You are on page 1of 5

grupa a

Istota funkcjonowania gospodarki
rynkowej

...................................................
imię i nazwisko

Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 35 punktów .
1. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1 p.)
Gospodarka sterowana centralnie opierała się na…
a) własności prywatnej i centralnym planowaniu.
b) centralnym planowaniu i konkurencji.
c) własności publicznej i centralnym planowaniu.
d) swobodzie prowadzenia prywatnej działalności
gospodarczej.
2. Wymień trzy podstawowe rodzaje podmiotów
w gospodarce rynkowej.
(0–2 p.)
• .......................................................................
• .......................................................................
• .......................................................................
3. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy odpowiednich
struktur rynkowych.
(0–3 p.)
Liczba
firm

Swoboda
wejścia na
Stopień
rynek i wyjścia kontroli cen
z rynku

Kilka

Mała

Znaczący

Bardzo
wiele

Bardzo duża

Żaden

Jedna

Niemożliwa

Struktura
rynkowa

Ogromny

...................
klasa

4. Podkreśl cechy rynku producenta.

(0–2 p.)

niedobór rynkowy, podaż jest większa od popytu,
nabywca znajduje się na pozycji uprzywilejowanej,
producent (sprzedawca) znajduje się na pozycji
uprzywilejowanej
6. Podkreśl w poniższych zdaniach informacje
prawdziwe.
(0–1 p.)
a) Jeżeli cena spada, to wielkość popytu na dany
produkt maleje / rośnie (przy innych czynnikach
niezmienionych).
b) Jeżeli cena rośnie, to wielkość podaży danego
produktu maleje / rośnie (przy innych czynnikach
niezmienionych).
7. Narysuj krzywą popytu i krzywą podaży na
podstawie danych zamieszczonych w tabeli.
Następnie uzupełnij zdanie brakującymi
informacjami.
(0–3 p.)
Cena cebuli
(zł/kg)

Wielkość popytu
(kg)

Wielkość podaży
(kg)

2,5

10

50

2,3

20

40

2,1

30

30

1,9

40

20

1,7

50

10

4. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok
zdania fałszywego – literę F.
(0–2 p.)
a) Dobra substytucyjne zaspokajają te same
potrzeby ludzkie. . . . . .
b) Cena równowagi to cena, przy której wielkość
popytu zrównuje się z wielkością podaży. . . . . .
c) W większości przypadków ludzie są skłonni
kupować więcej, gdy ceny rosną. . . . . .
d) Nadwyżka rynkowa występuje wówczas, gdy
podaż jest niższa od popytu. . . . . .

Cena równowagi rynkowej cebuli wynosi . . . . . . . . . . .
zł,. . . . . . . . . . . . . . . . .. przy wielkości popytu wynoszącej
..........................................

i wielkości podaży

równej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.. (0–2 p...) a) z pracy: • . ....... Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli skróty wskaźników ekonomicznych. .8... .) PKB... .... .. . . . (0–3 p... ... .....) Skrót Pełna nazwa UOKiK IH 11. .. 12. .. Ilość towarów lub usług oferowana na sprzedaż przy określonym poziomie ceny w danym miejscu i czasie.. ... ..... ..... .... . (0–2 p. 15... b) odpowiedź sprzedawcy .... .. . . ...) 1.. . nie ma prawnego obowiązku jej udzielania 14... ..... ... Podkreśl cechy gwarancji. Rywalizacja między uczestnikami rynku.. ... obowiązuje 2 lata od daty zakupu produktu. . (0–2 p... sposób reklamacji wybiera konsument.. ... d) Nadwyżka budżetowa / Deficyt budżetowy to sytuacja... . Nadaj właściwą kolejność etapom składania reklamacji..... zakup akcji... .. . Rozwiąż krzyżówkę.. . DN per capita Wskaźniki wzrostu gospodarczego Wskaźniki rozwoju gospodarczego b) spoza pracy: • .. . grupa b Hasło: ............ 3. ... . 2. ... Podaj po dwa przykłady źródeł dochodów gospodarstw domowych... .. . wpisując w miejsce kropek numery od 1 do 6. .) a) potwierdzenie przyjęcia reklamacji . ... raty kredytu hipotecznego Wydatki konsumpcyjne Wydatki inwestycyjne 10. .. . Uzupełnij tabelę....... . c) W Polsce z budżetu państwa finansowane są głównie wydatki związane z pomocą społeczną / obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.) a) Głównym źródłem dochodów budżetowych w Polsce są dochody podatkowe / niepodatkowe.. Osoba.. .. .... . a następnie zapisz hasło... Przymusowe i bezzwrotne świadczenie na rzecz państwa... .. ... .. . ... ...... • . .. remont mieszkania. DN. (0–2 p. . . (0–2 p... . .... .... .. . (0–3 p. ...... PKB per capita wg parytetu siły nabywczej... kiedy wydatki państwa są mniejsze niż jego dochody....... .. . rozwijając podane skróty nazw instytucji......... (0–4 p.... .. która nabywa towary lub usługi w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową... ... 13. ..... .......... .... .. ... . . .... Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli niżej wymienione wydatki gospodarstw domowych.........) obowiązuje z mocy prawa... czesne za studia.. PKB per capita.. . f) przedstawienie dowodu zakupu . b) Fiskalna / Stymulacyjna funkcja budżetu państwa polega na gromadzeniu dochodów. e) zamieszczenie podstawowych informacji w protokole informacyjnym .. 4.... .... ... ... .... .. d) wybór sposobu i formy złożenia reklamacji .... .. PNB. czynsz. .... .... .. Podkreśl w poniższych zdaniach informacje prawdziwe.. • ....... 9.... ... ... .... ...... .. odpowiedzialność za produkt ponosi gwarant. .. ...... c) określenie prawa do reklamacji .... ........... ...) żywność.....

p.... c) własności prywatnej i konkurencji....... a obok zdania fałszywego – literę F... d) Nadwyżka rynkowa występuje wówczas.. . b) centralnym planowaniu i konkurencji.... gdy popyt jest niższy od podaży.. • ......... Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź..9 40 20 3....... . .. (0–1 p...... 7.. b) Cena równowagi to cena....... Podkreśl w poniższych zdaniach informacje prawdziwe...... Wymień trzy przykłady narządzi (instrumentów) oddziaływania państwa na gospodarkę.. (0–2 p........ Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 35 punktów ... Następnie uzupełnij zdanie brakującymi informacjami...........5 10 50 4....... .. . Narysuj krzywą popytu i krzywą podaży na podstawie danych zamieszczonych w tabeli..) • ... .. ... . podaż jest większa od popytu... ...... .................. b) Jeżeli cena spada........... to wielkość podaży danego produktu maleje / rośnie (przy innych czynnikach niezmienionych).. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania... 5.. producent (sprzedawca) znajduje się na pozycji uprzywilejowanej 6.7 50 10 ....... .1 30 30 3.. . (0–3 p.... ............. .....) Gospodarka rynkowa opiera się na… a) własności prywatnej i centralnym planowaniu. c) W większości przypadków ludzie kupują mniej............) Cena pomidorów Wielkość popytu (zł/kg) (kg) Wielkość podaży (kg) 4.... ... ... ....... (0–2 p..................Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej ... (0–3 p......... ..) a) Jeżeli cena rośnie............... Podkreśl cechy rynku konsumenta..... Uzupełnij tabelę wpisując nazwy odpowiednich struktur rynkowych........ klasa 1.. (0–1 p... .. d) systemie cen kształtowanym przez władze państwowe.) a) Dobra substytucyjne zaspokajają różne potrzeby ludzkie..... 2.........) Liczba firm Kilka Wiele Jedna Swoboda wejścia na Stopień rynek i wyjścia kontroli cen z rynku Mała Utrudniona Niemożliwa Struktura rynkowa Znaczący Znaczący Ogromny 4.............. gdy ceny rosną. 3.... .. to wielkość popytu na dany produkt maleje / rośnie (przy innych czynnikach niezmienionych).. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P...... • ..) (0–2 niedobór rynkowy.3 20 40 4.. nabywca znajduje się na pozycji uprzywilejowanej. przy której wielkość popytu jest większa od wielkości podaży....... imię i nazwisko Poniższy test składa się z 15 zadań. .........

. p.. . .... .. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych zdaniach. . . (0–2 p.. . . .. koniunkturalny... . a następnie zapisz hasło. . zasadniczo nie ulega przedłużeniu.. .. . . czesne za studia..... .. ........ 8. ...... ..... .... ... .. PNB.. . .. 3..... Podkreśl cechy reklamacji.....) DN per capita... w państwie określa się mianem rozwoju gospodarczego / wzrostu gospodarczego.. długookresowego trendu to ………. .... . ................ .. ..... Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli skróty wskaźników ekonomicznych....... 2. .. f) odpowiedź sprzedawcy . rozwijając podane skróty nazw wskaźników ekonomicznych. Sytuacja na rynku.... Wskaźniki wzrostu gospodarczego 9... ... .. 4. ........ .Cena równowagi rynkowej pomidorów wynosi ..) Skrót Pełna nazwa PKB (0–2 odpowiedzialność na produkt ponosi sprzedawca.......... . .... ... . .) a) potwierdzenie przyjęcia reklamacji ........ np. . . ... Podaj po dwa przykłady źródeł dochodów gospodarstw domowych.. PKB per capita. Nadaj właściwą kolejność etapom składania reklamacji. .. .. Okresowe wahania mierników gospodarczych od głównego.... . a) Ekspansywna / Restrykcyjna polityka monetarna polega na zwiększaniu podaży pieniądza w celu pobudzenia popytu i wzrostu zatrudnienia. . ................ .. PKB. przy wielkości popytu . odpowiedzialność za produkt ponosi gwarant 12. • . . .. Dobrowolna odpowiedzialność sprzedawcy lub producenta za produkt. d) Głównym źródłem dochodów budżetowych w Polsce są środki z UE / podatki. ... ..... .......... . .... . .. (0–2 p.... ... d) wybór sposobu i formy złożenia reklamacji .... ........ .. (0–2 p............. • .... . .. .. . remont mieszkania..) opłaty za media. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli niżej wymienione wydatki gospodarstw domowych. . sposób reklamacji wybiera gwarant.... c) określenie prawa do reklamacji ..... .... 15....) DN 11.... Rynek na którym działa tylko jeden producent (sprzedawca).. (0–4 p. . ..... . (0–2 p. wpisując w miejsce kropek numery od 1 do 6.. .... . . . .......... i wielkości podaży równej . ....) 1. .... Wskaźniki rozwoju gospodarczego b) z pracy: • . wynoszącej zł....... gdy popyt przewyższa podaż. . c) Współczesny cykl koniunkturalny składa się z czterech / dwóch faz.... .. ... . . ... Uzupełnij tabelę.. .. . b) zamieszczenie podstawowych informacji w protokole informacyjnym .... . b) Proces zwiększania produkcji towarów oraz ilości świadczonych usług. . ...) a) z majątku: • ... .. .. nie ma obowiązku jej udzielania......) 14... składka z tytułu polisy na życie Wydatki inwestycyjne Wydatki konsumpcyjne 10... PKB per capita wg parytetu siły nabywczej.... ..... .... .. . . . Rozwiąż krzyżówkę.. .. .. abonament RTV.. (0–3 p. zakup obligacji skarbowych. .. .... . .. . .. .. .. .. ............ . e) przedstawienie dowodu zakupu .. . (0–2 p. 13. . PNN.....

. . . . . . . . .Hasło: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .