SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

STUDIA LICENCJACKIE
Kierunek: LOGISTYKA Semestr: 3

LISTA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Lp. NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ekonomika agrobiznesu Ekonomika rynku nieruchomości Planowanie finansowe Polityka społeczno-ekonomiczna Technologie transportu wewnętrznego Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Organizacja pracy i procesów produkcyjnych Rynek usług logistycznych Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Gospodarka magazynowa i zarządzanie magazynem Praktyczne zastosowania logistyki Polityka Handlowa Polityka Konkurencji Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w 14 Unii Europejskiej 15 Logistyka Miejska

Pudełkiewicz E. Klusek T. Bereżnicka J. Masniak J. Rokicki T. Gębska M. Żuk J. Gołębiewski J., Bak-Filipek E. Nafkha R. Wojciechowski A. Wojciechowski A. Rytko A. Rytko A. Rytko A. Gralak A.

KPEFPiM KERiMSG KEiOP KEiPG KEiOP KEiOP KEiOP KPEFPiM KI KEiOP KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM

LFL302 LFL303 LFL305 LFL306 LFL307 LFL308 LFL309 LFL311 LFL314 LFL315 LFL316 LFL317 LFL318 LFL319 LFL320

produkcją rolniczą (rolnictwem).... WSiP S. Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944 – 1991). 1). Bednarski L.. Warszawa 1995.. Warszawa 2000. „Studia i monografie IERiGŻ” 1995. Ekonomika gospodarki żywnościowej. style. Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji. b. Warszawa 1987. Nogalski B. Wrocław 1995. Grontkowska A. Doster D. Wydawnictwo Naukowe PWN. a zwłaszcza rocznych analiz rolnictwa i gospodarki żywnościowej... Hamilton W. instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Zewnętrzne i wewnętrzne bariery i uwarunkowania w rozwoju przedsiębiorczości sfery agrobiznesu. Miejsce i rola marketingu w agrobiznesie. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (firmą) sfery agrobiznesu (formy.F. Makroekonomia (t. Rachunkowość zarządcza. Wyd. Oskara Langego we Wrocławiu.H. Poznań 1993. Poznań 1994. Pomoce naukowe i literatura: Wykorzystanie technik audiowizualnych i multimedialnych... PWE. PWRiL. Markowski W.. Szlachta K. J. Cygan A. Małysz J. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji. Grabowski S.. Przedsiębiorczość w agrobiznesie (ćwiczenia). dystrybucją żywności i handlem oraz konsumpcją). Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Wyrobienie u studentów umiejętności do podejmowania różnorakich działań przedsiębiorczych (łącznie z zakładaniem nowych przedsiębiorstw) w sferze agrobiznesu. System informacji rynkowej (marketingowej) w ekonomice agrobiznesu. Tworzenie i rozwój małego przedsiębiorstwa.. Łódź 1994.A.). tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Metoda problemowo – aplikacyjna z elementami twórczego uczestnictwa studentów. ekspertyz i raportów IERiGŻ.. 2). Wydawnictwo Prawnicze..Ekonomika agrobiznesu Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr hab. Wydawnictwo Marcus. Kosiec K. Barker J. Warszawa 1994. terminologia – ukazanie wzajemnych powiązań i specyfiki). Dobiegała-Korona B. Duczkowska-Piasecka M.. Dobija M. Kamiński W. CIM. Doradztwa Rolniczego. Przedsiębiorczość w agrobiznesie.H. Goldberg R. Czerska M. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. przetwórstwem (przemysłem spożywczym). Manteuffel R. podstawowych praw. Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 1). Mirończyk A... PWE. WSiP. Hamilton W. podmiotów gospodarczych. Duczkowska-Małysz K. Marketing w agrobiznesie. Gospodarka żywnościowa Polski w ujęciu przestrzennym. ABC small business’u.. Kożuch A. Gdańsk 1995. Warszawa 1993. Ponadto dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat mechanizmów. (red. Urban S. roczników GUS. A Concept of Agribusiness. Rachunkowość zarządcza podstawą współczesnego agrobiznesu. Ekonomika i organizacja handlu żywnością. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Kraków 1995. przedmiot. Schwalbe H. podobieństwa i różnice). nr 72. Kulawik J. Organizacja i zarządzanie..H.. Plan marketingowy i biznesplan przedsiębiorstw (firm) sfery agrobiznesu (istota. Kania J... tematyka wykładów Ekonomika agrobiznesu jako nauka stosowana (jej miejsce i rola w naukach ekonomiczno – rolniczych. Connelly D. Opis przedmiotu: a. Agrobiznes. różnice jakościowe).. PWRiL. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Podstawy agrobiznesu.. Warszawa 1996. opracowań. Mikroekonomia (t. Uwarunkowania i bariery w powstaniu pomysłu i realizacji małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu. instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Boston 1957. Problemy prawne. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego. Rutka R. System finansowo – księgowy małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu. Urbanizacja i industrializacja jako dwa ważne ogniwa w rozwoju instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Brzeska Oficyna Wydawnicza. zakres. Kraków 1995.. ekonomiczne i społeczne instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Ogólna teoria przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu (integracja pionowa między ogniwami agrobiznesu i ich otoczeniem).. Warszawa 1996. Warszawa 2000.. przygotowanie scenariuszy promocji wybranych przedsiębiorstw (firm). Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 2).A.. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Davis J. Finansów Publicznych Polski i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy 3 Semestr . organizacyjne. Rynki. Warszawa 1991. Marketing rolniczy. Małopolskie Stow. zjawisk i procesów rynkowych pomiędzy pięcioma ogniwami agrobiznesu (tj.. Marketing w małych i średnich firmach. Kraków 1993.: sferą zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji oraz usługi produkcyjne. Warszawa 1994.. Woś A. metody badań. Warszawa 1989. tendencji.. Czynniki kształtujące image przedsiębiorstwa (firmy) sfery agrobiznesu (formy i środki promocji). teorie. metody. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo – seminaryjnej. Miary i wskaźniki efektywności. Domański T. Przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu w programach rozwoju regionalnego i społeczności lokalnych.H. Key Text... Connelly D. przygotowanie pomysłu własnego przedsięwzięcia w sferze agrobiznesu itp. Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. praw rządzących instytucjami i organizacjami sfery agrobiznesu w Polsce i w świecie.). Wszystko zaczyna się od decyzji… Rozważanie o gospodarstwie rolniczym. Meandry biznesu.F. przygotowanie planu marketingowego lub biznesplanu wybranych przedsiębiorstw (firm).. do wyboru Status w programie studiów 30 3 Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS Katedra Polityki Europejskiej .. Woś A. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test wiadomości oraz wykonanie konkretnych zadań (np. Warszawa 1996. Czermiński A. Eugeniusz Pudełkiewicz LFL302 Kod przedmiotu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Ukazanie problematyki przedmiotu. Agrobiznes. Czternasty W.. Efektywność ekonomiczna i społeczna instytucji i organizacji sfery agrobiznesu.

Opis przedmiotu: a. Klasyfikacja.Ekonomika rynku nieruchomości Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż.): „Zachodnie rynki nieruchomości”.): „Rynek nieruchomości w Polsce”. TWIGGER. cechy i funkcje nieruchomości 2. tematyka wykładów 1. PWN. Warszawa 2006 Kałkowski L. Funkcjonowanie i uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie b. Powiązania rynku nieruchomości z sektorem finansowym. ryzyko 6. Systemy rejestrowania i informowania o stanie prawnym. Zjawiska i procesy zachodzące na różnych rynkach nieruchomości (rynek nieruchomości rolnych. przedstawienie specyfiki oraz uwarunkowań i kierunków rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. Innowacyjne formy finansowania transakcji na rynku nieruchomości (fundusze nieruchomościowe. Warszawa 2003 Kucharska-Stasiak E. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce i innych krajach. TWIGGER. venture capital) 8. leasing. rynek nieruchomości komercyjnych) 10. technicznym i gospodarczym nieruchomości oraz ich części składowych. ocena. Inwestycje na rynku nieruchomości – finansowanie. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wykład Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test Pomoce naukowe i literatura: Kucharska-Stasiak E.(red. rynek nieruchomości mieszkaniowych. Źródła i techniki finansowania nieruchomości 7. zapoznanie z aparaturą pojęciową związaną z nieruchomościami i rynkiem nieruchomości. Rynek nieruchomości i jego segmentacja 4. Podmioty i instytucje rynku nieruchomości 5. Warszawa 2004 Publikacje GUS. Tomasz Klusek LFL303 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Omówienie podstaw organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości. Znaczenie systemów informacji o nieruchomościach dla funkcjonowania i rozwoju rynku nieruchomości 3. (red. Prawne i ekonomiczno-finansowe aspekty obrotu nieruchomościami 9. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna. przyswojenie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami. poznanie ekonomiczno-finansowych aspektów obrotu nieruchomościami i metod oceny ryzyka związanego z inwestowaniem (bezpośrednim i pośrednim) w nieruchomości. przestrzennym. raporty i analizy dotyczące rynku nieruchomości 30 Wykłady Ćwiczenia Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski . czasopisma specjalistyczne. sekurytyzacja.: „Nieruchomość w gospodarce rynkowej”.

a szczególnie metody ich planowania. a następnie ustaleniu celów. Kapitał pracujący netto. Modele wzrostu. PWE. PWN. Joanna Bereżnicka Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Jednym z najważniejszych obszarów działania firmy są jej finanse. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy utrzymaniu stabilnych warunków . Metoda nauczania: Wykład będzie prowadzony z wykorzystaniem pomocy tj... Wędzki D. 2005 Sierpińska M.H. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Planowanie aktywów bieżących (zapasy.. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Podstawą zaliczenia będzie przygotowanie planów finansowych dla konkretnych podmiotów z uwzględnieniem metod modelowych dla różnych scenariuszy sytuacji przedsiębiorstwa.narzędzie planowania finansowego. Finansowe strategie stabilnego wzrostu. wobec budżetu oraz krótkoterminowych kredytów). Zastosowanie analizy sprawozdawczości finansowej dla potrzeb planowania finansowego Zagregowane planowanie finansowe. Sprawozdania pro forma. Cykl konwersji gotówki (plan środków pieniężnych).Planowanie finansowe LFL305 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. Klasyczny model stabilnego wzrostu. Metoda zintegrowanego planowania finansowego b. Zagadnienie przedstawione teoretycznie (ze względu na lepsze przyswojenie materiału) będą podstawą do przeprowadzenia studiów przypadku dla konkretnych podmiotów gospodarczych. Warszawa 2003 Duda-Piechaczek E. Budżetowanie kapitałów. Strategia maksymalnego wzrostu model z kapitałami obcymi i bez wypłat dywidendy. Analiza wrażliwości. Analiza punktu progowego. Na zajęciach będzie zwrócona uwaga na metody modelowe wykorzystywane w planowaniu finansowym. PWE. Modelowanie finansowe . Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy odejściu od stabilnych warunków. Dźwignia finansowa i operacyjna. które pozwalają określić jakie skutki finansowe wywołają w związku z podjętą decyzją. należności. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Po kursie student powinien znać podstawowe kwestie związane z planowaniem finansowym oraz umieć konstruować strategie finansowe zarówno w krótkim jak długim okresie czasu. Opis przedmiotu: a. C. Należy pamiętać o prawidłowej rachunkowości. Dźwignia finansowa.modele z kapitałami obcymi i wypłatami dywidendy. Szacowanie pozostałych wielkości zmodyfikowanego modelu. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. jakie mogą być zrealizowane przy danych możliwościach finansowych. Metoda zmian proporcjonalnych. Pluta. Michalski G. Analiza i planowanie finansowe..modele bez kapitałów obcych.. Pomoce naukowe i literatura: W. Strategia minimalnego wzrostu . Gliwice 2007 Pluta W. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem.BECK. a także konsekwencje wyboru określonej strategii finansowania jednostki w ujęciu krótkoterminowym jak i długoterminowym. tematyka ćwiczeń Analiza progu rentowności.. Zasady planowania finansowego opierają się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa. Analiza scenariuszy. Koszty kapitału obcego i własnego. Koszty kapitału. Warszawa 2002. gotówka). . Strategia umiarkowanego wzrostu . Planowanie krótkoterminowe: cykl konwersji gotówki. foliogramy czy slajdy i będzie dostarczał informacji teoretycznych z poszczególnych zagadnień. Planowanie krótkoterminowego zadłużenia (poziom zadłużenia wobec dostawców. kapitał pracujący netto. Poziom zapasów i należności. Warszawa 2000 Pluta W. Powinien potrafić zastosować odpowiednie metody modelowe w planowaniu finansów podmiotów gospodarczych oraz sporządzić plan finansowy dla przedsiębiorstwa.. ciągłości prowadzenia finansów firmy oraz dużej koncentracji i ostrożności podczas analizowania danych. tematyka wykładów Istota i znaczenie planowania finansowego w jednostce. One Press.

Modele polityki pieniężnej. Metoda nauczania: Wykład. Polityka mikroekonomiczna i makroekonomiczna. Modele i nurty polityki społecznej. 9. Międzynarodowa integracja gospodarcza.: Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. omówienie podstawowych elementów polityki gospodarczej i mechanizmów jej funkcjonowania oraz ukazanie roli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych. 2. zasady i instrumenty. Polityka rozwoju społeczno-gospodarczego: polityka wzrostu. Pojęcie. 4. 8.cel. Pojecie. dyskusja. Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą. Poltext.Polityka społeczno-ekonomiczna LFL306 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. 12. 13. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Opracowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat. Budżet państwa . Wyd. Strategie polityki pieniężnej. bezrobocie). Wyd. Koncepcje . Procesy transformacji gospodarczej w Polsce. warunki pracy. Cele i narzędzia polityki budżetowej. 5. Strategie kursowe. Polityka pieniężna . Wyd. (red.: Polityka społeczno-gospodarcza. Zadłużenie publiczne we współczesnych gospodarkach.pl . Polityka regulowania rynku pracy (zatrudnienie i wynagrodzenie za pracę.kapitalizm. UG. Aktywna i pasywna polityka budżetowa. Wyd. Gdańsk 2004 Golinowska S. Typy polityki handlowej. Pomoce naukowe i literatura: Bossak J. SGH Warszawa 2006 Ćwikliński H. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Doktryny. tematyka wykładów/ ćwiczeń 1. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W wyniku przyswojenia wiedzy z przedmiotu student będzie mógł zrozumieć i trafnie interpretować zjawiska z zakresu polityki gospodarczej państwa oraz zdobędzie umiejętności wykrywania związków zachodzących między polityką gospodarczą i społeczną a stanem aktywności gospodarczej społeczeństwa i poziomem zaspokojenia potrzeb. polityka regionalna.instytucje -koszty. Istota i założenia metodyczne. kształcenie zawodowe. (red. Związek między polityką pieniężną a fiskalną. 6. polityka ekologiczna. Wybrane współczesne zagadnienia polityki gospodarczej i społecznej w Polsce w kontekście członkostwa w UE. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą.: Polityka społeczna. Rozmiary i dynamika działalności gospodarczej.): Polityka gospodarcza. Bilans płatniczy i polityka kursu walutowego. Doktryna państwa opiekuńczego – rozwój i krytyka. (red. Warszawa 2000 Grzywacz W. Zasoby gospodarcze i potencjał produkcyjny. 3. Nauk.): Polityka gospodarcza. PWE. 10.): Polityka społeczna. Ekonomiczne funkcje państwa. przedmiot i geneza polityki społecznej. Warszawa 2002 Winiarski B. Warszawa 2000 http://www. Wyd. SGH. Gospodarka narodowa jako przedmiot polityki gospodarczej. 11. Szczecin 2005 Kurzynowski A. polityka strukturalna. PTE. prezentacja wybranych tematów przez studentów. systemy i kierunki w polityce gospodarczej. przedmiot.struktura. 7. Funkcje polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych.republika. Jacek Maśniak Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu oddziaływania władz publicznych na gospodarkę narodową i kształtowanie warunków życia ludności. funkcje i zasady budżetowe. Opis przedmiotu: a. System zabezpieczenia społecznego. zakres i uwarunkowania polityki gospodarczej.

. takimi jak: foliogramy. Środki transportu wewnętrznego (5 h) • Klasyfikacja • Charakterystyka wózków podnośnikowych • Przesłanki wyboru środków transportowych 3.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczanie jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych z technologiami transportu wewnętrznego oraz wprowadzenie studenta w zagadnienia projektowania systemu transportu wewnętrznego we współczesnym przedsiębiorstwie. modelowanie. Mendyk E. Popielas J. 2003. Koszty w transporcie wewnętrznym (5 h) • Struktura kosztów • Zasady obliczania kosztów • Przykłady obliczania kosztów • Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu 6. Analiza przepływu materiałów (4 h) • Przesłanki analizy kosztów transportu wewnętrznego • Program transportu w zakładzie przemysłowym • Wykres przepływu materiałów • Karta procesów przepływu materiałów 2. Romanow P. Sprawy organizacyjne (1 h) 1.1. Infrastruktura. Projektowanie systemów transportu wewnętrznego (6 h) • Ogólne zasady • Etapy projektowania • Wpływ przepływu materiałów na rozplanowanie zakład 7. zarządzanie.: Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Na zajęciach wykorzystane zostaną przykłady i zadania do rozwiązania przez studentów.: Technologia magazynowania. (red. Wybrane zagadnienia. Instytut Logistyki i Magazynowania.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Wybrane zagadnienia. Poznań 2002. Tom II.: Ekonomika i organizacja transportu. Warszawa 1999.: Transport wewnętrzny w systemach logistycznych.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Kolokwium i podsumowanie zajęć (2 h) b.2. Wyższa Szkoła Logistyki. Instytut Logistyki i Magazynowania. Leszczyński J. Wyższa Szkoła Logistyki. Pomoce naukowe i literatura: Fijałkowski J. Układy i procesy transportu wewnętrznego (4 h) • Rodzaje układów • Elementy układów • Wydajność elementów układu transportowego • Zasady i warunki przepływu materiałów • Procesy transportu wewnętrznego • Pracochłonność procesów przepływu materiałów • Przykłady wymiarowania podukładu przeładunkowego w magazynie 5. a także norm stosowanych w transporcie wewnętrznym. Studenci powinni również poznać zasady obliczania kosztów w transporcie wewnętrznym oraz projektowania systemu transportu wewnętrznego. Politechnika Radomska. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wiedza teoretyczna związana z treściami przedmiotu będzie przekazywana przede wszystkim w formie podającej wykładowej. Warszawa 1995. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. że studenci po ukończeniu kursu technologii transportu wewnętrznego zdobędą wiedzę na temat organizacji i formy przepływów materiałów. Warszawa 2003. Poznań 2002. Tom I. Midura L. informacja. form i technologii.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. prezentacje komputerowe. Fijałkowski J. Korzeń Z. Poznań 1998. Technologie transportu wewnętrznego Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. I Projektowanie. Zagadnienia wstępne (5 h) 1. Fijałkowski J. Poznań 1999. technika. Radom 2002. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.: Modelowanie systemów i procesów transportowych. Gubała M. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach oraz wyników kolokwium. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Zakłada się. Tomasz Rokicki Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL307 Kod przedmiotu 3 Semestr 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy . Przekaz słowny wspomagany będzie pomocami dydaktycznymi. Poznań. Instytut Logistyki i Magazynowania.): Współczesne technologie transportowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1987. Opis przedmiotu: a.: Technologia transportu wewnętrznego. Normy czasu w transporcie wewnętrznym (3 h) • Normy podstawowe • Normy zakładowe • Operacje ręczne i cykle transportowe 4. Korzeń Z. tematyka wykładów 1. Będą posiadali wiedzę z zakresu kształtowania i wymiarowania procesów i układów transportu wewnętrznego.

