kampania przeciw homof obii | campaign against homophobia | solec 30a | 00-403 warszawa

t +48 22 423 64 38 | f +48 22 630 83 37 | inf o@kph.org.pl | www.kph.org.pl
nip 521-32-04-077 | regon 015182682 | v olkswagen bank polska sa 35 2130 0004 2001 0344 2274 0001
organizacja poży tku publicznego
Kampania Przeciw Homofobii sprzeciwia się powielaniu stereotypowych przekonań, że
istnieje jakikolwiek związek między popełnieniem przestępstwa pedofilii, a orientacją
psychoseksualną sprawcy. Pogląd ten stanowi wyraz homofobii i nie opiera się na żadnych
naukowych przesłankach. Wypowiadając tego typu nieprawdziwe twierdzenia – poseł
Zieliński manipuluje opinią społeczną i przyczynia się do wzrostu nietolerancji i agresji wobec
osób nieheteroseksualnych.
Jednocześnie nie ma możliwości rzetelnego odniesienia się do wypowiedzi posła Zielińskiego
– nie podaje on bowiem źródeł cytowanych przez siebie ‘statystyk’, ich autorów, ani nawet
konkretnych danych. Podkreślić z całą stanowczością należy, że w Polsce nie istnieją żadne
dane dotyczące orientacji seksualnej sprawców przestępstw pedofilii. Natomiast badania
przeprowadzane w przeszłości na świecie zazwyczaj obciążone były dyskredytującymi je
błędami metodologicznymi oraz tendencyjnością, za co ich autorzy, jak np. Paul Cameron byli
wykluczani z naukowych organizacji i środowisk za nierzetelność i sprzeniewierzenie się
zasadom etycznym.
Współczesne placówki naukowe i organizacje zrzeszające naukowców z dziedziny
psychologii, psychiatrii i seksuologii (m.in. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne,
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, Amerykańskie Towarzystwo Seksuologiczne)
jednoznacznie odróżniają orientację psychoseksualną (określaną jako pociąg romantyczny i
seksualny do dorosłych osób określonej płci) od pedofilli (określanej w klasyfikacji chorób i
zaburzeń ICD-10 jako stan, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągania
satysfakcji seksualnej jest kontakt z dziećmi w okresie przedpokwitaniowym lub wczesnej
fazie pokwitania) i podkreślają brak jakiegokolwiek związku między nimi. Tak więc o ile
pedofilia jest parafilią – zaburzeniem pociągu seksualnego oraz, w określonych przez prawo
przypadkach może stanowić przestępstwo, tak orientacja psychoseksualna (homoseksualna,
heteroseksualna, biseksualna) stanowi naturalną emanację ludzkiej seksualności i pozwala
tworzyć emocjonalne związki oparte na obopólnej zgodzie dorosłych osób.
Wypowiedź posła Zielińskiego stanowi więc wyraz jego homofobicznych przekonań.
Natomiast w świetle obecnego stanu wiedzy naukowej jest to wypowiedź nieprawdziwa.

Zofia Jabłońska, członkini zarządu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful