SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

STUDIA LICENCJACKIE
Kierunek: LOGISTYKA Semestr: 3

LISTA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Lp. NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ekonomika agrobiznesu Ekonomika rynku nieruchomości Planowanie finansowe Polityka społeczno-ekonomiczna Technologie transportu wewnętrznego Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Organizacja pracy i procesów produkcyjnych Rynek usług logistycznych Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Gospodarka magazynowa i zarządzanie magazynem Praktyczne zastosowania logistyki Polityka Handlowa Polityka Konkurencji Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w 14 Unii Europejskiej 15 Logistyka Miejska

Pudełkiewicz E. Klusek T. Bereżnicka J. Masniak J. Rokicki T. Gębska M. Żuk J. Gołębiewski J., Bak-Filipek E. Nafkha R. Wojciechowski A. Wojciechowski A. Rytko A. Rytko A. Rytko A. Gralak A.

KPEFPiM KERiMSG KEiOP KEiPG KEiOP KEiOP KEiOP KPEFPiM KI KEiOP KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM

LFL302 LFL303 LFL305 LFL306 LFL307 LFL308 LFL309 LFL311 LFL314 LFL315 LFL316 LFL317 LFL318 LFL319 LFL320

Nogalski B. Grontkowska A.Ekonomika agrobiznesu Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr hab. Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 2). Gospodarka żywnościowa Polski w ujęciu przestrzennym. Warszawa 2000.. Key Text.H.. Poznań 1994. style. zakres. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.. Agrobiznes. Rachunkowość zarządcza podstawą współczesnego agrobiznesu. Uwarunkowania i bariery w powstaniu pomysłu i realizacji małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu.. podstawowych praw.. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test wiadomości oraz wykonanie konkretnych zadań (np. Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944 – 1991). Kraków 1993. Warszawa 1996. PWE. a zwłaszcza rocznych analiz rolnictwa i gospodarki żywnościowej.. podobieństwa i różnice). Warszawa 1987. Bednarski L. ekspertyz i raportów IERiGŻ.H. podmiotów gospodarczych. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo – seminaryjnej. Connelly D. Urbanizacja i industrializacja jako dwa ważne ogniwa w rozwoju instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Marketing w małych i średnich firmach. Małopolskie Stow. Eugeniusz Pudełkiewicz LFL302 Kod przedmiotu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Ukazanie problematyki przedmiotu. Czynniki kształtujące image przedsiębiorstwa (firmy) sfery agrobiznesu (formy i środki promocji). Przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu w programach rozwoju regionalnego i społeczności lokalnych. przetwórstwem (przemysłem spożywczym). zjawisk i procesów rynkowych pomiędzy pięcioma ogniwami agrobiznesu (tj. roczników GUS. Warszawa 2000. Warszawa 1995. Kamiński W. praw rządzących instytucjami i organizacjami sfery agrobiznesu w Polsce i w świecie. Czermiński A. Poznań 1993. System informacji rynkowej (marketingowej) w ekonomice agrobiznesu.. Warszawa 1994. 2)... „Studia i monografie IERiGŻ” 1995. Duczkowska-Małysz K. tendencji.H. Opis przedmiotu: a. Mirończyk A.. Kraków 1995. metody. WSiP. Warszawa 1993. Mikroekonomia (t. Łódź 1994. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. J. metody badań. Wyd. Plan marketingowy i biznesplan przedsiębiorstw (firm) sfery agrobiznesu (istota.. Warszawa 1991. Zewnętrzne i wewnętrzne bariery i uwarunkowania w rozwoju przedsiębiorczości sfery agrobiznesu.). Hamilton W. Goldberg R. organizacyjne.. Woś A. Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 1). Makroekonomia (t. Urban S. teorie.: sferą zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji oraz usługi produkcyjne. ekonomiczne i społeczne instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Connelly D.. Cygan A. Grabowski S. Rachunkowość zarządcza..F.. Barker J. Ekonomika gospodarki żywnościowej. Szlachta K. Czternasty W. WSiP S. Boston 1957. Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. Wydawnictwo Prawnicze.. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Metoda problemowo – aplikacyjna z elementami twórczego uczestnictwa studentów. produkcją rolniczą (rolnictwem). przygotowanie planu marketingowego lub biznesplanu wybranych przedsiębiorstw (firm)... Meandry biznesu. Manteuffel R. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie... Ekonomika i organizacja handlu żywnością.. Wrocław 1995. terminologia – ukazanie wzajemnych powiązań i specyfiki). Markowski W. Czerska M.. Agrobiznes.. instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Warszawa 1996. Pomoce naukowe i literatura: Wykorzystanie technik audiowizualnych i multimedialnych. różnice jakościowe). Doster D. Rutka R. b. Brzeska Oficyna Wydawnicza. tematyka wykładów Ekonomika agrobiznesu jako nauka stosowana (jej miejsce i rola w naukach ekonomiczno – rolniczych. przedmiot. Marketing rolniczy... Kania J..). Rynki. Przedsiębiorczość w agrobiznesie (ćwiczenia). Kożuch A. Oskara Langego we Wrocławiu.. CIM. Warszawa 1994. Podstawy agrobiznesu. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego. Davis J. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji. Gdańsk 1995. Problemy prawne. Hamilton W. Wydawnictwo Marcus. Kraków 1995. System finansowo – księgowy małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu..H. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Wyrobienie u studentów umiejętności do podejmowania różnorakich działań przedsiębiorczych (łącznie z zakładaniem nowych przedsiębiorstw) w sferze agrobiznesu. nr 72. Warszawa 1996. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (firmą) sfery agrobiznesu (formy.. Schwalbe H. Duczkowska-Piasecka M.A. Tworzenie i rozwój małego przedsiębiorstwa. PWRiL. Domański T. Wydawnictwo Naukowe PWN. Dobiegała-Korona B.A. Miary i wskaźniki efektywności. Doradztwa Rolniczego.. instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Marketing w agrobiznesie. Dobija M.. Kulawik J. ABC small business’u. (red.. Woś A. Efektywność ekonomiczna i społeczna instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Organizacja i zarządzanie.. dystrybucją żywności i handlem oraz konsumpcją). Miejsce i rola marketingu w agrobiznesie. A Concept of Agribusiness. Kosiec K. 1). Przedsiębiorczość w agrobiznesie.. Finansów Publicznych Polski i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy 3 Semestr . opracowań. Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji.. przygotowanie pomysłu własnego przedsięwzięcia w sferze agrobiznesu itp. przygotowanie scenariuszy promocji wybranych przedsiębiorstw (firm).F. Małysz J. Wszystko zaczyna się od decyzji… Rozważanie o gospodarstwie rolniczym. Ponadto dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat mechanizmów. PWE. Ogólna teoria przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu (integracja pionowa między ogniwami agrobiznesu i ich otoczeniem). Warszawa 1989. do wyboru Status w programie studiów 30 3 Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS Katedra Polityki Europejskiej .. PWRiL. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Innowacyjne formy finansowania transakcji na rynku nieruchomości (fundusze nieruchomościowe. raporty i analizy dotyczące rynku nieruchomości 30 Wykłady Ćwiczenia Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski . tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wykład Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test Pomoce naukowe i literatura: Kucharska-Stasiak E. leasing.: „Nieruchomość w gospodarce rynkowej”. Warszawa 2006 Kałkowski L. Źródła i techniki finansowania nieruchomości 7. Powiązania rynku nieruchomości z sektorem finansowym. przedstawienie specyfiki oraz uwarunkowań i kierunków rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. Prawne i ekonomiczno-finansowe aspekty obrotu nieruchomościami 9.Ekonomika rynku nieruchomości Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. tematyka wykładów 1. rynek nieruchomości mieszkaniowych. technicznym i gospodarczym nieruchomości oraz ich części składowych. Warszawa 2003 Kucharska-Stasiak E. zapoznanie z aparaturą pojęciową związaną z nieruchomościami i rynkiem nieruchomości. (red. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna. TWIGGER. PWN.(red. Rynek nieruchomości i jego segmentacja 4. czasopisma specjalistyczne. ryzyko 6. Systemy rejestrowania i informowania o stanie prawnym. cechy i funkcje nieruchomości 2. Inwestycje na rynku nieruchomości – finansowanie. poznanie ekonomiczno-finansowych aspektów obrotu nieruchomościami i metod oceny ryzyka związanego z inwestowaniem (bezpośrednim i pośrednim) w nieruchomości. Znaczenie systemów informacji o nieruchomościach dla funkcjonowania i rozwoju rynku nieruchomości 3. Funkcjonowanie i uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie b. przestrzennym. Podmioty i instytucje rynku nieruchomości 5. Zjawiska i procesy zachodzące na różnych rynkach nieruchomości (rynek nieruchomości rolnych. przyswojenie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami. venture capital) 8.): „Rynek nieruchomości w Polsce”. Opis przedmiotu: a. Klasyfikacja. TWIGGER. rynek nieruchomości komercyjnych) 10. Warszawa 2004 Publikacje GUS. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce i innych krajach. sekurytyzacja. Tomasz Klusek LFL303 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Omówienie podstaw organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości. ocena.): „Zachodnie rynki nieruchomości”.

Klasyczny model stabilnego wzrostu. a następnie ustaleniu celów.. kapitał pracujący netto. Zasady planowania finansowego opierają się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Po kursie student powinien znać podstawowe kwestie związane z planowaniem finansowym oraz umieć konstruować strategie finansowe zarówno w krótkim jak długim okresie czasu.narzędzie planowania finansowego. PWE. Planowanie aktywów bieżących (zapasy. Pomoce naukowe i literatura: W. Zastosowanie analizy sprawozdawczości finansowej dla potrzeb planowania finansowego Zagregowane planowanie finansowe. Wędzki D.BECK. Koszty kapitału. foliogramy czy slajdy i będzie dostarczał informacji teoretycznych z poszczególnych zagadnień. One Press. Cykl konwersji gotówki (plan środków pieniężnych). jakie mogą być zrealizowane przy danych możliwościach finansowych. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Podstawą zaliczenia będzie przygotowanie planów finansowych dla konkretnych podmiotów z uwzględnieniem metod modelowych dla różnych scenariuszy sytuacji przedsiębiorstwa. gotówka). Modele wzrostu. Analiza punktu progowego... PWE.. Strategia umiarkowanego wzrostu . C. ciągłości prowadzenia finansów firmy oraz dużej koncentracji i ostrożności podczas analizowania danych. Michalski G. tematyka ćwiczeń Analiza progu rentowności.modele bez kapitałów obcych. Strategia maksymalnego wzrostu model z kapitałami obcymi i bez wypłat dywidendy.Planowanie finansowe LFL305 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. Należy pamiętać o prawidłowej rachunkowości.. Sprawozdania pro forma. Strategia minimalnego wzrostu . Zagadnienie przedstawione teoretycznie (ze względu na lepsze przyswojenie materiału) będą podstawą do przeprowadzenia studiów przypadku dla konkretnych podmiotów gospodarczych. Kapitał pracujący netto. Koszty kapitału obcego i własnego. Finansowe strategie stabilnego wzrostu. Powinien potrafić zastosować odpowiednie metody modelowe w planowaniu finansów podmiotów gospodarczych oraz sporządzić plan finansowy dla przedsiębiorstwa. Warszawa 2000 Pluta W. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy utrzymaniu stabilnych warunków .modele z kapitałami obcymi i wypłatami dywidendy. Planowanie krótkoterminowego zadłużenia (poziom zadłużenia wobec dostawców. Opis przedmiotu: a. PWN. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Metoda zmian proporcjonalnych. które pozwalają określić jakie skutki finansowe wywołają w związku z podjętą decyzją. Na zajęciach będzie zwrócona uwaga na metody modelowe wykorzystywane w planowaniu finansowym. Joanna Bereżnicka Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Jednym z najważniejszych obszarów działania firmy są jej finanse. Warszawa 2003 Duda-Piechaczek E. należności. Dźwignia finansowa. 2005 Sierpińska M. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie.H. a także konsekwencje wyboru określonej strategii finansowania jednostki w ujęciu krótkoterminowym jak i długoterminowym. Planowanie krótkoterminowe: cykl konwersji gotówki. Modelowanie finansowe . Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Gliwice 2007 Pluta W. Warszawa 2002. . tematyka wykładów Istota i znaczenie planowania finansowego w jednostce. Analiza i planowanie finansowe. Metoda nauczania: Wykład będzie prowadzony z wykorzystaniem pomocy tj. Metoda zintegrowanego planowania finansowego b.. Poziom zapasów i należności. wobec budżetu oraz krótkoterminowych kredytów). Dźwignia finansowa i operacyjna. a szczególnie metody ich planowania. Budżetowanie kapitałów. Pluta. Analiza wrażliwości. Analiza scenariuszy.. Szacowanie pozostałych wielkości zmodyfikowanego modelu. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy odejściu od stabilnych warunków.

cel. Wyd. warunki pracy. polityka ekologiczna. prezentacja wybranych tematów przez studentów. Funkcje polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych.instytucje -koszty. 8. polityka strukturalna. 3. SGH Warszawa 2006 Ćwikliński H. Metoda nauczania: Wykład. Modele polityki pieniężnej. (red. Istota i założenia metodyczne. Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą. zasady i instrumenty. Związek między polityką pieniężną a fiskalną.pl .: Polityka społeczno-gospodarcza. Pomoce naukowe i literatura: Bossak J. kształcenie zawodowe. Doktryna państwa opiekuńczego – rozwój i krytyka. Modele i nurty polityki społecznej. Rozmiary i dynamika działalności gospodarczej.kapitalizm. 4. tematyka wykładów/ ćwiczeń 1. systemy i kierunki w polityce gospodarczej. 11. Zasoby gospodarcze i potencjał produkcyjny. Budżet państwa . Nauk. Wyd. Typy polityki handlowej. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Warszawa 2000 http://www. polityka regionalna. Szczecin 2005 Kurzynowski A. Strategie polityki pieniężnej. Warszawa 2000 Grzywacz W. SGH. Cele i narzędzia polityki budżetowej. 10. System zabezpieczenia społecznego. PWE. (red. Poltext. PTE.republika. dyskusja. Polityka pieniężna . Wyd. Polityka rozwoju społeczno-gospodarczego: polityka wzrostu. Gospodarka narodowa jako przedmiot polityki gospodarczej.): Polityka gospodarcza. Zadłużenie publiczne we współczesnych gospodarkach. 5.Polityka społeczno-ekonomiczna LFL306 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. Wyd. Aktywna i pasywna polityka budżetowa. 2. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Opracowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat. Polityka mikroekonomiczna i makroekonomiczna. Gdańsk 2004 Golinowska S. bezrobocie). 9. 7. Procesy transformacji gospodarczej w Polsce.: Polityka społeczna. Strategie kursowe. Warszawa 2002 Winiarski B.): Polityka społeczna. 13. 12. Pojecie.): Polityka gospodarcza.: Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. Wybrane współczesne zagadnienia polityki gospodarczej i społecznej w Polsce w kontekście członkostwa w UE. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W wyniku przyswojenia wiedzy z przedmiotu student będzie mógł zrozumieć i trafnie interpretować zjawiska z zakresu polityki gospodarczej państwa oraz zdobędzie umiejętności wykrywania związków zachodzących między polityką gospodarczą i społeczną a stanem aktywności gospodarczej społeczeństwa i poziomem zaspokojenia potrzeb. omówienie podstawowych elementów polityki gospodarczej i mechanizmów jej funkcjonowania oraz ukazanie roli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych. 6. przedmiot. UG. Wyd. zakres i uwarunkowania polityki gospodarczej. Doktryny.struktura. Ekonomiczne funkcje państwa. Międzynarodowa integracja gospodarcza. przedmiot i geneza polityki społecznej. Opis przedmiotu: a. Bilans płatniczy i polityka kursu walutowego. Polityka regulowania rynku pracy (zatrudnienie i wynagrodzenie za pracę. Jacek Maśniak Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu oddziaływania władz publicznych na gospodarkę narodową i kształtowanie warunków życia ludności. Koncepcje . (red. Pojęcie. funkcje i zasady budżetowe.

: Technologia magazynowania.: Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych.: Technologia transportu wewnętrznego. Analiza przepływu materiałów (4 h) • Przesłanki analizy kosztów transportu wewnętrznego • Program transportu w zakładzie przemysłowym • Wykres przepływu materiałów • Karta procesów przepływu materiałów 2. Fijałkowski J. prezentacje komputerowe.: Ekonomika i organizacja transportu.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Koszty w transporcie wewnętrznym (5 h) • Struktura kosztów • Zasady obliczania kosztów • Przykłady obliczania kosztów • Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu 6. Poznań. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Środki transportu wewnętrznego (5 h) • Klasyfikacja • Charakterystyka wózków podnośnikowych • Przesłanki wyboru środków transportowych 3. Leszczyński J. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Studenci powinni również poznać zasady obliczania kosztów w transporcie wewnętrznym oraz projektowania systemu transportu wewnętrznego. takimi jak: foliogramy. Tomasz Rokicki Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL307 Kod przedmiotu 3 Semestr 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy . że studenci po ukończeniu kursu technologii transportu wewnętrznego zdobędą wiedzę na temat organizacji i formy przepływów materiałów. zarządzanie. Opis przedmiotu: a. Radom 2002. Układy i procesy transportu wewnętrznego (4 h) • Rodzaje układów • Elementy układów • Wydajność elementów układu transportowego • Zasady i warunki przepływu materiałów • Procesy transportu wewnętrznego • Pracochłonność procesów przepływu materiałów • Przykłady wymiarowania podukładu przeładunkowego w magazynie 5. Tom I. I Projektowanie. Fijałkowski J. Sprawy organizacyjne (1 h) 1. Instytut Logistyki i Magazynowania. Na zajęciach wykorzystane zostaną przykłady i zadania do rozwiązania przez studentów. Przekaz słowny wspomagany będzie pomocami dydaktycznymi. Warszawa 1999. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Infrastruktura. Wyższa Szkoła Logistyki. modelowanie. Korzeń Z.: Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Instytut Logistyki i Magazynowania. Warszawa 1995. Technologie transportu wewnętrznego Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. Instytut Logistyki i Magazynowania.: Modelowanie systemów i procesów transportowych. Gubała M. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Zakłada się. Normy czasu w transporcie wewnętrznym (3 h) • Normy podstawowe • Normy zakładowe • Operacje ręczne i cykle transportowe 4.): Współczesne technologie transportowe. Romanow P. Kolokwium i podsumowanie zajęć (2 h) b. Poznań 2002. 2003. Wybrane zagadnienia. Będą posiadali wiedzę z zakresu kształtowania i wymiarowania procesów i układów transportu wewnętrznego. Warszawa 2003. a także norm stosowanych w transporcie wewnętrznym. Tom II.2..Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczanie jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych z technologiami transportu wewnętrznego oraz wprowadzenie studenta w zagadnienia projektowania systemu transportu wewnętrznego we współczesnym przedsiębiorstwie.1. Midura L. Warszawa 1987. Zagadnienia wstępne (5 h) 1. Projektowanie systemów transportu wewnętrznego (6 h) • Ogólne zasady • Etapy projektowania • Wpływ przepływu materiałów na rozplanowanie zakład 7. Mendyk E. Poznań 1998. Korzeń Z. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach oraz wyników kolokwium.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Politechnika Radomska. Poznań 1999. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wiedza teoretyczna związana z treściami przedmiotu będzie przekazywana przede wszystkim w formie podającej wykładowej. Wyższa Szkoła Logistyki. tematyka wykładów 1. form i technologii. (red. informacja.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Popielas J. Pomoce naukowe i literatura: Fijałkowski J. technika. Poznań 2002.

: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich Dom Wydawniczy ABC OE 2001 Czajka Z. 9.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji OE 2006 Kozioł L.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie z historią i ewolucją zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE. tematyka wykładów/ ćwiczeń 1. 11.ekonomika. ocena aktywności podczas dyskusji i case study.) 15.. 5. poznają standardy ZZL w innych krajach. Poltext . Test wiedzy. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca indywidualna: przygotowanie do dyskusji. outsorcing. 2.: Systemy wynagrodzeń Poltext 1999 Jasińska Z. 3. planowanie potrzeb personalnych. Motywowanie pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach.). Japonia). USA. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi. controling personalny. 8. coaching. Monika Gębska Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL308 Kod przedmiotu 3 do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Semestr 15 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 15 . Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. kierowanie . Zaliczenie ćwiczeń. systemy wynagradzania w Polsce i innych krajach) 7. Warunki pracy (w Polsce i innych krajach.. 4.: Zarządzanie kompetencjami. teoria i praktyka OE 2006 Oleksyn T. mentoring. Szkolenie i doskonalenie pracowników (programy szkoleniowe. Organizacja. Strategie.: Motywowanie w przedsiębiorstwie Uwalnianie ludzkiej produktywności AW Placet 1998 Juchnmowicz M.: Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi Human factor Kraków 2003 Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Jacukowicz Z.) 13. Rekrutacja i selekcja pracowników . Nowe trendy zarządzania kadrami (pomiar efektywności działań w obszarze ZZL np.red. Ocena pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach.(metody stosowane w Polsce i na świecie). kreowanie nowoczesności raport 2005 Wiśniewski Z. (pod. Opis przedmiotu: a. (pod red. Oficyna Ekonomiczna .: System ocen i rozwoju zawodowego pracowników Biblioteka Pracownicza 1994 Philips J. i wsp. ROI. Kariery zawodowe kobiet w świetle Strategii Lizbońskiej (elastyczne formy pracy.: Motywowanie pracowników w teorii w teorii i praktyce Biblioteka Pracownicza 2002 Oleksyn T. porównanie standardów polskich i rozwiązań światowych w zakresie ZZL. Pomoce naukowe i literatura: Cascio W.procesy. nabędą umiejętność wyboru i zastosowania poznanych metod i narzędzi z zakresu ZZL. INFOR Dale M.metody. case study 15 godzin.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Istota i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie. kształcenie ustawiczne w Polsce i innych krajach). 10. leasing). Metoda nauczania: Wykład 15 godzin.. F. Sołysińska I. W-wa 1999 Urbaniak B. Juchnowicz M. Tyrańska M.. wsparcie w opiece nad dziećmi itd) 14. Wynagradzanie pracowników (płaca minimalna. Japonia). PWE. Wyd. 6.: Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami Diffin 1998 Czasopismo: Personel i Zarządzanie Wyd. Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów pracy (w Polsce i innych krajach.). udział w case study. Nowe trendy zarządzania kadrami (marketing personalny.: Adaptacja zawodowa Petit 2003 Jacukowicz Z. dyskusja w grupach. ). Kraków 2004 Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż.): Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi Poltext 2004 Kossowska M. USA. poziom wynagrodzeń.. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu ZZL. Adaptacja społeczno-zawodowa nowych pracowników. Derekrutacja i outplacement (w Polsce i innych krajach). Bohdziewicz P. zapoznanie z technikami i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE. W-wa 2003 Sajkiewicz A.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników OE 2004 Davis P.): Zasoby ludzkie w firmie. 12.

(metody i systemy regulacji produkcji). 2. Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji zwierzęcej 7. Zaliczenie poprawkowe z wykładów w formie ustnej.w produkcji roślinnej. Organizacja procesów produkcyjnych i techniczne przygotowanie produkcji w przedsiębiorstwach agrobiznesu • Przetwórstwa rolnego: mieszalnie pasz.: Zarządzanie produkcją. Produkt. PWE. 5. (HACCP. PWE. Systemy kontroli procesów produkcyjnych w rolnictwie i przetwórstwie 13. Produkcja i usługi. Podstawowe pojęcia z zakresu nauki o pracy. Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji roślinnej 6. Rola człowieka w procesie pracy. Definicja i klasyfikacja systemów. treść i zakres organizacji pracy i produkcji. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu Żuk J. planowania procesów produkcyjnych w rolnictwie z uwzględnieniem technicznego przygotowania produkcji. Piotrowskiego. Józef Żuk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych umiejętności w zakresie: charakterystyki procesów produkcji i procesów pracy.zasady ogólne. opracowywania systemów kontroli produkcji i sterowania jakością. wydajność. Praca zbiorowa pod redakcją: Kozmińskiego i Wt. Pomoce naukowe i literatura: Zarządzanie . ekonomiczno . PWE. procesy produkcyjne i procesy pracy. Warszawa 1991r. Metoda nauczania: Tematyka wykładów będzie realizowana głownie w formie podającej – wykładu z wykorzystaniem techniki multimedialnej (slajdy) oraz wykładu połączonego z dyskusją. racjonalność.: Zarządzanie.syntetyczne (sumaryczne.: Materiały z wykładów – skrypt autorski. mleczarnie. techniczne przygotowanie produkcji • W produkcji roślinnej • W produkcji zwierzęcej 11.: Inżynieria zarządzania. Born: Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Opis przedmiotu: a. Przedmiot. opracowywania norm i normatywów oraz planowania procesów pracy i produkcji.organizacyjnej oceny technologii produkcji rolniczej. 3. przedsiębiorstwa usługowe 12. Warszawa 1995r. Zeddies: Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. technologia i organizacja.: Metody organizowania procesów pracy. Definicje pojęć: praca. Warszawa 2008 . System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. PWN Warszawa 1997r. statystyczne). Muhlemann A. Warszawa 1997r. Lockyer G. 9.teoria i praktyka. Warszawa 1996. Organizacja i ekonomika pracy . J. Normy i normatywy w produkcji zwierzęcej i w pracach pozostałych 10. Warszawa 2001 Pająk E. Normy i normatywy w produkcji rolniczej . ubojnie. D. Książka i Wiedza. Standard ISO) 14. Warszawa 2006 Chajtman S. tematyka wykładów/ ćwiczeń W zakres treści wykładowych wchodzą następujące zagadnienia: 1. substytucyjność.. Steffen G. Organizacja procesów produkcji. Oakland J. Organizacja produkcji i pracy i jej związek z ekonomiką i organizacją produkcji. PWN. Nowoczesne metody i tendencje w zarządzaniu produkcją. 4. Martyniuk Z. Durlik I. Reisch E. analityczne (fotografia dnia pracy i chronometraż) 8. Zakres dyscypliny naukowej i jej krótki rys historyczny.Organizacja pracy i procesów LFL309 3 do wyboru produkcyjnych Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż.: Podstawy organizacji procesu produkcyjnego. PWN.. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie wykładów odbywa się w formie pisemnej – test wyboru. jakość i koszt wykonania pracy. uciążliwość. intensywność. Metody analizy nakładów pracy i ustalania norm pracy .

. typy rynków i ich regulacja. Ewa Bąk-Filipek i Marketingu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów oraz wyrobienie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz rynku usług logistycznych. Giełdy technologii agentowej. b. Warszawa 2005 Mruk H. Konkurencja.pojęcie i rodzaje. Opis przedmiotu: a.Rynek usług logistycznych LFL311 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. tematyka wykładów Usługi logistyczne w łańcuchach dostaw. Rynek usług logistycznych. Jarosław Gołębiewski Katedra Polityki Europejskiej . Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Znajomość podstawowych elementów rynku usług logistycznych. Difin. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Zajęcia w formie konwersatoryjnej z podziałem na część wykładową ćwiczeniową. Źródła informacji w analizie rynku usług logistycznych. Finansów Publicznych polski Język wykładowy dr inż. Umiejętność prowadzenia badań rynku usług logistycznych. PWE. Determinanty rozwoju branży usług logistycznych. Giełdy elektroniczne na rynku usług logistycznych. Strategie przedsiębiorstw branży logistycznej. Technologie informacyjne podstawą rozwoju firm logistycznych i ich usług. Analiza rynku. Warszawa 2003 . Rodzaje giełd elektronicznych. Model i struktura branży. Branża usług logistycznych. Koszty i ceny usług transportowych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Kolokwium pisemne. W ramach zajęć studenci realizują projekt badawczy dotyczący sektora usług logistycznych. Raport podsumowujący wyniki badań rynku usług logistycznych. Koszty i ceny usług logistycznych. Giełdy ofert transportowych. Koszty i ceny usług spedycyjnych oraz innych usług logistycznych. Ceny usług i powierzchni magazynowych. (red). Usługi logistyczne i systemy obsługi klientów. Pomoce naukowe i literatura: Ciesielski M.

Kontrola uprawnień.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie z zasadami funkcjonowania zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami. Skalowalność. tematyka wykładów Technologie zintegrowanych systemów informatycznych. b. Funkcje zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania. 2007 Materiały firmy IFS Poland Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Rafik Nafkha Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL314 Kod przedmiotu 15 Wykłady Katedra Ekonometrii i Informatyki 3 Semestr 15 Ćwiczenia do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy .. Definiowanie osób i danych w module zakupu oraz przeprowadzenie symulacji zakupów w systemie. Ćwiczenie – projekt. Struktura menu głównego. Infrastruktura zintegrowanych systemów informatycznych. tematyka ćwiczeń Informatyczny model zakładu produkcyjnego będący podmiotem działań systemu. Przyjmowanie i zatwierdzanie ofert. Serwis informacyjny i serwis komunikacyjny systemu. itd. Bezpieczeństwo sieciowe. Wielodostęp. kadry i płace. Wprowadzenie pozycji magazynowych. Architektura. Administracja zintegrowanym systemem informatycznym. Bezpieczeństwo danych. Procesowość. Pomoce naukowe i literatura: Rafik Nafkha „Informatyczne systemy zarządzania w praktyce” SGGW. Transakcyjność. Tworzenie firmy w systemie. Zamawianie i przyjmowanie pozycji zakupowych. Tworzenie umowy z dostawcą. System informatyczny dla przypadków produkcji powtarzalnej i dyskretnej. Przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów. gospodarka remontowa. Ustawianie zmiennej globalnej. Przetwarzanie w tle. Wprowadzenie danych o użytkownikach w firmie. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład – test. Określenie pozycji zakupowych i ich dostawców. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Umiejętność korzystania i obsługi zintegrowanych systemów zarządzania. Praca zdalna. Zdefiniowanie magazynów. Zdefiniowania struktur produktowych dla pozycji magazynowych. finanse. Nawigacja w środowisku systemowym. produkcja. Obsługa systemu. Opis przedmiotu: a. zarządzanie zasobami ludzkimi. Ćwiczenia przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu zarządzania IFS Application (SGGW posiada licencje na użytkowanie systemu). Kontrola tożsamości. Metoda nauczania: Wykład przy pomocy rzutnika elektronicznego. Zarządzanie magazynem. gospodarka materiałowa. Zdefiniowanie osób wymaganych w systemie do przeprowadzenie operacji zakupów. Moduły zintegrowanego systemu informatycznego: dystrybucja. Rozdział obciążeń. Wprowadzanie danych podstawowych i produktów w niej wytwarzanych oraz struktur produktowych.

CPFR (ang. 1. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji.2003. Czynniki kształtowania kosztów zapasu. Zarządzanie zapasami grup asortymentów. ich budowy i wyposażenia. INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje oraz programy komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami. Stochastyczne modele zarządzania zapasami: system oparty na poziomie informacyjnym. produkcji. jego zakres oraz najważniejsze pojęcia. określenie miejsca i roli magazynu łańcuchu dostaw. Zarządzanie zapasami grup asortymentowych. Pojęcie i przekroje grupowania kosztów zapasu. NOWOCZESNE METODY. dystrybucji i logistyki zwrotów. PROJEKTOWANIE PROCESÓW MAZYNOWYCH. Ustalenie poziomu zapasów. Szczególne przypadki EWZ.Gospodarka magazynowa i zarządzanie LFL315 3 do wyboru magazynem Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Zarządzanie zapasami przez dostawcę . procedury. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. Klasyczna koncepcja zarządzania zapasami. Poziom obsługi klienta. seminarium z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. ERP. Model deterministyczny zarządzania zapasami – Ekonomiczna wielkość zamówienia. Poznanie zasad gospodarki magazynowej i funkcji zarządzania magazynem. tematyka ćwiczeń METODY ABC/XYZ. Wspólne planowanie. MRPII. Zapas zabezpieczający. Koszty logistyki przedsiębiorstw. TECHNIKI I NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW. ćwiczenia praktyczne. Wzór Wilsona.. STOCHASTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w oparciu o poziom informacyjny. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem. Popyt zależny i niezależny. Poznań 2002. Metoda nauczania: Wykład. KLASYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA NIEZALEŻNEGO. rozumienia form i zasad funkcjonowania gospodarki magazynowej w systemach logistycznych. rola i funkcje zapasów w systemach logistycznych. Opis przedmiotu: a. poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania magazynem.. Narzędzia klasy: MRP. 3. System Just in Time. Collaborated Planning Forecasting and Replenishment). Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem. na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z przygotowanym projektem magazynu dla wybranych systemów logistycznych Pomoce naukowe i literatura: Krzyżaniak St. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Krzyżaniak St. 2. system oparty na przeglądzie okresowym. Twaróg J. Poznań 2007. Losowa zmienność popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. DRP. WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw. Poznań 2003. LOGISTYCZNE KOSZTY ZAPASU. Rozwiązywanie zadań. Analiza ABC/XYZ. Pojęcie punktu rozdzielającego. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu. Rozwiązywanie zadań projektowych PROJEKTOWANIE ROZMIESZCZENIA TOWARÓW W MAGAZYNIE. prognozowanie i uzupełnianie zapasów. Zapasy i magazynowanie.. Strategia szybkiej reakcji – QR. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne.. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. Nowoczesne metody obliczania kosztów zapasu. ZAPASY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Miejsce i rola zapasów w procesach: zaopatrzenia.VMI (ang. Witkowski J. Pojęcie. . Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji. b. Algorytmy procesów. Pojęcie i zakres gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem PODSTAWY GOSPODARKI ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA ZALEŻNEGO I NIEZALEŻNEGO. identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów magazynowych w systemach logistycznych. Vendor Management Inventory) ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W RAMACH STRATEGII ECR Analiza i prognoza popytu. Rodzaje i struktura zapasów. PROJEKTOWANIE POWIERZCZNI MAGZYNOWE. METODY SYMULACYJNE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Warszawa.. Symulacja komputerowa zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. doświadczenia.. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych. Tom I – Zapasy. APS. koncepcje. Model zarządzania zapasami w oparciu o przegląd okresowy. DETERMINISTYCZNY MODEL ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Obliczenie ekonomicznej wielkości zamówienia (EWZ).. Cyplik P. CRM. konwersatorium.

. PWE. Składanie i realizacja zamówień klienta w systemie B2B.przeznaczenie i stosowanie. Produkty fizyczne jako przedmioty obsługi logistycznej. Poznań. Charakterystyka obsługi magazynowej. Ceny usług i powierzchni magazynowych. 2006: Kompendium wiedzy o logistyce. Składanie i realizacja zamówień w systemie B2C. Naukowe PWN. Procedury dokumentacyjne w systemie NCTS. procesy logistyczne.OFERTA SPEDYCYJNA. UMOWA SPEDYCJIOferta spedycyjna versus zaproszenie do rokowań. DOKUMENTACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU WODNEGO Geneza transportu morskiego. Wspólny dokument przewozowy Konwencji CIM -SMGS. Ważniejsze modele jakości usług. . 3. Kolejowy list CIM.J. Sales lead jako pierwszy kontakt spedytora drobnicowego DOKOMUNETACJA LOGISTYCZNAZASADY WYPEŁNIANIA Samochodowy list CMR – zalecenia w wypełnianiu poszczególnych rubryk. poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania logistycznego. Rutkowski K. Krajowy list przewozowy. Zindywidualizowana obsługa logistyczna. (red). Rodzaje przesyłek / umów w transporcie morskim. systemów logistycznych oraz podstaw ekonomiki logistyki. ZLECENIE SPEDYCJI. Zasady stosowania routing order i instrukcji wysyłkowej. 1998: Systemy logistyczne. Blaik P. Biblioteka Logistyka. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. Narzędzia i metody zarządzania ryzykiem w usługach logistycznych. b. Opakowania. Logistyka. 2. Pozostałe usługi logistyczne. tematyka ćwiczeń OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI LOGISTYCZNEJ charakterystyka kontraktów handlowych. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące zarządzania logistycznego. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne. 1996: Logistyka. Dokumenty spedycyjne w transporcie kolejowym. rozumienia form i zasad zarządzania logistycznego. Warszawa. z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. Obsługa transportowa i spedycyjna. USŁUGI STANDARDOWE I DODATKOWE. Segmentacja według oczekiwanego poziomu obsługi i inne klasyfikacje klientów. Pojęcie i zakres działalności logistycznej. Oczekiwanie i zadowolenie klienta z obsługi.Praktyczne zastosowanie logistyki LFL316 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 10 20 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Outsourcing jako źródło popytu na usługi logistyczne. Dokumentacja w Konwencji TIR. Podstawy organizacji i zarządzania. DOKUMENTACJA W TRANSPORCIE LOTNICZYM I KONTENEROWYM Rodzaje przesyłek w transporcie lotniczym. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane sposoby realizacji operacji logistycznych w usługach. DOKUMENTACJA SPEDYCYJNA – PRZEGLĄD I ZASTOSOWANIE Dokumenty spedycyjne FIATA. Zasady wdrażania zarządzania ryzykiem. Składanie i realizacja zamówień z zastosowaniem systemów ERP. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach. ISTOTA ORAZ PODMIOT I PRZEDMIOTY OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ Pojęcie klienta w nowoczesnej logistyce. ZNACZENIE I ROLA USŁUG LOGISTYCZNYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW Pojęcie usługi logistycznej. Ciesielski M. Podstawy prawne w transporcie morskim. Ważniejsze instrumenty oceny ryzyka. ich składników. Naukowe PWN. SGH. Charakter prawny zlecenia spedycyjnego i wynikająca konsekwencje dokumentacyjne. Dokumentacja spedycyjna i ubezpieczeniowa w spedycji samochodowej.. system logistyczny. ładunki i jednostki ładunkowe KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ŁADUNKÓW. Kierunki rozwoju logistyki w usługach. Intrastat – zasady zgłoszeń i rejestracji. PODSTAWOWE DOKUMENTY SPEDYCYJNE . POZIOM ORAZ POMIAR OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ I POLITYKA JEJ KSZTAŁTOWANIA Podstawowe standardy obsługi logistycznej. Warszawa. Poznanie funkcji zarządzania logistycznego. Opis przedmiotu: a. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu definiowania działalności logistycznej i łańcucha dostaw. Usługi wartości dodanej dla kluczowych klientów. OBSŁUGA LOGISTYCZNA W CYKLU ZAMAWIANIA Czynności fizyczne i informacyjne w fazach cyklu zamawiania.. Inkaso dokumentowe – zasady stosowania. Zawartość kolejowych listów przewozowych. na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z projektem planu logistycznego dla przedsiębiorstwa Pomoce naukowe i literatura: Beier F. Dokumenty spedycyjne w transporcie morskim – sposób ich stosowania. DOKUMNETACJA W SPEDYCJI KOLEJOWEJ Suprastruktura transportu kolejowego. Dokumentacja spedycyjne w transporcie wodnym śródlądowym. Dokumentacja handlowa dla potrzeb spedycyjnych. Rodzaje przesyłek kolejowych. Warszawa. Umowa spedycji. Pomiar zdolności do spełniania oczekiwań i wymagań klienta ROLA I MIEJSCE LOGISTYKI W USŁUGACH. identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu. Poznań.. Wyd. Metoda nauczania: Wykład. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROCESU LOGISTYCZNEGO W USŁUGACH Przedmiot i zakres logistyki w globalizujących się usługach. Pohl H-Ch. Metody pomiaru efektów działalności logistycznej w usługach KOSZTY I CENY USŁUG LOGISTYCZNYCH. Proces wdrożenia outsourcingu w przedsiębiorstwie. Zlecenia spedycyjne a zlecenie transportowe. Infrastruktura kolejowa – koszty dostępu. Klasyfikacja produktów fizycznych. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych. Zalecenia prewencyjne przy realizacji zleceń spedycji samochodowej. Dokumentacja transportowa i spedycyjna transportu lotniczego. Zawartość morskich dokumentów przewozowych. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W USŁUGACH LOGISTYCZNYCH Koszty i ceny usług transportowych i spedycyjnych. 1. DOKUMETACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU DROGOWEGO Budowa i zawartość listu CMR. Znaczenie i zasięg transportu kontenerowego Specyfika dokumentacji kontenerowej. Podstawowe mierniki poziomu obsługi logistycznej.. Proces logistyczny w usługach. jego zakres oraz najważniejsze pojęcia. Formularze zleceń spedycyjnych. 1999: Logistyka w strategiach firm. Wyd.Gołembska E.

