusz1
Strona 237
3060 !" Maria 1ar*#a 2008-10-21
3061 !" Alina 9ruszkowska 2008-10-21
3062 !" $tanisław &ozioł 2008-10-21
3063 !" :ózef Dudak 2008-10-21
3064 !" Dariusz $tasiak 2008-10-21
3065 !" Ewa Przytuła 2008-10-21
3066 !" 0yszard Wałecki 2008-10-21
3067 !" :acek &ai!ski 2008-10-21
3068 !" $tanisław Piorun 2008-10-21
3069 !" Małgorzata Michniewicz 2008-10-21
3070 !" :olanta Wi%niewska ) $yk 2008-10-21
3071 !" 9oasz Wi%niewski 2008-10-21
3072 !" Wiesława Wi%niewska 2008-10-21
3073 !" 0enata "rzozowska 2008-10-21
3074 !" Maria (oraj 2008-10-21
3075 !" $tanisław Wałecki 2008-10-21
3076 !" 0enata $t*pniak 2008-10-21
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
Arkusz1
Strona 238
3077 !" Danuta $tarzy!ska 2008-10-21
3078 !" 4eszek Ardasi!ski 2008-10-21
3079 !" :anusz Ardasi!ski 2008-10-21
3080 !" 2008-11-03
3081 !" 1ofia Ardasi!ska 2008-10-21
3082 !" 2008-11-03
3083 !" 2008-11-03
3084 &% 2008-10-28
3085 &% 2008-10-15
3086 !" 2008-11-03
3087 !" 2008-11-03
3088 ZSS ! 1#igniew (a% 2008-10-30
3089 ZSS ! Małgorzata $itarczyk 2008-10-30
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $,A, Wiesław Adaczyk
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze! sygnalizacji
%wietlnej na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr /
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $,A, Wiesław Adaczyk
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze!
#ezpiecze!stwa ruch u i oznakowania ulic iasta 4u#lin
w rejonie nr /
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $,A, Wiesław Adaczyk
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze! sygnalizacji
%wietlnej na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr -
9E&3M 9EC'7343(8A $p, z o, o, 9oasz
$ie!ko
Dostawa i uruchoienie stanowiska onitoringu
pojazdów #ior2cych udział w ziowy utrzyaniuA
onta+ i uruchoienie odułów (P$ wraz z czujnikai
w -R pojazdach
Przedsi*#iorstwo 'andlowo ) 5sługowe )
"udownictwa 90A$A $p, z o, o, 4eszek
'oreglad
3pracowanie dokuentacji projektowej wykonania
instalacji onitoringu oraz alejek centarza
kounalnego przy ul, "iałej
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $,A, Wiesław Adaczyk
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze!
#ezpiecze!stwa ruch u i oznakowania ulic iasta 4u#lin
w rejonie nr -
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $,A, Wiesław Adaczyk
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze!
#ezpiecze!stwa ruch u i oznakowania ulic iasta 4u#lin
w rejonie nr B
Przygotowanie autorskiego wykładu na teat
MProfilaktykaT $zansaA zagro+enie czy pi2te koło u
wozu`O
Przygotowanie autorskiego wykładu na teat M3d
społecze!stwa do jednostki, 8dentyfikacja czynników
sprzyjaj2cych dysfunkcjiO
Arkusz1
Strona 239
3090 ZSS ! :oanna $zya!ska 2008-10-30
3091 ZSS ! &atarzyna Kukowska 2008-10-30
3092 ZSS ! &atarzyna 3kulicz ) &ozaryn 2008-10-30
3093 ZSS Z 'otel =8C9308A 9adeusz Dziurzy!ski 2008-10-30
3094 I $348DE? $,A, Dorota Małachowska 2008-09-19
3095 !" 2008-11-03
3096 &" 2008-11-03
3097 &% A0945? Marek "arty% 2008-10-20
3098 &" 2008-10-15
3099 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski 2008-10-24
3100 I, 2008-11-03
3101 I, 2008-11-03
3102 I 2008-08-29
3103 O. Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-10-17
Przygotowanie autorskiego wykładu na teat MPrzegl2d
rekoendowanych prograów profilaktycznychO
Przygotowanie autorskiego wykładu na teat M$kala
zachowa! ryzykownych łodych ludziO
Przygotowanie autorskiego wykładu na teat MCzy jest
profilaktyka`O
Wynaje sali wraz z nagło%nienieA ekraneA rzutnikie
w dniu .>,BB,/..R r,
Dostaw kluczy licencyjnych na jedno urz2dzenie
$$(>>.M wa+nych B rok
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze!
#ezpiecze!stwa ruch u i oznakowania ulic iasta 4u#lin
w rejonie nr F
$towarzyszenie "ractwo Miłosierdzia i,
%w, "rata Al#erta Wojciech "ylicki Ada
:anasz
5+yczenie nieruchoo%ci poło+onej w 4u#linie przy ul,
Dolnej Panny Marii -/
Dostawa i onta+ sprz*tu o%wietleniowego w kaplicy na
centarzu kounalny przy ul, Droga M*czenników
Majdanka
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysław $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału działki
przy ul, :ezuickiej B ) -
0eont chodnika ul, &r*+nickiej na odcinku P.. etrów
od ul, Cienistej do placu dworca P&P
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
$przeda+ przył2cza elektroenergetycznego wraz z
dokuentacj2 projektow2 przył2cza ) sygnalizacja
%wietlna ulic :ana Pawła 88Qal, &ra%nicka
&uria Metropolitalna Archidiecezji
4u#elskiej ks, 9adeusz Pajurek
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci -./ ... zł na
dofinansowanie nakładów koniecznych na wyian*
stolarki okiennej w Pałacu "iskupi przy ul,
Wyszy!skiego /
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
$tanisław "ielak
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) onitoring iejski ) ul, "ursztynowa B
5dzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji
prograu Aktywizacja jednostek saorz2du
terytorialnego
Arkusz1
Strona 240
3104 O. Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-10-17
3105 O, A Aneks do uowy z dnia BF,.F,/..R r, 2008-10-28
3106 O. 2008-10-27
3107 OR 2008-10-21
3108 ("Z% ! 1#igniew :aku#czak 2008-11-05
3109 ("Z% ! :ózef Marczak 2008-11-05
3110 S 9A"A4 :an &idaj Mieczysław Daniel 2008-10-20
3111 %P A=A79 8port ) E@port :erzy "ujanowicz 2008-10-08
3112 %P 8M39837 Piotr Do#osz 2008-10-07
3113 O, A Aneks do uowy nr /J/RQ37Q/..R 2008-10-29
3114 O, A Aneks do uowy nr /CC.Q37Q/..R 2008-10-29
3115 %P "iuro 9łuacze! "artłoiej Czuwara 2008-10-24
3116 OR Powiat Parczewski Władysław 0osło! 2008-10-30
5dzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji
prograu Aktywizacja jednostek saorz2du
terytorialnego
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3só#
7iepełnosprawnych Wiesława "ieniek
Antonina 5i!ska
"iuro 9urystyki (A4A ) 90A=E4 0oualda
Przyłuska
1organizowanie wycieczki dla uczniów społeczno%ci
roskiej i polskiej ucz*szczaj2cych do szkół na terenie
Miasta 4u#lin
Wydział PrawaA Prawa &anonicznego i
Adinistracji &54 Michał Doagała
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Piotr &leczek
Prowadzenie zaj*L teoretycznych w raach szkolenia
o#ronnego
Prowadzenie zaj*L teoretycznych w raach szkolenia
o#ronnego
Monta+ i podł2czenie dwóch pod%wietlanych ga#lot z
plane iasta 4u#lina
Wykonanie oraz dostawa gad+etów proocyjnych z
nadrukie proocyjny iasta dla 5rz*du Miasta 4u#lin
Wykonanie filu konkursowego do nagrody Eurocities
Awards prezentuj2cego realizacj* projektu M4u#lin )
4wówT Miasta filoweO
Do Dzieci "enjain Marian $tasiak
Paweł "uco!
4u#elskie 'ospicju dla Dzieci i, Małego
&si*cia o, dr Hilip 4eszek "uczy!ski
(rzegorz D*#iec
9łuaczenie z j*zyka polskiego na j*zyk angielski
tekstów na angloj*zyczn2 stron* internetow2 5rz*du
Miasta 4u#lin
5owa o od#ywanie sta+u przez #ezro#otnego )
Magdalena Makaruk
Arkusz1
Strona 241
3117 ZSS A Aneks do uowy nr B>C>Q1$$Q/..R
3118 ZSS A Aneks do uowy nr >P.Q1$$QCPQ8Q/..R 2008-10-27
3119 ("Z% &oenda Miejska Policji :acek "uczek 2008-11-03
3120 Z Andrzej i 9oasz Przywara 2008-11-04
3121 R( P,P,',5, 578 ) D0EW Piotr Hlorek 2008-11-04
3122 O$ Z Ewa Misztal 2008-10-20
3123 O$
3124 S 2008-10-27
3125 A(0 P Wolontariusz Aneta &rólikowska 2008-11-05
3126 ZSS A 7131 AM8C5$ 'alina Piechowicz Aneks do uowy nr /PPBQ1$$Q/..R 2008-11-05
3127 Z 2008-10-23
3128 Z P&$ w "iłgoraju :acek Patro 2008-10-24
3129 &" (ra+yna Dzi*cioł Andrzej Dzi*cioł 2008-11-06
3130 &" 1#igniew $iczek 2008-10-31
3131 &" 4ucyna 9acjanna Madej 2008-11-04
$towarzyszenie M9owarzystwo Przyjaciół
Dzieci 4u#elski 3ddział 0egionalnyO 8rena
&asperska ) Dwórnik 8wona Kysakowska
Miejski &lu# $portowy &A487A ) 45"487
Maciej &aznowski "eata 7ie%cioruk
7ieodpłatne przekazanie ateriałów o ł2cznej warto%ci
-> B-/AP/ zł
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wyiana stolarki okiennej w #udynku 9ry#unału
&oronnego ul, 0ynek B
Prowadzenie wizji lokalnych dotycz2cych zieleniA od#iór
nasadze! rekopensacyjnych
$towarzyszenie 0oztocza!ska &onna $tra+
3chrony Przyrody i, /> Pułku 5łanów
Wielkopolskich Piotr Wa%ko "artłoiej
Mrowiec
0ealizacja zadania pu#licznego M3rganizacja konnych
patroli na terenie Czerniejewskiego 3#szaru
Chronionego &rajo#razuA akcja %ieci oraz
Przedsi*#iorstwo "udowlano ) 'andlowe
'enryk Pytka
Wykonanie cz*%ciowego ogrodzenia #oiska piłkarskiego
przy ul, 7ał*czowskiej i "a%niowej
3#sługa sekretariatu (łównego 5r#anisty Miasta w
Wydziale ArchitekturyA "udownictwa i 5r#anistyki
P&$ w Kukowie $,A, Kuków $zyon
$ierpie!
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 0oera J> o powierzchni /.J
/ z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, $ieiradzkiego o powierzchni
BP. / z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Dziu#i!skiej o powierzchni FFP.
/ z przeznaczenie na uprawy polowe
Arkusz1
Strona 242
3132 &" 1ofia Dolecka 2008-11-04
3133 &" :uliusz 7eczaj ) 'ruzewicz 2008-11-03
3134 &" 0yszard :areek 2008-11-03
3135 %' Z Agata Witkowska 2008-10-01
3136 I, 2008-10-14
3137 I, 2008-11-03
3138 I, 2008-10-06
3139 I, 2008-10-10
3140 I, 2008-10-14
3141 I, M34A &rzysztof 1agra#a 2008-10-14
3142 I, 2008-10-06
3143 I, 0 2008-10-20
Dzier+awa ok, /. / gruntu pod gara+e poło+ony
przy ul, $oluchowskiego
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, $ieiradzkiego -> o
powierzchni BP. / z przeznaczenie pod ziele!
przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Wspólnej C> i C- o powierzchni
B/RC / z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Monitorowanie oferty kulturalnej instytucji kultury
prowadzonych przez Miasta 4u#lin
1akład 8nstalacji Przeysłowych i
$anitarnych :an Pastwa
Wykonanie sieci wodoci2gowej w ul, Palowej wraz z
odgał*zieniai do posesji
&oitet "udowy o%wietlenia drogowego
ulicy &wieci!skiego Andrzej Adaski
Andrzej $zołno
"udowa o%wietlenia drogowego ulicy &wieci!skiego w
4u#linie
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Wykonanie przepustu o %rednicy R.. pod ł2cznicai
7r B i R w*zła drogowego MPoniatowskiegoO
E&3$A7 "iuro Projektów $ysteów
Wodno ) 6ciekowych Małgorzata Dudak
3pracowanie koncepcji prograowo ) przestrzennej
kanalizacji deszczowej w dzielnicy (łusk w o#r*#ie rzeki
Czerniejówki i ul, $zklarniowej
1akład 8nstalacji $anitarnych Wiesław
Maruszak
Wykonanie sieci wodoci2gowej w ul, 4igonia wraz z
odgał*zieniai do posesji w granicach pasa drogowego
Wykonanie sieci wodoci2gowej w ul, Dzier+awnej wraz z
odgał*zieniai do posesji w granicach pasa drogowego
$połeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ul, Dzier+awnej Aneta
&or#us
"udowa sieci wodoci2gowej do posesji nr /.D przy ul,
Dzier+awnej w granicach pasa drogowego
1arz2d 0odzinnego 3grodu Działkowego
MW*glinekO 9adeusz Dziewulski
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci P. RP. zł za
szkody powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji
sanitarnej i deszczowej od al, &ra%nickiej oraz cz*%ci ul,
:ana Pawła 88
Arkusz1
Strona 243
3144 I, 0 8reneusz :*drych 2008-10-23
3145 I, 487E9E4 $p, z o, o, &rzysztof $okołowski 2008-10-20
3146 I, 2008-10-15
3147 I, 2008-10-15
3148 I, 2008-10-06
3149 OR Z Magdalena :aniga 2008-01-29
3150 R( (A1 ) $E0W8$ ) DWA Eugeniusz "rzyski 2008-11-06
3151 I, MP( s,c, Paweł (łyda "udowa skatespotu przy ul, 5nii 4u#elskiej w 4u#linie 2008-10-17
3152 I, MP( s,c, Paweł (łyda "udowa skatespotu przy ul, K*czy!skiej w 4u#linie 2008-10-17
3153 O$ 2008-10-03
3154 Z Michał &ucio 2008-11-04
3155 Z Wojciech Czajka 2008-11-04
3156 OR P 9oasz &ulczy!ski Porozuienie dot, rozwi2zania uowy nr /J-BQ30Q1Q/..R 2008-10-27
3157 OR 2008-11-07
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci B. J/> zł za
szkody powstałe w zwi2zku z #udow2 kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w rejonie ul, :ana Pawła 88
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow* sieci
wodoci2gowej w ul, 6wi*tochowskiego
Przedsi*#iorstwo 8nstalacyjno ) "udowlane
"C: Ada "łyskal :acek :aniec
Wykonanie prac projektowych ) opracowanie projektu
#udynku krytej pływalni i roz#udowy sali ginastycznej
przy $zkole Podstawowej 7r /- przy ul, Podzacze J
Przedsi*#iorstwo 8nstalacyjno ) "udowlane
"C: Ada "łyskal :acek :aniec
Pełnienie kopleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacj2 inwestycji ) "udowa krytej pływalni oraz
roz#udowy sali ginastycznej przy $zkole Podstawowej
7r /- przy ul, Podzacze J
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Wydzielenie z projektu #udowlano ) wykonawczego
#udowy ulic w kwartaleT 6l*+an ) $zerokie ) Poła#ian )
4u#uszan dokuentacji dla 8Sgo etapu realizacji
"rakowanie dokuentacji aj2cej krótkotrwałe
znaczenie praktyczne zaliczonej do kat, " i "c
Wykonanie ro#ót zwi2zanych z wyian2 zaworów
grzejnikowych na zawory terostatyczne typu 'E019$
J.= w #udynku Miejskiego 3%rodka Poocy 0odzinie
przy ul, 1e#orzyckiej RRSJ.
Wojewódzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
4ucjan 3rgasi!ski
5dzielenie dotacji na dofinansowanie zadania pn,
Posłuchaj do#rej rady ) segreguj odpady
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wydział PrawaA Prawa &anonicznego i
Adinistracji &54 $e#astian Hrydrych
5owa o organizacj* praktyki zawodowej studenta )
$ylwia Mróz
Arkusz1
Strona 244
3158 I, 5sługi Projektowe Marek &urczuk 2008-10-30
3159 I, 2008-10-31
3160 I, A Aneks do uowy z dnia ./,.J,/..R r, 2008-11-12
3161 I A Aneks do uowy nr FCCQ89Q/..R 2008-10-27
3162 I A $G(789G $,A, 0ajund (ral :acek &ujawa Aneks do uowy nr BRP-Q89Q/..R 2008-09-18
3163 ZSS A Aneks do uowy nr B-F-Q1$$Q/..R 2008-11-07
3164 ZSS A Aneks do uowy nr B-CJQ1$$Q/..R 2008-11-07
3165 ZSS A Aneks do uowy nr B-FPQ1$$Q/..R 2008-11-07
3166 ZSS A Aneks do uowy nr F--Q1$$Q/..R 2008-10-27
3167 ZSS A Aneks do uowy nr F-/Q1$$Q/..R 2008-10-27
3168 A(0 2008-11-07
3169 S 2008-10-20
3170 S 2008-10-20
3171 S 2008-10-20
3pracowanie dokuentacji dotycz2cej #udowy ulicT
PrzyjacielskiejA $kronej i ci2gu pieszo ) jezdnego
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) "adawcze
P034A" Edward Hlak Dariusz Hlak
3pracowanie koncepcji odwodnienia terenu wraz z
analiz2 oraz o#liczeniai zlewni i spływów dla o#szarów
po zachodniej stronie ul, Poligonowej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Centralny 3%rodek 8nforatyki (órnictwa
$,A, C38( $oftware $p, z o, o, Marek
$afiak &rzysztof Puzik
9owarzystwo (inastyczne $3&[K
9oasz $ta!ko
9owarzystwo (inastyczne $3&[K
9oasz $ta!ko
9owarzystwo (inastyczne $3&[K
9oasz $ta!ko
&lu# $portowy 578A Mieczysław (randa
&aziierz Wielosz
&lu# $portowy 578A Mieczysław (randa
&aziierz Wielosz
Województwo 4u#elskie &rzysztof
(ra#czuk :acek $o#czak
3kre%lenie szczegółowych zasad współdziałania przy
realizacjiT "udowa Centru $potka! &ultur w 4u#linieE
Modernizacja #udynku 9eatru Muzycznego oraz
Hilharonii i, ', WieniawskiegoE "udowa Placu
9eatralnego w 4u#linie
Waldear :aniak Przewodnicz2cy 0ady
Dzielnicy 9atary
5+yczenie w #ezpłatne u+ywanie wózka do alowania
linii #oiskowych
&lu# Piłkarski W8E78AWA :erzy Chura
El+#ieta $kalska
5+yczenie w #ezpłatne u+ywanie wózka do alowania
linii #oiskowych i C szt, chor2giewek #oiskowych
Młodzie+owy &lu# Piłkarski &3183KE&
1#igniew &ozłowski
5+yczenie w #ezpłatne u+ywanie saojezdnej kosiarki
spalinowej i wózka do alowania linii #oiskowych
Arkusz1
Strona 245
3172 S 2008-10-20
3173 S
3174 S 2008-10-20
3175 S 2008-10-20
3176 I, 2008-09-15
3177 I, 2008-10-31
3178 I, 2008-10-27
3179 I, 2008-10-29
3180 OR Z 9oasz &ulczy!ski 2008-11-12
3181 Z A Ada 4iponoga Aneks do uowy nr B.C>Q91Q/..R 2008-11-03
3182 Z A Aneks do uowy nr >F-Q91QCPQ8Q/..R 2008-10-23
3183 %P 0ED '30$E $p, z o, o, Daniel (órski 2008-10-20
3184 (R" ! $a#ina "o#er 2008-11-11
"udowlany &lu# $portowy "&$ Andrzej
(oł*#iowski 0o#ert (roysz
5+yczenie w #ezpłatne u+ywanie saojezdnej kosiarki
spalinowejA wózka do alowania linii #oiskowychA / szt,
#raek i C szt, chor2giewek
$towarzyszenie Piłkarskie 7adzieje M3930
45"487 Dariusz Misiurek 0oan (arwoła
5+yczenie w #ezpłatne u+ywanie saojezdnej kosiarki
spalinowejA wózka do alowania linii #oiskowychA / szt,
#raek i C szt, chor2giewek
3gnisko 9&&H 3ME(A 1#igniew Huran
:erzy "rzostek
5+yczenie w #ezpłatne u+ywanie wózka do alowania
linii #oiskowych
9owarzystwo $portowo ) 9urystyczne
$3&348& Ada (łowacz 1enon Danowski
5+yczenie w #ezpłatne u+ywanie wózka do alowania
linii #oiskowych
$towarzyszenie 8n+ynierów i 9echników
&ounikacji 3ddział w 4u#linie 3%rodek
5sług 9echniczno ) Ekonoicznych :erzy
Ekiert
Pełnienie kopleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacj2 inwestycji zwi2zanej z #udow2 skrzy+owania
ulicy :ana Pawła 88 z al, &ra%nick2
&arpacki $półka (azownictwa $p, z o, o, w
9arnowie 3ddział 1akład (azowniczy w
4u#linie 1dzisław Warszawski
Przył2czenie instalacji gazowej do sieci gazowej )
#udynek wielorodzinny ul, Welazna BRA
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
4udwika Cichocka
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
prze#udowy ulicy D*#owej od skrzy+owania z ul,
(oIdzikow2 do granic iasta
&onsorcjuT 4ider ) &ounalne
Przedsi*#iorstwo 0o#ót Drogowych $p, z
o, o, :erzy Podstawka
Wykonanie ro#ót uzupełniaj2cych zwi2zanych z
realizacj2 inwestycji pn, "udowa K2cznic 7r B i R w*zła
drogowego ul, Poniatowskiego
Przygotowywanie analizA zestawie! oraz innych
dokuentów dotycz2cych funkcjonowania 5rz*du
zleconych przez $ekretarza Miasta 4u#lin
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o, 0oan 1aj2czkowski
Przeprowadzenie działa! proocyjnych na rzecz Miasta
w raach akcji proocyjnej ksi2+ki M&oisarz
Maciejewski, &ino =enusO
Wygłoszenie referatu okoliczno%ciowego podczas
uroczystej sesji 0ady Miasta 4u#lin w dniu BB listopada
/..R r,
Arkusz1
Strona 246
3185 OR 2008-10-27
3186 OR 2008-11-14
3187 O. P (ina Wojciechów :an Czy+ewski 2008-10-08
3188 O. P (ina "eł+yce 0yszard (óra 2008-10-08
3189 Z A Marek Motyl Aneks do uowy nr -JCQ91QCPQ8Q/..R 2008-10-22
3190 %' A Aneks do uowy z dnia .-,.J,/..R r, 2008-10-27
3191 %' 2008-11-12
3192 I, EM8 Plus sp, j, Maciej Do#rowolski 2008-10-31
3193 I, 2008-09-25
3194 I, 2008-11-10
3195 ZSS 1akup B szt, alkoetru A/,.Q.P 2008-10-27
3196 !" 2008-11-05
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$ w
4u#linie Ada 9aracha
5owa o organizacj* praktyki zawodowej studenta )
"ar#ara &wasowiecA &aila (ardiasA 0adosław &uszt
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$ w
4u#linie Ada 9aracha
5owa o organizacj* praktyki zawodowej studenta )
Mateusz "ieniasA &aila Dziwisz
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji
udzielonej przez Miasto 4u#lin przedszkolo pu#liczny
i niepu#liczny
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji
udzielonej przez Miasto 4u#lin przedszkolo pu#liczny
i niepu#liczny
3%rodek M"0AMA (03D1&A ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
3%rodek Mi*dzykulturowych 8nicjatyw
9wórczych M0ozdro+aO Mirosław 'aponiuk
5dzielenie dotacji celowej na realizacj* zadania
MinwestycjeO
WykonanieA dostawa i onta+ -. szt, skrzynek
pocztowych oddawczych do #udynku ieszkalnego przy
ul, Welaznej BRA
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) sygnalizacja
drogowa skrzy+owania ulic -Sgo MajaQ0adziwiłłowska
oraz -Sgo MajaQ8 Arii WP
8, Poczta Polska Centru 8nfrastruktury
3ddział 0egionalny w 4u#linie :olanta
Makarewicz 88, &onsorcjuT Polie@ )
Mostostal $,A, E 3P90378&
Przedsi*#iorstwo 8nnowacji 9echnicznych
$p, z o, o, Aleksander :onek 4eszek
$kowro!ski
0ealizacja i finansowanie #udowy przył2cza
wodoci2gowego na odcinku poi*dzy sieci2
zlokalizowan2 na osiedlu Helin przy al, Witosa ;studnia
WA< a studni2 $ ) B zlokalizowan2 na wysoko%ci wyjazdu
z terenu W*zła Ekspedycyjno ) 0ozdzielczego Poczty
Polskiej
Przedsi*#iorstwo Projektowo )
Wdro+eniowe AWA9 $p, z o, o, Andrzej
Wyro#a
E4E&903 ) $PA0& $p, z o, o, Marek
0aaniuk
"udowa o%wietlenia drogowego wzdłu+ fragentu ul,
&r*+nickiej ;etap 8<
Arkusz1
Strona 247
3197 &% 2008-11-03
3198 &% &3M ) E&3 $p, z o, o, Wojciech 4utek 2008-11-03
3199 &% 2008-11-03
3200 &% 2008-11-03
3201 &% 2008-11-03
3202 &% &3M ) E&3 $p, z o, o, Wojciech 4utek 2008-11-03
3203 &% 2008-11-03
3204 &% 2008-11-03
3205 !" D03("E$9 Andrzej Wanatowicz 2008-11-07
3206 ZSS A Aneks do uowy nr PC>Q1$$QCPQ8Q/..R 2008-11-18
3207 R( 1C 1#igniew Czo#ot 2008-11-19
3208 %! Podnoszenie kwalifikacji w forach pozaszkolnych 2008-11-12
3209 A(0 ! Angelica 9ortora 2008-11-20
MP3 $89A 45"487 $,A, Mirosław
$okołowski Andrzej Pietrkiewicz
1iowe utrzyanie jezdni chodnikówA placówA schodów i
kładek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
=
1iowe utrzyanie jezdni chodnikówA placówA schodów i
kładek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
888
MP3 $89A 45"487 $,A, Mirosław
$okołowski Andrzej Pietrkiewicz
1iowe utrzyanie jezdni chodnikówA placówA schodów i
kładek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
8=
Przedsi*#iorstwo 0o#ót Drogowo )
Mostowych w 4u#linie $,A, Przeysław
Przychodze!
1iowe utrzyanie jezdni chodnikówA placówA schodów i
kładek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
88
MP3 $89A 45"487 $,A, Mirosław
$okołowski Andrzej Pietrkiewicz
1iowe utrzyanie jezdni chodnikówA placówA schodów i
kładek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
=88
1iowe utrzyanie jezdni chodnikówA placówA schodów i
kładek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
=888
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $,A, Wiesław Adaczyk
1iowe utrzyanie jezdni chodnikówA placówA schodów i
kładek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
888
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
1iowe utrzyanie jezdni chodnikówA placówA schodów i
kładek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
=8
Wykonanie reontu istniej2cej nawierzchni chodnika w
rejonie #udynku Wy+ynna PB
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej Małgorzata &ulik 8wona 4enart
Wyiana opraw o%wietlenia ) iluinacja #udynku
0atusza przy Placu Kokietka B
:oanna :aroszuk ) 3niszko inspektor w
Wydziale 3chrony 6rodowiska
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
Arkusz1
Strona 248
3210 A(0 ! Cailla 0ichter ) Hriis 2008-11-20
3211 A(0 ! :an (ehl 2008-11-20
3212 A(0 ! Al#erto Mazzucchelli 2008-11-20
3213 A(0 ! Paulius Petkus 2008-11-20
3214 A(0 ! Atelier 4oegler $p, z o, o, 0ouald 4oegler 2008-11-20
3215 A(0 ! (intaras Caikauskas 2008-11-20
3216 A(0 ! Andreas 0eideeister 2008-11-20
3217 Z 2008-10-13
3218 OR 2008-11-06
3219 I, A Aneks do uowy nr -F-/Q$80QCPQ/..F 2008-09-29
3220 I, 2008-10-15
3221 I, A Aneks do uowy nr P.BQ87QCPQ8Q/..R 2008-09-08
3222 I, 5sługi Projektowe $tefan Czop 2008-10-16
3223 I, 0 'elena :uIwik 2008-10-28
3224 I, A Aneks do uowy nr -F-/Q$80QCPQ/..F 2008-11-03
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
CWW $, CeteraA M, W*grzyn i Wspólnicy
&ancelaria 0adców Prawnych i Adwokatów
$porz2dzenie odwołania od decyzji Prezesa 5rz*du
3chrony &onkurencji i &onsuentów
$półdzielnia Mieszkaniowa &34E:A01
0yszard Petkowicz Witold Pawłowski
Marianna Markiewicz
7aje lokalu u+ytkowego poło+onego przy ul, "ukowej
BF z przeznaczenie na siedzi#* 0ady Dzielnicy
&o%inek
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla #udynku
ieszkalnego przy ul, Welaznej
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
4udwika Cichocka
3pracowanie koncepcji prograowo ) przestrzennej
kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora deszczowego
w ul, Muzycznej
Wypłata odszkodowania w wysoko%ci - CRR zł za szkody
powstałe w zwi2zku z #udow2 sieci wodoci2gowej w
pasie drogowy ulicy 7ał*czowskiej
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
Arkusz1
Strona 249
3225 %P Ar"i Artur "ielan 2008-10-06
3226 %P AW8' Warszawa 1#igniew 1ieli!ski 2008-10-07
3227 %P ! Paweł Dudzikowski 2008-11-20
3228 &" 2008-11-18
3229 &" Wiktor &ania 2008-11-19
3231 Z (a#riel (orzel 2008-11-17
3232 OR 2008-11-14
3233 ZSS A 7131 (K5$& ) MED El+#ieta Kacek Aneks do uowy nr /PBRQ1$$Q/..R 2008-11-06
3234 %' A Aneks do uowy z dnia .R,.P,/..R r, 2008-10-21
3235 %' A Aneks do uowy z dnia .B,.P,/..R r, 2008-11-06
3236 OR $tarosta 'ru#ieszowski Ewelina Wójcicka 3rganizacja sta+u dla #ezro#otnego ) Michał $o#czak 2008-11-17
3237 OR Miasto 1ao%L :an &ozyra 3rganizacja sta+u dla #ezro#otnego ) Kukasz 3seła 2008-10-28
3238 Z A00E9 s,c, Mariusz Marszałkowski 1akupA dostawa i onta+ / sztuk wiat przystankowych 2008-10-31
3239 &! 2008-10-13
3240 R# &3M ) E&3 $p, z o, o, Wojciech 4utek 2008-11-20
3241 R# P'5 9E0CA &, &wiecie! 4esław Kyda 2008-11-20
Wyst*p zespołu "8( DAG w dniu -B,B/,/..R r, na Placu
4itewski
Wykonanie oraz dostawa gad+etów proocyjnych z
nadrukie proocyjny iasta dla 5rz*du Miasta 4u#lin
) tor#y papierowe
&oncert zespołu "ack#eat w dniu -B,B/,/..R r, na Placu
4itewski
4ekarska $pecjalistyczna $półdzielnia
Pracy 4E&A01 Andrzej "ednarski Czesław
&uli!ski
Dzier+awa cz*%ci działki poło+onej przy ul, Mły!skiej RSB.
o powierzchni CRF / wraz z
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 4wowskiej o powierzchni BR /
z przeznaczenie pod kiosk handlowy
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Pracownia 1łotnicza &307 s,c, Piotr
Andrzejewski 4eszek (wiazda
7aje lokali #iurowych poło+onych na 8 kondygnacji o
ł2cznej powierzchni /CC kw przy ul, 1łotej /
Hundacja 3%rodka &arta w Warszawie
1#igniew (luza
3%rodek M"0AMA (03D1&A ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
1arz2d (łówny $towarzyszenia
Archiwistów Polskich (a#riela
"ruszewska
5porz2dkowanie i zewidencjonowanie zaso#u
archiwalnego kat, A w ilo%ci ok, B.. #
0ealizacja partnerstwa zadania inwestycyjnego pn,T
Prze#udowa ul, Mełgiewskiej od skrzy+owania z ul,
(ospodarcz2 do ko!ca odcinka dwujezdniowego
0ealizacja partnerstwa zadania inwestycyjnego pn,T
"udowa ul, "ursaki i ul, 0apackiego w strefie aktywizacji
gospodarczej dzielnicy "ursaki
Arkusz1
Strona 250
3242 R# W3DA0 PP5' &atarzyna Wypchło 2008-11-20
3243 OR 2008-11-12
3244 OR 2008-11-12
3245 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski 2008-11-24
3246 I, Aneks do uowy z dnia -.,.C,/..R r, 2008-11-18
3247 &" Magdalena 9elenga ) 6wieca 2008-11-21
3248 &" 2008-11-17
3249 &" 2008-11-17
3250 &" 2008-11-17
3251 &" 2008-11-17
3252 &" 2008-11-17
3253 &" 9eodozja (ronkowska 2008-11-24
0ealizacja partnerstwa zadania inwestycyjnego pn,T
"udowa ul, "ursaki i ul, 0apackiego w strefie aktywizacji
gospodarczej dzielnicy "ursaki
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$ławoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) ul, "ukowa BF
Wydział Prawa i Adinistracji 5MC$ w
4u#linie Ada 9aracha
3rganizacja praktyki zawodowej dla studentów )
Magdalena MarekE Edyta $załachca
Wykonanie chodnika na przej%ciu i*dzy ul, $zwejka
PF" a Parysa --
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, :agiello!skiej o powierzchni
/F. / z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Wspólnota Mieszkaniowa 0yszard
$koczylas
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Podzacze -A o powierzchni P
/ z przeznaczenie pod / wiatrołapy
Wspólnota Mieszkaniowa 0yszard
$koczylas
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, $zkolnej F o powierzchni P / z
przeznaczenie pod / wiatrołapy
Wspólnota Mieszkaniowa 0yszard
$koczylas
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, $zkolnej J o powierzchni P / z
przeznaczenie pod / wiatrołapy
Wspólnota Mieszkaniowa 0yszard
$koczylas
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 4wowskiej BR o powierzchni P
/ z przeznaczenie pod / wiatrołapy
Wspólnota Mieszkaniowa 0yszard
$koczylas
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 4wowskiej B/ o powierzchni P
/ z przeznaczenie pod BB wiatrołapów
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 0oanowskiego BR o
powierzchni >F / z przeznaczenie pod ziele!
przydoow2
Arkusz1
Strona 251
3254 R# 0G99E0 87=E$9ME79 1#igniew 0ytter 2008-11-14
3255 !" Cha#ros Marcin 2008-10-11
3256 O. 2008-11-26
3257 ZSS A Aneks do uowy /PBFQ1$$Q/..R 2008-11-21
3258 ZSS 2008-11-14
3259 R# 0A"A0 ) "A0 Dorota Wasilewska 2008-11-21
3260 R# 2008-11-21
3261 R# 'otel =A7844A Mirosław 6wierz 2008-11-21
3262 O$ A Aneks do uowy nr J.CQ36Q/..R 2008-11-17
3263 Z Marian Ch*L 2008-11-24
3264 Z 'enryk Malesa 2008-11-25
3265 Z "ogdan Kukasiewicz 2008-11-25
3266 !" ! C334 A0 $p, z o, o, Mirosław Wikli!ski 2008-11-26
3267 &" 2008-11-19
Przygotowanie do druku i druk &atalogu zrealizowanych
projektów ) Europejskich Projektów 4u#lina
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
"iuro 9urystyki (A4A ) 90A=E4 0oualda
Przyłuska
1organizowanie wycieczki dla uczniów społeczno%ci
roskiej i polskiej ucz*szczaj2cych do szkół na terenie
Miasta 4u#lin
7131 $PEC:A48$9G&A C1EC'[W $p, z o,
o, Dariusz Michałek Danuta 4och ) &ruk
"usiness Consulting $p, z o, o, &rzysztof
(yrek
1akup #reloków z logo ogólnopolskiej akcji pod hasłe
MProwadz* ) :este 9rzeIwyO w ilo%ci B... szt,
3rganizacja wy+ywienia ) kolacja dla BC osó# w terinie
/-,BB,/..R r,
0estauracja Magia 5sługi (astronoiczne
Czesława &owalska
3rganizacja wy+ywienia ) o#iad dla BP osó# w terinie
/P,BB,/..R r,
3rganizacja noclegu dla R osó# w terinie /-S/P,BB,/..R
r,
Polski 1wi2zek W*dkarski 1arz2d 3kr*gu w
4u#linie 1dzisław $adowski
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
3pracowanie studiu wykonalno%ci poprzedzaj2ce
wprowadzenie $trefy Płatnego Parkowania o#sługiwanej
poprzez syste urz2dze! do po#oru opłat
4u#elska $półdzielnia $po+ywców
$P3KEM Mieczysław 1apał $tanisław
Pro+ogo
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy Al, 9ysi2clecia o powierzchni --.
/ z przeznaczenie pod o#sług* pawilonu handlowego
Arkusz1
Strona 252
3268 I, 2008-10-20
3269 OR Z &aziierz Mierzejewski 2008-11-12
3270 Z Dariusz Piskorski 2008-11-25
3271 R# 2008-11-21
3272 !" 2008-11-25
3273 I 93P ) 7E9 9oasz Czajkowski 2008-11-12
3274 I %wiadczenie usług serwisowych $ysteu 5$C 2008-10-30
3275 I, 2008-09-29
3276 I, 2008-07-21
3277 I, A Aneks do uowy nr -RPRQ87QCPQ8Q/..F 2008-11-28
3278 ZSS 2008-11-17
3279 I, 2008-11-28
3280 I, 2008-12-01
1akład 1ieleni 4$M s,c, Marta &ału+niacka
:arosław $zczególski
3pracowanie projektu inwentaryzacji i gospodarki
drzewostane na działce 7r PQB w strefie Parku Czu#y
Dozór ienia w #udynku przy ul, &rakowskie
Przedie%cie F/
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
'otel 0estauracja CAMPA7844E 0afał
&uczy!ski
3rganizacja noclegu dla / osó# w terinie /-S/P,BB,/..R
r, oraz dla B oso#y w terinie /PS/>,BB,/..R r,
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe E4P8E
$p, z o, o, Andrzej "artnik
Monta+ / szt, asztów do fotoradarów na ul, :ana Pawła
88 ;przy przej%ciu w rejonie skrzy+owania z ul,
Watyka!sk2<
DostawaA instalacjaA uruchoienie > radiowych
pu#licznych punktów dost*pu do internetu ;'ot $pot<
DM& $3H9 s,c, Piotr Maciejewski 0yszard
&lonowski
Przedsi*#iorstwo 8n+ynieryjno )
"udowlane M87W ) W3D ) "5DO
Mieczysław $zopa
Wykonanie prac #udowlanych zwi2zanych z #udow2
agistrali wodoci2gowej od uj*cia wody $ławinek do
istniej2cej agistrali w ul, Willowej
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) "adawcze
P034A" Edward Hlak Dariusz Hlak
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego na
rozszerzony zakres kanalizacji sanitarnej w raach
#udowy ci2gów kounikacyjnych w $trefie
Ekonoicznej
1espół Projektowania i 3#sługi
8n+ynieryjskiej "udownictwa Drogowego
9oMarSDrog 9oasz 4is Marek 3leszczuk
C87EMA C89G P34A7D $p, z o, o, 0afał
0y#ski MeraD &eren
1akup #iletów do kina w ilo%ci >/> sztuk na fil pt,
P83057 z dniu .P,B/,/..R r,
&onsorcjuT 8, Mostostal Warszawa $,A, 88,
P34M84 49D $p, z o, o, :arosław
&ozłowski
Wykonanie ro#ót dodatkowych wynikłych przy realizacji
inwestycji prowadzonej pn, "udowa krytej pływalni oraz
#udowa sali ginastycznej przy $zkole Podstawowej 7r
/- przy ul, Podzacze J
&onsorcjuT 4ider ) &ounalne
Przedsi*#iorstwo 0o#ót Drogowych $p, z
o, o, :erzy Podstawka
"udowa ul, &ra!cowej w klasie M&D(O na odcinku od
skrzy+owania w ul, &unickiego do skrzy+owania z ul,
Dług2 i z prze#udow2 tych skrzy+owa!
Arkusz1
Strona 253
3281 !" 8&3M $p, z o, o, Wiesław (raczyk 2008-11-25
3282 !" "udownictwo Drogowe Czesław &ozieł 2008-11-21
3283 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski 2008-11-24
3284 S 2008-12-01
3285 S 2008-12-01
3286 ZSS A Dorota &rawczyk Aneks do uowy nr /FFRQ1$$Q1Q/..R 2008-11-28
3287 ZSS A :anusz &leinrok Aneks do uowy nr /FFJQ1$$Q1Q/..R 2008-11-28
3288 %P ! Doinik 9raczyk 2008-11-21
3289 &" 2008-11-17
3290 &" 2008-11-17
3291 &" 2008-11-18
3292 &" Dorota "ara!ska M$G$9EMO 2008-11-17
3293 &" A Aneks do uowy nr /JRPQ(MQ/..R 2008-11-24
3294 &" A Marzena (ajewska Aneks do uowy z dnia .J,.F,/..R r, 2008-12-02
3pracowanie dokuentacji zawieraj2cej aneks do
MProjektu tyczasowej organizacji ruchu w zwi2zku z
reonte ostów na ul, &rochalnej w 4u#linieO
Prze#udowa ul, Do+ynkowej na odcinku F.. etrów od
al, $półdzielczo%ci Pracy w kierunku granicy iasta
Wykonanie reontu istniej2cej nawierzchni chodnika w
ul, 4angiewicza ;od pos, B> do pos, /><
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
6rodowiskowy Województwa 4u#elskiego
3ddział w 4u#linie Paweł Danielczuk :aku#
&osowski
0ealizacja zadania pu#licznego M3rganizacja zawodów w
tenisie stołowy łodzie+y akadeickiejO
&oszykarski &lu# $portowy 73=5M
Mariusz 3górek Miłosz Mielecki
0ealizacja zadania pu#licznego MProwadzenie zaj*L
szkoleniowych w koszykówce juniorówO
&oncert D: podczas $ylwestra Miejskiego na Placu
4itewski w 4u#linie z dniu -B,B/,/..R r,
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci
Marek 0oszczewski
Wykonanie wyceny BR działek gruntu $kar#u Pa!stwa
poło+onych na terenie iasta 4u#lin cele naliczenia
oraz aktualizacji opłat w tytułu u+ytkowania wieczystego
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci
Marek 0oszczewski
Wykonanie wyceny nieruchoo%ci poło+onej w 4u#linie
przy ul, "oczna 4u#oelskiej B- w celu ustalenia ceny
na#ycia u+ytkowania wieczystego
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :ózef Vwikła 9adeusz Cieszko
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej na tle istniej2cej
ewidencji gruntów ) rejon al, Warszawskiej
Wykonanie wyceny -C działek gruntu $kar#u Pa!stwa
poło+onych na terenie iasta 4u#lin cele naliczenia
oraz aktualizacji opłat w tytułu u+ytkowania wieczystego
Wspólnota Mieszkaniowa Marian Cioch
9adeusz 4udjan
Arkusz1
Strona 254
3295 "OPR 2008-11-28
3296 "OPR 2008-11-28
3297 "OPR 2008-11-28
3298 "OPR 2008-11-28
3299 I, 2008-11-21
3300 OR Z Anna Pruchniak 2008-11-26
3301 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski Wykonanie chodnika w ul, &osonautów w 4u#linie 2008-11-26
3302 !" 2008-11-27
3303 Z A Antoni $zczu#kowski Aneks do uowy nr F.>Q91Q/..R 2008-11-17
3304 I, 2008-10-31
3305 O$ A Aneks do uowy nr -.BQ36QCPQ/..F 2008-11-28
3306 O$ 2008-10-17
3307 &% 2008-11-13
3308 &! 2008-11-07
3309 &" 2008-11-13
Wojewoda 4u#elski reprezentowana przez
Andrzeja "orysa
5dzielenie dotacji na realizacj* zadaniaT :este%y jedn2
rodzin2 ) spotkanie integracyjne dla ieszka!ców
ieszka! chronionych
Wojewoda 4u#elski reprezentowana przez
Andrzeja "orysa
5dzielenie dotacji na realizacj* zadaniaT 0ozwój
niespokrewnionych z dzieckie z rodzin zast*pczych
Wojewoda 4u#elski reprezentowana przez
Andrzeja "orysa
5dzielenie dotacji na realizacj* zadaniaT Poszerzenie
działalno%ci interdyscyplinarnego zespołu poocy w
%rodowisku dziecio i rodzino zagro+ony przeoc2
Wojewoda 4u#elski reprezentowana przez
Andrzeja "orysa
5dzielenie dotacji na realizacj* zadaniaT Podj*cie działa!
na rzecz profesjonalizacji rodzin zast*pczych
Wojewódzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
4ucjan 3rgasi!ski
5dzielenie dotacji w wysoko%ci C> ... zł na zadaniaT
Park w dzielnicy ieszkaniowej C15"G ;88 etap<
Wykonywanie prac w Wydziale (ospodarki &ounalnej
w Departaencie Drugiego 1ast*pcy Prezydenta
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $,A, Wiesław Adaczyk
Wykonanie B. iejsc postojowych dla saochodów
oso#owych przy ul, $ławin / w 4u#linie
Przedsi*#iorstwo Produkcyjno )
"udowlane $A7 ) "5D Andrzej :edliczko
Wykonanie studni chłonnej na działce nr ew, F-,B/S/>Q/
o#r*# $zerokie oraz za#ezpieczenie skarpy
4u#elski Wojewódzki 8nspektorat 3chrony
6rodowiska 4eszek Welazny
EC3 ) &48MA9 'onorata $zlasa 0o#ert
3rzechowski
Wykonanie poiarów hałasu w %rodowisku podczas
zawodów otocross w dniu BJ,B.,/..R r, na torze przy
(iełdzie MElizówkaO w pi*ciu punktach poiarowych
4u#elska Hundacja 3chrony 6rodowiska
7aturalnego Andrzej &ara% Anna Pietrasiuk
) 7iedIwiedI
Wykonanie projektu rekultywacji terenu usytuowanego
poi*dzy ul, Ciepł2 a ul, &rochaln2
1akład 5sług (eodezyjnych (E3
Władysław $olak
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału B..
działek ewidencyjnych w celu wydzielenia linii
regulacyjnych
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysław $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału B..
działek ewidencyjnych w celu wydzielenia linii
regulacyjnych
Arkusz1
Strona 255
3310 !" 2008-11-28
3311 OR A Aneks do uowy z dnia -.,.B,/..R r, 2008-12-01
3312 I &3MPA$ Marian Wójcik 2008-11-07
3313 I 2008-11-07
3314 Z A Andrzej i 9oasz Aneks do uowy nr -B/.Q91Q/..R 2008-11-25
3315 !" "oguiła Vwikła 2008-11-21
3316 I, 2008-09-01
3317 I, A Aneks do uowy nr >CBQ87QCPQ/..R 2008-08-29
3318 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-11-28
3319 ZSS A 7131 A78 ) MED Anna Wach ) 1a#adała Aneks do uowy nr /P/>Q1$$Q/..R 2008-11-28
3320 ZSS A 7131 =8$ =89A48$ Anna Drygiel Aneks do uowy nr /P//Q1$$Q/..R 2008-11-28
3321 OR 2008-12-05
3322 OR 2008-12-05
3323 ZSS Z "ogusław "yrski P03:E&9 &54950A 2008-11-20
3324 ZSS 0ozwi2zanie uowy nr B->PQ1$$Q/..R 2008-12-01
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#ót
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Prze#udowa skrzy+owania ulicT &r*+nicka ) Cienista w
4u#linie na odcinku skrzy+owania z ul, &r*+nick2 do
ostu na rzece "ystrzycy
87WE$9P03:E&9 4u#lin $,A, Władysław
&ról Andrzej "at
$przeda+ i dostarczenie oprograowania oraz
przeszkolenie pracowników
5781E93 9EC'7343(8E$ $,A, Antoni
$idor
$przeda+A dostarczenie oraz o#sługa serwisowa sprz*tu
koputerowego oraz oprograowania
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
$połeczny &oitet "udowy o%wietlenia
drogowego w ul, :awłowskiego Andrzej
$kórka
"udowa o%wietlenia drogowego ulicy :awłowskiego w
4u#linie
&onsorcjuT B, 348MP $p, z o, o, /,
M5498$P309 9eresa $tru+ek
Przekazanie %rodków z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
na sfinansowanie zadania z zakresu adinistracji
rz2dowej ) 6rodowiskowy Do $aopoocy
03193C1E ) zakup kserokopiarki
&atolicki 5niwersytet 4u#elski Dorota
(izicka
3rganizacja praktyki zawodowej dla studentów ) :oanna
Włodarczyk
&atolicki 5niwersytet 4u#elski Dorota
(izicka
3rganizacja praktyki zawodowej dla studentów )
Magdalena 9oasiak
Przeprowadzenie iprezy z okazji Mikołaja dla
podopiecznych %wietlic opieku!czo ) wychowawczych i
socjoterapeutycznych z terenu iasta 4u#lina
Hundacja Duszpasterstwa "i#lijnego
ME9A738A Dariusz 1du!czuk Piotr
$o#ieszek
Arkusz1
Strona 256
3325 &! 2008-11-18
3326 I P03:7E9 :arosław "uczek 2008-11-03
3327 I, 2008-09-30
3328 %P P 2008-11-25
3329 %P 2008-11-25
3330 %P 2008-11-25
3331 I 2008-08-06
3332 I 2008-08-29
3333 I 2008-08-29
3334 %P 2008-11-17
3335 "OPR Powiat 9oaszowski :an &owalczyk 2008-10-20
3336 O$ 2008-12-08
3337 "OPR Powiat :anowski 1enon $ydora Piotr (óra 2008-10-20
3338 "OPR 2008-09-25
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :ózef Vwikła 9adeusz Cieszko
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziału B..
działek ewidencyjnych w celu wydzielenia linii
regulacyjnych
Przygotowanie niez#*dnych analizA wycen i dokuentacji
przetargowej dla roz#udowy infrastruktury
telekounikacyjnej
A0$ ) 9A? nieruchoo%ci s,c 9eresa
:anicka
Wykonanie operatu szacunkowego wyceny warto%ci
odszkodowania za szkody przewidziane wskutek
prowadzenia ro#ót #udowlanych ) ul, Platanowa
PE0KA ) "rowary 4u#elskie $,A, 0o#ert
Wici!ski &rzysztof Wójtowicz
Porozuienie w sprawie podj*cia współpracy w celu
realizacji projektu proocyjnego ) %wietlnych iluinacji
%wi2tecznych na &rakowski Przedie%ciu
4u#lin (rand 'otel Manageent $p, z o, o,
Agnieszka Mazurkiewicz
Przygotowanie i o#sługa cateringu podczas Preiery
Hilu W83$7A BJPB w dniu /F,BB,/..R r,
4u#lin (rand 'otel Manageent $p, z o, o,
Agnieszka Mazurkiewicz
1apewnienie noclegu dla BC osó# ) członków ekipy
filowej W83$7A BJPB
4u#elskie 1akłady Energetyczne 45"1E4
$A $ławoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) onitoring iejski ) ul, 0ado%ci J
4u#elskie 1akłady Energetyczne 45"1E4
$A $ławoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) onitoring iejski ) ul, 4u#artowska PJ
4u#elskie 1akłady Energetyczne 45"1E4
$A $ławoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) onitoring iejski ) ul, &unickiego >/
M5498P0E$$ Dorota Wodecka (rzegorz
Wodecki
Wykonanie oraz dostawa druków proocyjnych dla
5rz*du Miasta 4u#lin ) 88 cz*%L
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
ieszka!ców Powiatu 9oaszowskiego
4u#elskie Centru $portów Wodnych
7EP957 0o#ert :aworski
0ekultywacja 1#iornika 1e#orzyckiego i roz#udowa
#arier #iologicznych
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
ieszka!ców Powiatu :anowskiego
Powiat "rzozowski 1ygunt "ła+a :anusz
Draguła
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
ieszka!ców Powiatu "rzozowskiego
Arkusz1
Strona 257
3339 &" Piotr 0ó+a!ski 0zeczoznawca Maj2tkowy 2008-11-20
3340 &" 2008-12-04
3341 &% 2008-12-08
3342 A(0 Z "artłoiej &wiatkowski 2008-10-27
3343 A(0 Z :an Wrana 2008-11-03
3344 R( E&3 ) $A789 s,c, Dariusz (rzy#owski 2008-12-10
3345 R( "5DE?P34 Artur "ukowski 2008-11-26
3346 R# A Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska Aneks do uowy z dnia /P,.R,/..C r, 2008-11-28
3347 OR 9oasz Wzi2tek 2008-11-18
3348 Z A 1ygunt 1i*tek Aneks do uowy nr BRP/Q91Q/..R 2008-12-01
3349 I $90A95$ s,j, Dorota &rucie! 2008-12-04
3350 %P Z 9oasz 7owakowski 2008-11-20
3351 %P Z (enowefa Pacek 2008-11-20
3352 %P Z Andrzej "rzyski 2008-11-20
Wykonanie R. operatów szacunkowych nieruchoo%ci
gruntowych (iny 4u#lin
Wojewódzki 3%rodek 0uchu Drogowego w
4u#linie 0yszard Pasikowski
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul (ospodarczej o powierzchni
-J.. / z przeznaczenie na plac anewrowy do
przeprowadzania egzainów na prawo jazdy
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gów i
&analizacji w 4u#linie $p, z o, o, 9adeusz
Hijałka
1asady realizacji przez MPWi& prograu #ada!
dotycz2cych rozpoznania zasi*gu i przyczyn ska+enia
wód podzienych w rejonie uj*cia wody CE790A47A
3pracowanie rysu historycznego rozwoju
przestrzennego placu 4itewskiegoE opracowanie
Wyci2gu ze studiu architektonicznego krajo#razowego
placu 4itewskiego
3#j*cie i sprawowanie funkcji Przewodnicz2cego
Mi*dzynarodowych warsztatów Projektowych
Wykonanie instalacji kliatyzacji w $ali 6lu#ów nr B.F
9ry#unał &oronny ul, 0ynek B
Wykonanie ro#ót #udowlanych w #udynku Miejskiego
5rz*du Pracy przy ul, 7iecałej BP
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu załatwienia spraw słu+#owych
DostawaA instalacja i uruchoienie systeu kontroli
dost*pu poieszcze! w #udynku przy ul, 3kopowej BB
na / i - pi*trze
3#sługa techniczna w zakresie warunków akustycznych
podczas koncertu grupy GidYn "lues z dnia //,BB,/..R r,
3#sługa szatniarska podczas koncertu grupy GidYn "lues
z dnia //,BB,/..R r,
3#sługa techniczna w zakresie urz2dze! elektrycznych
podczas koncertu grupy GidYn "lues z dnia //,BB,/..R r,
Arkusz1
Strona 258
3353 %P Z Michał &upczy!ski 2008-11-20
3354 R( 2008-12-09
3355 R( 7&4 ) 87$9A4 &rzysztof 4ecyk 2008-12-09
3356 Z A Piotr "rewczak Aneks do uowy nr B-B>Q(&QCPQ/..F 2008-11-24
3357 S 2008-12-01
3358 S 2008-12-01
3359 S 2008-12-01
3360 R( ED"5D Edward Wójcik 2008-12-09
3361 %P 2008-12-01
3362 %P 2008-12-01
3363 %P P 2008-11-25
3364 I, Col ) (A09E7 E&3 s,c, Ewa Dejneko 7asadzenie drzew ozdo#nych li%ciastych ) /J szt, 2008-11-18
3365 %' ! 'anna PanishaDa 2008-12-02
3366 R( 2008-12-10
3367 (R" $&08=A7E& $p, z o, o, Anna &rupi!ska 2008-11-21
3#sługa techniczna w zakresie urz2dze! elektrycznych
podczas koncertu grupy GidYn "lues z dnia //,BB,/..R r,
H80E ) =349 Przedsi*#iorstwo 5sługowo )
'andlowe :olanta &rzy+anowska
Wykonanie głównego wył2cznika po+arowego w
#udynku "anku Pekao $,A, przy ul, &rakowskie
Przedie%cie F/
Wykonanie przeciwwłaaniowej instalacji dozorowej w
#udynku 9ry#unału &oronnego ul, 0ynek B
4u#elski &lu# &arate &yokushin :acek
Czerniec 4eszek (ierszon
0ealizacja zadania pu#licznego MProwadzenie zaj*L
szkoleniowych sportowo ) rekreacyjnych dla dzieci i
łodzie+y w - dzielnicach iasta 4u#linO
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
0ealizacja zadania pu#licznego MProwadzenie zaj*L
szkoleniowych sportowo ) rekreacyjnych dla dzieci i
łodzie+y w dzielnicy 1ad*#ieO
$towarzyszenie Przyjaciół i $ypatyków
3siedla M"K378EO Marzena Pie!kosz )
$apiecha (ra+yna Wójtowicz ) 'u#a
0ealizacja zadania pu#licznego MProwadzenie zaj*L
szkoleniowych sportowo ) rekreacyjnych dla dzieci i
łodzie+y w - dzielnicach iasta 4u#linO
Wykonanie ro#ót reontowo ) #udowlanych w
poieszczeniach 0ady 3siedla Ponikwoda ul, 3wocowa
C
5sługi 0eontowo ) "udowlane 9adeusz
Marchewka
9ransport ateriałów i onta+ $zopki "o+ego
7arodzenia na Placu Po Harze
(rupa 3chrony "iznesu Persona i
Wspólnicy 0o#ert Persona
5sługa fizycznej ochrony iprezy proocyjnej )
Hestiwalu "o+ego 7arodzenia /..R
C87EMA C89G P34A7D $p, z o, o, 0afał
0y#ski MeraD &eren
Porozuienie w sprawie zorganizowania w dniu
/F,BB,/..R r, preiery filu W83$7A BJPB
9łuaczenie tekstów z j*zyka polskiego na j*zyk
#iałoruski ;-. stron<
5sługowy 1akład "lacharsko ) Dekarski
Waldear &uropatwi!ski
Wykonanie reontu dachu na #udynku 5rz*du Miasta
4u#lin przy al, $półdzielczo%ci Pracy -
Wykonanie przekładu ustnego ) syultanicznego z
j*zyka francuskiego na j*zyk polski w dniu //,BB,/..R r,
Arkusz1
Strona 259
3368 R# 2008-12-03
3369 &" Ewa Wi%niewska 2008-12-09
3370 &" Marzanna Pawłat 2008-12-10
3371 &" A Aneks do uowy z dnia .C,./,/..C r, 2008-12-02
3372 I, 2008-12-01
3373 I, A Aneks do uowy z dnia BC,B.,/..C r, 2008-11-28
3374 A(0 Dostarczenie ateriałów #iurowych 2008-12-01
3375 Z Mirosław Ciesielczuk 2008-12-02
3376 I, /
3377 ZSS ! Paulina &ołody!ska 2008-12-11
3378 %' A Aneks do uowy z dnia BJ,.-,/..R r, 2008-11-25
3379 &" "iuro Wycen 7ieruchoo%ci :olanta $aran 2008-11-24
3380 &" "iuro Wycen i Projektów 'alina &arwicka 2008-11-24
"ank (ospodarstwa &rajowego (ra+yna
Mizera &rystyna $za#le!ska
Dofinansowanie ze %rodków Hunduszu 0ozwoju &ultury
Hizycznej #udowy terenowych urz2dze! sportowych przy
$zkole Podstawowej 7r >B
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 0oztocze o powierzchni B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, $ieiradzkiego -> o
powierzchni BP. / z przeznaczenie pod ziele!
