E

u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


w systemie rasistowskiego apartheidu FO348 Stefan Kosiewski
20140806 Zniweczona rzeczywistosc
Written by sowa (») today at 21:34 in category Fascynacja obledem, read: 18×
o kontrole MNI Telecom S.A.
20140806 SOWA Magazyn
Europejski.pdf Urzad Komunikacji
Elektronicznej Dyrektor Generalny
Mariusz Czy¿ak Tel. 22 53 49 270
dotyczy: udzielenia... pl.scribd.comBarbara
KrajewskiPanie
Kosiewski, wszedzie sie oni posuneli
obcerniac Polakow. Dzieje sie to np.
przez przerabianie biografii w IPN-ie,
jaki i przerabianie historjii w mediach i
na FB i innych internatowych
witrynach. Jeszcze nikt nie potrafil
zglosic te nieprawnosci do prokuratury,
aby odzyskac jakies rozwiazanie. Moze
po wyborach!!! 2 godz.

Stefan Kosiewski @Barbara
Krajewski - nie wiem, czy nale¿y ù¹czyã
z nadziejami przed wyborami przykre
dla Narodu Polskiego dziaùania
terrorystyczno-represyjne w systemie
rasistowskiego apartheidu, stosowane
przez ukrytych ¿ydów w stosunku do
Polek i Polaków (gen.), nie tylko od
Magdalenki 1989 i nie tylko od
17.09.1939 r.?

Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
AKalksztajn z Goldbergiem dojd¹ do wùadzy, po czym brat Kalksztajna zejdzie z
Wawelu, a¿eby podpisaã drugi Traktat Lizboñski, straciã cnotê suwerennoœci
pañstwowej po raz enty, a co bêd¹ miaùy z tego polskie dzieciêta na wsi? Czy tylko
dofinansowanie z Brukseli (albo i z Warszawy?) do mleka rozdawanego dzieciom w
szkoùach w pudeùkach z foli¹ aluminiow¹ wywoùuj¹c¹ w mùodych organizmach raka.
Dlaczego nie byùo tej choroby, kiedy mleko kupowaùo siê w mleczarni pod Wêgrod¹ w
Czeladzi do sùoika z mleczarnianej bañki a œmietanê z targu w Bêdzinie albo i od
kobiety z Przeczyc? Zsiadùe mleko mo¿na byùo kroiã ùy¿k¹; ...oczywiœcie, ¿e
wykañczano Polaków wtedy innymi sposobami: chlorowan¹ wod¹, truj¹cymi
œciekami przemysùowymi w rzekach, w których wytruto wczeœniej ryby i raki, dymami
ze zasiarczonego wêgla. Sportami, mazurami, dukatami, pùaskimi, wawelami, czyst¹,
zwykù¹, wyborow¹, ochùapami z rzeêni, gastronomi¹, która przerabiaùa dla mas
chùopo-robotniczych ka¿de g(,)wno.

Tematem podjêtym przeze mnie dzisiaj w rozmowach tel. oraz korespondencji
internetowej s¹ dziaùania przestêpcze konkretnej firmy w stosunku do konkretnego
obywatela RP, który pùaci w 2014 r. od miesiêcy abonament telefoniczny z podatkiem
na pañstwo, chocia¿ zostaù odù¹czony w czerwcu od telefonu, zaœ operator a tak¿e
urzêdnicy zgodnie twierdz¹, ¿e nie ma problemu, bo oni nawet nie zadzwoni¹ przecie¿
pod wskazany im przez Polaka i Katolika numer, a¿eby sprawdziã, ¿e chazarski oszust
nazwany po imieniu w skardze, oszukuje tak¿e swój urz¹d kontrolny w Polsce i ka¿de
Ministerstwo RP, albowiem zùodziej ¿ydowski w Polsce ma placet na rozbójnicz¹
dziaùalnoœã, przyzwolenie odgórne i dlatego nic sobie nie robi z kontroli, które w
systemie apartheidu jego nie dotycz¹, nie dotykaj¹ planowo; grabi zatem na caùego,
jak Sergiusz Piasecki kradù i przemycaù na dùugo przed wojn¹, ochraniany faùszyw¹
solidarnoœci¹ plemienn¹ ¿ydowskich policjantów drugiej Rzeczypospolitej.

Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Kaczyñski chciaù ponoã robiã jeszcze niedawno IV RP i rozliczyã postkomunistów.
A dlaczego nie chciaù ten maùy tak¿e
wzrostem czùowiek rozliczyã
komunistów, trockistów takich jak jego
brat, byùy wspóùpracownik KOR-u
Michnika, Modzelewskiego i Kuronia?
Czy dlatego, ¿e dziêki tym
¿ydokomunistom, ùaskawoœci Kiszczaka,
Urbana, Rakowskiego i Jaruzelskiego
zaùo¿yù sobie po cichu Fundacjê Prasow¹ Solidarnoœci, a potem handlowaù
nieruchomoœciami zagarniêtymi miastu Warszawa, zaùo¿yù Spóùkê Srebrna, itd., itd.
Komuniœci nie rozlicz¹ Kaczyñskiego z pochodzenia etniczno-spoùecznego po KGB-
owcu, ani z fatalnej rozmowy z bratem przez telefon satelitarny, albowiem byù ju¿ taki,
co chciaù rozliczaã i skoñczyù marnie na samobójczym worku bokserskim.

A mo¿e woli Pani Krajewska gùosowaã na ¿yda i komunistê Korwina-Mikke, który w
PRL-u ponad 20 lat byù czùonkiem Stronnictwa Demokratycznego, w którym z ojcem
¿ydomasona Ujazdowskiego akceptowaù sojusze, konstytucyjn¹ wy¿szoœã
¿ydokomuny w Moskwie nad Warszawk¹ i dawaù na wszystkie strony, co trzeba dawaã
i komu, bez smrodu. Szachista utrzymuj¹cy siê ponoã w PRL-u z pisania ksi¹¿ek
niepotrzebnych nikomu do nauki bryd¿a, zagrywkami z muszk¹ na jabùku adama i
w¹sikiem wschodnioazjatyckim pod nosem sêpiastym maskuj¹cy udanie
przywi¹zanie filistra do pochodzenia etnicznego po ojcu i matce z kurlandii
chazarskiej, za Bugiem.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
AChciaùbym móc
zatelefonowaã do
schorowanej staruszki i
wdowy molestowanej przez
¿ydowsk¹ bandê obsiadù¹ na
telefonicznych drutach nie
tylko na Mazowszu w Polsce,
tymczasem sroki sowie na to
nie pozwalaj¹, podkradaj¹ nie
swoje i drocz¹ siê, jak w
maglu ¿ydowskim u Molendy
w Czeladzi; - a Pani z jakich
jest Krajewskich, co zamiast robiã ze Sewerynem kasê na haœle "Polscy
Piosenkarze œpiewaj¹ dla Polskiej Mùodzie¿y", stawia na wybory i szubrawców
postubeckich, sitwê mafijn¹ na jedno, diabelskie kopyta: Amber Gold, Art-B,
Osocze w kroczu, za które nikt nie bekn¹ù, jak nie odpowiedziaù nikt za maj¹tek
tego¿ SD rozgrabiany do reszty przez byùego Prezydenta Warszawy, który
powinien nie mieã pozwolenia na telefon w Polsce, jak Radek Sikorski nie
powinien mieã pozwolenia na broñ po wizycie u psychiatry, jeœli ten faktycznie
zapytaù go, czy cierpi na podsùuchy.

Bo ma Sikorski zwi¹zki rodzinne i
personalne ze ¿ydomasoñskim
Ruchem Stu, który zaopiekowaù siê
nim po powrocie z wojny w
Afganistanie bez œrodków
finansowych i po przylocie z
Londynu, znalazù dla niego dworek
szlachecki, popolski i doùo¿yù siê do
transakcji, bo przecie¿ ojciec byùego
kandydata na Prezydenta RP i
obecnego kandydata na Merkel w
Unii Europejskiej byù tylko biednym
in¿ynierem we fabryce rowerów i
paradowaù tak w PRL-u jak i za
Solidarnoœci do in¿yniera
Rulewskiego z tego samego
ROMETU, tak samo jak Kaczyñscy w
marynarkach po¿yczanych od wujka.
I nie staã byùo dziada na dworek,
tymczasem kupiono na ojca, czy zaœ
ojciec zapùaciù podatek pañstwu
polskiemu za przepisanie
wyremontowanego domu na syna?

Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


O to wszystko winna Pani zapytaã papie¿a przed konklawe, je¿eli bowiem
nikt tego za Pani¹ nie zrobi przed kolejnymi wyborami do Sejmu i nie spyta
kandydata pchaj¹cego siê na chama do Watykanu, za ¿ycia drugiego
papie¿a, to bêdziemy wnet jako ci Indianie przed Kolumbami na piramidach
Ameryki £aciñskiej œwiadkami nie jehowy, ale prze¿ywania cudu zrównania
Koœcioùa œwiêtego z ziemi¹, dna z Gór¹, uznania przez antykatolickiego Bergoglio
kacerzy, kociaków za zrównanych ze sekciarzami zielonoœwi¹tkowymi, albowiem w
systemie szamba poù¹czonego wolnomularstwo Lucyferyczne spod znaku
piêcioramiennej gwiazdy, któr¹ kardynaù Bergoglio umieœciù sobie wiernopoddañczo
w kardynalskim logo, nie zasypia gruszek w popiele i nie robi ze strachu
przed Polakami i Katolikami jako ten fenix w potrzebie.

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kociewski
https://shoudio.com/user/sowa/status/13929
QR code for this recording:
! sowa: o kontrolê bezprawnej dziaùalnoœci MNI Telecom S.A.
! sowa-magazyn.blogspot.com
24 min
http://de.scribd.com/doc/236044624/o-kontrole-MNI-Telecom-S-A-20140806-
SOWA-Magazyn-Europejski-pdf

Original Message ----- From: Service-Desk To: sowa-frankfurt Sent: Wednesday,
August 06, 2014 3:36 PM Subject: [Ticket#015411] RE: Stefan Kosiewsk [...]
Szanowny (a) Panie (i)
To jest automatyczna odpowiedê systemu Service Desk informuj¹ca o pomyœlnej
rejestracji Twojego zgùoszenia. Numer zgùoszenia: 015411
Pozdrowienia
Service Desk
Centrum Projektów Informatycznych

----- Original Message ----- From: Skrzynka_UKE To: sowa-frankfurt Sent:
Wednesday, August 06, 2014 3:33 PM Subject: potwierdzenie wpùywu korespondencji
Urz¹d Komunikacji Elektronicznej uprzejmie potwierdza otrzymanie
korespondencji przesùanej na adres uke@uke.gov.pl lub za pomoc¹ formularza
kontaktowego.
URZ¥D KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
tel. 22 53 49 190
fax 22 53 49 162
www.uke.gov.pl
Centrum Informacji Konsumenckiej UKE:
tel.: 801 900 853 lub 22 534 91 74
http://www.cik.uke.gov.pl/
http://sowa.quicksnake.org/Fascynacja-obledem/w-systemie-rasistowskiego-
apartheidu-FO348-Stefan-Kosiewski-20140806-Zniweczona-rzeczywistosc
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A

magazyn europejski

œroda, 6 sierpnia 2014
o kontrolê bezprawnej dziaùalnoœci MNI Telecom S.A.

pinterest.com/pin/452752568763133759


Urz¹d Komunikacji Elektronicznej
Dyrektor Generalny Mariusz Czy¿ak
Tel. 22 53 49 270

dotyczy:
udzielenia nieprawdziwych informacji przez Dyr. Departamentu Detalicznego Rynku
Telekomunikacyjnego, Pani Dyr. Renata Piwowarska (DRT - WPK - 0602 - 146/ 14
(4)

Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
(w nawi¹zaniu do pisma: DKSiW-WSWiA.052.161.2014 z dnia 7 lipca 2014)


Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A

Frankfurt nad Menem, 6 sierpnia 2014

Szanowny Panie Dyrektorze,

w nawi¹zaniu do dzisiejszej rozmowy tel. z Pana Sekretariatem, zakoñczonej o 13:26,

wobec wprowadzenia w bù¹d przez Pani¹ Dyrektor Renatê Piwowarsk¹ (pismem jw.)
zarówno Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji jak i mnie osobiœcie, wnoszê o to,
a¿eby w przyszùoœci, przed udzieleniem obywatelom odpowiedzi mijaj¹cych siê z
prawd¹, Urz¹d Komunikacji Elektronicznej nie polegaù tylko i wyù¹cznie na
kùamliwych wyjaœnieniach Operatorów, na których bezprawn¹ dziaùalnoœã obywatele
zgùaszaj¹ uzasadnione skargi do Urzêdu.

Wystarczy bowiem przecie¿ wydaã Pana Sekretarce polecenie dokonania próby
poù¹czenia siê z numerem telefonu: 044 734 .. .., a¿eby przekonaã siê, ¿e MNI
Telecom S.A. nie dokonaù do dzisiaj wù¹czenia tego¿ numeru tel. do sieci, od 25
czerwca 2014 r., natomiast oszukuje nie tylko Klienta, od którego bezprawnie pobiera
opùatê abonamentow¹ ale jeszcze i okùamuje pañstwowy urz¹d kontrolny, któremu
udziela wyjaœnieñ mijaj¹cych siê z prawd¹.

Wnoszê o kontrolê bezprawnej dziaùalnoœci MNI Telecom S.A., która zaskutkuje
przede wszystkim niezwùocznym funkcjonowaniem wymienionego numeru
telefonicznego.


Z powa¿aniem
Stefan Kosiewski
Vorsitzender/Prezes
Polnisches Kulturzentrum e.V.
Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main
http://kulturzentrum.w.interia.pl/3.html
do wiadomoœci:
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Dyrektor Generalny MAiC, Pani Edyta Szostak
Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
sekretariatdksiw@mac.gov.pl
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Wednesday, August 06, 2014
Lech Klekot, Basel: flood (olej)

Autor: sowa o
06:19
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2014/08/o-kontrole-bezprawnej-dziaalnosci-
mni.html

Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A
de.scribd.com/skosiewski
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF