P. 1
Urzadzenia Techniki Komputerowej Cz.1

Urzadzenia Techniki Komputerowej Cz.1

5.0

|Views: 24,759|Likes:
Wydawca: lkmpsr

More info:

Published by: lkmpsr on Mar 04, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2015

pdf

text

original

Podstawowe założenia dotyczące działania urządzeń i systemu spełniającego
standard Pług and Play (w dalszej części książki będziemy używać powszechnego
skrótu nazwy tego standardu - PnP) są następujące:

• W przypadku zainstalowania nowego sprzętu w systemie po włączeniu zasilania
system stwierdzi ten fakt, a następnie automatycznie skonfiguruje nowe urządze
nie, przydzielając potrzebne mu zasoby w sposób niepowodujący konfliktu z in
nymi, już zainstalowanymi urządzeniami. Dotyczy to także urządzeń instalowa
nych w trakcie pracy systemu (ang. hot insertion lub w żargonie installation on
thefly).

» W przypadku usunięcia urządzenia z systemu ponownie rozpozna on ten fakt
i zwolni zasoby systemu przydzielone usuniętemu urządzeniu. Dotyczy to także
usunięcia urządzenia w trakcie pracy systemu (ang. hot removal).

W celu realizacji wymienionych zadań zarówno system, jak i urządzenia muszą
spełniać określone wymagania. Urządzenia (np. karty rozszerzające) muszą zapewniać:

278

Urządzenia techniki komputerowej. Część 1

• istnienie mechanizmu detekcji obecności karty,

• identyfikacje rodzaju urządzenia oraz jego producenta,

• źródło informacji o zasobach wymaganych przez urządzenie,

• możliwość konfigurowania programowego (wybór ustawień przez zapis do okre
ślonych rejestrów konfiguracyjnych).

Wymagania w stosunku do systemu są następujące:

• Powinna istnieć nieulotna pamięć konfiguracji i przydziału zasobów dla urządzeń.

• Musi istnieć program obsługujący wykrywanie obecności i autokonfiguracje

urządzeń.

W ostatnim przypadku wymienione oprogramowanie może stanowić w całości
element BIOS-u (PnP BIOS) lub być podzielone pomiędzy BIOS a system opera
cyjny. Ustawienia konfiguracji na poziomie BIOS-u są zapamiętywane w nieulotnej
pamięci oznaczanej najczęściej skrótem ESCD (ang. Extended System Configuration
Data) (patrz też dodatek o programie BIOS Setup). Ustawienia dokonywane przez
system operacyjny przechowywane są na dysku twardym.

Ponadto, w celu umożliwienia stosowania tego samego oprogramowania w urzą
dzeniach różnych producentów konieczny jest standard określający między innymi:

• mechanizm detekcji urządzeń,

• adresy rejestrów przechowujących listę wymaganych zasobów i format tej listy,

• adresy rejestrów konfiguracyjnych urządzenia,

• adresy pamięci w systemie, gdzie zapisana jest konfiguracja urządzeń.

Te wymagania spełnia standard PnP.

Start systemu PnP przebiega następująco. Po włączeniu zasilania inicjowane są
i działają urządzenia niezbędne do rozpoczęcia pracy systemu (mogą to być zarówno
urządzenia PnP, jak i zwykłe). Przykłady tych urządzeń to klawiatura, karta graficzna
wraz z monitorem oraz urządzenie umożliwiające załadowanie systemu operacyjnego
(ang. IPL device, Initial Program Load device), np. stacja dysków elastycznych, dysk
twardy, CD-ROM, Boot-PROM. Za inicjację tych urządzeń odpowiedzialny jest

BIOS.

Następnie system powinien przeszukać wszystkie magistrale w celu stwierdzenia
obecności określonego sprzętu i wykrycia ewentualnych zmian. Proces ten wymaga
istnienia programu przeszukującego (ang. bus enumerator) dla każdego rodzaju magi
strali. Po wykryciu nowego urządzenia system powinien odczytać jego rodzaj, wy
twórcę oraz zasoby wymagane do poprawnej pracy urządzenia (adresy, przerwania,
kanały DMA, sterowniki). Informacje te są przechowywane, zgodnie ze standardem,

Płyty główne

279

w określonym miejscu. Po odczytaniu tych informacji program konfigurujący powi-
nien przydzielić urządzeniu potrzebne mu zasoby w sposób niepowodujący konfliktu
z innymi urządzeniami. Jednocześnie przydział tych zasobów jest zapisywany do nie-
ulotnej pamięci konfiguracji i przydziału zasobów w systemie. Informacja z tej pamię-
ci jest wykorzystywana zarówno przy kolejnym starcie systemu, jak i przy niepowo-
dującym konfliktu przydzielaniu zasobów urządzeniom.

W trakcie pierwszego startu systemu żadne urządzenie PnP nie jest jeszcze skon-
figurowane, dlatego opisana procedura dotyczy wszystkich urządzeń. W trakcie kolej
nych restartów systemu wynik przeszukiwania może dać następujące rezultaty:

• Brak zmian w stosunku do poprzedniego startu. W takim wypadku ustawienia
zapisane w pamięci konfiguracji w systemie przepisywane są do zainstalowanych
urządzeń.

• Wykryte zostało nowe urządzenie. Ten przypadek powinien spowodować powtó
rzenie opisanej procedury. Innymi słowy, program powinien przydzielić zasoby
urządzeniu w sposób niepowodujący konfliktu z innymi urządzeniami oraz zmo
dyfikować pamięć przydziału zasobów w systemie.

• Urządzenie zostało zdezinstalowane (usunięte z systemu). Powinno to spowodo
wać zwolnienie zasobów przydzielonych usuniętemu urządzeniu przez odpo
wiednie zmodyfikowanie pamięci przydziału zasobów.

Podobne do opisanych działania powinny być podjęte w przypadku urządzeń in
stalowanych i dezinstalowanych w trakcie pracy systemu (np. kart w złączach
PCMCIA czy urządzeń w stacjach dokujących).

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->