: Adaptacja zawodowa Petit 2003 Jacukowicz Z.. Poltext . W-wa 2003 Sajkiewicz A. systemy wynagradzania w Polsce i innych krajach) 7. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu ZZL. ocena aktywności podczas dyskusji i case study. case study 15 godzin.). (pod red.. mentoring. Szkolenie i doskonalenie pracowników (programy szkoleniowe.: Zarządzanie kompetencjami. 10. Tyrańska M. dyskusja w grupach. Nowe trendy zarządzania kadrami (pomiar efektywności działań w obszarze ZZL np. wsparcie w opiece nad dziećmi itd) 14. Organizacja. USA.) 13.): Zasoby ludzkie w firmie. kreowanie nowoczesności raport 2005 Wiśniewski Z. outsorcing.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji OE 2006 Kozioł L. leasing). 2.: Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami Diffin 1998 Czasopismo: Personel i Zarządzanie Wyd. 5. 12. Strategie. 8.metody. Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. 4. 6. PWE. Derekrutacja i outplacement (w Polsce i innych krajach).(metody stosowane w Polsce i na świecie).: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Japonia). Opis przedmiotu: a. kształcenie ustawiczne w Polsce i innych krajach). W-wa 1999 Urbaniak B.: Systemy wynagrodzeń Poltext 1999 Jasińska Z. udział w case study. planowanie potrzeb personalnych..: Motywowanie pracowników w teorii w teorii i praktyce Biblioteka Pracownicza 2002 Oleksyn T. controling personalny. kierowanie . 11. Oficyna Ekonomiczna . 9. Zaliczenie ćwiczeń. Adaptacja społeczno-zawodowa nowych pracowników. Sołysińska I.. Nowe trendy zarządzania kadrami (marketing personalny.red. Wynagradzanie pracowników (płaca minimalna. Japonia). ). INFOR Dale M. Istota i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie. Metoda nauczania: Wykład 15 godzin.: Motywowanie w przedsiębiorstwie Uwalnianie ludzkiej produktywności AW Placet 1998 Juchnmowicz M. nabędą umiejętność wyboru i zastosowania poznanych metod i narzędzi z zakresu ZZL.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich Dom Wydawniczy ABC OE 2001 Czajka Z. Jacukowicz Z.): Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi Poltext 2004 Kossowska M. Kraków 2004 Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. tematyka wykładów/ ćwiczeń 1. Rekrutacja i selekcja pracowników .ekonomika. ROI.procesy.). Kariery zawodowe kobiet w świetle Strategii Lizbońskiej (elastyczne formy pracy. Monika Gębska Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL308 Kod przedmiotu 3 do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Semestr 15 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 15 . Motywowanie pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach.. Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów pracy (w Polsce i innych krajach. Wyd. Ocena pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach.: System ocen i rozwoju zawodowego pracowników Biblioteka Pracownicza 1994 Philips J. i wsp.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników OE 2004 Davis P. 3. coaching. Pomoce naukowe i literatura: Cascio W. teoria i praktyka OE 2006 Oleksyn T. (pod.: Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi Human factor Kraków 2003 Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Test wiedzy.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie z historią i ewolucją zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca indywidualna: przygotowanie do dyskusji. poziom wynagrodzeń. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi. poznają standardy ZZL w innych krajach. Bohdziewicz P. Juchnowicz M. F. porównanie standardów polskich i rozwiązań światowych w zakresie ZZL.) 15. USA. zapoznanie z technikami i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE. Warunki pracy (w Polsce i innych krajach.

System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. tematyka wykładów/ ćwiczeń W zakres treści wykładowych wchodzą następujące zagadnienia: 1. Warszawa 2008 . Pomoce naukowe i literatura: Zarządzanie . intensywność. Piotrowskiego. ubojnie. Praca zbiorowa pod redakcją: Kozmińskiego i Wt. (HACCP. Produkcja i usługi. opracowywania norm i normatywów oraz planowania procesów pracy i produkcji. PWN Warszawa 1997r. 9. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu Żuk J. Lockyer G. Warszawa 2001 Pająk E. treść i zakres organizacji pracy i produkcji.: Materiały z wykładów – skrypt autorski.teoria i praktyka. Zakres dyscypliny naukowej i jej krótki rys historyczny. substytucyjność. Warszawa 2006 Chajtman S. D. PWE. Organizacja i ekonomika pracy .. Książka i Wiedza. Durlik I. Definicje pojęć: praca. uciążliwość. Normy i normatywy w produkcji zwierzęcej i w pracach pozostałych 10. ekonomiczno . 4. procesy produkcyjne i procesy pracy.organizacyjnej oceny technologii produkcji rolniczej.: Podstawy organizacji procesu produkcyjnego. Warszawa 1991r. Oakland J.: Zarządzanie produkcją. Podstawowe pojęcia z zakresu nauki o pracy. wydajność. Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji roślinnej 6. Metody analizy nakładów pracy i ustalania norm pracy .w produkcji roślinnej. Reisch E. analityczne (fotografia dnia pracy i chronometraż) 8. Steffen G. Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji zwierzęcej 7. PWN. Zaliczenie poprawkowe z wykładów w formie ustnej.: Zarządzanie. Zeddies: Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Opis przedmiotu: a. PWE. 5.: Metody organizowania procesów pracy. 3. Born: Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie. mleczarnie. Przedmiot.. Organizacja produkcji i pracy i jej związek z ekonomiką i organizacją produkcji. opracowywania systemów kontroli produkcji i sterowania jakością. (metody i systemy regulacji produkcji). Warszawa 1996. technologia i organizacja. PWE. techniczne przygotowanie produkcji • W produkcji roślinnej • W produkcji zwierzęcej 11. Normy i normatywy w produkcji rolniczej . Standard ISO) 14. Nowoczesne metody i tendencje w zarządzaniu produkcją. J. 2. Warszawa 1997r. statystyczne). Warszawa 1995r. planowania procesów produkcyjnych w rolnictwie z uwzględnieniem technicznego przygotowania produkcji. przedsiębiorstwa usługowe 12.Organizacja pracy i procesów LFL309 3 do wyboru produkcyjnych Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. Rola człowieka w procesie pracy. PWN. Muhlemann A. Definicja i klasyfikacja systemów.: Inżynieria zarządzania. Organizacja procesów produkcyjnych i techniczne przygotowanie produkcji w przedsiębiorstwach agrobiznesu • Przetwórstwa rolnego: mieszalnie pasz. Martyniuk Z.zasady ogólne. Józef Żuk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych umiejętności w zakresie: charakterystyki procesów produkcji i procesów pracy. Organizacja procesów produkcji. racjonalność. jakość i koszt wykonania pracy. Produkt.syntetyczne (sumaryczne. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie wykładów odbywa się w formie pisemnej – test wyboru. Metoda nauczania: Tematyka wykładów będzie realizowana głownie w formie podającej – wykładu z wykorzystaniem techniki multimedialnej (slajdy) oraz wykładu połączonego z dyskusją. Systemy kontroli procesów produkcyjnych w rolnictwie i przetwórstwie 13.

tematyka wykładów Usługi logistyczne w łańcuchach dostaw. Koszty i ceny usług transportowych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Warszawa 2005 Mruk H. W ramach zajęć studenci realizują projekt badawczy dotyczący sektora usług logistycznych. Giełdy ofert transportowych. Koszty i ceny usług spedycyjnych oraz innych usług logistycznych. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Zajęcia w formie konwersatoryjnej z podziałem na część wykładową ćwiczeniową. Rodzaje giełd elektronicznych. Difin. Rynek usług logistycznych. Model i struktura branży. Analiza rynku. Strategie przedsiębiorstw branży logistycznej. PWE. Źródła informacji w analizie rynku usług logistycznych. Jarosław Gołębiewski Katedra Polityki Europejskiej . Pomoce naukowe i literatura: Ciesielski M.Rynek usług logistycznych LFL311 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż.pojęcie i rodzaje. typy rynków i ich regulacja. Giełdy technologii agentowej. Ceny usług i powierzchni magazynowych. Opis przedmiotu: a. Konkurencja. Technologie informacyjne podstawą rozwoju firm logistycznych i ich usług. Branża usług logistycznych. Umiejętność prowadzenia badań rynku usług logistycznych. Finansów Publicznych polski Język wykładowy dr inż. (red). Ewa Bąk-Filipek i Marketingu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów oraz wyrobienie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz rynku usług logistycznych. Koszty i ceny usług logistycznych. Raport podsumowujący wyniki badań rynku usług logistycznych. Giełdy elektroniczne na rynku usług logistycznych. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Kolokwium pisemne. Usługi logistyczne i systemy obsługi klientów. Warszawa 2003 . b. Determinanty rozwoju branży usług logistycznych. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Znajomość podstawowych elementów rynku usług logistycznych..

Określenie pozycji zakupowych i ich dostawców. Ćwiczenia przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu zarządzania IFS Application (SGGW posiada licencje na użytkowanie systemu). Obsługa systemu. Wprowadzenie danych o użytkownikach w firmie. Zdefiniowanie magazynów. Procesowość. Zamawianie i przyjmowanie pozycji zakupowych. Tworzenie umowy z dostawcą. Opis przedmiotu: a. Przyjmowanie i zatwierdzanie ofert. Administracja zintegrowanym systemem informatycznym. Tworzenie firmy w systemie. Pomoce naukowe i literatura: Rafik Nafkha „Informatyczne systemy zarządzania w praktyce” SGGW. Bezpieczeństwo danych. System informatyczny dla przypadków produkcji powtarzalnej i dyskretnej. gospodarka remontowa. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Umiejętność korzystania i obsługi zintegrowanych systemów zarządzania. Przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów. Zdefiniowania struktur produktowych dla pozycji magazynowych. 2007 Materiały firmy IFS Poland Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Rafik Nafkha Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL314 Kod przedmiotu 15 Wykłady Katedra Ekonometrii i Informatyki 3 Semestr 15 Ćwiczenia do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy . tematyka wykładów Technologie zintegrowanych systemów informatycznych. Zdefiniowanie osób wymaganych w systemie do przeprowadzenie operacji zakupów. zarządzanie zasobami ludzkimi. Serwis informacyjny i serwis komunikacyjny systemu. Kontrola tożsamości. tematyka ćwiczeń Informatyczny model zakładu produkcyjnego będący podmiotem działań systemu. Zarządzanie magazynem. Struktura menu głównego. finanse. gospodarka materiałowa. Definiowanie osób i danych w module zakupu oraz przeprowadzenie symulacji zakupów w systemie. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład – test. kadry i płace. Transakcyjność. Wprowadzanie danych podstawowych i produktów w niej wytwarzanych oraz struktur produktowych. Wielodostęp. Kontrola uprawnień. Metoda nauczania: Wykład przy pomocy rzutnika elektronicznego. Skalowalność. b. Praca zdalna. Funkcje zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania. Moduły zintegrowanego systemu informatycznego: dystrybucja. Architektura. itd. Bezpieczeństwo sieciowe.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie z zasadami funkcjonowania zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami. Przetwarzanie w tle. produkcja. Infrastruktura zintegrowanych systemów informatycznych.. Rozdział obciążeń. Ustawianie zmiennej globalnej. Nawigacja w środowisku systemowym. Ćwiczenie – projekt. Wprowadzenie pozycji magazynowych.

CRM. 3. Stochastyczne modele zarządzania zapasami: system oparty na poziomie informacyjnym. Poznań 2002. Rodzaje i struktura zapasów. Wzór Wilsona. poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania magazynem.. 2. Rozwiązywanie zadań. Pojęcie i przekroje grupowania kosztów zapasu. ZAPASY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Miejsce i rola zapasów w procesach: zaopatrzenia. Twaróg J. APS.2003. DETERMINISTYCZNY MODEL ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Obliczenie ekonomicznej wielkości zamówienia (EWZ).CPFR (ang. Vendor Management Inventory) ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W RAMACH STRATEGII ECR Analiza i prognoza popytu. Poznań 2007.. Zarządzanie zapasami grup asortymentów. Losowa zmienność popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji. Ustalenie poziomu zapasów. identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów magazynowych w systemach logistycznych... Czynniki kształtowania kosztów zapasu. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem. na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z przygotowanym projektem magazynu dla wybranych systemów logistycznych Pomoce naukowe i literatura: Krzyżaniak St. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. Symulacja komputerowa zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. METODY SYMULACYJNE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Pojęcie punktu rozdzielającego. produkcji.. dystrybucji i logistyki zwrotów. Analiza ABC/XYZ. konwersatorium. Cyplik P. b. Opis przedmiotu: a. DRP. Pojęcie. Poznań 2003. Koszty logistyki przedsiębiorstw. Model zarządzania zapasami w oparciu o przegląd okresowy. Zapasy i magazynowanie. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. rola i funkcje zapasów w systemach logistycznych. Narzędzia klasy: MRP. Model deterministyczny zarządzania zapasami – Ekonomiczna wielkość zamówienia.. Zarządzanie łańcuchem dostaw. LOGISTYCZNE KOSZTY ZAPASU. doświadczenia. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu. KLASYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA NIEZALEŻNEGO. NOWOCZESNE METODY. ćwiczenia praktyczne. Zapas zabezpieczający. Algorytmy procesów. Klasyczna koncepcja zarządzania zapasami. 1. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji. Pojęcie i zakres gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem PODSTAWY GOSPODARKI ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA ZALEŻNEGO I NIEZALEŻNEGO. określenie miejsca i roli magazynu łańcuchu dostaw. rozumienia form i zasad funkcjonowania gospodarki magazynowej w systemach logistycznych. PROJEKTOWANIE PROCESÓW MAZYNOWYCH. Poziom obsługi klienta. ERP. Wspólne planowanie.Gospodarka magazynowa i zarządzanie LFL315 3 do wyboru magazynem Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Zarządzanie zapasami grup asortymentowych. Tom I – Zapasy. jego zakres oraz najważniejsze pojęcia. Krzyżaniak St. Nowoczesne metody obliczania kosztów zapasu. system oparty na przeglądzie okresowym. koncepcje. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych. STOCHASTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w oparciu o poziom informacyjny. Witkowski J.. Zarządzanie zapasami przez dostawcę . Warszawa. Poznanie zasad gospodarki magazynowej i funkcji zarządzania magazynem. Szczególne przypadki EWZ. ich budowy i wyposażenia. Rozwiązywanie zadań projektowych PROJEKTOWANIE ROZMIESZCZENIA TOWARÓW W MAGAZYNIE. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach. INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje oraz programy komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami. TECHNIKI I NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW. . WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw. Strategia szybkiej reakcji – QR. PROJEKTOWANIE POWIERZCZNI MAGZYNOWE. prognozowanie i uzupełnianie zapasów. Metoda nauczania: Wykład.VMI (ang. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne. procedury. seminarium z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. tematyka ćwiczeń METODY ABC/XYZ. Collaborated Planning Forecasting and Replenishment). MRPII. Popyt zależny i niezależny. System Just in Time.

