You are on page 1of 1

Rabka-Zdrój, dnia 13.01.

2015 r

Ewa Przybyło
Burmistrz Rabki-Zdroju

Interpelacja
W imieniu mieszkańców osiedla Sądecka, składam interpelacje w sprawie
parkingu na osiedlu Sądecka oraz drogi tam przebiegającej. Jako radny Osiedla
Sądecka pytam, kiedy będzie wykonane odwodnienie drogi, ponieważ jego brak nawet
po niewielkich opadach deszczu uniemożliwia normalne poruszanie się drogą
osiedlową – tworzy się rozlewisko na całej drodze.
Jednocześnie proszę o przygotowanie przez Burmistrza Rabki-Zdroju p. Ewę
Przybyło szczegółowej odpowiedzi na piśmie, na następujące pytania:
- czy odbyło się postępowanie przetargowe na wykonawstwo?,
- czy było pozwolenie budowlane, a co wiąże się z tym projekt budowlany ?,
- czy był prowadzony dziennik budowy i czy był kierownik budowy?,
- kto był inspektorem nadzoru i kto dokonał końcowego odbioru prac z dopuszczeniem
do użytkowania tego parkingu?
- jaki był koszt wykonania i jakie było finansowanie?
Proszę o wskazanie osób odpowiedzialnych za taki stan rzeczy, który powyżej
opisałem.
Proszę, aby odpowiedzi na te pytania były udokumentowane poświadczonymi
za zgodność z oryginałami kompletnymi materiałami związanymi z ta sprawą.

Radny Klubu Radnych „NASZE MIASTO”
Marek Ciepliński