SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

STUDIA LICENCJACKIE
Kierunek: LOGISTYKA Semestr: 3

LISTA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Lp. NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ekonomika agrobiznesu Ekonomika rynku nieruchomości Planowanie finansowe Polityka społeczno-ekonomiczna Technologie transportu wewnętrznego Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Organizacja pracy i procesów produkcyjnych Rynek usług logistycznych Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Gospodarka magazynowa i zarządzanie magazynem Praktyczne zastosowania logistyki Polityka Handlowa Polityka Konkurencji Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w 14 Unii Europejskiej 15 Logistyka Miejska

Pudełkiewicz E. Klusek T. Bereżnicka J. Masniak J. Rokicki T. Gębska M. Żuk J. Gołębiewski J., Bak-Filipek E. Nafkha R. Wojciechowski A. Wojciechowski A. Rytko A. Rytko A. Rytko A. Gralak A.

KPEFPiM KERiMSG KEiOP KEiPG KEiOP KEiOP KEiOP KPEFPiM KI KEiOP KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM

LFL302 LFL303 LFL305 LFL306 LFL307 LFL308 LFL309 LFL311 LFL314 LFL315 LFL316 LFL317 LFL318 LFL319 LFL320

. Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji... Boston 1957. Warszawa 1994... instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. dystrybucją żywności i handlem oraz konsumpcją). Plan marketingowy i biznesplan przedsiębiorstw (firm) sfery agrobiznesu (istota. Kosiec K. A Concept of Agribusiness. „Studia i monografie IERiGŻ” 1995. Tworzenie i rozwój małego przedsiębiorstwa.. Czerska M. podmiotów gospodarczych.H. Ponadto dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat mechanizmów. różnice jakościowe). Gospodarka żywnościowa Polski w ujęciu przestrzennym. Wrocław 1995. Grontkowska A.. tendencji. System informacji rynkowej (marketingowej) w ekonomice agrobiznesu. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo – seminaryjnej. Urban S. Rutka R. Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 2). Marketing w agrobiznesie. System finansowo – księgowy małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu. Finansów Publicznych Polski i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy 3 Semestr . Rachunkowość zarządcza podstawą współczesnego agrobiznesu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie.. Kożuch A. Connelly D. PWE. Duczkowska-Piasecka M... ABC small business’u. instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Woś A.. Uwarunkowania i bariery w powstaniu pomysłu i realizacji małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu. Domański T. style. Wszystko zaczyna się od decyzji… Rozważanie o gospodarstwie rolniczym.. Kraków 1995. WSiP. Dobiegała-Korona B. Opis przedmiotu: a. przygotowanie pomysłu własnego przedsięwzięcia w sferze agrobiznesu itp. Warszawa 2000. 2). Ekonomika gospodarki żywnościowej. Doradztwa Rolniczego.F. Goldberg R. Kraków 1993.A. Wydawnictwo Naukowe PWN. Rynki.... Warszawa 1993. Kania J. Czternasty W. Eugeniusz Pudełkiewicz LFL302 Kod przedmiotu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Ukazanie problematyki przedmiotu. Marketing w małych i średnich firmach. Czynniki kształtujące image przedsiębiorstwa (firmy) sfery agrobiznesu (formy i środki promocji). Szlachta K. Wydawnictwo Marcus. Grabowski S.H. Dobija M. Warszawa 1995. Nogalski B. Mirończyk A. Barker J. Schwalbe H. Hamilton W. roczników GUS. przygotowanie planu marketingowego lub biznesplanu wybranych przedsiębiorstw (firm). Czermiński A. Efektywność ekonomiczna i społeczna instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Meandry biznesu. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. przetwórstwem (przemysłem spożywczym). Kulawik J. Organizacja i zarządzanie. ekspertyz i raportów IERiGŻ. Marketing rolniczy. Warszawa 1996. Miejsce i rola marketingu w agrobiznesie. Warszawa 2000. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Ekonomika i organizacja handlu żywnością. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Metoda problemowo – aplikacyjna z elementami twórczego uczestnictwa studentów. opracowań. Kamiński W. Woś A. Poznań 1993.. produkcją rolniczą (rolnictwem). metody badań. przygotowanie scenariuszy promocji wybranych przedsiębiorstw (firm). Warszawa 1994. podstawowych praw. Warszawa 1989. CIM. Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. Zewnętrzne i wewnętrzne bariery i uwarunkowania w rozwoju przedsiębiorczości sfery agrobiznesu. Oskara Langego we Wrocławiu. Małysz J. Miary i wskaźniki efektywności.: sferą zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji oraz usługi produkcyjne.. przedmiot. Bednarski L. PWRiL. do wyboru Status w programie studiów 30 3 Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS Katedra Polityki Europejskiej . Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 1).Ekonomika agrobiznesu Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr hab.. Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944 – 1991). Warszawa 1987. Manteuffel R. Podstawy agrobiznesu... 1). Connelly D.. J.A.). Małopolskie Stow.).. zjawisk i procesów rynkowych pomiędzy pięcioma ogniwami agrobiznesu (tj. ekonomiczne i społeczne instytucji i organizacji sfery agrobiznesu... Markowski W. Kraków 1995. PWE. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji. Agrobiznes. Problemy prawne. nr 72... Hamilton W.. Warszawa 1991. Warszawa 1996. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (firmą) sfery agrobiznesu (formy. Urbanizacja i industrializacja jako dwa ważne ogniwa w rozwoju instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Key Text. metody.. Warszawa 1996. teorie. Przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu w programach rozwoju regionalnego i społeczności lokalnych. terminologia – ukazanie wzajemnych powiązań i specyfiki). Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test wiadomości oraz wykonanie konkretnych zadań (np. Poznań 1994. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego... Doster D. organizacyjne.. b. Cygan A. tematyka wykładów Ekonomika agrobiznesu jako nauka stosowana (jej miejsce i rola w naukach ekonomiczno – rolniczych. Ogólna teoria przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu (integracja pionowa między ogniwami agrobiznesu i ich otoczeniem). Davis J. Przedsiębiorczość w agrobiznesie (ćwiczenia). zakres. Łódź 1994..H. PWRiL. (red.H. Wydawnictwo Prawnicze. Brzeska Oficyna Wydawnicza. podobieństwa i różnice).. Duczkowska-Małysz K. Agrobiznes. Pomoce naukowe i literatura: Wykorzystanie technik audiowizualnych i multimedialnych.. praw rządzących instytucjami i organizacjami sfery agrobiznesu w Polsce i w świecie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Rachunkowość zarządcza. Mikroekonomia (t. Makroekonomia (t. Gdańsk 1995.F. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Wyrobienie u studentów umiejętności do podejmowania różnorakich działań przedsiębiorczych (łącznie z zakładaniem nowych przedsiębiorstw) w sferze agrobiznesu. WSiP S. a zwłaszcza rocznych analiz rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Wyd..