2006: Kompendium wiedzy o logistyce. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu. ISTOTA ORAZ PODMIOT I PRZEDMIOTY OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ Pojęcie klienta w nowoczesnej logistyce.. DOKUMENTACJA W TRANSPORCIE LOTNICZYM I KONTENEROWYM Rodzaje przesyłek w transporcie lotniczym.Gołembska E. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. DOKUMENTACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU WODNEGO Geneza transportu morskiego. Zindywidualizowana obsługa logistyczna. Oczekiwanie i zadowolenie klienta z obsługi. Rodzaje przesyłek kolejowych. Warszawa. Logistyka. Składanie i realizacja zamówień w systemie B2C. Proces wdrożenia outsourcingu w przedsiębiorstwie. Formularze zleceń spedycyjnych. OBSŁUGA LOGISTYCZNA W CYKLU ZAMAWIANIA Czynności fizyczne i informacyjne w fazach cyklu zamawiania. UMOWA SPEDYCJIOferta spedycyjna versus zaproszenie do rokowań. Warszawa. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W USŁUGACH LOGISTYCZNYCH Koszty i ceny usług transportowych i spedycyjnych. Składanie i realizacja zamówień z zastosowaniem systemów ERP. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych. DOKUMETACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU DROGOWEGO Budowa i zawartość listu CMR. Znaczenie i zasięg transportu kontenerowego Specyfika dokumentacji kontenerowej. Naukowe PWN. identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych. Zasady stosowania routing order i instrukcji wysyłkowej. Dokumentacja handlowa dla potrzeb spedycyjnych. Pozostałe usługi logistyczne. Ważniejsze instrumenty oceny ryzyka. na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z projektem planu logistycznego dla przedsiębiorstwa Pomoce naukowe i literatura: Beier F. Klasyfikacja produktów fizycznych. rozumienia form i zasad zarządzania logistycznego. Dokumenty spedycyjne w transporcie morskim – sposób ich stosowania. Proces logistyczny w usługach.. Pomiar zdolności do spełniania oczekiwań i wymagań klienta ROLA I MIEJSCE LOGISTYKI W USŁUGACH. Outsourcing jako źródło popytu na usługi logistyczne. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące zarządzania logistycznego. Kierunki rozwoju logistyki w usługach. Naukowe PWN. Pojęcie i zakres działalności logistycznej. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach. 1996: Logistyka. Wyd. Składanie i realizacja zamówień klienta w systemie B2B. Inkaso dokumentowe – zasady stosowania. Zawartość morskich dokumentów przewozowych. systemów logistycznych oraz podstaw ekonomiki logistyki. Sales lead jako pierwszy kontakt spedytora drobnicowego DOKOMUNETACJA LOGISTYCZNAZASADY WYPEŁNIANIA Samochodowy list CMR – zalecenia w wypełnianiu poszczególnych rubryk. (red). DOKUMENTACJA SPEDYCYJNA – PRZEGLĄD I ZASTOSOWANIE Dokumenty spedycyjne FIATA. Obsługa transportowa i spedycyjna. Dokumentacja w Konwencji TIR. Zawartość kolejowych listów przewozowych. Usługi wartości dodanej dla kluczowych klientów. Blaik P. Dokumenty spedycyjne w transporcie kolejowym. PODSTAWOWE DOKUMENTY SPEDYCYJNE . . ZLECENIE SPEDYCJI. Segmentacja według oczekiwanego poziomu obsługi i inne klasyfikacje klientów. ich składników. z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. Infrastruktura kolejowa – koszty dostępu. 3. Wspólny dokument przewozowy Konwencji CIM -SMGS. Dokumentacja transportowa i spedycyjna transportu lotniczego. DOKUMNETACJA W SPEDYCJI KOLEJOWEJ Suprastruktura transportu kolejowego. poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania logistycznego.. Ceny usług i powierzchni magazynowych. Biblioteka Logistyka. Opakowania. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. jego zakres oraz najważniejsze pojęcia.J. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne. Poznań. system logistyczny. USŁUGI STANDARDOWE I DODATKOWE. Metoda nauczania: Wykład. Kolejowy list CIM. Rutkowski K. Podstawowe mierniki poziomu obsługi logistycznej.Praktyczne zastosowanie logistyki LFL316 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 10 20 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Produkty fizyczne jako przedmioty obsługi logistycznej. PWE. Opis przedmiotu: a. 2.. Pohl H-Ch. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu definiowania działalności logistycznej i łańcucha dostaw. Intrastat – zasady zgłoszeń i rejestracji. Dokumentacja spedycyjne w transporcie wodnym śródlądowym. 1999: Logistyka w strategiach firm. Charakterystyka obsługi magazynowej. Zasady wdrażania zarządzania ryzykiem. Narzędzia i metody zarządzania ryzykiem w usługach logistycznych. Zlecenia spedycyjne a zlecenie transportowe. Ważniejsze modele jakości usług. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROCESU LOGISTYCZNEGO W USŁUGACH Przedmiot i zakres logistyki w globalizujących się usługach. Wybrane sposoby realizacji operacji logistycznych w usługach. ZNACZENIE I ROLA USŁUG LOGISTYCZNYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW Pojęcie usługi logistycznej. b. Wyd. 1. POZIOM ORAZ POMIAR OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ I POLITYKA JEJ KSZTAŁTOWANIA Podstawowe standardy obsługi logistycznej. Metody pomiaru efektów działalności logistycznej w usługach KOSZTY I CENY USŁUG LOGISTYCZNYCH. tematyka ćwiczeń OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI LOGISTYCZNEJ charakterystyka kontraktów handlowych. Poznanie funkcji zarządzania logistycznego. Procedury dokumentacyjne w systemie NCTS. Ciesielski M. Poznań.OFERTA SPEDYCYJNA. Podstawy prawne w transporcie morskim. Zalecenia prewencyjne przy realizacji zleceń spedycji samochodowej. Krajowy list przewozowy. Dokumentacja spedycyjna i ubezpieczeniowa w spedycji samochodowej.. procesy logistyczne. Rodzaje przesyłek / umów w transporcie morskim. Warszawa. Podstawy organizacji i zarządzania.przeznaczenie i stosowanie. Umowa spedycji. Charakter prawny zlecenia spedycyjnego i wynikająca konsekwencje dokumentacyjne. 1998: Systemy logistyczne. SGH. ładunki i jednostki ładunkowe KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ŁADUNKÓW.

Warszawa 2003. Zmiany na światowym rynku surowców energetycznych a międzynarodowa polityka handlowa b. Synowiec E. Współczesny handel międzynarodowy (znaczenie handlu. tematyka wykładów 1. (red. Poznanie tych zasad. Warszawa 2006. 2000. Problemy handlowe krajów rozwijających się 15. narzędzia polityki handlowej) 6. Pojęcia i zakres i podstawy traktatowe WPH 12. PWE. metod i narzędzi jest głównym celem przedmiotu. Zarys teorii i polityki handlowej. Czynnik technologiczny w handlu krajów uprzemysłowionych 14. Opis przedmiotu: a. polityka. państwo może jedynie uczynić je mniej lub bardziej opłacalne. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski .. IKiCHZ. Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa 2004. tematyka ćwiczeń .: Ekonomika integracji europejskiej. Polska w Unii Europejskiej. Kurs walutowy jako instrument polityki zagranicznej 7. Zielińska-Głębocka A. Wolny handel a protekcjonizm 8. Słuchacz początkowo będzie wprowadzany w zagadnienia teoretyczne związane z towarową wymianą międzynarodową a następnie zapozna się z polityką i praktyką. Ogólnoświatowa współpraca w dziedzinie liberalizacji obrotów handlowych – rola WTO 11. PWE. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej –klasyczne teorie wymiany 3. W systemie gospodarki rynkowej decyzje ekonomiczne podejmowana są przez przedsiębiorców. zdobędzie umiejętności by określić charakter umów handlowych i ocenić ich efekty. Reguły pochodzenia towarów 10. praktyka. celów i środków stosowanych przez władzę pozwoli w przyszłości podejmować trafniejsze decyzje ekonomiczne w zakresie produkcji i wymiany towarowej.).Unia Europejska.: Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego. funkcje i bariery handlu) 2. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – poklasyczne teorie wymiany 4.. stąd umiejętność analizy sytuacji.: Miedzynarodowe stosunki gospodarcze.zjawisko nakładania się handlu 13. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i narzędziami polityki handlowej. Polityka wymiany międzynarodowej (rodzaje polityki.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Budnikowski A. Fundacja Gospodarcza.Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Warszawa 2006 Molle w. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – alternatywne teorie wymiany 5. Gdańsk. metod i narzędzi. Metoda nauczania: Wykład – prelekcja .Polityka handlowa Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL317 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Politykę handlową pojmuje się jako zbiór reguł. Teoria. Gdańsk 1996 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej . za pomocą których władza kieruje handlem zagranicznym. Rytko A. Handel krajów uprzemysłowionych. Zasady polityki handlowej w poszczególnych stadiach integracji 9.. Guzek M. Wydawnictwo SGGW. Kawecka –Wyrzykowska E.

‘luki technologicznej”. Wspólna polityka konkurencji wobec przedsiębiorstw 23. (red. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami teoretycznymi konkurencji a następnie z podstawowymi prawami polityki konkurencji na rynku światowym.). Warszawa 2004. zdobędzie umiejętności by określić strukturę rynku oraz siłę rynkową przedsiębiorstw. Kawecka –Wyrzykowska E. Warszawa 2003. miary 21. Fundacja Gospodarcza. miary 20.. Wspólna polityka konkurencji wobec pomocy państwowej 24. Rytko A. Synowiec E. Opis przedmiotu: b. SGH. PWE. cele i determinanty konkurencyjności 17. definicje. Teoria. polityka. definicje. Polska w Unii Europejskiej. Pozycja konkurencyjna Polski –porównywanie wyników gospodarczych i pozycji konkurencyjnej polski w handlu międzynarodowym 28. Globalizacja i jej wpływ na konkurencyjność 18.): Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z UE. polityka. Wydawnictwo SGGW. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i czynnikami polityki konkurencji. Zielińska-Głębocka A.). Metoda nauczania: Wykład – prelekcja . Konkurencja międzynarodowa – koncepcja” międzynarodowej linii pościgu”. Konkurencyjność sektorowa w UE – rolnictwo 25. Istota.. Warszawa 2007. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek – pojęcia. Warszawa 2001. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. IKiCHZ. Warszawa 2006 Molle W. europejski i polskim. zrozumie przed jakimi problemami staje polityka ochrony konkurencji. Polska. (red. (red.). tematyka ćwiczeń ..Unia Europejska. Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. . Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. kosztowo-produktowa 19. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw – pojęcia. Teoria. Gdańsk 2000. (red. Sytuacja wybranych gałęzi przemysłu w Polsce b. 2000. praktyka.: Ekonomika integracji europejskiej. Gdańsk.): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Raport o konkurencyjności Weresa M. Europejska polityka konkurencji 22. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Konkurencyjność sektorowa w UE .Polityka konkurencji LFL318 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr Anna Rytko Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Popularność problematyki związanej z konkurencją jest dziś niekwestionowana. praktyka.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Iskra W. tematyka wykładów 16. Fundacja Innowacja. Rymarczyk J (red.energia 27. Zdobędzie kompetencje w dziedzinie oceny instrumentów pomocowych dla przedsiębiorstw czy sektorów. Konkurencyjność sektorowa w UE – przemysł 26.

Unia Europejska wobec wojny w Iraku. Celem przedmiotu jest pokazanie i uzasadnienie słuszności współpracy między krajami europejskimi w drugim i trzecim filarze UE. Kawecka –Wyrzykowska E. Synowiec E. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy . Teoria. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi 8. Gdańsk.). Warszawa 2007. 9. Warszawa 2004. III filar w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie amsterdamskim 13. Współpraca policyjna i sądowa Metoda nauczania: Wykład – prelekcja Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Porozumienie z Schengen 12. Demokracja Unii Europejskiej i jej deficyt 2. Polska w Unii Europejskiej. status prawny Kosowa – przykłady funkcjonowania WPZiB. praktyka. co integruje Wspólnotę Europejską?. Organy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 4.: Integracja Europejska. Molle W. Początki współpracy europejskiej w wymiarze sprawiedliwości i obrony 11.(red. Zdobędzie umiejętność oceny działania państw w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w wymiarze sprawiedliwości.Unia Europejska. polityka zagraniczna i wymiar sprawiedliwości jako pozostałe sfery będące dopełnieniem procesu integracji. Pojęcia i cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 3. (red. Fundacja Gospodarcza. Postanowienia Rady Europejskiej z Tampere 14. Perspektywy rozwoju WPZiB 7.Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL319 Kod przedmiotu 30 3 Semestr do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Na szczególną uwagę zasługuje problematyka bezpieczeństwa. SGH.. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z zasadami współpracy politycznej krajów należących do Unii Europejskiej. Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej .zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Co dzieli .: Ekonomika integracji europejskiej. Czech i Słowacji 10. Nowy wymiar bezpieczeństwa i obrony 6. 2000.). Opis przedmiotu: c. IKiCHZ. polityka. Sposoby działania w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 5. PWE. Cele polityki zagranicznej Polski. tematyka wykładów 1. Marszałek A. Warszawa 2004.Żukrowska K.

infrastruktura logistyki miejskiej. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 44. Transport w logistyce miejskiej. Bariery funkcjonowania i rozwoju współczesnych miast. 1. Katowice 2007. Systemy zarządzania transportem towarowym. Telematyka transportu w mieście. Systemy zarządzania ruchem drogowym. Pojęcie i funkcje centrów logistycznych. Organizacja zadań składowania dóbr na rzecz miasta. Logistyka w systemie zarządzania miastem. Tranzyt towarowy przez miasto..). Lewandowski K. (red. Model procesów komunikacyjnych w mieście. Alternatywne formy komunikacji miejskiej. Przepływy ładunków w miastach i sposoby ich realizacji. System logistyczny miasta. Wyd. Potrzeby przewozowe użytkowników miast. Systemy zarządzania transportem zbiorowym. Kongestia transportowa w mieście . Strategie i logistyka organizacji sieciowych. AE w Katowicach. Gdynia 2002. dyskusja. Wyd. Urządzenia nadzoru telewizyjnego. (red. Morskiej. Struktura i zadania systemu logistycznego. 12. 2. Wrocław 2004. Klasyfikacja źródeł ruchu. prezentacja studiów przypadku Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca projektowa nt. Użytkownicy miasta w aspekcie zachowań transportowych i komunikacyjnych. Rozwiązania integrujące transportu indywidualnego i zbiorowego w mieście. i w Polsce. Miejskie centra logistyczne.). Logistyka transportu towarowego w mieście. Difin. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności planowania. Logistyka miejska . Wyd. Recykling odpadów. Oferta usług logistycznych i infrastruktura centrów logistycznych. Wyd. 7. Nowoczesne formy transportu towarowego w miastach. Warszawa 2005. Zintegrowany systemy transportu zbiorowego. Wpływ komunikacji na rozwój miasta. AE w Katowicach. Infrastruktura transportu miejskiego.)..nowoczesna koncepcja zarządzania procesami logistycznymi w mieście. Czynniki rozwoju ITS.przyczyny. Miasto Wrocław . (red. Uniwersytetu Łódzkiego. PWR. Działalność centrów logistycznych a rozwój miast. wybranych rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej. Zintegrowane systemy zarządzania ruchem. „Transport Miejski i Regionalny” – miesięcznik naukowo techniczny. Wyd. . 5.. Szymczak M. Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych. Nowoczesne systemy pobierania opłat w komunikacji miejskiej – karta miejska. Metoda nauczania: wykład. System informacji transportowej. Miasto. 10. Logistyka utylizacji odpadów komunalnych i opakowaniowych.. 9. Podstawy logistyki miejskiej. Stawasz D. Witkowski J.przestrzeń komunikacji i transportu. Poznań 2008 Tundys B. Rola logistyki w zarządzaniu przepływami osób. Pomoce naukowe i literatura: Szołtysek J. 8. Katowice 2006. Logistyka miejska – koncepcje. jego cechy i funkcje. Wyd. Obiekty systemu i ich lokalizacja. Płynność przepływów ładunków i osób w mieście i jej ograniczenia. Istota. Marszał T.. Wykorzystanie kolei do obsługi komunikacyjnej miasta i aglomeracji. Struktura i architektura systemu ITS. skutki i metody ograniczania. Szołtysek J. Monitorowanie ruchu miejskiego i systemy identyfikacji pojazdów. Przewozy osób i obsługa komunikacyjna miasta. 6. AE w Poznaniu. Gojlik A. Wrocław 2005. rozwiązania. Wyd.). Przykłady rozwiązań w zakresie systemów dostaw ładunków w miastach. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Miasto jako system społeczno-ekonomiczny.Logistyka miejska Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Arkadiusz Gralak Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: LFL320 3 Kod przedmiotu Semestr 30 0 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zastosowania koncepcji logistycznych w kontekście zintegrowanych systemów obsługi przemieszczeń osób i ładunków na obszarach miejskich. Carpooling i carsharing – zasady działania i przykłady zastosowania. Makieła Z. Systemy informatyczne i telematyka w logistyce miejskiej. 4. Systemy dostaw ładunków w miastach. Łódź 2006. Czynniki kształtujące miejskie potrzeby przewozowe. Zintegrowane systemy kolejowo-tramwajowe. Przepływy ładunków i osób jako przedmiot logistyki miejskiej. KPZK PAN. 3. Infrastruktura techniczna a rozwój miasta. Logistyka w zarządzaniu przepływami osób w miastach. System „Park and Ride” i „Bike and Ride” przykłady zastosowania w miastach Europy Zach. Opis przedmiotu: a) tematyka wykładów Miasto jako przestrzeń działalności logistycznej. Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. (red. Istota i cele zastosowania ITS. Inteligentne systemy transportu (ITS) w zarządzaniu infrastrukturą transportową miasta. systemy. Warszawa 2008. Możliwości wdrożenia i organizacji systemu carpooling w polskich miastach.. System logistyczny gospodarki odpadami. Lokalizacja miejskich centrów logistycznych. Potrzeba wprowadzenia logistyki do zarządzania miastem. cel i zakres logistyki miejskiej. praca w grupach. Akad. sterowania i nadzorowania przepływów osób i ładunków w miastach oraz umiejętności zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej. Logistyka miejska. Transport zbiorowy w miastach i na obszarach metropolitalnych. Tramwaje wodne. Zaopatrzenie handlu i przemysłu na obszarze miasta. 11.

Adamowicz M. Stolarska A. Drejerska N.. Zawojska A. NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD KIERUNEK 1 Rynek usług publicznych 2 3 4 5 6 7 Polityka społeczno-gospodarcza UE Podstawy nauki o finansach Zarządzanie zasobami ludzkimi Ekonomika i polityka rolna porównawcza Zachowania organizacyjne Bankowość Milewska A.. Kacprzak M. Drejerska N. Rekiel A. Ratajczak M. Rytko A. Podstawka M. Sikorska-Wolak I. Kacprzak M. Wyszyński Z. Strasburger A. Sawicka J. Karbowiak K. Bogacki P. Bagieński S. Suwara I. Krzyżanowski J. Braja M. Paliszkiewicz J.. Jędrzejczyk I. Wołoszyn J. Braja M. Filipiak T. Wysmułek A. Kondraszuk T.. Kacperska E. Gralak A. KPEFPiM EFL301 KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KERiMSG KEiOP KEiOP K Agronomii K Agronomii KSHZ KPEFPiM KEiOP KZM EFL302 EFL303 EFL305 EFL309 EFL310 EFL311 EFL312 EKONOMIA 8 Rolnictwo źródłem energii odnawialnej 9 10 11 12 13 Technologie produkcji roślinnej Podstawy technologii produkcji zwierzęcej Turystyka i agroturystyka w Europie ABC tworzenia firmy Teoria popytu . Kacprzak M..ujęcie matematyczne 14 Programowanie rozwoju 15 E-biznes 16 Międzynarodowe organizacje finansowe 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Polityka handlowa UE Rachunkowość bankowa Rachunkowość gospodarstw rodzinnych Międzynarodowa integracja gospodarcza Techniki pracy umysłowej Rynek ubezpieczeń Instytucje i usługi finansowe Podstawy integracji europejskiej Podstawy rozwoju lokalnego Podstawy socjologii Polityka gospodarcza Polityka rynku pracy w UE Turystyka wiejska Psychologia zarządzania Prawo administracyjne Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw Działalność gospodarcza na Jednolitym Rynku Europejskim Podstawy analizy konsumpcji Lokalizacja działalności gospodarczej Zarządzanie informacją EFL313 EFL315 EFL318 EFL320 EFL323 EFL KPEFPiM 324 KPEFPiM FFL301 KERiMSG FFL303 KPEFPiM KEiOP KEiOP KPEFPiM KEEiD KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEEiD KEEiD KEiPG KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KERiMSG KPEFPiM KEiOP FFL306 FFL308 FFL310 FFL312 FFL313 FFL314 FFL 315 ZFL302 ZFL303 ZFL304 ZFL305 ZFL306 ZFL307 ZFL310 ZFL311 ZFL313 ZFL314 ZFL315 ZFL316 ZFL320 ZFL318 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDZANIE . Drejerska N.. Podstawka M. Sikorska-Wolak I. Sawicka J. Wojewódzka A.. Pudełkiewicz E. Kondraszuk T. Wicka A. Siudek T..LISTA PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH Lp. Wróblewska E. Siudek T. Rytko A. Strzębicki D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful