You are on page 1of 5

grupa a

Istota funkcjonowania gospodarki
rynkowej

...................................................
imię i nazwisko

Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 35 punktów .
1. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1 p.)
Gospodarka sterowana centralnie opierała się na…
a) własności prywatnej i centralnym planowaniu.
b) centralnym planowaniu i konkurencji.
c) własności publicznej i centralnym planowaniu.
d) swobodzie prowadzenia prywatnej działalności
gospodarczej.
2. Wymień trzy podstawowe rodzaje podmiotów
w gospodarce rynkowej.
(0–2 p.)
• .......................................................................
• .......................................................................
• .......................................................................
3. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy odpowiednich
struktur rynkowych.
(0–3 p.)
Liczba
firm

Swoboda
wejścia na
Stopień
rynek i wyjścia kontroli cen
z rynku

Kilka

Mała

Znaczący

Bardzo
wiele

Bardzo duża

Żaden

Jedna

Niemożliwa

Struktura
rynkowa

Ogromny

...................
klasa

4. Podkreśl cechy rynku producenta.

(0–2 p.)

niedobór rynkowy, podaż jest większa od popytu,
nabywca znajduje się na pozycji uprzywilejowanej,
producent (sprzedawca) znajduje się na pozycji
uprzywilejowanej
6. Podkreśl w poniższych zdaniach informacje
prawdziwe.
(0–1 p.)
a) Jeżeli cena spada, to wielkość popytu na dany
produkt maleje / rośnie (przy innych czynnikach
niezmienionych).
b) Jeżeli cena rośnie, to wielkość podaży danego
produktu maleje / rośnie (przy innych czynnikach
niezmienionych).
7. Narysuj krzywą popytu i krzywą podaży na
podstawie danych zamieszczonych w tabeli.
Następnie uzupełnij zdanie brakującymi
informacjami.
(0–3 p.)
Cena cebuli
(zł/kg)

Wielkość popytu
(kg)

Wielkość podaży
(kg)

2,5

10

50

2,3

20

40

2,1

30

30

1,9

40

20

1,7

50

10

4. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok
zdania fałszywego – literę F.
(0–2 p.)
a) Dobra substytucyjne zaspokajają te same
potrzeby ludzkie. . . . . .
b) Cena równowagi to cena, przy której wielkość
popytu zrównuje się z wielkością podaży. . . . . .
c) W większości przypadków ludzie są skłonni
kupować więcej, gdy ceny rosną. . . . . .
d) Nadwyżka rynkowa występuje wówczas, gdy
podaż jest niższa od popytu. . . . . .

Cena równowagi rynkowej cebuli wynosi . . . . . . . . . . .
zł,. . . . . . . . . . . . . . . . .. przy wielkości popytu wynoszącej
..........................................

i wielkości podaży

równej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.......... . .. ..... .... zakup akcji.. .) Skrót Pełna nazwa UOKiK IH 11.. ....8. ... Uzupełnij tabelę. Nadaj właściwą kolejność etapom składania reklamacji... Podkreśl cechy gwarancji.. DN per capita Wskaźniki wzrostu gospodarczego Wskaźniki rozwoju gospodarczego b) spoza pracy: • .) 1... Podaj po dwa przykłady źródeł dochodów gospodarstw domowych... . ... grupa b Hasło: .. . 2.. . .... 3... . Przymusowe i bezzwrotne świadczenie na rzecz państwa... . ... . Osoba... . . .... 9. . Podkreśl w poniższych zdaniach informacje prawdziwe. .. . ...... 12. ..... b) odpowiedź sprzedawcy . .... ... .. ... .... ... ... (0–2 p.) a) z pracy: • .. . b) Fiskalna / Stymulacyjna funkcja budżetu państwa polega na gromadzeniu dochodów. ...... . . c) W Polsce z budżetu państwa finansowane są głównie wydatki związane z pomocą społeczną / obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli skróty wskaźników ekonomicznych. ... DN.... ........ ... nie ma prawnego obowiązku jej udzielania 14.. ...... (0–2 p.........) obowiązuje z mocy prawa..... Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli niżej wymienione wydatki gospodarstw domowych.... remont mieszkania. .... czesne za studia.... . (0–3 p. Rywalizacja między uczestnikami rynku..... ... .. ..) a) potwierdzenie przyjęcia reklamacji .. .) żywność... ..... .... ........ ... d) wybór sposobu i formy złożenia reklamacji ..... .. d) Nadwyżka budżetowa / Deficyt budżetowy to sytuacja..... • .... obowiązuje 2 lata od daty zakupu produktu. ...... f) przedstawienie dowodu zakupu .. . .. . .. Ilość towarów lub usług oferowana na sprzedaż przy określonym poziomie ceny w danym miejscu i czasie. .. .... ..... (0–2 p.. . a następnie zapisz hasło.. . ............ czynsz.... raty kredytu hipotecznego Wydatki konsumpcyjne Wydatki inwestycyjne 10. Rozwiąż krzyżówkę... . ... .. 15...... PKB per capita wg parytetu siły nabywczej......... ... PKB per capita. odpowiedzialność za produkt ponosi gwarant..... • ..... ...) PKB. ..... . ... .) a) Głównym źródłem dochodów budżetowych w Polsce są dochody podatkowe / niepodatkowe.... .... (0–3 p..... ... . . kiedy wydatki państwa są mniejsze niż jego dochody... .... . .. . ... . . 13.. która nabywa towary lub usługi w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.. ... . rozwijając podane skróty nazw instytucji.. e) zamieszczenie podstawowych informacji w protokole informacyjnym . (0–2 p..... 4. ... .. .. . ... sposób reklamacji wybiera konsument.. .. (0–2 p... . wpisując w miejsce kropek numery od 1 do 6.. (0–4 p. c) określenie prawa do reklamacji . PNB.. .....

.. 3............. Podkreśl cechy rynku konsumenta..... . gdy ceny rosną.......... ...3 20 40 4. (0–1 p.. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. .... ......... gdy popyt jest niższy od podaży.. d) systemie cen kształtowanym przez władze państwowe...... Narysuj krzywą popytu i krzywą podaży na podstawie danych zamieszczonych w tabeli....... ............. ......... .. .............. nabywca znajduje się na pozycji uprzywilejowanej..... 2......... przy której wielkość popytu jest większa od wielkości podaży. p........ to wielkość popytu na dany produkt maleje / rośnie (przy innych czynnikach niezmienionych).. .. .1 30 30 3... Następnie uzupełnij zdanie brakującymi informacjami. 7.) a) Jeżeli cena rośnie..... 5............... . .... ..... producent (sprzedawca) znajduje się na pozycji uprzywilejowanej 6.... . podaż jest większa od popytu..... Uzupełnij tabelę wpisując nazwy odpowiednich struktur rynkowych..... • .... ..... b) Cena równowagi to cena..) Cena pomidorów Wielkość popytu (zł/kg) (kg) Wielkość podaży (kg) 4.......... (0–2 p....... • ...) (0–2 niedobór rynkowy......5 10 50 4.. .. d) Nadwyżka rynkowa występuje wówczas................ .. .. ............... ... Wpisz obok zdania prawdziwego literę P. Podkreśl w poniższych zdaniach informacje prawdziwe..... klasa 1..) Liczba firm Kilka Wiele Jedna Swoboda wejścia na Stopień rynek i wyjścia kontroli cen z rynku Mała Utrudniona Niemożliwa Struktura rynkowa Znaczący Znaczący Ogromny 4.. b) Jeżeli cena spada. (0–3 p.... a obok zdania fałszywego – literę F...Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej ..... Wymień trzy przykłady narządzi (instrumentów) oddziaływania państwa na gospodarkę.. c) własności prywatnej i konkurencji...) a) Dobra substytucyjne zaspokajają różne potrzeby ludzkie.) Gospodarka rynkowa opiera się na… a) własności prywatnej i centralnym planowaniu.. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. to wielkość podaży danego produktu maleje / rośnie (przy innych czynnikach niezmienionych)............ c) W większości przypadków ludzie kupują mniej......9 40 20 3.....7 50 10 . imię i nazwisko Poniższy test składa się z 15 zadań. . (0–3 p........ b) centralnym planowaniu i konkurencji.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 35 punktów ........ (0–1 p.......) • .... (0–2 p.....

.. odpowiedzialność za produkt ponosi gwarant 12.... ... . Wskaźniki rozwoju gospodarczego b) z pracy: • ........ .. wpisując w miejsce kropek numery od 1 do 6. 8.. zasadniczo nie ulega przedłużeniu..... .. . . (0–2 p...... i wielkości podaży równej .. .... .. PNB.. .. PNN.. ... c) określenie prawa do reklamacji ............. .. ...... .. . .. .. . Nadaj właściwą kolejność etapom składania reklamacji. . Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli skróty wskaźników ekonomicznych. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych zdaniach.... .. ... . ..) opłaty za media...) a) z majątku: • ..... .. d) Głównym źródłem dochodów budżetowych w Polsce są środki z UE / podatki....... remont mieszkania..... . Podaj po dwa przykłady źródeł dochodów gospodarstw domowych... .... (0–4 p... . .. Uzupełnij tabelę.) 14.... Rynek na którym działa tylko jeden producent (sprzedawca).. ..) DN 11. .. (0–2 p... . ..) 1........ gdy popyt przewyższa podaż. (0–2 p..... f) odpowiedź sprzedawcy . .....) Skrót Pełna nazwa PKB (0–2 odpowiedzialność na produkt ponosi sprzedawca... ... długookresowego trendu to ………. . koniunkturalny. Podkreśl cechy reklamacji.. .. Wskaźniki wzrostu gospodarczego 9. e) przedstawienie dowodu zakupu ...... a) Ekspansywna / Restrykcyjna polityka monetarna polega na zwiększaniu podaży pieniądza w celu pobudzenia popytu i wzrostu zatrudnienia. .. .. .. . . .... ...) a) potwierdzenie przyjęcia reklamacji . b) Proces zwiększania produkcji towarów oraz ilości świadczonych usług.... sposób reklamacji wybiera gwarant.. wynoszącej zł. ... p...Cena równowagi rynkowej pomidorów wynosi .... .. np.. zakup obligacji skarbowych.. .. abonament RTV. . ...... ...... ...... .. ... .. .. ...... Okresowe wahania mierników gospodarczych od głównego.... składka z tytułu polisy na życie Wydatki inwestycyjne Wydatki konsumpcyjne 10... .. ... (0–2 p. .... Sytuacja na rynku.. ..... 15. nie ma obowiązku jej udzielania. ..) DN per capita. Dobrowolna odpowiedzialność sprzedawcy lub producenta za produkt..... . ...... . . . . 13.... .. w państwie określa się mianem rozwoju gospodarczego / wzrostu gospodarczego.. .. PKB per capita wg parytetu siły nabywczej.... . .. 2.... .... .. . d) wybór sposobu i formy złożenia reklamacji .... .. . . . .. przy wielkości popytu . ... ... ... ... . (0–2 p...... . . .............. ... PKB per capita... (0–3 p. . . .. . b) zamieszczenie podstawowych informacji w protokole informacyjnym . Rozwiąż krzyżówkę.. . 3....... ..... ... Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli niżej wymienione wydatki gospodarstw domowych.... ... a następnie zapisz hasło. ... • ..... ...... czesne za studia.. • .... ... c) Współczesny cykl koniunkturalny składa się z czterech / dwóch faz. . . . . PKB.... .. rozwijając podane skróty nazw wskaźników ekonomicznych.. ... .. ....... ..... 4...... ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasło: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .