Funkcjonowanie Policji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji mianuje Komendanta komisariatu Policji odwołuje Przy przyjmowaniu do służby osoby posiadającej stopień wojskowy podporucznika na odpowiedni pierwszy stopień oficerski mianuje Zasady postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji określa Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia, jeżeli Do podstawowych zadań Policji należy Zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Policji ustalają Komendant powiatowy (miejski) Policji jest organem Organem właściwym do wydawania pozwoleń na posiadanie broni palnej jest Z żądaniem do właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego może wystąpić Policjanta zawiesza się w czynnościach służbowych w razie Policjant traci stopień policyjny w razie skazania go prawomocnym wyrokiem sądu Początek służby policjanta liczy się od dnia Uprawnionym do mianowania na stopnie w korpusie aspirantów Policji jest Nałożony ustawowo na Policję obowiązek zapobiegania przestępczości dotyczy Organem uprawnionym do wydania zezwolenia dla funkcjonariuszy Policji na przynależność do organizacji lub stowarzyszeń zagranicznych albo międzynarodowych jest Stopniem policyjnym jest Centralne Biuro Śledcze w Polsce jest strukturą W ustawie o Policji znajduje się W skład Policji wchodzą m.in. następujące rodzaje służb Policjanta na pierwszy stopień w korpusie oficerów starszych Policji mianuje Przed podjęciem służby policjant składa Realizując ustawowe zadania policjanci wykonują między innymi czynności Najwyższym, spośród wymienionych, stopniem policyjnym jest Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej w Organem wyższego stopnia w stosunku do komendanta powiatowego Policji, jest W korpusie oficerów starszych Policji znajdują się następujące stopnie

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Komendant Główny Policji jest przełożonym Policja jest formacją Do podstawowych zadań Policji nie należy Aktem prawnym najpełniej regulującym problematykę uprawnień i obowiązków policjanta jest