2

REKLAMA

Nr 39

3

Nawalone jak stodo³a opiekowa³y siê dzieæmi

FELIETON TYGODNIOWY

Matki pijaczki
40-letnia bystrzyczanka zamiast mówiæ be³kota³a. Poza tym mia³a powa¿ne problemy z utrzymaniem równowagi – informuje Daria S³ugocka, rzecznik prasowy k³odzkiej policji. Nic dziwnego, kobieta mia³a 2,6 promila alkoholu w organizmie. W takim stanie przebywa³a na drodze publicznej i sprawowa³a opiekê nad oœmioletni¹ córeczk¹. Dziewczynka zosta³a przekazana pod opiekê ojca a matka trafi³a do policyjnego aresztu. W tym samym dniu policjanci zatrzymali drug¹ nietrzeŸw¹ matkê. Ta opiekowa³a siê pó³torarocznym synkiem. U 27-letniej mieszkanki Nowej Rudy stwierdzono blisko 3 promile alkoholu we krwi. Pijana jak bela kobieta przysz³a do przedszkola, aby odebraæ swoj¹ szeœcioletni¹ córeczkê. – Przedszkolanka odmówi³a przekazania matce dziecka i zadzwoni³a na policjê – relacjonuje Daria S³ugocka. – Dy¿urny skierowa³ policyjny patrol do mieszkania kobiety. Okaza³o siê, ¿e pijana matka jest w nim sama z pó³torarocznym synkiem – dodaje policjantka. NietrzeŸw¹ zatrzymano, a dzieci przekazano pod opiekê pracowników miejscowego szpitala, gdy¿ nie mia³ siê nimi kto zaopiekowaæ. Matkê zwolniono po wykonaniu czynnoœci. Za nara¿enie dzieci na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia i zdrowia obu kobietom grozi do 5 lat wiêzienia.
Ma³gorzata Daciuk

Z kube³kiem na g³owie
W Moskwie z dnia na dzieñ coraz wiêcej ludzi chodzi i jeŸdzi po ulicach z ma³ymi plastikowymi wiaderkami w kolorze niebieskim. Spontaniczna akcja to protest przeciwko mo¿now³adcom, oligarchom i urzêdnikom, nadu¿ywaj¹cym tak zwanych kogutów. Moskwiczanie stoj¹ w korkach, a mo¿now³adcy w³¹czaj¹ migacze i pêdz¹ ulicami nie zwa¿aj¹c na nikogo, niezale¿nie od tego czy wezwa³ ich premier Putin, czy jad¹ do kochanki czy po piwo (dygresja: z tym piwem to przesada, bo Rosjanie pij¹ je tylko w reklamie polskiego browaru). W wyborcz¹ niedzielê przy³¹czy³em siê do braci Rosjan. Co prawda nie w³o¿y³em na ³eb niebieskiego kube³ka, ale wyprasowa³em koszulê i poszed³em do lokalu wyborczego. Pobra³em kwit do g³osowania i postawi³em 6 (s³ownie: szeœæ) krzy¿yków, a na dole kartki dopisa³em: poproszê o inny zestaw! Œwiadomie i aktywnie zaprotestowa³em przeciwko polskim politykom: Jarkowi, Bronkowi, Grzeœkowi, Waldkowi i dwóm Andrzejom. Dwa dni póŸniej z zadowoleniem odkry³em na stronie internetowej Pañstwowej Komisji Wyborczej, ¿e podobnych do mnie by³o w ca³ym kraju 117,5 tysi¹ca. W powiecie k³odzkim kube³ki na g³owy za³o¿y³o 423 wyborców, a w mojej rodzinnej Nowej Rudzie – 51. A wracaj¹c do kandydatów, to chcê zatrzymaæ siê na moment przy jednym z nich, tym najbardziej rozradowanym, tym którego okrzykniêto zwyciêzc¹, choæ zaj¹³ gówniane trzecie miejsce, nie premiowane wejœciem do fina³u. Bo jak tak siê cieszy³ w wyborczy wieczór przed kamerami, moja ¿ona, mistrzyni ciêtej riposty, spuentowa³a: doszed³ trzeci, cokolwiek to znaczy, i tak siê cieszy. A mi przypomnia³ siê od razu dowcip o naszym najznamienitszym chodziarzu. Brzmi tak: Nasz olimpijczyk wróci³ do domu z zakupów i chwali siê ¿onie, ¿e w supermarkecie kupi³ w promocji specjalne olimpijskie prezerwatywy. – Wiesz kochanie by³y w trzech kolorach: z³otym, srebrnym i br¹zowym – opowiada rozgor¹czkowany. – I jakie wybra³eœ – zapyta³a nieco znudzona ¿ona. – No oczywiœcie z³ote – wyjaœni³ zaskoczony tym pytaniem mistrz. – Szkoda, ¿e nie srebrne, mo¿e wtedy po raz pierwszy doszed³byœ jako drugi – odpowiedzia³a kobieta. Có¿, mo¿e o Grzeœku i jego mistrzowskim dojœciu na trzecim miejscu te¿ ktoœ u³o¿y dowcip.
Romuald Piela

Jedna mia³a 3, druga 2,6 promila alkoholu By³y tak pijane, ¿e prawie nie kontaktowa³y

Plaga pijanych matek. W ubieg³y pi¹tek k³odzka policja zatrzyma³a a¿ dwie takie kobiety. Dy¿urny komisariatu policji w Bystrzycy K³odzkiej odebra³ ano-

nimowe zg³oszenie od osoby kieruj¹cej samochodem. Zg³aszaj¹ca zauwa¿y³a, ¿e id¹ca chodnikiem kobieta nie mo¿e utrzymaæ równowagi, a pod jej opiek¹ znajduje siê ma³oletnie dziecko. – Po dotarciu patrolu na miejsce, okaza³o siê ¿e kobieta jest tak pijana, ¿e nie mo¿na nawi¹zaæ z ni¹ rozmowy.

Dla by³ego policjanta to ostatni tydzieñ wolnoœci

Kotlet pójdzie siedzieæ
S¹d Okrêgowy w Œwidnicy wys³a³ do Grzegorza L. nakaz odbycia orzeczonej kary wiêzienia. By³y policjant z Radkowa dosta³ 4 lata za gwa³t na 16-latce. – Zgodnie z wys³anym wezwaniem skazany karê ma rozpocz¹æ 2 lipca – mówi Tomasz Bia³ek, rzecznik prasowy œwidnickiego s¹du. Prawomocny wyrok w tej bulwersuj¹cej sprawie, zapad³ w S¹dzie Apelacyjnym we Wroc³awiu pod koniec kwietnia. Skazany móg³ jednak przez ponad dwa miesi¹ce cieszyæ siê jeszcze wolnoœci¹, bo tyle trwa³y procedury zwi¹zane z napisaniem uzasadnienia do wyroku i przes³aniem akt sprawy z Wroc³awia do s¹du w Œwidnicy. 35-letni Grzegorz L., pseudonim „Kotlet”, mia³ od lat z³¹ reputacjê. Radkowski policjant doœæ czêsto nadu¿ywa³ uprawnieñ s³u¿bowych. Bêd¹c funkcjonariuszem policji, zgwa³ci³ 16-latkê. Nastêpnie przeœwiadczonym, ¿e pokrzywdzona jest w ci¹¿y, wielokrotnie nak³ania³ j¹ do aborcji. Umawia³ j¹ i zawozi³ do prywatnych gabinetów lekarskich we Wroc³awiu. Grzegorzowi L. udowodniono równie¿, we wrzeœniu 2006 r., ¿e usi³owa³ zgwa³ciæ inn¹ ma³oletni¹ dziewczynê. Najpierw upi³ j¹, a potem chcia³ wykorzystaæ. Dziewczynê przed gwa³tem uchroni³ nadmiar wypitego alkoholu, którym policjant j¹ czêstowa³. Szesnastolatka, kiedy Grzegorz L. zacz¹³ siê do nie dobieraæ, zwymiotowa³a. To jednak nie koniec k³opotów z prawem Grzegorza L. Wspólnie z koleg¹ z komisariatu, Tomaszem I., odpowiada jeszcze w sprawie o przekroczenie uprawnieñ s³u¿bowych. Obaj s¹ oskar¿eni o pobicie i bezprawne zatrzymania kilku m³odych osób. Jednym z nich by³ 15-letni Patryk z Wambierzyc, który dwa miesi¹ce póŸniej pope³ni³ samobójstwo. – Ta sprawa wci¹¿ toczy siê w S¹dzie Rejonowym w K³odzku – wyjaœnia prokurator Grzegorz Howorski.
(PIERO)

Nr 39

WYDARZENIA

4

A¿ w piêciu gminach powiatu k³odzkiego kandydat Platformy Obywatelskiej zebra³ ponad 50 procent g³osów

Powiat g³osowa³ za
Parlamentarzyœci komentuj¹
Monika Wielichowska pose³ PO Powiem nieskromnie, ¿e tak dobre wyniki kandydata PO w powiecie k³odzkim to efekt pracy parlamentarzystów i samorz¹dowców z tego ugrupowania. Ludzie widz¹ ile robimy i dlatego obdarzyli naszego kandydata tak du¿ym zaufaniem. Jestem spokojna o wynik drugiej tury. Po pierwsze dlatego, ¿e ludzie nie chc¹ powrotu do IV RP, po drugie, ¿e niektóre dzia³ania Jaros³awa Kaczyñskiego s¹ po prostu niesmaczne, np. wyci¹ganie przez niego rêki do lewicy. W moim odczuciu nie bêdzie te¿ mia³o wiêkszego znaczenia kogo poprze Napieralski i inni przegrani, bo to wyborcy zdecyduj¹ na kogo oddaæ g³os. Waldemar Wi¹zowski pose³ PiS S¹dzê, ¿e tak dobry wynik Komorowskiego to efekt pewnych zaniedbañ politycznych Prawa i Sprawiedliwoœci w regionie wa³brzyskim i na ziemi k³odzkiej. Chodzi mi miêdzy innymi o zawirowania w Radzie Powiatu K³odzkiego i rozpad koalicji POPiS. Oczywiœcie nie bez znaczenia jest to, ¿e PO ma na ziemi k³odzkiej dwoje pos³ów, w tym jednego, który jest wiceministrem zdrowia. To zawsze skutkuje dodatkowym plusem. Co do drugiej tury wyborów to s¹dzê, ¿e powtórzy siê sytuacja sprzed piêciu lat i wygra Jaros³aw Kaczyñski. W regionie wa³brzyskim zwyciêstwo Kaczyñskiego jest ma³o realne. Przewidujê jednak, ¿e wynik naszego kandydata bêdzie lepszy ni¿ w I turze.
pod kresk¹ • pod kresk¹ • pod kresk¹ •

Nr 39

WYBORY

Gdyby wyniki wyborów z Nowej Rudy, K³odzka, Miêdzylesia, Szczytnej i Dusznik-Zdroju by³y reprezentatywne dla ca³ego kraju, drugiej tury wyborów prezydenckich w ogóle by nie by³o. W tych piêciu gminach bezapelacyjnie wygra³ Bronis³aw Komorowski. Kandydata PO popar³o tam ponad 50 procent g³osuj¹cych – pisze Romuald Piela
Wyniki wyborów w powiecie k³odzkim znacz¹co ró¿ni¹ siê od tych ogólnopolskich. W skali kraju Komorowski wygra³ z Kaczyñskim zaledwie o piêæ punktów procentowych, w powiecie k³odzkim ta ró¿nica wynios³a a¿ 20 punktów (Kaczyñski – 29,37 proc. Komorowski – 49, 36 proc.). Do urn wyborczych posz³o tydzieñ temu 68.304 osoby (49,07 procent uprawnionych). – G³osujê, bo to moje prawo. Jeœli bym tego nie robi³ nie móg³bym potem oceniaæ pracy polityków i narzekaæ, ¿e robi¹ coœ nie tak – zaznaczy³ Piotr Smerek. On g³osowa³ w lokalu w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnej nr 1 w K³odzku. – Zdajê sobie jednak sprawê, ¿e wybieraj¹c prezydenta nie zmieniê za wiele, bo w Polsce rz¹dzi
• pod kresk¹

Piotr Smerek g³osowa³ w K³odzku. W jego lokalu wyborczym frekwencja wynios³a 47 procent
• pod kresk¹ • pod kresk¹ • pod kresk¹ • pod kresk¹

pod kresk¹

Mieszkanie dla gliny
Komendant komisariatu policji w L¹dku-Zdroju oferuje na bardzo dobrych warunkach mieszkanie s³u¿bowe o powierzchni 60 metrów kwadratowych (2 pokoje, ³azienka, kuchnia) w pobliskim Radochowie (gmina L¹dek-Zdrój). Lokum znajduje siê na pierwszym piêtrze w budynku wolnostoj¹cym. Otrzyma je ten funkcjonariusz, który zdecyduje siê przyjœæ do pracy w najstarszym polskim uzdrowisku, gdzie od po³owy lipca zwalnia siê etat dzielnicowego. Preferowani bêd¹ kandydaci, którzy posiadaj¹ kwalifikacje do pe³nienia s³u¿by w pionie prewencji. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 605 493 918.
(PIERO)

Now¹ tras¹ do Warszawy
Z Wroc³awia do Warszawy jedzie siê kolej¹ ponad 5 godzin. Wszystko dlatego, ¿e miêdzy tymi miastami nie ma bezpoœredniej linii. Poci¹gi je¿d¿¹ naoko³o, przez Poznañ lub Katowice. Marek £apiñski, marsza³ek województwa dolnoœl¹skiego, chce by po³¹czyæ Wroc³aw z Warszaw¹ zupe³nie now¹ tras¹. Wiod³aby ona przez Opole, Czêstochowê, Koniecpol i dalej Centraln¹ Magistral¹ Kolejow¹ do stolicy. ¯eby jednak poci¹gi mog³y woziæ paserów now¹ tras¹, trzeba najpierw wyremontowaæ 40-kilometrowy odcinek miêdzy Czêstochow¹ a Koniecpolem, który jest w op³akanym stanie. W³adze PKP PLK niestety, dotychczas nie podjê³y decyzji co do wyremontowania torów. Wyceni³y za to koszty prac na 505 mln z³. Szybsze o godzinê po³¹czenie Wroc³awia z Warszaw¹ to inwestycja o wielu zaletach, potrzebna w kontekœcie zbli¿aj¹cego siê turnieju Euro 2012. Dlatego marsza³ek £apiñski zabiega o jak najszybsze rozpoczêcie remontu newralgicznego odcinka.
(PIERO)

fot. R. Piela

5

Komorowskim
nie prezydent tylko rz¹d – oceni³ k³odzki wyborca. Niedzielne wybory przebiega³y w K³odzku wyj¹tkowo spokojnie. Policja nie zanotowa³a ¿adnych incydentów. Na prace nie skar¿yli siê tak¿e cz³onkowie komisji wyborczych. – Wszystko przebieg³o zgodnie z planem i bez najmniejszych problemów – stwierdzi³a Joanna Czepczyñska, szefowa komisji wyborczej w ZSP w K³odzku. Do sporego zamieszania dosz³o natomiast w Bystrzycy K³odzkiej. Wyborcy mieli spore k³opoty, by trafiæ do w³aœciwej obwodowej komisji. Przyzwyczajeni od lat do g³osowania w tych samych miejscach, zaskakiwani byli informacj¹, ¿e tym razem musz¹ pofatygowaæ siê w inne. Tak by³o w przypadku trzech na piêæ komisji z terenu miasta. Ludzie narzekali na niedostateczn¹ informacjê na ten temat. – No bo kto czyta obwieszczenia wyborcze – burzy³a siê starsza pani, która przysz³a do oœrodka kultury, a trafiæ powinna do ratusza. – Na tablicach og³oszeñ by³y dodatkowe informacje – bronili siê cz³onkowie komisji. – Szkoda, ¿e zabrak³o ich na klatkach schodowych – ripostowa³a niezadowolona kobieta. Oko³o po³udnia frekwencja w Bystrzycy wzros³a do 10 proc. By³a to zas³uga ksiê¿y, którzy o zmianach lokali wyborczych informowali podczas mszy.
(wspó³praca NOWA)
pod kresk¹ • pod kresk¹ • pod kresk¹ • pod kresk¹ • pod kresk¹ • pod kresk¹ • pod kresk¹ • pod kresk¹ • pod kresk¹

Tak g³osowano w powiecie k³odzkim (wyniki w procentach)
Bystrzyca K³odzka Kaczyñski – 31,38 Komorowski – 47,09 Napieralski – 12,94 Duszniki-Zdrój Kaczyñski – 26,63 Komorowski – 50,30 Napieralski – 16,55 K³odzko Kaczyñski – 28,97 Komorowski – 52,78 Napieralski – 12,02 K³odzko (gmina) Kaczyñski – 33,20 Komorowski – 42,34 Napieralski – 13,04 Kudowa-Zdrój Kaczyñski – 35,05 Komorowski – 46,50 Napieralski – 12,16 L¹dek-Zdrój Kaczyñski – 29,64 Komorowski – 46,91 Napieralski – 14,81

Lewin K³odzki Kaczyñski – 39,92 Komorowski – 40,61 Napieralski – 11,19 Miêdzylesie Kaczyñski – 25,09 Komorowski – 52,67 Napieralski – 13,46 Nowa Ruda Kaczyñski – 24,53 Komorowski – 53,79 Napieralski – 15,36 Nowa Ruda (gmina) Kaczyñski – 29,17 Komorowski – 48,23 Napieralski – 15,11

Polanica-Zdrój Kaczyñski – 31,05 Komorowski – 51,63 Napieralski – 10,69 Radków Kaczyñski – 35,02 Komorowski – 44,38 Napieralski – 12,20 Stronie Œl¹skie Kaczyñski – 22,04 Komorowski – 50,73 Napieralski – 19,65 Szczytna Kaczyñski – 25,89 Komorowski – 51,64 Napieralski – 14,77

Czesi z³apani z dragami
K³odzcy policjanci zatrzymali 19–letni¹ kobietê i 32-letniego mê¿czyznê. Czesi mieli przy sobie 4 porcje marihuany i 10 amfetaminy. Za posiadanie narkotyków odpowiedz¹ przed s¹dem. W Czechach od 1 stycznia mo¿na posiadaæ niewielkie iloœci œrodków odurzaj¹cych na w³asny u¿ytek. W Polsce jest to zabronione. – Oprócz narkotyków zatrzymani do kontroli drogowej Czesi mieli tak¿e 140 opakowañ ró¿nych leków – informuje Daria S³ugocka, rzecznik prasowy k³odzkiej policji. Czesi trafili do policyjnego aresztu. K³odzki s¹d zastosowa³ wobec nich zobowi¹zanie maj¹tkowe i mogli wróciæ do domu. – Aby nie popaœæ w konflikt z prawem warto poznaæ przepisy, jakie obowi¹zuj¹ w kraju, do którego wybieramy siê na wakacje – przypomina i ostrzega Daria S³ugocka. Odk¹d nasi po³udniowi s¹siedzi zliberalizowali prawo, coraz czêœciej polscy policjanci zatrzymuj¹ czeskich turystów z narkotykami. W tym roku z dragami z³apano ju¿ kilkanaœcie osób.
(PIERO)

Woda dla powodzian
Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich przekaza³ nieodp³atnie 10 tys. litrów wody mineralnej Staropolanka i Kudowianka. Butelki trafi³y do tegorocznych powodzian. – Wodê przekazaliœmy poszkodowanym z województw œl¹skiego i dolnoœl¹skiego – informuje Ewa Wróbel, rzecznik prasowy ZUK. – Akcjê charytatywn¹ przeprowadziliœmy wspólnie z Urzêdem Miasta w Kudowie-Zdroju – dodaje rzeczniczka. Najwiêcej Staropolanki trafi³o do Wroc³awia, g³ównie do powodzian z osiedla Kozanów. ZUK nie po raz pierwszy pomaga powodzianom. Podobnie by³o w 1997 r. kiedy wielka woda zala³a Dolny Œl¹sk, w tym znaczn¹ czêœæ powiatu k³odzkiego.
(PIERO)

Nr 39

WYBORY

6

Nr 39

GAZETA INTERWENIUJE

Robi¹, gdzie chc¹
Wandale niszcz¹ pojemniki z woreczkami na psie kupy W K³odzku nie sposób posprz¹taæ po swoim zwierzaku

Opinie zawarte w listach nie zawsze zgadzaj¹ siê ze stanowiskiem redakcji

LISTY, MAILE, TELEFONY
anonimów nie drukujemy

Dwa lata temu k³odzcy samorz¹dowcy postawili w piêciu punktach miasta pojemniki dla w³aœcicieli psów. Od tamtej pory, spaceruj¹cy z czworonogami mieszkañcy, bez problemu mog¹ sprz¹taæ po swoich pupilach. Ka¿dy taki œmietnik wyposa¿ony by³ w foliowe worki i rêkawiczki. – To bardzo fajny pomys³ – mówi Aneta Janus. – W mojej miejscowoœci nie ma takich œmietników, a chêtnie korzysta³abym z nich podczas spacerów z moim psem Elvisem – mówi. Niestety wiêkszoœæ z k³odzczan nie korzysta z tego Czekamy na telefony

udogodnienia. Po pierwsze nie ka¿demu chce siê sprz¹taæ po psiakach, po drugie tym, którzy chcieliby to robiæ ciê¿ko jest znaleŸæ uzupe³nione w worki i rêkawiczki pojemniki. Okazuje siê, ¿e nie jest to wina firmy sprz¹taj¹cej, lecz ludzi, którzy te worki kradn¹. – Œmietniki uzupe³niamy na bie¿¹co – mówi Henryk Urbanowski, wiceburmistrz K³odzka. – Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e reklamówki znikaj¹ w jeden dzieñ i to nie za spraw¹ tych, którzy faktycznie z nich korzystaj¹ – dodaje samorz¹dowiec. Innym problemem jest to, ¿e nikt na brak wyposa¿enia œmietników siê nie skar¿y. Wychodzi wiêc na to, ¿e mieszkañcom nie s¹ one potrzebne. – Tak to ju¿ jest, ¿e nad w³aœcicielami psów, trzeba by by³o staæ i pilnowaæ co

Cud na Nys¹
Zdziwiony przeczyta³em, a tak naprawdê nie przeczyta³em, ¿e na koncert Open Summer burmistrz K³odzka, Bogus³aw Szpytma o dziwo nie zaprasza. Pomyœla³em sobie, plakat jest czarny to i ojciec miasta nie chce byæ kojarzony tym z koncertem. Ale by³em w b³êdzie. W internecie na stronach www.k³odzko.pl, jak byk, wœród organizatorów jest wymieniony Urz¹d Miasta, którego kierownikiem jest burmistrz i K³odzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z czterema dyrektorami w tym Andrzejem D¹browskim na czele. Tu narodzi³o siê drugie pytanie. Dlaczego organizatorów nie wymienia siê na plakacie? Mo¿e dlatego, ¿e jednym z wykonawców jest zespó³ Sedes? Wed³ug „Wikipedii” cyt: „Do historii przeszed³ wystêp Sedesu we wroc³awskim parku po³udniowym na lokalnym przegl¹dzie „Muzyczny Start”. Pankowa kapela wygra³a pierwsz¹ nagrodê, a odbieraj¹c j¹ cz³onkowie zespo³u wraz z grup¹ znajomych oddali mocz ze sceny wprost na stolik szanownego jury…” i dalej cyt: „Pod koniec 1996 roku na skutek nieustaj¹cych problemów zwi¹zanych z nadu¿ywaniem alkoholu (demolki, rozróby, koñcz¹ce siê kolegiami i sprawami w s¹dach na terenie ca³ego kraju) zespó³ ograniczy³ swoj¹ dzia³alnoœæ koncertow¹, a w 1997 roku wyda³ p³ytê delirium...”. Super pomyœla³em. Bardzo siê ucieszy³em z tego cudu. Otó¿ burmistrz wywodz¹cy siê z LPR-u Romana Giertycha i dyrektor Andrzej D¹browski, powiatowy Szef PiS-u, funduj¹ m³odzie¿y k³odzkiej takie wspania³e wydarzenie. Nareszcie nie koœció³kowy koncert Stanis³awa Soyki tylko prawdziwy rock i mo¿na pos³uchaæ prawdziwych tekstów o tym, jak cyt: „pieprzyæ dyplomatycznie, laæ na mur i zalaæ siê”. Niech wreszcie k³odzka m³odzie¿ zobaczy kawa³ek prawdziwego rocka. Brawo, panowie, brawo. Z powa¿aniem
Bywalec koncertów z K³odzka

Ma³gorzata Daciuk
dziennikarka Gazety K³odzkiej tel. 519 121 126 w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 12.00-16.00
Masz problem z urzêdem, toczysz spór z k³ótliwym s¹siadem, jesteœ ignorowany przez samorz¹dowców lub policjê – zadzwoñ do nas. Wys³uchamy, poradzimy, spróbujemy pomóc.

robi¹ – mówi wiceburmistrz. W K³odzku pojemniki z kompletami do sprz¹tania stoj¹ przy ulicy Malczew-

skiego, przy wejœciu na nowe osiedle, obok ratusza, w parku stra¿ackim i przy ulicy Grottgera.
Ma³gorzata Daciuk

ZDANIEM CZYTELNIKÓW • ZDANIEM CZYTELNIKÓW • ZDANIEM CZYTELNIKÓW • ZDANIEM CZYTELNIKÓW

Czy masz wakacyjne plany? – pyta Ma³gorzata Daciuk

MACIEJ BRZEZIÑSKI
BOGUSZYN
Owszem. Bardzo lubiê sport, wiêc wolny od szko³y czas chcia³bym spêdziæ na jakimœ m³odzie¿owym obozie. Mo¿e harcerskim, b¹dŸ ¿eglarskim?

