SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

STUDIA LICENCJACKIE
Kierunek: LOGISTYKA Semestr: 3

LISTA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Lp. NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ekonomika agrobiznesu Ekonomika rynku nieruchomości Planowanie finansowe Polityka społeczno-ekonomiczna Technologie transportu wewnętrznego Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Organizacja pracy i procesów produkcyjnych Rynek usług logistycznych Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Gospodarka magazynowa i zarządzanie magazynem Praktyczne zastosowania logistyki Polityka Handlowa Polityka Konkurencji Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w 14 Unii Europejskiej 15 Logistyka Miejska

Pudełkiewicz E. Klusek T. Bereżnicka J. Masniak J. Rokicki T. Gębska M. Żuk J. Gołębiewski J., Bak-Filipek E. Nafkha R. Wojciechowski A. Wojciechowski A. Rytko A. Rytko A. Rytko A. Gralak A.

KPEFPiM KERiMSG KEiOP KEiPG KEiOP KEiOP KEiOP KPEFPiM KI KEiOP KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM

LFL302 LFL303 LFL305 LFL306 LFL307 LFL308 LFL309 LFL311 LFL314 LFL315 LFL316 LFL317 LFL318 LFL319 LFL320

Urban S...H. J. przygotowanie scenariuszy promocji wybranych przedsiębiorstw (firm). Doster D... Nogalski B. Dobija M.. Boston 1957. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie.. Opis przedmiotu: a. Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. Domański T. PWRiL... przygotowanie planu marketingowego lub biznesplanu wybranych przedsiębiorstw (firm). Czynniki kształtujące image przedsiębiorstwa (firmy) sfery agrobiznesu (formy i środki promocji). Przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu w programach rozwoju regionalnego i społeczności lokalnych. Wydawnictwo Prawnicze. Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944 – 1991). Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Wyrobienie u studentów umiejętności do podejmowania różnorakich działań przedsiębiorczych (łącznie z zakładaniem nowych przedsiębiorstw) w sferze agrobiznesu. PWRiL. Zewnętrzne i wewnętrzne bariery i uwarunkowania w rozwoju przedsiębiorczości sfery agrobiznesu. Poznań 1994. do wyboru Status w programie studiów 30 3 Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS Katedra Polityki Europejskiej .. Oskara Langego we Wrocławiu. Plan marketingowy i biznesplan przedsiębiorstw (firm) sfery agrobiznesu (istota.. Gospodarka żywnościowa Polski w ujęciu przestrzennym. Uwarunkowania i bariery w powstaniu pomysłu i realizacji małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu. Szlachta K. Schwalbe H. podstawowych praw.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. ABC small business’u.. Mikroekonomia (t. Rachunkowość zarządcza. Barker J.. CIM. Agrobiznes. Organizacja i zarządzanie. Marketing w małych i średnich firmach.. Ekonomika i organizacja handlu żywnością. Czternasty W. Bednarski L. Kraków 1995.. Mirończyk A. Wydawnictwo Marcus. Finansów Publicznych Polski i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy 3 Semestr . Wydawnictwo Naukowe PWN. Hamilton W. Meandry biznesu.H. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 1). Wrocław 1995.. Pomoce naukowe i literatura: Wykorzystanie technik audiowizualnych i multimedialnych. A Concept of Agribusiness. Warszawa 1991. System finansowo – księgowy małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu. PWE. Warszawa 1996.. Kożuch A. tendencji. Podstawy agrobiznesu. przygotowanie pomysłu własnego przedsięwzięcia w sferze agrobiznesu itp. Duczkowska-Piasecka M. zjawisk i procesów rynkowych pomiędzy pięcioma ogniwami agrobiznesu (tj. organizacyjne.. Dobiegała-Korona B.F. PWE. Problemy prawne. Czerska M. Ponadto dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat mechanizmów. Warszawa 1996. ekonomiczne i społeczne instytucji i organizacji sfery agrobiznesu.. Marketing rolniczy. Poznań 1993. a zwłaszcza rocznych analiz rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Ogólna teoria przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu (integracja pionowa między ogniwami agrobiznesu i ich otoczeniem). Rynki. WSiP. „Studia i monografie IERiGŻ” 1995.. (red. przedmiot. Przedsiębiorczość w agrobiznesie (ćwiczenia).. Rachunkowość zarządcza podstawą współczesnego agrobiznesu. Manteuffel R. Woś A. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji..Ekonomika agrobiznesu Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr hab. Connelly D. opracowań. Warszawa 1994. Warszawa 1995. podobieństwa i różnice). Miary i wskaźniki efektywności. Warszawa 1993.A.. Warszawa 2000. teorie. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test wiadomości oraz wykonanie konkretnych zadań (np. Brzeska Oficyna Wydawnicza. Małopolskie Stow. 1).: sferą zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji oraz usługi produkcyjne. Cygan A. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Metoda problemowo – aplikacyjna z elementami twórczego uczestnictwa studentów. metody badań. Gdańsk 1995. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo – seminaryjnej. Wyd.. Markowski W. tematyka wykładów Ekonomika agrobiznesu jako nauka stosowana (jej miejsce i rola w naukach ekonomiczno – rolniczych. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. Marketing w agrobiznesie. instytucji i organizacji sfery agrobiznesu.. style. przetwórstwem (przemysłem spożywczym). produkcją rolniczą (rolnictwem). Wszystko zaczyna się od decyzji… Rozważanie o gospodarstwie rolniczym. zakres.). Warszawa 1989. Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji.H. Rutka R. metody. System informacji rynkowej (marketingowej) w ekonomice agrobiznesu. Hamilton W. Ekonomika gospodarki żywnościowej. dystrybucją żywności i handlem oraz konsumpcją). instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Eugeniusz Pudełkiewicz LFL302 Kod przedmiotu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Ukazanie problematyki przedmiotu.. Goldberg R. Makroekonomia (t.. terminologia – ukazanie wzajemnych powiązań i specyfiki). Urbanizacja i industrializacja jako dwa ważne ogniwa w rozwoju instytucji i organizacji sfery agrobiznesu.. Warszawa 1994.. Warszawa 1996. Woś A. Key Text. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego. Connelly D. Kosiec K. ekspertyz i raportów IERiGŻ.. nr 72. Warszawa 1987. Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 2). Kamiński W. Kania J. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Kulawik J. praw rządzących instytucjami i organizacjami sfery agrobiznesu w Polsce i w świecie. 2).F. podmiotów gospodarczych.H. różnice jakościowe). b. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (firmą) sfery agrobiznesu (formy.).... Kraków 1993. Łódź 1994. Małysz J. Warszawa 2000.. Grabowski S. Grontkowska A. Miejsce i rola marketingu w agrobiznesie. Czermiński A. Tworzenie i rozwój małego przedsiębiorstwa.A. roczników GUS. WSiP S... Kraków 1995. Duczkowska-Małysz K. Doradztwa Rolniczego. Davis J. Efektywność ekonomiczna i społeczna instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Agrobiznes.

Tomasz Klusek LFL303 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Omówienie podstaw organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości. Funkcjonowanie i uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie b. czasopisma specjalistyczne. Prawne i ekonomiczno-finansowe aspekty obrotu nieruchomościami 9. rynek nieruchomości mieszkaniowych. ocena. Zjawiska i procesy zachodzące na różnych rynkach nieruchomości (rynek nieruchomości rolnych. Podmioty i instytucje rynku nieruchomości 5. technicznym i gospodarczym nieruchomości oraz ich części składowych. Rynek nieruchomości i jego segmentacja 4. Znaczenie systemów informacji o nieruchomościach dla funkcjonowania i rozwoju rynku nieruchomości 3. leasing. Warszawa 2006 Kałkowski L.(red.): „Rynek nieruchomości w Polsce”. przestrzennym. tematyka wykładów 1.): „Zachodnie rynki nieruchomości”. PWN. venture capital) 8. ryzyko 6. sekurytyzacja. poznanie ekonomiczno-finansowych aspektów obrotu nieruchomościami i metod oceny ryzyka związanego z inwestowaniem (bezpośrednim i pośrednim) w nieruchomości. Źródła i techniki finansowania nieruchomości 7.: „Nieruchomość w gospodarce rynkowej”. cechy i funkcje nieruchomości 2. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce i innych krajach. Klasyfikacja. TWIGGER. rynek nieruchomości komercyjnych) 10. Systemy rejestrowania i informowania o stanie prawnym. Opis przedmiotu: a. Innowacyjne formy finansowania transakcji na rynku nieruchomości (fundusze nieruchomościowe. Warszawa 2003 Kucharska-Stasiak E. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna. (red. przedstawienie specyfiki oraz uwarunkowań i kierunków rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wykład Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test Pomoce naukowe i literatura: Kucharska-Stasiak E. Inwestycje na rynku nieruchomości – finansowanie. TWIGGER. zapoznanie z aparaturą pojęciową związaną z nieruchomościami i rynkiem nieruchomości. przyswojenie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami.Ekonomika rynku nieruchomości Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. Powiązania rynku nieruchomości z sektorem finansowym. Warszawa 2004 Publikacje GUS. raporty i analizy dotyczące rynku nieruchomości 30 Wykłady Ćwiczenia Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski .

. a szczególnie metody ich planowania.narzędzie planowania finansowego. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. ciągłości prowadzenia finansów firmy oraz dużej koncentracji i ostrożności podczas analizowania danych. . Pomoce naukowe i literatura: W. Planowanie krótkoterminowe: cykl konwersji gotówki. wobec budżetu oraz krótkoterminowych kredytów). Dźwignia finansowa. Gliwice 2007 Pluta W.Planowanie finansowe LFL305 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. Strategia minimalnego wzrostu . Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie... PWE. Strategia maksymalnego wzrostu model z kapitałami obcymi i bez wypłat dywidendy. Cykl konwersji gotówki (plan środków pieniężnych). należności. foliogramy czy slajdy i będzie dostarczał informacji teoretycznych z poszczególnych zagadnień. a także konsekwencje wyboru określonej strategii finansowania jednostki w ujęciu krótkoterminowym jak i długoterminowym. Zastosowanie analizy sprawozdawczości finansowej dla potrzeb planowania finansowego Zagregowane planowanie finansowe. C. Koszty kapitału obcego i własnego.modele bez kapitałów obcych. które pozwalają określić jakie skutki finansowe wywołają w związku z podjętą decyzją. Analiza scenariuszy. PWE. Joanna Bereżnicka Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Jednym z najważniejszych obszarów działania firmy są jej finanse. Finansowe strategie stabilnego wzrostu. Modele wzrostu. a następnie ustaleniu celów. Należy pamiętać o prawidłowej rachunkowości. Sprawozdania pro forma.modele z kapitałami obcymi i wypłatami dywidendy. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy utrzymaniu stabilnych warunków . Klasyczny model stabilnego wzrostu. Pluta. Metoda zmian proporcjonalnych. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Podstawą zaliczenia będzie przygotowanie planów finansowych dla konkretnych podmiotów z uwzględnieniem metod modelowych dla różnych scenariuszy sytuacji przedsiębiorstwa. Poziom zapasów i należności. tematyka ćwiczeń Analiza progu rentowności. Modelowanie finansowe . Zagadnienie przedstawione teoretycznie (ze względu na lepsze przyswojenie materiału) będą podstawą do przeprowadzenia studiów przypadku dla konkretnych podmiotów gospodarczych. gotówka).. Metoda nauczania: Wykład będzie prowadzony z wykorzystaniem pomocy tj.H. Powinien potrafić zastosować odpowiednie metody modelowe w planowaniu finansów podmiotów gospodarczych oraz sporządzić plan finansowy dla przedsiębiorstwa. Analiza wrażliwości. Dźwignia finansowa i operacyjna. Szacowanie pozostałych wielkości zmodyfikowanego modelu. Michalski G. Zasady planowania finansowego opierają się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa. Opis przedmiotu: a. 2005 Sierpińska M.. Kapitał pracujący netto. Warszawa 2002. Analiza punktu progowego. Metoda zintegrowanego planowania finansowego b. Planowanie krótkoterminowego zadłużenia (poziom zadłużenia wobec dostawców.. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Po kursie student powinien znać podstawowe kwestie związane z planowaniem finansowym oraz umieć konstruować strategie finansowe zarówno w krótkim jak długim okresie czasu. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Planowanie aktywów bieżących (zapasy. Budżetowanie kapitałów. Wędzki D.BECK. tematyka wykładów Istota i znaczenie planowania finansowego w jednostce. Warszawa 2000 Pluta W. Analiza i planowanie finansowe.. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy odejściu od stabilnych warunków. Na zajęciach będzie zwrócona uwaga na metody modelowe wykorzystywane w planowaniu finansowym. One Press. jakie mogą być zrealizowane przy danych możliwościach finansowych. Strategia umiarkowanego wzrostu . Koszty kapitału. PWN. Warszawa 2003 Duda-Piechaczek E. kapitał pracujący netto.

Modele polityki pieniężnej.: Polityka społeczna.instytucje -koszty. systemy i kierunki w polityce gospodarczej. (red. kształcenie zawodowe. Strategie polityki pieniężnej. Pojęcie. Polityka regulowania rynku pracy (zatrudnienie i wynagrodzenie za pracę. Wyd. Nauk. Modele i nurty polityki społecznej. polityka ekologiczna. Polityka rozwoju społeczno-gospodarczego: polityka wzrostu.republika. Warszawa 2002 Winiarski B. UG. dyskusja. SGH Warszawa 2006 Ćwikliński H. Wyd. Pojecie. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Opracowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat. bezrobocie). Zasoby gospodarcze i potencjał produkcyjny. omówienie podstawowych elementów polityki gospodarczej i mechanizmów jej funkcjonowania oraz ukazanie roli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych. 10. funkcje i zasady budżetowe.pl . 5. Istota i założenia metodyczne. 11.Polityka społeczno-ekonomiczna LFL306 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. 9. Poltext. Opis przedmiotu: a. Międzynarodowa integracja gospodarcza.): Polityka gospodarcza. Typy polityki handlowej. przedmiot i geneza polityki społecznej. Doktryna państwa opiekuńczego – rozwój i krytyka. 13. (red. Koncepcje . PWE. Aktywna i pasywna polityka budżetowa. 4. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą. Cele i narzędzia polityki budżetowej. Procesy transformacji gospodarczej w Polsce. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Wyd. System zabezpieczenia społecznego. Doktryny. 3. 6. Zadłużenie publiczne we współczesnych gospodarkach. SGH. Strategie kursowe.): Polityka społeczna. Jacek Maśniak Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu oddziaływania władz publicznych na gospodarkę narodową i kształtowanie warunków życia ludności. Rozmiary i dynamika działalności gospodarczej. Metoda nauczania: Wykład. polityka strukturalna. (red. polityka regionalna. Wyd. Budżet państwa . Szczecin 2005 Kurzynowski A.: Polityka społeczno-gospodarcza. przedmiot.): Polityka gospodarcza. Gospodarka narodowa jako przedmiot polityki gospodarczej.cel. warunki pracy.struktura. 8. prezentacja wybranych tematów przez studentów. 12. Polityka mikroekonomiczna i makroekonomiczna. 2. zakres i uwarunkowania polityki gospodarczej. Pomoce naukowe i literatura: Bossak J. Ekonomiczne funkcje państwa. Warszawa 2000 Grzywacz W. Bilans płatniczy i polityka kursu walutowego. Warszawa 2000 http://www.: Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. Wybrane współczesne zagadnienia polityki gospodarczej i społecznej w Polsce w kontekście członkostwa w UE. Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą. Związek między polityką pieniężną a fiskalną. 7. Funkcje polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych. Polityka pieniężna . zasady i instrumenty.kapitalizm. tematyka wykładów/ ćwiczeń 1. PTE. Wyd. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W wyniku przyswojenia wiedzy z przedmiotu student będzie mógł zrozumieć i trafnie interpretować zjawiska z zakresu polityki gospodarczej państwa oraz zdobędzie umiejętności wykrywania związków zachodzących między polityką gospodarczą i społeczną a stanem aktywności gospodarczej społeczeństwa i poziomem zaspokojenia potrzeb. Gdańsk 2004 Golinowska S.

: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Wybrane zagadnienia. Romanow P. modelowanie. Środki transportu wewnętrznego (5 h) • Klasyfikacja • Charakterystyka wózków podnośnikowych • Przesłanki wyboru środków transportowych 3. Gubała M.: Ekonomika i organizacja transportu. Wyższa Szkoła Logistyki. Korzeń Z. technika. Opis przedmiotu: a.: Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa 1995. Tom II. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Zakłada się. Tom I. takimi jak: foliogramy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wiedza teoretyczna związana z treściami przedmiotu będzie przekazywana przede wszystkim w formie podającej wykładowej. Mendyk E. Warszawa 2003. Będą posiadali wiedzę z zakresu kształtowania i wymiarowania procesów i układów transportu wewnętrznego. Leszczyński J. Warszawa 1987. Poznań 1998.: Technologia magazynowania. a także norm stosowanych w transporcie wewnętrznym.. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Zagadnienia wstępne (5 h) 1. form i technologii. Instytut Logistyki i Magazynowania. prezentacje komputerowe. Radom 2002. Przekaz słowny wspomagany będzie pomocami dydaktycznymi. Normy czasu w transporcie wewnętrznym (3 h) • Normy podstawowe • Normy zakładowe • Operacje ręczne i cykle transportowe 4. Poznań 2002. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Infrastruktura. Poznań. Studenci powinni również poznać zasady obliczania kosztów w transporcie wewnętrznym oraz projektowania systemu transportu wewnętrznego.2. Wyższa Szkoła Logistyki. Układy i procesy transportu wewnętrznego (4 h) • Rodzaje układów • Elementy układów • Wydajność elementów układu transportowego • Zasady i warunki przepływu materiałów • Procesy transportu wewnętrznego • Pracochłonność procesów przepływu materiałów • Przykłady wymiarowania podukładu przeładunkowego w magazynie 5. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Popielas J.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Na zajęciach wykorzystane zostaną przykłady i zadania do rozwiązania przez studentów. (red. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań 1999.: Technologia transportu wewnętrznego.1. informacja.: Modelowanie systemów i procesów transportowych. Instytut Logistyki i Magazynowania. Fijałkowski J. Korzeń Z. Pomoce naukowe i literatura: Fijałkowski J. Kolokwium i podsumowanie zajęć (2 h) b. Analiza przepływu materiałów (4 h) • Przesłanki analizy kosztów transportu wewnętrznego • Program transportu w zakładzie przemysłowym • Wykres przepływu materiałów • Karta procesów przepływu materiałów 2. Midura L.): Współczesne technologie transportowe. Fijałkowski J. Poznań 2002. Warszawa 1999. Koszty w transporcie wewnętrznym (5 h) • Struktura kosztów • Zasady obliczania kosztów • Przykłady obliczania kosztów • Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu 6. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach oraz wyników kolokwium.: Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. tematyka wykładów 1. zarządzanie. Technologie transportu wewnętrznego Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. 2003. że studenci po ukończeniu kursu technologii transportu wewnętrznego zdobędą wiedzę na temat organizacji i formy przepływów materiałów. Projektowanie systemów transportu wewnętrznego (6 h) • Ogólne zasady • Etapy projektowania • Wpływ przepływu materiałów na rozplanowanie zakład 7. Wybrane zagadnienia. Politechnika Radomska.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. I Projektowanie. Tomasz Rokicki Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL307 Kod przedmiotu 3 Semestr 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy .Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczanie jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych z technologiami transportu wewnętrznego oraz wprowadzenie studenta w zagadnienia projektowania systemu transportu wewnętrznego we współczesnym przedsiębiorstwie. Sprawy organizacyjne (1 h) 1.

