P. 1
ZESPOŁY UW. GENETYCZNIE - WSPOMAGANIE

ZESPOŁY UW. GENETYCZNIE - WSPOMAGANIE

|Views: 2,805|Likes:
Wydawca: hata88

More info:

Published by: hata88 on Aug 02, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2012

pdf

text

original

WSPOMAGANIE REHABILITACJA

ROZWOJU

I

DZIECI Z GENETYCZNIE UWARUNKOWANYMI ZESPO£AMI ZABURZEÑ POZNAÑ 2004

WSPOMAGANIE ROZWOJU I REHABILITACJA DZIECI Z GENETYCZNIE UWARUNKOWANYMI ZESPOŁAMI ZABURZEŃ
Pod redakcją Władysława Dykcika Andrzeja Twardowskiego
POZNAŃ 2004

WSPOMAGANIE ROZWOJU I REHABILITACJA DZIECI Z GENETYCZNIE UWARUNKOWANYMI ZESPOŁAMI ZABURZEŃ

RADA REDAKCYJNA: prof. dr hab. Kazimierz Denek, prof. dr hab. Władysław Dykcik, prof. dr hab. Tadeusz Frąckowiak, prof. dr hab. Janusz Gnitecki, prof. dr hab. Stanisław Pałka, prof. dr hab. Wojciech Pasterniak, prof. dr hab. Eugeniusz Piotrowski, prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz, prof. dr hab. Jerzy Kujawiński (przewodniczący) REDAKCJA NAUKOWA:

Prof. dr hab. Władysław Dykcik Dr hab. Andrzej Twardowski Recenzja: Prof. dr hab. Irena Obuchowska © Wszystkie prawa zastrzeżone – Stowarzyszenie „GEN” Wydanie książki sfinansowano dzięki: dotacji Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu

ISBN 83-86273-48-8
Autor zdjęcia: Waldemar Wylęgalski – Gazeta Poznańska Projekt okładki: Krzysztof Maj Łamanie komputerowe: Eugeniusz Strykowski © Copyright by Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Poznaniu Wydanie I. Nakład 1500 szt. Druk: Poznańskie Zakłady Graficzne Poznań ul. Wawrzyniaka 39

STRONA CELOWO USUNIĘTA Z KSIĄŻKI

Spis treś ci

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wolf Bloemers – Europejski wymiar społecznego włączania: nowe aspekty i perspektywy integracji społecznej osób niepełnosprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Annet van Betuw – Europejska Unia na Rzecz Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi – orientacja na ludzi niepełnosprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ewa Pisula – Potrzeby rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Sabine Stengel-Rutkowski, Lore Anderlik - Możliwości i potrzeby dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – Intensywne wspomaganie rozwoju dziecka: ważniejsze hipotezy i możliwości realizowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Andrzej Twardowski – Rola pełnosprawnych rówieśników w procesie wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Danuta Kopeć – metody rehabilitacji dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Dorota Bilewicz, Beata Depczyńska, Katarzyna Lausch, Paulina Roszak – Wykorzystanie wybranych metod w terapii i rehabilitacji uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Magdalena Grycman – Porozumiewam się, choć nie mówię – skuteczność metod wspomagających i alternatywnych w rehabilitacji dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Maria Paula Stasiakiewicz – Zastosowanie aktywności rysunkowej we wspomaganiu rozwoju poznawczego dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Bogusława Kaczmarek – Metoda Makaton we wspomaganiu porozumiewania się dzieci z zaburzeniami mowy i języka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Anna Jakoniuk-Diallo – Wykorzystanie metody audytywno-werbalnej w terapii dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Spis treści 3 Katarzyna Lausch, Krzysztof Lausch – Kierunki oddziaływań rehabilitacyjnowychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Hanna Kubiak – Praca korekcyjno-wychowawcza z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Elżbieta Olszak, Monika Chróst – Tworzenie programów terapeutycznych w oparciu o teorię uczenia się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Anna Drozdowicz – Praca pedagoga specjalnego z osobami z zespołem

Hallervordena-Spatza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Maria Gralińska – Współpraca logopedów i rodziców w procesie stymulacji mowy u dzieci ze specyficznym rozwojem mowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Hanna Maciejewska – Działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Rafał Jaworski – Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Justyna Nowakowska – To warto wiedzieć! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Wstę p
Jedną z przyczyn zaburzeń rozwoju dziecka są wady genetyczne. Ludzki materiał genetyczny znajduje się w chromosomach będących stałymi składnikami jądra komórkowego. W cząsteczce DNA chromosomy mogą się dwoić i troić, mogą mieć urwane lub rozbudowane ramiona, mogą być w pewnych fragmentach przemieszane. Tego typu zmiany mogą wywoływać rzadkie choroby genetyczne. Dotychczas rozpoznano około 400 takich chorób i ciągle odkrywa się nowe. Rodzice dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń pozostają w szczególnie trudnej sytuacji. Po zdiagnozowaniu choroby dziecka przeżywają głęboki szok emocjonalny porównywalny z doświadczeniem nagłej śmierci bliskiej osoby. Nieznany jest przebieg wielu chorób zdiagnozowanych w ostatnich latach. Dzieci z tą samą aberracją chromosomów różnią się znacznie pod względem objawów i rokowań. Brakuje skutecznych metod terapii i odpowiednio przygotowanych terapeutów. Rodzice mają ogromne trudności w nawiązaniu kontaktów z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji, ponieważ zespoły chromosomowe występują niezwykle rzadko – na przykład raz na 50, 100 lub 200 tysięcy urodzeń. W najtrudniejszej sytuacji są rodzice dzieci cierpiących na choroby genetyczne o nieustalonej dotąd etiologii, czyli tzw. „choroby bez nazwy”. W Polsce, w ostatnich latach, rodzice dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń podjęli liczne działania. Zakładają stowarzyszenia, nawiązują kontakty z podobnymi organizacjami w innych krajach, wywierają nacisk na lokalne władze, prowadzą akcje informacyjne w mediach, poszukują informacji w internetowych bazach danych, organizują konferencje i zjazdy. Spektakularnym przykładem ostatniej z wymienionych form aktywności rodziców był Europejski Zjazd Rodzin Dzieci z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi w Poznaniu, w dniach 1–3 maja 2004 roku, zorganizowany 10 Wstęp przez Stowarzyszenie „GEN”. W trakcie tego zjazdu odbyła się konferencja naukowa nt. „Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń”, przygotowana przez Zakład Psychopatologii Dziecka oraz Zakład Pedagogiki Specjalnej z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Inicjatorką Konferencji oraz Przewodniczącą jej Komitetu Naukowego była prof. dr hab. Irena Obuchowska. Przygotowana przez nas praca stanowi pokłosie wspomnianej konferencji, aczkolwiek nie jest zbiorem materiałów pokonferencyjnych. Ze wspomnianej konferencji pochodzi 12 artykułów, przy czym część z nich została rozszerzona przez autorów i zgłoszona pod zmienionymi tytułami. Osiem tekstów zostało przygotowanych specjalnie dla celów tej książki. Są to prace o metodach i programach pracy z dziećmi ze złożonymi niesprawnościami, napisane przez pracowników naukowych i doświadczonych praktyków.

Autorzy pierwszych siedmiu tekstów poruszają ogólne problemy wspomagania rozwoju dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń. Wolf Bloemers analizuje socjologiczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania integracji społecznej osób niepełnosprawnych w zjednoczonej Europie. Annet van Betuw omawia wyniki międzynarodowych badań nad sytuacją życiową osób z rzadkimi zespołami genetycznymi oraz przedstawia program dalszych działań. Sabine Stengel-Rutkowski i Lore Anderlik przedstawiają wyniki badań nad potencjałem rozwojowym dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń i wskazują na konieczność nowego podejścia w procesie rehabilitacji. Pozostałe opracowania dotyczą problemów i potrzeb rodzin dzieci niepełnosprawnych, warunków intensywnego wspomagania rozwoju umysłowego oraz udziału pełnosprawnych rówieśników w procesie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Kolejne sześć artykułów dotyczy metod rehabilitacji dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością. Pierwszy, autorstwa Danuty Kopeć, zawiera przegląd metod. Pozostałe teksty mają charakter bardziej szczegółowy i zawierają informacje o wybranych metodach – między innymi o metodach wspomagających porozumiewanie się, metodzie Makaton oraz metodzie audytywno-werbalnej. Katarzyna i Krzysztof Lauschowie oraz autorzy czterech kolejnych opracowań przedstawiają swe doświadczenia dotyczące projektowania oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci z różnymi zaburzeniami – nadpobudliwością psychoruchową, głęboką niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, porażeniem mózgowym, specyficznymi zaburzeniami mowy. Autorzy kładą nacisk na konieczność dostosowywania programów terapii do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Zamieszczono te teksty, ponieważ u dzieci z wadami genetycznymi występują dodatkowe zaburzenia. Wstęp 11 W końcowej części pracy zamieszczono artykuł Hanny Maciejewskiej o działalności Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” oraz tekst przedstawiający sytuację prawną osób niepełnosprawnych po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Ponadto zamieszczono zestaw praktycznych informacji przydatnych rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Książka jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych wspomaganiem rozwoju dzieci z zaburzeniami uwarunkowanymi genetycznie – pedagogów specjalnych, psychologów, lekarzy, pracowników socjalnych, logopedów, rehabilitantów i studentów. Wyrażam nadzieję, że pracą zainteresują się także rodzice, ponieważ omówione problemy dotykają ich bezpośrednio. Wszystkim autorom dziękuję za napisanie tekstów i udział w przygotowaniu pracy do druku. Pani Prof. dr hab. Irenie Obuchowskiej składam serdeczne podziękowania za trud zrecenzowania książki oraz życzliwe uwagi. Andrzej Twardowski Wolf Bloemers
Wyższa Szkoła Zawodowa w Magdeburgu Niemcy

Europejski wymiar społecznego włączania: nowe aspekty i perspektywy integracji społecznej osób niepełnosprawnych
1. Próba okreś lenia problemu

Rozpocznę od krótkich fragmentów zaczerpniętych z biograficznych esejów, sprawozdań oraz wywiadów z osobami niepełnosprawnymi, jakie przeprowadziłem zimą 2001 i 2002 roku w ramach projektu badawczego pt.: „Sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych w Europie Centralnej i Wschodniej w perspektywie autobiograficznej”. Niemcy „Jak długo osoby niepełnosprawne pozbawione będą prawa do normalnej egzystencji, tak długo każda z nich będzie potrzebowała dużo odwagi, aby domagać się szacunku, który należy jej się tak samo, jak każdej innej osobie w normalnym życiu. Najgorsze jest to, że niepełnosprawni sami muszą o ten szacunek zabiegać. I jeśli to czynią, to z ogromnym wysiłkiem. I jest to spowodowane nie tym, że są oni niepełnosprawni, lecz tym, że ich wysiłki są blokowane przez brak zrozumienia, szacunku i lekceważenie, z jakimi się spotykają.” (Saal, 1992, 77). „Osoby niepełnosprawnej nie można rozpatrywać jako kogoś, zaprojektowanego według jednego z góry ustalonego wzorca. Obserwując osobę niepełnosprawną, można odkryć, co to znaczy indywidualność człowieka – niewątpliwa rzadkość i wyjątkowość każdej osoby. Lecz czy tak naprawdę chcemy indywidualności? Czy nie wolimy, aby wszyscy byli tacy sami? A więc usiłujemy za pomocą wszelkich możliwych terapii sprawić, by dziecko niepełnosprawne było akceptowane przez otoczenie społeczne i nazywamy to integracją.” (Saal, 1984). 14 W. Bloemers Rumunia Czy sądzisz, że społeczeństwo dyskryminuje osoby niepełnosprawne? Z pewnością tak. Społeczeństwo rzeczywiście dyskryminuje osoby niepełnosprawne. Najgorszym rodzajem dyskryminacji osób niepełnosprawnych jest brak opieki nad nimi. A społeczeństwo właśnie o nie nie dba. Uważam, że w Rumunii społeczeństwo nie dba o osoby niepełnosprawne. Są ludzie, którzy mogą przeżyć z emerytury w wysokości 800,000 leji – myślę, że to wyjaśnia wszystko. Oferowanie osobom niepełnosprawnym zniżek na telefony czy transport publiczny jest rozwiązaniem politycznym. Ludzie, którzy nie mogą się poruszać, dostają zniżki na transport publiczny – bądźmy poważni! Gdybyśmy mieli takie udogodnienia jak pan Iksiński w twoim kraju (zwraca się do mnie jedna z uczestniczek wywiadu) wtedy byłoby inaczej niż teraz. Ukraina Mam wrażenie, że oni nie chcą mnie słuchać, tak jak w tym porzekadle o obrazie. Kiedy mówią mi: „Powinniście się uczyć”, a ja znam osoby, które nie mają nawet butów, to odpowiadam: „Hej, o czym my właściwie rozmawiamy?”. Ja rozumiem, że to jest straszne. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy rzeczowej, to mogę pomóc. Mam używane rzeczy w domu”. Ale oni nie chcą słuchać. Wiesz, nie samym chlebem człowiek żyje. Ale oni nie słuchają. Według nich, najważniejsze to mieć co jeść i gdzie spać. Ale ja nie chcę być tak traktowana, jak jakiś kawałek drewna... Rozumiem. Czy uważasz, że w społeczeństwie istnieje dyskryminacja ludzi z „ograniczonymi możliwościami”, z niepełnosprawnością? Tak. Takie jest nastawienie społeczeństwa. Jak to się przejawia? Takich ludzi jak ja starają się ignorować, a nie pomagać im. Uważają, że lepiej pomagać ludziom zdrowym, bo to przynosi więcej zysku. A my jesteśmy gdzieś na boku. Ich motto to: „Bez osób niepełnosprawnych i tak jest wystarczająco źle, a cóż dopiero z nimi”. Ale my potrzebujemy pomocy. Zwykle jesteśmy sprawni intelektualnie, prawda? Ale społeczeństwo nie chce nas widzieć. Zapytałeś mnie, czy potrzebuję pomocy. Jestem sekretarką i wykonuję tzw. „papierkową robotę” i można by mi pomóc. Problem w tym, że musieliby przywieźć pracę do mnie. Ale, po co? Na świecie są tysiące

ludzi, którzy stracili pracę, ale oni mogą znaleźć sobie inną. Jednak my nie możemy, ponieważ ludzie nas nie słuchają. Oni nie chcą słuchać. A to już jest dyskryminacja. Nie jesteśmy ani bici, ani znieważani. Po prostu nie jesteśmy mile widziani. Szwajcaria W książ0.0006 Tc 0ce pt. „Demokratka”, Grond (1995, 219–222) opisuje zdarzenie, jakie miało miejsce podczas konferencji naukowej na temat: „Płód jako pacjent“; historia została ukazana z perspektywy towarzysza młodej kobiety („schludnie ubranej, troszkę zdenerwowanej, ale szczęśliwej...”). Fragment tekstu: Europejski wymiar społecznego włączania 15 „Silja stała się niespokojna, ponieważ niczego nie zrozumiała. Zapytała, więc, na czym polega „selektywny zabieg w przypadku stwierdzenia trisomii 21” Powiedziałem jej, że celem tej operacji jest zapobieganie narodzinom dzieci z zespołem Downa (...). Nie była zszokowana. W końcu, przychodząc do mnie, była przygotowana na to, że takie właśnie rzeczy usłyszy. Podczas przerwy podeszła do przewodniczącego i zapytała, dlaczego ludzie tacy jak ona w ogóle nie powinni żyć. Ona lubiła życie, a jej życie było w pełni uporządkowane. Dobrze radziła sobie w kontaktach z innymi ludźmi, podczas weekendów pomagała matce w pracach domowych, codziennie pracowała w warsztacie pracy chronionej, sama dbała o swoją kawalerkę, a nawet sama wyjeżdżała na wakacje. Wtedy martwiła się jedynie tym, kto zaopiekuje się jej morską świnką. Była szczęśliwa, kiedy inni byli szczęśliwi. Miała nawet chłopaka. Zapytała przewodniczącego:, „Dlaczego robicie tyle badań jak lepiej zabijać osoby z zespołem Downa i inne osoby? Proszę tylko popatrzeć na mnie!” Przewodniczący spojrzał na czerwone usta Silji i przez chwilę rzeczywiście wyglądał na zażenowanego. Potem, patrząc na mnie, powiedział nienaganną niemczyzną:, „Kto panią tutaj wpuścił? Pani nie jest zaproszona! Proszę natychmiast opuścić to miejsce!” Wyszliśmy. Silja nie była wściekła. „Powiem mojemu rządowi, że ci ludzie nie chcą, aby tacy jak ja żyli. Dlaczego oni to robią?” „Bo cię nie znają.” Nie mogłem powiedzieć nic więcej. Czy rząd ją wysłucha? Który rząd jako pierwszy zareaguje jakoś na ten biznes służący zabijaniu, będący odzwierciedleniem uprzedzeń, oraz na tę maszynerię niehumanitarnych badań? Silja chce zwrócić rządowi na to uwagę, skoro deklaruje on na plakatach wyborczych, że jest dla wszystkich”. Powyższe fragmenty ilustrują dwa zjawiska występujące w zachowaniach społecznych wobec osób niepełnosprawnych – odrzucanie i wykluczanie. Z historycznego i socjologicznego punktu widzenia można uznać je za główne zjawiska w społecznej rzeczywistości osób niepełnosprawnych, obecne przez wieki i obecne również dzisiaj. Zjawiska te mogą być potraktowane jako zasadnicze problemy etyczne i polityczne w Europie, problemy pozostające we wzajemnym związku1. Postęp dokonujący się w nauce, ekonomii, elektronice, technice i komunikacji prowadzi do gwałtownych, bezpośrednich i odroczonych w czasie, konsekwencji takich, jak: migracje, wzrost liczby uchodźców, bezrobocie, rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych, spadek wskaźnika urodzeń, kryzysy tożsamości, zanik tradycyjnych struktur społecznych, etnocentryzm oraz starzenie się społeczeństw. Wszystkie te czynniki zaznaczają się w Europie coraz mocniej, tak w skali narodowej, jak i ponadnarodowej. Pod znakiem zapytania stają podstawy ludzkiego współistnienia zarówno w małych, jak i w większych społecznościach. Dochodzi do zerwania relacji
______________
1W

badaniach prowadzonych przez prof. Blomersa w roku 2001 uczestniczyli także pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Psychopatologii Dziecka UAM oraz osoby niepełnosprawne, które wyraziły na to zgodę (red. nauk.).

16 W. Bloemers

międzyludzkich, ubóstwa, a także do psychicznej i społecznej destrukcji. Te zjawiska dotyczą głównie „zwyciężonych przez modernizację”, to znaczy tych, którzy nie potrafią wywiązać się z narzuconych im obowiązków. Są to ludzie ubodzy, niepełnosprawni i inni, którzy tylko częściowo przyczyniają się do wzrostu ekonomicznego i dlatego są wykluczani zgodnie z neoliberalną zasadą użyteczności. Wymienione zjawiska są wzajemnie powiązane i mają wpływ na każdego mieszkańca Europy, która wspólnie się rozwija i jednocześnie różnicuje. Złożone i wzajemnie powiązane negatywne zjawiska, charakterystyczne dla naszych czasów, stają się coraz bardziej widoczne i coraz bardziej nam zagrażają. W zjednoczonej Europie nie można już rozpatrywać w sposób niezależny od siebie takich zjawisk jak: bezrobocie, życie rodzinne, odpowiedzialność, zarządzanie, polityka społeczna czy nowy rynek pracy (Goeudevert, 1993, s. 81). Jeżeli zaakceptujemy istnienie współzależności między wymienionymi zjawiskami, musimy uwzględnić wykluczenie i niezdolność do pracy. Aczkolwiek granice między państwami zostały zniesione, to powstały nowe, małe, lokalne granice. Postępujący kryzys europejski kryzys – ekologiczny (zanieczyszczenie, rabunkowa eksploatacja środowiska naturalnego), ekonomiczny (bezrobocie, kryzys finansowy), polityczny (ETA, Kosowo, IRA) oraz społeczny (bieda, wykluczenie) sprawił, że jesteśmy świadomi negatywnych zjawisk i braku możliwości całego kontynentu. Kryzys wykracza poza granice – te upadłe i te nowo powstałe – wywiera zły wpływ na całą europejską społeczność, na wszystkich ludzi żyjących na kontynencie europejskim. Charakterystycznymi dla europejskiej społeczności negatywnymi zjawiskami są: odrzucenie społeczne, brak solidarności, wykluczanie, brak bogactw naturalnych, niepewność jutra a także nieustannie zmieniające się warunki życia (Beck, 1995 str. 307), Zjawiska te skłaniają do nowych przemyśleń i sprawiają, że nauki społeczne i edukacyjne przybierają coraz częściej formę nauk w działaniu. Przejawem nowych tendencji w wymienionych naukach są np. badania podłużne mające na celu uchwycenie dokonujących się zmian, nastawienie na wykorzystanie wyników badań w praktyce czy też dążenie do poprawy warunków ludzkiej egzystencji. Przede wszystkim jednak konieczne są działania w wymiarze europejskim. Niewątpliwie, poszczególne kraje europejskie mogą mieć trudności w samodzielnym poradzeniu sobie ze wspomnianymi wyżej problemami, szczególnie w odniesieniu do grup wykluczanych. Dlatego zyskują na znaczeniu różnego typu inicjatywy społeczne, szczególnie te, które mają na celu zapewnienie wszystkim obywatelom aktywnego i opartego na równych prawach uczestnictwa w życiu społecznym. Biorąc pod uwagę ludzi niepełnosprawnych, oznacza to: – Konieczność ich aktywizowania oraz intensywnego kształcenia, a także konieczność uwrażliwiania całego społeczeństwa przez rządy, organiEuropejski wymiar społecznego włączania 17 zacje pozarządowe oraz specjalistów w dziedzinie socjologii i pedagogiki. – Konieczność ogólnoeuropejskiego współdziałania mającego na celu upowszechnienie „etycznych nastawień” i „społecznie sprawiedliwych procesów politycznych”. Taka integracja międzyludzka powinna nastąpić w ślad za już istniejącą integracją monetarno-ekonomiczną i komunikacyjnotechniczną. Rośnie świadomość wymienionych potrzeb i gotowość ÿœqjœqdo podejmowania badań na ich temat, o czym świadczą przykłady przedstawione w dalszej

części pracy.

2. Prezentacja problemu
Według szacunków Unii Europejskiej 37 milionów ludzi w Europie jest dotkniętych różnymi niepełnosprawnościami. Aczkolwiek w ostatniej dekadzie dwudziestego wieku podjęto serię inicjatyw mających na celu polepszenie warunków życia osób niepełnosprawnych, to jak zauważa MarieTherese Hermange, wiceprzewodnicząca Komitetu do Spraw Zatrudnienia i Spraw Społecznych w Parlamencie Europejskim, same słowa i obietnice nie wystarczą. Cytuje ona przedstawiciela Parlamentu Europejskiego, który powiedział, że „politycy europejscy odpowiedzialni za te sprawy są prawdziwymi niepełnosprawnymi naszych czasów, ponieważ są głusi, ślepi i niemi na problemy osób niepełnosprawnych”. (Hermange, EuroNews 7,2) Osoby niepełnosprawne napotykają na liczne bariery dotyczące edukacji, zatrudnienia, transportu, kultury, wolnego czasu i innych dziedzin życia społecznego. Ponadto proces ich włączania jest blokowany przez bariery mentalne, występujące w świadomości osób sprawnych. Pierwsze obszerne badania nad postawami i zachowaniami wobec osób niepełnosprawnych zostały wykonane na zlecenie Unii Europejskiej i objęły całą Europę. Przeprowadzono je na grupie 16 000 osób, z którymi przeprowadzono wywiady w styczniu i lutym 2001 roku. Badania ujawniły między innymi, że: – 97% mieszkańców Unii Europejskiej uważa, że należy poprawić integrację społeczną osób niepełnosprawnych i że konieczne są intensywniejsze działania w tym kierunku; – 57% obywateli Unii Europejskiej przyznaje, że nie jest wystarczająco dobrze poinformowanych na temat różnych niepełnosprawności; – Ponad 5% mieszkańców Unii Europejskiej uważa się za osoby niepełnosprawne; – 40% populacji Unii jest zdania, że „inni ludzie” nie mogą czuć się swobodnie w obecności osób niepełnosprawnych; 18 W. Bloemers – Niemal wszyscy obywatele Unii Europejskiej deklarują gotowość do wspierania inicjatyw integracyjnych (Eurobarometer 54.2/2001). Powyższe dane odzwierciedlają opinie Europejczyków i mogą stanowić cenną podstawę dalszych badań, mających na celu polepszenie warunków życia osób niepełnosprawnych. Przezwyciężenie barier, zarówno umysłowych (niewidzialnych), jak i fizycznych (widzialnych) to jedna ze wspanialszych wizji wspólnej Europy. W taki sposób zostało to nakreślone w rezolucji „Dla Europy wolnej od barier w stosunku do osób niepełnosprawnych”, która została przyjęta niemal jednogłośnie przez Parlament Europejski w dniu 4 kwietnia 2001 roku. Dzięki tej rezolucji Unia Europejska może wpływać na politykę wszystkich krajów członkowskich w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne miały na całym kontynencie równy dostęp do wszystkich sfer życia, tzn. do nauki, pracy, zamieszkania, spędzania wolnego czasu. Ponadto, rezolucja ułatwi zniesienie wszelkiego rodzaju barier w dziedzinach: transportu, technologii, komunikacji oraz postawach i zachowaniach wobec niepełnosprawnych. Taka rezolucja była konieczna, aby zapewnić niepełnosprawnym prawdziwie wolny i równy udział we wszystkich sferach życia (Komisja Europejska COM 2000 – 284, 3). Aby przekonać całą społeczność europejską do nowej polityki wyrażającej się w:

– Nieograniczonym uczestnictwie zamiast opieki, która wyłącza ze społeczeństwa; – Pełnej równości zamiast uwłaczającego współczucia; – Prawa do samostanowienia zamiast stanowienia przychodzącego z zewnątrz Unia Europejska ogłosiła rok 2003 „Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych”. Niepełnosprawni, którzy jeszcze w roku 1981 byli traktowani jako „obiekty opieki” stali się podmiotami z przysługującymi im prawami i obowiązkami, podmiotami, które mają istotny wpływ na politykę prowadzoną w stosunku do nich. Zgodnie z hasłem: „Nic o nas bez nas” niepełnosprawni stali się autorami licznych działań podjętych w roku 2003. Głównymi tematami i zadaniami, jakie wówczas podjęto były: – Wsparcie osobiste; – Wolność bez barier; – Równość i praca; – Etyka i zdrowie. Podjęte działania były widoczne w całej Europie podczas licznych akcji, prowadzonych przez osoby niepełnosprawne, takich, jak: dyskusje, festiwale partnerstwa, konferencje, akcje protestacyjne, festyny, koła zainteresowań i inne. Celem tych działań było doprowadzenie do społeczno-politycznych rozwiązań w tych dziedzinach, w których osoby niepełnosprawne powinny być traktowane na równi z osobami pełnosprawnymi. Głównym celem roku Europejski wymiar społecznego włączania 19 2003 były prawa osób niepełnosprawnych oraz ich wprowadzanie w życie (www.eypd2003.org/eypd/about/_index_de.jsp). Jak powiedział niemiecki przewodniczący narodowego związku Europejskiego Roku Osób z Niepełnosprawnościami „w 2003 roku głównym tematem nie były osoby niepełnosprawne, lecz bariery, pogwałcenia praw oraz wykluczenie z uczestnictwa, które są przeszkodami dla osób niepełnosprawnych. Tematem było społeczeństwo, które jest przeszkodą.” (Frehe 2002, 13). Potępienie odrzucenia i wykluczenia oraz wezwanie do akceptacji i uczestnictwa ma swoje źródła w radykalnych, społeczno-etycznych zmianach idących w kierunku „włączającego europejskiego społeczeństwa”. To oznacza akceptację różnorodności i prawa do bycia innym. To oznacza także konieczność takich przemian społeczno-strukturalnych, które zapewnią osobom niepełnosprawnym i osobom dotąd marginalizowanym równie dobre, równie pewne i równie silne miejsce w społeczeństwie, jak miejsce zajmowane przez pozostałych jego członków. Należy podkreślić, że włączenie nie dotyczy pojedynczego dziecka, dorastającego, dorosłego lub innej osoby wymagającej specjalnej opieki. Włączenie oznacza pełną przynależność do społeczeństwa, uczestnictwo we wszystkich formach życia społecznego. Celem jest systematyczna zmiana w społeczeństwie mająca doprowadzić do następującego sposobu myślenia: różnorodność jest mile widziana, a nawet „wysławiana pomimo różnic płci, narodowości, rasy, języka ojczystego, pochodzenia społecznego, zdolności czy niepełnosprawności” (Mittler 2000, 359) Innymi słowy: włączanie oznacza „pełne uczestnictwo” w społeczeństwie bez względu na posiadane zdolności, bez żadnych „jeśli” lub „ale” (Lipsky, Gartner 1999, 13). Społeczeństwo włączające było głównym tematem społecznego programu Komisji Europejskiej w latach 1998–2000. By podkreślić wagę tego tematu, Rada Europy w marcu 2000 roku jeszcze raz potwierdziła: „Ludzie są najważniejszym bogactwem i dobrem Europy, dlatego powinni stać w centrum

polityki Unii Europejskiej”. Podstawowy cel społeczeństwa włączającego został ponownie podkreślony poprzez wysunięcie na pierwszy plan w społeczno-politycznym programie na lata 2000–2005 „inwestowania w zasoby ludzkie”. Należy wspomnieć, że w ten sposób po raz pierwszy społecznie zorientowana polityka europejska pokonała granicę myślenia o sprawach społecznych wyłącznie w kategoriach zatrudnienia i bezrobocia.

3. Rozwiązania zadeklarowane

W marcu 2000 roku w Madrycie, ponad 600 uczestników Europejskiego Kongresu na temat niepełnosprawności zainicjowało kolejny etap w dążeniu Europy do bycia społecznością myślącą solidarnie. Opracowali oni doku20
W. Bloemers

ment zatytułowany „Deklaracja Madrycka” propagujący ideę włączania. Zawarli w nim 6 tez popartych teorią i doświadczeniem: 1. Niepełnosprawność jest prawem człowieka. 2. Osoby niepełnosprawne pragną równych szans a nie miłosierdzia. 3. Bariery społeczne prowadzą do dyskryminacji i społecznego wykluczenia. 4. Osoby niepełnosprawne są obywatelami, których się nie dostrzega. 5. Osoby niepełnosprawne stanowią zróżnicowaną grupę. 6. Zaprzestanie dyskryminacji i podjęcie pozytywnych działań prowadzi do społecznej akceptacji. Uczestnicy Kongresu zaprezentowali swoją koncepcję na przyszłość, która wyraża się w następujących dwóch hasłach: „Nasza idea” 1. Zaproponowaną ideę można wyrazić najlepiej, jeśli przeciwstawi się ją dotychczasowej praktyce: a) Należy zaprzestać traktowania osób niepełnosprawnych jak obiektów współczucia a zacząć traktować je jak osoby posiadające prawa. b) Należy zaprzestać traktowania osób niepełnosprawnych jak pacjentów a zacząć traktować ich jak niezależnych obywateli i konsumentów. c) Należy odejść od podejmowania przez profesjonalistów decyzji w imieniu osób niepełnosprawnych i pozwolić osobom niepełnosprawnym na samodzielnie podejmowanie decyzji, jak również pozwolić na podejmowanie decyzji organizacjom osób niepełnosprawnych. d) Należy odejść od zwracaniem uwagi na indywidualne trudności osób niepełnosprawnych na rzecz likwidowanie barier, zmieniania postaw społecznych i promowania wspierającego i akceptującego środowiska. e) Należy odejść od traktowania osób niepełnosprawnych jako osób zależnych od innych lub niezdolnych do pracy na rzecz podkreślania ich zdolności i na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. f) Należy odejść od konstruowania ekonomicznych i społecznych rozwiązań dla wybranych na rzecz konstruowania przyjaznego świata dla wszystkich. g) Należy zaprzestać segregowania osób niepełnosprawnych w szkołach, zakładach pracy i innych dziedzinach życia a zacząć włączać je w główny nurt życia społecznego. h) Należy skończyć z nieudolną polityką prowadzoną w poszczególnych ministerstwach i uczynić rządy w pełni odpowiedzialnymi za politykę wobec osób niepełnosprawnych. Europejski wymiar społecznego włączania 21 „Społeczeństwo włączające dla wszystkich” Realizacja przedstawionej wyżej idei przyniesie korzyści nie tylko osobom

niepełnosprawnym, ale także całemu społeczeństwu. Społeczeństwo, które zamyka się na niektórych jego członków jest społeczeństwem zubożałym. Działania zmierzające do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych będą tworzyć świat przyjazny dla wszystkich. „To, co dzisiaj zostanie zrobione w imię niepełnosprawności jutro będzie miało znaczenia dla całego świata”. (www: Madriddekalaration.org./dec/MADRID_DEKLARATION_ EN-final.htm). Idee przedstawione pod pierwszym hasłem kładą większy nacisk na potrzeby i prawa osób niepełnosprawnych. Treści zawarte pod drugim hasłem akcentują społeczną rolę włączania i tym samym sytuują „Deklarację Madrycką” wśród innych programów społecznego włączania i społecznej solidarności. Czy przedstawione idee są realne? Czy mają szansę doczekać się realizacji? Obserwując obecne edukacyjno-społeczne inicjatywy Komisji Europejskiej można powiedzieć, że są w początkowej fazie wdrażania. Ich niektóre elementy są już realizowane.

4. Rozwiązania zainicjowane
• Rezolucja z Salamanki z 1994 roku, Program Helios 1, Program Helios 2 oraz inicjatywy Unii Europejskiej: o powszechnym dostępie do Internetu, o kształceniu ustawicznym, o nauczaniu włączającym, „szkole dla wszystkich”, czy wreszcie inicjatywa dotycząca nauczania integracyjnego z zapewnieniem zróżnicowanego oddziaływania pedagogicznego (Komisja Europejska SEC[2000], 1832; http://europa.Eu.int /comm/education/life/index/html; Komisja Europejska COM INFSO/ B2 6Fpconsult.doc2001.2) • Obecnie różni partnerzy prowadzą intensywną współpracę w celu wypracowania „Europejskiej Karty wspierania włączającej edukacji”. W te działania w znacznym stopniu zaangażowane są osoby niepełnosprawne, zgodnie z wysuniętym przez nie postulatem „Nic o nas, bez nas!” (Euro-News nr 8, 9) Urzędowy dokument „Europa dzisiaj” wraz z zawartym w nim modelem społeczeństwa współpracującego, obejmuje „Europę jutra”, w której niepełnosprawni będą pełnoprawnymi obywatelami. Mamy dziś wystarczające przesłanki, aby uznać, że jest to możliwe. Ale aby to się ziściło należy dostrzec i usunąć wiele przeszkód – przede wszystkim tych tkwiących w umysłach obywateli, jak i tych o charakterze barier lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych. Nie jest to zadanie łatwe zważywszy, że postawy 22 W. Bloemers i nawyki nie zmieniają się natychmiast, czy samoistnie. Potrzebne są rozwiązania prawne, współpraca i konsekwentne działanie. To są przedsięwzięcia wymagające dużego zaangażowania, jeśli wziąć pod uwagę, że mają one doprowadzić do zmian zasadniczych. Dlatego potrzeba wielu działań, determinacji i, przede wszystkim, współpracy. Na przykład w dokumencie inaugurującym Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych w Niemczech napisano: „Osoby niepełnosprawne są równoprawnymi obywatelami. Są politykami, robotnikami, konsumentami, podatnikami, studentami, sąsiadami, krewnymi i przyjaciółmi. Ale, niestety nie są tak traktowane. Dlatego do wszystkich, którzy zajmują się tą problematyką kierujemy pytanie, jak mogą przyczynić się do pozytywnej zmiany, jak mogą wesprzeć ideę społeczeństwa włączającego, jakie inicjatywy należy podjąć, aby pomóc osobom niepełnosprawnym uzyskać status równoprawnych obywateli Europy” (www.eypd2003.org).

Mając na względzie powyższe stwierdzenia, przedstawię kilka uwag podsumowujących: Zgodnie z Traktatem Amsterdamskim z 1993 roku, celem, do którego należy dążyć jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym statusu równoprawnych obywateli. Dlatego pedagogiczne i społeczne działania powinny wspierać osoby niepełnosprawne w rozwijaniu ich tożsamości obywatelskiej poprzez stwarzanie odpowiednich sytuacji i warunków. Należy umożliwić osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich instytucji życia społecznego na zasadzie partnerstwa. To wymaga zorganizowanego poradnictwa, towarzyszenia osobom niepełnosprawnym przy zdobywaniu odpowiednich doświadczeń, ale tak, aby czuli, że są traktowani poważnie i mają wpływ na sprawy, które ich dotyczą i że mogą je samodzielnie rozwiązywać. Inaczej mówiąc, chodzi o przygotowanie do roli aktywnego obywatela. Pedagogika i praca socjalna jako dziedziny nauki są odpowiedzialne za wdrażanie nowych idei w życie społeczne Europy. Są również odpowiedzialne za prowadzenie badań służących poprawie warunków życia osób niepełnosprawnych. Należy pamiętać, że kolegia i uniwersytety, w czasie, kiedy były zakładane, miały charakter międzynarodowy, europejski. Dlatego można je uważać za instytucje europejskie uczące przekraczać granice. Podam przykłady inicjatyw, które służą realizacji powyższych postulatów, a które wchodzą w zakres moich zadań zawodowych. – Po pierwsze Można uczyć osoby niepełnosprawne roli aktywnego obywatela włączając je w projekty badawcze jako partnerów badaczy. Można traktować ich opinie jak opinie każdej innej osoby i pozostawać z nimi w symetrycznych relacjach. Jako przykład chcę podać niedawno zakończony europejski, interdyscyplinarny projekt badaczy realizowany przez Instytut Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zawodowej w Magdeburgu. Realizatorami projektu Europejski wymiar społecznego włączania 23 byli: profesorowie, studenci, pracownicy socjalni oraz osoby niepełnosprawne z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Rumunii i Ukrainy. Ułożyli oni specjalistyczny słownik zawierający tematycznie pogrupowane terminy z zakresu pedagogiki i rehabilitacji w pięciu językach. Wykonana praca niewątpliwie przyczyniła się do lepszego zrozumienia edukacji włączającej w Europie. Specyfika omawianego projektu badawczego polega na tym, że jego współrealizatorami były osoby niepełnosprawne traktowane jako pełnoprawni partnerzy. Takie podejście różni się od dotychczasowych, które dążyły do analizowania sytuacji osób niepełnosprawnych „z zewnątrz”. Pomijały zaś perspektywę samych zainteresowanych, czyli osób niepełnosprawnych. – Po drugie Można uczyć roli aktywnego obywatela poprzez stworzenie osobom niepełnosprawnym z różnych krajów Europy możliwości zapisywania i publikowania historii życia, a także poprzez umożliwienie im wyrażania życzeń, oczekiwań, nadziei i krytyki. Takie forum powinno stwarzać osobom niepełnosprawnym możliwość bycia słyszanymi, a ich głosy powinny być traktowane poważnie. Przykładem może być program badań biograficznych, w których osoby niepełnosprawne ze Środkowej i Wschodniej Europy wyrażały swe oceny i opinie, dotyczące udziału w życiu społecznym oraz praktyk segregacyjnych. Mówiły o swych życzeniach, obawach i nadziejach. Osoby niepełnosprawne z państw bałtyckich, Europy Północnej i Wschodniej otwarcie wyrażały swe żądania, oczekiwania a także pragnienia

uczestniczenia w procesach zjednoczeniowych dokonujących się w Europie. Zgromadzone materiały zostały opublikowane, a większość niepełnosprawnych udzielających wywiadów poprosiła o zamieszczenie ich nazwisk. – Po trzecie We wprowadzaniu osób niepełnosprawnych w rolę aktywnych obywateli pomocne jest to, że projekty uniwersytetów, instytucji opiekuńczych i organizacji uzupełniają projekty już istniejące lub aktualnie tworzone. W ten sposób niepełnosprawni i pełnosprawni wspólnie dążą do wyeliminowania dyskryminacji i wykluczania z edukacji oraz zapewnienia pełnego dostępu do usług socjalnych. Przykładem może być „Deklaracja Balcerońska”, z 1995 roku, w której miasta Birmingham, Bolonia, Leeds, Lizbona i Barcelona zobowiązały się do zniesienia barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie. Deklaracja zapoczątkowała szybkie zmiany w wielu krajach europejskich. Na przykład 5 marca 2002 roku 9 niemieckich miast podpisało umowy, w których zobowiązało się do zlikwidowania barier w celu spełnienia „Deklaracji z Barcelony”. Te z niemieckich miast, które przystąpiły do deklaracji wypełniły większość warunków w niej zawartych. Liczba miast wolnych od barier systematycznie rośnie. 24 W. Bloemers – Po czwarte Przygotowaniu osób niepełnosprawnych do roli aktywnych obywateli służy wprowadzanie do programów studiów uniwersyteckich odpowiednich przedmiotów nauczania. Wprowadzenie takich przedmiotów jest możliwe w tych uczelniach europejskich, które prowadzą badania naukowe dotyczące takich problemów jak: europejska polityka społeczna, społeczne włączanie i wykluczanie, społeczne nierówności i społeczna sprawiedliwość, strategie działań interwencyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych itp. Badania tego typu służą uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: „Jak można godnie żyć w dzisiejszej Europie?” (Beck 2004). Wprowadzenie stosownych przedmiotów ma na celu wyposażenie studentów w kwalifikacje umożliwiające wspieranie osób niepełnosprawnych w dążeniach do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i do pełnienia roli odpowiedzialnego obywatela. Przykładami takich działań są między innymi: – Obecny program studiów w Protestanckiej Wyższej Szkole w Darmstadt realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Budapeszcie i kolegium z Finlandii na kierunku „edukacja włączająca” – studia na poziomie licencjackim i magisterskim. – Właśnie zapoczątkowany przedmiot „Europejskie perspektywy edukacji włączającej” prowadzony na studiach magisterskich w dziedzinie nauk społecznych i pedagogiki w siedmiu europejskich uniwersytetach z sześciu krajów. Od roku 2005 przedmiot ten będzie realizowany w 15 krajach Europy. – Program studiów nadających tytuł zawodowy „licencjata nauk o włączaniu”, który zostanie opracowany w ciągu najbliższych trzech lat przez 12 europejskich uczelni (6 z byłych państw UE oraz 6 z nowych lub przyszłych państw członkowskich). W opracowywaniu programu studiów będą uczestniczyć osoby niepełnosprawne z wymienionych krajów. Ten projekt jest wspierany przez Unię Europejską. Podstawą wymienionych wyżej inicjatyw i projektów jest założenie, że

osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi członkami edukacyjnej wspólnoty, która tworzy wiedzę, posługuje się nią i przenosi ją do praktyki życia codziennego. Uważam, że takie inicjatywy, jak przedstawione wyżej, stwarzają osobom niepełnosprawnym możliwość autentycznego włączenia się w życie społeczne. Pozwalają im przejść z pozycji widza na pozycję uczestnika (Nothelle, Wildfeuer 1999, 280). Jednocześnie uwrażliwiają osoby pełnosprawne na potrzeby osób niepełnosprawnych, a obie strony przygotowują do współpracy w budowaniu włączającego społeczeństwa. Przedstawione inicjatywy są zgodne ze współczesnymi teoriami pedagogicznymi, które włączanie rozpatrują w kategoriach dialogu. Według tych koncepcji osoby niepełnosprawne są ekspertami, jeśli chodzi o sprawy, które Europejski wymiar społecznego włączania 25 ich dotyczą. Odchodzi się od przedmiotowego traktowania osób niepełnosprawnych na rzecz traktowania podmiotowego, co wyraża się w oferowaniu im możliwości indywidualnego rozwoju oraz poszanowaniu różnic pomiędzy ludźmi bez zamykania się na nich (Raupach, Raupach 2000, 456). Osoby niepełnosprawne stają się obywatelami Europy. Pożądanym jest, byśmy nie musieli czekać kolejnych 21 lat na ogłoszenie specjalnego roku, w którym moglibyśmy świętować osiągnięcie celu. Dobrze by było, abyśmy nie musieli czekać do 2025 roku na proklamację „Europejskiego Roku Zakończenia Społecznego Włączania Osób Niepełnosprawnych”. I na koniec jeszcze jedna uwaga: Dobrze byłoby pamiętać, co powiedział Mitscherlich (1975, 14) o zmianach i o tym, jak struktury społeczne na nie reagują – otóż zmiany, jeśli mają być skuteczne, muszą dokonywać się bardzo małymi krokami.

Bibliografia

BECK U. (1995), Vom Verschwinden der Solidarität. In: Keupp, H.(Hrsg.): Lust an der Erkenntnis: Der Mensch als soziales Wesen. Sozialpsychologisches Denken im 20. Jahrhundert. Ein Lesebuch. Piper, München. BIDOK (1994), Salamanca-Erklärung und Aktionsrahmen, http://bidok.uibk.ac.at/texte/ salamanca3. html. BLOEMERS W., WISCH, F. H. (eds.) (2000), Handicap – Disability – Learning and Living Difficulties: Policy and Practice in Different European Settings. European Module, Frankfurt– Berlin– Bern–Bruxelles–New York– Oxford–Wien. BLOEMERS W., WISCH F.H. (eds) (2000), Quality of Life Research and Disabled People: Ways to Research in Different European Settings. European Module, Frankfurt–Berlin–Bern– Bruxelles–New York– Oxford–Wien. BLOEMERS W., WISCH F.H. (eds) (2001), Voices of Europe: Comparative Studies of Disabled People. European Module, Frankfurt–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien. BLOEMERS W. (2003), Dazugehörig? – Stimmen aus Mittel- und Osteuropa. Soziale Wirklichkeiten behinderter Menschen aus autobiographischer Sicht. (in Vorbereitung), Frankfurt– Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien. BLOEMERS W. (2003), Ethics and Social Justice. Frankfurt am Main, Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien. Commission of the European Communities (2000): Proposal for a Council Decision on the European Year of People with Disabilities 2003, Brussels. Commission of the European Communities (2000): Towards a Barrier Free Europe for People with Disabilities. Brussels 12.05.2000/COM (2000) 284 final. Commission of the European Communities (2000): A Memorandum on Lifelong Learning. Brussels, 30.10.2000. SEC (2000) 1832. Commission of the European Communities (1998): EC News, Lexis-Nexisdatabase, 29.04.1998, p. 24. Commission of the European Communities (2000): EC News, Lexis-Nexisdatabase. European Commission (2001): 6th Framework Programme. TRI: „eAccessibility for All“. Brussels, 13.03.2001 /INFSO/B2 6FP consult.doc.

26 W. Bloemers

Europäische Kommission (1999): Der Vertrag von Amsterdam: Was sich in Europa geändert hat, Brüssel. European Union (2000): Presidency Conclusions. Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Paper of the Commission, Brussels. European Commission: Attitudes of Europeans towards Disability, Eurobarometer 54.2/2001); http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/jul/eurobar_en.html. FREHE H. (2002), „Das Thema ist die Gesellschaft, die behindert“. In: Aktion Mensch – Das Magazin. 3/2002 (12–14). Bonn. GALTUNG J. (1975), Strukturelle Gewalt. Reinbek bei Hamburg. GOEUDEVERT D. (1999), Mit Träumen beginnt die Realität. Aus dem Leben eines Europäers,

STRONA CELOWO USUNIĘTA Z KSIĄŻKI

28 A. van Betuw z przedstawicielami różnych organizacji prowadzących działalność w dziedzinie rzadkich schorzeń chromosomów. Jedno ze spotkań odbyło się Poznaniu, z rodzinami ze stowarzyszenia GEN. Ogółem w projekcie badawczym uczestniczyły osoby z ośmiu krajów. W tej pracy przedstawiono rezultaty międzynarodowego programu badawczego, którego celem było zapewnienie pomocy osobom z rzadkim schorzeniami chromosomowymi. Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe było sformułowanie zaleceń odnośnie działań na szczeblach: lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Dane ogólne
Potrzebę przeprowadzenia diagnozy problemów i potrzeb ludzi z rzadkimi zespołami chromosomowymi można wyrazić następująco: – Rodzice dzieci z rzadkim zespołami chromosomowymi potrzebują więcej informacji o: • Schorzeniu; • Innych dzieciach z tym samym schorzeniem i ich rodzicach; • Wpływie choroby na przyszłość dziecka; • Możliwościach terapii; • Wynikach badań naukowych; • Poradnictwie genetycznym. – Rodzice dzieci z rzadkim chorobami chromosomowymi oraz grupy wsparcia zajmujące się tymi chorobami czują się osamotnieni w prowadzonych działaniach. – Dzięki współczesnym zdobyczom nauki wzrasta poziom wiedzy o rzadkich zaburzeniach chromosomowych oraz liczba zdiagnozowanych przypadków. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami i ich rodziny chcą korzystać z nowych zdobyczy nauki w jak najszerszym zakresie i zawsze są zainteresowani nawiązaniem kontaktów z osobami dotkniętymi tym samym schorzeniem. – Dostęp do internetu stwarza możliwość: • Pozyskiwania potrzebnych informacji; • Kontaktowania się z grupami wsparcia w innych krajach. • Nieograniczonego kontaktu między rodzicami poprzez strony internetowe, grupy dyskusyjne oraz pocztę elektroniczną. – Następuje szybki rozwój międzynarodowych kontaktów między rodzicami i grupami wsparcia.

– Brakuje wyczerpujących danych na temat inicjatyw ludzi z rzadkimi zespołami chromosomowymi, grup wsparcia a także najnowszych badań naukowych i ich wyników. Europejska Unia na Rzecz Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi 29

Cel badań

Celem programu badawczego „Europejska Unia na Rzecz Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi” było przeprowadzenie diagnozy problemów i potrzeb ludzi z rzadkimi zaburzeniami chromosomowymi, ich rodziców, rodzin i grup wsparcia. Założyliśmy, że wyniki tych badań mogą stanowić podstawę sformułowania zaleceń odnośnie sposobów niesienia pomocy i dalszego postępowania.

Czas trwania badań
Projekt „Europejska Unia” rozpoczął się 1 lipca 2003 roku, a zakończył w styczniu 2004 roku opublikowaniem raportu końcowego. W okresie od lipca do września 2003 roku odbyło się dwadzieścia jeden spotkań, a ich wyniki zawarto we wstępnym sprawozdaniu. Sprawozdanie zostało przeanalizowane przez Komitet Programowy, a następnie zaprezentowane podczas pierwszego europejskiego spotkania2 grup wsparcia dla osób z rzadkimi schorzeniami chromosomowymi w dniu 15-go października 2003 roku w Evry-Paris we Francji. W spotkaniu uczestniczyła większość ankietowanych osób. Ich uwagi i sugestie włączono do końcowego sprawozdania.

Metoda
Badania przebiegały w następujących etapach: 91. Określenie grupy badawczej; 92. Opracowanie kwestionariusza wywiadu; 93. Przeprowadzenie wywiadów z działającymi w Europie grupami wsparcia osób z rzadkimi zespołami chromosomowymi; 94. Przeprowadzenie wywiadów z kilkoma grupami osób z rzadkimi zespołami chromosomowymi, szczególnie w Holandii; 95. Zgromadzenie informacji zawartych w fachowej literaturze, na stronach internetowych i w innych źródłach. 96. Opublikowanie raportów ze spotkań oraz innych wyników, wniosków i zaleceń w formie raportu wstępnego.
______________ 2 Europejska Konferencja na temat Rzadkich Schorzeń Chromosomowych odbyła się w dniach 16 i17 października 2003 roku. Jej organizatorami były stowarzyszenia Eurordis oraz Alliance Maladies Rares. 15 października odbyło się pierwsze europejskie spotkanie Grup Wsparcia Osób z Rzadkich Schorzeniami Chromosomowymi. Inicjatorami i organizatorami spotkania były francuska grupa wsparcia Valentin APAC i Chromosomowa Stacja Pomocy.

30 A. van Betuw 97. Przedyskutowanie wniosków i postulatów. 98. Podjęcie decyzji o dalszych działaniach. 99. Opublikowanie raportu końcowego. 10. Poinformowanie o raporcie końcowym zainteresowane osoby, grupy wsparcia, władze itp. 11. Upublicznienie zgromadzonych danych w formie publikacji prasowych.

Grupa badawcza

Zgromadzone dane pochodziły od 18 organizacji z 8 krajów europejskich. Aby dotrzeć do tych organizacji przeprowadzono wywiady z przedstawicielami organizacji działającymi na rzecz osób z zaburzeniami genetycznymi zarówno w poszczególnych krajach jak i na arenie międzynarodowej. Podstawą dalszej selekcji były informacje uzyskiwane z poszczególnych

stacji pomocy chromosomowej oraz informacje dostarczone przez Holenderskie Towarzystwo Genetyczne. Szczególny nacisk położono na stowarzyszenia działające na rzecz bardzo rzadkich schorzeń chromosomowych. Tego życzyły sobie organizacje finansujące badania. A ponieważ realizatorzy badań byli Holendrami, to większy nacisk położono na sytuację w tym kraju, czego wyrazem było dziesięć spotkań z przedstawicielami organizacji działających na terenie Holandii. Pozostałe spotkania odbyły się w Danii, Niemczech, Francji, Włoszech, Norwegii, Polsce i Wielkiej Brytanii. Wśród organizacji, z którymi prowadzono wywiady, dwie mają charakter ogólnoeuropejski (Europejskie Stowarzyszenie Chromosomu 11q oraz Eurordis) a dwie - ogólnoświatowy (Unique oraz Ring 14). Wszystkie organizacje uczestniczące w badaniach utrzymywały kontakty międzynarodowe. Wśród osób, z którymi przeprowadzono wywiady większość stanowili rodzice dzieci z rzadkimi, genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń. Pozostałymi respondentami były osoby zaangażowane zawodowo w problematykę zaburzeń genetycznych - genetycy kliniczni, cytogenetycy, osoby pracujące na rzecz organizacji zrzeszających pacjentów oraz przedstawiciele instytucji rządowych. Zasadniczym tematem rozmów były problemy i potrzeby osób z rzadkimi schorzeniami chromosomowymi.

Wnioski i zalecenia
Osoby z rzadkim schorzeniem chromosomów, ich rodzice oraz osoby wspomagające mają poczucie wyobcowania. Z ich relacji wynika, ze czują się tak, jakby znalazły się w nowym i nieznanym im świecie: brakuje im Europejska Unia na Rzecz Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi 31 informacji, mają trudności w nawiązaniu kontaktu z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji, nie mogą znaleźć dobrych terapeutów oraz wsparcia. W podobnej sytuacji znajdują się osoby cierpiące na rzadkie choroby genetyczne. Badania wykazały jednak, że sytuacja osób z rzadkimi zespołami chromosomowymi jest znacznie trudniejsza i bardziej stresująca, a także, w niektórych aspektach, odmienna. Dotyczy to szczególnie schorzeń bez nazwy. Schorzenia te występują tak rzadko, że praktycznie brakuje badań na ich temat. A jeśli już podejmuje się jakieś badania, to na przeszkodzie staje fakt, iż wśród osób chorych występuje duże zróżnicowanie objawów i rokowań nawet, jeśli mamy do czynienia z porównywalną aberracją chromosomów. Oznacza to, iż rodzice i lekarze żyją w niepewności co do przyszłości i nie mogą zrobić nic więcej jak tylko obserwować i czekać. Aby zaakcentować wymienione trudności, wyszczególniono poniżej kilka problemów, mających duży wpływ na życie ludzi z rzadkimi zespołami chromosomowymi: – Brak danych lub niewystarczające dane o perspektywach na przyszłość; – Brak terapii; – Występowanie dodatkowych, sprzężonych zaburzeń; – Rzadkość występowania; – Brak kontaktów lub ograniczone kontakty z osobami borykającymi się z podobnymi problemami; – Duży wpływ choroby dziecka na funkcjonowanie rodziny. W trakcie pierwszego europejskiego spotkania przedstawiciele grup wsparcia osób z rzadkimi schorzeniami chromosomowymi przedyskutowali wymienione wyżej problemy i proponowane zalecenia oraz zatwierdzili plan przyszłych działań. Szczegółowe wnioski i zalecenia przedstawiono w sprawozdaniu końcowym. Poniżej przedstawiam, w skróconej formie,

najważniejsze z nich.

a. Właś ciwe poinformowanie rodziców o stanie dziecka
Wiele osób uczestniczących w dyskusji wspominało przykre doświadczenia związane ze sposobem informowania ich o stanie dziecka. Dyskutanci przyznawali, iż zawsze trudno jest spokojnie wysłuchać złych wiadomości, lecz w ich przypadku trudność ta była potęgowana przez niedokładne i niewystarczające informacje, niewłaściwą postawę lekarzy i niewystarczające wsparcie lub jego brak. Na szczęście miały też miejsce pozytywne doświadczenia. Lecz nawet w przypadku prawidłowego podania i wyjaśnienia diagnozy, osoby, którym była ona udzielana czuły się osamotnione i przytłoczone świadomością, że same muszą uporać się z tą przykrą wiadomością 32 A. van Betuw i że niewiele lub nic nie wiadomo o schorzeniu, jego przebiegu i możliwych terapiach. Brak wiedzy jest podstawowym problemem w przypadku bardzo rzadkich schorzeń chromosomowych. Lekarze mają niewiele informacji lub nie mają żadnych, nie wiedzą co powiedzieć, ani gdzie szukać punktu odniesienia. Zalecenia: – W kształceniu lekarzy należy zwrócić uwagę na stan ich wiedzy o rzadkich schorzeniach chromosomowych i ludziach nimi dotkniętych. • Na tę kwestię zwrócono już uwagę w niektórych krajach, na przykład w Holandii, co doprowadziło do uruchomienia dodatkowej specjalizacji z zakresu chorób genetycznych dla pediatrów. • Ważnym elementem programu nauczania na studiach medycznych powinny być zajęcia z komunikacji interpersonalnej, szczególnie w kształceniu genetyków klinicznych. – Pożądane jest odbycie co najmniej dwóch wizyt u genetyka klinicznego w celu uzyskania wstępnej diagnozy, co umożliwia rodzicom zrozumienie na czym polega schorzenie ich dziecka i jakie są perspektywy na przyszłość. • Pierwsza wizyta jest konieczna, aby otrzymać diagnozę i się z nią zapoznać. Ponieważ wysłuchanie diagnozy to w większości przypadków wydarzenie bardzo obciążające emocjonalnie, chorym powinno przysługiwać prawo do drugiej wizyty, aby mogli uzyskać dodatkowe informacje i zadać pytania. – Rodzice muszą mieć podstawową wiedzę o tym, czym jest schorzenie chromosomowe, aby mogli skutecznie pomóc swemu dziecku i poradzić sobie z problemami związanymi z badaniami genetycznymi i decyzjami odnośnie przyszłych ciąż. Dlatego rodzice powinni uzyskać: • Podstawowe informacje z zakresu genetyki, chromosomów i dziedziczności. • Wyjaśnienia dotyczące kariotypu wywołującego chorobę oraz informacje o prawdopodobieństwie wystąpienia zaburzenia w przypadku kolejnej ciąży. • Informacje o grupach wsparcia osób z rzadkimi schorzeniami chromosomowymi. W tych grupach rodzice mogą uzyskać dalsze informacje. Ponadto grupy te odgrywają dużą rolę, jeśli chodzi o wsparcie psychiczne i socjalne. – Po postawieniu wstępnej diagnozy należy sprawdzić możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia i informacji. • Schorzeniom chromosomowym towarzyszą często problemy, które może rozwiązać podstawowa opieka zdrowotna. Lekarze i rodzice są Europejska Unia na Rzecz Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi 33

w stanie pomóc dziecku, nawet, jeśli rokowania nie są znane lub są słabo rozpoznane. Uważne śledzenie przebiegu choroby oraz efektów uzyskiwanych w trakcie terapii pozwala zgromadzić większą wiedzę o schorzeniu.

b. Lepszy dostęp do informacji

Rodzice dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi zazwyczaj pragną uzyskać jak najwięcej informacji o wynikach badań dotyczących schorzenia ich dziecka, rokowaniach, metodach terapii. Jednak często napotykają na trudności z powodu braku: – Wyników badań; – Możliwości skontaktowania się z innymi rodzicami, – Dostępu do skutecznych terapii. Zalecenia: – Należy docenić rolę lekarzy w pozyskiwaniu informacji. Lekarze są w stanie śledzić fachową literaturę, wyszukać odpowiednie opracowania i „przetłumaczyć” je na język zrozumiały dla laików. Choć doświadczenia badanych osób, co do sposobu przekazywania im diagnozy nie zawsze były pozytywne, to wszyscy przyznali rację, że personel medyczny, a szczególnie genetycy kliniczni i pediatrzy, odgrywają dużą rolę jako źródło wiarygodnych informacji. Wszyscy badani zgodzili się ze stwierdzeniem, że im większa wiedza, tym lepsze leczenie. – Utworzenie i prowadzenie w internecie baz danych przy udziale szpitali, centrów badań nad rzadkimi schorzeniami chromosomowymi oraz grup wsparcia. Bazy te mogą stanowić ogólnodostępne źródło informacji, z którego w każdej chwili mogą skorzystać zainteresowane osoby. Internetowa baza może być ważnym źródłem informacji na temat rzadkich schorzeń chromosomowych. Niestety, istniejące bazy danych często są niekompletne lub zawierają informacje trudne do zrozumienia. Ponadto trudno je odszukać. Należy też wziąć pod uwagę, że nie wszyscy mają dostęp do internetu, mówią po angielsku i rozumieją medyczne terminy. Współpraca pomiędzy szpitalami w celu stworzenia baz danych dotyczących rzadkich schorzeń chromosomowych, jak i danych o samych chorych, może wyeliminować te przeszkody. Do tego procesu mogą włączyć się stowarzyszenia rodzin osób z rzadkimi schorzeniami chromosomowymi. Lekarze lub organizacje pacjentów mogą pomóc w tłumaczeniu informacji na języki ojczyste. – Udzielanie pomocy przez telefon lub pocztę elektroniczną 34 A. van Betuw Badania wykazały, że istnieje już kilka profesjonalnych linii udzielających pomocy. Zajmuj się one głównie rzadkimi chorobami genetycznymi i problematyką dziedziczności. I chociaż nie posiadają szczegółowych informacji o rzadkich schorzeniach chromosomowych, to stwierdzono, że odgrywają ważną rolę, jeśli chodzi o dostarczanie podstawowych informacji oraz wsparcia. Należy kontynuować działalność tych źródeł pomocy i współpracować z telefonicznymi liniami prowadzonymi przez grupy wsparcia osób z rzadkimi schorzeniami chromosomowymi, takimi jak na przykład profesjonalna linia grupy Unique. – Stworzenie systemu, dzięki któremu rodzice i ich chore dzieci będą mogli nawiązać kontakt z innymi ludźmi o podobnych problemach Często lekarze odmawiają ułatwiania kontaktów między rodzinami powołując się na prawo do prywatności lub przepisy o ochronie danych

osobowych, mimo że rodziny same sygnalizują, że chciałyby nawiązać takie kontakty. Niekiedy lekarze po prostu nie doceniają znaczenia takich kontaktów.

c. Korzystanie z możliwoś wsparcia ci i rozszerzanie współpracy

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, ze w podstawowej opiece medycznej wiedza o rzadkich schorzeniach genetycznych, a szczególnie o rzadkich zespołach chromosomowych jest niewielka. Ponadto, personel medyczny jest nadmiernie skupiony na swych określonych specjalnościach i brakuje mu podejścia multidyscyplinarnego. Jako że osoby z rzadkimi schorzeniami chromosomów często mają problemy w obrębie różnych układów narządów, zatem multidyscyplinarne podejście byłoby pomocne w stworzeniu systemu zintegrowanej opieki medycznej. Niestety, zbyt często rola tych, którzy integrują pomoc medyczną przypada rodzicom, którzy i tak mają na swych barkach zbyt duży ciężar. Zalecenia: – Niezbędny jest specjalista koordynujący udzielaną pomoc medyczną i/lub socjalną. Powinien on wspierać rodziców i dziecko. • Rodzice powinni zachować prawo do kontrolowania prowadzonych działań i prawo do podejmowania decyzji. Koordynator powinien wspierać rodziców w problemach natury medycznej i/lub socjalnej i powinien udzielać im rad oraz praktycznego wsparcia w realizacji podjętych decyzji. • Aby uniknąć konieczności współpracy z dwoma koordynatorami (od spraw socjalnych i medycznych), byłoby dobrze, aby dany specjalista był kompetentny w obu dziedzinach. Europejska Unia na Rzecz Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi 35 – Powołanie krajowych zespołów ekspertów, które będą gromadzić informacje, ułatwiać dostęp do informacji oraz ich wymianę. Dobrym przykładem jak zespół ekspertów powinien funkcjonować są działania prowadzone przez grupę „Frambu” z Norwegii. W dalszej kolejności ważną rolę odgrywają telefoniczne i internetowe linie pomocy oraz ambulatoria. Ponadto, utworzenie lokalnych, krajowych i międzynarodowych grup ekspertów przez władze lokalne, krajowe i europejskie mogłoby przyczynić się do zmniejszenia wydatków na cele lecznicze. – Spotkania rodzin. Ponieważ nadal niewiele wiemy o tym, jaki jest wpływ rzadkich zespołów chromosomowych na funkcjonowanie i rozwój dzieci i nie wiemy również, które metody terapii są najskuteczniejsze, w związku z tym, coraz większego znaczenia nabiera wymiana doświadczeń osobistych. Pomagają w tym grupy wsparcia, które były przedmiotem omawianych badań. Cenną rolę pośrednika w nawiązywaniu kontaktów między rodzicami i dziećmi odgrywają też ambulatoria. Poza tym, ponieważ niektóre schorzenia chromosomowe występują bardzo rzadko, to spotkania rodzin powinny być organizowane na szczeblu międzynarodowym. – Należy tworzyć centra lub zespoły zajmujące się rzadkimi zespołami chromosomowymi pełniącymi rolę centrów informacji i wsparcia.

d. Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów mię dzynarodowych

Niedobór informacji na temat rzadkich zespołów chromosomowych powoduje, że często trzeba ich szukać poza własnym krajem. Aby trafić na odpowiedni

ślad na światowych stronach internetowych i znaleźć to, czego się szuka, trzeba być dobrze poinformowanym a często skorzystać z porady ekspertów (genetyków, organizacji pacjentów). Napotykane trudności to, w pierwszej kolejności, różnice językowe, ale również różnice natury społecznej i kulturowej oraz różnice w standardzie opieki oraz standardzie usług medycznych. Problemem może być także zbyt naukowy lub zbyt „medyczny” język. Zalecenia: Możliwymi rozwiązaniami, jakie można zaproponować są: – Utworzenie „zrzeszenia” tłumaczy, którzy mogliby tłumaczyć e-maile, artykuły, strony internetowe oraz pomagać w kontaktach międzynarodowych; – Zapewnienie pomocy personelu medycznego w tłumaczeniu informacji naukowych na język laików; – Pozyskanie wiedzy o różnicach kulturowych i ich uwzględnianie; 36 A. van Betuw – Uzyskanie pomocy ze strony personelu medycznego, telefonicznych i internetowych linii pomocy a także członków grup wsparcia w wyszukiwaniu informacji i nawiązywaniu kontaktów. – Zgłaszanie się po poradę do ECARUCA3. – Stworzenie interaktywnego portalu w Internecie dla osób z rzadkimi schorzeniami chromosomów, dzięki któremu mogłyby one same nawiązywać kontakty.

e. Uś wiadamianie społeczeństwa, personelu medycznego, naukowców, organizacji pacjentów i rodziców odnoś problemów nie i potrzeb ludzi z rzadkimi zespołami chromosomowymi.
Świadomość problemów i potrzeb ludzi z rzadkimi zespołami chromosomowymi, można rozwijać poprzez: – Współpracę grup wsparcia, – Współpracę grup wsparcia z naukowcami, personelem medycznym i opiekunami, – Współpracę z krajowymi stowarzyszeniami, – Współpracę z organizacjami o ustalonej reputacji, takimi jak na przykład Eurordis4, (która skupia się na rzadkich chorobach genetycznych) oraz ECARUCA (która skupia się na rzadkich zespołach chromosomowych).

Plan przyszłych działań
W trakcie pierwszego europejskiego zjazdu stowarzyszeń wspierających osoby z rzadkimi schorzeniami chromosomowymi zaprezentowano plan przyszłych działań. Plan został przedyskutowany przez przedstawicieli stowarzyszeń i zaakceptowany. Plan ten podzielono na trzy szczeble: lokalny, krajowy i europejski (patrz: tabela 1 w załączniku). Na poziomie lokalnym można wskazać problemy, które dotyczą nie tylko osób z zaburzeniami chromosomowymi. Są to problemy dotyczące edukacji, warunków mieszkaniowych, możliwości spędzania czasu wolnego, korzystania ze środków komunikacji itp. Najlepiej by było, gdyby tymi problemami zajęły się lokalne stowarzyszenia, które mogą skutecznie pomóc nie
______________ 3 Rejestr Rzadkich Zespołów Chromosomowych Europejskiego Stowarzyszenia Cytogenetycznego. http://www.ecaruca.net 4 Europejskie Stowarzyszenie Rzadkich Chorób i Zaburzeń, http://www.eurordis.org

Europejska Unia na Rzecz Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi 37

tylko osobom dotkniętym schorzeniem chromosomowym, ale także osobom z innymi niepełnosprawnościami. Rozwiązanie tych problemów na poziomie

lokalnym umożliwia udzielanie bardziej skutecznej pomocy i ograniczenie wydatków na opiekę zdrowotną. Możliwości działania są zdeterminowane przez przepisy prawne o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym. Dlatego nie jest możliwe sformułowanie szczegółowych zaleceń dotyczących działań na tym szczeblu. Na poziomie krajowym występuje więcej problemów dotyczących wyłącznie osób z zaburzeniami chromosomowymi. Dlatego zalecamy tworzenie krajowych stowarzyszeń wspierających osoby z zaburzeniami chromosomowymi, skupiających specjalistów z różnych dziedzin - genetyków, pediatrów, fizjoterapeutów, logopedów, pracowników socjalnych i innych. Główne zadania tych stowarzyszeń podano w załączonej do tekstu tabeli. Członkowie stowarzyszeń mogą spotykać się osobiście lub kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej. Stowarzyszenia powinny mieć własne zarządy, w których powinny znaleźć się również osoby niepełnosprawne, a także rady nadzorcze. Największym problemem są źródła finansowania, ale ten problem powinien być rozwiązany zgodnie z przepisami funkcjonującymi w poszczególnych krajach, ponieważ występują różnice między poszczególnymi narodowymi systemami ochrony zdrowia. Zidentyfikowane w badaniach potrzeby występujące na poziomie europejskim niewiele różnią się od tych na poziomie krajowym. W celu wsparcia stowarzyszeń krajowych należy powołać europejskie centrum koordynacyjne, z własnym zarządem oraz sprawnym systemem komunikacji. Centrum to powinno utrzymywać ścisły kontakt ze stowarzyszeniami krajowymi oraz zespołami badawczymi na terenie Unii Europejskiej, takimi jak na przykład ECARUCA. Aby podjąć dalsze działania konieczne jest wsparcie finansowe. Niestety, trudno je uzyskać – nawet na sfinansowanie internetowych grup wsparcia lub uruchomienie portalu internetowego dla wszystkich aktualnie funkcjonujących grup wsparcia. Najlepszym rozwiązaniem byłoby finansowanie z funduszy unijnych oraz, na ile to możliwe, z funduszy publicznych i prywatnych, loterii, itp. Działania prowadzone na szczeblu międzynarodowym powinny być zsynchronizowane z działaniami podejmowanymi przez krajowe stowarzyszenia działające na rzecz osób z rzadkimi zespołami chromosomowymi.

Uwagi końcowe
Sformułowanie zaleceń odnośnie przyszłych działań to nie wszystko. Stowarzyszenia uczestniczące w spotkaniu w Evry w dniu 15 października 2003 roku postanowiły utworzyć grupę roboczą pozostająca w stałym kon38
A. van Betuw

takcie głównie poprzez pocztę elektroniczną. Zadaniem grupy jest określenie kolejnych zadań, których podstawą powinien być przygotowany przez nas raport końcowy. Sformułowane przez grupę propozycje zostaną przedstawione do zaopiniowania stowarzyszeniom krajowym. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań zostało rozpowszechnione w środowiskach lekarskich i naukowych, a także przekazane rodzicom, organizacjom pacjentów, władzom samorządowym i politykom. Sformułowano też komunikat dla prasy. Dzięki tym działaniom zwiększono poziom świadomości społecznej o problemach i potrzebach ludzi z rzadkimi zespołami chromosomowymi. Raport może stanowić podstawę dla składania wniosków o dofinansowanie ze strony władz krajowych, Unii Europejskiej, fundacji oraz przedsiębiorców. Można też podejmować próby pozyskania funduszy poprzez zgłaszanie

wspólnych projektów ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób z chorobami genetycznymi lub innymi rzadkimi chorobami. Raport przyczyni się do podwyższenia wiedzy o rzadkich schorzeniach chromosomowych wśród ogółu społeczeństwa i wśród polityków. Jest oczywiste, że potrzeba więcej troski i więcej wsparcia, także finansowego, aby rozwiązać liczne problemy związane z tego rodzaju schorzeniami. Holenderskie Towarzystwo Genetyczne zamierza zainicjować dyskusję o możliwościach założenia krajowego stowarzyszenia lub utworzenia grupy ekspertów. W innych krajach z taką inicjatywą mogłyby wystąpić organizacje, z którymi przeprowadzano wywiady w ramach projektu „Europejska Unia Rzecz Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi”, najlepiej we współpracy z większymi stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych działających w danym kraju. Po opublikowaniu raportu rozpoczęła działalność internetowa grupa pod nazwą Eurochromnet. Informacje o celach grupy i jej działalności znajdują się na stronie internetowej: http://www.chromosomehelpstation.com/ eurochromnet.htm. Eurochromnet jest ważną inicjatywą, jednak, jak dotychczas, pozbawioną środków finansowych i osobowości prawnej. Dlatego grupa zwróciła się o pomoc do takich organizacji jak Eurordis, Holenderskie Towarzystwo Genetyczne i ECARUCA. Wymienione organizacje zadeklarowały zamiar utrzymywania kontaktów poprzez Eurochromnet, informowania o swych działaniach, wynikach najnowszych badań i wspierania takich inicjatyw jak konferencja naukowa Stowarzyszenia „GEN” w Poznaniu. Rodzice oraz wszyscy zainteresowani mogą znaleźć linki do odpowiednich grup działających w Europie i na świecie. Tekst omawianego raportu można znaleźć w wersji drukowanej oraz w formacie pdf na stronie internetowej. Aby informacje te miały większy zasięg, Stowarzyszenie „GEN” z Poznania postanowiło przetłumaczyć tekst sprawozdanie na język polski. Europejska Unia na Rzecz Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi 39 Źródła: 1. Betuw, Annet van and Pauline Evers, Chromosomowa Stacja Pomocy oraz Holenderskie Towarzystwo Genetyczne: Projekt „Europejska Unia na Rzecz Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi”; styczeń 2004. Raport można otrzymać za 5 € składając zamówienie w Holenderskim Towarzystwie Genetycznym: pevers@vsop.nl 2. Linki w internecie: – Chromosome Help-Station: www.chromosomehelpstation.com – ECARUCA : www.ecaruca.net – Eurochromnet: www.chromosomehelpstation.com/eurochromnet.htm – European Chromosome 11q Network: www.11q.org – Eurordis: www.eurordis.org – Frambu : www.frambu.no – Unique: www.rarechromo.org – Valentin APAC : www.valentin-apac.org – VSOP: www.vsop.nl Więcej linków można znaleźć na stronie Eurochromnet. 40 A. van Betuw

Tabela 1. Projekt „Europejska Unia na Rzecz Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi: Kolejne Kroki – 15 października 2003 roku, Evry (Francja)

Poziom Problemy Rozwiązania Główne zadania 1234 Lokalny Dotyczące nie tylko zespołów chromosomowych: – Wsparcie emocjonalne i społeczne – Specjalne usługi (szkoły, zabawki, sprzęt rehabilitacyjny, meble, aparaty wspomagające porozumiewanie się, wózki inwalidzkie, wyposażenie mieszkania, itp.) – Pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego, zaznajomienie się z lokalnymi i ogólnokrajowymi przepisami w tym zakresie Lokalne stowarzyszenia wspierające osoby niepełnosprawne wraz z: – Pracownikami socjalnymi – Pediatrami – Terapeutami zajęciowymi – Logopedami – Fizjoterapeutami – Rehabilitantami – Pedagogami specjalnymi Przy ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i wszystkimi regionalnymi szkołami, placówkami służby zdrowia i innymi instytucjami zaangażowanymi w opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Nie w ramach tego projektu Krajowy Dotyczące tylko zespołów chromosomowych: – Potrzeba kontaktu z innymi rodzinami – Potrzeba informacji – Potrzeba lepszego nadzoru ze strony doświadczonych specjalistów – Potrzeba uświadomienia społeczeństwa Krajowe stowarzyszenia wspierające osoby z rzadkimi zaburzeniami chromosomowymi wraz z: – Zarządem składającym się (najlepiej) z: • Rodziców • Doświadczonych pracowników służby zdrowia – W składzie zespołu wsparcia powinni znaleźć się: • Genetyk kliniczny • Pediatra – Ponadto członkami zespołu mogą być: • Lekarz o specjalności innej niż wyżej wymienione • Radca prawny • Specjalista od public relation • Pracownik socjalny itp. – Informowanie (ulotki, broszury, infolinie, itp.) rodziców, pracowników służby zdrowia i ogółu społeczeństwa – Utrzymywanie bazy danych o rodzicach, z którymi można nawiązać kontakt – Organizowanie spotkań – Tworzenie terenowych agend stowarzyszenia wspierającego osoby z rzadkimi zespołami chromosomowymi – Monitorowanie pomocy udzielanej dzieciom z rzadkimi zespołami chromosomowymi i składanie wniosków i postulatów w agendach rządowych, placówkach naukowych prowadzących badania genetyczne klinikach,

42 A. van Betuw
cd. tab. 1 1234

Europejska Unia na Rzecz Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi 41

Przy ścisłej współpracy z władzami krajowymi, wszystkimi placówkami genetyki klinicznej, placówkami naukowymi prowadzącymi badania nad (cyto) genetyką, innymi rodzicielskimi grupami wsparcia na obszarze kraju oraz grupami wsparcia w innych krajach. Finansowane w zależności od regulacji prawnych w danym kraju. – jeśli pomoc jest niedostateczna lub niewłaściwa. – Uruchamianie nowych programów pomocy Europejski Dotyczące tylko rzadkich zespołów chromosomowych: – Potrzeba kontaktu z innymi rodzinami – Potrzeba informacji naukowej – Potrzeba szkolenia specjalistów – Potrzeba centralnej bazy danych na temat zaburzeń – Potrzeba uświadomienia społeczeństwa Europejska organizacja zrzeszająca stowarzyszenia krajowe wraz ze: – Stowarzyszeniami skupiającymi się na aspektach międzynarodowych. – Pomocą ze strony specjalistów od public-relations. Przy ścisłym kontakcie z wszystkimi krajowymi stowarzyszeniami, głównymi europejskimi ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania nad zespołami chromosomami, takimi jak np. ECARUCA – Projekty Realizowana przez między innymi Unique, Chromosome Help-Station – Projekty finansowana przez Unię Europejską • Działania o charakterze ogólnoeuropejskim: Unique, VSOP, Eurordis i in. – Sporządzanie i rozpowszechnianie tłumaczeń zawierających: • Informacje cytogenetyczne • Wskazówki jak szukać potrzebnych informacji w Internecie • Wskazówki jak współpracować z placówkami naukowymi • Inne – Utworzenie i prowadzenie strony internetowej z potrzebnymi i aktualnymi informacjami oraz linkami do wszystkich rodzicielskich stowarzyszeń – Organizowanie corocznych spotkań ze wszystkimi krajowymi stowarzyszeniami w celu wymiany doświadczeń – Pomoc w nawiązaniu kontaktu z innymi rodzinami zmagającymi się z rzadkim zespołami chromosomowymi – Udzielanie pomocy w organizowaniu spotkań na szczeblu międzynarodowym dotyczących rzadkich zespołów chromosomowych. – Tłumaczenie prac dotyczących nowych odkryć w dziedzinie genetyki.

Z języka angielskiego przełożył Andrzej Twardowski

Ewa Pisula
Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski

Potrzeby rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju
Od wielu już lat rodzice i rodzeństwo dzieci z problemami rozwojowymi znajdują się w obszarze zainteresowań badaczy. Dobrze udokumentowano

fakt, że wychowywanie dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, przewlekłą chorobą czy też niepełnosprawnością często łączy się z problemami emocjonalnymi i zdrowotnymi rodziców (por. Pisula, 1998). Ustalono czynniki ryzyka, potęgujące siłę doświadczanego przez nich stresu, a także zasoby, które mogą być pomocne w zmaganiach z obciążeniami. Nadal jednak nie istnieje system wsparcia dla rodzin, efektywnie zmniejszający skutki owego stresu. Regułą jest, że rodzice zdani są na własne siły. Wciąż aktualne pozostaje pytanie o to, czego najbardziej potrzebują oni, by móc jak najlepiej radzić sobie ze stojącymi przed nimi wyzwaniami. Niniejszy artykuł dotyczy kilku z tych potrzeb, przy czym nie jest to lista wyczerpująca. Omawiając sytuację rodziców w kontekście zaburzeń rozwoju dziecka, należy zacząć od ich najwcześniejszych doświadczeń związanych z procesem diagnozowania nieprawidłowości i tym, jak zostali o nich poinformowani przez specjalistów. Moment otrzymania diagnozy stanowi zakończenie pewnego, często bardzo trudnego, pełnego niepokoju okresu. Sformułowanie diagnozy daje nadzieję na to, że coś się wreszcie wyjaśniło i dziecko zostanie otoczone właściwą opieką. Jest to też często swoisty punkt krytyczny, wyraźnie dzielący życie rodzin na dwie części: wspominany jako beztroski okres sprzed diagnozy i zdominowany przez rozmaite problemy okres późniejszy. Charakterystyczne jest, że wielu rodziców pamięta z niemal fotograficzną dokładnością sytuację, w której przekazano im informację o problemach w zdrowiu lub rozwoju dziecka. Nie ulega wątpliwości, że dla specjalisty informowanie rodziców o rozpoznaniu u dziecka zaburzeń rozwojowych to zadanie bardzo trudne. Spo44
E. Pisula

sób, w jaki wywiąże się on z tego zadania, istotnie wpływał będzie na przebieg procesu adaptacji rodziny do nowych okoliczności. Może on sprzyjać zaufaniu do specjalistów, ale może też być źródłem silnego urazu i wpływać negatywnie na spostrzeganie przez rodziców dziecka i siebie samych. Owe pierwsze doświadczenia są w pewnej mierze wyznacznikiem tego, co czeka rodziców w dalszym życiu. Stykają się oni po raz pierwszy z nie zawsze pozytywnymi postawami wobec dziecka i nich samych jako jego rodziców (Kościelska, 1995). Należałoby zadać pytanie, czy w ogóle możliwe jest takie przekazanie diagnozy, które zostałoby dobrze ocenione przez rodziców. Ani forma ani treść przekazu nie mogą zapobiec odczuwaniu przez nich wielkiego smutku, rozpaczy, rozczarowania, poczucia straty i krzywdy. Z badań wynika, że niezależnie od tego, jak dużą wrażliwość wobec przeżyć rodziców przejawiają lekarze, rodzice oceniają uzyskane od nich wsparcie jako niewystarczające i doświadczają głębokiego poczucia osamotnienia (McDonald, 1982). Należy jednak wyraźnie rozdzielić negatywne przeżycia rodziców wynikające z istoty otrzymanych informacji, od tych, które są efektem raniącego zachowania specjalisty. C. Cunningham, P. Morgan i R. McGucken (1984) opisali tzw. modelową procedurę informowania. Obejmuje ona: (a) jak najszybsze informowanie rodziców; (b) przekazywanie informacji obojgu rodzicom, w sposób szanujący ich uczucia i prywatność oraz (c) udzielanie wyczerpujących informacji, ze wskazaniem możliwości dalszych kontaktów ze specjalistami lub innych źródeł pomocy. Stwierdzono, że stosowanie tych reguł zapobiega rozczarowaniu sposobem przekazania informacji. Z wypowiedzi rodziców wynika jednak często, że to, jak zostali oni poinformowani o rozpoznaniu u dziecka

wad lub zaburzeń rozwojowych, daleko odbiegało od tego wzorca. W jednym z naszych badań (Pisula i Dąbrowska, w druku) próbowałyśmy ustalić, jakie doświadczenia mają w tym zakresie matki dzieci z zespołem Downa. Porównywałyśmy wypowiedzi dwóch grup matek: małych dzieci w wieku 1–6 lat oraz młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16–25 lat. Badanie to przyniosło kilka rezultatów, które warte są zainteresowania specjalistów pracujących z rodzicami. Jak się okazało, mimo szybkiego przekazywania informacji matkom (miało to miejsce w ciągu pierwszego miesiąca życia dziecka, a w większości przypadków nawet w ciągu pierwszych dni), większość z nich uważała, iż diagnozę otrzymała z opóźnieniem. Przypuszczalnie wynikało to z zaobserwowania przez matki takich zachowań personelu medycznego, które budziły w nich niepokój. Pytania zadawane wówczas przez matki lekarzom i pielęgniarkom pozostawały często bez odpowiedzi, nie chciano bowiem z nimi rozmawiać przed zweryfikowaniem podejrzeń. Sytuacja ta wywoływała w matkach poczucie, że personel medyczny ukrywa przed nimi fakt, iż z dzieckiem dzieje się coś złego (por. Kościelska, Potrzeby rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju 45 1995). Lęk o dziecko, lęk przed przyszłością to dominujące w tym czasie uczucie. Zadbanie o to, by matka nie trwała w niepewności skazana na własne domysły, mogłoby znacznie zmniejszyć nasilenie owego lęku. Z badań wynika, że dla rodziców jest bardzo ważne, by specjaliści przekazali im informację o problemach rozwojowych lub zdrowotnych dziecka najszybciej, jak to jest możliwe (Quine i Pahl, 1987). Rodzice tym wyżej oceniają kontakt ze specjalistą, im wcześniej powiedział im on o problemach rozwojowych dziecka. W.F. Gayton i L. Walker (1974) dowiedli, że 90% rodziców opowiada się za wczesnym informowaniem, tj. – jeśli to możliwe – już w ciągu pierwszego tygodnia życia dziecka lub też później, natychmiast po stwierdzeniu nieprawidłowości. Tak, więc, oczekiwania rodziców pozostają w sprzeczności z praktyką, zgodnie z którą specjaliści często decydują o opóźnieniu przekazania tych informacji. Przeprowadzone przez nas badanie wykazało także, że matki często uważały informacje uzyskane od lekarza za niewystarczające. W pewnej mierze wynikało to zapewne z przyczyn obiektywnych. Określenie możliwości rozwojowych dziecka nie jest łatwe. Są one wypadkową działania różnych czynników, spośród których wielu nie sposób przewidzieć. Dążenie rodziców do uzyskania tych informacji jest oczywiste – wynika ono z troski o dziecko, a także z pragnienia uzyskania kontroli nad wydarzeniami, zrozumienia ich i możliwości przewidywania w przyszłości. Profesjonaliści nie mogą w pełni zaspokoić tych potrzeb. Może to częściowo tłumaczyć fakt, że większość matek uczestniczących w naszym badaniu skarżyła się na niedostatek istotnych informacji. Jak wynika z ich wypowiedzi, lekarze szczególnie rzadko poruszali temat wspierania rozwoju dziecka, nie wskazywali też placówek, gdzie rodzice mogliby się udać po dalszą pomoc. Matka 5-letniego chłopca wspomina: „(...) potraktowano nas jak kogoś, kogo się trzeba pozbyć jak najszybciej (...). Nikt nie poinformował nas o badaniach, jakie powinniśmy wykonać (...), nie skierował nas do specjalistów, nie zalecił rehabilitacji. Ta pierwsza rozmowa była jedyną, jaka odbyła się z nami w szpitalu (...)”. Jedna ze zmian, jakie nastąpiły w sposobie informowania rodziców na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat polega na tym, że specjaliści rzadziej próbują zdawkowo pocieszać rodziców („wszystko będzie dobrze”, „wszystko się wyrówna”). Wiele matek nastolatków i dorosłych twierdziło,

że tego typu informacje uzyskane od lekarzy były przyczyną ich nadmiernych oczekiwań wobec dziecka. Stały się one źródłem rozczarowań i zawodu. Uzyskane przez nas dane wskazują także, że specjaliści przejawiają coraz większą wrażliwość wobec emocjonalnych problemów rodziców. Rzadziej zdarza się, by używali w stosunku do matek lub dzieci agresywnych sformułowań, manifestują też swoje przyjazne nastawienie. Rodzice uzyskujący informację o problemach związanych ze zdrowiem lub rozwojem dziecka skarżą się często na poczucie osamotnienia. Jednym 46 E. Pisula ze sposobów łagodzących to zjawisko u matek może być udział ojca dziecka w rozmowie. Obecność obojga rodziców umożliwia im wspieranie się nawzajem, a także pomaga w obiektywizacji odbioru informacji. Umożliwia ono też zaoszczędzenie matce dodatkowych obciążeń związanych z przekazaniem ojcu informacji o problemach związanych z dzieckiem. Z uzyskanych przez nas danych wynika, że w tym obszarze niewiele się zmieniło i nadal w większości przypadków o zespole Downa u dziecka informowane są tylko matki. Stwarza to wiele napięć w relacjach między rodzicami, stając się czasem źródłem poważnych konfliktów i wzajemnego obwiniania się. W rodzinach źle radzących sobie z problemami wynikającymi z zaburzeń rozwoju dziecka, ojcowie mają często szczególne trudności z akceptacją jego niepełnosprawności. Przekazanie diagnozy wyłącznie matce może dodatkowo utrudniać proces adaptacji rodziny. Zespół Downa to zaburzenie stosunkowo dobrze poznane i względnie łatwe do wykrycia. Sprawa bardzo się komplikuje w przypadku zaburzeń mniej znanych i rzadziej występujących. Głównym problemem staje się wówczas niewiedza specjalistów, sprawiająca, że proces diagnozy to „męka i katorga”. Takich określeń używali badani przez R. Wiktorowicza1 (komunikacja osobista) ojcowie dzieci z dystrofią mięśniową. Doświadczenia tych rodzin z okresu rozpoznawania zaburzeń były bardzo trudne, nie tylko dlatego, że natura choroby występującej u ich dzieci narzuca im taki charakter. Sytuację pogarszał brak wiedzy specjalistów, związany z nim długotrwały, wyczerpujący emocjonalnie proces diagnozy i wreszcie raniący sposób informowania. Oto przykład wypowiedzi na ten temat: „(...) Zaczęliśmy syna leczyć u ortopedy, który powiedział, że to płaskostopie, no i dał wkładki... jedna, druga, trzecia... To nic nie pomagało. Poszliśmy do innego ortopedy. Tamten krzyczał na mnie, że dziecko ma pogłębioną lordozę, kręgosłup krzywy, płaskostopie... Trzeba ćwiczyć – a my tak późno przychodzimy. Zalecił ćwiczenia wysiłkowe, żeby mu poprawić sylwetkę. A przy tym schorzeniu nie wolno... nie powinno się takich rzeczy wykonywać. I wtedy nawet mieliśmy trochę problemów, bo jak on tak powiedział, to zmuszałem syna, ćwiczyłem z nim razem, żeby się lepiej czuł. Myślałem, że jemu się nie chce, a on po prostu nie miał już siły (...) Lekarze nie mają pojęcia o tej chorobie”. W wypowiedzi tej wyraźnie brzmi poczucie winy związane z późnym rozpoznaniem choroby, a także odpowiedzialności za ewentualne jej pogłębienie (związane z chęcią wzmocnienia dziecka poprzez ćwiczenia fizyczne). W przypadku zaburzeń o podłożu genetycznym kwestia poczucia odpowiedzialności za chorobę dziecka nabiera często szczególnego znaczenia. Ważnym zadaniem specjalistów jest rozmowa z rodzicami na ten temat i pomoc im w zrozumieniu uwarunkowań zaburzeń występujących u dziecka.
______________
1 Robert

Wiktorowicz zbiera dane do pracy magisterskiej pod kierunkiem E. Pisuli.

Potrzeby rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju 47

Problem nieprzygotowania specjalistów do przekazywania diagnozy rodzicom obrazuje następująca wypowiedź: „Zjawiła się pani profesor neurologii i ona stwierdziła, że to dystrofia. To był największy szok dla nas, bo ona to powiedziała tak, jakby jadła bułkę z masłem... Więc ja byłem wściekły na nią, na sposób, w jaki nam to przekazała, a z drugiej strony byłem załamany tym faktem”. Trudne doświadczenia związane z diagnozą są też udziałem rodziców dzieci z innymi zaburzeniami, np. z autyzmem. Uzyskanie właściwej diagnozy wymaga czasem w przypadku tych rodzin kilkunastu wizyt u różnych specjalistów, nikt bowiem nie potrafi rozpoznać istoty problemów dziecka. Lekceważenie niepokojów rodziców, traktowanie ich jak osób, które z powodu przewrażliwienia same wymagają pomocy, to nierzadkie doświadczenia tej grupy rodziców. Tak więc, elementarna potrzeba rodziców, jaką jest uzyskanie informacji o stanie dziecka i możliwościach udzielenia mu pomocy, często nie jest zaspokajana. Co gorsza, jest raczej zasadą niż wyjątkiem, że specjaliści informując o problemach w rozwoju dziecka, ranią uczucia rodziców, zaszczepiają im poczucie winy, a także tworzą negatywny obraz dziecka. Stanowi to zły początek wzajemnych relacji rodziców i profesjonalistów, który utrudnia ich dalsze kontakty. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, nie ulega jednak wątpliwości, że zadaniem specjalistów jest wspieranie rodziców i tworzenie takich warunków współpracy z nimi, które będą najkorzystniejsze dla dziecka i jego rodziny. Z badań wynika (Avdi, Grifin i Brough, 2000), że jedną z przyczyn frustracji rodziców w kontaktach ze specjalistami jest ich przekonanie, że specjaliści nie udostępniają im wszystkich posiadanych przez siebie informacji. Rodzice odbierają to jako próbę ich oceniania, kontrolowania i osądzania, choć mają też poczucie, że jest to być może próba chronienia ich. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że deklarowana chęć ochrony rodziców w rzeczywistości stanowi przykrywkę dla poczucia bezradności specjalistów, lęku przed przekazywaniem złych wiadomości oraz dążenia do unikania trudnych sytuacji. Interesujące są wyniki badań, w których rodziców wprost pytano o to, co najbardziej mogłoby im pomóc w sprostaniu sytuacji, w jakiej się znaleźli w związku z zaburzeniami rozwoju dziecka. W jednej z takich prac (Trigonaki, 2002) rodzice dzieci z autyzmem wskazywali pięć swoich najważniejszych potrzeb. Mając świadomość tego, że uzyskane w ten sposób informacje nie są wolne od ograniczeń, warto poświęcić im nieco uwagi. Najbardziej poruszającym wynikiem tego badania było wymienianie przez wielu rodziców na pierwszym miejscu potrzeby „przetrwania”. Pozostawała ona w związku z doświadczaniem przez nich skrajnego wyczerpania, ogromnego zmęczenia, braku snu i niemożności wypoczęcia, często towarzyszących im przez wiele lat. Podobne wyniki otrzymała Z. Kossakowska (2003), która pytała rodziców dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym (3–7 lat) o to, 48 E. Pisula czego najbardziej potrzebują, by móc jak najlepiej radzić sobie z zadaniami związanymi z opieką nad dzieckiem. Najczęściej wskazywali oni odpoczynek, sen i własne zdrowie: „chciałabym mieć dużo siły i zdrowia”, „ być w lepszej formie psychicznej”, „potrzebuję wiary w siebie, uśmiechu, spokoju wewnętrznego”, „zdrowia i wytrwałości”, „odpoczynku”. Matki opisywały swoją sytuację następująco: „opadam z sił”, „nie mam czasu dla siebie”, „jestem załamana”, „w dołku psychicznym”, „czuję się zagubiona”, „nie żyję dla siebie”, „nie mogę dać sobie ze

wszystkim rady”, „nie dam rady podołać wszystkim obowiązkom”. Tego rodzaju wypowiedzi dobitnie świadczą o bardzo złym stanie emocjonalnym, w jakim znajdują się matki małych dzieci z autyzmem i z pewnością są najbardziej wymownym apelem o pomoc. Zgodnie z wynikami pracy N. Trigonaki (2002), drugą najczęściej wskazywaną przez rodziców potrzebą była potrzeba przynależności i wsparcia. Rodzice podkreślali, że przez pierwsze lata po otrzymaniu diagnozy czuli się szczególnie ze sobą związani. Z wielu opracowań wynika, że rodzice mogą stanowić dla siebie nawzajem najlepsze i bardzo efektywne źródło wsparcia (np. Weiss, 2002). Jak się okazuje, pozostaje to jednak w związku z czasem, w jakim rozpoznano zaburzenia w rozwoju dziecka (Little, 2001). Jeśli miało ono miejsce wcześnie, wychowywanie dziecka z problemami rozwojowymi stawało się dla rodziców wspólnym wyzwaniem i umacniało ich związek. Jeśli – mimo obecności symptomów zaburzeń – diagnoza nie została sformułowana, rodzice byli bardziej wyczerpani emocjonalnie i nawzajem oskarżali się o problemy w rozwoju dziecka. Poza wsparciem ze strony partnera, które wysuwa się wyraźnie na plan pierwszy – rodzice za przydatne uważają także korzystanie z pomocy specjalistów (Trigonaki, 2002). Brzmi to pocieszająco w kontekście wcześniej przedstawionych informacji o problemach w ich relacjach z profesjonalistami. Istotne znaczenie wspierające mają też rozmowy i kontakty z innymi rodzicami dzieci z problemami rozwojowymi. Pełnią one szczególną rolę i trudno je zastąpić innymi formami wsparcia. Istotna jest także potrzeba doświadczania radości i rozrywki. Rodzice wskazywali na nią, zarówno mówiąc o kontaktach z dzieckiem, jak i z innymi osobami, np. z przyjaciółmi. N. Trigonaki (2002) odnotowuje zjawisko, polegające na tym, że im starsze jest dziecko, tym częściej rodzice podejmują różne działania, chcąc mu sprawić przyjemność, dostarczyć rozrywki. Znacznie wcześniej D.T. Helm i M.A. Kozloff (1986) opisali typową drogę życiową rodziny z dzieckiem z autyzmem. Po dostrzeżeniu nieprawidłowości w rozwoju dziecka rodzice zaczynają szukać pomocy, która jednak zazwyczaj okazuje się niewłaściwa lub niewystarczająca, a często jest także bardzo kosztowna. Brak odpowiedniego wsparcia nasila w rodzicach poczucie winy i bezradność oraz przekonanie, że nie są w stanie sprostać trudnościom. Po upływie pewnego czasu rodzina wypracowuje zasady i stratePotrzeby rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju 49 gie pomocne jej w życiu, pozwalające na ponoszenie stosunkowo najmniejszych kosztów – w znaczeniu psychologicznym – obciążeń wynikających z sytuacji. W miarę, jak dziecko rośnie, rodzina staje się często coraz bardziej zamkniętym, ograniczonym systemem, izolującym się od swego społecznego otoczenia. W wielu przypadkach pogarsza to jej położenie, nasila problemy. Pojawiają się nowe trudności, a możliwości sprostania im przez rodziców maleją. Są oni zmęczeni, pełni pesymizmu, depresyjni, lękowi, czasem unikają się nawzajem. Zaczynają myśleć o umieszczeniu dziecka w instytucji albo o rozstaniu. Przeciążenie powoduje, że nawet jeśli w rozwoju dziecka następują pozytywne zmiany, mogą one nie zostać dostrzeżone i ocena całej sytuacji pozostaje niezmieniona. W świetle badania N. Trigonaki (2002) ten bardzo pesymistyczny obraz sytuacji rodziców nie jest aktualny. Co prawda reakcją wielu rodziców, zwłaszcza matek, na wieść o zaburzeniach w rozwoju dziecka jest nadal skoncentrowanie swoich myśli, planów i działań na rodzinie i zamknięcie się w świecie ograniczonym do jej

spraw. W miarę upływu czasu następuje jednak stopniowo coraz większe otwieranie się na świat zewnętrzny, a także na własne potrzeby niezwiązane bezpośrednio z dzieckiem. Ten „powrót do normalności”, do życia, w którym opieka nad dzieckiem stanowi ważny, ale nie jedyny cel, obwarowany jest jednak pewnymi warunkami. Należy do nich z pewnością wsparcie społeczne, a także takie postawy wobec dzieci z problemami rozwojowymi, które nie skazują rodziny na izolację i osamotnienie. Bardzo ważną potrzebą rodziców jest też potrzeba odczuwania własnej wartości i potwierdzenia swoich kompetencji rodzicielskich, potrzeba bycia docenianym przez innych – także jako matka lub ojciec. Gdy rozwój dziecka jest zaburzony, rodzice czują się często zagubieni i bezradni, pełni zwątpienia w swoje rodzicielskie umiejętności. Otoczenie zazwyczaj nie pomaga im w przezwyciężeniu tych problemów, a często bywa nawet źródłem dodatkowych obciążeń. W wypowiedziach rodziców (Trigonaki, 2002) ujawniła się też silna potrzeba zapewnienia dziecku przyszłości. Rozmowy o przyszłości są dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju bardzo trudne. W jednym z badań (Elder, 2001) rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju pytano o to, jak wyobrażają sobie przyszłość dziecka za 10 lat (ich dzieci były w wieku od 3 do 15 lat). Blisko połowa badanych twierdziła, że nie umie sobie wyobrazić przyszłości albo też widziała ją bardzo pesymistycznie, przypuszczając, że dziecko znajdzie się w specjalnym zakładzie opiekuńczym, gdzie nie będzie mu dobrze. Tylko jedna trzecia rodziców była nastawiona wobec przyszłości optymistycznie. U wielu rodziców pytanie o przyszłość wywołuje bardzo silny lęk. Fakt, że duża grupa rodziców unika rozmowy na ten temat jest dowodem owego lęku, poczucia bezradności, braku kontroli nad wydarzeniami. W badaniu J. Sińskiej i T. Gałkowskiego 50 E. Pisula (2002) większość matek dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym nie była w stanie wyobrazić sobie tego, co się będzie z nimi i ich dziećmi działo za dziesięć lat. Także ojcowie bali się przyszłości. Mieli świadomość, że rodzina będzie ciągle potrzebowała ich dużej aktywności i obawiali się utraty sił. Ich szczególny niepokój wywoływała przyszłość związana z dorastaniem dziecka. Oto przykłady tych wypowiedzi: „być może nie będę już miał siły, by walczyć”, „staram się nie przejmować tym najgorszym, co mnie czeka, gdy mój syn będzie dorastał”. Na ciekawą prawidłowość w tym zakresie zwrócili uwagę Bebko, Konstantareas i Springer (1987). Wykazali oni, że matki nastoletnich dzieci z autyzmem przejawiały niższy poziom stresu niż ojcowie. Mimo że ojcowie tych dzieci, podobnie jak matki, spostrzegali ich zachowanie jako mniej zaburzone niż było to wcześniej, to i tak doświadczali dużego stresu w związku z ich wychowywaniem. Interpretując te dane, należy odwołać się do doświadczania stresu przez rodziców dzieci rozwijających się prawidłowo. W okresie ich dorastania ojcowie także są mniej usatysfakcjonowani posiadaniem dziecka niż wcześniej. Poziom stresu u matek nastolatków z autyzmem jest niższy niż u matek dzieci młodszych. G.B. Mesibov (1983) zaobserwował u nich wzrastające poczucie odprężenia i przekonanie, że najgorsze jest już za nimi. Nie ulega wątpliwości, że perspektywa ciągłej zależności dziecka od opieki innych osób, rosnąca świadomość utraty sił i możliwości sprawowania opieki to dla rodziców ogromne obciążenie. W miarę upływu czasu rośnie ich zmęczenie, wypalają się siły, pojawia się depresja. Jak jednak wykazują

wyniki badań, nie jest to cały obraz sytuacji. Wielu rodziców przystosowuje się do wymagań i znajduje skuteczne sposoby radzenia sobie z obciążeniami. Dwukrotnie badani przez D. Gray’a (2002) rodzice, po upływie 8–10 lat od pierwszego badania mieli znacznie mniej problemów ze zdrowiem fizycznym oraz odczuwali mniejsze natężenie stresu. Także funkcjonowanie i samopoczucie swoich dzieci oceniali jako lepsze niż to miało miejsce wcześniej. Uważali również, że lepsze są ich relacje z członkami dalszej rodziny i dostrzegali znacznie mniej stygmatyzujących reakcji ze strony innych osób (spoza rodziny). Konsekwencje życia w stresie nie są w przypadku różnych osób jednakowe. Istotną rolę w ich powstawaniu odgrywa proces radzenia sobie ze stresem. Polega on na podejmowaniu wysiłków poznawczych i behawioralnych, mających na celu sprostanie zewnętrznym i wewnętrznym wymaganiom (Lazarus i Folkman, 1984). Proces ten pełni istotne znaczenie także w adaptacji do stresu związanego z zaburzeniami rozwoju dziecka. Sposób, w jaki rodzic radzi sobie z problemami, jest właściwy tylko jemu. Nie oznacza to, że nie istnieją żadne podobieństwa w przeżyciach i próbach radzenia sobie podejmowanych przez różne osoby. Jednakże splot różnych czynników (zarówno wewnętrznej charakterystyki, jak i uwarunPotrzeby rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju 51 kowań zewnętrznych), określających sytuację życiową danej osoby, jest niepowtarzalny. Rodzice stosują różne strategie radzenia sobie ze stresem związanym z wychowywaniem dziecka z zaburzeniami rozwojowymi. Są wśród nich strategie oparte na konfrontacji, walce (widoczne chociażby w kwestionowaniu opinii specjalistów, szukaniu winnego niepełnosprawności dziecka), samoobwinianiu, poszukiwaniu wsparcia, ucieczce i unikaniu (w alkohol, leki, myślenie życzeniowe, aktywność poza domem) oraz przewartościowaniu (interpretowaniu stresujących wydarzeń jako korzystnych). Z badań wynika, że w miarę upływu lat rodzice coraz częściej stosują strategię polegającą na rezygnacji (Pisula, 1998). Przyjmują, że niewiele można zrobić, by zmienić sytuację i nie próbują podejmować jakichkolwiek działań. Skarżą się na to czasem terapeuci lub nauczyciele pracujący z ich dorastającymi dziećmi – duże trudności sprawia zmobilizowanie rodziców do jakiejś aktywności wykraczającej poza codzienny schemat życia rodzinnego. Warto sobie uświadomić, że taka postawa rodziców to wynik zmęczenia i przeciążenia, a także efekt doświadczania bezradności w wielu sytuacjach związanych z dzieckiem i braku posiadania wpływu na przebieg wydarzeń. Poszczególne strategie radzenia sobie mogą mieć różne konsekwencje zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka oraz innych członków rodziny. Nie oznacza to jednak, że można jednoznacznie je ocenić jako dobre lub złe. Określona strategia może okazać się skuteczna w danej sytuacji, w przypadku pewnej osoby i nie sprawdzać się w innych warunkach. Pewne strategie w określonych okolicznościach mogą być wręcz szkodliwe. Dotyczy to na przykład unikania, które w dłuższej perspektywie czasowej może okazać się nieefektywne i prowadzić do nasilania stresu. Z badań M. Sekułowicz (2000) wynika jednakże, że strategie służące obniżeniu napięcia emocjonalnego, w tym także te, które polegają na ucieczce i unikaniu, mogą sprzyjać dobrostanowi matek dzieci niepełnosprawnych. Istnieje też wyraźny związek między stosowanymi przez matki strategiami radzenia sobie ze stresem a tym, jak spostrzegają one swoje dziecko (Hastings i in., 2002). Matki, które

stosowały strategię opartą na przeformułowaniu, spostrzegały swoje dziecko jako źródło szczęścia i spełnienia, a także bliskości rodziny oraz ich osobistego rozwoju i dojrzałości. Zebrane dotychczas informacje na temat potrzeb rodziców oraz stosowanych przez nich sposobów radzenia sobie z obciążeniami pozwalają na wskazanie form pomoc, które mogą okazać się szczególnie przydatne. Rodzice wysoko oceniają takie formy pomocy, jak grupy wsparcia, w tym także coraz bardziej popularne i stanowiące znak naszych czasów grupy e-mailowe. Możliwość kontaktów z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji życiowej, to czynnik, który wielu rodzicom pomaga w radzeniu sobie z problemami. Tego rodzaju kontakty są źródłem poczucia, że 52 E. Pisula jest się rozumianym przez innych i zmniejszają odczuwanie wyobcowania i inności. Znanym sposobem pomocy rodzicom jest też zapewnianie im chwili wytchnienia, czyli stwarzanie możliwości oderwania się od opieki nad dzieckiem i spędzenia czasu poza domem. Dziecku zapewnia się wówczas dobrą opiekę. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku wielu rodzin z dziećmi z zaburzeniami rozwoju cały ciężar opieki nad dzieckiem spoczywa na rodzicach, nierzadko przez cały czas. Cierpi na tym życie rodziny, bowiem któreś z rodziców zawsze musi być z dzieckiem. Fizyczne i emocjonalne przeciążenie rodziców może stać się przyczyną zespołu wypalania się sił, uniemożliwiającego opiekę nad dzieckiem (por. Pisula, 1994; Gałkowski, 1995). Z drugiej jednak strony korzystanie z tego typu pomocy może wywoływać u rodziców poczucie winy wobec dziecka, zwłaszcza jeśli rozłąka z nim trwa dłużej (Hartrey i Wells, 2003). Wskazuje to na konieczność zapewnienia rodzicom dodatkowego wsparcia, tak by niekwestionowane pozytywne skutki odpoczynku od opieki nad dzieckiem nie były pomniejszane z powodu stresu, którego źródłem jest poczucie winy. Ważnym i wciąż zbyt mało docenianym elementem pracy z rodziną jest włączanie ojców w proces opieki nad dziećmi, terapii i edukacji, a także oferowanie ojcom wsparcia. Jak wiadomo, w rodzinach, w których ojcowie więcej czasu poświęcają swoim dzieciom matki są bardziej zadowolone z małżeństwa oraz rzadziej cierpią z powodu depresji (Boyd, 2002; Weiss, 2002). Ponadto ojcowie bardzo zaangażowani w opiekę nad dzieckiem mają większe poczucie kompetencji rodzicielskich, czują się silniej związani z dziećmi, są bardziej usatysfakcjonowani swoim małżeństwem oraz mają wyższą samoocenę (Baruch i Barnett, 1986). Uświadomienie sobie przez specjalistów roli, jaką ma do odegrania ojciec w życiu rodziny z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju, jest niezbędnym warunkiem do tego, by poszukiwać sposobów na włączanie ojców w opiekę nad dzieckiem. Wśród wymienionych w niniejszym artykule potrzeb rodziców nie znalazła się ani jedna, o której można byłoby powiedzieć, że stanowi ona przejaw niezwykłych roszczeń czy też uzurpowania sobie szczególnych praw. Wszystkie opisane potrzeby mają elementarny charakter i uderzają swoją oczywistością. Fakt, że wciąż konieczne jest przypominanie o nich i domagać się ich respektowania, pozostaje w ścisłym związku z brakiem akceptacji i zrozumienia, jakich doświadczają dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodziny. Spostrzeganie tych rodzin obarczone jest wieloma stereotypami i uproszczeniami, które wypaczają ich obraz. Należy do nich łatwo przytaczany pogląd, że najważniejszym ich problemem jest brak akceptacji niepełnosprawnego

dziecka przez rodziców. Upatruje się w tym źródła rozmaitych niepowodzeń, przede wszystkim zaś czynnika, który uniemożliwia dziecku rozwój. Ocenianie rodziców w ten sposób stanowi zazwyczaj Potrzeby rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju 53 ogromne uproszczenie. Większość z nich bowiem jest bardzo związana ze swoimi dziećmi. Nie oznacza to jednak, że godzą się z ograniczeniami, na jakie napotykają one w życiu i że potrafią poradzić sobie z wszystkimi problemami, jakie wynikają z niepełnosprawności. Wsparcie jest tym rodzinom niezbędne, podobnie jak niezbędne są zmiany w społecznych postawach wobec niepełnosprawnych osób. Wszelkie działania podejmowane w tym celu mają głęboki sens i służą poprawie niełatwego losu dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin.

Bibliografia

AVDI E., GRIFFIN CH., BROUGH S. (2000), Parents’ constructions of professional knowledge, expertise and authority during assessment and diagnosis of their child for an autistic spectrum disorder. British Journal of Medical Psychology, 73, 327–338. BARUCH G.K., BARNETT R.C. (1986), Consequences of fathers’ participation in family work: Parents' role strain and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 983–992. BEBKO J.M., KONSTANTAREAS M.M., SPRINGER J. (1987), Parent and professional evaluations of family stress associated with characteristics of autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 17, 565–576. BOYD B.A. (2002), Examining the relationship between stress and lack of social support in mothers of children with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 17, 208–215. CUNNINGHAM C., MORGAN P., MCGUCKEN R. (1984), Down’s syndrome: Is dissatisfaction with disclosure inevitable? Developmental Medicine and Child Neurology, 26, 33–39. DELANEY K., ENGELS-SCIANNA B. (1996), Parents’ perceptions of their child’s emotional illness and psychiatric needs. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 9, 15–24. ELDER J.H. (2001), A follow-up study of beliefs held by parents of children with pervasive developmental delay. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 14, 55–60. GAŁKOWSKI T. (1995), Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym. Warszawa: WSiP. GAYTON W.F., WALKER L. (1974), Down syndrome: informing the parents. AJDC, 127, 510–512. GRAY D.E. (2002), Ten years on: a longitudinal study of families of children with autism. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 27, 215–222. HARTREY L., WELLS, J.S.G. (2003), The meaning of respite care to mothers of children with learning disabilities: two Irish case studies. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10, 335–342. HASTINGS E.P., ALLEN R., MCDERMONT, K., STILL D. (2002), Factors related to positive perceptions in mothers of children with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 15, 269–275. HELM D.T., KOZLOFF M.A. (1986), Research on parent training: Shortcomings and remedies. Journal of Autism and Developmental Disorders, 16, 1–20. KOSSAKOWSKA Z. (2004), Poczucie koherencji a radzenie sobie ze stresem u rodziców dzieci z autyzmem. Niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. E. Pisuli. Warszawa: Wydział Psychologii UW. KOŚCIELSKA M. (1995), Oblicza upośledzenia. Warszawa: PWN.

54 E. Pisula

LAZARUS R.S., FOLKMAN S. (1984), Stress, appraisal, and coping. New York: Springer. LITTLE L. (2001), Differences in stress and coping for mothers and fathers of children with Asperger’s syndrome and nonverbal learning disorders. Pediatric Nursing, 28, 565–570. MCDONALD A.C. (1982), Physicians’ diagnostic information to parents of handicapped neonates. Mental Retardation, 20, 12–14. MESIBOV G.B. (1983),. Current perspectives and issues in autism and adolescence. W: E. Schopler, G.B. Mesibov (red.), Autism in adolescents and adults. New York: Plenum. PISULA E. (1998), Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. PISULA E. (1994), Zespół wypalania się sił u rodziców dzieci autystycznych. Nowiny Psychologiczne, 3, 83–89. PISULA E, DĄBROWSKA A. (w druku). Doświadczenia matek związane z otrzymaniem informacji

o zespole Downa u dziecka. Pediatria Polska. QUINE L., PAHL J. (1987), First diagnosis of severe handicap: A study of parental reactions. Developmental Medicine and Child Neurology, 29, 232–242. SEKUŁOWICZ M. (2000), Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów życiowych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. SIŃSKA J., GAŁKOWSKI (2002), Radzenie sobie ze stresem i plany życiowe rodzin wychowujących dzieci z autyzmem. w wieku przedszkolnym. Dziecko Autystyczne, 10, 2, 5–28. TRIGONAKI N. (2002), Parents of children with autism and the five basic needs. International Journal of Reality Therapy, 21, 13–14. WEISS M.J. (2002), Hardiness and social support as predictors of stress in mothers of typical children, children with autism, and children with mental retardation. Autism, 6, 115–130.

Sabine Stengel-Rutkowski
Uniwersytet w Monachium, Niemcy

Lore Anderlik
Puchheim, Niemcy

Możliwoś oraz potrzeby dzieci ci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie
Wstę p
Począwszy od wczesnej fazy embrionalnej dziecko, rozwija się zgodnie z indywidualnym programem genetycznym, który determinuje charakterystyczny dla niego fenotyp. Jeżeli chodzi o sprawność intelektualną oraz wzorce zachowania, to po narodzinach dziecka, program genetyczny ulega zmianie pod wpływem oddziaływania środowiska. Rodzice, rodzina oraz otoczenie społeczne pomagają dziecku w ujawnianiu oraz rozwijaniu odziedziczonego potencjału, a w przypadku stwierdzenia zaburzenia genetycznego – w eliminowaniu czynników mogących utrudniać rozwój poprzez wczesną interwencję oraz edukację. Zatem, proces rozwoju nie jest uwarunkowany wyłącznie przez posiadane przez dziecko geny.

Poradnictwo dla rodziców po zdiagnozowaniu u dziecka zespołu uwarunkowanego genetycznie
Z punktu widzenia praktyki rehabilitacyjnej problemy pojawiają się w momencie ujawnienia się u dziecka fenotypu zdecydowanie innego niż oczekiwany. Wówczas lekarze i genetycy diagnozują przyczyny zaburzenia, jego podłoże biologiczne oraz informują o następstwach. Kiedy rodzice dowiadują się, że u dziecka zdiagnozowano zespół uwarunkowany genetycznie, większość z nich przeżywa głęboki szok. 56 S. Stengel-Rutkowski, L. Anderlik tradycyjnie tradycyjnie

Przeżywanie żałoby

diagnoza akceptacja M Narodzone dziecko Wsparcie psychiczne Wsparcie wychowawcze

FF M

Rys. 1. Model głębokiego szoku emocjonalnego, jakiego doświadczają rodzice po otrzymaniu informacji, że u ich dziecka zdiagnozowano zespół uwarunkowany genetycznie oraz koncepcja poradnictwa dla rodziców. F = dziecko wymarzone przez ojca; M = dziecko wymarzone przez matkę

Przede wszystkim rodzice muszą rozstać się z funkcjonującym w ich świadomości obrazem oczekiwanego dziecka, które zdążyli pokochać nie

znając jeszcze diagnozy genetycznej. Diagnoza stanowi ogromne obciążenie emocjonalne i może doprowadzić do długotrwałych blokad emocjonalnych. Kiedy rodzi się dziecko niepełnosprawne, kompetencje wychowawcze nabyte przez rodziców w sposób naturalny stają się nieprzydatne. Po uzyskaniu porady specjalistów rodzice są zmuszeni do zastąpienia swych naturalnych kompetencji wychowawczych programami rehabilitacji.

1. Wsparcie psychologiczne

Niewątpliwie nieoczekiwana konieczność rozstania się z obrazem wymarzonego dziecka prowadzi do pojawienia się u rodziców lawiny negatywnych uczuć: zaprzeczania, gniewu, agresji, cierpienia. Są one porównywalne z doświadczeniem nagłej śmierci bliskiej osoby. Rodzice potrzebują wsparcia, które pozwoliłoby im na zrozumienie i zaakceptowanie negatywMożliwości oraz potrzeby dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie 57 nych uczuć, pojawiających się u nich w wyniku przeżycia straty i w następującym później okresie żałoby. W przeciwnym przypadku, rodzice będą nieczuli na sygnały przywiązania wysyłane przez ich nowonarodzone dziecko i nie będą na nie reagować. Zatem, udzielenie wsparcia psychologicznego jest pierwszym i niezbędnym etapem poradnictwa dla rodziców, mającego na celu zapobieżenie wystąpieniu zaburzeń w relacjach między rodzicami i dzieckiem. Brak wsparcia rodziców może doprowadzić do wytworzenia się u dziecka wtórnych zaburzeń rozwojowych. Najważniejsze jest, aby pozwolić rodzicom na przeżycie żałoby. Przejście okresu żałoby jest warunkiem zaakceptowania dziecka w oparciu o nowe, prawidłowe relacje wewnątrzrodzinne. Od tego momentu, możliwe jest planowanie życia rodziny oraz budowanie realnych wyobrażeń dotyczących następnych dzieci, wyobrażeń nie obciążonych negatywnymi emocjami odczuwanymi przez rodziców w przeszłości.

2. Wsparcie pedagogiczne
Rodzice potrzebują wsparcia, aby przeżyć okres żałoby (por. rys. 1) i zacząć dostrzegać możliwości i potrzeby swego dziecka, co pozwala im na powrót do normalności oraz odzyskanie naturalnych kompetencji wychowawczych. Proponowane przez nas wsparcie opiera się na nowym podejściu – podejściu antropologicznym. Jest ono nakierowane na zapobieganie występowaniu nieprawidłowości rozwojowych o charakterze wtórnym w stosunku do zdiagnozowanego zespołu.

2.1. Podstawowe założenia
Przyjmując założenie, iż rozwój umysłowy oraz wzorce zachowań podlegają znaczącym zmianom w wyniku oddziaływania środowiska, odstępujemy od tradycyjnego podejścia do dzieci ze zdiagnozowanymi zespołami genetycznymi, opartego na wiedzy medycznej. Tradycyjne podejście zorientowane na dysfunkcje zastępujemy nowym, zorientowanym na komunikację. Nowe podejście pozwala stwierdzić, że odmienność genetyczna jest naturalnym zjawiskiem w społeczności ludzkiej, a dzieci, u których zdiagnozowano zespoły uwarunkowane genetycznie nie są pozbawione szansy rozwoju. Odchodzimy również od tradycyjnych metod diagnostycznych stosowanych w psychologii rozwojowej. Metody te opierają się na normach dotyczących zdrowej populacji, do której nie należą dzieci ze zdiagnozowanymi 58 S. Stengel-Rutkowski, L. Anderlik
Tabela 1. Podejście zorientowane na dysfunkcje a podejście zorientowane na komunikację w odniesieniu dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie (za: Boban i Hinz 1993).
Podejście zorientowane na dysfunkcje Podejście zorientowane na komunikację

Opóźnienie w rozwoju umysłowym jako stan uwarunkowany genetyczne → dziecko jest opóźnione w rozwoju umysłowym Opóźnienie w rozwoju umysłowym jako proces społeczny → dziecko może być opóźnione w rozwoju umysłowym Dysfunkcje w zachowaniu są uwarunkowane genetycznie Genetyczne uwarunkowania mogą być modyfikowane przez środowisko Koncentracja na problemach dziecka Koncentracja na wspieraniu wszystkich sfer rozwoju dziecka Dziecko traktowane jako jednostka zależna, bierna Dziecko traktowane jako jednostka autonomiczna, aktywna Postępowanie według zasady: „z góry wiem, co jest dobre dla dziecka” Postępowanie według zasady: „jestem otwarty na nowe sytuacje i doświadczenia” Praca według gotowego programu terapii Reagowanie na obserwowane działania i zachowania dziecka Ćwiczenie praktycznych umiejętności Wspieranie zainteresowań i możliwości dziecka Potrzeba specjalnego kształcenia Potrzeba normalnego kształcenia

zespołami uwarunkowanymi genetycznie. Dlatego dotychczas stosowane metody diagnostyczne nie nadają się do badania możliwości i potrzeb tych dzieci. Nie mając sposobów odkrywania potencjału tkwiącego w dzieciach z tej grupy, umniejszamy go, a nawet zaprzepaszczamy. Konsekwencją dotychczasowego podejścia są nikłe oczekiwania oraz znikome wymagania, na przykład w procesie edukacji, co ogranicza szanse rozwojowe dzieci z zaburzeniami genetycznymi. Dzieci nie są w stanie zapoczątkować procesu samorozwoju (5). Stają się rozpieszczone, nieszczęśliwe lub samotne. Pomimo doskonałej opieki dotyczącego rozwoju fizycznego, ujawniają poważne problemy natury psychicznej i wychowawczej. Przyczyny tych problemów przypisywane są zaburzeniom genetycznym występujących u dziecka. Nie dostrzega się, że bardzo często mają one charakter wtórny. Zbyt często uruchamiany jest mechanizm błędnego koła, który znacznie ogranicza możliwości rozwojowe dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń.

2.2. Metody jakoś ciowe

Posługiwanie się tradycyjnymi metodami w procesie diagnozowania dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie nie sprzyja ich zrozumieniu. Dlatego należy wykorzystać metody jakościowe (3). Metody te uwzględniają preferencje dzieci, ich zainteresowania i potrzeby, koncentrują Możliwości oraz potrzeby dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie 59 się na procesie indywidualnego rozwoju, a także na czynnikach warunkujących rozwój. Metody jakościowe umożliwiają formułowanie praw naukowych na podstawie badania indywidualnych przypadków. Opierają się na indywidualnych obserwacjach, wnikliwych interpretacjach uzyskanych wyników oraz ostrożnych uogólnieniach. Metody jakościowe pozwalają na skonstruowanie modelu zależności pomiędzy przypuszczeniami obserwatora a możliwymi reakcjami ze strony podmiotu obserwacji

O2 O1 O S S 1 S 2
Rys. 2. Model spirali hermeneutycznej ilustrującej zależność między przypuszczeniami obserwatora (O) a możliwymi reakcji podmiotu (S), prowadzącą do zmian w przypuszczeniach (O1, O2, itd.) oraz reakcjach (S1, S2, itd.) w procesie interakcji

Zasada hermeneutycznej spirali pozwala na zmianę podejścia do obserwowanych interakcji. Znając możliwe skutki samospełniających się przepowiedni, uzyskujemy realną możliwość wspierania rozwoju dzieci z zespołami

uwarunkowanymi genetycznie poprzez stawianie oczekiwań na miarę ich możliwości.

2.3. Zasady Terapii Montessori

Nasze podejście opiera się na zasadach antropologicznych sformułowanych przez Marię Montessori (4, 5). Według niej, jednym z warunków determinujących kształcenie oraz wspomaganie rozwoju dzieci, jest zrozumienie ich z góry ustalonego wzorca rozwoju. Próbując ustalić normy odnoszące się do dzieci ze zdiagnozowanymi zespołami genetycznymi, powinniśmy wziąć pod uwagę ich specyficzne możliwości i potrzeby, a przede wszystkim powstrzymać się od porównywania ich z ogólnie przyjętymi normami rozwojowymi, które w tym przypadku są niewłaściwe. 60 S. Stengel-Rutkowski, L. Anderlik W myśl założenia o integralności umysłu i ciała, Montessori sformułowała pogląd, że rozwój dziecka jest zdeterminowany jego ciągłym dążeniem do bycia sobą. Aby tak się stało, muszą być spełnione dwa warunki: 1. Dzieci muszą wykształcić w sobie logiczną strukturę wiedzy o relacjach między światem ludzi i przedmiotów. Bawiąc się, dzieci poznają siebie oraz otaczający je świat. Naśladując, ćwicząc uwagę oraz zaspokajając swe potrzeby, dzieci zdobywają wewnętrzną dyscyplinę, pewność siebie oraz wytwarzają w sobie potrzebę konstruktywnego działania, co daje im poczucie niezależności. Proces ten, nazwany normalizacją, przebiega spontanicznie w miarę rozwoju inteligencji, o ile otoczenie zapewnia warunki, aby dziecko mogło zaspokajać swe potrzeby. 2. Aby dzieci mogły prawidłowo rozwijać się w toku relacji z otoczeniem, muszą mieć zapewnioną swobodę. Determinuje ona rozwój własnej woli oraz umożliwia podporządkowanie procesu rozwoju uniwersalnym prawom życia. Jeżeli którykolwiek z wymienionych warunków nie zostanie spełniony, rozwój psychiczny dziecka ulegnie zablokowaniu. Zakłócony zostanie również rozwój jego osobowości. Uniemożliwienie samodzielnego kształtowania własnej osobowości jest groźne, ponieważ oznacza, że w przyszłości dziecko nie będzie umiało poradzić sobie z trudnościami codziennego życia. Metoda Montessori (1) zakłada towarzyszenie dzieciom ze zdiagnozowanymi zespołami genetycznymi w trudnym procesie rozwoju, a tym samym, przyczyniania się do kształtowania u nich prawidłowych postaw psychospołecznych. Kształcenie kompetencji wychowawczych rodziców i innych osób znaczących oraz, o ile jest to konieczne, udzielanie porad ma na celu wspieranie rozwoju dzieci oraz integrowanie ich z grupami społecznymi, w których aktualnie funkcjonują lub, w których będą funkcjonować w przyszłości. Im wcześniej rozpocznie się ten proces, tym szybciej osoby w nim uczestniczące zyskają umiejętność pomagania samym sobie.

2.4. Zaję praktyczne cia
Podejście praktyczne polega inicjowaniu interakcji w toku których dziecko podejmuje aktywność zabawową. Dziecko zajmując się tym, co je interesuje, ujawnia swoje możliwości i potrzeby oraz uczy się poprzez praktyczne działanie. Jeśli dziecko nie wie, w jaki sposób korzystać z materiału, przeprowadza się prezentację dostosowaną do jego możliwości poznawczych. W przypadku występowania czynników utrudniających takich, jak niepełnosprawność fizyczna, bierność, wyuczona bezradność, wycofywanie się i inne problemy w zachowaniu, należy udzielić dziecku właściwej pomocy. Postępowanie terapeutyczne polega na tym, że prowadząca je osoba reMożliwości

oraz potrzeby dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie 61

aguje na potrzeby i zainteresowania dziecka, w specjalnie zaaranżowanych sytuacjach edukacyjnych. Zakłada się, że dziecko zaangażuje się w działania proponowane przez terapeutę i będzie postępować zgodnie z jego wskazówkami i sugestiami. Obserwując tego rodzaju terapię przez zabawę prowadzoną przez odpowiednio przygotowanego terapeutę, rodzice mogą nauczyć się nowych metod wspierania rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym, a także integrowania dziecka z otoczeniem społecznym pomimo jego fizycznej odmienności.

2.5. Badania naukowe
Dla celów prowadzonych badań rejestrowano zachowania dzieci na taśmie wideo. Wybrane fragmenty nagrań były oceniane według następującego schematu: 1. Analizowano poszczególne sekwencje nagrań w formie stop klatek uzyskanych dzięki komputerowej obróbce zarejestrowanego obrazu. 2. Opisywano czynności wykonywane przez dziecko w danej chwili. 3. Gromadzono opisy czynności w celu uzyskania całościowego protokółu z obserwacji. 4. Interpretowano wyniki obserwacji stosownie do ustalonych wskaźników możliwości i potrzeb dziecka. 5. Wyprowadzano końcowe wnioski odnoszące się do poszczególnych dzieci, grup dzieci z tą samą diagnozą oraz wszystkich dzieci, u których zdiagnozowano zespoły uwarunkowane genetycznie.

Omówienie wyników badań
Do chwili obecnej, w trakcie zajęć prowadzonych metodą Montesorii, przebadaliśmy 350 dzieci ze zdiagnozowanymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie (Tab. 2).

Tabela 2. Możliwości i potrzeby stwierdzone w grupie 350 dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi zespołami zaburzeń uwarunkowanych genetycznie. Wiek (w latach) Zespół 0–3 3–6 6–9 9–12 > 12 Ogółem 1234569 Angelman’a 7 7 5 1 3 23 FraX-A 13 26 20 16 15 90 Inv dup (15) 2 10 2 1 0 15

62 S. Stengel-Rutkowski, L. Anderlik
cd. tab. 2 1234569 M 4p16 5 5 2 0 2 14 M 5p15 0 4 1 0 0 5 M 7q11 4 2 1 0 0 7 M 22q11 2 3 1 0 0 6 Prader’a-Willi’ego 12 2 4 2 0 20 Rett’a 0 2 0 3 1 6 T 21 39 25 10 14 6 94 Tet 12p mosaic 5 6 2 3 0 16 Inne 21 14 10 8 1 54 OGÓŁEM 110 106 58 48 28 350 % 31,4 30,3 16,6 13,7 8,0 100,0

W dalszej części opracowania omówimy najważniejsze wyniki przeprowadzonych badań oraz ich implikacje odnośnie do trzech niżej sformułowanych tez. Teza 1: Prawidłowy potencjał intelektualny pomimo deficytów motorycznych

Tradycyjnie zakłada się, że u dzieci ze zdiagnozowanymi zespołami genetycznymi oraz zaburzonym rozwojem motorycznym występuje opóźnienie rozwoju umysłowego. W świetle uzyskanych wyników założenie to wydaje się być błędne. Nasze obserwacje wskazują, iż pomimo zaburzeń w rozwoju motorycznym, można oczekiwać, ze rozwój intelektualny dziecka będzie prawidłowy – chyba, że postawiona zostanie inna diagnoza. Otoczenie społeczne, w którym funkcjonują dzieci ze zdiagnozowanym zespołem genetycznym, musi stymulować ich rozwój motoryczny, aby nie dopuścić do powstania wtórnych zaburzeń w rozwoju intelektualnym. Dzieci, które, z uwagi na długotrwałe unieruchomienie, nie są w stanie samodzielnie sięgać po przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, a będące obiektem ich zainteresowania, nie mogą rozwijać się umysłowo tak, jak ich zdrowi rówieśnicy. Dlatego przedmioty stanowiące obiekt zainteresowań dziecka należy umieścić w zasięgu jego wzroku, aby mogło je obserwować i zapoznawać się z nimi wykorzystując do tego celu różne zmysły, tak jak czynią to wszystkie dzieci. Rodzice powinni dzielić z dzieckiem te doświadczenia zwracając uwagę na jego poczynania oraz, w miarę potrzeb, stymulować i wspierać jego eksplorację. Opanowując nazwy przedmiotów dziecko poszerza swoje słownictwo oraz rozwija inteligencję prewerbalną. Fizjoterapia służy stymulowaniu rozwoju motorycznego dziecka z zaburzeniami genetycznymi oraz poprawie napięcie mięśniowego. Stymuluje również rozwój procesów spostrzegania. Możliwości oraz potrzeby dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie 63 Teza 2: Prawidłowe rozumienie mowy pomimo opóźnionego rozwoju mowy czynnej Mówienie oraz rozumienie mowy to dwie niezależne umiejętności motoryczne i umysłowe. Zazwyczaj uważa się, iż dzieci ze zdiagnozowanymi zespołami genetycznymi, szczególnie zaś dzieci, u których umiejętność mówienia rozwinęła się później lub nie rozwinęła się wcale, mają ograniczoną zdolność rozumienia mowy. Przekonanie to ma negatywny wpływ na proces terapii. Udowodniliśmy, że wszystkie dzieci z badanej grupy potrafiły zrozumieć oraz wykonać polecenia formułowane w formie werbalnej. Były one w stanie zareagować gestami lub mimiką, niektóre wydawały nieartykułowane dźwięki, inne posługiwały się słowami lub całymi zdaniami. Jednak nie wszystkie badane dzieci posługiwały się posiadanymi umiejętnościami. Wiele dzieci doskonale wyrażających swoje potrzeby w formie werbalnej lub niewerbalnej, nie wykorzystywało posiadanych umiejętności w sytuacji, gdy pytano je o coś w trakcie konwersacji. Prawdopodobnie nie nauczono ich, że na zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi. Pomimo ograniczeń w umiejętności mówienia, od dzieci ze zdiagnozowanymi zespołami genetycznymi należy oczekiwać normalnego rozumienia mowy – o ile nie zostanie postawiona odmienna diagnoza. Rodzice powinni zdawać sobie sprawę z istnienia tej umiejętności i wykorzystywać ją w celu wspomagania rozwoju psychicznego dziecka, a także kształtowania u niego określonych wzorców zachowania. Poza wzmacnianiem swych wypowiedzi gestami i mimiką, rodzice powinni również zwracać uwagę na komunikaty niewerbalne płynące od dziecka i zachęcać do ich formułowania poprzez zadawanie pytań, uważne słuchanie dziecka, a także określanie słowami tego, co dziecko wyraziło w formie niewerbalnej. Oprócz zaspokajania podstawowych potrzeb dziecka, należy stwarzać mu możliwość rozwijania

umiejętności komunikowania się poprzez stopniowe angażowanie go w coraz bardziej złożone wymiany wypowiedzi. Tradycyjna terapia logopedyczna opiera się na ćwiczeniu funkcji motorycznych narządu mowy, co w przypadku dzieci z zaburzeniami uwarunkowanymi genetycznie nie zawsze przynosi spodziewane efekty. Dlatego terapię logopedyczną należy zastąpić nauką komunikowania się z otoczeniem, polegającą na wymianie wypowiedzi między dzieckiem a innymi osobami w sytuacjach życia codziennego. Teza 3: Normalny okres gotowości do poznawania liter i cyfr Mimo, że dzieci rozwijają się według indywidualnych programów genetycznych, to nie dziedziczą z góry ustalonych wzorców zachowania, poprzez które aktualizowałby się ich potencjał rozwojowy (5). Montessori 64 S. Stengel-Rutkowski, L. Anderlik zauważyła, że aby potencjał rozwojowy mógł się ujawnić konieczna jest modyfikacja otoczenia odpowiednio do wieku dziecka. W życiu dziecka, bowiem występują okresy krytyczne (sensytywne), w których rozwijający się umysł koncentruje się na pewnych właściwościach otoczenia ignorując pozostałe. Obecnie rozwój umysłowy traktuje się, jako ciąg następujących po sobie faz, z których każda kolejna jest następstwem poprzedniej oraz, w której nowe struktury kognitywne powstają i łączą się ze strukturami wykształconymi w poprzedniej fazie. Koncepcja ta obowiązuje również w odniesieniu do rozwoju intelektualnego dzieci ze zdiagnozowanymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie. Udowodniliśmy, że wśród dzieci z badanej grupy zainteresowanie poznawaniem liter i cyfr pojawia się w tym samym czasie, co u innych dzieci, to znaczy między czwartym i piątym rokiem życia: – W tym wieku wszystkie dzieci lubią bawić się rozsypankami literowymi. Pojedyncze literki przyczepiane do specjalnych tablic umożliwiają dzieciom odkrywanie języka za pośrednictwem symboli literowych. Dzieci lubią poznawać litery dotykając ich palcami podczas zabaw – samodzielnych lub z dorosłymi. Próbują naśladować wypowiadane przez dorosłych dźwięki odpowiadające poszczególnym literom. Słuchają poszczególnych słów zaczynających się od znanych im liter i, jeśli potrafią, powtarzają je. Takie ćwiczenia mogą wspomóc rozwój mowy. W każdym razie, jest to punkt wyjścia do dalszego rozwijania umiejętności czytania i pisania. – W ten sam sposób dzieci posługują się cyframi, które przyporządkowane danej liczbie przedmiotów rozwijają umiejętność liczenia. Łącząc nazwy liczb z ich graficznym zapisem oraz przypisując liczby do określonych przedmiotów, dzieci opanowują podstawowe działania arytmetyczne. Dziecko lubi powtarzać wymienione wyżej czynności, często przez dłuższy czas. Otoczenie, w którym dziecko żyje powinno umieć rozpoznać okresy zainteresowania dziecka dotykaniem przedmiotów i naśladowaniem dźwięków, oraz reagować na te zainteresowania poprzez dostarczanie mu odpowiednich przedmiotów i umożliwianie rozwijania, we właściwym czasie, umiejętności niezbędnych dla późniejszej nauki czytania, pisania i liczenia. Montessori sformułowała pogląd, iż całe życie psychiczne opiera się na fundamentach zbudowanych we wczesnych fazach rozwoju. Opóźnienie w ich budowaniu prowadzi do zaburzenia relacji z otoczeniem. Bagatelizowanie tych faz oraz potrzeb dziecka ma negatywne skutki dla rozwoju i osiągania dojrzałości. Jeśli nie wykorzysta się możliwości rozwijania umiejętności

intelektualnych w odpowiednim czasie, dalszy rozwój zostanie trwale zakłócony. Możliwości oraz potrzeby dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie 65

Wnioski
Dzieci rozwijają się zgodnie z oczekiwaniami dorosłych. Zgodnie z regułą hermeneutycznej spirali (por. rys. 2), oczekiwania mogą mieć pozytywne lub negatywne skutki dla dalszego rozwoju dziecka. Jeżeli spodziewamy się ujawnienia pewnych umiejętności, szybciej je dostrzeżemy i będziemy je rozwijać dzięki zwracaniu na nie szczególnej uwagi. To samo dzieje się wtedy, kiedy spodziewamy się wystąpienia niepełnosprawności. Koncentrowanie się na niej z pewnością będzie miało negatywny wpływ na rozwój dziecka. Dążenie do pokonania niepełnosprawności poprzez stosowanie programów terapii opracowanych na potrzeby dzieci, które nie są dotknięte zespołami uwarunkowanymi genetycznie jest bezzasadne. Dziś, dzieci ze zdiagnozowanymi zespołami genetycznymi spotykają się z niezrozumieniem, nie traktuje się ich poważnie, nie stawia się im właściwych wymagań i nie naucza właściwie. Zdarza się nawet, że są one okaleczane na skutek stosowania niewłaściwych programów rehabilitacji. Tradycyjna opinia, że ograniczenia poznawcze oraz zaburzenia zachowania występujące u dzieci z tej grupy są uwarunkowane genetycznie zamienia się w samospełniającą się przepowiednię i prowadzi do błędnego przekonania, że dzieci te nie mogą w pełni uczestniczyć w normalnym życiu społecznym. Koncepcja kształcenia zaproponowana przez Marię Montessori stanowi źródło nowej wiedzy o możliwościach dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie (7, 8, 10). Pozwala zmienić poglądy na temat ich możliwości rozwojowych z negatywnych na pozytywne, a tym samym, przyczynia się do poprawy perspektyw życiowych tych dzieci. Wiedza ta jest istotna z punktu widzenia poradnictwa dla rodziców, oferowanego po poinformowaniu ich o zdiagnozowaniu u dziecka zespołu uwarunkowanego genetycznie. Wywiera też wpływ na decyzje podejmowane przez rodziców w przypadku postawienia niepomyślnej diagnozy w okresie prenatalnym. Można oczekiwać, że dzięki tej wiedzy, w przyszłości, nastąpi zmiana postaw społecznych wobec dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie (6, 9, 11).

Bibliografia
ANDERLIK L. (1996), Ein Weg für alle! Leben mit Montessori. Montessori-Therapie und Heilpädagogik in der Praxis. Dortmund, Verlag modernes Lernen. BOBAN I., HINZ A. (1993), Geistige Behinderung und Integration. Überlegungen zum Verständnis der „Geistigen Behinderung“ im Kontext integrativer Erziehung. Zeitschrift für Heilpädagogik 44: 327–340. MAYRING P., Einführung in die qualitative Sozialforschung. Weinheim, Psychologie Verlags Union, 1990/1999.

66 S. Stengel-Rutkowski, L. Anderlik

MONTESSORI M. The Discovery of the Child. New York, Ballantine Books. POLK-LILLARD P. (1996), Montessori – A Modern Approach. New York, Schocken Books, 1972/1988. STENGEL-RUTKOWSKI S. (1997), Möglichkeiten und Grenzen pränataler Diagnostik, in: Petermann F. (ed): Perspektiven der Humangenetik: Medizinische, psychologische und ethische Aspekte. Paderborn, Ferdinand Schöningh, s. 49–80. STENGEL-RUTKOWSKI S. (1998), Fähigkeiten und Bedürfnisse von Kindern mit genetischen Syndromen. Pädiatrie und Grenzgebiete 36: 439–467. STENGEL-RUTKOWSKI S., ANDERLIK L. (1998), Neue Sichtweisen und Erfahrungen zum Entwicklungsund Verhaltensphänotyp bei Kindern mit Down-Syndrom. Pädiatrie und Grenzgebiete 37: 5–21. STENGEL-RUTKOWSKI S. (1999), Genetische Diagnostik und Beratung: Trisomie 21/Trisomie 18, in Boos R. (ed): Risiken in der Schwangerschaft und kindliche Fehlbildungen. Aktuelles

Praxishandbuch, Diagnostik und therapeutische Hinweise zur Beratung und Betreuung von Schwangeren, Balingen, Spitta, 4/2.1, s. 1–20, 4/2.2, s. 1–14. STENGEL-RUTKOWSKI S., ANDERLIK L. (2001), Abilities and Needs of Children with Rett Syndrome. Neurologia Dziecięca 10: 19–40. STENGEL-RUTKOWSKI S. (2002), Vom Defekt zur Vielfalt: Ein Beitrag der Humangenetik zu gesellschaftlichen Wandlungsprozessen. Zeitschrift für Heilpädagogik 2: 46–56.

Z języka angielskiego przełożył Andrzej Twardowski

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa

Intensywne wspomaganie rozwoju dziecka: ważniejsze hipotezy i możliwoś realizowania ci
Wspomaganie rozwoju umysłowego potrzebne jest wszystkim dzieciom. Tym, które rozwijają się wolniej pomaga dogonić rówieśników i korzystać z dobrodziejstwa szkolnej edukacji. Dzieciom o rozwoju nieharmonijnym pozwala osiągnąć równowagę psychofizyczną i lepiej funkcjonować w sytuacjach codziennych oraz w szkole. Dzięki wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci mieszczące się w szeroko pojętej normie mogą ujawnić swe zdolności, a dzieci o wysokich możliwościach intelektualnych osiągają ponad zwyczajne sukcesy w nauce. Rozwój umysłowy – mówiąc najogólniej – jest wyznaczony przez dwie grupy czynników, pomiędzy którymi zachodzą złożone relacje. Pierwsza z nich obejmuje to wszystko, z czym przychodzimy na świat – czyli zadatki wrodzone. Druga grupa to oddziaływanie zewnętrzne, w którym proces uczenia się pełni szczególnie ważną rolę. Na to z jakimi zadatkami dziecko przyszło na świat nie mamy większego wpływu. Ale od nas – dorosłych – zależy czy i w jaki sposób dziecięce zadatki się rozwiną. Jeżeli mądrze pokierujemy procesem uczenia się możemy znacząco wpłynąć na rozwój tego, czym dziecko zostało mniej lub bardziej obdarzone. Wspomagając dzieci w rozwoju umysłowym trzeba bowiem przestrzegać prawidłowości rozwojowych oraz tych mechanizmów, które regulują proces uczenia się. 68 E. Gruszczyk-Kolczyńska

Jakie warunki musi spełnićproces uczenia się , aby miał moc intensywnego wspomagania rozwoju umysłowego dzieci

Dla naszych rozważań odpowiednia jest następująca definicja: uczenia się, – według której jest każda stosunkowo trwała zmiana w zachowaniu, w myślach i uczuciach jednostki – człowieka lub zwierzęcia – będąca rezultatem przeszłego doświadczenia1. Istotą procesu uczenia są osobiste doświadczenia uczącego się. Stanowią rodzaj budulca, z którego dziecięcy umysł tworzy to, co psycholodzy nazywają schematami poznawczymi i wykonawczymi, reprezentacjami różnego typu, skryptami tworzonymi dla respektowania porządku czynności, które potem trzeba realizować w rozmaitych sytuacjach życiowych itp.2 Uczeniem nasycone jest także wychowanie i edukacja. Jednak wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka nie jest tożsame z jego wychowaniem i edukacją. Wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka różni się od procesu wychowania i edukacji głównie intensywnością procesu uczenia się.

W nawet najlepiej prowadzonym wychowaniu i edukacji intensywność procesu uczenia się jest zdecydowanie mniejsza, od tej, jaka jest wymagana w procesie wspomagania i korygowania rozwoju umysłowego dziecka.
______________
1W

psychologii jest wiele definicji uczenia się. Ta, którą proponuję, jest zgodna z założeniami konstruktywizmu – teorii przydatnej w rozważaniach dotyczących wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci. Autorem cytowanej definicji jest R.J. Sternberg (Wprowadzenie do psychologii, WSiP, Warszawa 1999, s. 118). Definicja ta jest także zgodna z poglądami J. Piageta. Uczenie charakteryzujemy on, jako trwałą (a więc zrównoważoną) modyfikację zachowania zależną od nabytych doświadczeń (Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa 1966, s. 102). Podobnie ujmuje proces uczenia się M. Przetacznikowa (Podstawy rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1973 i wydania późniejsze). 2 To, co buduje w swoim umyśle dziecko pod wpływem uczenia się (na drodze gromadzonych doświadczeń oraz ich uwewnętrzniania) jest w psychologii rozmaicie nazywane i opisywane. Na przykład J. S. Bruner (Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1974, część 4 „Procesy reprezentacji w dzieciństwie”). twierdzi, ze są to reprezentacje, odpowiednio enaktywne, ikoniczne i symboliczne Natomiast J. Piaget (Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa 1966, a także Równoważenie struktur poznawczych, PWN, Warszawa 1981) uważa, że w ten sposób tworzą się schematy (struktury) poznawcze i wyjaśnia ten proces poprzez asymilację, akomodację oraz ich wzajemną koordynację, a także poprzez złożony proces równoważenia.. M. Przetacznik-Gierowska (Świat dziecka. Aktywność – poznanie – środowisko , Skrypty uczelniane Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993), K. Najder (Schematy poznawcze, w: Psychologia i poznanie, PWN, Warszawa 1992), K. Stemplewska (Rozwój reprezentacji, w: Psychologia i poznanie, PWN, Warszawa 1992) wyjaśniają, że istotą procesu uczenia się są także skrypty, które tworzy dziecko na bazie praktycznego doświadczenia dla uchwycenia struktury czasowej zdarzeń, w których ono uczestniczy, lub porządku czynności realizowanych dla osiągnięcia pożądanego efektu.

Intensywne wspomaganie rozwoju dziecka: ważniejsze hipotezy i możliwości realizowania 69

Dlatego, żeby nie mylić tego czym jest wychowanie i edukacja, a czym wspomaganie rozwoju umysłowego, proponuję dodać słowo „intensywne” i mówić o intensywnym wspomaganiu rozwoju umysłowego, lub o intensywnym wspieraniu dziecka w rozwoju umysłowym. Na tym nie koniec. Jeżeli dorosły zamierza korzystnie i wyraziście zmienić przebieg rozwoju umysłowego dziecka, musi umieć organizować proces intensywnego uczenia się w specjalny sposób. Nie wystarczy tutaj pochylić się nad dzieckiem i stworzyć mu dobre warunki dla gromadzenia doświadczeń. Trzeba jeszcze mądrze kierować procesem uczenia się dziecka, a to już wymaga sporej wiedzy psychologicznej i niebanalnych umiejętności pedagogicznych. Dla wspomagania rozwoju umysłowego nie jest bowiem obojętne, jakie doświadczenia gromadzi dziecko w trakcie uczenia się, a także to, czy i w jaki sposób są one dopasowane do dziecięcych potrzeb rozwojowych. Dorosły musi także umieć pomagać dziecku przenosić sens zgromadzonych doświadczeń z planu zewnętrznego (efekt działań na realnych obiektach) na plan wewnętrzny (czynności wykonane w umyśle). Dzięki temu można przyśpieszyć proces interioryzacji, niezbędny dla tworzenia umysłowych struktur. Muszą bowiem zostać spełnione następujące warunki: • Proces uczenia się trzeba korzystnie dopasować do rzeczywistych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka: jest to możliwe wówczas, gdy dorosły zrealizuje specjalną diagnozę oraz umiejętnie skorzysta z ustaleń zawartych w modelach rozwoju umysłowego; • Procesem uczenia się trzeba objąć możliwie szeroki zakres funkcjonowania umysłowego dziecka i nie rozdzielać w uczeniu się tego, co intelektualne od tego, co emocjonalne, emocje wyznaczają bowiem ramy czynności intelektualnych; • Proces uczenia się wspomagający rozwój dziecka z konieczności musi

być intensywny i dlatego wymaga niebywałego wysiłku ze strony dziecka. Dlatego dorosły musi wspierać dziecko w trudnej drodze interioryzowania doświadczeń, a to oznacza konieczność otulania procesu uczenia się dobrymi emocjami. Dzięki temu intensywny proces uczenia stanie się przyjemny i dla dziecka, i dla dorosłego; • Intensywne wspomaganie rozwoju psychoruchowego nie jest możliwe, jeżeli dorosły nie wierzy w możliwości dziecka i nie reprezentuje tego, co nazywam osobowością podnoszącą. Warto przyjrzeć się bliżej tym warunkom. Jest to potrzebne dla zrozumienia złożoności procesu wspomagania dzieci w ich rozwoju umysłowym. Uświadomi to dorosłym, jak wiele trzeba umieć, jeżeli chce się korzystnie zmienić losy dziecka. Bez tej wiedzy można bowiem bezwiednie szkodzić, bo nieumiejętnie prowadzony proces uczenia się obraca się często przeciw dziecku. 70 E. Gruszczyk-Kolczyńska

O potrzebie korzystnego dopasowania procesu uczenia się do potrzeb rozwojowych dziecka

W procesie wspomagania rozwoju podstawowe znaczenie ma organizowanie uczenia się stosownie do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Jeżeli dorosły potrafi dostosować proces uczenia się do strefy najbliższego rozwoju, wówczas następuje charakterystyczne przyśpieszenie rozwoju. Dziecięcy umysł otrzymuje bowiem odpowiedni budulec – są nim osobiste i specjalnie dobrane doświadczenia – może szybciej uporać się z konstruowaniem umysłowych schematów. Użyteczna jest tu koncepcja strefy najbliższego rozwoju L.S. Wygotskiego3. Strefa najbliższego rozwoju stanowi, mówiąc najogólniej, pewien umowny obszar stykający się z osiągniętym przez dziecko poziomem rozwoju tu i teraz. Dolna granica tej strefy jest określona zakończonymi już cyklami rozwoju i dlatego reprezentuje ją poziom aktualnego rozwoju umysłowego. Można ją, zdaniem Wygotskiego4, ustalić w klasycznym badaniu testowym, na podstawie zadań (prób) samodzielnie rozwiązanych przez dziecko. Tak, jak to ma miejsce w tradycyjnej diagnozie, w której określa się osiągnięty poziom rozwoju poszczególnych zakresów dziecięcego rozumowania. Okazuje się jednak – i to jest szczególnie ważne dla rozważań dotyczących wspomagania rozwoju – że dziecko może przekroczyć tak wyznaczony poziom kompetencji. Oczywiście, jeżeli stworzy się ku temu odpowiednie warunki. Jeżeli dorosły będzie odpowiednio stymulować dziecko, może ono
______________
3W

jednym artykule nie sposób odpowiednio precyzyjnie wyjaśnić to, czym jest strefa najbliższego rozwoju. Dlatego osobom zainteresowanym tymi problemami podaję dane dotyczące publikacji, w których znajdą pełniejsze informacje: – Wybrane prace psychologiczne , wyboru dokonali E. Flesznerowa i J. Fleszner, PWN, Warszawa 1971 – Myślenie i mowa, PWN, Warszawa 1986 – Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, PWN, Warszawa 1978 – Wybrane prace psychologiczne II, dzieciństwo i dorastanie, red. A. Brzezińska i M. Marchow, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002 Daty polskich wydań publikacji L.S. Wygotskiego mogą być mylące. Ten, światowej sławy psycholog żył bowiem w latach 1896–1934. Namawiam jednak do uważnego studiowania jego prac. Zawarte w nich poglądy są tak ważne dla zrozumienia tajemnicy wspomagania rozwoju umysłowego dziecka, że trudno obecnie znaleźć autora poważnie zajmującego się tą problematyką, który by nie powoływał się na poglądy L.S. Wygotskiego. Z tego względu radzę także nie przeoczyć wspomnień „O życiu L.S. Wygotskiego” Gity Wygotskiej, córki Uczonego, a także

tekstu R. Stachowskiego „ Lew S. Wygotski – prekursor psychologii o dwóch obliczach” (Wybrane prace psychologiczne II... s. 19–39 i s. 41–57). 4 Wygotski L.S. Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971, s. 542.

Intensywne wspomaganie rozwoju dziecka: ważniejsze hipotezy i możliwości realizowania 71

rozumować powyżej wyznaczonych granic i rozwiąże jeszcze kilka trudniejszych zadań (prób). Zdaniem L.S. Wygotskiego5 ... „różnica pomiędzy poziomem rozwiązana zadań dostępnych pod kierunkiem i przy pomocy dorosłego, a poziomem rozwiązania zadań w samodzielnym działaniu, określa strefę najbliższego rozwoju”. Twierdzi on także, że wskaźnikiem tej strefy jest porównanie wieku intelektualnego ustalonego w badaniu testowym, a poziomem określonym z uwzględnieniem zadań rozwiązanych przez dziecko „przy pomocy”. Strefa najbliższego rozwoju pozwala określić dynamikę rozwoju dziecka. Mieszczą się w niej bowiem zachowania, które – według Wygotskiego6 – nie występują jeszcze spontanicznie, lecz można je już wywołać, gdyż istnieje odpowiednia gotowość funkcjonalna układu nerwowego. Wynika z tego także to, że zachowania intelektualne mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju są regulowane przez schematy poznawcze (struktury, reprezentacje), które dziecięcy umysł akurat buduje i które za chwilę będzie stosować do poznawania rzeczywistości i panowania nad nią. Dla poglądowego uzasadnienia, jak ważne jest uwzględnianie strefy najbliższego rozwoju w diagnozie i w procesie uczenia się, posłużę się introspekcją. Proszę czytelnika, aby odwołał się do własnych doświadczeń i wyobraził sobie sytuację – trzeba rozwiązać zadania zawarte w teście inteligencji. Każdy, kto chce osiągnąć dobry wynik, stara się jak najlepiej rozwiązywać kolejne zadanie testowe. Dlatego osoby posługują w takiej sytuacji tylko tymi procedurami (schematami) umysłowymi, które są sprawdzone i co do których są pewni, że nie zawiodą. Z tego powodu dorośli – także dzieci – przy rozwiązywaniu testów nie korzystają z tych procedur (schematów) intelektualnych, które nie są jeszcze gotowe. W konsekwencji nawet najlepsza analiza wyników testu pokazuje nam jedynie to, jakimi gotowymi procedurami posługiwała się osoba, która go rozwiązywała. Rozpatrzmy tę prawidłowość z punktu widzenia wspomagania rozwoju umysłowego dziecka. Przecież nie ma większego sensu organizowanie takiego procesu uczenia się, w którym znajduje się budulec – doświadczenia – przydatne do konstruowania procedur (schematów), które są już gotowe, bo dziecko je już stosuje? Żeby proces uczenia się mógł przyczynić się do wspomagania rozwoju umysłowego, musi zawierać taki budulec – doświadczenia – który jest potrzebny dziecku do dokończenia procedur (schematów) intelektualnych, które ono w swoim umyśle akurat buduje. Oznacza to, że dla organizowania procesu uczenia stosownie do potrzeb rozwojowych dziecka, potrzebna jest taka diagnoza, w której pokaże ono te procedury umysłowe, które są akurat w jego główce budowane. Takie moż______________
5 Tamże, 6 Tamże,

72 E. Gruszczyk-Kolczyńska liwości daje uwzględnienie w diagnozie strefy najbliższego rozwoju. Tradycyjna diagnoza zawiera zbyt mało informacji o strefie najbliższego rozwoju dziecka, gdyż nie jest nastawiona na określenie dynamiki rozwojowej. Dlatego na jej podstawie bardzo trudno jest określić zakres szczególnej wrażliwości i podatności dziecka na uczenie się. W rezultacie dorośli nader często

s. 356. s. 375.

organizują dla dziecka sytuacje: – albo zbyt łatwe i wówczas skłaniają do powtarzania tego, co ono już dawno potrafi, a to sprawia, że opóźnienia rozwojowe nie maleją, bo marnuje się czas i dziecięcą energię; – albo zbyt trudne i przekraczające dziecięcą wydolność i mimo woli kształtują zachowania obronne, które kładą się złem na dalszym rozwoju dziecka. To, w jaki sposób można w trakcie diagnozy zorientować się w strefie najbliższego rozwoju wyjaśnię na przykładzie klasyfikacji7. Jest to ważny obszar funkcjonowania umysłowego, bo dzięki klasyfikacji dziecko – także dorosły – tworzy w swoim umyśle pojęcia8. Te zaś pozwalają mu zrozumieć otaczającą rzeczywistość, siebie i porozumiewać się z innymi, na przykład z dorosłymi9. Kształtowanie klasyfikacji w ontogenezie zostało stosunkowo precyzyjnie określone10. Znane są kolejne poziomy kompetencji, które dziecko realizuje po kolei w tym zakresie funkcjonowania umysłowego. Dla zorientowania się w strefie najbliższego rozwoju w zakresie klasyfikacji znakomicie nadaje się metoda opracowana przez A. Szemińską11. Jest
______________
7 Inny

przykład wyznaczania w diagnozie strefy najbliższego rozwoju podaję w książce „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza i zajęcia korekcyjnowyrównawcze”, WSiP, Warszawa 2004 (i wydania wcześniejsze), s. 171–193. 8 Umiejętność precyzyjnego klasyfikowania ma znaczenie dla osiągania dobrych wyników w nauce szkolnej. Zakres pojęć, które mały i starszy uczeń ma opanować, określają treści kształcenia zawarte w programach nauczania szkolnego. Zadaniem nauczycieli jest kształtowanie tych pojęć w umysłach uczniów. Dlatego efekty nauki szkolnej określa się na podstawie tego, w jakim stopniu uczniowie opanowali pojęcia kształtowane w szkole w obrębie danego zakresu nauczania. Na tej podstawie nauczyciele oceniają swych uczniów. 9 Dlatego w testach inteligencji dla dzieci i dorosłych znajduje się sporo prób (zadań testowych) sprawdzających na jakim poziomie badany klasyfikuje. Im precyzyjniej to czyni, tym ma lepsze wyniki w teście inteligencji. Więcej informacji podaje J.P. Guilford: Natura Inteligencji człowieka, PWN, Warszawa 1978, s. 517–531. 10 Szczegółowe informacje podają L.S. Wygotski (Eksperymentalne badania rozwoju pojęć w: Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971), J. Piaget, B. Inhelder („Ugrupowania” klas i relacji oraz kształtowanie się liczby, w: P. Fraisse, J. Piaget, B. Inhelder, P. Greco: Inteligencja, PWN, Warszawa 1967) oraz J.S. Bruner (Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1978, s. 234–277 i 279–324), A. Szemińska (Rozwój procesu klasyfikacji, w: Nauczanie początkowe matematyki. Podręcznik dla nauczyciela, red. Z. Semadeni, tom 1, WSiP, Warszawa 1991) A. Jurkowski (Ontogeneza mowy i myślenia, WSiP, Warszawa 1973, s. 121–149) i inni. 11 Charakterystyka tej metody znajduje się w cytowanej już publikacji A. Szemińskiej Rozwój procesu klasyfikacji , a podstawą dla diagnostycznej interpretacji jest model rozwoju umy Intensywne

wspomaganie rozwoju dziecka: ważniejsze hipotezy i możliwości realizowania 73

to zadanie diagnostyczne utrzymane w konwencji badań piagetowskich, jednakowe dla każdego badanego dziecka, niezależnie ile ma lat. Preferowany przez dziecko sposób rozwiązania (wykonania) tego zadania świadczy o tym, na jakim poziomie kompetencji się ono znajduje. Dlatego nie ocenia się tutaj dziecięcych sposobów rozwiązania zadania testowego w konwencji „zaliczam – nie zaliczam”. Podstawą interpretacji i wnioskowania diagnostycznego jest tutaj porównanie dziecięcego rozumowania (ujawnionego w trakcie rozwiązywania zadania) z modelem kształtowania się klasyfikacji w ontogenezie. Dlatego do tej metody dołączony jest przewodnik do interpretacji. Opisane są w nim możliwe sposoby rozwiązywania przez dzieci zadania. Charakterystyki te są zostały ułożone w narastającym poziomom kompetencji z określeniem lat życia, w których większość dzieci potrafi to zadanie rozwiązać w opisany sposób (są one zgodne z modelem rozwoju klasyfikacji).

Wystarczy więc porównać to, w jaki sposób dziecko rozwiązało zadanie z tym, co zawierają opisy w interpretacji. Na koniec bierze się pod uwagę wiek metrykalny dziecka. Na tej podstawie ustala się, czy dziecko rozwiązało zadanie zgodnie z normą dla jego wieku, czy też tak jak dzieci młodsze (opóźnienie i określa się go zwykle w latach życia), lub tak, jak dzieci starsze (przyśpieszenie i to także określa się w latach życia). Cechą charakterystyczną zadań diagnostycznych – także tego, które dotyczy klasyfikacji – jest to, że posiadają „miękkie” instrukcje. Ważne jest tu pełne porozumienie z dzieckiem – ma ono doskonale rozumieć sens zadania, wszystkie pytania i polecenia dorosłego. Ponieważ dzieci różnie funkcjonują w sytuacjach zadaniowych, można odrobinę zmienić instrukcję: powtórzyć polecenie, podkreślić sens polecenia wyrazistym gestem, uśmiechnąć się zachęcająco itd. Miękka instrukcja pozwala także wprowadzić dodatkowe polecenia i pytania, które pomogą zorientować się, jakie czynności intelektualne mieszczą się w strefie najbliższego rozwoju dziecka. Jest jeszcze jeden problem, ważny dla określania strefy najbliższego rozwoju. Otóż już większość przedszkolaków doskonale orientuje się co do szczególnego znaczenia diagnozy. Dzieci domyślają się także, że uczestniczą w czymś w rodzaju sprawdzianu, chociaż badający gorąca zapewnia, że to tylko zabawa. Dlatego chcą możliwie dobrze wykonać polecenie badającego. Posługują się więc tymi schematami czynności umysłowych, o których skuteczności są przekonane bo je wielokrotnie i z dobrym skutkiem stosowały.
______________

słowego J. Piageta. Chcę tu dodać, że poziom dziecięcych kompetencji w zakresie klasyfikacji ustalony przy pomocy tego narzędzia – wraz z interpretacją diagnostyczną – nie jest sprzeczny z modelem rozwoju klasyfikacji i umiejętności tworzenia pojęć ustalonym przez L.S. Wygotskiego. Ma to znaczenie, jeżeli chcemy określić strefę najbliższego rozwoju według jego koncepcji.

74 E. Gruszczyk-Kolczyńska Demonstrują więc zazwyczaj te kompetencje, które L.S. Wygotski określił jako wynik zakończonego już cyklu rozwojowego. Z tego powodu trzeba tak organizować diagnozę, aby dziecko „wyszło” w swoim rozumowaniu poza gotowe schematy i zechciało korzystać z tych, które są akurat konstruowane i znajdują się w strefie jego najbliższego rozwoju. Problem w tym, że w odczuciu dziecka schematy te są jeszcze słabe, nie sprawdzone i dlatego nie trzeba się nimi posługiwać w ważnych sytuacjach. Żeby dziecko zaryzykowało, trzeba12: – sprawić, aby w trakcie badań poczuło się bardziej bezpieczne: dlatego dorosły musi ciepło się uśmiechnąć i wyrazić zadowolenie (nawet z pewną przesadą) z tego, co ono już wykonało; – zachęcać do dalszego wysiłku umysłowego: dorosły ma pokazać zadowolenie z tego, jak dziecko rozumuje, że może odważniej rozumować, bo tak jest dobrze. Trzeba tutaj uważać, gdyż dorosły nie może w diagnozie pokazać dziecku gotowego rozwiązania zadania. Nie chodzi przecież o stwierdzenie, czy dziecko potrafi naśladować (kopiować) to, co pokazuje dorosły. To, co Wygotski nazwał rozwiązywaniem zadań przy pomocy dorosłego oznacza bowiem tylko zachętę, aby dziecko zaryzykowało i rozwiązując trudne zadanie testowe spróbowało rozumować na odrobinę wyższym poziomie. Dobrym sprawdzianem, czy się to udało, jest analiza zachowania dziecka: reakcje i słowa wskazujące na to, że rozumie ono sens trudniejszego zadania i to, w jaki sposób korzysta z pomocy dorosłego. Patrząc uważnie na to, co dziecko mówi i robi, można także dostrzec, jak mobilizuje się do wysiłku

intelektualnego, a także z jakim trudem i niepewnością posługuje się czynnościami, które dopiero w jego umyśle się kształtują. Na podstawie własnych doświadczeń badawczych zapewniam, że sposób korzystania z niepewnych jeszcze schematów poznawczych jest tak wyrazisty, że nie sposób pomylić tego, co dziecko ma już opanowane, a co dopiero się kształtuje w dziecięcym umyśle. Warto także pamiętać, że strefa najbliższego rozwoju ma charakter dynamiczny i przesuwa się w toku rozwoju: czasami wolno, czasami bardzo szybko. Gdy tylko konstruowane schematy intelektualne zorganizują się i okrzepną, dziecko będzie się nimi swobodnie posługiwać w codziennych sytuacjach. Jednocześnie w strefie najbliższego rozwoju zaczną się konstruować następne schematy, charakterystyczne dla następnego poziomu kompetencji.
______________
12 Szczegółowy

opis postępowania diagnostycznego przy ustalaniu poziomu kompetencji w zakresie klasyfikacji z uwzględnieniem strefy najbliższego rozwoju przedstawiam w artykule Co to znaczy wspomagać rozwój umysłowy dzieci niepełnosprawnych, w: Człowiek niepełnosprawny. Sprawność w niepełnosprawności, red. M. Kościelska i B. Aouil, Wydawnictwa Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003.

Intensywne wspomaganie rozwoju dziecka: ważniejsze hipotezy i możliwości realizowania 75

Współczesne badania13 potwierdziły słuszność takiego sposobu widzenia rozwoju dziecka. Także moje osobiste doświadczenia badawcze14 w zakresie wspomagania rozwoju umysłowego dowodzą, że rozwijanie zachowań mieszczących się w strefie najbliższego rozwoju jest niezwykle skuteczne ze względu na maksymalną podatność i wrażliwość dzieci w zakresie uczenia się.

O tym, jak znajomoś modeli rozwoju umysłowego ć pomaga dopasowaćproces uczenia się do strefy najbliższego rozwoju

Zacznę od diagnozy. Wiele metod diagnostycznych stosowanych do określenia poziomu dziecięcego rozumowania zostało, niestety, w taki sposób skonstruowanych, że nie można przy ich pomocy bezpośrednio określić strefy najbliższego rozwoju15. Wówczas warto skorzystać z wybranego modelu rozwoju umysłowego. Przeprowadzenie diagnozy na użytek wspomagania rozwoju umysłowego jest jednak znacznie trudniejsze i mniej precyzyjne w stosunku do wcześniejszego sposobu określania strefy najbliższego rozwoju przy pomocy zmodyfikowanych zadań diagnostycznych. Spróbuję to wyjaśnić. Jeżeli trzeba ustalić, jakie schematy intelektualne dziecko konstruuje tu i teraz w swoim umyśle w zakresie, na przykład, rozumowania przyczynowo-skutkowego, można postępować tak: – w diagnozie z zastosowaniem tradycyjnych metod diagnostycznych ustala się na jakim poziomie dziecko rozumuje: pomoże w tym analiza
______________
13 Przedstawia

je na przykład Z. Włodarski w książce Rozwój i kształtowanie doświadczenia indywidualnego, WSiP, Warszawa 1975, s. 16–17. 14 Opisałam je w książkach Niepowodzenia w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych. Diagnoza i terapia (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985) i Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza i zajęcia korekcyjnowyrównawcze (WSiP, Warszawa 1997 i wydania wcześniejsze). 15 Są to najczęściej metody skonstruowane w konwencji klasycznych testów inteligencji. Jest tam obowiązek zapewnienia wszystkim badanym możliwie jednakowych warunków rozwiązywania testu. Dlatego trzeba ograniczyć informacje, które przekazuje się bezwiednie, na przykład na zasadzie przekazu niewerbalnego. Dlatego prowadząc badania bezwzględnie przestrzega się instrukcji, a to oznacza, że badający nie może zadać dodatkowego pytania, ani też dodatkowo zachęcić do wysiłku. Ponadto sposób rozwiązania kolejnych zadań (prób)

ocenia się na zasadzie zaliczam (jeżeli badający udzieli odpowiedniej odpowiedzi lub rozwiąże zadania testowe zgodnie z oczekiwaniem: oznacza to przyznanie punktu) lub nie zaliczam (gdy badany nie odpowie na pytanie lub nie rozwiąże zadania testowego w oczekiwany sposób, ale nie przyznaje się wówczas punktu). Liczba zebranych punktów za każde zaliczone zadanie testowe – po zastosowaniu procedur obliczeniowych – będzie świadczyła lepszych lub gorszych kompetencjach badanego.

76 E. Gruszczyk-Kolczyńska czynności umysłowych, którymi dziecko posługuje się w trakcie rozwiązywania zadań-prób testowych; – następnie trzeba w modelu rozumowania przyczynowo-skutkowego odnaleźć miejsce, na którym dziecko się znajduje: czyli poziom kompetencji ustalony w diagnozie: – w ten sposób dowiadujemy się, jaką drogę dziecko rozwojową już zrealizowało w tym zakresie myślenia i domyślamy się, jakie schematy dziecko może budować tu i teraz w swoim umyśle: podstawą teza, że dolną granicą strefy najbliższego rozwoju jest to, co dziecko już osiągnęło, a więc stosowane już schematy poznawcze i wykonawcze; – mając te informacje, można już dostosować proces uczenia się do potrzeb rozwojowych dziecka: musi on przecież uwzględniać to, co dziecko akurat tu i teraz buduje w swoim umyśle. Z przedstawionych ustaleń wynika, że dla precyzyjnej diagnozy i dla planowania procesu uczenia się istotne znaczenie ma dobra orientacja w modelach rozwoju umysłowego16. Dla uświadomienia sobie jak bardzo jest to potrzebne, posłużę się przykładem. Wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka jest podobne do pracy budowniczego. W budowaniu pięknego domu ważny jest jego projekt (model) i znajomość kanonów sztuki budowlanej. Każdy etap budowania domu jest im podporządkowany. Dotyczy to także dostarczanych materiałów budowlanych. Jeżeli budowniczy zajmuje się fundamentami, potrzebuje określonych materiałów budowlanych. Gdy ich brakuje – budowla niechybnie stanie. Nie pomoże to, że budowniczemu dostarczymy budulca przydatnego do wnoszenia parteru, pierwszego piętra, czy dachu. Podobnie jest z konstruowaniem schematów poznawczych w umyśle dziecka. To modele rozwoju umysłowego pokazują, w jakiej kolejności i w
______________
16 Z

moich doświadczeń wynika, że niebywale użyteczny jest model rozwoju umysłowego J. Piageta i jego współpracowników, a także ustalenia psychologów, których dorobek mieści się w nurcie postpiagetowskim. Warto więc na nowo i uważnie przestudiować następujące publikacje: – Piaget J.: Narodziny inteligencji dziecka, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1966 – Piaget J.: Studia z psychologii dziecka, Państwowe Wydawnictwa Naukowe , Warszawa 1966 – Piaget J.: Równoważenie struktur poznawczych, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1981 – Piaget J.: Mowa i myślenie u dziecka, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1992 – Piaget J. Inhelder B.: Obrazy umysłowe, w: P Oleron, J. Piaget, B. Inhelder, Pgreco: Inteligencja, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1967 – Piaget J., Inhelder B.: Psychologia dziecka, Wydawnictwo „Siedmioróg”, Wrocław 1993 – Donaldson M.: Myślenie dzieci, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1986.

Intensywne wspomaganie rozwoju dziecka: ważniejsze hipotezy i możliwości realizowania 77

jaki sposób one się konstruują. Na tej podstawie można ustalić, jakie doświadczenia logiczne (budulec) potrzebne są dziecku do tu i teraz konstruowanych schematów poznawczych i wykonawczych. Doświadczenia te mogą

(ale nie muszą) znajdować się w organizowanym dla dziecka procesie uczenia się. Gdy proces ten jest dobrze dopasowany do potrzeb rozwojowych, wówczas jest w nim budulec i dziecko może kontynuować budowanie schematów. Jeżeli jednak w organizowanym przez dorosłego procesie uczenia się nie ma odpowiedniego budulca, wówczas budowla stanie. Dla zwolnienia tempa – a nawet zablokowania – rozwoju intelektualnego nie muszą mieć miejsca jakieś zaburzenia, wystarczy, że proces uczenia się jest źle dopasowany i nie ma w nim tych doświadczeń, które są dziecku niezbędne dla konstruowania schematów umysłowych. Są jeszcze inne niszczące skutki złego dopasowania procesu uczenia się do potrzeb rozwojowych dziecka. Dla ich pokazania powrócę do analogii z budowaniem pięknego domu. Budowniczy wznosi ściany parteru. Zaszła jednak pomyłka i w transporcie materiałów budowlanych przysłano mu budulec przydatny do konstruowania dachu. Budowniczy stwierdza: Nie zmarnuje się, można dachówki, krokwie i inne materiały do konstruowania dachu złożyć do magazynu, przydadzą się we właściwym czasie. Niestety dziecko nie ma czegoś takiego, jak magazyn do przechowywania tego, co może być później potrzebne. Absurdalna jest przecież taka sytuacja: dorosły tłumaczy dziecku z klasy I, jak się dodaje ułamki. Naraz orientuje się, że jest na to za wcześnie i dziecko nie rozumie wyjaśnień. Stwierdza więc: Nic nie szkodzi, przyda ci się to za rok. Jak będziecie uczyć się o ułamkach. Dziecko nie dysponuje czymś takim, jak magazyn do przechowywania doświadczeń: może je przyjąć i spożytkować, albo odrzucić, jeżeli tu i teraz są nieprzydatne. Problem także w tym, że dziecko funkcjonuje niebywale ekonomicznie i stara się nie tracić sił i energii na to, co według niego jest zbędne. Wróćmy do analogii z transportem niepotrzebnych tu i teraz materiałów budowlanych. Jeżeli proces uczenia się nie jest dopasowany do potrzeb rozwojowych dziecka, ono może jedynie zamknąć bramę i nie przyjąć takiego budulca. Jeżeli sytuacja powtarza się, wówczas dziecko nie traci już sił na to, aby obejrzeć materiał budowlany – poprzednie transporty były nieprzydatne, zapewne i ten do niczego się nie przyda. Szkoda energii na sprawdzanie: potrzebne – niepotrzebne. Zamyka się – zatrzaskuje bramę – na sam widok transportu. W swojej praktyce pedagogicznej wielokrotnie obserwowałam dzieci, które już na początku każdej kolejnej sytuacji uczenia się reagowały NIE. Nie próbując nawet poznać to, co się im proponuje . Dzieci, które tak się 78 E. Gruszczyk-Kolczyńska zachowują z góry wiedza, że wszystko co dorosły im zaproponuje na pewno będzie niepotrzebne. Bardzo trudno jest poradzić sobie z takimi mechanizmami obronnymi. Jest to groźne, bo dziecko broni się przed procesem uczenia się – jak dotąd – jedynym lekarstwem, które może zmienić na lepsze jego losy. Niestety jest jeszcze wiele innych powodów, dla których dzieci bronią się przed procesem uczenia się. Wiele z nich jest spowodowanych przez ignorowanie przez dorosłych emocjonalnych mechanizmów regulacyjnych.

O przydatnoś teorii okreś ci lających relacje pomię dzy emocjami i rozumowaniem
Badania17 nad zachowaniem się ludzi w sytuacjach wymagających wysiłku

umysłowego ujawniają emocjonalne mechanizmy wyznaczania ram intelektualnego poznania i sposobów działania. Przyjrzyjmy się niektórym z nich, gdyż pomoże nam to w zrozumieniu, dlaczego dzieci tak często bronią się przed czymś, co mają poznać lub wykonać. Poznanie relacji pomiędzy poznaniem intelektualnym a emocjonalnym pomoże skutecznie wspomagać dzieci w ich rozwoju umysłowym. Zacznijmy od tezy, że to emocje decydują o poczuciu sensu zadania lub sytuacji. Zaś przy realizowaniu trudniejszych zadań określają przybliżony obszar poszukiwania sposobu rozwiązania, a potem wyznaczają kierunek czynności intelektualnych zmierzających do ich dobrego zakończenia. Dlatego dziecko – dorosły także – intuicyjnie wie ( ma poczucie sensu), czy wybrana droga doprowadzi do celu, albo też że to co czyni, nie przyniesie większego rezultatu. Dotyczy to także wykonania bardziej złożonych poleceń, które przecież także są zadaniami do wykonania. Emocjonalne rozpoznanie sytuacji zadaniowej sprawia także, że dziecko – także dorosły – może albo dążyć do po______________
17 Wiele

nowego wnoszą tu słynne badania O.K. Tichomirowa (Struktura czynności myślenia człowieka. Z badań teoretycznych i eksperymentalnych, Warszawa 1976, s. 218–246, oraz Psichołogia myszlenija, Moskwa 1984) wyjaśniające relacje pomiędzy rozumowaniem a emocjami. Podstawą tych badań jest analiza zachowania się osób rozwiązujących trudne zadania szachowe. Moje badania nad zachowaniem dzieci w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego (Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, WSiP, Warszawa 1997, s. 103–125) potwierdzają to, co stwierdził O.K Tichomirow . Mam tu na myśli tezę, że emocje wyznaczają heurystyczny plan rozwiązywania problemów, który realizowany jest potem przez czynności intelektualne. Jeżeli dziecko – dorosły także – rozpoznaje sytuację lub zadania jako nieprzyjazne, wówczas emocje mogą skutecznie blokować czynności intelektualne konieczne do rozumnego funkcjonowania. Szerzej na ten temat w cytowanej publikacji.

Intensywne wspomaganie rozwoju dziecka: ważniejsze hipotezy i możliwości realizowania 79

znania problemu, zrealizowania zadania, wykonania polecenia. Albo może z całej siły bronić się przed tym, co ma poznać lub wykonać. Żeby lepiej zrozumieć dlaczego tak się dzieje, przyjrzyjmy się regulacyjnej roli emocji w procesach poznawczych. Pomocne będą tu ustalenia K. Obuchowskiego18 dotyczące związków pomiędzy procesami poznawczymi i emocjonalnymi w poznawaniu otoczenia i radzenia sobie z problemami i zadaniami. Twierdzi on, że emocje odgrywają rolę orientacyjną i wyznaczają ramy poznania intelektualnego. Przyczynia się do tego subiektywny składnik odzwierciedlenia rzeczywistości, w którym wartościowanie emocjonalne zjawisk decyduje o tym , w jaki sposób człowiek buduje obraz swojego świata. Orientacyjna rola emocji, mówiąc najogólniej, polega na wstępnej ocenie sytuacji lub zdarzenia. Wszystko, co dociera do człowieczego umysłu jest najpierw rozpatrywane z punktu widzenia wcześniejszych doświadczeń, aktualnych potrzeb i dążeń człowieka. To wstępne rozpoznanie dzieje się bardzo szybko, przy nikłym udziale świadomości i wyznacza dalsze zachowanie człowieka: – jeżeli takie emocjonalne wartościowanie ma wartość dodatnią „tak”, wówczas człowiek dąży do intelektualnego poznania sytuacji lub zdarzenia, z którą się styka (efekt pozytywnej oceny emocjonalnej – jest to korzystne, a więc warto to lepiej poznać); – gdy ocena emocjonalna ma wartość ujemną „nie”, człowiek uruchamia czynności obronne, bo sytuacja lub zdarzenie zostało emocjonalnie ocenione jako groźne i dlatego trzeba się przed nim bronić (nie można

tracić czasu i energii na intelektualne poznanie, ale jak najszybciej, na przykład, uciec bo od tego zależy przeżycie). Wartościowanie emocjonalne więc pełni rolę przygotowawczą. Od tego przygotowania zależy, czy dziecko zechce już intelektualnie poznać sytuację lub zdarzenie, czy też będzie się przed tym broniło. Co więcej – emocje decydują o zachowaniu także wówczas, gdy człowiek – także dziecko – nie może korzystać z racjonalnych sposobów poznania. Ma to miejsce także wówczas, gdy dziecko nie może pojąć sensu tego, w czym uczestniczy. A tak bywa , gdy dorosły organizuje proces uczenia się dla dziecka. Z ustaleń tych wynikają ważne przesłanki dla wspomagania rozwoju umysłowego dziecka. Dostosowanie procesu uczenia się do strefy jest niebywale ważne. Ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze uczynić proces uczenia się przyjemnym dla dziecka. To, w czym dziecko ma uczestniczyć należy otulić przyjemnymi
______________
18 Więcej

informacji znajduje się w publikacjach K. Obuchowskiego: Zależność pomiędzy orientacją w otoczeniu a stanami emocjonalnymi („Przegląd Psychologiczny” 1970, nr 2), Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych (PWN, Warszawa 1982). Kody umysłu i emocje – (WSHE, ŁÓDŹ 2004).

80 E. Gruszczyk-Kolczyńska uczuciami. Jeżeli tak się stanie, wówczas dziecko spostrzeże to, co proponuje dorosły jako coś dobrego i nie będzie się bronić. Taka wstępna emocjonalna ocena sprawi, że dziecko chętnie będzie współpracować z dorosłym w poznawaniu i w działaniu. Jest to najwłaściwszy sposób na to, aby dziecko zechciało uczestniczyć w procesie uczenia się i gromadzić doświadczenia potrzebne mu do konstruowania schematów poznawczych i wykonawczych. Alternatywą jest przymus i nakaz ze wszystkimi negatywnymi skutkami. Proces uczenia ma wówczas charakter tresury i pełen jest dziecięcego lęku. Jest oczywiste, że dziecko, które tego doświadczyło, rozpoznaje emocjonalnie zagrażającą mu sytuację nim dorosły zdąży cokolwiek mu wyjaśnić. Dlatego będzie rozpaczliwie bronić przed tym, co może się zdarzyć. Jeżeli sytuacja taka powtórzy się kilka razy, zachowania obronne przybiorą formę nawykowego reagowania, dosłownie na wszystko. Bardzo trudno to zmienić i przywrócić dziecku ufność, że to, co proponuje dorosły w procesie uczenia jest miłe i dobre. Znam to aż nadto z własnego doświadczenia. Od lat zajmuję się wspomaganiem rozwoju umysłowego dzieci o skomplikowanym przebiegu rozwoju , dzieci ciężko poszkodowanych przez los. Przed opracowaniem dla dziecka programu stosownie do jego potrzeb i możliwości rozwojowych, muszą zrealizować stosowną diagnozę. Bywa wówczas, że gdy tylko dziecko usiądzie naprzeciw mnie, a już w oczach widzę lęk, że znowu będą zadania ponad jego siły, że ono temu nie sprosta. Jedne dzieci bronią się demonstrowaniem swej bezradności. Inne zamykają się w sobie tak skutecznie, że dzieli nas szklana ściana. Jeszcze inne płaczą suchymi łzami, bo rozpoznały niebezpieczną sytuację i w żaden sposób nie mogą tego uniknąć. Są też dzieci, które natychmiast pokazują mi to, czego ich nauczono, bo chcą w ten sposób wkupić się w łaski mając nadzieję, że uda się uniknąć niebezpieczeństwa. Z analizy losów tak funkcjonujących dzieci wynikało, że wcześniej ich rodzice korzystali z pomocy przeróżnych specjalistów od psychoterapii i pedagogicznej terapii dzieci. Ponadto rodzice gorąco zapewniali mnie, że niczego nie zaniedbali, bo w domu intensywnie ćwiczyli z dzieckiem to, co im zalecono. Nie mogą wiec zrozumieć dlaczego, mimo ich wysiłku, nie widać postępów, a nawet jest zdecydowanie gorzej.

Dla zrozumienia tego, jak ważna jest znajomość regulacyjnej funkcji emocji w procesie wspomagania dzieci niepełnosprawnych i dzieci wolniej rozwijających się, warto uważnie zapoznać się z ustaleniami M. Kościelskiej19. Trzeba pamiętać, że tendencja do opisanych wcześniej ocen emocjonalnych w trakcie rozpoznawania sytuacji jest rezultatem uczenia się.
______________
19 Kościelską

M.: Kliniczne kryteria oceny emocji, w: Studia z psychologii klinicznej dziecka, red. M. Kościelska, WSiP, Warszawa 1988.

Intensywne wspomaganie rozwoju dziecka: ważniejsze hipotezy i możliwości realizowania 81

Dotyczy to także sytuacji zadaniowych, których celem jest wspomaganie rozwoju dziecka. Jeżeli dziecko miało wcześniej złe doświadczenia, będzie broniło się z całej siły przed tym, co ma mu pomóc. Skutki niedopasowania procesu uczenia do możliwości rozwojowych dziecka, przy koniecznej intensywności tego procesu, są dla dziecka fatalne – przyczyniają się do wyostrzenia nieadekwatności emocji20 i spowodują: – tendencję do błędnej oceny sytuacji i dziecko broni się przed wszystkim, co wymaga wysiłku umysłowego; – reakcje niewspółmierne do sytuacji, bo zaburzone zostały mechanizmy kontroli na poziomie psychologicznym (a nawet fizjologicznym) i dlatego nie sposób nawet porozumieć się z dzieckiem. Problem w tym, że dorośli rzadko orientują się w tym, że nasilające się negatywne emocje21 zmuszają dziecko do reakcji obronnych, bo dalszy wysiłek oznacza przekroczenie tego, co ono może wytrzymać. Dlatego walczą z zachowaniami obronnymi dziecka na zasadzie: ono musi ustąpić. Jeżeli dorośli są w tej walce nieustępliwi, mamy katastrofę – jeżeli dziecko chce przeżyć, musi się jeszcze bardziej bronić. Dramat w tym, że broni się wówczas przed tym, co leczy – przed uczeniem się. Na koniec przytoczonych rozważań dotyczących wspomagania rozwoju umysłowego dzieci niepełnosprawnych jeszcze jedna uwaga. Intensywne wspomaganie rozwoju umysłowym dzieci jest mało skuteczne, jeżeli dorosły nie wierzy w dziecięce możliwości i w moc mądrze organizowanego procesu uczenia się. Mam tu na myśli pewną filozofię i specyficzne uzdolnienia społeczne, które pozwalają nawiązywać bliski kontakt z dzieckiem i sprawiają, że jest ono ufne, pogodne i chętnie uczestniczy w procesie uczenia się. Mimo to dla skutecznego ratowania dzieci potrzebna jest jeszcze ogromna wiedza psychologiczna i pedagogiczna. Jeżeli się tę wiedzę ignoruje, wówczas to, co ma pomóc i uratować dziecko, może się obrócić przeciw niemu i zaprzepaścić szanse na lepsze życie.
______________
20 Pełniejszą 21 M.

charakterystykę tzw. nieadekwatności emocji podaje M. Kościelska (op. cit.). Kościelska (op. cit.) używa określenia „ złe emocje” wówczas, gdy dezorganizują one działania i obniżają poziom efektywności, albo je wręcz uniemożliwiają. Takie negatywne wartościowanie obejmuje nie tylko czynności psychiczne, ale możliwą dezorganizację funkcji ustrojowych (tzw. zaburzenia psychosomatyczne). Podkreśla jednak szczególny sens złych emocji. Mają one bowiem wartość sygnałową i dostarczają podmiotowi informacji o granicach jego możliwości, których przekroczenie prowadzi do choroby.

Andrzej Twardowski
Zakład Psychopatologii Dziecka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rola pełnosprawnych rówieś ników w procesie wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych

Wprowadzenie

Zarówno badania naukowe jak i praktyka edukacyjna dowodzą, że kontakty z rówieśnikami stymulują rozwój ruchowy, poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka. Przede wszystkim w relacjach z rówieśnikami, a nie w relacjach z dorosłymi, dziecko uczy się: nawiązywać kontakty społeczne, współpracować, zgłaszać inicjatywy, bronić własnych interesów, negocjować, dochodzić do wspólnych rozwiązań, pełnić rolę przywódcy i podporządkowywać się kierownictwu innych. Interakcje z rówieśnikami wspierają rozwój umysłowy. Jak wykazał C.R. Cooper (1980), już sama obecność kolegów wpływa mobilizująco na aktywność poznawczą dzieci w wieku przedszkolnym. W obecności rówieśników dzieci rozwiązują zadania szybciej i lepiej, niż wówczas, gdy muszą je rozwiązywać w samotności. Kontakty z rówieśnikami stymulują również rozwój emocjonalny. W nich dziecko uczy się wyrażać emocje w sposób społecznie akceptowany, rozpoznawać stany emocjonalne partnerów a także kształtuje zdolności do empatii i samokontroli emocjonalnej.

Rodzaje dziecię cych interakcji o nauczającym charakterze

Uważam, że można wyróżnić dwa typy dziecięcych interakcji o charakterze nauczającym: „uczenie przez rówieśnika” (peer tutoring) oraz „uczenie się z rówieśnikiem” (cooperative learning). 84 A. Twardowski O „uczeniu przez rówieśnika” można mówić wówczas, gdy jedno dziecko (tutor) pomaga drugiemu (nowicjuszowi) opanować określone wiadomości i umiejętności dostarczając mu wskazówek, instrukcji, porad lub bezpośrednio kierując jego czynnościami. Relacja między dziećmi ma charakter asymetryczny, ponieważ tutor przewyższa „ucznia” zasobem posiadanej wiedzy. Teoretyczne uzasadnienie tego typu nauczającej interakcji zawiera koncepcja L.S. Wygotskiego. Jego zdaniem rozwój dziecka może dokonywać się w relacjach z tymi, którzy wiedzą więcej o kulturowo akceptowanych praktykach działania i narzędziach, wśród których najważniejszy jest język. Według Wygotskiego wszystkie umiejętności i wiedza najpierw doświadczane są w procesie interakcji społecznej, a dopiero potem zostają zinternalizowane i ulegają dekontekstualizacji. „Każda funkcja w procesie rozwoju dziecka pojawia się dwukrotnie albo, innymi słowy, na dwu planach. Najpierw pojawia się ona w planie społecznym, a później – psychologicznym” (L.S. Wygotski 1971, s. 544). Bez pośrednictwa, współpracy i pomocy dorosłych i bardziej kompetentnych rówieśników dziecko nie byłoby w stanie rozwinąć swych procesów psychicznych, a przede wszystkim, wytworzyć poznawczej reprezentacji otaczającej je rzeczywistości. Jak zauważa J.S. Bruner – kontynuator myśli Wygotskiego – rzeczywistość zanim stanie się nasza, wcześniej jest zawsze czyjaś (J.S. Bruner 1985). Termin „uczenie się z rówieśnikiem” opisuje sytuację, w której dzieci wymieniają się posiadanymi informacjami, aby rozwiązać określony problem. Relacja ma charakter symetryczny, ponieważ partnerzy posiadają podobny zasób wiedzy i umiejętności. Niestety zasób ten jest niewystarczający, aby każdy z nich mógł samodzielnie rozwiązać zadanie. Zadanie może być rozwiązane tylko we współpracy – poprzez wymianę posiadanych informacji, wzajemne wyjaśnienia, dyskusje, zadawanie pytań. Postępując

w taki sposób dzieci dochodzą do rozwiązań, które nie są prostą sumą informacji posiadanych przez każde z nich, ale są informacjami nowymi, bardziej złożonymi od już posiadanych. Ten typ nauczającej interakcji znajduje uzasadnienie w teorii J. Piageta, który stwierdził, że kontakty rówieśnicze w okresie przedoperacyjnym stymulują przezwyciężanie egocentryzmu ponieważ wymagają, aby dzieci porównywały swe perspektywy poznawcze. Stanowisko Piageta zostało rozwinięte przez Willem Doise i Anne-Nelly Perret-Clermont z Uniwersytetu Genewskiego. Wymienione autorki wykazały, że w relacjach z rówieśnikami dziecko natrafia na odmienne, choć niekoniecznie właściwe, punkty widzenia. W takich sytuacjach dziecko jest zmuszone do dokonywania decentracji, ponieważ musi skoordynować swój punkt widzenia z perspektywą poznawczą partnerów. Inaczej mówiąc – pojawienie się konfliktu między perspektywą własną i perspektywą partnera zmusza dziecko do przestrukturowania dotychczasowej reprezentacji. Rola pełnosprawnych rówieśników w procesie wspomagania rozwoju dzieci 85 W konsekwencji uzyskuje ono nową wiedzę – taką, której nie uzyskałoby w trakcie działań wykonywanych indywidualnie (W. Doise, G. Mugny 1984, A.N. Perret-Clermont 1980).

Badania nad efektywnoś rówieś cią niczego tutoringu1

Za włączeniem pełnosprawnych rówieśników w proces wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych przemawiają następujące argumenty: Po pierwsze: Pełnosprawne dzieci w wieku przedszkolnym zdolne są do nawiązania współpracy z rówieśnikiem, którego wcześniej nie znały. Potrafią dostosować swoje działania do działań partnera i nauczyć go nowych umiejętności. Moje badania nad dialogową kompetencją komunikacyjną dzieci przedszkolnych o prawidłowym rozwoju wykazały, że już 4-latki stosują rozbudowane strategie ułatwiające mniej kompetentnemu partnerowi udział w rozmowie. Na przykład zadają pytania zawierające informacje potrzebne do udzielenia odpowiedzi, podają gotowe odpowiedzi i proszą o ich powtórzenie lub stosują dodatkowe instrukcje wzbogacone o elementy niewerbalne (A. Twardowski 1993). Po drugie: Dzieci pełnosprawne już w wieku przedszkolnym potrafią dostosować swe zachowania i mowę do poznawczych i językowych możliwości niepełnosprawnych intelektualnie rówieśników. Na przykład redukują złożoność zabawy i starają się, aby jej przebieg był bardziej uporządkowany i czytelny dla partnera. Mówiąc do niepełnosprawnego rówieśnika, używają wypowiedzi krótszych, mniej złożonych gramatycznie i składających się ze słów mających konkretne znaczenie. Starają się wyraźnie artykułować słowa i częściej powtarzają niektóre wypowiedzi (M.J. Guralnick 1990). Po trzecie: Relacja dziecko – dorosły ma charakter asymetryczny, zwłaszcza, gdy dorosły występuje w roli nauczyciela. Wówczas dorosły prezentuje wysoki poziom wymagań odnośnie zachowań dziecka i preferuje dyrektywny styl porozumiewania się – używa wielu pytań, próśb, poleceń i zakazów. Natomiast relacja dziecko–dziecko ma charakter symetryczny, wymaga od partnerów jednakowego zaangażowania oraz współdziałania. Interakcję dziecko–dziecko charakteryzuje wspólnota interesów, a partnerzy pozostają w relacji „jak równy z równym” (L. Paul 1985). Po czwarte: Relacje między dzieckiem niepełnosprawnym a pełnosprawnym rówieśnikiem charakteryzują się wzajemnością wpływów. Obaj partnerzy decydują o tym, czy relacja zostanie zapoczątkowana i jak będzie prze______________ 1 W tym fragmencie przytaczam niektóre badania opisane szerzej w trzecim rozdziale

mojej książki „Kształcenie dialogowej kompetencji komunikacyjnej u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie”. Poznań – Kalisz 2002, Wyd. IP-A.

86 A. Twardowski biegać. Często interakcja przebiega prawidłowo tylko dlatego, że pełnosprawne dziecko potrafi zrozumieć niejasne wypowiedzi niepełnosprawnego kolegi i trafnie identyfikuje zawarte w nich intencje. Pierwszą udaną próbę włączenia pełnosprawnych rówieśników w proces terapii dzieci niepełnosprawnych podjęli P.S. Strain i wsp. (1977). Badacze uczyli 4-letnie dzieci o ilorazie inteligencji powyżej 130 punktów i bardzo wysokim poziomie rozwoju społecznego, różnych sposobów zapraszania rówieśników do wspólnej zabawy. Następnie przeszkolone dzieci miały okazję wykorzystać nabyte umiejętności w trakcie zabaw z trojgiem dzieci 4-letnich, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Niepełnosprawne dzieci ujawniały znaczne opóźnienie rozwoju mowy i nie reagowały na prośby i polecenia opiekunów. Zabawowe sesje odbywały się codziennie przez 15 minut w oddzielnym pokoju. Już po kilku dniach niepełnosprawne dzieci zaczęły włączać się w zabawy oraz podejmować rozmowy. Później ta sama procedura była stosowana w odniesieniu do kilkorga dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym o znacznie opóźnionym rozwoju mowy, a także w stosunku do dzieci autystycznych, które nie nawiązywały kontaktów z rówieśnikami i nie reagowały na polecenia opiekunów. Również w przypadku tych dzieci metoda okazała się skuteczna. Po serii zabawowych sesji z pełnosprawnymi rówieśnikami dzieci niepełnosprawne częściej włączały się w relacje interpersonalne i częściej je inicjowały. Ponadto wyraźnie zmniejszyła się liczba ich aspołecznych zachowań, a wzrosła liczba zachowań prospołecznych. W późniejszych badaniach pełnosprawne dzieci opanowywały strategie zachęcania niepełnosprawnych rówieśników do porozumiewania się. Uczono je zadawania pytań, proszenia o udzielenie odpowiedzi oraz podawania gotowych wypowiedzi i proszenia o ich powtórzenie. Te strategie okazały się również skuteczne. H. Goldstein i S. Wickstrom (1986) uczyli dwoje pełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym posługiwania się sześcioma strategiami, które miały ułatwiać niepełnosprawnym kolegom zainicjowanie interakcji społecznej oraz jej podtrzymanie. Ułatwiające strategie polegały na: (1) nawiązywaniu kontaktu wzrokowego, (2) podzielania uwagi z partnerem, (3) inicjowaniu wspólnej zabawy, (4) zachęcaniu partnera do wyrażania próśb, (5) mówieniu o czynnościach wykonywanych przez partnera oraz (6) reagowaniu na wypowiedzi partnera – ich powtarzaniu, rozszerzaniu lub proszeniu o dodatkowe informacje. Po zakończeniu szkolenia pełnosprawne dzieci posługiwały się opanowanymi strategiami w relacjach z trojgiem autystycznych rówieśników podczas zajęć w integracyjnej grupie przedszkolnej. Po dwudziestu dniach nastąpił znaczny wzrost ilości interakcji społecznych nawiązywanych przez dzieci autystyczne i ilość ta utrzymywała się na nie zmienionym poziomie po zakończeniu terapii. Rola pełnosprawnych rówieśników w procesie wspomagania rozwoju dzieci 87 H. Goldstein i D.R. Ferrell (1987) szkolili 6-osobową grupę pełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym w posługiwaniu się wymienionymi wyżej strategiami ułatwiającymi partnerom zainicjowanie i podtrzymanie interakcji społecznej. Badacze stwierdzili, że wszystkie dzieci poddane szkoleniu opanowały ułatwiające strategie i potrafiły się nimi posługiwać

w relacjach z trzema rówieśnikami niepełnosprawnymi intelektualnie ujawniającymi takie zaburzenia zachowania, jak: nieumiejętność uczestniczenia w zabawach, nieumiejętność nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi, brak reakcji na próby nawiązania kontaktu, brak reakcji na prośby i polecenia nauczycielek. Po przeprowadzeniu 20 sesji terapeutycznych u dzieci niepełnosprawnych stwierdzono znaczny wzrost liczby prawidłowych interakcji z pełnosprawnymi rówieśnikami oraz wyraźny spadek liczby zachowań nieprawidłowych. P. Hunt i in. (1988) przeprowadzili badania, w których uczestniczyło trzech uczniów w wieku dorastania, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym oraz 5 pełnosprawnych uczniów szkoły średniej. Uczniowie pełnosprawni uczyli się prowadzić rozmowy z niepełnosprawnymi kolegami, posługując się podręcznikiem zawierającym ilustracje przedstawiające różne sytuacje społeczne oraz słowa i zwroty używane w tych sytuacjach. Po zakończeniu szkolenia pełnosprawni uczniowie podjęli oddziaływania terapeutyczne, które prowadzili codziennie przez 10 minut. Już po kilku dniach u niepełnosprawnych uczniów nastąpił znaczny wzrost liczby prawidłowych wypowiedzi oraz wyraźny spadek liczby wypowiedzi nieadekwatnych do sytuacji. Po zakończeniu oddziaływań terapeutycznych ilość prawidłowych wypowiedzi formułowanych przez uczniów niepełnosprawnych nie zmniejszyła się. W późniejszych badaniach P. Hunt i wsp. (1990) wykazali, że niepełnosprawne dzieci posługują się umiejętnościami nabytymi w trakcie terapii również w nowych sytuacjach i w kontaktach z nowymi osobami. W innych badaniach wykazano, że nawet bez specjalnego szkolenia dzieci pełnosprawne mogą wspomagać rozwój umiejętności społecznych swych niepełnosprawnych kolegów. Wystarczyło, że nauczyciel dokonał odpowiedniego doboru dzieci i zaopatrzył je w zabawki. Na przykład W. Furman i in. (za: M.E. Fey 1986) przeprowadzili eksperyment mający na celu zmianę pozycji społecznej dzieci w wieku przedszkolnym, odrzucanych przez rówieśników. Autorzy łączyli w pary dzieci odrzucane z dziećmi młodszymi od nich o 12–20 miesięcy. Każda para otrzymywała zestaw zabawek sprzyjających nawiązywaniu interakcji społecznych i bawiła się nimi przez 20 minut. Grupa kontrolna składała się wyłącznie z par dzieci odrzucanych przez rówieśników, które otrzymały te same zabawki i również bawiły się przez 20 minut. Eksperymentatorzy nie ingerowali w przebieg zabaw. Po 6 tygodniach oddziaływań stwierdzono, że pozycja socjometryczna 88 A. Twardowski dzieci, które bawiły się z młodszymi kolegami wzrosła bardzo wyraźnie. Natomiast pozycja dzieci z grupy kontrolnej nie zmieniła się. Stwierdzona różnica miała następującą przyczynę: dzieci nie akceptowane przez rówieśników czuły się odpowiedzialne za przebieg interakcji z młodszym partnerem i dlatego wykazywały więcej inicjatywy przy ich nawiązywaniu i podtrzymywaniu. Dzięki temu nabyły nowe kompetencje społeczne, które pozwoliły im zwiększyć swą popularność w grupie rówieśniczej. Uważam, że badania W. Furmana mają duże znaczenie, ponieważ podważają tradycyjny pogląd, że dziecko niepełnosprawne opanowuje nowe umiejętności w relacjach z partnerami bardziej kompetentnymi od siebie lub z partnerami o poziomie kompetencji zbliżonym do własnego. W. Furman wykazał, że relacje z rówieśnikami mniej kompetentnymi mogą również wspomagać rozwój niepełnosprawnego dziecka.

Omówione wyżej badania dowodzą, że w następstwie terapeutycznych oddziaływań prowadzonych przez odpowiednio przygotowanych rówieśników dzieci niepełnosprawne częściej podejmują zabawy zespołowe, częściej nawiązują interakcje z innymi dziećmi, chętniej z nimi rozmawiają oraz rzadziej przejawiają zachowania społecznie nieakceptowane. Po zakończeniu oddziaływań terapeutycznych nabyte umiejętności utrzymują się na niezmienionym poziomie i niepełnosprawne dzieci potrafią się nimi posługiwać w nowych sytuacjach i w relacjach z nowymi osobami.

Przygotowanie pełnosprawnych rówieś ników do roli tutorów

Następujące umiejętności powinny stanowić punkt wyjścia w programach szkoleniowych przygotowujących pełnosprawnych rówieśników do roli tutorów. Nawiązywanie kontaktu wzrokowego: Pełnosprawne dzieci powinny ćwiczyć umiejętność nawiązywania kontaktu wzrokowego z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Zainicjowanie kontaktu wzrokowego sygnalizuje partnerowi pragnienie zapoczątkowania interakcji i gotowość do niej. Wytwarzanie pola wspólnej uwagi: Pełnosprawne dzieci muszą nauczyć się kierować swą uwagę bezpośrednio na niepełnosprawnego partnera, na wykonywane przez niego czynności oraz na przedmioty, których używa. Obserwowanie, czym zainteresowany jest partner stanowi punkt wyjścia do wytworzenia tzw. „pola wspólnej uwagi” i włączenia się w działania partnera, włączenia partnera we własne działania lub zapoczątkowania nowej, wspólnej czynności. Pełnosprawne dzieci muszą nauczyć się obserwować czynności swych kolegów po to, aby zacząć o nich mówić lub włączyć się w nie w odpowiednim momencie – tak, aby nie przerwać czynności. Rola pełnosprawnych rówieśników w procesie wspomagania rozwoju dzieci 89 Komentowanie: Polega na formułowaniu krótkich słownych opisów czynności partnera i nazywaniu przedmiotów, którymi się on posługuje, a także mówieniu o zjawiskach i obiektach, na które skierowana jest jego uwaga. Posługując się strategią komentowania pełnosprawne dziecko sygnalizuje niepełnosprawnemu partnerowi, że jest zainteresowane nim i tym, co on robi. Zadawanie pytań: Pytania zobowiązują partnera do sformułowania odpowiedzi. Jeśli treść pytania dotyczy czynności partnera lub przedmiotów zdarzeń i sytuacji, którymi jest zainteresowany, wówczas wzrasta prawdopodobieństwo zapoczątkowania zabawowej interakcji lub rozmowy. Odpowiadanie na pytania partnera. Im częściej pełnosprawni rówieśnicy reagują na wypowiedzi niepełnosprawnych kolegów, tym bardziej ci ostatni są zmotywowani do wypowiadania się. Z kolei wzrost komunikacyjnej aktywności niepełnosprawnych dzieci prowadzi do pozytywnych zmian w ich dotychczasowych relacjach z rówieśnikami – stają się one częstsze i dłuższe. Kontynuowanie tematu zaproponowanego przez niepełnosprawnego rówieśnika. Najprostszym i najłatwiejszym sposobem spełnienia tego wymogu jest używanie wypowiedzi podtrzymujących temat rozmowy – udzielanie lakonicznych odpowiedzi na pytania partnera, akceptowanie jego wypowiedzi lub zaprzeczenie im. Wypowiedzi podtrzymujące są krótkie. Zazwyczaj składają się z pojedynczych wyrazów, krótkich zdań lub równoważników zdań. Niekiedy są powtórzeniami uprzedniej wypowiedzi partnera z nieznaczną modyfikacją, redukcją lub rozszerzeniem.

Przestrzeganie reguły naprzemiennego zabierania głosu. Pełnosprawne dziecko nie powinno: przerywać wypowiedzi partnera, mówić w tym samym czasie, co partner oraz zwlekać ze sformułowaniem wypowiedzi po wypowiedzi partnera. Zapraszanie niepełnosprawnych rówieśników do wspólnych gier i zabaw. Dzieci pełnosprawne należy poinstruować, jakie gry i zabawy, powinny proponować swym niepełnosprawnym rówieśnikom, jakie role w zabawie powinny im oferować oraz jakich zabawek i przedmiotów mają używać. Aby uczestniczyć w programie wspomagania rozwoju niepełnosprawnych rówieśników, dzieci pełnosprawne powinny opanować wymienione umiejętności w trakcie specjalnie zorganizowanego szkolenia. Szkolenie powinno składać się z następujących etapów: (1) przedstawienia dzieciom jasnego i szczegółowego opisu danej umiejętności, (2) zademonstrowania sposobu postępowania, (3) ćwiczenia w posługiwaniu się umiejętnością przy pomocy metody grania ról, (4) samodzielnego stosowania nabytej umiejętności w relacji z niepełnosprawnym rówieśnikiem oraz (5) zastosowania nabytej umiejętności w relacjach z niepełnosprawnymi rówieśnikami podczas zajęć w grupie integracyjnej. Ostatni etap jest szczególnie ważny, 90 A. Twardowski ponieważ przy przenoszeniu do realnych sytuacji umiejętności nabytych podczas szkolenia mogą pojawić się trudności. Trening składa się z cyklu 20 lub 30-minutowych zajęć indywidualnych lub grupowych. Wspomniani wcześniej P. Strain i wsp. (1977) uczyli 4-letnie dzieci nawiązywania interakcji z rówieśnikami niepełnosprawnymi intelektualnie i nieakceptowanymi przez grupę. Najpierw poprosili dzieci, aby starały się zainicjować zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami posługując się wszelkimi, znanymi sobie, sposobami. W ten sposób ustalili, jakimi strategiami nawiązywania interakcji dysponują szkolone dzieci. Następnie dzieci były uczone nowych strategii. Prowadzący szkolenie podawał dziecku przykłady inicjujących wypowiedzi typu: „Pobawmy się”, Pobawimy się tymi samochodzikami?”, „Chciałbyś poukładać ze mną klocki?”. Następnie prosił dziecko, aby próbowało włączyć go do wspólnej zabawy, posługując się jak największą liczbą tego typu wypowiedzi. Na co drugą wypowiedź dziecka reagował pozytywnie mówiąc: „Bardzo dobrze, to może zachęcić twego kolegę do zabawy”. Pozostałe wypowiedzi ignorował – milczał 10 sekund, a następnie mówił: „Czasami twój kolega nie będzie chciał się bawić. Nie martw się tym, tylko spróbuj jeszcze raz”. Później dzieci były uczone nawiązywania interakcji przy użyciu zabawek. Prowadzący szkolenie prezentował im przykładowe strategie – na przykład podchodził do dziecka z piłką i mówił: „Chcesz pograć w piłkę?”, „Pobawimy się piłką?”, „Rzucisz ją do mnie?”. Następnie dzieci próbowały włączyć osobę prowadzącą szkolenie do wspólnej zabawy. Tak jak poprzednio, po niektórych próbach osoba ta stosowała pochwały, a po innych nie reagowała i zmuszała dzieci do posłużenia się nowymi sposobami inicjowania interakcji. Pełnosprawne dzieci poddane szkoleniu szybko opanowały niezbędne umiejętności i z powodzeniem stosowały je w kontaktach z niepełnosprawnymi rówieśnikami.

Zadania nauczyciela jako organizatora rówieś niczego tutoringu
Włączenie rówieśników w proces wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych wymaga określenia zadań, jakie nauczyciel powinien wykonać. Uważam, że pełnosprawni rówieśnicy nie mogą być głównymi realizatorami

programu terapii, mogą natomiast uczestniczyć w jego realizacji. Inaczej mówiąc – ich oddziaływania powinny być elementem programu terapii realizowanej przez nauczyciela. Oto zadania stojące przed nauczycielami, wychowawcami, opiekunami i terapeutami, którzy pragną włączyć pełnosprawnych rówieśników w proces rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Rola pełnosprawnych rówieśników w procesie wspomagania rozwoju dzieci 91 1. Wybór pełnosprawnych rówieśników do roli tutorów. Wybierając pełnosprawne dzieci do roli tutorów nauczyciel powinien zadbać, aby były to dzieci bardzo dobrze uspołecznione, o wysokim poziomie rozwoju mowy, które prezentują pozytywne postawy wobec dzieci niepełnosprawnych i chętnie nawiązują z nimi zabawowe interakcje. Ponadto kandydaci na tutorów powinni prawidłowo reagować na instrukcje i polecenia nauczyciela. 2. Ustalenie jak tutor spostrzega swe możliwości a uczeń swe potrzeby. W tym celu nauczyciel powinien rozmawiać z dziećmi. Potencjalnych tutorów powinien pytać: „Jak myślisz, jak możesz pomóc swemu koledze w nauce?”, „Czego możesz go nauczyć?”, „Jak będziesz go uczył tego, czego on nie umie?”. Dzieci potrzebujące pomocy może pytać: „Jak można ci pomóc?”, „Jakich informacji potrzebujesz, aby rozwiązać to zadanie?”, „Czy chciałbyś, aby pomagał ci kolega czy koleżanka?”, „Czy twój pomocnik ma być w tym samym wieku, co ty, czy może być starszy?”. 3. Przygotowanie tutorów. Pełnosprawne dzieci muszą dobrze opanować przedstawione wcześniej umiejętności zanim zastosują je w relacjach z pełnosprawnymi rówieśnikami. Dzieci mogą uczyć się wymienionych umiejętności w trakcie zespołowych zajęć o charakterze zabawowym lub w formie zajęć indywidualnych. Należy wykorzystać metodę modelowania oraz grania ról. Szkolenie, zarówno zespołowe jak i indywidualne, powinno zawierać etapy, które wcześniej przedstawiłem. 4. Dobór par „tutor – uczeń”. Przy łączeniu dzieci w diady, triady i poliady nauczyciel musi uwzględnić ich zainteresowania oraz stopień wzajemnej akceptacji. W parach powinny znaleźć się dzieci, które lubią ze sobą przebywać i chętnie podejmują wspólne czynności. 5. Stwarzanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu interakcji. Należy zadbać o odpowiedni dobór zajęć i pomocy dydaktycznych. W programie terapii należy wykorzystywać naturalnie pojawiające się sytuacje i okoliczności, w których dzieci muszą współpracować, aby osiągnąć określone cele. 6. Śledzenie zmian w umiejętnościach dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciel powinien uważnie śledzić przebieg zajęć, zachęcać dzieci do stosowania nauczających strategii, podpowiadać, jakich strategii użyć, nagradzać za ich poprawne zastosowanie i korygować ewentualne błędy. Wymienione czynności są szczególnie istotne, ponieważ pozytywne zmiany u dzieci niepełnosprawnych mogą pojawiać się dopiero po przeprowadzeniu 30 lub 40 ćwiczeń. Co pewien czas nauczyciel powinien również przeprowadzać dodatkowe sesje szkoleniowe w celu przypomnienia realizatorom terapii niektórych strategii lub wzbogacenia ich o nowe elementy. 7. Stopniowe wycofywanie bezpośredniego nadzoru nad postępowaniem dzieci. W miarę nabywania przez pełnosprawne dzieci wprawy w posługiwaniu się nauczającymi strategiami, nauczyciel powinien, stopniowo, ograniczać kontrolę i pozwalać tutorom na coraz bardziej samodzielne działanie. Nauczy92
A. Twardowski

ciel powinien ustalić prosty, a jednocześnie skuteczny system sygnalizacji między sobą a pełnosprawnymi dziećmi. Na przykład poszczególne strategie

może wyrazić za pomocą prostych obrazków lub piktogramów, które następnie powinien powiesić na ścianie tak, aby były dobrze widoczne z różnych miejsc i odległości. Obrazki i piktogramy pełnią wówczas podwójną rolę – przypominają pełnosprawnym dzieciom poszczególne strategie i pozwalają nauczycielowi na udzielanie podpowiedzi poprzez wskazywanie na nie.

Zakończenie

Włączenie pełnosprawnych rówieśników w proces wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych jest korzystne dla jednych i drugich. Dzieci pełnosprawne mogą lepiej poznać i zrozumieć swych niepełnosprawnych kolegów oraz rozwinąć akceptującą postawę wobec nich. Mają okazję przekonać się, że z niepełnosprawnymi rówieśnikami można się bawić i rozmawiać, że można się wielu rzeczy od nich nauczyć, że ich wewnętrzny świat jest bogaty i godny poznania. Ponadto uczenie kogoś drugiego sprzyja uporządkowaniu i pogłębieniu własnej wiedzy na określony temat. Terapeutyczne oddziaływania pełnosprawnych rówieśników przynoszą liczne korzyści dzieciom niepełnosprawnym. Zwiększa się poziom ich zaangażowania w życie grupy, wzrasta liczba kontaktów z kolegami oraz ilość rozmów, w których z powodzeniem mogą uczestniczyć. Niepełnosprawne dzieci mają okazję przekonać się, że inne dzieci obdarzają ich uwagą, że chcą z nimi rozmawiać i bawić się. Mają okazję doświadczyć, że potrafią skutecznie wpływać na innych ludzi. W ten sposób rozwija się u nich poczucie kompetencji – przeświadczenie, ze sprawują kontrolę nad otoczeniem. Zwiększa się również ich autonomia, ponieważ w relacjach z rówieśnikami muszą bardziej polegać na sobie i dążyć do wypracowywania z partnerami wspólnych linii działania.

Bibliografia

BRUNER J.S. (1985), Vygotsky’s theory and the activity – oriented approach in psychology. W: J.V. Wertsch (ed.), Culture, communication and cognition: Vygotskian perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. COOPER C.R. (1980), Development of collaborative problem solving among preschool children, “Developmental Psychology”, 16, 433–440. DOISE W., MUGNY G. (1984), The social development of the intellect. Oxford: Pergamon Press. FEY M.E. (1986). Language intervention with young children. Boston: College-Hill Press.

Rola pełnosprawnych rówieśników w procesie wspomagania rozwoju dzieci 93

GOLDSTEIN H., FERRELL D.R. (1987), Augmenting communicative interaction between handicapped and nonhandicapped preschoolers, “Journal of Speech and Hearing Disorders”, 19, 200–211. GOLDSTEIN H., WICKTROM S. (1986), Peer intervention affects on communicative interaction among handicapped and nonhandicapped preschooler, “Journal of Applied Behavior Analysis”, 19, 209–214. GURALNICK M.J. (1990), Peer interactions and the development of handicapped children’s social and communicative competence. W: H.C. Foot, M.J. Morgan, R.H. Shute (eds.), Children helping children. New York: John Wiley & Sons. HUNT P., ALWELL M., GOETZ L. (1988), Acquisition of conversational skills and the reduction of inappropriate social interaction behaviors, “Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps”, 1, 20–27. HUNT P., ALWELL M., GOETZ L., SAILOR W. (1990), Generalized effects of conversation skill training, “Journal of the Association for the Severely Handicapped”, 15, 250–260. PAUL L. (1985), Programming peer support for functional language. W: S.F. Warren, A.K. RogersWarren (eds.), Teaching functional language. Baltimore, University Park Press. PERRET-CLERMONT A.N. (1980), Social interaction and cognitive development in children. London: Academic Press. STRAIN P., SHORES R., TIMM M. (1977), Effects of peer social initiations on the behavior of withdrawn preschool children, “Journal of Applied Behavior Analysis”, 10, 289–298. TWARDOWSKI A. (1993), Kompetencja komunikacyjna dzieci przedszkolnych w rozmowach z rówieśnikami, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1, 127–142.

TWARDOWSKI A. (2002), Kształcenie dialogowej kompetencji komunikacyjnej u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Kalisz – Poznań: Wydawnictwo IP-A. WYGOTSKI L.S. (1971), Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: PWN.

Danuta Kopeć
Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Metody rehabilitacji dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnoś cią
1. Wprowadzenie
Dla wspomagania rozwoju i terapii dzieci z rzadkimi, genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń istotna jest znajomość metod rehabilitacji. Niestety w polskiej literaturze przedmiotu trudno znaleźć ich dokładną prezentację w odniesieniu do wyżej wymienionej grupy osób. Dlatego też w pracy terapeutycznej pomocną może okazać się znajomość metod wykorzystywanych w rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością różnego typu, również niepełnosprawnością złożoną, do której przecież nierzadko prowadzą zespoły zaburzeń uwarunkowane genetycznie. Z uwagi na powyższe celem mojego opracowania jest dokonanie przeglądu wybranych metod najczęściej wykorzystywanych w pracy rehabilitacyjnej z osobami ze złożoną niepełnosprawnością. Uważam, że opiekunowie, pedagodzy specjalni, rehabilitanci powinni mieć możliwość osobistego doświadczenia wybranej przez siebie metody. „Można, zdaniem Kapuścińskiego, przekazać wiedzę, ale nie można przekazać przeżycia. Przeżycie posiada bowiem dodatkowy wymiar egzystencjalny, wobec którego słowo jest zbyt ubogie, zbyt bezradne” (Kapuściński, 1997, s. 179). W związku z tym, że podejmowana przeze mnie problematyka jest bardzo szeroka i złożona, przedstawię jedynie jej modelowe ujęcie. Moje wystąpienie składa się z czterech części, a mianowicie z: – części pierwszej, w której zostaną przedstawione motywy podjęcia przez mnie problematyki dotyczącej metod rehabilitacji dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością, – części drugiej, w której zostaną wyjaśnione pojęcia kluczowe, takie jak: niepełnosprawność, niepełnosprawność złożona, rehabilitacja, metody rehabilitacji, 96 D. Kopeć – części trzeciej, w której zostaną zaprezentowane najczęściej stosowane metody wykorzystywane w pracy rehabilitacyjnej z osobami ze złożoną niepełnosprawnością, – części czwartej, w której zawarte będą wnioski wypływające z przedstawionego materiału.

2. Motywy podję problematyki dotyczącej cia metod rehabilitacji dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnoś cią
Motywy, które skłoniły mnie do podjęcia problematyki dotyczącej metod rehabilitacji dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością ujęłam w trzech punktach. Po pierwsze, o czym już wspominałam, genetycznie uwarunkowane zespoły zaburzeń rozwoju bardzo często prowadzą do wystąpienia niepełnosprawności złożonych u osób nimi dotkniętych. Dlatego też znajomość metod pracy rehabilitacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze złożonymi niepełnosprawnościami może okazać wielce przydatna w procesie rehabilitacji osób z genetycznie uwarunkowanymi zespołami.

Po drugie genetycznie uwarunkowane zespoły zaburzeń rozwoju dają w swej symptomatologii obraz zaburzeń w wielu sferach funkcjonowania osoby. Należy przy tym pamiętać, że występujące zaburzenia, charakteryzujące się nierzadko zróżnicowanym natężeniem i wielkością wymuszają niejako na osobie pedagoga specjalnego1, znajomość i konieczność zastosowania różnych metod rehabilitacji, bo tylko poprzez zastosowanie wielości metod, rehabilitacja będzie miała sens i będzie przynosiła efekty. Należy również pamiętać, że nie ma gotowego algorytmu konstruowania programu rehabilitacji osoby ze złożoną niepełnosprawnością. Sytuacja ta, którą można byłoby nazwać „sytuacją braku”, oddaje ogromną trudność, która pojawia się przed pedagogiem specjalnym pracującym z dziećmi i młodzieżą ze złożoną niepełnosprawnością, do której to grupy mogą należeć osoby z rzadkimi genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń. Musi on, odwołując się do swojej wiedzy (również wiedzy na temat metod) i doświadczenia, do informacji zawartych w diagnozie osoby, skonstruować program, różnie
______________
1W

polskiej literaturze przedmiotu z zakresu pedagogiki specjalnej widoczna jest tendencja do wymiennego stosowania, takich terminów jak: pedagog specjalny, terapeuta, nauczyciel. W niektórych krajach Europy Zachodniej, np. w Niemczech, praktyka taka jest niedopuszczalna. Uważa się bowiem, że mimo wspólnych obszarów aktywności zawodowej, inne są kompetencje zawodowe pedagoga specjalnego, inne nauczyciela pracującego w szkole specjalnej, a jeszcze inne terapeuty. W referacie będę stosowała termin pedagog specjalny.

Metody rehabilitacji dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością 97

w literaturze przedmiotu nazywany2, który powinien być programem, parafrazując słowa Winnicota, dostatecznie dobrym dla konkretnej OSOBY. Po trzecie, w procesie rehabilitacji osoby dotkniętej złożoną niepełnosprawnością można zauważyć niepokojącą tendencję polegającą na skupianiu się w trakcie trwania procesu rehabilitacji tylko na jej niepełnosprawnościach przy jednoczesnym pomijaniu, tego co najważniejsze – JEJ JA OSOBOWEGO. Nie ma Kasi, nie ma Jacka, nie ma OSOBY jest zespół zaburzeń – Zespół Cahrge, Zespół Ushera, Zespół Aperta, Zespół Angelmana (por. ZakrzewskaManterys, 1997; Zalewska, 1998; Zakrzewska-Manterys, 2003a; Zakrzewska-Manterys, 2003b). Dochodzi do swoistej „fragmentaryzacji osoby” w wyniku której do kontaktu zostaje oddelegowana niepełnosprawność osoby. Uważam, że znajomość wielu metod, którymi można z dziećmi i młodzieżą ze złożoną niepełnosprawnością pracować, nie tylko może uchronić pedagoga specjalnego przed przedmiotowym traktowaniem osoby, ale również może pomóc w nawiązaniu prawdziwego z nią kontaktu i ułatwić zobaczenie, nie tylko niepełnosprawności, ale przede wszystkim jej JA OSOBOWEGO. A o to przecież w procesie rehabilitacji chodzi (por. Obuchowska, 2002).

3. Wyjaś nienie poję ć

W celu lepszej percepcji poruszanej przeze mnie problematyki chciałabym przedstawić mój sposób rozumienia występujących w tekście pojęć dla niego kluczowych, takich jak: niepełnosprawność, niepełnosprawność złożona, rehabilitacja3, metody rehabilitacji. W referacie odwołuję się do definicji niepełnosprawności zaproponowanej przez Kowalika. Niepełnosprawność, to według niego, predyspozycja wywołująca powstawanie sytuacji problemowych, które mogą być odczuwane przez osobę, która jest niepełnosprawnością dotknięta, jako jej problemy życiowe (Kowalik, 1999, s. 33; por. Ossowski, 1999). Istotne, moim zdaniem, dla tego ujęcia jest to, że niepełnosprawność jest traktowana jako predyspozycja

wywołująca sytuacje problemowe, z którymi, by może, przyjdzie się osobie zmierzyć. W definicji Kowalika ważne jest również to, że niepełnosprawność nie jest traktowana jako wartość autonomiczna, ale rozpatrywana jest zawsze
______________
2W

literaturze przedmiotu można spotkać między innymi, takie nazwy jak: program rehabilitacji, program edukacyjno-terapeutyczny (por. Orkan-Łęcka, 1997; Orkisz, Piszczek, Smyczek, Szewiec, 2000). 3 Świadomie w tekście stosuje termin rehabilitacja, który pojawia się również w obcojęzycznej literaturze przedmiotu, w odróżnieniu od terminu rewalidacja, który obecny jest tylko w polskiej literaturze przedmiotu.

98 D. Kopeć w kontekście osoby, która jest nią dotknięta. Łączenie niepełnosprawności z osobą, która jej doświadcza, chroni, moim zdaniem, przed niebezpieczną tendencją widoczną w pedagogice specjalnej opisaną przez ZakrzewskąManterys, polegająca na tym, że „z niepełnosprawnością koniecznie trzeba „coś” zrobić, nie można pozostawić jej samej sobie [...]. (ZakrzewskaManterys, 2003b, s. 74). W skupianiu się na niepełnosprawności zapomina się najczęściej o osobie, a to ona przecież jest najważniejsza. Od niej samej, od jej indywidualnych cech i doświadczeń zależeć będzie jej jakość życia z niepełnosprawnością. Chciałabym również podkreślić, że nie uważam, by życie z niepełnosprawnością pozbawione było sensu i radości. Myślę jednak, że czasami wiele jest w nim trudu, który doświadcza osoba i jej bliscy, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę polską rzeczywistość, w której zaawansowanie procesów normalizacyjnych pozostawia wiele do życzenia (por. ZakrzewskaManterys, 2003a; Zakrzewska-Manterys, 2003b). Istotą niepełnosprawności sprzężonej4 jest występowanie u osoby dwóch lub więcej niepełnosprawności spowodowanych przez jeden lub więcej czynników endo- lub/i egzogennych, które działają w różnych okresach życia osoby łącznie lub kolejno (Twardowski, 1997, s. 257; Twardowski, 1999, s. 514). Ważne w rehabilitacji osoby z niepełnosprawnością sprzężoną jest to, że ową niepełnosprawność nie należy traktować jako prostą sumę składających się na nią niepełnosprawności, ale jako swoistą, odrębną i złożoną całość (Twardowski, 1997, s. 257; Twardowski, 1999, s. 514). Rehabilitację, rozumiem za Kowalikiem, jako udzielanie pomocy w: (a) zmniejszaniu wielkości predyspozycji wywołujących powstawanie sytuacji problemowych, (b) likwidowaniu lub redukowaniu sytuacji problemowych, ograniczaniu, (c) modyfikowaniu odczuwanych problemów (Kowalik, 1999, s. 33). W referacie odwoływać się również będę, z uwagi na jej operacyjny charakter, do definicji rehabilitacji zawartej w Encyklopedycznym Słowniku Rehabilitacji. W słowniku rehabilitacja rozumiana jest jako złożony proces obejmujący oddziaływania: lecznicze, społeczne, zawodowe, pedagogiczne zmierzające do przywrócenia sprawności i umożliwienia samodzielnego życia w społeczeństwie człowiekowi, których takich możliwości nie miał lub z powodu przebytego urazu, czy choroby je utracił (Encyklopedyczny Słownik Rehabilitacji, 1986, s. 263). Wyróżnione rodzaje oddziaływań nazy______________
4W

literaturze przedmiotu widoczna jest tendencja wymiennego stosowania pojęć takich jak: niepełnosprawność złożona, niepełnosprawność sprzężona, niepełnosprawność dodatkowa, niepełnosprawność podwójna, niepełnosprawności towarzyszące, niepełnosprawności wielorakie, niepełnosprawności połączone (por. Kielin, 1999; Twardowski, 1999, s. 513). W tekście wymiennie będę stosowała dwa terminy, takie jak: niepełnosprawność złożona, niepełnosprawność sprzężona.

Metody rehabilitacji dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością 99

wa się w literaturze przedmiotu rehabilitacją: leczniczą, ruchową, społeczną, zawodową, pedagogiczną (Kowalik, 1999, s. 30). Mając na uwadze definicję rehabilitacji zawartą w Encyklopedycznym Słowniku metody rehabilitacji rozumiem jako metody oddziaływań: (a) leczniczych, (b) ruchowych, (c) społecznych, (d) zawodowych, (e) pedagogicznych (por. Kowalik, 1999, s. 30).

4. Przegląd metod

W związku z tym, że metod rehabilitacji jest wiele, dokonam przeglądu tych, które wybrałam arbitralnie, a są one, w moim przekonaniu, najbardziej przydatne w pracy z osobami ze złożonymi niepełnosprawnościami. Podstawą do wyłonienia poszczególnych grup metod jest przytoczona powyżej definicja rehabilitacji zawarta w Encyklopedycznym Słowniku Rehabilitacji (1986, s. 263). Z uwagi na szeroki obszar poruszanej problematyki, pominę metody rehabilitacji zawodowej i społecznej. W celu lepszej percepcji wybrane metody rehabilitacji będę przedstawiała według następującego algorytmu5: a) typ oddziaływań, b) cele, c) wybrane metody, d) uwagi ogólne dotyczące stosowania metod. Rehabilitacja lecznicza Cele: (1) przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z utratą zdrowia i/lub życia osoby, (2) poprawa stanu zdrowia osoby, (3) ograniczenie somatycznych skutków niepełnosprawności. Metody: oddziaływanie farmakologiczne, interwencje chirurgiczne, dieta, zaopatrzenie protetyczne. Uwagi ogólne: z rehabilitacją leczniczą związane są między innymi, moim zdaniem, dwa niebezpieczeństwa, na które zwracają uwagę rodzice, opiekunowie osób ze złożoną niepełnosprawnością, jaki i sami zainteresowani. Niebezpieczeństwo pierwsze polega na podawaniu osobie środków farmakologicznych, w sytuacjach gdy nie jest to, z jej perspektywy, konieczne. Zauważyć należy, że często podawanie leków nie jest również poprzedzone dokładnym badaniem lekarskim. Niebezpieczeństwo drugie polega na ignorowaniu i odmawianiu prawa osobie ze złożoną niepełnosprawno______________
5 Podczas

przedstawiania poszczególnych metod pominę ich opis. Czynię to z dwóch powodów: (1) dokładny opis metod nie jest celem niniejszego opracowania, (2) na temat każdej z metod są obszerne opracowania teoretyczne, empiryczne i metodyczne (por. Dykcik, 1997; Obuchowska,1999; Dykcik, Szychowiak, 2001)

100 D. Kopeć ścią do usług medycznych z powodu jej niepełnosprawności. Dlatego też uważam, że wskazane byłoby przeprowadzenie badań empirycznych, które dostarczyłyby danych na temat przebiegu procesu normalizacji w obszarze rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja ruchowa Cele: usprawnianie ruchowe połączone często z oddziaływaniem psychopedagogicznym. Metody: metoda Kabata, metoda Bobathów, metoda Petö, metoda Vojty, metoda Domana. Uwagi ogólne: usprawnianie ruchowe jest często związane z dylematami natury etycznej. Metodą, która, między innymi, jest uznawana za kontrowersyjną,

jest metoda Vojty (Kościelska, 1998). Nie wszystkie dzieci chętnie biorą w niej udział. Swój protest wyrażają płaczem, krzykiem, oddawaniem moczu i kału (Kościelska, 1998, s. 125). Uważam, że jest to sytuacja trudna z psychologicznego punktu widzenia dla dziecka i dla rehabilitanta, zwłaszcza, gdy rehabilitantem dziecka jest matka. W kontekście problemów etycznych pojawiających się w przebiegu rehabilitacji ruchowej zastanawiam się, czy nie nadszedł już czas, by pedagodzy specjalni wspólnie opracowali kodeks postępowania etycznego, który obowiązywałby wszystkich, którzy w procesie rehabilitacji uczestniczą. Mógłby on okazać się pomocny podczas rozwiązywania wielu problemów, również natury etycznej, pojawiających się w trakcie przebiegu całego procesu rehabilitacji. Rehabilitacja pedagogiczna Prezentacja metod rehabilitacji pedagogicznej zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów: ● kryterium modalności, ● kryterium integracji intermodalnej, ● kryterium umiejętności komunikowania, ● kryterium koncepcji psychologicznych, ● kryterium koncepcji pracy edukacyjno-wychowawczej, ● kryterium dominującej aktywności. Rehabilitacja pedagogiczna (kryterium modalności)

ZMYSŁ DOTYKU
Cele: (1) rozwijanie świadomości ciała, (2) kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała, (3) doświadczanie bodźców płynących z ciała jako przyjemnych, (4) orientacja w przestrzeni, (5) wyrażanie swojego JA ciałem. Metody rehabilitacji dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością 101 Metody: masaż, snoezellen, stymulacja bazalna Fröhlicha, metoda M. i Ch. Knillów, metoda Affolter, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda „dwuczłowieka”, baraszkowanie. Uwagi ogólne: przedstawione powyżej metody, to przede wszystkim sposoby pracy rehabilitacyjnej w których najważniejszą rolę odgrywa ciało, nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również pedagoga specjalnego. Należy przy tym pamiętać, że „ciało jest najbardziej pierwotną sferą naszego JA. Jest fundamentem naszej tożsamości, a jednocześnie odzwierciedleniem stanów psychicznych i napięć” (Suchańska, 2003, s. 9). Dlatego też podczas stosowania wyżej wymienionych metod wymagana jest przede zgoda pedagoga specjalnego na to, by jego ciało w trakcie rehabilitacji stało się narzędziem. Istotna jest również jego koncentracja na drugiej osobie, jak również wewnętrzny spokój. Zignorowanie tych wymogów ułatwia przekroczenie granicy JA osoby i traktowanie jej przedmiotowo.

ZMYSŁ WZROKU

Cele: (1) usprawnianie wzroku, (2) kształtowanie orientacji w przestrzeni i umiejętności poruszania się w niej, (3) nabywanie kompetencji potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania i ich usprawnianie. Metody: program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem N.C. Barragi i J.E. Morrsis,

techniki usprawniani wzroku R.D. Quillmana, program rehabilitacji w zakresie orientacji i poruszania się dzieci słabowidzących z dodatkowo ograniczoną sprawnością R.K. Harley, T. Wood, J. Merbler, Oregoński Program Rehabilitacji dla dzieci niewidomych i słabowidzących . Brown, V. Simmons, J. Methvin, Ćwiczenia stymulujące wzrok. Podręcznik do pracy z głuchoniewidomymi niemowlętami, małymi dziećmi i dziećmi w wieku przedszkolnym – międzynarodowy program HiltonPerkins. Uwagi ogólne: w rehabilitacji zmysłu wzroku należy pamiętać o: (1) wczesnym rozpoczęciu rehabilitacji, (2) usprawnianiu tych umiejętności widzenia, które osoba posiada. Znajomość wyżej wymienionych metod może okazać się wielce przydatna podczas konstruowania programu rehabilitacji dla osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (por. Oregoński Program Rehabilitacji). 102 D. Kopeć

ZMYSŁ SŁUCHU
Cele: usprawnianie słyszenia, Metody: metoda audytywno-werbalna. Uwagi ogólne: w rehabilitacji zmysłu słuchu należy pamiętać o: (1) wczesnym zaopatrzeniu dziecka niesłyszącego w aparat słuchowy (najlepiej do 6 miesiąca życia dziecka), (2) wczesnym rozpoczęciu rehabilitacji, (3) usprawnianiu resztek słuchu, które osoba posiada. Należy jednak pamiętać, że praca rehabilitacyjna z dzieckiem z wadą słuchu nie może ograniczać się tylko do usprawniania słyszenia, co niestety często ma miejsce (por. Zalewska, 1998). Rehabilitacja pedagogiczna (kryterium integracji intermodalnej) Cele: (1) kształtowanie integracji intermodalnej, (2) usprawnianie integracji intermodalnej. Metody: metoda integracji sensorycznej Ayers, metoda dobrego startu, metoda Frostig, kinezjologia edukacyjna. Uwagi ogólne: należy pamiętać o modyfikacji każdej z wymienionych metod w zależności od potrzeb i możliwości osoby z którą pedagog specjalny pracuje. Metody te mogą okazać się przydatne dla tych dzieci, które przygotowują się do rozpoczęcia nauki szkolnej. Rehabilitacja pedagogiczna (kryterium umiejętności komunikowania) Cele: (1) nauka alternatywnych metod komunikowania, (2) kształtowanie umiejętności korzystania z alternatywnych metod komunikowania w życiu codziennym, (3) usuwanie wad wymowy, (4) usprawnianie mówienia. Metody: system symboli jednoznacznych np. system kalendarzowy, symbole PCS (Picture Communication Symbols), piktogramy, metoda Makaton, symbole Blissa, masaż logopedyczny. Uwagi ogólne: umiejętności komunikowania odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdej osoby. Uważam, że w trakcie tworzenia programu rehabilitacji usprawnianie komunikowania powinno być przede wszystkim kompatybilne z usprawnianiem słuchu osoby, w tych sytuacjach, gdy

stwierdzono u niej wadę słuchu. Należy również pamiętać, że usprawnianie komunikowania to nie tylko usuwanie wad wymowy i usprawnianie mówienia, to również (a czasami przede wszystkim), aktywne towarzyszenie i pomoc osobie w szukaniu innych, alternatywnych dla mowy, sposobów wyrażania siebie. Metody rehabilitacji dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością 103 Rehabilitacja pedagogiczna (kryterium teorii psychologicznych)6 Metody: terapia behawioralna, terapia Gestalt. Uwagi ogólne: analizując metody rehabilitacji pedagogicznej wyłonione na podstawie kryterium teorii psychologicznych chciałabym zwrócić uwagę na to, że w stosowaniu terapii behawioralnej, podobnie jak stosowaniu niektórych metod rehabilitacji ruchowej, towarzyszą dylematy natury etycznej. Chciałabym również zauważyć, że w literaturze przedmiotu rzadko wspomina się o psychoterapii w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami złożonymi, zwłaszcza wtedy, gdy u osoby stwierdzono niepełnosprawność intelektualną (por. Pilecka, 2004). A przecież niejednokrotnie udziałem osoby ze złożoną niepełnosprawnością są różnego rodzaju doświadczenia traumatyczne, które w znaczny sposób zakłócają jej funkcjonowanie. Na konieczność psychoterapii zwracają uwagę rodzice, opiekunowie i pedagodzy specjalni. Rehabilitacja pedagogiczna (kryterium koncepcji pracy edukacyjno-wychowawczej)
7

Metody: metoda ośrodków pracy, metoda M. Montessori, metoda C. Freineta, metoda waldorfowska, metoda dramy, metody pracy drużyn zuchowych i harcerskich. Uwagi ogólne: większość przedstawionych powyżej metod wymaga ściśle określonych, nierzadko kosztownych pomocy dydaktycznych. Dlatego też niejednokrotnie względy ekonomiczne powodują, że w pracy rehabilitacyjnej określonych metod się nie stosuje, mimo, że byłyby one korzystne dla osoby z niepełnosprawnością złożoną. Rehabilitacja pedagogiczna (kryterium dominującej aktywności)8 Metody: metody zabawowe (np. origami), muzykoterapia, arteterapia (malarstwo, garncarstwo, tkactwo, fotografika, teatr, film, poezja, proza), kontakt ze zwierzętami (hipoterapia, dogoterapia). Uwagi ogólne: w przedstawionych powyżej różnych formach aktywności osoby ze złożoną niepełnosprawnością, i nie tylko ze złożoną, bardzo
______________
6 Dokonując

przeglądu poniższych metod nie będę przedstawiała celów, ponieważ wypływają one z określonej teorii psychologicznej. 7 Dokonując przeglądu poniższych metod nie będę przedstawiała celów, ponieważ wypływają one z określonej koncepcji edukacyjno-wychowawczej. 8 Dokonując przeglądu poniższych metod nie będę przedstawiała celów, ponieważ wypływają one z określonej aktywności.

104 D. Kopeć chętnie uczestniczą. Są one dla nich niejednokrotnie formą spędzania wolnego czasu w trakcie którego powstają wspaniałe dzieła, np.: filmy, fotografie wiersze, opowiadania, obrazy9. Chciałabym również podkreślić ogromną rolę zwierząt w przebiegu rehabilitacji i ich znaczący wpływ na jej efekty.

Bardzo często to właśnie zwierzęta są „kluczem” za pomocą którego świat otwiera się przed dzieckiem, a dziecko przed światem.

5. Wnioski

Jestem świadoma, że przedstawiony powyżej podział metod jest jedną z wielu propozycji obecnych w literaturze przedmiotu (por. Kirejczyk, 1981; Minczakiewicz, 2000; Lausch, 2001). Mam nadzieję, że materiał zawarty w referacie pokazał nie tylko ich wielość i różnorodność, ale również konieczność wykorzystywania w procesie rehabilitacji wielu metod, bardzo często zmodyfikowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby. Ważne jest jednak, by podczas jakiejkolwiek dyskusji o metodach rehabilitacji pamiętać przede wszystkim o OSOBIE i analizować je z jej perspektywy. Metody rehabilitacji, bowiem winny służyć osobie, a nie osoba metodom. Referat chciałabym zakończyć refleksją Soblewskiej, która powinna, moim zdaniem, towarzyszyć wszystkim tym, którzy wchodząc z osobami z różnego typu niepełnosprawnością w rzeczywistą relację, chcą im pomóc. „Obcując z ludźmi bardzo starymi lub niepełnosprawnymi – wkraczamy w sferę milczenia. Ludzie upośledzeni budzą nie tyle litość, ile pewien rodzaj wzruszenia, który kieruje nas w głąb nas samych, do sfery, gdzie nie ma ani przymusu, ani udawania. Za pośrednictwem tych osób możemy dotknąć samego jądra człowieczeństwa, które nie zależy od tego jak funkcjonuje nasze ciało i nasz umysł. [...] Kalekie ciało, niesprawny umysł wskazują – w sposób paradoksalny – na doskonałość tych ludzi. I wszystkich ludzi. Patrząc w ten sposób na upośledzonych, możemy dostrzec nie innych – lecz siebie”. (Soblewska, 2003, s. 323).

Bibliografia

DYKCIK W., SZYCHOWIAK B. (red.) (2001), Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. DYKCIK W. (red.) (1997), Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
______________
9W

Dzienny Ośrodku Adaptacyjnym w Poznaniu jego uczestnicy sami redagują kwartalnik „Teraz my”. Wydawane są tomiki ich wierszy. Z ich udziałem powstał film pt.: „Magiczne słowo”. W DOA działa również zespół muzyczny. Uczestnicy wspólnie z opiekunami wystawiają sztuki teatralne. Osoby zainteresowane aktywnością plastyczną malują, rysują.

Metody rehabilitacji dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością 105

Encyklopedyczny Słownik Rehabilitacji (1986), Warszawa: PZWL. KAPUŚCIŃSKI R. (1997), Lapidaria. Warszawa: Czytelnik. KIELIN J. (1999), Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. KIREJCZYK K. (1981), Upośledzenie umysłowe – pedagogika. Warszawa: PWN. KOŚCIELSKA M. (1995), Oblicza upośledzenia umysłowego. Warszawa: PWN. KOŚCIELSKA M. (1998), Trudne macierzyństwo. Warszawa: WSiP. KOWALIK S. (1996), Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa: Interart. LAUSCH K. (2001), Planowanie pracy w szkole, [w:] M. Piszczek (red.) Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym cz. I, (s. 26–70). Centrum metodyczne Pomocy psychologiczno-Pedagogicznej: Warszawa. MINCZAKIEWICZ E. (2000), Metody terapii dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju. Rewalidacja, (1)7. OBUCHOWSKA I. (red.) (1999), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP. OBUCHOWSKA I. (2002), Osoby niepełnosprawne: diagnoza dla rozwoju, [w:] D. Lotz, K. Wenta, W. Zeidler (red.) Diagnoza dla osób niepełnosprawnych (s. 40–44). Szczecin. ORKAN-ŁĘCKA, M. (1997), Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów dla dzieci w wieku 0–3 ze złożoną niepełnosprawnością. Rewalidacja, nr 2, s. 41–50. ORKISZ M., PISZCZEK M., SMYCZEK A., SZWIEC J. (red.) (2000), Edukacja uczniów Z głębokim upośledzeniem umysłowym. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy PsychologicznoPedagogicznej MEN. OSSOWSKI R. (1999), Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz: Wydawnictwo

Uczelniane WSP. PILECKA W. (2004), Psychoterapia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Referat wygłoszony na konferencji naukowej z cyklu: Dyskursy pedagogiki specjalnej. Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. (w druku). Sobolewska A. (2003), Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach. Kraków: Wydawnictwo Literackie. SUCHAŃSKA A. (2003), Wstęp do wydania polskiego, [w:] G. Babiker, L. Arnold, Autoagresja. Mowa zranionego ciała, s. 9–11. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. TWARDOWSKI A. (1999), Pedagogika osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, s. 513–538. Warszawa: WSiP. TWARDOWSKI A. (1997), Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami, [w:] W. Dykcik (red.) Pedagogika specjalna, s. 257–267. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. ZAKRZEWSKA-MANTERYS E. (2003a), Dziecko upośledzone – nieuchronność stereotypu, [w:] Gustavsson A., Tøssebro J., Zakrzewska-Manterys E. (red.). Niepełnosprawność intelektualna a style życia, s. 89–119. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. ZaKRZEWSKA-MANTERYS E. (1997), Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ”Semper”. ZAKRZEWSKA-MANTERYS E. (2003b), Wizerunek medialny dziecka niepełnosprawnego, [w:] B. Łaciak (red.) Dziecko we współczesnej kulturze medialnej, s. 71–95. Warszawa: Wydawnictwo Przemysłowe WEMA Sp. z o.o. ZALEWSKA M. (1998), Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą. Warszawa: Jacek Santorski & CO Wydawnictwo. ZAORSKA M. (2000), Kształcenie integracyjne osób z zaburzeniami sprzężonymi. [w]: Cz. Kossakowski, M. Zaorska, Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, s. 69–73. Toruń, Akapit.

Dorota Bilewicz, Beata Depczyńska, Katarzyna Lausch, Paulina Roszak
Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 w Poznaniu

Wykorzystanie wybranych metod pracy w terapii i rehabilitacji uczniów z głębszą niepełnosprawnoś cią intelektualną
W pracy z uczniami z rzadkimi uwarunkowanymi genetycznie zespołami zaburzeń, wykorzystujemy elementy różnych metod pedagogicznych. Są to przede wszystkim metody, które powstawały z myślą o uczniach z normalnym poziomem inteligencji, adaptujemy je do potrzeb naszych dzieci – czyli do potrzeb osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Do najczęściej stosowanych metod należą m.in.: stymulacja polisensoryczna, komunikacja wspierająca i wspomagająca, wspomagania psychoruchowego, kinezyterapia, fizykoterapia, arteterapia, relaksacyjna i inne. Wykorzystanie wybranych metod zostanie pokazane na przykładzie pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną związaną kolejno: z chorobą Pringle’a-Bourneville’a, z zaburzeniem w obrębie 16 pary chromosomów oraz z zespołem Rubinsteina-Taybi’ego. W celu utrzymywania sprawności psychofizycznej dziewczynki z chorobą Pringle’a-Bourneville’a stosujemy m.in. stymulację polisensoryczną. W oparciu o piktogramy uczymy komunikować się z otoczeniem ucznia z zaburzeniami 16 pary chromosomów. Z kolei rozwój ruchowy ucznia z zespołem Rubinsteina-Taybi’ego wspomagamy metodami szeroko rozumianej kinezyterapii. 108 D. Bilewicz, B. Depczyńska, K. Lausch, P. Roszak

Metoda stymulacji polisensorycznej

Prof. Irena Obuchowska powiedziała kiedyś, że „rehabilitacja jest działalnością twórczą, której korzenie tkwią wprawdzie w wiedzy naukowej,

jednak gałęzie praktyki rosną samodzielnie przerastając korzenie swymi rozmiarami oraz urodą”. Praca pedagoga specjalnego jest właśnie takim twórczym działaniem podbudowanym wiedzą teoretyczną, ale bezpośrednio stymulowanym przez potrzeby i specyficzne funkcjonowanie podopiecznego. Wnioski wynikające ze szczegółowej diagnozy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną wymagają skonstruowania jedynych w swoim rodzaju sposobów, by właśnie ten konkretny podopieczny mógł rozwinąć się na miarę swoich możliwości. Poszukiwanie takich metod i form pracy wymaga czasem wyjścia poza sztywne ramy przygotowania pedagogicznego. Tak właśnie wygląda praca z Justyną. Dziewczynka ta uczęszcza do szkoły od kilku lat. Z roku na rok – ze względu na istniejące schorzenie – obserwujemy u niej stopniowy regres rozwoju. Pierwszym niezbędnym krokiem w planowaniu bieżącej pracy z Justyną było opracowanie szczegółowej diagnozy funkcjonalnej określającej aktualny poziom posiadanych przez dziewczynkę umiejętności we wszystkich sferach. Szczególna uwaga zwrócona została na „mocne strony”, które są swoistymi „kotwicami” jej rozwoju. Dla prawidłowego funkcjonowania i odnalezienia się w środowisku materialnym i społecznym człowiek musi odczuwać swoje ciało i rejestrować bodźce z niego płynące. Umożliwiając Justynie doświadczanie ciała i odczuwanie wrażeń sensorycznych pozwalamy jej z jednej strony na odnalezienie się w otaczającej ją (coraz mniej dla niej zrozumiałej) rzeczywistości, a z drugiej – podtrzymujemy nawiązany z nią wcześniej kontakt. Odczuwanie ciała i doświadczanie ciała jako całości w ruchu i przestrzeni możliwe jest w trakcie różnych zabaw. I tak proponujemy Justynie masaż ciała materiałami o różnej fakturze, zabawy w basenie wypełnionym piłeczkami, kołysanie na hamaku, na huśtawce. W trakcie wykonywania tych ćwiczeń Justyna wszystkimi zmysłami, a więc polisensorycznie, może doświadczać relacji między swoją osobą a elementami otaczającego ją świata. Patrzy na elementy, dotyka ich i odczuwa ich cechy (temperaturę, fakturę, konsystencję), słucha odgłosów przez nie wydawanych (szelest pociętej krepy, odgłos uderzanych o siebie kostek lodu...), wącha je. Kojarząc dopływające poszczególnymi zmysłami bodźce dziewczynka buduje sobie i utrwala obraz otoczenia. W tym miejscu konieczne jest zwrócenie uwagi na to, że stymulacja sensoryczna odbywać się musi z zachowaniem istotnych zasad. Planując np. pracę metodą stymulacji dotykowej całą powierzchnię ciała ucznia ciała dzielimy na obszary, które kolejno poddawane są tej stymulacji: ręka lewa Wykorzystanie wybranych metod pracy w terapii i rehabilitacji uczniów 109 łącznie z dłonią, ręka prawa łącznie z dłonią, noga lewa łącznie ze stopą, noga prawa łącznie ze stopą, klatka piersiowa i brzuch (masowany zawsze zgodnie z ruchem wskazówek zegara), ramiona, plecy i pośladki. Należy pamiętać, by zawsze nazywać rodzaj stosowanego bodźca oraz masowaną część ciała. W trakcie masowania w czasie jednego ćwiczenia używamy tylko jednego materiału. Materiał o odmiennej fakturze, konsystencji, czy temperaturze, może być użyty w kolejnej sekwencji. Należy pamiętać, by poszczególne części ciała były stymulowane przez ten sam okres. Stymulację kilkoma materiałami rozpoczynamy i kończymy zawsze takim, który dziecku sprawia przyjemność.

Obserwując Justynę wyraźnie widzimy, że nie każda proponowana przez nas aktywność jej odpowiada. Staramy się zawsze dostrzegać wysyłane przez nią komunikaty. Respektowanie przez nas jej decyzji, czy wyborów pozwala jej doświadczać, że poprzez daną informację (np. zanegowanie naszej propozycji) może mieć wpływ na otoczenie. Przedstawione sposoby pracy nie wyczerpują tematu, a jedynie sygnalizują wybrane kwestie.

Metoda komunikacji wspierającej i wspomagającej
U wielu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym często występują takie zaburzenia, które utrudniają im wyraźne mówienie lub to mówienie wręcz uniemożliwiają. W pracy z nimi wykorzystywane są formy komunikacji wspierającej i wspomagającej. Do takich metod należy m. in. praca w oparciu o piktogramy. Ten system komunikowania się został sprowadzony ze Szwecji i zaadaptowany na polski grunt. Piktogramy to schematyczne białe rysunki na czarnym tle. Nad rysunkiem można odczytać jego znaczenie, co powoduje, że partner nie musi znać piktogramów. Wszystkie piktogramy pogrupowane są na różne kategorie, np. miejsca, osoby, zwierzęta, żywność, czynności itp. Aby móc korzystać z piktogramów uczeń musi mieć elementarnie ukształtowane pojęcie rzeczy, musi rozumieć język. Piktogramy są przez nas wykorzystywane w pracy z 16-letnim Piotrem, który nie mówi, ale dobrze mowę rozumie. Wszystko wskazuje na to, że chłopiec odczuwa potrzebę porozumiewania się z otoczeniem. Używa do tego dość dobrze rozwiniętego gestu oraz korzysta z piktograficznej książki komunikacyjnej, choć jeszcze rzadko w sposób spontaniczny buduje szersze wypowiedzi. 110 D. Bilewicz, B. Depczyńska, K. Lausch, P. Roszak Uczeń jest wprowadzany przez nas w różne sytuacje komunikacyjne. Na przykład ma odpowiedzieć na pytania nauczyciela weryfikujące znajomość przez niego określonej tematyki, ma ułożyć z piktogramów schemat zdaniowy (czyli ćwiczyć sprawniejsze i bardziej czytelne korzystanie z książki komunikacyjnej) oraz ma wykorzystać książkę w celu porozumiewania się ze sprzedawcą w trakcie robienia zakupów w pobliskim sklepie. Aby w pracy z Piotrem uzyskać zamierzone efekty, konieczne było, by przeszedł on przez kolejne etapy „wtajemniczania”. Najpierw Piotr przyswajał mowę. Uczył się, że poszczególne elementy otoczenia, ludzie, czynności przez nich wykonywane mają swoją nazwę i można je „podpisać” obrazkiem. W przestrzeni, w której się poruszał, stopniowo przybywało tych „podpisów”, które z obrazków zamieniały się w piktogramy. W szkole oznaczono nimi przedmioty codziennego użytku i miejsca przechowywania tych przedmiotów, pomieszczenia. Odpowiednie piktogramy zabierał zawsze ze sobą, gdy szedł w określone miejsce lub wykonywał określoną czynność. Dzięki temu przestrzeń stawała się dla Piotra bardziej czytelna, a sytuacje bardziej przewidywalne. Z piktogramów obrazujących kolejne czynności wykonywane w szkole stworzony został plan zajęć. Poszczególne piktogramy – zawieszone jeden pod drugim – po wykonaniu przez ucznia określonej czynności przewidzianej planem odwracane są zawsze na drugą stronę. Piotr szybko zrozumiał, że piktogramy mówią mu, co po czym następuje i to zapewniło mu poczucie bezpieczeństwa. Mógł też wpływać na plan proponując wybranie jakiejś

czynności oprócz tych, które wynikały z planu (praca, odpoczynek, spacer). Następnie Piotr uczył się „podpisywać” piktogramami nie tylko poszczególne przedmioty, czy czynności, ale także budować bardziej złożone wypowiedzi. Podczas posiłku np., budował schematy zdaniowe typu: „Ja jem chleb z masłem i kiełbasą”. Podobnie było podczas zabawy, czy innej aktywności. Działo się to jednak tylko na polecenie nauczyciela. Gdy chłopiec przyswoił już znajomość pewnej liczby piktogramów, powstała jego własna książka komunikacyjna. Ponieważ Piotr jest stosunkowo sprawny, jego książka to skoroszyt, do którego wspólnie z nauczycielem wkleja kolejno poznawane piktogramy. Układ książki zaczerpnięty jest z tzw. klucza Fitzgeralda, z którego korzystają osoby porozumiewające się innym z systemów komunikacji alternatywnej (system Bliss’a). Według tego klucza piktogramy przedstawiające osoby umieszczone są na tle pomarańczowym, czasowniki – na zielonym, rzeczowniki – na żółtym, wyrażenia dotyczące czasu – na białym. Ten układ usystematyzował Piotrowi pojęcia i ułatwiał korzystanie z książki. Teraz już można było wymagać udzielania odpowiedzi na zadawane pytania typu: „Kto to?”, „Co to?”, „Co robi?”, „Gdzie jest?”. Szczególnie ważne było egzekwowanie właściwej odpowiedzi. Podczas pracy często, bowiem Wykorzystanie wybranych metod pracy w terapii i rehabilitacji uczniów 111 uczniowie nie słuchają ze zrozumieniem pytań, a jedynie utrwalają nawyk ruchowy „pytanie – wskazanie piktogramu”. Piotr też czasem nie wsłuchuje się w pytanie i udziela odpowiedzi „na chybił-trafił”. Wszystkie osoby pracujące z Piotrem starają się tworzyć jak najwięcej sytuacji, w trakcie których może on wykorzystać książkę komunikacyjną. Staramy się wykorzystywać naturalne zdarzenia, np., gdy Piotr coś pokazuje, informujemy go, by pokazał, o co mu chodzi, przy pomocy piktogramu, bo nie rozumiemy, co chce nam przekazać. Chłopiec jest ciągle motywowany, by sam sięgał po książkę. Obecnie uczy się korzystać z niej przy załatwianiu różnych spraw, np. podczas dokonywania zakupów. Ma zrozumieć, że książka ułatwia mu samodzielne wykonanie zadań, przy których do tej pory asystował. Kolejnym etapem, na którego początku Piotr dopiero się znajduje, jest mobilizowanie go do wykorzystania książki komunikacyjnej przy spontanicznym inicjowaniu dialogu z różnymi osobami. Jest to z pewnością bardzo trudne zadanie, dostępne tylko tym uczniom, którzy dobrze posługują się książką komunikacyjną, ale przede wszystkim, którzy odczuwają potrzebę inicjowania dialogu. Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że – na poziomie podstawowym – Piotr bardzo dobrze posługuje się piktogramami. Aktualnie można zauważyć u niego ogólne zmiany w zachowaniu – stał się spokojniejszy, lepiej radzi sobie z własnym niepokojem i podenerwowaniem, ponieważ potrafi, przy pomocy piktogramów, wyrazić swe potrzeby i opowiedzieć o tym, co go interesuje. Korzystanie z piktogramów umożliwia chłopcu większą autoekspresję, a tym samym – większą niezależność.

Metody kinezyterapii i fizykoterapii
Zastosowanie metod kinezyterapeutycznych oraz fizykoterapeutycznych jest nieodzowne podczas procesu rehabilitacji oraz szeroko rozumianego usprawniania ruchowego pacjentów. Metody te stosujemy w pracy z 13-letnim Damianem – chłopcem z głębszą niepełnosprawności intelektualną, u którego zdiagnozowano występowanie

zespołu Rubinsteina-Taybi (RTS). To bardzo rzadkie zaburzenie chromosomowe, obejmujące krótkie ramię chromosomu 16, odkryte zostało w 1963 roku. Charakteryzuje się występowaniem wielu nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Cechą charakterystyczną są zniekształcenia w obrębie układu kostnego, w postaci opóźnienia wzrostu kości, nieprawidłowego ukształtowania krzywizn kręgosłupa, a co się z tym wiąże zniekształceń klatki piersiowej oraz zniekształceń w obrębie trzonów kręgów. Ponadto występują wady rozwojowe twarzoczaszki obejmujące nos, żuchwę, pod112
D. Bilewicz, B. Depczyńska, K. Lausch, P. Roszak

niebienie oraz kształt głowy i specyficzny wygląd twarzy. Zaburzenia dotyczą również kończyn górnych i dolnych. Wśród cech charakterystycznych wymienia się również wady rozwojowe układów wewnętrznych w postaci wad serca i układu krążenia, wad nerek oraz niewydolność oddechową jako następstwo nieprawidłowości w obrębie układu oddechowego. Chociaż nie wszystkie wyżej wymienione cechy muszą wystąpić jednocześnie, to jednak dziecko, u którego zdiagnozowano zespół RTS wymaga fachowej opieki, wszechstronnej terapii i specyficznych metod pracy. W przypadku Damiana obraz kliniczny obejmuje występowanie kifotycznych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa piersiowego w postaci garbu, spłaszczenie lordozy lędźwiowej, sklinowacenie trzonów kręgów, występowanie niepełnych zakresów ruchów w stawach barkowych i biodrowych, koślawość kolan, płaskostopie, trudności w oddychaniu, obniżoną wydolność organizmu, szybką męczliwość, trudności w utrzymywaniu pozycji stojącej oraz chodzeniu. Powyższe nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu wyznaczają konkretne cele podczas pracy z dzieckiem w trakcie procesu rehabilitacji. Są to: • Zapobieganie pogarszaniu się stanu zdrowia dziecka. • Przeciwdziałanie zniekształceniom. • Wzmacnianie mięśni osłabionych oraz rozciąganie mięśni przykurczonych. • Zwiększanie ogólnej wydolności i kondycji organizmu. • Zwiększanie pojemności życiowej płuc. • Wykorzystanie ruchu jako bodźca dla układów wewnętrznych – krążenia i nerwowego. Jak z tego wynika zakres działań jakie należy podjąć jest rozległy i obejmuje swym zasięgiem cały organizm. W skład rehabilitacji wchodzi kinezyterapia i fizykoterapia. Są to dwa główne działy, z których każdy posiada swoje charakterystyczne metody pracy zwane kolejno kinezyterapeutycznymi i fizykoterapeutycznymi. Metody kinezyterapeutyczne to takie gdzie, poprawa stanu pacjenta osiągana jest przez odpowiednio dawkowany środek leczniczy, czyli ruch. Natomiast metody fizykoterapeutyczne, w celach leczniczych lub profilaktycznych, wykorzystują czynniki fizyczne wywierające określony wpływ na organizm. Nie sposób wymienić wszystkich znanych metod wykorzystywanych w rehabilitacji, tym bardziej, że nie jest to istotą niniejszego doniesienia, jednakże należy zdawać sobie sprawę, że jest ich bardzo dużo, co stwarza możliwość wyboru i zastosowania tych, najbardziej odpowiednich w danym przypadku. W dalszej części opracowania, kolejno omówimy wykorzystanie i zastosowanie poszczególnych metod w pracy z Damianem. Wykorzystanie wybranych metod pracy w terapii i rehabilitacji uczniów 113

Wśród metod neurofizjologicznych wyróżnia się m.in. metodę P.N.F. prioprioceptywne nerwowo-mięśniowe usprawnianie, która w swoich założeniach opiera się na schematach i wzorcach ruchu. Wykorzystuje w szerokim zakresie zjawisko synergizmu mięśniowego w celu maksymalnego pobudzenia słabszych grup mięśniowych. Opiera się na spostrzeżeniach, że ruchy w życiu codziennym nie odbywają się w idealnych płaszczyznach, lecz są wypadkową kilku płaszczyzn jednocześnie (mają charakter globalny). Mięśnie słabe we wzorze ruchu określa się jako słaby komponent wzoru i poświęca się im szczególną uwagę – wzór ruchu prowadzi się tak, że najpierw kurczą się najsilniejsze mięśnie, które mogą spełniać rolę stabilizatorów, ułatwiając pracę słabym mięśniom (wykorzystanie silnej strony do mobilizacji słabszej). Na opór oraz czynnik rozciągnięcia przy zapoczątkowaniu wzoru kładzie się szczególny nacisk, ponieważ uważa się, że bodźce proprioceptywne wywoływane przez rozciągnięcie mięśni pobudzają i mobilizują komórki rogów przednich rdzenia oraz ułatwiają skurcz, czyli reakcję mięśnia – stąd nazwa metody. Wzorce ruchów wyprostnych tułowia są składową usprawniania Damiana w celu wzmacniania mięśni osłabionych oraz rozciągania mięśni przykurczonych w obrębie tułowia. Kolejną metodą neurofizjologiczną wykorzystywaną w pracy z Damianem jest metoda Bobath, której koncepcja leczenia polega m.in. na hamowaniu nieprawidłowych wzorców ruchowych i odruchów patologicznych, rozwijaniu odruchów fizjologicznych oraz normalizacji napięcia mięśniowego. Zakłada, że każda czynność ruchowa rozwija się dzięki odczuciu ruchu, a pierwszych odczuć dostarczają reakcje odruchowe (w szczególności są to odruchy postawy oraz reakcje prostowania i równowagi). Bardzo dobre efekty pracy uzyskuje się wykorzystując piłkę rehabilitacyjną oraz wałek. Dzięki tym ćwiczeniom doprowadza się do wzmacniania mięśni obręczy barkowej oraz biodrowej wykorzystując podpór jako reakcję odruchową. Ćwiczenia równoważne na piłce wymuszają wzrost napięcia mięśni posturalnych tułowia, mięśni skośnych oraz drobnych mięśni przykręgosłupowych utrzymujących kręgosłup w prawidłowym ułożeniu. W przypadku Damiana, u którego deformacja kręgosłupa w postaci garbu jest ogromna stosowanie powyższych ćwiczeń jest uzasadnione. Metody mechaniczne mają ogromną reprezentację wśród metod kinezyterapeutycznych. Na bliższą uwagę zasługują dwie z nich, które można wykorzystać w pracy z Damianem. Metoda McKenzie, która jest metodą leczenia bólów kręgosłupa, zakłada, że jeżeli przyczyną dolegliwości bólowych jest uszkodzenie mechaniczne to podstawą terapii jest stosowanie określonych działań mechanicznych, a więc ćwiczeń, pozycji ułożeniowych i terapii manualnej. W przypadku Damiana długotrwałe przeciążenia statyczne wywołują ból kręgosłupa, który nasila się z każdym dniem. Wyko114
D. Bilewicz, B. Depczyńska, K. Lausch, P. Roszak

rzystanie proponowanych w metodzie ćwiczeń oraz pozycji ułożeniowych jest zarówno działaniem leczniczym jak i profilaktycznym. W skład kinezyterapii o działaniu miejscowym wchodzi bardzo dużo różnego rodzaju ćwiczeń. Najistotniejsze dla usprawniania Damiana są ćwiczenia korekcyjne, których zadaniem jest szeroko rozumiana korekcja występujących wad – tułowia oraz kończyn. Zalet ćwiczeń fizycznych nie sposób przecenić. Odpowiednio stosowane mają zasadniczy wpływ na zakres ruchu w stawie, kształtują powierzchnie stawowe, warunkują elastyczność i sprężystość torebek i więzadeł. Uwapnienie kości w dużej mierze zależy od

ruchu, ćwiczeń i obciążenia. Ćwiczenia wpływają kształtująco na mięśnie, przywracając czynność, zwiększając ich siłę i masę, utrzymując prawidłową długość i elastyczność. Ruch w zależności od swej formy może być bodźcem dla układu nerwowego lub reakcją tego układu. Ćwiczenia spełniają rolę czynnika pobudzającego ośrodkowy układ nerwowy. Ćwiczenia i ruch zwiększają wydolność i sprawność układu krążenia, ułatwiają dopływ krwi tętniczej do obwodu, a przede wszystkim wspomagają odpływ krwi żylnej i chłonki. W skład ćwiczeń korekcyjnych, wykonywanych z Damianem, wchodzą ćwiczenia czynne, samowspomagane, wolne, oporowe, redresyjne, ogólnokondycyjne oraz relaksacyjne. Formy realizacji tych ćwiczeń są sporym polem do popisu dla terapeuty. Począwszy od wszelkiego rodzaju zabaw z przyborem, poprzez ćwiczenia w formie zadań do wykonania, a na torach przeszkód z wykorzystaniem przyrządów gimnastycznych kończąc. Ćwiczenia te są najczęściej bardzo atrakcyjne dla dzieci i chętnie wykonywane, mimo iż w swoich założeniach spełniają bardzo istotne cele, jak w przypadku Damiana. Ćwiczenia oddechowe prowadzone z Damianem wchodzące w skład kinezyterapii o działaniu miejscowym, przyczyniają się do realizacji celu, jakim jest zwiększanie pojemności życiowej płuc. Ogromna, nieoperacyjna deformacja kręgosłupa przyczynia się do uciśnięcia płuc powodując niewydolność oddechową. Przez zastosowanie odpowiednich ćwiczeń można nauczyć pacjenta prawidłowego oddychania oraz zwiększyć pojemność życiową płuc poprzez zwiększenie elastyczności i prężności tkanki płucnej. Ma to zasadniczy wpływ na stopień utlenienia krążącej krwi, a w konsekwencji na wydolność i sprawność fizyczną organizmu. Damian chętnie współpracuje podczas tych ćwiczeń wiedząc, że są one bardzo ważne. Wśród metod edukacyjnych stosowanych w Szkole wymienić należy metodę Weroniki Sherborne. Ideą metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Metoda zawiera ćwiczenia wywodzące się z naturalnych potrzeb dziecka, realizowane w parach złożonych z dorosłego opiekuna oraz dziecka. Bliski, fizyczny kontakt z drugim człowiekiem, możliwość uczestnictwa w zajęciach grupowych, podczas których inne dzieci wykonują Wykorzystanie wybranych metod pracy w terapii i rehabilitacji uczniów 115 to samo ćwiczenie oraz atrakcyjność i duży wybór ćwiczeń to z pewnością ogromne zalety metody. W przypadku Damiana ta metoda przyczynia się do zapobiegania pogarszaniu się stanu zdrowia oraz zwiększania ogólnej wydolności i kondycji organizmu. Przechodząc do metod fizykoterapeutycznych nie sposób pominąć masażu leczniczego. Pod pojęciem masażu rozumiemy ściśle określone oddziaływanie bodźcami mechanicznymi na tkanki organizmu żywego. Klasyczny masaż leczniczy polega na stosowaniu wielu chwytów, ruchów i opracowań mechanicznego drażnienia tkanek przez odpowiednią pracę rąk masażysty, wywierając w ten sposób pośredni i bezpośredni wpływ na organizm. A wpływ ten jest ogromny, począwszy od skóry poprzez układ ruchu (mięśnie, więzadła, stawy), układ krążenia, układ chłonny i wewnątrzwydzielniczy a na układzie nerwowym kończąc. W zależności od wielkości powierzchni tkanek objętej masażem może on mieć formę masażu ogólnego lub masażu odcinkowego jak w przypadku Damiana, gdzie masażem objęty jest grzbiet oraz mięśnie przykręgosłupowe. Dla Damiana jest to ponadto forma relaksacji, odpoczynku oraz rozluźnienia bardzo napiętych

w ciągu dnia mięśni pleców. Masaż stymulacyjny stosowany u Damiana jest formą automasażu wykonywanego przez dziecko przy pomocy kolczastych piłeczek oraz walców. Stosowany jest głównie do stymulacji kończyn dolnych zwłaszcza stóp, jak i kończyn górnych. Dodatkowo przynosi radość wynikającą z faktu, że dziecko odczuwa możliwość sprawstwa w stosunku do rzeczy jak i w stosunku do siebie. Spośród zabiegów fizykalnych mamy możliwość przeprowadzenia magnetoterapii oraz hydroterapii. Magnetoterapia to sposób leczenia polem magnetycznym zgodnie z zaleconymi parametrami, które w przypadku Damiana obejmują zmiany zwyrodnieniowe odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa, nerwobóle pleców oraz ogólną regenerację. Hydroterapia natomiast to zespół działań podejmowanych w wannie z wodą. Są to zarówno kąpiele perełkowe, jak również ćwiczenia w wodzie wykorzystujące zjawisko odciążenia, jakie daje środowisko wodne. Podczas kąpieli pęcherzyki tlenu działają mechanicznie na skórę wywierając pobudzający wpływ na receptory, ponadto działają rozluźniająco na układ mięśniowy oraz tonizująco na układ nerwowy. O atrakcyjności tej formy ćwiczeń nie trzeba już nawet wspominać i przekonywać. Zastosowanie zaprezentowanych metod w pracy z Damianem przyniosło oczekiwane rezultaty i korzyści. Nie jest to oczywiście recepta, którą należy stosować zawsze w przypadku dziecka z zespołem Rubinsteina-Taybi, ponieważ w pracy terapeutycznej należy zawsze indywidualnie rozpatrywać cele, jakie chcemy osiągnąć oraz możliwości, jakie mamy ku temu, pamiętając, że każdy człowiek jest indywidualnością. 116 D. Bilewicz, B. Depczyńska, K. Lausch, P. Roszak Podsumowując powyższe warto pamiętać, że o jakości rehabilitacji nie decyduje metoda, lecz terapeuta umiejący korzystać z różnych metod, stosownie do potrzeb dziecka. Powinien nie tylko umieć ocenić skuteczność dotychczasowej pracy z dzieckiem, ale też wyciągnąć wnioski praktyczne do dalszej terapii. Ponadto zawsze powinien kierować się zasadą, że „zły ruch jest nieraz gorszy w skutkach niż zupełny brak ruchu”. Magdalena Grycman
Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie

Porozumiewam się choćnie mówię , – skutecznoś metod wspomagających ć i alternatywnych w rehabilitacji dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwoju
Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się oznaczają wszelkie metody uzupełniające i wspomagające porozumiewanie się osób, które z różnych przyczyn nie używają mowy, albo mają problemy z porozumiewaniem się. Służą one odbudowywaniu komunikacyjnych więzi, dają szansę na kontakt z drugim człowiekiem, na naukę i samodzielność. W doborze metod ważne są indywidualne predyspozycje człowieka, jego umiejętności i możliwości, a także osobiste preferencje. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania są funkcjonalną, a nie kliniczną definicją zestawu strategii pomocniczych, których można nauczyć się w różnym wieku i niezależnie od kondycji zdrowotnej. Najważniejsza jest skuteczność porozumiewania, stąd często zakładamy używanie

wielu systemów równocześnie. Ważną rolę odgrywa taka funkcjonalność systemu, czyli możliwość używania go w wielu sytuacjach i z różnymi partnerami. Użytkowników wspomagających systemów porozumiewania się można spotkać między innymi wśród osób z porażeniem mózgowym, specyficznymi zaburzeniami mowy, upośledzeniem umysłowym, autyzmem. Im mniej dana osoba ma możliwości werbalnego wypowiadania się, tym większa będzie jej potrzeba „odkrycia” innego sposobu porozumiewania się. Użytkownicy będą stale potrzebowali pomocy profesjonalistów, oraz zrozumienia i wsparcia ze strony słuchaczy. Sama znajomość systemu i posia118
M. Grycman

danie drogiego urządzenia nie wystarczy, aby użytkownik mógł samodzielnie porozumiewać się z otoczeniem. W tym opracowaniu przedstawię postępowanie terapeutyczne, którego celem jest samodzielne i efektywne porozumiewanie się. Zaprezentuję proces uczenia dzieci szeregu niezbędnych umiejętności oraz dobierania i tworzenia specjalistycznych pomocy. Postępowanie to jest wynikiem wieloletnich poszukiwań zespołu specjalistów: logopedy, psychologa i rehabilitanta z Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji w Kwidzynie. Chciałabym zaprezentować dzisiaj osiągnięcia komunikacyjne piątki dzieci: Danieli, Rubena, Magdy, Erwina i Oskara. Przedstawię ich rosnące kompetencje, możliwe dzięki zastosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się. Optymalny rozwój umiejętności porozumiewania się dziecka niepełnosprawnego uzależniony jest od bardzo wczesnej stymulacji jego rozwoju. Dobrze skonstruowana terapia zapewnia dziecku możliwość gromadzenia wielu doświadczeń. Umożliwia poznawanie świata podczas aktywnej zabawy. Rosnące kompetencje intelektualne i społeczne dziecka mają duże znaczenie w rozwoju umiejętności porozumiewania się. Takie postępowanie wymaga od terapeutów przygotowania wielu specjalnych pomocy. Aby Daniela mogła samodzielnie siedzieć, skonstruowano dla niej odpowiednie krzesełko zrobione ze sklejki z wymodelowanym siedziskiem z pianki poliuretanowej. Dodatkowo zamontowano blat z wycięciem na tułów, co umożliwiło dziewczynce przyjęcie prawidłowej pozycji siedzącej. Tak umiejscowiony blat pozwolił również Danieli na rozluźnienie ramion i pierwszą swobodną zabawę rączkami. Wobec Danieli zastosowano stymulację poznawczą i motoryczną, zmierzającą do uczenia się samodzielności i aktywnego wpływania na rzeczywistość. Zachęcano ją do sięgania i dotykania przedmiotów, zabawek. Uczono, że dotknięcie przedmiotu wywołuje zmianę. Stwarzano również Danieli możliwość doskonalenia umiejętności używania włącznika dla wywołania określonego efektu, np. włączania i wyłączania zabawki. W ten sposób dziewczynka mogła zbierać doświadczenia – uruchamiać i poruszać różne przedmioty. Prowadzono również naukę śledzenia wzrokiem w poziomie, oraz naukę celowego wskazywania wzrokiem. W programie dalszego postępowania rozwijającego umiejętności porozumiewania się Danieli zaplanowano: 1. w miejscach aktywności Danieli umieszczenie zestawów obrazków tematycznie związanych z daną aktywnością, 2. uczenie Danieli, że codzienne aktywności składają się z kilku następujących po sobie czynności, 3. prowadzenie nauki skanowania przy pomocy jednego włącznika;

ważne jest by Daniela nauczyła się, że każde naciśnięcie włącznika powoduje kolejną zmianę w sekwencji zdarzeń, Porozumiewam się, choć nie mówię 119 4. wprowadzenie nowych pomocy komunikacyjnych np. magnetofonu; magnetofon uruchomiony przez Danielę przy pomocy włącznika odtwarza komunikat, który powoduje zmianę jej sytuacji, 5. nauczenie Danieli skanowania w poziomie i w pionie; istotne jest, aby nauczyła się również wykorzystywać tę umiejętność do obsługi komputera, 6. nauczenie Danieli porozumiewania się poprzez wskazywanie wzrokiem symboli umieszczonych na tablicach. Wprowadzanie pomocy wspomagających porozumiewanie się rozpoczynano od prostej tablicy z obrazkami. Ilość obrazków umieszczonych na tablicy uzależniona była od możliwości percepcyjnych, sprawności rąk i zdolności poznawczych dziecka. Rubena uczono wykorzystania tablic komunikacyjnych do porozumiewania się. Każde wskazanie było interpretowane i przynosiło określoną zmianę sytuacji. Ruben mógł rozmawiać w ten sposób z różnymi ludźmi. Ważne było, żeby mógł być aktywnym uczestnikiem wspólnej zabawy wielu osób. Do porozumiewania wprowadzano również elektroniczne pomoce komunikacyjne. Stwarzano takie sytuacje, aby Ruben mógł porozumiewać się: a) kiedy prosi o: • pomoc, • uwagę, • przedmiot, • aktywność, • jedzenie; b) kiedy chce więcej; c) kiedy protestuje; d) kiedy się wita; e) kiedy chce przekazać swoje potrzeby np. dotyczące toalety; f) kiedy chce przekazać swoje uczucia tj. smutek, frustrację, podniecenie. Prowadzono naukę skanowania przy pomocy jednego włącznika. Na tym poziomie ważne było, aby Ruben nauczył się, że każde kolejne przyciśnięcie włącznika powodowało zmianę w sekwencji zdarzeń. Następnie prowadzono naukę skanowania w poziomie i pionie oraz wywoływania w ten sposób zamierzonych przez Rubena efektów. Ta umiejętność była niezbędna do późniejszego obsługiwania komputera, rozwiązywania zadań oraz zbierania doświadczeń intelektualnych. Wspomagano porozumiewanie się Rubena poprzez wprowadzanie tablic z prostymi symbolami, następnie z symbolami złożonymi. Ponieważ Ruben opanował umiejętność czytania i pisania wprowadzaliśmy tablicę literową, oraz odpowiednio dostosowywaliśmy komputer. 120 M. Grycman W procesie edukacji ważne było doskonalenie umiejętności budowania zdań i konstruowania krótkich wypowiedzi. Ruben uczył się odpowiadać na pytania oraz je zadawać. Ćwiczył budowanie zdań z kilku wyrazów. Nauczyciel wspierał aktywne uczestnictwo Rubena w lekcji. Istotne było kształtowanie u Rubena umiejętności przekazywania informacji i wyrażania własnych myśli. W programie dalszego postępowania rozwijającego umiejętności porozumiewania

się Rubena zaplanowano: 1. doskonalenie umiejętności przekazywania informacji przy pomocy aktualnie używanego systemu, 2. wprowadzenie dodatkowego sprzętu dynamizującego porozumiewanie się takiego jak: komputer z oprogramowaniem komunikacyjnym Neurosoft SynTalk, 3. ćwiczenie umiejętności prowadzenia dialogu. Ważne było wypracowanie równowagi między rolą mówcy i słuchacza, 4. konstruowanie takich sytuacji, w których Ruben będzie mógł porozumiewać się z nieznanymi osobami. Magda sprawnie posługuje się swoimi pomocami komunikacyjnymi. Potrafi przy ich pomocy wyrazić swoje myśli i prowadzić rozmowę. Potrafi inicjować rozmowę i zmienić jej temat. Buduje również złożone wypowiedzi. W środowisku rówieśników zdobyła sobie przezwisko „Gaduła”. Magda doskonali umiejętność rozmowy, prowadząc ją z różnymi osobami. W trakcie realizacji programu terapeutycznego stwarzano sytuacje, w których Magda uczyła się samodzielności i niezależności. Magda ma wspaniałe marzenia i wiele planów. Napisała esej, który został opublikowany w książce wydanej przez ISAAC. Występowała w telewizyjnym programie dla osób niepełnosprawnych „Wtorkowe studio niepełnosprawnych”. Obecnie uczy się w Liceum Ogólnokształcącym i planuje studia. Nie rezygnuje ze swoich dążeń, choć musi pokonać wiele przeszkód, by dojść do wytyczonego celu. Ważnym zadaniem jest wspieranie Magdy w pokonywaniu wątpliwości i obaw. W programie dalszego postępowania rozwijającego umiejętności porozumiewania się Magdy zaplanowano: 1. poszukiwanie i dostosowanie pomocy komunikacyjnych, które podniosą dynamikę wypowiedzi i usprawnią porozumiewanie się Magdy, 2. wspomaganie procesu edukacji poprzez: • współkonstruowanie programu edukacyjnego, • wzbogacenie edukacji o pomoce multimedialne, programy komputerowe, książki mówione, książki pisane powiększonym drukiem, 3. organizowanie sytuacji, w których Magda uczy się samodzielności w codziennych sytuacjach życiowych, jak np. zakupy, uczęszczanie do szkoły, Porozumiewam się, choć nie mówię 121 4. organizowanie i zachęcanie do aktywnego udziału w życiu publicznym (turnusy, konferencje, program TV, publikacje, debaty). Erwin ze względu na ograniczenie ruchowe nie może pisać i obsługiwać standardowej klawiatury. Poszukiwano więc specjalistycznej klawiatury, z której chłopiec mógłby skorzystać. Pierwszą naszą propozycją była wirtualna klawiatura Wivik obsługiwana poprzez Symbi-Key, który za pomocą specjalnych włączników umożliwiał sterowanie komputerem. Następnie wykorzystano klawiaturę IntelliKeys. W podstawowym zakresie zaspokajała ona potrzeby Erwina, a ponadto była najtańszą propozycją. Kolejno modyfikowana klawiatura IntelliKeys pozwoliła Erwinowi pisać, korzystać z programów multimedialnych, grać i korzystać z Internetu. W programie dalszego postępowania rozwijającego umiejętności porozumiewania się Erwina zaplanowano: 1. poszukiwanie takiej klawiatury, która umożliwi sterowanie komputerem w pełnym zakresie,

2. naukę obsługi podstawowego pakietu Microsoft Office, dla potrzeb edukacji, 3. naukę wykorzystania zasobów internetowych (np. poczty elektronicznej oraz grup dyskusyjnych), 4. wspomaganie edukacji poprzez: • pomoc w tworzeniu autorskiego programu edukacyjnego, • oraz pomoc w dostosowaniu środków dydaktycznych1. Oskar urodził się z rzadkim zespołem genetycznym „Cri-du-Chat” (zespół kociego krzyku”). Zespół Cri-du-Chat odkryto stosunkowo niedawno, dotychczas uważany był za jednostkę nieuleczalną. Obecnie prowadzi się badania nad istotą powstałej niepełnosprawności. Bada się zachowania adaptacyjne dzieci nią dotkniętych oraz ich umiejętności porozumiewania się. Podczas pierwszej konsultacji dowiedzieliśmy się, że Oskar przeszedł wiele operacji i często przebywał w szpitalach. Uczestniczył w turnusach rehabilitacyjnych, a w wieku 5 lat rozpoczął terapię behawioralną w SOSW w Malborku (w 1997 roku). Nie uzyskano żadnych postępów w rozwoju chłopca. Oskar „cofał się” i nasilały się zachowania agresywne i autoagresywne. Rodzice zrezygnowali z edukacji i terapii w Ośrodku i poszukiwali sposobów, które poprawiłyby funkcjonowania Oskara. Oskar trafił do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie w wieku 8 lat. Podczas pierwszego spotkania był
______________
1 Powyższy

tekst opublikowano w materiałach konferencyjnych: Grycman M. (2001), III Regionalna Konferencja Krajów Europy Centralnej i Wschodniej – Wspomagające sposoby porozumiewania się, Kwidzyn, 7–9 czerwca 2001r. Warszawa: Stowarzyszenie Mówić bez słów.

122 M. Grycman bierny. Nie wykazywał żadnej aktywności, nie interesował się zabawkami (nie patrzył na nie, nie dotykał ich, nie manipulował nimi). U Oskara występowały zachowania autoagresywne: gryzł nadgarstek, rękawy, ramiona, ciągnął się za włosy, uderzał głową w stół, w podłogę, często w kaloryfer. Samostymulował się śmiechem, syczeniem, dodatkowo obserwowano stymulację paluszkami. Ustalono, że źródłem trudnych zachowań Oskara jest brak możliwości komunikacji oraz złe wzorce nabyte podczas czteroletniej edukacji z dziećmi autystycznymi. Rozpoczynając proces terapii chłopca postawiliśmy sobie następujące cele: – uaktywnić go, stworzyć mu warunki, w których byłby coraz bardziej świadomym sprawcą zmian w otoczeniu, – pomóc mu odczuć, że jego zachowania są komunikatami dla dorosłych, że dorosły ich słucha i według nich postępuje, – pozwolić mu odczuć konsekwencje własnych wyborów, – stworzyć bezpieczną przestrzeń – praca w strukturze. Zachęcano Oskara do sięgania po zabawki czy przedmioty, do dotykania ich. Dużą uwagę przywiązywano do nauki koordynacji wzrokoworuchowej. W tym okresie bardzo ważną rolę dla Oskara odgrywały zabawki mechaniczne takie jak świecący pajac, śpiewający kaczor, jeżdżący samolot.
Zdj. nr 1 świecący pajac Zdj. nr 2 śpiewający kaczor Zdj. nr 3 jeżdżący samolot

Każda z zabawek była oznaczona piktogramem. Oskar mógł dotykać zaetykietowanej zabawki, a wtedy rodzic lub terapeuta włączał ją za pomocą włącznika lub bawił się nią z chłopcem. W ten sposób uczono Oskara, iż każde dotknięcie przedmiotu wywołuje

zmianę (akcja – efekt). Dzięki temu Oskar zaspokajał potrzebę zabawy, był sprawcą, a nie tylko obserwatorem działań podejmowanych przez dorosłego. Dotknięcie zabawki przez Oskara miało znaczenie komunikacyjne. Na początku prowadziliśmy ręce Oskara pomagając mu dotknąć zabawki. Po kilku miesiącach zauważyliśmy, że Oskar coraz częściej patrzył na partnera, a nawiązanie kontaktu sprawiało mu przyjemność. Oskar uśmiechał się, dotykał partnera. Porozumiewam się, choć nie mówię 123 Kolejnym krokiem była nauka samodzielnego używania włącznika do uruchamiania zabawek.
Zdj. nr 4. Oskar uruchamia zabawkę za pomocą specjalnego włącznika

Początkowo włącznik był umieszczony tuż przy, a nawet na zabawce. Później zabawka mogła znajdować się w pewnej odległości od włącznika. W ciągu następnych miesięcy chłopiec doskonalił umiejętność używania włącznika w celu wywołania pożądanego efektu. W ten sposób mógł zbierać doświadczenia, uruchamiać i poruszać zabawki. Zdobył także nową umiejętność, jaką było dokonywanie świadomego wyboru. Dokonywanie wyboru przynosiło Oskarowi zmianę jego sytuacji. Gdy np. Oskar wybierał zabawę z piłką, kojarzono piłkę z jej symboliczną reprezentacją.
Zdj. nr 5. Oskar wybiera zabawę z piłką. Zdj. nr 6. Oskar jest aktywny podczas zabawy piłką

Efektywne okazało się również takie postępowanie, gdy terapeuta podążał za intencją dziecka, odczytując, interpretując i w konsekwencji spełniając jego pragnienia. Kolejnym krokiem było rozszerzenie systemu komunikacji Oskara o nowe, akceptowane społecznie komunikaty. Pomocny okazał się Profil komunikacyjny (załącznik). Pozwolił on zebrać dane o już istniejących elementach 124 M. Grycman systemu komunikacji i zaplanować jego rozwijanie. Profilem komunikacyjnym nazywamy uporządkowany zapis zachowań dziecka, które pełnią funkcje komunikatów. Następnym krokiem w terapii było rozszerzanie umiejętności porozumiewania się w zakresie grupy zachowań: upominania się o rzeczy i akcję. W trakcie tak prowadzonej terapii obserwowano zanikanie wielu trudnych zachowań. Aby rozszerzać możliwości sprawcze i stworzyć bezpieczną przestrzeń dla Oskara na zajęciach terapeutycznych wprowadzono obrazkowy plan zajęć.
Zdj. nr 7. Przykładowy plan zajęć wykorzystywany w pracy terapeutycznej z Oskarem

Oskar po zakończeniu zadania odwracał piktogram reprezentujący zakończoną czynność na planie obrazkowym. Oskar w czynnościach rutynowych, np. w kąpieli, potrzebował uporządkowania czynności i rozłożenia ich na etapy. Umieszczano tematycznie ułożone zestawy piktogramów w miejscach aktywności Oskara.
Zdj. nr 8. Tematycznie ułożone zestawy piktogramów podczas zajęć lekcyjnych

Porozumiewam się, choć nie mówię 125

Poniżej zaprezentowano ciąg symboli, który wisiał w łazience obok wanny. Podczas kąpieli mama Oskara nazywała czynności pokazując jednocześnie symbole. Chłopiec potrzebował tego, by z czasem móc aktywnie upominać się o czynności toaletowe. Mama mogła wówczas pozwolić sobie na to, by po każdym elemencie toalety pytać syna: „Co teraz?”. Oskar musiał wskazać odpowiedni symbol i w ten sposób sprawiał, by akcja toczyła się dalej.
Zdj. nr 9. Ciąg symboli, w łazience obok wanny

Oskar coraz chętniej wybierał aktywne zabawy, podczas których wkładał przedmioty do pojemnika i bawił się klockami. Po zakończeniu aktywności Oskar zakrywał kojarzony z zabawą symbol. 126 M. Grycman
Zdj. nr 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oskar wkłada przedmioty do pojemnika i bawi się klockami. Po zakończeniu aktywności Oskar zakrywa kojarzony z zabawą symbol

Do porozumiewania wprowadzono urządzenie BIGmack→ odgrywające wcześniej nagrany komunikat. Na urządzenie to nagrywaliśmy prośby: „Chcę jeszcze raz!”, „Pomóż mi!” itp. Oskar zaczął używać aktywnie tych komunikatów. Potrafił również adekwatnie do sytuacji użyć komunikatu „chcę skończyć”.
Zdj. nr 16. Oskar za pomocą BIGmacka→ informuje, że chce jeszcze raz budować wieżę z klocków Zdj. nr 17. Oskar sygnalizuje, że „chce skończyć” poprzez odwrócenie symbolu

Porozumiewam się, choć nie mówię 127

Oskar wykorzystywał BIGmack→, by poprosić o pomoc, gdy nie potrafił założyć sobie buta.
Zdj. nr 18. Oskar wykorzystuje BIGmack→, gdy chce poprosić o pomoc

Po roku terapii zaobserwowano duże zmiany w zachowaniu Oskara. Mama i nauczyciel zgłaszali, że zachowania agresywne występują już tylko sporadycznie. Oprócz powyżej opisanych umiejętności w zakresie porozumiewania się Oskar nauczył się lepiej koncentrować uwagę oraz stał się bardziej wytrwały podczas wykonywania ćwiczeń. Przedstawione w niniejszym opracowaniu postępowanie terapeutyczne trwa wiele lat. Zmienia się wraz z rozwojem użytkownika, rozwojem wiedzy, techniki. O sukcesie tego postępowania decyduje integracja ze środowiskiem społecznym. Dzieci, które przedstawiłam będą miały możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności dopiero wówczas, gdy integracja niepełnosprawnych niemówiących osób w środowisku społecznym stanie się codziennością. Będą mogły porozumiewać się z nami, chociaż nie mówią.

Bibliografia

GRYCMAN M. (2001), III Regionalna Konferencja Krajów Europy Centralnej i Wschodniej – Wspomagające sposoby porozumiewania się, Kwidzyn, 7–9 czerwca 2001 r. Warszawa: Stowarzyszenie Mówić bez słów.

128 M. Grycman Załącznik

PROFIL KOMUNIKACYJNY
Opracowanie: Magdalena Grycman i Katarzyna Kaniecka Imię i nazwisko dziecka: Oskar Topuszek
Zachowanie Funkcja kom. Akcept. społ. Nie akcept. społ. Prop. zmiany zachowania 1. Bierze mamę za rękę i prowadzi Prośba o pomoc w rozpakowaniu prezentu * 2. Pokazuje zabawkęsamolot, otwiera szufladę i wyciąga

baterię Prośba o włożenie baterii do zabawki * 3. Wskazuje na lodówkę Prośba o pomoc przy dostarczeniu jedzenia * Wprowadzenie piktogramu JEŚĆ 4. Dotyka i ciągnie tatę Prośba o naprawę „ciuchci” * Wprowadzenie piktogramu POCIĄG 5. Ciągnie mamę do łazienki Prośba o nalanie wody do wanny * Wprowadzenie piktogramu WANNA

STRONA CELOWO USUNIĘTA Z KSIĄŻKI

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci ul. Kołłątaja 4 82-500 Kwidzyn tel./fax (55) 279 30 22 strona internetowa: www.aac.pl e-mail: otir@post.pl Maria Paula Stasiakiewicz
Zakład Psychopatologii Dziecka Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Zastosowanie aktywnoś rysunkowej ci we wspomaganiu rozwoju poznawczego dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń
1. Wprowadzenie
Ernst Cassirer twierdzi, że istota ludzka żyje nie tylko w świecie fizycznym, ale także w świecie symbolicznym. Częściami składowymi tego świata są: język, mit, sztuka i religia, które tworzą symboliczną sieć ludzkiego doświadczenia. Przekroczenie progu dzielącego świat fizyczny i jego reprezentację wewnętrzną w postaci wiedzy o fizycznych właściwościach obiektów takich jak: kształt, wielkość, temperatura, plastyczność itp., od świata form symbolicznych wyrażanych przez język, rysunek etc. stanowi istotne zadanie rozwojowe. Jego realizacja warunkuje uczestniczenie w życiu społecznym i kulturowym. W psychologii ten szczególny aspekt umysłowego rozwoju określa się mianem funkcji semiotycznej. Początek drogi semiotycznego rozwoju dziecka stanowi naśladowanie zdarzeń i działań, które miały miejsce wcześniej. Znaczącym jej etapem jest aktywność rysunkowa. Jak wspierać rozwój semiotyczny dziecka? Jak pracować z dzieckiem aby rysowanie sprzyjało jego rozwojowi umysłowemu oraz rozwojowi jego zdolności twórczych? W opracowaniu zaprezentowane będą praktyczne odpowiedzi na te właśnie pytania. Uznaje się powszechnie, że aktywność artystyczna pełni ważne funkcje w rozwoju dziecka. Różne jej formy takie jak malowanie, rysowanie, lepienie z gliny i plasteliny, drama, muzykowanie i taniec wykorzystywane są we wspieraniu rozwoju dziecka, jak i w terapii jego zaburzeń. Zwykle jednak 132 M.P. Stasiakiewicz aktywność artystyczna kojarzona jest ze sferą ludzkich emocji, a nie poznania. Dlatego też możliwość wyrażenia swoich przeżyć, komunikowania ich innym w toku artystycznych działań i poprzez artystyczny wytwór uznawane są za zasadnicze cele arteterapii, również arteterapii osób z niepełnosprawnością intelektualną (por. Piszczek 1997, s. 54). Czy jednak terapeutyczne cele aktywności artystycznej mogą być ograniczane do ekspresji emocji? Na pewno nie. Działania artystyczne, szczególnie rysowanie, mogą odgrywać ważną i niezastąpioną rolę we wspieraniu rozwoju poznawczego

dzieci. A szczegółowiej – we wspomaganiu procesów konstruowania pojęciowej reprezentacji świata i integracji poszczególnych płaszczyzn tej reprezentacji: senso-motorycznej, obrazowej i językowej. Żadna forma wspierania rozwoju dziecka nie może być realizowana poza jego Ja Nie można kształtować umysłu nie uwzględniając uczuć, motywacji, potrzeb, obrazu siebie, samooceny, sfer szczególnej wrażliwości osoby, której chce się pomagać. Dlatego wskazania dotyczące umacniania Ja dziecka będą stałym elementem zaleceń dotyczących wspierania rozwoju umysłowego dziecka poprzez wspólne rysowanie. W artykule nie podejmuję zagadnień szczegółowych dotyczących dostosowywania metod pracy do wzorca konkretnych utrudnień w kształtowaniu się funkcji symbolicznej u dzieci z danym typem zaburzeń. Uwaga moja koncentruje się na wyjaśnieniu, czym w istocie jest funkcja semiotyczna, jak wprowadzany jest znak jako „wehikuł znaczenia” w relację między dorosłym a dzieckiem oraz ukazaniu teoretycznej koncepcji rysunku jako pojęcia przedstawieniowego oraz procesu rysowania jako tworzenia relacji semantycznych, by na tych teoretycznych podstawach ukazać możliwości wspomagania poznawczego rozwoju dziecka w toku wspólnego z nim rysowania. Ponieważ terapia w przypadku dziecka z utrudnieniami w rozwoju polega na przywracaniu, na tyle ile to możliwe, naturalnego jego toru, dlatego dysponowanie adekwatnym modelem teoretycznym rozwoju funkcji semiotycznej i roli jaką w tym procesie pełni rysowanie wydaje się być rzeczą fundamentalnej wagi.

2. Dlaczego rysowanie pełni w rozwoju dziecka funkcję szczególną? O roli jaką pełni aktywnoś rysunkowa ć w rozwoju poję ciowej reprezentacji ś wiata

Człowiek żyje w świecie fizycznym i symbolicznym. Co to znaczy, że żyje w świecie fizycznym? To znaczy, że spostrzega i działa, doświadcza fizycznych właściwości rzeczy dzięki ich zróżnicowaniu i zmianom wywoływanym poprzez własną aktywność np.: ucisk delikatny i mocny, ciepło Zastosowanie aktywności rysunkowej we wspomaganiu rozwoju poznawczego dzieci 133 i zimno, gładkość powierzchni, po której przesuwa się ręka i szorstkość, światło jasne i ciemne po odwróceniu głowy od jego źródła itd. Świata fizycznego człowiek może doświadczać względnie samodzielnie w toku własnej aktywności. Jednak już od najwcześniejszych faz życia napęd i zachętę do aktywności w świecie czerpie on z obecności innej osoby, tej, która obdarza go miłością. W ten sposób ludzka jednostka tworzy wewnętrzną, sensomotoryczną reprezentację rzeczywistości. Gromadzi olbrzymi zasób wiedzy o świecie, dzięki czemu może orientować się w nim, tj. rozpoznawać osoby, miejsca, sytuacje. Zwykle ten okres prewerbalnego rozwoju inteligencji jest mało doceniany, choć to właśnie w tym czasie i w ten sposób tworzą się podwaliny ludzkiej inteligencji, ludzkiej zdolności do naukowej i artystycznej kreacji (por. Piaget, 1996). A teraz pomyślmy co to znaczy, że człowiek żyje w świecie symbolicznym? Powiedzenie, że człowiek żyje w świecie symbolicznym znaczy między innymi to, że może mówić o czymś co jest nieobecne w zasięgu zmysłów, może czytać o czymś co zdarzyło się w innym czasie i miejscu, albo też nie zdarzyło się wcale, bo jest elementem fikcyjnego świata baśni, mitu, powieści, dramatu lub elementem abstrakcyjnej naukowej teorii. Świat symboliczny tworzą: język, mit, obyczaj, sztuka, religia, nauka. Małe dziecko nie używa języka werbalnego, nie zna obyczajów, nie ma dostępu do tekstów

naukowych – nie jest uczestnikiem ludzkiej komunikacji symbolicznej, choć oczywiście potrafi się świetnie porozumiewać poprzez sygnały takie jak uśmiech, wokalizacja, płacz, współdziałanie z opiekunem w toku zabawy czy wykonywania jakiejś codziennej czynności (jak np. jedzenie) lub – odmowę tego współdziałania. Jest aktywnym uczestnikiem tzw. pierwotnej (bezpośredniej), niejęzykowej komunikacji (Kaczmarek 1994). Świat fizyczny i jego wewnętrzną reprezentację w umyśle dziecka dzieli od świata symbolicznej reprezentacji i symbolicznych znaczeń zawartych w wypowiedziach czy wytworach artystycznych, pewna niewidzialna bariera. Jest to bariera funkcji semiotycznej nazywanej również funkcją reprezentacji. Funkcja reprezentacji polega na tym, że konkretny obiekt (np. pies), sytuacja czy zdarzenie (np. jedzenie obiadu) lub przeżywane uczucie (np. złość czy radość) są zastępowane jego znakiem, swoistym ekwiwalentem. Aby takie zastąpienie było możliwe, dziecko musi powiązać swoje wcześniejsze doświadczenie senso-motoryczne dotyczące danego obiektu (czy sytuacji) z tym obiektem fizycznie obecnym oraz jego znakiem używanym w danej społeczności, tzn. skonstruować w umyśle trójczłonową relację oznaczania (por. rys. 1). Zwykle pierwszymi znakami wprowadzanymi spontanicznie przez dorosłych opiekujących się dzieckiem są wybrane elementy zmysłowej charakterystyki aktualnie percepcyjnie doświadczanego obiektu czy sytuacji. Nazywa się je znakami umotywowanymi w przeciwieństwie do – arbitralnych, w żaden sposób nie nawiązujących do zmysłowo percypowalnych 134 M.P. Stasiakiewicz REPREZENTACJA UMYSŁOWA ELEMENT OZNACZAJĄCY (słowo, rysunek, gest) OBIEKT (przedmiot)
Rys. 1. Trójczłonowa relacja oznaczania wiążąca konkretny obiekt z jego znakiem poprzez reprezentację umysłową wielomodalnych doświadczeń związanych z danym obiektem. Funkcję znaku (element oznaczający) może pełnić dowolne zmysłowo postrzegane zjawisko, zwykle funkcję tę pełnią: gest, słowo, rysunek

cech określanego obiektu czy zdarzenia (w przykładzie rozpatrywanym poniżej znakiem umotywowanym psa jest „chau-chau” znakiem arbitralnym – „pies”). Kiedy dziecko widzi psa, głaszcze jego sierść i słyszy szczekanie, dorosły najczęściej mówi: „To jest piesek, robi chau-chau. Jak robi piesek?”, zwykle dziecko odpowiada: „Chau-chau”. Jeśli tego nie robi to najczęściej dorosły je zastępuje mówiąc: „Chau-chau. Piesek robi chauchau”, kiedy dziecko widzi innego psa zwykle dorosły powtarza: „Zobacz, piesek, chau-chau. Piesek robi chau-chau” W taki, lub temu podobny sposób, dorosły włącza w sytuacje wspólnej z dzieckiem aktywności poznawczej indeksalny znak „Chau-chau” dla oznaczenia klasy psów. Należy podkreślić, że znak taki jest elementem dziecięcego doświadczenia nie pojawia się „z zewnątrz”, a więc ma dla dziecka znaczenie, sens. Dziecko wyodrębnia percepcyjnie to co jest wspólne dla psów: łapy, ogon, głowę, brzuch, wydawane dźwięki, zapach, dotyk sierści, ciepło ciała, ruch widziany i odczuwany dotykiem itd. – tworzy pojęcie percepcyjne psa i łączy je z jego znakiem: umotywowanym „chau-chau”, a następnie arbitralnym – „pies”. Wyodrębniona przez dorosłego atrybutywna cecha psa – wydawane przez niego dźwięki – stają się znakiem – zastępnikiem nie tylko jednego psa, ale

całej ich klasy. Bowiem dorosły określeń „piesek” oraz „chau-chau” używa w stosunku do wielu wizualnie różniących się psów od bernardyna po pinczerka. W ten sposób najogólniej ujmując, dziecko opanowuje funkcję semiotyczną czyli funkcję reprezentacji. Wiąże wcześniejsze doświadczenia sensoZastosowanie aktywności rysunkowej we wspomaganiu rozwoju poznawczego dzieci 135 motoryczne uformowane w postaci tzw. pojęć percepcyjnych z systemem ludzkiej reprezentacji językowej. Bruner pisał: ”Społeczeństwo daje swym członkom to, czego nie zdołaliby osiągnąć samodzielnie w ciągu całego życia (...). Dostarcza im bowiem środków uproszczenia świata, głównie w postaci języka oraz związanego z nim porządkującego punktu widzenia” (Bruner, 1971, s. 22). Choć nie zdajemy sobie z tego na ogół sprawy, posługując się mową posługujemy się systemem pojęciowej, hierarchicznej reprezentacji rzeczywistości. Gdy mówimy „pies” używamy nazwy wydzielonej z rzeczywistości klasy obiektów, które charakteryzują się pewnym układem wyabstrahowanych cech: są zbudowane z głowy, tułowia, ogona, czterech łap, jako elementy głowy można wyróżnić: oczy, uszy, paszczę z zębami i językiem, poza tym są żywe co oznacza, że ruszają się, jedzą i wydalają oraz mają młode itd. Co więcej, klasę tę można powiązać z innymi klasami zwierząt i definiować z perspektywy miejsca zajmowanego w hierarchicznej strukturze pojęć – psy przynależą do klasy zwierząt zwanych ssakami i razem z np. kopytnymi jak krowy i konie, należą do ssaków lądowych. Z kolei klasę psów możemy dzielić wg kryterium rasy, wielkości, koloru, temperamentu, itd. Kryterium rasy leży u podłoża wyodrębniania stałych klas psów, które mają swoje stałe nazwy i definicje w języku w postaci opisów cech danej rasy. A definicja pojęcia to właśnie skrótowy opis właściwości danej kategorii, w tym przypadku danej rasy psów. Pozostałe, przytoczone wyżej kryteria, służą do wyodrębniania tzw. „klas wyprowadzanych z celu”, są zmienne, a lista ich jest praktycznie nieograniczona. Np. możemy klasyfikować jakąś grupę psów na: duże, średnie i małe lub/i łagodne czy agresywne, możemy krzyżować kryteria itd., i również opisywać, czyli definiować właściwości wyodrębnionej (wg przyjętych kryteriów) ich grupy. Pojęcia, jak łatwo zauważyć, „zwijają”, kondensują wiedzę, są jak swoiste paczki zaopatrzone odpowiednią etykietą, z których to paczek można niemalże bez ograniczeń wiedzę uzyskiwać – implikować. Np. wiedza o tym, że coś żyje, pozwala nam implikować, że to „coś” je, wydala, rozmnaża się. Możliwości implikowania wiedzy, jej przekształcania i wytwarzania nowej wiedzy o rzeczywistości poprzez pracę na strukturach poznawczych zawdzięczamy tworzeniu się w toku rozwoju wewnętrznej pojęciowej reprezentacji świata. Jej zręby w postaci pojęć percepcyjnych tworzą się już w okresie prewerbalnym, a cały system zyskuje nową jakość wraz z wprowadzeniem znaku zastępującego pojęcie percepcyjne (tj. wewnętrzną pojęciową reprezentację danego fragmentu rzeczywistości o charakterze senso-motorycznym) i mającego tę właściwość, że w komunikacji z drugą osobą to wewnętrzne doświadczenie może zostać przywołane i może być mentalnie opracowywane w toku wspólnej aktywności intelektualnej dorosłego i dziecka. Kiedy rozmawiamy z dzieckiem, kiedy czytamy z nim 136 M.P. Stasiakiewicz książeczkę, kiedy razem z nim rysujemy, ta wspólna aktywność intelektualna ma miejsce. Doznajemy wtedy bliskości emocjonalnej, dzielimy przeżycia i myśli, możemy mieć podobne lub różne wyobrażenia przedmiotu wspólnego

zainteresowania, nawzajem sobie o nich mówimy. Wtedy na matrycy dojrzałych struktur pojęciowych dorosłego i jego procedur intelektualnych kształtują się struktury pojęciowe i procedury intelektualne dziecka. Winnicott (1975) ten rodzaj kontaktu dziecka z dorosłym, niezbędny dla jego rozwoju intelektualnego, nazwał aktywnością w przestrzeni tranzycjonalnej, opartą o wspólny obiekt kulturowy. Pojęcie „przestrzeń tranzycjonalna” oznacza wspólną przestrzeń psychiczną, przestrzeń nakładania się uczuć i myśli dorosłego i dziecka. Trudno nie uznać, że opanowanie funkcji semiotycznej stanowi kluczowy moment w rozwoju dziecka, moment w którym „uzyskuje ono wstęp” do świata ludzkich znaczeń. Watzlawick (1992) nazwał ten świat „rzeczywistością drugiego rodzaju” w odróżnieniu od rzeczywistości pierwszego rodzaju, jakim jest świat doświadczany percepcyjnie i motorycznie. Trudno nie uznać, że „uzyskując wstęp” do ludzkiego świata znaczeń wyrażonych symbolami, świata, o którym Cassirer pisał jako „symbolicznej sieci ludzkiego doświadczenia”, dziecko nie realizuje jednego z ważniejszych zadań rozwojowych. Jaką rolę w konstrukcji pojęciowej reprezentacji świata pełni aktywność rysunkowa? Jeśli przyjrzymy się rysunkom dziecka, to okaże się, że przedstawiają one zwykle: ludzi, domy, drzewa, pojazdy, zwierzęta. Są to podstawowe kategorie ontologiczne (byty) otaczającej nas rzeczywistości. Na rysunek np. człowieka zwykle składa się: głowa z oczami i włosami, tułów, ręce i nogi ewentualnie elementy odzieży (co zależy od wieku i stopnia rozwoju rysunku u danego dziecka), na rysunek np. psa: głowa z oczami, uszami i paszczą, tułów, ogon i łapy. Ani człowiek wyobrażony w taki sposób, ani pies nie są wizualnie podobne (tak jak fotografia) do oryginału, niemniej przez wszystkich są rozpoznawalne odpowiednio jako: człowiek i pies, ponieważ posiadają niezbędne cechy definicyjne człowieka i psa wyrażone jednak nie językiem werbalnym, a językiem form wizualnych. Dlatego o rysunkach dziecka można powiedzieć, że są pojęciami przedstawieniowymi lub znakami, wizualnymi reprezentacjami określonych kategorii (klas) obiektów. Dziecięcy rysunek schematyczny psa jest znakiem tak jak dźwięki „chau-chau” lub „pies” dla klasy obiektów zwanych w naszym języku psami. Dzieci nie rysują podobizny konkretnej osoby, ale reprezentację wspólną klasy obiektów np. dziewczynkę, chłopczyka, zwierzątko, ptaka. Również nas, dorosłych proszą o narysowanie dziewczynki, chłopczyka itd. i my im rysujemy podobne schematy zawierające istotne elementy definicyjne danej klasy obiektów tzn.: ludzi, dziewcząt, chłopców, domów itd. Zastosowanie aktywności rysunkowej we wspomaganiu rozwoju poznawczego dzieci 137 Pojęcie przedstawieniowe, które dziecko tworzy dla oznaczenia danej klasy obiektów świata rzeczywistego jest najpierw bardzo proste i wraz z wiekiem i postępem rozwoju dziecka coraz bardziej wzbogaca się o kolejne szczegóły i udoskonala w aspekcie technicznej sprawności kreślonych form. Aby cokolwiek narysować, dziecko musi dokonać abstrakcji elementów powtarzających się w obserwowanej rzeczywistości i ich syntezy, tak by powstał koherentny schemat. Tworzenie własnej formy w toku rysowania jest więc obserwowalnym produktem procesów myślenia dziecka. Zwracali na to uwagę już Szuman i Arnheim. Szuman (1990) pisząc o rysunku dziecka jako schemacie wydobywał jego najistotniejsze cechy, tj. redukcję bogactwa szczegółów spostrzeganej rzeczywistości, celowy charakter tej

redukcji zmierzającej do wydobycia cech najistotniejszych rysowanych obiektów oraz element konstrukcji reprezentacji. Arnheim (1978) zwracał uwagę na ogólny charakter dziecięcych przedstawień oraz ich związek ze zmysłowymi doznaniami i umysłową pracą nad formą, jako ogólną reprezentacją zmysłowo-motorycznie doświadczanego przedmiotu, np. kształtu określonej grupy obiektów. Arnheim pisał: „Zanim zdamy sobie sprawę z indywidualnego charakteru jednego psa, postrzegamy to, co ogólnie znamionuje psy. Zatem słusznie można by się spodziewać, że pierwsze przedstawienia artystyczne, oparte na naiwnej obserwacji, będą się zajmowały generaliami – czyli prostymi, najogólniejszymi cechami strukturalnymi. I tak jest rzeczywiście” (Arnheim, 1978 s. 174) oraz: „Życie umysłowe dzieci wiąże się ściśle z ich doznaniami zmysłowymi. Dla młodego umysłu rzeczy są takie na jakie wyglądają: jak dźwięczą, jak poruszają się, jak pachną” (s. 172). Doświadczenia płynące z działania w świecie i wielozmysłowego spostrzegania przedstawiane są w rysunku „...jeżeli pragnę przedstawić krągłość przedmiotu takiego jak głowa, nie mogę oprzeć się na żadnym kształcie rzeczywiście w nim danym, tylko muszę znaleźć czy wymyślić kształt, który należycie ucieleśni ogólną wzrokową cechę „krągłości” w świecie rzeczy namacalnych. Dziecko, które każe kółku zastępować głowę, nie otrzymało kółka od przedmiotu. Jest to prawdziwy wynalazek, imponujące osiągnięcie, do którego dziecko dochodzi po długim i żmudnym eksperymentowaniu” (s. 175). W ten sposób Arnheim podkreśla kreowanie przez dziecko własnej formy w toku rysowania jako działanie o kluczowym znaczeniu dla jego rozwoju umysłowego. Własna forma jest odkryciem dziecka, dowodem jego umysłowej pracy nad percepcyjno-wyobrażeniową, działaniową i werbalną reprezentacją rzeczywistości., świadectwem wypracowania pojęciowych reprezentacji dla określonych klas obiektów. Taką pojęciową reprezentację nazywa się schematem lub rysunkiem schematycznym. Słowo „schemat” oznacza, iż w rysunku są ujęte podstawowe, niezbędne cechy przedstawianych obiektów a nie to, iż jest on niedoskonały czy w jakiś sposób niekompletny. Na każdym poziomie rozwoju schematy rysowane przez dziecko są 138 M.P. Stasiakiewicz takie, jakie być powinny, tzn. zgodne z jego możliwościami umysłowymi. Nie należy form tworzonych przez dziecko ośmieszać czy wytykać im błędy. Można natomiast z dzieckiem rozmawiać w toku rysowania i w ten sposób pobudzać je do rozbudowywania i udoskonalania tworzonych przez nie form. Bo dobra rozmowa z rysującym dzieckiem jest najlepszym sposobem wspomagania jego rozwoju umysłowego. Jak ją prowadzić? To zagadnienie będzie przedmiotem kolejnego punktu artykułu. Jakie wnioski praktyczne płyną z teoretycznej wiedzy o rysunku, jako pojęciu przedstawieniowym i z rozumienia roli, jaką w rozwoju pojęciowej reprezentacji świata pełni kreowanie własnej formy w toku rysowania?

3. Implikacje praktyczne teoretycznej koncepcji rysunku jako poję przedstawieniowego. cia
Jeśli rozumiemy, że rysując dziecko konstruuje i doskonali pojęciową reprezentację świata, to staje się oczywiste jak ważne jest, by mogło ono tę własną formę tworzyć i doskonalić. Tymczasem, jak łatwo zauważyć, dzieciom podsuwane są zewsząd formy cudze, w postaci różnego rodzaju kolorowanek i szablonów. Jest ich wiele w podręcznikach dla klas początkowych i różnorodnych materiałach dla dzieci przedszkolnych. Można powiedzieć, iż twórczość dziecka została wyparta i zagłuszona przez twórczość „dla

dziecka”, często o wątpliwych walorach artystycznych, estetycznych i kształcących. Szkody, jakie czyni się dziecku pozwalając na nieograniczone korzystanie z tego typu publikacji są co najmniej trojakiego rodzaju. Negatywny wpływ na rozwój sprawności senso-motorycznej to pierwszy z trzech rodzajów szkód. Polega na ograniczaniu różnorodności i precyzji ruchów wykonywanych w toku rysowania. Jeśli przyjrzymy się uważnie bazgrołom i pierwszym dziecięcym schematom, to zauważymy wielkie bogactwo kreślonych linii. Rysując swobodnie, dzieci kreślą różnego rodzaju linie: proste pionowe, poziome i ukośne, linie faliste, swobodnie błądzące, pętle różnej wielkości, spirale, linie łamane w różnych ułożeniach na płaszczyźnie ponadto: kropki, okręgi, owale, kwadraty, trójkąty. Linie w rysunkach schematycznych są stosowane w trzech zasadniczych funkcjach: zastępnika obiektu, gdy dziecko rysuje przy pomocy jednej linii np. rękę, nogę czy ogon psa; konturu, gdy tę rękę rysuje przy pomocy dwóch linii zamykających pewien obszar płaszczyzny lub też w roli kreski cieniującej dla zaznaczenia płaszczyzny jakiegoś obiektu. W przypadku kolorowanek aktywność dziecka zostaje zredukowana do najwcześniejszej rozwojowo formy, tj. bazgroły bezładnej polegającej na wykonywaniu ruchów wahadłowych i zarysowywaniu w ten sposób płaszczyzny. Zastosowanie aktywności rysunkowej we wspomaganiu rozwoju poznawczego dzieci 139 Drugi rodzaj szkód dotyczy uniemożliwienia dziecku tworzenia własnej formy, tj. tworzenia pojęć przedstawieniowych. Zarysowując kształty zamieszczone w kolorowankach dziecko nie ma możliwości przypominania sobie przeżytych doświadczeń, nie dokonuje analizy myślowej w celu wybrania ważnych elementów zaobserwowanej i zapamiętanej rzeczywistości, tych kryterialnych elementów, które będą stanowiły elementy rysunku tj. – elementy wizualnej definicji klasy przedstawianych obiektów. Nie dokonuje też ich syntezy w koherentną postać, tzn. nie kreuje znaku. Nie odzwierciedla w linii własnego doświadczenia zmysłowego związanego z rysowanym obiektem, bo jedynie zarysowuje jakieś kontury, które nie mają związku z przeżyciami i działaniami dziecka. Nie może też w toku rysowania werbalizować swoich doświadczeń, bo przecież kolorowanka nie jest elementem jego indywidualnego doświadczenia. Dwa wyżej opisane rodzaje szkód dotyczyły sfery funkcjonowania poznawczego. Trzeci ich rodzaj dotyczy sfery Ja. Dziecko rysując własną formę doświadcza potwierdzenia siebie, swoich kompetencji i swego rozumienia świata w kreowanym wytworze. Podobnie jak dorosły artysta, odczuwa związek z wytworem, może powiedzieć: ja to zrobiłem, to jest moje, to mnie oznacza. Zwykle uczucia te są podzielane przez opiekujących się nim dorosłych W ten sposób uobecnia siebie w świecie, zyskuje potwierdzenie swojej indywidualnej tożsamości poprzez obiekt. Śleszyński (1995) cytując Marleau-Ponty’ego pisze: „Świadomość „ja potrafię” bazuje na kinestetycznej świadomości. Jest to płynny ruch skierowany na skuteczność tego, co robię, odznaczający się kinestetyczną jednością, pozwalająca działającej osobie czuć się z tym dobrze.” (s. 63) Tych przeżyć pozbawione jest dziecko, które z jakiś powodów pozbawione zostało możliwości spontanicznego rysowania. Należy zwrócić uwagę na fakt, że kształty zawarte w kolorowankach bardzo się podobają niektórym dorosłym, a dziecko jest silnie nagradzane za ich wypełnianie. Pociąga to dodatkowe szkody, bowiem jeśli rysunki z kolorowanek oceniane są jako doskonalsze i ładniejsze, odbierają mu odwagę tworzenia, zadowolenie z własnych kreacji, hamują inwencję, skupiają uwagę

na trafnym naśladowaniu cudzych przedstawień. Dziecięce rysowanie jest rodzajem twórczości aleatorycznej, to znaczy takiej, dla której obszarem odniesienia jest świat rzeczywisty. Opisuje ono w rysunku świat materialny, ale też świat swoich przeżyć, fantazji, obejrzanych filmów i słyszanych baśniowych wątków. Nie prowadzi, jak to ma miejsce w przypadku dorosłego artysty, dialogu z kierunkami i nurtami estetycznymi w sztuce. Ten fundamentalny związek rysunku dziecka z obszarem jego doświadczenia nie powinien być zakłócany przez produkty graficzne pozbawiające je możliwości myślenia i radości tworzenia. 140 M.P. Stasiakiewicz

4. Rysunek dziecka w perspektywie taksonomii relacji semantycznych Chaffina i Herrmanna
Koncepcja teoretyczna rysunku jako pojęcia przedstawieniowego stwarza podstawy do jego pogłębionej analizy jako układu relacji semantycznych. Jeśli zrozumiemy, że dziecko rysując np. psa tworzy znakową reprezentację klasy obiektów (psów), a następnie rysując przed psem miskę (znakową reprezentację klasy misek), ustala relacje semantyczne między reprezentacjami tych dwóch klas obiektów, bo mówi: „Pies je z miski”, to możemy postawić pytanie o to, jakie rodzaje relacji w rysunku dziecko tworzy, czy relacja między psem a miską czymś różni się od relacji między psem a jego budą lub kotem, którego dziecko dorysowało kontynuując swój rysunek? Aby odpowiedzieć na takie pytania trzeba dysponować odpowiednim narzędziem teoretycznym, to znaczy teorią relacji semantycznych. Narzędzie takie opracowali Chaffin i Herrmann (por. Francuz 1995) na podstawie analizy dojrzałych tekstów filozoficznych i naukowych. Wyłonili oni 31 rodzajów szczegółowych relacji semantycznych łączących pojęcia języka i podzielili je na pięć rodzin. Rodzinę relacji część – całość, rodzinę relacji przyczynowych, rodzinę relacji podobieństw, rodzinę relacji zawierania logicznego i rodzinę relacji przeciwstawień. W każdej z rodzin znalazło się od czterech do ośmiu rodzajów relacji szczegółowych. Pięć rodzin relacji autorzy podzielili dodatkowo na dwie grupy: pierwsza to grupa relacji pragmatycznych, do których zaliczyli rodzinę relacji część – całość i rodzinę relacji przyczynowo – skutkowych. Ich specyficzna cechą jest to, ze powstają w oparciu o doświadczenie senso-motoryczne, tj. działanie w środowisku i obserwacje skutków działań własnych i innych osób, jak również w oparciu o uczestniczenie w różnorodnych typach aktywności ludzkiej (jedzenie, kładzenie się do łóżka, spacer, rozmowa, zabawa, jazda rowerem, kąpiel itd.). Druga grupa, to grupa relacji logicznych obejmująca rodzinę relacji zawierania logicznego oraz rodzinę relacji podobieństw. Poza tym podziałem pozostała rodzina relacji przeciwieństw. Taksonomia stanowi pewien stosunkowo kompletny, choć nie zamknięty, opis zasobu relacji, które ludzie mogą tworzyć w języku. Poziom językowych kompetencji związany z wiekiem i wykształceniem wpływa na wielość i różnorodność tworzonych relacji. Dlatego nie wszystkie z relacji opisanych przez Chaffina i Herrmanna mogą pojawić się w rysunkach dzieci. Ponadto nie wszystkie relacje mogą być przedstawione w rysunku, bo nie da się narysować pojęć abstrakcyjnych typu „przepływ energii” oraz pojęć, które nie dotyczą rodzajów rzeczy (tzw. pojęć taksonomicznych) lecz są pojęciami heteronomicznymi opisującymi zbiór rzeczy danego rodzaju np. meble. Można natomiast narysować krzesło i stół (są to pojęcia taksonomiczne) choć istnieją tylko stoły i krzesła jednostkowe, dziecko rysuje pojęcie,

reprezentację dla klasy krzeseł czy stołów, tj. ich ogólny schemat; dla Zastosowanie aktywności rysunkowej we wspomaganiu rozwoju poznawczego dzieci 141 pojęcia „meble” nie ma takiego ogólnego schematu. Jakie relacje semantyczne wyłonili Chaffin i Herrmann? Oto skrótowa ich prezentacja: Relacje pragmatyczne: • Rodzina relacji przyczynowych: relacje te dotyczą skryptów działań i zdarzeń np. podmiot działania – działanie, podmiot działania – przedmiot działania • Rodzina relacji część – całość: relacje te dotyczą zawierania fizycznego np. twarz – całość, nos jej część Relacje logiczne: • Rodzina relacji zawierania: związek nadrzędności – podrzędności logicznej np. ryby, ptaki i ssaki razem tworzą klasę nadrzędną zwierząt • Rodzina relacji podobieństw: pokrywanie się zakresu i znaczenia dwóch terminów np. synonimy lub relacja koniecznej atrybucji polegająca na tym, że jeden termin opisuje konieczną cechę drugiego: szpilka – kłująca, głowa – okrągła Relacje przeciwstawień: • Terminy opozycyjne: wysoki – niski, z przodu – z tyłu, na zewnątrz – wewnątrz, dawać – odbierać Specyfika relacji przyczynowych polega na tym, że dotyczą one skryptów działań i zdarzeń. Stała reprezentacja zdarzenia i działania, jego przebiegu, stosowanych narzędzi i skutków, czy wyników stanowi podstawę zaistnienia relacji przyczynowych. „podstawą tworzenia się wiedzy, a zatem i rdzeniem wszystkich typów relacji przyczynowych jest zdarzenie czy doświadczenie.” (Francuz, 1995, s. 208) O relacjach przyczynowych można powiedzieć, że jest to podstawowy rodzaj relacji obecnych w rysunku dziecka. Oto przykłady relacji przyczynowych obecnych w rysunku dziecka (rys. 2), na którym przedstawiona jest dziewczynka jadąca rowerem: • podmiot działania – działanie Ja (podmiot działania) – jazda (działanie), relacja doprecyzowana w wypowiedzi „Jak jechałam na rowerze” • podmiot działania – przedmiot działania: ja – rower • działanie – przedmiot „odbiorca” działania: jazda – rower Relacje typu część – całość są typem relacji zawierania lecz zawierania fizycznego a nie logicznego. Dziecko tworzy je obserwując obiekty i manipulując nimi. Np. nos jest częścią twarzy, z całą twarzą łączy go relacja zawierania typu część (cała twarz jako całość, nos jako jej część). Wierzbicka 142 M.P. Stasiakiewicz
Rys. 2. „Jak jechałam na rowerze” (Ola 6 lat)

(1999) tego typu pojęcia nazywa kategoriami kolektywnymi. Są to systemy oparte na pojęciu części składowych (partonomie) w odróżnieniu od klasy rzeczy, którą opisuje pojęcie taksonomiczne (taksonomie). Relacje część – całość są również powszechnie obecne w dziecięcym rysunku. Oto ich szczegółowe rodzaje: • Relacja: całość – część funkcjonalna: samochód – koło, twarz – oko Rower to całość, jej części funkcjonalne to: koła, kierownica, rama itd. • Relacja: całość – element zbioru: snop zboża – kłos • Relacja: całość – członek grupy: klasa –uczeń • Relacja: całość – składnik, z którego całość jest między innymi zrobiona:

ciastko – mąka • Relacja: całość – części w niej zlokalizowane i funkcjonalnie powiązane: sypialnia – łóżko, czytelnia – książka • Relacja przestrzennego zawierania: łączy dwa obiekty, z których jeden zawiera przestrzennie drugi (funkcja jest tu nieistotna): Poznań – ratusz lub: dom – lampa • Relacja organizacyjnego zawierania: łączy dwa terminy opisujące jednostkę nadrzędną i podrzędną organizacyjnie: kuratorium – dział badań • Relacja: całość – jednostka miary całości: kilometr – metr, złoty – grosz. Zastosowanie aktywności rysunkowej we wspomaganiu rozwoju poznawczego dzieci 143 Dziecko rysując i mówiąc w trakcie rysowania przepracowuje swoje doświadczenia percepcyjno-motoryczne, spaja i rozbudowuje swój system poznawczej reprezentacji świata, na który składają się schematy działań, obrazy umysłowe i pojęciowy ludzki język (por. Bruner 1978). Dzięki temu również nabywane słowa nie są dowolnymi, pustymi etykietami a zyskują „doświadczeniową głębię”. Rysując i „opowiadając” swój rysunek dziecko przeżywa ponownie sytuacje, zdarzenia. Rysowanie w procesach tworzenia pojęciowej reprezentacji rzeczywistości stanowi narzędzie organizowania tej reprezentacji w uporządkowane struktury hierarchiczne. Rysunek – pojęcie przedstawieniowe podtrzymuje funkcje intelektualne, bo można go spostrzegać, można o nim mówić i można go uzupełniać, wzbogacać o szczegóły, można reorganizować pojęciową reprezentację tworząc kolejne rysunki dotyczące tego samego tematu. W rysunku dziecko ujmuje relacje semantyczne występujące między częściami składowymi danego obiektu, jak i różnymi obiektami. Rysując swoją formę musi wyabstrahować cechy istotne pomijając akcydentalne, znajdować dla nich formę wizualną, łączyć w całość, ustalać relacje logiczne z innymi obiektami, jak np. w rysunku przedstawiającym psa, który stoi na podłodze przy misce i je. Ponieważ rysunek jest pojęciem przedstawieniowym i odzwierciedla system pojęć dziecka, to można rysując z nim i rozmawiając, wspomagać rozwój pojęciowej reprezentacji świata i aktywnie wpływać na powstawanie nowych relacji semantycznych. Szczególnie zaś relacji logicznego zawierania, których wprost nie można w rysunku zawrzeć, a które pojawiają się w rozmowie towarzyszącej rysowaniu. Mówienie w toku rysowania pojawia się u dzieci spontanicznie jako naturalne dopełnienie tworzonej w rysunku pojęciowej reprezentacji rzeczywistości. Może i powinno być ono wykorzystane do włączania w system pojęciowej reprezentacji świata tzw. pojęć abstrakcyjnych, tj. nie mających konkretnych reprezentantów jak np. owoce, przekaz informacji itp. Z opanowaniem tej grupy pojęć dzieci mają największe kłopoty.

5. Zasady wspólnego rysowania nastawionego na wspomaganie tworzenia przez dziecko relacji semantycznych i integrowania płaszczyzn reprezentacji rzeczywistoś ci: enaktywnej, ikonicznej i symbolicznej
1. Dobra rozmowa w toku rysowania powinna mieć charakter aktywności w przestrzeni tranzycjonalnej opartej o wspólny obiekt kulturowy. Obiektem kulturowym jest powstający rysunek dziecka. Dorosły daje się wprowadzić w świat dziecięcej wyobraźni i uczuć, obdarzając je życzliwą uwagą. 144 M.P. Stasiakiewicz

2. Dziecko nie może być odpytywane z elementów rysunku, nie można też narzucać mu kolejnych elementów treściowych. Inicjatywa jest w ręku dziecka dorosły dostraja się do potrzeb dziecka, ale również „prowadzi je” przy pomocy pytań – próśb o wyjaśnienie elementów pojawiających się w rysunku i/lub sugestii dotyczących możliwości umieszczenia kolejnych elementów w rysunku, np. części ciała czy też części garderoby przedstawianych postaci albo elementów wyposażenia rysowanego przez dziecko wnętrza. Dziecko i jego rysunek powinny być obdarzane życzliwą uwagą, szkodliwe jest traktowanie inwazyjne, wymuszanie szczegółów, nakłanianie do kontynuacji pracy, gdy dziecko jest już zmęczone. 3. W toku wspólnego rysowania, którego celem jest wspomaganie pojęciowej reprezentacji świata i integrowanie płaszczyzn reprezentacji enaktywnej, ikonicznej i symbolicznej, staramy się nazywać rysowane przez dziecko obiekty i używać określeń klasy, do której należą, tj. używać nazwy z wyższego piętra hierarchii pojęciowej reprezentacji świata. Jeśli np. dziecko zakreśla konturem fragment płaszczyzny i mówi, że jest to pies, możemy zapytać „A on leży czy stoi?”, co może wywołać dorysowanie łap; gdy dziecko dorysuje łapy, tzn. utworzy relację część – całość (całością jest tu cały pies) możemy rozmawiać tak, by sprowokować dorysowywanie kolejnych elementów tzn. tworzenie kolejnych relacji część – całość: „On ma uszy długie czy krótkie?”, „A ogonek schował pod siebie?”. Możemy również zapytać: „Czy są obok niego inne zwierzęta?” wprowadzając w ten sposób relację logicznego zawierania wiążącą terminy: pies, kot, chomik we wspólną klasę zwierząt. Jeśli dziecko rysuje np. kota, możemy powiedzieć „tak, pies i kot to zwierzęta, a co one robią?” – ostatnie pytanie pobudza do utworzenia relacji z rodziny relacji przyczynowych np. podmiot działania – nazwa aktywności, podmiot działania – przedmioty typowo służące do jego realizacji itd. Dziecko może powiedzieć np. „Jedzą” i dorysować każdemu miskę z jedzeniem tworząc relację podmiot działania – przedmiot typowo służący do jego realizacji.. Pytania pobudzają proces rysowania, tzn. proces tworzenia kolejnych relacji semantycznych i włączania w system pojęć dziecka pojęć nadrzędnych, z wyższych poziomów struktury reprezentacji, co oznacza tworzenie kolejnych relacji zawierania logicznego. Pytania są integralnym elementem rozmowy toczącej się „wokół” rysowania a nie formą „odpytywania” dziecka z posiadanej wiedzy o świecie. Jeżeli dziecko rysuje spontanicznie, nie należy tego procesu przerywać, natomiast należy włączać się do dziecięcych wypowiedzi wprowadzając nazwy klas rysowanych obiektów, tzn. wprowadzać relacje logicznego zawierania. Np. jeśli dziecko rysuje śliwkę możemy zapytać „Czy narysujesz jeszcze jakieś inne owoce?” Jeśli dziecko nie rozumie pytania możemy objaśnić: śliwka to owoc jabłko to też owoc i gruszka to też owoc – pytam czy narysujesz takie owoce Zastosowanie aktywności rysunkowej we wspomaganiu rozwoju poznawczego dzieci 145 jak jabłko albo gruszka, czy tylko śliwki?” Rozmowa musi być naturalna, jej przebieg zależy od tego co dziecko rysuje. Wspólne rysowanie trwa tak długo, jak długo rysowanie i rozmowa są dla dziecka interesujące. Można „opowiedzieć” rysunek po jego zakończeniu. Przypomnieć jak powstawał, tzn. co po kolei dziecko dorysowywało z użyciem nazw klas i obiektów, które są ich przedstawicielami.

6. Uwagi końcowe

W przypadku psychologicznych badań rysunku wiele uwagi poświecono opisowi jego przemian w toku rozwoju, od bazgroły po schemat i próby

tworzenia rysunków w konwencji realizmu wizualnego (Lowenfeld, Brittain, 1977), wiele uwagi poświęcono również zagadnieniu oceny jego walorów artystycznych i estetycznych oraz możliwościom projekcyjnej jego interpretacji. W badaniach nad rysunkiem w zasadzie nie podejmowano tematu adaptatywnego sensu rysowania, tzn. nie stawiano najbardziej zasadniczego pytania – dlaczego dziecko rysuje? Jakie zadania rozwojowe spełnia – rysując. Koncepcja teoretyczna rysunku jako pojęcia przedstawieniowego umożliwiając jego analizę pod kątem tworzonych relacji semantycznych, ujawnia ten sens. Jest nim tworzenie pojęciowej reprezentacji świata – poznawczej mapy o cechach indywidualnych i społecznych wnoszonych przez język i kulturę, mapy umożliwiającej ludzkiej jednostce poruszanie się tak w świecie fizycznym, jak w świecie ludzkich, kulturowych symboli. Jest rzeczą bardzo optymistyczną i przynoszącą nadzieję, że tak skomplikowane procesy poznawczej organizacji możemy wspomagać w tak prosty sposób i w toku tak przyjemnych działań, jakim jest wspólne rysowanie z naszym dzieckiem.

Bibliografia
AFFOLTER F. (1977), Spostrzeganie, rzeczywistość, język. Warszawa, WSiP. ARNHEIM R. (1978), Sztuka i percepcja wzrokowa. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. BRUNER J. (1971), O poznawaniu. Warszawa: PIW. BRUNER J. (1978), Poza dostarczone informacje. Waszawa: PWN. LAM W. (1960), Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój. Warszawa. LOWENFELD V., BRITTAIN W.L. (1977), Twórczość a rozwój umysłowy dziecka. Warszawa: PWN. KACZMAREK B.L.J. (1994), Mózg, język, zachowanie. Lublin: UMCS. STASIAKIEWICZ M.P. (2001), Prototypowy obraz świata w rysunku dziecka. Toruń – Poznań: Edytor. STASIAKIEWICZ M.P. (2002), Rysunek w diagnozie funkcjonowania poznawczego osób z niepełnosprawnością intelektualną. [w:] D. Lotz, K. Wenta, W. Zeidler (red.) Diagnoza dla osób niepełnosprawnych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Instytut Pedagogiki.

146 M.P. Stasiakiewicz

SZUMAN S. (1990), Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka. Warszawa: WSiP. ŚLESZYŃSKI D. (1995), Egzystencjalna analiza prenatalnych i natalnych struktur językowo-działaniowych. [w:] Świat Psychoanalizy, 2. WATZLAWICK P. (1992), Communications et paradoxes. Le Journal des Psychologues. 100 (s. 46–47). WIERZBICKA A. (1999), Język, umysł, kultura. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. WINNICOTT D.W. (1976), Jeu et realite Paris: Gallimard.

Bogusława Kaczmarek
Zakład Psychopatologii Dziecka Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

Metoda Makaton we wspomaganiu porozumiewania siędzieci z zaburzeniami mowy i ję zyka
Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się (AAC – augmentative and alternative communication1) pojawiły się w ostatnich latach, jako jedno ze znaczących rozwiązań w pedagogice specjalnej, logopedii oraz innych dziedzinach praktyki rehabilitacyjnej, służąc pomocą osobom doświadczającym trudności w porozumiewaniu się. AAC uzupełnia bądź wspomaga naturalną mowę, wykorzystując pismo, fotografie, ilustracje, alfabet palcowy oraz konkretne systemy manualne i symboliczne.

Komunikacja totalna a formy AAC
Podejście do wykorzystania w AAC różnych sposobów komunikowania się wypływa z koncepcji filozofii komunikacji totalnej2 (TC – total communication), która zakłada wykorzystywanie w procesie porozumiewania się wszystkich dostępnych sposobów komunikacji, w celu lepszego rozumienia i bycia rozumianym przez innych.

______________
1 Termin

ten oznacza dosłownie „alternatywną i wzmocnioną komunikację”. Na gruncie polskiej pedagogiki specjalnej tłumaczony jest jako „alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się”. „Wspomagające”, gdyż uzupełniają lub wspierają zaburzoną mowę; „alternatywne”, bo wykorzystują alternatywne (dla mowy) formy komunikacji. 2 Innym powszechnie używanym terminem w odniesieniu do komunikacji totalnej jest komunikacja symultaniczna (simultaneous communication) znana również jako sim – com.

148 B. Kaczmarek Podstawą do narodzin komunikacji totalnej było uznanie wartości komunikacji migowej w nauczaniu osób głuchych3. Termin prawdopodobnie po raz pierwszy pojawił się w 1964 roku, w pracach Margaret Mead, jednak nie było to jeszcze dosłowne określenie tego, co rozumiano przez TC. Utworzenie terminu komunikacji totalnej przypisuje się niesłyszącemu nauczycielowi – dr Roy’owi Holcomb’owi – który w 1967 roku posłużył się tym określeniem dla opisania elastycznego sposobu komunikowania się głuchych dzieci z Santa Anna w Kalifornii. Definiowanie terminu TC przez samych surdologopedów było bardzo zróżnicowane. Jedni podkreślali wartość alfabetu palcowego i mowy, inni języka migowego i pisma. Garretson (1976b) zauważył zgodność w trzech aspektach: a) że jest to „raczej filozofia niż metoda”, b) obejmuje „kombinację słuchowych/ustnych/migowych sposobów komunikacji w zależności od potrzeb i umiejętności komunikacyjnych osób; c) uznaje „prawa moralne uszkodzonych słuchowo...do maksymalnego rozumienia celem osiągnięcia optymalnego i totalnego rozumienia sytuacji komunikacyjnych” Garretson (1976b, s. 23). W 1976 roku pojęcie komunikacji totalnej uzyskało akceptację i podczas międzynarodowego seminarium naukowego odbywającego się w Londynie, termin został zdefiniowany przez Brill’a (1976) jako: „...wykorzystywanie wszystkich sposobów komunikacji. Obejmuje to zarówno wykorzystanie systemu języka migowego, alfabetu palcowego, mowy, gestów, pantomimy, rysowania i pisania... środki ekspresji mogą być wykorzystane symultanicznie... Osoba może komunikować się za pomocą jednego, dwu lub więcej sposobów symultanicznych”. W tym samym roku podczas Konferencji Kierownictwa Amerykańskich Szkół dla Głuchych w Rochester (w Nowym Jorku), termin komunikacji totalnej został oficjalnie zdefiniowany jako: „filozofia wcielającą odpowiednie słuchowe, migowe i ustne sposoby komunikacji w celu zagwarantowania skutecznej komunikacji z i pośród osób z uszkodzonym słuchem” Garretson (1976b, s. 84). Również w roku 1976 Kopchick i Lloyd po raz pierwszy zastosowali termin komunikacji totalnej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworząc 24-godzinny program komunikacji, który promował wykorzystywanie znaków migowych w środowisku osób z zaburzeniami kognitywnymi i słuchowymi. Do swojego programu włączyli oni również inne środki komunikacji: gesty, postawę ciała oraz naturalną mowę. W swoim pojmowaniu terminu TC kładli nacisk nie tyle na posługiwanie się różnymi sposobami komunikacji, ile raczej na fakt, że sposoby te wykorzystywano przez 24 godziny na dobę. Podkreślali oni również, że „..filozofia TC powinna opierać się na założeniu, że jakakolwiek metoda powinna być dostosowana
______________
3 Duży

wpływ miały krytyczne uwagi wybitnych lingwistów – Lenneberg’a i Chomsky’ego – na temat czysto oralnej komunikacji wobec osób głuchych. (Vernon, 1972).

Metoda Makaton we wspomaganiu porozumiewania się dzieci z zaburzeniami 149

do możliwości i umiejętności dziecka, a nie odwrotnie. Dlatego też w zależności od sytuacji powinno stosować się różne (odpowiednie do potrzeb dziecka) sposoby komunikacji:

porozumiewanie słowne, znaki migowe, pismo lub też wszystkie sposoby naraz, czyli komunikację symultaniczną (Solit, Taylor, Bednarczyk, 1992, s. 15).

Historia Makatonu

Makaton jest programem językowym, który narodził się w okresie intensywnych poszukiwań alternatywnych metod w pracy z osobami mającymi trudności w porozumiewaniu się, w latach 70-tych, w Wielkiej Brytanii. Jego twórczynią jest Margaret Walker, logopeda i psychiatra, która wraz z współpracownikami z Królewskiego Stowarzyszenia Głuchych i Niemych stworzyła metodę, wspomagającą nauczanie umiejętności językowych i komunikacyjnych osób z trudnościami w porozumiewaniu się i uczeniu. Nazwa Makaton pochodzi od pierwszych liter imion: Margaret Walker, Kathy Johnston i Tony Cornforth; osób, które współpracowały z autorką przy tworzeniu metody. Obecnie program wykorzystywany jest nie tylko na terenie Wielkiej Brytanii, ale i na całym świecie, w tym również i Polsce. Makaton w początkach tworzenia, w roku 1972, był małym projektem służącym ułatwieniu komunikacji dorosłym, niepełnosprawnym intelektualnie, niesłyszącym, rezydentom szpitala Botley’s Park4. Kilka lat później, w roku 1976 badania powtórzono w szkołach, na grupie dzieci z trudnościami komunikacyjnymi (o różnym podłożu) i na tej podstawie opracowano ostateczną wersję Słownictwa Makatonu z zastosowaniem gestów5. Kolejne lata pracy z osobami z trudnościami w porozumiewaniu się zarówno w ośrodkach, szkołach, centrach edukacyjnych, jak i domach rodzinnych, pokazały, że gesty są niewystarczającą formą wspomagania mowy, szczególnie u osób z zaburzeniami autystycznymi i porażeniem mózgowym. W odpowiedzi na potrzeby tych użytkowników w 1985 roku do Programu Językowego Makatonu zostały włączone pierwsze znaki graficzne – symbole. W roku 1996, oryginalna wersja Słownictwa Podstawowego z 1976 roku została poprawiona i dostosowana do zmian stylu życia nowoczesnej i wielokulturowej społeczności Wielkiej Brytanii. Wersja z 1996 roku jest wersją obecnie wykorzystywaną w całej Wielkiej Brytanii. Wraz z rozpowszechnieniem metody, wzrosło zainteresowanie nie tylko samych użytkowników Makatonu, ale również osób mających z nimi sporadyczny kontakt: kierowców autobusów dowożących dzieci do szkół
______________
4 Szpital 5 Pierwsza

znajduje się do dzisiaj w Camberley (Surrey) w Wielkiej Brytanii. wersja Programu obejmowała znaki manualne/gesty i mowę. Znaki graficzne – symbole, włączono do Programu Makatonu w 1985 roku.

150 B. Kaczmarek i ośrodków, sprzedawców, strażaków i policjantów, personelu szpitali, szkół a nawet muzeów i bibliotek, wszystkich tych, którzy na co dzień spotykają się z osobami doświadczającymi trudności w porozumiewaniu się.

Program słownictwa Makatonu

Zasady, które rządzą programem Makatonu, wywodzą się z przekonania, że efektywne wykorzystywanie jakiegokolwiek sposobu porozumiewania się, zależy w dużym stopniu od konsekwentnego realizowania go w środowisku osób posługujących się tym sposobem. Program uwzględnia nie tylko potrzeby samych użytkowników, ale również tych, którzy są z nimi w bliskim kontakcie. Obserwacje dzieci i dorosłych z poważnymi trudnościami w uczeniu się pokazały występowanie, u tych osób, problemów z przetwarzaniem, przechowywaniem i przypominaniem informacji, co znacznie ogranicza ich tempo uczenia się języka i przyswajania słownictwa potrzebnego do porozumiewania

się w codziennych sytuacjach. Potrzeby te sugerują, że osoby te początkowo mogą potrzebować ustrukturalizowanego podejścia, które ograniczyłoby zakres uczonego słownictwa oraz ułatwiłoby jego maksymalne wykorzystanie w różnych kontekstach sytuacyjnych. Pozwoliłoby również osobom doświadczającym trudności komunikacyjnych na swobodne wyrażanie swoich potrzeb, myśli i doświadczeń. Jako osoby żyjące w społeczeństwie, powinni znać i używać słownictwa, którym posługują się inni ludzie dzielący z nimi codzienność. Posługiwanie się podstawowym słownictwem, poznawanym systematycznie w odpowiednich etapach, ułatwiłoby, zarówno osobom mającym kontakt z dziećmi i dorosłymi z trudnościami komunikacyjnymi, jak również im samym, skuteczne porozumiewanie się. Przeprowadzone badania pokazały również, że u osób o zaburzonej komunikacji (o różnym podłożu) występują specyficzne kognitywne problemy w zakresie przekazywania opanowanych umiejętności w swoim otoczeniu. Indywidualne zdolności nie są jednak jedynym czynnikiem wpływającym na skuteczne generalizowanie komunikacji. Bardzo ważną kwestią jest tworzenie wspierającego środowiska dla wykorzystywania jakichkolwiek form AAC. Bryen i Joice podkreślają, że nauka języka powinna być nieodzownym elementem, zakorzenionym w wydarzeniach dnia codziennego, a nie ograniczać się do „sztucznego, odizolowanego nauczania” (1986). Potencjalnym źródłem problemów w ustaleniu zgodnego wykorzystania sposobu porozumiewania się, jest fakt przebywania osób doświadczających trudności komunikacyjnych oraz terapeutów w różnych środowiskach – domu, szkole specjalnej lub masowej, centrum edukacji, miejscu pracy i w otoczeniu miej Metoda Makaton we wspomaganiu porozumiewania się dzieci z zaburzeniami 151 skim. Wykorzystanie stałego, standaryzowanego słownictwa adekwatnego do danej sytuacji, może złagodzić problemy niezgodnego użycia słów. Wszystkie powyższe uwagi przyczyniły się bezpośrednio do zaprojektowania Słownictwa Makatonu, które obecnie opiera się na czterech podstawowych zasadach: 1. Koncentrowaniu się na nauce wąskiego zakresu kluczowych pojęć, które charakteryzuje wysoka funkcjonalność. 2. Organizowaniu słownictwa w porządku ważności komunikacyjnej w obrębie poziomów i wg stopnia trudności (etapowa nauka słownictwa). 3. Personalizacji słownictwa i dostosowanie do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych komunikacyjnie. 4. Łącznego wykorzystywania mowy, znaków manualnych (gestów) i graficznych (symboli).

Jednoczesne wykorzystywanie różnych form komunikacji
Makaton jako jedna z form AAC jest koncepcją wykorzystującą elementy komunikacji totalnej: element słuchowy, migowy (znaki manualne/gesty), wzrokowy (znak graficzne/symbole) i ustny (mowa). W metodzie każde nauczane pojęcie (Słownictwo Podstawowe lub Dodatkowe), ma swój odpowiedni znak manualny – gest oraz obraz w postaci prostego znaku graficznego – symbolu. Zastosowanie tych elementów dostarcza dodatkowej, wizualnej informacji o uczonym pojęciu, zwiększa rozumienie oraz wzmacnia proces porozumiewania się. Znakom i/lub symbolom towarzyszy zawsze normalna, zgodna z regułami gramatyki mowa. Gesty i symbole traktuje się raczej jako elementy uzupełniające się, niż jako wzajemnie wykluczające się alternatywy. W przeszłości występowała

tendencja do przydzielania użytkowników do grupy uczącej się gestów albo symboli. Grupy te tworzono często na podstawie możliwości fizycznych uczniów (Kiernan, 1982; Shane., Bashir 1980; Udwin., Yule 1987). Jednak po obserwacjach prowadzonych na grupach zauważono, że osoby te osiągają dużo większe korzyści uczestnicząc w komunikacji multi-modalnej6 (HamreNietupski, Nietupski., Rathe 1985, Hooper, Connell., Flett 1987; Kiernan., Johns 1985; MacDonald 1984). Makaton wykorzystuje również naturalne formy komunikacji niewerbalnej jak: wyraz twarzy, kontakt wzrokowy, postawa ciała, dotyk, zachowanie przestrzenne (kierunek, ruch, miejsce), które są dodatkowymi nośnikami informacji oraz wzmacniają przekazywany lub odbierany komunikat.
______________
6 multi-modalna

czyli wielokanałowa.

152 B. Kaczmarek

Słownictwo podstawowe Makatonu
Słownictwo Podstawowe (Core Vocabulary) zbudowane jest z podstawowych pojęć niezbędnych w życiu codziennym, które uczone są wraz z gestami i/lub symbolami oraz mową. Podstawę słownictwa stanowi około 350 pojęć, usystematyzowanych w serie poszczególnych poziomów od 1–8, uzupełnionych w dodatkowy, fakultatywny poziom, znany jako 9 poziom7 (rys. 1).
Poziom 1

Rys. 1. Słownictwo Makatonu. Zorganizowany sposób rozszerzających się doświadczeń językowych

Naukę rozpoczyna się od poziomu 1, czyli pojęć związanych z najbliższym otoczeniem dziecka/dorosłego oraz dzięki którym mogą być zaspokojone jego podstawowe potrzeby. Są to słowa typu: „jeść”, „toaleta”, „iść”, „myć”, „tak”, „nie” etc. Etap ten ma na celu osiągnięcie porozumienia. Gdy dziecko/ dorosły przyswoi sobie pojęcia tego poziomu, wówczas zakres słownic______________
7 Poziom

9 jest dodatkiem, który zawiera pojęcia z zakresu różnych kultur, np. w Wielkiej Brytanii: curry (przyprawa), naan (rodzaj chleba), al. Salam aliccom lub namaste (powitania i pozdrowienia). W Polsce: kapcie, ciocia, wujek, kasza manna, pojęcia religijne itp.

Metoda Makaton we wspomaganiu porozumiewania się dzieci z zaburzeniami 153

twa można rozszerzać, począwszy od słów związanych z domem (poziom 2–3), do kontekstów edukacyjnych (poziom 4–6), a następnie społecznych (poziom 7–8).

Słownictwo dodatkowe
Słownictwo Podstawowe uzupełnione jest Słownictwem Dodatkowym (Resource Vocabulary), na które składa się około 7000 pojęć usystematyzowanych tematycznie, np. transport, zwierzęta, budynki, religia itp. Stanowi ono rozszerzone źródło dla Słownictwa Podstawowego (rys. 2). Z dodatkowych pojęć często korzystają terapeuci mowy, którzy tworzą indywidualne programy, dostosowując słownictwo do potrzeb użytkownika. Jeżeli osoby dorosłe mają określone
ILOŚCI I MIARY KUCHNIA I POSIŁKI LUDZIE KALENDARZ UCZUCIA EMOCJE I ZACHOWANIE INNE KRAJE ŻYWNOŚĆ I NAPOJE ZAJĘCIA W CZASIE WOLNYM I ZAINTERESOWANIA ZWIERZĘTA ELEMENTY GRAMATYKI TRANSPORT I POJAZDY JA I MOJA RODZINA PRZEDMIOTY (RZECZY) UPOŚLEDZENIA I CHOROBY INFORMACJE

PUBLICZNE KOMPUTER DOMOWNICY CZYNNOŚCI OSOBISTE PIENIĄDZE WŁASNOŚĆ PRYWATNA WŁAŚCIWOŚĆI HIGIENA OSOBISTA KOLORY MIEJSCA RELIGIE I OBYCZAJE ODZIEŻ CZYNNOŚCI WSPÓLNE
Poziom 1

Rys. 2. Słownictwo Dodatkowe Makatonu. Kierunki uzupełnień tematycznych

154 B. Kaczmarek zainteresowania lub przynależą do różnych religii, wówczas zapotrzebowanie na gesty i symbole wychodzi poza zakres Słownictwa Podstawowego. Wówczas Słownictwo Dodatkowe okazuje się być bardzo pomocnym źródłem.

Dobór znaków manualnych (gestów)

W Wielkiej Brytanii znaki wykorzystywane w Makatonie zostały dobrane wyłącznie z Brytyjskiego Języka Migowego (BSL – British Sign Language) – naturalnego języka osób głuchych. W Polsce z Polskiego Języka Migowego (PSL – Polish Sign Language). W 2003 roku polskie gesty Makatonu zostały dostosowane do głównego dialektu centralnej Polski, ponieważ ważne jest, aby system znaków wykorzystywanych w danym kraju, jako system AAC, był jednolity. By uniknąć ewentualnych pomyłek, gdy istniało kilka alternatyw dla szczególnych pojęć, wybierano znak8, który wyróżniał się w relacji do innych, dla przykładu: forma przekazu migowego pojęć TAK i NIE okazała się skuteczniejsza od alfabetu palcowego, który był formą zbyt trudną do oczytania i wykonania przez osoby niepełnosprawne intelektualnie9. Program Makatonu nie zakłada tworzenia sztucznych gestów lub zmiany już istniejących10. Jednakże, istnieje mała grupa znaków, w których semantyczne różnice nie są odzwierciedlone w formie gestu, tak jak mogą one występować w języku migowym; i tu używa się tylko jednego znaku. Jest tak ze względu na to, iż celem Makatonu jest rozwinięcie małej grupy wysoko funkcjonalnych pojęć, które będą mogły być używane w wielu kontekstach, np. DOM (dom jako budynek i jako ciepło rodzinne), PATRZEĆ (patrzeć i oglądać), ŁÓŻKO (spać i łóżko). Pomimo, że społeczność osób głuchych dopuszcza używanie wielu wariantów jednego słowa, w Makatonie stosuje się tylko jedno znaczenie, a pojedyncze słowo NIE, oznacza wszystkie możliwe formy negacji. Dla potrzeb czytania i pisania oraz objaśnień gramatycznych, gdy jest to konieczne, wykorzystuje się alfabet palcowy. W odróżnieniu od języka migowego, który jest językiem kompletnym samym w sobie, wykonywaniu gestów Makatonu towarzyszy zawsze mowa w takiej formie, w jakiej jest możliwa. Generowanie mowy podczas wykonywania znaków manualnych nadaje ruchom rąk płynności i odpowiedniego tempa oraz dostarcza osobom niemówiącym możliwości zobaczenia prawidłowego wzorca ruchów i ułożenia narządów artykulacyjnych podczas mówienia.
______________
8 Prace

nad adaptacją gestów Słownictwa Podstawowego, zakończyłam w roku 2004. Obecnie stosowna wersja została zaakceptowana przez autorkę – Margaret Walker oraz główny ośrodek Makatonu – MVDP w UK. 9 Umiejętność odczytywania alfabetu palcowego związana jest z umiejętnością literowania, co jest dla wielu osób niepełnosprawnych intelektualnie niewykonalne. 10 Dokonywane są jedynie czytelne uproszczenia znaku lub dobór znaku najbardziej ikonicznego.

Metoda Makaton we wspomaganiu porozumiewania się dzieci z zaburzeniami 155

Nieustannie prowadzone badania dotyczące opanowywania gestów

Makatonu przez osoby z trudnościami komunikacyjnymi pokazują, że osoby te bez trudu opanowują podstawowe gesty Makatonu i wykorzystują je spontaniczne podczas porozumiewania się.
znak dla pojęcia „jeść” znak dla pojęcia „pić” znak dla pojęcia „spać” znak dla pojęcia „dom” znak dla pojęcia „piłka” znak dla pojęcia „książka” Rys. 3. Przykładowe gesty Makatonu

Dobór symboli (znaków graficznych)

Symbole Makatonu zostały zaprojektowane wg pięciu podstawowych zasad: są obrazkowe, relacyjne, abstrakcyjne, strategiczne i wskazujące (Carpenter, 1987) (rys. 4). Wykorzystanie wizualnych połączeń pomiędzy formą znaku manualnego i symbolu graficznego jest podobne do tej, którą wykorzystuje się w Sigsymbols (Cregan, 1982). Tak, jak w Symbolach Blissa i tutaj wykorzystywane są logiczne strategie do klasyfikowania symboli. Przykładowo, wszystkie symbole graficzne, określające relacje rodzinne wykorzystują koło, natomiast wszystkie dotyczące ilości – trójkąt. Większość symboli to symbole obrazkowe. Badania dotyczące rozpoznawania symboli Makatonu, przeprowadzone z grupą dorosłych osób zaznajomionych z gestami pokazały, iż 73% znaków graficznych było natychmiast rozpoznawanych.
Obrazkowe samochód dom mężczyzna Relacyjne w na pod

156 B. Kaczmarek

Wskazujące dobrze idź ty Abstrakcyjne teraz wiedza robić Własności dom ojciec Ilości wiele trochę Rys. 4. Zasady projektowania Symboli Makatonu

Symbole Makatonu, podobnie jak gesty, są proste i czytelne (rys.5). Ilość znaków graficznych odpowiada ilości pojęć, w zależności od tego czy dotyczą Słownictwa Podstawowego – 350 czy Słownictwa Dodatkowego – 7000 słów.
symbol dla pojęcia „jeść” symbol dla pojęcia „pić” symbol dla pojęcia „spać” symbol dla pojęcia „balon” symbol dla pojęcia „łóżko” symbol dla pojęcia „autobus” Rys. 5. Przykładowe symbole Makatonu

Metoda Makaton we wspomaganiu porozumiewania się dzieci z zaburzeniami 157

Użytkownicy metody

W latach 70-tych, kiedy Makaton wprowadzany był w życie, jego głównymi odbiorcami były osoby z trudnościami w uczeniu się i komunikowaniu oraz współpracujący z nimi rodzice, opiekunowie i profesjonaliści. Dzisiaj zapotrzebowanie na metodę systematycznie wzrasta wraz ze zmieniającymi się poglądami dotyczącymi rozwoju komunikacji oraz doświadczeniami terapeutów; metoda Makatonu rozrosła się do rozmiarów wielkiego przedsięwzięcia uczenia komunikacji totalnej osób o szerokim spektrum zaburzeń. Osoby z trudnościami w uczeniu się, to głównie dzieci/dorośli z ubogim słuchem, osoby, które posługują się językiem werbalnym w niewielkim stopniu (bądź w ogóle) i mają niską zdolność rozumienia wypowiedzi słownych. Pacjenci, u których zaburzone jest rozumienie kolejności zdarzeń oraz osoby, które nie potrafią wyrazić swoich pragnień, uczuć, myśli a także dzieci i dorośli, którzy doświadczają trudności w czytaniu i pisaniu.

Problemy komunikacyjne mogą występować na tle niepełnosprawności intelektualnej, głuchoty lub niedosłuchu, zaburzeń autystycznych, uszkodzeń fizycznych czy sensorycznych oraz specyficznych zaburzeń języka (np. afazje, dyslalie, alalie).

Zastosowanie gestów i symboli Makatonu

Dobór formy, znaku czy symbolu, zależy od indywidualnych potrzeb i umiejętności użytkownika. Dzieci i dorośli oraz terapeuci mają pełną możliwość wyboru najbardziej adekwatnego i odpowiedniego do danej sytuacji sposobu nauki. Znaki i symbole nie są alternatywami wzajemnie wykluczającymi się, mogą być stosowane łącznie lub oddzielnie.

Gesty

Przed przystąpieniem do wprowadzania zarówno gestów jak i symboli, należy przygotować we współpracy z rodziną lub opiekunami, profil komunikacyjny osoby z trudnościami w porozumiewaniu się. Pozwoli to na określenie istniejących już zachowań komunikacyjnych, za pomocą, których dziecko czy dorosły sygnalizuje swoje potrzeby. Profil powinien uwzględniać nie tylko potrzeby, ale również zainteresowania lub ulubione przedmioty czy czynności osoby uczącej się gestów. Na podstawie takich informacji, łatwiej jest dobrać znaki, które będą motywowały do nauki a osiągane sukcesy przyczyniały się do pewniejszego i spontanicznego wykorzystywania gestów podczas komunikacji. 158 B. Kaczmarek Małe dzieci najchętniej poznają gesty w opowiadanych bajkach, w piosenkach, różnego rodzaju zabawach, do których włączamy konkretne znaki manualne, a następnie organizujemy rzeczywiste sytuacje, w których spontanicznie wykorzystujemy poznane wcześniej znaki. Starsi uczą się gestów przez naśladowanie ruchów osoby uczącej. Najlepszymi sytuacjami do wprowadzania znaków manualnych są codzienne czynności: jak przygotowanie napoju czy posiłku, prace w domu, wspólne wyjścia, oglądanie albumów rodzinnych itp. Ważne jest, aby nauka znaków – w myśl głównych założeń metody – nie ograniczała się do sztucznych sytuacji, ale odnosiła się i była wykorzystywana w zadaniach dnia codziennego. Warunkiem koniecznym skutecznej pracy znakami manualnym jest zaznajomienie z nimi najbliższej rodziny, przyjaciół, osób będących w bliskim kontakcie z użytkownikiem, tak aby dziecko mogło być rozumiane i chętnie inicjowało oraz uczestniczyło w rozmowie.

Symbole

Z symboli chętnie korzystają dzieci autystyczne oraz osoby o niesprawnej motoryce rąk, która nie pozwala na zrozumiałe przekazywanie informacji manualnej. Przy wprowadzaniu symboli Makatonu mają zastosowanie wszystkie zasady, które obowiązują przy nauce innych systemów komunikacyjnych posiłkujących się symbolami, np.: system komunikacji obrazkowej (PCS), symbole Blissa, Piktogramy, Rebus itp. Znaki graficzne mogą być wykorzystywane na wiele rożnych sposobów. Budowanie słownictwa osoby niepełnosprawnej rozpoczyna się podobnie jak przy gestach od profilu komunikacyjnego. Następnie gromadzi się odpowiednie dla użytkownika symbole. Najczęściej zaczyna się od osób (najbliższej rodziny oraz osób znaczących dla dziecka). Zanim jednak zostaną wprowadzone symbole, dziecko powinno potrafić rozpoznawać zdjęcia i identyfikować je z osobami przedstawionymi. Następnie dochodzą rzeczowniki (ulubione zabawki, przedmioty, wyposażenie pokoju, ubrania etc.). Ta kategoria symboli obejmuje również żywność

(to co użytkownik lubi najbardziej jeść i co musi np. lekarstwa). Kolejne symbole to czynności (podobnie jak przy przedmiotach, muszą to być zajęcia, które dziecko już zna np. malowanie, jedzenie, zabawa, oglądanie książek, kąpiel itp.). Nowe dla dziecka aktywności, które chcemy wprowadzić, należy wcześniej poprzedzić prezentacją lub przedstawieniem za pomocą ilustracji. Ważne dla użytkownika są uczucia i stany emocjonalne. To kolejna kategoria wprowadzanych symboli – cechy przedmiotów i zjawisk oraz stany emocjonalne. Symbole, które wprowadzamy w dalszej kolejności to zwroty Metoda Makaton we wspomaganiu porozumiewania się dzieci z zaburzeniami 159 konwersacyjne, pytania, określenia miejsca, czasu, przyimki, liczebniki. Wprowadzanie nowych kategorii symboli uzależnione jest od możliwości poznawczych użytkownika.

Techniki posługiwania się symbolami

Z symboli tworzone są osobiste pomoce komunikacyjne, w których umieszcza się znane dziecku/dorosłemu znaki graficzne dzięki, którym może ono porozumiewać się w codziennych rozmowach. Osobista pomoc do porozumiewania się ma formę tablicy lub książki komunikacyjnej (plansze lub segregatory na bieżąco uzupełniane nowo wprowadzanymi pojęciami. Układ znaków graficznych może być kodowany kolorami lub tematycznie). Symbole wykorzystywane są również do tworzenia, bardzo ważnego dla użytkownika, folderu osobistego11. Z symboli tworzone są plany dnia, tablice stanów emocjonalnych, czasu i pogody. Znakami graficznymi etykietuje się przedmioty znajdujące się w otoczeniu użytkownika np. zabawki, naczynia, książki etc. Za pomocą symboli podawane są również instrukcje zadań, np. matematycznych. Taki zapis polecenia pozwala uczniom (mającym trudności z czytaniem) samodzielnie odczytać i wykonać zadanie. Symbolami pisane są listy, wiadomości, recepty, przepisy kulinarne, teksty piosenek i wierszy itp. Dorośli szczególnie często korzystają z symboli pojawiających się w instrukcjach programów komputerowych. Symbole Makatonu wykorzystywane są również w celu dokonywania tłumaczeń informacji publicznych, takich jak dokumenty np. „Nowa Karta Pacjentów”, „Karty skarg i zażaleń”. Londyńska Straż Pożarna tworzy pakiety robocze dla dzieci w różnym wieku, informując je o niebezpieczeństwie ognia. Każdy pakiet obejmuje sekcje ze znakami i symbolami Makatonu. Brytyjskie Muzeum Nauki, Londyńskie Muzeum Transportu i inne muzea oraz biblioteki całego kraju zostały udostępnione dla dzieci i dorosłych z trudnościami w komunikowaniu się i uczeniu poprzez wprowadzenie planów poruszania się i korzystania z budynków tłumaczonych na język symboli i znaków Makatonu. W Północnej Irlandii Stowarzyszenie Pierwszy Dom wydaje broszury informacyjne zatytułowane „Wizyta u dentysty” z ilustracjami i znakami oraz symbolami Makatonu. Niektóre ze szpitali posiadają, na całym swoim terenie oznakowania w formie symboli Makaton.
______________
11 Folder

160 B. Kaczmarek

osobisty zawiera najważniejsze informacje biograficzne o użytkowniku.

Bibliografia

BRILL R.G. (1976), In Henderson P. (Ed.), Methods of Communication Currently Used in the Education of Deaf Children. London: Royal National Institute for the Deaf. BRYEN D.N., JOYCE D.G. (1985), Sign language and the severely handicapped. Journal of Special Education, 20, 2, 183–194.

COCKERILL H., CARROLL’FEW L. (2001), Communicating Without Speech: Practical Augmentative & Alternative Communication. Cambridge: Cambridge University Press. EVANS L. (1982), Total Communication: Structure and Strategy. Washington: GCP. GARRETSON M.D. (1976b), Total communication. In Frisina R. (Ed.), Abicentennial Monograph on Hearing Impairment. Volta Review. HOLCOMB R.K. (1968), Report of the Proceedings of the Forty-Fifth Meeting of the Convention of American Instructors of the Deaf. Washington, D.C.: U.S.Government Printing Office. KACZMAREK B.B. (2003), Makaton alternatywny i wzmocniony sposób porozumiewania się. Rewalidacja. Czasopismo dla nauczycieli i terapeutów, 1(13). KACZMAREK B.B. (2003), Makaton – język gestów i symboli. Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów 2. KACZMAREK B.B. (2004), Przełamywanie barier językowych przez osoby z zespołem Downa. Bardziej Kochani 2. KIERNAN C.C., REID B., JONES L. (1982), Signs and symbols:Use of non-vocal communication systems. Studies in Education No. 11. London University Institute of Education: Heinemann Educational. MEAD M. (1964), Vicissitudes of the study of the total communication process. In Sebeck T.A., (Ed.), Approaches to Semiotics. The Hague: Mouton. TETZCHNER S., JENSEN M.H. (1996), Augmentative and Alternative Communication: European Perspectives. California: SPG. WALKER M. (1976), Line Drawings for the Revised Makaton Vocabulary . Surrey: MVDP. WALKER M. (1986), Understanding Makaton. Surrey: MVDP. WALKER M. (1987), The Makaton Vocabulary: Uses and effectiveness. Surrey: MVDP. WALKER M. & MOUNTAIN M. (1987), The use of the Makaton Vocabulary with multi-ethnic groups in the UK and overseas. University of Exeter. WALKER M., PARSONS F., COUSINS S., HENDERSON R. & CARPENTER B. (1985), Symbols for Makaton. Surrey: MVDP.

Anna Jakoniuk-Diallo
Zakład Psychopatologii Dziecka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wykorzystanie metody audytywno-werbalnej w terapii dzieci z genetycznie warunkowanymi zaburzeniami rozwoju
Współczesna wiedza z zakresu psychologii dziecka, neuropsychologii oraz psycholingwistyki, wiedza o rozwoju kompetencji komunikacyjnej i językowej stała się podstawą opracowania metody audytywno-werbalnej. Metoda ta jest współcześnie wykorzystywana głównie na gruncie surdopedagogiki i stanowi rodzaj terapii adresowanej do dzieci z wadą słuchu. Główna teza, do której odwołują się przedstawiciele metody, to przyjęte przez nich założenie, iż wszystkie dzieci z uszkodzonym słuchem, nawet głuche, w rzeczywistości posiadają tzw. resztki słuchu, które można wykorzystać w nauce mowy dźwiękowej. Założenie to sięga początku wieku, wiąże się z nazwiskiem jednego z najwybitniejszych surdopedagogów, Holendra Antoniusa van Udena, który podkreśla, że uczenie mowy i języka dziecka niesłyszącego powinno zostać podjęte we wczesnym dzieciństwie. Zdaniem pedagoga szybka diagnoza i wczesna rehabilitacja uszkodzonego słuchu stanowią warunek integracji ze środowiskiem osób słyszących. Współczesne, wymieniane już dyscypliny naukowe, potwierdzają tę obserwację i zachęcają do intensywnego treningu uszkodzonego słuchu dziecka, w celu przywrócenia sprawności tej funkcji i umożliwienia rozwoju mowy opartego o bodźce dźwiękowe. Dzięki takiej realizacji treningu słuchu prawie wszystkie dzieci z wadą słuchu opanowują z powodzeniem zarówno mowę jak i pismo. Obecnie musimy liczyć się z genetycznie warunkowanymi przyczynami uszkodzenia słuchu u co drugiego dziecka niesłyszącego, bowiem prawie

162 A. Jakoniuk-Diallo jedna trzecia wad słuchu ma charakter postępujący. Oznacza to, że dzieci, które słyszały w pierwszym roku życia, często w sposób nagły lub stopniowo, w drugim lub trzecim roku życia tracą słuch. Współcześnie liczba dzieci, których wada słuchu wykrywana jest w drugim lub trzecim roku życia, jest wciąż jeszcze większa niż dzieci przed pierwszym rokiem życia. Jeżeli rozpoznanej w takim okresie wady nie można usunąć przy pomocy zabiegu medycznego, wówczas istnieje konieczność natychmiastowego zaopatrzenia dziecka w aparaty słuchowe i realizacji metody audytywno-werbalnej. Można więc sądzić, że metoda ta może i powinna stanowić jeden ze sposobów terapii adresowanych do dzieci z genetycznie warunkowanymi zaburzeniami rozwoju. Chodzi tu zarówno o grupę dzieci z głuchotą postępującą, jak również typu odbiorczego i przewodzeniowego (wynikającą z nieprawidłowości w budowie ucha), współwystępującą z innymi genetycznie warunkowanymi nieprawidłowościami rozwoju.

Główne założenia metody audytywno-werbalnej
● 99% populacji dzieci niesłyszących posiada resztki słuchu, co oznacza, ze większość dzieci uznawanych do tej pory za głuche, w rzeczywistości nimi nie jest. Resztki słuchu tych dzieci należy jak najwcześniej (tuż po wykryciu wady słuchu), intensywnie rehabilitować w celu ich zachowania i uaktywnienia dla odbioru mowy. ● W przypadku wrodzonej wady słuchu, metodę audytywno-werbalną należy wprowadzić w pierwszym miesiącu życia dziecka i realizować ją najintensywniej do szóstego miesiąca życia, co pozwala na wykorzystanie fazy największej wrażliwości zmysłu słuchu oraz plastyczności mózgu dziecka. Wszystkie procesy rozwojowe przebiegają najszybciej właśnie w pierwszym półroczu życia. Zasada ta dotyczy również różnicowania się i myelinizacji komórek nerwowych. Brak odpowiedniej ilości połączeń między nimi można w tym okresie całkowicie korygować, co oznacza że np. uszkodzony zmysł słuchu posiada właściwość pełnej kompensacji. ● Trening słuchowy rozpoczęty w pierwszym roku życia dziecka pozwala na wykorzystanie dużej plastyczności dziecięcego mózgu i jest warunkiem zachowania niezaburzonej jakości jego głosu. U. Horsch (1982) podkreśla, że kontrola słuchowa własnego głosu oraz głosów z otoczenia dziecka umożliwia mu rozwój mowy dźwiękowej o odpowiedniej częstotliwości. ● Rozpoczęcie treningu słuchowego powinno zostać poprzedzone zaopatrzeniem dziecka w aparaty słuchowe, jednak w początkowej fazie treningu można mówić dziecku do ucha z bliskiej odległości, ponieważ jak podkreśla A. Löwe (1999), o sukcesie realizacji treningu słuchu Wykorzystanie metody audytywno-werbalnej w terapii 163 dziecka w metodzie audytywno-werbalnej decyduje czas jego rozpoczęcia. Jest on często nadmiernie wydłużany przez oczekiwanie na obiektywne badanie słuchu, które nie powinno stanowić warunku rozpoczęcia tego treningu. ● W sytuacji, gdy znaczny lub głęboki ubytek słuchu dziecka został zdiagnozowany po trzecim roku życia, możliwe jest prowadzenie treningu słuchowego po dokonaniu u dziecka wszczepu ślimakowego lub zastosowaniu u niego wysokiej klasy aparatów słuchowych. ● Jeżeli wada słuchu dziecka została wykryta po piątym roku życia dziecka, a rodzice nie decydują się na wykonanie wszczepu ślimakowego,

wówczas komunikowanie się z dzieckiem oraz jego trening słuchowy należy wzbogacić o znaki języka migowego, alfabet palcowy, przy umożliwieniu dziecku odczytywania mowy z ust. ● W niektórych przypadkach, gdy dziecko nie mówi i ma trudności z wykonywaniem celowych ruchów, należy łączyć trening słuchowy z różnymi sposobami komunikacji wspomaganej, takimi jak piktogramy, komunikaty tabliczkowe.

Skutki zbyt późno rozpoczę terapii tej audytywno-werbalnej

● Zaburzenia spostrzegania i integracji sensorycznej (brak związku między światem dźwięków a światem przedmiotów i zjawisk, którym towarzyszą). Dziecko z wadą słuchu napotyka trudności w identyfikacji przedmiotów i zjawisk z dźwiękiem. ● Zaburzenia mowy lub brak rozwoju mowy (niezdolność językowego komunikowania się z innymi) oraz trudności w rozumieniu innych są wynikiem niezdolności dziecka do zauważania związku pomiędzy faktem mówienia a słyszanym podczas mowy dźwiękiem. Dziecko nie widzi związku zarówno pomiędzy artykulacją i głosem osób ze swojego otoczenia, jak i swoim własnym, co skutkuje brakiem kontroli dziecka nad własnym głosem. ● Zaburzenia zdolności poznawczych (konkretno-obrazowa percepcja rzeczywistości). Dziecko, które słyszy poznaje rzeczywistość w oparciu o wiedzę, którą za pomocą języka przekazują mu najbliżsi, natomiast dziecko z wadą słuchu zdobywa wiedzę na drodze własnego działania i doświadczenia, odbywającego się tu i teraz, co ogranicza możliwość zdobycia wielu informacji. ● Trudności ze zrozumieniem sytuacji społecznej. Dziecko z wadą słuchu nie rozumie w pełni komunikatów wysyłanych przez inne osoby i napotyka tym samym na trudności w rozumieniu sytuacji społecz164
A. Jakoniuk-Diallo

nych. Zachowuje się w takich sytuacjach nieadekwatnie, co rzutuje na fakt odrzucenia ze strony innych lub samodzielnego wycofywania się kontaktów społecznych. Dystans społeczny budzą również zachowania dziecka z wadą słuchu, które wynikają z jego frustracji bycia nie rozumianym przez innych. ● Zaburzenia emocjonalne (brak poczucia bezpieczeństwa). Dziecko nie potrafi w sposób zrozumiały dla otoczenia sygnalizować swoich potrzeb, co skutkuje brakiem ich zaspokojenia i stanowi źródło budzącego się z nim braku poczucia bezpieczeństwa, potęgowanego niemożnością rozumienia najbliższych osób. ● Problemy wychowawcze (brak możliwości korzystania z doświadczeń pedagogicznych). Dziecko z wadą słuchu wykazuje często małą elastyczność zarówno w sposobie myślenia, jak i zachowania, bywa więc oporne na wpływy wychowawcze środowiska rodzinnego i szkolnego. Należy jednak podkreślić, ze przypisywane dzieciom z wadą słuchu zachowania aspołeczne nie wynikają z natury dziecka, czy jego kalectwa, lecz są wynikiem zaburzonych kontaktów społecznych. ● Problemy społeczne (zaburzone interakcje z rodzicami, rówieśnikami) mają swoje źródło w pierwszych interakcjach komunikacyjnych dziecka. Diagnozie wady słuchu u dziecka towarzyszy rodzicielskie poczucie braku sensu komunikowania się z nim oraz postawa unikająca. Taka

zaburzona relacja dziecka z rodzicami znajduje swoje odbicie w jego późniejszych kontaktach społecznych.

Zadania rodziców w metodzie audytywno-werbalnej

Pierwszym zadaniem rodziców, poprzedzającym rozpoczęcie treningu słuchowego, jest zauważenie wady słuchu dziecka, w sytuacji, gdy nie wykryto jej w badaniu przesiewowym. To właśnie rodzice, a w szczególności matka, która spędza z dzieckiem najwięcej czasu ma najwięcej sposobności obserwacji własnego dziecka. To ona jako pierwsza podejrzewa i zauważa, że dziecko nie słyszy (nie reaguje na nawoływanie, nie naśladuje dźwięków otoczenia, nie mówi). Jej podejrzenia o wadę słuchu dziecka stają się uzasadnione, kiedy dziecko pomiędzy czwartym a siódmym miesiącem życia nie nasłuchuje, gdy matka zbliża się do niego, nie reaguje na wołanie imienia, nie próbuje lokalizować dźwięków dochodzących z boku. Braki w reakcji na dźwięk i zaburzenia rozwoju mowy (niezdolności dziecka do gaworzenia oraz opanowania wypowiedzi jedno i wielowyrazowych) powinny być dla rodziców wskazówkami, co do konieczności przeprowadzenia u dziecka badania słuchu, które może potwierdzić lub wykluczyć fakt wady Wykorzystanie metody audytywno-werbalnej w terapii 165 słuchu. Należy jednak podkreślić, ze naturalną tendencją w zachowaniu rodziców dziecka niesłyszącego są próby wyparcia rodzących się obaw. W przypadku dzieci z genetycznie warunkowanymi zaburzeniami rozwoju uszkodzenie słuchu współwystępuje z innymi niesprawnościami, takimi jak: zaburzenia ruchowe, uszkodzenie wzroku, niepełnosprawność intelektualna różnego stopnia. Ocena słuchu oraz umiejętności komunikowania się dziecka ze sprzężonym kalectwem jest dla rodziców szczególnie trudna. Należy, więc zwrócić uwagę na problemy, które może nastręczać rodzicom samodzielne wykrycie wady słuchu. Zdarza się, że dziecko wykazuje ogólnie niższą reaktywność na różne bodźce, w tym także dźwiękowe i jeżeli jego rozwój jest globalnie opóźniony, to symptomy te mogą świadczyć zarówno o niepełnosprawności intelektualnej, jak również stanowić skutki uszkodzenia słuchu. Wydaje się, zatem konieczne włączenie metody audytywno-werbalnej w szerszy plan terapeutyczny realizowany względem dzieci z niesprawnością sprzężoną przez pedagoga, psychologa, logopedę i akustyka. Konieczne jest również potwierdzenie uszkodzenia słuchu poprzez jego obiektywne badanie. Drugim zadaniem rodziców realizujących metodę audytywno-werbalną jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnej dziecka. Szczególna rola w realizacji tego zadania przypada matce, która w warunkach prawidłowego rozwoju dziecka, spontanicznie nawiązuje z nim dialog, mówiąc i śpiewając, naśladując jego głos i mimikę, zachęcając je do inicjowania i podtrzymywania komunikatów. Dla wielu rodziców taka komunikacja stanowi łatwy, intuicyjny sposób postępowania, który jest szczególnie ważny dla dzieci z trudnościami w komunikowaniu się. Taki dialog z dzieckiem, na poziomie niewerbalnym, nie wymaga od niego umiejętności mówienia oraz rozumienia treści komunikatu rodziców jest natomiast bardzo ważny z punktu widzenia zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa dziecka i jego chęci komunikowania się z otoczeniem. Dziecko w bezsłownym dialogu, odbiera takie jego parametry jak: intonacja, mimika, gest. Z czasem ten dialog może jednak przyjąć formę treningu słuchowego, który stanowi trzecie zadanie rodziców w metodzie audytywno-

werbalnej. Podczas realizacji treningu rodzice powinni założyć, że każde dziecko wydając z siebie nieartykułowane dźwięki dąży do ekspresji werbalnej M. Clark (1989). Zadaniem rodziców jest, więc pilna obserwacja dziecka i zauważanie jego intencji komunikowania się oraz wzmacnianie jej poprzez reakcję słowną na wypowiedź dziecka, której treści rodzic tylko się domyśla. Kiedy np. dziecko sięga ręką po zabawkę i zbliża ją do siebie lub matki, to powinna ona zapytać: CO TO JEST? CO TU MASZ? Następnie matka powinna odpowiedzieć za dziecko: TO JEST MOJA ZABAWKA. BARDZO JĄ LUBIĘ. Kolejnym krokiem jest, więc wymówienie za dziecko tego, co 166 A. Jakoniuk-Diallo pomyślało i co chciałoby powiedzieć, gdyby tylko mogło. W ten oto sposób rodzice podchwytują intencję dziecka i nadają jej formę językową. Kolejnym zadaniem rodziców realizujących metodę jest zaznajomienie dziecka ze światem pojęć oznaczających przedmioty i zjawiska z najbliższego otoczenia. W tym celu potrzebne jest wielokrotne powtarzanie (do kilkuset razy) nazw przedmiotów i zjawisk z najbliższego otoczenia dziecka. Ważne jest przy tym używanie pojęć w różnym kontekście zdania oraz z różną intonacją zdania oznajmującego lub pytającego. Wybitni przedstawiciele metody audytywno-werbalnej, tacy jak W. Estabrooks (1989) zalecają tzw. śpiewne mówienie tj. mówienie ze zmianą natężenia głosu oraz tempa wypowiedzi, co ułatwia przekaz emocji, tak ważny wtedy, gdy dziecko nie rozumie treści wypowiedzi, lecz tylko domyśla się jej z linii melodycznej. Głos matki jest dla dziecka zawsze inspirujący do wysyłania komunikatów.

Ćwiczenia słuchu w metodzie audytywno-werbalnej

● Pierwszy etap to odkrywanie dźwięków (nauka słyszenia-rozróżnianie dźwięku od ciszy). Dziecko powinno poznać dużą liczbę dźwięków ze swojego najbliższego otoczenia oraz wyodrębnić je ze świata ciszy, w jakim się znajduje. W tym celu należy eksponować mu wielokrotnie dźwięki wydawane przez zabawki, dźwięk dzwonka do drzwi, telefonu, akcentując mimiką, gestem oraz słowem uwaga, moment demonstracji dźwięku. ● Drugi etap to rozróżnianie dźwięków (nauka słuchania i różnicowania dźwięków o zmiennej częstotliwości i czasie trwania). W tym celu należy eksponować dziecku wiele różnych dźwięków z otoczenia, zachęcając je do samodzielnego ich wytwarzania. ● Trzeci etap to identyfikacja dźwięków ze źródłem (pokazywanie źródła dźwięków). Dziecko powinno umieć wskazać samodzielnie źródło dźwięku, po jego ekspozycji przez matkę. ● Czwarty etap to rozumienie, w czasie, którego dziecko ćwiczy udzielanie odpowiedzi na pytania oraz powtarza opowiadania. ● Piąty etap to rozmowa z dzieckiem, odbywająca się przy dźwiękach zakłócających, taki jak: szum zza okna, cicho grające radio.

Warunki rehabilitacji słuchu i mowy dziecka

Pierwszym, niezbędnym warunkiem jest włączenie treningu słuchu w spontaniczną, samodzielną działalność dziecka np.: zabawę oraz sytuacje wspólnych działań rodzica z dzieckiem. Taka realizacja metody czyni ją Wykorzystanie metody audytywno-werbalnej w terapii 167 naturalną, pozwala terapeucie nazywać wszystko to, co znajduje się w centrum zainteresowania dziecka, jak i w centrum jego wspólnych działań

z osobą dorosłą. Drugim, istotnym warunkiem realizacji metody audytywno-werbalnej, w przypadku trudności dziecka z rozumieniem mowy, może być połączenie treningu słuchowego z demonstracją etykiety obrazkowej lub pisma. Metoda audytywno-werbalna jest czymś więcej niż rodzajem treningu słuchowego. Dzięki aktywnemu włączeniu rodziców w jej realizację może służyć ona zarówno rozwijaniu słuchu i mowy dziecka, jak również: – Pozwalać mu na doświadczanie emocjonalnego związku z opiekunem – Motywować dziecko do nawiązywania kontaktów – Pozwolić rodzicom pokonać barierę w komunikowaniu się z własnym dzieckiem, co sprzyja wzajemnej akceptacji – Rozwijać umiejętność komunikowania się dziecka – Pozwolić mu zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Ponadto przedstawiona metoda służy integracji słuchu i osobowości dziecka oraz przygotowuje je do udziału w życiu społecznym. Z tego względu zaprezentowana metoda audytywno-werbalna zdaje się spełniać rolę wspierającą rozwój dzieci z genetycznie warunkowanymi zaburzeniami rozwoju.

Bibliografia

CLARK M. (1989), (maszynopis nieopublikowany) Language through living for hearing impaired children. London. ESTABROOKS W. (1989), Auditory-Werbal Therapie Programm „Achtung, fertig, höre!” Zollikon AV. Congress Report. HORSCH U. (1982), Kommunikative Erziehung. Zur Früherziehung Behinderter, erörtert am Beispiel hörgeschädigter Kinder. Heidelberg. Pädagogische Hochschule. LÖWE A. (1999), Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić. Poznań. Media Rodzina.

Katarzyna Lausch, Krzysztof M. Lausch
Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Kierunki oddziaływań rehabilitacyjno-wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu
Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 w Poznaniu jest publiczną placówką oświatową przeznaczoną dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. W jego skład wchodzi szkoła podstawowa specjalna i gimnazjum specjalne. Przy nich funkcjonują grupy rehabilitacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Nasi uczniowie realizują obowiązek szkolny w ramach zajęć zespołowych lub w formie nauczania indywidualnego prowadzonego albo w domach, albo na terenie szkoły, albo i tu, i tu. Podstawą skierowania ucznia do placówki jest orzeczenie psychologiczne o głębszej lub głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. W rozpoznaniu medycznym u wielu uczniów występują różnorakie schorzenia, które bądź determinują sam fakt zaistnienia tej niepełnosprawności, bądź istnieją niezależnie od niej. Należą do nich między innymi: ch. Pringle’a-Bourneville’a, z. Arnolda-Chiari’ego, z. Hallervordena-Spatz’a, z. Downa, z. Cri du Chat, z. Dandy-Walkera, z. Marshalla-Smitha, z. Pierre-Robina, z. Cornelia do Lange, z. Lenauxa-Gastauta, z. Rubinsteina-Taybi, z. Reklinghausena, z. Westa, aberracja w obrębie 18 chromosomu, mukopolisacharydoza, mukowiscydoza, fenyloketonuria, toksoplazmoza, rozmaite w obrazie encefalopatie, autyzm, psychozy... Dużą grupę naszych uczniów stanowią dzieci

i młodzież z dziecięcym porażeniem mózgowym. Z powyższego zestawienia wynika, że uczniowie z rzadkimi genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń stanowią sporą grupę społeczności szkolnej. 170 K. Lausch, K.M. Lausch W tym miejscu trzeba wyraźnie zaakcentować dwie kwestie. Pierwszą jest to, że bardzo rzadko mamy do czynienia z tzw. „czystymi postaciami” jakiegoś zespołu czy choroby, podobnie jak praktycznie nie zdarza się, by jakikolwiek nasz uczeń miał „czystą” (książkową) postać niepełnosprawności intelektualnej. Fakt ten ma dla nas niebagatelne znaczenie praktyczne. Drugą sprawą jest to, że na każdego ucznia patrzymy w pierwszym rzędzie przez pryzmat jego głębszej lub głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. Fakt występowania określonego zespołu, czy określonej choroby, staje się ważny dopiero wtedy, gdy wymaga określonego, specjalistycznego podejścia (np. specyficznego wspomagania ruchowego zapewniającego właściwe funkcjonowanie układu oddechowego u dziecka z zespołem RubinsteinaTaybi), czy niedopuszczalności proponowania uczniowi określonego typu aktywności (np. planowania niektórych typów ćwiczeń ruchowych dla uczniów z zespołem Downa). Oddziaływanie pedagogiczne skierowane jest – co oczywiste – przede wszystkim na uczniów. Jednak fakt ich niepełnosprawności intelektualnej w swej konsekwencji prowadzi do tego, że nie mogą oni funkcjonować samodzielnie, lecz potrzebują wsparcia najbliższych. Siłą rzeczy szkoła musi pracować nie tylko z nimi samymi, ale również z ich rodzinami. Rodziny te z kolei żyją w określonym środowisku, które jak wiemy nie zawsze pozytywnie postrzega problem. Środowisko staje się więc także swoistym „klientem” naszej placówki. Praca edukacyjna szkoły oparta jest zasadniczo na trzech dokumentach: na Zarządzeniu nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dn. 4 października 1993 w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach oraz organizacji kształcenia specjalnego i wynikającej z niego Podstawie programowej kształcenia ogólnego uczniów upośledzonych umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przysposabiających do pracy w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na Rozporządzeniu nr 76 Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 stycznia 1997 w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. W tych dokumentach znajdują się najistotniejsze wytyczne dotyczące tego, jakie oddziaływania należy podejmować, gdzie, kto i jak ma to robić. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że praktyka pokazuje, iż możliwe są różne interpretacje przytaczanych rozporządzeń, w czego efekcie tak zwane „szkoły życia” (a tak potocznie określane bywają placówki podobne do prezentowanej w niniejszym wystąpieniu) w Polsce są tak bardzo różne. Na pierwsze miejsce wysuwa się problem integralnej realizacji wszystkich funkcji szkoły. Oznacza to, że uczeń w placówce ma prawo nie tylko do nauczania, ale również do wychowania, opieki i szeroko pojętej rehabilitacji. Kierunki oddziaływań rehabilitacyjno-wychowawczychw Zespole Szkół Specjalnych 171 Oddziaływania te – prowadzone z uwzględnieniem specyficznych metod i form pracy, w oparciu o zasady wypracowane przez współczesne nauki pedagogiczne – muszą się wzajemnie uzupełniać.

Wielozmysłowe poznawanie świata przez uczniów odbywa się w sposób całościowy, z uwzględnieniem indywidualnego tempa i rytmu rozwoju każdego z nich. W związku z tym nie ma w naszej szkole odgórnych programów nauczania, ale pracujemy w oparciu o programy indywidualne. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym mają opracowywane indywidualne programy edukacyjne (IPE), a uczniowie z głęboką niepełnosprawnością – indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPE-T). Programy te powstają na bazie wielospecjalistycznej diagnozy psychologicznej i pedagogicznej. Diagnoza ta dokonywana jest przez zespół osób pracujących z dzieckiem (psychologa, wychowawcę i pozostałych nauczycieli uczących – w tym oczywiście także logopedę i rehabilitanta). Pod uwagę brane są informacje zawarte w orzeczeniu i opiniach, z którym uczeń przychodzi do placówki, informacje uzyskane od rodziców w rozmowach prowadzonych w szkole i w domu oraz dane zebrane podczas obserwacji ucznia w różnych sytuacjach w szkole (m. in. w trakcie tzw. „zajęć przygotowawczych” organizowanych pod koniec wakacji dla nowo przyjętych dzieci), obserwacji ucznia w domu i analizy jego wytworów. Rodzice mają prawo uczestniczenia w konstruowaniu programu dla ich dziecka. To oni są pierwszymi wychowawcami i nauczycielami, a szkoła jedynie ma ich wspierać w wypełnianiu tej roli. W najgorszym razie – gdy z różnych powodów program układany jest bez ich udziału – muszą go przynajmniej zaakceptować. Zbiór wszystkich indywidualnych programów edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych stanowi szkolny zestaw programowy. Programy są tak skonstruowane, by poprzez prowadzoną w oparciu o nie pracę realizowany był główny cel szkoły. Celem tym jest rozwijanie autonomii ucznia – jego personalizacja i socjalizacja, a w szczególności wyposażanie go w takie umiejętności i praktyczne wiadomości, by mógł porozumiewać się z otoczeniem w sposób werbalny lub pozawerbalny, by zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do swych możliwości, miał poczucie sprawstwa oraz mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości i zgodnie z przyjętymi przez te zbiorowości normami. Znaczenie podstawowe ma jednak zachowanie jego niezbywalnych praw do swej inności. Biorąc pod uwagę powyższe zakładamy, że oddziaływania prowadzone przez szkołę dotyczą z jednej strony rozwijania umiejętności samoobsługowych ucznia, a z drugiej – rozwijania kompetencji społecznych. Nasi 172 K. Lausch, K.M. Lausch uczniowie nie mają zdobywać określonej wiedzy. Mają nauczyć się tego wszystkiego, co pozwoli im w tym świecie funkcjonować. Do poznawania świata i funkcjonowania w tym świecie (tak w relacji „Ja – z samym sobą”, jak i w relacji „Ja – otoczenie przyrodniczo-społeczne”) potrzebne są określone sprawności i umiejętności. Zatem wyposażanie w owe narzędzia to kolejny, niejako podstawowy, kierunek naszych oddziaływań, które dodatkowo wspierane są – potrzebną zarówno uczniom, jak i rodzinie – specjalistyczną terapią, którą my nazywamy „wspierającą”. Oddziaływania prowadzone są różnymi metodami, adaptowanymi niejednokrotnie do potrzeb i możliwości naszych uczniów. Przybliżenie kierunków pracy rozpoczniemy od omówienia działu „Samoobsługa”.

Czynności samoobsługowe rozwijane w trakcie pracy z uczniem należą do następujących kategorii: załatwiania potrzeb fizjologicznych, jedzenia, ubierania się, wykonywania czynności z zakresu higieny osobistej oraz elementarnej troski o ład w najbliższym otoczeniu. Nie wdając się w zbytnie szczegóły chcemy jedynie zaznaczyć, że każda z tych kategorii rozpracowywana jest wieloaspektowo. Przykładowo: pracując nad rozwijaniem umiejętności w zakresie „Jedzenie” skupiamy się zarówno na ćwiczeniu „technicznej” strony tej czynności, a więc na rozwijaniu umiejętności gryzienia, żucia, jak i na uczeniu umiejętności nakrywania stołu, różnicowania produktów nadających się do jedzenia od niejadalnych, na przygotowaniu prostego posiłku, na samodzielnym – na miarę możliwości – funkcjonowaniu przy stole lub współdziałaniu przy karmieniu przez opiekuna, na zachowaniu estetyki jedzenia. Uczniowie ćwiczą te umiejętności podczas śniadania, obiadu, czy podwieczorku, które wplecione są w tok codziennych zajęć na równi z innymi zajęciami o charakterze „czysto” edukacyjnym. „Ubieranie się” rozumiane jest zarówno jako nakładanie poszczególnych części odzieży i obuwia, jak i jako składanie odzieży, chowanie jej w określone miejsce, troska o jej estetykę itd. Rozwijanie kompetencji społecznych obejmuje pokonywanie lęków związanych z kontaktem z nowymi elementami otoczenia przyrodniczo–społecznego, poznawanie tego otoczenia, a więc kojarzenie jego elementów z ich przeznaczeniem, wchodzenie w relacje z elementami otoczenia – w tym również w relacje społeczne – przyzwyczajanie do funkcjonowania w określonej roli społecznej w zgodzie z przyjętymi normami oraz elementarną odpowiedzialność za rośliny, zwierzęta i ludzi (w tym też za samego siebie). Kompetencje społeczne rozwijamy poprzez różne formy pracy prowadzone z uczniami. Bardzo staramy się, by wszyscy mieli praktyczną możliwość nabywania tych kompetencji w takich warunkach, w jakich są realizowane na co dzień. Dlatego też proponujemy uczniom różne bliższe i dalsze wycieczki i wyjazdy (także zagraniczne w ramach współpracy międzynaroKierunki oddziaływań rehabilitacyjno-wychowawczychw Zespole Szkół Specjalnych 173 dowej), uczestniczenie w różnych imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych tak na terenie szkoły, jak i poza nią. Do tradycji szkoły weszło już celebrowanie uroczystości imienin, czy 18 urodzin poszczególnych uczniów, spotkania z okazji Świąt, czy udział w corocznym Wielkim Festynie Radości organizowanych z okazji Dnia Dziecka. Szkołę systematycznie odwiedzają znani artyści. Uczniowie biorą też udział w różnych konkursach i festiwalach, swoje prace prezentują w trakcie organizowanego przed światami Bożego Narodzenia kiermaszu świątecznego. Osobny rozdział to bardzo prężnie działająca sekcja Olimpiad Specjalnych, w ramach których praktycznie wszyscy nasi uczniowie biorą udział w zawodach, mityngach, igrzyskach – tak krajowych jak i zagranicznych (byli już na Alasce, w Kanadzie, w Holandii, w Irlandii , w Niemczech, a w najbliższym czasie przedstawiciel naszej placówki weźmie udział w zimowych igrzyskach w Japonii). Na szczególne zaznaczenie zasługuje zaangażowanie szkoły w organizację szkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich Dni Treningowych Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych przeznaczonych dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Do narzędzi niezbędnych uczniowi do poznawania świata i funkcjonowania w nim należą: szeroko rozumiana autoorientacja, wszelkie sprawności

i umiejętności z zakresu motoryki dużej i małej oraz motoryki narządów mowy, umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych i porozumiewania się (tak werbalnego, jak i pozawerbalnego), percepcja wszystkimi zmysłami i koordynacja między nimi, umiejętność naśladowania, praktyczne rozumienie elementarnych „pojęć” o świecie i związków przyczynowoskutkowych, wszelkie szczegółowe umiejętności artystyczno-techniczne i inne. Szczególne miejsce należy się także umiejętnościom i wiadomościom religijnym, jako że troska o rozwój duchowy dzieci i młodzieży należy – na wyraźną prośbę rodziców – również do obowiązków szkoły. Terapia wspierająca dotyczy zarówno uczniów – i o nich głównie myślimy planując oddziaływanie – jak i ich rodziców (opiekunów). Jak sama nazwa wskazuje, wspiera ona działania pedagogiczne. Ma ona na celu doraźne doprowadzenie ucznia do takiego poziomu funkcjonowania, który umożliwi mu najbardziej optymalną pracę (np. obniży jego nadmierne napięcie mięśniowe, poprawi wydolność oddechową, właściwie zmotywuje go do podjęcia aktywności). Terapia ta prowadzona jest w różnych formach. Ważną rolę odgrywają wszelkie zabiegi z zakresu szeroko pojętej fizykoterapii (masaże – w tym także hydromasaż, czy magnetoterapia), relaksacja, stymulacja itd. Ważne miejsce zajmuje również właściwa pielęgnacja dziecka, szczególnie wtedy, gdy jest to uczeń z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Wspieranie rodziców odbywa się w trakcie spotkań klasowych, wspólnych imprez (należy do nich np. doroczny bal karnawałowy społeczności 174 K. Lausch, K.M. Lausch szkolnej) oraz różnych wyjazdów pozaszkolnych, spośród których wymienić należy choćby tradycyjne już czerwcowe wyjazdy dzieci z rodzicami i nauczycielami nad morze, czy jesienne pielgrzymki do miejsc kultu religijnego. Organizujemy też spotkania innego typu, na których poruszane są problemy nurtujące rodziców (dotyczące np. prawa rodzinnego, wychowania religijnego czy seksualnego). Jak już zaznaczono powyżej jedynym kryterium doboru treści programowych dla uczniów jest ich użyteczność. Staramy się uczyć ich „życia”. Nie pracujemy z uczniem tylko po to, by się o czymś „dowiedział”. Pracujemy po to, by zrobił użytek z posiadanych umiejętności i praktycznych wiadomości w każdej sytuacji, w jakiej się znajdzie. By jednak móc uwzględnić kryterium użyteczności przy planowaniu pracy, należy brać pod uwagę szereg czynników psychofizycznych i społecznych wyznaczających niejako obszar treściowy, w którego obrębie będziemy mogli się w ogóle poruszać. Do czynników psychofizycznych należy niewątpliwie poziom funkcjonowania ucznia ściśle związany z występującymi zaburzeniami oraz rokowanie. Nie wymagamy od nikogo czegoś leżącego poza granicami jego możliwości. Ucznia z porażeniem spastycznym nie będziemy na przykład na siłę uczyć jedzenia ryżu pałeczkami. Jeśli natomiast predyspozycje i możliwości ucznia wskazują na to, że na przykład po ukończeniu szkoły będzie on mógł podjąć określoną pracę, robimy wszystko, by wdrażać go do pełnienia społecznej roli pracownika. Podobnie – jeśli wiadomo, że określone schorzenie powoduje stopniowy regres rozwoju, wówczas przede wszystkim utrwalać będziemy posiadane umiejętności i podejmiemy działania zapobiegające pogłębianiu się regresu, a nie będziemy wprowadzać rzeczy nowych. Czynniki społeczne są ściśle związane z warunkami środowiskowymi,

w jakich żyje uczeń, jego otoczeniem społecznym i rolą, jaką w tym otoczeniu pełni, antycypowanymi jego losami w przyszłości i wieloma innymi zmiennymi. Jesteśmy świadomi tego, że w szkole uczeń spędza tylko część swego czasu, a przez pozostały – przebywa w domu, wśród swych najbliższych, którzy sami preferują określone wartości, mają określone oczekiwania w stosunku do swego dziecka. Z jednej więc strony musimy uwzględniać obiektywnie istniejące uwarunkowania (miejsce zamieszkania, warunki bytowe, dostępność określonych instytucji), a z drugiej brać pod uwagę przyzwolenie rodziców na podejmowanie przez szkołę określonych działań i realizowanie treści. Nie bez znaczenia – choć w hierarchii znaczeń to akurat stoi na samym końcu – jest też baza, którą dysponujemy. Obiektywne ograniczenia lokaloKierunki oddziaływań rehabilitacyjno-wychowawczychw Zespole Szkół Specjalnych 175 we i kłopoty finansowe czasem bardzo utrudniają taką pracę, jaka naszym zdaniem byłaby dla uczniów najbardziej wskazana. Wierzymy jednak, że chęci pracowników szkoły – posiadających ogromną energię i olbrzymi potencjał intelektualny – przy wsparciu dobrych (i posiadających odpowiednie zasoby finansowe) ludzi, pozwolą nam nadal pracować tak, jak pracujemy. Pamiętamy, odwołując się do A. de Saint Exupery’ego, że: „na zawsze już jesteśmy odpowiedzialni za to, co oswoiliśmy” i za tych, którzy nam zaufali. Hanna Kubiak
Zakład Psychopatologii Dziecka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Praca korekcyjno-wychowawcza z dzieckiem z objawami nadpobudliwoś ci psychoruchowej
Nadpobudliwość może być izolowanym zaburzeniem lub może towarzyszyć innym zespołom chorobowym. Objawy nadpobudliwości psychoruchowej często obserwuje się przy nieprawidłowościach chromosomów płciowych, np. w zespole złamanego chromosomu X (Dąbkowska, 2004, s. 103). Zespół nadpobudliwości może być częścią plejotropowej1 ekspresji genu choroby Touretta (Dąbkowska, 2004, s. 104). Objawy zaburzeń koncentracji uwagi, impulsywności i nadruchliwości stanowią istotny problem współwystępując także z innymi zaburzeniami rozwoju o podłożu genetycznym. Zatem rodzice dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi potrzebują wiedzy, dotyczącej istoty nadpobudliwości i metod pracy z dzieckiem, u którego stwierdza się objawy ADHD.

Poję i kryteria diagnostyczne zespołu nadpobudliwoś cie ci psychoruchowej (ADHD)
Nadpobudliwość psychoruchowa to coraz częściej stawiane rozpoznanie medyczne. Według różnych źródeł, dotyczy ona od 4 do 15% populacji dzieci w wieku szkolnym (Wolańczyk i in., 1999, Cooper, 2001). Takie rozpowszechnienie zaburzenia jest jedną z przyczyn związanych z nimi kontro______________
1 Plejotropowa

ekspresja genu – efekt fenotypowy może dotyczyć jednocześnie wielu odrębnych cech organizmu w wyniku powiązań biochemicznych i fizjologicznych zachodzących w trakcie rozwoju.

178 H. Kubiak wersji (Seligman i in., 2003, s. 388). Istnieje zatem konieczność dookreślenia,

czym jest nadpobudliwość. Badacze są zgodni, że jest ona między innymi pochodną specyficznych cech reaktywności organizmu. Reaktywność jest cechą każdego żywego organizmu, warunkującą jego aktywność. Może być charakteryzowana przy uwzględnieniu pewnych cech , jak szybkość reagowania, siła (natężenie), czas trwania i adekwatność reakcji w stosunku do siły i rodzaju bodźca. Założyć należy, że wartości średnie tych wszystkich właściwości, lokują się w rozkładzie normalnym w populacji. Kryteria „normalności” czy typowości w odniesieniu do cech reagowania są płynne, zależą od norm kulturowych, środowiskowych i osobistej tolerancji oceniającego. W tym między innymi fakcie należy zapewne upatrywać przyczyn różnej częstotliwości rozpoznawania zaburzeń reaktywności w różnych populacjach. Rosnące zunifikowane wymagania, stawiane wobec dzieci wychowujących się w krajach opisywanych jako wysokorozwinięte, są prawdopodobnie przyczyną tego, że te dzieci, których linia rozwojowa odbiega pod pewnymi względami od średniej w populacji, są coraz bardziej dostrzegane, a ich zachowania uznaje się za „problemowe” lub „zaburzone”. Inną przyczyną dużej częstotliwości rozpoznań w tych krajach mogą być określone wpływy wychowawcze, facylitujące pewne cechy reaktywności. Wynika to z faktu, że tendencja do reagowania w określony sposób ma co prawda silne podłoże biologiczne, ale ekspresja biologicznych uwarunkowań jest w dużej mierze uzależniona od wpływów środowiskowych. Sądzę, że funkcjonowanie osób, u których wartości opisujące reaktywność, można zlokalizować na skrajnych odcinkach krzywej rozkładu normalnego, jest w większym stopniu niż u pozostałych sterowane biologią, tzn., że mają one mniejszą możliwość wpływania na swoje zachowanie niż pozostali. Jeśli funkcjonowanie takich osób bądź ich możliwości rozwojowe są ograniczone, a przy tym stanowi to źródło cierpienia tych jednostek, wówczas można mówić o zaburzeniach z dziedziny psychopatologii. Tak więc „nadpobudliwość nie jest chorobą, lecz raczej końcową częścią krzywej rozkładu statystycznego opisującego całkiem normalne zachowania” (Fukuyama, 2004, s. 72). Reasumując, nadpobudliwość można rozumieć jako pewien typ odbierania świata i reagowania nań , a dopiero skala tych reakcji i ich częstotliwość są podstawą do uznania dziecka za dotknięte zaburzeniem określanym jako nadpobudliwość psychoruchowa. Specyfika zachowania osoby nadpobudliwej dotyczy zmniejszonych zdolności kontrolowania impulsów, regulowania czynności motorycznych i nietypowego funkcjonowania uwagi dowolnej. Te zaburzenia, nawet w przypadku zdiagnozowania nadpobudliwości, występują w różnym nasileniu u różnych dzieci. Obserwuje się u nich: – dominację deficytu kontroli impulsów w sferze motorycznej i emocjonalnej, Praca korekcyjno-wychowawcza z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej 179 – dominujące deficyty uwagi bądź, – współwystępowanie tych zaburzeń. Duża ruchliwość, poszukiwanie wrażeń, działanie bez przeanalizowania jego możliwych skutków, a także duża przerzutność uwagi uważane są za typowe dla wieku dziecięcego. Jak wspomniano, granica pomiędzy zdrowym dzieckiem o żywym temperamencie a dzieckiem , którego zachowanie wykracza poza szeroko rozumianą „normę”, jest płynna. Oznacza to, że diagnoza nadpobudliwości jest subiektywna (Hallowey, Ratey, 2004, s. 64). Opisana sytuacja sprawia, że podczas procesu diagnostycznego istnieje konieczność odwoływania się do konkretnych, sprawdzalnych kryteriów, które

są podstawą do umiejscowienia tej jednostki chorobowej w głównych istniejących systemach klasyfikacyjnych z zakresu psychopatologii. Najbardziej rozpowszechnionym systemem klasyfikacyjnym jest DSM IV. Jest to system wciąż od nowa rewidowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. W tej klasyfikacji omawiane zaburzenie opisano jako Attention Deficit Hiperkinetic Disorder, co tłumaczymy jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD). W DSMIV opisano trzy grupy objawów: objawy zaburzeń uwagi (9 objawów), objawy nadruchliwości (6 objawów) i objawy impulsywności (3 objawy).

Kryteria klasyfikacyjne nadpobudliwoś psychoruchowej ci według DSM IV
Aby rozpoznać ADHD, 6 lub więcej spośród poniżej podanych objawów musi utrzymywać się ponad 6 miesięcy w stopniu utrudniającym normalne funkcjonowanie dziecka, bądź w stopniu niewspółmiernym do jego rozwoju.

ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI
● Dziecko nie jest w stanie skoncentrować się na szczegółach, popełnia błędy wynikające z niedbałości. ● Często ma trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach. ● Często wydaje się nie słuchać tego, co się do niego mówi. ● Często nie stosuje się do podawanych kolejno instrukcji, ma kłopoty z wykonaniem lub dokończeniem powierzonych mu zadań, lecz nie z powodu przeciwstawiania się lub niezrozumienia instrukcji. ● Często ma kłopoty ze zorganizowaniem sobie pracy lub innych zajęć. ● Nie lubi, ociąga się lub unika rozpoczęcia czynności wymagających długiego skupienia uwagi. 180 H. Kubiak ● Często gubi rzeczy niezbędne do pracy lub innych zajęć. ● Łatwo rozprasza się pod wpływem różnych bodźców. ● Często zapomina o różnych codziennych sprawach.

NADRUCHLIWOŚĆ
● Dziecko ma często nerwowe ruchy rąk lub stóp, nie jest w stanie usiedzieć w miejscu. ● Wstaje z miejsca w sytuacjach wymagających spokojnego siedzenia. ● Często chodzi po pomieszczeniu gdy jest to niewłaściwe. ● Często ma trudności ze spokojnym bawieniem się lub odpoczywaniem. ● Często jest w ruchu, biega” jak nakręcone”. ● Często jest nadmiernie gadatliwe.

IMPULSYWNOŚĆ
● Często wyrywa się z odpowiedzią, zanim pytanie zostanie dokończone. ● Często ma kłopoty z zaczekaniem na swoją kolej. ● Często przerywa lub przeszkadza innym. Aby zdiagnozować ADHD, należy stwierdzić, czy A. Niektóre przynajmniej objawy ujawniły się przed 7 rokiem życia; B. Upośledzenie funkcjonowania dziecka spowodowane tymi objawami występuje przynajmniej w dwóch środowiskach (np. w domu i w szkole); C. Klinicznie stwierdza się istotne upośledzenie funkcjonowania społecznego, zawodowego lub szkolnego; D. Objawy u dziecka nie występują w przebiegu innych zaburzeń rozwojowych, psychiatrycznych bądź psychicznych. Dopiero łączne spełnienie tych warunków umożliwia zdiagnozowanie

zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. W systemie DSM-IV istnieje możliwość rozpoznania trzech typów nadpobudliwości. O ile u dziecka stwierdza się 6 lub więcej objawów z pierwszej grupy, diagnozuje się nadpobudliwość w typie zaburzeń uwagi; o ile rozpoznaje się 6 lub więcej objawów z grupy 2 i 3 łącznie, stwierdza się nadpobudliwość w typie nadruchliwości z impulsywnością; o ile stwierdzi się 12 objawów z trzech grup łącznie, diagnozuje się nadpobudliwość w typie mieszanym (Wolańczyk, 1999, s. 28).

Przyczyny nadpobudliwoś psychoruchowej ci

Współcześnie prowadzone badania naukowe pozwalają przypuszczać, że zespół hiperkinetyczny jest uwarunkowany genetycznie. Różni Autorzy wskazują aż 20 genów, które prawdopodobnie są odpowiedzialne za neuroPraca korekcyjno-wychowawcza z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej 181 sekrecję przekaźników z grupy katecholamin, a pośrednio za patogenezę ADHD (Kądziela-Olech, Piotrowska-Jastrzębska, 2003, s. 240). Uważa się, że zespół ten zależy od działania wielu genów o niskiej penetracji i dużym polimorfizmie funkcjonalnym. Oznacza to, że dopiero określona konfiguracja całego układu genów może powodować ADHD. Najprawdopodobniej u osób obarczonych ADHD istnieje błędny zapis genetyczny w obrębie genów odpowiedzialnych za kontrolę systemu dopaminy i noradrenaliny w mózgu. Dodać należy, że aczkolwiek zaburzenie jest uwarunkowane genetycznie, to czynniki środowiskowe mogą w wypadku tego zaburzenia regulować w dużym stopniu ekspresję genów. Czynniki środowiskowe rozumiem tu szeroko; jako czynniki środowiskowe o charakterze społecznym, obejmujące np. zaburzone funkcjonowanie rodziny, uzależnienia rodziców, nieprawidłowe pełnienie roli rodzicielskiej (Prekop, 1997), jak i czynniki środowiskowe o charakterze biologicznym, takie jak nieprawidłowy przebieg ciąży i porodu, czy czynniki toksynogenne obecne w życiu płodowym i pozapłodowym dziecka. Stosunkowo duży udział czynników środowiskowych w ujawnieniu się zaburzenia warunkowanego genetycznie może być, moim zdaniem, warunkowany heterogennym2 charakterem zaburzenia.

System oddziaływań korekcyjno-wychowawczych wspomagających rozwój dziecka z ADHD
Cel oddziaływań korekcyjno-wychowawczych wobec dzieci z ADHD
● Należy wspomagać rozwój dziecka z ADHD poprzez – wprowadzenie strategii „zabezpieczających” (termin powszechnie używany w praktycznej pracy z dziećmi nadpobudliwymi, a odnoszący się do takiej pracy nad objawami, która zmierza do minimalizowania ich zakresu i częstotliwości występowania i zapobiegania pojawieniu się objawów wtórnych); – przywrócenie lub zbudowanie prawidłowego funkcjonowania motywacji; – wspomaganie funkcjonowania poznawczego dziecka; – rozwijanie umiejętności komunikacji ( mowa wewnętrzna, komunikacja niewerbalna i werbalna); – zwiększenie adekwatności reakcji emocjonalnych dziecka.
______________
2 To

182 H. Kubiak Teoretyczna podstawa oddziaływań korekcyjno-wychowawczych wspomagających rozwój dzieci nadpobudliwych

znaczy zależnym od ekspresji wieku genów.

System pracy z dzieckiem nadpobudliwym opiera się głównie na założeniach koncepcji behawioralnej i poznawczej. W celu eliminacji zachowań niepożądanych i wprowadzenia czy wsparcia zachowań pożądanych stosuje się system wzmocnień pozytywnych (nagrody i pochwały) i negatywnych (konsekwencje). Stosunkowo często skuteczne okazuje się wygaszanie niepożądanych zachowań za pomocą wycofania uwagi. Opracowanie systemu oddziaływań behawioralnych nie jest specyficzne w pracy z dzieckiem nadpobudliwym w porównaniu z pracą dzieci z innymi typami zaburzeń. Podstawą pracy jest zatem szczegółowe zdefiniowanie problemu i opracowanie planu uwzględniającego rodzaj, częstotliwość oraz sposób stosowania wzmocnień. Dziecko z ADHD reaguje na bodziec w sposób nieupośredniony, a wiec reaguje na bodziec natychmiast, nie uruchamiając mechanizmu samokontroli. Zatem istotnym celem pracy jest odkrycie i rozbudowanie systemu przekonań dziecka, upośredniających, przynajmniej potencjalnie, reakcje dziecka. Jakkolwiek założenia terapeutyczne oparte o założenia koncepcji poznawczych są zdecydowanie mniej akcentowane w literaturze przedmiotu, to moim zdaniem ewolucja nastawienia terapeutycznego będzie przebiegać w tym kierunku. Przypuszczenie to opieram na coraz powszechniej zgłaszanych wątpliwościach, dotyczących słabych stron terapii „czysto” behawioralnych – na przykład istotne zastrzeżenie dotyczy kształtowania motywacji zewnętrznej i, w konsekwencji, zewnętrznego umiejscowienia kontroli u osób poddawanych terapii behawioralnej. Można np. uznać, że odpowiedzią na potrzeby dzieci nadpobudliwych byłby system pracy oparty na terapii racjonalno-emotywno-behawioralnej Ellisa (Kratochvil, s. 78) czy terapii kognitywnej Becka (Kratochvil, s. 79). Korzystając z powyższych propozycji, można zbudować system pracy z dziećmi nadpobudliwymi, obejmujący wyżej przedstawione cele, a więc zmierzający nie tylko do korekcji zachowań, ale również do modyfikacji procesów emocjonalnomotywacyjnych i poznawczych.

Interwencje wspomagające funkcjonowanie dzieci nadpobudliwych

Modyfikacja środowiska. Modyfikacja oznacza tu uporządkowanie przestrzeni dziecka, wyznaczenie jej granic, ograniczenie dopływu bodźców. Wszystko to ma na celu wspomaganie koncentracji uwagi dziecka i zapobieganie jej rozpraszaniu w chaosie bodźców. W praktyce oznaczać to może ustalenie miejsca zabaw dla przedszkolaka, z zaznaczeniem jego granic (co Praca korekcyjno-wychowawcza z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej 183 zapobiegnie „zagarnianiu” przestrzeni, do czego dziecko nadpobudliwe ma tendencje), wyznaczenie obszarów w pokoju dla różnego typu aktywności, posegregowanie przedmiotów codziennego użytku i takie ich umiejscowienie, by nie odwracały uwagi dziecka (pochowanie wszystkich przedmiotów nieużywanych, wybór prostych mebli, przemyślana aranżacja pokoju – np. usytuowanie stolika do prac plastycznych z daleka od stale otwieranych drzwi czy nisko umiejscowionego okna). W przypadku dziecka starszego, istnieje konieczność zaaranżowania miejsca do nauki. Często proponuje się puste biurko, na którym dziecko może mieć tylko przedmioty niezbędne do nauki w danej chwili.

WYDAWANIE POLECEŃ, JAKO PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA KOMUNIKACJI Z DZIEĆMI NADPOBUDLIWYMI

Wydając polecenia, należy: 1. Zadbać o kontekst sytuacyjny, a więc upewnić się, czy dziecko jest gotowe

wysłuchać polecenia, sprawdzić, czy nie jest zaangażowane w atrakcyjną dla niego aktywność. Dobrze jest nawiązać z dzieckiem kontakt wzrokowy, przywołać uwagę dziecka poprzez dotknięcie go lub powiedzenie: „Uwaga!”. 2. Sformułować polecenia w sposób adekwatny do możliwości zrozumienia przez dziecko. Ważne, by komunikat był krótki, konkretny, sformułowany pozytywnie, w formie polecenia a nie prośby. Na przykład: „Odłóż buty do szafki”, zamiast – „Krzysiu, ile razy mam ci powtarzać, że buty trzeba odkładać do szafki”. 3. Warto poprosić dziecko, by powtórzyło, co ma zrobić. Jeśli nie potrafi powtórzyć, należy ponownie wydać polecenie i ponownie poprosić, by dziecko powtórzyło, co powinno zrobić. 4. Należy wyegzekwować wykonanie polecenia.

System przywoływania uwagi
1. Dobrze jest ustalić z dzieckiem system znaków sygnalizujących ważne informacje. Można np. umówić się, ze podniesiona ręka oznacza, że mamy do zakomunikowania coś ważnego, a „kłódka” na ustach – że trzeba zachować ciszę. System znaków uwalnia rodzica od konieczności wielokrotnego powtarzania tych samych komunikatów i jest dla dziecka atrakcyjny, zwłaszcza jeśli został zbudowany przy jego współudziale. 2. Warto wyizolować ważne informacje z chaosu bodźców – np. podczas czytania zrobić ramki z papieru „wycinające” tekst, czy rysunek, tzn. obej184
H. Kubiak

mujące istotną informacje – dziecko nie będzie wówczas rozpraszane bodźcami spoza ramki 3. Skuteczne jest posługiwanie się w komunikacji z dzieckiem systemem wizualnym (tablice, rysunki itd.), przypominającym o ważnych treściach. Dzielenie zadania na etapy jest w przypadku dzieci nadpobudliwych, u których obserwuje się zaburzenia sekwencyjności, warunkiem prawidłowego ich wykonania. Dziecko, które nie potrafi samo podzielić złożonego zadania na poszczególne etapy, potrzebuje pomocy z zewnątrz. Podział zadania odbywa się na różnym poziomie szczegółowości, w zależności od wieku dziecka, stopnia skomplikowania zadania i natężenia zaburzeń. Można np. podzielić złożone zadanie, jakim jest posprzątanie pokoju, na poszczególne etapy, to jest: 1. Brudne rzeczy – do kosza w łazience 2. Śmieci – do śmietnika w kuchni 3. Książki – na półkę 4. Zabawki – do kartonu pod łóżkiem 5. Przybory szkolne – do szafki itd. Plany i harmonogramy są innym sposobem nadawania struktury zdarzeniom, co jest istotną trudnością w pracy z dzieckiem nadpobudliwym. Odnosi się je nie do konkretnego zadania, a do jednostki czasowej, jak dzień, tydzień, czy miesiąc. Niekiedy plany łączy się z dzieleniem zadania na etapy, jak ma to miejsce np. w planowaniu wykonania pracy semestralnej. Skuteczne chwalenie. Jest podstawowym narzędziem wzmacniania pożądanych zachowań dziecka oraz budowania jego pozytywnej samooceny. Chwalenie dziecka nadpobudliwego niekiedy stanowi istotną trudność. Rodzice mają czasem wrażenie, że „nie ma za co chwalić”. Jeżeli jednak uznają pochwały za narzędzie umożliwiające budowanie pozytywnego programu działania, wzmacniające samoocenę dziecka, ułatwiające mu wychodzenie

z negatywnych ról, wówczas gotowi są podjąć wysiłek świadomego wyszukiwania mocnych stron, umiejętności i pozytywnych cech swoich dzieci. Formułując pochwałę, należy trzymać się wskazówek dotyczących formułowania komunikatów skierowanych w stronę dzieci nadpobudliwych. Pochwała powinna być zatem krótka, odnosząca się do konkretnych zachowań lub stanów, które chcemy wzmocnić, np. „Pochowałaś klocki do pudełka, brawo”! Ważne, by pochwała nie zawierała ukrytej nagany, jak dzieje się to w przypadku porównywania („Posprzątałeś tak ładnie, jak twój brat”) czy przywoływania poprzednich niepowodzeń („Po raz pierwszy przyszedłeś na czas!”). Chwalenie dziecka z ADHD jest trudnym zadaniem nie tylko ze względu na występujące u niego trudności w zachowaniu, co nie sprzyja chwaleniu. Dziecko nadpobudliwe niekiedy nie jest gotowe do przyjęcia pochwały. Odpowiedzią na ten problem jest prawidłowe jej konstruowanie, a wiec Praca korekcyjno-wychowawcza z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej 185 unikanie uogólnień. O ile na pochwałę „Jesteś dziś grzeczny!” dziecku łatwo odpowiedzieć: „Wcale nie!”, o tyle z większym trudem przyjdzie mu zaprzeczyć, gdy pochwalone zostanie konkretne zachowanie, np. „Zjadłeś cały obiad, cieszę się”.

Nagrody jako narzę dzie wzmacniania zachowań pożądanych
Nagrody, pełniące funkcje pozytywnych wzmocnień zachowań pożądanych, uznawane są za skuteczne narzędzie w pracy z dzieckiem nadpobudliwym. Najogólniej podzielić je można na materialne i niematerialne. Pochwała jest przykładem nagrody niematerialnej. Omówiono ją oddzielnie ze względu na szczególne znaczenie jakie przypisuje się jej w korekcji zachowań niepożądanych i wzmacnianiu zachowań niepożądanych w pracy z dzieckiem nadpobudliwym. W pracy z dzieckiem z ADHD powszechnie stosuje się system żetonów i punktów, wymienianych na nagrodę np. pod koniec tygodnia. Można np. zaproponować dziecku, ze za pościelenie łóżka otrzyma 1 punkt, a pod koniec tygodnia, jeśli zbierze więcej niż 5 punktów, będzie mogło wybrać film z wypożyczalni. Taki sposób nagradzania budzi wątpliwości rodziców, ponieważ ich zdaniem, może prowadzić do utrwalenia zewnętrznego systemu motywowania pożądanych zachowań. W mojej opinii obawy te są uzasadnione. Z nadpobudliwością powiązane są jednak zaburzenia motywacji i często niemożliwe jest zmotywowania dziecka do działania bez użycia zewnętrznego systemu motywacji. Dlatego warto częściej stosować bardziej „subtelne” nagrody jak np.: akceptująca postawa rodzica, uśmiech, wspólny spacer, zamiast nagród materialnych. Taki sposób nagradzania tworzy też korzystną atmosferę domową, co jest szczególnie istotne w przypadku rodzin z dziećmi nadpobudliwymi. Zasady i reguły są podstawowym narzędziem, nadającym strukturę działaniom dziecka nadpobudliwego. Porządkują jego świat. Dziecko żyjące w wewnętrznym chaosie, ma silną potrzebę życia w świecie uporządkowanym, przewidywalnym i bezpiecznym. Przy formułowaniu zasad, należy pamiętać o wskazówkach dotyczących budowania komunikatu tak, by dotarł do dziecka z ADHD. Zasady powinny być krótkie, konkretne i sformułowane pozytywnie, by dziecko wiedziało, czego od niego oczekujemy. I tak, np. zasada może brzmieć: „Od razu po wstaniu ścielimy łóżko”, a nie „Nie wolno zostawiać niepościelonego łóżka”. Ważne, by zasady porządkowały zachowania dziecka, które rodzice uznają za kluczowe. Lepiej wprowadzić 7 przestrzeganych zasad, niż 25 zasad, których wypełniania nikt nie będzie egzekwował.

Istotnym momentem jest przedstawienie dziecku celowości domowego regulaminu. Jeżeli dziecko pojmie, że zasady mają służyć bezpieczeństwu 186 H. Kubiak i bezkonfliktowemu współistnieniu domowników, jest szansa, że będzie wewnętrznie zmotywowane do ich przestrzegania. Tłumacząc dziecku sens zasad, można np. odwołać się do konieczności przestrzegania reguł ruchu drogowego. Należy pamiętać, by zasady były dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka. Warto spisać zasady, przedstawić je w formie graficznej, atrakcyjnej dla dziecka a nawet zorganizować małą uroczystość, w trakcie której podpiszemy się pod zasadami. Efektem sprawnie działającego systemu zasad jest wypracowanie atmosfery sprzyjającej kształtowaniu się pozytywnej samooceny dziecka.

KONSEKWENCJA JAKO NATURALNE NASTĘPSTWO ZŁAMANIA REGUŁY
Pomimo prawidłowego sformułowania zasad i ich wprowadzenia, dziecko najprawdopodobniej nie raz złamie reguły. Szczególnie często można spodziewać się przekraczania zasad w okresie ich wprowadzania – bowiem dziecko chce przetestować, co się zdarzy, jeśli przekroczy ramy obowiązującego go systemu. Narzędziem wspomagającym rodziców w procesie egzekwowania zasad, są konsekwencje, a więc niepożądane z punktu widzenia dziecka następstwa złamania reguły. Konsekwencje są często przez rodziców utożsamiane z karą. Według autorów systemu zasad-konsekwencji różnią się one od kar tym, że są zapowiedziane, znane dziecku przed wystąpieniem, ujęte w „kodeks domowy” Wolańczyk i in., 1999, s. 103). Niewątpliwie owo sformalizowanie przykrych następstw nie trzymania się domowego regulaminu, pomagają utrzymać prawidłową relację rodzice–dziecko. Można wyróżnić kilka rodzajów konsekwencji, np. naturalne konsekwencje, pozbawienie przywileju, dodatkowe zadania do wykonania, wyłączenie dziecka z sytuacji, w której zachowało się nieprawidłowo – tzw. time out. Konsekwencje powinny być zindywidualizowane, dobrane tak, by dziecko pojmowało „nieopłacalność” łamania obowiązujących je reguł. Sposób wprowadzania konsekwencji w życie tak, by były skuteczne, nie różni się od zalecanego sposobu wprowadzania kar. Jest to zagadnienie zbyt szerokie, by je w tym miejscu omawiać. Warto jedynie wspomnieć, że efektywności konsekwencji sprzyja ich szybkie wprowadzenie (najlepiej od razu po złamaniu reguły), bezwyjątkowość ich stosowania, adekwatność do przewinienia, doprowadzenie konsekwencji do końca (Wolańczyk i in., 1999, s. 103). Konsekwencje , oprócz tego, że stanowią dodatkowy element motywujący dziecko do przestrzegania zasad, mają też tę zaletę, że zdejmują z dziecka ciężar poczucia winy. Dziecko nadpobudliwe, często czuje się winowajcą, a poniesienie konsekwencji sprawia, że ma szansą poczuć radość zadośćuczynienia. Praca korekcyjno-wychowawcza z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej 187

Wspieranie poznawczych umieję tnoś dziecka ci
Rodzice dzieci z ADHD zgłaszają, że podstawowym problemem ich dzieci są trudności w procesie przyswajania wiedzy szkolnej. Warto zatem, by rodzice zapoznali się z ogólnymi zasadami nauczania dzieci z ADHD. Wspomagając procesy uczenia się można wykorzystać: ● Odwoływanie się do konkretnego doświadczenia. ● Czynne eksperymentowanie. ● Kilka kanałów prezentacji materiału.

● Dzielenie zadań na etapy. ● Wsparcie w organizowaniu nowego materiału w systemy znaczeniowe w pamięci długotrwałej – dziecko nadpobudliwe często wiąże nowe informacje z już przyswojonymi w sposób przypadkowy, na zasadzie luźnych skojarzeń, zaś techniki map pamięciowych i inne pomagają mu usystematyzować materiał ● Nielinearne notatki – notowanie za pomocą diagramów, schematów, rysunków. ● techniki mnemotechniczne (ważne ze względu na zaburzenia pamięci operacyjnej. Dzieci nadpobudliwe, pomimo dużej kreatywności (wynikającej ze stylu myślenia, raczej powierzchownego, ale „skanującego” informacje, a wiec odwołującego się do szerokich skojarzeń) posiadają słabe umiejętności rozwiązywania problemów. Prezentowany program obejmuje zajęcia skierowane na podniesienie poziomu tych umiejętności (poprzez stawianie hipotez i łączenie hipotez z planami działania).

Spodziewany efekt systematycznych oddziaływań korekcyjno-wychowawczych wobec dzieci nadpobudliwych
System wiedzy i umiejętności, dotyczących zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i sposobów wspomagania rozwoju dziecka z ADHD może stanowić istotną wartość dla rodziców dzieci z tym zaburzeniem rozwoju (por. Twardowski 1999, s. 589). Skuteczność psychoedukacji w odniesieniu do rodziców dzieci z ADHD potwierdzają badania (Olech, Piotrowska-Jastrzębska, 2003). Wzrost poczucia skuteczności rodzicielskiej, może prowadzić do wzrostu satysfakcji z osiągnięć w zakresie pełnionej roli rodzicielskiej. Wiedza na temat ADHD wpływa też na percepcję zachowań dziecka, a proponowane metody zazwyczaj prowadzą do poprawy jego zachowania, przynajmniej w niektórych obszarach. To, oraz skuteczniejsza komunikacja z dzieckiem, mogą spowodować poprawę relacji pomiędzy rodzicami i dzieckiem. 188 H. Kubiak

Bibliografia
COOPER P., IDEUS K. (2001), Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. DĄBKOWSKA M. (2004), Czynniki ryzyka ADHD. „Psychiatria i psychologia kliniczna”, vol. 2, nr 2, 102–111. FUKUYAMA F. (2004), Koniec człowieka. Kraków, Wydawnictwo Znak. KĄDZIELA-OLECH H., PIOTROWSKA-JASTRZĘBSKA J. (2003), Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) u dzieci – rola psychoedukacji. „Psychiatria i psychologia kliniczna”, 4, Warszawa: Medical Communications. KRATOCHVIL S. (2003), Podstawy psychoterapii. Poznań, Zysk i S-ka. PREKOP J., SCHWEIZER CH. (1997). Niespokojne dzieci. Poznań: Media Rodzina of Poznań. TWARDOWSKI A. (1999), Pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa, WSiP. WOLAŃCZYK T., KOŁAKOWSKI A., SKOTNICKA M. (1999), Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin: Wydawnictwo Bifolium.

Elżbieta Olszak, Monika Chróst
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu

Tworzenie programów terapeutycznych w oparciu o teorięuczenia się
W artykule przedstawiono procedurę tworzenia programu terapeutycznego w oparciu o doświadczenia nauczycieli terapeutów poznańskiego oddziału

dla dzieci z autyzmem utworzonego 1 września 2001 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 82/78. Do końca lat osiemdziesiątych funkcjonował jeden centralnie wprowadzony, obligatoryjny program nauczania każdego przedmiotu z najczęściej jednym, odpowiadającym mu podręcznikiem. Problemy związane z tworzeniem autorskich programów i ocenianiem ich efektywności nie były podejmowane. Dopiero reforma edukacji nadała programom miejsce szczególne. Zróżnicowanie ścieżek edukacyjnych, metod, materiałów nauczania, funkcjonowanie wielu nowych, różnego typu instytucji oświatowych, różnorodność koncepcji umożliwia współwystępowanie alternatywnych programów nauczania. Otwarto drogę do tworzenia autorskich programów nauczania w związku z tym szczególnie istotna okazuje się wiedza o sposobach ich konstruowania. Program to pojęcie, które najlepiej charakteryzuje łaciński odpowiednik curriculum. Zakłada więc cel, drogę do celu, środek realizacji celu. Program może mieć różne postaci. Obowiązujący w Oddziale dla Dzieci z Autyzmem pod nazwą „Lista zachowań docelowych” jest zestawem zamierzonych efektów, jakie chcemy osiągnąć w procesie edukacyjno-terapeutycznym oraz zestawem zadań do wykonania w formie treningu określonych umiejętności u uczącego się. Celem jest wyrobienie nawyków czynnościowych niezbędnych w funkcjonowaniu dziecka autystycznego lub dziecka z innym typem niesprawności. Tak konstruowany program ma charakter behawioralny, 190 E. Olszak, M. Chróst czyli jest oparty na teorii uczenia się. Przy tworzeniu programu kierujemy się paradygmatem praktycznym. Paradygmat ten traktuje proces uczenia się jako opanowanie konkretnej umiejętności lub wykonanie określonego zadania. Wyznacza postępowanie pedagogiczne, które doprowadzi ucznia do zrozumienia treści, wyrobienia nawyków potrzebnych w określonych sytuacjach do wykonania określonego zadania. Procedura pracy, jaką wyznacza omawiany paradygmat, nakazuje: ● określić punkt wyjściowy ● zaplanować interakcje ● zorganizować sytuacje edukacyjne ● określić cel do zrealizowania określonego zadania. Opracowanie programu musi poprzedzić podjęcie decyzji, od których zależał będzie ostateczny kształt programu.

Główne etapy tworzenia programu terapeutycznego w Oddziale dla Dzieci z Autyzmem

Analiza poziomu funkcjonowania dziecka Wybór celów Wybór metod Rejestracja przebiegu Ocena rezultatów (Kozłowski 1999) 1. Analiza poziomu funkcjonowania określa punkt wyjściowy terapii. Dokonujemy jej posługując się stworzoną przez nasz zespół skalą: „Wyjściowe Umiejętności Dziecka” (WUD). W procesie diagnozy można zastosować skale dostępne w literaturze, profile rozwojowe, można też skorzystać z badania w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w celu określenia stanu dziecka w porównaniu ze statystyczną normą rozwojową.

2. Główne cele terapii prowadzonej w oddziale to: – rozwijanie zachowań deficytowych – redukowanie zachowań niepożądanych – generalizowanie i utrzymanie efektów terapii (Kozłowski 1999). Zachowania deficytowe to te, które uważa się za prawidłowe i pożądane u dziecka w pewnym wieku i w pewnych okolicznościach, a które u danego dziecka występują zbyt rzadko lub nie występują wcale np. prawidłowa mowa, okazywanie uczuć, zabawa itp. (Kozłowki 1999). Zachowania niepożądane to te, które utrudniają lub uniemożliwiają nabywanie nowych umiejętności i zaburzają relacje społeczne np. agresja, autoagresja (J. Kozłowski 1999). Tworzenie programów terapeutycznych w oparciu o teorię uczenia się 191 Generalizacja i utrzymanie efektów terapii. O zachowaniu mówimy, że jest zgeneralizowane, jeśli utrzymuje się w repertuarze zachowania dziecka, pojawia się w różnych środowiskach i w obecności różnych osób i rozszerza się na wiele pokrewnych zachowań.(Kozłowski 1999). Każdy tworzący program: terapeuta, nauczyciel, rodzic powinien uświadomić sobie i zapisać zachowania deficytowe, na których ustanowieniu lub rozszerzeniu i utrzymaniu mu zależy. Ważne jest by w naszej świadomości powstała lista zachowań docelowych, które planujemy wprowadzić do systemu kompetencji dziecka, dla którego tworzymy indywidualny program terapii. Może się zdarzyć, szczególnie na początku terapii, że lista celów będzie bardzo długa a czas terapii ograniczony, potrzeby pilne a efekty niepewne. Tworzący program powinien dokonać analizy i zdecydować o wyborze celów na określony etap terapii. Pomocna może być znajomość zasad wyboru celów. Oto one: ● Ucz umiejętności, z których Twój uczeń będzie mógł korzystać codziennie do końca życia. ● Ucz umiejętności, z których Twój uczeń może skorzystać natychmiast. ● Zacznij od nauki umiejętności podstawowych. ● Ucz umiejętności komunikowania się. ● Ucz zachowań funkcjonalnych. ● Wybieraj takie zachowania, z którymi masz szansę sobie poradzić. ● Zachowania niepożądane muszą zostać skorygowane. (J. Kozłowski 1999) Następnie należy zastanowić się, które zachowania dziecka poddawanego terapii zaburzają, uniemożliwiają, utrudniają proces uczenia się, pobyt w grupie rówieśniczej, kontakty z członkami rodziny i innymi osobami. Należy spisać te zachowania i połączyć je z informacją jak często występują, jaki jest ich obraz, jakie sytuacje sprzyjają powstawaniu zachowań kłopotliwych, problematycznych. Tak stworzymy listę zachowań niepożądanych przewidywanych do zredukowania. 3. Wybór metod jest następnym etapem tworzenia programu. Można je różnie kategoryzować. Przedstawimy metody ujęte w ogólne grupy mając świadomość, że korzystanie z literatury na ten temat pomoże osobie tworzącej program dobrać metody do indywidualnej sytuacji, potrzeb i możliwości dziecka. Wyboru metod można dokonać spośród: ● Metod ułatwiających proces uczenia się umiejętności szkolnych ● Metod opartych na kontakcie z ciałem

● Metod rehabilitacyjnych ● Metod dostosowanych do specyficznych niepełnosprawności 192 E. Olszak, M. Chróst Zespół terapeutów, rodzice dzieci objętych terapią w Oddziale dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu wybrali jako wiodącą metodę opartą na teorii uczenia się. Trzy lata prowadzonej działalności udokumentowanej rejestracją postępów dzieci przekonują o skuteczności metody i rekomendują ją do szerokiego stosowania. 4. Rejestracja przebiegu terapii służy ewaluacji. Twórca programu powinien posiadać wgląd w proces kształtowania kompetencji dziecka. Potrzebuje również dokumentacji osiągania celów. Niektóre metody, w tym oparte na teorii uczenia się, mają ustalone procedury rejestrowania postępów terapii i należy je zastosować. W innym przypadku warto opracować system mierzenia osiągnięć pamiętając, że ważne są efekty końcowe, ale nie należy zapominać o generalizacji nabywanych umiejętności. Wówczas rejestracja przebiegu terapii staje się obrazem pracy dziecka i osiągnięć nauczyciela. 5. Ocena rezultatów dokonuje się poprzez analizę rejestracji przebiegu terapii. Może jej dokonać terapeuta w celu wniesienia poprawek do programu, czyli usprawnienia prowadzonych oddziaływań lub tworzenia nowych programów. Oceny może dokonać też zewnętrzny superwizor, przedstawiciel nadzoru pedagogicznego placówki w celu dokonania ewaluacji nauczyciela i akceptacji procedur osiągania celów. Ocena rezultatów dokonuje się poprzez „ocenę opisową dziecka”, w którą wgląd posiada rodzic i nauczyciele placówek oświatowych gdzie kierowane jest dziecko.

Tworzenie programu terapii dziecka

Po określeniu deficytów i nadmiarów behawioralnych, o których była mowa wcześniej, rysuje się nam obraz potrzeb edukacyjnych. Na podstawie tych danych możemy zacząć tworzyć indywidualny program terapii dziecka. Zazwyczaj potrzeby są ogromne, dlatego aby uporządkować wszystkie zadania, które trzeba zrealizować podzieliliśmy program wg następującego porządku: umiejętności podstawowe, naśladowanie, dopasowywanie i różnicowanie obiektów, rozumienie mowy, mowa czynna, samoobsługa, trudne zachowania. Mając tak uporządkowany program możemy stworzyć wcześniej wspomnianą tak zwaną listę zachowań docelowych, czyli określić cel terapii na dłuższy okres (w zależności od dziecka: trzymiesięczny, półroczny lub roczny). Lista ta zawiera następujące elementy: cel główny, cele szczegółowe, zadania szczegółowe, datę rozpoczęcia programu oraz datę osiągnięcia celu, umiejętności dziecka w momencie startu programu. Te szczegółowe dane pozwalają terapeucie na określenie kierunku dalszej pracy z dzieckiem. Wiadomo, która sfera jest mocną stroną dziecka a która słabszą. Po stworzeniu listy zachowań docelowych możemy przejść do tworzenia programów szczegółowych. Każdy program jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb dziecka. Pisząc go pamiętajmy o tym, aby „rozbijać” Tworzenie programów terapeutycznych w oparciu o teorię uczenia się 193 umiejętności złożone na bardzo drobne elementy składowe, z których każdy musi być uczony oddzielnie. Nowe umiejętności dobudowujmy do już istniejących, opanowanych. Pamiętajmy, że wiele dzieci z trudnościami w uczeniu się musi dłużej powtarzać materiał, aby opanować nowe umiejętności. Ważnym elementem jest również generalizowanie zdobytej wiedzy po to, aby dziecko w każdej sytuacji mogło wykorzystać swoje umiejętności (J. Kozłowski 1999).

W Ośrodku, w którym pracujemy wypracowana została procedura tworzenia programów. Dzięki temu wszystkie programy posiadają te same dane, co pozwala na ich uporządkowanie. Mają one określony cele oraz zadania służące ich realizacji. Dokładnie są przedstawione sposoby i kroki realizacji zadań. Ponadto terapeuta określa, kiedy i z jakiego powodu należy cofnąć się do poprzedniego korku lub zmienić metodę uczenia. Pogram uwzględnia również generalizację. Terapeuta decyduje, jaki rodzaj generalizacji zostanie zastosowany np. osoby, miejsca itp. Dodatkowo program zawiera wszystkie dane, które są pomocne w określaniu efektywności programu.
CEL GŁÓWNY: NR: CEL SZCZEGÓŁOWY: NR ZADANIE: NR Data rozpoczęcia: Test wstępny: Data zakończenia: Kroki szczegółowe do kształtowania i generalizowania zachowania Lp. Krok Data rozpoczęcia Test wstępny1 Data zakończenia Opis zachowania docelowego (cel operacyjny): Test wstępny: Test zgodności: Sposób zbierania danych: Dane z generalizacji: Kryteria opanowania poszczególnych kroków: Generalizacja (materiał, miejsce, osoba, czas): Utrzymanie w czasie: 1 Mierzenie umiejętności dziecka przed wprowadzeniem programu terapeutycznego w dziedzinie, od której terapeuta chce rozpocząć proces nauczania.

194 E. Olszak, M. Chróst Tworzenie programu terapeutycznego zostanie zaprezentowane na przykładzie programu kompetencji komunikacyjnych. Chcemy przedstawić właśnie ten program ze względu na wagę tej umiejętności. Możliwość komunikacji z innymi ludźmi oraz przekazywania swoich pragnień jest jednym z czynników, które podnoszą jakość naszego życia. Dla wielu naszych dzieci jest to droga do zaspokojenia swoich potrzeb oraz zmniejszenia frustracji z powodu braku porozumienia. Wczesne rozwijanie tej umiejętności pozwala często uniknąć sytuacji trudnych również dla rodziców, którzy próbują zrozumieć swoją pociechę, ale często bez komunikatu dziecka jest to bardzo trudne, rodzi niezrozumienie i negatywne emocje po obu stronach. W przypadku tworzenia programu służącego komunikacji musimy zdecydować, jakiej formy komunikacji będziemy uczyć dziecko. Najczęściej uczymy dzieci mowy, ale wiele dzieci niepełnosprawnych z niezależnych od nas powodów nie może nabyć umiejętności posługiwania się tą formą porozumiewania się. Obecnie dysponujemy wieloma metodami komunikacji alternatywnej. Możemy, na przykład, uczyć dziecko posługiwania się piktogramami W ośrodku, w którym pracujemy zawsze zaczynamy od prób wprowadzenia komunikacji werbalnej. Do tej pory udało się rozwinąć mowę czynną u wszystkich dzieci, z którymi rozpoczęliśmy pracę, choć komunikują się one na bardzo różnym poziomie. U jednego ucznia, który ma duże trudności z rozumieniem innych ludzi, mowa czynna jest wspomagana umiejętnością czytania. Nasze doświadczenia są, więc związane głównie z rozwijaniem u dzieci komunikacji werbalnej. Dlatego też wspominamy o tworzeniu programu kompetencji komunikacyjnych ukierunkowanej na rozwój mowy czynnej. Rozpoczynając pracę nad tą umiejętnością kierujemy się zasadą

małych kroków. Najpierw wprowadzamy ćwiczenia naśladowania niewerbalnego – w tym naśladowanie specyficznych ruchów twarzy i ust, wzmacnianie wszelkich wokalizacji, naśladowanie pojedynczych dźwięków (głosek), łączenie głosek w sylaby, naśladowanie sylab, łączenie sylab w słowa, naśladowanie słów dwusylabowych, naśladowanie słów wielosylabowych, naśladowanie zdań, ćwiczenie artykulacji, głośności, intonacji, modulacji, wysokości, tempa i rytmu mowy. Kroki te nie są jednak stałe u wszystkich dzieci i często są dostosowywane do ich potrzeb. Wszystkie wyżej przedstawione ćwiczenia służą rozwojowi krótkich i dłuższych wypowiedzi. Nauczanie porozumiewania się, natomiast, można rozpocząć wówczas, gdy dziecko potrafi powtórzyć po nauczycielu jedną głoskę, której nadajemy znaczenie. Pierwsze komunikaty powinny być związane z potrzebami dziecka i jego preferencjami. Zazwyczaj są to ulubione smakołyki, zabawki lub czynności. Dla przykładu dziecko mówi „ć” na widok ulubionego napoju (coca-coli). Kolejnym krokiem jest uczenie Tworzenie programów terapeutycznych w oparciu o teorię uczenia się 195 mówienia „pi-ć”. Końcowym efektem będzie mówienie pełnego wyrazu „pić” na widok coca-coli. Obok rozwoju komunikacji systematycznie rozwijamy nazywanie przedmiotów i osób, czynności, cech przedmiotów, używanie zaimków, przysłówków, liczebników i spójników. Uczymy dzieci posługiwania się zdaniami pojedynczymi i złożonymi oraz tworzenia dłuższych wypowiedzi, opowiadania i konwersacji po to, aby komunikacja z innymi była coraz pełniejsza i doskonalsza. Podsumowując: praca nad rozwojem komunikacji u dzieci może być bardzo efektywna i przynieść dziecku, rodzicom i terapeutom wiele radości. Pozwala na rozwinięcie wzajemnego zrozumienia. Wymaga od terapeutów ogromnego nakładu pracy oraz wiedzy merytorycznej dotyczącej podstawowych praw uczenia się. Tworzenie coraz doskonalszych programów terapeutycznych daje dzieciom szansą na lepsze i godne życie.

Bibliografia

KOZŁOWSKI J. (1999), Materiały szkoleniowe. Maszynopis nieopublikowany. KOMOROWSKA H. (1999), O programach prawie wszystko. WSiP, Warszawa LEAF R., MCEACHIN J. (red.) (1999), A work in progress: Behavior management strategies and a curriculum for intensive behavioral treatment of autism. New York: DRL Books. LOVAAS O.I., ACKERMAN A., ALEXANDER D., FIRESTONE P., PERKINS M., YOUNG D.B., CARR E.G., NEWSOM C. (1981), Teaching developmentally disabled children: The ME book. Austin, Texas: PRO-ED. [Wyd. pol. (1993). Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Warszawa: WSiP].

Anna Drozdowicz
Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Praca pedagoga specjalnego z osobami z zespołem Hallervordena-Spatza
Więc żyć mi się chce i śpiewać się chce, bo dobre serce pięknym czyni mnie. B. Zeman

Poniższy tekst powstał dzięki temu, że jako nauczyciel szkoły specjalnej miałam szczęście spotkać dwoje młodych ludzi z rzadkim zespołem chromosomowym znanym jako zespół Hallervordena-Spatza. Spotkanie to okazało się bardzo istotnym wydarzeniem w mojej pracy zawodowej, a jeszcze bardziej w osobistym życiu. Pragnę zatem podzielić się wyniesionym z pracy doświadczeniem i przedstawić wykorzystywane podejście do wytyczania

celów programu edukacyjnego i prowadzenia zajęć. Z drugiej strony powyższą relację chcę dopełnić bardzo osobistym doświadczeniem spotkania osób, które pomimo ogromu doświadczanego cierpienia, kochają życie. Najpierw jednak dokonam koniecznego wprowadzenia i przedstawię najważniejsze wiadomości na temat wspomnianego zaburzenia genetycznego.

Charakterystyka zaburzenia1
Choroba Hallervordena-Spatza (HSS) została po raz pierwszy opisana w 1922 roku przez dwóch niemieckich lekarzy jako zwyrodnieniowa choroba układu nerwowego o nieznanej etiologii. Ze względu na nieetyczną postawę Juliusza Hallervordena i Hugona Spatza, którzy podczas II wojny
1 Charakterystyka

zaburzenia została opracowana w oparciu o informacje zawarte na stronie internetowej www.hssa.org , www.geneclinics.org oraz w pracy pod redakcją Romana Michałowicza i Sergiusza Jóźwiaka (2000), Neurologia dziecięca. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner

198 A. Drozdowicz światowej brali udział w eksterminacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, w 2002 roku pojawiła się nowa nazwa tego zaburzenia: Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation (NBIA). Nazwa ta dotyczy grupy zaburzeń, z których na pewno połowa przypadków i prawdopodobnie pozostała część także, jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. Oznacza to, że dotknięta tym schorzeniem osoba posiada dwie kopie uszkodzonego genu, po jednym od każdego rodzica. Dla pary z chorym dzieckiem istnieje 25% szansy wystąpienia zaburzenia w każdej kolejnej ciąży. Prawdopodobieństwo bycia nosicielem wadliwego genu plasuje się gdzieś pomiędzy 1/275 a 1/500 w ogólnej populacji. Częstotliwość występowania NBIA jest szacowana na ok. 1–3 zachorowań na milion osób. Jest to wartość jedynie przybliżona, gdyż ze względu na rzadkość występowania zespół ten często jest nie rozpoznawany lub błędnie diagnozowany. W 2001 roku grupa naukowców z Oregon Health & Science University oraz University of California w San Francisco na czele z dr Susan Hayflick i dr Jane Gitschier zidentyfikowała na krótszym ramieniu 20 chromosomu mutację genu PANK2, która występuje przynajmniej w 50% przypadków NBIA. Był to milowy krok w badaniach nad tą chorobą. Obecnie wiadomo, że gen PANK2 odgrywa ważną rolę w metabolizmie witaminy B5, jednak biochemiczny mechanizm patogenetyczny pociągający za sobą określony obraz kliniczny choroby nie jest jeszcze na tyle znany, aby naukowcy mogli znaleźć na nią skuteczne lekarstwo. Odkrywcy genu zaproponowali nazwać syndrom spowodowany uszkodzeniem genu PANK2 jako PKAN (czyt. piken; pantathenate kinase associated neurodegeneration). Pozostałe formy NBIA ciągle czekają na odkrycie wywołującego je genu. Główną cechą występującą u wszystkich osób dotkniętych zespołem Hallervordena-Spatza jest gromadzenie się osadów żelaza w mózgu, w gałce bladej i części siatkowatej istoty czarnej. Wykonanie MR (rezonansu magnetycznego) mózgu ukazujące powyższe zmiany wykorzystywane jest, oprócz specjalistycznych testów, klinicznej obserwacji i analizy historii choroby, do stawiania diagnozy wystąpienia NBIA. Charakterystyczny układ osadów, zwany objawem tygrysiego oka (the „eye-of-the-tiger” sign) występuje tylko w przypadkach mutacji genu PANK2 i jest podstawą do stwierdzenia zespołu PKAN. Wysoka koncentracja osadów żelaza znajduje się w tej części mózgu, która jest ośrodkiem kontrolującym ruch i odpowiedzialnym za możliwość poruszania się w dowolny sposób bez dodatkowych niechcianych ruchów.

Symptomy, choć różnią się znacznie u pacjentów, obejmują głównie postępujące objawy z układu pozapiramidowego: dystonię (niekontrolowane napięcia mięśni pewnych części ciała mogące prowadzić do nietypowych, czasami bolesnych ruchów i pozycji), sztywność mięśni, nagłe niekontrolowane spazmy mięśni i in. W wielu przypadkach dochodzi ostatecznie do Praca pedagoga specjalnego z osobami z zespołem Hallervordena-Spatza 199 całkowitej utraty kontroli ruchów, zdolności chodzenia, rozmawiania i przeżuwania. Inną powszechną cechą choroby NBIA jest zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, które może doprowadzić do słabego widzenia nocnego (night blindness), utraty widzenia peryferycznego, i rozwinięcia widzenia tunelowego. Mimo poważnych zaburzeń ruchowych, tylko w małej grupie chorych występuje opóźnienie i niepełnosprawność intelektualna. W przypadku grupy zaburzeń określanej jako PKAN można wyróżnić jego dwie postaci: klasyczną i atypową (classical or atypical). Klasyczny PKAN rozwija się w pierwszych 10 latach życia, a przeciętny wiek pojawienia się pierwszych objawów to 3–4 rok życia. Charakterystyczny jest tutaj szybki rozwój symptomów. Początkowo dzieci oceniane są jako niezgrabne ruchowo i z czasem coraz bardziej uwidaczniają się u nich problemy z chodzeniem. Częste upadki mogą prowadzić do powtarzających się obrażeń twarzy i brody. Wiele osób traci zdolność samodzielnego poruszania się w wieku ok. 10 lat, a pozostali pomiędzy 10 a 15 rokiem od wystąpienia pierwszych objawów. U tej grupy osób istnieje większe, niż w innych przypadkach NBIA, prawdopodobieństwo wystąpienia specyficznych problemów z widzeniem. Atypowa forma PKAN zazwyczaj ujawnia się powyżej 10 roku życia i rozwija się wolniej niż klasyczna odmiana zaburzenia. Przeciętny wiek pojawienia się pierwszych objawów to 13 lat, a utrata zdolności niezależnego poruszania się następuje 15–40 lat po ich wystąpieniu. Początkowo choroba uwidacznia się w problemach z mówieniem: powtarzanie słów i fraz, szybka mowa, zaburzenia artykulacyjne oraz w zaburzeniach psychicznego funkcjonowania: impulsywne zachowanie, napady agresji, depresja, czy niespodziewane wahania nastroju. Typowe zaburzenia ruchowe rozwijają się później. Ogólnie ta postać choroby jest lżejsza i rozwija się wolniej niż klasyczny PKAN. W pozostałych przypadkach HSS objawy związane z motoryką mogą być podobne, choć są bardziej zróżnicowane z powodu prawdopodobnie wielu czynników, które powodują degenerację układu nerwowego. Tutaj też znajduje się grupa pacjentów z głębszym i głębokim opóźnieniem umysłowym. Zespół Hallervordena-Spatza, czy inaczej NBIA, wciąż należy do chorób terminalnych, dla których nie znaleziono jeszcze lekarstwa. Stosowane jest leczenie objawowe, które ma na celu złagodzenie objawów choroby. W 1996 roku w Stanach Zjednoczonych Patricia V. Wood założyła stowarzyszenie mające na celu wspierać rozwój badań nad HSS oraz udzielać wsparcia rodzinom dzieci dotkniętych tą chorobą. Stowarzyszenie, którego nazwa obecnie brzmi NBIA Disorders Association, prężnie współpracuje z naukowcami, organizuje konferencje i gromadzi fundusze na kolejne badania. Wszelkie informacje na jego temat i możliwość kontaktu z jego członkami można odnaleźć na stronie internetowej: www.hssa.org 200 A. Drozdowicz

Emilia i Szymon
U Emilii diagnoza zespołu Hallervordena-Spatza została postawiona,

kiedy stowarzyszenie P. Wood jeszcze nie istniało, i kiedy na świecie był już jej młodszy brat, jak się później okazało, także dotknięty tą chorobą. Gdy ich poznałam, byli już młodymi, 12 i 17-letnimi ludźmi, którzy mieli za sobą kilka szczęśliwych lat dzieciństwa i trudne doświadczenia utraty zdolności chodzenia, mówienia i jedzenia. Z relacji rodziców dowiedziałam się, że stan ich dzieci jest obecnie w miarę ustabilizowany, po ciężkim okresie postępu choroby, kiedy każdy dzień był walką o przeżycie Emilii i Szymona. Jako pedagog zadawałam sobie pytanie, co mogę dla nich zrobić we wspieraniu ich rozwoju? Na czym polega ich rozwój i w jakim kierunku on zmierza, czy raczej może zmierzać? Pytania te okazują się bardzo trudne w przypadku osób dotkniętych chorobą, której główną cechą jest regres. Emilia i Szymon utracili zdolność samodzielnego poruszania się i większość dnia spędzali w pozycji leżącej lub siedzącej. Przy czym ze względu na swe słuszne co do wieku rozmiary oraz częste i silne napięcia mięśni, ułożenie ich w innej pozycji nie było rzeczą łatwą i udawało mi się to uczynić tylko z pomocą drugiej osoby. Wspomniane napięcia występowały z różnym nasileniem i częstością w zależności od danego dnia, u Emilii obejmowały one przede wszystkim główną oś ciała, u Szymona kumulowały się w obrębie twarzy, szczególnie ust, oraz rąk. W związku z tym co parę godzin oboje otrzymywali lekarstwa zmniejszające napięcie mięśni a Szymonowi zakładana była specjalna wkładka do ust, która miała go chronić przed przygryzaniem sobie warg i języka w czasie niekontrolowanego napięcia. Ponadto Szymon miał wstawioną rurkę tracheostomiczną, która pozwalała mu swobodnie oddychać niezależnie od występujących napięć. Oboje rodzeństwo utraciło zdolność samodzielnego jedzenia. W tej sytuacji pomogły współczesne wynalazki medycyny w postaci zabiegu gastrostomii. Poprzez silikonową rurkę młodzież otrzymywała zmiksowane pożywienie wprost do żołądka. Innym problemem była obfita wydzielina w drogach oddechowych, która wymagała częstego odsysania. Emilii i Szymonowi towarzyszyły więc zawsze dwa „ssaki” – urządzenia do odsysania i udrażniania dróg oddechowych. Kolejnym obszarem utraconych zdolności była mowa, co pociąga za sobą brak możliwości werbalnego komunikowania i wyrażania się. Kwestia sprawności widzenia pozostawała pod znakiem zapytania. Ich zachowanie wskazywało na to, że widzieli, ale trudno było sprawdzić i ocenić ile i w jakim stopniu. Emilia i Szymon posiadali także swoje „mocne strony”, którym to terminem określam zasób ich możliwości. Został im pozostawiony pewien repertuar ruchów dowolnych. Szymon potrafił podnosić jedną i drugą nogę, zginać je w stawie kolanowym i biodrowym. Podnosił także obie ręce i Praca pedagoga specjalnego z osobami z zespołem Hallervordena-Spatza 201 wykonywał nimi pewne nieskoordynowane ruchy. Emilia z dużym wysiłkiem potrafiła unieść nogę, a także umiała ścisnąć i rozluźnić obie dłonie. Kolejną mocną stroną były ich zmysły. Jeśli chodzi o czucie, odbierali zarówno wrażenia dotykowe, jak i kinestetyczne. Na pewno w jakimś stopniu widzieli, czuli zapachy i doskonale słyszeli. Do tego trzeba dodać, że wszystko wskazywało na to, że ich intelekt nie został „naruszony” przez chorobę. Bardzo dobrze rozumieli to, co się do nich mówiło i zachowywali się adekwatnie do danej sytuacji. Pomimo, że nie mówili, mimika oraz ciało wyrażały ich stany emocjonalne i przeżycia. Potrafili się śmiać i być bardzo skupieni. Po minie Szymona od razu było wiadomo, kiedy jest w buntowniczym nastroju, a kiedy żartuje. Natomiast przez wokalizację Emilia informowała

nas, czy jest jej przyjemnie, czy coś jej dokucza lub boli.

Moja praca z Emilią i Szymonem
Sprawność intelektualna, mimika oraz jeszcze jedno – ogromna chęć bycia aktywnym, gotowość do współpracy i podejmowania proponowanych zajęć – były dla mnie trzema filarami, na których mogłam oprzeć pracę pedagogiczną. „Mocne strony” znajdowały się w centrum – było oczywiste, że celem zajęć będzie ich podtrzymywanie i rozwijanie. Ponadto trzy inne sprawy w moim odczuciu wydawały się istotne dla ukierunkowania podejmowanych działań: doświadczanie poczucia sprawstwa, doświadczanie radości oraz doświadczanie możliwości komunikowania się z drugą osobą. Schemat nr 1 prezentuje rodzaje zajęć proponowanych Emilii i Szymonowi przeze mnie i ich rodzinę oraz obrazuje związek tych aktywności z „mocnymi stronami” funkcjonowania uczniów, których rozwijaniu służyły. W dalszej części omówię sposób realizacji niektórych z nich. Przedstawione zostaną najbardziej specyficzne formy aktywności, które były szczególnie dostosowane do możliwości psychofizycznych młodzieży. Mam nadzieję, że ich opis może być inspiracją dla innych pedagogów pracujących z osobami ze znacznie ograniczonymi możliwościami funkcjonowania.

Dzwonek

Pomysł na wprowadzenie dzwonka do zajęć indywidualnych w domu rodzinnym zrodził się pod wpływem rodziców, którzy podkreślali szkolny charakter zajęć. Wprowadziliśmy zatem rytuał dzwonienia na początek i koniec naszego spotkania, a z czasem nawet dyżury, kto dzwoni w danym tygodniu. Szymon potrafił sam dzwonić po włożeniu mu do ręki tasiemki, do której doczepiony był dzwonek. Zadaniem Emilii było ściśnięcie dłoni tak, aby 202 A. Drozdowicz
A. Drozdowicz

gry planszowe rzucanie kostką zabawy muzycznoruchowe gra na gitarze prace manualne zabawy dźwiękowe zabawy dotykowe CHĘĆ WSPÓŁPRACY RUCHY DOWOLNE nieprecyzyjne ruchy rąk ściskanie/rozluźnianie dłoni podnoszenie nóg CZUCIE wrażenia dotykowe wrażenia kinestetyczne INNE ZMYSŁY słuch wzrok

Schemat 1. Propozycje zajęć w odniesieniu do „mocnych stron” funkcjonowania uczniów

SPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA MIMIKA dzwonek rower masaże kąpiele słuchowiska

czytanie książek przeźrocza
Praca pedagoga specjalnego z osobami z zespołem Hallervordena-Spatza 203

trzymać dzwonek, natomiast samo dzwonienie było realizowane poprzez ruchy jej ręki prowadzonej przez nauczyciela. Temu zajęciu towarzyszyło wiele radości i szczególnie dużo podziwu dla siły i wytrwałości Szymona.

Rower

Na samym początku muszę zaznaczyć, że nie miałam żadnego udziału zarówno w powstawaniu, jak i realizacji pomysłu stworzenia dla Szymona roweru. To rodzice charakteryzujący się szczególnym wyczuciem potrzeb swych dzieci wymyślili, że ich syn mógłby „jeździć” na rowerze. W realizacji pomysłu pomocą służyli rehabilitantka ruchowa i pracownik „złota rączka” szkoły. Do ściany została przymocowana konstrukcja – metalowa rama z pedałami od roweru i kierownicą. Umieszczona ona była w ten sposób, że Szymon leżąc na tapczanie znajdował się pod konstrukcją, jego stopy przywiązane były miękkimi bandażami do pedałów a uniesione ręce opierał o kierownicę. Przeciętne „przejażdżki” Szymona trwały ok. godziny i odbywał je codziennie w obecności opiekunki, która „zabierała” go przy tym dodatkowo w podróż wyobraźni i opowiadała o różnych miejscach, które można zobaczyć jadąc trasami linii komunikacji miejskiej.

Gry planszowe

Sytuacja prowadzenia zajęć z dwójką rodzeństwa dawała bardzo dobrą okazję do wprowadzenia elementu rywalizacji, który zawsze dostarcza dużo emocji i zabawy. Zauważywszy u Emilii zdolność ściskania i rozluźniania dłoni zastanawiałam się, jak można tę umiejętność wykorzystać. Po kilku próbach okazało się, że Emilia jest w stanie ścisnąć w dłoni kostkę do gry wielkości 2 ⋅ 2 cm i wypuścić ją rozluźniając rękę. Potrzebowała tylko pomocy w postaci położenia kostki blisko jej dłoni przy chwytaniu oraz przytrzymania i uniesienia ręki przy wypuszczaniu kostki. Natomiast Szymon samodzielnie zrzucał kostkę z taboretu stojącego przy tapczanie, na którym leżał. Odchylenie głowy nie pozwalało mu kontrolować tego ruchu wzrokiem, dlatego potrzebował pomocy w postaci sygnałów werbalnych i dotykowych naprowadzających go na miejsce, gdzie leżała kostka. Z czasem nabył tak dużej wprawy, że kciukiem dość precyzyjnie potrafił zsunąć kostkę na ziemię. Tematyka gry była zazwyczaj związana z tematyką zajęć, a sama trasa, którą uczestnicy musieli przejść, była urozmaicana różnymi zadaniami, niespodziankami, zbieraniem pewnych elementów. Plansze do gry początkowo przygotowywałam na dużych przenośnych arkuszach brystolu, tak aby móc je prezentować po każdej kolejce graczom. Później przy204
A. Drozdowicz

gotowałam trasę składaną z kartoników, którą mogłam dowolnie przyczepiać do przenośnej tablicy korkowej lub układać w widocznym dla graczy miejscu. Jedna partia gry z trasą ok. 20–25 pól była na tyle wyczerpująca emocjonalnie i fizycznie, że zarówno gracze, jak i ja musieliśmy po niej zawsze sowicie odpocząć.

Zabawy muzyczno-ruchowe i gra na gitarze
Kolejna propozycja zajęć, która miała na celu wspieranie ruchów dowolnych uczniów i umożliwianie im doświadczania wrażeń kinestetycznych, oparta była na krótkim, ok. 4–5 minutowym fragmencie muzyki. Jego cechą był wyraźny podział na części różniące się tempem i dynamiką. Rytm każdego fragmentu wyznaczał rytm ruchów w zaplanowanym układzie ruchowym.

Układ ten był stały i obejmowały ruchy bierne, czyli prowadzone przez nauczyciela, oddzielnie kończyn dolnych i górnych. Emilię zachęcałam do wyciszenia, rozluźnienia i poddania się prowadzeniu jej rąk i nóg. Natomiast Szymona prosiłam w miarę możliwości o pomaganie mi i poruszanie w określony sposób nogami lub rękami. W oparciu o ruchy bierne prowadziłam też zajęcia muzyczne z gitarą. Trzymając gitarę i chwytając odpowiednie funkcje, prowadziłam dłoń Emilii lub Szymona i uderzałam nią struny. Szymon z powodzeniem wielokrotnie próbował uderzać samodzielnie przy wykonywaniu znanych piosenek, Emilia natomiast często dołączała się do śpiewu i wokalizowała. Przy wykonywaniu ruchów biernych widziałam, że aktywność ta sprawia uczniom wiele przyjemności. Myślę, że było tak za sprawą czucia wrażeń kinestetycznych, których nie mogli doświadczać w naturalny sposób przy samodzielnym poruszaniu się. Potrzeba takich doznań mogła wynikać z poczucia ich braku, gdyż prawdopodobnie wrażenia jakie odczuwali były dość ubogie lub były związane z nieprzyjemnymi sytuacjami napięć i niekontrolowanych ruchów.

Książki, słuchowiska, przeźrocza
Jak wspomniałam wcześniej zachowanie Emilii i Szymona wskazywało na to, że bardzo dobrze rozumieją, co się do nich mówi. O ich sprawności intelektualnej można było wnioskować szczególnie podczas czytania im książek i wielokrotnie zaskakiwała ich adekwatna do czytanego tekstu reakcja. W momencie naszego poznania czytanie, a raczej słuchanie książek było stałym punktem ich dnia. Korzystając z faktu, że program I Polskiego Radia w wieczornych audycjach dla dzieci często nadawał ciekawe, profesjonalnie Praca pedagoga specjalnego z osobami z zespołem Hallervordena-Spatza 205 przygotowane słuchowiska radiowe, zaproponowałam Emilii i Szymonowi wspólne słuchanie nagrań radiowych. Był to rodzaj dźwiękowego teatru wyobraźni. Jedynym mankamentem była kwestia doboru słuchowisk, gdyż niestety wiele z nich skierowanych jest do młodszego kręgu odbiorców. Dla Emilii i Szymona dużym wydarzeniem było także oglądanie przeźroczy. Czasami były to rysunkowe baśnie lub legendy, a czasami zdjęcia związane z określoną tematyką. Konieczna zmiana miejsca leżenia, przeorganizowanie pokoju, w którym przebywali i jego zaciemnienie dostarczały wielu wrażeń, świetlisty, duży ekran niewątpliwie stymulował ich zmysł wzroku, a opowiadana historia mogła być przyczynkiem do refleksji, późniejszego naszego kontaktu i rozmowy.

Refleksje końcowe
Ponad rok prowadziłam zajęcia indywidualne z Emilią i Szymonem. Miałam możliwość doświadczenia wówczas wielu trudności i radości, chwil przebłysków i zwątpienia, czyli wszystkiego tego, co przeżywa chyba każdy pedagog specjalny, który staje wobec osób będących dla niego zagadką, który musi stworzyć program edukacyjny, podjąć decyzję wytyczenia sensownych celów, znaleźć następnie metody i formy ich realizacji. Miałam jednak szczęście doświadczyć jeszcze więcej i nauczyć się czegoś bardzo ważnego. Przez cały ten czas obserwowałam Emilię i Szymona oraz ich najbliższą rodzinę. Widziałam ich niespożyty apetyt na życie, ich dążenie, żeby każdy dzień przeżyć sensownie, aktywnie, twórczo, radośnie i najlepiej razem. Patrząc na nich nauczyłam się, że warto podejmować nawet ogromny trud, aby przezwyciężać istniejące ograniczenia i trudności, aby osoby nimi szczególnie dotknięte mogły jak najpełniej żyć, jak najwięcej

doświadczać. W tym tkwi szansa na ich rozwój. Ważnym przeżyciem było dla mnie nawiązanie relacji z osobami, co do których wielu nie wierzyło, że cokolwiek rozumieją, że w ogóle są świadome obecności drugiego człowieka. Doświadczyłam spotkania z osobami, które nie porozumiewały się werbalnie, a które mówiły do mnie poprzez swoją mimikę, napięcia, wokalizację, podniesienie, czy uścisk ręki. W tej relacji swoje miejsce miało także cierpienie, które mogłam jedynie próbować współodczuwać, które było i jest dla mnie tajemnicą. Kiedy wspominam chwile, jak Emilia ściskała mi na powitanie lub pożegnanie dłoń lub kiedy Szymon wyciągał powoli rękę próbując mnie objąć, utwierdzam się w przekonaniu, że w pracy pedagogicznej najważniejsze jest spotkanie, które stwarza szansę na zmianę uczestniczących w nim osób. Maria Gralińska
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Konin

Współpraca logopedów i rodziców w procesie stymulacji mowy u dzieci ze specyficznym rozwojem mowy
Dzieci uczą się raczkować, zanim zaczną chodzić. Podobnie jest z mową... (Waszczuk 2003)

Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Dlatego ścisła współpraca z rodzicami dziecka jest warunkiem powodzenia procesu rehabilitacji. Jest ona niezbędna w przypadku dzieci ze specyficznym rozwojem mowy. Rodzice są pełnoprawnym uczestnikiem procesu rewalidacji. Od momentu narodzin rodzina oddziałuje na dziecko. Oddziaływanie rodziny na rozwój dziecka niepełnosprawnego dokonuje się przez dostarczanie wzorów zachowań, wartości, „stymulowanie rozwoju poznawczego oraz przekazywanie mu wzorów opracowywania i interpretacji nabywanych doświadczeń” (Tyszkowa 1985, s. 5–6). Rodzina zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka, w tym potrzebę miłości, przynależności i akceptacji. Dostarcza bodźców stymulujących rozwój ogólny, a przez to rozwój mowy. Dziecko rozwija się w takim środowisku, jakie stworzyli mu rodzice. Jak pisze Tucholska (1998), podstawą tworzenia się nowych szans rozwojowych i kształtowania nowych umiejętności są wartości wychowawcze osiągane w rodzinie. Kształtowanie się mowy dziecka pozostaje w ścisłym związku z wpływem warunków społecznych i kulturowych, w których ono wzrasta. Rola otoczenia polega głównie na wyzwalaniu u dziecka jego naturalnych zdolności językowych. Ujawnia się to drogą kontaktów werbalnych i zabaw z najbliższymi, czyli rodzicami. Dziecko niepełnosprawne potrzebuje od rodziców specjalnej pomocy, proporcjonalnej do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Nie jest to łatwe zadanie, tym 208 M. Gralińska trudniejsze, że jak pisał Janusz Korczak: „Niekiedy rodzice nie chcą wiedzieć tego, co wiedzą - i widzieć tego, co widzą”(1993, s. 24). Najważniejsza jest akceptacja dziecka takim, jakim ono jest. Każde dziecko jest inne, każde zdobywa inne doświadczenia, ponieważ różne są środowiska rodzinne, różni rodzice, różne też są możliwości uczenia się nowych umiejętności. Dziecko niepełnosprawne posiada swoiste uzdolnienia i braki, własne tempo i rytm rozwoju. Mimo różnych uwarunkowań zaburzeń rozwoju mowy u dzieci niepełnosprawnych

i różnej ich oceny pod względem prognostycznym, proces ten zawsze wymaga stymulowania. Dlatego też należy dążyć do stworzenia optymalnych warunków sprzyjających przebiegowi tego procesu. Istnieją duże różnice indywidualne w rozwoju mowy dzieci niepełnosprawnych, i jak wskazuje praktyka, ich funkcjonowanie językowe zależy w dużej mierze od stwarzanych sytuacji społecznych. Błędem jest sądzenie, że należy rozwijać mowę dzieci niepełnosprawnych według tradycyjnego schematu (korekcja dźwięków mowy przed lustrem). W przypadku tych dzieci jest to najmniej skuteczna metoda pobudzania mowy. Najważniejsze dla tych dzieci jest wzbogacenie języka, drugorzędne - korekcja poszczególnych dźwięków (Clarke, Clarke 1971). Również dla rodzica, który doświadcza cudu komunikacji z własnym, milczącym do niedawna dzieckiem, rzeczą drugorzędną pozostaje prawidłowość artykulacji czy też niepłynność mowy. Kompetencja komunikacyjna dominuje nad językową, natomiast językowa nad kompetencjami technicznymi w zakresie czynności mówienia. Warto o tym pamiętać i w działaniach terapeutycznych nie przechodzić zbyt wcześnie do techniki mowy, bo może okazać się to przyczyną przedwczesnego zahamowania rozwoju kompetencji. Najlepszym rozwiązaniem jest równoległa praca nad rozwijaniem i kształtowaniem języka oraz nad wyraźną i poprawną artykulacją z zachowaniem proporcji najkorzystniejszych dla danego dziecka (Polkowska 1994). Dziecko uczy się rozumieć to, co do niego mówimy, a dopiero później uczy się mowy. Dlatego nieodzownym elementem wprowadzanym równolegle z percepcją jest rozwijanie umiejętności językowych. Słowo mówione bezpośrednio przekazywane dziecku podczas zabaw, ćwiczeń utrwala doznania spostrzeżeniowe, te zaś wzbogacają zasób pojęć dziecka. Zapoznanie dziecka z właściwym słowem oznaczającym przedmiot, pojęcie, działanie rozwija tzw. rozumienie werbalne. Pytając:, „co to jest?”, „do czego służy?” wzbogacamy słownik dziecka, rozwijając pamięć słowną oraz myślenie. Wśród dzieci niepełnosprawnych istnieje duże zróżnicowanie pod względem rozwoju umiejętności i sposobów komunikowania się. Spotykamy wśród nich dzieci nie mówiące, porozumiewające się z otoczeniem w sposób uproszczony, za pomocą gestów, mimiki czy ruchów. Nabywanie umiejętności komunikacyjnych nie jest dla nich zadaniem ani łatwym, ani Współpraca logopedów i rodziców w procesie stymulacji mowy u dzieci 209 prostym, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z wadami anatomicznymi narządów mowy, brakiem rozumienia, naruszoną sprawnością ruchową czy z wadami sensorycznymi. Naszym zadaniem jest znalezienie odpowiedniego sposobu porozumiewania się z nimi. Najwcześniej taki „sposób” zostaje wypracowany właśnie w domu rodzinnym. Każda z preferowanych przez dziecko form komunikacji jest dobra, jeśli tylko spełnia swój cel. Zatem każdą, jeśli tylko się pojawi, należy rozwijać, utrwalać i odpowiednio wzbogacać. Nie rezygnujmy jednak z mówienia do nich i przy nich, ponieważ dzieci te często więcej rozumieją niż mogą zakomunikować. „Kąpiel słowna”, zabawy paluszkowe mogą przynieść oczekiwane efekty. Dobrze nam znane zabawy takie, jak: „a ku ku”, „masz - oddaj”, „jest - nie ma”, czy „idzie rak”, „idzie kominiarz po drabinie”, „warzyła sroczka jagiełki” mają ogromne znaczenie dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych tych dzieci. W prowadzeniu tych i podobnych zabaw przydatne jest m.in. opracowanie Marty Bogdanowicz „Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki” (2003).

Współpraca logopedów i rodziców nie powinna polegać na wyręczaniu czy zastępowaniu, ale na wzajemnym pomaganiu, wspieraniu w wypełnianiu ról. W myśl tak pojmowanej współpracy logopeda prowadzi terapię logopedyczną, a rodzice wspierając dziecko, wspomagają jego działania. Wspieranie odnosi się przede wszystkim do warunków i okoliczności, w jakich następuje rozwój określonych właściwości zachowań człowieka, jego postaw i przekonań lub stylów życia (za: Obuchowska 1996). Wspomaganie zaś dotyczy tych czynników, które nie odnoszą się do dysfunkcji czy zaburzeń, ale do wartościowanych pozytywnie właściwości psychicznych, mechanizmów osobowości i wpływów środowiska. Obejmuje ono dynamizowanie, wzmacnianie czynników sprzyjających lub utrwalanie korzystnych sił, mechanizmów i tendencji. Od jakości relacji dziecko – rodzice zależy rozwój dziecka, a pośrednio efekty terapii logopedycznej. Jeśli dodamy do tego fakt, że dzieci niepełnosprawne często są zależne od opiekunów, to jasno widzimy, że aby osiągnąć jak najlepsze dla danego dziecka efekty terapii logopedycznej należy dążyć do jak najlepszych relacji: dziecko – rodzice – logopeda. Logopeda jest naturalnym sprzymierzeńcem rodziców w pokonywaniu trudności, z którymi boryka się ich dziecko. Swoistą zasadą jego działań jest myśl Marii Grzegorzewskiej: „Każdy z nas ma piętę achillesową, ale ma też punkt archimedesowy, który należy wydobyć i według którego odbywać się powinna rewalidacja” (1989, s. 349). Mając na uwadze powyższą myśl nie należy zapominać o prawie dziecka niepełnosprawnego do rozwoju we własnym tempie. Prawo to powinno być uwzględnione podczas określania kierunków pracy, a nie wieku metrykalnego czy lat pobytu dziecka w szkole. Istotę rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych stanowi stymulacja, pojmowana jako pobudzanie, wzmacnianie, wzbogacanie zainteresowań i ak210
M. Gralińska

tywności twórczej, jak również ukrytych i potencjalnych zdolności umożliwiających skuteczne wypełniane zadań życiowych (Pilecka 1996, s. 11). Stymulowanie rozwoju, jak stwierdza Maria Kielar-Turska „...powinno opierać się na określeniu sfery najbliższego rozwoju dziecka oraz zmierzać do utrwalenia, uogólnienia, zróżnicowania i doskonalenia sprawności dziecka. Nie należy dążyć do przyspieszania rozwoju dziecka. Stymulować, znaczy stworzyć warunki do ujawnienia się możliwości rozwojowych każdego dziecka” (1992, s. 23). Chodzi tu o stymulowanie rozwoju zgodnie z możliwościami każdego dziecka. Naczelną zasadą jest stwarzanie sytuacji i zachęcanie do działań. Rozwój mowy dzieci niepełnosprawnych powinno się stymulować wykorzystując sytuacje, z którymi dziecko spotyka się w codziennym życiu. Wszelkiego typu zabawy, spacery, wspólne oglądanie ilustracji, czytanie bajeczek przed snem, codzienne czynności mogą rodzice potraktować jako punkt wyjścia do nauki mówienia, która będzie przebiegać w sposób naturalny i w rzeczywistej sytuacji, w serdecznej atmosferze. Warunki takie występują w środowisku rodzinnym, o wiele trudniej jest je uzyskać w gabinecie logopedycznym. Rodzice oddziałują na dziecko w największym stopniu, ponieważ spędzają z nim najwięcej czasu, najlepiej znają jego temperament i zainteresowania. Dlatego też im właśnie najłatwiej jest wykorzystać chwile dobrego nastroju dziecka na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (Twardowski 2002). Wspieranie naturalnych procesów nabywania mowy z uwzględnieniem specyfiki ich rozwoju, wynikającej z niepełnosprawności, można realizować również pośrednio poprzez wzmacnianie i rozwijanie

różnych pozytywnych form aktywności, również tych pozawerbalnych. Zabawa jest jedną z podstawowych form aktywności dzieci niezależnie od poziomu rozwoju ich funkcji intelektualnych. W toku zabawy, podobnie jak w procesie nauczania, dziecko zdobywa rozmaite wiadomości i umiejętności (Przetacznikowa 1977, s. 44). Zabawa zaspokaja potrzebę działania, nie jest obowiązkiem, lecz przyjemnością. Zabawa sprawia dziecku niewątpliwie przyjemność, jednocześnie jest swoistą formą uczenia się, zdobywania wiadomości, umiejętności i sprawności. Dzięki zabawie, jak pisze E. Minczakiewicz (1994, s. 133), dziecko ćwiczy swe zmysły, rozwija mowę, myślenie, wyobraźnię, pamięć, spostrzegawczość, stopień skupienia uwagi, umiejętność odtwarzania sytuacji, zdobywa wiedzę, kształtuje charakter, rozładowuje napięcie emocjonalne. Dlatego też należy wykorzystywać tę formę działalności w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych dzieci niepełnosprawnych. W czasie zajęć logopedycznych, dzieci uczą się poprzez zabawę, zgodnie z założeniem „Utile dulci” (Uczyć bawiąc). Rodzice powinni wykorzystywać zabawę jako sposób stymulowania rozwoju mowy. Nie bez znaczenia są też uroczystości rodzinne (święta, imieniny, urodziny), przy okazji, których dziecko w sposób spontaniczny przyswaja sobie Współpraca logopedów i rodziców w procesie stymulacji mowy u dzieci 211 nowe zwroty, nazwy, a emocjonalne przeżycia im towarzyszące ułatwiają ich zapamiętywanie. Należy też pamiętać o tym, że najbardziej naturalną metodą zwiększania zasobów językowych dziecka jest podchwytywanie intencji i rozwijanie jego wypowiedzi, (ale nie wyręczanie!). Szeroko propagowana ostatnio w mediach akcja „Cała Polska czyta dzieciom” powinna być dla rodziców wzorem godnym naśladowania, bowiem naturalna droga do mówienia wiedzie przez słuchanie. Warto w tym miejscu sięgnąć po książeczki z serii „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” i poczytać nie tylko na dobranoc. Podstawową metodą pracy osób wspomagających rozwój dziecka niepełnosprawnego jest metoda wzmocnienia pozytywnego, rozumiana jako wrażliwe i czujne towarzyszenie dziecku, zauważanie nawet najmniejszych postępów i ich wzmacnianie. Brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu, bowiem każde dziecko posiada swoiste uzdolnienia i braki. Nie wolno wyśmiewać często zdarzających się pomyłek, osobliwych neologizmów, wyrazów dźwiękonaśladowczych i zbyt często korygować błędów. Warto pamiętać o tym, że zachęcanie do mówienia i pochwalenie pojawiających się postępów, daje zdecydowanie lepsze rezultaty niż korygowanie każdej, nawet tej najdrobniejszej pomyłki. Jest to niezmiernie ważne nie tylko ze względu na prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka, ale rzutuje to również na rozwój mowy. Dziecko zawstydzane, wyśmiewane zamyka się w sobie i niechętnie nawiązuje kontakty werbalne. W ten sposób unika przykrych dla siebie sytuacji. Czuje się gorsze, staje się bierne, apatyczne, lękliwe, traci poczucie wartości lub staje się agresywne, złośliwe i bardzo niecierpliwe. Należy zaszczepić w dziecku wiarę w osiągnięcie postępu i zachęcić do wysiłku. Postępów dziecka nie powinno się porównywać z postępami innego dziecka, tylko z postępami jego samego, natomiast efekty i przebieg terapii należy zawsze analizować i oceniać w odniesieniu do jego możliwości i potrzeb. Zajęcia logopedyczne uwzględniają całościowo przebiegający rozwój dziecka. Obejmują wszystkie zaburzone funkcje, a w szczególności te, które mają bezpośredni lub pośredni związek z mową (postrzeganie, różnicowanie

i kojarzenie wzorców słuchowych, wzrokowych, kinestetycznych, wrażliwość na rytm, melodię, koordynację ruchową). Korzystny wpływ na efekty rehabilitacji mowy może mieć poprawa w zakresie koordynacji ruchowej i likwidacja napięć nerwowych. Prawa naturalnego rozwoju wyznaczają zasady postępowania logopedycznego. Formy zajęć ustala logopeda. Powinny one być różnorodne, ciekawe o charakterze rekreacyjnym, odprężającym, mobilizującym do dalszej pracy. Powinny być bardzo starannie dobrane do potrzeb i możliwości każdego dziecka, w zależności od jego stanu psychofizycznego oraz jego gotowości do podjęcia zadań wynikających z potrzeb dnia codziennego. Niełatwą sprawą jest wybór odpowiedniej me212
M. Gralińska

tody. Nie ma, bowiem metod o charakterze obligatoryjnym, uniwersalnym i niezawodnym. Metoda skuteczna w jednym przypadku, może okazać się nieskuteczna w innym. Często zdarza się tak, że logopeda zanim osiągnie oczekiwany efekt, musi posłużyć się wieloma różnymi metodami i wykazać się dużą kreatywnością. Słuszny w tym względzie wydaje się postulat Van Ripera, że „decyzja o wyborze metody i zasad postępowania należy do logopedy, który może stosować własne ich modyfikacje na różnych etapach pracy z tym samym nawet pacjentem” [za: Rodak 1994, s. 31]. Barbara Kaja (2001) uznaje czas i cierpliwość za niezmiernie ważne wymiary pracy terapeutycznej z dzieckiem niepełnosprawnym. Czas i cierpliwość to czynniki warunkujące pomyślny przebieg procesu stymulacji rozwoju mowy, jakże często są niedoceniane. Zsynchronizowanie oczekiwań i zadań z gotowością do ich podejmowania, czyli trafienie w odpowiedni czas na działania oraz dobre samopoczucie dziecka wymagają od logopedów i rodziców ogromnej cierpliwości i empatii. Brak czasu z jednej strony, nadopiekuńczość z drugiej powodują, że rodzice bardzo często wyręczają dzieci. Robią to w dobrej wierze, ze szczerego serca, mają dobre intencje, ale nie zawsze jest to korzystne dla ich dziecka. Nie służy to rozwojowi dziecka, a rzec można nawet, że go hamuje. Silna koncentracja na dziecku spowodowana jego niepełnosprawnością często przybiera charakter postawy nadmiernie opiekuńczej z tendencją do rozpieszczania i wyręczania w każdej czynności, którą dziecko wykonuje. Często rodzice uważają, że sami zrobią „to” lepiej, szybciej, nie dając szans podjęcia choćby próby przezwyciężenia trudności przez dziecko. Tym samym pozbawiają je możliwości samodzielnego pokonania trudności, a przede wszystkim pozbawiają wiary we własne możliwości. Dając dziecku szansę na podjęcie wyzwania, dając poczucie bezpieczeństwa i wiary w dziecko, dajemy mu przysłowiowe „światełko w tunelu”, które być może stanie się jego drogą ku samodzielności. Bywa i tak, że dziecko w miarę samodzielne na widok osoby, która stale je wyręcza, przyjmuje postawę bierną i podporządkowuje się. U takiego dziecka rozwija się wówczas „zespół wyuczonej bezradności”. Jakże często w gabinecie logopedycznym spotyka się matki odpowiadające na pytania zadawane dzieciom. Nadmierna opiekuńczość matek, jak i innych członków rodziny, często przejawia się w wyręczaniu dziecka w mówieniu oraz w stosowaniu pieszczotliwej mowy, tzw. „mowy nianiek”. Wyręczanie dzieci w mówieniu nie sprzyja rozwojowi mowy. Spotykamy też rodziny, w których dziecko nie ma potrzeby komunikowania się za pomocą języka, ponieważ wystarczą najprostsze gesty, a otoczenie natychmiast spełnia życzenie dziecka. Dzieci te nie używają języka żeby dostać zabawkę czy coś do zjedzenia. Wystarczy szarpnięcie matczynej

spódnicy, gest, chrząknięcie, aby sygnalizowana w ten sposób potrzeba została przez matkę zaspokojona. Nadmierne ochranianie powoduje poWspółpraca logopedów i rodziców w procesie stymulacji mowy u dzieci 213 wolne usamodzielnianie się dziecka i nie pozwala na rozwinięcie żadnej własnej inicjatywy. Związek emocjonalny z matką bywa tak silny, że nie jest ono w stanie przebywać z dala od niej. Takie dziecko z wielkim trudem adaptuje się do nowego środowiska, jakim jest grupa rówieśnicza, przedszkole, szkoła, ośrodek terapeutyczny. Bywa i tak, że rodzice ochraniając dziecko, tak naprawdę izolują je od środowiska społecznego i przyrodniczego, pozbawiając naturalnych kontaktów z innymi osobami. Brak kontaktów zarówno z dorosłymi, jak i z rówieśnikami, nie uczestniczenie we wspólnych zabawach nie sprzyja rozwojowi mowy, może prowadzić do opóźnienia, a nawet poważnych zaburzeń mowy (Sachajska 1987, Minczakiewicz 1992). Częste kontakty z rówieśnikami, wspólne z nimi zabawy przyspieszają rozwój mowy i wywierają pozytywny wpływ na rozwój słownictwa, zarówno biernego jak i czynnego. Rodzice często mówią, że ich dziecko „wszystko rozumie”, „dogadujemy się świetnie”, a po zbadaniu okazuje się, że zakres słownika wskazuje na poważne ograniczenia możliwości porozumiewania się. Jeśli chcemy przyczynić się do postępów w komunikacji językowej (rozumienie pojęć, mowy otoczenia) dziecka, to powinniśmy stwarzać mu sytuacje do „dialogu”, wymiany komunikatów z rówieśnikami. Tworząc takie sytuacje nie „wpuszczajmy dziecka na głębokie wody”, lecz pozwólmy mu oswoić się z otoczeniem i kiedy już będzie gotowe pozwólmy mu „działać”. Dziecko powinno mieć motywację i wiele okazji do nawiązywania społecznych interakcji. Służą temu m.in. gry i zabawy interakcyjne. „Chodzi lisek koło drogi” czy „Mam chusteczkę haftowaną” to tylko dwa przykłady z wielu znanych nam tego typu zabaw. Rodzice powinni przestać rzucać swoim dzieciom koła ratunkowe, powinni nauczyć je pływać. Jest to wskazówka - zadanie nie tylko dla rodziców, ale również dla tych wszystkich, którzy pracują z dziećmi niepełnosprawnymi. Zofia Dysarz (2003, s.39) formułuje następujące zadania dla rodziców w sferze terapii logopedycznej: 91. Należy budować pozytywne więzi emocjonalne w rodzinie. 92. Należy prowadzić dialog z dzieckiem od poczęcia. 93. Należy wrażliwie reagować na potrzeby fizyczne i psychiczne dziecka i zaspokajać je. 94. Nie należy sygnalizować dziecku zniecierpliwienia w oczekiwaniu na spektakularne sukcesy w rozwoju mowy. 95. Należy wzmacniać gaworzenie dziecka, zwłaszcza w przypadku dzieci z zaburzonym rozwojem, aby wykształcić z gaworzenia funkcje mowy, np. różnicowanie dźwięków, tworzenie w umyśle obrazu fonemu dźwięku, sprawność artykulacyjną, sprawność w realizacji sekwencyjności dźwięków mowy. 214 M. Gralińska 96. Należy stworzyć dziecku rozwijające otoczenie i umożliwić mu uczestniczenie w zabawach ruchowych w domu i na świeżym powietrzu. 97. Należy dbać o prawidłowy rozwój narządów mowy od narodzin dziecka (prawidłowe ułożenie dziecka podczas snu i karmienia, sposobów karmienia, dieta, obserwacja rozwijających się funkcji ruchowych narządów mowy, np. ustalania się możliwości domykania

warg, pionizacji języka). 98. Należy rozwijać słownictwo (zarówno rozumienie pojęć, jak również używanie ich w wypowiedziach) i umiejętność budowy zdań, uwzględniając również wypowiedzenia o niższym stopniu konkretności, o znaczeniu metaforycznym oraz wieloznacznym (zwroty językowe, opowiadania, zagadki, przysłowia, bajki, rymowanki, piosenki, wiersze). 99. Należy zgłaszać się po poradę do pediatry, audiologa, logopedy, pedagoga, psychologa i innych specjalistów w sytuacji pojawienia się niepokoju o prawidłowość rozwoju narządów mowy, słuchu, rozwoju rozumienia lub wymowy dziecka. 10. Wskazane jest, aby wykorzystywać naturalne sytuacje codzienne do stwarzania zachęcającego kontekstu do podejmowania przez dziecko czynności komunikacyjnych. 11. Należy wykorzystywać zdolności syntoniczne dzieci zachęcając je do komunikowania się. 12. W przypadku stwierdzenia u dziecka zaburzeń w rozwoju lub zaliczeniu dziecka do grupy z ryzykiem rozwojowym, natychmiast należy podjąć współpracę z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów, w tym z logopedą. Rodzice powinni brać aktywny udział w tworzeniu indywidualnego programu stymulowania rozwoju mowy i w realizacji pewnych jego fragmentów w warunkach domowych. Niektóre ćwiczenia, w celu zapewnienia ciągłości terapii, należy prowadzić w domu. Stan ogólnego rozwoju oraz aktualny stan zdrowia warunkują efekty pracy logopedy, ale zależą one również od współpracy z rodzicami. Aby sprostać potrzebom dzieci niepełnosprawnych o poważnych zakłóceniach rozwojowych należy pamiętać, że łatwiej dokonać tego razem. Pamiętajmy, że określone umiejętności i sprawności nie stają się same. Są wynikiem systematycznego i racjonalnego ćwiczenia i utrwalania. Im więcej będzie powtórzeń, tym lepsze będą rezultaty. Rodzice kontynuując pracę logopedy stają się współautorami sukcesów własnego dziecka. Sukces dziecka staje się sukcesem zarówno rodziców jak i logopedy. Dziecko pozostawione samo sobie, nie wspierane przez nikogo, z pewnością nie ujawni swych możliwości. Dlatego przedstawiłam warunki, jakie należy stwarzać dziecku, aby stymulować jego rozwój. Współpraca logopedów i rodziców w procesie stymulacji mowy u dzieci 215 Dzieci uczą się tego, czego doświadczają Dziecko krytykowane uczy się potępiać. Dziecko otoczone wrogością uczy się agresji. Dziecko żyjące w strachu uczy się lękliwości. Dziecko doświadczające litości uczy się rozczulać nad sobą. Dziecko wyśmiewane uczy się nieśmiałości. Dziecko otoczone zazdrością uczy się zawiści. Dziecko zawstydzane uczy się poczucia winy. Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie. Dziecko otoczone wyrozumiałością uczy się cierpliwości. Dziecko chwalone uczy się wdzięczności. Dziecko akceptowane uczy się kochać. Dziecko otoczone aprobatą uczy się lubić siebie. Dziecko darzone uznaniem uczy się, że dobrze mieć cel.

Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić, uczy się hojności. Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy i sprawiedliwości. Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufności. Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się radości życia. Jeżeli żyjesz w spokoju, Twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha. W jakim otoczeniu żyje Twoje dziecko? Dorothy Law Nolte

Bibliografia
BOGDANOWICZ M. (2003), Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia. CLARKE A.M., CLARKE A.D.B., (1971), Upośledzenie umysłowe. Warszawa: PWN. DYSARZ Z. (2003), Niektóre aspekty opieki logopedycznej w Polsce, [w:] J. Pańczyk (red.), Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku T. IV. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. GRZEGORZEWSKA M. (1989), Wybór pism. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych. KAJA B. (2001), O potrzebie stosowania terapii pedagogicznej w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, [w:] W. Dykcik, B. Szychowiak (red.), Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. KIELAR-TURSKA M. (1992), Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa: WSiP. KORCZAK J. (1993), Jak kochać dziecko, [w:] Dzieła T. 7. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona. MINCZAKIEWICZ E. (1992), Logopedia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. MINCZAKIEWICZ E. (1994), Zabawa manipulacyjna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo i jej wartość diagnostyczna. Szkoła Specjalna, 3. OBUCHOWSKA I. (red.) (1996), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP.

216 M. Gralińska

PILECKI J., PILECKA W., (1996), Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne. POLKOWSKA I. (1994), Praca rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi umysłowo w szkole życia. Warszawa: WSiP. PRZETACZNIKOWA M. (1977), Psychologia wychowawcza, społeczna i kliniczna. Warszawa: WSiP. RODAK H. (1994), Terapia dziecka z wadą wymowy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. SACHAJSKA E. (1987), Uczymy poprawnej wymowy. Warszawa: WSiP. TUCHOLSKA S. (1998), Percepcja rodziców przez dzieci upośledzone w stopniu lekkim. Szkoła Specjalna, 3. TWARDOWSKI A. (2002) Kształcenie dialogowej kompetencji komunikacyjnej u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Kalisz – Poznań, Wyd. IP-A. TYSZKOWA M. (red.) (1985), Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM WASZCZUK H. (2003), Poradnik logopedyczny dla rodziców dzieci z zespołem Downa. Gdańsk: Glottispol.

Hanna Maciejewska
Stowarzyszenie „GEN” w Poznaniu

Działalnoś Stowarzyszenia ć na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN”
Wprowadzenie
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” uzyskało wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 7 grudnia 2001 roku. Powołali je do życia rodzice dzieci z rzadkim zespołem chromosomowymi Cri du Chat (inne nazwy: Zespół Krzyku Kociego, CDC, zespół monosomi 5p, ang. Monosomy 5p syndrome-M5ps). Założyciele Stowarzyszenia „GEN” uznali, że potrzeby dzieci z różnymi rzadkimi zespołami chromosomowymi i ich rodzin są podobne, a często takie same, niezależnie od tego, jaki zespół o podłożu genetycznym zdiagnozowano u dziecka, i postanowili, że stowarzyszenie będzie działało na

rzecz dobra wszystkich rodzin w tym dzieci z rzadkimi zespołami uwarunkowanymi genetycznie. Termin – rzadki zespół chromosomowy jest dla części ludzi terminem obcym, niewiele mówiącym. Z naszych obserwacji wynika, że rodzice i specjaliści – praktycy, najczęściej pobieżnie znają tylko zespół Downa. Dlatego rozpocznę od wyjaśnienia, czym są rzadkie zespoły uwarunkowane genetycznie, nazywane też zespołami chromosomowym. Chromosom jest najważniejszą cząstką składową jądra komórkowego, przenoszącego informację genetyczną do każdej komórki naszego organizmu. Zbudowany jest z genów – najmniejszych jednostek dziedziczenia. Cały nasz organizm składa się z miliardów komórek, a każda z nich w jądrze komórkowym ma zapisaną taką samą informację genetyczną. Geny z zawartą w nich informacją otrzymujemy od rodziców. Decydują one o naszym wyglądzie, poziomie 218 H. Maciejewska inteligencji, skłonnościach do zachorowań, długości życia. Często dzięki rozwojowi nauki i techniki, przewyższamy rodziców swoimi zdolnościami i rozwojem intelektualnym. W tym zakresie oprócz informacji genetycznej decydujący wpływ mają warunki środowiskowe, w jakich żyjemy. Inaczej dzieje się wtedy, gdy dochodzi do zaburzeń w budowie chromosomu. Od rodziców dostajemy najczęściej prawidłowo zbudowane geny, które łączą się w trakcie zapłodnienia. W tym czasie mogą ulec zniekształceniu, przemieszczeniu, oderwaniu i doprowadzić do powstania chromosomu o innej budowie. Zmieniona informacja zostanie przeniesiona do każdej komórki płodu. Bywa i tak, że jedno lub oboje rodziców mają zmieniony kariotyp, który nie daje żadnych objawów u nich samych, ale zmiany te są odpowiedzialne za wady genetyczne lub chromosomowe w następnych pokoleniach. Zmiany w budowie kariotypu, genetycy opisują jako przypadki zespołów genetycznych lub chromosomowych. Osoby z tym samym zespołem, mają takie same lub podobne skłonności do zachorowań, odznaczają się podobnymi cechami rozwoju umysłowego, ruchowego, czy wyglądem. Ich rozwój może przebiegać inaczej niż w tak zwanej „zdrowej populacji”. Najczęściej występującym zespołem chromosomowym jest zespół Downa. Występuje on u jednego dziecka na 600–700 urodzonych. W poszczególnych rzadkich zespołach chromosomowych i genetycznych stwierdza się bardzo mało przypadków urodzeń np.: 1 : 50 000; 1 : 40 000 (bywa, że z w Polsce żyje jedno lub kilkoro dzieci z tym samym zdiagnozowanym zespołem), łączna ilość narodzin we wszystkich rzadkich zespołach jest duża i systematycznie wzrasta. Naukowcy na świecie oznaczyli już ponad 400 rzadkich zespołów chromosomowych i ciągle odnajdują nowe. Nauki medyczne rozwijają się coraz szybciej, coraz więcej zagrożonych ciąż i noworodków udaje się uratować. Wzrasta liczba prawidłowo zdiagnozowanych osób. Dzięki badaniom prenatalnym można wykryć wady genetyczne płodu, ale te wykonywane są w tak zwanej grupie podwyższonego ryzyka, np. w rodzinach, w których już przyszło na świat dziecko z wadą genetyczną lub nastąpiło kilka samoistnych poronień. Im rzadszy jest zespół, tym trudniej znaleźć informację na jego temat i inną rodzinę, w której urodziło się dziecko z taką samą wadą. Brak jest ogólnie dostępnych opracowań naukowych na temat wad rozwojowych o podłożu genetycznym lub ich tłumaczeń na język polski. Studenci medycyny mają tylko 70 godzin wykładów poświęconych genetyce.

Czynniki te mają negatywny wpływ na zaspokajanie potrzeb i prawa do właściwej opieki medycznej, edukacji i rehabilitacji tych osób. Problemy wynikające z wad genetycznych, możliwości dostępu do nowoczesnych sposobów diagnozowania, leczenia i rehabilitacji są często nieznane specjalistom – praktykom, od decyzji, których zależy rozwój dziecka. Działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” 219

Problemy rodzin wychowujących dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi
Gdy rodzi się dziecko z rzadkim zespołem chromosomowym, rodzina rozpaczliwie zaczyna szukać informacji na temat tego zespołu, pomocy specjalistów i kontaktu z innymi rodzinami. Znalezienie takich kontaktów nie jest wcale łatwe i wynika z wielu obiektywnych przyczyn. Rodzice borykają się z problemami natury medycznej, rehabilitacyjnej, psychologiczno-pedagogicznej, brakiem zrozumienia swoich problemów, brakiem tolerancji społecznej, brakiem akceptacji dziecka przez otoczenie. Bywa, że rodzice dopiero po wielu latach niepewności i poszukiwań przyczyny nieprawidłowego rozwoju u dziecka, są kierowani do poradni genetycznej. Specjaliści słabo znają problematykę rzadkich zespołów, co powoduje ich bezsilność lub, co gorsza próbę przekonania rodziców o bezcelowości podejmowania działań wspomagających rozwój dziecka. W oczach niektórych specjalistów, dziecko z zespołem uwarunkowanym genetycznie o wolniejszym rozwoju intelektualnym, jest dzieckiem „gorszym”, godnym pożałowania, dla którego nie można lub nie warto niczego robić. Poznanie dziecka z rzadkim zespołem wzbudza często nieskrywaną sensację, a niekiedy niechęć, a nawet odrazę. Zdarza się, że bezradny lekarz radzi rodzicom, aby nie ratować nowo narodzonego dziecko z wieloma wadami wrodzonymi lub oddać je do Domu Opieki Społecznej. W taki sposób informowani rodzice, mogą mieć poważne trudności w uwierzeniu w możliwość i potrzebę rehabilitacji oraz wspomaganiu rozwoju swojego dziecka. Przepowiednia, że dziecko z zespołem genetycznym nie będzie się rozwijać prawidłowo zaczyna się wypełniać – dziecko pozbawione właściwej rehabilitacji i wspomagania, a nierzadko pozbawione także właściwej miłości i akceptacji, nie czyni postępów. Upośledzenie nie jest wówczas bezpośrednią konsekwencją błędu genetycznego, lecz konsekwencją braku zabezpieczenia podstawowych praw dziecka. Prawa do miłości, akceptacji, opieki medycznej i edukacji. Ciągle jeszcze można spotkać się z przeświadczeniem, że dzieciom z wadami rozwojowymi nie można pomóc, a rehabilitacja nie przyniesie pożądanych rezultatów. Takie przekonanie jest w gruntu fałszywe. Rehabilitacja jest możliwa i konieczna. Świadczą o tym coraz częściej same dzieci, które na swojej drodze spotkały mądrych i wrażliwych specjalistów, gotowych nieść im pomoc i wsparć ich rodzinom. Stymulując rozwój już od wczesnego niemowlęctwa można osiągnąć bardzo dobre rezultaty. Dzieci mające ograniczone możliwości rozwoju intelektualnego, korzystające z wczesnych intensywnych programów specjalnej edukacji, otoczone miłością rodziców, rozwijają się lepiej i szybciej, oraz osiągają dużo lepsze wyniki w rozwoju psychoruchowym niż sugerowano to wcześniej. 220 H. Maciejewska Dzieci z wadą genetyczną, pozbawione możliwości rehabilitacji i wspomagania rozwoju, wyrastają na jednostki mające trudności w funkcjonowaniu społecznym, wymagające stałej pomocy osób trzecich. Trafiają do Domów

Pomocy Społecznej, w których personel nie jest przygotowany do właściwej opieki nad osobami z wadami genetycznymi, tym bardziej, że przez zaniechanie, lub źle prowadzoną rehabilitację, mogą występować u nich różnego typu zaburzenia wtórne i niesprawności złożone. Traumatyczna wiadomość o przyczynach niepełnosprawności dziecka i nie zrozumienie powodu jego wystąpienia, brak wiedzy, akceptacji społecznej, pomocy terapeutycznej czy medycznej, jest przyczyną poważnych problemów emocjonalnych rodziców. Rodzice czują się bezradni, wpadają w stan głębokiego smutku, który uniemożliwia im sprawowanie właściwej opieki nad dzieckiem i jego akceptacji. Zadają pytania: „dlaczego ja, dlaczego to mnie spotkało, czyja to wina?”. Od momentu postawienia prawidłowej diagnozy rodzina przechodzi przez kolejne etapy od niedowierzania, zaprzeczania, wypierania, rozpaczy czasem depresji, do odnalezienia się w nowej rzeczywistości, akceptacji dziecka i jego pokochania oraz szukania sposobów pomocy i kontaktów z innymi rodzinami. Rodzice akceptujący inność dziecka, dużo częściej niż przed dziesięcioma latami, nie godzą się na jego wegetację, zamykanie w domu, ukrywanie przed światem. Zbierają siły do walki o ich dobro. W grupie są silniejsi, pomagając sobie, pomagają innym, odnajdują się we wspólnym działaniu, znajdując radość w tym szczególnym i pięknym, ale bardzo trudnym rodzicielstwie. Rodzice szukając kontaktów między sobą, chcą porównać rozwój swojego dziecka z innym (najczęściej starszym), chcą dowiedzieć się czy sposoby wspomaganie rozwoju, którą stosują w pracy z dzieckiem (jeśli jakieś stosują), są najlepsze dla jego rozwoju, chcą wymieniać się doświadczeniami i wspierać wzajemnie. Brak bezpośredniej pomocy psychologicznej i brak kontaktu z grupami wsparcia, już w chwili postawienia prawidłowej diagnozy, powoduje pojawienie się wielu problemów w rodzinie. W rodzinach, w których oboje rodziców pracowało, w sytuacji sprawowania całodobowej opieki nad dzieckiem z wadami uwarunkowanymi genetycznie, jedno z rodziców musi zrezygnować z pracy zawodowej. Status ekonomiczny rodziny gwałtownie się pogarsza. Zdarza się, że jeden z rodziców odchodzi od rodziny. Bywa i tak, że rodzic nie pogodzi się nigdy z tym, że jego dziecko jest inne od dziecka pełnosprawnego, że nigdy nie spełni jego oczekiwań, a to może doprowadzić do rozpadu rodziny. Niewydolna rodzina, czy rodzina niepełna, poświęca dziecku jeszcze mniej czasu i troski. Nie stać jej też na korzystanie z odpłatnych zajęć i rehabilitacji dziecka. Niski poziom wykształcenia i niewiedza powodują brak akceptacji społecznej i nietolerancję. Społeczeństwo boi się osób niepełnosprawnych intelektualnie. Najczęściej nie wie jak się zachować, odwraca wzrok w zakłopotaniu, lub przygląda się, pokazując palcami. Społeczeństwo łatwiej akceptuje Działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” 221 niepełnosprawność wynikającą z powodu np. cukrzycy, chociaż jest to choroba genetycznie uwarunkowana lub osobę sprawną intelektualnie z niepełnosprawnością ruchową. W trudnej sytuacji ekonomicznej kraju, w czasie przemian społecznych, łatwo zapomnieć o grupach najsłabszych, szczególnie, jeżeli są one nieliczne. Tworząc i organizując się w grupy, rodzice upominają się o przestrzeganie prawa w odniesieniu do swoich dzieci, zgodnego z Konwencją Praw Dziecka, o respektowanie szeregu przepisów wobec osób niepełnosprawnych, wynikających z obowiązujących w kraju ustaw i aktów niższego rzędu. Założenie organizacji samopomocowej jest w miarę proste, jednak praca

w niej, wymaga ogromnego wysiłku i zaangażowania. Aby móc działać skutecznie, nie wystarczą dobre chęci samych rodziców. Potrzebne są środki finansowe i pomoc życzliwych ludzi, rozumiejących ideę przyświecającą działaniom Organizacji Pożytku Publicznego. Potrzebna jest pomoc wielu wolontariuszy, gotowych spieszyć z pomocą. Bez pomocy innych, organów władz rządowych, samorządowych i środków finansowych, nawet najlepsze pomysły rodziców i najbardziej szczytne cele nie będą zrealizowane. Stowarzyszenie „GEN” ma to szczęście, że pomagają nam, nie szczędząc swoich sił, wspaniali ludzie i wybitni specjaliści, organy państwowe, samorządowe, fundacje i liczna grupa wolontariuszy rozumiejących potrzeby dzieci i ich rodzin. Staramy się pomóc każdemu dziecku, propagując stosowanie prawidłowej rehabilitacji, leczenia i wspomagania jego rozwoju już od wczesnego niemowlęctwa. Pomagamy mu osiągnąć lepsze warunki w dorosłym życiu. Chcemy sprawić, aby nasze dzieci i ich rodziny były szczęśliwsze, aby mogły spoglądać z większym spokojem i optymizmem w przyszłość. Nasze starania są również korzystne dla nas wszystkich jako społeczeństwa. Wspierając rozwój dzieci z niepełnosprawnością złożoną na podłożu genetycznym, zmniejszymy koszty społeczne i ekonomiczne opieki nad nimi w ich dorosłym życiu. Te dzieci, tak samo jak ich „zdrowi” rówieśnicy, potrzebują naszej troski i miłości, mają prawo do godnego życia, szczęśliwego dzieciństwa, do nauki, opieki i leczenia. To najważniejsze przesłanki, które legły u podstaw założenia stowarzyszenia i upominania się w imieniu dzieci o ich prawa i dobro.

Charakterystyka działalnoś Stowarzyszenia „GEN” ci
I. Współorganizowanie i organizowanie konferencji, sesji naukowych, sympozjów i szkoleń
Działania te są możliwe dzięki współpracy i życzliwości wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy, którzy służą nam swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki ich bezinteresownej pomocy i wsparciu było możliwe zorganizowanie: 222 H. Maciejewska

luty 2002
Sesji Naukowej pt.: „Możliwości wspomagania dzieci z niepełnosprawnością złożoną” zorganizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu w Malborku.

listopad 2002
Zjazdu Naukowo-Szkoleniowego pt.: „Wybrane problemy genetyczne w medycynie” zorganizowanego przez Radę Programową Ośrodka Kształcenia Medycznego przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej oraz Beskidzki Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, przy współpracy ze Stowarzyszeniem „GEN”.

grudzień 2002

Szkolenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu. Szkolenie poświęcone było omówieniu zespołu Cri du Chat (CDC). Zaprezentowaliśmy filmy zarejestrowane na kasetach video poświęcone zespołowi CDC i zespołu Wolfa-Hirschhorna (WHS), oraz film o prezentacji zabawek rozwojowych przeznaczonych dla dzieci z zespołem WHS.

czerwiec 2003
IV Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego pt.: „Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie: zespół Cri du Chat, zespół Wolfa-Hirschhorna. Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej AM w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „GEN” Poznań, Zakład Genetyki Klinicznej AM w Białymstoku.

Sympozjum odbyło się w Ciechocinku.

maj 2004
I Europejski Zjazd Rodzin Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi w Poznaniu, a w jego trakcie Konferencja Naukowa pt.: „Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń”.

II. Popularyzacja wiedzy na temat problemów osób z rzadkimi zespołami chromosomowymi i ich rodzin poprzez uruchomienie wortalu tematycznego Stowarzyszenia „GEN” http://www.gen.org.pl

W sierpniu 2003 roku dzięki dotacjom Wojewody Wielkopolskiego i Programu „Szklarnia” Fundacji im. Stefana Batorego, a także własnych środków finansowych uruchomiliśmy wortal tematyczny. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat poszczególnych rzadkich zespołów chromosomowych i genetycznych, sposobów rehabilitacji, wspomagania rozwoju dziecka, a także szeroko rozumianej pomocy rodzinie Działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” 223 Wortal podzielony został na następujące bloki tematyczne: • Menu strony • Zespoły genetyczne i inne schorzenia • Rodzice • Rehabilitacja i profilaktyka – Edukacja – Głosem specjalistów – Psychologia i Pedagogika – Terapie • Warto przeczytać • Sympozja i konferencje • Słownik podręczny • Informacje • Forum • Ankieta • Statystyka Uruchomienie wortalu było bardzo potrzebne nie tylko rodzicom, ale również specjalistom – praktykom, opiekującymi się osobami z tego rodzaju niepełnosprawnością. Wortal cieszy się uznaniem, znalazł swoje miejsce w sieci Internetowej. Z ankiet wynika, że jest wysoko oceniany przez odwiedzających, a ilość odwiedzin systematycznie wzrasta. Od 21 sierpnia 2003 do 15 marca 2004, czyli w ciągu 208 dni nasz wortal odwiedziło ponad 10 000 Internatów. Potwierdza to nasze obserwacje o trudnościach w dotarciu do fachowej wiedzy na temat rzadkich zespołów uwarunkowanych genetycznie i możliwości terapeutycznych skierowanych do tej grupy osób. W prowadzeniu Wortalu pomocna jest współpraca z autorami i wydawcami. Zależy nam na możliwości zamieszczania opracowań naukowych, artykułów i innych prac na tematy zespołów genetycznych, sposobów wspomagania rozwoju, problemów psychologiczno-pedagogicznych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych oraz na temat metod podnoszenia świadomości i tolerancji społecznej.

III. Poszukiwanie rodzin osób z rzadkimi zespołami chromosomowymi

Od momentu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), szukamy kontaktu z rodzinami osób z rzadkimi zespołami.

• Przekazaliśmy wszystkim Zakładom Genetycznym w kraju informację o rejestracji naszej organizacji z prośbą o przekazanie naszych danych rodzinom. • Dzięki dotacji z Fundacji im. St. Batorego w Warszawie przeprowadziliśmy ogólnopolski projekt pt.: „Dzieci z zaburzeniami genetycznymi 224 H. Maciejewska są wśród nas – pomóż ja odnaleźć”. Rozsyłając około 3000 folderów do szpitali, poradni dziecięcych i specjalistycznych, rehabilitacyjnych, samorządów terytorialnych, organizacji samopomocowych w całym kraju z apelem do rodziców i informacją o działaniach stowarzyszenia. Przy poszukiwaniu rodzin, napotykaliśmy na wiele problemów. Wynikają one z różnych przyczyn Między innymi są spowodowane przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o tajemnicy lekarskiej, które nie pozwalają lekarzom przekazywać nam danych pacjentów. Najważniejszą jednak przeszkodą w dotarciu do rodziców jest ich niezdolność do pogodzenia się z zaistniałą sytuacją, negowanie i wypierane ze świadomości informacji otrzymanej po wykonaniu badań genetycznych. Mimo, że właśnie w pierwszym okresie po otrzymaniu diagnozy najbardziej potrzebują pomocy i wsparcia, nie możemy im pomóc. Tym bardziej, więc, cieszymy się z uruchomienia wortalu i dużego zainteresowania Internatów. Wśród odwiedzających nasz Wortal, są również przerażeni, szukajmy pomocy rodzice.

IV. Rozpoznawanie potrzeb rodzin osób z rzadkimi zespołami chromosomowymi
Stowarzyszenie „GEN” zostało zaproszone przez Holenderskie Organizacje „Chromosome Help – Station (Chromosomowa Stacja Pomocy), oraz Vereniging Samenwerkende Ouderen Patiëntenorganisaties VSOP (Stowarzyszenie Genetyczne na rzecz Organizacji Pacjentów i Rodziców) jako jedyna organizacja kraju nie będącego jeszcze członkiem Unii Europejskiej do realizacji projektu Annet van Betuw oraz Pauline Eers na temat potrzeb rodzin osób z rzadkimi zespołami chromosomowymi w Europie. W projekcie brały udział organizacje z Holandii, Niemiec, Danii, Francji, Włoch, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Polski. Wyniki projektu zostały opracowane i wydane przez jego realizatorów w formie raportu. Raport zostanie przetłumaczony na język polski i opublikowany za zgodą autorów na naszym wortalu. W raporcie zostały przedstawione również, potrzeby i problemy na jakie napotykają polskie rodziny

V. Współpraca z mediami

Stowarzyszenie „GEN” współpracuje z mediami (telewizją, radiem i prasą). Celem współpracy jest propagowanie wiedzy na temat potrzeb, oczekiwań i możliwości osób z rzadkimi zespołami uwarunkowanymi genetycznie i ich rodzin. Dzięki podnoszeniu świadomości społecznej mamy nadzieję zwiększyć tolerancję i akceptację społeczną, której brak często wynika z niewiedzy, braku świadomości, strachu i niezrozumienia. Działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” 225 Chcemy przybliżyć społeczeństwu problemy wynikające z innej budowy DNA, wskazać, kto i kiedy powinien lub może przeprowadzić badania genetyczne. Mamy na celu obalenie wielu krzywdzących mitów na temat niepełnosprawności uwarunkowanej genetycznie.

VI. Pozyskiwanie ś rodków finansowych na działalnoś statutową ć

15 kwietnia 2004 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Daje on nam pewne przywileje, ale nakłada również wiele poważnych

obowiązków. Dzięki statutowi OPP, będziemy mogli rozszerzyć naszą działalność, pozyskując środki finansowe na działalność statutową. Poszukiwanie środków na realizację naszych działań statutowych, jest tym bardziej ważne, że jesteśmy organizacją non-profit i nie prowadzimy działalności gospodarczej. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o składki członkowskie, darowizny, dotacje celowe, przyznane na realizację konkretnego projektu. Są to bardzo ograniczone źródła finansowania, ograniczające nasze działania do minimum. Dlatego mamy nadzieje, że statut OPP pomoże nam w realizacji naszych celów statutowych. Jeżeli uznacie Państwo, nasze cele statutowe za godne wsparcia, możecie przekazać na konto Stowarzyszenia „GEN” 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) oraz Ustawy o Organizacjach Pożytku Publicznego i Wolontariacie (Dz.U. 96 poz. 873 z 2003 roku) i odzyskać tą kwotę z podatku dochodowego, wykazując ją w zeznaniu rocznym na podstawie dowodu wpłaty . Ustalić 1% podatku dochodowego można na podstawie wyliczonego podatku dochodowego w PIT za rok ubiegły, a wpłaty dokonać tylko w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia roku bieżącego. Jeżeli Wasz Firma chciałaby wspomóc nasze działania na rzecz dzieci z rzadkimi zespołami uwarunkowanymi genetycznie za godne wsparcia, może również przekazać na konto Stowarzyszenia „GEN” darowiznę, zgodnie z przepisami o działalności organizacji pożytku publicznego oraz podatku dochodowym od osób prawnych.

VII. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
Jednym z działań statutowych jest organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla członków stowarzyszenia. W równej mierze są one potrzebne dzieciom i rodzicom. Dzieciom – aby poprawić ich stan zdrowia, sprawność 226 H. Maciejewska psychoruchową, umożliwić kontakt z innymi dziećmi o podobnych problemach rozwojowych, w towarzystwie, których nie czują się inne, gorsze, wyizolowane społecznie, jak często ma to miejsce w środowisku, w którym mieszkają. Rodzicom – aby mogli poznać się osobiście. Wymienić doświadczenia, poznać inne dzieci z tym samym zespołem, wspierać się wzajemnie. Członkowie naszego stowarzyszenia mieszkają na terenie całego kraju i nie mają zbyt wielu okazji do częstych spotkań, wymiany doświadczeń. Bezpośrednie kontakty mają walory terapeutyczne, a wzajemne kontakty pomagają w chwilach zwątpień. Rodzice mogą sprawdzić i porównać z innymi rodzicami, swoje osiągnięcia, a także skorygować błędy. Zdobyta w ten sposób wiedza i wzajemna pomoc przekłada się na lepsze zrozumienie potrzeb dziecka, jego możliwości i usprawnianie procesu wspomagania rozwoju dziecka. Rodzice, są najlepszymi terapeutami swego dziecka, są z nim na co dzień, wnikliwie obserwują jego możliwości i postępy. W bezpośrednich kontaktach z innymi rodzicami mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami i zweryfikować je.

VIII. Współpraca z innymi organizacjami w kraju i zagranicą

Kolejnym obszarem działaniem Stowarzyszenia „GEN”, jest współpraca z innymi organizacjami w kraju i zagranicą, zajmującymi się pomocą osobom z niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Skupiamy się na wymianie doświadczeń, dzielimy ważnymi dla naszego działania informacjami.

Przygotowujemy się do powołania Federacji w skład której mają wejść organizacje pomocowe z Unii Europejskiej i Polski. Chcemy zaprosić do członkostwa organizacje skupiające osoby z różnymi grupami chorób i zaburzeń. Założeniem jest, aby każda organizacja członkowska zachowała swoją autonomię, a działania Federacji mają polegać na wspólnym występowaniu do władz lokalnych, samorządowych, krajowych i unijnych w ważnych kwestiach dotyczących osób niepełnosprawnych.. Federacja będzie mogła również prowadzić duże projekty partnerskie i występować o środki finansowe na ich realizację ze środków Unii Europejskiej. Współpracujemy z innymi organizacjami również w tym celu, aby nasi członkowie, rodzice dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi i genetycznymi mogli poznać inne rodziny z poza kraju. Jest to szczególnie ważne dla rodzin osób z grupy bardzo rzadkich zespołów. Przykładem takich kontaktów jest: • udział w październiku 2002 roku w I Europejskim Spotkaniu Rodzin Osób z zespołem Wolfa-Hirschhorna w Vught ( Holandia). • Udział w listopadzie 2003 roku w Zjeździe dzieci z niskim wzrostem w Niemczech (rodzina Piotrusia z zespołem Seckela uczestniczyła w Zjeździe, prywatnie, bez pomocy naszej organizacji). Działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” 227 • Udział w Europejskiej konferencji rzadkich chorób i niepełnosprawności. Konferencja odbyła się pod Paryżem w miejscowości Evry Francja w październiku 2003 roku . • Spotkanie z organizacjami, które brały udział w projekcie holenderskim „Potrzeby europejskich rodzin osób z rzadkimi zespołami chromosomowymi”, które odbyło się pod Paryżem w miejscowości Evry Francja w październiku 2003 roku.

Zakończenie
Głównymi celami naszych działań są: • Pomoc w osiągnięciu maksymalnego, dostosowanego do indywidualnych możliwości, rozwoju psychoruchowego dziecka z zaburzeniem uwarunkowanym genetycznie. • Obalenie mitu o nieskuteczności wspomagania rozwoju osób z defektami chromosomowymi. • Działanie na rzecz zwiększenia tolerancji społecznej i poszanowania godności każdego człowieka. • Pomoc rodzinie . • Dążenie do tego, aby każde dziecko, mimo swoich ograniczeń, mogło przeżyć szczęśliwie swoje dzieciństwo, podobnie jak jego zdrowi rówieśnicy. Nikogo nie możemy pozbawiać akceptacji i równych szans, nie zależnie od jego możliwości i trudności
Adres Stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetyczny „GEN” Poznań 60-681 Os. Bolesława Chrobrego 105 Tel./fax (0 61) 820 93 51; kom. 0 502 677 882 NIP: 782-22-25-786: REGON 634265779 KSR: 0000069798 Bank Zachodni WBK S.A. III Oddział w Poznaniu Nr: 96 10901359 0000 0000 3534 0590 http://www.gen.org.pl; e-mail: gen@gen.org.pl

Rafał Jaworski

Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych po wejś Polski do Unii Europejskiej. ciu Wybrane zagadnienia
Stan prawny na dzień: 1.05.2004
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sytuacji prawnej osoby niepełnosprawnej po 1 maja 2004. Ze względu na ramy czasowe przedstawione zostaną jedynie wybrane zagadnienia, które pokazują kierunek polskiego ustawodawstwa w tej dziedzinie. Przedstawiony zostanie również system instytucji wspierających osoby niepełnosprawne oraz ustawowo zobowiązanych do działalności na ich rzecz. Takie ujecie tematu uzasadnione jest konstrukcją systemu prawa, w którym zawsze prawu obywatela odpowiada obowiązek umożliwienia jego realizacji przez właściwy organ administracji publicznej, np. prawu niepełnosprawnego ucznia do korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do szkół podstawowych i gimnazjów lub specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych odpowiada obowiązek jego zapewnienia (lub pokrycia jego kosztów) przez właściwy organ administracji (w tym przypadku organ gminy). Często upowszechniana jest w Polsce opinia, ze osoby niepełnosprawne są w gorszej sytuacji prawnej niż reszta obywateli. Nierzadki jest również pogląd, że osoby niepełnosprawne mają więcej praw, maja lepiej. Do oby tych poglądów należy odnieść się negatywnie, a osobom je upowszechniającym z czystym sumieniem można zarzucić nieznajomość funkcjonowania prawa. Osobom niepełnosprawnym w Polsce przysługują dokładnie te same prawa i mają oni te same obowiązki co wszyscy obywatele. Tak było przed 1 maja 2004 i tak też jest dziś. Oprócz praw wspólnych dla całości polskiego 230 R. Jaworski społeczeństwa osobom niepełnosprawnym przysługują prawa szczególne (przysługujące tylko osobom niepełnosprawnym), które gwarantują i umożliwiają prawidłowe korzystanie z praw i realizację obowiązków ogólnych. Uprawnienia te powstały w celu równego dostępu do praw obywatelskich, wyrównywaniu szans w korzystaniu z tych praw, uprawnień czy dóbr. W polityce Unii Europejskiej podkreślane jest prawo osoby niepełnosprawnej do prowadzenia niezależnego życia – a szczególne prawa mają pomóc w realizacji takiego życia. W wyżej wymienionym przykładzie: bezpłatny transport do szkół umożliwia niepełnosprawnemu uczniowi korzystanie z prawa do nauki w szkole, a także zapewnia realizację obowiązku szkolnego. Analizując polskie ustawodawstwo dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych warto zauważyć, że głównym problemem na progu wejścia do struktur europejskich nie jest jakość tego prawa (choć każdy potrafi wskazać przykładu ustaw bądź przepisów określanym kolokwialnie „knotem prawnym”) lecz sposób jego egzekwowania oraz brak środków finansowych na jego realizację (wystarczy wskazać przykład barier architektonicznych). Drugim problemem dotyczącym wszystkich obywateli jest nieznajomość przepisów i nieumiejętność korzystania z przepisów. Należy nauczyć się wykorzystywać swoje uprawnienia, korzystać z pomocy organów administracji i urzędników (jest to jednym z ich obowiązków wynikających z przepisów postępowania administracyjnego), a także z innych źródeł informacji, takich jak: biura porad obywatelskich, centrum informacji podatkowej,

organizacje pozarządowe oraz z informacji znajdującej się w Internecie. W Polsce istnieje szereg instytucji zajmujących się problematyką niepełnosprawności, stworzonych w celu rozwiązywania problemów środowiska osób dotkniętych dysfunkcjami. Są tez takie, które dotykają zagadnienia niepełnosprawności wśród wielu innych dziedzin swojej działalności. Poniżej przedstawione zostaną wybrane instytucje z najważniejszymi ich kompetencjami: Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych: – opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz warunków życia osób niepełnosprawnych, – opracowuje projekty programów rządowych dotyczących rozwiązywania problemów środowiska osób niepełnosprawnych, – inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności, – nadzoruje i koordynuje realizację zadań z ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) oraz nadzoruje orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Pełnomocnik przyjmuje zainteresowanych w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej 231 Krajowa Rada Konsultacyjna: – Opiniuje projekty rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, – Opiniuje sprawozdania z działalności PFRON, – Opiniuje projekty aktów prawnych mających wpływ na sytuacje osób niepełnosprawnych, – Opiniuje projekty dotyczące polityki zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Marszałkowie Województw: – podejmują w porozumieniu z Pełnomocnikiem decyzje w sprawie tworzenia i likwidacji specjalnych ośrodków szkoleniowo- rehabilitacyjnych, – pokrywają koszty utworzenia, działalności oraz realizacji zadań ww. ośrodka. Samorządy Województw: – Finansują koszty utworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej, – Opracowują wojewódzkie programy wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, – Opracowują wojewódzkie programy pomocy w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, Społeczne Powiatowe Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych: – Opiniują projekty uchwał i programów podejmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych – Opiniują projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, – Oceniają realizacje tych programów, – Inspirują przedsięwzięcia zmierzające do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Starości Powiatów: – udzielają pożyczek osobom niepełnosprawnym na podjęcie działalności gospodarczej, – refundują pracodawcom koszty związane z przystosowaniem stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, – refundują koszty szkolenia zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, – powołują powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, Powiatowe Urzędy Pracy:

– Prowadzą pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenia i przekwalifikowanie, – Współpracują z inspekcją pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych, 232 R. Jaworski – Opracowują i realizują program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, – Prowadzą doradztwo prawne, organizacyjne i ekonomiczne dla osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowanej działalności gospodarczej, – Inicjują, organizują i finansują szkolenia osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie: – Opracowują i realizują powiatowe programy działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, – Dofinansowują koszty tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej, – Rozpatrują wnioski kwalifikacyjne u dofinansowują uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, – Dofinansowują sport, kulturę, rekreacje i turystykę osób niepełnosprawnych, – Dofinansowują zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, – Dofinansowują likwidację barier architektonicznych. Wszystkie wyżej wymienione podmioty mają w zakresie swoich obowiązków pomoc osobom niepełnosprawnym. Ponadto w swojej działalności są zobowiązane do współpracy z innymi instytucjami, a także organizacjami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Z uwagi na ograniczenia niniejszego opracowania nie jest możliwe przedstawienie całości sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych. Warto jednak zatrzymać się na kwestiach związanych z edukacją. Każde dziecko, w tym również dziecko niepełnosprawne posiadające specjalne potrzeby edukacyjne ma prawo do: – pobierania nauki we wszystkich typach szkół, – dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych, – pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Dzieci i młodzież z dysfunkcjami kierowane są do odpowiedniej placówki i formy kształcenia na podstawie orzeczenia wydanego przez zespoły działające przy poradniach psychologiczno- pedagogicznych i innych specjalistycznych poradniach. Na wniosek rodziców lub opiekunów zespoły orzekają m.in. o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie indywidualnego nauczania, potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Każdy niepełnoprawny uczeń ma prawo do: – korzystania z bezpłatnego transportu na zajęcia, Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej 233 – nieodpłatnego zakwaterowania w internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, – dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, – odpowiedniego wyposażenia i oprzyrządowania stanowiska ucznia, – przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego w formie dostosowanej do jego dysfunkcji

– zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w przypadku posiadania wady słuchu. Na koniec warto zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie: czy po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej sytuacja prawna i faktyczna osób niepełnosprawnych poprawi się? W Europie za politykę państwa w stosunku do osób niepełnosprawnych odpowiadają poszczególne kraje członkowskie. W UE istnieje ogólna strategia działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Nakłada ona obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji miedzy innymi poprzez: – wyrównywanie regionalnych nierówności w sytuacji niepełnosprawnych obywateli UE w poszczególnych krajach członkowskich, – upowszechnianie problematyki niepełnosprawności we wszystkich inicjatywach europejskich, – wzmacnianie współpracy pomiędzy krajami członkowskimi, zbieranie informacji ich wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk, – uwrażliwienie społeczeństwa i władz na prawa i potrzeby osób niepełnosprawnych, – ścisła współpraca Komisji Europejskiej z organizacjami pozarządowymi. Strategia powyższa ma bezpośredni związek z zasadami Unii Europejskiej określającymi jej politykę w stosunku do osób niepełnosprawnych: – nic o osobach niepełnosprawnych bez osób niepełnosprawnych, – osoby niepełnosprawne chcą równych szans, a nie litości, – tworzenie dostępnego otoczenia, – tworzenia społeczeństwa dla wszystkich, – pełna równość we wszystkich sferach życia, – umożliwienie niezależnego życia, – szacunek dla różnorodności. Powyższe zasady znaleźć można w każdym dokumencie strategicznym Unii Europejskiej. W dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej sytuacja prawna osób niepełnosprawnych nie zmieniła się. Prawo wcześniej zostało dostosowane do wymogów europejskich. Jednakże mając na uwadze strategię UE oraz patrząc na doświadczenia innych państw należy stwierdzić, że standardy edukacyjne, rehabilitacyjne i medyczne, a także jakość prawa oraz jego stosowania będzie się polepszać i zbliżać poziomem do krajów UE. Justyna Nowakowska

To warto wiedzieć !
Ośrodek Pomocy Społecznej – działa w każdym mieście i gminie. Oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie opieki pracownika socjalnego, poradnictwa specjalistycznego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych. W OPS załatwia się m.in. sprawy związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków specjalnych celowych, organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych, kierowaniem do domów pomocy społecznej i ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańca. Powiatowe/Miejskie Centra Pomocy Rodzinie – załatwiają m.in. sprawy związane z dofinansowywaniem turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowywaniem warsztatów terapii zajęciowej, przygotowują materiały w celu kierowania uprawnionych osób do placówek opiekuńczo-wychowawczych, do domu pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy, organizują opiekę rodzin zastępczych i szkolą rodziny zastępcze.

Powiatowy/Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – orzeka o stopniu niepełnosprawności (osoby w wieku powyżej 16 lat) oraz orzeka o niepełnosprawności (dzieci w wieku do 16 lat). Orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka w wieku do 16 lat jest podstawą do ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny oraz zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoba niepełnosprawna – to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwałe lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały odpowiednie orzeczenie – o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności – o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, – o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia. 236 J. Nowakowska Oceny niepełnosprawności u osoby w wieku do 16 roku życia dokonuje się na podstawie następujących kryteriów – przewidywanego okresu trwania upośledzenia stanu zdrowia z powodu stanów chorobowych, przekraczającego 12 miesięcy, niezdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodującej konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, albo znacznego zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagającego systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem. Stany chorobowe, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku – wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu, upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną lub utrudniające samodzielne poruszanie się, wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia w domu i okresowo leczenia szpitalnego, upośledzenie umysłowe, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym, psychozy i zespoły psychotyczne, zespół autystyczny, padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi, nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od zakończenia leczenia, wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące znaczne ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównywaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni, głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Przez rodzinę w systemie pomocy społecznej – rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie mieszkające i gospodarujące. Pomoc społeczna przewiduje m.in. następujące świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczkę na ekonomiczne usamodzielnienie się, pomoc dla rodzin

zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska To warto wiedzieć! 237 dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, iż nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Nakłada też obowiązek na władze publiczne zapewnienia szczególnej opieki osobom niepełnosprawnym, a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych przyjęta przez Sejm RP 1 sierpnia 1997 r. zawiera katalog dziesięciu praw wskazując najważniejsze obszary, w których niezbędne są intensywne działania. Podkreśla, że osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Ważne strony w sieci: www.mpips.gov.pl Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.mps.gov.pl Ministerstwo Polityki Społecznej www.klon.org Stowarzyszenie Klon/Jawor www.integracja.org Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji www.bap.lex.pl Polski Serwer Prawa www.pfron.org.pl Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.ngo.pl Portal organizacji pozarządowych www.wolontariat.org.pl strona sieci wolontariatu www.ops.pl serwis ośrodków pomocy społecznych Ustawa z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776) Rozporządzenia MGPiPS z 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 139, poz. 1328) Rozporządzenia MGPiPS z 23.05.2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 100 poz. 926) Rozporządzenia MGPiPS z 25.03.2004 r. warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. nr 63, poz. 587) Rozporządzenia MGPiPS z 1.02.2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia. (Dz.U. nr 17, poz. 162) Ustawa o pomocy społecznej z 12.03.2004 r. (Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zm.) Ustawa o rencie socjalnej z 27.06.2003 r. (Dz.U. nr 135, poz. 1268 ze zm.) Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28.11.2003 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) Karat Osób Niepełnosprawnych z 1.08.1997 r. (MP nr 50, poz. 475)

Lista sponsorów “I Europejskiego Zjazdu Rodzin Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi”

Maj 2004 Poznań 1. Ministerstwo Zdrowia Departament Nauki i Szkolnictwa

2. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 3. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga – Warszawa 4. Fundacja TVN “nie jesteś sam” – Warszawa 5. Fundacja TVP – Warszawa 6. Urząd Miasta Poznania 7. Firma Cukiernicza “Elita” – Poznań 8. Państwowa Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej – Poznań 9. Darowizna Prywatna – Poseł RP Małgorzata Stryjska 10. Darowizna Prywatna – Poseł Andrzej Aumiller 11. Firma “ANWIS” Anna i Wiesław Dużyńscy – Poznań 12. Darowizna Prywatna – Stefania Stuligrosz-Dużyńska – Poznań 13. “Reklamek” Reklamy–Napisy, Reklama Wizualna – Poznań 14. “Jerenimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. – Poznań 15. “TAD” Marked Arkadiusz Majchrzak – Poznań 16. Supermarket “Albert” – Poznań 17. Fundacja Uni—Terra – Poznań 18. “Ecolab” Sp z o.o. Kraków 19. Pront—Shop – Poznań 20. Kwiaciarnia “Baccara–Art.” – Poznań 21. Poznańska Palarnia Kawy “ASTRA” – Poznań 22. Darowizna Prywatna Renata i Peter Eriksson – Szwecja 23. Księgarnia Powszechna – Poznań 24. Starostwo Powiatowe Poznań 25. Domy Pomocy Społecznej z Poznania Nr ISBN 83-86273-48-8

Poznañskie Towarzystwo Pedagogiczne

Wksi¹¿ce tej wykazano, ¿e jakkolwiek dzieci z wadami genetycznymi charakteryzuje ró¿ny potencja³, a tak¿e ró¿ne tempo i rytm rozwoju, to ich potrzeby i pragnienia s¹ w³aoeciwe dla okresu dzieciñstwa. Tak jak ka¿de dziecko chc¹ poznawaæ oewiat, pragn¹ czu³ooeci rodziców i bliskooeci rówieoeników, a narzucony im przez los genetyczny gorset nie wyklucza powiêkszania ich rozwojowych mo¿liwooeci pod wp³ywem oddzia³ywañ rehabilitacyjnych.Wksi¹¿ce opisano zarówno teoretyczne podstawy takich oddzia³ywañ, jak te¿ przedstawiono ich ró¿norodne formy. Dzieciñstwo dzieci dotkniêtych wadami genetycznymi przebiega w nieustannym dialogu miêdzy tym co wewnêtrzne a tym co oerodowiskowe.Wksi¹¿ce jest mowa o ró¿norodnych aspektach tego dialogu, o wzmacnianiu oddzia³ywañ oerodowiska, a tak¿e o tym, co dla tych dzieci znaczy byæ otoczonym mi³ooeci¹. Z recenzji prof. dr hab. Ireny Obuchowskiej

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->