You are on page 1of 285

Arkusz1

Strona 1
Nr umowy Strona umowy Przedmiot umowy Data zawarcia
1 OR CP/I 2008-01-01
2 ZSS CP/I 2008-01-02
3 OR CP/Z Micha Popiela 200712-17
4 OR CP/Z 2007-12-12
5 OR CP/Z Ewa Czerniak 2007-12-17
6 OR CP/Z Agnieszka Paluch 2007-12-17
7 OR CP/Z Danuta Paradowska Weryfikacja pracy wykonawcw uw zlece! 2007-12-17
8 OR CP/Z Patrycja "ukowska 2007-12-17
9 OR CP/Z "ar#ara Walczyk 2007-12-17
10 OR CP/Z $tanisawa My%liwiec 2007-12-17
11 OR CP/Z &rzysztof Wielgosz 2007-12-17
12 OR CP/Z 2007-12-17
13 OR CP/Z Agata &rzysztofiak 2007-12-17
14 OR CP/Z 2007-12-17
15 I CP/I 2007-12-31
16 !" CP/I 2008-01-02
Komrka
organizacyjna
Rodzaj
umowy
'elena (oral ) Mucha
Wynaj*cie lokalu u+ytkowego o pow, -. / z
przeznaczenie na siedzi#* 0ady i 1arz2du Dzielnicy
'ajdw ) 1ad*#ie
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! $P131
4u#lin El+#ieta &ifner
&orzystanie przez (in* 4u#lin z ediw w
poieszczeniach nale+2cych do 3%rodka
Wykonywanie powierzonych czynno%ci w Wydziale
$praw Mieszkaniowych
Magorzata Chle#iej
Wykonywanie powierzonych prac w Wydziale 3chrony
6rodowiska
Weryfikacja wnioskw dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Weryfikacja wnioskw dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Weryfikacja wnioskw dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Weryfikacja wnioskw dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Weryfikacja wnioskw dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Weryfikacja wnioskw dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
&rystyna &u%ierzak
Weryfikacja wnioskw dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Weryfikacja wnioskw dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
&atarzyna 4ipert
Weryfikacja wnioskw dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
4u#MA7 5MC$ $p, z o, o, Andrzej "o#yk
1apewnienie dost*pu do internetu dla lokalnej sieci
5rz*du Miasta 4u#lin
8793P 9A073"01E( $p, z o, o, :acek
4ipski
0eont ostu drogowego przez rzek* "ystrzyc* ;od
strony grnej wody< w ci2gu ul, &rochalnej
Arkusz1
Strona 2
17 ZSS CP/Z Maciej Patyra 2007-12-31
18 ZSS CP/Z :erzy 0zechua 2007-12-31
19 ZSS CP/Z Anna $zczepanowska 2007-12-31
20 ZSS CP/Z Andrzej &liowicz 2007-12-31
21 ZSS CP/Z :anina Matusewicz 2007-12-31
22 ZSS CP/Z 2007-12-31
23 ZSS CP/Z "ar#ara "artosik 2007-12-31
24 ZSS CP/Z Marek $pychalski 2007-12-31
25 ZSS CP/Z :anina 0achwa 2007-12-31
26 ZSS CP/Z 2007-12-31
27 ZSS CP/Z :oanna &ai!ska ) Makowska 2007-12-31
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Ewa Anna Misiuda ) &olejko
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Ewa "echyne ) 'enkiel
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Arkusz1
Strona 3
28 ZSS CP/Z 1ygunt $elwa 2007-12-31
29 ZSS CP/Z 2007-12-31
30 ZSS CP/Z Alicja Matuszyk 2007-12-31
31 I CP/I 2008-01-02
32 R# CP/I 2007-12-28
33 O$ CP/I 2007-12-21
34 ZSS CP/Z 2007-12-31
35 ZSS CP/Z Magorzata &osik 2007-12-31
36 OR CP/! $&08=A7E& $p, z o, o, Anna &rupi!ska 2008-01-03
37 OR CP/Z 'alina Mazurek Wykonanie powierzonych czynno%ci w "iurze &adr 2008-01-03
38 OR CP/Z Mariann Duda 2008-01-02
39 OR CP/Z Agata Witkowska 2007-12-31
40 %P CP/! &rzysztof A#raowicz Wykonanie > szt, drewnianych ta#lic inforacyjnych 2008-01-02
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
El+#ieta "ednarzewska
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wolters &luwer Polska $p, z o, o,
Wodziierz Al#in Piotr 0+a!ski
5dzielenie trzydziestodwustanowiskowej licencji na
korzystanie z #azy 4E? w 8ntranecie
5rz2d $tatystyczny w 4u#linie &aziierz
9ucki
3pracowanie i udost*pnienie danych statystycznych
dotycz2cych iasta 4u#lin w ukadzie zlecony
$pecjalistyczna Przychodnia dla 1wierz2t
P348WE9 "o+ena &iedrowska
Prowadzenie i adinistrowanie iejskiego $chroniska
dla #ezdonych zwierz2t w 4u#linie zlokalizowanego
przy ul, Metalurgicznej >
Ewa E@ner ) 4ipko
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
9uaczenie przez tuaczy przysi*gych zapyta!A pisA
dokuentw dotycz2cych uprawnie! do kierowania oraz
pojazdw saochodowych z j*zykw o#cych na j*zyk
polski
Przygotowanie procedury powoania koisji
konkursowej o udzielenie zawienia na %wiadczenia
stoatologiczne
Penie funkcji oderatora foru zwi2zanego z
funkcjonowanie portalu 4u#lin /.BC,pl
Arkusz1
Strona 4
41 %! CP/I Magorzata &otun 2008-01-02
42 %! CP/I :acek (oliszek 2008-01-02
43 %! CP/I Mariola &ocz 2008-01-02
44 OR CP/I 2007-10-29
45 Z CP/I $tanisaw &raj 2007-01-03
46 I CP/I 2007-12-21
47 I CP/I 2007-12-21
48 I CP/I 2007-12-28
49 OR CP/I 2007-12-31
50 I CP/I 2007-12-31
51 &" CP/I 2008-01-04
52 OR CP/I 2007-12-31
53 OR CP/I 2007-12-31
54 OR CP/Z Ewa 1a#ocka $prz2tanie w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-01-02
55 OR CP/Z $prz2tanie w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-01-02
0egulacja wzajenych praw i o#owi2zkw w zwi2zku z z
nauk2 w Mi*dzyuczelniany $tudiu Podyploowy
9erenw 1ieleni w &rakowie
0egulacja wzajenych praw i o#owi2zkw w zwi2zku z z
nauk2 w Mi*dzyuczelniany $tudiu Podyploowy
9erenw 1ieleni w &rakowie
0egulacja wzajenych praw i o#owi2zkw w zwi2zku z z
nauk2 w Mi*dzyuczelniany $tudiu Podyploowy
9erenw 1ieleni w &rakowie
Polskie (rnictwo 7aftowe i (azowe $A
(azownia 4u#elska "ogusaw $awa
Dostarczanie gazu zienego do instalacji znajduj2cej si*
w #udynku przy ul, 6wi*toduskiej -
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
0E$E9 $p, z o, o, Marcin Maryniowski
:ustyna Maryniowska
Dostawa oprograowania Windows $Dr $td /..-E 3ffice
/..F 34P
0E$E9 $p, z o, o, Marcin Maryniowski
:ustyna Maryniowska
Dostawa oprograowania ) progra antywirusowy 73D
-/ ;F.- szt,<
C03W4EG DA9A P34A7D $p, z o, o,
0o#ert $tec
6wiadczenie usug telefonicznych dla 5rz*du i jednostek
organizacyjnych Miasta 4u#lin
$G$9EM ) (0AH Drukarnia Agencja
0eklaowo ) Wydawnicza :anusz
4askowski
Wytworzenie i dostarczenie drukw dla potrze# 5rz*du
Miasta 4u#lin
4u#MA7 5MC$ $p, z o, o, Andrzej "o#yk
Dzier+awa na terenie iasta 4u#lin torw
%wiatowodowychA zo+onych z jednej pary wkien
%wiatowodowych jednoodowych
"A1A0 $p, z o, o, 5rszula $yroka Czesaw
Majewski
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
poo+onego w 4u#linie przy al, 9ysi2clecia o pow, -/>.
/ z przeznaczenie na targowisko
MP3 $89A 4u#lin $,A, Mirosaw
$okoowski Andrzej Pietrkiewicz
Wywz odpadw staych z #udynkw 5rz*du Miasta
4u#lin
MP3 $89A 4u#lin $,A, Mirosaw
$okoowski Andrzej Pietrkiewicz
$prz2tanie w okresie letni i ziowy terenu wok
#udynkw adinistrowanych przez 5rz2d Miasta 4u#lin
Anna $chesny
Arkusz1
Strona 5
56 ZSS CP/Z Wanda Makowska 2007-12-31
57 ZSS CP/Z (rzegorz &rzywicki 2007-12-31
58 ZSS CP/Z 2007-12-31
59 ZSS CP/Z Danuta Pilipczuk 2007-12-31
60 OR CP/Z Wiesaw Waszkiewicz 2008-01-02
61 ZSS CP/Z 1ofia 0aty!ska 2007-12-31
62 ZSS CP/Z Micha Dzik 2007-12-31
63 ZSS CP/Z (ustaw Dowski 2007-12-31
64 ZSS CP/Z &inga 3#ara ) (rniak 2007-12-31
65 ZSS CP/Z Dorota "ekiesz 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
66 ZSS CP/I DEC$3H9 $,A, (rzegorz &ozakiewicz 2007-12-31
67 ZSS CP/Z (ra+yna "ielecka 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
68 ZSS CP/Z El+#ieta "iernacka 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
69 ZSS CP/Z $awoir "liIniuk 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
70 ZSS CP/Z Maria Dura 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
(ra+yna Pardus
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
W2czanie grzejnikw w poieszczeniach 5rz*du Miasta
4u#lin w #udynku przy ul, &rakowskie Przedie%cie -J
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Przetwarzanie danych pozyskiwanych w zwi2zku z
realizacj2 zada! przez Miejski 1esp do $praw
3rzekania o 7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Arkusz1
Strona 6
71 ZSS CP/Z &rystyna (ar#arz 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
72 ZSS CP/Z 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
73 ZSS CP/Z Dariusz :ezior 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
74 ZSS CP/Z 9oasz &ulig 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
75 ZSS CP/Z &rzysztof 4eszczy!ski 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
76 ZSS CP/Z 1ofia Kukasik 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
77 ZSS CP/Z :adwiga Mach 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
78 ZSS CP/Z 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
79 ZSS CP/Z Wojciech $otwi!ski 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
80 ZSS CP/Z Maria $t*pie! 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
81 ZSS CP/Z 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
82 ZSS CP/Z 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
83 ZSS CP/Z Magorzata Widoska 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
84 ZSS CP/Z Anna 1awadzi!ska 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-02
85 %' CP/I 2008-01-11
86 %' CP/I 2008-01-11
87 %' CP/I 2008-01-11
88 %' CP/I 2008-01-11
89 %' CP/I 2008-01-11
90 %' CP/I 2008-01-11
Ewa (awryszuk ) "ach
4ucyna Megie%
"ogusawa 5r#aniuk
Ewa Wawruch
$pdzielnia Mieszkaniowa i, W, 1,
7akowskich 4eszek &raczkowski
1ygunt &rzysztofik
3rganizacja zaj*L kulturalnych dla dzieci i odzie+y w
okresie ziowy w &lu#ie 3siedlowy MNrdoO
$pdzielnia Mieszkaniowa Czechw
$awoir 3si!ski Piotr 9oru!
3rganizacja zaj*L kulturalnych dla dzieci i odzie+y w
okresie ziowy w placwkach kultury prowadzonych
przez $pdzielni*
4u#elska $pdzielnia Mieszkaniowa :an
(2#ka Andrzej Mazurek
3rganizacja zaj*L kulturalnych dla dzieci i odzie+y w
okresie ziowy w placwkach kultury prowadzonych
przez $pdzielni*
$pdzielnia Mieszkaniowa Czu#y 0yszard
"urski Anna 5r#anek
3rganizacja zaj*L kulturalnych dla dzieci i odzie+y w
okresie ziowy w placwkach kultury prowadzonych
przez $pdzielni*
0o#otnicza $pdzielnia Mieszkaniowa
M3930 (rzegorz Pruchniak Danuta
:achorek
3rganizacja zaj*L kulturalnych dla dzieci i odzie+y w
okresie ziowy w placwkach kultury prowadzonych
przez $pdzielni*
Pracownicza $pdzielnia Mieszkaniowa
&olejarz Marianna Markiewicz Witold
Pawowski
3rganizacja zaj*L kulturalnych dla dzieci i odzie+y w
okresie ziowy w placwkach kultury prowadzonych
przez $pdzielni*
Arkusz1
Strona 7
91 %' CP/I 2008-01-11
92 !" CP/I 2008-01-09
93 ZSS CP/Z &atarzyna Matuszewska ) Pi2tkowska 2007-12-31
94 ZSS CP/Z 2007-12-31
95 ZSS CP/Z Micha $agan 2007-12-31
96 I CP/I 2007-12-31
97 (% CP/I 2008-01-02
98 OR CP/Z Monika "arczewska 2007-12-21
99 R# A Aneks do uowy nr /PB/Q30QCPQ/..F z dnia BF,.R,/..F r,
100 ZSS CP/Z 9eresa 9rzci!ska 2007-12-31
101 ZSS CP/Z 'anna Andrzejewska 2007-12-31
102 OR CP/I Dostarczanie prasy dla potrze# 5rz*du Miasta 4u#lin 2007-12-27
103 CP/I Dariusz D2#ski 2008-01-02
104 CP/I (rzegorz Madej 2008-01-02
0o#otnicza $pdzielnia Mieszkaniowa
M3930 (rzegorz Pruchniak Danuta
:achorek
3rganizacja zaj*L kulturalnych dla dzieci i odzie+y w
okresie ziowy w placwkach kultury prowadzonych
przez $pdzielni*
E&$AM 1akad 5sugowo ) 'andlowy
Marek $uszek
Prze#udowa odcinka ulicy oraz #udowa parkingu
tyczasowego przy ul, Czechowskiej w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
9eodora :aru+ewska
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
$tar7E9 $tanisaw $tarek
3prograowanie wydruku kodw kreskowych na
przelewach #ankowych
"ank Polska &asa 3pieki $A :olanta
1alewska Anita &rawczyk
5dzielenie odnawialnego kredytu w rachunku #ie+2cy
na finansowanie #ie+2cej dziaalno%ci
3#suga techniczno ) organizacyjna zespou
przygotowuj2cego wdro+enie systeu zarz2dzania
jako%ci2 wg nory P7SE7 8$3 J..BT/..B w 5rz*dzie
Miasta 4u#lin
$tudio A09P0E$$ Artur Hreyer
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
&olporter $,A, "ernard 0ohan
()*Z%
5trzyanie w staej gotowo%ci sprz*tu po+arniczego tj,
saochodu po+arniczego arki 45"487
()*Z%
5trzyanie w staej gotowo%ci sprz*tu po+arniczego tj,
saochodu po+arniczego arki $9A0 /PP
Arkusz1
Strona 8
105 P 2008-01-09
106 OR CP/I 2007-12-20
107 &" A 0egina &opczy!ska Aneks do uowy z dnia .P,.J,/..F r, 2008-01-15
108 &" CP/I 2008-01-11
109 R# A 0'EMA :acek $aj 2007-12-28
110 OR CP/I 2008-01-07
111 Z CP/I 0adosaw Piskorski 2008-01-10
112 Z A Aneks do uowy nr (&QBQBQ/... z dnia B/,.B,/... r, 2008-01-17
113 Z CP/I 2008-01-17
113A OR CP/I Wykonanie i dostarczenie piecz2tek oraz tuszu 2008-01-17
114 OR CP/Z 2008-01-09
115 Z A Andrzej $ikora Wojciechw Aneks do uowy nr />B-Q(&QCPQ/..F z dnia -B,.R,/..F r, 2008-01-09
116 R# CP/I 2007-12-14
117 Z A Aneks do uowy nr /->BQ(&QCPQ/..F z dnia .C,.R,/..F r, 2007-12-20
118 Z CP/I 2007-12-06
()*Z%
&oenda Wojewdzka Policji w 4u#linie
&rzysztof 0odak
Porozuienie w sprawie przekazania kwoty w wysoko%ci
B>. ... z z przeznaczenie na rekopensat* za czas
su+# ponadnoratywnych
Powszechny 1akad 5#ezpiecze! $,A, Daria
&urek :arosaw $uski
0egulacja zasad wsppracy poi*dzy 5#ezpieczaj2cy
i 5#ezpieczyciele dotycz2cy zawarcia i realizacji
uowy u#ezpieczenia
1#igniew "*czy!ski
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
poo+onego w 4u#linie przy ul, $oluchowskiego o pow,
/. /
Aneks do uowy nr /PRJQ0HQCPQ/..F z dnia -B,.R,/..F r,
Winda ) $erwis $p, z o, o, Waldear Mitua
Mariusz Matyjaszczyk
&onserwacja dIwigw w zakresie i w spos# ustalony
instrukcj2 wytwrcy oraz przepisai
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne S
4u#lin $p, z o, o, &rzysztof Mikua
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne S
4u#lin $p, z o, o, &rzysztof Mikua
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
A798U5A Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
s,c, Andrzej 9rzci!ski
Magorzata 1arajczyk
Weryfikacja wnioskw dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
5niwersytet Marii Curie ) $kodowskiej
Anna Pajdzi!ska
Przygotowanie P. sekundowego spotu reklaowego do
projektu 4u#lin ) 4wwT Miasta filowe i eisja na
antenie Akadeickiego 0adia Centru
M8$50A s,c, Ewa $ura Micha $ura
9oasz Por*#ny
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 9
119 Z CP/I 2007-12-17
120 Z CP/I $tanisaw Marciniec 2007-12-17
121 ZSS CP/Z 2007-12-31
122 ZSS CP/Z &rzysztof Mo% 2007-12-31
123 OR CP/I "artoiej &wa%niewski 2008-01-10
124 OR CP/I Andrzej &osela 2008-01-10
125 OR CP/I 2008-01-03
126 OR CP/Z :oanna Wi%niewska 2007-12-31
127 Z A Aneks do uowy nr P/RQ(&QCPQ/..> z dnia /B,./,/..> r, 2008-01-08
128 Z CP/I 2008-01-08
129 ZSS CP/Z 1ygunt &rupa 2007-12-31
130 OR CP/I P,',5, E&3 ) 90A7$ Cezary &u#acki 2008-01-22
131 OR CP/Z Monika WoIniak $prz2tanie w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-01-15
132 OR CP/Z "ogusawa Andrzejewska 2007-12-31
133 OR CP/I &atarzyna 0aczy!ska 2008-01-02
Przedsi*#iorstwo &ounikacji
$aochodowej w $talowej Woli $,A,
:anusz 6igulski
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
(rzegorz Ko#i!ski
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
3pacenie cao%ci kosztw szkolenia w terinie od BP do
BR stycznia /..R r,
3pacenie cao%ci kosztw szkolenia w terinie od BP do
BR stycznia /..R r,
D05& ) '509 Marek "ulniak
Wytworzenie i dostarczenie drukw dla potrze# 5rz*du
Miasta 4u#lin
3#suga techniczno ) organizacyjna &oisji 0ewizyjnej
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o, 4u#lin 0oan 1aj2czkowski
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o, 4u#lin 0oan 1aj2czkowski
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
Wywz odpadw staych wielkoga#arytowych w ilo%ci
BF. - z posesji poo+onej przy al, $pdzielczo%ci Pracy
-
Przygotowanie dokuentacji wytworzonej w "iurze &adr
w celu przekazania do archiwu zakadowego
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Arkusz1
Strona 10
134 OR CP/I 2008-01-02
135 OR CP/I "eata $zaowska 2008-01-02
136 OR CP/I &rystyna $ole! 2008-01-02
137 OR CP/I :adwiga Huraniak 2008-01-02
138 OR CP/I 2008-01-02
139 OR CP/I 2008-01-02
140 (+P CP/I A0P8$ 3P98CA4 $p, z o, o, El+#ieta &utnik 2008-01-24
141 %P CP/Z Edyta (rudzie! 2008-01-07
142 I, CP/I 2008-01-07
143 (% A Aneks do uowy z dnia BJ,.-,/..F r, 2008-01-04
144 (% A Aneks do uowy z dnia BJ,.-,/..F r, 2008-01-04
145 (% A 'alina Czerwi!ska Aneks do uowy z dnia BJ,.-,/..F r, 2008-01-04
146 (% A Anna :udycka Aneks do uowy z dnia BJ,.-,/..F r, 2008-01-04
147 %P CP/I 2008-01-02
&rzysztof "iedacha
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Maria :ai!ska
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
:anusz Podgajny
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Wykonanie okularw koryguj2cych wzrok niez#*dnych
podczas pracy przy elektronicznych onitorach
ekranowych
Przygotowanie i koordynacja iprezy proocyjnejT
4u#elskie Dni &ultury $tudenckiej
Pracownia Projektowa (0AMA (ra+yna
Matuszczak
3pracowanie dokuentacji projektowej #udynku
ieszkalnego wielorodzinnego wraz z realizacj2
zagospodarowaniaA urz2dzenia i uz#rojenia terenu przy
ul, $ulisawickiej FA
8z#a Celna w "iaej Podlaskiej Piotr
6wi*tanowski 'anna "ajkowska
Powiat 4u#elski Pawe Pikula Marek
&wiatkowski
5sugi 0eontowo ) "udowlane 9adeusz
Marchewka
Deonta+ $zopki "o+ego 7arodzenia na Placu o Harze w
dniach ./,.B, S B.,.B,/..R r,
Arkusz1
Strona 11
148 %P CP/I 2008-01-10
149 %P CP/I 2008-01-10
150 %P CP/I 2008-01-10
151 %P CP/I 2008-01-10
152 %P CP/I 2008-01-14
153 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-01-14
154 OR CP/I 2008-01-02
155 OR CP/I :anusz $eeniuk 2008-01-02
156 (O% A Aneks do uowy z dnia ./,./,/..F r, 2007-12-31
157 OR CP/Z Magorzata Mach ) Dudek 2008-01-15
158 OR CP/I Mariusz Miazek 2008-01-02
159 OR CP/I "ogdan 'etan 2008-01-02
160 ZSS CP/Z "o+ena "ochniak 2008-01-15
161 OR CP/I (rzegorz 5i!ski 2008-01-02
$towarzyszenie Autorw 1ai&$ (ra+yna
$iedlaczek ) Adaczuk
4icencja jednorazowa na pu#liczne wykonanie utworw )
koncert zespou "0A9'A7&8
$towarzyszenie Autorw 1ai&$ (ra+yna
$iedlaczek ) Adaczuk
4icencja jednorazowa na pu#liczne wykonanie utworw )
koncert zespou (3$PE4
$towarzyszenie Autorw 1ai&$ (ra+yna
$iedlaczek ) Adaczuk
4icencja jednorazowa na pu#liczne odtwarzanie utworw
podczas iprezy
$towarzyszenie Autorw 1ai&$ (ra+yna
$iedlaczek ) Adaczuk
4icencja jednorazowa na pu#liczne wykonanie utworw )
koncert Podziel si* rado%ci2
9elewizja Polska $,A, 3ddzia 9erenowy w
4u#linie 9oasz 0akowski Maria &rl
5owa licencyjna na korzystanie z reporta+u o 7ancyA
ie%cie partnerski 4u#lina
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek Pawe "aszczak
Piotr 1ygan
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Poczta Polska Centru 5sug Pocztowych
3ddzia 0egionalny w 4u#linie Magorzata
&aola :adwiga &u%pit
Wykonywanie czynno%ci zwi2zanych z realizacj2 #ud+etu
w zakresie zada! "iura &adr
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Wystawianie orzecze! o stopniu niepenosprawno%ci w
Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci w 4u#linie
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Arkusz1
Strona 12
162 OR CP/I 9adeusz Dziu#a 2008-01-02
163 OR CP/I 2008-01-02
164 %! CP/I "AV ) P34 $,A, 0zeszw 4eszek "aL 2008-01-29
165 O$ P 2008-01-28
166 OR CP/I 2007-12-31
167 Z CP/I :olanta (2sior 2008-01-21
168 Z CP/I 2008-01-21
169 Z CP/I 2008-01-21
170 Z A 9adeusz Wypych Aneks do uowy nr R>/Q(&QCPQ/..C z dnia B/,.P,/..C r, 2008-01-22
171 I CP/I 2008-01-21
172 I CP/I 2008-01-21
173 OR CP/I "ar#ara Danieluk 2008-01-02
174 OR CP/I Magorzata Ko#odzi!ska 2008-01-02
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
1#igniew $ech
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Dostarczenie -B- sztuk paczek na iprez* kulturalno )
o%wiatow2 dla dzieci
EklektroEko 3rganizacja 3dzysku $prz*tu
Elektrycznego i Elektronicznego $,A,
(rzegorz $krzypczak Witold Miazga
Porozuienie w sprawie powstania jednolitego systeu
z#ierania zu+ytego sprz*tu elektrycznego i
elektronicznego na terenie iasta 4u#lina
3ddzia Miejski w 4u#linie P99& Andrzej
Wasilewski "ogdan &otowski
7aje dwch pokoi #iurowych o 2cznej powierzchni
RFAP. / poo+onych na 88 pi*trze w kaienicy przy ul,
0ynek R z przeznaczenie na prowadzenie dziaalno%ci
#iurowej
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Andrzej 1awislak
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Marek Wesooowski
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usugi dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy Dziesi2ta ul, Mickiewicza -C
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usugi dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy 1a Cukrowni2 ul, "etonowa F
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Arkusz1
Strona 13
175 OR CP/I 9oasz 0adzikowski 2008-01-02
176 OR CP/Z Alicja 4ipi!ska 2008-01-15
177 OR CP/I Aneta &arasek 2008-01-02
178 R# CP/I Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska Dofinansowanie Projektu 4u#lin ) 4wwT Miasto filowe 2007-12-28
178A R# CP/I Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2007-12-28
179 OR CP/I Wojciech Puchacz 2008-01-02
180 OR CP/I &rzysztof Mikoajczak 2008-01-02
181 OR CP/I "eata $ak ) Kapi!ska 2008-01-02
182 OR CP/I 2008-01-02
183 OR CP/I Marek Czarnocki 2008-01-02
184 OR CP/I :zef (rudzie! 2008-01-02
185 OR CP/I 2008-01-02
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Wykonywanie czynno%ci zwi2zanych z realizacj2 #ud+etu
w zakresie zada! Wydziau (ospodarowania Mienie
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Dofinansowanie Projektu 0oz#udowa %cie+ek
rowerowych w 4u#linie
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
:anina (rzywacka
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Marek Pukaluk
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Arkusz1
Strona 14
186 OR CP/I Przeysaw (ru#a 2008-01-02
187 OR CP/I 'enryka Mazur ) $trz*pka 2008-01-02
188 I CP/I 2008-01-28
189 I CP/I 2007-12-31
190 OR CP/! Danuta Duszak 2008-01-10
191 OR CP/Z 'elena Warda 2008-01-10
192 OR A 'alina :eielniak Aneks do uowy nr B.QJJ z dnia -B,B/,BJJR r, 2008-01-10
193 OR CP/I 2007-12-20
194 OR CP/I :erzy &u% 2008-01-02
195 OR CP/I 0adosaw &opi!ski 2008-01-02
196 OR CP/I Anna Adaowicz 2008-01-02
197 OR CP/I (rzegorz 'aerla 2008-01-02
198 OR CP/I Anna "uli!ska 2008-01-02
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
ES$95D83 $3H9WA0E Agnieszka M*drek
0enata 7owakowska
6wiadczenie usug inforatycznych w zakresie
prowadzenia i utrzyania Elektronicznej $krzynki
Podawczej
Crowley Data Poland $p, z o, o, Arkadiusz
4eszek
1apewnienie dost*pu do internetu dla lokalnej sieci
5rz*du Miasta 4u#lin
Prowadzenie o#sugi kasowej Pracowniczej &asy
1apoogowo ) Po+yczkowej
Archiwizowanie dokuentw kasy zapoogowo )
po+yczkowej 5rz*du Miasta 4u#lin
Powszechny 1akad 5#ezpiecze! $,A, Daria
&urek :arosaw $uski
0egulacja zasad wsppracy poi*dzy 5#ezpieczaj2cy
i 5#ezpieczyciele dotycz2cy zawarcia i realizacji
uowy u#ezpieczenia
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Arkusz1
Strona 15
199 OR CP/I Waldear $zulc 2008-01-02
200 OR CP/I Marzena :onak 2008-01-02
201 OR CP/I Marek Mynarczyk 2008-01-02
202 OR CP/I Marzena :odowska 2008-01-02
203 OR CP/I 2008-01-02
204 I, CP/I 2008-01-14
205 OR CP/I :acek 1ar*#ski 2008-01-02
206 OR CP/I 0afa Dziekanowski 2008-01-02
207 I CP/I EGE=8$ Polska $p, z o, o, Ada 7ikoajew Dostawa systeu wizualizacji o#razu 2007-12-31
208 OR CP/I Polski 1wi2zek Motorowy :acenty Majcher 2008-01-14
209 OR CP/I 2008-01-14
210 OR CP/I 2008-01-14
211 OR CP/I 2008-01-14
212 OR CP/I 2008-01-14
213 CP/I (enowefa 9okarska Wojewoda 4u#elski 7ieodpatne przekazanie agregatw pr2dotwrczych 2007-12-13
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
&aziierz &ieruzalski
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych niskiego
napi*cia i o%wietlenia drogowego przy ul, Haata
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
$9G&$ $p, z o, o, 'enryk :aku#czak
1#igniew $tachyra
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
P&$ 45"487 $,A, 9adeusz 9olisz Andrzej
"andzarewicz
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
A49E$9 $ystey 1a#ezpiecze! Cezary
Pojaj
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
&*pa Auto ) Centru El+#ieta &*pa Marek
&*pa
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
()*Z%
Arkusz1
Strona 16
214 OR CP/I Andrzej Marciniak 2008-01-02
215 OR CP/I 9adeusz Hranaszczuk 2008-01-02
216 OR CP/I 2008-01-02
217 OR CP/I Mirosaw "ielawski 2008-01-02
218 OR CP/I Andrzej Wojewdzki 2008-01-02
219 OR CP/I 2008-01-02
220 OR CP/I 2008-01-02
221 OR CP/I :erzy 3strowski 2008-01-02
222 OR CP/I 2008-01-02
223 OR CP/I 2008-01-08
224 OR CP/I 2007-12-20
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Pawe Dudak
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
9adeusz 0ukasz
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Mirosawa Puton
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
(rzegorz Alinowski
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
M5$8 $pdzielnia w 4u#linie :an
:aroowicz
7aje poieszczenia o pow, -. / w #udynku przy ul,
9etajera /B z przeznaczenie na siedzi#* 0ady
Dzielnicy &o%inek
9owarzystwo 5#ezpiecze! Allianz Polska
$,A, Andrzej 4iwacz Aleksander
Andruszkiewicz
0egulacja zasad wsppracy poi*dzy 5#ezpieczaj2cy
i 5#ezpieczyciele dotycz2cy zawarcia i realizacji
uowy u#ezpieczenia
Arkusz1
Strona 17
225 OR CP/I 2007-12-20
226 OR CP/I 2007-12-20
227 OR CP/I 2008-01-02
228 OR CP/I "ar#ara Du#iel 2008-01-02
229 OR CP/I 2008-02-01
230 OR CP/I Magdalena (a2zka ) &ozak 2008-01-02
231 Z A 2008-01-22
232 OR CP/I $A"A9 $p, z o, o, Andrzej 3strowski 2008-01-14
233 OR CP/I P,',5, C'A037 Andrzej D*#i!ski 2008-01-14
234 OR CP/I Cezary "2czkowski 2008-01-02
235 OR CP/I $awoir $kowronek 2008-01-02
236 OR CP/I 4esaw Mazur 2008-01-02
237 OR CP/I Andrzej Michalik 2008-01-02
9owarzystwo 5#ezpiecze! Allianz Polska
$,A, Andrzej 4iwacz Aleksander
Andruszkiewicz
0egulacja zasad wsppracy poi*dzy 5#ezpieczaj2cy
i 5#ezpieczyciele dotycz2cy zawarcia i realizacji
uowy u#ezpieczenia
9owarzystwo 5#ezpiecze! Allianz Polska
$,A, Andrzej 4iwacz Aleksander
Andruszkiewicz
0egulacja zasad wsppracy poi*dzy 5#ezpieczaj2cy
i 5#ezpieczyciele dotycz2cy zawarcia i realizacji
uowy u#ezpieczenia
Mirosawa Kuksza
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
E&3 ) $A789 s,c, :adwiga "artnik Dariusz
(rzy#owski
3#suga serwisowa -. kliatyzatorw zlokalizowanych
w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Przedsi*#iorstwo 5sug 9ransportowych
6W8D ) 90A7$ 0oan 4is
Aneks do uowy nr -RPFQ91QCPQ8Q/..F z dnia BB,B/,/..F
r,
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Arkusz1
Strona 18
238 OR CP/I 2008-01-02
239 !" CP/I 2008-01-25
240 I CP/I 2007-12-28
241 I CP/I E4&3M9E4 Mirosaw $otys 2008-01-14
242 (R" CP/! Wiktor 3wsiak 2008-01-29
243 OR CP/I 2008-01-02
244 OR CP/I Andrzej Maecki 2008-01-02
245 OR CP/I :an :acek $zyona 2008-01-02
246 OR CP/I (rzegorz :aniuk 2008-01-02
247 &% CP/I 2008-01-18
248 I, CP/I 2008-01-15
'elena 'uyk
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
45"487 (0A7D '39E4 MA7A(EME79 $p,
z o, o, Agnieszka Mazurkiewicz
3ddanie iejsca w pasie drogowy ulicy &rakowskie
Przedie%cie dla potrze# parkowania na prawach
wy2czno%ci na wydzielony stanowisku postojowy
zastrze+ony ;> szt,<
Wojewdzki 3%rodek 8nforatyki 9erenowy
"ank Danych 4u#elskiego 5rz*du
Wojewdzkiego 1#igniew 6ciu#ak
5sugi serwisowe urz2dze! inforatycznych
zainstalowanych w 5rz*dzie Miasta 4u#linA
zapewniaj2cych dost*p do #azy ewidencji ludno%ci
wojewdztwa lu#elskiego w 9"D
6wiadczenie penego serwisu pogwarancyjnego $ysteu
3#sugi (osowa! zainstalowanego w "iurze 0ady
Miasta
9uaczenie syultaniczne podczas spotkania polsko )
ukrai!skiego w 4u#linie z sprawie wsppracy w zakresie
ratownictwa edycznego w dniu -.,.B,/..R r,
(rzegorz 'unicz
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $,A, Wiesaw Adaczyk
Dekoracja iasta z okazji %wi2t pa!stwowych oraz
innych uroczysto%ci rocznicowych
1esp Projektowania i 3#sugi
8n+ynieryjskiej "udownictwa Drogowego
93MA0 ) D03( 9oasz 4is Marek
3leszczuk
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow* ulicy
&ra!cowej na odcinku od ul, &unickiego do ul,
Wrotkowskiej
Arkusz1
Strona 19
249 OR CP/I :acek (ur#iel 2008-01-02
250 OR CP/I Ewa "oguta 2008-01-02
251 OR CP/I 9adeusz 4askowski 2008-01-02
252 OR CP/I 2008-01-02
253 OR CP/Z Anna Maria :anusz 3#suga prawna spraw s2dowych 2007-12-31
254 I, CP/I 2008-01-14
255 I, CP/I M3$9G &A93W8CE $p, z o, o, Maciej "ach 2008-01-10
256 I, CP/I 2008-01-21
257 O$ CP/I Apteka Andrzej &ot 2008-02-01
258 O$ A Aneks do uowy nr B/C>Q36QCPQ/..F z dnia /-,.>,/..F r, 2008-01-31
259 R# CP/I 2008-01-28
260 I, CP/I 2008-01-30
261 &! CP/I 2008-01-02
262 OR P 2008-02-01
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
El+#ieta M2cik
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
PE$ME7P34 Hira Produkcyjno )
'andlowa Edwrad 7iepsuj
Dostarczenie i onta+ wyposa+enia uzupeniaj2cego
segentu sportowego $zkoy Podstawowej 7r >B przy ul,
"ursztynowej w 4u#linie
3pracowanie dokuentacji projektowej na prze#udow*
ul, PoniatowskiegoA od skrzy+owania z ul, Popieuszki do
skrzy+owania z Al, 0acawickii
E4E&903 ) $PA0& $p, z o, o, Marek
0aaniuk $ylwester "elniak
"udowa o%wietlenia drogowego ul, $awinkowskiej na
odcinku od al, Warszawskiej do ul, Willowej
Wydzier+awienie B pojenika "3SP>QE do prowadzenia
z#irki przeterinowanych lekw
Apteka Anna Dejnek
EC30G$ Polska $p, z o, o, &atarzyna
Matuszczak
3pracowanie $trategii 4u#lin Miasto Wiedzy ;wraz z
#adaniaiA ankietai i analizai<
&onsorcju ) 4iderT Przedsi*#iorstwo
0o#t Drogowo ) Mostowych w 4u#linie
$,A, Przeysaw Przychodze!
"udowa ul, :ana Pawa 88 od istniej2cych wiaduktw do
al, &ra%nickiej oraz #udowa skrzy+owania ul, :ana Pawa
88 z al, &ra%nick2 w 4u#linie
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :zef Vwika 9adeusz Cieszko
Aktualizacja #azy opisowej ewidencji gruntwA #udynkw
i lokali w zakresie cen oraz opracowanie rejestru cen
nieruchoo%ci
Akadeia 0olnicza w 4u#linie Marek
$zwajgier
3rganizacja praktyki dla studentw Akadeii 0olniczej w
4u#linie ) &inga Piwowarska
Arkusz1
Strona 20
263 OR P 2008-02-01
264 P- CP/I Marcin "ili!ski 2008-01-02
265 P- CP/I Micha 6igielski 2008-01-02
266 P- CP/I 9oasz $itarz 2008-01-02
267 P- CP/I El+#ieta Mazurek 2008-01-02
268 P- CP/I :an P*cak 2008-01-02
269 P- CP/I 2008-01-02
270 OR CP/I 2008-01-02
271 OR CP/I Maria "ecik 2008-01-02
272 OR CP/I Mirosaw 0oa!czuk 2008-01-02
273 OR CP/I 2008-01-02
274 OR CP/I Andrzej Matacz 2008-01-02
Akadeia 0olnicza w 4u#linie Marek
$zwajgier
3rganizacja praktyki dla studentw Akadeii 0olniczej w
4u#linie ) "ar#ara &odnicka
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
"ogda 6igielski
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
8rena $zulak
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Ewa Dukiewicz ) $prawka
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Arkusz1
Strona 21
275 OR CP/I Andrzej Wierzchowski 2008-01-02
276 OR CP/I (ra+yna &wiek ) $zyczak 2008-01-02
277 OR CP/I Ada 3lech 2008-01-02
278 &" A P,W, "5DE? Artur "udek Aneks do uowy z dnia B>,B.,/..F r, 2008-02-01
279 Z A 0adosaw Piskorski Aneks do uowy nr BBF.Q(&QCPQ/..F z dnia BB,.>,/..F r, 2008-01-25
280 Z CP/I 2008-01-21
281 OR CP/I 9oasz &*pa 2008-01-02
282 &" A AMA0 $p, z o, o, Andrzej $agan Aneks do uowy nr -F.FQ(MQCPQ/..F 2007-12-21
283 R# CP/! (a#riela Wuk 2008-01-03
284 R# CP/! Micha Miosz 1ieli!ski 2008-01-16
285 &" CP/I 2008-02-01
286 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-01-25
287 A 2008-01-09
288 I, CP/I 2007-12-31
289 I, CP/I 2007-12-11
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Przewz 3s# :3&E0 4eonard "ogdan
$paa Marian Pyzik
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
0edakcja tre%ci na portal internetowy w raach realizacji
projektu 4u#lin ) 4wwT Miasta filowe
0edakcja folderu wydanego w raach projektu 4u#lin )
4wwT Miasta filowe
(rzegorz :aniec 1arz2dzanie
7ieruchoo%ciai
Przekazanie w zarz2dzanie i adinistrowanie
nieruchoo%ci za#udowanej #udynkie ieszkalno )
u+ytkow2A poo+onej przy ul, My!skiej />
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek Pawe "aszczak
()*Z%
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne S
4u#lin $p, z o, o, &rzysztof Mikua
Aneks do uowy nr --..Q"Mi1&QCPQ/..F z dnia
/C,B.,/..F r,
$towarzyszenie 8n+ynierw i 9echnikw
&ounikacji 3ddzia w 4u#linie :erzy
Ekiert
3pracowanie koncepcji na #udow* %cie+ki rowerowej o
dugo%ci ok, CA> k
$poeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w ul,
4u#uszan w 4u#linie Marzena Wodarczyk
"udowa sieci wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w ul,
4u#uszan w 4u#linie
Arkusz1
Strona 22
290 I, CP/I 2008-01-10
291 I, CP/I 2008-01-04
292 %P CP/! 2008-02-01
293 %P P 2007-12-20
294 %P P 2007-12-20
295 OR CP/I :arosaw Dudziak 2008-01-02
296 OR CP/I 2008-01-02
297 Z CP/I 2008-01-21
298 I, CP/I 2008-01-09
299 OR CP/Z 2008-01-25
300 &" CP/I 2008-02-04
301 %P CP/I 2008-02-08
302 OR CP/I 2008-02-04
&ail Choa
0oz#irka #udynkw poo+onych na dziace 7r BF> przy
ul, Dugiej R-
E&3 ) (E3 Consulting Marek "iyk
3pracowanie $tudiu wykonalno%ci dla projektu
renowacji klasztoru powizytkowskiego na centru
dziaa! artystycznych w 4u#linie przy ul, Peowiakw B/
Alfred $hreyer
Wykonanie koncertu podczas uroczysto%ci wr*czenia
edali $prawiedliwy w%rd 7arodw 6wiata w dniu
.-,./,/..R r,
Wytwrnia Makaronu Doowego P34 )
MA& $p, z o, o, (rzegorz Polak
0ealizacja odpatnych %wiadcze! proocyjnych w
dniach /.S/-,B/,/..F r,
AP8$ $pdzielnia Pszczelarska w 4u#linie
:arosaw :anik
0ealizacja odpatnych %wiadcze! proocyjnych w
dniach /.S/-,B/,/..F r,
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
8wona 5nkiewicz
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
P,',5, &EW87 &aziierz &ruk 0ajund
&ruk
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
"iuro 0zeczoznawcw Maj2tkowych A0$ )
9A? 9eresa :anicka
3pracowanie operatu szacunkowego wyceny szkd
powstaych na terenie wzdu+ realizowanych kolektorw
kanalizacji sanitarnych 7 ) H i deszczowej o#suguj2cych
osiedle Helin
El+#ieta $plnicka
1apoznanie si* z funkcjai i zastosowanie systeu
oprograowania 48MA >
&ancelaria Adwokacka 9oasz
Przeciechowski
Wykonanie ekspertyzy prawnej dotycz2cej o+liwo%ci
sprzeda+y w try#ie przetargu nieograniczonego
nieruchoo%ci za#udowanej poo+onej przy Al,
0acawickich /
WE0$P309 Agencja $portowa Piotr
Werner
Przeprowadzenie dziaa! reklaowych podczas (ali
"oksu 1awodowego w dniu .J,./,/..R r,
Policealne $tudiu 0eklay w 4u#linie
Marzena &asietczuk
7ieodpatne praktyki zawodowe w 5rz*dzie Miasta 4u#lin
) Agnieszka 0ogowska
Arkusz1
Strona 23
303 R( CP/I 2008-01-23
304 OR CP/I 2008-01-28
305 OR CP/Z &onrad "arya 2008-01-28
306 %P CP/Z Dariusz Wr#lewski 2008-02-01
307 %P CP/Z :oanna 4uiza 1*tar 2008-01-25
308 %P CP/! 2008-01-15
309 %P CP/I 2007-12-19
310 %P CP/I 2008-01-11
311 %P CP/I 2008-01-28
312 %P CP/I 2008-01-25
313 %P CP/I PE0H30M :aku# &rzysiak 2008-01-02
314 %P CP/I Wadysaw $tefan (rzy# 2008-01-02
315 OR CP/I Eugeniusz Wojta% 2008-01-02
8(E 0yszard 'endzel
Wykonanie adaptacji poieszcze! kuchni i stowki pod
potrze#y technologii kuchni w #udynku $zkoy
Podstawowej 7r P przy ul, 'iacyntowej CJ
4u#elska Wytwrnia DIwigw 3so#owych
48H9 $E0=8CE $,A, "ar#ara "ieniek
Agnieszka Wafrentowicz
&onserwacja dIwigu oso#owego elektrycznegoA dla ekip
ratowniczych ;B- przystankw< w #udynku 5rz*du Miasta
4u#lin przy ul, Wieniawskiej BP
Przygotowanie do archiwizacji dokuentacji skarg
konsuenckich oraz dokuentacji w post*powa!
s2dowych
3#suga aparatury naga%niaj2cej oraz jej transport na
potrze#y iprezy $prawiedliwi w%rd 7arodw 6wiata w
dniu .-,./,/..R r,
Penienie funkcji przewodnika po 4u#linie w dniu
/>,.B,/..R r, w zwi2zku z oficjalnej delegacji 0ady
Europy
Andrzej A, Widelski
Projekt i wykonanie P statuetek dla laureatw 7agrody
Angelus wr*czanych na uroczystej gali w dniu /F,.B,/..R
r,
Muzeu 4u#elskie w 4u#linie (ra+yna
:akii!ska
5dzielenie nieodpatnej i niewy2cznej licencji na
wykonanie zdj*L i wykorzystanie reprodukcji freskw z
&aplicy 9rjcy 6wi*tej
9elewizja Polska $,A, 3ddzia 9erenowy w
4u#linie 9oasz 0akowski Maria &rl
Eisja B- in, reporta+u o 4wowie ie%cie partnerski
4u#lina
9elewizja Polska $,A, 3ddzia 9erenowy w
4u#linie 9oasz 0akowski Maria &rl
5owa licencyjna na korzystanie z reporta+u o 4wowieA
ie%cie partnerski 4u#lina
Poland "usiness 7etwork $p, z o, o, 9ho
"ernhard
3#j*cie patronate edialny konkursu o 7agrod*
(ospodarcz2 Prezydenta Miasta 4u#lin
0eklaa podczas akcji proocyjnej wydawnictwa )
kalendarza 4u#linianki /..R
Prowadzenie cereonii podczas wizyt delegacji z kraju i
z zagranicy w 0atuszu Miejski oraz inny iejscu
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Arkusz1
Strona 24
316 OR CP/Z Agnieszka Maria Dec 2008-02-01
317 OR CP/Z 2008-01-23
318 ZSS CP/Z 5dzia w pracach zespou ds, kontroli 2008-01-28
319 ZSS P El+#ieta Przeyska 2008-02-13
320 ZSS P El+#ieta Wojno 2008-02-13
321 ZSS P 2008-02-13
322 ZSS P 1ofia &rasi!ska ) 9utka 2008-02-13
323 ZSS P Maria $t*pie! 2008-02-13
324 OR CP/I 2008-01-14
325 OR CP/I 2008-01-14
326 OR CP/I 2008-01-14
327 OR CP/I P,P,',5, W3N7G "ogdan WoIny 2008-01-14
328 OR CP/I 2008-01-14
329 &" CP/I 2008-02-12
330 !" CP/I P,W, E4P8E $p, z o, o, Andrzej "artnik "udowa o%wietlenia fragentu ul, &oncertowej 2008-01-25
331 &% CP/I 2007-01-17
332 Z CP/I Ada Czarnecki 2008-01-21
Weryfikacja wnioskw dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Marianna Wanicka
Prowadzenie skadnicy ap i planw przy 4u#elskiej
Pracowni 5r#anistycznej
Kukasz Piasiewicz
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr -CCQ/..P
z dnia .B,B/,/..P r,
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr -CFQ/..P
z dnia .B,B/,/..P r,
"ogusawa 5r#aniuk
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr -CRQ/..P
z dnia .B,B/,/..P r,
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr -CPQ/..P
z dnia .B,B/,/..P r,
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr -C>Q/..P
z dnia .B,B/,/..P r,
E503 MA0&E987( $p, z o, o, Wiesaw
Wiele#a
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
Przedis*#iorstwo Prywatne A4CA0 4ech
Wu#er
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) 5sugowe
(EP03 $p, z o, o, 9adeusz Mazur Danuta
$ieion
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
5sugowy 1akad Pogrze#owy (rzegorz
WoIny
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht 'alina $telasiak
5owa u+yczenia ) cz*%ci dziaki nr BBQJ o pow, /JC. /
;Muszla &oncertowa w 3grodzie $aski<
4u#elskie 1akady Energetyczne 45"1E4
$A $awoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
przesyowych ) ul, CyprysowaQ:agodowa
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 25
333 Z CP/I Marek Matyjaszczyk 2008-01-21
334 O. A Aneks do uowy z dnia /J,.C,/..F r, 2008-01-16
335 &" CP/Z 2008-02-06
336 OR CP/Z "ar#ara :a%kowska $prz2tanie w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-02-01
337 !" CP/I 2008-01-24
338 I, P 2007-08-01
339 OR CP/Z :anina Matacz Weryfikacja z#iorw archiwuA akt kierowcw 2008-02-01
340 OR CP/I $tefania Doa!ska ) Michaek 2008-01-02
341 R# CP/I 2008-02-14
342 OR CP/I 2008-02-06
343 OR A 2008-02-08
344 OR A 2008-02-08
345 SA CP/Z (a#riela 9oaszewska 2008-02-01
346 SA CP/Z "ar#ara &owalska 2008-02-01
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Pracownicza $pdzielnia Mieszkaniowa
&34E:A01 0yszard Petkowicz Marianna
Markiewicz
Mariusz 8#owicz
$prz2tanie placu targowego przy ul, &ruczkowskiego
2cznie z przylegy trawnikie o 2cznej powierzchni
CP. /
$towarzyszenie 8n+ynierw i 9echnikw
&ounikacji 3ddzia w 4u#linie :erzy
Ekiert
$prawowanie nadzoru inwestorskiego reontu ostu
drogowego przez rzek* "ystrzyc* w ci2gu ulicy
&rochalnej
4u#elskie 1akady Energetyczne 45"1E4
$A $awoir &rokowski
Porozuienie w sprawie przeniesieniu przedsi*#iorstwa
45"1E4 $A do 45"1E4 Dystry#ucja
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
EDent $tudio 0afa D2#rowski
Wyeitowanie J telewizyjnych spotw reklaowych w
9=P - 4u#lin w zwi2zku z wdra+anie projektu 4u#lin
Miasto Wiedzy
1esp $zk Ekonoicznych i, A, i :,
=etterw Marzena Modrzewska )
Michalczyk
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej
7estle Waters Polska $,A, Magdalena
A#orska
Aneks do uowy nr 3rQ-/QBBRQ/..- ;Archiwu ul,
6wi*toduska -<
7estle Waters Polska $,A, Magdalena
A#orska
Aneks do uowy nr 3rQ-/QBBRQ/..- ;"iuro 3#sugi
Prawnej<
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
Arkusz1
Strona 26
347 SA CP/Z &rystyna 0udzka 2008-02-01
348 SA CP/Z "eata 0atajczak 2008-02-01
349 SA CP/Z :oanna Mikoajczyk 2008-02-01
350 SA CP/Z 2008-02-01
351 SA CP/Z &atarzyna 0odak 2008-02-01
352 SA CP/Z Pawe &leszcz 2008-02-01
353 SA CP/Z 1ygunt 1ako%cielny 2008-02-01
354 SA CP/Z :acek 'oysz 2008-02-01
355 SA CP/Z $ylwia &*dziora 2008-02-01
356 OR CP/I A0C'8 ) P03:E&9 $p, z o, o, 2008-01-15
357 ZSS CP/I 2008-02-04
358 OR CP/Z 2008-02-04
359 OR A "ar#ara Du#iel Aneks do uowy nr //RQ30QCPQ/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-02-01
360 OR CP/I Dariusz :achiowicz 2008-02-02
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
&atarzyna Pasztelan
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
Prowadzenie zaj*L %wietlicowych w lokalu Powiatowej
&oisji 4ekarskiej 7r B i 7r / dla , 4u#lina
Prowadzenie zaj*L %wietlicowych w lokalu Powiatowej
&oisji 4ekarskiej 7r B i 7r / dla , 4u#lina
$prz2tanie poieszcze! w lokalu Powiatowej &oisji
4ekarskiej 7r B i 7r / dla , 4u#lina
7aje wyznaczonego iejsca i powierzchniA
przeznaczonego na ta#lic* reklaow2
Hundacja EW ) MA0 ProfilaktykaA Edukacja
i Proocja 0ozwoju
Prowadzenie %wietlicy socjoterapeutycznej %wiadcz2cej
pooc dziecio z rodzin z pro#lee alkoholowy
Marek (ruszczak
Penienie dy+urw w Wydziale 8nwestycji i Wydziale
0ozwoju i Hunduszy Europejskich
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Arkusz1
Strona 27
361 OR CP/I WE7A "eata 9urek 2008-01-21
362 I, CP/I 2008-02-01
363 I, CP/I 2008-02-01
364 I, CP/I 2008-02-13
365 I, A 2008-01-31
366 O$ CP/I 2008-01-10
367 OR CP/I 2008-01-30
368 CP/I 2008-01-14
369 &" CP/I 2008-01-02
370 &% CP/I 2008-02-15
371 R# CP/I 2008-02-05
372 OR CP/Z :oanna Wi%niewska 2008-02-01
Wykonanie i zainstalowanie e#li na potrze#y Wydziau
(ospodarki &ounalnejA Wydziau "ud+etu i
&si*gowo%ciA Wydziau (ospodarowania MienieA
Wydziau $praw AdinistracyjnychA "iura 3#sugi
Mieszka!cw
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Penienie kopleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacj2 inwestycji zwi2zanej z #udow2 kolektora
kanalizacji sanitarnej 788 odc, 8= do studni $C do studni
$J
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Penienie kopleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacj2 inwestycji zwi2zanej z #udow2 kolektora
kanalizacji sanitarnej 7H na odcinku od ul, Wyzwolenia
do al, Witosa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej placu #udowy
przy ul, :udya /A
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Aneks do uowy 7r /JFBQ$80QCPQ/..F z dnia BF,.J,/..F
r,
Polskie (rnictwo 7aftowe i (azownictwo
3ddzia 'andlowy w Warszawie Mariusz
&al#arczyk
Dostarczanie gazu zienego do instalacji znajduj2cej si*
w #udynku przy ul, Metalurgicznej >QB
87WE$9P03:E&9 4u#lin $,A, Wadysaw
&rl Andrzej "at
7aje poieszcze! #iurowych o pow, BC-AJ. / w
#udynku przy ul, 1ana -R na siedzi#* Wydziau
(ospodarki &ounalnej
("*Z%
&oenda Miejska Policji w 4u#linie
1ygunt $itarski
5+yczenie czytnika alarw z ewidencj2 a#onentw wraz
z osprz*te o warto%ci / PP. z z przeznaczenie dla
stanowiska dy+urnego &MP w 4u#linie
4u#elskie Przedsi*#iorstwo Energetyki
Cieplnej $p, z o, o, $tanisaw &alinowski
Artur 4ipi!ski
Dzier+awa nieruchoo%ci przy ul, (rodzkiej F na
potrze#y Miejskiego 3%rodka Poocy 0odzinie w
4u#linie
4u#elska Hundacja 3dnowy 1a#ytkw
Andrzej (uieniczek
Penienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac
konserwatorsko ) restauratorskich i #udowlanych przy
poniku 5nii 4u#elskiej na Placu 4itewski w 4u#linie
3?8(3 Moora
1aprojektowanie portalu internetowego w raach
projektu 4u#lin ) 4ww Miasta filowe
3#suga techniczno ) organizacyjna &oisji 0ewizyjnej
Arkusz1
Strona 28
373 ZSS CP/I 2008-02-18
374 I, CP/I 2008-01-29
375 I A EGE=8$ Polska $p, z o, o, Ada 7ikoajew Aneks do uowy nr /.FQ89QCPQ8Q/..R z dnia -B,B/,/..F r, 2008-01-14
376 OR CP/I 2008-02-18
377 &! CP/I 2008-02-04
378 OR CP/Z $prz2tanie w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-02-13
379 R# CP/! $zyon Pado 2008-02-04/
380 OR A &rzysztof Mikoajczak Aneks do uowy nr BR.Q30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-02-01
381 OR A Aneks do uowy nr BR/Q30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-02-01
382 Z CP/I Pawe Matyjaszczyk 2008-02-13
383 Z CP/I &atarzyna &ur 2008-02-13
384 I, CP/I 2008-02-15
385 I, CP/I 2008-02-14
386 I, CP/I 2008-02-14
387 ZSS CP/I 2008-01-28
7131 Poradnia Profilaktyki i 9erapii
5zale+nie! M37A0 8wona $ztajner
Przeprowadzenie R.. zaj*L indywidualnych w raach
(innego Prograu Przeciwdziaania 7arkoanii
E&3 ) (E3 Consulting Marek "iyk
3pracowanie $tudiu wykonalno%ci dla projektu
#udowy krytej pywalni i roz#udowy sali ginastycznej
przy $zkole Podstawowej 7r /- w 4u#linie
1esp $zk nr / i, &siLia Pawa &arola
$anguszki Anna Wjtowicz
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) $ylwia "orz*cka
"iuro (eodezyjno ) Projektowe P03&A09
5rszula &oinek
$porz2dzenie 0ejestru cen nieruchoo%ci w granicach
Miasta 4u#lin
&rystyna Machul
0edakcja pu#likacji 4u#lin Miasto Wiedzy ) 8nforator
dla studentw
:anina (rzywacka
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) 3siedlowy
Do &ultury przy ul, :udya /A
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych niskiego
napi*cia i o%wietlenia drogowego przy al, Witosa ) ul,
"rzegowa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych niskiego
napi*cia i o%wietlenia drogowego przy ul, :eioowej i
ul, $kowronkowej
9owarzystwo 7owa &uInia 8reneusz
$iude Anna $iude
Prowadzenie dziaa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych
Arkusz1
Strona 29
388 R# A Aneks do uowy z dnia /J,.F,/..C r, 2008-02-08
389 OR A "eata $ak ) Kapi!ska Aneks do uowy nr BRBQ<0QCPQ8Q/..R 2008-02-01
390 OR CP/I 8wona WoIniak 2008-01-02
391 &" CP/I &rystyna &rzewi!ska
392 &" CP/I 2008-02-01
393 %P CP/I 2008-02-18
394 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-02-11
395 Z CP/I 2008-02-11
396 Z CP/I Marek Motyl 2008-02-12
397 Z CP/I Cezary 1arzycki 2008-02-15
398 Z A 2008-02-11
399 I, CP/I 2008-02-16
400 I, CP/I 2008-02-01
401 I, CP/I 2008-02-01
402 I, CP/I 2007-12-31
Wojewdzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Piotr &owalczyk
Andrzej (ajak
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Dzier+awa nieruchoo%ci poo+onej w 4u#linie przy ul,
&r*+nickiej J o pow, B-. / z przeznaczenie pod
tyczasowe przej%cie pieszo ) jezdne oglnodost*pne
&$: 1arz2dzanie i Adinistrowanie
7ieruchoo%ciai $tec i $Ska :olanta $tec
Przekazanie w zarz2dzanie i adinistrowanie
nieruchoo%ci za#udowanej #udynkie ieszkalno )
u+ytkow2A poo+onej przy ul, Chopina -F
Polskie 0adio 0yszard Montusiewicz
3#j*cie patronate radiowy &onkursu na 7agrod*
(ospodarcz2 Prezydenta Miasta 4u#lin
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek Pawe "aszczak
P&$ w 0zeszowie $,A, :zef 8pnar 5rszula
$piraa
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o,
Aneks do uowy 7r B/RQ91QCPQ8Q /..R z dnia .R,.B,/..R
r,
Przedsi*#iorstwo $prz*towo )
9ransportowe P390XV $tanisaw Potr*L
0oz#irka #udynku poo+onego przy ul, &ra!cowej -R i
P. w 4u#linie
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego ul,
$awin na odcinku od ul, $o#tki do ul, $iewierzan
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
#udowy kolektora kanalizacji deszczowej DAB w osiedlu
$zerokie na odcinku od ul, $iewierzan do cieku spod
&onopnicy
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) stacja
redukcyjna gazu przy ul, $nopkowska /-
Arkusz1
Strona 30
403 Z CP/I 2007-02-13
404 I, CP/I 2007-12-31
405 I, CP/I Aneks do uowy z dnia ./,.>,/..F r, 2008-02-21
406 I, CP/I Aneks do uowy z dnia .F,.-,/..F r, 2008-02-13
407 ZSS CP/I 2008-01-28
408 ZSS CP/I 2008-02-04
409 ZSS CP/I 2008-01-28
410 ZSS CP/I 2008-02-04
411 OR CP/! 2008-02-22
412 OR CP/! 1dzisaw (awron 2008-02-25
413 OR A Aneks do uowy z dnia -B,B/,/..F r, 2008-02-11
&ounikacja Prywatna 80"8$ Marek
7iezgoda
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) sygnalizacja
drogowa skrzy+owanie ulic Ha#rycznaQ"ronowicka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
$towarzyszenie Przyjaci Dzieci i
Modzie+y Mcon aoreO El+#ieta :olanta
Dados Agnieszka (rka
Prowadzenie dziaa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych i przeciwdziaania narkoanii
$towarzyszenie $93P Ewa 3lech &onrad
3lejniczak
Prowadzenie Punktu 8nforacyjno ) &onsultacyjnego
%wiadcz2cego usugi na rzecz rozwi2zywania pro#lew
alkoholowych ) CzechwA PonikwodaA &alinowszczyzna
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej Marek &ai!ski s, Alicja Mrozik
Prowadzenie dziaa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych i przeciwdziaania narkoanii
Hundacja 8ntegracyjna M7a 9atarachO 4u#lin
ks, Ada "uczy!ski
Prowadzenie Punktu 8nforacyjno ) &onsultacyjnego
%wiadcz2cego usugi na rzecz rozwi2zywania pro#lew
alkoholowych ) 9ataryA HelinA 'ajdwA 1ad*#ie
Anna &osut
Wydanie opinii prawnej dotycz2cej dodatkowego
wynagrodzenia rocznego w zakresie interpretacji
warunku przepracowania caego roku kalendarzowego
Wykonanie kontroli w 1arz2dzie 7ieruchoo%ci
&ounalnych w zakresie przychodw i kosztwA ich
ewidencji wraz z analiz2 ich zasadno%ci
P99& 3ddzia Miejski Andrzej Wasilewski
"ogdan &otowski
Arkusz1
Strona 31
414 &% CP/I Przegl2d i ocena stanu technicznego placw za#aw 2008-02-06
415 I, CP/I Prze#udowa sieci elektroenergetycznej ) ul, 0oztocze 2008-02-25
416 &" A 'ieroni Pa%nik "ar#ara Pa%nik Aneks do uowy z dnia -B,B.,/..> r, 2008-02-28
417 &" A Danuta &owalczyk Wiesaw &owalczyk Aneks do uowy z dnia /J,.C,/..> r, 2008-02-28
418 R# CP/I DEMA09 $,A, Piotr "ednarski 2008-02-12
419 (% CP/I 2008-02-27
420 !" CP/I 2008-02-20
421 &! A Aneks do porozuienia z dnia BB,./,/../ r, 2008-02-25
422 I, CP/I 2008-01-10
423 OR CP/I 2008-02-22
424 &% ! Wie!czysaw &owalski 2008-02-19
425 ZSS CP/I 2008-02-15
426 ZSS CP/I 2008-02-29
Dtech Doradztwo 9echniczne 9oasz
"oguszewski
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
$tanisaw "ielak
5dzielenie licencji niewy2cznej na korzystanie z ap
;utworw kartograficznych<
Miejska "i#lioteka Pu#liczna i, ',
Kopaci!skiego Piotr 9okarczuk
5dzielenie po+yczki do kwoty nie wi*kszej ni+ /JP,...
P47 z przeznaczenie na finansowanie wydatkw
zwi2zanych z realizacj2 projektu M8nforatyzacja
Miejskiej "i#lioteki Pu#licznej w 4u#linieO
Wojewdzki $2d Adinistracyjny
Magorzata Doa!ska 8za#ela "anaszek
3ddanie iejsc w pasie drogowy ulicy 5niwersyteckiej
dla potrze# parkowania na prawach wy2czno%ci
7adle%niczy 7adle%nictwa 6widnik :erzy
:aroz
1esp Projektowania i 3#sugi
8n+ynieryjskiej "udownictwa Drogowego
93MA0 ) D03( 9oasz 4is Marek
3leszczuk
3pracowanie aneksu do projektu #udowlano )
wykonawczego na #udow* ul, 1wi2zkowej na odcinku od
ul, Walecznych do ul, "azylianwka
$A45$ H5078C3 s,c, Magdalena 'yos
9adeusz Wro!ski
Wykonanie e#li dla potrze# Wydziau (ospodarki
&ounalnej
Wykonanie #ada! historycznych dotycz2cych centarza
wojennego poo+onego przy ul, 7owy 6wiat ->
Hundacja Wzajenego Wsparcia &45C1
Ewa 9eresa $zeliga El+#ieta Maria $tasiak
Prowadzenie %rodowiskowych dziaa! na rzecz dzieci i
odzie+y ieszkaj2cych w o#szarach szczeglnego
ryzyka
1groadzenie $istr 5rszulanek $erca
:ezusa &onaj2cego
Prowadzenie dziaa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych i przeciwdziaania narkoanii
Arkusz1
Strona 32
427 ZSS CP/I 2008-02-29
428 R( CP/I 2008-02-25
429 SA CP/Z 2008-03-01
430 SA CP/Z 2008-03-01
431 SA CP/Z 2008-03-01
432 SA CP/Z Wanda 4ipska 2008-03-01
433 SA CP/Z 0enata Wolska 2008-03-01
434 OR CP/I Dostarczenie artykuw cheii gospodarczej 2008-02-29
435 SA CP/Z 2008-03-01
435A Z CP/I $tanisaw Mielniczuk 2008-06-02
436 SA CP/Z Ewa 1awi%lak 2008-03-01
436A Z CP/I Waldear "a+ejczyk 2008-02-25
437 SA CP/Z (ra+yna &oprowska 2008-03-01
438 SA CP/Z 'alina 3poka 2008-03-01
439 SA CP/Z 2008-03-01
440 SA CP/Z Ewa "ondaruk 2008-03-01
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej Alicja Dec
Prowadzenie dziaa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych i przeciwdziaania narkoanii
Przedsi*#iorstwo "udowlane :50SA7D
Andrzej Wrona
0eont #udynku $zkoy Podstawowej 7r /B przy ul,
1uchw B wraz z reonte #oiska
:adwiga 4yssy
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Anna 3#oza
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
&atarzyna 0yuszko
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Przedsi*#iorstwo 'andlu 'urtowego
Waldear &ruszy!ski
Marta Miciua
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Dorota &liejko ) 9oasik
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Arkusz1
Strona 33
441 OR A Aneks do uowy z dnia B.,BB,/..P r, 2008-02-08
442 SA CP/Z 8wona 7owogrodzka 2008-03-01
443 SA CP/Z (ra+yna 9ry#ua 2008-03-01
444 SA CP/Z Magorzata &rakowiak 2008-03-01
445 SA CP/Z 2008-03-01
446 OR CP/I 2008-02-18
447 OR CP/I Dostawa dla potrze# 5rz*du Miasta 4u#lin krzese 2008-03-03
448 OR CP/I &48MA9 (rzegorz $uracz 2008-03-01
449 %' CP/I 2008-03-08
450 &% CP/I 2008-01-31
451 ZSS CP/I 2008-02-15
452 ZSS CP/I 2008-03-03
453 ZSS CP/I 2008-02-15
454 ZSS CP/I 2008-02-15
Miejski 3%rodek $portu i 0ekreacji
M"ystrzycaO Mariusz $zit
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
8wona $oral 4u#lin
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
$AM$E9 $p, z o, o, (rzegorz Waszczeniuk
Piotr $ki#niewski
Dostawa i onta+ w pojazdach 5rz*du Miasta 4u#lin P
szt, kopletnych urz2dze! (P$ oraz wykonywanie usug
lokalizacji
$A45$ H5078C3 s,c, Magdalena 'yos
9adeusz Wro!ski
3#suga serwisowa urz2dze! centrali wentylacyjnej firy
=9$ Clia w #udynku przy Pl, Kokietka B ;0atusz<
(ina (usk :acek Anasiewicz
Przekazanie dotacji w wysoko%ci P/ ... z na o#sug*
#i#lioteczn2 ieszka!cw (iny 4u#lin
0egionalne $towarzyszenie 1wolennikw
&reacji w 4u#linie :erzy &ie#owicz
1dzisaw Czarnecki
5stalenie zasad wspdziaania przy realizacji #udowy i
eksploatacji &olu#ariu oraz reontu &aplicy ) Dou
Pogrze#owego na terenie Centarza &ounalnego przy
ul, "iaej
Hundacja 8ntegracyjna M7a 9atarachO ks,
Ada "uczy!ski
Prowadzenie %rodowiskowych dziaa! na rzecz dzieci i
odzie+y ieszkaj2cych w o#szarach szczeglnego
ryzyka
Wodniacki 5czniowski &lu# $portowy $P
-. 9adeusz 4itwin
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny
$towarzyszenie Centru Wolontariatu
:acek Wnuk &atarzyna "raun
Prowadzenie %rodowiskowych dziaa! na rzecz dzieci i
odzie+y ieszkaj2cych w o#szarach szczeglnego
ryzyka ;kolorowa (rygowa<
$towarzyszenie Centru Wolontariatu
:acek Wnuk &atarzyna "raun
Prowadzenie %rodowiskowych dziaa! na rzecz dzieci i
odzie+y ieszkaj2cych w o#szarach szczeglnego
ryzyka ;"ronowice $tare<
Arkusz1
Strona 34
455 &% 0 93M9EC' 9oasz $tachyra 2008-03-03
456 %P CP/! Daian 7ieckarz 2008-02-15
457 I CP/I 2008-02-11
458 Z CP/I "ogusaw W2chaa 2008-02-14
459 R( CP/I "5DE?P34 &rzysztof Wjcik 2008-01-25
460 CP/I 2008-01-09
461 CP/I 2008-01-09
462 CP/I 2008-01-09
463 I, CP/I M3$9G &A93W8CE $p, z o, o, Maciej "ach 2008-02-20
464 I, A Aneks do uowy z dnia .F,.-,/..> r, 2008-02-26
465 ZSS CP/I 2008-03-03/
466 ZSS CP/I 2008-03-04
5goda zapaty o#ni+onego wynagrodzenia z tytuu
nienale+nego wykonania przediotu uowy nr
/P-BQ(&QCPQ/..F
3degranie roli kozioka ) askotki Miasta 4u#lin
podczas eczu piki r*cznej $P0 $afo 4u#lin w dniu BF
lutego /..R r,
P,$,&, ME0A ) $G$9EM Mieczysaw
:aku#iak
Dostawa i onta+ podogi podniesionej w poieszczeniu
serwerowni w #udynku 5rz*du Miasta 4u#lin ) ul,
Wieniawska BP
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wykonanie teroodernizacji #udynku $zkoy
Podstawowej 7r /- przy ul, Podzacze J
("*Z%
&oenda Miejska Policji w 4u#linie
Mirosaw Harion
7ieodpatne przekazanie askotki policyjnej M$ier+ant
PoliO w ilo%ci BCF szt, o 2cznej warto%ci P --R z #rutto
("*Z%
&oenda Miejska Policji w 4u#linie
Mirosaw Harion
7ieodpatne przekazanie przediotw o 2cznej warto%ci
BP /FBA-J z
("*Z%
&oenda Miejska Policji w 4u#linie
Mirosaw Harion
7ieodpatne przekazanie przediotw i ateriaw o
warto%ci F BF-AC. z i B. ---AJB z
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego na
#udow* al, $olidarno%ci na odcinku od al, Warszawskiej
do w*za D2#rowica na o#wodnicy 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej Marianna 3lsza!ska Eilia
0ogowska
Prowadzenie dziaa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych i przeciwdziaania narkoanii
Parafia 0zyskokatolicka p,w, :ana
Chrzciciela i %w, :ana Ewangelisty ks,
Ada 4ewandowski
Prowadzenie dziaa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych i przeciwdziaania narkoanii
Arkusz1
Strona 35
467 ZSS CP/! Wojciech Maci2+ek 2008-02-29
468 ZSS CP/Z 2008-02-29
469 OR CP/I 2008-02-22
470 I, CP/I 2008-02-20
471 ZSS CP/Z 2008-03-01
472 ZSS CP/I 2008-02-29
473 %P CP/I 2008-02-05
474 I, CP/I 2008-02-26
475 I, CP/I 2008-02-26
476 S CP/I 9A"A4 sp, j, :an &idaj Mieczysaw Daniel 2008-02-28
477 I, CP/I 2008-02-15
$tworzenie z Miejski 1espole do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci z#ioru danych os# u#iegaj2cych
si* o ustalenie niepenosprawno%ci i stopnia
niepenosprawno%ci
Anna Puton
Przygotowywanie i wysyanie korespondencji Miejskiego
1espou do $praw 3rzekania o 7iepenosprawno%ciE
segregacja i przygotowywanie do archiwizacji ateriaw
z dokuentacji prowadzonej przez Miejski 1esp do
$praw 3rzekania o 7iepenosprawno%ci
5MC$ Anna Pajdzi!ska
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Wojciech $ieradzon
1akad 8nstalacji Przeysowych i
$anitarnych :an Pastwa
"udowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzaj2cej
wody deszczowe na odcinku od dziaki Caritas do rzeki
Czechwki oraz prze#udowa sieci kanalizacji sanitarnej
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! w 4u#linie
$P 131 El+#ieta &ifner
5dzielanie #ezpatnych a#ulatoryjnych
specjalistycznych %wiadcze! zdrowotnych na rzecz
os# uzale+nionych i wspuzale+nionych od narkotykw
Hundacja 8ntegracyjna M7a 9atarachO ks,
Ada "uczy!ski
Prowadzenie dziaa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych i przeciwdziaania narkoanii
89 Media s,c, :acek Chojnowski Andrzej
Perzanowski
7a#ycie oprograowania font &laDika Haily w wersji
3pen9ype
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych niskiego
napi*cia ) ul, Mireckiego ) ul, 0eyonta
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) zesp
sportowo ) rekreacyjny przy ul, Wrzosowej
Wykonanie prac realizowanych w raach zadania
M1integrowane oznakowanie turystyczne 4u#linaO
Przedsi*#iorstwo Projektowo )
Wykonawcze 'GD03E&3 s,c, Hranciszek
12#ek
Penienie kopleksowego nadzoru inwestorskiego w
procesie realizacji inwestycji M3dtworzenie cieku spod
&onopnicy na odcinku ul, Wojciechowskiej
Arkusz1
Strona 36
478 %' CP/I 2008-03-03
479 %' CP/I 2008-03-03
480 I, CP/I 2008-02-26
481 I, CP/I 2008-02-28
482 I, CP/I 2008-02-15
483 I, A Aneks do uowy 7r PF.Q87QCPQ/..R z dnia /.,./,/..R r,
484 &" CP/I Artur "rzzek 2008-03-06
485 &" CP/I 2008-02-22
486 &" CP/I 2008-03-06
487 &" A Anna Poara!ska $tanisaw Poara!ski Aneks do uowy z dnia BF,./,/..C r, 2008-02-28
488 !" CP/I 2008-03-10
489 ZSS CP/I 2008-03-07
Miejska "i#lioteka Pu#liczna i, ',
Kopaci!skiego Piotr 9okarczuk
Przekazanie dotacji w wysoko%ci -/> ... z na
koputeryzacj* M"PA zakup sprz*tu koputerowego
Miejska "i#lioteka Pu#liczna i, ',
Kopaci!skiego Piotr 9okarczuk
Przekazanie dotacji w wysoko%ci J/ /.. z na
inforatyzacj* M"P
0ejonowy 1arz2d 8nfrastruktury &rzysztof
&ocha!ski Monika 1akrzewska ) Warda
5dost*pnienie i korzystanie z cz*%ci dziaki poo+onej w
4u#linie przy ul, Droga M*czennikw Majdanka B/J ;teren
zakni*ty ) plac Lwicze!<
$towarzyszenie 8n+ynierw i 9echnikw
&ounikacji 3ddzia w 4u#linie :erzy
Ekiert
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow* ul,
(*#okiej na odcinku od ul, $owi!skiego do ul,
7ad#ystrzyckiej
Pracownia Projektowa ) Pawe 9iepow
3pracowanie dokuentacji projektowej zespou pywalni
przy Al, 1yguntowskich wraz z prograe
towarzysz2cyA zagospodarowanieA urz2dzenie i
uz#rojenie terenu
1akad 8nstalacji Przeysowych i
$anitarnych :an Pastwa
Dzier+awa gruntu poo+onego w 4u#linie przy al,
$olidarno%ci o pow, /.. / z przeznaczenie pod ziele!
przydoow2
A09MA7 $p, z o, o, 0o#ert Pikua Anna
&likiewicz
Dzier+awa lokalu poo+onego w 4u#linie przy ul,
3rganowej P o pow, BPFARP / z przeznaczenie na
prowadzenie dziaalno%ci handlowej
Mi*dzyosiedlowa $pdzielnia
Mieszkaniowa M$M :anusz Czonkowski
4eszek 3lejnik
Dzier+awa gruntu poo+onego w 4u#linie przy ul, 5anw
o pow, B.F. / z przeznaczenie pod oglnodost*pny
parking #ezpatny
1akad 0o#t Elektrycznych 9adeusz
:aszczewski
"udowa o%wietlenia drogowego wzdu+ ci2gu pieszego
w rejonie ul, Droga M*czennikw Majdanka -/ ) -P
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej 9oasz &ai!ski Anna
Czerwonka
Prowadzenie dziaa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych i przeciwdziaania narkoanii
Arkusz1
Strona 37
490 OR CP/I Wiesaw Pi2tkowski 2008-01-02
491 OR CP/I 2008-01-02
492 %' CP/I 2008-03-03
493 OR CP/I PP'5 $A78ME? "ogdan 3leszczak Dostarczenie artykuw higienicznych 2008-03-01
494 OR A Aneks do uowy 7r BB-AQ30QCPQ8Q/..R 2008-02-20
495 OI CP/Z :ustyna Czy+ ) Michowska Y 2008-03-10
496 OR CP/I 2008-02-15
497 O. CP/I $eweryn &rzy+anowski 2008-03-04
498 O. CP/I 2008-02-01
499 I CP/I $9A0HA? "eata Poorska Dostawa telefonw analogowych i faksw laserowych 2008-02-26
500 I, CP/I 2008-03-04
501 OR A 2008-03-03
502 ZSS CP/I 2008-03-03
503 ZSS CP/I 2008-03-03
504 ZSS CP/I 2008-03-03
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Marian $tani
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Centru &ultury Aleksander $zpecht
Przekazanie dotacji w wysoko%ci BR. ... z na realizacj*
zadania M8nwestycjeO
A798U5A Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
s,c, Andrzej 9rzci!ski
3rganizacja spotkania nt, proocji potencjau 4u#lina
w%rd inwestorw z 8ndonezji
4u#elskie 1akady Energetyczne 45"1E4
$A $awoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej oraz %wiadczenie usug
dystry#ucyjnych za po%rednictwe 3peratora $ysteu
Dystry#ucyjnego
7aje lokalu u+ytkowego przy ul, 0ynek B / na
prowadzenie przedszkola
P$M &34E:A01 0yszard Petkowicz
Marianna Markiewicz
7aje lokalu u+ytkowego przy ul, Wierz#owej B- na
prowadzenie Przedszkola 7r -/
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
1wi2zkowa
Przedsi*#iorstwo 'andlu 'urtowego
Waldear &ruszy!ski
Aneks do uowy 7r P-PQ30QCPQ8Q/..R z dnia /J,./,/..R
r,
$towarzyszenie Przyjaci Dzieci i
Modzie+y Mcon aoreO El+#ieta :olanta
Dados Agnieszka (rka
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny ;tenis stoowy<
$towarzyszenie Przyjaci Dzieci i
Modzie+y Mcon aoreO El+#ieta :olanta
Dados Agnieszka (rka
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny ;aero#ic<
$towarzyszenie Przyjaci Dzieci i
Modzie+y Mcon aoreO 4u#lin El+#ieta
:olanta Dados Agnieszka (rka
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny ;pika no+na<
Arkusz1
Strona 38
505 ZSS CP/I 2008-03-03
506 ZSS CP/I 2008-03-10
507 R# CP/I =E7A A09 $p, z o, o, Anna $zczytowska 2008-03-03
508 Z CP/I 1#igniew Winnicki 2008-03-03
509 &" A Aneks do uowy nr BPF.Q((7QCPQ/..F 2008-02-20
510 R# A Aneks do uowy nr />JQ0HQCPQ/..R z dnia /R,.B,/..R r, 2008-02-21
511 Z CP/I Andrzej Dy#iec 2008-02-29
512 R# CP/I 2008-02-18
513 I, CP/I 2008-02-25
514 Z CP/I 2008-02-25
515 ZSS CP/I 2008-03-13
516 ZSS CP/I 2008-03-13
517 &% CP/I P,',5, Elizju Monika Czu#acka 2008-03-12
518 Z CP/I $tanisaw Kaszkiewicz 2008-03-04
$towarzyszenie &lu# A#stynenta 0AD36V
Anna Motylska "ogusaw $zydowski
0ealizacja prograu wspieraj2cego dla czonkw rodzin
z pro#lee alkoholowy
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej Marek :aku#owski Aleksandra
&idaj
Prowadzenie dziaa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych i przeciwdziaania narkoanii
3pracowanie koncepcji kreatywnej MPrzewodnika dla
inwestorwA przedsi*#iorcw i instytucji otoczenia
#iznesuO
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Pa!stwowy Powiatowy 8nspektor $anitarny
(ra+yna 9uczkiewicz
EC30G$ Polska $p, z o, o, &atarzyna
Matuszczak
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5789 Wydawnictwo 8nforacyjne "ran+owe
$p, z o, o, Magorzata Aiston
5ieszczenie reklay w pi%ie projektu 4u#lin ) 4wwT
Miasta filowe
5sugowy 1akad 8nstalatorstwa
Elektrycznego Marek Woosi!ski
Wykonanie deonta+u odcinka linii 77 od supa 7r B> do
supa 7r BJQB
P&$ w "usku ) 1droju $,A, $tanisaw
P*cherski
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
$towarzyszenie 9rzeIwo%ciowe 0odzina
1#igniew &uzioa
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla os# uzale+nionych od alkoholu ) 88
etap
$towarzyszenie 9rzeIwo%ciowe 0odzina
1#igniew &uzioa
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla os# uzale+nionych od alkoholu ) 8
etap
6wiadczenie usug w zakresie przewozu zwok os#
zarych lu# za#itych w iejscach pu#licznych na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 39
519 ZSS CP/I 2008-03-14
520 ZSS CP/I 2008-03-14
521 ZSS CP/I 2008-03-14
522 I, CP/I 2008-02-06
523 ZSS CP/I 2008-03-14
524 ZSS CP/I 2008-03-14
525 ZSS CP/I 2008-03-14
526 O$ A Aneks do uowy nr --Q36QCPQ8Q/..R z dnia /B,B/,/..F r,
527 I A Aneks do uowy nr -CP/Q89QCPQ8Q/..F z dnia .C,BB,/..F r, 2008-01-02
528 R# A 2008-01-28
529 R# A 2008-02-14
530 %' CP/I 2008-03-05
$towarzyszenie $93P Ewa 3lech &onrad
3lejniczak
Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup
terapeutycznych dla os# dotkni*tych przeoc2 w
rodzinie
$towarzyszenie $93P Ewa 3lech &onrad
3lejniczak
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla os# uzale+nionych i zagro+onych
uzale+nienie
$towarzyszenie $93P Ewa 3lech &onrad
3lejniczak
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla os# uzale+nionych od alkoholu
"iuro 0zeczoznawcw i 5sug
8nwestycyjnych 9E?A$ ) $E0W8$ s,c, Piotr
Chy+a
3pracowanie operatu szacunkowego wyceny szkd
powstaych w o#r*#ie dziaki 7r /F przy ul, (uskiej
podczas prowadzenia ro#t zwi2zanych z realizacj2
kolektora 7 88 odc, 8=
$towarzyszenie 9rzeIwo%ciowe 0odzina
1#igniew &uzioa
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla os# uzale+nionych od alkoholu
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
Prowadzenie dziaa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych i przeciwdziaania narkoanii
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
Prowadzenie %wietlicy socjoterapeutycznej %wiadcz2cej
pooc dziecio z rodzin z pro#lee alkoholowy
$pecjalistyczna Przychodnia dla 1wierz2t
P348WE9 "o+ena &iedrowska
&onsorcju Asseco "usiness $olutions
$,A, Maciej Maniecki Marek Dutkowski
C3HHEG 879E07A9837A4 DE=E43PME79
$, z o, o, 0ichard Moreton
Aneks do uowy 7r -F-.Q0HQCPQ8Q/..F z dnia ./,BB,/..F
r,
C3HHEG 879E07A9837A4 DE=E43PME79
$, z o, o, 0ichard Moreton
Aneks do uowy 7r -F-.Q0HQCPQ8Q/..F z dnia ./,BB,/..F
r,
Hundacja M0estaurare "asilicaO o,
0o#ert (u#isz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) cykl koncertw
MWielkopostne %piewanieO
Arkusz1
Strona 40
531 %' CP/I 2008-03-06
532 %' CP/I 2008-03-07
533 %' CP/I 2008-03-10
534 %' CP/I 2008-03-03
535 %' CP/I 2008-03-07
536 %' CP/I 2008-03-03
537 %' CP/I 2008-03-10
538 ZSS CP/I 2008-03-03
539 ZSS CP/I 2008-03-03
540 ZSS CP/I 2008-03-03
$towarzyszenie Pro Musica AntiZua $tafan
Munch Dariusz &opi!ski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) ?8= Hestiwal
MMuzyka i plastyka ) 9epus PaschaleO
Wojewdzki 3%rodek &ultury :anina
"iegalska &rystyna 1ieichd
8nicjatywy kulturalne o charakterze lokalny S M'istoria
wykuta w kaieniu, P. lat pracy artystycznej Witolda
Marcewicza
1wi2zek Polskich Artystw Plastykw )
3kr*g 4u#elski &rzysztof $zyanowicz
Piotr 4ech
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) &onkurs
Autograf ) Malarstwo i 0zeI#a
$towarzyszenie 9wrcw 4udowych )
1arz2d (wny Andrzej Ciota :olanta
Pastuszak
8nicjatywy kulturalne o charakterze lokalny ) Pograjka,
$tara Muzyka na $tary Mie%cie
9eatr i, ', Ch, Andersena Arkadiusz
&lucznik
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Pasja 4u#elska
) widowisko teatralno ) uzyczne
Wojewdzki 3%rodek &ultury :anina
"iegalska &rystyna 1ieichd
8nicjatywy kulturalne o charakterze lokalny ) 8
3glnopolskie $potkania 8nstruktorw 0ecytacji i Maych
Hor 9eatralnych w 4u#linie
1wi2zek Polskich Artystw Plastykw )
3kr*g 4u#elski &rzysztof $zyanowicz
Piotr 4ech
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) R wystaw w
(alerii MPod Podog2O
5czniowski &lu# $portowy MA0A937
Mariusz 7a*cki 0yszard (aworski
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S pika no+na i
pika koszykowa
5czniowski &lu# $portowy MA0A937
Mariusz 7a*cki 0yszard (aworski
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S tenis stoowy
i pika siatkowa
Miejski &lu# $portowy &A487A ) 45"487
Maciej &aznowski "eata 7ie%cioruk
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S kick ) #o@ing
Arkusz1
Strona 41
541 ZSS CP/I 2008-03-03
542 ZSS CP/I 2008-03-03
543 I CP/I "artoiej &wa%niewski 2008-02-07
544 I CP/I Andrzej &osela 2008-02-07
545 R# CP/I 2008-03-07
546 R# CP/I 'otel =8C9308A 9adeusz Dziurzy!ski 2008-03-07
547 %" Z 2008-03-19
548 R# ! &onrad 9oasz $tawecki 2008-02-26
549 R# ! Magorzata (odzisz 2008-02-29
550 R# ! Magorzata (odzisz 2008-02-29
551 OR Z :anusz 9arczy!ski 2008-03-13
552 OR Z (rzegorz Dyczkowski 2008-03-06
Miejski &lu# $portowy &A487A ) 45"487
Maciej &aznowski "eata 7ie%cioruk
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S #oks
Miejski &lu# $portowy &A487A ) 45"487
Maciej &aznowski "eata 7ie%cioruk
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S judo
$kierowanie na szkolenie D"AB.gWB ) $zkolenie B.gT
Adinistracja 8 ) Warszawa ul, $ienna F>
$kierowanie na szkolenie D"AB.gWB ) $zkolenie B.gT
Adinistracja 8 ) Warszawa ul, $ienna F>
0estauracja 'ADE$ Wodziierz
3rzechowski
3rganizacja wy+ywienia ;o#iad dla B. os#< w dniach B- i
BP arca /..R r, oraz catering podczas spotka! w
0atuszu i 9ry#unale S realizacja projektu M0oz#udowa
%cie+ek rowerowych w 4u#linie 2cz2cych transgraniczne
szlaki roweroweO
3rganizacja noclegu dla > os# w terinie B/ ) BP arca
/..R r, S realizacja projektu M0oz#udowa %cie+ek
rowerowych w 4u#linie 2cz2cych transgraniczne szlaki
roweroweO
Polska Wytwrnia Papierw
Warto%ciowych $,A, Aleksandra
(rynkiewicz
Personalizowanie przez PWPW $,A, kart pojazdw za
pooc2 $G$9EM5 P3:A1D
0edakcja tekstu pu#likacji M4u#lin Miasto WiedzyO S
przewodnik dla inwestorwA przedsi*#iorcw i instytucji
otoczenia #iznesu
&orekta graatyczna i interpunkcyjna tre%ci pu#likacji
M4u#lin Miasto WiedzyO S przewodnik dla inwestorwA
przedsi*#iorcw i instytucji otoczenia #iznesu
&orekta graatyczna i interpunkcyjna tre%ci pu#likacji
M4u#lin Miasto WiedzyO S 8nforator dla studentw
Przeprowadzenie instalacji telefonicznej poprzez
przygotowanie infrastruktury poieszcze!
DoraIne wsparcie konserwatorw sprz*tu
koputerowego w zakresie naprawy sprz*tu
koputerowego
Arkusz1
Strona 42
553 ZSS CP/I 2008-03-17
554 I Z 0oz#udowa oprograowania H& oraz H&S30(A7 2008-01-14
555 R# ! 2008-02-29
556 R# CP/I 2008-03-07
557 OR Z &atarzyna 9rafisz 2008-04-03
558 I, A 2008-03-18
559 R# 2008-03-07
560 %P Z 2008-02-29
561 I, 348MP $p, z o, o, 9eresa $tru+ek 2008-02-05
562 (OI 5czestnictwo w $alonie 87=E$C89G ) 7ieruchoo%ci 2008-03-20
563 OR 2008-02-29
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej 'elena Palejczuk 0enata
&opy%L
Prowadzenie dziaa! na rzecz do+ywiania dzieci
ucz*szczaj2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych i przeciwdziaania narkoanii
$pecjalistyczne Przedsi*#iorstwo
8nnowacyjno Wdro+eniowe P348$3H9 $p, z
o, o, Magorzata "aranowska
=italiy Padalko
9uaczenie konsekutywne ) j*zyk ukrai!ski ) w trakcie
wizyty studyjnej oraz tuaczenie na j*zyk ukrai!ski
tre%ci ulotki w raach projektu M0oz#udowa %cie+ek
rowerowych w 4u#linie 2cz2cych transgraniczne szlaki
roweroweO
MA0P34 :arosaw Masiewicz
3rganizacja transportu dla pi*ciooso#owej delegacji z
Kucka w raach realizacji projektu M0oz#udowa %cie+ek
rowerowych w 4u#linie 2cz2cych transgraniczne szlaki
roweroweO
Przeprowadzenie post*powania w sprawie oceny
oddziaywania na %rodowisko dla przedsi*wzi*L dla
ktrych wa%ciwy organe do wydawania decyzji o
%rodowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent
Miasta
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Aneks do uowy 7r /-F/Q$80QCPQ/..F z dnia B-,.R,/..F
r,
3HH$E9D05& i MED8A $p, z o, o, $tanisaw
$toszek
Przygotowanie do druku i druk ateriau M4u#lin Miasto
Wiedzy ) przewodnik dla inwestorwA przedsi*#iorcw i
instytucji otoczenia #iznesuO
Anna (oral
&oordynacja projektu pt, M4u#lin ) 4wwT Miasta
filoweO
"udowa #oisk szkolnych z nawierzchni poliuretanowych
przy 1espole $zk 7r B przy ul, Podwale B
$towarzyszenie 1wi2zek Miast Polskich
Alicja (renda
Wydzia Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Ewelina Duda
Arkusz1
Strona 43
564 OR 2008-02-29
565 R# 2008-03-06
566 R# C344A(E Przeysaw (2#ka 2008-03-07
567 O. 2008-03-03/
568 OR 2008-03-05
569 I, 2008-03-10
570 .SA Z &atarzyna 0odak 2008-03-14
571 Z 'enryk 9arkowski 2008-02-27
572 Z 2008-03-05
573 Z 2008-03-05
574 Z Marek Denis 2008-03-11
575 Z &rzysztof &oacz 2008-03-07
576 Z 2008-03-18
577 &! 01EC1317AWCA :anina $zady 2008-02-18
Wydzia Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) 0adosaw Ciesielski
4u#elska Hundacja Przedsi*#iorczo%ci
Artur &okoszkiewicz Micha Mazek
3pracowanie koncepcji projektu pilota+owego
M7arz*dzia wspieraj2ce rozwj przedsi*#iorczo%ci i
transfer innowacjiO
3pracowanie graficzne projektu #roszury proocyjnej
oraz wydruk B>.. szt, #roszur w raach realizacji
projektu M0oz#udowa %cie+ek rowerowych w 4u#linie
2cz2cych transgraniczne szlaki roweroweO
7arodowe Centru &ultury &rzysztof
Dudek "ernard A#ro+kiewicz
0ealizacja Prograu rozwoju chrw szkolnych
M6piewaj2ca PolskaO
4393$ PA48WA $p, z o, o, Mariusz
&ordecki
1akup paliwa polegaj2cy na tankowaniu saochodw
su+#owych 5rz*du Miasta 4u#lin
A0C'EE "adania i 7adzory Archeologiczne
0afa 7iedIwiadek
Przeprowadzenie ratowniczych archeologicznych #ada!
wykopaliskowych w 9eatrze $tary przy ul, :ezuickiej BR
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o,
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o,
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
9adeusz :*drej
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wykonanie operatw szacunkowych w ilo%ci BB szt, dot,
wyceny skadnikw #udowlanych i ro%linnych ) ul,
"a+antowa i ul, (uska
Arkusz1
Strona 44
578 &! 2008-02-28
579 %' 2008-03-17
580 %' 2008-03-05
581 %' 2008-03-05
582 %' 2008-03-17
583 %' 2008-03-18
584 R# Hundacja &873 Warszawa :acek Cegieka 2008-02-18
585 R# 2008-03-06
586 I, 2008-03-18
587 I, PAMM 1ofia Du#iel 2008-02-20
588 I, 2008-03-03
589 I, 2008-03-03
"iuro (eodezyjno ) Projektowe P03&A09
5rszula &oinek
Wykonanie wznowie! punktw granicznych i okazanie
granic dziaek
9owarzystwo 7owa &uInia 8reneusz
$iude Anna $iude
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja zaj*L kulturalnych
z dzielnicy Ponikwoda
$towarzyszenie Hilowe CineYEuropa Piotr
&otowski :aku# &uszewski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) B> $tudenckie &onfrontacje
Hilowe
$towarzyszenie Hilowe CineYEuropa Piotr
&otowski :aku# &uszewski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Przegl2d filowy M9ydzie! z
$zekspireO
$towarzyszenie Proocji &ultury 7a 0zecz
6rodowisk 4okalnych i 3s#
7iepenosprawnych MDziesi2taO Marek
&oodziejczyk :anusz (adysz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja zaj*L kulturalnych
z dzielnicy Dziesi2ta
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk Marcin
4achowski
0ealizacja zadania pu#licznego ) tworzenie kolekcji
sztuki wspczesnej pn, 0egionalna &olekcja $ztuki
Wspczesnej
5ieszczenie caostronicowej reklay projektu M4u#lin )
4wwT Miasta filoweO
Hundacja 5niwersytetu Marii Curie )
$kodowskiej Mirosaw Ko#oda
3pracowanie koncepcji projektu pilota+owego
M8nku#ator przedsi*#iorczo%ci ;technologii
internetowych<O
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
:ezuicka
Penienie nadzoru autorskiego nad #udow2 sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy W*glin
Poudniowy
$poeczny &oitet "udowy o%wietlenia
drogowego ul, $truykowej Wodziierz
Piotr 4ulek $tefan $tanisaw 3sypiuk
"udowa o%wietlenia drogowego ul, $truykowej
;odcinek od ul, $awin do istniej2cego supa o%wietlenia
w ul, Morawian<
$poeczny &oitet "udowy ul,
$truykowej Wodziierz Piotr 4ulek
$tefan $tanisaw 3sypiuk
"udowa ul, $truykowej ;odcinek od ul, $awin do
istniej2cego supa o%wietlenia w ul, Morawian<
Arkusz1
Strona 45
590 I, 2008-03-18
591 I, 2008-03-18
592 I, 2008-02-25
593 &% &3MSE&3 $p, z o, o, &onrad "urdzi!ski 2008-03-17
594 &! 2008-02-29
595 &! 2008-03-10
596 R# 8=E79 Mikoaj Majda
597 I 2008-03-26
598 &! Andrzej $zyczyk (eodeta 5prawniony 2008-03-12
599 &! 5sugi (eodezyjne Marta :astrz*#ska 2008-03-11
600 &! 2008-03-14
601 &! Czesaw 7izio (eodeta 5prawniony 2008-03-14
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) ul,
Do%wiadczalnaQDroga M*czennikw Majdanka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) #udynek
ieszkalnyA wielorodzinny 7r > ul, Do%wiadczalna
5sugi 8nwestycyjne &rystyna Pinkiewicz
3pracowanie przediaru ro#t kosztorysu
inwestorskiego i kosztorysu ofertowego dla zadania p,n,
"udowa agistrali wodoci2gowej D7 -.. od uj*cia
M$awinekO do koory &SC
5prz2tni*cie pozostaych po wy#orach z /..F r, plakatw
wy#orczych wraz z ocowaniai zlokalizowanych na
terenach iejskich
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne w 4u#linie $p, z o, o,
$tanisaw Margul
Prowadzenie kopleksowej o#sugi 1espou
5zgadniania Dokuentacji Projektowej Miasta 4u#lin w
/..R r,
Marek 0oszczewski 0zeczoznawca
Maj2tkowy
Wykonanie B. operatw szacunkowych nieruchoo%ci
stanowi2cych wasno%L $kar#u Pa!stwa
Wykonanie fotografii Miasta 4u#lina na potrze#y
opracowania tre%ci pu#likacji M4u#lin Miasta Wiedzy )
przewodnik dla inwestorwA przedsi*#iorcw i instytucji
otoczenia #iznesuO/..RS./SBP
DE$8(7E0$ A, :agura W, :agura
3pracowanie i uruchoienie oprograowania do
udost*pnienia apowych danych graficznych i
opisowych za po%rednictwe przegl2darki internetowej
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
dziaek ;uliceT &ochanowskiegoA 6ciegiennegoA
MickieiwczaA 7adrzecznaA $oawckiegoA "agatelaA
MorcinkaA 1e#orzycka<
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
dziaek ;uliceT 3liwkowaA (ra#owa<
5sugi (eodezyjno ) &artograficzne Marian
7ykiel
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
dziaek ;uliceT Aleje 0acawickieA "iaostockaA
Wojciechowska<
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
dziaek ;uliceT 3wczaA Puawska<
Arkusz1
Strona 46
602 %P Z Edyta (rudzie! 2008-03-03
603 %P 7a#ycie zdj*L &atedry 4u#elskiej 2008-02-20
604 %P P 2008-03-07
605 R# 2008-03-06
606 %P 9ygodnik 7owy 9ydzie! 9oasz Wudzki 2008-02-12
607 %P 2008-02-14
608 ! Artur "ielawski 2008-03-27
609 I, 2008-03-13
610 I, 2008-03-03
611 I, 2008-02-20
612 I, 2008-02-29
613 R# 8=E79 Mikoaj Majda 2008-02-14
614 Z 2008-02-25
615 I, M3$9G &A93W8CE $p, z o, o, Maciej "ach 2008-03-28
Przygotowanie i koordynacja iprezy proocyjnej
M4u#elskie Dni &ultury $tudenckiejO
=ena Art $p, z o, o, Anna $zczytowska
$towarzyszenie 4u#elski &lu# "iznesu
Agnieszka (2sior ) Mazur
Porozuienie w sprawie zorganizowania w (rand 'otelu
4u#linianka Horu 8nwestycyjnego /..R r,
Hundusz 0ozwoju Deokracji 4okalnej
Monika Madejska
3pracowanie koncepcji projektu pilota+owego M$yste
aktywacji edukacji odych 4u#linianO
3#j*cie patronate edialny &onkursu na 7agrod*
(ospodarcz2 Prezydenta Miasta 4u#lin
9elewizja Polska $,A, 3ddzia 9erenowy w
4u#linie 9oasz 0akowski
3#j*cie patronate edialny &onkursu na 7agrod*
(ospodarcz2 Prezydenta Miasta 4u#lin
("*Z%
Wykonanie orzecze! stanu technicznego sprz*tu
pywaj2cego
Przedsi*#iorstwo 0o#t Drogowo )
Mostowych w 4u#linie Przeysaw
Przychodze!
"udowa ul, 9adeusza 0ejtana na odcinku od ul,
&unickiego do ul, 7adrzecznej
E&$AM 1akad 5sugowo ) 'andlowy
Marek $uszek
"udowa %cie+ki rowerowej po prawej stronie 1alewu
1e#orzyckiego na odcinku od ul, "ry!skiego do ul,
(rzy#owej ) 8 etap
P0387"5D 1akad 5sug 8nwestycyjnych
"ogusaw &onaszczuk
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego sieci
kanalizacji deszczowej w ul, "ieszczadzkiej na odcinku
od ul, 5rz*dowskiej do ul, Wrocawskiej
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Penienie kopleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacj2 inwestycji zwi2zanej z #udow2 sieci
wodoci2gowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul, :ana
Pawa 88 na odcinku od ul, Wiadukt do al, &ra%nickiej
Wykonanie fotografii Miasta 4u#lina na potrze#y
opracowania tre%ci pu#likacji M4u#lin Miasta Wiedzy )
przewodnik dla inwestorw studentw
Dariusz (i+ka
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego na
#udow* ul, Megiewskiej i Metalurgicznej na odcinku od
fa#ryki saochodw do granic iasta
Arkusz1
Strona 47
616 %P 2008-03-06
617 %P 2008-03-06
618 %P 2008-03-06
619 &" A :acek $ikorski &atarzyna $ikorska Aneks do uowy z dnia B>,B.,/..F r, 2008-03-14
620 I, A 2008-02-05
621 OR 2008-03-18
622 O$ 2008-03-31
623 I, Wykonanie ci2gu pieszo S jezdnego w ul, 7oskowskiego 2008-03-19
624 OR 2008-03-18
625 OR 2008-03-18
626 %' 2008-03-10
627 Z 4eszek Wjtowicz 2008-02-25
628 Z Mariusz "igos 2008-02-25
629 Z 'enryk "asiak 2008-03-18
630 Z KXC1 ) 90A7$ "4AC'A 2008-03-11
MA8& Agencja 0eklaowa :anusz "a#icz
"ar#ara 9ynecka
Przeprowadzenie kapanii proocyjnej na no%nikach
reklay zewn*trznej dotycz2cej proocji studiowania w
4u#linie
MA8& Agencja 0eklaowa :anusz "a#icz
"ar#ara 9ynecka
Przeprowadzenie kapanii proocyjnej na no%nikach
reklay zewn*trznej dotycz2cej kreacji wizerunku iasta
4u#lin
MA8& Agencja 0eklaowa :anusz "a#icz
"ar#ara 9ynecka
Przeprowadzenie kapanii proocyjnej na no%nikach
reklay zewn*trznej dotycz2cej proocji projektu
M4u#lin /.BC ) Europejska $tolica &ulturyO
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe $A789E?
$p, z o, o, &rzysztof "ardzaa "o+ena
Patyra
Aneks do uowy 7r -.F.Q$80QCPQ/..F z dnia .JQB.Q/..F
r,
5MC$ Anna Pajdzi!ska
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Monika (osek
4u#elskie Centru $portw Wodnych
0o#ert :aworski
&onserwacja i naprawa #ariery #iologicznej na 1#iorniku
1e#orzycki
Przedsi*#iorstwo "udowlane E&3S
D03(P34 Maria Markowska
Wydzia Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Arleta &rakowska
Wydzia Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) &ail Misztal
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk Marcin
4achowski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) (rupa 1aek i
Modwil+oweO konteksty
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 48
631 O. A 'enryka Mazur ) $trz*pka Aneks do uowy nr BRFQ30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-02-29
632 %P 2008-03-31
633 %P 2008-03-07
634 ZSS Z 2008-03-25
635 ZSS Z 2008-03-25
636 !" 2008-04-01
637 !" 2008-04-01
638 %' 5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci BF. tys, z 2008-03-17
639 %' 2008-03-19
640 %' 2008-03-19
641 %' 2008-03-19
642 %' 2008-03-19
643 %' 2008-03-19
(ood Music Productions Monika
&lonkowska Micha 1ioo
Wyst*p 1espou w raach iprezy w dniu .F,.>,/..R r,
w 4u#linie na Placu 1akowy
Eil Majuk
Adinistrowanie portalu internetowego do projektu
M4u#lin ) 4wwT Miasta filoweO
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! w 4u#linie
$P 131 El+#ieta &ifner
0ealizacja projektu korekcyjno ) edukacyjnego dla os#
stosuj2cych przeoc w rodzinie
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! w 4u#linie
$P 131 El+#ieta &ifner
Prowadzenie poradnictwa indywidualnegoA doradztwa
prawnego oraz grupowych zaj*L terapeutycznych dla
os# dotkni*tych przeoc2 w rodzinie
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $,A, Wiesaw Adaczyk
Wykonanie wszelkich prac zwi2zanych z #ie+2cy
utrzyanie ulic iasta 4u#lin w rejonie 88
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $,A, Wiesaw Adaczyk
Wykonanie wszelkich prac zwi2zanych z #ie+2cy
utrzyanie ulic iasta 4u#lin w rejonie 8
9eatr i, ', Ch, Andersena Arkadiusz
&lucznik
$towarzyszenie na rzecz $ceny Plastycznej
&54 1dzisaw Cieszkowski Anna Kukasik
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) wydanie al#uu M4eszek
M2dzik, Pogranicza teatruO
Hilharonia i, ', Wieniawskiego Mirosaw
1ioek 9eresa &si*ska Kucja 9okarska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) &oncerty Prezydenckie )
4u#lin /..R
$towarzyszenie na rzecz $ceny Plastycznej
&54 1dzisaw Cieszkowski Anna Kukasik
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) P.Slecie pracy
artystycznej 4eszka M2dzika
Hilharonia i, ', Wieniawskiego
Mirosaw 1ioek 9eresa &si*ska Kucja
9okarska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) &oncerty Prezydenckie )
Muzyka Dawnej Europy
$towarzyszenie na rzecz $ceny Plastycznej
&54 1dzisaw Cieszkowski Anna Kukasik
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja P wystaw
czasowych w (alerii $ztuki $ceny Plastycznej &54
Arkusz1
Strona 49
644 %' 2008-03-17
645 %P Z Monika "arczewska 2008-03-11
646 %P Z Wiktor 3wsiak 2008-03-07
647 ZSS 2008-04-01
648 ZSS 2008-04-01
649 ZSS 2008-04-01
650 !" 2008-04-01
651 !" 2008-04-01
652 I, A 2008-02-27
653 I, 2008-03-11
654 !" 2008-04-01
655 !" 2008-04-01
Wschodnia Hundacja &ultury MAkcentO
"ogusaw Wr#lewski Wacaw Waldear
Michalski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) wydanie kwartalnika
MAkcentOw /..R r,
0edakcja tre%ci na portal lu#lin,eu polegaj2ca na
z#ieraniuA redagowaniu i wprowadzaniu inforacji w
dziaach 7asze MiastoA 9urystykaA (ospodarka
9uaczenie BB znoralizowanych stron z j*zyka
polskiego na j*zyk ukrai!ski ateriaw inforacyjnych
dla delegacji dziennikarzy ze 4wowa
9owarzystwo Piki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny ) pika
siatkowa dziewcz2t w wieku B> ) BR lat
9owarzystwo Piki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny ) pika
siatkowa dziewcz2t w wieku BB ) B> lat
9owarzystwo Piki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny ) pika
siatkowa chopcw w wieku BB ) B> lat
Przedsi*#iorstwo 0o#t Drogowo )
Mostowych w 4u#linie $,A, $tanisaw
Wydrych Alina $zya!ska
Wykonanie wszelkich prac zwi2zanych z #ie+2cy
utrzyanie ulic iasta 4u#lin w rejonie =
Przedsi*#iorstwo 0o#t Drogowo )
Mostowych w 4u#linie $,A, $tanisaw
Wydrych Alina $zya!ska
Wykonanie wszelkich prac zwi2zanych z #ie+2cy
utrzyanie ulic iasta 4u#lin w rejonie =8
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Aneks do uowy nr -P-BQ$80QCPQ/..F z dnia .R,B.,/..F
r,
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
prze#udowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicT
Al, 1yguntowskieA 9rasa 1ielonaA BSgo MajaA ul,
Ha#ryczna
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Wykonanie wszelkich prac zwi2zanych z #ie+2cy
utrzyanie ulic iasta 4u#lin w rejonie =88
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Wykonanie wszelkich prac zwi2zanych z #ie+2cy
utrzyanie ulic iasta 4u#lin w rejonie 888
Arkusz1
Strona 50
656 %P ! 2008-03-07
657 Z "ogdan Partyka "e+yce 2008-02-11
658 Z Ada (rzywa 2008-03-17
659 Z 0oan &ozowski 2008-03-26
660 Z :zef Ch*L 2008-03-26
661 Z 2008-03-26
662 Z Dariusz Ch*L 2008-03-26
663 !" &3MSE&3 $p, z o, o, &onrad "urdzi!ski 2008-04-01
664 &" Wykonanie wycen /. lokali ieszkalnych 2008-03-12
665 &" Wykonanie wycen P. lokali ieszkalnych 2008-03-12
666 &" 2008-03-12
667 &" Wykonanie wycen -. lokali ieszkalnych 2008-03-12
668 &" Wykonanie wycen J. lokali ieszkalnych 2008-03-12
669 &" Wykonanie wycen B> lokali ieszkalnych 2008-03-12
670 &" 3#suga 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak Wykonanie wycen C> lokali ieszkalnych 2008-03-14
671 &" 3#suga 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak Wykonanie wycen -. lokali ieszkalnych 2008-03-14
672 &" 3#suga 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak Wykonanie wycen -. lokali ieszkalnych 2008-03-14
673 &" 3#suga 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak Wykonanie wycen R. lokali ieszkalnych 2008-03-14
674 I, 2008-03-11
675 &! 2008-03-10
8wona "urdzanowska
Wykonanie zdj*L ;B/. szt,< do folderu oraz na stron*
internetow2 projektu M4u#lin ) 4wwT Miasta filoweO
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
$1WA(0G Wiesaw &nyszewski 1#igniew
&nyszewski
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wykonanie wszelkich prac zwi2zanych z #ie+2cy
utrzyanie ulic iasta 4u#lin w rejonie 8=
"iuro 3#rotu 7ieruchoo%ciai Wanda
9erlecka
"iuro 3#rotu 7ieruchoo%ciai Wanda
9erlecka
"iuro Wycen i Projektw 'alina &arwicka
Wykonanie wycen B. gara+y stanowi2cych wasno%L
(iny 4u#lin
"iuro Wycen i Projektw 'alina &arwicka
"iuro Wycen i Projektw 'alina &arwicka
"iuro Wycen i Projektw 'alina &arwicka
DG7AM89 Hira 5sugowa &rzysztof
Halandysz
$aperskie sprawdzenie terenu pod #udow* kolektorw
sanitarnego i deszczowego przy ul, Droga M*czennikw
Majdanka B/J
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci Marek
0oszczewski
Wykonanie B. operatw szacunkowych nieruchoo%ci
stanowi2cych wasno%L (iny 4u#lin
Arkusz1
Strona 51
676 I PA( $p, z o, o, 'ieroni Plewka 2008-03-18
677 OR A :adwiga Huraniak Aneks do uowy nr B-FQ30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-02-29
678 R# 2008-03-06
679 ZSS 2008-04-02
680 ZSS 2008-04-02
681 ZSS 2008-04-02
682 ZSS 2008-04-02
683 ZSS 2008-04-02
684 ZSS 2008-04-02
685 ZSS 2008-04-02
686 ZSS 2008-04-02
Dostawa i onta+ urz2dze! do roz#udowy onitoringu
wizyjnego iasta 4u#lin
Polska Hundacja 3%rodka Wspoagania
0ozwoju (ospodarczego 38C P34A7D
9eresa "ogacka
3pracowanie koncepcji projektu pilota+owego M4u#elska
Platfora 8nnowacyjnaO
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory 5zale+niony od
Alkoholu M7adziejaO &rzysztof 4eszczy!ski
Andrzej &luczyk
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla os# uzale+nionych od alkoholu )
realizacja prograu interwencyjno ) otywacyjnego dla
os# z pro#lee alkoholowy
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory 5zale+niony od
Alkoholu M7adziejaO &rzysztof 4eszczy!ski
Andrzej &luczyk
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla os# uzale+nionych od alkoholu )
prowadzenie o%rodka typu hostel
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory 5zale+niony od
Alkoholu M7adziejaO &rzysztof 4eszczy!ski
Andrzej &luczyk
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla os# uzale+nionych od alkoholu )
realizacja prograw wspieraj2cych proces zdrowienia
os# uzale+nionych od alkoholu
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory 5zale+niony od
Alkoholu M7adziejaO &rzysztof 4eszczy!ski
Andrzej &luczyk
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla os# uzale+nionych od alkoholu )
realizacja prograu interwencyjno ) otywacyjnego dla
os# z pro#lee alkoholowy
5czniowski &lu# $portowy MW8D3&O $P 7r
>B 9oasz "ielecki Marek $itarz
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S 9rapkarz
$tarszy
5czniowski &lu# $portowy MW8D3&O $P 7r
>B 9oasz "ielecki Marek $itarz
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S Modzi
$tarszy
5czniowski &lu# $portowy MW8D3&O $P 7r
>B 9oasz "ielecki Marek $itarz
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S 9rapkarz
Modszy
$towarzyszenie M&ontaktO :olanta
W2sowska
0ealizacja prograu interwencyjno ) korekcyjnego dla
kierowcwA ktrzy utracili prawo jazdy z powodu
prowadzenia pojazdu pod wpywe alkoholu
Arkusz1
Strona 52
687 ZSS 2008-04-02
688 ZSS 2008-04-02
689 ZSS 2008-04-02
690 ZSS 2008-04-02
691 ZSS 2008-03-25
692 %P ! Pawe &rlikowski 2008-03-07
693 %' 2008-03-28
694 R# A Aneks do uowy nr >>JQ0HQ/..R z dnia .F,.-,/..R r, 2008-03-20
695 ZSS 2008-04-03
696 ZSS 2008-04-03
697 ZSS 2008-04-03
698 ZSS 5czniowski &lu# $portowy DW[:&A 2008-04-02
$towarzyszenie M&ontaktO :olanta
W2sowska
0ealizacja prograu edukacyjnego aj2cego na celu
zniejszenie licz#y nietrzeIwych u+ytkownikw drg dla
os# u#iegaj2cych si* o uprawnienia do kierowania
pojazdai echanicznyi
$towarzyszenie M&ontaktO :olanta
W2sowska
Pooc spoeczna oso#o uzale+niony i rodzino
os# uzale+nionych dotkni*tych u#stwe i
wykluczenie spoeczny
$towarzyszenie M&ontaktO :olanta
W2sowska
Prowadzenie punktu inforacyjno ) konsultacyjnego dla
studentw na terenie wy+szej uczelni iasta 4u#lina
$towarzyszenie M&ontaktO :olanta
W2sowska
Prowadzenie punktu inforacyjno ) konsultacyjnego
%wiadcz2cego usugi na rzecz rozwi2zywania pro#lew
narkoanii
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! w 4u#linie
$P 131 El+#ieta &ifner
5dzielanie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych dla
ieszka!cw iasta 4u#lina z zakresu specjalistycznych
%wiadcze! na rzecz os# uzale+nionych od alkoholu i
wspuzale+nionych
9uaczenie pisene na j*zyk ukrai!ski ateriaw ;B/P
strony< do folderu oraz na portal internetowy
$towarzyszenie 0ozstaje Europy (rzegorz
4inkowski Piotr 1ieniuk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) J, Mi*dzynarodowe Dni
Hilu Dokuentalnego M0ozstaje EuropyO
3HH$E9D05& i MED8A $p, z o, o, $tanisaw
$toszek
9owarzystwo 7owa &uInia 8reneusz
$iude Anna $iude
5dzielanie rodzinoA w ktrych wyst*puj2 pro#ley
narkoaniiA poocy psychospoecznej i prawnej
9owarzystwo 7owa &uInia 8reneusz
$iude Anna $iude
5dzielanie rodzinoA w ktrych wyst*puj2 pro#ley
narkoaniiA poocy psychospoecznej i prawnej
9owarzystwo 7owa &uInia 8reneusz
$iude Anna $iude
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla os# uzale+nionych i zagro+onych
uzale+nienie
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S pika r*czna
Arkusz1
Strona 53
699 ZSS 2008-04-03
700 ZSS 2008-04-03
701 OR Z Anna :asi!ska 2008-03-31
702 OR ! Magorzata "ieda 2008-03-13
703 OR "8503 ) $E0W8$ $tanisaw $taniak 2008-03-26
704 SA Z Marta $agan 2008-03-28
705 Z 2008-03-26
706 Z 2008-03-13
707 %P DE4H87 90A=E4 "eata :arosz 2008-04-03
708 OR Z :oanna Wi%niewska 2008-04-01
709 I, A Aneks do uowy 7r -F-BQ87QCPQ/..F z dnia .F,B/,/..F r, 2008-03-14
710 OR 2008-03-18
711 OR 4E7A093W8C1 Andrzej 4enartowicz 2008-03-18
712 OR Z $prz2tanie w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-03-18
9owarzystwo 7owa &uInia 8reneusz
$iude Anna $iude
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla os# uzale+nionych i zagro+onych
uzale+nienie
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $poeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Mariusz W*s
1wi*kszenie dost*pno%ci terapeutycznej i
reha#ilitacyjnej dla os# uzale+nionych od alkoholu
0ozliczanie skadek do 15$ oraz sporz2dzanie korektE
sporz2dzanie deklaracji podatku dochodowego od os#
fizycznych
Przeprowadzenie szkolenia dla pracownikw 5rz*du
Miasta 4u#lin z zakresu praktycznego stosowania
noratyww kancelaryjno ) archiwalnych w 5rz*dzie
Miasta
Dostarczanie oryginalnych ateriaw eksploatacyjnych
do kserokopiarek
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
Antoni $zczu#kowski
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
P&$ w Przey%lu $tanisaw "iernat Ada
3lszak
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5suga turystyczno ) transportowa dla /> os# zwi2zana
z realizacj2 wizyty studyjnej w raach realizacji projektu
4u#lin ) 4wwT Miasta filowe
3#suga techniczno ) organizacyjna &oisji 0ewizyjnej
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) 5sugowe
MMiastoprojekt ) 4u#linO $p, z o, o,
Wadysaw Dziewulski El+#ieta 1alewska )
Pecio
C0' WA(8E4 A593 $p, z o, o, Ada
za#orski
7a#ycie dwch fa#rycznie nowych saochodw arki
$&3DA wersja $5PE0" BAR 9
7a#ycie fa#rycznie nowego saochodu arki
ME0CEDE$ ) "E71 wersja =ito BB> CD8
8rena 'yli!ska
Arkusz1
Strona 54
713 O, A Aneks do uowy z dnia />,.C,/..F r, 2008-03-26
714 O, A Aneks do uowy z dnia />,.C,/..F r, 2008-03-26
715 %P A 2008-03-25
716 %P ! Daian 7ieckarz 2008-03-07
717 %P P Hundacja Cyryla i Metodego Dariusz Cupia 2008-02-01
718 &" A593 ) PA0& ) CA00E? "o+ena &una 2008-02-31
719 &" 2008-02-31
720 &" "eata $taszewska 2008-02-31
721 &" 2008-03-28
722 &" Anna $o#czuk 2008-03-28
723 &" 2008-03-28
724 %P 2008-04-03
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3s#
7iepenosprawnych Wiesawa "ieniek
Antonina 5i!ska
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3s#
7iepenosprawnych Wiesawa "ieniek
Antonina 5i!ska
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Marek
4enart Maciej 7ejkauf
Aneks do porozuienia nr -JB/Q&PQPQ/..F z dnia
/B,B/,/..F r,
3degranie roli kozioka ) askotki Miasta 4u#lina
podczas eDentu MPoznaj uroki 4u#elszczyznyO w dniu
B>,.-,/..R r,
Podj*cie wsppracy w celu realizacji projektu
M&alendarz dla tatyO
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, $zafirowej o pow, BPC/ / z
przeznaczenie na parking strze+ony
8wona &u#ejko
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 'arnasie o pow, BJ.. / z
przeznaczenie na parking strze+ony
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 4wowskiej o pow, /B / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
(ra+yna "lacheni
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Weglarskiej o pow, -... / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 4wowskiej o pow, /B / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Antonina "artoszcze
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 6liskiej o pow, PB/ / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
$95D83 H84M3WE &A4E:D3$&3P $p, z o,
o, :anusz $kakowski 1#igniew Doagalski
Wykonanie trailera proocyjnego dla 4u#lina i 4wowa w
raach projektu 4u#lin ) 4wwT Miasta filowe
Arkusz1
Strona 55
725 ZSS A 2008-04-03
726 ZSS 2008-04-03
727 ZSS 2008-04-03
728 ZSS 2008-04-03
729 ZSS 2008-04-03
730 ZSS 2008-04-03
731 ZSS 2008-04-03
732 ZSS 2008-04-02
733 ZSS 2008-04-02
734 OR 2008-04-01
735 &" 2008-03-26
736 ZSS 2008-04-04
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej Alicja Dec
Aneks do uowy 7r P/FQ1$$QCPQ8Q/..R z dnia /J,./,/..R
r,
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $poeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Pawe 9a#aczewski
0ealizacja prograu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z pro#lee alkoholowy
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $poeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Pawe 9a#aczewski
0ealizacja prograu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z pro#lee alkoholowy
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $poeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Pawe 9a#aczewski
0ealizacja prograu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z pro#lee alkoholowy
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $poeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Pawe 9a#aczewski
Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup
terapeutycznych dla os# dotkni*tych przeoc2 w
rodzinie
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $poeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Pawe 9a#aczewski
0ealizacja prograu wspieraj2cego dla czonkw rodzin
z pro#lee alkoholowy
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $poeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Pawe 9a#aczewski
0ealizacja prograu wspieraj2cego dla czonkw rodzin
z pro#lee alkoholowy
&lu# $portowy 578A Mieczysaw (randa
&aziierz Wielosz
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S zaj*cia dla
os# uprawiaj2cych pik* r*czn2 przy $zkole
Podstawowej 7r F
&lu# $portowy 578A Mieczysaw (randa
&aziierz Wielosz
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny S zaj*cia dla
os# uprawiaj2cych pik* r*czn2 przy $zkole
Podstawowej 7r /B
Wydzia Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Arkadiusz Kodkowski
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :zef Vwika
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej na tle istniej2cej
ewidencji gruntw nieruchoo%ci wywaszczonej
$towarzyszenie M7owe WycieO :olanta
$olak Marta Wjcik ) $ulowska
Pooc spoeczna oso#o uzale+niony i rodzino
os# uzale+nionych dotkni*tych u#stwe i
wykluczenie spoeczny
Arkusz1
Strona 56
737 I A Aneks do uowy nr -RPPQ89QCPQ8Q.F z dnia .P,B/,/..F r, 2008-02-22
738 I 2008-03-21
739 &" A Aneks do uowy 7r ((7QPQ/(7Q/..- z dnia -B,.B,/..- r, 2008-04-08
740 R( Hira "udowlana ED"5D Edward Wjcik 2008-04-01
741 &% ! 2008-04-01
742 R( 2008-03-31
743 OR Z $prz2tanie w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-03-31
744 ZSS Z 2008-03-31
745 I, A Aneks do uowy 7r -PJRQ87QCPQ/..F z dnia /J,B.,/..F r, 2008-04-04
746 I, 0 Maria 1arzycka 2008-03-27
747 I, 2008-03-28
748 &% 2008-04-04
Crowley Data Poland $p, z o, o, 0o#ert $tec
U ) MA98C Poland $p, z o, o, Pawe
Mikunda
Dostawa systeu kolejkowego ) dostarczenieA
zainstalowanieA i uruchoienie sprz*tu i
oprograowania su+2cego do zarz2dzania prac2
stanowisk i o#sug2 interesantw dla Wydziau
&ounikacji 5rz*du Miasta 4u#lin
E$90ADA P34$&A $p, z o, o, "ronisaw
"artkiewicz
Wykonanie ro#t reontowo ) #udowlanych w
wynaj*tych na potrze#y 5rz*du Miasta 4u#lin
poieszczeniach w #udynku przy ul, &rakowskie
Przedie%cie F/ ) pi*tro 8= i =
Pracownia Projektowa (0AMA (ra+yna
Matuszczyk
Wykonanie koncepcji prograowo ) przestrzennej wraz
z dokuentacj2 projektow2 #udowy wodoci2gu )
Centarz &ounalny przy ul, Droga M*czennikw
Majdanka
Przedsi*#iorstwo 'andlowo ) 5sugowe
'E483$ Waldear Wyszogrodzki
0eont instalacji elektrycznej poieszcze! #udynku
3chotniczej $tra+y Po+arnej w (uskiA ul, (uska B-RA
Anna $chesny
Wojewdzkie Pogotowie 0atunkowe $P
131 1dzisaw &ulesza
Prowadzenie szkole! dla odzie+ lu#elskich szk
ponadginazjalnych z zakresu udzielania pierwszej
poocy przededycznej
&onsorcju ) 4ider ) Przedsi*#iorstwo
"udowy Drg i Mostw $p, z o, o, :anusz
Dr+d+
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci CP/ z
za skody powstae w zakresie zniszczenia nasadze!
1akad 0o#t 8n+ynieryjno ) "udowlanych
Andrzej W2sik
Wykonanie sieci wodoci2gowej w ul, &leopatryA ul,
Wojciechowskiej
Przedsi*#iorstwo "ada! (eofizycznych $p,
z o, o, Andrzej (ajewski
Wykonanie dokuentacji technicznej z #adaniai
geologicznyi i geofizycznyi dla terenu oddziaywania
wd wypywaj2cych z nieszczelnych eleentw fontanny
na Placu 4itewski
Arkusz1
Strona 57
749 &% 2008-04-04
750 %P ! Anna :a%ko 2008-03-07
751 %P Z 2008-04-03
752 %P Z 9eresa (uzowska 2008-04-03
753 %P Z 2008-07-03
754 A(0 2008-03-17
755 A(0 2008-03-17
756 OR Z Wykonywanie czynno%ci w Wydziale 8nwestycji 2008-03-28
757 %P 2008-03-07
758 &% 1akad $tolarski Mirosaw Misztal 2008-04-01
759 O$ &oenda $tra+y Miejskiej Miasta 4u#lin 2008-03-26
760 R( A Aneks do uowy 7r 5Q.C-Q.FQPC. 2008-03-14
761 R( A Aneks do uowy 7r PQ-FRQ.FQPC. 2008-03-14
Pracownia "ada! i 7adzorw
Archeologicznych Edund Mitrus
$prawowanie nadzoru archeologicznego nad
wykonanie odwiertw w trakcie #ada! geologicznych )
Plac 4itewski
Wykonanie utworu (audeaus 8gitur ;wokal<A ktry
zostanie wykorzystany w spocie reklaowy
prouj2cy akcjeO$tudiuj w 4u#linieO
Andrij PaDlyshyn 'anacziwka
9uaczenie konsekutywne ) j*zyk ukrai!ski ) w trakcie
dwch wizyt studyjnych we 4wowieA ktre od#*d2 si* w
raach projektu M4u#lin ) 4wwT Miasta filoweO
9uaczenie konsekutywne ) j*zyk ukrai!ski ) w trakcie
dwch wizyt studyjnych we 4wowieA ktre od#*d2 si* w
raach projektu M4u#lin ) 4wwT Miasta filoweO
Witold Wojtaszko
9uaczenie pisene na j*zyk ukrai!ski ateriaw ;B/P
strony< do folderu oraz na portal internetowy
A0$ ) 9A? nieruchoo%ci s,c 9eresa
:anicka
5stalenie wysoko%ci opaty planistycznej dla />
nieruchoo%ci
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci Marek
0oszczewski
5stalenie wysoko%ci opaty planistycznej dla />
nieruchoo%ci
El+#ieta :siak
$towarzyszenie Piki 0*cznej M45"487O
Andrzej Wilczek
Proocja Miasta 4u#lin podczas eczu
LwierLfinaowego Pucharu Hederacji w dniu B>,.-,/..R r,
Wykonanie e#li z drewna d*#owego #ejcowanego i
lakierowanego i zaontowanie w kaplicy na centarzu
wojskowo ) kounalny przy ul, "iaej
5+yczenie w #ezpatne u+ywanie przyczepy lekkiej
M0ydwanO
"ank (ospodarstwa &rajowego 888 3ddzia
w Warszawie (ra+yna Mizera Maria
&osiorowska
"ank (ospodarstwa &rajowego 888 3ddzia
w Warszawie (ra+yna Mizera Maria
&osiorowska
Arkusz1
Strona 58
762 %P 2008-04-03
763 %P 2008-04-03
764 R# 2008-03-26
765 R# 2008-03-26
766 I 2008-02-26
767 I, 2008-02-22
768 Z 2008-03-31
769 Z :erzy &nap 2008-03-28
770 &" 2008-04-07
771 &" Piotr Mrz 2008-04-07
(rand 'otel Manageent $p, z o, o,
Agnieszka Mazurkiewicz
3rganizacja noclegu w (rand 'otel 4u#linianka w
dniachT P ) C kwietnia i BB ) B- aja dla uczestnikw
wizyt studyjnych organizowanych w raach projektu
4u#lin ) 4wwT Miasta filowe
(rand 'otel Manageent $p, z o, o,
Agnieszka Mazurkiewicz
3rganizacja wy+ywienia ) kolacji w (rand 'otel
4u#linianka w dniachT P ) C kwietnia i BB ) B- aja dla
uczestnikw wizyt studyjnych organizowanych w raach
projektu 4u#lin ) 4wwT Miasta filowe
C3ME07E9 $p, z o, o, Dorota
Przychodze!
Przygotowanie do druku i druk ateriau M4u#lin Miasto
Wiedzy ) przewodnik dla inwestorwA przedsi*#iorcw i
instytucji otoczenia #iznesuOA M4u#lin Miasto Wiedzy )
8nforator dla studentwO oraz ateriaw
konferencyjnych na konferencj2 podsuowuj2c2 projekt
3HH$E9D05& i MED8A $p, z o, o,
$tanisaw $toszek
Przygotowanie do druku i druk ateriau M4u#lin Miasto
Wiedzy ) przewodnik dla inwestorwA przedsi*#iorcw i
instytucji otoczenia #iznesuOA M4u#lin Miasto Wiedzy )
8nforator dla studentwO oraz ateriaw
konferencyjnych na konferencj2 podsuowuj2c2 projekt
Centralny 3%rodek 8nforatyki (rnictwa
$,A, C38( $oftware $p, z o, o, Marek
$afiak &rzysztof Puzik
Dostawa i wdro+enie systeu o#iegu dokuentw i
oduw systeu zarz2dzania
E&3 ) (E3 Consulting Marek "iyk
3pracowanie aktualizacji studiu wykonalno%ci dla
#udowy ul, :ana Pawa 88 na odcinku od istniej2cych
wiaduktw drogowych do skrzy+owania z al, &ra%nick2
Hira Przewozowa A$ ) B Artur $korupski
Daniel $korupski
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
$towarzyszenie 03M "ogdan $zczer#a
Dorota $zczepa!ska
5+yczenie do #ezpatnego u+ywania sali ginastycznej w
1espole $zk 7r > przy ul, Elsnera >
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, "oczna $iewnej o pow, /> / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Arkusz1
Strona 59
772 &" Piotr Mrz 2008-04-07
773 &" "ar#ara $tryjek ) $aran 2008-04-07
774 %' 2008-03-21
775 %' 2008-03-21
776 %' 2008-03-21
777 %' 2008-03-31
778 %' 2008-03-21
779 %' 2008-04-01
780 %' 2008-03-21
781 %' 2008-03-21
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, "oczna $iewnej o pow, /. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 3rganowej o pow, B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
$towarzyszenie Chr M4a MusicaO
1#igniew :aworski Anna 7iezgoda
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) 5roczysty koncert na ju#ileusz
B>Slecia pracy artystycznej Chru 4a Musica
9owarzystwo Przyjaci $ztuk Pi*knych
&aziierz Drzewi!ski 9eresa Penderecka
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) koncert plastyczny M4u#lin i
4u#elszczyzna w alarstwieO
9owarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej
3ddzia w 4u#linie Mieczysaw Marczuk
1ofia 1aorska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) 4u#elskie Dni $eniora
Hundacja M0estaurare "asilicaO o, 0o#ert
(u#isz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Przegl2d filw polskich
9owarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej
3ddzia w 4u#linie Mieczysaw Marczuk
1ofia 1aorska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Edukacja kulturalna i proocja
aktywnego stulu +ycia najstarszych ieszka!cw
4u#lina w dziaalno%ci 4u#elskiego 5niwersytetu
9rzeciego Wieku
1wi2zek 4iteratw Polskich 3ddzia w
4u#linie 5rszula (ierszon &rystyna Hurtak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) warsztaty literackie dla
odzie+y pisz2cej MMi*dzy pokoleniaiO
$towarzyszenie Przyjaci Muzeu Wsi
4u#elskiej :anina &isiel Marzena "ury
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) M7oc %w, :ana w $kansenieO
$towarzyszenie Przyjaci Muzeu Wsi
4u#elskiej 4u#lin :anina &isiel Marzena
"ury
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) pokaz gin2cych zawodw i
uiej*tno%ci M1 zagrody na jarark i do iasteczkaO
Arkusz1
Strona 60
782 %' 2008-04-01
783 %' 2008-04-01
784 Z Marzena "u%ko 2008-03-31
785 Z P&$ w &ra%niku 9eresa Wodarczyk 2008-03-26
786 Z 2008-03-17
787 Z &rzysztof "aszczyk 2008-03-28
788 Z 9oasz $kowronek 2008-03-28
789 Z 2008-03-31
790 Z "ogdan "artnik 2008-03-31
791 Z 9adeusz $ku#isz 2008-03-31
792 Z :arzy Matuszewski 2008-03-31
793 OR Z 'alina Mazurek Wykonanie czynno%ci w "iurze &adr 2008-03-31
794 R# 2008-04-02
795 S 2008-03-26
796 S 2008-03-31
1wi2zek 4iteratw Polskich 3ddzia w
4u#linie 5rszula (ierszon &rystyna Hurtak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) wydanie antologii wierszy
po%wi*conych :zefowi Czechowiczowi pod red,
9adeusz &aka
1wi2zek 4iteratw Polskich 3ddzia w
4u#linie 5rszula (ierszon &rystyna Hurtak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Cykl spotka! autorskich
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
P&$ w Piotrkowie 9ry#unalski 9adeusz
(uz
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
0o#ert &r*pi!ski
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Europejski Do $potka! ) Hundacja 7owy
$taw 9oasz 0+niak Anna Moskwa
3rganizacja telekonferencji z ekspertai zagranicznyi
w zwi2zku z projekte M4u#lin Miasto WiedzyO
Polskie 9owarzystwo $chronisk
Modzie+owych Wiesaw $arlej "o+enna
:asi!ska
Wykonanie usugi Mprzygotowanie i organizacja iprez
krajoznawczych ) turystycznych z zakresu turystyki
edukacyjnejA zdrowotnejA spoeczno ) wychowawczej
oraz proocji turystyki kwalifikowanejO
3ddzia Wojskowy P99& 1#igniew 1i*tek
Magdalena Wjcicka
Wykonanie usugi Mprzygotowanie i organizacja iprez
krajoznawczych ) turystycznych z zakresu turystyki
kwalifikowanejO
Arkusz1
Strona 61
797 %P 2008-04-04
798 %P 'ades 4u#lin Wodziierz 3rzechowski 2008-04-04
799 R( 2008-03-10
800 OR 2008-04-04
801 OR A 9oasz 0adzikowski Aneks do uowy nr BF>Q30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-04-01
802 OR A Magorzata Ko#odzi!ska Aneks do uowy nr BFPQ30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-04-01
803 &! 2008-03-26
804 I, 2008-04-08
805 OR 2008-04-07
806 !" "udowa o%wietlenia parku w (usku 2008-04-01
807 Z 2008-03-17
808 R( 2008-04-14
809 R( 2008-04-14
308E79 s,c, 0o#ert Michnowicz
3rganizacja wy+ywienia ) o#iadu w dniu .P,.P,/..R r, dla
uczestnikw wizyt studyjnych organizowanych w raach
projektu M4u#lin ) 4wwT Miasta filoweO
3rganizacja wy+ywienia ) o#iadu w dniu .>,.P,/..R r, dla
uczestnikw wizyt studyjnych organizowanych w raach
projektu M4u#lin ) 4wwT Miasta filoweO
Przedsi*#iorstwo 'andlowo ) 5sugowe
'E483$ Waldear Wyszogrodzki
5suni*cie awarii ) wykonanie instalacji elektrycznej
po2cze! wyrwnawczych w #udynku 5rz*du Miasta
4u#lin przy ul, Wieniawskiej BP
Wydzia Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Aneta $nopekE Wioleta $taniszewska
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :zef Vwika
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau dziaek
) ul, "raci WieniawskichE ul, Elsnera
C34 ) (A09E7 E&3 s,c, :anusz Ma!ko
Wykonanie szczegowej inwentaryzacji istniej2cego
drzewostanu koliduj2cego z #udow2 kolektorw
sanitarnego i deszczowego 7H od ul, Wyzwolenia do ul,
Witosa
&atolicki 5niwersytet 4u#elski Pawe
Pieni*+ny
5fundowanie trzech jednoiesi*cznych sta+y w
konkursie M7ajlepsi u 7ajlepszychO
P&P Energetyka $p, z o, o, Waldear
Wiele#a Andrzej &u%ierczyk
=eolia 9ransport "ieszczady $p, z o, o,
Marta 1ygunt $tanisaw :ankisz
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
"iuro Projektowe MA&$P03:E&9 Ada
Maksyiuk
Wykonanie projektu wykonawczego wielo#ran+owego
teroodernizacji wraz z inwentaryzacj2
architektoniczn2A dokuentacj2 kosztorysow2 w
#udynku Wo#ka 7r / przy ul, 3krzei BB
"iuro Projektowe MA&$P03:E&9 Ada
Maksyiuk
5aktualnienie cenowe i ateriaowe w dokuentacji
kosztorysowej ) odernizacja instalacji c,o, oraz
kotowni w #udynku $zkoy Podstawowej 7r / przy ul,
Mickiewicza /P
Arkusz1
Strona 62
810 &! 1#igniew :anuszewski 2008-04-11
811 ZSS Z 2008-04-10
812 ZSS Z 2008-04-10
813 ZSS Z 2008-04-10
814 ZSS Z 2008-04-10
815 ZSS Z 2008-04-10
816 ZSS Z 2008-04-10
817 ZSS Z 2008-04-10
818 ZSS 2008-03-28
819 R( 2008-04-09
820 I, 2008-04-01
821 ZSS 2008-04-14
822 ZSS 2008-04-14
Przekazanie do wdra+ania #azy danych i aplikacji pn,
0ejestr cenA czynszw i warto%ci nieruchoo%ci
$zpital 7europsychiatryczny i, prof, M,
&aczy!skiego $P 131 Edward 4ewczuk
Prowadzenie w raach Caodo#owego 3ddziau 9erapii
5zale+nienia od Alkoholu Wojewdzkiego 3%rodka
9erapii 5zale+nienia i Wspuzale+nienia od Alkoholu
$zpital 7europsychiatryczny i, prof, M,
&aczy!skiego $P 131 Edward 4ewczuk
Prowadzenie w raach Caodo#owego 3ddziau 9erapii
5zale+nienia od Alkoholu Wojewdzkiego 3%rodka
9erapii 5zale+nienia i Wspuzale+nienia od Alkoholu
$zpital 7europsychiatryczny i, prof, M,
&aczy!skiego $P 131 Edward 4ewczuk
Prowadzenie w raach Caodo#owego 3ddziau 9erapii
5zale+nienia od Alkoholu Wojewdzkiego 3%rodka
9erapii 5zale+nienia i Wspuzale+nienia od Alkoholu
$zpital 7europsychiatryczny i, prof, M,
&aczy!skiego $P 131 Edward 4ewczuk
Progra wspieraj2cy proces zdrowienia os#
uzale+nionych od alkoholu
$zpital 7europsychiatryczny i, prof, M,
&aczy!skiego $P 131 Edward 4ewczuk
Progra wspieraj2cy proces zdrowienia os#
uzale+nionych od alkoholu ) > aratonw
$zpital 7europsychiatryczny i, prof, M,
&aczy!skiego $P 131 Edward 4ewczuk
Prowadzenie aratonw terapeutycznych dla czonkw
rodzin os# z pro#lee alkoholowy
$zpital 7europsychiatryczny i, prof, M,
&aczy!skiego $P 131 Edward 4ewczuk
0ealizacja zaj*L edukacyjnych dla czonkw rodzin z
pro#lee alkoholowy
$towarzyszenie Producentw i
Dziennikarzy 0adiowych Piotr Adaski
1akup i dostarczenie - pakietw ateriaw
edukacyjnych do przeprowadzenia &apanii M1achowaj
9rzeIwy 5ysO
E&3 ) $A789 s,c, Dariusz (rzy#owski
:adwiga "artnik
Wykonanie instalacji kliatyzacji w poieszczeniach
5rz*du Miasta 4u#lin przy ul, Wieniawskiej BP
Miejski 3%rodek $portu i 0ekreacji
M"G$901GCAO Mariusz $zit
5dzielenie dotacji celowej dla Miejskiego 3%rodka $portu
i 0ekreacji M"G$901GCAO
$towarzyszenie 4u#elskie 'ospicju dla
Dzieci i, Maego &si*cia w 4u#linie Hilip
"uczy!ski &rystyna $o#ieszek )
Wieczorska
5dzielanie dla ieszka!cw Miasta 4u#lin B...
#ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
sprawowania opieki nad dzieLi i odzie+2 w stanach
terinalnych choro#y
$towarzyszenie 4u#elskie 9owarzystwo
Przyjaci Chorych 'ospicju Do#rego
$aarytanina w 4u#linie Maria Drygaa
El+#ieta Cygan
5dzielanie dla ieszka!cw Miasta 4u#lin B.>.
#ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
sprawowania opieki nad oso#ai dorosyi w stanach
terinalnych choro#y
Arkusz1
Strona 63
823 OR 2008-04-02
824 OR 2008-04-02
825 OR 2008-04-03
826 R( 2008-04-14
827 R( 2008-04-15
828 R( 2008-04-15
829 R# A Wojewoda 4u#elska (enowefa 9okarska Aneks do uowy z dnia /P,.R,/..C r, 2008-04-01
830 OR 2008-03-07
831 ZSS A 2008-04-11
832 &% P Wojewoda 4u#elska (enowefa 9okarska 2008-04-09
833 &" 2008-04-03
Wydzia Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) 7atalia $ajdowskaE Magdalena $iudaE
Agata 0adzikowskaE &arolina $iejczuk
8nstytut 9eorii 0ozwoju $poeczno )
Ekonoicznego 5MC$ :an $zynala
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Micha &anikua
Wydzia Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) &arolina ChilczukE &rzysztof "2kE :acek
"uczek
1akad ProjektowaniaA 7adzoru i
Wykonawstwa "udowlanego Eugeniusz
:zefczuk
5aktualnienie cenowe i ateriaowe w dokuentacji
kosztorysowej ) teroodernizacja ) #udynki
$pecjalnego 3%rodka $zkolno ) Wychowawczego 7r B
przy al, $pdzielczo%ci Pracy C>
1akad (ospodarczy M95MO Marta
Machnowska
5aktualnienie cenowe i ateriaowe w dokuentacji
kosztorysowej ) teroodernizacja ) #udynek 4u#elskie
Centru Edukacji 1awodowej przy ul, Magnoliowej R
"iuro Projektw i Wycen 7ieruchoo%ci
E&&3
Wykonanie projektu wykonawczegoA dokuentacji
kosztorysowejA przediaru ro#t ) reont gara+yA
parkingu oraz uru oporowego przy 5rz*dzie Miasta ul,
Wieniawska BP
"ank Polska &asa 3pieki $,A, "ar#ara
'ajnce (ra+yna D*#na
7aje #udynku przy ul, &rakowskie Przedie%cie F/ o
2cznej powierzchni JBBAB. /
$towarzyszenie $93P Ewa 3lech )
Czupry!ska &onrad 3lejniczak
Aneks do uowy 7r >BJQ1$$QCPQ8Q/..R z dnia BP,.-,/..R
r,
Porozuienie w sprawie utrzyania gro#w i centarzy
wojennych na terenie giny
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :zef Vwika
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej rozliczenia na tle
istniej2cych ewidencji gruntw nieruchoo%ci na#ytej na
rzecz $kar#u Pa!stwa ) ul, 1anaE ul, DiaentowaE ul,
7akowskichE ul, Cheo!skiegoE ul, 7ad#ystrzyckaE ul,
Choiny
Arkusz1
Strona 64
834 &" 5sugi (eodezyjne Marta :astrz*#ska 2008-04-03
835 &" 2008-04-01
836 %P Z 0o#ert 1aj2c 2008-04-01
837 %P P 2008-03-20
838 OR Z Maria Anna :anusz 2008-04-01
839 I, $1( $p, z o, o, 0yszard 1awisza 2008-03-20
840 I, 2008-04-10
841 I, 2008-04-10
842 SA P "ar#ara &owalska 2008-03-28
843 &% 2008-04-04
844 OR Z Danuta &ot 4u#lin 2008-04-01
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej rozliczenia na tle
istniej2cych ewidencji gruntw nieruchoo%ci na#ytej na
rzecz $kar#u Pa!stwa ) ul, Pana "alceraE ul, 1aojska
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :zef Vwika
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej rozliczenia na tle
istniej2cych ewidencji gruntw nieruchoo%ci na#ytej na
rzecz $kar#u Pa!stwa ) ul, ChodIkiE ul, 3rkanaE ul,
&aziierza WielkiegoE ul, :a%inowaE ul, 7akowskichE
ul, $oneczna
Monta+ i deonta+ siatek reklaowych na asztach na
Placu 4itewski oraz systeu ekspozycyjnego z
plakatai w zwi2zku z realizacj2 Mi*dzynarodowych Dni
Hilw Dokuentalnych M0ozstaje EuropyO
$towarzyszenie M4u#elska (rupa HilowaO
&rzysztof $zot
0ealizacja produkcji filowej M"al prze#iera!cwO w
re+yserii &rzysztofa $zota
3#suga prawna spraw s2dowych dot, odszkodowa!
wypadkowych dochodzonych od Miasta
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
roz#irki #udynku zlokalizowanego na dziace na B->
przy ul, $za!cowej BP
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
1elwerowicza ;odcinek od ul, Poligonowej do ul, Choiny<
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
Megiewska
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr
-PCQ$AQCPQ1Q/..R z dnia .B,./,/..R r,
4u#elska Hundacja 3chrony 6rodowiska
7aturalnego Andrzej &ara% Anna
Pietrasiuk ) 7iedIwiedI
Wykonanie projektu pt, MProjekt wystroju sezonowego na
Plac 4itewski po2czony z prograe koniecznych ro#t
porz2dkowych oraz translokacji eleentw trwaych
wyposa+eniaO
$porz2dzania sprawozda! #ud+etowych w Wydziale
"ud+etu i &si*gowo%ci
Arkusz1
Strona 65
845 ZSS Z Agnieszka &oszuta 2008-04-07
846 ZSS Z Ada Malicki 2008-04-07
847 ZSS Z 'alina (inowicz 2008-04-07
848 R( 2008-03-31
849 I, 2008-03-10
850 R# 2008-04-01
851 R# Z Maciej 1aporowski 2008-03-31
852 OR Z Dorota (2sior 2008-04-01
853 &" :W$ Partner s,c, Daian :urczuk 2008-04-02
854 &" 2008-04-02
1organizowanie #azy noclegowejA wy+ywieniaA serwisu
kawowegoA wynaj*cia sal konferencyjnych dla /. os#
czonkw &oisji 0ozwi2zywania Pro#lew
Alkoholowych w 4u#linie w celu przeprowadzenia
szkolenia w dniach BRSBJ,.P,/..R r,
Przeprowadzenie szkolenia dla czonkw &oisji
0ozwi2zywania Pro#lew Alkoholowych S M3so#a
uzale+niona i jej rodzina, 3d pierwszego kontaktu do
leczeniaO
Przeprowadzenie szkolenia dla czonkw &oisji
0ozwi2zywania Pro#lew Alkoholowych S M3so#a
uzale+niona i jej rodzina, 3d pierwszego kontaktu do
leczeniaO
:A90A Przedsi*#iorstwo 5sugowo )
'andlowe Andrzej :arosz
0o#oty reontowe oglno#udowlane w #udynku
Modzie+owego Dou &ultury 7r / przy ul,
#ernardy!skiej BPA
$poeczny &oitet "udowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicachT
$ku#iszewskiegoA Pi2tkowskiegoA
&rwawicza i 9arninowej Piotr 1aleszczyk
"udowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicachT
$ku#iszewskiegoA Pi2tkowskiegoA &rwawicza i
9arninowej w 4u#linie
Hundacja 8nicjatyw ened+erskich Pawe
Prokop
3pracowanie koncepcji projektu pilota+owego M"aza
wiedzy projektw realizowanych przez iasta
partnerskie 4u#lina oraz ich partnerw kluczowych dla
innowacyjnego rozwoju iastO
3#suga organizacyjno ) techniczna konferencji
organizowanych w raach projektu M4u#lin Miasto
WiedzyO
3pracowanie koncepcji organizacyjnej i strukturalnej
dotycz2cej realizacji zada! w zakresie %wiadcze! z
funduszu alientacyjnego
Wykonanie inwentaryzacji lokali (iny 4u#lin oraz
inwentaryzacji lokali wyodr*#nionych S ul, 4wowska B/
A4"8C3 "iuro Projektw (rzegorz
&otowicz
Wykonanie inwentaryzacji #udynku
wieloieszkaniowego przy ul, :ezuickiej B ) -
Arkusz1
Strona 66
855 &" "iuro Wycen i Projektw 'alina &arwicka 2008-04-02
856 &" "iuro Wycen i Projektw 'alina &arwicka 2008-04-02
857 &" 3#suga 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak 2008-04-03
858 &" 3#suga 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak 2008-04-03
859 %P 2008-04-10
860 O$ 2008-04-14
861 OR Z :adwiga 0o#ak ) &aczewska 2008-04-07
862 ZSS Z 8nstytut Medycyny Wsi 4eszek Wdowiak 2008-04-15
863 ZSS 2008-04-15
864 ZSS 2008-04-15
865 ZSS 2008-04-15
866 &" &rzysztof Ka#iga 2008-04-16
Wykonanie inwentaryzacji lokali (iny 4u#lin oraz
inwentaryzacji lokali wyodr*#nionych S ul, Puawska P"E
ul, (rottgera JE ul, $owi!skiego BAE ul, Poniatowskiego
PE ul, :unoszy P>
Wykonanie dokuentacji do wyodr*#nienia /J lokali
(iny 4u#lin usytuowanych w #udynku przy ul, Plagego
i 4a%kiewicza J
Wykonanie dokuentacji do wyodr*#nienia lokali (iny
4u#lin usytuowanych w #udynku przy ul, 4u#artowskiej C
) R
Wykonanie inwentaryzacji #udynku poo+onego przy ul,
:ezuickiej /
Polskie 0adio ) 0egionalna 0ozgo%nia w
4u#linie Mariusz Deckert
5dost*pnienie systeu newsw na stron*
www,lu#lin,ew oraz jego #ie+2ca aktualizacja
Polski 1wi2zek W*dkarski zarz2d 3kr*gu w
4u#linie 1#igniew $adowski Andrzej
"orkowski
0ekultywacja 1#iornika 1e#orzyckiego poprzez
wykonanie sztucznych tarlisk dla sandacza
DoraIne rozpatrywanie skarg i wnioskw ieszka!cw
4u#lina wraz z #ezpo%redni2 o#sug2 przyj*L
interesantw
0ealizacja MPrograu wczesnego rozpoznawania i
interwencji wo#ec nadiernie pij2cych pacjentw
podstawowej opieki zdrowotnej na terenie iasta
4u#linaO
Hundacja 8ntegracyjna M7a 9atarachO ks,
Ada "uczy!ski
0ealizacja prograu wspieraj2cego dla czonkw rodzin
z pro#lee alkoholowy
Hundacja 8ntegracyjna M7a 9atarachO ks,
Ada "uczy!ski
Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup
terapeutycznych dla os# dotkni*tych przeoc2 w
rodzinie
Hundacja 8ntegracyjna M7a 9atarachO ks,
Ada "uczy!ski
0ealizacja prograu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z pro#lee alkoholowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 0oztocze o pow, B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Arkusz1
Strona 67
867 OR 8nstytut Ekonoii 5MC$ Maciej "atowski 2008-04-10
868 Z A 2008-03-31
869 OR 2008-04-16
870 ZSS ! Wojciech Maci2+ek 2008-04-16
871 I A,", 90A7$ Artur i 4ilia "ieniaszewscy 2008-03-12
872 R# 2008-04-16
873 OR 5MC$ Anna Pajdzi!ska 2009-04-14
874 OR 2008-04-16
875 %' 2008-04-07
876 %P P03 MED8A P45$ 0yszard "ogucki 2008-03-26
877 OR A(30A $,A, Maciej 5rlich 2008-04-17
878 I, 2008-04-10
879 I, 2008-03-17
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Magdalena Dziewanowska
P34$ECA4E 'enryk (ajowiak Marcin
(ajowiak
Aneks do uowy 7r BCFJQ(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F
r,
4u#elskie Centru Edukacji 1awodowej
:acek Misiuk
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Andrzej Puczyk
$tworzenie w systeie inforatyczny w Miejski
1espole do $praw 3rzekania o 7iepenosprawno%ci w
4u#linie z#ioru danych os# u#iegaj2cych si* o ustalenie
niepenosprawno%ci i stopnia niepenosprawno%ci
Mycie kloszy kaer nale+2cych do do systeu wizyjnego
onitoringu iasta 4u#lin
$&08=A7E& $p, z o, o, Anna &rupi!ska )
Matyka
1apewnienie tuaczenia syultanicznego z j*zyka
angielskiego na j*zyk polski podczas telekonferencji z
dniu BF,.P,/..R r,
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) &arolina &asiak
Wydzia Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) :ustyna 9yszko
4u#elskie 9owarzystwo Mio%nikw &si2+ki
:an (ru#a 1#igniew :Iwik 'alina Wolska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) wystawa ju#ileuszowa
1#igniewa :Iwika ) grafika i rysunek
7agranie i produkcja spotu reklaowego eitowanego
podczas akcji proocyjnej M$tudiuj w 4u#linieO
1aieszczanie ogosze! 5rz*du Miasta 4u#lin w gazecie
codziennej o zasi*gu lokalny
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja o%wietlenia drogowego ) ul, :agiey
$poeczny &oitet "udowy drogi w ul,
Morsztynw i 0eyonta :zef &owalczyk
Prze#udowa ul, Morsztynw na odcinku od ul, &ra!cowej
do ul, 0eyonta oraz ul, 0eyonta na odcinku od ul,
&unickiego do ul, 7adrzecznej
Arkusz1
Strona 68
880 I, 2008-03-19
881 A(0 ! "olesaw $telach 2008-03-18
882 A(0 ! 2008-03-18
883 A(0 ! &onrad &ucha ) &uczy!ski 2008-03-18
884 R# ! Mirosaw 9oasz Wendeker 2008-04-17
885 R# ! 1#igniew $zyczak 2008-04-17
886 R# ! 9oasz Cichocki 2008-04-17
887 R# ! &rzysztof Matusiak 2008-04-17
888 R# ! Aleksander "2kowski 2008-04-17
889 R# Mirosaw 9oasz Wendeker 3rganizacja telekonferencji z eksperte zagraniczny 2008-04-16
890 R# E503PA $,A, Marta Adaiak Maria "igos 2008-04-17
Przedsi*#iorstwo 8n+ynieryjno )
"udowlane M87W ) W3D ) "5DO
Mieczysaw $zopa
Wykonanie rowu odwadniaj2cego przy ul,
Wojciechowskiej na odcinku w2czenia do istniej2cego
rowu na wysoko%ci dziaki /QJ do istniej2cego cieku spod
&onopnicy
3pracowanie recenzji koncepcji prograowo )
przestrzennej zagospodarowania terenu dawnego
Podzacza
Aleksander "ohe
3pracowanie recenzji koncepcji prograowo )
przestrzennej zagospodarowania terenu dawnego
Podzacza
3pracowanie recenzji koncepcji prograowo )
przestrzennej zagospodarowania terenu dawnego
Podzacza
Wyst2pienie w roli prelegenta podczas konferencji pt,
M8nnowacje si2 nap*dow2 rozwoju 4u#linaO a dniu
BF,.P,/..R r,
Wyst2pienie w roli prelegenta podczas konferencji pt,
M8nnowacje si2 nap*dow2 rozwoju 4u#linaO a dniu
BF,.P,/..R r,
Wyst2pienie w roli prelegenta podczas konferencji pt,
M8nnowacje si2 nap*dow2 rozwoju 4u#linaO a dniu
BF,.P,/..R r,
Wyst2pienie w roli prelegenta podczas konferencji pt,
M8nnowacje si2 nap*dow2 rozwoju 4u#linaO a dniu
BF,.P,/..R r,
Wyst2pienie w roli prelegenta podczas konferencji pt,
M8nnowacje si2 nap*dow2 rozwoju 4u#linaO a dniu
BF,.P,/..R r,
Wynaj*cie sali z wyposa+enie i o#sug2 techniczn2
oraz zapewnienie cateringu w trakcie konferencji
podsuowuj2cej projekt M4u#lin Miasto WiedzyO w dniu
BF,.P,/..R r,
Arkusz1
Strona 69
891 R# E503PA $,A, Marta Adaiak Maria "igos 2008-04-17
892 ZSS 2008-04-07
893 ZSS 2008-04-07
894 ZSS 7131 MED C3MP 4E? 2008-04-07
895 ZSS 2008-04-07
896 ZSS 2008-04-07
897 ZSS 2008-04-07
898 ZSS 2008-04-07
899 ZSS $toatologiczny 7131 E$&54AP s,c, 2008-04-07
900 ZSS 2008-04-07
901 %P PACEWA Wojciech Pacewicz 2008-04-02
3rganizacja po#ytu dla BP uczestnikw konferencji
podsuowuj2cej projekt M4u#lin Miasto WiedzyO ;w ty
zakwaterowanie z wy+ywienie< w dniu BF,.P,/..R r,
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska :olanta Agnieszka 1ar*#ska
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r -. i (inazju 7r - przy ul, 7akowskich BB.
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska &atarzyna &si2+ek
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
1espou szk nr R przy ul, &r*+nickiej B>C
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r B.E $P 7r BPE $P 7r /PE $P 7r />
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Anna 4epa ) &rajewska
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r -B przy ul, 4otniczej B
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska 9eresa Aftyka
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r / przy ul, 4wowskiej BB
7131 M1drowieO El+#ieta Pawlak )
(anczarska Eliza (anczarska
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r >/ przy ul, :agiey BB
7131 M1drowieO El+#ieta Pawlak )
(anczarska Eliza (anczarska
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r >/ przy ul, :agiey BB
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r - przy ul, "alladyny i $P 7r >B przy ul,
"ursztynowej //
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Maria (recka
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do =
43 przy ul, 4ipowej F
Wykonanie fotografii na potrze#y #ill#ordowej i
internetowej kapanii wizerunkowej Miasta wraz z
przeniesienie praw autorskich
Arkusz1
Strona 70
902 OR 5MC$ Anna Pajdzi!ska 2008-04-14
903 OR 2008-04-18
904 Z $awoir Pcian 2008-03-26
905 O$ Medi,co 9oasz 4icznerski 2008-04-14
906 O$ 2008-04-09
907 Z :erzy &ostrzewa 2008-03-18
908 I 2008-03-04
909 ZSS 2008-04-07
910 ZSS 2008-04-07
911 ZSS 2008-04-07
912 ZSS 2008-04-07
913 ZSS 2008-04-07
914 ZSS 2008-04-07
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Maria &apica
Wydzia Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Ewa DitrukE 8reneusz (ap
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
1akup nowego ikroskopu la#oratoryjnego firy 1E8$$
odel Prio $tar z tore optyczny
Polski 1wi2zek W*dkarski 1arz2d 3kr*gu w
4u#linie 1#igniew $adowski
Przeprowadzenie rekultywacji 1#iornika 1e#orzyckiego
poprzez zian* struktury ilo%ciowej ichtiofauny
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Przedsi*#iorstwo 8nnowacji 9echnicznych
3P90378& $p, z o, o, $awoir Cioczek
Edward Mirski
DostawaA onta+ i uruchoienie systeu zasilania
awaryjnego 5P$
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Monika &onarzewska ) 8lczyna
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r -P przy ul, &osowskiej -
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska 'anna Andzel ) Walkowska
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r /B przy ul, 1uchw B
(rupowa Praktyka 4ekarska
$93MA9343(8A $1&347A s,c,
"uchalczykE ChrlE &arpi!skaE Ma%lanka
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r /- przy ul, Podzacze JE $P 7r P- przy ul,
6liwi!skiego >E (inazju 7r > przy ul, $yczkowej -
7131 4E&A01 03D1877G s,c, Agata "ays
9oasz "ays
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r PR przy ul, &asprowicza BB/
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska El+#ieta Wi%niewska
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r F przy ul, Pla+owej J
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Agnieszka "rzezicka
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r -/ przy ul, 9etajera /
Arkusz1
Strona 71
915 ZSS 2008-04-07
916 ZSS 2008-04-07
917 ZSS 2008-04-07
918 ZSS 2008-04-07
919 ZSS 2008-04-07
920 ZSS 2008-04-07
921 ZSS 2008-04-07
922 ZSS 2008-04-07
923 ZSS 2008-04-07
924 Z (rnik 9ransport $p, z o, o, :an 3leszek 2008-03-31
925 Z Ada &loc 2008-03-31
926 Z 0o#ert Kapiuk 2008-04-17
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska &atarzyna "iegaj ) 4askowska
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r C przy ul, Czwartakw BB
7131 DE79 A MED Andrzej Czaara
0o#ert 4ipi!ski
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r BP przy ul, Pogodnej BJ i 1$3 7r C przy ul,
&rochalnej /J
$93MA9343(8A $1&347A 8rena Pecha )
"ielecka
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r /R przy ul, 0ado%ci B-
7131 DE79 A MED Andrzej Czaara
0o#ert 4ipi!ski
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r B- przy ul, 7arutowicza -/A
(rupowa Praktyka $toatologiczna DE7$
s,c, Anna "uczak ) &operE 8rena
"lusiewiczE Monika &orol ) 4eszczy!ska
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do 888
43 przy Placu Wolno%ci P
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Magdalena "arha
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
1$3 7r P przy ul, 9uidajskiego CA
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Marta 5r#a!ska ) Czajczyk
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r PC przy ul, "iedronki B-
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Anna Majcher
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r -R przy ul, Woodyjowskiego B-
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska "eata "anasiak ) (oua
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r /J przy ul, Wajdeloty B
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 72
927 ZSS 2008-04-07
928 ZSS 2008-04-07
929 A(0 7E"54A ) (rafika Marcin :astrz*#ski 2008-03-25
930 R( 2008-04-22
931 %' 2008-04-01
932 %' 2008-04-08
933 %' 2008-04-08
934 %' 2008-04-08
935 %' 2008-04-08
936 %' 2008-04-08
937 %' 2008-04-01
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Alicja Adaska
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
1$3 7r > przy ul, 0zeckiego B.
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska 8wona 0owi!ska
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r / przy ul, Mickiewicza /P
3pracowanie wizualizacji o#szaru tzw, Wielkiego $tawu
&rlewskiego
Przedsi*#iorstwo 5sug Projektowo )
Monta+owych E&3projekt $p, z o, o,
Marianna Maleska
5aktualnienie projektu wykonawczego na
teroodernizacj* pod wzgl*de zastosowanych
ateriaw i rozwi2za! technologicznych ) #udynek
1espou $zk Elektronicznych przy ul, Wojciechowskiej
-R
Dzielnicowy Do &ultury "0373W8CE
Aleksandra $zulc ) Choa
5dzielenie dotacji w wysoko%ci B/ ... z na zakup
sprz*tu o%wietleniowego i zakup urz2dzenia
wielofunkcyjnego
$towarzyszenie Proocji &ultury 7a 0zecz
6rodowisk 4okalnych i 3s#
7iepenosprawnych D18E$8\9A Marek
&oodziejczyk :anusz (adysz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) wydanie ksi2+kiT MDo &ultury
&olejarzT dziejeA dziaalno%LA ludzie
$towarzyszenie 4iterackie M&0E$GO
Arkadiusz "agajewski Andrzej
7iewiadoski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) wydanie &wartlanika
4iterackiego M&0E$GO w roku /..R
Parafia 0zyskokatolicka p,w, 6wi*tej
0odziny ks, 0yszard :urak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) ?88 Mi*dzynarodowy
Hestiwal 3rganowy 4u#lin ) Czu#y /..R
$towarzyszenie Hestiwal "runona $chulza
(rzegorz :zefczuk 4ech Cwalina
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) #runoPewer
9owarzystwo $poeczno ) &ulturalne
Wydw w Polsce 3ddzia w 4u#linie 4u#a
Matraszek 0oan 4itan
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) przygotowanie i realizacja
wystawy pt, M:este%yO
3%rodek M"0AMA (03D1&A ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
5dzielenie dotacji celowej na realizacj*
zadaniaOinwestycje ;eleenty scenografii 8z#y Pai*ci
Drukarstwa<O
Arkusz1
Strona 73
938 %' A Aneks do uowy z dnia BF,.-,/..R r, 2008-04-15
939 %P Z &rzysztof (odziejewski 2008-03-26
940 %P ! (rzegorz $eweryn 2008-03-26
941 Z $tanisaw 3lszak 2008-04-17
942 I MED8A $p, z o, o, $e#astian Maycha 2008-03-20
943 I A MED8A $p, z o, o, $e#astian Maycha Aneks do uowy nr BJCQ.-Q.RQAP 2008-03-21
944 Z 9oasz 1a#orski 2008-03-31
945 Z $tanisaw $ocha 2008-03-31
946 Z =8&8 $, Dziewulski 9, 2008-04-07
947 I, "udowa ulic 8zoldy i Hilona 2008-04-21
948 I, 2008-04-17
949 I, 2008-04-17
950 I, 2008-03-25
951 I, 0 2008-04-11
9eatr i, ', Ch, Andersena Arkadiusz
&lucznik
Dostarczenie i o#suga przystawki do kaery 0edrock
Micro oraz o#iektywu podczas realizacji produkcji
filowej M"al prze#iera!cwO
&opozycjaA aran+acja i nagranie uzyki do produkcji
filowej M"al prze#iera!cwO
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5suni*cie nieprawidowo%ci w zakresie korzystania z
licencji oprograowania u+ytkowanego na stacjach
ro#oczych w 5rz*dzie Miasta 4u#lin z wy2czenie
systew operacyjnych
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
$poeczny &oitet #udowy o%wietlenia i
drogi w ulicy 8zoldy &rzysztof Pyra
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
"ursztynowa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
1achodnia
Col ) (A09E7 E&3 s,c, Ewa Dejneko
:anusz Ma!ko
Penienie funkcji inspektora nadzoru nad ro#otai
zwi2zanyi z nasadzeniai zieleni i zakadanie
trawnikw w Parku Czu#y
Cezary &owalski E :aku# &rusi!skiE
$tanisaw &upniewskiE &atarzyna &rl
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci - JFB z
za szkody powstae w zwi2zku z #udow2 sieci
wodoci2gowej w pasie drogowy ulicy 7a*czowskiej
Arkusz1
Strona 74
952 I, 2008-03-03
953 I, A $1( $p, z o, o, 0yszard 1awisza 2008-03-17
954 I, A 90A$A 5sugi Projektowe :erzy &aliszuk 2008-03-14
955 OR Z Alicja 4ipi!ska 2008-04-14
956 SA Z (a#riela 9oaszewska 2008-04-18
957 SA Z Marta $agan 2008-04-18
958 R( 2008-04-23
959 SA Z &rystyna 0udzka 2008-04-18
960 SA Z &atarzyna Pasztelan 2008-04-18
961 SA Z "eata 0atajczak 2008-04-18
962 SA Z &atarzyna 0odak 2008-04-18
963 SA Z :oanna Mikoajczak 2008-04-18
"iuro 0zeczoznawcw Maj2tkowych MA0$
) 9A?O 9eresa :anicka
3pracowanie operatu szacunkowego wyceny szkd
powstaych w o#r*#ie 3grodu Dziakowego MW*glinekO
zwi2zanych z realizacj2 sieci kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul, :ana Pawa 88 ) 88 etap
Aneks do uowy 7r -CFJQ$80QCPQ8Q/..F z dnia B>,BB,/..F
r,
Aneks do uowy 7r />.CQ$80QCPQ/..F z dnia -.,.R,/..F
r,
Przygotowanie inforacji i sprawozda! z realizacji
#ud+etu w Wydziale (ospodarowania Mienie
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
1akad (ospodarczy M95MO Marta
Machnowska
Wykonanie projektu wykonawczego wielo#ran+owego
teroodernizacji wraz z inwentaryzacj2
architektoniczn2A dokuentacj2 kosztorysow2 w
#udynku Przedszkola 7r FC przy ul, Paderewskiego B/
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
Arkusz1
Strona 75
964 SA Z Pawe &leszcz 2008-04-18
965 SA Z 1ygunt 1ako%cielny 2008-04-18
966 SA Z :acek 'oysz 2008-04-18
967 SA Z $ylwia &*dziora 2008-04-18
968 O. P (ina Wlka Wodziierz 'ofa 2008-03-17
969 O. A (ina Wlka Wodziierz 'ofa Aneks do porozuienia z dnia /-,BB,/..> r, 2008-03-03
970 !" 2008-04-24
971 &" 2008-04-01
972 ZSS A Willa Agnieszka Agnieszka &oszuta Aneks do uowy z dnia .F,.P,/..R r, 2008-04-18
973 &% 2008-04-14
974 I, 2008-04-15
975 I, A E&3 ) (E3 Consulting Marek "iyk Aneks do uowy 7r -FPQ87QCPQ/..R z dnia /J,.B,/..R r, 2008-03-28
976 OR 2008-04-18
977 &" Monika &ogucE 9oasz W*grzyn 2008-04-22
978 &" 2008-04-21
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksi2+eczek wojskowych os# zgaszaj2cych
si* do po#oru
Prowadzenie zaj*L %wietlicowych w lokalu Powiatowej
&oisji 4ekarskiej 7r B i 7r /
Prowadzenie zaj*L %wietlicowych w lokalu Powiatowej
&oisji 4ekarskiej 7r B i 7r /
&opleksowe sprz2tanie poieszcze! w lokalu
Powiatowej &oisji 4ekarskiej i Powiatowej &oisji
Po#orowej
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw dotacji
udzielonej przez Miasto 4u#lin przedszkolo
niepu#liczny i pu#liczny
M5498C3 $p, z o, o, Ada 6wietlicki Del
W*gorek
3ddanie iejsc w pasie drogowy ulicy 4ipowej dla
potrze# parkowania na prawach wy2czno%ci
ADM 6rdie%cie $p, z o, o, "eata
7adulska
Przekazanie w zarz2dzanie i adinistrowanie
nieruchoo%ci poo+onej przy ul, Dzieci 1aojszczyzny
B-
Przedsi*#iorstwo Projektowania i 0ealizacji
AP03 $p, z o, o, "olesaw 0adzie!ciak
Wykonanie dokuentacji #udowlano ) wykonawczej
reontu kanau deszczowego %r, .A> w ul, 4ucyny 'erc
Przedsi*#iorstwo Projektowania i 0ealizacji
AP03 $p, z o, o, "olesaw 0adzie!ciak
Aktualizacja projektu #udowlano ) wykonawczego sieci
kanalizacji sanitarnej w ul, &leopatry
=345ME7 ) (0AH 5sugi 8ntroligatorskie
0oan Wodarski
3prawa introligatorska aktw 5$C w ilo%ci PC JRC o
foracie "P
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 4wowskiej o pow, -. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
05C' $,A, 3ddzia w 4u#linie :erzy
Doa!ski 4uiza $krzek
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, (ospodarczej o pow, B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Arkusz1
Strona 76
979 &" 2008-04-21
980 &" 2008-04-21
981 &" 2008-04-21
982 &" 2008-04-21
983 &" A 'ieroni Pa%nik "ar#ara Pa%nik Aneks do uowy z dnia -B,B.,/..> r, 2008-04-22
984 R( 5sugi Projektowe &rzysztof &*dzierski 2008-04-23
985 &" 2008-04-07
986 ZSS 2008-04-07
987 ZSS 2008-04-07
988 ZSS 2008-04-07
989 ZSS 2008-04-07
05C' $,A, 3ddzia w 4u#linie :erzy
Doa!ski 4uiza $krzek
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 4otniczej o pow, B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
05C' $,A, 3ddzia w 4u#linie :erzy
Doa!ski 4uiza $krzek
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 4eszczy!skiego o pow, B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
05C' $,A, 3ddzia w 4u#linie :erzy
Doa!ski 4uiza $krzek
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Megiewskiej o pow, B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
05C' $,A, 3ddzia w 4u#linie :erzy
Doa!ski 4uiza $krzek
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy al, Andersa o pow, B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji
zainstalowania platfor i schodoazw dla os#
niepenosprawnych ) #udynek Dou Poocy $poecznej
przy ul, Archidiako!skiej F
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci Marek
0oszczewski
Wykonanie wycen >. nieruchoo%ci gruntowych (iny
4u#lin w celu sprzeda+y na rzecz u+ytkownikw
wieczystych
7131 "E7E ) DE79 "eata &rlikowska
:oanna (ra#ek
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
1espou $zk nr F przy ul, 0oztocze BP
7131 M4ekarze $pecjali%ciO $p, z o, o,
Magdalena 9ucewicz ) Pasikowska :acek
(ra#ski
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r /F przy ul, &resowej B i 1espou $zk nr P przy ul,
"ronowickiej /B
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska 5rszula 0adzie!ciak
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r F przy ul, &rasi!skiego F
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Magorzata &opeL
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r B> przy ul, Elektrycznej >B
Arkusz1
Strona 77
990 ZSS P08MA ) MED 7131 :olanta Czerkies 2008-04-07
991 O. =54CA7 :acek 0+ycki Dariusz (reczka 2008-02-20
992 O$ 2008-04-07
993 %P ! &onrad 9oasz $tawecki 2008-03-11
994 %P ! Magorzata Puzia 2008-04-02
995 %P 2008-04-07
996 %P 2008-03-28
997 I, 2008-02-10
998 I, A Aneks do uowy 7r /--Q$80QCPQ/..F z dnia .F,./,/..F r, 2008-03-28
999 I, A 2008-03-31
1000 &% 2008-04-25
1001 ZSS Z &rystyna 0olska 2008-04-15
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$P 7r /. przy ul, Pisudskiego /CE $P 7r P. przy ul, 0+y
Wiatrw J
5dost*pnienie systeu 7a#r 3ptiDu wraz z
przeprowadzenie szkole!
Wojewdzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej 1#igniew 9argo!ski
Dofinansowanie zadania pn, Progra edukacji
ekologicznej spoeczno%ci lokalnej Miasta 4u#lin
Autorskie opracowanie tekstw dotycz2cych historii
Miasta 4u#linA ktre zostan2 wykorzystane na portalu
www,lu#lin,eu oraz w wydawnictwach reklaowych
Miasta
9uaczenie z j*zyka polskiego na j*zyk angielski F stron
tekstu strategii proocji iasta 4u#lin
Halicji ] Associates 0oestuin C= ', 8,
A#acht 'olandia "onawentura Halicki
Przeniesienie nieodpatne na rzecz Miasta autorskich
praw aj2tkowych do filu M&ocha 4u#linO
DD" Warszawa $p, z o, o, $zyon
(utkowski Ewa 0usiecka
&reacja #ill#oardw do kapanii wizerunkowej iasta
4u#lin
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) "adawcze
P034A" Edward Hlak Dariusz Hlak
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego na
#udow* ka#la $7 w ul, "ieszczadzkiej i ul, 0oztocze
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) "adawcze
P034A" Edward Hlak Dariusz Hlak
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) "adawcze
P034A" Edward Hlak Dariusz Hlak
Aneks do uowy 7r ->--Q$80QCPQ8Q/..F z dnia .>,BB,/..F
r,
MP3 $89A 45"487 $,A, Mirosaw
$okoowski Andrzej Pietrkiewicz
5trzyanie o#iektw gro#ownictwa wojennego na
terenie (iny 4u#lin w zakresie prowadzenia prac
porz2dkowo ) zieleniarskich
5czestnictwo w posiedzeniach skadw orzekaj2cych
Miejskiego 1espou do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci ) wydawanie orzecze! o stopniu
niepenosprawno%ci i niepenosprawno%ci dzieci do lat
BC
Arkusz1
Strona 78
1002 ZSS Z Anna "rajerska ) Wallner 2008-04-15
1003 %' 2008-03-25
1004 %' 8reneusz Wydrzy!ski 2008-04-21
1005 %' A Aneks do uowy z dnia B.,.-,/..R r, 2008-04-15
1006 %' 2008-04-08
1007 %' 2008-04-08
1008 %' 2008-04-08
1009 %' 2008-04-08
1010 %' 2008-04-08
1011 !" Ewa Pawowska $tanisaw Pawowski 2008-04-28
1012 OR P 5niwersytet Przyrodniczy Marek $zwajgier 2008-04-28
5czestnictwo w posiedzeniach skadw orzekaj2cych
Miejskiego 1espou do $praw 3rzekania o
7iepenosprawno%ci ) wydawanie orzecze! o stopniu
niepenosprawno%ci i niepenosprawno%ci dzieci do lat
BC
7arodowe Centru &ultury &rzysztof
Dudka "ernarda A#ro+kiewicz
Wsporganizacja projektu wy#ranego w raach
krajowego na#oru wnioskw do europejskiego roku
dialogu i*dzykulturowego
Projekt i wykonanie B egzeplarza statuetki dla laureata
7agrody Miasta 4u#lin za caoksztat osi2gni*L w
dziedzinie kultury i sztuki
4u#elskie 9owarzystwo $ztuk Pi*knych
Waldear 9atarczuk Marcin 4achowski
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Wystawa ultiedialna
M4u#lin ) 4ww Wsplne pi*kno EuropyO
3glnopolskie $towarzyszenie Mio%nikw
'ejnaw Miejskich Wadysaw $tefan
(rzy# Andrzej Ciota
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) ?= :u#ileuszowy
3glnopolski Przegl2d 'ejnaw Miejskich
$towarzyszenie MW $tron* $ztukiO Anna
Hornal Marta &urowska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja koncertw MW
$tron* $ztukiO
9owarzystwo Mio%nikw 4u#lina (rzegorz
Wjcikowski &ail $uchodolski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) wydanie pu#likacji
M4u#lin ) dzieje iastaO to 8
$towarzyszenie Przyjaci i Wychowankw
3$M 8 i 88 st, i, &, 4ipi!skiego 1#igniew
9rochiiuk Elwira 6liwkiewicz ) Cisak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Muzyka #arokowa w
redukcjach jezuickich
3kre%lenie wzajenych zo#owi2za! w zwi2zku z
prze#udow2 drogo krajowej 7r BJ ) al, &ra%nicka na
odcinku od ul,, 0oztocze do granic iasta
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Kukasz 7owacki
Arkusz1
Strona 79
1013 OR P 5niwersytet Przyrodniczy Marek $zwajgier 2008-04-28
1014 OR Wydzia Politologii 5MC$ Ewa Maj 2008-04-15
1015 OR Wydzia Politologii 5MC$ Ewa Maj 2008-04-05
1016 OR Wydzia Politologii 5MC$ Ewa Maj 2008-04-04
1017 OR Dostarczenie artykuw spo+ywczych 2008-05-01
1018 Z A 4eszek Wjtowicz Aneks do uowy 7r C/FQ91QCPQ8Q/..R z dnia />,./,/..R r, 2008-04-21
1019 Z Mariusz Du#iel 2008-03-31
1020 Z 9adeusz 7izio 2008-03-31
1021 ZSS 2008-04-08
1022 I 2008-04-14
1023 I Proj7E9 :arosaw "uczek 2008-03-31
1024 I $DC $p, z o, o, 0yszard &ulicki 2008-04-04
1025 I, 0 9eresa $o#o! $andra $o#o! 2008-04-11
1026 I, A 2008-02-28
1027 I, A Aneks do uowy 7r />FQ$80QCPQ/..F z dnia B/,./,/..F r, 2008-03-31
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) &ail Wosek
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) 9oasz Doagaa
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Aleksandra "aszczakE Paulina Maysz
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Eilia (ruszczyk
E4D30AD3 $p, z o, o, 4esaw $ygua
:acek 1aj2c
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Wystawa pn, M0eont
generalnyO
Wojewdzki 3%rodek 8nforatyki 9erenowy
"ank Danych 4u#elskiego 5rz*du
Wojewdzkiego 1#igniew 6ciu#ak
Wprowadzenie zian w prograie M7aliczanie dodatkw
ieszkaniowychO
Monitorowanie stanu oraz nadzr nad realizacj2 uw
telekounikacyjnych
Wykonanie systeu oka#lowania strukturalnego w
o#iekcie 5rz*du Miasta 4u#lin przy ul, &rakowskie
Przedie%cie F/
Wypata odszkodowania w wysoko%ci B >B. z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji deszczowej w
ul, 8zoldy
1esp 5sug 9echnicznych 739 $p, z o, o,
4eszek :an Mirosaw
Aneks do uowy 7r BJCRQ$80QCPQ/..F z dnia /-,.F,/..F
r,
&onsorcjuT 4ider 4inetel $p, z o, o,
&rzysztof $okoowski
Arkusz1
Strona 80
1028 OR &48MA9 (rzegorz $uracz 2008-04-28
1029 &" A :acek $ikorski :P$ &atarzyna $ikorska Aneks do uowy z dnia B>,B.,/..F r, 2008-04-29
1030 !" D03("E$9 Andrzej Wanatowicz 2008-04-24
1031 R# 2008-04-11
1032 &! 2008-04-18
1033 ZSS A 'alina (inowicz Aneks do uowy nr RPFQ1$$Q1Q/..R z dnia .F,.P,/..R r, 2008-04-18
1034 ZSS A Ada Malicki Aneks do uowy nr RPCQ1$$Q1Q/..R z dnia .F,.P,/..R r, 2008-04-18
1035 !" P,P,', 30837 Edward 4e!czuk 2008-04-25
1036 %' 2008-04-08
1037 %' 2008-04-08
1038 %' A Aneks do uowy z dnia .B,.P,/..R r, 2008-04-24
1039 ("*Z% 2008-04-29
1040 OR 2008-04-02
1041 ZSS Z 2008-04-21
DostawaA onta+ i uruchoienie stacji zi*kczania
wody przeznaczonej do nawil+acza parowego w centrali
kliatyzacyjnej na #udynku archiwu 5rz*du Miasta
przy ul, 6wi*toduskiej -
Wykonanie chodnika i schodw terenowych od ul, E,
Plater do al, $ikorskiego
DiDina Polonia Consulting 3pole Piotr
W2saty
Przeprowadzenie audytu zewn*trznego projektu M4u#lin
Miasto WiedzyO
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne $p, z o, o, $tanisaw Margul
Aktualizacja #azy opisowej ewidencji gruntwA #udynkw
i lokali iasta 4u#lin na podstawie aktw notarialnych w
ilo%ci R>.. sztuk
3kre%lenie o#owi2zkw stron w zwi2zku z realizacj2
#udynkw ieszkalnych wielorodzinnych w po#li+u ulic
Cyprysowej i "luszczowej
9owarzystwo dla 7atury i Czowieka
&rzysztof (orczyca Agnieszka $zokaluk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) M:urta lirnikwO
Europejskie tradycje Muzyki w*drownejO
$towarzyszenie &ulturalno ) 3%wiatowe
MW*glin PnocnyO Dariusz "oruch
Andrzej "utry
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) festyn osiedlowy =88 Dzie!
W*glina
3%rodek M"0AMA (03D1&A ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
0ejonowe Wodne 3chotnicze Pogotowie
0atunkowe 9adeusz Chielewski Piotr
&u#ica
1apewnienie #ezpiecze!stwa na wodzie os#
korzystaj2cych z akwenu 1alew 1e#orzycki
Wydzia Prawa i Adinistracji 5M$C
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Marcin D2#kowski
Prywatne (inazju i 4iceu
3glnoksztac2ce (rzegorz $zyczak
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjny pod hase
MWyjy zdrowo na sportowoO
Arkusz1
Strona 81
1042 ZSS 2008-04-30
1043 I, 2008-04-25
1044 I, A Aneks do uowy z dnia /R,.P,/..C r, 2008-04-24
1045 I, 78CE ) P34 $p, z o, o, 0enata Hr2czek 2008-04-14
1046 I, 2008-04-14
1047 I, 2008-04-14
1048 I, 2008-04-14
1049 I, 2008-04-22
1050 I, W8&A7A $,A, $ylwester "ogacki 2008-04-14
1051 %P Z "artosz (#urek 2008-03-26
1051A OR 2008-04-01
1052 %P Anna Do#rowolska 2008-04-30
1053 %P Z 9oasz &ulczy!ski 2008-04-30
Hundacja 8ntegracyjna M7a 9atarachO ks,
Ada "uczy!ski
Prowadzenie o#ozu z prograe terapeutyczny dla
czonkw rodzin z pro#lee alkoholowy jako
zwie!czenie caorocznej pracy
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S plac #udowy ul,
MireckiegoQ0eyonta
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
"udowa sieci wodoci2gowej o dugo%ci F. od sieci w
ul, 4azurowej przez ul, &lepackiego
A0$ ) 9A? nieruchoo%ci s,c, :anusz
Czajecki
Wykonanie operatu szacunkowego wyceny szkd
powstaych w po#li+u ul, 0ogi!skiego podczas realizacji
sieci kanalizacji deszczowej
A0$ ) 9A? nieruchoo%ci s,c, :anusz
Czajecki
Wykonanie operatu szacunkowego wyceny szkd
powstaych w po#li+u ul, "eskidzkiej -B podczas
realizacji odcinka sieci wodoci2gowej
$poeczny &oitet "udowy kanalizacji
sanitarnej w ul, :uliusza &ossaka Wiesaw
Wrona
"udowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy :uliusz
&ossaka w 4u#linie
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S #udynek 9eatru $tarego ul,
:ezuicka BR
"udowa sieci wodoci2gowej na gruncie poi*dzy ul,
&asztela!sk2 a ul, "artnicz2
0ealizacja o%wietlenia filowego na planie produkcji
filowej M"al Prze#iera!cwO
"9 7ieruchoo%ci Maciej "alcerek
(rzegorz 9urski
1wrot kosztw poniesionych w zwi2zku z zatrudnienie
repatrianta ) Pana Aleksandra $trzakowskiego
5dost*pnienie #arierek ochronnych na iprez*
plenerow2 w dniach .C,.>,/..R r, S .F,.>,/..R r, na Placu
1akowy
3#suga techniczna iprezy artystycznej ) koncert
inauguruj2cy 4u#elskie Dni &ultury $tudenckiej
Arkusz1
Strona 82
1054 ("*Z% 0'EMA :acek $aj 2008-05-05
1055 Z 2008-04-25
1056 Z Ada 4iponoga 2008-03-31
1057 S 2008-05-05
1058 S 2008-05-05
1059 S 2008-05-05
1060 S 2008-05-05
1061 S 2008-05-05
1062 S 2008-05-05
1063 S 2008-05-05
1064 S 2008-05-05
1065 S 2008-05-05
Wykonanie i dostawa ateriaw popularyzuj2cych
znajoo%L nuerw telefonw alarowych su+#
ratowniczych w raach Prograu M"ezpieczny 4u#linO
P34$ECA4E 'enryk (ajowiak Marcin
(ajowiak
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
3ddzia Miejski P99& Andrzej Wasilewski
"ogdan &otowski
3rganizacja i prowadzenie iprez turystyki
kwalifikowanej o charakterze grskiA pieszyA
kolarski z o#sug2 spoeczn2 iprez
4u#elski &lu# Pikarski M3930 Waldear
Paszkiewicz Edward 4ewczuk
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) szachy
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) koszykwka dziewcz2t
4u#elski &lu# &arate 9radycyjnego
Andrzej Maciejewski Daniel 8wanek
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) lekka atletyka
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
1akadowy &lu# $portowy E4P8$ :zef
$ugier &aziierz &owalczyk
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) kolarstwo dziewcz2t
Arkusz1
Strona 83
1066 S 2008-05-05
1067 S 2008-05-05
1068 S 2008-05-05
1069 S 2008-05-05
1070 S 2008-05-05
1071 S 2008-05-05
1072 S 2008-05-05
1073 S 2008-05-05
1074 S 2008-05-05
1075 S 2008-05-05
1076 S 2008-05-05
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) #iegi na orientacj*
Miejski &lu# $portowy &A487A Maciej
&aznowski "eata 7ie%cieruk
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) #oks
Miejski &lu# $portowy &A487A Maciej
&aznowski "eata 7ie%cieruk
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) kick #o@ing
Miejski &lu# $portowy &A487A Maciej
&aznowski "eata 7ie%cieruk
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) pika no+na
9owarzystwo Piki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
&lu# $portowy 348MP8A $awoir Pliszka
Maciej (anczarski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
1apa%nicze 9owarzystwo $portowe $3&[K
&rzysztof "oryc 1dzisaw 1ie#owicz
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
8ntegracyjne Centru $portu i 0eha#ilitacji
$9A0 :anusz :urek "o+ena 9atarczak
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dla os# niepenosprawnych w r+nych
dyscyplinach sportu
4u#elski &lu# $portowy (uchych
$PA09A7 0yszard Majkut $tanisaw
:aniec
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dla os# niepenosprawnych w r+nych
dyscyplinach sportu
&olejowy &lu# $portowy $G(7AK
&aziierz Persona Wiesaw Pawat
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) pika no+na
5czniowski &lu# $portowy P8\9&A
Magorzata :esionek Mirosaw $ao!
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Arkusz1
Strona 84
1077 S 2008-05-05
1078 S 2008-05-05
1079 S 2008-05-05
1080 S 2008-05-05
1081 S 2008-05-05
1082 S 2008-05-05
1083 S 2008-05-05
1084 S 2008-05-05
1085 &% P 2008-04-14
1086 %' 2008-04-08
1087 %' 2008-04-08
1088 %' 2008-04-08
5czniowski &lu# $portowy 03?A 9adeusz
Wi*cek 'anna 0ui!ska
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
&olejowy &lu# $portowy $G(7AK
&aziierz Persona Wiesaw Pawat
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) tenis stoowy
$towarzyszenie Modzie+owy &lu#
$portowy =8&87( 45"4878A7&A 1#igniew
(rzesiak Mira Wi%niewska
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
5czniowski &lu# $portowy $PA09A&5$
:zef 9kaczyk Andrzej :aielniak
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
"udowlany &lu# $portowy Piotr &oda
0o#ert (roysz
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cir &rzysztof $agan
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) pywanie
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cir &rzysztof $agan
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) pika r*czna
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cir &rzysztof $agan
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) wspinaczka sportowa
4u#elskie Przedsi*#iorstwo Energetyki
Cieplnej $p, z o, o, $tanisaw &alinowski
Artur 4ipi!ski
Porozuienie w sprawie przekazania terenu o pow, > ha
przy ul, 1awilcowej w 4u#linie
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) MP pory roku )
etaorfozy lu#elskieO
Hundacja 3%rodka &arta w Warszawie
1#igniew (luza
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Pai*tanie Peerelu
$towarzyszenie Przyjaci 9a!ca Alicja
&owalczyk 4ilianna "artnik
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) M&oncert roczny $poecznego
3gniska "aletowego w 4u#linieO
Arkusz1
Strona 85
1089 %' 2008-04-08
1090 I, 2008-04-24
1091 OR A 8wona 5nkiewicz 2008-04-30
1092 S 2008-04-15
1093 S 2008-04-15
1094 S 2008-04-15
1095 S 2008-04-15
1096 S 0ada Dzielnicy 9A9A0G Waldear :aniak 2008-04-15
1097 S 2008-05-05
1098 S 2008-05-05
1099 S &lu# $zachistw D0A(37 Micha Praszak 2008-05-05
1100 S 2008-05-05
1101 S 2008-05-05
Hundacja Poetw i 5anw i, (en,
"olesawa Wieniawy ) Dugoszewskiego
9adeusz &wiatkowski ) Cugow
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) MWiosna 4udwA 5anw i
PoetwO
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
"udowa ul, Wro!skiej na odcinku od ul, Droga
M*czennikw Majdanka do ul, Majdan 9atarski z
prze#udow2 skrzy+owania
Aneks do uowy 7r /JCQ30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R
r,
&olejowy &lu# $portowy $G(7AK
&aziierz Persona
3ddanie w #ezpatne u+ywanie kosiarki spalinowej
MA&89A E?C45$8=E P4M >BB/ C &M
Miejski &lu# $portowy &A487A Maciej
&aznowski
3ddanie w #ezpatne u+ywanie kosiarki spalinowej
MA&89A E?C45$8=E P4M >BB/ C &M
&lu# $portowy (0AH MA087A Wojciech
Chodonowski
3ddanie w #ezpatne u+ywanie kosiarki spalinowej
MA&89A E?C45$8=E P4M >BB/ C &M
5czniowski 3siedlowy &lu# $portowy
$KAW87 :anusz &oody!ski
3ddanie w #ezpatne u+ywanie kosiarki spalinowej
MA&89A E?C45$8=E P4M >BB/ C &M
3ddanie w #ezpatne u+ywanie kosiarki spalinowej
MA&89A E?C45$8=E P4M >BB/ C &M
Mi*dzyszkolny &lu# $portowy
9owarzystwo Piki 0*cznej &rzysztof
&rawczyk Waldear Czu#ala
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
4u#elskie 9owarzystwo &ajakowe HA4A
1ofia Hilipek ) &raczek 4eszek Daniewski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Modzie+owy &lu# Pikarski &3183KE&
1#igniew &ozowski 0afa &ozowski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Arkusz1
Strona 86
1102 S 2008-05-05
1103 S 2008-05-05
1104 S 2008-05-05
1105 S 2008-05-05
1106 S 2008-05-05
1107 S 2008-05-05
1108 S 2008-05-05
1109 S 2008-05-05
1110 S 2008-05-05
1111 S 2008-05-05
1112 S 2008-05-05
5czniowski &lu# $portowy DW[:&A 8wona
(ajowiak :acek 'oa
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5M$C Dariusz Wierz#icki Marek
$zarowski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5M$C Dariusz Wierz#icki
Marek $zarowski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
&lu# $portowy (0AH ) MA087A Wojciech
Chodonowski $tanisaw "aran
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5M$C Dariusz Wierz#icki
Marek $zarowski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
4u#elski 1wi2zek $zachowy 1#igniew
Pyda Marek Ko#ejko
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
4u#elski 1wi2zek $zachowy 1#igniew
Pyda Marek Ko#ejko
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
4u#elski $portowy &lu# 9aekwon ) do
9adeusz Ko#oda :oanna (ardias
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
4u#elski $portowy &lu# 9aekwon ) do
9adeusz Ko#oda :oanna (ardias
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
5czniowski &lu# $portowy 03?A 9adeusz
Wi*cek 'anna 0ui!ska
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
Arkusz1
Strona 87
1113 S 2008-05-05
1114 S 2008-05-05
1115 S 2008-05-05
1116 S 2008-05-05
1117 S 2008-05-05
1118 S 2008-05-05
1119 S 2008-05-05
1120 %P ! Piotr Wysocki 2008-03-20
1121 &" 'alina WoIniak 2008-05-05
1122 R( 2008-04-17
1123 ZSS 2008-05-06
1124 ZSS 2008-05-06
5czniowski &lu# $portowy DW[:&A 8wona
(ajowiak :acek 'oa
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
Modzie+owy &lu# Pikarski &3183KE&
1#igniew &ozowski 0afa &ozowski
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
4u#elski &lu# &arate 9radycyjnego Andrzej
Maciejewski Daniel 8wanek
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cir &rzysztof $agan
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
4u#elski 1wi2zek 4ekkiej Atletyki 4eszek
Dunecki Andrzej $zaniawski
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
4u#elski $portowy &lu# 9aekwon ) do
9adeusz Ko#oda :oanna (ardias
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
3pracowanie graficzne oraz przygotowanie do druku
folderu wydanego w raach projektu M4u#lin ) 4wwT
Miasta filoweO
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, &oo o pow, B>. / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Polskie Pracownie &onserwacji 1a#ytkw
$,A, $tanisaw Mazur
0eont elewacji z wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej poni+ej istniej2cego terenu oraz
wyiana stolarki okiennej w #udynku kaienicy przy ul,
0ynek R
$towarzyszenie &379A&9 :olanta
W2sowska
5dzielanie rodzinoA w ktrych wyst*puj2 pro#ley
narkoanii poocy psychospoecznej i prawnej
Miejski &lu# $portowy &A487A Maciej
&aznowski (rzegorz Adaczyk
Prowadzenie przez r+ne podioty o#ozw ;kolonii< z
profesjonalny prograe profilaktyczny
Arkusz1
Strona 88
1125 OR Z &onrad "arya 2008-04-22
1126 ZSS 2008-05-07
1127 &" (eodeta 5prawniony Marian $osnowy 2008-04-18
1128 OR 2008-04-23
1129 (OI 2008-05-07
1130 R# 2008-04-29
1131 I, M34A &rzysztof 1agra#a 2008-04-07
1132 %' 2008-04-08
1133 %' 2008-04-08
1134 %' Hundacja MMuzyka &reswO 2008-04-08
1135 %' Hundacja MMuzyka &reswO 2008-04-08
Przygotowanie i prowadzenie rejestru skarg w "iurze
Miejskiego 0zecznika &onsuentw
$towarzyszenie M73WE WGC8EO :olanta
$olak Marta Wjcik
5dzielanie rodzinoA w ktrych wyst*puj2 pro#ley
narkoanii poocy psychospoecznej i prawnej
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau dziaek
przy ul, Poudniowej -A Plagego i 4a%kiewiczaA :asnej CA
87P34 WA451:E 5sugowo Produkcyjny
1akad Waluzji 3kiennych Waldear
:aku#iak
Wykonanie +aluzji oraz ich dostawa i onta+ w
#udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin
$towarzyszenie 1wi2zek Miast Polskich
Alicja (renda
3rganizacja wsplnej powierzchni wystawienniczej na
targach E@po 0eal w dniach C ) R,B.,/..R r, w
Monachiu
Polska Agencja 0ozwoju
Przedsi*#iorczo%ci Danuta :a#o!ska
Drogi dojazdowe do o#wodnicy Miasta 4u#lin )
przedu+enie ulicy Megiewskiej w kierunku w*za
drogowego MMegiewO w ci2gu drg ekspresowych $B/A
$BFA $BJ
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
#udowy przy2czy wod, S kan, w granicach pasa
drogowego w ul, $o#tki
3%rodek M"0AMA (03D1&A ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejska $tolica &ultury /.BC ) Miasto Poezji
4u#elski Hestiwal 4iteracki
9owarzystwo Muzyczne i, ',
Wieniawskiego :acek 3ssowski (rzegorz
Wilczy!ski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) BB. lat dziaalno%ci
9owarzystwa Muzycznego i, ', Wieniawskiego w
4u#linie
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) 8? Mi*dzynarodowy
Hestiwal M7ajstarsze Pie%ni EuropyO
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Mi*dzynarodowa $zkoa
Muzyki 9radycyjnej
Arkusz1
Strona 89
1136 %' 2008-04-08
1137 %' 2008-04-08
1138 %' 2008-04-08
1139 O$ 2008-04-22
1140 O$ 2008-04-15
1141 O$ Apteka MMandragoraO Ewa (ajewska 2008-04-18
1142 O. (ina :astkw "eata Woroszyo 2008-04-15
1143 (R" Ewa Magorzata 1iek 2008-04-30
1144 %P 2008-04-09
1145 %P P 2008-04-17
1146 %P Wykonanie koncertu zespou :AMA4 w dniu .F,.>,/..R r, 2008-04-02
1147 %P ! :arosaw "icki 2008-05-05
1148 (OI Z 9oasz D2#ski 2008-05-05
9owarzystwo Muzyczne i, ',
Wieniawskiego :acek 3ssowski (rzegorz
Wilczy!ski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) =88 3glnopolski &onkurs
Modych $krzypkw i, $tanisawa $erwaczy!skiego
$towarzyszenie Aniatorw 0uchu
Holkowego Agnieszka Matecka ) $krzypek
Ewa 1a#rotowicz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Piso Holkowe M(adki z
ChatkiO /..R
$towarzyszenie Aniatorw 0uchu
Holkowego Agnieszka Matecka ) $krzypek
Ewa 1a#rotowicz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) ?=888 Mi*dzynarodowy
Hestiwal Muzyki 4udowej MMikoajki HolkoweO
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Mariusz Piat :oanna 1ieichd
0atowanie lu#elskich kasztanowcw przed inwazj2
szrotwka kasztanowcowiaczka
Apteka MPanaceuO &atarzyna
$kowro!ska
Dzier+awa B pojenika "3 ) P>QE do prowadzenia z#irki
przeterinowanych lekw
Aneks do uowy 7r B-FPQ36QCPQ/..F z dnia />,.>,/..F
r,
5dzielenie dotacji przedszkolo niepu#liczny w
wysoko%ci F>^ wydatkw #ie+2cych
Wygoszenie referatu okoliczno%ciowego podczas
uroczystej sesji 0ady Miasta 4u#lin w dniu - aja /..R r,
Halicki ] Associates 'olandia 0oestuin ',
8, A#acht "onawentura Halicki
&opleksowa organizacjaA koordynacja i realizacja sesji
zdj*ciowej w celu wygenerowania zdj*L dla potrze#y
#ill#ordowej kapanii wizerunkowej Miasta 4u#lin
$portowy &lu# &ick ) "o@ing Politechniki
4u#elskiej 9adeusz Polja!ski
Porozuienie w sprawie podj*cia wsppracy w celu
dziaa! reklaowych na rzecz Miasta podczas
Mistrzostw Polski w &ick ) "o@ingu
4837 $9A(E MA7A(ME79 9oasz
4ektarski
Wyst*p autorski podczas koncertu inauguracyjnego
4u#elskie Dni &ultury $tudenckiej w dniu .F,.>,/..R r,
9worzenie i aktualizacja strony internetowej zawieraj2cej
inforacje na teat Podstrefy 4u#lin $pecjalnej $trefy
Ekonoicznej E503 ) PA0& Mielec
Arkusz1
Strona 90
1149 &% &3M ) E&3 $p, z o, o, Wojciech 4utek 4etnie r*czne oczyszczanie $tarego Miasta 2008-04-30
1150 Z P&$ w 1ao%ciu $p, z o, o, Andrzej $ki#a 2008-04-22
1151 ZSS 2008-05-08
1152 ZSS 2008-05-08
1153 ZSS 2008-05-08
1154 ZSS 2008-05-08
1155 ZSS 2008-05-08
1156 ZSS $towarzyszenie $&A59 El+#ieta 7owak 2008-05-08
1157 R( A Aneks do uowy 7r CPJQ3rQCPQ/..F z dnia BP,.-,/..F r, 2008-05-06
1158 ZSS 2008-05-08
1159 ZSS 2008-05-08
1160 ZSS 2008-05-08
1161 %P 2008-05-05
1162 %P Z Pawe Kuczak 2008-04-30
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Parafia rzyskokatolicka p,w, 6w,
$tanisawa i M*czennika ks, Eugeniusz
1ar*#i!ski
Prowadzenie o#ozw ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
Wodniacki 5czniowski &lu# $portowy $P
-. 9adeusz 4itwin
Prowadzenie o#ozw ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
&lu# $portowy 578A Mieczysaw (randa
&aziiera Wielosz
Prowadzenie o#ozw ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory M8$E08C30D8A ks,
9adeusz Pajurek 4ucyna "iakowska )
Ceglarz
Prowadzenie o#ozw ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory M8$E08C30D8A ks,
9adeusz Pajurek 4ucyna "iakowska )
Ceglarz
Prowadzenie o#ozw ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
Prowadzenie o#ozw ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
Przedsi*#iorstwo "udowlane T:50 ) A7DO
Andrzej Wrona
1groadzenie $istr 5rszulanek $erca
:ezusa &onaj2cego Do 1akonny s, Ewa
7iedIwiedzka
Prowadzenie o#ozw ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
9owarzystwo Piki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
Prowadzenie o#ozw ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
5czniowski &lu# $portowy W8D3& $p >B
9oasz "ielecki Marek $itarz
Prowadzenie o#ozw ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
4u#elski &lu# Pikarski M3930 Waldear
Paszkiewicz Edward 4ewczuk
5dost*pnienie iejsca na / #anery na stadionach
sportowych przy Al, 1yguntowskich i ul, &resowej
Przygotowanie - #ill#ordw flashowych do kapanii
internetowej na portale 3net,plA WP,pl (azeta,pl
Arkusz1
Strona 91
1163 %P Z Artur Matusewicz 2008-04-02
1164 %P &A4E:D3$&3P 'u#ert (orczyca 2008-04-07
1165 %P 8=E79 Mikoaj Majda 2008-04-03
1166 OR 2008-05-08
1167 I 2008-04-24
1168 I 2008-04-24
1169 S Przekazanie do u+ywania urz2dze! i sprz*tu sportowego 2008-04-15
1170 S 2008-05-05
1171 S 2008-05-05
1172 S 2008-05-05
1173 S 2008-05-05
1174 S 2008-05-05
Penienie roli odela podczas sesji fotograficznej do
#ill#oardowej kapanii wizerunkowej MiastaT M4u#lin,
7iezieski kliatO
Wykonanie fotografii na potrze#y folderu inforacyjnego
wydawanego w zwi2zku z o#chodai P-. rocznicy
powstania 9ry#unau &oronnego
Wykonanie fotografii na podstawie sesji zdj*ciowej na
potrze#y #ill#oardowej kapanii wizerunkowej MiastaT
M"2dI wolny, $tudiuj w 4u#linieO
9owarzystwo Edukacji "ankowej $,A,
Ada 1niszczy!ski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) &atarzyna Ciozda
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usug dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy Czu#y Poudniowe 4u#lin ul, $zaragdowa //
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usug dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy W*glin Poudniowy 4u#lin ul, Wielkopolska >B
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Wspoaganie podiotw zajuj2cych si*
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w%rd
ieszka!cw iasta w zakresie funkcjonowania
kounalnych o#iektw sportowych
&lu# $portowy 578A Mieczysaw (randa
&aziiera Wielosz
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
5czniowski &lu# $portowy W8D3& $p >B
9oasz "ielecki Marek $itarz
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Miejskie 9owarzystwo Pywackie
45"4878A7&A "ogdan Wagner Danuta
$uska
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
$towarzyszenie na 0zecz Dzieci i Modzie+y
7iepenosprawnej 0uchowo Alina $tarek
'alina De#ajo
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Arkusz1
Strona 92
1175 S 2008-05-05
1176 S 2008-05-05
1177 S 2008-05-05
1178 S 2008-05-05
1179 S 2008-05-05
1180 %' 2008-04-08
1181 %' 2008-04-08
1182 %' 2008-04-08
1183 %P 2008-04-18
1184 %P A Aneks do uowy 7r BBR-Q&PQ/..R z dnia BR,.P,/..R r, 2008-05-05
1185 OR 2008-04-17
1186 ZSS Z Anna Puton 2008-04-30
9owarzystwo $portowo ) 9urystyczne
$3&348& Ada (owacz 1enon Danowski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
&lu# Pikarski W8E78AWA :erzy Chura
El+#ieta $kalska
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
9owarzystwo $portowo ) 9urystyczne
$3&348& Ada (owacz 1enon Danowski
Wspoaganie podiotw zajuj2cych si*
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w%rd
ieszka!cw iasta w zakresie funkcjonowania
kounalnych o#iektw sportowych
Miejskie 9owarzystwo Pywackie
45"4878A7&A "ogdan Wagner Danuta
$uska
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
4u#elskie 9owarzystwo &ajakowe HA4A
1ofia Hilipek ) &raczek 4eszek Daniewski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk 1#igniew
$o#czuk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Perforance Art Meeting
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk 1#igniew
$o#czuk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) 7iezwyke koncepcje
artystyczne i kuratorskie
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk 1#igniew
$o#czuk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) Perface do
Mi*dzynarodowej Wystawy MWo#ec Hory 3twartej
3skara 'ansena ) 'uanistyczny wyiar sztuki
wspczesnej i architekturyO
(rupa 3chrony "iznesu Persona i
Wsplnicy 0o#ert Persona
Hizyczna ochrona iprezy inauguracyjnej 4u#elskiej Dni
&ultury $tudenckiej w dniach .CS.R,.>,/..R r,
(rupa 3chrony "iznesu Persona i
Wsplnicy 0o#ert Persona
P0E$$P5"48CA $p, z o, o, 9ruls =elgaard
Pawe "ie!
1aieszczanie ogosze! 5rz*du Miasta 4u#lin w gazecie
codziennej o zasi*gu oglnopolski
Przygotowywanie i wysyanie korespondencji Miejskiego
1espou do $praw 3rzekania i o 7iepenosprawno%ci
Arkusz1
Strona 93
1187 ZSS 2008-05-12
1188 I, 2008-04-28
1189 I, 2008-04-28
1190 I, 2008-05-07
1191 I, 2008-04-25
1192 I, 2008-05-08
1193 I, 2008-05-08
1194 (% A Aneks do uowy z dnia /R,.C,/..F r, 2008-04-30
1195 (% A Aneks do uowy z dnia /R,.C,/..F r, 2008-04-30
1196 (% A Aneks do uowy z dnia .>,.J,/..F r, 2008-04-11
1197 &! 2008-04-18
1198 OR Z Anna 1awistowska S 4ulek 2008-05-05
7AD18E:A Charytatywne $towarzyszenie
7iesienia Poocy Chory 5zale+niony
od Alkoholu &rzysztof 4eszczy!ski Andrzej
&luczyk
0ealizacja lokalnej iprezy profilaktycznej prouj2cej
zdrowy i trzeIwy styl +ycia
1akad 8nstalacji $anitarnych Wiesaw
Maruszak
Wykonanie odga*zienia wodoci2gu do posesji nr // przy
ul, &aiennej
1akad 0o#t 8n+ynieryjno ) "udowlanych
Aleksander W2sik
Wykonanie sieci wodoci2gowej do posesji nr PA CAA RA
przy ul, &oo
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
Morcinka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Marek
4enart (rzegorz Dolecki
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S #udynek ieszkalny
wielorodzinny ul, Mireckiego PA CA RQ0eyonta /B
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
Doeyki
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
$owi!skiego
"ank (ospodarstwa &rajowego 3ddzia w
4u#linie (rzegorz Paszczyk 9oasz
"e#enek
"ank (ospodarstwa &rajowego 3ddzia w
4u#linie (rzegorz Paszczyk 9oasz
"e#enek
"ank P&3 $A Agata &oorek Pawe
"aszczak
"iuro (eodezyjno ) Projektowe P03&A09
4u#lin 5rszula &oinek
Wykonywanie prac zwi2zanych z o#sug2 zgosze! ro#t
dotycz2cych opracowania #azy danych nuerycznych
apy zasadniczej na terenie iasta 4u#lin
3#suga interesantw oraz wydawanie i przyjowanie
wnioskw kierowanych do Wydziau (eodezji
Arkusz1
Strona 94
1199 OR A Magorzata Ko#odzi!ska 2008-04-01
1200 &" 2008-04-28
1201 OR ! 4idia Piotr ) &rajecka &ancelaria Prawna 2008-05-05
1202 OR Z 'alina Mazurek 2008-04-30
1203 ZSS 2008-05-13
1204 ZSS 2008-05-13
1205 ZSS 2008-05-08
1206 OR Z &atarzyna 4ipert 2008-04-30
1207 OR Z :oanna Wi%niewska 3#suga techniczno ) organizacyjna &oisji 0ewizyjnej 2008-04-30
1208 OR 2008-04-21
1209 &! Czesaw 7izio (eodeta 5prawniony 2008-05-07
1210 &! 2008-05-08
1211 &! 5sugi (eodezyjne Marta :astrz*#ska 2008-05-08
1212 S 2008-05-05
1213 S 2008-05-06
Aneks do uowy 7r BFPQ30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R
r,
PE0KA ) "rowary 4u#elskie $,A, (ra+yna
Kojko Marcin "orkowski
Dzier+awa nieruchoo%ci poo+onej przy ul,
"ernardy!skiej B>
3pracowanie opinii prawnej w sprawie penoocnictwa
w post*powaniu o udzielenie zawienia pu#licznego
Aktualizacja wykazu os# zo#owi2zanych do skadania
o%wiadcze! aj2tkowych w "iurze &adr
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
Prowadzenie o#ozw ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej 9oasz &ai!ski Anna
Czerwonka
Prowadzenie o#ozw ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
A(APE &atolickie $towarzyszenie Poocy
3so#o 5zale+niony ks, Piotr Drozd
8wona Przewor
Prowadzenie o#ozw ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
Porz2dkowanie i ewidencja dokuentacji zwi2zanej z
weryfikacj2 wnioskw dowodowych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Wydzia PrawaA Prawa &anonicznego i
Adinistracji &54 Micha Doagaa
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) $ylwia "ierkus
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
dziaki ) ul, 0atajaA ul, Cheiczna
5sugi (eodezyjno ) &artograficzne Marian
7ykiel
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
dziaki ) ul, Wiekopolska
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
dziaki ) ul, 4eszka R/A ul, (ra#owa
(0EE7 $P309 C45" 9oasz &isiel
0o#ert 1ander
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
$towarzyszenie Pikarskie 7adzieje M3930
45"487 Dariusz Misiurek 0oan (arwoa
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Arkusz1
Strona 95
1214 S 2008-05-05
1215 S 2008-05-05
1216 S 2008-05-05
1217 S 2008-05-06
1218 S 2008-05-05
1219 S 2008-05-05
1220 S 2008-05-05
1221 S 2008-05-05
1222 S 2008-05-05
1223 S 2008-05-05
1224 S 2008-05-05
$towarzyszenie Pikarskie 7adzieje M3930
45"487 Dariusz Misiurek 0oan (arwoa
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
4u#elski &lu# &arate &yokushin :acek
Czerniec 4eszek (ierszon
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
4u#elski &lu# &arate &yokushin :acek
Czerniec 4eszek (ierszon
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
Chor2giew 4u#elska 1'P 'ufiec &atarzyna
Piondo Kukasz Mazu%
3rganizacja i prowadzenie iprez krajoznawczo )
turystycznych dla %rodowiska harcerskiego z iasta
4u#lin
5czniowskie 9owarzystwo $portowe
3048& Wojciech $zopa Agnieszka Wiak
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) pi*cio#j
5czniowskie 9owarzystwo $portowe
3048& Wojciech $zopa Agnieszka Wiak
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) strzelectwo
5czniowskie 9owarzystwo $portowe
3048& Wojciech $zopa Agnieszka Wiak
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) pika r*czna
5czniowskie 9owarzystwo $portowe
3048& Wojciech $zopa Agnieszka Wiak
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) pywanie
5czniowski &lu# $portowy 05C'
$e#astian Ponka Pawe janowski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) tenis
5czniowski &lu# $portowy 05C'
$e#astian Ponka Pawe janowski
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych ) koszykwka
&lu# $portowy 378 :ustyna Murgaa
Dariusz :aku#aszek
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Arkusz1
Strona 96
1225 S 2008-05-05
1226 S 2008-05-05
1227 S 2008-05-05
1228 S 2008-05-05
1229 S 2008-05-05
1230 S 2008-05-05
1231 S 2008-05-05
1232 S 2008-05-05
1233 S 2008-05-05
1234 S 3siedlowy aniator kultury 2008-05-05
1235 OR 78ED18AKE& 0o#ert 7iedziaek 2008-05-09
1236 S 2008-05-05
1237 S 2008-05-05
&olejowy &lu# $portowy $G(7AK
&aziierz Persona Wiesaw Pawat
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
4u#elskie 9owarzystwo &ajakowe HA4A
1ofia Hilipek ) &raczek 4eszek Daniewski
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
4u#elski &lu# Pikarski M3930 Waldear
Paszkiewicz Edward 4ewczuk
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
3gnisko 9&&H 3ME(A 1#igniew Huran
:erzy "rzostek
3rganizacja iprez sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
9&&H 3gnisko (0AWG7A Mieczysaw
Piech 'alina Parchyta
3rganizacja iprez sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
9&&H 3gnisko C15"G :zef Maek
Czesaw 1ientak
3rganizacja iprez sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
$towarzyszenie 4okalne &A487A
$alezja!skiej 3rganizacji $portowej ks,
&aziierz Drozd 0afa 8skra
3rganizacja iprez sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
$towarzyszenie Pikarskie 7adzieje M3930
45"487 Dariusz Misiurek 0oan (arwoa
3rganizacja iprez sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
9owarzystwo $portowo ) 9urystyczne
$3&348& Ada (owacz 1enon Danowski
3rganizacja iprez sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
9owarzystwo $portowo ) 9urystyczne
$3&348& Ada (owacz 1enon Danowski
Wykonanie usugi przeprowadzki korek
organizacyjnych 5rz*du Miasta 4u#lin do #udynku przy
ul, &rakowskie Przedie%cie F/
&lu# Wu+lowy 45"487 1dzisaw Czarny
:erzy "rus
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
$towarzyszenie 4okalne &A487A
$alezja!skiej 3rganizacji $portowej ks,
&aziierz Drozd 0afa 8skra
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
Arkusz1
Strona 97
1238 S 2008-05-05
1239 OR Z Magorzata Chle#iej 2008-05-06
1240 OR Z Micha Popiela 2008-04-30
1241 &% E4$9E0 $p, z o, o, $tanisaw Wieczorek 2008-04-30
1242 I, 2008-05-14
1243 !" 2008-05-14
1244 &% 2008-05-07
1245 ZSS 2008-05-14
1246 S 2008-05-05
1247 R# $towarzyszenie 03M "ogdan $zczer#a 2008-05-15
1248 R# 2008-05-15
$towarzyszenie 4okalne &A487A
$alezja!skiej 3rganizacji $portowej ks,
&aziierz Drozd 0afa 8skra
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
5dzia w wizjach lokalnych zwi2zanych z wydawanie
zezwole! na usuwanie drzew i krzeww
Prowadzenie niez#*dnej dokuentacji os#
u#iegaj2cych si* o zawarcie uowy naju lokalu
ieszkalnego lu# socjalnego
Wykonanie i dostarczenie do siedzi#y firy &3M ) E&3
$p, z o, o, cz*%ci kosza "A037
M3$93$9A4 Warszawa $,A, :arosaw
&ozowski Wacaw 0osiak
"udowa krytej pywalni o ku#aturze BF RC>A/> - oraz
roz#udowa sali ginastycznej przy $zkole Podstawowej
7r /- przy ul, Podzacze J
Przedsi*#iorstwo "udowy Drg i Mostw
$p, z o, o, :anusz Dr+d+
Prze#udowa ul, Megiewskiej w 4u#linie od skrzy+owania
z ul, (ospodarcz2 do ko!ca odcinka dwujezdniowego
Hundacja $1&3KA P01G$1K36C8 Pawe
Wojciech Czarnoski El+#ieta Do#osz
5+yczenie dwch sztuk wzkw akuulatorowych do
przewozu os# po terenie centarza kounalnego przy
ul, Droga M*czennikw Majdanka
$towarzyszenie P03 =89AE 0enata Do+a
) Drzewicka Anita Majchrowska
3rganizacja konferencji dotycz2cej rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych i pro#leu przeocy
Miejski $zkolny 1wi2zek $portowy
&rzysztof $zcze#lewski Dariusz Winiarczyk
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
5owa partnerska w celu wsppracy przy opracowaniu
i realizacji ProjektwT MPropagowanie dziaa!
integracyjnych spoeczno%ci polskiej i roskiej poprzez
wsplny wyjazd dzieci roskich i polskich na koloni*
$towarzyszenie 73=A 03MA Ewa
&rzy+anowska
5owa partnerska w celu wsppracy przy opracowaniu
i realizacji ProjektwT "iaa niedziela ) podstawowe
#adania la#oratoryjneE zakup sprz*tu edycznego dla
spoeczno%ci roskiej
Arkusz1
Strona 98
1249 R# $towarzyszenie 03M "ogdan $zczer#a 2008-05-15
1250 %P DE4H87 90A=E4 "eata :arosz 2008-05-08
1251 O$ A959 $p, z o, o, &rzysztof :an Pawowski 2008-05-14
1252 O, P 2008-05-07
1253 O, 2008-05-13
1254 OR 2008-03-25
1255 OR 2008-05-09
1256 O, Z Kukasz 9yzo 2008-05-15
1257 O, Z Anna &ocot 2008-05-15
1258 R( P,P,',5, W89 ) "5D Piotr Wjcik 2008-05-07
1259 I, 2008-04-28
1260 I, 2008-05-05
1261 &" A Aneks do uowy z dnia /.,.C,BJJB r, 2008-04-30
5owa partnerska w celu wsppracy przy opracowaniu
i realizacji ProjektwT pogotowie stoatologiczne )
niez#*dna pooc dla spoeczno%ci roskiej
5suga transportowo ) turystyczna dla /> os# zwi2zana
z realizacj2 wizyty studyjnej w raach realizacji projektu
4u#lin ) 4wwT Miasta filowe
&onserwacja stacji onitoringu powietrza
atosferycznego zlokalizowanej w 4u#linie przy ul,
6liwi!skiego >
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3s#
7iepenosprawnych Aleksander Piechnik
Wiesaw "ieniek
Porozuienie w celu ustalenia zasad uczestnictwa w
raach prograu pn, M3%rodki 8nforacji dla 3s#
7iepenosprawnych /..RO
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3s#
7iepenosprawnych Aleksander Piechnik
Wiesaw "ieniek
Dofinansowanie zorganizowania i prowadzenia o%rodka
inforacji w raach prograu M3%rodki 8nforacji dla
3s# 7iepenosprawnych /..RO
CE0"E0 Hira 'andlowo ) 5sugowa
Andrzej "oreczek
&onserwacja instalacji i urz2dzenia systeu sygnalizacji
waania i napadu i systeu kontroli dost*pu w
&ancelarii 9ajnej ) Plac Kokietka B
EHEC930 Przedsi*#iorstwo 'andlowo )
5sugowe Artur 1ikowski
Dostawa i onta+ >>. / wykadziny podogowejA
#iurowej heli@
Prace zierzaj2ce do uruchoienia 3%rodka 8nforacji
dla 3s# 7iepenosprawnych
Prace zierzaj2ce do uruchoienia 3%rodka 8nforacji
dla 3s# 7iepenosprawnych
Wykonanie ro#t reontowo ) #udowlanych w #udynku
5rz*du Miasta 4u#lin przy ul, 4eszczy!skiego /.
1akad 8nstalacji $anitarnych Wiesaw
Maruszak
Wykonanie sieci wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w
ul, :agodowej wraz z odga*zieniai
1akad 8nstalacji $anitarnych Wiesaw
Maruszak
Wykonanie sieci wodoci2gowej w ul, 9rze%niowskiej na
odcinku od istniej2cej sieci do wysoko%ci posesji 7r P/p
"ank P&3 $A "ar#ara 'ajnce (ra+yna
De#na
Arkusz1
Strona 99
1262 &" A Aneks do uowy z dnia B>,.J,/... r, 2008-05-15
1263 I, 0 Piotr Augustyniak 2008-05-08
1264 I, 0 :an &urek 2008-05-08
1265 I, 0 &rystyna "artosik 2008-05-08
1266 I, 0 'alina $trzelecka 2008-05-08
1267 I, 0 :oanna Majewska 2008-05-08
1268 I, 0 Marian &rl 2008-05-08
1269 I, 0 Wadysawa Pilipczuk 2008-05-08
1270 I, 0 "o+ena 4askowska 2008-05-08
Powiatowy 8nspektorat 7adzoru
"udowlanego 0o#ert 4enarcik
Wypata odszkodowania w wysoko%ci BP PCJ z za
szkody powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ul, Pozna!skiej i
"ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci / >.B z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci B PFJ z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci > B-- z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci - RFC z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci R F-B z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci > BFP z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci - >BF z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Arkusz1
Strona 100
1271 %' ! (anna 3khrichuk 2008-04-25
1272 I, 0 Piotr 9opya 2008-05-08
1273 I, 0 Eugeniusz (rudzie! 2008-05-08
1274 I, 0 Antoni Magry% 2008-05-08
1275 I, 0 Wanda Wjcik 2008-05-08
1276 I, 0 &aziierz Waach 2008-05-08
1277 I, 0 Alicja Walczak 2008-05-08
1278 I, 0 Magorzata Wilewska 2008-05-08
1279 I, 0 &rzysztof 4echan 2008-05-08
Przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatw
gosowych pn, MPie%ni pogranicza polsko ) ukrai!skiego
na 4u#elszczyInieO
Wypata odszkodowania w wysoko%ci B /-B z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci J RBC z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci > ./> z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci C .JR z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci P RC/ z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci / RP- z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci > FJR z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci > -RC z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Arkusz1
Strona 101
1280 I, 0 1dzisaw &lia 2008-05-08
1281 I, 0 "ar#ara $ikorska 2008-05-08
1282 I, 0 Piotr Wodarczyk 2008-05-08
1283 I, 0 'alina (o*#iowska 2008-05-08
1284 I, 0 'elena Czy+ewska 2008-05-08
1285 I, 0 'alina Artyszuk 2008-05-08
1286 I, 0 'enryk &lesyk 2008-05-08
1287 I, 0 0yszard Mikoajczak 2008-05-08
1288 I, 0 Ewa $anocka 2008-05-08
Wypata odszkodowania w wysoko%ci C CRR z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci / /CP z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci B .F. z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci / >.. z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci P .RR z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci P B/J z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci B J>F z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci / ./. z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci - JBR z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Arkusz1
Strona 102
1289 I, 0 Wiesaw Miler 2008-05-08
1290 ("*Z% 90G5MH $p, z o, o, Dariusz :aku#aszek 2008-05-16
1291 &" 0o#ert Marciniak 2008-05-15
1292 &" Danuta (odula 2008-05-14
1293 &" Agnieszka 1#arachewicz 2008-05-08
1294 &" Edyta Piat 2008-05-09
1295 &" 1#igniew Mazur 2008-05-09
1296 &" 1ofia Warda $tanisaw Warda 2008-05-14
1297 &" "ogusawa 6cirka 2008-05-09
1298 &" Andrzej (az 2008-05-09
1299 &" &aziiera $tankiewicz 2008-05-12
Wypata odszkodowania w wysoko%ci > .JR z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wykonanie i dostawa statuetek i edali w raach
Prograu M"ezpieczny 4u#linO
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 0oera o pow, /.. / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Hrankowskiego o pow, >. / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 4wowskiej o pow, /B / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Hrankowskiego o pow, -. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, &ra!cowej o pow, PR / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Dudzi!skiego o pow, -PB / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 4wowskiej o pow,BR / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Parczewskiej o pow,/>.. / z
przeznaczenie pod uprawy rolne
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, $truga o pow, FP / z
przeznaczenie pod upraw* warzyw i kwiatw
Arkusz1
Strona 103
1300 &" Mariola Wi%niewska 2008-05-09
1301 &" 'alina $uwaa Marek $uwaa 2008-05-09
1302 &" 2008-05-12
1303 &" Wiesawa Warek 2008-05-09
1304 &" &atarzyna 1alewska 2008-05-12
1305 &" "orys $apalski 2008-05-12
1306 &" 9adeusz 9kaczyk 2008-05-12
1307 &" A Aneks do uowy 7r 3( FFQRCC z dnia .B,.J,BJJJ r, 2008-04-24
1308 %P ! Pawe Passini 2008-03-24
1309 %P Hor Ent, Media Kukasz "orowiecki 2008-05-05
1310 %P Hotis $ound Hotios 9zokas 2008-05-05
1311 %P Z Eisja reklay dIwi*kowej na antenie radia Eska 4u#lin 2008-03-27
1312 %P Z 2008-03-28
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przyal, 9ysi2clecia o pow,B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Dudzi!skiego o pow, --C / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
1akady 0eontowe Energetyki 4u#lin $,A,
Marek "orkowski
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, (ar#arskiej o pow, -/C / z
przeznaczenie na parking dla pracownikw
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Dudzi!skiego o pow, -PB / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 5nickiej o pow, /. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Aksini o pow, /> / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 4wowskiej o pow, BR / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Powiatowy 8nspektorat Weterynarii :acek
Przegali!ski &rystyna &os
Przygotowanie i wykonanie autorskiego perforanceYu
M&oniec MarcO ne99o,art Chorea
7aje sprz*tu o%wietleniowego oraz jego o#suga na
koncert inauguruj2cy 4u#elskie Dni &ultury $tudenckiej
/..R ) koncert Mattafi@
&opleksowa o#suga nago%nienia koncertu
inauguruj2cego 4u#elskie Dni &ultury $tudenckiej /..R )
koncert Mattafi@
9ie $A 3ddzia w 4u#linie &rzysztof
Chudowolski &atarzyna 0zeszelewska
9ie $A 3ddzia w 4u#linie &rzysztof
Chudowolski &atarzyna 0zeszelewska
Eisja reklay dIwi*kowej na antenie radia Eska
9arnwA "iaystokA &ielceA 0zeszwA 0ado
Arkusz1
Strona 104
1313 %P Z Eisja reklay dIwi*kowej na antenie radia Eska 4u#lin 2008-04-29
1314 %P (8$3 (rzegorz &ujda 2008-05-03
1315 S 2008-05-05
1316 S 2008-05-05
1317 I 2007-11-20
1318 I 2007-11-20
1319 %P 2008-05-12
1320 I, E503H57D$ C37$54987( Aneta $ugier 2008-05-12
1321 Z A 'alina :arosz 2008-05-06
1322 Z A 'alina :arosz 2008-05-06
1323 OR Z Maria :arosz 2008-05-05
1324 OR Dostarczenie ateriaw i urz2dze! #iurowych 2008-05-12
1325 OR Z "ar#ara :a%kowska 2008-04-30
1326 &" 3#suga 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak 2008-05-07
9ie $A 3ddzia w 4u#linie &rzysztof
Chudowolski &atarzyna 0zeszelewska
Podj*cie wsppracy w celu zorganizowania w dniu
.F,.>,/..R r, iprezy proocyjnej M4u#elskie Dni &ultury
4u#elskiejO
Miejski $zkolny 1wi2zek $portowy
&rzysztof $zcze#lewski Piotr &oczur
3rganizacja wspzawodnictwa sportowego szk
wszystkich typw w co najniej R dyscyplinach
sportowych
&lu# $portowy "5D3W4A78 &rzysztof
3kapa Maria (o*#iowska
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
9elekounikacja Polska $,A, Ewa
Wola!czyk
Dzier+awa toru pod #udow* kanaw cyfrowych ) ul,
&rakowskie Przedie%cie -JQJ
9elekounikacja Polska $,A, Ewa
Wola!czyk
Dzier+awa toru pod #udow* kanaw cyfrowych ) ul,
&lee#erga B/A
'ADE$ 4, E, Cwalina Wodziierz
3rzechowski
3rganizacja wy+ywienia ) o#iadu w dniu B/,.>,/..R r, dla
uczestnikw wizyt studyjnych organizowanych w raach
projektu M4u#lin ) 4wwT Miasta filoweO
3pracowanie raportu oddziaywania na %rodowisko
zadania pn, "udowa kanalizacji deszczowej w ulicachT
0ozarynowejA &wiatw Polnych i Cha#rowej
Aneks do uowy 7r BCJJQ(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F
r,
Aneks do uowy 7r BCJJQ(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F
r,
Prowadzenie ewidencji ksi*gowej w zakresie podatkw
od nieruchoo%ciA rolnego i le%nego od os# fizycznych
"8503 P45$ 4,A, &3P9G0A 4ucyna
&optyra
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Wykonanie wycen B. lokali u+ytkowych stanowi2cych
wasno%L (iny 4u#lin wraz z uproszczon2
inwentaryzacj2
Arkusz1
Strona 105
1327 Z Andrzej Adaczyk 2008-03-28
1328 Z A Aneks do uowy 7r /R.Q91QCPQ8Q/..R z dnia .R,.B,/..R r, 2008-02-29
1329 O$ 2008-04-21
1330 I, 2008-05-05
1331 %P 2008-05-12
1332 ZSS Z P03:E&9 &54950A "ogusaw "yrski 2008-05-20
1333 OR Z Marek (ruszczak 2008-04-30
1334 ZSS 2008-05-15
1335 ZSS 2008-05-12
1336 I $DC $p, z o, o, 0yszard &ulicki 2008-04-15
1337 Z 1#igniew Myniec 2008-05-13
1338 Z Mariusz 8gras 2008-05-06
1339 Z Anna $korupska 2008-04-14
1340 ZSS ! Eilia "arska 2008-05-20
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Przewz 3s# :3&E0 4eonard "ogdan
$pya Marian Pyzik
$pecjalistyczna Przychodnia dla 1wierz2t
P348WE9 "o+ena &iedrowska
3ddanie w #ezpatne u+ywanie aplikatora
weterynaryjnego 0D F.C $E9 kali#er BC
1akad 0o#t 8n+ynieryjno ) "udowlanych
Aleksander W2sik
Wykonanie sieci wodoci2gowej do posesji nr FBA i nr
FB" orzy ul, &r*znickiej
308E79 s,c, "eata 4itwin 0o#ert
Michnowicz
3rganizacja wy+ywienia ) o#iadu w dniu B-,.>,/..R r, dla
uczestnikw wizyt studyjnych organizowanych w raach
projektu M4u#lin ) 4wwT Miasta filoweO
Przeprowadzenie iprezy z okazji Dnia Dziecka dla
podopiecznych %wietlic opieku!czo ) wychowawczych i
socjoterapeutycznych z terenu iasta 4u#lin
Penienie dy+urw w Wydziale 8nwestycji i Wydziale
0ozwoju i Hunduszy Europejskich
Miejskie 9owarzystwo Pywackie
45"4878A7&A "ogdan Wagner Danuta
$uska
Prowadzenie przez r+ne podioty o#ozw ;kolonii< z
profesjonalny prograe profilaktyczny
$towarzyszenie Przyjaci Dzieci i
Modzie+y Mcon aoreO El+#ieta :olanta
Dados Agnieszka (rka Ewa Maot
Prowadzenie przez r+ne podioty o#ozw ;kolonii< z
profesjonalny prograe profilaktyczny
0oz#udowaA odernizacjaA reonty i naprawa sieci
teleinforatycznych w o#iektach 5rz*du Miasta 4u#lin
oraz dostawa urz2dze!A eleentw i cz*%ci
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
$tworzenie w systeie inforatyczny w Miejski
1espole do $praw 3rzekania o 7iepenosprawno%ci
z#ioru danych os# u#iegaj2cych si* o ustalenie
niepenosprawno%ci
Arkusz1
Strona 106
1341 I, A 2008-04-28
1342 I, 2008-04-10
1343 %P Z Pawe 9ypiak 2008-05-05
1344 %P Z Edyta (rudzie! 2008-05-09
1345 I 2008-05-13
1346 OR Z &aziierz Mierzejewski 2008-05-14
1347 %P 8=E79 Mikoaj Majda 2008-04-24
1348 &% $8A4 s,j, Wojciech &i#er Dostawa FB sztuk donic do onta+u na asztach latarni 2008-05-03
1349 ZSS 2008-05-21
1350 ZSS 2008-05-21
1351 OI 2008-05-05
1352 OR Z Doinika &uczy!ska 2008-05-14
1353 I, 2008-03-31
Przedsi*#iorstwo 0o#t Drogowo )
Mostowych $,A, Przeysaw Przychodze!
Aneks do uowy 7r /-F-Q$80QCPQ/..F z dnia /B,.R,/..F
r,
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S plac #udowy ) ul, $ulisawicka
FA
Prowadzenie iprezyT koncert inauguracyjny 4u#elskie
Dni &ultury $tudenckiej w dniu .F,.>,/..R r,
Przygotowanie i organizacja iprezy proocyjnejT
MMiejska MajwkaO w dniu />,.>,/..R r,
1akad Adinistrowania 7ieruchoo%ciai
(ospodarstwo Poocnicze 4u#elskiej
Wojewdzkiej Dyrekcji 8nwestycji 9oasz
0ogowski "ar#ara 4itwi!ska
5+yczenie cz*%ci #udynku ) B/ 9eatru i Hilharonii
ieszcz2cego si* w 4u#linie przy ul, $kodowskiej > na
szaf* z urz2dzeniai teletransisyjnyi
Dozr ienia w #udynku wynajowany dla potrze#
5rz*du Miasta przy ul, &rakowskie Przedie%cie F/
Wykonanie zdj*L ;F. sztuk< do folderu oraz na stron*
internetow2 do projektu M4u#lin ) 4wwT Miasta filoweO
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjnyA dostosowany
do wieku od#iorcw i w2czaj2cy w swe oddziaywania
oso#y dorose
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
0ealizacja lokalnej iprezy profilaktycznej prouj2cej
zdrowy i trzeIwy styl +ycia
3HH$E9D05& i Media $p, z o, o, $tanisaw
$toszek
Przygotowanie do druku i druk przewodnika dla
inwestorw M8nDestors (uideO
Przygotowanie dokuentw do wysyki zwi2zanych ze
wzo+on2 licz#2 post*powa! adinistracyjnych )
Wydzia A"5
Pracownia Architektoniczno )
5r#anistyczna 4u#lin Anna Warda
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego ulicy
3rowskiego na odcinku od ul, 8waszkiewicza do
skrzy+owania z planowan2 ulic2 na dziace nr BCC
Arkusz1
Strona 107
1354 ZSS 2008-05-26
1355 %P &A4E:D3$&3P 'u#ert (orczyca 2008-04-24
1356 I "artoiej &wa%niewski 2008-04-11
1357 I Andrzej &osela 2008-04-11
1358 I "artoiej &wa%niewski 2008-03-28
1359 I Andrzej &osela 2008-03-28
1360 %P 2008-05-13
1361 &" El+#ieta Matwiejuk 2008-05-23
1362 &" :olanta 0odak Andrzej 1u#ala 2008-05-26
1363 &" PP $p, z o, o, 'ans Cron#erg 2008-05-19
1364 &" =E(A$ &rzysztof Czu#iel 2008-05-20
1365 &" &atarzyna 0*dzia 2008-05-19
Hundacja Duszpasterstwa "i#lijnego
ME9A738A Dariusz 1du!czuk Piotr
$o#ieszek
Prowadzenie dziaa! na rzecz do+ywiania dzieci
uczestnicz2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych i przeciwdziaania narkoanii
Monta+ ateriau proocyjnego M4u#lin i 4ww w filieO
w raach projektu M4u#lin ) 4wwT Miasta filoweO
$kierowanie na szkolenie 3racle Application $erDer B.g
0/T Adinistracja 88
$kierowanie na szkolenie 3racle Application $erDer B.g
0/T Adinistracja 88
$kierowanie na szkolenie 3racle Application $erDer B.g
0/T Adinistracja 8
$kierowanie na szkolenie 3racle Application $erDer B.g
0/T Adinistracja 8
P03 B.. Agencja 0eklaowa 0oan
&ozowski
Druk folderu proocyjnego w trzech wersjach
j*zykowych do projektu M4u#lin ) 4wwT Miasta filoweO
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Dudzi!skiego o pow, --J / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, $zyanowskiego o pow, P/.