: Adaptacja zawodowa Petit 2003 Jacukowicz Z.ekonomika.: System ocen i rozwoju zawodowego pracowników Biblioteka Pracownicza 1994 Philips J. PWE. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca indywidualna: przygotowanie do dyskusji. systemy wynagradzania w Polsce i innych krajach) 7. Monika Gębska Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL308 Kod przedmiotu 3 do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Semestr 15 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 15 . Adaptacja społeczno-zawodowa nowych pracowników.procesy. 3. tematyka wykładów/ ćwiczeń 1. Derekrutacja i outplacement (w Polsce i innych krajach). porównanie standardów polskich i rozwiązań światowych w zakresie ZZL.. poznają standardy ZZL w innych krajach. Kariery zawodowe kobiet w świetle Strategii Lizbońskiej (elastyczne formy pracy.red.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników OE 2004 Davis P. Oficyna Ekonomiczna . Pomoce naukowe i literatura: Cascio W.): Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi Poltext 2004 Kossowska M. Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Motywowanie pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach. (pod red. kierowanie . mentoring. Bohdziewicz P. Wynagradzanie pracowników (płaca minimalna. Warunki pracy (w Polsce i innych krajach. (pod. nabędą umiejętność wyboru i zastosowania poznanych metod i narzędzi z zakresu ZZL. udział w case study. Zaliczenie ćwiczeń. i wsp. W-wa 1999 Urbaniak B. kreowanie nowoczesności raport 2005 Wiśniewski Z. Test wiedzy. ). Japonia). teoria i praktyka OE 2006 Oleksyn T.: Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami Diffin 1998 Czasopismo: Personel i Zarządzanie Wyd.metody..) 15. Rekrutacja i selekcja pracowników . Ocena pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach. ocena aktywności podczas dyskusji i case study. Poltext . Nowe trendy zarządzania kadrami (marketing personalny. Kraków 2004 Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. USA.: Motywowanie pracowników w teorii w teorii i praktyce Biblioteka Pracownicza 2002 Oleksyn T. poziom wynagrodzeń. 5. W-wa 2003 Sajkiewicz A. 2. outsorcing.. Jacukowicz Z. Istota i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie. Szkolenie i doskonalenie pracowników (programy szkoleniowe. zapoznanie z technikami i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE. kształcenie ustawiczne w Polsce i innych krajach).(metody stosowane w Polsce i na świecie).Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie z historią i ewolucją zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE. planowanie potrzeb personalnych. Opis przedmiotu: a.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji OE 2006 Kozioł L. INFOR Dale M. ROI.): Zasoby ludzkie w firmie. wsparcie w opiece nad dziećmi itd) 14. 9. 4. Juchnowicz M. Organizacja.). Nowe trendy zarządzania kadrami (pomiar efektywności działań w obszarze ZZL np.: Zarządzanie zasobami ludzkimi..: Systemy wynagrodzeń Poltext 1999 Jasińska Z.: Motywowanie w przedsiębiorstwie Uwalnianie ludzkiej produktywności AW Placet 1998 Juchnmowicz M. 6. Japonia). controling personalny. leasing).: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich Dom Wydawniczy ABC OE 2001 Czajka Z. F. Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów pracy (w Polsce i innych krajach. coaching. Wyd.: Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi Human factor Kraków 2003 Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie.). Tyrańska M. case study 15 godzin.: Zarządzanie kompetencjami. Metoda nauczania: Wykład 15 godzin. USA. Sołysińska I. 11.) 13. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu ZZL. 12. 10. 8. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi. dyskusja w grupach..

Warszawa 2001 Pająk E. (HACCP. racjonalność.organizacyjnej oceny technologii produkcji rolniczej. techniczne przygotowanie produkcji • W produkcji roślinnej • W produkcji zwierzęcej 11. mleczarnie. Definicja i klasyfikacja systemów. Organizacja procesów produkcji. PWE. Metoda nauczania: Tematyka wykładów będzie realizowana głownie w formie podającej – wykładu z wykorzystaniem techniki multimedialnej (slajdy) oraz wykładu połączonego z dyskusją. Podstawowe pojęcia z zakresu nauki o pracy. Organizacja i ekonomika pracy . Pomoce naukowe i literatura: Zarządzanie .: Materiały z wykładów – skrypt autorski. Normy i normatywy w produkcji rolniczej . PWN Warszawa 1997r. D.: Zarządzanie produkcją. tematyka wykładów/ ćwiczeń W zakres treści wykładowych wchodzą następujące zagadnienia: 1. J. intensywność. procesy produkcyjne i procesy pracy. 2. Przedmiot. statystyczne).w produkcji roślinnej. Martyniuk Z. Warszawa 1996. Zakres dyscypliny naukowej i jej krótki rys historyczny. uciążliwość. Systemy kontroli procesów produkcyjnych w rolnictwie i przetwórstwie 13. Definicje pojęć: praca. Organizacja produkcji i pracy i jej związek z ekonomiką i organizacją produkcji. 3. technologia i organizacja. substytucyjność. wydajność. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie wykładów odbywa się w formie pisemnej – test wyboru. Oakland J. Warszawa 1991r. Praca zbiorowa pod redakcją: Kozmińskiego i Wt. Józef Żuk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych umiejętności w zakresie: charakterystyki procesów produkcji i procesów pracy. Reisch E. (metody i systemy regulacji produkcji). PWE. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Opis przedmiotu: a. Rola człowieka w procesie pracy.: Inżynieria zarządzania. PWN. ubojnie. Metody analizy nakładów pracy i ustalania norm pracy . Born: Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu Żuk J. jakość i koszt wykonania pracy. Produkt. Zeddies: Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Nowoczesne metody i tendencje w zarządzaniu produkcją. 5.: Metody organizowania procesów pracy. Durlik I. PWN. Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji zwierzęcej 7.teoria i praktyka.. 4.Organizacja pracy i procesów LFL309 3 do wyboru produkcyjnych Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż.: Zarządzanie. PWE. Warszawa 2008 .: Podstawy organizacji procesu produkcyjnego. Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji roślinnej 6. 9. planowania procesów produkcyjnych w rolnictwie z uwzględnieniem technicznego przygotowania produkcji. System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Organizacja procesów produkcyjnych i techniczne przygotowanie produkcji w przedsiębiorstwach agrobiznesu • Przetwórstwa rolnego: mieszalnie pasz. Normy i normatywy w produkcji zwierzęcej i w pracach pozostałych 10. opracowywania systemów kontroli produkcji i sterowania jakością. Produkcja i usługi. treść i zakres organizacji pracy i produkcji. ekonomiczno .zasady ogólne. Standard ISO) 14. opracowywania norm i normatywów oraz planowania procesów pracy i produkcji. Steffen G.. Muhlemann A.syntetyczne (sumaryczne. Warszawa 1995r. Warszawa 2006 Chajtman S. Warszawa 1997r. analityczne (fotografia dnia pracy i chronometraż) 8. Książka i Wiedza. Lockyer G. Piotrowskiego. Zaliczenie poprawkowe z wykładów w formie ustnej. przedsiębiorstwa usługowe 12.

typy rynków i ich regulacja. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Znajomość podstawowych elementów rynku usług logistycznych. Determinanty rozwoju branży usług logistycznych. Umiejętność prowadzenia badań rynku usług logistycznych. Model i struktura branży. Koszty i ceny usług spedycyjnych oraz innych usług logistycznych. Opis przedmiotu: a. b. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Zajęcia w formie konwersatoryjnej z podziałem na część wykładową ćwiczeniową. Technologie informacyjne podstawą rozwoju firm logistycznych i ich usług. Koszty i ceny usług logistycznych. PWE. Źródła informacji w analizie rynku usług logistycznych. (red). Giełdy technologii agentowej. Jarosław Gołębiewski Katedra Polityki Europejskiej . Koszty i ceny usług transportowych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Kolokwium pisemne. tematyka wykładów Usługi logistyczne w łańcuchach dostaw. Usługi logistyczne i systemy obsługi klientów. Analiza rynku. Giełdy elektroniczne na rynku usług logistycznych. Strategie przedsiębiorstw branży logistycznej.. Raport podsumowujący wyniki badań rynku usług logistycznych. Finansów Publicznych polski Język wykładowy dr inż. Warszawa 2003 . Branża usług logistycznych. Warszawa 2005 Mruk H. Difin. W ramach zajęć studenci realizują projekt badawczy dotyczący sektora usług logistycznych. Ewa Bąk-Filipek i Marketingu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów oraz wyrobienie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz rynku usług logistycznych. Konkurencja.Rynek usług logistycznych LFL311 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. Rodzaje giełd elektronicznych. Pomoce naukowe i literatura: Ciesielski M.pojęcie i rodzaje. Ceny usług i powierzchni magazynowych. Rynek usług logistycznych. Giełdy ofert transportowych.

tematyka wykładów Technologie zintegrowanych systemów informatycznych. Zdefiniowania struktur produktowych dla pozycji magazynowych. Infrastruktura zintegrowanych systemów informatycznych. Definiowanie osób i danych w module zakupu oraz przeprowadzenie symulacji zakupów w systemie. 2007 Materiały firmy IFS Poland Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Rafik Nafkha Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL314 Kod przedmiotu 15 Wykłady Katedra Ekonometrii i Informatyki 3 Semestr 15 Ćwiczenia do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy . Zdefiniowanie magazynów. Zamawianie i przyjmowanie pozycji zakupowych. Metoda nauczania: Wykład przy pomocy rzutnika elektronicznego. Architektura. Zdefiniowanie osób wymaganych w systemie do przeprowadzenie operacji zakupów. Kontrola uprawnień. itd. finanse. Wprowadzenie danych o użytkownikach w firmie. Przetwarzanie w tle. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład – test. Struktura menu głównego. b. Wprowadzanie danych podstawowych i produktów w niej wytwarzanych oraz struktur produktowych. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Umiejętność korzystania i obsługi zintegrowanych systemów zarządzania. gospodarka remontowa. tematyka ćwiczeń Informatyczny model zakładu produkcyjnego będący podmiotem działań systemu. Skalowalność. gospodarka materiałowa. Pomoce naukowe i literatura: Rafik Nafkha „Informatyczne systemy zarządzania w praktyce” SGGW. System informatyczny dla przypadków produkcji powtarzalnej i dyskretnej. Administracja zintegrowanym systemem informatycznym. Rozdział obciążeń. Ćwiczenia przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu zarządzania IFS Application (SGGW posiada licencje na użytkowanie systemu). Przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów. Ćwiczenie – projekt. Transakcyjność. Bezpieczeństwo sieciowe. Ustawianie zmiennej globalnej. Obsługa systemu. Nawigacja w środowisku systemowym. Określenie pozycji zakupowych i ich dostawców. produkcja. Bezpieczeństwo danych. Przyjmowanie i zatwierdzanie ofert.. Opis przedmiotu: a. Wielodostęp. Procesowość. Praca zdalna. Funkcje zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania. Zarządzanie magazynem.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie z zasadami funkcjonowania zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami. Tworzenie umowy z dostawcą. Serwis informacyjny i serwis komunikacyjny systemu. kadry i płace. Wprowadzenie pozycji magazynowych. Tworzenie firmy w systemie. Moduły zintegrowanego systemu informatycznego: dystrybucja. Kontrola tożsamości. zarządzanie zasobami ludzkimi.

Collaborated Planning Forecasting and Replenishment). CRM. Popyt zależny i niezależny. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych. NOWOCZESNE METODY. Nowoczesne metody obliczania kosztów zapasu. Tom I – Zapasy.VMI (ang. METODY SYMULACYJNE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. rozumienia form i zasad funkcjonowania gospodarki magazynowej w systemach logistycznych. Algorytmy procesów. system oparty na przeglądzie okresowym. Analiza ABC/XYZ. określenie miejsca i roli magazynu łańcuchu dostaw. DETERMINISTYCZNY MODEL ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Obliczenie ekonomicznej wielkości zamówienia (EWZ). TECHNIKI I NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW. na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z przygotowanym projektem magazynu dla wybranych systemów logistycznych Pomoce naukowe i literatura: Krzyżaniak St.2003. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu. Metoda nauczania: Wykład. Zarządzanie zapasami grup asortymentowych. Rozwiązywanie zadań. Klasyczna koncepcja zarządzania zapasami. WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw. prognozowanie i uzupełnianie zapasów.. Rozwiązywanie zadań projektowych PROJEKTOWANIE ROZMIESZCZENIA TOWARÓW W MAGAZYNIE. Warszawa. Symulacja komputerowa zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Poznań 2003. Krzyżaniak St. ćwiczenia praktyczne. PROJEKTOWANIE PROCESÓW MAZYNOWYCH. konwersatorium. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji. Model deterministyczny zarządzania zapasami – Ekonomiczna wielkość zamówienia. procedury. Poznanie zasad gospodarki magazynowej i funkcji zarządzania magazynem. Vendor Management Inventory) ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W RAMACH STRATEGII ECR Analiza i prognoza popytu. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem.. LOGISTYCZNE KOSZTY ZAPASU. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem. 1. Zarządzanie zapasami grup asortymentów. Czynniki kształtowania kosztów zapasu. Model zarządzania zapasami w oparciu o przegląd okresowy. rola i funkcje zapasów w systemach logistycznych. Wspólne planowanie. Poziom obsługi klienta. Pojęcie i zakres gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem PODSTAWY GOSPODARKI ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA ZALEŻNEGO I NIEZALEŻNEGO. Losowa zmienność popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. Narzędzia klasy: MRP. jego zakres oraz najważniejsze pojęcia. Cyplik P. Pojęcie i przekroje grupowania kosztów zapasu. Twaróg J. koncepcje. ZAPASY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Miejsce i rola zapasów w procesach: zaopatrzenia. System Just in Time. INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje oraz programy komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami. PROJEKTOWANIE POWIERZCZNI MAGZYNOWE. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. .. tematyka ćwiczeń METODY ABC/XYZ. 3. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. Witkowski J. Pojęcie punktu rozdzielającego. identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów magazynowych w systemach logistycznych. Wzór Wilsona. Zapas zabezpieczający. produkcji. seminarium z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. Zarządzanie łańcuchem dostaw. STOCHASTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w oparciu o poziom informacyjny. ich budowy i wyposażenia.CPFR (ang. b. APS. MRPII. Ustalenie poziomu zapasów. dystrybucji i logistyki zwrotów. Zapasy i magazynowanie. poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania magazynem. DRP..Gospodarka magazynowa i zarządzanie LFL315 3 do wyboru magazynem Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Koszty logistyki przedsiębiorstw. Strategia szybkiej reakcji – QR. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne.. 2. Poznań 2007. Pojęcie. Szczególne przypadki EWZ. Poznań 2002. Opis przedmiotu: a. KLASYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA NIEZALEŻNEGO.. ERP.. Rodzaje i struktura zapasów. Stochastyczne modele zarządzania zapasami: system oparty na poziomie informacyjnym. doświadczenia. Zarządzanie zapasami przez dostawcę .

poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania logistycznego. Narzędzia i metody zarządzania ryzykiem w usługach logistycznych. 2. Ceny usług i powierzchni magazynowych. . Podstawowe mierniki poziomu obsługi logistycznej. UMOWA SPEDYCJIOferta spedycyjna versus zaproszenie do rokowań..przeznaczenie i stosowanie. Segmentacja według oczekiwanego poziomu obsługi i inne klasyfikacje klientów. z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. DOKUMENTACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU WODNEGO Geneza transportu morskiego. Obsługa transportowa i spedycyjna. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem.Gołembska E. 2006: Kompendium wiedzy o logistyce. ISTOTA ORAZ PODMIOT I PRZEDMIOTY OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ Pojęcie klienta w nowoczesnej logistyce. Dokumentacja spedycyjne w transporcie wodnym śródlądowym. ładunki i jednostki ładunkowe KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ŁADUNKÓW. Wybrane sposoby realizacji operacji logistycznych w usługach. 1. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące zarządzania logistycznego. rozumienia form i zasad zarządzania logistycznego. USŁUGI STANDARDOWE I DODATKOWE. Zlecenia spedycyjne a zlecenie transportowe. Sales lead jako pierwszy kontakt spedytora drobnicowego DOKOMUNETACJA LOGISTYCZNAZASADY WYPEŁNIANIA Samochodowy list CMR – zalecenia w wypełnianiu poszczególnych rubryk. Rutkowski K. Naukowe PWN. Pomiar zdolności do spełniania oczekiwań i wymagań klienta ROLA I MIEJSCE LOGISTYKI W USŁUGACH.OFERTA SPEDYCYJNA. Intrastat – zasady zgłoszeń i rejestracji. Metoda nauczania: Wykład. ZLECENIE SPEDYCJI. Umowa spedycji. Wyd. Opis przedmiotu: a. Kierunki rozwoju logistyki w usługach. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W USŁUGACH LOGISTYCZNYCH Koszty i ceny usług transportowych i spedycyjnych. Dokumenty spedycyjne w transporcie kolejowym. Podstawy organizacji i zarządzania. systemów logistycznych oraz podstaw ekonomiki logistyki. Proces logistyczny w usługach.. Zasady stosowania routing order i instrukcji wysyłkowej. Dokumentacja spedycyjna i ubezpieczeniowa w spedycji samochodowej. DOKUMENTACJA SPEDYCYJNA – PRZEGLĄD I ZASTOSOWANIE Dokumenty spedycyjne FIATA. Dokumentacja handlowa dla potrzeb spedycyjnych. DOKUMENTACJA W TRANSPORCIE LOTNICZYM I KONTENEROWYM Rodzaje przesyłek w transporcie lotniczym. OBSŁUGA LOGISTYCZNA W CYKLU ZAMAWIANIA Czynności fizyczne i informacyjne w fazach cyklu zamawiania. POZIOM ORAZ POMIAR OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ I POLITYKA JEJ KSZTAŁTOWANIA Podstawowe standardy obsługi logistycznej. SGH. Poznań. Składanie i realizacja zamówień klienta w systemie B2B. Kolejowy list CIM. Pojęcie i zakres działalności logistycznej. Pozostałe usługi logistyczne. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych. Inkaso dokumentowe – zasady stosowania. tematyka ćwiczeń OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI LOGISTYCZNEJ charakterystyka kontraktów handlowych. Ważniejsze instrumenty oceny ryzyka. Zalecenia prewencyjne przy realizacji zleceń spedycji samochodowej. Warszawa. PODSTAWOWE DOKUMENTY SPEDYCYJNE . Warszawa. 1998: Systemy logistyczne. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach. Charakterystyka obsługi magazynowej. Zasady wdrażania zarządzania ryzykiem. 1996: Logistyka. 3. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu. Podstawy prawne w transporcie morskim. Proces wdrożenia outsourcingu w przedsiębiorstwie. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. Krajowy list przewozowy. Składanie i realizacja zamówień z zastosowaniem systemów ERP. Dokumentacja w Konwencji TIR.Praktyczne zastosowanie logistyki LFL316 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 10 20 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Metody pomiaru efektów działalności logistycznej w usługach KOSZTY I CENY USŁUG LOGISTYCZNYCH. Rodzaje przesyłek kolejowych. ZNACZENIE I ROLA USŁUG LOGISTYCZNYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW Pojęcie usługi logistycznej. Usługi wartości dodanej dla kluczowych klientów.J. PWE. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu definiowania działalności logistycznej i łańcucha dostaw. Zawartość kolejowych listów przewozowych. Blaik P. Formularze zleceń spedycyjnych. Biblioteka Logistyka.. Klasyfikacja produktów fizycznych. Dokumenty spedycyjne w transporcie morskim – sposób ich stosowania.. Infrastruktura kolejowa – koszty dostępu. Pohl H-Ch. ich składników. DOKUMNETACJA W SPEDYCJI KOLEJOWEJ Suprastruktura transportu kolejowego. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROCESU LOGISTYCZNEGO W USŁUGACH Przedmiot i zakres logistyki w globalizujących się usługach. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne. Znaczenie i zasięg transportu kontenerowego Specyfika dokumentacji kontenerowej. Procedury dokumentacyjne w systemie NCTS. 1999: Logistyka w strategiach firm. identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych. Ważniejsze modele jakości usług. Produkty fizyczne jako przedmioty obsługi logistycznej. Charakter prawny zlecenia spedycyjnego i wynikająca konsekwencje dokumentacyjne. Składanie i realizacja zamówień w systemie B2C. Zindywidualizowana obsługa logistyczna. Poznań. Zawartość morskich dokumentów przewozowych. Opakowania. Wyd. Oczekiwanie i zadowolenie klienta z obsługi. na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z projektem planu logistycznego dla przedsiębiorstwa Pomoce naukowe i literatura: Beier F. Wspólny dokument przewozowy Konwencji CIM -SMGS. Ciesielski M. system logistyczny. Dokumentacja transportowa i spedycyjna transportu lotniczego. Rodzaje przesyłek / umów w transporcie morskim. procesy logistyczne. Logistyka. (red). Warszawa. b. jego zakres oraz najważniejsze pojęcia. Naukowe PWN. DOKUMETACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU DROGOWEGO Budowa i zawartość listu CMR. Poznanie funkcji zarządzania logistycznego. Outsourcing jako źródło popytu na usługi logistyczne..

.: Ekonomika integracji europejskiej. Wydawnictwo SGGW. Rytko A. zdobędzie umiejętności by określić charakter umów handlowych i ocenić ich efekty. Zasady polityki handlowej w poszczególnych stadiach integracji 9. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej –klasyczne teorie wymiany 3. funkcje i bariery handlu) 2. Zmiany na światowym rynku surowców energetycznych a międzynarodowa polityka handlowa b. Czynnik technologiczny w handlu krajów uprzemysłowionych 14. Słuchacz początkowo będzie wprowadzany w zagadnienia teoretyczne związane z towarową wymianą międzynarodową a następnie zapozna się z polityką i praktyką. Teoria.Unia Europejska. Gdańsk. Handel krajów uprzemysłowionych. Warszawa 2004. tematyka wykładów 1. Problemy handlowe krajów rozwijających się 15. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski . za pomocą których władza kieruje handlem zagranicznym. PWE. Gdańsk 1996 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej . Zarys teorii i polityki handlowej.: Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego. narzędzia polityki handlowej) 6. (red. Współczesny handel międzynarodowy (znaczenie handlu. Wolny handel a protekcjonizm 8. metod i narzędzi.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Budnikowski A.).zjawisko nakładania się handlu 13. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i narzędziami polityki handlowej. Guzek M. stąd umiejętność analizy sytuacji. celów i środków stosowanych przez władzę pozwoli w przyszłości podejmować trafniejsze decyzje ekonomiczne w zakresie produkcji i wymiany towarowej. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa 2006.. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – alternatywne teorie wymiany 5. W systemie gospodarki rynkowej decyzje ekonomiczne podejmowana są przez przedsiębiorców. 2000. Warszawa 2003. państwo może jedynie uczynić je mniej lub bardziej opłacalne. IKiCHZ. Ogólnoświatowa współpraca w dziedzinie liberalizacji obrotów handlowych – rola WTO 11.: Miedzynarodowe stosunki gospodarcze. polityka. Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Fundacja Gospodarcza. metod i narzędzi jest głównym celem przedmiotu. Warszawa 2006 Molle w.Polityka handlowa Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL317 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Politykę handlową pojmuje się jako zbiór reguł. Kawecka –Wyrzykowska E.Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. tematyka ćwiczeń . Pojęcia i zakres i podstawy traktatowe WPH 12. PWE. Kurs walutowy jako instrument polityki zagranicznej 7. Metoda nauczania: Wykład – prelekcja . Reguły pochodzenia towarów 10. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Opis przedmiotu: a. Synowiec E. Polska w Unii Europejskiej. praktyka. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – poklasyczne teorie wymiany 4.. Poznanie tych zasad. Polityka wymiany międzynarodowej (rodzaje polityki. Zielińska-Głębocka A.

Polska w Unii Europejskiej. . Wspólna polityka konkurencji wobec przedsiębiorstw 23. miary 21. (red. praktyka. Warszawa 2007. Polska.). Zielińska-Głębocka A.: Ekonomika integracji europejskiej. europejski i polskim. kosztowo-produktowa 19. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek – pojęcia. Warszawa 2001. polityka.): Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z UE.). Rymarczyk J (red. Metoda nauczania: Wykład – prelekcja . Wspólna polityka konkurencji wobec pomocy państwowej 24.. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami teoretycznymi konkurencji a następnie z podstawowymi prawami polityki konkurencji na rynku światowym. definicje. Konkurencyjność sektorowa w UE . cele i determinanty konkurencyjności 17. praktyka. 2000.. Warszawa 2006 Molle W. Istota.. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i czynnikami polityki konkurencji. tematyka ćwiczeń . Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . zrozumie przed jakimi problemami staje polityka ochrony konkurencji. Fundacja Gospodarcza. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Fundacja Innowacja. Rytko A. Konkurencyjność sektorowa w UE – przemysł 26. ‘luki technologicznej”. Konkurencja międzynarodowa – koncepcja” międzynarodowej linii pościgu”. Sytuacja wybranych gałęzi przemysłu w Polsce b. Teoria. Gdańsk 2000. miary 20. IKiCHZ.Polityka konkurencji LFL318 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr Anna Rytko Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Popularność problematyki związanej z konkurencją jest dziś niekwestionowana. (red. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw – pojęcia. SGH. Europejska polityka konkurencji 22. (red. polityka. Warszawa 2004.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Iskra W. tematyka wykładów 16. Kawecka –Wyrzykowska E.energia 27. Pozycja konkurencyjna Polski –porównywanie wyników gospodarczych i pozycji konkurencyjnej polski w handlu międzynarodowym 28.): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Globalizacja i jej wpływ na konkurencyjność 18. PWE. Zdobędzie kompetencje w dziedzinie oceny instrumentów pomocowych dla przedsiębiorstw czy sektorów. zdobędzie umiejętności by określić strukturę rynku oraz siłę rynkową przedsiębiorstw. Opis przedmiotu: b. (red. Raport o konkurencyjności Weresa M. Konkurencyjność sektorowa w UE – rolnictwo 25. Warszawa 2003.Unia Europejska. Teoria. definicje. Synowiec E.). Gdańsk. Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Wydawnictwo SGGW.

Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL319 Kod przedmiotu 30 3 Semestr do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Na szczególną uwagę zasługuje problematyka bezpieczeństwa.(red. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy . Nowy wymiar bezpieczeństwa i obrony 6. Unia Europejska wobec wojny w Iraku.). Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z zasadami współpracy politycznej krajów należących do Unii Europejskiej. status prawny Kosowa – przykłady funkcjonowania WPZiB.: Integracja Europejska. Opis przedmiotu: c. Marszałek A.). Teoria. polityka zagraniczna i wymiar sprawiedliwości jako pozostałe sfery będące dopełnieniem procesu integracji. Współpraca policyjna i sądowa Metoda nauczania: Wykład – prelekcja Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Fundacja Gospodarcza. Warszawa 2004.Unia Europejska. 9. Demokracja Unii Europejskiej i jej deficyt 2. Perspektywy rozwoju WPZiB 7. Organy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 4. (red. Początki współpracy europejskiej w wymiarze sprawiedliwości i obrony 11. Celem przedmiotu jest pokazanie i uzasadnienie słuszności współpracy między krajami europejskimi w drugim i trzecim filarze UE.: Ekonomika integracji europejskiej. SGH. Kawecka –Wyrzykowska E. Warszawa 2004. Postanowienia Rady Europejskiej z Tampere 14. Zdobędzie umiejętność oceny działania państw w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w wymiarze sprawiedliwości. Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej . tematyka wykładów 1.Żukrowska K. Synowiec E. PWE.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Co dzieli . III filar w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie amsterdamskim 13. Cele polityki zagranicznej Polski. Warszawa 2007. co integruje Wspólnotę Europejską?. Pojęcia i cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 3. Sposoby działania w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 5. IKiCHZ. Czech i Słowacji 10.. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi 8. Porozumienie z Schengen 12. Polska w Unii Europejskiej. polityka. Molle W. praktyka. 2000. Gdańsk.

Inteligentne systemy transportu (ITS) w zarządzaniu infrastrukturą transportową miasta. Gojlik A. Akad. Potrzeby przewozowe użytkowników miast. Bariery funkcjonowania i rozwoju współczesnych miast. Alternatywne formy komunikacji miejskiej. Infrastruktura transportu miejskiego.nowoczesna koncepcja zarządzania procesami logistycznymi w mieście. Podstawy logistyki miejskiej. 12. AE w Katowicach. i w Polsce. Tramwaje wodne. (red. Szołtysek J. Istota. Carpooling i carsharing – zasady działania i przykłady zastosowania. (red.przestrzeń komunikacji i transportu. Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. Makieła Z. Wyd. Urządzenia nadzoru telewizyjnego. sterowania i nadzorowania przepływów osób i ładunków w miastach oraz umiejętności zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej. Wrocław 2005. Czynniki kształtujące miejskie potrzeby przewozowe. KPZK PAN. Systemy zarządzania transportem zbiorowym. (red. Zintegrowane systemy zarządzania ruchem. 11. AE w Katowicach. Systemy zarządzania transportem towarowym. 1. Miasto. dyskusja. Warszawa 2008.). Wykorzystanie kolei do obsługi komunikacyjnej miasta i aglomeracji. Przewozy osób i obsługa komunikacyjna miasta.). Monitorowanie ruchu miejskiego i systemy identyfikacji pojazdów. Morskiej. Pojęcie i funkcje centrów logistycznych. Szymczak M. Nowoczesne systemy pobierania opłat w komunikacji miejskiej – karta miejska.. 2.. Marszał T. System logistyczny gospodarki odpadami. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 44. 7.. Warszawa 2005. Łódź 2006. Wyd. Transport w logistyce miejskiej. Miejskie centra logistyczne. 3. Rola logistyki w zarządzaniu przepływami osób. Zintegrowany systemy transportu zbiorowego. Logistyka utylizacji odpadów komunalnych i opakowaniowych. (red. Systemy dostaw ładunków w miastach. Katowice 2007. Transport zbiorowy w miastach i na obszarach metropolitalnych. Struktura i architektura systemu ITS. Rozwiązania integrujące transportu indywidualnego i zbiorowego w mieście. Wyd. Nowoczesne formy transportu towarowego w miastach. Katowice 2006. Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych. wybranych rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej. Kongestia transportowa w mieście . System informacji transportowej. PWR. Możliwości wdrożenia i organizacji systemu carpooling w polskich miastach. infrastruktura logistyki miejskiej. Systemy zarządzania ruchem drogowym. Zaopatrzenie handlu i przemysłu na obszarze miasta. Płynność przepływów ładunków i osób w mieście i jej ograniczenia.. Struktura i zadania systemu logistycznego. Oferta usług logistycznych i infrastruktura centrów logistycznych. Infrastruktura techniczna a rozwój miasta. skutki i metody ograniczania. Logistyka miejska.Logistyka miejska Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Arkadiusz Gralak Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: LFL320 3 Kod przedmiotu Semestr 30 0 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zastosowania koncepcji logistycznych w kontekście zintegrowanych systemów obsługi przemieszczeń osób i ładunków na obszarach miejskich. Obiekty systemu i ich lokalizacja. Przepływy ładunków w miastach i sposoby ich realizacji. rozwiązania. Pomoce naukowe i literatura: Szołtysek J. Działalność centrów logistycznych a rozwój miast. Difin. Wrocław 2004. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności planowania. praca w grupach. Wyd. Wpływ komunikacji na rozwój miasta. 10. Logistyka w zarządzaniu przepływami osób w miastach. Czynniki rozwoju ITS.). prezentacja studiów przypadku Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca projektowa nt. Metoda nauczania: wykład. Stawasz D. Uniwersytetu Łódzkiego. Model procesów komunikacyjnych w mieście.). Istota i cele zastosowania ITS. jego cechy i funkcje. Miasto jako system społeczno-ekonomiczny. Opis przedmiotu: a) tematyka wykładów Miasto jako przestrzeń działalności logistycznej. 5. Recykling odpadów. Organizacja zadań składowania dóbr na rzecz miasta. Wyd. 9. Lokalizacja miejskich centrów logistycznych. Miasto Wrocław . Klasyfikacja źródeł ruchu. Strategie i logistyka organizacji sieciowych. Logistyka miejska . Wyd. Logistyka miejska – koncepcje. Poznań 2008 Tundys B. Gdynia 2002.. Przepływy ładunków i osób jako przedmiot logistyki miejskiej. System logistyczny miasta. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Użytkownicy miasta w aspekcie zachowań transportowych i komunikacyjnych. Witkowski J. Logistyka w systemie zarządzania miastem. Lewandowski K. Telematyka transportu w mieście. 8. 6. Tranzyt towarowy przez miasto. Wyd. 4. Systemy informatyczne i telematyka w logistyce miejskiej. „Transport Miejski i Regionalny” – miesięcznik naukowo techniczny. . System „Park and Ride” i „Bike and Ride” przykłady zastosowania w miastach Europy Zach. AE w Poznaniu. systemy. Przykłady rozwiązań w zakresie systemów dostaw ładunków w miastach. cel i zakres logistyki miejskiej. Potrzeba wprowadzenia logistyki do zarządzania miastem.przyczyny. Zintegrowane systemy kolejowo-tramwajowe. Logistyka transportu towarowego w mieście..

NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD KIERUNEK 1 Rynek usług publicznych 2 3 4 5 6 7 Polityka społeczno-gospodarcza UE Podstawy nauki o finansach Zarządzanie zasobami ludzkimi Ekonomika i polityka rolna porównawcza Zachowania organizacyjne Bankowość Milewska A. Ratajczak M. Filipiak T. Sikorska-Wolak I. Adamowicz M. Sikorska-Wolak I. Suwara I. Drejerska N. Wołoszyn J. Wicka A. Siudek T. Rytko A.. Sawicka J. Paliszkiewicz J. KPEFPiM EFL301 KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KERiMSG KEiOP KEiOP K Agronomii K Agronomii KSHZ KPEFPiM KEiOP KZM EFL302 EFL303 EFL305 EFL309 EFL310 EFL311 EFL312 EKONOMIA 8 Rolnictwo źródłem energii odnawialnej 9 10 11 12 13 Technologie produkcji roślinnej Podstawy technologii produkcji zwierzęcej Turystyka i agroturystyka w Europie ABC tworzenia firmy Teoria popytu . Kacprzak M... Wyszyński Z. Karbowiak K. Kacprzak M.. Wysmułek A.LISTA PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH Lp. Siudek T. Bagieński S. Krzyżanowski J. Bogacki P. Drejerska N. Kondraszuk T. Sawicka J. Braja M. Gralak A. Kondraszuk T. Podstawka M. Rekiel A. Wróblewska E.ujęcie matematyczne 14 Programowanie rozwoju 15 E-biznes 16 Międzynarodowe organizacje finansowe 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Polityka handlowa UE Rachunkowość bankowa Rachunkowość gospodarstw rodzinnych Międzynarodowa integracja gospodarcza Techniki pracy umysłowej Rynek ubezpieczeń Instytucje i usługi finansowe Podstawy integracji europejskiej Podstawy rozwoju lokalnego Podstawy socjologii Polityka gospodarcza Polityka rynku pracy w UE Turystyka wiejska Psychologia zarządzania Prawo administracyjne Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw Działalność gospodarcza na Jednolitym Rynku Europejskim Podstawy analizy konsumpcji Lokalizacja działalności gospodarczej Zarządzanie informacją EFL313 EFL315 EFL318 EFL320 EFL323 EFL KPEFPiM 324 KPEFPiM FFL301 KERiMSG FFL303 KPEFPiM KEiOP KEiOP KPEFPiM KEEiD KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEEiD KEEiD KEiPG KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KERiMSG KPEFPiM KEiOP FFL306 FFL308 FFL310 FFL312 FFL313 FFL314 FFL 315 ZFL302 ZFL303 ZFL304 ZFL305 ZFL306 ZFL307 ZFL310 ZFL311 ZFL313 ZFL314 ZFL315 ZFL316 ZFL320 ZFL318 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDZANIE . Podstawka M. Wojewódzka A. Jędrzejczyk I. Zawojska A. Strzębicki D.. Kacprzak M. Pudełkiewicz E. Rytko A.. Braja M. Kacperska E. Drejerska N. Stolarska A... Strasburger A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful