SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

STUDIA LICENCJACKIE
Kierunek: LOGISTYKA Semestr: 3

LISTA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Lp. NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ekonomika agrobiznesu Ekonomika rynku nieruchomości Planowanie finansowe Polityka społeczno-ekonomiczna Technologie transportu wewnętrznego Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Organizacja pracy i procesów produkcyjnych Rynek usług logistycznych Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Gospodarka magazynowa i zarządzanie magazynem Praktyczne zastosowania logistyki Polityka Handlowa Polityka Konkurencji Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w 14 Unii Europejskiej 15 Logistyka Miejska

Pudełkiewicz E. Klusek T. Bereżnicka J. Masniak J. Rokicki T. Gębska M. Żuk J. Gołębiewski J., Bak-Filipek E. Nafkha R. Wojciechowski A. Wojciechowski A. Rytko A. Rytko A. Rytko A. Gralak A.

KPEFPiM KERiMSG KEiOP KEiPG KEiOP KEiOP KEiOP KPEFPiM KI KEiOP KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM

LFL302 LFL303 LFL305 LFL306 LFL307 LFL308 LFL309 LFL311 LFL314 LFL315 LFL316 LFL317 LFL318 LFL319 LFL320

Ponadto dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat mechanizmów. Poznań 1994. organizacyjne... Oskara Langego we Wrocławiu. instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. 1).H. Kania J. Kraków 1995. Nogalski B.. Connelly D. Hamilton W. Problemy prawne.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. System informacji rynkowej (marketingowej) w ekonomice agrobiznesu. Zewnętrzne i wewnętrzne bariery i uwarunkowania w rozwoju przedsiębiorczości sfery agrobiznesu. Warszawa 1993. Key Text. Eugeniusz Pudełkiewicz LFL302 Kod przedmiotu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Ukazanie problematyki przedmiotu.. Plan marketingowy i biznesplan przedsiębiorstw (firm) sfery agrobiznesu (istota.H. Warszawa 2000. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego. System finansowo – księgowy małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu.. Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944 – 1991). Agrobiznes. roczników GUS. A Concept of Agribusiness.. opracowań.. Organizacja i zarządzanie. Marketing rolniczy. Ekonomika gospodarki żywnościowej. ekonomiczne i społeczne instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Doradztwa Rolniczego. tendencji. Grabowski S. przygotowanie pomysłu własnego przedsięwzięcia w sferze agrobiznesu itp. Miejsce i rola marketingu w agrobiznesie. Warszawa 2000. „Studia i monografie IERiGŻ” 1995. CIM.. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Metoda problemowo – aplikacyjna z elementami twórczego uczestnictwa studentów.. (red. Connelly D. Woś A. Małysz J. przygotowanie planu marketingowego lub biznesplanu wybranych przedsiębiorstw (firm). Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 1). Grontkowska A. Marketing w agrobiznesie. dystrybucją żywności i handlem oraz konsumpcją). Goldberg R.... Domański T. Makroekonomia (t.. Boston 1957. Uwarunkowania i bariery w powstaniu pomysłu i realizacji małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu. Kamiński W.Ekonomika agrobiznesu Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr hab. style.A.. Rachunkowość zarządcza podstawą współczesnego agrobiznesu.F. Warszawa 1996.. przygotowanie scenariuszy promocji wybranych przedsiębiorstw (firm). Małopolskie Stow. Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 2). zjawisk i procesów rynkowych pomiędzy pięcioma ogniwami agrobiznesu (tj. Kraków 1993. Ekonomika i organizacja handlu żywnością. Czternasty W. J. Marketing w małych i średnich firmach. Wrocław 1995. Warszawa 1989. praw rządzących instytucjami i organizacjami sfery agrobiznesu w Polsce i w świecie.. Urban S.. PWRiL. Finansów Publicznych Polski i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy 3 Semestr . WSiP S. Duczkowska-Piasecka M. a zwłaszcza rocznych analiz rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Pomoce naukowe i literatura: Wykorzystanie technik audiowizualnych i multimedialnych. Wydawnictwo Naukowe PWN.). przedmiot. Mikroekonomia (t.. Warszawa 1991.H. Markowski W. Warszawa 1995. Rachunkowość zarządcza. Dobija M.. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (firmą) sfery agrobiznesu (formy. Rynki. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. podstawowych praw..H. Wszystko zaczyna się od decyzji… Rozważanie o gospodarstwie rolniczym. Duczkowska-Małysz K. PWRiL. WSiP. Gospodarka żywnościowa Polski w ujęciu przestrzennym.. Barker J... przetwórstwem (przemysłem spożywczym). 2). Czermiński A. metody.. b.. Poznań 1993. Warszawa 1996. Rutka R. PWE. Cygan A. Schwalbe H. Kosiec K. metody badań. podobieństwa i różnice). Kraków 1995. Podstawy agrobiznesu.. różnice jakościowe). Meandry biznesu. Kulawik J. Warszawa 1994. zakres. Brzeska Oficyna Wydawnicza. Hamilton W. Opis przedmiotu: a. Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. Tworzenie i rozwój małego przedsiębiorstwa.. Bednarski L. Łódź 1994. tematyka wykładów Ekonomika agrobiznesu jako nauka stosowana (jej miejsce i rola w naukach ekonomiczno – rolniczych.... Davis J. Kożuch A. Woś A. Przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu w programach rozwoju regionalnego i społeczności lokalnych. ekspertyz i raportów IERiGŻ. Wyd. Efektywność ekonomiczna i społeczna instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Szlachta K. Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji. podmiotów gospodarczych. Gdańsk 1995.. Ogólna teoria przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu (integracja pionowa między ogniwami agrobiznesu i ich otoczeniem). Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji.). Doster D. Manteuffel R.: sferą zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji oraz usługi produkcyjne. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Czynniki kształtujące image przedsiębiorstwa (firmy) sfery agrobiznesu (formy i środki promocji). PWE. nr 72. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test wiadomości oraz wykonanie konkretnych zadań (np. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. Dobiegała-Korona B. Przedsiębiorczość w agrobiznesie (ćwiczenia)..F.A. teorie. do wyboru Status w programie studiów 30 3 Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS Katedra Polityki Europejskiej .. Wydawnictwo Marcus. Agrobiznes.. ABC small business’u. Warszawa 1987. Warszawa 1994. produkcją rolniczą (rolnictwem). Warszawa 1996. Urbanizacja i industrializacja jako dwa ważne ogniwa w rozwoju instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Miary i wskaźniki efektywności. Mirończyk A. Czerska M. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Wyrobienie u studentów umiejętności do podejmowania różnorakich działań przedsiębiorczych (łącznie z zakładaniem nowych przedsiębiorstw) w sferze agrobiznesu. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo – seminaryjnej.. terminologia – ukazanie wzajemnych powiązań i specyfiki). instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Wydawnictwo Prawnicze.