przydoow2
"A03M $klep $po+ywczo ) Przeysłowy
Aneta 4ipi!ska
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) sygnalizacja
%wietlna skrzy+owania ulic 1elwerowicz ) $taczy!skiego
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Agencja 'andlowo ) 5sługowa W8D3& $p,
z o, o, &rzysztof "artoszcze Wiesława
Wiertel
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
"iuro 0zeczoznawców Maj2tkowych A0$ )
9A? 9eresa :anicka
$tworzenie w systeie inforatyczny w Miejski
1espole do $praw 3rzekania o 7iepełnosprawno%ci
za#ioru danych osó# u#iegaj2cych si* o ustalenie
niepełnosprawno%ci
$towarzyszenie na rzecz $ceny Plastycznej
&54 1dzisław Cieszkowski Anna Kukasik
Wykonanie inwentaryzacji #udynku
wieloieszkaniowego poło+onego przy ul, 1aojskiej -F
Wykonanie inwentaryzacji #udynku poło+onego przy Al,
0acławickich B-
Arkusz1
Strona 260
3381 &" "iuro Wycen i Projektów 'alina &arwicka 2008-11-24
3382 I, 2008-11-21
3383 I, 2008-09-25
3384 OR P &rystyna &u%ierzak 2008-12-08
3385 OR 2008-12-09
3386 I, 2008-11-05
3387 I, 2008-11-03
3388 I, 0 Wacław Wójtowicz 2008-11-19
3389 I, 0 9adeusz "anaszek 2008-11-19
3390 I, 0 Antoni 0ekiel 2008-11-19
3391 I, 0 :acek Ciachura 2008-11-19
Wykonanie inwentaryzacji #udynku poło+onego przy ul,
Wojciechowskiej -RAE al, Piłsudskiego BFE ul, &r*+nickiej
B/>
1espół Projektowania i 3#sługi
8n+ynieryjskiej "udownictwa Drogowego
93MA0 ) D03( 9oasz 4is Marek
3leszczuk
3pracowanie dokuentacji projektowej na prze#udow*
ul, (łuskiej od ostu na rzece Czerniejówka do granic
iasta
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) "adawcze
P034A" Edward Hlak
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego na
rozszerzony zakres o%wietlenia ulicznego w raach
#udowy ci2gów kounikacyjnych w $trefie
Ekonoicznej
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr
/RRJQ30Q1Q/..R
Wydział PrawaA Prawa &anonicznego i
Adinistracji &54 Michał Doagała
5owa o organizacj* praktyki zawodowej studenta )
0afał Anchiiuk
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
8n+ynieryjnego 930(A7 $p, z o, o, 4ech
(ano
Pełnienie funkcji inwestora zast*pczego nad realizacj2
zadaniaT $ieL wodoci2gowa i kanalizacja sanitarna w ul,
%w, Wojciecha
$połeczny &oitet "udowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ul, $iewierzan
'anna :anik
"udowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul, $iewierzan wraz
z odgał*zieniai
5goda dot, wypłaty odszkodowania za zniszczenia
powstałe na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
prowadzenie ro#ót #udowlanych
5goda dot, wypłaty odszkodowania za zniszczenia
powstałe na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
prowadzenie ro#ót #udowlanych
5goda dot, wypłaty odszkodowania za zniszczenia
powstałe na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
prowadzenie ro#ót #udowlanych
5goda dot, wypłaty odszkodowania za zniszczenia
powstałe na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
prowadzenie ro#ót #udowlanych
Arkusz1
Strona 261
3392 I, 0 1ofia $ajewicz 2008-11-19
3393 OR A Aneks do uowy z dnia B.,BB,/..P r, 2008-09-30
3394 R( 2008-12-03
3395 R( ED"5D Edward Wójcik 2008-12-12
3396 R( ED"5D Edward Wójcik 2008-12-12
3397 I, 2008-11-20
3398 I, A Aneks do uowy nr //P/Q87Q/..R 2008-11-28
3399 OR 2008-12-04
3400 OR ! Danuta Duszak 2008-11-17
3401 I, A Aneks do uowy nr B/P/Q87Q/..R 2008-10-31
3402 ZSS 0ozwi2zanie uowy nr P/FQ1$$QCPQ8Q/..R 2008-12-12
3403 R( 2008-12-08
3404 !" 2008-11-06
5goda dot, wypłaty odszkodowania za zniszczenia
powstałe na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
prowadzenie ro#ót #udowlanych
Miejski 3%rodek $portu i 0ekreacji
M"ystrzycaO Mariusz $zit
E4 ) &3" 1akład 8nstalacyjno ) "udowlany
0yszard &o#yłka
Wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania
poieszcze! Centru Monitoringu Wizyjnego W"M1&
przy ul, 3kopowej BB
Wykonanie ro#ót reontowo ) #udowlanych w
poieszczeniach 0ady 3siedla &o%inek ul, "ukowa BF
Wykonanie reontu poddasza w #udynku 5rz*du Miasta
4u#lin przy Placu 4itewski B
1akład 8nstalacji $anitarnych Wiesław
Maruszak
Wykonanie sieci wodoci2gowej w granicach pasa
drogowego w ul, $ławinek
&onsorcjuT 4ider ) 4u#elskie
Przedsi*#iorstwo 0o#ót 8n+ynieryjnych $p,
z o, o, $zyon Wiak
9b= 0heinland Polska $p, z o, o, :an
(ra#ek Marek Mucha
Wykonanie czwartej fazy procesu certyfikacji tj,
wystawienia certyfikatuA ustalenie warunków korzystania
z niego oraz zasad nadzorowania systeu zarz2dzania
jako%ci2
Prowadzenie o#sługi kasowej Pracowniczej &asy
1apoogowo ) Po+yczkowej
M3$93$9A4 :arosław &ozłowski Wacław
0osiak
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej &aziierz Czerwi!ski El+#ieta
Do#osz
D3ME& Hira 5sługowo ) 'andlowa Ewa
Popajewska
Wykonanie ro#ót zwi2zanych z wyian2 pieca kaflowego
w poieszczeniach 0ady 3siedla A#raowice ul,
A#raowicka B//
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
Andrzej 6ci#ior
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) podstacja
trakcyjnej sieci trolej#usowej przy ul, A#raowickiej
Arkusz1
Strona 262
3405 &" 2008-12-05
3406 &" "iuro Wycen 7ieruchoo%ci :olanta $aran 2008-12-05
3407 Z A Danuta &łys Aneks do uowy nr BCB-Q(&QCPQ/..F 2008-12-02
3408 Z A "ogusław W2chała Aneks do uowy nr P>RQ(&QCPQ/..R 2008-12-09
3409 &! A Aneks do uowy nr BRFBQ(DQ/..R 2008-12-01
3410 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-11-28
3411 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-11-28
3412 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-11-28
3413 %! Podnoszenie kwalifikacji w forach pozaszkolnych 2008-11-20
3414 I, 2008-12-08
3415 I, :anina Matacz i Witold Matacz 2008-12-08
3416 I, 2008-12-08
3417 I, A Aneks do uowy nr /.FRQ87Q/..R 2008-12-10
3418 I, 2008-10-06
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci
Marek 0oszczewski
Wykonanie wyceny P działek gruntu $kar#u Pa!stwa
poło+onych na terenie iasta 4u#lin cele sprzeda+y na
rzecz u+ytkownika wieczystego
Wykonanie wyceny za#udowanej nieruchoo%ci $kar#u
Pa!stwa poło+onej przy ul, &rakowskie Przedie%cie C/
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne w 4u#linie $p, z o, o,
$tanisław Margul
Przekazanie %rodków z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
) Do Poocy $połecznej ) zakup wyposa+enia
#udynku
Przekazanie %rodków z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
) 6rodowiskowy Do $aopoocy A#solwent ) zakup >
) F zestawów koputerowych
Przekazanie %rodków z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
) 6rodowiskowy Do $aopoocy $erce ) wyiana
stolarki okiennej
(rzegorz Marciniak inspektor w Wydziale
3rganizacji 5rz*du
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
$pecjalistycznego i &onserwacji za#ytków
A0C5$ $p, z o, o, :erzy "ie!
5dzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskieA
restauratorskie i ro#oty #udowlane ) zespół pałacowo )
parkowy 4u#lin ul, Pliszczy!skiej BP
5dzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskieA
restauratorskie i ro#oty #udowlane ) ul, 0ynek BC i ul,
:ezuickiej R
Parafia 0zysko ) &atolicka pw, %w, :ana
Chrzciciela i %w, :ana Ewangelisty ks,
Ada 4ewandowski
5dzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskieA
restauratorskie i ro#oty #udowlane ) wyiana stolarki
okiennej w Archikatedrze 4u#elskiej
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
$pecjalistycznego i &onserwacji za#ytków
A0C5$ $p, z o, o, :erzy "ie!
"iuro Projektowe A0C37E4 $p, z o, o, Ewa
4e#iedzka
Pełnienie kopleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacj2 #udynku ieszkalnego przy ul, Welaznej BRA
Arkusz1
Strona 263
3419 I, Wykonanie o%wietlenia drogowego w ul, %w, Wojciecha 2008-11-20
3420 &" 4eokadia i :ózef &asprzak 2008-12-12
3421 %P M&oziara 9arararaO :arosław &oziara 2008-12-08
3422 %P ! :oanna 1a#łocka 2008-12-12
3423 !" $a#ina Wurawicz 2008-11-14
3424 !" (rzegorz Pytka 2008-11-14
3425 !" Andrzej 7iedziałek 2008-11-14
3426 !" Ewelina :anek 2008-11-14
3427 !" :olanta 5r#an 2008-11-14
3428 !" Mieczysław 5r#an 2008-11-14
3429 !" :anusz Purc 2008-11-14
3430 !" Piotr "orz*cki 2008-11-14
3431 !" :anusz 9atara 2008-11-14
3432 !" 1ofia 9atara 2008-11-14
3433 !" $tanisław Purc 2008-11-14
3434 (% A Aneks do uowy z dnia ./,.B,/..R r, 2008-11-21
5sługowy 1akład 8nstalatorstwa
Elektrycznego Marek Wołosi!ski
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, (łuskiej o powierzchni -R/ / z
przeznaczenie pod uprawy
Aran+acja scenografii wn*trza $zopki
"o+onarodzeniowej na Placu po Harze
&oncert kol*d podczas Hestiwalu "o+ego 7arodzenia w
dniu /F,B/,/..R r,
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie >
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie F
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie J
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie BB
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie B-
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie B-
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie B>
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie -J
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie PB
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie P-
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie P-
"ank Polska &asa 3pieki $A Dariusz
&acprzyk :olanta 1alewska
Arkusz1
Strona 264
3435 !" 2008-12-05
3436 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-12-11
3437 OR 7adzorowanie #udynku przy ul, 0ynek R 2008-12-17
3438 OR 2008-12-17
3439 OR 2008-12-05
3440 O. P 2008-11-05
3441 O. P (ina Wólka Włodziierz 'ofa 2008-11-24
3442 OR &48MA9 (rzegorz $uracz 2008-12-17
3443 ("Z% 2008-11-27
3444 Z A Marian Ch*L Aneks do uowy nr -/C-Q91Q/..R 2008-12-09
3445 %P $9A(E $E0=8CE &rzysztof $zalak 2008-12-08
3446 %P P 2008-11-14
3447 I P34&3M9E4 $,A, Magdalena DziewguL 2008-09-10
3448 R( E&3 ) $A789 s,c, Dariusz (rzy#owski 2008-12-08
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
Andrzej 6ci#ior (rzegorz Dolecki
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) podstacja
trakcyjnej sieci trolej#usowej przy ul, Droga
M*czenników Majdanka
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek Paweł "łaszczak
M803 Agencja 3chrony $p, z o, o, :acek
0y#a
M803 Agencja 3chrony $p, z o, o, :acek
0y#a
&onserwacja i utrzyanie sprawno%ci systeu
sygnalizacji właania i napadu ) ul, 0ynek R
$A45$ H5078C3 s,c, Magdalena 'yos
9adeusz Wro!ski
Dostarczenie i zainstalowanie krzeseł w #udynku przy ul,
1łotej /A 8 pi*tro
Miasto Puławy :anusz (ro#el El+#ieta
(rz*da
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji
udzielonej przez Miasto 4u#lin przedszkolo
niepu#liczny i pu#liczny
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji
udzielonej przez Miasto 4u#lin przedszkolo
niepu#liczny i pu#liczny
3#sługa serwisowa urz2dze! zainstalowanych w
#udynku przy ul, 6wi*toduskiej -
Przedsi*#iorstwo 9echniczno ) 'andlowe
9EC'78&A $p, z o,o, Paweł (ajowski
Władysław Penar
0oz#udowa $ysteu 3strzegania Powodziowego dla
Miasta 4u#lina
Wynaje i o#sługa sprz*tu nagła%niaj2cego na potrze#y
$ylwestra Miejskiego
PE0KA ) "rowary 4u#elskie $,A, 0o#ert
Wici!ski &rzysztof Wójtowicz
Porozuienie w sprawie współpracy w zakresie
organizacji preiery filu W83$7A BJPB
6wiadczenie usług telekounikacyjnych z zakresu
telefonii koórkowej oraz dostawa terinali
telefonicznych i akcesoriów
Wykonanie instalacji kliatyzacji w poieszczeniach
Wydziału 3%wiaty i Wychowania przy ul, 7arutowicza
-FQ-.
Arkusz1
Strona 265
3449 &" Arkadiusz $zya!ski 2008-12-12
3450 &" 1#igniew Chudziak 2008-12-17
3451 %' ! Maciej $okal 2008-11-12
3452 %' ! Maciej $okal 2008-11-28
3453 %' A Aneks do uowy z dnia .R,.P,/..R r, 2008-11-25
3454 %' Z Marcin &aola 2008-12-01
3455 I, A79A0 49D $p, z o, o, Andrzej Pawlak 2008-12-03
3456 I, 2008-12-15
3457 I, 2008-12-03
3458 I, 2008-12-03
3459 I $9A07E9 $tanisław $tarek 2008-11-14
3460 I $9A07E9 $tanisław $tarek 2008-11-14
3461 S Dzieci*cy $zpital &liniczny :erzy $zarecki 2008-11-05
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, 0oanowskiego o powierzchni
B/B / z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Dzier+awa /. / gruntu pod gara+e #laszany przy ul,
$oluchowskiego
9łuaczenie tekstów z j*zyka polskiego na j*zyk
ukrai!ski ;/. stron<
9łuaczenie tekstów z j*zyka polskiego na j*zyk
ukrai!ski ;-. stron<
Hundacja MMuzyka &resówO Monika
Mai!ska ) Doagalska
Pooc i współpraca w przygotowaniu planu działa! w
zakresie proocji lu#elskiej kultury
$prawowanie funkcji inwestora zast*pczego nad
realizacj2 osiedlowej infrastruktury technicznej ) ul,
$zczytowa wraz z o%wietlenie
87WE$930 DE=E43PME79 0o#ert $iejka
:ózef $ocha
$prawowanie funkcji inwestora zast*pczego nad
realizacj2 osiedlowej infrastruktury technicznej ) ul,
Dziewanny wraz z o%wietlenie
&$ DeDelopent $p, z o, o, 9oasz
&si*+opolski
$prawowanie funkcji inwestora zast*pczego nad
realizacj2 osiedlowej infrastruktury technicznej ) #udowa
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w
okolicy ul, Do+ynkowej
(A4AD3M $,A, Wojciech 'ahaj Waldear
Chiel
$prawowanie funkcji inwestora zast*pczego nad
realizacj2 osiedlowej infrastruktury technicznej ) #udowa
ulicy &DD..B wraz z kanalizacji sanitarn2A deszczow2 i
wodoci2gow2
&onserwacja prograów funkcjonuj2cych w "iurze &adr
5rz*du Miasta 4u#lin
&onserwacja prograów funkcjonuj2cych w Wydziale
Podatków i Egzekucji 5rz*du Miasta 4u#lin
7ieodpłatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
Arkusz1
Strona 266
3462 S 2008-11-05
3463 S 2008-11-05
3464 S 2008-11-05
3465 S 2008-11-05
3466 S 2008-11-05
3467 S ! 9oasz 1alewa 2008-12-15
3468 S ! (rzegorz :aworski 2008-12-05
3469 OR 2008-12-19
3470 O, Marianna Wydek 2008-12-18
3471 R( ED"5D Edward Wójcik 2008-12-19
3472 !" 5dost*pnienie terenu do #udowy ulicy ) ul, Dziewanny 2008-12-19
3473 I PA( $p, z o, o, 'ieroni Plewka 2008-12-17
3474 %" 2008-12-22
3475 I, 2008-12-15
8 $zpital Wojskowy z Przychodni2 $P 131
1#igniew &*dzierski
7ieodpłatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
$zkolne $chronisko Młodzie+owe El+#ieta
Huranek
7ieodpłatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
Wy+sza $zkoła Ekonoii i 8nnowacji
9eresa "ogacka
7ieodpłatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
(rupa 'oteli WAM $p, z o, o, 'otel 'uzar w
4u#linie Andrzej "o%
7ieodpłatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
'otel =ictoria $p, z o, o, 9adeusz
Dziurzy!ski
7ieodpłatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
Przygotowanie i przedstawienie prezentacji osi2gni*L
zawodników reprezentuj2cych klu#y sportowe iasta
4u#lin
3pracowanie w forie elektronicznej projektu
aktualizacji planu iasta 4u#lina dla potrze# systeu
inforacji turystycznej
4u#elska Wytwórnia DIwigów 3so#owych
48H9 $E0=8CE $,A, "ar#ara "ieniek
Agnieszka Wafrentowicz
&onserwacja dIwigu oso#owego przy ul, Wieniawskiej
BP
&opletne przygotowanie do druku MMiejskiego
8nforatora dla 7iepełnosprawnych Mieszka!ców
4u#linaO
Wykonanie inwentaryzacji #udynku $zkoły Muzycznej 8 i
88 stopnia przy ul, 7arutowicza -/A
87WE$930 DE=E43PME79 0o#ert $iejka
:ózef $ocha
DostawaA instalacja i uruchoienie punktu dost*powego
na dachu #udynku przy ul, Wieniawskiej BP
Polska Wytwórnia Papierów
Warto%ciowych $,A, 1#igniew Mikołajczyk
Personalizowanie kart pojazdów za pooc2 $G$9EM5
P3:A1D
$półdzielnia "udowlano ) Mieszkaniowa
3A1A $ławoir Podolski 0yszard
Doaszewicz
$prawowanie funkcji inwestora zast*pczego nad
realizacj2 osiedlowej infrastruktury technicznej ) #udowa
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy ul,
(*siej
Arkusz1
Strona 267
3476 &" 3#sługa 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak 2008-12-01
3477 &" 2008-12-05
3478 &! Marta :astrz*#ska 5sługi (eodezyjne 2008-12-05
3479 &! Czesław 7izioł (eodeta 5prawniony 2008-12-05
3480 &! 2008-12-05
3481 R( 2008-12-18
3482 ("Z% (rzegorz Madej 2008-12-22
3483 ("Z% Dariusz D2#ski 2008-12-22
3484 Z A 0adosław Piskorski Aneks do uowy nr /FR>Q91Q/..F 2008-11-24
3485 OR 2008-12-22
3486 ("Z% &3MMED8A s,c, Mariusz "ednarczyk 2008-12-09
3487 %P $9A(E $E0=8CE &rzysztof $zalak 2008-12-19
3488 %P Z Paweł 9ypiak 2008-12-19
3489 I 2008-12-10
3490 I 4u#MA7 5MC$ $p, z o, o, Andrzej "o#yk 2008-12-10
3491 I 2008-12-12
Wykonanie B>. operatów szacunkowych działek
gruntowych (iny 4u#lin
Andrzej $zyczyk 5sługi (eodezyjno )
&artograficzne
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
działekT CzechówE ul, KukowskaE ul, 5rz*dowskaE ul,
Wołnierska
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej ustalenia stanu
prawnego działki przy al, $półdzielczo%ci Pracy
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej ustalenia stanu
prawnego działek przy ul, (rygowej i ul, 0ataja
5sługi (eodezyjno ) &artograficzne Marian
7ykiel
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej ustalenia stanu
prawnego działek przy ul, Cheicznej i ul, Cienistej
7arodowy Hundusz 3chrony 6rodowiska i
(ospodarki Wodnej :an 02czka "ar#ara
Wi%niewska
Dofinansowanie przedsi*wzi*cia pn, 9eroodernizacja
dwóch o#iektówT 1espołu $zkół 3gólnokształc2cych nr B
i P w 4u#linie
5trzyanie w stałej gotowo%ci sprz*tu po+arniczegoT
saochód po+arniczy $9A0 /PP
5trzyanie w stałej gotowo%ci sprz*tu po+arniczegoT
saochód po+arniczy 45"487
W87DA ) $E0W8$ $p, z o, o, Waldear
Mituła Mariusz Matyjaszczyk
&onserwacja dIwigów w #udynkach przy ul,
Wieniawskiej BP i 4eszczy!skiego /.
Wykonanie i dostawa pokrowca na łódI otorow2 i
ulotek inforacyjno ) prewencyjnych
7agło%nienie koncertów w $zopce "o+onarodzeniowej w
raach iprezy proocyjnej
Prowadzenie iprezy proocyjnej $ylwester Miejski w
dniu -B,B/,/..R r,
H59503 E?893 $p, z o, o, (rzegorz
Petruczynik
1apewnienie dost*pu do 8nternetu dla lokalnej sieci
5rz*du Miasta 4u#lin
1apewnienie dost*pu do 8nternetu dla lokalnej sieci
5rz*du Miasta 4u#lin
$8EME7$ E79E0P08$E C3MM578CA9837$
$p, z o, o, $P0879 $p, z o, o,:acek 1iny
Waldear Matukiewicz
DostawaA instalacja i uruchoienie odułu ł2czno%ci w
W"M&1A sprz*tu telefonicznegoA sprz*tu koputerowego
Arkusz1
Strona 268
3492 (% Dofinansowanie zakupu dra#iny dla &M P$P w 4u#linie 2008-11-07
3493 (% Po+yczka na zakup dra#iny dla &M P$P w 4u#linie 2008-11-07
3494 OR 80MA0 P,P,',5, 8reneusz Wawryszczuk 2008-12-16
3495 R( EDAC' P,',5, :an $tarownik 2008-12-16
3496 (R" ! Mikołaj (iszczak 2008-12-12
3497 OR Z 2008-12-16
3498 (OI WE?P34 :acek 4ewandowski 2008-10-27
3499 %P ! :ózef "ogusz 2008-12-08
3500 %P ! P03 MED8A P45$ 0yszard "ogucki 2008-12-19
3501 %P Z 9oasz Maciuszczak 2008-12-22
3502 %P EMP30A Paweł Dołgan 2008-12-19
3503 ("Z% 0'EMA :acek $aj 2008-12-15
3504 ("Z% 2008-12-15
Wojewódzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
4ucjan 3rgasi!ski
Wojewódzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
4ucjan 3rgasi!ski
Wykonanie i zainstalowanie e#li na potrze#y 5rz*du
Miasta 4u#lin
Wykonanie reontu gara+yA parkingu oraz uru
oporowego przy #udynku 5rz*du Miasta 4u#lin ul,
Wieniawska BP
&oncert w /F rocznic* stanu wojennego z dniu
B-,B/,/..R r, na Placu 4itewski
Agencja 0eklaowa C5M545$ :an
Matysik
Wykonanie działa! proocyjnych zwi2zanych z
projekte M&adry 7owoczesnej Europy, Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych pracowników saorz2dowych
4u#linaO
1apewnienie powierzchni wystawienniczej oraz
wykonanie projektu i jednolitej za#udowy dla
podwystawców na Mi*dzynarodowych 9ragach
8nwestycyjnych ) Meeting Point w "arcelonie
Wykonanie piosenek przez zespół Dzieci z "rod2 w dniu
/R,B/,/..R rA
Wykonanie dokuentacji fotograficznej iprezyT
$ylwester Miejski w dniu -B,B/,/..R r,
Prowadzenie iprez od#ywaj2cych si* w $zopce
"o+onarodzeniowej w dniach /C ) /R,B/,/..R r,
Monta+ instalacji elektrycznej w $zopce "o+ego
narodzenia
Wykonanie i dostawa ateriałów przeznaczonych dla
dzieci i łodzie+y szkolnej iasta 4u#lin zawieraj2cych
napisy popularyzuj2ce znajoo%L nuerów telefonów
alarowych słu+# ratowniczych
DM& $tudio s,c, 4u#lin ul, &raszewskiego
P- "eata Maciejewska 0yszard &lonowski
Wykonanie i dostawa konstrukcji typu roll ) up wraz z
nadrukie
Arkusz1
Strona 269
3505 R# Dariusz $tanisław 7ieirski 2008-12-04
3506 OR ! Marek Piecyk 2008-12-11
3507 OR 2008-12-24
3508 OR 2008-12-24
3509 I, A Aneks do uowy nr /R>FQ87QPQ/..R 2008-11-21
3510 I, A Aneks do uowy nr /.FCQ87Q/..R 2008-12-03
3511 I, A Aneks do uowy nr /PRQ87QCPQ8Q/..R 2008-12-18
3512 %P ! Martyna $zewczyk 2008-12-19
3513 %P ! 7atalia Arnal 2008-12-19
3514 %P ! 9oasz Deutryk 2008-12-18
3515 %P Z 9oasz &ulczy!ski 2008-12-15
3516 %P 3chrona iprezy proocyjnejT $ylwester Miejski 2008-12-15
3517 %P Z Daniel Cze%niak 2008-12-05
0ealizacja w partnerstwie zadania inwestycyjnegoT
"udowa ul, "ursaki i ul, 0apackiego w strefie aktywizacji
gospodarczej dzielnicy "ursaki w 4u#linie
3pracowanie scenariusza kapanii proocyjnej projektu
M&adry 7owoczesnej Europy, Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników saorz2dowych 4u#linaO
MP3 $89A 4u#lin $,A, 4eszek "uczy!ski
Andrzej Pietrkiewicz
$prz2tanie w okresie letni i ziowy terenu wokół
#udynków adinistrowanych przez 5rz2d Miasta 4u#lin
MP3 $89A 4u#lin $,A, 4eszek "uczy!ski
Andrzej Pietrkiewicz
Wywóz odpadów stałych z #udynków 5rz*du Miasta
4u#lin
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gów i
&analizacji w 4u#linie $p, z o, o, 9adeusz
Hijałka
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory M8$E08C30D8A ks,
9adeusz Pajurek 4ucyna "iałkowska )
Ceglarz
1espół Projektowania i 3#sługi
8n+ynieryjskiej "udownictwa Drogowego
93MA0 ) D03( 9oasz 4is Marek
3leszczuk
Wyst*p artystyczny w wykonaniu grupy 4wowskiego
9eatru i, Kesia &ur#asa
&oncert kol*d podczas Hestiwalu "o+ego 7arodzenia w
dniu /C,B/,/..R r,
&oncert kol*d podczas Hestiwalu "o+ego 7arodzenia w
dniu /F,B/,/..R r,
Dystry#ucja plakatów na potrze#y Hestiwalu "o+ego
7arodzenia
(rupa 3chrony "iznesu Persona i
Wspólnicy 0o#ert Persona
Całodo#owa o#sługa techniczna centru onitoringu
$zopki "o+onarodzeniowej
Arkusz1
Strona 270
3518 %P Z Martyna "ogucka 2008-12-19
3519 %P H'5 A$ s,c Anna $o#ieraj Artur $o#ieraj 2008-12-15
3520 OR Dostarczenie e#li do #udynków 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-12-19
3521 OR 2008-08-07
3522 OR 2008-08-07
3523 OR Z &onrad "aryła 2008-12-16
3524 &% &3M ) E&3 $p, z o, o, Wojciech 4utek 2008-12-24
3525 R( "3DA0 Dariusz "odys 2008-12-17
3526 R( P,',5, 'E483$ Waldear Wyszogrodzki 2008-12-15
3527 Z 2008-11-17
3528 R( 1C 1#igniew Czo#ot 2008-12-12
3529 OR D3ME& ) Ewa Popajewska 2008-12-05
3530 %' ! :aku# "en 2008-11-17
3531 %' ! 0o#ert 1aj2c 2008-12-01
3532 %' ! Artur Dowgird 2008-11-17
Prowadzenie iprez od#ywaj2cych si* w $zopce
"o+onarodzeniowej w dniach // ) /-,B/,/..R r,
Przygotowanie oraz realizacja pokazu pirotechnicznego
podczas $ylwestra Miejskiego
Ha#ryka Me#li &*pno :arocin $p, z o, o,
9adeusz $tawicki
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$ławoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) ul, &rakowskie Przedie%cie F/ 8= pi*tro
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$ławoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji ) ul, &rakowskie Przedie%cie F/ = pi*tro
1e#ranie i opracowanie danych na potrze#y
sprawozdania z działalno%ci Miejskiego 0zecznika
&onsuenta za /..R r,
Przyj*cie w zarz2dzanie centarzy kounalnych przy ul,
"iałej i ul, Droga M*czenników Majdanka
usuni*cie awarii ) wyiana grzejników w #udynku
0atusza Plac Kokietka B
Wykonanie reontu instalacji elektrycznych w
wy#ranych poieszczeniach #udynku przy ul,
Wieniawskiej BP
P&$ w Kodzi Eugeniusz $uklerz Marianna
1iółkowska
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
Monta+ i deonta+ opraw o%wietleniowych w
poieszczeniach przy ul, 1łotej /
Wyiana grzejników i elektrycznych podgrzewaczy wody
w #udynku przy ul, 7arutowicza -FQ-J
1aprojektowanieA wykonanie i aktualizacja strony
projektu M$potkajy si* ) 8nny nie znaczy o#cyO
3pracowanie graficzne i skład ateriałów proocyjnych
projektu M$potkajy si* ) 8nny nie znaczy o#cyO
0ealizacja autorskiego filu proocyjnego w zwi2zku z
realizacj2 projektu M$potkajy si* ) 8nny nie znaczy
o#cyO
Arkusz1
Strona 271
3533 %' ! &arolina Majkowska 2008-12-01
3534 %' ! Maciej Wró#lewski 2008-12-01
3535 %' ! 8dalia $yczy!ska 2008-12-12
3536 %' ! :an Witalis "orowiec 2008-11-17
3537 %' ! Monika Mai!ska ) Doagalska 2008-11-20
3538 %' ! 4eokadia 1uzanna Piech Przeprowadzenie warsztatów plastyki o#rz*dowej 2008-11-12
3539 %' ! Andrzej Molik 2008-12-01
3540 I (9$ Energis $p, z o, o, Marek 0ekosz 2008-12-30
3541 OR Z 4ech Pudło 2008-12-04
3542 OR 3d#ywanie sta+u przez #ezro#otnego ) Ewa 9ru#acz 2008-12-12
3543 %' ! Maciej $okal 2008-12-01
3544 %' Z (enowefa Pacek 2008-12-12
3545 %' ! &arolina Majkowska 2008-11-12
3546 R( 2008-12-19
3547 R( 2008-12-19
9łuaczenie ateriałów z j*zyka polskiego na j*zyk
angielski ;/. stron<
Autorski projekt graficzny plakatu pt, Poga!skie korzenie
wschodniego pogranicza ) 6wi*to %wiatła
Przygotowanie projektu graficznego i skład folderu
7ajwa+niejsze wydarzenia kulturalne w roku /..J
0ealizacja autorskiego filu proocyjnego w zwi2zku z
realizacj2 projektu M$potkajy si* ) 8nny nie znaczy
o#cyO
Przeprowadzenie warsztatu %piewu tradycyjnego pie%ni
pogranicza polsko S ukrai!skiego
3pracowanie kopletu autorskich tekstów do #roszury
inforacyjnej w zwi2zku z realizacj2 projektu M$potkajy
si* ) 8nny nie znaczy o#cyO
Przył2czenie wewn*trznej sieci teleinforatycznej do
sieci pu#licznej i realizowanie poł2cze! ze wszystkii
a#onentai sieci pu#licznej
Dokonanie czynno%ci foralno ) prawnych niez#*dnych
do utworzenia jednostki #ud+etowej pod nazw2 1arz2d
9ransportu 1#iorowego w 4u#linie
Powiatowy 5rz2d Pracy w 'ru#ieszowie
$ławoir Marciniuk
9łuaczenie tekstów z j*zyka polskiego na j*zyk
ukrai!ski ;/. stron<
3#sługa techniczna iprez kulturalnych po%wi*conych
/F rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
9łuaczenie tekstów z j*zyka polskiego na j*zyk
angielski ;/. stron<
Przedsi*#iorstwo Produkcyjno ) 5sługowe
A0"E9 $p, z o, o, 0o#ert &ielech
Wykonanie ro#ót reontowych w #udynku przy ul,
4eszczy!skiego /.
Przedsi*#iorstwo 8nnowacyjne 87739EC'
$p, z o, o, 1#igniew "łachnio :anusz
Po+ak
Wykonanie ro#ót reontowych w #udynku przy ul,
Wieniawskiej BP
Arkusz1
Strona 272
3548 ZSS 2008-12-29
3549 S 2008-11-05
3550 S 2008-12-01
3551 S 2008-11-05
3552 (O% 2008-12-29
3553 &" P 2008-12-31
3554 &" P 5owa o %wiadczenie usług dodatkowych 2008-12-31
3555 O. P (ina (łusk :acek Anasiewicz 2008-12-29
3556 &! 2008-12-05
3557 R# 73DA09 &arolina "ło!ska 2008-12-17
3558 ZSS Aneks do uowy nr /PFQCPQW$$Q/..C 2008-12-30
3559 ZSS Aneks do uowy nr /PRQCPQW$$Q/..C 2008-12-30
3560 &! 2008-12-29
3561 !" 2008-12-31
M5$8 $półdzielnia w 4u#linie :an
:arołowicz
7aje poieszczenia #iurowego o powierzchni --F /
przy ul, 9etajera /B
Wy+sza $zkoła Przedsi*#iorczo%ci i
Adinistracji w 4u#linie Edyta
9ruszkowska
7ieodpłatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
5niwersytet Marii Curie ) $kłodowskiej w
4u#linie 4ech "artkow
7ieodpłatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
Hilharonia i, ', Wieniawskiego w
4u#linie "o+ena Cholewi!ska 9eresa
&si*ska ) Halger
7ieodpłatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
Poczta Polska ) Centru Poczty 3ddział
0egionalny w 4u#linie Małgorzata &aola
:adwiga &u%pit
6wiadczenie usług pocztowych w o#rocie krajowy i
zagraniczny
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne
) 4u#lin $p, z o, o, Czesław 0ydecki
(rzegorz $iei!ski
Porozuienie w zwi2zku z powierzenie %wiadczenia
usług pu#licznych
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne
) 4u#lin $p, z o, o, Czesław 0ydecki
(rzegorz $iei!ski
Porozuienie w celu zakupu wyposa+enia placu za#aw
nale+2cego do Przedszkola nr R- przy ul, 1drowej B
"iuro 3#sługi 0ynku 7ieruchoo%ci
Marek 0oszczewski
Poiar kontrolny działki poło+onej przy ul,
Kuszczowskiej R
Wykonanie FC. szt, raek reklaowych na zdj*cie o
foracie B.@B> c
&oenda Wojewódzka Policji :acek
"uczek
&oenda Wojewódzka Policji :acek
"uczek
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne w 4u#linie $p, z o, o,
$tanisław Margul
3#sługa techniczna przyjowania i ewidencji ro#ót do
zaso#u geodezyjnego i kartograficznego
Polska 9elefonia Cyfrowa $ławoir
$adowski Marek $itkowski
0ealizacja inwestycji #udowy układu drogowego i
zajazdu ) #udowa odcinka ul, (ra#owej i ul, "ohaterów
Westerplatte
Arkusz1
Strona 273
3562 I, 2008-12-18
3563 I, A Aneks do uowy nr -PBFQ$80QCPQ/..F 2008-10-17
3564 I, A Aneks do uowy nr BBR>Q$80QCPQ/..F 2008-12-18
3565 I, 2008-12-29
3566 I, 0 Maria &o#a 2008-11-24
3567 I, 0 &atarzyna &ołodziej 2008-12-15
3568 I, 0 1enon &ołodziej 2008-12-15
3569 &" 2008-12-18
3570 (% 5dzielenie kredytu w wysoko%ci P. ... ... zł 2008-12-30
3571 %' ! 8sa#el 4opez AlodoDar 2008-11-12
3572 I, 2008-12-23
3573 I, 2008-12-22
Pracownia Projektowa (0AMA (ra+yna
Matuszczak
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
roz#iórki #udynków ieszkalnych ) ul, $za!cowa
&onsorcjuT "iuro Projektów
"udownictwa &ounalnego $p, z o, o,AE
90A$AA Ciecierzyn :aku#owice &oni!skie
/.A Marianna Madej
Autorskie "iuro Architektury
87=E$9P03:E&9 ) PA097E0 Maria
"alawajder Michalina 8waniak
Dyrekcja 8nwestycji Miejskich $p, z o, o,
$tanisław Matys
Pełnienie funkcji inwestora zast*pczego nad realizacj2
zadaniaT "udowa ul, 4azurowej na odcinku od ul,
0aszy!skiej do ul, &lepackiego
5goda dot, wypłaty odszkodowania za zniszczenia
powstałe na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
prowadzenie ro#ót #udowlanych
5goda dot, wypłaty odszkodowania za zniszczenia
powstałe w zwi2zku z #udow2 kolektora kanalizacji
sanitarnej 788 ) odcinek 8= ) ul, (łuska
5goda dot, wypłaty odszkodowania za zniszczenia
powstałe w zwi2zku z #udow2 kolektora kanalizacji
sanitarnej 7 ) H
&arpacka $półka (azownictwa $p, z o, o, w
9arnowie 3ddział (azowniczy w 4u#linie
1eno#ia Piotrowicz Mirosław (łówka
5+yczenie nieruchoo%ci przy ul, $nopkowskiej /-A na
stacj* redukcyjn2 gazu
"ank Polska &asa 3pieki $A Ewa
"rogowska Agata &oorek
9łuaczenie tekstów z j*zyka polskiego na j*zyk
hiszpa!ski ;/. stron<
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przył2czenie do sieci elektroenergetycznej ) 1espół
$zkół 7r F ;#udowa krytej pływalni< ul, 0oztocze BP
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gów i
&analizacji $p, z o, o, 9adeusz Hijałka
Wykonanie przepi*cia istniej2cej sieci wodoci2gowej w
rejonie ulicT MackiewiczaA ChodIkiA Pileckiego
Arkusz1
Strona 274
3574 &" Mieczysław 3sik 2008-12-18
3575 &" A,",9, A59378$$ $p, z o, o, Ada Matejak 2008-12-22
3576 &" 4eszek 1ieli!ski 'enryk Paszkowski 2008-12-23
3577 OR ! 3nufry &oszarny 2008-12-16
3578 %P P 2008-10-20
3579 %P 2008-11-17
3580 %P P 2008-11-20
3581 %P 2008-11-24
3582 %P 2008-12-03
3583 %P Z Mariusz &ulczy!ski 2008-12-08
3584 %P 2008-15-12
3585 %P 2008-12-16
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy Al, 9ysi2clecia o powierzchni /.
/ z przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej własno%ci2 (iny
4u#lin poło+onej przy ul, Droga M*czenników Majdanka o
powierzchni BJR. / z przeznaczenie pod kois
saochodowy i parking
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poło+onej przy ul, &acze!cowej o pow, C-. / z
przeznaczenie na parking społecznie strze+ony
3degranie hejnału iejsiego z 0atusza codziennie w
południe oraz ka+dorazowo w uzgodnieniu z &ancelari2
Prezydenta
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk 1#igniew
$o#czuk
Porozuienie dot, podj*cia współpracy w raach
organizacji $ypozju Wo#ec Hory 3twartej 3skara
'ansena
PE0KA S "rowary 4u#elskie $,A, 0o#ert
Wici!ski &rzysztof Wójtowicz
Darowizna kwoty B... zł z przeznaczenie na cProocj*
Miastac
3P5$ H84M $p, z o, o, Piotr Dzi*cioł
"ogusław Płaszy!ski
Porozuienie dot, podj*cia współpracy w celu
wspólnego zorganizowania w dniu /F,BB,/..R r, iprezy
proocyjnej c4u#elskiej Preiery filu Wiosna PBc
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gów i
&analizacji $p, z o, o, 9adeusz Hijałka
Darowizna kwoty />.. zł z przeznaczenie na cProocj*
Miastac
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gów i
&analizacji $p, z o, o, 9adeusz Hijałka
Darowizna kwoty />.. zł z przeznaczenie na cProocj*
Miastac
1apewnienie o#sługi technicznej iprezy proocyjnej
$ylwester Miejski na Placu 4itewski dniach -B,B/,/..R
r, S .B,.B,/..J r,
PE0KA S "rowary 4u#elskie $,A, 0o#ert
Wici!ski &rzysztof Wójtowicz
Darowizna kwoty -... zł z przeznaczenie na cProocj*
Miastac
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$ławoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji S $zopka na Placu Po Harze
Arkusz1
Strona 275
3586 %P ! &rzysztof Majcherek 2008-12-17
3587 %P Z Mirosław Marosz 2008-12-18
3588 %P 2008-12-19
3589 %P 2008-12-22
3590 %P Z Małgorzata Milewska 2008-12-29
3591 OR Z &rzysztof 6li+ewski 2008-12-16
3592 %P P 2008-11-07
3593 %P Z (rzegorz &oczkodaj 2008-12-01
3594 %P Anna Do#rowolska 2008-12-19
3595 OR Z Marianna Duda 2008-12-23
3596 S A Aneks do uowy nr BB.JQ$9Q/..R 2008-12-15
3597 OR 2008-12-22
3598 R( A Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska Aneks do uowy z dnia .C,B.,/..R r, 2008-12-15
Przygotowanie autorskiego prograu choreografii
pokazu Hajer $how oraz jedo wykonanie na iprezie
$ylwester Miejski a dniu -B,B/,/..R r,
1apewnienie o#sługi technicznej podczas iprezy
proocyjnej $ylwester Miejski na Placu 4itewski w
dniach -B,B/,/..R r, S .B,.B,/..J r,
P03$CE785M S A09 :, 0udnicki :, $zaryk
WynajeA instalacja oraz o#sługa o%wietlenia podczas
koncertów w $zopce "o+onarodzeniowej na Placu Po
Harze
P(E Elektrociepłownia 4u#lin S Wrotków
$p, z o, o, :erzy &urpiel Maria $łoka
Darowizna kwoty B. ... zł z przeznaczenie na
cProocj* Miastac
1apewnienie o#sługi gastronoicznej iprezy
artystycznej $ylwester Miejski na Placu 4itewski
Wystawianie za%wiadcze! o zatrudnieniu #yły
pracowniko zlikwidowanego 1akładu 3pieki
1drowotnej
$towarzyszenie 4u#elski &lu# "iznesu
Agnieszka (2sior S Mazur Wiesław
"rodowski
Podj*cie współpracy w celu zorganizowania w dniu
/.,BB,/..R r, konferencji cE@port 8port &ooperacja
Europa /..Rc
Dystry#ucja oraz rozwieszenie plakatów $ylwestrowych
na terenie 4u#lina oraz wykonanie identyfikatorów dla
wykonawców i organizatorów
Monta+ i deonta+ #arierek ochronnych na potrze#y
iprezy proocyjnej $ylwester Miejski na Placu
4itewski
Przygotowanie procedur powołania koisji
konkursowych o udzielenie zaówienia na %wiadczenia
stoatologiczne
4u#elski &lu# $portowy 9aekwonSdo
9adeusz Ko#oda :oanna (ardias
&oitet 8ntegracji Europejskiej Mikołaj
Dowgielewicz
Dofinansowanie Projektu c&adry nowoczesnej 0uropy,
Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników
saorz2dowych Miasta 4u#linc ze %rodków Mechanizu
Hinansowego E3(
Arkusz1
Strona 276
3599 Z $tanisław Wiele#a 2008-12-22
3600 I 2008-11-19
3601 &" 2008-10-30
3602 &" 2008-11-12
3603 %P 2008-12-02
3604 %P 2008-12-02
3605 P- 0EW5C&8 (rzegorz 0ewucki 2008-12-29
3606 I, 2008-12-02
3607 I, A Aneks do uowy nr -RC-Q87QCPQ8Q/..F 2008-11-28
3608 Z 0o#ert WoIniak 2008-12-31
3609 O, Z Ewa Piórecka 2008-12-20
3610 O, Z &atarzyna 9argo!ska 2008-12-20
3611 O, Z :adwiga Wójcik 2008-12-20
5stalenie zasad korzystania z przystanków znajduj2cych
si* na terenie iasta 4u#lin
USMA98C P34A7D $p, z o, o, Paweł
Mikunda
0oz#udowa systeu kolejkowego USMA98C
funkcjonuj2cego w "iurze 3#sługi Mieszka!ców w
#udynku przy ul, Wieniawskiej BP
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne
S 4u#lin $p, z o, o, Czesław 0ydecki
(rzegorz $iei!ski
3ddanie do #ezpłatnego u+ywania > fa#rycznie nowych
ikro#usów arki 0enault 9rafic
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne
S 4u#lin $p, z o, o, Czesław 0ydecki
(rzegorz $iei!ski
3ddanie do #ezpłatnego u+ywania B fa#rycznie nowego
ikro#usa arki 0enault 9rafic
48('9 S 9EC' Mirosław Maksyiuk
:arosław :aworski
Wynaje i o#sługa techniczna oraz onta+ i deonta+
sprz*tu o%wietlenia scenicznego na potrze#y iprezy
proocyjnej $ylwestra Miejskiego
48('9 S 9EC' Mirosław Maksyiuk
:arosław :aworski
Wynaje i o#sługa techniczna oraz onta+ i deonta+
zadaszonej sceny oraz wie+ pod nagło%nienie na
potrze#y iprezy proocyjnej $ylwestra Miejskiego
Prowadzenie działalno%ci serwisowej systeu
inforatycznego do rozliczania tytułów wykonawczych
9A?8d
$połeczny &oitet "udowy drogi w ul,
PlatanowejA :a#łoniowejA 3sikowej w
4u#linie Ewa Czerna% S Do#rzycka
"udowa drogi w ul, PlatanowejA :a#łoniowejA 3sikowej w
4u#linie S długo%ci PF. #
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
&3M"5DE? $p, z o, o, :erzy Acedo!ski
5stalenie zasad korzystania z przystanków znajduj2cych
si* na terenie iasta 4u#lin
5dzielanie inforacji prawnych przekazywanych w
rozowach indywidualnych i grupowych dla osó#
niepełnosprawnychA ich rodzin i opiekunów
5dzielanie inforacji z eleentai doradztwa w
rozowach indywidualnych i grupowych
Przekazywanie inforacji w j*zyku igowy podczas
spotka! indywidualnych i grupowych
Arkusz1
Strona 277
3612 O, Z &atarzyna $iedlecka 2008-12-20
3613 !" 2008-12-13
3614 !" 2008-12-13
3615 !" Aneks do uowy nr /R..QDMQ/..R 2008-12-01
3616 !" Aneks do uowy nr /FJJQDMQ/..R 2008-12-01
3617 R( 2008-12-17
3618 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-12-16
3619 Z A "ogdan Partyka Aneks do uowy nr C>FQ91QCPQ8Q/..R 2008-12-22
3620 OR 'elena (oral ) Mucha 2008-12-31
3621 I, 2008-11-14
3622 !" 9eresa Mróz 2008-12-10
3623 !" 'enryka Woli!ska 2008-12-10
5dzielanie inforacji z eleentai doradztwa w
rozowach indywidualnych i grupowych
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$ławoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji S szafka o%wietlenia ulicznego S ul, &r*+nicka
P(E 4u#elskie 1akłady Energetyczne $,A,
$ławoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usług
dystry#ucji S szafka o%wietlenia ulicznego S ul,
Poligonowa P.
E4E&903P03:E&9 $,A, 3ddział w 4u#linie
Marian Daca 4echosław $zya!ski
E4E&903P03:E&9 $,A, 3ddział w 4u#linie
Marian Daca 4echosław $zya!ski
Województwo 4u#elskie &rzysztof
(ra#czuk Arkadiusz "ratkowski
5dzielenie poocy finansowej w wysoko%ci --- ... zł
przeznaczonej na dofinansowanie zadania pQn "udowa
#oisk sportowych w raach prograu cMoje "oisko S
3rlik /.B/c
"ank Polska &asa 3pieki $,A, Agata
&oorek Paweł "łaszczak
Wynaj*cie lokalu u+ytkowego orzy ul, 1ad*#ie B- o pow,
-. / z przeznaczenie na siedzi#* 0ady i 1arz2du
Dzielnicy 'ajdów S 1ad*#ie
Przedsi*#iorstwo 0o#ót Drogowo S
Mostowych $,A, Przeysław Przychodze!
Wykonanie tyczasowego poł2czenia ul, Wiadukt z ul,
Agatow2 o długo%ci B/A.. #
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, "iskupie
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Arkusz1
Strona 278
3624 !" &rystyna Hlis 2008-12-10
3625 !" Małgorzata (uzek 2008-12-10
3626 !" 1enon &ukieła 2008-12-10
3627 !" :acek &ukieła 2008-12-10
3628 !" "ronisław &ukieła 2008-12-10
3629 !" &rzysztof $zcz*%niak 2008-12-10
3630 !" :ózef $zcz*%niak 2008-12-10
3631 !" 0yszard Woli!ski 2008-12-10
3632 !" :an $tachura 2008-12-10
3633 !" 4idia (ałkowska 2008-12-10
3634 !" Marianna Mitrus 2008-12-10
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Arkusz1
Strona 279
3635 !" Mirosław Mitrus 2008-12-10
3636 !" Wioletta Macie!ko 2008-12-10
3637 !" $ylwester Hlis 2008-12-10
3638 !" 2008-12-10
3639 !" Maria 1arajczyk 2008-12-10
3640 !" Marcin 1arajczyk 2008-12-10
3641 !" Ewa 1arajczyk 2008-12-10
3642 !" Paulina 1arajczyk 2008-12-10
3643 !" :an &ulig 2008-12-10
3644 !" "ar#ara &ulig 2008-12-10
3645 !" Andrzej Du#ielis 2008-12-10
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Parafia 0zysko S &atolicka p, w, 6w,
Agnieszki
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Arkusz1
Strona 280
3646 !" $tanisława Du#ielis 2008-12-10
3647 !" Marek Woli!ski 2008-12-10
3648 !" "o+ena Woli!ska 2008-12-10
3649 !" Władysław Wójcik 2008-12-10
3650 !" 1ofia (óra 2008-12-10
3651 !" Piotr "urdach 2008-12-10
3652 !" Marian &owalczyk 2008-12-10
3653 !" 'enryka &owalczyk 2008-12-10
3654 &" 2008-12-31
3655 !" $tanisław 7iedziałek 2008-12-10
3656 !" :adwiga 7iedziałek 2008-12-10
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
5+yczenie nieruchoo%ci za#udowanej #udynkai
poło+onej w 4u#linie przy ul, Popiełuszki > i >A o ł2cznej
powierzchni .AR.RP ha
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Arkusz1
Strona 281
3657 !" 8rena 7astaj 2008-12-10
3658 !" 0o#ert Wierzcho! 2008-12-10
3659 !" Włodziierz Ma!ka 2008-12-10
3660 !" El+#ieta Waleniak 2008-12-10
3661 !" 0yszard Warda 2008-12-10
3662 !" Ewa Warda 2008-12-10
3663 !" Anna &rawczak 2008-12-10
3664 !" Dorota &rawczyk 2008-12-10
3665 !" :arosław &ornet 2008-12-10
3666 !" 8wona Chielewska 2008-12-10
3667 !" Wincenty :usi!ski 2008-12-10
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Arkusz1
Strona 282
3668 !" 1ofia :usi!ska 2008-12-10
3669 !" 1#igniew Choina 2008-12-10
3670 !" 1ygunt Mrozik 2008-12-10
3671 !" Alina Mrozik 2008-12-10
3672 !" Kukasz 7owakowski 2008-12-10
3673 !" Aleksander Paprocki 2008-12-10
3674 !" Marek Paprocki 2008-12-10
3675 !" Wojciech Paprocki 2008-12-10
3676 !" "ar#ara Podlaszewska 2008-12-10
3677 !" El+#ieta "aranowska 2008-12-10
3678 !" :erzy Hlis 2008-12-10
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Arkusz1
Strona 283
3679 !" Marzena Hlis 2008-12-10
3680 !" Dorota Hlis 2008-12-10
3681 !" :ulia 0ó+ycka 2008-12-10
3682 !" Adela 0ó+ycka 2008-12-10
3683 !" $tanisław Pacek 2008-12-10
3684 OR 2008-12-31
3685 I 9EC'ME? $,A, :acek $tudencki 2008-12-18
3686 I $tar7E9 $tanisław $tarek 2008-12-24
3687 OR 2008-11-26
3688 !" 9elekounikacja Polska $,A, Dzier+awa kanalizacji teletechnicznej 2008-10-26
3689 I, 950E& :57830 "artosz 9urek 2008-12-02
3690 I, A 950E& :57830 "artosz 9urek Aneks do uowy nr -CRJQ87Q/..R 2008-12-02
3691 I, $1( $p, z o, o, 0yszard 1awisza 2008-12-31
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Parafia p,w, 6w, 9eresy od Dzieci2tka
:ezus :erzy Por*#a
Wynaj*cie lokalu u+ytkowego przy ul, "etonowej F o
pow, P/ / z przeznaczenie na siedzi#* 0ady i 1arz2du
Dzielnicy &o%inek
5dost*pnienie z#ioru danych o#razowych pochodz2cych
z satelity 8konos
Modyfikacja na rok podatkowy /..J aplikacji w
technologii P'P uruchaianej za pooc2 przegl2darki
internetowej
1espół $zkół Ekonoicznych i, A i :,
=etterów Marzenna Modrzewska S
Michalczyk
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej S Anna ChudzikE Dorota (ułkowskaE Daian
HrycE Piotr 0yłkoE Anna $oleckaE &lelia 1ieli!ska
Prze#udowa sieci wodoci2gowej na terenie osiedla
Choiny w 4u#linie
3pracowanie projektu #udowlano S wykonawczego
roz#iórki #udynków zlokalizowanych na działce przy ul,
$osnowej PF i ul, $osnowej PJ
Arkusz1
Strona 284
3692 I, $1( $p, z o, o, 0yszard 1awisza 2008-12-31
3693 I, 2008-12-18
3694 (OI ! Ewelina 8wanek S Chachaj 2008-12-15
3695 (OI ! &onrad (roaszek 2008-12-15
3696 I, P 2008-12-23
3697 I, A Aneks do uowy nr /JBCQ$80QCPQ/..F 2008-04-15
3698 I, A Aneks do porozuienia nr /C-RQ87QPQ/..R 2008-10-28
3699 I, E&3 S (E3 Consulting Marek "iłyk 2008-11-20
3700 (OI ! Mieczysław "2k 2008-12-15
3701 Z A 0o#ert Piech Aneks do uowy nr B>C-Q91Q/..R 2008-12-30
3702 OR P Anna $chesny 2008-12-08
3703 I, 487E9E4 $p, z o, o, &rzysztof $okołowski 2008-12-30
3pracowanie projektu #udowlano S wykonawczego
roz#iórki #udynków zlokalizowanych na działce przy ul,
$osnowej P>
"iuro Projektów "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
4udwika Cichocka
Pełnienie kopleksowego nadzoru autorskiego w
procesie realizacji inwestycji c"udowa ul, &ra!cowej w
4u#linie na odcinku od ul, &unickiego do ul, Długiejc
Analiza potencjału intelektualnego PB gin wchodz2cych
w skład 4u#elskiego 3#szaru Metropolitalnego
Analiza potencjału intelektualnego PB gin wchodz2cych
w skład 4u#elskiego 3#szaru Metropolitalnego
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gów i
&analizacji $p, z o, o, 9adeusz Hijałka
7ieodpłatne przekazanie projektów #udowlanych na
#udow* sieci kanalizacji i wodoci2gowych
$towarzyszenie 8n+ynierów i 9echników
&ounikacji 3ddział w 4u#linie 3%rodek
5sług 9echniczno S Ekonoicznych :erzy
Ekiert
Przedsi*#iorstwo Produkcyjno S 'andlowe
30837 Edward 4e!czukE Dyrekcja
8nwestycji Miejskich $p, z o, o, 'anna
$iwek
3pracowanie studiu wykonalno%ci dla zadania
c"udowa ł2cznic 7r B i R oraz ł2cznic 7r C i F w 4u#linie S
w*zeł Poniatowskiegoc
Wykonanie M$trategii proocji inwestycyjnej
4u#elskiego 3#szaru MetrolpolitalnegoO
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr
/FC.Q30Q1Q/..R
3pracowanie aneksu do projektu #udowlano )
wykonawczego #udowy sieci wodoci2gowej w ulicach
A#raowickiejA Powojowej i 3dległej
Arkusz1
Strona 285
3704 I, A Aneks do uowy nr /R/.Q87Q/..R 2008-12-11
3705 I, "udowa ulicy Wałowej w 4u#linie 2008-12-03
3706 I, A Aneks do uowy nr //JFQ87Q/..R 2008-12-12
3707 I, A Aneks do uowy nr CFPQ$80QCPQ/..F 2008-12-10
3708 I, 5sługi 8nwestycyjne &rystyna Pinkiewicz 2008-12-12
3709 Z 'u#ert Wnuk 2008-12-31
3710 Z A 'enryk "asiak Aneks do uowy nr C/RQ91QCPQ8Q/..R 2008-12-31
3711 Z 2008-12-18
3712 Z A Wisława Hilipowicz Aneks do uowy nr /-C.Q91QCPQ/..F 2008-12-16
3713 I, 2008-12-04
3714 I, A Aneks do uowy nr /F-FQ87Q/..R 2008-12-10
3715 I, A Aneks do uowy nr F/JQ$80QCPQ/..F 2008-12-30
3716 I, 2008-12-04
3717
&onsorcju ) liderT 4u#elskie
Przedsi*#iorstwo 0o#ót 8n+ynieryjnych $p,
z o, o, $zyon Wiak
$połeczny &oitet "udowy ulicy Wałowej
Ewelina Polesiak
Przedsi*#iorstwo (eologiczne P34(E34
$,A, :an Wilgat
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
8n+ynieryjnego 930(A7 $p, z o, o, 4ech
(ano
3pracowanie przediaru ro#ótA kosztorysu
inwestorskiego i forularza kosztorysu ofertowego 8
etapu inwestycji pn, M$ieci wodSkan w rejonie ulicT al,
$orawi!skiego ) Mackiewicza ) ChodIki w 4u#linieO
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
P&$ w 3strowcu 6wi*tokrzyski $,A,
$tanisław Wody!ski $ławoir P*dzik
5stalenie zasad korzystania z przystanków MP& na
terenie iasta 4u#lin
$połeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w
ulicy "rata Al#ertaA Marii &uncewiczowej w
4u#linie &atarzyna Chodkiewicz
"udowa sieci wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w
ulicy "rata Al#ertaA Marii &uncewiczowej w 4u#linie
Dyrekcja 8nwestycji Miejskich $p, z o, o,
'anna $iwek
Dyrekcja 8nwestycji Miejskich $p, z o, o,
'anna $iwek
$połeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ulicy :uliusz 4igonia w
4u#linie $ławoir Pelak
"udowa sieci wodoci2gowej w ul, :uliusza 4igonia w
4u#linie