You are on page 1of 3

REGULAMIN

I FESTIWALU PIEŚNI I OBRZEDÓW WESELNYCH ZAMOJSZCZYZNY
organizowanego w Mokremlipiu w dniu 07-08-2016.
Organizator
1) Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”.
2) Organizator zaprasza do współudziału w organizacji podmioty gospodarcze, instytucje, organizacje
pozarządowe i osoby fizyczne, które chcą wnieść swój wkład rzeczowy, finansowy bądź organizacyjny w
przygotowanie i realizację festiwalu muzycznego I Festiwal Pieśni i Obrzędów Weselnych
Zamojszczyzny.
Czas i miejsce
07-08-2016 Scena plenerowa plac przykościelny Mokrelipie, gmina Radecznica, powiat Zamość.
Cele Festiwalu
1) Festiwal ma charakter konkursu dla zespołów wykonujących szeroko rozumianą muzykę ludową,
folkową i rozrywkową.
2) Popularyzacja i promocja amatorskich zespołów ludowych.
3) Promocja weselnych zwyczajów, obrzędów jako zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Warunki uczestnictwa i postanowienia ogólne
1) Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2016 roku
2) Przesłuchania festiwalowe są otwarte dla publiczności.
3) Uczestników Festiwalu oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Decyzje jury są
ostateczne i niepodważalne.
4) Zgłoszenia na Festiwal należy składać drogą mailową na adres mokrelipie @interia.eu lub
pocztą na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”, Mokrelipie
34, 22-463 Radecznica z dopiskiem I Festiwal Pieśni i Obrzędów Weselnych
Zamojszczyzny do dnia 30.06.2016.
5) Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
6) Kategoria A – Pieśni i przyśpiewki weselne.
7) Kategoria B – Inscenizacja obrzędów weselnych.
8) Kategoria C – Regionalne potrawy weselne.
9) Program Festiwalu obejmuje wykonanie utworów dowolnych o tematyce weselnej w czasie
maksymalnym 15 minut. Program należy wykonać z pamięci.
10) Podczas koncertu kolejność występów ustala organizator.
Przebieg Festiwalu
Postanowienia organizacyjne
1) Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, w razie konieczności pomoc techniczną i akustyczną.
2) Organizator zapewnia wykonawcom posiłek po zakończeniu występów.
2) Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości oraz wykorzystanie
nagranych materiałów do celów marketingowych i promocji festiwalu.
3) Z uwagi na ramy czasowe Festiwalu organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości
wykonawców spośród nadesłanych zgłoszeń.
4) Festiwal z przyczyn niezależnych od Organizatora może być w dowolnym momencie odwołany.
Nagrody
1) Nagrody przyznaje Jury konkursowe Festiwalu.
2) W skład Jury konkursowego wchodzą osoby, powoływane przez organizatora.
3) Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
Nagrody główne – dla trzech najlepszych zespołów festiwalu w danej kategorii. Nagrody te zostaną
przyznane i wręczone po zakończeniu festiwalu.
Nagroda publiczności - Publiczność zgromadzona podczas koncertu finałowego wybiera najlepszy
zespół.
4) Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy..
Postanowienia końcowe
1) Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
2) Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie, o czym zawiadomi
uczestniczące zespoły.
Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej:
mokrelipie.blogspot.com → Dokumenty do pobrania → Regulamin Festiwalu 2016

KARTA ZGŁOSZENIA
I FESTIWAL PIEŚNI I OBRZĘDÓW WESELNYCH ZAMOJSZCZYZNY 2016
1. Nazwa zespołu:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
2. Adres na który ma być przesyłana korespondencja / imię i nazwisko lub instytucja, miejscowość,
kod pocztowy, telefon kontaktowy/:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
3. Imie i nazwisko kierownika oraz numer telefonu:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Akompaniament / kapela/:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
5. Repertuar / tytuł, autor tekstu, kompozytor, region pochodzenia /:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
6. Liczba osób przyjeżdżających:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
7. Informacja o zespole / wykonawcy / do wykorzystania przy prezentacji:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

…………………………….………………………………………………………………………….
Podpis kierownika / osoby
zgłaszającej /
Imię i nazwisko

Related Interests