czasopisma specjalistyczne. Tomasz Klusek LFL303 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Omówienie podstaw organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości. Źródła i techniki finansowania nieruchomości 7.: „Nieruchomość w gospodarce rynkowej”. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna. ryzyko 6. poznanie ekonomiczno-finansowych aspektów obrotu nieruchomościami i metod oceny ryzyka związanego z inwestowaniem (bezpośrednim i pośrednim) w nieruchomości. raporty i analizy dotyczące rynku nieruchomości 30 Wykłady Ćwiczenia Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski . Innowacyjne formy finansowania transakcji na rynku nieruchomości (fundusze nieruchomościowe. cechy i funkcje nieruchomości 2. Klasyfikacja. technicznym i gospodarczym nieruchomości oraz ich części składowych. Systemy rejestrowania i informowania o stanie prawnym. przyswojenie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami. venture capital) 8. przedstawienie specyfiki oraz uwarunkowań i kierunków rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. tematyka wykładów 1.): „Zachodnie rynki nieruchomości”. Warszawa 2004 Publikacje GUS. Warszawa 2003 Kucharska-Stasiak E.Ekonomika rynku nieruchomości Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. PWN. rynek nieruchomości komercyjnych) 10. Znaczenie systemów informacji o nieruchomościach dla funkcjonowania i rozwoju rynku nieruchomości 3. Prawne i ekonomiczno-finansowe aspekty obrotu nieruchomościami 9. leasing. Warszawa 2006 Kałkowski L. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce i innych krajach.): „Rynek nieruchomości w Polsce”. Funkcjonowanie i uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie b. TWIGGER. Zjawiska i procesy zachodzące na różnych rynkach nieruchomości (rynek nieruchomości rolnych. (red. zapoznanie z aparaturą pojęciową związaną z nieruchomościami i rynkiem nieruchomości. Powiązania rynku nieruchomości z sektorem finansowym. Opis przedmiotu: a. Inwestycje na rynku nieruchomości – finansowanie. ocena. TWIGGER. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wykład Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test Pomoce naukowe i literatura: Kucharska-Stasiak E.(red. rynek nieruchomości mieszkaniowych. Rynek nieruchomości i jego segmentacja 4. przestrzennym. sekurytyzacja. Podmioty i instytucje rynku nieruchomości 5.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Po kursie student powinien znać podstawowe kwestie związane z planowaniem finansowym oraz umieć konstruować strategie finansowe zarówno w krótkim jak długim okresie czasu. Klasyczny model stabilnego wzrostu. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy utrzymaniu stabilnych warunków . Zastosowanie analizy sprawozdawczości finansowej dla potrzeb planowania finansowego Zagregowane planowanie finansowe. Warszawa 2002. Finansowe strategie stabilnego wzrostu. Modele wzrostu.. One Press. Kapitał pracujący netto. Strategia maksymalnego wzrostu model z kapitałami obcymi i bez wypłat dywidendy. PWE. tematyka wykładów Istota i znaczenie planowania finansowego w jednostce. Gliwice 2007 Pluta W.BECK. Budżetowanie kapitałów. Metoda zintegrowanego planowania finansowego b. tematyka ćwiczeń Analiza progu rentowności. a następnie ustaleniu celów. Zagadnienie przedstawione teoretycznie (ze względu na lepsze przyswojenie materiału) będą podstawą do przeprowadzenia studiów przypadku dla konkretnych podmiotów gospodarczych. Planowanie krótkoterminowego zadłużenia (poziom zadłużenia wobec dostawców.modele bez kapitałów obcych. PWN. Na zajęciach będzie zwrócona uwaga na metody modelowe wykorzystywane w planowaniu finansowym.. Koszty kapitału obcego i własnego. Poziom zapasów i należności. Michalski G. jakie mogą być zrealizowane przy danych możliwościach finansowych. Planowanie aktywów bieżących (zapasy. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy odejściu od stabilnych warunków. Strategia umiarkowanego wzrostu .narzędzie planowania finansowego. kapitał pracujący netto. Metoda zmian proporcjonalnych. Analiza wrażliwości. Dźwignia finansowa i operacyjna.Planowanie finansowe LFL305 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. Powinien potrafić zastosować odpowiednie metody modelowe w planowaniu finansów podmiotów gospodarczych oraz sporządzić plan finansowy dla przedsiębiorstwa. Warszawa 2003 Duda-Piechaczek E. wobec budżetu oraz krótkoterminowych kredytów). Sprawozdania pro forma. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Planowanie krótkoterminowe: cykl konwersji gotówki. Zasady planowania finansowego opierają się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa. Analiza scenariuszy.. Analiza punktu progowego. Strategia minimalnego wzrostu .modele z kapitałami obcymi i wypłatami dywidendy. Opis przedmiotu: a.. należności. foliogramy czy slajdy i będzie dostarczał informacji teoretycznych z poszczególnych zagadnień. C. Koszty kapitału. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. ciągłości prowadzenia finansów firmy oraz dużej koncentracji i ostrożności podczas analizowania danych. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. 2005 Sierpińska M. a także konsekwencje wyboru określonej strategii finansowania jednostki w ujęciu krótkoterminowym jak i długoterminowym. Metoda nauczania: Wykład będzie prowadzony z wykorzystaniem pomocy tj.. które pozwalają określić jakie skutki finansowe wywołają w związku z podjętą decyzją. Wędzki D.H. Pomoce naukowe i literatura: W. PWE. Dźwignia finansowa. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Podstawą zaliczenia będzie przygotowanie planów finansowych dla konkretnych podmiotów z uwzględnieniem metod modelowych dla różnych scenariuszy sytuacji przedsiębiorstwa. Analiza i planowanie finansowe... Należy pamiętać o prawidłowej rachunkowości. Warszawa 2000 Pluta W. Cykl konwersji gotówki (plan środków pieniężnych). Joanna Bereżnicka Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Jednym z najważniejszych obszarów działania firmy są jej finanse. Modelowanie finansowe . . a szczególnie metody ich planowania. gotówka). Pluta. Szacowanie pozostałych wielkości zmodyfikowanego modelu.

Aktywna i pasywna polityka budżetowa. prezentacja wybranych tematów przez studentów. 8. 4. przedmiot. systemy i kierunki w polityce gospodarczej. Budżet państwa . omówienie podstawowych elementów polityki gospodarczej i mechanizmów jej funkcjonowania oraz ukazanie roli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych. 12.kapitalizm. Typy polityki handlowej. SGH. Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą. Metoda nauczania: Wykład. Pojecie. polityka strukturalna. Polityka rozwoju społeczno-gospodarczego: polityka wzrostu. Modele i nurty polityki społecznej. Ekonomiczne funkcje państwa. warunki pracy. Cele i narzędzia polityki budżetowej. przedmiot i geneza polityki społecznej. Gospodarka narodowa jako przedmiot polityki gospodarczej. Strategie polityki pieniężnej. polityka regionalna. Szczecin 2005 Kurzynowski A. Pomoce naukowe i literatura: Bossak J. Modele polityki pieniężnej. Warszawa 2002 Winiarski B. Opis przedmiotu: a. Procesy transformacji gospodarczej w Polsce. 5. Wyd. 7. UG. 6. 2.cel. Gdańsk 2004 Golinowska S. Zadłużenie publiczne we współczesnych gospodarkach. 3. Międzynarodowa integracja gospodarcza. 11. Nauk. Funkcje polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych. 10. Koncepcje . (red. (red. dyskusja. Wyd. 13. Wyd. zasady i instrumenty. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Opracowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat.): Polityka gospodarcza. Warszawa 2000 http://www.: Polityka społeczno-gospodarcza. Polityka pieniężna . Wybrane współczesne zagadnienia polityki gospodarczej i społecznej w Polsce w kontekście członkostwa w UE.): Polityka społeczna. Jacek Maśniak Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu oddziaływania władz publicznych na gospodarkę narodową i kształtowanie warunków życia ludności. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Wyd. Warszawa 2000 Grzywacz W.Polityka społeczno-ekonomiczna LFL306 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. kształcenie zawodowe. bezrobocie). Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą. Zasoby gospodarcze i potencjał produkcyjny. polityka ekologiczna.: Polityka społeczna. System zabezpieczenia społecznego.struktura. Pojęcie. SGH Warszawa 2006 Ćwikliński H. PWE.): Polityka gospodarcza. Wyd. funkcje i zasady budżetowe.republika. Związek między polityką pieniężną a fiskalną. Polityka regulowania rynku pracy (zatrudnienie i wynagrodzenie za pracę. Doktryny. Rozmiary i dynamika działalności gospodarczej.: Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. zakres i uwarunkowania polityki gospodarczej.pl . 9. Strategie kursowe. Doktryna państwa opiekuńczego – rozwój i krytyka. PTE. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W wyniku przyswojenia wiedzy z przedmiotu student będzie mógł zrozumieć i trafnie interpretować zjawiska z zakresu polityki gospodarczej państwa oraz zdobędzie umiejętności wykrywania związków zachodzących między polityką gospodarczą i społeczną a stanem aktywności gospodarczej społeczeństwa i poziomem zaspokojenia potrzeb. Polityka mikroekonomiczna i makroekonomiczna. Istota i założenia metodyczne. Poltext.instytucje -koszty. (red. Bilans płatniczy i polityka kursu walutowego. tematyka wykładów/ ćwiczeń 1.

Środki transportu wewnętrznego (5 h) • Klasyfikacja • Charakterystyka wózków podnośnikowych • Przesłanki wyboru środków transportowych 3. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.: Technologia magazynowania. Opis przedmiotu: a. Instytut Logistyki i Magazynowania. Analiza przepływu materiałów (4 h) • Przesłanki analizy kosztów transportu wewnętrznego • Program transportu w zakładzie przemysłowym • Wykres przepływu materiałów • Karta procesów przepływu materiałów 2. I Projektowanie. Fijałkowski J. Warszawa 1987. Tom I. Instytut Logistyki i Magazynowania. Infrastruktura. Korzeń Z.. Sprawy organizacyjne (1 h) 1. Korzeń Z. Tomasz Rokicki Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL307 Kod przedmiotu 3 Semestr 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy . Warszawa 2003. że studenci po ukończeniu kursu technologii transportu wewnętrznego zdobędą wiedzę na temat organizacji i formy przepływów materiałów. modelowanie. tematyka wykładów 1. Na zajęciach wykorzystane zostaną przykłady i zadania do rozwiązania przez studentów. Studenci powinni również poznać zasady obliczania kosztów w transporcie wewnętrznym oraz projektowania systemu transportu wewnętrznego. Będą posiadali wiedzę z zakresu kształtowania i wymiarowania procesów i układów transportu wewnętrznego. Kolokwium i podsumowanie zajęć (2 h) b. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wiedza teoretyczna związana z treściami przedmiotu będzie przekazywana przede wszystkim w formie podającej wykładowej. 2003. Koszty w transporcie wewnętrznym (5 h) • Struktura kosztów • Zasady obliczania kosztów • Przykłady obliczania kosztów • Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu 6.1. Tom II. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Zakłada się. Politechnika Radomska.: Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Instytut Logistyki i Magazynowania. Midura L. informacja. Wybrane zagadnienia. Układy i procesy transportu wewnętrznego (4 h) • Rodzaje układów • Elementy układów • Wydajność elementów układu transportowego • Zasady i warunki przepływu materiałów • Procesy transportu wewnętrznego • Pracochłonność procesów przepływu materiałów • Przykłady wymiarowania podukładu przeładunkowego w magazynie 5. Warszawa 1995.: Modelowanie systemów i procesów transportowych. Wybrane zagadnienia. prezentacje komputerowe. Romanow P. Normy czasu w transporcie wewnętrznym (3 h) • Normy podstawowe • Normy zakładowe • Operacje ręczne i cykle transportowe 4. Przekaz słowny wspomagany będzie pomocami dydaktycznymi. zarządzanie.): Współczesne technologie transportowe. Poznań 2002. Poznań. (red. form i technologii. Popielas J. takimi jak: foliogramy. technika. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach oraz wyników kolokwium.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Poznań 1998. Radom 2002. Wyższa Szkoła Logistyki. Fijałkowski J. a także norm stosowanych w transporcie wewnętrznym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.: Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych.: Ekonomika i organizacja transportu. Technologie transportu wewnętrznego Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Wyższa Szkoła Logistyki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Leszczyński J. Poznań 2002. Zagadnienia wstępne (5 h) 1. Gubała M.2.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczanie jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych z technologiami transportu wewnętrznego oraz wprowadzenie studenta w zagadnienia projektowania systemu transportu wewnętrznego we współczesnym przedsiębiorstwie. Warszawa 1999. Pomoce naukowe i literatura: Fijałkowski J. Projektowanie systemów transportu wewnętrznego (6 h) • Ogólne zasady • Etapy projektowania • Wpływ przepływu materiałów na rozplanowanie zakład 7. Poznań 1999. Mendyk E.: Technologia transportu wewnętrznego.

Derekrutacja i outplacement (w Polsce i innych krajach).: System ocen i rozwoju zawodowego pracowników Biblioteka Pracownicza 1994 Philips J. Kraków 2004 Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż.(metody stosowane w Polsce i na świecie). Ocena pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach. teoria i praktyka OE 2006 Oleksyn T. nabędą umiejętność wyboru i zastosowania poznanych metod i narzędzi z zakresu ZZL.metody. Poltext . Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi. Istota i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie. F.): Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi Poltext 2004 Kossowska M. Szkolenie i doskonalenie pracowników (programy szkoleniowe. udział w case study.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich Dom Wydawniczy ABC OE 2001 Czajka Z. (pod. outsorcing. kształcenie ustawiczne w Polsce i innych krajach). poznają standardy ZZL w innych krajach. Motywowanie pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach. controling personalny.: Motywowanie pracowników w teorii w teorii i praktyce Biblioteka Pracownicza 2002 Oleksyn T.: Systemy wynagrodzeń Poltext 1999 Jasińska Z. Warunki pracy (w Polsce i innych krajach. Kariery zawodowe kobiet w świetle Strategii Lizbońskiej (elastyczne formy pracy. ROI.: Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi Human factor Kraków 2003 Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi. porównanie standardów polskich i rozwiązań światowych w zakresie ZZL. USA. Wyd. 11. Rekrutacja i selekcja pracowników .: Adaptacja zawodowa Petit 2003 Jacukowicz Z. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca indywidualna: przygotowanie do dyskusji. Zaliczenie ćwiczeń.ekonomika. 4. 5. 9. W-wa 1999 Urbaniak B. Nowe trendy zarządzania kadrami (marketing personalny.).: Motywowanie w przedsiębiorstwie Uwalnianie ludzkiej produktywności AW Placet 1998 Juchnmowicz M.): Zasoby ludzkie w firmie.procesy. USA. Organizacja. ocena aktywności podczas dyskusji i case study.) 15.. 2.red. Japonia). W-wa 2003 Sajkiewicz A. Sołysińska I.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji OE 2006 Kozioł L. Metoda nauczania: Wykład 15 godzin. Strategie. i wsp. case study 15 godzin. Opis przedmiotu: a.. Test wiedzy. dyskusja w grupach. wsparcie w opiece nad dziećmi itd) 14. PWE.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie z historią i ewolucją zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE. 10. Tyrańska M. Pomoce naukowe i literatura: Cascio W. 8. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu ZZL. Monika Gębska Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL308 Kod przedmiotu 3 do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Semestr 15 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 15 . 12. tematyka wykładów/ ćwiczeń 1. kierowanie . Jacukowicz Z. INFOR Dale M. systemy wynagradzania w Polsce i innych krajach) 7. Oficyna Ekonomiczna . Juchnowicz M. Adaptacja społeczno-zawodowa nowych pracowników. Japonia). mentoring.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników OE 2004 Davis P. poziom wynagrodzeń. Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. kreowanie nowoczesności raport 2005 Wiśniewski Z. Nowe trendy zarządzania kadrami (pomiar efektywności działań w obszarze ZZL np. Wynagradzanie pracowników (płaca minimalna. leasing). ). zapoznanie z technikami i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE.: Zarządzanie kompetencjami. 6. (pod red.. planowanie potrzeb personalnych. Bohdziewicz P.) 13..: Zarządzanie zasobami ludzkimi. 3. coaching.: Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami Diffin 1998 Czasopismo: Personel i Zarządzanie Wyd..). Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów pracy (w Polsce i innych krajach.

9.organizacyjnej oceny technologii produkcji rolniczej. Organizacja produkcji i pracy i jej związek z ekonomiką i organizacją produkcji. Normy i normatywy w produkcji zwierzęcej i w pracach pozostałych 10. Pomoce naukowe i literatura: Zarządzanie . Warszawa 1996. planowania procesów produkcyjnych w rolnictwie z uwzględnieniem technicznego przygotowania produkcji. analityczne (fotografia dnia pracy i chronometraż) 8. treść i zakres organizacji pracy i produkcji. Organizacja procesów produkcyjnych i techniczne przygotowanie produkcji w przedsiębiorstwach agrobiznesu • Przetwórstwa rolnego: mieszalnie pasz. Metody analizy nakładów pracy i ustalania norm pracy . Reisch E. 5. Lockyer G. 2. PWN.Organizacja pracy i procesów LFL309 3 do wyboru produkcyjnych Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż.: Zarządzanie produkcją. PWN. Józef Żuk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych umiejętności w zakresie: charakterystyki procesów produkcji i procesów pracy.. PWE. Warszawa 1991r. Metoda nauczania: Tematyka wykładów będzie realizowana głownie w formie podającej – wykładu z wykorzystaniem techniki multimedialnej (slajdy) oraz wykładu połączonego z dyskusją. tematyka wykładów/ ćwiczeń W zakres treści wykładowych wchodzą następujące zagadnienia: 1. substytucyjność. Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji zwierzęcej 7. procesy produkcyjne i procesy pracy. technologia i organizacja.teoria i praktyka.: Materiały z wykładów – skrypt autorski. Przedmiot. PWN Warszawa 1997r. ekonomiczno . Systemy kontroli procesów produkcyjnych w rolnictwie i przetwórstwie 13.: Metody organizowania procesów pracy. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Opis przedmiotu: a. (metody i systemy regulacji produkcji). statystyczne). Definicje pojęć: praca. Warszawa 2006 Chajtman S. Warszawa 1997r.: Zarządzanie. ubojnie. Organizacja i ekonomika pracy . Warszawa 2008 . Podstawowe pojęcia z zakresu nauki o pracy. Zeddies: Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Warszawa 1995r. 4. Piotrowskiego. intensywność. PWE. opracowywania systemów kontroli produkcji i sterowania jakością.zasady ogólne. techniczne przygotowanie produkcji • W produkcji roślinnej • W produkcji zwierzęcej 11. Durlik I.w produkcji roślinnej. System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Martyniuk Z. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu Żuk J. Zakres dyscypliny naukowej i jej krótki rys historyczny. D. Definicja i klasyfikacja systemów. uciążliwość. Praca zbiorowa pod redakcją: Kozmińskiego i Wt. racjonalność.syntetyczne (sumaryczne. opracowywania norm i normatywów oraz planowania procesów pracy i produkcji. Warszawa 2001 Pająk E. J. Rola człowieka w procesie pracy. Produkt. Oakland J. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie wykładów odbywa się w formie pisemnej – test wyboru. Zaliczenie poprawkowe z wykładów w formie ustnej. PWE.: Inżynieria zarządzania. Normy i normatywy w produkcji rolniczej . Nowoczesne metody i tendencje w zarządzaniu produkcją. Organizacja procesów produkcji.. Standard ISO) 14. Książka i Wiedza. Steffen G. Born: Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie.: Podstawy organizacji procesu produkcyjnego. Produkcja i usługi. przedsiębiorstwa usługowe 12. Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji roślinnej 6. mleczarnie. (HACCP. jakość i koszt wykonania pracy. Muhlemann A. wydajność. 3.

Warszawa 2003 . Giełdy ofert transportowych. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Znajomość podstawowych elementów rynku usług logistycznych. Ceny usług i powierzchni magazynowych. tematyka wykładów Usługi logistyczne w łańcuchach dostaw. W ramach zajęć studenci realizują projekt badawczy dotyczący sektora usług logistycznych. Koszty i ceny usług logistycznych. Ewa Bąk-Filipek i Marketingu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów oraz wyrobienie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz rynku usług logistycznych. Difin. Warszawa 2005 Mruk H.Rynek usług logistycznych LFL311 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. Jarosław Gołębiewski Katedra Polityki Europejskiej . Giełdy elektroniczne na rynku usług logistycznych. Rynek usług logistycznych. Źródła informacji w analizie rynku usług logistycznych. (red). Rodzaje giełd elektronicznych. b.. Technologie informacyjne podstawą rozwoju firm logistycznych i ich usług. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Zajęcia w formie konwersatoryjnej z podziałem na część wykładową ćwiczeniową. Konkurencja.pojęcie i rodzaje. Finansów Publicznych polski Język wykładowy dr inż. Model i struktura branży. Branża usług logistycznych. Giełdy technologii agentowej. Analiza rynku. Raport podsumowujący wyniki badań rynku usług logistycznych. Determinanty rozwoju branży usług logistycznych. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Kolokwium pisemne. Opis przedmiotu: a. Koszty i ceny usług transportowych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Koszty i ceny usług spedycyjnych oraz innych usług logistycznych. Usługi logistyczne i systemy obsługi klientów. typy rynków i ich regulacja. Umiejętność prowadzenia badań rynku usług logistycznych. Strategie przedsiębiorstw branży logistycznej. PWE. Pomoce naukowe i literatura: Ciesielski M.

Opis przedmiotu: a. Moduły zintegrowanego systemu informatycznego: dystrybucja. Praca zdalna. Kontrola tożsamości. Bezpieczeństwo sieciowe. produkcja. Przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów. Ćwiczenie – projekt. Zdefiniowanie magazynów.. Transakcyjność. gospodarka remontowa. Procesowość. zarządzanie zasobami ludzkimi. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład – test. Wprowadzenie pozycji magazynowych. Struktura menu głównego. Przetwarzanie w tle. 2007 Materiały firmy IFS Poland Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Rafik Nafkha Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL314 Kod przedmiotu 15 Wykłady Katedra Ekonometrii i Informatyki 3 Semestr 15 Ćwiczenia do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy . b. Zdefiniowanie osób wymaganych w systemie do przeprowadzenie operacji zakupów. Wprowadzanie danych podstawowych i produktów w niej wytwarzanych oraz struktur produktowych. gospodarka materiałowa. Nawigacja w środowisku systemowym. finanse. Skalowalność. Administracja zintegrowanym systemem informatycznym. kadry i płace. Serwis informacyjny i serwis komunikacyjny systemu. Obsługa systemu. Tworzenie umowy z dostawcą. Metoda nauczania: Wykład przy pomocy rzutnika elektronicznego. Definiowanie osób i danych w module zakupu oraz przeprowadzenie symulacji zakupów w systemie. System informatyczny dla przypadków produkcji powtarzalnej i dyskretnej. tematyka ćwiczeń Informatyczny model zakładu produkcyjnego będący podmiotem działań systemu. Architektura. Przyjmowanie i zatwierdzanie ofert. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Umiejętność korzystania i obsługi zintegrowanych systemów zarządzania. Infrastruktura zintegrowanych systemów informatycznych. Zamawianie i przyjmowanie pozycji zakupowych. Ustawianie zmiennej globalnej. Wielodostęp. itd. Funkcje zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie z zasadami funkcjonowania zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami. Określenie pozycji zakupowych i ich dostawców. tematyka wykładów Technologie zintegrowanych systemów informatycznych. Ćwiczenia przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu zarządzania IFS Application (SGGW posiada licencje na użytkowanie systemu). Zarządzanie magazynem. Pomoce naukowe i literatura: Rafik Nafkha „Informatyczne systemy zarządzania w praktyce” SGGW. Rozdział obciążeń. Kontrola uprawnień. Bezpieczeństwo danych. Zdefiniowania struktur produktowych dla pozycji magazynowych. Tworzenie firmy w systemie. Wprowadzenie danych o użytkownikach w firmie.

Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji.Gospodarka magazynowa i zarządzanie LFL315 3 do wyboru magazynem Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. NOWOCZESNE METODY. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. Cyplik P. Poznanie zasad gospodarki magazynowej i funkcji zarządzania magazynem. ich budowy i wyposażenia.. Zapas zabezpieczający. Rodzaje i struktura zapasów. Collaborated Planning Forecasting and Replenishment). Wspólne planowanie. Krzyżaniak St. Zarządzanie zapasami grup asortymentowych. Model deterministyczny zarządzania zapasami – Ekonomiczna wielkość zamówienia. Twaróg J. Popyt zależny i niezależny. Klasyczna koncepcja zarządzania zapasami. Opis przedmiotu: a. poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania magazynem. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne. MRPII. prognozowanie i uzupełnianie zapasów. Model zarządzania zapasami w oparciu o przegląd okresowy. Ustalenie poziomu zapasów. konwersatorium. Tom I – Zapasy. PROJEKTOWANIE PROCESÓW MAZYNOWYCH.. Pojęcie i przekroje grupowania kosztów zapasu. STOCHASTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w oparciu o poziom informacyjny. produkcji. Zarządzanie zapasami grup asortymentów. Poziom obsługi klienta. Losowa zmienność popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. tematyka ćwiczeń METODY ABC/XYZ.. jego zakres oraz najważniejsze pojęcia. dystrybucji i logistyki zwrotów.. Rozwiązywanie zadań projektowych PROJEKTOWANIE ROZMIESZCZENIA TOWARÓW W MAGAZYNIE. b. WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw. ćwiczenia praktyczne. INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje oraz programy komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami. koncepcje. Poznań 2007. Witkowski J.. 1. Warszawa. Vendor Management Inventory) ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W RAMACH STRATEGII ECR Analiza i prognoza popytu. Strategia szybkiej reakcji – QR. ZAPASY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Miejsce i rola zapasów w procesach: zaopatrzenia.CPFR (ang. METODY SYMULACYJNE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. DETERMINISTYCZNY MODEL ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Obliczenie ekonomicznej wielkości zamówienia (EWZ). Zarządzanie łańcuchem dostaw. doświadczenia. Koszty logistyki przedsiębiorstw. 2.. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach. na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z przygotowanym projektem magazynu dla wybranych systemów logistycznych Pomoce naukowe i literatura: Krzyżaniak St. Metoda nauczania: Wykład. procedury. Poznań 2003. APS.VMI (ang. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem. Czynniki kształtowania kosztów zapasu. Pojęcie i zakres gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem PODSTAWY GOSPODARKI ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA ZALEŻNEGO I NIEZALEŻNEGO. Pojęcie. Algorytmy procesów. rola i funkcje zapasów w systemach logistycznych. Poznań 2002. PROJEKTOWANIE POWIERZCZNI MAGZYNOWE. Rozwiązywanie zadań. Zarządzanie zapasami przez dostawcę . Narzędzia klasy: MRP. . ERP. DRP. System Just in Time. seminarium z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. Nowoczesne metody obliczania kosztów zapasu. CRM.. Analiza ABC/XYZ. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu. TECHNIKI I NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW. Symulacja komputerowa zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem. rozumienia form i zasad funkcjonowania gospodarki magazynowej w systemach logistycznych. określenie miejsca i roli magazynu łańcuchu dostaw. LOGISTYCZNE KOSZTY ZAPASU. Stochastyczne modele zarządzania zapasami: system oparty na poziomie informacyjnym. system oparty na przeglądzie okresowym. Pojęcie punktu rozdzielającego. Zapasy i magazynowanie.2003. KLASYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA NIEZALEŻNEGO. Wzór Wilsona. Szczególne przypadki EWZ. identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów magazynowych w systemach logistycznych. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych. 3.

Usługi wartości dodanej dla kluczowych klientów. Charakterystyka obsługi magazynowej. Zasady stosowania routing order i instrukcji wysyłkowej. Ciesielski M. Wyd. Rutkowski K. Metody pomiaru efektów działalności logistycznej w usługach KOSZTY I CENY USŁUG LOGISTYCZNYCH. Opakowania.. ładunki i jednostki ładunkowe KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ŁADUNKÓW. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Ceny usług i powierzchni magazynowych. Pozostałe usługi logistyczne. ZLECENIE SPEDYCJI. Zlecenia spedycyjne a zlecenie transportowe. system logistyczny.OFERTA SPEDYCYJNA. Warszawa. Pohl H-Ch. Podstawy organizacji i zarządzania. procesy logistyczne. Narzędzia i metody zarządzania ryzykiem w usługach logistycznych. Proces wdrożenia outsourcingu w przedsiębiorstwie. Klasyfikacja produktów fizycznych. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne. systemów logistycznych oraz podstaw ekonomiki logistyki. Wyd. Pojęcie i zakres działalności logistycznej. Produkty fizyczne jako przedmioty obsługi logistycznej. Kierunki rozwoju logistyki w usługach.Praktyczne zastosowanie logistyki LFL316 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 10 20 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. DOKUMENTACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU WODNEGO Geneza transportu morskiego. poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania logistycznego. ISTOTA ORAZ PODMIOT I PRZEDMIOTY OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ Pojęcie klienta w nowoczesnej logistyce. Ważniejsze instrumenty oceny ryzyka. Opis przedmiotu: a. Blaik P. Sales lead jako pierwszy kontakt spedytora drobnicowego DOKOMUNETACJA LOGISTYCZNAZASADY WYPEŁNIANIA Samochodowy list CMR – zalecenia w wypełnianiu poszczególnych rubryk. Obsługa transportowa i spedycyjna. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach. Logistyka. 3. Podstawowe mierniki poziomu obsługi logistycznej. identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych. Kolejowy list CIM. UMOWA SPEDYCJIOferta spedycyjna versus zaproszenie do rokowań. Dokumentacja w Konwencji TIR. Dokumentacja handlowa dla potrzeb spedycyjnych. Warszawa. Podstawy prawne w transporcie morskim. 1998: Systemy logistyczne. Poznań. 1999: Logistyka w strategiach firm. rozumienia form i zasad zarządzania logistycznego. Pomiar zdolności do spełniania oczekiwań i wymagań klienta ROLA I MIEJSCE LOGISTYKI W USŁUGACH. Ważniejsze modele jakości usług. Poznań. Proces logistyczny w usługach. 2006: Kompendium wiedzy o logistyce. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROCESU LOGISTYCZNEGO W USŁUGACH Przedmiot i zakres logistyki w globalizujących się usługach. Zalecenia prewencyjne przy realizacji zleceń spedycji samochodowej. tematyka ćwiczeń OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI LOGISTYCZNEJ charakterystyka kontraktów handlowych. Zindywidualizowana obsługa logistyczna. 1996: Logistyka. DOKUMNETACJA W SPEDYCJI KOLEJOWEJ Suprastruktura transportu kolejowego. DOKUMENTACJA W TRANSPORCIE LOTNICZYM I KONTENEROWYM Rodzaje przesyłek w transporcie lotniczym.Gołembska E.przeznaczenie i stosowanie. Umowa spedycji. Intrastat – zasady zgłoszeń i rejestracji. Krajowy list przewozowy. Inkaso dokumentowe – zasady stosowania. Charakter prawny zlecenia spedycyjnego i wynikająca konsekwencje dokumentacyjne. Dokumentacja spedycyjna i ubezpieczeniowa w spedycji samochodowej. Znaczenie i zasięg transportu kontenerowego Specyfika dokumentacji kontenerowej. Rodzaje przesyłek kolejowych. (red). . 2. Dokumenty spedycyjne w transporcie kolejowym. Dokumentacja spedycyjne w transporcie wodnym śródlądowym. jego zakres oraz najważniejsze pojęcia. Naukowe PWN. Wybrane sposoby realizacji operacji logistycznych w usługach. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące zarządzania logistycznego. na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z projektem planu logistycznego dla przedsiębiorstwa Pomoce naukowe i literatura: Beier F. 1. SGH. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu definiowania działalności logistycznej i łańcucha dostaw. ZNACZENIE I ROLA USŁUG LOGISTYCZNYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW Pojęcie usługi logistycznej. Zawartość kolejowych listów przewozowych. Wspólny dokument przewozowy Konwencji CIM -SMGS.. DOKUMETACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU DROGOWEGO Budowa i zawartość listu CMR.. Infrastruktura kolejowa – koszty dostępu.. Dokumenty spedycyjne w transporcie morskim – sposób ich stosowania.J. Segmentacja według oczekiwanego poziomu obsługi i inne klasyfikacje klientów. z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. Naukowe PWN. Składanie i realizacja zamówień klienta w systemie B2B. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W USŁUGACH LOGISTYCZNYCH Koszty i ceny usług transportowych i spedycyjnych. Zasady wdrażania zarządzania ryzykiem. Rodzaje przesyłek / umów w transporcie morskim. OBSŁUGA LOGISTYCZNA W CYKLU ZAMAWIANIA Czynności fizyczne i informacyjne w fazach cyklu zamawiania. Oczekiwanie i zadowolenie klienta z obsługi. POZIOM ORAZ POMIAR OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ I POLITYKA JEJ KSZTAŁTOWANIA Podstawowe standardy obsługi logistycznej. Składanie i realizacja zamówień w systemie B2C. Outsourcing jako źródło popytu na usługi logistyczne. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. Procedury dokumentacyjne w systemie NCTS. Składanie i realizacja zamówień z zastosowaniem systemów ERP. Zawartość morskich dokumentów przewozowych. Formularze zleceń spedycyjnych. ich składników. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu. Metoda nauczania: Wykład. PWE. DOKUMENTACJA SPEDYCYJNA – PRZEGLĄD I ZASTOSOWANIE Dokumenty spedycyjne FIATA. USŁUGI STANDARDOWE I DODATKOWE. PODSTAWOWE DOKUMENTY SPEDYCYJNE . Poznanie funkcji zarządzania logistycznego. b. Warszawa.. Dokumentacja transportowa i spedycyjna transportu lotniczego. Biblioteka Logistyka. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych.

tematyka wykładów 1. Czynnik technologiczny w handlu krajów uprzemysłowionych 14. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej –klasyczne teorie wymiany 3. W systemie gospodarki rynkowej decyzje ekonomiczne podejmowana są przez przedsiębiorców. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski . Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. zdobędzie umiejętności by określić charakter umów handlowych i ocenić ich efekty. Poznanie tych zasad. państwo może jedynie uczynić je mniej lub bardziej opłacalne.Unia Europejska. Gdańsk 1996 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej . Kurs walutowy jako instrument polityki zagranicznej 7.. Zmiany na światowym rynku surowców energetycznych a międzynarodowa polityka handlowa b. Wydawnictwo SGGW.. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Warszawa 2006. PWE.: Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. narzędzia polityki handlowej) 6. Warszawa 2003. Zasady polityki handlowej w poszczególnych stadiach integracji 9. Handel krajów uprzemysłowionych.Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Polityka wymiany międzynarodowej (rodzaje polityki. Kawecka –Wyrzykowska E. praktyka. polityka. metod i narzędzi jest głównym celem przedmiotu.: Miedzynarodowe stosunki gospodarcze. celów i środków stosowanych przez władzę pozwoli w przyszłości podejmować trafniejsze decyzje ekonomiczne w zakresie produkcji i wymiany towarowej.zjawisko nakładania się handlu 13. stąd umiejętność analizy sytuacji. Zielińska-Głębocka A. Rytko A.Polityka handlowa Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL317 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Politykę handlową pojmuje się jako zbiór reguł. Wolny handel a protekcjonizm 8. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i narzędziami polityki handlowej. (red. za pomocą których władza kieruje handlem zagranicznym. Opis przedmiotu: a. metod i narzędzi. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – alternatywne teorie wymiany 5. Fundacja Gospodarcza.. Metoda nauczania: Wykład – prelekcja . Warszawa 2004. Synowiec E. Gdańsk. Guzek M. Polska w Unii Europejskiej. Ogólnoświatowa współpraca w dziedzinie liberalizacji obrotów handlowych – rola WTO 11. Zarys teorii i polityki handlowej. Współczesny handel międzynarodowy (znaczenie handlu. funkcje i bariery handlu) 2. Warszawa 2006 Molle w. IKiCHZ. Reguły pochodzenia towarów 10. Słuchacz początkowo będzie wprowadzany w zagadnienia teoretyczne związane z towarową wymianą międzynarodową a następnie zapozna się z polityką i praktyką.: Ekonomika integracji europejskiej. tematyka ćwiczeń . PWE. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – poklasyczne teorie wymiany 4.). Teoria. Problemy handlowe krajów rozwijających się 15. 2000.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Budnikowski A. Pojęcia i zakres i podstawy traktatowe WPH 12.

. definicje.): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Pozycja konkurencyjna Polski –porównywanie wyników gospodarczych i pozycji konkurencyjnej polski w handlu międzynarodowym 28. .Polityka konkurencji LFL318 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr Anna Rytko Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Popularność problematyki związanej z konkurencją jest dziś niekwestionowana. IKiCHZ. Gdańsk. Warszawa 2007. polityka. Zdobędzie kompetencje w dziedzinie oceny instrumentów pomocowych dla przedsiębiorstw czy sektorów. Raport o konkurencyjności Weresa M. kosztowo-produktowa 19.Unia Europejska. PWE. Konkurencyjność sektorowa w UE – rolnictwo 25. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek – pojęcia. Rytko A. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw – pojęcia. Europejska polityka konkurencji 22. miary 20. polityka. (red. Sytuacja wybranych gałęzi przemysłu w Polsce b. Gdańsk 2000. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami teoretycznymi konkurencji a następnie z podstawowymi prawami polityki konkurencji na rynku światowym.: Ekonomika integracji europejskiej. Konkurencja międzynarodowa – koncepcja” międzynarodowej linii pościgu”. Konkurencyjność sektorowa w UE – przemysł 26. praktyka.. Fundacja Innowacja. Warszawa 2004.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Iskra W. Globalizacja i jej wpływ na konkurencyjność 18. Zielińska-Głębocka A. Konkurencyjność sektorowa w UE . Wydawnictwo SGGW. (red. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . tematyka wykładów 16. praktyka. SGH.energia 27. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i czynnikami polityki konkurencji. Polska w Unii Europejskiej. Polska. Warszawa 2006 Molle W. 2000. Warszawa 2001. Rymarczyk J (red.). europejski i polskim. Metoda nauczania: Wykład – prelekcja . definicje. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Opis przedmiotu: b. Istota. Warszawa 2003. Fundacja Gospodarcza. ‘luki technologicznej”. Wspólna polityka konkurencji wobec pomocy państwowej 24. zrozumie przed jakimi problemami staje polityka ochrony konkurencji. tematyka ćwiczeń . cele i determinanty konkurencyjności 17.).): Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z UE. Synowiec E.). miary 21. Kawecka –Wyrzykowska E. Wspólna polityka konkurencji wobec przedsiębiorstw 23. zdobędzie umiejętności by określić strukturę rynku oraz siłę rynkową przedsiębiorstw. Teoria. Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Teoria. (red. (red..

III filar w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie amsterdamskim 13. co integruje Wspólnotę Europejską?.Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL319 Kod przedmiotu 30 3 Semestr do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Na szczególną uwagę zasługuje problematyka bezpieczeństwa. Organy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 4. polityka. tematyka wykładów 1.. Postanowienia Rady Europejskiej z Tampere 14. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy . Początki współpracy europejskiej w wymiarze sprawiedliwości i obrony 11. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z zasadami współpracy politycznej krajów należących do Unii Europejskiej. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi 8. 2000. (red. IKiCHZ. Opis przedmiotu: c. Gdańsk. Polska w Unii Europejskiej. Pojęcia i cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 3.: Integracja Europejska.(red. Cele polityki zagranicznej Polski. SGH. Porozumienie z Schengen 12. Nowy wymiar bezpieczeństwa i obrony 6. Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej . Fundacja Gospodarcza. Czech i Słowacji 10. praktyka.). Demokracja Unii Europejskiej i jej deficyt 2. Perspektywy rozwoju WPZiB 7. Warszawa 2004. Współpraca policyjna i sądowa Metoda nauczania: Wykład – prelekcja Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Synowiec E. Molle W. Warszawa 2007. Warszawa 2004. Sposoby działania w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 5. Zdobędzie umiejętność oceny działania państw w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w wymiarze sprawiedliwości.: Ekonomika integracji europejskiej. Marszałek A. 9.Unia Europejska.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Co dzieli . status prawny Kosowa – przykłady funkcjonowania WPZiB. Teoria. polityka zagraniczna i wymiar sprawiedliwości jako pozostałe sfery będące dopełnieniem procesu integracji. Celem przedmiotu jest pokazanie i uzasadnienie słuszności współpracy między krajami europejskimi w drugim i trzecim filarze UE. PWE.Żukrowska K. Kawecka –Wyrzykowska E. Unia Europejska wobec wojny w Iraku.).

Akad. Miasto. KPZK PAN. Wykorzystanie kolei do obsługi komunikacyjnej miasta i aglomeracji. jego cechy i funkcje. 11. Zaopatrzenie handlu i przemysłu na obszarze miasta. Pojęcie i funkcje centrów logistycznych. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności planowania. Transport w logistyce miejskiej. wybranych rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej. Difin. Zintegrowane systemy kolejowo-tramwajowe. Istota i cele zastosowania ITS. Wrocław 2004. Logistyka miejska. PWR. Marszał T. Witkowski J. (red. Klasyfikacja źródeł ruchu. Carpooling i carsharing – zasady działania i przykłady zastosowania.. System „Park and Ride” i „Bike and Ride” przykłady zastosowania w miastach Europy Zach.. prezentacja studiów przypadku Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca projektowa nt. Alternatywne formy komunikacji miejskiej. Metoda nauczania: wykład. Wyd.). 3. Miasto jako system społeczno-ekonomiczny. Stawasz D. 8. Telematyka transportu w mieście.. Struktura i zadania systemu logistycznego. System informacji transportowej. AE w Katowicach.przestrzeń komunikacji i transportu. (red. Strategie i logistyka organizacji sieciowych. Transport zbiorowy w miastach i na obszarach metropolitalnych. Działalność centrów logistycznych a rozwój miast. Systemy dostaw ładunków w miastach. 10. Rola logistyki w zarządzaniu przepływami osób. 5.Logistyka miejska Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Arkadiusz Gralak Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: LFL320 3 Kod przedmiotu Semestr 30 0 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zastosowania koncepcji logistycznych w kontekście zintegrowanych systemów obsługi przemieszczeń osób i ładunków na obszarach miejskich. Czynniki rozwoju ITS.). Logistyka miejska .. Katowice 2007. Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach.). systemy. 6. Zintegrowane systemy zarządzania ruchem. Płynność przepływów ładunków i osób w mieście i jej ograniczenia. Makieła Z. Nowoczesne systemy pobierania opłat w komunikacji miejskiej – karta miejska. Logistyka w systemie zarządzania miastem. Podstawy logistyki miejskiej. 1. sterowania i nadzorowania przepływów osób i ładunków w miastach oraz umiejętności zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej. dyskusja. 4. Tranzyt towarowy przez miasto. Łódź 2006. Potrzeba wprowadzenia logistyki do zarządzania miastem. Morskiej. Monitorowanie ruchu miejskiego i systemy identyfikacji pojazdów. rozwiązania. Przepływy ładunków w miastach i sposoby ich realizacji. i w Polsce. Możliwości wdrożenia i organizacji systemu carpooling w polskich miastach. AE w Katowicach. Miasto Wrocław . Nowoczesne formy transportu towarowego w miastach. Przewozy osób i obsługa komunikacyjna miasta.. Infrastruktura transportu miejskiego. Miejskie centra logistyczne. Lokalizacja miejskich centrów logistycznych. Wyd. Bariery funkcjonowania i rozwoju współczesnych miast. Obiekty systemu i ich lokalizacja. Szymczak M. Oferta usług logistycznych i infrastruktura centrów logistycznych. cel i zakres logistyki miejskiej. (red.). Lewandowski K. infrastruktura logistyki miejskiej. Logistyka transportu towarowego w mieście. 2. Logistyka w zarządzaniu przepływami osób w miastach.. Kongestia transportowa w mieście . Systemy zarządzania transportem zbiorowym. Przykłady rozwiązań w zakresie systemów dostaw ładunków w miastach. Systemy zarządzania ruchem drogowym. Gojlik A. . System logistyczny miasta. Poznań 2008 Tundys B. Użytkownicy miasta w aspekcie zachowań transportowych i komunikacyjnych. praca w grupach. Katowice 2006. Czynniki kształtujące miejskie potrzeby przewozowe. skutki i metody ograniczania. Szołtysek J.przyczyny. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Logistyka utylizacji odpadów komunalnych i opakowaniowych. Systemy informatyczne i telematyka w logistyce miejskiej. Wyd. 7. Opis przedmiotu: a) tematyka wykładów Miasto jako przestrzeń działalności logistycznej. 9. Warszawa 2008. Wyd. Urządzenia nadzoru telewizyjnego. AE w Poznaniu. Struktura i architektura systemu ITS. Pomoce naukowe i literatura: Szołtysek J. Recykling odpadów. Gdynia 2002. 12. Infrastruktura techniczna a rozwój miasta. Warszawa 2005. Istota. System logistyczny gospodarki odpadami. Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych. Wyd. Logistyka miejska – koncepcje.nowoczesna koncepcja zarządzania procesami logistycznymi w mieście. Model procesów komunikacyjnych w mieście. Potrzeby przewozowe użytkowników miast. Organizacja zadań składowania dóbr na rzecz miasta. Wrocław 2005. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 44. Systemy zarządzania transportem towarowym. „Transport Miejski i Regionalny” – miesięcznik naukowo techniczny. Wyd. Zintegrowany systemy transportu zbiorowego. Inteligentne systemy transportu (ITS) w zarządzaniu infrastrukturą transportową miasta. Rozwiązania integrujące transportu indywidualnego i zbiorowego w mieście. Tramwaje wodne. Przepływy ładunków i osób jako przedmiot logistyki miejskiej. (red. Uniwersytetu Łódzkiego. Wpływ komunikacji na rozwój miasta.

. Sawicka J. Kacprzak M... Pudełkiewicz E. Strasburger A. Krzyżanowski J. Wołoszyn J. NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD KIERUNEK 1 Rynek usług publicznych 2 3 4 5 6 7 Polityka społeczno-gospodarcza UE Podstawy nauki o finansach Zarządzanie zasobami ludzkimi Ekonomika i polityka rolna porównawcza Zachowania organizacyjne Bankowość Milewska A. Wyszyński Z. Drejerska N. Kondraszuk T. Siudek T. Wojewódzka A. Kacprzak M. Bagieński S. Rytko A. Podstawka M.. Suwara I. Sikorska-Wolak I. Adamowicz M..LISTA PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH Lp. Ratajczak M. Jędrzejczyk I. Siudek T. Braja M. Braja M. Filipiak T. Strzębicki D. Gralak A. Rekiel A. KPEFPiM EFL301 KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KERiMSG KEiOP KEiOP K Agronomii K Agronomii KSHZ KPEFPiM KEiOP KZM EFL302 EFL303 EFL305 EFL309 EFL310 EFL311 EFL312 EKONOMIA 8 Rolnictwo źródłem energii odnawialnej 9 10 11 12 13 Technologie produkcji roślinnej Podstawy technologii produkcji zwierzęcej Turystyka i agroturystyka w Europie ABC tworzenia firmy Teoria popytu . Bogacki P. Paliszkiewicz J. Podstawka M. Wysmułek A. Sawicka J. Stolarska A. Rytko A. Wicka A. Sikorska-Wolak I. Drejerska N.. Drejerska N.ujęcie matematyczne 14 Programowanie rozwoju 15 E-biznes 16 Międzynarodowe organizacje finansowe 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Polityka handlowa UE Rachunkowość bankowa Rachunkowość gospodarstw rodzinnych Międzynarodowa integracja gospodarcza Techniki pracy umysłowej Rynek ubezpieczeń Instytucje i usługi finansowe Podstawy integracji europejskiej Podstawy rozwoju lokalnego Podstawy socjologii Polityka gospodarcza Polityka rynku pracy w UE Turystyka wiejska Psychologia zarządzania Prawo administracyjne Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw Działalność gospodarcza na Jednolitym Rynku Europejskim Podstawy analizy konsumpcji Lokalizacja działalności gospodarczej Zarządzanie informacją EFL313 EFL315 EFL318 EFL320 EFL323 EFL KPEFPiM 324 KPEFPiM FFL301 KERiMSG FFL303 KPEFPiM KEiOP KEiOP KPEFPiM KEEiD KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEEiD KEEiD KEiPG KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KERiMSG KPEFPiM KEiOP FFL306 FFL308 FFL310 FFL312 FFL313 FFL314 FFL 315 ZFL302 ZFL303 ZFL304 ZFL305 ZFL306 ZFL307 ZFL310 ZFL311 ZFL313 ZFL314 ZFL315 ZFL316 ZFL320 ZFL318 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDZANIE .. Karbowiak K. Kondraszuk T. Wróblewska E.. Zawojska A. Kacprzak M. Kacperska E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful