SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

STUDIA LICENCJACKIE
Kierunek: LOGISTYKA Semestr: 3

LISTA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Lp. NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ekonomika agrobiznesu Ekonomika rynku nieruchomości Planowanie finansowe Polityka społeczno-ekonomiczna Technologie transportu wewnętrznego Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Organizacja pracy i procesów produkcyjnych Rynek usług logistycznych Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Gospodarka magazynowa i zarządzanie magazynem Praktyczne zastosowania logistyki Polityka Handlowa Polityka Konkurencji Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w 14 Unii Europejskiej 15 Logistyka Miejska

Pudełkiewicz E. Klusek T. Bereżnicka J. Masniak J. Rokicki T. Gębska M. Żuk J. Gołębiewski J., Bak-Filipek E. Nafkha R. Wojciechowski A. Wojciechowski A. Rytko A. Rytko A. Rytko A. Gralak A.

KPEFPiM KERiMSG KEiOP KEiPG KEiOP KEiOP KEiOP KPEFPiM KI KEiOP KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM

LFL302 LFL303 LFL305 LFL306 LFL307 LFL308 LFL309 LFL311 LFL314 LFL315 LFL316 LFL317 LFL318 LFL319 LFL320

Wydawnictwo Naukowe PWN. WSiP. instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Kożuch A. podobieństwa i różnice). terminologia – ukazanie wzajemnych powiązań i specyfiki). teorie.H.. Przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu w programach rozwoju regionalnego i społeczności lokalnych. Problemy prawne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. PWE..H.. style. Kamiński W. CIM. tendencji. Bednarski L. a zwłaszcza rocznych analiz rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Opis przedmiotu: a. Plan marketingowy i biznesplan przedsiębiorstw (firm) sfery agrobiznesu (istota. A Concept of Agribusiness. PWE. Czynniki kształtujące image przedsiębiorstwa (firmy) sfery agrobiznesu (formy i środki promocji). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test wiadomości oraz wykonanie konkretnych zadań (np. Duczkowska-Piasecka M. Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944 – 1991). Finansów Publicznych Polski i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy 3 Semestr . „Studia i monografie IERiGŻ” 1995. Brzeska Oficyna Wydawnicza. Kraków 1995.. Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 2).. Doradztwa Rolniczego.H. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji..F.. Warszawa 1993.. Woś A. opracowań. Poznań 1993. Tworzenie i rozwój małego przedsiębiorstwa. Wszystko zaczyna się od decyzji… Rozważanie o gospodarstwie rolniczym. ekonomiczne i społeczne instytucji i organizacji sfery agrobiznesu.. Warszawa 1996. Ekonomika gospodarki żywnościowej. Grontkowska A.). J.. Marketing rolniczy. Pomoce naukowe i literatura: Wykorzystanie technik audiowizualnych i multimedialnych.. Duczkowska-Małysz K. Ponadto dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat mechanizmów. Szlachta K. ekspertyz i raportów IERiGŻ. Warszawa 1994. Mikroekonomia (t. Connelly D.. Rachunkowość zarządcza podstawą współczesnego agrobiznesu. Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi.. przygotowanie planu marketingowego lub biznesplanu wybranych przedsiębiorstw (firm).A.. roczników GUS.). tematyka wykładów Ekonomika agrobiznesu jako nauka stosowana (jej miejsce i rola w naukach ekonomiczno – rolniczych. Podstawy agrobiznesu.. Małopolskie Stow. podstawowych praw. Boston 1957.. Schwalbe H. Warszawa 1996. Rachunkowość zarządcza. zjawisk i procesów rynkowych pomiędzy pięcioma ogniwami agrobiznesu (tj. podmiotów gospodarczych... Mirończyk A. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo – seminaryjnej. Barker J. Warszawa 1991. Markowski W... Kraków 1993.. Przedsiębiorczość w agrobiznesie (ćwiczenia). Marketing w agrobiznesie. WSiP S. Makroekonomia (t. Nogalski B. Ogólna teoria przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu (integracja pionowa między ogniwami agrobiznesu i ich otoczeniem)... nr 72. Wydawnictwo Marcus. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Wyrobienie u studentów umiejętności do podejmowania różnorakich działań przedsiębiorczych (łącznie z zakładaniem nowych przedsiębiorstw) w sferze agrobiznesu. Agrobiznes.. Domański T. metody badań.. Agrobiznes. Kraków 1995. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. Grabowski S. Organizacja i zarządzanie. Czerska M. Miejsce i rola marketingu w agrobiznesie. Kulawik J.F. Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 1). praw rządzących instytucjami i organizacjami sfery agrobiznesu w Polsce i w świecie. Cygan A. Oskara Langego we Wrocławiu. Małysz J... Ekonomika i organizacja handlu żywnością. przetwórstwem (przemysłem spożywczym). Marketing w małych i średnich firmach. Urban S. Czermiński A. Warszawa 1996. Warszawa 1995. zakres. Doster D. Wyd. Eugeniusz Pudełkiewicz LFL302 Kod przedmiotu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Ukazanie problematyki przedmiotu. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego. 1). Warszawa 1987. Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji.. Goldberg R.. System finansowo – księgowy małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu. Connelly D. Czternasty W. Hamilton W..Ekonomika agrobiznesu Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr hab. Rynki. PWRiL.. Wydawnictwo Prawnicze. organizacyjne. Gospodarka żywnościowa Polski w ujęciu przestrzennym. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Metoda problemowo – aplikacyjna z elementami twórczego uczestnictwa studentów.A.H. metody. do wyboru Status w programie studiów 30 3 Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS Katedra Polityki Europejskiej . przygotowanie scenariuszy promocji wybranych przedsiębiorstw (firm). Davis J. Dobiegała-Korona B. Manteuffel R. Poznań 1994.. Warszawa 2000. Warszawa 2000. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (firmą) sfery agrobiznesu (formy. Rutka R. Uwarunkowania i bariery w powstaniu pomysłu i realizacji małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu. Key Text. System informacji rynkowej (marketingowej) w ekonomice agrobiznesu. ABC small business’u. Hamilton W. Zewnętrzne i wewnętrzne bariery i uwarunkowania w rozwoju przedsiębiorczości sfery agrobiznesu. Warszawa 1989. przedmiot... Dobija M. Kosiec K. instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Miary i wskaźniki efektywności. (red. dystrybucją żywności i handlem oraz konsumpcją). 2). Kania J. Efektywność ekonomiczna i społeczna instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Meandry biznesu.: sferą zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji oraz usługi produkcyjne. Wrocław 1995. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWRiL. Gdańsk 1995. Urbanizacja i industrializacja jako dwa ważne ogniwa w rozwoju instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Woś A. b... Łódź 1994. produkcją rolniczą (rolnictwem). Warszawa 1994. przygotowanie pomysłu własnego przedsięwzięcia w sferze agrobiznesu itp. różnice jakościowe).

Klasyfikacja. Inwestycje na rynku nieruchomości – finansowanie.): „Zachodnie rynki nieruchomości”. cechy i funkcje nieruchomości 2.): „Rynek nieruchomości w Polsce”. Systemy rejestrowania i informowania o stanie prawnym. Zjawiska i procesy zachodzące na różnych rynkach nieruchomości (rynek nieruchomości rolnych. Opis przedmiotu: a. rynek nieruchomości mieszkaniowych. ryzyko 6. Warszawa 2006 Kałkowski L. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wykład Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test Pomoce naukowe i literatura: Kucharska-Stasiak E. ocena.(red. Warszawa 2003 Kucharska-Stasiak E. technicznym i gospodarczym nieruchomości oraz ich części składowych. Rynek nieruchomości i jego segmentacja 4. przedstawienie specyfiki oraz uwarunkowań i kierunków rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. leasing. czasopisma specjalistyczne. przyswojenie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami. sekurytyzacja. tematyka wykładów 1. TWIGGER.: „Nieruchomość w gospodarce rynkowej”. Innowacyjne formy finansowania transakcji na rynku nieruchomości (fundusze nieruchomościowe. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce i innych krajach. Powiązania rynku nieruchomości z sektorem finansowym. rynek nieruchomości komercyjnych) 10. (red. Funkcjonowanie i uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie b. Prawne i ekonomiczno-finansowe aspekty obrotu nieruchomościami 9. poznanie ekonomiczno-finansowych aspektów obrotu nieruchomościami i metod oceny ryzyka związanego z inwestowaniem (bezpośrednim i pośrednim) w nieruchomości. Znaczenie systemów informacji o nieruchomościach dla funkcjonowania i rozwoju rynku nieruchomości 3. Źródła i techniki finansowania nieruchomości 7. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna.Ekonomika rynku nieruchomości Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. TWIGGER. venture capital) 8. Tomasz Klusek LFL303 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Omówienie podstaw organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości. zapoznanie z aparaturą pojęciową związaną z nieruchomościami i rynkiem nieruchomości. Podmioty i instytucje rynku nieruchomości 5. raporty i analizy dotyczące rynku nieruchomości 30 Wykłady Ćwiczenia Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski . PWN. przestrzennym. Warszawa 2004 Publikacje GUS.

Warszawa 2000 Pluta W. tematyka wykładów Istota i znaczenie planowania finansowego w jednostce. PWN. Planowanie krótkoterminowe: cykl konwersji gotówki. Joanna Bereżnicka Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Jednym z najważniejszych obszarów działania firmy są jej finanse. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy odejściu od stabilnych warunków. Zastosowanie analizy sprawozdawczości finansowej dla potrzeb planowania finansowego Zagregowane planowanie finansowe. PWE. Warszawa 2002. Budżetowanie kapitałów. Strategia maksymalnego wzrostu model z kapitałami obcymi i bez wypłat dywidendy. 2005 Sierpińska M. Opis przedmiotu: a.. a następnie ustaleniu celów. należności. PWE. Dźwignia finansowa i operacyjna. Szacowanie pozostałych wielkości zmodyfikowanego modelu. One Press. Należy pamiętać o prawidłowej rachunkowości.Planowanie finansowe LFL305 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. foliogramy czy slajdy i będzie dostarczał informacji teoretycznych z poszczególnych zagadnień. tematyka ćwiczeń Analiza progu rentowności. Pomoce naukowe i literatura: W. Klasyczny model stabilnego wzrostu. kapitał pracujący netto. a szczególnie metody ich planowania. Zasady planowania finansowego opierają się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa. Metoda zmian proporcjonalnych. Gliwice 2007 Pluta W. Dźwignia finansowa. które pozwalają określić jakie skutki finansowe wywołają w związku z podjętą decyzją.. Zagadnienie przedstawione teoretycznie (ze względu na lepsze przyswojenie materiału) będą podstawą do przeprowadzenia studiów przypadku dla konkretnych podmiotów gospodarczych. C. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Po kursie student powinien znać podstawowe kwestie związane z planowaniem finansowym oraz umieć konstruować strategie finansowe zarówno w krótkim jak długim okresie czasu. Koszty kapitału.H.BECK. Analiza i planowanie finansowe. Planowanie aktywów bieżących (zapasy. Na zajęciach będzie zwrócona uwaga na metody modelowe wykorzystywane w planowaniu finansowym. Powinien potrafić zastosować odpowiednie metody modelowe w planowaniu finansów podmiotów gospodarczych oraz sporządzić plan finansowy dla przedsiębiorstwa. Modele wzrostu. Metoda zintegrowanego planowania finansowego b. Finansowe strategie stabilnego wzrostu. Analiza punktu progowego. Modelowanie finansowe .. jakie mogą być zrealizowane przy danych możliwościach finansowych. Kapitał pracujący netto. Warszawa 2003 Duda-Piechaczek E.. Pluta. Michalski G. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Podstawą zaliczenia będzie przygotowanie planów finansowych dla konkretnych podmiotów z uwzględnieniem metod modelowych dla różnych scenariuszy sytuacji przedsiębiorstwa. gotówka). Analiza scenariuszy. Cykl konwersji gotówki (plan środków pieniężnych). Koszty kapitału obcego i własnego. Strategia minimalnego wzrostu . Wędzki D. Analiza wrażliwości. a także konsekwencje wyboru określonej strategii finansowania jednostki w ujęciu krótkoterminowym jak i długoterminowym.. Strategia umiarkowanego wzrostu .modele bez kapitałów obcych. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Sprawozdania pro forma. Metoda nauczania: Wykład będzie prowadzony z wykorzystaniem pomocy tj.. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie.modele z kapitałami obcymi i wypłatami dywidendy. ciągłości prowadzenia finansów firmy oraz dużej koncentracji i ostrożności podczas analizowania danych. ..narzędzie planowania finansowego. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy utrzymaniu stabilnych warunków . Planowanie krótkoterminowego zadłużenia (poziom zadłużenia wobec dostawców. wobec budżetu oraz krótkoterminowych kredytów). Poziom zapasów i należności.

Pojęcie. SGH Warszawa 2006 Ćwikliński H. Jacek Maśniak Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu oddziaływania władz publicznych na gospodarkę narodową i kształtowanie warunków życia ludności. 2. Związek między polityką pieniężną a fiskalną. Warszawa 2000 Grzywacz W. Pojecie. Polityka mikroekonomiczna i makroekonomiczna. SGH. 12. Szczecin 2005 Kurzynowski A. 7. Wyd. systemy i kierunki w polityce gospodarczej.struktura. 3. Modele polityki pieniężnej. 13. Koncepcje . Zasoby gospodarcze i potencjał produkcyjny. Bilans płatniczy i polityka kursu walutowego. Doktryny. warunki pracy. Polityka pieniężna . PWE. polityka regionalna. Poltext. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Opracowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat. Procesy transformacji gospodarczej w Polsce. Ekonomiczne funkcje państwa. Budżet państwa . Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Międzynarodowa integracja gospodarcza. Opis przedmiotu: a. Gospodarka narodowa jako przedmiot polityki gospodarczej. dyskusja. bezrobocie).instytucje -koszty. Modele i nurty polityki społecznej. Wyd. polityka ekologiczna.: Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. Aktywna i pasywna polityka budżetowa. 9. Istota i założenia metodyczne. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą. omówienie podstawowych elementów polityki gospodarczej i mechanizmów jej funkcjonowania oraz ukazanie roli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych. Warszawa 2000 http://www. PTE. zakres i uwarunkowania polityki gospodarczej.: Polityka społeczna. Typy polityki handlowej. Metoda nauczania: Wykład. Cele i narzędzia polityki budżetowej.): Polityka społeczna. 5. Strategie kursowe. System zabezpieczenia społecznego.): Polityka gospodarcza. Funkcje polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych. Doktryna państwa opiekuńczego – rozwój i krytyka. Gdańsk 2004 Golinowska S. Pomoce naukowe i literatura: Bossak J. Zadłużenie publiczne we współczesnych gospodarkach. zasady i instrumenty.: Polityka społeczno-gospodarcza. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W wyniku przyswojenia wiedzy z przedmiotu student będzie mógł zrozumieć i trafnie interpretować zjawiska z zakresu polityki gospodarczej państwa oraz zdobędzie umiejętności wykrywania związków zachodzących między polityką gospodarczą i społeczną a stanem aktywności gospodarczej społeczeństwa i poziomem zaspokojenia potrzeb. Wybrane współczesne zagadnienia polityki gospodarczej i społecznej w Polsce w kontekście członkostwa w UE. tematyka wykładów/ ćwiczeń 1. Warszawa 2002 Winiarski B.cel.Polityka społeczno-ekonomiczna LFL306 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż.republika. Wyd. (red. Strategie polityki pieniężnej.kapitalizm. kształcenie zawodowe. (red. 8. 4. Wyd. Polityka regulowania rynku pracy (zatrudnienie i wynagrodzenie za pracę. Polityka rozwoju społeczno-gospodarczego: polityka wzrostu.pl . (red. Rozmiary i dynamika działalności gospodarczej. funkcje i zasady budżetowe. 6. UG. Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą. prezentacja wybranych tematów przez studentów. Wyd. polityka strukturalna. Nauk.): Polityka gospodarcza. przedmiot. przedmiot i geneza polityki społecznej. 10. 11.

: Technologia magazynowania. Tom I.2. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Logistyki. Na zajęciach wykorzystane zostaną przykłady i zadania do rozwiązania przez studentów. I Projektowanie. Kolokwium i podsumowanie zajęć (2 h) b. Zagadnienia wstępne (5 h) 1.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Środki transportu wewnętrznego (5 h) • Klasyfikacja • Charakterystyka wózków podnośnikowych • Przesłanki wyboru środków transportowych 3.1.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach.: Technologia transportu wewnętrznego. Romanow P. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach oraz wyników kolokwium. Korzeń Z. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wiedza teoretyczna związana z treściami przedmiotu będzie przekazywana przede wszystkim w formie podającej wykładowej. Analiza przepływu materiałów (4 h) • Przesłanki analizy kosztów transportu wewnętrznego • Program transportu w zakładzie przemysłowym • Wykres przepływu materiałów • Karta procesów przepływu materiałów 2. Opis przedmiotu: a. Pomoce naukowe i literatura: Fijałkowski J.: Ekonomika i organizacja transportu. Warszawa 1987. Poznań 2002. Midura L. Warszawa 2003. Tom II. Poznań 1999.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Popielas J. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Zakłada się. modelowanie. 2003. informacja. Warszawa 1999. Układy i procesy transportu wewnętrznego (4 h) • Rodzaje układów • Elementy układów • Wydajność elementów układu transportowego • Zasady i warunki przepływu materiałów • Procesy transportu wewnętrznego • Pracochłonność procesów przepływu materiałów • Przykłady wymiarowania podukładu przeładunkowego w magazynie 5.): Współczesne technologie transportowe.: Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. a także norm stosowanych w transporcie wewnętrznym. prezentacje komputerowe. że studenci po ukończeniu kursu technologii transportu wewnętrznego zdobędą wiedzę na temat organizacji i formy przepływów materiałów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Instytut Logistyki i Magazynowania. Normy czasu w transporcie wewnętrznym (3 h) • Normy podstawowe • Normy zakładowe • Operacje ręczne i cykle transportowe 4. technika. Wyższa Szkoła Logistyki. Warszawa 1995. Technologie transportu wewnętrznego Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. Poznań. Gubała M. Koszty w transporcie wewnętrznym (5 h) • Struktura kosztów • Zasady obliczania kosztów • Przykłady obliczania kosztów • Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu 6.. Projektowanie systemów transportu wewnętrznego (6 h) • Ogólne zasady • Etapy projektowania • Wpływ przepływu materiałów na rozplanowanie zakład 7. Mendyk E.: Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych. form i technologii.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczanie jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych z technologiami transportu wewnętrznego oraz wprowadzenie studenta w zagadnienia projektowania systemu transportu wewnętrznego we współczesnym przedsiębiorstwie. Fijałkowski J. Tomasz Rokicki Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL307 Kod przedmiotu 3 Semestr 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy . Wybrane zagadnienia. zarządzanie. Poznań 1998. tematyka wykładów 1. Infrastruktura. takimi jak: foliogramy. Leszczyński J.: Modelowanie systemów i procesów transportowych. Korzeń Z. Przekaz słowny wspomagany będzie pomocami dydaktycznymi. Studenci powinni również poznać zasady obliczania kosztów w transporcie wewnętrznym oraz projektowania systemu transportu wewnętrznego. (red. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Fijałkowski J. Sprawy organizacyjne (1 h) 1. Będą posiadali wiedzę z zakresu kształtowania i wymiarowania procesów i układów transportu wewnętrznego. Politechnika Radomska. Radom 2002. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań 2002. Instytut Logistyki i Magazynowania.

Wyd. Japonia). coaching. ocena aktywności podczas dyskusji i case study.. ROI. Strategie. Derekrutacja i outplacement (w Polsce i innych krajach). Motywowanie pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach. nabędą umiejętność wyboru i zastosowania poznanych metod i narzędzi z zakresu ZZL.).: Adaptacja zawodowa Petit 2003 Jacukowicz Z. Juchnowicz M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zaliczenie ćwiczeń.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji OE 2006 Kozioł L. wsparcie w opiece nad dziećmi itd) 14. Nowe trendy zarządzania kadrami (pomiar efektywności działań w obszarze ZZL np. udział w case study.. Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów pracy (w Polsce i innych krajach. W-wa 1999 Urbaniak B. teoria i praktyka OE 2006 Oleksyn T.: Zarządzanie kompetencjami. 3. PWE. Pomoce naukowe i literatura: Cascio W. ). 5. leasing).) 15.: Systemy wynagrodzeń Poltext 1999 Jasińska Z. dyskusja w grupach. mentoring. (pod red. Bohdziewicz P. Warunki pracy (w Polsce i innych krajach. INFOR Dale M. Adaptacja społeczno-zawodowa nowych pracowników. Nowe trendy zarządzania kadrami (marketing personalny. 4. 10. W-wa 2003 Sajkiewicz A. Metoda nauczania: Wykład 15 godzin.): Zasoby ludzkie w firmie.: Motywowanie w przedsiębiorstwie Uwalnianie ludzkiej produktywności AW Placet 1998 Juchnmowicz M.. 2. Kraków 2004 Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. 12. outsorcing.) 13. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca indywidualna: przygotowanie do dyskusji.: Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi Human factor Kraków 2003 Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi. poznają standardy ZZL w innych krajach. USA. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi. Ocena pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach. Opis przedmiotu: a. controling personalny. Poltext . USA.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników OE 2004 Davis P. kierowanie .procesy. 9.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich Dom Wydawniczy ABC OE 2001 Czajka Z. 6. Tyrańska M. Organizacja. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu ZZL. case study 15 godzin.red.: System ocen i rozwoju zawodowego pracowników Biblioteka Pracownicza 1994 Philips J. kształcenie ustawiczne w Polsce i innych krajach). Wynagradzanie pracowników (płaca minimalna. (pod.metody. i wsp. Istota i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie. zapoznanie z technikami i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE. Kariery zawodowe kobiet w świetle Strategii Lizbońskiej (elastyczne formy pracy. Jacukowicz Z.. systemy wynagradzania w Polsce i innych krajach) 7. F. Test wiedzy. porównanie standardów polskich i rozwiązań światowych w zakresie ZZL. Monika Gębska Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL308 Kod przedmiotu 3 do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Semestr 15 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 15 . Japonia). kreowanie nowoczesności raport 2005 Wiśniewski Z. 8..ekonomika. Rekrutacja i selekcja pracowników . tematyka wykładów/ ćwiczeń 1. Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki.(metody stosowane w Polsce i na świecie).: Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami Diffin 1998 Czasopismo: Personel i Zarządzanie Wyd. 11.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie z historią i ewolucją zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE. planowanie potrzeb personalnych.): Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi Poltext 2004 Kossowska M. Szkolenie i doskonalenie pracowników (programy szkoleniowe. poziom wynagrodzeń.: Motywowanie pracowników w teorii w teorii i praktyce Biblioteka Pracownicza 2002 Oleksyn T.). Oficyna Ekonomiczna . Sołysińska I.

Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji roślinnej 6. technologia i organizacja.Organizacja pracy i procesów LFL309 3 do wyboru produkcyjnych Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. Metody analizy nakładów pracy i ustalania norm pracy . PWN Warszawa 1997r. Warszawa 1996. Pomoce naukowe i literatura: Zarządzanie . Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji zwierzęcej 7. przedsiębiorstwa usługowe 12. PWE. Systemy kontroli procesów produkcyjnych w rolnictwie i przetwórstwie 13. techniczne przygotowanie produkcji • W produkcji roślinnej • W produkcji zwierzęcej 11. ubojnie. PWE. Warszawa 2008 . uciążliwość. 2. wydajność.: Inżynieria zarządzania. 9. planowania procesów produkcyjnych w rolnictwie z uwzględnieniem technicznego przygotowania produkcji. jakość i koszt wykonania pracy. Produkt.: Zarządzanie produkcją. Definicja i klasyfikacja systemów. PWN. Warszawa 1991r. Organizacja procesów produkcyjnych i techniczne przygotowanie produkcji w przedsiębiorstwach agrobiznesu • Przetwórstwa rolnego: mieszalnie pasz. Warszawa 2006 Chajtman S. Nowoczesne metody i tendencje w zarządzaniu produkcją. 4. analityczne (fotografia dnia pracy i chronometraż) 8. Zakres dyscypliny naukowej i jej krótki rys historyczny. tematyka wykładów/ ćwiczeń W zakres treści wykładowych wchodzą następujące zagadnienia: 1. Durlik I.: Podstawy organizacji procesu produkcyjnego. Metoda nauczania: Tematyka wykładów będzie realizowana głownie w formie podającej – wykładu z wykorzystaniem techniki multimedialnej (slajdy) oraz wykładu połączonego z dyskusją. procesy produkcyjne i procesy pracy.zasady ogólne. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Opis przedmiotu: a. PWN. Warszawa 1995r. Oakland J. racjonalność. Standard ISO) 14. Organizacja produkcji i pracy i jej związek z ekonomiką i organizacją produkcji. Rola człowieka w procesie pracy.: Metody organizowania procesów pracy. Normy i normatywy w produkcji zwierzęcej i w pracach pozostałych 10. Zeddies: Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Martyniuk Z. Warszawa 1997r. (metody i systemy regulacji produkcji). opracowywania systemów kontroli produkcji i sterowania jakością. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu Żuk J. Muhlemann A. intensywność. Reisch E. Steffen G.: Zarządzanie. PWE. Praca zbiorowa pod redakcją: Kozmińskiego i Wt. Józef Żuk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych umiejętności w zakresie: charakterystyki procesów produkcji i procesów pracy. J. 5. treść i zakres organizacji pracy i produkcji. (HACCP.. Książka i Wiedza. Przedmiot. Piotrowskiego. Normy i normatywy w produkcji rolniczej . Warszawa 2001 Pająk E. Organizacja i ekonomika pracy . opracowywania norm i normatywów oraz planowania procesów pracy i produkcji. Organizacja procesów produkcji. Produkcja i usługi.syntetyczne (sumaryczne.organizacyjnej oceny technologii produkcji rolniczej. Definicje pojęć: praca. ekonomiczno . Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie wykładów odbywa się w formie pisemnej – test wyboru.. Lockyer G. Podstawowe pojęcia z zakresu nauki o pracy. mleczarnie.: Materiały z wykładów – skrypt autorski. Born: Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie. substytucyjność. 3.teoria i praktyka. statystyczne). System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. D.w produkcji roślinnej. Zaliczenie poprawkowe z wykładów w formie ustnej.

typy rynków i ich regulacja. Pomoce naukowe i literatura: Ciesielski M. Giełdy elektroniczne na rynku usług logistycznych. Rodzaje giełd elektronicznych. W ramach zajęć studenci realizują projekt badawczy dotyczący sektora usług logistycznych. Model i struktura branży. Branża usług logistycznych. Analiza rynku. Opis przedmiotu: a. Finansów Publicznych polski Język wykładowy dr inż. Difin. Koszty i ceny usług transportowych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Raport podsumowujący wyniki badań rynku usług logistycznych. b. Ewa Bąk-Filipek i Marketingu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów oraz wyrobienie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz rynku usług logistycznych. PWE. Koszty i ceny usług spedycyjnych oraz innych usług logistycznych. Umiejętność prowadzenia badań rynku usług logistycznych.pojęcie i rodzaje. Ceny usług i powierzchni magazynowych. Koszty i ceny usług logistycznych. Technologie informacyjne podstawą rozwoju firm logistycznych i ich usług. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Kolokwium pisemne. Rynek usług logistycznych.. Giełdy technologii agentowej. tematyka wykładów Usługi logistyczne w łańcuchach dostaw. (red). Usługi logistyczne i systemy obsługi klientów. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Znajomość podstawowych elementów rynku usług logistycznych. Konkurencja. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Zajęcia w formie konwersatoryjnej z podziałem na część wykładową ćwiczeniową. Warszawa 2005 Mruk H. Warszawa 2003 . Jarosław Gołębiewski Katedra Polityki Europejskiej . Giełdy ofert transportowych. Strategie przedsiębiorstw branży logistycznej.Rynek usług logistycznych LFL311 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. Determinanty rozwoju branży usług logistycznych. Źródła informacji w analizie rynku usług logistycznych.

Architektura. zarządzanie zasobami ludzkimi. Struktura menu głównego. Definiowanie osób i danych w module zakupu oraz przeprowadzenie symulacji zakupów w systemie. Moduły zintegrowanego systemu informatycznego: dystrybucja. kadry i płace. gospodarka materiałowa.. tematyka wykładów Technologie zintegrowanych systemów informatycznych. Pomoce naukowe i literatura: Rafik Nafkha „Informatyczne systemy zarządzania w praktyce” SGGW. Opis przedmiotu: a. Wprowadzenie pozycji magazynowych. Praca zdalna. Skalowalność. Infrastruktura zintegrowanych systemów informatycznych. Zdefiniowanie osób wymaganych w systemie do przeprowadzenie operacji zakupów. Bezpieczeństwo danych. Obsługa systemu. Wielodostęp. Ćwiczenie – projekt. Rozdział obciążeń. tematyka ćwiczeń Informatyczny model zakładu produkcyjnego będący podmiotem działań systemu.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie z zasadami funkcjonowania zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami. b. Tworzenie umowy z dostawcą. 2007 Materiały firmy IFS Poland Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Rafik Nafkha Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL314 Kod przedmiotu 15 Wykłady Katedra Ekonometrii i Informatyki 3 Semestr 15 Ćwiczenia do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy . Transakcyjność. Zdefiniowanie magazynów. finanse. Kontrola uprawnień. Procesowość. Przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów. itd. Nawigacja w środowisku systemowym. Serwis informacyjny i serwis komunikacyjny systemu. Kontrola tożsamości. System informatyczny dla przypadków produkcji powtarzalnej i dyskretnej. Przyjmowanie i zatwierdzanie ofert. Zdefiniowania struktur produktowych dla pozycji magazynowych. Przetwarzanie w tle. Metoda nauczania: Wykład przy pomocy rzutnika elektronicznego. Tworzenie firmy w systemie. Zamawianie i przyjmowanie pozycji zakupowych. Bezpieczeństwo sieciowe. Określenie pozycji zakupowych i ich dostawców. Wprowadzanie danych podstawowych i produktów w niej wytwarzanych oraz struktur produktowych. Ustawianie zmiennej globalnej. Funkcje zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania. Zarządzanie magazynem. produkcja. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład – test. Administracja zintegrowanym systemem informatycznym. Wprowadzenie danych o użytkownikach w firmie. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Umiejętność korzystania i obsługi zintegrowanych systemów zarządzania. Ćwiczenia przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu zarządzania IFS Application (SGGW posiada licencje na użytkowanie systemu). gospodarka remontowa.

CPFR (ang. koncepcje. system oparty na przeglądzie okresowym. PROJEKTOWANIE PROCESÓW MAZYNOWYCH. PROJEKTOWANIE POWIERZCZNI MAGZYNOWE. ERP. INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje oraz programy komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami.. ZAPASY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Miejsce i rola zapasów w procesach: zaopatrzenia.. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych. Pojęcie i przekroje grupowania kosztów zapasu. Vendor Management Inventory) ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W RAMACH STRATEGII ECR Analiza i prognoza popytu. Pojęcie punktu rozdzielającego. Zapas zabezpieczający. Cyplik P.. prognozowanie i uzupełnianie zapasów. Ustalenie poziomu zapasów.2003. KLASYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA NIEZALEŻNEGO. Warszawa. NOWOCZESNE METODY. Rodzaje i struktura zapasów. Zapasy i magazynowanie. Strategia szybkiej reakcji – QR. Metoda nauczania: Wykład. poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania magazynem. Poziom obsługi klienta. b.. Collaborated Planning Forecasting and Replenishment). procedury. konwersatorium. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu.VMI (ang. jego zakres oraz najważniejsze pojęcia. DRP. Witkowski J. WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw. Popyt zależny i niezależny. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z przygotowanym projektem magazynu dla wybranych systemów logistycznych Pomoce naukowe i literatura: Krzyżaniak St. Stochastyczne modele zarządzania zapasami: system oparty na poziomie informacyjnym. CRM. Zarządzanie zapasami grup asortymentów. Poznań 2003.. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem. rola i funkcje zapasów w systemach logistycznych. Rozwiązywanie zadań projektowych PROJEKTOWANIE ROZMIESZCZENIA TOWARÓW W MAGAZYNIE. STOCHASTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w oparciu o poziom informacyjny. Narzędzia klasy: MRP. Model deterministyczny zarządzania zapasami – Ekonomiczna wielkość zamówienia. Poznań 2007. Zarządzanie zapasami przez dostawcę . Algorytmy procesów. Czynniki kształtowania kosztów zapasu. Analiza ABC/XYZ. DETERMINISTYCZNY MODEL ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Obliczenie ekonomicznej wielkości zamówienia (EWZ). Zarządzanie łańcuchem dostaw. . Twaróg J. 1. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne. ich budowy i wyposażenia. określenie miejsca i roli magazynu łańcuchu dostaw. Pojęcie i zakres gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem PODSTAWY GOSPODARKI ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA ZALEŻNEGO I NIEZALEŻNEGO. tematyka ćwiczeń METODY ABC/XYZ. TECHNIKI I NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW. System Just in Time. produkcji. Szczególne przypadki EWZ. Pojęcie. ćwiczenia praktyczne. METODY SYMULACYJNE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Wzór Wilsona. Nowoczesne metody obliczania kosztów zapasu.Gospodarka magazynowa i zarządzanie LFL315 3 do wyboru magazynem Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Losowa zmienność popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. Zarządzanie zapasami grup asortymentowych. Poznanie zasad gospodarki magazynowej i funkcji zarządzania magazynem. rozumienia form i zasad funkcjonowania gospodarki magazynowej w systemach logistycznych. Poznań 2002. Rozwiązywanie zadań. MRPII. 2. Symulacja komputerowa zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Wspólne planowanie. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji. Klasyczna koncepcja zarządzania zapasami. dystrybucji i logistyki zwrotów. Tom I – Zapasy. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. Model zarządzania zapasami w oparciu o przegląd okresowy. LOGISTYCZNE KOSZTY ZAPASU. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach. Krzyżaniak St. doświadczenia. seminarium z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. 3. identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów magazynowych w systemach logistycznych.. APS. Opis przedmiotu: a. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji. Koszty logistyki przedsiębiorstw..

identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych. systemów logistycznych oraz podstaw ekonomiki logistyki. Klasyfikacja produktów fizycznych.Gołembska E. Blaik P. na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z projektem planu logistycznego dla przedsiębiorstwa Pomoce naukowe i literatura: Beier F. Rodzaje przesyłek kolejowych. ZLECENIE SPEDYCJI. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne. Naukowe PWN. Ceny usług i powierzchni magazynowych. Opis przedmiotu: a. Zawartość kolejowych listów przewozowych. Pojęcie i zakres działalności logistycznej. Składanie i realizacja zamówień z zastosowaniem systemów ERP. Charakterystyka obsługi magazynowej. ZNACZENIE I ROLA USŁUG LOGISTYCZNYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW Pojęcie usługi logistycznej. Segmentacja według oczekiwanego poziomu obsługi i inne klasyfikacje klientów. Ważniejsze instrumenty oceny ryzyka. Dokumenty spedycyjne w transporcie morskim – sposób ich stosowania. DOKUMENTACJA W TRANSPORCIE LOTNICZYM I KONTENEROWYM Rodzaje przesyłek w transporcie lotniczym. jego zakres oraz najważniejsze pojęcia.Praktyczne zastosowanie logistyki LFL316 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 10 20 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. tematyka ćwiczeń OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI LOGISTYCZNEJ charakterystyka kontraktów handlowych. poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania logistycznego. Zlecenia spedycyjne a zlecenie transportowe. Dokumentacja spedycyjna i ubezpieczeniowa w spedycji samochodowej. Dokumentacja w Konwencji TIR.. ładunki i jednostki ładunkowe KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ŁADUNKÓW. 1996: Logistyka. Logistyka. Poznań. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych. Znaczenie i zasięg transportu kontenerowego Specyfika dokumentacji kontenerowej. z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. Ważniejsze modele jakości usług. Wybrane sposoby realizacji operacji logistycznych w usługach.J. Formularze zleceń spedycyjnych. Biblioteka Logistyka. Proces logistyczny w usługach. Usługi wartości dodanej dla kluczowych klientów.. 2. 1998: Systemy logistyczne. Umowa spedycji. Zasady wdrażania zarządzania ryzykiem.. Obsługa transportowa i spedycyjna. Zawartość morskich dokumentów przewozowych. Ciesielski M. Krajowy list przewozowy. Naukowe PWN. Podstawowe mierniki poziomu obsługi logistycznej. Składanie i realizacja zamówień klienta w systemie B2B. Proces wdrożenia outsourcingu w przedsiębiorstwie. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu. Inkaso dokumentowe – zasady stosowania. Infrastruktura kolejowa – koszty dostępu. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W USŁUGACH LOGISTYCZNYCH Koszty i ceny usług transportowych i spedycyjnych. DOKUMENTACJA SPEDYCYJNA – PRZEGLĄD I ZASTOSOWANIE Dokumenty spedycyjne FIATA. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROCESU LOGISTYCZNEGO W USŁUGACH Przedmiot i zakres logistyki w globalizujących się usługach. ich składników. SGH. Dokumentacja handlowa dla potrzeb spedycyjnych. 3. Wyd. Metoda nauczania: Wykład. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu definiowania działalności logistycznej i łańcucha dostaw. Pozostałe usługi logistyczne. 2006: Kompendium wiedzy o logistyce. DOKUMNETACJA W SPEDYCJI KOLEJOWEJ Suprastruktura transportu kolejowego. POZIOM ORAZ POMIAR OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ I POLITYKA JEJ KSZTAŁTOWANIA Podstawowe standardy obsługi logistycznej. USŁUGI STANDARDOWE I DODATKOWE. 1999: Logistyka w strategiach firm. OBSŁUGA LOGISTYCZNA W CYKLU ZAMAWIANIA Czynności fizyczne i informacyjne w fazach cyklu zamawiania. Pohl H-Ch. Sales lead jako pierwszy kontakt spedytora drobnicowego DOKOMUNETACJA LOGISTYCZNAZASADY WYPEŁNIANIA Samochodowy list CMR – zalecenia w wypełnianiu poszczególnych rubryk. Intrastat – zasady zgłoszeń i rejestracji. Pomiar zdolności do spełniania oczekiwań i wymagań klienta ROLA I MIEJSCE LOGISTYKI W USŁUGACH. Poznanie funkcji zarządzania logistycznego. Składanie i realizacja zamówień w systemie B2C. DOKUMENTACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU WODNEGO Geneza transportu morskiego. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Produkty fizyczne jako przedmioty obsługi logistycznej. Kolejowy list CIM. ISTOTA ORAZ PODMIOT I PRZEDMIOTY OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ Pojęcie klienta w nowoczesnej logistyce. rozumienia form i zasad zarządzania logistycznego. PODSTAWOWE DOKUMENTY SPEDYCYJNE . Warszawa. Rodzaje przesyłek / umów w transporcie morskim. Zasady stosowania routing order i instrukcji wysyłkowej. UMOWA SPEDYCJIOferta spedycyjna versus zaproszenie do rokowań. Outsourcing jako źródło popytu na usługi logistyczne. Warszawa.. Kierunki rozwoju logistyki w usługach. Wspólny dokument przewozowy Konwencji CIM -SMGS.OFERTA SPEDYCYJNA.przeznaczenie i stosowanie. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące zarządzania logistycznego. Zalecenia prewencyjne przy realizacji zleceń spedycji samochodowej. Oczekiwanie i zadowolenie klienta z obsługi. Podstawy organizacji i zarządzania. Narzędzia i metody zarządzania ryzykiem w usługach logistycznych. Warszawa. Procedury dokumentacyjne w systemie NCTS. Opakowania. 1. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach. system logistyczny.. Rutkowski K. Charakter prawny zlecenia spedycyjnego i wynikająca konsekwencje dokumentacyjne. Podstawy prawne w transporcie morskim. PWE. DOKUMETACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU DROGOWEGO Budowa i zawartość listu CMR. Dokumenty spedycyjne w transporcie kolejowym. Metody pomiaru efektów działalności logistycznej w usługach KOSZTY I CENY USŁUG LOGISTYCZNYCH. b. (red). Dokumentacja transportowa i spedycyjna transportu lotniczego. Wyd. . Poznań. Zindywidualizowana obsługa logistyczna. Dokumentacja spedycyjne w transporcie wodnym śródlądowym. procesy logistyczne.

państwo może jedynie uczynić je mniej lub bardziej opłacalne. 2000. Polska w Unii Europejskiej. Gdańsk 1996 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej . narzędzia polityki handlowej) 6.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Budnikowski A. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski .: Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego. Kawecka –Wyrzykowska E. Problemy handlowe krajów rozwijających się 15. Pojęcia i zakres i podstawy traktatowe WPH 12. Handel krajów uprzemysłowionych.). Wydawnictwo SGGW. za pomocą których władza kieruje handlem zagranicznym. Reguły pochodzenia towarów 10. zdobędzie umiejętności by określić charakter umów handlowych i ocenić ich efekty... Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej –klasyczne teorie wymiany 3. stąd umiejętność analizy sytuacji. Fundacja Gospodarcza. Słuchacz początkowo będzie wprowadzany w zagadnienia teoretyczne związane z towarową wymianą międzynarodową a następnie zapozna się z polityką i praktyką.: Ekonomika integracji europejskiej. tematyka ćwiczeń . metod i narzędzi jest głównym celem przedmiotu.Unia Europejska. polityka. Ogólnoświatowa współpraca w dziedzinie liberalizacji obrotów handlowych – rola WTO 11. IKiCHZ. praktyka. Gdańsk. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – poklasyczne teorie wymiany 4. metod i narzędzi. Współczesny handel międzynarodowy (znaczenie handlu. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. W systemie gospodarki rynkowej decyzje ekonomiczne podejmowana są przez przedsiębiorców. Zarys teorii i polityki handlowej.Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. PWE. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i narzędziami polityki handlowej. Zielińska-Głębocka A. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – alternatywne teorie wymiany 5. funkcje i bariery handlu) 2. Warszawa 2006 Molle w. Teoria. Zasady polityki handlowej w poszczególnych stadiach integracji 9. Warszawa 2004.. Warszawa 2006. Opis przedmiotu: a. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Guzek M. PWE. (red. Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Poznanie tych zasad.: Miedzynarodowe stosunki gospodarcze. tematyka wykładów 1.zjawisko nakładania się handlu 13. celów i środków stosowanych przez władzę pozwoli w przyszłości podejmować trafniejsze decyzje ekonomiczne w zakresie produkcji i wymiany towarowej. Zmiany na światowym rynku surowców energetycznych a międzynarodowa polityka handlowa b. Metoda nauczania: Wykład – prelekcja . Synowiec E. Czynnik technologiczny w handlu krajów uprzemysłowionych 14. Kurs walutowy jako instrument polityki zagranicznej 7. Polityka wymiany międzynarodowej (rodzaje polityki. Rytko A. Warszawa 2003.Polityka handlowa Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL317 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Politykę handlową pojmuje się jako zbiór reguł. Wolny handel a protekcjonizm 8.

Wspólna polityka konkurencji wobec przedsiębiorstw 23. europejski i polskim. Konkurencja międzynarodowa – koncepcja” międzynarodowej linii pościgu”. (red. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . miary 20. IKiCHZ. cele i determinanty konkurencyjności 17. Teoria. polityka. Konkurencyjność sektorowa w UE – rolnictwo 25. tematyka ćwiczeń . Polska.).energia 27. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw – pojęcia. Zdobędzie kompetencje w dziedzinie oceny instrumentów pomocowych dla przedsiębiorstw czy sektorów.. Rymarczyk J (red.Unia Europejska. Warszawa 2001. Teoria. tematyka wykładów 16. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Sytuacja wybranych gałęzi przemysłu w Polsce b. Fundacja Innowacja.. Warszawa 2004. zdobędzie umiejętności by określić strukturę rynku oraz siłę rynkową przedsiębiorstw. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i czynnikami polityki konkurencji. PWE. Polska w Unii Europejskiej.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Iskra W. miary 21.): Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z UE. (red. Warszawa 2007. Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Pozycja konkurencyjna Polski –porównywanie wyników gospodarczych i pozycji konkurencyjnej polski w handlu międzynarodowym 28.). definicje. Rytko A. Kawecka –Wyrzykowska E.): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami teoretycznymi konkurencji a następnie z podstawowymi prawami polityki konkurencji na rynku światowym. polityka. Fundacja Gospodarcza. Istota. Warszawa 2003.. 2000. (red. Raport o konkurencyjności Weresa M. Globalizacja i jej wpływ na konkurencyjność 18.). ‘luki technologicznej”. definicje. SGH. Warszawa 2006 Molle W. praktyka. Opis przedmiotu: b.Polityka konkurencji LFL318 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr Anna Rytko Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Popularność problematyki związanej z konkurencją jest dziś niekwestionowana. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2000. Wydawnictwo SGGW. Synowiec E. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek – pojęcia. Gdańsk. praktyka. Konkurencyjność sektorowa w UE – przemysł 26. Konkurencyjność sektorowa w UE . Metoda nauczania: Wykład – prelekcja . Zielińska-Głębocka A. zrozumie przed jakimi problemami staje polityka ochrony konkurencji. Europejska polityka konkurencji 22. (red. kosztowo-produktowa 19. Wspólna polityka konkurencji wobec pomocy państwowej 24.: Ekonomika integracji europejskiej. .

Pojęcia i cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 3. Polska w Unii Europejskiej. Zdobędzie umiejętność oceny działania państw w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w wymiarze sprawiedliwości.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Co dzieli .Unia Europejska. Gdańsk.Żukrowska K. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z zasadami współpracy politycznej krajów należących do Unii Europejskiej. Czech i Słowacji 10. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy . Warszawa 2004. Fundacja Gospodarcza. Opis przedmiotu: c.). Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi 8. Celem przedmiotu jest pokazanie i uzasadnienie słuszności współpracy między krajami europejskimi w drugim i trzecim filarze UE. Perspektywy rozwoju WPZiB 7.Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL319 Kod przedmiotu 30 3 Semestr do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Na szczególną uwagę zasługuje problematyka bezpieczeństwa. polityka zagraniczna i wymiar sprawiedliwości jako pozostałe sfery będące dopełnieniem procesu integracji. praktyka. Warszawa 2004. Początki współpracy europejskiej w wymiarze sprawiedliwości i obrony 11. Unia Europejska wobec wojny w Iraku. Kawecka –Wyrzykowska E. Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej . status prawny Kosowa – przykłady funkcjonowania WPZiB.: Integracja Europejska. Sposoby działania w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 5. Warszawa 2007. polityka. Postanowienia Rady Europejskiej z Tampere 14. Teoria. Nowy wymiar bezpieczeństwa i obrony 6. IKiCHZ.: Ekonomika integracji europejskiej. Cele polityki zagranicznej Polski. Marszałek A. Organy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 4. SGH.(red. III filar w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie amsterdamskim 13. tematyka wykładów 1. PWE. (red. Synowiec E.). Porozumienie z Schengen 12. Molle W. 2000. co integruje Wspólnotę Europejską?. Współpraca policyjna i sądowa Metoda nauczania: Wykład – prelekcja Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Demokracja Unii Europejskiej i jej deficyt 2.. 9.

skutki i metody ograniczania. Potrzeba wprowadzenia logistyki do zarządzania miastem. Systemy zarządzania transportem zbiorowym. Marszał T. Możliwości wdrożenia i organizacji systemu carpooling w polskich miastach. 9.. 5. Potrzeby przewozowe użytkowników miast. Struktura i architektura systemu ITS. 10. Łódź 2006. Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych. Gojlik A. Przepływy ładunków w miastach i sposoby ich realizacji. Zintegrowane systemy kolejowo-tramwajowe. 2. (red. Uniwersytetu Łódzkiego. Wpływ komunikacji na rozwój miasta. Pomoce naukowe i literatura: Szołtysek J. dyskusja. Wrocław 2005. Czynniki rozwoju ITS. 4. Metoda nauczania: wykład. Wyd. i w Polsce.. 3. Miasto jako system społeczno-ekonomiczny. Użytkownicy miasta w aspekcie zachowań transportowych i komunikacyjnych. AE w Katowicach.). Wrocław 2004. Rola logistyki w zarządzaniu przepływami osób. Telematyka transportu w mieście. 6. Urządzenia nadzoru telewizyjnego. prezentacja studiów przypadku Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca projektowa nt. Monitorowanie ruchu miejskiego i systemy identyfikacji pojazdów.nowoczesna koncepcja zarządzania procesami logistycznymi w mieście. Wyd. Poznań 2008 Tundys B. Strategie i logistyka organizacji sieciowych. Systemy informatyczne i telematyka w logistyce miejskiej. Opis przedmiotu: a) tematyka wykładów Miasto jako przestrzeń działalności logistycznej. Nowoczesne formy transportu towarowego w miastach.. Difin. Logistyka miejska .. (red. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 12. Makieła Z. 8. Logistyka transportu towarowego w mieście. PWR. Logistyka w systemie zarządzania miastem. Transport w logistyce miejskiej. Lewandowski K. Warszawa 2005. Tranzyt towarowy przez miasto.). Miasto Wrocław . Wyd. sterowania i nadzorowania przepływów osób i ładunków w miastach oraz umiejętności zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej. cel i zakres logistyki miejskiej. Carpooling i carsharing – zasady działania i przykłady zastosowania. AE w Katowicach. jego cechy i funkcje. Podstawy logistyki miejskiej. Klasyfikacja źródeł ruchu. Recykling odpadów. Czynniki kształtujące miejskie potrzeby przewozowe. Bariery funkcjonowania i rozwoju współczesnych miast. Infrastruktura transportu miejskiego. System logistyczny gospodarki odpadami. AE w Poznaniu. Przewozy osób i obsługa komunikacyjna miasta. 7. Logistyka miejska – koncepcje. Logistyka w zarządzaniu przepływami osób w miastach. KPZK PAN. „Transport Miejski i Regionalny” – miesięcznik naukowo techniczny. Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. Istota. Struktura i zadania systemu logistycznego. Wyd. Organizacja zadań składowania dóbr na rzecz miasta. Wyd. (red. Nowoczesne systemy pobierania opłat w komunikacji miejskiej – karta miejska. Wyd. Katowice 2007. Miasto. Miejskie centra logistyczne.Logistyka miejska Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Arkadiusz Gralak Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: LFL320 3 Kod przedmiotu Semestr 30 0 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zastosowania koncepcji logistycznych w kontekście zintegrowanych systemów obsługi przemieszczeń osób i ładunków na obszarach miejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 44. . Pojęcie i funkcje centrów logistycznych. praca w grupach. Warszawa 2008. Działalność centrów logistycznych a rozwój miast. Szymczak M. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności planowania. Infrastruktura techniczna a rozwój miasta. Lokalizacja miejskich centrów logistycznych. Inteligentne systemy transportu (ITS) w zarządzaniu infrastrukturą transportową miasta. Gdynia 2002. System „Park and Ride” i „Bike and Ride” przykłady zastosowania w miastach Europy Zach.).). 11. Szołtysek J. Istota i cele zastosowania ITS. Systemy zarządzania ruchem drogowym. Wyd. Systemy dostaw ładunków w miastach. Wykorzystanie kolei do obsługi komunikacyjnej miasta i aglomeracji. Logistyka miejska. Systemy zarządzania transportem towarowym. Zaopatrzenie handlu i przemysłu na obszarze miasta. Logistyka utylizacji odpadów komunalnych i opakowaniowych. System informacji transportowej. Przepływy ładunków i osób jako przedmiot logistyki miejskiej. Transport zbiorowy w miastach i na obszarach metropolitalnych. Zintegrowany systemy transportu zbiorowego. Płynność przepływów ładunków i osób w mieście i jej ograniczenia. rozwiązania. infrastruktura logistyki miejskiej. Alternatywne formy komunikacji miejskiej. System logistyczny miasta. Witkowski J. Akad.. wybranych rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej. Zintegrowane systemy zarządzania ruchem. (red. Przykłady rozwiązań w zakresie systemów dostaw ładunków w miastach. Oferta usług logistycznych i infrastruktura centrów logistycznych. Morskiej. Model procesów komunikacyjnych w mieście. Katowice 2006.przestrzeń komunikacji i transportu.przyczyny. Stawasz D. 1. Kongestia transportowa w mieście . Rozwiązania integrujące transportu indywidualnego i zbiorowego w mieście. Obiekty systemu i ich lokalizacja.. Tramwaje wodne. systemy.

Siudek T. Strasburger A. Kondraszuk T. Wróblewska E.. Sikorska-Wolak I. Sawicka J. Kacprzak M. Drejerska N. Siudek T. Sawicka J. Wysmułek A. Rytko A. Kacprzak M..ujęcie matematyczne 14 Programowanie rozwoju 15 E-biznes 16 Międzynarodowe organizacje finansowe 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Polityka handlowa UE Rachunkowość bankowa Rachunkowość gospodarstw rodzinnych Międzynarodowa integracja gospodarcza Techniki pracy umysłowej Rynek ubezpieczeń Instytucje i usługi finansowe Podstawy integracji europejskiej Podstawy rozwoju lokalnego Podstawy socjologii Polityka gospodarcza Polityka rynku pracy w UE Turystyka wiejska Psychologia zarządzania Prawo administracyjne Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw Działalność gospodarcza na Jednolitym Rynku Europejskim Podstawy analizy konsumpcji Lokalizacja działalności gospodarczej Zarządzanie informacją EFL313 EFL315 EFL318 EFL320 EFL323 EFL KPEFPiM 324 KPEFPiM FFL301 KERiMSG FFL303 KPEFPiM KEiOP KEiOP KPEFPiM KEEiD KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEEiD KEEiD KEiPG KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KERiMSG KPEFPiM KEiOP FFL306 FFL308 FFL310 FFL312 FFL313 FFL314 FFL 315 ZFL302 ZFL303 ZFL304 ZFL305 ZFL306 ZFL307 ZFL310 ZFL311 ZFL313 ZFL314 ZFL315 ZFL316 ZFL320 ZFL318 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDZANIE . Rytko A.. Wyszyński Z... Podstawka M. Adamowicz M. Jędrzejczyk I. Gralak A. Wojewódzka A. Braja M. Karbowiak K. KPEFPiM EFL301 KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KERiMSG KEiOP KEiOP K Agronomii K Agronomii KSHZ KPEFPiM KEiOP KZM EFL302 EFL303 EFL305 EFL309 EFL310 EFL311 EFL312 EKONOMIA 8 Rolnictwo źródłem energii odnawialnej 9 10 11 12 13 Technologie produkcji roślinnej Podstawy technologii produkcji zwierzęcej Turystyka i agroturystyka w Europie ABC tworzenia firmy Teoria popytu . NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD KIERUNEK 1 Rynek usług publicznych 2 3 4 5 6 7 Polityka społeczno-gospodarcza UE Podstawy nauki o finansach Zarządzanie zasobami ludzkimi Ekonomika i polityka rolna porównawcza Zachowania organizacyjne Bankowość Milewska A. Drejerska N. Wicka A. Rekiel A. Paliszkiewicz J. Sikorska-Wolak I. Ratajczak M. Podstawka M. Stolarska A. Strzębicki D. Kondraszuk T. Krzyżanowski J. Filipiak T. Bogacki P. Wołoszyn J.. Bagieński S. Zawojska A. Kacprzak M.LISTA PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH Lp.. Suwara I.. Pudełkiewicz E. Kacperska E. Drejerska N. Braja M.