ZAPROSZENIE NA KONFERENCJ

POMY

LEĆ SZKOŁ INACZEJ

(RE)THINKING SCHOOL

Ciągle zmagamy si

z dominacją transmisyjnego modelu szkoły, opartego na

autorytarnych i hierarchicznych relacjach, braku zaufania oraz na behawiorystycznym modelu
ludzkiej psychiczno ci, który wpisuje si w ekonomiczne ramy my lenia o kształceniu jako o
procesie skutecznej i wydajnej produkcji założonych a priori efektów. Wobec tego
uznali my, że trzeba podjąć prób pomy lenia szkoły inaczej. Naturalnie takie próby były
podejmowane już wcze niej, jednak ciągle widmo autorytarnej i transmisyjnej edukacji
powraca, dostosowując si do coraz to nowych ideologicznych i kulturowych kontekstów.
Biorąc zatem pod uwag te propozycje, do tej pory przeciwstawiane dominującemu modelowi
my lenia o szkole (czyli tak zwane „edukacyjne alternatywy”), chcemy zaproponować
dwudniowy początek my lowej pracy nad szkołą, która zmierzałaby ku odnowieniu szkolnej
edukacji.
Wydarzenie to jest pomy lane jako element szerszego kr gu działań zmierzających do
odnowy szkoły. Idea tego spotkania narodziła si w dialogu ludzi zaangażowanych w życie
szkoły z różnych perspektywŚ nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, urz dników
o wiatowych, organy prowadzące, badaczy edukacji, przyszłych nauczycieli i organizacji
pozarządowych. Z dyskusji tych aktorów życia szkolnego wyłoniła si istota propozycji, którą
Państwu składamy oraz przekonanie, że odnow szkoły należy zacząć od zmiany my lenia o
niej.
Przede wszystkim chodzi nam o spotkanie wielu osób, które – nie znając si
nawzajem – działają na rzecz edukacji szkolnej. Chcemy zatem stworzyć okazj
wzajemnego poznania oraz do zawiązania si
wspierającego si

społecznego

do

zr bów możliwie szerokiego, czynnego i

rodowiska o wiatowego. Planujemy w tym celu różne

aktywno ci sieciujące uczestników konferencji.
Chcieliby my także, aby tworząc takie rodowisko wypracować możliwie wspólną i
otwartą wizj szkoły, na rzecz której zdecydujemy si współpracować. Dlatego zasadniczym
celem tego wydarzenia b dzie wypracowanie dokumentu – mapy podr cznej – wskazującej
INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
ul. Bażyńskiego , 0- 2 Gdańsk
tel. +48 58 523 42 05, fax +48 58 523 58, email: pedagogika@univ.gda.pl

zasadnicze pola problemowe / wymiary funkcjonowania szkoły oraz propozycje ich
organizacji, czy konceptualizacji, które mogłyby przyczynić si do odnowienia szkoły.
Idzie o odpowiedzi na pytania: Co jest dzisiaj sprawą kluczową w pytaniu o szkoł ?
Na czym polegać miałaby istota zmiany szkoły / jej odnowienia? Jaki jest sens istnienia
szkoły? Po co nam szkoła? Jakiej szkoły chcemy? Jak zabierać si do jej zmiany? Jak
organizować zmian szkoły? Czym dla nas jest szkoła? Co to znaczy „dobra szkoła”? Co to
znaczy „dobra edukacja”?
Nasza dwudniowa praca b dzie si odbywać w różnych formach.
Wykłady pi ciu zaproszonych mówców mają na celu wprowadzenie inspirujących,
niespotykanych szerzej, nowych wątków w my leniu o szkole, które mają potencjał do
przebudowy naszego o niej wyobrażenia. Swój udział potwierdziliŚ
Ingeborg Mueller – Hoghagen
Dr Goelle Cornelissen
Prof. Joanna Rutkowiak
Prof. Dorota Klus - Stańska
Dr hab. Piotr Laskowski
Debata o sensie istnienia szkoły ma na celu zderzenie ze sobą różnych perspektyw
oglądu szkoły, rozpoznanie jej wielowymiarowo ci i złożono ci, ale także prób budowania
pomostów pomi dzy tymi różnicami i dogadywania si co do pryncypiów.
Forum Dobrych Praktyk – to specjalny czas, w którym oprócz zaproszonych
prezentacji wszyscy ch tni uczestnicy Konferencji b dą mogli zaprezentować w dowolnej
formie (plakat, prezentacja multimedialna, film, wystąpienie ustne etc.) jak zmienili, bądź
zmieniają szkoł na lepsze.
Warsztaty mają na celu do wiadczenie możliwo ci kierunków zmiany edukacji
szkolnej, ale i barier w jej rozwoju.
Seminaria mają na celu eksplikacj

wszystkich do wiadczeń zebranych podczas

wykładów, dyskusji i warsztatów w obszarze danego wątku my lenia o szkole i zebranie ich
w spójne stanowisko uczestników, lub protokół rozbieżno ci w tej sprawie.
Każdy uczestnik może wybrać grupy warsztatowe i seminaryjne, w których b dzie
chciał uczestniczyć. Przy wypełnianiu załączonej karty zgłoszeniowej prosimy o zapisanie si

INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
ul. Bażyńskiego , 0- 2 Gdańsk
tel. +48 58 523 42 05, fax +48 58 523 58, email: pedagogika@univ.gda.pl

na wybrane seminarium oraz o zgłoszenie swojego akcesu do udziału w dwóch różnych
warsztatach.
W ramach Forum Dobrych Praktyk uczestnicy konferencji mogą także zgłaszać
własne propozycje wystąpienia, plakatu, bądź jakiejkolwiek innej formy publicznej
prezentacji wybranej przez siebie dobrej praktyki. W załączonej karcie zgłoszeniowej
znajdują si przykładowe tematy, które b dą realizowane w ramach Forum Dobrych Praktyk,
podczas konferencji oraz miejsce na wpisanie propozycji zgłaszanej przez uczestnika.
Cało ć planowanego wydarzenia kończyć si b dzie plenarnym podsumowaniem,
podczas którego b dziemy próbowali wypracować zr by dokumentu / mapy podr cznej
odnowienia szkoły. Planujemy prace nad tym dokumentem ukończyć drogą korespondencji
mailowej z uczestnikami konferencji.
Efektem konferencji chcemy uczynić także książk zbierającą wystąpienia mówców,
do wiadczenia i refleksje uczestników (o których pisemne sformułowanie b dziemy prosić ex
post) oraz wypracowane porozumienie, które ponadto ma stać si podstawą do dalszej pracy
badawczej i polityczno-społecznej.
Wszystkich z Państwa, którzy chcieliby wziąć udział w konferencji „Pomy leć szkoł
inaczej” zapraszamy do wypełnienia załączonej karty zgłoszeniowej i wysłania jej na adres:
pomyslecszkoleinaczej@gmail.com
Koszt udziału w konferencji zależy od daty dokonania opłatyŚ
Do 15 lipca 2015 – 250 zł
Od 16 lipca 2015 – 300 zł
Opłata konferencyjna obejmuje wyżywienie uczestników (bez

niadań) ale nie

zawiera kosztów noclegu.
Numer konta bankowego na które należy wnie ć opłat

konferencyjną zostanie

podany do Państwa wiadomo ci w nast pnym komunikacie.
W Imieniu Komitetu Programowego
Prof. UG, dr hab. Teresa Bauman
Kierownik Zakładu Dydaktyki
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
ul. Bażyńskiego , 0- 2 Gdańsk
tel. +48 58 523 42 05, fax +48 58 523 58, email: pedagogika@univ.gda.pl

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJ

POMY

LEĆ SZKOŁ INACZEJ / (RE)THINKING SCHOOL

Potwierdzenie uczestniczenia w wybranym seminarium, warsztatach oraz zgłoszenie
własnego pomysłu na wystąpienie/przedstawienie/plakat itp..

Seminarium

Forma

26 września
14.00 - 16.00
Ewaluacja, diagnoza, egzaminowanie
Kultura edukacji
Przestrzeń dialogu w szkole
Demokracja w szkole
Krytyczne myślenie
Innowacyjność w edukacji

Warsztaty

25 września (piątek)

Forum
dobrych
praktyk

Prosz wpisać swoje nazwisko,
szkoł /uczelni /instytucj oraz e-mail
przy wybranym seminarium

Ocenianie kształtujące, diagnoza
Autorstwo i twórczość w szkole
Być w relacjach – inspiracje
montessoriańskie
Rozwiązywanie konfliktów
Od grywalizacji do zagracania – II tura
Konsensus - alternatywne formy
podejmowania decyzji w szkole - I tura
(Nie)możliwe spotkania -Drama
Strategie zmiany w szkole – II tura
Metody aktywizujące – I tura
Zaprojektuj sobie szkołę
Nowe media w edukacji
26 września (sobota)
Dydaktyka interaktywna
Z inspiracji pedagogią C. Freinet’a
Szkoła w Bielefeld (Niemcy)
Z inspiracji pedagogią M. Montessori
Tytuł /temat oraz forma przedstawienia
swojego pomysłu

INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
ul. Bażyńskiego , 0- 2 Gdańsk
tel. +48 58 523 42 05, fax +48 58 523 58, email: pedagogika@univ.gda.pl

Prosz wstawić "X" przy wybranych
warsztatach
I tura
II tura
15.00- 16.30
17.00 - 18.30

Tylko w II turze
Tylko w I turze

Tylko w II turze
Tylko w I turze

Forma prezentowania – dowolna
(plakat, prezentacja, inne ), FDP ma
charakter otwarty .
W tej cz ci konferencji jest miejsce
na podzielenie si z innymi swoimi
pomysłami
Imię i nazwisko