Klasyfikacja.Ekonomika rynku nieruchomości Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. Tomasz Klusek LFL303 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Omówienie podstaw organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości. zapoznanie z aparaturą pojęciową związaną z nieruchomościami i rynkiem nieruchomości. Znaczenie systemów informacji o nieruchomościach dla funkcjonowania i rozwoju rynku nieruchomości 3. raporty i analizy dotyczące rynku nieruchomości 30 Wykłady Ćwiczenia Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski . Warszawa 2004 Publikacje GUS. czasopisma specjalistyczne. Zjawiska i procesy zachodzące na różnych rynkach nieruchomości (rynek nieruchomości rolnych. ryzyko 6. TWIGGER.): „Rynek nieruchomości w Polsce”. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wykład Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test Pomoce naukowe i literatura: Kucharska-Stasiak E. cechy i funkcje nieruchomości 2. przedstawienie specyfiki oraz uwarunkowań i kierunków rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. Systemy rejestrowania i informowania o stanie prawnym. rynek nieruchomości mieszkaniowych. Rynek nieruchomości i jego segmentacja 4. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce i innych krajach. technicznym i gospodarczym nieruchomości oraz ich części składowych. przyswojenie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami.): „Zachodnie rynki nieruchomości”. rynek nieruchomości komercyjnych) 10. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna. venture capital) 8. Warszawa 2006 Kałkowski L. (red. Funkcjonowanie i uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie b.(red. Podmioty i instytucje rynku nieruchomości 5. sekurytyzacja. Warszawa 2003 Kucharska-Stasiak E. tematyka wykładów 1. Inwestycje na rynku nieruchomości – finansowanie. Innowacyjne formy finansowania transakcji na rynku nieruchomości (fundusze nieruchomościowe. Źródła i techniki finansowania nieruchomości 7. Opis przedmiotu: a. Prawne i ekonomiczno-finansowe aspekty obrotu nieruchomościami 9.: „Nieruchomość w gospodarce rynkowej”. poznanie ekonomiczno-finansowych aspektów obrotu nieruchomościami i metod oceny ryzyka związanego z inwestowaniem (bezpośrednim i pośrednim) w nieruchomości. Powiązania rynku nieruchomości z sektorem finansowym. PWN. leasing. ocena. przestrzennym. TWIGGER.

gotówka).. Joanna Bereżnicka Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Jednym z najważniejszych obszarów działania firmy są jej finanse. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy utrzymaniu stabilnych warunków . C.H. Analiza punktu progowego. Szacowanie pozostałych wielkości zmodyfikowanego modelu. Warszawa 2002. Opis przedmiotu: a. wobec budżetu oraz krótkoterminowych kredytów). Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Michalski G. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Strategia umiarkowanego wzrostu . Finansowe strategie stabilnego wzrostu. Klasyczny model stabilnego wzrostu.BECK. One Press. Warszawa 2003 Duda-Piechaczek E. PWE. foliogramy czy slajdy i będzie dostarczał informacji teoretycznych z poszczególnych zagadnień. Zagadnienie przedstawione teoretycznie (ze względu na lepsze przyswojenie materiału) będą podstawą do przeprowadzenia studiów przypadku dla konkretnych podmiotów gospodarczych. Należy pamiętać o prawidłowej rachunkowości.. tematyka wykładów Istota i znaczenie planowania finansowego w jednostce. Modele wzrostu. Na zajęciach będzie zwrócona uwaga na metody modelowe wykorzystywane w planowaniu finansowym. kapitał pracujący netto. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy odejściu od stabilnych warunków. PWE. które pozwalają określić jakie skutki finansowe wywołają w związku z podjętą decyzją. PWN. Poziom zapasów i należności. Dźwignia finansowa i operacyjna. Kapitał pracujący netto. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Strategia maksymalnego wzrostu model z kapitałami obcymi i bez wypłat dywidendy. Planowanie krótkoterminowego zadłużenia (poziom zadłużenia wobec dostawców. Planowanie aktywów bieżących (zapasy. Metoda zintegrowanego planowania finansowego b. . Warszawa 2000 Pluta W. Pluta. Budżetowanie kapitałów.narzędzie planowania finansowego.. ciągłości prowadzenia finansów firmy oraz dużej koncentracji i ostrożności podczas analizowania danych. Pomoce naukowe i literatura: W. Dźwignia finansowa.Planowanie finansowe LFL305 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż... 2005 Sierpińska M. a szczególnie metody ich planowania. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Po kursie student powinien znać podstawowe kwestie związane z planowaniem finansowym oraz umieć konstruować strategie finansowe zarówno w krótkim jak długim okresie czasu. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Podstawą zaliczenia będzie przygotowanie planów finansowych dla konkretnych podmiotów z uwzględnieniem metod modelowych dla różnych scenariuszy sytuacji przedsiębiorstwa. Zastosowanie analizy sprawozdawczości finansowej dla potrzeb planowania finansowego Zagregowane planowanie finansowe. tematyka ćwiczeń Analiza progu rentowności. Analiza scenariuszy. Wędzki D. Koszty kapitału. Sprawozdania pro forma. a także konsekwencje wyboru określonej strategii finansowania jednostki w ujęciu krótkoterminowym jak i długoterminowym. Planowanie krótkoterminowe: cykl konwersji gotówki. Metoda nauczania: Wykład będzie prowadzony z wykorzystaniem pomocy tj.modele z kapitałami obcymi i wypłatami dywidendy. a następnie ustaleniu celów. Analiza wrażliwości. Koszty kapitału obcego i własnego. Zasady planowania finansowego opierają się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa. Analiza i planowanie finansowe. Strategia minimalnego wzrostu . Metoda zmian proporcjonalnych. Powinien potrafić zastosować odpowiednie metody modelowe w planowaniu finansów podmiotów gospodarczych oraz sporządzić plan finansowy dla przedsiębiorstwa. Cykl konwersji gotówki (plan środków pieniężnych)..modele bez kapitałów obcych. Modelowanie finansowe . należności.. Gliwice 2007 Pluta W. jakie mogą być zrealizowane przy danych możliwościach finansowych.

