E

u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP
Dyrektor Generalny Edyta SZOSTAK

Znak sprawy: DKSiW-WSWiA.052.161.2014

O kontrole MNI Telecom S.A. 20140823 FO354 Stefan Kosiewski do
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ZR ZECh
Napisaù Sowa.blog.quicksnake.pl (») Wczoraj w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj:
39×

Operator, MNI Telecom S.A., 26-600 Radom, ul.
Potkanowska, zarejestrowany w S¹dzie Rejonowym dla m.
st. Warszawy, KRS: 0000301616 pismem datowanym na 11
sierpnia 2014 i podpisanym "Z up. Zarz¹du MNI Centrum
Usùug S.A. Izabela Stawarz" oœwiadczyù
o dokonanym przez siebie (Operatora) rozwi¹zaniu
Umowy.
http://www.pinterest.com/pin/452752568763295697/

Frankfurt nad Menem, 23 sierpnia 2014 r.
Wielce Szanowna Pani Dyrektor,serdecznie dziêkujê za nadanie biegu Rp1-dksiw-wswia-052-161-2014 Sprawie
skargi Abonenta na Operatora usùug telekomunikacyjnych w Polsce a tak¿e uprzejmie
proszê o zapoznanie siê z przedstawionym poni¿ej opisem przebiegu ukrêcania ùba
Sprawie przez Operatora, który zd¹¿yù tymczasem oszukaã w tej samej Sprawie, w
równie karygodny sposób, Urz¹d Komunikacji Elektronicznej, który Pani Dyrektor
zapoznaùa z przedmiotem mojej troski.
1. Operator zobowi¹zaù siê spisan¹ Umow¹ do wykonywania usùugi niezwùocznie po
zawarciu Umowy, zgodnie z § 2. 6. Regulaminu (Regulamin-mni-telecom-15-02-2013)
wykonywania usùug telekomunikacyjnych przez MNI Telecom S.A..
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


2. 23 czerwca 2014 Operator zaprzestaù wykonywnie Usùugi objêtej Umow¹ (numer
2407 z dnia 13.10.1998, na numer telefonu: 44 .......), a nie poinformowaù o tym
Abonenta, nie podaù tak¿e powodu zaprzestania wykonywania Usùugi.
3. 25 czerwca 2014 Abonent zwróciù siê do Operatora z kolejn¹ tymczasem ju¿
proœb¹ o wykonywanie zawartej Umowy, podù¹czenie do sieci odù¹czonego przed
kilku dniami przez Operatora telefonu.
4.
27 czerwca 2014 Stefan Kosiewski, Polnisches
Kulturzentrum e.V. we Frankfurcie nad Menem
powiadomiù Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji o
zùoœliwym zablokowaniu statutowemu Przedstawicielstwu
Polaków w Niemczech komunikacji elektronicznej z
Abonentem w Polsce (Tomaszów Mazowiecki).
5. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Dyrektor Generalny Pani Edyta
SZOSTAK, wyst¹piùo 07 lipca 2014 do Urzêdu Komunikacji Elektronicznej z
uprzejm¹ proœb¹ o rozpatrzenie skargi Pana Stefana Kosiewskiego i przekazanie do
Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MAiC kopii udzielonej odpowiedzi
z powoùaniem siê na znak Sprawy. http://de.scribd.com/doc/236044624/o-kontrole-
MNI-Telecom-S-A-20140806-SOWA-Magazyn-Europejski-pdf
6. 1 sierpnia 2014 Urz¹d Kontroli Elektronicznej, Dyrektor Departamentu
Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Pani Renata Piwowarska odpowiedziaùa
opieraj¹c siê na udzielonych Urzêdowi kùamliwych i absurdalnych wyjaœnieniach
Operatora (zawieraj¹cych m. in. pomówienia pod adresem Zgùaszaj¹cego Skargê), a
sprowadzaj¹cych siê do popeùnienia przestêpstwa poœwiadczenia nieprawdy, jakoby
"usterka" zgùoszona Operatorowi naprawiona zostaùa 25 czerwca 2014.

o kontrole MNI Telecom S.A. 20140806 SOWA Magazyn
Europ...
Urzad Komunikacji Elektronicznej Dyrektor Generalny Mariusz
Czy¿ak Tel. 22 53 49 270 dotyczy: udzielenia nieprawdziwych
informacji przez Dyr. Departamentu Detalicznego Rynku
Telekomunikacyjnego, Pani Dyr. Renata Piwowarska (DRT...
Pages: 5 Reads: 36 Likes: 1 Published 17 days agoHome
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


