tel.

012 418 40 25 / fax 12 398 22 24
www.morele.net

Morele.net sp. z o.o. • ul. Fabryzna 20! • "ra#$w 31%553 • &'() (*94519+2201
",-) 0000390511 .are/estrowana przez -01 ,e/onowy 1la "ra#owa%2r$1m3e43a
w "ra#ow3e 5' 6y1z3a7 8ospo1arzy ",- 6yso#o49 #ap3ta7u za#7a1owe:o) 440.000 (*&
Kraków, dnia 06.08.2013r.
Szanowni Państwo,
Zacząć chciała!" od t#$o, %# &ako 'ir"a, "a"! (#łną )wiado"o)ć, &ak n#wra*$iczn!"
(+nkt#" w sk*#(i# s(rz#da&ąc!" d+%o (odz#s(ołów ko"(+t#row!ch &#st osł+$a
(os(rz#da%owa związana z r#k*a"ac&a"i. S!st#"at!czni# zwi,ksza"! +d%#t dział+
r#k*a"ac&i i w chwi*i o#cn#& (rior!t#t#" cał#& 'ir"! &#st za(#wni#ni# sz!sz#& osł+$i w
t!" zakr#si# - inn!"i słow! od &aki#$o) czas+ wsz!stki# zaso! 'ir"! (rz#znaczon# są na to,
a! (o(rawić s(rawno)ć dział+ r#k*a"ac!&n#$o. .#dnocz#)ni# i&#"! si, w (i#r) za ka%dą
r#k*a"ac&,, która "o$ła w!wołać ni#zadowo*#ni# i d!sko"'ort nasz!ch k*i#ntów. /soi)ci#
sta*# "onitor+&, tr+dn# *+ ni#&#dnoznaczn# r#k*a"ac&# i zawsz# stara" si, załatwiać &#
(oz!t!wni#.
0!" ardzi#& "i (rz!kro, %# wła)ni# t#raz w "#diach (o&awia si, o(is r#k*a"ac&i, (rz! któr#&
(róowa*i)"! &ak na&*#(i#& osł+%!ć k*i#nta. 1a&(i#rw ki*ka 'aktów2
3 w dni+ 12.12.2012 K*i#nt zak+(ił w nasz!" sk*#(i# (o&#d!ncz# (odz#s(oł+ ko"(+t#row#
a nast,(ni# sa"odzi#*ni# dokonał ich "onta%+
3 w dni+ 12.06.2014 5$odzina 23236, (ółtora rok+ (o zak+(i#6 została z$łoszona r#k*a"ac&a
5standardowa6 na jeden z podzespołów 5(ł!t, $łówną6 został &#dnak dostarczon! cały
zestaw.
Klient dostarczył sprzęt 26.06.2014, cz!*i zw*#kał *isko dwa t!$odni#, załącza&ąc
&#dnocz#)ni# (is"o r#k*a"ac!&n# z t!t+ł+ ni#z$odno)ci towar+ z +"ową
3 (o dia$nozi# s(rz,t+, ni# w!kr!to wad +kr!t!ch "o$ąc!ch w!st,(ować w dni+ zak+(+,
któr# "o$ł!! w!wołać o#cną awari,
Stąd w!nika&ą 2 nasz# działania2
3 zamiast odrzucać reklamację z tytułu niezodno!ci z umow" #po dianozie uznan" za
$ezzasadn"% c&cieli!my pomóc klientowi w mo'liwie szy$kim otrzymaniu sprawneo
sprzętu.
Z$odni# z za(isa"i +staw!, (rz#z (i#rwsz# (ół rok+ to sk*#( "+si +dowodnić, %# s(rz,t w
dniu sprzeda'y "iał +st#rk,7wad,7rak, któr! s(owodował awari,, nato"iast (o okr#si#
(ółroczn!" oowiąz#k t#n s(ada na k*i#nta. Prz! sko"(*ikowan!ch #*#ktroniczn!ch
(odz#s(ołach ko"(+t#row!ch &#st to tr+dn# *+ ni#"o%*iw#, w dodatk+ kosztown#
5#ks(#rt!za6. 8o$, dodać, %# dia$noza nasz#$o sk*#(+, ni# w!kr!wa&ąca +kr!t!ch wad
,dąc!ch (odstawą do r#k*a"ac&i z t!t+ł+ ni#z$odno)ci towar+ z +"ową, została
(otwi#rdzona (rz#z a+tor!zowan! s#rwis 9i$a!t# 5o cz!" ni%#&6.
.ako, %# (i#rwotni# została (rz#z s!st#" z$łoszona r#k*a"ac&a standardowa, (ostanowi*i)"!
za"iast odrz+cać r#k*a"ac&, i ods!łać towar do k*i#nta do "o"#nt+ otrz!"ania od ni#$o
#ks(#rt!z!, zroić &#d!ną rz#cz, &aką "o$*i)"!, a! (oz!t!wni# załatwić s(raw,, cz!*i
od#słać s(rz,t do na(raw! (rz#z s#rwis (rod+c#nta.
tel. 012 418 40 25 / fax 12 398 22 24
www.morele.net

Morele.net sp. z o.o. • ul. Fabryzna 20! • "ra#$w 31%553 • &'() (*94519+2201
",-) 0000390511 .are/estrowana przez -01 ,e/onowy 1la "ra#owa%2r$1m3e43a
w "ra#ow3e 5' 6y1z3a7 8ospo1arzy ",- 6yso#o49 #ap3ta7u za#7a1owe:o) 440.000 (*&
3 dokonali!my samodzielnej dianozy całeo sprzętu pomimo złoszenia reklamacji na
jeden podzespół( t#st! ni# wskaz!wał! owi#" &#dnoznaczni#, cz! (ro*#" &#st t!*ko z (ł!tą
cz! równi#% z (roc#sor#". K+(+&ąc oddzi#*ni# (odz#s(oł! na 'akt+rz# "a"! oddzi#*n#
(oz!c&# a ka%d! (odz#s(ół &#st o(atrzon! oddzi#*ną, za*#%ną od (rod+c#nta, $waranc&ą. 1a
sk*#(i# ni# *#%! oowiąz#k dia$noz! cał#$o ko"(+t#ra, któr! sa"odzi#*ni# z"ontował k*i#nt
- &#st to w $#stii k*i#nta. /cz!wi)ci# stara"! si, !ć #*ast!czni i w w!(adk+ tr+dno)ci (rz!
dia$nozi# *+ $d! k*i#nt dostarcza na" cał! z#staw dokon+&#"!, &#)*i to "o%*iw#, dia$noz!
sa"odzi#*n#&, tak, a! ni# ods!łać towar+ do k*i#nta i ni#(otrz#ni# ni# (rz#dł+%ać (roc#d+r!.
Zało%!*i)"! wi,c kolejn" reklamacj" na procesor, a! "óc w!słać $o do s#rwis+
(rod+c#nta.
: s(rawi# (ł!t! $łówn#& wczora& otrz!"a*i)"! wiado"o)ć od s#rwis+ 9i$a!t#.
;1n3a 2014/08/05 wym3en3ony zosta7 u#7a1 s3e3 <='( *!& ,>*8111F%?*%<8 ,@!*>@" A po
pozytywnyB testaB zosta7a ona zwr$ona.C
Powod#" awarii !ło +szkodz#ni# +kład+ si#ci - na&cz,stsz!"i (owoda"i taki#& awarii są
(rz#(i,cia s(owodowan# n(. w!ładowania"i at"os'#r!czn!"i. :#dł+$ słów s#rwisanta
9i$a!t#, t#$o t!(+ z$łosz#nia są ardzo cz,st# w okr#si# *#tni". 8o%*iw!, choć w %adn!"
sto(ni+ ni#(otwi#rdzon!, sc#nari+sz &#st taki, %# (o&#d!ncz# (rz#(i,ci#, w!ładowani#, inn!
cz!nnik nat+r! z#wn,trzn#& s(owodował! awari, zarówno (ł!t! $łówn#& i (roc#sora
;#k*a"ac&a !ła r#a*izowana ni#standardowo, co zaowocowało wi#*o"a ł,da"i2
ni#od(owi#dni# in'or"owani# k*i#nta o &#$o "o%*iwo)ciach i nasz!ch działaniach, rak
"o%*iwo)ci +z!skania #z(o)r#dni#& in'or"ac&i t#*#'oniczn#& od oso! osł+$+&ąc#&
r#k*a"ac&# oraz, na&$orsz! z nasz#& stron! łąd, odrz+c#ni# r#k*a"ac&i 5naw#t &#)*i zasadn#,
cz!*i naw#t &#)*i (roc#sor rz#cz!wi)ci# "iał awari,6, którą sa"i zało%!*i)"!.
: i"i#ni+ cał#& zało$i, zwłaszcza dział+ osł+$i r#k*a"ac&i, (rz#(rasza" Pana 8ari+sza za
całą, z (+nkt+ widz#nia k*i#nta, kar!$odną s!t+ac&,. <zna&ąc nasz# działani# 5r#k*a"ac&a
(roc#sora i &#& (rz#i#$6 za całkowici# #zzasadn#, w!)*#"! now!, s(rawn! (roc#sor.
: w!(adk+ (ł!t! $łówn#&- (o +(rz#dnich t#stach od#)*#"! na dniach na(rawioną (rz#z
s#rwis 9i$a!t# (ł!t, $łówną.
.#dnocz#)ni# za(#wnia", %# (odwoi"! w!siłki w c#*+ &ak na&sz!sz#$o (o(rawi#nia osł+$i
r#k*a"ac&i w sk*#(i# "or#*#.n#t.
Z (owa%ani#",
=!r#ktor =#(arta"#nt+ /sł+$i K*i#nta i ;#k*a"ac&i
>$ni#szka Sz+r"an