/ z przeznaczenie na ziele! przydoow2
7aje cz*%ci powierzchni %cianA dachu i piwnic w
#udynku przy ul, Wieniawskiej BP na #udow* stacji
#azowej telefonii korkowej
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 3klnej o pow, >.. / z
przeznaczenie na zaplecze #udowy
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 4awendowej o pow, //> / z
przeznaczenie pod upraw* warzyw i kwiatw
Arkusz1
Strona 108
1365A !" 2008-04-17
1366 &" Alicja $zulc 2008-05-19
1367 ZSS 2008-05-27
1368 ZSS 2008-05-27
1369 ZSS 2008-05-27
1370 ZSS 2008-05-27
1371 ZSS 2008-05-27
1372 ZSS 2008-05-27
1373 ZSS 2008-05-27
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $,A, Wiesaw Adaczyk
Wykonanie ro#t dodatkowych na realizacji 0eontu ul,
:ana &iepury na odcinku JR. # w 4u#linie
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, &oncertowej o pow, /-. / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Hundacja P0AE$9E073 3%rodek w
4u#linie 5rszula $tajak
0ealizacja prograu profilaktycznego prouj2cego
trzeIwy i #ezpieczny spos# sp*dzania wolnego czasuA
skierowanego do odzie+y szk ponadginazjalnych i
studentw
&atolickie $towarzyszenie Poocy
3so#o 5zale+niony A(APE ks, Piotr
Drozd 8wona Przewor
0ealizacja prograu profilaktycznego prouj2cego
trzeIwy i #ezpieczny spos# sp*dzania wolnego czasuA
skierowanego do odzie+y szk ponadginazjalnych i
studentw
9owarzystwo (inastyczne $3&[K
9oasz $ta!ko
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjnyA dostosowany
do wieku od#iorcw i w2czaj2cy w swe oddziaywania
oso#y dorose ) sekcja wspinaczkowa
&atolickie $towarzyszenie Poocy
3so#o 5zale+niony A(APE ks, Piotr
Drozd 8wona Przewor
Prowadzenie dziaa! na rzecz do+ywiania dzieci
uczestnicz2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych i przeciwdziaania narkoanii
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej 9oasz &ai!ski Anna
Czerwonka
0ealizacja prograu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z pro#lee alkoholowy w placwce
opieku!czo ) wychowawczej
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej 9oasz &ai!ski Anna
Czerwonka
0ealizacja prograu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z pro#lee alkoholowy w placwce
opieku!czo ) wychowawczej
9owarzystwo (inastyczne $3&[K
9oasz $ta!ko
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjnyA dostosowany
do wieku od#iorcw i w2czaj2cy w swe oddziaywania
oso#y dorose ) sekcja strzelecka
Arkusz1
Strona 109
1374 ZSS 2008-05-27
1375 I, 2008-04-20
1376 I, 2008-05-14
1377 I, 2008-04-20
1378 I A Aneks do uowy nr FCCQ89Q/..R z dnia /C,./,/..R r, 2008-03-07
1379 %P Z Monika "arczewska 0edakcja tre%ci na portalu lu#lin,eu 2008-05-05
1380 %P Anna Do#rowolska 2008-05-19
1381 %P 2008-05-19
1382 %P 2008-05-19
1383 %P 2008-05-19
1384 %P ! Gair &less $hion "en ) 1Di st, (iDatayi 2008-05-20
1385 S 2008-05-05
1386 S 2008-05-05
9owarzystwo (inastyczne $3&[K
9oasz $ta!ko
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjnyA dostosowany
do wieku od#iorcw i w2czaj2cy w swe oddziaywania
oso#y dorose ) pika no+na
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Dostosowanie wysoko%ci ulicy $awin do wjazdu na
posesje
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
(*#oka
Przedsi*#iorstwo Produkcyjno )
"udowlane $A7 ) "5D Andrzej :edliczko
Wykonanie progw zwalniaj2cych oraz przestawienie
ogrodzenia w raach #udowy ul, Cha#rowej
Centralny 3%rodek 8nforatyki (rnictwa
$,A, $tanisaw Marek $afiak &rzysztof
Puzik
1awienie #arierek ochronnych w o#suga na iprez*
plenerow2 w dniach /-S/>,.>,/..R r, na Placu
1akowy
48('9 ) 9EC' P,',5, Mirosaw Maksyiuk
:arosaw :aworski
Wynaje zadaszonej sceny oraz jej onta+ i deonta+
na potrze#y organizacji w dniu //,.>,/..R r, &oncertu
Chway,re ) (eneracja w Duchu
48('9 ) 9EC' P,',5, Mirosaw Maksyiuk
:arosaw :aworski
3%wietlenie na potrze#y organizacji w dniu //,.>,/..R r,
&oncertu Chway,re ) (eneracja w Duchu
Media 0egionalne $p, z o, o, Piotr
Adaczuk
Podj*cie wsppracy w celu zorganizowania w dniu
/>,.>,/..R r, iprezy proocyjnej MMiejska MajwkaO
Wykonanie koncertu syfonicznego w dniu /-,.>,/..R r,
w Hilharonii i, 'enryka Wienaiwskiego
5czniowski &lu# $portowy MDo Modzie+y
$3$O :an "artosik 4ech Puchalski
3rganizacja iprez sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
5czniowski 3siedlowy &lu# $portowy
$KAW87 :anusz &oody!ski 0afa &rupa
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Arkusz1
Strona 110
1387 S 2008-05-05
1388 O. P (ina :astkw "eata Woroszyo 2008-04-14
1389 O. P (ina Megiew Wacaw Motyl 2008-04-07
1390 S 2008-05-05
1391 S 2008-05-05
1392 I ADAMP347E9 Daian "ogucki 2008-03-03
1393 S 2008-05-05
1394 S 8za#ela $ularz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1395 S Aleksander 0ak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1396 S :acek 3lejniczak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1397 S Pawe &owalski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1398 S Kukasz :agoda Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1399 S "artosz "orkowski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1400 S Piotr :agoda Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1401 S Aleksandra Hila "o#rzyk Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1402 S (rzegorz $pos# Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1403 S Pawe Maziarz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1404 S Dawid Ptaszy!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1405 S "ernard 3#iado 3choleche Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1406 S Marcin $yroka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1407 S Przeysaw Mierzwa Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1408 S Daniel &oczon Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
5czniowski &lu# $portowy M$3"8E$&8 PCO
$awoir Andryjak &rzysztof $ta!czyk
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw dotacji
udzielonej przedszkolo niepu#liczny i pu#liczny
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw dotacji
udzielonej przedszkolo niepu#liczny i pu#liczny
&lu# Motorowy MC03$$O 4ech Wi%niewski
Magorzata Pi2tek
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach dzieci i odzie+y w r+nych dyscyplinach
sportowych
&lu# Motorowy MC03$$O 4ech Wi%niewski
Magorzata Pi2tek
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
1apewnienie dost*pu do internetu w schronisku dla
#ezdonych zwierz2t D87(3 przy ul, Metalurgicznej >A
9owarzystwo Piki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
3rganizacja i udzia w iejskichA regionalnychA
oglnopolskichA i*dzynarodowych iprezach
sportowych dla dzieci i odzie+y
Arkusz1
Strona 111
1409 &% &A7 ) P34 8wona Kosiewicz 2008-05-19
1410 S Przeysaw Wuda Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1411 S Kukasz Misztal Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1412 S Marcin Popawski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1413 S :ustyna Mrugaa Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1414 S Paulina "arzycka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1415 S &atarzyna Duran Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1416 S Monika Marzec Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1417 S &aila $krzyniarz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1418 S Edyta Malczewska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1419 S 8za#ela Puchacz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1420 S Dorota Malczewska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1421 S Magorzata 0ola Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1422 S Ewa Dai*cka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1423 S $a#ina Wodek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1424 S Magdalena Cheicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1425 S Magorzata Majerek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1426 S Agnieszka 9yda Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1427 S :olanta Pierzchaa Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1428 S :ustyna Ka#ul Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1429 S Marta PrzeIdziecka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1430 S 0afa Aleksandrowicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1431 S :acek Puchacz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1432 S Mikoaj Czarnecki Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1433 S "ar#ara Przy#ylska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1434 S 8wona 4efanowicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1435 S Marcin Dziu#a Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1436 S (rzegorz (ajewski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1437 S Daniel 8wanek 4u#lin Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1438 S &arolina Michalczuk Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
5suni*cie pyt az#estowych skadowanych w pasie
drogowyT ul, 4ipniakE ul, $olarzaE ul, Pasieczna
Arkusz1
Strona 112
1439 S Ada (adyszewski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1440 S &ail Kuczkiewicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1441 S :ustyna Marciniak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1442 %P ! Maciej Wijatkowski 2008-04-30
1443 %P 2008-05-15
1444 OR 2008-05-20
1445 R# E?9E7D =8$837 $p, z o, o, 0o#ert :urczak 2008-05-06
1446 R# 2008-05-09
1447 I 2008-04-28
1448 I 2008-03-31
1449 I 2008-05-21
1450 I 2008-05-21
1451 I 2008-05-21
1452 I 2008-05-21
1453 O$ Przychodnia dla 1wierz2t 9adeusz 7owak 2008-03-13
Przygotowanie i re+yseria MAgnieszka przed 9ry#unaeO
na 5roczysto%L z okazji P-.Stej rocznicy powstania
9ry#unau &oronnego
(rupa ochrony "iznesu Persona i
Wsplnicy $p, j, 0o#ert Persona
Hizyczna ochrona pikniku Moje Miasto 4u#lin w dniach
/-S/C,.>,/..R r,
P,P,',5, $pecja $p, z o, o, &rzysztof
9okarz
Dostarczenie B. .R. #utelek o pojeno%ci BA> l wody
lekko gazowanej MCisowiankaO
Wykonanie %cianki konferencyjnej E@tend stanowi2cej
syste wystawienniczy o wyiarach />. @ /-. c
M3DA09 Hira Proocyjno 0eklaowa
$ylwia 4e%niak
Wykonanie siatki reklaowej z nadrukie zdj*L
projektw europejskich 2cznie z onta+e
$pecjalistyczna Przychodnia dla 1wierz2t
P348WE9 "o+ena &iedrowska
1apewnienie przez 5rz2d Miasta 4u#lin 2czno%ci dla
$chroniska dla #ezdonych zwierz2t przy ul,
Metalurgicznej >
W349E0$ &45WE0 Polska $p, z o, o, 4idia
&owalczyk
Dor*czenie B/ wersji czterostanowiskowego prograu
koputerowego M4e@ dla $aorz2du 9erytorialnegoO
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S zasilanie kaery onitoringu
iejskiego ul, 0ado%ci J
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S zasilanie kaery onitoringu
iejskiego ul, 7arutowicza R.A
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S zasilanie kaery onitoringu
iejskiego ul, &unickiego >/
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S zasilanie kaery onitoringu
iejskiego ul, 4u#artowska PJ
Wykonanie za#iegu sterylizacji B>. wolno +yj2cych
;#ezdonych< kotw
Arkusz1
Strona 113
1454 ZSS 2008-05-20
1455 ZSS A Aneks do uowy 7r C-PQ1$$Q1Q/..R z dnia />,.-,/..R r, 2008-05-29
1456 ZSS A Aneks do uowy 7r C->Q1$$Q1Q/..R z dnia />,.-,/..R r, 2008-05-29
1457 &" A Anna $o#czuk (ertruda &liek Aneks do uowy z dnia /R,.-,/..R r, 2008-05-28
1458 &" A 0enata Doraczy!ska 4idia Czajczyk Aneks do uowy z dnia .>,.B,/..C r, 2008-05-27
1459 &" A &rystyna (rka "ar#ara &a#asa Aneks do uowy z dnia /J,.C,/..F r, 2008-05-27
1460 &" A Dariusz "artoszcze Aneks do uowy nr /JF>Q(MQCPQ/..F 2008-05-27
1461 !" 2008-05-26
1462 &" :erzy 9rocewicz 2008-05-29
1463 &" Wojciech &onaszczuk 2008-05-27
1464 &" &aziiera &utnik :zef &utnik 2008-05-27
1465 ZSS Z =8P Artur $ienkiewicz &rzysztof Wjcik 2008-05-29
1466 I, A 2008-04-23
1467 I, 2008-05-14
1468 O$ 2008-05-30
Chor2giew 4u#elska 1wi2zku 'arcerstwa
Polskiego &atarzyna Piondo Kukasz
Mazu%
Prowadzenie o#ozw ;kolonii< z profesjonalny
prograe profilaktyczny
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! w 4u#linie
$P 131 El+#ieta &ifner
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! w 4u#linie
$P 131 El+#ieta &ifner
$towarzyszenie 'A43 ) 9A?8 Piotr
"uczy!ski
3ddanie iejsc w pasie drogowy ul, Wr#lewskiego
dla potrze# parkowania na prawach wy2czno%ci
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 0oera o pow, RC / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 1drowej o pow,BPFR / z
przeznaczenie pod uprawy polowe
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, "iernackiego o pow, -> / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Wykonanie ateriaw z nadrukie logo (innego
Prograu Profilaktyki i 0ozwi2zywania Pro#lew
Alkoholowych
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
$pecjalistycznego i &onserwacji za#ytkw
A0C5$ $p, z o, o, :erzy "ie!
Aneks do uowy 7r /./FQ$80QCPQ/..F z dnia ./,.R,/..F
r,
1akad 8nstalacji Przeysowych i
$anitarnych :an Pastwa
"udowa agistrali wodoci2gowej w ul, PoligonowejA
1elwerowicza i &oncertowej
4u#elskie Centru Maych 1wierz2t
9adeusz 1ych
6wiadczenie caodo#owych dy+urw przez
kopetentnego lekarza weterynarii
Arkusz1
Strona 114
1469 (% 2008-05-27
1470 !" 2008-05-21
1471 I, P :arosaw Vwiek 2008-05-28
1472 OR 2008-06-02
1473 Z Monika 7azar 2008-04-07
1474 OR 2008-06-02
1475 OR 2008-06-02
1476 &! 2008-05-07
1477 &! 2008-05-07
1478 OR 2008-05-26
1479 &" 0o#ert (iderewicz 2008-06-02
1480 OR A Aneks do uowy z dnia .F,.-,/..R r, 2008-05-09
1481 ZSS 2008-06-02
3%rodek M"raa (rodzka ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
5dzielenie po+yczki w wysoko%ci FC //C z z
przeznaczenie na finansowanie wydatkw zwi2zanych
z realizacj2 projektu M6wiata w Cieno%ciach )
$prawiedliwi w%rd 7arodw 6wiataO
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Wykonanie dokuentacji projektowej prze#udowy i
prze#udowa ulicy wewn*trznej w osiedlu Megiewska FSJ
Porozuienie dot, #udowy sieci kanalizacji sanitarnej do
posesji nr -B przy ul, 4otniczej
Hira 5sugowo ) 'andlowa E&3 )
E4E&90A Ewa "aszczak
3d#ir oraz utylizacja odpadw nie#ezpiecznych jakii
s2 zu+yte Irda %wiata
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
7E$94E WA9E0$ Polska $,A, Magdalena
A#orska ) 1dunek
3ddanie do u+ywania urz2dze! dozuj2cych wod*
Irdlan2 MDar 7aturyO
&37$P3W Andrzej 9arnowski 'enryk
$ieradzki
6wiadczenie usug w zakresie okresowych przegl2dw
technicznych i reontu sprz*tu ga%niczego i urz2dze!
po+arniczych
"iuro (eodezyjno ) Projektowe P03&A09
5rszula &oinek
Modernizacja ewidencji gruntw i #udynkw , 4u#lin )
1yguntw
"iuro (eodezyjno ) Projektowe P03&A09
5rszula &oinek
Modernizacja ewidencji gruntw i #udynkw , 4u#lin )
Ponikwoda
1akad 3pieki 1drowotnej M$WiA :arosaw
3strowski
Przeprowadzenie #ada! wst*pnych i okresowych 2cznie
P- os# z 3chotniczej $tra+y Po+arnej z (uskaA
3chotniczej $tra+y Po+arnej ) 0atownictwo Wodne
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, &rasi!%kiego BBA o pow,PP /
z przeznaczenie na dziaalno%L handlowo ) usugow2
"ank P&3 $A "ar#ara 'ajnce (ra+yna
De#na
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cior &rzysztof $agan
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjnyA dostosowany
do wieku od#iorcw i w2czaj2cy w swe oddziaywania
oso#y dorose ) pywanie
Arkusz1
Strona 115
1482 OR 2008-05-30
1483 OR 2008-01-21
1484 OR 2008-05-14
1485 Z A $tanisaw Marciniec Aneks do uowy 7r B/.Q91QCPQ8Q/..R z dnia BF,B/,/..F r, 2008-03-26
1486 Z P&$ w Mawie $,A, Wojciech &oc*#a 2008-05-14
1487 Z 9eodozja Pietro! 2008-05-21
1488 Z A MA0&3 Przewz 3s# Marek Motyl Aneks do uowy nr BC>-Q(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F r, 2008-05-13
1489 Z A "E03 s,c, "eata Pawluczuk 0o#ert 7owak Aneks do uowy nr /->-Q(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F r, 2008-05-09
1490 &! 2008-05-05
1491 OR 2008-04-15
1492 OR Z 2008-05-26
1493 %P Z "eata &ozian ) "rzuszkiewicz 2008-05-15
1494 %P P 2008-05-15
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) :ustyna 1awadzka
&atolicki 5niwersytet 4u#elski :ana Pawa
88 Dorota (izicka
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Magdalena &rzei!ska
&atolicki 5niwersytet 4u#elski :ana Pawa
88 Wydzia Mateatyczno ) Przyrodniczy
0yszard $arzewski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) "ogusaw &owal
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 9adeusz Cieszko :zef Vwika
Aktualizacja #azy opisowej ewidencji gruntw i
#udynkw na podstawie zawiadoie! z ksi2g
wieczystych
Wojewdzki 3%rodek Medycyny Pracy
Centru Profilaktyczno ) 4ecznicze Anna
0utczy!ska S 0ui!ska
&opleksowe #adania profilaktyczne pracownikw
5rz*du Miasta 4u#lin ;2cznie do >.. os#<
&ancelaria Prawna D30ADCA W, "ojar $p,
k, Wiktor "ojar Mirosawa &rzyszczak
Wykonanie opinii prawnych oraz usugi doradztwa
prawnego poprzez przedstawienie i zarekoendowanie
rozwi2za! prawnych dotycz2cych z#iorowego
zaopatrzenia w wod* i z#iorowego odprowadzania
%ciekw
0edakcja ateriaw tekstowych do wydawnictw
proocyjnych Miasta 4u#lin w wersji drukowanej i
elektronicznej
Archidiecezja 4u#elska ks, Mirosaw
Kadniak
Porozuienie w sprawie podj*cia wsppracy w celu
zorganizowania w dniu //,.>,/..R r, na Placu 1akowy
uroczysto%ci M&oncert Chway,re ) (eneracja w DuchuO
Arkusz1
Strona 116
1495 %P 2008-05-15
1496 R( &48MA9 (rzegorz $uracz 2008-06-02
1497 ZSS 2008-06-02
1498 ZSS 2008-06-02
1499 &" 2008-06-02
1500 I 2008-05-19
1501 I &3MPA$ $p, j, Wojciech Postowicz 2008-05-16
1502 I 2008-05-19
1503 I &3MPA$ $p, j, Wojciech Postowicz 2008-05-16
1504 I, 2008-05-23
1505 I, 2008-05-23
1506 S 2008-06-02
Hilharonia i, ', Wieniawskiego
Mirosaw 1ioek 9eresa &si*ska ) Halger
3rganizacja 7adzwyczajnego &oncertu $yfonicznego
Pai*ci "ohaterw Powstania w (ettcie Warszawski w
C> rocznic* wyzwolenia
Wykonanie wentylacji echanicznej i osuszania
powietrza w poieszczeniach Archiwu 5rz*du Miasta
4u#lin ul, 6wi*toduska -
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cior &rzysztof $agan
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjnyA dostosowany
do wieku od#iorcw i w2czaj2cy w swe oddziaywania
oso#y dorose ) pika r*czna
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cior &rzysztof $agan
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj*L sportowych z
prograe inforacyjno ) edukacyjnyA dostosowany
do wieku od#iorcw i w2czaj2cy w swe oddziaywania
oso#y dorose ) pika no+na
P,',5, C34 ) (A09E7 $p, z o, o, :anusz
Ma!ko
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, "raci Wieniawskich o pow, PP.
/ z przeznaczenie na centru ogrodniczo )
sadzonkowe
0E$E9 ) PC Wojciech &ondratowicz )
&ucewicz Ada 1as
Dostarczenie oraz o#suga serwisowa sprz*tu
koputerowego
Dostarczenie oraz o#suga serwisowa sprz*tu
koputerowego
0E$E9 ) PC Wojciech &ondratowicz )
&ucewicz Ada 1as
Dostarczenie oraz o#suga serwisowa sprz*tu
koputerowego
Dostarczenie oraz o#suga serwisowa sprz*tu
koputerowego
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
Cienista
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
0oztocze
4u#elski &lu# Pikarski M3930 Waldear
Paszkiewicz &aziierz :e+yna
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) realizacja
procesu szkoleniowegoA organizacja i udzia w
rozgrywkach o istrzostwa 88 ligi piki no+nej
Arkusz1
Strona 117
1507 S 2008-06-02
1508 S 2008-06-02
1509 S 2008-06-02
1510 S 2008-06-02
1511 S 2008-06-02
1512 I A Aneks do uowy nr -RPPQ89QCPQ8Q/..F z dnia .P,B/,/..F r, 2008-04-24
1513 ("*Z% &3MMED8A s,c, Mariusz "ednarczyk 2008-06-04
1514 O$ DE09E? DDD :oanna $ordyl Dwukrotne odkoarzanie terenw iasta 4u#lin 2008-05-09
1515 &" 2008-05-26
1516 O. P (ina 7iedrzwica Du+a 1dzisaw Anto! 2008-04-14
1517 R( 2008-05-20
1518 R( 2008-05-20
1519 ZSS A Aneks do uowy z dnia B>,./,/..R r, 2008-05-26
1520 I, 5sugi Projektowe $tefan Czop 2008-05-20
1521 Z &rzysztof Cegieka 2008-06-03
&lu# $portowy 348MP8A $awoir Pliszka
Maciej (anczarski
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) realizacja
procesu szkolenia w celu kwalifikacji Pauliny "arzyckiej
do 8grzysk 3lipijskich Pekin /..R
4u#elski $portowy &lu# 9aekwon ) do
9adeusz Ko#oda :oanna (ardias
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) organizacja
i udzia w zawodach taekwon ) do
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach 8 4igi koszykwki *+czyzn
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach kolarstwa
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach lekkiej atletyki
C03W4EG DA9A P34A7D $p, z o, o,
0o#ert $tec
Wykonanie i dostawa ateriawT sycz z nadrukie
;P>. szt,<E naklejki ;/.. szt,<
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne
4u#lin $p, z o, o, &rzysztof Mikua
5+yczenie trolej#usu iejskiego niskopodogowego
$34A08$ 9rollino B/ AC
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw dotacji
udzielonej przedszkolo niepu#liczny i pu#liczny
Przedsi*#iorstwo "udowlane :50 ) A7D
:erzy &o%cik Andrzej Wrona
Wykonanie teroodernizacji #udynku 1espou $zk
3glnoksztac2cych 7r P przy ul, 9uidajskiego CA
Przedsi*#iorstwo "udowlano ) Monta+owe
H48$"5D $tanisaw Hlis
Wykonanie teroodernizacji #udynku 1espou $zk
3glnoksztac2cych 7r B przy ul, 0adzy!skiej >
Hundacja Wzajenego Wsparcia &45C1
Ewa 9eresa $zeliga El+#ieta Maria $tasiak
3pracowanie analizy o+liwo%ci poprawy zaopatrzenia w
wod* ulic w pnocnej cz*%ci dzielnicy 1ad*#ie )
Ponikwoda
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 118
1522 ZSS Z Maria $t*pie! 2008-05-31
1523 ZSS Z Maria &raszkiewicz ) Peka 2008-05-31
1524 ZSS Z El+#ieta Przeyska 2008-05-31
1525 ZSS Z "ogusawa 5r#aniuk 2008-05-31
1526 ZSS Z Marek Mastalerz 2008-05-31
1527 ZSS Z El+#ieta Wojno 4u#lin 2008-05-31
1528 ZSS Z Magorzata Doan ) &ozak 2008-05-31
1529 ZSS Z Mariola 9eterycz 2008-05-31
1530 &! 2008-05-20
Przeprowadzenie #ada! os# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#lew Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakadu leczniczego
Przeprowadzenie #ada! os# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#lew Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakadu leczniczego
Przeprowadzenie #ada! os# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#lew Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakadu leczniczego
Przeprowadzenie #ada! os# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#lew Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakadu leczniczego
Przeprowadzenie #ada! os# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#lew Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakadu leczniczego
Przeprowadzenie #ada! os# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#lew Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakadu leczniczego
Przeprowadzenie #ada! os# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#lew Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakadu leczniczego
Przeprowadzenie #ada! os# wskazanych przez &oisj*
0ozwi2zywania Pro#lew Alkoholowych w celu
wydania opinii w przediocie uzale+nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakadu leczniczego
"iuro (eodezyjno ) Projektowe P03&A09
5rszula &oinek
Wykonanie wykazw nieruchoo%ci stanowi2cych
wasno%L $kar#u Pa!stwa lu# jednostek saorz2du
terytorialnego
Arkusz1
Strona 119
1531 OR 2008-04-16
1532 R( 2008-05-26
1533 Z Marek "ielecki 2008-06-03
1534 &% 2008-06-06
1535 OR 2008-06-02
1536 OR 2008-06-02
1537 %P P 2008-05-15
1538 %P P Muzeu 4u#elskie 2008-05-15
1539 %P A Aneks do uowy nr CBCQ&PQ/..R z dnia .-,.R,/..R r, 2008-05-30
1540 %P MA75HA&950A "artoiej 6ci#or 2008-05-05
1541 %P E503PA $,A, Marta Adaiak Maria "igos 2008-05-05
1542 %P P 2008-06-03
1543 %P P 2008-06-03
Wy+sza $zkoa Przedsi*#iorczo%ci i
Adinistracji 4u#lin Andrzej Miszczuk
1ygunt Winda
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) :ustyna Kukasz
'E7 ) "5D $p, z o, o, &rystyna "ar#ara
Paczy!ska
Wykonanie teroodernizacji #udynku (inazju 7r /
przy ul, 4wowskiej BB
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Pracownia "ada! i 7adzorw
Archeologicznych Edund Mitrus
Wykonanie #ada! archeologicznych ogiy znajduj2cej
si* na terenie #yego poligonu wojskowego przy ul,
Poligonowej
1aoczna Policealna szkoa 9echnik Prac
"iurowych Piotr Wiaderny
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) 1ofia &rekora
1aoczna Policealna szkoa 9echnik Prac
"iurowych Piotr Wiaderny
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Agata Prucniak
Pa!stwowe Muzeu na Majdanku 9oasz
&ranz
Porozuienie w sprawie udziau przedstawiciela
Muzeu w spotkaniu kustoszy uzew z iast
partnerskich 7ancyA ktre od#*dzie si* w &arlsruhe
;7iecy< w dniach .-,S.C,.C,/..R r,
Porozuienie w sprawie udziau przedstawiciela
Muzeu w spotkaniu kustoszy uzew z iast
partnerskich 7ancyA ktre od#*dzie si* w &arlsruhe
;7iecy< w dniach .-,S.C,.C,/..R r,
MA8& Agencja 0eklaowa :anusz "a#icz
"ar#ara 9ynecka
Wykonanie fotografii do folderu proocyjnego iasta
wraz z przeniesienie praw autorskich
5zgodnienie zasad wsppracy w zakresie proocji
arki E503PA $,A, w raach 4u#elskich Dni &ultury
$tudenckiej
1wi2zek Prywatnych Pracownikw
4u#elszczyzny 4EW8A9A7 Dariusz
:odowski
Porozuienie dot, wsppracy w zakresie organizacji
Wielkiej (ali 7auki i "iznesu /..R
Hundacja Polskiej Akadeii 7auk 3ddzia
w 4u#linie 8reneusz $aodulski
Porozuienie dot, wsppracy w zakresie organizacji
Wielkiej (ali 7auki i "iznesu /..R
Arkusz1
Strona 120
1544 OR Dostawa i onta+ - szt, kopletnych urz2dze! (P$ 2008-05-19
1545 %' 2008-06-03
1546 OR Z Agata Witkowska 2008-05-29
1547 Z A E?PP0E$$"5$ 4eszek i Eliza Wjtowicz 2008-05-27
1548 I, 2008-05-07
1549 I, 2008-05-10
1550 OR Z "artosz $o#otka 2008-05-28
1551 OR Z :oanna Wi%niewska 3#suga techniczno ) organizacyjna &oisji 0ewizyjnej 2008-05-30
1552 OR ! &ancelaria 0adcy Prawnego :arosaw 4igaj 2008-0602
1553 S Magorzata 0ogaczewska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1554 S "ar#ara Marciniak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1555 S :oanna 4ipa Przyznanie stypendiu sportowego 2008-05-15
1556 R# A Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska Aneks do uowy z dnia /R,B/,/..F r, 2008-05-30
1557 OR Z 4ena :aku#iec ) 0*#isz 2008-05-29
1558 OR Z Maria Anna :anusz 2008-05-29
1559 %P Z Dariusz Wr#lewski 2008-06-26
1560 %P P Artur "rzozowski 2008-04-29
$AM$E9 $p, z o, o, (rzegorz Waszczeniuk
Piotr $ki#niewski
Hilharonia i, ', Wieniawskiego Mirosaw
1ioek 9eresa &si*ska ) Halger
Wykonanie dwch koncertw w raach przedsi*wzi*cia
kulturalnego 7oc &ultury w dniu .F,.C,/..R r,
Wykonywanie czynno%ci zwi2zanych z penienie funkcji
oderatora foru zwi2zanego z funkcjonowanie
portalu 4u#lin /.BC,pl
Aneks do uowy 7r /JRFQ91QCPQ8Q/..F z dnia .P,B.,/..F
r,
Przedsi*#iorstwo 8n+ynieryjno )
"udowlane M87WSW3DS"5DO Mieczysaw
$zopa
Wykonanie prze2czenia sieci kanalizacji deszczowej w
dzielnicy W*glin Poudniowy
Przedsi*#iorstwo 8n+ynieryjno )
"udowlane M87WSW3DS"5DO Mieczysaw
$zopa
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy W*glin
Poudniowy
Wykonywanie czynno%ci na stanowisku Asystent
Prezydenta w Departaencie Prezydenta
3pracowanie opinii prawnej w sprawie zaliczenia do
sta+u pracy okresy pracy w gospodarstwie rolny
Wykonywanie czynno%ci zwi2zanych z penienie funkcji
redaktora portalu www,lu#lin/.BC,pl
3#suga prawna spraw s2dowych dotycz2cych
odszkodowa! wypadkowych dochodzonych od Miasta
1apewnienie sprz*tu naga%niaj2cego na potrze#y
iprezy z okazji Dnia Dziecka
Porozuienie w sprawie realizacji produkcji filowej pt,
MD+unglaO
Arkusz1
Strona 121
1561 OR Z &atarzyna 4ipert 2008-05-28
1562 Z 0afa $*kowski 2008-05-05
1563 Z 0o#ert Piech 2008-05-05
1564 Z A "ogdan Partyka Aneks do uowy 7r C>FQ91QCPQ8Q/..R z dnia BB,./,/..R r, 2008-05-26
1565 ZSS 2008-06-09
1566 %P A Aneks do uowy nr FC/Q&PQ/..R z dnia .-,.P,/..R r, 2008-04-15
1567 %P 2008-05-26
1568 %P A Anna (oral Aneks do uowy nr >C.Q&PQ1Q/..R z dnia /J,./,/..R r, 2008-05-26
1569 OR 2008-06-05
1570 O$ 2008-06-02
1571 &" Anna 0o+en 2008-06-10
1572 &" A &atarzyna $ikorska Aneks do uowy z dnia B>,B.,/..F r, 2008-06-10
1573 %' 2008-06-02
1574 %' 2008-06-03
Prowadzenie spraw kancelaryjnych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych ;rejestr skargA przyjowanie
interesantw<
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
$towarzyszenie M9owarzystwo Przyjaci
Dzieci 4u#elski 3ddzia 0egionalnyO 8rena
&asperska ) Dwrnik 8wona Kysakowska
Prowadzenie dziaa! na rzecz do+ywiania dzieci
uczestnicz2cych w pozalekcyjnych prograach
opieku!czo ) wychowawczych z eleentai
inforacyjno ) edukacyjnyi w zakresie rozwi2zywania
pro#lew alkoholowych i przeciwdziaania narkoanii
45"487 (0A7D '39E4 MA7A(EME79 $p,
z o, o, Agnieszka Mazurkiewicz
A5030A A09 s,c, :oanna 7owak
Magdalena 5r#anowicz
Wykonanie gad+etw proocyjnych projektu M4u#lin )
4wwT Miasta filoweO
Poczta Polska 5rz2d Pocztowy Magorzata
Wrona
5dost*pnienie skrytki pocztowej zlokalizowanej w
4u#linie przy ul, "ukowej B>
&atolicki 5niwersytet 4u#elski :ana Pawa
88 $tanisaw Wilk El+#ieta Wal
0atowanie lu#elskich kasztanowcw przed inwazj2
szrotwka kasztanowcowiaczka ) przygotowanie
#iopreparatu
dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Dudzi!skiego o pow, -P/ / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
$towarzyszenie Przyjaci i $ypatykw
3siedla M"K378EO Marzena Pie!kosz
:acek $o#czak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny S MHestyn 9rzech Pokole!O
$towarzyszenie 'oo Ha#er Piotr Choro%
Piotr $krzypczak
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S M(dy#y wojny
nie #yoO
Arkusz1
Strona 122
1575 %' 2008-06-03
1576 %' 2008-06-03
1577 %' 2008-06-04
1578 %' 2008-06-03
1579 %' 2008-06-03
1580 %' 2008-06-02
1581 %' 2008-06-02
1582 OR Z :anina Matacz 2008-05-29
1583 !" Wodziierz Hila 2008-04-28
1584 I, 2008-05-20
$towarzyszenie &onotacje $ztuki
$195&37 0afa $tefa!czyk Ewelina
3lichwiruk
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S MHlaenco =iDa
) spotkanie z uzyk2 flaencoO
$towarzyszenie 'oo Ha#er Piotr Choro%
Piotr $krzypczak
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S MAkadeia
3#ywatelska 8=O
$towarzyszenie $195C17E 8za#ela Maria
6liwa 0afa $adownik
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S M4etnia
Akadeia $ztukistrzwO
Wojewdzka "i#lioteka Pu#liczna i, ',
Kopaci!skiego 1ofia Ciuru% Alicja
0ogalska
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S M7oc u Pana
'ieroniaO
1wi2zek 4iteratw Polskich 3ddzia w
4u#linie 5rszula (ierszon &rystyna Hurtak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny S Mwydanie pokosia
3glnopolskiego &onkursu 4iterackiego dla dzieci i
odzie+y i, :, &orczakaO
Akadeia :anusza Palikota Dawid
:acewski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny S M&onkurs fotograficzny )
4u#elski Potencja w #iektywieO
$towarzyszenie Mio%nikw 9a!ca przy
Horacji tanecznej (AM1A Piotr 0o#ert
Mochol
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S M? Hestiwal
Piosenki Dzieci*cej i 9a!ca w 4u#linieO
Wykonywanie prac zwi2zanych z weryfikacj2 z#iorw
archiwu akt kierowcw w Wydziale &ounikacji
penienie funkcji inspektora nadzoru ro#t drogowych
przy realizacji inwestycji MPoprawienie #ezpiecze!stwa
ruchu drogowego na ul, (ospodarczejO
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gw i
&analizacji $p, z o, o, 'enryka Piotrowska
Andrzej &utnik
Wykonanie reontu urz2dze! i instalacji #asenu przy ul,
Ka#*dziej
Arkusz1
Strona 123
1585 I, A 2008-04-16
1586 I, 2008-05-28
1587 I, A0$ ) 9A? nieruchoo%ci 9eresa :anicka 2008-05-08
1588 I, 2008-05-27
1589 I, 2008-05-14
1590 OR 2008-05-27
1591 I, 2008-06-05
1592 I, 2008-04-28
1593 I, 2008-06-04
1594 I, 2008-04-28
1595 I, 2008-04-11
1596 I, 2008-06-04
Autorskie "iuro Architektury
87=E$9P03:E&9 ) PA097E0 C $p,z o, o,
Maria "alawajder Michalina 8waniak
Aneks do uowy 7r BBR>Q$80QCPQ/..F z dnia BF,.>,/..F
r,
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
8n+ynieryjnego 930(A7 $p, z o, o, 4ech
(ano
Penienie funkcji inwestora zast*pczego nad realizacj2
zada!T siec% wodoci2gowa w ul, PalowejE sieL
wodoci2gowa i kanalizacja sanitarna w ul, $iewierzanA
WillowejA $awinek
Wykonanie operatu szacunkowego wyceny warto%ci
odszkodowania za szkody powstae wskutek
prowadzenia ro#t #udowlanych ) ul, 4aury
1akad 8nstalacji $anitarnych Wiesaw
Maruszak
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr CH i
C( przy ul, Wodnej
Polska 9elefonia Cyfrowa $p, z o, o, Piotr
Parcheta :anusz Morawski
"udowa sieci wodoci2gowej o dugo%ci C. w ul,
(ra#owej z w2czenie do istniej2cej agistrali
wodoci2gowej
Hundacja 0ozwoju 4u#elszczyzny 'enryk
Kucjan
PrzygotowanieA zo+enie i realizacja projektu
konkursowego pt, Akadeia Profesjonalnego 5rz*dnik_
S szkolenia dla pracownikw 5rz*du Miasta 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S o%wietlenia drogowe ) ul,
1elwerowicza
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, 1ygunta Augusta
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, Peowiakw
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S o%wietlenia drogowe ) ul,
&ra!cowa od ul, &unickiego do ul, Wrotkowskiej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S o%wietlenia drogowe ) ul, $awin
od ul, $o#tki do ul, $iewierzan
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, Doeyki i ul,, Wapowskiego
Arkusz1
Strona 124
1597 I, 2008-04-10
1598 I, 2008-06-04
1599 I, 2008-03-27
1600 I, A Aneks do uowy z dnia BJ,.B,/..C r, 2008-04-28
1601 I, 0 Czesaw (rzelak 2008-05-27
1602 I, 0 Marianna &lisowska 2008-05-19
1603 I, 0 :anusz $eeniuk 2008-05-19
1604 I, 0 2008-05-19
1605 %' 2008-06-11
1606 &! 2008-05-19
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S o%wietlenia drogowe ) ul,
Poligonowa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S o%wietlenia drogowe w
iejscowo%ci 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S o%wietlenia drogowe ) $trefa
Ekonoiczna
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Wypata odszkodowania w wysoko%ci C CRR z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci C CRR z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci C CRR z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
1arz2d 0odzinnego 3grodu Dziakowego
MW*glinekO 9adeusz Dziewulski
Wypata odszkodowania w wysoko%ci C CRR z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul, Pozna!skiej i "ieszczadzkiej
$towarzyszenie Pisarzy Polskich "ernard
7owak 1#igniew Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) wydanie >Sciu
nuerw dwuiesi*cznika M4u#lin, &ultura i
$poecze!stwoO
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne $p, z o, o, $tanisaw Margul
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau B..
dziaek ewidencyjnych
Arkusz1
Strona 125
1607 &! (43"MA98? $p, z o, o, &rystian "licharski 2008-05-19
1608 &! 2008-05-19
1609 &" E&3M $p, z o, o, :zef 3+ga 2008-06-05
1610 %P 2008-05-12
1611 %P 2008-06-02
1612 S 2008-06-02
1613 S Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) szachy 2008-06-02
1614 S 2008-06-02
1615 S 2008-06-02
1616 S 2008-06-02
1617 S 2008-06-02
1618 S 2008-06-02
1619 S 2008-06-02
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau B..
dziaek ewidencyjnych
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysaw $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau B..
dziaek ewidencyjnych
Wykonanie wycen >. nieruchoo%ci gruntowych (iny
4u#lin poo+onych na terenie Miasta 4u#lin
$towarzyszenie Autorw 1ai&$ (ra+yna
$iedlaczek ) Adaczuk
1akup uowy licencyjnej na pu#liczne wykonanie
utworu w dniu .F,.>,/..R r,
7iezale+ny $aorz2dny 1wi2zek
1awodowy M$olidarno%LO Marian &rl
Przeprowadzenie dziaa! proocyjnych na rzecz Miasta
podczas ?=8 "iegu $olidarno%ci w dniu .F,.C,/..R r,
4u#elski &lu# &arate &yokushin :acek
Czerniec 4eszek (ierszon
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) szkolenie i
udzia w zawodach
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Marek $zarowski
4u#elski &lu# $zachistw D0A&37 Micha
Praszak
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
przygotowanie do rozgrywek $zachowych Dru+ynowych
Mistrzostw Polski $eniorw
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Marek $zarowski
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) szkolenie
sportowe na wysoki pozioie w zakresie lekkoatletyki
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Marek $zarowski
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) pika r*czna
*+czyzn
&lu# Motorowy C03$$ 4ech Wi%niewski
Magorzata Pi2tek
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) szkolenieA
udzia w zawodach rangi Mistrzostw PolskiA Pucharu
PolskiA Mistrzostw Europy
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) realizacja
procesu szkoleniowego ko#iet i *+czyzn oraz udzia w
zawodach krajowych i i*dzynarodowych sportu
kwalifikowanego
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) realizacja
procesu szkoleniowego i indywidualny cykl przygotowa!
&aroliny Michalczuk
Arkusz1
Strona 126
1620 S "udowlany &lu# $portowy Piotr &oda 2008-05-15
1621 S 2008-05-15
1622 I, 2008-05-18
1623 I, A Aneks do uowy 7r P..Q87QCPQ8Q/..R z dnia .B,./,/..R r, 2008-05-08
1624 &" 2008-05-30
1625 S 2008-06-02
1626 S 2008-06-02
1627 S 2008-06-02
1628 S 2008-06-02
1629 S 2008-06-02
1630 OR &48MA9 (rzegorz $uracz 2008-06-11
1632 OR 0E5$ Polska $p, z o, o, 4esaw (ajewski 2008-06-02
1633 I, 2008-04-10
3ddanie z #ezpatne u+ywanie kosiarki spalinowej
MA&89A E?C45$8=E P4M >BB/ C &M
&lu# Pikarski W8E78AWA 4u#lin :erzy
Chura
3ddanie z #ezpatne u+ywanie kosiarki spalinowej
MA&89A E?C45$8=E P4M >BB/ C &M
Przedsi*#iorstwo $prz*towo )
9ransportowe P390XV $tanisaw Potr*L
0oz#irka #udynku ieszkalnego poo+onego na dziace
7r B-> przy ul, $za!cowej BP
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
4udwika Cichocka
1akad 3#sugi 7ieruchoo%ci ADM87A
0yszard $koczylas
Przekazanie w zarz2dzanie i adinistrowanie
nieruchoo%ci za#udowanej #udynkie ieszkalnoS
u+ytkowy poo+onej przy ul, &arelickiej -
(reen $port Clu# 4u#lin 9oasz &isiel
0o#ert 1ander
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) wspieranie
rozwoju sportu kwalifikowanego w pierwszy proczu
/..R r,
&lu# $portowy "5D3W4A78 &rzysztof
3kapa Maria (o*#iowska
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) finansowe
wspieranie sportu kwalifikowanego w 8 proczu /..R r,
5czniowski &lu# $portowy W8D3& 9oasz
"ielecki Marek $itarz
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) udzia w
rozgrywkach 88 4igi &o#iet ;pika no+na<
Miejskie 9owarzystwo Pywackie
45"4878A7&A "ogdan Wagner Danuta
$uska
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) udzia w
Mistrzostwach Polski $eniorw
5czniowski &lu# $portowy DW[:&A
8wona (ajowiak :acek 'oa
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) organizacja
i udzia zespou piki r*cznej ko#iet w rozgrywkach 88 ligi
pa!stwowej
Modernizacja dwch ukadw wentylacji w #udynku
5rz*du Miasta przy Placu Kokietka B
$przeda+ urz2dzenia do z#iorczego poiaru zu+ywanych
ediw &E(EM$ ?4 3pitizer wraz z jego instalacj2 w
#udynku przy ul, 4eszczy!skiego /.
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S plac #udowy ) ul, 1ygunta
Augusta
Arkusz1
Strona 127
1634 I 2008-05-26
1635 I 2008-03-31
1636 OR 2008-05-28
1637 OR 80MA0 P,P,',5, 8reneusz Wawryszczuk 2008-05-28
1638 R# 2008-05-29
1639 O$ EC3P4A7 0yszard &owalczyk Progra ochrony przed haase ) etap 888 2008-05-21
1640 OR 2008-06-11
1641 %P 3?8(3 Moora 2008-05-30
1642 I, $1( $p, z o, o, 0yszard 1awisza 2008-05-18
1643 I, 2008-04-10
1644 I, 2008-04-10
1645 R# 2008-05-21
1646 Z A Aneks do uowy 7r B.>>Q91QCPQ/..R z dnia />,.P,/..R r, 2008-06-04
1647 OR Z Doinik Kolik 2008-06-12
Przedsi*#iorstwo 8nnowacji 9echnicznych
3P90378& $p, z o, o, $awoir Cioczek
Edward Mirski
Wykonanie odernizacji #udynkowego punktu
podtrzyania dla sieciowych urz2dze! aktywnych w
#udynku 5rz*du Miasta przy ul, Wieniawskiej BP
Wojewdzki 3%rodek 8nforatyki 9erenowy
"ank Danych 4u#elskiego 5rz*du
Wojewdzkiego 1#igniew 6ciu#ak
Wykonanie %wiadczenia usug serwisowych
oprograowania do o#sugi ewidencji ludno%ci P$
Mikropesel
ME"4345? Wojciech :Iwina 1#igniew
(*#aa
Wykonanie i zainstalowanie e#li na potrze#y 5rz*du
Miasta 4u#lin
Wykonanie i zainstalowanie e#li na potrze#y 5rz*du
Miasta 4u#lin
Polska Agencja Przedsi*#iorczo%ci Danuta
:a#o!ska
Drogi dojazdowe do w*za drogowego :A&5"3W8CE
o#wodnicy Miasta 4u#lin w ci2gu drg ekspresowych
$B/A $BFA $BJ
4u#elskie 1akady Energetyczne $A
$awoir &rokowski
5owa kopleksowa sprzeda+y energii elektrycznej i
%wiadczenia usug dystry#ucji ) ul, 3kopowa BB
1aprojektowanie oraz wykonanie profesjonalnej
prezentacji ultiedialnej na podstawie dostarczonych
tre%ci oraz zdj*L
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
roz#irki #udynkw zlokalizowanych na ul, &ra!cowej i
ul, Dugiej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S #udynek +o#ka i przedszkola S
ul, 1ygunta Augusta
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S o%wietlenie drogowe ) ul,
$owi!skiego od ul, (*#okiej do ul, (linianej
Polska Agencja 0ozwoju
Przedsi*#iorczo%ci Danuta :a#o!ska
Przygotowanie projektu indywidualnego ) Progra
3peracyjnego 0ozwoju Polski Wschodniej /..F ) /.B-
P34$ECA4E s,c, 'enryk (ajowiak Marcin
(ajowiak
&onfiguracja profili u+ytkownika oraz personalizacja
nowych C> koputerw
Arkusz1
Strona 128
1648 OR Z Dariusz &rawczyk 2008-06-12
1649 O, M5$8 ) $pdzielnia :an :aroowicz 2008-04-28
1650 %P 2008-04-28
1651 %P 2008-05-05
1652 %P 2008-05-12
1653 %P 2008-05-12
1654 %P P 2008-05-29
1655 %P P 2008-05-29
1656 %P P 2008-05-29
1657 %P P 2008-05-29
1658 %P P 2008-05-29
1659 "OPR Powiat 4u#elski $tarosta Pawe Pikula 2008-06-03
1660 %P ! :erzy Mazur 2008-05-15
1661 %P Z &rzysztof 0ogowski 2008-06-02
&onfiguracja profili u+ytkownika oraz personalizacja
nowych C> koputerw
7aje poieszczenia o powierzchni -. /
usytuowanego w #udynku przy ul, Magnoliowej /
9elewizja Polska $,A, 3ddzia 9erenowy w
4u#linie 9oasz 0akowski Maria &rl
Wsppraca przy realizacji reporta+u o ie%cie
zaprzyjaIniony 4u#lina ) 8wanoSHrankowsk
H30M $95D83 Pracownia 0zeI#iarska
Marek $tankiewicz
Przygotowanie projektu i wykonanie P sztuk statuetek
7agrody (ospodarczej Prezydenta Miasta
Wydawnictwo Archidiecezji 4u#elskiej
(A5D85M ks, Piotr &awako
Przeprowadzenie dziaa! proocyjnych na rzecz Miasta
podczas o#chodw 0oku 1#igniewa 'er#erta
9elewizja Polska $,A, 3ddzia 9erenowy w
4u#linie 9oasz 0akowski Maria &rl
5owa licencyjna ) reporta+ o ie%cie zaprzyjaIniony
4u#lina ) 8wanoSHrankowsk
5niwersytet Przyrodniczy w 4u#linie
1dzisaw 9argo!ski
Porozuienie w sprawie wsppracy w celu realizacji
wsplnej kapanii proocyjnej na no%nikach reklay
zewn*trznej dotycz2cej proocji studiowania w 4u#linie
&atolicki 5niwersytet 4u#elski :ana Pawa
88 0oan Doktr
Porozuienie w sprawie wsppracy w celu realizacji
wsplnej kapanii proocyjnej na no%nikach reklay
zewn*trznej dotycz2cej proocji studiowania w 4u#linie
5niwersytet Marii Curie ) $kodowskiej
Wiesaw Andrzej &ai!ski
Porozuienie w sprawie wsppracy w celu realizacji
wsplnej kapanii proocyjnej na no%nikach reklay
zewn*trznej dotycz2cej proocji studiowania w 4u#linie
Wy+sza $zkoa Ekonoii i 8nnowacji w
4u#linie 9eresa "ogacka ) &anclerz
Porozuienie w sprawie wsppracy w celu realizacji
wsplnej kapanii proocyjnej na no%nikach reklay
zewn*trznej dotycz2cej proocji studiowania w 4u#linie
Politechnika 4u#elska :zef
&uczaszewski
Porozuienie w sprawie wsppracy w celu realizacji
wsplnej kapanii proocyjnej na no%nikach reklay
zewn*trznej dotycz2cej proocji studiowania w 4u#linie
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
ieszka!cw Powiatu 4u#elskiego
Wykonanie P. fotografii anaglifowychA ktre zostan2
wykorzystane w celach proocyjnych Miasta 4u#lin
0ealizacja koncertw zespou $zeligowski "rass "and =
podczas %wi*ta iasta partnerskich MDIwi*ki i saki
%wiataO
Arkusz1
Strona 129
1662 %P Z (rzegorz &oczkodaj 2008-05-12
1663 O$ 2008-06-06
1664 OI Z Mirosaw Wendeker 2008-06-05
1665 OR Z (rzegorz Dyczkowski 2008-06-09
1666 &" A 0o#ert (iderewicz Aneks do uowy z dnia ./,.C,/..R r, 2008-06-17
1667 OR Z 'alina Mazurek 2008-06-09
1668 R( 2008-06-17
1669 Z 'enryk "anaszek 2008-03-28
1670 Z A Piotr 7ieLko 2008-06-04
1671 Z A 9adeusz 7izio 2008-06-16
1672 Z 0adosaw Piskorski 2008-06-10
1673 I, 2008-04-10
1674 I, A 2008-05-26
1675 I, 2008-06-02
Monta+ i deonta+ sprz*tu wystawienniczego z
ekspozycj2 w zwi2zku z realizacj2 o#chodw J. rocznicy
powstania &54
Andrzej Wypychowski ) 1akad ChirurgiiA
Piel*gnacji i 6cinki Drzew
Wykonanie za#iegw piel*gnacyjno ) chirurgicznych na
/ drzewach rosn2cych na terenie iejskiT ul,
0zeszowska ) d2#E ul, Pozna!ska ) d2#
3pracowanie na u+ytek (iny 4u#lin dokuentu
prograowego w zakresie technologii czystej energii
oraz pozyskiwanie inwestorw dziaaj2cych w #ran+y
energetycznej
DoraIne wsparcie konserwatorw sprz*tu
koputerowego w zakresie naprawy sprz*tu
koputerowego
Aktualizacja wykazu os# zo#owi2zanych do skadania
o%wiadcze! aj2tkowych w "iurze &adr
Przedsi*#iorstwo 0eontowo ) "udowlane
9E0M3C'EM $p, z o, o, Czesaw &arol
"yczek
Wykonanie reontu niecki #asenowej oraz reonr
dwch sal ginastycznych w #udynku szkoy
Podstawowej 7r /R przy ul, 0ado%ci B-
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Aneks do uowy 7r BFJJQ(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F
r,
Aneks do uowy 7r B./.Q91QCPQ8Q/..R z dnia -B,.-,/..R
r,
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S #udynek ieszkalny
wielorodzinny ) ul, $ulisawicka FA
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Aneks do uowy 7r -PBFQ$80QCPQ/..F z dnia /-,B.,/..F
r,
$poeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ul, &r*+nickiej Arkadiusz
Pawe Pieczykolan
"udowa sieci wodoci2gowej przy ul, &r*+nickiej na
odcinku od istniej2cej sieci do posesji nr FBA
Arkusz1
Strona 130
1676 %' 2008-06-16
1677 %' 2008-06-16
1678 %' 2008-06-16
1679 %' 2008-06-16
1680 OR Z :anusz 9arczy!ski 2008-06-12
1681 I, 2008-06-02
1682 I P 2008-05-08
1683 R( D3ME& ) Ewa Popajewska 2008-06-20
1684 &% "udownictwo Drogowe 1dzisaw &ozie 2008-06-09
1685 !" 2008-06-04
1686 !" 2008-06-04
1687 !" 2008-06-04
0ekreacyjny &lu# 7ieprzetartego $zlaku
3lga (ilewicz
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC )
Mi*dzynarodowy 7ieprzetarty $zlak
4u#elskie $towarzyszenie &ultury MPro
&ulturaO Piotr Dua Edyta 3zygaa
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 88 Dni Hotografii
i, E, 'artwiga w 4u#linie
9eatr i, :uliusza 3sterwy 0yszard
Hijakowski Wiesaw 1arychta
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 5dzia 9eatru
i, :, 3sterwy ) W91 9eatroterapiaii w 7ocy &ultury
Horu 0ozwoju 4u#lina :anusz Do*ga
&rzysztof 7ieLko
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) wystawa
TArchitektura odernizu w 4u#linieO
Przeprowadzenie instalacji telefonicznej poprzez
przygotowanie infrastruktury poieszcze! w Wydziale
8nforatyki i 9elekounikacji
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla nieruchoo%ci )
Do Poocy $poecznej al, &ra%nicka //-
Poczta Polska Centru 8nfrastruktury
3ddzia regionalny w 4u#linie Pawe Wejo
Monta+ i konserwacja kaery onitoringu wizyjnego na
#udynku Poczty Polskiej przy ul, &rakowskie
Przedie%cie >.
5suni*cie awarii kota gazowego centralnego ogrzewania
i grzejnikw w #udynku 3$P w (usku
5suni*cie pyt #etonowych z ul, Willowej >R i supw
#etonowych z ul, Wiczej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, 1uchw ) ul, Popieuszki
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, Podwale ) ul, :ezuicka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, Podwale ) Plac Po Harze
Arkusz1
Strona 131
1688 !" 2008-06-04
1689 !" 2008-06-04
1690 !" 2008-06-04
1691 !" 2008-06-04
1692 !" 2008-06-04
1693 &" 3#suga 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak 2008-06-06
1694 I, 2008-06-19
1695 I, 2008-06-17
1696 I, 2008-06-17
1697 I, 2008-06-17
1698 I, 2008-06-02
1699 I, Pracownia Projektowa (0AMA 2008-05-20
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, Woli!skiego
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) o%, 9atary ) ci2g pieszy od ul, &resowej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, K*czy!ska do ul, Maszynowej do ul,
Megiewskiej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, :esionowa od ul, 4otniczej do ul,
Elektrycznej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, &iwerskiego ) w2wz
Wykonanie wycen B.. nieruchoo%ci gruntowych (iny
4u#lin w celu sprzeda+yA zaianyA na#ycia i
wywaszczenia na rzecz (iny 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej 45"1E4
Dystry#ucja $p, z o, o, S sygnalizacja %wietlna )
skrzy+owanie ulic 1elwerowicza i &oncertowej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
(li!skiego
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
Przyjacielska
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
Milenijna
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
1ygunta Augusta
3pracowanie ziany funkcji cz*%ci kondygnacji parteru
projektowanego #udynku z funkcji ieszkalnej na
funkcj* usugow2
Arkusz1
Strona 132
1700 I, 2008-06-04
1701 I, 2008-05-20
1702 Z 2008-05-13
1703 Z 2008-05-15
1704 Z A 4ucjan (ajos 2008-06-04
1705 Z A $awoir Pcian Aneks do uowy 7r J.PQ(&Q91Q/..F z dnia /C,.-,/..F r, 2008-06-12
1706 OR 2008-06-17
1707 %' 2008-06-10
1708 %' 2008-06-10
1709 %' 2008-06-04
1710 %' 2008-06-16
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych i
przekazanie na aj2tek wy#udowanych urz2dze! ) ul,
Wrotkowska
Centru #adawczo ) Wdro+eniowe
3P9390A&9 Andrzej Michalak
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
#udowy kanalizacji PSo otworowej na ka#le
%wiatowodowe oraz ka#el koordynacyjny w pasie
drogowy wzdu+ #udowanej ul, :ana Pawa 88
P&$ w &ro%nie $,A, Wiesaw (e#icz
Mieczysawa $ka#a ) Wojtowicz
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
90A7$ ) MA0& $p, z o, o, Mariusz
'oowieniec
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Aneks do uowy 7r BCRPQ(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F
r,
&atolicki 5niwersytet 4u#elski :ana Pawa
88 Wydzia PrawaA Prawa &anonicznego i
Adinistracji Micha Doagaa
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Paulina Dziak
1esp Pie%ni i 9a!ca 45"487 i, Wandy
&aniorowej :an 9wardowski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S M4u#lin )
4u#linowiO S cykl koncertw w roku ju#ileuszu C.Slecia
1espou
$towarzyszenie 0odzin &atolickich
Archidiecezji 4u#elskiej Witold
$t*pniewski :adwiga Mach
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja koncertu M9o co
najwa+niejszeO
3%rodek M"raa (rodzka ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) ultiedialne
kalendariu dziedzictwa kulturowego 4u#lina
Europejskie Horu $tudentw AE(EE )
Pawe &ondrat Dawid Huranek
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC S T5krai!ska
latarniaO
Arkusz1
Strona 133
1711 %P A Aneks do uowy z dnia B-,.>,/..R r, 2008-05-16
1712 %P Z Andrzej 0ui!ski 2008-05-19
1713 %P Z Daian 7ieckarz 2008-06-04
1714 %P Z 4uiza Dutkowiak 2008-06-04
1715 %P P 2008-05-12
1716 %P P Centru &ultury Aleksander $zpecht 2008-05-09
1717 %P 2008-05-19
1718 %P 2008-06-02
1719 %P DECA9'437 $p, z o, o, :arosaw Pra+o 2008-06-09
1720 I, 2008-06-11
1721 I, 2008-06-03
1722 ZSS Anna :anas 7131 DE798MED 2008-06-16
1723 R( 2008-06-10
P03 B.. Agencja 0eklaowa 0oan
&ozowski
3rganizacja i koordynacja wydarzenia pod nazw2
MPlaneta sportO w dniu BP,.C,/..R r,
3degranie roli kozioka ) askotki podczas iprezy w
dniu BP,.C,/..R r,
Penienie funkcji przewodnika po 0atuszu w dniu
B>,.C,/..R r, w zwi2zku z organizacj2 Dnia 3twartego
Centru &onferencyjne Prof, 1#igniewa
1aleskiego
Porozuienie dot, wsplnego przygotowania wystawy
M4u#lin z zachodniej perspektywyO
Porozuienie dot, wsppracy w zakresie organizacji
iprezy proocyjnej ) Hestiwal 9eatrw Europy
6rodkowej M$2siedziO
9$W $p, z o, o, Micha 7iedIwiadek )
$anecki
3#suga dziaa! aniacyjnych podczas iprezy
M4unaparkO w raach projektu prouj2cego Miasta
4u#lin
(rupa 3chrony "iznesu Persona i
Wsplnicy 0o#ert Persona
Wykonanie usugi fizycznej ochrony iprezy MP4A7E9A
45"487O w dniu BP,.C,/..R r,
5zgodnienie zasad wsppracy w zakresie proocji
arki DECA9'437 $p, z o, o, w raach iprezy
kulturalnej MPlaneta 4u#linO
Przedsi*#iorstwo 8n+ynieryjno )
"udowlane M87W ) W3D ) "5DO
Mieczysaw $zopa
"udowa kanalizacji deszczowej w ul, &urpiowskiejA
"ieszczadzkiej i 5rz*dowskiej
$poeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w ul,
Wojciechowskiej Marek 'ofan
"udowa sieci wodoci2gowej o dugo%ci ->/ # i
kanalizacji sanitarnej o dugo%ci >BC # w ul,
Wojciechowskiej
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
1espou $zk Cheicznych i Przeysu $po+ywczego
przy Al, 0acawickich FA
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
0oz#udowa i reont Dou Poocy $poecznej dla 3s#
7iepenosprawnych Hizycznie przy ul, &osonautw FR
Arkusz1
Strona 134
1724 R( =8=A $p, z o, o, Edund $otysik 2008-06-11
1725 ZSS Maria &uIi!ska 2008-06-16
1726 ZSS Agnieszka $urdyka 2008-06-16
1727 ZSS 2008-06-16
1728 R( 2008-06-17
1729 ZSS A Aneks do uowy nr J..Q1$$Q/..R z dnia .F,.P,/..R r, 2008-06-09
1730 ZSS Ewa :anina &rzeszowska ) Mazurek 2008-06-16
1731 ZSS Magorzata &opeL 2008-06-16
1732 ZSS 9eresa Aftyka 2008-06-16
1733 ZSS 0enata :zefczak ) $atke 2008-06-16
Do#udowa windy dla os# niepenosprawnychA
prze#udowa kuchni wraz z zaplecze w #udynku $zkoy
Podstawowej 7r -/ przy ul, 9etajera /
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r BJ przy ul, $zkolnej C
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do 8?
4iceu 3glnoksztac2cego przy ul, $truga C
M4ekarze $pecjali%ciO Magdalena 9ucewicz
) Pasikowska :acek (ra#ski
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r BF ul, Maszynowa /A 1espou $zk 7r P ul,
"ronowicka /BA 8 4iceu 3glnoksztac2cego Al,
0acawickie /C
Przedsi*#iorstwo 8nnowacyjne 87739EC'
$p, z o, o, 1#igniew "achnio :anusz
Po+ak
Prze#udowa kuchni wraz z zaplecze w #udynku $zkoy
Podstawowej 7r C przy ul, Czwartakw BB
8ndywidualna $pecjalistyczna Praktyka
4ekarska Maria (recka
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$pecjalnego 3%rodka $zkolno ) Wychowawczego 7r B
przy al, $pdzielczo%ci Pracy />
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r B> przy ul, Elektrycznej >B
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r / przy ul, 4wowskiej BBE 1espou $zk nr
- przy ul, Wy%cigowej -B
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
1espou $zk "udowlanych przy ul, $owiczej - i =888
4iceu 3glnoksztac2cego przy ul, $owiczej >
Arkusz1
Strona 135
1734 ZSS 2008-06-16
1735 ZSS 2008-06-16
1736 ZSS Marta 5r#a!ska ) Czajczyk 2008-06-16
1737 ZSS &atarzyna &si2+ek 2008-06-16
1738 ZSS Agnieszka Wjcicka 2008-06-16
1739 ZSS :olanta 1ar*#ska 2008-06-16
1740 ZSS 7131 MED C3MP 4E? 2008-06-16
1741 ZSS 8wona "ielawska 2008-06-16
1742 ZSS Magdalena $t*pniewska 2008-06-16
1743 ZSS (ra+yna 5ranowska ) 4ackowska 2008-06-16
7131 $PEC:A48$9G&A C1EC'[W $p, z o,
o, Dariusz Michaek Danuta 4och ) &ruk
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
$pecjalnego 3%rodka $zkolno ) Wychowawczego dla
Dzieci i Modzie+y $a#o Widz2cej przy ul, 'irszfelda C
7131 "ene ) Dent "eata &atarzyna
&rlikowska :oanna Ewa (ra#ek
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
1espou $zk 7r F przy ul, 0oztocze BP
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r R przy ul, "iedronki B-
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
1espou $zk 7r R przy ul, &r*+nickiej B>C
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
1espou $zk $aochodowych przy al, Dugosza B.A
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r - przy ul, 7akowskich BB.
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
1espou $zk 3glnoksztac2cych nr / przy ul, PrzyjaIni
BBE (inazju 7r BR przy al, Dugosza R
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r J przy ul, 4ipowej />
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r B. przy ul, Wajdeloty B/
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
1espou $zk i, %w, $tanisawa &ostki przy ul,
$owikowskeigo C
Arkusz1
Strona 136
1744 ZSS 2008-06-16
1745 ZSS 2008-06-16
1746 ZSS Magorzata "aranowska ) (roek 2008-06-16
1747 ZSS 'alina (ra+yna &uchnio 2008-06-16
1748 ZSS Magdalena 3rlik ) Wjcik 2008-06-16
1749 ZSS A Eilia "arska Aneks do uowy 7r B-P.Q1$$Q/..R z dnia /.,.>,/..R r, 2008-06-23
1749A OR 2008-06-24
1750 OR 2008-04-22
1751 OR 2008-06-23
1752 OR 2008-06-24
1753 ZSS 2008-06-18
(rupowa Praktyka 4ekarska M$toatologia
$zkolnaO 9eresa "uchajczykE Magorzata
&rupi!ska ) Ma%lankaE Monika &arpi!skaE
Monika Chrl
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r > przy ul, $yczkowej -E 1espou $zk 7r
B przy ul, Podwale BB
$toatologia $zkolna 8rena Pecha )
"ielecka
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
(inazju 7r BB przy ul, 0ado%ci B-
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
4u#elskiego Centru Edukacji 1awodowej przy ul,
Magnoliowej R
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do =8
4iceu 3glnoksztac2cego przy ul, Mickiewicza -C
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
1espou szk Elektronicznych przy ul, Wojciechowskiej
-R
Wy+sza $zkoa Pedagogiczna 9owarzystwa
Wiedzy Powszechnej w Warszawie $a#ina
(uz
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Anna "ekier
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) :oanna $koczylas
5niwersytet Przyrodniczy w 4u#linie Marek
$zwajgier
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) 8za#ella Malec
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) 7atalia 3sidan
578 ) MED $p, z o, o, 0enata (rendysz
Marek Chataa
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
Arkusz1
Strona 137
1754 ZSS 2008-06-18
1755 ZSS 45?MED $p, z o, o, "ar#ara &ozak 2008-06-18
1756 ZSS 2008-06-18
1757 ZSS 2008-06-18
1758 ZSS 2008-06-18
1759 ZSS 2008-06-18
1760 ZSS 4A7CE9 'anna :a%kiewicz 'anna 3chnik 2008-06-18
MED8C30 7131 8za#ela Michalak Dorota
$tawiarz
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
7131 WA44E703DA MED 1enon
$zcz*kaa
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
7131 Medycyna /..B $p, z o, o, El+#ieta
$olis ) &ulesza
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
7131 HAM84 ) MED $p, z o, o, :olanta
'arasi S (rossan
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
7131 "0373W8CE El+#ieta 9rojanowska
) Drela
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
Arkusz1
Strona 138
1761 ZSS 2008-06-18
1762 ZSS 7131 A0$ MED8CA "eata (2sawska 2008-06-18
1763 ZSS 2008-06-18
1764 ZSS 7131 MED8MED $p, z o, o, 9eresa :endrej 2008-06-18
1765 ZSS 2008-06-18
1766 ZSS 7131 MA& ) MED &rystyna Walicka 2008-06-18
1767 ZSS 2008-06-18
A078&A Mirosawa 3skro#aE (ra+yna
WasilczykE Magorzata &ozak )
Czucha!skaE Dorota &uryo
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
7131 MED ) CE7905M Alina &urekE
Wanda CzarnackaE Magorzata $tasi!ska )
(ruszka
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
7131 =89A ) MED 0enata Postawska )
ChwryoE "o+ena "ielakE Anna
CzerwiakowskaE El+#ieta Kotocka
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
7131 P03=89A El+#ieta &osowska )
Ceglarska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
Arkusz1
Strona 139
1768 ZSS 7131 P54$ ) MED 'anna "aranowska 2008-06-18
1769 ZSS 7131 =8$ =89A48$ Anna Drygiel 2008-06-18
1770 ZSS 2008-06-18
1771 ZSS 2008-06-18
1772 ZSS Agnieszka 1iei!ska 2008-06-16
1773 ZSS Alicja Adaska 2008-06-16
1774 ZSS Anna &ijewska 2008-06-16
1775 ZSS 2008-06-18
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
7131 "AMED "ar#ara Wysocka )
$pustekE Anna 4itwiniuk
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
7131 &A487A Cezary DudkaE El+#ieta
9o#orek
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do 8
4iceu 3glnoksztac2cego przy Al, 0acawickich /C
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
1espou $zk 3glnoksztac2cych nr > przy ul,
0zeckiego B.
5dzielenie #ezpatnych %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie stoatologii dla uczniw ucz*szczaj2cych do
1espou $zk 3dzie+owo ) Wokienniczych przy ul,
$pokojnej B.
7131 $PEC:A48$9G&A C1EC'[W $p, z o,
o, Dariusz Michaek Danuta 4och ) &ruk
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
Arkusz1
Strona 140
1776 ZSS 2008-06-18
1777 ZSS 2008-06-18
1778 ZSS E$&54AP $p, z o, o, Anna &*pa 2008-06-18
1779 ZSS Centru Medyczne C15"G :an &ukaa 2008-06-18
1780 ZSS '8P39EC17A 0enata $zafraniec 2008-06-18
1781 ZSS 2008-06-18
1782 %P 2008-04-18
1783 %P 2008-05-09
Wojewdzki 3%rodek Medycyny Pracy
Centru Profilaktyczno ) 4ecznicze w
4u#linie Anna 0utczy!ska ) 0ui!ska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
3%rodek Medyczny DMP $p, z o, o, :erzy
Portka
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
Centru Medyczne $A789A$ $p, z o, o,
$awoir $awuski
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
;powy+ej BR roku +ycia< %wiadcze! zdrowotnych w
zakresie profilaktyki schorze! eta#olicznychE
profilaktyki schorze! ukadu oddechowegoE profilaktyki
chor# tarczycy
Espro Consulting $p, z o, o, "ogui
&rzysztof Hura
Prowadzenie dziaa! reklaowych podczas (ali
Hinaowej &onkursu Miss 1iei 4u#elskiej w dniu
/R,.P,/..R r,
AD=E09 MED8A $p, z o, o, Mirosaw
Wysocki
Eisja reklay spotu 888 Edycji Hestiwalu 9eatrw Europy
6rodkowej M$2siedziO w dniach B>,.>,/..R r, S BP,.C,/..R
r,
Arkusz1
Strona 141
1784 %P Z Mateusz Wukowski 2008-06-09
1785 %P ! Agnieszka $chulz ) "rzyska 2008-06-10
1786 Z Andrzej 4ulis 2008-06-05
1787 I, Aneks do uowy 7r -RFBQ87QCPQ/..R z dnia /B,B/,/..F r, 2008-06-02
1788 OR P 1esp $zk 7r > Marian &liczak 2008-06-25
1789 I, A 950E& :57830 "artosz 9urek 2008-06-18
1790 %' 2008-06-17
1791 %' 2008-06-17
1792 %' 2008-06-17
1793 %' 2008-06-10
1794 %' 2008-06-11
3rganizacja i koordynacja wydarzenia pod nazw2
MPlaneta 4u#linO w dniu BP,.C,/..R r,
1apewnienie oprawy uzycznej ;gra na fortepianie<
podczas uroczystej kolacji z udziae go%ci z 9ajlandii w
dniu BC,.C,/..R r,
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Porozuienie dot, rozwi2zania uowy 7r J.RQ3rQCPQ/..>
z dnia .B,.J,/..> r,
Aneks do uowy 7r -CBCQ$80QCPQ8Q/..F z dnia //,BB,/..F
r,
Wschodnia Hundacja &ultury MA&CE79O
"ogusaw Wr#lewski Waldear Michalski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) &r2+enie
warto%ci w kulturze ) 4u#elskie Mi*dzyredakcyjne
$potkania z Polsk2
9owarzystwo Mio%nikw 4wowa i &resw
Poudniowo ) Wschodnich 3ddzia w
4u#linie Wadysaw $t2+ka Eugeniusz
Dzio#a
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 5roczysty
koncert z okazji J.Slecia odzyskania niepodlego%ci
Polski i o#rony 4wowa
Wschodnia Hundacja &ultury MA&CE79O
"ogusaw Wr#lewski Waldear Michalski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Wernisa+e literackie MAkcentuO
Wschodnia Hundacja &ultury MA&CE79O
"ogusaw Wr#lewski Waldear Michalski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Poetyckie
supleenty do kwartalnika MAkcentO
$towarzyszenie MW $tron* $ztukiO Anna
Hornal Marta &urowska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja koncertu galowego
M$potkania ze sztuk2O
Arkusz1
Strona 142
1795 %' 2008-06-10
1796 %' 2008-06-10
1797 %' 2008-06-10
1798 %' 2008-06-10
1799 %' 2008-06-10
1800 %' 2008-06-10
1801 %' 2008-06-10
1802 %' 2008-06-10
1803 %' 2008-06-10
$towarzyszenie 1espou 9a!ca 4udowego
MMay (uskaO 5rszula 3#ara 'enryka
Pawasek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja zaj*L kulturalnych
w dzielnicy (usk
$towarzyszenie Przyjaci 9a!ca Alicja
&owalczyk 4ilianna "artnik
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) =8
Mi*dzynarodowe Dzieci*co ) Modzie+owe $potkania
"aletowe
Prawosawna Diecezja 4u#elsko )
Cheska w 4u#linie Arcy#iskup A"E4
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) ponad
podziaai ) koncert Chru Ewangelickiego 3kr*gu
&o%cielnego w "alingen
$towarzyszenie Proocji &ultury 7a 0zecz
6rodowiska 4okalnych i 3s#
7iepenosprawnych MDziesi2taO Marek
&oodziejczyk :anusz (adysz
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) M'andkraftO S
Europejska ipreza r*kodzielnicza i artystyczna
$towarzyszenie 1espou 9a!ca 4udowego
MMay (uskaO 5rszula 3#ara 'enryka
Pawasek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Czy MChodzonyO to MPolonez`O
$towarzyszenie Hilowe CineYEuropa Piotr
&otowski :aku# &uszewski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Przegl2d filowy
MWspczesne kino rosyjskieO
9owarzystwo 7owa &uInia 8reneusz
$iude Anna $iude
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja akcji M4ato w
ie%cieO
Parafia 0zysko ) &atolicka p, w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja akcji M4ato w
ie%cieO
$towarzyszenie $poeczno ) &ulturalne
M$awinekO:olanta :anoszczyk :erzy Depta
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja akcji M4ato w
ie%cieO
Arkusz1
Strona 143
1804 %' 2008-06-10
1805 %' 2008-06-10
1806 %' 2008-06-10
1807 %' 2008-06-10
1808 I A PA( $p, z o, o, 'ieroni Plewka Aneks do uowy nr CFCQ89Q/..R z dnia BR,.-,/..R r, 2008-05-14
1809 I 2008-06-27
1810 I 2008-05-09
1811 S 2008-06-02
1812 S 2008-06-02
1813 O, Z Wjcik :adwiga 2008-06-02
$towarzyszenie Proocji &ultury 7a 0zecz
6rodowiska 4okalnych i 3s#
7iepenosprawnych MDziesi2taO Marek
&oodziejczyk :anusz (adysz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja akcji M4ato w
ie%cieO
9owarzystwo Mio%nikw 4wowa i &resw
Poudniowo ) Wschodnich 3ddzia w
4u#linie Wadysaw $t2+ka Eugeniusz
Dzio#a
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) uroczysty
konkurs finaowy M1wi2zki kulturalne 2cz2ce 4ww i
4u#lin w wieku ??O
Wojewdzki 3%rodek &ultury "ogna
"ender ) MotykaE &rystyna 1ieichd
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) M$15MO S
7ieustaj2cy Warsztat Dziaa! Audiowizualnych
9eatr i, :uliusza 3sterwy 0yszard
Hijakowski Wiesaw 1arychta
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) M7oc &ulturyO S
wystawienie spektakli
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usug telekounikacyjnych ) 3%rodek
8nforacji 3s# 7iepenosprawnych 4u#lin ul,
Magnoliowa
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usugi dost*pu do internetu ) 3%rodek
8nforacji 3s# 7iepenosprawnych 4u#lin ul,
Magnoliowa
Polski 1wi2zek $nookera i "ilarda
Angielskiego Piotr Murat 9oasz Wrotny
3rganizacja o#sugi technicznej zawodw sportowych S
MMistrzostwa Europy w $nookerzeO w dniach .P, S
BP,.C,/..R r,
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
3rganizacja o#sugi technicznej zawodw sportowych S
M(rand Pri@ 4u#lina i 4ekkoatletycznego Pucharu PolskiO
w 4u#linie
Przekazywanie inforacji w j*zyku igowy podczas
spotka! indywidualnych i grupowych w raach
prograu M3%rodki 8nforacji dla 3s#
7iepenosprawnych /..RO
Arkusz1
Strona 144
1814 O, Z &atarzyna 9argo!ska 2008-06-02
1815 O, Z &atarzyna $iedlecka 2008-06-02
1816 O, Z Ewa Pirecka 2008-06-02
1817 I, 2008-06-02
1818 I, A E&3 ) (E3 Consulting Marek "iyk Aneks do uowy 7r /JBQ87QCPQ8Q/..R z dnia .P,.B,/..R r, 2008-04-15
1819 I, A E&3 ) (E3 Consulting Marek "iyk Aneks do uowy 7r FCFQ87QCPQ8Q/..R z dnia //,./,/..R r, 2008-03-28
1820 ZSS A Aneks do uowy 7r F/RQ1$$Q/..R z dnia .-,.P,/..R r, 2008-06-26
1821 ZSS 2008-06-18
1822 ZSS 2008-06-18
1823 ZSS 9E'A7D $p, z o, o, 1dzisaw Paszkowski 2008-06-18
1824 &" A 2008-06-30
Prowadzenie spotka! indywidualnych i grupowychA
opracowywanie indywidualnego planu dziaaniaA
przeprowadzenie #ilansu predyspozycji i uiej*tno%ci
zawodowych w raach prograu M3%rodki 8nforacji
dla 3s# 7iepenosprawnych /..RO
5dzielanie inforacji z eleentai doradztwa w
rozowach indywidualnych i grupowychA prowadzenie
spotka! grupowych w raach prograu M3%rodki
8nforacji dla 3s# 7iepenosprawnych /..RO
8nforacja prawna z eleentai doradztwa
przekazywana w raach spotka! indywidualnych i
grupowych w raach projektu M3%rodki 8nforacji dla
3s# 7iepenosprawnych /..RO
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
4*dzian na odcinku od ul, $awin do ul, $truykowej
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $poeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Pawe 9a#aczewski
7131 :utrzenka 5rszula Arciszewska
Magdalena (adkowska ) Mucha
Magorzata &*dracka ) &argol "ar#ara
3sypiuk
5dzielanie %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
profilaktyki schorze! eta#olicznychA schorze! ukadu
oddechowegoA chor# tarczycy
7131 HAM848A "ar#ara (owacka El+#ieta
$korek
5dzielanie %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
profilaktyki schorze! eta#olicznychA schorze! ukadu
oddechowegoA chor# tarczycy
5dzielanie %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
profilaktyki schorze! eta#olicznychA schorze! ukadu
oddechowegoA chor# tarczycy
4u#elskie Przedsi*#iorstwo Energetyki
Cieplnej $p, z o, o,
Aneks do uowy nr -CJQ(MQCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R
r,
Arkusz1
Strona 145
1825 I, A Aneks do uowy BF>/Q$80QCPQ/..F z dnia /J,.C,/..F r, 2008-05-30
1826 !" 2008-06-20
1827 O$ 2008-06-10
1828 %P (M 0ecords $p, z o, o, Mariusz $zpunar 2008-05-16
1829 &% W87D Anna WoIniak 2008-06-24
1830 I Dostarczenie wkadw do drukarek koputerowych 2008-05-28
1831 I P,P,',5, W80E? "8$ 9oasz Wirecki Dostarczenie wkadw do drukarek koputerowych 2008-05-28
1832 %P Ada Ciepowski 2008-06-10
1833 I 2008-05-28
1834 ZSS 2008-06-30
1835 OR 2008-06-17
1836 I, 2008-06-04
1837 I, 2008-06-19
1838 OR 2008-06-26
1839 &% $PC 87$A7 $zponar ) "at 4eszek "at 2008-07-07
1840 OR 2008-07-01
1akad 8nstalacji Przeysowych i
$anitarnych :an Pastwa
E4E&903 ) $PA0& $p, z o, o, Marek
0aaniuk $ylwester "elniak
"udowa o%wietlenia fragentu ul, Weglarskiej od ul,
&r*+nickiej do ul, 7akowskich
4u#elska Hundacja 3chrony 6rodowiska
7aturalnego Andrzej &ara% Anna Maria
Pietrasiuk S 7iedIwiedI
3rganizacja Ekopikniku 0odzinnego z 888 Maratone
4eszczowy w dniach /R ) /J czerwca /..R r,
Wykonanie authoringYuA toczenie pytA wykonanie
nadruku na pytach w ilo%ci B. ... kopletw
Prace konserwatorsko ) restauratorskie i #udowlane
przy poniku 5nii 4u#elskiej na Placu 4itewski
Agencja 'andlowo ) 5sugowa W8D3& $p,
z o, o, Wiesawa Wiertel
&oordynacja techniczna nago%nienia podczas
wydarzenia pod nazw2 MPlaneta $portO
A78CA $G$9EM $,A, Wojciech
"arczentewicz
Dostarczenie oraz o#suga serwisowa sprz*tu
koputerowego
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! El+#ieta
&ifner
1wi*kszenie poocy terapeutycznej i reha#ilitacyjnej dla
os# uzale+nionych od alkoholu
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) :oanna :aku#czek
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych )
Dzielnicowy Do &ultury przy ul, :udya /A
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Marek
4enart Maciej 7ejkauf
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
&ra!cowa ;od ul, Dugiej do ul, &unickiego<
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) :ustyna $roczy!ska
Wykonanie reontu kanau deszczowego %r, .A> , w ul,
4ucyny 'erc
Wy+sza $zkoa Przedsi*#iorczo%ci i
Adinistracji Andrzej Miszczuk 1ygunt
Winda
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Marta 7ie#orak Ewa :aniuk
Arkusz1
Strona 146
1841 OR
1842 Z 1ygunt 1i*tek 2008-06-25
1843 I $G(789G $,A, 0ajund (ral :acek &ujawa 0oz#udowa systeu onitoringu wizyjnego szk 2008-05-30
1844 I, 0 Arkadiusz "orowiec 2008-06-03
1845 I, 2008-06-16
1846 Z 'enryk Dziwisz 2008-06-24
1847 OR 2008-06-28
1848 &" 2008-06-11
1849 %' 2008-06-10
1850 %' 2008-06-10
1851 %' $towarzyszenie Hestiwal "runona $chulza 2008-06-23
1852 %' 2008-06-23
Agencja 7ieruchoo%ci (uzowski )
(ozdecki
Wykonywanie czynno%ci zierzaj2cych do naju
nieruchoo%ci
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5goda dot, wypaty odszkodowania za zniszczenia
powstae na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
#udow2 kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Przedsi*#iorstwo 8n+ynieryjno )
"udowlane M87W ) W3D ) "5DO Mieczysaw
$zopa
"udowa agistrali wodoci2gowej od uj*cia $awin do
koory &SC w pasie drogowy al, Warszawskiej
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Anna W2sik
Miejski 3%rodek $portu i 0ekreacji
M"ystrzycaO Mariusz $zit
3ddanie do #ezpatnego u+ywania cz*%ci nieruchoo%ci
poo+onej przy ul, 7ad 1alewe o pow, B-F B-B /
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 7oc
6wi*toja!ska
9owarzystwo 5krai!skie w 4u#linie
(rzegorz &uprianowicz Andrzej
:ekateryczuk
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 5krai!ska
"iesiada
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Arka wyo#raIni
"runona $chulza
Ekologiczny &lu# 57E$C3 Pracownia na
0zecz "ior+norodno%ci Przeysaw
&u%ierczyk El+#ieta &u%ierczyk
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) (o%ciniec
Protestancki
Arkusz1
Strona 147
1853 %' 2008-06-23
1854 O. 2008-06-30
1855 !" P0D8 PE0HE&9 Piotr Piotrowski Prze#udowa ul, (*#okiej w 4u#linie 2008-06-30
1856 OR 2008-06-20
1857 .S" 1#igniew 0ysza 2008-07-02
1858 .S" Daniela $kawi!ska 2008-07-02
1859 &% 87=E$98M $,A,Wacaw Mi2sek 2008-06-20
1860 &! 2008-06-13
1861 &" A Aneks do uowy z dnia .>,.R,/..> r, 2008-06-23
1862 Z Andrzej Pietrzyk 2008-06-26
1863 I, 2008-06-02
1864 ZSS Z 2008-06-20
1865 ZSS A 2008-06-16
1866 OR &48MA9 (rzegorz $uracz 2008-06-23
Wojewdzki 3%rodek &ultury "ogna
"ender ) MotykaE &rystyna 1ieichd
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 8= Hestiwal
9eatrw 7iewielkich
"iuro 9urystyki 90A=E4 0oualda
Przyuska
1organizowanie koloni letnich dla dzieci i odzie+y
roskiej i polskiej ucz*szczaj2cej do szk na terenie
Miasta 4u#lin
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej )&aila &einiac
5stalenie zasad i warunkw przekwaterowania lokatorw
z #udynku przy ul, 7owory#nej P
5stalenie zasad i warunkw przekwaterowania lokatorw
z #udynku przy ul, (rodzkiej BC
WykonanieA dostarczenie i ustawienia na ulicach iasta
4u#lin /R. sztuk okr2gychA sto+kowych #etonowych
wolnostoj2cych koszy ulicznych
P]4 Projekt "iuro Projektowo )
(eodezyjne Przeysaw $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau /.
dziaek ewidencyjnych
4u#elskie Przedsi*#iorstwo Energetyki
Cieplnej $p, z o, o, $tanisaw &alinowski
1#igniew 1aoga
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
$poeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ul, &aiennej Wanda
9ochan
"udowa odga*zienia od sieci wodoci2gowej do posesji
nr // przy ul, &aiennej w granicach pasa drogowego
Politechnika 4u#elska :zef
&uczaszewski
Prowadzenie Punktu 8nforacyjnego dla studentw na
terenie uczelni
$towarzyszenie Centru Wolontariatu
:acek Wnuk &atarzyna "raun
Aneks do uowy nr P>-Q1$$QCPQ8Q/..R z dnia B>,./,/..R
r,
3#suga serwisowa urz2dze! centrali wentylacyjnych
="W i $G$9EM A80 zainstalowanych w #udynku przy Pl,
Kokietka B
Arkusz1
Strona 148
1867 OR Z 8rena Chyli!ska 2008-06-18
1868 (% 2008-07-03
1869 R# A Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska Aneks do uowy z dnia /P,.R,/..C r, 2008-06-30
1870 &! 2008-07-01
1871 &! 2008-07-01
1872 I, 0 &rystyna 9oru! Pawe 9oru! 2008-06-30
1873 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-06-25
1874 %P 2008-06-10
1875 %P 2008-06-10
1876 %P M&oziara 9arararaO :arosaw &oziara 2008-06-05
1877 %P 2008-06-09
1878 &! 2008-06-20
1879 &! 2008-06-20
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Wojewdzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
Andrzej (ajak
5dzielenie po+yczki na dofinansowanie
teroodernizacji pi*ciu o#iektw u+yteczno%ci
pu#licznejT $zkoy Podstawowej 7r /-A/JA-R oraz
(inazju 7r R i B.
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne $p, z o, o, $tanisaw Margul
Wykonanie transforacji osnw geodezyjnych z ukadu
lokalnego i ukadu BJC>QB na ukad /...QR
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne $p, z o, o, $tanisaw Margul
Wykonanie weryfikacji istniej2cej #azy danych
nuerycznych apy zasadniczej w systeie EWMAPA
win
5goda dot, wypaty odszkodowania za zniszczenia
powstae w zwi2zku z #udow2 kolektora kanalizacji
sanitarnej 788 ) odcinek 8= od ul, (uskiej do ul, 1orza
"ank Polska &asa 3pieki $,A, Agata
&oorek Pawe "aszczak
Centru Medyczne 45?MED $p, z o, o,
Mirosaw :aku#czak "ogdan Kakoski
Przekazanie darowizny na rachunek dochodw wasnych
5rz*du Miasta 4u#lin z przeznaczenie na MProocj*
MiastaO w wysoko%ci P.. P47
AC$ $uched $p, z o, o, i Wsplnicy ) $p,
&oandytowa 9eresa &nut
Przekazanie darowizny na rachunek dochodw wasnych
5rz*du Miasta 4u#lin z przeznaczenie na MProocj*
MiastaO w wysoko%ci -CC P47
3rganizacja iprezy proocyjnej M7oc 6wi*toja!skaO w
dniu /C,.C,/..R r,
Multiedia Hactory Monika 6liwi!ska )
&rupa
1apewnienie nago%nienia estradowego oraz jego
o#suga na potrze#y organizacji M4u#elskiej Wioski
WielokulturowejO
(E3&A09 ) 8nternational $p, z o, o, Kucjan
Pietluch
3pracowanie #azy danych nuerycznej apy
zasadniczej na terenie iasta 4u#lina ) Cz*%L 88
Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne Egi" $p, z o, o, Dariusz
1ieli!ski :an "urzec
3pracowanie #azy danych nuerycznej apy
zasadniczej na terenie iasta 4u#lina ) Cz*%L =
Arkusz1
Strona 149
1880 &! 2008-06-23
1881 &! &P( $p, z o, o, Artur :ach 2008-06-23
1882 &! (43"MA98? $p, z o, o, :ulian 0zeszutek 2008-06023
1883 !" H80MA &3WA4C1G& 1ygunt &owalczyk "udowa o%wietlenia ulicy Cienistej 2008-06-26
1884 &% A4HA $p, z o, o, 1#igniew "ielak 2008-06-19
1885 OR Z &atarzyna 4ipert 2008-07-01
1886 OR 2008-06-17
1887 OR 2008-06-17
1888 OR 2008-06-17
1889 OR 2008-06-17
1890 OR P Akadeia 3#rony 7arodowej Warszawa 2008-06-18
1891 ZSS 2008-07-01
1892 ZSS 2008-07-01
1893 OR 1dzisaw 7ied#aa 2008-06-11
1894 ZSS 2008-07-01
$A( El#ud (da!sk 'olding $,A, :anusz
&nuth Mirosaw &liko
3pracowanie #azy danych nuerycznej apy
zasadniczej na terenie iasta 4u#lina ) Cz*%L 8=
3pracowanie #azy danych nuerycznej apy
zasadniczej na terenie iasta 4u#lina ) Cz*%L 8
3pracowanie #azy danych nuerycznej apy
zasadniczej na terenie iasta 4u#lina ) Cz*%L 888 i =8
Dostarczenie i onta+ urz2dze! za#awowych i
kounalnych do wyposa+enia placw za#aw
Prowadzenie spraw kancelaryjnych w Wydziale $praw
Adinistracyjnych
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Piotr Pawlicki
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Magdalena &oprowska
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) (rzegorz &utrzepa
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) $ylwia Piwowarczyk
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Micha (rz2dka
578 ) MED $p, z o, o, 0enata (rendysz
Marek Chataa
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 HAM84 ) MED $p, z o, o, :olanta
'arasi ) (rossan 8wona $zcz*%niak
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
7131 MED ) 60[DM8E6C8E El+#ieta Malce
) 1alewska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Arkusz1
Strona 150
1895 ZSS 7131 A0$ MED8CA "eata (2sawska 2008-07-01
1896 ZSS 2008-07-01
1897 ZSS E$&54AP $p, z o, o, Anna &*pa 2008-07-01
1898 ZSS 2008-07-01
1899 ZSS 2008-07-01
1900 ZSS 7131 =89AMED :adwiga $uska ) Woyniak 2008-07-01
1901 ZSS 7131 C1EC'[W 8wona Czajka 2008-07-01
1902 OR Z &rzysztof 6li+ewski 2008-06-26
1903 ZSS 7131 A78 ) MED Anna Wach ) 1a#adaa 2008-07-01
1904 ZSS 7131 (K5$& ) MED El+#ieta Kacek 2008-07-01
1905 ZSS 2008-07-01
1906 ZSS 2008-07-01
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 "0373W8CE El+#ieta 9rojanowska
) Drela
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 =8=AMED Ewa "uszewicz Anna
&owalczyk :zef Mrz
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 MED ) CE7905M Alina &urekE
Wanda CzarnackaE Magorzata $tasi!ska )
(ruszka
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Wykonanie prac kancelaryjnych w Wydziale 3rganizacji
5rz*du
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 9W3:A P01GC'3D78A "o+ena
El+#ieta Chroczak Ewa Chodu!
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 &A487A Cezary DudkaE El+#ieta
9o#orek
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Arkusz1
Strona 151
1907 ZSS 2008-07-01
1908 ZSS 2008-07-01
1909 ZSS 7131 MED8MED $p, z o, o, 9eresa :endrej 2008-07-01
1910 ZSS 2008-07-01
1911 ZSS 2008-07-01
1912 ZSS 2008-07-01
1913 ZSS 7131 '8P39EC17A 0enata $zafraniec 2008-07-01
1914 ZSS 2008-07-01
1915 ZSS 7131 AM8C5$ 'alina Piechowicz 2008-07-01
1916 ZSS 2008-07-01
1917 ZSS 2008-07-01
Wojewdzki $zpital $pecjalistyczny i,
$tefana &ardynaa Wyszy!skiego 0yszard
6iech
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
przeciw pneuokoko
7131 :utrzenka 5rszula Arciszewska
Magdalena (adkowska ) Mucha
Magorzata &*dracka ) &argol "ar#ara
3sypiuk
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 1D03W8E Eliza (anczarska El+#ieta
Pawlak ) (anczarska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 MED8C30 Maria Anna 8zde#ska
Marzena (rzechnik Maria Ewa PIniak
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Wojewdzki 3%rodek Medycyny Pracy
Centru Profilaktyczno ) 4ecznicze w
4u#linie Anna 0utczy!ska ) 0ui!ska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw pneuokoko
7131 WA44E703DA MED 1enon
$zcz*kaa
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 HAM848A "ar#ara (owacka El+#ieta
$korek
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 P03=89A El+#ieta &osowska )
Ceglarska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Arkusz1
Strona 152
1918 ZSS 2008-07-01
1919 ZSS 7131 MA& ) MED &rystyna Walicka 2008-07-01
1920 ZSS 2008-07-01
1921 ZSS 7131 =8$ =89A48$ Anna Drygiel 2008-07-01
1922 ZSS 2008-07-01
1923 ZSS 7131 P54$ ) MED 'anna "aranowska 2008-07-01
1924 ZSS 2008-07-01
1925 ZSS 2008-07-01
1926 R( MA$9E0$ $p, o, o, Andrzej Pawowski 2008-06-27
1927 OR Z Alicja 4ipi!ska 2008-06-23
1928 SA P 2008-06-26
1929 SA P 2008-06-26
7131 3%rodek Medyczny DMP :erzy
Portka
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 Medycyna /..B $p, z o, o, El+#ieta
$olis ) &ulesza
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 "AMED "ar#ara Wysocka )
$pustekE Anna 4itwiniuk
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 Centru Medyczne 9E'A7D
1dzisaw Paszkowski
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 A4=89A 'elena Wdowiak Anna
Ptorak ) Chielewska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Wykonanie #oisk sportowych przy $zkole Podstawowej
7r /F przy ul, &resowej B
Wykonywanie czynno%ci zawi2zanych z realizacj2
#ud+etu w zakresie zada! Wydziau (ospodarowania
Mienie
5rz2d $tatystyczny w 4u#linie &aziierz
9ucki
Porozuienie dotycz2ce wsppracy w prowadzeniu
punktu o#sugi interesantw zwanego M4okalny
3kienkie Przedsi*#iorczo%ciO
Dyrektor 8z#y $kar#owejE 7eczelnik
Pierwszego 5rz*du $kar#owegoE 7aczelnik
9rzeciego 5rz*du $kar#owego
Porozuienie dotycz2ce wsppracy w prowadzeniu
punktu o#sugi interesantw zwanego M4okalny
3kienkie Przedsi*#iorczo%ciO
Arkusz1
Strona 153
1930 SA P 2008-06-26
1931 R# A Aneks do uowy z dnia .C,.J,/..F r, 2008-07-03
1932 ZZS A Aneks do uowy 7r BB>-Q1$$Q/..R z dnia .R,.>,/..R r, 2008-06-26
1933 !" 2008-06-26
1934 %' 2008-06-10
1935 &" 2008-07-01
1936 %' 2008-06-10
1937 %' 2008-06-23
1938 %' 2008-06-23
1939 %' 2008-06-23
1akad 5#ezpiecze! $poecznych 3ddzia
w 4u#linie Andrzej Panasiuk
Porozuienie dotycz2ce wsppracy w prowadzeniu
punktu o#sugi interesantw zwanego M4okalny
3kienkie Przedsi*#iorczo%ciO
Wojewdzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
Andrzej (ajak
&lu# $portowy 578A Mieczysaw (randa
&aziiera Wielosz
&1A Przedsi*#iorstwo Autoatyki i
9elekounikacji $,A, 'enryk $taniewski
1aprojektowanie i #udowa drogowej sygnalizacji
%wietlnej na skrzy+owaniu ulicT :aczewskiego ) Prusa )
Pnocna ) "iernackiego w 4u#linie
$towarzyszenie Wokalne M8n CorporeO
Wojciech Czeronko Andrzej (uc
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 3rganizacja
koncertu M*skiego 1espou Wokalnego &A803$
1#iornica $urowcw Wtrnych $pdzielnia
Pracy M3szcz*dno%LO 1#igniew
3#rusiewicz
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej w 4u#linie przy ul, 6rodkowej o
powierzchni >. / z przeznaczenie pos skup
surowcw wtrnych
$towarzyszenie Wokalne M8n CorporeO
Wojciech Czeronko Andrzej (uc
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Cykl koncertw
MWyj2tkowa Muzyka ) Wyj2tkowe MiejscaO
4u#elskie $towarzyszenie Alliance
Hrancaise Wojciech (olean
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) koncert
gitarowy Paolo Conti ] Mr Meniere ;Hrancja<
4u#elskie $towarzyszenie Alliance
Hrancaise Wojciech (olean
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) koncert
gitarowy #raci "oulou i Elios Herre ;Hrancja<
4u#elskie $towarzyszenie Alliance
Hrancaise Wojciech (olean
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) / koncerty
0ichard (alliano Uuartet ;Hrancja<
Arkusz1
Strona 154
1940 %' Centru &ultury Aleksander $zpecht 2008-06-23
1941 %' 2008-06-23
1942 %' Hundacja Willa Polonia :an $*k 2008-06-23
1943 %' 2008-06-23
1944 %' 2008-06-23
1945 %' 2008-06-23
1946 OR P 2008-07-01
1947 OR 2008-07-02
1948 OR 2008-06-17
1949 OR 2008-07-01
1950 I, 2008-07-07
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) M4u#lin is
coingO
Hundacja M0estaurare "asilicaO o, 0o#ert
(u#isz
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) warsztaty
uzyki liturgicznej M0orate coeliO
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) $alon Polski )
ConDiDiu 4u#linensis /..R r,
4u#elski &lu# Polonijny :an $*k El+#ieta
Michalik
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Horu
Polonijne ) piso o zasi*gu i*dzynarodowy
$towarzyszenie Aniatorw 0uchu
Holkowego Agnieszka Matecka ) $krzypek
Ewa 1a#rotowicz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) M$tudenckie spotkania z
tradycj2O
4u#elskie 9owarzystwo Mio%nikw &si2+ki
:an (ru#a 1#igniew :Iwik 'alina Wolska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) organizacja wystawy ?8=
"iennale Eksli#risu 4u#elskiego
5niwersytet Przyrodniczy w 4u#linie Marek
$zwajgier
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Monika $zuriak 5rszula Pluta
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Dorota Kakoa &atarzyna &opyci!ska
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Anna (oljan
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$
8reneusz 7owikowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Anna Do#e!
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ul, 4*dzian od ul, $truykowej do ul,
$awin
Arkusz1
Strona 155
1951 I, 0 2008-06-27
1952 !" 2008-07-01
1953 !" 2008-07-01
1954 !" 2008-07-04
1955 !" 2008-07-04
1956 I, 2008-06-30
1957 S 2008-06-23
1958 S $P3098C3 Wiesaw $zkutnik 2008-06-23
1959 R# A Aneks do uowyz dnia -B,.F,/..F r, 2008-06-30
1960 I, 2008-06-12
1961 &! 2008-06-13
1962 OR Wodziierz Wysocki 2008-07-03
Wiesawa "rodziak $awoir "rodziak
8reneusz "rodziak
5goda dot, wypaty odszkodowania za zniszczenia
powstae w zwi2zku z #udow2 sieci wodoci2gowej w
pasie drogowy ul, 7a*czowskiej
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Wykonanie dokuentacji projektowej prze#udowy
kanalizacji deszczowej w ul, (uskiej
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Wykonanie dokuentacji projektowej prze#udowy
kanalizacji deszczowej w ul, Droga M*czennikw
Majdanka i ul, Do%wiadczalnej
DrogMost 4u#elski $p, z o, o, Andrzej
4eniak
Penienie funkcji Mened+era Projektu w zakresie nadzoru
inwestorskiego nad realizacj2 inwestycji pn, Prze#udowa
ul, Megiewskiej
Przedsi*#iorstwo 0o#t Drogowo )
Mostowych w 4u#linie $,A, Przeysaw
Przychodze!
Prze#udowa ul, Poprzecznej ) zaprojektowanie i
wykonanie prze#udowy
$poeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w ul,
$zarotkowejA 6widnickiej oraz Dereniowej
Piotr 6igasiewicz
"udowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach
$zarotkowejA 6widnickiej i Dereniowej
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Wykonanie naprawy #oiska sportowego do koszykwki
na ul, "raci Wieniawskich
Wykonanie / szt, wzocnionych konstrukcji do
koszykwki z ta#licai i / szt, #raek stalowych do piki
no+nej
7arodowy Hundusz 3chrony 6rodowiska i
(ospodarki Wodnej Warszawa Magorzata
$kucha "ar#ara Wi%niewska
$anitarna Pracownia Projektowa (erard
Po#ocki
3pracowanie prograu funkcjonalno ) u+ytkowego
planowanej rekultywacji 88 niecki $kadowiska 3dpadw
w 0okitnie g, 4u#artw
"iuro (eodezyjno ) Projektowe P03&A09
5rszula &oinek
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau /.
dziaek ewidencyjnych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Arkusz1
Strona 156
1963 SA Z 'alina 3poka 2008-07-01
1964 SA Z 9oasz Kozowski 2008-07-01
1965 SA Z Anna 3#oza 2008-07-01
1966 SA Z 8wona 7owogrodzka 2008-07-01
1967 SA Z (ra+yna 9ry#ua 2008-07-01
1968 SA Z Marta Miciua 2008-07-01
1969 SA Z :adwiga 4yssy 2008-07-01
1970 SA Z (ra+yna &oprowska 2008-07-01
1971 SA Z Magorzata &rakowiak 2008-07-01
1972 SA Z 8wona $oral 2008-07-01
1973 SA Z Ewa 1awi%lak 2008-07-01
1974 SA Z Ewa "ondaruk 2008-07-01
1975 SA Z Wanda 4ipska 2008-07-01
1976 SA Z 0enata Wolska 2008-07-01
1977 Z A M39G4 $,A, Artur Motyl 2008-06-09
1978 Z A A&4 Auto#usowe &onsorcju 4u#elskie Aneks do uowy nr BFB>Q(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F r, 2008-05-13
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aktualizacja rejestru wy#orcwA zakadanie kart
dodatkowych rejestru wy#orcw
Aneks do uowy 7r BCR-Q(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F
r,
Arkusz1
Strona 157
1979 R# 2008-06-27
1980 &" 0o#ert Witkowski 2008-07-09
1981 &" Marzena (ajewska 2008-07-09
1982 &" Waldear "artnik 2008-07-09
1983 &" M379 ) 0EM P,M,0, Wiesaw Pietrzak 2008-07-09
1984 OR Z Anna $chesny 2008-06-26
1985 S 2008-07-01
1986 S 2008-07-01
1987 S 2008-07-01
1988 S 2008-07-01
1989 S 2008-07-01
Powiat 4u#artowski Marian $tarownik
&aziierz $ysiakE Powiat 4u#elski Pawe
Pikula Marek &wiatkowskiE Powiat
K*czy!ski Ada 7iwi!ski Andrzej
DyczewskiE Powiat 6widnicki Mirosaw &rl
1#igniew 9warg
0ealizacja projektuT 4u#elski 3#szar Metropolitalny )
Przyjazny 8nwestoro ;43MSP8< w raach Dziaania /,P
Marketing (ospodarczy 0egionalnego Prograu
3peracyjnego Wojewdztwa 4u#elskiego /..F ) /.B-
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
przy ul, :utrzenki o powierzchni F>. / z
przeznaczenie na targowisko osiedlowe
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
przy ul, 0adzy!ska o powierzchni /FR. / z
przeznaczenie na parking strze+ony
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
przy ul, Dudzi!%kiego o powierzchni -PF / z
przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, Wy+ynnej o powierzchni BF> / z
przeznaczenie pod #udynek aej gastronoii
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
5czniowski &lu# $portowy P8\9&A
Magorzata :esionek Mirosaw $ao!
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
"udowlany &lu# $portowy Andrzej
(o*#iowski 0o#ert (roysz
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Dariusz $zyczuk
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
5czniowski &lu# $portowy W8D3& $P nr >B
9oasz "ielecki Marek $itarz
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
Arkusz1
Strona 158
1990 S 2008-07-01
1991 S 2008-07-01
1992 S 2008-07-01
1993 S 2008-07-01
1994 S 2008-07-01
1995 OR 2008-06-01
1996 Z Pawe Wiracki 2008-06-25
1997 S 2008-07-01
1998 S 2008-07-01
1999 S 2008-07-01
2000 S 2008-07-01
2001 Z :zef 7eL 2008-07-03
2002 Z (rzegorz "rodowski 2008-07-03
5czniowskie 9owarzystwo $portowe
3048& Wojciech $zopa Agnieszka Wiak
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
&lu# $portowy "5D3W4A78 &rzysztof
3kapa Maria (o*#iowska
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
$towarzyszenie Pikarskie 7adzieje Motor
Dariusz Misiurek 0oan (arwoa
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
$towarzyszenie na 0zecz Dzieci i Modzie+y
7iepenosprawnej 0uchowo Alina $tarek
'alina De#ajo
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
$zkolny &lu# 9enisowy A$ Marek Wr#el
Andrzej Piesto
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
M5$8 $pdzielnia w 4u#linie :an
:aroowicz
7aje poieszczenia o powierzchni B> / z
przeznaczenie na "iuro ds, 3s# 7iepenosprawnych
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Mi*dzyszkolny &lu# $portowy
9owarzystwo Piki 0*cznej &rzysztof
&rawczyk Waldear Czu#ala
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$Dariusz Wierz#icki
Dariusz $zyczuk
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cir &rzysztof $agan
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
4u#elski &lu# &arate &yokushin :acek
Czerniec 4eszek (ierszon
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 159
2003 I, 2008-06-10
2004 %' Centru &ultury Aleksander $zpecht 2008-06-10
2005 %' 2008-07-04
2006 %' 2008-07-04
2007 %' 2008-07-04
2008 %' 2008-06-30
2009 %' 2008-06-30
2010 %' 2008-06-30
2011 I, 2008-06-02
2012 Z P&$ w Puawach $,A, Edward 3such 2008-06-25
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul, 0apackiego z
w2czenie do studni $Fw ul, "oczna 0apackiego
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Powrt
$ztukistrza
5niwersytet Marii Curie ) $kodowskiej
Wiesaw Andrzej &ai!ski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) :u#ileusz -.S
lecia dziaalno%ci lu#elskiej galerii &379
5niwersytet Marii Curie ) $kodowskiej
Wiesaw Andrzej &ai!ski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 0ealizacja
$pektaklu 9eatru Widzenie MWojna wci2+ trwaO
5niwersytet Marii Curie ) $kodowskiej
Wiesaw Andrzej &ai!ski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Warsztaty
fotograficzne pod kierunkie "ogdana &onopki M4u#lin,
Miejsce rzeczywiste ) iejsce wyo#ra+oneT 3 duchach
iasta i iejscachA w ktrych +yj2O
Wojewdzka "i#liotek Pu#liczna i, ',
Kopaci!skiego 1ofia Ciuru% Alicja
0ogalska
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 88 4u#elskie
9argi &si2+ki
Wojewdzki 3%rodek &ultury "ogna
"ender ) MotykaE &rystyna 1ieichd
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, 8nicjatywy kulturalne
o charakterze lokalny ) Akadeia 'appeningu
Wojewdzki 3%rodek &ultury "ogna
"ender ) MotykaE &rystyna 1ieichd
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) M$2siedziO
dziaania integracyjno ) artystyczne w osiedlu &olejarz
P034A" Przedsi*#iorstwo Projektowo )
"adawcze s,c, Edward Hlak
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego drogi
tyczasowej w pasie al, Witosa
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 160
2013 %P P &iton A09 Mirosaw 3lszwka 2008-07-09
2014 !" 2008-07-07
2015 !" $awoir 4ipski 2008-05-12
2016 !" (rzegorz 3sieleniec 2008-05-12
2017 !" August 1awi2zaek 2008-05-12
2018 O, Aneks do uowy z dnia B-,.>,/..R r, 2008-07-10
2019 OR Z Erwin $kwarzy!ski 2008-07-01
2020 ZSS 2008-07-04
2021 R( 2008-06-20
2022 %! P,W, 8MPE? 90A7$ Mariusz "esztak 2008-07-11
2023 I, Aneks do uowy nr BBRJQCPQ87Q/..R z dnia /R,.P,/..R r, 2008-06-18
2024 %P 2008-05-28
Porozuienie dot, wsppracy w zakresie organizacji
Hestiwalu Muzyki $trefa 877E "01M8E78A 4u#lin ) 4ww
/..R
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla o%wietlenia
drogowego ) ci2g pieszy ) "ystrzyca
5owa w sprawie zasad udost*pniania nieruchoo%ci w
celu #udowy sieci i urz2dze! elektroenergetycznych oraz
ich eksploatacji ) ul, &r*znicka
5owa w sprawie zasad udost*pniania nieruchoo%ci w
celu #udowy sieci i urz2dze! elektroenergetycznych oraz
ich eksploatacji ) ul, &r*znicka
5owa w sprawie zasad udost*pniania nieruchoo%ci w
celu #udowy sieci i urz2dze! elektroenergetycznych oraz
ich eksploatacji ) ul, &r*znicka
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3s#
7iepenosprawnych w Warszawie
Aleksander Piechnik Wiesaw "ieniek
Prowadzenie rejestru uw i rejestru faktur w Wydziale
0ozwoju i Hunduszy Europejskich
(raf . Marina s,c, Agata Augustyniak
Mirosaw Augustyniak
Proocja zdrowej i trzeIwiej rodziny S MDzieci*ca
8ntegracyjna &awiarenka ArtystycznaO
$P309 (05PA $p, z o, o, &rzysztof
"ie!kowski
Wykonanie prac przedprojektowychA dokuentacji
projektowej w forie projektu wykonawczegoA
specyfikacji technicznej wykonania i od#ioru ro#t oraz
dokuentacji kosztorysowej dla #oiska piki no+nej wg
prograu MMoje "oisko ) 3rlik /.B/O przy #udynku
(inazju 7r BPA ul, Pogodna BJ
Przewiezienie zorganizowanej grupy B-. os# na trasie
4u#lin ) Warszawa ) 4u#lin w dniu B-,.F,/..R r,
Aleksander W2sik 1akad 0o#t
8n+ynieryjno ) "udowlanych
9owarzystwo Edukacji &ulturalnej :anusz
3pry!ski Witold Mazurkiewicz
Wystawienie z dniu /P,.C,/..R r, spektaklu MHerdydurkeO
wg (o#rowicza w j*zyku polski z tuaczenie na
j*zyk francuski
Arkusz1
Strona 161
2025 %P Z Kukasz (adysz 2008-06-10
2026 %P Z Monika "arczewska 2008-06-10
2027 %P Z Andrzej Wilczy!ski 2008-06-10
2028 %P P 2008-07-08
2029 %P &iton A09 Mirosaw 3lszwka 2008-07-09
2030 R( E&3 ) $A789 Dariusz (rzy#owski 2008-07-14
2031 &% 2008-07-01
2032 Z M8$50A s,c, 2008-06-30
2033 !" 2008-07-07
2034 OR Z &rystyna &u%irzak 2008-07-03
2035 O. 2008-07-14
2036 OR ! Architektura Maria &owalczyk 2008-07-07
2037 I, 2008-07-09
2038 I, 2008-07-09
2039 I, 2008-07-09
Aktualizacja tre%ci oraz ziana szaty graficznej strony
www,planetalu#lin,pl
&oordynacja dziaa! organizacyjnych w zakresie iprezy
proocyjnej ) 4u#elskiego Hestiwalu (raffiti /..R
$edziowanie eczw pikarskich podczas oprezy
$portowa Planeta w dniu BP,.C,/..R r,
4u#elski 3%rodek 8nforacji 9urystycznej
$tanisaw 9urski
Porozuienie dot, wsppracy w zakresie dystry#ucji
okularw anaglifowych
1apewnienie wyst*pu zespow =oo =oo ] 'aydaaky w
dniu BJ,.F,/..R r,
Wykonanie instalacji kliatyzacji w poieszczeniu
serwerowni i onitoringu w #udynku przy ul, 3kopowej
BB
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Alicja 1ofia Do#rowolska Mariusz Piat
1akup oraz rozo+enie na geowknie grysu typu
M3toczakO i M"iaa MariannaO na Placu 4itewski
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, A
Andrzej &uchciak
5owa o przeo+enie urz2dze! elektroenergetycznych w
zwi2zku z #udow2 chodnika przy ul, 4otniczej
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
"iuro 9urystyki (A4A ) 90A=E4 0oualda
Przyuska
1organizowanie kolonii letnich dla dzieci i odzie+y
roskiej i polskiej ucz*szczaj2cych do szk na terenie
Miasta 4u#lin
$porz2dzenie opinii w sprawie zgodno%ci z prawe
iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
iasta 4u#lin cz*%L 8 ) 0udnik
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
Porazi!skiej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
Diaentowa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
(uska
Arkusz1
Strona 162
2040 I, 2008-07-09
2041 I, 2008-07-09
2042 I, 2008-07-09
2043 I, 2008-07-09
2044 I, "udowa sieci wodoci2gowej w ul, 9rze%niowskiej 2008-06-02
2045 !" Prze#udowa ul, 0wnej w 4u#linie 2008-07-09
2046 ZSS 2008-07-08
2047 R( 87"5D 4u#lin Mariusz 0y#ak 2008-07-08
2048 !" 2008-07-11
2049 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski 2008-07-11
2050 I $DC $p, z o, o, 0yszard &ulicki 2008-06-15
2051 ZSS 2008-07-01
2052 ZSS 2008-07-01
2053 ZSS 2008-07-01
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
$awin
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
&ruszynowa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
(ar#arska
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
Morcinka
$poeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ul, 9rze%niowskiej
Wojciech &ael Del &aolski
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, (rzegorz "ielawski
Marek $zya!ski
5niwersytet Medyczny w 4u#linie Andrzej
&si2+ek
Prowadzenie Punktu 8nforacyjnego dla studentw na
terenie uczelni
Wykonanie ro#t #udowlanych w #udynku "ursy
$zkolnej 7r B przy ul, Popieuszki F
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $,A, Wiesaw Adaczyk
Wykonanie reontu nawierzchni #ituicznej odcinka ul,
3liwkowej
Wykonanie reontu schodw na skarpie w rejonie
#udynku 4wowska B/
Dostawa i instalacja radiowego systeu transisji
danych w wy#ranych o#iektach 5rz*du Miasta 4u#lin
oraz instytucjach podlegych
7131 M9wj 4ekarzO El+#ieta Maria &ieres
Ewa Ci*szczyk ) Cieszko :adwiga Czarnota
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 A4HA Marzena $zydowska "ar#ara
Chuchaa ) Milczarek Dariusz Chle#us
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
7131 A078&A Mirosawa 3skro#a (ra+yna
Wasilczyk Magorzata &ozak ) Czucha!ska
Dorota &uryo
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Arkusz1
Strona 163
2054 R( 2008-07-15
2055 S 2008-07-14
2056 S 2008-06-23
2057 S 2008-07-14
2058 S 2008-07-14
2059 S 2008-07-14
2060 S 2008-07-14
2061 S 2008-07-14
2062 &% 2008-07-03
2063 &" 2008-07-16
2064 &" Pawe Papli!ski 2008-07-14
5sugowy 1akad 3glno ) "udowlany
&rzysztof Czerniak
Wykonanie ro#t reontowo ) #udowlanych w
poieszczeniach przeznaczonych na siedzi#* Centru
Monitoringu Miasta 4u#lin w #udynku przy ul, 3kopowej
BB
5czniowski &lu# $portowy 05C'
$e#astian Ponka
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
Przedsi*#iorstwo "udowlano ) 'andlowe
'enryk Pytka
Deonta+ uszkodzonych i onta+ / #raek piki no+nej i
/ szt, konstrukcji do koszykwki w raach reontu
#oiska sportowego przy ul, "raci Wieniawskich
5czniowski 3siedlowy &lu# $portowy
$KAW87 :anusz &oody!ski Piotr
Chojnacki
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
4u#elskie 9owarzystwo &ajakowe HA4A
1ofia Hilipek ) &raczek 4eszek Daniewski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
$towarzyszenie 4okalne &A487A
$alezja!skiej 3rganizacji $portowej
&aziierz Drozd 0afa 8skra
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
&olejowy &lu# $portowy $G(7AK
&aziierz Persona Wiesaw Pawat
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
Chor2giew 4u#elska 1'P 'ufiec &atarzyna
Piondo Kukasz Mazu%
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
Wojewdzki 5rz2d 3chrony 1a#ytkw w
4u#linie 'alina 4andecka Aleksander Widz
0eont i konserwacja ponika 5nii 4u#elskiej w
4u#linie
Magorzata 6nie+y!ska Przeysaw
6nie+y!ski
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, 7aysowskiego o powierzchni BPCR / z
przeznaczenie pod teren rekreacyjny
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, 0oera o powierzchni BF. / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Arkusz1
Strona 164
2065 &" 2008-07-10
2066 &" "o+ena Pelak Dariusz Pelak 2008-07-10
2067 &" A 'alina $zyu% E Anna Ko% Aneks do uowy z dnia B>,.>,/..C r, 2008-07-10
2068 &% H430E$ Aleksandra 8gras 5trzyanie iejsc pai*ci narodowej giny 4u#lin 2008-07-04
2069 O, 2008-07-17
2070 O, 2008-07-17
2071 !" Prze#udowa ulicy $uchej w 4u#linie 2008-07-07
2072 &! 01EC1317AWCA :anina $zady 2008-07-01
2073 &! 2008-07-01
2074 I, 2008-07-08
2075 I, 2008-06-25
2076 I, 2008-06-30
2077 I, 2008-06-25
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne
4u#lin $p, z o, o, (rzegorz $iei!ski
Andrzej $atke
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
przy ul, &ra%nickiej /> i Wojciechowskiej >
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, Dudzi!skiego o powierzchni -PFB / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3s#
7iepenosprawnych w Warszawie
Aleksander Piechnik Wiesaw "ieniek
0ealizacja MPrograu wyrwnywania r+nic i*dzy
regionaiO
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3s#
7iepenosprawnych w Warszawie
Aleksander Piechnik Wiesaw "ieniek
Dofinansowanie ze %rodkw PH037 projektw
MPrograu wyrwnywania r+nic i*dzy regionaiO
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, (rzegorz "ielawski
Marek $zya!ski
Wykonanie i przekazanie B.. operatw szacunkowych
dla dziaek poo+onych na terenie ogrdkw dziakowych
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci
:arosaw 4eszczy!ski
Wykonanie oraz przekazanie B>. operatw
szacunkowych nieruchoo%ci gruntowych
nieza#udowanych
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
$ulisawicka FA
Parafia 0zysko ) &atolicka Pw, 6wi*tego
:ana Chrzciciela i 6wi*tego :ana
Ewangelisty ks, Ada 4ewandowski
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci B/P P.. z na
dofinansowanie nakadw koniecznych na wyian*
pokrycia dachowego w cz*%ci poudniowej archikatedry
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory MM8$E08C30D8AO ks,
9adeusz Pajurek 4ucyna "iakowska
Ceglarz
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci >BF ... z na
reont cao%ci #udynku
&lasztor 33, Doinikanw 3, 0o#ert
(u#isz
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci BPR P.. z na
dofinansowanie nakadw koniecznych na 8 etap
wyiany okien w "azylice przy ul, 1otej J
Arkusz1
Strona 165
2078 I, 2008-06-30
2079 I, 2008-06-25
2080 I, 2008-06-25
2081 %P "iuro 9uacze! "artoiej Czuwara 2008-05-19
2082 %P 2008-07-09
2083 %P P03$CE785M :arosaw 0udnicki 2008-07-09
2084 %P Anna Do#rowolska 2008-07-10
2085 &" 2008-07-03
2086 Z 2008-07-10
2087 I 0oz#udowa systeu wizualizacji o#razu 2008-06-16
2088 OR Z &atarzyna 9rafisz 2008-07-10
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
$pecjalistycznego i &onserwacji 1a#ytkw
A0C5$ :erzy "ie!
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci BR/ .. z na
dofinansowanie nakadw koniecznych na wykonanie
ro#t #udowlanych i restauratorskich w 1espole
Paacowo ) Parkowy w :aku#owicach Murowanych
Parafia Prawosawna Pw, Przeienienia
Pa!skiego ks, Andrzej Ko%
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci CB ... z na
dofinansowanie nakadw koniecznych na wyian*
pokrycia dachowego
Parafia 0zysko ) &atolicka Pw, 6wi*tego
:aku#a Wi*kszego Apostoa ks, 1#igniew
Pietrzela
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci B/C ... z na
dofinansowanie nakadw koniecznych na utwardzenie
palcu wok ko%cioa oraz za#ezpieczenie drzew przed
uszkodzenie
Wykonanie tuacze! z j*zyka polskiego na j*zyk
angielski tekstw na angloj*zyczn2 stron* internetow2
5rz*du Miasta 4u#lin
48('9 ) 9EC' Przedsi*#iorstwo 5sugowo
) 'andlowe Mirosaw Maksyiuk :arosaw
:aworski
Wynaje i o#suga techniczna sprz*tu o%wietleniowego
oraz sceny wraz z zadaszenie dla potrze# koncertw w
raach Hestiwalu Muzyki 8nne "rzienia 4u#lin ) 4ww
/..R
WynajeA instalacji i o#suga nago%nienia wraz z
niez#*dny osprz*te podczas Hestiwalu Muzyki 8nne
"rzienia 4u#lin ) 4ww /..R
Monta+ i deonta+ #arierek ochronnych lekkich na
iprez* artystyczn2 od dnia BB,.F,/..R r, do dnia
/.,.F,/..R r,
0egionalne $towarzyszenie
0zeczoznawcw Maj2tkowych 1#igniew
:anuszewski :anusz Czajecki
Wykonanie opinii o prawidowo%ci sporz2dzenia operatu
szacunkowego wykonanego przez Wand* 9erleck2 dot,
wyceny nieruchoo%ci gruntowej poo+onej przy ul,
&rakowskie Przedie%cie P.
1ygunt Wjtowicz i 9oasz Wjtowicz s,j,
Poniatowa
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
EGE=8$ P34$&A $p, z o, o, Ada
7ikoajew
Wykonanie czynno%ci w Wydziale 3chrony 6rodowiska w
Departaencie Pierwszego 1ast*pcy Prezydenta
Arkusz1
Strona 166
2089 &% 2008-05-14
2090 OR Z Anna 1awistowska ) 4ulek 2008-07-08
2091 O$ Hira U5E0C5$ Micha &ieszko 2008-07-07
2092 O$ 2008-07-07
2093 O$ 2008-07-07
2094 O$ 2008-07-07
2095 O$ 2008-07-07
2096 I, 2008-07-10
2097 &! Marta :astrz*#ska 5sugi (eodezyjne 2008-07-07
2098 Z A00E9 s,c, Mariusz Marszakowski 1akupA dostawa i onta+ C sztuk wiat przystankowych 2008-07-11
2099 OR 2008-07-10
2100 R( 2008-07-01
2101 I, 2008-07-15
2102 OR 2008-06-30
Polskie (rnictwo 7aftowe i (azownictwo
$,A, w Warszawie Mariusz &al#arczyk
Dostarczanie gazu zienego wysokoetanowego E do
instalacjiT Plac 4itewskiA ul, 1ana
3#suga interesantw oraz wydawanie i przyjowanie
wnioskw kierowanych do Wydziau (eodezji
Przeprowadzenie za#iegw leczenia i konserwacji
starodrzewu oraz zieleni wysokiej na terenie Miasta
4u#lin w 0ejonie =
5rz2dzanie i 5trzyywanie 1iele!cw )
Chirurgia Drzew Wojciech Witkowski
Przeprowadzenie za#iegw leczenia i konserwacji
starodrzewu oraz zieleni wysokiej na terenie Miasta
4u#lin w 0ejonie 8=
93P8A085$ ) 5rz2dzanie i 5trzyywanie
1ieleni 4eszek M*czy!ski
Przeprowadzenie za#iegw leczenia i konserwacji
starodrzewu oraz zieleni wysokiej na terenie Miasta
4u#lin w 0ejonie 888
1akad ChirurgiiA Piel*gnacji i 6cinki Drzew
Andrzej Wypychowski
Przeprowadzenie za#iegw leczenia i konserwacji
starodrzewu oraz zieleni wysokiej na terenie Miasta
4u#lin w 0ejonie 88
1akad ChirurgiiA Piel*gnacji i 6cinki Drzew
Andrzej Wypychowski
Przeprowadzenie za#iegw leczenia i konserwacji
starodrzewu oraz zieleni wysokiej na terenie Miasta
4u#lin w 0ejonie 8
1akad 8nstalacji Przeysowych i
$anitarnych :an Pastwa
Wykonanie ro#t dodatkowych wynikych przy #udowie
kolektora 7ii odcinek 8D od ul, (uskiej do granic iasta
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
dziaki poo+onej przy ul, Wodopojnej /
$pdzielnia Pracy &oiniarzy Aleksandra
4ipiec Pawe Pilichowski
Przeprowadzenie okresowej kontroli go sprawno%ci
przewodw wentylacyjnych w #udynkach 5rz*du Miasta
Przedsi*#iorstwo "udowlane A"AC5$
Piotr :zefczuk
Wykonanie ro#t reontowo ) #udowlanych w #udynku
Wo#ka nr > przy ul, $owiej >
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
$tanisaw "ielak
Prze#udowa sieci elektroenergetycznych ) al,
$olidarno%ci na odcinku od al, warszawskiej do w*za
D2#rowica
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) lokal
usugowy ) ul, &rakowskie Przedie%cie F/ ) 8= pi*tro
Arkusz1
Strona 167
2103 OR 2008-06-30
2104 %' 2008-07-04
2105 %' 2008-07-04
2106 %' Centru &ultury Aleksander $zpecht 2008-06-23
2107 %' Centru &ultury Aleksander $zpecht 2008-06-30
2108 %' Centru &ultury Aleksander $zpecht 2008-06-30
2109 %' Centru &ultury Aleksander $zpecht 2008-06-30
2110 %P 2008-07-09
2111 I 2008-06-30
2112 %P ! :acek 7owi!ski 2008-07-19
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) lokal
usugowy ) ul, &rakowskie Przedie%cie F/ ) = pi*tro
5niwersytet Marii Curie ) $kodowskiej
Wiesaw Andrzej &ai!ski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC )
Mi*dzynarodowy Hestiwal &ultury Alternatywnej
M1daErzeniaO
5niwersytet Marii Curie ) $kodowskiej
Wiesaw Andrzej &ai!ski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 8= $tudencki
3glnopolski Hestiwal 9eatralny M&ontestacjeO
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC )
MWielokulturowy 4u#lin ) prezentacje artystyczne
podczas Europejskich Dni DziedzictwaO
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Hiesta 8#eria
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 4/ el do
kwadratu ) pot*gowanie kultury 4u#lina i 4wowa
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) M4aus
ArtystycznyO S zdarzenia teatralneA prezentacje
ju#ileuszowe istrzw sowa
(rupa 3chrony "iznesu Persona i
Wsplnicy 0o#ert Persona
Hizyczna ochrona iprezy artystycznej MHestiwal Muzyki
$trefa 877E "01M8E78A 4u#lin ) 4ww /..RO
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) zasilanie
kaery onitoringu iejskiego ul, "ursztynowa B
PrzygotowanieA organizacja i realizacja paneli
dyskusyjnych M(ranice EuropyO
Arkusz1
Strona 168
2113 %P ! Dariusz Hilozof 2008-07-10
2114 %P A &iton A09 Mirosaw 3lszwka 2008-07-18
2115 %P A Aneks do uowy nr /.R/Q&PQ/..R z dnia .JS.F,/..R r, 2008-07-18
2116 %P A P03$CE785M :arosaw 0udnicki Aneks do uowy nr /.R-Q&PQ/..R z dnia .J,.F,/..R r, 2008-07-18
2117 %P A &iton A09 Mirosaw 3lszwka Aneks do uowy nr /./JQ&PQ/..R z dnia .J,.F,/..F r, 2008-07-18
2118 O$ 2008-07-22
2119 ZSS 2008-07-01
2120 R( EDAC' P,',5, :an $tarownik 2008-07-15
2121 &% MA$9E0 &rzysztof (uz 2008-07-08
2122 &% 2008-07-10
2123 !" D03("E$9 Andrzej Wanatowicz 2008-07-14
2124 OR Z Monika WoIniak 2008-07-15
2125 Z 2008-07-08
2126 %P ! "ogusaw Wojtowicz 2008-07-10
Wykonanie projektu iluinacji ) o%wietlenia architektury
0ynku $tarego Miasta oraz jego realizacja
Aneks do porozuienia nr /.B-Q&PQPQ/..R z dnia
.J,.F,/..R r,
48('9 ) 9EC' Przedsi*#iorstwo 5sugowo
) 'andlowe Mirosaw Maksyiuk :arosaw
:aworski
$tacja "adawcza w 4u#linie Centru
"ada! Ekologicznych Polskiej Akadeii
7auk 9adeusz $kowro!ski
5owa u+yczenia ikroskopu la#oratoryjnego firy
1eiss odel Prio $tar z tore optyczny
7131 Przychodnia 4ekarza 0odzinnego
Maria $odolska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
Wykonanie ro#t oglno#udowlanych w #udynku
1espou Placwek 3pieku!czo ) Wychowawczych przy
ul, Pogodnej -B
5suni*cie awarii kanau deszczowego %r, .AR w al,
Witosa etod2 #ezwykopow2
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne w 4u#linie $p, z o, o,
$tanisaw Margul
3pracowanie dotycz2ce inwentaryzacji geodezyjnej
wylotw kanalizacji deszczowej do rzeki "ystrzycy w
4u#linie
Wykonanie reontu schodw przy ul, 'arcerskiej w
4u#linie
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne
4u#lin $p, z o, o, (rzegorz $iei!ski
Andrzej $atke
"ie+2ce utrzyanie wiat przystankowych #*d2cych
wasno%ci2 (iny 4u#lin zlokalizowanych na
przystankach kounikacji iejskiej na terenie iasta
4u#lin
Aran+acja i przeprowadzenie P wystaw artystycznych w
raach Hestiwalu Muzyki $rtefa 877E "01M8E78A 4u#lin
) 4ww /..R
Arkusz1
Strona 169
2127 I, A 2008-02-28
2128 OR ! Danuta Duszak 2008-07-01
2129 ZSS 7131 9E0MED s,c, 9eresa 6lusarska 2008-07-01
2130 ZSS 7131 9E0MED s,c, 9eresa 6lusarska 2008-07-01
2131 ZSS 2008-07-01
2132 OR 2008-07-07
2133 OR 2008-07-12
2134 OR 2008-07-12
2135 OR 2008-07-08
2136 %P 2008-07-10
2137 I, H80MA &3WA4C1G& 1ygunt &owalczyk 2008-07-10
2138 I, A 2008-04-14
2139 !" 9EE$ $p, z o, o, &atarzyna Przypis 2008-07-24
2140 ZSS A Aneks do uowy z dnia ./,.P,/..R r, 2008-07-04
2141 ZSS A Aneks do uowy z dnia ./,.P,/..R r, 2008-07-04
Przedsi*#iorstwo Projektowania i 0ealizacji
8nwestycji AP03 $p, z o, o, "olesaw
0adzie!ciak
Aneks do uowy 7r /RR.Q$80QCPQ/..F z dnia BF,.J,/..F
r,
Prowadzenie o#sugi kasowej Pracowniczej &asy
1apoogowo ) Po+yczkowej
5dzielanie %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
profilaktyki wad postawy i profilaktyki nadwagi i otyo%ci
5dzielanie %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
profilaktyki wad postawy i profilaktyki nadwagi i otyo%ci
Wojewdzki $zpital $pecjalistyczny i,
$tefana &ardynaa Wyszy!skiego w
4u#linie 0yszard 6iech
5dzielanie %wiadcze! zdrowotnych w zakresie
profilaktyki nadwagi i otyo%ci
5niwersytet Marii Curie ) $kodowskiej
Wydzia Politologii Ewa Maj
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Micha PiotrowskiE 9oasz 3rowski
Wy+sza $zkoa Ekonoii i 8nnowacji w
4u#linie Marek Wigrodzki
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) :arosaw Walasek
Wy+sza $zkoa Ekonoii i 8nnowacji w
4u#linie Marek Wigrodzki
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Edyta 3le%
5niwersytet Marii Curie ) $kodowskiej
Wydzia Politologii Ewa Maj
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Anna $zwed
AP5$ Przedsi*#iorstwo 0eklaowo )
Wydawnicze Marek 4ecki
Wykonanie oraz dostawa gad+etw proocyjnych z
nadrukie proocyjny iasta
"udowa o%wietlenia drogowego ulicy 'ieronia
:awowskiego w 4u#linie
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
4udwika Cichocka
Aneks do uowy 7r -P-BQ$80QCPQ/..F z dnia .R,B.,/..F
r,
3ddanie iejsca w pasie drogowy ulicy
Wr#lewskiego dla potrze# parkowania na prawach
wy2czno%ci
5czniowski &lu# $portowy W8D3& $P nr >B
9oasz "ielecki Marek $itarz
5czniowski &lu# $portowy W8D3& $P nr >B
9oasz "ielecki Marek $itarz
Arkusz1
Strona 170
2142 ZSS A Aneks do uowy z dnia ./,.P,/..R r, 2008-07-04
2143 I, P 2008-07-22
2144 %P ! Andrzej Dudzi!ski 2008-07-09
2145 OR C300AD3 &onrad "urczy!ski 2008-07-25
2146 &% E&3 ) (E3 Consulting Marek "iyk 2008-07-22
2147 &% 2008-07-22
2148 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-07-14
2149 %P P 2008-07-25
2150 Z 1#igniew Madej 2008-06-26
2151 !" A 2008-06-12
2152 I, 2008-07-24
2153 I, 2008-06-26
2154 I, 2008-06-20
5czniowski &lu# $portowy W8D3& $P nr >B
9oasz "ielecki Marek $itarz
$zyon Wiak E &atarzyna &ucharska )
Wiak
Porozuienie w sprawie #udowy sieci kanalizacji
deszczowej o dugo%ci /. # do wysoko%ci posesji nr B/
przy ul, (ranicznej
Wykonanie projektu scenografii scen w raach
Hestiwalu Muzyki $trefa 877E "01M8E78A 4u#lin ) 4ww
/..R
Wyiana zestawu naprawczego w kopiarce &M -.->
oraz przegl2d techniczny i konserwacja kopiarki
3pracowanie $tudiu wykonalno%ci dla projektu
rewaloryzacji 3grodu $askiego przy al, 0acawickich -
E&3 ) (E3 Pracownia (eologii i 3chrony
6rodowiska Anna Majka ) $uszkiewicz
3pracowanie inforacji %rodowiskowej o wpywie
projektu rewaloryzacji 3grodu $askiego na %rodowisko
"ank Polska &asa 3pieki $A Warszawa
Agata &oorek Pawe "aszczak
5niwersytet Medyczny w 4u#linie Ewa
A#raek Danuta (olea
Porozuienie ugodowe w sprawie kapanii proocyjnej
na no%nikach reklay zewn*trznej
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
&onsorcjuT Przedsi*#iorstwo "udowy
Drg i Mostw $p, z o, o,AE &ounalne
Przedsi*#iorstwo 0o#t Drogowych $p, z
o, o,A E &1A Przedsi*#iorstwo Autoatyki i
9elekounikacji $, A,A ) :anusz Dr+d+
Aneks do uowy 7r -C-BQ(&QCPQ/..F z dnia /C,BB,/..F
r,
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory MM8$E08C30D8AO ks,
9adeusz Pajurek 4ucyna "iakowska
Ceglarz
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci P> ... z na
dofinansowanie dokuentacji konserwatorskiej dla
#udynku dawnej ple#ani w zespole ko%cioa parafialnego
pw, 6w, :aku#a Apostoa
Przedsi*#iorstwo 0o#t 8n+ynieryjnych :,
&orkosz :zef &orkosz
Wykonanie czyszczenia kolektora sanitarnego 7S88 na
odcinku od ul, (uskiej do studni nr C
Pracownia Projektowa (0AMA (ra+yna
Matuszczak
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
roz#irki #udynkw agazynowo ) przeysowych
zlokalizowanych na dziace nr B-JQB ) ul, &unickiego BB.
i ul, $za!cowa / i P
Arkusz1
Strona 171
2155 I, &3"5D $p, z o, o, 9adeusz 4egieL 2008-07-24
2156 I, 2008-06-30
2157 I, A Aneks do uowy z dnia BF,.J,/..F r, 2008-07-23
2158 I, A Aneks do uowy z dnia BF,.J,/..F r, 2008-07-23
2159 I, A E&3$A7 s,c, Magorzata Dudak 2008-06-30
2160 I, A Aneks do uowy 7r /--Q$i0QCPQ/..R z dnia .F,./,/..F r, 2008-06-30
2161 I, A Aneks do uowy 7r ->--Q87QCPQ/..R z dnia .>,BB,/..F r, 2008-06-30
2162 I, A 2008-03-20
2163 OR 2008-07-11
2164 OR 2008-07-23
2165 ZSS 2008-07-01
2166 R( ! 2008-07-23
2167 %' 2008-06-30
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci FJC C.. z na
dofinansowanie nakadw koniecznych na wykonanie
elewacji zewn*trznejA wykonanie dachuA stropw oraz
klatki schodowej dla kaienicy przy ul, (rodzkiej B>
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) plac
#udowy ) ul, Poturzy!ska /
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Aneks do uowy 7r -RCPQ87QCPQ8Q/..F z dnia /F,B/,/..F
r,
P034A" Przedsi*#iorstwo Projektowo )
"adawcze s,c, Edward Hlak
P034A" Przedsi*#iorstwo Projektowo )
"adawcze s,c, Edward Hlak
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Aneks do uowy 7r -//RQ$80QCPQ/..C z dnia B-,B/,/..C
r,
EHEC930 Przedsi*#iorstwo 'andlowo )
5sugowe Artur 1ikowski
Dostawa i onta+ P>. / wykadziny podogowejA
#iurowej &E4=87 w #udynkach 5rz*du Miasta 4u#lin
&atolicki 5niwersytet 4u#elski :anusz
Dro#
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Anna $uek
7131 WGC8E Anna Dzio#a 8za#ela
7iezna!ska Dorota 9okarska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw grypie i przeciw pneuokoko
AE8&37 Pracownia &onserwacji 1a#ytkw
Marek 9rocha
Wykonanie prac konserwatorskich dotycz2cych
renowacji polichroii %ciennej w poieszczeniach 88
pi*tra w #udynku 9ry#unau &oronnego
4u#elskie $towarzyszenie Hantastyki
MCytadela $yriuszaO &rzysztof &si*ski
Pawe Wjcik
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Hantastyka )
&ultura "liska Modzie+y
Arkusz1
Strona 172
2168 %' 2008-06-30
2169 %' 2008-06-30
2170 %' 2008-06-30
2171 R( Hira "udowlana ED"5D Edward Wjcik 2008-07-22
2172 (O% A Aneks do uowy 7r /PJ>Q3rQCPQ/..> z dnia ./,BB,/..> r, 2008-07-29
2173 OR A Aneks do uowy nr BPPPQ30Q/..R z dnia /R,.>,/..R r, 2008-07-12
2174 R( 2008-06-25
2175 %P 8=E79 Mikoaj Majda 2008-06-04
2176 %P ! Aleksander 0opielewski 2008-06-10
2177 %P P 2008-06-16
4u#elskie $towarzyszenie Hantastyki
MCytadela $yriuszaO &rzysztof &si*ski
Pawe Wjcik
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 8?
3glnopolski &onwent Mio%nikw Hantastyki Halkon
/..R
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk 1#igniew
$o#czuk
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) $awoir
Marzec ) />Slecie pracy twrczej
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk 1#igniew
$o#czuk
0ealizacja zadania pu#licznegoT 8nicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Magazyn
internetowy M$kadO
Wykonanie ro#t reontowo ) #udowlanych w
wynaj*tych dla potrze#y 5rz*du Miasta 4u#lin
poieszczeniach w #udynku przy ul, &rakowskie
Przedie%cie F/
Poczta Polska Centru Poczty 3ddzia
0egionalny Piotr Waszak
P,P,',5, $pecja $p, z o, o, &rzysztof
9okarz
"iuro 5sug Projektowych "5D3P03:E&9
Ciecierzyn :anusz Hronczek
Wykonanie dokuentacji projektowejA specyfikacji
technicznej wykonania i od#ioru ro#t oraz dokuentacji
kosztorysowej na wykonanie oka#lowania strukturalnego
oraz P" dedykowanej sieci zasilaj2cej w #udynku
Miejskiego 5rz*du Pracy przy ul, 7iecaej BP
Wykonanie fotografii do ulotki inforacyjnej iasta wraz
z przeniesienie praw autorskich
1apewnienie autorskiej oprawy uzycznej i penienie roli
konferansjera podczas Pierwszego 4u#elskiego
Maratonu 0owerowego
$towarzyszenie 0owerowe M1ielony $zlakO
Cezary 1aana Ewa &isiel
Porozuienie w sprawie wsppracy w celu
zorganizowania w dniach /BS//,.C,/..R r, na terenie
Miasta 4u#lin Pierwszego 4u#elskiego Maratonu
0owerowego
Arkusz1
Strona 173
2178 %P 8=E79 Mikoaj Majda 2008-07-09
2179 OR 2008-07-21
2180 !" 2008-07-24
2181 OR 2008-07-01
2182 O$ Aneks do uowy z dnia B/,.F,/..> r, 2008-07-11
2183 &" 2008-06-20
2184 %P 8=E79 Mikoaj Majda 2008-05-05
2185 I, A 90A$A 5sugi Projektowe :erzy &aliszuk 2008-02-08
2186 I, A 90A$A 5sugi Projektowe :erzy &aliszuk 2008-02-20
2187 S 2008-07-14
2188 S 2008-07-14
2189 &! Czesaw 7izio (eodeta 5prawniony 2008-07-17
2190 I, A 2008-07-17
2191 I, A Aneks do uowy nr FRRQ$80QCPQ/..> z dnia B/,.P,/..> r, 2008-06-27
2192 OI A Mirosaw Wendeker Aneks do uowy nr BCCPQ38Q1Q/..R z dnia .>,.C,/..R r, 2008-07-04
1akup fotografii panoraicznych iasta ;P pory roku< do
wykorzystania w wydawnictwach proocyjnych Miasta
4u#lin
&ancelaria 0adcy Prawnego i "iuro
7ieruchoo%ci HAC930 9eresa 0eszko
Po%redniczenie w najie nieruchoo%ci zlokalizowanej
w o#r*#ie centru iasta o powierzchni in, /.. /
48D4 P34$&A $p, z o, o, Marcin $topa
Marek 4itwiniec
0ealizacja inwestycji prze#udowy ukadu drogowego i
zjazdw z ul, &otlarskiej i ul, 3#oInejQWy%cigowej
Wy+sza $zkoa Przedsi*#iorczo%ci i
Adinistracji w 4u#linie Andrzej Miszczuk
1ygunt Winda
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) (a#riela Wrona
Wojewdzki 8nspektorat 9ransportu
Drogowego w 4u#linie Cezary :urkowski
Mirosawa Wiater
Hundacja $3$ 1iei 4u#elskiej &rzysztof
"ujko &aziierz &ieL
5+yczenie na czas okre%lony nieruchoo%ci poo+onej w
4u#linie przy ul, 0oantycznej B na rzecz Hundacji $3$
1iei 4u#elskiej
Wykonanie sesji fotograficznych freskw w &aplicy 6w,
9rjcy do projektw reklaowych iasta 4u#lin
Aneks do uowy nr /RPPQ$80QCPQ/..F z dnia /P,.R,/..F
r,
Aneks do uowy nr -.CPQ$80QCPQ/..F z dnia .B,B.,/..F
r,
5czniowski &lu# $portowy 03?A 9adeusz
Wi2cek 'anna 0ui!ska
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
&lu# $portowy 348MP8A $awoir Pliszka
&rzysztof &oorski
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau dziaki
poo+onej przy ul, 4ucyny 'erc
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
Aneks do uowy nr -F-/Q$80QCPQ/..F z dnia .F,B/,/..F
r,
Dyrekcja 8nwestycji Miejskich $p, z o, o,
$tanisaw Matys
Arkusz1
Strona 174
2193 I, A Aneks do uowy nr C.QJP z dnia B/,B/,BJJP r, 2008-06-30
2194 !" 2008-07-14
2195 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski 2008-07-23
2196 &% MA$9E0 &rzysztof (uz 2008-07-28
2197 &% 5sugi Projektowe ) 0yszard $tefan Czop 2008-07-24
2198 &% 0eont kanau deszczowego w rejonie ul, Wapiennej 2008-07-25
2199 ("*Z% 2008-07-30
2200 &" &aziierz Wojtaluk 2008-07-30
2201 &" Patrycja Cie%li!ska 2008-07-22
2202 OR A A0P8$ 3P98CA4 $p, z o, o, El+#ieta &utnik 2008-07-25
2203 Z P&$ w &ielcach $,A, (rzegorz &owalczyk 2008-07-28
2204 OR Z Marianna Wanicka 2008-07-23
2205 &" Aneta &auppi 2008-07-30
2206 &" "rygida :aneczko 2008-08-01
4u#elskie Przedsi*#iorstwo "udowy
Piecw Przeysowych $,A, 9adeusz
"rzozowski
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $,A, Wiesaw Adaczyk
Wykonanie reontu nawierzchni chodnika w rejonie
posesji ko%cioa przy ul, :agiey F
Wykonanie chodnika na przej%ciu i*dzy ul, $zwejka a
ul, Parysa
Awaryjny reont kanau deszczowego na odcinku D/ )
D- zlokalizowanego w rejonie wiaduktu na skrzy+owaniu
al, Witosa i ul, (rygowej
3pracowanie projektowe konstrukcji posadowienia
kanau deszczowego w rejonie wiaduktu na
skrzy+owaniu al, Witosa i ul, (rygowej
$E1AM ) 87$9A4 P, Cecuga i 0, Cecuga
0afa &wiatkiewicz
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gw i
&analizacji w 4u#linie $p, z o, o, 9adeusz
Hijaka 'enryka Piotrowska
Przekazanie w nieodpatne u+ytkowanie agregatw
pr2dotwrczych
Dzier+awa gruntu pod gara+e #laszany przy ul,
$oluchowskiego
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, 7aysowskiego o powierzchni F>. / z
przeznaczenie na teren rekreacyjny
Aneks do uowy nr BP.Q"'PQCPQ8Q/..R z dnia /P,.B,/..R
r,
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Prowadzenie skadnicy ap i planw przy 4u#elskiej
Pracowni 5r#anistycznej
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, :agiello!skiej o powierzchni B>. / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, Dudzi!skiego o powierzchni -P. / z
przeznaczenie na ziele! przydoow2
Arkusz1
Strona 175
2207 S 2008-07-01
2208 OR Z Marianna Duda 2008-07-23
2209 O. 2008-08-01
2210 R# 2008-05-28
2211 S 2008-07-14
2212 S 2008-07-14
2213 S Hundacja H30957A Anna $zcze%niewska 2008-07-07
2214 ZSS A Aneks do uowy nr /.>BQ1$$Q/..R z dnia .B,.F,/..R r, 2008-07-29
2215 ZSS A Aneks do uowy nr B/.-Q1$$Q/..R z dnia B-,.>,/..R r, 2008-07-21
2216 R# Z &aila Maria &ruk 2008-08-01
2217 (% A Aneks do uowy z dnia /R,.C,/..F r, 2008-07-31
4u#elski &lu# Pikarski M3930 Edward
4ewczuk Andrzej $ku#is
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
Przygotowanie procedury kontroli podiotwA ktry
udzielono zawienia na %wiadczenia zdrowotne
$pdzielnia Mieszkaniowa $P[KD18E4CA
Wojciech "artoiejczyk Agnieszka
Kukaszczyk
7aje lokalu u+ytkowego o powierzchni >/ABR / przy
ul, &wiatowej /- na prowadzenia 3ddziau Przedszkola
nr //
Wojewdztwo 4u#elskie &rzysztof
(ra#czuk :acek $o#czak
Przygotowanie i realizacja ProjektuT MDrogi dojazdowe do
w*za drogowego M:aku#owiceO o#wodnicy Miasta
4u#lin w ci2gu drg ekspresowych $B/A $BF i $BJO
(0EE7 $P309 C45" 9oasz &isiel
0o#ert 1ander
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
4u#elski $portowy &lu# 9aekwonSdo
9adeusz Ko#oda :oanna (ardias
0ealizacja zadania pu#licznegoT 3rganizacja letnich
o#ozw szkoleniowych dla dzieci i odzie+y
uprawiaj2cych r+ne dyscypliny sportu
3rganizacja o#sugi technicznej zawodw sportowych )
Modzie+owa (ala "oksu Aatorskiego
7131 M9wj 4ekarzO El+#ieta Maria &ieres
Ewa Ci*szczyk ) Cieszko :adwiga Czarnota
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
Wsppraca przy organizacji wszystkich dziaa! projektu
MProjekty kluczowe dla wsppracy transgranicznej
4u#lin ) Kuck ) 4ww ) 8wanoSHrankowskO
"ank (ospodarstwa &rajowego 3ddzia w
4u#linie (rzegorz Paszczyk 9oasz
"e#enek
Arkusz1
Strona 176
2218 !" 2008-07-28
2219 R( 2008-08-05
2220 &% 2008-07-01
2221 OR 2008-07-30
2222 OR 2008-07-25
2223 OR Z "ar#ara :a%kowska 2008-07-29
2224 Z A Andrzej &ura Aneks do uowy nr -/FCQ91QCPQ/..F z dnia />,.J,/..F r, 2008-08-04
2225 Z 1ygunt 1i*tek 2008-08-04
2226 Z Marian (2sik 2008-08-04
2227 Z (rzegorz 'unkiewicz 2008-08-04
2228 I E4&3M9E4 Mirosaw $otys 2008-05-17
2229 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-07-18
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
0eont ul, Pawiej odcinek od ostu na rzece
Czerniejwce do skrzy+owania w ul, 4otnicz2 o dugo%ci
PJ. # oraz ul, 4otniczej odcinek od skrzy+owania z ul,
Pawi2 do wjazdu na teren posesji ko%cioa o dugo%ci
-J. #,
E4 ) P03 "iuro Projektowe :anusz
Wadoowski
Wykonanie dokuentacji projektowej w forie projektu
wykonawczegoA specyfikacji technicznej wykonania i
od#ioru ro#t oraz dokuentacji kosztorysowej zasilania
elektroenergetycznego wynajowanych poieszcze! 8=
i = pi*tra #udynku "anku Pekao $,A, w 4u#linie przy ul,
&rakowskie Przedie%cie F/
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Alicja 1ofia Do#rowolska Mariusz Piat
Dostawa i onta+ B> sztuk drewnianych awek
parkowych z oparcieA P sztuk drewnianych awek
parkowych #ez oparcia oraz P sztuk koszy na %ieci w
o#udowie drewnianej
Pracownia 1otnicza &307 s,c, Piotr
Andrzejewski 4eszek (wiazda
7aje lokali #iurowych poo+onych na 88 kondygnacji o
2cznej powierzchni /CC /
Hira 'andlowa "E4ME9SB 0yszard
(rudzi!ski
7aje lokali #iurowych poo+onych na 888 kondygnacji o
2cznej powierzchni /BC /
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wykonanie dwch systew wizualizacji w #udynku
0atusza przy Placu Kokietka B w salach nr / oraz nr /P
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek Pawe "aszczak
Arkusz1
Strona 177
2230 &" 2008-07-01
2231 I, 2008-08-01
2232 !" 2008-07-22
2233 !" 2008-07-22
2234 R( 2008-06-30
2235 (P 2008-05-27
2236 I 43(37 $,A, &rzysztof :urek Dostawa #raek =o8P wraz z prze2cznicai 2008-07-09
2237 %P P 2008-06-10
2238 %P 8=E79 Mikoaj Majda 2008-07-21
2239 &" 2008-07-30
2240 R( ! Hira PE4E& 0yszard Pelek 2008-08-08
2241 R( 2008-08-11
2242 I, 2008-08-12
Wspwa%ciciele nieruchoo%ci poo+onej
w 4u#linie E 1akad 3#sugi 7ieruchoo%ci
ADM87A $p, z o, o, 0yszard $koczylas
Przekazanie w zarz2dzanie i adinistrowanie
nieruchoo%ci poo+onej w 4u#linie przy ul, 4wowskiej P
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Marek
4enart Maciej 7ejkauf
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych ) ul,
Poligonowa
P031E4 ) 45"487 $p, z o, o, 4eszek
4ipski
Wykonanie dokuentacji projektowej dla #udowy
o%wietlenia drogowego ;ul, :esionowaA ul, Woli!skiegoA
ci2g pieszyA schody<
P031E4 ) 45"487 $p, z o, o, 4eszek
4ipski
Wykonanie dokuentacji projektowej dla #udowy
o%wietlenia drogowego ;ul, K*czy!skaA ci2g pieszy<
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) #oisko
sportoweA szatnieA o%wietlenie terenu
C0' A&ADEM3$ $p, z o, o, Ada
&al#arczyk
Wy#udowanie i wyposa+enie Mi*dzyszkolnego 3%rodka
$portu i 0ekreacji przy Prywatny (inazju i 4iceu
3glnoksztac2cy w 4u#linie
$towarzyszenie 4u#elski &lu# "iznesu
Agnieszka (2sior ) Mazur
Podj*cie wsppracy w celu zorganizowania w dniu
BJ,.C,/..R r, konferencji MEuroszansa /..RO
1akup - fotografii na potrze#y #ill#oardowej kapanii
realizowanej przez iasto z przeniesienie praw
autorskich
Port 4otniczy 4u#lin $,A, (rzegorz
Muszy!ski &arol 6ci#ior
5owa o#j*cia akcji nieuprzywilejowanych iiennych
serii &
Przetuaczenie z j*zyka polskiego na angielski
ogosze! o przetargu nieograniczony na wykonanie
teroodernizacji o#iektwT $pecjalnego 3%rodka
$zkolno ) Wychowawczego 7r BE 1espou $zk
Elektronicznych i 4u#elskiego Centru Edukacji
1awodowej
5sugowy 1akad 3glno ) "udowlany
&rzysztof Czerniak
Wykonanie ro#t #udowlanych w #udynku 0atusza Plac
Kokietka B
4ider &onsorcjuT 4u#elskie
Przedsi*#iorstwo 0o#t 8n+ynieryjnych $p,
z o, o, $zyon Wiak
0o#oty uzupeniaj2ce na inwestycji prowadzonej pod
nazw2 M"udowa kolektorw kanalizacji sanitarnej i
deszczowej o#suguj2cych dzielnic* HelinA odcinek do ul,
WitosaO
Arkusz1
Strona 178
2243 &" :adwiga Pruszkowska 2008-08-11
2244 &" A Aneks do uowy z dnia .B,B.,/..F r, 2008-08-05
2245 &" 2008-07-22
2246 O$ P 2008-05-30
2247 !" 2008-08-05
2248 ZSS A Aneks do uowy nr CJBQ1$$Q/..R z dnia />,.-,/..R r, 2008-08-04
2249 OR Z &arolina 9ur#ak 2008-07-29
2250 OR ! El+#ieta &raszewska 2008-08-05
2251 R# 2008-08-06
2252 &" 73=A 8za#ela Pilipczuk :erzy $agan 2008-08-14
2253 &! 2008-08-14
2254 OR A $awoir $kowronek Aneks do uowy nr /->Q30QCPQ8Q/..R 2008-02-29
2255 OR Z :anina Matacz 2008-08-01
Dzier+awa nieruchoo%ci przeznaczonej na urz2dzenie
placu za#aw dla dzieci o powierzchni //. / poo+onej
przy ul, &oryznowej /C
$pdzielnia Mieszkaniowa C15"G
0yszard "urski Anna 5r#anek
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci
:arosaw 4eszczy!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau dziaki
poo+onej w po#li+u ul, B Maja
5niwersytet Przyrodniczy w 4u#linie
1dzisaw 9argo!ski
Porozuienie w sprawie realizacji MPlanu dziaania
;procedury i echanizy post*powania z dzikii
zwierz*tai na terenie iasta 4u#linO
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe E4P8E
$p, z o, o, Andrzej "artnik
1aprojektowanie i #udowa drogowej sygnalizacji
%wietlnej na skrzy+owaniu ulicT 9urystyczna )
&asprowicza w 4u#linie
3%rodek 4eczenia 5zale+nie! $P131
El+#ieta &ifner
Przygotowywanie i opracowywanie ateriaw do
aktualizacji #azy danych prograw poocowych w
dziedzinie kultury
$porz2dzenie nie wi*cej ni+ P. analiz i projektw decyzji
do wydania decyzji o ustaleniu warunkw za#udowy
Minister $praw 1agranicznych Marek
1ikowski
Dotacja na realizacj* projektu poocowego pod nazw2
MProjekty kluczowe dla wsppracy transgranicznej
4u#lin ) Kuck ) 4ww ) 8wanoSHrankowskO
Dzier+awa nieruchoo%ci za#udowanej pawilone
handlowy poo+onej przy al, 9ysi2clecia o powierzchni
BPR> / z przeznaczenie na prowadzenie dziaalno%ci
handlowo ) usugowej
Marian 7ykiel 5sugi (eodezyjno )
&artograficzne
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej dla
nieruchoo%ci poo+onych w rejonie ul, Wsplnej
Weryfikacja z#iorw archiwuA akt kierowcwA pod
k2te wy2czenia ze z#iorw akt kierowcwA ktrzy ju+
nie istniej2 ;oso#y zare<
Arkusz1
Strona 179
2256 O$ P 2008-08-01
2257 I 2008-07-30
2258 I 2008-07-30
2259 I 2008-07-30
2260 I 2008-07-30
2261 I 2008-07-30
2262 I A Aneks do uowy nr -RPPQ89QCPQ8Q/..F z dnia .P,B/,/..F r, 2008-05-13
2263 &! (43"MA98? $p, z o, o, &rystian "licharski 2008-07-17
2264 ZSS A Aneks do uowy nr BB>PQ1$$Q/..R z dnia .R,.>,/..R r, 2008-08-11
2265 &% $80 ) &AM 0oan $urdacki 2008-08-11
2266 Z A E?P0E$$"5$ s, c,A 9oasz (ucwa 2008-08-07
2267 Z E?P0E$$"5$ s, c,A 9oasz (ucwa 2008-08-07
2268 ("*Z% 2008-08-19
2269 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski 2008-08-04
2270 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski 2008-08-04
2271 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski Wykonanie prze#udowy ul, Hilaretw w 4u#linie 2008-08-07
Polskie $towarzyszenie 9errarystyczne
"artoiej (orzkowski
Porozuienie w sprawie realizacji MPlanu dziaania
;procedury i echanizy post*powania z dzikii
zwierz*tai na terenie iasta 4u#linO
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usugi dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy "ronowiceA ul, &ra!cowa B.C
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usugi dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy $awinekA al, Warszawska -B
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usugi dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy WrotkwA ul, 7akowskich BB/
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usugi dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy 9ataryA ul, (ospodarcza -/
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
6wiadczenie usugi dost*pu do internetu D$4 ) 0ada
Dzielnicy HelinA ul, 1ygunta Augusta F
C03W4EG DA9A P34A7D $p, z o, o,
0o#ert $tec
Wykonanie renowacji osnw geodezyjnych na terenie
iasta 4u#lin
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory M8$E08C30D8A ks,
9adeusz Pajurek 4ucyna "iakowska )
Ceglarz
0enowacja ponika po%wi*conego 1rzeszeniu Wolno%L i
7iezawiso%L przy ul, Hilaretw w 4u#linie
Aneks do uowy nr /JRFQ91QCPQ8Q/..F z dnia .P,B.,/..F
r,l
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wyr# 1a#awek Pluszowych i &onfekcji A,
&, Pokrywka
Wykonanie i dostawa askotek pluszowych w ilo%ci B..
szt,
Wykonanie chodnika od ul, Pozna!skiej do ul,
Kukowskiej w 4u#linie
Wykonanie chodnika i*dzy #udynkai ul, Wy+ynna --
a Wy+ynna -F w 4u#linie
Arkusz1
Strona 180
2272 O$ 2008-07-28
2273 O$ 2008-07-28
2274 O$ 2008-07-28
2275 I, $9,A09 $awoir Makal 2008-07-18
2276 I, 2008-07-23
2277 I, 2008-07-23
2278 I, 0 $tanisaw "er#eL 2008-07-25
2279 I, 2008-06-02
2280 I, A $, 1, (, $p, z o, o,A 0yszard 1awisza 2008-06-30
2281 I, 2008-07-21
2282 %P ! Ewa "iaek 2008-08-14
2283 I, A Aneks do uowy nr P..Q87QCPQ8Q/..R z dnia .B,./,/..R r, 2008-07-08
Andrzej Wypychowski ) 1akad ChirurgiiA
Piel*gnacji i 6cinki Drzew
Wykonanie za#iegw piel*gnacyjno ) chirurgicznych na
B> drzewach rosn2cych na terenie centarza
parafialnego w 1e#orzycach
Andrzej Wypychowski ) 1akad ChirurgiiA
Piel*gnacji i 6cinki Drzew
Wykonanie za#iegw piel*gnacyjno ) chirurgicznych na
P drzewach rosn2cych przy ul, (uskiej B-F
Andrzej Wypychowski ) 1akad ChirurgiiA
Piel*gnacji i 6cinki Drzew
Wykonanie za#iegw piel*gnacyjno ) chirurgicznych na
C drzewach rosn2cych na terenie pasa drogowego ul,
0ejtana
Wykonanie prac konserwatorskich o#ejuj2cych
drewniane lo+e oraz galeri* 9eatru $tarego przy ul,
:ezuickiej B
&onsorcjuT Przedsi*#iorstwo "udowy
Drg i Mostw $p, z o, o,A E &ounalne
Przedsi*#iorstwo 0o#t Drogowych $p, z
o, o, :anusz Dr+d+
0o#oty dodatkowego na inwestycji prowadzonej pod
nazw2 M"udowa ul, $o#tki w 4u#linie w klasie drogi
&D4 wraz z odwodnienieO
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
$przeda+ przy2cza ka#lowego wraz z dokuentacj2
projektow2 przy2cza do zasilania w energi* elektryczn2
stacji redukcji gazu ul, $nopkowska /-
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci - JJP z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
$poeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w ul,
:agodowej Piotr Hr2czek
"udowa sieci wodoci2gowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w ul, :agodowej wraz z odga*zieniai do posesji
Aneks do uowy nr -CFJQ$80QCPQ8Q/..F z dnia B>,BB,/..F
r,
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
4udwika Cichocka
Wykonanie dokuentacji projektowej na #udow*
kolektora kanalizacji deszczowej &SRJ w dzielnicy
'ajdw ) 1ad*#ie
Penienie funkcji przewodnika ;w j*zyku rosyjski< po
lu#elskich za#ytkach w dniu BC,.C,/..R r, w zwi2zku z
po#yte w 4u#linie delegacji z 5krainy
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
4udwika Cichocka
Arkusz1
Strona 181
2284 I, A Aneks do uowy z dnia B/,.J,/..F r, 2008-07-31
2285 I, A 2008-08-04
2286 I, A Aneks do uowy z dnia B/,.J,/..F r, 2008-07-31
2287 I, 0 Daniela 4enarczik 2008-08-11
2288 I, 0 Wacaw Matua 2008-08-11
2289 O$ A Anna &uroczko Aneks do uowy nr B-JBQ36QCPQ/..F z dnia BB,.C,/..F r, 2008-07-22
2290 O$ 2008-07023
2291 &" 2008-08-12
2292 &" 2008-08-12
2293 &" "iuro Wycen 7ieruchoo%ci :olanta $aran 2008-08-07
2294 I, 0 :erzy $ku#isz 2008-08-11
2295 !" "udowa o%wietlenia ulicy Poligonowej w 4u#linie 2008-07-21
2296 I, 0 'alina Derkacz 2008-08-11
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o,o,
&rzysztof &lepka
Aneks do uowy o przy2czenie do sieci
elektroenergetycznej 45"1E4 $,A, 3siedlowego Dou
&ultury przy ul, :udya /A
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci > >C- z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci P RCF z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
'A43HA0MAC:A $p, z o, o, Anna
&uroczko
Dzier+awa B pojenika "3SP>QE do prowadzenia z#irki
przeterinowanych lekw przez aptek* przy ul, Wojennej
-C
9A&$ ) $E0W8$ s,c, :anusz Waci!ski
Mieczysaw $uwaa Piotr Chyr+a
Wykonanie wyceny dziaek poo+onych w po#li+u ul,
7akowskich w celu ich sprzeda+y
9A&$ ) $E0W8$ s,c, :anusz Waci!ski
Mieczysaw $uwaa Piotr Chyr+a
Wykonanie wyceny J dziaek gruntu $kar#u Pa!stwa
poo+onych na terenie iasta 4u#lin w celu ich
sprzeda+y
Wykonanie wyceny BC dziaek gruntu $kar#u Pa!stwa
poo+onych na terenie iasta 4u#lin w celu ich
sprzeda+y
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci > .J/ z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe E4P8E
$p, z o, o, Andrzej "artnik
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci //
-RPA.. z za skody powstae w zakresie zniszczenia
skadnikw #udowlanych i skadnikw ro%linnych
Arkusz1
Strona 182
2297 I, 2008-08-04
2298 I, 2008-08-04
2299 I, 2008-08-05
2300 I, 0 Hranciszek :ezierski 2008-08-11
2301 I, 0 Danuta (oral 2008-08-11
2302 I, 0 Alicja Cholewa 2008-08-11
2303 I, 0 $tanisaw &olan 2008-08-11
2304 I, 0 $tanisaw D*#ski 2008-08-11
2305 I, 0 Wiesaw Cioczek 2008-08-11
2306 I, 0 9eresa &o#yla!ska 2008-08-11
2307 I, 0 Marek 0ozwaka 2008-08-11
2308 I, 0 4ongin &aczor 2008-08-11
Przedsi*#iorstwo (eologiczne P34(E34
$,A, :an Wilgat
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i wasno%ciowej
istniej2cych otworw studziennych i piezoetrw w
o#r*#ie uj*cia 9urkaA g, WlkaA 7iece
Moja Marka Pracownia Artystyczna Piotr
Prus
Wykonanie akiety &o%cioa Harnego pod wezwanie
6wi*tego Michaa na Placu po Harze w 4u#linie
1akad 0o#t 8n+ynieryjno ) "udowlanych
Andrzej W2sik
Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul, :arosawa
8waszkiewicza i ul, Aleksandra 3rowskiego w 4u#linie
od istniej2cej studni MEO
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci J J>P z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci P /BR z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci > JCB z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci C >PF z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci / .BJ z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci / J>C z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci B B>J z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci P PC- z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci > /R. z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
Arkusz1
Strona 183
2309 I, 0 9eresa $tr+ak 2008-08-11
2310 I, 5sugi Projektowe ) 0yszard $tefan Czop 2008-08-01
2311 I, 487E9E4 $p, z o, o, &rzysztof $okoowski 2008-08-21
2312 I, A Aneks do uowy nr />FQ$80QCPQ/..F z dnia B/,./,/..F r, 2008-06-30
2313 P- Pawe Pic 2008-08-01
2314 %P P Mazaki $tudio ) &onrad 0z2dowski 2008-08-12
2315 %P 2008-08-06
2316 %P 2008-07-19
2317 P 2008-08-25
2318 I, 2008-07-30
2319 R( 2008-08-06
2319A I, 0 Alicja (ra 2008-08-12
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci / .B/ z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow* sieci
kanalizacji deszczowej odwadniaj2cej ul, 4eszka w
4u#linie
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow* sieci
wodoci2gowej w ul, Powojowej w 4u#linie
&onsorcju 487E9E4 $p, z o, o, &rzysztof
$okoowski
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Porozuienie w sprawie wykonania projektu graficznego
foldera i ulotki reklaowej oraz projektu graficznego i
przygotowania do druku #il#ordw
7a*czowski 3%rodek &ultury :adwiga
$awa ) "adnarczyk "ar#ara Adaczyk
PrzygotowanieA organizacja i realizacja koncertu Chru
Chopi*cego i M*skiego Hilharonii Pozna!skiej
MPozna!skie $owikiO
=E7A A09 $p, z o, o, Anna $zczytowska
:oanna Wawer ) :achi
Wykonanie oraz dostawa gad+etw proocyjnych z
nadrukie proocyjny iasta
5niwersytet Wari!sko ) Mazurski w
3lsztynie Wydzia 3chrony 6rodowiska i
0y#actwa Magorzata WoIniak
Porozuienie w sprawie organizacji praktyki studentw
od#ywanej na podstawie skierowania ) Agnieszka
Ci*szczyk
Przedsi*#iorstwo "udowy Drg i Mostw
$p, z o, o, :anusz Dr+d+
"udowa ulic w kwartaleT Poaniecka ) $apiehy )
&leniewskich ) 'irszfelda w 4u#linie w klasie &DD wraz
z o%wietlenieA odwodnienie i uz#rojenie
techniczny
87 P45$ &onserwacje 3#iektw
1a#ytkowych :an $zczurek
Wykonanie prac konserwatorskich dotycz2cych
renowacji polichroii %ciennej w poieszczeniach 88
pi*tra w #udynku 9ry#unau &oronnego
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci - .P. z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
Arkusz1
Strona 184
2320 I, 0 Aleksander Duda 2008-08-12
2321 I, 0 "ar#ara Piech 2008-08-12
2322 OR Z Magdalena $tasi!ska 2008-08-18
2323 I, 0 "ar#ara &rl 2008-08-13
2324 I, 0 Antoni "uska 2008-08-13
2325 I, 2008-08-01
2326 I, 2008-07-23
2327 I, 2008-07-15
2328 I, 2008-08-04
2329 OR 2008-08-27
2330 %P 2008-08-11
2331 %P P 2008-06-09
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci / CJC z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci C FRF z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
3#suga sekretarska i kancelaryjna w "iurze 3#sugi
Mieszka!cw
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci P -RJ z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci CP -F.
z za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
$poeczny &oitet "udowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ul, Wodnej
$tanisaw Michota
"udowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od
istniej2cej studni do posesji nr C( i CH
$poeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w ul, Dereniowej Heliks W*grzynowicz
8nwestycja iejskaT M"udowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul, Dereniowej w 4u#linieO
Przedsi*#iorstwo Projektowo )
Wykonawcze 'GD03E&3 s,c, Hranciszek
12#ek
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow*
z#iornika retencyjnego na rzece Czerniejwce na wylocie
kolektorw deszczowych z dzielnicy Helin
4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$awoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) stacja redukcji gazu ul, $nopkowska /-
9C'[01EW$&8 $E0W8$ "artosz
9chrzewski
&onserwacja i nadzr eksploatacyjny nad kotowni2
gazow2 opart2 na kotle DeDietrich D9( //.
zlokalizowan2 w #udynku przy ul, 6wi*toduskiej -
Politechnika 4u#elska Andrzej Wac )
Wodarczyk :anina &si*ska
1akwaterowanie PF os# uczestnicz2cych w projekcie
9own ) 9winning pt, Europa regionw ) jedno%L przez
r+norodno%L w Doach Politechniki 4u#elskiej
Europejska Hundacja &ultury Miejskiej
Cezary 'unkiewicz
Porozuienie dotycz2ce wsppracy w zakresie
organizacji iprezy proocyjnej ) 4u#elski Hestiwal
(raffiti /..R
Arkusz1
Strona 185
2332 O$ Chirurgia Drzew Marta &au+niacka 2008-07-07
2333 !" 2008-08-20
2334 OR 2008-08-25
2335 Z 4eonard Wlaszczyk 2008-08-08
2336 .S" 2008-09-01
2337 I, 2008-07-18
2338 R( 2008-08-12
2339 Z :erzy $iwek 2008-08-25
2340 I, A Aneks do uowy nr RR.Q87Q/..R z dnia BJ,.-,/..R r, 2008-08-29
2341 I, 0 :anina Poykao 2008-08-18
2342 I, 0 Marianna 3lech 2008-08-18
2343 I, 0 :anina &owalewska 2008-08-14
4eczenie i konserwacja starodrzewuE nasadzenia zieleni
na terenie iasta 4u#lin
4u#elskie $towarzyszenie 9akswkarzy
1#igniew &ici!ski &rzysztof &rupski
"ernard $a*ga
3ddanie iejsca w pasie drogowy ulicy 3kopowej dla
potrze# parkowania na prawach wy2czno%ci
$A45$ H5078C3 s,c, Magdalena 'yos
9adeusz Wro!ski
Wykonanie i zainstalowanie skadaj2cych si* ze %cianek
oduowych F szt, stanowisk pracowniczych tzw,
#oksw pracowniczych
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
C307E0 '35$E $p, z o, o, 9oasz
&alinowski
Dostarczenie lokali zaiennych na ocy wyroku $2du
3kr*gowego w 4u#linie
A0$ ) 9A? nieruchoo%ci s,c, 9eresa
:anicka
Wykonanie operatu szacunkowego wyceny warto%ci
odszkodowania za szkody przewidziane wskutek
prowadzenia ro#t #udowlanych zwi2zanych z #udow2
sieci kanalizacji deszczowej przy al, 5nii 4u#elskiej na
dziakach ogrodniczych w 03D MPodzaczeO
E&"5D $p, z o, o, Waldear (aan
&rzysztof $ao!
Wykonanie teroodernizacji #udynku (inazju nr B
w 4u#linie przy ul, &unickiego B
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Przedsi*#iorstwo 8n+ynieryjno )
"udowlane M87W ) W3D ) "5DO
Mieczysaw $zopa
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci C R.- z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci BB /RF
z za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci F/- z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
Arkusz1
Strona 186
2344 !" 2008-08-05
2345 OR Z &aziierz Mierzejewski 2008-08-18
2346 Z A Aneks do uowy nr BCFJQ(&QCPQ/..F z dnia BJ,.C,/..F r, 2008-06-23
2347 Z A Aneks do uowy nr B.>>Q91QCPQ/..R z dnia />,.P,/..R r, 2008-06-23
2348 R# Z 9etyana 4enartoDych 2008-08-01
2349 R# Z 3ksana $hyychuk 2008-08-01
2350 R# Z 5lyana $Didzinska 2008-08-01
2351 OR 2008-08-06
2352 I, A H80MA &3WA4C1G& 1ygunt &owalczyk Aneks do uowy nr /B-FQ87Q/..R z dnia B.,.F,/..R r, 2008-08-05
2353 I, 2008-07-31
2354 R# ! 1enon &osi!ski 2008-08-25
2355 R# ! Andriy PaDlyshyn 2008-08-25
"ank Polska &asa 3pieki $A (ra+yna
De#na 'enryk Celejewski
3ddanie iejsca w pasie drogowy ulicy "ernardy!skiej
dla potrze# parkowania na prawach wy2czno%ci
Dozr ienia w #udynku wynajowany dla potrze#
5rz*du Miasta przy ul, &rakowskie Przedie%cie F/
P34$ECA4E s,c, Marian (ajowiak Marcin
(ajowiak
P34$ECA4E s,c, Marian (ajowiak Marcin
(ajowiak
&oordynacja projektu pt, MProjekty kluczowe dla
wsppracy transgranicznej 4u#lin ) Kuck ) 4ww )
8wanoSHrankowskO
&oordynacja projektu pt, MProjekty kluczowe dla
wsppracy transgranicznej 4u#lin ) Kuck ) 4ww )
8wanoSHrankowskO
&oordynacja projektu pt, MProjekty kluczowe dla
wsppracy transgranicznej 4u#lin ) Kuck ) 4ww )
8wanoSHrankowskO
Wy+sza $zkoa Ekonoii i 8nnowacji w
4u#linie Marek Wigrodzki
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Agnieszka $2dej
87WE$9P03:E&9 ) 4u#lin $,A, Wadysaw
&rl Andrzej "atY
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow* ulicy
1ygunta Augusta w 4u#linie na odcinku od
skrzy+owania z ul, &aziierza :agiello!czyka do
skrzy+owania z planowan2 ulic2 oznaczon2 w planie
&D4S(
Przeprowadzenie warsztatw szkoleniowych z zakresu
M1arz2dzania projektai finansowyi z funduszy
europejskichO
9uaczenie konsekutywne z j*zyka ukrai!skiego na
j*zyk polski warsztatw szkoleniowych na 5krainie w
dniach /CS-.,.R,/..R r,
Arkusz1
Strona 187
2356 R# ! Pawe Molenda 2008-08-08
2357 &% 2008-07-30
2358 %P Z Milena Miziura 2008-07-25
2359 &" A 2008-09-02
2360 %P 2008-06-20
2361 %P Z Piotr Kopucki 2008-08-14
2362 %P A Anna Do#rowolska Aneks do uowy nr /.RPQ&PQ/..R z dnia B.,.F,/..R r, 2008-07-18
2363 %P P 2008-08-25
2364 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-08-21
2365 S $P3098C3 Wiesaw $zkutnik 2008-08-25
2366 O$ 2008-08-29
2367 O$ 2008-08-29
2368 A(0 2008-07-25
2369 I, 2008-09-01
Przeprowadzenie warsztatw szkoleniowych z zakresu
przygotowania i realizacji projektw w raach Prograu
Wsppracy 9ransgranicznej ) Polska ) "iaoru% )
5kraina /..F ) /.B-
$A9E075$ P34$&A $p, z o, o, 1#igniew
"ielak
Dostarczenie i onta+ urz2dze! za#awowych i
kounalnych na place za#aw
Dwukrotna korekta tekstw do wydawnictwa
proocyjnych Miasta 4u#lin pu#likowanych w wersji
drukowanej i elektronicznej
Miejski 3%rodek $portu i 0ekreacji
M"ystrzycaO Mariusz $zit
Aneks do uowy 7r BR./Q((7QCPQ/..F z dnia /R,.C,/..F
r,
"0A7D 7A950E ACCE$$ $p, z o, o,
Mariusz Przy#ya
&onsultacje projektw wraz z kreacj2 hasa do kapanii
wizerunkowej iasta 4u#lin
Przygotowanie koncepcjiA organizacja i realizacja
projektu M$tudy 9our 4u#lin dla tour operatorw oraz
dziennikarzy ediw turystycznychO
5niwersytet Medyczny w 4u#linie 0yszard
Maciejewski Danuta (olea
Porozuienie dotycz2ce wsppracy w zakresie
organizacji 4u#elskiego Hestiwalu 7auki /..R
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek "ar#ara Wyli!ska ) Dechnik
$przeda+ urz2dze! sportowych posiadaj2cych certyfikaty
#ezpiecze!stwa M"O
Wojewdzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
4ucjan 3rgasi!ski
5dzielenie dotacji w wysoko%ci >> ... z na zadanieT
4eczenie i konserwacja starodrzewu na terenie iasta
4u#lin
Wojewdzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
4ucjan 3rgasi!ski
5dzielenie dotacji w wysoko%ci P. ... z na zadanieT
0atowanie lu#elskich kasztanowcw przed inwazj2
szrotwka kasztanowcowiaczka
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci Marek
0oszczewski
5stalenie wysoko%ci opaty planistycznej dla F
nieruchoo%ci poo+onych na terenie Miasta 4u#lin
P0AC3W78A P03:E&93WA Wanda
$iczek
3pracowanie opinii technicznej dotycz2cej stanu izolacji
przeciwwilgociowej w #udynku Muszli &oncertowej w
3grodzie $aski
Arkusz1
Strona 188
2370 I, 2008-08-20
2371 S 2008-09-01
2372 O$ 2008-08-21
2373 O$ 2008-08-21
2374 O$ 2008-08-21
2375 O$ 2008-08-21
2376 O$ 2008-08-21
2377 Z A Aneks do uowy nr FRCQ91Q/..R 2008-08-19
2378 Z :zef "yL 2008-08-07
2379 &" Walerian Pawlos 2008-08-19
2380 &" 8wona 3strowska 2008-09-01
2381 &" 9oasz &ara% 2008-09-03
A0C'89E&950A &0A:3"0A15 Artur
"ronisz
3pracowanie planszy z#iorczej z opise oraz dokuenty
przetargowe dla 8 etapu #udowy zespou urz2dze!
sportowych przy (inazju 7r BC
'urtowania Pilarek i &osiarek PA097E0 )
$E0=8CE &rzysztof &onczalski
$przeda+ / kosiarek saojezdnych typu '5$U=A07A
C9' B>. 9W87
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Alicja 1ofia Do#rowolska :oanna
1ieichd
DostarczenieA nasadzenie i za#ezpieczenie drzew i
krzeww w rejonie B
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Alicja 1ofia Do#rowolska :oanna
1ieichd
DostarczenieA nasadzenie i za#ezpieczenie drzew i
krzeww w rejonie /
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Alicja 1ofia Do#rowolska :oanna
1ieichd
DostarczenieA nasadzenie i za#ezpieczenie drzew i
krzeww w rejonie -
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Alicja 1ofia Do#rowolska :oanna
1ieichd
DostarczenieA nasadzenie i za#ezpieczenie drzew i
krzeww w rejonie P
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni $p, z o,
o, Alicja 1ofia Do#rowolska :oanna
1ieichd
DostarczenieA nasadzenie i za#ezpieczenie drzew i
krzeww w rejonie >
Przedsi*#iorstwo &ounikacji
$aochodowej w Piotrkowie 9ry#unalski
$p, z o, o, 9adeusz (uz
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau dziaki
poo+onej przy Al, 9ysi2clecia
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, &rwawicza o powierzchni B.. / z
przeznaczenie na ziele!
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin przy ul, 4ipi!skiego o powierzchni -. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Arkusz1
Strona 189
2382 O. (ina :astkw "eata Woroszyo 2008-08-20
2383 &" "iuro Wycen 7ieruchoo%ci :olanta $aran 2008-08-04
2384 Z A KXC1 ) 90A7$ "4AC'A Aneks do uowy nr C-.91QCPQ/..R z dnia BB,.-,/..R r, 2008-09-02
2385 I, 2008-07-16
2386 I, 2008-08-23
2387 &% A 87=E$98M $,A, Wacaw Mi2sek Aneks do uowy nr BR>JQ(&Q/..R z dnia /.,.C,/..R r, 2008-08-26
2388 I, 0 9oasz Dzio#a 2008-06-26
2389 I, 0 1dzisawa Cy#orska 2008-06-27
2390 I, 0 (rzegorz Horankiewicz 2008-06-27
2391 I, 0 :adwiga PoIniak 2008-06-26
2392 I, 0 9adeusz Migut 2008-06-26
2393 I, 0 $tanisaw 'arasiiuk 2008-06-26
2394 I, 0 1#igniew &onarzewski 2008-06-26
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw dotacji
udzielonej przedszkolo niepu#liczny na dzieci #*d2ce
ieszka!cai Miasta 4u#lin
Wykonanie inwentaryzacji #udynku
wieloieszkaniowego poo+onego w 4u#linie przy ul,
Pogodnej /R
Minister &ultury i Dziedzictwa 7arodowego
Dariusz :ankowski
Dofinansowanie zadaniaT 4u#linA 9eatr $taryT prace
za#ezpieczaj2ce konstrukcj* #udynku
$poeczny &oitet "udowy o%wietlania
drogowego ulicy $truykowej Wodziierz
Piotr 4ulek $tefan $tanisaw 3sypiuk
"udowa o%wietlenia drogowego ulicy $truykowej w
4u#linie ;odcinek od ul, $awin do istn, supa
o%wietleniowego<
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci - >>R z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci B /PP z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci > /J> z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci B C>F z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci J-> z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci B C-B z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci - -/R z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
Arkusz1
Strona 190
2395 I, 0 8rena $ta!kowska 2008-06-26
2396 I, 0 Wojciech &oDiL 2008-06-26
2397 I, 0 Edward Doinko 2008-06-27
2398 I, 0 5rszula "udniak 2008-06-27
2399 I, 0 :adwiga 1i*#a 2008-06-28
2400 I, 0 &rystyna Wasil 2008-06-26
2401 I, 0 'enryk 1i*#a 2008-06-26
2402 I, A Aneks do uowy nr BP/Q87QCPQ8Q/..R z dnia .F,.B,/..R r, 2008-04-30
2403 OR 2008-08-25
2404 &" 2008-08-14
2405 &" 2008-08-14
2406 &" 2008-08-14
2407 &" 2008-08-14
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci P PCJ z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci RPF z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci BJP z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci / .JB z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci - PBB z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci - C./ z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
5goda dot, wypaty odszkodowania w wysoko%ci / RJ. z
za skody powstae w zakresie zniszczenia skadnikw
#udowlanych i skadnikw ro%linnych
Pracownia Projektowa (0AMA (ra+yna
Matuszczak
Powiatowy 5rz2d Pracy w 4e+ajsku
&rzysztof 0ogowski
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Agnieszka Piechuta
MD, P03:E&9 "iuro Projektowo )
&osztorysowe Maria Duciak
Wykonanie wycen >. nieruchoo%ci gruntowych
poo+onych na terenie iasta 4u#lin cele naliczenia
oraz aktualizacji opat z tytuu u+ytkowania wieczystego
MD, P03:E&9 "iuro Projektowo )
&osztorysowe Maria Duciak
Wykonanie wycen /. lokali u+ytkowych poo+onych na
terenie iasta 4u#lin wraz z uproszczon2 inwentaryzacj2
MD, P03:E&9 "iuro Projektowo )
&osztorysowe Maria Duciak
Wykonanie wyceny nieruchoo%ci za#udowanej
poo+onej w 4u#linie przy Al, 0acawickich /
MD, P03:E&9 "iuro Projektowo )
&osztorysowe Maria Duciak
Wykonanie wyceny nieruchoo%ci za#udowanej
poo+onej w 4u#linie przy ul, Czechowskiej -A
Arkusz1
Strona 191
2408 &" 2008-08-14
2409 &" 2008-08-14
2410 ZSS MA? MED8A A09 $p, z o, o, Artur &orgul 2008-09-02
2411 R# 2008-09-04
2412 R# 2008-09-04
2413 R# 2008-09-04
2414 ZSS 2008-09-02
2415 ZSS 2008-09-02
2416 ZSS 2008-09-02
2417 ZSS 2008-09-02
2418 ZSS (usk ) Med El+#ieta Kacek 2008-09-02
2419 ZSS 2008-09-02
MD, P03:E&9 "iuro Projektowo )
&osztorysowe Maria Duciak
Wykonanie wyceny nieruchoo%ci za#udowanej
poo+onej w 4u#linie przy ul, 0ynek P
MD, P03:E&9 "iuro Projektowo )
&osztorysowe Maria Duciak
Wykonanie wyceny nieruchoo%ci za#udowanej
poo+onej w 4u#linie przy ul, (rodzkiej /.
Przeprowadzenie festiwalu uzycznego M$olo +yciaO pod
haseT Mlepiej graL ni+ piL lu# LpaLO
9owarzystwo 3%wiatowe i, $tefana
"atorego Agata Werdzicka
Wsppraca partnerska przy realizacji projektu pt,
MPokolenie 7owego 4u#lina ) wyrwnywanie szans
edukacyjnych dzieci i odzie+y 4u#linaO
(ina Wlka :aku#owice Murowane
Wodziierz 'of
Wsppraca partnerska przy realizacji projektu pt,
MPokolenie 7owego 4u#lina ) wyrwnywanie szans
edukacyjnych dzieci i odzie+y 4u#linaO
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, %w,
:adwigi &rlowej :an Mitura
Wsppraca partnerska przy realizacji projektu pt,
MPokolenie 7owego 4u#lina ) wyrwnywanie szans
edukacyjnych dzieci i odzie+y 4u#linaO
7131 M9woja PrzychodniaO $p, z o, o,
"o+ena Chroczak Ewa Chdu!
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3%rodek Medyczny DMP $p, z o, o, :erzy
Portka
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 M&A487AO Cezary Dudka El+#ieta
9o#orek
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
$PEC:A48$9G&A C1EC'[W $p, z o, o,
Dariusz Michaek Danuta 4och ) &ruk
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
MEDGCG7A /..B $p, z o, o, El+#ieta $olisz
) &ulesza
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
Arkusz1
Strona 192
2420 ZSS 9E'A7D $p, z o, o, 1dzisaw Paszkowski 2008-09-02
2421 ZSS 2008-09-02
2422 ZSS =8= =89A48$ Anna Drygiel 2008-09-02
2423 ZSS 7131 A0$ MED8CA "eata (2sawska 2008-09-02
2424 ZSS 2008-09-02
2425 ZSS A78 ) MED Anna Wach ) 1a#adaa 2008-09-02
2426 ZSS 7131 C1EC'[W 8wona Czajka 2008-09-02
2427 ZSS 2008-09-02
2428 Z A Aneks do uowy nr >F/Q91QCPQ8Q/..R z dnia .>,.-,/..R r, 2008-09-02
2429 &" :anusz Puchacz 2008-09-01
2430 &" Cezary Marchlewski 2008-08-29
2431 I, 2008-09-01
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
$aodzielny Pu#liczny $zpital &liniczny 7r
P w 4u#linie Marian Przylepa
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 WA44E703DA MED 1enon
$zczekala
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
Przychodnia 4ekarza 0odzinnego Maria
$odolska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o,
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
poo+onego w 4u#linie przy ul, $owi!skiego o pow, -.
/ z przeznaczenie pod iejsce postojowe
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
poo+onego w 4u#linie przy ul, $oluchowskiego o pow,
/. / pod gara+e #laszany
1akad 5sugowo ) 'andlowy E&$AM
Marek $uszek
0oz#irka #udynkw poo+onych na dziace BF> przy ul,
Dugiej R-A 7r BFCQB przy ul, Dugiej R>A 7r BFJ i BR. przy
ul, &ra!cowej -CA -CaA -P
Arkusz1
Strona 193
2432 OR Z Agata Witkowska 2008-09-01
2433 ZSS 2008-09-02
2434 ZSS 7131 =8=AMED Ewa "uszewicz 2008-09-02
2435 ZSS 2008-09-02
2436 ZSS 7131 MED8MED 9eresa :endrej 2008-09-02
2437 ZSS 7131 P54$ ) MED 'anna "aranowska 2008-09-02
2438 ZSS 2008-09-02
2439 ZSS 7131 M:utrzenkaO 5rszula Arciszewska 2008-09-02
2440 ZSS 7131 ME48$A Ewa 9urska 2008-09-02
2441 ZSS 7131 AM8C5$ 'alina Piechowicz 2008-09-02
2442 ZSS 2008-09-02
2443 S 2008-07-07
Monitorowanie +ycia kulturalnego 4u#lina iejskich
instytucji kultury
7131 MA& ) MED &rystyna Walicka
Magdalena "o#olewska Anna Hijakowska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 MHAM84 ) MEDO :olanta 'arasi )
(rossan 8wona $zcz*%niak
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
Wojewdzki 3%rodek Medycyny Pracy
Centru Profilaktyczno ) 4ecznicze Anna
0utczy!ska ) 0ui!ska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 1D03W8E El+#ieta Pawlak )
(anczarska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
4u#elski 1wi2zek $zachowy 1#igniew
Pyda Marek Ko#ejko
3rganizacja o#sugi s*dziowskiej i technicznej zawodw
sportowych
Arkusz1
Strona 194
2444 Z 0oan Piesta 2008-08-07
2445 Z A Marek Motyl 4u#lin Aneks do uowy nr -JCQ91QCPQ8Q/..R z dnia B/,./,/..R r, 2008-08-04
2446 Z 9adeusz $zachtsznajder 2008-08-07
2447 Z "ar#ara 0ocze! 2008-08-07
2448 Z "ernard Waryszak 2008-08-07
2449 R( E&3 ) $A789 s,c, Dariusz (rzy#owski 2008-08-12
2450 ZSS 2008-09-02
2451 ZSS 2008-09-02
2452 &! 3#suga 0ynku 7ieruchoo%ci 2008-08-05
2453 ZSS 7131 E$&54AP Anna &*pa 2008-09-02
2454 ZSS 2008-09-02
2455 ZSS 2008-09-02
2456 ZSS 2008-09-02
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wykonanie instalacji kliatyzacji w poieszczeniu
punktu kasowego "3M przy ul, &lee#erga B/A i w
poieszczeniach nr -.P i -.- w #udynku przy Placu
4itewski B
7131 "0373W8CE El+#ieta 9rojanowska
) Drela
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 HAM848A "ar#ara (owacka El+#ieta
$korek
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
Wykonanie operatu szacunkowego nieruchoo%ci
za#udowanej #udynkie ieszkalny poo+onej przy ul,
$nopkowskiej BF
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 A4=89A 'elena Wdowiak Anna
Ptorak ) Chielewska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 A4HA Marzena $zydowska "ar#ara
Chuchaa ) Milczarek Dariusz Chle#us
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 A078&A Mirosawa 3skro#a (ra+yna
Wasilczyk Magorzata &ozak ) Czucha!ska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
Arkusz1
Strona 195
2457 ZSS 2008-09-02
2458 ZSS 2008-09-02
2459 ZSS 2008-09-02
2460 ZSS 2008-09-02
2461 ZSS 2008-09-02
2462 O. 2008-08-06
2463 O. 2008-08-06
2464 OR :arosaw Dudziak 2008-08-19
2465 I, 2008-09-02
2466 I, 2008-09-02
2467 I, 2008-09-02
7131 =89A ) MED 0enata Postawska )
Chwryo "o+ena "ielak Anna
Czerwiakowska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 MED8C30 Maria Anna 8zde#ska
Marzena (rzechnik Maria Ewa PIniak
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 "AMED "ar#ara Wysocka )
$pustek Anna 4itwiniuk
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 578 ) MED 0enata (rendysz Marek
Chataa
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
7131 WGC8E Anna Dzio#a 8za#ela
7iezna!ska Dorota 9okarska
3#owi2zek udzielania dla ieszka!cw Miasta 4u#lin
%wiadcze! zdrowotnych w zakresie realizacji szczepie!
ochronnych przeciw rakowi szyjki acicy
Hundacja 0ozwoju $ysteu Edukacji )
7arodowa Agencja Prograu M5czenie si*
przez cae +ycieO Mirosaw Marczewski
Pawe Poszytek
5owa finansowa o przyznaniu %rodkw
przeznaczonych na od#ycie seinariu kontaktowego
dla akcji zdecentralizowanych
Hundacja 0ozwoju $ysteu Edukacji )
7arodowa Agencja Prograu M5czenie si*
przez cae +ycieO Mirosaw Marczewski
Pawe Poszytek
5owa finansowa o przyznaniu %rodkw
przeznaczonych na od#ycie seinariu kontaktowego
dla akcji zdecentralizowanych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ) ul, :eioowaA ul, $kowronkowa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ) ul, 1ygunta Augusta od ul, &, :agiello!czyka
do ulicy #ez nazwy wraz ze skrzy+owanie
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ) ul, 4azurowa
Arkusz1
Strona 196
2468 I, 2008-09-08
2469 I, P5' ME(AM :anusz Malinowski 2008-08-25
2470 I, 2008-08-25
2471 I, 5sugi Projektowe ) 0yszard $tefan Czop 2008-08-22
2472 I, 2008-07-18
2473 OR :uliusz Majewski 2008-08-01
2474 OR Edward Poorski 2008-08-01
2475 OR Z &rystyna Machul 2008-08-25
2476 R( 2008-09-09
2477 &" A Aneks do uowy nr /.R>Q(MQ/..R z dnia .-,.F,/..R r, 2008-08-27
2478 OR Powiatowy 5rz2d Pracy (ra+yna (wiazda 2008-09-01
2479 OR Z Marek (ruszczak 2008-09-01
2480 OR M78ED18AKE&O 0o#ert 7iedziaek 2008-09-01
$poeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ul, Palowej Agnieszka
$zkutnik
"udowa sieci wodoci2gowej w ulicy Palowej wraz z
przy2czeniai
3pracowanie dokuentacji projektowej krytej pywalni
przy 1espole $zkl 7r F przy ul, 0oztocze BP
$poeczny &oitet "udowy o%wietlania
drogowego ulicy $iewierzan 9oasz
Choik S "a!ko
"udowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy2czai
do granic dziaek oraz sieci wodoci2gowej wraz z
przy2czeniai
3pracowanie analizy techniczno ) ekonoicznej
wariantowych rozwi2za! prze#udowy $tacji
Wodoci2gowej Helin przy al, Witosa w 4u#linie
$towarzyszenie 8n+ynierw i 9echnikw
&ounikacji 3ddzia w 4u#linie 3%rodek
5sug 9echniczno ) Ekonoicznych :erzy
Ekiert
Penienie kopleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacj2 inwestycji zwi2zanej z #udow2 %cie+ki
rowerowej po prawej stronie 1alewu 1e#orzyckiego na
odcinku od al, "ry!skiego do p*tli auto#usowej
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Przedsi*#iorstwo Produkcyjno ) 5sugowe
A0"E9 $p, z o, o, 0o#ert &ielech
Wykonanie instalacji elektrycznych o%wietlenia i
po2cze! wyrwnawczych w poieszczeniach Archiwu
5rz*du Miasta 4u#lin przy ul, 6wi*toduskiej -
0egionalne $towarzyszenie
0zeczoznawcw Maj2tkowych 1#igniew
:anuszewski :anusz Czajecki
5owa o sta+ w raach prograu M$zansaO :ustyna
&ozowska Agnieszka &ai!ska Eilia 'oa
Penienie dy+urw w Wydziale 8nwestycji i Wydziale
0ozwoju i Hunduszy Europejskich
Wykonanie usugi przeprowadzki korek
organizacyjnych 5rz*du Miasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 197
2481 &" 2008-09-09
2482 OR Z :acek Pietra% 2008-08-25
2483 R# Z Gurij Moklytsya 2008-09-08
2484 R# ! 3lga :aruchuk 2008-09-08
2485 R# ! Wiktor :aruchuk 2008-09-08
2486 %P 2008-08-14
2487 %P ! 0afa Poniatowski 2008-09-24
2488 OR 2008-09-01
2489 !" A $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski Aneks do uowy nr //CJQDMQ/..R z dnia .P,.R,/..R r, 2008-08-22
2490 A(0 2008-09-01
2491 I, P 9eresa Hlor 2008-09-08
2492 I, 2008-09-04
2493 I, 2008-09-10
8nDestor DeDelopent 0, $iejka i Wsplnicy
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Dziewanny o powierzchni BB..
/ z przeznaczenie na sieci instalacji sanitarnychA
ulic* osiedlow2 z iejscai parkingowyi
Przeprowadzenie ankiet dotycz2cych rozszerzenia usug
adinistracyjnych %wiadczonych przez "iuro 3#sugi
Mieszka!cw
Moderowanie spotka! grupy ro#oczej w o#szarze
turystyka
9uaczenie konsekutywne z j*zyka ukrai!skiego na
j*zyk polski spotka! grup ro#oczych w Kucku
9uaczenie konsekutywne z j*zyka ukrai!skiego na
j*zyk polski spotka! grup ro#oczych w Kucku
P08MA "iuro 9uacze! :*zyka
7ieieckiego Wie!czysaw 7ieirowski
9uaczenie na j*zyk nieiecki ateriaw tekstowych
do wydawnictw proocyjnych Miasta 4u#lin oraz korekta
teksw
Autorski wyst*p artystyczny podczas =88 4u#elskiego
6wi*ta Miodu w dniu .F,.J,/..R r,
$A45$ H5078C3 s,c, Magdalena 'yos
9adeusz Wro!ski
Dostawa na potrze#y 5rz*du Miasta 4u#lin krzese i
wieszakw
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne w 4u#linie $p, z o, o,
$tanisaw Margul
$ukcesywne wykonywanie opracowa! geodezyjno )
kartograficznych dla potrze# projektowych zwi2zanych z
opracowanie planw zagospodarowania
przestrzennego iasta 4u#lina
Porozuienie w sprawie #udowy sieci wodoci2gowej w
ul, Dzier+awnej
&arpacki 3perator $ysteu
Dystry#ucyjnego $p, z o, o, w 9arnowie
3ddzia 1akad (azowniczy w 4u#linie
1dzisaw Warszawski
Wykonanie przy2czenia instalacji gazowej ) Do
Poocy $poecznej "E9A78A 4u#lin al, &ra%nicka //-
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory M8$E08C30D8A ks,
9adeusz Pajurek 4ucyna "iakowska )
Ceglarz
Penienie funkcji inwestora zast*pczego w zakresie
nadzoru inwestorskiego na do#udow2 #udynku przy ul,
(uskiej
Arkusz1
Strona 198
2494 (OI ! Magdalena Wasylewicz 2008-08-25
2495 I, A Aneks do uowy nr CBBQ87QCPQ/..R z dnia /.,./,/..R r, 2008-07-31
2496 I, AMA0 $p, z o, o, Andrzej $agan 2008-07-24
2497 %P "iuro 9uacze! "artoiej Czuwara 2008-08-14
2498 %P Ewa "iaek 2008-08-14
2499 %P Mirosaw :awor 2008-08-14
2500 I, P,',5, A&3 Kukasz 0ejniewicz 2008-08-19
2501 OR 80MA0 PP'5 8reneusz Wawryszczuk 2008-09-05
2502 OR 80MA0 PP'5 8reneusz Wawryszczuk 2008-09-09
2503 &! Andrzej $zyczyk (eodeta 5prawniony 2008-08-29
2504 &! 2008-08-29
2505 &! Andrzej $zyczyk (eodeta 5prawniony 2008-08-29
9uaczenie tekstu proocyjnego o potencjale
inwestycyjny 4u#lin z j*zyka polskiego na j*zyk
angielski
P0387"5D 1akad 5sug 8nwestycyjnych
"ogusaw &onaszczuk
"udowa drogi w ul, Platanowej na odcinku od ul,
$kalistej do wysoko%ci posesji nr B.A ul, :a#oniowej i ul,
3sikowej oraz #udowa kanalizacji deszczowej w ulicachT
PlatanowejA :a#oniowej i 3sikowej
9uaczenie na j*zyk angielski ateriaw tekstowych
do wydawnictw proocyjnych Miasta 4u#lin wraz z
korekt2 tekstw
9uaczenie na j*zyk rosyjski ateriaw tekstowych do
wydawnictw proocyjnych Miasta 4u#lin wraz z korekt2
tekstw
9uaczenie na j*zyk hiszpa!ski ateriaw tekstowych
do wydawnictw proocyjnych Miasta 4u#lin wraz z
korekt2 tekstw
Penienie nadzoru archeologicznego podczas
prowadzenia prac zienych zwi2zanych z #udow2
przy2cza kanalizacji deszczowejA zespou #oisk
sportowychA #ie+niA kortu tenisowego oraz reontu
ogrodzenia przy 1espole $zk 7r B przy ul, Podwale BB
Wykonanie i zainstalowanie e#li na potrze#y 5rz*du
Miasta 4u#lin
Wykonanie i zainstalowanie e#li na potrze#y 5rz*du
Miasta 4u#lin
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
dziaek o#r, -B ) $awinek ark,BB
5sugi (eodezyjno ) &artograficzne Marian
7ykiel
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
dziaki poo+onej przy ul, &r*tej P
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
dziaek nr J/ stanowi2cej ul, 0oera
Arkusz1
Strona 199
2506 &! 2008-08-29
2507 &! 2008-08-29
2508 R# 913W M&rok Merkury 4utskO 2008-09-05
2509 !" 2008-06-30
2510 !" A P,W, E4P8E $p, z o, o, Andrzej "artnik Aneks do uowy nr //J> QDMQ/..R z dnia /B,.F,/..R r, 2008-07-31
2511 S 2008-09-01
2512 !" 8&3M $p, z o, o, Wiesaw (raczyk 2008-09-09
2513 S 2008-09-01
2514 S 2008-09-01
2515 S 2008-09-01
2516 S 2008-09-01
2517 S 2008-09-01
$tanisaw $eroka 5sugi (eodezyjno )
&artograficzne
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
dziaek poo+onych w rejonie ul, "ernardy!skiej i Wesoej
$tanisaw $eroka 5sugi (eodezyjno )
&artograficzne
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
dziaek poo+onych przy ul, 1aojskiej
3rganizacja noclegu dla BF os# w terinie .F,.J, S
.J,.J, /..R r,
4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$tanisaw Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) szafka o%wietlenia ulicznego ) ul,
$truykowa
Miejski &lu# $portowy &A487A ) 45"487
Maciej &aznowski "eata 7ie%cioruk
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
Wykonanie poiaru ruchu drogowego ;koowego i
pieszego < na wy#ranych skrzy+owaniach i odcinkach
i*dzyw*zowych ulic iasta 4u#lina oraz aktualizacji
#azy danych 3peracyjnej Mapy 3znakowania
Mi*dzyszkolny &lu# $portowy
9owarzystwo Piki 0*cznej &rzysztof
&rawczyk Waldear Czu#ala
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
4u#elski &lu# &arate &yokushin :acek
Czerniec 4eszek (ierszon
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
5czniowski 3siedlowy &lu# $portowy
$KAW87 :anusz &oody!ski Piotr
Chojnacki
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
$towarzyszenie Pikarskie 7adzieje M3930
45"487 Dariusz Misiurek 0oan (arwoa
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
4u#elski &lu# &arate 9radycyjnego
Andrzej Maciejewski Daniel 8wanek
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
Arkusz1
Strona 200
2518 S 2008-09-01
2519 S 2008-09-01
2520 S 2008-09-01
2521 S 2008-09-01
2522 S 2008-09-01
2523 S 2008-09-01
2524 S Daniel 8wanek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2525 S 8za#ela $ularz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2526 S &arolina Michalczuk Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2527 S 9oasz :asi!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2528 S Ada (adyszewski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2529 S Marcin Popawski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2530 S 0afa &rl Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2531 S Dawid Ptaszy!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2532 S Przeysaw Wuda Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2533 S Przeysaw Mierzwa Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2534 S Daian Halisiewicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2535 S Kukasz Misztal Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2536 OR Z Maria Anna :anusz 2008-09-01
2537 S Pawe Maziarz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
3gnisko 9&&H 3ME(A 1#igniew Huran
:erzy "rzostek
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
9owarzystwo $portowe 9A9A0G 1#igniew
Hugel Alina Pydy%
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
$towarzyszenie Przyjaci i $ypatykw
3siedla "K378E Marzena Pie!kosz )
$apieha (ra+yna Wjtowicz ) 'u#a
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
&olejowy &lu# $portowy $G(7AK
&aziierz Persona Wiesaw Pawat
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
Miejski $zkolny 1wi2zek $portowy
&rzysztof $zcze#lewski Dariusz Winiarczyk
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
"udowlany &lu# $portowy "&$ Andrzej
(o*#iowski 0o#ert (roysz
0ealizacja zada! pu#licznychT 3siedlowy aniator
sportu ) Prowadzenie zaj*L sportowo ) rekreacyjnych w
osiedlach ieszkaniowych
3#suga prawna spraw s2dowych dotycz2cych
odszkodowa! wypadkowych dochodzonych od Miasta
Arkusz1
Strona 201
2538 S 9oasz Wysocki Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2539 S Kukasz &*dzierski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2540 S &arol &*dzierski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2541 S Magda &*dracka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2542 S Dorota Ko#oda Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2543 S 4udwika $zynal Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2544 S "artosz "orkowski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2545 S Aleksander 0ak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2546 S :aku# Pi2tek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2547 S "artosz Pi2tek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2548 S 0afa Aleksandrowicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2549 S :oanna 4ipa Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2550 S :aku# 0epeL Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2551 S "artoiej &arczewski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2552 S Pawe &owalski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2553 S Monika Marzec Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2554 S 9oasz Duszy!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2555 S :ustyna Murgaa Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2556 S Monika 0ogaczewska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2557 S Ada :asi!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2558 S Ada Du#iel Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2559 S Pawe Welazo Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2560 S Micha "rzuchala Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2561 S Micha Czarnecki Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2562 S Anna $iwi!ska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2563 S Micha $ikora Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2564 S Ewa Dai*cka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2565 S Edyta Malczewska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2566 S Agnieszka 9yda Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2567 S 0afa "udzy!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2568 S &aila $krzyniarz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
Arkusz1
Strona 202
2569 S Dorota Malczewska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2570 S :olanta Pierzchaa Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2571 S Magdalena Cheicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2572 S &atarzyna Duran Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2573 S $a#ina Wodek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2574 S :ustyna Ka#ul Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2575 S Magorzata Majerek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2576 S 8wona 4efanowicz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2577 S Marcin Dziu#a Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2578 S :arosaw Mazurek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2579 S :acek Puchacz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2580 S Magorzata 0ola Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2581 S 8za#ela Puchacz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2582 OR 9oasz Wzi2tek 2008-08-18
2583 R# ! Andriy $aDanets 2008-09-12
2584 R# ! =italij Padaka 2008-09-12
2585 R# ! 9etyana 0oaniD 2008-09-08
2586 R# 0A"A0 ) "A0 Dorota Wasilewska 2008-09-12
2587 R# ! 3lena (aydaska 2008-09-12
2588 !" 0eont ul, Wilczej w 4u#linie 2008-09-08
2589 O$ 2008-08-11
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
9uaczenie konsekutywne z j*zyka ukrai!skiego na
j*zyk polski spotka! grup ro#oczych w 4u#linie
9uaczenie konsekutywne z j*zyka ukrai!skiego na
j*zyk polski spotka! grup ro#oczych w 4u#linie
Moderowanie spotka! grupy ro#oczej w o#szarze do#re
rz2dzenie
3rganizacja wy+ywienia ) o#iad dla -R os# w terinie
B>,.J,/..R r,
9uaczenie konsekutywne z j*zyka ukrai!skiego na
j*zyk polski spotka! grup ro#oczych w 4u#linie
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
5rz2dzanie i 5trzyywanie 1iele!cw )
Chirurgia Drzew Wojciech Witkowski
Wykonanie za#iegw piel*gnacyjno ) chirurgicznych na
F drzewach rosn2cych na terenie pasa drogowego ul,
9rze%niowskiej
Arkusz1
Strona 203
2590 I, 2008-08-11
2591 I, 2008-09-10
2592 %' 2008-09-02
2593 %' 2008-09-08
2594 %' 2008-09-08
2595 %' 2008-09-02
2596 %' 2008-09-03
2597 %' 2008-09-02
2598 !" 2008-09-09
C34 ) (A09E7 E&3 s,c, Ewa Dejneko
:anusz Ma!ko
7asadzenie drzew ozdo#nych li%ciastych w ilo%ci BB>
sztukA przesadzenie drzew starszychA wycinka topoli
kanadyjskiej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych linii
%redniego i niskiego napi*cia oraz o%wietlenia
drogowego przy ul, PoniatowskiegoA ul, $owi!skiegoA ul,
Hilaretw
9eatr Muzyczny &rzysztof &utarski
1#igniew &azanowski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Mikoajki z
9eatre Muzyczny
1esp Pie%ni i 9a!ca M4u#linO i, W,
&aniorowej :an 9wardowski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) prezentacja
polskiej kultury ludowej podczas Mi*dzynarodowego
Hestiwalu Holklorystycznego w $idi "el A##es ) Algieria
$towarzyszenie $195C17E 8za#ela Maria
6liwa 0afa $adownik
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) :esienna
Akadeia $ztukistrzw
$towarzyszenie 9wrcw 4udowych )
1arz2d (wny w 4u#linie Andrzej Ciota
:olanta Pastuszak
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) MWok
tradycjiO
3%rodek M"raa (rodzka ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) J. 0ocznica
Powstania 9yczasowego 0z2du 4udowego 0epu#liki
Polskiej
$towarzyszenie $343 WGC8A Mieczysaw
:urecki (rzegorz &a#as
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Hestiwal $343
WGC8A
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Prze#udowa odcinka ul, 7iecaej wraz z reonte
schodw i doj%cia do ul, Dolnej -Sgo aj2
Arkusz1
Strona 204
2599 &% A E&3 ) (E3 Consulting Marek "iyk Aneks do uowy nr /BPCQ(&Q/..R z dnia //,.F,/..R r, 2008-08-18
2600 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-08-22
2601 !" 2008-08-22
2602 ZSS A Aneks do uowy nr B/P>Q1$$Q/..R z dnia BP,.>,/..R r, 2008-09-15
2603 R# 2008-09-12
2604 I, 2008-09-05
2605 OR A Aneks do uowy nr ////Q30Q/..R 2008-09-18
2606 OR 2008-09-17
2607 OR 2008-09-11
2608 OR Wydzia Politologii 5MC$ Ewa Maj 2008-09-10
2609 OR 2008-08-01
2610 OR 2008-06-30
2611 OR 2008-07-28
2612 I, 2008-09-11
2613 I, 2008-09-15
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek Pawe "aszczak
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $,A, Wiesaw Adaczyk
Wykonanie reontu istniej2cej nawierzchni chodnika w
ul, (ajowej ;od ul, 1#o+owej do ul, 9ulipanowej<
$towarzyszenie P03 =89AE 0enata Do+a
) Drzewicka Anita Majchrowska
'otel =ictoria $p, z o, o, 9adeusz
Dziurzy!ski
3rganizacja noclegu dla /. os# w terinie BPS
BC,.J,/..R r, wraz z zapewnienie wy+ywienia
M3$93$9A4 Warszawa $,A, :arosaw
&ozowski
Wykonanie ro#t dodatkowych wynikych przy realizacji
inwestycji prowadzonej pn, M"udowa krytej pywalni o
ku#aturze BF RC> -
Hira 'andlowa "E4ME9SB 0yszard
(rudzi!ski
Wydzia Prawa i Adinistracji 5M$C Ada
9aracha
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) &atarzyna &owalczyk
&atolicki 5niwersytet 4u#elski Pawe
Pieni*+ny
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Magdalena 7iedziaek
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Marcin $zaruga
Wy+sza $zkoa Przedsi*#iorczo%ci i
Adinistracji 4u#lin Andrzej Miszczuk
1ygunt Winda
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) 8za#ela 3zirska
Akadeia Ekonoiczna w Poznaniu
Waldear Wieczerzycki
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Magorzata &iwi!ska
Wy+sza $zkoa Ekonoii i 8nnowacji w
4u#linie Marek Wigrodzki
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) $e#astian $krzypka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) zasilanie
sygnalizacji %wietlnej skrzy+owania ulic Poligonowa )
Willowa
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
$tanisaw "ielak
5owa o prze#udow* sieci elektroenergetycznych S
projektowana ul, 1elwerowicza
Arkusz1
Strona 205
2614 I, 0 0yszard Wach 2008-09-03
2615 I, 0 $tanisaw Wjtowicz 2008-08-29
2616 I, 0 :an Wach 2008-09-02
2617 &! 2008-08-26
2618 &! 2008-08-26
2619 Z 2008-08-25
2620 R# P'5 A77E? Pawe $onczewski 2008-09-12
2621 Z A :zef Ch*L Aneks do uowy nr CC.Q91Q/..R z dnia /C,.-,/..R r, 2008-09-11
2622 R( 2008-08-27
2623 R( P,',5, &30"5D s,c, 2008-09-02
2624 Z A Andrzej Dy#iec Aneks do uowy nr >BBQ91QCPQ8Q/..R z dnia -B,.-,/..R r, 2008-08-25
2625 Z 2008-09-15
2626 %' :" 0ecords :an :aku# "okun 2008-09-11
Wypata odszkodowania w wysoko%ci R /-F z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kolektora kanalizacji
sanitarnej 788 ) odcinek 8= od ul, (uskiej do wysoko%ci
ul, 1orza
5goda dot, wypaty odszkodowania za zniszczenia
powstae na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
#udow2 kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci R /-F z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kolektora kanalizacji
sanitarnej 788 ) odcinek 8= od ul, (uskiej do wysoko%ci
ul, 1orza
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysaw $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau dziaki
poo+onej przy ul, Vwikli!skiej
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysaw $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau dziaki
poo+onej przy ul, A#raowickiej -/A
P&$ w &ozienicach :acek Hilipczuk
Magorzata Wr#el ) Wierci!ska
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
3rganizacja wy+ywienia ) o#iad dla -R os# w terinie
BC,.J,/..R r,
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) 5sugowe
M8A$93P03:E&9 ) 45"487O $p, z o, o,
Wadysaw Dziewulski El+#ieta 1alewska S
Pecio
Wykonanie dokuentacjo dotycz2cej roz#udowy o
zesp kuchni oraz prze#udowy i reontu cz*%ci
istniej2cej #udynku $pecjalnego 3%rodka $zkolno )
Wychowawczego nr / w 4u#linie przy ul, (uskiej >
Modernizacja kotowni olejowej na gazow2 i wyiana
instalacji centralnego ogrzewania w #udynku $zkoy
Podstawowej nr / przy ul, Mickiewicza /P
Przedsi*#iorstwo &ounikacji
$aochodowej W$C'[D $,A, 9eresa
&rlikowska 4eszek Piotr ) &rajecki
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Przygotowanie i wykonanie koncertu syfonicznego w
raach cyklu M4u#elski Wrzesie! Muzyczny /..RO w
charakterze dyrygenta
Przycisk
Arkusz1
Strona 206
2627 %' Mariusz Derewiecki 2008-09-11
2628 !" D03("E$9 Andrzej Wanatowicz 2008-08-28
2629 OR :anusz 9arczy!ski 2008-09-15
2630 OR A Aneks do uowy nr BB/RQ30Q/..R 2008-09-19
2631 OR Z &atarzyna Hlis 2008-09-16
2632 OR A :acek (ur#iel Aneks do uowy nr /PJQ30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-08-01
2633 ZSS A Aneks do uowy nr F/JQ1$$Q/..R z dnia .-,.P,/..R r, 2008-09-19
2634 ZSS A Aneks do uowy nr F..Q1$$Q/..R z dnia .-,.P,/..R r, 2008-09-19
2635 OR 5sugi 9ransportowe :anusz &ozie 2008-08-22
2636 Z Alicja &wiatkowska 2008-09-05
2637 %' ! &arolina 0ozwd 2008-08-18
2638 I, P 2008-07-17
Przygotowanie i wykonanie koncertu syfonicznego w
raach Europejskich Dni Dziedzictwa w charakterze
skrzypka solisty
Wykonanie ci2gu pieszo ) rowerowego od ul, 0oera do
kadki na rzece "ystrzycy ;w rejonie posesji ul, 0oera
P-<
Wykonywanie prac zwi2zanych z przeprowadzenie
instalacji telefonicznej poprzez przygotowanie
infrastruktury poieszcze! w Wydziale 8nforatyki i
9elekounikacji
87P34 WA451:E 5sugowo Produkcyjny
1akad Waluzji 3kiennych Waldear
:aku#iak
Przygotowanie do realizacji projektu M&adry
nowoczesnej EuropyO
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $poeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Pawe 9a#aczewski
$towarzyszenie Poocy 0odzinie
1agro+onej Patologi2 $poeczn2 P3$98$
"ar#ara "ojko ) &ulpa Pawe 9a#aczewski
6wiadczenie usug transportowych saochode
dostawczy w zakresie przewozu towarw
wielkoga#arytowych
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
3pracowanie zao+e! projektu 4u#lin /.BC ) Europejska
$tolica &ultury
P,P,', 30837 Edward 4e!czukE Dyrekcja
8nwestycji Miejskich $p, z o, o, $tanisaw
Matys
Porozuienie w sprawie uzgodnie! w zakresie
niez#*dnych dziaa! naprawczych i usuni*cie usterek na
elewacji $zkoy Podstawowej nr >B przy ul, "ursztynowej
//
Arkusz1
Strona 207
2639 I 5suga dzier+awy krajowych 2czy telefonicznych 2008-07-09
2640 I Dzier+awa toru pod #udow* kanaw cyfrowych 2008-07-23
2641 S Kukasz 4is Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2642 S Paulina "arzycka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2643 S Marcin $yroka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2644 S 8za#ela &ostru#a Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2645 S 8za#ela 9rzaskalska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2646 S 1ofia Pietrzak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2647 S Agata $aul Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2648 S Agata KagoIna Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2649 S 7atalia 3chal Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2650 S "ar#ara Marciniak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2651 S :ustyna Marciniak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2652 S &atarzyna Wicha Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2653 S :aku# (inszt Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2654 S &atarzyna Mirosaw Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2655 S &arina Mirosaw Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2656 S Magorzata 0udzi!ska Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2657 S Paulina (uz Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2658 S Mateusz Puzo! Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2659 S Monika Prokopiuk Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2660 O, 2008-09-17
2661 &" 0afa "ogusz 2008-09-23
2662 &" &rystyna Czajka 2008-09-23
9elekounikacja Polska $,A, Magorzata
"aszczak
9elekounikacja Polska $,A, Magorzata
"aszczak
4u#elskie 'ospicju dla Dzieci i, Maego
&si*cia o, dr Hilip 4eszek "uczy!ski
(rzegorz D*#iec
Eliinacja utrudnie! dla dzieci niepenosprawnych
poprzez zakup ikro#usuA przystosowanego do
przewozu os# niepenosprawnych poruszaj2cych si* na
wzkach inwalidzkich
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
poo+onego w 4u#linie przy ul, K*czy!skiej o pow, BC//
/ z przeznaczenie na parking strze+ony
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
poo+onego w 4u#linie przy ul, 5anw o pow, /R / z
przeznaczenie pod cz*%L kontenera handlowego
Arkusz1
Strona 208
2663 &" Wojciech Maciejewski 2008-09-22
2664 &" 2008-09-19
2665 &" 1ofia &rzy+anowska 2008-09-16
2666 I, A 5sugi Projektowe ) 0yszard $tefan Czop Aneks do uowy nr B>./Q87Q/..R z dnia /.,.>,/..R r, 2008-08-14
2667 ZSS A Agnieszka 1iei!ska Aneks do uowy nr BFF/Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2668 ZSS A Anna &ijewska Aneks do uowy nr BFFPQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2669 ZSS A 9erasa Aftyka Aneks do uowy nr BF-/Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2670 ZSS A Marta 5r#a!ska ) Czajczyk Aneks do uowy nr BF-CQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2671 ZSS A Alicja Adaska Aneks do uowy nr BFF-Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2672 ZSS A Magdalena $t*pniewska Aneks do uowy nr BFP/Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2673 ZSS A Agnieszka Wjcicka Aneks do uowy nr BF-RQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2674 ZSS A 8wona "ielawska Aneks do uowy nr BFPBQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2675 ZSS A Agnieszka $urdyka Aneks do uowy nr BF/CQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2676 OR A Ada 3lech Aneks do uowy nr /FFQ30QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-07-07
2677 &" El+#ieta "aszak 2008-09-24
2678 &" $tanisaw &rasowski 2008-09-23
2679 &" 2008-09-23
2680 &" 2008-09-23
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
poo+onego w 4u#linie przy ul, $ieiradzkiego o pow,
B.. / z przeznaczenie pod ziele!
05C' $,A, Warszawa 3ddzia w 4u#linie
:erzy Doa!ski Aneta Do#roch
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
poo+onego w 4u#linie przy ul, &unickiego o pow, BP /
z przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
poo+onego w 4u#linie przy ul, &alinowszczyzna o pow,
/. / z przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
poo+onego w 4u#linie przy ul, Dudzi!skiego o pow, -PB
/ z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
poo+onego w 4u#linie przy ul, Dudzi!skiego o pow, -PB
/ z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Wsplnota Mieszkaniowa 0yszard
$koczylas
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 4wowskiej // o powierzchni BR
/ z przeznaczenie pod C wiatroapw
Wsplnota Mieszkaniowa 0yszard
$koczylas
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 4wowskiej /. o powierzchni BR
/ z przeznaczenie pod / wiatroapy
Arkusz1
Strona 209
2681 &" :zef 0o#ak 2008-09-23
2682 %P $PA C37$54987( Aneta Muller 2008-08-14
2683 %P P348$ Aleksy &ucy 2008-08-14
2684 %P P 2008-09-03
2685 Z 1ofia Dej 2008-09-18
2686 %' A Aneks do uowy z dnia BJ,.-,/..R r, 2008-09-02
2687 %' 2008-09-12
2688 I, P34C3509 $,A, Arkadiusz Weiss 2008-09-01
2689 &! $tanisaw $eroka 2008-09-08
2690 ZSS A Aneks do uowy nr CFJQ1$$Q/..R z dnia ./,.P,/..R r, 2008-09-11
2691 ZSS A Aneks do uowy nr BBRFQ1$$Q/..R z dnia B/,.>,/..R r, 2008-09-25
Dzier+awa gruntu #*d2cego wasno%ci2 (iny 4u#lin
poo+onego w 4u#linie przy ul, Dzier+awnej o pow, PCJ
/ z przeznaczenie pod upraw* warzyw
9uaczenie na j*zyk francuski ateriaw tekstowych
do wydawnictw proocyjnych Miasta 4u#lin
9uaczenie na j*zyk ukrai!ski ateriaw tekstowych
do wydawnictw proocyjnych Miasta 4u#lin
Wojewdztwo 4u#elskie &rzysztof
(ra#czuk Arkadiusz "ratkowski
Porozuienie w sprawie wsplnego zorganizowania
iprezy proocyjnej M$95DG 9350 45"487 /..RO
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
$towarzyszenie na rzecz $ceny Plastycznej
&54 1dzisaw Cieszkowski Anna Kukasik
$towarzyszenie Pro Musica AntiZua $tefan
Munch Dariusz &opi!ski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Pory roku
Antonia =iDaldiego
"udowa #oisk szkolnych i urz2dze! lekkoatletycznych z
nawierzchni poliuretanowych i sztucznej trawy przy
$zkole Podstawowej 7r >B przy ul, "ursztynowej //
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej do zao+enia
ksi*gi wieczystej na rzecz $kar#u Pa!stwa dla dziaek
poo+onych przy ul, Popieuszki
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory 5zale+niony od
Alkoholu M7adziejaO &rzysztof 4eszczy!ski
Andrzej &luczyk
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory 5zale+niony od
Alkoholu M7adziejaO &rzysztof 4eszczy!ski
Andrzej &luczyk
Arkusz1
Strona 210
2692 R# 2008-08-29
2693 R# U5A489G M5$8C Marta Daniewska 2008-09-12
2694 R# 3ksana Petrynych 2008-09-12
2695 0SC 2008-08-25
2696 %' 2008-09-02
2697 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-09-16
2698 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-09-16
2699 %' 2008-09-12
2700 ZSS A Ewa :anina &rzeszowska ) Mazurek Aneks do uowy nr BF-.Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2701 %' Z 4ena :aku#iec ) 0*#isz 2008-09-01
2702 I, A 2008-08-29
&oitet Wykonawczy Miejskiej 0ady Kucka
"ogdan $zy#aE &oitet Wykonawczy
Miejskiej 0ady 4wowa Andrij $adowyE
&oitet Wykonawczy Miejskiej 0ady 8wano
) Hrankowska Wiktor Anuszkewyczus
Wsppraca partnerska przy realizacji projektu pt,
Projekty kluczowe dla wsppracy 9ransgranicznej
4u#lin ) Kuck ) 4ww ) 8wanoSHrankowsk
3rganizacja wy+ywienia ) kolacji dla -B os# w terinie
B>,.J,/..R r, w zwi2zku z realizacj2 projektuT Projekty
kluczowe dla wsppracy 9ransgranicznej 4u#lin ) Kuck
) 4ww ) 8wanoSHrankowsk
Moderowanie spotka! grupy ro#oczej w o#szarze
ochrona %rodowiska
Muzeu 7arodowe w Warszawie &atarzyna
Dziechciarz
7ieodpatne u+ywanie za#ytkw dla celw
dekoratorskich
3%rodek M"raa (rodzka ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
Wizyta studyjna w Polsce dla /. os# z Mi*dzynarodowej
$zkoy $tudiw nad 'olokauste
Przekazanie %rodkw z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
dla o%rodka wsparcia 6rodowiskowy Do $aopoocy
03193C1E w 4u#linie ul, Wallenroda /A ) zakupy
inwestycyjne
Przekazanie %rodkw z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
dla o%rodka wsparcia 6rodowiskowy Do $aopoocy
03193C1E w 4u#linie ul, Wallenroda /A ) onta+
instalacji p,po+, i systeu przyzywowego
9eatr i, :uliusza 3sterwy 4u#lin 0yszard
Hijakowski Wiesawa 1arychta
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Przygotowanie
preiery spektaklu pt, MAktor w literaturze polskiejO
Adinistrowanie i o#suga redakcyjna portalu
www,lu#lin/.BC,pl
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
$pecjalistycznego i &onserwacji za#ytkw
A0C5$ $p, z o, o, :erzy "ie!
Aneks do uowy nr /./FQ$80QCPQ/..F z dnia ./,.R,/..F
r,
Arkusz1
Strona 211
2703 Z CA00A0A $p, z o, o, 4eszek &ulka 2008-09-30
2704 %' 2008-09-12
2705 %' 2008-09-12
2706 %' 2008-09-12
2707 %' 2008-09-11
2708 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-09-02
2709 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-09-02
2710 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-09-11
1akup > szt, ikro#usw dostosowanych do przewozu
os# niepenosprawnych w raach likwidacji #arier
transportowych
9owarzystwo 6piewacze EC'3 i, $t,
Moniuszki 4u#lin 4eokadia Dziu#i!ska
&aziiera &likowska
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 5roczysty
&oncert :u#ileuszowy z okazji R.Slecia dziaalno%ci
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk 1#igniew
$o#czuk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Wystawy i
pokazy towarzysz2ce $ypozju Wo#ec Hory 3twartej
3skara 'ansena
3%rodek M"raa (rodzka ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 3glnopolskie
$potkania Aniatorw &ultury 7iezale+nej
Muzeu Wsi 4u#elskiej Mieczysaw
&seniak (ra+yna Migdal
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) organizacja
wystawy czasowej Do zo#aczenia w iasteczku
Przekazanie %rodkw z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
dla Dou Dziecka i, &orczaka w 4u#linie ul, $ieroca B>
) osi2ganie standardw w placwkach opieku!czo )
wychowawczych
Przekazanie %rodkw z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
dla Pogotowia 3pieku!czo ) Wychowawczego w 4u#linie
ul, &osonautw >B ) osi2ganie standardw w
placwkach opieku!czo ) wychowawczych
Przekazanie %rodkw z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
dla Dou Poocy $poecznej i, W, Michelisowej w
4u#linie ul, Archidiako!ska F ) zakupy inwestycyjne
Arkusz1
Strona 212
2711 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-09-11
2712 &" 2008-09-25
2713 &" 2008-09-25
2714 &" 2008-09-25
2715 OR C300AD3 &onrad "urczy!ski 3#suga techniczna kserokopiarek 2008-10-01
2716 OR A &aila Maria &ruk Aneks do uowy nr //BCQ0HQ1Q/..R z dnia .B,.R,/..R r, 2008-09-18
2717 S &onrad 1aj2c Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2718 S :acek $zopa Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2719 S Marta PrzeIdziecka Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2720 S (rzegorz (ajewski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2721 S Kukasz Mochol Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2722 S Wiesaw Wolak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2723 S 9oasz &ucharczyk Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2724 S "artoiej Kukaszek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2725 S Piotr 0y#ak Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2726 S Micha &owal Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2727 S &ail Walaszek Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2728 S Wojciech &rl Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2729 S Daniel 3pali!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2730 S Micha 6widerski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2731 S Micha :a#o!ski Przyznanie stypendiu sportowego 2008-09-01
2732 ZSS A 7131 AM8C5$ 'alina Piechowicz Aneks do uowy nr /PPBQ1$$Q/..R z dnia ./,.J,/..R r, 2008-10-01
2733 %P 2008-06-13
2734 %P $CG44A Piotr 1ieniuk 2008-09-19
Przekazanie %rodkw z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
dla Dou Poocy $poecznej i, Matki 9eresy z &alkuty
w 4u#linie ul, (owackiego C ) zakupy inwestycyjne
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysaw $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau dziaki
poo+onej przy ul, 4ipi!skiego BBSB-
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysaw $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau dziaki
poo+onej na terenie Polskich &olei Pa!stwowych
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysaw $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau dziaki
poo+onej przy ul, :utrzenki J
Ciszewski Pu#lic 0elations $p, z o, o,
:erzy Ciszewski
6wiadczenie na terenie 0zeczypospolitej Polskiej usug
pu#lic relations
Wynaje i o#suga >. szt, naiotw na potrze#y
Hestiwalu 7auki /..R
Arkusz1
Strona 213
2735 %P 8nari $now#oards Ariel $awczuk 2008-09-24
2736 %P &aila Kucjan Wykonanie internetowej apy Miasta 4u#lin 2008-09-26
2737 I, 2008-08-18
2738 I, 2008-08-28
2739 I, 2008-08-29
2740 I, 2008-09-04
2741 I, 2008-09-04
2742 I, 2008-09-08
2743 I, Wiesaw Wyczy!ski 2008-09-10
2744 !" 2008-09-30
2745 !" 2008-09-30
2746 !" 2008-09-30
2747 !" 2008-09-30
2748 !" 2008-09-30
Przeprowadzenie dziaa! reklaowych podczas
Pierwszego Warszawskiego Przegl2du Hilw
$now#oardowych MWinter is y loDeO
Dyrekcja 8nwestycji Miejskich $p, z o, o,
'anna $iwek
Penienie funkcji inwestora zast*pczego nad realizacj2
zada!T sieL wodoci2gowa w ul, "rata Al#ertaE sieL
wodoci2gowa w ul, $okolnikiE sieL wodoci2gowa w ul,
3rzechowej
$poeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ul, Palowej Andrzej
$alnik
"udowa sieci wodoci2gowej w ulicy Palowej wraz z
przy2czeniai
$poeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w ul, Willowej Hranciszek
Paszkowski 0yszard &owalczyk
"udowa sieci wodoci2gowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przy2czeniai w ul, Willowej
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
8n+ynieryjnego $p, z o, o, 4ech (ano
Penienie funkcji inwestora zast*pczego nad realizacj2
sieci kanalizacji sanitarnej w ul, 4eszka
1akad 8nstalacji $anitarnych Wiesaw
Maruszak
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odga*zieniai do posesji w ul, $iewierzan
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
8n+ynieryjnego $p, z o, o, 4ech (ano
Penienie funkcji inwestora zast*pczego nad realizacj2
sieci kanalizacji deszczowej w ul, 7adrzecznej i ul,
Waowej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci B RPJ z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w dzielnicy W*glin Pd
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla nieruchoo%ci )
o%wietlenie drogowe ) ul, 3rlanda ) skwer
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ) ul, Dziu#i!skiej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla nieruchoo%ci )
o%wietlenie drogowe ) ul, 4aury
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla nieruchoo%ci )
o%wietlenie drogowe ) ul, &r*+nicka
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla nieruchoo%ci )
o%wietlenie drogowe ) ul, "oryny
Arkusz1
Strona 214
2749 I, 2008-09-25
2750 I, 2008-09-25
2751 I, 2008-09-30
2752 I, 2008-09-30
2753 I, 2008-09-30
2754 I, 2008-09-19
2755 %" A Aneks do uowy nr >PFQ&MQCPQ8Q/..R 2008-10-02
2756 &% W87D Anna WoIniak 2008-09-30
2757 &% &3MSE&3 $p, z o, o, Wojciech 4utek 2008-09-22
2758 O. A 5MC$ Ewa &wiatkowska "o+ena Maj Aneks do uowy z dnia /.,./,BJJR r, 2008-08-18
2759 OR Z &rystyna Machul 2008-09-24
2760 OR Z Anna $chesny 2008-09-24
2761 &! 5sugi Miernicze 4ucjan :agli!ski 2008-09-08
2762 I, 2008-10-01
2763 I, 950E& :57830 "artosz 9urek 2008-09-15
2764 R( 2008-09-19
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych linii
%redniego i niskiego napi*cia oraz o%wietlenia
drogowego przy ul, Megiewskiej i ul, Metalurgicznej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Prze#udowa urz2dze! elektroenergetycznych linii
%redniego i niskiego napi*cia oraz o%wietlenia
drogowego przy ul, $olidarno%ci
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ) %cie+ka rowerowa ul, $trojanowskiego
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ) ul, (ra#owskiego
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
1wi*kszenie ocy przy2czeniowej dla nieruchoo%ci )
o%wietlenie drogowe ) ul, (oplan
&onsorcjuT lider E&$AM 1akad
5sugowo ) 'andlowy Marek $uszek
1agospodarowanie terenu dziaki nr /> przy ul,
:anowskiej dla potrze# rekreacyjno ) sportowych
Polska Wytwrnia Papierw
Warto%ciowych $,A, 1#igniew Mikoajczyk
0eont ogrodzenia na centarzy kounalny przy ul,
Droga M*czennikw Majdanka
Wykonanie tyczasowych alejek na centarzu
kounalny przy ul, Droga M*czennikw Majdanka
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Przeprowadzenia post*powania rozgraniczeniowego
nieruchoo%ci poo+onej przy ul, 1awieprzyckiej C
1akad 8nstalacji Przeysowych i
$anitarnych :an Pastwa
Wykonanie dowozu ziei na dziaki prywatne po ktrych
realizowano kolektor sanitarny 7S88 na odcinku od ul,
(uskiej C do studni nr C
0ealizacja ro#t zwi2zanych z #udow2 sieci kanalizacji
sanitarnej i wodoci2gowej w rejonie ul, :ana Pawa 88
PA730AMA 88 $p, z o, o, El+#ieta $tec
9oasz 1a#ocki
Wykonanie #oisk sportowych przy #udynku (inazju
7r BP ul, Pogodna BJ ) 8 etap
Arkusz1
Strona 215
2765 O$ 2008-08-12
2766 S 2008-10-01
2767 S 2008-10-01
2768 Z :erzy Pietrzyk 2008-08-07
2769 ZSS A 0enata :zefczak ) $atke Aneks do uowy nr BF--Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2770 ZSS A 'alina (ra+yna &uchnio Aneks do uowy nr BFPFQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2771 ZSS A $93MA9343(8A $1&347A s,c, Aneks do uowy nr BFPPQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2772 ZSS A Magdalena 3rlik ) Wjcik Aneks do uowy nr BFPRQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2773 ZSS A Anna :anas 7131 DE798MED Aneks do uowy nr BF//Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2774 ZSS A Magorzata &opeL Aneks do uowy nr BF-BQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2775 ZSS A Maria &uIi!ska Aneks do uowy nr BF/>Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2776 ZSS A (ra+yna 5ranowska ) 4ackowska Aneks do uowy nr BFP-Q1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2777 ZSS A :olanta 1ar*#ska Aneks do uowy nr BF-JQ1$$Q/..R z dnia BC,.C,/..R r, 2008-09-22
2778 ZSS Z Dorota &rawczyk 2008-10-06
2779 ZSS Z :anusz &leinrok 2008-10-06
2780 ZSS A Aneks do uowy nr CJRQ1$$Q/..R 2008-09-22
2781 ZSS A Aneks do uowy nr P>/Q1$$Q/..R 2008-09-24
2782 &" "iuro Wycen 7ieruchoo%ci :olanta $aran 2008-10-06
4u#elskie Przedsi*#iorstwo Energetyki
Cieplnej $p, z o, o, $tanisaw &alinowski
Artur 4ipi!ski
Przy2czenie do sieci ciepowniczej #udynkw
zlokalizowanych w 4u#linieA a ogrzewanych dotychczas z
kotowni lokalnych
$towarzyszenie Piki 0*cznej Andrzej
Wilczek
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) realizacja
procesu szkoleniowego w pice r*cznej ko#ietA
organizacja i udzia w zawodach
4u#elski &lu# Pikarski M3930 9oasz
Chura (rzegorz $zkutnik
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) realizacja
procesu szkoleniowegoA organizacja i udzia w
rozgrywkach o istrzostwo 8 ligi piki no+nej
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Przeprowadzenie czynno%ci kontrolnych w ga#inetach
stoatologicznych w zakresie realizacji %wiadcze!
stoatologicznych dla uczniw
Przeprowadzenie czynno%ci kontrolnych w ga#inetach
stoatologicznych w zakresie realizacji %wiadcze!
stoatologicznych dla uczniw
5czniowski &lu# $portowy DW[:&A
8wona (ajowiak :acek 'oa
Wodniacki 5czniowski &lu# $portowy $P
-. 9adeusz 4itwin
Wykonanie wycen J dziaek $kar#u Pa!stwa cele
naliczenia oraz aktualizacji opat z tytuu u+ytkowania
wieczystego ) ul, $tartowaA ul, 9opolowaA ul, BSgo aj2A
ul, 7owy 6wiat
Arkusz1
Strona 216
2783 &" "iuro Wycen 7ieruchoo%ci :olanta $aran 2008-10-06
2784 Z A 1ygunt 1i*tek Aneks do uowy nr BRP/Q91Q/..R 2008-10-10
2785 Z 0adosaw Piskorski 2008-09-29
2786 &" Agnieszka 7osowska 2008-10-07
2787 &" 2008-10-06
2788 &" Aleksandra (r2dkowska 2008-10-02
2789 &" 2008-10-03
2790 &" 2008-09-30
2791 &" A Aneks do uowy z dnia -.,.F,BJJ- r, 2008-09-30
2792 &" W34C3 $p, z o, o, &aziierz Wolski 2008-10-01
2793 %' Z Piotr 1ieniuk 2008-09-24
2794 %' Z "ogdan $zczer#a 2008-09-15
Wykonanie wycen P dziaek $kar#u Pa!stwa cele
naliczenia oraz aktualizacji opat z tytuu u+ytkowania
wieczystego ) ul, "udowlanaA ul, Energetykw
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 5roczej o powierzchni /JC / z
przeznaczenie pod ziele!
&37$9A4 1akad Mechaniczny 1#igniew
Wasiuk
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 8n+ynierskiej o powierzchni
BFFF / z przeznaczenie na drog* dojazdow2 z
zaplecze parkingowy
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Dudzi!skiego o powierzchni
-PB / z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Agencja Detektywistyczna M4ege ArtisO
(a2zkaA &aczarczykA "ylina sp, j,
Caodo#owa ochrona w dni powszednie i %wi*ta
nieruchoo%ci poo+onej przy ul, (ospodarczej /C
"udowlany &lu# $portowy w 4u#linie
Andrzej (o*#iewski 0o#ert (roysz
5+yczenie do #ezpatnego u+ywania nieruchoo%ci
poo+onej przy ul, 7a*czowskiej i "a%niowej o pow, R
PCF / z przeznaczenie na urz2dzenie #oiska
sportowego i #azy treningowej
Polskie $towarzyszenie na 0zecz 3s# z
5po%ledzenie 5ysowy &oo w
4u#linie Magorzata Anna "atorska Dorota
Hidor
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 1wi2zkowej o powierzchni -R.
/ z przeznaczenie na cele zwi2zane z dziaalno%ci2
spki
&oordynowanie realizacji projektu M$potkajy si* ) inny
nie znaczy o#cyO
3pieka nad grup2 uczestnikw pielgrzyki spoeczno%ci
roskiej do 4ianowej
Arkusz1
Strona 217
2795 %' ! Eil Majuk 2008-09-24
2796 ZSS A Aneks do uowy nr CPRQ1$$Q/..R 2008-10-06
2797 ZSS A Aneks do uowy nr CPJQ1$$Q/..R 2008-10-06
2798 ZSS A Aneks do uowy nr CPFQ1$$Q/..R 2008-10-06
2799 !" 2008-09-11
2800 !" 2008-09-11
2801 %P P Politechnika 4u#elska $tanisaw $kowron 2008-09-01
2802 %P P 2008-09-22
2803 %P Z (rzegorz Marek Polak 2008-09-29
2804 OR Dostarczanie papieru kserograficznego 2008-10-01
2805 R( Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-10-06
2806 ZSS Z 5sugi Psychologiczne 'alina (inowicz 2008-10-01
2807 ZSS Z 2008-10-01
Przygotowanie prezentacji ultiedialnej pt,T 4u#lin )
iasto i*dzykulturowe na potrze#y projektu Miasta
Mi*dzykulturowe
9owarzystwo Piki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
9owarzystwo Piki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
9owarzystwo Piki $iatkowej :acek
0utkowski &rzysztof 8wa!czuk
E4E&903P03:E&9 $,A, 3ddzia w 4u#linie
Marian Daca 4echosaw $zya!ski
Wykonanie dokuentacji projektowej dla #udowy
o%wietlenia drogowego wzdu+ ul, "iskupie
E4E&903P03:E&9 $,A, 3ddzia w 4u#linie
Marian Daca 4echosaw $zya!ski
Wykonanie dokuentacji projektowej dla #udowy
o%wietlenia drogowego wzdu+ ul, Dziu#i!skiej
Porozuienie w sprawie przygotowania spektaklu
M'ydrogen "ondO w wykonaniu (rupy 9a!ca
Wspczesnego Politechniki 4u#elskiej
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
Porozuienie w sprawie wsppracy w raach
organizacji ?888 Mi*dzynarodowego Hestiwalu
&onfrontacje 9eatralne
Monta+ i deonta+ wystawy na Placu 4itewski oraz
afiszw w czterech punktach iasta prouj2cych B-
Mi*dzynarodowy Hestiwal &onfrontacje 9eatralne
"8503 P45$ 4,A, &3P9G0A sp, j, 4ucyna
&optyra
Dofinansowanie %rodkai pochodz2cyi z #ud+etu
pa!stwa projektuT "udowa kopleksu sportowego w
4u#linie w raach prograu MMoje "oisko ) 3rlik /.B/O
Przeprowadzenie szkolenia dla czonkw &oisji
0ozwi2zywania Pro#lew Alkoholowych w 4u#linie
Willa ) 0estauracja MM378&AO s,c, Monika
Chya
3rganizacja konferencji szkoleniowej dla czonkw
&oisji 0ozwi2zywania Pro#lew Alkoholowych w
4u#linie
Arkusz1
Strona 218
2808 I, 2008-09-19
2809 I, 2008-09-15
2810 I, P Maria (reszata 2008-10-01
2811 %' 2008-09-12
2812 %' 2008-09-12
2813 %' 2008-09-12
2814 %' 2008-09-12
2815 I, 2008-10-01
2816 Z Z $awoir Podsiady 2008-09-04
2817 I, 2008-08-31
2818 I, 2008-09-25
1akad 8nstalacji Przeysowych i
$anitarnych :an Pastwa
"udowa sieci kanalizacji deszczowej w dzielnicy W*glin
Pn na odcinku od ul, Hrankowskiego do studni $>
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
trakcji trolej#usowej etap i i 88 na wlocie do 0onda
4u#elski 4ipiec R.
Porozuienie w sprawie #udowy sieci wodoci2gowej
dugo%ci -.. # w ul, 4ipniak
4u#elskie 9owarzystwo Hotograficzne
Cezary &owalczuk Waldear 7owi!ski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 3glnopolski
&onkurs i Wystawa Hotograficzna Pokonkursowa
M4u#linA 4u#linianieA 4u#elszczyznaO
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) :agiello!ski
9urniej 0ycerski
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Hestiwal
3powiadaczy
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) &lechdy
4u#elskie
$poeczny &oitet "udowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ul, 4askowejA
0aszy!skiejA 9urczynowicza i
$ku#iszewskiego :erzy (rzy#ek
"udowa kanalizacji sanitarnej w ul, 4askowejA
0aszy!skiejA 9urczynowicza i $ku#iszewskiego
Wykonanie opracowania dotycz2cego reorganizacji
kounikacji iejskiej w 4u#linie
$poeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ul, Wojciechowskiej i ul,
&leopatry "ernard 1wierz
"udowa sieci wodoci2gowej w ul, Wojciechowskiej i ul,
&leopatry
H0AC9A4 $kate#oarding 0oestiun
',8,A#acht 1ieowit Halicki
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
$&A9E$P395 przy ul, 5nii 4u#elskiej
Arkusz1
Strona 219
2819 (% A Aneks do uowy nr JFQ"&QCPQ8Q/..R z dnia ./,.B,/..R r, 2008-10-03
2820 I, 2008-10-10
2821 !" 2008-09-30
2822 OR A "eata $ak ) Kapi!ska Aneks do uowy nr BRBQ30QCPQ8Q/..R 2008-09-01
2823 "OPR P 2008-06-12
2824 "OPR P 2008-06-16
2825 "OPR P 2008-07-24
2826 "OPR P 2008-08-01
2827 "OPR P 2008-08-04
2828 "OPR P 2008-08-25
2829 "OPR P 2008-09-10
2830 ZSS A Aneks do uowy nr BF/FQ1$$Q/..R 2008-09-29
2831 %P 2008-09-17
2832 !" 2008-10-03
2833 OR 3#suga techniczna kserokopiarek 2008-10-08
2834 I, A $1( $p, z o, o, 0yszard 1awisza Aneks do uowy nr -CFJQ$80QCPQ8Q/..F 2008-09-16
"ank Polska &asa 3pieki $A Dariusz
&acprzyk :olanta 1alewska
&onsorcju ) liderT 4u#elskie
Przedsi*#iorstwo 0o#t 8n+ynieryjnych $p,
z o, o, $zyon Wiak
0o#oty dodatkowe na inwestycji prowadzonej pod nazw2
M"udowa kolektorw kanalizacji sanitarnej i deszczowej
o#suguj2cych dzielnic* Helin w 4u#linieA odcinek do ul,
WitosaO
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Wykonanie dokuentacji projektowej dla #udowy
o%wietlenia drogowego wzdu+ ul, &r*+nickiej ) etap 888
Powiat Kukowski :anusz &ozio 4ongin
&ajka
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
Powiat Puawski $awoir &ai!ski
Marian Wa#a
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
Powiat &ra%nicki 9adeusz Wojtak :arosaw
Czerw
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
Powiat 0ycki 4eszek Hilipek &rzysztof
5zna!ski
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
Powiat 6widnicki Mirosaw &rl 1#igniew
9warg
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
Powiat 4u#artowski Marian $tarownik Anna
"ieli!ska
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
Powiat 3polski 1enon 0odzik :anusz
(2sior
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
7131 M4ekarze $pecjali%ciO $p, z o, o,
Magdalena 9ucewicz ) Pasikowska :acek
(ra#ski
AP5$ Przedsi*#iorstwo 0eklaowo )
Wydawnicze Marek 4ecki
Wykonanie oraz dostawa gad+etw proocyjnych z
nadrukie proocyjny iasta
P0D8 Perfekt P, Piotrowski s,j, Piotr
Piotrowski
Prze#udowa ulicy 7a*czowskiej w 4u#linie na odcinku
C.. od ul, $zerokie w kierunku granicy iasta
7aprawa Maszyn "iurowych 0yszard
Woli!ski
Arkusz1
Strona 220
2835 I, 2008-10-13
2836 I, 950E& :57830 "artosz 9urek 2008-09-26
2837 ZSS A Aneks do uowy nr BPJRQ1$$Q/..R 2008-09-23
2838 ZSS A Aneks do uowy nr BPJFQ1$$Q/..R 2008-09-23
2839 ZSS A Aneks do uowy nr BPRBQ1$$Q/..R 2008-09-23
2840 ZSS A Aneks do uowy nr CR-Q1$$Q/..R 2008-09-25
2841 ZSS A Aneks do uowy nr CRPQ1$$Q/..R 2008-09-25
2842 ZSS A Aneks do uowy nr B-PJQ1$$Q/..R 2008-09-25
2843 %P 2008-06-02
2844 %P P 2008-09-08
2845 %P Z Edyta (rudzie! 2008-10-08
2846 O. 2008-10-06
2847 O. 2008-10-06
Przedsi*#iorstwo Projektowo )
Wykonawcze P03ME? &aziierz 7agrka
3pracowanie prograw funkcjonalno ) u+ytkowych dla
zada! inwestycyjnych polegaj2cych na #udowie zajezdni
trolej#usowejA placu postojowego i stacji kontroli
pojazdw
"udowa instalacji do odprowadzania odciekw z
przepopowni ;88 niecka< do z#iornikw retencyjnych na
terenie $kadowiska 3dpadw w 0okitnie
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cir &rzysztof $agan
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cir &rzysztof $agan
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cir &rzysztof $agan
5czniowski &lu# $portowy MW8D3&O $P 7r
>B 9oasz "ielecki Marek $itarz
5czniowski &lu# $portowy MW8D3&O $P 7r
>B 9oasz "ielecki Marek $itarz
Parafia 0zysko ) &atolicka p,w, 6w,
&rzy+a ks, Marian Dua
$G7E0(8A $p, z o, o, Piotr 4utek Andrzej
&oziara
Doradztwo z zakresie planowania arketingowego na
pozioie strategiczny i operacyjny
Polskie $towarzyszenie Aniatorw
Pedagogiki Celestyna Hreineta &aziiera
Piwko
Podj*cie wsppracy w celu proocji Miasta poprzez
organizacj* = 3glnopolskiej &onferencji
Hreintenowskiej pt, MDziecko i natura w pedagogii C,
HreinetaO
Przygotowanie iprez proocyjnychT Hestiwalu "o+ego
7arodzenia oraz $ylwestra Miejskiego /..R
Hundacja 0ozwoju $ysteu Edukacji )
7arodowa Agencja Prograu M5czenie si*
przez cae +ycieO Mirosaw Marczewski
Pawe Poszytek
Przyznanie %rodkw finansowych przeznaczonych na
realizacj* Projektu Partnerskiego Coeniusa ) ??888 43
4u#lin ul, Poniatowskiego >
Hundacja 0ozwoju $ysteu Edukacji )
7arodowa Agencja Prograu M5czenie si*
przez cae +ycieO Mirosaw Marczewski
Pawe Poszytek
Przyznanie %rodkw finansowych przeznaczonych na
realizacj* Projektu Partnerskiego Coeniusa )
(inazju 7r BC 4u#lin ul, Poturzy!ska /
Arkusz1
Strona 221
2848 ZSS A &atarzyna &si2+ek Aneks do uowy nr BF-FQ1$$Q/..R 2008-10-06
2849 ZSS A Aneks do uowy nr /PBJQ1$$Q/..R 2008-10-06
2850 ZSS A 7131 MED8MED $p, z o, o, 9eresa :endrej Aneks do uowy nr /P-CQ1$$Q/..R 2008-10-06
2851 ZSS A Aneks do uowy nr /P->Q1$$Q/..R 2008-10-06
2852 #- 'otel =8C9308A 9adeusz Dziurzy!ski 2008-10-09
2853 #- 0A"A0 ) "A0 Dorota Wasilewska 2008-01-09
2854 #- P'5 A77E? Pawe $onczewski 2008-01-09
2855 I, E&3$A7 s,c, Magorzata Dudak 2008-10-01
2856 I, A Aneks do uowy nr C.QJP z dnia B/,B/,BJJP r, 2008-08-29
2857 I, P 2008-04-08
2858 I, 2008-10-01
2859 I, C34 ) (A09E7 E&3 s,c, Ewa Dejneko 2008-09-19
2860 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-10-01
2861 I Dost*p do internetu D$4 ) 4u#lin ul, 1ad*#ie B- 2008-09-29
2862 ("Z% 2008-10-06
2863 I, A Aneks do uowy nr -RFBQ87QCPQ/..R 2008-08-29
7131 MEDGCG7A /..B $p, z o, o, El+#ieta
$olis ) &ulesza
7131 HAM84 ) MED :olanta 'arasi )
(rossan 8wona $zcz*%niak
3rganizacja noclegu dla BP os# w terinie B/S
BP,B.,/..R r, wraz z zapewnienie wy+ywienia
3rganizacja wy+ywienia ) o#iad dla /J os# w dniu
B-,B.,/..R r,
3rganizacja wy+ywienia ) o#iad dla /J os# w dniu
BP,B.,/..R r,
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow*
kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul,
&r*pieckiej
4u#elskie Przedsi*#iorstwo "udowy
Piecw Przeysowych $,A, 9adeusz
"rzozowski
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gw i
&analizacji w 4u#linie $p, z o, o, 9adeusz
Hijaka 'enryka Piotrowska
Porozuienie w sprawie prze#udowy sieci
wodoci2gowej z przy2czai w ul, 0ejtana
H0AC9A4 $kate#oarding ',8,A#acht
1ieowit Halicki
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
$&A9E$P395 przy ul, K*czy!skiej
7asadzenie ozdo#nych drzew li%ciastych w ilo%ci JF szt,E
przesadzenia drzew starszych i krzeww
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek Pawe "aszczak
9elekounikacja Polska $,A, :acek
Charytanowicz
(rupa 3chrony "iznesu Persona i
Wsplnicy 0o#ert Persona
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw
saoo#rony na terenie > uczelni wy+szych w 4u#linie
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Arkusz1
Strona 222
2864 I, 2008-08-14
2865 &" 2008-10-16
2866 &" A Aneks do uowy na B/..Q(MQ/..R 2008-10-07
2867 O$ 2008-10-01
2868 O$ 2008-10-01
2869 O$ 2008-10-03
2870 ("Z% 2008-10-17
2871 S 2008-10-01
2872 S 2008-10-01
2873 S 2008-10-01
2874 S 2008-10-01
2875 S 2008-10-01
Przedsi*#iorstwo 0o#t Drogowo )
Mostowych w 4u#linie $,A, E
Przedsi*#iorstwo "udowy Drg i Mostw
$p, z o, o, E Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych 4u#artw $,A, Alina
$zya!ska $tanisaw Wydrych
Wykonanie ro#t uzupeniaj2cych na inwestycji
prowadzonej pod nazw2 M"udowa ul, :ana Pawa 88 od
istniej2cych wiaduktw do al, &ra%nickiej oraz #udowa
skrzy+owania ul, :ana Pawa 88 z al, &ra%nick2O
1akad Wielo#ran+owy 45"S&3M $p, z o, o,
1#igniew &o#u% (ra+yna $ikora
0oz#irka korek znajduj2cych si* na dziace BCQ/ przy
ul, BSMaja JA
PE0KA ) "03WA0G 45"E4$&8E $,A,
0o#ert Wici!ski 9oasz $eeniuk
93P8A085$ ) 5rz2dzanie i 5trzyywanie
1ieleni 4eszek M*czy!ski
Wykonanie za#iegw piel*gnacyjno ) chirurgicznych na
BF drzewach
Andrzej Wypychowski ) 1akad ChirurgiiA
Piel*gnacji i 6cinki Drzew
Wykonanie za#iegw piel*gnacyjno ) chirurgicznych na
P drzewach
Wojewdzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
4ucjan 3rgasi!ski
Dofinansowanie zadania pn, 7asadzenia zieleni wysokiej
i krzeww na terenie iasta 4u#lin
&oenda Miejska Policji w 4u#linie
Mirosaw $okal
7ieodpatne przekazanie ateriaw na nagrody w
konkursie M:este #ezpiecznyO
5czniowski &lu# $portowy 03?A 9adeusz
Wi*cek 'anna 0ui!ska
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
Przygotowanie i udzia w rozgrywkach 88 4igi &o#iet piki
0*cznej
&lu# $portowy MA79A El+#ieta "ielecka )
0enkiewicz 0yszard (a+ewski
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 3rganizacja
zawodw sportowych w narciarstwie wodny zw
wyci2gie
4u#elski &lu# $zachistw D0A&37 Micha
Praszak
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 5dzia w
rozgrywkach szachowych Dru+ynowych Mistrzostw
Polski $eniorw 8 4igi
4u#elski &lu# &arate 9radycyjnego
Andrzej Maciejewski Daniel 8wanek
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) Hinansowe
wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego w 88 proczu
/..R r,
4u#elski &lu# $zachistw D0A&37 Micha
Praszak
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 9radycyjny
ecz szachowy Miasta Partnerskich
Arkusz1
Strona 223
2876 S 2008-10-01
2877 S 2008-10-01
2878 S 2008-10-01
2879 S 2008-10-01
2880 ZSS A 7131 MED C3MP 4E? Piotr &si2+ek Aneks do uowy nr BFP.Q1$$Q/..R 2008-10-06
2881 ZSS A Magorzata "aranowska ) (roek Aneks do uowy nr BFPCQ1$$Q/..R 2008-10-13
2882 S 2008-10-01
2883 S 2008-10-01
2884 S 2008-10-01
2885 S 2008-10-01
2886 S 2008-10-01
2887 S 2008-10-01
2888 S 2008-10-01
2889 OR Z &rystyna &u%irzak 2008-09-29
5czniowskie 9owarzystwo $portowe
3048& Wojciech $zopa Agnieszka Wiak
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 3rganizacja
i realizacja procesu szkolenia lu# udzia w zawodach
5czniowskie 9owarzystwo $portowe
3048& Wojciech $zopa Agnieszka Wiak
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) Mistrzostwa
PolskiA (rand Pri@ Polski
4u#elski &lu# &arate &yokushin :acek
Czerniec 4eszek (ierszon
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 0ealizacja
procesu szkoleniowegoA udzia w zawodach karate
kyokushin
4u#elskie 9owarzystwo &ajakowe HA4A
1ofia Hilipek ) &raczek 4eszek Daniewski
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) Wspieranie
sportu kwalifikowanego w 88 proczu /..R r, S
kajakarstwo
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach 88 4igi koszykwki *+czyzn
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach kolarstwa
Miejski &lu# $portowy $9A09 Witold
Czarnecki Cezary Wicha
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach lekkiej atletyki
4u#elski $portowy &lu# 9aekwon ) do
9adeusz Ko#oda :oanna (ardias
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach teakwonSdo 89H
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach w dyscyplinachT #oksA kulturystykaA fitness
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 0ealizacja
procesu szkoleniowego i i indywidualny cykl
przygotowa! &aroliny Michalczuk
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 3rganizacja
zawodw w kulturystyce i fitness
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Arkusz1
Strona 224
2890 S 2008-10-01
2891 S 2008-10-01
2892 S 2008-10-01
2893 S 2008-10-01
2894 S 2008-10-01
2895 S 2008-10-01
2896 Z A Aneks do uowy nr >F-Q91QCPQ8Q/..R 2008-09-02
2897 I $3H9"45E Micha Witold &ierul 2008-10-07
2898 &% 2008-10-15
2899 &% 2008-10-15
2900 &% &3M ) E&3 $p, z o, o, &onrad "urdzi!ski 2008-10-15
2901 %' 2008-09-22
$portowy &lu# &ickS"o@ing Politechniki
4u#elskiej 9adeusz Polja!ski :acek
Puchacz
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 3rganizacja
lu# udzia w zawodach
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Dariusz $zyczuk
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) $zkolenie
sportowe w zakresie piki r*cznej *+czyzn
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Dariusz $zyczuk
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) $zkolenie
sportowe w zakresie koszykwki ko#iet
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Dariusz $zyczuk
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) $zkolenie
sportowe w zakresie piki r*cznej ko#iet
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Dariusz $zyczuk
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) $zkolenie
sportowe w zakresie lekkoatletyki
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
5czelniany 5MC$ Dariusz Wierz#icki
Dariusz $zyczuk
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) $zkolenie
na wysoki pozioie w zakresie szachw
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o, 0oan 1aj2czkowski
Wykonanie $tudiu Wykonalno%ci dla projektu MMiejska
szerokopasowa sieL szkieletowaO
Architektura 1ieleni '3095$ 0adosaw
Cioek
Wykonanie ro#t porz2dkowych przez > os#
zatrudnionych w raach prograu E&3 ) Drogi
Miejskie Przedsi*#iorstwo 1ieleni w
4u#linie $p, z o, o, Alicja 1ofia
Do#rowolska Mariusz Piat
Wykonanie ro#t porz2dkowych przez > os#
zatrudnionych w raach prograu E&3 ) Drogi
Wykonanie ro#t porz2dkowych przez BC os#
zatrudnionych w raach prograu E&3 ) Drogi
$towarzyszenie Aniatorw 0uchu
Holkowego Agnieszka atecka ) $krzypek
Ewa 1a#rotowicz
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Mikoajki w
Hilharonii
Arkusz1
Strona 225
2902 %' 2008-09-22
2903 %' 2008-09-22
2904 %' 2008-09-22
2905 %' 2008-09-22
2906 I, A Aneks do uowy nr -F-/Q$80QCPQ/..F 2008-01-18
2907 I, A Aneks do uowy nr -F-/Q$80QCPQ/..F 2008-05-07
2908 I, A Aneks do uowy nr -F-/Q$80QCPQ/..F 2008-06-05
2909 O$ A Aneks do uowy z dnia /F,.J,/..C r, 2008-09-15
2910 I 2008-09-22
2911 OR El+#ieta Daszy!ska 2008-01-02
2912 I, 2008-09-19
$towarzyszenie 0ozstaje Europy (rzegorz
4inkowski Piotr 1ieniuk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 8nternetowa
#aza filw dokuentalnych po%wi*conych teatyce
pogranicza i wielokulturowo%ci
$towarzyszenie 0ozstaje Europy (rzegorz
4inkowski Piotr 1ieniuk
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Cykl replik
festiwalu M0ozstaje EuropyO
$towarzyszenie Hilowe CineYEuropa Piotr
&otowski :aku# &uszewski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 0eplika 4etniej
Akadeii Hilowej
Hundacja &ultury Duchowej Pogranicza ks,
dr $tefan "atruch
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 5kraina w
Centru 4u#lin
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
Wojewdzki 8nspektorat 9ransportu
Drogowego w 4u#linie Cezary :urkowski
Mirosaw Wiater
$8EME7$ E79E0P08$E C3MM578CA9837$
$p, z o, o, "ogusawa El+#ieta
Matuszewska Piotr Wr#el :acek 1iny
1apewnienie serwisu i %wiadczenia usug asysty
technicznej urz2dze! sieciowych
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
Przedsi*#iorstwo 8n+ynierii Miejskiej in+,
(rzegorz $kaecki
Wykonanie przy2cza wodoci2gowego dla dziaek w
rejonie ul, :ana Pawa 88
Arkusz1
Strona 226
2913 I, A 2008-10-15
2914 I, A 2008-10-15
2915 I, A Aneks do uowy nr BJCRQ$80QCPQ/..F 2008-08-29
2916 I, 0 Eugeniusz &owalski 2008-09-22
2917 &% A Aneks do uowy nr FPBQ(&QDQ/..R 2008-10-01
2918 %P P Wydawnictwo Pietrzak 2008-10-16
2919 %P 2008-10-17
2920 R# U5A489G M5$8C Marta Daniewska 2008-10-09
2921 %' 2008-09-22
2922 %' 2008-09-22
2923 %' 2008-09-22
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Aneks do uowy z dnia BP,.C,/..F r,S plac #udowy przy
ul, Wolskiej >
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Aneks do uowy z dnia BP,.C,/..F r, S #udynek +o#ka i
przedszkola przy ul, Wolskiej >
1esp 5sug 9echnicznych 739 $p, z o, o,
4eszek :an Mirosaw
Wypata odszkodowania w wysoko%ci - JFB z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 sieci wodoci2gowej w
pasie drogowy ulicy 7a*czowskiej
Pracownia Projektowa (0AMA (ra+yna
Matuszczak
Podj*cie wsppracy w celu realizacji pu#likacji
proocyjnej pod ro#oczy tytue M4u#lin, 0enesans
8nspiracjiO
&lu# Motorowy C03$$ 4ech Wi%niewski
Anna 6wietlicka
Przeprowadzenie dziaa! proocyjnych na rzecz Miasta
w raach organizacji = rundy Pucharu Polski P1M z
Motocrossie
3rganizacja wy+ywienia ) kolacji dla /J os# w terinie
B-,B.,/..R r, w zwi2zku z realizacj2 projektuT Projekty
kluczowe dla wsppracy 9ransgranicznej 4u#lin ) Kuck
) 4ww ) 8wanoSHrankowsk
$towarzyszenie Pisarzy Polskich 3ddzia w
4u#linie "ernard 7owak 1#igniew
Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 3rganizacja
3glnopolskiego &onkursu 4iterackiego i, "olesawa
Prusa
$towarzyszenie Pisarzy Polskich 3ddzia w
4u#linie "ernard 7owak 1#igniew Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC )
Mi*dzynarodowa sesja historyczno ) literacka M7asi
s2siedziT 5kraina i "iaoru%O
$towarzyszenie Pisarzy Polskich 3ddzia w
4u#linie "ernard 7owak 1#igniew Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 3rganizacja
3glnopolskiego &onkursu na De#iut 4iteracki ) ?=
edycja
Arkusz1
Strona 227
2924 %' 2008-09-22
2925 %' 2008-09-22
2926 %' 2008-09-22
2927 %' 2008-09-22
2928 O, 2008-10-20
2929 OR Z Danuta Duszak 2008-09-26
2930 OR Z Dyczkowski (rzegorz 2008-10-02
2931 OR Z 9oasz &ulczy!ski 2008-10-10
2932 ZSS A Aneks do uowy nr >.CQ1$$QCPQ8Q/..R 2008-10-20
$towarzyszenie Pisarzy Polskich 3ddzia w
4u#linie "ernard 7owak 1#igniew Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) wydanie
nueru specjalnego dwuiesi*cznika M4u#lin, &ultura i
$poecze!stwoO
$towarzyszenie Pisarzy Polskich 3ddzia w
4u#linie "ernard 7owak 1#igniew Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) Wspieranie
uczestnictwa ieszka!cw iasta w kulturze ) wy#r
wierszy lu#elskich MPrzestrze! niepodlegaO 1,
$trzakowskiego
$towarzyszenie Pisarzy Polskich 3ddzia w
4u#linie "ernard 7owak 1#igniew
Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) wydanie tou
poezji 1, Ditrocy M1akaz przekraczania granicyO
$towarzyszenie Pisarzy Polskich 3ddzia w
4u#linie "ernard 7owak 1#igniew
Hronczek
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) wydanie
dwuj*zycznego tou Poeatu o ie%cie 4u#linie :,
Czechowicza
Do Dzieci "enjain Marian $tasiak
Pawe "uco!
1akup saochodu przystosowanego do przewozu os#
niepenosprawnychA w ty na wzkach inwalidzkich
Prowadzenie o#sugi kasowej Pracowniczej &asy
1apoogowo ) Po+yczkowej
DoraIne wsparcie konserwatorw sprz*tu
koputerowego w zakresie naprawy sprz*tu
koputerowego
Adinistrowanie portalu internetowego w raach
projektu M&adry nowoczesnej Europy, Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych pracownikw saorz2dowych
4u#linaO
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej Marek :aku#owski Aleksandra
&idaj
Arkusz1
Strona 228
2933 I, A Aneks do uowy nr -F-/Q$80QCPQ/..F 2008-09-01
2934 ZSS ! 4ucyna $tefaniak 2008-10-22
2935 ZSS ! 8wona $ztajner 2008-10-22
2936 ZSS ! Agnieszka Wierzchowska ) Wjcik 2008-10-22
2937 ZSS ! 4eszek 8waniak 2008-10-22
2938 &% 2008-10-09
2939 ZSS A 7131 P54$SMED 'anna "aranowska Aneks do uowy nr /P-FQ1$$Q/..R 2008-10-17
2940 ZSS A Aneks do uowy nr BF-PQ1$$Q/..R 2008-10-17
2941 ZSS A Aneks do uowy nr /P>.Q1$$Q/..R 2008-10-17
2942 ZSS A 9E'A7D $p, z o, o, 1dzisaw Paszkowski Aneks do uowy nr /P/.Q1$$Q/..R 2008-10-17
2943 ZSS A 7131 AM8C5$ 'alina Piechowicz Aneks do uowy nr /PPBQ1$$Q/..R 2008-10-17
2944 ZSS A Aneks do uowy nr /P/FQ1$$Q/..R 2008-10-17
2945 S 2008-10-01
2946 S 2008-10-01
2947 S 2008-10-01
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
Przeprowadzenie cyklu szkole! dla 0ad Pedagogicznych
oraz dla rodzicw na teatT Dziaania i o#jawy u+ywania
%rodkw psychoaktywnych
Przeprowadzenie cyklu szkole! dla 0ad Pedagogicznych
oraz dla rodzicw na teatT Dziaania i o#jawy u+ywania
%rodkw psychoaktywnych
Przeprowadzenie cyklu szkole! dla 0ad Pedagogicznych
oraz dla rodzicw na teatT Dziaania i o#jawy u+ywania
%rodkw psychoaktywnych
Przeprowadzenie cyklu szkole! dla 0ad Pedagogicznych
oraz dla rodzicw na teatT Dziaania i o#jawy u+ywania
%rodkw psychoaktywnych
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
5twardzenie MprzedeptuO pytkai chodnikowyi z
odzysku przy ul, (ospodarczejE utwardzenie alejek
+wire na skwerze w (uskuE utwardzenie alejek +wire
na skwerze w &rochalnej
7131 $pecjalistyka Czechw Mariusz
Michaek Danuta 4och ) &ruk
7131 "ronowice El+#ieta 9rojanowska )
Drela
7131 Przychodnia 4ekarza 0odzinnego
Maria $odolska
&lu# $portowy 348MP8A $awoir Pliszka
Maciej (anczarski
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 0ealizacja
procesu szkoleniowego Pauliny "arzyckiej
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cir &rzysztof $agan
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) Wspieranie
rozwoju sportu kwalifikowanego ) pywanie
5czniowski &lu# $portowy $&A0PA
Wojciech 7ie%cir &rzysztof $agan
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) Wspieranie
rozwoju sportu kwalifikowanego ) wspinaczka sportowa
Arkusz1
Strona 229
2948 S 2008-10-01
2949 S 2008-10-01
2950 OI
2951 OR 6wiadczenie usug przewozu takswkai 2008-10-07
2952 I, 2008-10-22
2953 I, 2008-10-22
2954 R( 2008-10-10
2955 R( 2008-10-13
2956 OR Z &onrad "arya 2008-10-13
2957 &% &A7 ) P34 8wona Kosiewicz 2008-10-23
2958 Z A Dariusz Ch*L Aneks do uowy nr CC/Q91Q/..R 2008-09-11
2959 O$ 2008-10-16
2960 O$ &3M ) E&3 $p, z o, o, Wojciech 4utek 2008-10-16
2961 OI 2008-10-15
2962 Z :acek (orzel 2008-10-03
5czniowski &lu# $portowy MW8D3&O $P 7r
>B 9oasz "ielecki Marek $itarz
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 5dzia w
rozgrywkach 88 4igi &o#iet w pice no+nej
&lu# $portowy "5D3W4A78 &rzysztof
3kapa Maria (o*#iowska
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) Wspieranie
rozwoju sportu kwalifikowanego ) rug#y
4u#elska Agencja Wspieranie
Przedsi*#iorczo%ci w 4u#linie 0enata
$iwiec
5owa o dofinansowanie realizacji ProjektuT 4u#elski
3#szar Metropolitalny ) Przyjazny 8nwestoro
0adio 9a@i M&urier 4u#elski ) DaelO
&rzysztof $tatkiewicz
1esp Projektowania i 3#sugi
8n+ynierskiej "udownictwa Drogowego
M9oMa0 ) D03(O Marek 3leszczuk
9oasz 4is
Penienie kopleksowego nadzoru autorskiego w
procesie realizacji inwestycji M"udowa ul, :ana Pawa 88
na odcinku od istniej2cych wiaduktw drogowych w
rejonie ul, $zafirowej do ul, &ra%nickiejO
Przedsi*#iorstwo Produkcyjno )
"udowlane $A7 ) "5D Andrzej :edliczko
"udowa parku w dzielnicy ieszkaniowej Czu#y ) cz*%L
centralna
:5WE795$ Przedsi*#iorstwo 'andlowo )
5sugowe $tanisaw :a#o!ski
Przystosowanie #udynku DP$ i, W, Michelisowej przy
ul, Archidiako!skiej F dla os# niepenosprawnych
4u#elskie Przedsi*#iorstwo DIwigowe
W87DA ) $E0W8$ $p, z o, o, Waldear
Mitua Mariusz Matyjaszczyk
Wyiana dIwigu oso#owego w #udynku 5rz*du Miasta
przy ul, Wieniawskiej BP
Przygotowanie oraz prowadzenie rejestru skarg w "iurze
Miejskiego 0zecznika &onsuentw
5suni*cie pyt az#estowych skadowanych na terenach
iejskich
MP3 $89A 4u#lin $,A, Mirosaw
$okoowski Andrzej Pietrkiewicz
Dzier+awa PF sztuk pojenikw siatkowych o
pojeno%ci /A> - do prowadzenia selektywnej z#irki
frakcji suchej odpadw kounalnych
Dzier+awa >- sztuk pojenikw siatkowych o
pojeno%ci /A> - do prowadzenia selektywnej z#irki
frakcji suchej odpadw kounalnych
Polskie 9owarzystwo Mieszkaniowe
&aziierz Widysiewicz
0ealizacja dziaa! proocyjnych na rzecz Miasta
podczas &onkursu Do /..R ) 3 &rysztaow2 Ceg*
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Arkusz1
Strona 230
2963 Z (rzegorz Czu#aszek 2008-10-03
2964 Z A Piotr "rewczak Aneks do uowy nr B-B>Q(&QCPQ/..F 2008-10-03
2965 R( ! 2008-10-27
2966 ZSS A Aneks do uowy nr /P>CQ1$$Q/..R 2008-10-20
2967 ZSS A Aneks do uowy nr /PBCQ1$$Q/..R 2008-10-20
2968 ZSS A 7131 MA& ) MED &rystyna Walicka Aneks do uowy nr /P--Q1$$Q/..R 2008-10-20
2969 ZSS A 7131 A0$ MED8CA "eata (2sawska Aneks do uowy nr /P/-Q1$$Q/..R 2008-10-20
2970 ZSS Z Drukarnia A4H ) (0AH Agnieszka 4ipecka 2008-10-21
2971 Z A &rzysztof :uszka Agnieszka &oorowska Aneks do uowy nr BCJRQ(&QCPQ/..F 2008-08-26
2972 %P A Aneks do uowy z dnia ./,.C,/..R r, 2008-10-16
2973 %P 2008-10-02
2974 Z CA00A0A $p, z o, o, 4eszek 4ulek 2008-10-23
2975 &! 2008-10-01
2976 Z Wojciech $tefaniak 2008-10-02
2977 I, 2008-10-08
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Centru 8nforatyczno ) &onsultingowe
:arosaw (ukowski
Wykonanie studiu wykonalno%ci wraz z analiz2
finansowo ) ekonoiczn2 w standardzie wyagany
przy aplikowaniu %rodkw z funduszy 5E na lata /..F )
/..B- ) teroodernizacja o#iektw $pecjalnego
3%rodka $zkolno ) Wychowawczego 7r B
A078&A Mirosawa 3skro#aE (ra+yna
WasilczykE Magorzata &ozak )
Czucha!skaE Dorota &uryo
7131 &A487A Cezary Dudka El+#ieta
9o#orek
3pracowanie projektu graficznegoA druk i oprawa
kalendarzy %ciennych
$G7E0(8A $p, z o, o, Piotr 4utek Andrzej
&oziara
3YC'8&A0A $EC5089G $p, z o, o, Piotr
Wojnowski
Przeprowadzenie dziaa! proocyjnych podczas (ali
"oksu 1awodowego "o@ing $how w dniu .-,B.,/..R r,
1akup ikro#usu dostosowanego do przewozu
niepenosprawnych w raach likwidacji #arier
transportowych
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :zef Vwika 9adeusz Cieszko
Wst*pny przegl2d i segregacja dokuentw w postaci
dowodw zian #azy opisowej ewidencji gruntw i
#udynkw iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
$pecjalistycznego i &onserwacji za#ytkw
A0C5$ $p, z o, o, :erzy "ie!
0o#oty dodatkowe na inwestycji prowadzonej pod nazw2
M0o#oty za#ezpieczaj2ce przed katastrof2 #udowlan2
#udynek 9eatru $tarego przy ul, :ezuickiej BRO
Arkusz1
Strona 231
2978 I, 2008-09-15
2979 I, 2008-09-25
2980 ZSS A Aneks do uowy nr /P>BQ1$$Q/..R 2008-10-24
2981 ZSS A Aneks do uowy nr /P>>Q1$$Q/..R 2008-10-24
2982 ZSS A Aneks do uowy nr /P-JQ1$$Q/..R 2008-10-23
2983 ZSS A Aneks do uowy nr /P/PQ1$$Q/..R 2008-10-23
2984 &" 2008-10-24
2985 O$ 2008-09-19
2986 OR ! 4uca 9unisini 2008-10-15
2987 I, A Aneks do uowy z dnia .-,.F,/..C r, 2008-09-08
2988 I, 2008-10-10
2989 (% 2008-10-28
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) "adawcze
P034A" Edward Hlak Dariusz Hlak
Penienie kopleksowego nadzoru autorskiego w
procesie realizacji inwestycji MPrze#udowa ulicT
'irszfeldaA &leniewskich $apiehyA Poanieckich w
4u#linieO
"iuro 0zeczoznawcw Maj2tkowych A0$ )
9A? 9eresa :anicka
3pracowanie operatu szacunkowego wyceny warto%ci
odszkodowania za szkody przewidziane wskutek
prowadzenia ro#t #udowlanych zwi2zanych z
wykonanie uzieienie supw wysokiego napi*cia ) al,
&ra%nicka
7131 HAM848A "ar#ara (owacka El+#ieta
$korek
7131 A4HA Marzena $zydowska "ar#ara
Chuchaa ) Milczarek Dariusz Chle#us
7131 :utrzenka 5rszula Arciszewska
Magdalena (adkowska ) Mucha
Magorzata &*dracka ) &argol "ar#ara
3sypiuk
7131 WA44E703DA MED 1enon
$zcz*kaa
Wsplnota Mieszkaniowa Marian Cioch
9adeusz 4udjan
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, :utrzenki J o powierzchni B. /
z przeznaczenie pod lokalizacj* altany %ietnikowej
$kadnica 4u#elska $p, z o, o, 1#igniew
Mazurek
Wykonanie wydruku pu#likacji MPrawidowa piel*gnacja
drzewO
Wykonanie tuacze! z j*zyka woskiego na j*zyk polski
dokuentw w sprawie tzw, spadku woskiego
4u#elskie Przedsi*#iorstwo Energetyki
Cieplnej $p, z o, o, $tanisaw &alinowski
Artur 4ipi!ski
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ul, :ana Pawa 88
DE?8A &3MM57A4&0ED89 "ank Polska
$pka Akcyjna :acek Przeysaw 0y!skiE
"ank P&3 $A Dariusz &acprzyk
5dzielenie dugoterinowego kredytu w kwocie //B F.>
...A .. z
Arkusz1
Strona 232
2990 %P P 2008-10-24
2991 %' 2008-09-26
2992 %' 2008-09-26
2993 %' 2008-09-26
2994 O$ &ontynuacja wydawania czasopisa p,t, 1ielony "iuletyn 2008-09-25
2995 &" Anna &orpacka 2008-10-28
2996 &" 'urtownia "A093$1 9adeusz Czerski 2008-10-27
2997 &" :acek "artosik 2008-10-17
2998 &" A Marcin Pawelec Eilia Pawelec Aneks do uowy z dnia .J,./,/..C r, 2008-10-21
2999 %' A Aneks do uowy z dnia .-,.-,/..R r, 2008-09-24
3000 Z A Mariusz "igos Aneks do uowy nr CC.Q91QCPQ8Q/..R 2008-10-09
3001 OR Z "ar#ara :a%kowska 2008-10-20
Modzie+owy Do &ultury 7r / Marta
&liczka
Porozuienie w celu zorganizowania w dniu /J,B.,/..R
r, iprezy proocyjno ) artystycznej 8? Wojewdzkiego
Hestiwalu Muzyki Dawnej
Hundacja 3chrony i Proocji D#a &ultury
78&E :erzy 4u+y!ski Wojciech
"oguszewski
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 4u#lin ) 4ww
w ultiediach
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) 4u#elskie
inicjatywy i dywersje teatralne prolog ) ultiedialne
archiwu
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
0ealizacja zadania pu#licznego p,n, inicjatywy kulturalne
wz#ogacaj2ce ofert* 4u#lina ) iasta kandyduj2cego do
tytuu Europejskiej $tolicy &ultury /.BC ) $ztuka
Perforance z 4u#lina
$towarzyszenie 4iga 3chrony Przyrody
1arz2d 3kr*gu w 4u#linie Anna Mikoajko
) 0ozwaka Danuta (ajewska
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Dudzi!skiego o powierzchni
-P. / z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Wy+ynnej o powierzchni BF> /
z przeznaczenie pod #udynek aej gastronoii
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, :ulii o powierzchni BP. / z
przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Arkusz1
Strona 233
3002 OR Z Monika WoIniak 2008-10-15
3003 OR A PP'5 $A78ME? "ogdan 3leszczak Aneks do uowy nr PJ-Q30QCPQ8Q/..R 2008-10-29
3004 ZSS A Aneks do uowy nr B-CFQ1$$Q/..R 2008-10-10
3005 ZSS A Aneks do uowy /P>FQ1$$Q/..R 2008-10-27
3006 S 2008-10-01
3007 S 2008-10-01
3008 S 2008-10-01
3009 S 2008-10-01
3010 O, A Aneks do uowy z dnia BF,.F,/..R r, 2008-10-10
3011 &! 5sugi Miernicze 4ucjan :agieli!ski 2008-10-13
3012 OR A Aneks do uowy nr P-PQ30QCPQ/..R 2008-10-30
3013 I 2008-10-03
3014 I, 2008-10-22
3015 %! 2008-10-24
$prz2tanie poieszcze! w #udynkach 5rz*du Miasta
4u#lin
Hundacja P0AE$9E073 3%rodek w
4u#linie 5rszula $tajak
7131 =89A ) MED 0enata Postawska )
ChwryoE "o+ena "ielakE Anna
CzerwiakowskaE El+#ieta Kotocka
(0EE7 $P309 C45" 9oasz &isiel
0o#ert 1ander
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) Hinansowe
wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego w 88 proczu
/..R r, S taekwonSdo
&lu# $portowy 378 :ustyna Murgaa "eata
Wi2zek
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego )
Prowadzenie zaj*L szkoleniowychA organizacja i udzia w
zawodach ) suo
&lu# Motorowy MC03$$O 4ech Wi%niewski
Anna 6wietlicka
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) szkolenieA
udzia a zawodach rangi Mistrzostw PolskiA Puchar
PolskiA organizacja zgrupowa!
Miejskie 9owarzystwo Pywackie
45"4878A7&A "ogdan Wagner Magorzata
&ostko
Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ) 5dzia w
zawodach pywackich (rand Pri@ Polski
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3s#
7iepenosprawnych Wiesawa "ieniek
Antonina 5i!ska
&ontrola ok, >.. dokuentacji geodezyjnych dot,
opracowa! prawnych i podziaowych
Przedsi*#iorstwo 'andlu 'urtowego
Waldear &ruszy!ski
$8EME7$ E79E0P08$E C3MM578CA9837$
$p, z o, o, :acek 1iny
0oz#udowa istniej2cego systeu telekounikacyjnego
'ipath P... o nowe funkcjonalno%ci oraz dostawa
systeowych aparatw telefonicznych
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) o%wietlenie
drogowe ul, :agiey
3glnokrajowa $pdzielnia 9urystyczna
(03MADA Agnieszka &o+uszek
3rganizacja iprezy turystycznej w forie o#jazdowej w
(rach 6wi*tokrzyskich w terinie />S/C,B.,/..R r,
Arkusz1
Strona 234
3016 S 2008-10-13
3017 S 2008-10-13
3018 S 2008-10-13
3019 !" P,W, E4P8E $p, z o, o, Andrzej "artnik Aneks do uowy nr //J>QDMQ/..R 2008-10-08
3020 OR A Aneks do uowy nr R/Q3rQCPQ/..C 2008-10-12
3021 !" 2008-10-21
3022 I, 2008-10-21
3023 I, 2008-10-21
3024 ZSS A Aneks do uowy nr CRBQ1$$Q/..R 2008-10-15
3025 ZSS A Aneks do uowy nr /P->Q1$$Q/..R 2008-10-30
3026 I H,',5, ME0895M &onrad Czu#ek 2008-10-02
3027 R( 2008-11-03
3028 R( 2008-11-03
&lu# $portowy (0AH S MA087A Wojciech
Chodonowski $tanisaw "aran
5+yczenie sprz*tuT wzka do alowania linii
#oiskowychE C szt, chor2giewek #oiskowych
Miejski &lu# $portowy &A487A Maciej
&aznowski "eata 7ie%cioruk
5+yczenie sprz*tuT wzka do alowania linii
#oiskowychE C szt, chor2giewek #oiskowych
5czniowski 3siedlowy &lu# $portowy
$KAW87 :anusz &oody!ski 0afa &rupa
5+yczenie sprz*tuT wzka do alowania linii
#oiskowychE C szt, chor2giewek #oiskowych
Przedsi*#iorstwo 'andlowo ) 9echniczne
$5P37 $p, z o, o, "ogusaw (ustaw
Waldear &rlik
Przedsi*#iorstwo 0o#t Drogowo )
Mostowych w 4u#linie $,A, Alina
$zya!ska $tanisaw Wydrych
1aprojektowanie i wykonanie reontu ul, $zaragdowej
o dugo%ci >B> #
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
$tanisaw "ielak
Przeo+enie urz2dze! elektroenergetycznych
koliduj2cych z projektowan2 ul, :ana Pawa 88
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
$tanisaw "ielak
Prze#udowa sieci elektroenergetycznej ) projektowana
al, $olidarno%ci
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory 5zale+niony od
Alkoholu M7adziejaO &rzysztof 4eszczy!ski
Andrzej &luczyk
7131 HAM84 ) MED $p, z o, o, :olanta
'arasi S (rossan
Dostarczenie dysku CD z a#onaente na -> stanowisk
prograu kosztorysowego 730MA P03
A49E$9 $ystey 1a#ezpiecze! $p, z o, o,
Marcin Pojaj
Wykonanie instalacji systeu sygnalizacji
waaniaQnapadu i kontroli dost*pu w #udynku
Miejskiego 3%rodka Poocy 0odzinie ul, 1e#orzycka
RRSJ.
H80E ) =349 Przedsi*#iorstwo 5sugowo )
'andlowe :olanta &rzy+anowska
Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania
elektroenergetycznego z opoiarowanie zu+ycia
energii elektrycznej w poieszczeniach 8= i = pi*tra
#udynku "anku Pekao $,A, przy ul, &rakowskie
Przedie%cie F/
Arkusz1
Strona 235
3029 !" 2008-10-15
3030 !" 2008-10-15
3031 !" 2008-10-15
3032 !" 2008-10-22
3033 !" 2008-10-22
3034 !" 2008-10-22
3035 !" 2008-10-22
3036 !" 2008-10-22
3037 !" 0yszard "eL 2008-10-21
3038 !" Wanda :anina :a#o!ska 2008-10-21
3039 !" "eata 7owacka 2008-10-21
3040 !" :anusz Waecki 2008-10-21
3041 !" Mariola $zel2g 2008-10-21
3042 !" 0o#ert Piorun 2008-10-21
3043 !" Andrzej Piorun 2008-10-21
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$tanisaw Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) szafka o%wietlenia ulicznego nr B./J ) ul,
:ana Pawa 88
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$tanisaw Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) sygnalizacja %wietlna ) al, &ra%nicka
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$tanisaw Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) szafka o%wietlenia ulicznego nr B-PC ) al,
&ra%nicka
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$tanisaw Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) szafka o%wietlenia ulicznego nr B/JB ) ul,
Weglarska
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$tanisaw Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) szafka o%wietlenia ulicznego nr PR/ ) ul,
Cienista
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$tanisaw Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) sygnalizacja %wietlna ) ul, 9urystyczna
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$tanisaw Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) sygnalizacja %wietlna ) ul, :aczewskiego
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$tanisaw Paluch
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) aszt fotoradaru ) ul, 9urystyczna
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
Arkusz1
Strona 236
3044 !" 8&3M $p, z o, o, Wiesaw (raczyk 2008-11-03
3045 !" $ylwester "eL 2008-10-21
3046 !" 8&3M $p, z o, o, Wiesaw (raczyk 2008-11-03
3047 !" 8&3M $p, z o, o, Wiesaw (raczyk 2008-11-03
3048 !" 8&3M $p, z o, o, Wiesaw (raczyk 2008-11-03
3049 !" :olanta "urlik 2008-10-21
3050 !" 1ofia (olianek 2008-10-21
3051 !" 'elena :anina (ola!ska 2008-10-21
3052 !" &rystyna (oawska 2008-08-21
3053 !" El+#ieta &onior 2008-08-21
3054 !" Magdalena &onior 2008-08-21
3055 !" :anina Dudak 2008-08-21
3056 !" 8rena &liek 2008-10-21
3057 O$ 7A9503=89A ) 18E4Ea Wojciech Matacz 2008-09-30
3058 O$ &437 ) Piel*gnacja 1ieleni Marek Cykier 2008-10-06
3059 !" 1#igniew &liek 2008-10-21
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze! sygnalizacji
%wietlnej na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr B
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze! sygnalizacji
%wietlnej na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr C
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze! sygnalizacji
%wietlnej na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr P
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze! sygnalizacji
%wietlnej na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr >
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
Penienie o#owi2zkw inspektora nadzoru nad realizacj2
zadaniaT Wykonanie prac piel*gnacyjnych cz*%ci
nadzienej i podzienej przy drzewie ) topola czarna na
terenie Placu 4itewskiego
Wykonanie systeu napowietrzania i podlewania korzeni
drzewa ) topola czarna na terenie Placu 4itewskiego
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
Arkusz1
Strona 237
3060 !" Maria 1ar*#a 2008-10-21
3061 !" Alina 9ruszkowska 2008-10-21
3062 !" $tanisaw &ozio 2008-10-21
3063 !" :zef Dudak 2008-10-21
3064 !" Dariusz $tasiak 2008-10-21
3065 !" Ewa Przytua 2008-10-21
3066 !" 0yszard Waecki 2008-10-21
3067 !" :acek &ai!ski 2008-10-21
3068 !" $tanisaw Piorun 2008-10-21
3069 !" Magorzata Michniewicz 2008-10-21
3070 !" :olanta Wi%niewska ) $yk 2008-10-21
3071 !" 9oasz Wi%niewski 2008-10-21
3072 !" Wiesawa Wi%niewska 2008-10-21
3073 !" 0enata "rzozowska 2008-10-21
3074 !" Maria (oraj 2008-10-21
3075 !" $tanisaw Waecki 2008-10-21
3076 !" 0enata $t*pniak 2008-10-21
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
Arkusz1
Strona 238
3077 !" Danuta $tarzy!ska 2008-10-21
3078 !" 4eszek Ardasi!ski 2008-10-21
3079 !" :anusz Ardasi!ski 2008-10-21
3080 !" 2008-11-03
3081 !" 1ofia Ardasi!ska 2008-10-21
3082 !" 2008-11-03
3083 !" 2008-11-03
3084 &% 2008-10-28
3085 &% 2008-10-15
3086 !" 2008-11-03
3087 !" 2008-11-03
3088 ZSS ! 1#igniew (a% 2008-10-30
3089 ZSS ! Magorzata $itarczyk 2008-10-30
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $,A, Wiesaw Adaczyk
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze! sygnalizacji
%wietlnej na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr /
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $,A, Wiesaw Adaczyk
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze!
#ezpiecze!stwa ruch u i oznakowania ulic iasta 4u#lin
w rejonie nr /
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $,A, Wiesaw Adaczyk
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze! sygnalizacji
%wietlnej na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr -
9E&3M 9EC'7343(8A $p, z o, o, 9oasz
$ie!ko
Dostawa i uruchoienie stanowiska onitoringu
pojazdw #ior2cych udzia w ziowy utrzyaniuA
onta+ i uruchoienie oduw (P$ wraz z czujnikai
w -R pojazdach
Przedsi*#iorstwo 'andlowo ) 5sugowe )
"udownictwa 90A$A $p, z o, o, 4eszek
'oreglad
3pracowanie dokuentacji projektowej wykonania
instalacji onitoringu oraz alejek centarza
kounalnego przy ul, "iaej
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $,A, Wiesaw Adaczyk
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze!
#ezpiecze!stwa ruch u i oznakowania ulic iasta 4u#lin
w rejonie nr -
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $,A, Wiesaw Adaczyk
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze!
#ezpiecze!stwa ruch u i oznakowania ulic iasta 4u#lin
w rejonie nr B
Przygotowanie autorskiego wykadu na teat
MProfilaktykaT $zansaA zagro+enie czy pi2te koo u
wozu`O
Przygotowanie autorskiego wykadu na teat M3d
spoecze!stwa do jednostki, 8dentyfikacja czynnikw
sprzyjaj2cych dysfunkcjiO
Arkusz1
Strona 239
3090 ZSS ! :oanna $zya!ska 2008-10-30
3091 ZSS ! &atarzyna Kukowska 2008-10-30
3092 ZSS ! &atarzyna 3kulicz ) &ozaryn 2008-10-30
3093 ZSS Z 'otel =8C9308A 9adeusz Dziurzy!ski 2008-10-30
3094 I $348DE? $,A, Dorota Maachowska 2008-09-19
3095 !" 2008-11-03
3096 &" 2008-11-03
3097 &% A0945? Marek "arty% 2008-10-20
3098 &" 2008-10-15
3099 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski 2008-10-24
3100 I, 2008-11-03
3101 I, 2008-11-03
3102 I 2008-08-29
3103 O. Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-10-17
Przygotowanie autorskiego wykadu na teat MPrzegl2d
rekoendowanych prograw profilaktycznychO
Przygotowanie autorskiego wykadu na teat M$kala
zachowa! ryzykownych odych ludziO
Przygotowanie autorskiego wykadu na teat MCzy jest
profilaktyka`O
Wynaje sali wraz z nago%nienieA ekraneA rzutnikie
w dniu .>,BB,/..R r,
Dostaw kluczy licencyjnych na jedno urz2dzenie
$$(>>.M wa+nych B rok
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
"ie+2ce utrzyanie i konserwacja urz2dze!
#ezpiecze!stwa ruch u i oznakowania ulic iasta 4u#lin
w rejonie nr F
$towarzyszenie "ractwo Miosierdzia i,
%w, "rata Al#erta Wojciech "ylicki Ada
:anasz
5+yczenie nieruchoo%ci poo+onej w 4u#linie przy ul,
Dolnej Panny Marii -/
Dostawa i onta+ sprz*tu o%wietleniowego w kaplicy na
centarzu kounalny przy ul, Droga M*czennikw
Majdanka
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysaw $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau dziaki
przy ul, :ezuickiej B ) -
0eont chodnika ul, &r*+nickiej na odcinku P.. etrw
od ul, Cienistej do placu dworca P&P
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
$przeda+ przy2cza elektroenergetycznego wraz z
dokuentacj2 projektow2 przy2cza ) sygnalizacja
%wietlna ulic :ana Pawa 88Qal, &ra%nicka
&uria Metropolitalna Archidiecezji
4u#elskiej ks, 9adeusz Pajurek
5dzielenie dotacji celowej w wysoko%ci -./ ... z na
dofinansowanie nakadw koniecznych na wyian*
stolarki okiennej w Paacu "iskupi przy ul,
Wyszy!skiego /
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
$tanisaw "ielak
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) onitoring iejski ) ul, "ursztynowa B
5dzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji
prograu Aktywizacja jednostek saorz2du
terytorialnego
Arkusz1
Strona 240
3104 O. Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-10-17
3105 O, A Aneks do uowy z dnia BF,.F,/..R r, 2008-10-28
3106 O. 2008-10-27
3107 OR 2008-10-21
3108 ("Z% ! 1#igniew :aku#czak 2008-11-05
3109 ("Z% ! :zef Marczak 2008-11-05
3110 S 9A"A4 :an &idaj Mieczysaw Daniel 2008-10-20
3111 %P A=A79 8port ) E@port :erzy "ujanowicz 2008-10-08
3112 %P 8M39837 Piotr Do#osz 2008-10-07
3113 O, A Aneks do uowy nr /J/RQ37Q/..R 2008-10-29
3114 O, A Aneks do uowy nr /CC.Q37Q/..R 2008-10-29
3115 %P "iuro 9uacze! "artoiej Czuwara 2008-10-24
3116 OR Powiat Parczewski Wadysaw 0oso! 2008-10-30
5dzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji
prograu Aktywizacja jednostek saorz2du
terytorialnego
Pa!stwowy Hundusz 0eha#ilitacji 3s#
7iepenosprawnych Wiesawa "ieniek
Antonina 5i!ska
"iuro 9urystyki (A4A ) 90A=E4 0oualda
Przyuska
1organizowanie wycieczki dla uczniw spoeczno%ci
roskiej i polskiej ucz*szczaj2cych do szk na terenie
Miasta 4u#lin
Wydzia PrawaA Prawa &anonicznego i
Adinistracji &54 Micha Doagaa
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej ) Piotr &leczek
Prowadzenie zaj*L teoretycznych w raach szkolenia
o#ronnego
Prowadzenie zaj*L teoretycznych w raach szkolenia
o#ronnego
Monta+ i pod2czenie dwch pod%wietlanych ga#lot z
plane iasta 4u#lina
Wykonanie oraz dostawa gad+etw proocyjnych z
nadrukie proocyjny iasta dla 5rz*du Miasta 4u#lin
Wykonanie filu konkursowego do nagrody Eurocities
Awards prezentuj2cego realizacj* projektu M4u#lin )
4wwT Miasta filoweO
Do Dzieci "enjain Marian $tasiak
Pawe "uco!
4u#elskie 'ospicju dla Dzieci i, Maego
&si*cia o, dr Hilip 4eszek "uczy!ski
(rzegorz D*#iec
9uaczenie z j*zyka polskiego na j*zyk angielski
tekstw na angloj*zyczn2 stron* internetow2 5rz*du
Miasta 4u#lin
5owa o od#ywanie sta+u przez #ezro#otnego )
Magdalena Makaruk
Arkusz1
Strona 241
3117 ZSS A Aneks do uowy nr B>C>Q1$$Q/..R
3118 ZSS A Aneks do uowy nr >P.Q1$$QCPQ8Q/..R 2008-10-27
3119 ("Z% &oenda Miejska Policji :acek "uczek 2008-11-03
3120 Z Andrzej i 9oasz Przywara 2008-11-04
3121 R( P,P,',5, 578 ) D0EW Piotr Hlorek 2008-11-04
3122 O$ Z Ewa Misztal 2008-10-20
3123 O$
3124 S 2008-10-27
3125 A(0 P Wolontariusz Aneta &rlikowska 2008-11-05
3126 ZSS A 7131 AM8C5$ 'alina Piechowicz Aneks do uowy nr /PPBQ1$$Q/..R 2008-11-05
3127 Z 2008-10-23
3128 Z P&$ w "igoraju :acek Patro 2008-10-24
3129 &" (ra+yna Dzi*cio Andrzej Dzi*cio 2008-11-06
3130 &" 1#igniew $iczek 2008-10-31
3131 &" 4ucyna 9acjanna Madej 2008-11-04
$towarzyszenie M9owarzystwo Przyjaci
Dzieci 4u#elski 3ddzia 0egionalnyO 8rena
&asperska ) Dwrnik 8wona Kysakowska
Miejski &lu# $portowy &A487A ) 45"487
Maciej &aznowski "eata 7ie%cioruk
7ieodpatne przekazanie ateriaw o 2cznej warto%ci
-> B-/AP/ z
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wyiana stolarki okiennej w #udynku 9ry#unau
&oronnego ul, 0ynek B
Prowadzenie wizji lokalnych dotycz2cych zieleniA od#ir
nasadze! rekopensacyjnych
$towarzyszenie 0oztocza!ska &onna $tra+
3chrony Przyrody i, /> Puku 5anw
Wielkopolskich Piotr Wa%ko "artoiej
Mrowiec
0ealizacja zadania pu#licznego M3rganizacja konnych
patroli na terenie Czerniejewskiego 3#szaru
Chronionego &rajo#razuA akcja %ieci oraz
Przedsi*#iorstwo "udowlano ) 'andlowe
'enryk Pytka
Wykonanie cz*%ciowego ogrodzenia #oiska pikarskiego
przy ul, 7a*czowskiej i "a%niowej
3#suga sekretariatu (wnego 5r#anisty Miasta w
Wydziale ArchitekturyA "udownictwa i 5r#anistyki
P&$ w Kukowie $,A, Kukw $zyon
$ierpie!
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 0oera J> o powierzchni /.J
/ z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, $ieiradzkiego o powierzchni
BP. / z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Dziu#i!skiej o powierzchni FFP.
/ z przeznaczenie na uprawy polowe
Arkusz1
Strona 242
3132 &" 1ofia Dolecka 2008-11-04
3133 &" :uliusz 7eczaj ) 'ruzewicz 2008-11-03
3134 &" 0yszard :areek 2008-11-03
3135 %' Z Agata Witkowska 2008-10-01
3136 I, 2008-10-14
3137 I, 2008-11-03
3138 I, 2008-10-06
3139 I, 2008-10-10
3140 I, 2008-10-14
3141 I, M34A &rzysztof 1agra#a 2008-10-14
3142 I, 2008-10-06
3143 I, 0 2008-10-20
Dzier+awa ok, /. / gruntu pod gara+e poo+ony
przy ul, $oluchowskiego
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, $ieiradzkiego -> o
powierzchni BP. / z przeznaczenie pod ziele!
przydoow2
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Wsplnej C> i C- o powierzchni
B/RC / z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Monitorowanie oferty kulturalnej instytucji kultury
prowadzonych przez Miasta 4u#lin
1akad 8nstalacji Przeysowych i
$anitarnych :an Pastwa
Wykonanie sieci wodoci2gowej w ul, Palowej wraz z
odga*zieniai do posesji
&oitet "udowy o%wietlenia drogowego
ulicy &wieci!skiego Andrzej Adaski
Andrzej $zono
"udowa o%wietlenia drogowego ulicy &wieci!skiego w
4u#linie
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Wykonanie przepustu o %rednicy R.. pod 2cznicai
7r B i R w*za drogowego MPoniatowskiegoO
E&3$A7 "iuro Projektw $ystew
Wodno ) 6ciekowych Magorzata Dudak
3pracowanie koncepcji prograowo ) przestrzennej
kanalizacji deszczowej w dzielnicy (usk w o#r*#ie rzeki
Czerniejwki i ul, $zklarniowej
1akad 8nstalacji $anitarnych Wiesaw
Maruszak
Wykonanie sieci wodoci2gowej w ul, 4igonia wraz z
odga*zieniai do posesji w granicach pasa drogowego
Wykonanie sieci wodoci2gowej w ul, Dzier+awnej wraz z
odga*zieniai do posesji w granicach pasa drogowego
$poeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ul, Dzier+awnej Aneta
&or#us
"udowa sieci wodoci2gowej do posesji nr /.D przy ul,
Dzier+awnej w granicach pasa drogowego
1arz2d 0odzinnego 3grodu Dziakowego
MW*glinekO 9adeusz Dziewulski
Wypata odszkodowania w wysoko%ci P. RP. z za
szkody powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji
sanitarnej i deszczowej od al, &ra%nickiej oraz cz*%ci ul,
:ana Pawa 88
Arkusz1
Strona 243
3144 I, 0 8reneusz :*drych 2008-10-23
3145 I, 487E9E4 $p, z o, o, &rzysztof $okoowski 2008-10-20
3146 I, 2008-10-15
3147 I, 2008-10-15
3148 I, 2008-10-06
3149 OR Z Magdalena :aniga 2008-01-29
3150 R( (A1 ) $E0W8$ ) DWA Eugeniusz "rzyski 2008-11-06
3151 I, MP( s,c, Pawe (yda "udowa skatespotu przy ul, 5nii 4u#elskiej w 4u#linie 2008-10-17
3152 I, MP( s,c, Pawe (yda "udowa skatespotu przy ul, K*czy!skiej w 4u#linie 2008-10-17
3153 O$ 2008-10-03
3154 Z Micha &ucio 2008-11-04
3155 Z Wojciech Czajka 2008-11-04
3156 OR P 9oasz &ulczy!ski Porozuienie dot, rozwi2zania uowy nr /J-BQ30Q1Q/..R 2008-10-27
3157 OR 2008-11-07
Wypata odszkodowania w wysoko%ci B. J/> z za
szkody powstae w zwi2zku z #udow2 kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w rejonie ul, :ana Pawa 88
3pracowanie dokuentacji projektowej na #udow* sieci
wodoci2gowej w ul, 6wi*tochowskiego
Przedsi*#iorstwo 8nstalacyjno ) "udowlane
"C: Ada "yskal :acek :aniec
Wykonanie prac projektowych ) opracowanie projektu
#udynku krytej pywalni i roz#udowy sali ginastycznej
przy $zkole Podstawowej 7r /- przy ul, Podzacze J
Przedsi*#iorstwo 8nstalacyjno ) "udowlane
"C: Ada "yskal :acek :aniec
Penienie kopleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacj2 inwestycji ) "udowa krytej pywalni oraz
roz#udowy sali ginastycznej przy $zkole Podstawowej
7r /- przy ul, Podzacze J
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
Wydzielenie z projektu #udowlano ) wykonawczego
#udowy ulic w kwartaleT 6l*+an ) $zerokie ) Poa#ian )
4u#uszan dokuentacji dla 8Sgo etapu realizacji
"rakowanie dokuentacji aj2cej krtkotrwae
znaczenie praktyczne zaliczonej do kat, " i "c
Wykonanie ro#t zwi2zanych z wyian2 zaworw
grzejnikowych na zawory terostatyczne typu 'E019$
J.= w #udynku Miejskiego 3%rodka Poocy 0odzinie
przy ul, 1e#orzyckiej RRSJ.
Wojewdzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
4ucjan 3rgasi!ski
5dzielenie dotacji na dofinansowanie zadania pn,
Posuchaj do#rej rady ) segreguj odpady
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Wydzia PrawaA Prawa &anonicznego i
Adinistracji &54 $e#astian Hrydrych
5owa o organizacj* praktyki zawodowej studenta )
$ylwia Mrz
Arkusz1
Strona 244
3158 I, 5sugi Projektowe Marek &urczuk 2008-10-30
3159 I, 2008-10-31
3160 I, A Aneks do uowy z dnia ./,.J,/..R r, 2008-11-12
3161 I A Aneks do uowy nr FCCQ89Q/..R 2008-10-27
3162 I A $G(789G $,A, 0ajund (ral :acek &ujawa Aneks do uowy nr BRP-Q89Q/..R 2008-09-18
3163 ZSS A Aneks do uowy nr B-F-Q1$$Q/..R 2008-11-07
3164 ZSS A Aneks do uowy nr B-CJQ1$$Q/..R 2008-11-07
3165 ZSS A Aneks do uowy nr B-FPQ1$$Q/..R 2008-11-07
3166 ZSS A Aneks do uowy nr F--Q1$$Q/..R 2008-10-27
3167 ZSS A Aneks do uowy nr F-/Q1$$Q/..R 2008-10-27
3168 A(0 2008-11-07
3169 S 2008-10-20
3170 S 2008-10-20
3171 S 2008-10-20
3pracowanie dokuentacji dotycz2cej #udowy ulicT
PrzyjacielskiejA $kronej i ci2gu pieszo ) jezdnego
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) "adawcze
P034A" Edward Hlak Dariusz Hlak
3pracowanie koncepcji odwodnienia terenu wraz z
analiz2 oraz o#liczeniai zlewni i spyww dla o#szarw
po zachodniej stronie ul, Poligonowej
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o, Andrzej
&uchciak
Centralny 3%rodek 8nforatyki (rnictwa
$,A, C38( $oftware $p, z o, o, Marek
$afiak &rzysztof Puzik
9owarzystwo (inastyczne $3&[K
9oasz $ta!ko
9owarzystwo (inastyczne $3&[K
9oasz $ta!ko
9owarzystwo (inastyczne $3&[K
9oasz $ta!ko
&lu# $portowy 578A Mieczysaw (randa
&aziierz Wielosz
&lu# $portowy 578A Mieczysaw (randa
&aziierz Wielosz
Wojewdztwo 4u#elskie &rzysztof
(ra#czuk :acek $o#czak
3kre%lenie szczegowych zasad wspdziaania przy
realizacjiT "udowa Centru $potka! &ultur w 4u#linieE
Modernizacja #udynku 9eatru Muzycznego oraz
Hilharonii i, ', WieniawskiegoE "udowa Placu
9eatralnego w 4u#linie
Waldear :aniak Przewodnicz2cy 0ady
Dzielnicy 9atary
5+yczenie w #ezpatne u+ywanie wzka do alowania
linii #oiskowych
&lu# Pikarski W8E78AWA :erzy Chura
El+#ieta $kalska
5+yczenie w #ezpatne u+ywanie wzka do alowania
linii #oiskowych i C szt, chor2giewek #oiskowych
Modzie+owy &lu# Pikarski &3183KE&
1#igniew &ozowski
5+yczenie w #ezpatne u+ywanie saojezdnej kosiarki
spalinowej i wzka do alowania linii #oiskowych
Arkusz1
Strona 245
3172 S 2008-10-20
3173 S
3174 S 2008-10-20
3175 S 2008-10-20
3176 I, 2008-09-15
3177 I, 2008-10-31
3178 I, 2008-10-27
3179 I, 2008-10-29
3180 OR Z 9oasz &ulczy!ski 2008-11-12
3181 Z A Ada 4iponoga Aneks do uowy nr B.C>Q91Q/..R 2008-11-03
3182 Z A Aneks do uowy nr >F-Q91QCPQ8Q/..R 2008-10-23
3183 %P 0ED '30$E $p, z o, o, Daniel (rski 2008-10-20
3184 (R" ! $a#ina "o#er 2008-11-11
"udowlany &lu# $portowy "&$ Andrzej
(o*#iowski 0o#ert (roysz
5+yczenie w #ezpatne u+ywanie saojezdnej kosiarki
spalinowejA wzka do alowania linii #oiskowychA / szt,
#raek i C szt, chor2giewek
$towarzyszenie Pikarskie 7adzieje M3930
45"487 Dariusz Misiurek 0oan (arwoa
5+yczenie w #ezpatne u+ywanie saojezdnej kosiarki
spalinowejA wzka do alowania linii #oiskowychA / szt,
#raek i C szt, chor2giewek
3gnisko 9&&H 3ME(A 1#igniew Huran
:erzy "rzostek
5+yczenie w #ezpatne u+ywanie wzka do alowania
linii #oiskowych
9owarzystwo $portowo ) 9urystyczne
$3&348& Ada (owacz 1enon Danowski
5+yczenie w #ezpatne u+ywanie wzka do alowania
linii #oiskowych
$towarzyszenie 8n+ynierw i 9echnikw
&ounikacji 3ddzia w 4u#linie 3%rodek
5sug 9echniczno ) Ekonoicznych :erzy
Ekiert
Penienie kopleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacj2 inwestycji zwi2zanej z #udow2 skrzy+owania
ulicy :ana Pawa 88 z al, &ra%nick2
&arpacki $pka (azownictwa $p, z o, o, w
9arnowie 3ddzia 1akad (azowniczy w
4u#linie 1dzisaw Warszawski
Przy2czenie instalacji gazowej do sieci gazowej )
#udynek wielorodzinny ul, Welazna BRA
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
4udwika Cichocka
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
prze#udowy ulicy D*#owej od skrzy+owania z ul,
(oIdzikow2 do granic iasta
&onsorcjuT 4ider ) &ounalne
Przedsi*#iorstwo 0o#t Drogowych $p, z
o, o, :erzy Podstawka
Wykonanie ro#t uzupeniaj2cych zwi2zanych z
realizacj2 inwestycji pn, "udowa K2cznic 7r B i R w*za
drogowego ul, Poniatowskiego
Przygotowywanie analizA zestawie! oraz innych
dokuentw dotycz2cych funkcjonowania 5rz*du
zleconych przez $ekretarza Miasta 4u#lin
4u#elska &orporacja &ounikacyjna $p, z
o, o, 0oan 1aj2czkowski
Przeprowadzenie dziaa! proocyjnych na rzecz Miasta
w raach akcji proocyjnej ksi2+ki M&oisarz
Maciejewski, &ino =enusO
Wygoszenie referatu okoliczno%ciowego podczas
uroczystej sesji 0ady Miasta 4u#lin w dniu BB listopada
/..R r,
Arkusz1
Strona 246
3185 OR 2008-10-27
3186 OR 2008-11-14
3187 O. P (ina Wojciechw :an Czy+ewski 2008-10-08
3188 O. P (ina "e+yce 0yszard (ra 2008-10-08
3189 Z A Marek Motyl Aneks do uowy nr -JCQ91QCPQ8Q/..R 2008-10-22
3190 %' A Aneks do uowy z dnia .-,.J,/..R r, 2008-10-27
3191 %' 2008-11-12
3192 I, EM8 Plus sp, j, Maciej Do#rowolski 2008-10-31
3193 I, 2008-09-25
3194 I, 2008-11-10
3195 ZSS 1akup B szt, alkoetru A/,.Q.P 2008-10-27
3196 !" 2008-11-05
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$ w
4u#linie Ada 9aracha
5owa o organizacj* praktyki zawodowej studenta )
"ar#ara &wasowiecA &aila (ardiasA 0adosaw &uszt
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$ w
4u#linie Ada 9aracha
5owa o organizacj* praktyki zawodowej studenta )
Mateusz "ieniasA &aila Dziwisz
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw dotacji
udzielonej przez Miasto 4u#lin przedszkolo pu#liczny
i niepu#liczny
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw dotacji
udzielonej przez Miasto 4u#lin przedszkolo pu#liczny
i niepu#liczny
3%rodek M"0AMA (03D1&A ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
3%rodek Mi*dzykulturowych 8nicjatyw
9wrczych M0ozdro+aO Mirosaw 'aponiuk
5dzielenie dotacji celowej na realizacj* zadania
MinwestycjeO
WykonanieA dostawa i onta+ -. szt, skrzynek
pocztowych oddawczych do #udynku ieszkalnego przy
ul, Welaznej BRA
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) sygnalizacja
drogowa skrzy+owania ulic -Sgo MajaQ0adziwiowska
oraz -Sgo MajaQ8 Arii WP
8, Poczta Polska Centru 8nfrastruktury
3ddzia 0egionalny w 4u#linie :olanta
Makarewicz 88, &onsorcjuT Polie@ )
Mostostal $,A, E 3P90378&
Przedsi*#iorstwo 8nnowacji 9echnicznych
$p, z o, o, Aleksander :onek 4eszek
$kowro!ski
0ealizacja i finansowanie #udowy przy2cza
wodoci2gowego na odcinku poi*dzy sieci2
zlokalizowan2 na osiedlu Helin przy al, Witosa ;studnia
WA< a studni2 $ ) B zlokalizowan2 na wysoko%ci wyjazdu
z terenu W*za Ekspedycyjno ) 0ozdzielczego Poczty
Polskiej
Przedsi*#iorstwo Projektowo )
Wdro+eniowe AWA9 $p, z o, o, Andrzej
Wyro#a
E4E&903 ) $PA0& $p, z o, o, Marek
0aaniuk
"udowa o%wietlenia drogowego wzdu+ fragentu ul,
&r*+nickiej ;etap 8<
Arkusz1
Strona 247
3197 &% 2008-11-03
3198 &% &3M ) E&3 $p, z o, o, Wojciech 4utek 2008-11-03
3199 &% 2008-11-03
3200 &% 2008-11-03
3201 &% 2008-11-03
3202 &% &3M ) E&3 $p, z o, o, Wojciech 4utek 2008-11-03
3203 &% 2008-11-03
3204 &% 2008-11-03
3205 !" D03("E$9 Andrzej Wanatowicz 2008-11-07
3206 ZSS A Aneks do uowy nr PC>Q1$$QCPQ8Q/..R 2008-11-18
3207 R( 1C 1#igniew Czo#ot 2008-11-19
3208 %! Podnoszenie kwalifikacji w forach pozaszkolnych 2008-11-12
3209 A(0 ! Angelica 9ortora 2008-11-20
MP3 $89A 45"487 $,A, Mirosaw
$okoowski Andrzej Pietrkiewicz
1iowe utrzyanie jezdni chodnikwA placwA schodw i
kadek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
=
1iowe utrzyanie jezdni chodnikwA placwA schodw i
kadek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
888
MP3 $89A 45"487 $,A, Mirosaw
$okoowski Andrzej Pietrkiewicz
1iowe utrzyanie jezdni chodnikwA placwA schodw i
kadek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
8=
Przedsi*#iorstwo 0o#t Drogowo )
Mostowych w 4u#linie $,A, Przeysaw
Przychodze!
1iowe utrzyanie jezdni chodnikwA placwA schodw i
kadek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
88
MP3 $89A 45"487 $,A, Mirosaw
$okoowski Andrzej Pietrkiewicz
1iowe utrzyanie jezdni chodnikwA placwA schodw i
kadek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
=88
1iowe utrzyanie jezdni chodnikwA placwA schodw i
kadek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
=888
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $,A, Wiesaw Adaczyk
1iowe utrzyanie jezdni chodnikwA placwA schodw i
kadek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
888
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
1iowe utrzyanie jezdni chodnikwA placwA schodw i
kadek dla pieszych na terenie iasta 4u#lin w rejonie nr
=8
Wykonanie reontu istniej2cej nawierzchni chodnika w
rejonie #udynku Wy+ynna PB
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej Magorzata &ulik 8wona 4enart
Wyiana opraw o%wietlenia ) iluinacja #udynku
0atusza przy Placu Kokietka B
:oanna :aroszuk ) 3niszko inspektor w
Wydziale 3chrony 6rodowiska
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
Arkusz1
Strona 248
3210 A(0 ! Cailla 0ichter ) Hriis 2008-11-20
3211 A(0 ! :an (ehl 2008-11-20
3212 A(0 ! Al#erto Mazzucchelli 2008-11-20
3213 A(0 ! Paulius Petkus 2008-11-20
3214 A(0 ! Atelier 4oegler $p, z o, o, 0ouald 4oegler 2008-11-20
3215 A(0 ! (intaras Caikauskas 2008-11-20
3216 A(0 ! Andreas 0eideeister 2008-11-20
3217 Z 2008-10-13
3218 OR 2008-11-06
3219 I, A Aneks do uowy nr -F-/Q$80QCPQ/..F 2008-09-29
3220 I, 2008-10-15
3221 I, A Aneks do uowy nr P.BQ87QCPQ8Q/..R 2008-09-08
3222 I, 5sugi Projektowe $tefan Czop 2008-10-16
3223 I, 0 'elena :uIwik 2008-10-28
3224 I, A Aneks do uowy nr -F-/Q$80QCPQ/..F 2008-11-03
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
3pracowanie ur#anistyczno ) architektonicznej
koncepcji zagospodarowania Placu 4itewskiego
CWW $, CeteraA M, W*grzyn i Wsplnicy
&ancelaria 0adcw Prawnych i Adwokatw
$porz2dzenie odwoania od decyzji Prezesa 5rz*du
3chrony &onkurencji i &onsuentw
$pdzielnia Mieszkaniowa &34E:A01
0yszard Petkowicz Witold Pawowski
Marianna Markiewicz
7aje lokalu u+ytkowego poo+onego przy ul, "ukowej
BF z przeznaczenie na siedzi#* 0ady Dzielnicy
&o%inek
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla #udynku
ieszkalnego przy ul, Welaznej
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
4udwika Cichocka
3pracowanie koncepcji prograowo ) przestrzennej
kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora deszczowego
w ul, Muzycznej
Wypata odszkodowania w wysoko%ci - CRR z za szkody
powstae w zwi2zku z #udow2 sieci wodoci2gowej w
pasie drogowy ulicy 7a*czowskiej
879E0"5D ) 45"487 $,A, &rzysztof
:aworski
Arkusz1
Strona 249
3225 %P Ar"i Artur "ielan 2008-10-06
3226 %P AW8' Warszawa 1#igniew 1ieli!ski 2008-10-07
3227 %P ! Pawe Dudzikowski 2008-11-20
3228 &" 2008-11-18
3229 &" Wiktor &ania 2008-11-19
3231 Z (a#riel (orzel 2008-11-17
3232 OR 2008-11-14
3233 ZSS A 7131 (K5$& ) MED El+#ieta Kacek Aneks do uowy nr /PBRQ1$$Q/..R 2008-11-06
3234 %' A Aneks do uowy z dnia .R,.P,/..R r, 2008-10-21
3235 %' A Aneks do uowy z dnia .B,.P,/..R r, 2008-11-06
3236 OR $tarosta 'ru#ieszowski Ewelina Wjcicka 3rganizacja sta+u dla #ezro#otnego ) Micha $o#czak 2008-11-17
3237 OR Miasto 1ao%L :an &ozyra 3rganizacja sta+u dla #ezro#otnego ) Kukasz 3sea 2008-10-28
3238 Z A00E9 s,c, Mariusz Marszakowski 1akupA dostawa i onta+ / sztuk wiat przystankowych 2008-10-31
3239 &! 2008-10-13
3240 R# &3M ) E&3 $p, z o, o, Wojciech 4utek 2008-11-20
3241 R# P'5 9E0CA &, &wiecie! 4esaw Kyda 2008-11-20
Wyst*p zespou "8( DAG w dniu -B,B/,/..R r, na Placu
4itewski
Wykonanie oraz dostawa gad+etw proocyjnych z
nadrukie proocyjny iasta dla 5rz*du Miasta 4u#lin
) tor#y papierowe
&oncert zespou "ack#eat w dniu -B,B/,/..R r, na Placu
4itewski
4ekarska $pecjalistyczna $pdzielnia
Pracy 4E&A01 Andrzej "ednarski Czesaw
&uli!ski
Dzier+awa cz*%ci dziaki poo+onej przy ul, My!skiej RSB.
o powierzchni CRF / wraz z
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 4wowskiej o powierzchni BR /
z przeznaczenie pod kiosk handlowy
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Pracownia 1otnicza &307 s,c, Piotr
Andrzejewski 4eszek (wiazda
7aje lokali #iurowych poo+onych na 8 kondygnacji o
2cznej powierzchni /CC kw przy ul, 1otej /
Hundacja 3%rodka &arta w Warszawie
1#igniew (luza
3%rodek M"0AMA (03D1&A ) 9eatr 77O
9oasz Pietrasiewicz
1arz2d (wny $towarzyszenia
Archiwistw Polskich (a#riela
"ruszewska
5porz2dkowanie i zewidencjonowanie zaso#u
archiwalnego kat, A w ilo%ci ok, B.. #
0ealizacja partnerstwa zadania inwestycyjnego pn,T
Prze#udowa ul, Megiewskiej od skrzy+owania z ul,
(ospodarcz2 do ko!ca odcinka dwujezdniowego
0ealizacja partnerstwa zadania inwestycyjnego pn,T
"udowa ul, "ursaki i ul, 0apackiego w strefie aktywizacji
gospodarczej dzielnicy "ursaki
Arkusz1
Strona 250
3242 R# W3DA0 PP5' &atarzyna Wypcho 2008-11-20
3243 OR 2008-11-12
3244 OR 2008-11-12
3245 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski 2008-11-24
3246 I, Aneks do uowy z dnia -.,.C,/..R r, 2008-11-18
3247 &" Magdalena 9elenga ) 6wieca 2008-11-21
3248 &" 2008-11-17
3249 &" 2008-11-17
3250 &" 2008-11-17
3251 &" 2008-11-17
3252 &" 2008-11-17
3253 &" 9eodozja (ronkowska 2008-11-24
0ealizacja partnerstwa zadania inwestycyjnego pn,T
"udowa ul, "ursaki i ul, 0apackiego w strefie aktywizacji
gospodarczej dzielnicy "ursaki
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$awoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) ul, "ukowa BF
Wydzia Prawa i Adinistracji 5MC$ w
4u#linie Ada 9aracha
3rganizacja praktyki zawodowej dla studentw )
Magdalena MarekE Edyta $zaachca
Wykonanie chodnika na przej%ciu i*dzy ul, $zwejka
PF" a Parysa --
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, :agiello!skiej o powierzchni
/F. / z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Wsplnota Mieszkaniowa 0yszard
$koczylas
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Podzacze -A o powierzchni P
/ z przeznaczenie pod / wiatroapy
Wsplnota Mieszkaniowa 0yszard
$koczylas
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, $zkolnej F o powierzchni P / z
przeznaczenie pod / wiatroapy
Wsplnota Mieszkaniowa 0yszard
$koczylas
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, $zkolnej J o powierzchni P / z
przeznaczenie pod / wiatroapy
Wsplnota Mieszkaniowa 0yszard
$koczylas
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 4wowskiej BR o powierzchni P
/ z przeznaczenie pod / wiatroapy
Wsplnota Mieszkaniowa 0yszard
$koczylas
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 4wowskiej B/ o powierzchni P
/ z przeznaczenie pod BB wiatroapw
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 0oanowskiego BR o
powierzchni >F / z przeznaczenie pod ziele!
przydoow2
Arkusz1
Strona 251
3254 R# 0G99E0 87=E$9ME79 1#igniew 0ytter 2008-11-14
3255 !" Cha#ros Marcin 2008-10-11
3256 O. 2008-11-26
3257 ZSS A Aneks do uowy /PBFQ1$$Q/..R 2008-11-21
3258 ZSS 2008-11-14
3259 R# 0A"A0 ) "A0 Dorota Wasilewska 2008-11-21
3260 R# 2008-11-21
3261 R# 'otel =A7844A Mirosaw 6wierz 2008-11-21
3262 O$ A Aneks do uowy nr J.CQ36Q/..R 2008-11-17
3263 Z Marian Ch*L 2008-11-24
3264 Z 'enryk Malesa 2008-11-25
3265 Z "ogdan Kukasiewicz 2008-11-25
3266 !" ! C334 A0 $p, z o, o, Mirosaw Wikli!ski 2008-11-26
3267 &" 2008-11-19
Przygotowanie do druku i druk &atalogu zrealizowanych
projektw ) Europejskich Projektw 4u#lina
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
"iuro 9urystyki (A4A ) 90A=E4 0oualda
Przyuska
1organizowanie wycieczki dla uczniw spoeczno%ci
roskiej i polskiej ucz*szczaj2cych do szk na terenie
Miasta 4u#lin
7131 $PEC:A48$9G&A C1EC'[W $p, z o,
o, Dariusz Michaek Danuta 4och ) &ruk
"usiness Consulting $p, z o, o, &rzysztof
(yrek
1akup #relokw z logo oglnopolskiej akcji pod hase
MProwadz* ) :este 9rzeIwyO w ilo%ci B... szt,
3rganizacja wy+ywienia ) kolacja dla BC os# w terinie
/-,BB,/..R r,
0estauracja Magia 5sugi (astronoiczne
Czesawa &owalska
3rganizacja wy+ywienia ) o#iad dla BP os# w terinie
/P,BB,/..R r,
3rganizacja noclegu dla R os# w terinie /-S/P,BB,/..R
r,
Polski 1wi2zek W*dkarski 1arz2d 3kr*gu w
4u#linie 1dzisaw $adowski
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
3pracowanie studiu wykonalno%ci poprzedzaj2ce
wprowadzenie $trefy Patnego Parkowania o#sugiwanej
poprzez syste urz2dze! do po#oru opat
4u#elska $pdzielnia $po+ywcw
$P3KEM Mieczysaw 1apa $tanisaw
Pro+ogo
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy Al, 9ysi2clecia o powierzchni --.
/ z przeznaczenie pod o#sug* pawilonu handlowego
Arkusz1
Strona 252
3268 I, 2008-10-20
3269 OR Z &aziierz Mierzejewski 2008-11-12
3270 Z Dariusz Piskorski 2008-11-25
3271 R# 2008-11-21
3272 !" 2008-11-25
3273 I 93P ) 7E9 9oasz Czajkowski 2008-11-12
3274 I %wiadczenie usug serwisowych $ysteu 5$C 2008-10-30
3275 I, 2008-09-29
3276 I, 2008-07-21
3277 I, A Aneks do uowy nr -RPRQ87QCPQ8Q/..F 2008-11-28
3278 ZSS 2008-11-17
3279 I, 2008-11-28
3280 I, 2008-12-01
1akad 1ieleni 4$M s,c, Marta &au+niacka
:arosaw $zczeglski
3pracowanie projektu inwentaryzacji i gospodarki
drzewostane na dziace 7r PQB w strefie Parku Czu#y
Dozr ienia w #udynku przy ul, &rakowskie
Przedie%cie F/
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
'otel 0estauracja CAMPA7844E 0afa
&uczy!ski
3rganizacja noclegu dla / os# w terinie /-S/P,BB,/..R
r, oraz dla B oso#y w terinie /PS/>,BB,/..R r,
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe E4P8E
$p, z o, o, Andrzej "artnik
Monta+ / szt, asztw do fotoradarw na ul, :ana Pawa
88 ;przy przej%ciu w rejonie skrzy+owania z ul,
Watyka!sk2<
DostawaA instalacjaA uruchoienie > radiowych
pu#licznych punktw dost*pu do internetu ;'ot $pot<
DM& $3H9 s,c, Piotr Maciejewski 0yszard
&lonowski
Przedsi*#iorstwo 8n+ynieryjno )
"udowlane M87W ) W3D ) "5DO
Mieczysaw $zopa
Wykonanie prac #udowlanych zwi2zanych z #udow2
agistrali wodoci2gowej od uj*cia wody $awinek do
istniej2cej agistrali w ul, Willowej
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) "adawcze
P034A" Edward Hlak Dariusz Hlak
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego na
rozszerzony zakres kanalizacji sanitarnej w raach
#udowy ci2gw kounikacyjnych w $trefie
Ekonoicznej
1esp Projektowania i 3#sugi
8n+ynieryjskiej "udownictwa Drogowego
9oMarSDrog 9oasz 4is Marek 3leszczuk
C87EMA C89G P34A7D $p, z o, o, 0afa
0y#ski MeraD &eren
1akup #iletw do kina w ilo%ci >/> sztuk na fil pt,
P83057 z dniu .P,B/,/..R r,
&onsorcjuT 8, Mostostal Warszawa $,A, 88,
P34M84 49D $p, z o, o, :arosaw
&ozowski
Wykonanie ro#t dodatkowych wynikych przy realizacji
inwestycji prowadzonej pn, "udowa krytej pywalni oraz
#udowa sali ginastycznej przy $zkole Podstawowej 7r
/- przy ul, Podzacze J
&onsorcjuT 4ider ) &ounalne
Przedsi*#iorstwo 0o#t Drogowych $p, z
o, o, :erzy Podstawka
"udowa ul, &ra!cowej w klasie M&D(O na odcinku od
skrzy+owania w ul, &unickiego do skrzy+owania z ul,
Dug2 i z prze#udow2 tych skrzy+owa!
Arkusz1
Strona 253
3281 !" 8&3M $p, z o, o, Wiesaw (raczyk 2008-11-25
3282 !" "udownictwo Drogowe Czesaw &ozie 2008-11-21
3283 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski 2008-11-24
3284 S 2008-12-01
3285 S 2008-12-01
3286 ZSS A Dorota &rawczyk Aneks do uowy nr /FFRQ1$$Q1Q/..R 2008-11-28
3287 ZSS A :anusz &leinrok Aneks do uowy nr /FFJQ1$$Q1Q/..R 2008-11-28
3288 %P ! Doinik 9raczyk 2008-11-21
3289 &" 2008-11-17
3290 &" 2008-11-17
3291 &" 2008-11-18
3292 &" Dorota "ara!ska M$G$9EMO 2008-11-17
3293 &" A Aneks do uowy nr /JRPQ(MQ/..R 2008-11-24
3294 &" A Marzena (ajewska Aneks do uowy z dnia .J,.F,/..R r, 2008-12-02
3pracowanie dokuentacji zawieraj2cej aneks do
MProjektu tyczasowej organizacji ruchu w zwi2zku z
reonte ostw na ul, &rochalnej w 4u#linieO
Prze#udowa ul, Do+ynkowej na odcinku F.. etrw od
al, $pdzielczo%ci Pracy w kierunku granicy iasta
Wykonanie reontu istniej2cej nawierzchni chodnika w
ul, 4angiewicza ;od pos, B> do pos, /><
Akadeicki 1wi2zek $portowy &lu#
6rodowiskowy Wojewdztwa 4u#elskiego
3ddzia w 4u#linie Pawe Danielczuk :aku#
&osowski
0ealizacja zadania pu#licznego M3rganizacja zawodw w
tenisie stoowy odzie+y akadeickiejO
&oszykarski &lu# $portowy 73=5M
Mariusz 3grek Miosz Mielecki
0ealizacja zadania pu#licznego MProwadzenie zaj*L
szkoleniowych w koszykwce juniorwO
&oncert D: podczas $ylwestra Miejskiego na Placu
4itewski w 4u#linie z dniu -B,B/,/..R r,
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci
Marek 0oszczewski
Wykonanie wyceny BR dziaek gruntu $kar#u Pa!stwa
poo+onych na terenie iasta 4u#lin cele naliczenia
oraz aktualizacji opat w tytuu u+ytkowania wieczystego
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci
Marek 0oszczewski
Wykonanie wyceny nieruchoo%ci poo+onej w 4u#linie
przy ul, "oczna 4u#oelskiej B- w celu ustalenia ceny
na#ycia u+ytkowania wieczystego
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :zef Vwika 9adeusz Cieszko
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej na tle istniej2cej
ewidencji gruntw ) rejon al, Warszawskiej
Wykonanie wyceny -C dziaek gruntu $kar#u Pa!stwa
poo+onych na terenie iasta 4u#lin cele naliczenia
oraz aktualizacji opat w tytuu u+ytkowania wieczystego
Wsplnota Mieszkaniowa Marian Cioch
9adeusz 4udjan
Arkusz1
Strona 254
3295 "OPR 2008-11-28
3296 "OPR 2008-11-28
3297 "OPR 2008-11-28
3298 "OPR 2008-11-28
3299 I, 2008-11-21
3300 OR Z Anna Pruchniak 2008-11-26
3301 !" $U4 $p, z o, o, Marian $kuliowski Wykonanie chodnika w ul, &osonautw w 4u#linie 2008-11-26
3302 !" 2008-11-27
3303 Z A Antoni $zczu#kowski Aneks do uowy nr F.>Q91Q/..R 2008-11-17
3304 I, 2008-10-31
3305 O$ A Aneks do uowy nr -.BQ36QCPQ/..F 2008-11-28
3306 O$ 2008-10-17
3307 &% 2008-11-13
3308 &! 2008-11-07
3309 &" 2008-11-13
Wojewoda 4u#elski reprezentowana przez
Andrzeja "orysa
5dzielenie dotacji na realizacj* zadaniaT :este%y jedn2
rodzin2 ) spotkanie integracyjne dla ieszka!cw
ieszka! chronionych
Wojewoda 4u#elski reprezentowana przez
Andrzeja "orysa
5dzielenie dotacji na realizacj* zadaniaT 0ozwj
niespokrewnionych z dzieckie z rodzin zast*pczych
Wojewoda 4u#elski reprezentowana przez
Andrzeja "orysa
5dzielenie dotacji na realizacj* zadaniaT Poszerzenie
dziaalno%ci interdyscyplinarnego zespou poocy w
%rodowisku dziecio i rodzino zagro+ony przeoc2
Wojewoda 4u#elski reprezentowana przez
Andrzeja "orysa
5dzielenie dotacji na realizacj* zadaniaT Podj*cie dziaa!
na rzecz profesjonalizacji rodzin zast*pczych
Wojewdzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
4ucjan 3rgasi!ski
5dzielenie dotacji w wysoko%ci C> ... z na zadaniaT
Park w dzielnicy ieszkaniowej C15"G ;88 etap<
Wykonywanie prac w Wydziale (ospodarki &ounalnej
w Departaencie Drugiego 1ast*pcy Prezydenta
4u#elskie Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $,A, Wiesaw Adaczyk
Wykonanie B. iejsc postojowych dla saochodw
oso#owych przy ul, $awin / w 4u#linie
Przedsi*#iorstwo Produkcyjno )
"udowlane $A7 ) "5D Andrzej :edliczko
Wykonanie studni chonnej na dziace nr ew, F-,B/S/>Q/
o#r*# $zerokie oraz za#ezpieczenie skarpy
4u#elski Wojewdzki 8nspektorat 3chrony
6rodowiska 4eszek Welazny
EC3 ) &48MA9 'onorata $zlasa 0o#ert
3rzechowski
Wykonanie poiarw haasu w %rodowisku podczas
zawodw otocross w dniu BJ,B.,/..R r, na torze przy
(iedzie MElizwkaO w pi*ciu punktach poiarowych
4u#elska Hundacja 3chrony 6rodowiska
7aturalnego Andrzej &ara% Anna Pietrasiuk
) 7iedIwiedI
Wykonanie projektu rekultywacji terenu usytuowanego
poi*dzy ul, Ciep2 a ul, &rochaln2
1akad 5sug (eodezyjnych (E3
Wadysaw $olak
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau B..
dziaek ewidencyjnych w celu wydzielenia linii
regulacyjnych
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci
Przeysaw $zczepi!ski
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau B..
dziaek ewidencyjnych w celu wydzielenia linii
regulacyjnych
Arkusz1
Strona 255
3310 !" 2008-11-28
3311 OR A Aneks do uowy z dnia -.,.B,/..R r, 2008-12-01
3312 I &3MPA$ Marian Wjcik 2008-11-07
3313 I 2008-11-07
3314 Z A Andrzej i 9oasz Aneks do uowy nr -B/.Q91Q/..R 2008-11-25
3315 !" "oguia Vwika 2008-11-21
3316 I, 2008-09-01
3317 I, A Aneks do uowy nr >CBQ87QCPQ/..R 2008-08-29
3318 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-11-28
3319 ZSS A 7131 A78 ) MED Anna Wach ) 1a#adaa Aneks do uowy nr /P/>Q1$$Q/..R 2008-11-28
3320 ZSS A 7131 =8$ =89A48$ Anna Drygiel Aneks do uowy nr /P//Q1$$Q/..R 2008-11-28
3321 OR 2008-12-05
3322 OR 2008-12-05
3323 ZSS Z "ogusaw "yrski P03:E&9 &54950A 2008-11-20
3324 ZSS 0ozwi2zanie uowy nr B->PQ1$$Q/..R 2008-12-01
&ounalne Przedsi*#iorstwo 0o#t
Drogowych $p, z o, o, :erzy Podstawka
Prze#udowa skrzy+owania ulicT &r*+nicka ) Cienista w
4u#linie na odcinku skrzy+owania z ul, &r*+nick2 do
ostu na rzece "ystrzycy
87WE$9P03:E&9 4u#lin $,A, Wadysaw
&rl Andrzej "at
$przeda+ i dostarczenie oprograowania oraz
przeszkolenie pracownikw
5781E93 9EC'7343(8E$ $,A, Antoni
$idor
$przeda+A dostarczenie oraz o#suga serwisowa sprz*tu
koputerowego oraz oprograowania
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, Poligonowa
$poeczny &oitet "udowy o%wietlenia
drogowego w ul, :awowskiego Andrzej
$krka
"udowa o%wietlenia drogowego ulicy :awowskiego w
4u#linie
&onsorcjuT B, 348MP $p, z o, o, /,
M5498$P309 9eresa $tru+ek
Przekazanie %rodkw z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
na sfinansowanie zadania z zakresu adinistracji
rz2dowej ) 6rodowiskowy Do $aopoocy
03193C1E ) zakup kserokopiarki
&atolicki 5niwersytet 4u#elski Dorota
(izicka
3rganizacja praktyki zawodowej dla studentw ) :oanna
Wodarczyk
&atolicki 5niwersytet 4u#elski Dorota
(izicka
3rganizacja praktyki zawodowej dla studentw )
Magdalena 9oasiak
Przeprowadzenie iprezy z okazji Mikoaja dla
podopiecznych %wietlic opieku!czo ) wychowawczych i
socjoterapeutycznych z terenu iasta 4u#lina
Hundacja Duszpasterstwa "i#lijnego
ME9A738A Dariusz 1du!czuk Piotr
$o#ieszek
Arkusz1
Strona 256
3325 &! 2008-11-18
3326 I P03:7E9 :arosaw "uczek 2008-11-03
3327 I, 2008-09-30
3328 %P P 2008-11-25
3329 %P 2008-11-25
3330 %P 2008-11-25
3331 I 2008-08-06
3332 I 2008-08-29
3333 I 2008-08-29
3334 %P 2008-11-17
3335 "OPR Powiat 9oaszowski :an &owalczyk 2008-10-20
3336 O$ 2008-12-08
3337 "OPR Powiat :anowski 1enon $ydora Piotr (ra 2008-10-20
3338 "OPR 2008-09-25
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
9ED"E$9 :zef Vwika 9adeusz Cieszko
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej podziau B..
dziaek ewidencyjnych w celu wydzielenia linii
regulacyjnych
Przygotowanie niez#*dnych analizA wycen i dokuentacji
przetargowej dla roz#udowy infrastruktury
telekounikacyjnej
A0$ ) 9A? nieruchoo%ci s,c 9eresa
:anicka
Wykonanie operatu szacunkowego wyceny warto%ci
odszkodowania za szkody przewidziane wskutek
prowadzenia ro#t #udowlanych ) ul, Platanowa
PE0KA ) "rowary 4u#elskie $,A, 0o#ert
Wici!ski &rzysztof Wjtowicz
Porozuienie w sprawie podj*cia wsppracy w celu
realizacji projektu proocyjnego ) %wietlnych iluinacji
%wi2tecznych na &rakowski Przedie%ciu
4u#lin (rand 'otel Manageent $p, z o, o,
Agnieszka Mazurkiewicz
Przygotowanie i o#suga cateringu podczas Preiery
Hilu W83$7A BJPB w dniu /F,BB,/..R r,
4u#lin (rand 'otel Manageent $p, z o, o,
Agnieszka Mazurkiewicz
1apewnienie noclegu dla BC os# ) czonkw ekipy
filowej W83$7A BJPB
4u#elskie 1akady Energetyczne 45"1E4
$A $awoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) onitoring iejski ) ul, 0ado%ci J
4u#elskie 1akady Energetyczne 45"1E4
$A $awoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) onitoring iejski ) ul, 4u#artowska PJ
4u#elskie 1akady Energetyczne 45"1E4
$A $awoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) onitoring iejski ) ul, &unickiego >/
M5498P0E$$ Dorota Wodecka (rzegorz
Wodecki
Wykonanie oraz dostawa drukw proocyjnych dla
5rz*du Miasta 4u#lin ) 88 cz*%L
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
ieszka!cw Powiatu 9oaszowskiego
4u#elskie Centru $portw Wodnych
7EP957 0o#ert :aworski
0ekultywacja 1#iornika 1e#orzyckiego i roz#udowa
#arier #iologicznych
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
ieszka!cw Powiatu :anowskiego
Powiat "rzozowski 1ygunt "a+a :anusz
Dragua
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw
reha#ilitacji w warsztatach terapii zaj*ciowej
ieszka!cw Powiatu "rzozowskiego
Arkusz1
Strona 257
3339 &" Piotr 0+a!ski 0zeczoznawca Maj2tkowy 2008-11-20
3340 &" 2008-12-04
3341 &% 2008-12-08
3342 A(0 Z "artoiej &wiatkowski 2008-10-27
3343 A(0 Z :an Wrana 2008-11-03
3344 R( E&3 ) $A789 s,c, Dariusz (rzy#owski 2008-12-10
3345 R( "5DE?P34 Artur "ukowski 2008-11-26
3346 R# A Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska Aneks do uowy z dnia /P,.R,/..C r, 2008-11-28
3347 OR 9oasz Wzi2tek 2008-11-18
3348 Z A 1ygunt 1i*tek Aneks do uowy nr BRP/Q91Q/..R 2008-12-01
3349 I $90A95$ s,j, Dorota &rucie! 2008-12-04
3350 %P Z 9oasz 7owakowski 2008-11-20
3351 %P Z (enowefa Pacek 2008-11-20
3352 %P Z Andrzej "rzyski 2008-11-20
Wykonanie R. operatw szacunkowych nieruchoo%ci
gruntowych (iny 4u#lin
Wojewdzki 3%rodek 0uchu Drogowego w
4u#linie 0yszard Pasikowski
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul (ospodarczej o powierzchni
-J.. / z przeznaczenie na plac anewrowy do
przeprowadzania egzainw na prawo jazdy
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gw i
&analizacji w 4u#linie $p, z o, o, 9adeusz
Hijaka
1asady realizacji przez MPWi& prograu #ada!
dotycz2cych rozpoznania zasi*gu i przyczyn ska+enia
wd podzienych w rejonie uj*cia wody CE790A47A
3pracowanie rysu historycznego rozwoju
przestrzennego placu 4itewskiegoE opracowanie
Wyci2gu ze studiu architektonicznego krajo#razowego
placu 4itewskiego
3#j*cie i sprawowanie funkcji Przewodnicz2cego
Mi*dzynarodowych warsztatw Projektowych
Wykonanie instalacji kliatyzacji w $ali 6lu#w nr B.F
9ry#una &oronny ul, 0ynek B
Wykonanie ro#t #udowlanych w #udynku Miejskiego
5rz*du Pracy przy ul, 7iecaej BP
5+ywanie prywatnego saochodu oso#owego do jazd
lokalnych w granicach adinistracyjnych iasta 4u#lina
w celu zaatwienia spraw su+#owych
DostawaA instalacja i uruchoienie systeu kontroli
dost*pu poieszcze! w #udynku przy ul, 3kopowej BB
na / i - pi*trze
3#suga techniczna w zakresie warunkw akustycznych
podczas koncertu grupy GidYn "lues z dnia //,BB,/..R r,
3#suga szatniarska podczas koncertu grupy GidYn "lues
z dnia //,BB,/..R r,
3#suga techniczna w zakresie urz2dze! elektrycznych
podczas koncertu grupy GidYn "lues z dnia //,BB,/..R r,
Arkusz1
Strona 258
3353 %P Z Micha &upczy!ski 2008-11-20
3354 R( 2008-12-09
3355 R( 7&4 ) 87$9A4 &rzysztof 4ecyk 2008-12-09
3356 Z A Piotr "rewczak Aneks do uowy nr B-B>Q(&QCPQ/..F 2008-11-24
3357 S 2008-12-01
3358 S 2008-12-01
3359 S 2008-12-01
3360 R( ED"5D Edward Wjcik 2008-12-09
3361 %P 2008-12-01
3362 %P 2008-12-01
3363 %P P 2008-11-25
3364 I, Col ) (A09E7 E&3 s,c, Ewa Dejneko 7asadzenie drzew ozdo#nych li%ciastych ) /J szt, 2008-11-18
3365 %' ! 'anna PanishaDa 2008-12-02
3366 R( 2008-12-10
3367 (R" $&08=A7E& $p, z o, o, Anna &rupi!ska 2008-11-21
3#suga techniczna w zakresie urz2dze! elektrycznych
podczas koncertu grupy GidYn "lues z dnia //,BB,/..R r,
H80E ) =349 Przedsi*#iorstwo 5sugowo )
'andlowe :olanta &rzy+anowska
Wykonanie gwnego wy2cznika po+arowego w
#udynku "anku Pekao $,A, przy ul, &rakowskie
Przedie%cie F/
Wykonanie przeciwwaaniowej instalacji dozorowej w
#udynku 9ry#unau &oronnego ul, 0ynek B
4u#elski &lu# &arate &yokushin :acek
Czerniec 4eszek (ierszon
0ealizacja zadania pu#licznego MProwadzenie zaj*L
szkoleniowych sportowo ) rekreacyjnych dla dzieci i
odzie+y w - dzielnicach iasta 4u#linO
&lu# $portowy PAC3 Andrzej $tachura
Ewa $tachura
0ealizacja zadania pu#licznego MProwadzenie zaj*L
szkoleniowych sportowo ) rekreacyjnych dla dzieci i
odzie+y w dzielnicy 1ad*#ieO
$towarzyszenie Przyjaci i $ypatykw
3siedla M"K378EO Marzena Pie!kosz )
$apiecha (ra+yna Wjtowicz ) 'u#a
0ealizacja zadania pu#licznego MProwadzenie zaj*L
szkoleniowych sportowo ) rekreacyjnych dla dzieci i
odzie+y w - dzielnicach iasta 4u#linO
Wykonanie ro#t reontowo ) #udowlanych w
poieszczeniach 0ady 3siedla Ponikwoda ul, 3wocowa
C
5sugi 0eontowo ) "udowlane 9adeusz
Marchewka
9ransport ateriaw i onta+ $zopki "o+ego
7arodzenia na Placu Po Harze
(rupa 3chrony "iznesu Persona i
Wsplnicy 0o#ert Persona
5suga fizycznej ochrony iprezy proocyjnej )
Hestiwalu "o+ego 7arodzenia /..R
C87EMA C89G P34A7D $p, z o, o, 0afa
0y#ski MeraD &eren
Porozuienie w sprawie zorganizowania w dniu
/F,BB,/..R r, preiery filu W83$7A BJPB
9uaczenie tekstw z j*zyka polskiego na j*zyk
#iaoruski ;-. stron<
5sugowy 1akad "lacharsko ) Dekarski
Waldear &uropatwi!ski
Wykonanie reontu dachu na #udynku 5rz*du Miasta
4u#lin przy al, $pdzielczo%ci Pracy -
Wykonanie przekadu ustnego ) syultanicznego z
j*zyka francuskiego na j*zyk polski w dniu //,BB,/..R r,
Arkusz1
Strona 259
3368 R# 2008-12-03
3369 &" Ewa Wi%niewska 2008-12-09
3370 &" Marzanna Pawat 2008-12-10
3371 &" A Aneks do uowy z dnia .C,./,/..C r, 2008-12-02
3372 I, 2008-12-01
3373 I, A Aneks do uowy z dnia BC,B.,/..C r, 2008-11-28
3374 A(0 Dostarczenie ateriaw #iurowych 2008-12-01
3375 Z Mirosaw Ciesielczuk 2008-12-02
3376 I, /
3377 ZSS ! Paulina &oody!ska 2008-12-11
3378 %' A Aneks do uowy z dnia BJ,.-,/..R r, 2008-11-25
3379 &" "iuro Wycen 7ieruchoo%ci :olanta $aran 2008-11-24
3380 &" "iuro Wycen i Projektw 'alina &arwicka 2008-11-24
"ank (ospodarstwa &rajowego (ra+yna
Mizera &rystyna $za#le!ska
Dofinansowanie ze %rodkw Hunduszu 0ozwoju &ultury
Hizycznej #udowy terenowych urz2dze! sportowych przy
$zkole Podstawowej 7r >B
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 0oztocze o powierzchni B. / z
przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, $ieiradzkiego -> o
powierzchni BP. / z przeznaczenie pod ziele!
przydoow2
"A03M $klep $po+ywczo ) Przeysowy
Aneta 4ipi!ska
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) sygnalizacja
%wietlna skrzy+owania ulic 1elwerowicz ) $taczy!skiego
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Agencja 'andlowo ) 5sugowa W8D3& $p,
z o, o, &rzysztof "artoszcze Wiesawa
Wiertel
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
"iuro 0zeczoznawcw Maj2tkowych A0$ )
9A? 9eresa :anicka
$tworzenie w systeie inforatyczny w Miejski
1espole do $praw 3rzekania o 7iepenosprawno%ci
za#ioru danych os# u#iegaj2cych si* o ustalenie
niepenosprawno%ci
$towarzyszenie na rzecz $ceny Plastycznej
&54 1dzisaw Cieszkowski Anna Kukasik
Wykonanie inwentaryzacji #udynku
wieloieszkaniowego poo+onego przy ul, 1aojskiej -F
Wykonanie inwentaryzacji #udynku poo+onego przy Al,
0acawickich B-
Arkusz1
Strona 260
3381 &" "iuro Wycen i Projektw 'alina &arwicka 2008-11-24
3382 I, 2008-11-21
3383 I, 2008-09-25
3384 OR P &rystyna &u%ierzak 2008-12-08
3385 OR 2008-12-09
3386 I, 2008-11-05
3387 I, 2008-11-03
3388 I, 0 Wacaw Wjtowicz 2008-11-19
3389 I, 0 9adeusz "anaszek 2008-11-19
3390 I, 0 Antoni 0ekiel 2008-11-19
3391 I, 0 :acek Ciachura 2008-11-19
Wykonanie inwentaryzacji #udynku poo+onego przy ul,
Wojciechowskiej -RAE al, Pisudskiego BFE ul, &r*+nickiej
B/>
1esp Projektowania i 3#sugi
8n+ynieryjskiej "udownictwa Drogowego
93MA0 ) D03( 9oasz 4is Marek
3leszczuk
3pracowanie dokuentacji projektowej na prze#udow*
ul, (uskiej od ostu na rzece Czerniejwka do granic
iasta
Przedsi*#iorstwo Projektowo ) "adawcze
P034A" Edward Hlak
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego na
rozszerzony zakres o%wietlenia ulicznego w raach
#udowy ci2gw kounikacyjnych w $trefie
Ekonoicznej
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr
/RRJQ30Q1Q/..R
Wydzia PrawaA Prawa &anonicznego i
Adinistracji &54 Micha Doagaa
5owa o organizacj* praktyki zawodowej studenta )
0afa Anchiiuk
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
8n+ynieryjnego 930(A7 $p, z o, o, 4ech
(ano
Penienie funkcji inwestora zast*pczego nad realizacj2
zadaniaT $ieL wodoci2gowa i kanalizacja sanitarna w ul,
%w, Wojciecha
$poeczny &oitet "udowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ul, $iewierzan
'anna :anik
"udowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul, $iewierzan wraz
z odga*zieniai
5goda dot, wypaty odszkodowania za zniszczenia
powstae na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
prowadzenie ro#t #udowlanych
5goda dot, wypaty odszkodowania za zniszczenia
powstae na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
prowadzenie ro#t #udowlanych
5goda dot, wypaty odszkodowania za zniszczenia
powstae na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
prowadzenie ro#t #udowlanych
5goda dot, wypaty odszkodowania za zniszczenia
powstae na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
prowadzenie ro#t #udowlanych
Arkusz1
Strona 261
3392 I, 0 1ofia $ajewicz 2008-11-19
3393 OR A Aneks do uowy z dnia B.,BB,/..P r, 2008-09-30
3394 R( 2008-12-03
3395 R( ED"5D Edward Wjcik 2008-12-12
3396 R( ED"5D Edward Wjcik 2008-12-12
3397 I, 2008-11-20
3398 I, A Aneks do uowy nr //P/Q87Q/..R 2008-11-28
3399 OR 2008-12-04
3400 OR ! Danuta Duszak 2008-11-17
3401 I, A Aneks do uowy nr B/P/Q87Q/..R 2008-10-31
3402 ZSS 0ozwi2zanie uowy nr P/FQ1$$QCPQ8Q/..R 2008-12-12
3403 R( 2008-12-08
3404 !" 2008-11-06
5goda dot, wypaty odszkodowania za zniszczenia
powstae na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
prowadzenie ro#t #udowlanych
Miejski 3%rodek $portu i 0ekreacji
M"ystrzycaO Mariusz $zit
E4 ) &3" 1akad 8nstalacyjno ) "udowlany
0yszard &o#yka
Wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania
poieszcze! Centru Monitoringu Wizyjnego W"M1&
przy ul, 3kopowej BB
Wykonanie ro#t reontowo ) #udowlanych w
poieszczeniach 0ady 3siedla &o%inek ul, "ukowa BF
Wykonanie reontu poddasza w #udynku 5rz*du Miasta
4u#lin przy Placu 4itewski B
1akad 8nstalacji $anitarnych Wiesaw
Maruszak
Wykonanie sieci wodoci2gowej w granicach pasa
drogowego w ul, $awinek
&onsorcjuT 4ider ) 4u#elskie
Przedsi*#iorstwo 0o#t 8n+ynieryjnych $p,
z o, o, $zyon Wiak
9b= 0heinland Polska $p, z o, o, :an
(ra#ek Marek Mucha
Wykonanie czwartej fazy procesu certyfikacji tj,
wystawienia certyfikatuA ustalenie warunkw korzystania
z niego oraz zasad nadzorowania systeu zarz2dzania
jako%ci2
Prowadzenie o#sugi kasowej Pracowniczej &asy
1apoogowo ) Po+yczkowej
M3$93$9A4 :arosaw &ozowski Wacaw
0osiak
8nstytut Akcji &atolickiej Archidiecezji
4u#elskiej &aziierz Czerwi!ski El+#ieta
Do#osz
D3ME& Hira 5sugowo ) 'andlowa Ewa
Popajewska
Wykonanie ro#t zwi2zanych z wyian2 pieca kaflowego
w poieszczeniach 0ady 3siedla A#raowice ul,
A#raowicka B//
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
Andrzej 6ci#ior
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) podstacja
trakcyjnej sieci trolej#usowej przy ul, A#raowickiej
Arkusz1
Strona 262
3405 &" 2008-12-05
3406 &" "iuro Wycen 7ieruchoo%ci :olanta $aran 2008-12-05
3407 Z A Danuta &ys Aneks do uowy nr BCB-Q(&QCPQ/..F 2008-12-02
3408 Z A "ogusaw W2chaa Aneks do uowy nr P>RQ(&QCPQ/..R 2008-12-09
3409 &! A Aneks do uowy nr BRFBQ(DQ/..R 2008-12-01
3410 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-11-28
3411 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-11-28
3412 "OPR Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska 2008-11-28
3413 %! Podnoszenie kwalifikacji w forach pozaszkolnych 2008-11-20
3414 I, 2008-12-08
3415 I, :anina Matacz i Witold Matacz 2008-12-08
3416 I, 2008-12-08
3417 I, A Aneks do uowy nr /.FRQ87Q/..R 2008-12-10
3418 I, 2008-10-06
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci
Marek 0oszczewski
Wykonanie wyceny P dziaek gruntu $kar#u Pa!stwa
poo+onych na terenie iasta 4u#lin cele sprzeda+y na
rzecz u+ytkownika wieczystego
Wykonanie wyceny za#udowanej nieruchoo%ci $kar#u
Pa!stwa poo+onej przy ul, &rakowskie Przedie%cie C/
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne w 4u#linie $p, z o, o,
$tanisaw Margul
Przekazanie %rodkw z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
) Do Poocy $poecznej ) zakup wyposa+enia
#udynku
Przekazanie %rodkw z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
) 6rodowiskowy Do $aopoocy A#solwent ) zakup >
) F zestaww koputerowych
Przekazanie %rodkw z rezerwy celowej #ud+etu pa!stwa
) 6rodowiskowy Do $aopoocy $erce ) wyiana
stolarki okiennej
(rzegorz Marciniak inspektor w Wydziale
3rganizacji 5rz*du
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
$pecjalistycznego i &onserwacji za#ytkw
A0C5$ $p, z o, o, :erzy "ie!
5dzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskieA
restauratorskie i ro#oty #udowlane ) zesp paacowo )
parkowy 4u#lin ul, Pliszczy!skiej BP
5dzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskieA
restauratorskie i ro#oty #udowlane ) ul, 0ynek BC i ul,
:ezuickiej R
Parafia 0zysko ) &atolicka pw, %w, :ana
Chrzciciela i %w, :ana Ewangelisty ks,
Ada 4ewandowski
5dzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskieA
restauratorskie i ro#oty #udowlane ) wyiana stolarki
okiennej w Archikatedrze 4u#elskiej
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
$pecjalistycznego i &onserwacji za#ytkw
A0C5$ $p, z o, o, :erzy "ie!
"iuro Projektowe A0C37E4 $p, z o, o, Ewa
4e#iedzka
Penienie kopleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacj2 #udynku ieszkalnego przy ul, Welaznej BRA
Arkusz1
Strona 263
3419 I, Wykonanie o%wietlenia drogowego w ul, %w, Wojciecha 2008-11-20
3420 &" 4eokadia i :zef &asprzak 2008-12-12
3421 %P M&oziara 9arararaO :arosaw &oziara 2008-12-08
3422 %P ! :oanna 1a#ocka 2008-12-12
3423 !" $a#ina Wurawicz 2008-11-14
3424 !" (rzegorz Pytka 2008-11-14
3425 !" Andrzej 7iedziaek 2008-11-14
3426 !" Ewelina :anek 2008-11-14
3427 !" :olanta 5r#an 2008-11-14
3428 !" Mieczysaw 5r#an 2008-11-14
3429 !" :anusz Purc 2008-11-14
3430 !" Piotr "orz*cki 2008-11-14
3431 !" :anusz 9atara 2008-11-14
3432 !" 1ofia 9atara 2008-11-14
3433 !" $tanisaw Purc 2008-11-14
3434 (% A Aneks do uowy z dnia ./,.B,/..R r, 2008-11-21
5sugowy 1akad 8nstalatorstwa
Elektrycznego Marek Woosi!ski
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, (uskiej o powierzchni -R/ / z
przeznaczenie pod uprawy
Aran+acja scenografii wn*trza $zopki
"o+onarodzeniowej na Placu po Harze
&oncert kol*d podczas Hestiwalu "o+ego 7arodzenia w
dniu /F,B/,/..R r,
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie >
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie F
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie J
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie BB
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie B-
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie B-
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie B>
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie -J
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie PB
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie P-
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych ) ul, "iskupie P-
"ank Polska &asa 3pieki $A Dariusz
&acprzyk :olanta 1alewska
Arkusz1
Strona 264
3435 !" 2008-12-05
3436 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-12-11
3437 OR 7adzorowanie #udynku przy ul, 0ynek R 2008-12-17
3438 OR 2008-12-17
3439 OR 2008-12-05
3440 O. P 2008-11-05
3441 O. P (ina Wlka Wodziierz 'ofa 2008-11-24
3442 OR &48MA9 (rzegorz $uracz 2008-12-17
3443 ("Z% 2008-11-27
3444 Z A Marian Ch*L Aneks do uowy nr -/C-Q91Q/..R 2008-12-09
3445 %P $9A(E $E0=8CE &rzysztof $zalak 2008-12-08
3446 %P P 2008-11-14
3447 I P34&3M9E4 $,A, Magdalena DziewguL 2008-09-10
3448 R( E&3 ) $A789 s,c, Dariusz (rzy#owski 2008-12-08
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
Andrzej 6ci#ior (rzegorz Dolecki
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) podstacja
trakcyjnej sieci trolej#usowej przy ul, Droga
M*czennikw Majdanka
"ank Polska &asa 3pieki $A Agata
&oorek Pawe "aszczak
M803 Agencja 3chrony $p, z o, o, :acek
0y#a
M803 Agencja 3chrony $p, z o, o, :acek
0y#a
&onserwacja i utrzyanie sprawno%ci systeu
sygnalizacji waania i napadu ) ul, 0ynek R
$A45$ H5078C3 s,c, Magdalena 'yos
9adeusz Wro!ski
Dostarczenie i zainstalowanie krzese w #udynku przy ul,
1otej /A 8 pi*tro
Miasto Puawy :anusz (ro#el El+#ieta
(rz*da
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw dotacji
udzielonej przez Miasto 4u#lin przedszkolo
niepu#liczny i pu#liczny
Porozuienie w sprawie pokrywania kosztw dotacji
udzielonej przez Miasto 4u#lin przedszkolo
niepu#liczny i pu#liczny
3#suga serwisowa urz2dze! zainstalowanych w
#udynku przy ul, 6wi*toduskiej -
Przedsi*#iorstwo 9echniczno ) 'andlowe
9EC'78&A $p, z o,o, Pawe (ajowski
Wadysaw Penar
0oz#udowa $ysteu 3strzegania Powodziowego dla
Miasta 4u#lina
Wynaje i o#suga sprz*tu naga%niaj2cego na potrze#y
$ylwestra Miejskiego
PE0KA ) "rowary 4u#elskie $,A, 0o#ert
Wici!ski &rzysztof Wjtowicz
Porozuienie w sprawie wsppracy w zakresie
organizacji preiery filu W83$7A BJPB
6wiadczenie usug telekounikacyjnych z zakresu
telefonii korkowej oraz dostawa terinali
telefonicznych i akcesoriw
Wykonanie instalacji kliatyzacji w poieszczeniach
Wydziau 3%wiaty i Wychowania przy ul, 7arutowicza
-FQ-.
Arkusz1
Strona 265
3449 &" Arkadiusz $zya!ski 2008-12-12
3450 &" 1#igniew Chudziak 2008-12-17
3451 %' ! Maciej $okal 2008-11-12
3452 %' ! Maciej $okal 2008-11-28
3453 %' A Aneks do uowy z dnia .R,.P,/..R r, 2008-11-25
3454 %' Z Marcin &aola 2008-12-01
3455 I, A79A0 49D $p, z o, o, Andrzej Pawlak 2008-12-03
3456 I, 2008-12-15
3457 I, 2008-12-03
3458 I, 2008-12-03
3459 I $9A07E9 $tanisaw $tarek 2008-11-14
3460 I $9A07E9 $tanisaw $tarek 2008-11-14
3461 S Dzieci*cy $zpital &liniczny :erzy $zarecki 2008-11-05
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, 0oanowskiego o powierzchni
B/B / z przeznaczenie pod ziele! przydoow2
Dzier+awa /. / gruntu pod gara+e #laszany przy ul,
$oluchowskiego
9uaczenie tekstw z j*zyka polskiego na j*zyk
ukrai!ski ;/. stron<
9uaczenie tekstw z j*zyka polskiego na j*zyk
ukrai!ski ;-. stron<
Hundacja MMuzyka &reswO Monika
Mai!ska ) Doagalska
Pooc i wsppraca w przygotowaniu planu dziaa! w
zakresie proocji lu#elskiej kultury
$prawowanie funkcji inwestora zast*pczego nad
realizacj2 osiedlowej infrastruktury technicznej ) ul,
$zczytowa wraz z o%wietlenie
87WE$930 DE=E43PME79 0o#ert $iejka
:zef $ocha
$prawowanie funkcji inwestora zast*pczego nad
realizacj2 osiedlowej infrastruktury technicznej ) ul,
Dziewanny wraz z o%wietlenie
&$ DeDelopent $p, z o, o, 9oasz
&si*+opolski
$prawowanie funkcji inwestora zast*pczego nad
realizacj2 osiedlowej infrastruktury technicznej ) #udowa
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w
okolicy ul, Do+ynkowej
(A4AD3M $,A, Wojciech 'ahaj Waldear
Chiel
$prawowanie funkcji inwestora zast*pczego nad
realizacj2 osiedlowej infrastruktury technicznej ) #udowa
ulicy &DD..B wraz z kanalizacji sanitarn2A deszczow2 i
wodoci2gow2
&onserwacja prograw funkcjonuj2cych w "iurze &adr
5rz*du Miasta 4u#lin
&onserwacja prograw funkcjonuj2cych w Wydziale
Podatkw i Egzekucji 5rz*du Miasta 4u#lin
7ieodpatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
Arkusz1
Strona 266
3462 S 2008-11-05
3463 S 2008-11-05
3464 S 2008-11-05
3465 S 2008-11-05
3466 S 2008-11-05
3467 S ! 9oasz 1alewa 2008-12-15
3468 S ! (rzegorz :aworski 2008-12-05
3469 OR 2008-12-19
3470 O, Marianna Wydek 2008-12-18
3471 R( ED"5D Edward Wjcik 2008-12-19
3472 !" 5dost*pnienie terenu do #udowy ulicy ) ul, Dziewanny 2008-12-19
3473 I PA( $p, z o, o, 'ieroni Plewka 2008-12-17
3474 %" 2008-12-22
3475 I, 2008-12-15
8 $zpital Wojskowy z Przychodni2 $P 131
1#igniew &*dzierski
7ieodpatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
$zkolne $chronisko Modzie+owe El+#ieta
Huranek
7ieodpatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
Wy+sza $zkoa Ekonoii i 8nnowacji
9eresa "ogacka
7ieodpatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
(rupa 'oteli WAM $p, z o, o, 'otel 'uzar w
4u#linie Andrzej "o%
7ieodpatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
'otel =ictoria $p, z o, o, 9adeusz
Dziurzy!ski
7ieodpatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
Przygotowanie i przedstawienie prezentacji osi2gni*L
zawodnikw reprezentuj2cych klu#y sportowe iasta
4u#lin
3pracowanie w forie elektronicznej projektu
aktualizacji planu iasta 4u#lina dla potrze# systeu
inforacji turystycznej
4u#elska Wytwrnia DIwigw 3so#owych
48H9 $E0=8CE $,A, "ar#ara "ieniek
Agnieszka Wafrentowicz
&onserwacja dIwigu oso#owego przy ul, Wieniawskiej
BP
&opletne przygotowanie do druku MMiejskiego
8nforatora dla 7iepenosprawnych Mieszka!cw
4u#linaO
Wykonanie inwentaryzacji #udynku $zkoy Muzycznej 8 i
88 stopnia przy ul, 7arutowicza -/A
87WE$930 DE=E43PME79 0o#ert $iejka
:zef $ocha
DostawaA instalacja i uruchoienie punktu dost*powego
na dachu #udynku przy ul, Wieniawskiej BP
Polska Wytwrnia Papierw
Warto%ciowych $,A, 1#igniew Mikoajczyk
Personalizowanie kart pojazdw za pooc2 $G$9EM5
P3:A1D
$pdzielnia "udowlano ) Mieszkaniowa
3A1A $awoir Podolski 0yszard
Doaszewicz
$prawowanie funkcji inwestora zast*pczego nad
realizacj2 osiedlowej infrastruktury technicznej ) #udowa
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy ul,
(*siej
Arkusz1
Strona 267
3476 &" 3#suga 0ynku 7ieruchoo%ci Piotr Wak 2008-12-01
3477 &" 2008-12-05
3478 &! Marta :astrz*#ska 5sugi (eodezyjne 2008-12-05
3479 &! Czesaw 7izio (eodeta 5prawniony 2008-12-05
3480 &! 2008-12-05
3481 R( 2008-12-18
3482 ("Z% (rzegorz Madej 2008-12-22
3483 ("Z% Dariusz D2#ski 2008-12-22
3484 Z A 0adosaw Piskorski Aneks do uowy nr /FR>Q91Q/..F 2008-11-24
3485 OR 2008-12-22
3486 ("Z% &3MMED8A s,c, Mariusz "ednarczyk 2008-12-09
3487 %P $9A(E $E0=8CE &rzysztof $zalak 2008-12-19
3488 %P Z Pawe 9ypiak 2008-12-19
3489 I 2008-12-10
3490 I 4u#MA7 5MC$ $p, z o, o, Andrzej "o#yk 2008-12-10
3491 I 2008-12-12
Wykonanie B>. operatw szacunkowych dziaek
gruntowych (iny 4u#lin
Andrzej $zyczyk 5sugi (eodezyjno )
&artograficzne
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej stanu prawnego
dziaekT CzechwE ul, KukowskaE ul, 5rz*dowskaE ul,
Wonierska
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej ustalenia stanu
prawnego dziaki przy al, $pdzielczo%ci Pracy
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej ustalenia stanu
prawnego dziaek przy ul, (rygowej i ul, 0ataja
5sugi (eodezyjno ) &artograficzne Marian
7ykiel
3pracowanie dokuentacji geodezyjnej ustalenia stanu
prawnego dziaek przy ul, Cheicznej i ul, Cienistej
7arodowy Hundusz 3chrony 6rodowiska i
(ospodarki Wodnej :an 02czka "ar#ara
Wi%niewska
Dofinansowanie przedsi*wzi*cia pn, 9eroodernizacja
dwch o#iektwT 1espou $zk 3glnoksztac2cych nr B
i P w 4u#linie
5trzyanie w staej gotowo%ci sprz*tu po+arniczegoT
saochd po+arniczy $9A0 /PP
5trzyanie w staej gotowo%ci sprz*tu po+arniczegoT
saochd po+arniczy 45"487
W87DA ) $E0W8$ $p, z o, o, Waldear
Mitua Mariusz Matyjaszczyk
&onserwacja dIwigw w #udynkach przy ul,
Wieniawskiej BP i 4eszczy!skiego /.
Wykonanie i dostawa pokrowca na dI otorow2 i
ulotek inforacyjno ) prewencyjnych
7ago%nienie koncertw w $zopce "o+onarodzeniowej w
raach iprezy proocyjnej
Prowadzenie iprezy proocyjnej $ylwester Miejski w
dniu -B,B/,/..R r,
H59503 E?893 $p, z o, o, (rzegorz
Petruczynik
1apewnienie dost*pu do 8nternetu dla lokalnej sieci
5rz*du Miasta 4u#lin
1apewnienie dost*pu do 8nternetu dla lokalnej sieci
5rz*du Miasta 4u#lin
$8EME7$ E79E0P08$E C3MM578CA9837$
$p, z o, o, $P0879 $p, z o, o,:acek 1iny
Waldear Matukiewicz
DostawaA instalacja i uruchoienie oduu 2czno%ci w
W"M&1A sprz*tu telefonicznegoA sprz*tu koputerowego
Arkusz1
Strona 268
3492 (% Dofinansowanie zakupu dra#iny dla &M P$P w 4u#linie 2008-11-07
3493 (% Po+yczka na zakup dra#iny dla &M P$P w 4u#linie 2008-11-07
3494 OR 80MA0 P,P,',5, 8reneusz Wawryszczuk 2008-12-16
3495 R( EDAC' P,',5, :an $tarownik 2008-12-16
3496 (R" ! Mikoaj (iszczak 2008-12-12
3497 OR Z 2008-12-16
3498 (OI WE?P34 :acek 4ewandowski 2008-10-27
3499 %P ! :zef "ogusz 2008-12-08
3500 %P ! P03 MED8A P45$ 0yszard "ogucki 2008-12-19
3501 %P Z 9oasz Maciuszczak 2008-12-22
3502 %P EMP30A Pawe Dogan 2008-12-19
3503 ("Z% 0'EMA :acek $aj 2008-12-15
3504 ("Z% 2008-12-15
Wojewdzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
4ucjan 3rgasi!ski
Wojewdzki Hundusz 3chrony 6rodowiska
i (ospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk
4ucjan 3rgasi!ski
Wykonanie i zainstalowanie e#li na potrze#y 5rz*du
Miasta 4u#lin
Wykonanie reontu gara+yA parkingu oraz uru
oporowego przy #udynku 5rz*du Miasta 4u#lin ul,
Wieniawska BP
&oncert w /F rocznic* stanu wojennego z dniu
B-,B/,/..R r, na Placu 4itewski
Agencja 0eklaowa C5M545$ :an
Matysik
Wykonanie dziaa! proocyjnych zwi2zanych z
projekte M&adry 7owoczesnej Europy, Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych pracownikw saorz2dowych
4u#linaO
1apewnienie powierzchni wystawienniczej oraz
wykonanie projektu i jednolitej za#udowy dla
podwystawcw na Mi*dzynarodowych 9ragach
8nwestycyjnych ) Meeting Point w "arcelonie
Wykonanie piosenek przez zesp Dzieci z "rod2 w dniu
/R,B/,/..R rA
Wykonanie dokuentacji fotograficznej iprezyT
$ylwester Miejski w dniu -B,B/,/..R r,
Prowadzenie iprez od#ywaj2cych si* w $zopce
"o+onarodzeniowej w dniach /C ) /R,B/,/..R r,
Monta+ instalacji elektrycznej w $zopce "o+ego
narodzenia
Wykonanie i dostawa ateriaw przeznaczonych dla
dzieci i odzie+y szkolnej iasta 4u#lin zawieraj2cych
napisy popularyzuj2ce znajoo%L nuerw telefonw
alarowych su+# ratowniczych
DM& $tudio s,c, 4u#lin ul, &raszewskiego
P- "eata Maciejewska 0yszard &lonowski
Wykonanie i dostawa konstrukcji typu roll ) up wraz z
nadrukie
Arkusz1
Strona 269
3505 R# Dariusz $tanisaw 7ieirski 2008-12-04
3506 OR ! Marek Piecyk 2008-12-11
3507 OR 2008-12-24
3508 OR 2008-12-24
3509 I, A Aneks do uowy nr /R>FQ87QPQ/..R 2008-11-21
3510 I, A Aneks do uowy nr /.FCQ87Q/..R 2008-12-03
3511 I, A Aneks do uowy nr /PRQ87QCPQ8Q/..R 2008-12-18
3512 %P ! Martyna $zewczyk 2008-12-19
3513 %P ! 7atalia Arnal 2008-12-19
3514 %P ! 9oasz Deutryk 2008-12-18
3515 %P Z 9oasz &ulczy!ski 2008-12-15
3516 %P 3chrona iprezy proocyjnejT $ylwester Miejski 2008-12-15
3517 %P Z Daniel Cze%niak 2008-12-05
0ealizacja w partnerstwie zadania inwestycyjnegoT
"udowa ul, "ursaki i ul, 0apackiego w strefie aktywizacji
gospodarczej dzielnicy "ursaki w 4u#linie
3pracowanie scenariusza kapanii proocyjnej projektu
M&adry 7owoczesnej Europy, Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracownikw saorz2dowych 4u#linaO
MP3 $89A 4u#lin $,A, 4eszek "uczy!ski
Andrzej Pietrkiewicz
$prz2tanie w okresie letni i ziowy terenu wok
#udynkw adinistrowanych przez 5rz2d Miasta 4u#lin
MP3 $89A 4u#lin $,A, 4eszek "uczy!ski
Andrzej Pietrkiewicz
Wywz odpadw staych z #udynkw 5rz*du Miasta
4u#lin
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gw i
&analizacji w 4u#linie $p, z o, o, 9adeusz
Hijaka
Charytatywne $towarzyszenie 7iesienia
Poocy Chory M8$E08C30D8A ks,
9adeusz Pajurek 4ucyna "iakowska )
Ceglarz
1esp Projektowania i 3#sugi
8n+ynieryjskiej "udownictwa Drogowego
93MA0 ) D03( 9oasz 4is Marek
3leszczuk
Wyst*p artystyczny w wykonaniu grupy 4wowskiego
9eatru i, Kesia &ur#asa
&oncert kol*d podczas Hestiwalu "o+ego 7arodzenia w
dniu /C,B/,/..R r,
&oncert kol*d podczas Hestiwalu "o+ego 7arodzenia w
dniu /F,B/,/..R r,
Dystry#ucja plakatw na potrze#y Hestiwalu "o+ego
7arodzenia
(rupa 3chrony "iznesu Persona i
Wsplnicy 0o#ert Persona
Caodo#owa o#suga techniczna centru onitoringu
$zopki "o+onarodzeniowej
Arkusz1
Strona 270
3518 %P Z Martyna "ogucka 2008-12-19
3519 %P H'5 A$ s,c Anna $o#ieraj Artur $o#ieraj 2008-12-15
3520 OR Dostarczenie e#li do #udynkw 5rz*du Miasta 4u#lin 2008-12-19
3521 OR 2008-08-07
3522 OR 2008-08-07
3523 OR Z &onrad "arya 2008-12-16
3524 &% &3M ) E&3 $p, z o, o, Wojciech 4utek 2008-12-24
3525 R( "3DA0 Dariusz "odys 2008-12-17
3526 R( P,',5, 'E483$ Waldear Wyszogrodzki 2008-12-15
3527 Z 2008-11-17
3528 R( 1C 1#igniew Czo#ot 2008-12-12
3529 OR D3ME& ) Ewa Popajewska 2008-12-05
3530 %' ! :aku# "en 2008-11-17
3531 %' ! 0o#ert 1aj2c 2008-12-01
3532 %' ! Artur Dowgird 2008-11-17
Prowadzenie iprez od#ywaj2cych si* w $zopce
"o+onarodzeniowej w dniach // ) /-,B/,/..R r,
Przygotowanie oraz realizacja pokazu pirotechnicznego
podczas $ylwestra Miejskiego
Ha#ryka Me#li &*pno :arocin $p, z o, o,
9adeusz $tawicki
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$awoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) ul, &rakowskie Przedie%cie F/ 8= pi*tro
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$awoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji ) ul, &rakowskie Przedie%cie F/ = pi*tro
1e#ranie i opracowanie danych na potrze#y
sprawozdania z dziaalno%ci Miejskiego 0zecznika
&onsuenta za /..R r,
Przyj*cie w zarz2dzanie centarzy kounalnych przy ul,
"iaej i ul, Droga M*czennikw Majdanka
usuni*cie awarii ) wyiana grzejnikw w #udynku
0atusza Plac Kokietka B
Wykonanie reontu instalacji elektrycznych w
wy#ranych poieszczeniach #udynku przy ul,
Wieniawskiej BP
P&$ w Kodzi Eugeniusz $uklerz Marianna
1ikowska
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
Monta+ i deonta+ opraw o%wietleniowych w
poieszczeniach przy ul, 1otej /
Wyiana grzejnikw i elektrycznych podgrzewaczy wody
w #udynku przy ul, 7arutowicza -FQ-J
1aprojektowanieA wykonanie i aktualizacja strony
projektu M$potkajy si* ) 8nny nie znaczy o#cyO
3pracowanie graficzne i skad ateriaw proocyjnych
projektu M$potkajy si* ) 8nny nie znaczy o#cyO
0ealizacja autorskiego filu proocyjnego w zwi2zku z
realizacj2 projektu M$potkajy si* ) 8nny nie znaczy
o#cyO
Arkusz1
Strona 271
3533 %' ! &arolina Majkowska 2008-12-01
3534 %' ! Maciej Wr#lewski 2008-12-01
3535 %' ! 8dalia $yczy!ska 2008-12-12
3536 %' ! :an Witalis "orowiec 2008-11-17
3537 %' ! Monika Mai!ska ) Doagalska 2008-11-20
3538 %' ! 4eokadia 1uzanna Piech Przeprowadzenie warsztatw plastyki o#rz*dowej 2008-11-12
3539 %' ! Andrzej Molik 2008-12-01
3540 I (9$ Energis $p, z o, o, Marek 0ekosz 2008-12-30
3541 OR Z 4ech Pudo 2008-12-04
3542 OR 3d#ywanie sta+u przez #ezro#otnego ) Ewa 9ru#acz 2008-12-12
3543 %' ! Maciej $okal 2008-12-01
3544 %' Z (enowefa Pacek 2008-12-12
3545 %' ! &arolina Majkowska 2008-11-12
3546 R( 2008-12-19
3547 R( 2008-12-19
9uaczenie ateriaw z j*zyka polskiego na j*zyk
angielski ;/. stron<
Autorski projekt graficzny plakatu pt, Poga!skie korzenie
wschodniego pogranicza ) 6wi*to %wiata
Przygotowanie projektu graficznego i skad folderu
7ajwa+niejsze wydarzenia kulturalne w roku /..J
0ealizacja autorskiego filu proocyjnego w zwi2zku z
realizacj2 projektu M$potkajy si* ) 8nny nie znaczy
o#cyO
Przeprowadzenie warsztatu %piewu tradycyjnego pie%ni
pogranicza polsko S ukrai!skiego
3pracowanie kopletu autorskich tekstw do #roszury
inforacyjnej w zwi2zku z realizacj2 projektu M$potkajy
si* ) 8nny nie znaczy o#cyO
Przy2czenie wewn*trznej sieci teleinforatycznej do
sieci pu#licznej i realizowanie po2cze! ze wszystkii
a#onentai sieci pu#licznej
Dokonanie czynno%ci foralno ) prawnych niez#*dnych
do utworzenia jednostki #ud+etowej pod nazw2 1arz2d
9ransportu 1#iorowego w 4u#linie
Powiatowy 5rz2d Pracy w 'ru#ieszowie
$awoir Marciniuk
9uaczenie tekstw z j*zyka polskiego na j*zyk
ukrai!ski ;/. stron<
3#suga techniczna iprez kulturalnych po%wi*conych
/F rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
9uaczenie tekstw z j*zyka polskiego na j*zyk
angielski ;/. stron<
Przedsi*#iorstwo Produkcyjno ) 5sugowe
A0"E9 $p, z o, o, 0o#ert &ielech
Wykonanie ro#t reontowych w #udynku przy ul,
4eszczy!skiego /.
Przedsi*#iorstwo 8nnowacyjne 87739EC'
$p, z o, o, 1#igniew "achnio :anusz
Po+ak
Wykonanie ro#t reontowych w #udynku przy ul,
Wieniawskiej BP
Arkusz1
Strona 272
3548 ZSS 2008-12-29
3549 S 2008-11-05
3550 S 2008-12-01
3551 S 2008-11-05
3552 (O% 2008-12-29
3553 &" P 2008-12-31
3554 &" P 5owa o %wiadczenie usug dodatkowych 2008-12-31
3555 O. P (ina (usk :acek Anasiewicz 2008-12-29
3556 &! 2008-12-05
3557 R# 73DA09 &arolina "o!ska 2008-12-17
3558 ZSS Aneks do uowy nr /PFQCPQW$$Q/..C 2008-12-30
3559 ZSS Aneks do uowy nr /PRQCPQW$$Q/..C 2008-12-30
3560 &! 2008-12-29
3561 !" 2008-12-31
M5$8 $pdzielnia w 4u#linie :an
:aroowicz
7aje poieszczenia #iurowego o powierzchni --F /
przy ul, 9etajera /B
Wy+sza $zkoa Przedsi*#iorczo%ci i
Adinistracji w 4u#linie Edyta
9ruszkowska
7ieodpatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
5niwersytet Marii Curie ) $kodowskiej w
4u#linie 4ech "artkow
7ieodpatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
Hilharonia i, ', Wieniawskiego w
4u#linie "o+ena Cholewi!ska 9eresa
&si*ska ) Halger
7ieodpatne u+yczenie z ap2 kartograficzn2 Miasta
4u#lin
Poczta Polska ) Centru Poczty 3ddzia
0egionalny w 4u#linie Magorzata &aola
:adwiga &u%pit
6wiadczenie usug pocztowych w o#rocie krajowy i
zagraniczny
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne
) 4u#lin $p, z o, o, Czesaw 0ydecki
(rzegorz $iei!ski
Porozuienie w zwi2zku z powierzenie %wiadczenia
usug pu#licznych
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne
) 4u#lin $p, z o, o, Czesaw 0ydecki
(rzegorz $iei!ski
Porozuienie w celu zakupu wyposa+enia placu za#aw
nale+2cego do Przedszkola nr R- przy ul, 1drowej B
"iuro 3#sugi 0ynku 7ieruchoo%ci
Marek 0oszczewski
Poiar kontrolny dziaki poo+onej przy ul,
Kuszczowskiej R
Wykonanie FC. szt, raek reklaowych na zdj*cie o
foracie B.@B> c
&oenda Wojewdzka Policji :acek
"uczek
&oenda Wojewdzka Policji :acek
"uczek
3kr*gowe Przedsi*#iorstwo (eodezyjno )
&artograficzne w 4u#linie $p, z o, o,
$tanisaw Margul
3#suga techniczna przyjowania i ewidencji ro#t do
zaso#u geodezyjnego i kartograficznego
Polska 9elefonia Cyfrowa $awoir
$adowski Marek $itkowski
0ealizacja inwestycji #udowy ukadu drogowego i
zajazdu ) #udowa odcinka ul, (ra#owej i ul, "ohaterw
Westerplatte
Arkusz1
Strona 273
3562 I, 2008-12-18
3563 I, A Aneks do uowy nr -PBFQ$80QCPQ/..F 2008-10-17
3564 I, A Aneks do uowy nr BBR>Q$80QCPQ/..F 2008-12-18
3565 I, 2008-12-29
3566 I, 0 Maria &o#a 2008-11-24
3567 I, 0 &atarzyna &oodziej 2008-12-15
3568 I, 0 1enon &oodziej 2008-12-15
3569 &" 2008-12-18
3570 (% 5dzielenie kredytu w wysoko%ci P. ... ... z 2008-12-30
3571 %' ! 8sa#el 4opez AlodoDar 2008-11-12
3572 I, 2008-12-23
3573 I, 2008-12-22
Pracownia Projektowa (0AMA (ra+yna
Matuszczak
3pracowanie projektu #udowlano ) wykonawczego
roz#irki #udynkw ieszkalnych ) ul, $za!cowa
&onsorcjuT "iuro Projektw
"udownictwa &ounalnego $p, z o, o,AE
90A$AA Ciecierzyn :aku#owice &oni!skie
/.A Marianna Madej
Autorskie "iuro Architektury
87=E$9P03:E&9 ) PA097E0 Maria
"alawajder Michalina 8waniak
Dyrekcja 8nwestycji Miejskich $p, z o, o,
$tanisaw Matys
Penienie funkcji inwestora zast*pczego nad realizacj2
zadaniaT "udowa ul, 4azurowej na odcinku od ul,
0aszy!skiej do ul, &lepackiego
5goda dot, wypaty odszkodowania za zniszczenia
powstae na terenie 0,3,D, WX(487E& w zwi2zku z
prowadzenie ro#t #udowlanych
5goda dot, wypaty odszkodowania za zniszczenia
powstae w zwi2zku z #udow2 kolektora kanalizacji
sanitarnej 788 ) odcinek 8= ) ul, (uska
5goda dot, wypaty odszkodowania za zniszczenia
powstae w zwi2zku z #udow2 kolektora kanalizacji
sanitarnej 7 ) H
&arpacka $pka (azownictwa $p, z o, o, w
9arnowie 3ddzia (azowniczy w 4u#linie
1eno#ia Piotrowicz Mirosaw (wka
5+yczenie nieruchoo%ci przy ul, $nopkowskiej /-A na
stacj* redukcyjn2 gazu
"ank Polska &asa 3pieki $A Ewa
"rogowska Agata &oorek
9uaczenie tekstw z j*zyka polskiego na j*zyk
hiszpa!ski ;/. stron<
45"1E4 DG$90G"5C:A $p, z o, o,
&rzysztof &lepka
Przy2czenie do sieci elektroenergetycznej ) 1esp
$zk 7r F ;#udowa krytej pywalni< ul, 0oztocze BP
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gw i
&analizacji $p, z o, o, 9adeusz Hijaka
Wykonanie przepi*cia istniej2cej sieci wodoci2gowej w
rejonie ulicT MackiewiczaA ChodIkiA Pileckiego
Arkusz1
Strona 274
3574 &" Mieczysaw 3sik 2008-12-18
3575 &" A,",9, A59378$$ $p, z o, o, Ada Matejak 2008-12-22
3576 &" 4eszek 1ieli!ski 'enryk Paszkowski 2008-12-23
3577 OR ! 3nufry &oszarny 2008-12-16
3578 %P P 2008-10-20
3579 %P 2008-11-17
3580 %P P 2008-11-20
3581 %P 2008-11-24
3582 %P 2008-12-03
3583 %P Z Mariusz &ulczy!ski 2008-12-08
3584 %P 2008-15-12
3585 %P 2008-12-16
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy Al, 9ysi2clecia o powierzchni /.
/ z przeznaczenie pod kiosk handlowy
Dzier+awa nieruchoo%ci #*d2cej wasno%ci2 (iny
4u#lin poo+onej przy ul, Droga M*czennikw Majdanka o
powierzchni BJR. / z przeznaczenie pod kois
saochodowy i parking
Dzier+awa nieruchoo%ci stanowi2cej wasno%L (iny
4u#lin poo+onej przy ul, &acze!cowej o pow, C-. / z
przeznaczenie na parking spoecznie strze+ony
3degranie hejnau iejsiego z 0atusza codziennie w
poudnie oraz ka+dorazowo w uzgodnieniu z &ancelari2
Prezydenta
4u#elskie 9owarzystwo 1ach*ty $ztuk
Pi*knych Waldear 9atarczuk 1#igniew
$o#czuk
Porozuienie dot, podj*cia wsppracy w raach
organizacji $ypozju Wo#ec Hory 3twartej 3skara
'ansena
PE0KA S "rowary 4u#elskie $,A, 0o#ert
Wici!ski &rzysztof Wjtowicz
Darowizna kwoty B... z z przeznaczenie na cProocj*
Miastac
3P5$ H84M $p, z o, o, Piotr Dzi*cio
"ogusaw Paszy!ski
Porozuienie dot, podj*cia wsppracy w celu
wsplnego zorganizowania w dniu /F,BB,/..R r, iprezy
proocyjnej c4u#elskiej Preiery filu Wiosna PBc
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gw i
&analizacji $p, z o, o, 9adeusz Hijaka
Darowizna kwoty />.. z z przeznaczenie na cProocj*
Miastac
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gw i
&analizacji $p, z o, o, 9adeusz Hijaka
Darowizna kwoty />.. z z przeznaczenie na cProocj*
Miastac
1apewnienie o#sugi technicznej iprezy proocyjnej
$ylwester Miejski na Placu 4itewski dniach -B,B/,/..R
r, S .B,.B,/..J r,
PE0KA S "rowary 4u#elskie $,A, 0o#ert
Wici!ski &rzysztof Wjtowicz
Darowizna kwoty -... z z przeznaczenie na cProocj*
Miastac
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$awoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji S $zopka na Placu Po Harze
Arkusz1
Strona 275
3586 %P ! &rzysztof Majcherek 2008-12-17
3587 %P Z Mirosaw Marosz 2008-12-18
3588 %P 2008-12-19
3589 %P 2008-12-22
3590 %P Z Magorzata Milewska 2008-12-29
3591 OR Z &rzysztof 6li+ewski 2008-12-16
3592 %P P 2008-11-07
3593 %P Z (rzegorz &oczkodaj 2008-12-01
3594 %P Anna Do#rowolska 2008-12-19
3595 OR Z Marianna Duda 2008-12-23
3596 S A Aneks do uowy nr BB.JQ$9Q/..R 2008-12-15
3597 OR 2008-12-22
3598 R( A Wojewoda 4u#elski (enowefa 9okarska Aneks do uowy z dnia .C,B.,/..R r, 2008-12-15
Przygotowanie autorskiego prograu choreografii
pokazu Hajer $how oraz jedo wykonanie na iprezie
$ylwester Miejski a dniu -B,B/,/..R r,
1apewnienie o#sugi technicznej podczas iprezy
proocyjnej $ylwester Miejski na Placu 4itewski w
dniach -B,B/,/..R r, S .B,.B,/..J r,
P03$CE785M S A09 :, 0udnicki :, $zaryk
WynajeA instalacja oraz o#suga o%wietlenia podczas
koncertw w $zopce "o+onarodzeniowej na Placu Po
Harze
P(E Elektrociepownia 4u#lin S Wrotkw
$p, z o, o, :erzy &urpiel Maria $oka
Darowizna kwoty B. ... z z przeznaczenie na
cProocj* Miastac
1apewnienie o#sugi gastronoicznej iprezy
artystycznej $ylwester Miejski na Placu 4itewski
Wystawianie za%wiadcze! o zatrudnieniu #yy
pracowniko zlikwidowanego 1akadu 3pieki
1drowotnej
$towarzyszenie 4u#elski &lu# "iznesu
Agnieszka (2sior S Mazur Wiesaw
"rodowski
Podj*cie wsppracy w celu zorganizowania w dniu
/.,BB,/..R r, konferencji cE@port 8port &ooperacja
Europa /..Rc
Dystry#ucja oraz rozwieszenie plakatw $ylwestrowych
na terenie 4u#lina oraz wykonanie identyfikatorw dla
wykonawcw i organizatorw
Monta+ i deonta+ #arierek ochronnych na potrze#y
iprezy proocyjnej $ylwester Miejski na Placu
4itewski
Przygotowanie procedur powoania koisji
konkursowych o udzielenie zawienia na %wiadczenia
stoatologiczne
4u#elski &lu# $portowy 9aekwonSdo
9adeusz Ko#oda :oanna (ardias
&oitet 8ntegracji Europejskiej Mikoaj
Dowgielewicz
Dofinansowanie Projektu c&adry nowoczesnej 0uropy,
Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownikw
saorz2dowych Miasta 4u#linc ze %rodkw Mechanizu
Hinansowego E3(
Arkusz1
Strona 276
3599 Z $tanisaw Wiele#a 2008-12-22
3600 I 2008-11-19
3601 &" 2008-10-30
3602 &" 2008-11-12
3603 %P 2008-12-02
3604 %P 2008-12-02
3605 P- 0EW5C&8 (rzegorz 0ewucki 2008-12-29
3606 I, 2008-12-02
3607 I, A Aneks do uowy nr -RC-Q87QCPQ8Q/..F 2008-11-28
3608 Z 0o#ert WoIniak 2008-12-31
3609 O, Z Ewa Pirecka 2008-12-20
3610 O, Z &atarzyna 9argo!ska 2008-12-20
3611 O, Z :adwiga Wjcik 2008-12-20
5stalenie zasad korzystania z przystankw znajduj2cych
si* na terenie iasta 4u#lin
USMA98C P34A7D $p, z o, o, Pawe
Mikunda
0oz#udowa systeu kolejkowego USMA98C
funkcjonuj2cego w "iurze 3#sugi Mieszka!cw w
#udynku przy ul, Wieniawskiej BP
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne
S 4u#lin $p, z o, o, Czesaw 0ydecki
(rzegorz $iei!ski
3ddanie do #ezpatnego u+ywania > fa#rycznie nowych
ikro#usw arki 0enault 9rafic
Miejskie Przedsi*#iorstwo &ounikacyjne
S 4u#lin $p, z o, o, Czesaw 0ydecki
(rzegorz $iei!ski
3ddanie do #ezpatnego u+ywania B fa#rycznie nowego
ikro#usa arki 0enault 9rafic
48('9 S 9EC' Mirosaw Maksyiuk
:arosaw :aworski
Wynaje i o#suga techniczna oraz onta+ i deonta+
sprz*tu o%wietlenia scenicznego na potrze#y iprezy
proocyjnej $ylwestra Miejskiego
48('9 S 9EC' Mirosaw Maksyiuk
:arosaw :aworski
Wynaje i o#suga techniczna oraz onta+ i deonta+
zadaszonej sceny oraz wie+ pod nago%nienie na
potrze#y iprezy proocyjnej $ylwestra Miejskiego
Prowadzenie dziaalno%ci serwisowej systeu
inforatycznego do rozliczania tytuw wykonawczych
9A?8d
$poeczny &oitet "udowy drogi w ul,
PlatanowejA :a#oniowejA 3sikowej w
4u#linie Ewa Czerna% S Do#rzycka
"udowa drogi w ul, PlatanowejA :a#oniowejA 3sikowej w
4u#linie S dugo%ci PF. #
Przedsi*#iorstwo Wielo#ran+owe
&3M"5DE? $p, z o, o, :erzy Acedo!ski
5stalenie zasad korzystania z przystankw znajduj2cych
si* na terenie iasta 4u#lin
5dzielanie inforacji prawnych przekazywanych w
rozowach indywidualnych i grupowych dla os#
niepenosprawnychA ich rodzin i opiekunw
5dzielanie inforacji z eleentai doradztwa w
rozowach indywidualnych i grupowych
Przekazywanie inforacji w j*zyku igowy podczas
spotka! indywidualnych i grupowych
Arkusz1
Strona 277
3612 O, Z &atarzyna $iedlecka 2008-12-20
3613 !" 2008-12-13
3614 !" 2008-12-13
3615 !" Aneks do uowy nr /R..QDMQ/..R 2008-12-01
3616 !" Aneks do uowy nr /FJJQDMQ/..R 2008-12-01
3617 R( 2008-12-17
3618 (% A Aneks do uowy z dnia /C,B.,/..C r, 2008-12-16
3619 Z A "ogdan Partyka Aneks do uowy nr C>FQ91QCPQ8Q/..R 2008-12-22
3620 OR 'elena (oral ) Mucha 2008-12-31
3621 I, 2008-11-14
3622 !" 9eresa Mrz 2008-12-10
3623 !" 'enryka Woli!ska 2008-12-10
5dzielanie inforacji z eleentai doradztwa w
rozowach indywidualnych i grupowych
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$awoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji S szafka o%wietlenia ulicznego S ul, &r*+nicka
P(E 4u#elskie 1akady Energetyczne $,A,
$awoir &rokowski
$przeda+ energii elektrycznej i %wiadczenie usug
dystry#ucji S szafka o%wietlenia ulicznego S ul,
Poligonowa P.
E4E&903P03:E&9 $,A, 3ddzia w 4u#linie
Marian Daca 4echosaw $zya!ski
E4E&903P03:E&9 $,A, 3ddzia w 4u#linie
Marian Daca 4echosaw $zya!ski
Wojewdztwo 4u#elskie &rzysztof
(ra#czuk Arkadiusz "ratkowski
5dzielenie poocy finansowej w wysoko%ci --- ... z
przeznaczonej na dofinansowanie zadania pQn "udowa
#oisk sportowych w raach prograu cMoje "oisko S
3rlik /.B/c
"ank Polska &asa 3pieki $,A, Agata
&oorek Pawe "aszczak
Wynaj*cie lokalu u+ytkowego orzy ul, 1ad*#ie B- o pow,
-. / z przeznaczenie na siedzi#* 0ady i 1arz2du
Dzielnicy 'ajdw S 1ad*#ie
Przedsi*#iorstwo 0o#t Drogowo S
Mostowych $,A, Przeysaw Przychodze!
Wykonanie tyczasowego po2czenia ul, Wiadukt z ul,
Agatow2 o dugo%ci B/A.. #
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, "iskupie
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Arkusz1
Strona 278
3624 !" &rystyna Hlis 2008-12-10
3625 !" Magorzata (uzek 2008-12-10
3626 !" 1enon &ukiea 2008-12-10
3627 !" :acek &ukiea 2008-12-10
3628 !" "ronisaw &ukiea 2008-12-10
3629 !" &rzysztof $zcz*%niak 2008-12-10
3630 !" :zef $zcz*%niak 2008-12-10
3631 !" 0yszard Woli!ski 2008-12-10
3632 !" :an $tachura 2008-12-10
3633 !" 4idia (akowska 2008-12-10
3634 !" Marianna Mitrus 2008-12-10
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Arkusz1
Strona 279
3635 !" Mirosaw Mitrus 2008-12-10
3636 !" Wioletta Macie!ko 2008-12-10
3637 !" $ylwester Hlis 2008-12-10
3638 !" 2008-12-10
3639 !" Maria 1arajczyk 2008-12-10
3640 !" Marcin 1arajczyk 2008-12-10
3641 !" Ewa 1arajczyk 2008-12-10
3642 !" Paulina 1arajczyk 2008-12-10
3643 !" :an &ulig 2008-12-10
3644 !" "ar#ara &ulig 2008-12-10
3645 !" Andrzej Du#ielis 2008-12-10
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Parafia 0zysko S &atolicka p, w, 6w,
Agnieszki
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Arkusz1
Strona 280
3646 !" $tanisawa Du#ielis 2008-12-10
3647 !" Marek Woli!ski 2008-12-10
3648 !" "o+ena Woli!ska 2008-12-10
3649 !" Wadysaw Wjcik 2008-12-10
3650 !" 1ofia (ra 2008-12-10
3651 !" Piotr "urdach 2008-12-10
3652 !" Marian &owalczyk 2008-12-10
3653 !" 'enryka &owalczyk 2008-12-10
3654 &" 2008-12-31
3655 !" $tanisaw 7iedziaek 2008-12-10
3656 !" :adwiga 7iedziaek 2008-12-10
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Centru &ultury w 4u#linie Aleksander
$zpecht
5+yczenie nieruchoo%ci za#udowanej #udynkai
poo+onej w 4u#linie przy ul, Popieuszki > i >A o 2cznej
powierzchni .AR.RP ha
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Arkusz1
Strona 281
3657 !" 8rena 7astaj 2008-12-10
3658 !" 0o#ert Wierzcho! 2008-12-10
3659 !" Wodziierz Ma!ka 2008-12-10
3660 !" El+#ieta Waleniak 2008-12-10
3661 !" 0yszard Warda 2008-12-10
3662 !" Ewa Warda 2008-12-10
3663 !" Anna &rawczak 2008-12-10
3664 !" Dorota &rawczyk 2008-12-10
3665 !" :arosaw &ornet 2008-12-10
3666 !" 8wona Chielewska 2008-12-10
3667 !" Wincenty :usi!ski 2008-12-10
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Arkusz1
Strona 282
3668 !" 1ofia :usi!ska 2008-12-10
3669 !" 1#igniew Choina 2008-12-10
3670 !" 1ygunt Mrozik 2008-12-10
3671 !" Alina Mrozik 2008-12-10
3672 !" Kukasz 7owakowski 2008-12-10
3673 !" Aleksander Paprocki 2008-12-10
3674 !" Marek Paprocki 2008-12-10
3675 !" Wojciech Paprocki 2008-12-10
3676 !" "ar#ara Podlaszewska 2008-12-10
3677 !" El+#ieta "aranowska 2008-12-10
3678 !" :erzy Hlis 2008-12-10
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Arkusz1
Strona 283
3679 !" Marzena Hlis 2008-12-10
3680 !" Dorota Hlis 2008-12-10
3681 !" :ulia 0+ycka 2008-12-10
3682 !" Adela 0+ycka 2008-12-10
3683 !" $tanisaw Pacek 2008-12-10
3684 OR 2008-12-31
3685 I 9EC'ME? $,A, :acek $tudencki 2008-12-18
3686 I $tar7E9 $tanisaw $tarek 2008-12-24
3687 OR 2008-11-26
3688 !" 9elekounikacja Polska $,A, Dzier+awa kanalizacji teletechnicznej 2008-10-26
3689 I, 950E& :57830 "artosz 9urek 2008-12-02
3690 I, A 950E& :57830 "artosz 9urek Aneks do uowy nr -CRJQ87Q/..R 2008-12-02
3691 I, $1( $p, z o, o, 0yszard 1awisza 2008-12-31
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
5dost*pnienie nieruchoo%ci w celu #udowy sieci i
urz2dze! elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji S
ul, Dziu#i!skiej
Parafia p,w, 6w, 9eresy od Dzieci2tka
:ezus :erzy Por*#a
Wynaj*cie lokalu u+ytkowego przy ul, "etonowej F o
pow, P/ / z przeznaczenie na siedzi#* 0ady i 1arz2du
Dzielnicy &o%inek
5dost*pnienie z#ioru danych o#razowych pochodz2cych
z satelity 8konos
Modyfikacja na rok podatkowy /..J aplikacji w
technologii P'P uruchaianej za pooc2 przegl2darki
internetowej
1esp $zk Ekonoicznych i, A i :,
=etterw Marzenna Modrzewska S
Michalczyk
5owa o praktyczn2 nauk* zawodu w forie praktyki
zawodowej S Anna ChudzikE Dorota (ukowskaE Daian
HrycE Piotr 0ykoE Anna $oleckaE &lelia 1ieli!ska
Prze#udowa sieci wodoci2gowej na terenie osiedla
Choiny w 4u#linie
3pracowanie projektu #udowlano S wykonawczego
roz#irki #udynkw zlokalizowanych na dziace przy ul,
$osnowej PF i ul, $osnowej PJ
Arkusz1
Strona 284
3692 I, $1( $p, z o, o, 0yszard 1awisza 2008-12-31
3693 I, 2008-12-18
3694 (OI ! Ewelina 8wanek S Chachaj 2008-12-15
3695 (OI ! &onrad (roaszek 2008-12-15
3696 I, P 2008-12-23
3697 I, A Aneks do uowy nr /JBCQ$80QCPQ/..F 2008-04-15
3698 I, A Aneks do porozuienia nr /C-RQ87QPQ/..R 2008-10-28
3699 I, E&3 S (E3 Consulting Marek "iyk 2008-11-20
3700 (OI ! Mieczysaw "2k 2008-12-15
3701 Z A 0o#ert Piech Aneks do uowy nr B>C-Q91Q/..R 2008-12-30
3702 OR P Anna $chesny 2008-12-08
3703 I, 487E9E4 $p, z o, o, &rzysztof $okoowski 2008-12-30
3pracowanie projektu #udowlano S wykonawczego
roz#irki #udynkw zlokalizowanych na dziace przy ul,
$osnowej P>
"iuro Projektw "udownictwa
&ounalnego $p, z o, o, Marianna Madej
4udwika Cichocka
Penienie kopleksowego nadzoru autorskiego w
procesie realizacji inwestycji c"udowa ul, &ra!cowej w
4u#linie na odcinku od ul, &unickiego do ul, Dugiejc
Analiza potencjau intelektualnego PB gin wchodz2cych
w skad 4u#elskiego 3#szaru Metropolitalnego
Analiza potencjau intelektualnego PB gin wchodz2cych
w skad 4u#elskiego 3#szaru Metropolitalnego
Miejskie Przedsi*#iorstwo Wodoci2gw i
&analizacji $p, z o, o, 9adeusz Hijaka
7ieodpatne przekazanie projektw #udowlanych na
#udow* sieci kanalizacji i wodoci2gowych
$towarzyszenie 8n+ynierw i 9echnikw
&ounikacji 3ddzia w 4u#linie 3%rodek
5sug 9echniczno S Ekonoicznych :erzy
Ekiert
Przedsi*#iorstwo Produkcyjno S 'andlowe
30837 Edward 4e!czukE Dyrekcja
8nwestycji Miejskich $p, z o, o, 'anna
$iwek
3pracowanie studiu wykonalno%ci dla zadania
c"udowa 2cznic 7r B i R oraz 2cznic 7r C i F w 4u#linie S
w*ze Poniatowskiegoc
Wykonanie M$trategii proocji inwestycyjnej
4u#elskiego 3#szaru MetrolpolitalnegoO
Porozuienie w sprawie rozwi2zania uowy nr
/FC.Q30Q1Q/..R
3pracowanie aneksu do projektu #udowlano )
wykonawczego #udowy sieci wodoci2gowej w ulicach
A#raowickiejA Powojowej i 3dlegej
Arkusz1
Strona 285
3704 I, A Aneks do uowy nr /R/.Q87Q/..R 2008-12-11
3705 I, "udowa ulicy Waowej w 4u#linie 2008-12-03
3706 I, A Aneks do uowy nr //JFQ87Q/..R 2008-12-12
3707 I, A Aneks do uowy nr CFPQ$80QCPQ/..F 2008-12-10
3708 I, 5sugi 8nwestycyjne &rystyna Pinkiewicz 2008-12-12
3709 Z 'u#ert Wnuk 2008-12-31
3710 Z A 'enryk "asiak Aneks do uowy nr C/RQ91QCPQ8Q/..R 2008-12-31
3711 Z 2008-12-18
3712 Z A Wisawa Hilipowicz Aneks do uowy nr /-C.Q91QCPQ/..F 2008-12-16
3713 I, 2008-12-04
3714 I, A Aneks do uowy nr /F-FQ87Q/..R 2008-12-10
3715 I, A Aneks do uowy nr F/JQ$80QCPQ/..F 2008-12-30
3716 I, 2008-12-04
3717
&onsorcju ) liderT 4u#elskie
Przedsi*#iorstwo 0o#t 8n+ynieryjnych $p,
z o, o, $zyon Wiak
$poeczny &oitet "udowy ulicy Waowej
Ewelina Polesiak
Przedsi*#iorstwo (eologiczne P34(E34
$,A, :an Wilgat
Przedsi*#iorstwo "udownictwa
8n+ynieryjnego 930(A7 $p, z o, o, 4ech
(ano
3pracowanie przediaru ro#tA kosztorysu
inwestorskiego i forularza kosztorysu ofertowego 8
etapu inwestycji pn, M$ieci wodSkan w rejonie ulicT al,
$orawi!skiego ) Mackiewicza ) ChodIki w 4u#linieO
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
P&$ w 3strowcu 6wi*tokrzyski $,A,
$tanisaw Wody!ski $awoir P*dzik
5stalenie zasad korzystania z przystankw MP& na
terenie iasta 4u#lin
$poeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w
ulicy "rata Al#ertaA Marii &uncewiczowej w
4u#linie &atarzyna Chodkiewicz
"udowa sieci wodoci2gowej i kanalizacji sanitarnej w
ulicy "rata Al#ertaA Marii &uncewiczowej w 4u#linie
Dyrekcja 8nwestycji Miejskich $p, z o, o,
'anna $iwek
Dyrekcja 8nwestycji Miejskich $p, z o, o,
'anna $iwek
$poeczny &oitet "udowy sieci
wodoci2gowej w ulicy :uliusz 4igonia w
4u#linie $awoir Pelak
"udowa sieci wodoci2gowej w ul, :uliusza 4igonia w
4u#linie