7. 6 sierpnia 2014 Stefan Kosiewski wyjaœniù w piœmie do: Dyrektor Generalny
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej Pan Mariusz Czy¿ak, ¿e dowodem nie dokonania
naprawy i nie wykonywania Usùugi przez Operatora jest prosty do rêcznego
sprawdzenia brak mo¿liwoœci telefonicznego poù¹czenia siê ze wskazanym powy¿ej
numerem. http://de.scribd.com/doc/236092289/w-systemie-rasistowskiego-
apartheidu-FO348-Stefan-Kosiewski-20140806-ZR-o-kontrole-MNI-Telecom-S-A-
20140806-SOWA-Magazyn-Europejski-pdf
8. Wymienione pismo Poln. Kulturzentrum zawiera Wniosek o kontrolê
bezprawnej dziaùalnoœci MNI Telecom S.A., która to kontrola zaskutkuje
rzeczywistym wykonywaniem przez Operatora Usùugi okreœlonej Umow¹
(niezwùoczne funkcjonowanie odù¹czonego telefonu).
9.
W pi¹tek, 8 sierpnia 2014 ok. godz. 11:45 przyszùo do
mieszkania Abonenta przy ul. Granicznej w Tomaszowie
Maz. dwóch pracowników MNI Telecom S.A. z propozycj¹
rozwi¹zania przez Abonenta, przebywaj¹cego od kilku dni
w miejscowym szpitalu, umowy abonenckiej z
Operatorem. Pracownicy Operatora oœwiadczyli przy tym
osobom obecnym w mieszkaniu Abonenta, ¿e telefon zostaù
odù¹czony 22 czerwca 2014 przez Operatora, poniewa¿ Operator zbyt du¿o musi
pùaciã wùaœcicielowi ù¹czy telekomunikacyjnych z mieszkaniem Abonenta (ok. 1
tys. zùotych rocznie).


10. Przedstawiciele Operatora poprosili, aby Abonent
dobrowolnie sam zerwaù umowê obowi¹zuj¹c¹ od 13
paêdziernika 1998 r. Jeden z przybyùych pracowników
Operatora (MNI Telekom S.A., dawniej: Telefonia
Pilicka) pozostawiù numer swojego telefonu (786040128),
na który do 12 sierpnia 2014 usiùowano siê do niego dodzwoniã, aby potwierdziã
ostatecznie, ¿e Abonent nie zamierza i nie chce rozwi¹zywania Umowy, gdy¿ od 16 lat
u¿ywa jako wùasnego wskazanego w Umowie numeru telefonicznego, zaœ bêd¹c we
wieku 77 lat nie mo¿e sobie pozwoliã na zrywanie razem z Umow¹ kontaktów
rodzinnych oraz spoùecznych, na tracenie wiêzi ze œrodowiskiem i œwiatem tylko i
wyù¹cznie dlatego, ¿e po 16 latach Operator chciaùby zmniejszyã kosztem Abonenta
koszty wykonywanej Usùugi, poprzez zlikwidowanie Abonenta.

11. W odpowiedzi na sms-y informuj¹ce Operatora o braku przyzwolenia Abonenta
na zerwanie Umowy obowi¹zuj¹cej od 1998 r., wysùane na numer: 786040128,
podany podczas wspomnianej wizyty roboczej przedstawicieli Operatora w
mieszkaniu Abonenta, Operator nie przeprosiù za bezprawne odù¹czenie telefonu
przed 25 czerwca 2014 i za kolejne przestêpstwa (poœwiadczenie nieprawdy i inne) w
zwi¹zku z oszukañczym wprowadzeniem w bù¹d Urzêdu Kontroli Elektronicznej.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
AHome
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


12. Operator, MNI Telecom S.A., 26-600 Radom, ul. Potkanowska, zarejestrowany
w S¹dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, KRS: 0000301616 pismem datowanym na
11 sierpnia 2014 i podpisanym "Z up. Zarz¹du MNI Centrum Usùug S.A. Izabela
Stawarz" oœwiadczyù o dokonanym przez siebie (Operatora) rozwi¹zaniu Umowy.

