You are on page 1of 30

Jednostka Strzelecka 4018 Gdask

Pozwolenie na bro paln sportow

Gdask 2015

SPIS TRECI
Wstp....................................................................................................................................................2
KROK 1 - Zapisz si do klubu.............................................................................................................3
KROK 2 - Po trzech miesicach id i zdaj egzamin na Patent Strzelecki............................................3
Materiay do nauki do egzaminu.....................................................................................................4
Egzamin teorytyczny.......................................................................................................................4
Egzamin praktyczny........................................................................................................................5
Otrzymanie patentu..........................................................................................................................6
KROK 3 - Wystp o Licencj Strzeleck.............................................................................................7
Wniosek...........................................................................................................................................7
Opaty...............................................................................................................................................7
KROK 4 - Zdobd zawiadczenie z macierzystego klubu o czonkostwie w klubie.........................7
KROK 5 - Id do lekarza sportowego i psychologa.............................................................................8
KROK 6 - Wylij wszystkie dokumenty do WPA................................................................................8
Wymagane dokumenty....................................................................................................................8
Wniosek na bro paln sportow.....................................................................................................9
Opata skarbowa.............................................................................................................................11
WPA Gdask..................................................................................................................................11
Oczekiwanie na wydanie pozwolenia............................................................................................12
Otrzymanie decyzji........................................................................................................................14
Wybr szafy na bro...........................................................................................................................17
Pierwsza bro.....................................................................................................................................18
Wniosek o wydanie zawiadcze uprawniajcych zakup broni....................................................20
Rejestracja broni............................................................................................................................21
Wniosek o rejestracj broni...........................................................................................................22
Noszenie broni sportowej...................................................................................................................23
Podstawa prawna...........................................................................................................................23
Utrata pozwolenia na bro sportow.............................................................................................23
Obrona konieczna...............................................................................................................................24
rda.................................................................................................................................................24
Zaczniki...........................................................................................................................................24

Przed wykorzystaniem zaczonych drukw i formularzy


upewnij si o ich aktualnoci!

Wstp
Poradnik "Jak uzyska pozwolenie na bro sportow" kierowany jest od Strzelcw do
wszystkich tych, ktrzy chc uzyska pozwolenie na bro paln do celw sportowych. Jako
zwolennicy poprawy bezpieczestwa naszego Pastwa, jestemy przekonani, e naley dziaa w
tym aspekcie na wielu paszczyznach. Jedn z nich jest zdolno do obrony samego siebie, swojego
domu, rodziny i bliskich za pomoc broni palnej. Nie mniejszym powodem uzyskania pozwolenia,
jest trening strzelecki, gdy jak sama nazwa wskazuje, Strzelec musi umie strzela celnie, a take
bez obaw i bezpiecznie obsugiwa bro paln.
No bro, strzelaj jak najczciej, a bdziesz nie tylko bezpiecznym, ale i skutecznym Strzelcem.

Mapka przedstawiajca ilo broni na stu obywateli na naszym kontynencie

KROK 1 - Zapisz si do klubu


Zapisanie si do klubu kosztuje okoo 100-150 z (w zalenoci od klubu), skadka
miesiczna od 30 do 50 z. Najlepiej zapaci skadk za cay rok (klub w takim przypadku jest
bardziej skonny zaufa Wam jako nowym czonkom).
Lista klubw w wojewdztwie pomorskim: http://www.pomzss.org.pl/czlonkowie.php
Proponowane kluby w okolicy Trjmiasta:
1. GROT Puck http://klubstrzeleckigrotpuck.pl/ks/
(tel. 601 633 473, skadka 30z/miesic, wpisowe 150z)
2.

SKS Ardea http://www.sks-ardea.org/


(dwie strzelnice: Lublewo- 607 667 606, Gdask- 58 3470240, skadka 20 z/miesic)

3. SSS Walter Gdynia http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=144454


(wpisowe 150 z, skadka 30 z/miesic, wasna strzelnica- podziemna o 100m, wszystkie
dokumenty dotyczce pozwolenia na bro s wystawiane terminowo)
4. Neptun (siedziba na Akademii Marynarki Wojennej)
5. SS WKS Flota http://www.wksflotagdynia.pl/
(tel. 508 237 458/ 601 641 395; wpisowe 100z, skadka 40 z/miesic, strzelnica 9mm na
poddaszu, wszystkie dokumenty dotyczce pozwolenia na bro s wystawiane terminowo)
6. Klub Strzelecki Kryza http://www.kskryza.pl/
(przyjmuje tylko mundurowych)

KROK 2 - Po trzech miesicach id i zdaj egzamin na


Patent Strzelecki
Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzajcym zdolno do uprawiania sportw o
charakterze strzeleckim. Wydawany jest w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba.
Patent strzelecki uprawnia do:

Uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, w ktrej zosta wydany;


Ubiegania si o wydanie licencji zawodniczej PZSS;
Ubiegania si o uzyskanie licencji sdziego strzelectwa sportowego;
Ubiegania si o wydanie pozwolenia na bro do celw sportowych, na podstawie przepisw
o broni i amunicji.

Aby uzyska patent strzelecki naley:


Ukoczy 18 rok ycia;
by czonkiem klubu sportowego, posiadajcego licencj klubow PZSS przez co najmniej 3
miesice;
zda egzamin stwierdzajcy kwalifikacje niezbdne do uprawiania sportu strzeleckiego z
wynikiem pozytywnym;

Zoy poprawnie wypeniony wniosek o nadanie patentu


Egzamin na patent strzelecki skada si z czci teoretycznej i praktycznej.
Koszt przystpienia do egzaminu wynosi 400 z ( niezalenie od iloci zdawanych dyscyplin wic
warto podchodzi jednoczenie do wszystkich trzech t.j. pistolet, karabin oraz strzelba
gadkolufowa).
Za dodatkow opat 60z moecie otrzyma po zdaniu egzaminu plastik potwierdzajcy
posiadanie uprawnie. Ma on dokadnie tak sam moc co zapisany w telefonie komrkowym bd
na karteczce w portfelu numer patentu. Zalet plastiku jest adny wygld i wspomoenie PZSS
dodatkowymi funduszami.

Materiay do nauki do egzaminu

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z pniejszymi poprawkami, tekst


ujednolicony: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990530549

Pytania na egzamin na Patent Strzelecki: http://www.shootingforfun.pl/pytaniaegzaminacyjne-na-patent-strzelecki/

Pytania na egzamin na Patent Strzelecki: http://www.wiarus.org/przykladowe-pytaniapatent-strzelecki

Zaleca si wyku na pami. Powtrka egzaminu kosztuje 200 z, dodatkowo 60 z za lekarza oraz
wyjanienia u zirytowanego prezesa klubu, e musi jeszcze raz przystawia piecztk.

Egzamin teorytyczny
Cz teoretyczna jest przeprowadzana w formie testu skadajcego si z 10 pyta.
Obejmuje sprawdzenie znajomoci z zakresu:
1. Obowizujcej ustawy o broni i amunicji oraz przepisw wydanych na jej podstawie,
2. Zasad bezpieczestwa przy posugiwaniu si broni sportow
3. Regulaminw strzeleckich
4. Budowy, zasad dziaania i danych technicznych broni do celw sportowych
5. Znajomoci przepisw kodeksu karnego dotyczcych przestpstw zwizanych z broni
Cz praktyczna jest przeprowadzana na strzelnicy. Osoba ubiegajca si o wicej ni jedn
dyscyplin musi zda cz praktyczn osobno dla kadej z nich.

Egzamin praktyczny
Cz praktyczna obejmuje:
1. Sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
2. Sprawdzenie umiejtnoci prawidowego rozkadania i skadania broni, adowania amunicj
i rozadowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a take postpowania w przypadku
jej niesprawnoci.
3. Sprawdzian strzelecki z uyciem wylosowanego rodzaju broni.

Otrzymanie patentu

Taki dokument powinnimy otrzyma listem poleconym okoo miesic po zdaniu egzaminu na
patent strzelecki.

KROK 3 - Wystp o Licencj Strzeleck


Licencja zawodnicza wydawana jest na rok kalendarzowy i kadego grudnia bdziecie
musieli j odnawia pacc 75z (50z za wydanie nowej licencji oraz 25z opaty administracyjnej
dla pomorskiego PZSS). Do utrzymania licencji bdziecie potrzebowa kadego roku omiu
startw, przy zaoeniu e macie patent na pistolet, karabin oraz strzelb. Konkurencja
prowadzca wymaga czterech startw w cigu roku, pozostae po dwa starty. Co to znaczy?
Przykadowo w cigu roku wystartowaem w konkurencjach:

Pistolet sportowy (w lipcu oraz listopadzie)

Pistolet centralnego zaponu (w lipcu oraz listopadzie)

Karabin centralnego zaponu (w lipcu oraz listopadzie)

Strzelba gadkolufowa (w lipcu oraz listopadzie)

Przy dobrze zorganizowanych zawodach wystarczy dwukrotne uczestnictwo w czterech


konkurencjach do utrzymania licencji. Z tego powodu nie wysyajcie poda o pierwsz licencj pod
koniec roku (np. w listopadzie) poniewa nie zdycie wyrobi wymaganych startw!

Wniosek
Wniosek na licencj zawodnicz najlepiej jest zoy zaraz po otrzymaniu Patentu
Strzeleckiego. Wzr do wypenienia dostpny jest w zacznikach do tego poradnika miejsce na
piecztk lekarza sportowego naley zostawi puste, dotyczy ono wycznie osb nie
posiadajcych patentu strzeleckiego.

Opaty
W wojewdztwie pomorskim s dwie opaty za licencje zawodnicze:

50z na konto PZSS za wydanie licencji zawodniczej;

25z na konto Pomorskiego PZSS jako opata administracyjna.

Gotowe blankiety dostpne s w zacznikach tego opracowania:


Wzr druku opaty dot. wydania licencji PZSS
Wzr druku opaty administracyjnej dla Pomorskiego PZSS

KROK 4 - Zdobd zawiadczenie z macierzystego


klubu o czonkostwie w klubie
Zawiadczenie o czonkostwie w klubie jest jedn z rzeczy, ktre wyczerpuj wane
przyczyny posiadania broni. Dokument taki dostaniecie od prezesa swojego klubu. Najczciej
takie zawiadczenie jest wystawiane terminowo.

KROK 5 - Id do lekarza sportowego i psychologa


To ostatni etap na drodze do zoenia wniosku na pozwolenie posiadania broni sportowej.
Przeznaczy na niego trzeba okoo 300z.

Wykaz lekarzy akceptowanych przez WPA Gdask


https://www.pomorska.policja.gov.pl/licencje/99l_1.pdf

Wykaz psychologw akceptowanych przez WPA Gdask


https://www.pomorska.policja.gov.pl/licencje/99m_2.pdf

Uzyskane dokumenty o przejciu bada lekarskich wane s tylko 3 miesice! Jeli nie zoylimy
wniosku w tym czasie to trac wano i naley je powtrzy.

KROK 6 - Wylij wszystkie dokumenty do WPA


Osoby ubiegajce si o pozwolenie na bro sportow musz udowodni, e nie stanowi
zagroenia dla samego siebie, porzdku lub bezpieczestwa publicznego oraz przedstawi wan
przyczyn posiadania broni. Za tak ustawa o broni i amunicji uznaje udokumentowane
czonkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie odpowiednich
kwalifikacji sportowych oraz licencji waciwego polskiego zwizku sportowego.
Decyzja w sprawie pozwolenia na bro sportow ma charakter decyzji zwizanej. Wykazanie
istnienia okolicznoci, ktre z zasady uzasadniaj wydanie pozwolenia na bro, przy jednoczesnym
braku ustawowych przeciwwskaza, zobowizuje organy policji do wydania pozwolenia.
Obowizek wykazania uzasadnionych okolicznoci przemawiajcych za przyznaniem pozwolenia
na bro sportow spoczywa na osobie ubiegajcej si o to pozwolenie. Samo bowiem posiadanie
patentu strzeleckiego, a nawet przynaleno do klubu strzeleckiego nie uzasadniaj udzielenia
pozwolenia na bro.

Wymagane dokumenty
1. Potwierdzona notarialnie kopia dowodu osobistego
2. Potwierdzona notarialnie kopia patentu strzeleckiego
3. Potwierdzona notarialnie kopia licencji zawodniczej
4. Orygina dokumentu potwierdzajcego przynaleno do klubu strzeleckiego
5. Orygina dokumentu potwierdzajcego odbyte badanie lekarskie
6. Orygina dokumentu potwierdzajcego odbyte badanie psychologiczne
7. Orygina potwierdzenia wniesienia opaty skarbowej na konto UM Gdask
8. Dwa zdjcia w formacie 3cm x 4cm
9. Wniosek na wydanie pozwolenia na bro paln sportow

Wniosek na bro paln sportow


Gdask dn, dd.mm.rrrr
Imi Nazwisko
urodzony: dd.mm.rrrr, miejscowo
syn: XYZ i XYZ z domu XYZ
zamieszkay: XXXX
PESEL: XXXX
nr dowodu osobistego: XXXX
telefon:XXXX
KOMENDANT
WOJEWDZKI POLICJI
W GDASKU
WNIOSEK
o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej
do celw sportowych
Prosz o wydanie pozwolenia na posiadanie n/w rodzajw oraz iloci broni palnej w celu
sportowym
a) bocznego zaponu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm, 1 (sownie: jedna);
b) centralnego zaponu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12mm, 4 (sownie: cztery);
c) gadkolufowej, 1 (sownie: jedna);
w cznej iloci 6 (sownie: szeciu) egzemplarzy do celw sportowych.
Uzasadnienie podania:
Prosz o wydanie mi pozwolenia na bro w celach sportowych w ilociach 6 sztuk, z rozbiciem na
poszczeglne rodzaje broni:
a) Bocznego zaponu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm, w iloci jednej sztuki. W
postaci pistoletu do strzela w konkurencjach bocznego zaponu.
b) Centralnego zaponu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm, cztery sztuki. W postaci
dwch pistoletw do strzelania sportowego i strzelania dynamicznego w systemie International
Practical Shooting Confederation, karabinu samopowtarzalnego oraz karabinu powtarzalnego do
strzela dugodystansowych.
c) Gadkolufowej, jednej sztuki. W postaci strzelby do strzela SKEET i TRAP.
Wyej wymieniona bro w takiej iloci jest mi niezbdna do treningw, uczestnictwie we
wspzawodnictwie oraz brania udziau w zawodach na rnych szczeblach:
pistoletu bocznego zaponu do treningw, strzela przygotowawczych i udziau w konkrecjach
pistoletowych na 25m,
dwa pistolety centralnego zaponu do treningw strzeleckich, do strzela dowolnych i strzela
dynamicznych IPSC,
karabin centralnego zaponu
karabin centralnego zaponu do strzela dugodystansowych powyej 100m,
strzelba gadkolufowa do uprawiania dyscypliny SKEET i TRAP.
Wyej wymieniona bro w takiej iloci jest mi niezbdna do wykonywania strzela we
wspzawodnictwie sportowym oraz utrzymania swojej kondycji strzeleckiej na odpowiednim
poziomie.

Po mojej stronie nie wystpuj adne negatywne przesanki uniemoliwiajce posiadanie


pozwolenia na bro, a nadto przedstawiam wan przyczyn posiadania broni jak - stosownie do
art. 10 ust. 3 ustawy o broni i amunicji - jest:
1) moje czonkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim tj. w Klub XYZ w Gdasku
2) posiadanie kwalifikacji sportowych o ktrych mowa w art. 10b wspomnianej ustawy tj. patentu
strzeleckiego PZSS Nr XXXXX/PAT/01/2015 z dnia 1.01.2014r. w zakresie strzelectwa
pneumatycznego, kulowego i rutowego,
3) posiadanie licencji PZSS Nr L-XXXXX/01/2015
Nie nale do osb wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i
amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z pn. zm.)
Nadmieniam, e poprzez czonkostwo w Klub XYZ w Gdasku, ktre jest czonkiem Polskiego
Zwizku Strzelectwa Sportowego, jestem rwnie czonkiem PZSS, co w powizaniu z
przedstawionym wyej patentem i licencj zwalnia mnie stosowanie do art. 16 ust. 2 cytowanej
ustawy z egzaminu przed organem Policji.
Informuj jednoczenie, e strzelectwo sportowe zamierzam uprawia zarwno uczestniczc we
wspzawodnictwie sportowym w ramach PZSS, jak rwnie poza strukturami tego Zwizku. Chc
te strzela ze wszystkich rodzajw broni palnej sportowej, a take uczestniczy w rnych
konkurencjach strzela precyzyjnych, dynamicznych i dugodystansowych. Dlatego chc posiada
6 egzemplarzy broni i jest to absolutne minimum, bez ktrego nie da si uprawia sportu
strzeleckiego.
Bro zamierzam przechowywa w miejscu zamieszkania: ul. XYZ, 81-123 Gdask.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku rezygnuj z przysugujcego mi prawa do
zapoznania si z aktami sprawy.
Prosz o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
Zaczniki do podania:
1) Orygina dowodu wniesienia opaty skarbowej w kwocie 242z na rachunek bankowy Urzdu
Miasta Gdaska:
31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 za wydanie pozwolenia.
2) Dokument potwierdzajcy fakt czonkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim;
3) Dokument potwierdzajcy posiadanie kwalifikacji sportowych, o ktrych mowa w art. 10b
ustawy o broni i amunicji;
4) Licencja waciwego polskiego zwizku sportowego;
5) Orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza z dnia 23.10.2014;
6) Orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa z dnia 23.10.2014 ;
7) Dwa zdjcia 3 x 4 cm
8) Kopia dowodu osobistego
............................................
Podpis wnioskodawcy

Dlaczego tak?

Rozbicie wniosku na poszczeglne rodzaje broni ubezpiecza nas od zbdnej wymiany


korespondencji z WPA.
Warto zawrze zwrot: Nie nale do osb wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z
dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z pn. zm.) - cho powinno
to jednoznacznie wynika z zaczonych dokumentw od lekarza i psychologa.
Istnieje due prawdopodobiestwo, e WPA bdzie ciekawe miejsca do przechowywania
broni. Bro zamierzam przechowywa w miejscu zamieszkania: ul. XYZ, 81-123 Gdask.zaspokaja ewentualn ciekawo WPA.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku rezygnuj z przysugujcego mi
prawa do zapoznania si z aktami sprawy. - bardzo wany zapis, ktry oszczdzi nam dwa
tygodnie czasu pomidzy wydanie pozytywnej decyzji, a otrzymaniem pozwolenia na bro
sportow.

Opata skarbowa
Zdobycie Patentu Strzeleckiego, Licencji Zawodniczej, przejcie bada lekarskich oraz
psychologicznych to jeszcze nie wszystko.
Wzr druku opaty skarbowej dot. wydania pozwolenia na bro sportow
Wszystkie wnioski oraz informacje s rwnie dostpne na stronie WPA Gdask pod adresem:
https://www.pomorska.policja.gov.pl/licencje_bron.php?k=44&a=brak

WPA Gdask
Wszystkie wczeniej wymienione dokumenty, zdjcia, dowd wniesienia opaty skarbowej oraz
wniosek wkadamy do koperty i wysyamy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:
Wydzia Postpowa Administracyjnych
Komendy Wojewdzkiej w Gdasku
ul. Harfowa 60 (Zota Karczma) 80-298 Gdask
Dokumenty mona rwnie zoy osobicie, cho tej drogi nie polecamy by nie wdawa si w
niepotrzebne rozmowy.
Przyjcia interesantw: poniedziaek, roda i pitek w godz. 7.30-15.30
wtorek i czwartek w godz. 7.30-18.00 (w godz.15.30-18.00 dyury poszczeglnych
pracownikw)
Dodatkowe informacje mona uzyska pod nr tel. 058-321-41-14

Oczekiwanie na wydanie pozwolenia

Urzdnik odpowiadajcy za rozpatrzenie waszego wniosku ma miesic czasu na podjcie


pozytywnej decyzji przy zaoeniu, e dysponuje kompletem dokumentw. Moe si zdarzy, e do

WPA nie zdy doj odpowied z Krajowego Rejestru Karnego. Otrzymacie wwczas informacj
o przedueniu postpowania o kolejny miesic w wyej pokazanej formie.
W momencie, gdy brakujca odpowied dotrze listonosz powinien przynie informacj o
zakoczonym postpowaniu administracyjnym.

Moe si rwnie zdarzy, e jakim cudem pojawi si pismo z daniem dostarczenia informacji o
startach w zawodach, wynikach w strzelectwie bd szczeglnych osigniciach. S to informacje
nie mogce mie wpywu na podjcie przez urzdnika decyzji. W wietle ustawy WPA nie ma
prawa ich da i uzalenia wydania pozwolenia od ich dostarczenia. Na taki przypadek naley
odpowiedzie podpierajc si orzeczeniem NSA:
II OSK 2211/12 - Wyrok NSA
() Skad orzekajcy Naczelnego Sdu Administracyjnego nie podziela tej argumentacji.
Majc na wzgldzie powysze rozwaania naley stwierdzi, e w przypadku pozwolenia na
bro do celw sportowych, wan przyczyn relewantn dla jego uzyskania, jest
udokumentowane czonkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie
kwalifikacji sportowych, o ktrych mowa w art. 10b, oraz licencji waciwego polskiego
zwizku sportowego (art. 10 ust. 3 pkt 3). Ustawodawca nie wprowadzi natomiast normy

kompetencyjnej, ktra uzaleniaaby przyznanie pozwolenia na bro do celw sportowych od


spenienia uprzednio przez wnioskodawc warunku np. osignicia wybitnych wynikw w
strzelectwie sportowym, czstotliwoci starw w zawodach, czy wykazania potrzeby
posiadania okrelonej iloci egzemplarzy broni danego rodzaju. S to pozaustawowe kryteria,
ktre nie mog automatycznie przesdza o wydaniu bd odmowie wydania, przez waciwy
organ Policji, pozwolenia, o ktrym stanowi dyspozycja art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy o broni i
amunicji (por. wyrok NSA z dnia 14 maja 2010 r., sygn. II OSK 683/06, [w:] CBOSA) ()

Otrzymanie decyzji
Jeli dostarczylimy wszystkie wymagane dokumenty najpniej po dwch miesicach powinnimy
otrzyma podobne pozwolenie:

Wybr szafy na bro


Szafa na bro to jednorazowy wikszy wydatek, ktry trzeba
dobrze przemyle. Kupno za maej szafy sprawi, e nie
bdziemy mie miejsca na bro oraz amunicj do niej
Przykadow wykorzystywan szerzej przez Strzelcw w
JS4018 szaf jest NOVCAN G-3/S1/4. Planujc oszczdnoci z
biegiem czasu bdziecie uwaali, e lepiej jest raz na duszy
czas kupi taniej tysic i wicej sztuk amunicji (zwaszcza do
AK) ni kadorazowo ciga ze sklepu po 50 nabojw w
wyszej cenie. Taka ilo potrzebuje miejsca.
Pamitajcie te, e z biegiem czasu wasza kolekcja broni si
rozbuduje.
Naszym zdaniem nie warto dopaca kilkuset zotych za
wszelkie zamki szyfrowe i elektroniczne, ale decyzj do
podjcia pozostawiamy kademu przyszemu posiadaczowi
szafy.
Co trzeba wiedzie?
Z dniem 1 padziernika 2014 r w ycie weszo rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych w
sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Pojawi si w nim
istotny dla nas zapis:
5. 1. Osoby posiadajce bro i amunicj do niej na podstawie pozwolenia, o ktrym mowa
w art. 10 ust. 4 ustawy, przechowuj bro i amunicj w urzdzeniach speniajcych
wymagania co najmniej klasy S1 wedug normy PN-EN 14450.

Czytaj wicej: http://gunblog.eu/2014/10/szafa-s1-atakuje-co-mowia-normy/

Pierwsza bro
W przypadku postrzegania zakupu broni palnej sportowej w aspekcie pro-obronnym najlepszy
wybr to karabinek AKM (najlepiej ze sta drewnian kolb) oraz pistolet Glock (najlepiej na
nabj 9x19mm)

Dlaczego wanie stawiamy na naszych szkoleniach na popularnego kaacha?

Jest to bro niezawodna. Bdzie dziaa po upadku w boto, po zalaniu wod czy zasypaniu
komory zamkowej piaskiem. Nie odmwi posuszestwa po upadku czy w zimowej
pogodzie. Jak wygldaj szkolenia ogniowe w JS4018 mona zapozna si pod adresem
https://www.youtube.com/user/JS4018/videos ;

AKM to bro tania, z tani amunicj oraz tanimi magazynkami (AKMS za 1900 z, AKM za
2200 z);

Amunicja 7.62x39mm wcale si nie koczy to rozpowszechniana miejska legenda. Cena


za sztuk wynosi 80 gr w maych ilociach i 65 gr w duych ilociach;

AKM to bro stosunkowo prosta do modyfikacji. Przerobienie jej na bardziej przyjazn


uytkownikowi nie powoduje drenau kieszeni. Przykadowy kosztorys przerbki:

oe (ASG) ok. 35 z

szyna na rur lub rura z szyn (ASG) ok. 65 z

chwyt przedni (ASG) ok. 50 z

nowa kolba ok. 150 z

kompensator ok. 180 z lub 320 z

paracord w rkojeci (punkt mocowania pod zawieszenie) 0 z

pytka na bezpieczniku, dorobienie bezpiecznika i dwigni


przeadowania po lewej stronie ok. 20 z na warsztacie

poluzowanie bezpiecznika 0 z

nowy pas nony ok. 100 z

zmatowi rkoje, naoy gumy na wszystkie dwignie 0z

kolimator PWS 250 z lub Sparc 2 za 900 z

na wypadek awarii dua ilo tanich czci zamiennych i akcesoriw;

AK jest powszechne w Wojsku Polskim i na wiecie;

jest atwy do czyszczenia i rozkadania;

Bro uywana na szkoleniach w JS4018 zmodyfikowany wedug w/w opisu AKS

Wniosek o wydanie zawiadcze uprawniajcych zakup broni

Gdask dn, dd.mm.rrrr


Imi Nazwisko
urodzony: dd.mm.rrrr, miejscowo
syn: XYZ i XYZ z domu XYZ
zamieszkay: XXXX
PESEL: XXXX
nr dowodu osobistego: XXXX
telefon:XXXX
KOMENDANT
WOJEWDZKI POLICJI
W GDASKU
WNIOSEK
o wydanie zawiadczenia uprawniajcego do nabycia broni palnej do celw
sportowych
Zwracam si z prob o wydanie zawiadczenia uprawniajcego do nabycia 6
(sownie: sze) egzemplarzy broni palnej do celw sportowych w postaci:

1 egz. broni bocznego zaponu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6mm;


4 egz. broni centralnego zaponu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12mm;
1 egz. broni gadkolufowej

Zwracam si rwnie z prob o wystawienie osobnego zawiadczenia dla kadej


pojedynczej sztuki broni.
Zaczniki do podania:
1. Orygina dowodu wniesienia opaty skarbowej na rachunek bankowy Urzdu Miasta
Gdask: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 w kwocie 17z. za kade
zawiadczenie;

Rejestracja broni

Nabywca broni zobowizany jest zarejestrowa j w cigu 5 dni od daty nabycia


Rejestracji broni dokonuje si na podstawie dowodu zakupu (faktura, umowa kupna)

Przy pierwszej rejestracji broni palnej otrzymamy Legitymacj Posiadacza Broni. WPA nie
powinno wymaga dostarczenia dodatkowego zdjcia (podczas skadania wniosku o wydanie
pozwolenia na bro skadalimy dwa zdjcia jedno z nich przeznaczone jest wanie do
czerwonej ksieczki).

Wniosek o rejestracj broni


Rejestracj broni mona przeprowadzi rwnie drog pocztow, bez osobistego stawiania si na
komendzie Policji. Poniej zaczamy przykadowy wniosek.
Aby wniosek by skuteczny naley do niego doczy:- orygina faktury VAT wystawionej przez
sklep lub orygina umowy kupna/sprzeday broni jeli na rynku wtrnym. UWAGA jeeli warto
broni nabytej na rynku wtrnym wynosi powyej 1000 z. kupujcy przed rejestracj broni w KWP
zgasza si z umow kupna-sprzeday do waciwego dla siebie urzdu skarbowego celem jej
opodatkowania .
Legitymacja Posiadacza Broni lub ksieczka Pozwolenie na Bro (nie dotyczy osb
rejestrujcych pierwszy egzemplarz broni i nie posiadajcych jeszcze tego dokumentu) celem
dokonania wpisu nowego egzemplarza broni.

Gdask dn, dd.mm.rrrr


Imi Nazwisko
zamieszkay: XXXX
telefon:XXXX
KOMENDANT
WOJEWDZKI POLICJI
W GDASKU
WNIOSEK
o rejestracj broni sportowej
Prosz o zarejestrowanie niej wymienionej broni sportowej:

rodzaj broni, marka, kaliber, numer broni


rodzaj broni, marka, kaliber, numer broni
rodzaj broni, marka, kaliber, numer broni

Zakupionej w nazwa sklepu, miejscowo lub dane osoby sprzedajcej


Jednoczenie owiadczam,e posiadam warunki do przechowywania broni z godne z par. 5
Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia3 kwietnia 2000 r. w sprawie
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji /Dz.U. z 2000 r. Nr 27 poz.
343/
..........................................
wasnorczny podpis

Poniej wypenia pracownik Wydziau Postpowa Administracyjnych


--------------------------------------------------------------------------------------------Zarejestrowano dnia: ................................
Legitymacja Posiadacza Broni: Seria ............ Numer .......................................

Noszenie broni sportowej


Od 1.10.2014 przestay obowizywa stare zapisy, ktre nakazyway przenoszenie broni
sportowej jako rozadowanej i bez amunicji w magazynkach nabojowych. Strzelec jadcy na
zawody z kompletem broni wartej niemao musia mie j rozadowan. W tej sytuacji wystarczyo,
e przestpca poprosi go grzecznie o jej oddanie, a ten nie mia jak si przed napaci obroni.
Zgodnie z art. 10 ust 9 ustawy o broni i amunicji, w rozumieniu ustawy noszenie broni
oznacza kady sposb przemieszczania zaadowanej broni przez osob posiadajc bro.
Przepisy rozporzdzenia nie okrelaj sposobu PRZENOSZENIA broni, czyli
przemieszczania broni, ktra nie jest zaadowana.

Podstawa prawna
Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych z dn. 26 sierpnia 2014 r. w sprawie
przechowywania, noszenia orz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2014.1224)
8. 1. Bro paln nosi si w kaburach lub futeraach.
2. Bro paln przeznaczon do ochrony osobistej nosi si w sposb jak najmniej widoczny, w
kaburze przylegajcej do ciaa.
3. Bro paln nieprzeznaczon do ochrony osobistej, o ile jest to moliwe, ze wzgldu na
jej ilo i wielko, nosi si w sposb okrelony w ust. 2.
4. Bro paln przeznaczon do celw owieckich w obwodach owieckich nosi si w czasie
polowania w sposb okrelony
w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 padziernika 1995 r.
Prawo owieckie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1226, z pn. zm3).

Utrata pozwolenia na bro sportow


Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687
Art. 18.
1. Waciwy organ Policji cofa pozwolenie na bro, jeeli osoba, ktrej takie pozwolenie
wydano:
1) nie przestrzega warunkw okrelonych w pozwoleniu na bro, o ktrych mowa w art. 10
ust. 7;
2) naley do osb, o ktrych mowa w art. 15 ust. 1 pkt 26;
3) naruszya obowizek zawiadomienia o utracie broni, o ktrym mowa w art.25;
4) przemieszcza si z rozadowan broni albo nosi bro, znajdujc si w stanie po uyciu
alkoholu, rodka odurzajcego lub substancji psychotropowej albo rodka zastpczego.

Obrona konieczna
Dz.U.199788553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
Art. 25. Obrona konieczna
1. Nie popenia przestpstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezporedni, bezprawny
zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczeglnoci gdy sprawca
zastosowa sposb obrony niewspmierny do niebezpieczestwa zamachu, sd moe
zastosowa nadzwyczajne zagodzenie kary, a nawet odstpi od jej wymierzenia.
3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpywem strachu lub
wzburzenia usprawiedliwionych okolicznociami zamachu.
4. Osoba, ktra w obronie koniecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cudze dobro
chronione prawem, chronic bezpieczestwo lub porzdek publiczny, korzysta z ochrony
prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
5. Przepisu 4 nie stosuje si, jeeli czyn sprawcy zamachu skierowany przeciwko osobie
odpierajcej zamach godzi wycznie w cze lub godno tej osoby.

rda
1. http://gunblog.eu - Blog dla wszystkich oddanych sprawie strzelectwa
2. http://www.romb.org.pl/ - Ruch Obywatelski Mionikw Broni
3. http://www.strzelectwo-legia.pl CWKS Legia

Zaczniki
1. Wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego
2. Wniosek o wydanie Licencji Zawodniczej
3. Wniosek o przeduenie Licencji Zawodniczej
4. Wzr druku opaty skarbowej za wydanie pozwolenia na bro sportow
5. Wzr druku opaty za wydanie Licencji Zawodniczej dla PZSS
6. Wzr druku opaty administracyjnej dla Pomorskiego PZSS

Wzr druku opaty skarbowej dot. wydania pozwolenia na bro sportow

Wzr druku opaty dot. wydania licencji PZSS

Wzr druku opaty administracyjnej dla Pomorskiego PZSS