You are on page 1of 2

grupa a

Przemiany polityczne i gospodarcze świata

.....................................................
imię i nazwisko

Poniższy test składa się z 10 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 25 punktów.

1. Poniższa ilustracja przedstawia podział
terytorialny mórz i oceanów. Rozpoznaj
wyodrębnione części akwenu i zapisz
litery, którymi je oznaczono, obok
odpowiednich nazw.
(0–2 p.)

...................
klasa

 .Zabrania się używania Antaktydy jako
charakter wojskowy (budowanie baz
wojskowych) w celu zachowania pokoju.

Zabronione są próby nuklearne i zanieczyszczanie
substancjami radioaktywnymi .

3.

Uzupełnij tabelę odpowiednimi
nazwami stolic konstytucyjnych oraz
rzeczywistych siedzib władz
wymienionych państw. Nazwy miast
wybierz spośród podanych poniżej.
(0–2 p.)
Amsterdam, Dar es Salaam, La Paz,
Haga, Sucre

Morskie wody wewnętrzne – .......A...
Wody terytorialne – .....C.....
Wyłączna strefa ekonomiczna – .....B.....
2. Na podstawie tekstu źródłowego oraz
własnej wiedzy wymień dwa przykłady
działalności zabronionej na Antarktydzie.
(0–2 p.)
UKŁAD ANTARKTYCZNY
(fragment preambuły)

Rządy Argentyny, Australii, Belgii, Chile,
Republiki Francuskiej, Japonii, Nowej
Zelandii,
Norwegii,
Republiki
Południowej
Afryki,
Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich,
Zjednoczonego
Królestwa
Wielkiej
Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej (...)
wyraziły przekonanie, że stworzenie
trwałego
fundamentu
dla
(...)
współpracy (...) w Antarktyce (...)
odpowiada interesom nauki i postępu
całej
ludzkości.
Układ
zapewnia
wykorzystanie
Antarktyki
wyłącznie
w celach
pokojowych
i
sprzyja
utrzymaniu harmonijnych stosunków
międzynarodowych
w Antarktyce.
Będzie on służyć celom i zasadom Karty
Narodów Zjednoczonych. (…)

Źródło: http://www.arctowski.home.pl

Państwo

Stolica
konstytucyjna

Siedziba władz

Boliwia

Sucre

La Paz

Holandia

Amsterdam

Haga

4. Uzupełnij tabelę. Wstaw znak X obok
nazw państw powstałych po rozpadzie
Związku Radzieckiego i położonych w
całości w Azji. Następnie przyporządkuj
im litery, którymi kraje te zostały
oznaczone na mapie.
(0–4
p.)
5. Podziel kraje, których nazwy podano
poniżej, na monarchie i republiki. (0–3 p.)
Belgia, Czechy, Niemcy, Norwegia,
Portugalia,
Rosja, Szwecja, Wielka Brytania
Monarchie

Republiki

Belgia, Norwegia, Czechy ,Niemcy,
Szwecja,
Portugalia
Litera Rosja
Wielka Brytania
Litera
Państwo

na
mapi
e

Państwo

Armenia

Łotwa

Azerbejdżan

Mołdawia

Białoruś

Rosja

Estonia

Ukraina

Gruzja

Tadżykistan

Kazachstan

Turkmenista
n

Kirgistan

Uzbekistan

Litwa

na
mapie

6. Uzupełnij schemat właściwymi
określeniami wybranymi spośród
podanych.
(0–2 p.)
podatki pośrednie, produkt krajowy brutto,
dochody podmiotów krajowych,
produkt narodowy netto

usług / przemysł. Eksport tych krajów
odznacza się dużym udziałem
produktów mało / wysoko
przetworzonych. Ich gospodarki
charakteryzują się wysokimi / niskimi
nakładami na prace badawczorozwojowe, znacznymi / niewielkimi
nakładami inwestycyjnymi oraz małą /
dużą produkcją energii elektrycznej.
9. Ustal, które z państw zaznaczonych
na mapie literami A–H odznaczają się
bardzo wysoką wartością HDI. Podaj ich
nazwy i dopisz do nich właściwe litery
literę.
(0–2
p.)

7. Podziel podane wskaźniki i mierniki
poziomu rozwoju społecznogospodarczego (A–F) na ekonomiczne,
demograficzne i społeczne.
(0–3 p.)
A. Liczba samochodów na 1 mieszkańca.
B. Śmiertelność niemowląt.
C. Wartość produkcji energii elektrycznej.
D. Wielkość plonów.
E. Odsetek analfabetów.
F. Wskaźnik urbanizacji.
Wskaźniki i mierniki
ekonomiczne

demograficzn
e

społeczne

CD

B

AEF

8. Podkreśl właściwe określenia, tak aby
informacje o państwach wysoko
rozwiniętych były prawdziwe.
(0–3
p.)
Państwa o wysokim poziomie rozwoju
gospodarczego odznaczają się niską /
wysoką wartością PKB per capita. W
tworzeniu PKB dominuje w nich sektor

............................................................................
........................................
............................................................................
........................................
............................................................................
........................................

10. Zaznacz współczynniki brane pod
uwagę przy obliczaniu HDI.
(0–2 p.)
a) Produkcja energii elektrycznej i jej
zużycie na 1 mieszkańca.
b) Oczekiwana liczba lat edukacji dla
dzieci rozpoczynających proces
kształcenia.
c) Dochód narodowy na osobę.
d) Wskaźnik urbanizacji.
e) Wartość kaloryczna posiłków
spożywanych w ciągu doby.
f) PKB per capita.