You are on page 1of 19

JAK POWSTAJE

OPAKOWANIE KREMU DO TWARZY?
OD SZKICU DO PROTOTYPU
ZAMAWIAJĄCY | PRODUCENT | PROJEKTANT

Projekt zamawia firma kosmetyczna w celu:

obniżenia ceny
produktu poprzez
zmniejszenie
ceny opakowania

stworzenia
opakowania
dla nowej serii
kosmetyków
odświeżenia wyglądu
istniejącego opakowania

wyróżnienia opakowania
na półce sklepowej
pozyskania nowych
klientów marki

Wytyczne do projektu zamawiający przedstawia w postaci opisu, rysunków
technicznych i przykładowych opakowań, których estetyka odpowiada
oczekiwaniom producenta kosmetyków. Główne założenia powinny określać:

TECHNOLOGIĘ PRODUKCJI (np.: wtrysk, rozdmuch)
ROZMIAR SERII (seryjna, wielkoseryjna, limitowana)
MATERIAŁ (np.: PP, PET, szkło)
SPOSÓB ETYKIETOWANIA (np.: tampodruk, sitodruk)
I ROZMIAR POLA ZADRUK
POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA
SPOSÓB DYSTRYBUCJI
CENĘ OPAKOWANIA
TERMIN REALIZACJI
CECHY FUNKCJONALNE
CECHY ESTETYCZNE

TECHNOLOG
KONSTRUKTOR

ZAMAWIAJĄCY

PRODUCENT

PROJEKTANT

Projekt realizowany jest w zespole, w skład którego wchodzi zazwyczaj:
zamawiający, producent, konstruktor, technolog i projektant. Prezentacja procesu
projektowania oparta jest na modelu komunikacji, gdzie producent jest pośrednikiem
pomiędzy zamawiającym, konstruktorem, technologiem i projektantem.

TECHNOLOG
KONSTRUKTOR

ZAMAWIAJĄCY

PROJEKTANT

PRODUCENT

Innym typem współpracy pomiędzy partnerami projektowania jest model,
w którym projektant jest pośrednikiem pomiędzy zamawiającym i producentem.

Projekt koncepcyjny. W pierwszym etapie projektant przygotowuje od kilku
do kilkudziesięciu szkiców koncepcyjnych. Ze względu na duże ograniczenia
- narzucone wymiary, pojemność opakowania, rozmiar pole ściany pod etykietę,
technologię wykonania - projektant od razu skupia się na poszukiwaniu proporcji
i detali.
Koncepcje wykonuje się w formie szkiców, które następnie poddaje się ocenie.

Odręczny szkic jest podstawowym środkiem wyrazu
projektanta, służy dialogowi pomiędzy jego umysłem
a okiem, jest też medium stymulującym kreatywność.
Szkicując, projektant zapisuje pomysły i od razu
je weryfikuje, analizuje i wykonuje kolejne aż osiągnie
wyznaczony cel.
Projektant używa szkiców do komunikowania się z osobami
zaangażowanymi w projekt, rysując objaśnia trudne
do wyrażenia za pomocą słów pojęcia, kształty, struktury.

Wybrane wersje opakowania, najpełniej odpowiadające wytycznym i założeniom
zamawiającego projekt, modelowane są w programie parametrycznym
(np.: SolidWorks, Rhino, AutoCad) aby nadać im już konkretne wymiary,
dopracować detale i przeanalizować wzajemne relacje elementów.

Koncepcje przedstawiane są producentowi w formie prostych wizualizacji
w widoku z przodu oraz w perspektywie.

Budowanie modeli wirtualnych w programie parametrycznym pozwala zdefiniować
każdą linię i łuk konkretnymi wartościami liczbowymi.

Przykładowa syntetyczna wizualizacja: prezentacja jednej z koncepcji, wykonanej
w prostym stylu - biała cieniowana bryła, z lekko zabarwioną nakrętką
i delikatnym konturem.

Producent wybiera kilka wersji rozwiązania, które zostaną pokazane
zamawiającemu projekt.
Ocena koncepcji dokonywana jest pod kątem możliwości technologicznych
fabryki, realności wykonania formy w docelowym materiale oraz kosztu
jednostkowego opakowania.

Prezentacja w firmie kosmetycznej przedstawiana jest przez producenta,
bez udziału projektanta, dlatego bardzo ważne jest to, aby jak najlepiej
przekazać ideę projektów.
Istotnymi informacjami na tym etapie projektowania są:

forma

ogólny wyraz produktu
wykończenie powierzchni

struktura
materiały

wersja

3

wersja

3

wersja

1a

Przykładowe karty prezentujące koncepcje - widok z przodu wraz z przekrojem
i detalem mającym wpływ na charakter słoiczka, rendering pokazujący materiał.

Wybór koncepcji do dalszego opracowania.
Zarząd firmy wybiera jedną, nieraz dwie koncepcje do dalszego opracowania.
Może też poprosić o stworzenie np. trzeciej wersji na bazie przedstawionych
koncepcji słoiczka.
Przygotowany przez projektanta nowy materiał przedstawiany jest ponownie
decydentom firmy. Na podstawie porównania detali dokonuje się wyboru
koncepcji.

Etap projektu wstępnego.
Na etapie projektu wstępnego wybrana forma opakowania ulega kolejnym
modyfikacjom.
Rozwiązanie konsultowane jest z technologiem i konstruktorem.
Komunikuje się przy pomocy prostych schematów, rysunków technicznych
i p r ze s y ł a n e g o d r o g ą e l e k t r o n i c z n ą t r ó j w y m i a r o w e g o m o d e l u .
Uzgodnienia warunków realizacji są podstawowym czynnikiem weryfikującym
powstałe rozwiązania cząstkowe.
Zmiany od razu nanoszone są na model wirtualny, co umożliwia na bieżąco
śledzić zmiany w wyglądzie słoiczka.

Na etapie projektu wzorniczego wykonuje się model fizyczny opracowanej
wersji słoiczka. Bardzo często tworzy się model w formie wydruku 3D.
Model fizyczny formy wykorzystuje się do zweryfikowania:

proporcji

przetestowania wygody użycia

sposobu chwytania, odkręcania i wydobywania zawartości kremu z termosu

wzajemnych relacji elementów struktury

walorów estetycznych

Opracowanie prototypu.
Na podstawie przekazanej producentowi dokumentacji projektu opracowuje się
formę np. wtryskową dla tworzywa sztucznego i wykonuje próbną serię
opakowania w docelowej technologii.
Próbna seria słoiczków jest niezbędna do zweryfikowania jakości uzyskanego
produktu, jego wytrzymałości, spasowania elementów i montażu.
Firma kosmetyczna przeprowadza próbną serię etykietowania słoiczka,
napełniania go kremem i aplikacji platynki czy przekładki uszczelniającej
zawartość opakowania.
Jeśli w badaniach pierwszej próbnej serii wykaże się, że prototyp odpowiada
wymogom i założeniom projektu, wtedy można rozpocząć produkcję seryjną.

Wprowadzenie produktu na rynek.
Na sukces nowego opakowania ma wpływ wiele czynników.
Nową gamę produktów warto wesprzeć kampanią reklamową, której twarzą
może zostać np.: utalentowana wokalistka lub znana aktorka filmowa
czy teatralna.
Jeśli słoiczek nie jest pakowany dodatkowo w kartonik, dobrze jest zadbać aby
grafika etykiety - kolorem, kompozycją, obrazem wyróżniała produkt spośród
innych kremów stojących na półce w drogerii.
Dla optymalnego zagospodarowania miejsca warto zastosować sztaplowanie
słoiczków.