6. Polityka pieniężna . UG. przedmiot i geneza polityki społecznej. Istota i założenia metodyczne. Poltext. Ekonomiczne funkcje państwa. Związek między polityką pieniężną a fiskalną. prezentacja wybranych tematów przez studentów.cel. Wyd. 3.Polityka społeczno-ekonomiczna LFL306 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. warunki pracy. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Doktryna państwa opiekuńczego – rozwój i krytyka.republika. zasady i instrumenty. Wyd. 9. SGH. SGH Warszawa 2006 Ćwikliński H.): Polityka gospodarcza. (red. Warszawa 2000 Grzywacz W. Gdańsk 2004 Golinowska S.: Polityka społeczna. 7. Wybrane współczesne zagadnienia polityki gospodarczej i społecznej w Polsce w kontekście członkostwa w UE. Opis przedmiotu: a.): Polityka gospodarcza. Modele i nurty polityki społecznej. Gospodarka narodowa jako przedmiot polityki gospodarczej. Polityka rozwoju społeczno-gospodarczego: polityka wzrostu. (red. Pojecie. Strategie polityki pieniężnej. Doktryny. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą. 2. kształcenie zawodowe. Rozmiary i dynamika działalności gospodarczej. Wyd. Pojęcie.pl . Aktywna i pasywna polityka budżetowa. systemy i kierunki w polityce gospodarczej. (red. Warszawa 2000 http://www.: Polityka społeczno-gospodarcza.kapitalizm. 4. Modele polityki pieniężnej. funkcje i zasady budżetowe. Polityka mikroekonomiczna i makroekonomiczna. dyskusja. Warszawa 2002 Winiarski B. Polityka regulowania rynku pracy (zatrudnienie i wynagrodzenie za pracę. 8.struktura. polityka ekologiczna. Funkcje polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych. bezrobocie). 10. 12. PTE. Cele i narzędzia polityki budżetowej. Budżet państwa . 13. Zadłużenie publiczne we współczesnych gospodarkach. zakres i uwarunkowania polityki gospodarczej. Koncepcje .): Polityka społeczna.: Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. Procesy transformacji gospodarczej w Polsce. Typy polityki handlowej. 11. System zabezpieczenia społecznego. Wyd. tematyka wykładów/ ćwiczeń 1. Metoda nauczania: Wykład. 5. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Opracowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W wyniku przyswojenia wiedzy z przedmiotu student będzie mógł zrozumieć i trafnie interpretować zjawiska z zakresu polityki gospodarczej państwa oraz zdobędzie umiejętności wykrywania związków zachodzących między polityką gospodarczą i społeczną a stanem aktywności gospodarczej społeczeństwa i poziomem zaspokojenia potrzeb. polityka strukturalna. omówienie podstawowych elementów polityki gospodarczej i mechanizmów jej funkcjonowania oraz ukazanie roli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych. Szczecin 2005 Kurzynowski A. Międzynarodowa integracja gospodarcza. Bilans płatniczy i polityka kursu walutowego.instytucje -koszty. PWE. Nauk. Zasoby gospodarcze i potencjał produkcyjny. Jacek Maśniak Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu oddziaływania władz publicznych na gospodarkę narodową i kształtowanie warunków życia ludności. Pomoce naukowe i literatura: Bossak J. Strategie kursowe. Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą. polityka regionalna. przedmiot. Wyd.

: Modelowanie systemów i procesów transportowych. Na zajęciach wykorzystane zostaną przykłady i zadania do rozwiązania przez studentów. (red. 2003. Studenci powinni również poznać zasady obliczania kosztów w transporcie wewnętrznym oraz projektowania systemu transportu wewnętrznego. Leszczyński J. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wiedza teoretyczna związana z treściami przedmiotu będzie przekazywana przede wszystkim w formie podającej wykładowej. Środki transportu wewnętrznego (5 h) • Klasyfikacja • Charakterystyka wózków podnośnikowych • Przesłanki wyboru środków transportowych 3. Popielas J. Infrastruktura. takimi jak: foliogramy. Kolokwium i podsumowanie zajęć (2 h) b. Tom I.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Wybrane zagadnienia. tematyka wykładów 1. informacja. Wyższa Szkoła Logistyki. prezentacje komputerowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Technologie transportu wewnętrznego Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Zakłada się. Instytut Logistyki i Magazynowania. Radom 2002. Poznań 1999. form i technologii. Midura L. Sprawy organizacyjne (1 h) 1. Warszawa 2003. Poznań 2002. Pomoce naukowe i literatura: Fijałkowski J. Tom II. Warszawa 1995. Będą posiadali wiedzę z zakresu kształtowania i wymiarowania procesów i układów transportu wewnętrznego. Zagadnienia wstępne (5 h) 1. Wyższa Szkoła Logistyki. Układy i procesy transportu wewnętrznego (4 h) • Rodzaje układów • Elementy układów • Wydajność elementów układu transportowego • Zasady i warunki przepływu materiałów • Procesy transportu wewnętrznego • Pracochłonność procesów przepływu materiałów • Przykłady wymiarowania podukładu przeładunkowego w magazynie 5. Koszty w transporcie wewnętrznym (5 h) • Struktura kosztów • Zasady obliczania kosztów • Przykłady obliczania kosztów • Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu 6. Fijałkowski J.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Normy czasu w transporcie wewnętrznym (3 h) • Normy podstawowe • Normy zakładowe • Operacje ręczne i cykle transportowe 4. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Opis przedmiotu: a. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach oraz wyników kolokwium. modelowanie. że studenci po ukończeniu kursu technologii transportu wewnętrznego zdobędą wiedzę na temat organizacji i formy przepływów materiałów.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania.1. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Korzeń Z. Romanow P. Poznań. Tomasz Rokicki Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL307 Kod przedmiotu 3 Semestr 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy . Instytut Logistyki i Magazynowania.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczanie jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych z technologiami transportu wewnętrznego oraz wprowadzenie studenta w zagadnienia projektowania systemu transportu wewnętrznego we współczesnym przedsiębiorstwie. a także norm stosowanych w transporcie wewnętrznym. Projektowanie systemów transportu wewnętrznego (6 h) • Ogólne zasady • Etapy projektowania • Wpływ przepływu materiałów na rozplanowanie zakład 7. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Instytut Logistyki i Magazynowania. Wybrane zagadnienia. Mendyk E. Korzeń Z.): Współczesne technologie transportowe. Politechnika Radomska. Warszawa 1987.2. Warszawa 1999. I Projektowanie.: Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych. Analiza przepływu materiałów (4 h) • Przesłanki analizy kosztów transportu wewnętrznego • Program transportu w zakładzie przemysłowym • Wykres przepływu materiałów • Karta procesów przepływu materiałów 2.: Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Gubała M. Poznań 1998. zarządzanie. Poznań 2002..: Ekonomika i organizacja transportu.: Technologia magazynowania.: Technologia transportu wewnętrznego. Fijałkowski J. technika. Przekaz słowny wspomagany będzie pomocami dydaktycznymi.

). Opis przedmiotu: a.: Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami Diffin 1998 Czasopismo: Personel i Zarządzanie Wyd. Test wiedzy. 3. Japonia). mentoring. Wyd.): Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi Poltext 2004 Kossowska M.). porównanie standardów polskich i rozwiązań światowych w zakresie ZZL. Monika Gębska Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL308 Kod przedmiotu 3 do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Semestr 15 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 15 . zapoznanie z technikami i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE. Sołysińska I.) 15. 11. 4. Bohdziewicz P. 8. kierowanie . W-wa 1999 Urbaniak B. controling personalny. planowanie potrzeb personalnych. PWE. poznają standardy ZZL w innych krajach.: Zarządzanie zasobami ludzkimi.: System ocen i rozwoju zawodowego pracowników Biblioteka Pracownicza 1994 Philips J.. 10. nabędą umiejętność wyboru i zastosowania poznanych metod i narzędzi z zakresu ZZL. Derekrutacja i outplacement (w Polsce i innych krajach). (pod. kształcenie ustawiczne w Polsce i innych krajach). Zaliczenie ćwiczeń. INFOR Dale M.: Motywowanie pracowników w teorii w teorii i praktyce Biblioteka Pracownicza 2002 Oleksyn T. Jacukowicz Z.. leasing).procesy.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich Dom Wydawniczy ABC OE 2001 Czajka Z. teoria i praktyka OE 2006 Oleksyn T. Istota i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu ZZL.) 13.: Adaptacja zawodowa Petit 2003 Jacukowicz Z. wsparcie w opiece nad dziećmi itd) 14. dyskusja w grupach. Strategie.(metody stosowane w Polsce i na świecie).: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji OE 2006 Kozioł L.): Zasoby ludzkie w firmie. i wsp. systemy wynagradzania w Polsce i innych krajach) 7. 2. Adaptacja społeczno-zawodowa nowych pracowników. ocena aktywności podczas dyskusji i case study. USA. )..: Zarządzanie kompetencjami.: Systemy wynagrodzeń Poltext 1999 Jasińska Z. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca indywidualna: przygotowanie do dyskusji. ROI. case study 15 godzin. 9. Ocena pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach. Szkolenie i doskonalenie pracowników (programy szkoleniowe. poziom wynagrodzeń. tematyka wykładów/ ćwiczeń 1.: Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi Human factor Kraków 2003 Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi. coaching.: Motywowanie w przedsiębiorstwie Uwalnianie ludzkiej produktywności AW Placet 1998 Juchnmowicz M. outsorcing. 12. F. Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Juchnowicz M. USA. kreowanie nowoczesności raport 2005 Wiśniewski Z. Japonia). Oficyna Ekonomiczna . Tyrańska M. Pomoce naukowe i literatura: Cascio W. Poltext . Kariery zawodowe kobiet w świetle Strategii Lizbońskiej (elastyczne formy pracy. Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów pracy (w Polsce i innych krajach. Organizacja.metody. Wynagradzanie pracowników (płaca minimalna. (pod red. udział w case study. Kraków 2004 Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. Nowe trendy zarządzania kadrami (marketing personalny.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie z historią i ewolucją zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE. 6. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi.red. Nowe trendy zarządzania kadrami (pomiar efektywności działań w obszarze ZZL np.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników OE 2004 Davis P. 5. Metoda nauczania: Wykład 15 godzin.. Warunki pracy (w Polsce i innych krajach. Motywowanie pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach.. W-wa 2003 Sajkiewicz A.ekonomika. Rekrutacja i selekcja pracowników .

analityczne (fotografia dnia pracy i chronometraż) 8. Przedmiot.: Inżynieria zarządzania. statystyczne).zasady ogólne. Standard ISO) 14. Warszawa 1996. Organizacja i ekonomika pracy . Metoda nauczania: Tematyka wykładów będzie realizowana głownie w formie podającej – wykładu z wykorzystaniem techniki multimedialnej (slajdy) oraz wykładu połączonego z dyskusją. opracowywania systemów kontroli produkcji i sterowania jakością.organizacyjnej oceny technologii produkcji rolniczej.. 9. Nowoczesne metody i tendencje w zarządzaniu produkcją. Warszawa 2008 . PWE. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu Żuk J. Podstawowe pojęcia z zakresu nauki o pracy. Pomoce naukowe i literatura: Zarządzanie . tematyka wykładów/ ćwiczeń W zakres treści wykładowych wchodzą następujące zagadnienia: 1. Definicja i klasyfikacja systemów. Warszawa 1995r. przedsiębiorstwa usługowe 12. (HACCP. Organizacja produkcji i pracy i jej związek z ekonomiką i organizacją produkcji. intensywność. Piotrowskiego. ubojnie. technologia i organizacja.: Zarządzanie. PWN. planowania procesów produkcyjnych w rolnictwie z uwzględnieniem technicznego przygotowania produkcji. Metody analizy nakładów pracy i ustalania norm pracy . Oakland J. opracowywania norm i normatywów oraz planowania procesów pracy i produkcji. techniczne przygotowanie produkcji • W produkcji roślinnej • W produkcji zwierzęcej 11.: Metody organizowania procesów pracy.: Podstawy organizacji procesu produkcyjnego.: Zarządzanie produkcją. PWE. Born: Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie. Durlik I. Systemy kontroli procesów produkcyjnych w rolnictwie i przetwórstwie 13. Zeddies: Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Zaliczenie poprawkowe z wykładów w formie ustnej. PWN Warszawa 1997r.syntetyczne (sumaryczne. Lockyer G. Rola człowieka w procesie pracy. wydajność. Praca zbiorowa pod redakcją: Kozmińskiego i Wt.Organizacja pracy i procesów LFL309 3 do wyboru produkcyjnych Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. uciążliwość. Reisch E. Książka i Wiedza. Produkt. racjonalność. Warszawa 1991r. Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji roślinnej 6. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Opis przedmiotu: a. substytucyjność. Martyniuk Z. mleczarnie. Organizacja procesów produkcyjnych i techniczne przygotowanie produkcji w przedsiębiorstwach agrobiznesu • Przetwórstwa rolnego: mieszalnie pasz. procesy produkcyjne i procesy pracy. Normy i normatywy w produkcji rolniczej . System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. jakość i koszt wykonania pracy. Normy i normatywy w produkcji zwierzęcej i w pracach pozostałych 10. Warszawa 1997r. Józef Żuk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych umiejętności w zakresie: charakterystyki procesów produkcji i procesów pracy. 2. D. treść i zakres organizacji pracy i produkcji.teoria i praktyka. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie wykładów odbywa się w formie pisemnej – test wyboru. PWE. PWN. Organizacja procesów produkcji. Muhlemann A. Warszawa 2006 Chajtman S.: Materiały z wykładów – skrypt autorski. 5. Definicje pojęć: praca. Warszawa 2001 Pająk E. (metody i systemy regulacji produkcji). 4.. Produkcja i usługi. Zakres dyscypliny naukowej i jej krótki rys historyczny. Steffen G. ekonomiczno . 3. J.w produkcji roślinnej. Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji zwierzęcej 7.

Giełdy elektroniczne na rynku usług logistycznych. Strategie przedsiębiorstw branży logistycznej. tematyka wykładów Usługi logistyczne w łańcuchach dostaw. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Kolokwium pisemne. b. Pomoce naukowe i literatura: Ciesielski M. (red). Ceny usług i powierzchni magazynowych. Koszty i ceny usług transportowych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Giełdy ofert transportowych. Umiejętność prowadzenia badań rynku usług logistycznych. Model i struktura branży. Technologie informacyjne podstawą rozwoju firm logistycznych i ich usług.pojęcie i rodzaje. Determinanty rozwoju branży usług logistycznych. Analiza rynku. Rodzaje giełd elektronicznych. Źródła informacji w analizie rynku usług logistycznych. Ewa Bąk-Filipek i Marketingu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów oraz wyrobienie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz rynku usług logistycznych. typy rynków i ich regulacja. Rynek usług logistycznych. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Zajęcia w formie konwersatoryjnej z podziałem na część wykładową ćwiczeniową. Difin. Opis przedmiotu: a.Rynek usług logistycznych LFL311 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. Koszty i ceny usług spedycyjnych oraz innych usług logistycznych. Usługi logistyczne i systemy obsługi klientów. PWE. Raport podsumowujący wyniki badań rynku usług logistycznych. Jarosław Gołębiewski Katedra Polityki Europejskiej . Konkurencja. Branża usług logistycznych. Warszawa 2003 . Giełdy technologii agentowej. Koszty i ceny usług logistycznych. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Znajomość podstawowych elementów rynku usług logistycznych. W ramach zajęć studenci realizują projekt badawczy dotyczący sektora usług logistycznych. Finansów Publicznych polski Język wykładowy dr inż. Warszawa 2005 Mruk H..

Serwis informacyjny i serwis komunikacyjny systemu. Nawigacja w środowisku systemowym. Ćwiczenia przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu zarządzania IFS Application (SGGW posiada licencje na użytkowanie systemu). Zdefiniowania struktur produktowych dla pozycji magazynowych. finanse. Tworzenie umowy z dostawcą. Metoda nauczania: Wykład przy pomocy rzutnika elektronicznego. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Umiejętność korzystania i obsługi zintegrowanych systemów zarządzania. Kontrola uprawnień. Infrastruktura zintegrowanych systemów informatycznych. b. 2007 Materiały firmy IFS Poland Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Rafik Nafkha Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL314 Kod przedmiotu 15 Wykłady Katedra Ekonometrii i Informatyki 3 Semestr 15 Ćwiczenia do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy . Zdefiniowanie osób wymaganych w systemie do przeprowadzenie operacji zakupów. Przyjmowanie i zatwierdzanie ofert. Zamawianie i przyjmowanie pozycji zakupowych. Wprowadzanie danych podstawowych i produktów w niej wytwarzanych oraz struktur produktowych. zarządzanie zasobami ludzkimi. Ustawianie zmiennej globalnej. Ćwiczenie – projekt. Wielodostęp. Procesowość. System informatyczny dla przypadków produkcji powtarzalnej i dyskretnej. Pomoce naukowe i literatura: Rafik Nafkha „Informatyczne systemy zarządzania w praktyce” SGGW. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład – test. kadry i płace. Skalowalność. itd. Zdefiniowanie magazynów. Tworzenie firmy w systemie. Administracja zintegrowanym systemem informatycznym. Transakcyjność. Zarządzanie magazynem. Wprowadzenie pozycji magazynowych. Struktura menu głównego. Określenie pozycji zakupowych i ich dostawców. Definiowanie osób i danych w module zakupu oraz przeprowadzenie symulacji zakupów w systemie.. Moduły zintegrowanego systemu informatycznego: dystrybucja. gospodarka materiałowa. Rozdział obciążeń. Obsługa systemu. Wprowadzenie danych o użytkownikach w firmie. Przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów. Opis przedmiotu: a. Bezpieczeństwo danych. Przetwarzanie w tle. Kontrola tożsamości. Architektura.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie z zasadami funkcjonowania zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami. Funkcje zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania. gospodarka remontowa. Praca zdalna. tematyka wykładów Technologie zintegrowanych systemów informatycznych. Bezpieczeństwo sieciowe. tematyka ćwiczeń Informatyczny model zakładu produkcyjnego będący podmiotem działań systemu. produkcja.

Symulacja komputerowa zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Koszty logistyki przedsiębiorstw.. Losowa zmienność popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. LOGISTYCZNE KOSZTY ZAPASU. Pojęcie i zakres gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem PODSTAWY GOSPODARKI ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA ZALEŻNEGO I NIEZALEŻNEGO. 1. system oparty na przeglądzie okresowym. Collaborated Planning Forecasting and Replenishment). Vendor Management Inventory) ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W RAMACH STRATEGII ECR Analiza i prognoza popytu. Rozwiązywanie zadań projektowych PROJEKTOWANIE ROZMIESZCZENIA TOWARÓW W MAGAZYNIE. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach.2003. Nowoczesne metody obliczania kosztów zapasu. Krzyżaniak St. Metoda nauczania: Wykład. 3. Model zarządzania zapasami w oparciu o przegląd okresowy. seminarium z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. Popyt zależny i niezależny. INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje oraz programy komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami. rola i funkcje zapasów w systemach logistycznych. DETERMINISTYCZNY MODEL ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Obliczenie ekonomicznej wielkości zamówienia (EWZ). DRP. procedury. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem.. MRPII. Stochastyczne modele zarządzania zapasami: system oparty na poziomie informacyjnym. określenie miejsca i roli magazynu łańcuchu dostaw. Witkowski J.. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych. Pojęcie i przekroje grupowania kosztów zapasu. Czynniki kształtowania kosztów zapasu. METODY SYMULACYJNE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu. TECHNIKI I NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW.. na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z przygotowanym projektem magazynu dla wybranych systemów logistycznych Pomoce naukowe i literatura: Krzyżaniak St. ZAPASY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Miejsce i rola zapasów w procesach: zaopatrzenia. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. Narzędzia klasy: MRP. Tom I – Zapasy. Model deterministyczny zarządzania zapasami – Ekonomiczna wielkość zamówienia. b. CRM. Zarządzanie zapasami grup asortymentowych. poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania magazynem. Strategia szybkiej reakcji – QR. Warszawa. Pojęcie punktu rozdzielającego. Wspólne planowanie. dystrybucji i logistyki zwrotów. rozumienia form i zasad funkcjonowania gospodarki magazynowej w systemach logistycznych.VMI (ang. Poziom obsługi klienta. 2. Zarządzanie zapasami grup asortymentów. NOWOCZESNE METODY. Ustalenie poziomu zapasów. Poznanie zasad gospodarki magazynowej i funkcji zarządzania magazynem. Opis przedmiotu: a. Poznań 2007. PROJEKTOWANIE POWIERZCZNI MAGZYNOWE. prognozowanie i uzupełnianie zapasów.Gospodarka magazynowa i zarządzanie LFL315 3 do wyboru magazynem Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Zapasy i magazynowanie. System Just in Time. Wzór Wilsona. doświadczenia. Rozwiązywanie zadań.. Poznań 2003. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem. APS.. Szczególne przypadki EWZ. koncepcje. produkcji. KLASYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA NIEZALEŻNEGO. tematyka ćwiczeń METODY ABC/XYZ. konwersatorium. Algorytmy procesów. Klasyczna koncepcja zarządzania zapasami. Pojęcie. Cyplik P. identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów magazynowych w systemach logistycznych. ERP. Zarządzanie łańcuchem dostaw. ćwiczenia praktyczne. Analiza ABC/XYZ. Rodzaje i struktura zapasów. . Zarządzanie zapasami przez dostawcę . jego zakres oraz najważniejsze pojęcia. Poznań 2002. Twaróg J. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji. STOCHASTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w oparciu o poziom informacyjny.CPFR (ang. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne. Zapas zabezpieczający. ich budowy i wyposażenia. PROJEKTOWANIE PROCESÓW MAZYNOWYCH. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji.. WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.

Biblioteka Logistyka. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu definiowania działalności logistycznej i łańcucha dostaw. z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. 2006: Kompendium wiedzy o logistyce. procesy logistyczne. Usługi wartości dodanej dla kluczowych klientów. Rodzaje przesyłek / umów w transporcie morskim. Kierunki rozwoju logistyki w usługach.. ISTOTA ORAZ PODMIOT I PRZEDMIOTY OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ Pojęcie klienta w nowoczesnej logistyce. 1998: Systemy logistyczne. ich składników. DOKUMNETACJA W SPEDYCJI KOLEJOWEJ Suprastruktura transportu kolejowego. Ważniejsze modele jakości usług. Inkaso dokumentowe – zasady stosowania.. 3. b. Zawartość kolejowych listów przewozowych. systemów logistycznych oraz podstaw ekonomiki logistyki. Dokumentacja handlowa dla potrzeb spedycyjnych. rozumienia form i zasad zarządzania logistycznego. DOKUMENTACJA SPEDYCYJNA – PRZEGLĄD I ZASTOSOWANIE Dokumenty spedycyjne FIATA. . Dokumentacja transportowa i spedycyjna transportu lotniczego. Poznanie funkcji zarządzania logistycznego. Pohl H-Ch. ładunki i jednostki ładunkowe KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ŁADUNKÓW.przeznaczenie i stosowanie. Ważniejsze instrumenty oceny ryzyka. Zasady stosowania routing order i instrukcji wysyłkowej. jego zakres oraz najważniejsze pojęcia. Podstawy prawne w transporcie morskim. DOKUMENTACJA W TRANSPORCIE LOTNICZYM I KONTENEROWYM Rodzaje przesyłek w transporcie lotniczym. Pojęcie i zakres działalności logistycznej. Narzędzia i metody zarządzania ryzykiem w usługach logistycznych. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. OBSŁUGA LOGISTYCZNA W CYKLU ZAMAWIANIA Czynności fizyczne i informacyjne w fazach cyklu zamawiania. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach. Proces wdrożenia outsourcingu w przedsiębiorstwie. Zlecenia spedycyjne a zlecenie transportowe. Naukowe PWN. Rutkowski K. Podstawy organizacji i zarządzania.Gołembska E. Wspólny dokument przewozowy Konwencji CIM -SMGS. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROCESU LOGISTYCZNEGO W USŁUGACH Przedmiot i zakres logistyki w globalizujących się usługach. Składanie i realizacja zamówień klienta w systemie B2B. Dokumenty spedycyjne w transporcie kolejowym. na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z projektem planu logistycznego dla przedsiębiorstwa Pomoce naukowe i literatura: Beier F. UMOWA SPEDYCJIOferta spedycyjna versus zaproszenie do rokowań. Składanie i realizacja zamówień w systemie B2C. POZIOM ORAZ POMIAR OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ I POLITYKA JEJ KSZTAŁTOWANIA Podstawowe standardy obsługi logistycznej. ZNACZENIE I ROLA USŁUG LOGISTYCZNYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW Pojęcie usługi logistycznej. tematyka ćwiczeń OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI LOGISTYCZNEJ charakterystyka kontraktów handlowych. Logistyka. Naukowe PWN. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania logistycznego. Dokumentacja spedycyjne w transporcie wodnym śródlądowym. Dokumentacja w Konwencji TIR. Kolejowy list CIM. Znaczenie i zasięg transportu kontenerowego Specyfika dokumentacji kontenerowej. Zasady wdrażania zarządzania ryzykiem. PODSTAWOWE DOKUMENTY SPEDYCYJNE . Segmentacja według oczekiwanego poziomu obsługi i inne klasyfikacje klientów. Ciesielski M. Umowa spedycji. identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych.. Składanie i realizacja zamówień z zastosowaniem systemów ERP. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu. Opis przedmiotu: a. Intrastat – zasady zgłoszeń i rejestracji. Formularze zleceń spedycyjnych. Krajowy list przewozowy. Procedury dokumentacyjne w systemie NCTS. 1999: Logistyka w strategiach firm. Infrastruktura kolejowa – koszty dostępu. Sales lead jako pierwszy kontakt spedytora drobnicowego DOKOMUNETACJA LOGISTYCZNAZASADY WYPEŁNIANIA Samochodowy list CMR – zalecenia w wypełnianiu poszczególnych rubryk. Metoda nauczania: Wykład. Pomiar zdolności do spełniania oczekiwań i wymagań klienta ROLA I MIEJSCE LOGISTYKI W USŁUGACH. Wybrane sposoby realizacji operacji logistycznych w usługach. 1996: Logistyka.Praktyczne zastosowanie logistyki LFL316 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 10 20 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Klasyfikacja produktów fizycznych. 1. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące zarządzania logistycznego. Ceny usług i powierzchni magazynowych. Warszawa. (red). Pozostałe usługi logistyczne. Blaik P. USŁUGI STANDARDOWE I DODATKOWE. Opakowania. Charakterystyka obsługi magazynowej. Produkty fizyczne jako przedmioty obsługi logistycznej. Proces logistyczny w usługach. Warszawa.. Dokumentacja spedycyjna i ubezpieczeniowa w spedycji samochodowej. Podstawowe mierniki poziomu obsługi logistycznej. SGH. Rodzaje przesyłek kolejowych. DOKUMETACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU DROGOWEGO Budowa i zawartość listu CMR. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne. Outsourcing jako źródło popytu na usługi logistyczne. Oczekiwanie i zadowolenie klienta z obsługi. Wyd. DOKUMENTACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU WODNEGO Geneza transportu morskiego. Charakter prawny zlecenia spedycyjnego i wynikająca konsekwencje dokumentacyjne.. Warszawa. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W USŁUGACH LOGISTYCZNYCH Koszty i ceny usług transportowych i spedycyjnych. Wyd.J. Dokumenty spedycyjne w transporcie morskim – sposób ich stosowania. Zindywidualizowana obsługa logistyczna. Zalecenia prewencyjne przy realizacji zleceń spedycji samochodowej. Metody pomiaru efektów działalności logistycznej w usługach KOSZTY I CENY USŁUG LOGISTYCZNYCH. Poznań. 2. PWE. Zawartość morskich dokumentów przewozowych. Obsługa transportowa i spedycyjna. system logistyczny. Poznań.OFERTA SPEDYCYJNA. ZLECENIE SPEDYCJI.

Guzek M. Poznanie tych zasad. Opis przedmiotu: a.: Miedzynarodowe stosunki gospodarcze..). Metoda nauczania: Wykład – prelekcja . Handel krajów uprzemysłowionych. Współczesny handel międzynarodowy (znaczenie handlu. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i narzędziami polityki handlowej. Zasady polityki handlowej w poszczególnych stadiach integracji 9.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Budnikowski A. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej –klasyczne teorie wymiany 3. Kawecka –Wyrzykowska E. Gdańsk 1996 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej . celów i środków stosowanych przez władzę pozwoli w przyszłości podejmować trafniejsze decyzje ekonomiczne w zakresie produkcji i wymiany towarowej. (red.. Ogólnoświatowa współpraca w dziedzinie liberalizacji obrotów handlowych – rola WTO 11. Pojęcia i zakres i podstawy traktatowe WPH 12. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – poklasyczne teorie wymiany 4. Gdańsk. Fundacja Gospodarcza. za pomocą których władza kieruje handlem zagranicznym. Kurs walutowy jako instrument polityki zagranicznej 7. Teoria. państwo może jedynie uczynić je mniej lub bardziej opłacalne.zjawisko nakładania się handlu 13.Unia Europejska. Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Zmiany na światowym rynku surowców energetycznych a międzynarodowa polityka handlowa b. Synowiec E. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski .: Ekonomika integracji europejskiej. Polska w Unii Europejskiej. Problemy handlowe krajów rozwijających się 15. PWE. polityka. stąd umiejętność analizy sytuacji. metod i narzędzi. Rytko A. Wydawnictwo SGGW. W systemie gospodarki rynkowej decyzje ekonomiczne podejmowana są przez przedsiębiorców. praktyka. metod i narzędzi jest głównym celem przedmiotu. 2000. Zarys teorii i polityki handlowej.Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Czynnik technologiczny w handlu krajów uprzemysłowionych 14. tematyka ćwiczeń . Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Polityka wymiany międzynarodowej (rodzaje polityki. IKiCHZ. funkcje i bariery handlu) 2. tematyka wykładów 1. Słuchacz początkowo będzie wprowadzany w zagadnienia teoretyczne związane z towarową wymianą międzynarodową a następnie zapozna się z polityką i praktyką. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – alternatywne teorie wymiany 5. zdobędzie umiejętności by określić charakter umów handlowych i ocenić ich efekty. Reguły pochodzenia towarów 10. Warszawa 2006. Warszawa 2004. Wolny handel a protekcjonizm 8. Zielińska-Głębocka A. Warszawa 2006 Molle w.Polityka handlowa Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL317 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Politykę handlową pojmuje się jako zbiór reguł.: Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego. Warszawa 2003.. narzędzia polityki handlowej) 6. PWE.

. definicje.). (red. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw – pojęcia. Opis przedmiotu: b. europejski i polskim. Fundacja Innowacja. Konkurencyjność sektorowa w UE – przemysł 26. Fundacja Gospodarcza. kosztowo-produktowa 19. Teoria. definicje.). IKiCHZ. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Gdańsk 2000. PWE. Raport o konkurencyjności Weresa M. Polska. .). Kawecka –Wyrzykowska E. Teoria. Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. (red. Konkurencja międzynarodowa – koncepcja” międzynarodowej linii pościgu”.Polityka konkurencji LFL318 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr Anna Rytko Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Popularność problematyki związanej z konkurencją jest dziś niekwestionowana..): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. miary 20. polityka. tematyka wykładów 16. miary 21. Wspólna polityka konkurencji wobec przedsiębiorstw 23. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Warszawa 2007. Warszawa 2006 Molle W. Europejska polityka konkurencji 22. Konkurencyjność sektorowa w UE – rolnictwo 25. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i czynnikami polityki konkurencji. SGH. Pozycja konkurencyjna Polski –porównywanie wyników gospodarczych i pozycji konkurencyjnej polski w handlu międzynarodowym 28. (red. Rytko A. Konkurencyjność sektorowa w UE . tematyka ćwiczeń .Unia Europejska.: Ekonomika integracji europejskiej. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami teoretycznymi konkurencji a następnie z podstawowymi prawami polityki konkurencji na rynku światowym. Warszawa 2004. Zielińska-Głębocka A. 2000. Globalizacja i jej wpływ na konkurencyjność 18. Synowiec E. zdobędzie umiejętności by określić strukturę rynku oraz siłę rynkową przedsiębiorstw.. Polska w Unii Europejskiej. Rymarczyk J (red. Gdańsk. Sytuacja wybranych gałęzi przemysłu w Polsce b.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Iskra W. Zdobędzie kompetencje w dziedzinie oceny instrumentów pomocowych dla przedsiębiorstw czy sektorów. Wydawnictwo SGGW. praktyka. ‘luki technologicznej”. Metoda nauczania: Wykład – prelekcja . Warszawa 2003. Istota. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek – pojęcia. cele i determinanty konkurencyjności 17. Warszawa 2001. Wspólna polityka konkurencji wobec pomocy państwowej 24. zrozumie przed jakimi problemami staje polityka ochrony konkurencji. praktyka. (red. polityka.energia 27.): Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z UE.

Kawecka –Wyrzykowska E. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy . Synowiec E. Warszawa 2004. III filar w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie amsterdamskim 13. Polska w Unii Europejskiej. Demokracja Unii Europejskiej i jej deficyt 2. Warszawa 2004. Cele polityki zagranicznej Polski. polityka. 9. Marszałek A.). (red. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z zasadami współpracy politycznej krajów należących do Unii Europejskiej.: Integracja Europejska.Żukrowska K. Porozumienie z Schengen 12. Celem przedmiotu jest pokazanie i uzasadnienie słuszności współpracy między krajami europejskimi w drugim i trzecim filarze UE. Molle W. Zdobędzie umiejętność oceny działania państw w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w wymiarze sprawiedliwości.Unia Europejska. Unia Europejska wobec wojny w Iraku. Gdańsk. Pojęcia i cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 3.(red. IKiCHZ. Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej ..zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Co dzieli . status prawny Kosowa – przykłady funkcjonowania WPZiB. praktyka. Organy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 4. Czech i Słowacji 10. Początki współpracy europejskiej w wymiarze sprawiedliwości i obrony 11. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi 8. Sposoby działania w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 5. tematyka wykładów 1.). co integruje Wspólnotę Europejską?.Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL319 Kod przedmiotu 30 3 Semestr do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Na szczególną uwagę zasługuje problematyka bezpieczeństwa. PWE. Perspektywy rozwoju WPZiB 7.: Ekonomika integracji europejskiej. Nowy wymiar bezpieczeństwa i obrony 6. Warszawa 2007. Współpraca policyjna i sądowa Metoda nauczania: Wykład – prelekcja Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Fundacja Gospodarcza. Postanowienia Rady Europejskiej z Tampere 14. polityka zagraniczna i wymiar sprawiedliwości jako pozostałe sfery będące dopełnieniem procesu integracji. Teoria. SGH. Opis przedmiotu: c. 2000.

Wpływ komunikacji na rozwój miasta. Wyd. Szołtysek J. Klasyfikacja źródeł ruchu. Wyd. Wyd. Stawasz D.). Metoda nauczania: wykład. Carpooling i carsharing – zasady działania i przykłady zastosowania. Katowice 2007. Kongestia transportowa w mieście . Przewozy osób i obsługa komunikacyjna miasta. Tranzyt towarowy przez miasto. dyskusja. Logistyka w systemie zarządzania miastem. Infrastruktura transportu miejskiego. Wyd. Systemy zarządzania transportem zbiorowym. Infrastruktura techniczna a rozwój miasta. Telematyka transportu w mieście. Miejskie centra logistyczne. Potrzeby przewozowe użytkowników miast. Wrocław 2005. Strategie i logistyka organizacji sieciowych.. Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach.). prezentacja studiów przypadku Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca projektowa nt. Miasto Wrocław . Recykling odpadów. System informacji transportowej. Obiekty systemu i ich lokalizacja.. Opis przedmiotu: a) tematyka wykładów Miasto jako przestrzeń działalności logistycznej.Logistyka miejska Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Arkadiusz Gralak Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: LFL320 3 Kod przedmiotu Semestr 30 0 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zastosowania koncepcji logistycznych w kontekście zintegrowanych systemów obsługi przemieszczeń osób i ładunków na obszarach miejskich. Tramwaje wodne. PWR. Logistyka transportu towarowego w mieście. 1. Warszawa 2005. Wyd. AE w Katowicach. Difin. 5. Warszawa 2008. i w Polsce. Systemy dostaw ładunków w miastach. Gdynia 2002. 6. Logistyka miejska – koncepcje. (red. Alternatywne formy komunikacji miejskiej. (red. Lokalizacja miejskich centrów logistycznych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 44. 12. Logistyka w zarządzaniu przepływami osób w miastach. Przepływy ładunków w miastach i sposoby ich realizacji. Nowoczesne systemy pobierania opłat w komunikacji miejskiej – karta miejska. wybranych rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej. Podstawy logistyki miejskiej. Wrocław 2004. Użytkownicy miasta w aspekcie zachowań transportowych i komunikacyjnych. Marszał T. Logistyka miejska. Struktura i architektura systemu ITS. Lewandowski K.. Możliwości wdrożenia i organizacji systemu carpooling w polskich miastach. „Transport Miejski i Regionalny” – miesięcznik naukowo techniczny. Zintegrowany systemy transportu zbiorowego. Miasto jako system społeczno-ekonomiczny. rozwiązania.. cel i zakres logistyki miejskiej. System logistyczny miasta.). Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych. Czynniki kształtujące miejskie potrzeby przewozowe. 10. Zintegrowane systemy kolejowo-tramwajowe. Logistyka miejska . Miasto. Urządzenia nadzoru telewizyjnego. sterowania i nadzorowania przepływów osób i ładunków w miastach oraz umiejętności zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej. Działalność centrów logistycznych a rozwój miast. Istota i cele zastosowania ITS. Potrzeba wprowadzenia logistyki do zarządzania miastem. Wyd.przyczyny. Monitorowanie ruchu miejskiego i systemy identyfikacji pojazdów. systemy. Model procesów komunikacyjnych w mieście. Makieła Z. Zintegrowane systemy zarządzania ruchem. Katowice 2006. Czynniki rozwoju ITS.). Morskiej. . (red. skutki i metody ograniczania.. Nowoczesne formy transportu towarowego w miastach. Przepływy ładunków i osób jako przedmiot logistyki miejskiej. jego cechy i funkcje. Logistyka utylizacji odpadów komunalnych i opakowaniowych. Transport w logistyce miejskiej. Oferta usług logistycznych i infrastruktura centrów logistycznych. Rozwiązania integrujące transportu indywidualnego i zbiorowego w mieście. KPZK PAN. 4. Łódź 2006.nowoczesna koncepcja zarządzania procesami logistycznymi w mieście. Rola logistyki w zarządzaniu przepływami osób. Systemy zarządzania transportem towarowym. Przykłady rozwiązań w zakresie systemów dostaw ładunków w miastach. System logistyczny gospodarki odpadami. Akad. Bariery funkcjonowania i rozwoju współczesnych miast. AE w Poznaniu. Inteligentne systemy transportu (ITS) w zarządzaniu infrastrukturą transportową miasta. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Systemy informatyczne i telematyka w logistyce miejskiej. Pomoce naukowe i literatura: Szołtysek J. System „Park and Ride” i „Bike and Ride” przykłady zastosowania w miastach Europy Zach. (red. Zaopatrzenie handlu i przemysłu na obszarze miasta. praca w grupach. 9. Istota. Gojlik A. infrastruktura logistyki miejskiej. Uniwersytetu Łódzkiego. Witkowski J. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności planowania. 3. AE w Katowicach.przestrzeń komunikacji i transportu. Pojęcie i funkcje centrów logistycznych. Systemy zarządzania ruchem drogowym. 2. 7. Płynność przepływów ładunków i osób w mieście i jej ograniczenia. Wyd. 11.. Szymczak M. Wykorzystanie kolei do obsługi komunikacyjnej miasta i aglomeracji. Transport zbiorowy w miastach i na obszarach metropolitalnych. Organizacja zadań składowania dóbr na rzecz miasta. 8. Struktura i zadania systemu logistycznego. Poznań 2008 Tundys B.

Wróblewska E. NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD KIERUNEK 1 Rynek usług publicznych 2 3 4 5 6 7 Polityka społeczno-gospodarcza UE Podstawy nauki o finansach Zarządzanie zasobami ludzkimi Ekonomika i polityka rolna porównawcza Zachowania organizacyjne Bankowość Milewska A. Drejerska N. Gralak A. Sikorska-Wolak I. Wicka A. Karbowiak K. Siudek T. Kacprzak M.. Stolarska A. Braja M. Kondraszuk T. Braja M. Strzębicki D. Strasburger A. Bagieński S... Rekiel A.. Sawicka J. Filipiak T. Kacprzak M. Sikorska-Wolak I. Bogacki P.. Krzyżanowski J. Podstawka M. Wołoszyn J. Siudek T. Ratajczak M. Suwara I. Zawojska A. Drejerska N.. Kacprzak M. Jędrzejczyk I.LISTA PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH Lp.ujęcie matematyczne 14 Programowanie rozwoju 15 E-biznes 16 Międzynarodowe organizacje finansowe 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Polityka handlowa UE Rachunkowość bankowa Rachunkowość gospodarstw rodzinnych Międzynarodowa integracja gospodarcza Techniki pracy umysłowej Rynek ubezpieczeń Instytucje i usługi finansowe Podstawy integracji europejskiej Podstawy rozwoju lokalnego Podstawy socjologii Polityka gospodarcza Polityka rynku pracy w UE Turystyka wiejska Psychologia zarządzania Prawo administracyjne Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw Działalność gospodarcza na Jednolitym Rynku Europejskim Podstawy analizy konsumpcji Lokalizacja działalności gospodarczej Zarządzanie informacją EFL313 EFL315 EFL318 EFL320 EFL323 EFL KPEFPiM 324 KPEFPiM FFL301 KERiMSG FFL303 KPEFPiM KEiOP KEiOP KPEFPiM KEEiD KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEEiD KEEiD KEiPG KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KERiMSG KPEFPiM KEiOP FFL306 FFL308 FFL310 FFL312 FFL313 FFL314 FFL 315 ZFL302 ZFL303 ZFL304 ZFL305 ZFL306 ZFL307 ZFL310 ZFL311 ZFL313 ZFL314 ZFL315 ZFL316 ZFL320 ZFL318 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDZANIE . Wysmułek A. Adamowicz M. Rytko A. Pudełkiewicz E. Paliszkiewicz J.. Wyszyński Z. Rytko A. Kondraszuk T. Drejerska N.. Podstawka M. Kacperska E. KPEFPiM EFL301 KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KERiMSG KEiOP KEiOP K Agronomii K Agronomii KSHZ KPEFPiM KEiOP KZM EFL302 EFL303 EFL305 EFL309 EFL310 EFL311 EFL312 EKONOMIA 8 Rolnictwo źródłem energii odnawialnej 9 10 11 12 13 Technologie produkcji roślinnej Podstawy technologii produkcji zwierzęcej Turystyka i agroturystyka w Europie ABC tworzenia firmy Teoria popytu . Wojewódzka A. Sawicka J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful