You are on page 1of 1

Rozdział III

Klucz do testu

Europa odkrywa świat
KARTA ODPOWIEDZI – grupa A
Nr
Właściwa odpowiedź
zad.
1. F, P, F, P, P
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

przyczyny: B, C,
skutki: A, D
szkorbut
Przykładowa odpowiedź:
W XVIII w. podczas ekspedycji badawczych
Jamesa Cooka na pokłady okrętów zabierano
zapasy kiszonej kapusty, która nie psuła się przez
długi czas i dostarczała marynarzom witamin,
niezbędnych dla zachowania zdrowia.
A – 2, B – 3, C – 1
karawela
Przykładowa odpowiedź:
Karawela miała wiele żagli o różnych kształtach,
co umożliwiało wykorzystywanie do żeglugi
nawet wiatrów wiejących w przeciwnym
kierunku. Dzięki mocnemu, głęboko
zanurzonemu kadłubowi statek był mniej
narażony na rozbicie podczas sztormów z daleka
od wybrzeża.
A – Krzysztof Kolumb, B – Vasco da Gama,
C – Ferdynand Magellan i Juan Elcaño

Punktacja
0–5
0–4
0–1

0–2

0–3
0–1

0–2

0–3

Kryteria punktowania
Każde poprawne
określenie zdania – 1 p.
Każde właściwe
przyporządkowanie – 1 p.
Właściwa odpowiedź – 1 p.
Właściwe określenie
czasu – 1 p.
Właściwe wyjaśnienie – 1 p.

Każda właściwa
odpowiedź – 1 p.
Właściwa odpowiedź – 1 p.
Każde poprawne
wskazanie elementu statku
wraz z wyjaśnieniem
znaczenia – 1 p.

Każda właściwa
odpowiedź – 1 p.