MONIKA SIWORSKA
O£DRZYCHOWICE
W tym roku wybieram siê nad morze. Do Pobierowa pojadê ze znajomymi. To nie pierwszy nasz wspólny wypad. Najlepiej jest jeŸdziæ, ze sprawdzonymi ludŸmi.

MAGDA SIWORSKA
O£DRZYCHWICE
Nie mam jeszcze wakacyjnych planów. W moim przypadku zwykle bywa tak, ¿e wyjazd organizujê spontanicznie. W tym roku pewnie bêdzie podobnie.

ILONA STÊPIEÑ
Z£OTY STOK
Wakacje mam ju¿ zaplanowane. Przez lipiec chcia³abym pracowaæ. Zarobione pieni¹dze wydam na sierpniowy wyjazd do kole¿anki.

NATALIA ZARZAWIECKA
BO¯KÓW
W sierpniu wybieram siê na muzyczny festiwal do Krakowa. A co bêdê robi³a w lipcu to siê jeszcze oka¿e. Teraz, nie mogê siê doczekaæ wyjazdu na festiwal.

7

Batalion wojsk górskich szuka kandydatów na zawodowych szeregowców

Biegiem do woja
¯eby zostaæ zawodowym szeregowcem trzeba zdaæ egzamin ¯o³nierze po s³u¿bie zasadniczej maj¹ z tym problemy

Od poniedzia³ku w 22 Batalionie Wojsk Górskich w K³odzku trwa nabór na zawodowych ¿o³nierzy. Kandydaci musz¹ miêdzy innymi zdaæ egzamin z wuefu. – Zawodowy szeregowiec powinien byæ zwinny, wytrzyma³y i silny – wylicza sier¿ant Andrzej Kruk, egzaminuj¹cy kandydatów. – Zdarza siê, ¿e niektórzy nie wykazuj¹ siê ¿adn¹ z tych cech, wiêc nie zostaj¹ dopuszczeni do kolejnego etapu – dodaje. Egzaminatorzy w mundurach przyznaj¹, ¿e ze sprawnoœci¹ fizyczn¹ kandydatów jest kiepsko. – Takie æwiczenia sprawnoœciowe starsi ¿o³nierze wykonuj¹ bez ¿adnego trudu, a m³odzi maj¹ z nimi problem – dodaje sier¿ant Dariusz Kotara. W poniedzia³ek z dwudziestu mê¿czyzn, którzy przyst¹pili do testów z wuefu sukces odnios³o piêtnastu. Ochotnicy sprawdzani s¹ w czterech konkurencjach. W sk³onach tu³owia w przód w czasie 2 minut, podci¹ganiu siê na dr¹¿ku wysokim, biegu wahad³owym 10x10 m i marszobiegu na dystans 3 kilometrów. – Ka¿de zadanie oceniane jest osobno – mówi chor¹¿y Piotr Markowski. – PóŸniej sumujemy oceny i liczymy z nich œredni¹. Wygrywaj¹ ci, którzy uzyskaj¹ najlepsze wyniki – dodaje. Nie przejœcie do kolejnego etapu wcale nie dyskwalifikuje ochotnika. Zawsze ma szansê podejœæ do egzaminu na drugi dzieñ i poprawiæ swój wynik. – Jesteœmy tu po to by pomóc naszym ¿o³nierzom – mówi Jo-

¯eby zaliczyæ egzamin na pi¹tkê kandydaci na zawodowych ¿o³nierzy musz¹ zrobiæ 60 brzuszków w ci¹gu 2 minut

anna Mirek, wojskowy psycholog. – Testy, które im robimy pomagaj¹ wybadaæ, jak kandydat bêdzie siê adaptowa³ do nowych warunków i jak funkcjonuje w spo³eczeñstwie – dodaje pani psycholog. Kandydatów na ¿o³nierzy zawodowych jest wielu. Niewykluczone, ¿e zaplanowane na tydzieñ egzamin trzeba bêdzie przed³u¿yæ. Dlaczego m³odzi ludzie chc¹ pracowaæ w armii? – Bardzo mi siê podoba³o w s³u¿bie zasadniczej i to w³aœnie z

Ma³gorzata Daciuk
tel. 519 121 126 m.daciuk@gazetaklodzka.pl REKLAMA Marszobieg na dystansie 3 kilometrów to jeden z czterech testów sprawdzaj¹cych sprawnoœæ przysz³ych szeregowców

fot. M. Daciuk

wojskiem postanowi³em zwi¹zaæ swoje plany zawodowe – mówi Arkadiusz Sadowski. Podobnego zdania jest Damian Ba³ut, który studiuje na kierunku bezpieczeñstwo narodowe. – Ca³e moje ¿ycie zwi¹zane jest z wojskiem – mówi mê¿czyzna. – Interesujê siê histori¹ wojen i militariami – dodaje.

fot. M. Daciuk

Nr 39

WOJSKO

8

Woda opad³a szybko, strach pozosta³ na lata

Jeden osiwia³, drugi zdech³
Jaszkowa Dolna – cicha, spokojna wieœ. A¿ siê wierzyæ nie chce, ¿e w tamtym roku woda z wezbranego potoku i ta bezpoœrednio sp³ywaj¹ca z gór zala³a wiêksz¹ jej czêœæ. Tragediê odczuli nie tylko ludzie, ale tak¿e zwierzêta. Rok po katastrofalnej powodzi miejscowoœæ odwiedzi³a Ma³gorzata Daciuk
Pozrywane mosty, tony mu³u i potopione zwierzêta – z takim widokiem musieli zmierzyæ siê rano mieszkañcy Jaszkowej Dolnej. I choæ min¹³ rok od tragicznej powodzi do dziœ dr¿¹, gdy s³ysz¹ w telewizji zapowiedŸ ulewnych deszczów. – Tego nie da siê zapomnieæ – mówi Stefan Drewniak, powodzianin z Jaszkowej Dolnej. Pañstwo Drewniak podczas powodzi stracili niemal wszystko. Ich stodo³a zosta³a zalana, p³oty po³amane, do mieszkania wdar³a siê woda i zabra³a stamt¹d sprzêty gospodarstwa domowego. Do tej pory na budynku widaæ œlady po wodzie, stoj¹cej do wysokoœci dwóch metrów. – Próbowa³em ratowaæ przed wod¹ lodówkê – opowiada Stefan Drewniak. – Gdy z³apa³em za drzwiczki porazi³a mnie pr¹dem – dodaje. Potem w poœpiechu obudzi³ swojego ojca, by ten móg³ w porê uciec piêtro wy¿ej. W gospodarstwie pañstwa Drewniaków ucierpia³y równie¿ zwierzêta. Gospodarzom widok potopionych zwierz¹t rozdar³ serce. I ci¹gle, jak o tym mówi¹ ³ami¹ siê g³osy. – Straci³em trzy cielaki, które dogl¹da³em od ma³ego i kury – wymienia gospodarz. – Najbardziej boli mnie jednak to, ¿e musia³em zabiæ moj¹ krowê, która choæ odratowana przesta³a dawaæ mleko – dodaje z ¿alem. Podczas powodzi muæka miota³a siê i straci³a cielaki. Szoku dozna³ te¿ pies Drewniaków. Odratowa³ siê tylko dlatego, ¿e zaczepi³ siê ³apami o belki wystaj¹ce z sufitu. PóŸniej jednak osiwia³ i przesta³ jeœæ. Tak naprawdê doszed³ do siebie dopiero miesi¹c temu. – Nasz szczeniak, pupil ca³ej rodziny nie mia³ tyle szczêœcia. Po powodzi zacz¹³ snuæ siê z k¹ta w k¹t, a gdy znalaz³ ju¿ sobie miejsce po prostu zdech³ – mówi z ¿alem Drewniak. Do rozmowy przy³¹cza siê senior rodziny, Stefan Drewniak. Sympatyczny staruszek mówi, ¿e takiej powodzi jak w zesz³ym roku nigdy w Jaszkowej nie widzia³, a mieszka tu od 1945 r. Niestety do tej pory odczuwa jej skutki. W jego pokoju wci¹¿ utrzymuje siê wilgoæ, a ci¹gniki, traktory i dojarki, jak sam mówi, ledwo dzia³aj¹. Zarówno na stodole jak i domu trzeba zbijaæ tynk i osuszaæ wci¹¿ podmokniête œciany. Maria Drewniak, ¿ona Stefana-juniora, najbardziej obawia siê o swojego wnuka. Oœmioletni Dawid do dziœ boi siê ulewnych deszczów i za

Nr 39

REPORTA¯

Rodzina Drewniaków straci³a niemal wszystko. O powodzi sprzed roku wci¹¿ nie mog¹ zapomnieæ

ka¿dym razem pyta babciê z lêkiem czy tym razem woda nie wedrze siê do jego domu. – Próbujemy mu t³umaczyæ, ¿e powodzi nie bêdzie, ale i tak siê boi – dodaje kobieta. Drewniakowie przyznaj¹, ¿e gdyby nie pomoc najbli¿szych im osób nie poradziliby sobie ze zniszczeniami. Ze szczególn¹ uwag¹ wspominaj¹ stra¿aków i ksiê¿y, którzy spieszyli z pomoc¹.

1200 domów
Zesz³oroczna powódŸ w Kotlinie K³odzkiej zebra³a potworne ¿niwa. Woda zerwa³a 41 mostów i k³adek i zniszczy³a ponad 30 km dróg. Kilkaset domów w gminie wiejskiej K³odzko, Stroniu Œl¹skim i L¹dku-Zdroju zosta³o zalanych. Poszkodowane zosta³o równie¿ ¯alazno, Krosnowice i Miêdzylesie. Woda zniszczy³a ludziom domy, meble, zabra³a ubrania i poœciel, zala³a maszyny rolnicze i przydomowe ogrody. W 18 gminach zosta³o zalanych ponad 1200 domów i mieszkañ. W samej tylko gminie k³odzkiej prawie pó³ tysi¹ca gospodarstw. Pomoc w tych trudnych chwilach nios³a stra¿ po¿arna i wojsko. Dary dla powodzian na odbudowê zalanych domów przekazywa³y równie¿ firmy budowlane.

Minister zostanie honorowym obywatelem

Rozmowa z Ryszardem Niebieszczañskim, wójtem gminy wiejskiej K³odzko
Jak wspomina Pan zesz³oroczn¹ powódŸ? Podczas czerwcowej powodzi ucierpia³o wiele wsi. Rodziny straci³y dobytek ca³ego ¿ycia, a gospodarstwa zosta³y zalane. Woda zabiera³a ze sob¹ wszystko co popadnie. To by³y naprawdê ciê¿kie chwile dla nas i naszych mieszkañców. Jak przebiega³a wspó³praca z rz¹dem podczas powodzi? Przyznam szczerze, ¿e zarówno z polskim rz¹dem jak i urzêdem wojewódzkim wspó³pracowa³o siê idealnie. Ju¿ czwartego dnia otrzymaliœmy pomoc pieniê¿n¹ dla 400 poszkodowanych rodzin. Pomocn¹ d³oñ wyci¹gnê³o do nas wojsko i stra¿ po¿arna. Za uzyskane od rz¹du pieni¹dze mogliœmy odbudowaæ infrastrukturê najbardziej poszkodowanych wsi. W porównaniu z poprzednimi latami, wspó³praca z 2009 roku wypad³a znakomicie. Na szczególne podziêkowania zas³uguje bardzo pomocny wówczas, Grzegorz Schetyna, którego chcia³bym odznaczyæ tytu³em honorowego obywatela gminy. Czy jest szansa na wyregulowanie potoku Jaszkówka w Jaszkowej Dolnej? Powiem szczerze, ¿e nie. Oczywiœcie zg³osiliœmy siê z wnioskiem o jej wyregulowanie do Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej, ale dziœ s¹ bardziej potrzebuj¹cy powodzianie. Na razie prowadzone s¹ remonty na rzece w Krosnowicach i ¯eleŸnie.

fot. M. Daciuk

9

Piêæ marek
Jutro (sobota, 26 czerwca) swoje podwoje otworzy druga czêœæ Galerii Handlowej Twierdza K³odzko. Na powierzchni 8,5 tys. metrów kw. towary roz³o¿y piêæ znanych marek: MediaExpert, JYSK, Marks&Spencer, Hua Sheng Chiñski Market oraz Biedronka. Pozosta³¹ czêœæ galerii zagospodaruj¹ kolejne firmy. Wiadomo ju¿, ¿e od wrzeœnia bêdzie tam nowoczesny fittnes club i restauracja Mc’Donalds. – Centrum wzbogaci siê tak¿e o dodatkowe 400 miejsc parkingowych – informuje El¿bieta ¯ytyñska, rzecznik prasowy GH Twierdza K³odzko. – Ca³a inwestycja zostanie zakoñczona pod koniec roku. Wtedy te¿ zacznie dzia³aæ nowoczesne trzysalowe kino – dodaje. Podczas czerwcowego otwarcia wchodz¹ce na k³odzki rynek firmy przewidzia³y sporo atrakcji, szczególnie cenowych.
(PIERO)

4 miliony butelek mineralnej z b¹belkami

D³ugopolanka – reaktywacja
Uzdrowisko L¹dek-D³ugopole wydzier¿awi³o Ÿród³o wody mineralnej w Szczawinie (gmina Bystrzyca K³odzka) wroc³awskiej firmie Arbico. Po trzech latach przerwy wznowiona zostanie produkcja wody mineralnej D³ugopolanka. Rozlewnia ma ruszyæ ju¿ za dwa miesi¹ce i produkowaæ 4 mln butelek rocznie. Szefowie Arbico chc¹, by ich woda sta³a siê towarem ekskluzywnym. Ma trafiaæ przede wszystkim do dobrych hoteli i restauracji. Bêdzie tak¿e eksportowana do Japonii i Niemiec. D³ugopolanka znana jest ze swych olbrzymich walorów smakowych i leczniczych. Swoje dobroczynne w³aœciwoœci zaR E K L

wdziêcza solom wapniowym i magnezowym, przynosz¹cym ulgê alergikom. Korzystnie te¿ wp³ywa na uk³ad nerwowy i ³agodzi problemy kardiologiczne. Powiat k³odzki staje siê nie tylko najbardziej zasobnym w zdrojowe pijalnie regionem Polski (ma ju¿ 5 takich obiektów), ale równie¿ potentatem w produkcji buA M A

telkowanych wód mineralnych. Rocznie z szeœciu dzia³aj¹cych obecnie rozlewni trafia na rynek ponad 100 mln litrów mineralnej, czyli tyle, ile mo¿na zmieœciæ w 50 pe³nowymiarowych olimpijskich basenach.
(PIERO)

Folklor pogranicza
14 zespo³ów z Polski i jeden czeski oraz goœæ specjalny, grupa Novostro graj¹ca muzykê szkock¹ – to g³ówne atrakcje VI Prezentacji Zespo³ów Ludowych Pogranicza „Ró¿a K³odzka”. Impreza obêdzie siê w tym roku w skansenie w Pstr¹¿nej ko³o Kudowy-Zdroju 4 lipca (pocz¹tek godz. 11.00). – Urz¹d Miejski w Kudowie-Zdroju zapewni bezp³atny transport autobusowy z uzdrowiska do skansenu Pstr¹¿nej. W dniu imprezy bêd¹ 3 specjalne kursy – informuje Marta Zilbert, rzecznik prasowy starosty k³odzkiego.
(PIERO)

Nowa wie¿a
Mi³oœnicy gór myœl¹ o postawieniu nowej wie¿y widokowej. Tym razem na szczycie Orlicy (1084 m n.p.m.). Grupa inicjatywna powsta³a przy kole Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Duch Gór Liczyrzepa” w Dusznikach-Zdroju rozpoczê³a starania o stosowne pozwolenia. Jeœli wszystko pójdzie zgodnie z planem nowa wie¿a stanie na Orlicy ju¿ za dwa lata. Przed 1945 r. na Orlicy sta³a nie tylko wie¿a widokowa, ale tak¿e ca³oroczne schronisko. Budowle sp³onê³y w niewyjaœnionych okolicznoœciach w 1946 r.
(PIERO)

Nr 39

WYDARZENIA

10

Nr 39

GAZETA W TERENIE
W poniedzia³ek odwiedziliœmy Gorzanów

Jak siê ¿yje w Gorzanowie
Anna Nowak Ogólnie to nie ma co narzekaæ. Problemem jest dojazd do Gorzanowa. Z roku na rok do naszej wsi doje¿d¿a coraz mniej autobusów. Dobrze, ¿e s¹ jeszcze poci¹gi. Poza tym wioska od jakiegoœ czasu jest skonfliktowana. Efektem tego konfliktu by³o odwo³ania so³tysa.

Bezpañski pa³ac

Maria Kujda Z Gorzanowa robi siê straszna pipidówa. W tej chwili nie mamy nawet so³tysa. Mieszkam w Gorzanowie od 1946 roku, wiêc wiem co mówiê. Kiedyœ by³o w tej miejscowoœci inne ¿ycie, by³a praca dla m³odych. Dzisiaj m³odzi, jak tylko siê da, uciekaj¹ st¹d jak najdalej.

Gorzanowski pa³ac wci¹¿ pozostaje bezpañski

Renesansowy zabytek wci¹¿ marnieje Nikt nie ma pomys³u jak go uratowaæ

W poniedzia³ek bêdziemy w Gorzuchowie

Gazeta do Ciebie przyjedzie!
W poniedzia³ek, 28 czerwca, dziennikarze Gazety K³odzkiej odwiedz¹ Gorzuchów. Bêdziemy dy¿urowaæ w wiejskiej œwietlicy w godz. 15.00-16.00. Chcemy byæ jeszcze bli¿ej Czytelników, ich problemów i radoœci. Dlatego w³aœnie raz w tygodniu bêdziesz móg³ spotkaæ nas w wiejskich œwietlicach, domach kultury, szko³ach i bibliotekach. Co tydzieñ dy¿urowaæ bêdziemy w innej miejscowoœci. Czasami bêdzie to ma³a wioska, innym razem dzielnica miasta. PrzyjdŸ i podziel siê z nami swoimi troskami i radoœciami.

Mieszkañcy Gorzanowa maj¹ dosyæ patrzenia na marniej¹cy od wielu lat pa³ac. W³aœcicielka, która kupi³a zabytek, w ogóle o niego nie dba, a w³adze tylko udaj¹, ¿e coœ robi¹. Kilka lat temu w starostwie powiatowym wszczêto nawet procedurê, która mia³a doprowadziæ do wyw³aszczenia w³aœcicielki. Niestety nic z tego nie wynik³o. Dlaczego? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieni¹dze. ¯eby wyw³aszczyæ Polkê z austriackim pasz-

portem trzeba by by³o jej wyp³aciæ odszkodowanie. A ubieg³oroczna wycena mówi o 750 tys. z³. Takiej kwoty nie chc¹ daæ ani samorz¹dowcy, ani konserwator zabytków, ani wojewoda. Pa³ac stoi wiêc i marnieje. Drugim zg³oszonym przez mieszkañców problemem s¹ dymy z miejscowej rozlewni wód mineralnych Cyranka, nale¿¹cej do Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska w Bystrzycy K³odzkiej. – Rozlewnia zmieni³a kot³owniê z wêglowej na wêglow¹, z tym ¿e teraz dym wylatuje z du¿o ni¿szego komina ni¿ dawniej – poskar¿y³y siê dwie mieszkanki wsi. – Przecie¿ rozlewnia mog³a

zainwestowaæ w kot³owniê olejow¹ . Wtedy nie by³oby problemu – doda³y. Ewa Bartkowska, prezes bystrzyckiej spó³dzielni, nie kryje zaskoczenia. – Zredukowaliœmy emisjê dymu o 90 procent. Nasza kot³ownia opalana jest wêglem, ale spe³nia wszelki normy ekologiczne – mówi prezes Bartkowska. – Po wymianie kot³owni dziennie spalamy zamiast siedmiu tylko jedn¹ taczkê opa³u – dodaje. Szefow¹ spó³dzielni dziwi tak¿e to, ¿e ludziom nie przeszkadza dym z kominów domów mieszkalnych tylko z rozlewni.
Romuald Piela

Czy taki podzia³ zadowoli wszystkich wyborców?

8:7
Zgodnie z nowym podzia³em na okrêgi wyborcze 8 radnych bêdzie wybieranych w mieœcie (w dwóch okrêgach), 7 na wioskach nale¿¹cych do Bystrzycy K³odzkiej (te¿ w dwóch okrêgach). I w³aœnie przypisani wiosek do dwóch tylko okrêgów wyborczych mo¿e budziæ kontrowersje. Okrêg wyborczy nr 3 (wybierze 4 radnych): Piotrowice, Stary Waliszów, Zab³ocie, Kolonia Szychów, Nowa £omnica, Paszków, Pokrzywno, Stara £omnica, Starkówek, Szczawina, Szklarka, Idzików, Marianówka, P³awnica, Szklary, Bia³a Woda, Gorzanów, Kolonia Muszyna, Mielnik, Topolice, Kamienna, Marcinów, Nowy Waliszów. Okrêg wyborczy nr 4 (wybierze 3 radnych): D³ugopole Dolne, D³ugopole-Zdrój, Wilkanów, Góra Igliczna, Poniatów, Ponikwa, Porêba, Rudawa, Wyszki, Miêdzygórze, Lasówka, M³oty Mostowice, Nowa i Stara Bystrzyca, Spalona, Wójtowice, Zalesie, Piaskowice.

Gmina siê dzieli (na okrêgi)
W artykule „Gmina siê kurczy” informowaliœmy, ¿e w gminie Bystrzyca K³odzka, w zwi¹zku ze zmniejszeniem liczby radnych, konieczny jest nowy podzia³ na jednomandatowe okrêgi wyborcze. Ta wa¿na dla mieszkañców decyzja (podzia³ na okrêgi ma charakter sta³y i mo¿liwy jest do zmiany tylko w kilku przypadkach) podjêta zostanie przez radê miejsk¹ na najbli¿szej sesji, 26 czerwca (sobota) o godz.17-tej w…. Ponikwie. W biurze rady miejskiej poinformowano nas, ¿e wybrano to miejsce ze wzglêdu na uroczysty charakter sesji, która odbywaæ siê bêdzie wspólnie z zaprzyjaŸnion¹ rad¹ gminy KaŸmierz. To, ¿e na sesjê wybrano ma³¹ wiejsk¹ œwietlicê nie dziwi, dlaczego jednak do takiej uroczystej sesji w³¹czono temat fundamentalny dla funkcjonowania lokalnej demokracji? To mo¿e ju¿ dziwiæ. Ka¿dy mieszkaniec gminy mo¿e braæ udzia³ w posiedzeniu rady, ale ilu z nich przyjedzie w sobotnie popo³udnie do wsi, z któr¹ w ten dzieñ nie ma ¿adnej komunikacji? Tymczasem przedstawiony przez burmistrz Renatê Surmê podzia³ na nowe okrêgi nie by³ przedmiotem ¿adnych konsultacji spo³ecznych, bo ustawa tego nie nakazuje. Ustawa przewiduje jednak, ¿e „na ustalenia rady gminy w sprawach okrêgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przys³uguje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomoœci uchwa³y”. Czy lokalna spo³ecznoœæ bêdzie zadowolona z podzia³u na nowe okrêgi? To pytanie bêdziemy zadawaæ ju¿ po decyzji bystrzyckich rajców.
(NOWA)

fot. R. Piela

11

Program TV

Nr 39

12

Nr 39

Program TV

13

Kto na TAK, kto na NIE

Prawo jazdy: bu³ka z mas³em czy droga przez mêkê?

Finisz dla Kaczyñskiego?
Tydzieñ temu I turê wyborów wygra³ Bronis³aw Komorowski. Jego przewaga nad kontrkandydatem z Prawa i Sprawiedliwoœci wynios³a jednak zaledwie 5 punktów procentowych, choæ niektóre sonda¿e mówi³y o 15a nawet 20-procentowej przewadze pretendenta wystawionego przez Platformê Obywatelsk¹. Ca³a ta sytuacja przypomina – i to bardzo – wybory prezydenckie sprzed 5 lat, kiedy w szranki stanêli Lech Kaczyñski i Donald Tusk. Czy historia mo¿e siê powtórzyæ? Patrz¹c w niedzielê na twarz Bronis³awa Komorowskiego nie mo¿na by³o zobaczyæ radoœci ze zwyciêstwa, raczej niepewnoœæ wynikaj¹c¹ ze skojarzenia wyników wyborów z tamtymi sprzed 5 lat. Z jednej strony mówi siê, ¿e dwa razy nie mo¿na wejœæ od tej samej rzeki, z drugiej, ¿e historia lubi siê powtarzaæ. Jak bêdzie w tym przypadku? Przekonamy siê za tydzieñ.
Romuald Piela

Dziennik kursanta czeϾ II
Droga przez mêkê to na pewno nie jest, ale bu³k¹ z mas³em nazwaæ tego te¿ nie mo¿na. Dwa razy w tygodniu grzecznie chodziæ na zajêcia, na razie teoretyczne. Siedzê w ³awce, s³ucham wyk³adów ogl¹dam prezentacje. Tylko w domu nie chce mi siê uczyæ, nie odrabiam domowych zadañ, ale po kolei... 15 czerwca Tym razem to nie Rafa³ Rozumkiewicz, szef szko³y Rocar, prowadzi zajêcia. Jego miejsce zajmuje £ukasz Polichowski, ratownik medyczny. Opowiada jak nale¿y udzielaæ pomocy ofiarom wypadku drogowego do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Niektóre zalecenia pamiêtam jeszcze ze szko³y œredniej. Oprócz teorii tak¿e praktyka, np. jak u³o¿yæ rannego w pozycji bocznej bezpiecznej i zrobiæ temblak z chusty. – Kto na ochotnika bêdzie udawa³ rannego – pyta ratownik. No przecie¿ nie ja, najstarszy jestem spoœród oœmiu uczestnicz¹cych w zajêciach kursantów. 17 czerwca Kolejne dwie lekcje. Kolejne porcje wiedzy o znakach, krzy¿ówkach i œwiat³ach zewnêtrznych w aucie. – Mam nadziejê, ¿e w domu przegl¹dacie materia³y, jakie wam da³em – przypomina Rafa³ Rozumkiewicz. – Bo przez 30 godzin lekcyjnych nie jesteœmy w stanie omówiæ wszystkiego – zaznacza. A ja có¿, kulê g³owê, bo jeszcze w ogóle nie zajrza³em do dwóch podrêczników i p³yty komputerowej, na której s¹ pytania z teorii na egzamin pañstwowy. 22 czerwca I sta³o siê: prowadz¹cy kurs zacz¹³ wywo³ywaæ do tablicy, a w³aœciwie do swojego laptopa. Ka¿dy kursant ma rozwi¹zaæ test z teorii, taki jak na egzaminie pañstwowym. – To na razie próba, ale na kolejnych zajêcia zrobimy egzamin wewnêtrzny – ostrzega Rafa³ Rozumkiewicz. To moje pierwsze podejœcie do testu z 18 pytaniami. Dopuszczalna iloœæ b³êdów to dwa. Ja robiê ich a¿ piêæ. Zimny prysznic. W domu siadam do lapka, wpycham do niego p³ytê z pytaniami testowymi, których jest bagatela pól tysi¹ca i zaczynam rycie. Po 200 mam dosyæ. Widaæ jednak efekt: rozwi¹zuj¹c test robiê tylko trzy b³êdy. Bêdzie dobrze.
CDN...

Jestem ZA
Jacek Tyniec radny powiatowy PiS Jaros³aw Kaczyñski powtórzy wynik swojego brata sprzed 5 lat. Na razie to tylko jedna rzecz ró¿ni wybory z 2005 roku od tych obecnych. Wtedy trzeci by³ Andrzej Lepper, teraz Grzegorz Napieralski. Czy o wyniku drugiej tury zdecyduje elektorat lewicowy, który g³osowa³ w³aœnie na Napieralskiego? Na pewno bêdzie mia³ znaczenie ale nie wy³¹czne.

Jestem PRZECIW
Maciej Awi¿eñ cz³onek Zarz¹du Powiatu K³odzkiego z PO Moim zdaniem drugi raz ludzie nie dadz¹ siê ju¿ nabraæ i wybior¹ Komorowskiego. Sytuacja sprzed 5 lat nie powinna siê powtórzyæ. Niebezpieczeñstwo jest jedno, ¿e elektorat, który zag³osowa³ na Komorowskiego bêdzie przekonany, ¿e w II turze tak¿e wygra ich kandydat i nie pójdzie ju¿ do urn.

REKLAMA

Przegl¹d tygodniowy, czyli...

Co tam panie w polityce?
Dolny Œl¹sk

Marks & Spencer rozda k³odzczanom 100 ubrañ po z³otówce!
W sobotê, 26 czerwca warto wstaæ trochê wczeœniej i pojechaæ przed po³udniem do galerii handlowej Twierdza K³odzko. W pierwszym w K³odzku sklepie sieci odzie¿owej Marks & Spencer bêdzie mo¿na kupiæ letni¹ koszulkê (damskie i mêskie) za z³otówkê. Na tak promocyjn¹ cenê mo¿e liczyæ jednak tylko stu pierwszych klientów nowego sklepu. Ponadto, jeœli zapiszemy siê do Klubu Klienta Marks & Spencer (wystarczy wypisaæ w sklepie krótki formularz) otrzymamy kartê sta³ego Klienta, z któr¹ przez ca³y miesi¹c bêdziemy mogli robiæ zakupy z rabatem – 10%. Marks & Spencer to znana na ca³ym œwiecie firma z ponad 125-letni¹ histori¹. S³ynie z ubrañ, które nosi siê latami. Firma szyje je z wysokiej jakoœci tkanin, które nie kurcz¹ siê, ani nie blakn¹. Ubrania Marks & Spencer to nie tylko œwietne tkaniny, szeroka numeracja, ale tak¿e moda, czyli czêsto zmieniaj¹ce siê kroje, wzory i kolory.

Dolnoœl¹skie uzdrowiska walcz¹ o kasê. Narodowy Fundusz Zdrowia da³ w tym roku mniej pieniêdzy na lecznictwo sanatoryjne. Kontrakty obciêto o 10-20 procent w stosunku do lat poprzednich. Dlatego szefowie uzdrowisk zaczêli ju¿ starania o przydzia³ pieniêdzy z dodatkowej puli. Wroc³awski NFZ ma do podzia³u 180 mln z³. Niby du¿o, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e jest a¿ 3 tys. œwiadczeniodawców, czyli œrednio 60 tys. na ³ebka.
Kraj

Przy okazji wyborów prezydenckich mo¿na by³o zauwa¿yæ jak ogólnopolskie media sprytnie ¿ongluj¹ sonda¿ami. Gazeta Wyborcza dwa dni przed I tur¹ opublikowa³a wyniki najnowszego sonda¿u, z którego wynika³o, ¿e II tury w ogóle mo¿e nie byæ, bo Komorowskiego popiera 51 procent wyborców deklaruj¹cych chêæ zag³osowania. W niedzielê okaza³o siê ¿e olbrzymia wylansowana przez gazetê przewaga Komorowskiego nad Kaczyñskim zmala³a do zaledwie 5 punktów procentowych. Ciekawe jakimi sonda¿ami uracz¹ nas przed II tur¹?
Œwiat

Dwie rzeczy kibice pi³karscy zapamiêtaj¹ na pewno z mistrzostw w RPA: zwyciêzcê turnieju i b³azenadê w wykonaniu Francuzów. Zb³aŸnili siê i pi³karze i trener trójkolorowych. Ci pierwsi, bo zagrali jak ostatnie pata³achy, pok³ócili siê z trenerem i odmówili udzia³u w zaplanowanym treningu, ten drugi, bo jak siê okaza³o opar³ sk³ad reprezentacji na astrologii i horoskopach. Kuriozum, choæ mnie w ogóle nie dziwi. Francuska telewizja od lat specjalizuje siê w filmach i serialach opartych na horoskopach i astrologii.

Nr 39

SALONIK POLITYCZNY

14

Nr 39

KULTURA
• ZAPISKI KAOWCA • ZAPISKI KAOWCA • ZAPISKI KAOWCA
to tak uci¹¿liwie stuka w aucie? Coœ jakby w zawieszeniu... A mo¿e to silnik, mo¿e omam, a mo¿e pieni¹dze chc¹ spêdziæ wakacje nie ze mn¹, lecz u mechanika? Aaa! No i zapomnia³bym. Przecie¿ trwa mundial. To straszne, ale nie widzia³em jeszcze ¿adnego meczu, nawet nie wiem jakie s¹ wyniki, z tym, ¿e jedno jest pewne, naszych tam nie ma. Na po³udniu Afryki kopi¹ pi³kê, a w zatoce meksykañskiej wprost do morza pompuje siê ropa. Miliony ton oleju luzem dryfuje morduj¹c florê i faunê. W Afganistanie strzelaj¹, ¿o³nierze umieraj¹, wulkany wybuchaj¹. Pe³zaj¹cy koniec œwiata, czy co?
Witold Kozakowski

ZAPISKI KAOWCA

Zapiski chaotyczne
W bitwie o fotel pod belwederskim ¿yrandolem pozosta³o jeszcze tylko dwóch pretendentów. Trwa akcja przelobowania konkurenta, w tle targi na politycznym zapleczu, ha³as w telewizorze, wyroki i apelacje w s¹dzie. Widziana te¿ by³a maszyna z konfetti, ale, podobno, ten siê œmieje, kto siê œmieje ostatni. Chyba gród nad Nys¹ nie móg³by zostaæ wytypowany do prawyborów – wyniki znacznie ró¿ni³y siê od krajowych na korzyœæ jednego z kandydatów. Tymczasem truskawki w zieleniaku wci¹¿ po piêæ z³otych za kilo, i to w celofanowym worku, bo w koszyczku dop³aciæ trzeba jeszcze dwójkê. No i najwa¿niejsze: dziœ zaczynaj¹ siê wakacje. Nareszcie. Na ten moment czeka nie tylko uczeñ, co zrozumia³e, ale tak¿e nauczyciel, i to nie tylko ten z kub³em na g³owie. Tak, pocz¹tek wakacji to czas bodaj najmilszy ka¿demu sercu. Nie wszystkich jednak potencjalnych urlopowiczów staæ bêdzie na brykanie w terenie, wkrótce przyjd¹ przecie¿ pozdrowienia ze spó³dzielni mieszkaniowej – jak pieszczotliwie

nazywane s¹ przesy³ki o dop³acie za ogrzewanie. Oj, bêdzie gor¹co, ¿e a¿ parzy! Za to w k³odzkim grajdo³ku ju¿ dziœ wielkie poruszenie, bo oto otwieraæ siê bêd¹ nowe markety, nawet, panie, ten tego ten, market chiñski! Bêdzie wiêc gdzie przepuszczaæ zbêdn¹ gotówkê, robi¹c niezbêdne zakupy. Bêdzie po chiñsku. Ale to na razie, bo mac donald te¿ ma byæ, tylko ¿e póŸniej, gdzieœ tak pod koniec roku. Chyba. No a zwieñczeniem Centrum Utraty Gotówki ma zostaæ Multikino. Ale zaraz, zaraz, co

Kwiat paproci
W sobotê, 26 czerwca, w D³ugopolu-Zdroju szukaæ siê bêdzie kwiatu paproci. Polsko-Czeska Noc Œwiêtojañska rozpocznie siê ju¿ rano, bowiem na placu rekreacyjnym o godz. 10.00 odbêd¹ siê warsztaty plastyczne i teatralne dla dzieci i m³odzie¿y. G³ówne imprezy zaplanowano od godz. 14.00. Wyst¹pi¹ wówczas m.in: kabaret „Czymczaki”, taneczne studio „Staccato”, Swing Barrel Band, zespo³y „Alabama”, „Centrala 57”, „The Semps” oraz czeskie grupy „Sekac” i Trebovski Vybor. Ca³oœæ zakoñczy dyskoteka pod gwiazdami. Przewidziano równie¿ konkurs wianków œwiêtojañskich i szukania kwiatu paproci. Nie zabraknie oczywiœcie biesiady z wyœmienitym jad³em.
(WIT)

Wakacyjna twierdza
W sobotê, 26 czerwca, na Twierdzy K³odzkiej, od godz. 10.00 bêdzie mo¿na uczestniczyæ w pokazach tanecznych, ceramicznych, menniczych i kowalskich. Bêdzie mo¿na tak¿e spotkaæ siê z ¿o³nierzami regimentu historycznego, podziwiaæ pokazy walk rycerskich, szukaæ skarbów w labiryntach, a nawet chodziæ po roz¿arzonych wêglach. PóŸniej w ramach koncertu „Rock bastion” wyst¹pi¹ kolejno: czeski zespó³ „Pro Radost” (godz. 18.00), Ania Wyszkoni w koncercie solowym oraz zespó³ „£zy” (godz. 20.00). Na zakoñczenie zaprezentuje siê legenda wroc³awskiego punk rocka – grupa „Sedes” (godz. 22.00). Wstêp na wszystkie imprezy jest bezp³atny.
(WIT)

REPERTUAR KIN

K£ODZKO
• 25-27 czerwca, godz. 19.00 cena biletu 12 z³ „Iron man” • 26 czerwca, godz. 10.00 cena biletu 5 z³ „Ksiê¿niczka i ¿aba”

POLANICA-ZDRÓJ
• kino nieczynne

Figury kultury: Wojciech Heliñski

KULTURALNY KULTURALNY OGŁOSZENIOWY SŁUP OGŁOSZENIOWY
25 czerwca, godz. 20.00 O.S.T.R – koncert Polanica-Zdrój, Colombina Club, bilety: 20 z³ 25 czerwca, godz. 20.30 Wieczór Karaoke K³odzko, Restauracja Korona, wstêp 10 z³ 27 czerwca, godz. 20.00 „W blasku gwiazd i œwiec” Koncert Hanny Banaszak Polanica-Zdrój, Pijalnia Wód Mineralnych, bilety: 30 z³ 28 czerwca, godz. 17.00 „Z gitar¹ przy kawie” Koncert muzyki gitarowej K³odzko, Kawiarnia „Coffeeland”, wstêp wolny 1 lipca, godz. 19.30 Koncert muzyki kameralnej £ukasz Romanek (organy) Kwartet A’Quatro Polanica-Zdrój, Koœció³ pw. WNMP, wstêp wolny

Cz³owiek o stu twarzach
– Dzia³anie w kulturze to nie praca, a styl ¿ycia – mówi Wojciech Heliñski. – Nie liczy siê godzin nadliczbowych, najczêœciej nie ma siê wielkich osi¹gniêæ finansowych – wyjaœnia. Wojciech Heliñski jest absolwentem Technikum ¯eglugi Œródl¹dowej we Wroc³awiu oraz wydzia³u pedagogiki Uniwersytetu Wroc³awskiego. Od roku 1993 zwi¹zany ze œrodowiskiem kulturalnym ziemi k³odzkiej, prowadzi³ kudowski klub „Domek”, pomaga³ dzieciom z rodzin patologicznych w œwietlicy œrodowiskowej, pracowa³ w referacie kultury Urzêdu Miasta w KudowieZdroju oraz tamtejszym oœrodku sportu i promocji. Ale w swoim ¿yciu by³ ju¿ tak¿e m.in. bokserem (Niemcy), kelnerem, mrówk¹ na granicy PL-CZ, t³umaczem j. niemieckiego, ochroniarzem, dziennikarzem, przewodnikiem, autorem prelekcji historycznych, akwizytorem, hostess¹. Prowadzi koncerty, festiwale, festyny i imprezy okolicznoœciowe. Wspó³pracuje z polskimi i czeskimi alternatywnymi zespo³ami muzycznymi. Wystêpuje na deskach teatralnych, m.in. w Teatrze Znak w Gdañsku, w Teatrze Ko-Ku w K³odzku oraz w czeskiej grupie teatralnej „ArtyZok” w Nachodzie. Opublikowa³ 4 tomiki poetyckie oraz stworzy³ widowiska poetyckie: „Kocha³em Niebo”, „Modlitwa N.N”, „Czecholada na gor¹co”. Jest prezesem Stowarzyszenia Fundus Glacensis w KudowieZdroju.
(WIT)

Wojciech Heliñski

15

Spotkanie z poetk¹ Zofi¹ Mirsk¹

Lubiê kapelusze

Najm³odsi mieszkañcy
W czerwcu przysz³o na œwiat w powiecie k³odzkim kilkanaœcioro dzieci. Zdjêcia kilku maluchów prezentujemy poni¿ej. Regularnie co tydzieñ przedstawiamy na naszych ³amach najm³odszych mieszkañców ziemi k³odzkiej. Ich fotografie robimy w szpitalach w K³odzku i Polanicy-Zdroju. Ka¿da mama mo¿e te¿ przes³aæ do nas zdjêcie swojego malucha e-mailem: redakcja@gazetaklodzka.pl

Gabriel Dzioba Ch³opczyk urodzi³ siê 21 czerwca. W tym dniu wa¿y³ 3,22 kg i mierzy³ 55 cm. Ma³y Gabryœ jest drugim dzieckiem pani Dominiki ze Œcinawki Dolnej. W domu na ch³opczyka czeka stêskniony brat – piêcioletni Wiktor.

Zofia Mirska podczas spotkania ze swoimi czytelnikami

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w K³odzku mi³oœnicy poezji spotkali siê z Zofi¹ Mirsk¹. – Jakie b³êdy najchêtniej wybaczam? Naj³atwiej wybaczam b³êdy gramatyczne! – odpowiedzia³a z humorem bohaterka wieczoru na jedno z wielu pytañ tzw. kwestionariusza Prousta. Zwi¹zki poetki z K³odzkiem siêgaj¹ dawnych czasów. Pracowa³a w szkole jako polonistka. By³a tak¿e zafascynowana i zwi¹zana przez lata z grup¹ k³odzkich
• tekst sponsorowany

poetów: Ann¹ Zelenay, Janem Kulk¹ i Bogus³awem Michnikiem. Fascynacjê tê przypomnia³a czytaj¹c, nie bez wzruszenia, swój wiersz napisany tu¿ po œmierci Zelenay. – Obecny stan mojego umys³u? – zastanawia³a siê poetka. – Hm, to mo¿e przeczytam jeszcze kilka ostatnich moich wierszy – odpowiedzia³a. I tak s³uchacze zanurzyli siê w œwiat metafor Zofii Mirskiej. A poetka chêtnie recytowa³a, przede wszystkim z najnowszego tomiku pt. „Odchodzi
• tekst sponsorowany •

i ulatuje”. Artystka odkry³a tak¿e r¹bek swojej prywatnoœci. – Dzieñ bez kapelusza jest dniem straconym – mówi³a Mirska. – Lubiê kapelusze jak Anna Zelenay i samych letnich kapeluszy mam w domu ponad dwadzieœcia! – opowiada³a z uœmiechem. A po spotkaniu nowe i starsze tomiki uzupe³nia³a o pami¹tkowe autografy i wpisy.
Witold Kozakowski

Grzegorz Harbut Grzesiu urodzi³ siê 18 czerwca. W dniu przyjœcia na œwiat wa¿y³ 4,6 kg i mierzy³ 57 cm. Ch³opczyk jest trzecim dzieckiem szczêœliwej mamy. Grzeœ ma siostrê Kalinkê (4,5 roku) i dwudziestoletniego brata Jacka. Razem z mam¹ wróci do domu do Nowej Rudy.

tekst sponsorowany

Le Mans – odjazdowa pó³ka
Firmy meblarskie przeœcigaj¹ siê w pomys³ach, które pozwol¹ zagospodarowaæ tê trudno dostêpn¹ powierzchniê w rogach kuchni, a producenci przeœcigaj¹ siê w coraz to nowoczeœniejszych i bardziej u¿ytecznych propozycjach, u³atwiaj¹cych ¿ycie u¿ytkownikowi kuchni. Idealnym pomys³em na efektywne i praktyczne zagospodarowanie przestrzeni kuchennej jest pojemna szafka naro¿na zaopatrzona w wysuwany mechanizm pó³ek. Aby w pe³ni wykorzystaæ oferowane przez ni¹ miejsce, firma PEKA proponuje system naro¿nych mechanizmów LE MANS. Modu³ ten to dwie specjalnie wyprofilowane pó³ki opieraj¹ce siê na systemie ramion, dziêki którym mo¿liwe jest p³ynne wysuniêcie ka¿dej z pó³ek na zewn¹trz szafki. Intryguj¹ca jest tu równie¿ ich pozorna delikatnoœæ! Podparte w dwóch miejscach, s¹ w stanie udŸwign¹æ ciê¿ar nawet do 20 kg. Drewniane dno pó³ek LE MANS pokryte jest bia³ym lub jasnoszarym laminatem, wykoñczonym dodatkowo antypoœlizgow¹ pow³ok¹ RutschStopp i chromowanym relingiem. Dziêki czemu garnki, miski i inne naczynia nawet przy gwa³townym wysuniêciu pó³ki nie przesuwaj¹ siê. LE MANS firmy PEKA to estetyczne i funkcjonalne rozwi¹zanie dla nowoczesnej pani domu. Wiêcej kuchennych rozwi¹zañ na www.peka.pl.

Paulina Pluta Dziewczynka zawita³a na œwiecie 20 czerwca. Wa¿y³a 3,56 kg i mierzy³a 54 cm. Paulinka jest drugim dzieckiem pañstwa: Anety i Przemys³awa. Szeœcioletni Piotr – brat dziewczynki, zadeklarowa³, ¿e bêdzie opiekowa³ siê maleñk¹ siostr¹.

Filip ¯arski Filip przyszed³ na œwiat 18 czerwca. Wa¿y³ 3,2 kg i mierzy³ 51 cm. Ch³opczyk jest pierwszym dzieckiem pani Olimpii z Jugowa. Imiê dla ch³opczyka wymyœli³ szczêœliwy tatuœ.

Nr 39

LUDZIE I ZDROWIE

16

CO TYDZIEÑ: Doradzamy jak urz¹dziæ ogród

Nr 39

Nasz ogród
Tym razem zajmiemy siê truskawkami, czyli owocem, który znakomicie czuje siê na rabatach bylinowych, w s³onecznym warzywniaku i ozdobnej donicy na tarasie lub balkonie. W skrócie to owoc uniwersalny, uprawowy, a zarazem ozdobny.
Na grz¹dkach, tarasach i balkonach sprawdzaj¹ siê g³ównie odmiany tradycyjne, a tak¿e owocuj¹ce w roz³ogach, czyli tzw. truskawki zwisaj¹ce lub pn¹ce. W Polsce zarejestrowanych jest 49 odmian. Dlatego zak³adaj¹c grz¹dki z truskawkami warto pamiêtaæ, ¿e istniej¹ odmiany wczesne, które owocuj¹ ju¿ pod koniec maja. Istniej¹ równie¿ odmiany œrednie, owocuj¹ce na prze³omie czerwca i lipca oraz póŸne, na których owoce pojawiaj¹ siê w drugiej po³owie lipca. Bardzo popularne wœród ogrodników s¹ odmiany powtarzaj¹ce owocowanie. W takim przypadku ich owocami mo¿emy siê cieszyæ nawet do pierwszych przymrozków. Truskawki najlepiej rosn¹ i owocuj¹ na stanowiskach s³onecznych. Jednak, aby w pe³ni cieszyæ siê piêknymi i dorodnymi owocami, nale¿y regularnie odchwaszczaæ, nawadniaæ i nawoziæ grz¹dki. Wa¿ne jest, aby sadziæ je w odpowiednich odstêpach, minimalny rozstaw to 40 x 25 cm. Proponujemy pozostawiæ roœlin¹ wiêcej miejsca, aby ograniczyæ gnicie owoców. Dodatkowo truskawki najlepiej sadziæ wczesn¹ wiosn¹ lub jesieni¹ umieszczaj¹c je w odchwaszczonym pod³o¿u w do³kach z torfem.
Marzena Wasiuk

PRAWNIK radzi PRAWNIK

Dziecko za granicê
Jestem matk¹ 2-letniego synka. Chcia³abym wyjechaæ z nim za granicê, ale jego ojciec, z którym nie mam œlubu, nie zgadza siê na podpisanie dokumentów. Co mogê zrobiæ? – pyta Czytelniczka.
Jeœli dziecko nie ma paszportu, a ojciec nie zgadza siê na podpisanie stosownych dokumentów, to konieczne jest wyst¹pienie do s¹du o zgodê na wydanie paszportu oraz zezwolenie na wyjazd. Do wniosku koniecznie trzeba do³¹czyæ odpis z pe³nego aktu urodzenia dziecka. We wniosku nale¿y opisaæ ca³¹ sprawê, a tak¿e przedstawiæ powody, dla których zamierza Pani wyjechaæ z kraju. Zgodnie z polskim prawem, je¿eli w³adza rodzicielska przys³uguje obojgu rodzicom, to ka¿de z nich jest obowi¹zane i uprawnione do jej wykonywania. Jednak o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygaj¹ wspólnie. Natomiast w przypadku braku po-

Urszula Szatna

Dobra rada
Je¿eli mamy ma³o miejsca w ogrodzie lub nie planujemy zak³adaæ warzywniaka, to proponujemy wykorzystaæ odmiany na taras, czyli zwisaj¹ce lub pn¹ce. S¹ one atrakcyjne ze wzglêdu na wygl¹d, a tak¿e smak.

Pytania do naszego projektanta terenów zielonych prosimy wysy³aæ na adres redakcji

rozumienia, decyzjê podejmuje s¹d opiekuñczy. Do istotnych spraw dziecka zalicza siê m. in.: kwestiê obywatelstwa dziecka, zmianê jego imienia i nazwiska, zmianê pobytu ma³oletniego, czy te¿ jego wyjazd za granicê. Je¿eli nie mo¿ecie siê porozumieæ, to sprawê musi rozstrzygn¹æ s¹d rodzinny. Jeœli uwzglêdni Pani wniosek, to orzeczenie zast¹pi zgodê ojca. Przypominam równie¿, ¿e wyjazd i zatrzymanie dziecka wbrew woli drugiego rodzica i bez zgody s¹du mo¿e byæ uznane za nadu¿ycie w³adzy rodzicielskiej. W efekcie mo¿e skutkowaæ nawet jej pozbawieniem.
Podstawa prawna: art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuñczego

CO TYDZIEÑ: Psycholog radzi, uczy i wyjaœnia

Z³o jest wszêdzie
Nie ma ludzi tak naiwnych, aby s¹dzili, ¿e s¹ pozbawieni wad. Wszyscy wiemy, ¿e posiadamy swoje u³omnoœci. Ka¿dy z nas inaczej na nie jednak spogl¹da. Podobnie zreszt¹ jak na w³asne zalety. W tym tygodniu pisze o tym dr Marcin Florkowski, psycholog. Gdy myœlimy o zaletach, robimy to w ciekawy sposób, czyli staramy siê przekonaæ siebie, ¿e nasze dodatnie cechy s¹ szczególnie wa¿ne, a inni ludzie posiadaj¹ je rzadko. Jeœli ktoœ stara siê, na przyk³ad, byæ punktualny, to zwykle uwa¿a punktualnoœæ za cechê odró¿niaj¹c¹ go od innych ludzi, niepospolit¹ i godn¹ szczególnego szacunku. Podobnie jest z innymi zaletami, np. inteligencj¹. Wiêkszoœæ ludzi myœli, ¿e jest nieprzeciêtnie inteligentna. Pasuje tu pewien ¿art: „Rozum jest najbardziej sprawiedliwie rozdzielonym dobrem, poniewa¿ nikt nie narzeka, ¿e ma go za ma³o”. Spostrzeganie swoich zalet, jako wyj¹tkowych, jest jednym z powodów, dla których dobro i szlachetnoœæ – zw³aszcza to, w które sami jesteœmy wyposa¿eni – wydaj¹ siê nam niepospolite. Wady wystêpuj¹ wszêdzie Zniekszta³camy tak¿e spostrzeganie w³asnych wad. Gdy zrobimy jakieœ œwiñstwo lub g³upotê i gdy myœlimy o jakiejœ swojej u³omnoœci (np. wiem, ¿e czêsto siê spóŸniam), to przekonujemy siebie, ¿e nasze przywary „s¹ normalne, ka¿demu siê zdarza coœ takiego, wszyscy tak maj¹”. W efekcie w³asne wady staramy siê widzieæ jako cechy pospolite, wystêpuj¹ce powszechnie, czyli niewa¿ne albo mniej wa¿ne ni¿ zalety. Ostatecznie, bez wzglêdu na posiadane przez siebie cechy osobowoœci, ludziom wydaje siê, ¿e ich zalety s¹ mniej pospolite ni¿ naprawdê to ma miejsce, zaœ wady i ich czêstoœæ wystêpowania za bardziej powszechne ni¿ w rzeczywistoœci s¹. Z takiej deformacji wynika „jedynie s³uszny wniosek”: dobro jest rzadkoœci¹, a z³o jest wszêdzie. Moje lepsze ni¿ twoje Ca³y wysi³ek deformowania s¹dów na temat œwiata spo³ecznego s³u¿y jednemu celowi –

podnoszeniu poczucia w³asnej wartoœci. Psychologowie s¹ zdania, ¿e potrzeba myœlenia dobrze na swój temat jest jedn¹ z najpotê¿niejszych si³ psychologicznych, a na jej us³ugach pozostaje wiele zachowañ i d¹¿eñ ludzkich. Jednym z ciekawszych sposobów podnoszenia poczucia w³asnej wartoœci jest manipulowanie s³owami. Na czym to polega? Generalnie zale¿y nam na tym, aby grupa z któr¹ siê identyfikujemy (np. nasz naród) wypada³a lepiej w porównaniu z obc¹ grup¹ (np. innym narodem) – to pozwala ceniæ siebie wy¿ej („Nale¿ê do lepszej nacji ni¿ inne”). Dlatego o wadach w³asnej grupy staramy siê mówiæ tak, ¿eby wydawa³y siê one incydentalne, tylko chwilowo wystêpuj¹ce. Na przyk³ad mê¿czyzna, który widzi wypadek samochodowy innego mê¿czyzny bêdzie mówi³ tak: „My, faceci, jeŸdzimy czasem niebezpiecznie”. „JeŸdzimy czasem” – czyli robimy rzecz, któr¹ stosunkowo ³atwo

naprawiæ, bo to tylko „niebezpieczna jazda”, a nie „z³y kierowca”. Jeœli jednak mê¿czyzna widzi wypadek samochodowy kobiety, bêdzie sk³onny powiedzieæ: „Kobiety s¹ z³ymi kierowcami”, czyli posiadaj¹ sta³¹, niezmienn¹ cechê, która sprawia, ¿e maj¹ wypadki. Ostatecznie to samo zachowanie u mê¿czyzn oznacza wadê nietrwa³¹ (np. „My czasem plotkujemy”), a u kobiet niezmienn¹ („One s¹ plotkarami”). W ten sposób w³asna grupa wydaje siê lepsza ni¿ obca, choæ iloœæ z³ych zachowañ w obydwu przypadkach jest taka sama. Takie zachowanie pokazuje, ¿e mechanizmy psychologiczne, które maj¹ s³u¿yæ podnoszeniu poczucia w³asnej wartoœci, jednoczeœnie rykoszetem uderzaj¹ w przekonania na temat œwiata. Wydaje siê nam, ¿e œwiat jest o wiele bardziej niebezpieczny i z³y, ni¿ to jest naprawdê.

17

Kasa dla zdrojów
Ponad 61 milionów z³ zainwestuj¹ niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej w zmodernizowanie swoich obiektów w dolnoœl¹skich uzdrowiskach. Zarz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego zatwierdzi³ dziesiêæ inwestycji wybranych w konkursie o dotacje, który przeprowadzi³a Dolnoœl¹ska Instytucja Poœrednicz¹c¹. Na liœcie znalaz³y siê tak¿e nasze zdroje.1,6 mln z³ trafi do D³ugopola-Zdroju. Za te pieni¹dze unowoczeœniona zostanie baza pobytowa i wprowadzone innowacyjne metody leczenia w Szpitalu Uzdrowiskowym D¹brówka. Zmodernizowane zostanie tak¿e sanatorium Barbara w najstarszym polskim uzdrowisku, L¹dkuZdroju (4 mln z³ dotacji).
(PIERO)

Spe³nia siê jako dyrektor
Rozmowa z Joann¹ Wilewsk¹, która od 19 lat jest dyrektorem Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w D³ugopolu-Zdroju
Dziœ, wczeœniej o tydzieñ od pozosta³ych, koñcz¹ naukê wychowankowie zasadniczej szko³y zawodowej w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w D³ugopoluZdroju. Jaki jest profil kszta³cenia? Nasza oferta skierowana jest do m³odzie¿y z upoœledzeniem s³uchu – s³abo s³ysz¹cych i nies³ysz¹cych – oraz umys³owym w stopniu umiarkowanym. W tej chwili nasi wychowankowie mog¹ zdobyæ zawód kucharza ma³ej gastronomii. W³aœnie o taki certyfikat bêdzie ubiegaæ siê naszych dwóch tegorocznych absolwentów. Ponadto od dwóch lat prowadzimy tak¿e szko³ê przysposabiaj¹c¹ do pracy, gdzie uczniowie zdobywaj¹ wiedzê z zakresu obs³ugi podstawowych urz¹dzeñ biurowych, sporz¹dzania posi³ków, prowadzenia gospodarstwa domowego. Muszê siê pochwaliæ, ¿e nasza m³odzie¿ czêsto kontynuuje naukê. Trzej nasi wychowankowie studiuj¹. Oœrodek prowadzi tak¿e naukê dzieci upoœledzonych s³uchowo i umys³owo na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum. Od wielu lat trwa dyskusja miêdzy zwolennikami i przeciwnikami szkolenia integracyjnego. Jaka jest Pani opinia na ten temat? Szczerze mówi¹c mam mieszane odczucia. Myœlê, ¿e klasy integracyjne lepiej sprawdzaj¹ siê w przypadku dzieci z upoœledzeniem fizycznym, ale sprawnych umys³owo. £atwiej jest znieœæ bariery architektoniczne. Liczba dzieci w klasach, presja rodziców dzieci zdrowych na wysoki poziom kszta³cenia oraz tempo realizacji programu nie pozwala aby nauczyciel poœwiêca³ wiêcej uwagi dzieciom z upoœledzeniem umys³owym. Trafia³y do nas dzieci z upoœledzeniem s³uchu po kilkuletniej nauce w normalnych szko³ach. Wymaga³y o wiele wiêcej troski od tych przychodz¹cych tu od pierwszej klasy. One ¿y³y w wiecznym stresie, ¿e s¹ gorsze, nie dorównuj¹ rówieœnikom. Czy zatem nale¿y wychowywaæ te dzieci pod swoistego rodzaju kloszem? Absolutnie nie. Nale¿y tylko dostosowaæ i metody i tempo kszta³cenia do indywidualnych mo¿liwoœci dzieci. My naszych wychowanków nie izolujemy od œwiata. Mamy spotkania integracyjne z ich rówieœnikami z s¹siednich zaprzyjaŸnionych szkó³ bystrzyckiej gminy oraz czeskiej szko³y z Usti nad Orlic¹. Wyje¿d¿amy na zielone szko³y, do teatru, bierzemy czynny udzia³ w imprezach odbywaj¹cych siê w D³ugopolu. Kszta³cimy ich talenty artystyczne i sportowe. Jedno z przedstawieñ naszego kó³ka dramatycznego wystawiane by³o w teatrze w Szczecinie.

Parafialny festyn
W niedzielê, 27 czerwca, bawiæ siê bêdzie parafia pod wezwaniem œw, Jana Chrzciciela w Piszkowicach. Festyn parafialny rozpocznie siê o godz. 14.00 na boisku sportowym w Bierkowicach. Organizatorami imprezy, z której dochód zostanie przekazany na remont dachu miejscowego koœcio³a, organizuje rada parafialna i proboszcz. W programie imprezy jest licytacja okaza³ego tortu, loteria fantowa, wystêpy zespo³ów muzycznych, miêdzy innymi Podzamek Boys oraz stoiska z pysznym wiejskim jad³em.
(PIERO)

Joanna Wilewska jako dyrektor oœrodka realizuje siê w pe³ni

M³odzi bêd¹ pomagaæ
Ruszy³a III edycja konkursu pt. „Sprz¹tamy swoj¹ wieœ i pomagamy ”. Przedsiêwziêcie ma na celu integracjê dzieci i m³odzie¿y poprzez pobudzanie œwiadomoœci ekologicznej oraz pomoc osobom starszym, samotnym i chorym. A wszystko to w formie wolontariatu. – Dzieci i m³odzie¿ bêd¹ upiêkszaæ w³asn¹ miejscowoœæ oraz pomagaæ osobom starszym, samotnym, chorym i niepe³nosprawnym – mówi Mariola Huzar, rzecznik prasowy gminy wiejskiej K³odzko. – To wspania³a okazja do wzmocnienia wiêzi lokalnych – dodaje. W konkursie mo¿e wzi¹æ udzia³ dowolna liczba m³odych ludzi. Koordynatorami programu s¹: Oœrodek Kultury Gminy K³odzko oraz Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Osoby, które chc¹ wzi¹æ czynny udzia³ w projekcie i zostaæ wolontariuszem mog¹ zg³aszaæ siê pod nr telefonu 74 647 00 59.
(DAMA)

Czy na tak¹ dzia³alnoœæ wystarcza pieniêdzy? Nasz organ za³o¿ycielski, starostwo powiatowe w K³odzku, zapewnia œrodki potrzebne na realizacjê programu edukacyjnego, wy¿ywienie wychowanków, bie¿¹ce remonty. O œrodki na realizacjê dodatkowych zadañ czy nowoczesne pomoce dydaktyczne musimy staraæ siê sami. Pomaga nam w tym tak¿e Stowarzyszenie Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej w D³ugopolu-Zdroju oraz Uczniowski Klub Sportowy.

Poza prac¹ zawodow¹ pe³ni pani tak¿e obowi¹zki radnej w gminie Bystrzyca. Która funkcja daje wiêcej satysfakcji i dlaczego? W tej kadencji, bo radn¹ jestem ju¿ z przerw¹ drug¹ kadencjê, zdecydowanie funkcja dyrektora. Obecnie bêd¹c w opozycji do rz¹dz¹cej koalicji nie mam wiêkszego wp³ywu na to, co siê dzieje w gminie, a wiele rzeczy mi siê nie podoba. Jako dyrektor realizuje siê w pe³ni.
Rozmawia³a Maria Nowakowska

Przedszkolaki obejrza³y sztukê przygotowan¹ przez ich rodziców i panie przedszkolanki

Doroœli dzieciom
W przedszkolu gminnym w Krosnowicach doroœli zagrali dla przedszkolaków. – Rodzice i pracownicy przedszkola poprzebierali siê i wystawili maluchom znan¹ bajkê Kopciuszek – informuje Joanna Nowaczyk, dyrektor przedszkola. Swoje aktorskie umiejêtnoœci zaprezentowali: Agnieszka Burchard (Wró¿ka); Edyta Puk (Kopciszek), Maja Kryjak (Macocha), Danuta Bugaj (Siostra), Piotr
fot. Przedszkole w Krosnowicach

¯wire³³o (Ksi¹¿ê), Krzysztof Morawski (Herold), Magdalena ¯wire³³o (Narrator), Aleksandra Papierowska (Narrator), Monika ¯ytyñska (Siostra). Nad opraw¹ artystyczn¹ czuwa³a nauczycielka Magdalena Pluta. – Pomys³ okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê. Widzowie mali i duzi byli zachwyceni – dodaje dyrektor Nowaczyk.
(PIERO)

Doroœli zagrali dla przedszkolaków

fot. M. Nowakowska

Nr 39

LUDZKIE SPRAWY

18

Chiny s¹ jak Czechy 15 lat temu
Kudowianin zwiedzi³ z plecakiem Chiny. Jego podró¿ marzeñ by³a wyj¹tkowo udana, bo zabra³ ze sob¹ porz¹dne buty, dobrze spakowany plecak i – co najwa¿niejsze – odpowiedniego kompana. Z Wojciechem Heliñskim, podró¿nikiem, animatorem kultury i dzia³aczem spo³ecznym rozmawia Witold Kozakowski
Czy przeciêtny Chiñczyk, napotkany w podró¿y, wiedzia³ coœ o Polsce? Podró¿owaliœmy po Chinach najtaniej czyli poci¹gami, ³odziami, statkiem, ci¹gle w towarzystwie setek Chiñczyków. Wszêdzie du¿o staraliœmy siê rozmawiaæ, np. w wagonie, w którym jecha³o 100 osób, jedna zna³a angielski i ona zadawa³a pytania z sali, a my ca³emu wagonowi opowiadaliœmy: sk¹d dok¹d jedziemy, co robimy itp. Wiêkszoœæ Chiñczyków nie kojarzy zbytnio Polski. Legendy o elektryku-nobliœcie czy Góralu, któbezp³atne masa¿ystki, nieustaj¹ce s³oñce, darmowe drinki i œniadania kontynentalne to zapomnijcie o Chinach i kupcie wczasy w Egipcie. I poproszê jeszcze o uniwersalne porady dla wszystkich tych, którzy odkryj¹ w sobie ¿y³kê podró¿nika? Jak przygotowaæ siê? Gdzie i z kim jechaæ? Podstaw¹ jest pytanie po co jedziemy? Ka¿dy z nas ma inne oczekiwania, marzenia, wyobra¿enia. Mnie pasjonuj¹ ludzie w ich naturalnym œrodowisku (w sensie kraju) – i tego szukam

Nr 39

WYWIAD

Wojtek i Dominika zwiedzaj¹c Chiny wydawali 150 yuanów dziennie

Niedawno podró¿owa³ Pan po Chinach? Sk¹d to zainteresowanie „pañstwem œrodka”? Dlaczego w³aœnie Chiny? A zna Pan kogoœ, kto nie chcia³by pojechaæ do Chin? To wielki, fascynuj¹cy i absorbuj¹cy kraj obecny w globalnej œwiadomoœci i poci¹gaj¹cy ze wzglêdu na swoj¹ z³o¿onoœæ – piêkne i stare tradycje, przewodnicz¹cego Mao i kosmiczny wrêcz rozwój. Do tego s³ynna kuchnia, kungfu, misie panda, mur chiñski i tysi¹ce innych skojarzeñ. Myœla³em, aby kiedyœ tam pojechaæ. Tym razem postanowi³em zrealizowaæ swoje marzenie, jakim by³a podró¿ Kolej¹ Transsyberyjsk¹, i skoro ju¿ wyl¹dowaliœmy (podró¿owa³em ze swoj¹ dziewczyn¹ Dominik¹), jad¹c z Moskwy przez U³an Bator w Pekinie, no to ¿al by³oby nie zwiedziæ tego kraju. Co najbardziej zaskoczy³o Pana w Chinach?

Kurczê... chyba nie ma takiej rzeczy, bo Chiny to taka inna bajka, ¿e cz³owiek nie ma tendencji do porównywania… Wiêc mo¿e odpowiedŸ na to pytanie brzmi krótko: wszystko. A mo¿e to, ¿e jednak w Polsce jest wiêcej piêknych kobiet. Jak porozumiewa³ siê Pan z ludnoœci¹ miejscow¹?

krzaczkach. Ale ³¹cz¹c metody: a) migowo-pantomimiczn¹, b) obrazkow¹ w knajpach, c) szpiegowsk¹ – patrzysz co zamawiaj¹ ludzie obok i prosisz o to samo lub idziesz tropem turystów z plecakami po wyjœciu z poci¹gu – jakoœ daliœmy radê. Nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e niejednokrotnie, czêstowani lokalnymi trunkami 60-procentowymi, gdy¿ Chiñczycy s¹ szalenie goœcinni, potrafiliœmy ca³¹ noc przegadaæ po… chiñsku. Rano ju¿ nie pamiêtaliœmy tej jak¿e trudnej mowy. Istot¹ porozumienia jest chêæ i ¿yczliwa otwartoœæ na ludzi – Chiñczycy j¹ maj¹ i my te¿ – wiêc nie by³o problemu. A jakie s¹ koszty takiej podró¿y? Czy Chiny s¹ drogie dla turystów? Najdro¿szy jest oczywiœcie dojazd do Chin, czy to kolej¹, jak my, czy samolotem. A ju¿ na miejscu, jeœli siê podró¿uje z plecakiem bez pomocy biur podró¿y, to Chiny s¹ jak Czechy 15 lat temu – pikuœ. My mieliœmy stawkê dzienn¹ na nocleg, pod-

Wiêkszoœæ Chiñczyków nie kojarzy Polski. Legendy o elektryku-nobliœcie czy Góralu, który zosta³ papie¿em, nie s¹ tam popularne

Istot¹ porozumienia jest chêæ i ¿yczliwa otwartoœæ na ludzi – Chiñczycy j¹ maj¹ i my te¿ mieliœmy – wiêc nie by³o problemu

Taaa… No tutaj by³o trudno, czasem dramatycznie, ale ogólnie weso³o. Bo skoro jeszcze w hostelach w Pekinie i Xian naród troszkê angielskim w³ada, to im bardziej jechaliœmy w g³¹b kraju, tym by³o trudniej. A i informacje pisane jedynie w znaczkach-

ró¿ i wy¿ywienie 150 yuanów (jakieœ 75 z³) na dwie osoby, wiêc proszê zadaæ sobie pytanie czy mo¿na przejechaæ Europê (bo taki dystans zrobiliœmy przemieszczaj¹c siê co 3 dni w inne miejsce) w 30 dni, wydaj¹c oko³o 1.100 z³ na osobê?

ry zosta³ papie¿em, nie s¹ tam chyba zbyt popularne. Jak powiedzia³em, ¿e mieszkamy miêdzy Rosj¹ a Niemcami, wtedy rozmówcom coœ œwita³o, pytali ile ludzi mieszka w Polsce, ja na to, ¿e 40 milionów, a oni: „eeee – to du¿e miasto”. Jakie rady da³by Pan naszym Czytelnikom, którzy chcieliby odwiedziæ Chiny? Hmmm. Pierwsze i najwa¿niejsze: Uwierzcie w to, ¿e Chiñczycy to wspaniali, mili ludzie, którzy chc¹ wam – dziwnym, zagubionym bia³ym, pomóc. Jeœli pani w okienku na dworcu podaje wam trzy ró¿ne ceny tego samego biletu to tylko dlatego, ¿e wychodzi z za³o¿enia, ¿e turyœcie zagranicznemu ma byæ wygodnie. I ciê¿ko jej uwierzyæ i zrozumieæ, i¿ obok nadzianych Amerykanów kupuj¹cych zawsze 1 klasê sypialn¹ pojawiaj¹ siê w Chinach polscy backpakersi (plecakowcy), którzy kupuj¹ 2 klasê siedz¹c¹. Poza tym przed wyjazdem kupcie przewodnik Lonely Planet i dobr¹ mapê; uœmiechajcie siê – œwiat woli goœci uœmiechniêtych. I jeszcze jedno: jeœli nastawiacie siê na to, ¿e za kasê przeze mnie wspomnian¹, bêdziecie mieli 4-gwiazdkowe hotele,

podró¿uj¹c. Pewnie nie ma rad uniwersalnych, bo ka¿dy wybiera sobie swoj¹ trasê, jedzie w ró¿nych porach roku, itd. Nie muszê chyba podkreœlaæ, ¿e ci¹gle mówimy o samodzielnej podró¿y, wiêc dobre buty i m¹drze spakowany plecak to po³owa sukcesu. A druga po³owa to dobry kompan – Dominika okaza³a siê twardzielk¹ wiêksz¹ ni¿ polscy strongmani. Ca³a nasza podró¿ trwa³a 2 miesi¹ce, wiêc jednak warto przemyœleæ kwestiê towarzystwa. Na pewno warto skorzystaæ z dobrodziejstwa jakim jest Internet – polecam portale podró¿nicze, choæby globtroter.pl – tam ludzie na bie¿¹co dziel¹ siê radami i wskazówkami czy te¿ nowinkami. No i proszê zdradziæ, gdzie Pan siê w najbli¿szym czasie wybiera? Gdzie podró¿nicze nogi ponios¹ tym razem? Mnie siê marzy Peru, Dominika chce do Indii, córce Adzie obieca³em Kubê. A prawda jest taka, ¿e teraz to staæ mnie co najwy¿ej na wycieczkê do czeskiego Nachodu. Na szczêœcie zawsze mogê pojechaæ na kilka dni do mojego ukochanego schroniska Na Szczeliñcu, co daje wiêcej wra¿eñ ni¿ tydzieñ w Chinach.