12.1. Natomiast Regulamin wykonywania usùug telekomunikacyjnych przez MNI
Telecom S.A. ( Regulamin-mni-telecom-15-02-2013 ), ogùoszony pismem z 31.01.2013
(podpisane: Andrzej Piechocki Prezes Zarz¹du, zaù.: Mni-telecom-s-a-regulamin-
andrzej-piechocki-31-01-2013) obowi¹zuje od 15.03.2013 zarówno tego, kto napisaù
ten regulamin, tzn. Operatora jak i Abonenta.
12.2 W ¿adnym paragrafie, artykule, czy punkcie obowi¹zuj¹cy Strony
Regulamin MNI Centrum Usùug S.A. nie przewiduje mo¿liwoœci rozwi¹zania
Umowy przez Operatora!
12.3 Sposób reprezentacji MNI CENTRUM US£UG S A z KRS: Prezes Zarz¹du
Andrzej Jerzy Piechocki Poleã to publicznie jako Stefan Kosiewski.
13. W zaistniaùej sytuacji ktoœ musi powiedzieã Operatorowi, ¿e nie mo¿e Umowy z
Abonentem uwa¿aã za rozwi¹zan¹ jednostronnie, podùug wùasnego widzimisiê, tzn.
prawem cadyka - mówi¹c jêzykiem zrozumiaùym dla ka¿dego, ani dziaùaj¹ca z up.
Zarz¹du osoba, ani "Czùonkowie reprezentacji: Kocemba Karolina Czùonek Rady
Nadzorczej, Guziejko Przemysùaw Piotr Czùonek Rady Nadzorczej, Szymañska Marta
Magdalena Czùonek Rady Nadzorczej, Poùudnikiewicz Jerzy Stanisùaw Czùonek Rady
Nadzorczej, Kuùak Leszek Wojciech Czùonek Rady Nadzorczej", albowiem spóùka
reprezentowana jest w sposób okreœlony w statucie spóùki i zapisany w KRS w pozycji:
nazwa organu Reprezentacji " PREZES ZARZ¥DU SAMODZIELNIE LUB DWAJ
CZ£ONKOWIE ZARZ¥DU £¥CZNIE LUB CZ£ONEK ZARZ¥DU £¥CZNIE Z
PROKURENTEM".
13.1. Zarz¹d MNI Centrum Usùug S.A. okreœlony jest w Krajowym Rejestrze
S¹dowym jednoosobowo, patrz: jw.: Piechocki, Andrzej Jerzy.
14. Tymczasem pismo Operatora z 11.08.2014 mataczy piêtrz¹c potwierdzan¹
nieprawdê sùowami: "...Zgodnie z warunkami Zawartej Umowy Abonenckiej
pomiêdzy abonentem a MNI Centrum Usùug S.A. rozwi¹zanie nast¹piùo w trybie
natychmiastowym, tj. z dniem 01.08.2014...".
14.1. Nale¿y tu wyraênie powiedzieã, ¿e Operator pisz¹c nieudolnie, sam dla
swoich klientów, regulamin swojego dziaùania nie zadbaù niestety o stworzenie
- dla siebie samego - w tym bezdennie gùupim Regulaminie czegoœ takiego, jak
podstawy regulaminowe dla bezprawnego
rozwi¹zania przez siebie umowy zawartej z
Abonentem na czas nieokreœlony. (vide: 12.2).
14.2. Zakùadaj¹c zaœ, ¿e ¿aden Czùonek
wspomnianej wczeœniej Rady Nadzorczej nie zadaù
sobie trudu przeczytania Traktatu Lizboñskiego,
który podpisaù m.in. za mnie a tak¿e za tych
wszystkich Polaków w Niemczech, których ja
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


osobiœcie od 22 lat reprezentujê, zgodnie z urzêdowym
zapisem dokonanym we Vereinsregister S¹du
rejestrowego we Frankfurcie nad Menem,
http://kulturzentrum.w.interia.pl/3.html
nie pytaj¹c nas o zgodê, tj.: za plecami politycznej i
ekonomicznej Emigracji Polskiej, ponad gùowami
œwiadomej, kilkumilionowej Polonii, jeden, maùy
czùowiek nieœwiadom tego, co wkrótce go czeka z nakazu
brata, bliêniak sezonowego premiera nieudacznika,
Jarosùawa Kaczyñskiego, który pozostawszy przy ¿yciu na
prochach, podszyty strachem, wiêc z kilkuosobow¹ obstaw¹ goryli, która kosztuje nas
rocznie 1.5 mln zùotych z bud¿etu pañstwa (faùszywie ujête w pozycji: finansowanie
dziaùalnoœci partii politycznych), tchórz zdaniem Lecha Waùêsy, który zna siê na
rzeczy. Z pistolecikiem w kieszeni na Tuska chciaùby znowu pomiataã ludêmi
oddanymi mu (przez Kogo?), jak przysùowiowy pies Kurski, profesor Gliñski chciaùby
przez laptop rz¹dziã, Gowin, poœmiewisko w Sejmie, jak to ju¿ zrobiù z
Marcinkiewiczem doprowadzaj¹c go do szaleñstwa seksualnego, utraty tego, co traci
na torach kolejowych ¿onaty i dzieciaty mê¿czyzna ogl¹daj¹c siê za, powiedzmy
grzecznie: myszk¹, ùani¹, mùódk¹.
14.3. A przecie¿ ten sam Jarosùaw Kaczyñski ma na sumieniu fatalnym Leppera i
Giertycha, których wyrzuciù za jednym ruchem ze sezonowej koalicji rz¹dowej i skazaù
na niebyt; pierwszego - fizyczny, drugiego - polityczny, albowiem nie mieœci siê w pale
(kategoriach polityki w III RP), a¿eby premier rz¹du RP musiaù jeszcze zapewniaã
Polaków, którzy do plemiennych ludów chazarskich nie nale¿¹ za pañstwowe
pieni¹dze, na sùu¿bowych konferencjach prasowych szefa rz¹du, ¿e bêdzie broniù
prywatnie i osobiœcie, w ka¿dej sytuacji nepotyzmu w III RP, jak socjalizmu broniù
Albin Siwak z Jaruzelskim zapowiadaj¹c przed stanem wojennym, ¿e rozda
¿ydokomunistom broñ, aby ka¿dy ze swoich miaù w kieszeni marynarki pistolecik, bo
syn jego Michaù jest œwiêty archanioù zamoczony niewinnie w aferê ¿ydowskiej szajki
Amber Gold, zarejestrowanej na sùupa Plichtê (Stefañskiego), i ten Tusk odznaczony
przez Merkel najwy¿szymi medalami masonerii (Nagroda Rathenau i Karola
Wielkiego) bêdzie broniù humanitarnie swojego swego Michaùa przed oszoùomami i
frustratami ustami Giertycha przesuniêtego z polityki do bezpoœredniego robienia za
bardzo dobrze popùatnego adwokata.
Website

Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Auf issuu.com gefunden
Tusk – rathenau fo36 yes, we can! 20120909 stefan kosiewski zr
zech…
Issuu Issuu Clip lets you share and comment on any part of a publication that
inspires you.
magazyn europejski • gerade eben Tusk odznaczony przez Merkel
najwy¿szymi medalami masonerii (Nagroda Rathenau i Karola Wielkiego)
#ClippedOnIssuu from Tusk – rathenau fo36 yes, we can! 20120909 stefan kosiewski
zr zech http://www.pinterest.com/pin/452752568763285897/
Mogli chcieã go zabiã! Lepper w Sejmie
2001 r. ujawniù nazwiska, sumy, polityków pracuj¹cych dla mafii, cz.1.
10:24 Mogli chcieã go zabiã! Lepper w Sejmie 2001 r. ujawniù nazwiska, sumy,
polityków pracuj¹cych dla mafii, cz.1.
von mysowa 6 2.864 Aufrufe
Prokurator nie mo¿e byã na usùugach mafii, która opùaciùa polityków, ¿eby dla niej
pracowali w Sejmie. Lepper to ujawniù, chocia¿ Borowski zastraszaù go wyraênie.
Kryptosyjonistyczna mafia bandyckim TERROREM BERMANA trzyma oba narody za
twarz. Polski i ¿ydowski naród w Polsce.
2001 Lepper wymienia sumy pieniedzy i nazwiska
politykow mafijnych w Polsce cz. 2.
10:05
http://www.dailymotion.com/video/xkef97_2001-
lepper-wymienia-sumy-pieniedzy-i-nazwiska-
politykow-mafijnych-w-polsce-cz-2_news
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


15.

Z Lepperem widziaùem siê jeszcze na jego ostatniej blokadzie
drogowej w Polichno koùo Tomaszowa Mazowieckiego i zaraz
natychmiast, bezpoœrednio po tym, kilka dni póêniej banda
osobników o ¿ydowskich nazwiskach, zamelinowana w
strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoœci i Ministerstwa RP,
nazwijmy to: od Policji, zaatakowaùa mnie nie przebieraj¹c w
œrodkach. Zupeùnie tak samo absurdalnie oraz bezpodstawnie, jak
Operator i Fritz Modrzeski, o którym powiem za chwilê; jakby to
wszystko byùo na jedno, diabelskie kopyto.
15.1.
Jako byùy dziennikarz tygodnika Solidarnoœã Jastrzêbie w
Katowicach, potem przez parê lat Rozgùoœni Polskiej Radia Wolna
Europa i znowu Tygodnika Solidarnoϋ, kierowanego przez
wspomnianego tu Jarosùawa Kaczyñskiego (nawiasem mówi¹c:
oci¹gaù siê z wypùat¹ honorarium i podle byùy u niego wierszówki,
agentów ubeckich w redakcji przy tym peùno. Aferzystów, co z
motyk¹ wybierali siê na cudze matury; nie ¿yczê sobie utarczek,
sporów personalnych z tego rodzaju barachùem. Nie podsycajmy
niepotrzebnie ognia, który w naszych oczach
gaœnie.


15.2. Chwilê zatrzymajmy siê jeszcze nad stron¹ poetyck¹ ¿ycia
czùowieka poczciwego. Otó¿ przyznajê, zajmuje mnie pisanie
wierszy, oddajê zatem do publikacji, obok robót dziennikarskich,
czy publicystycznych, poezje wùasne. Pocz¹tkowo, od czerwca
1974 w prasie specjalistycznej w caùym Kraju (Poezja, Nowy
Wyraz, Mùoda Kultura, Warmia i Mazury, Pogl¹dy, Sigma na
Politechnice we Wrocùawiu, itd. , itp. we wielu miejscach
nieudolnie, po caùej Polsce bez maùa bo i we Wilnie tak¿e Nad Wili¹ drukowaùo. Po
trzech latach zacz¹ùem pokazywaã to zwartym drukiem, w ksi¹¿kowej formie.
Wszêdzie udostêpniaùem, gdzie tylko pùacili grosze, poza Ýyciem Literackim, w
którym Szymborska, tak siê œmiesznie zùo¿yùo, odmówiùa mi talentu; ta, która sama
miaùa gùowê do ¿ydowskich limeryków i liryki filostalinowskiej, noblistka za tzw.
caùoksztaùt, za podpisanie wùasnorêcznie petycji do ¿ydokomuny, ¿eby ta miaùa z
kilkudziesiêciu podpisów takich samych szubrawców podkùadkê przed ogùoszeniem
wyroku œmierci na biskupa Kaczmarka. Co chyba jednak najwa¿niejsze
egzystencjalnie: ta, która ¿yùa na wiaderku z Wùodkiem, bo ten j¹ wsadziù do tego
¿ycia Literackiego na etat.
16. Mnie Wùodek zaprosiù za to do Krakowa w 1981 r. na jubileusz Koùa Mùodych
Zwi¹zku Literatów Polskich i byùo nazwisko moje na plakacie, czytaùem wiersz noc¹ w
ciemnym podwórzu staromiejskim zastawionym rzêdami krzeseù dla setki poetów,
którzy sami siebie nie sùuchali, bo po co? Ka¿dy poeta czytaù sobie gùoœno wiersz, który
sam napisaù, wiêc znaù go na pamiêã. Hrabal wyci¹gaù mnie z tej imprezy na jak¹œ
wystawê pomników, rzucaù hasùo: "Dziwni Ludzie". Nie wiedziaùem jeszcze, ¿e to jest
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


kryptonim najwiêkszej akcji SB. Rozmawiaùem o ¿yciu, prywatnie z Moczulskim, nie z
TW "Zapalniczka", od KPN-u, ale z Poet¹ Polski, który pisaù naówczas rymem i
dziewczyny braùy, jak œwie¿e buùeczki zwrotka po zwrotce wyrywaùy sobie z
dùoni wiersze, które ludzie proœci i studenci brali potem za poezjê œpiewan¹.

16.1. O studentach w Polsce, na marginesie, pragnê
podzieliã siê dobr¹ nowin¹, ¿e dano mi znaã, bo ukazaùa siê
akurat œwietna praca naukowa, po niemiecku, której jeszcze
nikt nie przeczytaù i dlatego warto zùaknionym wiedzy wskazaã
trop na stronie 210:
Foto: archiwumkorporacyjne.pl
Hi Stefan,
Bartùomiej P. Wróblewski (Warsaw School of Social
Sciences and Humanities, Campus in Poznañ -
Institute of Law) just uploaded a paper on
Academia.edu:
Noch ist Polen nicht verloren – die
polnischen Studentenverbindungen 1816-
2011 [Poland Is Not Yet Lost - Polish
Student Fraternities 1816-2011]
Download Bookmark
Thanks,
The Academia.edu Team
16.2. Nie byùo lekko: krew, pot (Churchill),...bieda, przyznajmy szczerze. Ratowaù
siê, jak ka¿dy, jak mógù, swoim sposobem nie piùem alkoholu naówczas, w Piwnicy
pod Jaszczurami; wkrótce miaùo siê to odpùaciã w Gdañsku, kiedy odbiùo siê
dùug¹ noc¹ grudniow¹. Wychodziliœmy ze Stoczni grupk¹, padaù œnieg, ponowa. Na
Poczcie Gùównej mùody mê¿czyzna w polowej kurtce ¿oùnierza ju¿ zmierzaù wolnym
krokiem od tyùu pomieszczenia, od œrodka w kierunku drzwi, do których siê
dobijaùem, ¿eby przetelefaksowaã do redakcji w Katowicach coœ wa¿nego, zdawaùo
siê, zapisanego w Stoczni Gdañskiej, na ostatnim posiedzeniu Komisji Krajowej.
Nagle, w jednej chwili poczuùem na lewym ramieniu silny uœcisk nieobecnej w
powietrzu, mocnej, spracowanej dùoni mêskiej. Tak Anioù Stró¿ wykrêciù moim ciaùem
i wskazaù wùaœciw¹ drogê, ku Dworcowi PKP.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A16.3. Tam bêd¹c podszedùem po póùnocy do Zbyszków z Warszawy,
Bujaka i Janasa, powiedziaùem: Chodêcie popatrzeã przed dworzec,
jad¹ auta, milicja na Stoczniê. Wyszli i weszli takim sposobem do
historii jako podziemna Solidarnoœã, bo mogli nie wychodziã na mróz
przed gmach dworca i co by wtedy byùo? Mo¿e nie byùo by Magdalenki
z Bujakiem i z Waùês¹? Z Michnikiem z kielichem wódki przepijanym
caù¹ gemb¹ z Kiszczakiem w asyœcie koœcielnej trójcy wystraszonych
ksiê¿y posùanych na ¿yczenie Jaruzelskiego przez Glempa i za zgod¹
Wojtyùy. Bali siê ci trzej najwiêcej, albowiem nie wiedzieli jeszcze, ¿e id¹c na
wspóùpracê z generaùem Kiszczakiem, id¹ w biskupy.
17. Siejê dziœ obojga dùoñmi dystychami w internecie, boã sam nie zjem rymów
nieregularnych, nie napcham siê parabol¹ zgrabn¹ a i do ziemi z rytmem nie wezmê.
Tyle chciaùem w tym miejscu powiedzieã, ¿e wystarczy mi po tym wszystkim, co dot¹d
w ¿yciu prze¿yùem: spoœród osób nie czytaj¹cych, raz na parê lat jak ró¿a do poœcieli,
przez krótk¹ chwilkê towarzystwo byùych kolegów zwi¹zkowych, ze Solidarnoœci:
Waùêsa, lub Rozpùochowski z Huty Katowice. Ten przy tamtym za to, ¿e daù siê
przyznaã w ksi¹¿ce wspomnieniowej napisanej na niego, ¿e ¿ona jego, z któr¹ caùy
czas ¿yje po wszystkim, donosiùa na niego do jego wùasnego ojca, który go spùodziù, jak
ju¿ byù ubowcem. Za to wspominam Andrzeja czasem z luboœci¹,
natomiast z Kazikiem Úwitoniem pójdê zawsze w
przyszùoœci na smaczne ciastko do kawiarenki nieopodal
Urzêdu Wojewódzkiego, bowiem Kazik nale¿y do szczerych
wyznawców kultu œw. Maksymiliana Kolbego, którego nie
wykoñczyù w KL-Auschwitz ¿aden Kapo ¿ydowski
paùk¹, lecz prawdziwy Niemiec, w piwnicznej
izbie gùodowej i dobiù zastrzykiem fenolu.
http://www.jesusclick.net/users/mariak/track
Wieczne odpoczywanie racz im daã Panie, a œwiatùoœã wiekuista
niechaj im œwieci. Kto Polak i Katolik, wie co dopowiedzieã, natomiast nie
musi wiedzieã, kto tylko za takiego¿ robi.

18. Dygresj¹, pozornym odchodzeniem od tematu pozwalam sobie rozweseliã,
rozerwaã Szanown¹ Pani¹ Dyrektor okraszaj¹c przemowê jaùow¹ zioùami
dorzucanymi do paruj¹cych w misce ziemniaków: czosnkiem, cebul¹, pietruszk¹,
biaùym serem, mo¿e byã koperek, listek seleru, nie wiêcej.

Taki przepis odziedziczyùem po prof. Opackim, który cegùê caù¹ napisaù a
przedstawiù w niej polski gatunek literacki prozy epickiej wywodz¹cy siê
z tradycji kultury szlacheckiej. Nie bêdê ju¿ siê rozwodziù o Opackim, bo
zawsze miùy, uœmiechniêty, szczery i prosty czùowiek byù, chùop z jajami,
jak o Hitlerze mówiù Witkacy w Upadkach Bunga, zanim sobie nie odebraù ¿ycia po
wejœciu tego Hitlera (z butami) do Polski.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


18.1. Ireneusz, wiêc zdrobniale: TW "Irek" - ponoã kazaù na siebie mówiã kolegom
przed laty. Natomiast do mnie po latach, spotykaj¹c nie wiem, czy zupeùnie
przypadkiem na wieczorku literackim w Bibliotece Úl¹skiej u Malickiego, przypomniaù
tak samo z lekkim uœmiechem na twarzy, od razu poznaj¹c, kiedym siê tylko skùoniù i
przedstawiù, nie powiem co, dajmy temu
18.2 Kazik, przez chwilê jeszcze trzymaj¹c siê tematu, znalazù w aktach IPN-u,
¿e na niego donosiù do Sùu¿by Bezpieczeñstwa m.in., jako TW "D¹browski",
obecny Arcybiskup Katowic, Jego Szelma, Ewolucja, Palanteria i Wysokoϋ
Skworc, który daù siê zwerbowaã z butelkami wódki z Baltony w baga¿niku
samochodu, a ponoã w zasadzie nie jest nawet ksiêdzem, jak Kazik twierdzi,
jak ¿yd Lemañski, odwoùany wczoraj z dyspens¹ przez biskupa Warszawy. Tote¿
je¿eli postêpuje tak, jakby nie znaù Katechizmu, jeœli nie chce publicznie
przyznaã, ¿e Polak ma mieã w Polsce Ojczyznê, jak ¿yd Izrael w Izraelu, za
Grzech œmiertelny wspóùpracy tajemnej ze ¿ydokomun¹ ka¿dy ksi¹dz
rzymskokatolicki dotkniêty udziaùem w grzechu kolaboracji ze szatanem winien
zadoœãuczyniã finansowo ludziom przed laty przez siebie oszukanym, zgnojonym,
zabrudzonym faùszywym œwiadectwem, donosem, pomówieniem.

18.3. Uprzejmie proszê i mnie o wybaczenie dygresji, która w
gawêdzie jest rzecz¹ integraln¹, wiêc uzasadnion¹ i na miejscu, jak
przepis na biszkopty podany kole¿ance w tramwaju, bo dzisiaj na
fejsbuku przysùaù do mnie wiadomoœã z Tomaszowa Mazowieckiego
nieodpowiedzialny, chory byã mo¿e, nie powiem, mùody czùowiek, któremu Bronisùaw
Komorowski wspaniaùomyœlnie wybaczyù satyry, albowiem prawdziwa cnota krytyk
siê nie boi, tyle zna z literatury oœwiecenia ka¿dy prawie mgr historii ¿onaty z córk¹
¿ydów i ubowców o wielokrotnie zmienianych nazwiskach po odejœciu ze sùu¿by dla
dobra sùu¿by, lub po prostu i normalnie, jak matka Komorowskiej, we wieku 37 lat po
przekonwertowaniu na starcz¹ emeryturê. No i ten Frycz (bo nazwisko ma ¿ydowskie,
patronimiczne, utworzone od imienia, jak Jurek, Zawisza, Jagieùùo: Frycz.
Imieniem takowym pisaù siê drzewiej Andrzej Frycz Modrzewski. Ten O naprawie
Rzeczypospolitej marzyù tak¿e i pisaù, naprawiacz Polski Szlacheckiej.

18.4. Przytaczam, co ten aktor Modrzewski z Tomaszowa napisaù: 3
godz. temu "witam, zgùosiùem sprawê zniewa¿enia mojej osoby +
wysyùania spamu. Za¿¹daùem 50 tysiêcy zùotych zadoœãuczynienia (na
cele charytatywne). Jak zapùacisz, to siê kultury nauczysz. A tymczasem kategorycznie
¿¹dam usuniêcia WSZYSTKICH treœci, które godz¹ w moje dobre imiê".
https://www.facebook.com/RobertFrycz
18.5. Poszedù ju¿? Idê, zùotko do zùotka, Hundertwasser, artysta. Idê i zejdê siê
bùyskotko we winkiel masoñski, jak ulica Modrzewskiej siê schodzi pod Rynkiem w
Czeladzi z ul. Modrzejowsk¹ w ksztaùt litery V pod krzy¿em z Jezusem Chrystusem, na
jednym z miejskich pagórków. My zostajem nie tyle z niecnot¹, zbójc¹ z wiersza
Mickiewicza o powrocie Taty, co raczej przy zdrowych zmysùach i trzymaj¹c siê
faktów; nie chwalimy faùszywego sùoñca, wokóù którego nic nigdy i nigdzie nie mo¿e
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


siê krêciã z prostego powodu: braku wystêpowania u figuranta Siùy Przyci¹gania
Polaków do siebie. Siùy Grawitacji Osobniczej, Jednostkowej.
18.6. Którego policja zùapaùa wczeœniej na kradzie¿y w internecie, lecz nie
zaszczyciùa pospiesznie wyrokiem skazuj¹cym uchowuj¹c swego od wykolenia oka,
albowiem przyszùo im na myœl, ¿e mog¹ chwilowo przykryã tzw. Afer¹ Komora
haniebne skazanie 1 sierpnia 2008 r. przez miejscowy S¹d Rejonowy w Tomaszowie
Maz., w postêpowaniu zaocznym, kapturowym, bez œwiadków i bez obecnoœci
oskar¿onego, mieszkaj¹cego na staùe od 32 lat w Niemczech, który mógùby rzuciã
trochê œwiatùa na caù¹ prawdê na temat sitwy band ¿ydowskich dziaùaj¹cych od
czasów Szechtera w Polsce m.in. w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoœci i w
Ministerstwie, któremu podlega Policja a tak¿e ró¿ne tajne sùu¿by, nie wpisane mo¿e i
nawet oficjalnie do bud¿etu pañstwa RP.
19. Wracaj¹c do Sprawy wyù¹czonego przez sitwê w
Tomaszowie telefonu jak równie¿ do tego, ¿e Operator
chciaùby wyù¹czyã Abonenta ze skutkiem natychmiastowym, tj.
11 sierpnia z dat¹ 1 sierpnia 2014, w tym samym przypadkowo
dniu 1 sierpnia, co 2008 roku, w rocznicê wybuchu Powstania
Warszawskiego ¿ydy urz¹dziùy sobie spektakl szabatu
czarownic, zaœ w S¹dzie Rejonowym miaùa w tym czasie
miejsce rozprawa antypolska, której wyrok jest do kasacji, bo woùa o pomstê do
Nieba, zaœ to jest dzieùo, które na ziemi, tej ziemi, jak ze zaimkiem wskazywaù palcem
po ¿ydowsku œwiêty papie¿ Jan Paweù II, musi przeprowadziã Prokurator m¹dry w
Polsce. Nie byle kto, bowiem byle kto nie mo¿e z wnioskiem o kasacjê wyroku
wyst¹piã. Nie tak dawno otrzymaùem w tej sprawie odmowê z jakiejœ prokuratury, bo
trudno ponoã znaleêã wyszukiwark¹ numer sprawy po wpisaniu dwóch sùów: kasacja i
kosiewski albo i jeszcze trzeciego - Tomaszów. Nasz Tomaszów, ¿eby byùo jeszcze
weselej i œmieszniej. Shalom.
20. Damy przodem, sùusznie stawiamy zwyczaj udzielania odpowiedzi w kulturze
polskiej wyrosùej z cywilizacji chrzeœcijañskiej w Europie: Damy maj¹ pierwszeñstwo;
zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ do Szanownej Pani Dyrektor o monitorowanie
kontroli przestêpczej dziaùalnoœci tego, co œmierdzi z daleka arogancj¹ zmieszan¹ z
ignorancj¹, co cuchnie szambem, jak przygadywaù sagan garnkowi, na ù¹czu
telekomunikacyjnym przy ul. Granicznej w Unii Europejskiej XXI wieku. Bredniami
nas nie bêd¹ ju¿ karmiã. Non possumus!

21. Oczko: Prokurator wspomniany, w sprawie niezbêdnej - dla
przyzwoitoœci na tym œwiecie - kasacji, zechce zrozumieã, o co
wnosimy. A daã raczy jego¿ prosimy. A na œwiecie zbo¿ny pobyt, po
¿ywocie rajski przebyt. Kyrie Eleison.

22. Fura: Osoba wystêpuj¹ca "z up. Zarz¹du MNI Centrum Usùug S.A." prosi (przy
caùym braku rozs¹dku) Abonenta "...o dostarczenie do nas na piœmie lub e-meil
numeru konta bankowego..." nie ujawnia natomiast ta kobieta fatalna swojego "e-
meil", internetowego adresu telekomunikacyjnego. Jedyny zaœ adres internetowy,
ujawniony przez MNI Telecom S.A., to adres: pytania@mnicu.pl, który odrzuca
pytania, wyzywa siê od najgorszych, kopie i pluje.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


22.1 Prezes Zarz¹du Andrzej Jerzy Piechocki nie ujawnia, nie wiedzieã dlaczego, na
¿adnej stronie w internecie swojego adresu internetowego dziaùaj¹cej w caùej Polsce
firmy: MNI Centrum Usùug S.A. http://www.mnitelecom.pl/index.php?pname=110

22.2. Nie podaje do publicznej wiadomoœci numeru telefonu
Zarz¹du. Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji a przy tym Urzêdowi
Kontroli Elektronicznej Firma reprezentowana jednoosobowo
wiadomo przez kogo, niepokoj¹ca Abonenta wyù¹czaniem telefonu
tylko dlatego, ¿e rozeszùo siê po Tomaszowie, i¿ Emigrant Polityczny,
Poeta Polski ma przyjechaã znowu z Niemiec latem 2014, ¿eby zrobiã
wreszcie spokój z ob¿ydù¹ sitw¹. Aby rozprawiã siê jak na Belmondo na
projekcji filmu Siedmiu Wspaniaùych w auli Filmowego Klubu
Dyskusyjnego przy Filii Uniwersytetu Úl¹skiego w Ustroniu z caùym
zùem œwiata tego.
22.3. A mo¿e ten prezes zacofany, jak w Konopielce antypolski i
niekomunikatywny, poszedù siedzieã ze Zbyszkami z Warszawy w
podziemiu kryptosyjonistycznym i czekaj¹ znowu na swoje ciasteczko,
stoùek Prezesa Gùównego Urzêdu Ceù, bo Merkel z Tuskiem i Radkiem
Sikorskim po to podgrzewaj¹ antyrosyjsk¹ rewolucjê majdanistów na
Ukrainie, ¿eby Steinmeier miaù pretekst do zamkniêcia granicy z Polsk¹
i wtedy znowu bêdzie szùo zwalniaã od opùat celnych caùe transporty z pomoc¹
humanitarn¹ na wszystkie strony.
https://www.facebook.com/groups/151241774916534/permalink/800568866650485/
œw. Stefan w Akwizgranie/ Aachen
II.1. Uprzejmie proszê Pani¹ Dyrektor, jak w pierwszych
sùowach mojego listu, o wskazanie zafascynowanym
obùêdem obùêdnym na bùêdy w uprawianej przez nich
beztrosko sztuce telekomunikacji, tj. ukrêcania na ¿ywca
ùba sprawie, wylewnoœciami równymi ¿ydom Aleksandra
hrabiego Fredry, nieczystoœciom w pismach do Urzêdów
pañstwa, które z obowi¹zku konstytucyjnego pañstwa musi wszak zùoczyñców
kontrolowaã z urzêdu.
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski
http://shoud.io/14076
QR code for this recording:
http://de.scribd.com/doc/236092289/w-systemie-rasistowskiego-
apartheidu-FO348-Stefan-Kosiewski-20140806-ZR-o-kontrole-
MNI-Telecom-S-A-20140806-SOWA-Magazyn-Europejski-
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/O-kontrole-MNI-Telecom-S-A-
20140823-FO354-Stefan-Kosiewski-do-Ministerstwa-Administracji-i-Cyfryzacji-ZR-
ZECh
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF