P. 1
Honda Accord 96-98 Suplement - PL

Honda Accord 96-98 Suplement - PL

|Views: 10,324|Likes:
Wydawca: Norbert

More info:

Published by: Norbert on Feb 10, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

Rczna skrzynia biegów ................... 13-1
Automatyczna skrzynia biegów ....... 14-1

Rczna skrzynia biegów

Obsługa

Olej przekładniowy ......................... 13-2

•Wprowadzono olej przekładniowy Honda MTF.

Opis zmian

Obsługa

Olej przekładniowy

UWAGA: Poziom oleju sprawdzać przy wyłàczonym silniku i
stojàcym poziomo samochodzie.

1.Wykr∏cić korek wlewu oleju, sprawdzić poziom i stan oleju.

PODKŁADKA

Wymienić

Odpowiedni poziom.

KOREK WLEWU
OLEJU

2.Poziom oleju musi si∏gać dolnej kraw∏dzi otworu
wlewowego. Gdy poziom jest zbyt niski, dolać oleju do
momentu wypływania z otworu, nast∏pnie zakr∏cić korek z
nowà podkładkà.

3.JeÊli olej przekładniowy jest brudny, wykr∏cić korek
spustowy i spuÊcić olej.

4.Zakr∏cić korek spustowy z nowà podkładkà, nast∏pnie
nalać oleju do wymaganego poziomu.

UWAGA: Uszczelka korka spustowego musi być
wymieniana przy ka×dej wymianie oleju.

5.Zakr∏cić korek wlewowy z nowà podkładkà.

IloÊć oleju
1,9 l - do wymiany oleju
2,0 l - przy naprawie skrzyni biegów

Zawsze u×ywać oryginalnego oleju do skrzyƒ biegów
Honda MTF. JeÊli nie jest dost∏pny mo×na tymczasowo
u×yć oleju silnikowego SAE 10W - 30 lub 10W - 40, klasy
SG lub SH (wg. API).

PODKŁADKA

Wymienić

KOREK WLEWU
OLEJU

KOREK SPUSTOWY

PODKŁADKA

Wymienić

Automatyczna skrzynia biegów

Narzdzia specjalne ............................ 14-2
Opis dzia
łania
Obwód hydrauliczny .......................
14-3
Schemat ideowy ..................................
14-4
Procedura usuwania usterek .............
14-6
Próba drogowa ....................................
14-7
Poziom p
łynu
Sprawdzanie, wymiana ...................
14-10
Obudowa akumulatora
1/2 sprzgła
Demonta×, sprawdzanie, monta× ...
14-11
Obudowa zaworów głównych
Demonta×, sprawdzanie, monta× ...
14-12

Sprzgła

Rysunek zestawieniowy ................. 14-14
Dêwignia zmiany biegów ....................
14-16

•Obwód hydrauliczny został zmieniony z powodu modyfikacji obudowy zaworów głównych.
•W schemacie ideowym układu sterowania A/T zostały wprowadzone zmiany z powodu zmiany kontrolki
samodiagnozy i koloru przewodów.
•Lampka kontrolna została zmieniona z kontrolki [S] na kontrolk∏ [D4].
•Wyłàcznik S został pomini∏ty.
•Rozkład przełàczania biegów został zmieniony.
•Obudowa akumulatora 1/2 sprz∏gła została zmodyfikowana.
•Obudowa zaworów głównych została zmodyfikowana.
•Tłoki sprz∏gieł 1, 2, 3 i 4 zostały zmodyfikowane.
•Dêwignia zmiany biegów została zmieniona.

UWAGA: „Tabela objawów iprzyczyn usterek układu elektrycznego” i„Schematy usuwania usterek elektrycznych” sà zmodyfi-
kowane zpowodu zmiany lampki kontrolnej imodyfikacji układu sterowania A/T. Podstawowe metody sà zawarte wInstrukcji
Serwisowej 62SN700. Wtym supplemencie nie sà opisane „Tabela objawów iprzyczyn usterek układu elektrycznego” i„Sche-
maty usuwania usterek elektrycznych”. Wykorzystywać podstawowà Instrukcj∏ Serwisowà (62SN700) iSchematy Ideowe wtym
suplemencie (str. 14-4 i 14-5). Przy usuwaniu usterek elektrycznych zwrócić uwag∏, ×e zmieniono kontrolk∏ [S] na [D4] izmie-
niono kolory przewodów układu sterujàcego A/T.

Opis zmian

Narzdzia specjalne

Nr

Nr katalogowy

Nazwa

Nr strony

IloÊć

Zwora serwisowa SCS
Wiàzka testowa

lub

Tłumaczenie nazw elementów ze schematu hydraulicznego na str. 14-3

CLUTCH PRESSURE CONTROL VALVE

ZAWÓR STERUJÑCY CIÂNIENIEM SPRZ¢GIEŁ

COOLER RELIEF VALVE

ZAWÓR NADMIAROWY CHŁODNICY PŁYNU ATF

EXHAUST VALVE

ZAWÓR WYLOTOWY

KICK-DOWN VALVE

ZAWÓR GWAŁTOWNEGO PRZYSPIESZANIA

LOCK UP CONTROL SOLENOID VALVE: A

ZAWÓR A BLOKADY

LOCK UP CONTROL VALVE

ZAWÓR STERUJÑCY BLOKADY

LOCK UP SHIFT VALVE

ZAWÓR WŁÑCZANIA BLOKADY

LOCK UP TIMING VALVE

ZAWÓR SYNCHRONIZUJÑCY BLOKADY

MANUAL VALVE

ZAWÓR MANUALNY

MODULATOR VALVE

ZAWÓR MODULACYJNY

ORIFICE CONTROL VALVE

ZW¢þKA STERUJÑCA

REGULATOR VALVE

ZAWÓR REGULACYJNY

RELIEF VALVE

ZAWÓR NADMIAROWY

SHIFT CONTROL SOLENOID VALVE: A

ZAWÓR A ZMIANY BIEGÓW

SERVO VALVE

SERWOZAWÓR

SERVO CONTROL VALVE

ZAWÓR STERUJÑCY SERWA

THROTTLE VALVE A

ZAWÓR A PRZEPUSTNICY

TORQUE CONVERTER CHECK VALVE

ZAWÓR ZWROTNY PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

1ST CLUTCH

1 SPRZ¢GŁO

1ST HOLD CLUTCH

1 SPRZ¢GŁO BLOKUJÑCE

1-2 SHIFT VALVE

ZAWÓR ZMIANY 1-2

1ST AKUMULATOR

1 AKUMULATOR

1ST HOLD AKUMULATOR

AKUMULATOR 1 SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO

B PRZEPUSTNICY

B PRZEPUSTNICY

B PRZEPUSTNICY

ODPOWIETRZANIA

ZASYSANIA

PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZN.

PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZN.

SMAROWANIA

PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZN.

PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZN.

PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZN.

NAZWA CIÂNIENIA
B PRZEPUSTNICY

CHŁODNICY OLEJU (ATF)

PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZN.

4-GO SPRZ¢GŁA

4-GO SPRZ¢GŁA

3-GO SPRZ¢GŁA

3-GO SPRZ¢GŁA

LINIOWE

2-GO SPRZ¢GŁA

2-GO SPRZ¢GŁA

LINIOWE

1-GO SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO

1-GO SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO

NAZWA CIÂNIENIA

1-GO SPRZ¢GŁA

LINIOWE

MODULOWANE

MODULOWANE (CYKL. PRZEŁÑCZANIE)

MODULOWANE

LINIOWE

LINIOWE

LINIOWE

LINIOWE

LINIOWE

LINIOWE

LINIOWE

LINIOWE

NAZWA CIÂNIENIA

Obwód hydrauliczny został zmodyfikowany z powodu zmian w obudowie zaworów głównych (Zawór gwałtownego przyspieszania
3-2 zostałzablokowany a zw∏×ka sterujàca główna została wprowadzona do obudowy zaworów głównych).

Opis działania

Obwód hydrauliczny

Nr

Nr

Nr

Schemat ideowy

AKUMULATOR

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW
POD POKRYWÑ SILNIKA

WYŁÑCZNIK
ZAPŁONU

TCM

OBWÓD
ÂCIE-
MNIACZA

WSKAèNIK POŁOþENIA
DèWIGNI A/T

CZUJNIK POŁOþENIA
DèWIGNI A/T

•ZEGAR
•RADIOODTWARZACZ
•ECM

WYŁÑCZNIK
ÂWIATEŁ
”STOP”

CEWKA ZAPŁONOWA

PRZEKAè.
SPRZ¢GŁA
SPR¢þARKI
A/C

•VSS
•SZYBKO-
ÂCIOM.

TCM

ZŁÑCZE
SERWISO-
WE

CZUJNIK
ECT

CZUJNIK
POŁOþENIA
PRZEPU-
STNICY

CZUJNIK OBROTÓW
WAŁKA
NAP¢DOWEGO

CZUJNIK OBROTÓW
WAŁKA GŁÓWNEGO

Rozmieszczenie styków TCM

ZAWORY
BLOKADY

ZAWORY
ZMIANY
BIEGÓW

Procedura usuwania usterek

JeÊli moduł sterowania skrzyni biegów (TCM) wykryje usterk∏, kontrolka [D4] w zestawie wskaêników zacznie migać. Przy
włàczonym zapłonie i złàczu serwisowym (umieszczonym pod deskà rozdzielczà po stronie pasa×era) zwartym zworà serwisowà,
kontrolka [D4] sygnalizuje kod usterki (DTC).

Gdy kontrolka [D4] zasygnalizowała usterk∏, zewrzeć dwa styki złàcza serwisowego zworà serwisowà.

Nast∏pnie włàczyć zapłon i obserwować kontrolk∏ [D4].

Niektóre usterki PGM-FI sà sygnalizowane przez kontrolk∏ [D4]. Po sprawdzeniu układu PGM-FI, odłàczyć bezpiecznik BACK UP
(RADIO 7.5A) w skrzynce bezpieczników pod pokrywà silnika na ponad 10 sekund aby skasować pami∏ć TCM.

UWAGA:
•Układ PGM-FI

Układ PGM-FI w tym modelu jest układem wielopunktowego sekwencyjnego wtrysku paliwa.
•Kontrolka [D4] mo×e sygnalizować usterk∏, gdy w rzeczywistoÊci wyst∏puje słabe lub przerywane połàczenie elektryczne.
Najpierw sprawdzić połàczenia elektryczne, oczyÊcić lub naprawić w razie potrzeby.
•JeÊli odczyty elektryczne sà nieprawidłowe przy u×ywaniu wiàzki testowej, przed przystàpieniem do procedury
sprawdzić połàczenia wiàzki testowej.
•Wyjmujàc bezpiecznik BACK UP (RADIO 7.5A) kasuje si∏ ustawienie stacji radiowych i zegara. Zanotować ustawienie stacji
radiowych przed wymontowaniem bezpiecznika.

KONTROLKA
[D4]

ZESTAW WSKAèNIKÓW

Kody od 1 do 9 sà sygnalizowane przez pojedyncze krótkie migni∏cia, zaÊ kody od 10 do 15 sà sygnalizowane przez połàczenie
długiego i krótkich migni∏ć. Jedno długie migni∏cie odpowiada 10 krótkim. Dodajàc długie i krótkie migni∏cia ustala si∏ kod usterki.
Po ustaleniu kodu usterki, przejÊć do rozdziału 14 Tabela usuwania usterek układu elektrycznego w Instrukcji serwisowej (62SN700).

ZŁÑCZE SERWISOWE
(2 STYKOWE)

ZWORA SERWISOWA SCS

długie

krótkie

krótkie

UWAGA:
Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× włàczy si∏ wentylator chłodnicy).

1.Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować koła. Uruchomić silnik, nast∏pnie przesunàć dêwigni∏ zmiany biegów w poło×enie [D4]
przy wciÊni∏tym pedale hamulca. Wcisnàć pedał przyspieszenia i nagle go zwolnić. Silnik nie powinien zgasnàć.

2.Powtórzyć to samo w poło×eniu dêwigni [D3].

3.Przełàczyć dêwigni∏ zmiany biegów w poło×enie [D4] i w czasie jazdy sprawdzić czy przełàczanie biegów odbywa si∏ przy
przybli×onych szybkoÊciach pokazanych w tabeli obok. Równie× sprawdzić nienormalne hałasy i poÊlizg sprz∏gła.

UWAGA:
Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy odpowiada stopniowi otwarcia przepustnicy.

–1.Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy TCM a złàczk∏ (patrz rozdział 14 w Instrukcji serwisowej (62SN700)).
–2.Podłàczyć miernik cyfrowy mi∏dzy styki D7 (+) i A25 lub A26 czujnika poło×enia przepustnicy aby zmierzyć napi∏cie.

Próba drogowa

MIERNIK CYFROWY
Ogólnie dost
pny lub

WIÑZKA TESTOWA
lub

Całkowicie otwarta przepustnica
Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost
wzniesienia, wiatr itp.

Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy:
2.184 V (43.75 % całkowitego otwarcia)
Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost
wzniesienia, wiatr itp.

Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy:
0.788 V (7.5 % całkowitego otwarcia)
Jazda rozp∏dem lub hamowanie do zatrzymania

•Przełàczanie biegów biegów w dół

Całkowicie otwarta przepustnica

Przyspieszanie ze startu zatrzymanego

Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy:
2.184 V (43.75 % całkowitego otwarcia)
Przyspieszanie ze startu zatrzymanego

Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy:
0.788 V (7.5 % całkowitego otwarcia)
Jazda z góry ze startu zatrzymanego

Silnik F22Z2: Poło×enie D4
•Przełàczanie biegów w gór∏

Całkowicie otwarta przepustnica
Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost
wzniesienia, wiatr itp.

Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy:
2.184 V (43.75 % całkowitego otwarcia)
Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost
wzniesienia, wiatr itp.

Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy:
0.788 V (7.5 % całkowitego otwarcia)
Jazda rozp∏dem lub hamowanie do zatrzymania

•Przełàczanie biegów biegów w dół

Całkowicie otwarta przepustnica

Przyspieszanie ze startu zatrzymanego

Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy:
2.184 V (43.75 % całkowitego otwarcia)
Przyspieszanie ze startu zatrzymanego

Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy:
0.788 V (7.5 % całkowitego otwarcia)
Jazda z góry ze startu zatrzymanego

Silniki F18A3, F20Z1: Poło×enie D4
•Przełàczanie biegów w gór∏

Próba drogowa

(ciàg dalszy)

WŁ. sprz∏gło blokady

WYŁ. sprz∏gło blokady

WŁ. sprz∏gło blokady

WYŁ. sprz∏gło blokady

4.Przyspieszać na 4 biegu do około 57 km/h, nast∏pnie przełàczyć z poło×enia [D4] w poło×enie [2].Samochód powinien
niezwłocznie zaczàć hamować silnikiem.

OSTRZEþENIE: Nie przełàczać z poło×eƒ [D4]lub [D3]w poło×enia 2 lub 1 przy prdkoÊci powy×ej 100 km/h, mo×e to
uszkodzi
ć skrzyni biegów.

5.Sprawdzić nienormalne hałasy i poÊlizg sprz∏gła w nast∏pujàcych poło×eniach:

[1] (Bieg 1)
–Przyspieszać ze startu zatrzymanego przy całkowicie otwartej przepustnicy. Sprawdzić wyst∏powanie nienormalnych odgłosów

i poÊlizgu sprz∏gła.
–W tym poło×eniu nie powinno być przełàczania biegów w gór∏.

[2] (Bieg 2)
–Przyspieszać ze startu zatrzymanego przy całkowicie otwartej przepustnicy. Sprawdzić wyst∏powanie nienormalnych odgłosów

i poÊlizgu sprz∏gła.
–W tym poło×eniu nie powinno być przełàczania biegów w gór∏ lub w dół.

[R] (Bieg wsteczny)
Przyspieszać ze startu zatrzymanego przy całkowicie otwartej przepustnicy. Sprawdzić wyst∏powanie nienormalnych odgłosów
i poÊlizgu sprz∏gła.

6.Sprawdzanie w poło×eniu [P] (parkowanie).
Zaparkować samochód na pochyłoÊci (około 16°), zaciàgnàć hamulec r∏czny i włàczyć bieg [P]. Zwolnić hamulec, samochód nie
powinien si∏ poruszyć.

Wymiana

1.Wykonać jazd∏ próbnà aby doprowadzić skrzyni∏ biegów
do normalnej tamperatury pracy (wentylator chłodnicy
włàczy si∏). Zaparkować samochód na poziomym
podło×u, zgasić silnik i wykr∏cić korek spustowy.

2.Ponownie wkr∏cić korek spustowy z nowà podkładkà
uszczelniajàcà, nast∏pnie napełnić skrzyni∏ biegów
płynem do górnego znaku na miarce.

PojemnoÊć automatycznej skrzyni biegów:

2.4 l przy wymianie
6.0 l po naprawie

Sprawdzanie

UWAGA:
Poziom płynu sprawdzać przy silniku rozgrzanym do
normalnej temperatury pracy (włàczy si∏ wentylator
chłodnicy).

1.Zaparkować samochód na poziomym podło×u. Zgasić
silnik.

2.Wyjàć miark∏ poziomu płynu (×ółta ràczka) ze skrzyni
biegów i wytrzeć jà czystà szmatkà.

3.Wło×yć miark∏ do skrzyni biegów.

Poziom płynu

Sprawdzanie, wymiana

4.Wyjàć miark∏ i sprawdzić poziom płynu. Powinien być
pomi∏dzy górnym a dolnym znakiem.

5.JeÊli poziom jest poni×ej dolnego znaku, dolać płynu aby
poziom zbli×ył si∏ do górnego znaku. U×ywać tylko
oryginalnego płynu Honda ATF. W wyjàtkowych
przypadkach tymczasowo zastosować płyn DEXRON® II
lub III.

6.Wło×yć ponownie miark∏ do skrzyni biegów.

MIARKA (þÓŁTA RÑCZKA)

MIARKA

GÓRNY ZNAK
DOLNY ZNAK

PODKŁADKA
USZCZELNIAJÑCA

Wymienić.

KOREK SPUSTOWY

Obudowa akumulatora 1/2 sprzgła

Demonta×, sprawdzanie, monta×

UWAGA:
•OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały.
•Przed monta×em wszystkie cz∏Êci pokryć ATF.

OSTRZEþENIE: Nie u×ywać magnesu do wyjmowania kulek zwrotnych, gdy× mo×na je namagnesować.

POKRYWA OBUDOWY
AKUMULATORA

O-RING

Wymienić.

TŁOK AKUMULATORA
1 SPRZ¢G
ŁA

O-RING

Wymienić.

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY

WYKAZ SPR¢þYN AKUMULATORÓW

Spr∏×yna B akumulatora 1 sprz∏gła
Spr∏×yna A akumulatora 1 sprz∏gła
Spr∏×yna akumulatora 2 sprz∏gła

Spr×yny

Nr

Wymiar nominalny (nowy)

Ârednica drutuÂred. zewn∏trznaDług. swobodna

IloÊć zwojów

Jednostki: mm (in)

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY

O-RING

Wymienić.

TŁOK AKUMULATORA
2 SPRZ¢G
ŁA

O-RING

Wymienić.

KULKA ZWROTNA

OBUDOWA AKUMULATORA
1/2 SPRZ¢G
ŁA

UWAGA:
•OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały.
•Sprawdzić czy wszystkie zawory poruszajà sie swobodnie. JeÊli przesuw któregokolwiek zaworu jest wadliwy, przejÊć do
Naprawy obudowy zaworów w Instrukcji serwisowej 62SN700.
•Wymienić kompletnà obudow∏ zaworów jeÊli jakiekolwiek cz∏Êci sà zu×yte lub uszkodzone.
•Pokryć wszystkie cz∏Êci ATF.

OSTRZEþENIE:
Nie u×ywa
ć magnesu do wyjmowania kulek zwrotnych, gdy× mo×na je namagnesować.

Obudowa zaworów głównych

Demonta×, sprawdzanie, monta×

GŁÓWNA ZW¢þKA
STERUJÑCA

FILTR

Wymienić
Montować w
tym kierunku.

PRZEWÓD SZTYWNY
ZASILANIA ATF

KULKI
ZWROTNE
(3)WAŁEK RAMIENIA
ZACZEPU

RAMI¢ ZACZEPU

TULEJKA USTALAJÑCA
ZAWÓR ZMIANY
BIEGÓW 1 - 2

POKRYWA
ZAWORU

BLOKADA
POKRYWY
ZAWORU

PRZEWÓD SZTYWNY
ZASILANIA ATF

ZAWÓR NADMIAROWY
CH
ŁODNICY

OBUDOWA ZAWORÓW
G
ŁÓWNYCH

Sprawdzić czy nie jest
porysowana lub uszkodzona.

ZAWÓR
STERUJÑCY
BLOKADY

TULEJKA

KOŁEK

POKRYWA
ZAWORU

GNIAZDO SPR¢þYNY
ZAWORU

ZAWÓR
MODULATORAZAWÓR CPC

ZAWÓR ZMIANY
BIEGÓW 2 - 3

ZAWÓR MANUALNY

ZAWÓR
W
ŁÑCZANIA
BLOKADY

FILTR

Wymienić.

KULKI
ZWROTNE

OBUDOWA ZAWORÓW
G
ŁÓWNYCH
(Przekrój)

WYKAZ SPR¢þYN ZAWORÓW

WAŁEK RAMIENIA
ZACZEPU

Spr×yny

Ârednica drutuÂred. zewn∏trzna

Wymiar nominalny (nowy)

Dług. swobodna

IloÊć zwojów

Jednostki: mm (in)

Nr

Spr∏×yna zaworu blokady

Spr∏×yna zaworu włàczania blokady
Spr. zaworu nadmiarowego chłodnicy
Spr∏×yna zaworu modulatora
Spr∏×yna zaworu CPC
Spr∏×yna głównej zw∏×ki sterujàcej
Spr∏×yna zaworu zmiany biegów 1 - 2
Spr∏×yna zaworu zmiany biegów 2 - 3

Rysunek zestawieniowy

Sprzgła

ZESPÓŁ SPRZ¢GŁA 1/2 BIEGU

UWAGA: W zespole sprz∏gła mogà wyst∏pować 2 rodzaje tłoków.

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY

KO¡COWA PŁYTKA
SPRZ¢G
ŁA

TARCZE SPRZ¢GŁA

GrugoÊć nominalna:
1.94 mm

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY
GNIAZDO
SPR¢þYNY
SPR¢þYNA
POWROTNA
SPR¢þYNA TALERZOWA

(Montować w tym poło×eniu)

TŁOK

O-RINGI

Wymienić.

TARCZE SPRZ¢GŁA

GrugoÊć nominalna:
1.94 mm

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY

KO¡COWA
P
ŁYTKA
SPRZ¢G
ŁA

GNIAZDO SPR¢þYNY
PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY

SPR¢þYNA
POWROTNA

ZAWÓR ZWROTNY

TŁOK

O-RINGI

Wymienić.

PŁYTKI SPRZ¢GŁA

GrugoÊć nominalna:
2.60 mm

B¢BEN 2 SPRZ¢GŁA

B¢BEN 1 SPRZ¢GŁA

SPR¢þYNA
TALERZOWA

(Montować w tym
poło×eniu)

PŁYTKI SPRZ¢GŁA

GrugoÊć nominalna:
2.0 mm

ZESPÓŁ SPRZ¢GŁA 3/4 BIEGU

UWAGA: W zespole sprz∏gła mogà wyst∏pować 2 rodzaje tłoków.

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY

KO¡COWA PŁYTKA
SPRZ¢G
ŁA

TARCZE SPRZ¢GŁA

GrugoÊć nominalna:
1.94 mm

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY
GNIAZDO
SPR¢þYNY
SPR¢þYNA
POWROTNA
SPR¢þYNA TALERZOWA

(Montować w tym poło×eniu)

TŁOK

O-RINGI

Wymienić.

TŁOK

ZAWÓR
ZWROTNY

SPR¢þYNA POWROTNA

GNIAZDO SPR¢þYNY

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY

PŁYTKI SPRZ¢GŁA

GrugoÊć nominalna:
2.30 mm

KO¡COWA
P
ŁYTKA
SPRZ¢G
ŁA

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY

TARCZE SPRZ¢GŁA

GrugoÊć nominalna:
1.94 mm

B¢BEN 3 SPRZ¢GŁA

B¢BEN 4 SPRZ¢GŁA

PŁYTKI SPRZ¢GŁA

GrugoÊć nominalna:
2.30 mm

O-RINGI

Wymienić.

SPR¢þYNA TALERZOWA

(Montować w tym poło×eniu)

Dêwignia zmiany biegów

GAŁKA DèWIGNI
ZMIANY BIEGÓW

SPR¢þYNA PRZYCISKU

PRZYCISK

Nało×yć nie wysychajàcy
Êrodek do zabezpieczania
gwintów.

PANEL DèWIGNI ZMIANY BIEGÓW

OSŁONA

POKRYWA
DèWIGNI

CZUJNIK POŁOþENIA
DèWIGNI A/T

WSPORNIK DèWIGNI
ZMIANY BIEGÓW

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->