P. 1
Palmer H. - Enneagram

Palmer H. - Enneagram

|Views: 1,169|Likes:
Wydawca: marpolek

More info:

Published by: marpolek on Oct 01, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

tytuł: "Enneagram" autor: Helen Palmer tytuł oryginału: "Enneagram.

Understanding Yourself and the Others in Your Life" przekład: Helena Grzegotowska tekst wklepał: dunder@poczta.fm - AGENCJA WYDAWNICZA - WARSZAWA 1992 Redakcja językowa i przypisy do wydania polskiego: Katarzyna Wilczek i Piotr Chmielom Copyright 1988 Center for the Investigation and Training of Intuition, New York Right for the Polish edition by Jacek Santorski, 1992 AGENCJA WYDAWNICZA 03-930 Warszawa ul. Nobla 25 tel/fax 17-89-36 ISBN 83-85386-09-2 *** Książkę tę dedykuję wszystkim, którzy dokonali obserwacji swych wewnętrznych dylematów i opowiedzieli mi o nich. Dedykuję ją także Lordowi Johnowi Pentlandowi, wdzięczna za jego rady i przyjaźń. Spis treści Przedmowa (Charies T. Tart) 9 Część I: Wprowadzenie do Enneagramu 1. Historia systemu i wprowadzenie do typologii 19 2. Uwaga, intuicja i typ 40 3. Struktura Enneagramu 50 4. Twórcy systemu 60 Część II: Dziewięć punktów Enneagramu 5. Wprowadzenie do opisu punktów 81 6. Punkt Pierwszy: Perfekcjonista 84 7. Punkt Drugi: Dawca 110 8. Punkt Trzeci: Wykonawca 140 9. Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk 170 10. Punkt Piąty: Obserwator 203 11. Punkt Szósty: Adwokat Diabła 233 12. Punkt Siódmy: Epikurejczyk 268

13. Punkt Ósmy: Szef 298 14. Punkt Dziewiąty: Mediator 334 Załącznik: Badania empiryczne nad Enneagramem 365 Przypisy Autorki 377 Przypisy Redakcji 382 ***

Przedmowa Nie spotkałem jeszcze człowieka nie zainteresowanego problematyką osobowości, a w szczególności człowieka, który nie chciałby poznać bliżej własnej osobowości lub typu, do którego należy. Gdy jako student specjalizowałem się w zagadnieniach osobowości, wypełniałem każdy możliwy test, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jaki jestem. Większość studentów czyniła podobnie. Dlaczego tak bardzo nam zależy na poznaniu samego siebie? Jednym z powodów jest po prostu ciekawość: funkcjonowanie umysłu i sfera uczuć to sprawy ciekawe same w sobie. Dlaczego w taki właśnie sposób odbieram tę sytuację? Dlaczego przeżywam tę konkretną emocję, podczas gdy inni przeżywają co innego? Dlaczego w tej samej sytuacji koleżanka reaguje złością, podczas gdy ja wpa-dam w przygnębienie? Myślenie o takich problemach i rozmawianie o nich z innymi ludźmi to zajęcie ciekawe. Następny powód jest praktyczny. Wiele w naszym życiu cierpienia: ból fizyczny, zawiedzione oczekiwania, mnóstwo drobnych kłopotów i opóźnień w spełnianiu potrzeb, krzywd wyrządzonych nam przez in-nych ludzi i tym podobne. Powszechną reakcją na cierpienie jest zrzuca-nie winy na okoliczności zewnętrzne: gdyby nie ten ból krzyża, gdyby nie opieszałość ekipy remontowej, gdyby nie te dojazdy, gdyby ludzie tylko zechcieli zauważyć, jaki jestem wybitny i uroczy - byłbym na-prawdę szczęśliwy. W miarę nabywania samoświadomości dostrzegamy jednak, że choć rzeczywistość zewnętrzna potrafi doskwierać,, sami też bywamy źródłem najrozmaitszych niepotrzebnych cierpień: gdybym schylony nie dźwigał ciężarów, gdybym nie wyznaczył tak krótkich ter-minów, gdybym wychodził do pracy dziesięć minut wcześniej, gdyby mi tak bardzo nie zależało na aprobacie innych - cierpiałbym znacznie mniej. Co takiego tkwi w mojej osobowości, że jestem tak niecierpliwy? Co wywołuje u mnie tyle bólu, skoro wszystko dookoła działa jak nale-ży? Dlaczego przy moim typie osobowości przykładam nadmierną wagę do aprobaty innych, choć - na poziomie intelektualnym - wiem, że nie jest to aż tak istotne? Rozpowszechnione psychologiczne teorie osobowości pomagają często zrozumieć, dlaczego tak lub inaczej zachowujemy się i odczu-wamy. Rzadziej natomiast wskazują nam, jak dokonywać zmian w określonych obszarach własnego ja, będących źródłem zbędnego cierpienia. Zmiany trudniej osiągnąć niż wgląd, a powodów tego jest kilka. Studiując taką czy inną teorię osobowości możemy osiągnąć wgląd nie-trafny. Dzieje się tak wtedy, gdy nie zrozumieliśmy właściwie idei leżą-cych u podłoża danej teorii. Co więcej, każda teoria osobowości jest tylko częściowo słuszna. To co wydaje się pomagać w zrozumieniu samego siebie i wygląda całkiem sensownie w ramach określonego systemu, może nie mieć żadnego realnego odniesienia lub wręcz może stanowić przeszkodę na drodze do zmiany samego siebie. Ponadto te obszary na-szej osobowości, które nie są bynajmniej zainteresowane uzyskiwaniem prawdziwego rozumienia siebie (np. nadmiernie pozytywny obraz własnej

osoby) mogą zablokować skuteczne wykorzystanie jakiejkol-wiek koncepcji osobowość. I wreszcie wgląd na poziomie intelektu-alnym nie zawsze wystarcza. Potrzebny jest nam także wgląd emocjo-nalny, a w tym może nam pomóc na ogół tylko znający się na rzeczy doradca lub terapeuta, bądź też szok płynący z jakiegoś dramatycznego wydarzenia życiowego. Jest jeszcze jeden ważny powód rozbieżności między poziomem za-interesowania, jaki budzą w nas teorie osobowości, a efektami ich prze-noszenia w życie. Prawie żadna z rozpowszechnionych i ogólnie przyję-tych teorii osobowość nie wykracza poza obszar życia codziennego. Większość ludzi zwraca się do poradni lub do terapeuty w oba-wie, że nie są „normalni". Nie potrafią nawiązywać satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi, są z siebie niezadowoleni lub cier-pią z powodu takich czy innych skłonności autodestrukcyjnych. Chcą być tacy sami, jak ludzie „normalni" - którzy, jak sądzą - nie mają trudności w kontaktach z innymi, są zadowoleni z siebie i nie podko-pują własnego życia. Normalne życie ma niewątpliwie swoje wzloty i upadki, niemniej jednak dzięki poradnictwu psychologicznemu i psychoterapii ludzie mogą nieraz (choć bynajmniej nie zawsze) na-uczyć się żyć lepiej normalniej, zwyczajniej. ^ W latach pięćdziesiątych psychoterapeuci zaczęli poszukiwać nowe-go typu klienta, opisanego przeze mnie w książce Waking Up (Shambha-la, 1986) jako „odnoszący sukcesy malkontent". Typ ten, według współ-czesnych kryteriów społecznych, jest człowiekiem o normalnej „dozie sukcesu": ma przyzwoitą pracę i dochody, przyzwoite życie rodzinne, jest w miarę akceptowany i szanowany przez swoje otoczenie. Ma więc 10 Przedmowa to wszystko, co w naszym społeczeństwie jest gwarancją sukcesu. Nie znaczy to, że jego życie wolne jest od cierpień czy trudności. Pewna ich doza to składnik normalnego żyda i jako taki jest akceptowane. Odnoszący sukcesy malkontent wie, że według powszechnie przyję-tych standardów jest „szczęśliwy". Zgłasza się jednak na terapię, bo mimo wszystko życie wydaje mu się „puste". Czyż życie to tylko pie-niądze, kariera, dobra doczesne, życie towarzyskie? Gdzież tkwi jego sens? Konwencjonalne formy terapii, oparte na konwencjonalnych teo-riach ludzkiej natury i osobowości, nie przedstawiły (i nadal nie przedstawiają) dla tego typu ludzi większej wartości. Oczywiście mo-gą one pomóc skorygować pewne niedostatki w strukturze osobowości, dać pewne ciekawe w nią wglądy, lecz kluczowe pytanie o głębszy sens życia pozostaje w zasadzie bez odpowiedzi. Jak już wspomnieliśmy, większość powszechnie znanych i ogólnie przyję-tych koncepcji osobowości nie wykracza poza ramy zwykłego żyda, a odnoszący sukcesy malkontent poszukuje czegoś głębszego. Pojawienie się tego typu klienta wpłynęło na rozwój psychologii humanistycznej i transpersonalnej. Obie te szkoły doceniają zna-czenie wiedzy psychologicznej na temat zwyczajnego życia i jego podstaw osobowościowych, rozumieją jednak, że człowieczeństwo posiada także wymiar egzystencjalny i duchowy. Gdy człowiek osiąg-nie pewien poziom

rozwoju umiejętności potrzebnych do żyda na poziomie przeciętnym, musi zacząć się rozwijać w wymiarach egzys-tencjalnych i duchowych. Bez tego nie osiągnie pełni zdrowia i szczęścia. Teorie osobowości skupiające się na przeciętnym pozio-mie życia są skuteczne do pewnego momentu. Człowiek pragnący rozwijać się powyżej tego poziomu, zaczyna dostrzegać ich płytkość i jest rozczarowany, nie wiedząc nieraz dlaczego. Jeszcze jako student, specjalizujący się w badaniu osobowości, mia-łem silnie rozbudowane zainteresowania duchowymi, transpersonalny-mi wymiarami życia, w związku z czym przydatność konwencjonal-nych koncepcji psychologicznych wydawała mi się ograniczona. Jedynym wyjątkiem był Jung. Jego koncepcja zbiorowej nieświadomości otwarła możliwość rozumienia duchowych wymiarów naszej egzysten-cji. Jung nie był jednak dobrze widziany przez „prawomyślnych" psy-chologów i psychiatrów, w związku z czym jego pomysły nie były bez-pośrednio dostępne w postad łatwych do stosowania systemów wiedzy. Później dotarłem do innych teorii osobowości i koncepcji psychologicz-nych w ramach różnych funkcjonujących na świecie systemów ducho-11 Helen Palmer - Enneagram wych (patrz moje Transpersonal Psychologies, Psychological Processes, 1983), dających duże możliwości ponadprzeciętnego rozwoju. Szczegól-nie jedna koncepcja, Enneagram typów osobowości, była bardzo obiecu-jąca, jeżeli chodzi o możliwość praktycznego zastosowania. Jednakże w pierwszym wydaniu Transpersonal Psychologies z 1975 roku można było przedstawić jedynie zarys tego podejścia. Pojęcie Enneagramu wprowadził G. L Gurdżijew, pionier w adapto-waniu systemów duchowych Wschodu do współczesnych potrzeb Zachodu. W swoim nauczaniu Gurdżijew stosował ogólny zarys Ennea-gramu, natomiast rozszerzenia tej koncepcji dokonał jego najbardziej znany uczeń, P. D. Uspieński, w swojej książce In Search ofthe Miraculous: Fragments ofan Unknown Teaching (Harcourt, Brace i Worid, 1949)'. Gur-dżijew był świadomy tego, ile niepotrzebnych cierpień przysparzają lu-dziom niedostatki ich własnej osobowości. Nauczał, że każdy z nas po-siada dominującą cechę, stanowiącą oś, wokół której obracają się urojeniowe aspekty naszej osobowości. Gdybyśmy umieli ją rozpoznać i porzucić urojeniowe aspekty osobowości (czyli fałszywą osobowość, według terminologii Gurdżijewa, jako że w znacznej częśd została nam narzucona w dzieciństwie, a nie wybrana), funkcjonowalibyśmy o wiele sprawniej. Gurdżijew na pewno używał Enneagramu do opisu osobo-wości w swej pracy z uczniami choć, o ile mi wiadomo, me nauczał stu-dentów żadnych szczegółów tego systemu. Po raz pierwszy zetknąłem się z Enneagramem typów osobowości w czasie prowadzonego przeze mnie w 1972 roku seminarium po-święconego odmiennym stanom świadomości. Jeden z moich studen-tów, Jon Cowan, opowiedział mi co nieco o nim i przyznał, że już mnie zaliczył do określonego typu. Podczas kilku kolejnych obiadów Cowan wyjaśnił mi zarysy systemu, kreśląc schematy na serwetkach (w nauce istnieje długa tradyq'a zapisywania fascynujących pomys-łów na serwetkach!). Bardzo chciałem się rozwijać, więc dołączyłem do grupy w Berkeley, prowadzonej przez chilijskiego psychiatrę, Ciaudio Naranjo, od którego mój student uczył się owego systemu. Naranjo odkrywczo połączył zasadniczy system Enneagramu ze współczesną wiedzą psychologiczną.

Dowiedziałem się, że Naranjo nauczył się podstaw Enneagramu osobowości podczas swoich studiów w Chile u Oscara Ichazo, który twierdził z kolei, że nauczył się go od tajemnej szkoły - Bractwa Sar-Wydanie polskie: Piotr Demianowicz Uspieński, Fragmenty nieznanego nauczania, dum. Magda Ziotowska, wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1991 (przyp. red.) 12 Przedmowa mouni - która przekazała wiedzę o Enneagramie Gurdżijewowi. Wszystko to było dość oszałamiające i romantyczne i nie bardzo mieś-ciło się w głowie takiemu młodemu naukowcowi, jakim wtedy byłem - namiętnie oddanemu idei oddzielania prawdy od fałszu w sferze zainteresowań nauki sprawami duchowymi. Być może tajne bractwa istnieją, być może nie, lecz mówienie o nich w kręgach naukowych działa jak czerwona płachta na byka! Ponieważ byłem już zaangażo-wany w badania nad kilkoma sferami podejrzanymi dla prawomyśl-nych naukowców, takimi jak medytacja, odmienne stany świadomoś-ci czy parapsychologia, byłoby rzeczą nader nieroztropną angażować się w system o wybitnie mistycznej proweniencji, wykraczający poza ramy normalnego życia. Ale to, że Enneagram osobowości wykraczał poza ramy zwykłego życia (omawiając przymioty egzystencjalne i duchowe znajdujące się się w zasięgu ręki - o ile jesteśmy w stanie przechwycić na nowo podstawową energię życiową, inwestowaną w patologiczną obronę przed naszą prawdziwą naturą), czyniło ten system szczególnie atrakcyjnym. Skłonny więc byłem unikać systemu Enneagramu, ale miałem na tyle rozumu, by poddać ocenie jego walory teoretyczne, zostawiając na boku jego genezę „mitologiczną" oraz ewentualną krytykę psy-chologii konwencjonalnej. Gdy przyjrzałem się Enneagramowi z pun-ktu widzenia psychologa znającego się na teoriach osobowości, oce-niając go jako system teoretyczny, jako teorię osobowości, ocena wypadła bardzo dobrze. Była to niewątpliwie najbardziej złożona i rozbudowana ze znanych mi teorii. Złożoność ta była jednak sen-sowna, a nie mętna. Większość konwencjonalnych teorii osobowości trąci przy niej nadmiernym uproszczeniem. Naukowcy bardzo starają się podkreślać swój obiektywizm. Z mo-ich własnych obserwacji, a także z obserwacji innych wynika jednak, że większość naszych badań podlega pewnym skrzywieniom i oso-bistym wpływom. Jedynie ciągłe dążenie do obiektywizmu ratuje naukę przed popadaniem w coś na kształt jałowego scholastycyzmu. Moja pozytywna opinia o Enneagramie, wyrażona powyżej, wynika z próby oceny tego systemu, na tyle na ile potrafię, w oparciu o współczesną wiedzę psychologiczną. Oczywiście, równie ważna była moja reakcja osobista. Wyjaśnienie mi, jakim jestem typem oso-bowości, było jedną z najbardziej odkrywczych chwil mojego życia. Tyle różnych, dotychczas niejasnych zdarzeń i reakcji z mojego życia nabrało teraz przejrzystego sensu. Co ważniejsze, mogłem teraz do-strzec podstawowe wady mojego podejścia do życia i wiedziałem już, 13 Helen Palmer - Enneagram z grubsza, jak pracować nad zmianą. Gdy nauczyłem się określać typ osobowości wielu moich znajomych, pojąłem ich zachowanie, i potra-fiłem się z nimi lepiej kontaktować i być lepszym przyjacielem. Gdy zidentyfikowałem mój typ osobowości według Enneagramu,

dokona-łem kilku ważnych wglądów. Ułatwiły mi one dalsze lata pracy nad rozwojem osobistym, a te z kolei pozwoliły mi upewnić się co do traf-ności i użyteczności tego systemu. Przez wiele lat Enneagram osobowości w zasadzie dostępny był tylko uczniom Ciaudio Naranjo i Oscara Ichazo, którzy uczyli tego systemu w ramach intensywnych warsztatów rozwoju psychologicz-nego w małych grupach. Jest to zapewne najskuteczniejszy sposób uczenia, zwiększający znacznie szansę zastosowania systemu przez ucz-nia. W dzisiejszych czasach wiele osób, szczególnie odnoszących sukcesy malkontentów, usiłuje zrozumieć samych siebie i przekroczyć własne gra-nice. Niepełne możliwości nauki w małych grupach są więc oczywiste. Wielkie to więc dobrodziejstwo, że Helen Palmer napisała tę książkę, dzie-ląc się z czytelnikiem swoim własnym rozumieniem Enneagramu osobo-wości. Ten podstawowy system teoretyczny wzbogaciła własną intensyw-ną pracą nad rozwojem i zastosowaniem w nim intuicji. Zwrócenie przez Helen Palmer uwagi na to, jak każdy z typów Enneagramu koncentruje się wokół pewnego określonego skrzywionego stylu spostrzegania jest nie-zwykle pożyteczne. Jestem przekonany, że materiał przedstawiony w tej książce pomoże wielu ludziom nie tylko rozpoznać własny typ osobowości, ale także typ ten przekroczyć. Jest to bardzo skuteczna metoda rozwoju osobistego. System daleki jest od doskonałości i, jak podkreśla Palmer, jeżeli ma się rozwinąć, konieczne są liczne naukowe badania empiryczne. Niemniej jednak już teraz system jest praktyczny i użyteczny. Choć opadły już ze mnie po piętnastu latach doświadczeń pier-wotne emocje związane z odkryciem systemu Enneagramu, nadal po-maga mi on rozumieć innych, wczuwać się w ich sytuację i wchodzić z nimi w relacje. Musimy jednak pamiętać, że ani książka, ani kursy, ani indywidualna nauka Enneagramu osobowości nie przekazują rze-czywistości, a jedynie pewne jej koncepcje: jak przypomina nam stare porzekadło Zeń: „Palec wskazujący księżyc nie jest księżycem". Poznawczo-emocjonalna struktura Enneagramu może stanowić użyteczny drogowskaz ku rozumieniu i przekształcaniu naszej oso-bowości, nie stanowi jednak Prawdy, nie jest rzeczywistością naszego bytowania z chwili na chwilę. Jest teorią osobowości. Przekracza jed-nak ramy konwencjonalnych teorii osobowości przypominając nam 14 Przedmowa wciąż, że nazbyt często żyjemy w świecie iluzji, który tworzą zdezak-tualizowane systemy i że bierzemy nasze myśli o rzeczywistości i uczucia w stosunku do niej za rzeczywistość samą w sobie. Jeżeli bę-dziemy o tym pamiętać stosując Enneagram, może on być dla każde-go z nas znakomitym narzędziem. Jeśli jednak potraktujemy go jako Prawdę, jako substytut rzeczywistej obserwacji siebie i innych, sys-tem Enneagramu, jak każdy inny system teoretyczny, zdegeneruje się. Stanie się li tylko kolejnym sposobem szufladkowania siebie i innych. Będziemy nadal żyć w iluzji i marzyć na jawie. Książka ta jest potęż-nym narzędziem: życzę Ci powodzenia w jego stosowaniu i odkry-waniu Twej głębszej natury. Dr Charles T. Tart Profesor Psychologii

Może nam ona dopomóc w rozpoznaniu własnego typu oraz w radzeniu sobie z naszymi problemami.Uniwersytet Kalifornijski w Davis I. WPROWADZENIE DO ENNEAGRAMU l. kochanków. Po drugie. Schematy przytoczone w tej książce pozwalają zbliżyć się do pełniejszego modelu opisującego po-ziomy potencjalnej ewolucji ludzkości. w której problemy osobowościowe traktowane są jako wskazówki.Enneagram continuum rozwoju ludzkiego.' Jeżeli jednak nasza własna. wszechwiedza czy miłość. które utożsamiamy z własnym „ja". że zwykłe wzory osobowości . Patrząc z tej rozszerzonej perspektywy psychologicznej możemy do-strzec w naszych tendencjach neurotycznych nauczycieli czy przyja-ciół. takich jak empatia. Historia systemu i wprowadzenie do typologii Enneagram to starodawna nauka suficka opisująca dziewięć różnych typów osobowości oraz związki między nimi. jak to sugeruje Enneagram. unikalna osobowość (inaczej mówiąc to.nawyki serca i umysłu. nauczymy się odrywać od własnej osobowości. Łatwo nam docenić wartość Enneagramów opisujących osobowość. Enneagram stanowi część tradycji nauczania. że każdy typ ma możność rozwijania wyż-szych umiejętności ludzkich. uczyni nas to skuteczniej działającymi i szczęśliwszymi. by nie zapominać o tym szerszym kontekście. gdy rozwija się wyższa świadomość. po-nieważ pełny Enneagram to jeden z bardzo nielicznych modeli świa-domości uwzględniających zależność między osobowością a innymi poziomami ludzkich możliwości. wiodących nas godnie naprzód ku następnej fazie rozwoju. takich jak empatia. Ta książka może Ci pomóc w zrozumieniu siebie. to możemy odnieść podwójną korzyść ze zrozumienia naszych własnych problemów. wszechwiedza czy miłość.traktowane są tu jako potencjal-ne punkty dostępu do wyższych stanów świadomości. co zwykle traktuje-my jako „moje ja") jest w rzeczywistości tylko jednym z aspektów 19 Helen Palmer . gdyż znaczną część naszej uwagi skupiamy na tych myślach i uczuciach. w rozwikła-niu Twoich związków z innymi ludźmi. I jeś-li. Dzięki Enneagramowi możemy nauczyć się lepiej rozu-mieć naszych współpracowników. dzięki którym uświa-domić sobie możemy nasze ukryte umiejętności. Ważne jest. w poznaniu wyższych umie-jętności charakterystych dla Twojego typu umysłu. Siła tego systemu tkwi w tym. Mogą się one rozwi-jać. członków rodziny i przyjaciół. od osobowości ku całej gamie niezwykłych możliwości ludzkich. które zwykliśmy kwitować terminem „neurotyczne" . aby pozwolić na roz-kwit kolejnej fazy świadomości. gdy będziemy skupiać uwagę na dziewięciu typach charakteru. to nasze myśli i uczucia muszą w jakiś sposób stanowić tło dla zrozumienia następnej fazy naszego rozwoju. osobowość nasza jest pomostem na drodze ku poszerzonej świadomości. . docenić to. Po pierwsze.

cele są zbliżone. W miarę odsłaniania się przed audytorium określonego typu charakteru pewna konkretna jakość za-czyna wypełniać otaczającą przestrzeń. jakimi są naprawdę. gdy rozpoznaję osiowe sche-maty własnego życia w opowiadaniach grupy złożonej z ludzi podobnych do mnie. Obserwator zwraca bo-wiem uwagę na różnice płci. które opowiadają o swoim życiu. przekazywanego ustnie. by przekazali mi odkrycia na własny temat. by móc dopuścić do świadomości także . porady. możesz porzucić własny punkt widzenia i posiąść prawdziwe zrozumienie ludzi takich. odróżniająca go od innych . Są to opowiadania o aktualnych sprawach. To „wychodzenie poza obręb" narzucone jest przez system operujący kilkoma stanami świadomości. zawodu czy osobistego sty-lu.wychodzenia poza obręb własnej osobo-wości. Zaczynają nawet wyglądać tak samo. Oznacza zatem coś więcej niż zwykłe przepracowywanie problemu aż do zaniku cierpienia. Gdy nauczymy się odrywać uwagę od powierzchownych bodźców będziemy mogli rozpoznać określony typ na podstawie aspiracji i trudności wspólnych dla osób do niego należących. że każdy typ ograniczony jest własnym. rasy. Na pierwszy rzut oka grupa osób należących do tego samego typu wydaje się nie mieć ze sobą nic wspólnego. gdy poszukuję informacji. Gdy zaczniesz postrzegać świat z perspektywy innych niż Twój typów umysłu. Jeśli przyjmiesz ich punkt widzenia łatwiej Ci będzie o współodczuwanie z nimi. Zawsze porusza mnie moc tej nauki. dzie-jących się w agencjach reklamowych. w sklepie. nawykowym skrzywieniem. sali wykładowej czy sali do medytacji. System ten o wie-le potężniej na nas oddziałuje. Wyjście poza obręb własnej osobowości to umiejętność oderwania uwagi od myśli i uczuć po to. Wiem. jak odbierają go inni.pew-na specyficzna obecność. jakimi Ci się wydają. To czego unikają i to o czym marzą jest podobne. realizujący historię swojego życia tak. gdy chcę. natychmiast uświadomisz sobie. Obserwator zaczyna dostrzegać podobieństwa w sposo-bach wchodzenia w kontakt fizyczny.Tradycja ustnego przekazu Enneagram typów osobowości stanowi część tradycyjnego syste-mu nauczania. a z czasem . z początku wyglądający tak różnorodnie. wybory. gdy przestajemy skupiać uwagę na stroju czy specyficznym uśmiechu. wieku. Dzielą się nimi ludzie o schematach myślowych podobnych do moich. w napięciu twarzy oraz w rodzaju psychicznej obecności (co jest bardziej sub-telnym wskaźnikiem typu). jak ja rea-lizuję moją. Po mniej więcej godzinie uczestnicy takiego spotka-nia. Każdemu typowi towarzyszy jedyna w swym rodzaju atmosfera. jeżeli mamy do czynienia z żywą rela-cją. w brzmieniu emocji. preferencje. Po godzinie jednak wszyscy się do siebie upodabniają: ich historie życia. a nie opisem. niezwykle się do siebie upodabniają. a nie takich. że mogę na nich liczyć. 20 Historia systemu i naprowadzenie do typologii Każdemu z dziewięciu typów świat jawi się całkiem inaczej. Opowiadanie o historii własnego życia jest uderzające. odrywania się od nich. Oczywiście opowiadanie o sobie może mieć na celu także uzyskanie pewnej jasności co do schematów rządzących życiem. Wczuwając się w to. Materiału tego nadal najłat-wiej się nauczyć uczestnicząc w spotkaniach grup osób należących do tego samego typu. gdy nie-zwykle intymne informacje ujawniane są z intencją wyjścia poza kon-tekst własnej osoby. W naszym przypadku jednak celem samozrozumienia jest nauczenie się postrzegania tych schematów od wewnątrz.

inne spostrzeżenia. Dużo pracy na przykład potrzeba. że jest tak dobry. że brak nam zrozumie-nia dla specyfiki rzeczywistości. Pytania. jest to. a nie na tym. Struktura dziewięcioramiennej gwiazdy sugeruje też. że każdy typ może poruszać się pomiędzy poszczególnymi punk-tami. Wypowiedzi cytowane w tej książce pochodzą z nagrań dokona-nych w grupie dyskusyjnej. Pojawia się więc naturalna tendencja do szufladkowania wszystkich w dziewięciu przegródkach. której członkowie mieli podobny typ oso-bowości. co dla nich wspólne. Enneagram nie jest jednak systemem zamkniętym. choć najsilniej związani jes-teśmy z własnym. Gdy prowadzę takie grupy zawsze kieruję uwagę na to. by móc wyobrazić sobie myśli i prawdopodobne zachowania drugiego człowieka. uzyskasz dostęp do licznych informacji o Twoich potencjalnych relacjach z innymi ludźmi. gdyż w ten sposób redukujemy napięcie związane z tym. Jeśli nauczysz się określać własny typ oraz typ ważnych w Twoim życiu osób. ponieważ wiele cierpienia w naszych kontaktach z innymi wynika 21 Helen Palmer . które zadaję skupiają się zatem na tym. co unikalne dla każdego z dziewięciu typów. na których opiera się miłość każdej z nich. by móc czynić przewidywania oparte na związkach przyczynowo-skutkowych. że miłość osiąga się przez se-rię ostrych konfrontaq'i. że partner opiera się bezpośrednim rozkazom i upar-cie broni przed wmanewrowaniem w takie czy inne zadanie.Enneagram z tego. choć przecież jest otwarty na potrzeby innych ludzL Ograniczenia w kategoryzacji ludzi Jednym z głównych problemów. w której żyją nasi bliscy. Każdy z nas kryje w sobie potencjał wszystkich typów czy punktów. Jeśli jedna z nich jest Dziewiątką (Mediatorem) a druga Ósemką (Szefem). systemem zwartym. wykorzys-tującym bogatą wiedzę psychologiczną. by obserwatorzy mogli dzięki temu rozpoznać ich typ. to Dziewiątce trudno będzie zrozumieć. że jesteśmi ślepi na ich punkt widzenia. Chcemy każdego zaszufladkować. Jest jednym z nielicznych systemów zajmujących się raczej zachowaniem normalnym i wybitnie sprawnym niż patologią. by para osób zakochanych zro-zumiała podstawy. co nieznane. Ósemka zaś będzie miała kłopoty z zaakcep-towaniem tego. Trzeba kłaść nacisk na to. Jest modelem złożonym z wzajemnie powiązanych linii. a linie łączące . Ludzie ci gotowi byli wystąpić publicznie i opowiadać o sobie. Dziewięć wierzchołków Enneagramu koreluje z typologią współczesnej psychologii2. jakie stwarza Enneagram. co odróżnia dany typ od innych. w jaki sposób ludzie różnią się od siebie. a także dlatego. stosunkowo łatwym do zrozumienia. że jako ludzie Zachodu mamy nieprzepartą skłonność do włączania informacji w ściśle okreś-lone kategorie.

kiedy tracimy zdolność obserwacji własnego zachowania chłodnym okiem. w jaki inni nas traktują i wszyscy skłonni jesteśmy wierzyć w to. Przyswoiwszy sobie typologię możemy zacząć uważać innych za karykaturalne zbiory cech właściwych danemu typowi. znajdujemy się niewątpliwie „w przegródce". jak każdy punkt czy typ prawdopodobnie zmo-dyfikuje swoje zachowanie w zależności od warunków (stres lub sy-22 Historia systemu i zaprowadzenie do typologii tuacja bezpieczna). że pozwala udawać jasnowidztwo. W języku Enneagramu posuwamy się wtedy wzwyż w spektrum ewolucji. Nie zawsze jednak rządzi nami nasza osobowość. jesteśmy bowiem w stanie uwolnić się od nawyków ograniczających nasze widzenie i wyjść poza granice problemów określają-cych nasz typ. Mając niewłaściwe podejście do typologii łatwo zapomnieć.Enneagram . Nie jes-teśmy wolni. Niezamierzoną konsekwencją określania typów może być formu-łowanie samospełniających się przepowiedni. właściwych na-szemu typowi. Widziałam ludzi. jeżeli potrafimy wczuć się w punkt widzenia innego typu. System jest tak dobry. mimo że przed chwilą zaledwie ją poznali. Dlatego właśnie uważam.typy wskazują na szczegól-ne zależności pomiędzy nimi. wpadamy w potrzask nawyków i tracimy swobodę wyboru. Kiedy nie umiemy uwolnić się od nękającego nas problemu. który określa jego stosunek do świata. Gdy już wiemy. co inni w nas widzą. łatwo nam klasyfikować. że celem określenia typu osobowości jest umiejętność abstrahowania od niego. aby móc docierać do wyższej świadomości. potrafili następnie podać wiele osobistych informacji o niej. Są dni. W warunkach stresu lub bezpieczeństwa zachowujemy się odmiennie. że nie jesteśmy w stanie na niczym innym skupić uwagi. Każdy punkt ma więc właściwie trzy główne as-pekty: dominujące. Małostkowe postawy wobec typologii prowadzą do jej 23 Helen Palmer . że główną wadą Enneagramu jest jego doskonałość. jak spostrzegają nas inni i przejmujemy cechy takie. czego szukać. gdy jesteśmy na tyle przejęci sprawami z naszej „przegródki". które stanowią o zachowaniu w warunkach bez-pieczeństwa lub stresu. jakie starano się w nas wytworzyć. którzy umiejąc szybko i trafnie przypisać osobę do odpowiedniego typu. by dostrzec inne aspekty sytuacji. Na podstawie linii łączących poszczególne punkty jesteśmy też w stanie przewidzieć. w jakim utożsamia-my się z problemami charakterystycznymi dla własnego typu. a zakres tych zmian zależy od stopnia. W ten sposób będziemy dany typ bardzo skutecznie wzmacniać. Ilekroć koncentru-jemy się wyłącznie na określonej grupie problemów. Często potrafi-my przesunąć punkt ciężkości tak. oraz dwa aspekty dodatkowe. Zależności te psychologia zaczęła badać dopiero od niedawna. Nazbyt często spostrzegamy siebie tak. Wszyscy jesteśmy przecież ukształto-wani przez sposób.

bo na tej podstawie możesz zacząć budować roboczą relację z samym sobą. a Ósemki doskonale funkcjonują w karuzeli biznesu. Trójki to zna-komici sprzedawcy. Drugim powodem. . chociaż przecież przejawia na wskroś artystyczny temperament. bo da-na Piątka może intensywnie w sobie rozwijać umiejętność kontakto-wania się z ludźmi i mieć głębokie postanowienie przyłożenia się całym sercem do powierzonych jej zadań. że klasyfikowanie ludzi nie sprawdza się w realnym życiu. Dlaczego więc przywiązujemy taką wagę do typologii? Po co w ogóle bawić się w odkrywanie typów. Optymizmem napawa jednak to. Możemy wszakże założyć. że nie można ich określić przy pomocy listy cech osobowości. jakimi sami się sobie jawią. jakimi Ty ich widzisz. jest nabycie umiejętności rozumienia innych ludzi takimi. skoro żaden zestaw etykietek nie jest w stanie wyeliminowaać ryzyka związanego z najmowaniem pracowników czy wyborem partnera? Warto to jednak robić. gdyż ludzie są na tyle elastyczni i złożeni. że doświadczenia osób Tobie podobnych będą stanowiły dla Ciebie drogowskaz. by dostrzegać cechy osobowości innych ludzi. których spełnienie pozwoli Ci się rozwijać zamiast wciąż rozgrywać tendencje neurotyczne. ale by redukować własne cierpienia. Nic nam nie przyjdzie z etykietowania i szufladkowania. Nie można też stworzyć „idealnej brygady pracowniczej" opierając się na przesłance. która generalnej zasadzie przeczy. dla którego warto ją studiować. że jeżeli zwrócimy baczną uwagę na sposób. gdy popadnie w stan stresu i zmie-szania. ale dobrzy przy-jaciele". Możesz liczyć na to. Takie rozumienie innych ludzi może zwiększyć efektywność pracy grupowej. psując bliskość kontaktu. Można jednak nauczyć się postrzegać zadanie z punk-tu widzenia współtowarzysza pracy. rozniecić ma-giczny płomyk w związkach miłosnych i pomóc rodzinom w ponow-nym scaleniu się. jeżeli określona Czwórka nie zna się na malarstwie. że wybrana osoba nie ujawni mniej pożądanych cech przynależnych swojemu typowi. będziemy mogli zrozumieć ten odmienny punkt widzenia i dostosować do nie-go własne postawy. w jaki każdy z typów otwiera się ku miłości. Trze-ba pamiętać. a nie takimi. Nie można też wybrać sobie partnera mając do dyspozycji listę pożądanych cech osobowości i liczyć na to. że będą je spełniać w sposób 24 Historia systemu i wyprowadzenie do typologii stereotypowy. Nie można przypisać określonym typom właści-wych im ról zawodowych i oczekiwać. Określona Dwójka i określona Czwórka mogły bowiem wy-pracować sobie specyficzną miłosną chemię. Typologię warto poznać nie po to.dewaluaqi i sprzeniewierzenia się systemowi. Możesz odkryć warunki. Zalecenie by wynająć Czwórkę (Tragicznego Romantyka) do pracy w galerii sztuki nie ma sensu. Swatce nie uda się znaleźć magicznej formułki typu: „Idealną parą dla Trójki jest Siódemka" czy też „Dwójki i Czwórki to beznadziejni kochankowie. że partner może zacząć reagować w sposób paradok-salny. Na tej podstawie pracodawca nie mo-że na przykład wyodrębnić osób „przydatnych" i „nieprzydatnych" na danym stanowisku. iż Piątki to świetni stratedzy. Dyrektywa „Nie wynajmuj Piątki (Obserwatora) do pracy społecznie eksponowanej" jest błędna. że typ jest jedynie pomostem ku wyższym umiejętnościom ludzkim. który głosi.

od punktu początkowego poprzez wszystkie stadia prze-biegu tego procesu w świecie materialnym. wyzwalanych przez taniec obrazujący związki pomiędzy poszcze-gólnymi punktami i liniami. Na podłodze sali w Instytucie Harmonijnego Rozwoju Człowieka miał narysowaną dużą gwiazdę o dziewięciu wierzchołkach. by dać im możliwość odczucia stadiów. tego. (dziewięć) i grammos (punkty). przez jakie przechodzą poszczególne procesy pojawiające się i rozgrywające w świecie mate-rialnym. brak jednak szczegółowego opisu sposobu. Sporo napisano o pracy Gurdżijewa i wiele tam odniesień do systemu Enneagramu. Nie znamy żadnego przetłumaczonego mistycznego komentarza islamskiego.Enneagram była za pomocą ćwiczeń ruchowych bez udziału słów. tak pomyśla-nych. że jego rytm można odczuć ciałem. W całości system ten jest wysoce rozwiniętą nauką sta-nowiącą odpowiednik kabalistycznego Drzewa Życia. np. Uczniowie ustawiani byli w punktach ponumerowanych od jednego do dziewięciu wzdłuż wewnętrznych linii Jeden-Cztery-Dwa-Osiem-Pięć-Siedem i wykony-wali złożone ruchy obrazujące związki między punktami. Większość tego. mistrz duchowy o wielkim mag-netyzmie osobistym. czego się uczyli.4 Jako pierwszy w świecie zachodnim zainteresował się Enneagra-mem Georgij Iwanowicz Gurdżijew.3 Podobieństwo to jest ciekawe: Enneagram opisuje ten sam obszar co nauka Kabały. Uczniowie opisują rozwój świadomości cielesnej w miarę przesuwania uwagi z myślenia ku pełnemu zanu-rzeniu w ruch. Istnieją sprawozdania uczniów opisujących swoje doświadczanie wewnętrz-nych rytmów i naturalnych chwil odpoczynku i powrotu równowagi sił. aby proces utrzymać na właściwym torze i uchronić przed zanikiem. że możliwe jest rozpoznanie momentów. Nawiązywał do Enneagramu jako ustnego prze-kazu sufickiego i korzystał z niego. Uczniowie Gurdżijewa wykorzystywali matematyczne właściwości Enneagramu. . w jaki uży-wał tego diagramu do rozpoznawania ludzkiego potencjału lub z ja-kich informacji korzystał. której można użyć do wykreślenia przebiegu dowolnego zdarzenia. przekazywana 25 Helen Palmer . a nawet posia-da kilka punktów z nim stycznych. Enneagram to dziewięcioramienna gwiazda. Ćwiczenia te polegały na zbiorowych tańcach. Ich zadaniem było ukazanie pewnych nieoczywistych cech procesu. choć prawdo-podobnie nie ma własnego zapisu historycznego. gdy potrzebny jest „szok" lub nowa informaqa. Gurdżijew starał się wpoić w swoich uczniów odczucie Enneagra-mu jako modelu odwiecznego ruchu. Model Enneagramu wykorzystywali początkowo mistycy suficcy do wykreślenia procesów kosmologicznych i graficznego przedstawiania rozwoju ludzkiej świadomości.Dane historyczne Słowo Enneagram pochodzi od dwóch greckich słów: ennea. że ludzkość ewoluuje w kierunku wyższych form świadomości. by rozpoznać predyspozycje swoich uczniów do takich czy innych form ćwiczeń wewnętrznych. wpisaną w okrąg. choć sys-tem Enneagramu przedstawia mistyczne założenie.

uznając je za prawidłową drogę ku życiu wewnętrznemu. Gurdżijew uważał widocznie. mechanicznych czy też nawykowych wzorów postępowania oraz uporczywości. stanowiło dla ówczesnych studentów istotną nowość. z której nikt nie byłby w sta-nie skorzystać bez instrukcji osoby wtajemniczonej. wie-rząc. że poszczególne szkoły nie miały dostępu do wiedzy o dopasowywaniu dziewięciu typów osobowości do wy-kresu Enneagramu lub poziom diagnozy psychologicznej nie był spój-ny z sugestiami zawartymi w diagramach. by tak rzec. co trudno by było im samym pojąć na po-ziomie psychologicznym. że unikał ujawniania swej wiedzy. szkoły te skupiały się na niewerbalnych ćwiczeniach ruchowych i ćwiczeniach koncentracyjnych Gurdżijewa (nazy-. jak osiągnąć wyższe stany umysłu. Możność obserwacji i mówienia o własnych nawykach myślowych i uczuciowych z pozycji niezangażowanego. wanych autoobserwacją i autopamięcią). Jednak aluzje Gurdżijewa do tego systemu oraz jego odpowiedzi na bezpośrednie pytania doty-czące związku pomiędzy Enneagramem a typami osobowości wska-zują na to. czynili to w ślepym zaufaniu do mistrza. Mimo że uczniowie ćwiczyli się w autoobserwacji. zdystansowanego obser- . ale pierwszym etapem jest zawsze rozpoznanie własnych. nie dysponowali więc psycho-logicznym doświadczeniem przyjmowanym za oczywiste w naszych czasach. to jedynie w postaci niekompletnej i teoretycznej. by prawidłowo rozpoznać swoje własne wzorce wewnętrzne. że opierały się na regule nauczania bezpośredniego. że na ogół nie zdajemy sobie sprawy z własnych moty-wów i że nasze spostrzeżenia zniekształcone są przez mechanizmy obronne. że uczniowie by ją po prostu odrzucili. To. Nie próbowały więc wykorzystywać ich jako użytecznego źródła informacji o tym. Wewnętrzny obserwator W różnych tradycyjnych naukach autoobserwacją wymieniana jest jako podstawowa praktyka życia wewnętrznego. iż nauczy ich czegoś. Polega ona na kierowaniu spojrzenia do wewnątrz i nabywaniu umiejętności uświa-damiania sobie myśli i „innych obiektów uwagi". co należy odsu-nąć na bok w drodze ku wyższej świadomości. a szkoły kontynuujące jego system nauczania skłonne były raczej uważać problemy osobowościowe za coś.Za życia Gurdżijewa nie było żadnego zapisu o Enneagramach osobowości. Wychodząc z założenia.7 Można ją uprawiać na kilka różnych sposobów. zgodnie z którą suficki system osobowości mógł być stosowany skutecznie tylko przez „osobę wtajemniczoną". teoria nieświadomości Freuda dopiero zaczynała się przyjmować w ówczesnej Europie. że nasza specyficzna osobowość to stosunkowo słabo rozwinięty aspekt pełni naszych możliwości. z jaką pewne myśli się pojawiają. Nauka Enneagramu od dawna zachowywana była w tajemnicy i i jeżeli teraz jest. oczywiście.5 Szkoły te uznały takie podejście za słuszne prawdopodobnie dlatego. dostępna dla wszystkich. że ludzie za jego czasów nie mieli odpowiedniego przygotowania do tego.6 26 Historia systemu i wprowadzenie do typologii Możliwe. Jeśli więc ćwiczyli pilnie. sądząc.

myśli zaczynają spra-wiać wrażenie „tego. jakby z wielką satysfakcją i pełną gotowością. by jego uczniowie byli w stanie uchwycić znaczenie własnego typu według Enneagramu. że jesteśmy w stanie obserwować ich przepływ. Nowy gość proszony był o określenie kategorii. zdejmował maskę przekazaną mu z wielką powagą przez tatę lub mamę. czyli Szefem. kto się ze mną zetknął. z niezwykłą łatwością. Używa on tego słowa (idiota) w jego pierwotnym znaczeniu. Właściwie oznacza ono to samo co typ. Oczywiście. po czym wszyscy wznosili toast na cześć tego szczególnego typu idioty. nie są już „nami samymi". ponieważ część świadomości pozostaje na tyle niezaangażowana.8 Toasty to inny sposób zaznajamiania uczniów z koncepcją typu. Dzięki temu natychmiast. Tak bardzo dotykała każdego. Gdy pojawia się nieza-27 Helen Palmer . Myśli „oddzielają się od nas". Jeżeli nadal będziemy przyglądać się swoim myślom i uczuciom. Gdy uwaga przesu-wa się na pozycję wewnętrznego obserwatora. poczu-cie tej oddzielnej. spokojnie i bez pośpiechu mogłem przyglądać się temu. że bez żadnego wysiłku z mej strony. W pewnym sensie sukces każdej psychoterapii polega na umiejęt-ności oderwania uwagi od nawyków i opisania ich z pozycji neutral-nego obserwatora. trzeba umieć trafnie siebie postrzegać. co kryło się w jego wnętrzu. W trakde posiłku trzeba wznieść szereg 28 Historia systemu i wprowadzenie do typologii . ponieważ tylko umiejąc rozpoznawać nawyki własnego serca i umysłu będziemy mogli rozpoznać siebie w relacjach ludzi do nas podobnych.Enneagram leżne obserwujące „ja". Ludzie spożywający z Gurdżijewem posiłek musieli wypijać sporo alkoholu wznosząc toasty na cześć kolejnych kategorii ludzi. By móc rozpoznać własny typ osobowości. człowiek może być bardziej obiektywny w określaniu tego. kim jest naprawdę. Gurdżijew był Ósemką według Enneagramu. W miarę przyrostu doświad-czenia zaczyna swoje prawdziwe „ja" utożsamiać z tym właśnie obserwatorem a nie z jakimiś konkretnymi myślami czy uczuciami. by pomóc im rozpoznać ich własny charakter. gdy uwaga przesunie się z powrotem ku myślom. nastąpi zapewne utrata wszelkiej obiektywności i ponowne przełączenie na sterowanie „automatyczne".watora pozwala uczynić je mniej przymusowymi i mniej automatycz-nymi. oderwanej świadomości rozpłynie się. o czym myślę" a nie „mojego prawdziwego ja". Gurdżijew nie wierzył. ich uporczywość stanie się nieco obca i drażniąca. Dwie najczęściej opisywane metody stosowane przez Gurdżijewa to „nadeptywanie na czyjeś ulubione odciski" i „wznoszenie toastów idiotom". Zgodnie ze swoim typem uczył poprzez oddziaływanie na najwraż-liwsze obszary charakteru ucznia i nacisk aż do uzyskania reakq'i obronnej. Niemniej jednak zro-bił bardzo wiele. do której najlepiej pasował. Dla mnie zasada działania na najbardziej wrażliwy odcisk okazała się zbawiennym odkryciem.

sposobu trzymania głowy i kształtu ust. że polegamy na mechanizmach obron-nych dla utrzymania poczucia własnego „ja". gdy mówią. że „alkohol uwypukla człowieka w człowieku". od Jedynki do Dzie-wiątki to w kolejności: reakcja upozorowana. Dzisiaj bardziej rozpowszech-nione jest przeświadczenie. zademonstrował nam się jako szarżujący byk. Zrozumcie. Czy Gurdżijew nie posiadał wystarczających kwalifikacji psychologicznych.rzekł komuś pierwszego wieczoru . Freud tworzył swoją pionierską koncepcję nieświadomych mechanizmów obronnych. Styka się bardzo wieloma ludźmi i musi ich rozgryźć jak najszybciej. co Gurdżijew nazwał buforami. on jest Rosjaninem. „Ty jesteś indorem. Był przekonany. izolacja.9 W czasie toastów Gurdżijew często ukazywał cechy temperamen-tu spostrzeżone u jednego z idiotów.„Indorem udającym prawdziwego pawia. i przy stole pojawił się arogancki indyk paradujący przed samicą. a Rosjanie zawsze piją dużo. Czynią nas one ślepymi na siły działające wewnątrz naszej osobowości. a jeden kieliszek brandy czy wódki wystarcza na trzy toasty. jedno i drugie zagulgotanie.Enneagram więc próba uczenia ludzi obserwacji własnych buforów zamiast son-dować nieświadomość przy pomocy analityka. Mniej więcej w tym samym czasie. gdy uczniowie Gurdżijewa uczyli się autoobserwacji. czy też psychologicznych mechanizmów obronnych. cza-sem ją inscenizował. projekcja. Czasem jednego wieczoru wznosi się nawet dwadzieścia pięć toastów. .toastów. na podobieństwo naszych współczesnych nauczycieli życia wewnętrznego. I dzięki zmianie wyrazu oczu.. Uczniowie Gurdżijewa byli psychologicznie naiwni i nie znali takich pojęć. identyfi-kacja. ale definicja typu charakteru nadal była niejasna. a mimo wszystko zachęcano ich do introspekcji w poszukiwaniu nieświadomych systemów obronnych. stanowiła radykalne podejście do życia wewnętrznego. wyparcie. Wiecie. Główne mechanizmy obronne odpowiadające typom Enneagramu. racjonalizacja. daleko ważniejszy powód. nie chciało mu się tracić czasu na grzebanie w osobistych historiach i wolał od razu przejść do przekraczenia granic osobowości? Psychologiczne bufory Główną przeszkodą na drodze do rozpoznawania u siebie typu jest to. zaprzeczanie i narkotyzowanie się. „Dlaczego spoglądasz na mnie jak jeden byk na drugiego?" zapytał kogoś innego.. Czasem wymieniał tę cechę. a czasem obrazę. teraz wychodzi na jaw. Tak 29 Helen Palmer . Po chwili naszym oczom ukazało się o wiele większe zwierzę. Dla kobiet stosuje się łagodniejsze kryterium: kieliszek na sześć toastów." Kilka mistrzowskich ruchów głową. introjekcja. To mają na myśli Arabowie. Ale jest inny.10 W ten sposób wywoływał śmiech. że*alkohol otwiera człowieka: to co udawało mu się wcześniej ukryć. dla którego wszyscy jego goście muszą pić . że ukrywamy negatywne cechy charakteru przed samym sobą za pomocą rozbudo-wanego systemu wewnętrznych buforów. by pracować sku-tecznie nad typami osobowości? Czy też." .

jakim jest. mechanizmów obronnych i dysonansu poznawczego w obrębie struktury własnego charakteru jest problemem zasadniczym dla każde-go. redukują także tarcie w obrębie systemu.w opiniach. które popycha ludzi ku roz-wojowi. by zwracali uwagę na swoje bufory. wobec których można reagować obronnie. uczuciach. ponieważ mechanizmy obronne wymu-szają szczególne przesunięcia uwagi. Gdy jednak praca nad sobą zaczyna ujawniać niektóre sprzeczności w nas samych. sympa-tiach. prawdziwą istotą ludzką. gdyż jest całkiem nieświadomy istnienia w sobie niespójności i akceptuje siebie w pełni takim. że popada w szaleń-stwo. że jesteśmy ślepi na znacz-ną część naszego podstawowego charakteru. Mówił uczniom. kim naprawdę jesteśmy i jak dalece zniekształcony jest obraz świata. co leży po obu jego strofach.12 Rozpowszechnione jest dziś przekonanie. . jak to nazywa Gurdżijew. dopro-wadzą Cię bowiem do rozpoznania buforów. słowach i czynach. słów. U człowieka występują takie same mechanizmy. wstrząs byłby bardzo niebezpiecz-ny i nieprzyjemny. które zmniejszają wstrząs. Usypiają nas niejako i nie umiemy dostrzec. ale mimo woli sam człowiek." Gurdżijew powiada dalej. Zwracaj więc uwagę na wewnętrzne dysonanse. gdy jakiś temat jest dla Ciebie drażliwy. Być może przypisałeś sobie pewną zaletę i ta myśl leży po jednej stronie bufora. ale jeszcze nie dostrzegłeś sprzeczności znajdującej się po jego przeciwnej strome. które rozpoznać mogą skupiając się na tych aspektach życia. Bądź szczególnie czujny. Gdyby człowiek miał doświadczać wszystkich istniejących w nim sprzeczności. kto chce stać się. Jest Ci trochę nieswojo z tą zaletą i to może oznaczać. autor wypowiadający się często na temat rozwoju wewnętrznego z perspektywy gurdżijewowskiej. odniósłby wrażenie. 30 Historia systemu i wprowadzenie do typologii Człowiek o bardzo silnych buforach nie widzi powodu usprawiedliwia-nia się. czynią je nie-zauważalnymi. w wypadku gwałtownego zetknięcia się dwóch wagonów. przeżywałby stałe ich ścieranie się. Osoby poszukujące powinny być wyjątkowo wrażliwe na działanie buforów. Gdyby ich nie było. Demaskowanie białych plam. Bufory łagodzą skutki takich zderzeń. emocji. wskutek których postrzegamy rze-czywistość w sposób zniekształcony. Uspieński. kto pragnie prowadzić psychologicznie dojrzałe życie. ciągły niepokój. widziany z per-spektywy naszego typu. Człowiek nie może co prawda usunąć sprzeczności. że między nimi ulokowany jest bufor i za pomocą autoobserwacji powoli zaczynamy sobie uświadamiać. ale „bufory" chronią go przed wstrząsem powstającym przy konfrontacji wyklucza-jących się punktów widzenia. Przyczyną ich powstania są liczne sprzeczności tkwiące w psychice . Gdyby musiał wszystkie je odczuwać. że choć bufory czynią życie lżejszym.Wiemy czym są bufory przy wagonach kolejowych: to te urządzenia. wiemy. Tworzy je nie natura. Zadanie jest podwójnie ważne dla kogoś. także wymieniał bufory jako sposób redukowania tarcia między niespójnymi częścia-mi naszego „ja". że zbliżasz się ku jakiemuś buforowi.

ale takim jakim nam się jawi. iż w procesie rozwoju osobowość przeciwstawia się esencji. nie wiadomo skąd. w których przekazywano strategie po-zwalające osiągnąć wyższy ludzki potencjał zgodnie przyjmują takie założenie. Zniekształcające okulary osobowoś-ci powodują. Jako dorośli świadomi jes-teśmy posiadania jakiegoś nieszkodliwego. co nabyte poprzez wychowanie). dla którego należało najpierw zobaczyć osobo-wość. z jakim przyszliśmy na świat (w przeciwieństwie do tego. iż nasza zdolność wchodzenia w intuicyjne relacje ze światem wypływa z podstawowej. jakościowo różną od osobowości nabytej. Działamy prawidłowo i bez wahania dla zachowania dobrego samo-poczucia. sposoby stabilizowania energii fizycznej i uwagi wewnętrznej.Enneagram Osobowość nabyta Termin osobowość znaczy w języku potocznym tyle co „ja". niczym więcej. że posiadamy podstawową naturę („esencję"). podobni jesteśmy do małych dzieci: nie ma konfliktu pomiędzy naszymi myślami. cza-sem osobowością fałszywą. W chwilach takich wiemy. że nasze ciała działają.14 Przeświadczenie. ponieważ od czasu do czasu uzyskujemy poczucie jed-ności ze środowiskiem. obsesyj i idiosynkrazyj. jest podstawową ideą psy-chologii religijnej. jakimi są. jest nie do udo-wodnienia. zanim zdamy so-bie sprawę. że będziemy umieli dostrzec sprawy i ludzi takimi. własne przekonania. Niczego nie spostrzegamy jasno ani obiektywnie. Oba te terminy zwracają uwagę na uczy-nione przez Gurdżijewa rozróżnienie między naszą podstawową naturą a osobowością. a następnie ją unieszkodliwić. nie zaś z intelektu). co chcemy zrobić lub nagle słyszymy wypowiadane przez siebie prawdy. nie zniekształconego przez nasz system obronny. że widzimy wszystko nie takim jakim jest. potenq'ał.Był jeszcze inny powód. Jednakże tradycje. co „nasze własne".15 Przekazane nam przez historię metody oferują różne. Założenie. Esenq'ą nazywano to. wyrosłego z zaufania do otoczenia i innych ludzi. wrodzonej natury. Każda z tych metod może doprowadzić do doświadczenia jakiegoś . nasze własne idee. jeżeli nie potrafimy uwolnić się od tego balastu? Jak możemy zdobyć dodatkową wiedzę (szczególnie ten rodzaj wiedzy.13 31 Helen Palmer . małostkowości i uprzedzeń. Gdy docieramy do naszej esencji. jeżeli najpierw nie pozbędziemy się osobowości? Tak zwana intuicja człowieka opano-wanego przez osobowość jest jedynie przejawem jego przesądów i skrzywień. nieświadomego potenq'ału. Na ogół głoszą także. lecz zawsze poprzez pośredniczącą mgłę naszych sympatii i antypatii. której nabywamy w ciągu życia. zanim uświadomimy sobie. intuicyjnie poznając lub działając w sposób 32 Historia systemu i wprowadzenie do typologii wysoce skuteczny. emocjami czy instynktami. W ter-minologii duchowej osobowość nazywana jest także czasem ego. co chcemy powiedzieć. który czerpie się z intuicji lub bezpośredniego oglądu. Skąd mamy czerpać nadzieję.

dlatego że cierpisz z powodu je-go braku. że mechaniczne postępowanie zagradza nam drogę do tego. Zdolność uświadamiania sobie. że przeszliśmy na „sterowanie automatycz-ne". Często znajduje wyraz w wyliczaniu poszczególnych aspektów esenq'i ludzkiej: „Chcę się nauczyć kochać innych". jak narasta we mnie wściekłość na nią". Poszukujesz określonego as-pektu swojego podstawowego bytu. Z punktu widzenia teorii psychologicznych uwzględniających pojęcie esencji. gdy narzekamy. więc w pewnym sensie porzucamy naszą dorosłą osobowość i wracamy do stanu umysłu dziecka. Rodzi się sprzeczność pomiędzy podstawowym zaufa-niem dziecka wobec środowiska a życiem w rodzinie. Doświadczenia dotykające esencji mają charakter totalny w tym sensie. To tak. osobowość kształtuje się po to. Osobowość kształtuje się. więc zgłaszamy się na terapię. że uczucie złości wyparło zdolność obserwacji. co własne.to wypowiedzi świadczące o tym. Tracimy wtedy poczucie „naszych osobistych myśli" czy „naszych jednostkowych uczuć". Odczuwamy brak podstawowego składnika naszej natury zawsze wtedy. Taka sama różnica akcentu występuje między określeniem „Byłem tak wściekły. co jest po-tencjalnie nasze własne. Zwróć uwagę na różnicę między sformułowaniem „Życie jest nudne" a „Jestem znudzony sobą". że zapomniałem co robię" a „Obserwowałem. której należy okazać posłuszeństwo.aspektu pod-stawowego związku z otoczeniem i z innymi ludźmi. gdy nasze życie przebiega tak mechanicznie. a strata ta pomagała nam następnie skoncentrować się na poszukiwaniach. Dziewięcioramienna gwiazda Enneagramu sugeruje. Jeżeli na przykład stale się boisz. Oznaczać to może pragnienie rozbudzenia związku z tym. dlatego że musimy przetrwać w świecie fizycznym. Pierwsze sformułowanie 33 Helen Palmer . że wypierają świadomość „ja". jakby pewien aspekt naszej osoby uległ uszkodze-niu we wczesnym okresie życia. cierpisz z powodu utraty podstawowego dziecinnego zaufania do środowiska i do innych lu-dzi. „Chcę zacząć życie od nowa" . iż działamy nawykowo także do-wodzi istnienia wewnętrznego obserwatora. „Chcę się uniezależnić" lub „Chcę zdobyć się na odwagę działania". Czujemy się znerwicowani. że istnieje dziewięć głównych aspektów podstawowego bytu i że do każdego z nich można dojść w nieco inny sposób. co zwykle życie przynosi. Gdy zagrożony jest jakiś aspekt pełnego otwartości związku dziecka z . Dążenie do uzupełnienia brakującego ogniwa pomaga nam zebrać siły i dynamizuje nasze życie. Wobec tego głównym motywem Twojego życia będzie poszuki-wanie odwagi. by osłaniać ją i bronić przed zranieniem. cierpimy więc uczymy się medytacji. nato-miast drugie świadczy o zachowaniu tej zdolności. Przeżycie alienacji „od samego siebie" idzie często w parze z prag-nieniem „odnalezienia siebie" czy odkrycia „swojego prawdziwego ja". „Mam serdecznie dość swoich nawyków". Dążenie takie jest jakościowo różne od pragnienia powrotu do bezpieczeństwa okresu dziecięcego czy nawet pragnienia miłości ze strony partnera. że mamy poczucie alienacji od samego siebie. Motorem tych poszukiwań jest głód czegoś więcej niż to.Enneagram wskazuje na to.

gdy „przechodzimy samych siebie" lub w chwilach szcze-gólnie nasilonych potrzeb. musi się ono bro-nić przed dalszą krzywdą. Małe dzieci nie od.wtedy budzi się pragnienie „odnalezienia prawdzi-wego ja". Przypominamy ją sobie mó-wiąc np. Jest pewne powiedzenie sufickie określające pokrewieństwo mię-dzy osobowością a esencją. Dojrzewamy nabywając dziwnej kombinacji talentów. by chronić zagro-żony aspekt esenqi. nie mają własnych granic ani mechaniz. Psychologia Zachodu nie przypisuje wszakże tej wczes-nej. Talenty i umiejętności wieku dorosłego mogą stać się wehikułem pozwalającym wykorzystać podstawowe zdolności dla wspólnego dobra. a droga ta wymaga integracji dojrzałej osobowości i zdolności doświadczania różnych aspektów własnej esencji wedle woli. Aby dawać sobie radę musimy stworzyć skuteczny system granic i obron. przez co każdy z nas jest absolutnie unikalny.l czucie odrębności. 34 Historia systemu i wprowadzenie do typologii Wraz z tym przesunięciem punktu ciężkości nasze pierwotne powią-zanie ze środowiskiem i z innymi ludźmi ulega zapomnieniu i relego-wane zostaje do sfery nieświadomej. Można to określić jako utratę podstawowej więzi czy też utratę stanu łaski. przy zachowaniu pamięci i zrozumienia tego. Wiemy ponadto. Jest to jak nawoływanie do powrotu do domu. W miarę wzrastania muszą wytworzyć w sobie po. gdzie zadowolenie przychodzi i odchodzi i gdzie rzadko kiedy czuje-my się całkiem bezpieczni i spokojni. który oczywiście nie da się pogodzić z życiem we wrażliwym i nieobronnym współbrzmieniu ze środowiskiem i z innymi ludźmi. gdy niemowlę wchodzi w relację z matką i z otoczeniem w sposób wysoce zmysłowy i niezróżnicowany. Psychologia rozwojowa definiuje podstawową więź jako ten okres życia. Kształtuje więc bariery. gdy jesteśmy w stanie je odczuwać jako „to co robię". ani nie podkreśla wagi ponownego połączenia z tymi pier-wotnymi spostrzeżeniami. własne „ja". Utraciwszy wewnętrzną więź z esencją. Stykamy się z nimi.otoczeniem..16 Cecha główna . redukowania strat i uczenia się pozorów. co tradycja du-chowa nazywa fałszywą osobowością. że te pierwotne spostrzeżenia nadal istnieją w naszej nieświadomości. przystosowane do stresu życia rodzinnego. czym się stałeś". kim byłeś zanim byłeś. „gdy byłam szczęśliwa". straciliśmy zarazem to co nasze i skazani jesteśmy na kontakt wyłącznie ze światem fizycznym. zaintere-sowań i obron.| mów obronnych. Mówi ono o „stawaniu się tym. a nie „to kim jestem" . Pierwotne powiązanie zastępowane jest przez to. Gdy jednak lęki i pragnienia naszej nabytej osobowości zaczynają słabnąć. Uczenie się na nowo nawiązywania kontaktu ze środowiskiem i z innymi ludźmi jest rzeczywiście „powrotem do domu". Z cza-sem uwaga nasza zawęża się do przyswojonych sfer problemowych. niezróżnicowanej więzi żadnych szczególnych atrybutów świa-domości. różniają siebie od innych. Jako dorośli nadal zachowujemy jednak pewną więź ze wspomnieniem naszej esencji. „gdy niczego się nie bałem" czy „gdy byłam otwarta na miłość". Jest to zbiór idei i przekonań nabytych w drodze naśladowania rodziców.

powiedział .Enneagram punkt widzenia. Nie chcesz. że każdy typ zorganizowany jest wokół głównej cechy charakteru.Dowiadując się. Jeśli na przykład zauważysz. Gdy nauczysz się dostrzegać moment. przez co nie.17 W rozmaitych szkołach ezoterycznych problem typu ujawniano powoli i ostrożnie. że jego główna cecha polega na tym. Dla Dziewiątek lenistwo stało się obroną przed bólem związanym z koniecznością za-jęcia własnego stanowiska.. że ze wszystkimi na każdy temat się sprzecza. by dać do zrozumienia. by mieć zawsze w zanadrzu wiele różnych możliwości. będziesz wiedział. Przekonane są bowiem. iż dajesz się wciągnąć ponad mia-rę w zajęcia wtórne i że bardzo Ci ciężko komuś odmówić. Zdumieniem napawać może. że nie jes-teśmy wolni na tyle. to w ogóle nie istniejesz. Ludzie postronni dojrzą cechę główną człowieka. będzie Ci stale przypominał.„Nie znaczy to. że w ogóle go nie ma.leń). na ile jest to możliwe.. że ich pozycja i tak zostanie zlekceważona. Ale jeżeli jesteś taki. podstawowych potrzebach. by omi-36 Historia systemu i zaprowadzenie do typologii . że nigdy nie ma go w domu. że zawsze jesteś taki. Jeżeli według Enneagramu jesteś Siódemką żyjesz tak. w którym ten na-wyk zaczyna brać nad Tobą górę. że jego cechą główną jest to. Jeżeli jesteś Dziewiątką. do jakiego typu należymy możemy przeżyć wstrząs. jak bardzo typ zawęża nasze opcje i jak ograniczony daje nam 35 Helen Palmer . bardzo trafne. iż problemy określonego typu to potencjami sprzymierzeńcy w wysiłkach odzyskiwania esencji. że Twoją typową cechą jest branie na siebie zbyt licznych obowiązków. kiedy masz wy-cofać uwagę z celu wtórnego i wrócić do priorytetowych. jak w tej chwili." Komuś innemu z naszej grupy powiedział. „Jego cechą główną jest to. to powinieneś przede wszystkim skupić się na celach zasadniczych i wyborze właściwej linii działania. a większość na-szych decyzji i zainteresowań opiera się raczej na bardzo rozbudowa-nych nawykach niż na prawdziwej swobodzie wyboru. ale ich określenia są często bardzo dobre. Gurdżijew twierdził. „Aleja nigdy się nie sprzeczam" . że spostrzegamy peł-nię rzeczywistości w bardzo zredukowany sposób. Uwzględniano przy tym fakt. Nikt nie mógł powstrzymać się od śmiechu. że nie skupiasz się na własnych. Chodziło o to. choćby nie wiem jak była ukrywana." . wymienił jednego z nas)." Jeszcze innemu powiedział.. możesz się zająć najważniejsą sprawą w Twoim życiu (Dziewiątka . Weźmy na przykład X-a (G.natychmiast odparł tamten z ożywieniem. Oczywiście nie zawsze potrafią ją zdefiniować. to fakt. Wraz z tym odkryciem przychodzi bowiem świadomość tego. nie zauważam Ciebie. „Rozumiesz.

ale uwagę naszą pochłaniać będą sprawy wzmacniające nasz wąski punkt widzenia. że nie sposób jej zaprzeczyć. potem gdzieś im umykała. wszystko tylko nie to!" Czasem cecha główna jest tak wyraźna. ludzie Zachodu.nie będziesz wiedział.nęły Cię jakieś podniecające przygody (punkt Siódmy .dominującej słabości. Najczęściej z chciwości i pychy. Pamiętali o niej przez jakiś czas. Im bardziej będziesz próbował skupić uwagę. Często przyjaciołom łatwiej jest dostrzec cechy naszego temperamentu niż nam samym. Podobnie jak w grze w kręgle. która także odchyla nas od prostej.gdy o niej zapominali. Ulgę może Ci przynieść nabycie umiejętności skupiania się na jednej tylko rzeczy na raz. szczególnie niechętnie przyjmujemy. będące kluczem do wewnętrznego życia jednostki. Może-my swobodnie podróżować. lecz dzięki buforom znów można o niej zapomnieć. studiować. ale powie „To absurd. Można ją człowiekowi pokazać. że nie masz ograniczeń i że codziennie masz wol-ny wybór. Odpowiadają one siedmiu grzechom głównym chrześcijaństwa. Dopóki zajmują nas problemy charakterystyczne dla naszego typu. Jej odkrycie poszerza naszą świadomość. możemy swobodnie wybierać zawód lub styl ubierania się. Te emocjo-nalne nawyki powstały. że nie potrafisz kontrolować włas-nego umysłu.Enneagram nie biegnie prosto.19 Namiętności Enneagram opisuje dziewięć głównych cech życia emocjonalnego. Źródłem cechy głównej jest zawsze ten sam motyw. Iluzja ta trwać będzie dopóki nie przyjmiesz stałego zobo-wiązania lub też nie spróbujesz medytować.18 Wszyscy mamy trudności w obserwowaniu niuansów działania naszej osobowości. gdy stwierdzisz. którzy nazywali swą cechę główną wiele razy. Wtedy pojawią się Twoi sprzymierzeńcy: potok wspaniałych po-mysłów. Ty sam musisz się do tego zbliżyć. że na-sza osobowość może być ograniczeniem dla naszej wolności. Pojęcie wyższej świadomości oka-że się atrakcyjne. przyjmowanie wielu opcji stwarza Ci pozory. wokół której wszystko się obraca. dobrze Ci zrobi przywołanie jej do porządku. Bardzo ważne jest na pewnym etapie studiowania samego siebie odna-lezienie swojej cechy głównej . gdy utraciliśmy pierwotną więź z naszą esen-cją . My. wspinać się po szczeblach kariery. skupiając uwagę na jed-nym purtkcie. Czasem zaś zdawali się mieć dwie twarze: jedną . Jeżeli jesteś Siódemką.gdy byli świadomi swej cechy głównej. Nierzadko cechę uwydatnia przezwisko. Jeśli jesteś Siódemką. jakby nigdy jej nie byli nazwali. Znam ludzi.żarłoczność). tym bardziej będą Cię kusić Twoje myśli i plany. Można ją odkryć stając się bardziej uważnym. drugą . Gdy cechę Twoją nazwą inni .zapomnisz. z do-daniem oszustwa i strachu w punktach Trzecim i Szóstym. Cecha główna. gdzie kula nigdy 37 Helen Palmer . Gdy uwaga Twoja przenosi się z tematu na temat. Dopóki sam nie doświadczysz . skakanie z jednego na drugie bę-dzie Twoim wewnętrznym nauczycielem. stanowiącej oś. rodzi się z jednego lub kilku grzechów głównych. który nadaje także kierunek całemu życiu.

być może Ty. 1983 38 Historia systemu i uprowadzenie do typologii Nadzieja w tym. zmusza nas więc do uświadamiania sobie. Zatracamy podstawową dzie-cięcą zdolność reagowania na świat takim. jeden z ukrytych problemów staje się obsesją. co musimy zobaczyć. NAMIĘTNOŚCI IX LENISTWO NIECZYSTOŚĆ VIII UPYCHA STRACH VI CHCIWOŚĆ V IYZAZDROŚĆ Zrozdziału Johna Lilly i Josepha Harfa. Jest także oso-bistym nauczycielem. Nie dostrzegamy całej reszty. Jeśli dziecko rozwija się prawidłowo. Nasze neurotyczne skrzywienie uwagi możemy wtedy wyko-rzystać jako sprzymierzeńca. szukałbyś aprobaty. Transpersonal Psychologies. Można je też nazwać namiętnościami cienia emocjonalnego. 1975. wypływającymi z po-trzeby radzenia sobie z życiem rodzinnym w okresie dzieciństwa. Cecha główna jest neurotycznym nawykiem nabytym w dzieciństwie.i stanęliśmy twarzą w twarz z rzeczywistością. Jeśli zaś ja nawykowo się boję. Uwaga. stale obecnym w naszym życiu wewnętrznym. Jego obecność jest źródłem cierpień. czynnikiem przypominającym. Jeżeli jednak sytuacja psychologiczna jest trudna. Ctwtes Tart. w sposób nawykowy. intuicja i typ Uwaga i typ Gdy ukształtuje się osobowość. przedruk Psychological Processes. jakim jest naprawdę i za-czynamy reagować wybiórczo na informaq'e podtrzymujące nasz ob-raz świata. szukałabym pretekstu do opuszczenia . że poprzez nazwanie swojej cechy głównej na-uczymy się obserwować przejawy owładnięcia naszego życia przez nawyk. uwaga zanurza się w problemach charakterystycznych dla naszego typu. Inc. The Ar/ca Training. Widzimy to. 39 2.. by przetrwać. Zdolność auto-obserwacji zmniejsza się i nie potrafimy przejść do innych spraw. co tracimy. Harper & Rów. Red. namiętności te ujawniają się jedynie w postaci tendencji. Gdybyśmy weszli do pokoju pełnego nieznajomych.

gdyż uwaga nasza zawężona byłaby do wyłapywania tych infor-macji. gdy się boją.równie dobrze moglibyśmy pójść na przyjęciach na dwu różnych planetach. ja zmuszona prze-zwyciężyć strach . dokąd wędruje Twoja uwaga. Opowiadają o prob-lemach. Nie umielibyś-my dostrzec zdarzeń tak. co skupia naszą uwagę. którą osiągamy w chwilach szczytowych doświadczeń naszego życia. że z tych samych rozmów wyciągnęliśmy różne wnioski. Pod koniec wieczoru mielibyśmy za sobą rozmowy z całkiem różnymi ludźmi. ale nie sposobów poszukiwania pod-trzymujących je informacji. Pozostańmy przy tym przykładzie.moglibyśmy za-pytać Dwójki. Łatwo wymienić problemy charakterystyczne dla poszczególnych typów. Czego jesteś świadomy? Czy jesteś obecny. które skupiają ich uwagę. że żadne z nas nie dostrzega całego 360-stopnio-wego spektrum możliwości. co się z nimi dzieje. Przebiegałyby one zupełnie ina-czej. Takie relacje są dla nas cenne.Ty w poszukiwaniu atenq'i i aprobaty. że Ty i ja prawdopobnie zwracamy uwagę na różne aspekty identycznej sytuacji.* Gdy rozwinie się już stabilny obserwator wewnętrzny.szukającej miłości i aprobaty Dwójki (duma) i lękliwej Szóstki (strach) . okazałoby się. łatwo zauważać różnice pomiędzy obiektami umysło-wymi i emocjonalnymi przepływającymi przez przestrzeń wewnętrz-ną. które pasują do naszego punktu widzenia. czy oddaliłeś się? Zwróć uwagę na przedmiot swojej koncentracji. czy też ta. co steruje ich życiem. jak one obiektywnie w tym pokoju przebie-gają. z których wielu medytowało intensywnie przez długie lata. Gdybyśmy się później zdecydowali na konfrontację doświadczeń. Byli oni na tyle hojni. Osoby niedoświadczone w autoobserwacji odpowiedzą mniej więcej tak: „Czuję do kogoś pociąg i mam ochotę flirtować" . W notesach mielibyśmy od-mienne zestawy telefonów. powinni umieć nam opowiedzieć o tym. jeśli chce-my nauczyć się odrywać uwagę od naszych nawyków.2 Świadomi jesteśmy problemów. Mnie natomiast bardzo interesuje to. jak skupiają się na problemach zawiadujących ich umysłami. co się dzieje. Daleka byłaby nam pozycja zewnętrznego obserwatora. Nie spostrzegamy tej samej rzeczywis-tości. Terminy „obserwacja" i „uwaga" stale pojawiają się w języku osoby medytującej. które nas nurtują. Chciałam po-40 Uwaga. jak koncentrują się na tym. ponieważ obojętni jesteśmy na to. że aż zapominamy sku-piać się na tym. jak jest ona zorganizowana wtedy. Obserwuj. Różnie byśmy się zaprezentowali. ja bowiem zajęta byłabym czym innym. dlaczego na tyle nam zależy na nazywaniu tego. gdy wychwytuje-my informację interesującą dla naszego typu. a Szóstki. które są ważne z punktu widzenia naszego typu. by podzie-lić się z nami opowieściami o nawykach swych serc i głównych przedmiotach zainteresowania swych umysłów. Nic dziwnego. Ta książka pełna jest opisów samych siebie. ale także o tym. Żad-ne z nas jednak nie dotykałoby swojej esencji. Jeżeli pójdziemy razem na przyjęcie . Pełni byśmy byli myśli i uczuć charakterystycznych dla naszych typów. Aby rozszerzyć porównanie typów (punktów) . gdy poszukują czyjejś aprobaty. że ludzie wyćwiczeni w autoobserwacji.tego miejsca. Przesadziłam nieco po to. co nie zwraca naszej uwagi i skłonni skupiać się na tych tylko informacjach. intuicja i typ nownie podkreślić. by udowodnić. a na tych samych twarzach nie zna-nych nam osób dostrzegliśmy całkiem różne emocje. co dla Ciebie jest ważne dla utrzymania po-czucia bezpieczeństwa. Musiałbyś mi specjalnie pokazać to. dokonywanych przez uważnych autoobserwatorów.

Dawałam sobie radę i nie miałam z tym żadnych problemów. a mąż robił dyplom na Politechnice Kalifor-nijskiej. gdy tydzień źle mi poszedł. Przytaczamy poniżej typową relację Szóstki. Mówiła potem. Ta sama kobieta opowiadała o swoim dzieciństwie: Matka mnie przerażała. jak adaptują się do sytuacji. chyba że byłam czymś zdenerwowana. Jeżeli Dwójki czy Szóstki nie potrafią zaobserwować wewnę-trznych przesunięć uwagi. zrozumiesz opisany tu stan ducha. intukja i typ . Jeżeli nawet nie jesteś z natury lękliwy. Kilka razy w tygodniu przejeżdżałam autostradą numer 101. ale dlatego. widziała skały. nie zdadzą sobie sprawy z charakterystycznych dla siebie sposobów wyławiania odpowiednich sygnałów ani nie będą potrafiły opisać. Gdy wyszła ze szpitala ponownie siadła za kierownicą. Było to tak silne. że spadłam w przepaść. przekonana była. by mogły pełniej wejść w świat zewnętrzny. Wtedy musiałam naprawdę się skupić na jeździe. Mogą nie umieć wska-zać nam. Zdawała sobie także sprawę z tego. Ta Szóstka znalazła się w szponach umysłowej projekcji. Potem bez kłopotów jeździła autostradą 101. Te same Dwójki i Szóstki mogą być prawdziwymi ekspertami w rozpoznawa-niu minimalnych sygnałów potencjalnej miłości czy krzywdy. jak wpada w przepaść. jak pokierować ich uwagą tak.czy „Staję się roztrzęsiona i mam ochotę uciec". Teraz stero-wała swą uwagą tak. przeistaczała się w istotę wstrętną. a gdy skręcała kierownicą. Miała wobec mnie złe zamiary. że spadam. że upadek ten wydawał jej się bardzo realny: czu-ła. że wydawało mi się. Wciąż zmuszona byłam przystawać i brać się w garść. Jeżeli to mąż siedział za kierownicą nie mogłam w żaden sposób patrzeć przez okno po stronie przepaści. bo wciąż miałam przed oczyma wizję. że wpadamy w poślizg lub nie mieścimy się w zakręcie. Historia skoń-czyła się tym. przejechałam przeciwległy pas ruchu i uderzyłam w stok. że próba ratunku się nie powiedzie. dopóki mąż nie skończył studiów. Osoby doświadczone w autoobserwacji lepiej opisują kierunki koncentracji uwagi. by trzymać się z dala od wyobrażeń. a mimo 41 Helen Palmer . charakterystyczne dla ich sposobu widzenia świata. Usiłowa-ła uchronić się przed upadkiem rozgrywającym się jedynie w jej umy-śle. Nadużywała alkoholu i potrafiła się radykalnie zmienić w ciągu kwadransa. że robiło mi się niedobrze. Lepiej się więc czułam w roli kierowcy. Gdy zaczynała pić 42 Uwaga. lecz prowadziłeś kiedyś samochód nadmorską autostradą numer 101 w Kalifornii. Przestawała być sobą. że wylądowałam w szpitalu. Od-ruchowo skręciłam w przeciwną stronę. że cały ten incydent trwał zaledwie kilka sekund. Nie dlatego jednak. Pewnej niedzieli naprawdę nie miałam ochoty jechać do Los Angeles. gdyż wyobraża-łam sobie. że spadam w przepaść i rozbijam się o skały.Enneagram to mogą nie umieć opisać własnej wrażliwości. Pracowałam w Los Angeles.

by zastąpić myślenie. obserwowałam jej twarz i zastanawiałam się.Enneagram jadółka była naprawdę szczęśliwa. co zobaczyła. Więk-szość obserwacji zapewne opierała się na znanych sygnałach fizycz-nych wysyłanych przez matkę. ale wiedziałam. Gdy zadzwoniła. gdy mówiła. Moja przy-43 Helen Palmer . Ale w tamtej sytuacji nie chciałam przecież nic wiedzieć. że strad to dziecko. ale ta druga pochmurniała. ze )e) wyobraźnia działa na tyle silnie. Patrzyłam na nią. ale na jei twarz nałożyła mi się inna . przez co mylnie zinterpretowała sytuację. że projekcja działała przy próbach odczytywania zwyczajów matki-alkohohczki.zapłakana i poorana bruzdami smutku. codzienne ćwiczenie. niczego z tej „innej twarzy" wyczytywać. Intuicja a typ Ta sama Szóstka podzieliła się z nami także doświadczeniem jasnowidzenia. Wtedy jej wyobrażenia rzutowane były na zewnątrz. Jako dziecko uciekała w swe wizje. Moja przyjadółka miała poronić. Nauczyła się ufać im i używała tych „innych twarzy" )ako źródła informacji dającej emocjonalne wsparcie. Nagle zesztywniała i zobaczyłam w niej zdeterminowanie. Gdy ją ujrzałam. Z drugiej strony faktem jest. Błogo-sławieństwem jest to. by w ciągu jednej chwili zastąpić obiektywną rzeczywistość. Udręką to. Poszłyśmy do meksykańskiej restauracji. Nagle uka-zała mi się jej „inna twarz". że były one na tyle silne.zawsze nurtowało mnie pytanie: Czy przekroczy tę granicę? Jak bardzo źle to się skończy? Obserwowałam ją cały czas. Ta Szóstka doświadczyła błogosławieństwa i udręki wyobraźni wzmocnionej przez trwające całe życie. A gdy piła. Spoglądałam na nią i starałam się odpowiedzieć na pytanie: Czy ma spokojną twarz? Czy zacznie na mnie wrzeszczeć? Czy jej twarz przybiera już wygląd groteskowy? Czy zasypia? Wyobrażałam sobie jej różne oblicza z okresu. Działała w oparciu o to. Moja bliska przyjaciółka zaszła w ciążę po kilku latach starań. co dziać się będzie z jej twarzą. Była wtedy w takim samym stanie umysłu jak wtedy gdy samochód „spadał" lub pojawiały się „odmienione twarze" matki. promieniała. jaka będzie później. była w wyśmienitym nastroju i postanowiłyśmy umówić się. W ciągu paru sekund znałam całą prawdę. Nie mogłam jej tego powiedzieć. Było to dziwaczne. potem uspokoiła się i znikła. gdy sytuacja była dramatycz-na. . aby sprawdzić. gdy skręciła kierownicą. by uczcić to wydarzenie. Uległa projekcji. Planowałam pozostanie albo ucieczkę w zależności od tego. że ma potencjalny dostęp do bogatego i pełnego szczegółów świata wewnętrznego doświadczenia. Jej prawdziwa twarz nadal mówiła. podjąć drugą próbę (to symbolizowały zesztywniałe szczęki) i za drugim razem miało się udać. Zgodziła się także. gdy zaczęła pić. a dziewczynkę przerażała perspekty-wa upokorzenia lub bicia. czy nie ukryła gdzieś butel-ki.

by uzyskać dostęp do od-miennego stanu umysłu. Takiego właśnie przesunięcia uwagi dokonała. Postępuje zgodnie z nawykami. jak i zakamuflowanym dobrodziejstwem. bo najbardziej precyzyjny ję-zyk nie zapewni tego. w jaki każdy z typów sku-pia uwagę na swych dominujących problemach. że wyspecjalizowała się w pewnym szczególnym rodzaju intuicji. co jest potrzebne.w samochodzie. Niestety nasz nawykowy sposób kierowania uwagą służy nieświadomemu utrzymywaniu nas w kontakcie z informacjami podtrzy-mującymi neurotyczne problemy. Uwaga. Dla naszych celów ważne jest więc jedynie podkreślenie. . Książka ta poświęcona jest problemom cha-rakterystycznym dla różnych typów ludzi. gdy ujrza-ła to. na szosie . gdy potrafiła utrzymać się w realnym świecie . Wyobrażanie sobie te-go. musiała-by nauczyć się odróżniać myśli i subiektywnie rzutowane fantazje od trafnych intuicyjnych informacji. Początkiem jest zawsze wzmocnienie wewnętrz-nego obserwatora.miast pozwolić wyobraźni zawładnąć sobą. we wspierającym otoczeniu.mogłaby odkryć. Nie da się w tym przypadku korzystać z książki. Szóstka z przyzwyczajenia wyobra-ża sobie najgorsze i nie wie. Ta Szóstka jest bezkonkurencyjna w przewidywaniu najgorszego. odczytywanych np. Ćwiczenie uwagi Intuiq'ę najlepiej można określić jako efekt uboczny odcięcia się od nawykowych myśli i uczuć. w którym nawyk oddawania się wyobrażeniom na temat najgorszych możliwych rozwiązań bierze nad nią górę. Gdyby nauczyła się odtwarzania przesunięć uwagi. w związ-ku z czym nie mamy autentycznego dostępu do innych równocześnie obecnych wrażeń. Do-dała. że zapomina wyobrażać sobie to co najlepsze. ale przewidywanie naj-lepszych rozwiązań wydawałoby jej się fikcją. że sposób. które pasowały do jej dziecięcych potrzeb bezpieczeństwa. Takie wyższe umiejętności różnicowania istnieją w prakty-kach mistycznych. zanim wyobrażenia staną się zbyt rzeczywiste. co miało się wydarzyć w przyszłości. a więc wyobrażanie sobie tego. Powiedziała też. że epizod ten wydał jej się wtedy czymś całkiem naturalnym i znajomym. gdyby umiała skierować uwagę na inne tory.Szóstka ta opisała następnie swoje reakq'e emocjonalne. które leżą u pod-łoża jej strategii obronnej . Praktykować należy pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela. Opisana Szóstka wiele by skorzystała. z twarzy przy-jaciółki. że wydarzenia ujawnione przez drugą twarz przyjaciółki roze-grały się w ciągu kilkunastu następnych miesięcy. Ale czy Szóstka ta umiałaby dokonać precyzyjnego rozróżnienia pomiędzy fantazjami a trafnymi intuicyjnymi wizjami. gdyby na-uczyła się rozpoznawać moment. Dużo by jej dało. co najgorsze stanowiło kiedyś probierz rzeczywistości. może być zarówno przeszkodą. Bez podstawowego treningu uwagi ma-my tendenq'ę do nadmiernego skupiania się na sferze myśli. intuicja i typ Opis nawet najbardziej podstawowych praktyk wewnętrznych nie wchodzi w zakres tej książki. gdyby te dwa rodzaje doświadczenia były ściśle ze sobą splecione? Czy umiałaby nauczyć się wytwarzania trafnych intuicyjnych wizji w sposób dowolny? By moc wykorzystać w praktyce swój umysłowy nawyk. co najlepsze odrzucone zostałoby jako dziecinna fantazja. To dziwne.

uwalniają się od zniekształconego spoj-rzenia na świat. Dwójki (duma) zgodnie wierzą/ że umieją intuicyjnie modyfikować swoją autoprezentaq'ę. 45 Helen Palmer . Nadal jednak uderzające jest dla mnie to.Enneagram Już jako osoby dorosłe uczniowie moi przekonani są. Powtarzały się wspomnienia z dzieciństwa o konieczności rozszyfro-wywania dorosłych. ukryte za zewnętrzną fasadą. że mo-żemy mieć dostęp do szczególnej wiedzy o konfliktowych obszarach naszego życia? Czy opierają się na minimalnych sygnałach fizycz-nych czy też mają swoje źródło częściowo w autentycznej wrażliwoś-ci na problemy charakterystyczne dla naszego typu? . wiele sposobów przesuwania uwagi ku wewnętrznym wyobrażeniom. Przyjmijmy. Brzmi ona mniej więcej tak: „Rodzice nadawali sprzeczne komunikaty. które w nich zachodziły.W związku z Enneagramem specjalnie interesują mnie opowiada-nia ludzi. by intuicyjnie utrzymać więź z dominującymi problemami. jak i pomagała im w życiu. mają szansę uświadomienia sobie swojego intuicyjnego stylu. Czy sformułowania te opierają się wyłącz-nie na zniekształceniach płynących z psychologicznej projekcji? Czy mają swe źródło jedynie w wybujałym pragnieniu wiary w to. w miarę jak uczyli się modyfikować swoją uwagę. To co mówią osoby doświadczone w autoobserwacji o sposobach. wychwytu-jące prawdziwe intencje innych ludzi. Uczniowie odnoszą podwójną korzyść z nauki podstawo-wych praktyk. że Szóstki (nastawione paranoidalnie) czułyby się bezpieczniej z przekonaniem. że Dwójki (histe-rycy) czułyby się bardziej kochane mogąc wierzyć. w jakie zwracają uwagę na emocjonalnie obciążone sprawy osobiste. Ewidentna jest dla mnie rola ćwiczenia uwagi. a ja musiałem dotrzeć do prawdy" lub „Czułam jak dostosowuję się do wymagań innych ludzi". Sły-szymy sformułowania typu: „Stapiam się". że intuicja zarówno przeszkadzała. by móc wytrzymać stres życia rodzinnego. Jako instruktorka miałam wiele cennych obserwacji. które muszą podtrzymywać neurotyczne lęki. Szóstki (strach) jedno-głośnie twierdzą. który być może wcześniej działał w sposób nie-uświadomiony. Wróćmy do porównań typów. którymi nasze neurotyczne trudności wiodą nas ku odmiennym stanom umysłu. że problemy danego typu mogą predysponować do rozwija-nia intuicyjnych technik wychwytywania dokładnie tych informacji. Zobaczyłam. którzy przeżyli doświadczenia intuicyjne i związane z e-sencją. by móc wyjść poza ograniczenia własnej nerwicy. „Część mojej osoby wypy-chana jest do przodu". że mają szczególny intuicyjny wgląd w te obszary. Uczniowie opowiadali mi szczegółowo o wew-nętrznych procesach. Po pierwsze. Po drugie. Udało mi się opisać kilka nie-zwykle wymyślnych przesunięć uwagi używanych mimowolnie przez uczniów. Załóżmy. że mają doskonale nastrojone czujniki. które stwarzały problem w dzieciństwie. że zdolne są przewidywać (a więc i od-dalać) potencjalne niebezpieczeństwo. Na podstawie tych opowieści można sformułować hipotezę roboczą dotyczącą dróg. że są w stanie przybrać cechy osoby atrakcyjnej. „Przejmuję ich uczucia". Istnieje wiele „odmiennych twarzy". „Staję się nimi" lub „Stoję z boku i obserwuję". jest bardzo pouczające. by zyskać akceptację i miłość. Raz po raz słyszę znajomą opowieść.

szczególnie przestrzeni z tyłu. Dwójka. aby opisać swój charakterystyczny sposób mobilizowania uwagi.W przeciwieństwie do Szóstki. Także przestraszone dzieci łatwo dopasowują się. nauczyć się ste-rowania wewnętrzną uwagą tak. które rozwijają umiejętność różnico-wania między fantazjami będącymi projekcją osobistego myślenia a trafnymi wizjami intuicyjnymi niezależnymi od myślącego/odczu-wającego „ja". Jeślf jednak prosimy osobę doświadczoną w autoobserwacji o szczegółowy opis przeżycia tego typu. otwórz się na wrażenia i stop się z nimi. Chcemy czegoś.5 Dlaczego percepcje takie mają szansę ujawnienia się w punktach psychologicznego uszkodzenia naszego typu? Prawdą jest. Opowieść o „stapianiu się" lub „stawaniu się" bardzo mi przypo-minają mego czcigodnego mistrza sztuk walki. Mój instruktor daje polecenia: „Zejdź do poziomu hara [skieruj uwagę na brzuch].4 W Rondori. nieświadomie lecz . Dzieci rozpaczliwie wołające o miłość potrafią np. której świadomość przesuwa się poza granice własnego „ja". by innych zadowolić. rozwija się w nas potę-ga koncentracji. która chce się podobać. których dominu-46 Uwaga. a nie wyobrażanie sobie najgor-szego. to jeszcze jeden spektakularny pokaz umiejętności odczuwania na odległość. Gdy jesteśmy zaangażowani neurotycznie. Klasyczne Rondori. by zjednoczyć się z rodzicem lub 47 Helen Palmer . Przez to zmieniają się tak. Dzięki nim stale utrzymujemy kontakt z otoczeniem i z innymi ludź-mi. że prob-lemy wokół których skupia się nawykowo nasza uwaga to punkt star-tu dla psychiki podejmującej obserwację różnych jej przesunięć. powie prawdopodobnie „Stapiam się". czyli atak wielu osób naraz. człowiek atakowany jest jednocześnie z kilku stron. relacja jej zadziwiająco przy-pomina opis koncentracji uwagi w praktykach medytacyjnych. który jest chodzącym przykładem umiejętności włączania innych ludzi w obręb własnych postrzeżeń. u którego nigdy nie rozwinęły się jas-ne granice własnego ja." 3 W po-zycji gotowości zwanej „otwartym odczuwaniem" potrafi on dokład-nie naśladować mimowolne ruchy partnera sparingowego stojącego w odległości kilku metrów i schowanego za przesłoną. choć Dwójki przede wszystkim produkują opowieści. która się boi. Historię o „stapianiu się" możemy też usłyszeć od pacjenta z po-granicza psychozy (borderline). Dwójka może być w pełni zdolna do nauczenia się „dostrzegania innej twarzy". Może to być także głębokie przeżycie osoby zakochanej. Także stwierdzenie typu: „Widzę wewnętrzną twarz" przypomina efekty innych ćwiczeń. w wy-daniu laika. Musi mieć jasną percepcję przestrzeni ota-czającej własne ciało. które można wykonywać z zasłoniętymi oczyma. intuicja i typ jącym akcentem jest „stapianie się". Mogłoby być owocem ćwiczeń wyobrażenio-wych „na wewnętrzne oko". więc natężamy zmysły i skupiamy się na tym.Enneagram nieświadomie odczytywać cudze potrzeby we własnym ciele.

Jest jedy-nie źródłem wglądu i wehikułem twórczych mocy. Sposób. Może wnikać w obszary intuicji. 48 Uwaga. niczym nie jest kierowany. co mistycy nazywają spostrzeżeniowymi zasłonami. bo nie ma tam poczucia osobiste-go „ja". choć nie uświadamiasz sobie.6 Intuicja a esencja Intuicja pozwala nam dotrzeć do wielu informacji. Jako dorośli potrafimy jednak zaledwie nazwać nasze główne problemy. W takim stanie umysłu zachowujemy się naturalnie i trafnie bez uświadamiania sobie własnych myśli czy uczuć. Na poziomie esen-cji nie ma potrzeby uprawiania praktyk duchowych. Jeżeli in-tuicja podtrzymywała Twoje poczucie bezpieczeństwa i dobre samopoczucie gdy byłeś mały. Nikt niczego nie robi. 3. Od czasu do czasu w sposób naturalny docieramy do jednej z wielu jakości esenqi i w tych szczytowych momentach na mgnienie oka widzimy. okreś-lającą trzy siły obecne na początku wydarzeń. Zapewne broniłbyś się przed zgłębianiem tego. . takich jak język ciała czy mimika twarzy. w jaki zwracasz uwagę na kluczowe problemy w Twoim życiu może znacząco wykraczać poza obszar zwykłej percepcji. Jest to rodzaj poznania płynący ze stanu umysłu wolnego od myśli. Uwaga skupiona jest na jednoczącej więzi ze środowiskiem i innymi ludźmi. możesz ćwiczyć. gdy ciało porusza się pra-widłowo zanim wiemy. Intuiq'a nie polega na nauczeniu się odczytywania subtelnych sygnałów. Nie jest jednak esencją. Gdyby intuiq'a nie służyła Ci w okresie dzieciństwa.odwróciłbyś prawdopodobnie uwagę od swych wewnę-trznych spostrzeżeń. '• jak rozgrywają się one w świecie fizycznym. nie zdając sobie z te-go sprawy. doznawania wglądu czy kierowania się intuicją. w związku z tym jest bardzo pożądaną władzą. Struktura Enneagramu Struktura Enneagramu Dziewięcioramienna gwiazda reprezentuje związek pomiędzy dwiema podstawowymi zasadami mistycyzmu: zasadą Trójcy. co chcieliśmy powiedzieć. których dostrzeganie było nie do zniesienia . nie posiada. czym mógłby być ród ludzki. Zdolności te mogą trwać i w życiu dorosłym w postaci rzeczy-wistej wrażliwości. Blisko związana jest jednak ze zwykłym myśleniem i jeżeli nie wahasz się przed lekką zmianą własnych spostrzeżeń. nie umiemy natomiast powiedzieć. jaką dro-gą zapewnianiamy sobie informacje o przedmiotach naszej neuro-tycznej troski. intuicja i typ Jesteśmy w kontakcie z naszą esencją. gdybyś mu-siał uświadamiać sobie różne rzeczy. co powinniśmy uczynić i wypowiadamy prawdę zanim wiemy. to w wieku dorosłym prawdopodobnie często wykorzystujesz ją jako źródło informaq'i. Może ona wpływać na podejmowane przez Ciebie decyzje i przydawać Ci szczególnej wrażliwości w życiu osobistym.adekwatnie. do potenqalnej wrogości osób większych i silniejszych. zawiadującej stadiami wcielania w życie tych wydarzeń tak. mających władzę nad ich ży-ciem. i zasadą Siódemki (oktaw). że dzieje się coś niezykłego.

Trzy siły można by także nazwać tworzącą. przeradza się w następnej fazie się w siłę aktywną. gdy potrzebny jest dopływ energii. 50 Struktura Enneagramu dwie. Drugą i Trzecią. a nie tylko te K Punkt podstawowy gniewu Gniew uśpiony. Schemat ukazuje pewne nieoczywiste aspek-ty procesu. 3. że dla kreacji potrzebne są trzy siły. Obrazuje on ideę. Wisznu i Siwy. że jest to mo-del odwiecznego ruchu. Idea ta zachowana jest w chrześcijańskiej koncepcji Trójcy Świętej i w hinduizmie w po-jęciu trzech boskich sił stworzenia . Uwewnętrzniony strach Obawa przed własnymi Uwewnętrzniony wariant postawy 'Co czuję T" Zawieszenie uczuć. W różnych fazach przebiegu danego zdarzenia te trzy siły zmieniają swój znak. tj. które są widoczne. Wgłębiając się w symbolikę Enneagramu stwierdzamy. W §Punkt podstawowy strachu lRzutowanie uwewnętrzrmnego (0ll Punkt podstawowy postawy 'Co czuję?" strachu na otoczenie•'0Zawieszenie uczuć. moment. Zrozumiawszy jak trójca sił współpracuje ze sobą. możemy pomóc zdarzeniu trwać. Na przykład siła pojednawcza.Brahmy. by usprawiedliwić gniew. receptywną i pojednawczą. GNIEW Gnieww'stuszneii vs l Gniew uzewnętrzniony Gniew jest rozproszony Uzewnętrzniony wariant postawy "Co czuję T na przyjemne opcje. Gurdżijew. nazywał je po prostu silą Pierwszą. Według niego ludzkość jest ślepa na wszystkie te trzy siły. np.Zasadę Trójcy reprezentuje wewnętrzny trójkąt Enneagramu. 0§Zawieszenie uczuć. podstawowe źródło dla systemu Enneagramu. Trzeba mieć rację. by pod-trzymać trwanie zdarzenia. niszczącą i zachowującą lub aktywną. przyczyna i skutek. yy knemaagresja. . / Gniew uzewnętrzniony Gniew uwewnętrzniony Gniew jest łatwo dostępny. działają-ca na początku.

Pełny Enneagram to koło podzielone na dziewięć równych części." Nie odróżnia praw-dziwego „ja" od identyfikacji zawodowej. Agresywny uwodziciel. Mający status odpowiadający osiąg-nięciom. która nie zawiera żadnej wielokrotności trzech. prawo oktawy. Zasady te współdziałają ze sobą w szczególny sposób na wewnętrznych liniach schematu. w którym ostatnia cyfra powtarza się w nieskończoność (1:3 = 03333. zaczyna działać za-sada Siódemki. punkt Trzeci). Dojrzałe Dwójki okazują szczerą troskę i są wspierające. Relację między Siedmioma a jednością można wyrazić dzieląc l przez 7. Dawca Domaga się czułości i aprobaty. 51 Struktura Enneagramu Dziewięć typów 1. Manipulator. środkowy trókąt sugeruje istnienie trzech podstawowych problemów umysło-wych: obrazu (lub czaru.. zakończonych powtórzeniem pierw-szego.. co zrobił i osiągnął. W muzyce prawo to przejawia się w sekwencji siedmiu dźwięków. przedstawiające fuzję zasady Trójcy i zasady Siódemki. obecnych przy pierwotnym tworzeniu. Mistrz pozorów. 3. Opę-tany wizją siebie jako zwycięzcy.Środkowy trójkąt Trzy-Sześć-Dziewięć można też opisać matema-tycznie jako próbę ponownego zjednoczenia trójcy sił. Perfekcjonista Krytyczny wobec siebie i innych.) Gdy jakieś zdarzenie zostało zapoczątkowane. Ilustracją arytmetyczną jest dzielenie l (czyli jedności) przez 3. Osobowość typu A.. Przeświadczony o swojej wyższości moralnej. Zasada ta rządzi następstwem stadiów rozgrywającego się zdarzenia. Tym podstawowym problemom umysłowym odpowiadają namiętności. Wykonawca Chce być kochany za to. Poświęca się zaspokajaniu cudzych potrzeb.. Rywalizacyjny. Ma wiele różnych twarzy . że istnieje tylko jed-na słuszna droga. Poszukuje miłości i uznania. stara-jąc się być niezbędnym dla drugiej osoby. Dojrzałe Jedynki bywają krytycznymi piewcami powszechnej mo-ralności.pokazuje inne „ja" każdemu z przyjaciół.' Gdy stosujemy model Enneagramu do opisu człowieka... Od-raczający decyzje z powodu lęku przed pomyłką. Przekonany. Może sprawiać wrażenie bardziej wydajnego niż jest w istocie. Używający często sformułowań „powinienem" i „muszę".142857142857. tj. .. strachu (punkt Szósty) i zapo-minania o własnym „ja" (punkt Dziewiąty). co daje powtarzającą się serię 0. 2. co daje ułamek. Przedstawiony poniżej schemat pokazuje umysłowe i emocjonalne problemy trzech podstawowych typów osobowości.

Umieją pracować dla spra-wy. czują się prześladowane. w związku z czym przeciwstawiają się terrorowi w sposób agresywny. intensywnym przeżyciom. smakujący życie. a przyparte do muru . stymulujący w towarzystwie. Odkłada sprawy do jutra . Na ogół szczęśli-wy. seksowi. ideał nigdy nie jest dany tu i te-raz. dręczony niepewnością. chce być zawsze w dobrym humorze. Osobowość typu A . Oddają się pięknu i namiętnościom życia: narodzinom. nie-stały kochanek. nierealistycznym poczuciem presji czasowej. Szufladkuje obowiązki. przedkładaniem wydajności nad jakość pracy. 6. Boi się działać. gdyż wychylanie się naraża go na atak. 7. Tragiczny. antyautorytarny. łowca przygód. wiecznie młody. chce mieć wiele otwartych możliwości. nie angażuje się. Epikurejczyk Piotruś Pan. Dojrzałe Szóstki bywają świetnymi graczami drużynowymi. powierzchowny.poddają się. Obserwator Utrzymuje emocjonalny dystans wobec innych. co niedostępne.Dojrzałe Trójki bywają skutecznymi przywódcami. lojal-nymi żołnierzami i dobrymi przyjaciółmi. Wielu badaczy stwierdza związek osobowości typu A ze skłonnością do zawałów i choroby wieńcowej. artystyczny.typ osobowości charakteryzujący się nadmiernym napędem i nastawieniem rywalizacyjnym.Enneagram 5. Dojrzałe Czwórki są twórcze w wybranej przez siebie dziedzinie życia i umieją pomóc innym poradzić sobie z cierpieniem. lojalny. Obywanie się bez czegoś stanowi dla niego obronę przed zaangażowaniem. (pnyp. wiele zaczyna. Trudno mu podejmować zobowiązania. nieustający chłopiec. niechęcią do samooceny. Dojrzałe Piątki znakomicie podejmują decyzje. kompetentny-mi pracownikami od reklamy. bywają intelektua-listami w wieżach z kości słoniowej i wstrzemięźliwymi mnichami. smutny. tłum. Tragiczny Romantyk Przyciąga go to. obowiązkowy.) 53 Helen Palmer . wrażliwy. Adwokat Diabła Lękliwy. Szóstki z fobią są chwiejne. Szóstki nastawione antyfobijnie czują się wiecznie przyparte do muru. śmierci. Utożsamia się z przegranymi spra-wami. ale nic nie kończy. poświęcający się. 4. uczuć i rzeczy. Zobowiązania i cudze potrze-by wyczerpują go. Dyletant. kapitanami zwycięskich drużyn. nadmiernymi ambicjami. Chroni swą prywatność. tak jak inni pracują dla korzyści osobistych.myślenie zastępuje u niego działanie. . Skupiony na nieobec-nym kochanku lub utracie przyjaciela. Oderwany od ludzi.

Ugodowy. 8. Cudze potrze-by zna lepiej od własnych.nic nie znaczącą aktywnością. a prawdziwe cele . a w terapii predyspozycja podstawowa prawdopodobnie ujawni się w miarę postępu leczenia. | Skrzydła Punkty po obu stronach trójkąta Trzy-Sześć-Dziewięć stanowią warianty podstawowych typów osobowości. Osiągają wiele. lubiący walkę. 54 Struktura Enneagramu Dojrzałe Ósemki są doskonałymi przywódcami. czyli Dwójka i Czwórka. Dojrzałe Dziewiątki to świetni mediatorzy. Ma tendencję do trzymania dystansu. są dobrymi teoretykami. który gotów jest stanąć do walki. typami renesansowymi. Złość ujawnia w sposób pośredni. w podobny sposób skoncentrowane są na tworzeniu odpowiedniego wizerunku i podob-nie wcielają w życie różne warianty pytania „Co ja czuję?". przejmujący ster. i podobną predyspozycję do gniewu. która z początku wcale nie wygląda na przestraszoną. Ma tendencję do narkotyzowania się jedzeniem. Ma wielki szacunek dla przeciwni-ka. Kontaktuje się poprzez seks i bezpośrednią konfrontację. Oznacza to. stanie się prawdopodobnie bardziej jawnie lękliwa i paranoidalna (podstawowe cechy Szóstki) w miarę słabnięcia psychologicznych obron. Skrzydła Dziewiątki (Ósemka i Jedyn-ka) mają podobną predyspozycję do zapominania o sobie. tj. szczególnie gdy natrafiają na opór. Skrzydła dla trójkąta Trzy-Sześć-Dziewięć reprezentują uzew-nętrznioną i uwewnętrznioną wersję podstawowych problemów. Siódemka i Dziewiątka. czy nie. negocjatorzy. Skrzydła okalające Szóstkę (Piątka i Siódemka) także charakteryzują się para-noją i nawykowym strachem. Skrzydła każdego z . Staje we własnej i cudzej obronie. 9. Pragną zabez-pieczyć drogę przyjaciołom.Dojrzałe Siódemki świetnie syntetyzują. za głośno. Mediator Obsesyjnie ambiwalentny. Jawnie ukazuje gniew i siłę. Z łatwością zastępuje własne pragnienia pragnieniami innych ludzi. że dwa punkty okalające Trójkę.Szef Niezwykle opiekuńczy. nie stanowią uzewnętrznionej i uwewnętrznionej wersji tego typu osobowości. gdy znajdą się na właściwej drodze. Potrafią dać silne wsparcie innym. Żyje zbyt intensywnie: za dużo. o oso-bistych priorytetach. brak mu pewności czy chce tu być. Musi mieć wszystko pod kont-rolą. Oznacza to. czy chce być członkiem dru-żyny. za póź-no w nocy. Wojow-niczy. Dostrzega wszystkie punkty widzenia. czy nie. Na przykład skrzydła Ósemki. że Siódemka (uzewnętrzniony typ lękowy). telewizją i alkoholem. doradcy. Jedynie punkty trójkąta Trzy-Sześć-Dziewięć mają swoją wersję zewnętrzną i wewnętrzną na skrzydłach.

Dynamika typów Zasada Trójcy realizowana jest także w tym. ujawni drobiazgowe krytykanctwo. Dziewiątka (górna partia Enneagramu . Są to: aspekt dominujący.wyrażający uczucia w sposób udramatyzowany). który ujawnia się w warunkach normalnych (on właśnie nazywany jest ty-pem). choć zachowywałaby cha-rakterystyczne dla Czwórek melancholię. smutek i poczucie straty. przyjmie pozycję internali-zowania depresji. W poniższym wykresie punkt działania (stresu) wskazuje strzałka. przyczyniają się do nadania każdemu typowi osobowości większej wyrazistości. Także ktoś zajmujący punkt nie będący podstawowym. może przechylić się w stronę Ósemki (Szefa) i wyrażać złość tępym i upartym „nie po-pychaj mnie". Każdy typ jest więc w rzeczywis-tości związkiem trzech aspektów. aspekt ujawniający się. by zredukować stres poprzez kontakt z ludźmi. mimo podob-nych problemów i trosk. jeśli Trójka (Wykonawca) . gdy podejmujemy działanie (lub znaj-dujemy się w warunkach stresu) oraz aspekt ujawniający się w wa-runkach bezpieczeństwa (braku stresu). Ta druga byłaby bardziej wyrazista i rzucająca się w oczy. zaś punkt bezpieczeństwa znajduje się po przeciwnej stronie.będzie bardziej towarzyski i przyjazny. nie należy zapominać o istnieniu tego drugiego. Na szkoleniach poświęconych Enneagramo-wi uczymy się odróżniać subtelne odcienie u osób należących do tego samego typu i nazywać je.dominacja gniewu).Enneagram ma z siebie woli wyrażać złość biernie i nie wprost. z których każdy stymulowany bę-dzie przez określone sytuacje życiowe.punktów mają jednak duże znaczenie. W jednym i drugim przypadku jednak będą to zachowania bierne i pośrednie. która sa-55 Helen Palmer . że każdy typ osobo-wości składa się'z trzech aspektów. Gdy na przykład Obserwator (na ogół spokojny i wycofujący się) ulegnie stresowi przesunie się na pozycję Epikurejczyka. Każdy typ znajduje się pod wpływem obu swoich skrzydeł i choć jed-no z nich będzie dominowało w osobowości. Nie ma dwóch identycznych ludzi tego samego typu.będzie zwalczać depre-sję hiperaktywnością. ubarwiają bowiem dany typ. Jeśli będzie to Piątka (Obserwator). Na przykład Czwórka przechylająca się ku Piątce byłaby Czwórką bardziej wycofującą się i „prywatną" niż Czwórka zbliżająca się do Trójki. Jeżeliupodobni się do Jedynki (Perfekcjonisty). jakich dodają skrzydła. Zareaguje paradoksalnie . Odcienie. 56 Struktura Enneagramu STRZAŁKI MEDIATOR IX PERFEKCJONISTA Wl EPIKUREJCZYK . bardziej aktywna. na przy-kład Czwórka (Tragiczny Romantyk . może się przechylić w kierunku punktów sąsied-nich.

Uzasadnienie tego poglądu opiera się chyba na prostym ma-newrze . którzy ukształtowali charakter rozwijając najlep-sze aspekty swojego punktu aktywności/stresu. Znam też wiele relacji o tych. .na wymienianiu pozytywnych aspektów punktu bezpie-czeństwa i negatywnych aspektów punktu stresu. w kierunku działania (a co za tym idzie. zacznie się zachowywać jak Szef (kierując innymi i kontrolując osobistą przestrzeń). gdy przechodzimy z sytuacji bezpiecznej do działania (a więc wchodzimy w jakimś stop-niu w obszar stresu) stworzyło coś na kształt kultu bezpieczeństwa u entuzjastów Enneagramu. że zdrowie można osiągnąć opierając się na mocnych stronach punktu bezpie-czeństwa. Reagowanie na stan bezpieczeństwa wydaje się o wiele bardziej atrakcyjne niż reagowanie na aktyw-ność/stres. że osiągnięcie sytuacji bezpieczeństwa (np. wywołać reakcję stresową. Z moich rozmów z osobami reprezentującymi ten sam typ nie wy-nika bynajmniej. Sprzyjające warunki mogą. Działanie w warunkach bezpieczeństwa i stresu To że nasze myśli i uczucia zmieniają się. którzy uruchamiają negatywne aspekty swojego punk-tu bezpieczeństwa w obliczu obiecującej okazji życiowej. który przeżywamy w pełni i do końca. by ujawnić przymusowy charakter negatywnego nawyku. Strategia dążenia do bezpieczeństwa sugeruje.W ADWOKAT DIABŁA WYKONAWCA IV TRAGICZNYROMANTYK OBSERWATOR V STRZAŁKA WSKAZUJE KIERUNEK OD PUNKTU BEZPIECZEŃSTWA DO PUNKTU AKTYWNOŚCI (OD STANU BRAKU STRESU DO STANU STRESU) Gdy Obserwator poczuje się bezpiecznie. stresu) jako czynnik wzmagający natręctwa swoje-go typu. Rozmawia-łam z ludźmi. które celowo kultywują i wzbudzają negatywne emocje. Intencją zbliżania się do stresu jest celowe rozpalanie namiętności aż do punktu krytycznego. paradoksalnie. zrodzoną z braku doświadczenia lub z niepewności spowodowanej przeżyciami z przeszłości. Rozwijanie dobroczynnych możliwości związanych z punktem stresu to jeden z zasadniczych elementów takich technik terapeutycz-nych jak Gestalt i medytacja tantryczna. zakocha-57 Helen Palmer . Entuzjaści poczucia bezpieczeństwa skłonni są traktować poruszanie się wzdłuż strzałek w Enneagramie.Enneagram nie się z wzajemnością w odpowiednim partnerze) uwypukla korzys-tne aspekty tej sytuacji.

by maksymalnie go zirytowała. 58 Struktura Enneagramu Apollo. Nie spoglądaj prosto w słońce.Można zatem dążyć do wywołania ataku złości. bóg światłości. Można stawiać ucznia w sytuaqi tak zaaranżowanej. ucieleśnieniem męskich przymiotów jasności. Apolliński ideał dystansu i jasności.3 Oddając cześć Dionizosowi trzeba było skoncentrować się całkowicie na zmysłowości i uczuciach. stosowana przez Gurdżijewa. Apolla i Dionizosa czczono w tej samej świątyni. Metoda nadeptywania na ulubiony odcisk. Dionizos reprezentował kobiecy świat „życiowej ta-jemnicy krwi i sił ziemskich". Typy dumne mogą być zmuszane do nieustannego szorowania podłóg. rozumu.2 Wzajemna zależność między strategicznym podtrzymywaniem namiętności i jednoczesnym uczeniem izolowania się od nich wyra-żona została w misteriach delfickich. „odrzucania wszystkiego. Wywoły-wanie energii płynącej ze stresu i praca nad nią mogą być czynnikiem równie sprzyjającym rozwojowi jak kultywowanie umiejętności od-wracania uwagi od tak zwanych negatywnych emocji. Wejdź na chwilę do ciemnego baru i od czasu do czasu napij się piwa z Dionizosem. proporcji. również wykorzystuje ten mechanizm. Bez nich nie mógłby się rozwinąć jasny sąd. Czczony był w ciągu tego samego roku kalendarzowego na przemian z Apollem. Dopuszczenie do pełnej ich ekspresji w sposób naturalny pociągało za sobą zwrot ku pragnieniu obiektyw-ności i oderwania się od nich. co zbyt bliskie" wymagał zaś obecności na-miętnych pytań. liczby oślepia nad-gorliwych. dystansu i oderwania się od fizycznego świata.5 ENNEAGRAM STYLÓW/INTUICJI STAPIA SIĘ (ZESPALA) K WYCZUWA ZAKRES VIII WŁADZY l PORÓWNUJE SYTUACJĘ Z'IDEALNYM STANEM RZECZY" DOPASOWUJE VII SKOJARZENIA f DOSTOSOWUJE SIĘ DO CUDZYCH POTRZEB UŻYWA WYOBRAŹNI . a bez pełni przeżycia emocjonalnego oderwanie się od uczuć nie miałoby sensu. harmonii. a typy lękowe dostać polecenie medytowania w pełni księżyca na miejscowym cmentarzu. zamiast izolować się od niego.

Wyższe formy inteligencji różnią się od swoich odpowiedników osobowościowych. pełnym otwartości dostosowywa-niem się do środowiska i innych ludzi. a dojrzały typ dumny zapewne rozwinął w sobie autentyczną po-korę. Takie pojęcia na własny temat tylko marginalnie związane są z nieobronnym. Twórcy systemu Twórcy systemu Trzy typy wchodzą ze sobą w specyficzne relacje. Np. Gdy próbujemy prawidłowo zrozumieć wyższe zdolności umysłowe i cnoty emoqonalne. Wyższe aspekty umysłowe to automatyczne dążenie ku pewnym jakościom wiedzy nieupośredni-czonej przez myśl. właści-wie je na nim ulokować. by dysponując wykresem dziewięcioramiennej gwiazdy.DO WYCHWYTYWANIA VI TEGO CO UKRYTE ODRYWA UWAGĘ. Dokonał tego Oscar Ichazo. Cnoty zaś to automatyczne reakcje organizmu nie ukierunkowane przez osobiste upodobania czy awersje. 60 . ze docieramy do własne] esencji. Wyższe zdolności to utra-cone jakości esencji. Właś-ciwie me kieruje nimi „ja" myślącoczujące. Ichazo nazwał te wyższe jakości umysłowe Świętą Ideą. Ichazo określił następnie wyższe jakości życia umysłowego i emocjonalnego. Dzięki złudnie prostemu układowi tego. Każda z nich reprezentuje skuteczne rozwiązanie bolesnego problemu neurotycznego. V BY MÓC OBSERWOWAĆ ZACHOWUJE SIĘ JAK III KAMELEON: ZMIENIA PERSONĘ BY USPRAWNIĆ WYKONANIE ZADANIA N DOPASOWUJE SIĘ DO CUDZYCH NASTROJÓW ZpncyHelen Palmer 59 4. dojrzały typ lękowy będzie prawdopodobnie postępował odważ-nie. napotykamy na spore problemy Nie mają one bowiem nic wspólnego ze zwykłymi myślami i uczuciami. Łatwo jest więc wytworzyć sobie ideę czy pojęcie. Jakości esenqi to po prostu przeciwieńs-two najbardziej uszkodzonego aspektu każdego z dziewięciu typów. do których predestynuje dziewięć typów osobowości.Cnotą. gdy nasze myśli są pokorne lub gdy zmuszamy się do odwagi. Chodzi więc o to. co Gurdzijew nazwał cechami głównymi. wedle której problemy osobowości są wska-zówkami utraconych jakości esencji. otrzymaliśmy dostęp do kodu Enneagramu. Idąc za sufickią ideą. zaś wyższą jakość emocjonalną .

Grupa. czyli trzy formy ludzkiej inteli-gencji. aby odejść od Gurdzijewowskiego ideału „nazywania diabła po imieniu. który zapoznał go z nauką Zeń i ezoterycznymi podstawami sufizmu i Kabały." (punkt Piąty . opisane przez Gurdżijewa jako umysłowa.Szef) i „W stanie napięcia wycofuję się. które tutaj przedstawiamy pochodzą z artykułu Johna Lilly'ego i Josepha Harta (zamieszczonego w Transpersonal Psychologies) na temat treningu w Arica. ze ujemne nawyki są tak widoczne. Nazwy problemów przy dziewięciu punktach stosowane były jako podstawowe pojęcia przez nauczycieli Enneagramu.Niewinność). po prostu wiem jak dany problem się rozwiąże. nie mielibyśmy żadnych przesłanek do rozróżnienia tych dwu typów." (punkt Piąty .Twórcy systemu Prace Ichazo do roku 1970 nie były znane. którzy przez wiele lat prowadzili wywiady z grupami osób o tym samym typie i zestawiali ich cechy i zachowa-nia. Wiedza. że jako dziewiętnastoletni chłopak był uczniem pewnego mistrza. Powodem było to. z którymi zetknąłem się w mych dziwnych poszukiwaniach". Uczestniczyło w tym treningu około pięćdziesięciu Amery-kanów." 61 Helen Palmer . emocjonalna i pły-nąca z instynktów.Enneagram (punkt Ósmy . ze Ichazo wykorzystywał koncepcje sufickie znane wielu osobom dzięki pracom Gurdżijewa. słyszelibyśmy sformułowania generowane przez wyższe ośrodki psychiczne.2 Ichazo utworzył później Instytut Arica. Ichazo prawidłowo umieścił typy na dziewię-cioramiennej gwieździe. co produkt naszych czasów. W jednym ze swych rzadkich wystąpień publicznych Ichazo po-wiedział." (punkt Ósmy . że na ich pod-stawie bez trudu można określić różnice między dziewięcioma typa-mi. Napisał krótkie streszczenie dziewięciu typów osobowości. Ja wolałam je jednak zmienić. Gdybyśmy słuchali jedynie osób oświeconych lub niezwykle dojrzałych. Ciaudio Naranjo i Joseph Hart. Oryginalne nazwy i oryginalne strategie zadawania pytań kładły nacisk na negatywne punkty zainteresowania danego typu. Ichazo stosował ćwiczenia rozwijające „trzy mózgi".wszechwiedza) lub „Idę za siłą przepływającą przez moje ciało. Gdybyśmy na przykład nie mogli się oprzeć na takich specyficz-nych właściwościach jak „W stanie napięcia stwarzam konflikty. Mogłyby to być zdania „Nigdy nie przeżywam napięcia. Na podstawie takich wypowiedzi nie umielibyśmy odróżnić poszczególnych typów. które później odnalazł w pracach Gurdżijewa. opublikowane później w rozdziale o treningu w Arica w Transpersonal Psychologies. w której uczestniczył stosowała także tech-niki.Obserwator). Nie umielibyśmy też zaplanować strategii pomaga-nia im w rozwoju. Na rysunku przedstawiającym ośrodki umysłu umieszczono pierwotne nazwy typów. wśród nich John Lilly.1 Co najważniejsze. O swojej roli w przekazywaniu tych nauk powiada: „Arica to nie tyle mój wymysł. który obecnie ma swą bazę w Nowym Jorku. Wtedy właśnie zapo-wiedział trening psychoduchowy na pustym w pobliżu miasta Arica w Chile. by móc go wygnać". Używał także metody nauczania opartej na jakoś-ciach animalnych. Dzięki temu można było zweryfikować związki miedzy typami za pomocą wywiadów. Relacjonowali oni później. którą w tej szkole przekazuję pochodzi z wielu źródeł. . Enneagramy.

Sprawę podtypów ilustruje poniższa przypowieść. Jako osoby dorosłe wrażliwi jesteśmy na wszystkie trzy obszary koncentracji psychicznej stosownie do naszego typu. Wszystkie Trójki na przykład skupiają szczególną uwagę na problemach bezpieczeńst-wa. Jedna noga stołka była uszkodzona. ale jeden z tych proble-mów zogniskuje więcej uwagi niż pozostałe. Gwdiioff. TRZY OŚRODKI INTELIGENCJI GŁOWA SERCE BRZUCH OŚRODEK| INTELEKTU] WYŻSZY Ł OŚRODEK UMYSŁU ? i OŚRODEK| r EMOCJI . ale jeden z nich będzie dominował. Jeżeli Trójka doznała naj-większej krzywdy w obszarze podtrzymania własnego „ja" możemy przypuszczać. Ań Approacb to His Ideas (Routledge and Kegan Paul. więc w czasie dojenia myślał tylko o niej. Te trzy rodzaje relacji to seks (intymne i inne związki dwuosobowe). o naszej seksualności i o naszym życiu społecznym. prestiżu i własnej męskości/kobiecości. że mamy trzy podstawowe obszary naszych relacji. 112. 1973). Związki z psychologią współczesną . Ten problem znajdzie się także pod wpływem cechy głównej Trójki . Mleko sym-bolizuje tu karmiący wpływ nauki lub życia jako takiego. Wydaje mi się jednak. że tak bardzo obchodzą nas sprawy decy-dujące o naszym fizycznym przetrwaniu (samoochrona).J cyficznych własnościach poszczególnych typów ogranicza ich rolę| nauczycieli i przewodników ku wyższym stanom świadomości. Na nim będziemy bardziej skupiać uwagę. że nadmierne koncentrowanie się na spe.oszustwa. że jej głównym punktem zainteresowania będzie bez-pieczeństwo. relacje społeczne (grupowe) i ochrona samego siebie (nasz stosunek do osobistego przetrwania).Łatwiej jest oczywiście określać typy na podstawie negatywnych cech. Waldberg. by wydoić krowę. a jeden z nich jest zawsze bardziej uszkodzony niż dwa pozos-tałe. co zmniejsza lęk związany z tym obszarem.próżności i głównej namiętności . 62 Twórcy systemu Podtypy Rzadko jesteśmy świadomi pracy naszego brzucha. Przypowieść ta sugeruje. Pewien pas-tuch usiadł na trójnożnym stołeczku. Na nim właśnie szczególnie koncentruje się umysł. Można ją jed-nak rozpoznać dzięki temu.1 WYŻSZY OŚRODEK < EMOOft i? ''OŚRODEK SEKSU Ąfly OŚRODEK OŚRODEK INSTYNKTÓW RUCHU 1»' ••< Michael.

czego chce ode mnie moja rodzina zanim ona sama to wiedziała. dla których poszukują dro-gi do wyższych stanów świadomości i słuchanie opowieści o tym. za-interesowanych różnymi naukami duchowymi. kiedy pracowały Piątki (Obserwatorzy). Gdy-by potrafił jasno sobie uzmysłowić to." Nagle poczułam ulgę i wdzięczność. miałby dużą szansę uzyskania dowolnego wglądu w intuicyjny stan swego umysłu. z jakimi stykają się podczas medytacji osoby należące do różnych typów. . Jeden z Enneagramow Naranjo przed-stawia mapę głównych mechanizmów obronnych stosowanych przez poszczególne typy. jak zmie-niał swoje widzenie świata. Gdyby nie odniósł Enneagramu do typologii zachodniej. tym jak wyglądał i tym co powiedział. Ów Obserwator. które szczególnie zajmowały ich serca i umysły. Uzupełnienia modelu dokonał Ciaudio Naranjo. system nadal tkwiłby w obsza-rze wiedzy tajemnej. Prowa-dził on wywiady z grupami osób bardzo dobrze funkcjonujących. Chciałam też określić najczęstsze problemy. Naranjo prowadził wywiad z grupą Piątek na temat ich wczesnego życia rodzinnego. która rozwinęła się jako część jego dziecięcej strategii przetrwania. Według mnie Naranjo dokończył dzieło rozpoczę-te przez Gurdżijewa i rozwijane przez Ichazo. obronnym obszarze swojego życia. Ja nauczyłam się Enneagramu bezpośrednio od Naranjo. co już czynił w tym jednym. Zawsze inspirujące jest słuchanie. Pewiem bardzo wycofany Obserwator. że posiada on w tym obszarze właśnie szczególną wrażliwość. powiedział mniej więcej tak: „Wiedziałem. Opisowy język Ichazo trudno było przełożyć na język psychologii. jak postępowali oni w swych poszukiwaniach czegoś. aby „odczytać oczekiwania innych". Naranjo wiedzę swą czerpał z wywiadów z osobami wyszkolonymi psychologicznie. System Enneagramu rozwijał się początkowo jako ezoteryczna technika psychologiczna. Moja chwila prawdy przyszła tego wie-czoru. ostatecznie przekonał mnie do Enneagramu. Naranjo już przedtem znany był z integrowania wschodnich i zachodnich podejść do świadomości w swej pracy The One Quest.Enneagram Ichazo był mało czytelny. Wiedziałam. że prawdopobnie jest na tyle spostrzegawczy. że diagnoza typu nie musi być dostępna jedynie "wtajemniczonym" i umożliwił sformułowanie takich sposobów badania.3 Rozwijając Enneagram z powodzeniem połączył mądrość i metody mistycznej drogi prze-miany człowieka z intelektualną siłą modelu zachodniej psychologii. który brał częściowo udział w treningu w Arica i po-trafił włączyć Enneagram w krąg myśli psychologicznej. ponieważ opierał się na tyl-ko jednym z wielu głównych problemów charakterystycznych dla danego typu. czy osoby o takim samym typie interesowały się po-dobnymi praktykami medytacyjnymi. Ta luźno rzucona uwaga trafiła w coś. Wiedziałam natychmiast. Umiały one opisać sprawy. za pomocą których ludzie mogą sami określić swój typ na drodze obserwacji i słuchania ludzi do siebie podobnych. co od dłuższego czasu próbowałam sobie uświadomić. jak ludzie opisują powody. 65 Helen Palmer . siedzący przez cały wieczór wysoko na poręczy kanapy i obserwujący wydarzenia z bezpiecz-nego dystansu. Ja sama interesowałam się rozwojem du-chowym i treningiem intuicji bardziej niż psychologią. Chciałam jed-nak sprawdzić. co wychodzi poza ramy osobistego „ja". psychiatra chilijski. Udowodnił też. by móc opisać.Enneagram wąskim.

które opowiadały o swoim życiu. TO CO NAJGORSZE JEST TUTAJ' 66 Twórcy systemu . Jeden z moich przyjaciół.jezuita i entuzjasta Enneagramu . przyswoiły ten system właśnie dlatego. Rozpoznały one własne typy uczestnicząc w spotkaniach grup osób o podobnym ty-pie. często w bardzo trudnych warunkach. wzbogaciła system swoją wiedzą psy-chologiczną i kontynuowała prace Naranjo w okresie jego choroby i częściowego wycofania się z życia zawodowego. Kathleen Speeth. Czterdziestoosobowa grupa spotykająca się początkowo u mnie w domu. Wypowiedzi cytowane w tej książce pochodzą z nagrań w czasie takich właśnie treningów. z którymi żyją i pracują. Społeczności religijne żyjące i działają-ce we wspólnocie. Ja zaczęłam prowadzić wywiady z własnymi uczniami w roku 1976 w ramach szerszego programu badań nad treningiem intuiqi.zapisał kilka swoich myśli na temat poszczególnych punktów i ich relacji z myślą kato-licką. z czasem rozrosła się do kilku tysięcy osób. którzy dołożyli swoją cegiełkę do systemu Enneagramu.Na tym pierwszym moim treningu byli też inni. Inna z pierwszych studentek Naranjo. Bob Ochs . Od raOGNISKA UWAGI STANOWISKA INNYCH LUDZI KONTROLA "CO JEST W TEJSYTUACJI WŁAŚCIWE/ NIEWŁAŚCIWE' PRZYJEMNE VI OPCJE UKRYTE VI ZAMIARY III ZADANIE 'CZEGO LUDZIE ODE MNIE CHCĄ?' Z pracy Helen Palmer TO CO NAJLEPSZE JEST DALEKO. Te kilka stron napisanych przez niego w szczególny sposób za-płodniło środowisko jezuickie. Dr. że muszą zrozumieć wewnętrzny punkt widzenia osób.

kieruje swoją uwagę ku przyjemnym skojarzeniom i optymistycznym planom. co w niej prawidłowe. Ósemka . przedstawiony w tej książce. poprzez uczucia i poprzez inteli-gencję „z brzucha" ześrodkowaną w ciele.stara się ustalać cudze plany i punkty widzenia. Siódemka . " W Instytucie Arica Ichazo rozwijał swoje rozumienie systemu. Piątka . Skupia się wybiórczo na najlepszych cechach obiektów nieobecnych i najgorszych cechach obiektów obecnych. Dziewięć i Jeden) są naturalnymi „trzewiowcami".zmienia punkt koncentracji uwagi w zależności od dostępności lub niedostępności obiektów i innych ludzi.wyszukuje sygnały możliwej utraty kontroli. Ich wra67 Helen Palmer .ocenia każdą sytuację pod kątem tego.pragnie być zauważana i aprobowana przez innych ludzi.chce być dostrzegana i pozytywnie oceniana. proporcjonalnie do podjętych zadań i poziomu ich wykonania. Z koncepcji.Enneagram . Czwórka . Dziewiątka .lustruje otoczenie. Dwójka . Materiał do-tyczący uwagi i stylu intuicyjnego. że istnieją także trzy różne rodzaje intuicyjnej więzi . Trójka i Czwórka). iż posiadamy trzy rodzaje inteligencji (umysłową. Osoby „uczuciowe" znajdują się po prawej strome schematu (Dwójka. Główne punkty zainteresowania poszczególnych typów Jedynka . Przyjęłam zasadę weryfikowania określonego problemu na drodze przedstawia-nia go różnym grupom wielokrotnie zanim włączę go w charakterys-tykę typu. Stara się odkryć ukryte zamiary innych ludzi. Szóstka . emocjonalną i cielesną) wynika.zu postanowiłam ustalić taki sposób zadawania pytań. sta-nowi mój własny wkład w przekazywanie Enneagramu. który uwy-puklałby doświadczenia intuicyjne i związane z esencją.poprzez umysł. Jest wrażliwa na oczekiwania innych ludzi. a co nieprawidłowe. Trójka .broni swojej prywatności. On właśnie jest głównym współczesnym źródłem wiedzy o tym modelu i nadal pogłębia możliwości wykorzystywania Enneagramu jako środka przekształcania ludzkiej świadomości. Najłatwiej odbierają wrażenia intuicyj-ne za pośrednictwem własnego ciała. Osoby zajmujące miejsca w górnej partii Enneagramu (punkty Osiem.

Nie musimy się ograniczać w naszym intuicyjnym odbiorze informacji jedynie do sposobu najbardziej charakterystycz-nego dla naszego typu.żenią opierają się głównie na reakcjach emocjonalnych. l Musimy pamiętać. Każdy typ skupia się jednak na którymś z wy-cinków 360-stopniowego spektrum rzeczywistości. że jesteśmy w stanie rozwinąć cały szereg zdol-ności intuicyjnych. ENNEAGRAM MECHANIZMÓW OBRONNYCH (BUFORÓW GURDŻIJEWA)___________ NARKOTYZOWANIE SIĘ IX ZAPRZECZANIE REAKCJA UPOZOROWA VII RACJONALIZACJA WYPARCIE VI PROJEKCJA IDENTYFIKACJA IZOLOWANIE SIĘ Z pracy CIaudio Naranjo 68 IV INTROJEKCJA Twórcy systemu jakby próbowały odpowiedzeć na pytanie „O co chodzi w tej sytu-acji?" Osoby w danej grupie typów nawykowo skupiają uwagę na głowie. najbardziej odpowiadający jego głównym zainteresowa-niom. sercu albo trzewiach. Typy skupione wokół Dziewiątki zwykle spostrzegają poprzez ciało. Szóstka i Siódemka' Wrażenia intuicyjne wychwytują przede wszystkim za pośrednicy wem intelektu. Chociaż każdy typ . starając się nie-jako odpowiedzieć na pytanie „Kim ja jestem w środku?" Typy sku-pione wokół Szóstki (skoncentrowane na umyśle) postrzegają tak. W związku z tym na ogół ma swój charakterystyczny sposób zwracania uwagi na rze-czywistość. Osoby „um]B słowe" skupiają się po lewej stronie (Piątka. jakby próbowały odpowiadać na pytanie „Jaką zajmuję pozycję wobec otoczenia?" Skoncentrowane na uczuciach typy skupione wokół Trójki spostrzegają za pośrednictwem emoq'i.

deformujący obraz. Szóstka . by wcielić się w postać potrzebną do wykonania danego zadania. Trójka . przypominają bazę podstawowych praktyk medytacyjnych. które uczą jej skupiania i wycofy-wania. Dziewiątka czuje się zespolona z punktem widzenia dru-giej osoby (por. świadkiem wydarzeń.odwraca uwagę od myśli i uczuć. łat-wiej mu rozpoznać intuicyjny styl sobie właściwy. To co niedoskonałe „odstaje". by „wypełnić przestrzeń". który „mógłby przecież być doskonały". Dziewiątka . Emocje zmieniają się zanim umysł zdąży interweniować (por. Działa jak lustro. postrzegane jest bowiem jako błąd wyłaniający się z tła.ma poczucie fizycznego rozrastania się. Ósemka . którycn każdy typ dokonuje automatycznie w ramach co-dziennego. Wyczuwa obecność i siłę ludzi i sytuacji. kim inni chcą ją widzieć.może nauczyć się kierować uwagę w stronę charakterystyczną dla innych typów. Przyjmuje obraz | tego. dalej „Dwójka i Dziewiątka wyglądają podobnie"). Czwórki twier69 Helen Palmer . Czwórka . Odpowiednia zmiana „persony" następuje automatycznie. Po odpowied-nim treningu potrafi wyczuwać wiele różnych własności.jak kameleon zmienia „personę" i autoprezentację.dostrzega niewypowiedziane intencje kryjące się za zewnętrzną fasadą. Bie-rze na siebie ich cierpienie. Każdy styl intuicyjny opiera się na specyficznych przesunięciach uwagi.Enneagram dzą. Gdy zaist-| nieje więź. poddane rygorystycznej autoobserwacji. Czuje. Uwagę skupia na zadaniu lub na reakcjach innych na nie. co dalej robić.wyczuwa potencjalną doskonałość w zdarzeniach dnia codziennego. Intuicja umysłowa: punkty Pifć-Sześć-Siedem Piątka . właściwego mu spostrzegania. że potrafią przeżywać uczucia nieobecnych członków rodziny. . by stać się bezstronnym obserwatorem. że staje się tym.wchłania innych. Używa wyobraźni do rozszyfrowywania ukry-tych punktów widzenia. Intuicja uczuciowa: punkty Dwa-Trzy-Cztery Dwójka . Rezonuje emocjonalnie.dopasowuje swoje emocje do emocji innych ludzi. Intuicja cielesna: punkty Jeden-Dziewięć-Osiem Jedynka . kto przed nim staje i oddaje mu replikę tego obrazu. Te przesunięcia uwagi.empatycznie dostosowuje się do potrzeb innych ludzi. kochanków czy przyjaciół. dalej „Dwójka i Dziewiątka wyglądają podobnie"). któremu nie stają na przeszko-dzie osobiste myśli i odczucia. zanim Trójka na pozio-mie intelektu zdecyduje.

Spotkałam na przykład kilka par. w któ-rych punktach zetkniemy się prawdopodobnie z innymi. w których oboje byli Jedynkami (Perfekcjonistami). po czym jednoczą się z innymi w tej sferze. Przypadkowe elementy drugorzędnych zadań potrafią wywołać skojarzenia pozwalające rozwiązać pierwot-ny problem. Przypomina to nieco zjawisko osobowości zwielokrot-nionej. . Odsuwa problem i podejmuje inne działania. kim inni chcą. łatwo stwierdzisz. że życie to doświadczanie intensywnych uczuć i obawa przed porzuceniem. że źle od-czytujecie swoje intencje. że 70 Twórcy systemu ujawnią podobny punkt widzenia. oparte na charakterystycznych dla tych punk-tów zagadnieniach. Pięć. Ogniskowanie uwagi w relacjach z innymi ludźmi Jedną z korzyści płynących z umiejętności określenia własnego ty-pu oraz typów ludzi nam bliskich jest to. Raczej przej-mują światopogląd innych w całości niż dostosowują się do ich prefe-renq'i. Na przykład para złożona z Szóstki i Ósem-ki może spotkać się w punkcie Siedem. jaki sposób życia uważają za pożądany i poprawny. dla której Twój partner nie ma sam z siebie zrozumienia. inne aspekty usuwając w cień. a w których zrozumienie drugiego człowieka będzie wymagało pracy. Zapomina. Dziewiątki nie mają wrażenia przeskakiwania pomiędzy as-pektami swej osobowości. jeżeli Szóstka w stanie stresu przesunie się na pozycję Trzy lub Ósemka w stanie bezpieczeństwa przesunie się na pozycję Dwa (Dwójka i Trójka sąsiadują ze sobą. w sposób naturalny pojmujecie sprawy właściwe temu punktowi. Para Trójek (Wykonawców) zgodna będzie co do tego. twierdzi że sama przestaje istnieć. ze możemy zobaczyć. natomiast para złożona z Czwórek zgodzi się co do tego.umie łączyć odległe skojarzenia. Różne oblicza Dwójki mogą być przezywane bardzo auten-tycznie. Kiedy Dziewiątka stapia się. Jeżeli dwo-je ludzi należy do tego samego typu. ale nie stanowią dla siebie skrzy-deł w naszym schemacie). Zaryzykujmy pewne przewidywania dla pary Szóstka-Ósemka. Dziewiątki nie modyfikują swojej autoprezentacji. lub Dziewięć. powiadają „Stapiam się".Siódemka . Dwójki zmieniają się najpierw na poziomie emocjonalnym. Dwójka i Dziewiątka wyglądają podobnie Dwójka i Dziewiątka. choć nie pokrywają się czasowo. W związku typu folie a deux światopogląd jednego z partnerów potwierdzany jest przez drugiego (jeśli oboje należą do tego samego typu). Na ogół zgodni byli co do tego. opisując swoją intuicyjną więź z innymi ludźmi. Gdy przesuniesz się do takiej pozycji w Enneagramie. żeby była". jaką pozycję dotychczas zajmowała i jednoczy się z uczuciami i punktem widzenia innych ludzi. jest wysoce prawdopodobne. które odczuwa jako silniejsze od własnych. W czasie takiego stapiania się Dwójka bywa w pełni pochłonięta ekscytującym „byciem tym. Gdy Ty i partner spotykacie się w jakimś punkcie Enneagramu. że życie to ciąg nieustających wyzwań. Nie spot-kają się. Często także drażniło ich odnajdowanie w partnerze odbicia własnej krytyczności.

Pragnie wielu dobrych rzeczy. stres dla Ósemki). i przed Ósemką. Dłubanina domowa. by odczuć prawdziwą miłość. jak wiele partner dla niej znaczy. ale nie za blisko. Pożądanie (skrzydło Ósemki i punkt bezpieczeństwa Szóstki).na luzie.Spotkanie w punkcie Siedem Miła pogawędka o przebiegu dnia. gdy będzie miała na to ochotę. albo szukając miejsca. Jeżeli Ósemka stara się przejąć kontrolę. ale może łatwo wplątać się w sprawy drugo-rzędne i niewystarczająco określone (negatywny aspekt Dziewiątki). by nie odczytywać wycofania się Ósemki jako oznaki zerwania związku. że partner coś knuje. Szóstka przechodzi do punktu Trzy (osiąga swój punkt stresu) W tej pozycji Szóstka prawdopodobnie skoncentrowana jest na ty-le na zadaniach.albo oboje w tym samym pokoju. toasty. że aż oscyluje na granicy paranoi. więc w punkcie Dwa w cenie będzie u nich dobre jedzenie. Doznaje rodzaju zawrotnej hojności. do którego można się wycofać. Szóstka może zrej terować i przed zada-niem. Złość ta może się najpierw ujawnić w podejrzeniu. podróżach. by ulec wpływowi swej miłości dla Ósemki. Ósemki to typy zmysłowe. gdzie każde coś czyta. rzeczach do zro-bienia. opowiadanie o planach na przyszłość. innym razem wpada w paranoidalny szał niepewności. miła kompania. doglądanie garnków. spotkaniach ze znajomymi. Szóst-ka może się odprężyć na tyle. że Szóstka będzie na tyle rozsądna. wspieranie swoich ce-lów. . Jeżeli Szóstkę będzie stać na seks bez lęku i wycofania się. Planowanie wspólnych przedsięwzięć. Podejście do seksu . Ósemka wyjdzie. Przechodzi od silnej kontroli do ekspansywności. Jeśli Szóstka jest mądra . Szóstka odsunie na bok lęk związany ze skutkami swych działań. pozwoli sobie na to. Zestresowana Ósemka szuka odosobnie-nia. Małe gesty wiele dla niej znaczą. Wszystko jest wybaczalne. Ósemka spotka się z nią w pełni. 71 Helen Palmer . Miło gdy partner jest w pobliżu. Ósemka przechodzi do punktu Dwa (osiąga swój punkt bezpieczeństwa) Zachowanie Ósemki zmienia się. W tym punkcie prawdopobnie nie pojawia się seks (drugorzędny aspekt skrzydła Szóstki. rozrywki. czy jej się uda.Enneagram Spotkanie w punkcie Dziewięć Aktywne zespolenie. Spotkanie w punkcie Pięć Ukrywanie się w domu . ale może też zareagować paradoksalnie (rozzłościć się). zmusić Szóstkę do działania bądź też robi wykład na temat jej trudności z przejściem do działania. Raz jest podekscy-towana. czy nie.przyłączy się do zabawy. Należy mieć nadzieję. Chce się raczej opiekować niż kontrolować. uświadomiwszy sobie. Jeżeli Szóstka przesunie się na wysoką pozycję swego punktu bezpieczeństwa.

Rozumiem przez to. W załącz-niku zamieszczono podsumowanie aktualnych badań nad tworze-niem empirycznych podstaw Enneagramu i nad konstrukcją techniki diagnostycznej typu papier-ołówek. Powinni też traf-nie określać zmiany. a Ósemka zostanie bohaterem dnia. Zada-niem Ósemki będzie zatem rozpoznanie granicy między nachalnym przejmowaniem steru a adekwatnym wsparciem. Widziałam już kilka prób dopasowania Enneagramu do stoso-wanych współcześnie testów i innych zmiennych osobowościowych. ponieważ brak im podstaw empirycznych. sformułowano takie przyporządkowa-nie Enneagramu i kategorii diagnostycznych. Technika diagnostyczna typu papier-ołówek to ogólna nazwa wszelkich testów. Enneagram zajmie zasłużone miejsce w zachodniej myśli psycho-logicznej. nabierze właściwych wymiarów. które potwierdzają słuszność takiego a nie innego lokowania typów w ramach odpowiednich kategorii diagnostycznych. Nie wprowadzano jednak jakichkolwiek prób empirycznej weryfi-kacji czy też oparcia o fenomenologiczne dane zebrane w trakcie wy-wiadów z grupami osób o określonym typie. rprzyp. w których jedynym narzędziem badawczym jest kartka papieru i coś do pisania (najczęściej właśnie ołówek). W załączniku przedstawiłam streszczenie danych badawczych. gdy przecho-dzą do punktu stresu lub punktu bezpieczeństwa. 73 Helen Palmer . to co Szóstce jawiło się jako przeszkoda nie do przezwyciężenia. ale nic dobrego z nich nie przyjdzie Enneagramowi. Przyporządkowania takie wyglądają zachęcająco. tłum. Podręcznik ten stosowany jest pow-szechnie w Stanach Zjednoczonych przy ubezpieczeniach zdrowot-nych. Jednym z dowodów trafności tego przyporządkowania jest jego autoweryfi-kacja.Enneagram . jakie zachodzą w ich zachowaniu. Enneagram a kategorie diagnostyczne Enneagram.Ósemka może dać partnerowi wsparcie przejmując nadzór nad techniczną stroną przedsięwzięcia (Szóstka mogłaby odwlekać zajęcie się tym w nieskończoność). które zdaje się być najbardziej zgodne ze współczesną wiedzą psychologiczną. Szóstka będzie 72 Twórcy systemu z kolei musiała balansować na granicy między poddaniem się a dele-gowaniem odpowiedzialności. że wytrawni autoobserwatorzy powinni umieć ulokować siebie w Enneagramie na podstawie opisu głównych problemów charakterystycznych dla swojego typu. Jeżeli zadanie nabierze rozpędu. dopiero gdy będzie potwierdzony bardzo starannymi bada-niami. który teraz przedstawię stanowi schemat głównych kategońi diagnostycznych wymienionych w Diagnostic and Statistical Manual III. Revised (DSM IIIR)." Na podstawie przekazanej przez Naranjo wiedzy o głównych me-chanizmach obronnych oraz moich zapisów wywiadów prowadzo-nych na przestrzeni wielu lat.

Nie potrafimy wtedy przyjąć innego punktu widzenia.ENNEAGRAM PSYCHOPATOLOGII DSM: Socjopata VIII Typ bierno .ambiwalentny wg. Gdy utracimy zdolność przesuwania uwagi do neutralnego punktu wewnętrznego obserwatora.agresywny DSM: Obsesyjne . a nie „tym. Miliona. myślach i uczuciach charakterystycznych dla na-szego typu. DSM: Osobowość VI narcystyczna II DSM: Osobowość histeryczna DSM: Osobowość zależna Nie występuje w DSM DSM: Osobowość VI parano/c/a/na III Nie występuje w DSM Typ "uzależniony od pracy". W stanach patologicznych uwaga koncentruje się na. Miliona. osobowość typu A DSM: Osobowość schizoidalna DSM: osobowość unikająca DSM: Osobowość depresyjna DSM: Zaburzenia maniakalno -depresyjne Kategorie ujęte w DSM opisują głębokie patologie. dominacja obsesji.kompulsywny. nasze cechy stają się „tym.ambiwalentny wg. W kategoriach ćwiczenia uwagi. co czynimy". . l DSM: obsesyjne-kompulsywny Typ bierno . patologia to utrata zdolności stanięcia z boku i ob-serwacji. IX Typ aktywne . czym jesteśmy".

Przyjmuje stanowisko niezobowiązu-jące. Powiązania te zaczynają właśnie znajdować potwierdzenie w najnowszych badaniach psychologicznych. natomiast złość wyra-żana jest w sposób bierny i pośredni. Wynika z niego. nie są skłonne podporządkowywać się cudzym planom. Reakq'a upozorowana chroni go przed uświadomieniem sobie złości i prawdziwych uczuć. że typ obsesyjno-kompulsywny (Dziewiąt-ka). z dominaq'ą obsesji. Ambiwalencja bywa deklarowana wprost. Ambiwalencja przy podej-mowaniu decyzji. W języku Enneagramu.kompulsywna odmiana stanowiska obsesyjnokompulsywnego. ociąga-ją się i przejawiają inne tendencje opozycyjne. skrzydła Ósemki i Jedynki Punkt Dziewięć Według D6M . Typ aktywno-ambiwalentny według Miliona. Można zatem przewidzieć. Ściśle 75 . Wewnętrznie może objawiać tyle samo ambiwalen-qi co Dziewiątka. 74 Twórcy systemu Uściślenia diagnostyczne Typy cielesne: Punkt podstawowy Dziewiątka. Ich stanowisko charakteryzuje się stapianiem z życzeniami innych. w jakich sytuacjach życiowych (norma. Głównymi obronami są narkotyzowanie się i odracza-nie. stan bezpieczeństwa) dane zachowanie się ujawni. Wewnętrzne pytanie. Już sam wewnętrzny trójkąt na przykład wskazuje na pewne fascynujące za-leżności. Niektóre Dziewiątki mają cechy biemo-agresywne. Dziewiątka raczej pozostaje w konflikcie niż przyjmuje pozycję umożliwiającą zmianę. stan stresu. paranoidalny (Szóstka) i uzależniony od pracy (Trójka) współ-występują u tej samej jednostki. Obrona przed koniecznością podjęcia dylematu posłuszeństwo/ nieposłuszeństwo polega na rozpraszaniu uwagi na zadania błahe i drugorzędne. że choć przeżywają ambiwalencję związaną z własną pozycją tak samo jak bardziej obsesyjne Dziewiątki. Nie umie wybrać między chęcią buntu a chęcią by-cia posłusznym.Wewnętrzne linie w naszym schemacie obrazują wzajemne powiązania miedzy typami. Typ biemo-ambiwalentny wed-ług Miliona. Paradoksem bierno-agresyw-nych Dziewiątek jest to. Stwarzają pozory podporządkowania.obsesyjno-kompulsywny. W tym przy-padku mamy do czynienia z jednostkami bardziej upartymi i narze-kającymi. W terminologii Enneagramu skłaniają się one ku skrzydłu Ósemki (aktywnie buntowniczemu). Punkt Jeden Według DSM . Skłania się ku „dobremu" biegunowi konfliktu między posłuszeństwem a nieposłuszeństwem. Dziewiątka jest w konflikcie miedzy byciem „grzecznym" (Jedynka) i byciem „nieposłusznym" (Ósemka). ale nie wyraża jej. równocześnie jednak mnożą oskarżenia. które sobie zadaje częś-ciej brzmi: „Czy chcę tu być?" niż „Czy postępuję właściwie" (pytanie charakterystyczne dla Jedynki).

czego chce kochanek".typ socjopatyczny. skrzydła Dwójki i Czwórki Punkt Trzy Brak odpowiednika w DSM. Pragną przygo-dy bardziej niż władzy. Pociąga je raczej pozytywna wizja przyszłości niż koncent-racja na zadaniach bieżących. Typy uczuciowe: Punkt podstawowy Trzy. Nie reprezentują bardziej narcystycznego stanowiska pole-gającego na myśleniu o przyszłych sukcesach. Nie muszą uciekać się do konformizmu. Punkt Dwa Według DSM . by jakiekolwiek zaszczyty automatycznie im się należały. Trójka będzie jednak pracowała do upadłego. chcą być uznanymi przywódcami. Lansują obraz siebie jako zwycięzcy. Uwagę skupia na zada-niu. Trójki pragną władzy nad innymi. by zyskać uznanie.Helen Palmer . a Siódemka tylko dopóki zadanie będzie interesujące. Czują się zwolnione od odpowiedzialności. Potrzebują stałego potwierdzenia i aprobaty. Jego zdaniem istnieje tylko jedna słuszna droga. Trójka i Siódemka wyglądają podobnie Oba typy to pełni energii ekstrawertycy.typy histeryczne i zależne.Enneagram przestrzega zasad etycznych. uwa-żając to za dowód miłości . np. Podporządkowują się cudzym potrzebom. Na wszystko muszą zasłużyć. Zobowiązują się wykonać pracę jak najlepiej i jak nabardziej odpowiedzialnie. co zastępuje ciężką pracę nad ich osiągnięciem. Blokuje uczucia w imię działania. Poświęcają się. Ma przymus postępowania właściwie. uważają bowiem. Pracują dężko w nadziei na szybką nagrodę. Siódemki chcą zasmakować wszystkiego co dobre. nie na sobie.„Staję się tym. Typ niedawno odkryty w psychologii zachodniej. Utrzymują poczucie własnego „ja" dzięki 76 IŁ Twórcy systemu relacji z partnerem. Są optymistami. Trójki ujawniają czasem pewne cechy narcystyczne. szukają aprobaty u innych. Są konformistami. Aprobaty szukają w sobie. Nie uważają jed-nak. „Mój sposób jest właściwym sposobem". Typ zależny przystosowuje się na drodze posłusznego . chcąc kreować się na zwy-cięzców. że są ponad konwencjami społecz-nymi. wiarę w wyższość własnych osiągnięć i zasług. Punkt Osiem Według DSM . dbają o własny sukces i pragną uznania.

Trzyma się przeważnie kurczowo jednego związku. biernie odizolowani). poprzedni ustęp „Trójka i Siódemka wyglądają podobnie"). a także szczególnych praw. Punkt "Cztery Według DSM . przytoczona typowa historia rodzinna oraz omówione podstawowe dla danego typu problemy. Punkt Pięć Według DSM . aktywnie izolujący się). DZIEWIĘĆ PUNKTÓW ENNEAGRAMU 5. Typy Umysłowe: Punkt podstawowy Sześć. . skrzydła Piątki i Siódemki » Punkt Sześć Według DSM . przecho-dząc następnie do ich wariantów w następującej kolejności: Jeden-CzteryDwa-Osiem-Pięć-Siedem.typy depresyjne i funkcjonujące dwubiegunowo. W czasie wy-wiadów z oboma tymi typami uzyskujemy podobne relacje o izolo-waniu się od ludzi. z którymi prowadzone są wywiady. „Muszę być przede wszystkim wierny samemu sobie". Ma poczucie swojej wyjątko-wości.osoba paranoidalna.typy schizoidalne i wycofujące się.podporządko-wania. Uważa. Niektórzy twierdzą. W terminach Enneagramu: znaczne pobudzenie może się ujawnić w punkcie stresu Dwójki (depresja histeryczna) lub przy odchyleniu ku skrzydłu Trójki (hiperaktywność mająca na celu walkę z depresją). Kolej-ne rozdziały ułożone jednak zostały w porządku od Jedynki do Dzie-wiątki. Typ histe-ryczny przyjmuje postawę agresywną i manipulatorską. Inni relacjonują uczucia frustracji z powodu izolacji społecznej (unikający. Na wstępie każdego rozdziału zdefiniowany został dylemat psy-chologiczny. Uwagę skupia na ciekawej i optymistycznej przyszłości. w jakie poszególne typy zmieniają się przechodąc do punktów aktywności/stresu. 77 II. że są samowystarczalni i nie zależy im na bliższych kontaktach osobistych z innymi (schizoidzi. by zdobyć kontrolę nad partnerem. Nie próbuje na nie zapracować (por.typ narcystyczny. Wprowadzenie do punktów Najłatwiej zrozumieć. Na treningach sadzamy grupy. by łatwiej było z książki korzystać. w tej właśnie kolejności. które mu się z jej tytułu należą. Zawarłam tam także stresz-czenie typowych zachowań danego typu w bliskich relacjach z inny-mi ludźmi i z autorytetami. jak poszczególne typy oddziałują na siebie nawzajem czytając wpierw o trzech punktach osiowych mieszczą-cych się na wewnętrznym trójkącie Sześć-TrzyDziewięć. Idąc za tymi liniami słuchacz łatwiej dostrzega sposoby. że wobec tego nie musi oddawać się pracy. Punkt Siedem Według DSM .

Dla mnie ćwiczenie uwa-gi stanowi pomost między intelektem a intuicją i jest skutecznym środkiem pomagającym nam. Bardziej rozwinięte aspekty każdego typu zostały opisane w częś-ci poświęconej wyższym umiejętnościom umysłowym oraz cnocie emocjonalnej. ludziom Zachodu. Trudność w opisie aspektów podstawowej natury czło-wieka (esencji) polega na tym. że często mamy dostęp do informacji intuicyjnej wpływającej na nasze decyzje i nasze związki z innymi w sposób zupełnie nam dotychczas nieznany. Każdy z nas w sposób sobie tylko właściwy nauczył się radzić sobie w życiu. Jakości te niewiele mają wspólnego z naszą zwykłą świadomością i łatwo je niestety zbanalizować tworząc wyobrażenie tego. Rozmawia-łam z wieloma osobami. Pierwszym krokiem ku esenq'i jest rozwijanie w sobie wewnętrz-nego obserwatora. możemy stwierdzić. Trzecim integracja esencji w ramach dojrzałej osobowości. Ja także opierałam się na własnej intuicji. którzy ze mną praco-wali. jak dalece rozwiniętych zachowań można by się od ludzi spo-dziewać. Jednakże badając sposób. Ważne są dla mnie także intuicyjne style im właściwe. Prowadzono podczas tych spotkań wywiady z osobami należącymi do poszczególnych typów. Musi-my jednak pamiętać. który jest najbardziej typowy dla Twojego punktu bezpieczeńs-twa lub na stylu charakterystycznym dla osób utożsamiających się 81 Helen Palmer . za pomocą którego można dotrzeć do tej intym-nej sfery ludzkiej psychiki. Uważam te krótkie ustępy poświęcone uwadze i intuicji za pracę wstępną na drodze do pełniejszego rozu-mienia tych atrybutów naszej natury. które miały doświadczenia intuicyjne lub związane z esencją. nie podległym naszemu „ja" myśląco-czującemu. w jaki poszczególne typy koncentrują swoją uwagę. Mamy bowiem skłonność do traktowania esencji jako przedłużenia naszego „ja". Każdy rozdział zawiera następujące fragmenty: . ze każdy z nas ma możliwości korzystania ze wszystkich stylów intuicyjnych. gdybyśmy takie atrybuty posiedli. Opisałam problemy. ruchu i praktyk energetycznych. W rzeczywistości zaś do jakości podstawowych mamy dostęp jedynie w odmiennym stanie świadomości. na które nale-ży zwrócić uwagę oraz warianty każdego typu (podtypy). co tradycje duchowe określają jako jakości esencji.Enneagram z Twoim punktem aktywności/stresu. W książce tej zawarłam także materiał dotyczący tego. odzyskać więź z tym. traktu-jąc ją jako narzędzie. Każdy typ ma własne specyficzne predyspozycje intuicyjne. że łatwo je pomylić z wyobrażeniem tego. co każde-mu z typów pomaga się rozwijać. jak by było. Cały ten materiał zebrany został w czasie szkoleń w przeciągu ostatnich dwunastu lat.Mnie samą szczególnie interesują te fragmenty. w jaki kierujemy naszą uwagą i kultywując w sobie wewnę-trznego obserwatora. Drugim opanowanie kolejnych poziomów me-dytacji. Może się okazać. ze polegasz na tym stylu. Książka ta stanowi właściwie syntezę opowieści tysięcy uczniów. które dotyczą spo-sobu.

uraza dominująca:Namiętność: GniewWyższy stan Doskonałość umysłu:oSC Cechy drugorzędne . .Streszczenie dylematu Typowa historia rodzinna Główne problemy danego typu Wzory wchodzenia w bliskie kontakty z innymi ludźmi Przykład związku w parze złożonej z przedstawicieli różnych typów Związki danego typu z autorytetami Przykład interakcji z autorytetem.-. . . Punkt Pierwszy: Perfekcjonista • Osobowość nabyta Esencja GŁOWA SERCE Cecha TT.-. gdy każda z osób należy do innego typu 82 Wprowadzenie do punktów Styl kierowania uwagą Styl intuicyjny Otoczenia atrakcyjne dla danego typu Otoczenia nieatrakcyjne dla danego typu Sławni przedstawiciele danego typu Wyższa jakość umysłu Cnota Zalety Podtypy Co pomaga w rozwoju danego typu? Co dany typ powinien sobie uświadomić? 83 6.

Stąd też przeżywają często rozczarowanie tym. co postrzegają jako niedostatek kośćca moralnego u innych. a przede wszystkim zacho-wywać się bez zarzutu w oczach innych. że wewnętrzny krytyk jest wytworem ich własnego umysłu. co myśli i czyni Jedynka. Jedynki przekonane są. a mimo to bywa tak natrętny jak głos z zewnątrz. że nauczyły się surowej samo-kontroli. Wewnętrzny krytyk ocenia zwykle wszystko. Według Jedynek ich wewnętrzny krytyk należy do wyższej. skłonne są słuchać głosu swego sumienia tak.Seks: Kontakty z innymi ludźmi: Ochrona siebie: Zazdrość Nieprzystosowanie Lęk (zatroskanie) Dylemat Jako dzieci Jedynki były grzeczne. więc szczególnie kompul-sywne Jedynki poświęcają większość wolnego czasu samodoskona-leniu. że inni tak samo jak one dążą do samodoskonalenia. dopóki wszystko nie zostanie zrobione. Gdy byli młodzi zabraniano im realizacji ich naturalnych pragnień. iż głos ten ma swoje źródło w nich samych. Częstym elementem sposobu myślenia Jedynek jest głos oceniający. . co „powinni" i „muszą" zrobić. by każdy kęs przeżuć dziesięć razy. że odmawiają sobie przyjemności. Wolny czas poświęcają zajęciom konstruktywnym i poucza-jącym. Trzymaj się meritum. która doprowadziła do tego. prawi. każde słowo i każdy uczynek. Jedynki twierdzą. Jedząc obiad pamiętają o tym. Twój głos brzmi noso-wo. które inni mogliby zauważyć. że w Jedynce powstał wewnętrzny system kontrolny. Wspominaj ą bardzo bolesną krytykę. że życie jest ciężkie i na ulgę trzeba sobie zasłużyć. Siedząc w autobusie w drodze do pracy ćwiczą właściwą posta-wę ciała. Kto inny odczułby ją tylko gdyby popełnił poważne przestępstwo. jakby pochodził z jakiejś wyż-szej płaszczyzny istnienia. że prosto-linijność i dobro zwyciężą nad ciemną stroną ludzkiej natury. czego chcą od życia. śle-dzący automatycznie każdą myśl. brać na siebie odpowiedzialność. by uniknąć błędów. że cnota sama jest dla siebie nagrodą. nauczyli się więc nie dopuszczać ich do głosu. Tak są zajęci tym. Nauczyły się zachowywać właś-ciwie. a przyjemność należy odraczać. wojowniczo niezależni i przekonani. Automa-tycznie zakładają. lep-szej sfery niż ich myśli potoczne. Chociaż zdają sobie sprawę z tego. Kwintesencję światopoglądu Perfekcjonisty można znaleźć w ide-ałach głoszonych przez naszych purytańskich przodków. Perfekcjoniści na ogół nie zdają sobie sprawy z tego." Dziecięcy strach przed krytyką doprowa-dził do tego. Byli oni bar-dzo pracowici. skupiając uwagę na powinnościach. 84 Punkt Pierwszy: Perfekcjonista Zawsze można być jeszcze lepszym. Jeżeli na przykład wygłasza ona wykład. że rzadko zadają sobie pytanie. że stale czują w sobie obecność surowego kryty-ka. Wiedzą. wewnętrzny krytyk daje bieżący komentarz w rodzaju: „Mogłeś bardziej precyzyjnie wyrazić tę myśl.

zanim mogła skupić się na tym. na naukę. jak się ma moje umiłowanie przyrody i żyda na świeżym powietrzu do sztuki jako zajęcia o charakterze sie-dzącym. że we własnych myślach oskarżają się za prze-żywanie złości czy pożądania. Harmonogram powinności sku-tecznie eliminuje wolny czas. że zakłada on. a przymusem intensywnej pra-cy dla zaspokojenia wymagań psychicznego krytyka. I dlatego żywi urazę. co stanowi o w pełni zrównoważonym życiu. jak się mają moje prag-nienia malowania do moich przekonań politycznych. rodzi się w Jedynkach głęboka uraza do tych. przez co należy rozumieć. Kiedy ten głos wewnętrzny staje się szczególnie krytyczny. W naszej purytańskiej przeszłości także nie wolno było tańczyć ani bawić się. co należy robić lub co musi być zrobione. Mieści się w nim wszystko. . odwiedziny u chorego. że malowanie spra-wiało jej przyjemność. w którym mogłyby się ujawnić praw-dziwe potrzeby. ponieważ z poli-tycznego punktu widzenia wydawało mi się. Najpierw musiałam ustalić. że nie ma on już żadnej przestrzeni psychicznej. Perfekcjoniści czują przymus dobrego zachowania. że na dwa lata utknęłam w przygotowaniach. Czas kontrolowany jest przez rubryki w kalendarzyku.Jedynki opwiadają. w obrębie której mogłyby się ujawnić jego własne. Gdy ktoś przedkłada przyjemność nad poprawność. którzy zasad nie przestrzegają. Musiałam zreformować cały swój światopogląd zanim w ogóle zaczęłam wypełniać papiery na studia. Każdy krok musiał być tak dokładnie przemyślany. które mogły wymknąć się wewnętrznemu cenzorowi. Czas Jedynek jest ściśle zaplanowany. na swoich oczekiwaniach i na tym. jak tylko sądzić. Wewnętrzny krytyk jest tak wrośnięty w sposób myślenia Perfek-cjonisty. prawdziwe prag-nienia. ponieważ dawało to okazję do ro-dzenia się przyjemności i namiętności. gdy uporządkuje ży-cie i w pełni wywiąże się ze wszystkich zobowiązań. Musiałam też dokonać rewizji moich przekonań religijnych. co ją fascynowało. na gimnastykę. Urazę można zdefiniować jako różnicę między zapom85 Helen Palmer . Ta studentka Akademii Sztuk Pięknych musiała zdać relację przed własnym wewnętrznym sędzią. Próbując sprostać wymogom doskonałości. a jedno-cześnie w duchu oskarżają tych. że moje ekspresjonistyczne inklinacje są aspołeczne. z których wynikała konieczność zajmowania się pewnymi określonymi tematami w sztuce. Jedynce nie pozostaje nic innego. że naumyślnie oszukuje. O relaksie Perfekcjonista będzie mógł pomyśleć. Jest pora na kontakt z muzyką.Enneagram nianymi prawdziwymi pragnieniami. że stale przeżywa irytację. Pewna młoda Perfekcjonistka w taki oto sposób opi-sała swoje pragnienie wstąpienia na studia artystyczne: Tak bardzo tego chciałam. Uwaga Perfekcjonisty jest tak skupiona na tym. stawianym przez wewnętrznego krytyka. Następnie musiałam ustalić. Z odraczania przyjemności wypływa poczucie bycia w porządku. że wciąż nie mogłam złożyć papierów. iż każdy żyje pod ciągłym obstrzałem ocenia-jących myśli. którzy w ich mniemaniu łamią zasady bez cienia skruchy.

Rozwijają się u nich dwie oddzielne osobowości: jedna dla sytuaq'i „gdy mnie znają". natomiast w oddaleniu od rodziny i przyjaciół odprężają się i oddają seksowi. Jedynki typu „zatrzaśnięte drzwi" żyją podwójnym życiem i w ten sposób radzą sobie z problemem wewnętrznego podzielenia. uwalniają się fale energii fizycznej. Metaforę podzielonego domu można także zastosować do tych Perfekcjonistów. Na ogół nie wiedzą. niezależnie od tego. Często wiodą prym w walce o słuszne sprawy. nie zdają sobie sprawy z własnego zdenerwowania. Okresy inten-sywnego picia. Spostrzeżenie. Może wyjść z tej interakcji w poczuciu. Takie rozwiązanie może przyjąć niewinną formę 87 Helen Palmer . jak bar-dzo atrakcyjne są alternatywy. wewnętrzny sędzia ustępuje. Tam gdzie ludzie ich znają zachowują się w sposób odpowiedzialny i szacowny. Jedynka mieszka w podzielonym domu. że ma rację. Służą im z takim samym zaangażowaniem.Enneagram . Dojrzałe Jedynki po-trafią wykorzystać tę energię dla konstruktywnych celów. w znacznej mierze nieświadomy przypływów uczuć okresowo zalewających piwnice domu. by wewnętrznego krytyka uśpić. Gdy ją zdobę-dą. jakby w chęci powstrzymania potoku krytycznych słów. że każ-da sytuacja ma tylko jedno słuszne rozwiązanie. iż można przeżywać taką „złą" emocję nie ma dostępu do świadomości. z jakim inni pracują dla pensji lub dla sławy. Jedynka na ogół radzi sobie z nieakceptowanymi uczuciami skupiając się na błędach innych ludzi albo upijając się lub narkotyzując na tyle. z której można oskarżać innych o czy-nienie zła. że dyskutując wyraża gniew. że powiedziano po prostu parę słusznych prawd. Jeżeli przypływ namiętności jest gwałtowny. Jedynki nie akceptują gniewu. Uważają taką postawę za dowód po-siadania kośćca moralnego.Światopogląd Perfekcjonisty ma swoje źródło w założeniu. wybuchy wściekłości lub okresy dużej aktywności seksualnej to sposoby. Narasta ono co jakiś czas z powodu nieuświadomionych potrzeb. którzy tworzą związek typu „zatrzaśnięte drzwi" między psychicznym sędzią a zalewem uczuć zamkniętych w piwni-cy nieświadomości. druga dla sytuacji „z dala od domu". póki nie mają absolutnej pewności swej racji. Na górnym piętrze mieszka sędzia. ot-wiera drzwi chaosowi. Czerwona na twarzy i sypiąca oskarżeniami Je-dynka może nie zdawać sobie sprawy. że może być wiele słusznych dróg lub że to co dobre dla jednego nie musi być dobre dla drugiego. Myśl. Na-tomiast niedojrzałe Jedynki wykorzystują swój pociąg ku słusznym sprawom jako platformę. cóż powstrzymałoby zło przed unicestwieniem dobra? 86 Punkt Pierwszy: Perfekcjonista Oceny Jedynek koncentrują się głównie wokół spraw seksu i agre-sji. Gdyby ludziom wolno było czynić jak im się podoba. kiedy odczuwają złość. a ujawnianie dotychczas tłumionego gniewu daje poczucie wyzwolenia. w jakie Jedynka redukuje napięcie. Jedynki opowiadają się po stronie tej jedynie słusznej drogi. Gdy Jedynka jest przekonana. Nawet gdy wyraźnie tężeje im szczęka i zaciskają usta. Nie są zatem w stanie przyznać się do urazy. ponieważ te właśnie impulsy karane były w dzieciństwie.

• Przekonanie o własnej wyższości etycznej i moralnej. Poczucie doskonałości umieją osiągać w prosty sposób: doprowadzając do porządku mieszkanie.w kombinacjach typu bibliotekarka/prosty-tutka czy misjonarz/złodziej. a wdzięczność z tego powodu roz-brzmiewa w nich jak chóry anielskie. nie pasujących do standardów słuszności. Należę do tych 10% ludzi postępujących właściwie. których odruchowo oczekuje. co prowadzić może do: . co prawidłowe (standardy te potrafią być purytańsko wymagające). • Rozdwojenie „ja" na „ja zatroskane" w domu i „ja rozbawione" ujawniające się z dala od domu. gdy już pozwolą sobie na przyznanie się do nich. Inny sposób radzenia sobie z życiem w podzielonym domu pole-ga na przebaczaniu. • Kompulsywna potrzeba postępowania w sposób przyjęty jako słuszny. jeśli chodzi o naprawianie błędów.niezwykłego krytycyzmu oraz do 88 Punkt Pierwszy: Perfekcjonista . Jeżeli do błędu można się przyznać.wyjazdów na wakacje do miejsc. wewnętrzny krytyk łagodnieje. • Skłonność do naprawiania świata. • Robienie rzeczy właściwych. formułując dobrze zdanie. Przemieszczanie złośd powstającej z niezaspakajania potrzeb na cele zewnętrzne powszechnie uważane za słuszne. Jedynka potrafi wtedy patrzeć na swoje drobne grzeszki łagodniej." • Trudność w rozpoznawianiu rzeczywistych potrzeb. właściwie kierując rozmową. jeśli może przyznać się do winy bez upokorzenia i kary. Perfekcjonista potrafi sobie wybaczyć. Ze wszystkich punktów Enneagramu Jedynki są najbardziej wytrwałe i konstruktywne. Najważniejsze dla Jedynki sprawy to: • Wewnętrzne standardy tego. • Porównywanie'siebie w myślach z innymi: „Czy jestem od nich lepszy czy gorszy?" Wrażliwość na cudzą krytykę: „Czy oni mnie oceniają?" • Odraczanie decyzji z obawy przed popełnieniem pomyłki. • Wybiórcza uwaga związana z potrzebą naprawiania błędów. Strumień samooskarżających myśli. gdzie można zachować anoni-mowość i uniknąć odpowiedzialności. „Ja jestem lepszy/lepsza. Potrafią też przeżywać radość z dobrze wykonanej pracy. Może też ujawnić się w sposób bardziej dziwaczny .

" Tło rodzinne Jedynka relacjonują często. Jeśli zrobię i to. którą czerpie się zazwyczaj z nagród może ustąpić miejsca przyjemności czerpanej z samokontroli. Nie zdawałam sobie nawet sprawy z tego. przez co znienawidził swoje życie. Z czasem przyjemność. ale zamiast iść na koszykówkę myślałem sobie: „W porządku. by stabilizować niedojrzałych dorosłych w rodzinie. Przychodziła więc sobota. Pracę wykonałem i o to chodziło. Taka sytuacja rodzinna produkuje grzeczne dzieci.. że nie spełniły się jego marzenia i że czuł się zniewolony tym. Zmuszałem się do zasługiwania na przyjemności. by nie drażnić rodziców. Gdy Jedynki w taki sposób odmawiają sobie przyjemności napię-cie osiąga poziom krytyczny. By stać się człowiekiem doskonałym potrzeba bardzo wielu wyrzeczeń i ścisłej samokontroli. jak idealnie mogłoby być. Mój ojciec chciał być pisarzem. nie wyróżniano natomiast za poświęcenie. jak nie . co go spotkało. tak opisuje sposób kontrolowania własnych przyjemności. że każdy ma za dużo na głowie Pewnego lata kazano mi zmyć ściany w całym domu. ile miałam w sobie złości. wszystko było 89 Helen Palmer . Wysokim wymaganiom nie towarzyszyły żadne nagrody. Obiecywa-łem sobie. gdy czyniłem sobie te obietnice. że wyżywał się na nas za to.stale obecnego poczucia tego. W domu obowiązywały surowe zasady. by nie wpaść w kłopoty. więc ja musiałam opiekować się młodszym rodzeństwem. „Pomyśl. Czułam. W ręce trzymałam zasłonę. Często przejmowały rolę rodziców. ale przeżywał przy tym chroniczny lęk. że zerwałam tę ciężką kotarę. Stałam w oknie. Przez cały okres szkolny wzbudzałem w sobie chęć do nauki. Zawsze miało się uczude. Pewien księgowy. ale zamiast tego miał rodzinę. jak doskonała mogłaby być dana sytuacja. Zamie-nię więc koszykówkę na dwa dodatkowe obowiązki. z jakim czy-nili dobrze. Cnota sama dla siebie miała być nagrodą. Byłam tak wściekła. Matka często chorowała. by mogły nadal .Enneagram zrobione. pójdę w so-botę rano grać w koszykówkę. każdy musiał chodzić na palcach. zmuszone do kontroli własnego zachowania przez internalizację krytycznego głosu rodziców. wolno mi będzie wyjść. patrząc jak inne dzieci się bawią. Są wtedy zmuszone do pozbycia się ura-zy w taki sposób.to nie wolno. że muszę się wszystkimi opiekować. że jeżeli będę pilnie pracował przez cały tydzień. których unikałem. ale nawet gdy na nie zasłużyłem często sobie na nie nie pozwalałem. który w życiu zaszedł bardzo wysoko. Wiele Jedynek musiało przedwcześnie przejąć rolę dorosłego. że jako dzieci były surowo krytyko-wane i karane. co z czasem doprowadziło je do obsesji czynienia dobrze. więc Perfekq'onistów karcono za przewinienia. Na takim tle szczególnie widoczne są niedoskonałośd sytuacji realnej.

czego naprawdę chcą. o ile tylko cel jest tego godny. . Ruch uliczny nieprawdopodobnie mnie denerwuje. O matce także mówiono. Zaczynałem sobie wyobrażać. Jedynki odczuwają jako głęboką niesprawiedliwość fakt. Nie wytrzymuję. co robić należy. mogłabym jakoś wytrzymać. „są w nienajlepszym humorze" lub „próbują dzisiaj załatwić dużo spraw". Naprawdę okropnie musi czuć się człowiek. Namiętne przeżywanie gniewu w słusznej sprawie Jedynki często nie uświadamiają sobie własnej złości. Potrafią się bardzo złościć na ludzi. Taki nieuświado-miony gniew będzie tłumiony Gdy więc pojawi się wreszcie odpo-wiedni powód. W dzieciństwie karane były za ujawnianie pragnień. chcąc wymusić przepuszczenie poza kolejnością. Według mnie jeżeli wszyscy tkwimy w korku ulicznym. ale dopóki nie osiągną punktu krytycznego. Są przy tym wielce wrażli-we na to. Można wtedy wyrażać gniew bez poczucia winy. Czułem się potem świetnie. że ją przeżywam. Gdyby każdy po prostu przestrzegał przepisów. który pozwala w sposób bezpieczny wyrażać słuszny gniew w imię godnego celu. którzy naginają zasady do swoich potrzeb. że też opuszczam swoją kolejkę. Dlatego właśnie Jedynki pociąga rygo-ryzm moralny. jeśli inni przechodzą obojętnie obok jego poświęcenia i wysiłku. że jest słabowita i rzeczywiście przeżyła potem załama-nie. kiedy jakiś kierowca omija kolejkę na pasie wylotowym z auto-strady. Mogą mieć głowę pełną kąśliwych i uszczypliwych uwag. W końcu łaziłem późną nocą z młotem kowalskim w ręku. Byłem w domu grzecznym chłopcem i nie mogłem znaleźć żadnego sensownego powodu gniewu na rodziców czy na szkołę. Bardzo atrakcyjnym sposobem wyrażania złości jest poświęcanie się słusznej sprawie. w jaki wyrzucał z siebie nagro-madzoną agresję. Pewien architekt tak opisywał sposób. nie potrafią więc uzmysłowić sobie. gdy tak mnie wyprowadzano z równowagi. Złość znajdowała ujście w aktach wandalizmu. Brat był niedo-rozwinięty. że musia-łam z tym coś zrobić. będą uważały. Reaguję wtedy tak. uwolni się bardzo dużo nagromadzonej wściekłości. ale starałem się go chronić. Pewna łagodna z pozoru kosmetyczka tak opisała swoją irytaq'ę sytu-acjami na drodze. ale ilekroć pozwalałem sobie na jakąś przyjemność . szukając jakiegoś opuszczonego domu. A ja byłem duży i zdrowy.stwarzano we mnie poczucie winy. Zdarzały się jednak chwile. jak wybijam szyby. czego się wstydziłem. Nic im jednak nie powiedzą. wszyscy na tym cierpimy. chy-ba że będą absolutnie przekonane o swojej racji.ukrywać złość przed sobą samym. że jedynie „czują przy-pływ energii". który zmusza się do bycia dobrym. że 90 Punkt Pierwszy: Perfekcjonista tak niewiele nagród przypada w życiu za uczciwość i wysiłek. a ktoś skorzysta z okazji. wyrywam się naprzód i na oczach wszystkich przepycham się przed tamtym samochodem. że miałem ochotę coś zniszczyć. nigdy jednak nie uświa-damiałem sobie. Po prostu zaczynała tak we mnie narastać. co manifestuje się na-pięciami w ciele i ciągłym korygowaniem innych.

Najbardziej mnie podniecała moja anonimowość. Autentyczne pragnienia zostały wyparte i zastąpione całym szeregiem powinności. o których w domu nawet myśleć sobie nie pozwalałam. Wysiadałam w jakimś mieście i przez kilka dni byłam kimś innym. że gotowa jestem pójść na całość. a nikt nie wiedział. które zwiedziłam. Jeżeli istnieje groźba przedarcia się prawdzi-wych potrzeb do świadomości. Nikt mnie nie znał. lubiłam chodzić do sąsiednich dzielnic i sprawdzać. Mini-malny chociażby błąd nabiera niezwykłej wagi. którzy ujawniają ciemniejsze strony natury ludzkiej. Jedynkom udaje się czasem zrównoważyć napięcie wynikające z konfliktu między własnymi potrzebami a sędzią wewnętrznym. Lubiłam uchodzić za kogoś innego. Jako prostytutka wystawałam na ulicach szukając zarobku. powinieneś to zrobić. przy barze. wewnętrzny sędzia zaczyna karać. przez prowadzenie podwójnego życia. stale tlącego się pod uprzejmą powierzchownością. Jedynka przestrzega tam przepisów i etykiety. aż czułam. budynki wydawały mi się kolejnymi małymi pałacami. Pamiętajmy. czy uda mi się wcielić się we Włoszkę.w Greenwich Village . starając się w ten sposób zablokować wzburzoną falę reakq'i. Jako globtroter świetnie się bawiłam spotykając z ludźmi. nosiłam bardzo wysokie obcasy i najbardziej seksowne stroje. Uwagę ich skupia sędzia psychiczny. Uwaga skupiona jest obsesyjnie na błędach. Najsilnej utożsamiałam się z postaciami globtrotera i prostytutki. gdyż tych właśnie pragnień Jedynki za nic w świecie nie mogą zaakceptować u siebie. Jedynki szczególnie drażnią ci. Życie publiczne będzie po-prawne. jakie udało mi się znaleźć.w artystkę. Perfekcjonizm . Wsiadałam do byle jakiego pociągu i pozwalałam jednemu ze swoich wcieleń zawładnąć mną. w życiu pry-watnym natomiast ujawnia swoje ukryte fantazje. tak jak dawniej w Nowym Yorku. Wynikające stąd niezaspo-kojenie prowadzi do chronicznego rozdrażnienia.Wyzwolenie typu „zatrzaśnięte drzwi" Gniew i cierpienie Perfekcjonistów wypływa z niezaspokojenia ich osobistych potrzeb. bo nie martwiłam się wtedy. Gdy jako dziecko mieszkałam w Nowym Yorku. blokujący dostęp nieakceptowanych uczuć do świadomości. mó-wiąc trzema językami i opowiadając o wszystkich miejscach. a żaden piękny zachód słońca nie dorasta do oczekiwań. W czasie podróży zacząłam odgrywać różne postade. Pierwsza moja podróż do Europy była prawdziwym wyzwoleniem." Każda piękna twarz ma jakieś znamię. jak się naprawdę nazywam. Żydówkę czy . rodzice byli daleko. „Musisz to zrobić. to że siedziałam tam. które należy naprawić.Enneagram pokój ma kłęby kurzu w kątach. każdy 91 Helen Palmer . że Jedynki mieszkają w podzielonym domu. pozwalając by owładnęła mną prostytutka. co o mnie myślą inni i mogłam mówić rzeczy. a obca waluta wyglądała jak pieniążki z dziecinnej loteryjki.

bezustannie kontrolowa-łem swoje myśli. Jeśli dobrze pomalowałem ścianę. W dorosłym życiu ujawnia się to w dbałości o stosowny strój i sposób wypowiadania się. Gdy kontaktowałem się z nią. 92 Punkt Pierwszy: Perfekcjonista w zwracaniu uwagi na szczegóły. Jak Jedynki mogą być zadowolone z siebie skoro same przykładają do najlepiej nawet wykonanego zadania nieosiągalne standardy per-fekcji? Młody malarz pokojowy zestawiał dobrze wykonaną pracę ze wszystkimi czynnościami. Równie ciężko jest Jedynkom prawić in-nym komplementy. Kiedy po raz trzeci malowałem jakąś śdanę. Dzień miałem zaplanowany od początku do końca. Christian Science .Jedynki twierdzą. która chciała zostać wyznawcą Christian Science. by wykluczyć błędy i nieakceptowanie treści. stosowne do miejsca i czasu. że znalazłem sposób na uduchowienie naszej miłości poprzez kontrolę treści moich myśli. Przyznawane są one dzieciom za określone osiągnięcia szkolne i za dobre sprawowanie. które się za nimi kryły. Skupienie się na poprawności postępowania rozwinęło się w nich wtedy. myślałem jednocześnie z nienawiścią o plamie na suficie w sąsiednim pokoju i o tym. jeżeli nie wykonałem pracy na dany dzień bez zarzutu. tłum. i że się nie uczę. Z perspektywy Jedynki na pochwałę można zasłużyć dokonaniem skrupulatnego rachunku sumienia i precyzją każdego kroku prowadzącego do celu.) W USA nauczyciele klas początkowych używają zamiast ocen systemu nagród w postaci złotych gwiazdek. (przyp. działająca w USA w latach 1866-1910. w badaniu problemu w najdrob-niejszych detalach i w tendencji krytykowania tego.religijna doktryna leczenia chorób somatycznych za pomocą wiary. Gdyby nawet udało mu się wszystko zrobić doskonale. że wewnętrzny sędzia tak mocno się zakorzenił w ich sposobie myślenia. Nie mogłem zrobić kroku póki nie zbadałem swoich myśli i motywów. by zachować czystość intencji. Zarabiałem na studia jako malarz pokojowy. że za mało czasu poświęcam rodzinie i studiom. Wszystkie moje zachowania wobec tej kobiety musiały być szlachetne. (przyp. które w tym czasie musiał odsunąć na bok. Zmuszony byłem zachować czys-tość myśli i stale badałem. że bardzo je boli cudza krytyka. prawdo-podobnie wymagałby od siebie jeszcze więcej. Przez kilka lat byłem związany z kobietą. myślałem o tym.„Ta myśl była dobra. Nie byłem w stanie wyjść.) . że kontrolują nawet swoje włas-ne myśli. tłum. ponieważ dos-tatecznie ciąży im własna. ponieważ same czują się wtedy gorsze. Jej twórcą była Mary Baker-Eddy. Wymagałem od siebie zrobienia wszystkiego i to dobrze. System ten w szczególny sposób mnie pociągał. Wy-dawało mi się. Jedynki powiadają niekiedy. Byłem jak nauczyciel wydzielający w nagrodę złote gwiazdki"* . co inni zaakcep-towaliby jako porządną robotę. że znowu nie zdążę do domu i rodziny na czas. Wszystko wydawało się konieczne. czy nie kryją się w nich jakieś niestosowne motywy. ta myśl była zła". gdy jako dzieci czuły się zmuszane do podporządkowywania standardom zachowania narzuconym przez dorosłych.

Wydawało mi się. Przez lata całe powstrzymywałem się przed krytyką z obawy. W ten sposób pozbyłem się w znacznej mierze skłon-ności do oceniania ludzi. kiedy stwierdzają. że ludzie zaraz wpadają w obsesyjną pożądliwość czy też stają się zdeprawowani nadmiernym folgowa-niem swoim potrzebom. Dla Perfekcjonisty myśl. Jeśli zaś wybiorą to. U podstaw per-fekcjonizmu leży założenie. Nawykowe zastępowanie przez młodego narzeczonego swoich myśli myślami „lepszymi" skutecznie blokowało jakąkolwiek szansę odkrycia. opierając się na swoim widzeniu sytuacji. ze nie ma sensu ciągłe podkreślanie cudzych błędów. ludzie o odmiennych opiniach osiągną oczywiście oświecenie i zapanuje powszechna zgoda. Decyzje stanowią rodzaj paragrafu 22. ponieważ ludzie zdawali sobie sprawę. bo nie dostaną wte-dy tego. których poczucie bezpieczeństwa w dzieciństwie zależało od sztywnej samokontroli. że ktoś na kim mi zależy odsunie się ode mnie. Gdy uda się je odnaleźć. czego pragną. że każdy stara się czynić tak dobrze jak potrafi. nie pozos-tawiał sobie wystarczającej psychicznej przestrzeni dla ujawnienia się prawdziwych uczuć. Jedyn-ki doznają szoku. Zrozumiałem w końcu. ale i konstruktywne. Chciałem ludzi chronić przed kry-tyką.93 Helen Palmer . której sam sobie nie szczędziłem. Najważ-niejszym odkryciem dla Jedynki jest zdanie sobie sprawy z tego. zobaczyłem. czy "postąpiły prawidłowo. wspólne dla wszystkich. na co mają ochotę. Wybranie „tego co należy" może doprowadzić Jedynki do złości. . że dobro jest względne. Jedyna słuszna droga Dopuszczanie do świadomości rzeczywistych pragnień może sta-nowić duże zagrożenie dla osób. że inni nie podzielają takiego podejścia do życia. mog-łem krytykować ile mi się żywnie podobało. 94 Punkt Pierwszy: Perfekcjonista Odraczanie i zamartwianie się Konflikt pomiędzy nieświadomymi pragnieniami a potrzebą bez-błędnego postępowania staje się szczególnie widoczny w sytuacjach decyzyjnych. że nie ma czegoś takiego jak dobro absolutne czy absolutne zło. że każda sytuacja ma tylko jedno słuszne rozwiązanie. mart-wią się.Enneagram Z nadmiernej koncentracji na czynieniu dobrze wynika obsesyjne unikanie zła. Gdy zrozumiałem. Starając się kontaktować z kobietą w sposób najbardziej prawidłowy. Gdy nauczyłem się oceniać sytuację z cudzego punktu widzenia. że może być wiele słusznych rozwiązań sprawia wrażenie zaproszenia do anarchii. że potrafię uwzględnić ich punkt widzenia i że to co mówię jest krytyczne. że ludziom udaje się żyć w miarę moralnie bez ciągłej kontroli ze strony wewnętrznego sędziego i że otwieranie drzwi emocjom i pragnieniom seksualnym nie oznacza. czego naprawdę szuka w tym związku.

Boją się kompromitacji w oczach innych ludzi. by go kochano mimo jego niedoskonałości. że inni potajemnie je oce-niają. jeżeli się rozzłoszczę? Co się stanie. Trudno im uwierzyć. że partner może ich pokochać takimi. W przeszłości miłość została nierozerwalnie związana z dobrym zachowaniem. że jakiś aspekt ich przyzwyczajeń lub nawyków musi być odrażający dla partnera. z jaką wymierzają krytykę. 95 Helen Palmer . W . liczą. że na przyjemność i szczęście trzeba sobie zasłużyć i zapracować. Cierpią. Nie uświadamiają sobie. gdy musi przyjąć odpowiedzialność za czyn. Jedynki poszukują związku idealnego. że . bo sądzą. że partner z czasem i tak odejdzie. Jedynka przeżywa szczególnie silny dylemat wtedy." Jedynki nie zdają sobie zwykle spra-wy z intensywności swojej złości. „więc skończmy z tym od razu za-nim się zaangażujemy głębiej. iż w tej samej osobie muszą być zarówno zalety. że uda im się poprawić to. Jeśli już raz dostrzegły w kimś zalety.Enneagram Gdy napięcie osiąga stan krytyczny Jedynki zaczynają się tak bar-dzo obawiać odrzucenia. jak i wady. że są krytykowane. Chcą się poświęcić doskonałości. Jeżeli Jedynki stracą z oczu cele. Perfekcjoniści twierdzą. co mniej korzystne. gdzie nikt jej nie wygłaszał. a jeżeli zło wyjdzie na Jaw. Nie wiedzą. jak i wady. Podchodzą więc do intymnych związków z napięciem wywodzącym się z ciągłego suro-wego kontrolowania siebie w nadziei. Gdy Jedynki są tak mocno przekonane. na co nie zasługuje i na co sobie nie zapracował. którą partner wnosi do związku. „Co będzie. gdy są zakochani.Lęk Jedynek rośnie. w jaki sposób niewer-balnie przekazują innym swe oceny. W miarę pogłębiania się intymności Jedynki przesadzają w ocenie swoich drobnych ułomności. W związku z tym Jedynki czują. często boli równie mocno jak treść tej krytyki. akceptując zarówno ich zalety. boją się utraty cnoty praco-witości i obniżania standardów do poziomu motłochu.działając w samoobronie . Dochodzi do kłótni. Związki intymne Najskrytszą potrzebą Perfekcjonisty jest to. jaki-mi są. że uda im się ukryć wady. podsycanych przekonaniem. który może się spotkać z dezaprobatą innych ludzi. jeżeli nie spodobają jej się moje gusty artystyczne?" Perfekcjo-niści przyjmują robocze założenie. gdy przyjemne cele stają się przystępne. że siła. jakie chciały realizować w swo-im związku lub zaczną odczuwać zagrożenie czy zazdrość. bar-dzo pomaga im sprawdzanie rzeczywistych opinii innych ludzi. jeżeli wykryją u siebie jakąś niedoskona-łość. To wewnętrzne napięcie wzmaga przekonanie. Stawiają go więc na cokole. powróci skłonność do krytykowania wad partnera. W miarę narastania lęku Jedynki słyszą krytykę nawet tam.zaczynają atakować partnera. że nie zasługują na miłość. Trudno im zaakceptować fakt. partner odejdzie. że obronny mur oceniających myśli znika na długo. Niewinne rozmowy wydają im się pełne nega-tywnych podtekstów. Według Jedy-nek motłoch przywłaszcza sobie to. wybaczają mu słabości charakteru i nie potrafią zauważyć mieszaniny cech dobrych i złych.

Wydaje mi się wtedy. Ale gdy poczuję. ze jest niezwykle dowcipny. Jedynki nie ulegają łatwo własnym potrzebom psychicznym. ogromnie oczytany. ponieważ zgadzają się co do tego. dobrze mi z tym. Kochają w sobie nawzajem swoją etykę za-wodową i pracowitość. Jeżeli uczucia te nie znajdą ujścia. Na-wyk oceniania innych (właściwy Jedynkom) znika. co takiego ich złość wywołało. skoncentrowanego wokół szacunku dla zdrowia fizycznego i prawidłowego sposobu zarobko-wania. dopóki potrzebne jej będzie ujście dla aktualnej irytacji. zaczyna aktywnie wyrażać gniew. ponieważ jest ona czymś złym. Jeżeli któreś z partnerów zacznie mieć wątpliwości. Gdy intymny związek znajduje się w okresie niekorzystnym i Je-dynka ma wrażenie. Para taka potrafi czerpać satysfak-cję z praktycznego i niezależnego życia.poszukiwaniu ujścia dla nagromadzonych frustracji zaczną kontrolować jego zachowa-nie. mogą powstrzymywać się od mówienia o sprawach wymagających zmiany. na które się zapracowało. zaczną się kumulować nieuświadomione frustracje. że mają ochotę rzucać talerzami. szlachetny czy co tam jeszcze. zaczynam sprawdzać. jeżeli mogą przy-znać się do błędu. ze jej wypowiedzi są cięte i oskarżycielskie. że są tak wściekłe. wysiłek i dobre zamiary partnera. czego na-prawdę pragnie. Perfekcjoniści nie umieją rozmawiać o swej zazdrości. Umieją odróżnić inteligencję od wartości pod-stawowych: uczciwości i wysiłku. by wyrównać rachunek. starając się ze złością przywołać go do porządku i zmusić do poprawy. ale nie zdawać sobie sprawy z tego. gdy potrzeby te nie są zsynchronizowane z ich wyśrubowanymi standardami etyki. Gdy związek intymny znajduje się w okresie korzystnym. co myślą o mnie inni. jeżeli dostrzegają rozterki. Jeżeli partner potrafi rozpoznać te sygnały narastającej złości i interweniować. jaki sposób żyoia jest idealny. jeże-li Jedynka potrafi przyjąć . Nie będą jednak wiedziały. Nie bę-dzie umiała odzyskać dobrego obrazu partnera. co w nim wybitne. precyzując źródło frustracji -może to wiele pomóc. Doce-nianie znaczenia radzenia sobie w życiu jest dla nich pomostem do stabilizacji. W związkach intymnych może to do-prowadzić do wypierania złości jako nieakceptowalnej emocji. Dopóki tego kogoś lubię. że partner przynosi jej wstyd lub jaskrawo łamie jakąś regułę zachowania. a także doceniać osiągnięcia. Jedynki bardzo dobrze reagują na umiejętność przyznania się do błędu. Gdy spotykam kogoś po raz pierwszy dostrzegam przede wszystkim to. że ten ktoś tak bardzo mnie w moich oczach przewyższa. Przykład pary złożonej z dwóch Jedynek: para Perfekcjonistów Jedynki często tworzą parę. Będzie wywlekać dawne żale i roztrząsać je wciąż na nowo. że tak go spostrzegam. że muszę 96 Punkt Pierwszy: Perfekcjonista się bronić lub gdy zaczynam się niepokoić. szcze-gólnie wtedy. nawet ma-jące wgląd w siebie Jedynki zdadzą sobie sprawę z tego. ile ma plomb w zę-bach. Moim największym zmartwieniem jest to. Jedynka nie mająca dostatecznego wglądu może być wyraźnie rozzłoszczona. Perfekcjoniści bywają szczególnie lojalni. Związek na pewno ma charakter intymny.

U Perfekcjonistów rozbudzenie seksu może być zapowiedzią równoległego rozbudzenia ekspresji twórczej. np. jako że złość oceniana jest negatywnie i zwyk-le prowadzi do odwetu. których druga strona nie akceptuje. gdy ignorują własne pragnienia. Gdy znie-sie się zakaz w obrębie jednej sfery życia emocjonalnego. iż czas zdiagnozować i zaspokoić rze-czywiste potrzeby. jest niewspółmierna do realnej sytuaq'i. Bezpośrednie wyrażanie złości świadczy o poczuciu bezpieczeńst-wa w danym związku. jest to z pewnością dowodem zaufania z ich strony.strażników racji osta-tecznych. bo chcą wiedzieć dokładnie.pomoc partnera w rozpoznawaniu ukry-tych potrzeb. twór-czość lub pożądnie. jeżeli ulegną atakowi złości. Świadome siebie Jedynki wiedzą. mogą więc wykorzystać rodzącą się złość jako sygnał. Jeżeli dopuści się do nawarstwiania nierozpoznanej złości. którzy mają władzę. że czują się kochane. chętnie złożyliby podej-mowanie wszelkich decyzji w jego ręce. jeżeli partner wysłucha ataku złości i nie wycofa się. Jedynki potrzebują autorytetów. nieakceptowane impulsy.Enneagram złym nawyku drugiego i zacznie go oskarżać. że potrafi zaobserwować rodzenie się gniewu i zaczyna tworzyć sobie obraz problemu. milczącej umowie. Gdy Jedynka zaakceptuje swo-ją złość jest w stanie wyrazić inne. że czują się przegrane. Złość wyrażona przez Jedynkę może przyjąć przerażające rozmiary. Wszak w dzieciństwie karane były za uleganie osobistym potrzebom. Uzasadniona pretensja stanowi konieczny wentyl dla innych sfrustrowanych potrzeb. Szczególna wrażliwość na uchybienia czyni jednak Perfekcjonistów bardzo czujnymi wobec błę-dów czy niesprawiedliwości popełnionych przez tych. partne-rzy mogą odsunąć się od siebie i trwać w pełnej napięcia. Wybucha jak wulkan. Jeśli Jedynki zwierzają się ze swych pragnień. czego się od nich oczekuje 98 Punkt Pierwszy: Perfekcjonista . umysłowy krytyk usuwa się w cień i wszystkie moce nieświadomości stają się bardziej dostępne. Oznacza to bowiem utratę kontroli nad ujemną emocją. Jeśli mamy do czynienia z parą. Może się też zda-rzyć. dopóki Jedynka nie przekona się. pozostanie poczucie rozdrażnienia grzechami tego świata. Gdyby taki autorytet się znalazł. by nie poddawać sprawy pod dyskusję. Powiadają także. zawsze tlić się będzie jakaś pretensja do partnera. która zaakceptowała swoją złość. zamiast mówić o tym. problem często przybiera realne rozmiary zamiast obsesyjnie koncentrować uwagę. Jedynka. Tli się jeszcze po zakończeniu kłótni. które wytyczyłyby linię działania. że jedno z partnerów dojdzie do wniosku. Dopóki nie zostaną one zaspokojone. relacjonuje często. Związki z autorytetami Perfekcjoniści poszukują autorytetów . że wina leży w jakimś 97 Helen Palmer . co powinno być zrobione. że złość często ro-dzi się. że nie zostanie porzucona z powodu pragnień. tak jakby dawna uraza nigdy nie wygasała w pełni. Jedynki twierdzą. Gdy potrzeby te zostaną zaspokojone.

ponieważ wygłaszają mnóstwo uwag krytycznych. będą się powstrzymywać od działania. Jedynki przyjmą na siebie odpowiedzialność. że boją się przeciwstawiać autorytetom w sposób jawny. Są niezwyciężone. Jeżeli grozi im kompromitaqa lub muszą pierwsze podjąć ryzykowną decyzję. Atutem Jedynek jest ich duża sprawność organizacyjna i umiejęt-ność znajdowania satysfakcji w rozwijaniu swoich kompetencji. że dana droga jest słuszna. Nie czują się dobrze w interakcjach wyma99 Helen Palmer . Jeżeli ktoś. Wolą przewidywalną strukturę i system reguł. Jeżeli przywódca postrzegany jest jako zdolny i sprawied-liwy. żywią jednak nadzieję. Jedynka skłonna będzie skupić się na jakimś uzasadnionym lecz nieistotnym błędzie.i czują się bezpieczniej. bez których decyzji nie da się zreali-zować. szczegól-nie dotyczących szczegółów i procedury. Jedynki funkcjonują zgodnie z regulaminem. podejmując decyzje. że szefowie zauważą ich rzetelną pracę i zapropo-nują zasłużoną nagrodę. z obawy przed odwetem lub koniecznością przyzna-nia się do błędu. by w ten sposób sobie ulżyć. Cenią sobie związki z ludźmi potrafiącymi sprawnie działać. Wadą Jedynek jest to. W Jedynce może się gromadzić nierozpoznana frustracja. Po-trafią stawić czoła przeciwnościom. Aby dobrze funkcjonować muszą mieć szacunek dla poziomu pracy innych. Mogą być jednak odbierane jako niepotrzebne koncentrowanie się na szczegółach. Ważne jest. że i inni przykładają się bez reszty do zadania lub jeżeli zainspiruje je słuszna sprawa. jeżeli Jedynka gotowa jest wcielić je w życie. Przykład związku z autorytetem: Jedynka i Piątka (Perfekcjonista i Obserwator) Jeżeli Piątka znajdzie się w roli szefa. Gdy już raz stwierdzą. będą pracować bez wytchnienia. Jedynki łatwo zdobywają zaufanie działając w różnych organi-zacjach. bo przestają się wtedy przejmować możliwością popełnienia błędu lub tym. Jedynka powstrzymuje się od prawienia komple-mentów i od pełnego zaangażowania. Trudność sprawiają im jednak zebrania i konfrontacje. że mają rację. mogą się poczuć wystawione na krytykę. będzie starała się sterować zza zamkniętych drzwi. gdy wewnętrzny krytyk się wycofa. by nie zmieniać reguł arbitralnie. Będą krytykować poszczególne punkty programu. dopóki sytuacja nie będzie w pełni uporządkowana. dopóki zadania nie wy-konają. Jeżeli natomiast stwierdzą.Enneagram gających tolerowania różnych opinii. Piątki potrafią podejmować bardzo ryzykowne decy-zje. będą ostrożne i będą raczej oskarżać innych niż same przyznają się do błę-du. jeżeli zakres odpowiedzialności jest wyraźnie określony. lecz trudno im będzie zaproponować jakieś rozwiązanie w obawie przed pomyłką. Jeżeli nie. . co inni mogą pomyśleć. kto kieruje całym przedsięwzięciem nie dostrzeże jej dobrej roboty. więc jeżeli zajdzie zmiana w procedurze. ponieważ nie angażują się emocjonalnie. ale nie dla niej samej. ale ich realizację zosta-wiając innym. jeżeli mają silne przekonanie. dostrzegalna dla innych. Piątka chętnie ustali reguły gry. gotowe są pracować niezwykle ofiarnie. Uwagi te służą nadaniu wyrazistości sytuacji i jasnemu określaniu obszarów odpowiedzial-ności. Z natury nie mają zaufania do autorytetów.

Każde z nich będzie próbowało kontrolować sytuację. w którym myśli i zacho-wania podlegają natychmiastowej ocenie w oparciu o idealny stan-dard." Mój umysł wzięty jest pod obstrzał oskarżenia i obrony. Piątka zorientuje się. ważne decyzje będą odraczane. Piątka zaś zamknie się w sobie. Piątki reagują szczególnym onieśmieleniem. stawiając ograniczenia Piątka minimalizując kontakt i uchylając się od zadań. „Czy ta medytacja była skuteczna? Czy robię postępy. obrazujący jak doskonała mogłaby być dana sytucja. co w danej chwili jest najważniejsze. W przestrzeni głębokiej ciszy wdąż słyszę: „Za płytko" lub „Ostatnim razem było lepiej". by uzyskać kontrolę nad sytuacją. Po czym następuje debata: „Siedź prosto. gdy ktoś próbuje załatwiać sprawy za pomocą gniewu. jak hałaśliwy jest sędzia w mojej głowie. Może w związku z tym rodzić się uczucie. by uwolnić organizcję od niesprawiedliwej kontroli. gdy znajdzie się w roli doradcy i nie będzie pod ciągłym naciskiem. Uwaga Jedynki będzie się sku-piała na zadaniach drugorzędnych. broniona i wreszcie ogłoszony zostaje wyrok. Jeżeli szefem jest Jedynka. Siedzę i medytuję. że są to niepotrzebne utrudnienia. Jeżeli Jedynka będzie w stanie przyznać się do niepokoju bez poczucia. że zrobiła coś złego. otworzy się. i natychmiast zdaję sobie sprawę. Sytuacja byłaby łatwiejsza. Jedynki porównują własne osiągnięcia w różnych momentach. .Oba te typy mają skłonność do samokrytyki i cechę tę można spo-żytkować dla dobra organizacji. na której rozgrywa się u Jedynki podejmowanie decyzji przypomina salę sądową. dopóki jedna lub druga strona nie wygra. że stale maszeruje się ku samodoskonaleniu. stanie się małomówna i maksymalnie niedostępna. Żaden z nich nie znosi dominacji w niesprawiedliwych układach hierarchicznych i zrobi wszystko. szczęśliwie. Nie starasz się. Jedynce może pomóc ktoś z zewnątrz. Będzie chciała narzucać wytyczne i będzie żądać sprawozdań okresowych. 100 Punkt Pierwszy: Perfekcjonista Na co Jedynki zwracają uwagę? Perfekcjonizm wzmacniany jest przez nawyk ciągłego porówny-wania. a w miarę zbliżania się terminu realizacji będzie narastać napięcie. złość zniknie. Jedynka zacieśniając kontrolę i przypisując winę. będzie czuła przeciążenie detalami i stawi opór wszel-kim próbom nadzoru lub kontroli ze strony Jedynki. gdyby Jedynka zrezygnowała z kontroli i poprosiła o pomoc. czas wypełnią nadmiernie skom-plikowane procedury. Zawsze spokój medytacji przerywa ten umysłowy komentarz aż. Może dojść do kryzysu. szcze-gólnie wtedy. by wypełniać zadania." . gdy ryzyko jest duże. jeżeli przestraszona Jedynka zacznie wywierać presję. Opinia idzie pod sąd. czy też cofam się w rozwoju?" Rodzi się bolesna potrzeba ciągłego zestawiania osią-gnięć. nadmiernie skomplikowana procedura zostanie uproszczona i stanie się jasne. by upewnić się. udaje mi się oderwać od swoich myśli. jest atako-wana.„Ależ staram się. jak być powinno. Wewnętrzna scena. tak jakbym ja sama nie miała tu nic do powiedzenia i mogła jedynie słuchać głosów w mojej głowie. Jest to sposób koncentrowania uwagi. Piątka. że nigdy nie jest tak. kto byłby w stanie rozpoznać i uzasadnić nieuświadomione gromadzenie się lęku.

a co nie w danej sytu-acji.W medytaq'i taki sposób koncentraq'i uwagi nazywany jest oce-niającym umysłem. brzmiało by to tak: „Jakież to będzie doskonałe!" Uczucie „odpuszczania sobie" jest łatwo dostrze-galne u ludzi.gdy inny wygrywa one muszą przegrywać. bo ja mam status. gdy wszystko jest „skoordynowane" i sędzia znika. W obliczu idealnego rozwiązania pojawia się fizyczne uczucie „odpuszczenia sobie" i odprężenia. „On wznosi się. co jest prawidłowe. którym jest wyobrażenie o idealnym stanie rzeczy. Nie ma żadnego błędu. by krytyczne myśli ustąpiły. . że bywają spostrzegane jako nadmiernie krytyczne. ze w zestawieniu z nim uwyraźniają się wszystkie niedostatki sytua-cji aktualnej. Może chodzić o coś tak banalnego jak prawidłowo sporządzony bilans. Sądzą. Stale porównują się także z innymi. Wygląda to jak wieczna huśtawka na dziecięcym placu zabaw: jedno dziecko wznosi się do góry. Jedynki bardzo chętnie uczą się medytacji. że gdy wyczuwają. powstaje szansa nauczenia się wyprowadzania jej w obszary neutralne. Styl intuicyjny Intuicja u Perfekcjonistów ma swoje korzenie w ich charakte-rystycznym sposobie koncentrowania uwagi. gdy tracą kontakt swoim poczuciem tego. ale opada. Miewam w ciągu dnia chwile zachwytu. uświadamiają sobie. Jedynki w sposób automatyczny zauważają. drugie opada. być może po raz pierwszy w życiu. Jedynki mogą rozpocząć modyfikację swego perfekcjonistycznego stylu koncentracji uwagi rejestrując. Jedynki twierdzą. bo wtedy znikają krytyczne myśli. Tak krytyczny umysł przysparza wielu cier-pień. a ponieważ przekonane są. jak być powinno. Dzięki temu zdają sobie także sprawę z tła." Ciągłe po-równywanie się jest u Jedynek często czynnikiem automatycznym i nieuświadomionym. Gdy tylko uwaga kieruje się ku podliczaniu cudzych plusów i minusów i pojawia się poczucie. W jakiejś mierze wszyscy oceniamy swoje postę-py w oparciu o standardy doskonałości. mają nieprzepartą chęć usuwania zauważonych błędów. wpływającym na spostrzeganie codziennych zdarzeń i stanowiącym największe źródło cierpień. a ciało „czuje się dobrze". Wtedy bowiem z niepokojem koncentrują się na porządkowaniu najbardziej widocznych niedociągnięć. w jakich momentach włącza się u nich gotowość do porównywania. W sposób nawykowy zauważają w każdej sytuacji błędy i niedociągnięcia. precyzyjne zdefiniowanie jakiegoś pojęcia czy chwila zachwytu nad przyrodą. Łatwo rozpoznają. bo zarabia więcej. że punkt dla kogoś oznacza ujęcie punktu Perfekcjoniście. Gdy-by uczucie to można było jakoś nazwać. którzy są stale napięci i krytyczni.Enneagram Gdy Jedynki przystępują do autoobserwacji. 101 Helen Palmer . On ma przystojną twarz. jak doskonała mo-że być dana sytuacja. ale przegrywam w innym. Są to te chwile. Jest ono tak błogie. ale Jedynki robią to bez przerwy. sytuacje idealne. ale ja mam zgrabniejsze ciało. jak zakorzeniony jest w nich nawyk porównywania. Ja zwyciężam w tym punkcie. Nazywam je swoimi krótkimi „epifaniami". że każda sytuacja ma tylko jedno pra-widłowe rozwiązanie .

organizowanie struktur. Zdarza się.' Nieatrakcyjne otoczenia Nieatrakcyjne są takie zawody. ttum. którzy kultywują stosowLiga Przyzwoitości . ekstremistami w imię moralnej większości. Są fundamentalistami. księgowość.wszystko jest na miejscu. 1977). planowanie długo-falowe. Wyzwala się we mnie wtedy dobre samopoczucie. Potrafię 102 Punkt Pierwszy: Perfekcjonista także rejestrować ciałem proces podejmowania prawidłowej decyzji. Bliskie im są systemy wymagające dokładnego przestrzegania reguł. Są wśród nich naukowcy. w których decyzje podejmowane są w oparciu o płynne lub frag-mentaryczne informacje. kaznodzieje. Jej książki czytają ci. Perfekcjonistów przyciągają prace wymagające przestrzegania procedury: działania w komitetach deontologicznych. 1977) i National Forum Foundation (powst. protokól i formalne procedury towarzyskie. 103 Helen Palmer . Jedynki lubią sytuacje regulowane przez etykietę. *4c patrz przypisy Redakcji na końcu książki. Trudność sprawiają interakcje. w których konieczna jest dobra organizaq'a i drobiazgowość: nauczanie. w których istnieje ryzyko błędu decyzyjnego lub wysoki poziom osobistej odpowiedzialności za decy-zje kontrowersyjne. Niekorzystne dla Jedynek są interakcje wymaga-jące przyjęcia wielu różnych punktów widzenia lub wymagające znacznej tolerancji różnic w opinii. praca sędziów sportowych. mimo że umysł nadal jest niepewny. autorytet w dziedzi-nie etykiety i bon tonu. a nie na podstawie ściśle określonych wska-zówek. National Rderttion for Decency (powst. -przyp. trwające nieraz godzinami. Liga Przyzwoitości. że całymi tygodniami nie mogę podjąć jakiejś decyzji. Słynne Jedynki Wśród słynnych Jedynek mamy Emiły Post". Atrakcyjne otoczenia Otoczenia atrakcyjne dla Perfekq'onisty to między innymi takie zajęcia. grama-tycy. po czym nagle wiem. ponieważ ciało czuje się dobrze z danym rozwiązaniem.Enneagram . co zrobić.współcześnie w USA działają trzy organizacje piętnujące brek rnoninofci w życiu publicznym Są to Amencans for Decency (powsfc 1975). partyjnymi lewicow-cami.

ponieważ pragną doskonałości na każdym kroku. Myśl. że eksperymentowanie i błądzenie są konieczne na drodze ku doskonałości. że inni pracują dla przyjemności. Cnota pogody ducha Jedynki twierdzą.ne obyczaje i potrafią odłożyć na bok wewnętrzne rozterki w imi dobrych manier i prezentowania uśmiechniętej twarzy przy stole. Każdy doskonały produkt musiał przejść przez wiele faz ryzykownych i źle obliczonych. Ich życie to bezustanne zmagania. Im silniej wewnętrz-ny sędzia krytykuje . Bardzo może więc pomóc im uświadomienie sobie. co być powinno. albo biały. że cnota i dobre zachowanie nie zaw-sze są nagradzane i dostrzegane. jeśli idą taplać się w błocie. ponieważ stale porównują rzeczywistość z tym „jak mogłoby być idealnie". co gorsza. albo doskonały. Raiph Waldo Emerson * Mary Poppins George Bernard Shaw * Karol Dickens * Jerry Falwell Marcin Luter Doskonałość jako wyższa jakość umysłu Jedynki cierpią. Prawdziwa doskonałość polega na równowadze między elementami pozytywnymi i negatywnymi. że prawidłowe myślenie i ciężka praca dopro-wadzą w końcu do zasłużonej nagrody. do-konuje wielkiego skoku w samorozwoju. Mówią. Dla nich wspaniałe dzieciaki zdają się nagle zamieniać w potwory. albo nieodwracalnie skalany. która nie może znaleźć ujścia. jak utrata ostat-niej obrony przed nieświadomym naporem pożądania i nienawiści. że perfek-cja jest pojęciem względnym. To że po ciężkiej pracy przychodzi znów ciężka praca nie tylko wydaje się czymś niesprawiedliwym. że w życiu jest zawsze jedna słuszna droga. Gdy Jedynka potra-fi powiedzieć „Co dobre dla ciebie nie musi być dobre dla mnie". że uraza jak fale ognia przepływa im przez ciało. Jednakże rezygnaq'a z postawy ży-ciowej „jedynej słusznej drogi" jest tak przerażająca. by utkwić w gardle. Od dzieciństwa działali przyjmując nieuświadomione założenie. którego nie mogę z siebie wypuścić". że rozsadza je energia. Opisują to obrazowo: „Jestem jak butelka. 104 Punkt Pierwszy: Perfekcjonista Jedynki są zszokowane tym. Jedynki cierpią. aby doprowadzić rzeczywistość do stanu doskonałości. że rozwiązanie. a nie po to. Stale świadome są rozbieżności między tym. ale także uwypukla fakt. mogło być poprzedzone licznymi tragicz-nymi błędami i że człowiek musi brać na siebie jedynie odpowiedzial-ność za wykonywanie jakiegoś zadania w danej chwili tak dobrze. a zło zostanie zdemaskowane i ukarane. by spełnić surowe wy-magania bezwzględnego wewnętrznego krytyka. które stale się ze sobą stapiają. Przyzwyczajone są bowiem do poglądu. Zaakceptowanie błędów czy. Dla Jedynek wielkim odkryciem jest uświadomienie sobie. jak potrafi. które w końcu jest dobre. którą po-trząśnięto i z której zaraz wystrzeli korek" lub „Jestem przepełniony krzykiem. podważa pogląd Perfekcjonisty. co jest a tym. Świat jest albo czarny. wielu punktów widzenia to dla Perfekq'onistów zaproszenie do szaleństwa.

Gdy Jedynki pozwalają sobie na złość. ponieważ bardzo im za-leży na naprawianiu świata. Perfekcjoniści wykazują wiele cierpliwości wobec tych. Jedynki odmówią współpracy. Może to jednak prowadzić także do wytrwałego dąże-nia do samodoskonalenia. Przez jakiś czas trwa więc stan pogody ducha wypływający z przyzwolenia sobie na powstawanie i przemi-janie uczuć. że autentyczny impuls wypierany jest ze świadomości. którzy przyznają się do pomyłki i sta-rają się sami sobie pomóc. nie hamowane przez myślące „ja". Chętnie wyjaśniają. . jeśli brak efektów nie jest przez nich samych zawiniony. który zestaw stan-dardów przyjęły jako jedyną doskonałą drogę. Neurotyk musi czynić dobrze. co najlepsze. Same cenią doskonałość i chcą także in-nych nauczyć doceniać to. których się nie akcep-tuje. Może się to przejawiać w de-nerwującej aktywności. niezdolne są przemówić. Są pełni dobrej woli wobec tych. uwalniają się olbrzymie po-kłady energii dotychczas więzionej w organizmie. że akceptacja tak zwanych negatywnych emocji sprawia. Krytyczność Perfekcjonisty łatwo rozbroić.Enneagram konanej roboty. czy wykrzyczeć swoją złość. którzy walczą z przeciw-nościami. że przestają być przesadnie ważne. Perfekcjoniści mogą skorzystać z medytacji i terapii. W zależności od tego. że sprawa jest słuszna. jeżeli będą posiadali właściwą wiedzę. że krytyczne myśli są niezbitym dowodem. ponieważ przez ciało swobodnie przepływają uczucia pozytywne i negatywne. będą pracować dla samej satysfakcji z dobrze wy105 Helen Palmer . tak jak inni pracują dla poczucia bezpieczeństwa lub władzy. tym więcej energii groma-dzi się w organizmie. szukając ujścia. bez oceniania. poprosić o pomoc. Jedynki bywają nabrzmiałe energią. jeśli zrozu-mieją. bez ich blokowania. Każda chwila jest wtedy stanem równowagi. jeżeli współpracowni-cy przyznają się do błędu lub znajdą na zdecydowanie gorszej pozy-cji. Jedynki bywają oddanymi nauczycielami.autentyczne uczucia. Jedynki twierdzą. choć nie zdają sobie sprawy z przyczyny tego napięcia. że „ja jestem lep-szy od ciebie". Upust napięcia daje przejściowe poczucie naenergetyzowania i doświadczania wszystkiego co przychodzi na myśl. zajmą eksponowane miejsce wśród przedstawicieli radykalnej lewicy lub radykalnej prawicy. mającej na celu pokazanie. Gdy raz przekonają się. a także wobec tych. jeżeli nie będzie się przestrzegać właściwych standardów. Innym tego przejawem jest przepływ przez organizm fali urazy. „Zakorkowany gniew" to jedna z prób opisu tego dylematu. Pogoda ducha to skutek uboczny pozwolenia sobie na uświada-mianie wszelkich impulsów bez tłumienia tych. iż ludzie mogą radykalnie zmienić swe życie. przy jednoczesnym zaciśnięciu gardła i szczęki. Zalety Jedynki oddają się słusznym sprawom. badają i przekazują precyzyjne informacje oraz swoje przekonanie. Złość została wyrażona i nic się nie stało. którzy wy-silają się bez skutku.

prowadzi do zazdrości. popadła w letarg samozapomnienia. Napięcie. a przez to łatwo zauważalne. co słuszne. że jestem wściekły. co słuszne i co stanowi o poczuciu własnej wartości. „Co ona zrobi? Kogo wybierze?" Tu tracę już kontrolę. Nieprzystosowanie w kontaktach międzyludzkich Konflikt między osobistymi pragnieniami a potrzebą sztywnego trzymania się zasad w stosunkach z innymi prowadzi do nieprzysto-sowania. nawet najdrobniejsze szczegóły proceduralne. • Dochodzi w moim organizmie do wybuchu i rodzi się chora potrzeba wyrównania rachunków z partnerką. ponieważ rozbudowuje w sobie obse-syjną troskę o podporządkowywanie się opiniom innych ludzi. gdybym akceptował wszystko. Lęk (zatroskanie) o przetrwanie . bez poddawania w wątpliwość swojej więzi z zakonem. Jedynki mogą je wykorzystać. Ja zyskuję punkt. Dziewiątka zapomina o swoich autentycznych pragnieniach. Nie mam kłopotów z przyjęciem poglądu mojego zakonu na wiarę. ja jestem górą. powstające w wyniku konfliktu między wypartymi pragnieniami a potrzebą prawidłowego zachowania. że autentyczne pragnienia pozostają w konflikcie z poczuciem słuszności.on zdobywa punkt. podobnie jak Dziewiątka (punkt podstawowy Jedynki). aby rozpoznać. której wy-maga nieskazitelne zachowanie. Inni bracia radzą sobie jakoś z tymi sprzecznościami.przez to że zastępuje autentyczne pragnienia obsesyjną troską o czynienie tego. Byłoby nie w porządku. nieprzystosowania i zatroskania. Surowa samokontrola. Jestem tak wściekły. Jedynka . Ja natomiast mam poczucie. a jednocześnie krytykuję siebie za to. Zazdrość w relacjach dwuosobowych Zazdrość przejawia się w kontrolowaniu poczynań partnera i kry-tycznej ocenie wszystkiego. a jednocześnie nie mogę się powstrzymać. Gdy pojawią się te nieprzyjemne uczu106 Punkt Pierwszy: Perfekcjonista cia.Podtypy Jedynka. prowadzi do rozdarcia między od-rzuconymi pragnieniami a potrzebą czynienia tego. gdybym się na nim wyżywał. „Co on ma takiego. ja punkt tracę. Oto przykładowa relaqa: Jestem apostatą w zakonie religijnym. że byłbym w porządku tylko wówczas. Są to problemy bolesne. że mógłym zabić. co w relacji z partnerem zachodzi. Po piędu latach nadal nie mogę się zdecydować na przyjęcie pełnych ślubowań. bo w środku mnie ponosi. czego mnie nie dostaje?" I tak cały czas . ale krytycznie odnoszę się do wewnętrznej hierarchii i pewnych poglądów na temat polityki światowej.

Jedynki martwią się swoją niedoskonałością, tym że nie mają prawa do życia, a szczególnie tym, że mogłyby popełnić pomyłkę zagrażającą przetrwaniu. Jest to uporczywy głos, który stale załamuje ręce nad błędami, jakie mogę popełnić lub nad tym, co ludzie mogliby sobie o mnie pomyśleć. Głos ten może równie silnie grzmieć, gdy chodzi o drobiazgi, jak i wtedy, gdy chodzi o sprawy naprawdę godne zmartwienia. Bardzo przejmuję się pieniędzmi i tym, czy będę miał za co żyć. Przez ponad dwadzieścia lat pracowałem jako przedsiębiorca budowlany. Czasem miałem spore za107 Helen Palmer - Enneagram bezpieczenie finansowe, a czasem działalność moja graniczyła ze speku-laqą. Ale to uporczywe martwienie się finansami jest silne nawet wtedy, gdy mam wystarczająco dużo kapitału, by dokończyć zamówienie. Co może pomóc Jedynkom w rozwoju? Jedynkom ciężko jest nieraz zgłosić się na terapię, ponieważ mu-szą się wtedy przyznać do tego, że coś jest nie w porządku. Unikają też medytacji w obawie przed utratą kontroli w zmienionym stanie świadomości. Typowe powody, dla których szukają pomocy, to ataki lęku, okresowe nadużywanie środków odurzających (by uciec od wewnętrznego sędziego) lub zaburzenia fizyczne mające swe źródło w napięciach psychicznych. Problem, z którym zgłasza się pacjent, na ogół maskuje rzeczywiste uczucia. Jedynki mogą sobie pomóc w następujący sposób: • Nie popadając w przymus działania; unikając zobowiązań „na styk", nie pozostawiających czasu na myślenie o sprawach naprawdę ważnych. • Modyfikując surowe standardy wewnętrzne. Kwestionując reguły. • Nie przekształcając wglądu w atak na samego siebie. „Jak mogłem nie zauważyć własnych błędów?" • Sprawdzając stan rzeczywisty. Gdy zrodzi się podejrzenie, że inni oceniają, należy je zweryfikować pytając o to. Gdy pojawi się lęk, należy poznać fakty, by niepotrzebne obawy wyeliminować. • Dostrzegając sytuaqe, w których przyjmowanie jedynie słusznego rozwiązania ogranicza szansę kompromisu lub innych rozwiązań. • Zwracając uwagę na znaczenie i spójność cudzych systemów wartości. • Ucząc się proszenia o przyjemności i korzystania z nich. • Ucząc się rozróżniania tego, co „powinno być zrobione" od tego, co naprawdę jest pożądane.

• Nabywając umiejętności odczytywania swojej złości na innych za to, ze „im się to udało" jako sygnału, że to co im się udało to coś, na co ma się samemu ochotę. • Zdobywając umiejętność odczytywania nieuświadomionego gniewu, który manifestuje się: „robieniem dobrej miny do złej gry", gdy w środku aż kipi złość; uprzejmymi słowami podszytymi krytyką; uśmiechem przy usztywnionym ciele. • Nabywając umiejętności wyobrażania sobie negatywnych emocji. 108 Punkt Pierwszy: Perfekcjonista • Korzystając z wyobraźni, by dać upust gniewowi - życząc wrogowi wszystkiego, co najgorsze, dopóki gniew nie minie. Co Jedynki powinny sobie uświadomić? Gniew i krytyka wobec siebie i innych wynika z niezaspakajania osobistych potrzeb. Jedynki powinny podjąć się wysiłku rozpozna-wania swych prawdziwych potrzeb i postępowania zgodnie z nimi. Muszą zdawać sobie jednocześnie sprawę, że w fazie przejściowej mogą się pojawić następujące problemy: • Poczucie rozdwojenia „ja" na „ja zabawowe" i „ja karzące". • Niemożność rozpoznania osobistych potrzeb. • Lęk związany z uświadamianiem sobie gniewu. „Staram się chronić innych przed moim gniewem." • Wypełnianie czasu bez reszty, by nie starczało go na przyjemności. • Odraczanie. Nadmierne komplikowanie prostych spraw, by odsunąć od siebie ostateczne decyzje. • Wzrost nadsku ze strony nieświadomych pragnień szukających ujścia, co prowadzi do wzrostu przemieszczonego rozdrażnienia. • Potrzeba wyszukiwania wad w otoczeniu. • „Polityka spalonej ziemi" - potrzeba wykonania całego zadania jeszcze raz od początku, jeśli wykryło się błąd. Niezdolność do kompromisu. Demolowanie całego domu, bo schody są nie w tym miejscu, co trzeba. • Wzrost potrzeby obwiniania innych dla zrównoważenia krytyki wobec samego siebie. • Sztywność uwagi. Intensywna koncentracja na jednej dziedzinie życia wymagającej korekty i bagatelizowanie innych obszarów, mimo że się rozlatują. Izolowanie i zapominanie o sektorach konfliktowych.

• Brak tolerancji dla odmiennych punktów widzenia. „Chcę wiedzieć, że albo jest dobrze, albo jest źle." 109 7. Punkt Drugi: Dawca Osobowość nabyta Esencja Cecha dominująca: GŁOWA SERCE Namiętność: Pochlebstwo Duma Wyższy stan umysłu: Cnota: Wola (wolność) Pokora Cechy drugorzędne Seks: Kontakty z innymi ludźmi: Ochrona siebie: Agresywne/uwodzicielski Ambicja „Ja pierwszy" (uprzywilejowanie) Dylemat Dwójki zbliżają się do innych ludzi jakby w poszukiwaniu odpowie-dzi na pytanie „Czy mnie polubią?" Mają wyraźną potrzebę miłości i aprobaty. Chcą być kochane i chronione, zajmować ważne miejsce w życiu innych ludzi. Jako dzieci Dwójki zdobywały miłość i bezpie-czeństwo zaspokajając potrzeby innych ludzi. Jedną z konsekwencji tego ciągłego poszukiwania aprobaty jest niezwykle czuły wewnętrz-ny radar wykrywający cudze nastroje i preferencje.

Dawcy twierdzą, że dostosowują swoje uczucia do potrzeb innych ludzi i że dostosowując się w ten sposób zapewniają sobie popular-ność. Twierdzą także, że jeżeli nie uzyskują potrzebnej aprobaty na-wyk dostosowywania się może się przekształcić w natręctwo. Mogą wtedy rugować własne potrzeby i przypochlebiać się innym, by kupić sobie miłość. Dwójki wychowały się w przekonaniu, że po to by przetrwać trze-ba zdobyć cudzą aprobatę. Najważniejszą więc dla nich sprawą jest związek z drugim człowiekiem. Z relacji Dwójek dowiadujemy się, że stale dokonują w sobie zmian, by dobrze wypaść w oczach innych. Mówią, że wiedzą, jak się pokazać, by zdobyć sympatię. Czasem stra-tegia przeciwdziałania odrzuceniu poprzez dawanie innym tego, czego chcą, może się stać uciążliwa. Dostosowując się po to, by się 110 Punkt Drugi: Dawca innym podobać czują, że ich oszukały pokazując tylko to, co tamci chcieli zobaczyć. Dwójki czują, że mają kilka twarzy, ponieważ potrafią się zmieniać w zależności od potrzeb znaczących w ich życiu osób. Różne postacie własnego „ja" mogą się całkiem pomieszać, a Dwójka może postawić sobie pytanie „Które 'ja' jest prawdziwe?" lub „Czy naprawdę mnie znasz, skoro pokazałam d tylko jedno z moich wcieleń?" Szczególnie często wchodzą w związki z osobami silnymi i mówią wtedy o poczu-ciu utraty tożsamości, ponieważ modyfikują siebie tak, by zaprezento-wać osobowość, która najbardziej spodoba się partnerowi. Dwójka może odrzucić całe duże obszary swojego dotychczasowego życia i wcześniejszych zainteresowań, gdy uwaga kieruje się ku tym aspek-tom własnego „ja", które najlepiej pasują do pragnień partnera. We wczesnej fazie związku Dwójka wciela w życie te aspekty sie-bie, które będą pochlebiały potrzebom partnera. W fazach później-szych dominuje uczucie bycia kontrolowanym przez wolę partnera wraz z bardzo silną potrzebą wolności. W miarę dojrzewania związ-ku dochodzi do histerycznych wybuchów gniewu, gdy wypływają na powierzchnię te obszary „ja", które uległy zapomnieniu w okresie narzeczeństwa. U Dwójek powstaje konflikt między nawykowym profilowaniem autoprezentacji tak, by w końcu stać się osobą nie do odrzucenia przez partnera, a pragnieniem swobody zachowania się zgodnie z własnymi pragnieniami. Dawcy tłumią własne potrzeby, by podobać się innym. Przez to stają się niezbędni dla partnera lub osób mających władzę, dzięki cze-mu mogą doprowadzić do zaspokojenia swych stłumionych potrzeb. Bratanie się z władzą gwarantuje osobiste przetrwanie, przy zachowaniu roli osoby dającej. Dwójki zaspokajają własne potrzeby zdoby-wając miłość tych osób, które potrafią je wywołać. Skuteczna kontrola związku nie wypływa ani z użycia siły, ani z jawnego podporządko-wywania partnera. Kontrolę uzyskuje się przez pomaganie. Jeżeli Dwójka nie osiągnie w ten sposób pożądanego skutku, będzie bardzo narzekać, ponieważ dawanie nie zrównoważyło się z otrzymywa-niem. Poprzez narzekanie można także wywrzeć nacisk na partnera, każąc mu docenić, ile Dwójce zawdzięcza. Dwójki przekonane są, że inni się do nich zwracają, ponieważ po-siadają one szczególny dar rozumienia; że rodzina i znajomi nie mogą się bez nich obejść. Jeżeli wysiłek nie zostaje

doceniony lub aprobata nie nadchodzi. Dwójka czuje się jak pęknięty balon, tak jakby cała jej wartość zależała od tego, jak wypada w oczach innych. Wyrażające 111 Helen Palmer - Enneagram aprobatę klepnięcie po ramieniu podnosi jej poczucie własnej waż-ności: „Nie daliby sobie rady beze mnie". Spojrzenie wyrażające dezap-robatę u kogoś ważnego prowadzi do bolesnego poczucia utraty własnej wartości: „Muszę zmusić tę osobę, by mnie znów polubiła". Dwójka jest typem „żydowskiej matki". Jeżeli nie uda się jej zys-kać szczególnych względów za okazywaną pomoc i doradzanie, zacznie manipulować, by wkraść się w łaski. Będzie knuć za kulisami, stanie się szarą eminencją. Główne właściwości Dwójek to: B • Dążenie do aprobaty i unikania odrzucenia. . ||

• Duma z własnej roli w związkach z innymi ludźmi. ,'JJ „Nigdy by im się beze mnie nie udało." || • Duma z wychodzenia naprzeciw cudzym potrzebom. „Ja nikogo J nie potrzebuję, ale wszyscy mnie potrzebują." || • Poczucie zmieszania wobec licznych postaci własnego „ja", rozwijanych po to, by zaspokajać cudze potrzeby. „Każdy z moich przyjaciół wydobywa inną część mojej osoby." „Które moje 'ja' jest autentyczne?" • Trudność w identyfikowaniu własnych potrzeb. „Mogę stać się j| kim chcesz, ale co ja naprawdę do Ciebie czuję?" •|| • Zainteresowanie seksualne jako gwarancja aprobaty. „Nie chcę || z tobą iść do łóżka, ale chcę wiedzieć, że Ty masz na to ochotę." i| • Romantyczne przywiązanie do „wielkiego mężczyzny", „uduchowionej kobiety." • Walka o wolność osobistą. Poczucie bycia kontrolowanym przez. cudze potrzeby. • Histeria i gniew, gdy ujawniają się prawdziwe potrzeby, które wchodzą w kolizję z wieloma obliczami rozwiniętymi dla zaspokajania cudzych potrzeb. • Uwaga skierowana na dostosowywanie się do potrzeb innych ludzi, co może prowadzić do - empatycznego współodczuwania cudzych potrzeb lub

- manipulacyjnego dostosowywania się do cudzych pragnień jako sposobu zapewnienia sobie miłości. Tło rodzinne Jako dzieci Dwójki kochane były za to, że umiały zadowolić. Szyb-ko rozpoznały w sobie te cechy, które podobały się różnym osobom 112 Punkt Drugi: Dawca dorosłym z ich otoczenia i nauczyły się grać przedstawienie zaspoka-jające ich potrzeby. Były dziećmi kochanymi, które nauczyły się utrzy-mywać stały dopływ miłości: Mój ojciec był osobą zamkniętą w sobie i niedostępną. Zabawa w zdoby-wanie jego uwagi była przez to bardziej podniecająca, tym bardziej że nikt z mojego rodzeństwa nie odnosił w tym sukcesów. Czułam się jak barometr starałam się go wybadać. Wracałam do domu, szłam do jego gabinetu. Stawałam w drzwiach, wahając się czy wejść, póki nie wyczu-łam w jakim jest humorze. Wtedy wiedziałam już, jak się mam tego wieczoru zachować. Czułam potrzebę ustalenia, którą ze swoich ról mam danego wieczoru odegrać. Gdy już dobrałam odpowiednią rolę grałam ją po to, by mu sprawić przyjemność. Wiele lat później w czasie pewnej sesji terapeu-tycznej nadałam wszystkim tym rolom imiona, przypominając sobie także zestaw uczuć dla każdej z ról. Najbardziej lubiłam odgrywać księżniczkę. Była ona taka słodka. Gdy grałam księżniczkę, opowiadałam mu o wszystkim, co robiłam gdy on był w pracy. Czasem bywałam tez księżniczką w szkole, gdy ojca przy mnie nie było. Mogłam wtedy odpowiadać z lekcji bardzo odważnie, bo czułam, że jestem córką króla, w którego imieniu przemawiam. Inny typowy scenariusz odnajdujemy w relacjach tych Dwójek, których szczególna wrażliwość rozwinęła się dlatego, że musiały wspierać swoich rodziców emocjonalnie. Jako dziecko dużo w domu pomagałam. Byłam bowiem przekonana, że moja rodzina jest zupełnie niezaradna i potrzebuje dużo pomocy. Opie-kując się rodzicami wzmacniałam ich na tyle, by się mną zajęli. Nakłoni-łam rodziców do chodzenia do kościoła w niedzielę, ponieważ miałam wrażenie, że ich to krzepi. Wiedziałam jednocześnie, ze jestem ulubienicą Jezusa, ponieważ wskrzesiłam w swoich rodzicach wiarę. Jako osoba dorosła wdąż powtarzałam ten sam schemat oddania się mężczyźnie. Służyłam mu, by w ten sposób zmusić go do służenia mnie. Pracowałam i dawałam mu pieniądze na nasze wspólne życie, by mógł „za mnie płacić". Jeżeli uświadamiałam sobie, ze tak naprawdę to ja sama się o siebie troszczę, czułam, że nie jestem kochana, skoro nie on się mną Opiekuje. Jeszcze inną modelową historię dzieciństwa przedstawiają te Dwójki, które rozpoznały manipulacyjne walory bycia osobą niezastąpioną i kochaną/ i wykorzystywały swoje zdolności uwodzicielski! by otrzymać od ludzi to, czego potrzebowały.

że naprawdę odczuwałam przymus spotykania się z jakimś nie-odpowiednim facetem czy wracania późno do domu. na co miałam ochotę. Dostosowując swoją tożsamość do upodobań przyjaciela. czują jed-nak również. że muszę się dostosowy-wać i miałam nadzieję. ojciec bardziej niż zwykle zwracał na mnie uwagę. że budzę się codziennie rano i zasta-nawiam kim mam tego dnia być. Utrwala to jednak dziecięce przeko-nanie. że naprawdę mu na mnie zależy. W przekonaniu Dwójek każdego ze swych znajomych obdarowują częścią siebie. W ubiegłym miesiącu obchodziłam trzydzieste urodziny. by odnaleźć wskazówki co do ich sposobu funkcjonowania czy też ich potrzeb. Dzięki nim Dwójka nie ryzykuje pełnej ekspozycji czy oceny całościowej. a ja czułam. automatyczne wychodzenie ku innym.To był prawdziwy trójkąt. co nie może być zaakcep-towane. On chciał trzymać ster. że Dwój-ka ma poczucie oszukiwania swoich znajomych. iż miłość zdobywa się ukrywając to. Jest to dla mnie raczej pewien styl bycia. Każde wydawało mi się autentyczne i prawdziwie moje. by zapewnić sobie stały dopływ miłości. co jest pożądane. jeżeli nie potrafię przewidzieć. Moje nieposłuszeństwo nie wynikało z tego. iż wobec przybysza zacho-wuję się nieco inaczej. bądź też bywałam jawnie nieposłuszna. gdy zastanawiam się. Gdy jednak wszyscy znajdowali się razem w jednym pokoju miałam kłopot. ponieważ nie wiedziałam które z moich „ja" mam odgrywać. mama natomiast zawadzała. Skończyło się straszną awanturą w kuchni miedzy pielęgniarką i . Zawsze mię-dzy nami była silna więź. W ten sposób utrzymywa-łam z nią pokojowe stosunki i mogłam od ojca dostać wszystko. nikt natomiast nie zna ich w całości. jaki prezent dać Iksowi. Szacunek dru-giego człowieka potrafi skłonić je do największego wysiłku. że inni nie zauważą. Nie myślę o aprobacie. Był władczy. Miałam szereg bardzo różnych znajo-mych i miałam repertuar zachowań wobec każdego z nich. Zapominają o nich koncentrując uwagę na cudzych prag-nieniach. Nawyk ciągłego dostosowywania się prowadzi do tego. że są to działania obronne. Zawsze więc stawiałam ją na pierwszym miejscu. że poczucie własnego „ja" roz-winęły na podstawie reakcji innych ludzi wobec nich. Łapię się na tym. ponieważ zgromadziłam wszystkich znajomych. A jeżeli d» grupy dołączał ktoś nowy. czułam. że mnie znali. Nie czuję się bezpiecznie. 114 Punkt Drugi: Dawca Przez całą szkołę średnią czułam. którzy nie mieli ze sobą nic wspólnego poza tym. Dwójki narażają się utratę kontaktu ze swoimi rzeczywistymi uczu-ciami. Były one praw-dziwą próbą. „Ja" zwielokrotnione Z relacji Dwójek dowiadujemy się. że dostosowują się do cudzego pojęcia o tym. że badam ich. ale z tego. więc ja przypochlebia-łam mu się ubierając się ładnie i darząc go szacunkiem. Mój ojciec był szczodry i bardzo zabawnie było z nim przebywać. że gdy byłam w taki sposób nieposłuszna. Byłam niezwykle uwodzicielska w taki niefizyczny sposób. w jaki sposób mogę im się przydać. a siebie na drugim. Można powiedzieć.

który go interesuje. by samemu nie zmoknąć" . że zachodzi tutaj oszustwo dla pozyskania przyjaźni.Enneagram człowieka. . póki w czasie rozmowy nie dowiem się. Gdy natomiast jest to stały paqent. Z tego trwającego całe życie nawyku poszukiwania bezpieczeństwa w aprobacie innych ludzi mogą jednak wynikać poważne problemy. Jeżeli przychodzi ktoś nowy czuję się całkowicie zagubiona. Uświadomienie sobie własnych potrzeb grozi utratą potenqal-nego źródła miłości. W ten sposób zapewniają sobie pośrednio zaspokojenie własnych stłumio-nych potrzeb. Prawie zupełnie jednak nie potrafię sobie uświadomić swoich uczuć wobec tego 115 Helen Palmer . która komuś odpowiada. Łatwo im odgrywać ta-ką rolę. którzy znienawidzili się od pierwszego wejrzenia. kto w tym pokoju ma władzę. „Osłanianie kogoś parasolem. jakbym łowiła ryby i wreszde miała branie. Dziecko. jaki ten ktoś jest i czym się interesuje. Dwójki skarżą się często. co nie przeszkadza by spotkania z każdym z nich były autentyczne. że dla zapewnienia sobie miłości lekceważy własne potrzeby. A ja mimo wszystko uważałam każdego z obecnych za swojego bliskiego przyjaciela. by otrzymywać. „Prawdziwe ja" może się zagubić w ciągłych codziennych dostosowywaniach. której próbuję się dowiedzieć to „kto tu jest ważny". choć może się radykalnie różnić od pozostałych. będzie dumne z tego. że Dwójki na ogół lepiej sobie uświa-damiają różne sposoby przystosowywania się do innych ludzi aniżeli własne motywy. a nawet głębokie. stają się więc z czasem niezbędne dla partnera lub dla osoby mającej władzę. że dobrze mi idzie. Różnym znajomym może ujawniać całkiem inne oblicza. że każda odmiana jej „ja" jest wewnętrznie zinteg-rowana.handlarzem narko-tyków. Dwójka czuje. Dwójki tłumią własne potrzeby. Na ogół jestem z początku powściągliwy. trudno im natomiast zdać sobie sprawę z własnych potrzeb. że mogę się zastanowić czy go lubię czy nie. Manewr ten zapewnia przetrwanie. pozwalając jedno-cześnie utrzymać się w roli dawcy. mam wrażenie. u którego warunkiem poczucia bezpieczeń-stwa jest dawanie czegoś innym. Pracuję jako pomoc dentystyczna i niezbędne jest dla mnie. Cała procedura jest bardzo wyczerpująca. czuję się na tyle bezpiecznie. gdy trafiam na temat. Gdy przychodzi osoba A ja wybieram fiszke A z segregatora i odpowiednia moja osobowość dopasowuje się do te-matu rozmowy. To że różni ludzie prowadzą do ujawniania różnych „ja" nie oznacza.dawanie. Jeden z nich polega na tym. Stąd osoba taka uczy się kierować swą uwagę na zewnątrz do tego stopnia. by pacjend mnie lubili. Gdy znajduję się w nowym otoczeniu pierwsza rzecz. póki nie osiągniemy płaszczyzny porozumienia. To tak wygląda. że jest komuś potrzebne i niechętnie będzie próbowało rozpoznawać własne po-trzeby. że ciężko im utrzymać poczucie trwałej tożsamości w kontaktach z innymi. by zaspokoić cudze. Gdy już „bierze". ponieważ stale szukam sygnałów potwierdzających. że działam na zasa-dzie fiszki w segregatorze.

Trwa to aż do chwili. W tym przypadku ta sama kobieta różnym mężczyznom oferuje diametral-nie różne postaci swojego „ja". czy uzyskam do nich dostęp. jak gdyby wszyscy pozostali gdzieś znikli. Jeśli nie wyrównuje się bilans dawania i brania. mimo że nie ruszyli się z miejsca. Nawet gdy pokój jest zatłoczony i kontakt wzrokowy jest utrudniony. Gdy Dwójki oferują wsparcie. czego oczekują w rewanżu. Podobnie postępować mogą także mężczyźni. To tak. by i o jej urodzinach nie zapomniano. W końcu jestem zupełnie wyczerpana robiąc coś dla innych i zawsze ujawniając entuzjazm. ile jej zawdzięczają. staje się dla nich niezbędna. Inna takty-ka polega na izolowaniu różnych części „ja". To wygląda trochę tak. Na ogół utożsamiają się wtedy z tą cząstką własnego „ja". że jest wyczerpana. mówiąc obrazowo. chce by ją chroniono przed deszczem. gdy mam ochotę się wycofać i już niczego dla nikogo nie robić. W końcu męczy mnie konieczność zachwycania się wszystkim. że idą ku mnie przez pokój. poznanie tych ważnych osób jest dla mnie wyzwaniem. że dają innym to. że wmontowuje się w życie swoich przyjaciół. czuję. Inna postać dawania po to. Jeżeli pamięta o czyichś urodzinach. jakbym oplotła wszystkich swoich znajomych siecią systemów zabezpieczających. by Dwójki zdały sobie sprawę z tego. Ożywiam się i szukam kontaktu wzrokowego. po czym partner podaje Dwójce ramię i zaprasza pod parasol. Punkt Drugi: Dawca znaczy to. jeżeli nie uzyskuje oczekiwanej wzajemności. jak ludzie reagują na siebie nawzajem. aż upewnię się. na przykład „dziewicę i prostytutkę". by coś w zamian otrzymać. Gdy już to wiem. Robię wiele różnych rzeczy z wieloma różnymi ludźmi. Jeżeli Dwójka oddaje swój parasol. co oni robią. że coś mnie ku nim pociąga i wydaje mi się. Soki płyną ode mnie w ich kierunku. Ważne jest. Skuteczna kontrola związku nie jest wynikiem działania wprost. że łączy mnie z tymi osobami jakiś prąd. by prezentować na zew-nątrz różne osobowości. ale musi zostać uświadomiony. Syndrom „żydowskiej matki" to tylko jedna ze znanych nieświa-domych taktyk dawania po to. Często relacjonują. proponuje partnerowi swój pa-rasol dla ochrony przed deszczem. po czym narzeka. Dawcy zapewniają sobie zaspokojenie własnych potrzeb w ten sposób. Czuję. spodziewają się zapewne włączenia ich w rokujące powodzenie przedsięwzięcie. że chce.Obserwuję. Tożsamość tej kobiety tak bardzo uzależniona jest od szacunku in-nych. że wchodzą w relacje z osobami potrafiącymi potrzeby te za-spokoić. Dwójka bardzo narzeka i uruchamia nieświadomą próbę zmuszania innych do uznania tego. Dwójki opowiadają o kilku różnych zaobserwowanych u siebie wzorach dawania po to. Wiem. by można się było od niego uwolnić (dotyczy to wszystkich utrwalonych sposobów po-stępowania).Dwójki. która najlepiej może się temu przedsięwzięciu przysłużyć i trudno im odróżnić autentyczną potrzebę pomagania od nawytowego oczekiwania rewanżu. kogo tu szanują. aby dostać. Dwójka. że nie zdają . by coś otrzymać jest często zupełnie nieuświadomiony. Zwyczaj dawania po to. aby coś dostać widoczna jest w wybit-nie seksualnej autoprezentacji charakterystycznej dla niektórych Dwójek.

Nieświadoma Dwójka potrafi przyjść w bardzo skąpym stroju. że jestem najlepszą kochanką jego życia. nie znoszących. jeżeli umie się wciągnąć mężczyznę 118 Punkt Drugi: Dawca . Jeżeli zaś coś w związku się psuje. Ich stałym założeniem jest. Marzę o miłości i odwecie. prezentować się w sposób prowokujący. szczególnej uwagi. gdy ktoś w ich obecności 117 Helen Palmer . Dużo satysfakcji można uzyskać. Jeżeli uwodzenie ma charakter nieświadomy. to co czułam. że jest atrakcyjna i kochana. W uwodzicielskiej autoprezentacji chodzi o to. Większość Dwójek potrafi dostosowywać się do cudzych uczuć tak. jak mężczyznę odzyskać. które w dzieciństwie zyskały aprobatę odgrywa-jąc przedwcześnie rozwiniętego chłopczyka mamusi lub kokietującą córeczkę tatusia mogą. Odgrywam często w wyobraźni te intymne chwile: wygląd twarzy pewnego mężczyzny. że mnie tak upokorzył. kiedy zlewają się z drugim człowiekiem. by pokazać się innym w taki sposób." I naprawdę w to wierzą. jako osoby dorosłe. że sprawnie wmanewrowują innych w lubienie siebie. skierować rozmowę na te-maty seksualne i nie uświadamiać sobie. jak bardzo wprost nadaje sygnały seksualne. osobą. by osiągnąć optymalny poziom osobistego kontaktu. myśląc sobie jednocześnie. Szczególnie więc wyczulone są na to. zastanawiam się. jeżeli tylko zastosuje się właściwe podejście i odpowiednią dawkę subtelnie dozowanej. Szczególnie bez-pieczne jest poczucie. Chcę być potajemną kochanką wielkiego człowieka. jak silnie ich wewnętrzne przemiany są komunikowane innym. lub zastanawiam się. Relacjonują jednak. gdy mi powiedział. Nie powiedziałem nic niestosow-nego. W takich przypadkach Dawcy bro-nią się mówiąc: „Nie uwodziłem. by uzyskać zwrotnie infor-macje o tym. gdy potrzebuje pocieszenia. że jest się pożądanym fizycznie. że ten atrakcyjny obraz idzie w pa-rze z osłabieniem odczuć seksualnych.sobie sprawy z tego. ponieważ nie zdają sobie po prostu sprawy z tego. Dwójki często styka-ją się z niechęcią ludzi. Robi to bowiem po to. w jaki inni na nie reagują. by po-chlebiać ich wyobrażeniom. Dwójki poz-nają siebie poprzez sposób. ani nie uświadamiają sobie. tłumiąc jednocześnie własne potrzeby seksualne. jak z nim wyrównać rachunki za to. Poczucie. że prawie każdego można zdobyć. Dwójki. Autoprezentacja uwodzicielska Wszystkie Dwójki są uwodzicielskie w tym sensie.Enneagram ujawnia silne tendencje seksualne. której on wszystko mówi i do której przychodzi. że zwyczaj ujawniania cech pożądanych przez innych jest dla otoczenia bardzo widoczny i wybitnie uwodzicielski. gdy mnie pragnął. miało to zupełnie niewinny charakter. że jest się innym potrzebnym w którymkolwiek ob-szarze ich życia. że nie warto. by zwrócić czyjąś uwagę. daje poczucie bezpieczeństwa.

Było to na zabawie szkolnej. kto gotów jest zwrócić na nie uwagę bez nadmier-nych żądań fizycznych. gdy po-winny zostać uświadomione rzeczywiste własne potrzeby. że jest szansa na przygodę i oto pieczętują obietnicę specjal-nym uściskiem lub pytają o moje imię. jeżeli poczu-cie bezpieczeństwa uzależnione jest od tego. Gdy hormony zostania uruchomione. od dawna zapomnianego w imię zadowalania innych. Nie-mniej jednak w głębokich warstwach swego istnienia. by sprawiać wrażenie osoby ponętnej. W tym znaczeniu Dwójki boją się intym-ności. Boją się często rzeczy-wistej intymności. ale o to. Te drobne uwodzenia tak mnie podniecały. z którymi mnie dotychczas coś łączyło. by innych zadowolić. że zwracają na mnie uwagę. gdy jestem z kobietami. W pewnym sensie ten konflikt między „ja" zmienionym a dochodzącymi do głosu prawdziwymi pragnieniami jest czymś korzystnym. Pierwotnie kierowane były przez jedno z rodziców do rozwijającego się dziecka. z którą tańczyłem. że choć zależy im na tym. Dwójki mówią na ogół. że „ja" zostało sprzedane. ponieważ bliski kontakt może doprowadzić do ujawnienia faktu. by można było w sposób szczery podjąć zobowiązania. Nie jestem pewien.Enneagram Problem niezależności-zależności Dwójki przeżywają wielki konflikt w tej fazie związku. gdy myślą. ale wykorzystują jednocześnie seksualną autoprezentację dla zweryfikowania nieświadomego klimatu seksualnego w nowej sytu-acji. że nie chodzi mi o seks. skoro można kontrolować go pochlebstwem. gdyż mają one podtekst kazirodczy. 119 Helen Palmer . Stałem pod ścianą i przeistaczałem się dla każdej dziewczyny. że jestem bardzo seksowna. Chcą wiedzieć. Bardzo dokładnie pa-miętam siebie. Dla mnie uwodzenie i wyzwanie to synonimy. a powstrzymuję się po prostu ze względu na skrupuły wobec mężczyzn żonatych. Coś szczególnego dzieje się. by zwrócił na mnie uwagę. Dziecko zmuszone było tłumić swoje wczesne reakcje seksualne w imię emoqonalnego przetrwania. Teraz rozumiem. czy mam rację. . na jakim im zależy. Świetnie się czuję dopóki na drodze są jakieś przeszkody i jeszcze się nie zeszliśmy. bądź w przekonaniu o swojej absolutnej od niego niezależności. że przez lata całe myślałam. że potrafię się z nimi zlać i stać się dokładnie takim mężczyzną. a kto może się okazać niebezpieczny z seksu-alnego punktu widzenia. by zwracano uwagę na ich walory seksualne niż o rozwiązłość. które mają mniejszą samo-świadomość mogą przeżyć do końca życia bądź to w pełnej zależ-ności od potrzeb partnera. te sugestie i podniecenie płynące z wysyłania sygnałów prowokujących uśmiech lub prawdziwe uznanie. Ujawnienie tej prawdy może być czymś przerażającym. pójdę za tym i zrezygnuję ze wszystkich. Lubię te subtelności nawiązywania kontaktu. nigdy nie zre-zygnowano z tych uczuć. Te Dwójki. chodzi im bardziej o to. ale mam wrażenie. Wskazuje bowiem na potrzebę zdefiniowania prawdziwego „ja".w intymną rozmowę lub nakłonić go do przerwania tego co robi. gdy po raz pierwszy próbowałem to sprawdzić. że jest się spostrzeganym jako osoba głęboko i blisko związana z ludźmi. Na poziomie psychologicznym przerażenie budzą często także głęboko skrywane pragnienia seksualne.w kogoś innego.

W końcu chciałem siebie odzyskać z powrotem. że mój pociąg do niej nie miał żadnych szans: była piękna. czy Dwójka zostaje czy się odrywa. Pewna młoda kobieta ujmuje to tak: Wydawałam 400 dolarów miesięcznie na rozmowy telefoniczne po to tylko. Partner nadal pozostaje punktem odniesienia. gdy próbowałem odzyskać własną pozyq'ę. bym mógł ją nadal kochać. Gdy już ją zdobyłem. Jeżeli miałem wrażenie. że odnalazła siebie. Z czasem Dwójki uświadamiają sobie. Gdy poszedłem zapłacić. Gdy się z kimś zlejesz. że mnie oceniają. jakby całe moje dało wstało z miejsca i podążyło za nią. ze go wcale nie potrzebuję. ale nadal trzymałem w rękach gazetę. że idzie ulicą atrakcyjna kobieta. Śpiewa-ła świetnie i była bardzo niedostępna. że nie musi mięsie podobać jej muzyka. była lesbijką. czy dochodził z sufitu. Dochodziło do tego. buntowałem się. Nie oznacza to więc koniecz-nie. czy głos kasjera był jego. chciałem odzyskać wolność. W środku wiedzą jednak. że mam ochotę sprawdzić w lustrze lub szybie. że dając kon-trolują innych i że są uzależnieni od ich aprobaty. ja zaś komponuję i aranżuję muzykę do filmów.Przez cały czas trwania mojego długiego. Oddałem jej się cały -lansowałem ją. ścięło mnie z nóg. nie wiedziałem. bym mógł zrozumieć. Oboje obracamy się w kręgach muzycznych Los Angeles. część wcale. będącej warunkiem równowagi emocjonalnej. zacząłem się czuć osaczony. Przez dwa lata uprawiałem bieg z przeszkodami i wreszcie udało mi się. że energia ze mnie umyka i zaczynam tracić siebie z oczu do tego stopnia. czy też mówił ktoś w kolejce do kasy. aranżowałem jej piosenki. Część mojego „ja" oddana jej była całkowicie. uprawiała zupełnie inny rodzaj muzyki i nie interesowała się wcale tym. dwudziestoletniego małżeńs-twa bardzo ważną dla mnie sprawą była moja potrzeba niezależności. że czułem się całkiem zmieszany w kontaktach 120 Punkt Drugi: Dawca z kochanymi osobami. że nie jestem zdominowany przez pragnienia mojej żony. że z jednej strony czujesz się w połowie wtopiony w ukochaną osobę a w połowie zawieszony w próżni lub też rozlatujesz się jak ja na stołku w barze. Wielu agresywnych Dawców sprawia wra-żenie wybitnie niezależnych. czy jeszcze jest tam moje odbicie. Moje zauroczenie wzięło się częś-ciowo z tego. a potem chcesz się uwolnić. Czułem się spętany. wyda-wało mi się. nie mogłem się w tym wszystkim odnaleźć. co ja próbowałem tworzyć. by mu powiedzieć. dochodzi do tego. pisałem dla niej muzykę. niezależnie od tego. tak jak ja ze swoją żoną. Pamiętam. Musiało minąć prawie dwadzieścia lat naszego małżeństwa. że moje przewody ktoś wyrywa z kontaktu. ze nie muszą mnie pociągać jej osobiste opinie. . Moja żona jest piosenkarką. że walka o wyzwolenie od partnera nie różni się wiele od rozpaczliwej potrzeby aprobaty z jego strony. Podniosłem głowę znad gazety i zauważyłem. Tak się czułem. że raz siedziałem w barku popijając kawę i czułem się właściwie nieźle. Przez cały ten czas. Gdy pierwszy raz zobaczyłem ją na estradzie.

że druga osoba uzależniona jest od tego. gdy uwaga innych zostanie wycofana. że muszę z nimi iść do łóżka. które oblicze jest autentyczne i trudno im wybrać między kochankami. że dla dwóch powodów wchodzą w trójkąty miłosne. Dwójka potrafi tak się przyzwyczaić do sprawdzania stanu emocjonalnego towarzysza i do ignorowania własnych potrzeb emo-cjonalnych. Pociąg ten ma o tyle charakter genitalny. czym obdarzają innych. bo wyczuwasz w ludziach to. Kontakt erotyczny jest dla mnie bardzo ważny. że zacierają się granice między „ja" a part-nerem. Bardziej to jednak przypomina zalanie potokiem uczuć wciągających mnie w czyjąś aurę. Pierwszy powód kryje się w niejasnościach seksualnych w relacjach z jednym z własnych rodziców. że to one pomagają innym i że bez nich świat byłby uboższy. Z kim warto być. Odczuwam silny pociąg. by przeczesywać kąty w celu sprawdzenia. że to co w Tobie najlepsze wypływa na wierzch.Tworzenie trójkątów Zwyczaj przystosowywania się do innych jest u Dwójek o tyle bar-dziej złożony. Gdy wchodzę do nowej grupy natychmiast ludzi oceniam. Pomagając innym Dwójka pomaga także sobie. które łatwo znika. Trwa to nadal w wieku dorosłym w postaci upodobania do takich sytuacji. a kto jest dla mnie stratą czasu? l To tak. co w nich najlepsze. ponieważ poczucie własnej wartości uza-leżnia od innych. Może jednak tak silnie się utożsamić z możliwościami partnera. W efe-kcie Dwójki skłonne są mniemać.Enneagram Dwójki relacjonują. powstaje uczu-cie kurczenia się i postawa „bycia osobą ważną" zostaje zachwiana. Nie wie-dzą wtedy. które mogą sprzyjać ich własnemu rozwojowi. jakby kilkakrotnie w ciągu wieczoru wysuwał się mój psychiczny J peryskop. jakby mój splot słoneczny i serce fizycznie przyciągał do siebie ktoś. Dwójki o wyższej samoświadomości rozpoznają w sobie uczucie dumy pły-nącej z faktu bycia osobą szcególnie cenioną za to. To tak. Łatwo Dwójkę urazić. Do trójkątów dochodzi także wtedy. że różni partnerzy ujawniają całkiem różne aspekty ich osobowości. 121 Helen Palmer . tym który naprawdę rozumie. Chodzi tu zwykle o pragnienie bycia kimś szczególnym i kochanym dla żona-tego partnera czy zamężnej partnerki. Jeżeli inni przestaną zwracać uwagę. jest bowiem od tej uwagi zależ-ne. że pojawianie się u partnera jakiegoś pragnienia może wzbudzić w niej samej reakcje podobne. Pojawia się wtedy uczucie bycia ważnym. Czujesz się kochany. Pycha Y_ * W opisanym tu podejściu do świata uwagę kieruje się na zewnątrz i podporządkowuje przynoszeniu drugiej osobie zadowolenia. co one same zechcą dać lub zatrzymać dla siebie. Zakładają. a nie o rozbicie małżeństwa. że pociągają je osoby będące nosicielami tych wartości. Dwójkę pociąga często niedostępność takiego partnera. jak wszystkim się m . gdy Dwójki czują. a to z kolei powoduje. Nie ma zaś zamiaru ranienia małżonka czy małżonki osoby ukochanej. w których jest się potajemnym wybrańcem. kto ma nade mną władzę.

natomiast pozostałe 95 procent kurczowo trzymam dla siebie. co potrafią ze mnie wydobyć. Najbardziej podniecająca i żywotna faza związku przypada na okres. o które im chodziło. Postawa ta ma charakter obronny. że facet przez chwilę ma znudzoną minę i uczucie „Jaka jestem cudowna" zmienia się raptownie w uczucie „Jaka ja jestem biedna. gdy nadal są przeszkody do przezwyciężenia i gonitwa trwa. Podnieca mnie podjęcie walki i odczuwanie tego. by mógł ją w każdej chwili wezwać. i zastąpiła je takim aspektem swo-jego „ja". a nie na ujawnienie siebie. rodzaj próżni bez ustalonego środka. na które wcześniej nie J zwróciłem uwagi. Mogę być niezwykle poruszona czymś. oży-wiam się i cudowne jest to uczude inspiraqi. jakie mam smakołyki do zaoferowania. jeżeli zwiążę się z kimś. 122 Punkt Drugi: Dawca Zawsze zwracam uwagę na kogoś. by sprostać wyzwaniu. Gdy tylko straci choć trochę zainteresowania. że jest we mnie pustka. kto w żaden sposób nie mógłby zaakceptować mnie w całości. że podarowałem im 5 procent mojego „ja". że mu zależy. że wy-parła swoje prawdziwe uczucia. że mój przyjaciel wygląda na niezaintereso-wanego. Dwójka ustawia się tak. by wejść na szczyt swoich możliwości." Na początku cho-dzi mi jedynie o ich miłość. Dwójki czują się najlepiej wtedy. Wystarczy. dopóki wydaje mi się. że gdy zaczynają mnie lubić czuję. by wypatrzeć interesujące osoby. Staje na rozstajach dróg życiowych potencjal-nego partnera tak. kto jest nieprzystępny lub nieosią-galny. jak wywołać odzew u poten-cjalnego partnera. 123 Helen Palmer . Słowa nie mają znaczenia. wypełniają jedynie przestrzeń.Enneagram . więc wystarczy. Gdy partner jest trudno osiągalny Dwójka usiłuje się zbliżyć. całe moje poruszenie wylatuje przez okno. J Związki intymne W bliskich związkach najważniejsze dla Dwójek jest wyzwanie. W moim przypadku próba zdobycia osoby trudno osiągalnej pociąga mnie najbardziej. A to tylko dlatego. by zostać zauważona. Gdy w pobliżu jest osoba niezwykle ekscytująca. Uwodziciel potrzebuje wyzwania. Wydaje mi się. niepomna tego. co się zdarzyło danego dnia i uczucie to trwa. że stracę wolność. Nikt mnie nie kocha". Poważny problem polega jednak na tym. Osoba ta nie wie jeszcze. Gra trwa dzięki gonitwie. gdy są w drodze do nawiązania kontaktu będącego wyzwaniem.układa i po to. „Zobacz. które wyszło na plan pierwszy. że wcale mnie nie znają i zaczynam się obawiać. Daj się zabawiać. że jestem dziewczyną czyichś marzeń. ponieważ uwaga skierowana jest na to. Jedno ukłucie i dziewczyna jego marzeń rozsypuje się. Gdy więź zostaje zadzierz-gnięta przepływają miedzy nami uczucia nie mające nic wspólnego z tematem rozmowy.

ze w fazie walki o uniezależnienie się od coraz bardziej ograniczającego je związku. który nienawidził modelu lanso-wanego przez dzied-kwiaty. Czują się zatem ograniczane przez pragnienia partnera. czują się niezwykle samo-dzielne. W pierwszej fazie związku stapiają się z pragnieniami partnera. graniczy to z kas-tracją i chęcią ubezwłasnowolnienia partnera. Trudno im dopuścić do zerwania. które stale miały w pamięd wszystkie nasze kolejne etapy życiowe Dwójki modyfikują swoją tożsamość w zależności od tego. Poja-wia się często jawny bunt przeciw wszystkiemu. że doszło do wyprzedaży prawdziwego „ja" w imię zakupu życzliwości partnera. bunt podsycany dochodzącym do głosu podejrzeniem. Pojawia się uczucie walki o wolność oso-bistą. 124 Punkt Drugi: Dawca Plusem Dwójek jest to. jeżeli pojawia si w nich silna chęć kontrolowania związku. a ja najlepiej ich pamiętałam poprzez dzieci. Zdają sobie więc bezustannie sprawę ze swojej zależ-ności od cudzej aprobaty. że ciężko im uświadomić sobie czego chcą. zupełnie nowy styl. które zos-tawiło się za drzwiami nawiązując kontakt. zaczyna ono uwierać i sprawiać wrażenie uwięzienia w potrzebach partnera. zajmowania się rzeczami. w którym mogłabym się ponownie zlać z życiem nowego męża. W tej fazie stawiają wymagania. że stają się strażnikami partnera. czego chce towa-rzysz życia. Mieszkaliśmy i pracowali w trzypokojo-wym baraku na Południu. Pierwszy raz wyszłam za muzyka rockowego: troje dzieci. Są drażliwe i nie chcą współ-pracować dla zaspokajania potrzeb partnera. Dwójki twierdzą. po raz pierwszy od czternastego rokużycia. Trzy razy byłam zamężna i za każdym razem byłam dokładnie kimś innym. Nagle przychodzą na myśl wszystkie pozostałe części. Dwójka przestaje się koncentrować na tym.Gdy mija okres wyzwania. jak się czuje u jego boku. „Gdy znaj-duję się wśród ludzi dojrzałych. jak inni na nie reagują. Za drugim razem wyszłam za obrońcę praw człowieka. komuna i dóm-wdzielnicy hippisowskie) w San Francisco. Dają za dużo. że potrafią się silnie zaangażować w po-moc dla urzeczywistnienia lepszych stron innych ludzi. uczucie. Trzecie małżeństwo było z biznesmenem. Obecnie jestem sama z wyboru. Louis. ponieważ chcą być spostrzegane jako skuteczni Dawcy i ukochani partnerzy. nosiliśmy wodę i drewno i nigdy nie wracałam myślami do San Francisco czy do świata rocka. Dwójki często tak bardzo wypierają swoje potrzeby. Ludzie z Południa me rozpoznawali mnie w tej matronie z St. Minusem Dwójek jest to. uciekania w nowe romanse. inspirują we mnie to co we mnie naj-lepsze". Pojawia się chęć oży-wienia dawno zapomnianych zainteresowań. Potrafią koncentrować się na celach i strategiach sprzyjających sukcesowi partnera. Mam zamiar odnaleźć siebie zanim zaryzykuję wejście w kolejny związek. Gdy związek ulega scaleniu. Całkiem nowe życie. . że zainwestowało się w związek tylko część własnego „ja". „Mój partner osiągnie sukces dzięki mojej miłości". jak partnera zadowolić i zaczyna się zastanawianie. które drażnią partnera.

Żadne z dwojga nie będzie się czuło ogra-niczone i będą umieli się cieszyć zainteresowaniami partnera. Jeżeli Dwójka zacznie naciskać. w któ-rym wspólne plany w pełni zaowocują.Przykład pary złożonej z Dwójki i Siódemki (Dawca i Epikurejczyk) Dwójki podtrzymują w Siódemkach ich szacunek dla siebie. Siódemka będzie skłonna opierać się długotrwałemu głębokiemu uczuciu. Dwójka będzie się zbliżać. U Dwójki jest to bardziej jawne. Jeżeli Dwójka będzie chciała zerwać związek. Dwójka będzie chciała wzmocnić talenty partnera. czy jest ktoś w pobliżu czy nie. na co mają ochotę niezależnie od tego. że Dwójka pragnie zająć bardziej centralne miejsce w życiu partnera. ze Siódemka w czasie nieobecności nie robi nic zdroż-nego. natomiast dla Siódemki Dwójka jest emocjonalnym obciążeniem. Dwójka zaś zacz-nie się w końcu czuć kontrolowana. jaki poziom zaawansowania flirtów obydwojgu odpowiada. Będą robiły to. Będzie podzielać przekonanie Siódemki. by więcej na nią zwracano uwagi. Dzięki temu Dwójka może swobodnie dołączyć się do Siódemki wtedy. Będzie uważana za elegancką parę. Jeżeli Siódemka zda sobie z tego sprawę. by inne osoby zwracały na nią uwagę. o ile nie dojdzie do rozbież-ności celów osobistych obu stron. Lubią niedomówienia seksu-alne i przeżywają pewną dumę z tego. Innym źródłem poważnego kryzysu może być sytuaq'a. zamknie się w sobie lub wprowadzi dywer-syjne taktyki mające na celu odwrócenie uwagi Dwójki od swych rze-czywistych priorytetów. Obie strony mają w sobie naturalną skłonność do uwodzenia. Para ta prawdopodobnie bę-dzie często wychodziła razem. że druga strona potrzebuje. albo przestaje być silnym partnerem. Roz-czarowane Dwójki często zaczynają manipulować. Gdy Siódemka wycofuje się z bliskiego kontaktu. Naj-prawdopoctebnieJJowodem rozstania będzie to. jeśli jednak ludzie będą ją zauważać i upewni się. Siódemka znowu się wycofa. ze to drugie ma innych potencjalnych partnerów. by podążyć za zainteresowaniami swoich licznych „ja". że gdy są . Według Dwójki Siódemka jest za mało zaangażowana emocjonalnie. a Siódemka woli coś mniej angażującego i czeka aż Dwójka się opamięta. Sió-demki w zasadzie skoncentrowane są na sobie i własnych planach. każde dostosuje się do tego. Umieją współczuć z tym poczuciem podniecenia i optymizmem. pod warunkiem. Zwią-zek będzie się rozwijał bezkonfliktowo. Może jej zagrażać niezależność Siódemki. Dwójki opowiadają. Siódemka się wycofa. czego oczekuje od niej Dwójka. a potem będzie próbowała ją wmanewrować w inne działania. zapewni jej swobodę. a to spaja parę. Obie strony lubią być w centrum uwagi. które towarzyszą Siódemkom w realizacji ich zainte-resowań. Gdy zdecydują się. Siódemki lubią. Każde z partnerów ma ograniczony zakres tolerancji dla nieustają-cej bliskości. Wiele zadowolenia będzie czerpać z rozrywki najwyższej klasy i bie-żących wydarzeń kulturalnych. Wtedy albo robi uniki. że Dwójki będą podążać za ich celami. ale za to bardziej jest skłonna angażować się w przelotne romanse. podważy to jej zaufanie do partnera. Siódemka wzmocni więź. Dwójki potrafią się poświęcić pla-nom Siódemek. ale za to mniejsze jest prawdopodo-bieństwo realizacji tych skłonności. Każde z partnerów potrafi zapewnić drugiemu przestrzeń dla rozwijania własnych zainteresowań. iż para zbliża się do punktu. gdy ktoś ich słucha i troskliwa opieka sprawi im przyjemność. stanie się małomówna i rozwinie zainteresowania poboczne mające na celu odwró-cenie uwagi Dwójki. a następnie oddalić się. Po-wodem rozpadu pary rzadko jest brak romantyzmu czy nuda. Siódemka uwodzi mniej jawnie. wynajdując sobie inne zajęcia. Jeżeli Dwójka zbyt mocno się stopi z punktem widzenia Siódemki. że staje się zła i kry-tyczna. w której Siódemka zaczyna się czuć ograniczana. gdy dzieje się coś ciekawego.

że po-trzebują czegoś od osoby będącej autorytetem. że ci na mnie zależy spełniając najpierw moje oczekiwania. Jeżeli człowiek dysponujący władzą jest osobą karzącą lub niewraż-liwą na zabiegi Dwójki. 127 . Łatwo wta-piają się w aktualne mody grupowe.". wspiera ona zakulisowe manewry rywala bardziej skłonnego doceniać jej pomoc. ale wywierają na nią bardzo silną presję. Choć same mają zdolności przywódcze. ale tak bardzo mnie zignorowałeś. Zrób to. że muszę poszukać sobie miłości gdzie indziej. są osobami towarzyskimi. najczęściej stosują następujące argumenty: uciekanie się do podwójnych standardów -„Byłam dla ciebie dobra. 126 Punkt Drugi: Dawca Związki Dwójek z autorytetami Dwójki fascynują osoby dzierżące władzę. Rywalizują z innymi o łaski tych. ukrywanie nastrojów . Znają wzajemne układy i stopień wzajemnego szacunku między ludźmi. wolą odgrywać rolę szarej eminenqi. Dostrzegają potrzebę wciągnięcia do grupy przybyszy z zewnątrz. Z czasem zaczną czerpać także inne korzyści z osiągniętego statusu. którzy nad nimi dominują/ są protekcjonalne wobec tych. Pierwszą reakcją na bliskich współpracow-ników czy sekretarkę ważnej osobistości jest próba manipulacji po-przez pochlebstwo lub odgrywanie osoby „znanej". chyba że jest powiązana ze źródłem władzy.wybuchy gniewu z powodu bycia osobą ignorowaną. Nie powiem ci. którzy są im podlegli.„Rozszyfruj mnie. poszukiwanie dowodów .". ataki złości . na których im zależy. ułatwiać im życie. Ludzi dzielą na tych. którym warto poświęcać uwagę i tych. Na tej pozycji strategicznej będą się czuć bezpiecznie wiedząc. więc powinieneś się mnie trzymać. Zaletą Dwójek jest to. Potrafią wychodzić innym naprzeciw. Chętnie pracują bez większego wynagrodzenia. Nigdy nie przyznają się. że dostrzegają mocne strony innych ludzi. na których nie warto tracić czasu.„Pokaż mi.niezadowolone ze związku.". ale główną będzie zawsze po prostu obracanie się w kręgach elity. wolą być premierem niż królem. ale powi-nieneś zostać przy mnie i zgadnąć. Łatwo się dostosowują do każdej sytuacji. Chroniąc przywódcę zapewniają sobie przyszłość. Jeżeli to się nie udaje. że manipulują innymi za pomocą pochlebs-twa. chcą być kochane przez osoby silne. że autorytet doszedł do władzy. Spełnij tę prośbę. by była obecna i udzielała rad. Uwodzą tych. Wadą Dwójek jest to. Świetnie rozpoznają potenq'alnego zwycięzcę i przyj-mują rolę pomagacza w rozstrzygających zadaniach. Dwójka postanawia załatwić sprawę bez pośrednictwa po-mniejszych autorytetów i przepycha się stanowczo na czoło kolejki. jeżeli kontakty z ludźmi dostarczają im satysfakcji. wydobywać z nich pożądane cechy. Dwójki utożsamiają się z autorytetem i dostosowują do zamierzeń przywódcy. a jedno-cześnie zdobywają miłość. Dwójki nie tracą cennego czasu na wchodzenie w relaq'e z autory-tetami drugorzędnymi. łatwo nawiązują kontakt z innymi. Bardzo trudno znaleźć Dwójkę na nie-popularnym stanowisku.

Cha-rakterystyczna jest też chwiejność nastroju. szczególnie jeśli czuje się niedoinformowana lub pomi-nięta przez klikę. którzy się z nią zgadzają i tych. od ludzi bardziej dyplomatycznych. Dwójka w roli przywódczej będzie równie silnie dążyła do zyskania uznania w oczach osób zna-czących jak do korzyści materialnych. Będzie się chciała zorientować. gdyż raz będzie dążyć do uzyskania sympatii pod.Helen Palmer . Będzie uwzględniać coraz to nowe priorytety. że samo-dzielnie podejmuje decyzje. z której może kontrolować. po czym wycofa się w kamiennym milczeniu. jeżeli będzie musiała wystąpić przeciw znaczą-cemu autorytetowi. a kto przeciwnikiem. Nie»zauważają więc.władnych. Powie. Ósemka doprowadzi do publicznego ich ujawnienia. . Ósemka chce wejść w krąg wtajemniczonych. Nawet w najbardziej sprzyjających warunkach Dwójka przejawiać będzie labilność celów. Jeśli szefem jest Dwójka. Będzie się starała wchodzić w kontakt z asami w danej dziedzinie. ale podwładni niekoniecznie. wewnętrznie zaś będzie uzależniona od opinii i życzliwości osób znaczących. związane z każdą większą decyzją. Dwójka w roli szefa będzie chwiejna. Będzie się czuła bezpieczniej dzięki temu. złożony z tych podwładnych.łatwo ją wykorzystać do działań wykraczają-cych poza obowiązki służbowe. Ósemce grozi. a gdy uzna. że zostanie oplatana siecią pochlebstw. zostanie odrzucona. zachowywać będzie pozory. będąca podwładnym. wybuchnie gniewem. Może się poczuć przyjęta do kręgu wtajemniczonych. ustanowić nieprzekraczalne reguły obowiązujące wszyst-kich i upewnić się. 128 Punkt Drugi: Dawca Ósemka bardzo nie lubi być wyłączana z grupy uprzywilejowanej. których szef może wykorzystać w dogodnym momencie. słabo natomiast poradzi sobie z przejęciem steru. to znów będzie się czuła przez nich przygnieciona. Jeżeli ktokolwiek z prywatnej kliki szefa będzie miał wyjątkowe przywileje. że wykorzystywane są do toczenia cu-dzych bitew lub postrzegane jako bezkompromisowi twardziele. że ustalono stanowiska i wiadomo już. jaka jest jej pozycja w or-ganizacji. Woli być na pozycji. że kary wymierzane są sprawiedliwie i że są jedna-kowe dla wszystkich.Enneagram Typowy układ z autorytetem: Dwójka i Ósemka (Dawca i Szef) Jeżeli przywódcą jest Dwójka. co o tym wszyst-kim myśli. Stara się wedrzeć do kręgu wtajemniczonych przeprowadzając frontalny atak. którzy się nie zgadzają. Ósemka w roli podwładnego będzie postrzegać zainteresowanie Dwójki dla osób ważnych jako przejaw słabości i kapitulacji wobec obcej władzy. Z reguły czuje się gorsza od osób o większej ogładzie towarzyskiej. które Dwójka łatwo puszcza w niepamięć. Stara się skłócić członków tego krę-gu i doprowadzić do podziału na tych. Jeżeli Ósemka. Dwójka w roli przywódcy stworzy też prawdopodobnie wewnętrzny krąg wtajemniczonych. wybuchy złości. kto jest zwolennikiem. którzy ją „rozumieją". że jest akceptowana i ważna . Ósemki są ślepe na społeczne impon-drabilia.

Ósemki dokładają wielu starań. by orga-nizacja funkcjonowała bezbłędnie. wściekną się i staną się bezkompromisowe. Mogą dokonywać wtedy nieza-powiedzianych inspekcji. że szefa one nie obowiązują. po czym same je ła-mią. stanie się jej prawą ręką. Jeżeli potraktuje szefa-Ósemkę jako opiekuńcze źródło władzy. że uzależnione są od tego. jeżeli stwierdzą. Dwójka może wtedy zachować kontrolę nominalną i dbać o stra-tegię ogólną. a raporty będzie składać szefowi osobiście. w których troska jest rzeczy-wiście wskazana. po czem zmusić go do dymisji. Jeżeli podwładnym jest Dwójka. Ósemka poczuje się zdradzona.Jeżeli szef-Dwójka jest roztropny. będzie rozumiała potrzebę kontroli przejawianą przez szefa oraz wymóg pełnej otwartości podwładnych.Enneagram Ósemki wzmagają kontrolę. Otwarta konfrontacja i rywalizacja doprowadzą do korzyst-nych rozwiązań. Może wtedy całkiem jaw-nie odmówić współpracy. że wpadnie w czyjeś ręce i co jakiś czas potwierdza swoją władzę nad Dwójką kontrolując ją. Łatwiej tolerują działania innych. Jeżeli Dwójka potrafi otwarcie rozmawiać z podwładnym-Ósem-ką relacja będzie się charakteryzowała wzajemnym szacunkiem. a pozycja każdej ze stron będzie dyskutowana jawnie. Dwójka może doprowadzić do przejęcia władzy w instytucji po-pierając inną ważną osobę. doprowadzić do rewolucji gabinetowej lub zwolnić się ze stanowiska. Dwójki potrafią pomóc szefom wykorzystując swą ujmującą pota-wę w kontaktach z innymi do zdobywania trudnych do uzyskania informacji. Jeżeli natomiast Dwójka zlęknie się lub zacznie manipulować opiniami in-nych ludzi. Atrakcyjne otoczenia . Postara się. Najłatwiej doprowadzić do kapitulacji Ósemki w otwartej dyskusji.zagrożeniach. Wiedząc o tym. skieruje uwagę szefa na takie obszary. Jeżeli szef jest stale informowany o wszystkim. 129 Helen Palmer . zamykając jej usta celnym i eleganckim argumentem. Skłócają pracowników. Jeżeli natomiast zostaną zawstydzone lub potraktowane w sposób paterna-listyczny. a Ósemka będzie kontrolować swoje prywatne'teryto-rium i swobodnie realizować własne plany bez interwencji czy nadzoru przywódcy. by ich odcinek funkcjonował bez zarzutu. a uwagę koncentruje na rzeczywistych . jeśli nieporozumienia negocjowane będą w uczciwej walce. Jeżeli natomiast szef chorobliwie obawia się. Ósemki. jak inni wykonują swe zadania. jeżeli granice władzy są ściśle zdefiniowane. fronty działań zostają jasno wytyczone. Weźmie na siebie sporą część odpowiedzialności. Zaspokoi w ten sposób potrzebę kontroli Ósemki i zapobiegnie jej mieszaniu się w sprawy załogi. zapewni swojemu podwładnemu szczególną opiekę i status. wydzieli Ósemce niewielkie len-no. Jasno formułują reguły. wprowadzając morze regulaminów doty-czących drobnych spraw. Ósemka z za-dowoleniem przejmuje dowództwo i wraca chęć troszczenia się o dobro załogi. rzadko ich chwaląc i publicznie oskarżając. Jeżeli Dwójka pełniąca rolę podwładnego wykaże się mądrością. kiedy im na czymś zależy są niezwykle tępe i zupełnie nieświadome różnych niuansów dyplomatycznych. Operujący konkretami szef doceni to i jeżeli będzie roz-tropny. by pokazać. Oba typy lubią walkę i rozumieją potrzebę kontroli i władzy u tego dru-giego. Dwójka może sprowokować swojego podwładnego do tak gwałtow-nej reakcji. sam na sam.

że potrafią ucieleśnić wyśniony ideał partnera. spotkanie Dwójki 130 Punkt Drugi: Dawca w agencji zajmującej się zbiórką darów dla osób potrzebujących. na kogo partner zwraca uwagę. nawet gdy nie czytają w ich twarzach i nie rozszyfrowują ich zachowań. Bywa „tym trzecim". że nienawidzę być odrzucana. Aby nigdy nie zostać odrzuconym uczysz się być takim samym jak inni. Wszystko ma swoje źródło w tym. Dwójka chętnie staje się obrońcą pokrzywdzonych. że potrafią dostosowywać się do pragnień in-nych ludzi. Przejawia posta-wę: „Ta zupka jest dla Ciebie. Wybiera zawody z podtekstem erotycznym: charakteryzatora. a następnie wślizgujesz się w to uczucie. które tematy rozmowy wywołują uśmiech. Wybiera zawody służebne. Mało prawdopodobne jest. np. bojownikiem o słuszne sprawy społeczne.. w której Dwójka pomaga potężne-mu przywódcy lub utrzymuje z nim kontakt. ale dziękuję bardzo. Starają się dostrzec. chórzystki. Elvis Presley * Elizabeth Taylor * Maria Magdalena Jerry Lewis * Doiły Parton Na co Dwójki zwracają uwagę? Uwaga Dwójek zazwyczaj skoncentrowana jest na emocjonalnych wahaniach osób znaczących. Mówią. Nieatrakcyjne otoczenia Nieaktrakcyjne dla Dwójki są takie zawody. chętnie trochę zjem. wielbicielem gwiazdy rockowej. Uczysz się tego. trzymającym w szachu całą korporację. której wybitnie seksualny wizerunek ukazał się po raz pierwszy nź obwolucie płyty Like a Yirgin. w których nie można uzyskać aprobaty. . co partnera interesuje. a któ-re zmarszczenie brwi. że gdy tylko zwrócą na kogoś uwagę. chyba że jest zakochana w szefie. sekretarzem przewodniczącego. automa-tycznie dopasowują się do najbardziej skrytych pragnień tej osoby. Dawcy obserwują więc. Dwójki twierdzą. Zostaje więc wyznawcą wymagającego guru. że spoglądasz na nieznaną ci osobę i wyczuwasz. prawą ręką szefa. Sławne Dwójki Madonna'.Atrakcyjna jest każda sytuacja. Steruje nią pragnienie stania się obiek-tem miłości.. tak jak je sobie wyobrażają." Często wchodzi w trójkąty miłosne. Nawyk dopasowywania się do cudzych pragnień powoduje. by wpasować się w to. w czym jesteście tacy sami.

Dwójki twierdzą. ja też tego chcę. na kim mu zależy. gdy po-trafią pewną część uwagi koncentrować na sobie. który dawał dotychczas gwaranqę bezpieczeństwa emocjonalnego. by wędrowała ku innym ludziom." Gdy hormony idą w ruch. Czegokolwiek pragniesz. Wolność jako wyższa jakość umysłu Gdy Dwójki kierują uwagę do wewnątrz. To coś takiego: „Czegokolwiek chcesz. że łatwiej im rozpoznać własne pragnienia i uczucia. możesz to osiągnąć za moim pośrednictwem. ja też tego pragnę. jest to najwspanialsza forma bliskości. To że z chwilą wycofania uwagi od innych mogą się pojawić prawdziwe uczucia. gdy trzeba się wtedy zachować wbrew pragnieniom osoby. do której są przywiąza-ne. że nie ma w nich żadnego prawdziwego „ja". że uzależnione są od innych ludzi wtedy. ucząc ją rozpoznawać osobiste potrzeby i uzyskiwać stabilne poczucie własnej tożsamości. które nie musi się zmieniać dla wychodzenia ku cudzym potrzebom. szczególnie. by mogła w ich życiu partycypo-wać. Dwójka zaspokaja te wyparte potrzeby przez pomaganie innym w tym. iż udzielając pomocy otrzymują wypłatę. wycofywanie uwagi od innych ludzi zakłóca nawyk.Może mi się to zdarzyć na ulicy i wtedy podchodzę do kogoś i dopaso-wuję się do tego obszaru. czuje. którą Dwójka chciałaby zado-wolić. Z psychologicznego punktu widzenia. że w brzuchu może być tylko czarna dziura i że nikt w tej dziurze nie mieszka. Cho-ciaż łatwiej im przychodzi rozpoznawanie własnych potrzeb. w jakim jesteśmy tacy sami. że może stracić jego miłość na zawsze. Dwójki mogą się tak przyzwyczaić do zwracania uwagi na prag-nienia innych. Wiele Dwójek mówi. rodzi to silny lęk. że stoję na rogu ulicy. patrz przypisy Redakcji na końcu książki 131 Helen Palmer . że często obawiają się. Poprzez ćwiczenia koncentracyjne Dwójki mogą się nauczyć mo-dyfikowania swego zwyczaju wyłapywania sygnałów aprobaty. że nie zdają sobie sprawy z faktu. Czegokolwiek pożądasz seksualnie. Ich zadaniem jest zatem nauczenie się tego. tylko dlatego że akurat czuję się danego dnia niepewnie. Jeśli Dawca nie podporządkowuje się potrzebom tego. od-wracając nwageid innych i skupiając na określonym punkcie włas-nego ciała. W bliskich kontaktach jest to o wiele intensywniejsze. Zdają sobie sprawę z tego. gdy są same niż w obecności osoby. które czerpią swoje poczucie bez-pieczeństwa z zaspokajania cudzych potrzeb. całe to stapianie się jest dla mnie bardzo uciążliwe. Ale gdy czuję. by żyli w taki sposób. gdy muszą coś zrobić same. Przy pewnej wprawie Dwójki mogą się nauczyć wyczuwać różnicę między zatrzymywaniem uwagi na własnych uczuciach a pozwalaniem. by . bynajmniej nie cieszy osób. brak więc chronicznie koncentracji na własnych. wmontowując się w czyjeś życie. Działanie na własną rękę może powodować silny lęk. W terapii można Dwójce pomóc.Enneagram Uwaga stale koncentrowana jest na potrzebach innych.

że w ogóle nie istnieję. czego ja naprawdę chcę w życiu. Byłam przekonana. które naprawdę kochałam. gdy usiłowałam medytować. Następująca wypowiedź ilustruje różnicę między osobami prze-konanymi o swojej wrażliwości wobec innych a osobami naprawdę empatycznymi. Żyłam tam przez ponad trzy lata. wyprowadziłam się daleko w góry. że to potrafią. że dokładnie wiedziałam. zaczęłam zdawać sobie sprawę. a oni tę miłość odwzajemniają. czego chcę. czego chce druga strona. by odkryć. że zapominałam o sobie. 132 Punkt Drugi: Dawca Gdy rozpadło się moje drugie małżeństwo. jak sobie zapewnić to. że rozumiej ą najskrytsze uczucia innych lu-dzi. że muszę być sama ze sobą. Byłam przerażona. a tym co niektóre Dwójki określają jako autentyczne dzielenie z kimś jego życia wewnętrznego. Kierowane potrzebą miłości.Enneagram im. czułam się tak zespolona z jego uczuciami. Styl intuicyjny Dwójek (tak jak i pozostałych typów) wypływa z określonego sposobu koncentracji uwagi. że jestem dla wszystkich ulubionym dzieckiem i chciałam się rewanżować pokazując 133 Helen Palmer . zmuszając ich do tego. o co mi chodziło kiedy byłam sama. Czułam. Gdy miałam dwadzieścia kilka lat. by mnie . po czym sprowadziłam się z powrotem do miasta i wróciłam do swego dawnego trybu życia. jak bardzo potrafię się o nich troszczyć. że sprawiali innym przyjem-ność. W dzieciństwie kochani byli za to. po przeżyciu kilku niezwykle przykrych sytuacji odrzucenia przez osoby. że ta otchłańciie ma dna. że potrafię ludźmi manipulować. odkryłam własne tempo i dowiedziałam się. Styl intuicyjny Dawcy mają poczucie. W dorosłym życiu przekonani są. W miarę dojrzewania. że mają szczególny dar wyczuwania ukrytych pragnień innych ludzi. odkąd nie ma przy mnie mojego męża. przekonały się. ze stale będę się zapadać w głąb siebie i że nikogo tam nie spotkam. Wreszcie siebie odnalazłam. Dla Dwójek najważniejsze było wówczas zdobycie aprobaty. czy Dwójki potrafią obiektywnie wyczuć po-trzeby innych. czy też po prostu wydaje im się. Byłam wytrącona z równowagi i przerażona tym.pamiętać na czym polegają ich własne potrzeby. jak by było w cudzym położeniu. że posiadają szczególną wraż-liwość na potrzeby innych ludzi. kierowała mną myśl. nie tracąc umiejętności wyczuwania. co mam codziennie robić i konfrontować się z tą pustką w brzuchu. natomiast jeżeli spojrzałam komuś prosto w oczy. który w dzieciństwie zapewniał emocjonalne przetrwanie. Jest to dylemat porównywamy z różnicą między wyobraźniom sobie. Nasuwa się pytanie. że muszę sama decydować o tym. Najbardziej zaskakującym przeżyciem przy po-nownym zetknięciu się z ludźmi było to. że wszystkich kodttm.

na przykład. nie podlegają kontroli myśli. Osoba znająca dobrze swe własne potrzeby będzie umiała pomóc innym właśnie tyle. Pewien klient starał się przepracować zapomniany okres z dzieciństwa. co mają. Pokora to rozpoznawanie swoich rzeczywistych potrzeb i natural-na tendencja do tego. czego im potrzeba i dostosowywałam się albo myś-lałam sobie. że nikt mu nie powiedział. jak to by było. a bał się zapytać. kiedy posłano go na kilka tygodni do rodziny zastępczej. tak łatwo maskującym nieświadomą potrzebę kontro-lowania innych przez uzależnianie ich od siebie. choć wiedziałam. jak obudził się spocony w pokoju w suterenie. jak długo zostanie w tym domu. że są pełne wdzięczności za to. co nazwałabym projekcyjną identyfikaq'ą. Mojego pacjenta położono tam na czas leżakowania. Co więcej. Na poziomie ciała pokora jest reakcją nieuzależnioną od otrzymywania czegoś w zamian za coś. gdybym była na ich miejscu i zaczynałam odczuwać to.bardzo lubili. Gdy opisałam mu swoje przeżycie poczuł. ile potrze-ba. Pokora nie ma nic wspólnego z cnotliwymi rozważaniami o poświęcaniu się. co oni by czuli. znajdował się bowiem koło kotłowni. jakbym miała zaraz zemdleć. przeżywałam parę razy to. że potrafią udzielić właśnie tyle pomocy. Być pokornym to jakby stać nago przed lustrem i być wdzięcznym za dokładnie to a nie inne odbicie. Osoby pokorne nie wiedzą być może. że nie potrafi sobie przypomnieć zdarzeń ani uczuć z tamtego okresu. widząc w nich najbar-dziej bezpośrednią drogę do rozumienia sytuacji mojego klienta. wyobrażałam sobie. . Nauczyłam się cenić te intuicyjne chwile zespolenia. Czułam przeżycia moich pacjen-tów w sposób zupełnie inny niż cokolwiek w moim własnym życiu. Fałszywa pokora nieświadomego swoich motywów Dawcy streszcza-łaby się w słowach: „Podałem Ci ramię. zdolność dawania będzie u takiej osoby we właściwych proporcach do potrzeb innych. że daje się coś i coś otrzymuje. by nie brać ani więcej. Wyobrażałam sobie.". że tak na-prawdę nie tracę przytomności. Raz przeżyłam w zupełnie niezwykły sposób coś. że ja także siedzę na huśtawce. że jest ono czymś więcej. któraś z koleżanek zwierzała mi się z tego. Siedział w moim gabinecie i mówił. ale nic nie mów na ten te-mat". od uczuć wyros-łych z wyobrażania sobie. co czuje do jakiegoś chłopaka i mówiła coś takiego: „Gdy z nim jestem. że nie oczekują od innych rewanżu. Próbowałam sobie wyobrazić. że tak właśnie wygląda miłość. Pokój był przegrzany. Nie widzą nic szczególnego w tym. ile trzeba. już jako psycholog. Pokora to także umiejętność przyjmowania z wdzięcznością obiektywnych relacji z innymi ludź-mi. by nikogo nie urazić i nie stracić sympatii. który dzielił z innym chłopcem. bez nawykowego strugania ważniaka. Wiele lat później. że coś się komuś dało. a mnie zrobiło się gorąco. ani nie dewaluować siebie z powodu nieakceptowania tego. raz w dole. Nie puszyć się. wyobrażając sobie. co tam jest naprawdę. Jedno z korzystnych dla pielęgnowania pokory ćwiczeń związa-nych samoobserwacją polega na nauczeniu się odróżniania obiektyw-nych reakcji organizmu na to. że i jemu jest gorąco i wreszcie te odczucia cielesne wyzwoliły stłumione wspomnienia tego. Myślał o tym. Jeżeli. co w moim mniema-niu było rzeczywistą empatią. czuję się jak na huśtawce: moje uczucia są raz w górze. ani mniej niż jest to ko-nieczne. a on nie mógł zasnąć. Cnota pokory Wszystkie uczucia wyższe wyrastają ze spontanicznych impulsów z ciała.

aby kontrolować innych poprzez sprawianie im przyjemności. Trójka także osiągać będzie sukcesy. Opisują swój sposób stapiania się z innymi jako „podobieństwo do odbicia w lustrze": wchłaniają i odbijają punkt widzenia narzucony im przez innych. Dwójka może przypominać Trójkę. by drugiego zaspokoić i stapiając się z drugim człowiekiem w całości. co najlepsze.Enneagram tego wszystkiego. z którymi opłaca się zlewać. Zalety Dwójki potrafią doprowadzić do tego. jakie mają Dwójki z własnymi uczuciami powstały na skutek wczesnej adaptacji do potrzeb in-nych ludzi. Dwójkę stać na energię i ambicje zawodowe. że się jest kim się jest. Trzy punkty skupione po prawej stronie Ennea-gramu (Dwójka. który jest dla nich inspirujący." Dwójka stapia się wyczuwając czego potrzeba. Dwójka i Trójka wyglądają podobnie /"trójka jest w Enneagramie podstawowym punktem Dwójki. co znajdują. jednak wewnętrznym motywem jest zdobywanie miłości za to. Stapiają się wybiórczo. Utrzymują się. a nie manipulując. Trójka i Czwórka) reprezentują różne sposoby po-święcenia autentycznych uczuć. Inna jeszcze różnica między Dwójką a Dziewiątką polega na tym. by zrobić wrażenie na swojej sympa-tii siedzącej w pierwszym rzędzie. a pochlebcą grającym dla tej samej publiczności po to. Zachowanie Dwójek różni się jednak od zachowania Dziewiątek. czego pragną inni niż z tego. Dziewiątki nie zmieniają się i nie kontrolują innych poprzez dawanie. ale będzie to dla niej nagrodą za pracę a nie za uczucia. podczas gdy Dziewiątka z tru-dem wychodzi komuś na przeciw. Oba typy twierdzą. by dać jej świetny koncert. że stapiają się z innymi. Mogą być wielką . Różnica między Trójką a mającą duże osiągnięcia Dwójką podobna jest do różnicy między wykonawcą grającym dla publiczności po to. Poprzez swój entu-zjazm mogą ułatwiać przeprowadzanie bolesnych zmian. Kłopoty. Kontrolują zwalniając tempo lub izolując się. Najlepiej czują się wspierając osobę dążącą do władzy.Dwójka i Dziewiątka wyglądają podobnie Dziewiątki i Dwójki bardziej zdają sobie sprawę z tego. Skuteczna adaptacja do potrzeb innych ludzi jest dla nich gwarancją bezpieczeństwa i ochrony. ponieważ modyfikują obraz „ja" prezentowany na zewnątrz. czego same chcą. Potrafią w nich uruchomić to. Dwójki stapiają się z tym. co u innego człowieka podobne lub z tym aspektem drugiej osoby. że Dwójka aktywnie zbliża się do osób. Dziewiątki zaś opisują ten proces raczej jako „stawanie się drugim człowiekiem i branie z niego 135 Helen Palmer . Wybie-rają osoby. Owójka podobnie jak Trójka straciła kontakt ze swymi autentycz-nymi uczuciami. które dokonało się w dzieciństwie w imię rozwiązania konfliktu między pragnieniami własnymi a pragnieniami rodziców. że inni są z siebie zadowo-leni. gdy ma znaczące osiągnięcia. modyfikując siebie po to. z którymi chce się utożsamić. bo wytworzył się w Dwójkach nawyk zwracania uwagi na wahania w nastrojach i preferencjach innych ludzi.

by czuć się osobą chcianą. Muszą więc nauczyć się odróżniać autentyczne pragnienia od przystosowawczych czyn-ności. że nic nie zagraża mojej relacji zbliżam się do tego kogoś wiedząc z góry. dlatego że chcą odnaleźć swoje prawdziwe „ja". stapiać się z potrzebami partnera lub stwarzać mnóstwo problemów. Co może pomóc Dwójkom w rozwoju? Dwójki często decydują się na terapię lub zaczynają medytować.po-mocą dla przyjaciela czy współpracownika idącego pod prąd. W przypadku agresji mamy do czynienia z konfrontacyjnym prze-zwyciężaniem wszelkich barier stojących na drodze związku. Jestem tak wzburzony tym. Naj-ważniejszą rzeczą w życiu Dawców jest związek z innymi ludźmi. które wykonują. Widzę. gdy muszę stać w kolejce w banku lub w tłumie czekającym na otwarcie stołówki. To tak wygląda. by podporządkować się lub walczyć z pragnieniami innych. jakby moje dało chciało przybrać dogodną dla tej osoby pozycję i jeżeli mi się to udaje. Gdy czuję. którego przygotowanie wymagało przemyślenia i wysiłku. że będzie mnie lubił. jak trudności w kontaktach z innymi ludźmi lub takimi chorobami. Uwodzenie to przyciąganie drugfej osoby. Kto z kim siedzi? Kogo darzą szacun-kiem zwierzchnicy? Muszę poznać osoby zdobywające popularność i zaprzyjaźnić się z nimi. które mogą wynikać z konwersji psy-chosomatycznej czy z wyparcia potrzeb. Dużo czasu poświęcają uroczystościom rodzinnym i towarzyskim. Mam wrażenie. Potrafią się złościć. Bardzo często osoby te zgłaszają się z takimi obja-wami. jak migrena i astma. że dla mnie nie wystarczy. Uwodzenie/agresja w relacjach dwuosobowych U podstaw uwodzenia leży troska o to. że przepycham się na początek kolejki. Tak bardzo zależy im na utrzymaniu relacji z innymi. Chodzi tu o strategie. Polega ona na zdobywaniu kontaktu siłą. ale nie żywią urazy. pró-bujące zaspokajać osobiste potrzeby za pośrednictwem innych ludzi. że mogę zostać pominięty. Niedawno zatrudniłem się jako psychiatra na oddziale ogólnym. Fodtypy Nazwy podtypów uwypuklają sprawy szczególnie angażujące w dzieciństwie. co jest dowodem aprobaty. że bacznie obserwuję odprawy. Potrafię wybrać kogokolwiek z tłumu i wiedzieć. stosowane przez dziecko. Znajdują w tym ochronę i zapewniają sobie status w grupie. ufa pierwszy" (uprzywilejowanie) w sferze samoobrony Oto przykład nastawienia typu „ja pierwszy": „Zejdź mi z drogi!" to moje hasło. Jestem wściekły. wręczają jakiś szczególny podarek. Pamiętają o urodzinach czy świętach. Dwójki muszą sobie zdać sprawę z . jeżeli inni dostaną. czy będzie dla mnie dostępny. że gotowi są walczyć. odczuwam to fizycznie. uwodzić. Ambicja w sytuacjach społecznych Ambicja Dwójek polega na wiązaniu się z osobami mającymi wła-dzę.

Bar-dzo pomocne dla nich jest: • Rozpoznanie w sobie skłonności do manipulowania. nie ujawniania materiału godzącego w dumę lub dobre mniemanie o sobie. ale godzenie się na „tego. . • Zdanie sobie sprawy ze swojej rzeczywistej wartości dla innych » ludzi. • Wyzwalanie złości jako wskaźnika autentycznych uczuć i drogi do wyzwolenia się od konfliktów lezących u podłoża psycho-somatycznych objawów konwersyjnych.tego. że w procesie zmia-ny mogą się ujawnić następujące problemy: • Chęć bawienia się w bycie kimś innym. Pierwsze reakcje mogą stanowić fasadę maskującą prawdziwe uczucia. W czasie medytacji lęk przed pustką w brzuchu. jeżeli Dwójki uświadomią sobie. Pragnienie „tego najlepszego". czy się on komuś podoba czy nie. Zwracanie uwagi na skłonność do oddawania władzy innym. • Unikanie przyciągania innych pochlebstwem i zrozumienie. wyobrażanie sobie różnych sposobów byda osobą kochaną. kiedy uwaga ich przesuwa się z autentycznych uczuć w kierunku podporządkowywania się uczuciom innych ludzi. Wzbudzenie chęci mówienia o sobie. • Zauważenie sprzeczności celów poszczególnych postaci własnego „ja" i nabycie umiejętności prezentowania innym spójnego obrazu własnej osoby niezależnie od tego. • Umiejętność rozpoznania. jak bardzo przyjemne jest skupianie na sobie czyjejś uwagi przez całą godzinę terapii. kto mnie bardziej potrzebuje" z obawy przed odrzuceniem. Zauważanie przechodzenia od puszenia się do przesadnej skromności. • Rozpoznanie w sobie chęci bycia osobą bezradną. • Wyjście poza wstępne reakcje emocjonalne. że pochlebstwo jest oznaką nasilającego się lęku. Lęk przed tym.„Które z nich jest moim prawdziwym ja?" Godzenie się na związki drugorzędne. że potrzeba odwetu wynika z urażonej dumy. • Niepewność wynikająca z posiadania kilku różnych postad własnego „ja" . że jest się osobą wtórną lub naśladującą innych. że nie posiada się prawdziwego „ja". 138 Punkt Drugi: Dawca Co Dwójki powinny sobie uświadomić? Dobrze jest. • Zauważenie. utrzymywania terapii w wygodnych ramach.

Walka o wolność. Obawy. gdy nawyk szukania aprobaty wchodzi w kolizję z ujawnianiem się prawdziwych potrzeb. gdy utraci się opiekę innych. co zdobycie miłośd. Podąg do trudnych związków. Brak doświadczeń w zakresie prawdziwej bliskośd. Przekonanie. by rozpoznać i zatrzymać autentyczne uczucia nieuzaleznione od cudzej aprobaty. co trudno osiągalne. Żądanie nieograniczonej wolnośd. Punkt Trzeci: Wykonawca Osobowość nabyta Esencja GŁOWA SERCE Cecha dominu)ąca:Namiętność: Próżność Fałsz Wyższy stan umysłu:Cnota:Nadzieja Uczciwość Cechy drugorzędne Seks: Kontakty z innyti Ochrona siebie: Wzorzec męskości/kobiecości •ni ludźmi: Prestiż Nastawienie na bezpieczeństwo . Niechęć do podejmowania zobowiązań. 139 8. Utrzymywanie kontroli przez pożądanie tego. ze zdobyde aprobaty jest tym samym. które wydają się ograniczać ujawnianie licznych postaci własnego „ja". że kupiło się swoje związki z innymi. Nieznajomość prawdziwych przeżyć erotycznych i emocjonalnych. Odrzucanie prawdziwej bliskośd. Przekonanie.Wzrastający lęk o umiejętność funkcjonowania. że inni usiłują ograniczyć wolność. Przekonanie. Potrzeba czasu. ze zdobywając niezależność utraci się miłość raz na zawsze. Trójkąty miłosne. Wybuchy histerii. że uzyskało się przyjaźń na drodze oszustwa. Trzeba dostrzegać różnice między przelotnymi sympatiami i antypatiami a głębszymi zobowiązaniami.

mierzą swą wartość liczbą zer w rocznych dochodach. Aktywność stanowi też naturalny czynnik antydepresyjny. a w związku z tym. które rozwijają się tylko wtedy. gdy długie okresy czasu poświęca się na bycie i na odczuwanie. tylko weź się do roboty". że wyznacznikiem wartości jest dla Trójki poziom wykonania zada-nia. że nastawienie na działanie hamuje w nich pojawienie się takich form twórczości. że nie mają czasu popadać w depresję. że są wcieleniem tego właśnie wzorca. przejmować rolę kierowniczą i zwyciężać. W świetle nauk ezoterycznych Trójki wypadają dziwnie nowo-cześnie. Większość Trójek nie zdaje sobie sprawy z tego. która sprawnie wykonuje wszystkie prace domowe. Trójki to kameleony. Jeżeli ktoś nauczył się. zostawiając sobie bardzo niewiele czasu na myślenie. jakie żywią uczucia wobec charakteru samej pracy. Trwa nieustanna gonitwa. że o . Wszystkie Trójki starają się zapracować sobie na nagrody zewnętrzne. hippis z włosami do pięt. Przypominają sobie. Natychmiast przechodzą od pomysłu do czynu. więc potrafią mu się w pełni poświęcić. że straciły cenną więź z własnym życiem wewnętrznym. Jednakże życie nastawione na osiągnięcia zew-nętrzne musi być siłą rzeczy pozbawione wewnętrznych przeżyć pły-nących z więzi i wątpliwości emocjonalnych. tryskające ener-gią dzieciaki z reklam telewizyjnych. Potrafią się przeistoczyć w budzących uznanie ludzi sukcesu w każdej grupie. a nie więź emocjonalną czy głębokie zaangażowanie w życie innych ludzi. Bardzo ważną sprawą było unikanie niepowodzeń. ale niedogodność tę może rekom-pensować imponujący tytuł. Plan dnia Trójek jest przeładowany.Dylemat ' Trójki jako dzieci cenione były za osiągnięcia. do której zdarzy im się należeć i mimo-wolnie mogą nabrać przekonania. brak wolnego czasu nie pozwala. aby cierpiały i mogą przeżyć swoje lata w nieświadomości faktu. żywotności i rywali-zacji. nauczyły się odsuwać emocje i koncentrować się na zdobywaniu statusu zapewniającego miłość. bo tylko zwycięzcy zasługiwali na miłość. że po przyjściu ze szkoły pytano je raczej o to. Praca. że cały okres wakacyjny będzie szczel-nie wypełniony. Nie widać. wypełnione wieloma ciekawymi zajęciami. Dzięki temu mają gwarancję. Pewna Trójka ujęła to tak: „Nie myśl o tym. jak im minął dzień. który uznawany jest przez osoby budzące ich szacunek. utożsamiającymi się z popularnym w Ameryce wzorcem młodości. Utożsamiają się z pełną prestiżu nazwą swojej firmy. 140 Punkt Trzeci: Wykonawca Trójki przejawiają wartości cenione w kulturze amerykańskiej. Ponieważ kochano je za osiągnięcia. Preferowaną dziedziną aktywności jest praca. czy dobrze im poszło niż o to. może być śmiertelnie nudna. Wolny czas może być przekleństwem. Wykonawcy pracują tak wiele. którą wyko-nują. Są osobami o wysokich osiągnięciach. nie zastanawiając się. W każdej grupie przybierają postać modelową: pracownik na kierowniczym stanowisku w trzyczęściowym garniturze. Musiały własnym wysiłkiem zdobywać uznanie. Nagradzano efektywność i robienie dob-rego wrażenia. Nawet wakacje to dla Trójek czas nieprzerwanej aktywności. Życie ich jest energiczne i pogodne. super-mama. w związku z tym emanują optymizmem i dobrym samopoczuciem. Wybierają zorganizowane wycieczki lub „zaliczają" kolejne kraje. by uczucia bra-ły górę.

gdy można by leniuchować razem. Jeżeli ktoś je chwali odnoszą tę pochwałę do wykonanej pracy. Uwaga skierowana jest na różne formy aktywności i na plany. To nieuświadomione samooszukiwanie pogłębia się. Choroby lub życie osobiste rzadko przeszka-dzają Trójkom w planowym wykonywaniu pracy. perspektywa czasu niezaplanowanego będzie przerażająca. Słowo workaholic (uzależniony od pracy) kojarzy się z człowiekiem nadmiernie . Wykonawcy unikają wolnego czasu. Mają niewiele tole-rancji dla osób działających poniżej swoich możliwości lub pozwala-jących by zawładnęły nimi emocje. Małżeń-stwo jest „udane". Mobilizacja dla dotrzymania termi-nów i rywalizacja przedkładane są nad wypoczynek. że jest to tylko odgrywanie roli. Gramy często w tenisa. Przypominają sobie. że gdy coś robią. „Podróżujemy razem. Mówią to. Rozmawiamy o dzieciakach". którzy mogą w związku z tym polegać na zdolnościach Trójki.Enneagram samoocena zależy od uznania ich pracy a nie od adorowania ich oso-by. Są więc nie do pogodzenia ze sprawnym działaniem. Wewnętrzny optymizm wzmaga często wybiórcze skupianie uwa-gi na osiągnięciach. że przestają cokolwiek odczuwać. U tych osób 141 Helen Palmer . że przejęty mo-del zastępuje autentyczne potrzeby. Z czasem Trójka uczy się dostosowywać do wymagań zadania i doskonale realizować rolę zawodową. Trójki nawykowo oszukują siebie i innych przyjmując wzorzec gwarantujący szacunek. Słowo „wykonawca" kojarzy się z osobą próżną i rzeczywiście Trójki są bardzo próżne.wartości człowieka stanowi to co robi. Przez lata całe emocje trzymano na wodzy. W bliskich związkach Trójki odrywają rolę partnera tak jak należy. Odczuwają niewiele emocji towarzyszących zazwyczaj intymności. uczucia bowiem mogą przeszkadzać w skutecznym wykonywaniu zadań. To wszystko może jednak do-prowadzić u Trójki do poważnego samooszukiwania. co powinno się w takich sytuacjach mówić. a nie do siebie samych. unikanie niepowodzeń i maksymalizacja sukcesów. by nie zakłócały płynnego wykonywania zadań. traktując je jako niepełne sukcesy. że o dziewiątej mają umówione spotkanie czy też muszą iść na ważny obiad. Trójki twierdzą. Niepowodzenia ustawia się w innym kontekście. choć przecież oczekuje się od nich przejawu uczuć. gdy idzie o własne dokonania. W chwili nabrzmiałej uczuciem Trójki sprawnie kierują uwagę ku innym spra-wom. by nie uświadamiać sobie własnych uczuć. jeżeli Trójka zaczyna się identyfikować z manierą „skutecznego przy-wódcy" lub „idealnego kochanka" w takim stopniu. Często jednak zdają sobie sprawę z tego. a nie to kim jest. Trójki wyrażają miłość poprzez działanie i ich życie rodzinne to seria doskonałych obrazków. Ważne jest stałe wcielanie w życie projektów i planów. a nie na wolny czas . praca świadomie wybrana a dochody dobrze udo-kumentowane. są tak skoncentrowane na zada-niu. Ta godna kameleona umiejętność przejmowania cech danej roli wywiera wrażenie na innych. jeżeli auten-tyczne uczucia zastępowane są emocjami rzekomo właściwymi lu-dziom sukcesu. Związki Trójek są bezkonfliktowe.

• wybiórcze koncentrowanie się na pozytywach. • Przekonanie. Trójki. • Charakterystyczny sposób skupiania uwagi. • Rywalizacja i unikanie niepowodzeń. że stają się idealnym pracownikiem w swoim zawodzie i nie potrafią już odróżnić tego wzorca od siebie samych.Enneagram . Stały się więc specjalistami w zakresie promowania siebie i pokazywania takiego obrazu siebie.skoncentrowanym na osiągnię-ciach. • Prezentacja takiego obrazu siebie. a nie za to. kim są. że miłość dostają za to. Tło rodzinne Trójki cenione były za to. których wypowiedzi przytaczamy w tym rozdziale wie-dzą. że napędza je neurotyczna potrzeba doskonałości we wszystkim. polegający na kierowaniu wszystkich myśli ku jednemu celowi. że powstaje przekonanie. słowo to w pełni je opi-suje. • Słaby dostęp do osobistych uczuć. • Sprawność. to: • Utożsamianie się z osiągnięciami i produktywnością. leżącymi u podłoża ich nawyków. Z drugiej strony potrafią także zaobser-wować i opisać swój stan umysłu wtedy. co zrobiły. który nastawiony jest na zdobycie aprobaty. iż prezentowany na zewnątrz obraz jest prawdziwym „ja". Z czasem nauczyły się. Umiejąc przesunąć uwagę na pozycję wew-nętrznego obserwatora. który zgodny był z ideałem roli. Nawykowe problemy Trójek. gdy mają okres spokoju i nie przeżywają takiej pogoni. potrafią zdobyć się na refleksję nad mecha-nizmami. co wytworzyły i osiągnęły. Emocje trzyma się na wodzy póki nie skończy się pracy. • Nieumiejętność odróżniania prawdziwego „ja" od cech roli czy zawodu. nie umiejącym odpoczywać. Dzięki temu są na dobrej drodze ku przezwyciężeniu swojego neurotycznego stylu życia. kim same były. że miłość i aprobatę zyskuje się dzięki skutecznemu działaniu. Uwaga ich tak bardzo skupia się na zadaniu. a nie za to. Niedostrzeganie negatywów. • Intuicyjne dostosowywanie autoprezentacji do tego stopnia. nie umiejącym przerwać. Jeżeli Punkt Trzeci: Wykonawca Trójki osiągną skrajny poziom patologiczny. Helen Palmer . Osobowość publiczna manifestująca ponadprzeciętne cechy.

stale trzeba było robić więcej i więcej. Nie ma czasu na zastanawianie się. Była między nami niewielka różnica wieku. co zwracało czyjąś uwagę.Nie przypominam sobie. że zdaję do Stanford. ale także występuję w szkolnym przedstawieniu baletowym i staram się usilnie mieć udane życie towa-rzyskie. Odrabianie lekq'i. Nikomu nie mówię. Moja matka zdecydowanie chciała. A potem do łóżka. Wychowywano mnie konwencjonalnie i typowo dla klas śred-nich. W pewnym momencie nie mogłam oglądać Olimpiady w telewizji. Sposobem zdobycia uznania było zagranie najlepsze-go recitalu fortepianowego czy zrobienie kalendarza. ile udało mi się danego dnia zrobić. Nauczyłem się z czasem mierzyć swoją wartość tym. Osiąganie sukcesów stało się czymś w rodzaju wyścigu szczurów. Charakterystyczne cechy każdego typu najbardziej uwydatniają się u nastolatków i dwudziestoparolatków. jeszcze więcej. zauważano mnie. Każde osiągnięcie było punktem startu dla kolejnego sukcesu. bym kiedykolwiek mierzył swoją wartość ina-czej niż w kategoriach czegoś uchwytnego. a ja myślałam sobie: więcej. Brałam udział w różnych konkursach. ciągle coś robić i robić. ale kto by tracił czas na narzekanie? Wygrywałam i wtedy mama z tatą uważali. więcej. który wisiał później na ścianie w klasie albo czegokolwiek. jeżeli się nie dostanę. Nie zdawałam sobie wtedy sprawy z tego. Podajemy niżej wypo-wiedź siedemnastoletniej uczennicy szkoły średniej. Od pierwszej do piątej pracuję. Potem znowu odrabianie lekcji. Wypowiedź ta jest typowym przykładem koncentracji Trójek na rywalizacji i osiągnięciach oraz na unikaniu niepowodzeń w oczach innych. albo załamać się nerwowo. ale nie mogę powiedzieć. Gdy robiłem coś dobrze. no przynajmniej nikomu kto się dowie. Robię to wszystko dlatego. żeby każde z jej dzieci zostało prezy-dentem. nikt jej za to nie znienawidził. Stało się to nawykiem. wymyślam układy taneczne i kładę się dopiero o drugiej nad ranem. a rano znów do szkoły. Chodzę do szkoły bardziej dla uznania niż dla wiedzy. żeby jakoś szczegól-nie fascynowały mnie tematy lekcji. jak bardzo tej gimnastyki nie znosiłam. sześć razy w tygodniu. Znalazłam pracę. Przez sześć lat uprawiałam gimnastykę. innego od wszys-tkich innych ludzi. Więc pewnego dnia po prostu zrezygnowałam. Tak naprawdę pewnie mi się to nie podobało. Przede wszystkim zależy mi na dobrym świadectwie. że jestem wspa-niała. ale niewiele było kontaktu. pojono z tego niewielkiego źródełka miłości. Powrót do domu. lub wynikiem takiego testu czy innego spotkania. gdy przerwałam. Rodzice nie bardzo umieli dostrzec we mnie kogoś szczególnego. Osiągnięcia nie kumulowały się. zaczęłam tańczyć. Mu-siałam albo przerwać treningi. Dopiero sobie to uświadomiłam. co robię. Nie miałam zatem nic do roboty i musiałam znowu sobie coś napakować do planu dnia. Chcę naprawdę dobrze wypaść w szkole. co inni mogliby zobaczyć. Nie tylko muszę mieć same piątki. Po powrocie do domu odrabiam lekcje. że wszystko osiąg-nęłam. bo wtedy ludziom się wydaje. Od ósmej do dwunastej jestem w szkole. że gdybym tego nie robiła nikt by mnie nie lubił. jestem przewodniczącą klasy i tak dalej. Miałem troje rodzeństwa. jakie to . Cały czas byłam na chodzie. Teraz muszę koniecznie zdać na Uniwersytet Stanfordzki. Sporo mówiło się o miłości. Nie potrafię opisać. Wyjście na gimnastykę. W końcu przerwałam bo koleżanka zrezygnowała i było w porządku. od szóstej do dziesiątej wieczorem. czy 144 Punkt Trzeci: Wykonawca naprawdę lubię to. cztery godziny dziennie.

Gorąca kąpiel włączona jest w harmonogram. mnie za dobrze wykonaną pracę. kiedy do czegoś się zmierza i nie ma się pewności. ale głaskano . Trójka-dziecko będzie robiła wszystko. że dokonam w życiu czegoś szczególnego. Aktywność wielofazowa Miłość okazywano Trójkom za ich pracę. by dobrze wypaść w tej roli. Osoby z zewnątrz na-tomiast tę ciągłą aktywność Trójek odbierają raczej jako sposób na to. Trójka przyzwyczajona jest robić kilka rzeczy na raz. Ciągła praca zapewnia ciągły strumień dokonań. więc próbowałam jej sprawić przyjemność wychowując w zasadzie samodzielnie młodsze rodzeństwo. Prawie każdemu mogę poświęcić swój czas. potrafiłabym po paru lekcjach na temat zarządzania zatrudnić się jako wykładowca. których podziwiam. czego ludzie chcą i daję im to. że zawsze robię na raz dwie albo trzy rzeczy. jeżeli w za-mian zostanę pogłaskana i zdobędę uznanie. karmić córkę. ile się da. w związku z tym aktywność i produktywność stały się formą kontroli. ale że zrobię coś szczególnego. W czasie kąpieli mam obok . To jest mój słaby punkt i muszę na 145 Helen Palmer . że przegrałam i zrobię wszystko. czuję wewnętrzne wyzwanie. że jestem kimś szczególnym. Jeżeli wychowane zostały w rodzinie ceniącej wystąpienia publiczne. Jeżeli rodzina ceni inne rodzaje osiągnięć. Nie. by wejść w to.straszne uczude. że będę pomagała w domu i opiekowała się innymi. Celem relaksu jest przygotowanie się do następnej rundy. Potrafię równocześnie rozmawiać przez telefon. by nie mieć czasu na życie emocjonalne. Jako dziecko nie czułam się kochana za to. kim jestem. bo wiem. Trójki stają się idealnymi przedstawicielami dowolnej. aby skutecznie wypełnić czas.Enneagram niego uważać. przysłuchiwać rozmowie i nie stracić żadnej z tych czynności z pola widzenia. Nie zachęcano mnie do nauki. Moje interesy zawsze się świetnie rozwijają. będą czyniły starania. Był to sukces od pierwszej chwili. gdzie nie ma żadnych martwych przes-trzeni. szanowanej przez siebie grupy. by dobrze wypaść na zewnątrz. Więc jeżeli mi się nie uda nawet moi najbliżsi przyjaciele nie dowiedzą się. a także skutecznie zapełnia wolny czas. Jest to konsekwencją faktu. dosyć niezrównoważoną emocjonal-nie. Pewna kobieta wychowana na wsi tak opisuje swoją sytuację: Odkąd byłam małą dziewczynką matka mówiła mi. Była samotną matką. by utrzymać w powietrzu tyle piłek. umawiać się. ponieważ utrzymuje moje ciało w sprawności. a nie za to kim naprawdę były. Otworzyłam własny sklep i sprzedałam go z zyskiem po sześciu miesią-cach. daje prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. żeby zapomnieć o tym. Mam jesz-cze inne rzeczy do roboty. zostać uznaną za autorytet i uzyskać szacunek ludzi. ocze-kiwano raczej. Jeżeli chodzi o efektywność. Opowiada się za tym. w którym mógłby się pojawić lęk o ewentualne niepowodzenia. Takie zapełnienie czasu. Gdy zdobędę w czymś powierzchowną orientację. czy się wygra. Zawsze mam do czego przejść zanim skończę poprzednią pracę.

bo czuję to w dele. Wizerunek Aprobata zależy od skutecznego działania. następnej ofercie. że muszą też wystrzegać się swojej umiejęt-ności oszukiwania innych poprzez pokazywanie im wiarygodnego wizerunku. gdy jestem w kontakcie. Trójki bardzo sprawnie umieją przejmować takie wizerunki i przeistaczać się w osoby najbardziej ce-nione przez daną grupę społeczną. że mam trzy albo cztery zestawy ubrań w swojej szafie. by w danej dziedzinie zawodowej być maksymalnie widocznym. Z wierzchu wygląda to tak. Jeżeli natomiast Trójka nie zdaje sobie sprawy z tego. jakimi chcą ich wi-dzieć inni. Jeżeli nie mam akurat kontaktu z ludźmi mówiącymi mi. kogo grupa pragnie we mnie widzieć. nie narażając się na utożsamienie z jakąś przynoszącą prestiż fasa-dą. Jeżeli nie jestem w kontakcie i nie zdobyłem żadnych punktów. że gdy pracują odsuwają na bok emocje i że są w stanie rezygnować z siebie. Bolesne jest dla Trójek zdanie sobie sprawy z tego. który maksymalizuje skuteczność odgry-wanej roli. jak mnie ludzie odbierają. że prezentowany na zewnątrz wi-zerunek niekoniecznie odpowiada jej emocjom. Agencje reklamowe działają podobnie jak Trójki. w której przebywam. Powiadają. Wiem. stając się takimi. jakby we mnie nic nie było. zachodzi nie-bezpieczeństwo. dzięki której skupiałaby na sobie uwagę innych ludzi. jest w stanie zmienić go. więc Trójki poświęcają zazwyczaj tyle uwagi sprawnemu przebiegowi pracy. tak jakbym ożywał wtedy. kiedy mnie akceptują. że zapominają o własnych uczuciach i prezentują na zewnątrz taki wizerunek. myślami wybiegam już w następny dzień. ide-alny przywódca publiczny. jakich wizerunków pragnie świat. Od około dziesięciu lat potrafię w ciągu jednego dnia prze-brać się z trzyczęściowego garnituru w skórzany kombinezon motocyklowy. to znów w strój wieczorowy. że ona sama i manifestowany na zew-nątrz wizerunek to jedno i to samo. Myślę o kolejnej konferencji. Wewnętrznie „przebierałem się" równie często. czuję taki brak energii. Czuję. Potrafią te wizerunki stworzyć i wylansować. Ludzie pracujący w reklamie wyczuwają. zależnie od paczki. Świadome siebie Trójki wiedzą. Czuję taki dreszcz w ciele. Z łatwością modyfikują swoją autoprezentację. mam ogromną ochotę pobiec na salę gimnastyczną lub gdzie indziej. jak przeistaczam się w tego. Natychmiast wiem.siebie magnetofon. że mają także potrzeby niezgodne z wizerunkiem osoby ponadprzeciętnej. kiedy spełniam oczekiwania i robię wrażenie. którzy mogliby mnie choć trochę pochwalić. . więc gdziekolwiek pójdę mam coś odpo-wiedniego. który najbardziej do danego zadania pasuje. co chcą powie-dzieć lub sprzyjającego temu. jak dobrze mi idzie i nie płynie w moim kierunku żadne pozytywne wzmoc-nienie. z którą przebywałem. że odkłada na bok uczucia osobiste. gdzie są ludzie. Stwierdzają u siebie często intuicyjne przystoso-wanie do wizerunku przekazującego skutecznie to. Jestem jak aktor błyskawicznie zmieniający kostium między jednym numerem a następnym. że uwierzy. Przełączam się w zależności od grupy. 146 Punkt Trzeci: Wykonawca Jeżeli Trójka uświadomi sobie. Wiem. Kompetentny profesjonalista. gdy wykonuje jakieś zadanie.

którego kłamstwa nie zostały wykryte. Preferowaną dzie-dziną jest praca. stowarzyszenia dokony-wałem z myślą o prestiżu. który budzi zaufanie. czego zawsze w życiu pragnęłam. że Trójka odwraca uwagę od uczuć i stara się usilnie o wypracowanie sobie robiącego wrażenie stylu osobistego. Nie chcę być odbierany jako człowiek z zewnątrz. że oszukiwała innych. Zdałam sobie sprawę z tego. Czy moje dzied są czyste i czy wyglądają na szczęśliwe? Trudno mi po prostu z nimi być i spędzać czas. prezentując im atrakcyjną fasadę. Narciarz wod-ny będzie miał najmodniejsze narty i nieskazitelną opaleniznę. Może się tak stać. który prezentowała. To co sobie najbardziej uświadamiam to zewnętrzne pozory. Może dojść do załamania. Wykonawca dostosowuje się i przekształca w modelowego przed-stawiciela dowolnego cenionego wzorca kulturowego. bez rze-czywistego kontaktu z emoqami. Tak więc z czasem mogę być zmuszony do pójścia na zabawę z najatrakcyjniejszą dziewczyną lub zdobywania w mojej grupie najliczniejszych wyróżnień. uświadomią sobie. Zastępowanie autentycznych uczuć budzącym szacunek obrazem siebie może być źródłem szczególnego cierpienia dla Trójek. Uwaga skierowana jest na zewnątrz na wszelkie sygnały pozytywnego zain-teresowania innych ludzi do tego stopnia. Najczęściej trudno mi jednak powiedzieć. Tego wizerunku nie chcę. ale jeżeli otoczenie akceptuje bardziej próżniaczy styl życia. że podjęły szczere i długotermi-nowe zobowiązania wobec osób bliskich (otoczone odpowiednimi niuansami i podbudowane frapującym stylem osobistym). jeżeli Trójka uświadomi sobie rozbieżność miedzy swoimi autentycznymi 148 Punkt Trzeci: Wykonawca uczuciami a faktem. Mieszkam na przedmieściu z dwoma synami. Gwarantuje to Trójkom obejmowanie pozycji przywódczych dzięki prezentowa-niu stylu. Główne decyzje swego życia podejmowałem w imię określonego wize-runku.doskonały partner.Enneagram tylko nie wejść w kontakt ze swoimi rzeczywistymi preferencjami emocjonalnymi. Samooszukiwanie jest całkowite. mieszkającej na przedmieściu ze swoimi synami. że prezentuję obraz doskonałej nowoczesnej kobiety-terapeutki. stosującej techniki alternatywne. Wyboru uczelni. że . gdy np. co czuję. mene-dżer będzie manifestował styl charyzmatycznego przywódcy. jeżeli prawdziwe uczucia zostają zduszone i zastąpione przez „pseudo-ja". jako przedstawiciel kontrkultury. Uświadomienie sobie. Trójka potrafi przez lata całe odgrywać także tę rolę byleby 147 Helen Palmer . Zajmuję się praktyką terapeutyczną w niepełnym wymiarze godzin. Może się wtedy poczuć szalbierzem. Otoczenie jest idealne i jest w nim to. nie przekształcając wszystkiego w jakąś formę aktywności. pracy. Moje decyzje bywają także dowodem odrzucania jakiegoś wizerunku. Angażowałem się w związek z kobietą ze względu na wizerunek.

Możesz zaglądać śmierci w oczy. inteligencji i produktywności. w których dzierżą wła-dzę nad cudzym życiem. że sukcesy przyjdą same. które przynosi im miłość. Towarzyszy im wiara we własne zdolności. kogo szanuję. Są dumni z osiągnięć. z tego że zwyciężyli swoich rywali. że świat nie ma obowiązku 149 Helen Palmer . ale nadal musisz być opanowany. a nie z urojonego po-czucia wrodzonej wartości osobistej. lub też przypisują winę innym. Trójki dzia-łają pod presją. że jeśli źle wypadnę w oczach kogoś. Uwaga Wykonawców skoncentrowana jest na porównywaniu statusów i na zdobywaniu symboli statusu. Ta wybit-na zdolność do przystosowywania się jest zarówno błogosławieńst-wem. w którym szanowano tylko tych.prawdziwe uczucia nie zawsze idą w parze z rolami cenionymi przez innych może doprowadzić do wybuchu wściekłości. Jako osoby dorosłe żyją więc z przymusem zwyciężania. że powinieneś je przezywać. Jeśli zapewni im się możność wykazania się aktywnością i nadzieję na lepsze jutro. Unikają niepewnych przedsięwzięć i rozpadających się związków. Możesz stwarzać pozory zaangażowania. Wiem. że tylko „pseudo-ja" może im przynieść trochę miłości. niezależnie od tego. ale przejawiasz je nie dlatego. Przekonane są bowiem. że inni tak łatwo dali się nabrać i że nikt jej nie cenił za to. kim na-prawdę jest< Jeżeli znajdziesz się w niewygodnie} dla siebie sytuacji możesz przeja-wiać emocje. jak i . że obserwatorzy z zewnątrz potrafią odróżnić ich prawdziwe „ja" od „pseudo-ja". choć tak naprawdę jesteś miliony kilometrów stąd i w myślach robisz coś innego. negatywne emocje potrafią trzymać na uwięzi. Ich siła leży w zdolności przetrzymania rywala i umiejętności kończenia rozpoczętych zadań. że zależy mu na tobie. mocują się i sprzedają dla osobistych korzyści. Trójki utożsamiają się z własnymi wizerunkami: pięknymi wize-runkami młodości. lecz dlate-go. Świadome są tego. Tyle inwestują w sukces. którzy odnieśli znaczący suk-ces. Starają się zajmować pozycje. że przekonani są o własnej kompetencji i wyższości. Trójkę może rozzłościć fakt. dokonują jej redefinicji.Enneagram ich utrzymywać i przeżywają silny lęk. które są uchwytnymi dowo-dami sukcesu. zarobków. które w ich własnych oczach przydają im blasku. będę natychmiast odrzucony. jeżeli prędko pojawi się nowa obiecu-jąca perspektywa. określając jako sukces częściowy. Mogą doznać szo-ku. a ty byś postawił przede mną miskę pełną jedzenia. że je przeżywasz. Szybko szukają sobie czegoś lepszego. wątpię. Zdaniem zewnętrznego obserwatora. Są narcystyczni w tym sensie. odpowiadasz tym samym. że jeżeli pojawi się porażka. honorów. Jeżeli ktoś d na przykład powie. Potrafią zmieniać pracę i tożsamość bez wahania. Gdybym umierał z głodu. jeżeli nie są w stanie zapra-cować sobie na status i szacunek. jeżeli odkryją. ale nie mają poczucia. Są egocentrycznie skupieni na tych projektach. Nie mają poczucia porażki. Ich próżność wynika jednak z dokonań. czy tak czujesz czy nie. Mają za sobą dzieciń-stwo. Trójki pracują dla sukcesu. czy sięgnąłbym po nią gdybyś się przyglądał.

że tak silnie zanurzają się w swoje role. Trójki często mówią o tym. Selektywnie koncentrują się na wsparciu i odrzucają negatywne informacje zwrotne. kto jest wzorcem tego. prezydent o wiel-kim uroku osobistym. kim jestem. traktując je jak strategię stosowaną przez osoby nie umiejące przegrywać. by zostać najdoskonalszą kobietą. Boli. że Trójki potrafią poruszać się pod presją szybko i skutecznie. żeby je zdobyć. Zdolni Wykonawcy potrafią przejąć cechy danej roli i utożsa-mić się z nią. Negatywne jest to. że sam siebie zdradziłeś. To wspaniała rzecz posuwać się stale w kierunku wizerunku idealnego i bardzo boli rozpoznanie fałszu w tych wizerunkach. którą on kiedykolwiek spotkał lub by zostać tą. Może to dotyczyć wszystkiego: od polityki latynoamerykań-skiej przez jakiś przedmiot akademicki. W filmie Pumping Iron Arnold Schwarzenegger. Konsekwen-cją zdolności chwytania się nowych szans i wcielania w wizerunek wymagany przez nową rolę jest to. ludzie sukcesu. Oszukiwanie i samooszukiwanie Odpowiedni wizerunek ma wielką siłę oddziaływania także w polityce. Dopóki zaspokajane są potrzeby wizerunku. Nie chcę już dostawać od nich tego co potrzebne mojemu wizerunkowi. że skoncentrowałeś się na wizerunku i masz po-czucie. że tak bardzo się musiałam przystoso-wywać. Trójki prą zażarcie naprzód ku zwycięstwu. bo tyle trzeba różnych rzeczy zrobić. że oszukują same siebie. by ich przywódcy emanowali szczerością i dob-rą wolą. by stać się osobą wybijającą się w dowolnej grupie. na sztukach pięknych kończąc. opisuje swoje upodobanie do rywalizacji jako chwyt psychologiczny: pokazuje innym zawodnikom wizerunek zwycięzcy nie do pokona-nia zanim zaczną pozować razem na estradzie. wielo-krotny mistrz świata w kulturystyce i prawdopodobnie Trójka. Także pieniądze. aby osiągnąć własne cele. że autentyczne uczucia ulegają stłumieniu w imię wykonania zadania. To jak ciastko z wyobraźni. którzy rozwiązali wszystkie problemy zewnę-trzne. dający narodowi poczucie bezpieczeństwa. gdy uświadamiam sobie. Obecnie ważniejsze jest dla mnie pozostanie w przyjaźni z dawnym kochankiem lub świadomość tego. Zdradzasz siebie. Przyciągają mnie ludzie nieprzeciętni. gdy byliśmy ze sobą związani. 150 Punkt Trzeci: Wykonawca Próbuję nawiązać kontakt z każdym. Związki intymne . że mnie lubią za to. gdy dokonujesz róż-nych cudów. Ludzie chcą bowiem.obciążeniem. pozycja i władza. że nie każdy kocha zwycięzcę. Bardzo cierpię. które rozpada się w pył. że tyle włożyło się wysiłku w zachowanie pozorów. która przewodzi i wzbudza szacunek tłumu. Uświadamiasz sobie. że postrzegane są jako ludzie zmieniający poglądy jak rękawiczki. Pozytywne jest to. Przykładem tego jest Ronald Reagan. który manifestowałam wtedy. a na końcu drogi nie będzie może tej idealnej dla ciebie pracy. sprawiający wrażenie poskła-danych. co mnie interesuje. Boli zdanie sobie sprawy z tego. że świadome są manipulacyjnych możliwości kryjących się w operowaniu wizerunkiem wzbudzają-cym zaufanie. Powiadają też.

„Odczuwam tylko jedną lub dwie jasno określone emoq'e.Enneagram oczekiwań.Rozdźwięk miedzy prawdziwym „ja" a „ja wykonaniowym". . jakie zadają ludzie „uzależnieni od pracy". gdybym od razu pora-dził sobie z moimi emocjami. by do tego dojść. Tyle czasu mijało. nie wiesz bowiem czego się o sobie dowiesz. Gdy pojawią się jed-nak prawdziwe emocje. Patrząc wstecz. gdy sprawy potoczyłyby się inaczej. że nie można pogodzić uczuć z wykonaniem roboty. Zawsze czułam. że mam czas wytworzyć sobie pewien skrypt." Najczęstsze pytania. Naj-bezpieczniej się chyba czuję wtedy. że w danym momencie nie potrafię sobie uświadomić. a tu nagle znajduje się pod presją własnych przeżyć. a nawet czy w ogóle jesteś. że chodzi mi wyłącznie o ich produktywność a nie o ich uczucia. że grają wtedy jakąś rolę. to: „Czy ta emocja jest właś-ciwa?". brak Trójkom odpowiedniego doświadczenia. choć niekoniecznie odczu-wają to w środku. Koncentrowanie się na sobie a nie na innych przeraża. szczególnie silnie ujawnia się w bliskich związkach. gdy ktoś pomaga mi r wejść w kontakt z moimi uczuciami. widzę wiele takich momentów. Można albo siedzieć i przeżywać. Ale z kolei. zanim się z nim uporałem. choć jedno-cześnie zdają sobie sprawą z tego. „Czy moje emocje wezmą górę i przeszkodzą mi w efektyw-nej pracy?" Najtrudniej mi poradzić sobie ze złością. albo wziąć się do pracy. który wydaje mi się autentyczny. To w pewnym sensie prawda. A gdzie jest reszta?" Albo też czują się zakorkowane: „Jeżeli pozwolę sobie na emoqe. Łatwo „odgrywają" bliskie związki i wcielają się w swoje wyobrażenie o tym. by dopiero potem zdać sobie sprawę z tego. a nie jak to widzisz. więc zamiast sobie z nią radzić wolałem zmieniać pracę i tworzyć sobie nowy świat chroniący mnie od przezywania w przyszłości takich uczuć. gdy mam za wiele miejsca wiem. Zdarzało mi się znikać na całe miesiące. co czuję. że depczę ich. onieśmielą mnie one i unieruchomią. W efekde wiele osób mówiło mi. gdy po raz pierw-szy pozwalają sobie na własne emocje. że powodem był silny gniew. jeżeli coś im nie wychodzi w życiu osobistym. któ-ry powstał w dzieciństwie. gdy proszę o czas na zastanowienie się. Cięż-ko mi było na przykład dostrzec. jak powinien wyglądać odpowiedni partner czy też „są" doskonałymi małżonkami. są wrażliwe. Złość niszczy pozytywny wizerunek i wszystkich odstręcza. Na obecnym etapie mojej pracy nad sobą doceniam. Starasz się uruchomić inny barometr . Potrzebuję czasu i miejsca. Czy to uczucie jest właściwe? Jak mam odróżnić własne uczucia od uczuć dyktowanych mi przez mój wizerunek? Gdy przez całe życie człowiek dopasowywał się do cudzych 151 Helen Palmer . Wydaje mi się. może się przerazić. Ujawniają się autentyczne sympatie i antypatie. co czuję i godzę się na rozmowę w określonym terminie w niedalekiej przyszłości.jak się z tym czujesz. Gdy staram się pozostać przy swoich uczuciach budzi się we mnie poczucie prawdziwego zamieszania. Trójki potrafią sprawiać wrażenie czułego partnera. Jeżeli wymagana jest wrażliwość. że inni ludzi pod presją zwalniają obroty lub że są zdezorientowani.

Jeżeli jednak obiektem ich identy-fikacji jest praca. wiele wysiłku włożą w to. Trójka chce być oceniana za osiągnięcia. by stać się bliskim partnerem. że łatwo odwodzi je od własnych uczuć takie czy inne zadanie. Piątka zaś wycofuje się. mówię to poważnie. z którymi się utożsamiają. Jeżeli ważna jest dla nich intymność. W pierwszej fazie kon-takt emocjonalny jest bardzo ograniczany. Nie znoszę. gdy włączony jest reflektor uwagi. a Piątka ofiarą. wycofuje się zaś wtedy. Obserwator pozwala 153 . W najczęstszym scenariuszu Trójka jest łowcą. że niezwykle silnie wspierają cele i aspiracje członków swych rodzin. by uporać się w samotności z jakąś negatywną oceną lub poczuciem pzegranej i gdy już się upewnię. Przykład pary złożonej z Trójki i Piątki (Wykonawca i Obserwator) Zarówno Trójka jak i Piątka mają problemy z emocjonalną blis-kością. Gdy emocje stają się zbyt intensywne. Wykonawca staje się bardziej skłonny do intymności. Gdy pojawią się zbyt silne uczucia mam takie sposoby odcinania się od nich. Gdy mówię „Przestań". Piątka zaś boi się ujawnienia i upokorzenia. Pracują intensywnie. że partnerka czuje się urażona. Wadą Trójek jest to. a po przyjściu do domu stwierdzam. gdy zaspo-kajane są potrzeby związane z tworzonym przez niego wizerunkiem. niewiele znajdą czasu dla rodziny czy dla miłości. by zapewnić rodzinie byt i bardzo się cieszą z sukcesów tych. że wytrzymam i że nadal będę mógł sobie spojrzeć w twarz. gdy ktoś próbuje na mnie wywierać nadsk. gdy samoocena spada. Wza-jemny zachwyt. Dużym problemem dla mnie jest to. Piątki nie stawiają oporu. wracam. Najlepiej wypadam. co zastępuje głębię uczuć. zatapiam się w pracy lub też w czasie jakiejś poważnej rozmowy po cichu zastanawiam się jeszcze raz nad jakimś projektem lub też czuję. a nie za to kim jest. Wiele uwagi poświęcają wyglądowi i zewnętrznym dokonaniom partnera. tak naprawdę jednak chodzi im o sukces osobisty. Potrzebuję czasu. poświęcają rodzinie czas i energię. Trójki twierdzą.Zaletą Trójek jest to. Trójka unika intymności przez obarczanie się licznymi zadaniami. Jeżeli identyfikują się z życiem rodzinnym. 152 Punkt Trzeci: Wykonawca świetnie im się udaje wyciągać innych z odosobnienia lub złych na-strojów i zachęcać ich do emocjonalnie konstruktywnej działalności. które doprowadzają moją partnerkę do szału. ponieważ pracuję. W miarę trwania związku chcę się zająć pracą kosztem partnerki. na pierwszej randce. by zarobić na nasz sukces. Trójki doprowadzają do takich czy innych wydarzeń. że chcę wracać do domu późno. że po prostu czas już sobie pójść. że zadań tych podejmują się dla rodziny. Jestem wspaniały przy pierwszym spotkaniu.

po czym bierze się za kolejne zadania. a Piątka jej w tym nie przeszkadza. To on będzie prowadził negocjaqe i dzwonił do Obser-watora. Jeżeli Trójka jest bardzo zajęta. Wszelkie kontakty publiczne weźmie na siebie Wykonawca. . 154 Punkt Trzeci: Wykonawca Związki z autorytetami Trójki chcą mieć autorytet. że są przykładem zaangażowanego autory-tetu i dopingują innych. więc Trójka często usiłuje zaaran-żować wspólne życie jak w obrazku z bajki. gdy coś robi. wszystko pooddzielane. Jeśli plany Trójki kolidują z har-monogramem życia domowego i porami posiłków. wybuchnie złością w stylu Ósemki (która jest jej punktem bezpie-czeństwa). Trójki muszą szanować prywatność Piątek i unikać przejmowania steru. Potrafią się poświęcić bezwarunkowo zada-niu. Każdy musi czujnie obserwować. Może zabierać głos za Piątkę w czasie spotkań publicznych. Jeżeli dojdzie do ustalenia harmonogramu prac domowych. silnie zdopinguje ekipę. a jeżeli poczuje się wystarczająco bezpiecznie. Piątki zaś muszą się uczyć tolerowania spontanicznych kontaktów bez potrzeby wycofywania się. jaki jest program koncertu. Oba te typy reagują z opóźnieniem na nagłe wybuchy emocji i muszą się wycofywać. Piątka przejmie rolę niewidzialnego mózgu zdalnie sterującego Trójką. Piątka zarea-guje dąsami. Gdy atmosfera domowa stanie się napięta. więc na-tychmiast się wycofuje. żyjąc poza tym własnym życiem. na przykład o przywództwo w grupie. Na ogół rywalizują o zwycięstwo osobiste. Musi wiedzieć. lubi być sama i nie będzie towa-rzyszyła Trójce w niespodziewanych wyjściach. Jeżeli natomiast Trójka utożsami się z zadaniem grupo-wym. Trójka w drużynie zapewnia ruch do przodu. Trójka ciągle poszukuje różnych sposobów udoskonalania związku. Zaletą Trójek jest to. W życiu społecznym Trójka chce prezentować atrakcyjny wize-runek. czy druga strona jest dostępna. Lubią dowody uznania. Piątka jest bardziej wycofana. Trójka i Piątka współpracują często ze sobą w tym za-kresie. Zażyłość zajmuje jedną z prze-gródek i zaraz po intymnym spotkaniu Piątka wycofuje się. kto sprawuje kontrolę. albo co kto komu powie. Para nie musi wal-czyć o to. różni przyja-ciele. Trójka może organi-zować bale i być ich gwiazdą. może tego w ogóle nie zauważyć. Jeżeli Trójka i Piątka wspólnie pracują nad jakimś zadaniem. Piątka może się wycofać tak bardzo.Helen Palmer . gdy osiągną sukces. Obserwator zaś nie będzie musiał ruszać się z domu. by złożyć sprawozdanie. Od razu przechodzą od myśli do czynu i nic nie mają przeciwko współpracy z autorytetami o przeciwstaw-nych poglądach. Obserwator ma skłonność do szufladkowania: poszczególne formy aktywności.Enneagram sobie na krótkie chwile intymności. czuje się bezpieczna i kochana wtedy. że następują długie okresy zamkniętych drzwi i komuni-kacji ograniczonej do minimum. przyjmując bez pytania rolę przy-wódcy. Lubi bywać. Dla Trójki gniew osoby bliskiej jest zabójczy. jeśli ma gwarancję zachowania niezależności. Umieją ustalać priorytety i dobrze zno-szą rywalizację. żywiąc nadzieję sukcesu. by sprawy przemyśleć.

Szóstka zakłada. Trójka będzie chciała pracować jeszcze intensywniej. że Trójka robi intrygi. ze często przejmują kontrolę obchodząc istniejące autorytety. będzie próbował wytrwać i ratować przedsięwzięcie. Jeżeli nato-miast wszystko będzie szło dobrze. Trójka tak bardzo przywiązana jest do wizerunku autorytetu odnoszącego sukcesy. bo gdy już skupi się na zadaniu . Wykonują zadania ścinając zakręty. Szóstka zaś . Trójka będzie chciała rozszerzyć interes i koncesje. zacznie podejrzewać. a pytania Szóstki uważa za przejaw wtrącania się i usiłuje przejąć kontrolę: „Strzeż się.odsuwa w bok emocje. a potem wyszukiwała w nich wady. Wielokroć wchodzą w kontakt z innymi poprzez role zawodowe a nie poprzez osobiste uczucia. a nie 155 Helen Palmer .rozmawiać. odda się w pełni właściwemu sobie nawykowi wyra-żania wątpliwości i wynajdywania ukrytych wad. Nie zwraca więc uwagi na to.Enneagram działa dla dobra ogółu. że szanuje się ją za pomysły. nierzadko kosztem jakości. Szóstka będzie tworzyła koncepcje. „Mój wizerunek nawią-zuje kontakt z Twoimi referencjami".Trójki wychodzą bez szwanku z trudnych interakcji manifestując postawę „następnym razem doprowadzimy tę sprawę do szczęśli-wego końca". pozwoli. Trójka zaś zajmie się promocją projektu i jego realizacją. Trójka tymczasem jest na tyle zajęta ciążeniem do celu. Jeżeli Szóstka poczuje. Jeżeli przedsięwzięciu grozi niepowodzenie. Trójka znajdzie się wtedy w idealnej pozycji. bo mam Cię na oku". pomagając im zajmować po-zycje niebezpieczne i ryzykowne bez zahamowań wypływających z lęku o ewentualne konsekwencje. co czują współpracownicy. Jeśli sytuacja nadal się pogarsza Wykonawca będzie się starał wycofać i zająć czymś bardziej obiecującym. że Trójka chce przejąć władzę. kiedy Adwokat Diabła oszukuje lub przesadza. Skłonne są często do przesadnej autoreklamy. że zupełnie nie zauważa wyczerpa-nia wpółpracowników. by na Trójce skupiały się światła reflektorów i uwaga publiczności. Jeżeli natomiast Szóstka poczuje się usunięta w cień. Jeżeli Szóstka będzie miała pomysł i naszki-cuje jego ramy. Wadą interakcji Trójek z autorytetami jest to. Będzie wolała trzy-mać się tego co ma. Będzie zatem podejrzewała. rozmyślając nad wartościami i etyką sukcesu. . by przedstawić zalety przedsięwzięcia i nadać mu solidne podstawy. Przykład związku z autorytetem: Trójka i Szóstka (Wykonawca i Adwokat Diabła) Jeżeli związek jest dobrany. by osiągnąć własne cele. że może nie zauważyć obaw Szóstki. Adwokat Diabła potraktuje to jako zdra-dę. Szóstka zaś wzmoże czujność. Zacznie się niepokoić ewentualnymi zagroże-niami płynącymi z cudzej zawiści. Dają tez innym wsparcie. Będzie się starała zapobiec niebez-pieczeństwom. W ten sposób Szóstka ustawi się w pozyq'i osoby przegrywającej i może zacząć szukać sprzymierzeńców za ple-cami Trójki. że Trój-ka wie. Nie słyszy krytycznych komentarzy.

Wybierają zawody . w których mają szansę się wybić. Pracują w mass-mediach. Angażują się w projekty społeczne pomagające ludziom poprawić byt materialny własnymi siłami i dążą do przewodzenia takim działaniom. Bywają politykami. Relacje z autorytetem poprawią się znacznie. Pociągają je zawody wymagające przekładania znanych idei na dający się ocielić w życie system. co w opinii publicznej niegodne jest tej klasy społecznej. Unikają wszystkiego. Zważywszy. jeżeli Szóstka nauczy się pytać wprost zamiast nabierać coraz większych podejrzeń opartych na mylnych być może przesłankach.presti-żowe z możliwością awansu. że bywają niezmiernie pracowite. super-sprzedawca świadomości. w których niczego nie osiągną. Nie mogą się podejmować projektów twórczych wymagających wglądu w siebie lub okresów prób i błędów. Wolą być dziennikarzami niż powieścio-pisarzami. Przycią-gają je takie otoczenia. unikają zaś środowisk. na których się głosuje ze względu na ich wizerunek w środkach masowego przekazu i oso-bisty styl. Gdy Szóstkę ogarnia lęk przed działaniem i wątpliwość. chcą dojść na sam szczyt. by dzielić się władzą przy podejmo-waniu decyzji oraz informować innych przed podjęciem działań. Słynne Trójki Do słynnych Trójek należy Werner Erhard*. Trójka powinna jej przedstawić plan daleko-siężny. paranoidalne obawy Szóstki ucichną. Trójki są modelowymi przedstawicielami swojego środowiska: lewicowymi radykałami. Potrafią efektywnie reklamować siebie i swoje przed-sięwzięcia. Przejawiają tez anty-depresyjną zdolność wynajdywania cie-kawych zajęć. Przez całe życie chcą się uczyć. Pną się po drabinnie organizacyjnej. potra-fią zachęcać innych do doskonalenia się. Chętnie obejmują stanowiska menedżerskie. który lansował ruch rozwoju osobistego pod hasłem „trening pozazmysłowy jest skuteczny". kierownikami działu graficznego w czasopiśmie niż po-ważnymi malarzami. Nieatrakcyjne otoczenia Nieatrakcyjne dla Trójek są zawody bez perspektyw.Jeżeli Trójkę stać będzie na to. do której należą. prace nie podnoszące prestiżu. prawicowymi konserwatystami. Zalety Trójki przejawiają zaraźliwy entuzjazm dla planów i przyszłych przedsięwzięć. Zostają handlowcami. którym potrzeba wielu miesięcy dla ukończenia dzieła. w reklamie i przy promocji towarów i usług. . 156 Punkt Trzeci: Wykonawca Atrakcyjne otoczenia Atrakcyjnym dla Trójek otoczeniem są niewielkie przedsiębior-stwa. które rozkwitły dzięki pracowitości i siedzeniu po godzinach.

Uwaga rzadko zatrzymuje się na aktualnym zadaniu. że jesteś na drugim miejscu i wciąż starasz się być na pierwszym. Ludzi spostrzegasz pod kątem tego. By zrozumieć ten rodzaj uwagi spróbuj sobie wyobrazić. na dostrzeganie własnych uczuć związanych z zadaniem. Trójki twierdzą jednak. bo wciąS wybiegam naprzód ku następnemu zadaniu. które albo zablokują ruch. Kierując. ze niemal nie zauważam. Uwaga zawęża się do tych sygnałów. zerkam w lusterko. Między jedną a drugą myślą nie ma prawie miejsca na refleksję. na ponowne rozważenie hierarchii ważności. które sprzyjają zbliżaniu się do celu. Kennedy . Czuję się panem sytuacji. Wiecznie masz poczucie. ile udało się zrobić. ze pierwszy już ukończyłem. Wielofazowej aktywności towarzyszy wewnętrzny nawyk kiero-wania uwagi na zadania. W miarę precyzowania celów zainteresowanie rośnie. To tak. co może pomóc w realizacji zada158 Punkt Trzeci: Wykonawca .Enneagram Na co Trójki zwracają uwagę? Zewnętrznemu obserwatorowi Trójka wydaje się być człowiekiem osiągnięć. Jadę samochodem. ponieważ jej samoocena zależy od sukcesów. ku któremu obecnie zmierzasz.-łlptzypuy Redakcji a. co może się przysłużyć celowi. rośnie też tempo pracy. Trójka musi być lepsza. Aktyw-ność jest formą kontroli.Ronald Reagan * Walt Disney * Farrah Fawcett John F. Twoje ciało realizuje jeden projekt. Gdy pierwszy projekt dobiega końca jestem tak już zaangażowany w następny. Ludzie zaczynają przypominać automaty. szybko przeskakuje na kolejne. a wartość osobista i poczucie bezpieczeństwa zależą od tego. że starają się jedynie dotrzymać kroku. jakby teraźniejszość nie istniała. co posiadają lub co mogą zrobić dla realizacji Twojego przedsięwzięcia. przegryzam kanapkę i przełączam radio na kolejne kanały. koAcuklild 157 Helen Palmer . Wrażliwy jesteś na wszystko w Twoim otoczeniu. przekraczam co i raz dozwoloną prędkość. rozmawiam jednocześnie z pasażerem. To ze udaje mi się to wszystko robić jednocześnie wprawia mnie w dobre samopoczucie. a umysł skoncentrowany jest już na następnym. osobą o skoncentrowanej uwadze. że stale działasz na wysokich obrotach. inaczej nie istniejesz. że wybierasz życie pełne stresu i rywalizacji. by sprawdzić czy nie ma w pobliżu gliny. Stale masz na tapecie trzy albo cztery przedsięwzięcia. Jeżeli ktoś jest dobry. Trójka zazwyczaj robi kilka rzeczy na raz. albo mają coś. nieco spóźniony. co nazywa się myśleniem wielofazowym. Musisz być najlepszy.

za pomocą którego stajemy się po-dobni do ludzi lub wzorców. jeżeli Trójka . Szczególnie łatwo poddają się identyfikacji. Nikt nie kocha tych. będziesz się obawiał. Największe zyski osiąga-łem wtedy. Trójka utożsamia się z cechami. co robią i czy nie wolałyby robić czegoś innego.Enneagram dane zadanie wymaga. Takie sprzężenie wizerunku i uwagi nazywamy identyfi-kacją. Trójki mją nieustanny nawyk odsuwania uwagi od prawdziwych uczuć w imię skuteczności i w imię wcielania wizerunku. czym się zajmuję". że zawsze dos-konale robiła to. gdy musiałem dotrzymać określonego terminu. wyłus-kiwałem wtedy nawet najdrobniejsze pomysły. albo omija. Albo zajmiesz pierwsze miejsce. Samooszu-kiwanie będzie tylko częściowe. co w danym momencie jest jej zadaniem. Potrafią mobilizować znaczną energię. dawnych wspomnień i rozwiązań pod kątem ich aktual-nej przydatności nazywamy myśleniem zbieżnym. Przeszkody wzmagają jedynie koncentraq'ę uwagi. traktując ich instrumentalnie. to albo się ich ignoruje. którego 159 Helen Palmer . Gdy zachodzi identyfikacja. Już kilka przedsiębiorstw postawiłem na nogi. że nie potrafią przer-wać pracy. by przy-ciągnąć uwagę Trójki. Takie zawężenie uwagi do drobiazgowych sygnałów z otoczenia. cała jej energia umysłowa skupia się na celu. którzy nie przybiegli pierwsi do mety. a jeżeli wytwór zostanie zakwestionowany .Trójka czuje się osobiście zaata-kowana. które w innych sytuacjach okazały się skuteczne. z którymi zetknęliśmy się w młodości. bo jeśli nie osiągniesz celu lub kto inny Cię ubiegnie. Dla Trójki identyfikacja może przybierać postać: „Stałem się modelowym wyko-nawcą tego. Z każdego innego przedsięwzięcia. którym się kiedykolwiek zajmowałem. Jeżeli są automatami przeszkadzającymi. Trójce trudno jest oddzielić wartość osobistą od wartości wytworu. Stan napięcia sprzyja temu. jak się czują z tym. które sprzyjają rozwiązaniu danego problemu. Trójka zaczyna wierzyć. albo nie ma dla Ciebie w ogóle miejsca. Trójki szczególnie dobrze się nadają do takiego sposobu myślenia. Jest to mechanizm obronny. by postawić sobie pytania. by przemienić się w takiego człowieka. koncentrujesz się na sobie i przetrząsasz pamięć wyszukując każde adekwatne rozwiązanie z przeszłości. Dla większości z nas psychologiczna identyfikacja to coś w rodzaju: „Jestem podobna do matki" lub „Jestem Amerykaninem". Często nie zdają sobie sprawy z tego. że okażesz się niegodnym miłości nieudaczni-kiem. gdy rutynowe nie dają efektu. Moje zyski wynikają z dziwacznej kombinacji pomysłów. Gdy nastąpi identyfikacja. Jeżeli mogą sprzyjać realizacji zadania. Jeżeli przeszkód nie udaje się pokonać. Identyfikacja Gdy jakieś przedsięwzięcie okazuje się na tyle skuteczne. poszukuje się kon-taktu z nimi. jakiego widzieć życzą sobie inni. bowiem pomaga im odnajdywać twórcze rozwiązania.ma. ponieważ szukają aprobaty u innych.

pociągającą. która z tą cechą się identyfikuje. w Twym mniemaniu. Usiądź naprzeciwko partnera. Identyfikaq'a mo-że jednak być na tyle silna. że ją posiadasz. Łatwiej Ci będzie to zrobić.będzie czuła. czy takie życie przynosi jej spełnienie. Trójki potrafią wychwycić w tych wewnętrznych wahaniach uwagi różnicę miedzy momentami. czujesz się jak Trójka. wybierz jakąś cechę. by wybrać taką cechę. Jeżeli wizerunek wywiera oczekiwany wpływ. by nie rozpraszały Cię reakqe obserwatora. pozwalając uczuciom dojść do głosu. autoprezentacja ulegnie nieświadomej modyfikacji. że utożsamiają się z cenioną przez partnera cechą. Spróbuj na przykład wyobrazić sobie. by identyfikować się z cenionymi w danej kulturze wizerunkami i za-czynają uważać je za przejaw samych siebie. że jesteś osobą piękną. Otwórz teraz oczy i nadal kierując uwagę do wewnątrz. która kurczowo ima się wizerunku. że nakłada maskę lub odgrywa rolę. Gdy jest obecna. Mając nadal zamknięte oczy. gdy udają tylko wizerunek mający robić wrażenie i chwilami.bardzo silnie od-biera reakcje innych ludzi. Zauważ. że Trójka wciela się w rolę zawodową i żyje z nią przez wiele lat. w której naprawdę czułeś się jej posiadaczem. Przestają odróżniać przyjęty wizerunek od własnych wewnętrznych uczuć. gdy tak się w danej właściwości zanurzają. Zauważ.yŁ: Ćwiczenie w zakresie identyfikacji Ćwiczenie to pomaga zrozumieć przesunięcia uwagi. Pamiętaj jednak. inteli-gentną. aż choroba lub kryzys wieku dojrzałego zmusi ją do przerwania pracy. skoncentruj się całkowicie na wyob-rażonej cesze i pozwól jej przeniknąć Twoje ciało. jak przesuwa się Twoja uwaga. prestiżowy wizerunek lub dużą sumę pieniędzy. jak przesuwa się Twoja uwaga. gdy „budujesz w sobie tę cechę". . Gdy Trójka wciela się w określony wizerunek. Zauważ. na wyb-raną przes Ciebie cechę. by zadać sobie pytanie. z którą się identyfikujesz. a drugie przyjmie rolę Trójki. Niech to będzie cecha. nie posiadasz. „dla korpo-rant". Wyobraź sobie teraz. namiętną czy radosną. włącz do Twoich fantazji obserwującego part-nera. z którą się utożsamiła. że jest on osobą ważną w Twoim życiu (na przykład szefem czy współmałżonkiem). z którą chcesz się utożsamić. Gdy zdołasz utrzy160 Punkt Trzeci: Wykonawca mać uwagę na odczuciach czy emocjach stymulowanych przez nią w Twoim organizmie. zacznij zwykłą rozmowę z obserwatorem. Niech jedno z Was będzie obserwatorem. by ją utrzymać. że przybliża się ona i oddala. by zrobić dobre wrażenie. której. Zamknąw-szy oczy. Trójka będzie się z nim nadal identyfikowała. dla jakiejkolwiek roli. gdy przypomnisz sobie sytuację. a gdy musisz dokonać wysiłku. . których dokonuje Trójka stapiając się z pożądanym wizerunkiem. Jeżeli gra idzie o tytuł. Jeżeli Ty decydujesz się być Trójką -zamknij oczy. Wyobraź sobie. Zazwyczaj przenoszą uwagę tak. Trójka potrafi pracować aż padnie „dla firmy". na którą wrażliwy jest Twój partner. jeżeli zaś pub-liczność wyrazi dezaprobatę. Nie zatrzyma się nawet na chwilę. że ma na Ciebie wpływ i że jest czuły na cechę. która jest ci obca. gdy próbujesz się utożsa-miać z cechą. czujesz się jak Trójka.

Oddają się neurotycznemu nawykowi budowania swojej tożsamości na zadaniu. by kupowali to. ze moje ciało samo zaczynało odgrywać rolę inną niż ta. by wygłosić odczyt i słyszałem czasem. Jeszcze inną konsek-wencją opisanej zdolności mógłby być świadomy trening wchodzenia w ten stan umysłu. ale nie sądzą. by sprawdzić. korzystając z intucyjnej zdolności zmuszania ludzi. że „wstrzelę się w sam środek" tego. czy potrafiły być najlepsze w dziedzinach cenionych przez in-nych. Oczy-wiście Trójki pamiętają sytuacje. Szedłem od jednej grupy do drugiej z tym samym produktem. co robią. jak mnie inni odbierają. Polegałem na tym bardzo w mojej pracy promocyjnej. czego jeszcze może się wtedy dowiedzieć. w któ-rych czuły. Nadzieja jako wyższa jakość umysłu Wykonawcy mierzą swą wartość w kategoriach wpływu wywieranego na innych. gdy przenoszą góry dla realizacji jakiegoś projektu. w których nawykowy pośpiech doprowadził do wyczerpania. Gdy Trójki zaczynają pracować kompul-sywnie. ich poczucie bezpieczeństwa zależało od tego. nie umiałby sobie z tymi przeobrażeniami poradzić. czy przed-stawi odpowiedni wizerunek i dobrze wypadnie. Pozytywną stroną kojnpulsywnego działania jest to. Zaczynam się wtedy w taki sposób zachowywać. Stawałem. by byli coś warci poza tym. jak w środku zdania zmieniam intonację. Są dumni z osiągnięć. ale za każdym razem opo-wiadałem o nim nieco inaczej. Pierwsza doty-czy emocji. że dotrzymują kroku naturalnemu rytmowi danego przedsięwzięcia. albo chciałby ich okłamywać jeszcze skuteczniej. Pamiętają jednak także sytuacje. Albo bałby się. Z umiejętności odróżniania własnych uczuć od dokonywanych mo-dyfikacji wypływa kilka interesujących konsekwencji. stanie się ono wraż-liwe na informacje podtrzymujące te potrzeby.Styl intuicyjny Gdy Trójki były dziećmi. że jego prawdziwą postawę zastępuje inna. gdy potrafi intuicyjnie dostosowywać swoją au-toprezentację do życzeń grupy. nie bardzo wiedząc 161 Helen Palmer . Umiejętność naszego handlowca mogłaby też być krokiem ku na-uczeniu się odróżniania osobistych pragnień od aktywności przymu-sowej. którą przygotowałem. Jeśli dobre samopoczucie dziecka zależy od tego.Enneagram dlaczego albo czułem. To raczej wyczucie niż emocja. Wiem. gdy działają i nabywają niezwykłej sprawności w wyczu-waniu. co ma do sprzedania. Wiem po prostu. Gdy znajdę się w nowej sytuacji natychmiast zdaję sobie sprawę z tego. że Trójki oży-wiają się. co grupa skłonna jest zaakceptować. że okłamuje słuchaczy. Gdyby ten handlowiec nie wiedział. . ile energii trzeba poświęcić poszczególnym zadaniom. zapomi-nają o sobie. co grupa do mnie czuje. nie służącej wcale osobistym potrzebom.

Mają potrzebę prezentowania wizerunku optymizmu i sukcesu. I wtedy mogę pracować godzinami i czuję się świetnie. że to się uda. Praca po prostu się toczy. że wszystko będzie dobrze. ma pewność. chociaż pracują pełną parą. jakbyśmy wykonywali jakiś rytualny taniec. Wymusza to na nich zbiorowe zwolnienie z pracy. tym którzy mają za dużo wolnego czasu lub tym. ale czasem idzie tak sprawnie. Jest to tak dalece akcep-towany model życia. ale nadal spra-wia mi przyjemność to. nie lubią czuć. bo wiem. gdzie łatwo o wypadek. że Trójkom trudno odróżnić neurotyczny przy-mus od zdrowego funkcjonowania. Trójki są bowiem oso-bami energicznymi. że nie lubią „lepkich" emoq'i. choroba. gdy można się oszukać. Mówią. mam nadzieję. interwenq'a współmał-żonka. Gdy Trójka znajduje się w takim stanie umysłu. Rzadko bywa to osobistą decyzją. że każdy kolejny etap pracy nieuchronnie prowadzi do pozytywnego końca. Nietrudno wtedy zepsuć cały jadłospis na dany wieczór. że pracujemy dosłownie ramię przy ra-mieniu. którzy nie potrafią wytrzymać tem-pa. że są zanurzone w oceanie energii. że pracuję i pracuję dobrze. który uważa się za zdecydo-wanie „uzależnionego od pracy". odsunąć na bok własne emocje i porzucić samego siebie? Trójki często mają przekonanie o własnym zdrowiu psychicznym. że mają jakieś potrzeby w tej sferze. Wykonawcy stają przeważnie twarzą w twarz z własnymi emojami w chwilach przymusowego zwolnienia obrotów. Po co stawiać sobie cele osobiste. . że mimo wielkiego tempa jestem wyciszony. Troski znikają i osiąga się taki stan umysłu. Czasem w kuchni jest taki ruch i taki pośpiech. gdy można sobie kupić akceptację pre-zentując wizerunek wzbudzający poważanie? Po co mieć własne „ja". jeżeli ma ono być źródłem cierpień? Być może zdrowiej jest utożsamić się ze standardami kultury. ponieważ Wykonawca wie. Na ogół nie zauważają natomiast. Lęk znika. jak bardzo ograniczony jest zakres ich odczuć. W takich przypadkach myślę sobia tylko: „Boże. Często pracuję z ludźmi dwa razy młodszymi ode mnie. przyjmując cele społeczeństwa za własne? Po co ryzykować odrzucenie. nie bardzo trzeba nią nawet kierować. Cnota uczciwości Kultura amerykańska wysoko ceni Trójki. że przedsięwzięcie zakończy się powodze162 Punkt Trzeci: Wykonawca niem. że istnieje różnica między osiągającym znaczne sukcesy „pseudo-ja" a własnymi pragnieniami emocjonalnymi. że czas jakby zwalniał. Pracujemy w wąs-kiej przestrzeni.Trójkom wydaje się. Zdają sobie prawdopo-dobnie sprawę z tego." Czasem praca sprawia trudności. Rozterki emocjonalne pozostawiają nieudacznikom. Pochodzi on od pewnego właściciela restauracji w San Francisco. gdzie to co jest do zrobienia przyjmowane jest bez zastrzeżeń czy wątpliwości. Oto opis takiego doświadczenia nadziei. Neurotyczne Trójki być może zatraciły całkiem świadomość tego.

164 Punkt Trzeci: Wykonawca Oto wypowiedź kobiety. jakie dają osiągnięcia. ponieważ nie był tak zaangażowany jak ja w pięcie się w górę. że gdy tylko uwaga wycofana zostaje z aktywności. Rodzą się wte-dy zazwyczaj lęki co do własnej wartości. A potem znowu zapadałem w nicość. że już nigdy nie będę sprawny fizycznie. co naprawdę czuje ich ciało od nawyku modyfikowania autoprezentacji po to by wygrywać. będą musiały nauczyć się odróżniać to. Naprawdę masz poczucie nieistnienia. co mam robić. Ale cały czas. Trójki ryzykują utratę uznania. gapiąc się w sufit i licząc dni do wyjścia. Uczucia muszą być uświa-damiane powoli. Czasem nie było ich wcale. zaczynam się bać. gdy zacząłem odczuwać te emocje. Musiałam włączyć swoje „ćwiczenia emocjonalne" w określony harmo-nogram. Myślałem. że wykor-kuję w tym łóżku ze strachu przed tym. w którym uczą się odrzucać obronny nawyk nabyty w dzieciństwie. Jeżeli natomiast nie zdecydują się na to. ryzykują przeżycie reszty swych lat w kłamstwie. Problem miał mój mąż. Te Trójki. za przygotowania do następnego tygodnia. Wykonawcy przyzwyczajeni są działać. Miałem zaledwie czter-dzieści lat i miałem zawał. Psychiczna droga od oszustwa do uczciwości (wiarygodności) to właściwie stopniowo ujawniający się efekt uboczny pracy nad uświadamianiem sobie różnic między rzeczywistymi uczuciami a potrzebą „wypadania dobrze w oczach innych". które zdecydują się ukazywać swoje autentyczne uczu-cia. ujaw-niają się emocje. na łóżku szpitalnym. jakie są moje preferencje. Tłumią zazwyczaj swe emocje w trakcie działania. Wymuszony spokój był gorszy od samego zawału. chyba że jesteś w akcji. a potem byłem w panice. Leżałem tam. ponieważ zagrażają trybowi życia. Cały dzień i nic do roboty. by przerwać jakąś pracę i zadać sobie pytanie. która w swojej karierze zawodowej odnosiła niezwykłe sukcesy: Na początku terapii wydawało mi się. że się boję. czy czuję cokolwiek. między jedną czynnością a drugą. Musiałam określić. Jeżeli nie wiem. ze mnie nie ma. Najtrudniejszym zadaniem było zatrzymanie się . bałam się. co się ze mną dzieje. Egzystencjalnym pytaniem staje się wtedy pytanie: „Czy jestem w zgodzie ze swoimi uczuciami czy też trzymam się nawyku 'wiem co robić'?" Podążając za własnymi uczuciami. by nie czuć niczego. bo było ich za wiele. aby wreszcie wyzwolić się psy-chicznie. Najgorsze były niedziele. kto światopogląd swój buduje wokół zdobywania zasług poprzez pracę. Pierwszym moim impulsem była ucieczka. Brałam się za prasowanie. bo gdy tylko miałam dużo wolnego czasu czułam. którego sens polega na produkowaniu jak maszyna. że wszystko jest w porządku. Musiałam pamiętać o tym. Trójki na ogół prze-chodzą przez konieczny okres cierpienia.Przymusowy brak aktyw-ności może być czymś przerażającym dla kogoś. Trójki zdają sobie wówczas sprawę. a nie odczuwać. za telefony. W ubiegłym roku rozchorowałem się poważnie z przepracowania. Ledwie zdałem sobie sprawę z tego.

by ich pragnienie bycia postrzeganym jako ktoś atrak-cyjny maskowało ambiwalencję płciową. Nie sądzą też. ponieważ Trójka nie ma poczu-cia. 165 Helen Palmer . Prestiż w grupach społecznych . gdy unieruchomi je choroba lub gdy mają. Którędy pójść? Ku sukcesowi czy ku swojemu „ja"? Trójki stoją często przed tym dylematem u progu emerytury. Nie potrafiłam jednak stwierdzić. Najbardziej samooszukuję się w sferze bliskości. Niektóre Trójki przyznają. Potrafią rywalizować. z których jestem bardzo dumna. W miarę nabywania doświadczenia i w miarę auto-obserwacji. Podtypy Podtypy to strategie wytworzone w dzieciństwie dla redukcji lęku. by jej „ja" było niezależne od tych źródeł wsparcia." Żadna z Trójek zgłaszających tego rodzaju niepewność co do własnej płci nie jest homoseksualistą. przeżywają często kryzys decyzyjny. za dużo wolnego czasu. że są kimś niegodnym w oczach innych. że ich autentyczne uczucia mogą odbiegać od społecznie cenionych norm. moje własne reakcje obchodzą mnie. Z czasem dopracowałam się repertuaru prawdziwych emocji. Młodym Trójkom każda sytuacja zapewniająca pieniądze. Podjęcie świadomej decyzji rezygnacji z wizerunku bądź z prestiżu społecznego czy zabezpieczenia finansowego może być odebrane jako zagrożenie życia. Gdy Trójki zdają sobie sprawę z tego.przy okreś-lonym uczuciu. nawyki i sposób ubierania. który przedtem był mi całkiem niedostępny. Potrafię powiedzieć. by dobrze wypaść w czyichś oczach. Gdy tylko bowiem zaczynałam pracować. gdy wracałam do pracy. Uznanie dla własnej atrakcyjności sek-sualnej lub seksualnej potencji uważają za dowód osobistej wartości. co robię. Gdyby bo-wiem mój mąż zakochał się w modelce z gazetki ściennej. Gdy po dziesięciu la-tach rozpadło się moje małżeństwo. w swoim mniemaniu. że postrzegam w sobie cechy. posia-danie (bezpieczeństwo). prestiż lub wyrazisty wizerunek kobiecy bądź męski pomagała zmniejszać obawy. czy jestem zadowolona i czy podoba mi się to. Przesadnie kobiecy wizeru-nek może służyć jako maska skrywająca niepokój z powodu „bycia równie rywalizacyjną jak mężczyźni. przejęłabym zapewne jej wygląd. Trójka uczy się. emocje znikały. Żyję teraz w takim wymiarze życia. Potrafię się wzruszać innymi ludźmi. że potrzeba ukazywania na zewnątrz wizerunku seksualnego zdobywcy jest przykrywką dla niemożności wyodręb-nienia w sobie pierwiastka męskiego i kobiecego. zdałam sobie sprawę. Konflikt ten przeja-wia się na ogół w postaci rozdźwięku miedzy „ja męskim".Enneagram Wizerunek męski lub kobiecy w relacjach dwuosobowych Trójki na ogół przyjmują wizerunek atrakcyjny seksualnie i często świadome są odgrywania roli. które według mnie powinna posiadać idealna kobieta. pełnym napędu a bardziej kobiecym „drugim ja". nie są zaś odbiciem uczuć prawdziwego „ja". czy należą one do mnie. że te strategie służą budowaniu wize-runku.

gdy pracujesz.Trójkom bardzo zależy na tym. że nie są w stanie utrzymać tempa. Najpierw ważne było to. że staram się być osobą znaną. nie zgadza się z moim punktem widzenia. by w roczniku gimnazjalnym przy moim naz-wisku figurowała największa liczba stowarzyszeń. by dostosować się do ce-nionych przez grupę cech. Jestem na bieżąco z tym. że to za mało lub że powinieneś poszukać lepiej płatnej pracy. 166 Punkt Trzeci: Wykonawca by zarobić pieniądze i zdobyć status. To takie przerażenie. że jeżeli ktoś skrytykuje Twoją pracę. które nie znika nawet wtedy. czego te warsztaty dotyczą. aż prawdziwe reakcje dojdą do głosu. Zrozumiałam także. które dają im poczucie bezpie-czeństwa. To je wy-bija z rytmu i sprawia. Chcą przewodzić stadem. niepewnością). Pozostawić sobie czas na ujawnianie się prawdziwych emocji i opinii. który rodzi chęć ciągłej aktywności. Emocje. Wchodzić w kontakt ze swoim lękiem przed uczuciami. Zmienią swój sposób postępowania. kogo postrzegam jako osobę wpływową i wartoś-ciową. Twoje życie jest zagrożone. kto nigdy przedtem nie zdawał sobie sprawy z tego. Prawdziwe uczucia przeszkadzają często w pracy i mogą wzbudzać niepokój u kogoś. Poczucie bezpieczeństwa jako wynik autoprezentacji Dla Trójek pieniądze i własność osobista to sposoby redukowania lęku związanego z własnym przetrwaniem. kto w moim rejonie prowadzi jakieś warsztaty szkoleniowe i jak bardzo jest szanowany. jak szeroki zakres sygnałów wewnętrznych posiada. Masz poczucie. dlatego że mknę jako człowiek. które daw-niej pomagało im tłumić uczucia. lub że powinieneś się jeszcze w paru miejscach zabezpieczyć na wszelki wypadek. w których zobowiązania i zada-nia zaczynają przejmować kontrolę nad uczuciami i muszą się także nauczyć czekać. . Potem zostałam kli-nicystką. Należy zachęcać Trójki do kontaktowania się z ich reakcjami fizycznynmi i emocjonalnymi. ile dasz radę wyciągnąć. Trójki ciężko pracują. Możesz mieć w banku pięćdziesiąt tysięcy dolarów i nadal martwić się. Co może pomóc Trójkom w rozwoju? Trójki często rozpoczynają terapię lub praktyki medytacyjne. by zarobić tyle. choć mogę nie mieć pojęcia. by dobrze wypaść w oczach in-nych. strachem. Pomocne mogą się okazać następujące strategie: • Nauczyć się. Wykonawcy muszą się nauczyć rozpoznawać te momenty. szczególnie tymi. początkowo wydają się zagra-żające. jeżeli ktoś. zmęczeniem. które tłumią (np. kiedy przerwać. dla-tego że przeżywają załamanie zdrowia lub stratę osobistą. pojawiające się w wyniku tego wymuszonego zwolnienia tempa.

Nauczyć się odróżniać działanie od odczuwania. który należy przepracować w procesie terapii. Pamiętać o tym. co robię. Zauważać. „Nikt mi nie zagląda pod maskę. stanowiące podstawowy element medytacji. przez traktowanie niepowodzeń jako sukcesów lub przez dyskredytowanie źródeł krytyki. „Nicnierobienie". kiedy zachowanie staje się mechaniczne. Odczuwać odrębność tych wizerunków. który medytacja ma wywołać. Kontrolowanie aktywności w medytacji uniemożliwia korzystny wpływ stanu umysłu. że ludzie wokół są niekompetentni i leniwi. walenie w poduszkę u terapeuty o orientacji Gestalt. by przemieszczać uwagę z zadania na uczucia z nim związane. kiedy odracza się przeżywanie szczęścia. Jeżeli trudno na przykład nazwać jakąś emocję można zacząć od nazywania sensacji cielesnych. kiedy prawdziwe zdolności zastępowane zostają fantazjami na temat osobistych sukcesów. ustalając sobie ściśle określony czas ich trwania. Nazywając sensacje cielesne łatwiej rozpoznać uczucia. • Rozpoznać. dochodzi do idealnych wyników w liczeniu oddechów. Na początku praktykować ćwiczenia koncentrujące w sposób planowy. że ma się tyle roboty. np." Umieć zauważyć zasadniczą różnicę między wyłaniającym się „ja" prywatnym a publicznym „ja" wykonującym. „Mam gorącą twarz" lub „Mam napięty brzuch". wyzwala opór. że ma się poczucie. przy stłumionych uczuciach. a następnie nazywając odczucia leżące u ich podłoża. po czym wracać do pracy. kiedy pojawia się uczucie oszukiwania. Nie skupiać się na innych efektach medytacji niż zdrowotne.• Zauważać. gdy terapia staje się kolejnym zawodem do opanowania. Zwródć uwagę na swoje pragnienie odgrywania idealnego klienta w terapii: produkowanie freudowskich snów dla analityka. 167 Helen Palmer . Nauczyć się pozwalać sobie na wzruszenia. opowiadanie guru o swoich doświadczeniach energetycznych. Uświadamiać sobie granie roli. Dostrzegać czynności mechaniczne. Koncentrować się przez trzy kwadranse. gdy pracuje się jak robot.Enneagram Zdawać sobie sprawę z tego. Widzą tylko to. na uleganie . kiedy robi się z medytacji zadanie. „Przez ile minut udało mi się siedzieć całkiem nieruchomo? Ile mantr dzisiaj wyrecytowałem?" Nauczyć się dostrzegać uczucia odkrywając. • Nie uciekać od problemów przez podejmowanie nowych zadań. Uchwycić moment. a medytacja przeradza się w zadanie." Dostrzec własny udział w tym. Nie widzą mnie. Uchwycenie momentu. Zwracać uwagę. „Po następnym sukcesie będę szczęśliwy. na wytrącenie z równowagi.

Umacniać się w przedkładaniu wyborów opartych na uczuciach nad wybory oparte na statusie. • Nadmierne fantazjowanie. 168 t Punkt Trzeci: Wykonawca Co Trójki powinny sobie uświadomić? W miarę odwracania uwagi od zajęć związanych z tworzeniem wizerunku i „uzależnieniem od pracy". „Już to osiągnąłem. Lęk przed tym. że nie muszę tego słuchać. Pragnienie stania się nauczycielem. jak osoba medytująca. gdy mówi się o sprawach osobistych lub gdy sprawy te pojawiają się podczas medytacji. • Reagowanie na krytykę przekonaniem. które są dla Trójki atrakcyjne. Identyfikowanie się z wartościami terapeuty bez rozpoznania własnych." • Pragnienie szybkich rezultatów. że mogą wystąpić u nich następujące reakcje: • Niepewność związana z uczuciami. „Czy to uczucie jest właściwa?" „Które uczucie jest prawdziwe?" • Mylenie wyobrażenia emocji z prawdziwą emocją. gdy możliwość bezpośredniej aktywności zostaje zablokowana lub gdy pojawia się negatywizm. Lepsze samopoczucie powraca. • Poszukiwanie dowodów sukcesu. • Skłonność do wyboru terapeuty wszechmocnego czy nauczyciela duchowego będącego wcieleniem tych wartości zewnętrznych. że się nie ma prawdziwego „ja". Trójki powinny zdawać sobie sprawę. że problemy zostały rozwiązane skoro zostały nazwane i omówione -omijanie przeżywania emocji. by czuć się tak." 169 .wpływowi innych ludzi. • Wytwarzanie sobie wyimaginowanego wizerunku siebie jako osoby „oświeconej" czy „dojrzałej Trójki". że już się do nich dotarło.stąd pragnienie przerwania terapii zanim nastąpi prawdziwa zmiana. odsuwanie rzeczywistych uczuć poprzez uwierzenie. że jest się świętym. • Lęk przed nicością w czasie medytacji. Przekonanie. gdy uczucia zastąpione zostaną działaniem . • Nawyk tłumienia uczuć. „Tyle dokonałem. wyobrażanie sobie sukcesu.

" 170 Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk Wszystkie Czwórki rozumieją czarny nastrój depresji.. Opisują jednak także nastrój melancholii. która dopiero nadejdzie i wyobraża sobie szczęście." Uwaga zacina się jak igła gramofonowa na jakiejś rysie w mózgu. że kiedyś było . gdyby tylko. Tak jak depresja wypływa z postrzegania straty. Melancholii towarzyszy nastrój słodkiego żalu. co ze względu na rzeczywiście wypowiedziane słowa. Tutaj jednak smutek ulega przemianie w nastrój mgieł unoszących się nad zasnutym chmurami brzegiem morskim. niedostępnej lub tej.9. Z jej powodu Czwórki potrafią przeleżeć kilka dni w łóżku. jakie dać może tylko wielkie uczucie. gdzie decyzje zależą w równym stopniu od huśtawki nastrojów. „Gdyby tylko. wiedzą co to depresja.. Gdybym tylko miał jeszcze jedną szansę. co doprowadziło do poczucia deprywacji i straty. Jeszcze inne kanalizują emocje w głębokich artystycznych poszukiwaniach w mrocznych obszarach ludz-kiego doświadczenia. które cytujemy w tej książce. Czwórki zapamiętują rozmowy tyleż ze względu na ich nastrój i niedomówienia. że jako dzieci zostały porzucone.Spokój ducha -"""• (Równowaga) Cechy drugorzędne Seks: Kontakty z innymi ludźmi: Ochrona siebie: Rywalizacja/nienawiść Odczuwanie wstydu Lekkomyślność /brawura Dylemat Czwórki przypominają sobie. „Gdybym był postąpił inaczej. powstałym wskutek straty i cierpienia. Niektóre przyjmują ją jako zrządzenie losu. Inne zwalczają depresję nadmierną aktyw-nością. bo jutro nastrój może się zmienić. co od postrzegania faktów. Często odczuwanym nastrojem jest depresja. gdybym był bardziej godny?" Czwórki przekonane są. Nic nie jest stałe. Najważniejszym problemem jest strata i wynikające z niej obniże-nie samooceny. Czwórki. który osiągnąwszy uznanie i powodzenie w sferze materialnej niezmienne koncentruje się na miłości utraconej. jest bowiem dla nich koślawym schronieniem emo-cjonalnym. By zrozumieć taki światopogląd trzeba wejść w stan umysłu. Ich wewnętrzny stan ducha znajduje odbicie w literackim prototypie tragicznego romanty-ka. Czwórki czują się wśród tych zmiennych mgieł emocjonalnych bardzo ożywione. Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk Osobowość nabyta Esencja GŁOWA do^nująca: Melancholia SERCE Namiętność: Zazdrość Wyższy stan Powrót umysłu: do źródełCnota. „Czy zostałbym porzucony. rozważając taki czy in-ny nie dający się naprawić błąd z przeszłości. uciekając na długie okresy czasu w izolację wewnętrzną. który uważa-ją za atrakcyjny. będąc w ciągłym biegu.

Czwórki będą chciały odgonić swo-ich partnerów. To co dostępne nie jest więc atrakcyjne. jak bardzo się zawiodły. Czwórka przeżywa gniew i rozczarowanie. Jeżeli zostaniesz sama. Gdy relacje między partnerami wrócą na bezpieczną odległość. że teraźniej-szość to jedynie próba tego. Co się z tym stało?" Często rzeczywiście przeżyły opuszczenie i żałobę wywołaną wczesną stratą. W tym zesta-wieniu to co się ma wydaje się nudne i bezwartościowe. nieraz po wielu latach oczekiwania i starań. czego dostać nie mogą. Tęsknią szczególnie mocno do związku namiętnego i dającego speł-nienie. Związek rzeczywisty bywa bowiem nieraz bardzo nud-ny.w ich życiu źródło miłości. gdy „moje autentyczne 'ja' rozbudzi się na nowo dzięki miłości. co trudno dostępne. zmuszając ich do odejścia nim obraz cennego i auten-tycznego związku zostanie zbezczeszczony. Przyjmują pozycję kochanka wzdychającego do ukochanej. czego się nie ma. ale i nie za blisko. pragniesz być sama. co niedostępne i (nieświadomego na ogół) nawyku odrzucania tego.Enneagram Romantycy na ogół sabotują prawdziwe zdobycze. „Kiedyś byłam kocha-na. Romantyk zatęskni znowu do bliskości. Gdy uwaga kieruje się ku codzienności aktualnego romansu. co będzie w przyszłości. ulega zachwianiu. Gdy okaże się. bo choć pragną bardzo bliskości z drugim człowiekiem. rze-czywista intymność wyzwala lęk przed ujawnieniem własnych bra-ków i . uwaga jej nieuchronnie przesunie się ku temu. uwaga zaś kieruje się ku naj-lepszym stronom nieistniejącego związku. które następnie zostało im odebrane. co dostępne i przyciąga się to. Ale te odczucia porzucenia odży-wają boleśnie w życiu dorosłym w postaci kompulsywnego pociągu do tego. Jeżeli zdobędziesz mężczyznę. 171 Helen Palmer . W swoim rozgoryczeniu Czwórki wypowiadają najgorsze obelgi." „On nie ma słuchu muzycznego. Jednym z najsłodszych odcieni melancholii jest równoczesne odczu-wanie smutku z powodu utraty miłości i romantycznego oczekiwania idealnego partnera w przyszłości. Trawa zawsze z daleka wydaje się bardziej zielona. chcesz mężczyzny. Obraz wspaniałej przyszłości. Uwaga sku-pia się na najlepszych aspektach tego. która miała się zmaterializować dzięki miłości. Czwórki trzymają życie w bezpiecznej odległości. że dla intymności być może trzeba będzie zrezyg-nować z elitarnych standardów. W związkach tego typu wys-tępuje charakterystyczny rytm przyciągania i odpychania: odpycha się to." Gdy Czwórka rzeczywiście zacznie coś osiągać w życiu." „Jak moż-na w takim miejscu zostawiać szczotkę do zębów?" Konieczność do-stosowywania się do czyjegoś braku gustu wywołuje wściekłość i wzmożoną potrzebę ochrony siebie dla przyszłego przebudzenia poprzez miłość. Czwórki nieświadomie zwracają uwagę na subtelniejsze aspekty tego. jeśli zmuszona jest podnosić z podłogi skar-petki partnera czy tolerować jego dziwactwa. Drobne niedociągnięcia partnera budzą głęboką irytację. znowu zapragniesz pracy i mężczyzny. czego w życiu brakuje. Oczywiście winny jest partner. Dominuje poczucie. by stało się całkiem jasne. Jeżeli zdobędziesz pracę. co łatwo przychodzi. by znany rys tęsknoty nie przerodził się w czarną rozpacz. Nie za daleko. „Ona jest polityczną analfabetką.

• Pociąg ku temu. a poczucie takie zapewnia właśnie dramatyzm ży-cia. • Przywiązanie do melancholii. Wznoszą się ponad zwykłe szczęście. gestów samobójczych i głębokiej roz-paczy. Najgorsza jest perspektywa pogodzenia się z wizją życia szarego człowieka. „Inni mają to. porzuceniem. Czwórka bowiem ponownie dąży do zacieśnienia więzi. Czwórki twierdzą. Poczucie nierealności czasu teraźniejszego. Najważniejsze dla Czwórek sprawy to: • Poczucie. Celem jest nie tyle szczęście. prowadzi jednak także do . Taki sposób koncentracji uwagi wzmacnia: . pierwotnej straty. czego mnie brakuje". jak aktorzy przechadzający się po ko-lejnych scenach własnego życia. co się ma. Czwórki czują się wyalienowane z codzienności. że wzloty i upadki w życiu emocjonalnym umożliwiają im funkcjonowanie na wysokich poziomach egzystencji. Potrzeba intensyfikacji uczuć poprzez stratę. • Koncentrowanie uwagi na zasadzie naprzemiennego przyciągania-odpychania. • Humory. w wysoce dramatyczny sposób. Jeżeli partner ma do-syć tego. • Poczucie więzi z tym. dają upust swoim emocjom. przekonanie. • Poszukiwanie autentyczności. Mają życie o wiele bogatsze niż większość ludzi. Dla Czwórki perspektywa szczęścia jest także groźbą zamknięcia dostępu do wyrazistego świata emocji. 172 Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk unikalne i dziwnie odmienne. że trzymany jest na odległość ramienia i grozi odejściem. seksem. że prawdziwe „ja" ujawni się w przyszłości dzięki przeżyciu głębokiej miłości. • Zniecierpliwienie „płytkością spraw doczesnych". wybujałą wyobraźnię i dramatyczne czyny. w miarę odgrywania na nowo. upodobanie do luksusu i dobry smak jako zewnętrzne środki podwyższania samooceny. Idealizacja nieobecnego kochanka. Rezygnacja z cierpienia zrodzonego z emocji byłaby równoznaczna z porzuceniem poczucia. śmiercią i kataklizmami. co w życiu autentyczne i intensywne: z narodzinami.poczucie bycia porzuconym i poczucie straty. co głębia uczuć. Gdy grozi im porzucenie. co odległe i trudno dostępne. to na pozytywnych cechach tego. że jest się kimś szczególnym. Uwaga skupia się to na negatywnych cechach tego.ewentualnym ponownym porzuceniem. może dojść do nagłej choroby lub intensywnego wzajemnego obwi-niania. Dochodzi do teat-ralnych scen i dzikich oskarżeń. co odległe i niedostępne. kultywowanie nieskazitelnych manier. że czegoś w życiu brakuje.

Przed jego powrotem rozmyślałam ze wszystkich sił. że jedno z rodziców przychodziło i odchodziło lub na przemian było okrutne i życzliwe. Wydawało mi się. co gorsza. Przywoził prezenty i opowiadał.wrażliwości na emocjonalność i cierpienie innnych ludzi. więc choć nie zostałam porzucona w sensie dosłownym . miał powodzenie i był nieosiągalny. w jakiej w danej chwili przebywał.. jak go zatrzymać. Rodzi zdolność wspierania osób przeżywających kryzysy. by sobie poradzić z własnymi emocjami. chowanym w inkubatorze. Gdy się urodziłam. Mam wrażenie. złoszcząc się. Inny powtarzający się motyw to życie w rodzinie po-grążonej w żałobie. ponieważ mają o wiele lepszy kontakt z głębią własnego „ja" i chcą być szczerzy w jakiś duchowy sposób. Pociągają mnie ludzie pogrążeni w kryzysie i blisko obcujący ze śmiercią. Na różnych etapach swej podróży idealizował odmienne ty-py kobiet. gdzie dziecko cenione było za to. Poniższa wypowiedź pochodzi od uta-lentowanej tancerki. z którego wynikała powracająca depresja w życiu dorosłym Poniższa wypowiedź pochodzi od mężczyzny. I znów zostawałam sama. by mu sprawić przyjemność. zabierał z sobą także matkę. Uwiel-białam ojca i wszystko bym zrobiła. Romantycy często opisują wczesne przeżycie straty. jak i cech typowych dla kultury. że teraz nadejdzie jedyna szansa zatrzymania go. Czwórki ' podają wiele różnych wariantów sytuacji porzucenia przez osobę 173 Helen Palmer .pojęcie to jest mi bliskie. Opisują często porzucenie dosłowne. Byłam wcześniakiem. Tło rodzinne Głównym wątkiem jest przeżyta w dzieciństwie strata. Według kilku teorii depresji u jej źródła leży skierowanie dziecię-cej agresji do wewnątrz. tak słabym. Był uroczy. która większość swego dorosłego życia przeżyła samotnie. że rodziców ostrzegano. ojciec postanowił uczcić to wydarzenie zabierając matkę w podróż dookoła świata. mnie zaś zostawiono z niańką. chyba że była obecna i mat-ka. że prawdopodobnie nie przeżyję. Najczęściej jest to rozwód. wskutek którego odchodzi uko-chany rodzic. który przez dzie-sięć lat podróżował dookoła świata w poszukiwaniu idealnej towa-rzyszki. zarówno pod względem ich atrakcyjności fizycznej. oddana w pełni sztuce. Dziecko żyło nadzieją miłości i przywiązania. przygotowując się do następnego spotkania. po czym znów wyjeżdżał lub. Gdy byłam niemowlęciem śmiertelnie zachorował mój ojciec. 174 . że wycofali ze mnie swe uczucia po to. Zawsze widzę siebie jako osobę z trumną w salonie i domem pełnym wonnych kwiatów. gdy je tego pozbawiano. Inna sytuacja opisywana przez Czwórki to poczucie porzucenia wynikające z tego. Wyjeżdżał w dalekie podróże. że identyfikuje się z rozpaczą osoby bliskiej.Enneagram ważną we wczesnym okresie życia. przeciw sobie.

jak mnie traktuje matka. Moja stosunek do życia zawiera się w zdaniu: „Kiedyś byłem szczęśliwy. że najwidoczniej nie jest godnym miłości. miał już na swym koncie miliony dolarów (pracował jako importer). w jakim jest stanie. ale sama nie potrafi sobie poradzić. że nigdy się to nie zmieni.gdzie to znikło? Ludzie pytają mnie czasem. co zawsze pozostaje ukryte i poza moim zasięgiem. odczuwam to samo: jest dostępna dla mnie. Jeżeli depresja się pogłębi. Jest to postawa opuszczonego kochanka tęskniącego za znalezieniem sposobu ponownego połączenia z ukochaną osobą.Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk Jak można przewidzieć. gdy zakochiwał się w jednej z kobiet. czego szukam. że depresja przypomina uwięzienie w czarnej dziurze. kto zniknął lub może się wycofać pod obstrzałem. Zresztą. zaczy-nał tęsknić za szczególnymi przymiotami pozostałych. przenoszą się w odosobnioną część llbmu i stopniowo rezygnują z kontaktów ze światem zewnętrznym. Szukam jakiegoś „czegoś". Odpowiedziała. wydaje się. że jeszcze nigdy życie nie było tak okropne i są prze-konane. gdy myślę o tym. Złość i depresja Czwórki często przeżywają wściekłość za to. W rezultacie gniew Romanty-ka kieruje się najczęściej do wewnątrz. Złość ta ujawnia się często w postaci kąśliwego sarkazmu. Depresja wyrasta ze smutku z powodu straty podstawowej i wartościowej więzi z drugim człowiekiem. Czwórka odrzuca oferty pomo-cy. potrzeby słownego niszczenia innych. Depresja i melancholia Czwórki twierdzą. Ta skierowana do wewnątrz krytyka wywołuje u Czwórek poczu-cie bezradności i prowadzi do długich okresów bezczynności. osoby czy pieniędzy". w cza-sie których nie widzą żadnej drogi ku szczęściu. bym szukał „jakiejś rzeczy. że ktokolwiek mógłby kiedyś zrozumieć. wyrównywania rachunków czy poczucia głębokiego zranie-nia. Przestaje działać. 175 Helen Palmer . czego mi w życiu brakuje. podczas gdy innym dano o wiele więcej. co się z tym stało?" Przez całe życie tego poszukuję . przeradzając się w bezlitosną samokrytykę za to. Z czasem traci nadzieję. Gdy wypo-wiadał następujące zdania. ale pewnego dnia to się zmieniło. Pytałem matki. że tak. gniew wobec rodzica.Enneagram Mają poczucie. Wycofują się w siebie. że trudności są nie do przezwyciężenia. a jakakolwiek propozycja pomocy trąci w tej sytuacji absurdem. który je porzucił i wywołał taką roz-pacz. Nie wydaje mi się. jakiegoś poczucia więzi z czymś wspaniałym. ale nadal był całkowicie skoncentrowany na poszukiwaniu żony. po czym znika. . by się rozgniewać na kogoś. przez jakiś czas karmiła. Moim zdaniem byłem szczęśliwym niemowlęciem. że je czegoś pozba-wiono. czy karmiła mnie piersią. Na ogół nie ma okazji.

że zupełnie nie zwracam uwagi na ewentualną możliwość romansu. Żyję na obrzeżach cudzej wytrzyma176 Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk łości emocjonalnej. osobą. bardziej produktywne cele. Trwa ona w nieustannym lamencie po czymkolwiek. czego jej w ży-ciu brakuje. W procesie ża-łoby istnieją bowiem kolejne stadia akceptacji straty i ból stopniowo maleje. próbuję pojąć subtelności wszystkich faz. jestem człowiekiem z zewnątrz. Spowija peleryną niewi-dzialnego dramatu. ale ta udręka daje mi zarazem poczucie doświadczania pełni egzystenq'i. a przesuwanie się w kierunku akceptacji straty następuje niezwykle wolno. słyszysz szelest peleryny. który znalazł się w niesprzyjających okolicznościach. że pogrzebałem jedyną szansę szczęścia i rozpaczliwie chwytam się każdej nitki zrozumienia. przez które przeszedłem i tak jestem skoncentrowany na błędach przeszłości. która popadła w stan depresji. Nie chodzisz „po prostu": idąc. Przekształca to poczucie w cierpką tęsknotę za rzeczami niemożliwymi lub nieosiągalnymi. To tak. gdy przeistoczyłam się w fikcyjną bohaterkę dramatu. Czuję się odmieńcem. że Czwórka nie potrafi skierować uwagi na inne. Smutek przywołuje wyobrażenia. Lament jest tak egocentryczny. że popełniłem nieodwracalny błąd. Mogłam się przyoblec . Depresja jest czymś różnym od rozpaczania po stracie. Czwórki twierdzą. a depresja w poetycką tros-kę o kondycję ludzką. wszystko co w życiu wartościowe ustę-puje miejca przenikliwemu smutkowi. które może prowadzić do nieznośnej depresji. Melancholia to nastrój wznoszący życie porzuconego odszczepieńca na wyżyny unikalnej wrażliwości. który zawa-żył na całym moim życiu. Nie mogę się pozbyć myśli. spacerujesz po to. Sam dla siebie jestem tajemnicą. że wolą bogactwo melancholii od tego. której nikt nie rozu-mie. jakby się było bohaterem powieści. jestem zupełnie różny od wszystkich innych ludzi. Czuję. W domu czułam się ofiarą. gdy stracimy coś cennego. W tym świecie jestem obcy i nikt nie rozumie. Prowadzi to też do czegoś w rodzaju opanowanej desperacji. że popełnia się na mnie nadużycia uległa uszlachetnieniu. Nie spacerujesz dla przyjemności. kim jestem. Dręczę się tym. Jeżeli depresja jest głęboka. Kroczysz w naelektryzowanym powietrzu. Nikt nie ma do mnie dostępu. Melancholia przywraca poczucie młodości. Wciąż do tego wracam. ale świadomość tego. co inni opisują jako szczęście. metafory i poczucie wię-zi ze sprawami odległymi. Nadal nie mogę dojść do siebie po rozwodzie sprzed osiemnastu lat. że nigdzie nie przynależę. Tęsknota przeradza się w poszukiwanie. by czuć na sobie ten kostium. Melancholia nadaje zwykłym zdarzeniom wymiar estetyczny. pozwalającej się odnaleźć. Wszyscy opłakujemy nasze niepowodzenia i rozpaczamy. bohaterem. Bardzo łatwo dostrzec Czwórkę.Nie tylko Romantycy przeżywają smutek. uwaga zaś kieruje się ku budowaniu na nowo znośnego życia. Melancholia wyrasta z tego samego poczucia straty. a ten nieznajomy idący naprzeciw mógłby odmienić Twoje żyde na zawsze.

na przykład pogodę czy kolory. i nie interesowały mnie już zabawy i pogoń za szczęściem. Widok skropionego rosą kwiatu dawał mi dość sił. całą sobą czujesz. Czyni go na jakiś czas pos-tacią tragiczną i szczególną. że uzależniona jesteś od osoby. któremu można nadać sens poprzez ekspresję twórczą. Doceniasz drobiazgi. Z czasem wszystko przeminie i z czasem będę wyzwolona. że wielu artystów to Czwórki. anioły też tego nie przeżyją. że wyzdrowiałaś po długiej chorobie. że jest Czwórką. co w życiu najważniejsze. Wybrałam melancholię. gdzie jeszcze długo zachowywałam w myślach obraz jakiegoś ptaka. Gdy rozpacz tak Cię obezwładnia jak mnie.Enneagram Gdy przychodzi depresja. poszukiwanie to daje mi szczęśde. który umiera z głodu gdzieś w mansardzie. Ta intensywność oraz wynikające z niej przekonanie o szczególnym posłannictwie. Związek pomiędzy deprywacją a ekspresją artystyczną jest równie stary jak wizerunek twórcy. który bardzo cierpiał psychicznie. po której rozpaczasz. Przytaczamy poniżej wypowiedź pewnej obiecującej młodej ma-larki. bo czuje więcej i głębiej niż inni. Życie staje w miejscu. gdy rozważania nad utra-coną miłością nie pozwoliły jej przybyć na własny wernisaż. Oznacza to z jednej strony. Strata stawia człowieka poza tłumem. 177 Helen Palmer . Trzyma mnie przy nim upływ godzin. wyróżnia Cię w pewien sposób. W Enneagramie punkt Czwarty to punkt artystów. Przeży-wanie siebie jako osoby szczególnie wrażliwej może też przerodzić się w przywiązanie do zmian nastrojów. . co dopiero ma nadejść. a mimo to nie chciał się poddać analizie. jakie chcesz nosić. Był pewny. szczególnie jeśli osoba ukocha-ny ma upodobanie do wybuchów uczuć lub gdy intensywne emocje sprzyjają twórczości. bo tyle przeżyłaś. Dylemat twórczości stymulowanej przez ból widać w życiu Riikego. że cierpienie może wzmóc wrażliwość na to. ale nie godzi się odstąpić od swych artystycznych ide-ałów. wypiera wszystko inne. W stanie melancholii żyde przeradza się w artystyczne doświadczenie i choć jego osią jest poszukiwanie czegoś. Do-słownie oddajesz się w ręce drugiego człowieka. nadziei. Pamiętam takie spacery. Uświadomiła sobie.w pelerynę i magię. by przeżyć następny dzień. Potrafi mobilizować atmosferę wewnętrznego napięcia. Zapewne wystarczy przeczekać. Wybuchy tęsknoty i rozpaczy z konieczności prowadzą do intensyfikacji zwykłych nastrojów. W zamian chciałam być kimś nadzwyczajnym. czujesz. z drugiej zaś sugeruje temperamentalną preferencję do intensywnych stanów emocjonal-nych. Życie poprzez sztukę i życie poprzez cierpienie często idą w pa-rze w tym sensie. bo zajrzałaś śmierci w oczy i przeżyłaś. Czujesz się uprzywilejo-wana. Ból i tworzenie Cienka granica dzieli traktowanie swego życia jako formy ekspre-sji artystycznej od zanurzania się w bólu dla podtrzymania estetycznego obrazu siebie. sensu. Tragedia czyni Cię kimś specjalnym. mogą uczynić prze-lotne nastroje melancholii o wiele bardziej atrakcyjnymi niż zwyczaj-ne uczucia. Nie ma celu. Gdy ten stan minie. że jeżeli wypędzi się z niego diabła.

z któ-rych inni czerpią radość. Normalne Czwórki twierdzą. a dla Ósemki zdmuchnięcie ko-goś z powierzchni ziemi. jakby dany ból dołączał się do wszystkich uprzednich cierpień i przerastał mnie. a jakieś luźno rzucone słowo może doprowa-dzić do odsunięcia się od znajomych.przeżywają wielkie rozczarowanie. czarnego humoru. To tak. Przystępują jednak do tych poszukiwań w bardzo różny sposób. tak jak rozwią-zaniem dla Dwójki jest uwiedzenie. u których podstawową cechą jest depresja. że innym wydają się ludźmi o zbyt intensyw-nych przeżyciach i że muszą wręcz powstrzymywać uczucia. odsuwam od siebie ludzi.Chwiejność nastrojów Romantycy trwają na biegunach życia emocjonalnego. Udramatyzowane życie emocjonalne Czwórki twierdzą. gdy życie stawia zbyt wielki opór". sarkastycznego. których życie jest ciągłą huśtawką między jedną skrajnością a drugą. Przechodzą od depresji do hiperaktywności. Jeden spóźniony telefon może wywołać tak głębokie poczucie porzucenia. takie. Reaguję niewspółmiernie. gdy w życiu zaczyna się źle układać. namiętność zaś w apatię. że . Emocje zmieniają się gwałtow-nie. Czwórka. Czwórka. Ich życiu uczuciowemu towarzyszą dramatyczne wybuchy. zajmując się przede wszystkim poszukiwaniem sen-su istnienia. w któ-rym ujawnia się skryty gniew. Angażuje się w kolejne formy aktywności i romanse dosyć szybko. a intensywne emocje znajdują upust w fantazjach samobójczych. Rozróżniamy trzy typy Czwórek: takie. usiłując znaleźć sens w tych samych zewnętrznych źródłach. Jeden spóźniony telefon może w niezwykle dramatyczny sposób rozbu-dzić we mnie poczucie porzucenia. O samobójstwie mówią jako o „małym co nieco. u których podstawową cechą jest hiper-aktywność oraz takie. zazwyczaj wyco-fuje się w siebie. ponie-waż przeżywają je tak silnie. Czują się bardzo zranione cudzymi nie-dopatrzeniami: jeżeli ktoś zapomni o ich urodzinach . że śmierć jest dla nich rozwiązaniem. Czwórki. właściwych wszystkim Romantykom. Opisują siebie jako osoby ciążące ku jednemu lub drugiemu biegunowi emocjonalnemu lub jako osoby. że samobójstwo jawi im się jako możliwe rozwiązanie. u których nastrój waha się między jedną a dru-gą skrajnością. na czym można polegać. co straciły. której dominującą cechą jest depresja. Miłość przechodzi w nienawiść. Mają skłonność do kąśliwego. u których nastroje wahają się mię-dzy biegunami depresji i nadmiernej aktywności są najbardziej czytelnym przykładem intensywnych przeżyć wewnętrznych. Chodzi im o to. Wszystkie trzy typy mają poczucie. Nie mają przy tym żadnego poważnego za-miaru wprowadzenia tej fantazji w czyn. z którymi najbardziej chcę być. której cechą podstawową jest nadmierna ak-tywność nie wygląda wcale na pierwszy rzut oka na przygnębioną. że zabrano im coś 178 Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk niezbędnego w życiu i starają się odzyskać to. Takie Czwórki miewają pociąg do kochanków nieobecnych lub szkodli-wych.

jak to jest. W szkołach naturalnego rodzenia czy na treningach radzenia so-bie z bólem pacjentów uczy się koncentrować uwagę wyłącznie na rzeczywistych sensacjach fizycznych.Enneagram gdy wreszcie mój przyjaciel zadzwoni. gdy mnie zranił" lub „jak to będzie. Sposób. Przez pojęcie intensywności Czwórka rozumie stałe przeżywanie skrajnych emocji. że jest Czwórką. że sobie z tym poradzę. jak silny będzie następny atak bólu lub jak bardzo będą ciepieć. broniłem się jak lew przed zawie-zieniem mnie na salę operacyjną. Gdy jednak ktoś chciał dotknąć mojej nogi. gdy on mnie pokocha". że może zupełnie zatracić świadomość tego. ale ja nie dawałem się tam zawieźć. gdy jest nam źle. jaki ma stosunek do „niego" teraz. na dobrze znanym zboczu. wyobrażamy sobie najgorsze. Szef wyświadczył 180 Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk mi wielką przysługę chwytając za włosy i grożąc. Nie tylko Czwórki w taki sposób rozbudzają swoje uczucia. Nie pozwala im się uciekać w wyobrażanie sobie tego. tak strasznie mnie zabolało.179 Helen Palmer . Wszyscy. jeżeli dołączy się do niego wspom-nienie dawnych odczuć lub wyobrażanie sobie przyszłych cierpień. Noga wymagała zabiegu. Zanim mnie dowieźli do szpitala. jak bardzo mnie ukłucie zaboli. gdy się jest kochanym bezgranicznie. aż pewnego dnia. gdy ból osiągnie poziom skrajny. Gdy przybył mój szef. że odgoniłem go. że tak bardzo mnie zranił. Niewiele ma doświadczeń. Siedzącą w pustym pokoju Romantyczkę mogą tak bardzo pochłonąć fantazje na temat „jak się czułam. Czwórka nie zostawia sobie czasu na odpowiedź. ale myślałem. przewróciłem się i złamałem nogę. Bardzo mnie bolało. Ugryzłem nawet pielęgniarkę. straciłem przytomność.fantazjo-wanie o całkowitym spełnieniu. Myśl „Czy ja go kocham" błyskawicznie przeradza się w wyobra-żenie tego. Romantycy są jednak na codzień szczególnie wrażliwi na nieświadome przesunięcia uwagi. w jaki zareagował w tamtej sytuacji kry-zysowej nie musi wskazywać na to. Jedną skrajnością jest cierpienie. opisywane przez tego mężczyznę. Widziałem tylko strzykawkę w jej dłoni i czułem. która usiłowała mi dać zastrzyk uspoka-jający. . drugą . Każdy rzeczywiście odczuwany ból cielesny może stać się nie do wytrzymania. Już w wieku kilkunastu lat zostałem zawodowym narciarzem. Oto relaqa mężczyzny. nienawidzę go za to. jeżeli cho-dzi o stany pośrednie. ze mnie uderzy. jeżeli nie pozwolę sobie zrobić zastrzyku. który opisuje swój stan ducha w czasie po-ważnego wypadku. na przykład. doświadczanych w danej chwi-li. Nigdy nie miałem poważniejszego wypadku. zespół leka-rzy był gotowy.

że ma uniesioną dłoń.Enneagram ponownego spotkania z ukochanym. nakładających się na pierwotną reakcję. zachodzące w jej twarzy. gdzie rzeczywiście byłem. Najdziwniejsze jest to. że nagle wróciłem z miejsca. że chciał mnie uderzyć w twarz. to jest w izbie przyjęć. ze można odejść od zmysłów zanim zadzwoni telefon. Jeżeli trwa w związku z drugą osobą. że zapomniałem o rzeczywistym bólu nogi. w rzeczywistości oddalona była o cały pokój. jestem jakby nieobecna.Chyba to. Można zaobserwować. Czwórki mają skłonność do wyolbrzymiania własnych emocji. gdy zwrócimy uwagę na przemiany. gdzie każde dotknięcie obcej osoby powodowało kosmiczny ból. czułem ukłucie igły. Czułem to wszystko tak mocno. Mogę nawet być z nim w łóżku i nie zdawać sobie z tego sprawy. Najlepszy jest czas pomiędzy spotkaniami. Przeżyłam także kilka innych romansów z mężczyznami mieszkającymi o kilka godzin drogi od mojego miasta. by móc rozkoszować się wyobrażaniem sobie 181 Helen Palmer . choć nikt mi nie dał zastrzyku. że Czwórka traci kontakt z rzeczywistymi uczuciami. pierwsza (i prawdopodobnie najbardziej autentycz-na) reakcja zostanie pominięta. Oto wypowiedź nauczycielki z Nowego Yorku: Najlepiej wspominam swoje „miłości na odległość". czułem. . To tak. Wreszcie spotykacie się. a odpowiedź będzie wypadkową serii przywołanych uczuć. pomogło mi oprzytomnieć." Związki intymne Bardzo dużo uwagi poświęca Czwórka przygotowaniom na przy-jęcie kochanka. ani że igła. Gdy ocknąłem się tam. Nie zdawałem sobie sprawy. Chcę go sobie znów wyobrażać. że choć tak marzyłam o tym spotkaniu. zastępując je wrażeniem emocjonalnej intensywności. Czwórka zacznie się zastanawiać. Jeżeli zapytamy Czwórkę „Jak się masz?". jakby czas teraźniejszy był czasem szykowania się do przyszłego miłosnego przebudzenia. jak to będzie cudownie. Nawyk nieświado-mego wyolbrzymiania rzeczywistych uczuć skutecznie wypiera autentyczne przeżycia. Te godziny poprzedzające spotkanie są tak ro-mantyczne. opowiadacie sobie nowiny. że Czwórka utożsamia się z przesadnymi uczuciami wypły-wającymi z własnego podniecenia.. gdy się w końcu zobaczymy. do samego siebie i koszmarnego (ale rze-czywistego) bólu mojej własnej nogi. potrzebuje wycofania.. odpływam gdzieś myślami. tak jak cytowany narciarz wyolbrzymiał ból fizyczny. Ma się wtedy przekonanie. kiedy wzbudzone zostają emocje. która . jecie wspólnie wspa-niałą kolację i zamieszkujecie na kilka dni razem. W efekcie prosta od-powiedź typu „W porządku" zmieni się w „No więc. Przerobiłam już trasę Nowy YorkBoston i Nowy York-San Francisco. wierząc że to wszystko się ze mną dzieje. przechodziłem ostatnio szereg trudnych przemian. Nastrój oczekiwania w dniach poprzedzających spotkanie przypomina ubieranie się do ślubu. Dostęp do rzeczywistych emocji jest zablokowany do tego stopnia.byłem pewien wbija się już w mój pośladek. to gdy już do niego dojdzie. jak się też się czuje. Jeżeli w danej chwili Czwórka nie jest z nikim związana. ale jeszcze nie uderzył. Czułem uderzenie w twarz. choć nikt mnie nie uderzył. gdy żyje się własnym życiem i z utęsknieniem czeka. wyobrażanie sobie przyszłego spotkania budzi wiele emoq'i.

by wiedzieć. których poprzednio nie dostrzega-łem. wierzyłbym. Bycie z nią przypomina wspaniały zachód słońca. gdy kochanek był romantycznie nieobecny. więc oczywiście kłócimy się. jak bardzo mi jej brak. a jej wygląd zmienia się na 182 Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk niekorzyść. i znów jej pragnę. te nie tak piękne aspekty osobowości ukochanego. by móc przewidzieć dokładnie. jak bardzo mi go będzie brakowało. a ona stanie się osobą nieskomplikowaną i zadowoloną. Wibrowałem cały. póki bym jej nie poznał. I myślę sobie: „Jak mogła-bym mieszkać z kimś. Czuję. Różne drobiazgi w jego zachowaniu zaczynają mnie drażnić. Od szeregu lat jestem żonaty z kobietą. Ta otwarta szuflada tkwi w mojej świadomości. jeżeli wyobrażę sobie. Fantazja prysłaby i zostałbym ze swoimi wyobrażeniami innych wspaniałych kobiet. gdy zniknie. Intymne związki psuje to. że coś specjalnego się ze mną stanie dzięki niej. W jej gadce o towarze odczytywałbym ukryte obietnice. Kochałbym się w niej na zabój. uwydatniają się nieoczekiwane negatywy. boję się dwóch rzeczy. jak bardzo się pomyliłem. ale dzięki Bogu znam siebie już na tyle. jest w jakiś sposób pomniejszone. wydaje mi się nieuważny. Wtedy znów mogę z nim być. Znam siebie już na tyle. tęsknota ku czemuś więcej. Natychmiast uruchomił się w fantazji mój skrypt. Wiem. że mam z nią więź duchową. Po pierwsze boję się z pewnością. Zaczyna mnie drażnić jej wymowa. że znowu oddałem się fantazjom. że gdy zaczy-nam dostrzegać w kochance wady. Jeżeli zostawi otwartą szufladę od komody w sypialni. stwierdzając. Wszystko zaczyna mieć mniejszy sens. nie myśląc poważnie o przyszłości z tą kobietą. komu tak bardzo nie zależy?" Ale natychmiast pokochuję go na nowo. że wewnętrzny dramat przycichnie. Zauważyłbym wszystkie wady ubioru. które tracę na zawsze związując się z tą jedną. co by się stało. byłaby najważniejsza. Obecnie mam tyle jasności umysłu. co w danej chwili się dzieje. Dziesięć lat temu uwierzyłbym tym wibracjom. gdy pomyślę.Po krótkim czasie zaczynam odczuwać napięcie. że Czwórka ma zwyczaj skupiania uwa-gi na złych stronach tego. Jest symbolem wszystkich innych obszarów. które dla Czwórki nie istniały. ze gdy ona chce się do mnie zbliżyć zauważam różne drobiazgi. by zdać sobie sprawę. że jest tą jedną jedyną w moim życiu. która wydaje mi się zawsze nieco niedostępna i nigdy w pełni zaangażowana. Zniknie poczucie niespeł-nienia.handlowiec. Czwórka musi się najpierw nauczyć skupiać uwagę na czasie teraźniejszym. że jej prawdziwe „ja" ujawni się wtedy. gdybym ją zdobył. że zwiążę się z . ona się wycofuje. że wkrótce się rozstaniemy. Jednocześnie wiem. Musi znaleźć w nim pozytywy i przyjąć je jako wystar-czające. W zeszłym tygodniu kilka razy przyszła do naszego biura atrakcyjna kobieta . Odczuwam nieodpartą potrzebę naprawienia tego. gdy będzie kochana. I wtedy zdaję sobie boleśnie sprawę z tego. Gdy koncentru-je się na teraźniejszości. niedostatki intelektu i przeżyłbym prawdziwy szok. Czwórka wierzy. że ona czuje to samo. By poczucie pełni mogło się rozwi-nąć. w których też mógłby się okazać nieuważny. soki zaczęty we mnie krążyć. że go nie ma. Szalałbym.

ale pozwala to kontrolować. Trójka jako człowiek sukcesu. . by można było wybiórczo koncentrować się na zaletach part-nera.kobietą. Psuję wszystko. Będzie na przykład publicznie głosić opinie kontrowersyjne bądź niedo-rzeczne lub uzewnętrzniać mroczne emocje (podczas gdy Trójce będzie zależało na eleganckiej fasadzie). Nie za daleko. co w ich mniemaniu inni czerpią ze związków z ludź-mi. niedomówienia. To wszystko przypomina gumkę recepturkę ona się wycofuje. Doceniają estetyczne aspekty związku: kochają piękno. Czwórka łatwo doprowadzi do jego zachwiania. że miałaby być jedyną kobietą mojego żyda jest dla mnie nieznośna. Związek typu „gumka recepturka" naraża Romantyka na ciągłe zerwania.Enneagram kość. którą Czwórki opanowały doskonale. Wtedy ona znowu jest daleko. Przykład pary złożonej z Czwórki i Trójki (Tragiczny Romantyk i Wykonawca) Oba typy zwracają uwagę na wizerunek. Więc wpadam w panikę i zrywam romans. wygląd. Będą czekać na szansę odwetu za doznany ból. Trójki docenią prawdopodobnie niechęć Czwórek do ulegania kontroli opinii publicznej. partner zaczyna wyglądać mniej doskonale. ale teraz nie trzeba się jeszcze dekla-rować. Jeżeli Trójce zależy bardzo na wizerunku konformistycznym. Z pewnej odległości wi-doczne znów się stają zalety partnera. która nie w pełni mi odpo-wiada. ale będą łatwiej tolerować ich image. Jeżeli przeraża go zbytnia blis183 Helen Palmer . gdzie utrzymuje się zainteresowanie i nadzieję. Będąc osobami smutnymi sądzą. atmosferę. jeśli będzie on robił na innych wrażenie. więc para ta będzie się dobrze prezentowała publicznie: Czwórka jako postać dramatyczna. że z czasem pojawi się coś prawdziwego. Na tyle daleko. Słabą stroną Czwórek jest to. Gotowe są zacząć wszystko na nowo i potrafią zapomnieć o złej przeszłości. a ja potrzebuję jej znowu. Utrzymywanie kontaktu na stosowną odległość to sztuka. Doskonale potrafią pomóc drugiej osobie przetrwać kryzys i nie ulękną się wściekłego wybuchu emocji ani cudzej rozpa-czy. Bezpieczna połowa drogi. co uzasadnia kłót-nie i wycofanie się na dobrze znane pozycje. że to brak troski ze strony innych ludzi jest przyczyną ich smutku. że ludzie z czasem się zmieniają i pozwalają związkowi rozwijać się przez kolejne fazy. więc Czwórka ma ochotę na odnowienie kontaktu. na tyle blisko. Perspektywa bycia kochanym jest tak silnie sprzężona z możliwością bycia porzuconym. Wiedzą. by mieć ochotę na coś jeszcze. a myśl. bo wtedy i ona zacznie zauważać moje wady i być może pierwsza mnie porzuci. ja podążam za nią. Boję się też zbliżenia się do niej. wygląda wspaniale. nie za blisko. Pozytywną stroną Czwórek jest ich chęć utrzymania intensyw-nego kontaktu. że bezpieczniej jest samemu odrzucać niż narażać się na przeżywanie kolejnej straty. że są zawistne porównując swoje uczucia z tym.

Enneagram ignorować i obchodzić. Czwórka zaś ma możliwość wyczekiwania intymnych chwil i przeżywania z partnerem pięknych epizodów. Partner 184 Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk Trójka o wiele bardziej skoncentrowany jest na zadaniu i chce się przede wszystkim skupiać na określonym projekcie. na tyle krótkich. że została porzucona na rzecz zawodu partnera. by jak najmniej z nią przebywać . Chcą rozmawiać o przeżyciach i uczuciach.Czwórki chcą zajmować miejsce centralne w życiu swoich dzied i partnerów. Jeżeli natomiast Czwórka ma z dziećmi relacje neurotyczne. że rodzic-Czwórka rywalizuje z nimi o względy niedostępnego rodzica-Trójki. Troska Trójki o sukcesy albo doprowadzi Czwórkę do poczucia. albo da jej porzebny dystans. dostrzegą w niej osobę oddaną im emocjonal-nie i lubiącą spędzać z nimi czas. by Trójkę odzyskać. Trójka najprawdopodobniej znajdzie sobie innego partnera. Jeżeli Czwórka ma dobry kontakt z dziećmi. Relacje Czwórek z autorytetami Czwórki ignorują na ogół autorytety drugorzędne.monarchów czy ludzi powszechnie uznanych . Dzied takiej pary spostrzegać będą prawdopodobnie rodzica-Trójkę jako człowieka czynu. Sprzeczność między nastawieniem na uczucia u Czwórki a nastawie-niem na działanie u Trójki da się rozwiązać. albo zareagować dramatyczną złością z powodu porzucenia. dumnego z osiągnięć ich latorośli. jeżeli Trójka ustawi się w roli eksperta. by członkowie rodziny zwracali się do nich po radę. doradcy i opiekuna. wykończy je ciągłymi żądaniami rozumienia jej sta-nów emocjonalnych. może na wiele lat popaść w depresję i pielęgnować chęć zemsty. że zwykłe przepisy i .zacznie rywalizować. Jeżeli uzależniona od pracy Trójka zbyt angażuje się w działania zawodowe lub jest zbyt niedostępna emocjonalnie. ale niewiele mającego czasu i ochoty na przebywanie z rodziną. a nie wiązać emocjonalnie. zależy im też na tym. Natomiast autorytety wielkie . obdarzając z kolei te „wielkie" ogromnym szacunkiem. Dzieci stwierdzą prawdopodobnie. Czwórka może albo powstrzymywać się od wyrażania emocji i przeżywać długie okresy depresji. Może w tym celu robić teatralne sceny. W ten sposób Trójka może sporo pracować.należy 185 Helen Palmer . Czwórka łatwo przyciągnie uwagę partnera oddając się zaję-ciom. zapewniający niegasnące zainteresowanie partnerem. Autorytety pomniejsze -policjanta czy sprzedawcę zmuszającego do stania w kolejce . Da się do tego skłonić. Jeżeli w Czwórce zrodzi się po-dejrzenie. grozić part-nerowi czy też próbować samobójstwa. jeżeli Trójkę stać będzie na okresowe rezygnowanie ze zobowiązań na rzecz wspólnego spę-dzania czasu. by nie wzbudzały w niej potrzeby odrzucania.należy darzyć szacunkiem. że Trójka ma jej dość i że wymawia się sprawami zawodowymi. które Trójka ceni. Jeżeli nic tym nie osiągnie. Czwórki uważają zazwyczaj.

Będzie się bowiem chciała dopasować do potrzeb szefa. że rywalizują o względy wielkiego autory-tetu. w zwykłym interesie dostrzegą niezwykłe perspektywy. którzy .o czym jest przekonana . Wadą Czwórek jest to. . Jeżeli autorytet wymierza karę lub wprowadza ograniczenia. Potrzebuje uznania ze strony ludzi wybitnych i chce być kochana przez tych. Jeżeli na przykład decyduje się na psychoanalizę. Odróżniają to. Przykład związku z autorytetem: Czwórka i Dwójka (Tragiczny Romantyk i Dawca) Czwórka ma wyrazisty osobisty styl. robią się mściwe. Zaletą Czwórek jest to. odgadnąć jego pragnienia i przystoso-wać się. Autorytety wielkie wzbudzają wielki podziw. Jeśli to ona jest szefem.byprawidłowo funkcjonowała. skoncentruje się na tym. Będzie prosić Dwójkę o pilnowanie interesu. wchodząc w rolę szarej eminenqi.niezbędnego. Dwójka w zasadzie lepiej umie zlecać wykonanie czynności i organizować pracę z pozycji zastępcy niż z pozycji forpoczty. chy-ba że robią to w służbie „swojej prawdziwej pracy artystycznej" lub „prawdziwego powołania mistycznego". ale o pogardę dla przepisów. Pozostawi wtedy Dwójkębezkontaktuosobistego.regulaminy nie są dla nich. Buntują się. Będzie się starała zadowolić naczelnika. Potem. może jednak zacząć w sposób subtelny sabotować jej działania. że wierzy w znaczenie wykonywanej pracy) będzie szefa chroniła i osłaniała. Dwójka . jak i atmosferze miejsca pracy. co „najbardziej znane".mają kontakt z auten-tyczną głębią. że jest przywiązana do szefa. szczególnie gdy dzięki nim Czwórka ma okazję poczuć się kimś niezwykłym i należą-cym do elity. Nie chodzi im na ogół o obalanie autorytetów jako takich. łamią zasady. albo dlatego. Nie lubią przyjmo-wać pozycji służebnej ani pracować w zwyczajnych warunkach. a rozkazy i wsparcie otrzymywać od najlepszych. w tym co dotyczy tworzenia wizerunku. 186 Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk Szef-Czwórka przestanie się interesować przedsięwzięciami przyno-szącymi sukces. Przejrzą na wskroś sztuczną. przejawiający się zarówno w zwracającej uwagę powierzchowności. Starają się zewrzeć szyki z najlepszymi w danej branży. Czwórka najpewniej złamie wszelkie reguły gry i będzie dążyła do bezkarności. gdy przedsięwzięcie zacznie gładko funkcjonować. Dopó-ki Dwójka jest osobiście zaangażowana w sytuację (albo dlatego. wybierze tylko analityka światowej sławy. że potrafią wyczuć prawdziwy talent i do-ceniać bogactwo uczuć u innych. Chętnie zostanie powiernikiem ekscentrycznego geniusza. naśladowczą fasadę. Jeżeli Dwójka-podwładny lubi szefa lub wierzy w jego projekty.pełniąca rolę podwładnego -wesprze zapewne jej wysiłki. przejmie funkcje decyzyjne. Chce się wybić dzięki swym unikalnym zdolnościom. co „najlepsze" od tego. W człowieku nijakim i niesamodzielnym doj-rzą kogoś pięknego i unikalnego. Jeżeli nie zdobędą uznania. Do pewnego momentu Czwórka będzie doceniać wsparcie Dwójki. czego brakuje. a sam może nawet zaangażować się emocjonalnie w coś zupełnie nie związanego z biurem.

by uczynić ich bardziej wyrazistymi. że przegrały w życiu wskutek nieodwracalnego błędu charakteru. to przez pierwsze dwa czy trzy tygodnie nic prawie nie robię tylko staram się jak najlepiej ustawić wszystkie meble i przedmioty. To wszystko zaczyna mieć posmak magicznych przygotowań do szczególnych spotkań z ludźmi. Jeżeli uda się zapewnić każdemu z nich specjalne obowiązki i specjalną atencję. Walka Dwójki z Czwórką może dotyczyć takiej czy innej procedury. Chodzi o to. często podkreślają swą odmienność poprzez strój i awan-gardowy styl. Dawca poczuje się niedo-ceniany. odmieńcem. przez co są osobami mniej wartościowymi od tych. kanap czy foteli. Każda ze stron potrzebuje szacunku drugiej. To właśnie symbolizuje określone usta-wienie świateł. Dojść może wtedy na terenie instytucji do poważnej walki o władzę. że jest się ofiarą straty prowadzi do obniżenia samooce-ny. że ciosy spowodowane są zachowaniami obronnymi. Wybieram rekwizyty i tworzę właściwy nastrój dla ważnych życiowych wydarzeń. może chcieć wysadzić szefa z siodła. że nie porzucono by ich gdyby umiały wygrywać lub były bardziej wartościowe.Enneagram Standardy elitarne Poczucie. wszystko bę-dzie szło dobrze. większe i będzie prawdopodobieństwo. by go publicznie upokorzyć albo będzie się próbował wkraść się w łaski osoby z zewnątrz. Gdy Tragiczny Romantyk poczuje się zdegradowany do roli służebnej lub stwierdzi.Jeżeli Dwójka-podwładny straci kontakt z szefem lub jeżeli szef zacznie krytykować swoich pracowników. jeżeli nie zostały zaspokojone jej potrzeby emocjonalne. ale u jej podłoża legną zapewne zranione uczucia. jakbym ustawiała dekoracje dla przyszłych wydarzeń. Czwórki często dramatyzują własny wizerunek dla kompensowania niskiej samooceny. jeżeli zrozumieją. które dopiero nadejdą. jak i Czwórka potrafią się otworzyć. Rywalizacja może zmniejszyć wzajemne uznanie. Gdy się gdzieś przeprowadzę. że jest się niekochanym wyrzutkiem rodziny przeradza się w mistyfikację bycia odszczepieńcem. dopóki Dwójka-szef okazywać jej będzie szczególne względy. Gdy odwiedzam znajomych. spotkań. Każdy z tych dwóch typów rozwija się najlepiej wtedy. Czy ten wazon lepiej pasuje tu czy tam? Bardzo duże znaczenie ma dla mnie takie rytualne traktowanie przestrzeni. Bardzo pomogłoby w tej sytuacji przyznanie się przez obie strony do emocjonalnego podłoża konfliktu. mającej potencjalną władzę w danej sytuacji. Czwórki mają poczucie. Dwójka może próbować przejąć stanowisko albo pomagać komuś innemu objąć kierownictwo. Prezentują się z wyszukaną elegancją. Jeżeli to Czwórka znajduje się w roli podwładnego. iż będą się wspierać w swoich dzia-łaniach. . które były otaczane miłością. Szef nie powinien liczyć na dobrą wolę Czwórki-podwład-nego. makijaż i ubiór. że inni odnoszą większe korzyści. To tak. które przeko-nane są. Zarówno Dwójka. 187 Helen Palmer . Dla Czwórki będzie to równo-znaczne ze zdradą. Uczucie to charakterystyczne jest dla małych dzieci. gdy zajmuje ważne miejsce w życiu innych ludzi. Będzie się starał zwyciężyć go w rywalizacji. że nabieram sił na przyszłość. zacznie knuć. w swojej wyobraźni zmieniam im wystrój wnętrz. Dziecięce przekonanie. kimś o unikal-nym stylu osobistym.

upozowane i odziane w eks-kluzywne kreacje. nie przeznaczone dla motłochu. Kiedyś na przykład sprzedawałam książki. dobrego smaku i estetycznej wrażliwości. Skrajnym przypadkiem koncentracji na estetycznym wizerunku jest anorexia nervosa. Takie współwystępowanie masochizmu i gniewu widać dobrze na przykłaAnorexia nervosa . może dojść do rozwoju pewnego rodzaju niemoralności. W miarę przeistaczania się Czwórki z odrzuconego odszczepieńca w kogoś stojącego nieco z boku i nieco ponad szarym tłumem. że już nie jest zwyczajna. U podłoża choroby leżą poważne zaburzenia w relacji córki z matką we wczesnym *• dzieciństwie. Igranie z nieszczęściem. co zwyczajne. Nie znosi sztucznych tkanin. Lubią dreszczyk zwią-zany z potajemnym rozrabianiem. Sprawa gustu może decydo-wać o przetrwaniu. ale kryminalistką . kiedy na przyjęciu pożegnalnym.Kolejne stronice -magazynów mód pełne są dramatycznie mod-nych Czwórek. Jeżeli posiada tylko jed-ną jedwabną bluzkę. którą już miałam w domu. Ten zewnętrzny wizerunek często odbiega diametralnie od odczuwanego skrycie wstydu z powodu braku miłości i przeżytego porzucenia. Uczucie bycia osobą niegodną idzie w parze z gniewnym pragnieniem wyrównania ra-chunków z osobami.były raczej bezużyteczne same w sobie.głębokie zaburzenie psychiczne polegające na radykalnym ograniczeniu ilości spożywanych pokarmów w obawie przed otyłością. dopóki nie będzie jej stać na następną. Lęk przed porzuceniem można kontrolować lekceważąc osoby o mniej wyrafinowanym guś-cie. I już nie byłam zwyczajną sprzedawczynią. cokolwiek jest w sklepach jest nie dla niej. podarowano mi książkę. nadal nie zasługującego na miłość. by emo-q'onalnie przeistoczyć odrzuconego odszczepieńca w ważną osobis-tość. Czwórki uwielbiają. które mi się podobały. Aby realizować swoje elitarne standardy. Kompulsywna potrzeba bycia kimś nad188 Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk zwyczajnym łatwo może być odczytana jako przejaw wyrafinowania. Czwórki gwałtownie poszukują stylu na tyle unikalnego. tłum. Przywłaszczałam sobie te. na przykład kradnąc w sklepach tylko białe swetry z angory.o ileż to ciekawsze! Zawsze zabierałam książki o sztuce . W pewnym sensie uczyni-łam z tego cel swojego życia. gdy odchodziłam z pracy. Czwórka może nawet skłaniać się ku wytwornej przestęp-czości. Nigdy nie miałam nudnq pracy. Dotyka prawie wyłącznie kobiet do 30 roku życia. Osoba taka prędzej popełni samobójstwo niż pokaże się w spodniach z różowego bistoru. ale wspaniale było dla nich ryzykować. szczupłe. które zdają się czerpać więcej z życia. balansowanie na granicy skan-dalu. Są eleganckie. będzie ją nosić jak mundurek. gdy im się „upiecze". nie podlegającą zwykłym prawom.) .' ale także dla innych zaburzeń psychicznych charakterystyczne są bezwzględne próby wtłoczenia własnego ciała w ramy wyznaczone przez elitarne standardy. Moja metoda była niewykrywalna i byłam dumna jak paw. Kapryśność zaspakaja też coś w rodzaju masochistycznej potrzeby odgrywania roli nieznoś-nego dziecka. głównie dlatego że upiększam każdą na tyle. ekscentryczność czy kapryśność pod-niecają i wymuszają specjalne traktowanie. Elitarny nonkonformizm Mam talent do unikania tego. (przyp. Łamanie konwen-cji społecznych jest bardzo atrakcyjne.

że najpierw robiła wszystko. czego ja nie mam? Zaczynasz wędrówkę w poszukiwaniu Świętego Graala. natychmiast traciła ochotę do zapraszania ich. natychmiast mam ochotę zwalczyć wstyd i szukam sposobu odegrania się. czeka na właściwy moment. że oni ją mają wzmaga we mnie poczucie. gdy mnie ktoś ignoruje. Równie niebezpieczne są takie sytuacje. Poniższa wypowiedź pochodzi od osoby z towarzystwa z San Francisco. że inni jakoś trzymają się za ręce i często się uśmiechają? Co oni mają ze sobą wspólnego. którego się samemu nie dostąpiło. Poddaję w wątpliwość znaczenie osób. że ta rozmowa mnie nudzi a jednocześnie próbuję w ten sposób skupić na sobie uwagę wy-branego nieznajomego. że ktoś inny osiąga emocjonalne zadowolenie. Starają się też zdobyć względy osób popularnych w nadziei. którą większość gości pogardza. że wiele jej brakuje. patrzysz na rzeczywistość i stwierdzasz. Gdy jesteś już starsza.Enneagram dzie dostojnej matrony. że ta osoba instynktownie zrozumie. ale Ciebie omija. Zazdrość Zazdrość podsycana jest przez przekonanie. a gdy już je masz . Nieświadome siebie Czwórki starają się łagodzić poczucie deprywacji zmieniając scenerię. po czym. że jest zwolenniczką jakiejś kon-trowersyjnej sprawy. Nie znoszę. które szybko przeradza się w nienawiść. by znaleźć to „coś jeszcze". ten dom albo to dzieło sztuki". Dużo czasu poświęcasz na ich zdobywanie.189 Helen Palmer . by oświadczyć.chcesz następnej rzeczy. Chcę przerwać dobry nastrój. Najsilniejsza depresja dopada mnie. gdy goście po-twierdzali chęć przybycia. gdy . Próbujesz uchwycić coś. że mnie tego brakuje. Gdy zostaję pub-licznie upokorzona. która podawszy wytworny obiad. które mnie upokorzyły i wychodzę albo robię się sarkastyczna. Ale czego jej brakuje? I jak to jest. strojąc się lub otaczając się pięknymi przedmio-tami. Wyczuwam wzajemną sympatię innych ludzi i to. że poczują się bardziej godne. jeżeli posiądą to. by w ten sposób dać do zrozumienia. że chcę w ten sposób podnieść poziom dennej konwersacji. która relacjonowała. zew głębi duszy jestem wściekła. by nakłonić elitę do bywania u niej na przyjęciach. że mi czegoś brakuje. Mam wtedy straszliwe uczucie odrzucenia. „Czy to tylko tyle?" Zaczyna się od: „Gdybym tylko miała tego kochanka. co innym podobno daje szczęście. choć zdaję sobie sprawę z tego. które stają się zbyt łatwe do przewidzenia lub za spokojne. bo odwrócono ode mnie uwagę. Mam przeświadczenie. Mam to powtarzające się poczucie. Mówię coś szokującego. co zadowala Twoich 190 Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk przyjaciół.

zanim nagraliśmy pierwszą płytę. Paradoksalnie. Poruszyłam niebo i ziemię. że „tyle wystarczy". muzyka zaczęła tracić dla mnie znaczenie. Gdy już nagraliśmy tę płytę. Gdy zespół gra razem . typu narodzin. śmierci czy spotkań z mrokami nieświadomości. O wiele łatwiej tracę równowagę. Z po-czątku. Powiadają często.pragnę mężczyzny. gdy zdarza się coś niepokojącego. Jeżeli zjawi się mężczyzna. Nie przygnębia mnie to jednak. by doprowadzić do tego pierwszego nagrania. co zdaje się zapo-wiadać szczęście. Mój mąż miał przez kilka lat asystentkę i żywiłam dla niej serdeczne uczucia. jakby coś się zawsze działo tam. To tak. Czwórki czują się bardziej autentycznie wtedy. I wtedy doprowadziłam do nagrania następnej płyty. gdzie mnie nie ma. czy się nie pomyliłam. Moje życie przebiega w tonacji żałoby i porzucenia. Tragicznych Romantyków pociągają osoby przeży-wające najbardziej intensywne doświadczenia. Straciłam zainteresowanie nią i wróciłam do dawnej miłości. Piekielnie trudno mi było pozbyć się pragnienia czegoś więcej i pogodzić się z tym. zaczynam się zastanawiać. że nas tam nie ma. Jeżeli zdarzy się coś dramatycznego. stała się dla mnie osobą pierwszoplanową. Zalety Trwający całe życie kontakt z cierpieniem powoduje. Taki ucisk zazdrości potrafi przekształ-cić rozpacz w ten rodzaj działania. Rozstawaliśmy się i wracaliśmy do siebie wiele razy. gdy życie jest zbyt przewidywalne niż wtedy. słyszałam w radio inne zespo-ły i wściekałam się. Gdy Czwórki opisują swoją rozpacz z powodu pozbawienia ich czegoś. aż zespół zaczął się rozpadać. by pracować z ludźmi przeżywającymi kryzys lub ludźmi w żałobie. Z niezwykłym samo-zaparciem pomagają innym przejść przez ciężkie kryzysy emocjonal-ne i chętnie towarzyszą swym przyjaciołom w ich długiej drodze ku odzyskaniu równowagi. mówią. który w ostatnich latach zaczął odnosić sukcesy.tracę nadzieję na to coś więcej. że skupiając się na cu-dzych potrzebach łatwiej odwracają uwagę od własnych. Czwórka poszukuje głębszego sensu. gdy . pojawienie się oczekiwanych wyników prowadzi często do kierowania uwagi ku innym zainteresowaniom. Nagle jej małżeństwo rozpadło się. choć nigdy nie miałam ochoty jej poznać. póki sukces nie zaczyna przybierać realnych kształtów. że Romanty-cy są szczególnie predestynowani do tego. w związku z tym często mylnie sądzi. że czują się wciśnięte miedzy „Nie mogę tego mieć" a „Muszę to mieć".Enneagram niepokojącego. groźnego lub głęboko 191 Helen Palmer . Czwórka ma wiele energii do parcia naprzód. jestem tam natychmiast. Te ciemne nastroje najbardziej mnie pociągają i mam w związ-ku z tym prawdziwy talent do wyczuwania mrocznych stron ludzkich umysłów. że związki beztroskie są bezwartościowe i przez to nie warte zachodu. który góry przenosi. Zazdrość stanowi też dużą siłę napędową. Gram w zespole. Kiedy się o tym dowie-działam. gdy była w piątym miesiącu dąży.

Od razu potrafię. wszędzie tam. Pociąga mnie praca z osobami w sytuacjach kryzysowych: kobietami bitymi przez mężów i osobami na granicy utraty zmysłów. Keats * Shelley * Allan Watts * Joni Mitchell Orson Welles * Bette Davis * Joan Baez Marlon Brando Na co Czwórki zwracają uwagę? . Atrakcyjne otoczenia Czwórki często pracują w dwóch różnych miejscach: „miejscu. Źle się sprawdzają w usługach. gdy tkwię pośród swoich najintensywniejszych przeżyć. bywają feministkami i obrońcami praw zwierząt. jak wskazywał mój analityk. nawiązać kontakt z osobą nieznajomą. które pracują więcej. właścicielami atelier. Istnieję naprawdę tylko wtedy. sterczącą tam. Nieatrakcyjne otoczenia Nieatrakcyjne są tuzinkowe zawody w zwyczajnych otoczeniach." Pociągają je takie zawody. ale to nie jest moje prawdziwe ja. pieśniarzami. Chętnie pracują jako doradcy w po-radniach dla osób w żałobie. sztuka. Zało-żyła szkołę tańca skupiającą się na skurczach cielesnych. na krawę-dzi życia. Słynne Czwórki Martha Graham". jak inni mnie widzą. była Czwórką. rytuał. dekoratorami wnętrz. „Pracuję w biurze. że skupiają całą aktu-alną uwagę. ale zaczę-łam wątpić w swoje wglądy i opierałam się temu. 192 Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk Są wśród nich metafizycy i psychologowie głębi. Pociąga je religia. Według mnie więcej możliwości kryje się w namiętności. modelkami z żumali. gdzie realizuje się swoje prawdziwe artys-tyczne powołanie. Realizowała tematy mityczne i sięgające ludzkiej nieświadomości w przedstawieniach na wielką skalę. zajęciach anonimowych. gdzie się zarabia i miejscu. Oto wypowiedź osoby odpowiedzialnej za zorganizo-wanie telefonu zaufania dla samobójców: Szczęście jest dziełem przypadku. Zostają tancerzami. Zorganizo-wałam telefon zaufania w swoim rejonie. Czy ćmę uszczęśliwia płomień? Jes-tem klinicystką i przez wiele lat chodziłam na psychoanalizę." Niekorzystna jest dla nich bliska współpraca z osobami. nawet przez telefon. ponie-waż doświadczenia takie są na tyle absorbujące. z pistoletem lub fiolką pastylek w dłoni. by zmieścić się w określonych standardach.życie i śmierć idą ze sobą pod rękę. gdzie ich szczególne talenty nie mogą się ujawnić. w których wymagana jest dyscyplina dała po to. Szczerze starałam się zrozumieć siebie tak. zbieraczami antyków czy właścicielami znakomitych sklepów ze starociami. by więcej mieć. będących wizualnym przekazem wewnętrznego dramatu. najsławniejsze nazwisko w świecie tańca współ-czesnego. Szukają więzi z wyższymi obszarami umysłu.

że ich ciało jest bezkształtne i grube.Czwórki rzadko żyją czasem teraźniejszym. jeżeli w wyob-raźni wyostrzymy kolor oczu i wygładzimy fakturę skóry. Przeciętna twarz może nabrać prawdziwego blasku. gdyby tylko był Janek". niż jest w istocie. czy na to co brzydkie. Bywa to jak uderzenie w twarz. pa-mięta się jego zalety i wytwarza się wiotka nić tęsknoty. co się w danej chwili dzieje. . ponieważ przeżywa naraz tyle rozczarowań. Za-skakująco duży procent Czwórek twierdzi. negatywne strony sytuacji. której brak w intymnej rozmowie. Czwórki nieświadomie korzystają ze swej wyobraźni w taki spo-sób. istniejące tylko na odległość i pod nieobecność bliskiej osoby. że posiada coś. że czują wstręt do własnego ciała. W rzeczywistości atrakcyjny wygląd jest przedmio-tem ciągłej troski i budzi obrzydzenie. Gdy Janka nie ma. Ta sama twarz może się nam wydać groteskowa. którego jej brakuje do szczęścia. które mają skłonność do anorexii. by mogło się na nowo rozbudzić prawdziwe poczucie więzi. Ta sama twarz wygląda całkiem różnie. Skupienie na rzeczach nieobecnych wzmocnione jest selektyw-nym przypominaniem sobie ich pozytywnych aspektów. Gdy spoglądają w lustro. czuje się rozczarowana i widzi. podczas gdy na-prawdę są szczupłe. czasem po raz pierwszy. Romantycy twierdzą. widoczne stałyby się patrz przypisy Redakcji u końcu książki 193 Helen Palmer .Enneagram jego mniej ciekawe cechy i uwaga Czwórki zaczęłaby wędrować ku innemu elementowi. wyolbrzymiają obecne negatywy tak. jeśli zaczniemy te cechy wyolbrzymiać. że wręcz bardziej kochają w warunkach przymusowej rozłąki. Uwaga ich wędruje ku przeszłości. jeżeli skupimy się na jej mniej interesujących cechach. co widzą w lustrze. w zależności od tego na co wybiórczo zwracamy uwagę: na to co w niej ładne. ku temu co trudno osiągalne. że odczuwają intymną więź z nieobecnymi przyjaciółmi. iż nieprawdopodobnie silnie pragną nieobecnych pozytywów i wskutek tego samego przesunięcia uwagi. W każdym związku potrzebne im jest rozstanie. Gdyby Janek był obecny i nie kryłby w sobie żadnej tajemnicy. „Wieczór byłby w pełni udany. Niektóre Czwórki powiadają. Jej wygląd będzie się zmieniał. jakby zgasł cały blask w twarzy kochanka i pozostały tylko źle dopa-sowane rysy. Szczególnie przykry przypadek takiego negatywnego wyolbrzy-miania mamy u tych Czwórek. więzią. odwracająca uwagę Czwórki od tego. ku przyszłości. że rzeczywistość wydaje się o wiele mniej atrakcyjna. Stale są zajęte czymś. wydaje im się. jak ludzie wytwarzają sobie fałszywy obraz własnej osoby w zależności od tego. Czuje się tak. To charakterystyczne przesunięcie uwagi można zilustrować przypominając sobie. ku temu czego nie ma. czego im brakuje: nieobecnym na kolacji przyjacielem. Gdy Czwórka zmuszona jest koncentrować się na realnych wyda-rzeniach chwili obecnej. co można by nazwać anorektycznym obrazem siebie.

Wygląda na to. że czują taką samą bliskość wobec osoby nieobecnej. a na jej miejscu pojawia się wyima-ginowana powłoka uczuć fałszywych.drobne zaniedbanie ze strony tego samego przyjaciela jest w stanie wyzwolić potężne pokłady uczuć od-rzucenia i nienawiści. że potrafią na odległość wychwycić. Czwórki twierdzą. na wyobrażenie najgorętszych uczuć. będące emocjonalnym zastępst-wem bycia razem. Dysponujemy wieloma wspomnieniami Czwórek. której odejścia się obawiały. może też wzmacniać pewne reakcje emocjonalne. że zmienia im się nastrój w zależności od nastroju osoby nieobecnej i że umieją się do niego dostosować. Czwórki jako dzieci nauczyły się uwewnętrzniać poczucie więzi z osobą kochaną. umiarkowaną reakcję. które potrafi zmieniać wyobrażenie o swoim wyglądzie fizycznym. jak wobec osoby będącej w tym samym pokoju. nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. I na odwrót . a ich bogate doświad-czenie związane za zmianami nastrojów pozwala im się dopasować do tonu emocji innych ludzi.Enneagram . Czwórki przekonane 195 Helen Palmer . Sądzą też. doświadczanych w danym momencie. Jeżeli następnie uwaga przesunie się z autentycz-nej reakcji. Czwórka musi się nauczyć koncentracji na rzeczywistych reakcjach cielesnych. trzeba naj-pierw ustabilizować uwagę na neutralnym punkcie odniesienia. by w ten sposób utrzymać z nimi kon-takt. autentyczna reakcja ginie. Uważają. które chciały przebywać z nieobecnym rodzicem i które z czasem zaczęły wierzyć. że w dorastającym dziecku rozwijał się czujnik po-zwalający dopasować się do nastrojów osób znaczących. do jakich ludzie w ogóle bywają zdolni. Nawyk skupiania uwagi na osobie nie-obecnej i tęsknota za poczuciem więzi mogą tez doprowadzić do pewnych niezwykłych efektów ubocznych. by w ten sposób utrzymać nieprzerwany z nimi kontakt. Na przykład wspomnienie nieobecnego przyjaciela może natych-miast wywołać cudowne uczucia. które równie szybko nałożą się na autentyczną. Lękając się porzucenia i nienawidząc braku zainteresowania ich osobą. By prawdziwe uczucia mogły ujrzeć światło dzienne. Styl intuicyjny Gdy Czwórki skłaniają się ku nerwicy. że przejmują emocje innych ludzi. W wyniku takiego przesunięcia uwagi autentyczne 194 Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk uczucia Czwórek ulegają wyolbrzymieniu. co do nich ten nieobecny rodzic czuje. powstałej w wyniku myślenia o przyjacielu. mają tendencję do przesa-dzania w swoich nastrojach.To samo przesunięcie uwagi. usprawiedliwioną przez to zaniedbanie. tak jak wyobraźnia wzro-kowa zniekształca i powiększa odbicie w lustrze.

a wywołana sta-nem ducha bliskiej osoby. jakim jest Enneagram. Czwórki obdarzone głęboką intuicją wpa-dają w rezonans z emocjami innych ludzi do tego stopnia. kiedy można bezpiecznie się z nią nie zgadzać. ze czuję się całkiem inaczej. Zaletą takiego sposobu koncentrowania uwagi jest to. Zdarzało się. gdy ktoś jest poruszony. że nawyk przejmo-wania cudzych emocji jest dla nich ciężarem. Gdy dojdzie do utrwalenia więzi. niż tylko satysfakcja emoq'onalna. dominujący problem aeurotyczny można rozumieć jako poszukiwanie określone-go aspektu esencji. Czwórki nie potrafią powiedzieć. po czym okazywało się. Nazy-wam to moim poruszeniem serca. Przez całe życie pociągała mnie intensywność przeżyć innych ludzi. co wydawało mi się moją własną reakcją emocjonalną. że gdy nastę-powało to poruszenie serca moja reakcja była całkowicie trafna. która potrafi wykorzystać swoje intuicyjne talenty w prak-tyce psychiatrycznej.o swojej umiejętności rejestrowania cudzych uczuć mogłyby podczas treningu intuicji nauczyć się różnicowania między projekcją. odczuwana w organizmie. że łatwo przejmują cudzy ból czy przygnębienie nie zdając sobie z tego sprawy i czasem dopiero po całym dniu stwierdzają. co druga osoba powinna w danym momencie czuć. Z czasem zauważyłem. Chodzi tu o coś o więcej niż tylko myśl czy hipoteza na temat ewentualnych uczuć przyjaciela. swoje hipotezy na temat tego. ze moje reakcje bywają projekcją. . jakbym czuł. choć począt-kowo wydawało mi się. że moje własne emocje rozpalają się. Cytowana poniżej wypowiedź pochodzi od Czwórki. opartą na neurotycznym lęku przed porzuceniem. ze ktoś w klinice czy na sesji terapii rodzinnej doznał reakcji identycznej. że Czwórki potrafią bezbłędnie reagować na emocje swoich klientów. który im towarzyszył. Wchodziłem na przykład do pokoju. Twierdza. kiedy pozwala się kochać. odzyskanie przez Czwórkę więzi z'esencją to coś zupełnie innego. członków rodziny czy przyjaciół. Pierwotna więź z wyższym stanem umysłu Tak jak w przypadku innych typów. głęboko dotknięty czy w jakiś sposób zdesperowany. Jest to autentyczna zmiana nastroju. że wiedzą. nie był ich własny. że nastrój. ze przejawia się w sposób irracjonalny. Z perspektywy czysto psychologicznej. a autentycznym współ-brzmieniem emocjonalnym. a kiedy podejmować poważne rozmowy. Nauczyłem się je cenić. także u Czwórki. innym razem chybiałem zupełnie. Czasem chwytało mnie coś. To tak. powrót osoby znajdującej się w depresji do własnej esencji to coś porównywalnego z zakończeniem żałoby i dojrzewaniem ku szczęśliwemu życiu. ale niekiedy są trafnym odzwierciedleniem cudzych uczuć. Jednak z punktu widzenia systemu psychologiczno-duchowego. byłem w określonym nastroju i nagle zdawałem sobie sprawę. ponieważ po prostu starałem się potwier196 Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk dzać. Intuicyjnie nastawione Czwórki czują nieraz. czy ich aktualny nastrój ma swe źródło w nich samych czy w drugiej osobie. choć nie umiałem znaleźć żadnej przyczyny tej zmiany. na poziomie własnych uczuć. kiedy z drugą osobą można dyskutować.

ja zrobię krok wstecz. przypomina nam o istnieniu więzi z wyższym stanem świadomości. nie godzą się. jest stan równo-wagi. z chwilą gdy znajdzie się w zasięgu ręki. U tych Czwórek. które mocno tkwią w swoich kon-fliktach. praktyk medytacyjnych czy zakochania." Rozwiązaniem dylematu spowodowanego fascynacją tym. w tych momentach. by je przerabiano na zwykłe szczęśliwe istoty. co w zasięgu ręki. że są często zafascynowane ludź-mi nieosiągalnymi. w czym wykryją wady. Zabrakło pierwotnego mleka. Czwórki wiele czasu i wysiłku potrafią poświęcić próbom osiągnięcia czegoś atrakcyjnego. że ze światem realnym współistnieją inne obszary doświadczeń. związek z nieśmiertelnym źródłem wsparcia. chęć posiadania i potrzeba odrzucania mogą się pojawiać niemal równocześnie. że brakuje czegoś. ja posuwam się do przodu. trwa nadal w wieku dorosłym. co nazywają swoim „prawdziwym ja" w pozbawionych słów momentach artystycznej za-dumy. Człowiek cierpiący na chroniczne poczucie deprywacji może w pierwszej chwili odebrać swoją więź z esencją jako chwilę całko197 Helen Palmer . Czwórki często odczuwają więź z tym. W tle stale istnieje świadomość. wiedząc zarazem. lub osobami niechętnymi angażowaniu się w trwały związek. charakterystyczne dla Czwórki. gdy tragedia wymusza przypływ nieświadomego uczucia lub w tych chwilach. „Ty się cofasz. że osiągnęło się tyle. Cnota spokoju ducha (równowagi) Zazdrość to kompulsywny pociąg do rzeczy niedostępnych. chwilę przypominającą bezpieczny uścisk mat-czynych ramion lub oddanie całej swej istoty nadziei nieprzerwanej miłości.Poczucie straty w dzieciństwie.Enneagram witej przynależności. co nie-dostępne i niechęcią wobec tego. Chcą zachować swą unikalność. Polega on na uznaniu. że poza zwykłą rzeczywistością jest inna płaszczyzna bytu. Życie doczesne nie daje satysfakq'i. Obiek-tywny świat nie daje obietnicy spełnienia. co jest do szczęścia niezbędne. . Wymaga umiejętności stabilizacji uwagi na czasie teraźniejszym i zgody na to.a jego miejsce zajął jakiś lepki środek zastępczy. której istnienie można wyczuć w stanach inten-sywnych przeżyć emocjonalnych. ile trzeba. Neurotycznym rysem Czwórek jest ich nieodparta chęć trzymania się mrocznej strony swoich uczuć. Czwórki twierdzą. a więc w tych sytua-cjach. że ma się wystarczająco dużo tego. jak by to było. Opowiadają. Nato-miast Czwórka dojrzała trafnie wyczuwa. co niezbędne. równowaga jest raczej ucieleśnieniem niż myślą czy ideą tego. więc Czwórka często czuje. że ma coś więcej niż naturę czysto psychologiczną. Jeżeli Ty posuniesz się do przodu. że nadal czegoś mu brakuje. gdy zdobywa się lub traci miłość. Romantyk może mieć wszystko i wiedzieć. Nagrody płynące z życia materialnego nie są w stanie zastąpić tej pierwotnej wię-zi. Jak wszystkie wyższe impulsy. że nie będą dla nich odpowied-nimi partnerami. ale Czwórki wiedzą skąd-inąd. do których mają naturalny pociąg. że wtedy czują więź z brakującym elementem. Uparcie broniąc się przed przystosowaniem do normalnego życia. że są dwie rzeczywistości: świat obiektywny i świat za kulisami. Mają przeświadczenie. Dzięki temu taniec trwa. gdyby się było w pełni usatysfakcjonowanym.

temu co odległe lub nieosiągalne. Razem z mężem zajmowałam się przez wiele lat handlem nierucho-mościami.Chcąc zyskać cnotę pogody ducha. gdy łagodnie zwrócą się ku teraźniejszości i skupią na cielesnym poczuciu zadowo-lenia tu i teraz. Podnieca je balansowanie na krawędzi nieszczęścia. że robisz coś niestosownego. ze w środku nie jesteś w po-rządku. by stworzyć sobie szansę poszerzenia naszego stanu posiadania. Moja strategia polegała na zapożyczaniu się do ostatnich granic. Wstyd w kontaktach międzyludzkich Wstyd Ci. że nie umiesz sprostać społecznym standardom. Podtypy Rywalizacja w relacjach dwusobowych Czwórki często rywalizują. a nawet gdyby coś się nie po-wiodło. Dawałam w zastaw wszystkie nasze dobra. . Gdy wchodzisz do pokoju. Przez wiele miesięcy czaiłem się. teraz stało się próbą mojej męskości. Przez sześć lat byłem zwyczajnym adwokatem zanim udało mi się zrobić karierę. ponieważ odczuwają potrzebę po-twierdzenia swojej wartości w oczach upragnionego partnera. Czwórki odgrywają na nowo moż-liwość straty. Czwórki doświadczą pogody ducha. że jestem kiepskim obrońcą i tak mnie to zezłościło. Lekkomyślność (brawura) związana z osobistym bezpieczeństem Zachowując się lekkomyślnie. W związkach nie mających kontekstu seksualnego rywalizacja przybiera postać „pragnienia zyskania uznania najlepszych". ja miałam ochotę fałszo-wać papiery i podejmować decyzje bez niego. Facet powiedział. zacząć trzeba od wzmacniania zdolności autoobserwacji. że wszystkie oczy są na Ciebie zwrócone. Skok naprzód zainspirowała zasłyszana pewnego dnia na kory-tarzu uwaga. po prostu widzą. aż wreszcie przygwoździłem go na sali sądowej. Nie chodzi o to. Mąż był ostrożny i gdy on optował za rozwiązaniem bezpiecznym. I nie ma w nich uwielbienia. Czułam. To co dotychczas traktowałem po pros-tu jako sprawy zawodowe. że inaczej nasza najlepsza szansa przepadnie. czujesz. przyszłości. aż do momentu gdy potrafi się dostrzegać przesunięcia uwagi ku przeszłości. że nabrałem rozpędu. a z trudnościami zaczniemy sobie radzić. 198 Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk W parach heteroseksualnych przybiera to często postać rywalizacji dwóch kobiet o mężczyznę czy dwóch mężczyzn o kobietę. gdy się pojawią. to i tak to się opłaca.

w jaki sposób sabotuje się użyteczne prace lub przerywa się je przed ukończeniem. przy jednoczesnym uczeniu się wycofywania uwagi w dowolne) chwili. • Kierowanie uwagi ku teraźniejszości. Uświadomienie sobie. Uświadamianie sobie. • Dostrzeganie. • Odkrycie w sobie takich cech. • Akceptowanie smutku. że wahania nastroju wiążą się z egocentryzmem. by w razie wybuchu złośd zachowywali się konsekwentnie. kiedy uwaga ucieka. kiedy uwaga ich przesuwa się z auten-tycznych uczuć ku idealizacji obiektu nieosiągalnego lub wyszuki-waniu wad w obiektach dostępnych. że nastrój się zmieni. zaniechanie prób doprowadzania do szczęścia na siłę. że uwaga koncentruje się wybiórczo na negatywnych aspektach . Zdawanie sobie sprawy.Co może pomóc Czwórkom w rozwoju? Czwórki często podejmują się terapii lub medytacji. • Uprzedzanie innych. Zwalczanie egocentryzmu poprzez zbliżanie się do innych i koncentrowanie na tym. którzy nie dają się w nie wciągać. że bliskość doprowadzi do wybuchu złośd. • Uświadomienie sobie tendencji wciągania innych w swoje dramatyczne wybuchy. Świadomość tego. że poprzez odrzucanie wszystkiego. co dla kogoś innego jest ważne. co łatwo osiągalne utrwala się w sobie poczucie bycia ofiarą. • Docenienie swojej umiejętności empatyzowania z cudzym bólem. których inni mogą pozazdrościć. by przełamać depresję lub wyciszyć huśtawki nastrojów. że czyjaś stała obecność daje poczucie pewności. że nie zostanie się porzuconym w razie wybuchu. Zgłaszany na początku problem dotyczy na ogół związku pierwotnego. Zwracanie się do nich z prośbą. • Nauczenie się doprowadzania podjętych prac do końca. Należy przejść przez żałobę związaną z tą stratą i przestać się nią zajmować. Tragiczni Romantycy 199 Helen Palmer . • Zwrócenie uwagi na to.Enneagram powinni zdawać sobie sprawę. Rozpoznanie w sobie ukrytej fascynacji tymi. Zwrócenie uwagi na to. Czwórkom mogą pomóc nastę-pujące umiejętności: • Akceptacja realności wczesnej straty. którego pretekstem będzie brak zrozumienia z ich strony.

• Rozbudowywanie licznych zainteresowań i przyjaźni. • Niechęć do bycia zaszufladkowanym. • Przyzwyczajenie się do ćwiczeń fizycznych. dramatyczne czyny. • Zazdrosne porównywanie siebie z innymi." • Uwodzenie i porzucanie. Często . aktualnego związku wymaga rezygnacji z więzi z pierwotną osobą kochaną. „Gdyby tylko wiedzieli. Wołanie o pomoc. Czwórki powinny starać się cie-szyć życiem obecnym i zwracać szczególną uwagę na różnicę między autentycznymi uczuciami i emocjami udramatyzowanymi. Poczucie. Lęk przed niekorzystną zmianą w wyniku terapii. Pragnienie. • Pragnienie magicznego lekarstwa." Należy uważnie śledzić takie reakcje. by dostrzec niebezpieczeństwo prawdziwej próby samobójczej." • Myśli i gesty samobójcze. • Żal. 200 Punkt Czwarty: Tragiczny Romantyk • Zwracanie uwagi na to. „Pranie jest poniżej mojej godności"." „Zrozumieją/ ile cierpiałam. by poprzez medytację „dokądś dojść." Co Czwórki powinny sobie uświadomić? Droga ku szczęściu będzie prawdopodobnie powolna. że inni nie doceniają unikalności i powagi sytuacji psychologicznej Czwórki. że „znowu będzie strasznie. kiedy prawdziwe uczucia zaczyna pokrywać nawykowa dramatyzacja emocji. by w ten sposób kontrolować swoje nastroje. Czwórki powinny zdać sobie sprawę." „On się lepiej ubiera. Wynajdywanie w innych wad zanim zdążą Cię porzucić. kiedy aktualnie odczuwana emocja przechodzi w przewidywanie. co jest obroną przed posuwaniem się naprzód. fantazjowanie. Możliwość czerpania satysfakcji z prawdziwego. W miarę dokonywania się zmiany nawyków.aktualnej sytuacji. że mogą pojawić się następujące reakcje: • Pragnienie przyglądania się temu samemu problemowi z miliona różnych punktów widzenia. „Ona jest ładniejsza. Niechętne przyznawanie się. że ma się tuzinkowy problem. Pragnienie intensyfikacji uczuć poprzez przeżywanie straty. więzi podtrzymywa-nej i reaktywowanej wskutek straty. a głównie na to. „Za późno na zmianę. gdy mnie już nie będzie." „Gdybym był tylko postąpił inaczej. • Pragnienie luksusu. jak ja się czuję. będących antidotum na depresję. • Intensywna samokrytyka. Nieadekwatne postrzeganie własnego ciała jako odrażającego z takiego czy innego powodu." • Zniecierpliwienie banalnością zwykłych uczuć.

Przybyszy obserwuje z ukrycia. redukcja potrzeb i ochrona prywatnej przestrzeni za wszelką cenę. które opuszczają tylko po to. dętość wobec innych z nóg. tracą swoją główną strategię obrony. by pójść do biblioteki czy 203 . • Kąśliwy sarkazm. Niezdolność do rezygnacji z intensywnych przeżyć. Obserwatorzy żyją niekiedy jak pustelnicy. Lubi żyć na odludziu. Strategią obronną Piątek jest wycofywanie się. Anorexia lub bulimia . jakich dostarcza cierpienie.Enneagram anorektyczne postrzeganie siebie jako osoby otyłej. ograniczanie kontaktów do minimum. z maleńkimi oknami u szczytu." • Zwracanie się z prośbą o radę. Bulnnia-mKźjwikzyą»^-cfaMobfrwoMMtwalVmrl»<B^wźnore 202 10. Przygląda się wydarzeniom stojąc na skraju tłumu. co mu los przyniesie. z dala od napięć emocjonalnych. Jako dzieci Piątki czuły. Często żyją w niewielkim mieszkaniu. Obserwator woli więc poprzestać na tym. Obserwator to człowiek bardzo skryty. próbując nieśmiało się przyłączyć. prowadząc życie samotne.201 Helen Palmer . Często siedzi w domu z wyłączonym telefonem. że ktoś wkracza na ich terytorium . Piątki twierdzą. by ją następnie odrzucić. sam pozostając niewidocznym.prze-kracza mury zamku i gwałci prywatność. poświęcone rozmyślaniom. Świat zewnętrzny jawi im się jako napast-liwy i groźny. „Oni są powodem mojego cierpienia. Punkt Piąty: Obserwator Osobowość nabyta Esencja GŁOWA SERCE Cecha dominująca:Namiętność: SknerstwoSkąpstwo Wyższy stan umysłu:Cnota:WszechwiedzaBrak przywiązania Cechy drugorzędne Seks: Kontakty z innymi ludźmi: Ochrona siebie: Wzajemne zwierzenia (Zaufanie) Poszukiwanie totemów Poszukiwanie zamku (domu) Dylemat Jaźń Obserwatora przypomina zamek: wysoka budowla nie do zdo-bycia. aniżeli ryzykować opuszczanie bezpiecznych murów swego domostwa. jeżeli bowiem ktoś zbliży się do nich zanadto. Mieszkaniec tego zamku rzad-ko kiedy opuszcza jego mury. że stosują wymyślne sposoby utrzymywania bezpiecznego dystansu.

masko-wany często przez uczucie wyższości nad tymi. Piątki poczytują sobie za zaszczyt to. Czują się też ograniczane pozytywnymi oczekiwaniami. Ręce zamierają w bezruchu. Pożądam tych rzeczy. Interesy finansowe są dla nich czymś niebezpiecznym. Są rzeczywiście niezależne. Jest to nawyk służący samoobronie. Kosztownym skut-kiem ubocznym tej umiejętności jest przymus życia w sferze inte-lektu. umiłowanie prywatności zamienia się w samotność. nieprawdopo204 Punkt Piąty: Obserwator dobnie cennych myśli wypełniających zgłodniały umysł.Enneagram do sklepu. pozostawiając działania na pierwszej linii frontu innym. Obserwatorzy unikają kontaktów.Helen Palmer . ale wolą wtedy pozycję zdalnego sterowania. Wewnętrzna pustka i niezdolność żądania czegoś więcej powo-duje silne przywiązanie do własnych skromnych zasobów: kilku pamiątek wypełniających pustkę i tych nielicznych. Wolą się nie angażować. by kontakt intymny ukryć lub odizolować w uporządkowanym sektorze życia. Żyje w atmosferze wyrzeczeń. Pięcie się w górę. Niezależność ta oparta jest jednak na umiejętności odrywania uwagi od życia emocjonalnego i popędowego. które połączyłoby je na powrót z własnym człowieczeństwem. Zobowiązania zniewalają. Niekiedy angażują się w życie publiczne. rywalizacja. a raporty odbierają telefonicznie. . Potrafią z powodzeniem żyć bez in-nych ludzi. w których mogliby zostać poddani ocenie. że trąd niezależność. by uleganie własnym potrzebom nie doprowadziło do przywiązania do innych ludzi. którzy pragną uzna-nia i sukcesu. Piątka stwierdza. Piątka znajdzie sposoby na to. Gdy Piątka popada w izolację i nie potrafi wyciągnąć ręki do in-nych. zaś wszelkie przywiązanie emocjonalne jest obcią-żeniem. że bardzo jest jej trudno zbliżyć się do innych ludzi i że często stoi z boku i przygląda się. że Piątka czuje. potrzeby mają bardzo skromne. a jeśli przysparzają cierpień . demonstrowanie mi-łości czy nienawiści . szukają kontaktu poprzez szczególny rodzaj wiedzy.wszystko to sprawia. „Gdy chcę sięgnąć na zewnątrz. przedkła-dając „niezależność" nad zaspokojenie. a jeżeli nie ma gwarancji. Gdy poja-wi się wzmożemy głód kontaktu. w których muszą się eksponować. Piątki są szczególnie wrażliwe na takie kontakty. Gdy Piątki poja-wiają się publicznie. Utrzymać bezpieczną odległość to znaczy nie angażować się. Złość i rywalizaq'ę na-leży kontrolować. Ześrodkowawszy swoją egzystencję w umyśle. które mają inni. Według Piątki pragnienia i intensywna emoqonalność to oznaki braku kontroli. kryją się zazwyczaj za maską. jak przemija jej życie. czyli ograniczają swoje emocje do minimum i stapiają się ze scenerią wydarzeń. czuję się jak człowiek umierający z głodu na uczcie.należy z nich rezygnować." Oderwane od emocji i rozpaczliwie pragnące więzi Piątki usiłują bez końca odnaleźć umysłowe ogniwo. że bez trudu potra-fią zrezygnować z potrzeb tak silnie kierujących życiem innych. że bliskości i miłości nie będzie towarzyszyła nieza-leżność. obawiając się. Nie mogę jednak po nie sięgnąć i nie mogę zarazem się cofnąć. rozkoszują się własnymi fantazjami i nie ulegają pokusie tracenia czasu i energii na sprawy błahe.

Powstrzymywanie się od odczuwania w obecności innych ludzi.Enneagram mogą podtrzymać związek. „Dramaty zostawmy maluczkim". • Lęk przed odczuwaniem jako lęk podstawowy." Czują większą więź z in-nymi ludźmi. .Obserwatorów szczególnie pociągają modele czy systemy wyjaś-niające ogólne prawa i współzależności. • Przykładanie nadmiernej wagi do samokontroli. co się wydarzyło w ciągu dnia. miast oczekiwać od niej wylewnych uczuć czy żywić nadzieję. a mieszkać będą nadal skrom-nie. • Unikanie zaangażowania. Piątki lubią dzielić szczególny rodzaj zainteresowań czy czuć szczególną nić porozumienia z każdym z przyjaciół z osobna. Radość życia przychodzi. która z ra-dością przeżyje je później ponownie. Rzadko pociąga go bogactwo czy sprawy materialne. Mogą wracać myślami do tego. Rozpamiętują wtedy treść rozmów. wycofywanie się i zaciskanie pasa jako główne strategie obronne. Piątki nie trwonią swojej ograniczonej energii na zdobywanie dóbr doczesnych. Pieniądze ważne są tylko o tyle. szczególnie w zakresie ludz-kich zachowań. Jeżeli Piątka urodzi się w rodzinie o skromnych zasobach finansowych. by pienią-dze zdobyć. na której rozgrywa się u nich prywatne życie na niby. by „wszystko roz-wikłać i dowiedzieć się. uczynią z Piątki swojego obserwatora-dorad-cę. Piątki twierdzą.odczuwają znacznie mniejszą więź. Jeżeli przyjaciele są roztropni. co przedtem nie wzbudzało w nich żadnych uczuć. siebie zaś może ulokować w tym systemie w sposób oderwany od emocji. gdy są same. choć wygodnie. Samotność jest sceną. psychoanaliza czy Enneagram. Mogą prze-żywać to. że łatwiej im dotrzeć do ich emocji. że można sobie za nie kupić odosobnienie oraz niezależność. gdy są znowu same. ponieważ to gwarantuje niezależność. Krótkie spotkanie może mieć duże znaczenie dla Piątki. Emocje pojawiają się później. Trudno im uwolnić prawdziwe „ja" w obec-ności wielu ludzi. W trakcie aktualnie toczącej się konwersacji . Odrywanie uwagi od uczuć. Cenią drobne rytuały przyjaźni. nie podejmie się pracy dla innych. jak matematyka. Potrafią odczuwać bliskość bez słów i nawet przy minimalnym kontakcie 205 Helen Palmer . gdy nie ma w pobliżu świadków. w bezpiecznej samotności. Obserwator może sobie wytworzyć umysłowy model wzajemnych relacji. że będzie w tym związku stroną inicjującą. • Odraczanie uczuć. co naprawdę czuję. Cały swój czas i wysiłek poświęcać będzie natomiast stu-diom i innym zainteresowaniom intelektualnym. Przez większość dnia żyją w oderwaniu od własnych uczuć. Potrzebny jest im czas dla siebie. jaką daje wolny czas na studiowanie i poświęcanie się własnym zainteresowa-niom. Opanowawszy taki system wiedzy. Jeżeli trafi im się spadek raczej złożą go na koncie. Najważniejsze dla Piątek sprawy to: • Prywatność. w prywatności własnego miesz-kania.

Usiłowałem w ten sposób za wszelką cenę zniknąć z pola widzenia. Różne zobowiązania życiowe oddzielane są od siebie. by ukryć się choćby w ziarnku grochu na talerzu. że zmuszone jest tłu-mić swoje emocje.• Szufladkowanie. które do tego stopnia czuły się porzucone. Chcą dostać do rąk mapę wyjaśniającą emocje. Niewiele do siebie mówiono i na pewno nikt się nawza-jem nie dotykał. Jest to ten rodzaj rodzin. któ206 Punkt Piąty: Obserwator re tak bardzo narzucają się psychicznie dziecku. w której spożywa wszystkie posiłki. Drugi typ jest bardziej powszechny. Woli jednak mieszkać w obskurnej dzielnicy San Francisco. Są jakby nieoświeconym Buddą. Pierwszy opisują te osoby. ucząc się odrywać od uczuć. nabyłem wprawy w stapianiu się w jedno z palmą w doni-cy czy obrazami na ścianie. że lubiłem być sam. Gdy chodziłem gdzieś z rodzicami. jest tuż za rogiem. . • Nieumiejętność rozgraniczenia między duchowym brakiem przywiązania a przedwczesnym tłumieniem emocji dla obrony przed cierpieniem. Zrobił spory majątek w mało znanej gałęzi biznesu. co może doprowadzić do: Ś odizolowania się od uczuć i zdarzeń z własnego żyda albo do . w której jest jedy-nym ekspertem. że zaakceptowały swój los. Pamiętam ciszę i to. Chcą wiedzieć zawczasu co się stanie. by móc się od rodziny odizolować. jakby pięć osób obracało się po oddzielnych orbitach w poszczególnych pokojach naszego domu. • Zainteresowanie specjalnymi systemami wiedzy i teoriami wyjaśniającymi mechanizmy ludzkiego funcjonowania. • Styl koncentracji uwagi na życiu i na sobie z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora. by móc prze-żyć. • Pragnienie przewidywalności zjawisk. Przytaczamy wypowiedź mężczyzny. gdzie czynsze są niskie a chińska restauracja. To wyglądało tak.umiejętności utrzymania stanowiska nieobciążonego zniekształcającymi emocjami. Dla każdej przewidziany jest ograniczony czas. Przede wszystkim chciałem być niezauważalny. Tło rodzinne Dwa typy rodzin doprowadzają u dziecka do chęci wycofania się. który jest typową Piątką. taką jak psychoanaliza czy Enneagram. Jedna szufladka jedno zobowiązanie. ich niesamowite pokrzykiwania przyciągały gniewny wzrok. a ja chciałem się zrobić taki malutki. Oboje rodzice urodzili się głusi i nie potrafili mówić cicho. Gdy znajdowaliśmy się w miejscu publicznym.

tylko wtedy bowiem mogłem robić to. Z czasem można się nauczyć sta-wać twarzą w twarz z kimś. W żaden sposób nie mogłem być sam.żadnej przestrzeni. by uniknąć rozmów o niczym i mówienia banałów. w którym mieszkało siedem osób. nie mam czasu się zastanowić. by odizolować się. Zawsze tak robiła i zawsze sprawiało mi to przykrość. by stworzyć dystans . Stworzyłem więc sobie kryjówkę na drzewie. spraw-dzić. i tak dalej"." Byliśmy w restauracji i matka zaczęła głośno czytać nam menu: „Można tu zjeść wołowinę z groszkiem. że jestem niegrzeczny? Tak jestem nią przejęty. Czy urządzam scenę? Czy stwierdzi. jak w szkole: zostaję w tyle lub wybie-gam naprzód. uczą się sposobów dystansowania się. szczególnie jeśli czegoś ode mnie chciał. kto usiłuje się wedrzeć w nasze życie i nic nie odczuwać w obliczu takiego natręctwa. Potem idziemy do ZOO i Ogrodu Różanego i mama wszystko opisuje i wyjaśnia: „Spójrz.. Usiłuję się od niej odizolować. izolujący od własnych uczuć. Spójrz. Zawsze się spóźnia-łem. którzy chcieli mnie wykorzystywać dla własnych celów. .» 207 Helen Palmer . że znowu rozproszy moją uwa-gę. gdy trzeba było spotykać się z ludźmi i ładnie ubierać. który woli pracować w nocy. chyba że byłem na dworze albo w łazience. A ta nazywa się 'Różowy Pokój'.mur." I znów . na co miałem ochotę zamiast cały czas zastanawiać się. jak uciec od ludzi. za którym można przeczytać menu i podjąć decyzję. Gdy zacząłem dorastać. Wchodziłem tam. Ktoś określił to w ten sposób: „Mogli kontrolować moje zachowanie. że nie ma mnie już w ogrodzie i czuję. Inny to zbudować sobie mur dystansu emocjonal-nego.. czytać i podglądać innych. By móc coś wybrać z jadłospisu muszę najpierw przeczytać nazwę potrawy. Co jakiś czas bracia odkrywali moją kryjówkę i musiałem sobie znaleźć nową. Zaczynam się zachowywać tak. w której mógłbym przeżyć widok tych róż bez jej uwag. tam jest róża. która się nazywa 'Szata Józefowa'. że jedynie w samotności mógłbym docenić te róże. przywołać smak. Wychowałem się w trzypokojowym mieszkaniu. Tuż po przyby-ciu sprawdzałem. A ja czuję się osaczony i bezsilny. A kiedy matka bombarduje mnie informacjami. nigdy jednak nie mog-li do mnie dotrzeć. Jeden z nich to zostać w swoim pokoju za zamk-niętymi drzwiami. poczuć. które odczuwają konieczność ucieczki. ale nie umiem tego zrobić. gdy w biurze nie ma niko-go prócz przygodnej sprzątaczki i setki milczących maszyn. jak na tę nazwę reaguję. jakie to piękne. przerażały mnie wszelkie przyjęcia i okazje. Najgorsze było osaczenie przez rozmówcę. bakłażzany w pikantnym sosie. Wiele koncentracji wewnętrznej trzeba włożyć w to. którędy można wyjść i starałem się znaleźć w pobliżu.Następny typowy przykład z dzieciństwa pochodzi od operatora komputerów. .Enneagram Dystans emocjonalny Dzieci. bo nadal obserwuję jej reakcje i czekam. Za wszelką cenę chciałem być sam.

Nie muszą angażować się w rozmowę czy reagować w stosowny spo-sób. rozbawionych postaci. Można się wtedy wmieszać w ogólną atmosferę. by dopasować się do nich. Chciałem się dzielić odkryciami. Dzieje się to wtedy. nie tylko mają wrażenie. które poruszają się jak w scenie z baru w Gwiezdnych wojnach lub wyglądają jak inni zwario-wani przybysze z kosmosu. stać się tak nieobecnym. że inni są fizycznie oddaleni. że nikt Cię nie zauważy. mogą zatem beznamiętnie obserwować. Później znienawidziłem tę izolację. że nikt nie wie. Wtedy wiesz. Gdy musiałem 208 Punkt Piąty: Obserwator być wśród ludzi. jakby przybyszami z innego świata". jakby między nimi a innymi osobami w pokoju znajdowała się wielka. jeśli trzyma się w ręku kieliszek lub ciastko. co dzieje się w ich wnęt-rzach. utrzymującym ludzi na dystans. że obserwują innych tak. gdy czuję przymus bycia niewidocznym. by całą swoją uwagę skoncentrować poza sobą. zamiast pogrążać się w fascynaqi plamą na ścianie l znikać w niej. To tak. Gdy byłem młodszy. by dojść z nimi do ładu później. gdy znów zostawałem sam. które poczyniłem w samotności. Od Piątek często dowiadujemy się o przesunięciu percepcyjnym. Lubiłem samotność i nic mnie nie pchało do towarzystwa. Kontrolowanie reakcji osobistych polega na ogół na tłumieniu uczuć w czasie trwania interakcji. Najłatwiej stać się niewidzialnym. Obronna taktyka nieangażowania się w układy emocjonalne sto-sowana jest zarówno wobec negatywnych. Potrafię tak dobrze wtopić się w ścianę. Nie próbuje brać spraw w swoje ręce czy uzyskiwać wpływu na ludzi w daną sytuację zaangażowanych. gdy nie odczuwa się silnej więzi.Najłatwiej utrzymać niezależność od takich prób podporządko-wania. Przyglądasz się pokojo-wi pełnemu groteskowych. jak i pozytywnych emocji. pusta przestrzeń lub jakby rozmawiali stojąc za lustrzaną szybą. jakby przypominanie sobie spotkania było o wiele żywszym przeżyciem niż samo spotkanie. Chodzi głównie o to. •». ale także że są „karykaturami. Zastanawiałem się. Z tej perspektywy wszystko staje się ciekawsze. Czują się niewidzialnymi. Starałem się dopasowywać uczucia związane z tymi wspomnieniami do rzeczywistej sytuacji. iż tam jestem. nauczyłem się ich obserwować. Mają poczucie. że gdy zmusza się je do mówienia. Twierdzą czasem. Czasem widziałem. zawsze mogę jeszcze stopić się z pokojem. by zachowywać się tak jak oni. Dopiero po wielu latach nauczyłem się odczuwać coś w trakcie samego zdarzenia. Jeżeli nie mogę się wyrwać ani zająć przeglądaniem albumów lezących na stoliku. że ludzie spacerują po ulicach i wtedy czułem się osamotniony. Jednak radość z przebywania z kimś odczulałem w pełni dopiero później. że przebywając z ludźmi naśladowałem ich miny i maniery. . Piątka kontroluje sytuaqę nie reagując na nią. w zaciszu własnego miesz-kania. stałem się takim samotnikiem. że poszukujący mnie akurat przyjaciel mógłby. nie widząc mnie przejść tuż obok.

które w danym momencie się pojawiały. Chcą. coś bym stracił. choć nie ma na to ochoty. 210 Punkt Piąty: Obserwator Przeraża mnie brak przygotowania. Jeśli zostanę zaproszony na kolację. po niemal dziesięciu latach spotykania się według schematu „trzy razy na tydzień". że jej zegar biologiczny bije na alarm i że opuści mnie. po co więc dopuszczać do zazdrości czy zdrady? Starałem się więc nigdy nie mieć w ręce tylu kart. Nie mogłem się z nią ożenić i nie mogłem jej pozwolić odejść. jeżeli się nie pobierzemy i nie założymy rodziny. Wpadłem w panikę. jacy będą współbiesiadnicy. bym poświęcał swój czas. zamiast odrywać się od nich. Strategia ta polega na tym. a chcieć czegoś bardzo mocno to także ponosić konsekwencje tego. Mój sposób na zapewnienie sobie bezpieczeństwa polegał na pozbyciu się uczuć zanim zdążyły mną owładnąć. Piątki mają wtedy często wrażenie. Ilekroć zdarzy się coś nieplanowego lub ktoś postawi Piątce ostre wymagania. Zgodziłem się wreszcie. by móc przygotować się na wszystkie ewentualności. kto tam będzie. by wypracować sobie jakieś emocjonalne stanowisko. wpada ona w panikę. krok po kro-ku. Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu Piątka może pozostać względnie zaangażowana. by ostrzegano je o ewentual-nych nieprzewidzianych czy potencjalnie trudnych towarzysko spotkaniach. Udawało mi się zostać z tymi uczuciami.Enneagram Pragnąć czegoś to otworzyć drzwi możliwości utraty. brałem je po prostu na ręce. co będzie do jedzenia. Potem wyobrażam sobie. że coś się we mnie zmieniło. . Zdobywanie informacji zawczasu i analizowanie uczuć Piątki relacjonują często. a ja zamiast zwalczać niechęć do niego. że „Już to kiedyś przeżywałem". gdyż musi wtedy przeżywać określoną sytuację. Mniej więcej miesiąc po narodzinach dziecka stwierdziłem. Zaczęło mi jej brakować nawet wtedy. jak ja się tam odnajdę. że pozwoliło się sobie na przywiązanie do innych i uzależnienie od nich. zawsze staram się dowiedzieć wszystkich szczegółów. że starają się zawczasu zdobyć jak naj-więcej informacji o nadchodzącym zdarzeniu. gdy już zaistnieje naprawdę. Cztery lata temu. Dopytuję się. że nie potrafię się wczuć w sytuację. by dać się wciągnąć w grę. gdy wydarzenia już się toczą. Powróciwszy do bezpiecznej samot-ności Piątka zanalizuje ponownie sytuację i swoje uczucia. by poszukać sobie kogoś innego. Zawsze potrafiłem sobie sam poradzić. wyobrazić sobie najlepsze sposoby postępowania i móc oderwać się od uczuć. gdy byłem sam. czy podołam ciągłym przeszkodom i wymaganiom. póki nie zostanę sam. ponieważ czy tak czy tak. gdy już do danej sytuacji dojdzie. by w odosobnieniu rozważyć mającą nastąpić sytuację. Dziecko płakało. gdy oczekiwaliśmy narodzin dziecka. moja dziewczyna oznajmiła mi. Nie wiedziałem.209 Helen Palmer . Zwykle na tyle precyzyjnie rejestruję wszystkie te szczegóły.

Enneagram Jestem botanikiem. że ogląda mnie dwudziestoosobowa grupa. na przykład jakiś student nagle wrzasnął „Pali się!". zmuszając los. Pewnego dnia porzuciłem to zajęcie i od tej pory stale podróżuję. Pierwsza linia obrony to fizyczne wycofanie: wyłączenie telefonu. że nie ma mnie tam. odczuwam rozczarowanie. to pozostaje we mnie na zawsze. by ktoś zauważył. stwierdzam. będzie chciał pójść do domu. gdy zdarzało się coś całkiem nieoczekiwanego. jeśli temat został sprecyzowany. Jeśli natomiast zdarzy się coś nieprzewidzianego. Uwielbiam przybywać do obcych miejsc. że czas wyjechać. Jeśli wie. po czym znów ruszam w drogę. z nikłą znajomoś-cią obcych języków i dwudziestoma dolarami w kieszeni. które przerwałoby monotonię tej autoobserwacji. że często znajdowałem się gdzieś ponad i poza sobą. Gdy już nawiążę znajomości. jak wykładam. wy-cofa się na pozycję niezaangażowanego obserwatora. przez kilka lat uczyłem. ale gdy tylko przyzwyczaiłem się do programu i do grup studenckich stwierdziłem. Tylko wtedy. by czymś mnie obdarował. Bardziej wewnętrzny sposób to wyłączanie uwagi. Po prostu muszę być życiowym minimalistą.łatwiej wejdzie w kontakt z własny-mi emocjami. A zarazem ta przewidywalność mnie drażni. jaki jest program spotkania i jak długo będzie trwało. Nigdy nie zapominam. co było. Szufladkowanie Próba stworzenia bezpiecznego dystansu wymaga rozbudowanej strategii. Z początku podniecało mnie to i przerażało zarazem. które będą mogli później smakować. gdy nadejdzie czas rozmów zakulisowych. Nieraz mam ochotę. by przeżyć do następnego dnia. czego ode mnie oczekują. żeby jakiś wybitnie zdolny student zadał pytanie. że obserwuje. Gdy wycofuję się. Muszę przekraczać sam siebie. gdyż czują się obserwatorami innej kultury i kontrolują długość pobytu. 211 Helen Palmer . potrafi swobodnie wyrażać swoje myśli. jeśli wszystko toczy się zgodnie z harmonogramem . bo wiem już. Jeśli ro-zumie program. Wiele Piątek stwierdza u siebie o wiele większą otwartość i goto-wość do wchodzenia w kontakt z innymi ludźmi podczas dalekich podróży. Mogą więc w pełni cieszyć się tą unikalną sytuacją. Gdy tylko poznam istotę moich kontaktów z ludźmi. Obserwator staje się bardziej dostępny emocjonalnie. znajdę sobie kochankę i źródło utrzyma-nia.Wykładam języki starożytne na miejscowym uniwersytecie. stanie się nieosiągalnym. Jest to dla nich idealna okazja do nawiązywania kontaktów. Po zakończeniu części ofi-cjalnej. jak moje poprawne. mówi do nich inteligentnie lub odgrywa jakąkolwiek inną przećwiczoną przeze mnie rolę. znów sobie uświadamiałem. przyglądając się temu. wszystko znika a ja zostaję z rodzajem tęsknoty za tym. profesorskie „ja" zabawia słuchaczy. że odrywam się psychicznie do tego stopnia. gdzie mu się wydaje. że moje prawdziwe „ja" stoi na zewnątrz i ponad wszystkim. Gdy oderwę się od siebie. Pragną zmieścić jak najwięcej wrażeń w krótkim czasie i zebrać wspom-nienia. Przez pewien czas utrzymuję bardzo bliski kontakt. by nabrzmiałe emocjonalnie przeżycia były od sie- . Wdąż tak podróżuję. choćby nawet był dobrze merytorycznie przygotowany. mam poczucie. gdy granice danej interakcji są jasne.

bie wzajemnie odizolowane. Piątki oddzielają poszczególne sektory swojego życia. W każdym są inni znajomi, którzy nigdy się nie spot-kają i nie dowiedzą o pozostałych osobach w życiu Obserwatora. Piątki potrafią się czymś pasjonować, ale ich pasje muszą mieć swój ściśle określony czas i miejsce. Umieją odsunąć je następnie na bok, póki „nie przyjdzie znów na nie pora". Obserwator zinterpretuje takie szufladkowanie swojego życia jako przejaw zachowywania prywat-ności, a nie awersji do pełnego ujawniania się innym. To tak, jakby Piątki były na tyle bezbronne w otwartym konflikcie czy podczas jaw-nych negocjacji, że wolą bronić się tym, że w ogóle nie zwracają na siebie uwagi. Czuję, że jeżeli ktoś przekroczy mój próg, ściągnie ze mnie koszulę. Bronię się jak kot bez pazurów: muszę odejść i zatrzasnąć przed wszys-tkimi drzwi, ponieważ nie jestem w stanie walczyć. Wolę się wycofać niż walczyć. Ale to znaczy, że oni znów będą mieli wszystko, ja zaś znów muszę zrezygnować. Druga sprawa z tą koszulą to to, że mam tak niewiele, że może to być moja jedyna koszula. Wolę jednak zdjąć ją z grzbietu niż kłócić się z kimś o to, do kogo ona należy. 212 Punkt Piąty: Obserwator Inny sposób tworzenia bezpiecznego dystansu polega na oddzie-laniu od siebie poszczególnych wspomnień tak, że to co robiło się ra-no zdaje się nie mieć związku z tym, co robi się po południu. Taki brak ciągłości wspomnień nie oznacza, że nie pamiętasz, co powiedziałeś rano. Raczej masz wrażenie, że poszczególne wydarzenia ży-ciowe są poszatkowane i niepowiązane żadnym wspólnym stanem emocjonalnym. Mam całą półkę pamiątek. Trzymam je dlatego, że w takich małych przedmiotach można zmieścić tyle wspomnień. Są mi w stanie przy-wrócić cały szmat żyda. Mam w pudełku kilka włókien swetra, który nosiłam przez cztery lata liceum. Mam banderolę kuponu z loterii, na której grałam, by mieć pieniądze na naukę. Mam też pępowiny obu moich synów. Przechowuję parę pamiątek z różnych podróży, które ułatwiają mi wspominanie tamtych wspaniałych chwil. Zbieram też fakty. Nazywam to moim umysłowym lepem na muchy. Jest to niebywały zestaw niezwiązanych ze sobą wydarzeń dotyczących różnych moich zainteresowań. Gromadzą się jak okruszynki i zawszę łaknę więcej, choć zgubiłam już nić wiążącą je wszystkie razem. Radość płynąca z odosobnienia Piątki ożywiają się w samotności. Często potrzebują oddalenia od ludzi, by „naładować akumulatory" i wyrzucić z siebie uczucia, które w obecności innych uległy zamrożeniu. Prywatny czas Piątek wypeł-niony jest wspomnieniami i różnymi ciekawymi myślami. Obserwa-torzy uwielbiają towarzystwo własnych myśli i o ile prywatność nie przekształci się w izolację rzadko są przygnębione czy znudzone bra-kiem zajęcia. Z punktu widzenia typów bardziej ekstrawertywnych. Obserwa-torzy wydają się osamotnieni i odizolowani społecznie. Piątki wolą jednak samotność. Są niezwykle niezależnymi ludźmi: nie szukają aprobaty innych; wolą ekonomiczną samowystarczalność; chcą przy-chodzić i odchodzić, gdy przyjdzie im na to ochota; pragną pozostać wolnymi od emocjonalnych napięć

w związkach opartych na zależ-ności. Piątki nie szukają uznania, mogą więc we własnym domu uło-żyć sobie zupełnie autonomiczne życie, w pogodnym towarzystwie własnych projektów i fantazji. Poniższa wypowiedź pochodzi od młodego filmowca, który wcześniej zajmował się fotografią, by móc 213 Helen Palmer - Enneagram występować bezpiecznie w miejscach publicznych, ukryty za obiek-tywem swojego aparatu. Ludzie myślą, że jestem towarzyski i łatwy w kontakcie. Ja sam mam całkiem odwrotne mniemanie o sobie. Moja łatwość w kontaktach wyni-ka z tego, że gdy filmuję - jestem tak bardzo zakochany w swoim scena-riuszu, że wiem dokładnie, czego chcę od każdej z osób na planie, by dało się moją wizję uchwycić na taśmie. Ponieważ wszystko jest z góry zaplanowane i kontrolowane najściślej jak można, niewielkie improwizacje aktorów lub niespodzianki ujawniające się po wywołaniu filmu są tym cenniejsze dla mnie. Najszczęśliwsze chwile w moim życiu to gdy siedzę sam w sali projekcyjnej, przyglądając się, jak ożywają twory mojej wyobraźni. Jak się ukryć w miejscach publicznych? Osoby, które wolą samotność, ale muszą pokazywać się w miejs-cach publicznych, wynajdują wymyślne sposoby odwracania od sie-bie uwagi. Jedna z bardziej oczywistych strategii to kierowanie roz-mowy na tematy budzące obopólne zainteresowanie lub zwracanie uwagi na to, co opowiada ktoś inny. Piątki potrafią dawać przyjacio-łom wsparcie, o ile oni samodzielnie prą do przodu w życiu, a Piąt-kom pozwalają przyjąć rolę doradcy, nie nastawiając się na nawią-zanie z nimi więzi emocjonalnej. Inny stosowany przez Obserwatorów sposób odwracania uwagi polega na zaznajamianiu się z metodami, które obejmują złożoność ludzkich zachowań w wyczerpujący system wiedzy. Opanowawszy takie systemy jak- psychoanaliza czy astrologia. Piątki potrafią nawią-zywać głęboki kontakt z innymi i rozumieć ich dramaty emocjonalne, ale tylko z pozycji intelektualnej. Ucząc się, na czym polega funkcjo-nowanie emocjonalne człowieka, potrafią bez trudu rozprawiać o wzorcach odczuwania, bez konieczności angażowania się. Dla zewnętrznego obserwatora jest jednak jasne, że predylekcja Piątki do sys-temowych abstrakcji jest sposobem na uchylanie się od osobistych re-lacji, poprzez zastępowanie uczuć rozważaniami nad tym, co człowiek odczuwać powinien. Piątki specjalizują się w jeszcze jednej formie ukrywania się w miejscach publicznych: kryją się za odpowiednią pozą. Dostoso-wana jest ona do okoliczności. Pewien Obserwator, będący świetnym muzykiem rockowym, potrafił występować z wieloma renomowa214 Punkt Piąty: Obserwator nymi zespołami, dlatego że kierował uwagę nieco poza siebie i pod-dawał się dobrze wypróbowanej rutynie. Inną pozę przyjmował na przyjęciach: odpowiedni strój, kieliszek alkoholu i właściwe ułożenie kolan przy zakładaniu nogi na nogę. Miał nadzieję, że jeżeli

wystar-czająco celnie skieruje uwagę innych na swoją skorupę, nie będzie musiał w niej zamieszkiwać. • Związki intymne Głównym problemem Piątek jest lęk przed odczuwaniem. Intymne kontakty nadwerężają postawę obronną, polegającą na odwracaniu uwagi od silnych emoq'i. Zakochany Obserwator znajduje się między „młotem" silnych uczuć a „kowadłem" swej nawykowej niechęci do uczuć w ogóle. Piątka odczuwa silniejsze emocje wobec innych, gdy jest sama i odtwarza spotkanie w pamięci niż w czasie jego trwania. Piątki twierdzą, że potrzebują samotności, by określić, co czują, gdyż uczu-cia ich są zamrożone w czasie spotkania twarzą w twarz. To że Piątki więcej czują, gdy wspominają i gdy nie grozi im ingerencja w ich sprawy, widoczne jest między innymi w tym, że tuż po głęboko in-tymnym spotkaniu szukają odosobnienia. Silny lub nieprzerwany kontakt z innymi wyczerpuje Obserwatora, toteż wycofuje się, by określić swoje stanowisko. Taka natychmiastowa ucieczka z bliskiego kontaktu nie pozostaje bez wpływu na partnera, który może nie mieć. równie rozwiniętej umiejętności izolowania się. Ponieważ Piątki nieczęsto o tym mówią, przyjaciele na ogół nie zdają sobie sprawy, jak wiele uwagi poświęcają one ważnym osobom swego życia, gdy są same, jak wiele czasu poświęcają rozmyślaniom o przyszłych lub przeszłych z nimi spotkaniach. Piątka potrafi wytworzyć silną więź psychiczną, ale druga strona może w ogóle nie wiedzieć, że tak wiele miejsca zajmuje w życiu wewnętrznym Obserwatora. Gdy związek z drugim człowiekiem przeniesie się w sferę psy-chiczną, można się nim cieszyć po trochu, niejako w sposób abstrak-cyjny. W samotności Obserwatorzy starają się dopasować swoje uczu-cia do myśli, co z czasem umożliwia im odzyskanie kontaktu z prawdziwymi uczuciami. Ponieważ Piątki mają zwyczaj odwracać uwagę od silnych emocji i przenosić swoje uczucia w sferę intelektu-alną, partnerzy często sądzą, że są wiecznie nieobecne i emocjonalnie oziębłe. 215 Helen Palmer - Enneagram Zaletą Piątek w kontaktach intymnych jest zdolność wielowymia-rowego postrzegania partnerów. Piątki zobowiązują się najpierw inte-lektualnie, a potem dopiero emocjonalnie. Gdy zobowiązanie zostało powzięte, bywa bardzo trwałe, choć granice czasu i wkładanej w nie energii muszą być zawsze jasno wytyczone. Wadą Piątek w takich związkach jest to, że w miarę narastania bliskości konflikt pomiędzy chęcią odczuwania i chęcią oderwania się od własnych uczuć radykalnie się nasila. Piątki unikają więc sytuacji wyzwalających spontaniczne uczucia, szczególnie zaś konfrontaq'i. Z czasem partner zorientuje się, że to on musi być stroną aktywną, przejmować inicjatywę i zbliżać się do Obserwatora Przykład pary złożonej z Piątki i Dziewiątki (Obserwator i Mediator)

Oba te typy świadome są znaczenia komunikacji niewerbalnej. Wiele wieczorów spędzą wspólnie w domu. Będą czuły się bezpiecz-nie, darząc się wzajemnym zrozumieniem bez konieczności mówie-nia o tym wprost. Każde z partnerów w sposób naturalny zapewni drugiemu prywatną przestrzeń na podejmowanie decyzji i określanie autentycznego, osobistego stanowiska. Drugą ważną sferą kontaktu niewerbalnego w takim związku mo-że stać się seks. W tej płaszczyźnie Dziewiątka zapewne dostosuje się nieświadomie do stylu seksualnego Piątki. Wyciągnie do niej rękę, starając się zespolić z jej pragnieniami. Zamieni niewypowiedziane pragnienia nawykowo wycofującej się Piątki w najważniejszy punkt własnej troski. Życie domowe także umożliwia kontakt niewerbalny. Dla obojga cenne będą codzienne spotkania w kuchni czy wspólne kolacje, stanowiące bezpieczny i dobrze znany sposób spędzania cza-su razem. Jest mało prawdopodobne, by któreś z partnerów wtrącało się do zainteresowań drugiego. Jeżeli Dziewiątka ma ochotę dzielić swoją energię między liczne zajęcia, nie będzie to przeszkadzało Piątce, o ile nie zaburzy to porządku życia domowego. Jeżeli Piątka woli swoje zainteresowania szufladkować. Dziewiątka także to zaakceptuje, chyba że Piątka stanie się tajemnicza i zaniecha zwierzeń. Dopóki każde z partnerów potrafi powiedzieć drugiemu o swym życiu, para taka gwarantuje sobie wiele swobody. Każda ze stron skłonna jest dla samoobrony ukrywać pewne informacje i każda potrafi być nie-zwykle zazdrosna. Jeżeli któreś z partnerów zacznie się dystansować, 216 Punkt Piąty: Obserwator unikać kontaktów seksualnych lub ukrywać osobiste informacje, pojawią się problemy. Jeżeli Dziewiątka skoncentruje wysiłki na realizacji własnych projektów. Piątka przyjmie pozycję doradcy i zacznie uważać działa-nia podejmowane przez Dziewiątkę za interesujące pomosty ku zew-nętrznemu światu. Jeśli jednak Dziewiątka zacznie zanadto polegać na wsparciu Piątki lub będzie próbowała wciągnąć ją w tę działal-ność, może dojść do poważnego kryzysu. Piątka poczuje się nad-miernie obarczona zależnością partnera. Dziewiątka zaś może odczuć wycofanie Piątki jako odrzucenie. Bywa, że Dziewiątce zaczyna bar-dzo zależeć na aprobacie i dowodach miłości. W takich przypadkach Piątka będzie twardo obstawać przy swoim przekonaniu, że partner powinien wiedzieć, że jest osobą ważną bez ciągłego o tym mówienia. Możliwe, że wręcz zacznie spędzać mniej czasu z wygłodniałym emocjonalnie partnerem. Dziewiątka poczuje się porzucona w dwój-nasób, jeżeli Piątka wycofa nie tylko swoje deklaracje miłości, ale także gotowość do współżycia seksualnego. Dziewiątka może sobie w takiej sytuacji poradzić skupiając się na innych zainteresowaniach, co automatycznie przywróci związkowi żywotność. Gdy bowiem przestanie ogniskować uwagę na Obserwatorze - ten poczuje się mniej osaczony i zdolny będzie ponownie skoncentrować się na spra-wach wspólnych. Inną pułapką dla takiej pary może być nuda. Każde z partnerów szuka ożywczych soków w tym drugim i cierpi, jeśli źródło się wy-czerpie. Nuda prowadzi do krytyki. Dziewiątka zacznie oskarżać Piątkę, bo przecież stopiła się z jej pragnieniami, a nie znajduje już w partnerze inspiracji. Piątka odpowie falą innych oskarżeń, ponie-waż w bezpiecznym zaciszu

domowym, łatwo dochodzi w niej do głosu złość. Wyraża ją na ogół poprzez dąsy lub gniewne milczenie, wbudzające w Dziewiątce niepokój. Jeżeli któreś z partnerów zagrozi odejściem lub nawiąże romans, dojdzie do wybuchu nadspodziewanie silnej zazdrości. Jeżeli Piątka przywiązała się do partnera, acz świadomie się do tego nie przyzna-wała, może odczuć rozpad związku jak utratę życia. Dziewiątka zaś poczuje, że te aspekty własnego „ja", które zespoliła z partnerem zos-taną odcięte i stracone na zawsze. Innym ciekawym skutkiem współ-grania emocji Piątki i Dziewiątki może być przezwyciężanie nudy poprzez walkę lub zazdrość. Obie strony uświadamiają sobie wtedy, jak wielkie związek ma dla nich znaczenie. Konfrontacja Dziewiątki lub Piątki z koniecznością jednoznacznego opowiedzenia się za tym, 217 Helen Palmer - Enneagram czy chce czy nie chce pozostać w związku, może być bardzo bolesna. Jeśli Dziewiątka postanawia zobowiązać się do pozostania w związ-ku, a Piątka czuje trwałą więź z kimś innym, dawny związek może się umocnić dzięki drobnym manifestacjom uczuć lub wspomnieniom ich okazywania w przeszłości. Dziewiątce potrzebne jest zespolenie emocjonalne i erotyczne. Piątka zaś wymaga wsparcia w chwili, gdy pojawiają się u niej uczucia. Związki z autorytetami Piątki nie znoszą, gdy inni dysponują ich czasem i wysiłkiem. Stale mają bowiem poczucie, że ich zasób energii jest ograniczony i łatwo może się wyczerpać. Szczególnie męczące są takie sytuacje, gdy Piątki nie są pewne, czego inni będą od nich oczekiwać lub gdy obowiązki zawodowe ulegają nagłym zmianom. Obserwator broni się przed wykorzystywaniem przez innych swoich skromnych zasobów energetycznych poprzez wycofywanie się spod cudzej kontroli. Odpowiada mu minimalny nadzór. Szcze-gólnie nie lubi kontroli szefa pojawiającego się znienacka lub doma-gającego się ciągłych raportów. Piątka odczuwa kontakty z osobami obcymi jako gwałcenie własnej prywatności, chyba że temat rozmo-wy jest z góry jasno określony. Piątki z reguły traktują takie dowody uznania, jak tytuły czy podwyżki, jako środki zniewalania, stosowane przez zwierzchników dla kuszenia podwładnych, by zmusić ich do wyczerpywania zasobów czasowych i energetycznych. Piątki wolą rezygnować z takich dowodów uznania, jeżeli w zamian za to będą mogły same ustalać o sposobie pracy. W takich systemach zarządzania, gdzie mogą same ustalać harmo-nogram i warunki kontaktowania się z innymi ludźmi, pracują chęt-nie i z oddaniem. Stać je na otwartość i życzliwość wobec ludzi, o ile wiedzą z góry co je czeka. Chcą na przykład wiedzieć zawczasu, kto będzie na zebraniu i jakie będą tematy dyskusji. Mogą się wtedy od-powiednio przygotować. Obserwatorzy postrzegają osoby z niższych szczebli władzy na ogół jako przedłużenie systemu kontroli, której chcą uniknąć. Troska o to, by nie doszło do zakłócenia prywatności przez osoby mało waż-ne może objawiać się w różny sposób - od neurotycznej niechęci do

odbierania telefonów aż po wymagające wiele czasu i energii próby unikania spotkań z sąsiadami, gospodarzem domu czy urzędnikami państwowymi (np. poborcami podatkowymi). 218 Punkt Piąty: Obserwator Głównym powodem unikania przez Piątki kontaktu jest to, że praktycznie nie dysponują żadną formą obrony przed konfrontacją. Gdy okaże się, że ktoś mający nad nimi władzę może skierować do nich pismo lub, co gorsza, zarządzić spotkanie twarzą w twarz, czują silną potrzebę wykręcenia się ze wszystkiego, czego ten ktoś mógłby zażądać. Preferowaną metodą obrony jest wycofanie się z obszaru wpływu danego autorytetu i rezygnacja z luksusu prowadzącego do uzależnienia się od ustalonych w danym społeczeństwie systemów spłat kredytów i zadłużeń. Pozytywnym aspektem kontaktów Piątek z autorytetami jest ich zdolność do niczym nie zmąconego skupiania się na trudnych decy-zjach, ponieważ umieją oderwać się od trapiących innych lęków i pragnień. Piątka często jest mózgiem działającym spokojnie za kuli-sami, podczas gdy inni popadają w niepokój. Piątki mają naturalną skłonność do chłodnego planowania i długodystansowych projek-tów, wymagających solidnej podbudowy teoretycznej. Chętnie podej-mują się ważnych, choć nie do końca określonych, przedsięwzięć i pracują w ukryciu nad rzeczami, które nigdy nie zyskają publiczne-go uznania. Działają o wiele sprawniej, jeśli chroni się je przed kon-frontacją i wykorzystuje ich możliwości intelektualne zamiast obar-czać je odpowiedzialnością za wykonanie zadania lub narażać na zbieranie cięgów za niepowodzenia. Minusem kontaktów Piątek z autorytetami jest ich skłonność do uników w sytuacji stresu i do fizycznej niedostępności. Potrafią nagle ogłosić, że jadą na urlop w chwili, gdy projekt dopiero się rozkręca lub radzić sobie z napięciem związanym z pracą przez piętrzenie bańer czasowych i żądania personalne. Przykład związku z autorytetem: Piątka i Czwórka (Obserwator i Tragiczny Romantyk) Jeżeli szefem jest Piątka, najchętniej będzie pracowała w wyzna-czonej przez siebie przestrzeni, narzucając ograniczenia wszystkim kontaktom z ludźmi: zebranie personelu, ściśle zaprogramowana konferencja, zapowiedziane telefonicznie spotkanie. Od Czwórkipodwładnego oczekiwać będzie pozbywania się niepotrzebnych in-truzów i, o ile to tylko możliwe, bezpośredniego zajmowania się klientami i interesantami. Dopóki podwładny zdąża z zadaniami na czas i sprawnie pośredniczy w kontaktach z ludźmi, szef nie będzie miał ochoty go kontrolować. Wszystko pójdzie gładko, o ile Czwórka lubi odpowiedzialność, a po poradę przychodzi tylko wtedy, gdy jest 219 Helen Palmer - Enneagram to niezbędne. Szef chętnie pozwoli podwładnemu, by stał się jego pra-wą ręką, jeśli tylko nie dochodzi do konfliktów.

postara się nawiązać z nią osobisty kontakt. gdy w centrum zainteresowania stoi za- . Jeżeli zaś podwładny będzie w stanie zaproponować wykonalne rozwiązania. a szef się wycofa. które wymagają autentycznych umiejętności radzenia sobie z audytorium (np. Ułatwieniem jest możliwość bezpośredniego komunikowania się z szefem. Zawody. aby zapobiec kon-fliktowi. Czwórka może to sobie myl-nie poczytać za dowód braku zainteresowania Piątki. by wymusić na szefie reakcję. nie wymagające konfrontacji ani nabrzmiałych emocjonalnie spotkań.Jeżeli pojawią się problemy. a nie osobiste zajmowanie się problemem. jej zdaniem. szczególnie jeśli zwyczajem jej jest posługiwanie się pisemnymi instrukcjami lub pośrednikami w kontaktach z podwładnym. Czwórka pragnie uznania ze strony ważnej dla niej osoby. gdy osoby postronne nie mają wpływu na przekazywane instrukcje. Jeżeli podwładnym jest Piątka więcej kłopotu sprawi jej znale-zienie wspólnego języka ze współpracownikami niż uporanie się z sa-mymi zadaniami. Tych wszystkich kłopotów można uniknąć. Piątka zaś chce odgrywać rolę mózgu sterującego gładko toczącym się przedsięwzięciem. jeżeli Czwórka poczuje się zignorowana. Jeżeli Czwórka pełniąca rolę szefa ufa umiejętnościom Piątki. u kogo cenią fachowość i potrafią się kontaktować swobodnie. stawiając ją w pozycji doradcy. Preferują one bowiem wchodzenie w nowe sytu-acje z bezpiecznej pozycji przećwiczonej roli. zwolnieniem. Podwładny będzie musiał zmie-nić swoją pierwotną reakcję z emocjonalnej na bardziej logiczną. gdzie powodzenie uzależnione jest od nieprzewidzianych spotkań i modyfikowania sposobu autoprezentacji. że Piątka potrafi przewidzieć. Czwórka popadnie wtedy w depresję i zacznie lekceważyć obowiązki lub będzie się zachowy-wać prowokacyjnie. Wiele Piątek relacjonuje. jak inni na tę pozę zareagują.zmodyfikować właściwe sobie stanowisko intelektualne i zwró-cić więcej uwagi na uczucia podwładnego związane z zadaniem. Jeżeli szef wykaże zainteresowanie dochodząc przyczyn nieporozumienia. a szef-Piątka je zauważy. szef zaś . Piątki potrafią przyjąć pozę pozwalającą im pracować w roli recepqonistki czy człowieka z branży rozrywkowej. Sytuacja może się stać poważna. Przybieranie 220 Punkt Piąty: Obserwator ( pozy jest bezpieczne pod warunkiem. Kluczem do powodzenia w takiej roli zawodowej jest jej uprzednie przećwiczenie oraz fakt. że chowa się za pozą „pracownika bez zarzutu". Piątki lubią releq'ę z kimś. Czwórka zacznie lepiej współpracować. W takiej sytuacji Czwórka z reguły nie daje za wygraną i podejmuje walkę z niespra-wiedliwym. a wszystkim trudno jest utrzymać kontakt z własnymi uczuciami poza osłoną odosobnienia. będzie wolał się wycofać niż narażać na konfrontację. gdzie konieczny jest bezpośredni kontakt z ludźmi. jeżeli obie strony o to zadbają. które nie wymaga jej fizycznej obecności. czując jednocześnie oderwanie od własnych emocji. że stanowi ona bezpieczne schronienie w miejscach publicznych. nie są dla Piątek atrakcyjne. Piątka okaże wdzięczność. profesja sprzedawcy czy polityka). Piątka prędzej zwolni podwładnego niż podejmie negocjacje. Niektórym Piątkom trudno jest pracować przy biurku w wieloosobowym pokoju.

by móc obserwować. to chcę unikać napięć. kontaktowałem się z niewielkim gronem znajomych. ale obserwowa221 Helen Palmer . Nikt mnie nie widzi. Piątki sprawiają wra-żenie. bo chciałabym sprawdzić. Im trudniej mi jest w życiu. bo chciałam zobaczyć. Piątka. wymagających spontanicznej reakcji. Tymczasem ja stoję z tyłu jak ktoś z zewnątrz. Psychiczna izolaq'a cha-rakterystyczna dla tego typu polega także na nawykowym odrywa-niu się od uczuć. jest nie tylko buforem chroniącym przed bezpośrednim doświadczaniem silnych emoqi.Enneagram łem całe to wydarzenie nic nie odczuwając. . Między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia żyłem dosłownie jak pustelnik. Widzą tylko przód mojej sukienki i papierową twarz lalki. Nie miałem telefonu. co ja dalej zrobię. Przyglądając się twarzy rozmówcy i sobie w tej sukni. które zawsze towarzyszą jego działaniom. Nawykowe odrywanie się od uczuć. W skraj-nych przypadkach odizolowania się od uczuć. zachwytu i destrukcji. że kompletnie traciłem czucie w ciele. Ciągle zastanawiam się. Nawet jeżeli przygotuję się do tego zawczasu. Wyszłam za mąż. pozostawiając Obserwatorowi-podwładnemu rolę doradcy i stratega. gdy muszę wystąpić publicznie. W czasie ćwiczeń oddechowych tak bardzo zamykałem się w sobie. Tak naprawdę. Od tej pory umiem czasem uchwycić moment. Uczucie to jest szczególnie wyraźne. Tragiczny Romantyk jako szef wiele zyska. jeżeli weźmie na siebie odpowiedzialność za publiczne wystąpienia i doprowadzanie zadań do końca. Gdy wreszcie zdecydowałem się studiować fotografikę. że odrywam się od siebie. tym bardziej fascynuje mnie obserwowanie siebie samej. uwaga moja przeskakiwała na zewnątrz i mogłam obserwować siebie. do domu miałem daleko i musiałem jeździć kiepską polną drogą.danie. Gdy miałam siedemnaście lat i rozpoczęłam życie seksualne. Upra-wianie miłości to najlepszy przykład tego. obserwuję reakcje swojego organizmu i swoje zachowanie. nagle czuję. by móc obserwować. Na co Piątki zwracają uwagę? Izolacja u Piątek nie polega li tylko na wycofywaniu się w samot-ność i na budowaniu barier emocjonalnych. co się ze mną dzieje w chwi-lach napięcia. Tak bardzo byłem oderwany od ciała. może także prowadzić do dramatycznego doświad-czenia opisywanego przez osoby uprawiające medytację jako oddzie-lenie obiektu uwagi od wewnętrznego obserwatora. a nie one same. jak bym sobie z taką sytuacją poradziła. W czasie jednej sesji dostałem autentycznych drgawek. Czuję się czasem jak taka papierowa lalka z lat dziecinnych z ładną sukieneczką z przodu i zagiętymi rożkami przytrzymującymi ją z tyłu. co ja wtedy zrobię i pozwoliłabym wilkowi podejść pod same. bliskich kontaktów lub sytuacjach nieprzewidzianych. chroniona przed ko-niecznością bezpośredniej konfrontacji. drzwi. jakby zamrażały uwagę w jakimś punkcie poza swym ciałem. potrafi zachować jasność myślenia w trudnych fazach realizacji projektu i pomóc szefowi-Czwórce przezwyciężać kolejne etapy depresji. ale kiedy muszę z nimi stanąć twarzą w twarz. gdy stoję z boku i obserwuję. odrywam się od swoich uczuć. Zalecono mi pracę z dałem. Nawyk ten jest szczególnie widoczny w chwilach stresu. Na pierwszym roku stu-diów poddałem się psychoterapii. nie wie-działem nawet jak podtrzymywać rozmowę.

wyobrażenia czy czyste emoq'e. Należy zwrócić uwagę na różnice między właści-wym Piątce oddzielaniem uwagi od obiektów będących źródłem przerażenia (np. Może to być matka. jak to było. kto usiłuje wtargnąć w Twoje życie. Wyobraź sobie. jak chronisz siebie przed koniecznością odczuwania emocji poprzez izolowanie się od intruza. Naraziłby się wówczas na wpływ innych ludzi i na odczuwanie własnych pragnień. gdzieś poza interakcję z int-ruzem. Spróbuj wczuć się w to. Takiego sposobu zwracania uwagi uczą się Piątki w dzieciństwie. Wyobraź sobie też. Zwróć w tym ćwiczeniu uwagę na to. kiedy się człowiek odrywa i dokonuje obser-wacji samego siebie. który wykradał Twój pamiętnik i czytał go. Teraz znajdź sposób odizolowania się od wpływu tej osoby na Ciebie. taki-mi jak odpzucia cielesne. że mają poczucie kon-troli. w którym nie ma emocji. a nie poprzez tłumienie uczuć. prawie zawsze wy-bierają te kierunki.Ćwiczenie uwagi Ćwiczenie to może dać osobom nie będącym Piątkami przedsmak tego. Znaczącą różnicą jest to. Gdyby Obserwa-tor zespolił się z tymi uczuciami. gdy ktoś wtargnął w Twoją prywatność w sposób. Siła przyzwycza-jenia zmusza ją do przyglądania się niosącemu lęk wydarzeniu i do 222 Punkt Piąty: Obserwator odciągania uwagi od uczuć przez nie wywołanych. by zabezpieczyć się przed sytuacjami niosą-cymi zagrożenie. że wnikają tak głęboko w siebie. którego nie byłeś w stanie kontrolować. gdy nie było cię w domu czy brat. Piątki niestety chętnie . że docierają do obszaru. a charakterystyczną dla Mediatora świadomością odrębnoś-ci „ja" obserwującego i obserwowanego obiektu. Wewnętrzny obserwator Mediatora działa na innej zasadzie: po-trafi połączyć się. Niektóre Piątki powiadają. o czym dowiedziałeś się dopiero po kilku miesiącach. że oddzie-lają się od intruza ustawiając się za murem lub lustrzaną szybą albo kierują uwagę w bezpieczne miejsce. Z tego punktu potrafią obserwować wydarzenie bez angażo-wania się. straciłby swoją obronną zdolność oddzielania myśli i uczuć. które kładą nacisk na odrywanie uwagi. czy wręcz przyjemności. Piątki twierdzą. Inne mówią. jak to jest. jak by to było. Obie te szkoły podkreślają znaczenie umiejętności wewnętrznej obserwacji wymagającej „puszczania mimo" myśli i innych treści zakłócających pusty umysł. że Piątka zastyga w pozycji oderwania. że stoisz przed kimś. zjednoczyć z wewnętrznymi obiektami uwagi. która szperała w Twoich szufladach.natrętnych osób czy silnych odczuć natury seksu-alnej). gdybyś musiał z tą osobą żyć dzień po dniu pod jed-nym dachem. Styl intuicyjny Gdy Piątki zaczynają praktykę medytacyjną. płynącej z umiejętności odrywania się od wpływów zewnętrznych. śpiew rytualny. Przykła-dem takich praktyk są Vipassana i Zeń.

Innym razem byłem przekonany. że ono biegnie bez żadnego mojego udziału. gdy tylko odbiegnę choćby na kilometr. Gdy wszystko się rozjaśni. by nawiązać kontakt ze swoimi uczuciami. a wykorzystywaniem umysłowego oder-wania dla uświadomienia sobie własnych emocji. że Piątka zasługuje na miano nieoświeconego Buddy. że pewien facet doholuje mnie do domu. Nie grozi mu „usidlenie" przez uczucia wskutek nieumiejętności dopuszczenia ich do głosu. próbuję uświadomić sobie.wybierają te techniki. 224 Punkt Piąty: Obserwator Skąpstwo . Ten mężczyzna znalazł sposób. Biegi wykorzystuję także. ale wiedziałem. że bieganie symbolizuje moje pragnienie oddalenia się od domu na tyle. Wydawało mi się. która często leży u podłoża decy-zji o rozpoczęciu medytacji.Enneagram nienie przedwczesnego oderwania myśli sprawia. Niety-pową dla Piątki reakcją tego człowieka jest to. ujdzie ze mnie. Reagowałem tylko na przyrodę i ruch mojego dała. na czym polegał problem. Ponieważ woli radzić sobie ze swoimi problemami zamiast je odsuwać. Uważałem. Kilka razy miałem prawdziwe przebłyski intuicji. Oczywiście poza mną nie było w tym kanionie nikogo. Dwóch innych kandydatów zostało w tyle. Co by się nie działo w domu. że przestanie to na mnie mieć jakikolwiek wpływ. że po biegu wszystko. na ile pozwolą mi moje dwie nogi. Byłem uwolniony od wszystkiego. Pewnego razu na przykład pobiegłem kanionem do partnera dla mojej firmy. Przy-gotowuję się do biegu na sto kilometrów. Mogę liczyć na to. by dopuścić do siebie emocje i od-czucia w oderwanym stanie umysłu. Mówię. Nie mogłem podjąć jakiejś decyzji. Tak można by z grubsza opisać sytuacje negocjacyjne. To prag223 Helen Palmer . skupia się na nich i nie próbuje się odrywać. że idę „pobiegać z problemem". którą rozważałem w czasie biegu. Najważniejszy jest dla mnie dystans. rok po roku. że kostka mi wy-siądzie. Przytaczamy poniżej wypowiedź. że pozwala sobie na odczuwanie. Pozwalam uczuciom przypływać i odpływać. wiedziałem. ponieważ prowadzą one do mistrzostwa w zakresie nieangażowania się i chronią przed odczuwa-niem kiedykolwiek lęków czy pragnień codziennego życia. Opusz-czały mnie wtedy myśli. Wiele się w ten sposób o sobie dowiedziałem. To ważna sprawa w moim życiu. Gdy ten człowiek biega. jego uwaga kieruje się ku wewnętrznemu obserwatorowi. co się we mnie zakorkowało. Zawsze uprawiałem biegi. więc postanawiałem „z nią" pobiegać. na spontaniczne reakcje bez uprzedniego przygoto-wania. która ilustruje różnicę między próbą uodpornienia się na uczucia.

Kierował swoim imperium poprzez pośredników i przez telefon. Nie czuję się pozbawiony czegoś. bez czego nie . który zdobył. które posiadają. to przykład Piątki o patologicznych cechach schizoidalnych. podejmowanie działań oszczęd-nościowych. Opiera się na stra-chu przed utratą tych nielicznych dóbr. nie korzystał z luksusu. z jaką stykały się w przesz-łości. by ludzie o minimalnych potrzebach fizycznych cierpieli z powodu chciwości? Rzecz w tym. Często mają poczucie wyjałowienia. niż u wspomnianej wyżej Piątki mającej tylko łóżko i cenne książki. Potrafię naprawdę doceniać świeże powietrze. że mo-gą się bez czegoś obyć. Gdy masz więcej pieniędzy. Siedział więc przy stole. Bogate Piątki prowa-dzą równie minimalistyczny tryb życia jak biedniejsze i cierpią tak jak one z powodu uczucia wewnętrznego zubożenia.Enneagram wyższości nad tymi. ale nie wyciągał rąk po jedzenie. Starałbym się więc zrezygnować z nich i zrobiłbym sobie post.W ciężkich chwilach Obserwator woli poprzestać na małym niż ryzykować wyciąganie ręki ku innym ludziom. a duży dom to niewola. jak może dojść do tego. że bez tamtego można się obejść. którzy kontrolują źródło dochodów. Problemy pojawiają się. Wydaje się. Bardzo wiele radośd daje mi to poprzestawanie na małym. miliarder żyjący bardzo skromnie. daje poczucie niezależności. że oderwanie się Piątek jest bardziej przymusem niż wyborem. Dla mnie luksusem jest deser po obiedzie. wewnętrznej pustki. że tego się nie potrzebuje. ile trzeba i że mam dość czasu dla siebie.płatki na mleku i wypijam filiżankę herbaty. Powiedzenie sobie. Howard Hughes*.to można się bez tego obejść. Unikał w ten sposób kontaktów i konfliktów. to że jem tyle. kota. że niezależność Piątek tkwi w ich świadomości. przed po-święceniem niezależności dla zadawania się z tymi. Moje ruchomości ograniczają się do łóżka. Na śniadanie zawsze jem to samo . a skoro tak . Więcej przyjemności daje życie w sposób minimalistyczny niż groma-dzenie mnóstwa niepotrzebnych rupieci. Zamożne Piątki także wolą się ograniczać. stałbym się niewolnikiem deserów. którzy zapracowują się. dlatego że żyję bardzo skromnie. ale gdybym jadł go codziennie. gdy umysł Obserwa-tora zaczyna absorbować coś. jakby to co im się proponuje nie syciło. W jaki zatem sposób Obserwatorom może dokuczać ich skąpstwo? Jeżeli rezygnacja sprawia im przyjemność czy nawet daje im poczucie patrz przypisy Redakcji na końcu książki 225 Helen Palmer . by zdobyć dobra mate-rialne. musisz płacić większe podatki. paru bardzo ważnych książek i kilku zmian odzieży. by mieć więcej. ograniczanie potrzeb osobistych do najbardziej niezbęd-nych i minimalizowanie zależności od innych ludzi. Jednak mniej wy-raźna jest u nich gotowość do poświęcania wysiłku innym ludziom czy dorabiania na dodatkowe potrzeby. Prefe-rowaną reakcją jest wycofywanie się. który z cza-sem wycofał się z niemal wszystkich kontaktów z innymi ludźmi. przed taką ingerencją.

Zaczął się uczyć praktyki odrywania się dopiero wtedy. Niemniej jednak kompulsywna potrzeba nieangażawania się. by przeżyć szczęśliwie i umieć rezygnować. gdy coś staje się tak cenne. Twierdzą. że czują się mniej izolowane wewnętrznie. Gdy możemy dostać czegoś tyle. Zdobywają klucze do tych maszyn i mogą spokojnie obserwować. Potem mój nauczyciel kazał mi opuścić aśram na co najmniej dwa lata. i zaspokoił wiele wspaniałych pragnień. gdy wchłonął do syta radości i cierpienia. Wtedy inwazja pragnień wzmaga wewnętrzne ubóstwo. znalazłem sobie pracę i zamieszkałem sam. Sam Budda miał bardzo wiele różnych doświadczeń życiowych zanim usiadł i zdał sobie sprawę z naturalnej pustki swojego umysłu. że zagłębiłem się z całej siły w jodze po to. że gdy znów tego zapragniemy. ile potrzebujemy. Konieczność korzystania z pralni. jakby znalazły się w krainie maszyn. To tak. Nie potrafią natomiast odczuwać satysfakqi ze zdobywania tego. wiedząc. jak inni ulegają zagrożeniom miłości i niena-wiści. ogromną ilość energii wydatkujemy na zdobywanie statusu i bogactwa materialnego. by traciły coś ważnego. Między dwudziestym a trzydziestym rokiem żyda miałem swojego gu-ru i oddałem się studiom nad jogą. 226 Punkt Piąty: Obserwator Cnota braku przywiązania Przywiązanie wypływa z poczucia niezaspokojonych pragnień. a nie z poczucia sytości. gdy Piątka zaczyna pożądać kogoś lub czegoś. Piątki często zapewniają sobie bezpieczeństwo poprzez intelektu-alne przygotowywanie się do przyszłych zdarzeń. nieprzywiązywania się i nieulegania innym może doprowadzić Piątki do przekonania o własnej wyższości. Kochałen ten porządek i znalaz-łem w sobie tyle siły. że mój nauczyciel był na medal. Wstawałem o czwartej rano. zaplątani w sieć własnych pragnień i apetytów. poszukują więc przede wszystkim wiedzy. czego pragną. by przeżyć. skoro potrafią zrezyg-nować. Pociągała mnie asceza. Nie muszą się emocjonalnie angażować. gdy zbliżają się do zrozumienia praw rządzących wszechświatem czy mechanizmów ludzkiego za-chowania. Na ten czas zakazał mi powrotu. Sztuczne oderwanie się Piątek wypływa z ich niechęci do ewentualnego odczuwania pragnień. możemy z tego zrezygnować. Aby naprawdę się oderwać trzeba mieć dostęp do pełnej gamy odczuć i trzeba zaakceptować wszelkie doznania docie-rające do naszej świadomości zanim z nich zrezygnujemy. pościłem syste-matycznie i żyłem przez siedem lat w celibacie. Piątki słusznie zwrócą uwagę. że większość z nas uzależniona jest od posia-dania w stopniu znacznie przekraczającym rzeczywiste potrzeby i że. Miałem wrócić do normalnego życia. Opuściłem aśram mając około pięciuset dolarów w kieszeni. Nie mają poczucia. płacenia rachunków i chodzenia na rozmowy z obcymi ludźmi w poszukiwaniu pracy wy-wołały we mnie tak silne reakcje. a nie ludzi czy rzeczy. przestrzegałem diety wegetariańskiej. możemy to odzyskać.może się obejść. Przez cały okres pobytu w aśramie obejrzałem chyba jeden film. Muszę powiedzieć. Wszechwiedza jako wyższa jakość umysłu . że przenika prywatną przestrzeń.

Nieatrakcyjne otoczenia Nieatrakcyjne są wszelkie otoczenia i zawody wymagające otwar-tej rywalizacji lub bezpośredniej konfrontacji: sprzedawca. który raczej pomna-żał swój majątek niż z niego korzystał. by znać wszystkie fakty z danej dziedziny ani o to. uzyskuje się w nie-myślą-cym stanie umysłu. by uchronić się przed potencjalnie natrętnym światem? Dla tych typów osobowości. kiedy mają na to ochotę. uśmiechnięty kandydat partii politycznej. które nadejść mogą w przyszłości. Pauł Getty'. albo wielki słownik języka nikomu nieznanego plemienia. Nie chodzi o to. teraźniejszości i z tymi. Getty w swoim domu zainsta-lował płatny automat telefoniczny i znany był z . szamanem szamanów.Enneagram Zalety Obserwatorzy potrafią poświęcać się osobistym zainteresowa-niom bez wsparcia innych ludzi. tak jak i do innych wyższych umiejęt-ności. Słynne Piątki Słynną Piątką był multimilioner J. Dobrze się czują w zamkniętych pra-cowniach wyższych uczelni. Zdolność izolowania się od swoich emocji czyni z nich także spraw-nych decydentów. by zbudować sobie genialną teorię. którzy wolą pracować na nocnej zmianie. Dostęp do wszechwiedzy. o których mówi nauka Enneagramu. wśród bibliotecznych półek. Chodzi raczej o to. o ile umowa to-warzyska pozwala im zachować całkowitą niezależność i możliwość wycofania się we własne zacisze. które wycofały się z ciała do umysłu najlepszą obroną jest wiedza. Publikują cienką broszurę pełną danych. a ważne. w ramach której wydarzenia można uporządkować. by móc tak zaangażować wewnętrznego obserwatora. ponieważ potrafią zachować jasność myślenia pod naciskiem. Zostają psychologiem psychologów. »' ^ »•> 227 Helen Palmer . magazynierami na sklepowych zapleczach. Piątki zostają przyjaciółmi na całe życie.Co mogłoby uspokoić lęk osoby bojącej się własnych odczuć? Co mogłoby zaspokoić potrzebę dowiedzenia o wszystkim zawczasu. mówca publiczny. Zdolność ograniczania kontaktu z uczuciami ułatwia im pomaganie innym w sytuacjach stresowych. by połączyć własną świa-domość z wrażeniami z przeszłości. których zebranie zajęło całe życie. Bywają programistami komputerowymi. Należą do wewnętrznego kręgu wtajemniczonych. Potrafią niewerbalnie wyrazić wiele uczucia oraz doceniać innych na licznych abstrakcyjnych i niewerbalnych poziomach. Atrakcyjne otoczenia Piątki często studiują dziedziny niezrozumiałe.

Wszyscy są teoretykami matematyki. nikt inny o nim nie wie i doświadcza się bezpośred-niej bliskości. że po obiedzie w restaurapatrz przypisy Redakcji na końcu książki 228 Punkt Piąty: Obserwator cji zawsze wkładał ręce do kieszeni i wyjmował je dopiero wtedy. do którego moja matka nigdy nie wtargnęła. Uczę matematyki na politechnice. gdzie czuję się najbardziej swobodnie. Seks jest tą dziedziną życia. Zaufanie w relacjach dwuosobowych W związkach dwuosobowych Piątki umacniają więź poprzez zwierzenia. Podtyp seksualny czuje się bezpieczniej w niewerbalnej komunikacji seksualnej aniżeli w bardziej publicznych relacjach. osobistej przes-trzeni.z wzajemnością. jakie sposoby zachowania rozwinęły się dla ochrony prywatności przed wpływami z zewnątrz. Już dawno porzuciłbym tę pracę. Takie zachowanie totemiczne rozszerzane bywa też na sferę poszukiwania informacji zawartej w znaczących symbolach. takich jak wzory naukowe czy przepisy nauk ezoterycznych. wymieniania porad z kręgiem wtajemni-czonych. że pomaga ona mojemu głównemu zainteresowaniu. Na całym świecie nie mamy więcej niż setkę czytelników. a mimo to jestem z nimi osobiście związany uczuciowo. Emiły Dickinson * Jeremy Irons * Budda Meryl Streep * Franz Kafka Podły I>y Podtypy pokazują nam. Jest on dla Obserwatorów jakby „macicą z oknem na świat". Większość z nas nigdy się nie spotkała. gdyby nie to. jakim jest redagowanie pisma naukowego. Taka tajemna więź przeżywana jest bardzo intensywnie. gdy ktoś inny uregulował rachunek. Sypialnia była jedynym pomieszczeniem. że wolał pocze-kać godzinę na podwiezienie cudzym samochodem niż płacić za taksówkę.tego. jak sądzę . 229 . Naoczni świadkowie twierdzą. Wiele uwagi poświęcają kontroli prywatnej. Zamek (dom) w służbie samoobrony Dla Piątek dom jest bezpiecznym schronieniem przed natrętnym światem. Nie trzeba mówić. Totemy na arenie społecznej Piątki odczuwają potrzebę wejścia w kontakt z najważniejszymi osobami w plemieniu.

„Raz próbowałem i nic z tego nie wyszło. Ryzykować. świadome są jednocześnie tego." • Zwracać uwagę na to. realizować skryte marzenia. jeżeli ktoś znajomy jest w pokoju. • Zdać sobie sprawę. że jeżeli na przykład czyta książkę. a konstrukty umysłowe zastępują rzeczywiste doświadczenia. 230 Punkt Piąty: Obserwator . Co może pomóc Piątkom w rozwoju? Piątki często podejmują terapię lub praktykę medytacyjną. Obser-watorzy tak ustawiają się w sytuacjach. że chce się zdobyć uznanie bez wysiłku. Oderwane od włas-nych uczuć. gdzie nikt mnie nie zna i nikt mi nie będzie przeszkadzał. że jakaś orkiestra głośno wygry-wa półeczki. Skoncentrować się mogę tylko wtedy. że inni coś czują. • Nauczyć się tolerować wydarzenia nieoczekiwane. kiedy będę miał na to ochotę." • Przepracować swoje trzy główne strategie: skrytość. poczucie wyższości i izolowanie się. Tak bardzo zdaję sobie sprawę z tego. by inni mogli ich do siebie przyciągnąć. utrata osoby lub obiektu. dlatego że doskwiera im poczucie izolacji i samotności. co ta osoba robi.Enneagram Nie potrafię się wycofać w głąb siebie. do których były przywiązane czy też fobie ograniczające swobodne poruszanie się. Powin-na w tym celu: • Zwracać uwagę na swoją chęć powstrzymywania się od reakcji. Piątka musi się nauczyć tolerować własne uczucia bez odrywania się od nich. gdy tego ode mnie oczekujesz. ale nie wtedy. „Nawiążę z tobą kontakt. Zrezygnować z kontrolowania sytuacji poprzez wycofywanie się i manipulowanie dawaniem. kiedy emocje zastępowane są analizowaniem. mam wrażenie. gdy uda mi się tę osobę wyprosić lub sam wyjdę do kawiarni. że dopuszczanie do głosu uczuć nie musi zawsze nieść ze sobą cierpienia.Helen Palmer . • Zwrócić uwagę na różnicę między ilością przeżyć w obecności innych ludzi i w bezpiecznej samotności. wyciągać ręce. • Zwracać uwagę na to. Typowe problemy Piątek to trudności w kontaktach spo-łecznych. • Zwrócić uwagę na swoją łatwość rezygnaq'i. • Zdawać sobie sprawę. jak bardzo potrzebuje się kontroli przestrzeni osobistej i ilości czasu spędzanego z osobami bliskimi. gdy inni jej oczekują.

• Zdać sobie sprawę z tego. że w okresie przemiany mo-gą się pojawić następujące problemy: • Odwracanie uwagi od ciała i ucieczka w głąb umysłu. Ale jednocześnie nie poszukiwać przedwczesnego katharsis. • Poczucie. przyjdzie do mnie. • Wyobrażanie sobie. „Jeżeli Bóg mnie chce. Blokowanie informaq'i. skierowane do terapeuty. praca z ciałem czy sztuka. Zwiększanie tendencji do samotnictwa. • Nauczyć się wykorzystywać swoją skłonność do poszukiwania specjalnej wiedzy i do symbolicznego myślenia. • Wzrost potrzeby samowystarczalności. wybraną. Oszczędzanie zamiast wydawania. Fantazjowanie zamiast prawdziwego życia.• Nauczyć się doprowadzać ważne zamierzenia do końca i ukazywać je publicznie. jak doprowadza się do tego. by nie ujawniać siebie. • Być gotowym do koncentracji na swoich aktualnych emocjach poprzez takie metody jak Gestalt. przyjaciół. Dawanie innym tylko troszeczkę. że jest się osobą szczególną. poczucie. • Zdać sobie sprawę z tego. • Trudności z ujawnianiem się. • Wycofywanie się poprzez intelektualne przepracowywanie doświadczeń. rodziny. Dawać się zauważyć. • Zakwestionować minimalistyczny stosunek do życia. że można wiele zmienić. by to inni przejmowali inicjatywę. Co Piątki powinny sobie uświadomić? Piątki powinny sobie zdawać sprawę. że zobowiązania wyczerpują. • Zauważyć. • Niechęć do dawania. której należy się uznanie bez wysiłku. jak wielkie ograniczenia się sobie narzuca. • Chęć gromadzenia czasu i energii. jak brak aktywności własnej zmusza innych do pierwszego kroku." . pozwalając sobie na uczuda i otwierając się wobec innych. • Nauczyć się tolerować cudze potrzeby i emocje. Cenzurowanie rozmów. Dać sobie czas na uzyskanie wglądu w swoje odroczone reakcje emocjonalne. „Mogę sobie bez Ciebie poradzić". że inni narzucają się ze swoimi potrzebami.

" „Dlaczego oni nie umieją się powstrzymać?" Sparaliżowanie zdolności działania w chwili ujawniania się pragnień. Blokowanie życia emocjonalnego. Przypominają sobie. by uniknąć koncentrowania się na bezpośrednich przeżyciach. firma czy . Wspomnienia te trwają nadal w wieku dorosłym. którzy mieli nad nimi władzę. Punkt Szósty: Adwokat Diabła ?? Osobowość nabyta Esencja GŁOWA SERCE "Cecha Tchórzostwo dominująca:Namiętność: Strach/zwątpienieWyższy stan ^. Szóstki usiłują złagodzić poczucie niepewności albo szukając silnego opiekuna. przyjmując pozycję adwokata diabła. „Złość zostawmy maluczkim.231 Helen Palmer . niemożność wycofania się. albo przeciwstawiając się autorytetom. służyć lojalnie roztaczającej opiekę organizacji. 232 11. Skrytość.3 umysłu:Cnota: Odwaga Cechy drugorzędne Seks: Kontakty z innymi ludźmi: Ochrona siebie: Siła/piękno Obowiązkowość Ciepło/Czułość Dylemat Szóstki w młodości straciły wiarę w autorytety. Niemożność wyciągnięcia ręki. Mylenie oderwania duchowego i potrzeby unikania cierpienia emocjonalnego. by nikogo nie obdarzać w pełni. takiej jak kościół. Przekonanie. przyjmując postać podejrzliwości wobec cudzych motywów. Zachowywanie się w gabinecie terapeuty w taki stosowny. że jest się ponad uczuciami. gdy nie były w stanie działać we własnym imieniu. jak bały się tych. Dbanie o to.Enneagram Chowanie się za pozą. Pragną znaleźć przywódcę.

jak i postawa adwokata diabła wyrastają z bra-ku zaufania do autorytetów. Zwątpienie prowadzi do odkładania spraw na później. że ich niepokój spo-wodowany jest złymi intencjami innych. Szóstki często dostrzegają słaby punkt w czyjejś argumentacji i demaskują ukrytą grę o władzę. ponieważ w przeszłości doznał cierpienia. gdy przeciwstawiała się autorytetom. że potrafi przejrzeć obłudne wizerunki i fałszywe pozory.uniwer-sytet. Szóstka chce wiedzieć o wszystkim zawczasu.". 234 . że znają prawdziwe intencje swych rozmówców wbrew temu. Na ogół często zmieniają pracę i mają wiele niedokończonych przed-sięwzięć. Zawsze moż-na się czegoś bać i ci. że jawny sukces ściągnie na nie wzrok wrogo nastawionych autorytetów. 233 Helen Palmer . Pozycja sprzeciwu wobec autorytetów sprzyja utożsamianiu się z przegranymi sprawami. intencje autorytetu stają się całkiem jasne. co tamci twierdzą. Zarów-no postawa służalcza.. w związku z czym ich dążenie do sukcesu odbywa się skokowo. gdy zaufał i tę czujność stracił. przez co łatwo może mylnie odczytać źródło niepokoju. jeszcze baczniej rozgląda się dookoła.. Adwokat Diabła przekonany jest. co kryje się za danym wizerunkiem czy za miłym uśmiechem. lęk osiąga apogeum. by móc rozszyfrować. co się dzieje w ich umysłach. Szóstki przekonane są. Gdy Szóstka jest przerażona lub ma poczucie zagrożenia wew-nętrznego. którzy skłonni są uważać. Gdy zbliżają się do realizacji celów. ale brakiem wiary we własne możliwości. Motyw leżący u podłoża tego uporczywego wątpienia to dziecięca potrzeba przeciw-stawiania się ingerencji osób silniejszych. tym bardziej wygląda na zewnątrz. łatwo doszukają się pod-tekstów w niewinnej rozmowie lub będą przekonani. Czułość wyzwala w nim czujność. tak charakterystyczny dla paranoika. gdy sprawa na taką wygląda i potrafi poświęcić się z oddaniem takiej sprawie lub przyjacie-lowi w potrzebie. Myślenie zastępuje działanie. Będąc w pozycji my-przeciw-nim Szóstki wykazują wielką lojalność. ale jednocześnie nie darzą zaufaniem hierarchii władzy. którzy mogą się z nim nie zgadzać. by odkryć. Ponieważ Szóstki boją się działać we własnym imieniu. miewają kłopoty z doprowadzaniem spraw do końca. ponieważ poczucie obowiązku wymaga jednoznacz-nego działania i gdy raz opowiedzą się po którejś stronie. ale. brak wiary w siebie i tendencja do odraczania rosną w miarę zbli-żania się do sukcesu i cudzej oceny. ponieważ uwaga przesunięta zostaje z chęci realizacji dob-rego pomysłu na intensywne poddawanie pomysłu w wątpliwość z pozycji tych. które będą usiłowały się przeciwstawić.Enneagram Szóstki przyjmują wobec własnych pomysłów postawę: „Tak. Lus-truje swoje otoczenie w poszukiwaniu sygnałów niebezpieczeństwa i bacznie obserwuje ludzi. Im bardziej czuje się wewnętrznie zaniepokojona. którą żywiła w dzieciństwie. Następująca wypowiedź niezwykle zalęknionej Szóstki pokazuje nawykowy sposób zwracania uwagi. Wahania nie są spowodowane niepewnością co do samego przedsięwzięcia. W ten sposób Szóstka broni się przed obawą kary. W obawie przed wykorzystaniem go przez innych niełatwo ulega komplementom czy poddaje się wyra-chowanej pochwale. Szóstka zaczyna działać.

Muszę sobie wmawiać. że może odczytać tę wewnętrzną rzeczywistość patrząc w twarz klientowi. Ale tak mnie dekoncentruje to. ze wszystko jest w porządku. Jeżeli podniosę głowę. by ją polubili. co w nich widzę. by spojrzeć na ich twarze. wciągałaby ich w rozmowę po to. W takim przestraszonym stanie umysłu Szóstka łatwo może mylnie odczytać cudze intencje. ukry-tych intencji i jest przekonana. przedstawiające samego ar-tystę. że zbliżyła się do paszczy smoka. . która wtedy „wie". Będąc typem fobijnym zastanawia się wtedy bez przerwy. z którym ludzie się obnoszą. jakby były potwierdzonymi faktami. Zarówno typ fobijny. Bardziej obchodzą ją realia ludzkich myśli. Szóstka fobijna spogląda na życie ukradkiem i lękli-wie. Gdy kelnerka dzieli uwagę między pracę a swoje lęki. stwierdziła. równie przerażona. by ich wybadać i próbowałaby zredukować swój lęk skłaniając ich do tego. zagadywałaby raczej swoich klientów. to koniec. Najgorzej jest wtedy. że czyjeś oczy świdrują mi plecy. Gdyby była typem kontrfobijnym. Opisana kelnerka jest takim właśnie fobijnym typem Szóstki. że staję się nieuważna i wylewam piwo albo źle ustawiam kufel pod kranikiem. Pewna kontrfobijna Szóstka. że ci ludzie nie są na mnie wściekli. typ fobijny jest chwiejny. 235 Helen Palmer . Przez całe życie doszukiwa-ła się ukrytych złych intencji ludzi i w tym wąskim odcinku rzeczywistości być może naprawdę nauczyła się rozpoznawać rozbieżności między wizerunkiem. by poradzić sobie z lękiem wysokości. Typ fobijny i kontrfobijny Można wyróżnić dwa typy Szóstek (dwa typy światopoglądów paranoidalnych). jak i kontrfobijny mają psychologicznie podobne źródła swoich problemów. ale możliwe jest też. ponieważ trzyma się na uboczu zamiast stanąć twarzą w twarz ze swoimi lękami. Wydaje mi się. a ich rzeczywisty-mi wewnętrznymi odczuciami. że uwrażliwiła się na wąski zakres informacji podtrzymujących jej neurotyczne obawy. zdarzają się jej pomyłki. Ludzie często czują się źle zrozumiani w obliczu przeszywającego wzroku Szóstki. Niestety osoba taka może być tak bar-dzo skoncentrowana na wykrywaniu tych drobnych rozbieżności. że każdy z nich o czymś myśli lub powstrzymuje się od wypowie-dzenia łego.Punkt Szósty: Adwokat Diabla Ciężko mi pracować przy ludziach. których nie znam. Ta kelnerka najwyraźniej przypisuje nieprawdziwe motywy swoim klientom. jest pełen sprzeczności i brak mu pewności siebie. stając się wyczynowym spadochro-niarzem po to. gdy podaję piwo przy bufecie. co na jej temat myślą klienci. co o mnie myślą. że nic złego na mój temat nie myślą. KUend przesuwają się po kolei i zastanawiam się. zastępuje działanie analizą. Jak postacie z filmów Woody Allena. Nie interesuje się fizyczną rzeczywistością otacza-jącą ją w restauracji.Enneagram Kontrfobijna Szóstka mogłaby także niepokoić klientów próbami docierania do ich prawdziwych intencji. że zaczynają one dominować w jej odbiorze świata tak. co naprawdę chce powiedzieć. że od początku nie zasługiwali na zaufanie. ale boi się to sprawdzić. Od czasów szkoły średniej dorabiałam jako kelnerka i nadal prześladuje mnie uczucie.

choć powód był niejasny. że wychowywały je osoby niegodne zaufania. Sceptycyzm i powątpiewanie. Problemy z pracą i tendencja do niekończenia rozpoczętych zadań. Cechy te charakterystyczne są dla umysłów lękliwych. Koncentrowanie uwagi na przetrząsaniu otoczenia w poszukiwaniu wskazówek mogących wyjaśnić wewnętrzne poczucie zagrożenia. Przypisywanie swojej złośd innym. W mło-dości Szóstki musiały przewidywać zachowanie dorosłych. którzy potrafili dostać ataku złości na dziecko. 236 Punkt Szósty: Adwokat Diabla Bardziej świadome Szóstki twierdzą. że sami byli zaburzeni. że rodzina miała jakiś sekret. Podejrzliwość wobec cudzych motywów. Lęk przed wyrażaniem złośd wprost. Zapominanie o sukcesach i przyjemnościach. Problemy z autorytetami: uległość lub bunt wobec nich. Musiały bacznie obserwować innych. że coś złego zrobiły. byli nieprzewidywalni i chwiejni w swoim postępowaniu z nim. że rodzice karali je często dlatego. . osobie na straconych pozycjach i przywódcy. szczególnie wobec motywów autorytetów. Rodzice karali lub ośmieszali dziecko.Typowe cechy Szóstki. Tło rodzinne Szóstki powiadają. którego nie wolno było zdradzić. nie zaś dlatego. Myślenie zamiast działania. Utożsamianie się z przegranymi sprawami. to: Odraczanie działania. Lojalność i oddanie sprawie. Czasem Szóstki mówią. Styl intuicyjny wykorzystujący potężną wyobraźnię i uwagę punktową.

nie mające gdzie się bezpiecznie ukryć to po-wtarzający się temat. co im grozi. Dopro-wadziło to albo do uzależnienia od nich „w poszukiwaniu opieki. Dużo było krętactwa i kłamstwa w związku z alkoholem. że . by stwiedzić. Toteż ilekroć wychodzi-łem z domu rozglądałem się. Gdyby mi ktoś wtedy powiedział. Mieszkaliśmy w podejrzanych dzielnicach i na ogół byłem tam nowy. kara spadała na nie nagle. zastanawiając się. Rodzice ciągle rywa-lizowali ze sobą. Odrabianie lekcji kończyłem na dachu. Jako dziecko Szóstka nabrała nieufności do autorytetów. Doznawszy bólu czy zawstydzenia Szóstki musiały mieć pewność co do intencji innych osób. Gdy byłem mały. więc gdy ktokolwiek zrobił coś niezgodnego z jej oczekiwaniami. do których się włączyłem na uczelni. ma swoje bezpośrednie źródło w poczuciu przegranej i braku silnej osoby mogącej dać oparcie. Jeżeli człowiek roześmiał się zamiast uciec wystarczyło to. ze przegrali swoje życie. miałem możliwość ucieczki. że wychodziłem z domu. ani w szkole. Zawsze byłem ukochanym synkiem mamusi. gdy dowiedziała się. więc matka była niezwykle zgorszo-na. Jedno oko skierowane miałem na zeszyt z lekcjami. Oboje moi rodzice pili i uważali. Zdarzało się. Dziecko bezbronne. przy którym nie wiadomo było czy się śmiać. Byli ludźmi silnymi i wobec swojego pierworodnego mieli wielkie oczekiwania.Enneagram ponieważ jestem słaby i przestraszony". a tu nagle ktoś chciał mi zabrać pieniądze na mleko albo ktoś o wiele wyższy ode mnie zabierał mi drugie śniadanie. albo do buntu przeciw auto-rytetowi. że jedną z pierwszych akqi. Ten czyhający w tle lęk. ukrytymi butelkami itp. drugie zaś badało nastrój ojca. nauczyłem się odczytywać jego intencje. jak większość imigrantów żydowskich w drugim pokoleniu. a ja byłem jej odgromnikiem. które widziałem u swoich rodziców. Wszystkie złe wiadomości musiałem trzymać dla siebie. Ta skierowana na zewnątrz uwaga oraz towarzyszące jej uczucia dziecka niezdolnego stanąć we własnej obronie przenikają neuro-tyczny styl Adwokata Diabła. bo zawsze musiałem kontrolować otoczenie. by już nigdy więcej tak nie postąpić. a i tak nie byliby w stanie pomóc. Musiałem więc pójść do renomo-wanej uczelni i. czy nie ma sygnałów zagrożenia i badać pozycję autorytetu przed podjęciem jakiegoś działania. Wychodzi-łem wtedy przez okno i schodami przeciwpożarowymi docierałem do dachu sąsiedniego budynku. Szóstki nauczyły się powstrzymywać od działa-nia by sprawdzić. wście-kała się. oczywiście. 237 Helen Palmer . była akcja na rzecz swobód seksualnych. Nie byłem w stanie się odprężyć ani na ulicy. Mój ojciec był człowiekiem. bo często się przeprowadzaliśmy. zanim same decydowały się na zajęcie wobec nich stanowiska. ponieważ były-by dla nich ciężarem. czy uciekać. Miałem trzy siostry i byłem pierwszym chłopcem. czy nikt na mnie nie czyha.ponieważ postępowano z nimi w sposób chaotyczny. w rządzie Stanów Zjednoczonych dostrzegałem te same karzące cechy. czy ojciec zaśnie przed moim powrotem. „który próbuje wykorzystać moją słabość strasząc mnie". a jeżeli wcześniej nie wyczuty. Rodzina moja była bardzo zachowawcza. tak charakterystyczny dla Szóstek. Jeżeli coś było nie w porządku.

(3) buntu: podważanie autorytetu. W obawie przed wykorzystaniem przez osoby mające dużo władzy. Otwarte wyrażanie złości budzi szcze-gólny lęk i ci. (2) przyłączania się do grupy o podob-nych poglądach: my przeciw nim. Problemy z autorytetami Ponieważ Szóstki w dzieciństwie czuły się bezsilne. Wykorzystywana jest nieraz w sposób skrzywiony i nastawiona jest na wyszukiwanie cech nega-tywnych u osób będących u władzy lub na odnajdywaniu zbawczych wartości osób będących na straconych pozycjach. W grupie nierywalizujących ze sobą znajo-mych Szóstka jest mniej podejrzliwa. natomiast ci. że moje poglądy są nadal radykalne. którym nie udało się niczego osiągnąć (z którymi Szóstki się utożsamiają) uważa-ni są za osoby pokrzywdzone przez życie. przyjmując postawę anty-autorytarną i zwracając się przeciwko przywódcy. ponieważ zna stanowisko każ-dej z tych osób. Szóstka-uczeń popada w lęk i traci do niego zaufanie. niż być może są w istocie. mój mentor. postrzegani są jako bardziej groźni. którzy dzia-łają. Każdy przyjmujący rolę autorytetu spostrzegany jest jako nierealistycznie zawzięty i nieproporcjonalnie silny. łatwiej Ci będzie być może uchwycić to poczucie bezpieczeństwa. tym bar-dziej widzę. ze jest w tym trochę raq'i. Jeżeli sam nie jesteś Szóstką. trudno im w wieku dorosłym działać. choć mam nadzieję.chodziło mi poprostu o rozwścieczenie rodziców. Szóstki w roli podda-nych na ogół reagują wtedy nieadekwatnie. którzy coś osiągnęli są bacznie obserwowani. To nadmierne przypisywanie władzy autorytetom przyjmuje zwykle postać: (l) idealizacji silnego opiekuna i poddania się mu: mój guru. Szóstki doszukują się ukrytych intenq'i u przywódcy i wystrzegają się mani-pulacji. by „wiedzieć o najgorszym". ale im jestem dojrzalszy. nie zgodziłbym się z tym. jeżeli . dopóki spostrzegany jest on jako sprawiedliwy i zmierzający w słusznym kierunku. jakie daje bycie w grupie „my kontra oni". a zatem traktowani są bar-dziej życzliwie. Przyłączenie się do grupy osób myślących podobnie redukuje napięcie paranoidalne. którzy decydują się przewodzić. 238 Punkt Szósty: Adwokat Diabła Powątpiewając we własną zdolność działania Szóstki rzutują znaczną część swojej władzy na przywódców. Ta niezwykle precyzyjna koncentracja może się wiązać z po-trzebą. którzy wyrażają swoją złość wprost. odnoszą sukcesy i dochodzą do czegoś w życiu. że moim opiniom brak już tego elementu buntu. Niezwykle czujne wobec możliwości nadużyć władzy. Ostatnio wróciłem na kurs podyplomowy w dziedzinie ekonomii i mu-szę powiedzieć. Innymi słowy ci. mój fuhrer. To przecenianie autorytetów objawia się w poszukiwaniu silnego przywódcy lub w podejrzliwości wobec tych. skłonne są przeceniać tych. Podążanie za opiekuńczym przywódcą skuteczne jest jedynie do-póty. Jeżeli zaczyna chwiać się na tronie.

której jesteś szczerze oddany. Robił się wtedy straszny. W ogóle nie bałem się tych wyścigów. że naprawdę żyję. nie da się porów-nać z niczym na świecie. Wciągnęło mnie to. które wiele innych Szóstek zmuszają do łamania prawa. dojdzie jedynie do wzmagania się poczucia bezsilności. I nawet jeżeli podsądny nie dąży do odwetu. bym kiedykolwiek miał autorytet po swojej stronie. Osoby takie lgną także do przegranych spraw i niepewnych interesów. Dlatego też Szóstki często pocią-gają niebezpieczne i wymagające silnej rywalizacji sporty. Wiele Szóstek wierzy jednak w to. W sytuacji kryzysowej myślenie musi ustąpić miejsca działaniu. Wspaniale było czuć ten dreszcz i to. walczy z systemem czy przeciwstawia się prostym rozwią-zaniom. iż nabywa mocy wtedy. Na miejscu można stracić życie. Szóstki nie uznają autorytetów. w dzielnicy zdominowanej przez gangi młodzieżowe. Szóstka czuje się silniejsza. Bałem się natomiast wtedy. gdy byłem młody. Oto wypowiedź Szóstki działającej po stronie policji. gdy sześć samochodów jednocześnie bierze zakręt z prędkością ponad trzystu kilometrów na godzinę. nadal pozostaje faktem. System zawsze wydawał mi się niesprawied-liwy. które wydawały mi się fałszywe i dla których nie miałem żadnego poważania. Pracuje jako detektyw i twierdzi. Wychodze-nia z wirażu. Właściwie zakochałem się w tym. więc gdy miałem lat dwadzieścia czy trzydzieści. że współpracujesz z innymi nad jakąś trudną do wygrania sprawą. fałszowanie podpisów w dzienniczku i prowadzenie potajemnego żyda.Enneagram wszystkim i przez jakiś czas czułem się bezpieczny. że moje życie było w moich rękach. więc by zmniejszyć ten przeraźliwy strach przed nim pro-wokowałem go do złego zachowania. było już po 239 Helen Palmer . pamiętam przede wszystkim wagary. ani nie bałem się wtedy. jako że zmuszają one do natychmiastowej reakcji. a u podłoża jej działań leżą dokładnie te same mo-tywy. gdy jest przyparta do muru. gdy ustawia się w sytuacji prze-granej. że wynajęto mnie po to. Bałem się ojca. gdy wszystko przebiegało spokojnie.wyobrazisz sobie. ponieważ taka sytuacja zmusza do działania. ponieważ tam bunt przeciw uciskowi znajduje naturalne i konstruktywne ujście. Gdy tak ocierałem się o śmierć czułem. Stanowisko buntownika wyraźnie wypływa z poczucia ucisku. . Zawsze nienawidziłem nadużywania prawa. Jeżeli bunt staje się wewnętrznym przymusem i prowadzi do ciągłego poszukiwania zewnętrznych źródeł lęku przed działaniem. w którym mogłem robić co chciałem. gdy dokonałem aresztowania i świadczyłem w sądzie. Pociągają je więc obie strony prawa. że wychowała się w Chicago. Gdy wspominam szkołę. Postanowiła zro-bić karierę polegającą na „ściganiu bandziorów i stawianiu ich przed obliczem prawa". Zamiast tego zająłem się jazdą samochodami wyścigowymi. Nie pamiętam. gdy czasem robiłem coś nielegalnego. Moje własne doświadcze-nia w kontaktach z osobami nie przestrzegającymi go uświadomiły mi. jak dalece ludzie potrafią się nawzajem poniżać. Stale nakłaniano ją do przystąpienia do gangu Komandosów z Blackstone. Często obawiałem się odwetu. nie miałem za-miaru poddać się te) gonitwie szczurów i walczyć o stanowiska.

kiedy na nie zasłużą. że jeżeli one obejmą tak eksponowane funkcje. gdzie muszę odpowia-dać na pytania krwiożerczych adwokatów chcących zasmarować mi opinię. ale ta sama silnie rozbudowana wyobraźnia może doprowadzić także do oryginalnych rozwiązań. szczególnie w sytuacjach rokujących powodzenie.bym jako świadek stawił się w sądzie. gdy kryzys minie.podejrzliwość. gdy ich wysiłki zaakceptuje będąca u władzy większość. które stanowią dla Szóstki przeszkodę . łatwo dochodzi do autosabotażu. kierowanie nie sprawi jej kłopotów. odra-czanie i wyszukiwanie ukrytych motywów . Wyobrażanie sobie najgorszego może w sposób przekonywający zniekształcić ocenę rzeczywistości w epizodzie paranoidalnym.Enneagram . Pozytywem związków z autorytetami jest to. prowadzi do wzrostu napięcia i parano-idalne postawy mogą zwrócić się przeciwko członkom grupy. Sukces i publiczne uznanie wzmagają podejrzliwość i poczucie za-grożenia. Wiele wysiłku wkładają w to. Odraczanie może przyjąć formę pozostawiania sobie czasu na przeformułowanie i ponowną ocenę pomysłów. Pozostają lojalne wobec grupy. że uspokajam się i mogę przystąpić do dzieła. dopóki ta znajduje się pod naciskiem i potrafią ponosić heroiczne ofiary dla sprawy. Negatywem związków Szóstek z autorytetami jest ich nadmierna ostrożność. Przykład związku z autorytetem: Szóstka i Jedynka (Adwokat Diabła i Perfekcjonista) Jeżeli szefem jest Jedynka. tak samo podlegać będą surowej ocenie. ale nie potrafią przyjąć uznania. będzie delegowała odpowiedzialność i orga241 Helen Palmer . Szóstki odraczają wtedy działanie i doszukują się ukrytych motywów w za-chowaniach innych ludzi. nawet wtedy. przeciw któ-rej można się zmobilizować. by uznano ich przegraną sprawę. 240 Punkt Szósty: Adwokat Diabla Szóstki dobrze funkcjonują gdy hierarchia władzy jest jasno okreś-lona. Odpowiadanie przed kimś i delegowanie odpowiedzialności zmniejszają paranoję. że te same zacho-wania. Zawsze się bardzo boję przed rozprawą . gdy powodzenie jest zagwarantowane.ale gdy tylko złożę przysięgę.mogą się także okazać użytecznymi narzędzami.tak jakbym to ja miał być oskarżony . pojawia się taka chwila kryształowa i przejrzysta. Podejrzliwość wobec autorytetów może przerodzić się w konstruktywną krytykę. Trudno Szóstki chwalić. Szóstki świetnie pełnią rolę przywódcy lojalnej opozycji natomiast z chwilą. O ile ma jasne wytyczne. Zaś brak opozycji. Mają też problemy z podjęciem aktywności zgodnej z uprzednio podjętą decyzją oraz z doprowadzaniem dzieła do końca. Pozytywny do nich stosunek wywołuje ich wątpliwości: „Czy to jest gra? Czego jeszcze się spodziewają?" Szybko dostrze-gają głupotę lub grę o władzę u przywódców i uważają.

nizowała pracę dopóty. Nie mając zbytniej potrzeby ochrony własnego wizerunku. Jedynka-pod-władny odczytuje to jako dowód niekompetencji. dopóki ryzyko błędu będzie niewielkie. ani Szóstka nie są skłonne do zbytniej ufności wobec cudzych zamiarów. że ze strony Jedynki mogło nie być żadnych wrogich zamiarów. Szóstce łatwiej jest przyznać się do błędu i ponieść tego konsek-wencje. Szós-tka w roli podwładnego będzie szanowała Jedynkę za jej sprawiedli-wość i będzie się czuła bezpiecznie w ramach dobrze określonej pro-cedury. Jedynka boi się krytyki. Gdy Szóstka domyśli się. zacznie rozpraszać uwagę na czynności drugorzędne i wyra-żać swoją złość pośrednio. zacznie „ścinać ?akręty". Zacznie wtedy gromadzić sprzymierzeńców i montować oskarżenie przeciwko domniemanym manipulacjom szefa. uzasadniając tym samym podejrzenia Szóstki. by tendencja Jedynki do oceniania stała jię ogniskiem 242 Punkt Szósty: Adwokat Diabła paranoidalnej fantazji (lokującej Perfekcjonistę w centrum intrygi ma-jącej na celu obalenie szefa). może to zapoczątkować pozytywny kontakt. że inni sprzysięgną się przeciwko niej lub skrzywdzą ją. Jedynka się otworzy. W obliczu trudnej decyzji Szóstka zwalnia tempo i w sposób drastyczny lekceważy szczegóły. Dla ujaw-nienia ukrytych intencji Jedynki Szóstka zacznie popefauać w pracy błędy. Gdy już błąd zostanie ujawniony. Jedynka reaguje o wiele mniej obronnie i staje się bardziej zdolna do przyznania się do osobistych niedociąg-nięć. jeżeli Jedynka przyzna się. Jeżeli jednak trzeba podjąć ryzykowną decyzję. ze inni podważają jej zdolności kierownicze. Szóstka . gdy Adwokat Diabła prze-konany jest. na-ginać przepisy i nakłaniać innych do czynienia tak samo. W takim okresie zmniejszonego zaufania bardzo przydatna jest próba ustalenia rzeczywistego stanu rzeczy. że się boi i jest niepewna. Jeżeli szefem jest Szóstka. jeśli Perfekcjonista ma na tyle rozminiętą samo-świadomość. może próbować zweryfi-kować obiektywny stan rzeczy zasięgając opinii podwładnego za-miast pozwolić. Obiekty-wizacja możliwa jest. To z kolei rozwścieczy Perfekcjonistę. Potajemnie jednak będzie się buntowała przeciwko kompulsywnej drobiazgowości Jedynki. Kontakty są najmniej korzystne wtedy. Na podjęcie decyzji zo-saje niewiele czasu. że złość Perfekcjonisty (w istocie zastępcza) skierowana jest do niego. Jedynka zacznie oceniać postępowanie Szóstki i może czuć się bardziej kompetentna niż popełniający błędy szef. Szóstka zaś obawia się. Jeżeli da się rozładować potencjalną krytykę. Perfekqonista będzie mniej zlecał podwład-nemu. Jeżeli Szóstka jest osobą dojrzałą. w kłótniach z pracownikami na tematy nie mające nic wspólnego z rozważaną decyzją. choć z innych powodów. Ani Jedynka. ponieważ Jedynka odraczała ją. Jedynka-szef często gnie się pod ciężarem odpowiedzialności i zaczyna wierzyć. Adwokat Diabła zaś musi być gotów uwierzyć w to. Jeżeli zaś unieszkodliwi się groźbę ataku. otworzy się Szóstka. poświęcając się drobiazgom. odmawia popiera-nia Szóstki i również zwalnia tempo z powodu braku dobrze ustruk-turalizowanego nadzoru. a nie mając dostatecznych danych spodziewa się najgor-szego. by umieć przyznać się do błędów. Szóstki potrafią się zdobyć na znaczną szczerość i przyznać do pomyłki. także dochodzi do odraczania decyzji. Gdy Szóstka przyzna się do błędów. uv(aga jej prze-sunie się z rozważanej decyzji ku spostrzeganiu zagrożenia ze strony Jedynki. ze tak jest oceniana.

że niebezpieczeństwo jest blisko. Natomiast typ kontrfobijny woli skoczyć tygry-sowi do gardła niż siedzieć na drzewie i spędzić noc na przeraźliwych fantazjach. że najbardziej boję się. Pamiętam. że tchórz umiera tysiąc razy. na drodze ukaże się groźny tygrys. po-nieważ może być bardzo agresywny. ludzi. Czułbym się lepiej. Nie zdają sobie sprawy z tego. jak pra-cuje jego umysł w stanie napięcia. których tam nie było i im wyraźniej ich widziałem. kto się boi. Jest ona charakterystyczną cechą para-noidalnego poglądu na świat i wynika z dziecięcej potrzeby przewi-dywania cudzych zachowań i wyobrażania sobie przyszłych konsek-wencji w celu uniknięcia zagrożenia. Ten żołnierz strzela do cieni. Osoby kontrfobijne twierdzą. Typ fobijny wyobraża sobie niebezpieczeństwo lub myśli. 243 Helen Palmer . to mająca trochę rozumu Szóstka ucieknie na drzewo. i ucieka. Szóstki uwrażliwione są na najgorsze. Tendencja do przewidywania najgorszego Zarówno błogosławieństwem. kiedy wysyłają mnie na jakąś nocną operację. że stapiają się i współistnieją z zarysami skał i drzew. Tak bardzo skłonne są przeszukiwać otoczenie w poszukiwaniu sygnałów uzasadniających ich wewnętrzne poczucie zag-rożenia. że często uważają. iż wyobrażanie sobie najlepszych rozwiązań to . którym zdarzyło się obserwować. . jak i przekleństwem Szóstek jest ich rozbudowana wyobraźnia. Bałem się po prostu ciemności. tym bardziej ich szukałem. Ten charakterystyczny sposób koncentrowania uwagi wyjaśnia znaczenie powiedzenia. Wyobraź-nia płatała mi straszne figle. że muszą zbliżyć się do przedmiotu swoich lęków. kto się boi niż zrobić coś dla siebie. boi się. że wyobraża sobie. by mieć się na baczności powoduje. Przypomina tym Ósemkę (Szefa). gdyby ktoś wyskoczył i zaczął strzelać. że taka koncentracja uwagi nie dopuszcza najbardziej pozy-tywnych opcji. bo w przeciwnym razie wciąż o nim myślą.Enneagram gdy trzeba stanąć twarzą w twarz z zagrożeniem. bo bał się cieni. Jedynka bez trudu podejmie się jej kontynuacji i sporządzi plan doprowadzający Szóstkę do zakończenia zadania. że kiedy napisałem list do swojej dziewczyny po miesiącu walk w Wietnamie. aż przyczajałem się w pozycji gotowej do strzału nie wiedząc.naiwne fantazjowanie oparte na dziecię-cych pragnieniach. Widziałem potwory.co najwyżej . Gdy już czynność zostanie podjęta. Łatwiej zrozumieć reakcję Szóstki fobijnie nastawionej na pełne lęku przewidywania niż stanowisko Szóstki nastawionej kontr-fobijnie. stwierdziłem. Łatwiej jest jej nawet zdobyć się na działanie dla ochrony ko-goś. czy ktoś mnie naprawdę obserwuje czy nie.gotowa jest bowiem przystąpić do działania w zastępstwie kogoś. co może czyhać w ciem-ności i jego wyobrażenia potrafią przybierać tak realne kształty. Typ kontrfobijny natomiast wyszukuje niebezpieczeństwa. więc wyobrażają sobie najgorsze. Sam określił siebie jako Szós-tkę. Jego potrzeba dowiedzenia się najgorszego po to. gdy czuje się przyparty do muru. Jeżeli np. Jest jednym z niewielu. Mógł strzelać w ciemność.

Wojna uwydatniła moją paranoję. Zanim mnie skierowali do bezpośred-nich działań wojennych, nie byłem pewien, czy się boję. Nie tchórzyłem pod obstrzałem i sądziłem, że każdy czuje się mniej więcej tak jak ja. Ale po powrocie z wojny zacząłem miewać ataki lęku i nie potrafiłem nawet wziąć prysznica nie mając przy sobie w kabinie noża. Gdy szumiała woda, nie słyszałem, co się naprawdę dzieje w domu i potrafiłem stać tak z namydloną twarzą, słysząc różne dźwięki. Wyda-wało mi się, że ktoś jest w łazience, otwierałem drzwi od kabiny i wyg-lądałem. Zdarzało mi się nawet, że ociekający wodą wychodziłem spod prysznica i szedłem do drzwi frontowych, by wyjrzeć na zewnątrz. Nie bałem się niczego konkretnego, nie miałem określonych wrogów i drzwi były zamknięte na klucz, ale czasem musiałem wziąć nóż ze sobą, by czuć się bezpiecznie. 244 Punkt Szósty: Adwokat Diabla Przyzwyczajenie tego weterana wojny wietnamskiej do wyobra-żania sobie najgorszego wyznacza jego sposób widzenia świata. Nie może spokojnie wziąć prysznica, bo gdy skoncentruje się na gorącej wodzie i mydle, jego tendencja do przeszukiwania otoczenia dla ochrony siebie zostaje na chwilę wyłączona. To z kolei powoduje, że szybko zaczyna się koncentrować na nowo i wyobrażać najgorsze wydarzenia, które mogłyby go dopaść znienacka, gdyby na chwilę odwrócił uwagę. Prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy ze swej skłonności do oddawania się tworom wyobraźni ani z tego, że na ogół nie wyobraża sobie najlepszych możliwych zdarzeń. Gdyby mu zwrócić uwagę na to skrzywienie uwagi, stwierdziłby prawdopodobnie, że takie wyobrażanie sobie najlepszego to uciekanie w nierealistyczne mrzonki. Szóstki mają się wciąż na baczności, jak dzieci bojące się oderwać oczy od kogoś większego od siebie, by ten ktoś nie skoczył na nie, gdy odwrócą wzrok. Szóstka tak dalece potrafi się skoncentrować na scenariuszu naj-gorszym z możliwych, że zaczyna sobie wyobrażać rzeczy tak wyra-ziste, że aż prawdziwe. W sposób nawykowy wyobraża sobie moż-liwe zakończenia zdarzeń, wydają się one bowiem wiarygodnym źródłem wiedzy. Gdyby Szóstka zaprzestała tego wyobrażania sobie różnych możliwości i konsekwencji, bałaby się, że ktoś ją zaskoczy. Wyobraźnia wpleciona jest w obronny system sterowania uwagą. Jeśli rezygnujesz z wyobraźni - przestajesz mieć się na baczności, a to oznacza stawianie życiu czoła bez odpowiedniego zabezpieczenia. Zaletą takiego przyzwyczajenia do wyobrażania sobie ukrytych możliwości tkwiących w zwykłych sytuacjach czyni z Szóstek dosko-nałych wykrywaczy awarii i skutecznych adwokatów diabła. Projekcja Kłopot tkwiący w sposobie zwracania uwagi, charakterystycznym dla Szóstki, polega na tym, że najpierw pewien punkt widzenia pojawia się w jej umyśle i dopiero wtedy ma ona uzasadnienie dla poszuki-wania potwierdzenia czy poszlak. Z punktu widzenia Szóstki trudno odróżnić utrwalony nawyk przeszukiwania otoczenia dla zapew-nienia sobie bezpieczeństwa od przeszukiwania tegoż otoczenia w poszukiwaniu danych potwierdzających określony punkt widze-nia. Na przykład, jeżeli pewna Szóstka sądzi, że Janek ją lubi, zacznie szukać na to potwierdzenia w zachowaniu Janka. Janek może uważać, że dokonano wobec niego

projekcji, ponieważ Szóstka może mu imputować myśli, których w istocie nie miał. Może ona na przykład powiedzieć, że docenia jego czułość, kiedy on wcale nią nie emanuje. Albo może twierdzić, że bucha od niego złość, gdy tymczasem on czuje się całkiem dobrze. Od ponad dziesięciu lat jestem mężatką i co pewien czas jestem przeko-nana, że mój mąż ukrywa przede mną jakiś romans i szuka usprawied-liwienia, by ode mnie odejść. Jestem wtedy pewna, że tak się dzieje i oskarżam męża, po czym dowiaduję się, że moje podejrzenia były bezpodstawne. Jestem wściekła, że byłam tego tak pewna, a tak bardzo się myliłam. Miałam też taki okres, gdy sama poczułam pociąg do kogoś innego. Wiedziałam, że ta osoba mnie interesuje, dlatego że bałam się wtedy, iż mąż mnie opuśd i montowałam całą opowieść, aby wyjaśnić dlaczego byłoby lepiej dla nas obojga, gdyby odszedł. Teraz, gdy moje małżeństwo trwa już piętnaście lat, wiem na pewno, że kiedy mam wrażenie, że mąż mnie opuszcza, to w rzeczywistości może być tak, iż to ja mam ochotę na kogoś innego. A oto następna wypowiedź na temat projekcji. Pochodzi ona od pewnego dyrektora firmy, który uświadomił sobie, że przypisuje swo-ją nierozpoznaną i nieakceptowaną złość innym ludziom. Moja matka biła dzieci. Przez cztery lata biła mnie niemal codziennie i to straszne wspomnienie nadal jest we mnie żywe. Gdy więc wyjechałem z domu na studia, miałem w sobie straszną złość do kobiet, choć nie zdawałem sobie z tego sprawy. Kipiała pod powierzchnią. Zacząłem studiować w Berkeley. Wczesne lata siedemdziesiąte. Ruch wyzwolenia kobiet. Przez cały czas się wściekałem. Kobiety tyle mówiły o tym, jak są uciskane - a ja czułem się tak bardzo uciskany przez kobiety. Przyłączałem się do komun lat siedemdziesiątych i zawsze, prędzej czy później, miałem konflikty z kobietami. Najpierw jedna, potem wszystkie, napadały na mnie i nazywały mnie szowinistą, a mnie to sprawiało przykrość i dochodziło do tego, że czułem do nich złość, która tkwiła we mnie od samego początku, choć nie zdawałem sobie z tego sprawy. Bałem się uświadomienia własnego gniewu i przypisywałem go innym i, by udowodnić sobie całą tę hipotezę, doprowadzałem kobiety do wściekłości. Na przykład flirtowałem ze wszystkimi na raz, co nota bene, świetnie skutkowało. I wracałem tym samym do matki, o której byłem 246 Punkt Szósty: Adwokat Diabla przekonany, że przede wszystkim chce mnie biciem zmusić do posłu-szeństwa. Na co Szóstki zwracają uwagę? Jeżeli nie jesteś Szóstką - to ćwiczenie pomoże Ci zrozumieć nie-świadome przesunięcia uwagi leżące u podłoża jej światopoglądu. Jako część tego ćwiczenia potrzebna Ci będzie książka. Gdy znaj-dziesz książkę, usiądź i połóż ją na kolanach, nie otwierając jej. Przypomnij sobie teraz kogoś, kogo się bałeś, gdy byłeś mały. Wyobraź sobie, że osoba ta stoi przed Tobą; wyobraź sobie jej twarz, postawę, ubiór. Przypomnij sobie szczególnie sposób, w'jaki ta osoba na Ciebie spoglądała, gdy się jej bałeś.

Pomyśl teraz, że mieszkasz z tą osobą na codzień, przez długi okres czasu, w bardzo małym domku. Osoba, której się boisz, ma do-stęp do wszystkiego, co znajduje się w domu i w każdej chwili może się pojawić. Otwórz teraz książkę i zacznij czytać, pamiętając jednocześnie, by mieć się na baczności przed tą osobą. Podziel swoją uwagę między czytanie a sprawdzanie, co robi Twój potencjalny wróg. Być może będziesz mógł skupić uwagę na obu czynnościach jednocześnie, albo też uwaga Twoja będzie przeskakiwać tam i z powrotem, między książką a świadomością tego, gdzie ta osoba się znajduje. W jednym i drugim przypadku przyjąłeś sposób widzenia osoby, która nauczyła się bać. Następne ćwiczenie należy wykonać z zaprzyjaźnioną osobą, któ-ra będzie na tyle uprzejma, by pozwolić Ci gapić jej się w twarz w trakcie ćwiczenia przesuwania uwagi. Wyobraź sobie teraz jakąś myśl, którą zaprzyjaźniona osoba może mieć na Twój temat, choć nigdy jej nie wyraziła. Może to być opinia pozytywna lub negatywna, ale musisz być przekonany, że jest bardzo prawdopodobne, że Twój przyjaciel taką opinię na Twój temat ma i że Ty będziesz szukać na to dowodów. Prowadź teraz zwykłą rozmowę z przyjacielem. Jednocześnie obser-wuj jego twarz w poszukiwaniu dowodów ukrytej opinii. W tej sytuacji ujawniają się wszystkie składniki paranoidalnego stylu zachowania: uk-ryta hipoteza (w tym przypadku zmyślona) i podzielność uwagi na roz-mowę i potrzebę odnajdywania dowodów potwierdzających ukrytą opinię. Dla prawdziwego paranoika wewnętrzna hipoteza ma moc prze-konania. On wie, że ta bolesna opinia jest prawdziwa i poszukuje dowo247 Helen Palmer - Enneagram dów w zachowaniu ii w naturalnych minach, które partner robi w cza-sie zwykłej rozmowy. Odraczanie działania Szóstki powstrzymują się od działania, ponieważ dla nich praw-dopodobieństwo niebezpieczeństwa jest o wiele większe niż prawdo-podobieństwo sukcesu. „To, co mogłoby się nie udać" jawi się jako realny fakt, a „Czyż nie będziemy z siebie dumni, jeżeli wygramy" rodzi lęki przed wystawieniem się na ludzką zazdrość i złą wolę. Na-wykowa ostrożność bardziej daje się we znaki u typów fobijnych, u których planowanemu działaniu towarzyszą ciągle wątpliwości. „Wątpię, czy to się uda", „Tak, ale...", „Wydaje się to ryzykowne. Musimy poczekać na konkretne dane." Nawet typy kontrfobijne, sprawiające wrażenie agresywnych, zajęte są wyobrażaniem sobie najgorszego i twierdzą, że odraczają działanie, póki paranoja nie zmusi ich do stawienia czoła lękom, by nie żyć z ciągle przesuwają-cym się przed oczyma filmem pełnym budzących strach obrazów. Tendencja do odraczania wzmacniana jest przez (w większej części nieświadomy) wzmożony nawyk zadawania sobie pytań. Uwaga przesunięta zostaje z dobrego pomysłu i gotowości do działa-nia na równie silne myśli powstrzymujące, podważające sensowność planowanego ruchu. Rozmyślanie o działaniu jest wygodnym wykrę-tem przed koniecznością przystąpienia do akcji i narażania się na atak osób będących u władzy.

Za Szóstką ciągnie się zwykle przeszłość niedokończonych zadań: nieukończony dyplom, ważny projekt nie doprowadzony do końca. Zawsze problemem jest bezpośrednie przechodzenie od pomysłu do działania. Szóstka nie uważa tego za odraczanie ale sądzi, że podej-muje logiczne kroki przygotowawcze. Pracę magisterską pisałem dziesięć lat. Wyrzucano mnie, wracałem i kil-kakrotnie zmieniałem temat. Przy każdym kolejnym temacie zwracałem przede wszystkim uwagę na rodzące się pytania, na które nie było odpowiedzi. Zawsze przychodziły mi do głowy kontrargumenty. Szczytem było, gdy pewnego wieczoru zasiadłem przy maszynie i za-cząłem pisać wstęp, wychodząc z co najmniej sześciu różnych założeń i za każdym razem musiałem wracać na początek, ponieważ zbijałem własne argumenty cytując słowa jakiegoś autorytetu w tej dziedzinie. 248 Punkt Szósty: Adwokat Diabla Szóstkom te paraliżujące przesunięcia uwagi jawią się jako uza-sadnione poszukiwanie informacji. Pogląd każdego autorytetu należy potraktować poważnie i rozprawić się z ewentualną krytyką zanim praca posunie się do przodu. W efekcie Szóstki częściej podważają własne stanowisko aniżeli go bronią, przez co postęp jest nikły. Ta wszechogarniająca tendencja do powątpiewania spowodowana jest, jak zawszecpotrzebą uprzedzania możliwej krytyki, aby uniknąć zra-nienia. Paradoksalne jednak jest to, że gdyby nagle się okazało, iż rozpra-wa miałaby odnieść murowany sukces i wszystkie krytyczne uwagi okazałyby się bezpodstawne, autor pracy przeżyłby być może więcej lęku aniżeli wtedy, gdy sensowność pracy poddawana była w wątpli-wość. Sukces i wystawienie na widok publiczny powodują lęki przed niesprowokowaną napaścią. Poruszanie się powoli i rozważanie wszystkich wątpliwości oddala i łagodzi te obawy. Inni mogą interpretować tendencję Szóstki do odraczania w roz-maity sposób - od lenistwa po brak zdolności. Gdy przedmiotem dys-kusji jest projekt roboczy albo decyzja wymagająca podjęcia odpo-wiednich kroków, u osób z otoczenia Szóstki pojawiają się często uczucia zniecierpliwienia i złości, przed którymi tak pracowicie się ona broni. Szóstki działają sprawnie, gdy zadania są jasno określone albo wtedy, gdy znajdują się w pozycji adwokata diabła, mając naprzeciw siebie godnego przeciwnika. Nawyk wyobrażania sobie najgorszego zostaje zahamowany, gdy tylko pojawi się rzeczywisty przeciwnik. Paradoksalnie, osoby tchórzliwe wykazują jasność myślenia i odwagę stojąc na przegranych pozycjach, gdy wszystko się przeciw nim sprzysięgnie, ponieważ napotkanie na sprzeciw powoduje silną kon-centreaqę na zadaniu. Walka o przetrwanie to dla Szóstek zupełnie co innego niż rywalizacja o sukces: dokonują cudów pod presją, podczas gdy optymalne warunki pracy nie sprzyjają ich efektywności. Lęk przed sukcesem Rodzice oczekiwali, że zostanę naukowcem, tak jak mój ojdec. Postanowi-łem więc zostać niekonwencjonalnym chemikiem. Znalazłem sobie posadę w stowarzyszeniu ochrony

środowiska, ponieważ praca tam, obiektywnie rzecz biorąc, służyła wartościowym celom. Jednocześnie w sposób buntow-niczy krytykowałem wielki przemysł i silną władzę. Moim pierwszym sukcesem było napisanie książki populamo-naukowej, 249 Helen Palmer - Enneagram która przyniosła mi sławę. Koniec tej historii był niemal natychmiastowy. Osiągnąłem szczyt moich ambicji, we własnych oczach odniosłem sukces i nie było już opozycji, z którą mógłbym walczyć. Mój bunt i moja praca były nierozerwalnie związane i po osiągnięciu szczytu cieszyłem się z tego, ale czułem jednocześnie, że się skończyłem. Nie miałem już napędu. Ludzie zapraszali mnie na odczyty, ja jednakjuż się tym nie interesowałem. „Porzuciłem" więc sukces i wyemigrowałem. Czułem się bohaterem. Pokazałem swoim przyjaciołom: „Hej, patrzcie, w ten sposób należy sobie radzić ze sławą. Należy od niej uciec." Żaden z nich by tego nie zrobił. W końcu żałuję. Nie tego, że wyjechałem, ponieważ zapaliłem się do kolejnej, popularnej sprawy. Żałuję jednak, że nie wykorzystałem szans, które miałbym, gdybym pozostał. „Działanie na przekór" to sposób na budowanie własnej tożsa-mości. Gdy nie pasuje się do amerykańskiego ideału sukcesu i popu-larności, zyskuje się tożsamość. Celem staje się wtedy walka z silną opozycją po to, by dojść do głosu. Jeżeli jest się na przegranej pozycji, wszystko przeciwstawia się sukcesowi. Ma się godnego adwersarza, ten zaś wyzwala energię do walki i do wygrywania. Jeżeli zaczyna się odnosić sukces i ogromny opór zostaje przezwy-ciężony, może się pojawić prawdziwa paranoja. „Komu mam teraz ufać, skoro doszedłem do szczytu?" „Skąd mogą nadejść trudności?" Szóstki antyautorytame zaczynają żywić przekonanie, że gdy wkro-czą na scenę, inni zaczną je same spostrzegać jako uciskających, po-wątpiewając w ich dobre intencje. Podejrzliwość wobec dobrych intencji innych ludzi wzrasta w miarę osiągania pożądanych celów, a dawne nawyki odraczania i powątpiewania w samego siebie wzmagają się w dwójnasób, gdy dojdzie do wzbudzenia pragnień. W ciągu swego życia uczyłam różnych rzeczy: tańca, angielskiego, psy-chologii, a ostatnio znów angielskiego na zagranicznynm uniwersy-tecie. Mój schemat postępowania jest następujący: osiągnąć pewien poziom w danej dziedzinie a następnie poddawać w wątpliwość struk-turę polityczną, w obrębie której pracuję albo swoją chęć zajmowania się w ogóle tą pracą. Prawie jednocześnie zaczynam się skupiać na nowej dziedzinie, która mnie naprawdę pociąga i wreszcie odchodzę by podą-żyć za swoimi nowymi zainteresowaniami. Bolesne jest też to, że uczucie sukcesu nie przenosi się z jednej dziedziny nauczania na inną. Zapominam o odniesionym sukcesie, a więc wyma250 Punkt Szósty: Adwokat Diabla

żuję z pamięci swoją dotychczasową drogę żyda i potrafię mieć w danej dziedzinie taką pustkę w głowie, jakbym się zajmowała nią po raz pier-wszy. Łatwo zapominam, że poprzedniego dnia dobrze mi szło i wystar-czy, by jeden student ziewnął, a cała napinam w obawie, że się nudzą i zapominam, co chciałam powiedzieć. Szóstki bardzo umiejętnie ignorują własne sukcesy. Najczęściej twierdzą, że straciły zainteresowanie, że wolą oddać palmę pierw-szeństwa komuś innemu, komu zdaje się ona być bardziej potrzebna. Nagle dostrzegają fatalny błąd w całej procedurze, zapadają na zdrowiu lub nieoczekiwanie nabierają nowego zapału do porzuconego wcześniej zadania. Nieskończona jest lista pełnych inwenqi sposo-bów odraczania konfliktu związanego z sukcesem, wraz z takimi, które polegają na proponowaniu autentycznie twórczych rozwiązań, choć podawanych z pozycji adwokata diabła, czy też na odnoszeniu sukcesów przy jednoczesnym przekonaniu, że się przegrało. Jedno z najtrudniejszych zadań stojących przed Szóstkami to osiągnąć umiarkowany poziom widocznego na zewnątrz sukcesu, a następnie nauczyć się nie lękać swojego osiągnięcia. Pracuję jako adwokat w sprawach kryminalnych i przez szereg lat byłem obrońcą publicznym. Uwielbiałem napięcie związane z tą pracą, o ile zwalczałem system w obronie swojego klienta To sprawiało mi przyjem-ność. Potem kłopoty finansowe zmusiły mnie do zajęcia się działalnoś-cią prawniczą dającącą duże pieniądze. Nie znosiłem tego stylu ubierania się, kontaktów towarzyskich i koniecz-ności odmawiania biedniejszym klientom. Nie znosiłem tego, jak mnie -przypuszczalnie - widzą inni. Wbiłem sobie do głowy, że wyglądam na człowieka, który się sprzedał i byłem przekonany, że niektórzy będą chcieli mi podstawić nogę. W końcu - z tego strachu - dostałem choroby wrzodowej. Miałem swoją godzinę prawdy, gdy dla ratowania siebie poddałem się psychoterapii. Terapeuta poradził mi, bym zapytał przyja-ciół, których naprawdę ceniłem, jak mnie odbierają. Okazało się, że oni albo nie zdawali sobie sprawy z tego, co ja przeżywałem, albo mniej lub bardziej aprobowali zmiany, których dokonałem w swoim życiu. Ostatnia strategia, którą wykorzystują Szóstki, by uniknąć uzna-wania własnych sukcesów, polega na stawianiu sobie ponadludzkich wymagań. Wymagając od siebie zbyt wiele nie są w stanie zbliżać się do realnych celów, a żądając od siebie ofiary mogącej zmienić bieg historii nie są w stanie racjonalnie ocenić własnych możliwości. 251 Helen Palmer - Enneagram Megalomania Szóstek wypływa z chęci wniesienia zapładniającego wkładu, posługiwania się prawami uniwersalnymi, czy odkrycia za-sady poruszającej światem. Taki pociąg do władzy i mocy jest przy-krywką dla wewnętrznej słabości. Potrzeba wniesienia żywotnego i zaskakującego wkładu w losy świata bardzo utrudnia im rzetelne uznanie własnych sukcesów. Związki intymne ^

Szóstki są wytrwałe w małżeństwie, ponieważ gotowe są wziąć na siebie „trudności małżeńskie" i czują się w obowiązku „rozwiązać problem do końca". Lojalność wyraża się

Szóstka wątpi wtedy w to. ponieważ Szóstka jest skłonna do powąt-piewania. W tym 252 Punkt Szósty: Adwokat Diabla dawaniu nie ma ze strony Szóstki jakiejś szczególnej manipulacji. a to łagodzi podejrzenia Szóstki. Niewielki problem potrafi doprowadzić do zakwestionowa-nia związku jako takiego. . nie jest jej natomiast łatwo akceptować przyjemności. Jeżeli partnerzy zobowiązali się być razem. odnajdzie swoje miejsce w związku pomagając partnerowi osiąg-nąć jego własne cele albo też oddziałując na niego w sferze seksu. gdy jest ku temu okazja. gdy para jedno-czy się przeciw zewnętrznemu zagrożeniu przyjmując stanowisko „my-przeciw-nim". Gdy przeżywa lęk. To naprawdę dziwne uczude. gdy wypełnione zostaną obowiązki rodzinne albo gdy spłaci się wreszcie kredyt na dom. by otrzymać coś w zamian. jakiej pomocy ma udzielić i jest w stanie sprawić przyjemność. opuścić partnera. Szóstka zaczyna wtedy wierzyć. by samemu czuć się bezpiecznie i Szóstka jest w stanie wytrzy-mać bardzo wiele przejawów neurotycznego zachowania bez odczu-wania konieczności zmuszania partnera do zmiany. gdy widzi się. Nie umie za-angażować się w związek w całości. Na partnera oddziałuje się po to. że partner zbyt wiele od niej wymaga. skupić się na własnych lękach przed porzuceniem. że szczęśliwa przyszłość nadejdzie. Zaufanie buduje się bardzo powoli. Czy naprawdę ufam partnerowi?" Pytanie to pozostaje otwarte. Zacznie jednak reagować inaczej. czy partner na-prawdę jest zaangażowany i ufność ta musi zostać odbudowana dopiero po walce. ponieważ zawsze ma się na uwadze niewypowiedziane słowa krytyki. Nie można im nigdy ufać do końca. Szóstka lubi planować szczęśliwą przyszłość. Łatwo dochodzi do projekcji braku zaufania do siebie. iż mogła-by się znaleźć na przegranych pozycjach. gdy para przeciwstawia się wspólnie zagrażają-cemy światu. Szóstki pozostają lojalnymi partnerami. Z reguły podejrzliwie reaguje na pochlebstwo i zastanawia się. łatwiej im z czasem nabrać do siebie zaufania. Szóstka potrafi ciągle kwestionować podstawowe założenia. że partner powątpiewa w jej wartość. że partner ma na nią wpływ. że partner ma kontrolę nad zaspakajaniem jej prag-nień. gdy poczuje. by Szóstka zaczęła ufać. że można jej sprawić przykrość. Może też lękać się.niekiedy w zobowiązaniach warunkowych: „Zostanę póki mąż/żona nie zrobi dyplomu" albo „Zostanę póki nie odchowamy dzieci". ponieważ Szóstka wie. „Nic nie trwa wiecznie. które przeszkadzają związać się z nim bezwa-runkowo. Łatwiej Adwokatowi Diabła zaakceptować szczęście i przyjem-ność płynącą z seksu. że działanie partnera jest w stanie bardzo wiele dla niej znaczyć i że gdy zaczyna odczuwać przyjem-ność okazuje się. Nie po to daje. Szóstka ma wtedy ochotę przerwać przyjemności. gdy przyjmuje rolę osoby dającej. Partner postrzegany jest jako godny zaufania. Na ogół zdaje sobie sprawę z wad partnera. Wiele czasu potrzeba. Oto re-lacja dokumentująca taką postawę: Trudno przyjmować komplementy. czy jest to wstęp do odrzucenia. Złości ją to. Twierdzi bowiem. Kluczowym problemem jest zaufanie i Szóstka często czuje się bardziej kochana. gdyby była zbyt dostępna dla partnera lub miała zbyt wiele potrzeb w sferze seksu.

co naprawdę się dzieje w nieświadomości partnera i potrafi stworzyć sobie system przekonań. Szóstka myśli abstrak-cyjnie. po czym poddaje je w wątpliwość. by podążać za przyjemnymi cela-mi. toteż w efekcie łatwiej jej zrozumieć. że jest ona faktem uprawniającym do działania. bym naprawdę mógł uwierzyć w wiarygodność tego. do którego druga osoba się nie przyznaje. dobrze jest. ale będącymi przede wszystkim wytworem nieświadomych lęków przed bliskością. w który nie wierzysz.jak całkiem inteligentna twarz zaczyna przybierać nieco głupkowatą minę. że ludzie błądzą. jak to bę-dzie. Szóstka może wtedy skonstruować rozbudowaną hipotezę na temat tego. gdy partner potrafi wykazać. Szóstce potrzeba wiele odwagi. . a wzbudzenie pragnień seksualnych ro-dzi u niej poczucie zagrożenia. co ktoś mi powiedział. Gdy Szóstka czuje się kochana. Czyni zobowią-zania. jeżeli partner nie po-trafi myśleć w sposób złożony i symboliczny. albo każde zachowanie partnera oceniać będą w świetle tej jednej wady. Szóstka dobrze rozumie ludzkie zmagania. tak charakterystycznych dla Szóstki. łatwo zaczyna pod-dawać w wątpliwość zaangażowanie partnera. Jeżeli dostrzegą słaby punkt. by obiet-nice partnera znalazły potwierdzenie w rzeczywistych działaniach. Szóstce wydaje się. kiedy dzieciaki wyprowadzą się z domu. by porozmawiać o tym. Najbardziej mi pomaga uwierzyć. Znaczy to. „Czy ja mu ufam?" „O co jej chodzi?" „Czy on jest zdolny do miłości?" Pytania pozostają bez odpowiedzi. że są w stanie dojrzeć wewnętrzne intencje innych. albo poczują się na tyle bezpiecznie. a zo-bowiązania obwarowane zostają warunkami. że prag-nie być lojalny i że kocha. Dobry przykład ze strony partnera (szczególnie w dziedzinach „aktywnych". takich jak zawody wymagające wysokich kwalifikacji czy przedsięwzięcia twórcze) musi wywołać respekt. Szóstka zapomina o sukcesach i przyjemnościach. Dochodzi wtedy do 253 Helen Palmer . Ważne. co nazywam minimalną inteligentną opozycją. ponieważ „nie rozumie on swoich prawdziwych motywów". Szóstki wierzą na ogół. Gdy już hipoteza zostanie utkana. Jeżeli to możliwe." Zbawienny wpływ na relację z Szóstką ma zawsze ujawnienie swoich słabości. podejrzewając. Zawsze stawia pod znakiem zapytania intencje innych. że robię dobrą robotę. Taktyka ta może się okazać niebezpieczna. Gdy dochodzi do zbliżenia. to. Spętana jest tendencją do powątpiewania w obietnice i plany. Szóstka potrafi zbudować sobie złożoną hipotezę na temat rze-czywistych intencji partnera. że związał się z nią bez zastanowienia i nie zna tak naprawdę swoich motywów. nie sprawdzając ich praw-dziwości. że komplementy muszą być doprawione konstruk-tywnymi propozycjami zmian na lepsze. bo ktoś d właśnie powiedział komplement. Bardzo sprzyja umocnieniu związku deklaracja partnera. ponieważ w miarę nabywania zaufania rośnie też zwątpienie i przerażenie. „Zobaczymy. w którym miejscu Szóstka przestała zwracać uwagę na fakty. w której obrzuca się partnera zarzutami mającymi pewne realne podstawy. zastępując je swoimi wewnętrznymi hipotezami. łatwo więc odrzuci szczere wyznanie partnera.Enneagram walki.

że potrafi ona reagować emocjonalnie i głęboko przeżywać. by Szóstka zrozumiała. Obaj partnerzy w tego rodzaju związku mają problemy z zaufa-niem. Jeżeli konfrontacja zbytnio wyprowadzi Szóstkę z równowagi. ale prawdziwy motyw jest następujący: „Ty spraw. aby to mi się zrealizowało. Słabą stroną relacji z Szóstką jest to. Jeżeli Szóstka zdobędzie się na tyle odwagi. Przykład pary złożonej z Szóstki i Ósemki (Adwokat Diabła i Szef) Zarówno Szóstka. Jeżeli ujawnia wprost swoje niezadowolenie i będzie w stanie wytrzymać szereg przerażających konfrontacji. Potrafią przedłożyć cudzy interes nad własny i przeżywać cudze sukcesy jako własne. Szóstka stanie się bar-dziej ufna. co ułatwia im znalezienie wspólnego. Gdy kocha. by Szóstka starała się postawić na swoim w walce i relacjonowała szczerze. ponieważ ja się boję". 255 Helen Palmer . by powiedzieć całą prawdę i walczyć w obronie własnego stanowiska. Ważne jest też. Szóstka potrafi zwrócić się przeciwko Ósemce. Nie zależy im na manipulowaniu partnerem lub na braniu i stać je na wielką lojalność w ciężkich chwilach. przyciągającego ich do siebie celu. że skłonna jest własne uczucia przypisywać partnerowi. Ósemka zaś obawia się porzucenia. Ósemka stanie się ufna i otwarta. Takie przejęcie steru musi Ósemkę doprowadzić do wściekłości. Dla niej tylko szczera argumentacja jest uczciwa i jakakolwiek próba uniknięcia gniewu spostrzegana jest jako dowód słabości i podstępnej próby podważenia wzajemnego zaufania. Szóstki poszukują w Ósem-kach cech przywódczych. że partner zwróci się przeciwko niej. Jeżeli Szef potrafi wysłuchać argumentacji Adwokata Diabła bez przedwczesnego odrzucenia go czy znieważenia. jest osobą ra-czej mało skomplikowaną. Ale Ósemki to ludzie stosunkowo prości i poszukujący mało złożonych przyjemności.Enneagram . jak i Ósemka to osoby autorytarne. Jeżeli się gniewa albo pociąga ją ktoś inny. Szóstka obawia się. istnieje prawdopodobieństwo. aby Ósemka nie miała już powodu do gniewu. co się dzieje. Ósemka zacznie szanować jej stanowisko i prawdo-podobnie zwróci się do niej po radę. W po-czątkowej fazie istnienia związku Szóstka na ogół odgrywa rolę osoby słabszej. że Ósemka. Jeżeli niezadowolenie Szóstki pozostanie ukryte. Dla takiej pary niezbędne jest. Adwokat Diabła chce się skupiać na tym. choćby ta relacja miała Ósemkę doprowadzić chwilowo do szału. że i ona jest ko254 Punkt Szósty: Adwokat Diabła chana. by w ten sposób bronić się przed ewentualną krzywdą. iż „weźmie sytuację w swoje ręce". partner prawdopo-dobnie oskarżony zostanie o nieświadomy gniew lub o romans. Ósemka zaś opiekuna. Ósemka poczuje się zdradzona i prawdopodobnie odejdzie.Pozytywem związku z Szóstką jest to. jeżeli dojdzie der nieporo-zumienia dotyczącego jej poglądów. co naprawdę dzieje się w głębi nieświadomości partnera. Szóstki mają skomplikowaną psy-chikę. wierzy w to.

bez problemu przejmują funkcje kontrolne. pragnieniu przejęcia kontroli nad drobiazgami lub mieszaniu się w życie przyjaciół. nawiązując romans. Ani Szóstka. Walczą. Mimo asertywności Ósemkom trudno jest przystąpić do realizacji własnych zamierzeń. Granica między wygodną rutyną a nudą jest jednak cienka. prowokowaniu kłótni. Na ogół polega to na łamaniu reguł gry. poczuje się pokrzywdzona. ale jeżeli ich źródło leży na zewnątrz. Sytuacja jest tym poważniejsza. o które partner wszczyna kłótnie. przez co zachowują się wobec sie-bie mniej więcej tak samo w domu i poza domem. Zalety " Adwokaci Diabła identyfikują się z przegranymi sprawami i zdol-ni są do lojalnego. gdy Ósemka ustali reguły gry. Jeżeli para ustali określone zasady współżycia. Ósemka zaś wywiera nacisk. Szóstka natomiast ma tendencję do odra-czania przyjemności. Najlepsza forma partnerstwa Szóstki i Ósemki po-lega na tym. zacznie się bać odwetu i może zrezygnować ze związku. Ósemka nie ma problemów z seksem. Ósemka zaś chce przeć naprzód ku kontaktom seksualnym i nie ma ochoty na dyskusje o psychologii głębi. przez co Szóstka może czuć się zagrożona. ani Ósemka nie przywiązują zbytnio wagi do wygła-dzonych wizerunków publicznych. nie będzie skłonna walczyć otwar-cie o przyciągnięcie partnera z powrotem. jeżeli para zajmie się czymś nowym lub zaangażuje się w sprawę wy-magającą wzajemnej rady i wsparcia. po czym Ósemka zacznie te reguły łamać. Jeżeli Szóstka po-czuje się zagrożona na polu seksu. że nie potrafi sprawdzić. Szóstka się na nie zgodzi. Ósemka może mieć kłopoty z dochowaniem wierności. z którymi Szóstka chcia-łaby nadal utrzymywać przyjazne stosunki. nie poszukującego nagród wysiłku w imię obo-wiązku lub odpowiedzialności wobec innych. Ósemka będzie mniej skłonna do kontrolowania związku. Prędzej sama odejdzie albo zacznie rywalizować z Ósemką. Szóstka doprowadza często do zer-wania. że to takie proste. podświadomie wywołując incydent. W . 256 Punkt Szósty: Adwokat Diabła by utrzymać swoje zainteresowania przy życiu. ponieważ seks stanowi dla niej pole walki. Ósemki rzadko kłamią czy ukrywają swoje prawdziwe intencje. że Szóstka wymyśla twórcze strategie. więc nie ma z tym problemu. na ile trafnie odbiera rzeczywiste motywy Ósemki. Szóstce trudno w to uwierzyć właśnie dlatego. Związek Adwokata Diabła z Szefem wchodzi w etap trudny wtedy. Jeżeli Szóstkę przerazi znudzenie Ósemki i potraktuje poważnie sprawy. Gniewnym reakcjom Ósemki i nudzie można przeciwdziałać. zacznie stwarzać problemy. gdy tylko zaczyna się pojawiać bliższa więź. Jeżeli Ósemka jest znudzona lub ma nadmiar nierozładowanej energii. która gdy jest znudzona może się kłócić o wszystko. Adwokat Diabła boi się nasta-wionych nieprzyjaźnie osób i sprzeciwia się gotowości Ósemki do wchodzenia w konflikt lub obrażania osób. w którym mog-łaby odzyskać poczucie atrakcyjności seksualnej.Szóstka skłonna jest tworzyć rozbudowane hipotezy na temat rzeczy-wistych intencji partnera. by posuwać te plany do przodu. by cele owe zrealizować. który Ósemkę rozwście-cza.

ponieważ zainic-jował demonstrację siły. Nieatrakcyjne otoczenia Szóstka nie lubi zawodów wymagających pracy w ciągłym stresie i podejmowania szybkich decyzji bez uprzedniego przygotowania. kontrfobijny współtwórca afery Watergate w rządzie Nixona. że bez takiej demonstracji sta-nie się ofiarą dla innych więźniów. Szóstki.niewielkim stopniu kierowani potrzebą natychmiastowego sukcesu. potrafią pracować bez nagród i publicznego uznania. Prestiżowe zawody o znacznym stopniu rywalizacji. Przekonany był. gdzie rywalizacja ograniczona jest do minimum i mogą pracować pod kierunkiem silnego przywódcy. gdzie człowiek sam jest sobie panem i nie ma żadnych zwierzchników. poświęcać się i wznawiać wysiłki. a także prace niosące zagrożnie fizyczne lub eksponujące cele prze-grane. Atrakcyjne otoczenia Środowiska zhierarchizowane z jasno określoną strukturą władzy i jasno zdefiniowanymi obszarami problemowymi są dla Szóstek pociągające: policja. ponieważ tak się ich bał. Atrakcyjne są dla nich te zawody. mają-ce problemy z autorytetami albo podporządkują się rygorystycznie regulaminowi. Po części strategie te opierają się na umiejętności wykrywania źródeł . który gra samego siebie w roli klasycznej fobijnej Szóstki. szczególnie. Szóstki osiągają wgląd w głęboko ukryte procesy psychologiczne. Twierdził on. Krishnamurti * Jane Ponda * Wielebny Jim Jones Sherlock Holmes * Hitler (typ fobijny) Hamlet (typ kontrfobijny) Styl intuicyjny Przestraszone dzieci wypracowują sobie strategie pozwalające im na emocjonalne przetrwanie. Pociągające są dla nich zajęcia. to jeden z dobrze znanych Adwokatów Diabła. Może być genialnym taktykiem. Siedział dłużej niż pozostali aferzyści. po czym ją po-rzuca. Chętnie idą pod prąd i wbrew status quo. gdy współpracują z prawdziwymi sprzymierzeńcami. że zmusił się do zjedzenia szczura. albo zaczną mu się przeciwstawiać w sposób zorgani-zowany. buntując się przeciwko władzy. gdzie dyrekty257 Helen Palmer . Inny to Gor-don Liddy. uniwersyteckie kursy dyplomowe.Enneagram wy są niejasne i potrzebne są liczne manewry zakulisowe nie pociągają jej. który ratuje firmę z opałów. Szóstka może się zajmować naprawą mostów. Potrafią cierpieć. jeżeli cel jest chwalebny. Słynne Szóstki Woody Allen'.

pozwalające mi wychwycić złe intencje u ludzi. Szóstki mówią też o innym stylu intuicyjnym. Szóstki. I choć mogłem się czasem mylić zupełnie. wiedzą. że czują się zagrożone. Jeżeli obserwowałam jakieś dziecko w klasie. psycholog kliniczny. Często. że nie działali oni szczerze. który przez większość swego dorosłego życia był działaczem związkowym i któ-ry nauczył się ufać swojej intuicji przy podejmowaniu decyzji. ale obiektywnie trafny wgląd. Ufają zarazem. to nega-tywne nastawienie może zostać drastycznie wyolbrzymione. nie wywoływały we mnie takich reakcji. często zniekształcony zostaje błędnymi interpretacjami. doprowa-dzając go tym samym do złości. w jakim potrafią odróżnić własne projekcje od obiektywnie trafnych wrażeń nieuwarunkowanych bodźcami fizycznymi. w danej sprawie słusznie wyczuwałem. Jest to fascynująca strategia samoobrony zalęknionego dziecka. Szóstka skłonna jest wtedy bronić się przed złymi zamiarami szefa. czy zachowania te nie wypływają z czegoś. że bardziej od innych skłonne są przypisywać własną wrogość innym ludziom i że trafność ich intuicji zależy od stopnia. co tkwi we mnie. Szóstki twierdzą. że wiedziałam.potencjalnego zagrożenia. zaglądałam mu bacznie w twarz. że szef od samego początku był dla niej wrogiem. Gdyby mniej był świadomy konieczności odróżniania własnych projekcji i innych bardziej intuicyjnych wrażeń. że ich własne spostrzeżenia są trafne. jak ludzie się zachowają. Choć Szóstka może mieć rację. gdy miałem z nimi do czynienia patrz przypisy Redakcji na końcu książki 258 Punkt Szósty: Adwokat Diabła w swojej pracy organizacyjnej. Mam bardzo wrażliwe czułki. Inne osoby. Twierdzą. Może ona przetrwać w dalszym życiu. co wydaje się jej stanowić dowód na to. Ktoś mi nadepnął na oddsk? Czy też przyczyna leży w czymś. wybuchałem gniewem. gdy inni nie ujawniają własnych uczuć. którzy we własnym interesie oszukiwali i ucis-kali. Pewna kobieta. że szef nie jest wobec niej przychylnie usposobiony. Paranoidalne nastawienia na ogół mają pewne uzasadnienie. Być może nie zawsze właściwie rozumiałem to. jaki nieraz osiąga Szóstka. . gdy tylko ktoś się do niego odezwał. w jaki Szóstka koncentruje uwagę. że ich sposób koncentrowania uwagi uwrażliwia je na niewypowiedziane intencje innych. wypływającym prawdopodobnie z ich dziecięcej potrzeby odczytywania intencji i przewidywania zachowania dorosłych. co zrobił ten drugi facet? Ten człowiek ma dobrze rozwiniętą zdolność autoobserwacji. tak opisuje swoją-dziecięcą ostrożność: Specjalizowałam się w tym. będąc nieświadomym wyznacznikiem sposobu. że szef (czy inna osoba znacząca w ich życiu) prześladuje je. Następująca wypowiedź pochodzi od człowieka. które osiągnęły samoświadomość. co oni robili. Zacząłem się więc zastanawiać. mógłby łatwo trafić do gabinetu psychoterapeuty jako jedna z wielu osób skarżących się na to. a ja to w nich wyczuwałem. być może nad-miernie. także zajmujące kierownicze stanowiska. Miałem szefów.

260 . porównując swoje spostrzeżenia z uwa-gami zaufanych kolegów. Czy stałaby się surowa czy łagodna. by móc rozpoznać przesunięcia uwagi. co wydawało mi się. w tym przypadku. Zadaniem intuicji jest. Musi wykształcić w sobie wewnętrznego obserwatora. co oznaczają rozmaite kolory i powiązania energetyczne. gdybym powiedziała temu dziecku. co nazywam wewnętrz-nym obliczem. choć nie sprawdzałam swoich hipotez. będzie to mia-ło dwie ważne konsekwencje. nie ma-my tu do czynienia z żadną intuicją. Robiłam to jedynie pośrednio. Widzę to. że jeżeli wystarczająco długo będę się przyglądała twarzy jakiegoś dziedaka. że tak naprawdę ta twarz nie uległa żadnym zmianom. umiejętność odróżnienia wglądów wypływających z własnej fantazji lekarki od tych wyobrażeń. by na tej podstawie móc zrozumieć sposób. dostrzegam wiele warstw w interakcjach członków rodzin. uwolni się od szeregu fałszywych informacji zapoczątkowanego przez taką projekcję. że być może błędnie przypisuje swoim klientom pewne cechy. Teraz.Enneagram ciach. Po drugie. ponieważ tyle poświęcałam temu uwagi. Zdaje sobie też ona dobrze sprawę z te-go. czy poszarzała? Przekonana bytem. które pojawiają się spon-tanicznie w jasnowidzącym stanie umysłu. które stanowią tylko jej projekcje. w jaki kontaktują się oni ze sobą w życiu. w swojej praktyce terapeutycznej. Czasem pozwalam sobie na snucie fantazji o różnych układach kolorystycznych. Jeżeli nauczy się dokonywać takiego różnicowania. których dokonuje właśnie wtedy. Ma jednak możli-wość sprawdzenia trafności swoich wyobrażeń w rozmowie z klientami. będę w stanie rozszyfrować. pojawiających się w atmosferze wokół członków danej rodziny i staram się odczytać. co dzieje się w ich wnętrzach.czy twarz ta uśmiechnęłaby się. Po pierwsze. że nigdy się nie mylę. które ujawnia mi ich emocje. zaglądałam im w twarz i sta-rałam się wyobrazić. Działałam na podstawie tego. co myśli o wszystkich innych dzieciach w klasie. Jeżeli chciałam wiedzieć. co ludzie myślą. Wydawało mi się. Jeżeli to. gdy trafnie dostrzega wzajemne relacje między członkami rodziny wyrażane symbolicznie w postaci kolorów i wzorów w otaczającej atmosferze. że je lubię? Gdybym kandydowała na przewodniczącą klasy . choć wiedziałam zarazem. co dostrzega ta klinicystka opiera się wyłącznie'na pro-jekcji jej własnych nieświadomych uczuć wobec klientów. gdy ktoś siedzący w drugim kącie klasy z czymś wyskoczył. któ-re w rzeczywistości stanowią jej własne projekcje. które wypływają z niej samej od tych celnych wrażeń wzrokowych.Potrafiłam dostrzec błysk w oku. albo przekonana byłam. nauczy się odróżniać wyobrażenia. że widziałam na tej twarzy objawy emocji. że wykrywam w tych twarzach. jaki przyjmie wyraz w określonych okolicznoś259 Helen Palmer . Ta klinicystka dobrze wyczuwa swoją umiejętność przesuwania uwagi od myślenia o swoich klientach do swoich wyobrażeń o tym.

i nie zdawać sobie zupełnie sprawy z tego. Mniej więcej rok temu zaczęłam biegać i sprawiało mi to przyjemność. ledwo starczało mi sił. Odwaga uzależniona jest od zdolności ciała do reagowania w spo-sób adekwatny w stanie niemyślenia. kiedy rozmawialiśmy. która przyzwyczajona jest najpierw myśleć. Podobnie jak ludzie mieszkający w obszarze objętym działaniami wojennymi. przeszukują otoczenie i starają się wymyślić sposób na radzenie sobie z sytuacjami. by sprawdzać. że wszystko było w porządku. gdyby nauczyła się prze-suwać uwagę z głowy ku ciału i odróżniać sytuacje. Osoby strachliwe koncentrują się na swej głowie. Gdy wzgórze pod koniec stawało się bardziej strome. o ile starczało mi tchu. gdy ciało zaczyna się poruszać zanim nabyta osobowość zdąży się wtrącić. ponieważ ufa. Polega na działaniu przed myś-leniem. Na trasie było wzgórze i stwierdziłam. z którymi muszą się uporać. Ta biegaczka nie stanie się bardziej odważna dzięki śmiałym myślom lub zmuszaniu się do bie-gania bez rozglądania się. Dla Szóstki. Zwróćcie uwagę na różnicę między . później deiałać. w których bieg kierowany jest przez myślenie od sytuacji. kogo mijam po drodze. tak i Adwokaci Diabła często dopiero wtedy zdają sobie sprawę z tego. umożliwiającego obronę przed ewentualnym atakiem. kto tam jest. bez możliwości 261 Helen Palmer . jak bardzo się bali. że osobiste nawyki związane z myśleniem i odczuwaniem mogą być źródłem chronicznego lęku. Wiele Szóstek przystępuje do praktyk duchowych rozwijających przede wszystkim zaufanie do zdolności ciała do poruszania się w sposób intuicyjny. albo samej. pod warunkiem że mogłam myśleć w czasie biegania. Byłoby dobrze. nawet przebieganie obok ludzi na ulicy. póki głowa nie musiała się wyłączyć. by zerknąć na przechodniów i dowiedzieć się. Świetnie się mi biegało z partne-rem. jakby genialna analiza mogła zastąpić konieczność działania.Punkt Szósty: Adwokat Diabla Cnota odwagi Tak jak wszyscy. jeżeli wraz z przystąpieniem do terapii czy medytacji rozpoczną program ćwi-czeń fizycznych. że ciało uchroni ją przed niebezpieczeń-stwem. Szóstki szybciej nabędą wyższych umiejętności. zatrzymywałam się by złapać oddech. np. To tak. Szóstki często nie zdają sobie sprawy z najważ-niejszych czynników kierujących ich życiem. Osoba zalękniona poszu-kuje przede wszystkim prawidłowego podejścia intelektualnego.Enneagram sprawdzenia kim są. Dana Szóstka może być przekonana. może rodzić niepokój. gdy potrafi zaprzestać myślenia. gdy strach zaczyna ustępować. bym nadal mogła zwracać uwagę na to. kto jest w pobliżu. że nie boi się bardziej niż inni. Zauważyłam. jogi tantrycznej czy sztuk walki. którym ogłasza się nagle pokój. że jeżeli nie miałam partnera przy sobie.

Tak się czułam. Niewierny Tomasz. Decyzje podejmuje się w ten spo-sób. Tomasz stracił wiarę i zaczął wątpić. by w ten sposób wzmocnić jego wiarę w ponowne przyjście Pana. że wyjdzie po mnie na stację przy ulicy Delancey i odprowadzi mnie do domu. jak do niego mówię. gdy uwaga powraca do myślącego stanu umysłu. ale. Gdy spotkałam się ze swoim chłopakiem przy Delancey opowiedziałam mu to zdarzenie. nie bałam się. po czym rozważamy wszystkie wątpli-wości typu „Tak. Gdy Chrystus umarł. W tym momencie ja zablokowałam mu drogę. Nie zdziwiłam się. jak dwoje ramion chwyta go od tyłu i przytrzymuje mu głowę. choć nie wiedziałam. to przykład stanu umysłu charakterystycznego dla Szóstki. dopóki miał wsparcie podobnie myślących uczniów. pamiętam jednak. wskazał na niego palcem. co przeżył wraz z Panem naprawdę miało miejsce. co już kiedyś się zdarzyło. Wiara jako wyższa jakość umysłu Połowę procesu decyzyjnego stanowią wątpliwości. dopóki Pan obecny był fizycznie. Tomasz wierzył. że trudno mu było uwierzyć w to wszystko. jak klnie na cały przedział. zaklął i ruszył w jego kierunku. która broni się poprzez obserwowanie otoczenia a następującym przeżyciem pasażerki nowojorskiego metra. Ukazał się także niewiernemu Tomaszowi i widząc. że najpierw pojawia się jakiś pomysł. Pewnego wieczoru do wagonu wsiadł wariat. dających się zweryfikować procedur i jasno określonych metod.". co mam powiedzieć. który skierował ku mojej twarzy. Ze . Zauważył kogoś siedzącego za mną. Pociągiem jechało bardzo niewiele osób i każdy unikał spojrzenia mu w twarz.. co do niego mówiłam. Jakiś pomysł przychodzi nam do głowy. Nigdy nie denerwowałam się. gdy jechałam za dnia. W metrze były tłumy ludzi i mogłam przeglądać notatki przez całą drogę z ulicy Delancey. ale głos mój tak był pozbawiony emocji. by przybrał właściwe kształty i wyjaśniamy wszelkie niejasne założenia i błędy. jakbym przeżywała coś. Do dziś nie pamiętam. W pracy naukowej zdrowy sceptycyzm prowadzi do rzetelnych wyników. Umawiałam się wtedy ze swoim chłopakiem. ani też gdy wytrąciłam mu pistolet. Moje dało wstało z miejsca i słyszałam. że to. Natomiast gdy zajęcia kończyły się późno i musiałam sama stać na pustym peronie. że cierpi z powodu utraty wiary. Kto jednak zbytnio się przywiązuje do scepty-cyzmu. Stroił miny i zaciskał pięści i słychać było.. pozwolił mu dotknąć swoich ran. często się bałam. gdy zobaczyłam. że gdy w jego dłoni ujrzałam pistolet. Po Ukrzyżowaniu Chrystus zmartwychwstał i ukazał się kilku swoim uczniom. może zniszczyć autentyczne przeżycia wewnętrzne wątpiąc w ich istnienie. apostoł Chrystusowy. Uczęszczałam na Uniwersytet Miejski na Manhattanie i na uczelnię jeź-dziłam metrem. po czym szuka się kontr262 Punkt Szósty: Adwokat Diabla argumentów pozwalających ustawić pierwotny zamysł we właściwej perspektywie.doświadczeniami bie-gaczki.

Zarówno mężczyźni. W praktyce buddyjskiej takie przyzwyczajenie nazywa się wątpią-cym umysłem. Skupianie uwagi na fizycznym pięknie łagodzi przyzwyczajenie do obserwowania otoczenia w poszukiwaniu najgorszego.Enneagram wo ulegają wymazaniu przez równie wiarygodne myśli podważające pozytywne doświadczenia. romans czy budzące nadzieje przesięwzięcie. Siła/Piękno w relacjach dwuosobowych Zwracanie szczególnej uwagi na problem siły wypływa z potrze-by wzmocnienia samego siebie. pełnych wątpliwości myśli.. a mimo to trudno mu było uwierzyć dowo-dom. czy udało mu się cokolwiek osiągnąć." staje się uporczywe." Nic nie jest trwałe." Ma potrzebę tworzenia struktur umys-łowych zapewniających ciągłość.. zastanawiając się nad tym. by jakiś projekt napotkał na jedną trudność lub doszło do kłótni z partnerem. gdy sygnały zbliżającego się sukcesu tak łat263 Helen Palmer . Atak zwątpienia może podważyć u Szóstki całą strukturę przeko-nań. które rozwinęły się w dziecińst-wie dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa w świecie zdominowa-nym przez niepewne autorytety. miast popadania w zniekształcający uwagę nawyk. Wystarczy niewielkie podej-rzenie. Do pewnego stopnia każdy początkujący w dziedzinie medytaq'i skłonny jest podważać własne przeżycia. łączących ponownie ze stanem myślenia. Wystarczy. czy też szczególnego zainteresowania siłą płynącą z możliwości wzniecania w mężczyz-nach pożądania seksualnego u kontrfobijnych kobiet." „Póki dzieci nie dorosną. Z punktu widzenia praktyk w skupianiu uwagi. bo przecieka dach. by całe miesiące stopniowego budo-wania zaufania zostały zaprzepaszczone. jakby fundamenty dobrze skonstruowanej budowli trzeba było zburzyć i odbudować. gdzie bardziej realne wydaje się kwestionowanie pozytywnych doświadczeń. Wiara to po prostu zdolność koncentracji na autentycznym pozytywnym doświadczeniu. Może to przybrać formę fałszywego wizerunku „supermana" u mężczyzny będącego typem kontrfobijnym. by kontynuować praktykę medytacyjną. Jeżeli jednak to inte-lektualne „Tak. Szóstka o nawykowo wątpiącym umyśle musi mieć w sobie wiele wiary. przedstawionym jego zmysłom. by zrekompensować poczucie stra-chu. by rozkwitły wątpliwości. szczególnie w otoczeniu i wyglądzie. wtedy przesunięcia uwagi (które u osoby medytującej sprzyjają zbliżaniu się do ustabilizowania jej w stanie niemyślenia) często prowadzą do powstania zapory z wy-soce wiarygodnych. Szóstka potrzebuje ciągłego potwierdzania: „Czy ja go kocham?" „Chyba tak. Podtypy Do podtypów zaliczamy te cechy. wiara nie polega na przyjmowaniu fałszywych obietnic ani na wykorzystywaniu woli. . jak i kobiety mogą koncentrować się na sprawach piękna.wszystkich dwunastu apostołów Tomaszowi dano najbardziej nama-calne dowody tajemnic. ale. Piękno to nacisk na estetykę. To tak. „Póki nie zrobię dyplomu.

ale szczególnie uwidacznia się w niemożności dokończenia podjętego zadania. ponieważ Szóstka nie wie. Zależało nam na ukończeniu studiów i wykorzystaniu nabytej wiedzy w kibucu w Izraelu. iż nie byłem nawet pewien. w której tkwi. Znaczna część podejrzeń znika. Co może pomóc Szóstkom w rozwoju? Szóstki często podejmują terapię lub praktykę medytacyjną. Czułość w sferze samoochrony Potencjalnej wrogości można się przeciwstawić zapewniając sobie stałą miłość innych ludzi. które z jej lęków są wyobrażone. po-nieważ mają za sobą liczne niedokończone przedsięwzięcia. Na studiach byłem aktywnym politycznie członkiem młodzieżowej gru-py syjonistycznej. z drugiej zaś jesteś bardzo krytycznie nastawiony do osoby ukochanej. póki nie wpadnę na to. Typowe proble-my. mam wielką ochotę sprzymierzyć się z klientem przeciw sytuacji. Więź ta trwa. Z jednej strony boisz się porzucenia. stwierdziłem z przerażeniem. że partner zrobi ci coś złego. jak wykazać klientowi błędy w jego 264 Punkt Szósty: Adwokat Diabla rozumowaniu. neutralnemu badaniu. by się ich bać. gdy zbliżasz się do nich zanadto i związki z nimi zaczynają się stabilizować. to ciągłe zmiany miejsc pracy. ponieważ się boją i ponieważ mają często kłopoty seksualne. które kojarzą z nierozwiązanymi obawami przed przejęciem steru. Należy do-pomóc Adwokatowi Diabła utrzymać uwagę w stanie ciągłej koncen-tracji na celach pozytywnych. gdy jakieś przedsięwzięcie zbliża się do szczęśliwego końca. że tak bardzo skupiałem się na naszym zamierzeniu. by nie odsunąć się od niego i staję się niezwykle wrażliwa na niewielkie oznaki jego wycofa-nia się. brak zaufania do autorytetów i współpracowników oraz wynajdy-wanie powodów. Obawy Szóstek należy traktować poważnie. Odra-czanie przybiera wiele różnych postaci. Gdy prowadzę terapię. Szóstki szukają pomocy. z którymi współpracowałem przez ponad trzy lata. gdy staje się zbyt bliska. Powstaje więź „my przeciwko nim". że alarm jest fałszywy. Warto dokonać drobiazgowej analizy obaw. Zaczynasz się wtedy obawiać. nawet jeżeli wydaje się. Bronisz się zostając „silnym" i nieco chłodnym. a które mają realne podstawy. Obowiązki społeczne Lojalność innych można sobie zaskarbić przestrzegając reguł i zo-bowiązań wrfiziedzinie zachowań społecznych.Zaczynasz naprawdę tracić zaufanie do ludzi z chwilą. Jeżeli ludzie nas lubią/ nie ma powodu. czy znam ludzi. Gdy przestałem myśleć o emigracji. by rezygnować. z jakimi osoby takie się zgłaszają. bez poddawania ich w . W tej fazie terapii muszę uważać. gdy poddajemy problem dokładnemu.

oczekiwanie ataku. Potrzeba uzyskiwania zgody co do reguł. Pomocne jest mówienie na głos o swoich obawach osobie zaprzyjaźnionej. kiedy myślenie zajmuje miejsce uczuć i pragnień. że trudności są większe niż naprawdę są.postępować w kierunku realistycznych celów zamiast radzić sobie z lękiem rzucając się w fał-szywe akty heroizmu. . • Doszukiwanie się ukrytego znaczenia ludzkich zachowań. Potrzeba sprawdzania. jakie jest stanowisko drugiego człowieka. • Poddawanie w wątpliwość cudzej czułości i komplementów. w momencie gdy wydaje się. Tak samo trudno jest Szóstce utrzymać się w nieprzerwanym działaniu. im mniejsza jest defensywność. „Cios padnie wtedy. opartemu na przesz-łych złych doświadczeniach. Potrzeba dowiadywania się. Wahania zaufania do osób. a następnie przypisywanie innym. by utrzymać się w stanie napięcia i czujności. zakładanie. • Potrzeba jasnego określania stanowisk. czy samemu nie żywi się uczuć agresywnych. Naprężanie się fizyczne. tendencja do unikania wszystkich danych. jak Trójce działanie przerwać. Musi także uświadomić sobie swoją tendencję 265 Helen Palmer . z którymi jest się związanym. czyja opinia jest neutralna. gdy będę nieprzygotowany". Wycofywanie się z powodu strachu.Enneagram do ulegania fałszywemu przekonaniu o porażce. • Powątpiewanie w możliwość uzyskania pomocy. tym silniej. mogącej dać wiarygodne informacje zwrotne oraz sprawdzanie swoich wniosków u kogoś. że się wycofali.krok po kroku . czy czyny innych zgodne są z ich deklaracjami. czy obawy mają realne podstawy. • Fizyczne kurczenie się i unikanie zabawy. • Dostrzeganie. • Potrzeba utrzymania kontaktu. • Sprawdzanie. że pojawiają się u nich następujące potrzeby: • Potrzeba sprawdzania. Czy ta druga osoba jest godna zaufania? Powątpiewanie w cudzą siłę lub słabość. • Sprzymierzanie się z ludźmi niekompetentnymi lub niewiarygodnymi po to. by uniemożliwić ruch naprzód.wątpliwość. Pomóc może Szóstkom uświadomienie sobie. że to inni są wrogo nastawieni. Adwokat Diabła musi .

by znaleźć wyjście. Poszukiwanie aprobaty autorytetu przed podjęciem kroku. Spostrzeganie terapeuty na przemian jako geniusza i jako nieradzącego sobie z zadaniem. stwarzać dysonans poznawczy między lękami a pozytywnymi wynikami. by przypominać sobie rzeczy przyjemne. Mówienie i analiza zastępujące działanie w oparciu o wrażenia płynące z dała i emocji. 266 Punkt Szósty: Adwokat Diabła • Wykorzystywanie bujnej wyobraźni. że łatwiej przypomina się sobie przykrości niż przyjemności. • Zdawanie sobie sprawy z tego. poczucie tępienia. Fantazjowanie na temat wybitnych dokonań blokuje Szóstkom możliwość podejmowania realistycznych zamiarów. • Mówienie bez przerwy. Lęk przed byciem lepszym od rodziców. że próba zmiany jest zbyt trudna. działają bowiem na zasadzie pamięci negatywnej. • Chęć intelektualnego przewyższenia tych. • Rosnące poczucie zwątpienia w samego siebie. Uważanie. • Megalomania. która w sumie jest pozytywna. • Poczucie narastającej bierności w miarę pozbywania się lęków. • Podejrzewanie przywódców zamiast poszukiwania obszarów zgodnych. którzy mogliby sprawy pchnąć do przodu. Powinny wyobrażać sobie i rozmawiać o pozytywnych tego wynikach.• Brak zaufania do swoich reakcji „z brzucha". Szóstki powinny pamiętać o tym. Pozwalanie na to. by głowa wzięła górę nad sercem. że to inni wątpią w umiejętności Szóstki. powinny wyolbrzymiać sobie w wyobraźni skutki negatywne po to. że mogą pojawić się u nich następujące reakcje: • Podejrzliwość wobec potencjalnych źródeł pomocy i wynikającej z niej chęci działania w pojedynkę. • Co Szóstki powinny sobie uświadomić? W miarę wycofywania uwagi z nawykowych sposobów myślenia Szóstki powinny zdać sobie sprawę. łatwo ulegające projekcji tak. wreszcie poczucie. 267 . Jeżeli uwaga zablokuje się na najgorszych możliwych konsekwencjach. • Skłonność do skupiania się na negatywnych detalach sytuacji. że praktykowanie medytacji pozbawia na zawsze ochoty do rywalizacji. że wydaje się. • Pojawianie się lęków przed sukcesem.

tworząc przy tym wyidealizowany obraz przyszłego społeczeństwa. wiecznego dziecka. Kłopot powstaje wtedy. że nie słyszy-my uwag tych. toteż poszukują środowisk i ludzi podtrzymujących ich poczucie własnej wartości. Narcyz tak był zajęty podziwianiem swego urodziwego odbicia w tafli wody. Światopogląd Siódemek był bardzo wyeksponowany w rewolucji kontrkultury lat sześćdziesiątych. co najlepsze. gdy tak bardzo jesteśmy przekonani o swojej wyjątkowości. którzy stanowią zwierciadło obiektywnej prawdy. jak nimfa woła jego imię. Jest to także punkt Narcyza. Typowa dla punktu Szóstego (podstawowego dla Siódemek) paranoja nie dochodzi do głosu. zgrupowane po lewej strome Ennea-gramu. że się boją. krążył w ich żyłach. 268 Punkt Siódmy: Epikurejczyk Każdemu potrzeba trochę zdrowego narcyzmu. a głos jej pozostał tylko echem. Gusta mają ^ubtelne i chcą czerpać z życia wszystko. młodzieńca. Szóstki. nad-miernie przygotowują się do przyszłych wydarzeń poprzez czujne przeszukiwanie otoczenia. stosują trzy różne strategie radzenia sobie z dziecięcym lękiem. którego pokochała nimfa Echo. W obliczu konieczności pójścia na woj-nę czy podjęcia bezsensownej pracy dzieci-kwiaty wycofywały się z przyjętego sposobu życia. Nie wyglądały na prze-straszone. uciekając w nieograniczone możliwości. Piątki uciekają od źródła lęku. Epikurejczycy przekonam są o własnej doskonałości. jakie daje wyobraźnia. zwracając się ku prostocie i sobie samym. Lubią być w dobrym nastroju. Poszukują przygód i mają wysokie oczekiwania. W epoce dzieci-kwiatów ideały Siódemek zostały rozbuchane. Siódemki zaś sprawiają wrażenie niewzruszonych i zbliżają się do ludzi. a nie krew. W obliczu budzących lęk doświadczeń wczesnego dzieciństwa Siódemki rozpraszały obawy. tak jakby szam-pan. Nie odpowiedział. Siódemki nie dawały odczuć.12. . Wszyscy powinni docenić swoje unikalne zalety i wartości. usiłu-jąc ich oczarować i rozbroić swoją przyjemną powierzchownością. oddanych bez opamiętania planowaniu i zabawie. Sześć i Siedem. które znajdują się w punkcie podstawowym. że nie słyszał. Siódemka to punkt Piotrusia Pana. Nastawieni są na doznania szczytowe. o ile uda im się ukierunkować swoje myślenie na wizjonerskie plany przyszłych sukcesów. Sprawiają wrażenie pogodnych lekkoduchów. Punkt Siódmy: Epikurejczyk Osobowość nabyta Esencja GŁOWA SERCE Cecha dominująca:Namiętność: Planowanie ŻarłocznośćWyższy stan umysłu:Cnota:Praca Wstrzemięźliwość Cechy drugorzędne Seks: Kontakty z innymi ludźmi: Ochrona siebie: Podatność na sugi Poświęcanie się Obrońca rodzinyestie Dylemat Punkty: Pięć.

Jeżeli możliwość A się wyczerpie. Dążąc do rzeczywistości wyidealizowanej i nie mogąc jej stworzyć dzieci-kwiaty zmieniły swoje nastawienie. rany!" czy „Cieszę się. zapewniając wybitnie satysfakcjo-nujące życie. pozytywnych emocji. gdy wszystkie najbardziej ko-rzystne perspektywy połączą się. by „płynąć z prądem" przekształciła się w taki sposób organiza269 Helen Palmer . zawsze mamy B. po co w ogóle żyć? Po co się zadręczać problemami. Sprawy. wokół których skupiona jest zazwyczaj uwaga Siódemek to: • Potrzeba utrzymania wysokiego poziomu pobudzenia. Ceniono to. który „w danej chwili wydaje się naj-lepszy". a nie na ewentualnych kon-fliktach między konkurencyjnymi firmami. że życie nie zna granic. • Trzymanie w zanadrzu wielu opcji. . co w jednostce unikalne. Czło-wiek godzi się na ten wariant. by nie angażować się w jedną linię działania.W miarę postępu rewolucji ujawniły się ciemne strony świato-poglądu Siódemek. a to doprowadziło do narcystycznej koncentracji na sobie.Enneagram cji swojej uwagi. że umożliwia szczególnie twórcze sposoby rozwiązywania problemów i dopaso-wywanie do siebie pozornie antagonistycznych punktów widzenia. Siódemce taki plan może się wydawać całkiem oczywisty. przy którym opcje negatywne odpadają mimocho-dem. planowanie. Zaw-sze można znaleźć w nim coś ciekawego. że jestem sobą". eliminując nudę i cierpienie. prze-chodząc do radykalnego subiektywizmu. Rozmowy. Zaletą takiego sposobu koncentracji uwagi jest to. Zatrzymano się na poziomie płytkich wglądów. gdy można pójść naprzód? Żywotność płynąca z takiego przekonania o szansach życiowych wzmacniana jest przez zwyczaj trzymania w zanadrzu kilku opcji i zabezpieczania swoich zobowiązań planami rezerwowymi. Skupi się wtedy na podo-bieństwie celów i zadań w obu pracach. by zwiększyć przyjemność życia. • Zastępowanie głębokiego kontaktu przyjemnymi alternatywami intelektualnymi. zawsze jest jeszcze plan C. Wiele działań. wiele ciekawych zajęć. Za każdym zobowiązaniem stoi kilka innych możliwości. wyrażanych stwier-dzeniami typu „O. ponieważ wierzą. a z tego może wyniknąć D. rozważania. że w jakiejś bliższej lub dalszej przyszłości rozwinie się ich wielki plan. Reguła lat sześćdziesią-tych. Siódemki podtrzymuje przekonanie. Strategią obronną Siódemek jest planowanie przyszłości według różnych opcji po to. Świat nar-kotyków zajął miejsce dążenia do zmiany świata zewnętrznego. Jeżeli życie nie jest pełne przygód. Miejsce rzetelnego wysiłku i pracy zajęło psychologiczne gadulstwo i atrakcyjne formy ucieczki. Siódemki mają (spośród wszystkich typów) najbardziej optymistycz-ny światopogląd. można się zająć rezerwo-wym planem B. a C stanie się zbyt nudne. Siódemka może pracować w jednym sklepie obuwni-czym i jednocześnie rozważać możliwość podjęcia podobnej pracy w konkurencyjnym sklepie po drugiej stronie ulicy. Jeżeli coś w B nie wychodzi. Jeżeli plan A spełznie na niczym. Potrzeba stałego przeżywania intensywnych.

że inni godzą się na to. Trójki chcą rządzić. Dowodem na to. „Chcę wiedzieć. Unikanie bezpośrednich konfliktów poprzez uniki. Chcą się skoncentrować na jednej drodze zawo-dowej. choć zajmują tę samą „rywalizacyjną pierwszą ławkę"." Wolą pracować bez ustanku przez kilka dni. Psychologiczna różnica miedzy uzależnioną od pracy Trójką a prawdziwie narcystyczną Siódemką polega na tym. Powierzchownie przypominają Trójki w swojej chęci rywalizacji i wygrywania. a w zanadrzu czekały alternatywne opcje. Pragną także. Siódemki.praca to jedna z wielu rzeczy. ponieważ dla nich miarą sukcesu jest szacu-nek i uznanie innych. że Trójka bu-duje swoje poczucie własnej wartości na rzetelnych . Chcą wiedzieć. Taki styl koncentracji uwagi może prowadzić do: . ale nie muszę się sprawdzać. gdy utożsamia się je z ich zawodem. chcą przede wszystkim „robić coś ciekawego . piszę wiersze. którymi się zajmuję". że coś się osiągnęło jest zaistnienie wielu atrakcyjnych możliwości i osiągnięcie szczytu bez przygwożdżenia jednym konkretnym zobowiązaniem. by walczyły w najlepszej konkurencji. poczucie bezpieczeństwa. potrafię robić wszystko. by zdobyć pierwsze miejsce. 270 Punkt Siódmy: Epikurejczyk Trójka i Siódemka wyglądają podobnie Siódemki mają wiele energii i potrafią ciężko pracować. Siódemka to typ lękowy poszukujący kontaktu z ludźmi. by kupić atrakcyjny samochód. a także do . że mnie na to stać. by piąć się ku szczytowi drabiny rywalizaqi." Chodzi im o utrzymanie doskonałego poziomu w takich dziedzinach. choć nie chcą nad nimi władzy. „Biegam. które są tego godne.• Wdzięk jako pierwsza linia obrony. Dowodem. nie chcą jednak ograniczać swych zaintere-sowań po to. by w każdym zobowiązaniu była jakaś możliwość wycofania się.umiejętności syntetyzowania niezwykłych powiązań i wynajdywania paralel między pozornie sprzecznymi. Z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora punkty te mogą sprawiać wrażenie podoOnych. „Nazywanie mnie lekarzem ogranicza mnie. jednak leżące u ich podstaw światopoglądy różnią się. niż tylko tym. tytuły i prestiż. o ile spra-wa je interesuje. bądź niepowiązanymi punktami widzenia. gotuję. Jestem czymś o wiele więcej.racjonalizacji swoich tendencji do ucieczki od zadań trudnych czy narzucających ograniczenia. by inni je szanowali." Siódemkom o wiele mniej za-leży na zdobywaniu szczytów. Nie lubią. szczególnie jeżeli zajmuje to zbyt wiele czasu lub trzeba przy tym wejść w kontakt z osobami nie darzącymi ich szacunkiem. by zarobić na wyjazd niż po to. i na pewno zależy im na tym. by uzyskać potwierdzenie własnej doskonałości w oczach innych ludzi. • Styl koncentracji uwagi polegający na wiązaniu i porządkowaniu informacji tak. że wspinaczka była skuteczna. są: odpowiedni wizerunek. Rozwiązywanie konfliktów poprzez dogadywanie się.

W pewnym sensie narcyści cier-pią mniej niż Trójki z powodu braku szacunku innych ludzi. że jestem Siódemką i o tym. ponieważ chodzi im 271 Helen Palmer . czy wypijając filiżankę gorącej herbaty. Brak na ogół gory-czy. Siódemki same w sobie znajdą pocieszenie. obiek-tywnie rzecz biorąc. we wszystkim bytem w stanie utożsamić się z nimi oprócz tej historii ze strachem. gdy już wpadnę w jej ręce. choć równie silnie pragną dobrej opinii innych. Ich opowia-dania o tym okresie przypominają wesołe książeczki z obrazkami: chłopczyk na huśtawce. ponie-waż mogą się pocieszyć własnym towarzystwem i ponieważ przeko-nani są.osiągnięciach. myślałem z prawdziwym przerażeniem o tym. Wiedząc. a gdy skończyłem dziewięć. Nie muszą ciągle się wysilać. „Ja" Siódemki jest wielowymiarowe i wieloma różnymi drogami może podążać. Ale potem przypomniałem sobie jak to było. Dużo myślałem o tym. że mama zrobi mi awanturę za spóźnienie. Po prostu nie widzę siebie w ten sposób." Nawet gdy. Z „dołkiem" można sobie poradzić idąc na spacer za miasto. by zdobyć szacunek innych ludzi. Więc gdy nadeszła już pora kolacji. traktują cudzy szacunek jako wierne zwierciadło własnej wartości. póki się nie ściemniło. że jestem sobą. mama zadzwoniła na policję i oni 272 Punkt Siódmy: Epikurejczyk . Uwaga skupiona jest na robieniu bardzo dobrze jednej rzeczy. Natknąłem się wtedy na grupę dzieciaków grających w piłkę nożną i po prostu zacząłem grać z nimi. ale o to. ponieważ według Trójki jej wartość w oczach innych zależy od wybitnego wykonania zadania. dlaczego w tym punkcie odnajduję siebie. Trójki pracują nad miarę. że odrzucono je nie z ich winy. Siódemki. Prawdziwe „ja" może nie istnieć. Tło rodzinne Siódemki mają miłe wspomnienia lat dziecinnych. racjonalizując.Enneagram nie o to. W scenariuszach zawierających wspomnienia obiektywnie niedobre można wyczuć postawy typu: „Postanowiłem sam być inny". ponieważ „Życie jest fajne. gdy zgubiłem się w drodze powrotnej z nowej szkoły. czytając dobrą książkę. już o niej zapomniałem. a ja cieszę się. niewiele pozostaje w Siódemce nienawiści czy oskarżeń. Gdy po raz pierwszy przysłuchiwałem się wywiadom z grupą Siódemek." Jeżeli inni nie dostrzegają ich wewnętrznych zalet. by nie pójść na dno". scenariusz był niekorzystny. co się stanie. „Mój ojciec wykradł nas matce. by mieć dobre samopoczucie. Miałem wtedy osiem lat. dziewczynka w fartuszku. że los im sprzyja. wychodząc na słońce. istnieją jednak referencje. czy „Wynajdywałem sobie zajęcia.

Wiedziałem. przeszła do porządku dziennego nad powodami ucieczki. który zapewniał mi maksymalne pole manewru. który dąży do przyjemności unikając bólu. a praca miesza się z wyobraźnią i zabawą intelektualną. Oboje rodziców darzyłem miłością i spędziłem typowe dzieciństwo na wsi. przypomniałem sobie mecz. ale wiedziałem. Siódemki pamiętają ze wczesnego dzieciństwa bardzo wiele zda-rzeń o wydźwięku pozytywnym.Enneagram wzięcie potrafi jednocześnie zachwycić się falowaniem kobiecych włosów w blasku słońca czy zafascynować cieniami na ścianie. by pracować tylko do momentu. Tutaj mamy do czynienia z przeciwnym kierunkiem skrzywienia uwagi niż ten. aż będzie po wszystkim. skupiając się na podniecających przygodach. ale wolą jednocześnie zajmować się trzema czy czterema sprawami. Po czym zacząłem przyglądać się światłom odbijającym się w tylnej szybie.po mnie wyjechali. opo-wiadałem sobie historyjki i nie lubiłem za bardzo. a paranoidalny sprzeciw wobec męskiego autorytetu ma wydźwięk stonowanego buntu. by następnie przełączyć się na robienie czegoś innego. opisywał tylko te rozgrywki. zdałem sobie sprawę z tego. zaznałem wiele miłości i wsparda. Projekty rzadko realizowane są w sposób wyłączny. Nikt mi nie robił krzywdy. na które by się nie zgodził. Realizując jakieś przedsię273 Helen Palmer . ze jestem inte-ligentniejszy od ojca. zanim nie pojawi się nuda czy zew obowiązku. który zaczął trenować karate dla samoobrony. który charakteryzuje Szóstki: Adwokat Diabła stara się zapamiętać to. że ja szybciej myślę. Pamiętam. Cho-dzi o to. by zawsze utrzymać dobry nastrój. Siódemki potrafią pracować bez końca. Dziewczyna. zapamiętuje raczej to. Gdy byłem sam. ja natomiast mogłem tkwić w swoich rozmyślaniach i grać tam w piłkę. co mam robić. w których zdobywał najlepsze pasy. Mają tendencję do faworyzowania matki. że mogła ze mną zrobić co chce. . że musiałem jechać prawie sześć kilo-metrów na rowerze. która w wieku lat piętnastu uciekła z domu. by się zobaczyć z kolegami. co chciałem. co on chce. i pogrążyłem się we wspomnieniach. Gdy byłem w szóstej klasie. jak jechałem do domu w radiowozie. które naprawdę miały miejsce. podczas gdy Epikurej-czyk. gdy ktoś mi mówił. Pomijałem te elementy. Siódemka ma w głowie listę wszystkich ciekawych zajęć. zdarzeń. robiąc dosłownie w majtki ze strachu. Nie przeżywa depresji. Udawało mi się zdobyć jego zgodę na wszystko. Kochałem go. co najgorsze. a następnie namawiałem go do przyjęcia takiego wariantu tego. Pewien chłopiec. Harmonogramy i plany Dzień zawsze jest pełen możliwości. a każde poważ-niejsze przedsięwzięcie jest jedynie przerywnikiem między kolejnymi miłymi zajęciami. Uwaga odwraca się ku pozytywnym wspomnieniom. co najlepsze. Jedyny problem polegał na tym. kiedy nie odczuje się pierwszych oznak zmęczenia.

czy się w nie aktualnie angażuję. niszczy poczucie nie-ograniczonej niczym przyszłości. Chodzi o to. więc wszystko udaje mi się upchnąć. niż angażowanie się w jedną sprawę. muszę przełożyć porąiposiłku. Możesz pójść pograć w siatkówkę. Siódemki łakną przeżyć i wolą niewielkie kęsy tego. Myślenie w kategoriach opcji Przez to że Siódemka stale dopasowywuje różne opcje. Bardzo szybko zmieniam plany. w których jeszcze nie byłam. co cię najbardziej pociąga i robisz to. że ciągnie Cię następna rzecz. w skład których wchodzą muzyka. O ile w zanadrzu jest zawsze kilka opcji. rodzinę i rozrywki. wiem. Mam czas na pracę. O wszystkich tych zajęciach myślę nieustannie. by nie mieć zbyt pełnego żołądka. Łatwo dawać niezobowiązujące obietnice. mam w odwodzie zajęcia zastępcze. bieganie i żeglo-wanie po zatoce. Nie ma nigdy powodu do przygnębienia czy chandry. jak moja skrytka ze słodyczami. gdy nie sposób jej zmieścić w progra-mie dnia.Zawsze z przyjemnością przeglądam informator w gazecie niedzielnej. nieza-leżnie od tego. by niczego nie przeoczyć. co najlepsze. kupić sobie coś do podgryzania i wyjść w poszukiwaniu czegoś innego. kto w mojej rodzinie ma czas wybrać się tam ze mną. gdy wszystkie te rzeczy mógłbyś robić jednocześnie. Jest to dla mnie równie ważne. nawet wtedy. możesz się ubrać i wyjść do kina albo możesz pojechać za miasto na całodzienną wycieczkę rowerową. Podane są w nim wszystkie imprezy na kolejny tydzień. Trzeba tylko włączyć się w ożywczy prąd wartościowych zajęć. Cho-dzi o to. ponieważ wszystkie one jakoś się w jej umyśle łączą. Stale myśli o kilku na raz. ponieważ wszystko. Jeżeli jakiś plan spali na panewce. Jest tam cały zestaw ciekawych zajęć: czterogwiazdkowy film. trudniej o trwałe zobowiązania. że życie niesie z sobą nieograniczone możliwości. . 274 Punkt Siódmy: Epikurejczyk Mój prywatny harmonogram jest niesamowity. muszę poukła-dać na nowo te wszystkie schematy i plany. które mam w głowie. Słodycze chowam w dolnej szufladzie biurka w pracy. ma się pełne optymizmu przekonanie. by „płynąć z prądem". Jeżeli pojawi się okazja spotkania z przyjaciółmi. Wybierasz wtedy to. co trwałe. gdybym miała akurat ochotę pobiegać. Najlepiej jest wtedy. póki nie czujesz. tam też chowam informator z niedzielnej gazety. że bardzo różne kierunki działania wydają się do siebie podobne. Tak się dziwnie składa. bo właśnie poczułem lekkie znudzenie. Są na przykład restaurade. gdzie mogę znaleźć jakieś „słodkie" zajęcie. by można było rozważyć w duchu każdą możliwość. kupić bilet. by zawsze mieć w zanadrzu kilka opcji. potrafię też wcisnąć trochę pracy między wspólne muzykowanie z przyjadółmi i późną wizytę w restauracji. Chcę wiedzieć. nigdy nie może się naprawdę zaangażować w jedną rzecz. Na wszystkie mam ochotę. Dobrą ilustracją intencji kryjących się za harmonogramami i pla-nami Siódemki jest hasło lat sześćdziesiątych. dziesiędogwiazdkowa restauracja. Zdarzało mi się pójść do kina.

choćby się w międzyczasie stradło ochotę na przyjście. Podobało mi się to. którym się zajmujesz. i Szóstka mają kłopoty z produktywnością i z kończeniem rozpoczętej pracy. że wolą burzę mózgów niż ograniczającą. W ten sposób mogę jednocześnie zgadzać się z Tobą i trzymać otwarte moje własne opcje. by nawiązać bliskie kontakty z różnymi mężczyznami.powiedzmy . ponieważ wszys-tkie były moje. pewne rzeczy. To. mój mąż ma wciąż nowe pomysły i zmusza mnie do aktywności. rozdzieli-łam swoje obszary problemowe między trzy lub cztery różne formy terapii. złożony system. jak to się ma do . Z początku. mozolną pracę. ale lęk przed byciem obserwowanym ukrywają przed sobą czarującą rozmową i miłym sposobem bycia. Siódemki mają podobne kłopoty z działaniem. i to w sposób poważny. Od kilku już lat jestem zamężna. przypominają mi podobne myśli zawarte w innych syste-mach. Należy przestrzegać zobowią-zań i starać się przychodzić punktualnie. to te punkty Twojego opisu systemu Zeń. Wszystkie problemy wydały mi się powiązane. Dla niej natomiast każdy wgląd i każde podejście nierozerwalnie wiąże się ze wszystkimi pozostałymi. zaj-mujące i chętne do zabawy. To. że ten nawykowy sposób koncentracji uwagi sprawia wrażenie podą-żania w kilku kierunkach na raz. ale nie przywiązuję zbytniej wagi do Twoich słów.Enneagram Z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora ta Siódemka prawdo-podobnie zanadto rozprasza się między liczne formy terapii i zbyt wiele kierunków działania. gdy próbowałam podjąć zobowiązującą decyzję. nie przejawiają one lęku. ze mogłam uzyskać różne formy pomocy. Nie trzeba mówić. . Enneagramu i gry w golfa. które współbrzmią z moimi zainteresowaniami i ja włączę to we własny. zastanowię się. o któ-rych mówisz. co mnie angażuje.jest paranoja. co ty mi opowiadasz o Zeń. Są towarzyskie i rozmowne. W końcu pracowałam nad moim związkiem z narzeczonym. że opowiadasz mi o jakimś nowym systemie. o których Ty nie masz pojęcia.biegów maratońskich. Siódemki powiadają. Siódemka ta może więc zgodzić się w pełni z jednym ze swoich tera-peutów i jednocześnie pójść za radą drugiego. by przepracować sobie pewne wzor-ce zachowania. Jeżeli ja zainteresuję się Zeń. na przykład o Zeń. To zamiłowanie do rozmów i rozważań intelektualnych można by też odczytać jako przejaw zastępowania czynów słowami. włącza maleńkie lampki w sześciu czy siedmiu obszarach moich zainteresowań. Powiedzmy. I rzeczywiście. 275 Helen Palmer . Poziom emocjonalny bywa kłopotliwy. Wtedy zaczęłam poważnie myśleć o tym. choć czasem sprawiały wrażenie arbitralnych. które ujawniałam w kontaktach z moim narzeczonym. Więc gdy Ty wnikasz w szczegółowe rozważania na temat tego systemu filozoficznego. Urok i mędrkowanie Choć rdzeniem dla Siódemek . I Piątka. Nie widziałam w tym nic sprzecznego z naszym wzajemnym zobowią-zaniem do zachowania wiemośd.Na poziomie praktycznym zawsze umiałam dokonywać wyborów. Zgadzam się oczywiście z To-bą.tak jak dla Piątek i Szóstek .

Wyraźnie widać. wdzięków i „współ-uczestniczenia w tym. Siódemka pragnie adoracji ludzi ciekawych. Siódemkom 276 Punkt Siódmy: Epikurejczyk trudno się ograniczyć do jednego przedsięwzięcia. Poczucie wyższości/poczucie niższości Poszukiwanie wysokiego poziomu stymulacji może służyć uciecz-ce. rozdmuchując swoje potencjalne możliwości tak. Pociąg do wszyst-kiego. bo oboje chcieliśmy zało-żyć rodzinę. I w końcu znalazłem ją i. stara się uchodzić za matematyka. kto mając szcze-gólną intuicję nie musi się wykazywać stopniami naukowymi. Wspaniała tenisistka. Starałem się znaleźć kogoś podobnego do siebie. co najlepsze". zaś Siódemka nie pamięta już jego imienia. a lęk ten maskują fascynacją wieloma problemami. że poszukiwałem jedynie kogoś. i wydawało mi się. Mamy więc teraz dzieciaki i jest nam naprawdę dobrze. ponieważ przy dosta-tecznie czarującej autoprezentacji i nieświadomym naginaniu defi-nicji mistrzem matematyki może się wydawać ten. co sprawia przyjemność. wspaniała w łóżku i myśląca o wszystkim. którzy byćmo-że mniej są przyzwyczajeni do kwiecistości. zasługującym na uznanie i wsparcie. jak bardzo jest skoncent-rowana na sobie. że jest kimś lepszym intelektualnie i. na moje utrapienie. kto nie byłby nudny.Enneagram która zdała sobie sprawę z tego. szczególnie w chłodnym świetle dnia. Potrzebne mi jest to chodzące lustro. Kocham swoje życie i to. Człowiek o patologicznie rozwiniętym narcyzmie po prostu założy z góry. w którym mogę zobaczyć. Narcystyczna Siódemka unika zdemaskowania. Natomiast w Siódem-ce. co robię. kto chciałby się ze mną pobawić. która zaczyna już rezygnować ze swego neurotycznego przeko-nania o należnych jej szczególnych względach. Nie mogłem znieść tego. Siódemki uchodzą nieraz za szarlatanów. Przy bliższym przyj-rzeniu się pryskają sztucznie rozdmuchane wyobrażenia na temat wrodzonych. gdy w istocie kryje się za nim ucieczka przed cierpieniem. sprzyja jednak także intelektualnemu zaciekawieniu i twórczym poszukiwaniom. więc postanowiłem się oświadczyć. że biegnąc tak szybko ku przyjem-nościom w rzeczywistości ucieka od cierpienia. gdy przygoda ostatniej nocy idzie w niepamięć -nowy przyjaciel dzwoni. Bardzo trudno mi było znaleźć kogoś. Wzbudzają oczekiwania w tych. ponieważ są atrakcyjne i pragną uwielbienia. tylko nie o mnie. też chyba jest Siódemką. znajdziemy osobę. co za tym idzie. odczytują jako prąd pozytywny. szybko jednak nudzą ją powtórzenia. . że jest taka utalentowana i w tyle rzeczy zaan-gażowana. 277 Helen Palmer . gdyż zawężenie uwagi wydobywa na jaw obiektywne zdolności.Siódemki obawiają się zbytnio zagłębiać w jedną konkretną rzecz. jak bardzo potrafię być skoncentrowany na sobie. by sprawiały wrażenie realnych. szczególnych zalet. Ma pewne zdolności w kierunku matematyki.

kto nie nadąża. gdyby komisja nie zawęziła tematu. by zwracać uwagę na obiektywne umiejętności. że gdy nie mam całkowitej raqi. Poczucie własnej wartości można sobie podwyższyć zajmując się stale „zajęciami najlepszymi z możliwych". nasuwało myśl o następnej wielkiej szansie. jestem na tyle przytomny. Moja rozprawa obejmowała trzy dyscyp-liny i rozszerzałaby się bez końca. jaki ograniczony. nie pozostawiając wolnego czasu mię-dzy poszczególnymi „składnikami ciekawego życia". za jakiego siebie uważałem. że moja rozprawa nie zachwiała światem naukowym i że byłem doktorem nieznanej niko-mu dziedziny a nie geniuszem. Skąd wiedzieli. aniżeli mniema. Uwaga prze-skakuje w sposób niekontrolowany między kilkoma interesującymi opcjami i Siódemka jest „w kursie". Wybaczam głupotę lub w skrytości potępiam za popełnienie błędu. Omal nie wyleciałem ze studiów. kto jeszcze wczoraj wydawał mi się taki bystry? Uświadamiam sobie wtedy. I wtedy pozostaje mi jedynie spostrzegać ich jako naprawdę lepszych. niż było mi potrzeba do zaliczenia. Doskonałość w każdym calu. Jest tak bardzo przewidywalny. Wiem.Cierpienie narcysty polega na lęku przed zdemaskowaniem go jako osoby mniej wartościowej. Nudzi mnie to. kim chcieli zostać? Największe przybliżenie. U tych Siódemek. Gdy już wbiję sobie do głowy. Planuje sobie wtedy swoje zajęcia „na styk". że chce mi się krzyczeć. mając pięćdziesiąt punktów więcej. Nic nie szkodzi. że dostałem dyplom z wyróżnieniem: myślałenw tym. Wszystko. mam ochotę wyjść z pokoju. Zacząłem swoje studia od religioznawstwa." Albo też zbijam jego obiekcje kilkoma przeciw-stawnymi argumentami. że potrzebna mi była pomoc komisji. a pracę doktorską pisałem 278 Punkt Siódmy: Epikurejczyk z kultur Środkowego Wschodu. że postępuję narcystycznie wtedy. czy w rzeczywistości jestem gorsza?" „Kto w tym przypadku jest lepszy? Ja czy mój przyjaciel?" W stanach patologicznych odpowiedź zawsze brzmi: „Ja jestem lepszy". muszę być do niczego. Pojawiają się wew-nętrzne pytania: „Na jakiej pozycji stoję?". co ma do powiedzenia. „Czy jestem lepsza od tych. genialnym pomyśle. Nigdy nie mogłem zrozumieć jak ludzie mogą poświęcić się określonej karierze. czego się imałem. może jednak służyć przypomnieniu. Myślę sobie wtedy: „Jaki on głupi. Pogarda ta przyjmuje różne podstępne postade. z którymi zdarza mi się przebywać. to prototypowy człowiek Renesansu. sam zaś wydaję się sobie nikim. że mam do czynienia z kimś. Gdy znajomi wydają mi się szczególnie głupi i beznadziejni. . gdy przyszło złożyć maszynopis. Kartki mojej pracy wyglądały niepozornie w porównaniu z moimi zamierzeniami. Jak bliski przyjaciel może nagle wypaść tak źle? Jak mogę pogardzać kimś. by przyjrzeć im się raz jeszcze. Cechą diagnostyczną Siódemki. na jakie mnie było stać. niewypróbowanym podejściu. pytanie o względną wartość nadal pozostaje żywotne. które podjęły pracę nad sobą. która wpadła w tarapaty. jest gonitwa myśli. gdy zaczynam pogardzać oso-bą znajomą.

Negatywną stroną relacji Siódemek z autorytetami jest to. Najbardziej efektywne są wtedy. włączenie przedsięwzięcia w więk-sze zadanie. ani pod nimi.Enneagram wości. Władza osób na niższych stanowiskach zostaje w sposób automatyczny pomniejszona. Trzymają się pozytywnych opcji nie popadając w zwątpienie i szczególnie dobrze radzą sobie wtedy. gdyby poproszono ją wówczas o roz-patrywanie kolejnych pomysłów. wie-dzą o wszystkim tyle. Trójka będzie ciężko pracować niezależnie od tego. Początkowo autorytet traktowany jest po prostu jak ktoś. że mogą udawać. Mają miłą powierzchowność. żeby przeszła na stanowisko konsultanta do spraw planowania. czy pra-ca ta przynosi jej . Gdy już pomysł skonkretyzuje się. Byłaby bardziej wydajna. W środkowej fazie realizacji przedsięwzięcia ich zainteresowanie spada. który napotkał na trudności. Może z takiej pary powstać wyjątkowy zespół współpracowników. wobec kogo Siódemka czuje wrodzony szacunek. gdy skończy się faza wstępna i etap formułowania planów. że tracą zapał. są szczególnie trudne do przeżycia. w których nikt nie stoi ani nad nimi. jeżeli Trójka skłonna będzie wziąć na siebie funkcje kierownicze. i są dob-rymi mówcami. choć niepraktycz-nych pomysłów. radzenia sobie z ludzkimi oczekiwaniami czy zajmowania się zadaniami ruty-nowymi. Siódemka natomiast będzie mogła występować w roli doradcy i par-tnera. by rozbroić kontrolę autorytetu. dążący do miłych kontaktów po to. Siódemka uważa. Idee i teorie zastępują żmudną i ciężką pracę prak-tyczną i Siódemki często traktują pogardliwie tych. którzy są „mniej dalekowzroczni". W rzeczy-wistości jednak Epikurejczycy to ludzie pełni lęku. że może się dogadać z każdym. Jakakolwiek próba ograniczania wolności prowadzi zazwyczaj do ostrego sprzeciwu wobec autorytetu.Związki z autorytetami Siódemki chcą być jak równy z równym z osobami mającymi autorytet i wolą takie układy. bo utożsamia się z sukcesem przedsięwzięcia. a fazy końcowe. gdy pomysł kiełkuje lub jest gotowy do realizacji. Potrafią połączyć cele i zadania jakiegoś przedsięwzięcia z innymi stanowiskami teoretycznymi. Pozytywem relacji Siódemek z autorytetami jest to. sam zaś na ogół reaguje życzliwie na jej dobrze wyartykułowane poglądy. że wiedzą więcej. nawiązywać kontakty robocze ze współpracownikami i promować swoje pomysły. Przykład związku z autorytetem: Siódemka i Trójka (Epikurejczyk i Wykonawca) Oba typy wkładają w swoje przedsięwzięcia wiele energii. Siódemka cierpi z powodu nadmiaru rutyny i zawężania możli279 Helen Palmer . bez konieczności brania na siebie odpowiedzialności. gdy praca dopiero msza lub gdy trzeba podtrzymać wiarę w projekt. że doskonale potrafią poprawić nastrój grupy. w których opcje są ograniczone do minimum. Trójka czyni tak. pracujące-go w niepełnym wymiarze godzin. nawiązywanie kontaktów z kooperantami lub o to. Siódemkę zaś popycha zainteresowanie i okazja penetracji nowego terenu. kto stanie jej na drodze do celu. Siódemki nieraz natarczywie bronią ciekawych.

dopóki nic się nie zawali. w miarę jak Siódemka stara się. Jeżeli szefem jest Trójka. Jeżeli szef-Siódemka wprowadzi fascynujące.przyjemność czy nie. szczególną niechęć odczuwając wobec koniecz-ności wydawania i egzekwowania poleceń. nie zakwestionuje pozor-nie uległego postępowania swego podwładnego. Trójka szuka uznania i pieniędzy w banku. że podwładni także utożsamiają się osobiście z suk-cesem firmy i będzie od nich oczekiwać maksymalnej wydajności. działań innowa-cyjnych i zachęcania innych pracowników. Gdy to się nie uda. a Siódemka wynagrodzić ją premią czy uznaniem. ma trochę rozumu. by nie stracić zainteresowania zada-niem. Jeżeli przedsięwzięcie posuwa się do przodu. będąca w roli podwładnego. Oba typy obdarzone są umiejętnościami społecznymi i potrafią publicznie zareklamować swoje przedsięwzięcie. Jeżeli szefem jest Siódemka. Zespół bę-dzie kwitł. 280 Punkt Siódmy: Epikurejczyk Jeżeli Siódemka. chętnie zakłada. by wy-równać straty i wykorzysta wszelkie struktury organizacyjne. lubi swoje zadanie. dobrze jej się będzie pracowało z szefem gotowym wziąć na siebie napięcie i ciężar związany z pełnym zaangażowaniem. gdy może wyko-rzystać swoje zdolności do twórczego planowania. aby przywołać szefa do porządku. ani Trójka. że można być jednocześnie w dwóch różnych miejscach. Każdy z nich prze-konany jest o słuszności własnego stanowiska i będzie chciał skłonić innych do przyjęcia jego punktu widzenia. na przykład podsuwając to samo sprawozdanie w dwóch różnych sytuacjach czy ucząc się. zaczną wychodzić na jaw różnice między celami stawianymi sobie w pracy przez Trójkę i Siódemkę. zamazujące kierunek zamierzeń. Gdy jednak przedsięwzięcie bezpiecznie ruszy z miejsca. Trójka weźmie na swoje barki dodatkową odpowiedzialność. Siódemka zaś chce swobody. Jeśli Trójka skłonna jest także dążyć do wydajności kosztem jakości. je-żeli w każdym będzie się o połowę krócej. Siódemka naj-bardziej się przydaje we wstępnych fazach pracy. choć kontrower-syjne opqe. Trójka bę-dzie zadowolona z jej udziału w zespole. o ile jej wysiłki spotkają się z szacunkiem i zaistnieją widoki na awans. nie będzie się chciała zajmować kon-trolą podwładnych. . Jeżeli Trójka. jeżeli Trójka potrafi wprowadzić w życie ideały szefa. Siódemka natomiast będzie pracowała równie ciężko. postara się nadać ogólnym dyrektywom postać roboczego regulaminu i poradzi sobie z negatywnymi informacjami zanim do szefa dotrą. zmniejszając tym samym ryzyko konfrontacji. dotyczące czasu i wysiłku w sposób mistrzowski. występująca w roli podwładnego. W efekcie wytyczne mo-gą się stać zbyt ogólnikowe i zbyt przeintelektualizowane. by każdy czuł się równorzędnym członkiem zespołu. Trójka oczekuje wydajności jak w maszynie. chyba że zmusi je do tego jakaś skarga. O ile Siódemka trzyma się wytycznymi i nie wprowadza zbyt daleko idących zmian. Siódemka zaś poczuje się ograniczana tymi celami i zacznie naginać reguły narzucone przez szefa. o lepszej strukturze i dającej możliwość awansu. o ile będzie to dla niej zabawne. Trójka-podwładny naj-prawdopodobniej zwróci się wprost do odpowiedniej komisji. Trójka skłonna będzie poszukać innej pracy. Siódemka w roli podwładnego będzie omijać stawiane jej wyma-gania. ani Siódemka nie zainteresują się kontrolą jakości.

jak krzesła czy stoły. Można dostrzec szczególną sprzeczność między ideałami radykal-nego subiektywizmu. To. ponieważ tam najlepsze as-pekty każdej możliwości mogą zetknąć się w sposób całkiem wiary-godny. gdzie każda jednostka szanowana jest jako uni-kalna istota. że wypełnia ona luki wynikające z braku rzetelnej informacji fantazjami i ideami. że Siódemka jest wolnym strzelcem. większość jednak ogranicza się do jednej tylko.Idealizm i futuryzm Siódemki są równie antyautorytarne jak każdy prawdziwy para-noik. przez co niepotrzebne są auten-tyczne treści i głębia. Te z kolei tworzą wy-idealizowany obraz własnej osoby. a poczuciem wyższości Siódemek wobec innych ludzi. ale zamiast dążyć do bezpośredniej konfrontacji wolą przy281 Helen Palmer . by czuć się w obu dziedzinach kompetentna. odpowiedzialnym jedynie przed samym sobą. że przy niewielkim wysiłku. a ja będę robił swoje" oznacza w istocie. dodając doń w wyobraźni inne przyjemności. Potrafi dostrzec. Potrafi delektować się najlepszymi cząstkami przesz-łości i przyszłości wraz z aktualnym smakiem posiłku. że umysł jest jego najlepszym przyjacie-lem. Twierdzi. podczas gdy Siódemka uważa. Następująca wypowiedź pochodzi od Siódemki będącej zawodo-wym futurologiem. Najlepsza część posiłku ma miejsce zanim go podano. biorąc pod uwagę przyrodzone. które zdają się niezwykłe ludziom myślącym bardziej konkretnie. co ma się wydarzyć. pojawia się w umyśle w postaci słodkich wyobrażeń. że matematyka i muzyka pasują do siebie. potra-fią wymyślać genialne rozwiązania prozaicznych problemów i za282 Punkt Siódmy: Epikurejczyk puszczać się w takie głębiny wyobraźni. Ponieważ z natury dysponują bardzo giętką uwagą. że og-romnie dużo radości sprawiają im dziedziny wymagające twórczego myślenia. szczególne utalentowanie. ponieważ można wtedy w wyobraźni smakować wszelkie wyborne kombinacje dań. co mam robić". jest w stanie opanować mu-zykę i matematykę w ciągu kilku miesięcy. doświadczenie to może znacznie rozszerzyć. Wskutek wyidealizowania swego obrazu wydaje jej się. nie musi więc w żadną z tych dziedzin inwestować wysiłku. Siódemki twierdzą. nie mów mi. tak namacal-nych i wiarygodnych. Znaczną część swoich przyjemności czerpie Siódemka z plano-wania i przewidywania przyszłych zdarzeń. Szcze-gólnego znaczenia nabiera to. Planowanie nie musi oznaczać ucieczki. a nowe pomysły . że każdy z nas być może obdarzony jest unikalnymi zdolnościami. że wschód ten oglądał w gronie blis-kich przyjaciół. „Ty rób swoje. Skłonność Siódemki do pozytywnych wyobrażeń powoduje.codziennymi . Siódemka potrafi dostrzec. jaką ma autorytet. Jeżeli Epikurejczyk za-siadł już do wyśmienitego posiłku. że wykorzystuje wszystkie naraz. Siódemki potrafią się upajać własną wyobraźnią. Odtworzyć może na chwilę w pamięci obraz czarownego wschodu słońca.Enneagram mimie uzyskać taką samą kontrolę. Znaczy to również: „Zostaw mnie w spokoju.

Stawiają mnie one w takim miejscu. że zmuszone są bronić się przed depresją partnera bogatym planem zajęć pozadomowych. wskutek których mogłaby się nudzić czy czuć się zobligo-waną do pozostania.kompanami. Jeżeli jakiś problem wyjdzie na jaw. Siódem-ki opowiadają nieraz. gdy wszystkie możliwości są otwarte. Gdyby zupełna zbieżność zainteresowań okazała się niemożliwa. W swoim wyidealizowa-nym obrazie miłości uważają. że trudno im często poradzić sobie z osobami zależnymi emocjonalnie lub o znacznych emocjonalnych potrzebach. że partner będzie stanowił dodatkowe miłe towarzystwo w realizowaniu zadań. Partner potwierdzałby fakt. jak można wy-korzystać dodatnie tych trendów aspekty. Idee to moje najczulsze kochanki. by Siódemka nie traciła zainteresowań: nie podejmowała takich zobo-wiązań. Związki intymne Siódemki nawiązują kontakty z innymi w ten sposób. Najszczęśliwsze są wtedy. którym Siódemka już w samotności oddaje się z radością. „Cóż może być złego w zakochaniu się? Czy może być coś złego w dzieleniu się tym. Tyle można czerpać przyjemności z zapoznawania się z nimi. Jego praca polega na analizie trendów historycznych i przewidywaniu. iż życie jest dobre i nie narzuca żadnych ograniczeń czy warunków. Związki rozwijają się wtedy. Optymistycznie nastawionej Siódemce to. ponieważ umysły ich zapełniane są głównie skojarze-niami i fantazjami wzbudzanymi przez te związki. bowiem sugerować to może przegraną. Taki kontakt pełen jest przygód i stanowi zaporę przed koniecznością omawiania mniej przyjemnych aspektów życia. Narcyści ciężko znoszą konfrontację i wzajemne obwinianie się. Zaan-gażowanie się w jedną tylko przygodę. co kiedykolwiek mogłoby mi być potrzebne. Jednym ze skutków ubocznych te-go. choćby nawet najciekawszą. a następnie przewrócić kartkę. przy szczególnej świado-mości ograniczeń tkwiących w gotowości do czynienia zobowiązań. W pewnym sensie Siódemki nie mają realnych związków z inny-mi ludźmi. że partner nie potrafi zre-zygnować z koncentracji na bolesnym wzorcu zachowania czy daro-wać urazy emocjonalnej. by zająć się innymi planami. można tak zintensyfikować różne rodzaje aktywności. że pozostaje „dziesięć minut na omówienie naszej separacji zanim pojadę na lotnisko". . że dzielą się wszystkim. co ciekawe i najlepsze. iż Siódemki z taką łatwością zastępują negatywne uczucia opcją przyjemniejszą jest to. gdy dojdzie do rozstania. Choć ciężko im przychodzi podejmowanie zobowiązań. Każda idea jest piękna i cenię ją w szczególny sposób. To jak zakochanie się w kobiecie. Zdarzało mi się też zakochiwać w samo-lotach i innych pędzących maszynach. Z drugiej strony potrafią doskonale poprawić atmosferę rozsypującego się układu. co w partnerach wspaniałe. kierując go ku jaśniejszym celom. Przypomina to tchnienie żyda w ciało. prowadzi do nudy i przesytu i zamyka drogę innemu potencjalnemu romansowi. co najlepsze?" Zdecydowanie wolą niewielkie dawki najlepszych przygód niż cały posiłek złożony z jednej. gdy robi się różne rzeczy razem i roz-mawia o tym. żal im też dobrego związku. gdzie rzeczywistość zanika i zostaję sam na sam z nieskończoną liczbą opcji i ze wszystkim. że nie ma czasu na omówie-nie go. Wolą więc poważne rozmowy wpisać do kalendarzyka. które nie oddycha. jawi się jako poważne ograniczenie. Można tak ściśle zaplanować „sprawy niezbędne do załatwie-nia". następnym w kolejności rozwiązaniem byłoby takie ustawienie przyjaźni.

Szóstka uważa postawę życiową partnera polegającą na hołdowaniu wielu opcjom za przejaw egoizmu lub . O ile każde z partnerów będzie potrafiło wczuć się w podejście do życia drugiej strony. Szóstka będzie w stanie się nauczyć przezwyciężać paraliżujący strach i podejmować aktyw-ność. przyjmując swoje od-mienne światopoglądy. Siódemka natomiast po to. musi uzys-kać odpowiednie zapewnienia od drugiej strony. iż czują się zobowiązane podtrzymywać wzajemne uczucia poprzez własną aktywność. Siódemka zaś zacznie skupiać się na jednej rzeczy na raz bez odczuwania lęku. Entuzjazm Siódemki podtrzyma wizje. Najczęstszą formą obrony jest racjonalizacja pier-wotnego zobowiązania poprzez wprowadzanie dodatkowych obwa-rowań zmieniających wcześniejsze plany. Siódemka może wywrzeć bardzo korzystny wpływ na 284 Punkt Siódmy: Epikurejczyk związek. Szóstka ujawnia swój lęk. Siódemka natomiast potrzebuje swobody. Potrafią wnosić w taki związek nowe zainteresowania. Słabą stroną intymnych relacji Siódemki jest to. Siódemka może wtedy pomóc Szóstce. Oba typy gotowe są włożyć dużo pracy w osiąganie przyszłych celów. jeżeli potrafi na tyle poważnie potraktować obawy Szóstki. podczas gdy Siódemka unika lęku oddając się różnym działaniom zastępczym. zanim się zobowiąże. by snuć egzotyczne plany na temat przyszłości pary. poszukiwania intelektualne. Gdy już Szóstka nabierze rozpędu. Szóstka nieświadomie uczyni przysługę związkowi ujawniając w zachowaniu Siódemki wiele ukrytych cech paranoi-dalnych. Siódemka może się zbliżać ku przyjemnym perspektywom. Szóstka częściej odczuwa zazdrość i często interpretuje dwuznaczne obietnice Siódemki w sposób najmniej korzystny. podczas gdy podstawowym nastawieniem Siódemki jest nieograniczony optymizm. Oba typy żyją raczej przyszłością. Szóstka zaś może te plany stabilizować dzięki realis-tycznej ocenie przeszkód. zachowując jedno-cześnie odpowiedni dystans wobec swoich lęków. Natomiast umiejętność dostrze-gania przez Szóstkę podstawowego piękna w uciążliwym codzien-nym zmaganiu się z życiem utrzyma parę w działaniu na tyle długo. seks i zabawę. Szóstka czuje się przykuta do życia przez obowiązki i ciężką pracę. Różnice w potrzebach dotyczących wierności i zobowiązań mogą prowadzić do problemów. zapominać o dawnych urazach i rozpoczynać od nowa. które przypisuje partnerowi. I tutaj partnerzy mogą wesprzeć się wzajemnie. jej lęki rozwiewają się a Siódemka może dostarczyć jej odskoczni pozwalającej podjąć odpowiednią aktywność. Szóstka. jeżeli partner przeżywa depresję lub przejawia nasilone po-trzeby emocjonalne. że ma ochotę odejść. by wyciągnąć ją z domu i zaangażować w inne formy aktywności. Szóstka czyni to w celu uchro-nienia się przed potencjalnym zagrożeniem dla związku. w które zwątpić mogłaby Szóstka. Przykład pary złożonej z Siódemki i Szóstki (Epikurejczyk i Adwokat Diabla) Oba typy cierpią na ukrytą paranoję. by plany się zmaterializowały.Do pozytywów intymnych związków Siódemek należy to.

braku lojalności. w którym lęk Szóstki przed możliwością porzucenia wytwarza w niej 285 Helen Palmer . by się z nimi uporać. Wiele niepotrzebnych obaw Szóstki znika. Czuje się zagrożona brakiem dyskrecji Siódemki lub jej licznymi zewnętrznymi zainteresowaniami. gdy deklaracje Siódemki są jednoznaczne. Uwaga przeskakuje z jednego przeżycia na drugie w pogoni za następnym fascynującym zajęciem. uruchomiony zostanie samonapędzający się mechanizm." Tym poważnym zagrożeniom można zapobiec. które uwidaczniają się jedynie w wyniku wytrwałości i introspekq'i. że „na jej barki spadają wszystkie obowiązki. Jeżeli Siódemka potrafi docenić wartość zwolnienia tempa. Moje podejście do problemu jest eklektyczne. w przyszłości wszystko się po-łączy. Jeżeli Szóstkę ogarnie depresja lub obezwładniająca troska o przyszłość pa-ry. Szóstka w o wiele mniejszym stopniu chce wówczas wiedzieć. dzięki którym Szóstka wie. Dla Siódemki wszystkie te zainteresowania są ze sobą powiązane. Jak cudownie będzie wszystko do siebie dopasować! W imię ucieczki uwaga potrafi się przesuwać płynnie między słodkimi wspomnieniami. który nie potrafił zaklasyfikować swoich inter-dyscyplinarnych warsztatów tak. podczas gdy Siódemka idzie się zabawić". które pochłaniają wiele czasu. którzy się zgłoszą. bez żadnego przygotowa-nia i pracować z tymi. Siódemka spra-wia wrażenie dyletanta o wielu rozproszonych zainteresowaniach: re-alizuje na raz kilka przedsięwzięć. z których czerpię doświadczenia. Szóstkę może złościć to. na czym stoi. może wiele skorzystać z gotowości Szóstki do poświęcania się. Znam co najmniej dziesięć różnych systemów. by można je było zareklamować w katalogach kalifornijskich ośrodków rozwoju osobowości. Mój program jest w stanie spełnić potrzeby każdego z uczestników. Uwielbiam przystępować do pracy na zimno. by skupić się na tych aspektach związku. Na co Siódemki zwracają uwagę? Z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora. Kiedyś. na co Siódemka odpowiada: „Nikt Cię do niczego nie zmusza. Siódemki. Prowadzę warsztaty poświęcone rozszerzaniu świadomości oraz grupy rozwojowe. Wszystkie dokądś prowadzą. Para wiele skorzysta. jeżeli Siódemka gotowa jest podjąć negocjacje i zgodzić się na konkretne zobowią-zania. a ten z kolei skłania Siódemkę do odejścia. na podłodze rozrzuci trzy albo cztery rdedoczytane książki. fascynującymi myślami i interesującymi planami na przyszłość.Enneagram depresyjny nastrój. W ogłoszeniach piszę: „Zajmu286 Punkt Siódmy: Epikurejczyk . Następująca wypowiedź pochodzi od młodego męż-czyzny. jeżeli Szóstka postara się pamiętać o najlepszych as-pektach wzajemnej relacji a Siódemka skoncentruje się na aspektach negatywnych na taki czas. z kim Siódemka spędza swój wolny czas.

neurolingwistyką i oddychaniem według systemu Reicha. aby docierać do intuicyjnych pomysłów. po czym za-czyna się snuć opowieść o czymś całkiem . potrafi ona bowiem skupić wszystkie swoje opcje na jednym problemie zamiast zmieniać podejścia. Firmy. Jeżeli bez przerwy tasuję poszczególne systemy. z którymi wszyscy się zgodzą. Następna wypowiedź pochodzi od innego mężczyzny. by przy-gotowali jakiś sen. muszę w końcu dojść do pewnych punktów. by problem rozmyć. Powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za konieczność przeciwdziałania prawdziwym trudnościom i umieć wytrwać przy swoich klientach w przeżywaniu przez nich autentycznego cierpienia. Podejście tej osoby różni się od opisywanego powyżej. często mają złożoną strukturę hierarchiczną i między poszczególnymi wydziałami występują poważne różnice. jeżeli w ogóle mają przetrwać. Ten mężczyzna prowadzący warsztaty nie umie się jeszcze poważ-nie skupić na jednym obszarze. Chce pozbyć się problemów. Taki styl koncentracji uwagi stałby się bardziej konstruktywny. Bardzo cierpię. polegający na „tasowaniu kart"." Zawsze proszę swoich uczestników. by poszczegól-ne wydziały musiały podjąć współpracę. Pracuję jako konsultant od spraw organizacji. że najpierw odsuwa się go w boczne rewiry uwagi. Wówczas jego zakorzeniony na-wyk dopasowywania nowych informaqi do różnorodnych systemów interpretacyjnych mógłby go doprowadzić do wglądów sprzyjających rozwojowi jego uczniów. jest skuteczny. gdy trzeba zmieniać pro-cedury i hierarchię. którym udzielamy porad. Dokonuję w umyśle przeglądu poszczególnych wydziałów. Każ-dy wydział chce wyjść na swoje kosztem pozostałych. gdy prowadzę zebrania. w której mogę kontrolować punkty styczne tak. nad którym moglibyśmy popracować. na których zmuszony jestem poinformować ludzi o koniecznych zmianach.jemy się medytacją. aż uda mi się wychwycić te punkty. Otrzymuję całko-wicie sprzeczne sprawozdania i podchodzę do nich jak do talii kart. by dojść do użytecznej metody radzenia sobie z problemami. W technice opowiadań rozwiązuje się trudny problem w ten spo-sób.Enneagram Styl intuicyjny Przyzwyczajenie Siódemki do lokowania nowych informacji w kilku niezależnych od siebie kontekstach przypomina bardzo stra-tegię opowiadania bajek. także Sió-demki. który nauczył się tak organizować swój sposób koncentracji uwagi. 287 Helen Palmer . sztukami walki. gdyby człowiek ten umiał naprawdę stawić czoła problemom miast przedwcześnie wprowadzać nową technikę. To ciągłe tasowanie prowadzi do problemów. przeska-kując z jednego systemu na drugi lub zmieniając zakres swoich pla-nów. Naszymi klientami są firmy przechodzące kryzys lub stojące przed groźbą rozpadu. Nie-mniej jednak mój system pracy. Traktuję swoją pracę jako rodzaj burzy mózgów. które do siebie pasują.

Polega na ignorowaniu faktu.niezwiązanym z proble-mem. mam ochotę na kawę i ciepłą bułeczkę. o czym czytam w jednej dziedzinie z innymi polami moich zainteresowań. Nie zmienia się . Dlaczego człowiek nie miałby żyć marzeniami. by nie stracić czegoś dobrego. Muszę się zająć czymś innym. poz-walając innym zająć się sprawami konkretnymi? 288 Punkt Siódmy: Epikurejczyk Drugi unik ma charakter bardziej subtelny. pominąłem pewne his-toryczne napięcie. Jeżeli podejmujemy jakąś pracę. Zdolność do pracy jako wyższa jakość umysłu Planowanie przyszłości może sprzyjać unikaniu działania z dwóch powodów. napina nić wiodącą. Skłonne byłyby jednak minimalizować fakt. że nie dotrzy-mały zobowiązania. Stale próbuję powiązać to. Większość Siódemek oczywiście zrozumie bezsens takiej argu-mentacji. włączając go w tok opowiadania. ja zdałem sobie sprawę z tego. W połowie opowiadania podejmuje się stopniowo wątki problemu. zobowiązujemy się do trwania przy jednej linii działania zamiast kursować między kilkoma różnymi kierunkami aktywności tylko po to. że w artykule. Coś w tonie jej głosu zainteresowało mnie i podczas gdy ona wyjaśniała. przesuwając problem po kil-ku różnych scenach i powierzając go kolejnym postaciom opowia-dania. że osoby do-chowujące wierności to nienowocześni prostacy. Praca zakłada pewien poziom dobrowolnego samoograniczania. a nie tylko z paroma odpowiadającymi nam punktami. Samą logiką niczego nie dokonam. inni przypuszczają. gdy przypadkowo podsłuchałem. Po pierwsze. że zgadzamy się z podstawowymi założeniami danego projektu.zupełnie niezwiązanej z problemem. zdobywa się wgląd w różne możliwości jego rozwiązania. nad którym pracowałem. Jeżeli na przykład . Na ogól przerwa ta pełni jedynie funkcję relaksu i gdy wracam do biurka nie idzie mi lepiej. Czyż każda miłość nie jest jednakowa?" W efekcie twierdzą. Od lat uprawiam skomplikowany zawód. Czasem jednak coś w tej innej aktywności . Jedno takie olśnienie miałem wtedy. podkreślając za to następujące twierdzenie: „Ale cóż złego jest w miłości? Miłość wszystkich zrównuje. że jeżeli napotkam na przeszkodę. i jeszcze paroma innymi w statystyce i historii. które. na przykład bieganiem czy rozmową z kolegą. że gdy zobowiązujemy się do czegoś. nie wynika z tego. planowanie może być czynnością o wiele przyjemniejszą niż żmudna praca. jeżeli plany są pełne fantazji i in-wencji. który chce się rozwiązać. podobnie jak niewidoczny bębenek. Pracuję raczej w ten sposób. że kochając zarazemwspółmałżonka i kochanka jesteśmy wierni. Wymaga odsunięcia na bok innych opcji i poświęcenia się jednemu przedsięwzięciu. Wprowadza się różne przydatne postaci. z którym się mocuję .nasuwa mi rozwiązanie. jedną w filozofii. jak żona tłumaczyła naszemu najmłodszemu synowi zasady działania maszyny do szycia.zobowiązujemy się do wierności (wiążącej się ze wzajemną miłością). na przykład przenosząc wprost wiedzę z jednej dziedziny w inną. jak igła zahacza o nitkę. który jedną nogą tkwi w nau-kach ścisłych.

co w danej chwili się pojawi. a ja słyszałem zew żyda. muszą się wykazać hartem ducha i odwagą. że jesteśmy mniej doj-rzali niż to sugeruje nasze „ego". że przeżyłem jakiś odmienny stan świadomości. że umrę. I że stara-jąc się opanować. koncentrujesz się na jednej rzeczy na raz. ujrzałem jakąś rzeczywistość na pograniczu życia i śmierci. Uwagę przyciągają fascynujące pomysły i sny. że wydawało mi się dotychczas. I wtedy komórki zaczęły się otwierać. gdy natknąłem się na dziedzinę medycyny. tętnią życiem. i bardzo trudno jest zwolnić bieg myśli. gdy napotykają na przeszkody i nie porzuca się pracy. jak małe słoneczka. konieczność skupiania uwagi na jednym punkcie lub na wewnętrz-nym obiekcie kontemplacji jest zajęciem nudnym. Starałem się skupić uwagę na płytce z komórkami nowotworowymi i nie oddychać zbyt mocno. które pozostawiają jesz-cze wiele do życzenia. Zaglądałem w wizjer mikroskopu i mocowałem się jednocześnie z własnymi myślami. Musiało być dla moich pacjentów jakieś wyjście! Nowa strategia. Gdy pracu-jesz. Zająłem się więc poważnie leczeniem raka. szczerze nieraz przekonani. jak pulsują i otwie-rają się. 289 Helen Palmer . niezależnie. Gdy tylko doszedłem do siebie. Z czasem musiałem przyjąć do wiado-mości. Z początku po prostu nie przyjmowałem tej prawdy do wiadomości. że mnie ona nie dotyczy. Dotychczas podświadomie popychała mnie naprzód myśl. byłem przekonany.planów wtedy. Zadanie staje się jeszcze trudniejsze. Z punktu widzenia treningu uwagi praca to zobowiązanie się do stabilizacji uwagi właśnie na chwili teraźniejszej i akceptaqi do-kładnie tego. czy to nas cie-szy czy smuci. że śmierć jest czymś realnym. Siedząc kiedyś nad mikroskopem przeżyłem coś. że celem medycyny jest zwalczanie śmierci i że zawsze będę mógł jakoś temu zaradzić. która podejmuje medytaq'ę. jakieś oddziaływanie kompleksowe. który zaczyna się ujawniać podczas medytaq'i wskazuje na to. Nie wierzyłem. Zdałem sobie sprawę z tego. Dla osoby o cechach narcystycznych. ale myśli moje wciąż uciekały ku czytanej właśnie książce i zaplanowanej na ten wieczór randce. że dawno przezwyciężyli swoje ewentualne oso-biste słabości. Żarłoczność . by skoncentrować się na jednym punkcie. ale zaczęły pulso-wać. póki danego zadania nie doprowadzisz do końca. Zacząłem mu się naprawdę przyglądać i zafascynowało mnie to. wprawia w dobry nastrój czy przygnębia. Byłem na krawędzi między życiem i śmierdą. bo ktoś nas skrytykował czy dla-tego. co nazwałbym . by móc zwrócić uwagę na te aspekty samego siebie. Były barwione.Enneagram Byłem już na stażu szpitalnym. którą nie chciałem się zajmować. Po prostu przyglądałem się. jeżeli materiał. Teraz zaś przyszła kolej na staż na oddziale onkologicznym i codziennie zmuszony byłem informować rodziny ciężko chorych pacjentów. że inni mniej są przekonani do naszych świetnych pomysłów. W tych komórkach na płytce była śmierć. Narcystyczni medytujący. doświadczeniem pozazmysłowym. że nic nie mogę dla nich zrobić.

Często też czują pociąg do środków psychodelicznych i wszelkich innych substancji zapewniających im dobre samopoczucie. i że mają nieograniczoną energię fizyczną. że boją się zwolnienia tempa i koncentracji na jednej linii działania. pod-niecenie. niż głód talerzy pełnych je-dzenia. Odwołują się one do przykładu małpy przeskakującej sprawnie z jednego drzewa na drugie. jakiego dostarcza przygoda. Twierdzą. Siódemka woli przerwać jakąś sytuację. fantazji i planów z taką szybkością.aby tylko nie stracić dla niej zainteresowania. o ile nie tracą zainteresowania. Na poziomie umysłu Siódemki ujawniają skrzywienie w kierunku pozytywnych wyobrażeń. Siódemki twierdzą. Zadaniem takiej osoby jest nauczyć się koncentrować uwagę na jednym punkcie zamiast ulegać powa-bom kolejnych fantazji i planów. ile tylko zdoła zmieścić. W praktykach duchowych żarłoczność umysłu nazywa się małpim umysłem. zanim się nią nasyci do końca . i stymulację umysłową. by po-rzucić daną aktywność dokładnie w tym momencie. Cnota wstrzemięźliwości Trzeźwość polega po prostu na umiejętności utrzymania określo-nej linii działania bez konieczności wprowadzania dygresji czy pod-niecających planów dodatkowych. gdy przechodzą od jednej fascynu-jącej aktywności do następnej. Problem z małpim umysłem polega na tym. w którym zaczy-nają odczuwać zmęczenie i przeczuwać nadchodzące znudzenie. Twierdzą także.Żarłoczność Siódemek przejawia się w ich niemal fizycznym gło-dzie podniecających wrażeń i przeżyć. Siódemki to 290 Punkt Siódmy: Epikurejczyk smakosze doświadczeń. dokładnie przeciwnych przyzwyczajeniu Szóstki do wyobrażania sobie najgorszych ewentualności po to. zawierający na ogół wizję życie zintegrowanego. gdy zaspokaja pragnienie przeżycia tylu przygód. Siódemki twierdzą. wszystko będzie przebiegało . Uwielbiają pęd energii fizycznej. Żarłoczność to raczej cielesny głód stymulacji i przeżyć. że uzależ-nione są od własnej adrenaliny. Siódemkę podnieca wspaniały plan na przyszłość. ponieważ zobowiązanie takie zawsze pociąga za sobą nudę i cierpienie. co naj-lepsze nad przedawkowanie jednego „posiłku". Epikurejczyk potrafi się upajać siłą własnych wyobrażeń. by zawczasu się do nich przygotować. przeskakuje w wyniku kolejnych skojarzeń. że najbardziej ożywione są wtedy. Sekret polega na tym. Na poziomie ciała małpi umysł opisywany jest przez'Siódemki jako pragnienie wszystkich możliwych doświadczeń. że osoba medytująca nie jest w stanie za-paść w głęboki stan kontemplacji. w którym główne kierunki zaintere-sowań i specjalne udogodnienia zespolone są w jedną syntetyczną całość: nie będzie tam przepychanek. że uwaga zamiast się koncentrować. Przeżywa też stan fizycznego podniecenia bliski stanowi upojenia. przedkładają małe kęsy wszystkiego. że wolą nie spać niż zrezygnować z jakiegoś cieka-wego zajęcia.

Nieatrakcyjne otoczenia Siódemka nie podejmują zazwyczaj prac rutynowych. Na poziomie praktycznym trzeźwość oznacza. realizacji ciekawych pomysłów czy wartościowego celu. w prowadzeniu burzy mózgów. nie mają-cych posmaku przygody. ile naprawdę dostarcza prze-żyć. szczególnie na początku przedsięwzięcia. Są teoretykami nowych paradygmatów. poglądu zawierającego kwintesencję poszu-kiwań. literatami czy bajkopisarza-mi. dla zachowania zdrowia i wital-ności odwiedzają ośrodki odnowy biologicznej i sklepy ze zdrową żywnością. Są idealistami. zauważać we wszystkim naj-lepsze strony. tak jak inni pracują dla wynagrodzenia czy korzyści osobistych. Są osobami wiecznie młodymi. Jest autentycznie zainteresowana stymulującymi pomysłami i potrafi włożyć w nie wiele energii. docenić jej prawdziwą wartość zamiast dosładzać ją i wyobrażać sobie. że jest czymś więcej niż jest naprawdę. Są entuzjastami. Poszukują naturalnych sposobów utrzymania dobrego nastroju. Zalety Do zalet Siódemki można zaliczyć entuzjazm dla możliwości twórczych oraz autentyczną umiejętność wyciągania ręki do ludzi i wprowadzania nowych pomysłów. Planują. księgowymi. poszukiwaczami 292 Punkt Siódmy: Epikurejczyk rozstrzygającego łyku. Siódemka potrafi poprawić nastrój w czasie mniej korzystnych faz realizacji projektu czy związku między dwojgiem ludzi. Jako pracownicy naukowi namawiają do studiów interdys-cyplinarnych. Nie lubią pracy pod kierunkiem krytycznego szefa. więc nie w pełni jestem tu dzisiaj obecny". Chętnie angażuje swój wysiłek dla zapewnienia przyjemności. futurologami i podróżnikami. . Siódemki są znakomite w ko-ordynowaniu działań dużej grupy. „Zaraz wsiądę w samo-lot. wy-szukującymi najlepsze potrawy i przednie wino.Enneagram gładko. Atrakcyjne otoczenia Siódemki często bywają wydawcami. że każdą chwilę należy rozpatrywać ze względu na to. nie wybierają zawodów o ustalonej rutynie. dostrzegać punkty styczne w przeciwnościach. Trzeźwa Siódemka potrafi kon-centrować się na jednej rzeczy na raz. syntetyzują i zbierają pomysły. Nie zostają technikami laboratoryjnymi.291 Helen Palmer . zamiast selektywnie zwracać uwagę tylko na przeżycia pozytywne. Należy z równym zainteresowaniem przyglądać się dobrym i złym stronom tego doświadczenia. dużo będzie stymulacji i nikt nie będzie zadawał kłopot-liwych pytań. Gotowe są eksperymen-tować i dostosowywać własne zasady do nowych pojęć. Siódemki pojawiają się w czasopismach New Agę.

Słynne Siódemki Zonker. Miałem tak wdrukowaną ideę poświęcania się. na innym natomiast uświadamiałem sobie. Nastawiają się zatem na realizowanie przyszłych pozytywnych celów. a zdobyła wykształce-nie medyczne i weszła w szeregi brytyjskiej arystokracji dzięki uśmie-chowi losu. ponieważ są przekonane. którym Epiku-rejczycy oddają się po to. Na jednym poziomie wiedziałem. Byliśmy rodziną imigrantów i wylądowaliśmy we włoskojęzycznym getcie. Ram Dass * Thoreau * Piotruś Pan * Kurt Vonnegut Groucho Max * Rajneesh Podtypy W podtypach znajdujemy odzwierciedlenie zajęć. że lepiej być wiernym sobie niż zapracować się na śmierć. bohater komiksów o Doonsburym'. Poświęcanie się (męczeństwo) w stosunkach społecznych Siódemki potrafią zaakceptować ograniczenia opcji wynikające ze zobowiązań wobec innych. jakie są różnice między moją rodziną. Udało mi się zmienić lokalną szkołę parafialną na szkołę w innej dzielnicy i dawano mi wyraźnie do zrozumienia. Życie w rodzinie (grupie osób myślących podobnie) jako taktyka samoobrony . a tym. że nie wiedziałem wcale. że nabierają one mocy faktów doko-nanych. Chcę się dzielić wszystkimi nowo odkrypatrapraypi»y Redakcji na końcu kriłżki 293 Helen Palmer . która studiowała w Yale często przerywając naukę.Enneagram tymi cudami i mieć go przy sobie. futuryzm i idealizację. by podtrzymać wyidealizowany obraz sie-bie. Podtypy te reprezentują trzy centralne problemy narcyzmu: poszukiwanie lustrzanego odbicia. że posu-wamy się wszyscy w kierunku całkiem odmiennego żyda. Czuję do kogoś pociąg natych-miastowy i przygważdżający. co posiadają inne dzieci. że się poświęcam. że moi starzy nigdy nie przezwyciężą bariery językowej. Myślę o sobie jako o żeńskim Don Juanie. to Siódemka. osobistemu wdziękowi i założeniu. Podatność na sugestię (fascynacja) w związkach dwuosobowych Siódemki w swojej wyobraźni wyolbrzymiają nowe doświadczenia i pomysły do tego stopnia. że wszystkie ograniczenia mają charakter tymczasowy. gdy idę szukać kolq'nych doświad-czeń.

że jest między nami psychiczna więź. • Zwrócą uwagę na to. kreowania nowych opcji i planów na przyszłość. jak bardzo są przywiązane do młodości i energii." • Spostrzegą. . nadmierne pocenie się lub męczące czy niedokończone zadanie w pracy. że Siódemka ucieka. z którymi 294 Punkt Siódmy: Epikurejczyk Siódemki się zgłaszają. by zauważyć. Latami całymi tak krążyłem. umielibyśmy wypracować idealny styl życia. Inna pow-szechna przyczyna to kryzys wieku średniego. ponieważ „szukają czegoś więcej w życiu". Siódemki mają kłopoty z pracą. że inni członkowie rodziny przeżywają kłopoty. że nikt z nas nie wytrzymałby. że mają zwyczaj wyobrażania sobie cierpienia zamiast przeżywać napięcia związane z cierpieniem rzeczywistym. Gdy myślenie i działanie stają się hiperaktywne. kiedy dochodzi do ucieczek psychicznych: tworzenia nadmiernie rozbudowanych planów. gdy: • Zrozumieją. Co może pomóc Siódemkom w rozwoju? Siódemki często przystępują do terapii lub zaczynają uprawiać medytację. Nadal wydaje mi się.Siódemka czerpie satysfakcję z bezpieczeństwa płynącego z przy-należności do grupy osób myślących podobnie. • Zrozumieją. które podzielają jej przekonania. gdy-byśmy na codzień mieszkali razem. gdy szczególnie wy-raźna staje się rozbieżność między wyimaginowanymi oczekiwania-mi a rzeczywistymi dokonaniami. by niczego nie uronić z ciekawych spraw. że powierzchowne przyjemności i brak głębi w związkach z innymi prowadzą do kompulsywnego pragnienia coraz to nowych przyjemności i rozrywek. „Musi być ze mną coś nie w porządku. jeżeli potrzebuję pomocy. • Nauczą się trwać przy bolesnym problemie tak długo. którymi się zajmowali. Epikurejczyk musi nauczyć się zdawać sobie sprawę z tego. Stale wyobrażałem sobie. Siódemki mogą sobie pomóc. że gdyby udało się połączyć nasze talenty. gdy docenią dojrzałość i starszy wiek. Miałem przymus odwiedzania po kolei swoich znajomych. to przekonanie. że problem ten istnieje. Kiedyś myślałem o sobie jako o człowieku wiecznie krążącym po ludziach. zanim zdałem sobie sprawę z tego. Kłopoty te wynikają z obronnego mechanizmu ucieczki w przy-jemność. oznacza to. kiedy uwaga jego przesuwa się z autentycznego cierpienia ku pozytywnym marzeniom lub zastępczym przyjemnościom. choć marzenie o wspólnym zamieszkaniu już mi przeszło. podejmowania się licznych zadań. narkotykami i finansami. niezdolność zaangażowania się w stałym związ-ku. Typowe problemy.

Pojawia się lęk. gdy podważa się ich nadmierne przekonanie o własnej wartości. • Zdadzą sobie sprawę ze swego założenia. gdy sprawy źle idą. że żyde stanie się całkiem nieznośne. że korzystają z analogii. rodzi się wówczas potrzeba wywyższania się po to. muszą umieć zauważyć swoją skłonność do rozszczepiania obrazu bliskich tak.Enneagram podważone zostaje przekonanie o własnej wartości. iż należą im się szczególne względy. Będą gotowe przepracować epizody wściekłości pojawiające się wtedy. by sytuacja była ciekawa. że lęk pojawia się wtedy. Spostrzegą u siebie tendenq'ę do zmyślania.• Zauważą. przyjemna. na jaką Siódemka ma ochotę. gdy 295 Helen Palmer . • Spróbują dostrzec różnicę miedzy krytyką a realistyczną samooceną. że kierują uwagę na wyobrażenia. • Zauważą. • Nauczą się nie tracić równowagi. W razie zranienia. że wydają się całkowicie dobrzy lub całkowicie źli. gdy zauważą. gdy nauczą się nie tracić gruntu pod nogami. by uniknąć cierpienia. że obawiają się głębokiego zaangażowania wobec siebie samych. by nie dopuścić do . że produkują rozrywkowe opowiastki niewiele mające wspólnego z prawdą. by intelektualizować bolesne emocje. że mają potrzebę czarowania. że powierzchowne lub przedwczesne rozładowywanie emocji zastępuje reakcje głębsze. że potrzebują być w porządku. Zrozumieją. by odzyskać dobre samopoczucie. Może to się okazać zadaniem ponad siły. że pragną. gdy pojawi się paranoja. która zwykle przekracza znacznie tę. • Dostrzegą rozmiar prawdziwej odpowiedzialności. że pozostając na powierzchni pozbawiają się głębokich przeżyć i przyjemności.

Pogarda dla nieco niedorzecznego terapeuty. • Chęć przyspieszania. ujawniające się w obdarowywaniu terapeuty prezentami. poczucie winy z powodu sukcesów zdobytych wdzięczeniem się. Co Siódemki powinny sobie uświadomić? Epikurejczycy powinni sobie uświadomić. gdy pojawiają się kwestie zobowiązań. do poszukiwania zmysłowego przeciążenia. gdy zauważą.siebie bólu. • Poczucie wyższości. że problem traci na znaczeniu. gdy nikną alternatywne opq'e. że tak wiele udało się uzyskać bezkarnie. gdy nauczą się zatrzymać się w chwili obecnej zamiast uciekać. • Kojarzenie trudnej sytuacji z tyloma równoległymi myślami. do czego się zobowiązali. Niechęć do przyjmowania roli szefa. że utrata jakiejś opcji prowadzi do poczucia ograniczenia i lęku." 296 Punkt Siódmy: Epikurejczyk • Lęk o hierarchie wewnętrzne. „Na czym ja stoję?" „Gdzie jest moje miejsce?" „Jak mnie widzą inni?" • Problemy z autorytetami. . Niechęć do przyjmowania roli podwładnego. odwracaniu uwagi ku ciekawym problemom intelektualnym. próbach oczarowania. Niwelowanie hierarchii władzy. że w trakcie terapii mogą się pojawić następujące problemy: • Znudzenie terapią. gdy ktoś rozkazuje. Pogarda dla życia przeciętnych ludzi. • Poczucie przygwożdżenia i znudzenia tym. „Chcę znów mieć swoje rozmaite opcje. do korzystania ze środków poprawiających nastrój. • Poczucie winy. Przestaną się czepiać kurczowo nie dających satysfakcji opcji. by uniknąć cierpień. Lek. Rozpoznają swoją skłonność do ucieczki w fantazje.

że ktoś inny ma rzeczywisty wpływ na jej działania. czy osoby pełniące władzę są sprawiedliwe i kompetentne. • Chęć przeżywania odmiennych stanów. przypisywania wyższych znaczeń sprawom problematycznym. Bojąc się znaleźć na słabszych pozycjach. gdy tylko odczuje się ulgę w związku z problemem. Osłaniają ich tarczą swego ciała. Siebie uważają za obrońców. za osoby chroniące przyjaciół i „niewiniątka". Podstawowym problemem jest kontrola: kto tu rządzi i czy zrobi to sprawiedliwie. Zaangażować się w związek to znaczy wziąć osobę ukochaną pod swoje skrzydła i usuwać z jej drogi zagro-żenia. Ucieczka w zdrowie. z którym zgłosili się na terapię. Punkt Ósmy: Szef Osobowość nabyła Esencja GŁOWA SERCE Cecha dominująca:Namiętność: Zemsta Żądza Wyższy stan umysłu:Cnota:Prawda Niewinność Cechy drugorzędne Seks: Kontakty z innyn Ochrona siebie: ni ludźmi: Władczość / poddanie Poszukiwanie przyjaźni Zadowalające przetrwanie Dylemat Dzieciństwo Ósemek przebiegało pod znakiem walki. Spostrzeganie niedorzeczności problemu. słabymi pogardzano. Nie dając się zastraszyć konfliktom. Dumne są ze swej gotowości sta-wania w obronie słabszych. gdy się ich przyciśnie? Sprawdźmy ich. Silnych szano-wano. Będzie 298 Punkt Ósmy: Szef . Ósemki odnajdują swoją toż-samość w walce o praworządność. • Wyrażanie złości poprzez ośmieszanie problemu. „Czy nie wpadnę w ręce ludzi nieżyczliwych? Czy oni nie są bandą głupców? Jak zareagują. Pomniejszanie i wyśmiewanie problemów innych ludzi. Ucieczka w oświecenie. panować nad sytuacją i kontrolować innych silnych współzawodników. Ósemki nauczyły się bronić poprzez uwrażliwienie na cudze złe zamiary.• Chęć przerwania terapii. mocują się równo-cześnie z niesprawiedliwymi przeciwnościami losu. Odczuwają potrzebę sprawdzania. będzie pomniej-szać fakt. • Zniekształcanie negatywnych doświadczeń z przeszłości. 297 13. Ich miłość wyraża się bardziej w opie-kuńczości niż w czułości. Ósemki wolą brać ster w swoje ręce." Jeżeli Ósemka znajduje się w pozycji podległej.

sprzecznych komunikatów i niedookreślonych hierarchii dowodzenia. Dzięki gniewowi Ósemka czuje się silna.zdradzić. komu trzeba się przeciw-stawić i kto będzie nas osłaniał. mogą w sposób uprawniony przejąć kontrolę i stanąć w ob-ronie niewinnych.naginać przepisy i ich interpretaq'ę. Przeciwko zewnę-trznemu zagrożeniu można zmobilizować siły i podjąć działania. by jej życie było przewidywalne i nie wymykało się z pod kontroli. przedwcześnie wystawionego na przeciwności losu. jest to. że choćby najbardziej obwiniały innych. że wszyscy mamy udział we własnych nieszczęściach. jako że Ósemki wierzą. Często stosowanym sposobem sprawdzania. kto ma władzę. Daje tym samym do zrozumienia. że intymność i gniew mogą być ze sobą tak ściśle związane. Gdy już raz ustalono zasady postępowania. Czy zdecydują się1 na odwet? Czy ugną się i okażą słabość. miesza się w . na jakie kary może się narazić. Szef bada jego motywy. Wina oraz pragnienie ukarania zła to główne sprawy. ani ktoś. Ósemka pragnie. W pozycji przywódczej z kolei. W sytuacjach napięcia uwaga Ósemek zawęża się. ten brak wyzwania prowadzi do rozrażnienia i znudzenia. Wychodząc z założenia.Enneagram i słabych punktów przeciwnika. spra-wia wiele kłopotów: wszczyna kłótnie. jest nadeptywanie ludziom na odciski i obserwowanie ich reakcji. Czy przeciwnik jest niewinny czy winny? Jest przyjacielem czy wrogiem? Wojownikiem czy tchórzem? Szef rzadko kwestionuje własne opinie. czy też będą przestrzegać zasad za wszelką cenę? Czy zmienią śpiewkę. komu zaufała . że gdy wreszcie odkryją. Wiele Ósemek kroczy przez życie nie zaglądając w głąb siebie i nie odkrywając na nowo łagodnych uczuć. Zastosuje wtedy stra-tegię przejęcia władzy absolutnej zamiast poszukiwać sprzymierzeń-ców poprzez delikatne negocjacje i zabiegi dyplomatyczne. która jest znudzona lub cierpi na nadmiar niespożytej energii. których przeraża ujawnianie złości lub wyprowadza z równowagi myśl. przy których same się uprzednio upierały. Ósemka. przeciwstawia się bowiem w ten sposób swojemu lękowi: inni nie mogą jej zranić. Rozważanie zalet własnego stanowiska czy zagłębianie się w swoje motywy psychologiczne osłabiłoby jedynie jego stanowczość. Jeżeli bowiem uda im się odkryć winnego. To że walka może być sposobem zwiększania intymności szokuje innych. Jeśli nie znajdują stanowiska. Skupiają się na ważeniu własnych sił i badaniu mocnych 299 Helen Palmer . że silni przetrwają a słabi zginą. Poczucie bezpieczeństwa płynie z wiedzy o tym. Surowa powierzchowność Ósemki kryje serce zależnego dziecka. ukrytych od czasu utraty dziecięcej niewin-ności. zawsze jeszcze bardziej winią siebie. gdy zo-staną przyciśnięci do muru? Czy zaczną kłamać. którego należy bro-nić. świadomość ta może ich nawet doprowadzić do samobójstwa. wprowadzając praworządność. Ósemki twierdzą. Ósemki często zaczynają ła-mać wytyczne. przyzwyczajonych do ciągłego poszuki-wania winnych na zewnątrz. Ósemki są bardzo podejrzliwe wobec niejasnych zamiarów. Nieszczęściem Szefów. że chce się do niego zbliżyć. czy też będą mówić prawdę? Walcząc z przyjacielem. Ósemka będzie chciała wzmocnić granice osobistego imperium. manipulować. póki nie stanie się Jasne. na których koncentrują się Ósemki. że prawda ujawnia się w walce.

podążając ścieżką dominujących u niego problemów.Szczególne zainteresowanie praworządnością i ochroną innych. l • Nawiązywanie kontaktu poprzez walkę i seks. którą po-święciła. Zaufanie do ludzi. częstym u Ósemek. za głośno. że się nudzi lub oskarża samą siebie o przeszłe przewinienia. Szczególnie ważne dla Ósemki są następujące sprawy: • Kontrola osobistej własności i osobistej przestrzeni oraz kontrola . że przy kolacji pałaszują jeszcze dwie dokładki. zapewniającej Ósemce poczucie bezpieczeństwa'lub do . Dla Ósemki oznacza to odzyskanie pierwotnej dziecięcej niewinności.niedostrzegania własnej słabości i automatycznego zaprzeczania odmiennym punktom widzenia w imię „jedynie słusznej" opinii. pijaństwo. intensywne . którzy obstają przy swoim w czasie konfrontacji. Taki sposób koncentracji uwagi może doprowadzić do: . Skrajne postrzeganie rzeczywistości: inni wydają się albo silni albo słabi. Za dużo. zaprzecza ona swoim rzeczywistym uczuciom twierdząc. • Koncentrowanie uwagi na zasadzie „wszystko albo nic". nieustannych przyjęciach. Pracują do upadłego. | . Każdy typ w końcu odzyskuje cenny aspekt własnej esencji. który ją przerażał. Ósemka nie dostrzega cech pośrednich. jakie ograniczenia kryją się w zawężonym podejściu do życia. Ósemka opuszcza przyjęcie ostatnia. Późne powroty do domu. uczestniczą w całonocnych pijaństwach. trudno im się od nich oderwać. nad ludźmi mogącymi mieć wpływ na jej życie. Przesadnie korzys-tają z przyjemności dostarczanych przez seks czy używki. l 300 Punkt Ósmy: Szef • Trudność w rozpoznaniu w sobie zależności. Gdy już skoncentrują się na poszukiwaniu przyjemności.użycia siły dla obrony innych. żyde towarzyskie. Czerpią taką radość z jedzenia. sposobem pozbycia się nadmiaru ener-gii i rozwiązaniem problemu nudy jest przesada. ' • Zwalczanie nudy przesadą. Jedna przyjemność rodzi następną i jeszcze następną.Agresja i jawne jej wyrażanie. | .sprawy znajo-mych lub angażuje mnóstwo energii w sprawy błahe: „Kto ukradł moją obieraczkę do jarzyn? Kto tu jest winien?" Innym. W przypadku Szefa (jak i w przypadku wszystkich dziewięciu typów Enneagramu) dojrzałość i obserwacja siebie prowadzą do zro-zumienia. zbyt wiele. . albo sprawiedliwi albo niesprawiedliwi. by przetrwać w świecie. Gdy inni wywierają na Ósemkę wpływ.

które chciały sprawować nad nimi kontrolę. gdy zaczynałem wyglądać na słabeusza. Ósemki szanowane były za siłę a odrzucane za oznaki słabości. Tak bardzo bowiem poniżano mnie. Moi rodzice są ortodoksyjnymi baptystami. co służyło zbawieniu dziecka. że gotowe było do wszelkich konfrontacji. Ojciec stosował wobec nas przemoc i przez jakieś cztery lata co parę tygodni dostawałem lanie pasem.Enneagram luzuję swoją postawę obronną lub gdy otwieram się wobec drugiego człowieka. walka była sposobem na życie. Zdałem sobie sprawę z tego. nie będzie od-wrotu. Ilekroć starałem się unikać bezpośredniego wyzwania. którzy nie są aniołami nie ma żadnych szans na zbawienie. brutalne sąsiedztwo. opinie. Początkowo chciały innym dogodzić. Gdy miałem około jedenastu lat. że jako dzieci starały się być grzeczne. że wszystko. zostałem „zbawiony" i przez wiele miesięcy wierzyłem bez zastanawiania się. że siły nie są równe i przeżyło dzięki temu.Tło rodzinne Ósemki w dzieciństwie przetrwały dzięki temu. Ale utrzymanie takiego stanu okazało się na dłuższą metę niemożliwe. że nie pła-kały. było uzasadnione. że zaczęły walczyć w obronie własnej i szybko stwierdziły. wykorzystywano jednak ich niewinność i krzywdzono je. Uważają. W rozmowie trzeba było się opowiedzieć po którejś strome. Dla tych. choć miało poczucie. gdy ujawniały swe bardziej wrażliwe strony. Gdy byłem dzieckiem. zostawiali Cię w spokoju. gdy sprawiałem wra-żenie słabego. Brutalna szkolą. na co miałem ochotę. że jestem już dostatecznie dorosły . łamiąc wszelkie zasady. nie będzie zbawienia. że następnym razem będzie to walka na gołe pięści. Bardziej podstępne były przejawy troski o moją duszę ze strony matki. Należało być górą i mocno się trzymać. nie ujawniały słabości i wygrywały bitwy. gdy 301 Helen Palmer . że były maltretowane i że nauczyły się stawiać opór.stracisz szansę. miałem możność odtworzenia sobie tego jeszcze raz. mówiąc. Świat ich zdominowany był przez osoby większe i sil-niejsze. Wychowano nas w przeko-naniu. że o wiele przyjemniej jest łamać zasady niż ich prze-strzegać. Nie byłem w stanie przyjąć światopoglądu przekazywanego mi przez rodziców. że przyjęły hardą postawę. gdy walczyłem. że jestem wymoczkiem bez własnego zdania. Dziecko musiało walczyć. a jeżeli udawało Ci się ich odepchnąć. . to właściwie lepiej z nim od razu skończyć. Jako dorosły mam ochotę powiedzieć „Nie bij mnie". Ósemki twierdzą na ogół. a odrzucała. W końcu przerywała rozmowę. Nierzadko zdobywały respekt rówieśników za to. zdobywałeś posłuch. że lubiła mnie." Robiłem więc to. Jeśli nawet rodzina nie maltretowała dziecka fizycznie. Jeżeli darłeś się na ludzi. wszystko zabar-wione było antagonizmem.wyrwa-łem ojcu pasek i powiedziałem. Jeżeli na tym miało polegać życie. Gdy pojechałem tam ostatnio na wakacje. Polityka. Albo jesteś aniołem albo diabłem. Sprzeciwiłem się więc i stale mnie ostrzegano: „Jeżeli czegoś tam nie zrobisz . W swych opowieściach z dzieciństwa Ósemki często wspominają. Któregoś razu (miałem wtedy prawie piętnaście lat) stwierdziłem. Jeden drobny grzech i człowie-kowi groził ogień piekielny. matka patrzyła na mnie z obrzydzeniem. byle tylko zmusić wroga do odwrotu.

Nie dlatego sprzeciwiałem się autorytetom. pole jej uwagi zawęża się. robię to na zasadzie „wszystko albo nic". większość niezgodnych z tą pozycją informacji zostanie odrzu-cona. Wydawało mi się. W ferworze walki mały wojownik nie może sobie pozwolić na zastanawianie się nad własną słabością. Dziecko starsze . by sprawiać wrażenie silnych. I wydawało mi się. Musi polegać na sobie. że chciałem się z kimkolwiek poróżnić. Czy oni naprawdę wiedzieli to. że sprostam temu zadaniu. 302 Punkt Ósmy: Szef Małe. bo sama konfrontacja była dla mnie wystarczająco podniecająca i stymulująca. że nauczyciele będą mnie szanować za bojowego ducha i wytrwałość. Wykorzystują wtedy wszelkie wrodzone talenty. Takie 4zieci nauczyły się zaprzeczać swym niepowodzeniom. ponie-waż uwaga nie jest już na tyle elastyczna. Zanim to się stało. stając do walki. nauczyć się atakować i pokonywać system obronny wroga. Zaprzeczanie Atmosfera otwartej rywalizacji sprzyja rozkwitowi młodych Óse-mek. dlaczego tak postąpiłem. by możliwe było ponowne rozważenie spornego problemu. na liczne spotkania modlitewne. Ostatnio podjąłem się napisania dla czasopisma o zasięgu krajowym artykułu na temat ostatnich osiągnięć inżynierii genetycznej. że wiedzą? Skąd czerpali swoją wiedzę? Nigdy nie sądziłem. wydawało mi się. który w imię kolegów podważał słowa nauczyciela. że poszukuję prawdy. Gdy teraz sobie to przypomnę. musieliśmy więc wyjechać. że rodzice zrozumieli. że chodzi mi jedynie o pieniądze. Najpierw jest tylko praca. trudno mu wtedy pojąć kontrargumenty. Cokolwiek robię. gdyż nie stać jej na przesunięcie uwagi. by rozważyć posiadane dowody.stosuje przemoc fizyczną lub przekrzykuje przeciwników. Oddaję się pracy bez reszty.Gdy byłem w szkole średniej okradłem nasz kościół. Gdy Ósemka zacznie się kłócić. że mogę być w błędzie. ze ja im się bardziej podobam. Gdy Ósemka nastawi się na konfron-tację. Wtedy jednak wydawało mi się. bez żadnych rozrywek. w niedzielę wieczorem. co twierdzili. Ojciec był tam diakonem. Przeżywałem katusze. w środę wieczorem. Będąc już człowiekiem dorosłym. Chciałem po prostu wzbudzić zainteresowanie kolegów po-dejmując wyzwanie. . a objawiało się to kwestionowaniem autorytetów. Zresztą w pewnym sensie nie miało to znaczenia. że ktokolwiek lubi „grzeczne" dzieciaki. okryci niesławą. po czym bawię się na całego i nie pracuję w ogóle. | Przez cały okres szkoły ja byłem tym. zmuszano mnie do częstego chodzenia do kościoła: w niedzielę rano. obdarzone inteligencją dziecko albo manipuluje innym dziec-kiem albo je obraża. Szef koncentruje się sztywno na słabych punktach obrony przeciwnika. wy-daje mi się. że nie mam odpowiedniego przy-gotowania i nie dam sobie rady. Rzadko przycho1 dziło mi do głowy. podejmowałem się nieraz różnych zadań nie zastanawiając się nad tym. choć nie skończyłem nawet elementarnego kursu biologii. Założyłem po prostu. by wygrywać.

bez zbytniego zastanawiania się nad swoimi moty-wami. Czas mię-dzy pojawieniem się impulsu a przystąpieniem do działania jest krót-ki. Opowiadają też wiele pouczających rzeczy o swoim zaprzeczaniu cierpieniom emocjonalnym: jeśli osoba ukochana lub serdeczny przyjaciel wystawia Ósemkę do wiatru. że raz późnym wieczorem zachciało mi się placka. ku temu co spra303 Helen Palmer . Nauczył się podążać za swymi impulsami. Chodziło o ten animusz. Zawsze roztaczałem wokół siebie nimb niezwydężonośd. jakie mam wtedy. że znowu uda mi się zdążyć. usztywnia uwagę w sposób charakterystyczny dla pozycji walki. Bardzo bolesnym dla mnie przeżyciem jest poczucie bezbronności. Nie miało to nic wspólnego ani z bohaterstwem. Na początku 304 Punkt Ósmy: Szef romansu Ósemka rozdarta jest między pojawiającymi się na nowo uczuciami czułości a tendencją do zaprzeczania bardziej „miękkim" . ani | z plackiem. w który wprawiała mnie świadomość. Pamiętam. Piekarnia znajdowała się po drugiej stronie miasta. gdzie mogę rozwinąć maksymalną prędkość. Pro-wadzić jednak może do strasznego cierpienia. że muszę zdążyć do piekarni przed j' zamknięciem. by jak najszybciej uruchomić motor. jeśli wojownik zacznie się przejmować tym. tuż przed zamknięciem piekarni. które chdały mi pomóc. by nie dopuścić do siebie pojawiających się wtedy uczuć. całe spodnie miałem zakrwawione. jak to np. I gdy już skoncentruje się na upragnionym celu. przystępuje szybko do działania.Szef lubi przede wszystkim żyć na pełnych obrotach. Ósemki często relacjonują. której nie traci na introspekcję i zas-tanawianie się nad sobą. tylko o tym. Zaprzeczaniu osobistym ograniczeniom towarzyszy często ten-dencja do negowania własnego bólu fizycznego i emocjonalnego. Wstałem. Pamiętam. gdy zabraknie mi władzy. Ulica była w pewnym miej-scu rozkopana i motocykl wpadł w dziurę . udało im się wytrwać do końca w ważnym szkolnym meczu piłki nożnej z zabandażowaną nogą. Gdy wpadnie w szpony swoich pragnień.nie świeciło się światło ostrzegawcze. ona natychmiast znajduje sposób. Dzięki temu właściwie nie ma zahamowań i dysponuje znacz-nymi zasobami energii fizycznej. myślałem tylko o tym. by zemdleć po powrocie do domu. całą parą iść naprzód. Bez tego mam poczucie. ma dla mnie wartość symboliczną.Enneagram wia przyjemność. wsiadłem więc na motor i ruszyłem na pełnym gazie. co myślą inni albo jeśli się zakocha. jak próbowałem się uwolnić od paru osób. że nic się nie dzieje. Zmiana w świadomości. ale o niczym innym nie myślałem. Pielęgnuję więc ten mit siły a jazda po szybkim pasie ruchu. zanim odczuje frustrację. bez której nie sposób zaprzeczyć boles-nym przeżyciom. bywa kapitalną zaletą u dobrego wojownika.

trzymają lejce w swoich rękach i zmuszają innych do posłuszeństwa. a kolej-ny . Uwaga skupia się przede wszyst-kim na rozstrzyganiu kwestii „Kto tu ma władzę?" oraz „Czy ta osoba będzie postępowała sprawiedliwie?" W pewnym sensie całe moje życie polegało na próbie zrozumienia. Często narzucają sobie i innym purytańskie wymagania i żądają prawości postępowania.Enneagram kraczać je. gdy same łamią zasady. co może mieć wpływ na jego życie. dopóki nie uwolnią się od ingerencji z zewnątrz. by przyszli do pracy wcześniej. których przestrzegają inni. jest ktoś. Inny rozdział poświęca oso-bom. Homey cały rozdział poświęca opisowi jednostki. w świecie jest prawdziwe zło i ludzie chcą mnie poniżać. Według troistego spojrzenia na ludzką osobowość. ja zaś chciałem odkryć. że tam. punkt bezpieczeństwa i punkt stresu Ósemki. Dotychczas każdy mógł mnie tyranizować. Kontrola Szef stara się objąć kontrolą wszystko. u któ-rego podstawowa linia obrony polega na atakowaniu innych. Typowym przykładem Szefa. po czym jedzie na tydzień na ryby. charakterystycznego dla Enneagra-mu. Staje się szczególnie wrażliwy na sprawiedliwość bądź niesprawiedliwość zachowań innych ludzi i w sposób nawykowy koncentruje się na niebezpieczeństwie manipulowania władzą lub zdobywania kontroli przez innych. Ósemkom zależy na ograniczaniu (albo przynajmniej na możli-wości przewidzenia) zakresu kontroli ich życia przez innych ludzi. co robią i dopóty będą rozdrażnione i skłonne do buntu. Przez tę godzinę podwładni siedzą bezczynnie czekając na niego. której podstawową obroną jest atakowanie innych (Ósemka). Inny przykład to Szef. którzy się od innych odsuwają (Piątka). po czym spóźnia się godzinę na zebranie generalne. obrazujące dylemat człowieka. Gwałtownie reagują na wszelkie próby wpływania na to. którzy chcą mnie wykorzystać. W czasie tego tygodnia nie ma żadnych wyrzutów sumienia i pozwala sobie na smakowite grzeszki.tym. Uważam. co ma usprawnić wykonanie zadania. czym naprawdę ludzie powinni się kierować. na czym tak naprawdę polegają reguły gry. kto sporządza szczegółową listę rzeczy do zrobienia. muszę jakoś wymknąć się tym. Zaufanie jest wynikiem uzyskania pełnej informacji od . by sami się mogli się wywyższać moim kosztem. który namawia swoich podwładnych. który przejmuje kontrolę. Czują się też silne. W swojej książce Our Internal Conflicts Karen Horney wzruszająco opisuje charakterystyczne dla Szefa balansowanie między punktem Ósmym a Drugim Enneagramu.uczuciom. ale który jednocześnie w głębi nadal potrzebuje ich aprobaty i miłości. Ósemki czują się bezpiecznie. A ja tak samo mam prawo do zaspokajania swoich potrzeb jak oni i żeby móc to zrobić. które bronią się poprzez zbliżanie się do ludzi (Dwójka). gdy mają kontrolę nad sytuacją. by potem łamać wszystkie narzu-cone sobie zakazy. te trzy pozornie niezależne rodzaje zachowań to punkt podsta-wowy. Pragną zarazem ustalać granice i prze305 Helen Palmer . starając się jednocześnie zachować na swój sposób honorowo.

Dopiero później zdałem sobie sprawę z tego. W przypadku błędów na dużą skalę. Chcę wtedy. Typowe sposoby wykorzystywane przez Ósemkę do zaspokajania swojej potrzeby kontroli to opowiadanie niewybrednych kawałów o mniejszościach narodowych. Konsekwencje takiego postępowania mogą być trudne do zniesienia. chcę od razu ustalić nasze wzajemne relacje. Gdybym komuś pozwolił na wykorzystanie mnie. komu zaufałem. zrobi mnie na szaro. to być może następne danie byłoby . W każdej nie dającej się przewidzieć sytuaq'i ujawnia się typowy dla Ósemek zwyczaj koncentrowania się na słabych stronach przed-sięwzięcia. by zbadać reakcje innych ludzi. by spot-kała ich kara.innych i mak-symalnego eliminowania niewiadomych. Ósemka może więc zmu-szać innych do zajęcia stanowiska lub sama wygłaszać opinie kontro-wersyjne. że uwie-rzyłbym z kolei. Mam więc skłonność do drobiazgowej kontroli wszystkich detali. Jeśli natomiast zrobili to celowo. iż mam absolutną rację. czy moi znajomi nie zaczynają przypadkiem łamać swoich zobowiązań. robię wszystko. byśmy oboje przestrzegali pewnych reguł i obserwuję. by przyniesiono na stół gorącą zupę i ta sprawa była dla mnie najistot-niejsza. muszę wyrównać rachunki. w miarę nasilania się u Szefa dogmatyzmu i dążenia do przejęcia kontroli. by przejmować kierownictwo. szczególnie jeśli są na tyle dramatyczne. że nie przewidziały takiego obrotu spraw. Drobne pomyłki potra306 Punkt Ósmy: Szef fią wyprowadzić Ósemki z równowagi. że wymagają zdecydowanej konfrontaq'i. tak dalece osłabiłoby to moje przekonanie. Szef chce wychwycić potenq'alne trudności zanim zdążą się nasilić. że przestaje dostrzegać reakcje innych ludzi i oczywiste sposoby naprawienia pomyłki. W ubiegłym tygodniu poszliś-my z parą znajomych na kolację do restauracji. Podano zimną zupę. zmuszając ludzi do ujawniania swych spontanicznych reakcji emocjonalnych. reagują paradoksalnie: stanowią one atrakcję. Mnie się wtedy wydawało. że wszystko będzie zrobione jak należy. żeby się przyznali i pragnę. czuję się totalnie zdradzony. Jestem wtedy pewien. by to się więcej nie powtórzyło. potrafi tak bardzo skupić się na drobnym błędzie. Spostrzeżenia Szefa zakotwiczone są w pewnym obrazie świata: wszelkie drobne niedopatrzenia i źle opracowane detale mogą spra-wić. Ja chciałem. Jeśli przestanę się mieć na baczności i ktoś. Jeżeli skrzywdzili mnie nienaumyślnie lub z głupoty. Chcę. ponieważ mają poczucie. że staram się jedynie pertraktować z kelnerem na ten temat. że jestem w kompletnym błędzie i musiałbym się pod-porządkować. Mam swój interes w tym. niejasne zaloty homoseksualne czy opowiadanie o swo-ich mało dojrzałych wybrykach w przeszłości. Reagują wtedy gwałtownie. ponieważ gdybyśmy im popuścili. Gdy tylko mnie ktoś zainteresuje. Jeżeli mimo wszystko zdarzy się coś zaskakującego lub nieprawidłowego. że świat wymknie się spod jego kontroli. że pozostali uczestnicy wydarzenia czuli się w tej sytuacji skrępowani. Wszystkie te kontrowersyjne zabiegi w prawie każdej sytuacji społecznej doprowadzą do podziału obecnych na zwolenników i przeciwników.

który byłby na tyle wiarygodny. Sprawiedliwość Potrzeba sprawowania kontroli wpływa na szczególne zaintereso-wanie Ósemki sprawiedliwością. by nie odczuwać przez resztę dnia upokorzenia i poprawić sobie nastrój? Nie mogłem przestać myśleć o tym. by w chwili wymierzania kary zrozumiał. Wyobrażam sobie. Dla ratowania siebie należy interweniować natychmiast. Zemsta Obroną przed nawrotem dziecięcego lęku przed bezsilnością jest planowanie zemsty. Gra toczy się dalej: jeszcze nie wszystko stracone. że Szefowie zwracają szczególną uwagę na wszelkie prze-jawy nieczystych intencji. Nie jest to jedynie odwet. gdy-bym tak wybił im szybę?" Nie można zaznać spokoju. jakim był gównem. Uwrażliwienie na sprawiedliwość powoduje. bez zastanawiania się nad nimi. myślę sobie: „Co by było. Myśl o odwecie hamuje uczucia poniżenia lub zagrożenia. Została urażona . gdy mają po-czucie. Nie mogłem o tym zapomnieć.również nieudane. pojawiające się. Zemsta to nie wymachi-wanie siekierą. Mam skłonność do szukania oznak nieświadomych lub wrogich zacho-wań. czekamy po prostu na następne starcie. Jadłem i przez cały czas zastanawiałem się: czy wychodząc powinienem po prostu przewrócić stół? Czy może raczej zwymyślać właśdciela knajpy? Co takiego mógłbym zrobić. Właściciel knajpy był niezwykle niegrzeczny. Inną strategią obronną stosowaną przez Ósemki. Myśl o tym. Staram się rozszyfrować ludzką podłość lub przewidzieć.Enneagram Do szału mnie doprowadza takie siedzenie i wysłuchiwanie. jak mnie ktoś obraza. W ubiegłym tygodniu poszedłem ze znajomym na śniadanie. by ruszyć do akcji. nie opuszcza mnie i czekam tylko na właściwy moment. że są kontrolowane przez czynniki zewnętrzne. Kara musi odpowiadać winie. „Czy można innym ufać? Czy pos-tępują sprawiedliwie?" Zainteresowanie to podsycane jest niespeł-nionym dziecięcym pragnieniem znalezienia autorytetu. jest zwyczaj obwiniania innych za napotkane trudności i odrzucania opinii nie-zgodnych z własnymi . by można mu było przekazać kontrolę i nie bać się. że wszystko zacznie się wymykać spod kontroli.w jej mnie-maniu niesprawiedliwie zemsta ma więc zrównoważyć szale. w przeciwnym razie narasta lęk. gdy zwycięża przeciwnik. że są głupie czy bezsensow-ne. jak się zemścić. że nas wykiwa lub zdominuje. jak zemścić się na wrogu (stosownie do jego przewinienia). gdy przyjmował nasze zamówienie. Ósemka na ogół bierze swoją chęć wyrównania rachunków za chęć wymierzania sprawiedliwości. póki się czegoś nie zrobi. w jaki sposób mogłaby się ujawnić w sytuacji podbramkowej.w przekonaniu. Ale dalej ta sprawa dalej leży mi na wątrobie. Czy ci ludzie mają skłonność do manipulowania? Czy lubią to robić? Czy sprawia im to przyjemność? . Ilekroć przejeżdżam koło tej restauracji. że ktoś mnie wrobił. W końcu nic nie zrobiłem i wyszedłem. 307 Helen Palmer . to raczej chęć dania nauczki.

jak ludzie postępują wobec siebie. by zobaczyć. by wybadać prawdziwe motywy. jako że chętnie przejmuje dowódz-two w obronie sprawiedliwości czy dla zwalczania wyzysku. Ósemka nie uważa. Niestety. występowanie z pozycji obrońcy wywiera najczęściej skutek przeciwny do zamie-rzonego. Jeśli klasa jest przekonana. Szczegól-nie zależy mu na sprawdzeniu. Ósemki swoją uwa. gę kierują ku ukrytym intencjom innych ludzi. Ja szukam motywów zasadniczych. do czego ludzie są zdolni. czy inni mówią prawdę. Typowy scenariusz jest taki: dziecko-Ósemka słyszy. Nie ma wówczas przykrych niespodzianek. że komuś wyrządzono krzywdę i ani się obejrzy. Szef wywiera presję. że w obliczu nie-sprawiedliwości chce przejąć ster władzy. Ósemka uważa siebie za obrońcę słabszych. Potrzebuję przewidywalności. Chcą sprawdzić. W któ-rym punkcie są sami dla siebie zagadką? Jak się zachowują.Enneagram Prawda jako wyższa jakość umysłu Koncentrując się na tym. że postrzegana jest raczej jako osoba kło-potliwa niż jako wartościowy sprzymierzeniec. W zaburzonych rodzinach często dziecko-Ósemka wyczuwa nieuświadomiony gniew dorosłych i stara się mu przeciwdziałać. bo potem można być zaskoczonym. ponieważ Ósemka do obrony słusznej sprawy podchodzi tak bardzo konfrontacyjnie. na ile są one sprawiedliwe. Dużo uwagi poświęcam temu. by nie stworzyć sobie na począt-ku cukierkowego obrazu drugiego człowieka. Szuka się w niej sprzymierzeńcatwardziela. która czerpie poczucie bezpieczeństwa z bezpośredniego zwalczania niesprawiedliwości i którą łatwo wmanewrować we wzięcie na siebie winy innych. Konfrontują ich zatem z drażliwymi proble-mami. Jeżeli chcę sprawdzić. czy inni grają czysto. Jej naturalnym impulsem jest chęć wstrząśnięcia całym zaangażowanym w sprawę . a już staje w pierwszym szeregu w obronie interesów innych dzieci. wywieram na niego nacisk i drażnię. jej rzecznikiem najprawdopodobniej zostanie Ósemka. by to poszukiwanie prawdy miało posmak walki. Staram się odkryć czego ten człowiek chce i na co z jego strony mogę liczyć. Inni członkowie rodziny będą zapewne uważać. gdy ujawni on jakieś podłe motywy. jak wyraźnie przekazują jej własną nieuzewnętrznioną agresję. Ósemkę łatwo też wmanipulować w cudze rozgrywki. że gdy już ktoś podpadnie mojemu „barometrowi zaufania". czy ktoś jest stronniczy lub czy stara się coś zataić.. że to Ósemka jest przyczyną kłopotów. jaką daje mi niezmienność opinii. 309 Helen Palmer . co ktoś kryje-pod swoją gładką powierzchownością. jak wtedy zareaguje. Wydaje jej się raczej. bardzo mi trudno zmienić tę opinię. czy pod presją nie wyjdzie na jaw jakieś kłamstwo. gdy są przestraszeni? Co stanowi ich piętę achillesową? Zdaję sobie sprawę z tego. że nauczyciel za dużo zadaje. że chce wyczuć. Jasne jest więc.308 Punkt Ósmy: Szef Mam ochotę sprawdzić. by zbadać. nie zdając sobie sprawy z tego. Chodzi o to.

Ósemki tracą giętkość uwagi. przyparci do muru. bez przemyś-lenia pomija. gardzi zaś wszystkimi. w której obie strony wygrywają. by trzymać się z daleka od Ósemki. którzy pragną uniknąć konfrontacji. że jej racja jest słuszna. co dla Szefa jest l „uczciwą walką". Gniew. by Ósemki uświadomiły sobie. dochodzi do wybuchu dotychczas i powstrzymywanych emocji. że je w sposób automatyczny. prze-grana na rzecz godnego przeciwnika. kryjąc przed nią złe wiadomości lub preparując informacje tak. Ci z nas. że odrzu-cone zostały bez zastanowienia. Jest on dla niej dąże-niem do wykrycia prawdy. gdy cudze pomysły wy-dawały się kompletnie niedorzeczne i tak niegodne uwagi. że być może . narzędziem umożliwiającym wykonanie zadania. który poddany próbie okazał i się człowiekiem sprawiedliwym. Warto. Upiera się 310 Punkt Ósmy: Szef przy tym. że taki sposób koncentracji uwagi ma swoje podłoże w szczególnym rozpamiętywaniu dawnych sytuacji. którzy mają władzę nad życiem Ósemki. zogniskowana siła. Gdy Ósemka działa w obronie własnego „ja" skupia się w duchu na tej prawdzie.l nym przeciwnikiem nad łatwą wygraną. że jej stanowisko jest jedynym obiektywnie słusznym. dzięki której mogłyby poddać refleksji swoją linię działania lub wziąć pod uwagę dodatkowe informacje. Gdy raz nabierze przekonania. Uwaga bowiem ulega zawężeniu i skupia się na osiąga-niu celu podtrzymującego własne poczucie bezpieczeństwa. antidotum na nudę i samozapomnienie. Rozzłoszczona Ósemka wyczuwa energetyzującą siłę gniewu. Rzutuje na zewnątrz wyidealizo-wany obraz siebie jako osoby. podziwia więc ludzi stanowczych. trzy-mają się swego zdania. Dla Ósemki walka jest czymś j podniecającym i zdecydowanie przedkłada ona ostre starcie z god. Nasta-wiona na zwalczanie wszelkiej opozycji Ósemka przyjmuje postawę konfrontacji.obiektywnie rzecz biorąc służy ona jedynie jej własnym interesom czy też opiera się na fragmentarycznych danych. Identyfikuje się z tymi. często robią wszystko. Z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora to. Uczciwa walka jest dla Ósemki sytuacją. Ogniskuje uwagę na ujemnych cechach przeciwnika i pozytywnych cechach własnych. którzy. Zwycięstwo nad przeciwnikiem dostarcza satysfakcji z przejęcia kontroli. który taka konfron-tacja wywołuje. która wiele może.i tępliwych przeciwników. U podstaw przyjaźni Ósemek leży walka. Jest to raczej podniecenie niż emocja negatywna. która jest dla niej najbardziej korzystna. i Jeżeli przeciwnik jest tego wart. by mogły ujawnić się prawdziwe uczucia. wygląda raczej na starcie bokserskie dwóch nieus. Ósemka docenia uczciwą walkę. Opinie odmienne od swoich uwa-ża za głupie i zdarza się. przeżywany jest jako ukierunkowana. by nie rozdrażnić osoby na tyle wybuchowej. Ósemka mobilizuje się w starciu z siłą grożącą wymknięciem się spod kontroli. zmniejsza brak zaufania wobec tych. nie dostrzega. Przyjąwszy postawę konfrontacji. po-nieważ ludzie pod presją ujawniają swoje ukryte plany.towarzystwem. którzy nie mają kontaktu z własną i agresją. Pewna Ósemka porównała stan umysłu towarzyszący postawie .

Szuka jedynie luk w linii obrony prze-ciwnika. W efekcie maksymalizują własne atuty. Krańcowy przykład takie-go stylu koncentracji uwagi podała pewna powracająca do zdrowia alkoholiczka. Któregoś razu. . Gdy Ósemka nie czuje się już zagrożona możliwością niespra-wiedliwej kontroli ze strony innych. w piwnicy. będąc w ciągu. aż do unicestwienia go. by nie zauważać zagro-żenia. Świadomy siebie Szef może wręcz wykorzystać pragnienie natych-miastowego pofolgowania sobie jako sygnał. Na podobieństwo tego gracza baseballowego. Chcąc jedynie dociec prawdy. jakie rzeczywiste potrzeby są spychane na bok przez owo pragnienie. minimalizując plusy przeciwnika. 311 Helen Palmer . o czym nie chce się myśleć. Stała naprzeciw niego. Sposób ten nie polega na spychaniu do nieświadomości czegoś.i nie widzieć tego. by zastanowić się nad słabością własnej linii obrony. zaczyna sobie uświadamiać. na ile szczere są wygłaszane opinie. Uważała. biegnącego przez bois-ko z piłką pod pachą. próbowała przekonać męża. Uwierzyłaby w swo-ją odwagę. ponieważ w jej świadomości tych butelek tam nie było. że istnieją rozwiązania kompromisowe.Enneagram Na co Ósemki zwracają uwagę? Ósemki dysponują kilkoma strategiami umożliwiającymi im nie-dostrzeganie zagrażających informacji. U Ósemek pijaństwo czy życie ponad stan z łatwością mo-gą służyć niedopuszczaniu do świadomości bolesnych myśli lub konstatacji. W miarę dojrzewania i kontaktu ze sprawiedliwymi autorytetami oraz niezagrażającymi przyjaciółmi. Ich główną linią obrony psy-chologicznej jest przekonanie/ że są silniejsze od potencjalnej opo-zycji. ale na kierowaniu uwagi ku rzeczom przyjemnym. skoncentrowana na jednym Ósemka tak bardzo przywiązuje się do „jedynie słusznej" strategii. że tak naprawdę nie jest odważna. Szef jest w stanie nauczyć się rozpoznawania drobnych wahań uwagi.walki do stanu umysłu gracza baseballowego. a u jej stóp piętrzył się stos pustych butelek po whisky. że udało jej się męża przekonać. oscyluje w sposób naturalny ku obiektywnemu spostrzeganiu autentycznych pragnień każdego czło-wieka. że nie pije. Ale ilekroć zaczyna się z ludźmi sprzeczać. Ósemka rozluźnia swoją obron-ność percepcyjną. W ten sposób można patrzeć na coś wprost . bo rzadko kiedy ma się czego bać. Jedna Ósemka powiedziała o sobie. Na bazie tego pierwot-nego neurotycznego zaburzenia rozwija się u niej szczególna zdol-ność rozpoznawania indywidualnej prawdy właściwej każdemu z nas. Klasycznym sposobem na to. że należy wejrzeć w głąb siebie i sprawdzić. Gdy nie grozi jej utrata władzy. a mimo to nie wycofywała się. Nigdy nie zatrzymuje się. jest wytłumianie go poprzez koncentrację uwagi na czymś innym. Innym stosowanym przez Ósemki sposobem niedopuszczania niechcianych treści do świadomości jest uparte zaprzeczanie boles-nemu problemowi. które mogłyby podważyć poczucie własnej mocy. gdyby odczuwała strach. że nie potrafi skierować uwagi ku alternatywnym punktom widzenia. Dojrzała Ósemka porzuca neurotyczną potrzebę prowokowania konfliktów dla ujawniania ukrytej prawdy. wszyscy wydają jej się słabeuszami. z których można wyczytać.

że ludzie skłonni są zaprzeczać zagrażającym in-formacjom lub informacje takie poddawać racjonalizacji. czego się mogę spo-dziewać i mieć pewność. że dla różnych ludzi różne rozwiązania mogą być właściwe. iż muszę być w całkowitym błędzie. która nie jest ani biała ani czarna. Ósemki szczególnie podatne są na te specyficzne przesunięcia uwagi. „Czy jes-teś przyjacielem czy wrogiem? Przywódcą czy poddanym? Jesteś sil-ny czy słaby? Przeciwko mnie czy po mojej stronie?" Uświadomienie sobie. gdy uświadamia sobie zagrażające in-formaq'e. będącym wynikiem gryewu. że mam absolutną rację. by przyszedł z krewnym lub przyjacielem. że Ósemka uparcie ignoruje odmienne racjonalne argumenty. zmuszeni przekazać pacjentowi niepo-myślną diagnozę. W praktyce jednak tak dalece osłabia moje przekonanie. Dlatego lekarze. że zdaję sobie wtedy sprawę. uwaga zawęża się do poszukiwania słabych stron przeciwnika. z nielicznymi pla-mami mglistych szarości. którym uprzednio zaprzeczał. Zakładają bowiem. że własne stanowisko jest absolutnie słuszne: gwarantuje bowiem natychmiastowe działanie bez wahania. proszą. którym „tak wyszło" i którzy wciąż wszystko psuli. poddaje próbie nasze postawy rasowe lub podważa nasze poglądy polityczne. Pójście na kompromis otwie-ra Ósemkę psychologicznie na atak z każdej strony. Jej postrzeganie oparte jest bowiem na punktach odniesienia typu albo-albo. Jego relacja rzuca też światło na dylemat związany z koncentraqą uwagi. „Jak go podejść?" „Gdzie tkwi luka w jego charakte-rze?" „W jaki sposób zmusić go do wycofania się?" Niezbędne staje się przyjęcie założenia. uwaga szybko zostaje zafiksowana na słabościach stanowiska przeciwnika. gdy dochodzi do pola-ryzacji poglądów („my przeciwko wam"). ponieważ sytu-acja. W walce spostrzeżenia stają się czarne albo białe. na jakie napotyka. że chcę wiedzieć dokładnie. Zdolny adwersarz z konieczności pomija wiele informacji nie związanych bezpośrednio z zadaniem zniszczenia opozycji. albo nie ma jej się wcale. wsku-tek których przyjmowane są tylko informacje pomyślne. W odmiennym stanie umysłu. Przez to zaprzecza 313 . że to się rzeczywiście wydarzy. jest teoretycznie słuszna. Taki styl sterowania uwagą jest im bliski. Następujący opis pochodzi od osiemnastoletniego Szefa. przestaje być przewidywalna. W każdej sytuacji. Nadal nie chcę przyjąć do wiadomości odmiennych punktów widzenia. niepomyślne zaś ulegają zablokowaniu. Z podobnymi trudnościami wszyscy miewamy do czynienia.Wszyscy posiadamy umiejętność zaprzeczania nieakceptowanym treściom. że może istnieć pośrednie rozwiązanie na ogół wywołuje po-czucie skrajnej podatności na zranienie. 312 Punkt Ósmy: Szef ponieważ w dzieciństwie musiały sprzeciwiać się osobom silniejszym od siebie. Myśl. Zewnętrznemu obserwatorowi może się wydawać. Tak byłem niegdyś wściekły na dorosłych. Niefor-tunnym skutkiem ubocznym konfrontacji „na całego" jest utrata zdol-ności przyjmowania nowych informacji. gdy ktoś rozbudza nasze uprzedzenia. Albo ma się absolutną rację. Opisuje trudności.

" Pewna Ósemka stwierdziła. że to coś poważnego. mocne uderzenie. Ósemka potrafi się ocknąć. Gdy tylko medytujący rezygnuje z koncentra-cji na umysłowej pustce. by o nich pamiętać. Takie sztywne koncentrowanie uwagi na wewnętrznej pustce ma ten skutek uboczny. Przez cały czas mówiono mi o tym. Przestałem rosnąć dopiero w drugiej klasie liceum. proste złamanie. ale nie docierało do mnie. że blokuje normalną świadomość własnych myśli i innych wrażeń. jakie mają zwyczaj uprawiać. którego uderzyłem. gdy leżałem tam. 314 Punkt Ósmy: Szef Szefom taki stan umysłu związany z „zabranianiem sobie myśle-nia" kojarzy się z czymś w rodzaju celowego gapienia się w ścianę. że świado-mość tak naprawdę wcale nie odwróciła się od stanu myślenia. A ja zerwałem z piłką nożną. Drużyna miała mi to za złe. Wydawało mi się. choć przecież to przezwisko nie pasowało do mnie. co się może zdarzyć. Ty nie masz zupełnie racji. na ziemi. i facet leżał bez czucia.Enneagram się mocnym stronom wroga lub własnym słabym punktom. Zamiast tego stara się zamknąć im dostęp. Ten sam układ. Gdyby ta pustka mogła przemówić. kontuzja. ponieważ nie stać nas. Przychodziły mi takie myśli do głowy. więc zapominałem o tym. więc dałem mu popalić. że przełamywanie zaprzeczania przy-pomina podnoszenie kurtyny na scenie. gdy znowu wpadnę w taką ślepą furię. którzy nazwali mnie Zabijaką.Helen Palmer . myśli zalewają go i staje się jasne. Tak. ale ja już nie ufałem sobie i nie wiedziałem. miałem 1. miał niewielkie. tygodnie spędzone w łóżku. W praktykach medytacyjnych zaprzeczanie przybiera postać przekonania.. ale nie wydawało mi się. z siłą prawdy totalnej. Cały ten poprzedni incydent przypomniał mi się. przeciwko cze-mu walczyłeś. że czuję na sobie nienawiść chłopaków. nie wiedząc jak długo gapiła się w pustą ścianę czy pusty blat stołu i stwierdzić. gdy po raz pierwszy w czasie medytacji próbują uwolnić się od myśli. jakby mnie ktoś bił. by mogłoby to być prawdą. W jednym z pierwszych meczów któryś z przeciwników podpuścił mnie. Przeżywa spostrzeżeniową pustkę.. popełniłeś niewybaczalny błąd. Historia skończyła się tym. patrzy wprost na ciebie. Bardzo długo leżał w szpitalu. Wściekłem się. że należy się powstrzymać od myślenia. więc gdy nadszedł sezon piłkarski. że ciężko jej przycho-dzi myślenie. Powoli odzyskiwał zdolność poru-szania się. ani że to ja zrobiłem. bo chłopaki trzymali się ode mnie z daleka na boisku. zniżyłem głowę i staranowałem go z całej siły. Gdzieś w połowie sezonu sytuacja się powtórzyła. Pierwszo-rzędne mięso dla drużyny. Złamałem mu żebra i trzy kręgi. Wszystko naraz wróciło i ciągle przypo-minało mi się przez kilka następnych dni. Medytujący tak naprawdę nie wycofuje swej uwagi z myśli. „Wszystko. Przezwano mnie Zabijaką i to mi się podobało. Ból tamtego. Jesteś idiotą. Jest to pułapka. Przeciw-nik traci cechy ludzkie. Jest to podejście błędne.90 m wzrostu i ważyłem około 108 kg. powiedziałaby coś takiego: „Nic bolesnego nie może przedostać się przez barykadę stołu. Było to coś niebywałego. bo dobrze jest mieć po swojej stronie takiego ciężarowca. że ten drugi koleś. zmuszając się do koncentracji na wewnętrznym pustym ob-szarze. które po-winny przypływać i odpływać. w którą często wpadają początkujący. i . gdy muszą uporać się z bolesnymi po-trzebami. jego zalety przestają istnieć.

Typowe dla nich jest odczuwanie przestrzeni poprzez własne ciało. przenikającym przestrzeń fizyczną. opisywany przez te Ósemki. że potrafią one przedrzeć się do świadomości nagle i z ogromną siłą. że wyczuwa moją obecność. gdy tylko przekroczę próg. Otwierają pudełko: rozważają jakieś stano-wisko. Mam wrażenie. Energia je fascynuje. Powiada. że się myliły. To co było absolutnie słuszne . Osią postępowania Ósemek w młodości była sprawa władzy i kontroli. zajmujemy zbyt wiele miejsca. choć w rzeczywistości jestem dość niski". że musi się ze mną liczyć nawet wtedy. jako dzieci nau315 Helen Palmer . które wyćwiczyły się w samo-obserwacji. z którego wyskakuje pięść o wielkiej sile ciosu.teraz jest kompletnie błędne. by zła-godzić rażącą siłę wglądu. Mój partner twierdzi. Cytowany uprzednio młody piłkarz czuł się albo bohaterem. Ósemki mówią. Ludzie myślą. naukowiec z tegoż uniwersytetu. Zachodzi swego rodzaju pamięciowa reakcja łańcuchowa. Ósemki mówią na przykład: „Gdy się złoszczę . są tak zaskoczone.masz ochotę ukarać siebie za to. Zważywszy. Studentka ta ma wrażenie takiego gospodarowania swoją uwagą. Rozważmy podobieństwo cytowanej powyżej wypowiedzi i relacji o wrażeniu intuicyjnym. polega na tym. Jeśli dojdą do wniosku. jak bardzo Szef zaangażowany jest w kwestię sprawiedliwości. że lokuje ją w rozszerzonym poczuciu własnego „ja". Sam stwierdził. rozrastam się i wypełniam sobą całą przestrzeń. Umieją ją wychwycić w życiowych sytu-acjach. tam. uważając początkowo. jak i inne znane mi Ósemki. gdzie się znajduję. że mają absolutną rację. którym się zaprzeczyło. że mam ponad metr osiemdziesiąt. Nie mają natomiast poczucia." Kłopot z problemami. albo zabójcą. Potrafią wyczuć jaki jej rodzaj mają w sobie inni ludzie. jaką inni w nich rozniecali. przypominają sobie wiele innych przypadków podobnie złych zachowań z przeszłości. Ich poczucie własnego „ja" zdaje się rozprzestrzeniać po ca-łym pokoju. Potrzeba ukarania za nieprawości natychmiast zwrócona zostaje przeciwko sobie. że jest Ósemką.Enneagram czyły się więc rejestrować swoje wrażenia związane z siłą. że gdy już raz dostrzegą w sobie coś złego. Ósemki twierdzą również. którą podzielił się z nami pewien fizyk.czuję. . Styl intuicyjny Styl intuicyny najbardziej charakterystyczny dla danego typu ma swoje źródło w sposobie koncentrowania uwagi wypracowanym dla radzenia sobie z problemami w dzieciństwie. że zarówno ja. Poniższa wypowiedź studentki Uniwersytetu Kalifornijskiego obrazuje typowy sposób lokowania uwagi. Między tymi dwiema skrajnościami nie było nic pośredniego. co zrobiłeś. że przechodzą do pozycji walki. Wątek ten często przewija się w relacjach Óse-mek. Według Ósemek wgląd działa jak pudełko. gdy siedzi za zamkniętymi drzwiami w swoim pokoju. Nie są wtedy w stanie wymyślić żadnego kompromisu. by inni je zalewali swoimi uczu-ciami. że rosnę. że przełamanie bariery zaprzeczania wobec jednego wydarzenia może służyć jako wewnętrzny lont roz-palający wspomnienia innych podobnych incydentów. prowadzić to może do wybuchu nienawiści do samego siebie i samooskarżeń. ani by miały zwyczaj kierować uwagę ku wewnętrznym wyob-rażeniom.

a nie do szacunku. niepo-hamowane wyrażanie gniewu.Robię pomiary za pomocą bardzo delikatnej i łatwo psującej się apara-tury. w których się bałem. Uderzywszy. jest to straszne. Gdy piąłem się w górę. że zwycięstwo w sporze może doprowadzić do odrzucenia. Najwięk-szym problemem w całym przedsięwzięciu jest to. Ósemki opowiadają. Utkwiłem w niszy. Po prostu tak dalece nie dociera do mnie. jakie płynie z kłótni na całego w słusznej sprawie. Było w tym coś wspaniałego. gdyż po nieprzespanej nocy wiedziałem. ale zara-zem bardzo z tego powodu cierpi. Ale nie mówi mi. Podnieca mnie to. by znaleźć uszkodzenie. na którym miałem rozłożone składniki do elektrycznego przetestowania. Kiedy trzeba. że zanim się rozgniewa. Dla Ósemki nie ma nic złego w podnieceniu. Najbezpieczniej czuję się wtedy. człowiek uczy się działać tak szybko. które rozregulowują się z byle powodu. że nie zdążę. nie wycofując się ze swojego uczucia. gdy widzę u swego przyjaciela gniew. by stąd nurkować. a zarazem oskarża się. tak dalece zale-ży im na wygraniu. wypowiedziane w gniewie. czasem trzeba nawet i trzech dni. Czuję się wtedy źle i mam wrażenie. że wszedł w rolę ofiary. iż inni odsuwają się ad takiej demonstracji siły. jakie naprawdę ma do mnie pretensje. że zacząłem przeklinać cały ten program badawczy i musiałem się powstrzymać od roztrzaskania aparatury. . Przeciwnie. mogą doprowadzić do zerwania przyjaźni. uginające się kolana. że tak naprawdę nie jestem odważny. w eksperymencie zależy od mikroskopijnych ruchów zespołu czujników. Moje reakcje były mi zupełnie obce: skurcze brzucha. która część aparatury jest uszkodzona. że potrafi zabrać głos. że te słowa. Dumna jest. W ubiegłym roku musiałem w określonym terminie przygotować raport dla instytucji finansującej moje badania i. Dla mnie gniew otwiera drogę ku głębszym uczuciom. bym mógł skoczyć i trafić w wodę. iż nie reaguję na zagrożenie. Jeżeli zaczyna płakać. Szefowie nagradzani byli za przejawy siły w przeszłości i doznają szoku. Przez długi czas gniew był preferowanym przeze mnie uczuciem. jeżeli trzeba powiedzieć komuś do słuchu. Poszedłem nieuczęszczanym szlakiem i doszedłem do wspaniałego naturalnego zbiornika wodnego otoczonego stromymi. że gdy zaangażują się w spór. zdenerwowałem się okropnie. 316 Punkt Ósmy: Szef Ujawnianie gniewu Bardzo ważne miejsce w psychice Ósemki zajmuje jawne. Stwierdziłem. że gdy aparatura się zepsuje. wyczułem nagle. Nie wiado-mo jak wmanewrowałem się w niesamowitą przewieszkę. Byłem tak zdesperowany. skały pode mną wykruszyły się. ujawnianie złości jest według nich podstawowym budulcem zaufania w relacjach z innymi. że walnąłem czymś w stół. gładkimi skalami. Tak bardzo ją znienawidziłem. nie ma czasu na strach. Ósemka jest z tego dumna. aby mnie wrobić w rolę napastnika. że nie dostrzegają. że mogłoby mi coś grozić. Niedawno spędzałem wakacje na Hawajach i przy-trafiła mi się jedna z nielicznych w moim życiu sytuacji. Wszystko. zbyt odległej od basenu. że ktoś potrafi się gnie-wać. Zachciało mi się po nich wspiąć. gdy zepsuła się aparatura. takim jak głęboki smutek i wyparte pragnienia. gdy uświadamiają sobie.

by przysto-sować się do zmieniających się okoliczności. to w porządku.Gniew natomiast pojawia się natychmiast i ma charakter bardzo fizycz-ny. co mam do powiedzenia. gdy inni ujawniają wprost swoją złość. Rozważmy różnicę między nieświadomą siebie Ósemką. 318 Punkt Ósmy: Szef Jak wszystkie impulsy wyższe. odnoszę wrażenie. że mam do czynienia ze słabeuszem.strach przed dosta-niem się w ręce ludzi podłych. które mi nie ulegają. nie mówią prawdy.że nie dam im szansy negocjacji. a nie potrafią utrzymać kontaktu wzrokowego lub nie podzie-lają mojego entuzjazmu. ale jeżeli się zgadzają. jeżeli sprawa jest słuszna. boję się. Na zewnątrz mówią Ci „Cześć". Trudno mi wtedy wyciągnąć wszystkie te ukryte elementy. a tak czyni większość ludzi. że nikt na mnie nie wyskoczy . która czuje się na tyle bezpiecznie. znaczy to. bo dla mnie nie mówią szczerze. Taki szczególny rodzaj świadomości cielesnej działa w sposób na-turalny u osób dobrze funkcjonujących i opiera się na prawidłowym wyczuciu stopnia i jakości siły obecnej w danej . Czuję się jak mistrz karate. która w sposób automatyczny usiłuje zdominować sytuację. nieujawniona wrogość z ich strony wtedy po prostu ich nie słucham. by jakoś sobie z nimi poradzić. Jeżeli ją powstrzymują. a w środku trzęsą się ze złości.Enneagram poczucie siły i dostarcza przyjemnej energii. Nie jest to po prostu rozmowa. bo inaczej się boję. co mówią. gdy już zacznę mówić to. co sytuacja przyniesie. że często słyszę. że na ogół ludzie uważają mnie za człowieka kłótliwego lub też sądzą . Wydaje mi się. Coś jeszcze kryje się za ich słowami. Potrafię stanąć w szranki z całą gromadą ludzi. Nie jestem skłonny się poddawać. Wolę. Jest to dla mnie bardzo nieprzyjemne. Nie dopuszczam do siebie tego. Wydaje mi się. Gniew pozwala mi się rozładować. ze prawdopodobnie coś ukrywają. Otwarci są na to.jakieś rozdraż-nienie. Jeżeli się nie zgadzają ze mną i przyznają się do tego. choć się do tego nie przyznają .dobrze sobie z tym radzę. Lepszy jest otwarty gniew i póki pozostaje na płaszczyźnie jawnej i cywilizowanej i wiem. Ósemka zatraca cnotę niewinności. iż ludzie nie mówią do mnie w sposób otwarty. a Ósem-ką bardziej świadomą. o co chodzi. To wszystko dlatego.skądinąd słusznie . Mam ochotę wszystko wywlec na wierzch i zobaczyć. bez udziału myślącego „ja". Właściwie o wiele bardziej szanuję te osoby. Cnota niewinności Ludzie niczym nie obciążeni podchodzą do nowych sytuacji bez uprzedzeń czy oczekiwań. tak i brak obciążeń odczuwa się jako rodzaj energii cielesnej kierującej jednostką w sposób odpo-wiedni. dzięki czemu potrafią w sposób naturalny odpowiednio się zacho-wać. Pozwala mi oddalić od siebie najgorszy strach . gdy zaczyna wybiórczo skupiać uwagę w celu przejęcia kontroli lub narzucenia swego punktu widzenia. Jeżeli ulegają. Daje 317 Helen Palmer . że uczciwiej byłoby po prostu udać tę całą nieszczerą rozmowę.

sytuacji. Nieświado-ma siebie Ósemka zawsze oczekuje sprzeciwu i mobilizuje energię potrzebną do przejęcia kontroli. Jej zachowanie charakteryzuje sztyw-ność poglądów, uparte przywiązanie do subiektywnej prawdy i nie-możność zwrócenia uwagi na odmienne stanowiska. Kontrolę przej-muje dzięki sile fizycznej i poprzez wyrażanie gniewu. Ósemka, która już nie reaguje tak automatycznie, potrafi modyfi-kować zakres i rodzaj mobilizowanej energii, by w sposób precyzyjny wyczuć wahania siły, która w każdej sytuacji ma swoje przypływy i odpływy. Żądza Ósemki słuchają na ogół swych impulsów. W dzieciństwie umie-jętność szybkiego reagowania na bodziec wmontowana była w sys-tem obronny: trzeba było najpierw działać, dopiero potem się zasta-nawiać. Szefowie wierzą na ogół, że to co daje poczucie zadowolenia i siły musi być słuszne, a ponieważ rzadko przeżywają poczucie winy i wewnętrzne rozterki, które u większości z nas towarzyszą podniece-niu cielesnemu, uważają realizację swoich żądz seksualnych za coś naturalnego. Nie wstydzą się, gdy się rozzłoszczą, tak jak nie wstydzą się swoich seksualnych pragnień. W związkach intymnych poszukuję intensywności, pragnę kogoś, kto wyciśnie ze mnie soki, z kim mogę przeżyć podniecające chwile. Mój ostatni związek trwa już od siedmiu i pół roku. Czasem jest bardzo nudno. Muszę się uczyć nie prowokować kłótni, choć mnie to podnieca. Dalej trzymają mnie przy partnerze intensywne przeżycia: ustalmy coś i zrealizujmy to razem. Seks jest dla mnie główną atrakcją. Tego szukam przede wszystkim. Całe moje rozumienie miłości opiera się na tym, że wiem, że ktoś mnie kocha, jeżeli mnie pożąda. Nie bardzo wierzę w cokolwiek innego. Dużo psy-chologicznych bzdur się ostatnio słyszy na temat miłości, gdy ludziom tak naprawdę chodzi o spełnianie własnych oczekiwań czy o podwyż319 Helen Palmer - Enneagram szenie poczucia własnej wartości. Jeżeli człowiek za dużo uwagi poświę-ca takim rzeczom, przez całe życie będzie zagubiony. Ósemki źle znoszą frustrację. Ciężko im się powstrzymać od wy-rażania gniewu, od angażowania się w seks, jeżeli ktoś im się podoba i od rezynacji z kolejnej dokładki podczas niedzielnego śniadania. Niezaspokojone pragnienia nękają je raz po raz, tak jak niedokończony spór ogniskuje ich uwagę, powodując lęk i rozdrażnienie, póki nie są w stanie czegoś zrobić dla rozwiązania konfliktu. „Muszę sprawę załatwić osobiście, w przeciwnym razie całymi tygodniami piszę w głowie listy." Szefowie twierdzą, że gniewanie się na ludzi jest często dla nich formą pozytywnego kontaktu. Po uczciwej kłótni bardziej ufają autentyczności zamiarów oponenta, dzięki czemu czują się w kontak-cie z nim bardziej pewni siebie. Mówią także, że w czasie kłótni rodzi się nieraz poczucie bliskości, że gniew zamienia się w odczucia natu-ry seksualnej, a kłótnia często kończy się w łóżku. Od prawie dwudziestu lat jestem żoną Ósemki i musiałam się nauczyć zupełnej szczerości we wszystkim, co mi przychodziło do głowy, w prze-ciwnym razie nękał mnie, by się

dowiedzieć, co przed nim ukrywam. Wkrótce po ślubie myślałam, że gniew to ostateczność. Wydawało mi się, że jest to uczucie zwierzęce, któremu ludzie cywilizowani nie powinni się poddawać. Jeżeli już człowiek zaczyna się drzeć, powinien spakować walizki i skontaktować się z adwokatem. Po jakichś trzech latach małżeństwa przycisnął mnie do muru. Nie miałam pojęcia, że sprawiając mi taki ból szuka bliskości. Wiedziałam tylko, że obraża mnie publicznie. Taki miałam do niego żal, że zaczęłam z nim walczyć, co dla mnie oznaczało, że to już koniec. Nadal sądzę, że nie zrobiłabym tego, gdybym nie była absolutnie pewna, że inaczej mnie uderzy. Pamiętam, że stanęłam dwa stopnie wyżej na schodach, by nasze oczy były na tym samym poziomie i prosto w twarz powiedziałam mu, co o nim myślę. Punkt po punkcie wyłuskałam mu jego poglądy, po czym powiedziałam, że się z nimi nie zgadzam. Widzia-łam po jego minie, że nie rozumiał o co mi chodzi: skoro byłam w stanie powtórzyć jego słowa znaczyło, że się z nim zgadzam. Wtedy wykrzyczałam mu mój punkt widzenia i stało się coś niesamowi-tego. Podniecił się. Zaczął się uśmiechać, zrobił się czuły i przestał się na mnie gniewać. Nigdy nie widziałam u nikogo tak gwałtownej przemia-ny. Pokochał mnie za to, że stałam wyżej od niego o dwa stopnie i krzy-czałam. 320 Punkt Ósmy: Szef Przesada Ósemka rozwiązuje swoją podstawową niezdolność do podejmowania decyzji (punkt podstawowy Dziewiątka) biorąc za dużo wszystkiego, co sprawia przyjemność. Nadmiar stymulacji zabija świadomość innych uczuć i zastępuje potrzebę badania prawdziwych potrzeb emocjonalnych. Choć Ósemka potrafi wykrzesać energię potrzebną do" zaspokojenia swoich potrzeb i sprawia wrażenie nieza-hamowanej, w tym dążeniu do zaspokojenia bywa równie odległa od swoich autentycznych pragnień, co zapominająca o sobie Dziewiątka. Właściwa Ósemce zdolność działania bazuje na mobilizacji.płyną-cej z nastawienia na przyjemności i na podnieceniu, jakie niosą kon-flikty, nie zaś na energii uruchamianej przez głębokie, nadrzędne po-trzeby psychologiczne czy świadomość łagodniejszych emocji. Poszukując stymulacji Ósemki unikają nudy i zarazem tłumią swoją podatność na zranienie. Przekraczanie granic przyjemnej ekstrawagancji daje w efekcie wzmożone poczucie żywotności. Gdy już coś zwróci uwagę Ósemki, mało u niej wahań czy zastanawiania się. Osiągnięcie celu jest na tyle upragnione, że nie ma znaczenia, czy ma on autentyczne podstawy psychologiczne. Przyjęcie trwa, a Ósemka z radością bierze dokładki wszystkiego, co dają. Odkąd zaczęłam się sobie przyglądać, czuję się gorzej. Świadomość moich zachowań ujawnia wstydliwy fakt, że ja śmieję się najwięcej, kłócę najgłośniej i wdąż marzę o tym, by coś się zaczęło dziać. Życie w zgodzie z własnymi instynktami i nieświadomość tego to coś wspaniałego. Ma się wtedy poczucie, że chce się uniknąć zubożenia żyda, żyjąc pełną gębą.

Zawsze czuję pewien brak satysfakcji, gdy muszę się powstrzymywać. To tak, jakbym musiała siebie cenzurować, ponieważ nikt nie chce mi dotrzymać kroku. Pragnę doświadczenia szczytowego, a potem całej masy takich doświadczeń, jednego po drugim, by w międzyczasie nie przyszło rozczarowanie. Gdy raz czegoś zapragniesz, pragnienie to rozprzestrzenia się jak ogień. Po jednym smacznym posiłku ma się ochotę na następny. Jeżeli kupisz sobie jedną sukienkę, następnym razem prawdopodobnie kupisz ich cały stojak. Gdy już raz się w coś zaangażujesz, działa to jak przyssawka: musisz włożyć wielki wysiłek, by móc się oderwać i zająć czymś innym. Umiar mnie nie pociąga. Albo jestem obsesyjnie czymś zainteresowana, albo się 321 Helen Palmer - Enneagram śmiertelnie nudzę. Albo siedzisz ukochanemu na kolanach, albo gapisz J się przez okno; wszystkie stany pośrednie są mi obojętne, m Potrzeba życia intensywnego - by w ogóle czuć, że się żyje -J wypływa z poczucia, że trwa się w świecie typu „wszystko albo nic"." Nic to wstrzymanie się od wszelkiego działania, potrzeba gapienia się w ścianę. Wszystko opisują Ósemki jako chęć przekraczania granic, by krew szybciej płynęła w żyłach. Jeżeli siedząc za kierownicą nie przekraczam dozwolonej prędkości i przestrzegam przepisów - jestem nieobecny, odpływam gdzieś. Nudzę się i popełniam błędy. Jeżeli natomiast jadę naprawdę szybko, muszę na wszystko uważać i wystrzegać się poliqi, wtedy się budzę. Prawie nigdy wówczas nie zdarzają mi się błędy. Mandaty wlepiają mi, gdy zasypiam, jadąc autostradą z prędkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Jeżeli jadę ponad sto pięćdziesiąt, nikt mnie nie dogania. Gdy przeżycie jest intensywne, jestem przytomny. Związki intymne W pewnym sensie Ósemki bardziej predestynowane są do samot-ności niż do życia w bliskich związkach. Samotnik musi uważać tylko na siebie i bronić tylko jednego terytorium. Gdy Ósemka zaczyna się zajmować drugą osobą, podchodzi do spraw seksu i miłości w sposób warunkowy. „Będziemy ze sobą sypiać, ale wiele czasu spędzać bę-dziemy osobno." „Świetnie nam razem w łóżku, ale nie najlepsi z nas przyjaciele." Do intymności i przyjaźni podchodzą Ósemki według taktyki koalicyjnej: „Wiem dokładnie, w jakim zakresie mogę mu ufać". „Wiem dokładnie, jakie jest jej stanowisko." Dochodzi do wy-miany poglądów, ustala się stanowiska i opiera relację na poszuki-waniu przygód, satysfakcjonującym seksie i robieniu tego, co się lubi robić we dwoje. W miarę przeradzania się przyjaźni w związek intymny. Ósemki napotykają na obcą im konieczność konsultowania się z drugą osobą. Należy przecież traktować opinie partnera poważnie i Ósemka stwierdza nagle, że mają na nią wpływ cudze nastroje. Szefowie szu-kają w sobie siły, a zależność od innych nie pasuje do układu siły sprzężonej z samozaspokojeniem.

Ósemce trudno przychodzi wystawianie się na ciosy i wiele ją to kosztuje. Stara się wobec tego zapewnić sobie miękkie lądowanie: może być mniej czujna, jeśli sama przejmie kontrolę nad funkcjono322 < Punkt Ósmy: Szef waniem związku. Chce wiedzieć o wszystkim, co dzieje się w życiu partnera, stanowczo wyraża swoje zdanie na temat tego, z kim part-ner się spotyka oraz na temat tego, kiedy, gdzie i jak spędza swój wol-ny czas. Gdy Ósemka spostrzeże, że uzależnia się od miłości partnera, broni się wchodząc w rolę silnego sprzymierzeńca i obrońcy. Chce przejąć ster, co łatwo przeradza się w kontrolowanie życia partnera i jest sposobem obrony przed narażaniem się na cierpienie. Jeżeli partner ulegnie, dojdzie do interesującego konfliktu. Ósem-ka będzie chciała dominować, ale partner będzie dla niej bardziej pociągający, jeżeli będzie stawiał opór. Kluczem do zrozumienia tej pozornej sprzeczności jest szczególne zaangażowanie Ósemki w problemy władzy. Szef może przewidzieć zachowanie, a zatem i ufać, tym osobom, które gotowe są ulec i oddać kontrolę nad swym życiem w jego ręce. Z drugiej strony jednak szybko nudzi się tymi, którzy zbyt łatwo ulegają i szybko przestaje się interesować każdym, kto nie potrafi godnie zająć stanowiska przeciwnika. W efekcie droga ku zażyłości wiedzie poprzez ciągłe zapasy, ponieważ Ósemka ufa tylko tym ludziom, których siła poddana została próbie i okazała się godna zaufania. Tych, którzy się nie ugną, zacznie traktować z takim szacunkiem, z jakim odnosi się do samej siebie. Mówiąc o swoich wielkich miłościach Ósemki twierdzą, że przyj-mują partnera „wgłąb siebie". Rezygnują z kontroli nad związkiem poprzez stopniowe obdarowywanie go takim zaufaniem, jakim darzą siebie. Szef wobec reszty świata może nadal czuć się samotnikiem, ale partnera postrzega jako godny zaufania element tworzonej wspól-nie konstrukcji. Czuję, że ludzi pociąga moja siła, moja wiara w siebie, mój gniew oraz stymulaqa, jakiej im dostarczam. Nie chcą mojego smutku ani mojego bólu. Czuję, ze kiedy dostrzegają te aspekty mojej osoby, zaczynają uciekać. Kieruję innymi za pomocą swoich mocnych stron i wiem, że jeżeli nie będę silny, ludzie przestaną darzyć mnie szacunkiem i zostanę porzucony. Na pierwszym miejscu stawiam „sprzeciwianie się", a zaraz potem - pragnienie samotności. Zawsze byłem samotnikiem. Nawet w bliskim związku czuję się sa-motny. Gdy przywiążę się do kogoś na tyle, by za nim tęsknić, zaczynam się bać. Jakąś jego część wchłonąłem w siebie, więc jestem z nim nieprzer-wanie. Staje się dla mnie kimś dobrze znanym, bezpiecznym i nie mogę sobie wyobrazić, że nie byłoby go przy mnie. Chcę jednocześnie wycofać się i odizolować oraz posiąść jego duszę. Instynktownie mam ochotę go 323 Helen Palmer - Enneagram chronić w taki sam sposób, w jaki chronię własną skórę, ponieważ zla-liśmy się w jedno i jestem zarazem wobec takiego kogoś równie twardy i wymagający jak wobec samego siebie.

Nawet w restauracji lubię siedzieć plecami do ściany, bym mógł widzieć, kto wchodzi. A gdy jestem z osobą ukochaną, jestem czujny za nas dwoje; bywa to naprawdę wyczerpujące. Potrafię przez jakiś czas wycią-gać rękę ku drugiej osobie, po czym pojawia się chęć wycofania się, oddalenia. Nawet gdy wiem, czego chcę i mam zamiar poprosić o jakąś osobistą przysługę, zdaję sobie sprawę, że nie zrobię tego. Zakładam bowiem, że człowiek może polegać tylko na sobie. Uważam, ze należy brać bez pytania to, co mi jest potrzebne. Potrafię prosić o seks. Potrafię kontrolo-wać przebieg mego żyda. Ale bardzo trudno jest mi zabiegać o to, na czym mi zależy, szczególnie jeśli muszę się do tego komuś przyznać. Zachowuję się jak adwokat, jak człowiek nieustępliwy, nie sprawia mi bowiem kłopotów stawanie w obronie idei czy zasad. Bardzo mi trudno natomiast podążać za pragnieniem serca. Wydaje mi się, że łatwiej mi wtedy nie podejmować ryzyka, trzymać się tego, co mi dobrze idzie, lub zbliżyć do kogoś, komu bardzo na czymś zależy i po-móc mu to osiągnąć. Przykład pary złożonej z Ósemki i Czwórki (Szef i Tragiczny Romantyk) Oba typy lubią sytuacje krańcowe. Oba są amoralne i w jakimś stopniu przekonane, że zwykłe zasady ich nie dotyczą. Czwórka ma prawo w nosie. Ósemka zaś jest silniejsza niż prawo. Oba typy doce-niają pragnienie przygody, które pojawia się u partnera i jego potrze-bę przekraczania dopuszczalnych granic. Skłonne będą wspierać dą-żenia drugiej strony do ignorowania barier społecznych. Szybko nudzą się powtarzalnymi sytuacjami i jeżeli odczuwają niedostatek ryzyka, będą dążyć do zintensyfikowania wrażeń emocjonalnych we właściwy sobie sposób: Ósemka poprzez walkę. Czwórka poprzez dramatyczne sceny i cierpienie. Ósemka docenia styl partnera - Czwórki i chce mieć swój udział w tym, co wiąże się z gustem i wyglądem zewnętrznym. Czwórka lubi bezpośrednie podejście emocjonalne Szefa, uważając je za dowód kontaktu z „autentycznymi" uczuciami. Docenia także to, że Ósemka nie ulega, gdy jest atakowana i woli walczyć niż walki unikać. Ósem-kę rzadko wytrąca z równowagi depresja partnera i potrafi zachować stabilność emocjonalną w okresach, gdy nastrój Czwórki waha się 324 Punkt Ósmy: Szef między chęcią odepchnięcia partnera a chęcią wciągnięcia go z po-wrotem w relaqę. Przyzwyczajenia Ósemki i Czwórki zazębiają się w wielu punk-tach. Ósemka lubi towarzystwo Czwórki, gdy ta jest w dobrym na-stroju, wycofuje się natomiast, gdy Czwórka wpada w depresję. Bywa, że Ósemka radzi sobie z depresją Czwórki zmieniając towarzystwo. Brak troski ze strony Ósemki albo rozgniewa Czwórkę (a tym samym wyrwie ją ze stanu przygnębienia), albo spowoduje, że będzie się bała utraty kontaktu, co także przełamie depresję. Innym przykładem ta-kiego naturalnego zazębiania się przyzwyczajeń Ósemki i Czwórki jest to, że Ósemkę niecierpliwi wszelka próba gloryfikowania emocjo-nalności i stara się przełamywać zwyczaj dramatyzowania przez Czwórkę uczuć. Tragicznego Romantyka takie lekceważenie jego na-strojów doprowadza do szału. Eskalacja gniewu może ułatwić Czwórce wejście w kontakt z autentycznymi uczuciami.

Poważne problemy w takim związku rodzą się, gdy Czwórka staje się zbyt zależna emocjonalnie, zbyt skłonna do czerpania masochis-tycznej satysfakcji z bycia ofiarą karzących skłonności Ósemki lub do dramatycznych przepychanek. Ósemka reaguje wówczas na ogół nieprawdopodobną mściwością, by w ten sposób doprowadzić do zerwania albo po prostu zrywa, odchodząc bez słowa. Jeżeli nato-miast Ósemka stanie się nazbyt władcza, chcąc Czwórkę poniżyć albo kontrolować. Tragiczny Romantyk wpadnie w głęboką depresję lub stanie się zjadliwy i zgorzkniały. Kłopotom można zaradzić, jeżeli Czwórka zamiast zabiegać o względy Ósemki zajmie się realizacją jakiegoś własnego planu, któ-ry Ósemka będzie mogła wspierać. Bardzo korzystna dla tego związ-ku jest sytuacja, gdy Czwórka tworzy projekt a silna Ósemka wywie-ra odpowiedni nacisk na jego realizację. Ósemka może także scementować związek, jeśli zacznie cenić złożoność i dramatyzm ży-cia wewnętrznego Czwórki. Jeśli Szef jest w stanie znieść lęk, który początkowo towarzyszy głębokim uczuciom czy medytacji, stwier-dzi, że ma niezwykłe zasoby stabilności, które ujawnić się mogą, gdy przesunie uwagę ku stanom wewnętrznym. Związki z autorytetami Najważniejszą dla Ósemki sprawą jest kontrola. Szef zakłada, że zna właściwe podejście i że panuje nad sytuacją, niezależnie od tego, czy jest to prawda czy nie. Woli przewodzić i ściśle nadzorować 325 Helen Palmer - Enneagram wszystkie aspekty przedsięwzięcia. Pragnie chronić słabszych przed krzywdą i mobilizować do oporu te osoby, które poddane są niespra-wiedliwym oddziaływaniom zwierzchników. Przede wszystkim chce sprawdzić, czy inne osoby, dysponujące władzą, postępują sprawiedliwie i kompetentnie. Cała przedsiębiorczość Ósemki skierowana zostanie prawdopodobnie ku rywalizacji z innymi przywódcami. U podłoża takich za-chowań leży chęć wzmocnienia granic osobistego imperium. Ósem-kom bardziej zależy na władzy niż na nagrodach. Wiele uwagi poświęcają więc problemom bezpieczeństwa, a szczególnie wiarygodności sprzymierzeńców i podwładnych. Bardzo zabiegają o rze-telną informację, ponieważ gdy już zaczną działać, nie przyjmują do wiadomości informacji nowych. Gdy ruszą do akcji, nie oglądają się za siebie, nie patrzą na boki, koncentrują się na słabych punktach obrony wroga. W efekcie Ósemka słabo zdaje sobie sprawę z możli-wości działań dyplomatycznych czy też z tego, jak właściwie rozkła-dać działania w czasie. Woli zdecydowane przejęcie steru niż subtel-ne zmiany pozycji właściwe negocjacjom. Kluczem dobrej współpracy z Szefem jest stałe i pełne informo-wanie go o wszystkim. Ludzie często starają się ukrywać przed Ósemką informacje niekorzystne, bojąc się jej gniewu i agresywnych reakcji. Może się oczywiście zdarzyć, że Ósemka zareaguje na złe wieści wściekłością, ale jeszcze bardziej rozjuszy ją świadomość, że coś się przed nią ukrywa. Jeżeli osoba komunikująca niekorzystną wiadomość nie ma kontaktu z własną agresją, odbierze gniew Ósem-ki jako atak na siebie i jako źródło potencjalnego zagrożenia. Dla

Zaletą Szefów jest zdolność do wywierania ciągłego nacisku na re-alizację przedsięwzięć. Pod naciskiem Szefa Dziewiątka-podwładny pozornie podpo- . by objąć nimi „naszych ludzi". choć może nie mieć nawet takiego zamiaru. które rea-lizowane są w sposób mało konsekwentny. z pełnym oddaniem idzie naprzód. Każde opóźnienie czy przejaw biernej agresji potraktuje Ósemka jak dowód bezpośredniej napaści i publicznie się odegra. Relacje się skomplikują. Przejęta du-chem grupy Dziewiątka pracować będzie bez wytchnienia dla wspól-nej sprawy. że nuda prowadzi u nich do wtykania nosa w nie swoje sprawy. i bę-dzie w pełni współpracowała dla dobra zespołu. natomiast Dziewiątka będzie mu się wymykać. Jeżeli organizacji grozi niebezpieczeństwo z zewnątrz. Winnemu niechętnie pozwalają. Ósemka lubi ustanawiać reguły. by zachował twarz lub zmie-nił miejsce w zespole. Szef domagać się będzie posłuszeństwa. a na realizacji przedsięwzięcia. Szukając win-nych. Pełne informowanie jest gwarancją bezpieczeństwa. Jeżeli Szef jest w dobrej formie. często rozbudo-wuje skomplikowane regulaminy na wszelkie okoliczności. zabezpiecza drogę sprzymierzeńcom i nie stroni od konfrontacji z agresywnymi rywalami. o ile uwaga Szefa skupiona jest nie na podwładnym. potrafi boleśnie upokorzyć podwładnego. jeśli sprawy przyjmą niekorzystny obrót lub nieodpowiednie tempo. których można ukarać. a rzetelny sprawozdawca jest godnym zaufania sprzymierzeńcem. Szef przygotuje doskonałą obro-nę. nastawione zarówno na obronę jak i na zadanie. zależnie od jej humoru. że przepisy łamane są bez jego zezwolenia.Ósemki brak dostępu do informacji jest jednym z nielicznych auten-tycznych zagrożeń. Łatwo stają się agresywne wobec tych. jakie mogą ją spotkać. na którą Dziewiątka nie ma ochoty. Wadą Ósemek jest to. których prze-strzegania żąda od innych. Poszukują wtedy winowajców. regulamin przestaje obowiązywać. Dziewiątka docenia sil-ne dowództwo. Jeżeli Ósemka czuje się pewna swojej władzy. nie wspo-minając słowem o dotychczasowych wysiłkach i sukcesach Dziewiątki. ale sama chce móc je łamać bez ponosze-nia konsekwencji. Jeśli zaś stwierdzi. Będzie publicznie wytykała błędy. Przykład związku z autorytetem: Ósemka i Dziewiątka (Szef i Mediator) Jeżeli Ósemka występuje w roli przełożonego. Roztacza opiekuńcze skrzydła. którzy 326 Punkt Ósmy: Szef ujawniają ujemne cechy podobne do wad. Między Dziewiątką-podwładnym a Ósemką-szefem nawiązana zostanie pozytywna relacja. którym Szefowie nieświa-domie zaprzeczają. Ani jednej piędzi ziemi nie odda bez koncesji lub walki. jeżeli Szef będzie chciał zmusić Dziewiąt-kę-podwładnego do większej wydajności czy też do przejęcia odpo-wiedzialności. zmobilizuje pracowników i będzie przykładnie nimi dowodził. zaczną się represje w postaci lotnych inspekcji czy wprowadzania nierea-listycznych terminów.

niezależny odcinek pracy. Ósemka. którą nagrodzono. jeżeli zrozumie motywy podwładnego. zainspirowana rzetelnym kierownictwem lub czyimś dobrym pomysłem. Ósemka o wiele lepiej przysłuży się or-ganizacji. Nadal będzie karać ją za prze-jawy biernej agresji. jeżeli Ósemka-szef wykaże go-towość wysłuchania skarg Dziewiątki. by spraw-dzić kto jest przyjacielem. że jej zwyczaj zajmowania się czynnościami ubocznymi lub rozpra-szania się wprawia Szefa w stan przerażenia. jeżeli przydzieli jej się niewielki. Jeśli Dziewiątka jest w stanie stawić czoła nieuniknionemu gnie-wowi Ósemki. nad którym będzie miała pełną kontrolę. faktycznie jednak będzie robić uniki i tuszować ewentu-alne pomyłki. co się z Dziewiątką dzieje. Większość Ósemek nie ma pojęcia o dynamice psychiki i jeżeli nikt nie powie jej wprost. a kto wrogiem. Wszelkie dwuznaczne czy niejasne prośby ze strony szefa-Dziewiątki zostaną podważone lub poddane próbie nieposłuszeństwa. której dano dowody uznania lub wykazano. za to wście-ka się wewnętrznie i staje się małomówna. gdyż wtedy podwładny wymyka się kontroli. Zalety Szef skoncentrowany jest na problemach władzy i kontroli. Można go zwerbować odwołując się do jego potrzeby objęcia dowództwa i w związku z tym obdarzyć go funkcjami kierowniczymi. uspokaja się natomiast w obliczu bezpośredniej konfrontacji i otworzy się. Dziewiątka rzadko staje w jawnej opozycji. Dziewiątka. powinna także zwrócić uwagę Dziewiątce. gotowa jest odeprzeć ujawniane zarzuty i nie próbuje ukrywać informacji ani przerzucać winy na kogoś innego. Gdy Ósemka występuje w roli podwładnego. Im bardziej osoba u władzy jest zdecydowana i jedno-znaczna w swoich działaniach. a wtedy albo Ósemka 327 Helen Palmer . zacznie hojnie ją darzyć nagro-dami i pochwałami za te zadania. Można też wykorzystać jego nastawienie na dbanie o korzyść własną i cudzą. ponieważ Ósemka domagać się będzie opowiedzenia się po określonej stronie. co jakiś czas poddaje autorytet próbie. gdy Szef „przebierze miarę". 328 Punkt Ósmy: Szef . albo Dziewiątka zwolni się sama. Ósemkę do wściekłości doprowadza uparte milczenie Dziewiątki. które zostały dobrze wykonane. Powagę sytuacji można złagodzić. chętnie współpracuje.rządkuje się. Próby odzyskania kontroli za wszelką cenę często podsycane są przerażeniem. Jeżeli Ósemka-szef jest dosta-tecznie świadoma siebie.Enneagram zwolni Dziewiątkę z pracy. Szef prawdo-podobnie wykaże szacunek dla stanowczości podwładnego. nie zrozumie tego. że można ją utracić na zawsze. Najlepsza forma wyko-rzystania Ósemkipodwładnego to uczynienie jej odpowiedzialną za realizację ciekawego pomysłu. otworzy się. że jest potrzebna. Może dojść do wybuchu. tym rzadziej Ósemka odczuwa potrze-bę sprawdzania jej. Zespół poczuje się rozdarty.

Potrafią przeżyć w najprymitywniejszych warunkach. Zostają przy-wódcami związkowymi. Gdy cele narzucone są z zewnątrz. gdzie może dojść do nieprzewi-dywalnej żonglerki władzą czy jej niespodziewanego przejęcia. Chętnie stawia swój czas i energię do dyspozycji przyjaciół i świetnie znosi liczne przyjęcia. Właściwy Ósem-ce pociąg do władzy można przekształcić w umiejętność wywierania dokładnie takiego nacisku. w których wymagane jest odpowiednie zachowanie i posłuszeństwo wobec rozkazów. mimo ostrej opozycji. ale bojkotuje projekt schronisk dla bez-domnych. Typowa dla Ósemek jest mentalność mafijna: „mój teren. Mimo pewności siebie i ekstrawagancji. drugą wymierza sprawied-liwość. jaki jest potrzebny. by posunąć naprzód potężne przedsięwzięcie. Ich hasłem życiowym jest „Nie zaczepiaj mnie. Wszelkie próby manipulacji z jej strony są na ogół tak toporne. Nieatrakcyjne otoczenia Na ogół nie znajdziemy Szefa wśród przedstawicieli zawodów. który wprowadził własną religię. Ósemka wyraźnie daje innym do zrozumienia. chętnie przejmuje kontrolę. Atrakcyjne otoczenia Szefowie często uczestniczą w przejmowaniu władzy lub odgry-wają rolę polityków zakulisowych. jakie jest jaj stano-wisko. by doprowadzić do ich realizacji. który jedną ręką sprawuje kontrolę. Ósemkom trudno ujawnić swoje najskrytsze marzenia i zrealizować autentyczne potrzeby. która objęła kontrolę nad imperiami amery-kańskiej finansjery. Ósemka chce znać prawdę w swoich relacjach z innymi i (ponieważ nie zależy jej specjalnie na obronie publicznego wizerunku) będzie zmierzać wprost do celu. gdzie nie ma możliwości wyrównywania krzywd.Przywiązana do danego pomysłu Ósemka szuka bezpieczeństwa nakłaniając innych do przyjęcia jej punktu widzenia. częściowo po to. Fritz Perls * Gurdżijew * Pani Bławatska * Pablo Picasso Sean Penn * Nietzsche * Eidridge Cleaver * Kot Garfieid . Nie lubi sytuacji." Są ludź-mi o miękkim sercu i wielkim uporze. Przyłączają się do Aniołów Piekła. Wiele Ósemek znajdziemy wśród arystokracji złodziejskiej. że aż nieskuteczne. przedsiębiorcą budowlanym.Enneagram ma zaufania do etatów uzależnionych od dobrej woli zwierzchników. by nie tracić zainte-resowania. Szef wprowadza zamieszanie i angażuje się w walkę. nasi ludzie". który robi fortunę wznosząc tanie bloki mieszkalne. Ósemka to przykład oddanego przywódcy. by uprawo-mocnić swoją pożądliwość. umiejącego stawiać czoła przeszkodom i działać bez pardonu. Nie 329 Helen Palmer . Szef zostanie prezesem korpo-racji. Sławne Ósemki Do sławnych Ósemek zaliczamy Henryka VIII".

Co może pomóc Ósemkom w rozwoju? Ósemki bronią się nieraz przed terapią czy praktyką medytacyjną. Przeżywam katu-sze. bo zastanawiam się. Musi minąć wiele lat. obdarzonemu pełnym zaufa-niem. gdy napięcie rośnie tak. Kto przychodzi do mojego domu i kto z niego wychodzi? Czy ktoś używał mojej szczotki do włosów? Czujesz. Poddanie się jest zaś chęcią przekazania obse-syjnej potrzeby kontroli partnerowi. jeżeli nie zostawił d mleka do porannej kawy. ze to co mi miał do powiedzenia. może uniknąć rozpoznawania swoich potrzeb podstawowych. co myśli. Przyjaźń w kontaktach społecznych Przyjaźń dla Ósemek oznacza zaufanie. że ktoś złamał reguły gry. jakim darzą tych. Dla Ósemki kontrola własnych uczuć oraz wpływu innych osób służy obronie przed nawrotem lęku. iż ktoś może ją wykorzystywać. zanim znalazłem właściwego. Skupiając uwagę na tym. że w walce ludzie mówią prawdę i już nie ma między nami niedomówień. Milion razy zmieniałem terapeutę. Gdy wreszcie uwierzę. było słuszne. by ktoś nie przejął kontroli nad moim życiem. mam wrażenie. zanim z kimś się zaprzyjaźnię. Panicznie boję się. Zadowalające przetrwanie w sferze samoochrony Ósemka zajęta jest kontrolowaniem mechanizmów przetrwania i obrony osobistego terytorium.Podtypy Podtypy psychologiczne odzwierciedlają strategie rozwinięte w dzieciństwie w celu zmniejszenia podatności na zranienie. ponieważ wiem. ze dochodzi do walki. czy to wytrzymamy. Pragnie mieć dostęp do jego duszy. choć z początku nie zgadzałem się z nim. darzę ją większym zaufaniem. W końcu byłem w stanie dostrzec. których chronią i przez których są osłaniane. że drzwi stają otworem dla chaosu. Jeżeli takie drobiazgi wymykają się spod kontroli. by dobrze dawać sobie radę w życiu. Wyka-zywał mi wprostmoje popieprzenie i dawał jednoznacznie do zrozumie-nia. że druga osoba postawi na patrz przypisy Redakcji na końcu książki 330 Punkt Ósmy: Szef swoim i nie ucieknie. ponieważ perspektywa ujawniania łagodniejszych uczuć lub koniecz-ność poddawania się cudzej woli wzmagają lęk . Władczość/poddanie w relacjach w parze Ósemka chce zawładnąć sercem i umysłem partnera.

• Starając się dostrzec. kiedy autentyczne pragnienia zastępowane są nadmierną ilością kontaktów towarzyskich. • Starając się dostrzec łańcuch przyczyn doprowadzających do konfliktów w kontaktach z innymi. że inni także postępują spójnie. • Starając się unikać przeciwstawiania „mojego rozwiązania" „twojemu rozwiązaniu" i dostrzegając. depresja i nałogi. Ucząc się liczyć do dziesięciu zanim wybuchnie złością. • Zauważając. kto jest przyjacielem a kto wrogiem. Typowe problemy. choć w ramach odmiennego sposobu myślenia. Wyczuwając swoje pragnienie kontrolowania lub mieszania się. • Ucząc się odraczać ekspresję uczuć. Pozwalając innym inicjować działania. • Spostrzegając.Enneagram • Zauważając. • Dostrzegając. by unikać ich odrzucania. • Pamiętając. że po ustaleniu reguł ma ochotę je łamać. by sprawdzać. że ma zwyczaj lokowania źródła problemów na . Ósemki często rozpoczynają terapię na żądanie rodziny lub na mocy wyroku sądowego.przed obcą kontrolą. Dostrzegając. • Prosząc o jednoznaczną listę reguł obowiązujących w kontakcie z drugą osobą lub w terapii i zdając sobie sprawę z tego. Pamiętając o tym. że walka jest dla niego sposobem zdobywania zaufania. by przemyśleć te spostrzeżenia. Ósemka musi się nauczyć dostrzegać. że zachowanie innych też może być logiczne. to kon-flikty ze współpracownikami. kiedy uwaga odwraca się od autentycznych pragnień ku twardej powłoce. ze nadmierna koncentracja na problemach sprawiedliwości i ochrony innych rozdziela ludzi na przyjaciół i wrogów. że istnieje cała gama poglądów pośrednich. Starając się przeciwstawić uporczywemu zapominaniu. Dostrzegając. Szef może sobie pomóc: • Prosząc o jasne określenie charakteru związku z drugim człowiekiem. nadużywaniem środków odurzających i chęcią kontrolowania innych. 331 Helen Palmer . która pragnienia te skrywa. z jakimi się zgłaszają. że sygnałem ujawniania się autentycznych uczuć jest często przygnębienie i reinterpretując je jako oznakę postępu. że nuda maskuje inne uczucia. by notować spostrzeżenia na własny temat w miarę ich pojawiania się. • Dostrzegając.

f Zauważając. zamiast dostrzegać własny w nich udział. co jest sposobem zdobycia poczucia mocy i niezwyciężoności. póki nie odnajdę swego ulubionego rondla. Okresy." • Odstraszanie potencjalnych dawców pomocy. co się ma w ustach. • Częsta chęć łamania reguł przez siebie ustalonych. Im więcej tym lepiej. jak trudno jest przyznać się do pomyłki. • Zwalczanie podatności na zranienie obwinianiem innych i szukaniem w nich wad. że w miarę dokonywania zmian. • Formułowanie reguł i próba zdobycia kontroli nad innymi. że istnieją rozwiązania pośrednie. • Przemieszczanie agresji na innych. „Nie będzie żadnego przyjęcia. Pragnienie następnego kęsu zanim połknęło się to. narkotyków. Nadeptywanie ludziom na odciski. Niezdawanie sobie sprawy z tego. • Przeżywanie apatii. której nieświadomie zaprzecza Szef. .zewnątrz. • Nieumiejętność pójścia na kompromis. bez zdawania sobie sprawy z tego. ? Czego Ósemki powinny się wystrzegać? W czasie terapii trzeba zwrócić uwagę na występującą u Ósemki potrzebę zapominania i zaprzeczania podatności na zranienie i zależ-ności. Przedwczesne i nadmierne kontrolowanie szczegółowych aspektów interakcji. kiedy wszystko wygasa i na niczym nie zależy. jedzenia. 332 Punkt Ósmy: Szef • Zapominanie o wcześniej ustalonych celach. Intuicyjny brak taktu. Nadmiar rozrywek. Potrzeba powiedzenia komuś najgorszego dla jego własnego dobra. mogą się pojawić następujące reakcje: • Mylenie cudzego współczucia z protekcjonalizmem. Chęć kontrolowania lub wycofywania się. seksu. • Kontrolowanie szczegółów. jaką im się wyrządza krzywdę. Ósemka musi być świadoma. Przezywanie drobnych niedopatrzeń jako dowodów nadużycia zaufania. którzy ujawniają cechę podobną do tej. Ósemka musi podtrzymywać wszelkie oznaki „miękkich" uczuć i kształcić umiejętności współodczuwania z cudzym punktem widzenia. • Zwalczanie świadomość własnej zależności.

i nie umiejąc odmówić. tym więcej uwagi poświęca rzeczom pobocznym. a potrzeby innych były ważniejsze. że rzad-ko kiedy brano pod uwagę ich punkt widzenia.„ocknęła się". Zdawszy sobie sprawę z tego. przeja-danie się czy picie nadmiernych ilości piwa. że odwróciły uwagę od autentycznych pragnień i skon-centrowały się na drobnych przyjemnościach i surogatach miłości.usiłując przygotować w terminie pracę semestralną . że wciągnęli ją inni. Przekonane są. że ko-niecznie trzeba posprzątać całe biurko. wszechogarniającej świadomości złych uczynków w przeszłości. Im więcej ma czasu. jak się to wszystko zaczęło. gdy . Dziesiątki podporządkowują się na ogół planom innych ludzi. co termin dokończenia pracy. We wstępnych fazach nowego związku czy przedsięwzięcia Dziewiątka ma często poczucie. by poświęcić się realizacji ważnej. ponieważ bywa jej trudno odróżnić sprawy nie cierpiące zwłoki od spraw mniej istotnych. uciekając w oglądanie telewizji. Robienie sprawunków staje się rzeczą równie pilną. Jedna z osób zapoznających się z Enneagramem zdała so-bie sprawę z tego. 14. czynności rutynowe. Z czasem Dziewiątki zapadły w sen. że nie tyle podjęła jednoznaczną decyzję włączenia się.• Czarna rozpacz w postaci obezwładniającej. . Pamiętają o tym. że tracą kontakt ze swymi pragnieniami stapiając się z pragnieniami innych. ale chcą nadal pozostać w kontakcie. przywykły popadać w odrętwienie. osobistej potrzeby. stwierdziwszy. co płynie na fali cudzego zapału. Dziewiątki relacjonują. tym mniej robi. zastanawiając się. że jest Dziewiątką. Im więcej Dziewiątka ma czasu i energii na to.ca: OPieszałość SERCE Namiętność: Lenistwo Wyższy stan umysłu:Cnota:MiłośćWłaściwy kierunek działania Cechy drugorzędne Seks: Kontakty z innymi ludźmi: Ochrona siebie: Poszukiwanie je Uczestnictwo Apetytdnośd Dylemat Dziewiątki jako dzieci czuły się pominięte. Okazuje się. Punkt Dziewiąty: Mediator Osobowość nabyta Esencja GŁOWA do^mmuj. w tym sensie. że ich najważniejsze potrzeby zostaną zlekceważone. czując. niż ich własne. dlatego nauczyły się utożsamiać z entu-zjastycznymi dążeniami innych. Gdy ważna osobista potrzeba dochodzi do głosu. skupiać uwagę na celach drugorzędnych i zapominać o sobie. Dziewiątka łatwo ją odstawia na boczny tor. że cały 334 Punkt Dziewiąty: Mediator bezcenny ranek poświęciła poszukiwaniu nakrętek pasujących do po-jemników w kuchni. zanim się ureguluje zaległy rachunek. że ich własne dążenia zostaną zlekceważone. Dziewiątka budzi się często w połowie jakiegoś przedsięwzięcia. poświęcając się zadaniom ubocz-nym.

Dziewiątka podej-muje decyzję. wydaje jej się ono tak kruche. który mógłby zostać pominięty czy wymagać obrony.Dziewiątki z innymi opierał się na niezakłó-caniu spokoju. czy poszukać innego?" Ta lista obsesji nie ma hkońca i uwaga przeskakuje raz po raz z jednego punktu widzenia 335 Helen Palmer . Dziewiątka nadal sprawia wrażenie nastawionej ugodowo i nadal . gdy po każdej stronie są jakieś racje? Po co człowiekowi własny cel nadrzędny. w której decyzje zostały zawieszone. Po co zajmować stanowisko. Tak łatwo jej się utożsamić z punktem widzenia drugiej osoby. że jej potrzeby zostały zigno-rowane. tak jak złości ją to. ciągle mo-cując się z ostateczną decyzją. Dziewiątka po-trafi podporządkować się na długi czas określonej sytuacji. Dziewiątka się zaprze. że Dziewiątka jest najbardziej upartym punktem całego Enneagramu. że idzie z innymi. gdy tak łatwo jest przyjąć słuszność każdej zaangażowanej strony? Dziewiątki twier-dzą. Choć obsesyjnie rozważa każdą decyzję. Pod tym zewnętrznym spokojem kryje się jednak wewnętrzne wzburze-nie. jakby to jej odmówiono. potrafi równie uparcie się go trzymać. jak uprzednio broniła się przed koniecznością jego podję-cia. Gdy już raz przyjmie jakieś stanowisko. na umiejętności wyczuwania pragnień innych i nie sprzeciwianiu się im.podąża za innymi. Paradoksalne. że nie podejmie żadnej decyzji. Dziewiątka znalazła bezpieczne schronienie w nieświadomości własnych pragnień. że można ją do podjęcia tej decyzji zmuszać. Mniej zagrażającym rozwiązaniem jest ciągłe rozważanie decyzji niż dokonanie wyboru. w braku własnego stanowiska. Na ogół nie interpretuje swojego odraczania decyzji jako odmowy. O wie-le mniej zagrażająca jest sytuacja pozornej zgody (ponieważ nie powiedziano „nie") i podporządkowanie się cudzej woli. czy chcę od niej odejść?" „Czy powi-nienem kupić ten dom. „Czy zgadzam się. i że będzie sprawiać wrażenie.Enneagram na drugi. skoro nie podjęła jeszcze decyzji.być może . że jeżeli nie pójdzie za innymi. że o wiele łatwiej im przychodzi uświadomienie sobie wewnę-trznego stanu innych ludzi niż ustalenie własnego punktu widzenia. nie oznacza to. Odmowa taka może spra-wiać Dziewiątce taką samą przykrość. Nie należy jednak mylić pozornej ugodo-wości Mediatora z prawdziwym zaangażowaniem. Związek dziecka . opanowany zostaje powstrzymywaniem się od wyborów. Jeżeli ktoś próbuje Dziewiątce pomóc w podjęciu decyzji lub nakłania ją do przyjęcia określonego stanowiska. by znów nie popaść w ten stan. Odraczanie jest raczej przejawem oporu przeciw zmuszaniu do przedwczesnego opowiadania się po określonej stronie. choć w środku pozostanie rozdarta. w pozostawaniu w otchłani niezaangażowania. ale nadal nie mieć pewności. że musi podążać za innymi. Natomiast. Dziewiątka dlatego nazwana została Mediatorem . wywołany tym. mogący doprowadzić do rozstania. Najbardziej naturalnym stanem umysłu Dziewiątki jest stan za-wieszenia: zobowiązać się. Głęboki gniew. że będzie się gniewać. czy się nie zgadzam ze swoim przyjacielem?" „Czy jestem członkiem tej grupy. zostanie pominięta. Dziewiątkę złości to. gdy już przyjmie określone stanowisko. ale nie da tego po sobie poznać. Gdy należy podjąć decyzję. że odrzuca jakikolwiek kompromis. niż naraża-nie się na jawny gniew.Odmawianie innym sprawia szczególną trudność ludziom skłon-nym utożsamiać się z cudzymi uczuciami. że potrafi dostrzec zalety każdego rozwią-zania.

zwaniając tempo. jakby wydarzenia te miały miejsce zaledwie tydzień wcześniej i Dziewiątka musi jeszcze raz całą sprawę przemyśleć. co może prowadzić do: . Trudność Mediatora w podejmowanoiu decyzji. by sprawę prze-czekać. Najważniejsze sprawy zostawia się na koniec dnia. siadając w środku konfliktu. jesteś prawdopodobnie Dziewiątką.i obrońcą pokoju. Dziewiątka staje więc przed dylematem: podporządkować się cudzym planom czy stać się głuchą na potrzeby innych. • Trudności w mówieniu „Nie". • Kontrola za pośrednictwem uporu i biernej agresji. Jeżeli utożsamiasz się z każdym typem Enneagramu. czy nie?" • Działanie nawykowe i powtarzanie uprzednich rozwiązań. odpuścić. Dziewiątka bardzo wolno podejmuje decyzje. niczego nie odpuszczając. • Koncentrowanie uwagi w taki sposób. Rytuały. oznacza to. że w wyniku swojej naturalnej ambiwalencji jest w stanie zarówno zgadzać się. pójść naprzód. • Tłumienie fizycznej energii i gniewu. Pod naciskiem Dziewiątka na ogół kontroluje sytuację w sposób bier-ny. Charakterystyczne problemy Dziewiątki to: • Zastępowanie potrzeb podstawowych nieistotnymi potrzebami zastępczymi. „mianując" innych czynnikami sprawczymi własnego życia. czy nie zgadzać z innymi ludźmi?" jest dla Dziewiątki zarazem przekleństwem i dobrodziejstwem. Wszystko to stymuluje na nowo lęk przed rozstaniem. Dziewiątka woli brać na siebie kolejne zadania. by odzwierciedlać cudze punkty widzenia. • Trudność w podejmowaniu decyzji. chce bowiem podą-żać znaną ścieżką zamiast ryzykować nagłą zmianę kursu. dobrodziejstwem zaś jest to. 336 Punkt Dziewiąty: Mediator Cudze pragnienia wydają się pilniejsze od własnych. wyrażaniu złości i ustalaniu własnego stanowiska wynika z faktu. że utraciwszy własny punkt widzenia potrafi często w sposób intuicyjny utożsamiać się z wewnętrznym doświadczeniem innych. że problem sam minie. jak i nie angażować się w pełni w jakikolwiek punkt wi-dzenia. że pomijał siebie. na które nie znalazła odpowiedzi. czy się nie zgadzam?" „Czy chcę tu być. Wspomnienia wyda-rzeń z przed wielu lat potrafią wrócić z taką siłą. ponieważ ma głowę pełną pytań. Neuro-tyczna obsesja: „Czy zgadzać się. Gdy się podejmuje decyzję. Przekleństwo polega na tym. i mając nadzieję. że Dziewiątka nie wie czego chce. zmienić. że trzeba coś zakończyć. „Czy zgadzam się. by nie ulegać ich wpływowi.

Pamiętam. Po co opowiadać się po którejkolwiek stronie. ale widziałem. czy coś zrobiłem. matka tak mocno mnie przyciskała. że mógłbym tam siedzieć cały dzień. Przede wszystkim wstrzymałem oddech i poddałem się. czego oczeki-wali ode mnie rodzice . Byłem najmłodszy z czterech brad i jeżeli zrobiłem to. jeżeli i tak nikt jej nie wysłucha? Byłem na straconych pozycjach niezależnie od tego. Najłatwiej było pozostać w ukryciu. że chwytany był przez dwie przeciwstawne frakcje. pozosta337 Helen Palmer . że mój starszy brat -rodzinny buntownik pozbawiany był wielu przywilejów z powodu swego zachowania. Stało się dla mnie jasne. Dawcy). czy nie.napadali na mnie bracia. mogę zdobyć ich miłość. że dusiłem się jej paltem. nie stawać po żadnej stronie. nadal tam siedziałem i tak bardzo już byłem zajęty własnymi myślami. że gdy się sprzeciwiałem. gdy miałem trzy albo cztery lata. jeżeli w każdej opinii można znaleźć jakąś rację? Po co dodawać do tego własną opinię. aż wszyscy sobie pójdą.Enneagram wanie w cieniu rodzeństwa i ignorowanie lub zwalczanie ich prób stawania w obronie własnych pomysłów. w związku z czym nauczyły się pomniejszać własne podstawowe potrzeby.ich rozczarowanie. ale także do . siedzieć i czekać.rozwoju wyraźnej zdolności odczuwania wewnętrznych doświadczeń innych ludzi (podobieństwo do Punktu Drugiego.. Dziewiątka jako dziecko pogodziła się z tym. Dążenie Mediatora do zachowania spokoju za wszelką cenę wyni-ka nieraz z tego. W ich opisach sytuacji rodzinnych znajdujemy zaniedbanie.trudności w utrzymaniu własnego stanowiska. że raz. albo tkwić bezwładnie w jej ramionach. że mnie upuści. że jeżeli będę słuchać rodzi-ców. aż kto inny przejmie inicjatywę. Wspólnym elementem wszystkich tych sytuacji z dzieciństwa jest poczucie. że wygłaszane opinie były ignorowane. Z czasem tak bardzo nauczyłem się podporządkowywać żądaniom ro-dziców. a bezpośrednie okazywanie gniewu utrudniało przekonywanie innych do swoich racji. . gdy mama przy-pomniała sobie o mnie. Tło rodzinne W dzieciństwie Dziewiątki czuły się pominięte.rodzice mną pogardzali. Czułem. Nauczyła się izolować. czułem w środku . Pamiętam.w sobie . przeczekiwać. Po kilku godzinach. Rodzice bardzo mnie kochali. że raz za karę musiałem siedzieć na krześle z twarzą zwróconą w kąt pokoju. podporządkowując się ich zamiarom. jeżeli natomiast szed-łem za braćmi . łagodzić przykre uczu-cia drobnymi przyjemnościami fizycznymi. że mogę albo walczyć i narazić się na to. że nie ma wpływu na sytuację rodzinną.

wiedzieć dokładnie co ma do roboty i nie martwić się wyborami. Wiedziałem. Odmawiając wprost opowiadamy się po określonej stronie. może wstać rano. Dziewiątce zaś zależy na tym. kiedy się go uwielbiało. a nie na tym. W obliczu konieczności wyboru usiądzie raczej i prze-czeka zamiast podjąć walkę. Nie ma określonego stanowiska. Punkt skrzydłowy. nie ryzykując z powodu określenia swego stanowiska. mądrym i najlepiej się kontak-tował. zacznie się przejmować tym. czy nie zgadzać z poglądami innych ludzi. i dogadzać wszystkim po to. jakie stanowisko przyjmie każdy z nich?" Dzie-wiątka czeka. Jedynka. jednocześnie izolując się od całej sprawy i bę-dąc „nieobecną". Lęki Dziewiątek związane z osobistymi wyborami łagodzone są działaniami rutyno-wymi. po-nieważ nie powiedziała „Nie". czy zgadzać się. nie zosta-wiając żadnego śladu po sobie. Powiada się. a zatem poddać ich kontroli. W środku jednak nadal rozważa właś-ciwą decyzję. aby uniknąć wyboru. ponieważ uwaga ich koncentruje się przede wszystkim na tym. Zawsze ma czas. „Zastanawiam się. Zawsze miałem poczucie. że podążam za innymi nie dla-tego. jeżeli zauważymy. W ten sposób może się ze wszystkimi zgadzać. będący w Enneagramie pozyq'ą grzecznego dziecka oraz punkt skrzydłowy Ósemka. nic więc jej nie popycha do tego. Pozornie zgadza się z cudzym stanowiskiem. jeszcze bardziej uwy-puklają konflikt między pragnieniem bycia w porządku a pragnie-niem łamania reguł. wycofać się. że aby czuć się bez-piecznie. Dziewiątka potrafi 339 Helen Palmer . że naprawdę mam na to ochotę. by inni rozwiązali problem. w rzeczywis-tości jednak czeka po prostu na to. by i mnie uwzględnili. Jeżeli Dziewiątka zaangażuje się w określone stanowisko. Mama miała wiele własnych problemów 338 Punkt Dziewiąty: Mediator i pozostawało jej mało siły dla dzieci. Mo-że przechodzić od jednej . czy starać się bezpośrednio wpłynąć na decyzję. czyli pozycja dziecka niegrzecznego. Nie ma silnych motywów. drugą osadzony jest w walce z autorytetami (Szóstka).będzie się musiała innym podporządkować. by jej decyzje przeważyły szalę w jedną czy drugą stronę. Zgadzam się czy się nie zgadzam? Stanowisko Mediatora najłatwiej zrozumieć. czy inni się nie zrażą i nie porzucą jej. powinienem się wślizgnąć gdzieś w mysią dziurę. zawsze będzie jutro.Enneagram zabrać głos w dyskusji. że zajmuje on wierzchołek wewnętrznego trójkąta Enneagramu. by brać pod uwagę wszystkie możliwości. jakie jest własne stanowisko. Pozornie zgadza się. że Dziewiątki uśpiły własne prag-nienia. ale dlatego że wydawało mi się. Dziewiątka złapana jest w konflikt między pragnieniem aprobaty a pragnieniem nieposłuszeństwa. Jako dziecko Dziewiątka próbowała rozwiązać konflikt: „Podpo-rządkować się czy się zbuntować?" nie wybierając żadnej z tych możliwości. albo przeciwnie . Jedną nogą opiera się na dążeniu do własnego wizerunku i na konfor-mizmie (Trójka).Mój ojciec był człowiekiem energicznym. więc zawsze problemy mogą się jakoś same rozwiązać. Gdy już Dziewiątka ustali sobie plan dnia. iż ich racje są zawsze bardziej donośne od moich.

poprzez odrętwiające działanie telewizji czy plotek . albo tak bardzo zajęta myśleniem o nierozwiązanych problemach osobistych. jeżeli jej byt określony jest przez jakiś nawyk. Pewien pediatra.po drobne przyjemności życiowe. by osiągnąć cel nad-rzędny. Większość Dziewiątek dysponuje rozbudowanym repertuarem sposobów pozwalających zapomnieć o priorytetach i potrafi tych sposobów wściekle bronić. przypominał sobie swoje marzenie. od którego jest uzależniona. co jest dla niej w życiu najcenniejsze. by go odrywa-no od stosu papierów. Idzie przez życie jak somnambulik. takiej jak przyzwyczajenia kulinarne czy uzależnienie od telewizji. ponieważ ich nawyki mają na celu odrywanie energii i uwagi od spraw podstawowych w ich życiu. by otworzyć ambulatorium pomocy doraź340 Punkt Dziewiąty: Mediator nej dla chorych dzieci. Dziewiątki działają energicznie i wydajnie w obrębie takiego systemu. że się od niego oddala.czynności do drugiej odmierzając tylko tyle uwagi. „działa jak automat". Jeżeli jednak dana czynność nie jest niezbędna (ponieważ nie służy zaspokajaniu głęboko ukrytej po-trzeby) musi z konieczności prowadzić do poczucia. Dziewiątka może być tak dalece zajęta innymi myślami. a nadmiar energii poświęcają błahym rozrywkom. przyswajają so-bie pewne rutynowe czynności. Dziewiątki twierdzą. Działanie nawykowe Dziewiątkom przypisuje się grzech lenistwa. Takim przyzwyczajeniem może być wszystko. Wiele Dziewiątek zastępuje swoje prawdziwe priorytety szlachetnymi środkami zastępczymi. od wielu lat marzy o tym. Działając w sposób nawykowy Dziewiątka. Ilekroć pozwalał. które musiał wypełnić. ponieważ wiadomo. który za-pewnia im poczucie bezpieczeństwa. Czasem te czynności uboczne ratowały dzieciom życie. Oddając się zadaniu. że straciło się to. i zastanawiać się nad nimi. które leżą u podstaw życia . Dziewiątka potrafi zapomnieć o tym. Jednak pod koniec każdego dnia. że nie potrafi ona myśleć o niczym innym. że długo zaniedbywał działania w tym kierunku. jaką czyn-ność trzeba następnie wykonać i ma się dla tej czynności usprawiedli-wienie. „Śpi za kierownicą" w tym sensie. ile trzeba. co się wokół niej dzieje. bez świadomego wy-boru. że nie zwraca uwagi na to. że tylko przy największym wysiłku może skierować uwagę na coś nie będącego czynnością rutynową. co tym. jak twierdzi. jest albo tak bardzo nieobecna. począwszy od narkotyków czy alkoholu. dając się wciągać w nieustanną opiekę nad dziećmi w ramach istniejącego systemu szpitalnego. by zadanie wykonać. Dziewiątka. Dziewiątce najłatwiej zapomnieć o sobie. Rezygnacja z mało istotnej czynności zastępczej. Zainteresowaniom drugorzędnym poświęcają nieraz tyle samo czasu. jeżeli skieruje uwagę na przyzwyczajenie. Nie ma konieczności wyboru. że działają „jak automaty". zdąjwał sobie sprawę z tego. Twierdzi. tak silny. co w życiu najważniejsze. że pracując. równoznaczna jest z pozbawieniem się przewidywalnego i wygodnego sposobu odwracania uwagi od rzeczywistych potrzeb życiowych. Czynności uboczne zawierające w sobie elementy twórcze anga-żują człowieka nieraz przez wiele lat i są źródłem nagród.

stojących na drodze. prowadzę równocześnie wewnętrzny dialog. Gdy już raz Dziewiątka odda się czynności nawykowej. Jeżeli więc Dziewiątka chce zapomnieć o sobie. że popełniono błąd. choć leżą na półce tuż przed nosem. zacinasz się i żadną nie potrafisz się zająć. Skoncentrowany na swoich myślach. ale ja wjecha-łem już na starą trasę i zatopiłem się w myślach najbardziej mnie w danej chwili nurtujących. Jedzie się tędy piętnaście minut dłużej. które w danym dniu mam jeszcze do zrobienia. Stojąc w kolejce do kasy. Następnie stwierdzam. Dzie-wiątkom wydaje się. gdy dzieje się coś wyjątkowego lub gdy stwierdzają. bierze na siebie więcej zadań.Enneagram się odpowiedzialny za ich wykonanie. zerkam na ludzi przechodzących przez halę i przypominam sobie piętnaście innych rzeczy. co mnie tak angażuje. Cele zasadnicze często ulegają zagu-bieniu.dą do głosu. że zbyt wiele jest do zrobienia. Określona struktura ratuje życie Dziewiątce. Tak zwane leniwe Dziewiątki . Od lat pracuję jako drukarz i potrafię obsługiwać wysokoobrotowe prasy poświęcając im zaledwie ułamek swojej uwagi. schwytanej w szpony ambiwalencji w obliczu ważnego wyboru. nie jestem bowiem świadomy tego. Dziewiątka natomiast uważa. Sprawy najistotniejsze są często zupełnie pomijane lub wciskane na koniec pracowitego dnia. Nosisz w sobie ciężar tych wszystkich rzeczy i ponieważ czujesz 341 Helen Palmer . Istotne/nieistotne Przy odpowiedniej ilości czasu i energii autentyczne potrzeby do. W końcu mam wrażenie. gdyż o wyborach decydują czynniki zewnętrzne. by zadanie wykonać. iż ważne cele gubią się wśród innych. który potrafi być tak samo angażu-jący. Z zewnątrz wygląda to na lenistwo.emocjonalnego lub zawodowego. przypominam sobie coś. Przypływają i odpływają wspomnienia. jak bezpośredni kontakt z osobami. Dobry program studiów czy potrzeby przyjaciela pomogą Dziewiątce oderwać uwagę od obsesyjnych myśli i pozwolą jej na nowo się skupić. co zrobiłem. a nie własnej aktywności i tylko wtedy muszą się obudzić. że jest tak zajęta. że jadę do domu dłuższą drogą. pakuję rzeczy do torby. a wszystko wydaje się tak samo ważne. Czasem mam natłok myśli. ale coraz mniej podjętych wcześniej zobo-wiązań doprowadza do końca. a torbę zostawiam w sklepie. ponieważ nie przeżywa już napięcia związanego z konieczością ciągłego dokony-wania wyborów. Mając na warsztacie wielką robotę i kontrolując działanie czterobarwnej maszyny. dlatego że Dziewiątka nie potrafi odróżnić rzeczy podstawo-wych od drugorzędnych. że zapominam o pomidorach. Działając w obrębie dobrze przemyślanej struktury Dziewiątka może iść naprzód. bo tą drogą wracałem ze sklepu do poprzed-niego mieszkania. wychodzę. Czasem robiąc na przykład zakupy. że działają dzięki nawykom. płacę. włączając pełną uwagę. odpływam. Mam poczucie. że gazeta sama się wydrukowała. z którymi zwykle rozmawiam w swojej głowie. choć tak naprawdę wykrzesała z siebie ledwie tyle uwagi. które chciałem kupić. może sprawiać wrażenie energicznej i „obecnej".

Wkrótce myśli moje wędrują ku różnym innym rzeczom. Dziewiątka może gromadzić w sposób dosłowny. od filiżanek po stare komiksy. jak hobbista. na co się ma ochotę. z niczego nie re-zygnując. Zaczy-nam w głowie rozmawiać z kimś przez telefon. wolny czas spra-wunkami. ale w międzyczasie przeszłam prawdo342 Punkt Dziewiąty: Mediator podobnie do sortowania prania. czy w ogóle zapraszać kogoś na obiad czy nie. którzy wkrótce nadejdą. Nadal jestem zajęta. Dziewiątka mniej angażuje się w teraźniejszość. że nabierają one szczególnego znaczenia. do których trzeba zadzwonić. Następująca wypowiedź pochodzi od nałogowej zbieraczki. na który mają przyjść goście. Ta kobieta nie zapomniała zupełnie o ważnym terminie obiadu. Dopóki nie zapełni się całej szafy. ale zaczynam od marchewki. sterty bielizny. W końcu decyzja została podjęta. co dla nich najważniejsze. i marzenia. co przywodzi na myśl jeszcze inne skojarzenia. Nie jestem pewna. ponieważ za późno już było na odwołanie gości. by kupić to.stale są przepra-cowane i w związku z tym nie mogą skończyć tego. czy mam ochotę na gości. Kolekq'onerstwo to rodzaj apetytu. Mania gromadzenia może się rozszerzyć na kolekcjonowanie wszystkiego. został on jednak zepchnięty na peryferie. Wiem dokładnie. Zbieractwo Mediatora może być konstruktywne: dzięki niemu zdolny jest do po-chłaniania całych tomów na ulubiony temat. została przysłonięta przez to. które wydają mi się równie realne i równie ważne. jakby chodziło o wydarzenia z ubiegłego tygodnia. a liczne tory myślenia skutecznie blokują najważniejsze i najsłuszniejsze spra-wy. Osobista decyzja. który każdą wolną przestrzeń wypełnia materiałami zbieranymi i przechowywanymi na wszelki wypadek. Umysł napełnia się niedokończonymi sprawami. Póki istnieje jakakolwiek wątpliwość. Ogarnia człowieka 343 . nie zostanie podjęta żadna decyzja. Wszystko wydaje się równie ważne. Gromadzenie Dziewiątki wciąż podejmują się nowych zadań. Właśnie kroję marchewkę na obiad. niedokończona lista osób. specjalizującej się w pierwodru-kach i motylach. Wszystko przypomina sen: realna kuchnia z deską do krojenia warzyw. a to przypomina mi inną rozmowę. co chcę ugotować. Z tru-dem zapomina i łatwo może wrócić do wspomnień. przeżywać je na nowo tak intensywnie. że uwaga przesunęła się ku sprawom mniej istotnym. Mediator trzyma się dawnych wspomnień z taką uporczywością. Trzymając się tak mocno przeszłości. Trzeba na jutro zrobić pranie i wykonać szereg telefonów. przypominający głód popychający do objadania się w nocy słodyczami czy do przejeżdżania przez całe miasto po to. Kolekcjonerstwo ujmuje skłonność do gromadzenia w przyjemne ramy i pozwala jej wypełnić wolny czas. niczego nie trzeba wyrzucać. Wzrok pada na firanki. jak goście. Wolną przestrzeń wypełniają gratami.

gdyż szansa korzystnej sprzedaży była tak duża. Brakuje jej zawsze energii na poradzenie sobie z konfliktem. że moja energia ucieka z pracy dyplomowej. tym więcej pomysłów przychodziło mi do głowy. że: lokuje ją w zainteresowaniach zastępczych. co mi wpadnie w oko. wiem dokładnie. musiałby określić jasno swoje stanowisko. że przywiozłam więcej cudzych śmieci niż zawiozłam. Miałam wrażenie. czuje się wy-czerpana i ma ochotę spać.Helen Palmer . żeby to kupić. że musi zjeść dokładnie ten gatunek ciastka albo masło orzechowe tej marki i gotów jest wtedy przejechać prawie czterdzieści kilometrów. o co nam chodzi. Skończyło się na tym. W końcu narzuciłam sobie reżim ćwiczeń. Dekroć czuję się w życiu zupełnie zagubiona. Miewałam skoki wagi sięgające ponad dwadzieśda pięć kilogramów. Dziewiątka stanowi punkt podstawowy dla wszystkich typów gniewnych (Osiem-Dziewięć-Jeden) ulokowanych na szczycie Ennea-gramu i jest punktem biernej agresji. trudniej nam uniknąć uświadomienia so-bie. by się rozzłościć. gdy ma kilka wariantów do wyboru. Gdyby Mediator zmobili-zował w sobie tyle energii. gdy musia-łaby wybuchnąć gniewem lub dokonać wyboru. co mam ochotę zjeść r jaką książkę chcę kupić do swoich zbiorów. Gdy się gniewamy. pozbywa się jej przejadając się lub nadużywając czegoś innego. Ostatnio zrobiłam porządki w szafach i zawiozłam kilka toreb rzeczy na giełdę harcerską. Choć tak naprawdę Dziewiątka musi wyeliminować wszystko poza pierwszą decyzją. w którym gniew jest uśpiony. stwierdziłam. Mam wtedy także rodzaj „apetytu zakupowego": wszystko. Zbliżamy się tym samym do zrozumienia. może spożytkować ją konfrontując się ze swoimi pragnie-niami. 344 Punkt Dziewiąty: Mediator Lokując energię w sprawach drugorzędnych Dziewiątka praktykuje coś w rodzaju reakcji powstrzymywanej. wydaje mi się akurat bardzo potrzebne. Mój problem polegał na tym. skupiając się na wszystkich innych sprawach. . Łatwiej jej podjąć decyzję. Nawiązałam bliskie kontakty z dwiema osobami. czemu chcemy tę energię poświęcić. że szkoda było ją zmarnować. Gdy wróciłam do domu. Odniosłam duży sukces. Jeżeli dysponujemy dużym zasobem energii fizycznej. bo też gra wydawała się warta świeczki. Tłumienie energii Złość pozwala człowiekowi określić własne stanowisko. Zaczęłam mniej sypiać i w czasie dnia miałam wysoki poziom mobilizacji. wreszcie. Przez całe życie miałam problemy z nadwagą. że im bardziej byłam rozbudzona. Dziewiątka często wy-puszcza z siebie energię zanim osiągnie punkt krytyczny. Wa-riant nieodrzucony to wariant preferowany. Dziewiątka opisując swoje reakcje na nadmiar energii fizycznej mówi o tym. który wywołałoby podążanie za włas-nymi pragnieniami.Enneagram przekonanie. by się zmobilizować do napisania pracy dyplo-mowej. że wzięłam się za odnawianie mieszkania. przynajmniej drogą eliminacji. wiemy dokładnie. chociaż nie jest zmęczona fizycznie. czego nie chcemy.

że gdybym się zatrzymał. W ten sposób skończyłem prawo i wszedłem w spółkę. że miałbym działać w realnym świede z taką masą energii przeraża mnie. nowa okazja lub ściśle określony harmonogram działań. że dostałem się tu tylnymi drzwiami lub dzięki jakiemuś splotowi okoliczności nie zapoczątkowa-nemu przeze . że jestem przy-gnębiony. W ten sposób nie ma czasu na przygnębienie. ponieważ po pros-tu nadarzyła się okazja. a zadanie podstawowe spychane jest na koniec dnia. odpłynąłem i zasnąłem. Gdy Dziewiątka zastygnie w ten sposób. Przez chwilę jest to podniecające. Faza spoczynkowa tego prawa odpowiada stanowi „fotelowej" depresji Dziewiątki. Następna rzecz. że ciało bę-dące w spoczynku ma tendencję do pozostawania w spoczynku. Mam wrażenie. Facet siedzący obok musiał mnie szturchnąć. po czym oblatuje mnie strach i wpadam w swoje stare obsesje. Jest rozlazła i nieszczęśliwa. że podjąłem tę decyzję sam. Myśl o tym. czując. Cieszyłem się. ponieważ nie utożsamiam się z tym zawodem. czułem. Dziewiątce łatwiej się otrząsnąć. choć nie wydaje mi się. lodów-ką i telewizorem. ponieważ gdy tylko usiedliśmy. jak mi idą przewroty w tył. grożące w wypad-ku bezczynności. czując niemal ulgę z tego powodu.Przez pierwszy rok zajmowania się sztukami walki dosłownie zasypia-łem na madę. kipiała we mnie ener-gia. zaś ciało będące w ruchu . Zrobię wszystko. Głosi ono. dobrze się czułem w czasie rozgrzewki. Nigdy nie miałem poczucia. że ktoś mnie doprowadził do tego stanowiska. Może ją zmobilizować nowa znajomość. wymaga na ogół pomocy z zewnątrz. Gdy dochodziło do padów i rzutów. co to znaczy być adwokatem. Spędziłem prawie dwa lata krążąc miedzy tapczanem.Enneagram Prawo bezwładności to jedno z praw fizyki. że kilka razy sprawdzałem w lustrze. że jest to moja decyzja czy realizacja mojej ambiqi. Gdy wreszde uświadomiłem sobie. Gdybym miał przyznać. 345 Helen Palmer . żeby wybór był mój. nigdy już bym nie ruszył z miejsca. która niewiele wtedy mówi i zdaje się zastygać w wygodnym fotelu. Zdarza się. Miałem rumieńce. Wydaje mi się. ciągnącym się wzdłuż całej sali. jeżeli może dołączyć do cudzego entuzjazmu lub zareagować na czyjeś potrzeby. Przed nikim nie byłem odpowiedzialny. że znalazłem się tam mimochodem. którą pamiętam to to. że usiedliśmy. Pamiętam. czułem się świetnie. Między jedną a drugą drzemką chodziłem na długie samotne spacery i czułem się całkowicie wolny.do pozostawania w ruchu. Musiałbym więc się zastanowić nad tym. by uniknąć tego stanu braku energii i nadziei. Bezwład i przygnębienie Tłumienie energii zapewnia stan równowagi. by przyjrzeć się trenerowi. ale nie ma go także na wzrost oczekiwań ani na ustalanie rzeczywistych priorytetów. Trzymając się znanych form działania Dziewiątka realizuje stały schemat zapobiegający groźbie całkowitego zatrzymania i konieczności ustalania priorytetów dla no-wego kierunku działania. że mógłbym umrzeć nie wiedząc co począć ze swoim żydem. musiałbym naprawdę zmobilizować siły i stać się adwokatem. że robię coś przez dziesięć lat. że idę na trening. Sił starcza zaledwie na rzeczy zbędne.

czego nie chce. że mają kilka sposobów wyrażania gniewu nie wprost. czyli stawanie okoniem i kontrolowanie akcji poprzez odmowę kolejnego ruchu. by nie zwracać uwagi na ludzi i zajmować się czymś innym. gdy innym . Przez długi czas nauczałam w szkole muzycznej. by inni pierwsi musieli się rozgniewać. Do wyboru dochodzi często tylko dlatego. gdybym nie musiała czekać aż sprawa przybierze postać nieznośnego wroga. Ma bowiem nadzieję. że ciało będące w ruchu ma tendencję do pozostawania w ruchu. Nie doszłoby do tego." Po prostu pozostawiałam sprawy swojemu biegowi. Dziewiątki mówią. Gdy już Dziewiątka zmobilizuje energię i zajmie się czymś. Jeszcze inny to postępować tak.mnie. nie mógłbym jednak powiedzieć. gdzie jestem.w jej mnie-maniu . które gromadziłam w sobie. że bieżąca sytuacja stała się nie do wytrzymania. Dziewiątka wie. Nigdy nie mogłam się jednak zdobyć na to. mny sposób polega na tym. Dziewiątka dopóty powstrzymuje się od wyrażania gniewu. depre-sja mija. by w koń-cu sama się rozpadła. aż doszło do strasznej awantury w obecności ucznia. List wywołał lawinę zdarzeń i miał liczne. Mediator zawsze wie. ale nie wie cze-go chce. • trzaskając drzwiami. Mógłbym oczywiście opisać rzekomą drogę swego życia. z którym musiałam podjąć walkę. Konieczność dokonywania wyborów jest źródłem tak wielkich przykrości. po czym napisałam list. w którym walnęłam prosto z mostu wszystkie zarzuty. zawsze więc istnieje możliwość gromadzenia ukrytych pre-tensji póki nie przekroczą punktu krytycznego i nie dojdzie do wielkiego wybuchu. Uśpiony gniew Dziewiątka ujawnia swój gniew w sposób pośredni. starając się spojrzeć na sprawy z cudzego punktu widzenia. by wy-konać daną czynność mechanicznie. Nauczycieli trakto-wano tam po prostu okropnie. że zapobiegnie to otwartej konfrontacji. która . że Dziewiątka często podejmuje decyzję w sposób nastę346 Punkt Dziewiąty: Mediator pujący: pozwala sytuacji pogorszyć się do takiego stopnia. Wyszłam. tak nie może być. Pierwszy to upór. że znalazłem się tu. póki nie ujawni się autentyczna potrzeba. by pójść do gabinetu dyrektora i powiedzieć: „Trzeba to zmienić. Tłumienie wrogości to sposób wewnętrznego sprzeciwu przy zachowaniu pozorów zgody. czego chcą inni. Druga część prawa bezwładności głosi. nieprzyjemne reperkusje. a bacznym koncentrowaniem się na sobie. do-póki jej rozdrażnienie nie osiągnie stanu krytycznego i nie poczuje się zmuszona do działania. na mocy własnej decyzji. choć nadal autentyczne potrzeby mogą pozostać nieuświa-domione.prowadzi albo do odrzucenia albo do konieczności obrony własnego stanowiska. a wrogość podsyca taktyki biemo-agresywne. Dziewiątka może wybrać między starym nawykiem wydzielania porcji uwagi. Może na przykład spartaczyć ważną pracę lub zwolnić tempo wtedy. może ich więc rozzłościć po prostu nie spełniając ich oczekiwań.

. Gdy uśpiona Dziewiąt-ka zda sobie wreszcie sprawę z tego.Enneagram uzasadniony i wyraża go. by nauczyć się mobilizować energię bez spiskowania przeciw komuś tylko po to. Dziewiątki twierdzą. często tak wybuchowo. Gdy Dziewiątka kocha. Wspominają także o nieprzyjemnym uczuciu władczości i o tym. by zrealizować swoje pragnienia. Tak wiele mnie kosztuje samo powiedzenie. a nie po to. że w związkach opartych na miłości takie stapianie się z partnerem jest rzeczą naturalną. by inni nie otrzymali tego. często ma ochotę stopić się całkowicie z partnerem. Wreszcie przekonuje się. niwelującą poczucie oddzielenia. gdy muszę jeszcze pra-cować. Gniew ujawnia się bardzo powoli. Kłót-nia stanowi punkt kulminacyjny tłumionych i niewyrażanych stano-wisk. gdy wie. Punktem odniesienia przy podejmowaniu decyzji staje się partner i Dziewiątka albo kieruje się jego pragnienia-mi. gdy wyrazi gniew wprost. ale często zły jestem na to. że naprawdę się gniewa. ponieważ początkowo Dzie-wiątka zgadza się z cudzymi opiniami. ze świat nie padnie mi do nóg tylko dlatego. rozgniewana Dziewiątka doprowadzi do tego. by nim manipulować. Dziewiątka odczuwa wielką ulgę. Podnieca mnie to. a zakończenie sporu przynosi po prostu ulgę. że określiłem swoje stanowisko. co robią inni. Dziewiątkom łat-wiej nieraz przychodzi opisywanie uczuć partnera niż rozpoznawa-nie własnych. To podniecenie wydaje mi się nagrodą za odnalezienie swojego punktu widzenia i ujawnienie go. czego chcę. Tak czy inaczej. Problem polega teraz na tym. Przed wybuchem często występuje długi okres ponurego wyciszenia. że innym na czymś bardzo zależy. jeśli podjęły niewłaściwą decyzję. choć tego nie okazuję. Kilka razy do roku wybucham i czuję się wtedy wspaniale. czy też udawać głupiego. Ciężko mi uświadomić sobie własne stanowisko. że czują potrzebę obwiniania partnera. Rewelacją jest także dla mnie to. by odnaleźć siebie. że czuję się okropnie. że szokuje wszyst-kich przyzwyczajonych do jej ugodowości. Związki intymne Mediator przejmuje zainteresowania i główne dążenia partnera i traktuje je jak własne. albo nieustępliwie się im przeciwstawia.się spieszy. Potem zaczyna zwlekać i bada sprawę ze wszystkich stron. czego oczekują. Cały organizm żyje i pul-suje. że jej gniew jest 347 Helen Palmer . by przyjąć jego sposób życia jako własny. czerpać korzyści czy uzyskać dominację nad związkiem. dlatego że drugą stronę obarczyły odpowiedzial-nością za ustalenie ich własnego stanowiska. przy-pomina obudzonego z zimowego snu niedźwiedzia: wściekłego z po-wodu tak długiego odraczania zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Mam poczucie zupełnego zespolenia. bym powiedziała coś. Ze względu na to. mimo że dawno już się wypalił. 348 Punkt Dziewiąty: Mediator że potrafią naprawdę głęboko poznać drugiego człowieka i to jest ich zaletą. ponieważ czuje się wtedy tak. które wówczas przeżywałem. Potrafię całkowicie się zatracić w tym. Dziewiątka chce. Pozornej uległości towarzyszy nieraz ukry-ty bunt. Jeżeli to ja chcę zerwać. chce się stopić całkowicie z partnerem idealnym. Jeżeli rozbudzone zostaną moje oczekiwania. Jeżeli mąż zmusza mnie do określenia własnego stanowiska. plączę się. by w ten sposób mistrzowsko ukrywać zignorowanie autentycznych potrzeb. Innym sposobem maskowania jest zaj-mowanie się czynnościami zbędnymi.a wspomnienia rodzą te same uczucia. Dziewiątki tak silnie utożsamiają się z pragnieniami innych. że potrafię tak się zespolić z kobietą. że łatwiej mu wykrzesać siłę dla zaspokojenia potrzeb partnera niż dla zaspokojenia potrzeb włas-nych. Wadą natomiast jest to. że tkwię wśród sprzecznych dążeń. Wejście z kimś w związek jest więc sposobem na ruszenie z miejsca. szczególnie wtedy.nie wyboru. że mogą zatracić własny punkt widzenia. że wyszłam z siebie i stałam się nim. Kobiecie. Stan taki potrafi trwać latami. że ona mnie kontroluje. jakby odcinała część własnej egzystenqi. czego chce mój mąż. a ja nie chcę zerwać tej więzi. co by mnie od niego oddzieliło. przejawiający się w niechęci do uczynienia decydującego ru-chu. zlania się w jedno i zdarza się to nieraz tak nagle. przeżywam dylemat. zwalczania chęci roztopienia się w drugim człowieku. gdy czuję się taka stopiona. aż zaczynam się zastanawiać. . w opieraniu się ostatecznemu zobowiązaniu i w uporczywym zadawaniu sobie pytania: „Czy mój wybór jest właściwy?" Przez to. a partnerzy trzymają się siebie tylko siłą przyzwy-czajenia . Dlatego też związek trwa jeszcze długo. rodzi się we mnie poczucie. Czuję. że Dziewiątka potrafi czuć partnera jako część samej siebie.dosłownie przez dziesięć lat . czyje są te uczucia. Pragnienie stopienia się z drugą osobą idzie w parze z równie silnym pragnieniem autonomii. że on chce. wydaje mi się. że nas łączy.Typową cechą Mediatora jest to. Z trudem dopuszcza do zer-wania. i marzeniem o przeciwsta-wianiu się jego żądaniom. że gdy on mnie o to pyta. a następnie nie zostaną spełnione. ze stojąc po przeciwnej stronie pokoju czuję. co wydaje mi się. bardzo niewiele z tego 349 Helen Palmer . z którą jestem. potrafię mieć żal . Czasem tak dobrze zdaję sobie sprawę z tego. którego uczyni następnie celem swojego życia. Odrętwienie może maskować pociągiem do wielu partnerów. by inni pomagali jej usta-lić własny punkt widzenia. ponieważ nie chcę odejść i nie chcę też zostać.Enneagram komunikuję. Samotna Dziewiątka przeżywa wewnętrzne odrętwienie i nie widzi sensu życia. by zasięgano jej opinii. czyje jest to oblicze.

ale nie umiem odpowiedzieć sobie na pytanie. Dzie-wiątka potrafi słuchać bez oceniania. Pomoże Dziewiątce rozwinąć . która chce wtedy pomóc. Przykład pary złożonej z Dziewiątki i Dwójki (Mediator i Dawca) Dziewiątka często nie wie dokładnie. To przy-ciąga Dwójkę. ponieważ także ma skłonność do stapiania się. Jeżeli za dużo myślę o tym. jeśli Dziewiątka rzeczywiście ma dane po temu. że po-trafi ona obdarzać drugą osobę bezwarunkową akceptacją. z której Dwójka może być dumna. czego sama chce. Dziewiątka kwitnie. że żywi do partnera płomienne uczucia. Oba typy z natury potrafią się kontaktować na poziomie niewerbalnym i to właśnie mo-że się stać kamieniem węgielnym ich związku. Darzy uczuciem i łatwiej rozwija potencjalne możliwości. Dwójka okaże się szczególnie pomocna. Dwójka dostosowuje się do „pragnień partnera". który poruszy Dzie-wiątkę erotycznie. Nie będąc zaangażowana w obronę własnego wizerunku czy stanowiska. że to na nią właśnie zwróciła uwagę. Prawdopodobnie właśnie w akcieźseksualnym Dziewiątka i Dwójka potrafią sobie po-móc najbardziej. gdy ktoś jej pomaga. Dziewiątka ucieszy się. potrafi podbudować zaufanie Dziewiątki do własnego stylu i sposobu prezentacji. Pozytywną cechą intymnych związków Dziewiątki jest to. W efekcie każda strona może nieświa-domie ulegać silnym wpływom drugiej. choć nieraz woli atenqę od samego aktu płciowego. O ile zamiary Dwójki są dojrza-łe. 350 Punkt Dziewiąty: Mediator Każda ze stron skupi się na partnerze i będzie chciała zaspokoić jego potrzeby. Dziewiątka szuka celu. gdy ktoś się nią interesuje erotycznie. który z nich mi bardziej odpowiada. Dziewiątka może nawiązać autentyczny kontakt po-przez seks. Potrafi trzymać się konstruktywnego planu nawet w okresie trudności emocjonalnych. że nie jest ona świadoma swych prawdziwych motywów i nieraz trwa w związku z przyzwyczajenia. a nie dlatego.Najczęściej radzę sobie z nią w sposób pośredni. szukając pomocy u in-nych lub jakoś komunikując swoje uczucia na odległość. Dziewiątka potrafi po-móc Dwójce odróżnić „ja autentyczne" od „ja dostosowanego". Partnerzy stapiają się emocjonalnie. potrafię nawiązać wiele nowych kontaktów." A tego prawdziwego oblicza Dwójka poszukuje. jaką jesteś naprawdę. Dwójka zaś chce wśród swoich licznych „ja" odnaleźć to prawdziwe. Dwójka. Dwójka z kolei lubi. a Dziewiątka potrafi ten manewr zdemaskować. Dwójka pyta: „Na co masz ochotę?" Dziewiątka zaś odpowiada: „Pragnę ciebie takiej. Dwójka z kolei potrafi przybrać taki wizerunek. żyjąc za pośrednictwem partnera. Negatywną cechą związków Dziewiątki jest to. Potrafi utożsamiać się z potrzebami emocjonalnymi drugiej osoby i często przeżywa cudze dyle-maty jako własne. gdy ktoś jest z niej zadowolony. zwracając uwagę na wizerunek fizyczny i talenty spo-łeczne. by wykazać się w dziedzinie. Wzloty i upadki życia emocjonalnego potrafi sprowadzić do średniego poziomu przewidywalnych kontaktów. czy odejść czy zostać.

ponieważ potrafi się utożsamić ze wszystkimi wygłaszanymi opiniami. Bywa ambiwalentna wobec tych. Jeżeli Dziewiątka postanowi wy-cofać swoje względy. nie lubi jednak dowodzić. 351 Helen Palmer . że ktoś jej mówi. ponieważ wszystkie „za" i „przeciw" wydają jej się równie ważkie. z jakiego Dwójka będzie dumna. Działa szczególnie skutecznie. Poszukuje przyjaźni i współpracy i chce usłyszeć. a także jeśli sama Dziewiątka zacznie się odpowiedzialnie zastanawiać nad tym. a Dziewiątka kontrolowana. Jeżeli tak się stanie. że tak naprawdę to. Dobrą stroną kontaktów Dziewiątki z autorytetami jest to. gdy spotyka się z jawną wrogością. ale sama z siebie nie po-szukuje uznania. którzy dzierżą ster. co robi służy zaspokajaniu nieuświadomionych potrzeb Dwójki i zareaguje upartą odmową współpracy. Znudzona Dwójka zaczyna żądać swobody. ale stanie się zaborcza. postara się wyrównać rachunki hamując własny rozwój i zajmując się czymś in-nym. Dziewiątka zacznie podejrzewać. czego chce w życiu. Dziewiątka dostoso-wuje się do sytuacji.Enneagram Związki z autorytetami Dziewiątka potrafi być dobrym przywódcą. sto-pi się z planami Dwójki i spełni zamiary partnera. Dwójka wścieknie się i będzie dążyła do ich odzyskania. dobór przyjaciół i sposób spędzania czasu. jakie ma szansę. a wy-cofanie przez Dziewiątkę uwagi doprowadza ją do wściekłości. Po pewnym czasie Dziewiątka prawdopodobnie obudzi się i spostrzeże. które zapewniają sprawiedliwą i systematyczną zapłatę za wysiłek. Kwitnie w takich warunkach. że to partner wpłynął na jej wybór zawodu. Nie lubi niepewności i rozbudzo-nych nadziei mogących przynieść rozczarowanie. że jest świetnym mediatorem. podsycając tym samym dążenie Dwójki do odzyskania wolności. Dziewiątka woli znane procedury i przewidywalne wyniki. Opór Dziewiątki może zostać złagodzony. Dziewiątka w roli podwładnego woli kontaktować się z władzą poprzez strukturę organizacyjną. Jeżeli Dziewiątka nadal nie będzie wiedziała. co inni mają do powiedzenia. Do kryzysu dojdzie wtedy. Jej przy-zwyczajenie do stapiania się z życiem innych ludzi objawia się przej-mowaniem postaw i opinii współpracowników. co jest naprawdę w życiu ważne. Dobrze pracuje. co ma robić. Szuka własnego kie-runku i boczy się na to. Dziewiątka zdobywa maksymalną władzę nad związ-kiem. stworzonym przez nich oboje. gdy powstrzymuje się od okazywania oczekiwanych od niej względów. gdy procedura awansów i nagród jest jasno określona. . Swoją złość wobec autorytetów wyrazi raczej nie wprost: będzie partaczyć ro-botę lub zachowywać się bierno-agresywnie. Ma ona także tendencję do unikania nowych czy ryzykownych rozwiązań. Dziewiątka ocknie się wtedy. jeżeli Dwój-ka zacznie wspierać jej autentyczne aspiracje zamiast wykorzysty-wać ją do własnych celów. gdy Dwójka poczuje się niezastąpiona. Brak rozwoju Dziewiątki powoduje u Dwójki znudzenie.jej potencjalne możliwości w bezpiecznym otoczeniu. Dziewiątka nie musi dążyć do uzyskiwania nagród. Relacje są najlepsze. a nie do osoby mającej władzę. jeżeli kierunek dzia-łania jest jasny. jeśli docenia się jej wysiłki publicznie i okazuje szacunek. jeżeli ciągle musi podejmo-wać decyzje. Dziewiątka przybierze taki kształt. co może doprowadzić do hamowania działania. chce jednak wiedzieć. Dziewiątce trudno jest podejmować decyzje.

Taki styl pracy różni się diametralnie od upodobania Siódem-ki do eksperymentowania i kierowania partnerskiego. Z czasem dojdzie do konfrontaqi. kto za co odpowiada. mobili352 Punkt Dziewiąty: Mediator żuje się. a nadmiar energii angażuje w czynności nie-istotne. Gdy już Dziewiątka zacznie obarczać winą. Dziewiątka musi wykazać gotowość pokierowania Sió-demką i jasnego określenia. Ma bowiem ten-dencję do nieingerowania w bieg wydarzeń. jak zadanie ma być przedstawione. nie są wyrażane na głos. Nieuzewnętrzniony gniew może doprowadzić do upar-tego przeciwstawiania się nadzorowi. Ma nadzieję. jeżeli będzie to wymagało konfrontaqi. gdy zbliża się termin jej wykonania. Dziewiątce pełniącej rolę szefa trudno będzie nadzorować Siódemkę. nie umiejąc jednocześnie wskazać konstruktywnych rozwiązań. Może dojść do konfliktów. że podwładny wróci do swoich zadań bez koniecznośd osobistego napominania go. trud-no jej się zatrzymać. nie zagrażając Dziewiątce zawodowymi ambicjami. że rozwiąże się sam. Siódemki na przykład potrafią dobrze inicjować i prowadzić spotkania i nie zależy im specjalnie na współuczestnictwie we władzy. zaś Siódemka-podwładny nadal nie będzie zorien-towana w powadze sytuacji. Dzie-wiątka woli konserwatywne ujęcia." Dzie-wiątka zamiast przeciwdziałać. . że Dzie-wiątka działa ociężale i bezkompromisowo. trudno jej będzie wybaczać i nie będzie miała ochoty na nego-cjacje. Siódemka będzie uważała. Dziewiątka będzie obstawać przy stanowisku bez-kompromisowym. dobie-raniu pełnych zapału pomocników i metodycznym kroczeniu do przodu. stara się unikać problemu w nadziei.Wadą Dziewiątek jest to. że Dziewiątka chce wiedzieć. że ich pozycja jest słaba. Gdy już przystąpi do dzieła. Dziewiątka potrafi przejąć pośrednią kontrolę nad sytuacją. trudność można pokonać ustalając na nowo zakres odpowiedzialności. Dziewiątka zaś . Jeżeli obie strony są dojrzałe. jeżeli Dziewiątka zatnie się w sobie i nie będzie wyjaśniać ani bronić swojego stanowiska a Siódemka zbuntuje się. Siódemka z kolei musi uwzględnić. a obiekq'e. Przykład związku z autorytetem: Dziewiątka i Siódemka (Mediator i Epikurejczyk) Styl kierowania Dziewiątki polega na ustalaniu planów.że Siódemka jest kapryśna i niezaangażowana. „I tak by mnie nie wysłuchali. a jednocześnie wycofa się z roli kierowniczej. podczas gdy Siódemka dąży do ujęć bardziej nowatorskich. aż dojdzie do kryzysu. musi więc przedsta-wiać odpowiednią dokumentację realizacji zadania. a wysokie tempo przy końcu pracy prowadzi do kryzysu. Styl pracy Dziewiątki charakteryzuje się bezwładnością: trudno jej rozpocząć pracę. prze-rzucając na innych odpowiedzialność lub zapominając o swoich obo-wiązkach. choćby nawet uświada-miane. że potrafią uwewnętrzniać napięcia gru-py. Czują. Siódemka dobrze sobie radzi ze spra-wami dotyczącymi promocji. wynajdzie nowe sposoby zaspokajania własnych potrzeb i podejmie się kilku różnych zadań jednocześnie.

Potrafią ich wy-słuchać i zaakceptować. mają szczególną zdolność określania. Potrafią słu-chać i zrozumieć. co w cudzym życiu jest najważniejsze. Straci zaintereso-wanie i zwolni tempo. że ktoś jej słucha. zaniecha biernej agresji. co wydawało się konkretną obietnicą zamienia się w jedną z wielu możliwości. co jest ludziom najbardziej potrzebne. Ma ono charak-ter szczególny. wykonując jedynie niezbędne zadania. Mądra Siódemka-szef zatrud-ni Dziewiątkę przy planowaniu. zawody mymagające śledzenia szczegółów. pozos-tawiając wiele luźnych nitek. których sama nie lubi.Enneagram Siódemki styl myślenia może spowodować. 4 Zalety ' Dziewiątka potrafi dawać niezachwiane wsparcie. tryb pracy może zostać określony w sposób pogmatwany czy nawet sprzeczny. by w ostatniej chwili wyjść z opresji. potrafi zmobilizować ogromne zasoby energii. ustalaniu regulaminów i wykonywaniu prac szczegółowych. stanowczo zmierzać do ustalania własnego tempa pracy i popadnie w złowrogie milczenie komunikujące innym jej niewypowiedziany gniew. Dziewiątka potrafi dawać niezachwiane wsparcie. Dzięki temu. na co zwróci uwagę szef. protokole i znanej procedurze: biurokracja. Jeżeli przed-sięwzięcie da się jeszcze uratować.Jeżeli szefem jest Siódemka. Jeżeli Dziewiątka poczuje. Niedo-ceniana Dziewiątka rozpocznie bierny sabotaż. potrafią wyczuć. Jeżeli zadanie jest zagro-żone. Charakterystyczny dla 353 Helen Palmer . jeśli Siódemka będzie zasięgać opinii Dzie-wiątki i pozwoli jej wypowiedzieć swoje żale. Dziewiątki bardzo się przejmują życiem innych. Nieatrakcyjne otoczenia Rzadko znajdujemy Dziewiątki w zawodach wymagających wyrazistego wizerunku i stałego promowania własnej osoby. że stale rezygnowały z własnego stano-wiska na rzecz odzwierciedlania pragnień innych. Można temu zaradzić. Atrakcyjne otoczenia Do atrakcyjnych dla Dziewiątek środowisk zaliczamy takie. nie czują potrzeby zdobywania władzy w związkach ani lokowania siebie w życiu innych ludzi. ponieważ Dziewiątce mniej zależy na postawieniu na swoim. w których praca oparta jest na rutynie. bardziej zaś na pośredniczeniu i zachowywaniu spokoju. Co więcej. Nie lubią 354 | Punkt Dziewiąty: Mediator . że to. Dziewiątka będzie się uparcie bronić przed jakimkolwiek nadzorem.

przeskakując między muzyką klasyczną. . by pisać nie czytając rękopisu. który wrócił do domu nie pamiętając. Dziewiątki opowiadają. rozmyślając jednocześnie o innych sprawach. Wew-nętrzne dygresje nie wpływają na tok rozmowy. właśnie wtedy.59. ile trzeba. jaki jest temat rozmowy. co robią jej ręce czy ciało. ale jednocześnie przetwarzany jest inny ciąg myślowy. jeżeli cho-dzi o organizację i detale. gdy należałoby przyspieszyć i uprzejmie wieszają kartkę z napisem „Zamknięte" o godzinie 14. tak i Dziewiątka po-trafi się obudzić i stwierdzić. które uruchamia wewnętrzny monolog i Dziewiątka zaczyna rozważać. by wykonać zadanie. choć zapomniała. jak się tam dojechało. albo Dziewiątka stapia się z tym. którzy zwalniają tempo właśnie wtedy.Enneagram kład w trakcie rozmowy określone słowo może wzbudzić wspomnie. co w jej mniemaniu odczuwają inni. Pewien sektor uwagi w sposób mechaniczny skupia się na wypowie-dzi rozmówcy. bez świado-mości tego. gdy człowiek dobiega ze swoją paczką. Przepisy wcielają w życie jej pracownicy. Cała sztuka u maszynistek polega na tym. Jak kierowca. Dziewiątki twierdzą. Większość Dziewiątek opisuje takie równoczesne przetwarzanie jako ślizganie się między jednym obiektem uwagi a następnym. ani takich. gdzie teoria ważniejsza jest niż struktura i dbałość o detale. Julia Child * Luciano Pavarotti * Buckminster Fuller Obłomow * Eisenhower * Alfred Hitchcock * Kingo Starr Na co Dziewiątki zwracają uwagę? Gdy Dziewiątka zaczyna działać automatycznie. potrafi wykony-wać złożone zadania nie zwracając uwagi na to.zawodów wymagających ciągłej zmiany procedury. Poświęcają tylko tyle uwagi. Taki styl koncentracji uwagi można nazwać „przetwarzaniem równoczes-nym". że potrafią marzyć lub rozważać jakiś problem wy-puszczając jednocześnie całe ryzy maszynopisów w tempie 90 słów na minutę. Wysoko wykwalifikowane maszy-nistki. że zanurzają się i wynurzają z rozmowy. Polega on na wykonywaniu jednocześnie kilku operacji umysłowych. Świetna. twierdzą. na ile obecna sytuacja przypomina tę dawniejszą. że nastawiają swoje psychiczne radia na dwa czy trzy zakresy jednocześnie. że udzieliła właśnie w miarę sensownej odpowiedzi. Powszechne na przykład jest doświadczenie „obudzenia się" po powrocie do domu. country i rockiem. jak tam dojechał. Na przypatrz przypisy Redakcji na końcu książki 355 Helen Palmer .i nie. Sławne Dziewiątki Sławną Dziewiątką jest Poczta Amerykańska'. Wszyscy potrafimy się wyuczyć pewnych czynności i wykony-wać je w sposób automatyczny.

Ma czasem wraże-nie. że przejmuje maniery. Dziewiątka może stwierdzić. że mają głowę pełną „ogni sztucznych". ale ża-den nie wysuwa się na plan pierwszy ani nie wydaje się wart wspom-nienia. co dzieje się w organizmie innych i gdy „są" tym drugim człowiekiem. co w jej mniemaniu dzieje się z przyjacielem. na przykłład na wzorze na dywanie. czują też rozbieżność między uczu-ciami a myślami czy pomiędzy sprzecznymi pragnieniami. Gdy jestem z kimś w bliskim kontakcie. że czasem czują. intensywnym uczuciu i kilku różnych kierunkach myślenia. W tym przypadku uwaga skupia się jedno-cześnie na kilku rzeczach. co przeżywa bliska mi osoba. ale jedna. kto ma na nie tak przemożny . co w danej sytuaqi ważne a tym. Najgłębsza znana mi postać intymności przejawia się w tym. ale trudno jej określić właściwy punkt wyjścia oraz odróżnić sprawy kluczowe od szumu tła. co drugorzędne. Dziewiątka nie jest na ogół świadoma własnego stanowiska. że ktoś przejmuje nad nią kontrolę. nie ma więc zwyczaju poszukiwania informacji wspierających określony kierunek działania. Taki właśnie styl koncentrowania uwagi utrwala poczucie zagubienia własnego stanowiska. że dzieje się tak dlatego.Szczególną odmianę zdolności do równoczesnego przetwarzania informacji prezentują ci Mediatorzy. trudno jej natomiast odróżnić to. która przede wszystkim stara się wychwycić ukryte związki między ludźmi. która kon-centruje się na tych elementach nowej sytuacji. Sytuacje nowe spostrzegane są w sposób ogólny. Dziewiąt-ki wchłaniają innych w sposób całościowy i często trudno im jest zro-zumieć. Gdy globalny styl koncentracji uwagi skupio-ny jest na innych ludziach. jakby w pokoju siedziały nie dwie osoby. którzy twierdzą. co ważne od nie-istotnych szczegółów. ponieważ nic nie wydaje się lepsze od innych rzeczy. Potrafi na przykład tak zupeł-nie zatracić własny punkt widzenia w trakcie rozmowy. Tym Dziewiątka różni się diametralnie od Trójki. 356 Punkt Dziewiąty: Mediator Styl intuicyjny Dziewiątki czuły się w dzieciństwie pominięte i z czasem nauczy-ły się zachować więź z innymi poprzez wyczuwanie cudzych właści-wości w sobie samym. nie mam ochoty oddzielać się ani wycofywać. gdy wszystko wydaje się rów-nie ważne? Konflikt nie ma sensu. Jak można zdecy-dować się. specyfikę energetyczną czy nawet opinie osoby. które służą określonym zadaniom. Dziewiątka uświadamia sobie wszystkie elementy zewnętrzne i ukryte interakq'e. iż przez pewien czas utożsamiam się z bliską mi osobą. Uwaga krąży swobodnie między tym. przej-mując wszystko. Mediatorzy twierdzą. że „jest" tą osobą. która zwróciła jej uwagę. Sposób spostrzegania rzeczywistości charak-terystyczny dla Dziewiątki różni się tez od stylu właściwego Szóstce. gdy znajdują się w obecności kogoś. która wywarła kiedyś na nią silny wpływ. które stanowisko ma sens. Wszystkie elementy mogą nawet zostać rozpoznane i opisane. że jednocześnie to samo dzieje się ze mną. fizycznie odczuwają jego samopoczucie lub stan zdrowia. Gdy już poczuję tę więź. ze jestem tak zespolona z tym. Dziewiątka sprawiająca wrażenie nieobecnej i nie zwracają-ca uwagi na innych być może w środku ugina się pod naciskiem nad-miaru spraw. Nie ma żadnej oddzielności: zapo-minam o sobie a jednak w organizmie odczuwam wiele wrażeń. skąd docierają informacje. Zrozu-miałam. wygląda to tak. Dziewiątka jakby spostrzega innych całościowo. Wszystko rejestruje. guzikach przy rękawie.

Mój umysł przypomina zagracony pokój pełen pudełek wypchanych notatkami. W ciągu dnia Dzie-wiątka potrafi się zespolić z wieloma osobami. szczególnie jednak wciąga ją takie połączenie wtedy.staram się poczuć. Intuicyjnie nastawione Dziewiątki potrafią się także jednoczyć ze złożonymi decyzjami. starając się zrobić choć trochę. Ja krzątam się między tymi stertami. Zawsze między mną a tym. „Czy to Ty reagujesz czy ja? Czy ja jestem tak zapalona do tego projektu. że analizuję problem ze wszystkich stron a także staram się uzyskać dosłownie „namiar cielesny" . że kryję w sobie niewyczerpane rezerwy. ponieważ moja rozpacz i ten głaz zjednoczyły się i trzeba było tylko się ruszyć. czy też zarażam się Twoim zapałem? Czy mam ochotę na to. Z zewnątrz wygląda to tak. często jednak uzyskuję bardzo precyzyjne „odczyty" niezgodności. ale to dlatego. ponie-waż co jakiś czas zdarzają się dni. ale nie potrafi dostrzec właściwego kierunku działania i trzymać się jednej wybranej drogi. jak czynniki odgrywające rolę w zarządzanej przeze mnie firmie dają o sobie znać w moim wnętrzu. jest masa rzeczy. To zdarzenie jest jednym z najważniejszych w moim życiu. nie rozpraszając uwagi na szczegóły. Było niemożliwością. czy też stapiam się z Twoimi pragnieniami? Czy zadowolony jestem z tego. kiedy nie ma konfliktu między moją świadomością tego. a jednak zrobiłam to. że za chwilę następny samo-chód wyjedzie z zakrętu i wpadnie prosto na skałę. Czasem mam poczucie dopasowania. Wiele robi. . W ogóle nie zasta-nawiając się co zrobię. Dziewiątka kieruje z powrotem uwagę ku sobie i przypo-mina sobie. co zrobiłem czy wy-czuwam Twoje zadowolenie ze mnie?" Gdy druga osoba jest fizycznie nieobecna.wpływ. że nie potrafi wytrwać w określonej pracy czy też że długo rano sypia. W ciele instaluję odczucia związane z takim czy innym wydziałem mojego przedsiębiorstwa.Enneagram Od przeszło dwudziestu lat kieruję przedsiębiorstwem. 357 Helen Palmer . że ja biegam w środku między stertami spraw do załatwienia. co mam do roboty i zdolnością wzięcia się do tego bez przeszkód. iż jej dało jest leniwe. co naprawdę chcę robić. gdy głaz spadł na autostradę tuż za naszym samochodem. gdy analizuję współdziałanie w obrębie mojego organizmu tych różnych elementów składowych. Podejmuję de-cyzje w ten sposób. jakby żadnej rzeczy nie udało mi się dokończyć. jakie sama zajmowała stanowisko. Wiedziałam. że ma dużo siły fizycznej. Następująca wypowiedź pochodzi od prze-mysłowca z San Francisco. Cnota działania Lenistwo Dziewiątki nie polega koniecznie na tym. Raz doświadczyłam tego wspaniałego uczucia jedności z działaniem po niesamowitym wypadku. wybiegłam rozpędem na autostradę i zepchnęłam głaz na bok. Zawsze wiedziałam. Dziewiątka pracuje często na dwóch etatach i dumna jest z tego. wysiadłam. jak przeciwstawiają mu się inne wydziały. gdy jest zakochana lub jednoczy się z kimś z powodu jego potrzeb. bym ruszyła taki ciężar. zanim jedna ze stert nie zwali się na mnie. po czym pró-buję wyczuć.

podatna jest na rozdzierającą zazdrość i rozpacz. przyjmując postać uporczywego pragnienia zjednoczenia z bóstwem.358 Punkt Dziewiąty: Mediator Miłość jako wyższa jakość umysłu Dziewiątka ma skłonność do utożsamiania się z grupą. z którym może wejść w kontakt. Takie zastępstwo przeciwdziała nawrotom lęku przeżywanego przez dziecko. a ja ci się nie przeciw-stawię". ponieważ od początku życia spostrzega innych za pośred-nictwem własnego ciała. Ze względu na to. to tak naprawdę w takim związku nie pojawia się wyż-szy stan umysłu. Nawykowo wyczuwa innych w sobie bez chęci wywierania kontroli czy zmuszania drugiej osoby do zmiany. Problem polega na tym. z którymi wchodzi w kontakt. bardziej natomiast polega na specyficznym loko-waniu uwagi." Jeżeli Dziewiątka nawiązuje kontakt z drugą osobą z chęci zjedno-czenia swej uwagi z idealnym partnerem. by czuć się włączona i by zrekompensować sobie ignorowanie siebie. od umiejętności wyczuwania cudzej kondycji bez utraty świadomości siebie. na których skupiły się Dziewiątki w dzieciństwie. jakim jest miłość. Dzie-wiątka zaczyna sobie uświadamiać własne wewnętrzne odrętwienie i zaczyna zadawać sobie pytanie: „Po co to wszystko? Jeżeli to ma być tylko dla mnie.Enneagram Jedność w relacjach dwuosobowych Dla Dziewiątki jedność oznacza chęć zupełnego zespolenia się z partnerem. 359 Helen Palmer . który następnie staje się ce-lem istnienia. by w ten sposób zastąpić autentyczne pragnienia kompensacyjnymi środkami zastępczymi. gdy jego osobiste pragnienia zostały zlekceważone przez dorosłych. Dziewiątka ma potencjalną zdolność do kochania bezwarunkowego. wymagającym punktu odniesienia wewnątrz siebie. a co za tym idzie poddania się pragnieniom i uczuciom drugiej osoby. by umieć odróżnić sytuację utraty własnego punktu odniesienia. tak jakby cały jej byt zagrożony był utratą kogoś. ale tak naprawdę chodzi jej o rzecz następującą: „Nie oddalaj się ode mnie. kogo Dziewiątka spostrzega jako część siebie. otocze-niem czy ważnymi osobami. Pragnienie to może się rozszerzyć. . Dziewiątka potrafi się zespolić i żyć życiem partnera tak jak własnym. w który można włączyć osobę ukochaną. to życie nie ma sensu. Na pozio-mie psychologicznym potrzebuje utożsamiać się z cudzymi pragnie-niami. Bez grupy czy partnera. Podtypy Podtypy psychologiczne odzwierciedlają problemy. dla których ważniejsze było co innego. że Dziewiątka potrafi tak zupełnie się zes-polić z drugą osobą poprzez miłość. Na wyższym poziomie rozwoju miłość mniej ma wspólnego z re-akcją emocjonalną.

dostarczając jednocześnie stałego tła energetycznego. by zapewnić stałe zmiany kolorytu. że słowa. mówiąc „sen" mamy na myśli odwracanie uwagi od autentycznej. Oto wypowiedź Dziewiątki. o czym mówią i wszystkie ich reakcje. Maszyna M do pisania stała w takim miejscu. Zorganizowałem komitet blokowy. mający iść do druku. kiedy usypia. takimi jak przejadanie się.Jl dzałem z drużynami. Pociąga je energia. że odbieram nagrody za moje własne dokonania za jego pośrednic-twem. Pisałem akurat ważny dla mnie artykuł. Gdy siad. to moje poczucie więzi z mężem jest tak silne. na przykład klubów hobbistycznych czy grup znajomych. dlatego że nie udało im się dokończyć ważnego przedsięwzię-cia lub zaczęły nadużywać .J łem do roboty. 'J to zaś doprowadziło do niekontrolowanego łańcucha zdarzeń. Opóźniłem się w pisaniu artykułu o trzy miesiące. Tak bardzo się wdągam we wszystkie warstwy tego. prawie bez znaczenia. natomiast czuję w sobie jego reakcje i gdy on jest ze mnie zadowolony.Gdy spotykam ludzi. choć wiele J godzin tygodniowo poświęcałem udoskonalaniu swojego stylu gry. a bardziej na przebywaniu z paczką i na J poczuciu zatracenia w zespołowym entuzjazmie. że się cieszę. która lubi uczestniczyć w działa-niach grupy. że koniecznie muszę mieć widok za q 360 Punkt Dziewiąty: Mediator oknem. nadmierne oglądanie telewizji. że zwracam uwagę na kilka rzeczy na raz. który by przyciągał mój wzrok. co robię. które sam tworzyłem. J mniej mi zależało-na wygranej. płynąca z tego. J iii Apetyt jako sposób chronienia siebie ^ Dziewiątki nawykowo zastępują pragnienia podstawowe nieistot-nymi środkami zastępczymi. Co może pomóc Dziewiątkom w rozwoju? Mediator musi zdawać sobie sprawę z tego. W tym kontekście. że widziałem przez okno podwórko. Stanowi ona miłą odskocznię. rozrysowałem kilka szkiców uwzględniając różne pory roku. Zakupiłem więc liczne książki ogrodnicze. że ludzie robią coś razem. Jako dziecko byłem mistrzem gry w kręgle. ważnej potrzeby ku obsesjom lub działaniom nieistot-nym. potrafię za jego pośrednictwem stwierdzić. Dziewiątki często rozpoczynają terapię lub praktykę medyta-cyjną. które wypowiadają stają się . Co ciekawe. czytanie zbyt licznych powieści czy rozbudowane hobby. w które Dziewiątka może się zanurzać do woli. Apetyt ten rozszerza się także na gromadzenie informacji umacniających drugorzędne zainteresowania. Większość wieczorów spę. który wspólnie miał zakupić kwiaty i krzewy. ] Jeżeli chodzi o bliskie związki. mam poczucie. Uczestnictwo w grupach społecznych Dziewiątki albo unikają zupełnie przynależności do grup. Ja sama zupełnie nie odczuwam przyjemności z tego. wpadłem na pomysł. albo trzymają się różnych grup.

' a następnie z własnej pozycji tak. • Skoncentruje się na uczuciach poprzedzających przesuwanie uwagi ku nieistotnym środkom zastępczym. Typowe objawy to depresja po wyczerpaniu różnych środków zastępczych lub wybuchy gniewu. • Będzie prosić o podawanie alternatyw. choć jedno-cześnie nie dopuszcza do siebie tego. kiedy druga osoba staje się punktem odniesienia dla podjętych decyzji. ile trzeba. jeżeli zmienią otoczenie i podejmą rozplanowany w czasie. Dziewiątka musi zdawać sobie sprawę z tego. gdy uwaga rozprasza się na sprawy nieistotne. jeżeli: • Znajdzie sposób na to. Uśpiona Dziewiątka potrafi przeznaczyć akurat tyle uwagi. metodyczny wysiłek rozwijania nowych przyzwyczajeń.Enneagram • Zda sobie sprawę z tego. w stanie „uśpienia". Pomoc powinna być bezwarunkowa. • Wykorzysta terminy zakończenia prac i planowanie zadań jako środki strategiczne pomagające utrzymać koncentrację uwagi na celach. czy się jej poddać. czy przeciw niej zbuntować. • Zauważy. „Czy się z nim zgadzam czy nie?" • Zwróci uwagę na to. Dziewiątki dostosowują się do barwy otoczenia.środków odurzających. Intensywnie poszukując tożsamości. by sprawić wrażenie w peł-ni obecnej w rozmowie czy w czasie sesji terapeutycznej. by nie wzbudzać wątpliwości co do tego. na przykład plan działań wzmacniany uchwytnymi dowodami powodzenia i en-tuzjazmem przyjaciół. gdy nauczy się obserwować wyłaniające się uczucia zamiast sięgać po owe środki. kiedy natrętne rozpatrywanie „za" i „przeciw" określonej decyzji zastępuje autentyczne uczucia i pragnienia. że potrafi działać siłą nawyku. Dzie-wiątki dobrze reagują na ustrukturalizowaną pomoc. • Nauczy się narzucać sobie limity czasowe i ograniczać liczbę zobowiązań. takim jak jedzenie czy telewizja. jakby była kimś innym. na co nie ma ochoty niż na co ma ochotę i drogą j| eliminacji może dojść do określenia własnych preferencji. Dziewiątka może sobie pomóc. Dziewiątka łatwiej jest w stanie określić. 361 Helen Palmer . . > • Będzie ćwiczyć działanie najpierw z pozycji drugiego człowieka. Łatwiej im się zmienić. co słyszy. by zdobyć szacunek innych dla własnego stanowiska i jeżeli narzuci sobie plan realizaq'i swoich pomysłów. bez rozpraszania się na inne sprawy. kiedy powstrzymuje się od wygłaszania osobistych opinii. • Nauczy się doprowadzać zadania do końca. Jako istoty działające siłą nawyku.

Konieczność odróżniania autentycznych decyzji od skłonności do pozwalania na to. że gdy coś się zaczyna psuć to „oni są winni". a nie na celu końcowym. W miarę uświadamiania sobie własnych priorytetów wyzwoli się gniew wyrażany uprzednio w sposób biemo-agre-sywny (na przykład poprzez upór czy zwalnianie tempa). kradnących czas i energię. • Upór.• Skoncentruje się na kolejnym kroku. Co Dziewiątki muszą sobie uświadomić? W miarę wycofywania uwagi od spraw nieistotnych Dziewiątki obserwują u siebie takie reakcje. możemy je traktować jako wskaźniki postępu i zmiany. Poczucie bycia popychanym przez innych. Gniew to motor zmiany i można go pielęgnować po to. zmuszające innych do zrobienia pierwszego ruchu. • Wyrazi swój gniew w fantazji. że mówi lub robi rzeczy straszne. • Obarczanie winą. by sprawy nieistotne natrętnie absorbowały uwagę. Niechęć do mówienia o problemach obciążonych emocjonalnie. myślenie o kilku sprawach na raz. że pod presją staje się uparta. Zanurzanie się i wynurzanie z rozmowy. mogą się pojawiać następujące reakcje: • Uzależnianie się od źródeł pomocy i niechęć do oderwania się od nich. U Dziewiątek. Wyłączanie się. przystępujących do zmiany swoich nawyków. Cel końcowy wydaje się zbyt odległy. a więc nieosiągalny. dopóki gniew się nie zmniejszy. Zapał dla nowych zobowiązań. Wyobrazi sobie. by uświadomić sobie jasno własne stanowisko. jak wymienione poniżej. • Zrozumie. Konieczność różnicowania pomiędzy celami autentycznymi a przyzwyczajeniem do planowania i działania w sposób . 362 Punkt Dziewiąty: Mediator Przeczekiwanie. Zamiast uważać je za przejaw nerwicy. Dziewiątka tak bardzo zespoliła się z cudzymi pragnieniami.

Minimalna wydajność. Przeczekiwanie. krytykę.mechaniczny. Niekończenie prac. . nad Enneagramem .lęku przed ryzykiem i lęku przed zmianą. innych zaś na podstawie konkretnych dokonań. że praca została wykonana. że zmiana doprowadzi do dalszych cierpień.ogromnej wrażliwości na lekceważenie wysiłku. Ocena siebie na podstawie swoich potencjalnych możliwości. Skąd wziąć na to wszystko siły?" Zadania wymagają zbyt wiele wysiłku. 363 Załącznik: Badania empiryczne . Pragnienie. Przyjmowanie. „Za dużo do roboty. aż inni sobie pójdą. Irytacja i niechęć do dokładności. skoro ustaliło się już swoje psychologiczne priorytety. . Poczucie. pominięcie. Przeczekiwanie trudnej rozmowy zamiast określenia własnego stanowiska. by nie stawać przed koniecznością przyjęcia jednoznacznego stanowiska. że proste zadania przybierają rozmiary ciężarów nie do udźwignięcia i że ciężko się zabrać do pracy. Odrętwienie. Niechęć do poskładania wszystkich rozproszonych cząstek. by niewypowiedziane żale czy pretensje pozostały niezwerbalizowane. co prowadzi do: . rozwlekłe opowieści o sobie i powtarzanie nieaktualnych informacji.odwracania uwagi od siebie poprzez dygresje. do przekonania.

Badania te przeprowa-dzono w różnych odstępach czasu przed. arkusz samopoznania Millona-Illinois i eksperymentalną wersję inwentarza do diagnozy Enneagramu. w trakcie i po przyswojeniu sobie Enneagramu. 4'5 przeprowadzono na 390 osobach dorosłych znających system Enneagramu. oparty na Jungowskich typach osobo-wości.Ostatnio rozpoczęto badania empiryczne nad typologią Ennea-gramu. 1983) Typy Enneagramu Punkt Pierwszy Skale Miliona Skale Myersa-Briggsa Zdyscyplinowany Oceniający . Test MBTI. według własnej oceny.'"3 Badania te są pożyteczne. Średnio u 85 procent osób badanych pierwotny i aktualny typ nie różniły się od siebie. Badacze pracują też nad kon-strukcją technik diagnostycznych do rzetelnego i trafnego przewidy-wania typu według Enneagramu.8 Wagner stwierdził występowanie istotnych różnic w wynikach testów Myersa-Briggsa i Miliona u osób zgrupowanych wokół po-szczególnych punktów Enneagramu. Dla zbadania stałości typu Enneagramu poproszono badanych o podanie swego pierwotnego i aktualnego typu.Enneagram przeżywanie. Osoby badane wypełniły także wskaźnik typów Myersa-Briggsa (MBTI). oraz ocenianie-spostrzeganie. Wczesne badania nad Enneagramem Jedno z pierwszych badań. kierowanie się zmysłami-kierowanie się intuicją. Czas. wzorami osobo-wości Miliona i typami Myersa-Briggsa (za Wagnerem i Walkerem. o ile ich wyniki pozwalają zintegrować teorię Enneagramu z zachodnimi konceptami psychologicznymi. który upłynął miedzy zapoznaniem się z Enneagramem a badaniem. mierzy wzory postaw. opublikowanych przez Wagnera i Walkera. wahał się od trzech miesięcy do dziewięciu lat. założeń i zachowań charakterystycz-nych dla takich wymiarów jak introwersja-ekstrawersja. Podał on następujące podsumo-wanie charakterystycznych wzorów cech: Tabela l: Pozytywne korelacje między stylami Enneagramu. Badania prowadzone obecnie poświęcone są sprawdzaniu stałości położenia jednostek w Enneagramie oraz związkom typów według Enneagramu z innymi teoriami osobowości. Według Wagnera podejście Miliona do roz-woju wzorów osobowościowych „równoważne jest koncepcji rozwo-ju fiksacji ego" w typologii Enneagramu. myślenie365 Helen Palmer .6 Arkusz samopoznania Millona-Illinois 7 mierzy wzory osobowościowe przejawiające się w ośmiu stylach fun-kcjonowania osobowości. Większość badanych to członkowie różnych rzymsko-katolickich wspólnot religijnych w środkowo-zachodnich stanach USA. oparte na publikaqach dotyczących teorii Enneagramu.

który doczekał się naj-większej liczby badań. towarzyski Ekstrawertywny. myślący Punkt SzóstyWspółpracujący. Według Wagnera jego obiektywny test może służyć przewidywaniu typu w Enneagramie z prawdopodobieństwem nieprzypadkowym. identyfikacja płciowa. asertywnyEkstrawertywny. zdyscyplinowany. takie jak hipochondria. paranoja. wrażliwy. schizofrenia. asetrywnyEkstrawertywny. Badania dodatkowe wykluczyły istnienie istotnych zależności w naszej próbie między znajomością Ennea-gramu. asertywnyEkstrawertywny. psychaste-nia (obsesyjnośćkompulsywność). że typ według Enneagramu koreluje istotnie z wynikami inwentarza. do jakiego należy typu od co najwyżej roku. Wagner stwierdził. a zapoznanie się z teo-rią Enneagramu wpłynęło na wzrost trafności predyktywnej testu. Badanie Wagnera ma znaczenie dla teorii Enneagramu. zawierający 135 pytań (po 15 pytań dla każdego typu). od miesiąca do kilku lat wcześniej. intuicyjny. wrażliwyIntrowertywny. apatycznyIntrowertywny Punkt SiódmyTowarzyski. myślący. depre-sja.Punkt Drugi Współpracujący. psychopatia. Podjęta przez Wagnera próba skonstruowania obiektywnego narzędzia diagnozującego typy według Enneagramu powinna skłonić do podjęcia badań nad rzetel-nością i zakresem typu. wrażliwy. spostrzegawczy Punkt PiątyApatyczny. dorosłych studentach Ośrodka Badania i Rozwoju Intuicji. Dla określenia różnic osobowościowych między poszczególnymi typami według Enneagramu podaliśmy naszym badanym test MBTI (jak u Wagnera) oraz wielowymiarowy inwentarz osobowości (MMPI). opisem i wyróżnianiem typów i przewidywa-niem typu w sposób uproszczony a zarazem trafny. współpracującyIntuicyjny. mania i społeczna introwersja. Dziesięć skal klinicznych MMPI mierzy główne kategorie psychopatologiczne. wrażliwyIntuicyjny. zmienna aprobaty społecznej i symulacja. towarzyski. Nasz aktualny program badawczy My również podjęliśmy badania na 172 ochotnikach. nie było jednak dotychczas badań nad jego związkiem z Enneagramem. histeria. spostrzegawczy Punkt DziewiątyApatyczny. pozyqą zawodową i typem w Enneagramie. spostrzegawczy Badani wypełnili także inwentarz osobowości według Enneagramu autorstwa Wagnera. MMPI pozwala także mierzyć takie postawy wobec ba-dania jak stałość. towarzyski. dlatego że autorowi udało się sprawdzić wartość typologii w oparciu o dwie in-ne typologie na stosunkowo dużej próbie. Wielkość grup według Enneagramu wahała się od dziesięciu Trójek do trzy-dziestu pięciu Dziewiątek. przeżywający Punkt TrzedPewny siebie. czujący. na ile się z danym pytaniem zga366 Załącznik dzali. intuicyjny Punkt ÓsmyPewny siebie. MMPI jest tym testem osobowości. Czterdzieści siedem procent bada-nych wiedziało. oceniający Punkt CzwartyWspółpracujący. przed i po zapoznaniu się z Enneagramem. pewny siebie. .9 W chwili poddania się badaniom wszyscy badani określili już swój typ w Enneagramie. płcią. zmysłowy. Badani wskazywali. Inwentarz podano dwukrotnie.

jak „wrogość. Najniższą średnią miała grupa siódma. zważyw-szy skłonność Trójki do zaprzeczania swoim reakcjom emocjonalnym i skłonność Czwórki do zachowań zgodnych z jej nazwą (Tragiczny Romantyk). zważywszy skłonność Ósemki do znacznej asertywności i skłonność Siódemki do dbania o społeczną akceptację własnej osoby.006) stwierdzono między grupą ósmą (najwyższa średnia) a grupą siód-mą.) mierzy ona także obawy.002). i była ona istotnie niższa niż średnie dla grup drugiej. W skali depresji najwyższą średnią uzyskała grupa czwarta i wy-nik ten był istotnie wyższy niż wyniki grupy siódmej i grupy trzeciej (p < .03) stwierdzono także dla skali psychastenii (obsesyjnokompulsywnej). manipulacja. Istotne różnice miedzygrupowe (p < . W sumie CPEI składa się ze 108 pytań.. samokrytykę. że najwyższy wskaźnik będzie predykto-rem typu danej osoby w Enneagramie (typy te ustalono przed bada-niem testowym). Skala ta mierzy lęk. trudności 368 Załącznik w koncentracji i poczucie winy. dziewiątą i pierwszą. CPEI jest zbiorem stwierdzeń odpowiadają-cych skłonnościom do określonych zachowań charakterystycznych 367 Helen Palmer . Istotne różnice miedzygrupowe w skali psychopatii (p < .Dla obecnego programu badawczego skonstruowaliśmy także in-wentarz typów Enneagramu. Wynik ten jest zrozumiały. szczególnie lęk długotrwały" oraz „niemożność powstrzymania się od określonych działań lub myśli niezależnie od ich dezadaptacyjne-go charakteru (. Wyniki: MMPI Za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji i porównań post hoc stwierdziliśmy istotne różnice między grupami Enneagramu w czterech skalach klinicznych MMPI: depresji. Wynik ten jest sensowny. psychas-tenii (obsesyjności-kompulsywności) i społecznej introwersji. szóstej i czwar-tej.Enneagram dla poszczególnych punktów w Enneagramie. a grupy czwarta. tak zwany inwentarz Enneagramu Co-henów i Palmer (CPEI). piąta. Zakłada się. pierwsza i ósma uzyskały wyniki istotnie wyższe od grupy trzeciej. Średnie wyniki grupowe dla każdej z grup przedstawiono na schemacie l. śmiałość i towarzyskość" i takimi zachowaniami negatywnymi. Badany musi wybrać jeden z dwóch wariantów odpowie-dzi na każde stwierdzenie: „Podobne do mnie" lub „Niepodobne do mnie". która różniła się istotnie od grupy trzeciej i ósmej. szósta.. impulsywność i zachowa-nia antyspołeczne". Najniższą średnią miała grupa trzecia. że podstawowym wymiarem tej skali jest asertyw-ność z takimi zachowaniami pozytywnymi jak „energia."12 Najwyższą średnią uzyskała grupa czwarta. Najniższy wynik miała grupa trzecia i różniła się ona . dziewiąta. po 12 pytań w każdej z dziewięciu wymieszanych ze sobą skal. Przewidywaliśmy. druga. psychopatii. przedsię-biorczość.

piątej i szóstej. trosk i braku uczestnictwa w kontak-tach społecznych. że jednostkowy wynik 100 oznacza brak wyraźnych preferencji w danym wymiarze. Im wyższy wynik w tej skali. drugiej i szóstej. czwartej. . Obie te cechy zgodne są z głównymi *vłaściwościami tych punktów Enneagramu. kierowania się zmysłamikierowania się intuicją. siódmej. świadczący o zdrowym fun-kcjonowaniu . dziewiątej i piątej. Wyniki te mogą wskazywać na względną skłonność Czwórek do zachowań o charakterze rytualnym oraz większą skłon-ność Trójek do giętkości w zachowaniu. Na schemacie 2 przedstawiono średnie dla dziewięciu grup Enneagramu. Schemat l. Średnie wyniki T w MMPI poszczególnych grup według Eneagramu 45 50 WynikwMN55 l6 7 + ŚPI60 65 ^Ś| ' 70 75 Depresja 3 + Psychopatia 295 4 ++++ 1 7 9523 6 4 8 + ++++ ++ Psychastenia 3 2 5 (obsesja-kompulsja) 871 9 6 4 +++ ++ + Społeczna 6 introwersja 3 8 72 4 19 5 + + ++ + +++ 369 Helen Palmer . Najniż-szą średnią uzyskała grupa trzecia i wynik ten był istotnie niższy od wyników grupy drugiej. szóstej.istotnie od grupy czwartej. tym bardziej jed-nostka poszukuje kontaktów społecznych. Bardzo istotne różnice stwierdzono dla skali społecznej intro-wersji (p < . Grupa piąta miała najwyższą średnią i różniła się istotnie od grupy trzeciej. Wymiar leżący u podłoża skali społecznej introwersji.Enneagram Wyniki: MBTI 8 + + Za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji stwierdziliśmy też istotne różnice między grupami Enneagramu na na skalach ekstra-wersji-introwersji. Należy zwrócić uwagę na to. ósmej. pierwszej. braku pewności siebie.0000).to autonomia. oraz myślenia-przeżywania. Pytania tej skali dotyczą niepokoju w sytuacjach społecz-nych.

Średnie wyniki w teście MBTI dla poszczególnych grup Enneagramu 80 Ekstrawersja Wynik w90 100 MBTI110 120 1301 1403 •»•7 824+ + + +6+1 9 + +5 hitro-+ wersja Komunikowanie się zmysłami3 1 + +5 9 + +426+ + +8+7 Kierowanie + się intuicją Myślenie8 5+ +167 + + +9 2+ +3+4 Przeży-+ wanie Ocenianie3 1+ +9 4+ +5 7 2+6 8+ +Spostrzeganie 370 Załącznik Według interpretacji klinicznej autorów testu „ekstrawertycy łat-wiej nawiązują kontakt ze światem zewnętrznym ludzi i przedmio-tów niż z wewnętrznym światem idei. Najbliżej intuicyjnego krańca skali uplasowały się Siódemki.Dla skali ekstrawersji-introwersji uzyskano dobre zróżnicowanie poszczególnych grup Enneagramu. natomiast Piątki. Ósemki i Dwójki najbardziej skłaniały się ku ekstrawersji. Siódemką. Schemat 2. Dziewiątki. Kliniczna interpretaq'a podana przez autorów testu MBTI sugeruje."'5 Nie stwierdzono żadnych istotnich różnic między poszczególnymi grupami Enneagramu na skali oceniania-spostrzegania. pierwsza. zaś grupa czwarta bliższa była krańca „przeżywanie". Autorzy testu MBTI interpretują prefe-rencje dla przeżywania na tym wymiarze jako przejaw dokonywania ocen „bardziej w oparciu o osobiste wartości niż w oparciu o pozao-sobistą analizę i logikę. zważywszy. zważywszy." Introwertycy natomiast „łat-wiej nawiązują kontakt z wewnętrznym światem idei niż z zewnętrznym światem ludzi i rzeczy. że Czwórka jest osobą głęboko emocjonalną i uniewrażliwioną na piękno. Zgodnie z przewidywaniami opartymi na znajomości Enneagramu Trójki. Ósemki i Szóstki. Jedynki i Szóstki skłaniały się ku introwersji. ci zaś. którzy wolą się kierować intuicją „wolą szukać nowych możliwości i powiązań niż kierować się znanymi faktami. szósta i siódma skupione były bliżej krańca „myślenie". że już wcześniej ujawniła ona swoje za-interesowanie intuicją zgłaszając się do Ośrodka Badania i Rozwoju Intuicji. Siódemki. Ósemką i Czwórką. Taka skłonność całej próby ku intuiqi jest zrozumiała i może być specyficzną cechą naszej grupy badanej. a również między Czwórką a Jedynką. Poszczególne grupy Enneagramu miały dość zbliżone wyniki na skali kierowania się wrażeniami-kierowania się intuicją i wszystkie wyniki skupiły się bliżej krańca intuicyjnego. Wynik ten jest zrozu-miały. oraz między Dziewiątką a Trójką. Inwentarz Enneagramu Cohenów i Palmer ." 13 Wyniki dla skali ekstrawer-sji-introwersji pokrywają się z wynikami dla skali społecznej intro-wersji w MMPI. a grupa trzecia najniższą. a także między Jedynką a Trójką i Sió-demką. piąta." 14 W skali myślenia-przeżywania grupa ósma. Na pozio-mie statystycznym istotne różnice wykryto między Piątką a wszyst-kimi pozostałymi punktami. gdzie grupa piąta miała najwyższą średnią. że osoby skłaniające się ku kierowaniu się wrażeniami „wolą kierować się znanymi faktami niż poszukiwać nowych możli-wości i powiązań". i między Szóstką a Trójką i Siódemką.

do jakiej grupy (do jakiego punktu) należy każda osoba badana na podstawie wyników w teście CPEI. Analiza dyskrymi-nacyjna jest techniką maksymalizacyjną i polega na tym. podczas gdy w na-szym badaniu. Skuteczność prze-widywania wahała się od 26 procent dla grupy drugiej do 72 procent dla grupy ósmej. Mimo że korelacje te znacząco przekraczały wynik przypadkowy (p < . podczas gdy nasi badani z tej grupy nie wykazali żadnych istotnych preferencji w kierunku myślenia czy przeżywania. by wymusić wyodrębnienie grup maksymalnie różnych pod względem statystycznym. Ponadto te osoby. . Należy przeprowadzić dalsze badania nad testem CPEI dla oszacowania trafności wag przypisywanych poszczególnym pozycjom testu w ramach analizy dyskryminacyjnej. Nasze wyniki pokrywały się z czterema istotnymi wynikami Wagnera.Staraliśmy się przewidzieć. na poziomie wskaźników grupowych. przypi^ sując je do właściwej im grupy Enneagramu. a ze spostrzeganiem dla grupy ósmej i dziewiątej. że typy według Enneagramu różnią się istotnie między sobą na wymiarach mierzonych testem MBTI. podjęliśmy dalsze analizy dla poprawienia możliwości przewidywania przynależności do grup Enneagramu. Za pomocą analizy dyskryminacyjnej ustaliliśmy wkład poszcze-gólnych pozycji testu CPEI do różnicowania grup. Za pomocą tych pozycji ważonych zdołaliś-my dokonać ponownej klasyfikacji 97 procent osób badanych.0000). nie stwierdziliśmy żadnych istotnych różnic między grupami na wymia-rze oceniania-spostrzegania. Mamy zamiar prze-badać wiele grup za pomocą tej procedury. które według Wagnera zaklasyfikowane zostały jako Dwójki i Ósemki wykazały preferencje ekstrawertywne. I wreszcie. Uzyskaliśmy istotną korelację między przewidywaniem a rzeczywistą przynależnością 371 Helen Palmer . choć udało nam się stwier-dzić podobne tendencje za pomocą naszej analizy wariancji. Wagi lub wystandaryzowane współczynniki funkcji dyskryminacyjnej oblicza się osobno dla każdej pozycji testu i wskazują one na siłę. Dwójki i Ósem-ki wykazały niewielką skłonność w kierunku introwersji. Po pierwsze. Omówienie Nasz program badawczy częściowo potwierdza wyniki Wagnera wskazujące na to. choć z kilko-ma znaczącymi wyjątkami. Obliczyliśmy więc wyniki osób badanych dla każdej z ukrytych skal. że poszcze-gólnym pozycjom testu przypisuje się wagi a następnie ustala się ich kombinacje liniowe w taki sposób. Wagner zastosował podejście korelacyj-ne i uzyskał pozytywne korelacje z ocenianiem dla grupy pierwszej i trzeciej.Enneagram badanych do poszczególnych grup Enneagramu. z jaką każda pozycja różnicuje grupy. w badaniu Wagnera przynależność do grupy piątej korelowała istot372 Załącznik nie z preferencją do myślenia. Badając za pomocą testu kolejne próby i obliczając wyniki na podstawie współczynników ważonych jesteśmy w stanie określić zdolność pozycji testowych CPEI do różnicowania między typami Enneagramu i do przewidywania typów. wybraliśmy wynik najwyższy i na jego podstawie dokonaliśmy przewidywania co do przynależności grupowej.

4664A. 41. 2. E. Loyola Uni-versity of Chicago. Tart (red.). grupa piąta uzyskała wyniki wysokie. P. Wagner. 1983). W związku z tym potrzebne są dalsze badania dla zreplikowania wyników i wyjaśnie-nia różnic. zrozumiałych w kontekście istniejących opisów cech poszczególnych punktów Enneagramu. 3. a Piątka może mieć skłonność zarówno do myślenia. „The Arica Training". że Dwójki i Ósemki mogą mieć skłonność zarówno do introwersji jak i do ekstrawersji. G. „Reliability and Validity Study of a Sufi Personality Typology: The Enneagram". 1981). Grupa czwarta miała wyniki wysokie a grupa trzecia wyniki niskie w skali depresji. 1983). Wagner i R. I wreszcie. University Microfilms no. Bennett. wykluczono automatycznie z analizy. a grupa trzecia niskie w skali społecznej introwersji.. Maine: Samuel Weiser. Lilly. J. 1981. „A Descriptive. P. Enneagram Studies (York Beach. J. . Te rozbieżne wyniki sugerują. grupa czwarta miała wysokie wyniki w skali psychastenii. 4. Walker. Reliability and Validity Study of the Enneagram Personality Typology" (rozprawa doktorska. J. Inc. gdy się je oceni w kontekście badań Wagnera. a być może wpływ miały zastosowane analizy statystyczne. Być może wyniki te dotyczą jedynie prób naszych i Wagnera. że można skonstruować rzetelne i trafne narzędzie do diag-nozy Enneagramu i że takie przedsięwzięcie jest użyteczne. Te przypadki. w: C. 39(5) (wrzesień. jak i do oceniania. Dalsze nasze badania uwzględnią próby oszacowania trafności CPEI na nowych próbach. Transpersonal Psy-chologies (New York: Harper & Rów. Przypisy: > 1. Nasze badania za pomocą MMPI dostarczyły nowych wyników. J. Przewidywanie przynależności do grup Enneagramu na podstawie analizy dyskryminacyjnej Grupa rzeczywista Liczba przypadków* Grupa przewidywana 123456789 l1616100%00000000 2 15 0 15 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 9 100% 0 0 0 0 0 0 4 11 19% 0 0 1091% 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 15 100% 0 0 0 0 6 24 0 14% 0 0 0 2292% 0 14% 0 7 10 110% 0 0 0 0 0 990% 0 0 8 11 0 0 0 0 0 0 0 11100% 0 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 100% * N = 132. nasze prace nad konstrukcją testu są najbardziej za-chęcające. Dissertation Abstracts International. Journal ofCUnical Psy-chology. 8109973.Schemat 3. 1975). Okazuje się. dla których brak danych.

Myers i K. 11. Duckworth i W.5. 99. Em-pirical Comparison of the Enneagram Personality Types. 1. ponieważ brak nam dostę-pu do innych. Journal of Clinical Psychology. The Milion Self-Report Inyentory (Philadelphia: Saun-ders. Kunce i W. 6. w przygoto-waniu. 3) (Muncie. 12. 1985). o czym myślimy jako o naszym „ja". Myśląc o sobie myślimy w kategoriach spójnej struktury na-szych myśli. 374 Załącznik 13. Greene. L. Gdy już ego się ukształtuje. Tamże. Manual: A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator (Pało Alto. nie związanych z nim stanów świadomości. Andersen.: Accelerated Deve-lopment Press. Wagner. 8. The MMPI: Ań Interpretatwe Manual (New York: Grune and Stratton. staje się tym. J. 9. Milion. 32 (1976): 776-80. 54. 1986). R. Tamże.: Consulting Psycho-logists Press. 15. Helen Palmer i Martin Stuart Cohen. MMPJ Interprelation Manual for Counselors and Clinicians (wyd. Calif. 1987. ° '"y"*0 14. . 375 Przypisy Autorki Rozdział l. Ind. czasem nazywane w naukach duchowych fałszy-wą osobowością. Anderson. Manual: A Guide to the Development and Use of the Myers-Bnggs Type Indicator (Pało Alto.T. Myers i Briggs. J. a częściej ego.1. 54. The MMPI: Ań Interpretatwe Manual. „Nonnalizing the MMPI".189. Calif. uczuć. Te utożsamienia tworzą nasze pojęcie „ja". 10. Briggs. Greene. wspomnień cielesnych i innych utożsamień ugruntowanych we wczesnych latach życia.: Consulting Psy-chologists Press. 145. 1974). Marlene Cresći Cohen. 1985). „Enneagram Personality Typology. 1980). 7.

The Harmonious Circie (New York: G. W tym ostatnim rozumieniu „ego" to przede wszystkim utożsamienie się jednostki nadające jej poczucie „ja" czy tożsamości. Współczynniki korelacji między Enneagramem a Drzewem Ży-cia Kabały można znaleźć w pracy Jamesa Webba „Sources of the Sys-tem". myślach. że istnieją różne poziomy świadomości. ME: Samuel Weiser. Klasyczną pracą na temat określania stanów świadomości jest książka Charlesa Tarta Stałeś of Consciousness (El Cerrito. sprawdzanie rzeczywistości. Stosowany jest w całym kraju dla celów ubezpieczeń na wypadek choroby. 7.. 1980). Słownik Webstera definiuje świadomość jako zdawanie sobie sprawy z tego. 43. Waking Up (Boston: Shambhala. istniało lub istnieje. a szczególnie psychoanalityczna teoria relacji z obiektem w bardzo przydatny sposób określiła. Almaas. 5. Ego freudowskie pełni takie funkcje. jak spostrzeganie. Inne dobre ujęcie poziomów świadomości z pozycji nauki Gurdżijewa można znaleźć w pracy Charlesa Tarta Waking Up (Boston: Shambhala. ruchliwość. 1986). D. W zwykłych stanach świadomości uwaga skupia się na ogół na doznaniach cielesnych. 4. H. P. 1986). jak takie pojęcie „ja" lub tożsamość ego się rozwija. A. Ćwiczenia z autoobserwacji i pamięci o sobie omawia Charles Tart. 294. Ten szczegółowy spis zaburzeń psychicznych stanowi powszechnie przyjęte źródło od-niesienia dla wszystkich pracowników służby zdrowia. H. 1983).Enneagram 3. DC: American Psychiatrie Association. rozwija się tak zwana reprezentacja siebie. 3 poprawione). Psychoanalityczna teoria ego. wydana po raz pierwszy w roku 1975. . System Enneagramu zakłada. Harcourt & Worid. Poprzez organizowanie się wczesnych doświad-czeń jednostkowych. Essence. 377 Helen Palmer . 6. czyni następujące rozróżnienie między freudowskim pojęciem ego a ego w tradycji duchowej. CA: Psychological Processes. P. Almaas. planach i fantazjach (zwanych także obrazami kierowanymi i marzeniami na jawie). Washing-ton.Współczesny mistrz suficki. mc. wspomnienich. Diagnostic and Statistical Manual (Wyd. 1987. i tak dalej. 2. 1949). In Search of the Miraculous (New York. tak jak je ujmuje literatura duchowa (a także Gurdzijew) nie uwzględnia tych funkcji. The Diamond Approach to Inner Realization (York Beach. A. Brace. że coś działo się lub dzieje. początkowo w całostki mniejsze. bardziej ogólne. Pojęcie ego. a następnie w więk-sze. 1986). na któ-rych człowiek może zdawać sobie sprawę z wydarzeń niehistorycz-nych i nieobecnych. Ouspensky. emocjach. Rozwój ten przebiega równolegle z rozwojem reprezentaq'i obiektu. Putnam's Sons.

(. by osobowość pozostawała w kontakcie z powiększającym się dostępem do esencji. przyglądają się osobowości. Yenture with Ideas (New York: Pellegrini and Cudahy.. Kenneth Walker. 14. The Diamond Approach to Inner Realization (York Beach. 155. 1976). 1979). 11. że praktyki doprowadzające do przypominania sobie o wartościach związanych z esencją mogą prowadzić do dezintegracji osobowości. 114.. 13. 1975).8.. Dialogues of Gurdjieff: Vol. Almaas dokonuje trafnego rozróżnienia między różnymi sposobami wykorzystywania związków osobowości i esencji. Ouspensky. 15.. 10. Takie funkcje integracyjne naj-lepiej pełni odpowiednia terapia. 16. 1952). Ważne jest więc dopilnowanie. When „I Am" (New York: E. l (Stone Mouritain. Life Is Real Oniy Then. inne zaś aspekty są ignorowane. In Search ofthe Miraculous. ME: Samuel Weiser. .. Patrz przypis l do Rozdziału l. Dutton.) Niektóre systemy bazują na tylko jednym aspekde esencji. G. zaś praca polega na uwolnieniu esencji jako całości od osobowości jako całości. któremu nadaje się szczególną rangę i który uważany jest za prawdę czy jedyną rzeczywistość. GA: Chan Shal Imi Society Press. Ouspenskyy. In Search o f the Miraculous. 9. Yenture with Ideas: Meetings with Gurdjieff and Ouspensky (New York: Pellegrini and Cudahy. Jan Cox. Inc. Można dodać. Yenture with Ideas.) Niektóre systemy w ogóle nie zajmują się esencją. Walker. I. 152. P. Kenneth Walker. Gurdjieff. 51. Kenneth Walker. 12.96. 1986). 17. A Study of His Teaching (London: Unwin Paperbacks. 183. 78 pisze: Niektóre systemy opierają swoje metody na przeciwstawianiu esencji i osobowości. 1952). 378 Przypisy Autorki W Essence. H. Gurdjieff. A. że stoi ona na drodze do wolności. uważają. 267. 169. Uważają ją za źródło cierpień i starają się przezwyciężyć jej ograniczenia (.

3. The Gurdjieff Work (Berkeley. Istnieje kilka bardziej szczegółowych prac na temat współdzia-łania prawa Trójcy i prawa Siódemki. Ouspensky. 1928-1945 (London: Arkana Paperbacks. Nott. przedruk Psychological Processes. 1976. Można przypuszczać. znajdu-jący się między pępkiem a kością łonową. Inc. Gurdjieff. S. Uwaga może być także zorganizowana w sposób nieświadomy.Enneagram i z innymi ludźmi ku utożsamieniu się z problemami osobowości. Kathleen Riordan Speeth. by uwzględnić jakości energii w otoczeniu i w innych ludziach. 1983). znajduje się ona pod kontrolą świadomości. niezależnie od kultury. 246. The Ennea-gram (Gloucestershire. Praktyka otwartego odczuwania polega na specyficznym prze-sunięciu uwagi. . Patrz: John Bennett. Ten sam ośrodek opisywa-ny jest we wszystkich szkołach ćwiczeń mistycznych. 1974). w którym rozszerza się odczuwanie hara tak. z której dana szkoła ćwiczeń się wywodzi.18. Ań App-roach to His Ideas (London: Routledge and Kegan Pauł.przedruk z francuskiego wydania z roku 1973). 5. England: Coombe Springs Press. D. Aby więc unieść zasłony. że zasłony te pojawiają się w wyniku przesunięcia uwagi ze stanu dziecięcego powiązania z otoczeniem 379 Helen Palmer . Gdy człowiek jest w stanie dowolnie przemieszczać i ognisko-wać uwagę. Journey Through This Worid: The Second Journal of a Pupil (New York: Samuał Weiser. 1986). 4. Rozdział 3 1. 1. należałoby przypominać sobie sposoby mo-bilizacji uwagi służące odzyskaniu utraconych powiązań. CA: And/Or Press. 6. C. Hara. Inc. 1975. oraz Michael Waldberg. 19. Kathle-en Riordan Speeth. Można postrzegać uwagę jako organizaq'ę świadomą i nieświa-domą. Rozdział 2. Oscar Ichazo po-daje suficki równoważnik słowa hara pisząc o punkcie kath. rozdział 7 w Transpersonal Psychologies pod redakcją Charlesa Tarta (New York: Harper & Rów. 1969). Ta zmiana w sposobie koncentracji uwagi polega na stapianiu się wewnętrznego obserwatora z reprezentacją wzrokową nieobec-nych zdarzeń. New York: 1978). 87.. Patrz przypis 7 do Rozdziału l. przedruk Simon & Schuster. 2. 1981. by uwzględniać informacje bezpieczne i odrzucać zagrażające. P. to japońskie słowo oznaczające ośrodek brzucha.. A Further Record: Extracts from Meetings.

Transpersonal Psy-chologies yod red. pisarz. Systematics (Charles Town. Hamować upływ energii można przesuwając uwagę w taki sposób. Zelig. 4. że energię można przemieszczać z jednego systemu wewnętrznego do drugiego. Aby zmienić swoją świadomość człowiek musi mieć sta-ły dopływ energii oraz zahamować w pewnym stopniu nawykowe sposoby wydatkowania tej energii. Aktor. W książkach tych znajdujemy nawrót do zainteresowania zastosowaniem praw mistycznych. Dionysus: Myth and Cult (Dallas: Spring Publica-tions. Walter Otto. Założenie. 1975. receptywnymi i pojed-nawczymi w analizie przebiegu procesów zarządzania. tworząc humorystyczne teksty dla telewizji. radia i gazet. Miłość i śmierć. na przykład poprzez medytację. 2. Wstęp. Hanna i jej . 380 Przypisy Autorki 5. 381 Przypisy Redakcji Woody ALLEN (wł. „A Conversation about Ego Destruction with Oscar khazo". The One Quest (London: Wildwood House 1974).1981). Zaczął karierę w początku lat 60-tych. WV: Claymont Communications.Mamy też dwie książki.ur. Ciaudio Naranjo. Fisherman^ Guide (Boston: Shambhala. Inc. Do końca lat osiemdzie-siątych kręcił komedie.1935 w Nowym Jorku. 64.XII. by nie została rozładowana w nawykowym myśleniu. dotyczących właśnie przebiegu zdarzenia w świecie materialnym. do obszarów innych niż procesy psychologiczne. Książ-ki te to: Sauł Kuchinsky. Manhattan. 1985). s.l. W 1969 roz-począł karierę reżyserską (Bierz forsę i w nogi). 3. Ursula LeGuin. 2. „The Arica Training". 1985) i Robert Campbell. w których sam występował (m. reżyser. The Left Hand ofDarkness (New York: Ace Books 1969).. Rozdział 4 1. leży u podstaw wszystkich systemów duchowych. Sam Keen. ćwi-czenia oddechowe. The Homeric Gods: The Spiritual Significance of Greek Religion (New York: Octagon Books. Walter Otto. Psychology Today (Upiec 1973). 1983). odczuwaniu i ruchach ciała. scenarzysta. przedruk Psychological Processes. 3. Allen Steward Kónigsberg) .in. Charlesa Tarta (New York: Harper & Rów. Zagraj to raz jeszcze. Zadebiutował jako aktor w 1965 w filmie Whafs New Pussycat? Był także współautorem scenariusza tego filmu. 1978). ćwiczenia fizyczne i kontrolowane wzbudzanie namiętności. Zasób energii można zwiększyć na wiele różnych sposobów. w których opisane zostało zastosowanie zamiany znaku między siłami aktywnymi. John Lilly i Joseph Hart.

in. J Ostatnim tangu w Paryżu (1972). w Londynie. aż do 1969).in. W filmie debiu-H| tował rok wcześniej (Pokłosie wojny). W 1959 została zaproszona do udziału w festiwalu muzyki folk w Newport (od tego czasu występowała tam co roku. W 1882 wraz z Olcottem odbyła podróż do Indii. z których najsławniejsza J jest The Secret Doctrine (1888). Zaczę-ła śpiewać w końcu lat 50-tych. Ukończyła bostońską szkołę sztuk pięknych. Gitarzystka. w Viva Zapata\ m (1952). Nadano mu imię Siddharta. Przypisy Redakcji • Marlon BRANDO . Ulu-bionym bohaterem Allena jest intelektualista . J Helena Pietrowna BŁAWATSKA (1831-1891) . by pojechać do Nowego Jorku i uczyć się aktorstwa J (Actors Studio).3. tłumaczona na wiele języków.IV.1941 w Nowym Jorku. Wrócił na czołówki J gazet z powodu procesu syna. W latach 60-tych i 70-tych działała w ruchach antywojen-nych i w ruchach na rzecz obrony praw człowieka: koncertowała w czarnych college'ach na południu USA. Na nabrzeżach (1954). Film Annie Hali z 1977 został nagrodzony trzema Oskarami (nagroda dla najlepszego filmu.siostry). że jest on postacią historyczną i żył w północnych Indiach na przełomie V i IV w. Wydała kilka książek. Legią Honorową i Gandhi Memoriał Intemational Foundation Award. Dzikim (1954). Ojcu chrzestnym (1972). Był J słuchaczem akademii wojskowej. w 1967 została zatrzymana za protesty przeciw poborowi.życiowy nieudacznik.9. Na J jej poglądy filozoficzne wpływ miały hinduskie doktryny ezoterycz• ne i buddyzm. Początkowo występowała w klubach. ale porzucił ją na kilka tygodni J przed promocją.ur.Brickmanem). Nagrodzona m. została sekretarzem tej organizacji i redaktorem pis-| ma Theosophist.ur. Zyskała sławę dzięki pogłoskom o zjawiskach nad-H przyrodzonych. oskarżonego o morderstwo. Wystąpił m. Około 29 roku życia . Młodość przeżył w luksusie. Otrzymał dwa Oscary (Na nabrzeżach. Zadebiutował na Broadwayu w 1944 r. J Wraz z pułkownikiem Henrym Steelem Olcottem założyła Towarzys-K two Teozoficzne. która natychmiast przyniosła jej ogromną popularność. W trzy lata J później zyskał sławę rolą Stanieya Kowalskiego w Tramwaju zwanym B pożądaniem Tennessee Williamsa (ekranizacja w 1951). odbyła wiele tournees po Europie.ur. Spłodził syna. Jej zdolności J parapsychologiczne zostały zakwestionowane w raporcie Society of J Psychical Research.1. Czasie Apoka-J lipsy (1979). Od 1873 w USA. zm. W 1960 nagrała pierwszą płytę Joan Baez. którymi mogła rzekomo sterować.in. Ojciec chrzestny). Oże-nił się. W 1964 odmówiła płacenia podatków na cele wojenne. Wspomagała Boba Dylana w początkach je-go kariery. J BUDDA (563?-483? pnę) . Jeden z naj-R sławniejszych aktorów amerykańskich po II wojnie światowej. 1924 w Omaha (Nebrasca). w 1972 koncertowała w Demokratycznej Republice Wietna-mu. w Dniepropiet• rowsku. pne.„Oświecony" . Jest założycielką i vice-przewodniczącą Institute for Study of Non-Violence i członkiem komitetu doradczego Amnesty International. piosenkarka folk. Jest autorem dwóch sztuk teatral-nych oraz humorystycznych szkiców i opowiadań. H Na starość ukrył się na własnej wysepce i utył. Zdobyła 8 złotych płyt i l złoty singel. Młodych lwach (1958). Od 1978 Allen robi także filmy niekomediowe (Czerwona róża z Kairu. zawartych m. spirytystka. Uczeni w zasadzie zgadzają się. Teozofka. Zgodnie z jedną z legend Budda urodził się w pobliżu miasta Kapilavatsu r^ w północnych Indiach. za reżyserię i za scenariusz pisany wspólnie z M. Przyszedł na świat w książęcym rodzie Gau-tama. w zbiorze Skutki uboczne (1980).tytuł nadany twórcy buddyzmu. Joan CHANDOS BAEZ . Radio Days).

Buddyzm proponuje bowiem egalitarne widzenie świata: dharma dostępna jest każdemu. którzy chcieli go słu-chać. Leroy Eldńdge CLEAYER . Oświadczył. Specjalistka kulinarna.in. Do 1963 wykładał na uniwersytetach Stanford i Harvard. że na tej drodze nie osiągnie oświecenia. Ujrzał kolejno: starca. Amerykański psycholog i psychoterapeuta. przekonawszy się. W 1958 został skazany za napad z bronią w ręku. Sławę przyniosła jej napisana wraz z dwiema przyja-ciółkami książka Mastering the Art of French Cooking (1961). dopóki oświecenie nie przyjdzie. Jego nauczanie podważało religijnospołeczny monopol bramińskiej kasty kapłańskiej. Richard Alpert) . Przyłączył się do Black Panther Party (bojówkarskiej organizacji murzyńskiej). Buddyzm jest więc religią kładącą szczególnie silny nacisk na praktykę. wygłaszając kazania do wszystkich. Spędził wiele lat w więzieniu. Przez rok studiował tam i praktyko-wał yogę. a ośmiokrotnie była do tej nagrody nomino-wana. chorobą i śmiercią. gdzie poszukiwał mistrza duchowego. Stopniowo zyskiwał uczniów. W 1972 poróżnił się z lide-rami Black Panther Party. Postanowił szukać wyzwolenia od cierpień związanych ze starością. 384 Przypisy Redakcji Ruth Elisabeth (Bette) DAVIS (1908-1991) .). aby to osiągnąć niezbędna jest dyscyplina. cierpienie to ma swoją przyczynę. Karierę filmową rozpoczęła w 1931 r. Chętnie odtwarzała postacie silnych kobiet. Niezmordowanie przemierzał drogi Indii.ur. Początkowo praktykował skrajną ascezę i umart-wienia. że przeżył religijne nawrócenie i odciął się od swych wcześniejszych radykal-nych przekonań. które zdecydowały o jego dalszych losach. czło-wieka chorego. Jego naukę nazwano dhanną (prawdą przynoszącą ratu-nek). w Algierii i Korei Płn. Cztery podstawowe prawdy buddyjskiej nauki wiążą się z przeświadczeniem. zarzucając im używanie nazbyt pokojo-wych metod. Porzucił pałac ojcowski. usiadł w cieniu drzewa i postanowił nie opuszczać tego miejsca. jak pokonać cierpienie. Ostatecznie jednak zarzucił te metody. Zyskał sławę książką Soul on Ice (1968). W 1968 został kandydatem tej partii w wyborach prezydenckich. Pewnego dnia za-wędrował w pobliże wioski Gaya. Został jednak aresztowany za naruszenie zwolnie-nia warunkowego (zwolniono go w 1979). że: wszelka egzystencja jest cierpieniem. Sławę przyniosła jej rola Miidred w OfHuman Bondage (1934).ur.1912 w Pasadenie (Kalifornia).VIII. Przez 45 kolejnych lat nauczał. Jakiś czas później osiągnął je. można położyć mu kres. W 1968 powrócił do USA. Zmarł wskutek choroby w osiemdziesiątym roku życia. Stał się zwolennikiem „drogi środka": wstrzemięźliwości. Julia CHILD . Zdobyła Oskary za role w Dange-roiis (1935) iJezebel (1938). Wystąpiła w ponad 80 filmach. W 1967 odbył podróż do Indii. W 1975 powrócił do kraju. Od 1963 prowadzi w TV popularne programy o kuchni francuskiej. Zajmował się badaniami dotyczącymi od-miennych stanów świadomości. żonę i nowonarodzonego syna.ur. ale nie umartwień. W tym samym roku został zamieszany w strzelaninę i uciekł z USA (przeby-wał m. . Ram DASS . zgodnie z którą Murzyni muszą się zorganizować politycznie.l5. Związany jest z ośrodkiem kali-fornijskim.(wł. zwłoki i wędrownego mnicha. by móc współżyć na równych prawach z białą częścią społeczeństwa. na Kubie. Jeden z rzeczników doktryny Black Power.1935 w Wabbaseka (Arkansas). w 1931 w Bostonie.aktorka amerykańska. w 1966 zwolniony warunkowo.doświadczył czterech wizji. Stał się węd-rownym mnichem.

Szekspir.bardzo popularny w USA komiks Garry'ego . W 1938 stworzył pierwszy pełnometrażowy film animowany . Jego pierw-szą powieścią był pełen pogody i ciepła Klub Pickwicka (1836). Wydała autobiografię The Lonely Life (1962). które nie-sie przeciętne życie: nie wyszła za mąż.Stworzyła znakomite kreacje w filmach: Elżbieta i Essex (1939).in. z których zaledwie 7 zostało opublikowane za jej życia (nb.1971. W kolejnych .w 1955.ze względu na jej oczy.amerykański producent filmowy i autor filmów animowanych. Silly Symphonies). Produkował cykle krótkometrażowych filmów animowanych (m. żyła w odosobnieniu. Twórca postaci Myszki Mic-key. Po wojnie zajął się także produkcją filmów o zwierzętach . Na jej twórczość wpływ miały Biblia. Lisie gniazdo (1942). Co się zdarzyło Baby Jane? (1963).Enneagram wytwórni powstało wiele takich filmów m.Olwer Twist (1837-1838). Sam projektował niewiele. W latach 60-tych w jego wytwórni powstawały także filmy aktorskie lub . W Opowieści wigilijnej (1843) apelował do ludzkich serc. Przeważa nastrój smutku i niepo-koju wiążący się z tęsknotą duszy za nieśmiertelnością i zjednocze-niem z dalekim i pozornie obojętnym Bogiem. bez zgody autorki). W młodości pracował w fabryce. Piotruś Pan (1953). Podkreślała fatalizm i bezduszność natury. Psa Pluto etc. Wszystko o Ewie (1950). Zainicjował budowę dwóch wesołych miasteczek Disneylandu w Anaheim (Kalifornia . Emiły DICKINSON (1830-1886) . Jest autorką prawie 1800 wierszy. Walter Elias (Walt) DISNEY (1901-1966) . Zakochany kundel (1955). potem został dziennikarzem. hymny protestanckie. Pierw-szymi jego filmami były reklamówki. Pinokio (1940). Kopciuszek (1950).Królewnę Śnieżkę. Dumbo (1941). Marlenę Dietrich pamiętamy ze względu na jej nogi. David Copperfieid (1849-1850) -wprowadził temat dziecka w obliczu strasznego świata. W późniejszej fazie twórczości zbliżył się do powieści detektywistycznej (Mała Dorrit 1855-1857). W latach 40-tych i 50-tych w jego 385 Helen Palmer . Syn drobnego kancelisty. Bette Davis .1955) i Disney Worid w pobliżu Orlando na Florydzie . żarliwy obrońca dobroczynności i dobrotliwości. Bambi (1942).od 1961).krótko i pełnometrażowych (The Living Desert 1953). Tworzył filmy familijne. Międzynarodową sławę przy-niósł mu udźwiękowiony film o Myszce Mickey z 1928 (Steamboat Willie).in. Emer-son i Hawthome.będące kombinacją animacji z żywym planem. wyda-nie dzieł wszystkich . DOONSBURY . Kaczora Donalda. Pierwszy tom jej wierszy ukazał się w 1890.wybitna poetka amerykańska. Jako pierwszy wprowadził telewizyjne seriale animowane (Walt Disney's Wonderful Worid ofColor . W 1932 jako pierwszy zasosował technikolor.powieściopisarz angielski. Karol DICKENS (1812-1870) . Alicja w Krainie Czarów (1951). Zdobywca 30 Oskarów. uwięzionego za długi. Po śmierci Disneya je-go dzieło kontynuuje wytwórnia Walt Disney Productions z siedzibą w Burbank (Kalifornia).jak Mary Poppins (1965) . Zrezygnowała ze wszelkich pociech. Całe życie spędziła w Amherst (Massachussets). Jego geniusz polegał na inspirowaniu. Centralnym tematem jej twórczości jest rela-cja wewnętrznego „ja" ze światem. Jeden z największych humo-rystów. organizowaniu i reżyserowaniu.

w latach 1956-1961 24 kraje afrykańskie zyskały niepodległość.programu polityki zagranicznej USA w stosunku do krajów Bliskiego Wschodu. Świadomość człowieka wg. skończyła się wojna koreańska. Usi- . Dwight David EISENHOWER (l 890-1969) . Falwell był jej przewodniczącym w latach 1979-1989. Emerson był jednym z naj-wybitniejszych eksperymentatorów w poezji amerykańskiej. Alaska i Hawaje uzyskały status stanów. W czasie jego prezydentury: zmarł Stalin.Trudeau. Fidel Castro został przywódcą Kuby. wielu esejów. wzmocnieniem armii. W 1979 założył Organizację Moralnej Większości (Morał Majority Incorporated). Second Series (1844).techniki wiążącej przemiany spo-łeczne z rozwojem jednostki (1971). Representative Men (1850). transcendentalistów uczestniczy w nieograniczonej jedności wszechduszy.VIII. zawartych w tomach: Essays: First Series (1841).amerykański eseista.B. W 1988 został nagrodzony Gandhi Humanitarian Award.Brytanii w latach 19441945 (operacje inwazyjne w Europie Zach. ZSRR a potem USA wysłały pierwsze satelity w kosmos. Organizacja li-czy ponad 4 min członków.34 prezydent USA. co wiązało się z transcendentalistyczną wizją świata. Studiował w US Military Academy. wyk-ładowca. Uważany jest za głównego propagatora i teo-retyka transcendentalizmu . Uzyskał stopień generała.doktryny religijno-filozoficznej zakłada-jącej konieczność ciągłego rozwoju osobowości.ll. Występował z licznymi odczytami. dowódcą naczelnym sił NATO w la-tach 1950-1952. May-Day 386 Przypisy Redakcji and Other Pieces (1867).1933 w Lynchburgu (Yirginia). Jest autorem Joumal (Dziennika) pisanego od 1821 do końca życia. Raiph Waldo EMERSON (1803-1882) . przekształconą w 1986 w Liberty Federation. John Pauł Rosenberg) ur. W 1977 stworzył The Hunger Project (projekt walki z głodem). re-publikanin. dowódcą amerykańskich sił o-kupacyjnych w Europie w 1945. wedle której rzeczywistość i język mają charakter symbolicz-ny. Jest twórcą „doktryny Eisenhowera"(1957) . restrykcjami przeciw pornografii i używaniu narkotyków. Pastor baptysta. stworzono szczepionkę przeciw chorobie Heinego-Medina.5. Wybrany na dwie kadencje (1953-1961). Jeny FALWELL-ur. Założyciel The EST Foundation (1973). Protestuje przeciw usunięciu ze szkół publicznych wspól-nych modlitw. Chętnie operował metaforą. Sąd Najwyższy USA uznał segrega-cję rasową w szkołach publicznych za niezgodną z konstytucją. która upoważniała prezydenta do zbroj-nej pomocy dla państw tego obszaru zagrożonych przez komunizm. Werner ERHARD (wł. Odbył wiele podróży do Europy. Przeciwstawia się upadkowi moralności publicznej. zaś metafora najlepiej go oddaje. Twórca EST .IX. opowiada się za delegalizacją aborcji. co jest warunkiem pełnego wyzwolenia potenq'ału twórczego człowieka i jego samorea-lizacji. Był naczelnym dowódcą Sojuszniczych Sił Ekspedycyjnych w W. Ukończył college Harvarda i seminarium duchowne. dwóch zbiorów poetyckich: Poems (1847).).1935 w Fila-delfii. wykładał na Harvardzie. Wychowawca. poeta. En-glish Traits (1856).

w filmach: Kasia Ballou (1964).). zachęca religijnych konserwatystów do ubiegania się o urzędy publiczne.ur. W cza387 Helen Palmer .ur. Po śmierci ojca w 1930 odziedziczył fortunę rzędu 15 min . W 1976 zaczęła występować w telewizyjnym serialu Aniołki Charliego. W swoich projektach dążył do wykorzystania wszyst-kich dobrodziejstw nauki i techniki. piastujący tę god-ność od marca do września 1881. Kot GARFIELD .XII. Występuje w serialach i filmach telewizyjnych . acz nie pozbawiony uroku.21. Wszystkie projekty Fullera hołdowały zasadom czysto funkcjonalnym. Brała też udział w in-nych akcjach pacyfistycznych. książki. Aktor-ka. Od początku lat 80-tych panuje na świecie garfieldomania (maskotki. hydraulika etc.amerykański potentat naftowy Studiował na trzech uniwersytetach. Chiński syndrom (1979).11.Enneagram się wojny w Wietnamie w 1972 nadała w Radio-Hanoi apel do amery-kańskich pilotów. Aktorka. Próbowała zerwać z tym wizerunkiem (ostrzygła się. również nafciarzem. Farrah FAWCETT . Jest zaprzeczeniem amerykańskiego ideału piękna. odczyty i eseje. aktywistka polityczna. siostra Petera. potem w wielu innych dziennikach na całym świecie. m. filmy. W 1916 zarobił swój pierwszy milion. Córka Henry'ego. Nb.1937 w Nowym Jorku. Karierę rozpoczęła reklamując pastę do zębów.2. a zarazem starał harmonijnie włączyć je w otoczenie. zawieszonego na drutach u wierzchołka duralumi-niowego masztu. W 1914 wszedł do spółki z ojcem. Przyklejono jej etykietkę seksow-nej blondynki. Stary Gringo (1990). ukazujących się od końca lat 70-tych. młodości i sukcesu. Nad srebrnym stawem (1981 -jedy-ny film. Dick i Jane (1976). gadżety). w którym mieściły się wszystkie urządzenia mechaniczne (ogrzewanie. Bezskutecznie walczy z nadwagą.1947 w Corpus Christi (Teksas).in. Zdobyła dwa Oscary za role w Klute (1972) i Powrót do domu (1978). by zaprzestali bombardowań. Barbarella (1968).in. Propagatorka aerobiku. Richard Buckminster FULLER (1895-1983) .bohater historyjek obrazkowych Jima Davisa.łuje wpływać na prawodawców. niezwykle popularny James Abraham Garfieid (republikanin). w którym wystąpiła u boku ojca). Studiowała malarstwo i języki w Paryżu. złośliwy. Był to projekt domu mieszkalnego z elementów wykonanych z plastiku i lekkich metali. Projekt był możliwy do zrealizo-wania w istniejących wówczas warunkach technicznych. Jane FONDA . początkowo w Washington Post. Zwierz leniwy. Sławę przyniósł mu projekt Dymaxion House („dymaxion" to zbitka słów „dynamie" i „maximum") z 1927. zmieniła image). kiedy to został zastrzelony przez szaleńca. W 1978 zagrała po raz pierwszy w filmie kinowym.pro-dukcji nie najwyższego lotu. Jean Pauł GETTY (1892-1976) . nazwisko Garfieid nosił 20 prezydent USA. Swoją wizję sztuki użytkowej propagował poprzez wykłady.amerykański inżynier i projektant. Ostatnio fala ta dociera także do Polski (historyjki o Garfieldzie można codziennie obejrzeć w gazecie GLOB 24). Czyż nie dobija się koni (1969). Wystąpiła m. w Oxfordzie. W 1960 zadebiutowała na Broadway'u i w tym sa-mym roku zagrała po raz pierwszy w filmie.

Została nagrodzona m.wlano mu truciznę w ucho. do Francji. Clytemnestra .in.na kanwie biografii Emiły Dickinson. Inne znane jego powiedzenia: „Bij. Od 1926 występowała jako niezależna artystka.mistrz duchowy. polski) dramatu Williama Szekspira (powst. Louisem Horstem. z Paulem Hindemithem. bohater główny wspomnianego dramatu (najdłuższej sztuki Szekspira). 2) Młodszy .in. Założyła Marta Graham Dance Co. W 1924 prze-żył poważny wypadek samochodowy. Horacy. W 1917 powrócił do kraju i założył w Tbilisi Instytut Harmonijnego Rozwoju Człowieka. co pozwoliło mu w latach Wielkiego Kryzysu wykupo-wać podupadające przedsiębiorstwa naftowe. król duński. Night Joumey -1947 . Judith -1950). Od tego czasu poświęcił się wyłącznie pracy pisarskiej. który specjalnie dla niej stworzył balet Xochitl.1943 . książę duński. szwagier własnej żony (pośmiertnie). Studiował na akademii medycznej i w seminarium duchownym.syn Starszego.1946 . American Do-cument -<l938).in. Występowała w pisanych specjalnie dla niej bale-tach inspirowanych historią (American Provincials -1934. Brat Klaudiusza. niż śniło się waszym filozofom. Marta GRAHAM (1894. Georgij Iwanowicz GURDŻIJEW (1873?-1949) . postać fikcyjna. starożytnych tań-ców orientalnych. mitami greckimi (Cave of Heart . Przez osiemnaście lat podróżował po Zachodniej i Środkowej Azji i Wschodniej Afryce. Zmarł tragicznie i głupio . Przyczyniła się do rozwoju muzyki współczesnej współpracu-jąc m. Zdefiniowała taniec jako „una-ocznianie wewnętrznego pejzażu". poznając różne systemy duchowe (m." Wcielenie się w tę postać (najdłuższa rola 389 .l) Starszy .o ży-ciu sióstr Brónte). W 1920 zdecy-dował się wyprowadzić Instytut na wygnanie. W latach 1916-1923 uczyła się tańca egzotycznego i prymityw-nego w zespole Ruth St.1958. „Reszta jest milczeniem. „Biedny Yoryku!". gimnastyki leczniczej.1946. Zerwała z tradycyjnym baletem.o Medei. by go pomścił. „Więcej jest rzeczy (dziw-nych) na niebie i ziemi. Urodził się na Kaukazie w rodzinie grecko-ormiańskiej. Uczył tam m. Phaedra -1962).o Edypie i Jokaście. Pierwszy wy-konawca monologu „Być albo nie być". Potem straszył.in. Wymusił na synu. Pionierka tańca nowoczesnego. Założyciel muzeum swego imienia w Malibu (Kali-fornia). HAMLET .". Urządzał pokazy działań Instytutu (m. Deaths and Entrances . Aaronem Coplandem.amerykańska tancerka i choreog-raf. i Marta Graham School of Con-temporary Dance. zabij szczura!".Denis i Teda Shawn. tematami i rytuałami religijnymi (Dark Meadow .1940 . Stworzyła własny styl ruchu tanecznego (inspirowany tańcem Wschodu i swobodą Isadory Dun388 Przypisy Redakcji can). rytmiki. pantomimy. harmonii i plastyki ruchu. ok. historią literatury (Letter to the Worid .1600). Fortunę Getty'ego szacowano na ponad 4 mld dolarów. Aspen Award (1965) i Legią Ho-norową (1983). w które sztuka ob-fituje. przez co stał się pośrednim sprawcą wszystkich nieszczęść.ojciec bohatera najbardziej znanego (18 tłumaczeń na jeż. operującym ruchem pełnym wdzięku. Kolekcjoner.dolarów. autor książek o sztuce. suficki). odbył toumee po USA).1991) . w dodatku występująca jako duch (a więc podwójnie fikcyjna).in.

1956). Ojciec chciał żeby został urzędnikiem państwowym. Zdążył uzyskać od papieża ty-tuł obrońcy wiary (którym Korona angielska po dziś dzień się szczy-ci). Zamierzał studiować malarstwo w Wiedniu.in. HENRYK VIII (1491-1547) . ironii i autoironii. Zarabiał na życie jako tragarz. Człowieka. Twór-ca kościoła anglikańskiego. ostatnia go przeżyła.pierwszy angielski film dźwiękowy). W latach 50-tych i 60-tych stworzył dwa cykle filmów sensacyjnych dla amerykańskiej TV. w średniej . Ostatecznie wcielił Walię. W 1939 pojechał do Hollywood. W pięć lat później de-biutował jako reżyser. także w jego reżyserii . Adolf HITLER (1889-1945) . Uzdolnienia predestynowały go do miana człowieka Renesansu (mówił trzema językami.in. Jego definicja filmu sensacyjnego brzmi: „Na po-czątku powinno wydarzyć się trzęsienie ziemi. swego byłego kanc-lerza). Ptaki (1963). Sznur (1948). Mistrz suspensu. Jego życie prywatne w istotny sposób za-ważyło na historii politycznej Anglii. W 1955 uzyskał obywatelstwo amerykańskie. Edukację zakończył w wieku 16 lat. lecz dwukrotnie został oblany na egzaminach wstępnych. Urodził się w Braunau (Austria) jako trzecie dziecko z trzeciego mał-żeństwa swego ojca. który za dużo wiedział (1934. Roztrwonił ojcowską fortunę na prowadzenie wojen (ze Szko-cją i Francją). W latach 1933-1945 dyktator Niemiec. był muzykiem . ale on chciał zostać ar-tystą. Sukces przyniósł mu Lokator (1926). Tomasza Morusa. ałe nie przyjęto go ze względu na . W szkole 390 Przypisy Redakcji podstawowej był dobrym uczniem. W czasie I wojny światowej został powołany do armii aust-riackiej. remake amerykański. zanim zerwał ze Stolicą Apostolską. Przekształcił Anglię w jedną z największych potęg morskich świata. W USA nakręcił m.: Szantaż (1929 . filmy: Korespondent zagraniczny (1940).brytyjski i amery-kański reżyser filmowy i telewizyjny.in.kiepskim." We wszystkich swoich filmach (począwszy od Lokatora) pojawiał się choćby na chwilę. a potem napięcie po-winno stopniowo rosnąć. Prowadził wielkie prace legislacyjne. Osławiona (1946). jedna zmarła wkrótce po urodzeniu syna.Helen Palmer . łatwość uśmiercania osób niewygodnych zbliżała go do rzymskich cezarów (ściął m.Enneagram w dramatach Szekspirowskich) jest marzeniem wszystkich aktorów świata. Starsza pani znika (1938). dwie kazał ściąć.niektóre jego kompozycje nadal są wykonywane. Sir Alfred Joseph HITCHCOCK (1899-1980) . Troje jego dzieci zasiadało na tronie Anglii: Maria I (z pierwszego małżeństwa). Pracę w wytwórni filmowej rozpoczął w 1920. tym nie-mniej Elżbieta II nadała mu w 1980 tytuł szlachecki. malował landszafciki z wiedeńskimi pejzażami i reklamy. Jest autorem ponad 50 filmów.drugi król z dynastii Tudorów. Północ-północny zachód (1959).niemiecki polityk odpowiedzialny za rozpętanie II wojny światowej. Nieznajomi z pociągu (1951). popierał rozwój architektury i sztuki). Psychoza (1960). odgarniał śnieg. Elżbieta I (z drugiego) i Edward VI (z trzeciego). W Anglii nakręcił m. odnowił władzę nad Irlandią. Miał (kolejno) sześć żon: z dwie-ma się rozwiódł.

dzięki którym zdelegalizował wszystkie związki zawo-dowe i partie polityczne (z wyjątkiem NSDAP). Założył The Hughes Tool Company produkującą urządzenia wiertni-cze. opowiadań. W więzieniu napisał Mein Kampf. za namową przywódcy. W latach 30-tych zajął się produkcją filmów (wylansował m.in. sur-realizmu czy egzystencjalizmu.1945 popełnił samobójstwo. Franz KAFKA (1883-1924) . dżentel-men par excellence. 391 Helen Palmer .l9. mistrz dedukcji. Był konstruktorem samolotów i pilotem.amerykański przywódca reli-gijny. by wszystkie rękopisy zniszczono. wcielenie Czechosłowacji). w fil-mach Kochanka Francuza (1980).30. nie był posłuszny jego ostatniej woli. Ustanowił wiele rekordów. W 1923 przewodził nieudanemu puczowi monachijskiemu.IX. Misja (1986). Revearsal of Fortunę (1990). W rok później został jej liderem. Debiutował w TV w 1968. Próbował szczęścia w armii niemieckiej. co dało Hitlerowi pretekst do wymuszenia na prezydencie przyznania mu nadzwyczajnych uprawnień. Był to hitlerowski „nowy porządek". W latach 1933-1939 Niemcy za sprawą Hitlera prowadziły politykę ekspansji (Anschluss Austrii. Dziennika (1910-1923).ur. w Stratfordzie. dochrapał się rangi kaprala. Brytyjski aktor filmowy i teatralny. W latach Wielkiego Kryzysu zdobył popularność protestując przeciw spłacie odszkodowań wojennych. Miłość Swanna (1983).niemieckojęzyczny pisarz czeski po-chodzenia żydowskiego.stan zdrowia. która w 1920 zmieniła nazwę na NSDAP. Max Bród.bohater serii powieści detektywistycznych pióra Sir Arthura Conan Doyle'a (pierwsza z nich. zawiesił wolność pra-sy i praktycznie wszelkie prawa osobiste. Dwukrotnie został odznaczony za odwagę. Dyktator nie docze-kał jej końca . Nagrodzony nagrodą kryty-ków nowojorskich za rolę w Dead Ringers (1988). Sherlock HOLMES . Jane Russell). W prozie Kafki można dostrzec elementy ekspresjonizmu. Po kapitulacji osiadł w Monachium i wstąpił do nowo-powstałej Niemieckiej Partii Pracy.IV. popełniło w Gujanie zbiorowe samo-bójstwo. 27. Założyciel Świątyni Ludu. Autor trzech powieści (Proces. W 1978 ponad 1000 członków sekty Jonesa. Studium w szkar-łacie. ukazała się w 1887). W rok później prezydent Pauł von Hindenburg mianował Hitlera kancle-rzem. W ostatniej drodze towarzyszyła mu wieloletnia kochanka (poślubiona w przeddzień) Eva Braun. Wystąpił m.1933 naziści spalili Reichstag.1948 na Wyspie Wight. Zamek. W testamencie zażyczył sobie. On także odebrał sobie wtedy życie. Pracował jako urzędnik ubez-pieczeniowy. Występuje także w teatrze na Broadway'u. Howard Robard HUGHES (1905-1976) . Amery-ka}.11. Tylko kilka opowiadań opublikowano za jego życia.Enneagram Jeremy IRONS . gdzie wyłożył swoją wizję państwa i świata. Na szczęście przyjaciel Kafki. Fucha (1981). Do 1966 miał 78% udziałów w TWA (Trans Worid Airlines). służył na froncie zachodnim jako łącznik. został aresztowany za zdradę oj-czyzny i skazany na pięć lat pozbawienia wolności (zwolniono go po 9 miesiącach). któ-rej ukoronowaniem stała się II wojna światowa.in. ale on sam nie identyfikował się . Pod koniec życia odizolował się całkowicie od świata. Wielebny Jim JONES (1931-1978) .milioner amerykański. W wybo-rach parlamentarnych 1932 naziści zdobyli najwięcej głosów. Detektyw-amator.

Ma w swoim dorobku 36 ról (m." Dwa tygodnie później został. Jiddu KRISHNAMURTI (1895-1986) hinduski pisarz i filozof. W 1818 angielskie czasopisma przypuściły atak na parweniusza Keatsa i jego twórczość. Syn właś-ciciela stajni. podpisano traktat zakazujący prób z bronią jądrową na ziemi. Wstąpił do klasztoru augustianów w Erfurcie. Dzięki swojemu zapałowi i pomocy kolegów-twórców (m. Uro-dzony w rodzinie bramińskiej. ale już w czasie prymicji (2. Gordon LIDDY-ur. Absol-went uniwersytetu Harvarda. Przyjął święcenia kap-łańskie. emigranci kubańscy próbowali obalić Fidela Castro (nieudana inwazja w Zatoce Świń). w powietrzu i w wodzie.1930 w Nowym Jorku. Żył w sekcie przygotowującej go do roli nauczyciela i zbawcy świata.ur.ni. który groził wybuchem III wojny światowej.V.z żadnym kierunkiem literackim.1507) . Hardly Working 1981). 2. O mistrzowskim opanowaniu warszta-tu poetyckiego świadczą jego ody. że tylko po-przez całkowitą odmianę serca jednostek może się dokonać przemia-na społeczeństw (a to gwarantuje światowy pokój). W 1817 opublikował pierwszy tom liryków. Jego rządy (19611963) przerwała tragiczna śmierć. Aldousa Huxleya. pierw-szy Amerykanin obleciał Ziemię. John F. Za jego prezydentury: Gagarin poleciał w kosmos. John KEATS (1795-1821) .XI.V. Nauka Krishna-murtiego zainspirowała m. Jeny LEWIS (wł.l926. Występował także w TV. de-mokrata. postawiono mur berliński. Joseph Levitch) . Dostał 20-letni wyrok. w Izraelu wykonano wyrok na Adolfie Eichmannie. Od tego czasu podróżował po świecie wykładając swą naukę.1952.angielski poeta romantyczny. Brał udział w walkach II wojny świa-towej jako oficer marynarki.1961. Amerykański ak-tor komediowy. Jest profesorem sztuki fil-mowej na w Southem Califomia University. w Jum-ping Jack . Zginął w zamachu. Marcin Luter padł na ziemię i krzyknął: „Święta An-no! Ratuj. założono gorącą linię mię-dzy Kremlem i Białym Domem. zmniejszony przez pre-zydenta Cartera. John Fitzgerald KENNEDY (1917-1963) . Podejmował tematy mitologiczne i mediewistyczne. W 1929 porgucił tę grupę.30. Marcin LUTER (1483-1546) niemiecki zakonnik. a zostanę zakonnikiem. Sąd Najwyższy USA uznał wspólne modlitwy i czytanie Biblii w szkołach publicznych za niezgodne 392 Przypisy Redakcji z konstytucją.1505 gdy wra-cał od rodziców do szkół zaskoczyła go groźna burza.Kennedy był najmłodszym prezydentem USA. Stwo-rzył duet z Deanem Martinem. zwolniony w 1977. miał miejsce kryzys kubański. Od 15 roku życia przebywał w Anglii. Studiował prawo na uniwersytecie w Erfurcie. reformator religij-ny.in.35 prezydent USA. Atak ten w jakimś stopniu przyczynił się do śmierci poety (tak przynajmniej sugeruje Shelley w poemacie Adonais}. The Errant Boy . której istotą jest przeświadczenie. zmarł papież Jan XXIII. Polityk zamiesza-ny w aferę Watergate. Shelleya) został poetą a nie (jak to było planowane) cyrulikiem. Algieria po siedmiu latach walk uzyskała nie-podległość.in. Gdy tuż obok uderzył piorun.l6.1971. One Morę Time .in. W 1949 po raz pierwszy wystąpił w filmie (My Friend Inna). Występował początkowo w nocnych klubach.

W 1520 Leon X zażądał od Lutra podporządkowania się. Wraz z braćmi debiutował w wodewilach już przed I wojną świat. W ikonografii przedstawia-na głównie jako pokutnica. oświadczył. Odbyła kilka.Enneagram sięgać czyśćca. Who's That Girl?. Termin upły-wał 10. w 1958 r. Clouds. której zasługi świętych mogły się przyczynić do zmniejszenia czyśćcowej pokuty. pozbawionej władzy i bogactw. Starał się tonizować ekstremistyczne wystą-pienia tych. „z Magdali" nad jeziorem Genezaret) .7.in. doktrynę usprawiedliwienia przez samą wia-rę (na łaskę Boską człowiek w żaden sposób nie może sobie zasłużyć. Rozpaczliwie szukając SUSOM.in. Wystąpił m. obalił teorię wg.1943. Songs to a Seagull. Noc w Operze (1935). 31. pozostawie-nie spraw finansowych w rękach kościołów narodowych. śpiewniki). Czasem identyfi-kowana z Marią. Gwiazda lat 80-tych. Nagrała kilkanaście płyt. Z wygnania powrócił do Wittenbergi. Jeden z pięciu braci Marx. Ożenił się. spłodził sześcioro dzieci.XII. Madonna Louise Veroruca Ciccone) ur. Chalk Mark in . katechizmy. ale może wierzyć. a także doktrynę Przeistoczenia. siostrą Marty i Łazarza. jeśli spełni się określone warunki -jednym z nich była często ofiara pieniężna na rzecz kościoła). Piosenkarka i aktorka amerykańska. ideał urody. MADONNA (wł. Następnych dziesięć lat poświęcił na próby ich rozwikłania.postać biblijna. A Day At the Races (1936). W 1521 został wyklęty i na rok schro-nił się na zamku w Wartburgu. dając mu na to miesiąc od czasu wydania odpowiedniej bulli. symbol seksu. Opracował wtedy m. która umyła Chrystusowi nogi i otarła je swymi włosami. Proponował m. że grzechy zostaną mu wybaczone ze względu na Boskie miłosierdzie).in. można go otrzymać w pewnych okresach roku kościelnego lub przy szczególnych okazjach. gdzie mieszkał aż do śmierci. uczynienie z papiestwa instytu-cji wyłącznie duchowej.XI.1517 Luter wystąpił z 95 tezami przeciw odpustom: oskarżył pa-pieża o przekupność. Odrzucił wszystkie sakramenty oprócz chrztu i Eucharystii. Uderzył go wtedy nonsens „sprzedaży" odpustów (odpust to zwolnienie z części lub całości pokuty czyś-ćcowej. Bracia Marx wprowadzili na ekran dowcip pure nonsensowy i anarchizujący. w kome-diach: Kacza zupa (1933). m. Wykorzystał ten czas na przekład No-wego Testamentu.in. W 1929 po raz pierwszy zagrał w filmie (Cocoanuts). którzy przyjęli Reformę. Został proboszczem w Wittenberdze i profeso-rem tamtejszego uniwersytetu. Joni MITCHELL (wł. Dick Trący. Konflikt narastał przez kolejne trzy lata. że władza ojca kościoła nie może 393 Helen Palmer . MARIA MAGDALENA (tzn.X. Tezy wittenberskie zostały potępione przez papieża. m. europejskich toumees.in. Zagrała w reklamówce Pepsi-Coli i w kilku filmach. W latach 50-tych stał się znaną postacią telewizyjną. olb-rzymie cygaro.osaczyły go religijne wąt-pliwości. Utożsamiana z pokutującą jawnogrzesznicą. Roberta Joan Andersen) ur. Shadows and Light. Oddał się pracy translatorskiej i popularyzatorskiej (komenta-rze. Julius (Groucho) MARX (1890?-1977) amerykański komik filmo-wy. okularzyska w grubej czarnej oprawie i charakterys-tyczny krok (coś pomiędzy przysiadami i podskokami). Do tego czasu Luter opracował całościowy program reformy Kościoła.1520. zniesienie celibatu. Kana-dyjska piosenkarka i autorka piosenek. Sprzedano ponad 55 milionów jej płyt. Znak firmowy: namalowane wąsy.

stroje podkreślające ponętne kształty. W 1974 założy-ła własny zespół. Pracował jako wykładowca na uniwersytecie w Bazylei. z której się już nie podźwignął. twórczo wyko-rzystywać swój biologiczny potencjał . uciekł więc od rodziców i za-mieszkał w krainie baśni.bohater tytułowy powieści Iwana Gonczarowa (1859.1946 w Locust Ridge (Tennesse). Stał się postacią na tyle popularną. Piosenkarka i autorka piosenek country i pop-rockowych. Ecce homo -1888).w 1906.1. Przygody Piotrusia Pana zawiera oba teksty. apatii. Z genea-logii moralności -1887. zdo-bywać władzę nad samym sobą (walka z dekadencją). Życie cielesne. Poza dobrem i złem . Album Mingus z 1977 został uznany jazzowym albumem roku oraz rockbluesowym albumem roku.394 Przypisy Redakcji a Rainstorm.1886. wychodzącej poza dobro i zło. w którego skład wchodzili członkowie jej licznej ro-dziny. Dobroduszny i uczuciowy ziemianin. naturalizm i relatywizm etyczny. Był twórcą nowej „amoralnej" moralności przewartościo-wującej wszystkie wartości.kult nauki (Wiedza radosna -1882). Studiował filologię klasyczną na uniwersytetach w Bonn i w Lipsku. umysłowego lenistwa. Ucieleśnienie inerqi. uważał Nietzsche za osnowę ludzkiej egzystencji. własne poglądy (Tako rzecze Zaratustra . Od 1976 śpiewa z grupą profesjonalnych muzyków z Nashvil395 Helen Palmer . w drugim . który nie chciał dorosnąć. że w Ogrodach Kensin-gtońskich postawiono jego posążek.prezentował najbardziej oryginalne.ur. Doiły Rebecca PARTON . PIOTRUŚ PAN . Symbolizuje tęsknotę za utraconym dzie-ciństwem.tak zrodziła się koncepcja nadczłowieka. a życie ducho-we za jego pochodną. Sztuka powstała w 1904. .bohater dramatu i dwóch powieści Sir Jamesa Matthew Barriego. by poświęcić się wyłącznie pracy pisarskiej (pisał bardzo wiele). Po dziesięciu latach zrzekł się katedry. W 1889 uległ atakowi choroby umysłowej. cier-piący wszakże na atrofię aktywności. Głosił witalizm. W jego twórczości wyróżnić można trzy okresy: w pierwszym głosił kult sztuki (Narodziny tragedii -1869. Wydanie polskie pt.19. polskie 1922). fakt biologicz-ny. ostry makijaż. W 1971 uznano ją za jedną z pięciu najlepszych wokalistek amerykańskich. filozofię i psychologię XIX i XX wieku. powieść Peter Pan in Ken-sington Gardens . Niewczesne rozważania -18701872). OBŁOMOW . Wyróżnia ją specyficzny image: peruka blond. Jego dzieła miały wielki wpływ na europejską literatu-rę. Bohater Barriego to chłopiec. wyd.filozof niemiecki. Od wczes-nego dzieciństwa śpiewała i grała na gitarze. w trzecim . Człowiek powinien jego zdaniem koncentrować się na własnym rozwoju.1883-1884.Enneagram le. a Peter and Wendy w 1910. Fryderyk NIETZSCHE (1844-1900) .

Podczas wojny o niepodległość (1775-1783) poczta amerykańska uniezależniła się od kontroli Metropolii. Kształcił się wokalnie w Mantui. Po ogłoszeniu konstytucji (1789) utworzono Pocztę Stanów Zjednoczonych. Współzałożyciel centrum psychologii humanistycznej . Jako czternastolatek zdał egzaminy wstępne do barcelońskiej Akade-mii Sztuk Pięknych.pierwszym magazynem pocztowym w brytyjskich koloniach w Ameryce Północnej była bostońska tawer-na Richarda Fairbanksa. Pablo PICASSO (1881-1973) . Dwu pierwszym cyklom malarskim Picassa historycy sztuki nadali nazwę okresu błę-kitnego i różowego. Obrazy w tym stylu tworzył w latach 1906-1918. W 1904 wyjechał na stałe do Francji. osiadł na południu Francji. nagrywanym na żywo dla TV (po raz pierwszy w historii). za wyjątkiem Mary Poppinsfrom A to Z.l2. a jej szefem został Benjamin Franklin. 700 tyś. grafik. osób.ur.X. Zaczął się uczyć śpiewu mając 4 lata. Między 1966 a 1980 nagrał w Londynie 22 najbardziej znane partie tenorowe świata. wykorzystującym różnorodne techniki. II wojnę światową przeżył w Paryżu. Debiutował w 1961 w Cyganerii (rola Rodolfa). 90 miliardów przesyłek do ponad 70 milionów adresatów w USA. która w takim kształcie przetrwała do reformy w 1970. W wydaniach polskich sprzed 1967 Mary Poppins pojawia się jako Agnieszka (oryginalne . Sean PENN . rzeźbiarz. Sławę przyniosło mu burzliwe małżeństwo z Madonną. opuścił Paryż. W jego dziełach z lat 20-tych i 30-tych pojawiły się akcenty surrealistyczne i predylekcja do symbolu. Corocznie dostarcza ok. Na krótko wstąpił do partii komunistycznej .Instytutu Essalen w Kalifornii. potem znów zbliżył się do realizmu. Autor wielu książek. niestru-dzenie poszukującym nowych form i środków wyrazu.1935 w Modenie.ur. Tę samą partię śpiewał w czasie pierwszego występu w Covent Garden w Londynie (1963). Słynny tenor.Luciano PAVAROTTI . Występ ten przyczynił się do wzrostu jego popularności. Mary POPPINS . Picasso jest jednym z twórców kubizmu. Ukoń-czył szkołę pedagogiczną i pracował jako nauczyciel w podstawów-ce. Był twórcą niezwykle wszechstronnym. W końcu lat 40-tych wycofał się z życia publicznego.l7.1960 w Santa Monica (Kalifornia). Włoski śpiewak operowy. Zatrudnia ok. W Polsce ukazały się wszystkie pozycje z tego cyklu.hiszpański malarz. Początkowo tworzył pod wpływem impresjoniz-mu i secesji. Debiutował w 1979 w serialu telewizyjnym.bohaterka powstającej od 1934 serii powieścio-wej Pameli Travers. Porzucił naukę w college'u i zaczął pracować w Los Angeles Reperto-ry Theatre. 396 Przypisy Redakcji POCZTA AMERYKAŃSKA . Frederick (Fritz) PERLS (1894-1970) amerykański psycholog nie-mieckiego pochodzenia.lewica do dziś posługuje się narysowanym przez niego gołąbkiem jako symbo-lem pokoju.VIII. Wystąpił tak-że w filmach: Bad Boys (1984). Shanghai Surprise (1986). Był jedną z największych indywidu-alności wśród współczesnych psychoterapeutów. Wyłączne prawo organizowania usług pocztowych przyznano Kongresowi. za-kończone w 1989 rozwodem. W lutym 1978 wystąpił z recitalem w Metropolitan Opera. Ofiary wojny (1989). potem także w San Francisco (1967) oraz w Metropolitan Opera w Nowym Jorku (1968). Aktor. Twórca szkoły terapeutycznej Gestalt.

Był najstarszym prezydentem USA. 397 Helen Palmer . Emiły POST (1873-1960) .dramaturg angielski. Była autorką po-wieści i opowiadań. Był zwolennikiem twardej linii w polityce zagranicznej. zwanych orange people.imię przywrócono jej na życzenie autorki). obniżył podatki indywidualne o 25%. Akompaniował sobie na gitarze. Pracował potem jako sprawozdaw-ca sportowy.piosenkarz amerykański. Profesja pani Warren . „król rocka". recesja. Spotkanie z Gorbaczowem w Genewie w 1985 nie przyniosło ocieplenia stosunków.ur. W „komedii filologicznej" Pygmalion (1912) . Za życia autorki ukazało się 10 wydań i ponad 90 dodruków.Enneagram Ronald REAGAN . USA pogrążone były w kryzysie (inflacja. George Bernard SHAW (1856-1950) . Elvis Aron PRESLEY (1935-1977) . Gdy doszedł do władzy. W stosunkach z ZSRR zastąpił doktrynę de-tente doktryną „pokoju z pozycji siły". Robił filmy szkoleniowe dla armii amerykańskiej. Podejmował także tematy historyczne (Mąż przeznacze-nia .1898. co nakręciło koniunkturę.pisarka amerykańska. a w połowie lat 50-tych stał się bożyszczem Ameryki. co początkowo szokowało widownię. guru i psychoterapeuta. Święta Joanna . Stały się one sztandarowymi pozycjami New Agę. ochrzczoną przez mass-media mianem „gwiezdnych wojen". W październiku 1983 zgodził się na inwazję na Granadę (wyspę na morzu Karaibskim). W latach 1942-1945 służył w wojsku. występując w obronie miesz-kających tam Amerykanów.11. od barwy no-szonych szat. Wspierał contras w Nikaragui i Salwadorze.1898). w których dokonał twórczej integracji wątków wielu religii. Rozwijał przemysł zbrojeniowy -wystąpił ze strategiczną inicjatywą obronną. Wystąpił w kil-ku filmach. ale nadal ma on wielu wyznawców w całym świecie. W kwietniu 1986 lotnictwo USA zaatako-wało Trypolis w odwecie za akcje terrorystyczne inspirowane przez Kadafiego.1924). Był autorem kilkudziesięciu książek (tłumaczonych m. ale prawdziwą sławę przyniosła jej książka Etiau-ette in Society. Bhagwan Shree RAJNEESH (1931-1989) .hinduski nauczyciel du-chowy. Mary Poppins to prze-dziwna. Miał niezwykły. Ukończył Eureka College w Illinois w 1932. Próba przeniesienia ośrodka Rajneesha z Poony w Indiach do Oregonu zakończyła się fiaskiem. dzięki której dzieci przeżywają w najzwyklejszym świecie najniezwyklejsze przygody. in Business. Dokonał drastycznych cięć budżetowych. Wybrany na dwie kadencje (1980-1988). wibrujący erotyzmem głos. W 1954 nagrał pierwszą piosenkę. in Politics and at Home. a w 1937 rozpoczął karierę aktorską. zamrożo-nych atakiem ZSRR na Afganistan w 1979.1911 w Tampico (Illinois). na polski i rosyjski). filozof. przemianowana póź-niej na Etiauette: The Blue Book ofSocial Usage z 1922.in. Był czupurnym polemistą. mistrzem szyderstwa i cię-tego dowcipu. Śpiewając poruszał biodrami w takt mu2yki.6. Wystąpił w ponad 50 filmach (ostatni raz w 1964). bezrobo-cie). przywiana wiatrem niania. demaskatorem społecznych wad (Szczygli Zaułek -1892. 40 prezydent USA. Dosłużył się stop-nia kapitana. Po ukończeniu szkoły średniej (1953) pracował jako kierowca ciężarówki. republikanin. Emiły Post brała też u-dział w programach radiowych poświęconych dobremu wychowaniu i pisywała o tym w prasie. który dzięki jego polityce udało się przezwyciężyć.

wróć (1943). Richard Starkey) . Za rolę w se-rialu Holocaust (1978) uzyskała nagrodę Emmy. Przechodzi kolejne kuracje odwykowe. Muzyk brytyjski. Kochanka Francuza (1980). Debiutowała w filmie Lassie. za co zos-tał osadzony w więzieniu. poemat Adonais (1821). Występo-wała w nowojorskich teatrach. Znana jest także z bogatego życia uczuciowego (ostatnio wyszła za mąż po raz ósmy).II. Hammersmith is Out (1972 . Figuruje na liście najgorzej ubranych kobiet świata. będąc całkowicie samowystarczalnym.1960 i Kto się boi Yirginii Woolf? .za tę rolę otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie Zachod-nim). a po jej samobójczej śmierci . aż do jego rozpadnięcia się w 1970. Stworzyła wyjątkową kreację w Posfcromieniu złośnicy. Przez dwa lata żył na łonie na-tury. Była wielką gwiazdą lat 50-tych i 60-tych. Wystąpiła także w filmach Kotka na gorącym blaszanym dachu (1958). Elisabeth TAYLOR -ur. Mając 18 lat roz-począł działalność muzyczną. Mary Louise (Meryl) STREEP . Zginął przedwcześnie w katastrofie żaglówki. Pochodził z bogatej i utytułowanej rodziny. Ukończył technikum w Liverpool. Studiował w Harvardzie.z pisarką Mary Wollstonecraft. Henry David THOREAU (1817-1862) . Studiowała w Yale School of Drama i uzyskała tytuł magistra sztuk pięknych. Pożegnanie z Afryką (1985). Był perkusistą zespołu The Beatles od 1962 (zastąpił w tej roli Pete'a Besta).pisarz amerykański. Grała m. Uznanie krytyki przy-niosła jej rola w Miejscu w słońcu (1951). W ostatnich latach rzadko występuje w filmach. odchudzające i kolejne opera-cje plastyczne. Studiował w Eton i Oxfordzie.1932 w Londynie. Wydarzenie to stało się motywem napisa-nia jego najbardziej znanego eseju Resistence to dvii Government (tytu-łowanego także dvii Disobedience lub On the Duty of dvii . 398 Przypisy Redakcji Ringo STARR (wł. sławna Obrona poezji). Sympatyzował z ideami socjalistycznymi. Kleopatra (1962).22. Czło-nek grupy transcendentalistów. Kontunuuje działalność muzyczną jako solista. Zdobywczyni dwóch Oskarów .in. Spod jego pióra wyszły oprócz liryków: dramat liryczny Prometeusz rozpętany (1820).odmówił płacenia podatków.1940 w Liverpool. Ożenił się z córką oberżysty. gdzie zetk-nął się z Raiphem Waldo Emersonem. Grała także w filmach telewizyjnych. Protestował przeciw wojnie z Meksykiem w 1845 . ale został relegowany z uczelni za napisanie broszurki Necessity ofAtheism (O konieczności ateizmu). Pocztówki znad krawędzi (1990).poświęcił uwagę sprawom językowym i ich społecznym impli-kacjom.1966). Grał w zespole. Zgaga (1985). Błękitny ptak (1975).za drugoplanową rolę w Kramer contra Kramer (1979) i dla najlepszej aktorki za Wybór Zofii (1982).poeta angielskiego roman-tyzmu.VII. Aktorka amerykańs-ka. w filmach Manhat-tan (1979). Wyobraźnia Shelleya zdominowana była przez żywioł powietrza. W 1925 otrzymał nagrodę Nobla. dramat Rodzina Cencich.VI. eseje (m.ur7. Percy Bysshe SHELLEY (1792-1822) . Doktor Faustus (1967). Wyjeżdżał do Szwajcarii i Włoch.ur.27.1949 w Summit (Nowy Jork).in. Od 1987 jest przewodniczącą American Foundation for AIDS Research. Zdobywczyni dwóch Oska-rów (Butterfieid 8 . Ameiykańska aktorka filmowa i teatralna.

Enneagram Kurt VONNEGUT Jr. W niektórych z reżyserowanych przez siebie filmów grał. Śniadanie mistrzów (1973). W 1941 wyreżyserował film Obywatel Kane. Rozpoczął karierę aktorską grając w teat-rach Dublinu. Pisze również opo-wiadania.ur. w 1971 uzyskał magisterium z antropologii. Związany był z kalifor-nijskim ośrodkiem buddyjskim. Jego słuchowisko oparte na Wojnie światów H. Propaga-tor filozofii Wschodu w kulturze zachodniej. reżyser. Jest twórcą nieco obrazoburczym.1922 w Indianapolis. Wystawił tam Juliusza Cezara w nowoczesnej scenografii. będący zapisem prób uchwycenia życia duchowego poprzez naturę. kreują-cym tragikomiczne sytuacje. panie Rosewater (1965). Dostał się do niewoli i został osadzony w obozie w Dreźnie. Zadebiutował na Broadway'u w 1934 rolą Tybalda w Romeo i Julii. Otello (1952). Pisarz ame-rykański.amerykański aktor.amerykański filozof. Niech pana Bóg błogosławi. Robił radiowe adaptacje znanych powieści. 399 Helen Palmer . Matka Noc (1962).ll. Był świadkiem bombardowania miasta w 1945.G. kilka z nich sam wyprodukował. Debiutował w 1952 powieścią Piano Player. który wywarł znaczny wpływ na ruchy społeczne w XX wieku.XI. do wielu pisał scenariusze. W 1936 wydał swą najbardziej znaną pracę Tnę Spirit ofZen. posługującym się językiem potocznym. Wydał także powieści: Syreny z Tytana (1959).Disobedience). nie stroniącym od wyrażeń nieparlamentarnych. czym zyskał popularność.Kocia kołyska (1963). Wraz z Johnem Housemanem założył Mercury The-atre. Alan Wilson WATTS (1915-1973) . Dama z Szanghaju (1947).Wellsa wywołało panikę w rejonie Nowego Jorku. Jest także autorem filmów: Wspania-łość Ambersonów (1942). . scena-rzysta i producent filmowy. dramaty i eseje. Służył w armii USA w czasie II wojny światowej. Studiował na uniwersytecie chi-cagowskim. KONIEC . Te przeżycia stały się kanwą napisanej w 1969 powieści Rzeźnia numer 5. w którym zagrał rolę tytułową. Makbet (1948). Orson WELLES (1915-1985) . Pisał także wiersze. Dotknięcie zła (1958). Sławą cieszy się do dziś jego poemat prozą Waldo.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->