You are on page 1of 4
grupa a Rolnictwo i przemysł ..................................... Imię i nazwisko ................ Klasa Poniższy test składa się z 13 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 33 punkty. 1. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. 0–2 p. a) W Polsce dominują indywidualne / państwowe gospodarstwa rolne. b) Około 15% / 51% ogółu zatrudnionych pracuje w rolnictwie. c) Na jeden ciągnik w Polsce przypada około 1,6 ha / 10 ha użytków rolnych. a) Uprawie roli sprzyjają tereny pagórkowate o stromych stokach. . . . . . b) Największy niedobór opadów występuje na Kujawach. . . . . . c) Okres wegetacyjny w górach trwa ponad 220 dni. . . . . . 2. Na podstawie kartogramu wykonaj polecenia. 4. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych 0–2 p. zdaniach. 0–3 p. 5. Uzupełnij zdania terminami wybranymi spośród podanych poniżej. Zapisz je w odpowiedniej formie gramatycznej. 0–4 p. Grójec, Pogórze Karpackie, ziemniaki, Góra św. Anny, Góra Kalwaria, buraki cukrowe a) Na urodzajnych glebach uprawia się m.in. ................................................................. . b) Ziemniaki uprawia się głównie na ................................................................. . c) Duże obszary sadów znajdują się w okolicy ......................................... a) Podaj nazwy dwóch województw o największej średniej powierzchni gospodarstw rolnych. • ............................................................................ i ....................... ................................................................. . 6. Rozpoznaj i podpisz przedstawioną na fotografii roślinę uprawną. Podaj przykład regionu jej uprawy. 0–2 p. • ............................................................................ b) Podaj przyczynę występowania takich wielkości gospodarstw w wymienionych przez Ciebie województwach. ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ 3. Podkreśl nazwę zwierząt gospodarskich, których udział w strukturze hodowli w Polsce jest największy. 0–1 p. a) Konie. c) Trzoda chlewna. b) Bydło. d) Owce. Roślina: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Region uprawy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Wpisz poniżej nazwy okręgów przemysłowych oznaczonych na mapie literami A–D. 0–3 p. 10. Na podstawie poniższych informacji oblicz wielkość plonów ziemniaków w Polsce w 2009 roku. 0–3 p. Plon to ilość płodów rolnych uzyskana z jednostki powierzchni pola. Wielkość plonów podaje się w dt/ha (1 dt = 0,1 t). Powierzchnia upraw ziemniaków wynosiła w Polsce w 2009 roku około 510 tys. ha, a zbiory – 9,7 mln ton. Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................... . Odpowiedź: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Do podanych surowców mineralnych dopasuj miejsca ich wydobycia, wybierając spośród wymienionych poniżej. 0–4 p. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bełchatów, Bogatynia, Suwałki, Kłodawa, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Złotoryja, Polkowice B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Rudy miedzi – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Korzystając z mapy zamieszczonej w zadaniu 7., wykonaj polecenia. 0–3 p. a) Podpisz na mapie literą E Gdański Okręg Przemysłowy. b) Podaj nazwy dwóch ośrodków przemysłowych znajdujących się w tym okręgu. • ......................................................................... • ......................................................................... c) Wymień dwa działy przemysłu, które rozwinęły się na obszarze tego okręgu. ......................................................................... ......................................................................... • ......................................................................... ........................................................................ 9. Podaj dwa przykłady czynników społeczno-ekonomicznych decydujących o lokalizacji przemysłu w Polsce. • .................................................................... • .................................................................... b) Węgiel brunatny – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................... c) Sól kamienna – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. .. ........................................................................... • .................................................................... d) Gaz ziemny – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................... 12. Do podanych nazw elektrowni dopisz ich typy, korzystając z wymienionych poniżej. 0–3 p. cieplne opalane węglem kamiennym, cieplne opalane węglem brunatnym, wodne szczytowo-pompowe a) Turów, Pątnów – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................... b) Żarnowiec, Żydowo – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................... c) Kozienice, Dolna Odra – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................... 0–2 p. 13. Podkreśl typ elektrowni, które dostarczają najwięcej energii w Polsce. a) Wiatrowe. c) Geotermalne. b) Wodne. d) Cieplne. 0–1 p. grupa b Rolnictwo i przemysł ..................................... Imię i nazwisko ................ Klasa Poniższy test składa się z 13 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 33 punkty. 1. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. 0–2 p. 4. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych zdaniach. 0–2 p. a) Wśród użytków rolnych w Polsce dominują łąki i pastwiska / grunty orne. b) Większość gospodarstw rolnych ma powierzchnię ponad 15 ha / mniejszą niż 5 ha. c) Od połowy lat 90. XX w. wielkość zużycia nawozów sztucznych w Polsce rośnie / maleje. a) Roczna suma opadów w Polsce zapewnia niezbędną ilość wody do uprawy roli. . . . . . b) Najdłuższy okres wegetacyjny występuje na Pojezierzu Suwalskim. . . . . . c) W Polsce dominują gleby średniej i słabej jakości. . . . . . 2. Na podstawie kartogramu wykonaj polecenia. 0–3 p. 5. Uzupełnij zdania terminami wybranymi spośród podanych poniżej. Zapisz je w odpowiedniej formie gramatycznej. 0–4 p. Nizina Podlaska, Nizina Śląska, pszenica, śliwki, Wyżyna Lubelska, żyto a) Gleby słabej jakości wykorzystuje się pod uprawę m.in. ziemniaków i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Pszenicę uprawia się głównie na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. i ..................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Dominującym kierunkiem w sadownictwie jest produkcja jabłek i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Podaj nazwy dwóch województw o najmniejszej średniej powierzchni gospodarstw rolnych. 6. Rozpoznaj i podpisz przedstawioną na fotografii roślinę uprawną. Podaj przykład regionu jej uprawy. 0–2 p. ......................................................................... ......................................................................... b) Podaj przyczynę występowania takich wielkości gospodarstw w wymienionych województwach. ......................................................................... ......................................................................... 3. Podkreśl nazwę roślin, których udział w strukturze zasiewów w Polsce jest największy. 0–1 p. a) Zboża. c) Rośliny pastewne. b) Ziemniaki. d) Rośliny przemysłowe. Roślina: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Region uprawy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Wpisz poniżej nazwy okręgów przemysłowych oznaczonych na mapie literami A–D. 0–3 p. 10. Na podstawie poniższych informacji oblicz wielkość plonów pszenicy w Polsce w 2009 roku. 0–3 p. Plon to ilość płodów rolnych uzyskana z jednostki powierzchni pola. Wielkość plonów podaje się w dt/ha (1 dt = 0,1 t). Powierzchnia upraw pszenicy wynosiła w Polsce w 2009 roku około 2,3 mln ha, a zbiory – 9,7 mln ton. Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................... Odpowiedź: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Do podanych surowców mineralnych dopasuj miejsca ich wydobycia, wybierając spośród wymienionych poniżej. 0–4 p. Kłodawa, Barnówko, Bogdanka, Chełm, Ruda Śląska, Strzegom, Bochnia, Strzelin a) Ropa naftowa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Granit – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Węgiel kamienny – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Korzystając z mapy zamieszczonej w zadaniu 7., wykonaj polecenia. ................................................................... 0–3 p. a) Podpisz na mapie literą E Legnicko-Głogowski Okręg Przemysłowy. b) Podaj nazwy dwóch ośrodków przemysłowych znajdujących się w tym okręgu. • ......................................................................... • ......................................................................... c) Wymień dwa działy przemysłu, które rozwinęły się na obszarze tego okręgu. • d) Kreda pisząca – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................... 12. Do podanych nazw elektrowni dopisz ich typy, korzystając z wymienionych poniżej. 0–3 p. cieplne opalane węglem kamiennym, cieplne opalane węglem brunatnym, wodne przepływowe a) Połaniec, Rybnik – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................... ................................................................ b) Włocławek, Rożnów – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ • ..................................................................... ................................................................ c) Bełchatów, Turów – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ 9. Podaj dwa przykłady czynników przyrodniczych decydujących o lokalizacji przemysłu w Polsce. 0–2 p. • .................................................................... • .................................................................... ..................................................................... 13. Podkreśl region, w którym jest zlokalizowana większość elektrowni wiatrowych. 0–1 p. a) Góry. c) Pobrzeża. b) Kotliny Podkarpackie. d) Pojezierza.