19

Rekord pobity
Za nami VIII Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”. Do Nowej Rudy przyjechali uczniowie i opiekunowie z prawie 40 szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na Dolnym Œl¹sku. Przez kilka godzin rozwi¹zywali test pisemny, a tak¿e wykonywali zadania praktyczne. W ten sposób sprawdzali, czy umiej¹ udzielaæ pierwszej pomocy. – W tym roku pobiliœmy rekord. Nigdy wczeœniej w Turnieju nie uczestniczy³o a¿ tyle dru¿yn – mówi Julian Golak, radny województwa dolnoœl¹skiego, a zarazem g³ównym organizator Turnieju. Jego zdaniem ci¹gle wiele osób nie umie udzielaæ pierwszej pomocy, dlatego ka¿da inicjatywa, która mo¿e to zmieniæ jest warta realizacji. Przez 8 lat noworudzki Turniej zyska³ miano najwiêkszej tego typu imprezy na Dolnym Œl¹sku, a prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko, krajowy konsultant ratownictwa medycznego, zgodzi³ siê obj¹æ patronat merytoryczny. W tym roku oprócz uczniów i ich nauczycieli do Nowej Rudy przyjechali równie¿ ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz ratownicy – nauczyciele Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidnicy. To w³aœnie oni zaprezentowali swoje umiejêtnoœci wykorzystuj¹c ambulans i samochód ratowniczy GOPR. Ka¿dy chêtny móg³ równie¿ sprawdziæ, czy poprawnie wykonuje tzw. „masa¿ serca” na elektronicznym manekinie. Po raz pierwszy w Turnieju wziê³a udzia³ dr Renata Makowska, autorka ksi¹¿ek o pierwszej pomocy. Specjalnie przyjecha³a z Warszawy, aby t³umaczyæ nauczycielom, ¿e warto uczyæ dzieci i m³odzie¿ udzielania pierwszej pomocy. Przekonywa³ do tego równie¿ Zbigniew Jagielaszek, szef wyszkolenia wa³brzysko-k³odzkiej grupy GOPR.
Arkadiusz Balcerzak
Patronat honorowy: Jacek Protasiewicz – Eurodeputowany Jakub Szulc – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jerzy Pokój – Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego Marek £apiñski – Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego Tomasz Kiliñski – Burmistrz Nowej Rudy Patronat merytoryczny: prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko – krajowy konsultant medycyny ratunkowej

ZWYCIÊZCY w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych: – Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Kudowie-Zdroju – Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie – Zespó³ Szkó³ nr 23 we Wroc³awiu w kategorii szkó³ gimnazjalnych: – Gimnazjum Publiczne im. Miko³aja Kopernika w Ziêbicach – Publiczne Gimnazjum w Budzowie – Gimnazjum przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Ziêbicach

Projekt dofinansowany z bud¿etu Miasta Nowa Ruda

Wiêcej przeczytasz na www.turniejwiedzy.pl

Sponsorzy

Patronat medialny

Nr 39

20

Nr 39

21

Nr 39

22

To pomys³ mojej ¿ony
Z Julianem Golakiem inicjatorem i organizatorem VIII Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” rozmawia Arkadiusz Balcerzak
– Sk¹d pomys³, aby w Nowej Rudzie organizowaæ turnieje pierwszej pomocy dla m³odzie¿y? – Tak naprawdê, to przed oœmiu laty zorganizowanie pierwszego turnieju wiedzy przedmedycznej zaproponowa³a moja ¿ona, która jest nauczycielk¹ w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie. To w³aœnie dlatego pierwsze trzy edycje odbywa³y siê na terenie tej szko³y. Z roku na rok dru¿yn by³o coraz wiêcej. W efekcie, dziêki ¿yczliwoœci kierownictwa Centrum Turystyczno-Sportowego, od kilku lat impreza jest organizowana na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie-S³upcu. – W czym tkwi tajemnica sukcesu tej akcji. Dru¿yny przyje¿d¿aj¹ do Nowej Rudy z ró¿nych czêœci Dolnego Œl¹ska? – Udzielanie pierwszej pomocy jest obowi¹zkiem ka¿dego cz³owieka, chocia¿ nie wszyscy o tym wiedz¹. Nie znamy czasu ani miejsca, kiedy bêdziemy musieli ratowaæ ludzi poszkodowanych w nag³ych zdarzeniach. Wtedy nabyte umiejêtnoœci ratownicze bêd¹ niezwykle przydatne. Pod tym wzglêdem w Polsce sytuacja nie wygl¹da niestety najlepiej. Dlatego od 8 lat staram siê zachêcaæ m³odzie¿ do nauki udzielania pierwszej pomocy. – W regionie wa³brzyskim jest pan znany g³ównie z organizowania polsko-czeskich imprez, a tak¿e sporej aktywnoœci w Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego, gdzie jest pan radnym. Sk¹d aktywnoœæ w tym wzglêdzie? – Ju¿ od kilkunastu lat zajmujê siê promocj¹ udzielania pierwszej pomocy. Przez kilka lat organizowa³em m. in. zabezpieczenia medyczne dla uczestników pieszych pielgrzymek z K³odzka i Œwidnicy na Jasn¹ Górê. Wtedy, przez 10 dni, odpowiada³em za zabezpieczenie ponad 1 000 pielgrzymów, wœród których by³y osoby niepe³nosprawne. Przez kilka lat prowadzi³em tak¿e Zespó³ Maltañskiej S³u¿by Medycznej, a nastêpnie oddzia³ Maltañskiej S³u¿by Medycznej. To wieloletnie doœwiadczenie jeszcze bardziej przekona³o mnie o koniecznoœci dalszej popularyzacji idei udzielania pierwszej pomocy ludziom bêd¹cym w potrzebie. – Od kilku lat podczas kolejnych edycji Turnieju odbywaj¹ siê pokazy ratownictwa medycznego. Dlaczego to takie wa¿ne? – Udzielaj¹c pierwszej pomocy bardzo wa¿ne jest, aby robiæ to szybko i profesjonalnie. Dlatego staram siê przygotowaæ co roku dodatkowe pokazy. W latach ubieg³ych takie prezentacje prowadzili stra¿acy, ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a od dwóch lat tak¿e Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym roku wa³brzysko-k³odzka grupa GOPR-u przygotowa³a pokaz ratowania rowerzysty. Natomiast nauczyciele – ratownicy Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidnicy zaprezentowali akcjê ratowania ludzi poszkodowanych w wypadku drogowym.

Nr 39

Nagrodzeni uczestnicy VII Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” w towarzystwie Juliana Golaka

Takie inscenizacje s¹ bardzo wa¿ne, bowiem pokazuj¹ m³odym ludziom, ¿e równie¿ w przysz³oœci mog¹ zostaæ nieoczekiwanie uczestnikami wypadku. Wtedy to do nich nale¿eæ bêdzie umiejêtne wezwanie s³u¿b ratowniczych oraz udzielenie pierwszej pomocy. – Kto jest autorem pytañ i w jaki sposób odbywa siê ocenianie prac? – Autorem pytañ od wielu lat jest dr Anna Jab³oñska, lekarz k³odzkiego pogotowia ratunkowego. W pierwszej czêœci Turnieju przez 50 min, 4-osobowe dru¿yny szkolne rozwi¹zuj¹ testy pisemne. Testy s¹ zakodowane i komisja konkursowa, której przewodniczy Mariola Studziñska, nie ma pojêcia, któr¹ szko³ê aktualnie ocenia. Arkusze opracowane s¹ na wzór testów maturalnych. Regulamin naszego Turnieju sk³ada siê z a¿ 72 pkt i przewiduje konkretne rozwi¹zania dla ka¿dej czêœci Turnieju. Komisjê konkursow¹ tworz¹ od wielu lat doœwiadczeni lekarze

i ratownicy medyczni pracuj¹cy w k³odzkim Pogotowiu Ratunkowym. – Kto pomaga Panu w organizacji kolejnych edycji Turnieju? – Nasz¹ akcjê wspiera wielu wspania³ych ludzi. Patronat merytoryczny od dwóch lat obejmuje prof. Juliusz Jakubaszko, który jest nie tylko krajowym konsultantem medycyny ratunkowej, ale tak¿e Przewodnicz¹cym Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Wsparcie organizacyjne otrzymujê od: Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi K³odzkiej, Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Ratunkowego i Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidnicy. Warto wspomnieæ równie¿ o dziesi¹tkach wolontariuszy zaanga¿owanych w przygotowanie i przeprowadzenie Turniejów Wiedzy „Pierwsza Pomoc”. Im wszystkim nale¿¹ siê za to podziêkowania.

– Czy uczestnicy Turnieju maj¹ okazjê poznawaæ nowe techniki udzielania pierwszej pomocy? – W ró¿ny sposób staramy siê zachêcaæ m³odzie¿ do nauki prawid³owego udzielania pierwszej pomocy. Dlatego co roku zapraszam ekspertów, którzy przygotowuj¹ prelekcje tematyczne. W tym roku ciekawy wyk³ad wyg³osi³a dr Renata Makowska, autorka ksi¹¿ek o pierwszej pomocy. Do Nowej Rudy przyjecha³a z Warszawy, aby mówiæ o potrzebie edukacji najm³odszych uczniów. Drugim wyk³adowc¹ by³ Zbigniew Jagielaszek, szef wyszkolenia wa³brzysko-k³odzkiej grupy GOPR. Dodatkowo ka¿dy z uczestników Turnieju móg³ wzi¹æ udzia³ w przyspieszonym kursie resuscytacji przy u¿yciu elektronicznego fantomu. Tak¹ lekcjê poprowadzili nauczyciele – ratownicy z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidnicy. – Dziêkujê za rozmowê.

23

W poprzek kontynentu
Nasz reporter oceni³ jad¹c do Anglii stan europejskich dróg
Ka¿da dalsza wycieczka wi¹¿e siê z pokonywaniem asfaltowych traktów. Nawet jak ktoœ leci samolotem czy p³ynie statkiem, musi jakoœ dotrzeæ do portu. W Polsce wiele siê ostatnio mówi o drogach. Nawet na ³amach Gazety K³odzkiej to temat z ok³adki. Zwykle mówi siê, czego jeszcze nie ma i co by nam to da³o, gdybyœmy to mieli. Jad¹c w poprzek Europy Zachodniej mo¿na zobaczyæ na w³asne oczy, co tam jest i co to daje. Niemcy Gdy drogowcy z Polski myœl¹ o raju, pewnie maj¹ w g³owie niemieckie autostrady. To kraina wiecznej mobilnoœci. I co lepsze – darmowej. Jak oni to robi¹, ¿e wszystko jest bezp³atne? Poruszaj¹c siê starym, miejskim autem mo¿na siê tam nabawiæ kompleksów. Wszystkie inne osobówki jad¹ szybciej. Niektórzy naprawadê przesadzaj¹ i wtedy kraina wiecznej mobilnoœci zamienia siê w krainê d³ugich korków, bo dochodzi do wypadków i karamboli. Autostrada sama w sobie nie daje bezpieczeñstwa. Daje tylko komfort jazdy. Holandia Autostrady tak¿e bezp³atne, ale z mobilnoœci¹ ju¿ gorzej. Holandia, to jeden wielki awanport E. Mnóstwo ³adunków do rozwiezienia. Czy gdzieœ na œwiecie mo¿na spotkaæ tyle TIR-ów na jednej drodze? Pewnie tak, ale tutaj jest ich na tyle du¿o, ¿e uczucie komfortu pryska. W pewnym momencie przychodzi myœl, ¿e obwodnic¹ K³odzka by³oby szybciej. Ka¿da droga, nawet autostrada, ma swoj¹ pojemnoœæ, której lepiej jest nie przekraczaæ. Francja Có¿, po nieca³ych 100 kilometrach ciê¿ko wydawaæ os¹d, ale... Ca³kiem OK. Mo¿e poza tym, ¿e za wiele autostrad trzeba p³aciæ. Niemcy jednak gór¹. Kana³ La Manche Przeciêtny kierowca mo¿e go pokonaæ na dwa sposoby: podmorskim tunelem albo promem. Po 11 wrzeœnia ta druga opcja brzmi znacznie lepiej. Poza tym przeja¿d¿ka promem jest zwyczajnie przyjemniejsza. Anglia Do ruchu lewostronnego doœæ szybko mo¿na siê przyzwyczaiæ, chocia¿ jakby nie patrzeæ jest to spory dyskomfort. Autostrady i ich oznakowanie s¹ naprawdê dobre. „Œpiesz siê powoli” – ta maksyma ma tutaj zastosowanie. Trudno orzec, ile w tym zas³ugi angielskiej flegmy, a ile licznych fotoradarów. Polska Epilogiem do tej relacji jest nasz kraj startowy – Kotlina K³odzka. Jedynym sposobem na wzglêdnie komfortow¹ jazdê z K³odzka do Wroc³awia jest zrobienie tego przed godzin¹ 7.00 rano. Od Wroc³awia do granicy jedzie siê przyzwoicie. Szkoda tylko, ¿e buduj¹c autostradê, zbudowaliœmy w zasadzie drogê szybkiego ruchu. Problem w braku pasa awaryjnego na doœæ znacznym odcinku A 4. Jak ju¿ coœ robiæ to raz, a dobrze. Po co marnowaæ pieni¹dze na pó³œrodki? Mam tylko nadziejê, ¿e projektanci naszej k³odzkiej obwodnicy, o której ostatnio na powrót g³oœno, nim cokolwiek zrobi¹, zadadz¹ sobie wczeœniej pytanie: Jak by to zrobiono w Niemczech?
Przemys³aw Ziemacki
fot. L. Korzeniowski

Samorz¹dowcowi z Radkowa nie w smak, ¿e w K³odzku odnowiono obelisk upamiêtniaj¹cy armiê radzieck¹

Pomnik niezgody
W tym roku Urz¹d Miasta w K³odzku na remont czterech pomników wyda³ kilkanaœcie tysiêcy z³otych. Okazuje siê, ¿e nie wszystkim samorz¹dowcom to siê podoba. Radny z Radowa napisa³ w tej sprawie pismo do Bogus³awa Szpytmy, burmistrza K³odzka. ¯¹da w nim usuniêcia monumentów znajduj¹cych siê przy ulicach: Noworudzkiej Koœciuszki. Jerzy Pabian twierdzi, ¿e mieszcz¹ce siê na pomnikach symbole ustroju totalitarnego – czerwona gwiazda, sierp i m³ot – s¹ w¹tpliw¹ ozdob¹ nie tylko dla K³odzka, ale ca³ego powiatu. – O usuniêcie tych pomników walczê od kilku lat – mówi radkowski radny. – 8 czerwca znowelizowany zosta³ artyku³ ustawy, mówi¹cy o prezentowaniu takich symboli – dodaje radkowski samorz¹dowiec. Jerzy Pabian powo³uje siê na art. 256 Kodeksu Karnego zakazuj¹cy prezentowania symboli totalitarnych. Innego zdania jest Henryk Urbanowski, zastêpca burmistrza K³odzka. Twierdzi, ¿e pomniki nie upamiêtniaj¹ armii czerwonej, lecz poleg³ych podczas wojny ludzi. – Historia pozostaje histori¹ – mówi samorz¹dowiec. – Skoro pomniki stoj¹ tu od powojnia, nie rozumiem dlaczego mia³yby przeszkadzaæ komukolwiek – dodaje samorz¹dowiec. Henryk Urbanowski, nie zamierza usuwaæ pomników, tym bardziej ¿e na jednym z nich sierp i m³ot zosta³ zamalowany farb¹. Od kiedy pomnik przy ulicy Noworudzkiej zosta³ wyremontowany zaczê³y pojawiaæ siê przy nim znicze. – To znak szacunku dla historii – dodaje Urbanowski. Tymczasem Jerzy Pabian odgra¿a siê, ¿e jeœli jego wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, sprawê zg³osi do prokuratury. – Kodeks karny jest po to by go przestrzegaæ – mówi.
Ma³gorzata Daciuk

Nr 39

ROZMAITOŒCI

24

Nr 39

OG£OSZENIA DROBNE
* Sprzedam wyremontowane i wyposa¿one mieszkanie o pow. 52 mkw. na os. Piastowskim w Nowej Rudzie. Tel. 784 069 727. * Sprzedam wyremontowane, 3-pokojowe mieszkanie spó³dzielczo-w³asnoœciowe na monolitach o pow. 58 mkw. w Nowej RudzieS³upcu (IV piêtro). Cena: 140 tys. z³ (do negocjacji). Tel. 509 557 556. * Zamieniê wyremontowane mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 40 mkw. w Nowej Rudzie-Drogos³awiu na wiêksze. Tel. 500 294 670. * Sprzedam lub wynajmê szeregówkê w Nowej Rudzie-S³upcu. Tel. 691 979 091. * Sprzedam dzia³kê pod zabudowê o pow. 48 arów przy ul. Zagórze w Nowej Rudzie-S³upcu. Cena: 30 z³/mkw. Tel. 608 258 182, 790 898 433. * Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 84 mkw. w centrum Nowej Rudy. Cena: 180 tys. z³ (do negocjacji). Tel. 516 142 479. * Sprzedam mieszkanie o pow. 51 mkw. blisko centrum Nowej Rudy (z gara¿em). Cena: 110 tys. z³. Tel. 692 035 840. * Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow. 47 mkw. na os. Piastowskim w Nowej Rudzie. Tel. 504 106 166. * Posiadam do wynajêcia 1-pokojowe mieszkanie w centrum Wroc³awia, obok Uniwersytetu Ekonomicznego. Tel. 696 321 431. * Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 74 mkw. w noworudzkim rynku (³adne, ciep³e) lub zamieniê na ma³y dom. Tel. 604 493 388. * Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ o pow. 7,9 tys. mkw. (³adne po³o¿enie, na granicy Nowej Rudy, z rozpoczêt¹ budow¹). Tel. 604 141 160. * Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow. 44 mkw. przy ul. Niepodleg³oœci w Wa³brzychu (kuchnia, przedpokój, ubikacja). Tel. 603 991 152. * Sprzedam bardzo atrakcyjn¹ dzia³kê roln¹ o pow. 80 arów w Jugowie (za stadionem). Tel. 601 314 892. * Zamieniê kawalerkê w starym budownictwie w Nowej Rudzie na mieszkanie w dzielnicy S³upiec. Oferujê dop³atê i sp³atê zad³u¿enia. Tel. 666 172 089. * Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow. 40 mkw. na os. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie-S³upcu (2 blok, I piêtro). Tel. 728 309 924. * Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie o pow. 86 mkw. w Nowej Rudzie (kuchnia, ³azienka, przedpokój, ogród, gara¿). Tel. 74 872 2020. * Poszukujê do wynajêcia mieszkania. Cena: do 600 z³/ miesiêcznie. Tel. 665 530 404. * Sprzedam wyremontowan¹ kawalerkê o pow. 25 mkw. przy ul. Fredry w Nowej Rudzie (blok spó³dzielczy, niski czynsz, IV piêtro). Tel. 509 693 075. * Sprzedam dom w zabudowie szeregowej o pow. 106 mkw przy ul. Mickiewicza w Nowej Rudzie (6 pokoi, 2 kuchnie, ogród o ³¹cznej pow. 246 mkw.) Tel. 666 997 901. * Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie o pow. 71 mkw. na os. XXX-lecia w Nowej Rudzie-S³upcu (I piêtro). Tel. 500 043 119. * Sprzedam lub zamieniê na mniejsze mieszkanie o pow. 120 mkw. Lokalizacja: 2 km od K³odzka. Tel. 609 423 720. * Sprzedam nieruchomoœæ o pow. 74 mkw. przy ul. G³ównej 75 w Jugowie. Tel. 74 872 2341. * Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 14 arów przy ul. Nowa Osada w Nowej Rudzie. Tel. 32 305 0831. * Sprzedam nowy dom o pow. 170 mkw i dzia³kê o pow. 7 arów. Lokalizacja: W³odowicach 53 F. tel. 049 622 655 4723. * Sprzedam 2-pokojowe, wyremontowane mieszkanie o pow. 32 mkw. przy ul. Szpitalnej w Nowej Rudzie (³azienka, kuchnia). Tel. 661 282 585. * Sprzedam mieszkanie o pow. 93 mkw. w Wambierzycach (ciep³e, I piêtro, ogród). Tel. 74 872 3557, 74 871 9110 (po godz. 19.00). * Sprzedam mieszkanie o pow. 80 mkw. w okolicach K³odzka (bezczynszowe, do remontu, gara¿, komórka). Tel. 509 599 280. * Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Œcinawce Œredniej. Tel. 790 338 566. * Sprzedam lub wynajmê szeregówkê w Nowej Rudzie-S³upcu. Tel. 691 979 091. * Sprzedam mieszkanie o pow. 55 mkw. w Nowej Rudzie (gara¿, piwnica, suszarnia). Tel. 511 029 934 (po godz. 17.00). * Sprzedam dzia³kê ogrodow¹ o pow. 3 arów na terenie P.O.D. „Zdrowie” w Nowej Rudzie. Tel. 668 044 992, 74 872 3885. * Sprzedam dzia³kê pod zabudowê w Przygórzu. Tel. 515 066 885. * Sprzedam po³owê domu w Wilkanowie. Tel. 74 813 6095. * Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie bezczynszowe o pow. 82 mkw. w Nowej Rudzie (z gara¿em). Tel. 515 662 493. * Sprzedam mieszkanie o pow. 29 mkw. przy ul. Kolejowej w Nowej Rudzie. Cena: 80 tys. (do negocjacji). Tel. 603 099 501. * Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 2600 mkw. w Dzikowcu (media na granicy). Tel. 606 421 609. * Posiadam do wynajêcia wyremontowany gara¿ przy ul. Demokratów w Nowej Rudzie (pr¹d, kana³). Tel. 74 872 2337. * Zamieniê górê domu z ogrodem w Jugowie na mieszkanie w centrum Nowej Rudy lub dzielnicy S³upiec. Tel. 74 871 8059. * Sprzedam dom z dzia³k¹ przy ul. Niepodleg³oœci 35 w Nowej Rudzie. Cena: 180 tys. z³. Tel. 608 137 261. * Sprzedam pó³ domu wraz z barem. Tel. 883 622 530. * Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 30 mkw. w Nowej Rudzie na wiêksze. Tel. 506 158 372. * Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow. 58 mkw. przy ul. Lipowej w Nowej Rudzie (kuchnia, gara¿). Tel. 74 872 7392, 790 740 632. * Zamieniê mieszkanie spó³dzielcze o pow. 44,7 mkw. na os. Nowym A/1/7 w Nowej Rudzie na mniejsze. Tel. 609 319 859 (po godz. 15.00). * Sprzedam mieszkanie o pow. 53 mkw. w Œcinawce Œredniej (pokój, kuchnia i ³azienk¹ na I piêtrze oraz pokój na parterze). Cena: 65 tys. z³. Tel. 663 384 980 (po godz. 17.00). * Zamieniê kawalerkê w starym budownictwie na 2- lub 3-pokojowe mieszkanie w Nowej Rudzie (mo¿liwoœæ dop³aty lub sp³aty zad³u¿enia). Tel. 699 915 355. * Sprzedam nowy, wielofunkcyjny wózek dzieciêcy w kolorze oliwka-pomarañcz. Cena: 450 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam u¿ywany, wielofunkcyjny wózek dzieciêcy w kolorze be¿-kratka. Cena: 190 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam wielofunkcyjny, u¿ywany wózek dzieciêcy w kolorze zielony-groszek. Cena: 300 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam wielofunkcyjny, u¿ywany wózek dzieciêcy firmy Emjot w kolorze czerwony-be¿. Cena: 280 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam now¹ bie¿niê Omega 509 (sprzêt wysokiej klasy, na gwarancji). Tel. 601 863 192. * Sprzedam wielofunkcyjny, u¿ywany wózek dzieciêcy firmy Dymex w kolorze bordo-be¿. Cena: 300 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam wielofunkcyjny, u¿ywany wózek dzieciêcy z fotelikiem samochodowym w kolorze niebieskim. Cena: 350 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam ptaszki z Australii: papu¿ki faliste, zeberki, amadyny wspania³e. Cena: 30 z³. Tel. 794 283 165. * Sprzedam pudelka miniaturowego - suczka bia³a, szczeniê 6-tygodniowe. Cena: 420 z³. Tel. 794 283 165. * Sprzedam drewno rozpa³kowe (szczypki) w wi¹zkach. Cena: 3,50 z³/wi¹zkê. Transport gratis. Tel. 791 702 294. * Sprzedam meble Black Red White (POP): naro¿na szafa, pó³szafa i komoda. Stan bardzo dobry. Tel. 669 661 555. * Przyjmê od dobrych ludzi: zabawki, odzie¿ dla dzieci w wieku 0-6 lat, meble, komplet wypoczynkowy. Tel. 724 966 917. * Sprzedam fotelik samochodowy (0-9 kg) z mo¿liwoœci¹ zrobienia bujaczka. Cena: 30 z³. Tel. 609 701 469. * Sprzedam bia³¹ sukniê œlubn¹ z ró¿owymi dodatkami (gorset, spódnica i bolerko z welonem, rêkawiczki). Cena: 300 z³. Tel. 609 701 469. * Sprzedam gwintownicê do rur wraz z pionierem. Tel. 889 483 808. * Sprzedam mrozoodporne p³ytki gresowe w rozm. 30x30 firmy stargres. Tel. 508 203 866. * Sprzedam 2,5 tony wêgla górniczego. Tel. 74 872 2397. * Sprzedam pralkê marki Bosch WF13 1614. Stan dobry. Sprzedam akordeon Weltmeisterstella i wózek inwalidzki. Tel. 507 849 137, 74 872 3607. * Sprzedam konsolê PS2 i 2 pady (karta pamiêci, 8 gier, nieprzerobiona). Stan bardzo dobry. Cena: 200 z³. Tel. 660 918 449. * Oddam bezp³atnie w dobre rêce œwinkê domow¹. Tel. 600 769 141. * Sprzedam pilarkê spalinow¹ marki Stihl MS 250. Cena: 500 z³. Tel. 503 412 465. * Kupiê stare, przedwojenne przedmioty: meble, obrazy, porcelanê, lampy. Tel. 502 821 494. * Sprzedam oryginalne kimona do karate w rozm. 120/136. Cena: 50 z³/szt. Tel. 694 548 698. * Sprzedam rower górski dla dziecka w wieku 5-9 lat. Stan idealny. Cena: 200 z³. Tel. 694 548 698. * Sprzedam: m³odzie¿ow¹ wersalkê, ma³y segmencik, zlewozmywaki, ³azienkow¹ umywalkê z nog¹. Tel. 778 302 098. * Sprzedam barek do wody (Bonart Eden), elektryczn¹ maszynê do pisania, sprzêt medyczny do gabinetu (EKG i meble medyczne). Tel. 607 515 532. * Sprzedam stylowy komplet wypoczynkowy oraz sofê i 2 fotele. Cena: 1,9 tys. z³. Tel. 601 146 820. * Kupiê pi³ê sto³ow¹ do drewna o mocy 220 V. Tel. 661 120 520. * Sprzedam czerwono-szary wózek Atlantic Espiro (gondola i spacerówka, wanienka gratis). Cena: 450 z³. Tel. 667 482 116. * Sprzedam niemieckie p³ytki œcienne o wym. 15x15 cm oraz ceownik o wym. 24x8,5 cm x 6 m. Tel. 74 872 7407. * Sprzedam wagê elektroniczn¹. Tel. 506 010 007. * Sprzedam ch³odniê na wêdliny i nabia³ (ma³o u¿ywana, giêta szyba). Stan idealny. Tel. 506 010 007. * Sprzedam ok 500 szt. oczyszczonej ceg³y dziurawki z odzysku. Stan dobry. Cena: 0,2 z³/szt. Tel. 695 473 254. * Kupiê wyœcigi samochodowe - grê komputerow¹ na Windows 2000. Tel. 695 473 254. * Sprzedam podbitkê i boazeriê szlifowan¹ (sucha, ró¿ne d³ugoœci, szerokoœæ: 60-90 mm, gruboœæ: 11-15 mm). Cena: 15-23 z³/mkw. Tel. 692 277 486. * Sprzedam p³yty z bia³ego i ¿ó³tego piaskowca, ró¿ne gruboœci. Cena: 180 z³/tona. Tel. 669 644 063. * Sprzedam nowe drzwi balkonowe i okna, ró¿ne rozmiary. Tel. 669 644 063. * Sprzedam xbox 360. Tel. 607 841 858. * Sprzedam 100 kg u¿ywanej odzie¿y z Anglii (super cream). Cena: 19 z³/kg. Tel. 695 860 407. * Sprzedam z demobilu mundury wojsk brytyjskich (rozm. 170 cm, 85 cm w pasie). Tel. 668 404 364. * Sprzedam 2 papugi nieroz³¹czki z klatk¹ oraz wyposa¿eniem i pokarmem. Cena: 80 z³. Tel. 502 619 350. * Sprzedam m³odzie¿owo-damsk¹ odzie¿ u¿ywan¹ w rozm. 36-42. Tel. 519 350 725. * Sprzedam markow¹, dzieciêc¹ odzie¿ u¿ywan¹ w wieku 0-12 lat. Tel. 519 350 725. * Przyjmê ³ó¿eczko dla dziecka i lodówkê w dobrym stanie. Tel. 508 631 205. * Sprzedam ³ó¿ko szpitalne. Cena: 50 z³. Sprzedam 40 szt. pampersów. Cena: 25 z³. Tel. 693 365 058. * Sprzedam wózek x-lander (granatowa gondola, be¿owa spacerówka). Cena: 450 z³. Tel. 501 473 419. * Sprzedam bia³¹ sukniê œlubn¹ w rozm. 38-40. Cena: 900 zl (do negocjacji). Tel. 785 093 792. * Sprzedam sezonowe deski pod³ogowe - 40 m (d³. 2,30 m, gr. 3, 5 cm). Tel. 607 440 328. * Sprzedam oryginalne, sportowe krótkie spodenki oraz bluzkê sportow¹ bez rêkawów marki Adidas (z metkami). Tel. 691 619 779. * Sprzedam Router Linksys Adsl 2 + gateway wag54g2. Cena: 160 z³. Tel. 691 619 779. * Sprzedam damskie buty marki Reebok (rozm. 38, koszykówki, bia³a skóra z niebieskimi wstawkami). Cena: 100 z³. Tel. 691 619 779. * Sprzedam 1-osobowy tapczan. Stan bardzo dobry. Tel. 691 619 779. * Sprzedam 1-roczne kurki ozdobne. Cena: 15 z³/szt. Tel. 74 867 96 60. * Sprzedam wanienkê niemowlêc¹ ze stojakiem. Sprzedam ubranka dla dziewczynki w rozm. 62-74 cm (tanio, na sztuki). Tel. 669 023 561. * Sprzedam: zbiornik hydroforowy o poj. 200 l, pralkê wirnikow¹ (pó³automat), rower sk³adak, zamra¿arkê. Tel. 74 872 7407. * Sprzedam profesjonalne wios³a treningowe firmy „Ketler”. Tel. 505 766 170. * Sprzedam dwie frezarki do stylizacji paznokci i tipsów firmy „Naill designe”. Cena: 350 z³. Tel. 505 766 170. * Sprzedam 2-osobow¹ nierozk³adan¹ sofê w kolorze pomarañczowym. Cena: 380 z³. Tel. 505 766 170.

NIERUCHOMOŒCI
* Sprzedam lub wynajmê dom w zabudowie szeregowej o pow. 100 mkw. w Nowej RudzieS³upcu. Tel. 691 979 091. * Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na os. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie-S³upcu (monolity, I piêtro). Tel. 605 572 549, 694 957 195. * Sprzedam dzia³kê o pow. 0,30 arów przy ul. Wêglowa Wola w Nowej Rudzie-S³upcu. Tel. 886 320 710. * M³ode ma³¿eñstwo poszukuje do wynajêcia 2pokojowego mieszkania na terenie Nowej Rudy-S³upca. Tel. 519 406 373. * Sprzedam wyremontowane, 3-pokojowe mieszkanie o pow. 65 mkw. (piwnica, komórka, wc). Cena: 135 tys. z³. Tel. 512 153 427. * Sprzedam mieszkanie o pow. 37 mkw. blisko centrum Nowej Rudy (pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój, c.o.). Tel. 506 577 734. * Sprzedam mieszkanie o pow. 30 mkw. w radkowskim rynku. Tel. 661 879 979. * Sprzedam dom lub zamieniê na mieszkanie w centrum Nowej Rudy. Tel. 74 872 90 85 (po godz. 17.00). * Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê rolno-budowlan¹ o pow. 30 lub 80 arów Jugowie za stadionem. Tel. 601 314 892. * Sprzedam mieszkanie o pow. 52 mkw. na os. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie-S³upcu. Cena: 140 tys. z³. Tel. 887 667 064. * Posiadam do wynajêcia nieruchomoœæ o pow. 30 mkw. w Nowej Rudzie. Tel. 667 874 490, 603 405 907. * Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 0,4770 ha w Nowej Rudzie. Tel. 663 822 915. * Sprzedam dom z dzia³k¹ o pow. 0,13 ha w Bieganowie. Tel. 74 873 3609 (w godz. 20.00-22.00). * Sprzedam wyremontowane pó³ domu o pow. 57 mkw. w Nowej Rudzie-Drogos³awiu (ogród, strych, do adaptacji ponad 20 mkw.). Tel. 508 374 580. * Sprzedam dom wolnostoj¹cy w Przygórzu lub zamieniê z dop³at¹ na ma³e mieszkanie. Tel. 74 871 7054, 514 286 041. * Sprzedam wyremontowan¹ kawalerkê o pow. 34,2 mkw. na os. XXX-lecia w Nowej RudzieS³upcu (przerobiona na 2-pokojowe mieszkanie z balkonem, IV piêtro). Tel. 604 552 748. * Posiadam do wynajêcia 2-pokojowe mieszkanie z kuchni¹ przy ul. Krañcowej 2 w Nowej Rudzie (II piêtro). Cena: 450 z³/mc + liczniki. Tel. 502 609 998, 74 873 6162. * Sprzedam dom i dwie dzia³ki budowlane w okolicach Barda. Tel. 693 333 900. * Sprzedam wyremontowane mieszkanie o pow. 33 mkw. blisko noworudzkiego rynku (parter). Tel. 697 932 431. * Sprzedam mieszkanie o pow. 36,3 mkw. w noworudzkim rynku. Cena: 65 tys. z³ (do negocjacji). Tel. 502 505 452, 506 178 235. * Sprzedam dzia³kê o pow. 7000 mkw. z ma³ym domkiem w Kudowie Zdroju-Pstr¹¿nej. Tel. 691 979 091. * Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na os. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie-S³upcu (monolity, I piêtro). Tel. 694 957 195, 605 572 549. * Poszukujê mieszkania do wynajêcia na terenie Nowej Rudy-S³upca. Tel. 695 664 819. * Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 82 mkw. w Nowej Rudzie (z gara¿em, bezczynszowe). Tel. 515 662 493. * Sprzedam lub wynajmê szeregówkê o pow. 100 mkw. w Nowej Rudzie-S³upcu. Tel. 691 979 091.

RÓ¯NE
* Sprzedam br¹zow¹ i bia³¹ gêœ oraz br¹zowego g¹siora. Cena: 70 z³/szt. Tel. 665 620 180. * Sprzedam meble kuchenne na wymiar do monolitów (d³uga kuchnia). Tel. 694 957 195. * Sprzedam nowe ³ó¿eczko dzieciêce (sosnowe z materacem gryczanym). Cena: 180 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam telewizor 21 cali. Cena: 100 z³. Tel. 603 099 523. * Sprzedam drewno na rozpa³kê (szczypki, du¿e wi¹zki). Cena: 3,5 z³. Tel. 510 453 281, 74 871 1608. R E K L A M A

SK£AD OPA£U
Oferujemy: wêgiel eko-groszek 700 z³/t wêgiel kostka 630 z³/t wêgiel orzech 620, 600, 580, 540, 500 z³/t mia³ 400 z³/t wêgiel brunatny 270 z³/t

Nowa Ruda, ul. Pi³sudskiego 27 tel. 74 872 20 09

Przy zamówieniu powy¿ej 20 t - ceny do negocjacji

25

* Oddam w dobre rêce 5 ma³ych, bia³ych koci¹t. Tel. 504 719 845. * Sprzedam ¿y³kow¹ kosiarkê elektryczn¹ Sthil (na gwarancji). Cena: 300 z³. Tel. 783 485 174. * Sprzedam bia³¹ sypialniê w ca³oœci lub na sztuki (szafa 3-drzwiowa, komoda, szafki nocne, ³ó¿ko, toaletka). Tel. 505 112 381. * Sprzedam: stó³ na 10 osób, 2 kaloryfery ³azienkowe. Cena: 200 z³. Tel. 728 217 996. * Sprzedam mikrofalówkê. Cena: 100 z³. Sprzedam zmywarkê. Cena: 300 z³. Sprzedam mebloœciankê pokojow¹. Cena: 300 z³. Tel. 728 217 996. * Sprzedam meble pokojowe o wym. 4,5 m w kolorze ciemny orzech. Cena: 220 z³. Tel. 661 083 137. * Kupiê pi³ê sto³ow¹ do drewna o mocy 220 V. Tel. 661 120 520. * Sprzedam granatowy, g³êboko-spacerowy wózek dzieciêcy z noside³kiem. Stan bardzo dobry. Tel. 74 872 5415. * Sprzedam kuchniê pod zabudowê w rozm. 1,2 x 2,7 m (u¿ywana, 1 rok). Stan bardzo dobry. Cena: 2 tys. z³. Tel. 508 199 788. * Sprzedam du¿y rower turystyczny. Cena: 80 z³. Sprzedam 2-osobowy namiot z tropikiem. Cena: 20 z³. Sprzedam telefon stacjonarny (nowy, styl lat 40). Cena: 50 z³. Tel. 888 494 971. * Sprzedam 2-funkcyjny wózek z torb¹ i parasolk¹ (zadbany, u¿ywany przez rok). Cena: 400 z³. Tel. 668 116 921. * Sprzedam ciuszki dla dziewczynki w wieku 3 miesiêce-1,5 roku. Sprzedam rowerek do prowadzenia. Tel. 795 598 722. * Sprzedam meble pokojowe oraz inne wyposa¿enie domu. Tel. 608 137 261. * Sprzedam nowe czêœci do silnika SW 400 Lejland (pompê wodn¹, wtryskow¹, alternator, t³oki). Tel. 517 717 185. * Sprzedam ladê sklepow¹ (d³. 1,8 m, szer. 0,6 m, po³owa oszklona). Cena: 200 z³. Lokalizacja: Szczytna. Tel. 74 868 4282, 503 063 575. * Sprzedam dmuchawê (otwór z boku), bez silnika. Cena: 300 z³. Dojarkê dwukonwiow¹. Cena: 320 z³. Tel. 889 400 415. * Sprzedam przyczepê-wywrotkê (kiper na 2 strony). Cena: 2,2 tys. z³. Sprzedam now¹ oponê o wym. 16,9x 28. Cena: 850 z³. Tel. 889 400 415. * Sprzedam du¿y worek ³adnych ciuszków u¿ywanych dla dziewczynki w wieku 3-5 lat. Cena: 70 z³. Tel. 666 172 089. * Sprzedam u¿ywan¹, dzieciêc¹ tablicê do rysowania kred¹. Cena: 15 z³. Tel. 666 172 089. * Kupiê zbo¿e, kukurydzê oraz rzepak (zakontraktuje) w iloœciach samochodowych. Zapewniam transport oraz przedp³atê 25 ton na dzieñ przed za³adunkiem. Tel. 504 082 106. * Sprzedam œredni i owalny dywan. Cena: 60 z³. Tel. 502 619 350. * Sprzedam krzese³ko do karmienia Baby Design. Cena: 150 z³. Sprzedam le¿ak. Cena: 15 z³. Sprzedam laktator. Cena: 40 z³. Sprzedam ubranka body. Cena: 2 z³. Sprzedam kombinezon. Cena: 20 z³. Sprzedam podenki. Cena: 5 z³. Tel. 606 761 157. * Sprzedam drewno na rozpa³kê: szczypki i du¿e wi¹zki. Cena: 3,5 z³. Tel. 510 453 281, 74 871 1608. * Sprzedam chodzik dla dziecka. Cena: 50 z³. Sprzedam matê edukacyjn¹. Cena: 40 z³. Tel. 606 761157. * Sprzedam wózek - parasolkê firmy Conneco z pokrowcem. Stan bardzo dobry. Cena: 150 z³. Tel. 604 835 907.

* Oddam w dobre rêce ma³ego, czarnego o niebieskich oczach kocurka. Kotek do odebrania po 17 czerwca. Tel. 74 873 3349. * Sprzedam 80-letni¹, sprawn¹ maszynê do szycia marki Sienger. Tel. 691 575 412. * Sprzedam: rega³ ch³odniczy z hakami na wêdliny, kloc masarski drewniany, 2 wentylatory sufitowe, 3 haki wêdliniarskie. Tel. 603 056 456. * Sprzedam u¿ywany, bordowo-be¿owy wózek dzieciêcy, wielofunkcyjny z ko³ami piankowymi. Stan idealny. Cena: 300 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam u¿ywany wózek dzieciêcy (wielofunkcyjny, kolor czerwono-be¿owy, ko³a pompowane). Stan idealny. Cena: 350 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam u¿ywany wózek dzieciêcy (wielofunkcyjny Dymex, kolor bordowy, ko³a pompowane). Stan idealny. Cena: 350 z³.Tel. 695 860 407. * Sprzedam u¿ywany wózek dzieciêcy (wielofunkcyjny, kolor be¿owy, ko³a piankowe). Stan idealny. Tel. 695 860 407. * Sprzedam u¿ywany wózek dzieciêcy, wielofunkcyjny z fotelikiem samochodowym (kolor b³êkitny, kola piankowe). Stan idealny. Cena: 400 z³. Tel. 695 166 421. * Sprzedam u¿ywany wózek dzieciêcy (wielofunkcyjny, kolor oliwka-groszek, ko³a pompowane). Stan idealny. Cena: 350 z³. Tel. 695 166 421. * Oddam w dobre rêce dwa malutkie, czarne kotki. Tel. 693 674 159. * Sprzedam 10 tygodniowe, kolorowe kurki nioski, równie¿ leghorny. Cena: 15 z³/szt. Sprzedam gêsi bia³e. Cena: 60 z³/szt. Tel. 74 868 9136. * Kupiê jasne meble kuchenne. Cena: do 600 z³. Tel. 726 900 986. * Sprzedam kwity na 3 tony wêgla. Tel. 609 606 746. * Przyjmê od dobrych ludzi odzie¿ dla dzieci w wieku 0-6 lat i m³odzie¿y oraz komplet wypoczynkowy, meble. Tel. 724 966 917. * Sprzedam nowy le¿ak-bujak Mamas & Papas (0-18 kg, z wibracj¹, pozytywk¹ i zabawkami). Cena: 169 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam: nowy fotelik samochodowy, nosid³o Travel Century (0-18 kg, kolor: czarno-b³êkitny). Cena: 169 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam nowy, szaro-niebieski wózek dzieciêcy, spacerowy typu parasolka firmy Coneco. Cena: 299 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam nowy, czarno-czerwony wózek dzieciêcy spacerowy z foli¹ przeciwdeszczow¹. Cena: 249 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam nowy, ró¿owy wózek dzieciêcy, spacerowy typu parasolka z foli¹ i pokrowcem. Cena: 249 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam nowy, oliwkowo-pomarañczowy wózek dzieciêcy, wielofunkcyjny z ko³ami pompowanymi. Cena: 450 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam 3-miesiêcznego psa Husky (zaszczepiony, odrobaczony, ksi¹¿eczka zdrowia). Cena: 100 z³. Tel. 662 855 561. * Sprzedam ceg³ê rozbiórkow¹. Cena: 0,30 z³/ szt. Tel. 74 872 5457. * Sprzedam fotelik samochodowy. Cena: 50 z³. Tel. 697 142 460. * Sprzedam roczny wózek dzieciêcy w kolorze zielono-szarym. Stan dobry. Cena: 300 z³. Tel. 697 142 460. * Sprzedam dojn¹ kozê i m³od¹ kózkê. Tel. 74 667 1723. * Sprzedam rozk³adany fotel 2-osobowy oraz wirówkê „Œwiatowit”. Tel. 693 871 999. R E K L A M A

* Sprzedam 10 szt. u¿ywanych okien plastikowych o wym. 145x175. Cena: 150 z³/szt. Tel. 511 345 855. * Sprzedam gazowy ogrzewacz wody „Junkers”. Cena: 200 z³. Tel. 515 762 836. * Sprzedam ma³¹ maszynê elektryczn¹ do ciêcia drzewa. Cena: 200 z³. Tel. 515 762 836. * Sprzedam 2-osobowy fotel rozk³adany oraz pralkê automatyczn¹ Polar. Tel. 665 747 556. * Sprzedam lub zamieniê na dobr¹ si³owniê Simson SR50 przeznaczone do remontu. Cena: 600 z³. Tel. 511 431 141.

MOTORYZACJA
* Sprzedam Ford Sierra 2.0, benzyna, gaz. Rok prod. 1993. Cena: 1,9 tys. z³. Tel. 607 955 544. * Sprzedam Opel Calibra 2.5 V6. (instalacja gazowa, brak 3 i 4 biegu). Rok prod. 1994. Cena: 2 tys. z³ (do negocjacji). Tel. 511 854 834. * Sprzedam kombajn Class Columbus. Stan dobry. Tel. 692 807 073. * Sprzedam 5-osobow¹ przyczepê kempingow¹. Lokalizacja: Szczytna. Cena 800 z³. Tel. 501 131 172. * Sprzedam quada (na gwarancji, ma³y przebieg, zarejestrowany, op³acony, 150 cc). Rok prod. 2009. Cena: 3,5 tys. z³. (do negocjacji). Tel. 512 022 311, 74 871 5202. * Sprzedam Audi 80 B4, 2.0, LPG. Rok prod. 1993. Cena: 5,5 tys. z³. Tel. 785 937 709. * Sprzedam traktorek ogrodowy (boczny wyrzut, moc silnika: 15,5 KM, hak). Tel. 500 682 497, 500 704 106. * Sprzedam Kia Carens o poj. 2000, diesel (minivan, bordowy metalik). Rok prod. 2003. Tel. 74 872 4508. * Sprzedam Opel Tigra 1,4, 16V, benzyna (po wymianie rozrz¹du i oleju, kolor: czarny metalic). Rok prod. 1995. Tel. 500 305 213. * Sprzedam Citroena AX o poj. 1000. Rok prod. 1997. Cena: 1,5 tys. z³. Tel. 661 083 137. * Sprzedam 4 szt. felg stalowych 13 cali do samochodu marki Opel Corsa. Tel. 697 552 213. * Sprzedam Renault Scenic 1.9 TD (spalanie ok. 5 l/100 km). Rok prod. 1997. Cena: 8 650 z³. Tel. 74 872 6577, 728 309 924. * Sprzedam ko³a 17” (rozstaw 4x108 do samochodów marki Audi, Ford). Sprzedam opony o wym. 215/45/17. Tel. 785 885 020. * Sprzedam Opel Vectra 1,6 benzyna (5-drzwiowy, nowy model, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, nowe opony, oleje i œwiece, radio, wspomaganie kierownicy, zarejestrowany). Rok prod. 1996. Tel. 721 545 269, 668 744 578. * Sprzedam nowe czêœci do silnika SW 400 Lejland: pompê wodn¹, pompê wtryskow¹, alternator, t³oki. Tel. 517 717 185. * Sprzedam alufelgi 17 cali z oponami do Audi A3 na 5 œrub. Stan bardzo dobry. Cena: 600 z³. Tel. 74 871 7628, 507 600 239. * Sprzedam Opla Vectra A (poj. 2 l, hak, elektryczne lusterka, szyberdach). Stan dobry. Rok prod. 1989. Cena: 1,8 tys. z³. Tel. 502 176 514. * Sprzedam VW Transporter D 2,4 (blaszak, pierwszy w³aœciciel w kraju). Rok prod. 1996. Cena: 7,5 tys, z³. Tel. 605 572 549. * Sprzedam Opel Zafira 1.6 benzyna. Rok prod. 1999. Tel. 692 109 188. * Sprzedam VW Golf III (1,9 TDi, 110 KM, 4 x airbag, ABS, klimatyzacja, 5-drzwiowy, zarejestrowany). Rok prod. 1997. Cena: 8,9 tys. z³. Tel. 665 530 404.

* Sprzedam alufelgi 17 cali z oponami do Audi A3. Stan bardzo dobry. Cena: 600 z³. Tel. 74 871 7628, 507 600 239. * Sprzedam srebrnego Citroena C3 Exclusive 1.4 HDI. Rok prod. 2002. Cena: 17,9 tys. zl. Tel. 668 001 306. * Sprzedam ró¿ne czêœci do Renault Clio. Rok prod. 1993. Cena: od 5 z³. Tel. 888 310 742. * Sprzedam wszystkie czêœci z demonta¿u do Opel Vectra o poj. 2.0. Rok prod. 1990. Ceny: od 5z³. Tel. 695 299 926. * Sprzedam Poloneza Atu Plus, benzyna. Stan dobry. Rok prod. 1999. Tel. 609 592 141. * Sprzedam 2 szt. kó³ terenowych, opony o wym. 31/10.5R15. Stan dobry. Cena: 200 z³. Felgi. Cena: 150 z³. Tel. 606 837 333. * Sprzedam wszystkie czêœci z demonta¿u do Opel Vectra A 1.6 sedan z instalacj¹ gazow¹. Tel. 606 837 333. * Sprzedam Nissan Micra 1.0 (3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, airbag, szyberdach). Rok prod. 1998. Stan bardzo dobry. Tel. 696 321 431. * Sprzedam czerwonego Forda Escorta 1.4. Rok prod. 1994. Stan bardzo dobry. Tel. 609 423 720. * Sprzedam BMW E-46 (pe³na elektryka, zarejestrowany). Rok prod. 2002. Cena: 21,5 tys. z³. Tel. 665 530 404. * Sprzedam Audi 80 B4 2.0 z instalacj¹ gazow¹. Rok prod. 1992. Cena: 6,3 tys. z³. Tel. 609 152 629. * Sprzedam VW-T4 Transporter (9-miejscowy, oszklony, 1 tona ³adunku, d³ugi, zarejestrowany). Rok prod. 1994. Tel. 609 065 621. * Sprzedam Opel Vectra B 1,6 benzyna (4drzwiowa, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 2 airbagi, zarejestrowany, ubezpieczony, nowy model). Rok prod. 1996. Tel. 721 545 269, 668 744 578. * Sprzedam przyczepê kempingow¹ Wilk 450 De Lux (DMC 1000 kg, przedsionek, lodówka, kuchenka, zarejestrowana, OC). Rok prod. 1987. Cena: 7,9 tys. z³. Tel. 609 315 877. * Sprzedam 4 felgi aluminiowe z oponami o wym. R16/205/55 ET 35 o œrednicy osadzenia 6065 mm. Sprzedam opony Pirelli. Stan bardzo dobry. Cena: 1 tys. z³. Tel. 606 148 871. * Sprzedam VW Passat 2,5 TDi V6 (tiptronik, klimatyzacja, tempomat, immobiliser, ksenony, tapicerka skórzana, pe³ne wyposa¿enie). Rok prod. 2000. Cena: 22 tys. z³. Tel. 606 148 871. * Sprzedam Seat Cordoba sx (1.6 benzyna, moc: 101 KM, instalacja LPG, elektryczne szyby, klimatyzacja, kube³kowy fotel, radio, subwofer). Rok. prod. 1996. Lokalizacja: Przygórze. Tel. 785 412 718. * Sprzedam Fiat Punto z instalacj¹ gazow¹. Rok prod. 1999. Cena: 6,5 tys, z³. Tel. 502 619 350. * Kupiê samochody ca³e, uszkodzone lub do remontu. Tel. 781 285 379. * Sprzedam czêœci do Ford Transit diesel. Tel. 506 593 116. * Sprzedam nowe alufelgi w rozm. 14 cali z oponami letnimi. Tel. 605 898 691. * Kupiê motocykl WFM, SHL, WSK, JUNAK, JAWA, MZ lub inny. Tel. 785 777 337. * Sprzedam Renault Laguna 2.0 benzyna (elektryczne szyby, immobiliser, komplet kó³ zimowych z felgami, kolor: srebrny metalik). Rok prod. 1996. Tel. 608 068 382. * Sprzedam Ford Turneo bus 2,5 TD (9-osobowy, automat, przebieg: 102 tys. km). Rok prod. 2000. Stan idealny. Tel. 515 662 493. * Sprzedam granatowy Opel Astra II 1.6, 8V (wszystkie czêœci, angielska wersja) Tel. 606 421 609.

* Sprzedam kombajn Bizon Z-56. Tel. 601 786 256. * Sprzedam Seat Toledo o poj. 1.9 TDI w kolorze zielony metalik. Rok prod. 1997. Tel. 607 826 726. * Sprzedam 4 felgi 13-calowe i 2 nowe opony. Tel. 74 872 2447 (do godz. 14.00), 74 872 7442 (w godz. 8.00-22.00). * Sprzedam dwa ko³a do Opla Vectry. Cena: 120 z³/2 szt. Tel. 661 083 137. * Sprzedam opony zimowe: “Dêbica” (145/80 R13, 2 szt.), „Kormoran” (145/80 R13, 2 szt, bie¿nik 6 mm). Cena: 120 z³/kpl. Tel. 500 237 142.

PRACA
* Kobieta poszukuje pracy. Tel. 661 083 137. * Kierowca kat. B poszukuje pracy. Tel. 661 083 137. * Poszukujê pracy jako malarz. Tel. 721 506 589. * Pomogê starszym osobom w robieniu zakupów i wykonywaniu prac domowych. Tel. 503 099 347. * Podejmê siê koszenia ogródków kos¹ spalinow¹. Tel. 663 191 863. * Poszukujê pracy przy myciu okien i sprz¹taniu po remontach. Tel. 782 723 028. * Energiczna osoba podejmie siê pracy dorywczej lub na umowê. Tel. 600 769 141. * Podejmê siê opieki nad pieskiem na czas nieobecnoœci lub wyjazdu w³aœciciela. Tel. 603 487 257. * Zlecê wykonanie ró¿nych prac z piaskowca w ogrodzie na terenie Nowej Rudy-S³upca. Tel. 602 126 087. * 16- i 17-latek szukaj¹ pracy przy: roznoszeniu ulotek, myciu samochodów, roznoszeniu pizzy, trzepaniu dywanów, wyprowadzaniu psów na spacer i robienia zakupów. Tel. 507 662 706. * 59-letnia kobieta pomo¿e osobom starszym w prowadzeniu domu. Tel. 507 662 706. * Oferty noworudzkiej filii Powiatowego Urzêdu Pracy: mechanik samochodowy, kierowca samochodu ciê¿arowego, sprzedawca, kucharz, przewodnik

MATRYMONIALNE
* Mê¿czyzna pozna kobietê w wieku 28-38 lat. Stan cywilny obojêtny. Tylko SMS. Tel. 504 977 340. * 33-letni mê¿czyzna z okolic K³odzka szuka kobiety do sta³ego zwi¹zku. Tel. 795 486 982. * Przystojny, sympatyczny m³ody pan, chêtnie pozna kobietê do towarzystwa, dyskotek i spotkañ erotycznych. Jeœli jesteœ zainteresowana to pisz. Tel. 667 485 427. * Zaproszê fajn¹ i mi³¹ dziewczynê na wiosenne randki. Sebastian z K³odzka. Tel. 796 729 306.

Sprzedam umeblowane, 2-pokojowe mieszkanie o pow. 44,5 mkw. w Nowej Rudzie-Drogos³aw (parter z wydzielon¹ kuchni¹, taras i ogródek). Tel. 667 296 263. Sprzedam komfortowe mieszkanie na os. XXX-lecia w Nowej Rudzie-S³upcu (kuchnia na wymiar z pe³nym wyposa¿eniem, zabudowany przedpokój). Mieszkanie nie wymaga wk³adu finansowego. Tel. 501 774 113, 698 796 376.

Wynajmê lokal handlowy o pow. 140 mkw. w centrum Nowej Rudy

OG£OSZENIA DROBNE SMS-em!
Je¿eli chcesz, aby twoje og³oszenie drobne zosta³o zamieszczone wyœlij SMS-a na numer 72068. W treœci wpisz: TC.OG.treœæ. PRZYK£AD: TC.OG.Jan Kowalski. Sprzedam Fiata 126p. Cena 500 z³. tel. 000066650. Koszt jednego SMS-a to 2 z³ + VAT (2,44 z³ z VAT).

tel. 600 382 420 501 140 701

UWAGA! Og³oszenia drobne przyjmujemy na kuponie, który mo¿na dostarczyæ do redakcji lub przes³aæ poczt¹ na adres: 57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 4. Twoje og³oszenie uka¿e siê w trzech kolejnych wydaniach gazety.

Kupon na bezp³atne og³oszenie drobne
Imiê i nazwisko: .......................................................................................... Treœæ og³oszenia max. 15 s³ów (tylko dla osób fizycznych) ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ..................................................... Tel. .......................................................
Og³oszenie drobne w ramce 10 z³

„Gazeta K³odzka” nr 39

Nr 39

OG£OSZENIA DROBNE

26

Nr 39

HOROSKOP HOROSKOP
BARAN Uk³ad planet wp³ynie pozytywnie na Twoj¹ osobowoœæ. Bêdziesz zachwyca³ ludzi, z którymi siê spotykasz. Uwa¿aj tylko, ¿eby woda sodowa nie uderzy³a Tobie do g³owy. BYK Czeka Ciebie tydzieñ pe³en wra¿eñ. Za spraw¹ pewnych wydarzeñ znacznie poprawi siê Twoje samopoczucie. Zaczniesz ¿yæ pe³n¹ par¹. ´ BLIZNIÊTA Niestety Twoje kontakty z otoczeniem nie bêd¹ najlepsze. Panuj nad emocjami i spróbuj roz³adowaæ stres. RAK To dobry czas na rozwijanie w³asnych zainteresowañ. Przy okazji masz szansê poznaæ kogoœ interesuj¹cego. LEW Bêdziesz teraz bardzo kreatywny i podatny na romanse. W dodatku masz szansê prze¿yæ przygodê swojego ¿ycia. PANNA Twoje starania w koñcu zaczn¹ przynosiæ wymierne korzyœci. Nie zwalniaj jednak tempa. B¹dŸ konsekwentny w tym co robisz. WAGA Postaraj siê zachowaæ mi³¹ atmosferê wokó³ siebie. Nie daj siê wci¹gaæ w niepotrzebne intrygi. To nie pomo¿e, a tylko mo¿e zaszkodziæ. SKORPION Czas wykazaæ siê swoimi talentami. Poœwiêæ odrobinê energii i serca, a osi¹gniesz sukces. Nie zapominaj jednak o znajomych. STRZELEC Masz sporo problemów w pracy. Wkrótce jednak wszystkie uda siê Tobie pozytywnie rozwi¹zaæ. Na pewno zmierzasz w dobrym kierunku. KOZIORO¯EC Tryskasz energi¹. W dodatku radosny nastrój bêdzie siê udziela³ Twoim znajomym. Dziêki temu nie tylko bêdziesz oczarowywa³, ale spotkasz kogoœ, kto Ciebie oczaruje. WODNIK Przez najbli¿sze dni Twoj¹ g³owê bêd¹ zaprz¹taæ dylematy sercowe. Zanim jednak zaczniesz podejmowaæ decyzje, lepiej pozwól tym uczuciom siê rozwin¹æ. RYBY Ten tydzieñ przyniesie Tobie wiele powodów do zadowolenia. Zw³aszcza w sprawach osobistych i uczuciowych.
Wró¿ka Sabina

SprawdŸ za ile tankujesz
Ceny paliw na wybranych stacjach z 23 czerwca
NAZWA STACJI, ADRES Motorpol, W³odowice, W³odowice 56 PKN Orlen, Nowa Ruda, Niepodleg³oœci 43 SUH Stacja Paliw, Œcinawka Œrednia, 3 Maja 8a P-Gaz, Nowa Ruda, Niepodleg³oœci 58 PHU Eko-Gaz, Dzikowiec, Dêbówka 2a Sprzeda¿ paliw MON-NAFT, Jugów, G³ówna 91 PKS zajezdnia, Nowa Ruda, ul. Œwidnicka EkstraGaz, Nowa Ruda, ul. K³odzka Kasacja Pojazdów, Nowa Ruda, ul. Œwidnicka 108 Eko-rim, K³odzko, ul. Zajêcza 12a Stacja Gazowa K&K, K³odzko, ul. Zamiejska 16 Poczta Polska Centrum Logistyki, K³odzko, ul. Objazdowa 14 Stacja paliw PKS, K³odzko, ul. Dusznicka 1 PKN ORLEN, K³odzko, ul. Moniuszki 4 „Marx”, Bystrzyca K³odzka, ul. Kolejowa 151 Bliska, Stary Waliszów 46 PKN Orlen, Boguszyn PKN Orlen, Szalejów Dolny Stacja Paliw M.G.£.A., Jaszkowa Dolna 1A Stacja Paliw BP, K³odzko, ul. Dusznicka 14 E 95 4,75 4,79 4,65 4,70 4,70 4,66 4,56 4,69 4,79 4,72 4,72 4,79 4,79 4,69 4,72 E 98 4,99 4,83 4,99 4,99 4,99 ON 4,45 4,65 4,45 4,40 4,50 4,35 4,28 4,39 4,53 4,46 4,47 4,57 4,57 4,38 4,42 LPG 2,21 2,10 2,08 2,15 2,08 2,10 2,09 2,12 2,19 2,19 2,05 2,19

zestaw map Sudety Œrodkowe 5 biletów do Muzeum Górnictwa bilet do kina bukiet kwiatów zaproszenie do kawiarni „Bia³a Lokomotywa” Przeja¿d¿ka limuzyn¹ 2-osobowa wycieczka do Pragi

Rozwi¹zuj¹c krzy¿ówkê, za 6 tygodni masz szansê wygraæ

KURS NA PRAWO JAZDY

Jak zdobyæ nagrody?
Wystarczy wys³aæ has³o tygodnia z krzy¿ówki SMS-em na numer 72068 w treœci wpisuj¹c TC.KR.has³o_tygodnia_imiê_i_nazwisko. Koszt jednego SMS-a to 2 z³ + VAT (2,44 z³ z VAT). Mo¿esz równie¿ dostarczyæ do redakcji has³o tygodnia na kuponie.

Has³o tygodnia:

Marionetka
W tym tygodniu wygrali: Daria G³odek przeja¿d¿ka Lincolnem Marek Kredkiewicz zestaw map Damian Filipek bilety do Muzeum Górnictwa Marta Podulka bilet do kina El¿bieta Zawadzka bukiet kwiatów Barczyk Sabina zaproszenie do kawiarni Zwyciêzców powiadomimy telefonicznie!
Imiê i nazwisko:

GK 39

.................................................. tel. ..........................................

27

D Y Ż U RY A P T E K RY
ODZKO K Ł ODZKO (DYŻUR YŻURY (DYŻURY NOCNE)

W A Ż N E T E L E FO N Y FO
OLICJ P OLIC J A
T E L.

997 997

Apteka pod Jeleniem, Pl. Chrobrego 5, tel. 74/ 867 27 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 czerwca Apteka Nova, ul. Harcerzy 1, tel. 74/ 867 08 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 czerwca Apteka Familijna, ul. Morcinka 3, tel. 74/ 865 88 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 czerwca Apteka Pod Murzynem, Pl. Chrobrego 13, tel. 74/ 865 92 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 czerwca Apteka Utis, ul. Wojska Polskiego 16, tel. 660 693 859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 czerwca Œw. Kosmy i Damiana, ul. Witosa 14, tel. 74/ 867 74 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 czerwca Apteka w twierdzy, ul. Noworudzka 2, tel. 74/ 867 24 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 lipca

• Komisariat Policji, K³odzko pl. Chopina 2, tel. 74 647 33 33 • Komisariat Policji, Polanica-Zdrój ul. Warszawska 1, tel. 74 868 15 31 • Komisariat Policji, Bystrzyca K³. ul. S³owackiego 8, tel. 74 811 11 03

S TRAŻ

MIEJSKA

TRZYC B Y S TRZYC A
Apteka Apteka Apteka Apteka Apteka Apteka Apteka

KŁODZKA (DYŻUR WIEC ZO RO YŻURY KŁODZKA (DYŻURY WIEC ZO RO WE *)

pod Eskulapem, pl. Wolnoœci 28, tel. 74/ 811 07 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 czerwca Centralna, ul. Mickiewicz 15, tel. 74/ 811 42 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 czerwca Bystrzycka, ul. Okrzei 12, tel. 74/ 811 14 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 czerwca pod Eskulapem, pl. Wolnoœci 28, tel. 74/ 811 07 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 czerwca Bystrzycka, ul. Okrzei 12, tel. 74/ 811 14 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 czerwca pod Eskulapem, pl. Wolnoœci 28, tel. 74/ 811 07 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 czerwca Centralna, ul. Mickiewicz 15, tel. 74/ 811 42 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 lipca

• Stra¿ Miejska, K³odzko pl. B. Chrobrego 2, tel. 74 867 87 67 • Stra¿ Miejska, Polanica-Zdrój ul. D¹browskiego 3 tel. 74 868 06 52 • Stra¿ Miejska, Bystrzyca K³odzka pl. Wolnoœci 1, tel. 74 811 30 52

POŻARNA S TRAŻ POŻARNA TEL. 998
• Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, K³odzko, ul. Traugutta 7, tel. 74 865 72 01 • Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, Bystrzyca K³odzka ul. Mickiewicza 1, tel. 74 811 54 00 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, Polanica-Zdr. ul. Warszawska 2, tel. 74 868 13 33

*Od poniedzia³ku do pi¹tku dy¿uruj¹ca w Bystrzycy apteka jest otwarta do godz. 22.00, w soboty wg, ustalony godzin pracy, a w niedzielê w godz. 9.00-13.00.

RO S Ł U Ż B A Z D RO W I A
KO K Ł O D Z KO
• • • • • • • • • • „Salus” Centrum Medyczne, ul. J. Kusociñskiego 3A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 867 37 28 „Salus” Centrum Medyczne, ul. £¹kowa 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 647 53 77 „Kolk” K³odzki Obwód Lecznictwa Kolejowego Sp. z o.o., ul. £u¿ycka 9 . . . . . . . . . . . . 74 865 80 16 „Eskulap” NZOZ Przychodnia Lekarska, ul. Wojska Polskiego 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 865 78 88 „Askomed” S.C., ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 865 99 90 „Nefromedica”, ul. Harcerzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 867 80 86 Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Einhorn, ul. Floriana Szarego . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 867 66 66 Gabinet Pediatryczny, Leszek Ujma, ul. Rodzinna 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 894 942 Gabinet Neurologiczny, Ewa Ujma, ul. Rodzinna 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 894 942 NZOZ „MEDART”, K³odzko, ul. Zajêcza 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 301 884

OT P O G OT O W I A
• Pogotowie ratunkowe, K³odzko ul. Szpitalna 1a, tel. 74 867 32 98 • Pogotowie Gazowe, K³odzko ul. Fabryczna 1, tel. 992 • Pogotowie ratunkowe, Bystrzyca K³. ul. Sienkiewicza 6 tel. 74 811 39 99 • Pogotowie energetyczne, Polanica-Zdr. ul. Cicha 17 tel. 74 868 16 51

TRZYC KŁODZKA B Y S TRZYC A KŁODZKA
• „San Med.”, ul. Polna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 644 19 92

Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Okrzei 8, tel. 74 865 74 10 Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Okrzei 16, tel. 74 867 35 26 Prokuratura Rejonowa ul. B. Chrobrego 20, tel. 74 869 70 40 S¹d Rejonowy ul. Bohaterów Getta 15, tel. 74 865 13 00 Szpital Rejonowy ul. Szpitalna 1a, tel. 74 865 12 00 Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ul. Stanis³awa Wyspiañskiego 44, tel. 74 647 00 53 Regionalna Informacja Turystyczna pl. Chrobrego 1, tel. 74 865 89 70, 867 70 07 K³odzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji ul. Kusociñskiego 2 i pl. Jagie³³y 1, tel. 74 867 33 64 Muzeum Ziemi K³odzkiej ul. £ukasiewicza 4, tel. 74 867 35 70 Urz¹d Miar, ul. Po³abska 32, tel. 74 867 22 93 Inspekcja Budowlana ul. S. Wyspiañskiego 2d, tel. 74 867 95 48 Rzecznik Konsumenta ul. Koœciuszki 7, tel. 74 865 75 88 Pañstwowa Inspekcja Transportu Drogowego ul. Grunwaldzka 29, tel. 74 647 40 43 Zak³ad Administracji Mieszkaniami Gminnymi ul. Grunwaldzka 29, tel. 74 647 21 34 Sudecki Oddzia³ Stra¿y Granicznej ul. Wyspiañskiego 2, tel. 74 862 39 00 Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji ul. Piastowska 14, tel. 74 867 29 55 Batalion Piechoty Górskiej ul. Walecznych 59, tel. 74 867 24 78 Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ ul. Boh. Getta 7, tel. 74 647 84 00 • POLANICA-ZDRÓJ Urz¹d Miejski, ul. Jaros³awa D¹browskiego 3, tel. 74 868 06 00 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, ul. Jaros³awa D¹browskiego 3, tel. 74 868 18 02 Miejskie Centrum Kultury, ul. Lipowa 2, tel. 74 869 06 43 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. W. Polskiego 23, tel. 74 868 14 67 Specjalistyczne Centrum Medyczne ul. Jana Paw³a II 2, tel. 74 862 11 00 Biuro Promocji Miasta, ul. Zdrojowa 13, tel. 74 868 24 44 Informacja Turystyczna, ul. Zdrojowa 13, tel. 74 868 24 44 • BYSTRZYCA K£ODZKA Urz¹d Miasta i Gminy, ul. Henryka Sienkiewicza 6, tel. 74 811 76 00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Plac Wolnoœci 16, tel. 74 811 14 47 Bystrzyckie Centrum Kultury Fizycznej ul. Mickiewicza 14, tel. 74 644 29 90 Miejsko Gminny Oœrodek Kultury ul. W. Polskiego 20, tel. 74 811 05 91 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, ul.1 Maja, tel. 74 811 02 66 Zarz¹d Budynków Komunalnych, ul. Stra¿acka 13, tel. 74 811 70 50 Prokuratura Rejonowa ul. Sempo³owskiej 4, tel. 74 869 70 00 25 Zespó³ Opieki Zdrowotnej, ul. Okrzei 49, tel. 74 811 04 73 Informacja Turystyczna, ul. Ma³y Rynek 2/1, tel. 74 811 37 07

OLANICA -ZDRÓ P OLANIC A -ZDRÓ J
• • • • • „Medicus” Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, ul. Lipowa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 868 16 53 „Eskulap” NZOZ, ul. Warszawska 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 868 12 90 „Secura” Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, Aleja Ró¿ 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 868 17 32 „ZUK SA”, ul. Zdrojowa 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 868 15 13 Praktyka Lekarza Rodzinnego, K. D¹browski, ul. Wojska Polskiego 1 . . . . . . . . . . . . . . . 74 868 26 80

PKS
• PKS – Dworzec K³odzko pl. Jednoœci 1 tel. 74 867 37 32 • PKS – Dworzec, Bystrzycy K³odzkiej tel./fax: 74 811 15 55 informacja o odjazdach: dla TP S.A., Dialog – 0 703 300 144 dla Era, Orange, Plus GSM – * 720 80 4

TA X I
KO K Ł O D Z KO
Ryno. Taxi, ul. ¯eromskiego 14 ................. 667 778 009 AIG Taxi, ul. Traugutta 9 ........................................ 94 88 Postój Taksówek, ul. Moniuszki 13 .......... 74 867 35 04 Krzysztof Wêglowski, Audi A4 .................. 509 085 039 Ryszard Kwiatkowski, Seat 7-osobowy ... 504 400 936 Ryszard Matyasik, Seat 7-osobowy ......... 691 373 337 Kazimierz Politewicz, Ford ....................... 698 001 352 Tadeusz Lupa, Passat ................................ 691 509 145 Jacek Osowski, Mercedes ......................... 604 612 877 Marcin G¹siorowski, Passat ..................... 603 639 293 W³odzimierz, Seat ...................................... 691 373 337 Marek Palko, Mercedes Kombi .................. 601 158 111

PKP
TRZYC KŁODZKA B Y S TRZYC A KŁODZKA
Postój taksówek, ul. S³owackiego ........... 74 811 29 19 Zdzis³aw Seku³a, VW 7-osobowy .............. 603 914 539 Andrzej Rozenbajger, Renault 9-osobowy602 451 826 Tadeusz Fuchs, Mercedes ......................... 885 257 777 Zbigniew Skowronek, Mercedes .............. 604 085 686
• PKP Dworzec K³odzko G³ówne ul. Dworcowa 1 • PKP Dworzec K³odzko Miasto pl. Jednoœci • Stacja Kolejowa PKP Polanica-Zdrój tel. 74 868 12 28 Informacja PKP: 94 36

OLANICA -ZDRÓ P OLANIC A -ZDRÓ J
Postój taksówek, ul. Harcerska ............... 74 868 12 28 Jerzy Dudek, Ford Mondeo ........................ 784 207 512
tel. 74 872 53 08 www.gazetaklodzka.pl; redakcja@gazetaklodzka.pl

RZĘDY INST CJ U RZĘDY I INS T Y T U C J E
• K£ODZKO Urz¹d Miasta pl. B. Chrobrego 1, tel. 74 865 46 00 Urz¹d Gminy ul. Okrzei 8a, tel. 74 647 41 00 Starostwo Powiatowe ul. Okrzei 1, tel. 74 865 75 11 Urz¹d Pocztowy ul. Jagie³³y 2, tel. 74 867 29 30 Urz¹d Skarbowy ul. Walasiewiczówny 1, tel. 74 647 43 00 Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, ul. B. Chrobrego 21, tel. 74 649 75 00

Tygodnik Gazeta K³odzka

Redaktor naczelny: Romuald Piela. Sekretarz redakcji: Ma³gorzata Daciuk. Dzia³ sportowy: Tadeusz Daszkiewicz. Kultura: Witold Kozakowski. Stali wspó³pracownicy: Maria Nowakowska, Karolina Ko³odziejczyk, Arkadiusz Balcerzak, Marcin Florkowski, Urszula Szatna, Marzena Wasiuk, Mateusz Forkasiewicz, Przemys³aw Ziemacki. Korekta: Alicja Zaboronek. Przygotowanie DTP: Stanis³aw Mróz. Kolporta¿: Katarzyna Lamparska (tel. 512 370 499). Druk: Polskapresse Bielany Wroc³awskie. Wydawca: INTERGOL, ul. Podjazdowa 12/1, 57-400 Nowa Ruda. Dziennikarze Gazety K³odzkiej czekaj¹ na telefony od Czytelników pon.-pt. w godz. 9.00-17.00 pod tel. 519 121 126, 512 198 512

Nr 39

28

REKLAMA

Nr 39

JYSK w K³odzku!
26 czerwca 2010 w nowej czêœci Centrum Handlowego Galeria Twierdza przy ul. Noworudzkiej 2 otwarty zostanie sklep JYSK. muj¹cej 1.650 sklepów i zatrudniaj¹cy oko³o 15 tysiêcy pracowników. W Europie JYSK jest jednym z najwa¿niejszych sprzedawców artyku³ów do sypialni: ko³der, poduszek i materaców, ale równie¿ wielu innych produktów kojarzonych z domem czy mieszkaniem – poœcieli, rêczników, artyku³ów dekoracyjnych, mebli i mebli ogrodowych – projektowanych wed³ug prostych i minimalistycznych cech stylu skandynawskiego. Ambicj¹ JYSK jest staæ siê liderem w sprzeda¿y artyku³ów wyposa¿enia „sypialni i mieszkania”. Dlatego te¿, co roku sklepy spod znaku gêsi (logo firmy) pojawiaj¹ siê w co najmniej dwóch kolejnych, nowych krajach. W Europie nowymi terenami ekspansji s¹ Boœnia Hercegowina i Serbia.

JYSK to jedna z najwiêkszych w Europie sieci, która pod has³em „sleeping and living” oferuje artyku³y wyposa¿enia domu. Za³o¿yciel firmy Lars Larsen swój pierwszy sklep otworzy³ w 1979 roku w Danii. Dziœ JYSK to koncern miêdzynarodowy, reprezentowany w 33 krajach, o sieci obej-

Wiosn¹ 2010 JYSK otworzy³ pierwsze sklepy w Chinach. W Polsce w ci¹gu ostatnich 10 lat powsta³o ponad 120 placówek o ³¹cznej pow. 117 tys. m. kw. Sieæ ci¹gle siê rozwija, otwieraj¹c rocznie œrednio 18 nowych sklepów w miastach powy¿ej 30 tys. mieszkañców. Sklepy JYSK zlokalizowane s¹ w centrach i parkach handlowych funkcjonuj¹ te¿ jako wolnostoj¹ce placówki handlowe. Optymalna powierzchnia ca³ego sklepu to oko³o 1200 m2 w tym oko³o 900 m2 sali sprzeda¿y. JYSK to firma k³ad¹ca nacisk na odpowiedzialnoœæ spo³eczn¹ i ekologiczn¹. W 1999 r. JYSK sta³ siê wspó³za³o¿ycielem „The Forest Trust”, or-

ganizacji, która dzia³a na rzecz ochrony lasów na œwiecie. JYSK jest jednym z najwiêkszych detalicznych sprzedawców mebli ogrodowych z certyfikatem FSC. FSC (Forest Stewardship Council) to Rada Dobrej Gospodarki Leœnej, która dzia³a na rzecz stworzenia zrównowa¿onej gospodarki leœnej na œwiecie. Do produkcji mebli z tym certyfikatem u¿ywa siê drewna pozyskiwanego z legalnych plantacji, co pozwala chroniæ œrodowisko naturalne. JYSK aktywnie wspiera tak¿e „UN Global Compact”, inicjatywê Sekretarza generalnego ONZ promuj¹c¹ spo³eczn¹ odpowiedzialnoœæ przedsiêbiorstw i wzywaj¹c¹ œwiat biznesu do kierowania siê w swojej dzia³alnoœci zasadami praw cz³owieka, praw pracowniczych, ochrony œrodowiska i przeciwdzia³ania korupcji. JYSK ju¿ dziœ sprzedaje produkty ze specjalnymi oznacze-

niami, które gwarantuj¹, ¿e podczas ich wytwarzania przestrzegano zasad etycznych i ochrony œrodowiska. Najbli¿sze otwarcia planowane s¹ w Czêstochowie 9 lipca oraz w Tarnowie 25 sierpnia. Do zobaczenia w JYSK!

Uwaga! Pierwszych 50 Czytelników, którzy dotr¹ do sklepu JYSK w dniu otwarcia z kuponem zamieszczonym w rogu strony i zrobi¹ zakupy przynajmniej za 10 z³ otrzymaj¹ prezent: koc lub œpiwór.

29

Program TV

Nr 39

30

Nr 39

Program TV

REKLAMA

31

www.gazetaklodzka.pl

Nr 39

32

REKLAMA

Nr 39

REKLAMA

33

POBIEROWO PUCHATEK morze, pla¿a 150m

tanie wczasy, wy¿ywienie, dojazd
REZERWACJE: Przedszkole Bajka pn-pt w godz. 12.00-15.00

tel. 74 872 30 31, 502 237 242 512 45 44 43 – non stop

Nr 39

34

REKLAMA

Nr 39

Ca³odobowe Us³ugi Pogrzebowe CREDO
Aleksandra Rudy, Waldemar Kuzakowski

Kompleksowa organizacja us³ug pogrzebowych

www.gazetaklodzka.pl

K³odzko, ul. Matejki 2 tel. 74 867 1280

35

Dru¿yna z Bystrzycy przegra³a trzeci mecz z rzêdu

Juniorzy udanie finiszuj¹

Kryzysowa Polonia

Id¹ jak burza
Fenomenaln¹ formê prezentuj¹ w koñcówce sezonu juniorzy z Bystrzycy K³odzkiej, którzy od siedmiu spotkañ s¹ niepokonani, a jeszcze nie tak dawno byli niemal na samym dole tabeli. W niedzielê pokonali 3:0 Zamek Kamieniec Z¹bkowicki. Polonia naciera³a na rywali non stop. Pierwsz¹ bramkê zdoby³ w 35 minucie Piotr Buczyñski, po œwietnej akcji wyró¿niaj¹cego siê w tym meczu Bart³omieja Œwierczewskiego. Drugiego gola bystrzyczanie strzelili w 55 minucie. Po zamieszaniu w polu karnym gospodarzy, pi³kê do bramki Kamieñca Z¹bkowickiego skierowa³ Przemys³aw Kubiak. Ostatni¹ bramkê w tym meczu zdoby³ w 80 minucie S³awomir Bielak, który po ominiêciu – jak tyczki – obroñców gospodarzy pokona³ bezradnie interweniuj¹cego goalkeepera Zamku. Polonia w meczu z Zamkiem wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie Œwiszcz – Barczuk, Forkasiewicz (60»Isalski), Komisarczyk, Bielak, Kubiak, Wdowiak (46' Duplaga), Œwierczewski, Szkwarek, Buczyñski, Jaœnikowski. W ostatnim meczu sezonu2009/ 2010 bystrzyczanie zmierz¹ siê na wyjeŸdzie z juniorami z Jaworzyny Œl¹skiej.
(FORMA)

Bart³omiej Zaleski (z prawej), zdobywca jedynej bramki dla Polonii w meczu z Zamkiem

Kolejna pora¿ka dru¿yny z Bystrzycy Polonia nie zdoby³a kamienieckiego Zamku

Polonia przegra³a w minion¹ niedzielê z wiceliderem z Kamieñca Z¹bkowickiego 1:2. Dru¿yna z Bystrzycy zagra³a ca³kiem nieŸle, mimo to Zamku nie zdo³a³a zdobyæ. Gospodarze wygrali mecz dziêki g³upim b³êdom bystrzyckiej defensywy. W 10 minucie pierwsz¹ bramkê strzeli³ Wajda. Gol pad³ po doœrodkowaniu pi³ki w pole karne. Nieca³e dwie minuty póŸniej by³o ju¿ 1:1. Polonia wyrówna³a po celnym trafieniu Bart³omieja Zaleskiego,
Lp. Dru¿yna

dla którego by³a to pierwsza bramka w tym sezonie. Po tym golu gra nieco siê zaostrzy³a. Sêdzia musia³ coraz czêœciej u¿ywaæ gwizdka. W koñcówce pierwszej po³owy nieporadnoœæ Polonii wykorzysta³ Dery³o i by³o 2:1 dla Zamku. Druga bramka, podobnie jak pierwsza, pad³a po koszmarnym b³êdzie w szeregach obronnych bystrzyczan. Polonia przegra³a trzeci mecz z rzêdu. Na kolejkê przed koñcem rozgrywek o mistrzostwo A-klasy plasuj¹ siê na odleg³ym jak na spadkowicza z okrêgówki 11. miejscu. W niedzielê, 27 czerwca, bystrzyczanie zagraj¹ na w³asnym stadionie z ATS-em Wojbórz.
Mecze Punkty Bramki

Mateusz Forkasiewicz
S³awomir Bielak, zdobywca trzeciej bramki dla Polonii

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Zjednoczeni Œcinawka Œrednia Zamek Kamieniec Z¹bkowicki Trojan L¹dek-Zdrój Pogoñ Duszniki-Zdrój Hutnik Szczytna ATS Wojbórz Sudety Miêdzylesie Unia Bardo Odrodzenie Szalejów Dolny Zamek Trzebieszowice Polonia Bystrzyca K³odzka £omniczanka Stara £omnica Burza Dzikowiec Orlêta Krosnowice KS Polanica-Zdrój Œnie¿nik Domaszków

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

69 57 56 49 48 42 39 38 37 36 35 34 32 31 28 25

100-33 47-30 75-50 52-33 64-59 54-55 74-70 64-72 39-49 57-63 56-70 40-51 57-62 57-81 51-68 46-86

Pozosta³e wyniki ostatniej kolejki
Odrodzenie Szalejów Dolny – Unia Bardo 0:2 KS Polanica-Zdrój – Trojan L¹dek-Zdrój 2:3 Sudety Miêdzylesie – Pogoñ Duszniki-Zdrój 3:2 ATS Wojbórz – £omniczanka Stara £omnica 2:0 Zjednoczeni Œcinawka Œrednia – Œnie¿nik Domaszków 6:0 Zamek Trzebieszowice – Hutnik Szczytna 2:2 Burza Dzikowiec – Orlêta Krosnowice 5:0

Lp. Dru¿yna

Mecze Punkty

Bramki

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Zjednoczeni ¯arów Nysa K³odzko Stal Œwidnica Górnik Boguszów-Gorce AKS Strzegom MKS Szczawno-Zdrój Piast Nowa Ruda Zieloni £agiewniki Polonia Bystrzyca K³odzka Karolina Jaworzyna Œl¹ska Zjednoczeni Œcinawka Bielawianka Bielawa Zamek Kamieniec Z¹bkowicki Pi³awianka Pi³awa Górna Zag³êbie Wa³brzych Victoria Œwiebodzice

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

79 60 58 57 56 54 45 41 38 37 34 28 24 23 21 19

88-13 101-38 74-53 94-53 82-51 68-50 74-47 73-72 73-79 79-112 56-79 45-88 43-87 40-74 40-86 40-89

fot. wwwpoloniabystrzyca.com

Tymczasem drugi spadkowicz z okrêgówki, Zjednoczeni Œcinawka Œrednia, mo¿e ju¿ œwiêtowaæ ponowny awans do wy¿szej ligi. Z A-klas¹ po¿egna³ siê ju¿ Œnie¿nik Domaszków, a jedynie matematyczne szanse na utrzymanie ma jeszcze Klub Sportowy z Polanicy-Zdroju. Polonia w meczu z Zamkiem zagra³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: So³odowczuk – Go³ojuch, Pelczarski (60' Forkasiewicz), Sobañski, Miko³ajczyk, Zaleski, Wojty³a, Franczuk, Marcinów, Pasternak, Grudzieñ.

fot. wwwpoloniabystrzyca.com

Nr 39

SPORT

36

Koszykarskie œwiêto
Mecze gwiazd, konkursy wsadów i rzutów za trzy punkty, puchary, medal i pami¹tkowe zdjêcia – tak by³o podczas I Festiwalu Koszykówki. Na imprezê zorganizowan¹ w k³odzkiej hali sportowej przysz³o prawie dwustu kibiców tej dyscypliny sportu

Nr 39

SPORT

fot. R. Piela

Na imprezê przysz³o prawie dwustu kibiców tej dyscypliny. Ju¿ kilkulatkowie próbowali kibicowaæ i waliæ w bêben

Drugoligowy Doral pokona³ dru¿ynê gwiazd Amatorskiej Ligi Koszykówki 72:55. Graczem MVP zosta³ Jan Kurowski. W konkursie wsadów zwyciê¿y³ S³awomir DŸwilewski, a w konkursie rzutów za trzy punkty triumfowa³ R. Ptasiñski z ALK

fot. R. Piela

Medale wrêczy³ koszykarkom i koszykarzom burmistrz Bogus³aw Szpytma

Pami¹tkowe zdjêcie koszykarzy ALK i Dorala Nysy K³odzko

fot. R. Piela

Agata Owczarek z Ziêbic rzuci³a 4 trójki i zwyciê¿y³a w konkursie

Dru¿yna z Ziêbic wygra³a z reszt¹ ¿eñskiej ligi ALK 33:27. Najwartoœciowsz¹ koszykark¹ meczu wybrana zosta³a Jasia Rudkowska z Ziêbic

fot. R. Piela

fot. R. Piela

fot. R. Piela

37

Nysa K³odzko w ostatnim meczu w IV lidze rozbita przez Pumê Pietrzykowice

1:6 na po¿egnanie
Lp. Dru¿yna Mecze Punkty Bramki

Futbolowa szkó³ka
Trener Mariusz Sobczyk szuka nowych kandydatów na pi³karzy. Prowadzona przez niego szkó³ka pi³karska og³osi³a nabór. Szkoleniowiec szuka ch³opców z grupy wiekowej roczników 1998/ 1999/2000, 2001/2002 oraz do trzeciej grupy wiekowej z rocznika 2003/2004. Zajêcia przysz³ych pi³karzy odbywaæ siê bêd¹ na boisku ze sztuczn¹ nawierzchni¹ przy szkole podstawowej nr 6 w K³odzku. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 604 54 81 27 u Mariusza Sobczyka.
(PIERO)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Lechia Dzier¿oniów Twardy Œwiêtoszów Chrobry Nowogrodziec 1985 Szczawno-Zdrój KuŸnia Jawor Prochowiczanka Prochowice Konfeks Legnica Karkonosze Jelenia Góra Puma Pietrzykowice GKS Kobierzyce Bobrzanie Boles³awiec MiedŸ II Legnica Polonia Œroda Œl¹ska Nysa K³odzko Chojnowianka Chojnów Œlêza II Wroc³aw

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

64 63 56 49 47 46 41 40 39 39 37 35 32 28 27 16

59-23 72-29 56-26 33-33 42-32 42-29 54-53 41-49 58-51 56-50 40-46 39-47 31-59 27-56 33-60 30-74

Kolejne podium Klaudii
Mocn¹ obsadê mia³a druga edycja Dream-Bike na Górze Parkowej w Bielawie. W kilku kategoriach na starcie stanêli ci sami kolarze, którzy niedawno rywalizowali w Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska. Tak by³o choæby w kategorii m³odziczek, gdzie b¹dŸ co b¹dŸ starsze od Klaudii Cybulskiej z UKS-u Centrum Nowa Ruda rywalki pragnê³y odwetu za pora¿ki we wczeœniejszych startach. Klaudia martwi³a siê przed startem o jedno: rozsypuj¹cy siê napêd jej roweru. Ostatnie dwa dni przed startem Roman Hujdus, prezes UKS-u, osobiœcie naprawia³ jej sprzêt i jak siê okaza³o jego wysi³ek nie poszed³ na marne, bo rower wytrzyma³ trudy wyœcigu i dowióz³ noworudziankê na pierwszym miejscu do mety.
(DATA)

Tomasz Lisowicz strzeli³ ostatni¹ bramkê dla Nysy w IV-ligowych rozgrywkach

Niewykorzystany karny zemœci³ siê Puma obna¿y³a bezradnoœæ k³odzczan

Pierwsze pó³ godziny meczu w Pietrzykowicach, ostatniego jaki zdegradowana Nysa zagra³a w

IV lidze, nie zapowiada³o takiego pogromu. Na tablicy wyników widnia³ wynik 1:1, a od 32 minuty Nysa gra³a z przewag¹ jednego zawodnika, bo za faul czerwon¹ kartkê zobaczy³ bramkarz Pumy. Poza tym sêdzia podyktowa³ rzut karny. Niestety Artur Pawlik prze-

strzeli³. I to by³ pocz¹tek dramatu w po¿egnalnym meczu Nysy. Niewykorzystany karny zemœci³ siê ju¿ trzy minuty póŸniej. Do siatki Nysy trafi³ Karol Gajos. Sêdzia uzna³ bramkê, choæ by³a to sytuacja doœæ kontrowersyjna. Pi³ka po uderzeniu Gajosa odbi³a siê od poprzeczki, potem od boiska i wysz³a w pole. Zdaniem arbitra przekroczy³a jednak ca³ym obwodem liniê bramkow¹. Nie mia³o to jednak wiêkszego znaczenia, bo w 38 minucie pi³karze z Pietrzykowic przypieczêtowali swoj¹ wy¿szoœæ strzelaj¹c kolejn¹ bramkê. W polu karnym sfaulowa³ bramkarz Nysy i tak¿e dosta³ czerwon¹ kartkê. Sêdzia podyktowa³ rzut karny, któ-

ry na bramkê zamieni³ Maciej Kulas. Po zmianie stron Puma dobi³a Nysê, strzelaj¹c trzy kolejne bramki. Usprawiedliwieniem tak wysokiej pora¿ki mo¿e byæ to, ¿e Nysa na mecz do Pietrzykowic pojecha³a w zaledwie trzynastoosobowym sk³adzie. Zabrak³o Kamila Kowalskiego, który pauzowa³ za ¿ó³te kartki oraz Daniela Grzegorzewskiego i Jaros³awa Dêdysa. Na ³awce rezerwowej zasiad³ tylko Robert Pi¹tkiewicz oraz Patryk Rosiak.
Romuald Piela
tel. 512 198 512 r.piela@gazetaklodzka.pl

fot. R. Piela

B-klasa: Inter rozgromi³ lidera z Niwy

Karate w MOK-u
W Miejskim Oœrodku Kultury w Nowej Rudzie walczyli m³odzi karatecy. W IV Otwartych Klubowych Zawodach Karate Kyokushin-Kan wystartowa³o 62 zawodników w przedziale wiekowym od 6 do 11 lat. Oprócz noworudzkich karateków tak¿e zawodnicy z K³odzka i G³uszycy. W kategorii junior II (8-9 lat) triumfowa³a Julita £ukaszczyk z K³odzka, a Przemys³aw Pietraszek z K³odzka by³ trzeci. Krzysztof Kornacki, organizator zawodów, pragnie podziêkowaæ dyrektorowi Miejskiego Oœrodka Kultury Wojciechowi Ko³odziejowi za udostêpnienie obiektu i du¿y wk³ad pracy w³o¿ony w przygotowanie imprezy.
(DATA)

Zjednoczeni na ³opatkach
Lp. Dru¿yna Mecze Punkty Bramki

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Zrzeszeni Niwa Zamek Gorzanów Tornado £awica Czarni Braszowice WLKS Wambierzyce LUKS Czermna Granica T³umaczów Igliczna Wilkanów Huragan Bo¿ków Inter O¿ary Grom Stoszowice K³os Laski Unia II Z³oty Stok

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24

57 56 48 45 42 40 32 30 22 22 21 10 6

62:32 77:24 78;39 49:34 68:37 73:55 52:59 53:65 47:52 52:78 43:62 34:77 38:111

Sensacyjny pogrom lidera. Zjednoczeni Niwa przegrali w O¿arach z tamtejszym Interem 1:4. Pora¿ka z 10. w tabeli B-klasy dru¿yn¹ nie poci¹gnê³a jednak za sob¹ ¿adnych konsekwencji. Lider z Niwy mo¿e cieszyæ siê z awansu do A-klasy, bo w ostatniej kolejce powinien zmierzyæ siê z K³osem Laski, zespo³em który od kilku kolejek oddaje mecze walkowerem. Zamek Gorzanów na pewno wiêc na finiszu rozgrywek nie wyprzedzi rywala z Niwy. W derbach gminy Radków gór¹ okazali siê gospodarze. WLKS Wambierzyce rozgromi³ Granicê

T³umaczów 6:2. Pozosta³e wyniki przedostatniej kolejki: Huragan Bo¿ków – Czermna Kudowa-Zdrój 0:2 (0:1); Tornado £awica – Unia II Z³oty Stok 7:0 (2:0); Zamek Gorzanów – Igliczna Wilkanów 5:1 (3:0); K³os Laski – Czarni Braszowice 0:3 v.o. W ostatniej kolejce, 26 czerwca, zagraj¹: Granica T³umaczów – Inter O¿ary, Igliczna Wilkanów – Huragan Bo¿ków, LUKS Czermna – WLKS Wambierzyce, Zamek Gorzanów – Tornado £awica, Czarni Braszowice – Grom Stoszowice, Zrzeszeni Niwa – K³os Laski.
(DATA)

Nr 39

SPORT

38

WK£ADKA REKLAMOWA

Nr 39

2 . Noworudzka ul Kłodzko 0 26.06.2my10 a !
Zaprasz

155x200 cm 279,- 70,200x220 cm 329,- 80,PODUSZKA 40x40 cm 46,95 11,73 50x60 cm 89,95 22,48 70x80 cm 119,- 29,75

RABAT POWYŻEJ 50% RABAT

74%

STÓŁ

KRZESŁO

ANTYALERGIC

ZNA

300,-

RABAT POWYŻEJ 50%

100,-

60,Wsad:1100 g Pranie: 90°C

STÓŁ CAROLINA LUB KRZESŁA PORTLAND Elegancki i solidny komplet mebli z mocnego, olejowanego drewna twardego. Obszerny stół o sz.90 x d.150/240 x w.74 cm, wyposażony w dodatkowe blaty. W komplecie krzesła 5-pozycyjne. Drewno twarde z certyfikatem FSC. Stół, 1 szt. 699,- 300,- RABAT 399,Krzesło, 1 szt. 229,- 100,- RABAT 129,-

KOŁDRA FLOWER Miękka i puszysta kołdra, przyjazna dla alergików. Kołdrę można prać w 90°C, co zapewnia likwidację roztoczy. Wsad to lekki i ciepły puch poliestrowy, 1100 g. Poszycie z bawełny. 135x200 cm. 1 szt. 229,-

160x200 cm i 2 szt. 70x80 cm 84,95 30,- (SYSSAN) 200x220 cm i 2 szt. 70x80 cm 129,- 40,- (SYSSAN) LING SYSSAN

27 CZERWCA RABAT 50% NA WSZYSTKIE ! KOMPLETY POŚCIELI
RABATY SIĘ NIE ŁĄCZĄ.

OFERTA DNIA! TYLKO W NIEDZIELĘ

zy JYSK, o ch 1000 klient tr ó zestaw zyma za darm w 10 pocz o tówek. Cena 1 ko W dniu mp. 2,95. o my na k twarcia zapra sza awę i cia steczka !

T POCZT ÓW E K Pierws

KOMP LE

RABAT

71%

OFERTA IA ZI DNNIED! AŁEK TYLKO W PO
28 CZERWCA RABAT 50% WSZYSTKIE KOCE! NA
RABATY SIĘ NIE ŁĄCZĄ.

KOMPLET POŚCIELI SATYNOWEJ 100% poliester. 140x200 cm i 70x80 cm. Wzory: LING lub SYSSAN. 1 komp. 69,95

20,-

Of t Oferta ważna od 26 czerwca do 4 lipca 2010 lub do wyczerpania asortymentu ż d 6

REKLAMA

39

Nr 39

40

REKLAMA

Nr 39

SYLWESTER