funkcje i bariery handlu) 2. Opis przedmiotu: a. Metoda nauczania: Wykład – prelekcja . Gdańsk 1996 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej .). Gdańsk.: Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego. Warszawa 2004. Problemy handlowe krajów rozwijających się 15. Polska w Unii Europejskiej.. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – poklasyczne teorie wymiany 4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. stąd umiejętność analizy sytuacji.zjawisko nakładania się handlu 13. Handel krajów uprzemysłowionych. Zielińska-Głębocka A. Kurs walutowy jako instrument polityki zagranicznej 7. W systemie gospodarki rynkowej decyzje ekonomiczne podejmowana są przez przedsiębiorców.. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – alternatywne teorie wymiany 5. Poznanie tych zasad. Warszawa 2006.: Ekonomika integracji europejskiej. tematyka wykładów 1. Kawecka –Wyrzykowska E. Teoria.Unia Europejska. Synowiec E.Polityka handlowa Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL317 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Politykę handlową pojmuje się jako zbiór reguł.: Miedzynarodowe stosunki gospodarcze. zdobędzie umiejętności by określić charakter umów handlowych i ocenić ich efekty. Zmiany na światowym rynku surowców energetycznych a międzynarodowa polityka handlowa b. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Słuchacz początkowo będzie wprowadzany w zagadnienia teoretyczne związane z towarową wymianą międzynarodową a następnie zapozna się z polityką i praktyką. metod i narzędzi jest głównym celem przedmiotu. Fundacja Gospodarcza. Zasady polityki handlowej w poszczególnych stadiach integracji 9. praktyka. metod i narzędzi. Warszawa 2003.Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.. 2000. Współczesny handel międzynarodowy (znaczenie handlu. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej –klasyczne teorie wymiany 3. Wydawnictwo SGGW. Guzek M. Pojęcia i zakres i podstawy traktatowe WPH 12. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i narzędziami polityki handlowej. PWE.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Budnikowski A. państwo może jedynie uczynić je mniej lub bardziej opłacalne. IKiCHZ. PWE. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski . celów i środków stosowanych przez władzę pozwoli w przyszłości podejmować trafniejsze decyzje ekonomiczne w zakresie produkcji i wymiany towarowej. Reguły pochodzenia towarów 10. Polityka wymiany międzynarodowej (rodzaje polityki. Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. narzędzia polityki handlowej) 6. Ogólnoświatowa współpraca w dziedzinie liberalizacji obrotów handlowych – rola WTO 11. za pomocą których władza kieruje handlem zagranicznym. Zarys teorii i polityki handlowej. Warszawa 2006 Molle w. Wolny handel a protekcjonizm 8. Czynnik technologiczny w handlu krajów uprzemysłowionych 14. polityka. tematyka ćwiczeń . (red. Rytko A.

energia 27. Wspólna polityka konkurencji wobec pomocy państwowej 24. tematyka ćwiczeń . tematyka wykładów 16. IKiCHZ. Raport o konkurencyjności Weresa M..Polityka konkurencji LFL318 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr Anna Rytko Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Popularność problematyki związanej z konkurencją jest dziś niekwestionowana. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.. definicje. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw – pojęcia. Globalizacja i jej wpływ na konkurencyjność 18.Unia Europejska. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek – pojęcia. Metoda nauczania: Wykład – prelekcja . Gdańsk. SGH. PWE. Pozycja konkurencyjna Polski –porównywanie wyników gospodarczych i pozycji konkurencyjnej polski w handlu międzynarodowym 28. Europejska polityka konkurencji 22. Wspólna polityka konkurencji wobec przedsiębiorstw 23. Synowiec E. Konkurencyjność sektorowa w UE – przemysł 26. 2000. Konkurencyjność sektorowa w UE – rolnictwo 25. definicje.): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. miary 20. zdobędzie umiejętności by określić strukturę rynku oraz siłę rynkową przedsiębiorstw. Zdobędzie kompetencje w dziedzinie oceny instrumentów pomocowych dla przedsiębiorstw czy sektorów. Warszawa 2003. Rymarczyk J (red.). Kawecka –Wyrzykowska E. . Teoria. zrozumie przed jakimi problemami staje polityka ochrony konkurencji. cele i determinanty konkurencyjności 17. polityka.): Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z UE. Warszawa 2007. (red. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami teoretycznymi konkurencji a następnie z podstawowymi prawami polityki konkurencji na rynku światowym. Warszawa 2004. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i czynnikami polityki konkurencji. Rytko A.. praktyka. Gdańsk 2000.: Ekonomika integracji europejskiej. Opis przedmiotu: b. (red. kosztowo-produktowa 19. (red. praktyka. europejski i polskim.). Konkurencja międzynarodowa – koncepcja” międzynarodowej linii pościgu”. Polska w Unii Europejskiej. Istota. Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Fundacja Gospodarcza. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Konkurencyjność sektorowa w UE . Zielińska-Głębocka A.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Iskra W. Teoria. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2001.). (red. ‘luki technologicznej”. Polska. polityka. Fundacja Innowacja. Sytuacja wybranych gałęzi przemysłu w Polsce b. Warszawa 2006 Molle W. miary 21.

Polska w Unii Europejskiej. Molle W..: Ekonomika integracji europejskiej. Perspektywy rozwoju WPZiB 7. Unia Europejska wobec wojny w Iraku.Żukrowska K. Synowiec E.Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL319 Kod przedmiotu 30 3 Semestr do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Na szczególną uwagę zasługuje problematyka bezpieczeństwa. Marszałek A. Demokracja Unii Europejskiej i jej deficyt 2. Nowy wymiar bezpieczeństwa i obrony 6. Gdańsk.: Integracja Europejska. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi 8. Organy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 4. Cele polityki zagranicznej Polski. (red. Sposoby działania w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 5. Teoria. Zdobędzie umiejętność oceny działania państw w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w wymiarze sprawiedliwości. Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej . praktyka.).Unia Europejska.(red. 2000. PWE. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy . Czech i Słowacji 10. tematyka wykładów 1. polityka zagraniczna i wymiar sprawiedliwości jako pozostałe sfery będące dopełnieniem procesu integracji. Kawecka –Wyrzykowska E. III filar w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie amsterdamskim 13. Warszawa 2007. 9. Współpraca policyjna i sądowa Metoda nauczania: Wykład – prelekcja Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Celem przedmiotu jest pokazanie i uzasadnienie słuszności współpracy między krajami europejskimi w drugim i trzecim filarze UE. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z zasadami współpracy politycznej krajów należących do Unii Europejskiej. Fundacja Gospodarcza.).zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Co dzieli . Początki współpracy europejskiej w wymiarze sprawiedliwości i obrony 11. SGH. status prawny Kosowa – przykłady funkcjonowania WPZiB. Warszawa 2004. Pojęcia i cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 3. Opis przedmiotu: c. IKiCHZ. polityka. Warszawa 2004. co integruje Wspólnotę Europejską?. Postanowienia Rady Europejskiej z Tampere 14. Porozumienie z Schengen 12.

Urządzenia nadzoru telewizyjnego. 5. Przykłady rozwiązań w zakresie systemów dostaw ładunków w miastach. Przewozy osób i obsługa komunikacyjna miasta.). Witkowski J. Katowice 2006. System „Park and Ride” i „Bike and Ride” przykłady zastosowania w miastach Europy Zach. 11. Telematyka transportu w mieście. Zintegrowane systemy kolejowo-tramwajowe. 3. Tramwaje wodne. Wpływ komunikacji na rozwój miasta. Morskiej. 8. Łódź 2006. AE w Poznaniu.. (red. Logistyka miejska.. 9. Klasyfikacja źródeł ruchu. Obiekty systemu i ich lokalizacja. Wrocław 2004. skutki i metody ograniczania. Wyd. cel i zakres logistyki miejskiej. Podstawy logistyki miejskiej. Poznań 2008 Tundys B. Miasto. Wyd. Katowice 2007.nowoczesna koncepcja zarządzania procesami logistycznymi w mieście. Model procesów komunikacyjnych w mieście. Logistyka utylizacji odpadów komunalnych i opakowaniowych. Transport w logistyce miejskiej. Warszawa 2008.przestrzeń komunikacji i transportu. Szymczak M. Systemy dostaw ładunków w miastach. Miasto jako system społeczno-ekonomiczny. Alternatywne formy komunikacji miejskiej. Inteligentne systemy transportu (ITS) w zarządzaniu infrastrukturą transportową miasta. Czynniki kształtujące miejskie potrzeby przewozowe. Potrzeby przewozowe użytkowników miast.przyczyny. 4. prezentacja studiów przypadku Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca projektowa nt. Gojlik A. Makieła Z. Kongestia transportowa w mieście . Tranzyt towarowy przez miasto. Miasto Wrocław . Miejskie centra logistyczne. Systemy zarządzania transportem zbiorowym.. Działalność centrów logistycznych a rozwój miast. Carpooling i carsharing – zasady działania i przykłady zastosowania. System logistyczny gospodarki odpadami. Potrzeba wprowadzenia logistyki do zarządzania miastem. 6. (red. Wyd. Logistyka w systemie zarządzania miastem. (red. Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych. 12. Nowoczesne formy transportu towarowego w miastach. Zintegrowane systemy zarządzania ruchem. Systemy zarządzania transportem towarowym. Oferta usług logistycznych i infrastruktura centrów logistycznych. Płynność przepływów ładunków i osób w mieście i jej ograniczenia. wybranych rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej. praca w grupach. Logistyka transportu towarowego w mieście. Lewandowski K. Wyd. Akad. Infrastruktura transportu miejskiego. Gdynia 2002. rozwiązania. systemy. . Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Systemy zarządzania ruchem drogowym. Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. Pomoce naukowe i literatura: Szołtysek J. 2.. sterowania i nadzorowania przepływów osób i ładunków w miastach oraz umiejętności zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej. Struktura i zadania systemu logistycznego. Wrocław 2005. Możliwości wdrożenia i organizacji systemu carpooling w polskich miastach. Nowoczesne systemy pobierania opłat w komunikacji miejskiej – karta miejska. AE w Katowicach. Monitorowanie ruchu miejskiego i systemy identyfikacji pojazdów. 7.Logistyka miejska Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Arkadiusz Gralak Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: LFL320 3 Kod przedmiotu Semestr 30 0 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zastosowania koncepcji logistycznych w kontekście zintegrowanych systemów obsługi przemieszczeń osób i ładunków na obszarach miejskich. Lokalizacja miejskich centrów logistycznych. Logistyka miejska . Szołtysek J. (red. KPZK PAN. Wyd. Opis przedmiotu: a) tematyka wykładów Miasto jako przestrzeń działalności logistycznej. infrastruktura logistyki miejskiej. „Transport Miejski i Regionalny” – miesięcznik naukowo techniczny. Difin. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 44. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Infrastruktura techniczna a rozwój miasta. System informacji transportowej. PWR. Logistyka w zarządzaniu przepływami osób w miastach. Rozwiązania integrujące transportu indywidualnego i zbiorowego w mieście. Pojęcie i funkcje centrów logistycznych.). Logistyka miejska – koncepcje. Rola logistyki w zarządzaniu przepływami osób. 10. Zaopatrzenie handlu i przemysłu na obszarze miasta. Warszawa 2005. Przepływy ładunków i osób jako przedmiot logistyki miejskiej. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności planowania. Struktura i architektura systemu ITS. Istota i cele zastosowania ITS. i w Polsce. Bariery funkcjonowania i rozwoju współczesnych miast.. Organizacja zadań składowania dóbr na rzecz miasta.). dyskusja. Wyd. Metoda nauczania: wykład.. Zintegrowany systemy transportu zbiorowego. Marszał T. AE w Katowicach. Wykorzystanie kolei do obsługi komunikacyjnej miasta i aglomeracji. Użytkownicy miasta w aspekcie zachowań transportowych i komunikacyjnych. Istota. Systemy informatyczne i telematyka w logistyce miejskiej. Transport zbiorowy w miastach i na obszarach metropolitalnych. 1. Strategie i logistyka organizacji sieciowych. Recykling odpadów. jego cechy i funkcje. System logistyczny miasta. Przepływy ładunków w miastach i sposoby ich realizacji.). Stawasz D. Czynniki rozwoju ITS.

Adamowicz M. Sikorska-Wolak I. Kacperska E. Kacprzak M. Sawicka J. Rytko A. Sawicka J. Rytko A. Krzyżanowski J. Drejerska N.. Sikorska-Wolak I.. Jędrzejczyk I. Podstawka M.. Drejerska N..LISTA PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH Lp. Wyszyński Z. Wysmułek A. Wojewódzka A. Rekiel A. Podstawka M.. Zawojska A. KPEFPiM EFL301 KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KERiMSG KEiOP KEiOP K Agronomii K Agronomii KSHZ KPEFPiM KEiOP KZM EFL302 EFL303 EFL305 EFL309 EFL310 EFL311 EFL312 EKONOMIA 8 Rolnictwo źródłem energii odnawialnej 9 10 11 12 13 Technologie produkcji roślinnej Podstawy technologii produkcji zwierzęcej Turystyka i agroturystyka w Europie ABC tworzenia firmy Teoria popytu . Wicka A. Siudek T. Ratajczak M. Pudełkiewicz E. Bagieński S. Braja M.ujęcie matematyczne 14 Programowanie rozwoju 15 E-biznes 16 Międzynarodowe organizacje finansowe 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Polityka handlowa UE Rachunkowość bankowa Rachunkowość gospodarstw rodzinnych Międzynarodowa integracja gospodarcza Techniki pracy umysłowej Rynek ubezpieczeń Instytucje i usługi finansowe Podstawy integracji europejskiej Podstawy rozwoju lokalnego Podstawy socjologii Polityka gospodarcza Polityka rynku pracy w UE Turystyka wiejska Psychologia zarządzania Prawo administracyjne Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw Działalność gospodarcza na Jednolitym Rynku Europejskim Podstawy analizy konsumpcji Lokalizacja działalności gospodarczej Zarządzanie informacją EFL313 EFL315 EFL318 EFL320 EFL323 EFL KPEFPiM 324 KPEFPiM FFL301 KERiMSG FFL303 KPEFPiM KEiOP KEiOP KPEFPiM KEEiD KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEEiD KEEiD KEiPG KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KERiMSG KPEFPiM KEiOP FFL306 FFL308 FFL310 FFL312 FFL313 FFL314 FFL 315 ZFL302 ZFL303 ZFL304 ZFL305 ZFL306 ZFL307 ZFL310 ZFL311 ZFL313 ZFL314 ZFL315 ZFL316 ZFL320 ZFL318 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDZANIE . Gralak A. Braja M. NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD KIERUNEK 1 Rynek usług publicznych 2 3 4 5 6 7 Polityka społeczno-gospodarcza UE Podstawy nauki o finansach Zarządzanie zasobami ludzkimi Ekonomika i polityka rolna porównawcza Zachowania organizacyjne Bankowość Milewska A. Strasburger A. Karbowiak K.. Kondraszuk T. Kacprzak M. Bogacki P.. Filipiak T. Suwara I. Stolarska A. Strzębicki D. Drejerska N. Kacprzak M. Siudek T. Kondraszuk T. Paliszkiewicz J. Wróblewska E.. Wołoszyn J.