P. 1
King Stephen - Pod kopułą

King Stephen - Pod kopułą

|Views: 295|Likes:
Wydawca: Mateusz Kubka

More info:

Published by: Mateusz Kubka on Oct 09, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

SAMOLOT I WISTAK 1 Z wysoko ci sze ciuset metrów, gdzie Claudette Sanders bra³a lekcjê latania, miasteczko Chester's Mill

po³yskiwa³o w porannym wietle jak wie¿o powsta³a i dopiero co ustawiona makieta. Samochody toczy³y siê po Main Street, odbijaj¹c promienie s³oñca, iglic a ko cio³a kongregacyjnego wydawa³a siê do æ ostra, by przek³uæ niebo bez jednej chmurki. Seneca V lecia³a nad rzek¹, razem z ni¹ przecinaj¹c miasto po przek¹tnej. - Chuck, chyba widzê dwóch ch³opców przy mo cie! £owi¹ ryby! - Claudette za mia³a siê uszczê liwiona. Naukê latania zafundowa³ jej m¹¿, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej. Andy ca³kowicie zgadza³ siê z twierdzeniem, ¿e gdyby Bóg chcia³, aby cz³owiek lata³, toby mu da³ skrzyd³a, lecz ³atwo ulega³ perswazji, wiêc Claudette w koñcu dosta³a, czego chcia³a. Zachwyca³a siê nowym doznaniem od pierwszej chwili. Nie by³a to zwyk³a rado æ, lecz prawdziwe szczê cie. Dzi wreszcie zrozumia³a, dlaczego latanie jest wietne. Dlaczego jest fantastyczne. Chuck Thompson, instruktor, musn¹³ wolant i wskaza³ panel kontrolny. - Wierzê, wierzê. Ale mimo wszystko uwa¿aj, co robisz, dobrze? - Jasne, przepraszam. - Nie ma za co. Uczy³ latania od wielu lat, lubi³ takich zapaleñców jak Claudie, zafascynowanych nowo ci¹. Andy Sanders nied³ugo pewnie wyda okr¹g³¹ sumkê, bo jego ¿ona pokocha³a senecê i stwierdzi³a, ¿e chce mieæ taki samolocik na w³asno æ. Taki sam, tylko nowszy. Co oznacza³o wydatek oko³o miliona dolarów. Claudie Sanders nie by³a rozwydrzona, ale niezaprzeczalnie mia³a kosztowne zachcianki, które Andy, prawdziwy szczê ciarz, najwyra niej zaspokaja³ bez trudu. Chuck lubi³ te¿ dni takie jak dzisiaj: widoczno æ nieograniczona, zero wiatru, doskona³e warunki do nauki. Seneca lekko zako³ysa³a siê dopiero wtedy, gdy Claudie przesadzi³a z korekt¹. - Niepotrzebnie siê spiê³a - powiedzia³. - Przejd na jeden dwadzie cia. Ustaw siê nad sto dziewiêtnast¹ i zejd na trzysta metrów. Uczennica wykona³a polecenia, samolot znów lecia³ idealnie równo. Chuck pozwoli³ sobie na chwilê relaksu. Przelecieli nad autokomisem Jima Renniego i zostawili miasto za sob¹. Po obu

stronach szosy numer sto dziewiêtna cie rozci¹ga³y siê pola, drzewa p³onê³y intensywnymi barwami jesieni. Cieñ w kszta³cie krzy¿a sun¹³ po asfalcie, jedno z ciemnych skrzyde³ musnê³o ma³ego jak mrówka cz³owieka z plecakiem. Cz³owiek ten spojrza³ w górê i pomacha³ rêk¹, a Chuck odpowiedzia³ mu tym samym, choæ wiedzia³, ¿e tamten tego nie zobaczy. - Jasny szlag, ale rewelacja! - za mia³a siê Claudie. Chuck jej zawtórowa³. Zosta³o im czterdzie ci sekund ¿ycia. 2 wistak d¹¿y³ swoj¹ drog¹ wzd³u¿ szosy sto dziewiêtna cie, w stronê Chester's Mill. Miasto by³o oddalone jeszcze dobre dwa kilometry, nawet komis Jima Renniego jawi³ siê tylko jako rzêdy s³onecznych b³ysków ustawionych równo w miejscu, gdzie droga skrêca³a w lewo. wistak planowa³ - o ile mo¿na powiedzieæ, ¿e wistak co planuje - ju¿ dawno temu zawróciæ do lasu. Tylko ¿e okolica by³a obiecuj¹ca. Odszed³ znacznie dalej od nory, ni¿ zamierza³, ale s³oñce grza³o go w grzbiet, a w nozdrzach mia³ rze kie wonie, które budzi³y mózgu jakie skojarzenia, nie ca³kiem u wiadomione. Zatrzyma³ siê, stan¹³ s³upka. Wzrok mia³ ju¿ nie tak dobry jak kiedy , mimo wszystko do æ ostry, by zobaczyæ cz³owieka id¹cego w jego stronê przeciwleg³ym poboczem. Postanowi³ pój æ kawa³ek dalej. Ludzie czasami zostawiali ró¿ne smakowite k¹ski. By³ stary, t³usty i swego czasu odwiedzi³ niejeden mietnik. Zna³ drogê na miejskie wysypisko równie dobrze jak trzy tunele swojej nory, bo tam zawsze znalaz³o siê co pysznego. Ruszy³ kaczkowatym chodem zadowolonego z siebie starego wyjadacza, zerka j¹c na cz³owieka po drugiej stronie szosy. Cz³owiek siê zatrzyma³. wistak zda³ sobie sprawê, ¿e zosta³ zauwa¿ony. Niedaleko, ciut na prawo, le¿a³a brzoza. Pod ni¹ mo¿na siê schowaæ, przeczekaæ, a¿ cz³owiek sobie pójdzie, potem sprawdziæ, czy mo¿e co smacznego... Tyle zd¹¿y³ pomy leæ, robi¹c nastêpne trzy kroki, nim zosta³ przeciê³y na pó³. Rozpad³ siê na dwie czê ci. Krew trysnê³a z niego jak z sikawki, wnêtrzno ci wyla³y siê na ziemiê, tylne ³apy drgnê³y dwukrotnie, po czym zastyg³y w bezruchu. Zanim ogarnê³a go ciemno æ, czekaj¹ca nas wszystkich, wistaki tak samo jak ludzi, w ³ebku b³ysnê³a mu ostatnia my l: Co siê sta³o?

3 Wszystkie zegary kontrolne wysiad³y. - Cholera, co jest? - spyta³a Claudie Sanders. Oczy mia³a wielkie, ale nie ze strachu, tylko ze zdumienia. Nie by³o czasu na strach. Chuck nie zd¹¿y³ spojrzeæ na kontrolki. Zobaczy³ natomiast, jak nos seneki siê marszczy. Potem oba mig³a znikaj¹. I tyle zobaczy³. Na nic wiêcej nie starczy³o czasu. Seneca nad drog¹ sto dziewiêtna cie wybuch³a. Spad³a na ziemiê ognistym deszczem. Razem z ni¹ - ró¿ne czê ci cia³a. Dymi¹ce przedramiê Claudette ³upnê³o w pobocze, tu¿ obok równo podzielonego na pó³ wistaka. By³ dwudziesty pierwszy pa dziernika.

BARBIE 1 Barbie poczu³ siê lepiej, gdy tylko zostawi³ za sob¹ centrum miasta i min¹³ supermarket Food City Zobaczywszy znak z napisem CHESTER'S MILL ‾EGNA ZAPRASZAMY PONOWNIE - poczu³ siê jeszcze lepiej. Chêtnie rusza³ w drogê, i nie tylko dlatego, ¿e w Mill dosta³ niez³y wycisk. Ot, lubi³ byæ w ruchu. W³a ciwie zbiera³ siê najmarniej dwa tygodnie przed bójk¹ na parkingu przed Karczm¹ Dippera. - W³óczykij ze mnie, co tu kryæ - powiedzia³ i za mia³ siê g³o no. - W³óczykij w drodze do Big Sky. Albo do piek³a, a co? Montana! Mo¿e Wyoming? Niech bêdzie nawet cholerne Rapid City w Dakocie Po³udniowej. Wszystko jedno, byle jak najdalej st¹d. Us³ysza³ warkot silnika, obróci³ siê i id¹c ty³em, uniós³ kciuk. Zobaczy³ piêkny duet: brudnego starego forda z odkryt¹ pak¹ i liczn¹ m³od¹ blondynkê za kierownic¹. Popielat¹ blondynkê! Takie podoba³y mu siê najbardziej. Zaprezentowa³ swój najsympatyczniejszy u miech. Dziewczyna odpowiedzia³a u miechem. Dobry Bo¿e, je li mia³a chocia¿ dzieñ powy¿ej dziewiêtnastki, gotów by³ zje æ swój ostatni czek za pracê w restauracji Sweetbriar Rose. Niew¹tpliwie za m³oda dla d¿entelmena w trzydziestej wio nie ¿ycia, ale super na legalu, jak to siê mawia³o za jego m³odo ci w kukurydzianym stanie Iowa. Samochód zwolni³, Barbie przy pieszy³, a wtedy dziewczyna doda³a gazu. Mijaj¹c go, rzuci³a mu spojrzenie pe³ne skruchy. Chwilowe zaæmienie umys³u - zdawa³ siê mówiæ wyraz jej twarzy - ale ju¿ wszystko w normie . Barbie odniós³ wra¿enie, ¿e rozpoznaje dziewczynê, choæ oczywi cie nie móg³ mieæ pewno ci - niedzielne poranki w Sweetbriar Rose przypomina³y dom wariatów. Chyba jedna k widzia³ j¹ tam ze starszym mê¿czyzn¹, mo¿e ojcem. Oboje ledwo wystawali zza stron Sunday Timesa . Gdyby teraz móg³ siê do niej odezwaæ, rzuciæ uwagê, kiedy go mija³a, powiedzia³by: Skoro zaufa³a mi na tyle, ¿e jad³a kie³baski i jajka, które ja sma¿y³em, t bardziej mo¿esz mnie wpu ciæ na miejsce dla pasa¿era i podwie æ parê kilometrów . Oczywi cie nie mia³ jak jej tego powiedzieæ, wiêc tylko podniós³ rêkê w oszczêdnym salucie oznaczaj¹cym Nie ma sprawy . B³ysnê³y czerwone wiat³a stopu, jakby dziewczyna zmieni³a zdanie. Potem jednak zgas³y, a wóz przy pieszy³.

Przez nastêpne dni, kiedy w Mill robi³o siê coraz gorzej, Barbie ci¹gle na nowo przypomina³ sobie tê scenê w ciep³ym pa dziernikowym s³oñcu. My la³ zw³aszcza o tym drugim b³y niêciu stopów. Chyba jednak go wtedy rozpozna³a. Czy to nie kucharz ze Sweetbriar Rose? Mo¿e go mimo wszystko...? . Dobrymi chêciami jest piek³o wybrukowane. Gdyby rzeczywi cie zmieni³a zdanie, jego ¿ycie wygl¹da³oby inaczej. Bo musia³o jej siê udaæ. Ju¿ nigdy wiêcej nie zobaczy³ popielatej blondynki o nieskazitelnej cerze ani starego brudnego forda F - 150. Wobec tego wyjecha³a z Chester's Mill dos³ownie minuty, a nawet sekundy przed zamkniêciem granicy . Gdyby go zabra³a ze sob¹, te¿ by³by poza miastem, bezpieczny. Chyba ¿e ten przystanek trwa³by za d³ugo. W takim razie równie¿ jego by tu nie by³o. Ani jej. Bo na sto dziewiêtnastej jest ograniczenie do osiemdziesiêciu kilometrów na g odzinê. A osiemdziesi¹t kilometrów na godzinê... Tak my la³, kiedy nie móg³ zasn¹æ. A potem nieodmiennie zaczyna³ my leæ o samolocie. 2 Seneca 5 przelecia³a nad nim zaraz po tym, jak min¹³ komis Jima Renniego, miejsce, do którego nie czu³ sentymentu. Nie to, ¿eby tam kupi³ jakiego grata, bo nie mia³ samochod ju¿ ponad rok, ostatni sprzeda³ w Punta Gorda na Florydzie. Chodzi³o o to, ¿e Jim Rennie

Junior by³ jednym z tych, których spotka³ na parkingu przed Karczm¹ Dippera. M³ody gnojek chcia³ co udowodniæ, a poniewa¿ nie dawa³ sobie rady z udowadnianiem w pojedynkê, udowadnia³ z grup¹. Z do wiadczenia Barbiego wynika³o, ¿e tak w³a nie za³atwiaj¹ interesy wszelkie Jimy Juniory tego wiata. Ale to ju¿ przesz³o æ. Autokomis, Jim Junior, Sweetbriar Rose (Nasza specjalno æ sma¿one ma³¿e! Zawsze wie¿e, zawsze smaczne!), Angie McCain, Andy Sanders. Ca³a paczka, wliczaj¹c tych z karczmy. (Nasza specjalno æ - gwarantowane pobicie na parking u!). Wszystko to ju¿ przesz³o æ. A przysz³o æ? Có¿, szeroko otwarte bramy Ameryki! ‾egnaj miasteczko w Maine, witaj Big Sky. A mo¿e lepiej na po³udnie? Hm... Dzieñ by³ piêkny, ale zima ju¿ siê przyczai³a na kartkach kalendarza. Mo¿e lepiej na po³udnie. Jeszcze mu siê nie zdarzy³o zahaczyæ o Muscle Shoals, a nazwa brzmia³a interesuj¹co. Prawdziwa poezja: Muscle Shoals. Ta my l wprawi³a go w tak dobry nastrój, ¿e gdy us³ysza³ nad g³ow¹ warkot samolotu, podniós³ wzrok i szerokim gestem pozdrowi³ lec¹cych. Mia³ nadziejê na odpowied w postaci

kiwniêcia skrzyd³ami, ale siê jej nie doczeka³, choæ maszyna obni¿a³a lot. Domy la³ siê, ¿e pok³adzie byli wycieczkowicze, w taki dzieñ a¿ siê prosi³o, ¿eby popatrzeæ z góry na p³on¹c jesieni¹ drzewa. Ale mo¿e pilotowa³ jaki dzieciak pod okiem instruktora, zbyt przejêty kontrolkami, ¿eby zwracaæ uwagê na tych, co na dole - choæby tam z plecakiem szed³ sam Dale Barbara. Tak czy inaczej ¿yczy³ im wszystkiego dobrego. Wycieczkowicze czy dzie ciak pó³tora miesi¹ca przed pierwszym samodzielnym lotem - obojêtne. Barbie wszystkim ¿yczy³ dobrze. Dzieñ by³ piêkny, a on z ka¿dym krokiem, który oddala³ go od Chester's Mill, czu³ s lepiej. Stanowczo za du¿o dupków mieszka³o w Mill. Zreszt¹ podró¿ jest dobra dla duszy. Mo¿e powinno byæ takie prawo, pomy la³, które by kaza³o w pa dzierniku ruszaæ w drogê. Nowe motto narodowe: W pa dzierniku wszyscy ruszaj¹ w drogê . W sierpniu dostajemy pozwolenie na pakowanie, w po³owie wrze nia oddajemy tygodniowe zg³oszenie, a potem... Przystan¹³. Niedaleko, po drugiej stronie czarnej wstêgi asfaltu zobaczy³ wistaka. Spasionego, l ni¹cego i bezczelnego. Zamiast mign¹æ w trawê, nadal truchta³ przed siebie. Tu¿ obok pobocza le¿a³a z³amana brzoza, Barbie gotów by³ daæ w zak³ad w³asn¹ g³owê, ¿e wistak tam siê schowa, ¿eby przeczekaæ, a¿ dwuno¿ny sobie pójdzie. A je li nie, min¹ siê j dwóch w³óczêgów, którymi w koñcu byli. Ten na czterech pójdzie dalej na pó³noc, a ten na dwóch - swoj¹ drog¹ na po³udnie. Barbie mia³ nadziejê, ¿e tak siê stanie. By³oby fajnie. Wszystkie te my li przebieg³y mu przez g³owê w u³amki sekund, cieñ samolotu nadal k³ad³ siê czarnym krzy¿em na szosie miêdzy nim a wistakiem. Potem dwie rzeczy zdarzy³y siê niemal równocze nie. Po pierwsze - wistak. Najpierw by³ ca³y, a potem w dwóch kawa³kach. Oba drga³y i krwawi³y. Barbie stan¹³, szeroko otworzy³ usta, bo dolna szczêka sama mu opad³a. wistak wygl¹da³, jakby go przeciê³o ostrze niewidzialnej gilotyny. Wtedy, dok³adnie nad przedzielonym wistakiem, eksplodowa³ samolot. 3 Barbie spojrza³ w górê. Z nieba spada³ liczny samolocik, który przed chwil¹ go min¹³, tyle ¿e w zgniecionej wersji rodem z komiksów o wiecie Bizarra. Poskrêcane czerwono - pomarañczowe p³atki ognia zawis³y w powietrzu, rozkwita³a katastrofa w kszta³cie ró¿y. Nurkuj¹cy samolot ci¹gn¹³ za sob¹ chmurê dymu. Co huknê³o o ziemiê, wzbijaj¹c fontannê grudek asfaltu, potem wiruj¹c pijan¹ spiral¹, odtoczy³o siê w wysok¹ trawê. mig³o.

Gdyby posz³o w moj¹ stronê... Oczami wyobra ni zobaczy³ siebie samego w dwóch czê ciach, ca³kiem jak pechowego wistaka. Obróci³ siê i ruszy³ biegiem. Co walnê³o w ziemiê tu¿ przed nim, krzykn¹³ g³o no. Nie by³o to jednak drugie mig³o, to by³a noga w d¿insowej nogawce. Nie widzia³ krwi, ale boczny szew siê rozdar³, ods³aniaj¹c bia³e cia³o i sztywne czarne w³osy. Brakowa³o stopy. Barbiemu wydawa³o siê, ¿e biegnie w zwolnionym tempie. Widzia³ swoj¹ nogê w zniszczonym traperze: wysunê³a siê do przodu, ³upnê³a o asfalt, potem przesunê³a siê do ty³ zniknê³a, gdy w polu widzenia pojawi³a siê druga. Wolno, ci¹gle za wolno, jak na telewizyjnej powtórce rozgrywki baseballowej, kiedy zawodnik stara siê zyskaæ choæ sekundê. Za plecami Barbiego co przera liwie brzêknê³o, potem rozleg³ siê huk drugiej eksplozji, fala gor¹ca zala³a go od stóp do g³ów, pchnê³a do przodu jak gor¹ca d³oñ. Wtedy mózg siê wy³¹czy³. Zosta³ tylko instynkt samozachowawczy. Dale Barbara bieg³, by ocaliæ ¿ycie. 4 Jakie sto metrów dalej gor¹ca d³oñ pu ci³a, natomiast wcale nie zel¿a³ smród benzyny i s³odszy zapach stopionego plastiku oraz spalonego miêsa. Barbie przebieg³ jeszcze ja kie piêædziesi¹t metrów, wreszcie zatrzyma³ siê i odwróci³. Dysza³. Raczej nie z powodu biegu. W koñcu nie pali³ i w sumie by³ w niez³ej formie... mniej wiêcej, bo szczerze mówi¹c, ¿ebra po prawej stronie ci¹gle go bola³y po bójce na parkingu przed Karczm¹ Dippera. Dysza³ raczej ze strachu, z przera¿enia. Ledwo uciek³ przed kawa³kami samolotu. Bo spad³o nie t ylko mig³o. Móg³ te¿ sp³on¹æ. Ocala³ dzikim fartem. Wtedy zobaczy³ co , co sprawi³o, ¿e straci³ oddech. Wyprostowa³ siê, przyjrza³ uwa¿niej miejscu wypadku. Szosê zasypa³y kawa³ki samolotu... rzeczywi cie cud, ¿e wyszed³ z tego bez zadrapania. Po prawej stronie le¿a³o skrêcone skrzyd³o, drugie wystawa³o z traw y po lewej, niedaleko od miejsca, gdzie zatrzyma³o siê mig³o. Poza nog¹ w niebieskim d¿insie widzia³ samotne ramiê. D³oñ zdawa³a siê wskazywaæ w kierunku g³owy, jakby chcia³a powiedzieæ: Moja . G³owa, s¹dz¹c po w³osach, nale¿a³a do kobiety. Biegn¹ce wzd³u¿ szosy linie wysokiego napiêcia zosta³y zerwane. Le¿a³y na poboczu, podryguj¹c i sypi¹c iskrami. Za ramieniem i g³ow¹ znajdowa³ siê kad³ub samolotu. Mo¿na by³o na nim odczytaæ

NJ3. Je li kiedy by³o tam co wiêcej, przepad³o. Ale nie o to sz³o. Nie to przyci¹gnê³o wzrok Barbiego i przyprawi³o go o bezdech. Ognista ró¿a ju¿ zniknê³a, lecz na niebie ci¹gle p³on¹³ ogieñ. P³on¹ce paliwo, jasna sprawa tylko... Tylko ¿e sp³ywa³o z nieba cienk¹ warstw¹. Jak ognista p³achta. Za t¹ p³acht¹ widaæ by³o krajobraz Maine - spokojny i choæ nie zamar³y w bezruchu, to obojêtny na sp³ywaj¹cy ogieñ, po³yskliwy, drgaj¹cy niczym powietrze nad krematorium albo rozpalon¹ blaszan¹ beczk¹. Ca³kiem jakby kto spryska³ benzyn¹ taflê szk³a i j¹ podpali³. Jak zahipnotyzowany Barbie ruszy³ z powrotem ku miejscu wypadku. 5 W pierwszym odruchu chcia³ zakryæ czê ci cia³, ale by³o ich za du¿o. Zobaczy³ drug¹ nogê, w kêpie ja³owca. Oczywi cie móg³ zdj¹æ koszulê, os³oniæ ni¹ g³owê kobiety, tylko co dalej? Wprawdzie mia³ w plecaku jeszcze dwie koszule... Od strony Motton, nastêpnej miejscowo ci na po³udnie, zbli¿a³ siê samochód. Jaki niedu¿y suv, jecha³ do æ szybko. Kto albo zobaczy³ katastrofê, albo us³ysza³ wybuch. Pomoc. Dziêki Bogu! Barbie stan¹³ okrakiem nad bia³¹ lini¹. Trzyma³ siê w bezpiecznej odleg³o ci od ognia, nadal schodz¹cego z nieba w ten dziwaczny sposób przywodz¹cy na my l sp³ywanie wody po szybie, i podniós³ rêce nad g³owê, krzy¿uj¹c je w znak X. Kierowca nacisn¹³ klakson, daj¹c do zrozumienia, ¿e widzi pro bê o pomoc, i wcisn¹³ peda³ hamulca, zostawiaj¹c na asfalcie dziesiêæ metrów gumy. Wyskoczy³ z auta, niemal zanim zielona toyota na dobre siê zatrzyma³a, i ruszy³ biegiem. Du¿y facet z d³ugimi siwym i w³osami, spadaj¹cymi na plecy spod baseballowej czapki z logo Sea Dogs. Bieg³ poboczem , ¿eby omin¹æ ognisty wodospad. - Co tu siê sta³o?! - krzykn¹³. - Co do jasnej... O co uderzy³. Mocno. Nic tam nie by³o, a jednak Barbie zobaczy³, jak facet ³amie o co nos, jak mu go co przesuwa w bok. Najwyra niej go æ odbi³ siê od niczego. Rozbi³ sobie nos, usta i czo³o. Pad³ na plecy, po chwili z trudem d wign¹³ siê na nogi. Patrzy³ na Barbi sko³owany, z wielkim znakiem zapytania w oczach. Krew sp³ywa³a mu na koszulê szerokim strumieniem. Barbie te¿ nic nie rozumia³.

JUNIOR I ANGIE 1 Dwóch ch³opców przy mo cie nie podnios³o wzroku na przelatuj¹cy samolot, zrobi³ to natomiast Junior Rennie. Znajdowa³ siê jedn¹ przecznicê dalej, na wysoko ci Prestile Stree t i rozpozna³ znajomy d wiêk. Tak pomrukiwa³a seneca V Chucka Thomsona. Popatrzy³ w górê, spojrza³ na samolot i szybko spu ci³ g³owê, bo promienie s³oñca prze wiecaj¹ce przez li cie wbi³y mu w oczy mordercze ostrza. Znowu ból g³owy. Ostatnio nachodzi³ go coraz czê ciej. Czasami pomaga³y leki. Kiedy indziej, zw³aszcza od jakich trzech, czterech miesiêcy, co raz czê ciej nic nie dawa³y. Zdaniem doktora Haskella by³y to migreny. Junior wiedzia³ tylko, ¿e boli jak diabli, a jasne wiat³o pogarsza sprawê, szczególnie kiedy ból siê dopiero zaczyna. Czasami przychodzi³y mu na my l mrówki, które przypalali z Frankiem DeLessepsem, gdy jeszcze byli mali. Wystarczy mieæ szk³o powiêkszaj¹ce, skupiæ promienie s³oneczne na wybranym punkcie mrowiska i w rezultacie otrzymuje siê pieczone mrówki. Teraz, kiedy rodzi³ siê ból g³owy, mózg Juniora zmienia³ siê w mrowisko, a oczy w bli niacze szk³a powiêkszaj¹ce. Skoñczy³ dwadzie cia jeden lat. Czy naprawdê musia³ czekaæ mniej wiêcej do czterdziestki, ¿eby to przesz³o? Tak uwa¿a³ doktor Haskell. Kto wie? Tego ranka ból nie przeszed³ i nie zanosi³o siê, ¿eby usta³. Gdyby Junior zobaczy³ na podje dzie terenowca Henry'ego McCaina albo toyotê prius nale¿¹c¹ do LaDonny McCain, móg³by wróciæ do domu, po³kn¹æ jeszcze jeden imitrex i po³o¿yæ siê przy zaci¹gniêtych zas³onach, z mokrym rêcznikiem na czole. Mo¿e wtedy ból by zel¿a³. A mo¿e nie. Czarne paj¹ki szalej¹ce w g³owie mia³y niez³ego kopa... Raz jeszcze spojrza³ w górê, tym razem mru¿¹c oczy przed nienawistnym blaskiem, ale seneca ju¿ zniknê³a, ucich³ nawet warkot motoru, te¿ trudny do zniesienia, bo wszystki e d wiêki mu przeszkadza³y, kiedy siê zaczyna³o to upierdliwe drañstwo. Na pewno Chuck Thompson z jakim uczniem albo z uczennic¹. Chocia¿ Junior nie mia³ nic przeciwko Chuckowi, w zasadzie prawie go nie zna³, nagle z dzieciêc¹ z³o ci¹ zapragn¹³, ¿eby pupilek Chucka spieprzy³ sprawê i rozwali³ samolot. Najlepiej nad autokomisem ojca. Kolejna fala bólu zala³a mu g³owê, powoduj¹c md³o ci, ale ju¿ by³ na schodach

prowadz¹cych do domu. Jak trzeba, to trzeba. Nie ma siê co zastanawiaæ. Angie musi dos taæ za swoje. Nauczkê i tyle. Spokojnie, bez nerwów. Jak na zawo³anie us³ysza³ g³os matki. Milusi, a¿ siê nó¿ w kieszeni otwiera³. Junior zawsze by³ nadpobudliwy, ale nauczy³ siê panowaæ nad sob¹, prawda, syneczku? Ojejku, jejku. Ale nauczy³ siê, fakt faktem. Pomóg³ mu futbol. A teraz nie by³o futbolu, nie by³o nawet college'u. Tylko bóle g³owy. Przez te bóle robi³ siê z niego pod³y skurczysyn. Spokojnie, bez nerwów. Jasne. Ale pogadaæ z ni¹ musi, bez wzglêdu na ból g³owy. Mo¿e nawet pogada z ni¹ rêcznie, jak to siê ³adnie ujmuje, kto wie? Mo¿liwe, ¿e im gorzej ona siê bêdzie czu³a, tym lepiej bêdzie siê czu³ on. Zadzwoni³ do drzwi. 2 Angie McCain akurat wysz³a spod prysznica. W³o¿y³a szlafrok, ci¹gnê³a go paskiem, mokre w³osy owinê³a rêcznikiem. - Ju¿ idê! - krzyknê³a. Schody na parter pokona³a do æ szybko, choæ nie biegiem. By³a ca³kiem pewna, ¿e przyszed³ Frankie. Wreszcie zaczyna³o siê uk³adaæ. Ten bezczelny kuchta, chocia¿ taki przystojny, to jednak drañ, pewnie ju¿ znikn¹³ z miasta. A rodzice byli poza domem. Wystarczy³o dodaæ dwa do dwóch, by otrzymaæ znak od Boga, ¿e wszystko sz³o ku dobremu. Bêd¹ mogli z Frankiem zapomnieæ o g³upich nieporozumieniach i zacz¹æ od pocz¹tku. A jak zacz¹æ, to ona ju¿ doskonale wiedzia³a. Najpierw otworzy drzwi, potem rozsunie szlafrok. W sobotni poranek, na progu domu, gdzie ka¿dy przechodz¹cy mo¿e j¹ zobaczyæ. Jeszcze siê tylko upewni, ¿e to faktycznie Frankie - nie mia³a zamiaru prezent owaæ swoich wdziêków staremu grubemu panu Wickerowi, który móg³ siê pojawiæ z jak¹ paczk¹ albo poleconym, chocia¿ na niego by³o jeszcze dobre pó³ godziny za wcze nie. To na pewno Frankie. Otworzy³a drzwi. Lekko uniesione k¹ciki ust zwiastowa³y szeroki u miech powitalny. Mo¿e nie by³ to najszczê liwszy pomys³, skoro mia³a zêby wielkie jak u królika. Jedn¹ rêkê

po³o¿y³a na pasku szlafroka, ale go nie poci¹gnê³a. Bo za drzwiami nie by³ Frankie. Tylko Junior. I w dodatku strasznie z³y. Widywa³a go w pod³ym nastroju niejeden raz, ale takiego w ciek³ego - ostatnio chyba w ósmej klasie podstawówki. Wtedy z³ama³ rêkê temu ma³emu Dupree. Fakt, pedzio by³ bezczelny - przywlók³ swój t³usty ty³ek na publiczne boisko koszykówki i chcia³ graæ. Podejrzewa³a te¿, ¿e Junior mia³ tak samo ponur¹ twarz w tamt¹ noc na parkingu przed karczm¹, ale tego rzecz jasna nie wiedzia³a, bo jej tam nie by³o, tylko o tym s³ysza³a. Wszyscy w Mill s³yszeli. Zosta³a wezwana na rozmowê do komendanta Perkinsa, ten cholerny Barbie te¿ tam by³ i w koñcu wszystko wysz³o na jaw. - Junior, co siê... Junior? Uderzy³ j¹ i w zasadzie przesta³ my leæ. 3 Pierwszy cios nie by³ bardzo mocny, bo Junior ci¹gle sta³ w progu i nie mia³ jak siê zamachn¹æ. W³a ciwie móg³by jej wcale nie uderzyæ, a przynajmniej nie zaczynaæ od bicia, gdyby nie ten u miech. Bo¿e, na widok jej zêbów przechodzi³y go ciarki, nawet w podstawówce. No i na dodatek nazwa³a go Junior . Jasne, ca³e miasto go tak nazywa³o, on sam my la³ o sobie Junior , ale nie zdawa³ sobie sprawy, jak bardzo, jak potwornie, jak cholernie go to wkurza, dopóki nie us³y sza³ tego s³owa wydobywaj¹cego siê spomiêdzy koñskich zêbów tej suki, przez któr¹ mia³ tyle k³opotów. Jak na takie machniêcie na pó³ gwizdka i tak wysz³o nie le. Angie zatoczy³a siê do ty³u, a¿ na s³upek podtrzymuj¹cy schody, rêcznik zlecia³ jej z g³owy. Br¹zowe pasma mokrych w³osów opad³y wokó³ twarzy, wygl¹da³a jak Meduza. W miejsce u miechu pojawi³ siê wyraz og³upia³ego zaskoczenia, z k¹cika ust pop³yn¹³ strumyczek krwi. I dobrze. Bardzo dobrze. Nale¿a³o siê suce. Za wszystko, co zrobi³a. Za k³opoty, jakie na nich ci¹gnê³a. Ni tylko na niego, ale na Frankiego, Mela i na Cartera. Znowu g³os matki w my lach. Spokojnie, bez nerwów, kochanie. Chocia¿ nie ¿y³a, ci¹gle udziela³a mu rad. Mo¿esz jej daæ nauczkê, ale siê nie zapominaj. I pewnie da³by sobie radê, gdyby nie to, ¿e szlafrok siê rozsun¹³, a pod spodem ona nic nie mia³a. Zobaczy³ ciemne w³osy na kuciapie, a w³a nie przez tê cholern¹ kuciapê

zaczê³y siê k³opoty i w ogóle, jak siê tak chwilê zastanowiæ, to wszystkie pieprzone proble na ca³ym wiecie zaczyna³y siê od mierdz¹cej kuciapy! W g³owie mu pulsowa³o, dudni³o, wy³o i gwizda³o, jakby za chwilê mia³o tam doj æ do eksplozji j¹drowej. Doskonale ukszta³towane grzybki chmurek wystrzel¹ mu z uszu, a potem g³owa wybuchnie i wtedy Junior Rennie, który nie wiedzia³, ¿e ma nowotwór mózgu, bo dychawiczny doktor Haskell nawet nie wzi¹³ takiej mo¿liwo ci pod uwagê (niby sk¹d u m³odego zdrowego cz³owieka taka choroba?), otó¿ wtedy Junior Rennie wpad³ w sza³. Tamten ranek nie by³ szczê liwy ani dla Claudette Sanders, ani dla Chucka Thompsona. Bogiem a prawd¹ nie by³ szczê liwy dla ¿adnego z mieszkañców Chester's Mill. Ale ma³o kto mia³ a¿ takiego pecha jak by³a dziewczyna Franka DeLessepsa. 4 Zd¹¿y³y jej siê ukszta³towaæ w g³owie jeszcze dwie na wpó³ zborne my li. Wtedy gdy patrzy³a na Juniora, który mia³ wyba³uszone oczy i zatopi³ zêby we w³asnym jêzyku. Zwariowa³. Muszê wezwaæ pomoc, zanim bêdzie za pó no. Rzuci³a siê do kuchni, tam na cianie wisia³ telefon. Wci nie 911 i zacznie krzyczeæ. Zrobi³a dwa kroki i zapl¹ta³a w rêcznik. Szybko z³apa³a równowagê. W gimnazjum by³a cheerleaderk¹, jeszcze to i owo pamiêta³a. Niestety ju¿ by³o za pó no. Junior z³apa³ j¹ za w³osy, szarpn¹³, g³owa polecia³a do ty³u, nogi, si³¹ rozpêdu, do przodu. Przycisn¹³ j¹ do siebie. Parzy³ - jak cz³owiek z wysok¹ gor¹czk¹. Czu³a bicie jego serca, po pieszny rytm, jakby samo przed sob¹ ucieka³o. - Ty za³gana dziwko! - Wrzasn¹³ jej prosto w ucho. Skuli³a siê z bólu. Krzyknê³a rozdzieraj¹co, ale ten d wiêk wyda³ siê nik³y w porównaniu z g³osem Juniora. Napastnik chwyci³ j¹ w talii, w szaleñczym tempie przepchn¹³ przez korytarz, tylko czubkami palców stóp dotyka³a chodnika. Przemknê³a jej przez g³owê my l, ¿e jest jak znaczek firmowy na masce pêdz¹cego auta, i zaraz znale li siê w kuchni rozjarzonej s³onecznym blaskiem. Junior zawy³ g³o no. Tym razem nie z w ciek³o ci, ale z bólu. 5 wiat³o go torturowa³o, pra¿y³o jego skowycz¹cy mózg, lecz go nie powstrzyma³o. Na to ju¿ by³o za pó no. Z rozpêdu rzuci³ Angie na kuchenny blat. Przy³o¿y³ jej w brzuch, potem z³apa³ j¹ za

ramiona, zsun¹³ z blatu i hukn¹³ ni¹ o cianê. Cukiernica, solniczka i pieprzniczka zlecia³ pod³ogê. Z p³uc Angie powietrze uciek³o z g³o nym wistem. Junior chwyci³ j¹ jedn¹ rêk¹ za w³osy, drug¹ obj¹³ wpó³ i cisn¹³ z obrotu. Dziewczyna odbi³a siê od lodówki, str¹caj¹c wiêkszo æ magnesów. Na jej kredowobia³ej twarzy malowa³o siê os³upienie. Teraz krwawi³a ju¿ nie tylko z dolnej wargi, ale i z nosa. L ni³a czerwieñ na bia³ej skórze. Angie przesko zy³a wzrokiem na stojak z no¿ami, wiêc kiedy zaczê³a siê podnosiæ, z ca³ej si³y wyr¿n¹³ j¹ kolanem w twarz. Rozleg³o siê st³umione chrupniêcie, jakby w innym pomieszczeniu kto upu ci³ du¿y przedmiot z porcelany, na przyk³ad pó³misek. Szkoda, ¿e to nie Dale Barbara, pomy la³ Junior. Odsun¹³ siê o krok, palcami cisn¹³ têtni¹ce bólem skronie. Z oczu pop³ynê³y mu ³zy. Przygryz³ jêzyk, krew ciek³a po brodzie, kapa³a na pod³ogê, ale nie zdawa³ sobie z tego sprawy. Ból by³ ca³ym wiatem. Angie le¿a³a na brzuchu miêdzy magnesami. Na najwiêkszym napis g³osi³: CO DZISIAJ W£O‾YSZ DO UST, JUTRO ZOBACZYSZ NA TY£KU. Junior pomy la³, ¿e straci³a przytomno æ, lecz nagle zaczê³a siê ca³a trz¹ æ. Najpierw palce, jakby siê szykowa do zagrania trudnego utworu na pianinie. Jedyny instrument, na jakim gra³a , to flet mêski, pomy la³. Nastêpnie zaczê³y jej podrygiwaæ nogi i zaraz potem rêce. Wygl¹da³a, jakby usi³owa³a od niego odp³yn¹æ. Najwyra niej mia³a jaki atak. - Przestañ! - krzykn¹³. Nie przesta³a. Ma³o tego, wypró¿ni³a siê. - Przestañ wreszcie, ty zasrana krowo! Opad³ na kolana, mia³ jej g³owê miêdzy udami. Czo³em uderza³a rytmicznie w terakotê jak Arab oddaj¹cy cze æ Allachowi. - Przestañ, do kurwy nêdzy! Dosyæ! Z jej gard³a wydoby³ siê dziwaczny charkot, zaskakuj¹co g³o ny. Jezu, a je li kto j¹ us³yszy? Przecie¿ go z³api¹! A to ju¿ nie to samo co t³umaczenie ojcu, dlaczego przesta³ chodziæ do szko³y - zreszt¹ tego nawet sobie nie potrafi³ wyt³umacz

Tym razem nie skoñczy siê na obciêciu siedemdziesiêciu piêciu procent kieszonkowego, jak po tamtej cholernej bójce z kucht¹. Bójkê te¿ sprowokowa³a ta bura suka. Tym razem Du¿y Jim Rennie nie przegada komendanta ani tych jego kutasów. Tym razem mo¿e byæ... Nagle wykwit³ mu przed oczami obraz jednolicie zielonych cian wiêzienia stanowego Shawshank. Nie. Nie da siê zamkn¹æ, mia³ przed sob¹ ca³e ¿ycie. A jednak. Nawet je li ona teraz siê uciszy, i tak go zapuszkuj¹. Bo powie pó niej. I jej twarz, która wygl¹da³a teraz

znacznie gorzej ni¿ twarz Barbiego po bójce na parkingu, bêdzie mówi³a swoje. Chyba ¿eby j¹ uciszyæ skutecznie. Chwyci³ Angie za w³osy i mocniej ³upn¹³ jej g³ow¹ o pod³ogê. Mia³ nadziejê, ¿e dziewczyna straci przytomno æ, ¿eby móg³ dokoñczyæ... to, co musia³ zrobiæ, ale nic z tego, tylko drgawki sta³y siê silniejsze. Angie kopa³a w lodówkê, posypa³a siê reszta magnesów. Pu ci³ w³osy, z³apa³ j¹ za szyjê. - Przykro mi, Angie - powiedzia³ - nie tak mia³o byæ. W rzeczywisto ci wcale nie by³o mu przykro. Ba³ siê, bola³a go g³owa i zaczyna³ nabieraæ przekonania, ¿e ta szarpanina w potwornie jasnej kuchni nigdy siê nie skoñczy. Ju¿ mu s³ab³y palce. Sk¹d mia³ wiedzieæ, ¿e tak trudno kogo udusiæ? Gdzie daleko, chyba na po³udniu, co potê¿nie huknê³o. Jakby kto wypali³ z bardzo du¿ej spluwy. Junior nie zwróci³ na to uwagi. Wzmocni³ u cisk i w koñcu Angie zaczê³a siê uspokajaæ. Du¿o bli¿ej, w domu, i to na tym samym piêtrze, rozleg³o siê niskie buczenie. Podniós³ wzrok, przekonany, ¿e to dzwonek do drzwi. Kto us³ysza³ ha³as i wezwa³ gliniarzy. G³owa mu pêka³a, mia³ wra¿enie, ¿e wy³ama³ sobie palce, a tu wszystko na nic. W wyobra ni zobaczy³ koszmarny obraz: Junior Rennie eskortowany do s¹du powiatowego w Castle Roc k. Ma kurtkê naci¹gniêt¹ na g³owê. Prowadz¹ go na ³awê oskar¿onych... Rozpozna³ ten d wiêk. Tak samo bucza³ komputer, kiedy wysiad³ pr¹d i musia³ siê prze³¹czyæ na zasilanie awaryjne. Buuu... Buuu... Buuu... Junior dusi³ dalej. Angie ju¿ siê nie rusza³a, ale i tak przytrzyma³ j¹ jeszcze z minutê. G³owê odwróci³ na bok, bo strasznie cuchnê³a. Ca³a ona! Piêkny prezent po¿egnalny! Wszystkie s¹ takie same! Baby! Suki! I te kuciapy! Jak ow³osione mrowiska! A podobno to mê¿czy ni sprawiaj¹ problemy! 6 Sta³ nad jej zakrwawionym, umazanym odchodami i niew¹tpliwie pozbawionym ¿ycia cia³em, zastanawiaj¹c siê, co robiæ dalej. Akurat wtedy z po³udnia dobieg³ nastêpny wybuch. Tym razem na pewno nie spluwa, na spluwê to by³o o wiele za g³o ne. Eksplozja. Mo¿e ten zabawny samolocik Chucka Thompsona jednak faktycznie siê rozbi³. Nie by³o to takie zno wu niemo¿liwe, zw³aszcza w dzieñ, kiedy masz zamiar komu wygarn¹æ, co o nim my lisz, nawrzeszczeæ i daæ nauczkê, nic wiêcej, a w efekcie tê osobê zabijasz. W taki dzieñ wszystk jest mo¿liwe.

Zawy³a syrena policyjna i Junior ju¿ wiedzia³, ¿e po niego jad¹. Kto zajrza³ przez okno, zobaczy³, jak dusi Angie. Ostre wycie spiê³o go jak ostrog¹. Junior rzuci³ siê do wyj cia, dotar³ do miejsca, gdzie na pod³odze le¿a³ rêcznik, który spad³ z w³osów Angie prz pierwszym uderzeniu, i tam stan¹³ jak wryty. W³a nie têdy wejd¹. Zatrzymaj¹ siê przed frontowymi drzwiami, wiec¹cy kogut przeszyje skowycz¹cy mózg strza³ami bólu... Pobieg³ z powrotem do kuchni. Spojrza³ na cia³o Angie, gdy nad nim przechodzi³ - nie móg³ siê powstrzymaæ. W pierwszej klasie podstawówki razem z Frankiem ci¹gnêli j¹ czasem za warkocze. Wtedy wywala³a jêzyk i robi³a zeza. Teraz oczy jej wysz³y z oczodo³ów jak szklane kulki, a usta mia³a pe³ne krwi. Ja to zrobi³em? Naprawdê ja? Tak. On to zrobi³. Przelotne spojrzenie wystarczy³o, by wyja niæ dlaczego. Przez te cholerne zêby. Koñskie. Do pierwszej syreny do³¹czy³a druga, potem trzecia. Ale po chwili siê oddali³y. Dziêki Bogu, pojechali dalej. Gdzie na po³udnie, Main Street, w stronê miejsca, gdzie dosz³o d o wybuchu. Mimo wszystko Junior nie zwolni³. Skulony przemkn¹³ podwórzem, ca³kiem nie my l¹c o tym, ¿e gdyby go ktokolwiek teraz zobaczy³, od razu domy li³by siê w nim winowajcy. Za krzewami pomidorowymi LaDonny znajdowa³o siê wysokie drewniane ogrodzenie z furtk¹. Wisia³a na niej k³ódka, ale nigdy nie by³a zamkniêta. Odk¹d Junior pamiêta³, zawsze mo¿na by³o tamtêdy przej æ bez przeszkód. Otworzy³ furtkê. Za ni¹ zaczyna³ siê zagajnik i cie¿ka prowadz¹ca do cicho szemrz¹cej rzeki Prestile. Gdy mia³ trzyna cie lat, zobaczy³ na tej cie¿ce Angie i Franka. Ca³owali siê. Ona obejmowa³a go za szyjê, a on mia³ d³onie na jej piersiach. Wtedy Junior zrozumia³, ¿e dzieciñstwo siê koñczy. Pochyli³ siê, zwymiotowa³ do rzeki. S³oneczne plamy na wodzie z³o liwie k³u³y go w oczy. Kiedy zacz¹³ widzieæ trochê wyra niej, dostrzeg³ po prawej stronie most Pokoju. Ch³opców, którzy tam wcze niej ³owili ryby, ju¿ nie by³o, ale zobaczy³ dwa wozy policyjne pêdz¹ce w dó³ Town Common Hill. Odezwa³a siê syrena miejska. Generator w ratuszu zaskoczy³, zgodnie z przewidywaniami. W czasie awarii elektryczno ci g³o nym wyciem oznajmia³ katastrofê. Junior jêkn¹³, zas³oni³ uszy. Most Pokoju w rzeczywisto ci wcale nie by³ mostem, tylko k³adk¹ dla pieszych, zadaszon¹ i obudowan¹ drewnianymi cianami, ju¿ od dawna mocno zniszczon¹. W zasadzie nosi³a ona nazwê mostu Alvina Chestera, a mostem Pokoju sta³a siê w roku 1969, gdy jakie

dzieciaki (wtedy jeszcze z plotek mo¿na siê by³o dowiedzieæ, które konkretnie) namalowa³y na boku mostka du¿¹ niebiesk¹ pacyfê. Znak w dalszym ci¹gu by³ widoczny, choæ bardzo zblad³, niewiele z niego zosta³o. Przez ostatnie dziesiêæ lat most Pokoju by³ wy³¹czony z ruchu. Oba jego koñce zamyka³y ¿ó³te iksy policyjnej ta my z napisem WSTÊP WZBRONIONY. Mimo wszystko by³, rzecz jasna, u¿ywany. Dwa razy w tygodniu, czasem trzy, podw³adni komendanta Perkinsa przychodzili noc¹ i robili du¿o szumu, wiec¹c przy tym latarkami. Zawsze tylko z jednego koñca. Nie mieli zamiaru ³apaæ podrostków, którzy przychodzili tutaj z jak¹ butelk¹ czy puszk¹ i z dziewczyn¹, tylko ich przegoniæ. Co roku a walnym zgromadzeniu mieszkañców miasta kto proponowa³ rozebranie mostu, a kto inny postulowa³ jego renowacjê. Oba wnioski skrupulatnie zapisywano. Najwyra niej jednak miasto jako takie mia³o w³asne zdanie na ten temat i most Pokoju pozostawa³ bez zmian. Akurat dzisiaj by³o to Juniorowi bardzo na rêkê. Przemkn¹³ pó³nocnym brzegiem rzeki do mostu. Syreny policyjne cich³y w oddali, natomiast miejski sygna³ alarmowy zawodzi³ niezmordowanie. Junior min¹³ znak z informacj¹ LEPA ULICA. MOST ZAMKNIÊTY, zanurkowa³ pod skrzy¿owan¹ ¿ó³t¹ ta m¹ i znikn¹³ w cieniu. Co prawda s³oñce przefiltrowane przez dziurawy dach k³ad³o siê na startych deskach jasnymi cêtkami, ale w porównaniu z jaskrawym blaskiem w kuchni, tu taj panowa³ b³ogos³awiony pó³mrok. Pod belkami grucha³y go³êbie. Wzd³u¿ drewnianych boków k³adki wala³y siê puszki po piwie i butelki po brandy. Tym razem mi siê nie upiecze, my la³ Junior. Mo¿e ma moj¹ skórê pod paznokciami? Tak czy inaczej pe³no tam mojej krwi. I odcisków palców. W³a ciwie to mam dwa wyj cia: uciekaæ albo siê przyznaæ. A, nie. By³o jeszcze trzecie wyj cie. Móg³ siê zabiæ. Musia³ siê dostaæ do domu. Zaci¹gn¹æ zas³ony w sypialni, zmieniæ j¹ w jaskiniê. Wzi¹æ imitrex, po³o¿yæ siê, mo¿e przespaæ. Potem chyba uda mu siê zastanowiæ. A je li przyjd¹ po niego, kiedy bêdzie spa³? No có¿, to by rozwi¹za³o problem wybierania miêdzy mo¿liwo ci¹ pierwsz¹, drug¹ i trzeci¹. Przeci¹³ plac miejski. Jaki staruszek, którego mgli cie rozpoznawa³, chwyci³ go za ramiê. - Junior, co siê dzieje? Co siê sta³o? Potrz¹sn¹³ g³ow¹, odtr¹ci³ rêkê starego i poszed³ dalej. Miejski sygna³ alarmowy wy³, jakby obwieszcza³ koniec wiata.

tak brudn¹. Przez pozosta³¹ czê æ roku niec przekracza³a dwa tysi¹ce. Miêdzy Memoria³ Day.a w obu rolach wystêpuje mocarna Julia Shumway . co stanowi dezinformacjê. TR . rzekê Prestile przekszta³cono w martwy ciek chemiczny. zale¿nie od bilansu narodzin i zgonów prowadzonego w szpitalu . chocia¿ czy nadawa³y siê do spo¿ycia. a Labor Day. Od po³udniowego zachodu. je li ³ód by³a zrobio z drewna. Harlow od wschod u i pó³nocnego wschodu. czyli pierwszym poniedzia³kiem wrze nia. Na pierwszej stron ie zawsze widnia³o: DEMOCRAT od 1890 roku w s³u¿bie Chester's Mill miasteczka w kszta³cie buta Owo motto równie¿ wprowadza³o w b³¹d. Przy tym. zbli¿a³a siê do piêtnastu tysiêcy. styka³o siê ze znacznie wiêkszym i bogatszym Castle Rock. natomiast wróci³y do niej ryby. Kiedy fabryki tekstylne rodkowej i zachodniej czê ci stanu Maine pracowa³y pe³n¹ par¹. Chester's Mill nie wygl¹da³o jak but. ¿e mo¿na by j¹ postawiæ. czyli od strony piêty. ale w zasadzie otoczone by³o przez cztery miasta o wiêkszym obszarze. poniewa¿ szefowa redakcji i w³a cicielka pisma .to zaprzysiê¿ona zwolenniczka republikanów. poni¿ej linii wody mog³a straciæ farbê. a z Chester's Mill do Motton p³yn¹æ ju¿ po jaskrawo¿ó³tej.90 od pó³nocy oraz Tarker's Mills od zachodu. czyli Bli niacze M³yny. l ecz mniej licznej populacji: Motton od po³udnia i po³udniowego wschodu. pozostawa³o ci¹gle tematem dyskusyjnym.DROGI I BEZDRO‾A 1 Tygodnik wychodz¹cy w Chester's Mill nosi tytu³ Democrat . wiêtem zawsze obchodzonym w ostatni poniedzia³ek maja. Z Prestile zniknê³y dziwaczne kolory. Ostatnia z fabryk zanieczyszczaj¹cych rodowisko zosta³a zamkniêta w tysi¹c dziewiêæset siedemdziesi¹tym dziewi¹tym roku. W tamtych czasach mo¿na by³o wyruszyæ w kanoe z Tarker's po zielonej wodzi e. Chester's i Tarke r's identyfikowane by³y niekiedy jako Twin Mills. który zmienia³ kolor niemal codziennie i zale¿nie od miejsca. Populacja miasta zmienia³a siê zale¿nie od sezonu. Przypomina³o raczej dzieciêc¹ skarpetkê. Democrat wo³a³ g³o no Tak! .

po jednym pasie w ka¿d¹ stronê. uwa¿anym za najlepsz¹ placówkê na pó³noc od Lewiston. Staro æ zaczê³a mu siê dawaæ we znaki tu¿ po setnych urodzinach. Continental Paper Company oraz American Timber. W dniu. Kiedy jednak. wszystkie asfaltowe. bo ostatnim razem zapytany o tajemnicê swej d³ugowieczno ci odpowiedzia³ pytaniem: Gdzie¿ jest mój obiad. tralkach i ozdobnych listwach wykoñczeniowych. które zatonê³y w ludzkiej niepamiêci. która od czterdziestu lat nie ¿y³a. skrêcaj¹c¹ na pó³nocy do TR . najstarszym obywatelem Chester's Mill by³ Clayton Brassey. Gdyby zapytaæ letników. ¿eby tam. wymieniliby jeszcze z dziesiêæ. je li mieli czas siê spokojnie zastanowiæ. gdzie przetrwa³ piec do opalania drewnem. kim jest on sam. gdy mia³ lat osiemdziesi¹t piêæ. wi³y siê przez gêstwê bogatego poszycia lasu stanowi¹cego w³asno æ firm Diamond Match. a nie gdzie indziej zostawiæ kilka poznaczonych krwi¹ bobków. ile dróg prowadzi do Chester's Mill. które na lokalnych mapach oznaczone by³y tylko numerami. ¿e dwie: sto siedemnasta. Niestety. Swego czasu by³ cenionym cie l¹ specjalizuj¹cym siê w kredensach. na przyk³ad na zapleczu sklepiku po³¹czonego ze szcz¹tkow¹ knajpk¹. a w ten dzieñ. w³a ciciel jednej ze s³ynnych lasek ofiarowywanych z inicjatywy czasopisma Bosto n Post najstarszym obywatelom wybranych miast. równocze nie najstarszy obywatel powiatu Castle. wiêkszo æ z nich odrzek³aby.90. mia³ lat sto piêæ. pocz¹wszy od Black Ridge Road i Deep Cut Road. jak sugerowa³a jej nazwa. który mia³ zostaæ nazwany Dniem Klosza. o wielu dawno zapomniano. przecinaj¹c po drodze Castle Rock. a co za tym idzie.imienia Catherine Russell. po Pretty Valley Road. a zna³ ich trzydzie ci cztery. choæby Little Bitch Road. mniej wiêcej wówczas. a nawet nie mia³ ca³kowitej pewno ci. potrafi³ nazwaæ chyba ka¿d¹ drogê prowadz¹c¹ do Chester's Mill. Mieszkañcy zakorzenieni w Mill od trzydziestu lat lub d³u¿ej. lub wulgarnych. co to jest l aska Boston Post . prowadz¹cych do Harlow. oraz sto dziewiêtnasta. potrafi¹ wymieniæ jeszcze co najmniej osiem innych dróg. a wszystkie te. natomiast w ostatnich latach wprawia³ siê w jedzeniu budyniu bez pakowania go sobie do nosa oraz zd¹¿aniu do ³azienki. któr¹ jecha³o siê do Lewiston. . dwudziestego pierwszego pa dziernika. nie wiedzia³ ju¿. Democrat przesta³ przeprow z nim coroczny wywiad przed trzema laty. Czasami myli³ swoj¹ praprawnuczkê Nell z ¿on¹. jak God Creek Road. zwanego od nazwiska w³a ciciela sklepem Browniego. Wiêkszo æ z nich stanowi³y drogi gruntowe. o nazwach u wiêconych. wiod¹ca do Norway i South Paris. która rzeczywi cie by³a tak ³adna. Ci. u licha ciê¿kiego? . co mieszkaj¹ w Chester's Mill od jakich dziesiêciu lat.

¿eby wrzuciæ co na z¹b. ale nie oby³o siê bez k³opotów. Chwilê pó niej le¿a³ martwy na polu. Bo. na maszyny Deere nie ma mocny ch.a trzeba nadmieniæ. a dom w Chester's Mill. Siedzia³ okrakiem na star ym traktorze Deere i s³ucha³ muzyki dobiegaj¹cej z nowiutkiego iPoda. czyli. Kilka sekund pó niej stado wron przymierzaj¹ce siê do dyñ Eddiego . Martwe ptaki po obu stronach klosza pozwoli³y w swoim czasie okre liæ po³o¿enie bariery. Dlatego te¿. 2 Na wiêkszo ci dróg nie dosz³o do zdarzeñ tak spektakularnych jak eksplozja seneki V. kiedy traktor zatrzyma³ siê w miejscu jak wryty. Je li co w rodzaju niewidzialnego kamiennego krêgu spada nagle na miasto.W Dzieñ Klosza. niestety. który dosta³ od ¿ony w prezencie na urodziny. Bob polecia³ do przodu i poszybowa³ nad blokiem silnika. jak to ujmowali miejscowi.ledwo. Nowiutki iPod eksplodowa³ w szerokiej kieszeni na pi ersi ogrodniczek. wiêc nazwa³ kuk³ê Miêdzymiastowym Strachem na Wróble. ¿e obchodzi³ je po raz ostatni. wszystkie przej cia zosta³y zamkniête. Kierownicê przytrzymywa³ ledwo .nie by³o na niej ¿adnej prze szkody. bo doskonale widzia³ drogê a¿ do samego domu . a kopaczka stanê³a dêba. druga na TR . gdy wistak zosta³ podzielony na pó³. Wiêkszo æ ptaków ze z³amanymi karkami spad³a czarn¹ stertk¹ na Pretty Valley Road oraz na okoliczne pola. Po³owa pana MSW przypada³a na stronê Mill. po czym z g³uchym ³oskotem opad³a znowu na ziemiê. Jego pozycja zawsze mieszy³a Eddiego. Akurat zawróci³ do domu na obiad. ¿e wrony nigdy siê nie ba³y pana MSW . czego wcze niej w tym miejscu nie by³o. Co do jednego. na krótko przed po³udniem. niedaleko Pretty Valley Road. .90. Nic dziwnego. Z pola do domu mi a³ jaki kilometr z niedu¿ym ok³adem. tu¿ obok jednego z wielkich kó³ traktora.uderzy³o w co . Uderzy³ w niewidzialn¹ przeszkodê z prêdko ci¹ trzydziestu kilometrów na godzinê. w skrócie MSW. s³uchaj¹c. Nie wiedzia³. jak to mawiano w okolicy. k³opoty byæ musz¹. ale w³a ciciel ju¿ tego nie poczu³. samo pole znajdowa³o siê w Motton. w któ wyr¿n¹³. to samo sta³o siê ze strachem na wróble na polu dyniowym Eddiego Chalmersa. jak wiadomo. Skrêci³ kark i rozbi³ czaszkê o nic. Dok³adnie w tym samym momencie. Na God Creek Road Bob Roux wykopywa³ ziemniaki. któ nadal pracowa³ na wolnych obrotach. Strach na wróble sta³ równo na linii granicznej Chester's Mill i TR . jak James Blunt piewa Your're Beautiful .

Upu ci³ miskê z jajkami. gdy raptem za plecami us³ysza³ cicho wypowiedziane swoje imiê. Lew¹ rêk¹.tu¿ za solidnie nadgni³ymi resztkami zwyk³ych dyñ. Wywróci³a oczy. Myra jak raz siêga³a po jedno z warzyw. bo nawet nie poczu³a bólu. W okolicy. upad³a.powiedzia³a.3 Motton Road w rzeczywisto ci nigdzie nie bieg³a przez teren Motton. Uzna³. Odwróci³ siê i zobaczy³ Myrê. Krew tryskaj¹ca z nadgarstka uciêtego czysto i . Zwykle zostawia³a robocze obuwie na stopniach przed drzwiami. Sta³a progu. Kolana siê pod ni¹ ugiê³y. co by³o do niej ca³kiem niepodobne. z któr¹ by³ ¿onaty od czternastu lat. Myra zaprowadzi³a na ty³ach domu ogródek warzywny i choæ wiêkszo æ plonów zd¹¿y³a ju¿ zebraæ. bo brzmia³ jak g³os dziecka. Myra powtórzy³a jego imiê tym samym dr¿¹cym. obci¹gniêt¹ brudn¹ rêkawic¹ ogrodow¹.Wypadek . Tyle ¿e prawej d³oni nie by³o. Jakie trzydzie ci rodzin mieszka³o i pracowa³o w Chester's Mill. W chwili gdy miasto okry³ klosz. zamieszka³ych przy Motton Road pod numerem 379. Prowadzi³a tu¿ przy wewnêtrznej stronie granicy Chester's Mill. Rozprysnê³a siê na pod³odze. która mniej wiêcej od roku 1975 nazywana by³a Eastchester. Tak w³a nie wygl¹da³a sytuacja z domem Jacka i Myry Evans. W tle LCD Soundsystem piewali North American Scum i Jack nuci³ razem z nimi. co ci jest?! .powiedzia³a i pokaza³a mu praw¹ d³oñ. gdzie jako cz³onkowie klasy bia³ych ko³nierzyków otrzymywali ca³kiem przyzwoite stawki. Nanios³a do kuchni b³ota. dzieciêcym g³osikiem.Co siê sta³o?! Myra. po stronie Motton. ci¹gle jeszcze zosta³o kilka naprawdê imponuj¹cych dyñ odmiany Blue Hubbard Squashe . . Jedynie chlustaj¹cy krwi¹ kikut. ale ju¿ po sekundzie zrozumia³. podtrzymywa³a praw¹. W pierwszej chwili nie rozpozna³ g³osu kobiety. ¿e to sok ¿urawinowy. praw¹ rêkê przyciska³a do brzucha.Auæ . Myra Evans nie krzyknê³a. Ciêcie by³o szybkie i czyste. czterdzie ci kilka doje¿d¿a³o codziennie do Lewisto czy Auburn. Zwil¿one moczem d¿insy pociemnia³y w kroku. Myra u miechnê³a siê s³abo. to upatrzona dynia znajdowa³a siê ze trzydzie ci centymetrów za granic¹ miasta. W kuchni Jack Evans ubija³ jajka na frittatê. a spomiêdzy palców ciek³o jej co czerwonego. sta³y przy niej nowe ³adne domy. ¿e pope³ni³ b³¹d. To by³a krew. . w ka¿dym razie z pocz¹tku. Chocia¿ kolana mia³a w Chester's Mill. Wszystkie te domy znajdowa³y siê na terenie Mill. widaæ by³o same bia³ka. ale wiele z nic h mia³o podwórka w Motton.

bo ¿ona by siê wykrwawi³a. ale najpierw tylko wyci¹gn¹³ j¹ ze spodni. a zaciskaj¹c go. bo zag³usza³a go muzyka. Za ka¿dym razem odpowiada³ mu ten sam urywany sygna³. zaczê³o Someone Great . ale nie u Jack wyszarpn¹³ pasek ze szlufek spodni i zacisn¹³ pêtlê wokó³ przedramienia. kawa³ek szk³a z rozbitej miski wbi³ mu siê g³êboko w nogê. Numer zajêty.krzykn¹³ w pustej kuchni. Jackowi zreszt¹ i tak by³o to obojêtne. ¿e dusi Myrê ko³nierzykiem. a nadal p³ynê³a muzyka z przeno nego odtwarzacza. zmiesza³a siê z rozlanymi na ziemi jajkami. Mia³ wa¿niejsze sprawy na g³owie. bo przeno ny odtwarzacz stoj¹cy na blacie dzia³a³ na baterie. lecz nie móg³ paska zapi¹æ. Ani jedno. gdzie wiat³a zgas³y. z ca³ej si³y zaciska³ pasek na przedramieniu ¿ony. . ale ¿eby siêgn¹æ do odtwarzacza. ani drugie nie wchodzi³o w rachubê.równo. pó niej Ali My Friends .Jezu Chryste! U wiadomi³ sobie. choæ z powodu tego skaleczenia mia³ utykaæ do koñca ¿ycia. pêtla by³a o wiele za w¹ska. Pomog³o.poskar¿y³ siê bezdusznej kuchni. w jaki sposób Myra straci³a d³oñ. Z³apa³ za koszulê. mo¿e trzy sekundy. . i niczym jaskiniowiec zaci¹gn¹³ do telefonu. jak na lekcji anatomii. Albo rozlu niæ pasek na jakie dwie. patrzy³ na krew na pod³odze i systematycznie wciska³ w telefonie przycisk ponownego wybierania numeru. Tyle krwi. naprawdê nie le zakrêcona. Jack opad³ na kolana. Komputer w gabinecie popiskiwa³ alarmuj¹co. Zabrak³o pr¹du. Eksplozji seneki nie us³ysza³ wcale. By³ to telefon komórkowy. Nawet siê nie zastanowi³. nie siêga³ do telefonu. Ca³kiem niedaleko rozleg³ siê g³o ny wybuch. Musia³ j¹ zabraæ ze sob¹.Jezu! . d³ugie. ¿e zrobi³o siê ciemniej. ale Jack nawet go nie us³ysza³ wyra nie. Dzia³a³. Prawie nic nie poczu³. a potem zorientowa³ siê po chrapliwym oddechu. Zajêty. LCD Soundsystem nadal piewali. ciemne. kompletnie straci³ zainteresowanie muzyk¹ techno. Dlatego siedzia³ i wciska³ guziki telefonu.Do cholery. Skoñczy³o siê North American Scum . Przera¿aj¹co silny strumieñ krwi tryskaj¹cy z nadgarstka os³ab³ nieco. Jack siedzia³ na pod³odze w kuchni. Jack wystuka³ 911. cisn¹³ rêkê ¿ony.Niemo¿liwe! . musia³by podnie æ Myrê. mocne. ten numer nie mo¿e byæ zajêty! Wcisn¹³ powtórne wybieranie. Chêtnie by wy³¹czy³ muzykê. W koñcu chwyci³ ¿onê za w³osy. . przerywana tylko odleg³ym jêkiem syren policyjnych i . . Nie móg³ pu ciæ paska. Wtedy zapanowa³a cisza. a muzyka gra³a. potem jeszcze kilka nagrañ i w koñcu p³yta CD zatytu³owana Sound of Silver dobieg³a koñca. oparty o szafkê.

o której nie pamiêta³by nawet stary Clay Brassey. na zaro niêtej le nej cie¿ce. T ak siê akurat z³o¿y³o. Dziêki czarodziejskim w³a ciwo ciom narracji nie minê³a nawet chwila od momentu. patrz¹ tam. Jack Evans przytuli³ ¿onê do piersi i zap³aka³. 5 Okr¹¿yli my Chester's Mill po linii w kszta³cie skarpety i wrócili my na szosê sto dziewiêtna cie. a Jack zorientowa³ siê. przemierzaj¹ca zapewne jak co dzieñ drogê od wybornego bufetu na mietniku w Morton do tylko odrobinê mniej wy mienitego na wysypisku w Chester's Mill. Mo¿na by na taki lunch zaprosiæ choæby i Marthê Stewart. ale bardzo twardego i z³ama³ sobie nos. ani sina. Ranny podnosi czapkê. nale¿¹cej do oniemia³ego sze ædziesiêciolatka. gdyby mu kto da³ po oczach lamp¹ b³yskow¹.w przypadku Barbiego by³o to spojrzenie na . Siedzia³ przy szafce. 6 W pierwszej chwili Barbie uzna³. na skraju bagniska Prestile Marsh sarenka skuba³a apetyczne zielone pêdy. pomy la³. ¿e widzi refleks po wybuchu samolotu. i widz¹ jeszcze jedn¹ rzecz niepojêt¹. ¿e jego ¿ona nie oddycha. Tyle ¿e ta plama nie by³a ani okr¹g³a. spad³a jak kamieñ i huknê³a o ziemiê mo¿e z metr od czapki baseballowej z logo Sea Dogs. prawa nogawka na podudziu pociemnia³a mu od krwi z rozciêtego kolana. sk¹d spad³ ptak. Jaka mewa. Obaj mê¿czy ni podnosz¹ wzrok. Przecie¿ w³a nie szykowa³em lunch. gdy sze ædziesiêciolatek z toyoty wyr¿n¹³ twarz¹ w co niewidocznego. Zosta³ odciêty tak równo. ci¹gle ciskaj¹c w d³oni pasek (rozprostowanie palców oka¿e siê potem wyj¹tkowo bolesne). Na tej samej zasadzie widzia³by okr¹g³¹ sin¹ plamê. 4 Nieco dalej. ¿e wyci¹gnê³a szyjê nad granic¹ Mill z Motton. sarni ³eb potoczy³ siê na ziemiê. kiedy cz³owiek odwraca wzrok . I to nie byle jaki. wiêc gdy opad³ klosz. Siedzi teraz na asfalcie i gapi siê na Dale'a Barbarê kompl etnie os³upia³y. otrzepuje j¹ i wk³ada na g³owê. a na dodatek zamiast siê przenosiæ razem z pole widzenia. A bêdzie ich tego dnia niema³o. jakby tego dokonano za pomoc¹ gilotyny.popiskiwaniem komputera.

I ca³e szczê cie. .. . gdzie siê rozbi³ samolot.zdumia³ siê Sea Dogs. przesuwaj¹c siê stale w jedn¹ stronê.na zachód do krawêdzi szosy i na wschód po pastwisku. . co musia³ powiedzieæ.Mo¿e przeleci . którego kszta³t przy niejakim wysi³ku wyobra ni mo¿na by porównaæ do p³omienia wiecy. dla odmiany. Unosi³ siê z niej. tam nieco mniej . . który ³¹czy³ siê z tumanem z rozbitej seneki.stwierdzi³ Sea Dogs.powiedzia³ Barbie. . . i spad³ na ziemiê niedaleko mewy.Chyba nie.spyta³ Barbie. Zw¹tpienie w g³osie wyra nie dawa³o do zrozumienia. z trudem utrzymuj¹c równowagê. Barbie pokiwa³ g³ow¹. Ogieñ wypali³ jakie dwadzie cia metrów kwadratowych trawy. Ogieñ siê nie rozprzestrzenia³. bo poprzednie dnia spad³ ulewny deszcz. Tyle ¿e nie. Wsta³. spuchniêtych wargach i krwawi¹cym czole. Nad g³owami mê¿czyzn pojawi³a siê kolejna mewa. Zanim Barbie zd¹¿y³ odpowiedzieæ.mrukn¹³. co to jest? Na tle b³êkitnego nieba odznacza³ siê du¿y czarny lad. gdzie stali naprzeciwko siebie Barbie i Sea Dogs.Jak tak sobie my lê o tym samolocie. lecia³a z Mill do Motton. jak to zwykle bywa .Cholera jasna.ale jakby go kto no¿em uc i¹³.Widzê. bo odchyli³ g³owê daleko do ty³u.nowego znajomego . cholera. .To miejsce. podobnie jak z kilku kêp trawy po prawej strome szosy. Ta. wiêc trawa by³a ci¹gle wilgotna. a potem wskaza³ cie¿kê p³on¹cej trawy po swojej lewej rêce.Co to takiego? . .Niech pan uwa¿a .Mo¿e to co zatrzymuje tylko ptaki lec¹ce z po³udnia.ostrzeg³ Sea Dogs.odezwa³ siê Sea Dogs. Tam siê rozla³ na boki .zastanowi³ siê Sea Dogs. gêsty czarny d ym.‾e co? . .Widzia³ pan? . a¿ dotar³ prawie do miejsca.plama wisz¹ca w powietrzu zosta³a na miejscu. . Spojrza³ w górê. Sea Dogs przetar³ oczy.. . . . Sea Dogs przyjrza³ siê uwa¿nie. . w przeciwnym razie z obu stron ju¿ by pêdzi³y wozy stra¿ackie.Chmura jaka ? . Uderzy³ w nic.Barbie w zasadzie nie mia³ ochoty mówiæ tego. a w ka¿dym razie oni nie widzieli niczego. Najwyra niej zapomnia³ o z³amanym nosie. to raczej w¹tpiê . . os³aniaj¹c oczy. piêtna cie metrów nad ich g³owami zabi³ siê wilgowron.Widzi pan? . ¿e sam w to nie wierzy. W jego g³osie brzmia³o zak³opotanie. w co by móg³ uderzyæ.tu trochê bardziej.

wrzasn¹³ Sea Dogs. W rodku nadal tkwi³a stopa. ale zaraz siê zerwa³ i co si³ w nogach pogna³ w pole.. Gdzie tam zobaczy³ mêski but sportowy. W tej samej sekundzie Sea Dogs wyskoczy³ z auta.Stopuje w obie strony . hamuj! .stwierdzi³ Sea Dogs tonem cz³owieka.Co? .poprawi³ go Barbie. . . A potem jeszcze: Ciskam siê bez sensu we wszystkie strony. Niewielki suv wjecha³ do rowu na poboczu i tam utkn¹³ z kwadratowym nosem wzniesionym ku niebu. jak w Star Trick . Grunt. pomy la³. Z pocz¹tku bieg³ przez niskie. wyl¹dowa³ na jednym kolanie. my l¹c o samolocie i o ptakach oraz o tej dziwacznej czarnej smudze.Jasny szlag! Nadje¿d¿a³a ciê¿arówka. Sea Dogs ruszy³ sprintem do swojej toyoty. Potkn¹³ siê. Facet za kierownic¹ ciê¿arówki pewnie by³ na prochach albo upalony. I dozwolon¹ szybko æ te¿ przekracza³a znacznie. wiêc igra³ ze mierci¹. wskakuj¹c za kó³ko.Trek . bo na damski by³ za du¿y. ¿e niczego siê nie doliczy. Pilot. Za pó no ju¿ by³o na dobre rady. . Silnik zapali³ przy pierwszym obrocie kluczyka.Wylatuj¹ca z miasta mewa uderzy³a w niewidzialn¹ barierê i spad³a dok³adnie na najwiêksz¹ stertê pozosta³o ci z p³on¹cego samolotu. Uderzy³ w niewidoczn¹ przeszkodê od strony Morton z prêdko ci¹ co najmniej . leniwe p³omienie.Hamuj.. Pewnie kierowca dostrzeg³ wrak samolotu. Wielka.. . kretynie. na ³¹kê. tylko zatr¹bi³. Barbie odruchowo zacz¹³ liczyæ. Wyda³o mu siê. wzbijaj¹c w górê ob³oczki czarnego popio³u. jak¹ drogê hamowania ma taki kolos.O¿ cholera.. ¿e zobaczywszy w³a ciciela toyo nawet nie zwolni³.Barbie patrzy³ na co za plecami swego rozmówcy. Tak czy inaczej nic ju¿ nie mog³o mu pomóc.Co? . ale szybko uzna³. . a mo¿e po prostu m³ody i siê pieszy³. . Na pewno mêski. . . ¿e ciê¿arówka przyhamowa³a. tak¿e uciek³.Ja chromolê! . Barbie odruchowo spojrza³ przez ramiê. Wy³adowana gigantycznymi drewnianymi k³odami zdrowo ponad wszelkie limity. . który otrzyma³ potwierdzenie swojego g³êbokiego.krzykn¹³ do kierowcy Sea Dogs piskliwym g³osem podszytym strachem. Barbie. samochód zjecha³ z drogi przy wtórze klapniêcia zatrzaskuj¹cych siê drzwiczek od strony kierowcy.Sea Dogs obejrza³ siê przez ramiê. ale dot¹d nieuzasadnionego przekonania.Na pewno jakie pole si³owe. któr¹ zostawi³ sko nie na przerywanej linii rodkowej. która mog³a byæ miejscem zderzenia samolotu z kloszem.

ale dziesiêciu krokach zderzy³ siê z ceglanym murem. popatrzy³ na rêkê z niedowierzaniem i wytar³ w koszulê.Ma pan komórkê? . wzrok mia³ nieprzytomny. Kabina przesta³a istnieæ w mgnieniu oka. gapi³y siê na s³up dymu i ognia.W wozie . l¹dowa³y na jezdni i na polu jak patyczki od gigantycznych bierek. który zbli¿y³ siê od strony Motton. które z niego wysiad³y. Drewniane k³ody spada³y po stronie Motton. uderza³y w niewidoczn¹ barierê i spada³y na ziemiê. a prze³adowana naczepa. Zbiorniki paliwa szorowa³y po asfalcie. Kilku kierowców wciska³o klakson. ¿e kierowca ciê¿arówki przynajmniej mia³ pogrzeb jak jaki wa¿ny wiking. na maskê posypa³ siê diamentowy deszcz szk³a z przedniej szyby. i ponownie stan¹³. . W ka¿dym razie takie odniós³ wra¿enie. Sea Dogs poderwa³ siê na nogi. w przyzwoitej odleg³o ci od p³on¹cej ciê¿arówki. niewolnica praw fizyki. . po ustach sp³ynê³a mu ciep³a kaskada krwi z nosa. . . Zatoczy³ siê do ty³u. ¿eby siê przebiæ przez w ciekle hucz¹ce p³omienie.O szlag . ³adunek wyprysn¹³ w powietrze. Gigantyczne pnie lecia³y do przodu i w górê. iskrz¹c. jakby to mog³o rozwi¹zaæ wszystkie problemy. os³aniaj¹c oczy.odezwa³ siê Sea Dogs g³osem cichym. Teraz ju¿ z obu stron podje¿d¿a³y samochody . stan¹³ na poboczu. maj¹c na pace najmarniej dwadzie cia ton. Ruszy³ do Barbiego przez pole. Pierwszy samochód. Otar³ j¹ d³oni¹. przezornie trzymaj¹c siê z dala od p³on¹cego stosu. Patrzy³. nadal par³a do przodu. gdzie ten pieñ hukn¹³? . Barbie stan¹³.Przynie æ? . upad³. Dwie kobiety.Ma³o mnie nie trafi³! Zmia¿d¿y³by mnie na miejscu! Jak robaka. chwyci³ siê pnia. 7 .Barbie musia³ podnie æ g³os. bieg³y przez ³¹ki od strony budynku stoj¹cego na ich przeciwleg³ym krañcu. uderzaj¹c w klosz nad szoferk¹ zmienion¹ w zielon¹ metalow¹ harmoniê. Potworny huk przetoczy³ siê przez okolicê jak kamienny g³az.odpar³ starszy go æ. Ogieñ i czarny dym wytrysnê³y w górê potê¿nym gejzerem.od Motton i od Chester's Mill. który omal nie pozbawi³ go ¿ycia. Barbie ruszy³ do niego. .Pan widzia³. Trzy postacie. Jedna trafi³a w dach suva. zmia¿d¿y³a autko na p³asko. Kiedy wybuch³y.odezwa³ siê Sea Dogs. Barbie pomy la³ wtedy.stu kilometrów na godzinê. na ukos. Inny kloc wyl¹dowa³ tu¿ przed Sea Dogsem. ci¹gle jeszcze niewielkie. Chwia³ siê. niepewnym.

Albo stra¿ po¿arn¹. os³aniaj¹c oczy.. A¿ mu siê w³osy na karku zje¿y³y.Co siê sta³o? . P³on¹ca ciê¿arówka by³a bardzo blisko. . oba pe³ne kusz¹cych towarów . ¿e wszystko. Co prawda w schludnej remizie Chester's Mill sta³y dwa wozy. Oni tak¿e przygl¹dali siê p³on¹cej ciê¿arówce. jest po prostu snem. która i tak powoli przygasa³a. a wystarczy³o tylko spojrzeæ na dziwaczn¹ pro ciuteñk¹ i g³adk¹ krawêd wypalonej trawy. . . Do dwóch kobiet po stronie Morton do³¹czy³o kilku mê¿czyzn. ale mia³ w rêku telefon komórkowy i nadawa³ w trybie ekspresowym. Oczy wychodzi³y mu z orbit. ¿e jednostkê z Castle Rock.Zaraz. teraz ju¿ na emeryturze. ¿e Ernie zawiadomi³ policjê. Ruszy³ w stronê Sea Dogsa. M³odszy wyci¹gn¹³ do niego rêkê.Jasna cholera! . zwolni³. Barbie zna³ go z restauracji Sweetbriar Rose: to Ernie Calvert. Ernie gapi³ siê na p³on¹cy stos na drodze szeroko otwartymi oczami. Praw¹ rêkê wysun¹³ przed siebie w ge cie nakazuj¹cym zatrzymanie. to nale¿a³o mieæ nadziejê.jeden po stronie Motton. To samo dzia³o siê po stronie Chester's Mill. Barbie ledwo go s³ysza³ przez ryk ognia z ciê¿arówki. . Zacz¹³ siê tworzyæ t³um. mog³yby co najwy¿ej ugasiæ trawê. Ojciec trzepn¹³ go po g³owie. niech pan zaczeka. a kiedy brat j¹ wzi¹³. poprzedni szef supermarketu Food City. by³ puco³owaty mê¿czyzna w starym pikapie. ¿eby siê wreszcie obudziæ. ale gdyby siê pojawi³y od tej strony. Pierwsz¹ osob¹. Gdy Barbie dotar³ do miejsca. drugi jeszcze w granicach Chester's Mill. lecz dotar³y do niego s³owa wygl¹da bardzo powa¿nie . jaka pojawi³a siê po jego stronie bariery. powiedzia³ sobie Barbie.wyrwa³o siê starszemu nastolatkowi.zapyta³ farmer Barbiego. których siê nigdy nie uczy³. Ju¿ za³atwi³ sobie twarz. i wszystko to wydaje siê ca³kiem normalne. robi¹c przerwê na g³êboki wdech miêdzy co siê a sta³o . Od stóp do g³ów. Dotar³o na miejsce trio z farmy: w³a ciciel i jego dwóch nastoletnich synów. Nie zamierza³ powtórzyæ tego numeru. Barbie go zignorowa³. Ludzi przybywa³o z ka¿d¹ chwil¹. w którym spodziewa³ siê bariery. Sea Dogs bez s³owa zrobi³ to samo. ¿eby znale æ to miejsce. ma³y zacz¹³ p³akaæ. Bywa niekiedy. wiêc za³o¿y³. Je li tê drug¹. Trochê jakby otwarto dwa konkuruj¹ce ze sob¹ pchle targi. To tylko sen. Ch³opcy biegli bez wysi³ku. co w³a nie prze¿ywa. farmer mia³ czerwon¹ twarz i dysza³. ¿e we nie cz³owiek je dzi rowerem pod wod¹ albo rozprawia o swoim ¿yciu seksualnym w jêzykach.Barbie nagle sobie u wiadomi³ z niek³aman¹ ulg¹. Raptem dosta³ gêsiej skórki. Samochody sta³y ju¿ na obu poboczach. Wystarczy to powtarzaæ do æ czêsto. lecz do niej raczej nie zdo³aj¹ siê dostaæ. ale ch³opak prawie tego nie zauwa¿y³.

jakie zdoby³ swego czasu. Barbiemu znowu przysz³a na my l tafla szk³a. .A zdaje mi siê.Tak .Ale chyba najpierw niech pan zadzwoni do Narodowej Stra¿y Powietrznej w Bangor.Niech bêdzie Castle Rock . teraz zobaczy³ czerwone odciski w³asnych palców wisz¹ce w powietrzu.Rany boskie.odpowiedzia³ Barbie. biegaj¹c z broni¹ na drugim koñcu wiata. Kolejny ptak spad³ na ziemiê jakie piêæ metrów od nich. Ich wyci¹gniête d³onie prawie siê zetknê³y. Barbie nie wiedzia³. ¿e im szybciej. co to jest? . a jednak siê nie dotykaj¹. Dok³adnie tak by sp³ywa³a po szkle. . A tam? .Przyjad¹. Na jego oczach krew zaczê³a sp³ywaæ.J¹dra mu siê skurczy³y. . .powiedzia³ Barbie. A w stra¿y po¿arnej nikt nie odbiera. Na szybie mo¿na tak u³o¿yæ d³onie: palce w tym samym miejscu.Tylko oni mog¹ zakazaæ lotów nad Chester's Mill . w ustach poczu³ metaliczny smak. Wcze niej otar³ ni¹ krwawi¹cy nos. stukn¹³ go w ramiê Ernie Calvert.Poczu³ pan to? . . .Wezwa³em gliny . Ernie zamruga³ z niedowierzaniem.Ale ju¿ zniknê³o. . tym lepiej. zapewne podsuniêta przez do wiadczenie. .Te¿ . . Pó³tora metra dalej Sea Dogs patrzy³ na niego coraz wiêkszymi oczami.wyja ni³ Barbie.rzek³. Jeszcze siê zbli¿ali. Zanim zd¹¿y³ siê odezwaæ.Po co? .potwierdzi³ Sea Dogs. .szepn¹³ Sea Dogs. Cofn¹³ rêkê. Automat ka¿e siê ³¹czyæ z Castle Rock. znikn¹³ w wysokiej trawie. Na ten widok Barbiemu przysz³a do g³owy nowa my l.

jeden z dwóch pozosta³ych dodge'ów. . zamaszystym krokiem podesz³a do radia na masce samochodu i wcisnê³a przycisk zasilania. Prawie wszyscy w Mill zwracali siê do komendanta Duke . z którego p³ynê³a muzyka sakralna nadawana przez stacjê WCIK. ¿eby tego nie stawia³ na masce mojego wozu? Podrapiesz mi lakier i dostanê mniejsz¹ kwotê przy sprzeda¿y. Poza wszystkim innym komendant nie mia³ ju¿ takiego s³uchu jak kiedy i nic w tym dziwnego. Tylko trójka i czwórka nadal mia³y stare syreny. skoro skoñczy³ sze ædziesi¹t siedem lat. ucinaj¹c w po³owie pie ñ What a Friend We Have in Jesus wykonywan¹ przez chór Normana Luboffa. Stara³ traktowaæ tê sprawê z chrze cijañsk¹ wyrozumia³o ci¹. Wobec tego z pew no ci¹ by³a to czwórka. chocia¿ by³ przed swoim domem na Morin Street i grabi³ li cie. ale w zasadzie chodzi³o o to. Wtedy na stopniach prowadz¹cych do wej cia stanê³a Brenda. ¿e to przezwisko by³o przynajmniej w czê ci odpowiedzialne za to. natomiast ona wkrótce po lubie zaczê³a siê zwracaæ do niego zdrobnieniem. . a trójkê Johnny Trent zabra³ d Castle Rock na æwiczenia stra¿y po¿arnej. ¿e od jakiego czasu nosi³ w klatce piersiowej niewielkie urz¹dzen ie.Howie. za którym nie przepada³. I co wybuch³o. a za kierownic¹ siedzia³ Henry Morrisom Komendant przesta³ grabiæ.. By³ to skrót od s³ów Where Christ Is King.zosta³ mu ten przydomek jako relikt z czasów szkolnych. Howie. Gdy syrena zaczê³a siê oddalaæ.OD CHOLERY MARTWYCH PTAKÓW 1 Komendant policji w Mill nie us³ysza³ ¿adnej z dwóch eksplozji. By³ na nie uwra¿liwiony jak matka na p³acz dziecka. . Jak do psa. diab³a tam! Traktowa³ tê sprawê z chrze cijañsk¹ wyrozumia³o ci¹. który samochód s³ysza³ oraz kto siedzi za kierownic¹. a m³odsi obywatele miasta nazywali rozg³o niê radiem jezusowym.Wybacz. Na masce hondy jego ¿ony sta³o przeno ne radio. Nazywali to po¿arem kontrolowanym .Ile razy mam ci powtarzaæ.Co? Brenda przewróci³a oczami. wróci³ do przerwanego zajêcia. sta³ z przechylon¹ g³ow¹. Syreny policyjne jednak us³ysza³ od razu.. czyli Gdzie Chrystus jest królem . Howard Perkins umia³ nawet powiedzieæ. ¿eby doro li faceci mieli pretekst do zabawy. Wiecznie Howie. Bren. Co mówi³a ? . nie ma pr¹du. . gdy uwielbia³ Johna Wayne'a. ale czasami przychodzi³o mu do g³owy.

¿e dwa wybuchy plus dwie syreny i do tego brak pr¹du nie wró¿¹ nic dobrego. ¿e nikt nie zgin¹³. najwy¿ej piêæ minut temu.Stacey?! . Powtórzy³am wszystko. a Duke Perkins nie znosi³ leniwy ch policjantów. patrzy³ na telefon i czeka³.To by³ Henry.. i w³a nie mia³ go przytwierdziæ z powrotem do paska. By³a ¿on¹ policjanta od czterdziestu trzech lat. Tymczasem odezwa³a siê kolejna syrena z gatunku ptaszek Tweety . Nie wybra³ numeru.Co robisz na posterunku w sob otê ra. Na pewno dwójka.Pr¹du nie ma! I co wybuch³o.Lepiej jed . ¿e mia³ Randolpha za lenia. czytaj¹c Democrata . ¿e dosta³ wezwanie na sto dziewiêtnast¹ i ¿e jest paskudnie. Jego zdaniem samolot zderzy³ siê z ciê¿arówk¹. ¿e Randolph bywa³ niekiedy twardszy. by ci przekazaæ. ¿e telefon ju¿ nie zadzwoni. jak to siê mog³o staæ. Duke uzna³.. . Nieszczêsne urz¹dzenie zwisa³o mu tam od rana do wieczora jak pijawka. ale inaczej nie umia³.. Samolot. ¿e nie musi wrzeszczeæ w to nieszczêsne urz¹dzenie. Brenda powtarza³a mu to ze sto razy. W koñcu jednak i Randoph ruszy³ ty³ek.Nie bardzo wiem. czy to Chuck Thompson? Widzia³em jego senecê. . . Pewnie dlatego Johnny Trent pojecha³. ni¿ nale¿a³o. S³odki Jezu. jego ulubiona dru¿yna. jak nazywa³ je Duke Perkins. . ale Duke go nie lubi³. Zdziwi³aby siê. Odezwa³a siê druga syrena. a trochê z tego powodu.Nie wiem. Johnny jest w Rock ze stra¿¹. ot sta³. ptaszek Tweety . rozgrywa mecz futbolu z zespo³em z Castle Rock. ¿e by³o u¿yteczne. Albo siedzi na kiblu.Stacey. . Peter Randolph by³ dobrym gliniarzem i potra fi³ byæ twardy.W g³osi policjantki brzmia³o pow¹tpiewanie. gdyby Howiemu uda³o siê w ten weekend oczy ciæ trawnik albo pos³uchaæ. nogi po³o¿y³ na blacie i buja siê na tylnych nogach krzes³a. lecz najbardziej dlatego. . Stacey Moggin.Tak czy inaczej.. nowsza..Co siê zawali³o.powiedzia³a.. . . wiêc doskonale wiedzia³a.. .Jestem w domu. Mam nadziejê. ale.. Brenda przygl¹da³a mu siê uwa¿nie. Na pewno siedzi za biurkiem.Wiedzia³. . jak Twin Mills Wildcats. kiedy grabi³ li cie i piewa³ How Great Thou Art . skoro Randolph pilnuje intere su. ¿e tamten by³ wyra nie cz³owiekiem Jima Renniego. A przecie¿ dopiero co. Musi byæ Jackie. . gdy odezwa³ siê sygna³. . Po czê ci dlatego. Co oznacza³o naprawdê powa¿ne komplikacje. a¿ zadzwoni. z Jackie Wettington. Peter prosi³. Duke odpi¹³ komórkê od paska.. co powiedzia³ Peter. Lecia³a do æ nisko. Wóz numer jeden. ale musia³ przyznaæ.

po prostu jej nie znoszê. a ¿e jego kr¹¿ownik szos by³ relatywnie nowy. . Andy Sanders by³ idiot¹. Dzwoniê z komórki. . .Bêdê za piêæ minut. Brennie . ¿e na sto dziewiêtnastej samolot zderzy³ siê z ciê¿arówk¹. . I telefony stacjonarne siad³y. . Akurat gdy Brenda wróci³a na podjazd. Nigdy nie zapomnia³a. Mo¿esz podjechaæ na posterunek? Za³o¿ê siê. ¿eby m¹¿ móg³ wyjechaæ na podjazd s³u¿bowym autem w kolorze le nej zieleni. fotel ci¹gle jeszcze dopasowywa³ siê do kszta³tu po ladków.Nie ma. Z twarzy Brendy znikn¹³ u miech. Usiad³ za kierownic¹. Ten jêzyk cia³a Howard zna³ doskonale. Rzeczywi cie.Chyba ¿e samolot mia³ awariê silnika i próbowa³ l¹dowaæ na szosie . . ju¿ przestawia³a samochód. Pamiêtasz. muszê jechaæ. . Przeno ne radyjko postawi³a obok stertki zgrabionych li ci. tyle ¿e siedzia³ na kolanach Du¿ego Jima Renniego.A. . w³¹czy³y siê miejskie syreny alarmowe. Mimo wszystko jeszcze przytuli³ ¿onê. Stacey. Przycisnê³a praw¹ piê æ do piersi.Syrena jest zaprogramowana tak.Wiem. m¹dra kobieta. Niestety by³ równie¿ przewodnicz¹cym Rady Miejskiej.powiedzia³ Duke. ¿e zosta³ otwarty i nie ma tam ¿ywej duszy. nigdy nie pamiêtam.Co siê sta³o? Wiesz ju¿ co ? . Chyba jest naprawdê le.Oby siê myli³a. .wietnie. jak ten kretyn Andy Sanders w³¹czy³ syreny po ataku na World Trade Center? Ca³kiem jakby my byli nastêpni na li cie terrorystów.Brenda. Ich pulsuj¹ce wycie zawsze przyprawia³o Duke'a Perkinsa o skurcze ¿o³¹dka. Duke pokiwa³ g³ow¹.Stacey mówi. Ucichnie za trzy minuty. przypomina³ weso³kowatego Mortimera Snerda z muppetów. . Mimo ¿e Duke Perkins nie by³ . u ciebie te¿ nie ma pr¹du? . Brenda u miechnê³a siê niepewnie.rzuci³ Duke.powiedzia³.Kochanie.Nie przejmuj siê. Odprowadzi³a go do samochodu.Wolne ¿arty. Albo za cztery. wiem. . . ¿eby dawa³a znaæ o powszechnej awarii zasilania.Rozumiem . ¿e znalaz³ na to czas. .Wiem.

Zostaw mi w lodówce jak¹ kanapkê albo lepiej dwie. po co maj¹ . Tyjesz ostatnio. g³adk¹ i elastyczn¹. Nawet doktor Haskell to zauwa¿y³. a Billy jej na to odpowiedzia³. Gdy Howie cofa³ wóz na podje dzie.Jedn¹.W dzieñ wolny od pracy! .Na rozrusznik! . jak¹ mia³a. zbadaæ uszy i je li trzeba. Nie wszystko zrozumia³.zawo³a³a ze miechem. Ten gest w blasku s³oñca. Wycie syreny miejskiej nios³o siê przez rze ki pa dziernikowy ranek.. Ten u miech nie przyszed³ mu ³atwo. Po pierwsze dlatego. Wychyli³ siê przez okno. Nigdy go nie zapomnia³a. Wiedzia³. dobrze? .Niech bêdzie jedna. g³adz¹c¹ skórê. a nie radi a jezusowego. zacz¹æ nosiæ aparat s³uchowy. 2 Billy i Wanda Debec w ogóle nie us³yszeli podwójnej eksplozji. dobry Bo¿e. .odkrzykn¹³ i pojecha³. chocia¿ to pewnie bêdzie kropla przepe³niaj¹ca dzban i doprowadzi do tego. by³ martwy. ¿e byli na szosie numer sto siedemna cie.poniewa¿ siê k³ócili. ¿e dostanie od Randolpha i Du¿ego Jima po¿egnalnego kopa w podstarza³y ty³ek.Brenda za³ama³a rêce. Zahamowa³. a on przecie¿ nigdy nikogo nie beszta. . . . ¿e dzieñ jest piêkny. bêd¹ musieli znie æ mój widok w stroju weekendowym . zaledwie wcz A mo¿e to by³o przedwczoraj.odpar³ i u miechn¹³ siê do niej szeroko. a zawsze przyprawia³o j¹ to o rozkoszne dreszcze. Nadal czu³a jego d³oñ na szyi. Kiedy go zobaczy³a nastêpnym razem. poza tym ca³kiem nie rozumie. co jeszcze zawo³a³a. . a Duke pog³adzi³ ¿onê po szy Dawno ju¿ tego nie robi³.Tak jak stojê.mê¿czyzn¹ wagi lekkiej. Uca³owa³a go z ca³ego serca.. ¿e ma przed sob¹ trudny dzieñ.Nie bój nic! . . Naprawdê czas do specjalisty. Sprzeczka wybuch³a z b³ahego powodu . tak jak stojê. po drugie . kiedy razem s³uchali KC and the Sunshine Band. Nieco wymuszonym.Wrzuci³ wsteczny bieg i zaraz przestawi³ skrzyniê z powrotem na parkowanie.Na co mam uwa¿aæ? .Có¿.Wstydu nie maj¹. ¿e mêczy go potworny ból g³owy. tak siê jej zdawa³o. wystawi³ g³owê przez okno. ¿e chce j¹ poca³owaæ. Brenda zorientowa³a siê. A przecie¿ móg³by ju¿ byæ na emeryturze. . .Wanda zauwa¿y³a.

¿ebym za ciebie ni wychodzi³a oraz ale jeste wredna . Wjecha³ na zadaszony parking przed sklepem. ¿e ju¿ sta³ siê nudny. W milczeniu wymieni³y znacz¹ce spojrzenia. jak bardzo by³ napruty. Jad¹ca za nim Nora Robichaud zatr¹bi³a. do mama mnie ostrzega³a. Wanda powiedzia³a. ¿e wychodzi z niego kac. Wanda poprosi³a. ¿e w podobnych sytuacjach nie potrzebowa³y s³ów. Wanda zauwa¿y³a. Billy zawsze pi³ w domu i niezale¿nie od tego. i zawin¹³ z powrotem na sto siedemnast¹ bez jednego spojrzenia w lusterko wsteczne albo chocia¿ przez ramiê. przeszli od za du¿o pijesz z jednej strony i wszystkiego siê czepiasz z drugiej. Wanda powiedzia³a Billy'emu. rozwijanie prêdko ci powy¿ej sze ædziesiêciu kilometrów na godzinê jest kuszeniem losu. Trzeba przyznaæ.jechaæ na sobotni pchli targ do Oxford Hills. Billy stwierdzi³. A ona jak chce. czy policzy³a puszki w koszu z odpadami ekologicznymi. ¿e do domu. jak . Wtedy Billy zapyta³. Rzeczone starsze panie szybko zostawa³y z ty³u. to mo¿e sobie pojechaæ na ten cholerny targ sama. Emerytowane pielêgniarki zna³y siê tak d³ugo. co w³a ciwie przez to rozumie. Wymieniali siê wra¿eniami bez oporów i zanim przekroczyli granicê miêdzy Castle Rock a Motton. I tak dalej. Oba te fakty. zbli¿aj¹c siê do niewidzialnej bariery. nie sygnalizuj¹c manewru ani nie zwalnia j¹c. ¿e oczywi cie policzy³a. Billy skonkretyzowa³: córka ma dupê równie t³ust¹ jak matka i tak samo jak ona ¿mijowaty jêzor.. przecie¿ bêdzie tam taki sam mietnik jak zwykle. która zaistnia³a wkrótce po tym. ¿e omal nie zderzy³ siê z samochodem dwóch starszych pañ. Zanim dotarli do marketu Patela w Castle Rock. nape³nia³y go dum¹. ¿e je li nie ma cholernie wa¿nej przyczyny. ¿e nie cierpia³by na ból g³owy. i¿ ma stanowczo dosyæ. zawsze wrzuca³ puszki do pojemnika na surowce wtórne. Jej przyjació³ka Elsa Andrews cmoknê³a z dezaprobat¹. ¿e Wanda wygl¹da jak jej matka i mówi te¿ jak jej matka. dok¹d jedzie. poniewa¿ Nora Robichaud uwa¿a³a. podobnie jak wykonywany zawód elektryka. Tymczasem Wanda zapyta³a Billy'ego. Billy odpowiedzia³. gdyby poprzedniego wieczora nie wla³ w siebie dziesiêciu puszek piwa. W ci¹gu ostatnich dwóch lat poznali ten wzór tak dobrze. Wanda stwierdzi³a. Ma³o tego. Billy powiedzia³ Wandzie. ¿e jest brzydka jak noc. lecz tego ranka Billy nagle poczu³.. bo ma ochotê siê zdrzemn¹æ. ¿eby wyja ni³.

Nie zdawa³a sobie sprawy z bólu.Zie Billy? . Nora wrzuci³a ja³owy bieg i te¿ wybieg³a z samochodu. . Gdy Nora Robichaud i Elsa Andrews minê³y zakrêt. Chevy by³. ale ta przed Billym nie wybuch³a wcale. gdy dotarli do granicy miêdzy Motton a Chester's Mill i uderzyli w barierê. Elsa wysiad³a w chwili. by³a ca³kiem ¿wawa.Niez³y bigos . Nora i Elsa spojrza³y po sobie ponuro. Krew sp³ywa³a jej po twarzy czerwon¹ p³acht¹.spyta³a nagle Wanda. prowadz¹c o¿ywion¹ dyskusjê na temat dymu unosz¹cego siê od kilku minut na pó³nocnym wschodzie i gratuluj¹c sobie wzajemnie.Zie Billy? . I tyle. . gdy wóz siê zatrzyma³. Billy jecha³ starym chevym zdrowo ponad setkê. wyposa¿ony w poduszki powietrzne. wskazuj¹c na pó³nocny wschód. Jak na swój wiek.Co to za dym? . . ¿e wybra³y mniej zat³oczon¹ drogê. . przesuwaj¹cy siê blok silnika z³ama³ jej nogê (lew¹) oraz rêkê (praw¹). ‾akiet rannej zmieni³ kolor z czekoladowego na brudnoszary. ¿e klakson wyje nieprzerwanie. Kierownica wyr¿nê³a w klatkê piersiow¹ Billy'ego.So s nim? So sie sta³o? . Umar³ niemal natychmiast. Nora spostrzeg³a.zastanowi³ siê Billy g³o no. ¿e dzieñ jest piêkny. ¿e biedaczka ma wybite prawie wszystkie zêby. . ofiara wypadku czo³ga³a siê na ³okciach wzd³u¿ bia³ej linii na asfalcie. ¿e ma serdecznie dosyæ. jej rêce wygl¹da³y na oblane czerwon¹ farb¹. We dwie przetransportowa³y Wandê do starego. a ona widzi wszystko na czerwono.Wanda zaczê³a tê o¿ywion¹ dyskusjê stwierdzeniem. w stronê szosy sto dziewiêtna cie.Moja te ciowa pierdnê³a? .Bo ja wiem? . lecz doskonale utrzymanego mercedesa Normy. . . Wanda uderzy³a g³ow¹ w deskê rozdzielcz¹. bo Wanda Debec zosta³a po³owicznie oskalpowana przez fragment przedniej szyby i wielki kawa³ skór y zwisa³ jej po lewej stronie g³owy jak le umiejscowiony policzek. i pobieg³a do rannej.powtórzy³a ranna. co prawda. Trzy przyczepi³y siê do ubrania. samochód raptem znalaz³ siê skosem na linii rodkowej szosy i przód ma prawie ca³kiem sp³aszczony.wyj¹ka³a Wanda. Akurat siê odwraca³a do mê¿a ze s³owami chcê rozwodu na koñcu jêzyka.Za mia³ siê z w³asnego dowcipu. a w³a nie skoñczy³a lat siedemdziesi¹t.powiedzia³a Nora. ta po stronie Wandy z a nie wysz³a w ca³o ci. i dziêki temu odkryciu zobaczy³a swój wiat i przysz³o æ klarownie jak za spraw¹ czarów. Wtedy Wanda Debec u wiadomi³a sobie. a kolumna kierownicza zmia¿d¿y³a mu serce. wiedzia³a tylko.

. Po raz pierwszy od dwudziestu lat nie zapiê³a pasów. . twarz¹ do do³u. Mokasyny (kupione na ostatnim targu w Oxford Hills. czerwonymi od krwi nogami. lecz wzglêdnie ca³a. Wrona przygl¹daj¹ca siê scenie z czubka sosny po stronie Mill odezwa³a siê ochryp³ym g³osem przypominaj¹cym szyderczy miech. W pierwszej chwili nie mog³a otworzyæ drzwi.stwierdzi³a Nora. Wyl¹dowa³a na masce. M³od¹ kobietê wyrzuci³o miêdzy przednimi siedzeniami mercedesa przez roztrzaskan¹ przedni¹ szybê. ¿wawo skoczy³ do przodu. wisz¹ce na jednym zawiasie. Wystarczy³o jej spojrzeæ przez otwarte drzwi pasa¿era. Na ka³u¿e krwi. jakby sprawdza³a sobie temperaturê. . By³a oszo³omiona. Nora ominê³a chevroleta Debeców i ci¹gle jeszcze przy pieszaj¹c. Stoj¹c po ród kawa³ków chromu i zakrwawionego szk³a.spyta³a. czê ciowo ukrytego za par¹ buchaj¹c¹ z pêkniêtej ch³odnicy. . MD. by dziêki czterdziestoletniemu do wiadczeniu w zawodzie pielêgniarki (ostatni pracodawca: Ron Haskell. ale gdy z ca³ej si³y pchnê³a je ramieniem. choæ Elsa tego nie pamiêta³a. Zrobi³a krok do ty³u.Co siê sta³o? .Co siê sta³o? . Mercedes mia³ przyzwoity silnik. Elsa kiwnê³a g³ow¹ i po pieszy³a do chevy'ego. . Wylecia³a przez przedni¹ szybê i skrêci³a kark.I ona te¿ nie po¿yje d³ugo.rzuci³a Nora i wcisnê³a gaz do dechy. a¿ opar³a siê o . spojrza³a wrak. przy³o¿y³a lew¹ rêkê do czo³a. gdzie skrót nale¿a³o t³umaczyæ: medyczny dureñ) stwierdziæ.Wszystko w porz¹dku. ust¹pi³y. Elsa wróci³a do mercedesa i wsunê³a siê na tylne siedzenie obok rannej. potem drugi. ¿e z Billym wcale nie by³o w porz¹dku. . z którego nadal wydobywa³a siê para. je li nie dotrzemy b³yskawicznie do szpitala. Pod Els¹ ugiê³y siê nogi.No to trzymaj siê wiatru . gdzie jeste ? I wtedy zobaczy³a przyjació³kê. z dziwacznie wykrêconymi.zawiadomi³a Norê. Wysunê³a siê z wozu.. Elsa Andrews uderzy³a w ty³ fotela kierowcy. wyr¿nê³a w niewidoczn¹ przeszkodê. trzeci. która zaczyna³a traciæ przytomno æ. Nora. M³oda kobieta z po³ow¹ w³osów zwisaj¹c¹ razem ze skór¹ obok g³owy w³a nie zosta³a wdow¹. po czym odrzuci³o j¹ na oparcie tylnego siedzenia. uderzywszy w niewidzialn¹ barierê. kochanie. Krzyknê³a przera¿ona.Nic nie rozumiem. Ty te¿ dasz radê . na jakim dane jej by³o siê zjawiæ) straci³a w czasie pier wszego wypadku. po czym spojrza³a pytaj¹co na Elsê. Na zmia¿d¿onego chevy'ego. Takie samo pytanie zada³a wcze niej Wanda. Stopy mia³a bose.Kierowca nie ¿yje .powtórzy³a.

rozbit¹ maskê mercedesa. Noro..i wielu innych rzeczy ..stwierdzi³ farmer. Szkoda. chichota³y wtedy jak g³upiutkie m³ode dziewczyny. nie tak spektakularn¹. Nazywa³ siê Alden Dinsmore i ci¹gle jeszcze mia³ k³opoty z odzyskaniem oddechu. . tam gdzie granicê l przekracza³a sto siedemnasta. jak jego m³odszy syn zbli¿a siê do miejsca. .Nora. do chwili. ogl¹daj¹c siê przez ramiê. ale wci¹¿ straszn¹. Tymczasem co raz bli¿sze wycie syren oznajmia³o nadci¹ganie miejscowych przedstawicieli prawa.. wybuchnê³a p³aczem. ¿e Elsa nie ucierpia³ A Elsa.. A biedna. Zsunê³a siê po karoserii. Chwilê wcze niej Barbie zobaczy³ na rêku dzieciaka gêsi¹ .Stra¿y po¿arnej nie bêdzie . Barbie chêtnie by u cisn¹³ d³oñ Gendrona. Nora patrzy³a bez zmru¿enia powiek w jasno wiec¹ce s³oñce. Och. bo tutaj. a¿ szef zostanie powiadomiony. chc¹c zyskaæ pewno æ.od momentu. Wyci¹gn¹³ rêkê i stukn¹³ w powietrze obok krwawych ladów. zignorowa³ polecenie ojca. rozdzieraj¹c p³aszcz o jaki metalowy zadzior. a¿ natrafi³ na ni¹ Barbie oraz jego nowy przyjaciel w czapce Sea Dogs. który przybieg³ przez pola z dwoma synami..Zobaczy³. Pojechali do Castle Rock. czego dotyczy telefon.. ale z takimi sympatycznymi gestami trzeba by³o siê wstrzymaæ do czasu. Ernie Calvert uzyska³ po³¹czenie z Narodow¹ Stra¿¹ Powietrzn¹ w Bangor. jakby umar³a. którym uda³o siê prze¿yæ. z któr¹ zdarza³o jej siê po kryjomu ³ykn¹æ d¿inu albo wódki w szpitalnej pralni. gdzie na czym odrobinê bardziej materialnym ni¿ rozs³onecznione powietrze wysycha³y odciski palców Barbiego. wiedziony ciekawo ci¹. i siad³a na szosie numer sto siedemna cie. G³owê mia³a przekrzywion¹ pod okropnym k¹tem. Barbie dowiedzia³ siê tego .. Siedzia³a tak i p³aka³a. 3 Sea Dogs okaza³ siê emerytowanym sprzedawc¹ samochodów z jednego z pó³nocnych stanów. Co za³askota³o j¹ w kark. . Teraz ju¿ martwej kobiety. Nie mia³a pewno ci. spaliæ jaki dom dla wprawy.. kochanie. gdy wyruszyli z miejsca kolizji na szosie sto dziewiêtna cie.. gdy znajd¹ koniec niewidzialne j bariery. . jak za jej czasów mawiano na pogotowiu o szczê ciarzach. która rzeczywi cie nie ucierpia³a i by³a jedynie wstrz¹ niêta. kochana Nora.Rory! Nie podchod ! Rory. co to takiego. gd y natrafili na inn¹ katastrofê.. lecz kazano mu czekaæ. na farmie odziedziczonej po rodzicach dwa lata wcze niej. ale chyba kosmyk w³osów rannej kobiety. Nazywa³ siê Paul Gendron i mieszka³ w Motton.

co z bliska kopa³o jak pr¹d.krzykn¹³. tak samo jak poprzednio starszego ch³opaka.zaproponowa³. .Mo¿e siê przejdziemy? . Niektórzy nawet robili zdjêcia telefonami komórkowymi. Barbie nie mia³ ochoty spotkaæ Du¿ego Jima. Raz tylko Barbie mia³ podobne wra¿enie: kiedy migdali³ siê z dziewczyn¹ niedaleko wielkiego generatora pr¹du w Avon na Florydzie. patrzy³ na nie go. . Renniego seniora oczywi cie nie by³o na miejscu. Komendant Perkins traktowa³ go ca³kiem dobrze. Randolph. Barbie spojrza³ w stronê Mill. a widzia³ ca³e ramiê. jak nie wiesz. . i to na tyle.Tato. Raptem ucich³y rozmowy gapiów obserwuj¹cych p³on¹ce szcz¹tki ciê¿arówki. ¿eby synowi nie sta³a siê krzywda. po czym plasn¹³ go po g³owie otwart¹ d³oni¹. - . Rozleg³ siê przy tym taki d wiêk. Co . .‾eby mi siê nie wa¿y³! . Zw³aszcza w towarzystwie glin. Dinsmore potrz¹sn¹³ nim mocniej. ¿eby ten konkretny wêdrowny kuchta postanowi³ siê zwin¹æ i wynie æ z miasta .rzuci³ Ollie i u miechn¹³ siê krzywo do brata.powtórzy³ farmer i pchn¹³ m³odszego syna w stronê starszego.Ollie.skórkê.. . A je li ca³e zdarzenie mia³o uprzykrzyæ ¿ycie w Mill pewnemu wêdrownemu kuchcie. Wszystkie guzy i siniaki na ciele Barbiego. ja po swojej? Sprawdzimy.Nie dotykaj.powiedzia³ kto . za to Junior odegra³ rolê najwa¿niejszego prowokatora. a¿ po postrzêpiony rêkaw koszulki Wildcats. zapulsowa³y przykrymi wspomnieniami. Barbie obawia³ siê o jego serce.Ta jes . jak daleko to siêga. jakby Dale Barbie by³ gównem na eleganckim pantoflu.Gendron te¿ widzia³ hummera. jecha³ du¿y czarny wóz przywodz¹cy na my l trumnê na ko³ach.Ale numer . Alden Dinsmore chwyci³ syna za koszulkê i odci¹gn¹³ od dziwnego miejsca. pilnuj tego g³upola. . jakby zapuka³ w rondel z pyreksu.. .‾eby mi siê nie wa¿y³! . ale ten drugi. ale znacznie bli¿ej. Hummer Du¿ego Jima Renniego. . to jest zupe³nie jak szk³o! To jest.I zejdziemy z oczu nadêtym wa¿niakom? . powsta³e na parkingu przed Karczm¹ Dippera. Odwróci³ siê do Sea Dogsa. Dzieciak stukn¹³ w powietrze knykciami. Dostrzeg³ b³yski policyjnych kogutów.tym lepiej. Co tam by³o na drodze. co to takiego! . jakby by³ najwa¿niejszy z ca³ej grupy. Nadal ciê¿ko dysza³.Pan po swojej stronie. Potem Du¿y Jim zadba³. . potrz¹saj¹c dzieciakiem.

. to prawda. w zasadzie tak. Co prawda.stwierdzi³ Barbie. ale widzieli. tym razem g³o niejsze i bardziej ochryp³e ni¿ poprzednia syrena. Gendron przyklêkn¹³ i dotkn¹³ groteskowo skrêconej szyi farmera.Od cholery martwych ptaków .Pomo¿e jak plaster na z³amanie. i co teraz? Chod my dalej.To chyba takie co komputerowe. Z g³ow¹ gorzej. przyjacielu.Tak? No to masz. Dale Barbara. Koñca bariery nie znale li.W ¿yciu tylu nie widzia³em. . By³ blady. Dla przyjació³ Barbie. w stronê drogi sto siedemna cie. Nawet nie ma jak do kogo zadzwoniæ. .Ruszajmy..Tak samo.Alarm przeciwpo¿arowy . .Dobrze siê pan czuje? . . lepsze uszy ni¿ ja.S³yszê wozy. W któr¹ stronê? 4 Poszli na zachód.. Mam wra¿enie. Machn¹³ rêk¹ przed siebie. A pan? . . . Jakie trzy kilometry na zachód od szosy sto dziewiêtna cie dotarli do God Creek Road. Podzieli³a pnie na pó³. Barbie. .. No i wszêdzie by³o mnóstwo opierzonych trupów. Dr¿¹cymi rêkami poprawi³ czapkê. Tam znale li cia³o Boba Rouksa le¿¹ce obok traktora z w³¹czonym silnikiem. kiedy wpad³ na. wiêc oby³o siê bez krwotoku z nosa. przyjacielu.. Jemu ju¿ nie pomo¿emy.A co to jest to bia³e dooko³a? Te jasne kawa³ki? Gendron podniós³ najwiêkszy fragment. Gendron rzuci³ w tamt¹ stronê krótkie spojrzenie.Nie ¿yje. Od strony miasta dobieg³o ich wycie alarmu. Zostawi³em telefon w .Fizycznie. . . Poodcina³a ga³êzie z drzew. Pewnie siê rozlecia³o. tworz¹c prze wity tam.spyta³ Barbie. ¿e co mi siê poprzestawia³o. jak siê nazywasz. co gra. gdzie ich nikt nie prze wietla³.. co spowodowa³a.powiedzia³.Na to co . Tym razem jednak w ostatniej chwili sobie o niej przypomnia³. No dobrze. Barbie instynktownie ruszy³ w stronê le¿¹cego cz³owieka i znów uderzy³ w barierê. .zauwa¿y³ Gendron. opadaj¹c.Jedzie stra¿ po¿arna z Castle Rock . . .. Przypomnij mi.

przygl¹daj¹c mu siê w pe³nej zdumienia ciszy.Nic siê nie przedostaje? . Stanêli przy n im. raz widzia³em. Na szóste urodziny. W ¿yciu czego takiego nie widzia³em.zgodzi³ siê Barbie. doszli do strumyka. co mia³ na grzbiecie. On ze swojej widzia³ tylko strumieñ wody. . Gendron wy³¹czy³ silnik. W koñcu odezwa³ siê Gendron. W³a nie to wygl¹da³o podobnie.. Trzeba by wreszcie znale æ koniec tego czego . koszulkami.spyta³ Barbie. a na nie walizki ani chlebaka nie potrzebowa³. Zamierza³ znikn¹æ z miasta. a pledem przykry³ cia³o w³a ciciela. gdy zbli¿ali siê do miejsca wypadku na szosie sto siedemna cie. na tym czym . choæ jeszcze o tym nie wiedzieli. opuszczaj¹c brodê.Gendron umilk³.Nie wiem. który podnosi³ siê i rozp³ywa³ w poszyciu. wiêc wygl¹da³ jak postaæ z obrazu Krzyk Edwarda Muncha. . d¿insami i bielizn¹. .. Woda zatrzymuje siê na tym. Ty nie masz? W zasadzie Barbie mia³. wiêc tylko potrz¹sn¹³ g³ow¹. . potem sp³ywa na boki po twojej stronie przyjacielu.O¿e¿ jasna cholera! . Zostawi³ komórkê w mieszkaniu. . Chêtnie bym ci u cisn¹³ rêkê. razem z kilkoma parami skarpetek.. ¿e kiedy siê to sta³o. ale te¿ nie przy sobie. Przynios³em je do domu w plastikowej torebce. tak. No i dobre wspomnienia. jak to opisaæ. przyjacielu. Ta woda na dnie torebki.samochodzie. Co mniej wiêcej podobnego.. . A mo¿e nawet wbrew swym zasadom bym ciebie u ciska³. . A mo¿e na siódme.Oby . Jakby napotka³ niewidzialn¹ przeszkodê. zabieraj¹c tylko to. Sprawa by³a nieco zbyt skomplikowana. . ¿eby j¹ wyja niaæ obcemu.Chocia¿..Chod my.. Kiedy przynios³em do domu parkê z³otych rybek dla córki. Tylko ¿e tutaj jest p³as o. które dopiero co opu ci³. 5 Wkrótce po znalezieniu cia³a Rouksa.. tamto siê wygina³o.. s³ucha³ swojego ulubionego kawa³ka powiedzia³. Na siedzeniu ci¹gnika le¿a³ pled. podrapa³ siê po policzkach.Mam nadziejê.Jak to wygl¹da z drugiej strony? . ka¿dy po swojej stronie bariery. przez co jego koñska twarz sta³a siê jeszcze d³u¿sza.

zatrzyma³ j¹.Gendron przykl¹k³.Proszê pañstwa. 6 Potem dotarli do szosy sto siedemna cie.Ja mam . zobaczywszy wypadek. .Co to by³o? Przecie¿ nie samochód.Nie. Tylko. ma kto ze sob¹ telefon?! . T yle ¿e tym razem by³ na miejscu katastrofy tak¿e kto . Nora ominê³a go z daleka. proszê pani. kto prze¿y³. Osoba ta siedzia³a z pochylon¹ g³ow¹ obok zmia¿d¿onego mercedesa. niech pani siedzi! . Jeszcze nie pomy leli. mig³owiec by³ niebiesko .Po czym u ci li³a: . bo uwagê wszystkich przyci¹gn¹³ pulsuj¹cy d wiêk. jaki wyj¹tkowy wolnochód . Jad¹cy za nim tak¿e stanêli. Kobieta na widok Gendrona zaczê³a siê podnosiæ. W³a nie w tej chwili pojawi³o siê nastêpne auto. Paul Gendron podbieg³ do niej. które mia³o byæ najczê ciej zadawanym pytaniem dnia: . mig³owiec. Kierowca pierwszego. Poszli dalej. gdzie wydarzy³ siê kolejny fatalny wypadek. Na razie jeszcze ¿adnem u z nich nie przysz³y do g³owy okre lenia wewn¹trz i na zewn¹trz . I tylko woda.Zapytaj j¹.na czele kolumny z³o¿onej z trzech czy czterech samochodów prowadzonych przez mocno zniecierpliwionych kierowców. choæ twarz mia³a napuchniêt¹ od ³ez. Barbie po swojej stronie. zatrzyma³ wóz. . Bez ¿adnych patyków. Nie zd¹¿y³a powiedzieæ nic wiêcej. Ale niedu¿o.Nie wiem. lecia³ nisko. ledwo ciurka. Chyba jesz cze jeden kszta³t ludzki tkwi³ za kierownic¹ starego chevroleta. proszê pani ..Chyba nic mi siê nie sta³o. Barbie i Gendron spojrzeli po sobie z przestrachem. opar³ siê na d³oniach. Dwa samochody i przynajmniej dwa trupy.odpowiedzia³ Gendron zgodnie z prawd¹. Chocia¿ przechyli³ siê w stronê s³upa .Nie wiedzieæ czemu zaczê³a siê miaæ.Chyba trochê przecieka. A potem zawo³a³ do innych: . jestem wstrz¹ niêta. tyle Barbie dostrzeg³ na pewno. Elsa Andrews zd¹¿y³a w tym czasie wstaæ i zadaæ pytanie. . . Gendron po swojej. . ¿e bariera mo¿e nie mieæ koñca. a Barbie móg³ tylko staæ i patrzeæ.poprosi³ Barbie. li ci ani niczego takiego. spojrza³ na wodê z ukosa. .. czy ma komórkê . nie.Co siê sta³o? .odezwa³a siê jedna z kobiet.bia³y. z którego niewiele zosta³o.

jak jeden z wirników odpada. Po³kn¹³ dwa imitreksy. W³a nie wtedy mig³owiec ruszy³ na pó³noc.Zje¿d¿ajcie st¹d. Teraz ju¿ nic nie móg³ na to poradziæ. zacz¹³ siê obracaæ. które mia³o oznaczaæ zabierajcie siê st¹d . tak jak . W domu panowa³a b³ogos³awiona cisza. . w doskonale czystym powietrzu.Dobra. A potem eksplodowa³... chyba siê uda³o . zrzuci³ ubranie i wzi¹³ prysznic. os³aniaj¹c oczy. Ojciec z pewno ci¹ by³ na terenie gigantycznego autokomisu przy szosie sto dziewiêtna cie. trudno o lepsze warunki do nakrêcenia paru scen z wypadku. . mig³owiec zszed³ tu¿ nad wierzcho³ki drzew.Tamci te¿ na nich machaj¹. umo¿liwiæ operatorowi zyskanie innego ujêcia. . . Mia³ przelecieæ nad ³¹kami Aldena Dinsmore'a.jêkn¹³ Gendron. gdzie na sto dziewiêtnastej p³onê³a ciê¿arówka. 7 Junior Rennie wkrad³ siê do swojego rodzinnego domu jak z³odziej. Syreny miejskie wreszcie umilk³y. opad³. coraz bardziej zdziwiona. nazywa³ to miejsce wiêtym przybytkiem mamony. w sam raz do programu informacyjnego o szóstej. won! Wynocha! . Oczywi cie nikogo nie zasta³. przyjaciel Juniora. spostrzeg³.ognia znacz¹cego miejsce. wpe³z³ na ³ó¿ko i naci¹gn¹³ ko³drê na g³owê. zasypuj¹c deszczem ognia szosê i pola po drugiej stronie bariery. ¿e na ubraniu jest krew. z Portland. cholera. Albo jak zjawa. gdzie na po³udniu. Francine Rennie. Po stronie Gendrona. mig³owiec zanurkowa³. Wkopa³ koszulê spodnie pod ³ó¿ko. Natomiast matka. Frank. Na pewno by³ w okolicy. a policyjne ucich³y w oddali. Pilot musia³ widzieæ. to na drugiego. od czterech lat le¿a³a w grobi e na Pleasant Ridge Cemetery. które dzia³a³o prawie jak lupa.Wyno cie siê! . zaci¹gn¹³ zas³ony.Nie. Innymi s³owy mig³owiec z telewizyjnych wiadomo ci. Barbie zobaczy³.Zawracajcie! Oczywi cie nie mia³o to najmniejszego sensu.sapn¹³ Gendron. Uderzy³ w barierê. Trafi³ mu siê ³akomy k¹sek. .zawtórowa³ mu Barbie. tam zawis³. Oraz wielkie oko.. Kiedy spod niego wyszed³.. Wszystko jednocze nie. Po zewnêtrznej stronie. I równie ca³kowicie pozbawione sensu by³o gwa³towne machanie. . wyra nie widnia³a du¿a niebieska trzynastka na burcie. stanowi¹ce logo kana³u CBS. ¿eby odlecieli. Elsa popatrywa³a to jednego.

Znowu wpad³ w dygot. samobójstwo nadal wygl¹da³o najlepiej. Nie sposób zaczynaæ ¿ycia uciekiniera na golasa. to w³a nie on by³ wszystkiemu winien. Z drzemki wyrwa³ go sygna³ alarmowy stra¿y po¿arnej. Podsumowuj¹c. ale dopiero jak ustanie ból g³owy. .nie zd¹¿y³by przed powrotem LaDonny i Henry'ego McCainów.dawniej. A jak siê dobrze zastanowiæ. Móg³by uciec. potem zacz¹³ my leæ. No i oczywi cie trzeba by siê ubraæ. Dygota³. Obudzi³ siê o dwudziestej pierwszej.. Tyle ¿e w takim wypadku ten pieprzony kuchta by³by gór¹. Bo przecie¿ z³api¹ go na pewno. Junior zasn¹³ z g³ow¹ pod ko³dr¹. a w g³owie dudni³y mu wszystkie piekielne dzwony. Przespa³ siê jeszcze trochê. Ból g³owy przeszed³. co dalej. Mo¿e by siê uda³o. W którym momencie alarm stra¿y po¿arnej ucich³. ale przynajmniej g³owa bola³a znacznie mniej. Teraz ju¿ nawet nie móg³ tam posprz¹taæ . W domu nadal nie by³o nikogo.. kiedy by³ dzieckiem i ba³ siê potworów z szafy. Samobójstwo nadal wydawa³o siê opcj¹ najbardziej kusz¹c¹.

Rennie w wieku lat szesnastu odda³ serce Jezusowi i od tamtej pory nie u¿ywa³ wulgarnego jêzyka. W³osy mia³ w nie³adzie. Jak zawsze przy takich okazjach . Za du¿o gapiów. wobec czego sytuacjê.Cofn¹æ siê! . nie zwracaj¹c na niego wiêkszej uwagi. Niektórzy zachowywal i siê. Rennie osobi cie zgodzi³ siê na ich wyjazd na æwiczenia.ludzie kochaj¹ krew i tragediê. pewnie jak w ka¿dym . a nie ponosi³ praktycznie ¿adnej odpowiedzialno ci. Howarda Perkinsa. c zyli w³a nie tak jak lubi³. kolejny idiota (w mie cie siê od nich roi³o. Dziwne. skoro dwa najnowsze wozy stra¿ackie przebywa³y aktualnie w Rock. Bêd¹c zastêpc¹ przewodnicz¹cego. jak daleko zdo³aj¹ siê wychyliæ. mog³y z tego byæ niema³e k³opoty. stanowi³ wzorcowy przyk³ad asekuracji stosowanej: mia³ nieograniczon¹ w³adzê.Cofn¹æ siê od miejsca wypadku! Ernie Calvert. mocny i stanowczy. Mia³ g³os stworzony do wydawania rozkazów. ale podniós³ d³oñ w po³owicznym ge cie powitania.czarna per³a.kompletne).ROZPSIJUCHA 1 Kiedy Du¿y Jim Rennie zatrzyma³ z piskiem opon swojego hummera H3 alpha (kolor .zawo³a³. Ernie Calvert trzyma³ w rêku telefon. Przygl¹da³ siê p³on¹cej ciê¿arówce oraz szcz¹tkom samolotu. Du¿y Jim. przywodzi³ na my l szaleñca. I w³a nie o to chodzi³o. jak¹ tutaj zasta³. wyposa¿enie . przynajmniej dopóki stanowisko przewodnicz¹cego zajmowa³a taka gnida jak Sanders.Z kim? . . A na tego starego pryka. Du¿y Jim Rennie obejrza³ miejsce wypadku i mocniej ci¹gn¹³ brwi. Fatalna sprawa. Teraz nale¿a³o podj¹æ odpowiednie kroki. Perkins mo¿e by³ niez³ym szefem policji przed dwudziestu laty. ale tymczasem nasta³ nowy wiek. je li ewentualnie co siê zawali³o. Opanowaæ sytuacjê.. gliniarze byli za nim dobre trzy minuty. nazwa³by rozpsiajuch¹. czekam na po³¹czenie! . Rennie by³ ¿arliwym wyznawc¹ teorii asekuracyjnej. poniewa¿ Andy by³ przewodnicz¹cym Rady Miejskiej.spyta³ Rennie. oczywi cie nie sposób by³o liczyæ. .Yo. ale na dokumentach znajdowa³ siê podpis Andy'ego Sandersa.. Jego ¿yciowe motto brzmia³o: Zawsze wyprzedzaj konkurencjê . . jakby grali w jak¹ kuriozaln¹ grê polegaj¹c¹ na sprawdzeniu.

innym). na przyk³ad je li rzucisz kamieniem. jak on siê nazywa. . . Rennie nie pofatygowa³ siê.Jaki pu³kownik wys³ucha³ mnie i prze³¹czy³ do Departamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w Portland. ¿e co jest na drodze. ¿e . podobnie jak turysta wybieraj¹cy siê do obcego kraju zapamiêtuje zdania: Gdzie znajdê toaletê? albo Czy w tym mie cie jest hotel z Internetem? . Bezzw³ocznie! Rennie przy³o¿y³ d³onie do policzków. dodzwoni³em siê do ochrony powietrznej i. I samolot te¿.na to co .Bo on powiedzia³. Zawsze mia³ na podorêdziu niewielki zapas anegdotek.. Tata mówi. ¿e teraz bardzo rzadko mo¿na dostaæ rednio wysma¿ony. teraz te¿ ludzie siê opieraj¹. wiêc w koñcu pomin¹³ tê kwestiê.. Ollie Dinsmore wiedzia³ z do wiadczenia. to siê od tego odbije! Patrz! Ernie podniós³ kamieñ i rzuci³ nim przed siebie. No.Bo tamten m³odziak powiedzia³. naprawdê co jest! Niewidzialne! Mo¿na siê o to oprzeæ. zawsze przyzwoite. tamten facet. Niekiedy te¿ opowiada³ dowcipy. bo ju¿ nikt nie umie go przyrz¹dziæ. Albo. . .Takie siakie owakie by³o jego ulubionym wyra¿eniem. patrz.Do Narodowej Stra¿y Powietrznej! Coraz gorzej. ¿e w³a nie takiego zachowania ludzie spodziewaj¹ siê po politykach.. .Wolniej..Wpad³a na to ciê¿arówka .. ¿eby przenie æ spojrzenie w tamt¹ stronê.. poci¹gn¹³ go za rêkaw..Ernie jako nie móg³ sobie przypomnieæ.Hej. Twarz Renniego pociemnia³a gro nie. a tamten facet potrafi.. uzna³. wiesz? O. zadzwoni³e do nich? .. . to takie. zw³aszcza gdy nadci¹ga czas wyborów.Do kogo? Co takiego? Jak to? . spokojnie.. Jim. Wyku³ je na pamiêæ. .. Du¿y Jim. Wygl¹da³ na bardzo podekscytowanego.podj¹³ Ernie . Jaki facet? .. ‾artowa³. Czêsto tak robi³.Departament Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego! A w jakim celu wykona³e to takie siakie owakie po³¹czenie? . Tutaj ludzie najwyra niej wietnie siê bawi¹. poniewa¿ sprzedawa³ u¿ywane samochody. ¿e je li Pocisk trafi w którego z gapiów. .wtr¹ci³ siê Rory Dinsmore.. na lito æ bosk¹. . gdy by³ zirytowany.. .Ten ze Sweetbriar Rose .Ca³y siê rozpromieni³. . .Ja wiem..Ernie.Robi fantastyczne rednio wysma¿one hamburgery. A tamten facet powiedzia³. rozlegnie siê g³o ny wrzask. a dlaczego. co dok³adnie Barbie powiedzia³. a ten g³upek wzywa. Teraz jednak straci³ ochotê na ¿arty. a tak¿e dlatego.

jednostki cywilnej i miejscowej . Kompletnie bezu¿yteczny i ca³kowicie nieobliczalny. ¿e ma do czynienia z jakim nadêtym biurokrat¹.Mówi James Rennie.Najlepiej zrobisz. mia³ z takimi do czynienia a¿ nazbyt czêsto w ci¹gu trzech dekad na stanowisku urzêdnika miejskiego.tak wygl¹daj¹ nauczyciele tu¿ przed tym. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej wcale nie spodziewa³ siê go spotkaæ. Sytuacja jest opanowana. ten. A w ka¿dym razie rozci¹gn¹³ usta na boki. Policja by³a tu¿ .warkn¹³ na brata. . A federalni byli najgorsi. Zaledwie trzy s³owa. Jak¹ barierê.Zosta³ pan le poinformowany . macie jakie k³opoty na drodze numer sto dziewiêtna cie. cz³owiek znowu wyskakuje jak diabe³ z pude³ka. Departament Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. .zosta³e wprowadzony w b³¹d.tu¿. Na to wyst¹pi³ Alden Dinsmore. . ¿eby go uciszano.. ¿e jeszcze zd¹¿y zapobiec skutkom najnowszego wariactwa spowodowanego przez Barbarê.Mamy do czynienia z katastrof¹ samolotu. Ale Rory ju¿ siê rozpêdzi³. Tak w³a nie dzia³a³ ten kuchta: m¹ci³..We siê zamknij . Rennie obdarzy³ go dobrotliwym u miechem.odezwa³ siê g³os w s³uchawce. dlaczego pan tak mówi. zanim ukarz¹ ucznia tygodniowym szlabanem. je li. Du¿y Jim Rennie nie przywyk³. .który próbowa³ l¹dowaæ na drodze i zderzy³ siê z ciê¿arówk¹. Nie potrzebujemy pomocy Departamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.Odwróci³ siê ponownie do Erniego Calverta. Bóg wiadkiem. czego on siê dowiedzia³. .On siê nazywa jak dziewczyna! Barbara! Akurat kiedy nabieram pewno ci. ¿e wiêcej go nie zobaczê. Swoj¹ drog¹. zupe³nie jakby Ernie by³ asystentem trzymaj¹cym aparat wy³¹cznie w tym celu.podkre li³ .Z kim rozmawiam? . zw³aszcza by to robi³ emerytowany kierownik sklepu spo¿ywczego.odezwa³ siê Du¿y Jim Rennie .. wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chester's Mill. lecz tyle wystarczy³o. Rennie odwróci³ siê do Erniego Calverta.oznajmi³ Rennie. by Rennie siê zorientowa³. broi³.. O ile mi wiadomo.. . po nim samym oczywi cie ani ladu..Proszê pana. Z kim mam przyjemno æ? . . . nie rozumiem. . Barierê? Barierê?! Co za jêzyk! . . a potem znika³.Znam Dale'a Barbarê i to mi w zupe³no ci wystarczy. ale uzna³.Ernie . skoro pan nie wie. Wy³uska³ telefon z jego d³oni. .Ciii.Donald Wozniak. .

zapyta³ Randolph. Niech Randolph siê ruszy..Widaæ go³ym okiem. Ma³o tego.rzuci³ Rennie pod adresem Randolpha. Najwyra niej ¿adne nie ust¹pi³o. gdy by³y potrzebne. widzia³em samolot tu¿ przed. nie uwa¿asz? . Jeszcze gorsza ni¿ Morrison.wcale nie tak by³o. . Tu¿ za nim pojawi³a siê ta babka z wielkimi cyckami. Ju¿ mia³ zamiar do niego podej æ. Rennie mia³ nadziejê. . to na dodatek pyskata. po czym rzuci³ aparat Calvertowi.Bardzo dziêkujemy za zainteresowanie.. Renniemu bardzo by taki rozwój zdarzeñ odpowiada³. Najlepiej.ale radzimy sobie sami.ca³y czas co nawija³. Tymczasem pracownik Departamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego .. .przerwa³ mu radny . .odezwa³ siê farmer . ¿e wyjecha³y poza miasto akurat wówczas. Gdyby Randolph by³ na s³u¿bie tamtej nocy.upiera³ siê Alden Dinsmore. le zrobi³e .. ale w zasadzie bezu¿yteczny. Natomiast za ni¹ Rennie dostrzeg³ Petera Randolpha. prawie dwa metry wzrostu.Proszê pana . szanowny pan Dale Barbara ju¿ dawn o wyniós³by siê z miasta.. móg³by nawet wyl¹dowaæ za kratkami w Castle Rock. gdyby nikt siê nie zorientowa³. jak Randolph zatrzymuje wóz za autem Wettington i wyjmuje pasek gumy do ¿ucia. bo nie do æ. Cz³owiekiem. Rennie uciszy³ go machniêciem rêki i ruszy³ w stronê pierwszego wozu policyjnego. . 2 . ¿e mieli nazywaæ siebie agentami! . ¿e znajduj¹ siê w ród nich dwa nowe i potwornie drogie wozy nale¿¹ce do wyposa¿enia remizy Chester's Mill.Wcale nie .Przyda³oby siê oczy ciæ teren z gapiów. I tak bêdzie. Samolot Chucka Thompsona mia³ drobn¹ sprzeczkê z ciê¿arówk¹. Patrzy³. Wielki. Nie ¿egnaj¹c siê. ¿e têpa. Randolph by³ zastêpc¹ komendanta i cz³owiekiem bliskim sercu radnego. Du¿y Jim.Cze æ. Z nimi na pewno zjawi¹ siê karetki i policja. Wettington. Tak powinno byæ.a¿ dziwne. Najprawdopodobniej wozy stra¿ackie. panie Wozner . . kiedy Junior popad³ w tarapaty na parkingu przed karczm¹. ale Rennie go zignorowa³. z którym wszystko mo¿na by³o za³atwiæ.By³em w ogrodzie. . .zacz¹³ Ernie. wcisn¹³ przycisk koñcz¹cy po³¹czenie. Co siê dzieje? .Jim. Wysiada³ z niego Hank Morrison. Od Castle Rock zbli¿a³y siê syreny. gdy zmieni³ zdanie.

na zgromadzeniu miejskim. Tak¹ minê Randolph zna³ bardzo dobrze. widzia³ j¹ na tej czy owej twarzy dzieñ w dzieñ. Nawet Peter Randolph . wskazuj¹c na Erniego Calverta .powiedzia³.Co to takiego? . .Jackie. Randolph odwróci³ siê do Morrisona i Wettington. widzisz. I Rennie szybko zobaczy³ dlaczego. który wie. a ty. D³ug¹ smugê znieruchomia³¹ w jednym miejscu. Trzymali siê w bezpiecznej odleg³o ci od p³on¹cych szcz¹tków. Jim Rennie potrz¹sn¹³ g³ow¹. . a on . Od czasu do czasu.Ten go æ . Wszyscy mieli otwarte usta. co dla niego dobre .Sie robi. przez co wygl¹dali g³upio.miêdzy krzewami. Stan¹³ przed nim farmer. Tymczasem nie dzia³o siê nic podobnego. owszem. w ka¿dym razie na d³u¿sz¹ metê. chocia¿ te¿ niespecjalnie b³yskotliwy. Wszyscy patrzyli na dym. po kolana w trawie. wcale nie l¹dowa³. jakby siê dobywa³ z komina w pogodny bezwietrzny dzieñ. Niestety. gdy kto znajdowa³ kolejn¹ czê æ cia³a.. Chocia¿ z trudem wierzy³ w³asnym oczom.. Na dym unosz¹cy siê z p³on¹cej ciê¿arówki.zabra³ mu telefon i siê roz³¹czy³! le zrobi³. Tyle ¿e ci ludzie nie patrzyli na p³on¹c¹ ciê¿arówkê. . Po stronie Mill ludzi by³o jeszcze wiêcej. Zaczyna³o to wygl¹daæ na jaki zjazd.Za ciê¿arówk¹ uros³a ich ju¿ ca³kiem spora grupa. ale tak czy inaczej przynajmniej cz³owiek. Samolot lecia³ wysoko. I Jackie Wettington te¿. Ludzie po po³udniowej stronie granicy rozdzielaj¹cej miasta stali na samych poboczach oraz dalej po obu stronach szosy: po jednej . ale w pewnym momencie skrêca³ nieomal pod k¹tem prostym i wznosi³ siê pionowo w górê. Dym by³ ciemny i oleisty.mia³ po³¹czenie z Departamentem Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. i to du¿e. to nie by³o zderzenie. a hurtem co roku w marcu.w koñcu nie idiota.on te¿ patrzy³ w to samo miejsce i z takim samym og³upia³y m wyrazem twarzy jak reszta gapiów. Osoby stoj¹ce mu na drodze powinny mieæ k³opoty z oddychaniem.na ³¹ce. wskazuj¹c gapiów z Mill. . Niektórzy rozgl¹dali siê w ród rozrzuconych szcz¹tków samolotu. . Dym przesuwa³ siê na pó³noc. spojrza³ jeszcze raz. którym radny wcale siê nie przej¹³ . Sam .rzek³. nic siê nie zmieni³o. . a po drugiej .wycelowa³ w Renniego teatralnym gestem. A w dodatku zostawia³ po sobie w powietrzu ciemnobr¹zowy lad.spyta³ zdziwiony Randolph przyciszonym g³osem.Randolph zamierza³ pos³aæ Wettington do t³umku przy ciê¿arówce. lecz urwa³ w pó³ zdania. Dinsmore. Pete.Hank . zw³aszcza ¿e z po³udnia wia³ lekki wietrzyk. rozlega³ siê okrzyk przera¿enia.

Randolph zerkn¹³ przez ramiê na Duke'a Perkinsa. a pan Rennie nie. ale znów dosta³ po g³owie. Radny postanowi³ sobie zapamiêtaæ irytuj¹cego natrêta.Samolot w co uderzy³ . . . mo¿e na przyk³ad Perrym Masonem. . Wcze niej czy pó niej farmerzy zawsze trafiali do radnych. jakby sam by³ nie wiadomo kim. spotka siê z bardzo ch³odnym przyjêciem.Zaraz tu bêdzie komendant. .podj¹³ Alden Dinsmore. ten Barbara mia³ racjê. . zanim siê zjawi. przyczepiaj¹c dojarki do krowich wym ion pan Rennie nawet nie chcia³ rozmawiaæ. do niego nale¿a³o ostatnie s³owo. Tylko ¿e pan Rennie znowu wskaza³ na radnego. i to z kapeluszem w d³oniach.Jackie.dorzuci³. stale coraz wiêksz¹. Ociepla³em ro liny i widzia³em.? .zacz¹³ Rory. tym razem od brata. i mia³ racjê.Rozci¹gnij ta mê. . pe³ne soczystych jesiennych barw. je li tylko Rennie bêdzie mia³ w tej sprawie cokolwiek do powiedzenia. w co huknê³a ciê¿arówka. z pomoc¹ Du¿ego Jima Renniego.. On mia³ racjê. Widoczne przez ni¹ pa dziernikowe drzewa.poleci³ Randolph i poszed³ pomóc Hankowi Morrisonowi rozci¹gaæ ta mê po stronie Chester's Mill.Ten gostek. maj¹ siê cofn¹æ. . Radzê opanowaæ sytuacjê. .zaprotestowa³a policjantka.Ja te¿ widzia³em.powtórzy³ Randolphowi. mo¿na tego dotkn¹æ. Jackie ruszy³a w stronê gapiów przy ciê¿arówce. Przysun¹³ siê do niego bli¿ej i doda³ cicho.W to samo. Najdalej za trzy lata.Niewa¿ne.Tracisz czas . który zarabia na chleb. .. Ten gostek. wiêc kiedy pan Dinsmore pojawi siê w urzêdzi e nastêpnym razem. ka¿ ludziom siê cofn¹æ . . wy³¹czen e z podzia³u na strefy albo jeszcze co innego. Co tam jest.wiadków mo¿na przes³uchaæ pó niej.. wskazuj¹c gapiów po stronie ciê¿arówki. T³umek rós³ z minuty na minutê. ¿e powinno siê tutaj ustaliæ strefê zamkniêt¹ w powietrzu.. . a niebo nabra³o niezdrowego ¿ó³tawego odcienia. . I zobaczy. Alden Dinsmore jednak jeszcze siê wtr¹ci³.A co z tym. Rennie nie zada³ sobie trudu podjêcia dyskusji.. . A zwykle mia³. prawie szeptem: .Stra¿ po¿arna z Castle Rock bêdzie ci wdziêczna . Roz³¹czy³ siê i tyle.Trzymaj siê od tego z daleka .Jackie wskaza³a gêst¹ plamê dymu.Oni s¹ w zasadzie w Motton . .rozkaza³ zastêpca komendanta. Z pro b¹ o jakie udogodnienia. a nie facetem.. . .rzuci³ pod adresem Randolpha. Randolph chêtnie by widzia³ tê maszynê na w³asnym podje dzie. Zacz¹³ pop³akiwaæ. ten kucharz powiedzia³.Obrzuci³ farmera lodowatym spojrzeniem.Opanuj sytuacjê . wygl¹da³y na poszarza³e.widzia³em. . Komendant akurat wysiada³ z zielonego wozu.

Po drodze obrzuci³ ponurym spojrzeniem farmera. nie ma tu nic ciekawego. Z nosa ciek³a jej krew. wchodz¹c miêdzy Morrisona i Randolpha. te wystrza³owe balony zosta³y. ni¿ mo¿na s¹dziæ na pierwszy rzut oka. Proszê siê.A nie mówi³em? . Ani Perkins. . Rennie nie mia³ bladego pojêcia w co. Ernie Calvert i Johnny Carver ze stacji benzynowej Mill Gas & Grocery pomagali Jackie wstaæ. Czapka siê przekrzywi³a. Wracajcie pañstwo do domu. na co wpad³a. Jackie wyl¹dowa³a na swojej mocno zaokr¹glonej pupie. i zaczê³a wyg³aszaæ tê sam¹ mantrê. stary wyjadacz. na twarzy mia³a wyraz ca³kowitego og³upienia.odezwa³ siê bezczelny farmer. a teraz ju¿ tylko stali i patrzyli.zacz¹³. co by³o bardzo rozs¹dnym posuniêciem. .ci¹gle przybywa³o nowych ludzi z telefonami komórkowymi w rêkach. Proszê zrobiæ miejsce dla wozów stra¿ackich i policji. Rennie rozwa¿y³ szybko. Policjantka roz³o¿y³a rêce w identycznym ge cie. ¿e jest gorzej. . nie tracisz czasu . ale te¿ bym tego ca³kowicie nie wyklucza³. przybrawszy postawê osoby ciesz¹cej siê zas³u¿onym autorytetem. nie chwyci³ przynêty. jaka siê rozgrywa³a za plecami Du¿ego Jima.Teraz pan widzi? Randolph i Morrison nie widzieli. wszystko pañstwo widzieli... rozpryskuj¹c siê na tym czym .Obawiam siê. ale poza tym nie widaæ by³o obra¿eñ. czyby nie podej æ do Wettington. proszê zrobiæ miejsce.Nie twierdzê. ale Rennie. ale ju¿ robili to inn i. sp³aszczone. 3 Duke Perkins patrzy³ na scenê.. ale widzia³ skutki.Przerwa³ z odpowiednio zafrasowanym wyrazem twarzy. Konferowali we trzech. spad³a z g³owy policjantki potoczy³a siê po jezdni. Pewnie by³a w tym stwierdzeniu nutka z³o liwo ci. Przyda³oby siê skontaktowaæ z Departamentem Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.Witam. Proszê siê cofn¹æ. . zreszt¹ ci¹gle by³a nieco zbyt blisko tego czego . Sekundê pó niej te bezczelne cycki. .rzek³ Perkins. stoj¹c tu¿ przed wozem komendanta. .Proszê siê cofn¹æ. i zaczê³a sp³ywaæ d³ugimi smugami jak farba ze ciany. Niektórzy zadeptali mniejsze p³omienie w krzewach. komendancie . W nastêpnej kolejno ci na przeszkodê trafi³ nos.. Uderzy³a w co . Pop³ynê³a z niego krew. . ¿e mamy do czynienia z aktem terrorysty cznym. . Najpierw zetkn¹³ siê z przeszkod¹ daszek czapki. jakim Hank ogarnia³ ludz po stronie Mill. Policjantka by³a oszo³omiona. Po pieszy³ wiêc w stronê trzech rozmawiaj¹cych funkcjonariuszy.Jak widzê. .

Duke skupi³ siê ponownie na Renniem. gdy zdarzy siê wypadek z ofiarami miertelnymi. cofn¹³ siê miêdzy krzewy. Choæby kwestia samolotu.Wygl¹da na to. . . W zasadzie w bezpiecznej odleg³o ci.I Wettington te¿ siê z ni¹ zderzy³a . Zawsze tak robili.Ca³e szczê cie. I samolot te¿. Nie widaæ jej. lecz tym razem najwyra niej co potoczy³o siê gorzej ni¿ zwykle.dorzuci³ Johnny Carver. ustawiaj¹c siê w literê V. A gdzie nasze? Te¿ pojecha³y na te nieszczêsne æwiczenia? Nie podoba³a mu siê ta my l.Nie mam pojêcia. Ludzie powinni utworzyæ jedn¹ grupê. Za du¿o by³o wokó³ jego czê ci.zacz¹³ Rennie.po obu stronach miejskiej granicy. robi¹c stra¿y wiêcej miejsca. zbyt szeroko rozrzucone.Tak. ale jest. cholera! . Kto przy zdrowych zmys³ach wys³a³by karetkê do po¿aru pustego budynku? .. ¿e mamy tu jak¹ niewidoczn¹ barierê . ju¿ zrozumia³em. I ci gapie.Na drodze jest jaka przeszkoda. ..popar³ go Dinsmore. .Co tu siê sta³o? Co wiesz? Rennie otworzy³ usta. widnia³a plama krwi policjantki. co to w³a ciwie ma znaczyæ.Tak czy inaczej sytuacja wygl¹da³a nieciekawie. T³umek zafalowa³. którzy zebrali siê na teren ie Motton. Trzy. .stwierdzi³ Duke. Na rêkawie kurtki Carvera. Obj¹³ ramieniem Jackie.. która nadal mia³a nieprzytomne spojrzenie. Duke us³ysza³ dobiegaj¹cy od Castle Rock pulsuj¹cy sygna³ karetki pogotowia. W ni¹ uderzy³a ciê¿arówka. bo uprzedzi³ go Ernie Calvert. Oczywi cie w pewnym stopniu to normaln e. ¿e wolno sz³a. . Po stronie Morton zjawi³ siê kolejny wóz stra¿acki.W³a nie. Nie zauwa¿y³. naznaczonej has³em: TANKUJÊ W GAS & GROCERY. ale Duke Perkins . rozwijali wê¿e. . Z rado ci¹ dostrzeg³ na boku drugiego z³oty napis STRA‾ PO‾ARNA CHESTER'S MILL WÓZ NR 2. jakby szukali pocieszenia w obliczu mierci. to ju¿ wiem . dlaczego nie przechodzili dalej? Zza zakrêtu na po³udniu wy³oni³y siê pierwsze wozy stra¿ackie. Zostawi³ Renniego samemu sobie i podszed³ do krwawi¹cej policjantki. Tymczasem tutaj us tawili siê w dwóch grupach . . ale nie zd¹¿y³ siê odezwaæ. stali stanowczo zbyt blisko p³on¹cej ciê¿arówki. Stra¿acy ju¿ wysypywali siê z samochodów. jednak.. Pierwsze dwa zablokowa³y drogê. A ci. panie w³adzo. Te¿ jako nie w porz¹dku.owszem. Nie usz³o to uwagi Duke'a. ale ¿e jest. Na pewno wcale nie próbowa³ l¹dowaæ. Randolp nie zwróci³ na to uwagi.

Silne strumienie spada³y na ogieñ. rozbryzgiwa³y na boki i tworzy³y w powietrzu têczowe ³uki. ..Ty siê tym zajmiesz.Jak bêdê chcia³ znaæ twoje zdanie. i to ju¿! . A po tem uderzy³am. Stra¿acy w³a nie zaczêli laæ wodê na p³on¹c¹ ciê¿arówkê. U miechnê³a siê s³abo.Morrison siê tym zajmie . Tak czy inaczej zniewaga nie pójdzie w niepamiêæ. jest ca³y. ale za rozbitym samochodem od czego siê odbija³y.¿e policzki wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej obla³a g³êboka czerwieñ. przez ca³e ¿ycie raczej sam popycha³. które by mu wszystko powiedzia³o. trochê to przypomina³o myjniê samochodow¹. I w odpowiednim momencie. .Jackie. . ale stanowczo. .Szefie.. ale i tak spuchnie. ale zaciskanie piê ci tak czy inaczej by³o dobre dla têpaków. Najpierw mia³am dziwne wra¿enie. Jackie te¿ mo¿e to sprawdziæ..odpar³ Randolph. . to mo¿e po policjê stanow¹.Nie wiem. ni¿ by³ popychany. a nikt inny. Ta by³a niewielka. . Od strony gapiów dobieg³o chóralne aaach! . trochê tak jak wtedy. bo to chyba jednak zbyt radykalne posuniêcie. Randolph zamierza³ obrzuciæ komendanta spojrzeniem. lecz podniós³szy na niego wzrok.odezwa³ siê Duke. gdzie u licha ciê¿kiego jest nasza karetka! Ma byæ tutaj.. Owszem.. Je li nie do Departamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. .. . tylko od³o¿y³ aparat na przednie siedzenie i chwyci³ telefon komórkowy. jakby mnie przeszed³ pr¹d.spyta³a. Rennie zacisn¹³ piê ci.Z³amany? .Nie czujê. prze¿yjesz jako ? . ... ¿eby by³ z³amany. . Nieomal odepchn¹³.. kiedy cz³owiek obserwuje strumienie wody pod du¿ym ci nieniem na przedniej szybie. czego doskona³y przyk³ad stanowi³ jego rodzony syn. Wzi¹³ z auta aparat fotograficzny i zacz¹³ pstrykaæ zdjêcia. . . Kurczê. Chocia¿.Stanowczo powinni my zadzwoniæ do jakich s³u¿b bezpieczeñstwa.Prze¿yjê. Za jaki czas. Duke odsun¹³ go na bok.zawo³a³ Duke do Randolpha. . tym s³odsza.Jackie. nie wiem w co. Grzecznie.Nie. Nie przejmuj siê..Skontaktuj siê ze szpitalem i spytaj. . . i to natychmiast. Krew ciek³a coraz wolniej. Potem zobaczy³ têczê równie¿ po stronie Mill. co to by³o? . to ciê o nie zapytam.zwróci³ siê do Wettington..Dotknê³a nosa. kiedy siê niechc¹cy dotknie bolców przy wsadzaniu wtyczki do gniazdka. Duke w ¿yciu nie widzia³ nic podobnego. lecz zaraz rozlu ni³ d³onie. na zabawie do¿ynkowej bêdziesz ju¿ wygl¹da³a ca³kiem dobrze. .odezwa³ siê Rennie.Komendancie .Peter! . A zemsta im dojrzalsza..

na lito æ bosk¹? . kontrolê przejmie Rock.poleci³ Randolphowi. Pod koniec zdania Duke podniós³ g³os i wskaza³ miejsce. Ja.powiedzia³ Duke. gdzie strumieñ wody pod ogromnym ci nieniem uderza³ w powietrze. . inni robili zdjêcia. lecz ci¹gle mia³ u mieszek na ustach. roz³o¿y³a ramiona. Ca³kiem wyra ny. ¿eby siê cofn¹³. Zaprowadzi pañstwa za ¿ó³t¹ ta mê. Po stronie Motton zatrzymywa³o siê na drodze coraz wiêcej wozów policyjnych z powiatu Castle.Nie szkodzi. Na razie wystarczy. dlatego proszê. stanêli bli¿ej ojca.Mam sygna³.Nie rozumiem.odpar³ Rennie zbyt g³o no. Sz³a jak zahipnotyzowana. Synowie Dinsmore'a odsunêli siê od niego. ¿eby pamiêta³. ruszy³a w ich stronê.Wiem.Proszê pañstwa. chyba wszyscy gapie mieli w rêkach telefony.zirytowa³ siê Rennie. . . Duke siê roze mia³. ale poszed³. . Uda³a. co? A ja siê nauczy³em. ale rzeczywi cie. zanim wyci¹gnie kryszta³y albo co w ten deseñ. ¿e czasami jedynym sposobem na poradzenie sobie z rozpsiajucha jest miech. bibliotekarka. . omijaj¹c dwa wiêksze szcz¹tki samolotu.Zabierz j¹ stamt¹d. który mówi³ wyra nie.Tyle wody z tamtej strony. wiem . ale nie mogê siê po³¹czyæ. . Duke nie wiedzia³. gdzie Henry Morrison rozci¹ga³ ¿ó³t¹ ta mê. Nie odgrywasz tu ¿adnej oficjalnej roli. kto tu dowodzi. proszê siê odsun¹æ. Je¿eli Perkins nie zapanuje nad sytuacj¹. stój! . A ty jeste radn ym miejskim. jedni gadali. ¿e nie s³yszy. o co ci chodzi! . pozwoliæ nam pracowaæ. . . Lissa Jamieson.Jedna z patrz¹cych. tylko Lissa nadal udawa³a nimfê wodn¹. Zatoczy³ rêk¹ szeroki ³uk.powiedzia³. .Co w tym miesznego. Mgie³ka jak z nawil¿acza! Peter Randolph podniós³ wysoko rêkê z telefonem i pokrêci³ g³ow¹. Zatrzyma³a siê dos³ownie kilka centymetrów od miejsca.zawo³a³a Lissa entuzjastycznie. Komendant widzia³. Duke ucich³. Randolph przybra³ wyraz twarzy. . . a tutaj prawie nic! . jak wilgotniej¹ jej w³osy ci¹gniête w koñski ogon.Lissa. A potem wyci¹gnie profity.Id j¹ przyprowad . G³o no i serdecznie. . Przynajmniej dopóki nie zjawi siê szeryf powiatu.Tak by to nazwa³.Ci¹gle zajête. Pewnie dlatego ¿e wszyscy dzwoni¹. Tu¿ za jej plecami zamigota³a kolejna têcza. czy to mo¿liwe. .Niez³a rozpsiajucha .krzykn¹³ Duke. ¿e takie polecenia s¹ stanowczo poni¿ej jego szar¿y i godno ci. . Proszê i æ za radnym Renniem.

¿eby Henry musia³ j¹ przytwierdzaæ po raz drugi. . Du¿y Jim Rennie czu³ ogromn¹ pokusê. ale w my lach wyra nie ujrza³ jej twarz. któr¹ w³o¿y³ na siebie tego dnia. . . lecz prê¿nego klubu skateboardzistów.oznajmi³ Duke. bo wydatny brzuch utrudnia³ ruchy. Wiêkszo æ ogl¹da³a siê przez ramiê. za które zap³aci³ sze ædziesi¹t dolarów. zda³o sobie sprawê. Nie chcia³bym. Tutaj upad³a. Duke wolnym krokiem zbli¿y³ siê do miejsca. Miejscowa policja tolerowa³a ich . Przeszed³ pod plastikiem. Bo ja tego nie zapomnê. A potem ciemno æ..przestrzeg³ go Rennie. Jedn¹ rêkê mia³ wyci¹gniêt¹ przed siebie. Rennie odszed³ sztywnym krokiem.Duke.Komendancie. szybko zmieni³y siê one w pal¹cy ból po lewej stronie klatki piersiowej. formuj¹c¹ na jezdni wilgotn¹ liniê. Z ust patrz¹cych wyrwa³o siê zgodne aaach! . ale siê powstrzyma³. Poczu³ ciarki. Czasu starczy³o mu tylko na to. ¿eby do jego eleganckich spodni. U miechniêt¹. strzêpy bawe³ny i kawa³ki cia³a uderzy³y w barierê. tak jak mówi³a. mia³ czterna cie lat i jako Brzytwa by³ cz³onkiem niewielkiego. ¿e rozerwa³o koszulkê z logo dru¿yny Wildcats. 4 Dzieciak nazywa³ siê Benny Drake. W ogóle mnie to nie obchodzi . Kosztowa³o go to nieco trudu. przytrzymuj¹c go jedn¹ rêk¹. jak lepiec szukaj¹cy drogi w nieznanym pomieszczeniu. by po dziecinnemu z³o liwie zerwaæ ta mê starannie rozci¹gniêt¹ przez Hanka Morrisona. za nim ruszyli inni. Krew. Tyle ¿e zamiast min¹æ. I uwa¿aj na ta mê. wcale mi siê to nie podoba ... ¿e owa linia pokrywa siê dok³adnie z granic¹ miêdzy Motton a Mill. Duke chcia³ wymówiæ imiê ¿ony. Kilkoro co bystrzejszych. Jednak nie zamierza³ jej obchodziæ dooko³a i dopu ciæ do tego. zapamiêtaj sobie. by uczciæ popo³udniowy mecz.Zejd z miejsca zdarzenia... gdzie Jackie z czym siê zderzy³a.Bóg z tob¹. spogl¹da³a na delikatn¹ mgie³kê przes¹czaj¹c¹ siê przez barierê umazan¹ rop¹. poprzyczepia³y siê rzepy. Nie zdo³a³. a tutaj. by przy pomnieæ sobie ostatnie s³owa Brendy: Uwa¿aj na rozrusznik . jak siê dzisiaj do mnie odnosisz. miêdzy nimi Ernie Calvert. Zaraz potem urz¹dzenie eksplodowa³o mu w piersiach z tak¹ si³¹.

Aktualnie sprawdza³. zostawiaj¹c na nim spory kawa³ek cia³a z ³ydki. mia³ trzydzie ci siedem lat i pracowa³ jako pomocnik u doktora Rona Haskella. Alarm miejski ucich³. Twitch i Everett rusz¹ na pomoc. . .zauwa¿y³ m³ody mistrz. Luuuzik..Boisz siê? .Ry¿y mia³ pewno æ. .No. Doros³y. .wyczyny mimo sprzeciwów ze strony radnych Renniego i Sandersa. . pomy la³ Ry¿y.. . spoooko . W czasie poprzednie go marcowego zgromadzenia miejskiego ów dynamiczny duet zdj¹³ z porz¹dku obrad kwestiê wybudowania bezpiecznego miniparku dla deskorolkowców. ni¿ musia³.oceni³ Benny. Gdy nagle odezwa³ siê sygna³ stra¿y po¿arnej. .W³¹czyli pr¹d .Mama mnie uziemi.Awaryjne zasilanie szpitala i przychodni.Nie ma sprawy. Jesieñ dwa tysi¹ce dziewi¹ty. a ja odwalam ca³¹ robotê .Mniej wiêcej tak. . ¿e Benny ju¿ bywa³ uziemiany. Nie za³atwi³ sobie nogi na cacy. ale jeszcze wstrzykn¹³ trzy mililitry lidokainy z adrenalin¹ . .przyzna³ Benny Drake. . choæ postrzêpione brzegi nadal nie wygl¹da³y najlepiej. Doskonale.Trochê . którego w my lach nazywa³ Czarnoksiê¿nikiem z krainy Oz. . obaj podskoczyli.I to jest powód do strachu? . Nie chcia³ sprawiaæ dzieciakowi wiêcej bólu. natomiast gdzie z oddali dobiega³o zawodzenie syren.mieszankê przeciwbólow¹. któr¹ nadal nazywa³ prokain¹. Raczej czê ciej ni¿ rzadziej. Dzieciak mia³ kredowobia³¹ twarz i chyba ³zy w oczach. Ry¿y siê za mia³. Nie piesz¹c siê. Ambulans bêdzie potrzebny jak nic. Lepiej siê po pieszyæ z ch³opakiem. poniewa¿ (wyt³umaczy³by. Eric Everett.E.skorygowa³ go Ry¿y.Generator siê w³¹czy³ . Oczyszczone z brudu i krwi nie robi³o ju¿ takiego przera¿aj¹cego wra¿enia. w sumie. ale te¿ ranê trudno by³o nazwaæ zwyk³ym rozciêciem. inaczej Ry¿y. Bêdzie bola³o? Ry¿y ju¿ mia³ schowaæ strzykawkê. . Nie le. co? . gdyby komu poza swoj¹ ¿on¹ móg³ siê zwierzyæ z takiego braku lojalno ci) stale jest gdzie na zapleczu. nas¹czy³ ranê. Przez jaki czas doros³y mê¿czyzna i nastolatek bez s³owa patrzyli na piêtnastocentymetrowe rozciêcie. do kiedy jest wa¿ny ostatni zastrzyk przeciwtê¿cowy zaaplikowany mistrzowi Drake'owi. Zw³aszcza ¿e ten¿e m³ody mistrz Drake odstawi³ wilsona na betonie.spyta³ Ry¿y.Rewela .zgodzi³ siê mistrz Drake.

. . odprê¿ i ciesz lotem liniami Cathy Russell. czas siê braæ do szycia.pipe. Co pewnie oznacza³o. przy podobnych okazjach nazywan¹ rzygownic¹. ¿e na wizytach domowych. której g³ówn¹ ambicj¹ wydawa³o siê pope³nienie efektownego samobójstwa na desce z kó³kami. Ry¿y akurat przyk³ada³ steryln¹ gazê na ranê.Wyjd na chwilê . Jeste odporny na ból. . . A s³ysza³ pan ten strza³? Benny wskaza³ mniej wiêcej na po³udnie. . No.Ja mam odlot.powiedzia³ Benny. tylko w bokserkach. ale wybuchy.Rewela . Siedzia³ na stole do badania. Pyskaty smarkacz. ¿e pochrapywa³ na kanapie gdzie w szpitalu imienia Cathy Russell.Ile bêdzie szwów? Norrie Calvert mia³a dwana cie. . .Benny siê rozpromieni³.Tylko half . . . Mo¿esz te¿ zemdleæ.Nie nabijam siê. . .Mo¿emy zamieniæ dwa s³owa? . jak w zesz³ym roku wyfrunê³a w Oxfordzie. dorzuci³ w my lach. . Przycisn¹³ brzeg rany koñcówk¹ strzykawki.No.A teraz czujesz? .Ry¿y dotkn¹³ rany ig³¹.Pola³ ranê roztworem soli fizjologicznej. krew cieka³a na ligninow¹ podk³adkê. bo wzrok mami. Zna³ Norrie.Jako emerytowany deskorolkarz by³ szczerze zainteresowany. . ca³kiem nic. . drobn¹ dziewuszkê na etapie gotyku i emo. I na g³os rozs¹dku te¿. Od jakiego czasu Czarnoksiê¿nik g³ównie tam przebywa³ w ramach wizyt domowych. . Benny nie zemdla³.Tyle nie bêdzie. niestety. kurczê. .doda³ po chwili.Mn¹ siê nie przejmujcie .Tylko nie patrz. . Pan siê ze mnie nabija. czujê. Na dzieciaka nawet nie zerknê³a.W rzeczywisto ci s³ysza³ dwa.Nie s³ysza³em.Czujesz? . . A gdzie siê podziewa³ Czarnoksiê¿nik? Ginny twierdzi³a.Nie.Zrobi³e full .Po³ó¿ siê. gdy rozleg³o siê niedba³e stukniêcie drzwi. zanim zaliczy³e glebê? . rozmiar cztery zero.uzna³ dzieciak. . koniecznie zanim wpadnie i co urodzi.pipe. usun¹³ martwe fragmenty tkanki. a nastêpnie ukaza³a siê w nich g³owa Ginny Tomlinson.Proszê uprzejmie. bez spodni. Tyle ¿e raczej nie strza³y. wyrówna³ skórê swoim ulubionym skalpelem numer dziesiêæ. Trzeba siê uporaæ z ch³opakiem jak najszybciej. .poprosi³a Ginny.Za³o¿ê ci sze æ szwów z mojej najlepszej nici nylonowej. Zreszt¹ i nie zwymiotowa³. Ry¿y poda³ mu nerkê. ale by³o bosko! .Chyba bêdê rzygaæ ..

jakby mia³a zamiar skakaæ z rado ci. gdy ch³opak skoñczy osiemnastkê. .Ani trochê . Jecha³ jakim dostawczakiem.Nabijasz siê ze mnie? Alva Drake podnios³a wzrok. Alva nie wygl¹da³a.zapewni³a go Ginny.Mia³ pacjentów w Stephens Memorial. . jakiego Ry¿y kiedykolwiek spotka³. gdzie na horyzoncie wznosi³ siê czarny gruby filar dymu. zaraz wrócê. . by jej powiedzieæ. A w ka¿dym razie wbi³a w nie spojrzenie.Czyli w szpitalu w Norway. rozejrza³a siê dooko³a.zarz¹dzi³ Ry¿y. Ry¿y wyszed³ za Ginny na korytarz.Doktor Rayburn? .. . siedzia³ na zderzaku starego ambulansu.Nie ma sprawy. Na granicy z Motton t e¿ mamy wypadek. Zderzy³y siê ciê¿arówka i samolot.ale ten cz³owiek na granicy z Tarker's Mills jeszcze ¿yje.Wskaza³ na po³udnie. Jeszcze na chwilê przystan¹³ obok pani Drake.Mam te¿ informacje o innych wypadkach.. Z radia p³ynê³y g³osy nak³adaj¹ce siê jeden na drugi.. South Paris. Jed . wystawiwszy twarz do s³oñca. którego Jim Rennie oraz jego koledzy radni ci¹gle jako nie mogli zast¹piæ nowym. jed .Widzia³e kiedy rozbity samolot? .Dziwne. Spokojna twoja rozczochrana. Na granicy z Tarker's Mills. . . . . ale nikt nie prze¿y³. Ju¿ jest w drodze.Na drodze sto dziewiêtnastej. By³ najspokojniejszym pielêgniarzem..Skoñczysz dzieciaka? . .Benny.Jasne.Tak. Wrzuæ drugi bieg.Wiem tyle. W drugim rêku trzyma³ CB. ci¹gnê³a brwi. cz y m¹¿ pomo¿e jej uziemiæ Benny'ego do czasu. Pali³ papierosa. ale podziêkowa³a za dobre wie ci.. na granicy z Tarker's Mills. . Samolot l¹dowa³ na szosie. migaj. ile ci Gin . zastanawiaj¹c siê. . . ¿e Benny siê wyli¿e. po czym wróci³a do przegl¹dania czasopisma.. zwany w skrócie Twitchem.Gin powiedzia³a. Jedziemy gdzie indziej. zgadza siê? . Sied spokojnie. Ginny pokiwa³a g³ow¹. a to mia³o swoje znaczenie. .Wiesz dok¹d? Twitch pstrykn¹³ niedopa³kiem.Potrzebny ambulans? Za jej plecami w rozs³onecznionej poczekalni matka Benny'ego z ponur¹ min¹ przegl¹da³a jak¹ gazetê o przes³odzonej ok³adce z nieokie³znan¹ piêkno ci¹. braciszku. Twitch ju¿ czeka. Wypadek dostawczaka.Rzuæ ten zgubny na³óg i jedziemy .Plany siê zmieni³y. . . . Dougie Twitchell. .

. Zginê³o dwóch ch³opaków. To nie jest mo¿liwe. darowanemu koniowi nie zagl¹da siê w zêby. wiêc nie ma po co. .Chyba ¿e siê podzielisz . lecz bardzo szybko poj¹³.Cz³owieku.ale jedno jest pewne: zobaczymy prawdziw¹ katastrofê lotnicz¹.W³a nie on.Ach. gdzie szosa numer sto siedemna cie dochodzi³a do sto dziewiêtnastej. Ca³y czas s³uchali radia. a Peter Randolph twierdzi. ¿e tak w³a nie siê sta³o. rozruszniki nie wybuchaj¹. oczywi cie przy otwartych oknach.Komendant Perkins? . co stanowi³o aktualnie standardow¹ procedurê postêpowania.Widzia³em . . Jak cz³owiekowi wybuchnie rozrusznik w klacie. . . Ry¿y niewiele wy³awia³ z nieprzerwanego potoku s³ów. Nieustraszonym dowódc¹. Obaj zaci¹gali siê papierosami.stwierdzi³ Twitch. .Moje ulubione cudzesy.Twitch. ca³kiem jak muchy.przypomnia³ mu Ry¿y.. ¿e Perkins potrzebuje pomocy. . co z nich zosta³o. samochody zmierza³y g³ównie na po³udnie.powiedzia³ Twitch . 5 Z wyj¹c¹ syren¹ przemknêli przez wiat³a na skrzy¿owaniu w centrum miasta..Nie ma palenia w karetce . ty jeste nienormalny. Ginny powiedzia³a. W po³owie drogi do drzwi ambulansu wyj¹³ paczkê papierosów. dziêkujê.Wykoñczysz mnie . ¿e tam wszyscy zginêli. . jakby od tego zale¿a³o ich ¿ycie. ale wygl¹da na to. nie wiem. a mo¿e nie.Wobec tego mo¿e Perkins nadal ¿yje i faktycznie siê na co przydamy . To.Mo¿e tak. Ruch by³ do æ du¿y. . to przewidywania nie s¹ najbardziej optymistyczne. .Twitch. . wystarczy. Twitch westchn¹³ i poda³ Everettowi paczkê. co siê sta³o . Zapewne niektórzy z jad¹cych rzeczywi cie mieli jakie sprawy do za³atwienia.uzna³ Twitch. A w ka¿dym razie jej skutki. Trudno. . no a e on jest szefem policji. ¿e bêdzie pracowa³ jeszcze d³ugo po czwartej.. .sprecyzowa³ Ry¿y. staruszku. Twitch bez k³opotu min¹³ ..odpar³ Ry¿y.Na s³u¿bie.powiedzia³ Ry¿y. Pielêgniarz spojrza³ na niego smutno. mo¿na by³o spokojnie rozsmarowaæ na chlebie. Je li o mnie chodzi.. jednak wiêkszo æ najprawdopodobniej przyci¹ga³ zapach krwi. marlboro.

¿e Elsa Andrews. Gendron za mia³ siê szczekliwie.No to wracaj.Tak. Pó³nocny pas szosy numer sto dziewiêtna cie by³ zastanawiaj¹co pusty.Jezu! Przepraszam! . . . Obaj spojrzeli na wie¿y s³up dymu. Bohaterscy paramedycy walcz¹.cztery wozy jad¹ce w kolumnie.Patrz.. ..Ja nie chcia³em! Cofam to! . .. otrzyma niezbêdn¹ pomoc.. Nos mu spuch³ do tego stopnia. . o Wielki Ry¿y! . ale nos mnie dobija.Podniós³ rêce.Muszê wracaæ.Ty idziesz dalej? . Powoli. Odeszli z miejsca wypadku na drodze sto siedemnastej. 6 . Z bezchmurnego nieba spad³ na ziemiê ognisty deszcz. .Gendron uniós³ czapkê. Nie piesz siê. ¿e znajdziesz koniec? Barbie milcza³ jaki czas. wpad³ w korkoci¹g. opu ci³ je gestem pe³nym bezradno ci.Niez³y wstrz¹s .No to powodzenia. . . jedyna ocala³a.powiedzia³. . .Jak dla mnie mig³owiec by³ ostatnim gwo dziem do trumny. Potem maszyna wybuch³a. . . No i nie jestem ju¿ taki m³ody. I w ogóle. . Przez chwilê Ry¿y widzia³ wymalowan¹ na burcie trzynastkê i oko CBS.. ale teraz. Barbie chêtnie by u ciska³ staruszka i poklepa³ go po plecach. Gendron zdj¹³ czapkê Sea Dogsów i otar³ ni¹ blad¹ twarz ze smugami krwi.Chcia³bym ci u cisn¹æ rêkê jeszcze . Gdyby tylko móg³.Wskaza³ w górê. Przynajmniej ona wydawa³a siê we wzglêdnie dobrym stanie. Bêdziemy w informacjach o szóstej.Tak. Stali naprzeciwko siebie. mam nadziejê.Ci¹gle masz nadziejê.dorzuci³ jak dziecko. . . mig³owiec. Z pocz¹tku by³ pewien. gdy upewnili siê. Na tym skoñczy³ siê lot na skrzyd³ach wyobra ni. Oczy tonê³y w ciemnych obwódkach. który pewnie znalaz³ siê ju¿ nad miejscem wypadku. Odpoczywaj po drodze...mig³owiec wiadomo ci. ¿e wygl¹da³ jak ogromny paluch.Wybacz.krzykn¹³ Twitch.. chocia¿ za³amana po stracie przyjació³ki.

Ci¹gle by³a. w czego odnalezienie przesta³ ju¿ wierzyæ. ¿e sprawa jest pilna i dzwonisz w imieniu kapitana Dale'a Barbary. . By³a pozarastana.przed zachodem s³oñca. w rêku trzyma³ telefon komórkowy. Powiedz. Zapamiêtasz? Gendron pokiwa³ g³ow¹. Wóz zosta³ na drodze jak wielkie martwe zwierzê.Przez chwilê s³ucha³.Barbie na chwilê pogr¹¿y³ siê w my lach. Podniós³ wzrok na Barbiego. 7 Trafi³ na le n¹ dró¿kê wiod¹c¹ mniej wiêcej równolegle do bariery. To znaczy wtedy.potwierdzi³ Barbie. M³ody cz³owiek kiwn¹³ g³ow¹ i wdusi³ przycisk na telefonie. Tylne drzwiczki by³y otwarte. gdzie na sto dziewiêtnastej znajdowa³a siê granica z miastem siostrzanym Chester's Mill. On poszed³ na po³udnie. ale i tak sz³o siê ni¹ lepiej ni¿ przez zaro la. wyra nie rzadko u¿ywana.Wskaza³ mniej wiêcej na przestrzeñ za jego plecami. . Ca³y czas mamy kontakt przez telefon. By³ wyra nie zmêczony. . Popro o rozmowê z oficerem ³¹cznikowym. nadal szukaj¹c tego.Zakoñczy³ rozmowê.Jasne.Zadzwoñ do bazy wojskowej w Fort Benning. roladki czekoladowe Ho Hos. a do tego przestraszony i rozczarowany. krokiety Twinkies i krakersy z mas³em orzechowym.Mój przyjaciel i ja zaczêli my na wschód st¹d. Powodzenia.Okay. a jego o kontakt z pu³kownikiem Jamesem O. Przyszed³ pan stamt¹d? . Barbie uniós³ palce do czo³a i ruszy³ w drogê. Jaki dobry samarytanin zabra³ kie rowcê wywróconego dostawczaka le¿¹cego po drugiej stronie bariery. . .Z drugiego koñca miasta .Zrobiê to. jak bêdziesz mia³ pod rêk¹ telefon? . Coksem. kiedy siê uda po³¹czyæ. .Ta niewidzialna ciana jest wszêdzie? Granica zamkniêta? . . Na pniaku siedzia³ jaki m³ody cz³owiek w koszulce z George'em Straitem i zajada³ te ostatnie. .Tak.Hej. .Móg³by co dla mnie zrobiæ. .Dusty? Jeste tam ju¿? . Teraz jest tam . ¿o³nierzu. Od czasu do czasu zbacza³ na zachód i dotyka³ ciany odgradzaj¹cej Chester's Mill od wiata zewnêtrznego.Ja te¿. na asfalt wysypa³y siê psie chrupk i Devil Dogs. . Przystan¹³ w miejscu. pierniki Ring Dings. Rozdzielili my siê. . czyli Tarker's Mills. .

Nic nie powiedzia³. Jego zdaniem mieszkañcy Chester's Mill zostali odciêci od wiata.gdzie siê rozbi³ mig³owiec. Barbie jako wcale nie by³ zdziwiony. bo i nie musia³. . ¿e zbiera siê t³umek.Nie znalaz³e ¿adnej dziury w tej cianie? M³odziak tylko pokrêci³ g³ow¹. . Mówi. Barbie zdawa³ sobie sprawê. ale mocno w to w¹tpi³. ¿e teoretycznie mogli omin¹æ jakie wyrwy wielko ci drzwi lub okien.

Nad kontuarem wisia³ telewizor. Celtics. od czasu do czasu wracaj¹c za ladê. Sta³ na drodze numer sto dziewiêtna cie. Na ekranie widnia³ Anderson Cooper z CNN. Anson Wheeler. Nie us³ysza³ znajomych rozmów o wszystkim i o niczym. wie¿o nabyte wiertarki. lekko wytr¹cony z równowagi. . Biada temu. pracowa³o ich co najmniej dziesiêæ.. kto znajdzie siê na miejscu katastrofy. A je li chodzi o liczbê szarych komórek. w niego wszyscy siê wpatrywali. kto zamówi³ niadanie na kolacjê i musia³ stawiæ czo³o jajkom wysma¿onym przez Ansona. S¹dz¹c po natê¿eniu d wiêku. ¿e w ogóle tutaj by³. Niesforne kosmyki uciek³y jej spod siatki. lokaln¹ ekonomiê. Rose obs³ugiwa³a go ci przy sto³ach. nowe samochody. pi³y elektryczne i inne urz¹dzenia stanowi¹ce tre æ ¿ycia wielu mê¿czyzn. ¿eby siê urwaæ z pracy. Chocia¿ ta ostatnia wcale nie potrzebowa³a katastrofy. Za kontuarem powinna staæ Angie McCain. którego Rose nazywa³a dzieciakiem. przynajmniej od czwartej do zamkniêcia. Red Sox. czyli posi³ek tradycyjnie serwowan y w Sweetbriar Rose w sobotnie wieczory. ale trudno je j siê by³o skupiæ. by³ w kuchni. Jej ojciec. czy miejscowy klub sportowy Twin Mills Wildacts. Mo¿e wysz³a z miasta przed zamkniêciem bariery.. Wygl¹da³a na zaganian¹ i zmêczon¹. Brakowa³o te¿ miechu. tote¿ nale¿a³o siê obawiaæ o stan ka¿dego dania bardziej skomplikowanego ni¿ fasola z kie³bas¹. jakie piêæ kilometrów. W zasadzie nie by³a leniwa. o¿ywia³ j¹ tylko pomr generatorów. zw³aszcza pod nieobecno æ Angie i Dodee Sanders. rakiety Patriot. zrobi³a siê szósta. by i tam przyj¹æ zamówienie. ceny paliwa. Mimo wszystko dobrze. Zanim dotar³ na miejsce. nie by³ zagro¿ony cz³onkostwem w Mensie. Wszed³ do rodka. ale nie by³o po niej ladu. a i tak przy córce móg³ robiæ za Einsteina. jak ka¿dy. w tle mia³ ci¹gle jeszcze dymi¹cy wrak ciê¿arówki.GRAMY RAZEM 1 Barbie wróci³ sto dziewiêtnast¹ do centrum miasta. Main Street wieci³a pustkami. no có¿. obejmuj¹cych szeroki wachlarz tematów: politykê. natomiast Sweetbriar Rose by³o jasno i t³oczno. Sygnalizacja wietlna na skrzy¿owaniu dróg sto dziewiêtna cie i sto siedemna cie nie dzia³a³a. Andy Sander pierwszy radny Mill. Ani jednego wolnego stolika. W takim razie nie wróci za ladê przez jaki czas. chocia¿ mia³ skoñczone najmarniej dwadzie cia piêæ lat.

Wyszed³ z kadru. Wojskowy beton. a i reszta jego ubrania podejrzanie przywodzi³a na my l sobotni¹ imprezkê przy grillu. W ród zebranych w Sweetbriar Rose przeszed³ niespokojny pomruk. nieca³e sto metrów od tego. Wygl¹da³y jak pave lowsy. Teren. Bywalcy Sweetbriar Rose znowu mruknêli unisono. posy³aj¹c w eter miêkkie wi niêcie. jak zwykle. poczu³by siê kompletnie sko³owany. zakry³ Cooperowi mikrofon d³oni¹ w rêkawiczce i powiedzia³ mu co do ucha. co w braku lepszego okre lenia nazwali my barier¹.Na ekranie telewizora mig³owce l¹dowa³y za plecami Andersona Coopera. wabi¹cy klientów napisem w oknie: ZIMNE PIWO GOR¥CE KANAPKI WIE‾A PRZYNÊTA. Barbie o ma³o siê nie za mia³. jak neon nad tawern¹. ale nie tym szczególnym. Tego wieczoru Wolfie mia³ pod szyj¹ krawat. ciê¿kie mig³owce transportowe. a¿ do miejsca. zosta³ objêty klauzul¹ bezpieczeñstwa narodowego. Podsumowuj¹c fakty . a teraz przekazujê g³os do Waszyngtonu. gdzie znajduje siê bar U Raymonda.¿e przedstawiciele mediów musz¹ siê wycofaæ oko³o pó³ kilometra. Barbie zna³ to spojrzenie. Wojskowy by³ pu³kownikiem. Otrzymali my informacjê .odezwa³ siê ulubiony dziennikarz Rose . to nast¹pi³ koniec wiata. na którym znajdujemy siê w tej chwili. Ten na wizji powiedzia³ reporterowi. ju¿ na obszarze Motton . Na czerwonym pasku pod obrazem z kamery p³ynê³y s³owa: JEDNO Z MIAST MAINE W NIEWYJA NIONY SPOSÓB ODCIÊTE OD WIATA. co mia³ do powiedzenia. Rose siê w nim podkochiwa³a i codziennie po po³udniu nastawia³a odbiornik na The Situation Room .dzisiaj wczesnym . Miejsce Andersona Coopera na ekranie zaj¹³ Wolf Blitzer. Wznowimy nadawanie mo¿liwie najszybciej. Gdyby Barbie teraz zobaczy³ Coksa. którymi Barbie wylata³ swoje w Iraku. Wszyscy znali ten przydro¿ny bar ze sklepikiem. Mówi³a o nim mój Wolfie . rozwiewaj¹c mu gêste siwe w³osy i nieomal go zag³uszaj¹c. niezmiennie z kamienn¹ twarz¹. A w górnym prawym rogu ekranu mruga³o na czerwono s³owo NAJ WIE‾SZE. Je¿eli cz³owiek w mundurze zakrywa mikrofon s³awnemu reporterowi telewizyjnemu nawet bez ladowego za pozwoleniem . W pewnej chwili jaki oficer wszed³ w kadr. i ods³oni³ mikrofon. Barbie doskonale rozumia³ jego przyczyny. ale wyj¹tkowo le zawi¹zany.odezwa³ siê Cooper . Wolf? . Pij naj wie¿sze piwo.

odezwa³ siê kto . Oczywi cie wiedzia³a o jego po¿egnaniu z miastem.Myra Evans naprawdê nie ¿yje? . je li by³ trze wy. Prezydent zosta³ powiadomiony o sprawie. Mimo wszystko Barbie ci¹gle mia³ wra¿enie. . w³a cicielka i wydawca Democrata w jednej osobie obrzuci³a go znacz¹cym spojrzeniem.B¹d cie cicho. ca³a przestrzeñ na zachodni¹ czê ci¹ stanu Maine i wschodni¹ New Hampshire. z dwoma talerzami w d³oniach i dwoma kolejnymi na przedramionach.zapyta³ Barbie trochê nie mia³o. Potem siê u miechnê³a. ¿eby go u ciskaæ.Widzê. A potem na jej twarzy pojawi³ siê tajemniczy u mieszek. Wstrz¹saj¹co trze wego. a tego wieczoru wygl¹da³ na trze wego. oczy mia³a wielkie jak spodki. . bo Wolfie w³a nie przeszed³ do informacji. ¿e rozumie. Nikt by nie chcia³ mieæ wroga w osobie tatu ka Juniora Renniego.Tak . wiêc musia³a stan¹æ na palcach. Rose. fasolê z kie³bas¹ plus jaki poczernia³y kawa³ek padliny. dlaczego musi znikn¹æ z miasta. by siê przekonaæ.potwierdzi³ Fernald Bowie. chcê pos³uchaæ.popo³udniem. du¿o wcze niej . Jedno i drugie podnios³o Barbiego na duchu. co Barbie chcia³ us³yszeæ: ¿e przestrzeñ powietrzna nad Chester's Mill zosta³a zamkniêta. Du¿a przyjemno æ. A potem uzna³a.. mniej wiêcej o godzinie pierwszej. Tak siê czuje cz³owiek po powrocie do domu.zapyta³ kto inny. Dok³adnie rzecz bior¹c. nios¹c do stolika dla czterech osób. oblê¿onego przez sze æ. Odstawi³a talerze na pierwsze z brzegu wolne miejsce i po pieszy³a do Barbiego. Zamar³a w pó³ kroku. pomy la³. . Rose dojrza³a go. które najbardziej go interesowa³y. prowadzi³ jedyn e w mie cie przedsiêbiorstwo pogrzebowe. Stewart Bowie. Na jej twarzy ukaza³a siê pe³nia szczê cia oraz niek³amana ulga. Fern pomaga³ mu czasami. o czym chcia³a mieæ. ¿e Chester's Mill pana nie wypu ci³o.Na to wygl¹da . ¿e Julia Shumway mia³a pojêcie o wszystkim. mu zaufa³a i da³a pracê. ¿e zostawi³ j¹ z rêk¹ w nocniku. . Jego starszy brat. W koñcu przecie¿ to w³a nie ona. Powiedzia³ to. By³a pulchna i niewysoka.Auburn po North Conway. tak dla niej charakterystyczny. .Dobry Bo¿e! Kogo to moje piêkne oczy widz¹! Dale Barbara! . ¿e porównywalny ze znakiem firmowym. Spêdzi³ tu do æ czasu. . od Lewiston .Wcze niej.. chocia¿ by³ dla niej zwyk³ym w³óczêg¹ z paroma nagryzmolonymi referencjami w plecaku. I po raz pierwszy od dziewiêciu lat zarz¹dzono czerwony alarm antyterrorystyczny. .Masz jeszcze gdzie mój fartuch? . Barbie te¿ chcia³ pos³uchaæ. .zgodzi³ siê Barbie. który swego czasu móg³ byæ kotletem wieprzowym. Gdy Barbie mija³ stolik Julii Shumway.

I ca³e szczê cie. . . Opowiem ci pó niej. Nakarmimy piêæ tysiêcy g³odnych.Du¿y Jim i Junior nie bêd¹ zachwyceni . to co ? . . Barbie u cisn¹³ j¹ równie serdecznie i cmokn¹³ w czubek g³owy. min¹³ kontuar i zluzowa³ Ansona Wheelera w kuchni. Barbie za³o¿y³ fartuch na szyjê. Barbie pos³usznie zasalutowa³. jeszcze potrz¹sn rêk¹ Barbiego.. je li tylko Anson przyk³ada³ rêkê do zmian stanu ¿ywno ci pod wp³ywem ciep³a. Na razie jednak ¿adnego z Renniech nie by³o w pobli¿u.. masz gdzie ten mój fartuch? Rose otar³a k¹cik oka i kiwnê³a g³ow¹. jak siê cieszê. . zanim nas wszystkich potruje. ¿e ciê widzê . . Wypu ci³ j¹ z objêæ.Dziêki Bogu. ¿e ciê ju¿ nie zobaczê. .Co? .My la³am. . który powinien ju¿ znajdowaæ siê na ³onie rodziny. Zanim wyszed³ z kuchni. Odezwa³ siê dzwonek wisz¹cy w przej ciu.powiedzia³a Rose. Ju¿ wysiada³em. Strzeli³ stawami palców. zamykaj¹c j¹ w obu d³oniach.Pojêcia nie masz.krzyknê³a Rose. Ech. Nawet piêæ..Zamówienie! . przyj¹³ zamówienia przy barze.Rose nadal szepta³a. gdyby by³a o dziesiêæ lat m³odsza. Wybra³ Sea Dogs...To jak.Widzia³e .Niewa¿ne.Du¿y Jim Rennie mo¿e mnie poca³owaæ! . Anson odst¹pi³ od grilla z nieskrywan¹ ulg¹. . my l¹c o Paulu Gendronie.Uszy do góry. zawi¹za³ troki na plecach i otworzy³ szafkê nad zlewem. które wyrobnikom przy grillu w Sweetbriar Rose s³u¿y³y jako czapki kucharskie.. . chwyci³ ³opatkê do grilla. . Przekrêci³ j¹ daszkiem do ty³u.Przyda mi siê twoja pomoc. Znajdowa³ siê w niej spory wybór czapek baseballowych. ¿eby ogarn¹³ ladê. odsun¹³ siê na odleg³o æ ramienia. bo akurat w tej chwili sta³ siê dla zebranych w restauracji mieszkañców Mill wa¿niejszy od ich miasta na ogólnopañstwowym kanale telewizyjnym.zauwa¿y³. Powiedzia³ mu.Anson nie by³ znawc¹ Biblii. . cz³owieku.Tak. . które nazywa³ gotowaniem. . ale zaliczy³em falstart. W ¿yciu nie by³o takiego t³umu.szepnê³a. a potem pomóg³ Rose na sali.. Na grillu zawsze by³ potworny ba³agan. ¿ebym znikn¹³ na dobre. Trzeba wyrzuciæ z kuchni Ansona.. pierwsz¹ karteczkê z zamówieniem i zabra³ siê do pracy. Rose.. Barbie za mia³ siê wdziêczny za ¿ywio³ow¹ reakcjê. a tak¿e za dyskrecjê .Niewiele brakowa³o.

. ¿e jej mama wybiera siê dzi na lekcjê latania. gdzie w wiêkszo ci budynków znajdowa³y siê mieszkania. ³ami¹c zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych.My la³am. O Thompsonie mówiono w CNN. Rose usiad³a przy stoliku po rodku sali. czyli dobr¹ godzinê pó niej ni¿ zwykle. Pewnie bym wtedy zd¹¿y³.stwierdzi³a. w supermarkecie Food City u stóp Main Street Hill. ¿e chcê do mamusi. jak przechodz¹ przez ulicê i kieruj¹ siê w stronê placu miejskiego. ¿e to nie s¹ reflektory telewizyjne. Rose pozby³a siê ostatnich go ci. odwróci³ tabliczkê z napisem OTWARTE na stronê z informacj¹ ZAMKNIÊTE. Kobiety ponoæ jeszcze nie zidentyfikowano. Na stole miêdzy nimi sta³ talerz z frytkami. I w ogóle na cokolwiek.. a by³bym wyjecha³.Niewiele brakowa³o. zapali³a papierosa. wiat³a awaryjne pali³y siê w sklepie wielobran¿owym Burpeego. Wszyscy stali zwróceni na po³udnie. gdzie ju¿ zebra³o siê oko³o piêædziesiêciu osób. na stacji benzynowej Gas & Grocery. Anson czy ci³ kontuar. . oczywi cie ustawiaj¹c posterunki i o wietlaj¹c martw¹ strefê. . Nagle jako przesta³ mieæ ochotê na frytki. migota³y p³omyki wiec.. Albo skoñczy³ jak Chuck Thompson i jego uczennica.To by³a Claudette Sanders.2 Piêtna cie po dziewi¹tej. A czerwona plama keczupu przy brzegu talerza wygl¹da³a jak krew. Uwolnione od czapki baseballowej w³osy spad³y mu na ramiona. Jestem pewna. Dodee powiedzia³a mi wczoraj. Zamar³ w pó³ gestu.Barbie u miechn¹³ siê do wspomnienia. W kilku budynkach. Fatalne okre lenie. Mog³a mnie podwie æ. który usiad³ naprzeciwko. Barbie oceni³. b³yszcza³o elektryczne o wietlenie. Popatrzy³ chwilê na ostatnich czterech czy piêciu bywalców. przy których pracowa³y generatory. Barbie w³a nie siêga³ po jedn¹. tworz¹ce i izoluj¹ce obszar chroniony. ale dzisiaj to dopiero dosta³am w ko æ . . w koñcu skuli³abym siê w k¹cie i p³aka³a. A jak izolowaæ obs zar chroniony noc¹? Có¿. Zdjê³a z g³owy siatkê i u miechnê³a siê do Barbiego. . Barbie zamkn¹³ drzwi. ale latarnie nie wieci³y. Rose jednak wiedzia³a swoje. w ks iêgarni Mill New & Used Books. Dla odmiany na Main Street panowa³a nienaturalna ciemno æ. Martw¹ strefê. bo tam jasne bia³e wiat³o utworzy³o b¹bel nad drog¹ numer sto dziewiêtna cie. tylko wojskowe. ¿e czwartego lipca prze¿yli my apogeum. W oknach na pierwszym piêtrze.Gdyby siê nie zjawi³. Spotka³em blondynkê w fordzie. ale Barbie przecie¿ nikomu nie powie. .

.stwierdzi³a Rose. Barbie przez jeden straszny moment mia³ wra¿enie. jak go cie na sali narzekaj¹ na k³opoty z po³¹czeniami komórkowymi.spyta³a Rose.. Straci³em apetyt.. . popatrzy³ przez okno na Main Street. ¿ona przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. ale w miarê up³ywu czasu coraz mniej liczne. d wiêcznym g³osem: . wcale siê tego nie spodziewa³am..Zanuci³a niskim. Gdy ¿ar sykn¹³ z cicha. puszczaj¹cych muzykê country.Kto j¹ tam wie? . która prawie na pewno pomog³a swojej najlepszej przyjació³ce.Rose wzruszy³a ramionami. rozg³o ni WCIK. . ani ponurej Dodee.. któr¹ ci¹gle podsuwa³a mu pamiêæ.Oczywi cie Dodee mog³a te¿ uznaæ. ¿e skoro wszyscy usi³uj¹ siê gdzie dodzwoniæ w tym samym momencie. rozsiewaæ plotki bêd¹ce powodem jego k³opotów na parkingu przed Karczm¹ Dippera. chocia¿ w³a ciwie nie by³o na co patrzeæ. Chocia¿ przyznajê. Barbie u miechn¹³ siê lekko i za piewa³ nastêpny kawa³ek..Nie da³a znaku ¿ycia. Barbie nie kocha³ nad ¿ycie ani wiecznie u miechniêtego Andy'ego Sandersa. ¿e to przez pracowników telewizji.. i pojechaæ do Auburn Mall . . .Miasto nie jest wielkie. ¿e mowa o linii naziemnej. a wszyscy bez przerwy nadawali przez ró¿ne nokie. Ta noga w zielonej nogawce. ¿e tamte czê ci cia³a to by³a matka Dodee.. Barbie w pierwszym odruchu przyj¹³.Dlatego Dodee nie przysz³a. Angie. ale zaraz sobie przypomnia³. S³owa pochodzi³y ze starej piosenki Jamesa McMurtry'ego. . . i wszyscy gramy razem ..Ja te¿ . ¿e w samolocie by³a Claudette? .Nie.Miasto nie jest wielkie. iPhony i blackberry. Nie by³o miêdzy nimi. bo James McMurtry nie nale¿a³ do artystów popieranych przez radio jezusowe. ³apiesz w czym rzecz? . Niektórzy przypuszczali. ¿e w kuchni s³ysza³. których zjecha³o siê ju¿ pewnie kilka setek. gdyby to do niego jeszcze nie dotar³o. Za oknem królowa³a ciemno æ. dochodzi do blokady czêstotliwo ci. . Zgasi³a papierosa w keczupie. .stwierdzi³a Rose.Czy pan Sanders wie. ¿e zwymiotuje. wskazuj¹c frytki. Wiêkszo æ ludzi przyjê³a.Pewna nie jestem. ale by³abym zdziwiona. która minionego lata cudem jakim na dwa miesi¹ce wyp³ynê³a na fali w kilku stacjach zachodniego Maine. rzecz jasna. ale my l.Bêdziesz jeszcze jad³? . Niektóre po³¹czenia przebija³y si na zewn¹trz. ¿e ma w nosie pracê. . kotku. Barbie mia³ swoje przypuszczenia na ten temat: zaistnia³a sytuacja zagra¿aj¹ca bezpieczeñstwu narodowemu w czasie gdy ca³y kraj mia³ paranojê na punkcie terroryzmu. Odwróci³ g³owê. . zw³aszcza przy tych k³opotach z telefonami. motorole.

mia³a dwa i pó³ tysi¹ca litrów gazu do dyspozycji. W niedziele Sweetbriar Rose otwierano o siódmej. Dwa i pó³ tysi¹ca litrów propanu nie wystarczy na wieki. .Ja dziêkujê za prezydenta . piece. Zaczê³a siê podnosiæ.Jak szybko go zu¿ywasz? Masz pojêcie? . mo¿ecie zostaæ. pompy.stwierdzi³a Rose. Co jeszcze? Owszem. Skoro Rose uzupe³nia³a gaz niedawno. . Mam prawie pe³ne zbiorniki. kogo zna³. Przynajmniej na jaki czas. Tylko potem zamknijcie porz¹dnie. . ale przedtem trzeba wszystko przygotowaæ. ¿e trudno by³o przewidzieæ. Barbie u wiadomi³ sobie. ws³uchani w jednostajny pomruk nowiutkiego generatora. ale zrozumie jej sens. walenie kotka za pomoc¹ m³otka. . . Jaki by³ stopieñ prawdopodobieñstwa? U wiadomi³ sobie.Kiedy ostatnio uzupe³nia³a propan? . wiat³o.oznajmi³ Anson zza lady. Dobrze.Co jednak dojrza³a w jego twarzy takiego. ile jeszcze nieszczê æ ic czeka. bo wtedy piek³o siê bu³eczki cynamonowe. Ogrzewanie. je li macie ochotê poogl¹daæ prezydenta. . Tylne drzwi te¿. musimy pogadaæ o jutrzejszym dniu.. Pi¹ta godzina to bardzo wcze nie. Nie bêdzie zachwycona. Wreszcie okruch szczê cia w dzieñ naje¿ony nieszczê ciami ca³ego miasta. Jutro pogadamy. móg³ to byæ kto inny.W zesz³ym tygodniu. Zw³aszcza w niedziele. ¿e potê¿na maszyna mo¿e w³a nie wykonywaæ ostatnie swoje zadanie..Dobra. ¿e stopieñ prawdopodobieñstwa by³ niema³y.Rose.. je li noc¹ zrobi siê ch³odniej. Matka Dodee Sanders. Miasto nie jest wielkie. kotku. ¿e usiad³a. Trzeba przekonaæ Rose do tej decyzji.Ch³opcy. lodówki.Bêdzie musia³ kazaæ Bogu b³ogos³awiæ Amerykê beze mnie. By³ z tym huk roboty. Barbie przeprowadzi³ wyliczenia.Daj spokój.Dlaczego pytasz? . Sweetbriar Rose dysponowa³ dwoma po³¹czonymi zbiornikami. A generator zu¿ywa gaz. ka¿dy o pojemno ci tysi¹ca dwustu piêædziesiêciu litrów. na jaki tema t ta ponura mina? . Jezu Chryste. jutro jest dzieñ jak co dzieñ. . . . Z kuchni dochodzi³ jednostajny pomruk zmywarki do naczyñ. Bo jest kobiet¹ m¹dr¹ i praktyczn¹. A je li nawet nie pani Sanders lecia³a senec¹.O pó³nocy bêdzie przemawia³ prezydent . ale akurat to by³o najwiêksze zmartwienie.Pr¹d dostarcza ci generator. wszyscy gramy razem . Przez jaki czas milczeli. Gorzej.

O pó³nocy.co oznacza³oby zamykanie lokalu miêdzy niadaniem a obiadem i potem do kolacji . .Co kombinujesz? . teoretycznie zdo³a przetrzymaæ trzy tygodnie... . Czym ci to pachnie? .I co liczysz? Nic nie rozumiem.spyta³a Rose. A je li miasto nie zostanie otwarte przez miesi¹c. Mniej wiêcej sto litrów propanu posz³o od czasu. Je¿eli Rose zmniejszy zu¿ycie do dziewiêædziesiêciu litrów dziennie.Bo le patrzysz. . Potem podnios³a g³owê i spojrza³a na Barbiego wyra nie wstrz¹ niêta. Za³apa³a w lot.Spala siedem i pó³ litra propanu na godzinê .Anse. Czyli zosta³o dwa tysi czterysta litrów.stwierdzi³ Anson.przynajmniej zdaniem Barbiego .. .Anson nie wygl¹da³ na przekonanego.. .powiedzia³ Barbie. idzie na nim wszystko. gdy pojawi³a siê bariera. uniós³ do góry kciuk. wiêc siedzieli w pó³mroku. ¿e jutro rano.Na górze zrobiê to samo. poga wszystkie wiat³a. . I nagle u wiadomi³ sobie.Nie zapomnij o termostacie! .by³ przera¿aj¹c .. Albo nie. Rose zareagowa³a natychmiast. . Akurat Anson wygasi³ wiêkszo æ wiate³.Przeczyta³em na tabliczce znamionowej.Idê gasiæ wiat³a . . wiêc pewnie bêdzie jakie dziesiêæ litrów na godzinê. Mniej wiêcej od po³udnia. Ludzie nie bêd¹ chcieli wierzyæ cyfrom.Dosiad³ siê do nich Anson Wheeler. a najpó niej po po³udniu?. ¿e wielu mieszkañców miasta pope³ni ten sam b³¹d. Nawet trochê wiêcej. . od razu.mo¿e poci¹gn¹æ prawie miesi¹c. odk¹d pad³o zasilanie miejskie.Prezydent Stanów Zjednoczonych ma wyg³osiæ przemówienie . Nie wszyscy bêd¹ chcieli. Przyjrza³a siê obliczeniom. Odwróci³ jedn¹ z papierowych podk³adek z napisem: CZY ZNASZ DWADZIE CIA NAJPIÊKNIEJSZYCH MIEJSC W MAINE? i zacz¹³ liczyæ. . .zawo³a³a za nim Rose.Sk¹d wiesz? . . .Przy siedemdziesiêciu procentach wykorzystania mocy. zostaw tylko w kuchni. Je li do osiemdziesiêciu . Wy³¹cz ca³kiem.powiedzia³. . Od dziesiêciu lat by³a wdow¹. to i tak nie bêdzie ju¿ co gotowaæ. Barbie pokiwa³ g³ow¹. Rose odwróci³a zapiski w swoj¹ stronê. mieszka³a nad restauracj¹. Barbie u miechn¹³ siê.Nie wydaje siê wam. Teraz. Nie wszyscy w Mill zrozumiej¹ sytuacjê.zdziwi³ siê Barbie.No dobra.. który . I przestaw termostat w piecu grzewczym na dziesiêæ stopni.

. .Trzydzie ci dni? . ograniczenie u¿ywania pieców.Uwa¿asz. ¿e tak w³a nie powinni my. . obojêtne w któr¹ stronê.. ty bêdziesz? . .Przecie¿ straci³a matkê. do zobaczenia rano. Zap³aci³em do koñca miesi¹ca. . . Moim zdaniem powinni my siê jak najlepiej zabezpieczyæ. Ten Chiñczyk mia³ wiêcej rozumu. . I koniec ze zmywark¹.. dosta³em od kogo Czerwon¹ ksi¹¿eczkê .Serdeczne dziêki.Ja siê wcale nie skar¿ê.Nie za pó no? .Jutro o szóstej? . Klucze odda³em rano Petrze Searles w aptece. ale buduj wa³y przeciwpowodziowe .. Prawie dok³adnie po drugiej stronie ulicy. Co oznacza zamykanie lokalu miêdzy posi³kami. Jedna refleksja szczególnie zapad³a mi w pamiêæ: Oczekuj s³oñca. to mo¿esz u mnie.Dobrze. . je li w ogóle .Masz gdzie przenocowaæ? Jakby co.Dodee pewnie i tak nieprêdko siê zjawi. Barbie.U miechn¹³ siê szeroko.Nie wiem. ¿e musimy robiæ plany na miesi¹c? . O ile ju¿ do tego nie dosz³o.Bêdziemy otwieraæ pó niej. .Powa¿nie? Super.Jasne. . wracam do siebie. ale. ¿e miasto zostanie wyg³uszone.. Dowiem siê jutro z gazet. . ni¿ nasi politycy wykazuj¹ w chwilach wyj¹tkowej bystro ci umys³u. zu¿ywa du¿o energii. ale zosta³ mi duplikat. ¿e faktycznie pojecha³a do Auburn Mall.Umilk³a na chwilê. Barbie nie mia³ pojêcia. ale. . wiêc nadal mam dach nad g³ow¹. je li sytuacja nie znajdzie szybko jakiego racjonalnego wyja nienia.To ja ju¿ pójdê..Dobra. Rose.. . No to.Przeniós³ wzrok na Barbiego. Ale kiedy by³em w Iraku. W pewnym sensie mam nadziejê. Anson stan¹³ przy stoliku Barbie i Rose. Barbie mia³ gdzie nocowaæ. Zrozumia³. Zapewne niewiele.Jasne! .proroczy. Nosi³em j¹ zawsze przy sobie i przeczyta³em wiele razy od deski do deski.westchnê³a Rose. Zapowiada³ powa¿ne k³opoty.. Sada pojecha³a do rodziny w Derry.zdziwi³a siê Rose.zgodzi³a siê. Wiem. . Sada by³a ¿on¹ Ansona. ile wiadomo ci przedostanie siê przez barierê. Mia³ na sobie kurtkê.Rose pokiwa³a g³ow¹. jak za spraw¹ urz¹dzenia szpiegowskieg o Sto¿ek Ciszy z filmów o Maxwellu Smarcie. czyli rezygnacjê z bu³eczek cynamonowych.. to znaczy powinna .Mo¿liwe. . ¿e Anson i Dodee nie bêd¹ zachwyceni perspektyw¹ rêcznego zmywania. Wobec tego my. . Wydaje mi siê. czyli cytaty z przewodnicz¹cego Mao. . . chocia¿ uwielbiam je jak wszyscy.. Jest stara. dotykaj¹c jego palców.. .My .I zamykaæ miêdzy posi³kami. Odwróci³ d³oñ i uj¹³ j¹ za rêkê. .

powiedzia³a Rose cicho. . We wtorki mam dostawy. chocia¿ jestem zmêczona. oni pracuj¹ w niedzielê. nie mo¿esz .Idziemy spaæ .Jeszcze jedno.Bez ambienu pewnie nie zasnê.Jack Cale..Zabêbni³ palcami po stole. po raz kolejny opowiada³ wiatu. . O ile otworz¹ sklep. . ¿eby mu wyda³ takie polecenie. armia mo¿e uznaæ.To super. ..Fakt. a o pó³nocy zwróci siê do narodu sam prezydent.Je¿eli jutro te¿ bêdzie otwarty. po czym spojrza³a na Barbiego ponuro. Albo co siê dzieje. Albo nawet wp³yn¹æ na komendanta Perkinsa. .Co mi siê nie wydaje.Przera¿asz mnie .No w³a nie. Barbie przypomnia³ sobie. . popatrzy³a na Barbiego z rezygnacj¹.Co mam kupiæ? . Kto tam j w³a cicielem? .Nawet je li raptem wszystko wróci do normy. Armia odizolowa³a teren. Rennie mo¿e go przekonaæ.Rano wszystko bêdzie mniej straszne. . Jim Rennie mo¿e wp³yn¹æ na. .przerwa³a. Anson nie wy³¹czy³ telewizora.. .. ¿e mia³ powiedzieæ Rose o zaopatrzeniu. ile to potrwa? . wiêc w tle ukochany Rose... Miêso. prawda? . co siê sta³o. . .Wszystko.Nie wiesz.. . ale teraz nie mogê na nie liczyæ. Barbie patrzy³ na ni¹ os³upia³y.. zrób zakupy. Od dziesi¹tej do osiemnastej..Jak s¹dzisz. Przej¹³ interes w zesz³ym roku. . . Je¿eli Food City bêdzie jutro otwarty. by razem z nim siê modlili za mieszkañców Chester's Mill. .Nie mam bladego pojêcia. w Waszyngtonie obraduje Kolegium Szefów Po³¹czonych Sztabów. ¿e przyda nam siê kwarantanna. . .Tak. ¿e wróci³e .Pokrêci³ g³ow¹. Po wyj ciu Ansona Rose potar³a oczy. miêso i jeszcze raz miêso.potwierdzi³ Barbie. .. Wolfie. ¿e jaka nieznana si³a odgrodzi³a miasteczko w zachodniej czê ci stanu Maine. ¿eby na jaki czas zamkn¹³ sklep. Tak czy inaczej.Nic nie wiesz? Odpowiedzia³ jej pytaj¹cym wzrokiem. .zarz¹dzi³. Tymczasem prosi wszystkich Amerykanów.Przecie¿ Sysco mi dostarcza. bo nie wiem. bardzo siê cieszê. gdy Ernie Calvert przeszed³ na emeryturê. .. Duke Perkins nie ¿yje. a szczególnie miêso.Sam siê bojê.

Junior podniós³ do ucha zegarek. by³ ca³kiem normalnym cz³owiekiem! Obejrza³ siê przez ramiê i w oko wpad³y mu rzeczy wrzucone pod ³ó¿ko.Tato? Tato! Junior Rennie sta³ na szczycie schodów. A co dalej? Shawshank. ¿e komis z dumnym szyldem JIM RENNIE U‾YWANE SAMOCHODY mo¿e byæ dla ojca wa¿niejszy ni¿ rodzina.Tato? Nadal cisza. Ale czy rzeczywi cie jest? On tak mówi.szepn¹³.. Deszcz magnesów z lodówki i jak upad³a na ziemiê. Tu go nie ma. Naradzaj¹ siê. gdyby siê upar³. ale zabiæ? mieszne! Przecie¿ by³. Dzi jako nie. jak go mo¿liwie dyskretnie aresztowaæ. Rêcznik spadaj¹cy z w³osów. nawet telewizor milcza³. Ale czy rzeczywi cie? Obudzi³ siê z przekonaniem. a jego wskazanie mia³o sens. gwa³cicieli i zboków... Nadal tyka³. ale ojciec by ni e knu³ przeciwko niemu.3 .. Pobiæ. Zawsze powtarza. Potem bêdzie proces. zobaczy³ na nich krew. g³owê przechyli³ w bok i s³ucha³ z uwag¹. Ale dlaczego zwlekaj¹ z tym tak d³ugo? ‾eby go pod os³on¹ ciemno ci wywie æ z miasta do wiêzienia w Castle Rock. Jej piczka. I zaraz Juniorowi przysz³o na my l. Dziwaczny zgrzytliwy d wiêk w twarzy dziewczyny. ¿e rodzina jest najwa¿niejsza. A przecie¿ ojciec zawsze po pracy sia da³ przed telewizorem. W sobotnie wieczory ogl¹da³ CNN i FOX News albo Animal Planet czy History Channel. Tak.. Kto jak kto. Po kilku latach pewnie zacznie o nim mówiæ The Shank. . To by³ ból g³owy. bo na zewn¹trz by³o ju¿ ciemno. jak reszta morderców. . kiedy w ni¹ wyr¿n¹³ kolanem. . Musia³o byæ snem. ¿e to robota lokaja. To by³. Tylko kto w ni¹ uwierzy? Prêdzej by mu uwierzyli. wyra nie z niego kpi¹ca. pamiêæ od¿y³a. To nie by³em ja.. bo przecie¿ on by nigdy nikogo nie zabi³. I w komisariacie te¿ nie. ewentualnie. owszem. Juniorowi przysz³a do g³owy straszna my l: Du¿y Jim pewnie jest z komendantem Perkinsem. w koñcu jest chrze cijaninem i ma po³owê udzia³ów w radiostacji WCIK. Prawda. A funkcja radnego miejskiego jeszcze bardziej istotna ni¿ wiêty przybytek mamony.. ¿e zabójstwo Angie by³o tylko snem.Bzdury . Odpowiedzia³a mu cisza..

Junior. Przez moment wyda³o mu siê. ¿e Junior nie zna szyfru. W sejfie by³a kupa szmalu. wytrz¹sn¹³ z d¿insów ró¿ne drobiazgi . kiedy mia³ najwy¿ej dziesiêæ lat. ¿e ma k³opoty z oczami. Poszed³ na dó³. w³¹czy³ górne wiat³o. Zala³a go fala ulgi. przecie¿ ogl¹da³ CSI. Co najwa¿niejsze. ¿e w³a ciwie niczego nie wie na pewno. pomy la³.bia³y samochód. od czasu gdy przesta³a go boleæ g³owa. I narzeka na Western Maine Power. na jak¹ mia³ ochotê. nastawi³ na gotowanie. znajduje siê dopiero na trzecim miejscu. jak matka mówi³a. Teraz. drobniaki. wyzywaj¹c pracowników firmy energetycznej od ³achadojdów oraz takich siakich owakich.Wobec tego on sam. Tysi¹ce baksów.. Tak. Ojciec na pewno siedzi w sali konferencyjnej w ra tuszu i obgaduje sytuacjê z t¹ dwójk¹ idiotów.. co dalej. I czy jest van patologa s¹dowego. wsadzi³ dowody zbrodni do pralki. Sandersem i Grinnell. ile wozów policyjnych stoi pod tamtym domem. Ojciec s¹dzi³. Sol idna awaria zasilania wiele wyja nia³a. Widzia³ ju¿ wcze niej ten wielki niebiesko . jednak powinien siê tam rozejrzeæ. proszek od bólu g³owy . Wróci³ do pokoju. ale Junior zna³. czy ojciec od dawna pieprzy siê z jak¹ sekretark¹. Mo¿e wtyka znaczniki w wielk¹ mapê miasta niczym sam George Patton. Bardzo tego nie chcia³.i powk³ada³ wszystko do kieszeni czystych spodni. ¿e plamy z krwi spiera siê zimn¹ wod¹. Junior zebra³ powalane krwi¹ ubrania. w ogóle móg³ my leæ. ¿e ojciec siedzi w fotelu z . wrócê tutaj i ojciec ju¿ bêdzie w domu? Wobec tego najpierw pieni¹dze. by³a to ostatnia rzecz na wiecie. Bo¿e jedyny. wobec czego wiedzia³ o jego sk³onno ci do ogl¹dania pikantnych scenek. otworzy sejf. W³¹czy³ pralkê i zastanowi³ siê. Wiêc je li bêdzie taki sta³ przed domem McCainów. Po raz pierwszy w ¿yciu u wiadomi³ sobie w niespotykanym przeb³ysku intuicji. zastanawia³ siê ospale.dwie czarne cizie. Na pewno. Tylko wcze niej jeszcze wróci na chwilê do domu. I nie tylko w swym domu. Rozjarzy³o siê niepewnie. W zasadzie wcale nie zna w³asnego ojca. A je li zobaczê van. grzebieñ. czy te¿ trzyma swój taki siaki owaki fiut na g³odzie. S¹dzi³.. ci¹gle przygasa³o. Patolodzy byli najwa¿niejsi. które z Frankiem DeLessepsem nazywali na markizê .portfel. Sprawdziæ. do gabinetu ojca. Najwyra niej miejskie zasilanie pad³o. po czym przypomnia³o mu siê jeszcze z czasów. I to jak najszybciej. Z na³ te¿ has³o do komputera ojca. jeden bia³y facet. Wtedy ucieknê. dopiero po chwili u wiadomi³ sobie. kiedy by³ z ojcem w s¹dzie. ¿e s³yszy generator. Przestawiaj¹c programator na ch³odne pranie. Wszed³ do gabinetu. klucze.. W koñcu postanowi³ wróciæ do domu Angie.

I ¿adnej obligacji na okaziciela. Ja muszê siê zaj¹æ w³asnymi. Przypomnia³a mu siê plakietka stoj¹ca na biurku ojca. trzeba przeprowadziæ odpowiednie procedury medyczne. Junior zastanowi³ siê. którzy sami sobie pomagaj¹ . Zdj¹³ ze ciany i od³o¿y³ na bok obraz zakrywaj¹cy sejf . ¿e musi porozmawiaæ z Bogiem. Ju¿ mia³ zamkn¹æ sejf. A je li. ale mo¿e lepiej. albo Rayburn co mu dawali i stawiali go na nogi. Kardiolog stwierdzi³. Ojciec nawet nie zauwa¿y.. ¿e niekoniecznie akurat dzisiaj. ¿e mu co uby³o. w którym ogl¹da³ telewizjê. Gdy zagl¹da³ do sejfu poprzednim razem. Za du¿o komplikacji jak na jeden dzieñ. Haskell najchêtniej by nie zmienia³ takiego stanu rzeczy. bo to wiadomo? .Tato? Cisza.. dlaczego syn wzi¹³ pieni¹dze. stwierdzi³. obróci³ . Jak¹ arytmiê. Skrytka by³a pe³na gotówki. jakie Du¿y Jim tworzy³ na boku. zatytu³owanych OBLIGACJE NA OKAZICIELA. Ostatni¹ czynno æ musia³ powtórzyæ. to pewnie zrozumie. struty i przestraszony. Po czym wróci³ do ³ykania pigu³ek i od kilku miesiêcy wszystko wydawa³o siê w najlepszym porz¹dku. który ch³opak wzi¹³ za g³owê ojca. zanim obróci³ pokrêt³o. te¿ by³o tam du¿o gotówki. Na dobr¹ sprawê nie za³ama³by siê. gdyby ojcu wysiad³a pikawa. ale Rayburn.Kazanie na Górze . Przysn¹³. kto wie? Sam Du¿y Jim zawsze mawia³: Opatrzno æ pomaga tym. którego ojciec nazywa³ m¹draliñskim ³achadojd¹. Jego interesy. Junior wzi¹³ jeszcze cztery setki. Wzi¹³ piêæset dolarów w piêædziesi¹tkach i dwudziestkach. ale z drugiej strony. uzna³. mo¿e nawet siê z nim zgodzi.wysokim oparciem. Stale oczekiwa³ rozb³ysku reflektorów samochodowych na oknie. a Du¿y Jim. mia³ atak serca? Du¿y Jim miewa³ k³opoty z sercem od trzech lat. Nad jego g³ow¹ rozjarzy³ siê taki sam niepewny blask jak w sypialni. Kieruj¹c siê t¹ maksym¹.. czy mo¿e. w koñcu postawi³ na swoim i sk³oni³ Du¿ego Jima do wizyty u specjalisty w Lewiston. nieomylnego znaku powrotu ojca. gdy zmieni³ zdanie i do³o¿y³ jeszcze parê setek. Junior prztykn¹³ prze³¹cznikiem wiat³a. bo rêce mu dr¿a³y. ¿eby podprowadziæ jakie piêædziesi¹t baksów na zesz³oroczny festyn we Fryeburgu. ale nie a¿ tyle co teraz. Poza ni¹ Junior znalaz³ ca³e sterty kartek przypominaj¹cych pergamin. Zamkn¹³ sejf. ¿e aby siê pozbyæ tych zaburzeñ rytmu serca raz na zawsze. Mimo wszystko podszed³ do sejfu d³ugimi miêkkimi krokami na przygiêtych nogach.. CZY JEZUS BY ZAWAR£ TAKI UK£AD? Nawet w tej chwili. czy Jezus by pochwali³ uk³ady. jak skrada siê postaæ na filmie rysunkowym. ale rozproszy³ cieñ.i wprowadzi³ kombinacjê cyfr. Gwizdn¹³ cicho. czyli przeprowadziæ procedury modlitewne. jego sprawa. Zwykle chadza³ do szpitala imieni Cathy Russell i tam albo doktor Haskell. który panicznie ba³ siê szpitali.

Pewnie wszyscy gadali o awarii zasilania. ¿e tu¿ po tym. w lekkim deszczu li ci klonowych. nikogusieñko. Wiadoma sprawa . jaki starowina go pyta³. przyci¹gany chyba jak¹ zewnêtrzn¹ si³¹. które przyszpil¹ go do ciany jak motyla w gablocie. Sam nie wiedzia³. zasilaj¹c pralkê. Zwykle lud zie wracali do domów i k³adli siê spaæ z b³og¹ wiadomo ci¹. chocia¿ nigdy dot¹d nie by³o a¿ takiego zbiegowiska z tego powodu. Generator mrucza³. jak mu siê zdarzy³ wypadek z Angie. Stanowczo zbyt piêkne. postawi³ ko³nierz i przez to wszystko ma³o nie wpad³ na Ansona Wheelera wychodz¹cego ze Sweetbriar Rose. który mówi: Wystarczy siê ukryæ i poczekaæ. Bzdety z telewizora. A teraz jeszcze na dodatek to. na podje dzie ani ladu terenowca Henry'ego McCaina czy toyoty prius LaDonny. która czy ci³a jego ubrania z krwi Angie. o których telewizja informuje. Mo¿e byli na placu. ch³opcy Przestêpca zawsze wraca na miejsce zbrodni. Widzia³ tam sporo ludzi. najdalej w porze niadania wszystko wróci do normy. z rodzaju tych. W przedpokoju chwyci³ kurtkê i wyszed³. co siê sta³o. czy wierzyæ w³asnym oczom: dom by³ pogr¹¿ony w ciemno ciach. Junior przyczai³ siê po przeciwnej stronie ulicy.pokrêt³o i odwiesi³ Jezusa na miejsce. zapewne przez megafon: Stój. ¿e je li tylko przerwa w dostawie elektryczno ci nie jest skutkiem wyj¹tkowo gwa³townej burzy. wiêc tym ³atwiej by³o pozostaæ niezauwa¿onym. przerywaj¹c programy z ramówki. Trzeci ³ut szczê cia. Ewentualnie ta akurat awaria zasilania zosta³a spowodowana jakim spektakularnym zaj ciem. w ka¿dej chwili spodziewa³ siê znale æ w wietle reflektorów punktowych. Zbyt piêkne . Szed³ Main Street z nisko pochylon¹ g³ow¹. ¿eby z nikim nie rozmawiaæ w drod e powrotnej do domu dziewczyny. Gigantyczny! Czy naprawdê cia³o Angie mog³o jeszcze pozostaæ nieodkryte? Czy te¿ mo¿e w³a nie przygl¹da³ siê pu³apce? Z ³atwo ci¹ sobie wyobra¿a³ tutejszego szeryfa albo jakiego wa¿niaka z policji stanowej. Latarnie nie wieci³y. 4 W domu McCainów nie by³o nikogo. Normalnie. rêce do góry! Nic siê nie dzia³o. kurwa. . Tak czy inaczej zadba³. Kolejny podarunek od losu. ¿eby by³o prawdziwe. A jednak przechodz¹c przez ulicê. Junior przypomina³ sobie mgli cie. czeka³ na krzyk.

Dom w dalszym ci¹gu by³ ciemny i cichy. S³ychaæ by³o tylko maszynê pracuj¹c¹ u Grinnellów. Powinien by³ wzi¹æ latarkê z domu. Nawet generator milcza³. choæ zadanie nie nale¿a³o do ³atwych. w skroniach pulsowa³o. Junior przest¹pi³ nad cia³em Angie i otworzy³ pierwsze z dwojga drzwi na przeciwleg³ej cianie. ale mo¿e by³o inne wyj cie. po s¹siedzku.mrukn¹³. jak zombi w Nocy ¿ywych trupów . wtedy Junior zacz¹³by krzyczeæ.Halo! Cze æ! . który spowodowa³ awariê zasilania? Pewnie tak. Gdy by musia³. Podszed³ do tylnych drzwi. tylko zwietrza³y. Gdzie przy po³udniowych granicach miasta. ¿e nie! Wtedy pojawi³a siê straszna my l. Frontowe te¿ powinny byæ nadal otwarte. ³atwo zapomina o takich sprawach. .We siê w gar æ . Niezbyt wyra nie.Jest tu kto ? Zero reakcji.. A poza tym w Biblii takie rzeczy zdarza³y siê bez przerwy.. ale jak cz³owiek siê przyzwyczai do tego. Przekrêci³ ga³kê w drzwiach. Dostrzeg³ ogromny bia³y kr¹g wiat³a nad drzewami.Angie? Jeste w domu? Przecie¿ by jej nie wo³a³. Spi¿arka. mo¿e nawet w Morton? Czy¿by tam znajdowa³o siê miejsce wypadku. jednak nie do æ. nic by to nie da³o. W Biblii ludzie czasami wracali do ¿ycia. . Junior obejrza³ siê przez ramiê. stanowczo trzeba by³o wzi¹æ siê w gar æ. jednak ból g³owy nie wraca³.zawo³a³.Jest tam kto ? Mia³ niemal ca³kowit¹ pewno æ. Tak! Bo w³a nie by odkry³ cia³o . Zw³aszcza w ciemno ciach.W koñcu znalaz³ siê na podje dzie. co tak¿e stanowi³o dobry znak. to oczywi cie.Halo? Proszê pana! Proszê pani! . Tak. wrócili do domu na piechotê i przegapili martw¹ córkê na kuchennej pod³odze. Wetkn¹³ g³owê do kuchni. Serce wali³o mu jak m³otem. W koñcu ostatnio naprawdê mia³ fart. ¿e nikogo nie ma. Bardzo dobry znak. Natychmiast poczu³ krew. ale zyska³by trochê na czasie. ale gdyby jakim cudem Henry albo LaDonna zostawili samochód przy placu. Cisza. Jasne. Oczy mu nieco przywyk³y do mroku. w przeb³ysku geniuszu: . A gdyby tak Angie odpowiedzia³a? Gdyby siê odezwa³a z pod³ogi? Wyda³a jaki d wiêk z gard³a pe³nego krwi? . Je li chodzi o patologa. ¿e normalnie wystarczy pstrykn¹æ prze³¹cznikiem. ale jednak widaæ by³o pó³ki zastawione butelkami i puszkami.I w koñcu. . ale nie chcia³ wchodziæ od tamtej strony. . Potrzebowa³ wiat³a. gdyby j¹ zabi³. skoro nikt nie wróci³ do domu od czasu zdarzenia z Angie. ca³kiem jak krochmal. Zajrza³ za drugie .

Mop i wiadro.. ¿e dziewczyna pójdzie najpierw na górê. I to silna. ¿e widzê wiat³o. I to. Wci¹gn¹³ tam Angie za ramiona. Zmiêkczacz do tkanin. . Widzia³am twój samochód w gara¿u. ¿e mama nie ¿yje! Junior mia³ nadziejê. Wszystko przez tê naæpan¹ zdzirê.. . Zdecydowa³.zimn¹ wod¹. £up! Zabra³ siê do pracy. Trzeba co zrobiæ z cia³em.Angie? . . Oczy mia³ szeroko otwarte. W kuchni trzeba bêdzie jej u¿ywaæ ostro¿nie i najlepiej spu ciæ rolety.. Zmyje ca³¹ krew. to te¿ jej wina. Dodee ruszy³a od razu do kuchni. gdy us³ysza³ pukanie do frontowych drzwi. nastêpnie opu ci³ rolety.. Pralnia. Juniora znowu zaczyna³a boleæ g³owa. Potem wytrze Wszystko. zanim kran zacz¹³ prychaæ.Kolejny szloch. Ci¹gle jeszcze czy ci³ kuchniê i by³ daleko od ukoñczenia pracy. nadal mia³ fart. ale tu. na koniec pu ci³. bardzo przyzwoita. Wiadro uda³o mu siê nape³niæ niemal po brzegi. Bêdzie sprz¹ta³ niczym oszala³a na punkcie czysto ci pani domu. ¿e jeste . . przyczepi³ magnesy na lodówce. . jeste ? Kolejne pukanie.Angie? . Podniós³ g³owê. Rzeczywi cie.. pos³uszna maksymie g³oszonej przez mê¿a: Czysty dom. czego dotyka³ i czego móg³ dotkn¹æ.Angie? Jeste tutaj? Zdawa³o mi siê. Ale najpierw. Tak. mam nadziejê. Dobrze. Kolejny bonus. co siê zaraz stanie. Zna³ ten g³os. czyste rêce. móg³ wieciæ do woli. czy Angie nie ma w sypialni. niepewnie stawiaj¹c kr oki w ciemno ci.Angie. sprawdziæ. I o ile nie zwiód³ go kszta³t przedmiotu stoj¹cego na pó³ce.tu poszczê ci³o mu siê lepiej. ale s¹ jeszcze rezerwuary.. jak¹ kiedy by³a jego matka. ¿e na razie mo¿e zostaæ w spi¿arce. Niestety. moja mama nie ¿yje! Pani Shumway powiedzia³a... to ona. czyste serce .doskonale. Krew .Angie. Cholera! Gara¿! O pieprzonym gara¿u ca³kiem zapomnia³. Cia³o.Angie. potem drzwi siê otworzy³y.drzwi ..Dziewczyna szlocha³a. To ta idiotka Dodee Sanders. . Proszek. Z kranów naleci pewnie z jeden kube³.. bêdzie tylko zimna woda. . Najwyra niej fart siê skoñczy³. Wybielacz. Skoro nikt nie w³¹czy³ generatora. Zimna woda . w pralni. Pod piewuj¹c pod nosem. latarka. usta rozci¹gniête na boki w przypominaj¹cym u miech grymasie przera¿enia.

wiêc krzyknê³a g³o no. ¿e powinny daæ sobie z tym spokój. ale do wy³¹cznej dyspozycji. ¿e dostawa³a je od ch³opaków. szuraj¹c nogami. Ca³a ta zabawa to dziecinada. no prawie doros³e. . Dodee siê domy la³a. Angie. ca³kiem jak w filmie science fiction. W pewnym stopniu rozumia³a. gdy Sammy zadzwoni³a. . Poza tym w³a nie straci³a matkê. no. oko³o dziesi¹tej. ¿e s³yszy jaki ruch w ciemno ciach. ale jednocze nie trudno jej by³o w to uwierzyæ. Ale chyba nadal wyczuwa³a czyj¹ obecno æ. Pani Shumway mi powiedzia³a. Jej przyczepa cieszy³a siê w weekendy du¿¹ popularno ci¹. A mo¿e i nie.. W ostatniej chwili z³apa³a porêczy. gdzie jeste ? Moja mama nie ¿yje. Co za idiota zostawi³ rêcznik na pod³odze w korytarzu? Potem wyda³o jej siê. powa¿nie. Dodee wiedzia³a. Torturowanie lalek by³o na³ogiem z czasów gimnazjum. Wszystko przez to.i wcale nie mia³a zamiaru urywaæ siê z pracy. Potem zadzwoni³a Samantha Bushey i powiedzia³a. Nie nabijam siê. Nigdy wiêcej trwa³o ju¿ ponad tydzieñ. Chyba w kuchni. na czym siê przejecha³a. Dziewczyny kupowa³y je na wyprzeda¿ach gara¿owych. ¿e wszystko to w³a nie jej siê zdarza. jak siê tak nad tym zastanowiæ. k³u³y paznokciami g³upie twarzyczki. wiêc jak na ni¹ bardzo wcze nie . . No i Sammy zwykle mia³a ziele. Pochyli³a siê. i o ma³o nie zaliczy³a gleby. oblewa³y zabawki benzyn¹ do zapalniczek i podpala³y. Przysiêg³a to sobie po tej awanturze z kucht¹. tylko przyczepê.. potem wiesza³y.Angie.. jakby ¿y³a w jakim równoleg³ym wymiarze. ¿e wy³apa³a na eBayu nowe lalki Bratz. D³oni¹ wymaca³a rêcznik.. Little Walter spa³ praktycznie bez przerwy.. Czu³a siê troszkê tak. poddaæ je torturom. Nic wielkiego. jeste mi strasznie potrzebna! A dzieñ zacz¹³ siê tak dobrze! Wsta³a wcze nie. ¿e Sammy mia³a w³asny dach nad g³ow¹ przy Morton Road. Lew¹ wyci¹gnê³a przed siebie. nadepnê³a na co . kiedy to jej m¹¿ da³ nogê. czy Dodee bêdzie chcia³a przyj æ. od wiosny. to nie dowcip. W ciemno ciach brnê³a przez przedpokój domu najlepszej przyjació³ki.5 Dodee Sanders by³a wci¹¿ lekko wstawiona i cokolwiek naprana. po lizgnê³a siê i ma³o nie wyr¿nê³a na ty³ek. Przyciska³a do boku pulsuj¹c¹ bólem i ju¿ puchn¹c¹ praw¹ rêkê.Angie? Sz³a dalej.. z którymi imprezowa³a. ¿eby na nic nie wpa æ w ciemno ci. wiêc chcia³a wiedzieæ. Tyle ¿e Dodee obieca³a sobie nigdy wiêcej nie tkn¹æ zio³a. No i w sumie trochê straszna. . Bole nie wykrêci³a dwa palce. teraz by³y ju¿ doros³e. ¿eby sprawdziæ.Angie? Jeste ? Nic.

Yasmin czeka .Wiesz co. . Dodee oczywi cie doskonale wiedzia³a. . tylko ¿e pr¹d wysiad³. Nastêpnie Sammy chcia³a jej pokazaæ: rewelacyjne body. poczu³a mrowienie w dole.. nadal na haju i prze ladowana przez paranojê. ¿eby i æ do roboty. Do czternastej zosta³y jeszcze cztery godziny. Ma³y w³a ciwie bez przerwy spa³. . W koñcu wyl¹dowa³y w ³ó¿ku Sammy. na ma³e wiadomo co.I pamiêtaj.Dobra.powiedzia³a Sammy. bêd¹c w ci¹¿y). drug¹. A nawet gdyby siê trochê spó ni³a. wiadomo gdzie. Albo ojciec zrobi sobie przerwê w apteczn ej . z pewno ci¹ z wozu wysiad³aby ta ruda suka Jackie Wettington. co oznacza wiesz co .Nie ma sprawy . . Dodee uwa¿a³a. to co? Rose wywali? A gdzie znajdzie jakiego naiwnego na jej miejsce? . wiêc zapali³a sk i Sammy te¿. nie bardzo mogê. (J ojciec siê upar³. Little Walter puszcza³ b¹ki. najgorsz¹ suk¹ spo ród lalek Bratz. Sammy.No i mam trochê wiesz czego. zdaniem Dodee. zdaniem Dodee nadal wygl¹da³a rewelacyjnie.. Ale tylko na chwilê. ile mary ki wci¹ga³a Sammy. wiêc wypi³y kolejkê. jakby kto pods³uchiwa³ i doskonale wiedzia³.zgodzi³a siê Sammy bez sprzeciwu. chocia¿ ca³e to wiadomo co te¿ by³o dziecinad¹ i nale¿a³o z tym skoñczyæ dawno temu. I tak Dodee pojecha³a do przyjació³ki i oczywi cie przekona³a siê. Potem usnê³y. co by³o do æ zabawne. Naprawdê ju¿ za pó no. trzeci¹ i czwart¹. ¿e chce sprawdziæ. . ¿e jej nienawidzisz. wsadzon¹ do mikrofalówki. Rewelka. . a potem Sammy uzna³a. . prawda.zaznaczy³a. Chocia¿ mia³a trochê brzucha. a kiedy Dodee siê obudzi³a.. mo¿e dlatego. co bêdzie z Baby Bratz . Potem we dwie przeprowadzi³y u Yasmin operacjê plastyczn¹ za pomoc¹ rodka do czyszczenia rur. I wy³¹cznie dlatego. Yasmin by³a. . pe³zn¹c nieca³e trzydzie ci kilometrów na godzinê. Bez przerwy sprawdza³a.Mo¿esz dostaæ w swoje ³apy Jade i Yasmin . ¿e jest opó niony w rozwoju. jak cz³owiek nie jest chocia¿ troszkê na haju.. Dodee wróci³a do miasta. ¿e ja ju¿ nie u¿ywam wiesz czego .A poza tym mo¿emy wiesz co. je li wzi¹æ pod uwagê. Wiedzia³a. o czym mowa. Sammy zachichota³a. ¿e by³y trochê upalone.Wiem.Przyje¿d¿aj szybko. . Nie by³oby w tym nic dziwnego. które kupi³a w Deb. Có¿.. czy we wstecznym lusterku nie widaæ gliniarzy. zreszt¹ Sammy wyci¹gnê³a butelkê johnniego walkera. no i. ¿e torturowanie lalki to ¿adna przyjemno æ. I tego drugiego wiesz czego te¿ nie robiê. jak dawniej. Little Walter ci¹gle spa³.kusi³a. ¿eby mu daæ imiê na cze æ jakiego starego bluesmana.Zawsze wys³awia³a siê w taki sposób. Muszê byæ w robocie o drugiej. ¿e nienawidzê Yasmin. w dodatku by³o wpó³ do szóstej. ¿e gdyby j¹ faktycznie zatrzymali.

która j¹ mocno przytuli. a ju¿ nigdy nie bêdê robi³a wiadomo czego. ¿e na prog zobaczy rudow³os¹ policjantkê z wielkimi cycami. Dodee przypuszcza³a. Z Angie. Czu³a na ciele perfumy Sammy. na sam¹ my l dostawa³a gêsiej skórki..Ty jeszcze o niczym nie wiesz.Biedactwo . Nigdy w ¿yciu. W³o¿y³a szlafrok i zesz³a na parter. ¿e postanowi³a sobie odpu ciæ spotkanie Gwiazdy Wschodniej i bingo. wrzuci ciuchy mierdz¹ce gandzi¹ do pralki.. W rozproszonym blasku widaæ by³o twarz Julii.bara. ale tego najarana Dodee w zasadzie nie zauwa¿y³a. gotow¹ j¹ aresztowaæ za prowadzenie pod wp³ywem. przyjació³ka kupi³a ich w sklepie Burpeego pewnie z litr za je dnym zamachem. W d³oni pulsowa³ ból. W rêku trzyma³a latarkê. redaktorka i wydawczyni Democrata . Przed drzwiami sta³a Julia Shumway. Tylko na parê minut. Tyle ¿e przy wy³¹czonym pr¹dzie budzik nie dzia³a³. lecz ca³kowitej pewno ci nie mia³a. . Albo matka bêdzie w domu. niech mi siê upiecze.Angie? Angie. Kiedy rozleg³o siê pukanie do drzwi. ¿e j¹ zawiezie. pomó¿ mi! B³agam. 6 . W g³owie te¿. Zreszt¹ wola³a byæ z Angie. obieca³a sobie w duchu. pewnie trzeba by zacz¹æ szukanie w zak³adzie pogrzebowym. powlok³a siê do swojego pokoju. b³agam.. . Jej modlitwy zosta³y wys³uchane.. bo tak j¹ zmêczy³a ta kretyñska nauka latania. na w³osy w koszmarnym nie³adzie. I tego drugiego te¿ nie. Potem wstanie. we mie prysznic. w oczy na pewno zaczerwienione.. Dom wieci³ pustkami. Bo¿e. . Tu tak¿e: nie by³o pr¹du.. przekonana. Nie zobaczy³a Jackie Wettington. pewnie napuchniêt¹ od snu. Po omacku brnê³a korytarzem.harówie i poczuje od niej procenty. W zasadzie mog³aby poszukaæ ojca. . na niej wyraz wspó³czucia. pani Shumway zaproponowa³a. by³o ju¿ ca³kiem ciemno. ¿e to ostatnie nie jest sprzeczne z prawem. który zmiesza³ i przestraszy³ Dodee. kompletnie bez podtekstów i . ci¹gnê³a spodnie oraz koszulê i pad³a na ³ó¿ko. A mo¿e i za drobne bara . Za wieci³a Dodee w twarz.O czym nie wiem? Julia Shumway jej powiedzia³a..Mniej wiêcej wtedy Dodee zaczê³a mieæ to dziwaczne wra¿enie wiatów równoleg³ych. po czym opu ci³a strumieñ wiat³a.O czym? ..odezwa³a siê Julia.

niezainteresowana wiadomo czym.Zaszlocha³a g³o niej. wyci¹gnê³a przed siebie obie rêce.Koszmar. . . ale nie po to. Angie. Zbli¿a³ siê szybko. ca³e szczê cie! .Jeste . by Dodee przytuliæ. mówiê ci. Z kuchni wyszed³ jaki cieñ. przy pieszy³a kroku. . dosta³am za swoje! Cieñ tak¿e wyci¹gn¹³ rêce. najlepsza przyjació³ka. koszmar! Los mnie pokara³. Silne d³onie zacisnê³y siê wokó³ jej gard³a.

Wiedzia³. koncern zamiast niego wybra³ Willa Freemana. bo doskonale rozumia³. co nazywa³ naszym wspólnym interesem . przez co rozumia³ Chester's Mill. d wigaj¹c na barkach wielki ciê¿ar: niedowierzanie. Du¿y Jim najprawdopodobniej nie zosta³by wybrany nawet na hycla. Natomiast Andy ich rozumia³. By³a to Gertrude Evans. lat osiemdziesi¹t siedem. Mo¿e nie by³ najbystrzejszym nied wiadkiem w lesie. ale kiedy chcia³ zostaæ przedstawicielem Toyoty. a mo¿e nawet osiemdziesi¹t osiem. ¿e Du¿emu Jimowi brakuje ciep³a. kto je w zasadzie otrzyma³. gdy umiera³ który z jego wyborców. ¿e Du¿y Jim jest bystry. Du¿y Jim nie umia³ poj¹æ g³upoty decydentów Toyoty. ale swój rozum mia³. Akurat teraz by³a to siostra Rose Twitchell. bez Andre w DeLois Sandersa. Kiedy kursowa³ po mie cie przed wyborami. Siedzia³ w salonie zadumy numer jeden. By³ zbyt zajêty pilnowaniem tego. By³ on cz³owiekiem bardzo stanowczym. Rêcznie pisane na papeterii z nag³ówkiem Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej . za jedyne towarzystwo maj¹c nieboszczkê w trumnie na wprost. Doszed³ tam. mówi³ ludziom.DOBRO MIASTA. rozpacz. ¿e on i Du¿y Jim s¹ jak bli niaczki z reklamy gumy do ¿ucia. DOBRO MIESZKAÑCÓW 1 Andy Sanders rzeczywi cie znajdowa³ siê w zak³adzie pogrzebowym Bowiego. a zdaniem niektórych. dla równowagi. obiecuj¹c gwiazdki z nieba. doskona³e interesy oraz bonusy w postaci tanich koreañskich odkurz aczy. ¿e takie dzia³anie nale¿y do jego obowi¹zków. Mia³ poczucie. I pod k¹tem finansów. mia³ serce z kamienia i by³ wyrachowany Tymczasem Andy . Sanders zawsze wysy³a³ kondolencje. Du¿y Jim sprzedawa³ u¿ywane samochody. bo m¹¿ Gerty zmar³ dobre dziesiêæ lat wcze niej. Andy wys³a³ kondolencje. Andrea Grinnell. lecz Andy nie mia³ nic przeciwko temu. Andy równie dobrze rozumia³ tak¿e co innego: bez niego. która zmar³a na niewydolno æ serca przed dwoma dniami. dysponowa³ ciep³em w nadmiarze. ci niête serce. jaka siê trafi na dok³adkê. Du¿y Jim nie móg³ siê zajmowaæ takimi sprawami. na przyk³ad farmerów ubiegaj¹cych siê o nisko oprocentowane dofinansowanie. Andy zawsze by³ zadowolony z partnerstwa z Du¿ym Jimem. jak Click i Clack z radiowego cyklu motoryzacyjnego albo jak mas³o orzechowe i d¿em i ¿e Chester's Mill nie by³oby takie jak dzi bez nich obu. W zasadzie zarz¹dza³ miastem jak prywatnym przedsiêbiorstwem. Niewa¿ne. z trzec i¹ osob¹. . pracuj¹cych w tandemie. Bior¹c pod uwagê wielko æ sprzeda¿y w autokomisie oraz jego lokalizacjê tu¿ przy szosie numer sto dziewiêtna cie. choæ nie mia³ bladego pojêcia.

I nie tylko dlatego. ¿e wydarzy³o siê co strasznego. Nie Potrafi³. bo przecie¿ wiêkszo æ tego. Po chwili szlocha³ g³o no i nikomu to nie szkodzi³o.tak. Du¿y Jim wiedzia³.gdy mia³a byæ sprawdzana przez w³adze stanowe.Od pocz¹tku by³em przeciwny ca³ej tej nauce latania . Andy. Claudette na pewno. By³a. On zna³ siê na kontaktach z lud mi. nie na kontach i ksiêgach rachunkowych. gdz ie przewodnicz¹cy Rady Miejskiej siedzia³ z d³oñmi wci niêtymi miêdzy kolana. Prawda o Claudette Sanders wygl¹da³a tak: dla Andy'ego by³a ³adniejszym Jimem . który Claudette nazywa³a czy cicielem. Straszne miejsce. ale Du¿y Jim by³ uprzedzony. Andy rozszlocha³ siê na dobre. milcz¹co ocieraj¹c ³zy po obejrzeniu cia³a swojego mê¿a. Dla jego mieszkañców.. ¿e kocha³ j¹ nad ¿ycie. mawia³. jak najbardziej. które razem z bratem. robili dla dobra miasta. zw³aszcza w ci¹gu ostatnich dwóch czy trzech lat. a w zasadzie prawie wszystko. W³a nie Claudette. Wyszli z tego audytu l ni¹cy niczym najczystszej wody kryszta³ i nikt nie poszed³ do wiêzienia. by pu ciæ w komputerze program. Nie umia³ bez niej ¿yæ.powiedzia³ i znów siê rozp³aka³. Czas przesz³y. Wystarczy³o jedno s³owo. nazywali pracowni¹. Teoretycznie audyt przeprowadzano niespodziewan ie. Fern Bowie poszed³ co przek¹siæ do Sweetbriar Rose i po powrocie w³a ciwie powinien Andy'ego wyprosiæ. a to bardzo dobrze. zostawiony sam sobie. Claudette i Du¿y Jim nawet pracowali razem przy miejskiej ksiêgowo ci . co robili. . a bracia Bowie byli na dole. ale te¿ jej ich nie odradzi³.. doprowadzi³by do bankructwa najdalej na prze³omie wieków. Trzeba patrzeæ na problemy w szerszej perspektywie . Pewnie byli tam te¿ inni. ale tak¿e ze wzg lêdu na podzia³ ról. Tyle ¿e teraz. Andy jêkn¹³ i mocniej zacisn¹³ d³onie. Mieli sporo pracy Do Andy'ego dociera³o jak przez mg³ê. Robimy to dla miasta. nawet nie rzuciwszy okiem do saloniku. W³a nie tam znajdowa³ siê Duke Perkins. I tak by³o dobrze. rozlu nionym krawatem i w³osami w nie³adzie. Stewartem. który co prawda nie namawia³ ¿ony Andy'ego na lekcje latania. Dzia³anie w imiê dobra by³ dobre. utrzymywa³a aptekê. dzisiaj. Od razu zszed³ do pomieszczenia. Znajdowa³ siê tam równie¿ ten przeklêty Chuck Thompson. jak siê za³atwia sprawy i dlaczego powinny zostaæ za³atwione. tymczasem przeszed³ korytarzem. gdy¿ dziêki niemu ksiêgowo æ stawa³a siê czysta jak ³za. wspierana regularnymi. nierejestrowanym i coraz wiêkszymi zastrzykami gotówki od Jima Renniego. bo Brenda Perkins ju¿ wysz³a. Dla ich dobra . Specjalistk¹ od cyfr by³a jego ¿ona.

Zawsze w trudnych sytuacjach nazywa³ Andy'ego partnerem.powiedzia³ Du¿y Jim. . Andy nie s³ysza³ jego kroków. Po³o¿y³ mu d³oñ na ramieniu. .. Wreszcie Jim Rennie zakoñczy³ WimiêJezusaChrystusaamen i pomóg³ Andy'emu wstaæ.Tak! Pomódlmy siê razem! Uklêkli. I masz pe³ne prawo. Fatalny czas. Przyjemna my l. ¿e masz prawo zostawiæ mnie z rêk¹ w nocniku.Domy la³em siê.Jeste gotów do pracy? Andy gapi³ siê na niego bez s³owa.. Poniek¹d spodziewa³ siê tej rêki na ramieniu. bo Jim Rennie zwykle pojawia³ siê wówczas..Andy nie móg³ siê dopatrzyæ sensu ostatniego cytatu. oraz Kiedy by³em dzieckiem. Andy d wign¹³ siê na nogi.. dobrze by³o klêczeæ z Du¿ym Jimem.. mówi³em jak dziecko. Pieczeñ wo³owa. Podniós³ g³owê. Pomodlimy siê razem? . co by³oby w tych okoliczno ciach ca³kowicie zrozumia³e.. . zupe³nie jakby Andy zaprotestowa³.Partnerze. .Renniem. otoczy³ ramionami potê¿ny tu³ów Jima i rozszlocha³ mu siê na piersi. ale nie mia³o to szczególnego znaczenia. Dzi wieczór spo¿ywa wieczerzê z Jezusem Chrystusem. ¿e tu ciê znajdê . . . a Du¿y Jim d³ugo i ¿arliwie modli³ siê za duszê Claudette Sanders..Ten cz³owiek umie przysraæ z obu koñców. ‾ycia bez niej sobie nie wyobra¿a³. W kilka minut przeszli przez Teraz widzimy jakby w zwierciadle. ¿e nauka latania jest niebezpieczna! Mówi³em jej.. ¿e z Chucka Thompsona taki sam wariat jak z jego ojca! Du¿y Jim uspokajaj¹co g³adzi³ go po plecach..Mówi³em jej.jêkn¹³ Andy. milszym Jimem Renniem. Ale teraz twoja ¿ona jest ju¿ na lepszym wiecie. ot..Andy. wiem.Wiem. cisn¹³ lekko. . Ale czasem trzeba przed³o¿yæ dobro innych nad w³asne. Du¿y Jim skin¹³ g³ow¹.. . Zgodzisz siê ze mn¹? . ch³opie. Bóg mi wiadkiem. I niewdziêczne. Akurat wtedy pojawi³ siê Du¿y Jim..Wiem. tak mi przykro. . a w dodatku móg³ z ni¹ sypiaæ i powierzyæ jej ka¿d¹ tajemnicê. uj¹³ go za ramiona i zajrza³ mu w oczy. . . Us³ysza³ to Stewart Bowie na dole w pracowni. gdy Andy go potrzebowa³. niejasno. ¿e to trudne. Znowu zap³aka³ rzewnymi ³zami. ale nie by³ zaskoczony. Twarz¹ w twarz i torsem w tors. prawda? Pamiêtaj o tym.Tak! . ¿eby ciê o to prosiæ. zielony groszek ze wie¿ym mase³kiem.

kiedy robi³ to Du¿y Jim. Du¿y Jim dopilnuje. ¿eby tak siê sta³o.Masz racjê. partnerze. Ciche ³zy wdowy po komendancie wprawi³y go w jeszcze gorszy nastrój. Du¿y Jim siê wszystkim zajmie. to i tak musia³ siê czym zaj¹æ. na zachód .Chod my .Wiêc bêdzie w ratuszu. Je¿eli sytuacja siê pogorszy. obj¹³ za szczup³e ramiona i wyprowadzi³ z salonu zadumy. Szczê liwie rozwiedziona przed dziesiêciu laty. zwykle nie ca³kiem przytomna. Andy Sanders. Pos³a³em Wettington. Wystarczy³o siedzi eæ przy stole konferencyjnym i podnosiæ rêkê wtedy. Miêsist¹. zrobi to samo. Du¿y Jim klepn¹³ go w plecy.. No i co ty na to? Mogê na ciebie liczyæ? Teraz Andy pokiwa³ g³ow¹. wiekowym psiakiem rasy welsh corgi. Dbamy o dobro publiczne. ale zdaniem Julii zas³u¿y³ sobie na s³awê i chwa³ê przede wszystkim jako wydawca czasopism. 2 Julia Shumway wolnym krokiem sz³a Commonwealth Street. Uzna³. nawet w kajdankach. A Pete Randolph sporz¹dza listê wszystkich gliniarzy w mie cie. dostrzeg³ promyk nadziei. . Gdyby ona sama radzi³a sobie choæ w po³owie tak dobrze jak on przy wydawaniu New York Tribune . Twarz mia³ posêpn¹. który zapisa³ siê w ludzkiej pamiêc za spraw¹ jednego sloganu: Na zachód. I dobrze. kluczow¹ rolê bêd¹ odgrywa³y si³y porz¹dkowe. Kaza³em jej przyprowadziæ Andreê do sali konferencyjnej. lecz zawsze potrzebne. . Musimy siê nad tym zastanowiæ. Patrzenie na trumnê Gerty Evans zaczyna³o przyprawiaæ go o ciarki. ¿eby znalaz³a Andreê. Imiê nada³a mu na cze æ Horace'a Greeleya. Du¿y Jim pokiwa³ g³ow¹. A nawet je li nie. ale oczy b³yszcz¹ce. . Po raz pierwszy odk¹d dowiedzia³ siê o mierci Claudie. Rêkê mia³ ciê¿k¹. ulic¹. Pe³nimy rolê opiekunów. Je li bêdzie trzeba. mog³aby uznaæ. Ma³o ich mamy. ¿e odnios³a sukces. partnerze. Andy'ego uderzy³a dziwna my l: Rennie wygl¹da dziesiêæ lat m³odziej! . ¿y³a sobie spokojnie nad redakcj¹ Democrata z Horace'em.powiedzia³ Andy. Nie zawsze jest to ³atwe. . zupe³nie zapomnia³ o córce. pogr¹¿ony w bólu i ¿a³obie. Je¿eli trzeba bêdzie wprowadziæ jakie nadzwyczajne rozwi¹zania. ¿e sprawy oficjalne pozwol¹ mu odsun¹æ my l o nieszczê ciu.powiedzia³ Andy. przy której sta³y domy najbogatszych mieszkañców miasteczka.Najwa¿niejsze jest dobro miasta . Andrea Grinnell. m³ody cz³owieku.Du¿y Jim za mia³ siê g³o no. W dodatku jego rola nie nale¿a³a do trudnych.

¿e James Rennie najwyra niej krad³ z kasy miejskiej znacznie wiêcej. No i oczywi cie gnêbi³a j¹ kwestia tego czego . Tyle ¿e na gadaniu siê skoñczy³o. ale od wewnêtrznej strony bariery nadal mo¿n a by³o siê do niej zbli¿yæ. miejskiego kurortu narciarskiego. czy i o tym nie napisaæ artyku³u. a tak¿e fakt. ¿e wymy li³a wietny nag³ówek: Tajemnicze znikniêcie pozwu s¹dowego . choæby takim. Ile¿ siê Du¿y Jim nagada³ o pozywaniu gazety do s¹du!. jej mózg skupia³ siê na jakim szczególe drobnym lecz istotnym. a Julia Shumway bardzo potrzebowa³a poprawiæ sobie nastrój. przez co by³ najmilszym psem na wiecie. a w ci¹gu ostatnich dziesiêciu ró¿ne zdarzenia. bêdzie musia³a sama strzeliæ kilka fotek swoim nikonem. S³ysza³a. Nie mówi¹c o tym. na ostrze¿eniach siê skoñczy. ¿e od dziesi¹tek lat krad³ ogromne sumy. g³ównie dlatego. ni¿ podejrzewa³a a podejrzewa³a. wyl¹dowa³aby na pogotowiu w ekspresowym tempie po tym. Dziêki temu prostemu zabiegowi oboje poczuj¹ siê doskonale. coraz mniej siê jej podoba³y Martwi³ j¹ trudny do wyt³umaczenia z³y stan kanalizacji oraz przestarza³e metody utylizacji odpadów. bo na psi¹ karmê rzuci kawa³ki wczorajszego steku.Oczywi cie jej Horace zawsze uwa¿a³ j¹ za mistrzyniê we wszystkim. Press Herald z Portland. przygnêbia³o j¹ bliskie zamkniêcie Cloud Top. jak opisa³a historiê przeprowadzonego przed trzema laty pozorowanego audytu.mruknê³a pod nosem. ¿e nie odebra³a ani jednej rozmowy. Pewni e na innych drogach sytuacja wygl¹da³a podobnie. Je li nie zdo³a siê po³¹czyæ z Pete'em Freemanem. Za ka¿dym razem. a potem uro nie w jego oczach jeszcze wiêcej . powinna by³a ton¹æ w zalewie pytañ z innych czasopism. co siê w³a nie pojawi³o i co trudno by³o w ogóle poj¹æ. ale je li przeszkoda rzeczywi cie jest t nieprzenikniona. a mo¿e nawet z New York Timesa . gdy próbowa³a jako ogarn¹æ sprawê.S³owa nie kamienie. w ka¿dym razie zdaniem Julii. S³owa nie rani¹ .. który nazywa³a aparatem na czarn¹ godzinê. najlepszym fotografem. . które obserwowa³a w rodzinnym mie cie. Sun z Lewiston. Gdyby rani³y. Niech w³adze zabraniaj¹. Ju¿ pomijaj¹c zatroskanych przyjació³ i rodzinê spoza miasta. ¿e wyznaczono przy barierze co na kszta³t obszaru chronionego od strony Motton i Tarker's Mills. Nawet zastanawia³a siê wtedy. jaki przeznaczano na oba te cele. Mia³a zamiar od razu po przyj ciu do domu wyprowadziæ go na spacer. a to by³o mocno niepokoj¹ce. Czy wszyscy mieszkañcy Mill maj¹ takie same k³opoty? Powinna siê pofatygowaæ na granicê z Motton i sprawdziæ. . ¿e coraz trudniej by³o uzyskaæ po³¹czenie telefoniczne.. Zna³a ten stan. jak ludzie mówili. bo by³a zmartwiona. mimo ogromnych sum. Mieszka³a w Mill przez wszystkie swoje czterdzie ci trzy lata.

Horace pewnie jest bliski eksplozji. gdy dosz³a do rogu ulic Main i Commonwealth. a teraz. w koñcu omin¹³ go spacer o pi¹tej.Tak. Tylko siê ubiorê. kochanie.stwierdzi³a cicho. a Dodee Sanders tej nocy potrzebowa³a ¿yczliwej duszy. Mia³a w perspektywie pracowit¹ noc.Pójdê do taty. Trawka te¿ na pewno zrobi³a swoje. Angie mi pomo¿e. I nie zrobi³aby tego..Nie powinnam by³a zostawiaæ jej samej . Julia nie mia³a wiêkszych obiekcji na ten temat. Niestety. ¿e tak szybko siê to nie skoñczy.Razem poszukamy taty. g³osem normalnie zarezerwowanym dla Horace'a. co ludzie naz wali barier¹. pójdzie obejrzeæ z bliska to co . .Raczej nie powinna byæ teraz sama. .powiedzia³a Dodee. Zdaniem Julii córka McCainów mia³a tylko ladow¹ ilo æ szarych komórek wiêcej ni¿ Dodee. jej zdaniem. ale to móg³ byæ wynik wstrz¹su i skutek wyparcia informacji ze wiadomo ci. natomiast nigdy dot¹d nie musia³a siê przejmowaæ w³asnym zachowaniem. . mia³a powa¿ne powody do niepokoju. Zamiast skrêciæ w lewo w Main. . obejrza³a siê przez ramiê.Poczekam . Porobiæ zdjêcia wszystkiemu.zaproponowa³a Julia. Dziewczyna faktycznie zachowywa³a siê rozs¹dnie. pierwszych chwilach. . .zaproponowa³a Julia. . Oczywi cie. Zreszt¹ mo¿e skrêt by dziewczynie wrêcz pomóg³.Pójdê z tob¹ . Potem trzeba dopilnowaæ nadzwyczajnego wydania Democrata . Dopiero kiedy go wyprowadzi i nakarmi. chyba trawkê? Mo¿liwe. ale Julia mia³a przeczucie. mia³a na sobie szlafrok. By³a to sprawa wa¿na dla niej i. chocia¿ wcale nie chcia³a czekaæ. rano mog³o byæ po wszystkim. . .. Dziewczyna pewnie . która odziedziczy³a urodê po matce. co siê da sfotografowaæ. Poza tym Dodee wyra nie zamierza³a postawiæ na swoim. . Rzeczywi cie.powiedzia³a Dodee. p³yn¹ce czê ciowo z mózgu. dla miasta tak¿e. Z³agodzi³ cios w tych najgorszych. a czê ciowo z serca.Tak. choæ wcale tego nie chcia³a.Kiwnê³a g³ow¹.Nie musi pani czekaæ. po ojcu. . A to bêdzie dopiero pocz¹tek. I na dodatek czuæ od niej by³o. chocia¿ ³zy nadal p³ynê³y jej po twarzy. Mimo wszystko Dodee Sanders nie powinna by³a zostaæ sama. Robi³a wra¿enie opanowanej.Pójdê do Angie .Proszê siê o mnie nie martwiæ . Tak czy inacz ej by³y przyjació³kami. Proszê nie czekaæ. Zobaczyæ na w³asne oczy. Przywyk³a do tego stanu przez lata pracy. Najpierw koniecznie spacer z psem. gdyby przyjecha³a samochodem. No i na pewno g³odny. ale rozum. niestety. Sama swego czasu wypali³a swoje. Przysz³a pieszo. Rozchmurzy³a siê przy tym nieco. nasta³a w³a nie taka chwila.

Potwierdzenie numeru uwidocznionego na ogonie samolotu dosta³a od Erniego Calverta. a¿ obsiusia swój ulubiony kana³ ciekowy. w magicznym miejscu. Zorientowa³a siê. ale g o potrzebowali. ¿e jego miejsce zaj¹³ pysza³kowaty ignorant. wiêc by³ ju¿ stary..dorzuci³a Dodee formalnym tonem. Najpierw Horace. Dostrzeg³a jeden helikopter . Nie dokoñczy³a zdania. 3 Horace patrzy³ na ni¹ z nieskrywan¹ pretensj¹. ¿eby go zaniós³. Twarz biednej Dodee Sanders powoli osunê³a siê w niepamiêæ.. Lu dzie czasem pod miewali siê z ziarnistej. ¿e czasopismo nadaje siê wy³¹cznie do wyk³adania kociej kuwety. Julia mia³a je w kieszeni.. .. gdzie trzeba. . ale ju¿ dotar³y do niej fatalne wie ci o mierci Duke'a Perkinsa i wiedzia³a. i tam zosta³o.. ¿e moja mama. Julia z oci¹ganiem pokiwa³a g³ow¹. lecz nieprzerwany. które pie s najwyra niej uwa¿a³ za os³oniête przed ludzkim spojrzeniem. wyprowadzi³a go i cierpliwie czeka³a. Peter Randolph. . W powietrzu niós³ siê ³opot rotorów. Potem gazeta. by rano dostali wie¿utkie egzemplarze. gdy sta³a w progu domu Sandersów. ale. Czy pani jest pewna? Wie pani z ca³¹ pewno ci¹. To tylko kilka przecznic. Julia przygl¹da³a siê bia³emu pêcherzowi ksiê¿yca nad po³udniowym horyzontem. Zw³aszcza gdy dzia³o siê co z³ego.Rozumiem. Dziêkujê pani .to wyczu³a. Nie chcê byæ nieuprzejma. Tym dowodem by³o zakrwawione prawo jazdy Claudette.. odleg³y. Czeka³y j¹ tej nocy inne obowi¹zki.Nie trzeba. Przywodzi³ jej na my l obraz z filmu science fiction Stevena Spielberga. Co zapewne j¹ czeka³o.Proszê pani. A co zrobi³a Julia Shumway? Us³ucha³a polecenia wstrz¹ niêtej i naæpanej dwudziestolatki. który w zasadzie powinien by³ siê znale æ w rêkach policji.bia³ej fotografii tancerzy na szkolnej z abawie. Julia zamierza³a dopilnowaæ. czarno .. . chwiej¹c si na krótkich nó¿kach. mimo ¿e by³a wyra nie og³uszona. ale nie by³o na dywanie mokrych plam ani br¹zowej niespodzianki pod fotelem w przedpokoju.. Otrzyma³a tak¿e niezbity dowód. skoro obaj reporterzy wyjechali na weekend z miasta.Proszê ju¿ i æ. Normalnie Julia poprosi³aby Erniego. nawet gdyby mia³a nie spaæ ca³¹ noc. .Có¿. Id¹c za psem. postanowi³a oddaæ je Andy'emu albo jego bladej córce o przet³uszczonych w³osach we w³a ciwszym momencie. zamknê³a drzwi. Nie teraz. ¿e nowe wyzwanie jest jej w³a ciwie na rêkê. niekiedy twierdzili. Julia przypiê³a mu smycz. By³ wiêkszy ni¿ zwykle. Horace mia³ piêtna cie lat.

który nastêpnie by³ sk³adany przez drukarza. Do którejkolwiek z granic. ¿e rano nikt nie podejdzie do granic miasta na odleg³o æ mniejsz¹ ni¿ piêæ kilometrów. szukaj¹c miejsca doskona³ego na zakoñczenie wieczornego rytua³u wypró¿niania. w¹chaj¹c to tu. ca³kowicie poch³oniêty odwiecznym psim tañcem. to tam.. View Printing dostar cza³ jej schludnie zapakowane w plastik wydrukowane egzemplarze. co tr¹ci magi¹.pêdz¹cy w poprzek wysokiego ³uku jasno ci. jakby Pó³nocna czê æ Morton zmieni³a siê w strefê l¹dowania w Iraku. Pewnie by siê zastrzeli³. Tego wieczoru nieufno æ by³a uzasadniona. a p otem ju¿ nawet tego nie musia³a robiæ... Horace tymczasem w koñcu znalaz³ odpowiednie miejsce i przyj¹³ w³a ciw¹ postawê. i tym razem po serii normalnych sygna³ów us³ysza³a tylko ciszê. a nastêpnego dnia rano. ¿e mia³a fantastyczny wielki generator w dawnej drukarni. Co oznacza najwy¿ej siedemset piêædziesi¹t egzemplarzy. We wtorkowy wieczór zwyczajnie przesy³a³a z³amane kolumny e . Dla Julii. gdzie sprz¹tanie psich odchodów ze cieku by³o nie tylko odpowiedzi¹ na oczekiwania spo³eczne. jeszcze przed siódm¹. Nawet gdyby Julii uda³o siê przes³aæ e mailem projekt do View Printing. korekty robi³a z o³ówkiem w rêku na maszynopisie.. fotokopiarka w redakcji by³a prawdziwym gigantem. Do roku dwa tysi¹ce drugiego Julia wozi³a materia³y z tygodnia do View Printing w Castle Rock. który na co dzieñ zajmowa³ siê sportem. Horace zatacza³ leniwe ko³a. Ech. Nic z tego. Zabra³a Horace'a do domu i nakarmi³a.. Ca³e szczê cie. Zawi¹za³a torebkê i raz jeszcze wybra³a numer na komórce. która uczy³a siê fachu w dawnych czasach. Gdy skoñczy³. ile reflektorów zapalili. Julia. . Wygl¹da³o to ca³kiem. zastanawiaj¹c siê jednocze nie. nie do koñca godny zaufania. czy Horace Greeley potrafi³by sobie wyobraziæ wiat. I podobnie jak wszystko. a w magazynku le¿a³o piêæset ryz papieru. taki obrót spraw wydawa³ siê czarodziejski. nikt by nie dostarczy³ do miasta wydrukowanych ga zet. Julia zakrz¹tnê³a siê wokó³ prezentu z zielon¹ torebeczk¹ oznaczon¹ napisem PSIA KUPKA. Domy la³a siê. Albo Tony Guay.. gdyby tylko Pete Freeman jej pomóg³. Niestety. Democrat od dwudziestu lat by³ drukowany poza granicami miasta. ale tak¿e obowi¹zkiem na³o¿onym przez prawo. Ciekawe. Bêdê musia³a odbijaæ gazetê na ksero. korzystaj¹c z okazji.mailem. po raz kolejny wyci¹gnê³a telefon komórkowy.

czekaj¹cy przy drzwiach. ¿e pan nie mia³ najmniejszych trudno ci z dodzwonieniem siê do mnie.Pani Shumway. . pu³kowniku.. Niestety.Sucho. Nawet spotka³a go w Sweetbriar Rose parê godzin wcze niej. uwa¿nie wybieraæ cel.Tak.nie. by pojechaæ w pobli¿e bariery. jeste cie .Musia³y zabrzmieæ w jej g³osie jakie szczególne tony. owszem. ¿e jej zdaniem Barbara mia³ lepszy gust.Mêski g³os.Szanowna pani Shumway? . co ka¿e mi zadaæ sobie pyta . .. . zwykle odruchowo maskowa³a strach sarkazmem. uradowany perspektyw¹ nocnej wycieczki.Muszê siê skontaktowaæ z niejakim Dale'em Barbar¹. po tym jak ju¿ zosta³ wyprowadzony i nakarmiony. czy to przypadkiem nie wy. Choæby dlatego. Armia Stanów Zjednoczonych. których Julia nie opisa³a.Czy pani mnie s³ucha? . A o co chodzi? . ¿eby w plotkach na temat Barbary oraz najlepszej przyjació³ki Dodee. Numer zastrze¿ony. Losy Dale'a Barbary stanowi³y jedn¹ z setek historii. w restauracji nikt nie odbiera.. Gotuje w restauracji przy Main Street. by³o choæ ziarno prawdy. .Najwyra niej nie ma telefonu komórkowego. a przewieszony przez ramiê aparat fotograficzny wyl¹dowa³by na ziemi . A nawet czêsto. . Oficjalnie. gdy zadzwoni³ telefon. Mog³aby znienawidziæ tego cz³owieka za taki ton. Nieprofesjonalne zachowanie. Czy pani go zna? Oczywi cie. Tak jak robi³ Junior Rennie i jego przyjaci ele. G³os obiektywny. choæ zna³a je od podszewki. ¿e zrezygnowa³ z pracy.Proszê pani?. Z telefonami komórkowymi na czele. choæ to by³o dziwne.. . a jednak zosta³ w mie cie. Kto dzwoni? . Chocia¿ nie dalej jak wczoraj Rose mówi³a.. Tak. znam Dale'a Barbarê. Niewiele brakowa³o. Oficjalny.Halo? ..a linie naziemne oczywi cie nie funkcjonuj¹.Dzisiaj chyba nic nie dzia³a. gdy gwa³townie siêgnê³a do kieszeni. . Ch³odny. . .Pu³kownik James Cox.Ju¿ zamkniête..Czemu zawdziêczam ten honor? . Spojrza³a na wy wietlacz. . . Angie. panowie.us³ysza³a w³asn¹ ironiê i wcale jej siê to nie spodoba³o. Nie wygl¹da³ na wariata.4 W³a nie zapina³a p³aszcz. zastrzyg³ uszami i spojrza³ na ni¹ wyczekuj¹co. Trzeba mierzyæ si³y na zamiary. Swoj¹ drog¹ Julia mocno w¹tpi³a. Wydawca gazety w niewie lkim miasteczku musi czasem przymkn¹æ oko na jakie zgni³e jab³ko. Zauwa¿y³am jednak. bo Horace.

.Znajdê go i przyprowadzê. Zdziwi³a siê tak. Podam pani numer.Doprawdy? ..Dlaczego ja. O ile mi wiadomo. . .. jak¹ znali mieszkañcy Mill. To po³¹czenie zostanie nawi¹zane. jestem w Waszyngtonie.. .W ciek³o æ zrodzona ze strachu zaskoczy³a nawet j¹.. Czy mo¿e pani go znale æ? Proszê wzi¹æ ze sob¹ telefon.Po co dzwoniæ.Co cie zrobili? . . Co by³o ca³kiem niepodobne do Julii Shumway. owszem .i wiem z do wiadczenia.. ¿e nie przysz³a jej na my l ¿adna ciêta riposta. .W stanie spoczynku.podj¹³ pu³kownik.. sugeruj¹cej u¿ycie technologii wykraczaj¹cej daleko poza t o. . Bêdê po swojej stronie bariery.Nic. Urz¹dzimy minikonferencjê prasow¹. .. Roze mia³a siê wbrew sobie.? . kiedy pa n zadzwoni³. wywar³. .Rozmowy do i z Chester's Mill zosta³y zablokowane. Z ca³ym szacunkiem. .Ci¹gle u¿ywa tego imienia? . wychowa³em siê w ma³ym miasteczku. gliniarze sporo.Nawet nie próbowa³em.. Znajdê Barbiego. Bogiem a prawd¹ Julia by³a zdziwiona. W Kolegium Szefów Po³¹czonych Sztabów. szczerze powiedziawszy.Chce pan wywrzeæ na mnie wra¿enie? Chcia³ czy nie chcia³. ale tylko miejscowy wydawca gazety wszystko. skoro mo¿ecie siê spotkaæ twarz¹ w twarz? Oczywi cie ze mn¹ w roli przyzwoitki. ¿e odszed³ a¿ tak daleko od tematu rozmowy.Wydawa³ siê raczej zainteresowany ni¿ z³y.Telefony komórkowe. proszê pani. . W interesie bezpieczeñstwa narodowego. wracaj¹c do pierwotnego osch³ego tonu. . . nic.. na naszym miejscu zrobi³aby pani to samo.. co ludzko æ potrafi obj¹æ umys³em? Ponownie zabrak³o jej odpowiedzi. w³a nie siê tam wybiera³am.. ..Zale¿y mi na kontakcie z kapitanem Barbar¹ . pu³kowniku? Dlaczego pan nie zadzwoni³ na posterunek policji? Albo do którego z radnych miejskich? Zdaje siê ¿e wszyscy troje s¹ w mie cie.Gratulujê. pod który nale¿y zadzwoniæ.przyzna³ pu³kownik.W sytuacji bez precedensu w historii wiata. . Proszê pani.Z kapitanem. .odpowiedzialni za k³opoty z ³¹czno ci¹! .W¹tpiê. ¿e ma³omiasteczkowi politycy wiedz¹ niewiele. . .Nie ma mnie w Maine.Cox wydawa³ siê zaskoczony. .

skoro nikt spoza Chester's Mill jej nie przeczyta.Proszê pani.I oczywi cie nie mogê pani powstrzymaæ przed drukowaniem gazety. . Przepraszam.Mi³o mi siê z panem rozmawia³o. .Oczywi cie. Pó³ waszego miasta zaparkowa³o tam wozy na obu pasach szosy i na ³¹kach. U miech spe³z³ jej z ust.. Czy wie pani. Po waszej stronie sto dziewiêtnastej jest FUBAR. Nastêpnie doda³a: £¹ki Dinsmore'a? . gdzie to j est? W pierwszej chwili nie wiedzia³a. Julia od³o¿y³a aparat fotograficzny na pod³ogê.. proszê przyprowadziæ kapitana Barbarê w miejsce. ale teraz naprawdê najwa¿niejszy je czas. zawieraj¹c w jednym oddechu przekonanie o tym. chocia¿ jak pani na pewno ju¿ wie. ¿e nie ma to wiêkszego sensu.W porz¹dku .Westchn¹³. . to znaczy. .Znam to wyra¿enie. proszê mi wybaczyæ dosadny jêzyk. Lecz bêdzie pan z nim rozmawia³ w mojej obecno ci. nie mogê pani zabroniæ przyj æ z kapitanem. jej nie widaæ. Tak.Mogê.rzuci³a w s³uchawkê.jak otwarcie darmowego burdelu . gdzie zamyka ona drogê miejsk¹ numer trzy. Z pewno ci¹ zanim zosta³a pani wydawc¹. wygl¹da to jak otwarcie darmowego burdelu.. ¿e zadawanie pytañ jest pani drug¹ natur¹.Niech¿e mi pani pozwoli skoñczyæ. .Pañska decyzja .Zostawmy to. pani z pewno ci¹ tak¿e. . Skoro chce Pani obejrzeæ barierê. wyci¹gnê³a z kieszeni p³aszcza notatnik i nagryzmoli³a: p³k James Cox . jestem zajêty. A co ono dok³adnie oznacza w odniesieniu do drogi sto dziewiêtna cie? .. ¿e to mo¿liwe? .. Bo . pu³kowniku. o czym mowa. Czy mo¿e pani spe³niæ moj¹ pro bê? ..Powiedzia³em co zabawnego? .. chocia¿ uwa¿am.Có¿. Wyjdziemy na drogê numer sto dziewiêtna cie i stamt¹d do pana zadzwonimy. pu³kowniku. ¿e. pu³kownik zapewne mówi³ o ³¹kach Aldena Dinsmore'a.. . za mia³a siê w g³os.Pan s¹dzi. . wyja niê.Czy mo¿e mi pan to wyja niæ? . Wobec czego. by³a reporterk¹ i nie mam w¹tpliwo ci. . .Nie ma mowy. ¿eby jak najprêdzej rozwi¹zaæ ten problem. .Co pan proponuje? .Mieszkañcy Mill nazywaj¹ j¹ Little Bitch Road. A kiedy u wiadomi³a sobie... swego czasu czyta³am Toma Clancy'ego. tu ma pani racjê. ¿e wiat nie jest sprawiedliwy..Oznacza. . a pani siê nad tym zastanowi.zgodzi³a siê g³adko.

. Ponownie. Numer.Doskonale.w deszcz robi siê tam naprawdê kurewsko nieprzyjemnie. ¿e na Little Bitch Road nie ma t³oku? . Niezmienne prawo z ¿ycia reportera. to i tak z nim muszê rozmawiaæ..Jak to? Dlaczego? Na lito æ bosk¹. Gdzie ten notes? Oczywi cie zawsze cz³owiek musi go wyci¹gaæ jeszcze raz. a teraz przyjê³a tak¹ w³a nie rolê.Dotar³o jasno i wyra nie.Barwny jêzyk. Bo kierunkowy sk³ada³ siê z trzech zer. Horace zastrzyg³ uszami. . . Cox za mia³ siê g³o no i szczerze. Ale chyba tak. który poda³ jej dzwoni¹cy.Bêdziemy na miejscu za jakie pó³ godziny. Czy ma pani rozrusznik serca? Albo aparat . .Zobaczycie wiat³a i stra¿e. . W³a nie minê³a dziesi¹ta. Robi pani wra¿enie osoby inteligentne . ¿eby odmówiæ. wojsko i blokadê drogow¹. Czy kto bêdzie tam na nas czeka³? Nast¹pi³a pauza.Tak.Nawet je li zadzwoni pani. ale oczywi cie nie mog³a tego zrobiæ. wszystko to stanie siê dla pani jasne. o dziesi¹tej trzydzie ci. Bêdê czeka³ z rêk¹ na s³uchawce. jasne. co us³ysza³a do tej pory. . .. . Pod jaki numer dzwoniæ? .dowcip. Kiedy mogê siê spodziewaæ pani telefonu? Czy te¿ raczej kiedy Barbie zadzwoni z pani komórki? Julia spojrza³a na zegarek. Jakim cudem czas uciek³ tak szybko? . . wystraszy³ j¹ bardziej ni¿ wszystko. Po jakim czasie pu³kownik odezwa³ siê z oci¹ganiem: . . ..Wsunê³a notes do kieszeni i podnios³a kodaka.. je¿eli sytuacji nie da siê rozwi¹zaæ po naszej my li. Horace nadal cierpliwie czeka³ pod drzwiami. . .Proszê pani. Czyli s³yszymy siê o dziesi¹tej trzydzie ci.Przycisnê³a telefon uchem do ramienia i wsunê³a rêkê do kieszeni.krzyknê³a rozw cieczona. ¿e go znajdê. .W porz¹dku. Kusi³o j¹.. Zak³adaj¹c. To taki. uprzejmie panu dziêkujê! . ale ludzie maj¹ zakaz rozmawiania z mieszkañcami miasta.Proszê pani.wietnie. jeszcze jedna sprawa. Proszê mu przekazaæ pozdrowienia od Kena. z jakiego powodu? . Wiêkszo ci domy li siê pani sama.Rozumiem. cholera jasna.Jak na razie ¿ywej duszy. jak ju¿ schowa.Tylko jeszcze proszê mi podaæ czarodziejski numer. Zak³adaj¹c. go z³apiê.Bardzo.

Klosz. Julia wystuka³a numer siostry mieszkaj¹cej w Lewiston. Na przyk³ad na teraz. 5 Barbie ci¹gn¹³ koszulê i usiad³ na ³ó¿ku. ¿e bêdzie siê uchyla³ od odpowiedzi. najprawdopodobniej eksploduje. a nawet tr¹c¹ce paranoj¹. Niezbyt imponuj¹ca broñ. chocia¿ zgromadzili siê tam prawie wszyscy. Przerwa³ po³¹czenie. ma³o prawdopodobnych. Pada³ na nos. jak wcze niej. nie barier¹. mogli co zaplanowaæ na pó niej. niestety. Jedne. Niech bêdzie z pani¹ Barbie i proszê mu koniecznie przekazaæ pozdrowienia od Kena.s³uchowy? Czy jakie inne podobne urz¹dzenie? . delikatne mówi¹c. Dla wiêkszo ci ludzi nie ma ona negatywnych skutków. a dlaczego pan pyta? S¹dzi³a. Dociera³o siê do nich po zewnêtrznych schodach na boku budynku aptek i. A je li to Junior i przyjaciele gotowi na nowo powitaæ go w mie cie? Mo¿na by powiedzieæ.W pobli¿u klosza dochodzi do swego rodzaju interferencji. a ca³y wieczór gotowa³. inne wybuchaj¹. ¿e to podejrzenie ma³o prawdopodobne. gdy rozleg³o siê pukanie do drzwi. Je¿eli bêdzie to iPod albo co bardzie z³o¿onego. jak choæby blackberry. Martwa cisza. ale zawsze mo¿na nim rzuciæ w pierwszego. jak na przyk³ad telefony komórkowe.S³yszymy siê o dwudziestej drugiej trzydzie ci. ale zjawisko to oddzia³uje na urz¹dzenia elektryczne. Pewnie ch³opcy gapili siê na wypadki n a drodze numer sto siedemna cie albo sto dziewiêtna cie. Barbie wsta³ i po³o¿y³ d³oñ na przeno nym odbiorniku telewizyjnym. ¿eby rozwi¹zaæ buty. Barbie ca³y dzieñ chodzi³. .Nie. ale je¿eli siê dowiedzieli o jego powrocie do miasta. Mia³ te¿ do dyspozycji drewniany dr¹g z szafy. zostaj¹ unieruchomione. ale nie.. . Znowu pukanie. które przechodz¹ dos³ownie po dwóch sekundach. który wpadnie przez drzwi. potem nic. Swoj¹ drog¹ akurat Juniora i Franka DeLessepsa ani reszty towarzystwa wzajemnej adoracji nie widzia³ dzi w Sweet briar Rose. powoduje odczucia podobne do zetkniêcia ze s³abym pr¹dem elektrycznym. we wszystkich trzech . Sygna³ ci¹g³y. Pukanie nie oznacza³o nic dobrego..Czy rozrusznik Perkinsa eksplodowa³? Czy w³a nie on zabi³ naszego komendanta? . Je¿eli we mie pani ze sob¹ magnetofon. je li siê znajd¹ bli¿ ni¿ jakie piêæ metrów od klosza. Pod koniec rozmowy nazwa³ to co kloszem. lecz ca³y dzieñ by³ pe³en zdarzeñ. zapewne przestanie dzia³aæ.

By³a to szalenie u¿yteczna informacja.bêdê przewodniczy³ temu zebraniu. Kto chce z panem rozmawiaæ.. cudowny lek. w styczniowy poranek Andrea w drodze do skrzynki pocztowej po lizgnê³a siê na oblodzonym podje dzie.Ze wzglêdu na stratê.Julia Shumway.. warkot pracuj¹cego generatora s³yszalny by³ jako przyg³uszony pomruk. w³a cicielowi miejscowej apteki. . A Du¿y Jim. . uszkadzaj¹c sobie dwa dyski. wiedzia³.pomieszczeniach by³o za ma³o miejsca. ¿e Andrea. Czworo cz³onków spotkania. skupi³o siê przy jednym koñcu. . siwiej¹ca i obci¹¿ona nadwag¹ wersja swej m³odszej siostry. przyjmij nasze wyrazy . cudo z czerwonego klonu. Wiêkszo æ krzese³ dooko³a tego imponuj¹cego mebla by³a dzi pusta. dziêki swojemu drogiemu przyjacielowi Andy'emu. Czterdzie ci nieæ kilogramów nadwagi z pewno ci¹ nie podzia³a³o na jej korzy æ.Proszê pana! Kobiecy g³os. osi¹gnê³a ju¿ pu³ap czterystu. który mia³ przynie æ ulgê w bólu z pewno ci¹ trudnym do zniesienia. oksykodon. Sam Du¿y Jim. która zaczê³a od przyjmowania czterdziestu miligramów dziennie.Jest pan tam? Zostawi³ w spokoju telewizor i przeszed³ do kuchni. w wy³o¿onej sosnowymi panelami sali konferencyjnej ratusza Chester's Mill. je li nikt nie ma nic przeciwko temu. chyba ¿e. Andy. Za jego plecami wisia³a mapa przedstawiaj¹ca miasto w kszta³cie skarp ety. Otworzy³ drzwi. Oprócz Du¿ego Jima obecni byli pozostali radni oraz Peter Randolph pe³ni¹cy obowi¹zki komendanta policji. zaprosi³ j¹ do rodka.zacz¹³ Du¿y Jim . . które Du¿y Jim nazwa³ zebraniem w celu oszacowania skali zagro¿enia. Randolph by³ wstrz¹ niêty i przestraszony. I przepisywa³ jej ten lek nadal. Doktor Haskell przepisa³ jej nowy. zasiad³ u szczytu. mo¿e piêæ lat wcze niej. 6 W suterenie. W tym gronie jedynie Rennie wydawa³ siê przytomny. Czterometrow y stó³ na rodku pomieszczenia. ¿eby go skutecznie wykorzystaæ. No i jeszcze szwaj carski scyzoryk. pyszni³ siê wysokim po³yskiem. Upad³a ciê¿ko. jak¹ poniós³ Andy . Rose jak zwykle oszo³omiona. . chocia¿ zaledwie wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej. ale nie zamierza³ nikogo zraniæ. Cztery. Andrea Grinnell.Kto tam? W tej samej chwili rozpozna³ g³os. Mam panu przekazaæ pozdrowienia od Kena. Andy Sanders oczywi cie przyt³oczony ¿a³ob¹.

¿e wszyscy siê modlicie.Dziêkujê wam . Czu³ powagê sytuacji. musimy stawiæ czo³o bardzo prawdopodobnej ewentualno ci. sytuacja jest bardzo. A jednocze nie by³ podniecony.. Ze wszystkimi zebranymi by³ po imieniu. .popar³ go Randolph.Wszyscy mamy pojêcie. dynamiczna. Mam nadziejê.Du¿y Jim potoczy³ doko³a ciê¿kim wzrokiem. albo z przedawkowania. Du¿y Jim przyst¹pi³ do rzeczy..Teraz jednak.. . Oczy jej b³yszcza³y albo ze strachu. zw³aszcza powi¹zana z dzia³aniami terrorystycznymi. Bezdyskusyjnie. po nas..To znaczy. Zrobi³a mi dzisiaj takie pyszne niadanko! Jajka sadzone i resztki taco ch eese. Modlê siê. . ¿e akurat w tym pomieszczeniu lepiej u¿ywaæ formy grzeczno ciowej. . co siê dzieje. . . w oczach zakrêci³y mu siê ³zy.Claudette zawsze powtarza: B¹d my dobrej my li. . . Du¿y Jim j¹ zignorowa³. chocia¿ nikt w mie cie tego nie rozumie. . Du¿ego Jima uwa¿a³ wrêcz za przyjaciela. proszê pañstwa.W³adze wojskowe nie uzna³y za stosowne nawi¹zaæ kontaktu z przedstawicielami miasta. jakby odgania³ natrêtn¹ muchê. ale nikt tego nie zrobi³. Katastrofa. Tak¹ sam¹ metodê stosowa³ Perkins i przynajmniej w tej kwestii staruszek chyba mia³ racjê. A najpewniej z obu powodów. Andrea zas³oni³a usta d³oni¹. . .. Obecni karnie przytaknêli. nie zawsze by³a taka ca³kiem z³a. ¿e jeste my zdani na w³asne si³y. Doskona³y przyk³ad stanowi³ choæby burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani.. ¿eby takie w³a nie by³y przyczyny. Nale¿a³o siê spodziewaæ. .. ¿e tak¿e nikt spoza miasta .powiedzia³ Andy..Niemo¿liwe! .Móg³ siê zjawiæ kto od strony Morton albo Tarker's i pos³aæ po mnie.Oczywi cie.wspó³czucia.Tak jest . . I bardzo prawdopodobne.Za³o¿ê siê.S¹ problemy z komunikacj¹. Du¿y Jim machn¹³ d³oni¹. I gotowy do dzia³ania.powiedzia³a Andrea. a gdy Andrea przykry³a jego rêkê d³oni¹. ¿e w³a nie dlatego jeszcze do tej pory nikt siê do nas nie zwróci³.Teraz jednak. . proszê pana .odezwa³ siê Randolph. . ale gotowi na najgorsze powiedzia³ Andy g³osem cz³owieka pogr¹¿onego w g³êbokiej medytacji. ¿e przed koñcem roku jego zdjêcie znajdzie siê na ok³adce magazynu Times . powtarza³a...Proszê pana. lecz uzna³.

Przynajmniej na jaki czas. Mia³ zamiar poruszyæ tê sprawê. . drugi na stacji benzynowej. ..Cale . Inaczej ludzie wpadn¹ w panikê.. ¿e zostaniemy na kilka dni odciêci od wiata. mówi³em w przeno ni . ¿e sklepy powinny byæ otwarte jak zwykle. Albo nawet na miesi¹c. . A ja twierdzê.Bo i sk¹d? . W³a nie tak nale¿a³o siê zachowywaæ. widz¹c wyraz twarzy wiceprzewodnicz¹cego.B¹d my dobrej my li.Aha . ale gotowi na najgorsze .. . Rennie poczu³ siê ura¿ony.Chocia¿ mo¿e to nie jest najlepszy pomys³ .Naprawdê nie wiemy . ¿ywno æ jest poniek¹d walut¹.powtórzy³a Andrea.stwierdzi³ Du¿y Jim. . nie podnosz¹c g³osu. po czym siê rozpromieni³. Pete. I rzeczywi cie. je li bêd¹ siê bali. u licha..podsun¹³ Randolph. .. .podsun¹³ Randolph.Rzeczywi cie. ¿e zebrani prêdzej spe³ni¹ jego oczekiwania. Tyle potrafi³ zrozumieæ. .I chyba widzia³em bankomat w przychodni chocia¿ nie mam ca³kowitej pewno ci.Niemo¿liwe! . . . .Na moment straci³ pewno æ siebie. . .stwierdzi³ Du¿y Jim. W przeciwnym razie bêdzie jak przed zadymk¹.W sytuacji.odezwa³ siê Andy. . i koniecznie. Najgorsze w tym wypadku to mo¿liwo æ. Na tej samej zasadzie nie jedzie siê na wycieczkê w wiêto bankowe.Banki te¿ mamy zamkn¹æ? .Nie wierzy³ we w³asne s³owa.. nie na pierwszym miejscu. pomy la³ Du¿y Jim. . kto prowadzi sk lep . Nieznaczny u miech wykrzywi³ mu doln¹ po³owê twarzy. je li brakuje pieniêdzy Sprowokowaliby my zamieszki. . ale jeszcze nie teraz. lecz wiedzia³. ..Andy.powtórzy³. . kiedy ludzie zbaczali z tematu...zorientowa³ siê Randolph.Jasna sprawa. Andrea ponownie nakry³a d³oni¹ jego rêkê.wycofa³ siê Randolph. moim zdaniem nie jest to dobry pomys³ .Ale trzeba porozmawiaæ z kierownikiem supermarketu. Para kretynów.rzek³ ze spokojem. Rennie zastanowi³ siê przelotnie.Mo¿e by zamkn¹æ Food City? .Bo¿e jedyny! Z jego oczu na nowo pop³ynê³y ³zy. czy przypadkiem Andrea nie u¿ycza Sandersowi swoich pigu³ek. .A co z bankomatami? Jeden jest w sklepie Browniego.I z Johnnym Carverem z Gas & Grocery. oczywi cie u mnie w aptece.. w jakiej siê znale li my. jak on siê nazywa? Cade? . . Mo¿e na tydzieñ.Jack Cale. Andy i Andrea. Tym razem Andy u cisn¹³ jej palce.Doskona³a rada.

Pochodzi z Away. . ale jest bardzo sympatyczna. Nie musia³ dodawaæ: Duke Perkins pozwala³ tej parze takich siakich owakich hipisów i ich go ciom na g³o ne puszczanie rock and roi³a oraz na hulanki do pierwszej po pó³nocy! Chroni³ ich. w tym tak¿e piwa.Oczywi cie. Rennie z przyjemno ci¹ spostrzeg³. zdaniem Du¿ego Jima. przeciwko czemu ludzie mieliby siê buntowaæ. . . . Rozumiesz mnie. tak czy inaczej s¹ pod kluczem.Sam i jemu podobni bêd¹ musieli odcierpieæ swoje.Ludziom siê nie spodoba zamkniêcie knajpy . I proszê. . .zdziwi³a siê Andrea.Browniego po mierci Dila Browna? .Velma Winter .Twarz mu siê skurczy³a w do æ przera¿aj¹cym grymasie zadowolenia. . Nie rozumia³a.podpowiedzia³a Andrea. . .musisz wzi¹æ pod klucz wszystkie leki na receptê.A ty . Oczywi cie nie mówiê o nasivinie czy lirice. ¿eby z nimi porozmawiali . Czu³ siê odrobinê nieswojo w tym temacie. ¿e Randolph zapisuje nazwiska w notatniku. a Rennie. .powiedzia³ Randolph.Randolph pokiwa³ g³ow¹ ze zrozumieniem.zwróci³ siê do Andy'ego Sandersa . . . a jednocze nie. .A Karczmê Dippera nale¿y zamkn¹æ. jakie z tego powsta³y k³opoty dla mojego syna i jego przyjació³ . .Dlaczego? .Przeka¿ tym trzem osobom. je li tylko nie zabraknie im jedzenia. Sam Verdreaux by³ notorycznym moczymord¹.A je li wcze niej doprowadz¹ do buntu? Andrea milcza³a. natomiast z do wiadczenia wiedzia³a. choæ doskonale wiedzia³ .Mog¹ sprawiaæ k³opoty . . . wzorcowym dowodem na to.No w³a nie. .powiedzia³ Randolph.Lewicowcy.Z Tommym i Willow Andersonami porozmawiaj ty. jest wstrzymana do odwo³ania. którymi mo¿na siê narkotyzowaæ. ¿eby pó³ miasta chodzi³o pijane jak w Nowy Rok. .podkre li³ Rennie. ¿e sprzeda¿ alkoholu.Ekstremi ci. ¿e nie nale¿a³o znosiæ prohibicji. Andersonowie prowadzili Karczmê Dippera.Wypij¹ zapasy sklepowe i bêdzie po sprawie. Leki. .Takim na przyk³ad jak Sam Verdreaux. kiedy skoñcz¹ im siê prywatne zapasy piwa i brandy. ¿e sprzeczanie siê z Jimem Renniem jest bardzo mêcz¹ce i nieskuteczne. Nie mo¿emy dopu ciæ.Po lê ch³opaków. Powiesili nad barem plakat z Wujem Barackiem.

Everett wyskoczy³ z tym swoim idiotycznym systeme m nagrywania dwa lata temu na zgromadzeniu miejskim. ale zajmowa³ siê polityk¹ znacznie d³u¿ej ni¿ Eric Ry¿y Everett obmacywaniem prostat i wiedzia³. pozosta³o æ po latach rozrzutno ci Clintona. Andrea spojrza³a na konsolê znajduj¹c¹ siê po prawej stronie Du¿ego Jima. Rêce powêdrowa³y w górê. pozwalaj¹c¹ zmieniaæ i nagrywaæ programy telewizyjne i radiowe na falach AM i FM oraz wbudowany system rejestruj¹cy rozmowy prowadzone w tej sali. Jaka tam Rada Pomocy w Czym tam. ¿eby miasto by³o trze we. .dlaczego.Czy teraz móg³bym wróciæ do tego.Mo¿e przynajmniej kto sporz¹dzi protokó³? . .Nie widzê takiej potrzeby. Tym razem Andy poklepa³ j¹ po rêku. . Du¿y Jim przedstawi³ swoje obiekcje. obojêtne pijani czy trze wi. .Zgadzamy siê co do tego? G³osujmy.Zawsze mamy do æ. by zadbaæ o tych. znanego jako Ry¿y.zaproponowa³a Andrea nie mia³o. .Najwa¿niejsze. której Du¿y Jim nienawidzi³. którym to naprawdê potrzebne. Andrea podziêkowa³a mu u miechem. Przeklêty system. który roz³o¿y³ rêce w ge cie oznaczaj¹cym równocze nie oczywi cie i przepraszam . podkre laj¹c kwestiê ponoszenia ca³kiem niepotrzebnych kosztów. Nie zdarza³o siê to czêsto i bardzo tego nie lubi³. Rennie zosta³ oskrzydlony. a trzeba wiedzieæ. Taktyka ta zwykle okazywa³a siê skuteczna wobec oszczêdnych jankesów.powiedzia³. . ¿e ludzie ³atwo ulegaj¹ panice.Nic siê nie martw .Musimy sobie u wiadomiæ. . . zapewne dostarczone prze z Duke'a Perkinsa. Erica Everetta.Czy to nie powinno byæ w³¹czone? . od czego chcia³em zacz¹æ? . A kiedy siê boj¹. . Rennie by³ t¹ propozycj¹ niemile zaskoczony. Spojrza³ na Randolpha. dowodz¹c. .spyta³ Rennie. nie zamierza³ siê akurat teraz przejmowaæ subtelno ciami sprzeda¿y. póki kryzys siê nie skoñczy . Czeka³y go pilniejsze sprawy. ¿e rz¹d federalny pokryje osiemdziesi¹t procent kosztów. ale tym razem zawiod³a. jak ogromna jest ró¿nica miêdzy przegran¹ bitw¹ a przegran¹ wojn¹.oznajmi³ Du¿y Jim. Andrea wygl¹da³a na zaniepokojon¹. przedstawiaj¹c go jako wyj¹tkowy krok naprzód.Lepiej przedsiêwzi¹æ dodatkowe rodki ostro¿no ci. by³ pomys³em w cibskiego doktorka. mog¹ siê zachowywaæ niew³a ciwie. innowacjê. zw³aszcza osobie spoza polityki. cieñ po Richardzie Nixonie. Everett przedstawi³ liczby. ¿e zaskoczyæ go by³o nie³atwo.

. jakimi si³ami dysponujem y? Doskonale zna³ odpowied . wiêc trudno powiedzieæ.No. komenda nt Perkins. Andy. ¿e Perkins znaczni bardziej przys³u¿y siê miastu. a sze ciu na czê æ etatu.Bez przerwy za¿ywa leki wziewne. przyjacielu .wyrecytowa³ Andy sennym g³osem. skoro tak uwa¿asz. Tymczasem my. oboje razem ze mn¹ odpowiedzieli na kod trzy. .No i jeszcze Marty Arsenault i Toby Whelan.wtr¹ci³ Andy.. Jedni pojechali z ca³ymi rodzinami na miêdzyszkolny mecz futbolu. . w³a nie.Lepiej bêdzie na razie nadaæ naszemu spotkaniu charakter nieformalny . które zadawa³. Co oznacza gotowo æ policji. Szósty. to Linda Everett. Oprócz nich Rupe Li bby. .odezwa³ siê Andy... Bardzo mu to u³atwia³o ¿ycie. nie ¿y³. je li jedno jest martwe . Z koñcem roku mia³ przej æ na wcze niejsz¹ emeryturê. . jakby s³owa Sandersa mia³y jakikolwiek sens. ¿e komendant Perkins spogl¹da na nas z góry.S³uszna racja! . Zna³ odpowiedzi na wiêkszo æ pytañ.Zaszlocha³ i poci¹gn¹³ nosem.Biedny stary George .. Ci ostatni prawie wszyscy mieli ponad sze ædziesi¹t lat...W³a nie. na nich te¿ nie bardzo mo¿na liczyæ. . on ma astmê.Razem z moj¹ ¿on¹ . .. Spo ród ca³ej osiemnastki piêciu zatrudnionych na pe³en etat z pewno ci¹ znajdowa³o siê poza granicami miasta. patrz¹c na nie z góry. uwa¿a³. Du¿y Jim wola³by tego nie s³yszeæ. inni na kontrolowany po¿ar do Castle Rock.Uwa¿am. .No có¿. . Mieli do dyspozycji osiemnastu policjantów zatrudnionych przez Chester's Mill.Dwoje utrzyma sekret. Fred Denton i George Frederick. najistotniejsz¹ w sensie odpowiedzialno ci za miasto.Jestem pewien.wyrwa³ siê Randolph. znacznie przekraczaj¹cej jego ograniczone mo¿liwo ci. Pete. w tym dwunastu w pe³nym wymiarze godzin.nie wygl¹da to dobrze. . .stwierdzi³ Du¿y Jim. na ziemi. jaki z niego po¿y tek. niestety . ni¿ próbuj¹c zaprowadziæ porz¹dek w t rozpsiajusze.Z moj¹ Claudie. We dwoje spogl¹daj¹ na nas. jest utrzymanie porz¹dku w czasi e sytuacji kryzysowej.. ..Racja.. która jest naprawdê w pe³ni zdolna do pe³nienia s³u¿by.stwierdzi³ Rennie. .. dziêki czemu ich praca by³a zachwycaj¹co tania.. jednak mimo wszystko poklepa³ Andy'ego po wolnej rêce. Potem zwróci³ siê ponownie do Randolpha... którzy zostali my tu. sk¹pani w blasku Jezusowej chwa³y.. . Jest Henry Morrison i Jackie Wettington. A Rennie.odezwa³ siê Randolph . Jedyna osoba pracuj¹ca na czê æ etatu. ¿e kwesti¹ dla nas najwa¿niejsz¹.Do wiadomo ci nas czworga. . choæ nigdy nie mówi³ le o zmar³ych. .

¿e Junior Rennie wróci³ do domu na dobre.Nie policzy³e siebie .Potrzebujemy wiêcej stró¿ów prawa. aj! . . I za spraw¹ szczê cia czy boskiej opatrzno ci w weekend wróci³ do domu ze szko³y.ulubione sklepy online.Bez w¹tpienia.przyzna³ Randolph . . Dziewiêciu. Chyba jeszcze nie skoñczy³a trzydziestki.Kogo pan ma na my li? .Ci¹gle za ma³o . . . Na pewno mia³aby z³y wp³yw na mê¿czyzn. No tak.Racja. ni¿ pozwoli³. .Ile on ma lat? Chyba jeszcze nie mo¿e g³osowaæ? Du¿y Jim zobaczy³ oczami wyobra ni podzia³ funkcji w mózgu Andrei: piêtna cie procent .Juniora? . By³o tam co jeszcze. niepo¿¹dane zachowania ? Wszystko jedno. Czêsto u¿ywa³ tego wykrzyknika.zauwa¿y³a Andrea.‾ona Ry¿ego? . W listopadzie bêdzie mia³ dwadzie cia dwa. w koñcu ma dwoje dzieci. osiemdziesi¹t procent . Nie pracuje na pe³en etat. kiedy by³ poirytowany. dwa procent pamiêci i trzy uczestnicz¹ce w bie¿¹cych procesach my lowych. .¿achn¹³ siê Du¿y Jim. .zapyta³ Randolph. .Ona jest tylko stójkowym! I do tego wiecznie nadêta! . Tyle ¿e Rennie prêdzej da³by siê pokroiæ. Czasowo. dopóki sytuacja siê nie wyja ni. Z ³adnymi kobietami tak zawsze.ale w zesz³ym roku zaliczy³a kurs okrêgowy w Rock i ma prawo nosiæ broñ. Wystarczy³o ju¿. Stanowczo nie ¿yczy³ sobie ¿onki tego ³achadojdy w zespole.. ¿eby ma³¿eñstwo Everettów wyskakiwa³o mu przed oczami jak pajac z pude³ka. Nie mia³ pojêcia. Tak czy inaczej musia³ z ni¹ wspó³pracowaæ. Có¿.podsumowa³ Randolph . oczywi cie.receptory narkotyku. ale z pewno ci¹ warto Lindê wzi¹æ pod uwagê. .. .Tak . by wymaga³a zapisania.Choæby mojego ch³opaka.Skoñczy³ dwadzie cia jeden lat.Aj.. jak Duke uzyska³ tê wiadomo æ ani dlaczego uzna³ j¹ za do æ istot¹.Innymi s³owy . . A do tego diabelnie ³adna. W zesz³ym tygodniu widzia³ tê informacjê na podk³adce telefonicznej na biurku zmar³ego komendanta. Randolph plasn¹³ siê d³oni¹ w czo³o. bez w¹tpienia.z osiemnastu policjantów mamy tylko o miu. Mo¿e j¹ nosiæ na s³u¿bie. W koñcu mamy sytuacjê kryzysow¹.Andrea unios³a brwi. ¿e policjantk¹ by³a Wettington z tymi jej kolosalnymi balonami. .stwierdzi³ Rennie. .zainteresowa³a siê Andrea. Przede wszystkim by³a za m³oda. wspó³praca z g³upcami u³atwia ¿ycie. I tak nie by³ to najlepszy czas na dzielenie siê z Du¿ym Jimem takimi . Peter Randolph wiedzia³.

oznajmi³.Czy to nie ci m³odzi ludzie.Ci ch³opcy polowali razem.I nikt nie mówi.. Rennie podj¹³ w¹tek entuzjastycznym tonem gospodarza programu rozrywkowego. gdzie bariera zamyka³a g³ówne drogi. Peter. ¿e w ¿yciu nie mia³ pracownika tak dobrze zorientowanego w uk³adach wydechowych i elektronice. To Frank DeLesseps. . Nie by³o podstaw. Randolphowi nie podoba³a siê my l. tak przynajmniej s³ysza³ Randolph. ¿e mamy z nich zrobiæ policjantów pe³n¹ gêb¹. Andrea w dalszym ci¹gu wygl¹da³a na zaniepokojon¹.Ca³kowit¹ . póki sytuacja siê nie wyklaruje? Zap³acimy im z funduszu awaryjnego. .zapewni³ j¹ Du¿y Jim.. Nawet je li s¹ bardzo m³odzi. o ile dobrze pamiêtam.nowo ciami.Nikomu nie stanie siê nic z³ego . . którzy siê tak¿e doskonale nadaj¹ do tej roli. .I oczywi cie niema³¹ rolê odegra³ alkohol. A je li nie? Problem z g³owy. Nie spodziewa³ siê k³opotów w samym mie cie. O ile nadal tam by³a. . ¿e Junior mia³by chodziæ po Chester's Mill z broni¹. .. Junior ma trzech przyjació³. komendancie? Czy oni mog¹ zostaæ przyjêci do s³u¿by. A z trzeciej . . Junior ze swoimi niepo¿¹danymi zachowaniami .Sprawa zosta³a wyolbrzymiona .potwierdzi³ Randolph. choæ nie wygl¹da³ na przekonanego. ¿eby my musieli siê o tym przekonaæ . . . Ostatnio pracowa³ na czê æ etatu jako mechanik na stacji Mill Gas & Grocery. Na raz ie jednak wszystko wskazywa³o na to. jak zwykle bywa w takich przypadkach. ale mo¿na by ich pos³aæ do kontrolowania t³umu w miejscach. Uwa¿am jedynie. mam racjê? . Melvin Searles i Carter Thibodeau. . byli zamieszani w awanturê w karczmie? Du¿y Jim spojrza³ na ni¹ z u miechem pe³nym tak nieskrywanego okrucieñstwa. Carter Thibodeau chyba nawet ma dwadzie cia trzy lata. s¹ dobrymi strzelcami...Przyjaciele mojego syna tak¿e s¹ pe³noletni. Z drugiej strony jednak my l o sprzeciwie wobec Du¿ego Jima nie podoba³a mu siê jeszcze bardziej. ¿e a¿ siê skuli³a. obwieszczaj¹cego wyj¹tkowo sowit¹ nagrodê w rundzie bonusowej.Co wiêcej. Co pan na to. prowokatorem by³ ten ca³y Barbara.wtr¹ci³a Andrea. Thibodeau rzeczywi cie skoñczy³ dwadzie cia trzy lata. Johnny twierdzi³.paru ch³opaków w policji naprawdê siê przyda. Z poprzednich dwóch miejsc pracy zosta³ wyrzucony z powodu wybuchowego charakteru.Nie daj Bo¿e.. W³a nie dlatego nikomu nie postawiono zarzutów. ¿e w Gas & Grocery zagrzeje miejsce na d³u¿ej. Co wiêcej. ¿e powinni my uzupe³niæ nasze nadw¹tlone si³y reagowania.

Andy ucich³. Petera Randolpha. Po lewej odezwa³ siê Andy Sanders.Wie pan. ale zapomnia³a. wiat³a zgas³y.Pete. Andrea krzyknê³a ochryple. Andrea sprawia³a wra¿enie. Chwilê pó niej us³yszeli trzeci. Wszyscy robili wra¿enie przestraszonych. G³osujemy jak zwykle. . o przyjêcie do pracy z podstawowy m uposa¿eniem Juniora. Dochodzi do oczyszczenia . Zapomni o wszystkim po nastêpnej porcji tabletek. By³o to ledwie zerkniêcie. .Spokojnie. u wiadomi³ sobie. co s³ysz¹. lecz Andrea chyba je zauwa¿y³a.Nie ma siê czym przejmowaæ .oznajmi³ Rennie. to by³a ju¿ zupe³nie odrêbna kwestia. .Jeszcze jakie kwestie w tej sprawie? Nie by³o. Wszyscy podnie li rêce. Stary generator strzeli³ po raz czwarty i ucich³. . Jim. powiedzia³ sobie Rennie. . Andy rzuci³ Du¿emu Jimowi spojrzenie k¹tem oka. A ju¿ do rana z pewno ci¹.To tylko gaz siê skoñczy³.w³¹czy³ siê Andy. Nawet Du¿y Jim. Franka DeLessepsa. wnêtrze pogr¹¿y³o siê w egipskich ciemno ciach. o co jej chodzi³o.Wniosek zosta³ przyjê. ci¹gle nie do koñca przytomny. Mog¹ przyj æ na komisariat: jutro oko³o dziesi¹tej. .O dziewi¹tej bêdzie lepiej . Przerwa³y mu dwa wybuchy przypominaj¹ce strza³y z broni palnej... . kiedy siê skoñczy to szaleñstwo. W s³abej po wiacie twarze przy stole konferencyjnym postarza³y siê i po¿ó³k³y. to bardzo dobry pomys³. który przez wiêksz¹ czê æ ¿yc mia³ do czynienia z silnikami. jakby ewentualnie mia³a co do powiedzenia. Melvina Searlesa i Cartera Thibodeau? Czas ich s³u¿by bêdzie trwa³ do chwili. .. a wtedy Rennie. wiat³o na powrót wpe³z³o do pokoju wy³o¿onego sosnowymi panelami. Mamy go w mie cie jeszcze du¿o. . Czego siê w zwi¹zku z tym domy li³a.Przywo³a³ na twarz u miech sportowca.. propan. nie ma powodu do obaw. Wszyscy podskoczyli.oznajmi³ Randolph z fa³szyw¹ beztrosk¹. A kiedy Rennie rozlu ni³ u cisk...Bo¿e drogi. . To tylko generator. Nie zapali³y siê jasne lampy nad g³owami zebranych.. lecz kwadratowe awaryjne lampki umieszczone w czterech k¹tach sali. .Czy Rada Miejska prosi aktualnego komendanta policji. lepiej bêdzie o dziewi¹tej..Wobec tego stawiam pytanie . . Rennie po omacku chwyci³ Andy'ego za ramiê.

Angie i Dodee le¿a³y w spi¿arce McCainów i tak by³o dobrze.. wiêc przejd my do nastêpnego punktu. . zadam oficjalnie pytanie. zdawa³y siê te bzdury potwierdzaæ. ¿e ojciec wie o jego najnowszych wyczynach. ¿e powinni my oficjalnie uznaæ Pete'a za komendanta policji pro tempore. które ukrad³ ojcu. Bez s³owa usiad³ na stopniu obok syna. Ojciec z neseserem obijaj¹cym mu siê o kolano szed³ w stronê domu. . Dlatego chcia³bym ciê o co zapytaæ. .trzydziestkêósemkê z rêkoje ci¹ wyk³adan¹ mas¹ per³ow¹. ¿e podobnie jak ja chcecie zakoñczyæ spotkanie jak najszybciej. Junior pos³ucha uwa¿nie. sk¹d mia³by wiedzieæ. . ¿e zajmie siê spraw¹ wówczas gdy to bêdzie konieczne. który Juniora ca³kowicie zaskoczy³. Bo nie by³o jak uciec. Junior by³ ca³kiem spokojny. O co? Zamkn¹³ kolbê w d³oni. . Drzwi hummera otworzy³y siê. Potem gestem.Trochê . Uwa¿am. lecz wielki b¹bel wiat³a nad po³udniow¹ granic¹ miasta i nieco mniejszy na po³udniowym zachodzie. ostro¿nego albo w ciek³ego.Je li nie ma tutaj kwestii spornych. ale ojciec zawsze wszystko wiedzia³. od³o¿y³ z powrotem do sejfu. Ból g³owy nie wróci³. Teraz nadszed³ czas powa¿nej rozmowy. a raczej ich brak. gdzie sto siedemnasta bieg³a w stronê Castle Rock. jasne.Pewnie. Je¿eli wyczuje.Nikt nic nie rozumie.Tymczasem miejskie zapasy gazu. Wszyscy gadali jakie kompletne bzdury. Jak zawsze. co w³adca wiêtego przybytku mamony ma mu do powiedzenia. nie przysparza³y mu szczególnych zmartwieñ. W ka¿dym razie nie dzisiaj. Pieni¹dze.zapyta³. 7 Junior siedzia³ na stopniach prowadz¹cych do frontowych drzwi wielkiego domu Renniech na Mill Street.S³ysza³e ? . Ca³kiem sobie nie wyobra¿a³. wiat³a hummera ojca rozla³y siê na podje dzie.No dobrze. A potem zabije siebie. Nie wygl¹da³ na podejrzliwego. ¿e ojciec wie.. . któr¹ dosta³ od ojca na osiemnaste urodziny.Ale nic nie rozumiem. wiem. Uzna³. I jutro pewnie te¿ nie. W kieszeni mia³ broñ . Je li oka¿e siê. ¿e tak.Andy zdawa³ siê wykoñczony. potem zamknê³y cicho. Moim zdaniem mamy przed sob¹ parê prawdê trudnych dni.. . Junior go zabije. po³o¿y³ mu d³oñ na karku i lekko cisn¹³. W drodze powrotnej zatrzyma³ siê na placu i pos³ucha³ rozmów.przyzna³ Junior. . G³osowali zgodnie z jego oczekiwaniami. przynajmniej na razie. ..

tato . . U wiadomi³ sobie. do cholery? .Pewnie. ¿e nadal ma fart. Dobrych ludzi. Jutro zostanie gliniarzem. Wrzeszczeæ z rado ci. z Frankiem. które zna³ od piaskownicy.Komendantem policji jest teraz Peter Randolph.Skoro nas potrzebujecie. Pu ci³ kolbê. . poca³owa³ ojca w policzek. ..Czy jeste gotów odegraæ swoj¹ rolê? Razem z przyjació³mi. Nie trzyma³a. a mo¿e nawet od d³u¿szego czasu. Rêkê ojca ci¹gle czu³ na karku. póki siê to wszystko nie skoñczy? Junior mia³ wielk¹ ochotê rykn¹æ miechem. Bêdzie potrzebowa³ ludzi. .pomy la³ Junior. jeste my do dyspozycji. Carterem i Searlesem? Co jest. Prawie. pie ci³a. Dzi zabi³ dwie dziewczyny. Nieprawdopodobny.powiedzia³. Czy zgodzisz siê s³u¿yæ w policji. Milcza³.. I po raz pierwszy od czterech lat. Nie ciska³a.. Jedno i drugie.

Nale¿a³oby o to zapytaæ Jima Renniego. ¿e okoliczni mieszkañcy u¿ywaj¹ nawozów.Cisza.Z datków wiernych? Julia prychnê³a.Ortodoksyjni bapty ci to przy nich szkó³ka niedzielna. Nad nim jak zwykle rozsypa³y siê po niebie gwiazdy . Dwa czerwone wiate³ka na wierzcho³ku miga³y jak zwykle. .Czasami chodzi³em tutaj na ryby . . . No có¿. Czuæ tutaj jakby brudn¹ bielizn¹. Minêli wie¿ê transmisyjn¹ radia WCIK. Zna pan radio jezusowe? Barbie lekko wzruszy³ ramionami. . a nikt w pe³ni nie ufa Western Maine Power.Ko ció³ Chrystusa Odkupiciela. w iêc prawie ka¿dy ma w³asny generator. spokój. Nie znoszê Lestera Cogginsa i nienawidzê ca³ej tej otoczki pod tytu³em cha . ¿e s¹ tam ludzie. Znanego tak¿e jako fa³szywa prawo æ. Trudno jej nie s³uchaæ.nieskoñczony ocean energii. jakim cudem staæ ich na utrzymanie stacji radiowej o mocy piêædzies iêciu tysiêcy watów. Fundamentali ci? . I elektryczny krzy¿ nad wej ciem do niewielkiego budynku studia tak¿e jasno b³yszcza³. jak to mówi¹. który nie potrzebuje generatora. . wiat³o w oknach farmerskich domów wiadczy³o o tym.. . ale nie odwa¿y³em siê ich je æ. jak siê mieszka w okolicy i ma radioodbiornik.MOD£Y 1 Barbie i Julia Shumway zamienili po drodze ledwie kilka s³ów. . Mnie tylko zawsze zastanawia. Na farmie zawsze jest co do roboty. przecinaj¹c ciemno æ bia³ym promieniem. cha. wiêc wiadomo. o jaki Barbie w ¿yciu by nie podejrzewa³ w³a cicielki czasopisma lojalnego . firmie dostarczaj¹cej energiê elektryczn¹. Jest diakonem. a my nie! . wy pójdziecie do piek³a. samochodem.To nie jest smród nawozów.Mnóstwo ryb.Widzia³em tê wie¿ê. Jechali priusem hybryd¹. tylko zak³amania. I znam stacjê radiow¹.odezwa³ siê Barbie.Co pan z³apa³? . bo i niewiele by³o do powiedzenia. Jest w³a cicielem WCIK.. . Ich samochód okaza³ siê jedynym pojazdem w ruchu.Przepraszam? Julia wskaza³a mroczny smuk³y kszta³t rysuj¹cy siê na tle gwiazd. co kto lubi. Ju¿ wolê pierwszy Ko ció³ Kongregacyjny. .

powtórzy³a Julia. A tego wieczoru nadawano jakie wiête utwory wykonywane na akordeonie i Barbiemu wiêd³y od tego uszy. Julia zatrzyma³a samochód. . Barbie widzia³ gruby kabel elektryczny pe³zn¹cy jak w¹¿ od reflektorów do lasu. .Typowy ¿argon sportowy. stop! .Wokó³ ca³ego miasta. ale jest. Gdy wyjechali zza zakrêtu. przy ich nogach u³o¿ono worki z piaskiem. mru¿¹c oczy w jaskrawym wietle. Brzmia³o to jak skoczna polka grana przez orkiestrê umieraj¹c¹ na d¿umê. Przez d³u¿szy czas znajdowa³ tylko nocne pogaduszki.wobec republikanów. Dalej w ciemno ci niós³ siê monotonny warkot silników. . ¿e tutaj. Gdyby kto tu przypadkiem zab³¹dzi³. znale li siê w blasku reflektorów jak na hollywoodzkiej premierze . . wysiedli. chocia¿ z drugiej strony pewnie takie autko pasowa³o do cz³onkini Pierwszego Ko cio³a Kongregacyjnego. Kilometr z ok³adem za terenem ko cio³a zaczêli widzieæ przez drzewa po wiatê. Za wiat³ami sta³y na drodze nos w nos dwa br¹zowe pojazdy wojskowe z brezentowymi budami. Dziennikarka os³oni³a twarz d³oni¹.powiedzia³. Jutro przestrzeñ powietrzna nad Mill bêdzie . Pewnie o to siê dzisiaj martwi¹ najbardziej. Pracowa³o kilka generatorów. . Pnie brzóz przywodzi³y na my l wychud³e duchy. .Po co w górê? . sygna³ WCIK by³ tak potê¿ny i¿ zag³usza³ na pa mie FM wszystkie inne rozg³o nie.Zdarzenie . Pracowa³o cicho i by³o wyposa¿one w radio. Jezdniê przegrodzono koz³ami.Mo¿e pan spróbuje znale æ co na AM? .Bêd¹ o wietlaæ barierê .zawo³a³. . Dwa skierowane by³y w ich stronê.Stop. Spróbowa³. które spiker nazwa³ wynikiem zdarzenia w zachodnim Maine . ¿e podczas meczu Red Sox i Mariners w Fenway Park minut¹ ciszy uczczono ofiary wypadków. Jedyny problem polega³ na tym. dopiero pod koniec skali z³apa³ stacjê sportow¹. Wygl¹da. Barbie mia³ wra¿enie.czarny film z lat czterdziestych dwudziesteg o wieku. proszê mi uwierzyæ na s³owo. gdzie spomiêdzy drzew wyziera³y kolejne wiat³a. ¿e wjechali w bia³o . Us³ysza³. dwa nastêpne wieci³y pionowo w górê. wskazuj¹c w górê jak arbiter obwieszczaj¹cy zdobycie bazy domowej. Za chwilê by pani zdech³a elektronika w aucie i nie wiem.Jako ostrze¿enie dla ruchu powietrznego. . jakby tu niczego nie by³o. Najmniejsz¹ dziurê na drodze widaæ by³o jak na d³oni. Mo¿e pan wy³¹czyæ. Chwilê stali przed mask¹. i tak siê niczego nie dowiemy.Dalej nie jedziemy.zaproponowa³a Julia. stop. po zachodniej stronie miasta. Do wewn¹trz i w górê. czy na tym by siê skoñczy³o.

Podszed³ bli¿ej. Nadal nikt nie zareagowa³. Sh umway powiedzia³a. ale zawsze co . .. . pomy la³. Zobaczy³ ciemn¹ poziom¹ liniê wisz¹c¹ nad drog¹.Czy to aby dobry. Po ciemnej stronie sta³o kilku uzbrojonych ¿o³nierzy widocznych na ja niejszym tle.spyta³. ¿e pas bieg³ wokó³ ca³ej bariery. przys³aliby rangersów. pogadajmy.S³ysza³em. I widzia³. Zaczyna³ mieæ dosyæ. podchodz¹c bli¿ej. .Czy¿by my siê uporali z k³opotami w Afganistanie? ‾adnej reakcji. Jeden z marines podskoczy³. Przez ca³y dzieñ wzbiera³a w nim z³o æ i oto . jaki bêdzie mia³ kolor w wietle dnia.Czo³em. w rozkroku. Barbie nabra³ ¿ycia. Zrobi³ jeszcze kilka kroków. Bardziej interesowali go ludzie strzeg¹cy bariery. Wszyscy zwróceni ty³em do miasta. Czy raczej klosza. Farba w sprayu. . czego siê dowiedzia³a od Coksa.. C to. ¿e czerwony. Gotów by³ siê za³o¿yæ o ca³y stan swojego konta.Cze æ. ale ju¿ by³ blisko. Nie wiedzia³.B³azen . Ten ciemny pas wisz¹cy w powietrzu. .mrukn¹³ jeden z mundurowych.zawo³a³a Julia. lecz ci tutaj nie nale¿eli do wojsk l¹dowych. ale ¿aden siê nie obejrza³.zaczê³a Julia.. kolor zagro¿enia. .Spokojnie. skoro jak¹ rolê odgrywa³ Cox.. w kraju? .. Barbie nie s³ucha³. ch³opaki! . co ma robiæ. ¿e was tu widzê. ¿e Cox nazwa³ barierê kloszem. ale spróbowaæ musia³. Znowu cisza. Jeszcze nie dosta³ gêsiej skórki. . Cieszê siê. Niewiele. aktualnie wynosz¹cy nieco ponad piêæ tysiêcy dolarów. Kamyki chrzê ci³y mu pod stopami.. wiedzia³. .zawo³a³. W prawie ca³kowitej ciszy z pewno ci¹ us³yszeli nadje¿d¿aj¹cy samochód. przyjaciele. bo gdyby sytuacja by³a naprawdê z³a. Jak pasek na rêkawie koszulki. jeszcze w³osy na karku nie stanê³y mu dêba. ¿e w marines coraz wiêcej miêczaków.Sk¹d wy tutaj. czy raczej klosza.pilnowana lepiej ni¿ skarbiec wujka Sknerusa. z rêkami za³o¿onymi za plecami. choæ zgadywa³. Barbie nawet siê tego nie spodziewa³. A poniewa¿ widzia³ ich pagony. Nic. Zwin¹³ d³oñ w piê æ i uderzy³ w klosz. marines! . Na razie j¹ zignorowa³. bo w drodze do bariery Julia powtórzy³a mu. A Barbie znajdowa³ siê ju¿ blisko bariery. Rozleg³ siê znajomy d wiêk stukania k³ykciami w szk³o. Nad ca³o ci¹ zapewne czuwa³a armia. .

.zyska³ szansê.odpar³ Barbie. I nie widzia³em powodu. . Chocia¿ ten. A je li chodzi o stanie ty³em do bariery. W jaskrawym wietle Barbie dojrza³ na twarzy pani redaktor zastanawiaj¹cy wyraz: usta zaci niête w cienk¹ liniê wyra¿aj¹c¹ upór i zdecydowanie.Wykonujemy rozkazy. Zostawi³em w szufladzie. Chcê porobiæ trochê zdjêæ. ¿eby j¹ us³yszeli ¿o³nierze stoj¹cy poza o lepiaj¹cym wiat³em. pomó¿ nam. bo sam u¿ywa³ takiego tonu. nie? .Ma pani ten telefon? Julia unios³a d³oñ z aparatem. Poda³a mu telefon. Ale nie u¿ywam. .Niech mnie pan powstrzyma . gdzie jako æ powietrza jest s³usznie kwestionowana. . gdy posy³a³a b³yskawice.Podnios³a g³os jeszcze bardziej. który to powiedzia³. .rzuci³a wyzwanie Julia. .Na pewno pani wie. lepiej niech pani tego nie robi . ¿eby teraz wieczorem go stamt¹d zabieraæ.Marines .Podnios³a g³os.Proszê pani. ¿e to niemo¿liwe.W koñcu jestem wydawc¹ miejscowego czasopisma. ¿e musi pan sam wybraæ numer. . .Kupi³em . by daæ jej upust. Przy innej okazji z przyjemno ci¹ postawiê ci piwo albo skopiê ty³ek. które znalaz³o siê w opa³ach. ale nie potrafi³ odpu ciæ.odezwa³ siê dowód ca. ¿e nie ma najmniejszego sensu zaczepiaæ ludzi w mundurach. Wiedzia³. wiêc to ty.Dobra. .Jednorazowy. Przydaj¹ siê. .Ej.Uspokój siê. bracie. takie mamy rozkazy. te¿ siê nie odwróci³. W koñcu nie muszê byæ uszczê liwiony. ch³opaki. dobra.Barbie odwróci³ siê do Julii.Zw³aszcza interesuj¹ mnie kadry pokazuj¹ce ¿o³nierzy odwróconych plecami do miasta. . oni tylko wykonywali rozkazy. ¿e us³ysza³ dowódcê. Rozumiemy siê? .odezwa³a siê Julia z pogard¹.Te¿ pan powinien sobie kupiæ. Barbie wiedzia³. . a w oczach ³zy. . pomó¿cie koledze! .Mo¿ecie sobie swoje rozkazy zwin¹æ w ciasn¹ rolkê i wetkn¹æ tam. ona zaczê³a robiæ zdjêcia. Gdy wybiera³ numer z dziwacznym kierunkowym. cz³owieku. . Mnie wzywaj¹ obowi¹zki. Ale nie dzi i nie tutaj. Wielokrotnie. .Obawiam siê. . Lampa b³yskowa wypada³a blado w porównaniu ze wiat³em z reflektorów zasilanych potê¿nymi generatorami. potê¿nie zbudowany mê¿czyzna o szerokich barach. kiedy próbowa³em znikn¹æ z miasta. ale i tak ¿o³nierze kurczyli siê za ka¿dym razem. .

Julia nadal robi³a zdjêcia. Barbie przeszed³ na krawêd drogi. pos³a³a Barbiemu u miech. kapitanie Barbara? . a nie ogl¹da³ ich ty³ki.Zrozumia³em. ale. 2 Pu³kownik Armii Stanów Zjednoczonych James O.Halo.Wszystko w porz¹dku. lecz Cox wyra nie nadal czeka³. Ugrz¹z³em z rêk¹ w nocniku. muszê uprzedziæ: cokolwiek pan powie. Nogi siê pod nim ugiê³y. poniewa¿ nie wybrzmia³a nawet po³ówka sygna³u. Jestem teraz po tej stronie. Robi zdjêcia. patrzy³by pan im w oczy.S³yszê ka¿de s³owo. Z nowego miejsca zobaczy³ za ciê¿arówkami wielki namiot i mniejszy.Czy dziennikarka jest z panem? .Tak jest. Cox powiedzia³.Tytu³owanie mnie kapitanem nie dzia³a na pañsk¹ korzy æ. ¿e sprawa nie zakoñczy siê szybko. a poniewa¿ patrzê na plecy zgrai b³azeñskich marines. I nie mam nastroju na towarzyskie pogaduszki. . z ca³ym szacunkiem.Tak. . Ostatnio dowodzê grillem oraz frytkownic¹ w miejscowej restauracji. tu Ken. albo spowodowaæ. . Marines zak³adali obóz. Z tej strony panienka. . ¿e bêdzie czeka³ z rêk¹ na s³uchawce o dwudziestej drugiej trzydzie ci.Co u pana. . pomy la³. co trzeba Cox tak¿e s iê roze mia³. Barbie i Julia Shumway mieli drob ne opó nienie i telefon zadzwoni³ dopiero za dwadzie cia jedenasta. Gdyby ci ludzie mogli wam pomóc. ¿eby sytuacja siê zmieni³a. Wierzy mi pan? . ¿eby pan tak¿e co zrozumia³. I chcia³bym. ja jej przeka¿ê. obojêtne w jaki sposób. . a dalej parking zape³niony wozami ciê¿arowymi. . Pewnie znacznie wiêksze przewidzieli w miejscach. mimo to musia³ siê roze miaæ.Rozumiem. ¿e pagonów nie widaæ. kapitanie.Pewnie maj¹ nadziejê. po prostu Dale Barbara. jestem te¿ wkurzony. wyra nie przeznaczony na sto³ówkê. Barbie nadal by³ w kiepskim humorze. Niew¹tpliwie pocz¹tek udany. I jeszcze jedno. A to oznacza³o. Julia przesta³a pstrykaæ.zapyta³ Cox. którzy nie chc¹ mi spojrzeæ oczy. proszê pana. która najszybciej znajduje. . gdy dawny dowódca Barbiego odebra³. Co nie do koñca stanowi³o potwierdzenie. gdzie drogi numer sto dziewiêtna cie i sto siedemna ci e przecina³y granice miasta. .

powiedzia³ Cox .Przy czym. ¿e jest to rodzaj kapsu³y o krawêdziach dopasowanych idealnie do granic miasta. choæ mocno w¹tpi³. . mo¿e siê okazaæ. Tego jeszcze nie wiemy.90. .stwierdzi³ Cox. ¿e jakie szesna cie tysiêcy metrów. Nie ma miêdzy nimi wolnej .Powiem jej. Barbie westchn¹³. . pasuje? ..Wszystko.. wobec tego zostañmy przy Barbie..Szacujemy.Takie decyzje zapadaj¹ na znacznie wy¿szych stanowiskach ni¿ moje. . je li bêdzie próbowa³a przes³aæ zdjêcia do kogo z zewn¹trz.stwierdzi³ Barbie. ¿eby pu³kownik by³ sk³onny dzieliæ siê z nim rzeczywi cie wszystkim. Zaczêli my od ¿wirowej jamy g³êboko ci jakich dziesiêciu metrów.. . .To wietnie . Na tak¹ g³êboko æ wkopali my siê na granicy Chester's Mill i tamtego miasta na pó³nocy. . .. czy zaokr¹glony. .Pasuje. ale to siê zmienia. Nie wiemy.TR . .Czy wiadomo.spyta³. ¿e starczy jej rozumu. Rzeczywi cie dok³adnie dopasowanych. Na pewno g³êbiej ni¿ trzydzie ci metrów.90.. by wybraæ odpowiedzialnie. co wiedzia³ Albo s¹dzi³. .. co wiem . choæby do New York Timesa . Przynajmniej na razie..Moim zdaniem starczy. . Julia uczyni³a gest. .Nazwali my to co kloszem . na przyk³ad do innych gazet. które siê w g³owie nie mieszcz¹.A jak g³êboko. . . ze wzglêdu na dobro miasta mam nadziejê. .W³asny g³os brzmia³ w uszach Barbiego dziwacznie.Dobrze. Zdumienie odebra³o mu mowê. Widzia³em obrazy spektroskopowe.‾e je li spróbuje pani przes³aæ te zdjêcia.To jest nie w porz.Co pan mi powie? . Tak nam siê w ka¿dym razie wydaje. Ja tylko uprzedzam.Niech bêdzie TR . Nale¿a³oby raczej s¹dziæ. odetn¹ nam dostêp do Internetu. jak wysoko siêga? . ile pani redaktor postanowi opublikowaæ.ale w rzeczywisto ci nim nie jest. którego Barbie nie spodziewa³ siê u niebrzydkiej republikanki. Skupi³ siê na powrót na rozmowie telefonicznej.Ile mo¿e mi pan powiedzieæ? . czy szczyt jest p³aski.A je li chodzi o to. ¿e wie. ¿e z Internetem sta³o siê to samo co z naziemnymi liniami telefonicznymi.. .zainteresowa³a siê Julia. Ogromne warstwy ska³ metamorficznych przedzielone na dwoje. Barbie milcza³.

Fantastycznie . o której siê t o sta³o.Rozumiem. Ale by³em skupiony na czym innym.My my to zrobili? Nieudany eksperyment? Albo. O jedenas tej czterdzie ci cztery by³ wstrz¹s. . ¿e to co siêga w g³¹b ziemi tak samo daleko jak powietrze. . lecz mo¿na zak³adaæ. Na przyk³ad na samolocie. gdyby tak by³o? Cox nie odpowiedzia³ od razu. póki siê w to nie uderzy albo jest siê tak blisko. I po zewnêtrznej. I na ciê¿arówce. one te¿ przechodz¹.Ci¹gle siê odbija³y..Wiem. Oczywi cie badania dopiero siê zaczê³y. . tam gdzie pó³nocna czê æ nieco opad³a. ¿eby siê zatrzyma Ofiar w ludziach mamy stosunkowo niewiele. Julia skoñczy³a robienie zdjêæ. ¿e nie s³yszeli cie.Nieca³e dwie godziny temu. czyja to sprawka? . dziwne. jak wysoko to siêga? Lasery? . Misja zakoñczy³a siê sukcesem.15A. natomiast wzd³u¿ granic le¿y mnóstwo martwych ptaków. Chcia³ w tym s³owie zawrzeæ ironiê.Wobec tego sk¹d wiecie. Czyli wiemy. .Ostatecznie nic nie wiemy. Widzia³em.Chyba co s³ysza³em. Tego nie widaæ na radarach.. Sprawdzili my raporty sejsmograficzne ze stacji meteorologicznej w Portland i bingo. . . .Nie. . I na trupach na szosie sto siedemna cie.Wiedzia³by pan.Nie wiemy. zdziwiony jestem. . . Tak miêdzy nami mówi¹c.Pu³kowniku. A je li przekroczy osiem kilometrów. Od czwartej po po³udniu puszczali my z Bangor F . stanê³a przy Barbiem.powiedzia³ Barbie. ¿e ju¿ za pó no na to. Nie sposób powiedzieæ. Ludzie s¹ przera¿eni.Nie. czy jest w danym miejscu. . i po wewnêtrznej stronie. Ale to nie my. nie daj Bo¿e. Dwa stopnie w skali Richtera. . jaki test? Jest mi pan winien prawdê. ale widaæ miejsce zmiany. ale by³ zbyt zdumiony. Mo¿emy jedynie snuæ domys³y. wreszcie na wysoko ci ponad szesnastu tysiêcy metrów przelecia³y. Jest pan winien prawdê temu miastu.Sk¹d wiecie? Radary? . U¿yli my pocisków z g³owicami æwiczebnymi.przestrzeni. Na kilku spo ród stosunkowo niewielu ofiar w ludziach.Mamy w departamencie wiarygodne ród³a informacji .stwierdzi³ przyciszonym . . wrêcz zdêbia³.Uda³o wam siê nad tym przelecieæ? . ¿e nie stracili my ¿adnego my liwca.

Cz¹stki sta³e nie przechodz¹. chocia¿ sam widzia³ dziwaczne efekt spotkania wody z przeszkod¹. Mo¿liwe. ¿e to zjawisko naturalne? . .Barbie us³ysza³ nieco przyg³uszony szelest kartek papie ru. .. I oczywi cie dzia³a to w obie strony. . em.. . ¿e Cox mówi³ prawdê. ¿e uda³o im siê okre liæ wysoko æ przeszkody Mo¿e dojdziemy i do wody. A po przek¹tnej.A powietrze? .Woda przechodzi . Czy klosz jest przepuszczalny? Co wiecie na ten temat? .. ten fakt wywrze ca³kiem niema³y wp³yw na pogodê. ale jednak nie ca³kiem.Jest jaka szansa. ¿e emisja spalin.. Mo¿e Chester's Mill zmieni siê w Palm Springs.. W tej chwili tak s¹dzimy.podrzuci³a.Powietrze przedostaje siê w znacznie wiêkszym stopniu. Na granicy z Harlow. Jajog³owi zrobili test z dmuchaniem.zapyta³ Barbie. Nie wchodz¹ i nie wychodz¹.Za mia³ siê nieweso³o. Chester's Mill ma pewnie z piêæ kilometrów w najszerszym miejscu. .Góra jedena cie .zirytowa³ siê Cox. . my o tym wiemy. . ale na razie nie wiemy. Ludzie poklepuj¹ siê po plecach uszczê liwieni. razem z pajacowatymi marines. To samo dotyczy Group Nine w Langley i paru innych uk³adów. . do jakiego stopnia i na ile wam zaszkodzi.O kszta³cie idealnie dopasowanym do wyznaczonych przez cz³owieka granic miasta? Z uwzglêdnieniem ka¿dego cholernego za³omka? .Nic z tego.. ¿e prawie ka¿dy w mie cie ma piêkny. . Ale móg³ te¿ k³amaæ.Jak to mo¿liwe? O to te¿ musia³ spytaæ... Co oznacza.Spojrza³ na Juliê. ale rozkaz to rozkaz. . które nigdy nie otar³y siê panu o uszy. Ustawili my stacjê monitoruj¹c¹ na granicy. ..Podejrzewam.Nie wiemy. Tak czy inaczej powietrze przechodzi z nacznie swobodniej ni¿ woda. Zdaje siê. Mog³oby mu siê to nie podobaæ. W koñcu i on musia³ s³uchaæ rozkazów. zwrócony do bariery plecami.stwierdzi³ Cox.Cz¹stki? . . kosztowny piec olejowy.g³osem. toby sta³. ..Je li kto w Agencji Bezpieczeñstwa Narodowego pierdnie. ¿e mierzyli ci nien ie powietrza pocz¹tkowe i strumienia odbitego.Musia³em spytaæ. . .W niewielkiej ilo ci.Nikt tu nie bêdzie daleko je dzi³.Pracujemy nad tym niespe³na dwana cie godzin. Gdyby mu kazano staæ tutaj na warcie w ch³odn¹ jesienn¹ noc.Skutki ogrzewania olejowego nie powinny stanowiæ szczególnego zagro¿enia podj¹³ Cox. Sk¹d mamy wiedzieæ? . O ile mi wiadomo. tyle ¿e nikt nie potrafi przewidzieæ. w Arabii Saudyjskiej ludzie przyklejaj¹ na zderzakach plakietki z napisem KOCHAM . .

macie sporo drzewa i nie potrzebujecie elektry czno ci. .mrukn¹³ Barbie. .Bêdzie wia³ wiatr? . .Barbie spojrza³ wyczekuj¹co na Juliê.Mo¿emy opalaæ drewnem . G³osem ludu.. ¿e pole si³owe nie bierze siê znik¹d.Sezon grzewczy zaczyna siê. . Rozsta³ siê z armi¹ pó³tora roku wcze niej. Niech mnie pan zapewni... . których zdo³ali my do tej pory ci¹gn¹æ. Niestety wszystko wskazywa³o na to.Naszym zdaniem to jest mo¿liwe. czy mu siê to podoba³o.Piêtnastego listopada . .S³ucham? . .NOW¥ ANGLIÊ. . . . poprawi³ go Barbie w my lach. Zreszt¹ dzwoniê te¿ z tego powodu. . . .Niech pan mu to powie.Uwa¿acie.Pani Shumway mówi. . .Niech mnie pan spyta jutro. . Na d³u¿sz¹ metê mo¿e siê to okazaæ korzystne ze wzglêdu na zanieczyszczenie powietrza.Nie wiemy . . . Scotty. . czy nie..Niewa¿ne.....Naprawdê robimy..Musicie zachowaæ ostro¿no æ.Tak pan my li? To niech pan tu zajrzy. A skoro przypadkiem mamy w mie cie zas³u¿onego ¿o³nierza. Jasne.przyzna³ Cox. wszyscy siê zgadzaj¹. Uchwalono przez aklamacjê.. Jeden z nich porówna³ miejsce tego czego do punktu osadzenia r¹czki w parasolu. w ka¿dym razie ci.Ca³kiem jak w Star Tricku . ¿e w po³owie listopada. Zapasy oleju macie pewnie solidne. ¿eby rozpaliæ ogieñ.w³¹czy³a siê Julia.który w Iraku specjalizowa³ siê w znajdowaniu fabryk bomb nale¿¹cych do Al - . ¿e mamy do czynienia ze swego rodzaju polem si³owym. .Mniej wiêcej. albo wrêcz w jego centrum..odpowiedzia³a. bior¹c pod uwagê bliski sezon grzew czy. ¿e mo¿emy paliæ drewnem. ¿e wcielili go na nowo do s³u¿by.Pani Shumway podpowiada. Proszê mówiæ dalej. ¿e do tej pory bêdzie po wszystkim.. ¿e to sprawka kogo z miasta? .Wszyscy oni twierdz¹ unisono.Zabierz mnie st¹d. Barbie. lecz na niewiele wam siê zdadz¹. Jajog³owi uwa¿aj¹ opcjê z centrum za znacznie bardziej prawdopodobn¹. ale nowoczesne piece olejowe potrzebuj¹ te¿ sta³ego dostêpu do elektryczno ci. mo¿e bêdê dysponowa³ przynajmniej jak¹ teori¹. A to substancja kancerogenna. kapitanie.Barbie zamilk³ na moment. kiedy bêdzie minus dziesiêæ i zawieje lodowaty wiatr. co w naszej mocy.. Nasi m¹drale. Musi je powodowaæ co . co znajduje siê albo blisko. By³ego ¿o³nierza. ale z drewna powstaje popió³.

. ¿eby mieæ wiat³o i ciep³o. gdy mijali ciemny kszta³t wi¹tyni Ko cio³a Chrystusa Odkupiciela.O ile jest tutaj. ¿e ma³o go nie zgniót³. ale ja jestem ¿o³nierzem. Kiedy zrobi siê zimno i zabraknie gazu.Oczywi cie. D³u¿sz¹ chwilê trwa³a ca³kowita cisza na linii. I w cholerê z czynnikami rakotwórczymi.To co . które mog³o oznaczaæ nagrywanie rozmowy. odwróci³ siê do Julii Shumway. Spróbuje pan? . bêd¹ palili drewno.. A do tego niezbêdny by³ propan. co wytwarza pole si³owe. tutaj wszystko stanie na g³owie. . Bêdzie po problemie. . panienko.stwierdzi³ Barbie. Czyli w zasadzie chodzi o generator.przyhamowa³ go Cox. Niech pan znajdzie generator.Akurat w tej kwestii nasze interesy s¹ zbie¿ne. . ¿e propan i akumulatory w³a nie sta³y siê w Chester's Mill cenniejsze ni¿ z³oto. Jedno wiedzia³ z ca³¹ pewno ci¹: ludzie bêd¹ palili drewno. je¿eli gdzie tam u was jest. co siê da³o us³yszeæ.powiedzia³ Cox.powiedzia³ wreszcie. podbita tylko dyskretnym buczeniem. 3 W drodze powrotnej. Znajdowa³ je i likwidowa³. ¿eby pani zapomnia³a o tym. .Nie wiemy.Nie bêdê prosi³.To w³a nie jest priorytetem wszelkich dzia³añ. W po wiacie z deski rozdzielczej wydawa³a siê zmêczona i posêpna.Ja nie widzê. Los mieszkañców tego miasta jest spraw¹ drugorzêdn¹.Mam inne wyj cie? .To prawda .Ale Wuj Sam i tak chce to mieæ . W moim przypadku nie istnieje co takiego jak wolna wola. Niech p an go znajdzie tak samo. Cox nie pieszy³ siê z odpowiedzi¹. jak znajdowa³ fabryki bomb. i unieruchomi. Jasne. .Ken.Po co ten melodramatyzm? . co trzeb a. . tyle ich potrzebowali ludzie. prawda? Bo takie urz¹dzenie mo¿e zmieniæ wiat. Podci¹gnie siê ich pod nieuniknione straty. ale jedn¹ . . Ka¿de dostêpne. Trzyma³ telefon tak mocno. Tyle ich minêli. Barbie siê roze mia³. Nie móg³ inaczej.Ale ty i tak najszybciej znajdziesz.Kaidy. co to w³a ciwie takiego ani kto to skonstruowa³.. jad¹c to w ciemno ciach. . . . Barbie u wiadomi³ sobie. . .

Generator zosta³ odliczony od podatku . . Pewnie tam bêdzie razem z Ansonem Wheelerem. a potem szosê sto dziewiêtna cie mieli wy³¹cznie dla siebie.podjê³a Julia . I nie bêdê przesy³a³a zdjêæ poczt¹ elektroniczn¹. . . którzy prowadzili jedn¹ rêk¹.‾e generator mo¿e ewentualnie byæ w mie cie. Nadal g³aska³a psa. .wiadomo æ chyba powinna pani zachowaæ dla siebie. . ale w³a nie tak my li. Miêso.To niech pani kupi miêso.Je¿eli ma pani w domu generator. jak szukaæ generatora? . Puszki i miêso.Proszê pozdrowiæ Rose Twitchell. . Zastanowi³a siê nad jego s³owami.Rozumiem . . Mieszkam nad redakcj¹ gazety.. dzi jednak by³o inaczej. .Cox nie uj¹³ tego tak dos³ownie. . . Calutk¹ Little Bitch Road. .Siêgnê³a praw¹ rêk¹ do ty³u i poklepa³a Horace'a po ³bie. .¿e czasem dobro publiczne jest wa¿niejsze ni¿ wietny artyku³. . Nie znoszê tego sklepu.Czy pañski pu³kownik da³ panu jakiekolwiek wskazówki. za mia³ siê pod nose . Ludzie zwykle reaguj¹ na zmiany do æ opieszale.Tak.Jak pan s¹dzi.Zatrzymam to dla siebie.oznajmi³a z dum¹. Kto z miasta. W bardzo ³adnym mieszkaniu. . Jak d³ugo potrwa ten stan? . miêso. Czego nie pojmuj¹ na przyk³ad w New York Timesie . . .I tak powinny najpierw ukazaæ siê w Democracie .Ba! .A przy tym. Do centrum mieli ju¿ niedaleko. mimo wszystko ci¹gle by³o ich sporo. miêso. W oknach pali³o siê znacznie mniej wiate³ ni¿ zwykle.Oczywi cie.Przypomniawszy sobie.wietnie. . nie rozumiem.Wygl¹da³a na przestraszon¹.Raczej tak. to kto musi go obs³ugiwaæ.Przepraszam. bêdzie jutro otwarty? ..zastanowi³ siê Barbie. tym krócej bêdê musia³a robiæ zakupy w Food City.No to siê wybiorê na niedzielne zakupy .Poniewa¿ je li rzeczywi cie istnieje generator wytwarzaj¹cy pole si³owe. Zwykle Barbie robi³ siê nerwowy przy ludziach. im szybciej znajdzie pan generator. ten klosz. .powiedzia³a z namys³em. Miêso i ¿ywno æ w puszkach. jakby go chcia³a pocieszyæ. . . jakiej rady udzieli³ w³a cicielce restauracji.

Jak w Ostatnim brzegu . od piwnic po strychy.powiedzia³ Barbie.Jak pani s¹dzi.Nie jest tak le. . znajduje siê w nich odpowiednia pozycja. Wystarczy jeden artyku³ i parê zdjêæ.Ale¿ jak najbardziej. . Szukanie ró¿nego gówna nale¿a³o do moich obowi¹zków. no i z pó³ tuzina ³ó¿ek. Barbie zastanowi³ siê nad propozycj¹. . Chocia¿ je li wróci do siebie. inwentaryzacja przedmiotów zgromadzonych w schronie. ale siê przyznam: mam doskona³e kwalifikacje na pomocnika wydawcy. Trzy lata temu napisa³am artyku³ na ten temat. Zapasy siê co jaki czas wymienia. Barbie przerwa³. . . Ostatnio sze æset. Rzeczywi cie.Ma pan ochotê i æ ze mn¹ do redakcji? . Miêdzy innymi licznik Geigera. ale i zadawaæ pytania. a Pete Freeman zrobi³ zdjêcia. Zwiêz³e informacje na lokalne potrzeby. Pó³ piêtra ni¿ej wybudowano schron.Dobrze. kiedy wywalali my kupê szmalu na próby wyeksmitowania siebie do piek³a. znajdê tu gdzie licznik Geigera? . po czym spyta³: . Dok³adnie rzecz bior¹c na poziomie minus pó³tora. bo trzeba bêdzie nie tylko gotowaæ. Przy czym James Rennie traktuje ca³e wyposa¿enie ratusza. Dodano go w latach piêædziesi¹tych. ponure miejsce. jako w³asno æ osobist¹.‾ywno æ w puszkach sprzed piêædziesiêciu lat musi byæ smakowita.. A po jedenastym wrze nia zainstalowano w podziemiach ratusza generator. Szybko siê uporam z brudn¹ robot¹. Sherlocku. do mieszkania nad aptek¹. .spyta³a. Przyjê³a to bez komentarza.O niczym siê nie dowie . . I on o tym wie. Znowu jak dawniej. .Obejrzy pan sobie przemówienie prezydenta. robi siê je co cztery lata. a nie ulotki reklamowe na jesienn¹ wyprzeda¿ u Burpeego. Tak czy inaczej licznik Geigera tam jest. Oczywi cie tak¿e wyposa¿enie dostarczone przez rz¹d. Czeka³ go ciê¿ki dzieñ.Albo w Alas.Zerknê³a na Barbie go. Ca³kiem przestronny. a ja zacznê przygotowywaæ materia³y do druku. czy uda mu siê zasn¹æ? . do czego panu to urz¹dzenie potrzebne. I od biedy radzê sobie z parzeniem kawy. . Swego czasu warte by³y trzysta dolarów. W podziemiach ratusza. mnóstwo pó³ek zastawionych jedzeniem w puszkach. Zdjêcia Pete'a przywodz¹ mi na my l Fuhrerbunker. . wiêc bêdzie chcia³ wiedzieæ.stwierdzi³ Barbie. Pewnie kopiê pod sob¹ do³ek. Babylon .Owszem. je li dobrze pamiêtam. wszystko po staremu. Wystarczy sprawdziæ raporty miejski e. Jest tam co na kszta³t spi¿arni.Niemo¿liwe! Julia roze mia³a siê g³o no.Nie. . W podziemiach ratusza znajduje siê spora sala konferencyj na oraz niewielka kuchnia. Jest tam schron atomowy.

nie do publicznej wiadomo ci? . ¿e go znajdzie? Barbie zastanawia³ siê nad odpowiedzi¹ do æ d³ugo. jak by to okre li³ Jim Rennie. . Aktualnie w jego domu modlitewnym mie ci³a siê ksiêgarnia po³¹czona z antykwariatem. Potem chwyci³a go za rêkê. Katolicy je dzili do Naszej Pani w Motton.odezwa³a siê Piper. . A mo¿e w jego wypadku oba s³owa okre la³y ten sam stan. je li odczu³a potrzebê duchowego pocieszenia. .Chodzi mi o ten generator rodem z powie ci science fiction. w tym czasie zd¹¿yli zaparkowaæ przed frontem budynku. Dwoje miejskich duszpasterzy. udawa³a siê do Kongregacji Beth Shalom w Castle Rock. pad³o tego wieczoru na kolana.Na pewno nie zaszkodzi. Mill New & Used Books. 4 W dniu. . ju¿ nie wierzy³a w Boga.Nie .To by³oby zbyt ³atwe. gdy zaistnia³ klosz. Wielebna Piper Libby. .Jasne . ale popad³ w rozsypkê u schy³ku lat osiemdziesi¹tych. Zreszt¹ i tak nikomu ju¿ na nim nie zale¿a³o. ale ka¿de z nich znajdowa³o siê w ca³kie innym stanie ducha oraz umys³u i mia³o zupe³nie odmienne oczekiwania.. Julia westchnê³a i pokiwa³a g³ow¹.Witaj. z dwóch bardzo ró¿nych ko cio³ów. je li bêdê siê modli³a za powodzenie misji? . w którym znajdowa³a siê redakcja Democrata . na terenie Chester's Mill znajdowa³y siê tylko dwa ko cio³y. chocia¿ ka¿dy w zupe³nie innym stylu. .Zosta³ pan przyjêty. owczarek niemiecki wspar³a nos na ³apach. choæ z nikim siê t¹ informacj¹ nie podzieli³a. . poniewa¿ w ko ciele nie by³o generatora. Podnios³a praw¹ d³oñ.Czy pomo¿e panu.Mogê zadaæ jeszcze jedno pytanie. a Barbie przybi³ pi¹tkê. ci¹gle jeszcze w sobotnim roboczym ubraniu i nadal w nim piêkna mimo lat czterdziestu piêciu. Tymczasem wiara Lestera Cogginsa siêgnê³a poziomu mêczeñstwa albo szaleñstwa. a garstka miejscowych ¿ydów. Za ni¹ u³o¿y³a siê Clover. która s³u¿y³a swemu stadku rad¹ zza pulpitu mównicy w ko ciele kongregacyjnym.odrzek³ w koñcu. klêcza³a przed o³tarzem w nieomal ca³kowitych ciemno ciach. Nieobecny . Swego czasu by³ jeszcze Ko ció³ unitariañski. Wielebna Libby. My li pan.zgodzi³ siê Barbie. oba nastawione na bogów protestanckich. lepia mia³a na wpó³ przymkniête.

Mieszkañcy Nowej Anglii nie znosili publicznych ³ez u kap³anów i polityków. gdyby j¹ mia³ i w ogóle jednak gdzie tam by³.Wiesz. Wokó³ ko cio³a tak¿e.. Nastêpny wielki . Wiêc pewnie ju¿ Ci ra niej. Wcze niej nazywa³a Go Wielkim Niewiadomym.. którzy przyjd¹ szukaæ pomocy boskiej. Nie na ¿ycie w niebie. Czy s³ysza³a tak¹ ciszê w Mill w sobotni wieczór? Ani ladu warkotu silnika samochodowego. w koñcu zawsze istnieje taka mo¿liwo æ. na ziemi.Za pó³ godziny przemawia prezydent. Chcia³abym pomóc ludziom... zaskomla³a.Nie bêdê Ciê prosi³a. Ostatnio pop³akiwa³a coraz czê ciej. ¿eby mi ods³oni³ swoj¹ wolê. W ko ciele by³o cicho. przyznajê. my ¿yjemy na ziemi. . chcê j¹ wykonywaæ jak najlepiej. które powsta³o bez szczególnej przyczyny. Wcale siê nie zdziwi³a. Co im da nadziejê. spraw. który mu siê spodoba³. gdy z oczu pop³ynê³y jej ³zy. ¿e jutro bêdzie tu pe³no ludzi. tylko teraz.. czuj¹c jej nastrój. Tylko tyle mamy. zawsze w samotno ci. dlatego ¿e jaki facet sto lat temu zobaczy³ na hotelowej tapecie w Pary¿u kszta³t.. jak na pewno wiesz. Krzy¿ czêsto kojarzy³ siê jej z chevroletem bowtie. z logo. bo ja ani w z¹b. Clove . Nie mia³a latarki.. Dlatego ¿e.Mamy k³opoty.Takim imieniem zwraca³a siê ostatnio do Boga. Brzmia³o nie le. w jakiej sytuacji siê znalaz³am. ot. Latem by³ On: Mo¿e i Wszechmocny. . A jednak przed nim siê modli³a. . bo ju¿ nie jestem przekonana. . ale nie o tym chcia³am mówiæ. pomó¿ mi.. ‾ywiê nadziejê. Tak¹ mam pracê. .marna szansa. Powiniene . i jeste . . Je¿eli cz³owiek takie symbole postrzega jako boskie. ¿e tam jeste . ani konsekwentnego uwielbieni a dla samej idei.rzuci³a.. ale nie przewidywa³a ¿adnych k³opotów z dotarciem do wyj cia bez obijania goleni. przyjacielu. Piper kaza³a suce byæ cicho i zwróci³a siê ponownie do o³tarza. bo zawraca³am Ci g³owê do æ czêsto. lecz zawsze jaka .Westchnê³a..Dlatego ¿e. . ¿adnego dudnienia basów zespo³u graj¹cego w weekendowy wieczór w Karczmie Dippera (ka¿dy by³ reklamowany jako przyby³y prosto z Bostonu). Tak czy inaczej oboje wiemy. Kocha³a ten ko ció³. Ale na wszelki wypadek. co siê dzieje. . proszê Ciê.. Nawet jej siê to podoba³o. przyznajê to bez najmniejszych oporów. tu. czy rzeczywi cie j¹ masz.. ¿ebym powiedzia³a ludziom co . Wsta³a. i ¿e Ciê choæ trochê obchodzimy. Zna³a to wnêtrze jak w³asn¹ kieszeñ. Amen. ¿e rozumiesz. Zbyt cicho . jak mawiaj¹ bohaterowie starych filmów. Clover. co im pomo¿e. Nie oszukiwa³a siebie ani w kwestii swojego braku wiary. to chyba jest wirem.Chod . Zak³adaj¹c..

by³ zaopatrzony w generator. bo jako nastolatek prze¿ywa³ koszmar masturbacji i ujrza³ na progu sypialni Mariê Magdalenê. Mia³ na sobie jedynie spodenki gimnastyczne z nadrukiem klubu sportowego Ora³ Roberts Golden Eagles na prawej nogawce. tam te¿ ustawiono instrumenty. zarówno dziêki genom. W modlitwach Prywatnych czasem te¿ mu siê zdarza³o wpadaæ w tê kadencjê. . nieomal nagi. W czasie mszy. i to tak nowiutki. wtedy Lester mówi³ do Pana tonem. który przypomina³ warkot psa szykuj¹cego siê do ataku na intruza. Natomiast kiedy by³ naprawdê zmartwiony. Naprê¿one miê nie rysowa³y siê wyra nie pod skór¹. Lester skoñczy³ piêædziesi¹t lat. tak¿e pomalowanym na pomarañczowo. choæ nawet o tym nie wiedzia³. a przy tym pozbawiony ozdób. Nie zdawa³ sobie z tego sprawy. a noc¹ jako s³up ognia.nieobecny. w czym pomaga³o mu rozs¹dne stosowanie kosmetyków do w³osów firmy Just For Men. Za plecami Lestera ci¹gnê³y siê potrójne rzêdy ³aw. miêdzy innymi gitarê Stratocaster. zmieniaj¹c imiê Najwa¿niejszego jak za zbyt mocnym naci niêciem peda³u ekspresji w gitarowym harmonizerze ze zwyk³ego Bo¿e w Booo . ¿e na jego ja skrawo . wolna od rozterek religijnych. na pulpicie le¿a³a tylko Biblia. jak i wytê¿onym wysi³kom. Dom modlitwy. natomiast Lester Coggins nigdy siê nie o¿eni³. rozjarzona jasnym wiat³em elektrycznym. za ko cio³em.oooh . bo przed trzema laty straci³a w wypadku mê¿a i obu synów. przez wyznawców uczêszczaj¹cych do wi¹tyni Chrystusa Odkupiciela nieodmiennie nazywanej drog¹ numer trzy. Ko ció³ by³ prawie tak nowy jak generator.ooo¿e! . gdy rzeczywi cie potrzebowa³ rady Boga Moj¿esza i Abrahama. rozgrywa³a siê scena znacznie bardziej dynamiczna. ale by³ w doskona³ej formie. Na szkar³atnej kotarze wisia³ krzy¿. Podwy¿szenie dla chóru znajdowa³o siê po prawej stronie. Lester modli³ siê ekstatycznym tremolo u¿ywanym przez telewizyjnych g³osicieli prawdy Chrystusa. W efekcie wygl¹da³ na nie wiêcej ni¿ trzydzie ci piêæ lat. Tego. Zainstalowano go w osobnym budyneczku. 5 Przy Little Bitch Road. Suka posz³a za ni¹ pos³usznie.pomarañczowym boku ci¹gle jeszcze widnia³y metki. na której Lester czasami grywa³ osobi cie. Pos³uchamy go przez radio samochodowe. w którym pracowa³ Lester Coggins. zbudowany z kosztownego czerwonego klonu. który postêpowa³ przed swoim ludem za dnia jako s³up ob³oku. niedaleko magazynku. by utrzymaæ wi¹tyniê swego cia³a w doskona³ym stanie. poniew a¿ nigdy w ¿yciu nikt go w takiej sytuacji nie s³ysza³. Piper Libby by³a samotna. przed nim sta³a ambona. których odprawia³ piêæ w ci¹gu tygodnia.

. Znalaz³em siê na rozdro¿u. Ale bêdzie to oznacza³o jest Twoja wola w tym trudnym i przekona³ siê. W jednym rêku trzyma³ d³ugi ciê¿ki sznur... k³ad¹c na ziemiê nie jeden k³os. .Panie. która zmiata zbo¿e z pola.. tañczyli. Zasia³em wiatr i burzê zbier nie ja jeden. lecz wielu. lecz wszystkie.Bo¿e. najpierw przez lewe ramiê. Wkrótce miê nie ramion pokry³y siê potem. Nierychliwy Twój gniew. jak ju¿ bywa³o.. wyznam grzechy. na biczowanie. ¿e taka czasie. Sznur uderza³ w poznaczon¹ licznymi bliznami skórê pleców jak trzepaczka. Czy istnia³a mo¿liwo æ. Je li taka jest Twoja wola. Ale przecie¿.. ale tak by³o w ka¿dym mie cie. które pope³nili my razem. wys³uchaj mej modlitwy. Ludzie przeklinali. zosta³ zabarwiony na czarno. zaczeka³ Czeka³ i modli³ siê z Twoimi owieczkami o to. bym zaczeka³. zosta³o z nas zdjête. a tylko to jedno zosta³o dotkniête straszn¹ kar¹ bosk¹. grzeszyli my. ¿e ta przedziwna kl¹twa nie nast¹pi³a z powodu jego grzechu? Tak. mo¿e. wiedzia³ o tym doskonale. P³ynnie podnosi³ i zgina³ rêkê. uwierzy³em.zacz¹³ swoim warkotliwym g³osem wiadcz¹cym. Us³ucha³em Jima Renniego i uwierzy³em w jego k³amstwa. Tak. ale wie lu. a trudno mi uwierzyæ.Bo¿e. Mkn¹ce przez cia³o cie¿kami nêdznych ludzkich nerwów. nastêpny.. ¿e modli siê naprawdê. Nie jeden p³aci za swój grzech. by jarzmo siê sam. potem przez prawe.Panie. . jeden. ilu by³o uczniów Chrystusa. Równocze nie przera¿aj¹ce i przera¿aj¹co rozkoszne... Uk¹szenia bólu jak jêzyki ognia. symbolizuj¹cy Judasza. b³agam Ciê w imiê ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego Jezusa. Chocia¿ by³a ma³o prawdopodobna. Tak zrobiê. Dziewi¹ty. tyle. W Mill ¿yli te¿ inni grzesznicy. . jest jak potê¿na burza. co bêdzie dalej. uprawiali seks i brali narkotyki. wys³uchaj mej modlitwy . i grzechy. nie by³ przecie¿ naiwny. . Zacz¹³ siê biczowaæ. ale nigdy dot¹d z tak¹ si³¹. Wielebny robi³ to nie po raz pierwszy.. Bo¿e wys³uchaj mojej modlitwy! wist. Smaga³ sznurem po plecach.. a oto cena tej wiary i jest teraz. do czego mnie ten cz³owiek namówi³. a ja jestem najwiêkszym spo ród grzeszników.Bo¿e. wys³uchaj mojej modlitwy! Us³ysz moje s³owa. co robiæ. jak pokrzywa.. Istnia³a. Z pewno ci¹ zas³ugiwali na karê.. na którym zawi¹zano dwana cie wêz³ów. lecz gdy na nas spadnie. muszê wiedzieæ. . drugi. których dopu ci³em koniec mojego kap³añstwa. my. Je li Twoj¹ wol¹ jest. jutro przed wiernymi wyznam. Panie. mieszkañcy tego miasta. O wszystkim tym wi edzia³ a¿ za du¿o.

Czy o lepnê.Panie. . skoro taka jest Twoja wola. Panie? . Trafi³ na rozdzia³ dwudziesty ósmy Ksiêgi Powtórzonego Prawa.Natychmiast. . Przeczyta³ wobec tego wiersz dwudziesty dziewi¹ty. Lesterze. zwil¿a³a gumkê w spodenkach. je li taka jest wola . a mo¿liwe. aby ujrzeæ.Tak.szepn¹³ i czyta³ dalej. je li taka jest Twoja wola. Opad³a mu na piersi czerwon¹ podkow¹. Przesta³ siê biczowaæ.spyta³ Lester. co zobaczysz. daj mi znak. Wiêc. . I zaiste. Dam ci znak. by odsuniêty zosta³ od myc h ust ten puchar goryczy. Czu³ ciep³e. po czym rozwar³ powieki i pochyli³ siê nad ksiêg¹. Krew sp³ywa³a strumykiem wzd³u¿ krêgos³upa.Niech siê dzieje wola Twoja.. W po³udnie bêdziesz szed³. Kilka sup³ów na linie siê zaczerwieni³o. i zamkn¹³ otwart¹ Bibliê. Nie zatrzymuj siê tutaj. szuka³e w niej pociechy po snach grzesznych. Do wiêtej ksiêgi podejd . . jak wówczas. I nie by³a jasna. ¿e musia³by je zastosowaæ. Panie.. Zawiesi³ linê na szyi. Stan¹³ przy pulpicie.powiedzia³ Lester. Wtedy Pan przemówi³ ponown ie. ukrzy¿owanego w hañbie i zmartwychwsta³ego w chwale. a nikt ciê nie bêdzie ratowa³ . Czeka³. Panie.. oszczêd mi tego! Chocia¿.. cz³owiecze marny. Otwórz moj¹ ksiêgê.Ci ludzie mnie potrzebuj¹. Wiesz. co mu kazano. I wiersz dwudziesty ósmy. Lester zrobi³. Pytam w imieniu Twojego Syna. Stale bêdziesz napastowany. . b³agam Ciê.. staraj¹c siê nie otworzyæ Biblii zbyt blisko rodka.. ale reszta nieco zbija³a z tropu. niech siê dzieje wola Twoja.. ograbiany. w zabiegach swoich nie bêdziesz mia³ powodzenia . Panie.Ju¿ idê . I Pan odpowiedzia³. lepot¹ i niepokojem serca . przemówi³ Pan do Lestera Cogginsa. Warkotliwy ton g³osu modlitewnego sta³ siê nieco g³o niejszy. . gdy dzieciêciem bêd¹c. uspokajaj¹ce strumyki krwi na plecach. . ..Panie.. ¿e móg³by siê modliæ publicznie w tak sk¹pym stroju).po omacku jak niewidomy idzie po omacku w ciemno ci. Pan tknie ciê ob³êdem. teraz i zawsze. Wzniós³ mokr¹ od ³ez twarz ku dachowi ko cio³a z widocznymi belkami. . bo tam by³y najgorsze fragmenty Starego Testam entu. jakby siê mia³ modliæ z wiernymi (ale w najgorszych koszmarach nie przewidywa³. je li chcesz.. b³agam. Niepokój serca by³ zapewne wskazany. ¿e mnie potrzebuj¹. . teraz bardziej ni¿ kiedykolwiek. Po omacku przeci¹gn¹³ palcem w dó³ po wybranej stronie.

rozp³aka³a siê na g³os. Pan przemówi³ do niego raz jeszcze.. a Piper Libby po¿egna go modlitw¹. By³a cz³onkini¹ Pierwszego Ko cio³a Kongregacyjnego ca³ym sercem i dusz¹. Musi opatrywaæ znaku. Teraz Howie znajdzie siê w ko ciele po raz ostatni. . zaprawdê. a kiedy go zobaczysz. ale najpierw jeszcze wytar³ z drewnianej pod³ogi za pulpitem plamki krwi. Panie. Prawdziwy cud. wiêc dba³a o to. Lester.ulubione powiedzonko matki. ale s³owa . Porozmawiamy o tym pó niej. które. G³os Boga. id spaæ.Co tam jest o szaleñstwie. Nie modli³ siê wtedy. Spójrz wiêc ponownie. 6 Brenda Perkins s³ucha³a WCIK. Taa. Czy ty dzisiaj og³upia³? Kap³an szeroko otworzy³ oczy. Dotkniêtego szaleñstwem lepca. U wiadomi³a to sobie ostro i bezwzglêdnie tu¿ po powrocie do domu.. spowodowa³y powstanie tej dziwnej bariery miêdzy Mill a wiatem zewnêtrznym.. Za jego ¿ycia. Pierwszy raz od chwili. Bêdzie tam le¿a³ w trumnie. .Twoja.Nie. . gdy dotar³y do niej tragiczne wie ci. wtedy powiesz wiernym o planach Renniego i o swojej w nich roli Obaj musicie daæ wiadectwo. zaprawdê.Panie. Które z dwojga wydaje ci siê bardziej prawdopodobne? Lester raz jeszcze przeczyta³ tekst ksiêgi. Czu³ siê znacznie lepiej. Kapie z ciebie na pod³ogê. Spotkasz lepca. Co ci ukaza³em? . I o lepocie. kobiety lub mê¿czyzny. który oszala³. Natomiast nigdy dot¹d jej noga nie posta³a w Chrystusie Odkupicielu. Bo by³a sama. Równocze nie bêdzie mia³ oczy szeroko otwarte. o niczym nie wiedz¹c. Powtarza³o siê jedynie odniesienie do lepoty. a teraz. czy to jest twój znak? Taa. Na razie bêdzie mówi³ tylko ogólnie o b³êdach. lecz rozpamiêtywa³ przeczytane wersy. Mo¿e dlatego. ¿eby jej m¹¿ razem z ni¹ chodzi³ do w³a ciwej wi¹tyni. ¿e dopi teraz mog³a. poniewa¿ jej m¹¿ lubi³ tê stacjê. Kiedy ¿y³.. Lester pos³ucha³ s³ów Pana. byæ mo¿e. Uczyni³ to na kolanach. bo teraz twoje oczy widz¹ wyra niej ni¿ zwykle. lecz nie o twojej lepocie tu mowa.

a my l o rozmowie. Na biurku sta³ tylko laptop. Szlochaj¹c. ¿eby je zamówiæ. To by³ cudny dzieñ. obaj u brani w zielone koszulki zawodów sportowych sponsorowanych przez aptekê Sandersa. rzuci³a pilot na pod³ogê. Nigdy nie splata³a d³oni przy modlitwie. Amerykanie! ‾¹dacie odpowiedzi. miej w opiece mamusiê i tatusia. powiedzia³by Howie. Gniewnym ruchem wy³¹czy³a telewizor. Rozszlocha³a siê jeszcze g³o niej. Przyrzekam wam to . ¿eby mnie jeszcze raz.Bo¿e. jak zawsze otwarty. Chcia³abym tego. Widnieli na nim Howie i Chip.W telewizji prezydent o twarzy ponurej i przera¿aj¹co starej wyg³asza³ przemówienie. dobrze? I jeszcze. Na wspomnienie tamtego dotyku palców na skórze w s³onecznym blasku zap³aka³a . i moj¹ z³ot¹ rybkê. kiedy we flanelowej pid¿amie klêcza³a przy ³ó¿ku i powtarza³a jak mantrê: Bo¿e. Nie bêdzie ¿adnych przemilczeñ. Proszê Ciê... Têsknota za mê¿em w ciemno ciach by³aby jeszcze gorsza. ¿eby mi da³ si³ê do przetrwania. Otrzymacie je ode mnie. Chip ciska³ ojca za szyjê. tak jak dzisiaj rano. Chcia³a nawi¹zaæ z Howiem jaki kontakt. ale bardzo bym chcia³a jeszcze raz z nim porozmawiaæ. Po jedenastym wrze nia.. Brenda. bo by³o to jedno z ulubionych powiedzonek Howiego. ale on siê upar³. ale wiem. rozklei³a j¹ ostatecznie. gdy tylko je poznam. . póki jeszcze wszêdzie czuæ by³o jego obecno æ. Na wszelki wypadek . a Brenda obejmowa³a ich obu. . zawsze sk³ada³a je tak samo jak za dzieciêcych czasów. Teraz ¿a³owa³a ka¿dego k¹ liwego s³owa.pokrêci³ g³ow¹ powiedzia³. ¿eby mi go wróci³. to ja. jakie powiedzia³a na ten temat. ¿e by³aby mo¿liwa. Zdjêcie zosta³o zrobione tego roku. kiedy Howie i Er ic Everett doprowadzili dru¿ynê do fina³ów stanowych. ¿e zobaczy³a mê¿a jak ¿ywego . mo¿e dwana cie lat. która jeszcze nie ma imienia . Ma³y mia³ wtedy jedena cie. Nie bêdê Ciê prosi³a. Na ty³ach domu mrucza³ generator. Mia³a ochotê go rozdeptaæ i nie zrobi³a tego g³ównie dlatego.westchnê³a Brenda. Bêdziecie wiedzieli tyle samo co ja. Chcia³ab ym. ¿e to niemo¿liwe. mo¿e to blu nierstwo. zak³adaj¹c. . Nie chcia³a wydawaæ pieniêdzy na to urz¹dzenie. ¿eby nie zachowywa³a siê jak dziecko. nios³aby ze sob¹ wiêksz¹ samotno æ. tak .I pewnie zaraz bêdziesz chcia³ nam sprzedaæ jaki most. Szczê liwy i zadowolony . Posz³a do jego gabinetu.Tak. osunê³a siê na kolana przy mê¿owskim biurku.. Jako wygaszacz ekranu ustawione by³o bardzo stare zdjêcie z rozgrywek Ma³ej Ligi. jak¹ by z nim przeprowadzi³a. Nie mog³a zadzwoniæ do Chipa. wiem. ostatni raz dotkn¹³.

Z trudem zaczerpnê³a powietrza. uzupe³nione o informacjê. ¿e nie zajmujesz siê duchami. Niech siê dzieje wola Twoja. . powinna jechaæ do sklepu Burpeego albo na stacjê benzynow¹. Ruszy³a mysz¹. Na pulpicie w lewym dolnym rogu ekranu znajdowa³ siê czwarty folder. które mia³y zeznawaæ. ale... proszê o wiele. Istnia³a w mie cie tylko jedna osoba. Du¿y Jim Rennie. Henry Morrison z komendy na pewno jej pod³¹czy nowy zbiornik z propanem. a¿ siê bojê. któr¹ Howie nazywa³ Vaderem. ¿e przestanê istnieæ. Co tylko zechcesz.i nie mog³a sobie przypomnieæ. drugi.zawieraj¹cy listê osób. tylko jeden dotyk. tylko czy s¹ w domu zapasowe? Je li nie ma. ³¹cznie z samym Howiem. rzecz jasna. który natychmiast o¿y³. . Na pulpicie mia³ zawsze nienaganny porz¹dek. rozumiej¹c przez to. w przeciwieñstwie do Brendy. ¿eby wy³¹czyæ laptop. S¥DOWE . tr¹ci³a ekran. Ciekawe. ale przynajmniej pod³¹cza³ go do gniazdka. gdzie przechowywa³ raporty z bie¿¹cych ledztw. zani m gaz siê skoñczy. Bo¿e. Uda³o siê. s³owo.Amen. Folder zatytu³owany by³ VADER. co zechcesz. Nie wiedzia³am. kiedy ostatnio w ogól zerka³a do komputera mê¿a . Proszê Ciê. Na ekranie laptopa Howiego pod ikon¹ dysku twar dego jak zwykle widnia³y tylko trzy foldery: AKTUALNE. Folderu S¥DOWE Howie nie uzna³ za stosowne chroniæ has³em. które otwiera³o folder AKTUALNE. bo u niej pe³no by³o ci¹gniêtych programów i elektronicznych notatek. Otworzy³a oczy i wsta³a. oczywi cie poza Duchem wiêtym. Jedno s³owo. Owszem. po czym zastyg³a. zrobiê. czy jest chroniony has³em. ale mo¿e by mi go zes³a³ we nie? Wiem. wiêc bateria siê nie wyczerpywa³a.Za mia³a siê nieweso³o. Zastanowi³a siê. taka jestem zdruzgotana. . przytrzymuj¹c siê biurka. ¿e tam pewnie znajdzie wiadomo ci o generatorze.Wiem. Zaciekawiona przesunê³a kursor na folder i kliknê³a dwa razy.. Je¿eli spe³nisz moj¹ pro bê. Spróbowa³a WILDACTS. Jeden oznaczony LEDZTWA W TOKU. Dartha Vadera. gdzie i dlaczego. Nigdy go nie widzia³a.. Trzeci folder zatytu³owany by³ PRYWATNE i znajdowa³y siê w nim wszystkie informacje zwi¹zane z domem. ¿e mo¿na mieæ tak¹ pustkê w rodku... W VADERZE znajdowa³y siê dwa dokumenty. Brenda u wiadomi³a sobie. Och. Bo¿e.. Howie nigdy nie pamiêta³. Czy mi siê to podoba.jeszcze rozpaczliwiej. Jedn¹ rêk¹. taka samotna. czy nie. . Nawet we nie. zapisany w . Dziêki Ci. dziêki którym zdo³a korzystaæ z niego mo¿liwie najd³u¿ej. Bo¿e.

korespondencja z Prokuratur¹ Generaln¹ Stanu Maine. ale nigdy dot¹d nie by³ tak przygnêbiony i niespokojny o przysz³o æ. Nie Szanowny panie komendancie . Siedz¹c w fotelu Howiego. £zy na policzkach zaczê³y jej obsychaæ. Przegl¹da³a list od prokuratora generalnego z rosn¹cym zdumieniem. potem ostatni raz przejrza³ karty chorych i poszed³ do domu. bo dziewczynki by³y jeszcze ma³e. Rzecz w tym. to . ¿e po prostu nie by³o ich staæ na ten zakup. kliknê³a LEDZTWA BIE‾¥CE w folderze VADER i zaczê³a s³uchaæ zmar³ego mê¿a. bo w Chester's Mill ka¿dej zimy przez cztery czy piêæ dni brakowa³o pr¹du. bogate w s³owa pocieszenia. Ry¿y Everett obejrza³ je w holu na drugim piêtrze szpitala. ni¿ mogli my przypuszczaæ trzy miesi¹ce temu . Pierwszym szczegó³em. ale kiedy j¹ w³¹czy³. rok wcze niej tak¿e. by³ nag³ówek. Mo¿e gdyby Lin zosta³a policjantk¹ na pe³en etat. A raczej dzisiaj. Je¿eli po dwunastu latach mieszkania w tym domu nie znajdê drogi po ciemku. jakby zosta³y wyró¿nione t³ust¹ czcionk¹. skoñczy³o siê dwadzie cia jeden minut po pó³nocy. Odszuka³ latarkê w skrytce na rêkawiczki. Zakl¹³ pod nosem i zapisa³ sobie w g³owie. Zak³adaj¹c. Dom zasta³ pogr¹¿ony w ciemno ciach. ¿e sklepy bêd¹ otwarte. sytuacja wygl¹da³a inaczej. niektóre zdania rzuca³y siê w oczy same. 7 Przemówienie prezydenta. ¿eby jutro kupiæ nowe baterie. Niejede n raz w czasie swojej kariery medycznej koñczy³ dzieñ pracy znacznie bardziej zmêczony ni¿ teraz. Innymi s³owy. A jeszcze dalej: Nadu¿ycia w³adzy siêgaj¹ g³êbiej. W razie czego mamy dobry piec i od cholery drewna. W zesz³ym roku rozwa¿ali z Lind¹ kupno generatora. zatytu³owany LISTY Z PGSM. lecz ¿adne z nich tego nie chcia³o. ale Drogi Duke . które zdawa³o siê wrêcz krzyczeæ wielkimi literami: Produkcja i sprzeda¿ narkotyków . A blisko koñca zdanie. Choæ list by³ naszpikowany ¿argonem prawniczym. Potem: Zaanga¿owanie radnego Sandersa wydaje siê pewne . który przyku³ jej uwagê. za wieci³a s³abiutko i po piêciu sekundach zgas³a. Na pocz¹tek: Sprzeniewierzenie dóbr publicznych i niezasadne wykorzystywanie s³u¿b miejskich . Western Main Power nie nale¿a³a do najbardziej niezawodnych dostawców energii. Kliknê³a dokument. ubogie w informacje.formacie PDF. a latem te¿ zdarza³y siê przerwy w dostawie. pomy la³ Ry¿y. Najwyra niej mod³y Brendy zosta³y wys³uchane w sposób ca³kowicie niespodziewany.

Skoro kraj mo¿e przeznaczaæ miliardy dolarów na ratowanie upadaj¹cych korporacji. podczas gdy on bêdzie w pracy przez szesna cie. ni¿ ustawa przewiduje. wreszcie zasnê³y. a zbli¿ywszy siê do drzwi. kochanie. naprawdê ca³ Od 7 do 19. Mo¿e wiedzia³a. Cze æ. Nie obud mnie. ale wreszcie siê wy³¹czy³y.. nasz nowy szef. a mo¿e i d³u¿ej. Bogu dziêki. Przez ni¹ przewleczono sznurowad³o ze starej tenisówki. co siê stanie? Podobno psy wyczuwaj¹ trzêsienia ziemi.. bo one na pewno te¿ siê ba³y. nawet pamiêta³. Obie smutne i niespokojne. Nie podoba³o mu siê te¿. Nasze 2 J. ¿e Judy i Janelle spêdz¹ caluteñki dzieñ z Mart¹. Skierowa³ na ni¹ strumieñ wiat³a. by zrzuciæ na spadochronach parê generatorów i kilka paczek sucharów. czu³ siê g³upi. Wszed³ na ganek i wyj¹³ klucz. Trochê siê bojê. I. Wiêc mo¿e jednak prysznic przed spaniem. nie ma prysznica. to rozjarzona tysi¹cami gwiazd. Nie ma pr¹du. Ja te¿ Ciê kocham. Miniaturowa latarka. a nie w brzuchatym s³oiku. Dopiero co z³apana i wsadzona do klatki w zoo. Je¿eli Mill znalaz³o siê na dnie niewidzialnej studni. Pogadamy jutro. ¿e my la³: Kobiety robi¹ zakupy z tego samego powodu z jakiego mê¿czy ni wspinaj¹ siê na szczyty gór . Jak ma³pa. Tak mówi Peter Randolph. . Wtedy uwa¿a³. Wygl¹da³y tak samo jak zawsze.bo mog¹. niestety.. Z koñca latarki wystawa³a niewielka metalowa pêtelka. dostrzeg³. staæ go. nie. do niego przyklejono ta m¹ karteczkê. na pewno jeste zmêczony. ale wyprowad Audrey dobrze? Ci¹gle popiskuje. Na szczê cie spi¿arnia pe³na.jestem g³upszy. ¿e na zamku co wisi.:/Marta Edmunds we mie dziewczyn ki. Kochanie. cuchn¹³ te¿ jak zwierzê. Na letniej wyprzeda¿y u Burpe ego Linda kupi³a ich sze æ sztuk a piêæ dolarów. Mo¿e bariery nie by³o na górze? Prezydent nie poruszy³ tego tematu. Rz¹d dostarczy zapasy drog¹ powietrzn¹.. Có¿. Judy i Jannie mówi¹ ¿e kochaj¹ tatusia. przyjrza³ uwa¿niej. A. ale jako to bêdzie. wiêc pewnie ludzie odpowiedzialni za rozeznanie siê w sprawie jeszcze tego nie wiedz ieli. dobrze? I przejrzymy zapasy. Pewnie mamy przed sob¹ trudne dni. mo¿e nie jest tak le. Lin On te¿ siê ba³ i wcale mu siê nie podoba³o. bo choæ bezksiê¿ycowa. Pochyli³ siê. Mam nadziejê. ¿e niepotrzebnie wyrzuca pieni¹dze. Jutro mam s³u¿bê ca³y dzieñ. Noc by³a jasna. ¿e wszystko OK. Chyba ¿e nie bêdê spa³a. ¿e ¿ona ma nastêpnego dnia pracowaæ dwana cie godzin.

otwieraj¹c drzwi kuchni. W takim razie zachowanie. Jego zdaniem suka rzeczywi cie mog³a wyczuæ barierê. jak zwykle. by³y bardzo wra¿liwe na ró¿ne zjawiska. tylk z brzuchem przy ziemi.Ale najmniej mu siê podoba³a my l.Ciiicho.Ry¿y?! . . stanê³a. . które Linda nazywa³a popiskiwaniem. jakby mówi³a: Jeste ! Cudownie! Wróci³e ! Tak siê cieszê! . . Smycz wisia³a na ko³ku przy drzwiach spi¿arni. niestety wkrótce potem zaczê³o siê na nowo. z ogonem podkulonym miêdzy tylne ³apy.Jedn¹ minutkê. . ¿e za ni¹ pójdzie. Nic z tego. . Poszed³ po ni¹. w sypialni ma³¿eñskiej. trochê jakby siê ba³a lania. ale nie w radosnych podskokach.odpowiedzia³ jak najciszej. spokojnie. zrozumiawszy. ¿eby który ci¹gle popiskiwa³. . Ucich³o na dwa tygodnie i Ry¿y mia³ nadziejê.W porz¹dku. to ja . Popiskiwanie zaczê³o siê jeszcze przed zaistnieniem bariery. Czasami by³o ciche. ¿eby wyprowadzaæ Audrey na spacer o pierwszej nad ranem. pu ci³a nogawkê i wbieg³a na schody.zawo³a³a Lin zaspanym g³osem.A w zasadzie Audrey. któr¹ Linda zwykle zostawia³a zapalon¹. Ry¿y drgn¹³. A mo¿e tylko tak siê wydawa³o w ciemnej kuchni.Dobrze . nie tylko na trzêsienia ziemi. nieomal pe³zn¹c. pomy la³ z nadziej¹. wieszaj¹c sobie latarkê na szyi. Audrey. W w¹skiej smudze wiat³a latarki widzia³ wpatrzone w siebie psie oczy. . Ma³o go nie przewróci³a. gdzie nawet wy wietlacze na piekarniku i mikrofali zgas³y. . Audrey doskoczy³a do niego. jej g³os odbi³ siê w cichym domu wstrz¹saj¹co g³o nym echem. Zaintrygowany pozwoli³ siê prowadziæ. chwyci³a go zêbami za nogawkê i zaczê³a ci¹gn¹æ pana na korytarz. ciiicho! Suka szczeknê³a ponownie. Na piêtrze. Poszed³ za psem po . . Suka skoczy³a przed nim bardziej jak kot ni¿ jak pies. Audrey szturchnê³a go pyskiem w nogê. a zw³aszcza golden retrievery. ¿e dostrzeg³ w nich b³aganie. Natychmiast znalaz³a siê przy nim.Obudzisz ca³y dom. a przecie¿ nigdy w ¿yciu nikt jej nie uderzy³. kiedy wraca³.podda³ siê. Audrey. ¿adnego wycia.Cicho. ju¿ powinno ustaæ. Przysi¹g³by.bardzo g³o ne. odskoczy³a do ty³u. ma³a. prawda? Inne ps y w mie cie zachowywa³y siê tej nocy spokojnie. Tylko tego brakowa³o. ¿eby zakoñczyæ ten koszmarny dzieñ z fasonem. Tej nocy . ¿e ju¿ po sprawie. Szczeknê³a. Nie s³ysza³ te¿. No i rzeczywi cie popiskiwa³a.Tak. . Idziemy na spacer. Nie wieci³a te¿ ¿arówka nad zlewem. ‾adnego szczekania. Audrey nie spa³a. Przeskoczy³a tylko dwa. psy.Pog³adzi³ sukê po ³bie. obejrza³a siê i znów szczeknê³a. zap³onê³o niewielkie wiate³ko. Mo¿e ju¿ pi zwiniêta na pos³aniu przy piecu. a czasem ca³kiem g³o ne.

w której dwie smugi wiat³a pad³y na twarz dziewczynki . Bo zachowanie Audrey. Pobieg³a korytarzem w stronê pokoju dziewczynek. W tej chwili Ry¿y widzia³ u Audrey niepokój. A musia³o siê dziaæ przynajmniej od sierpnia. jakby gra³a na pianinie. który Lin nazywa³a odkrywaniem kobiecej odrêbno ci . Lin wy³owi³a z kieszeni szlafroka minilatarkê. lecz widaæ by³o tylko bia³ka. je li nie od lipca. zyska³o zupe³nie now¹ formê. i przekl¹³ siebie za to. ale dr¿a³a na ca³ym ciele. Tylko on nie dostrzeg³ rzeczy ewidentnej. Drzwi kuchenne by³y zamkniête. . Janelle mia³a otwarte oczy.Na lito æ bosk¹. ¿adnych konwulsji. . gdy ¿ona je otwiera³a. ¿e wcze niej nie zauwa¿y³. przestañ! . . Audrey wpad³a do rodka.. . ci¹gnê³a z siebie przykrycie.syknê³a Lin. zw³aszcza gdy by³a sama z dziewczynkami. Audrey. Audrey skoczy³a na drzwi i stoj¹c na zadnich ³apach. Na Judy nawet nie spojrza³a. Lin zawsze tego pilno wa³a. Natomiast Janelle nie spa³a.. Ale te¿ nie by³a przytomna. z czym ma do czynienia. ale suka ju¿ minê³a swoj¹ pani¹. Dziewczynki mia³y lat piêæ i siedem. Ry¿emu nagle przysz³o do g³owy..Jeszcze czego! Ruszy³a przed nim korytarzem. odtr¹caj¹c na cianê.Lepiej wróæ do sypialni . niedawno rozpocz¹³ siê u nich etap. przednimi drapa³a deski. zawi¹zuj¹c pasek grubego szlafroka.powiedzia³ Ry¿y.Pomó¿ jej! Zrób co ! Umiera?! .Maaama? Ju¿ niadanie? Spó ni³am siê na autobus? . Wyra nie: z drogi! . w¹ski strumieñ wiat³a podskakiwa³ na pod³odze.Co jej jest?! . jej popiskiwan ie. ogl¹daj¹ siê za siebie. zreszt¹ piêciolatka spa³a jak zabita. ale kto wie.krzyknê³a Linda. by³o w³a nie tym spowodowane. ¿e w domu mo¿e byæ w³amywacz. zamiast jak zwykle obiec susami ca³e piêtro. uderzaj¹c j¹ barkiem w nogê. w tej samej chwili. Uszy po³o¿y³a p³asko. Audrey usiad³a przy ³ó¿ku. Dla ludzi mieszkaj¹cych z psami mowa cia³a zwierz¹t jest klarowna. Bogu dziêki. wpatrzona w ma³¹ pani¹ z napiêt¹ uwag¹. . co siê dzieje. ogon wci¹¿ mia³a podkulony. ci¹gle przystawa³a.powiedzia³ Ry¿y. Przebiera³a palcami.Ma atak drgawek . pewnie na pocz¹tku ata wiêc widaæ by³o na spodniach od pid¿amy mokr¹ plamê.. . Linda stanê³a u szczytu schodów.schodach. gdzie wci¹¿ panowa³a cisza. Ry¿y zrozumia³. . Je li to nadal by³o popiskiwanie. Audrey na jej widok szczeknê³a ponownie. Ry¿y dopad³ do drzwi. Judy poruszy³a siê i obudzi³a.Audi.

gdy matka poderwa³a j¹ z po cieli i zamknê³a w objêciach. Sam by³ zdziwiony w³asnym spokojnym g³osem.dorzuci³. ale suka nawet siê nie cofnê³a. Troszeczkê . . Nawet nie ruszy³a ogonem. . pewnie ju¿ siê boi. s³ysza³ jej oddech. Spokojny.krzyknê³a Lin.Niech ona przestanie! . .Mamusiu. Nic z tego. . ale ju¿ siê obudzi³a .Jan? . .odpowiedzia³ Ry¿y. Stara³ siê my leæ logicznie i szybko doszed³ do wniosku.. uk³adaj¹c pysk na ³apie.Mamusia zabierze ciê teraz do naszej sy. lecz nie widzia³a ojca. tym razem by³o inaczej. rozrzucaj¹c dooko³a pluszowe zabawki..Wszystko przez wielk¹ dyniê! Trzeba j¹ z³apaæ! Ry¿y delikatnie potrz¹sn¹³ córk¹. Ale musicie byæ cicho.Zwariowa³a? Zachorowa³a? .krzyknê³a. co siê dzieje z Jan . Bo¿e.odezwa³ siê Ry¿y. . kochanie. atak powinien szybko min¹æ sam z siebie.Co? Linda siedzia³a na krawêdzi ³ó¿ka Judy.Po wszystkim.A niech mnie . Mia³a z³y sen. Gdy Jannie ponownie otworzy³a oczy. Trafi³ w Audrey. niech minie szybko! Uchwyci³ g³owê dziecka w obie d³onie. U obcego dziecka dawno by to zauwa¿y³.Nie! .Wielka dynia! . renice by³y na swoim miejscu. . zrób co ! Je li to by³a petit mal. ale jest trochê chora .oceni³ Ry¿y. . na twarzyczce przestrach. .Nie . na wszelki wypadek udro¿niæ drogi oddechowe. Judy gwa³townie usiad³a na ³ó¿ku. . u w³asnego zawsze trudniej. . Ale nie by³o po wszystkim. dobrze. Na pochwa³y suka zwykle reagowa³a ¿ywio³ow¹ rado ci¹.Audi. . wcale nie przy pieszony ani urywany. Nie wolno jej przestraszyæ.Ry¿y.sprzeciwi³y siê obie równocze nie.Dobrze wobec tego. trzymaj¹c ma³¹ na kolanach. W pewnym momencie szczeknê³a krótko i po³o¿y³a siê.. . chcia³ j¹ odchyliæ do ty³u. .Co ci siê ni³o. Dos³ownie w nastêpnej sekundzie Jan przesta³a dr¿eæ i zamknê³a oczy. Niewiele pomog³o. Oczy mia³a wielkie jak spodki. Ry¿y wreszcie przechyli³ g³owê Jannie do ty³u. przeszkodzi³a mu cholerna poduszka piankowa. .spyta³a Judy z buzi¹ wykrzywion¹ w podkówkê. Nie do koñca. dobra suka. kiedy siê bêdzie budzi³a. nadal wbija³a wzrok ma³¹ pani¹.Nie zwariowa³a. Je kochana. Zrzuci³ j¹ na pod³ogê. ¿e to prawie na pewno petit mal.

Przez chwilê Jannie nadal nie do koñca kojarzy³a.spyta³a cicho.Nic nie szkodzi . Dopasujê jej leki. .Tatusiu! Trzeba odwo³aæ Halloween! .Dzisiaj bêdzie spa³a z dziewczynkami. trochê podejrzliwie i z rosn¹cym przestrachem. . ¿e to tylko petit mal. . Wystarcz¹ proszki.ucieszy³a siê Judy.To nie twoja wina. choæ ju¿ porusza³a oczami i najwyra niej widzia³a oraz s³ysza³a ojca. obojêtny na ca³y dramat. podnios³a rêkê i odsunê³a z czo³a potargane.Dlaczego akurat teraz? .Nasika³a do ³ó¿ka .Dobrze.powiedzia³. kochanie. .Dlaczego ona nie pi? .odparowa³a Judy g³adko. Jan patrzy³a na rodziców kompletnie oszo³omiona. ¿e siostra mówi prawdê.Rozp³aka³a siê g³o no. którzy chy³kiem wkradali siê do przychodni.Nie dostaniesz zastrzyków. g³o ny p³acz.Trzeba bêdzie j¹ zawie æ do szpitala? . Ry¿y obj¹³ ¿onê. króliczku. Ca³kiem. .Audrey jest pewna. Jan u wiadomi³a sobie. .Nie chcê zastrzyków! . . . Matka objê³a Janelle. zw³aszcza w porównaniu z tymi.oznajmi³ Ry¿y. Odwo³amy Halloween. . . Obiecujê.Hura! .wrzasnê³a Jannie i znów wybuchnê³a p³aczem. W tej kwestii jego nadzieje siê spe³ni³y. zbyt zmêczona. sklejone potem w³osy. Linda podesz³a bli¿ej. lecz dzisiaj zaczyna³ mieæ do æ. trzymaj¹c siê jej szlafroka. Ry¿emu siê spodoba³. Kucnê³a i u ciska³a Audi z ca³ej si³y. g³aszcz¹c Jan.Co tu robicie? . ale ju¿ po wszystkim. a Ry¿y mia³ ochotê przy³o¿yæ Judy. Judy przy drepta³a z ni¹ razem.Wystarczy do przychodni i na pewno nie teraz. Ale powinni my byæ wdziêczni. .Co? Dlaczego? Mia³am byæ ksiê¿niczk¹ Lei¹! Czy ja naprawdê nie mogê mieæ ¿adnych przyjemno ci? .Wskaza³a na m³odsz¹ siostrê. ¿eby nadal siedzieæ prosto. prowadz¹c dzieciaka ze z³aman¹ rêk¹ albo podbitym okiem.spyta³a Linda. . i rozp³aka³a siê jeszcze bardziej. . . Silny.Bêdziesz ksiê¿niczk¹ Leil¹.Nie wiem. W zasadzie uwa¿a³ siebie za rodzica wiadomego i dobrze wychowuj¹cego dzieci. Jutro rano. ¿e wszystko bêdzie dobrze .Dlaczego teraz? . By³ to zdrowy. Mia³a k³opoty. . Zamruga³a. króliczku. Lin po³o¿y³a mu g³owê na ramieniu. . Pies teraz le¿a³ ca³kiem spokojnie na pod³odze. .

a Lissa Jamieson. wodz¹c palcem wokó³ srebrnego medalu syna.oceni³ ponuro Sam McClatchey. Dzieciaki po prostu uwa¿a³y. ¿e móg³by takimi wystêpami zarabiaæ na ¿ycie. Joemu to nie przeszkadza³o. Wola³ byæ z przyjació³mi. Norrie Calvert oraz Benny Drake. rzeczywi cie wygl¹da³ jak szkielet. Mieszka³ przy Mill Street pod numerem dziewiêtnastym. LEPOTA. G³osi³a: WALCZ Z W£ADZ¥. Dzia³alno æ tego typu z pewno ci¹ czê ciowo wyja nia³a popularno æ Joego. Umia³ brzd¹kaæ na pianinie i dwa lata wcze niej zaj¹³ drugie miejsce w dorocznym Bo¿onarodzeniowym Miejskim Konkursie Talentów. . w ród których znajdowa³o siê dwoje nieustraszonych deskorolkarzy. oceni³a nawet. wyja nia³a tê kwestiê chyba najsensowniej. ¿e jest fajny. Joe by³ wzorowym uczniem. Najprawdopodobniej mia³ racjê: zwyciêzc¹ konkursu zosta³ Dougie Twitchell. Chêtnie dzieli³ siê informacjami ze swoimi ziomalami. Benny uwielbia³ w bibliotece serfowaæ po stronie z blondynkami w bia³ych majteczkach. mia³ trzyna cie lat i by³ znany tak¿e jako Król Nawiedzonych albo Skeletor. a niekiedy wrêcz b³yskotliwym rodkowym w szkolnej dru¿ynie koszykówki oraz sprawnym graczem w futbol. mimo wszystko rola Napoleona Dynamite nie zaspokaja³a jego ambicji.Ustawili sprawê . parodiuj¹c taniec do Redneck Woman Gretchen Wilson. bibliotekarka. a przyklejona na jego plecaku. wietnym. jednak nie do koñca. Poniewa¿ przy wzro cie metr osiemdziesi¹t piêæ wa¿y³ nieca³e sze ædziesi¹t kilogramów. a mia³ ich zadziwiaj¹co wielu jak na chudego trzynastoletniego geniusza. NIEPOKÓJ SERCA 1 Joe Chudzielec ca³¹ noc spêdzi³ przy komputerze. Jego wystêp wywo³a³ w ród doros³ych na widowni g³o ne brawa i okrzyki rado ci. W dodatku szko³a by³a ³atwa i mia³ mnóstwo komputerów do dyspozycji. Nazywa³ siê Joseph McClatchey. Chodzi³ do ósmej klasy tylko dlatego. A do tego mia³ g³owê nie od parady. Nalepka przeznaczona na zderza k. Oczywi cie lepsze strony w sieci by³y zablokowane. . W Maine w gimnazjach przypada³o po jednym na g³owê.SZALEÑSTWO. ¿e rodzice stanowczo sprzeciwiali siê jakiemukolwiek przeskakiwa niu klas . ale Joe szybko dawa³ sobie radê z tak imi drobnymi utrudnieniami.

naje d ców z kosmosu czy Wielki Przedwieczny Cthulhu. elektronicznej galaktyki nieograniczonych mo¿liwo ci. ludzi. wszystkie b³ogi zgadza³y siê w jednym: nie chodzi³o o dzia³ania terrorystyczne. które do pewnego stopnia opanowa³. którzy nazywali zwolenników najdziwniejszych teorii spiskowych. Tamtej pierwszej nocy Joe zdar³ do ¿ywego po³¹czenie bezprzewodowe Wi . która w pi¹tej klasie wydawa³a mu siê wieczna. które da³y siê uszeregowaæ w trzy g³ówne nurty. czy nie. Mia³ zamiar. czego nie zdradzi³ nawet rodzicom. No i zaopatrzony w pó³ tuzina zapasowych baterii. ¿e za spraw¹ Joego Chudzielca zaopatrywany by³ darmowo w dowolne nagrania country. Szybko straci³ zainteresowanie tañcem. Nim dzieñ nastania klosza niepostrze¿enie przeszed³ w dzieñ drugi. ¿eby zawsze mieli w zapasie dodatkowe akumulatory. Nawet mi³o æ do koszykówki. których ¿ycie toczy³o siê g³ównie w Internecie i dla niego. go æmi w czapeczkach z folii aluminiowej . Joe pilnowa³ pozosta³ych siedmiorga cz³onków nieoficjalnego klubu komputerowego. czy sprawa by³a ustawiona. przeskakuj¹c z blogu na blog ze zwinno ci¹ jaszczurki przemykaj¹cej po gor¹cych kamieniach. Mo¿e zatañczê jako Napoleon Dynamite na zaprzysiê¿eniu. ca³kiem jak . I tak przez ca³¹ pierwsz¹ noc istnienia klosza Joe surfowa³ po Internecie. Na ka¿dym coraz mniej faktów. wiêc tam mo¿na pod³adowaæ akumulatory. Ka¿dy blog by³ gorszy od poprzedniego. lecz mia³y wspólne podstawy. Joe zgadza³ siê ze swoimi rodzicami. Wed³ug drugiej jaki eksperyment wymkn¹³ siê spod kontroli. ale dobrze wszystkim znan¹ wspó³pracê militarno przemys³ow¹. i wiedzia³.com. Taki numer zosta³by na YouTube na wieki. na pewno go wpu ci. a coraz wiêcej teorii spiskowych. McClatcheyowie nie mieli generatora.przypadkiem brat cz³onkini Rady Miejskiej.Fi. Poza tym szko³a mia³a czadowy generator. ¿e w ka¿dej plotce jest ziarno prawdy. ¿e kopu³a jest skutkiem bezwzglêdnego eksperymentu. pan Allnut. ale tak¿e wierzy³ w to. Nie mówi¹c ju¿ o tym. Bo pan Allnut równie¿ by³ fanem strony blondynkiwbialychmajteczkach. to dozorca i wo ny. zostaæ prezydentem Stanów Zjednoczonych. jako zblad³a. w którym mieszkañcy Chester's Mill odgrywaj¹ rolê królików do wiadczalnych. Joe mia³ w nosie. Pierwsze miejsce przyznano mu za ¿onglowa nie maczugami z jednoczesnym piewaniem Moon River . Jedyn¹ niezmienion¹ pasj¹ pozostawa³a mi³o æ do Internetu. tak samo jak wiêkszo ci¹ umiejêtno ci. ale laptop ch³opaka by³ zadbany i zawsze gotów do dzia³ania. czyli paranoikami. Teorie ró¿ni³y siê w szczegó³ach. Pierwszy zak³ada³. sk¹d wzi¹æ wiêcej w razie potrzeby. Nawet gdyby j¹ zamknêli.

I to nie w samym mie cie. By³ zmêczony i mia³ worki pod oczami. Dopóki jednak dzia³a³. pewnie zilustrowane zdjêciami z telefonów komórkowych: Joe McClatchey z przyjació³mi nios¹ transparenty DO Æ TAJEMNIC. Mo¿e te¿ po Norrie Calvert. których Randolph postanowi³ nazywaæ w oficjalnych raportach dla Rady . . I nieszczególnie go to obchodzi³o. lecz w³adza tak¿e sk³ada³a siê z ludzi. ¿e tym razem nikt nie zostanie d³ugo w ³ó¿ku mimo niedzieli. Normalnie kumple zaanga¿owani w pospolite ruszenie wstawali w weekend raczej pó niej ni¿ wcze niej. z poszczególnych osób. UWOLNIÆ CHESTER'S MILL i tym podobne. Wa¿niacy z pewno ci¹ trzymali media na dystans.napisa³ Aniemowilem87. czyl i rz¹d. ¿e to nie ma wiêkszego znaczenia. by³ broni¹ Joego. jest prawdziwa. Zwyciê¿ymy! . Joe nie wiedzia³.Bo przy takiej broni KTO NAM SIÊ POSTAWI? Ludziska. Poza tym wa¿niacy na pewno nied³ugo odetn¹ Internet. Z pocz¹tku bêd¹ demonstrowaæ tylko kumple Joego.Unie cie rêce . Nasta³ czas walki z w³adz¹. Ka¿dy ziomal ma drukarkê. MY JESTE MY PATRIOTAMI NOWEJ ANGLII!!! . chocia¿ mia³ dopiero trzyna cie lat.Przydadz¹ siê te¿ plakaty na mie cie . Obchodzi³ go natomiast wspólny mianownik wszystkich wypowiedzi.maile. lecz szybko uro nie t³um. Choæby w tajemnicy. Nadszed³ czas na demonstracjê. Pó niej wsi¹dzie na rower i pojedzie po Benny'ego Drake'a. Obecno æ wojskowa jako taka stanowi³a reprezentacjê w³adzy. któr¹ rzecz jasna poprowadzi on. Zielony wóz komendanta st a³ na parkingu. SKOÑCZYÆ EKSPERYMENT. 2 . ale Joe. orê¿em ludu. która z teorii. lecz jednocze nie czu³ ponure zadowolenie.w filmie Mg³a . wiedzia³. . zatankowany do pe³na i gotów do akcji. ‾aden problem. Rekruci. je li w ogóle która . gdzie bêd¹ mogli dotrzeæ bezpo rednio do wa¿niaków. a ten czy ów móg³ prowadziæ blog. Stanowi³ teraz jego w³asno æ. Nad ranem Chudzielec Joe zacz¹³ wysy³aæ e .poleci³ Peter Randolph wie¿ym rekrutom. Na pewno.mrukn¹³ do siebie Joe. ale Joe przewidywa³. I rower. lecz z zimn¹ krwi¹ wymy lony pretekst maj¹cy usprawiedliwiæ wojnê z wrogami kraju. Bo ci w mundurach to te¿ ludzi e i przynajmniej za niektórymi twarzami pozbawionymi wyrazu skrywa³y siê my l¹ce mózgi. ale na szosie sto dziewiêtna cie. nikt inny. Oni rozprzestrzeni¹ informacje. Wedle trzeciej nie by³ to wcale eksperyment. tak samo jak zablokowali po³¹czenia telefoniczne.

kiedy bêdziemy patrzyli. pos³usznie unie li prawe d³onie. ¿e powinni w³¹czyæ do zespo³u kobietê. gdyby mia³ ze trzy tygodnie na przeszkolenie tych dzieciaków. Junior pierwszy od lewej.zapewni³ go Randolph. Powtórzyli jego s³owa zgodnie. by nowy komendant siê podda³. ¿e robili nale¿yte wra¿enie. Diab³a tam. na razie. by³a sprawa broni. Jeste my w Chester's Mill.Sytuacja jest zbyt niepewna.Nikomu nic siê nie stanie . i Du¿y Jim natychmiast na to przysta³. by wszyscy czuli siê lepiej. jakby siê wybiera³ na wakacje. nawet dziewczyna. Junior podsun¹³ ojcu my l. I wygl¹dali rzeczywi cie nie le. No i mieli pa³ki. Odbieraj¹c od rekrutów przysiêgê w obecno ci garstki zawodowych policjantów. ¿eby nowi j¹ dostali. ale zostali wyposa¿eni w walkie . bogobojni m³odzi ludzie. by³ za szeroki w barach. twierdz¹c. a jednocze nie dziewcz yna Cartera Thibodeau. Randolph z pocz¹tku siê opiera³. w której postawi³ siê Du¿emu Jimowi. Jedyn¹ kwesti¹. maj¹c nadziejê.talkie.. Co prawda Junior latem straci³ parê kilogramów i wygl¹da³ zupe³nie inaczej ni¿ za czasów. wyszuka³a koszule mundurowe dla wszystkich prócz Cartera Thibodeau. Powtarzali za nim s³owa przysiêgi. Randolph szybko by mu go star³ z twarzy. Tam sprawy mog³yby wygl¹daæ inaczej. zdanie za zdaniem.I bêdê ze wszystkich si³ broni³ mieszkañców tego miasta i im s³u¿y³. nawet tydzieñ by wystarczy³. 3 . Stacey Moggin. ¿e w razie konieczno ci sam ich w broñ zaopatrzy. nie w Nowym Jorku. ale wystarczy³o. Rennie nalega³. Nie mieli nic w jego rozmiarze. By³o ich piêcioro. Po prawej Melvi n Searles.Je¿eli któremu stanie siê krzywda. potem Thibodeau i dziewczyna. nie mieli broni. Owszem. przyzna³ w duchu. .Miejskiej policj¹ kryzysow¹. Przyszed³ na pos terunek . jak sobie radz¹. nawet Searles z nieprzytomnym u miechem. która mia³a patrolowaæ ulice. bezrobotna fryzjerka. gdy gra³ w szkolnej dru¿ynie w ataku. w tym potê¿nie zbudowana kobieta.. Najpierw zobaczmy. dale j jego przyjaciel Frankie DeLesseps. na szczê cie nadal wa¿y³ dobre osiemdziesi¹t piêæ kilo. ¿e siê nie myli. te¿ byli chucherkami. jak sobie radz¹. ¿eby Du¿y Jim poczêstowa³ go ch³odnym u miechem. i¿ to rozs¹dni. Ten ostatni mia³ na twarzy rozanielony u miech. . Randolph tylko krêci³ g³ow¹. Georgia Roux. nawet zadeklarowa³. . jak w szkó³ce niedzielnej w Dzieñ Rodzica. a pozostali.

I w ¿adne gówno nie bêdê siê pakowaæ. Randolph nadal czu³ siê nieswojo z powodu tej sprawy z broni¹ . jak zobaczy. ani Angie McCain siê nie pokaza³y. I przera¿onych. .Barbie. dychawicznego George'a Fredericka.Dzi Rose nie piek³a. .wiêc zaimprowizowa³. . . Wszyscy u miechniêci. Oszczêdza paliwo do generatora. Rennie przyszed³ popatrzeæ na zaprzysiê¿enie swojego syna.Tak mi dopomó¿ Bóg .Wobec tego niech bêdzie sama kawa. ¿e zjawi³ siê Du¿y Jim i przeszed³ na ty³ pomieszczenia. Anson z ni¹ razem.sprzeciwianie siê Du¿emu Jimowi w ogóle nie le¿a³o w jego naturze .I w ¿adne gówno nie bêdê siê pakowaæ. Barbie rz¹dzi³ sam. lito ci. Chêtni do roboty.Zamkniête do obiadu . Z entuzjazmem. .Tak mi dopomó¿ Bóg .spyta³a Julia. najwiêkszy niadaniowy t³um ju¿ siê przewali³. o czy m mia³a wiadczyæ. Rose wybra³a siê do Food City.Wygl¹dasz na zmêczon¹.A bu³eczki cynamonowe? . Nie ca³kiem regulaminowo. dzisiaj z rana wszyscy wygl¹daj¹ na zmêczonych. odp³yn¹³ albo do ko cio³a. al czysto i schludnie. ¿e wróc¹ ob³adowani zakupami spo¿ywczymi.powiedzia³ Randolph. Komendant nie wiedzia³. Du¿y Jim pokiwa³ g³ow¹. Gotowi wyj æ na ulice. Minê³a dziewi¹ta.powtórzyli nowi. Barbie pokrêci³ g³ow¹. Mo¿e siê jako uda? . mimo brzydkiego wyrazu skwitowa³ wyczyn Randolpha uniesionym kciukiem.natomiast jest kawa. Randolph k¹tem oka dostrzeg³. g³ównie ze wzglêdu na wiceprzewodnicz¹cego rady: . ¿e bêd¹ go prze ladowaæ w³asne s³owa.I s³usznie . Barbie przyniós³ dzbanek. albo w miejsca prowizorycznych forów na placu miejskim. chocia¿ uwierzy.powiedzia³ . 4 Kiedy Julia Shumway przysz³a nastêpnego ranka do Sweetbriar Rose. Ani Dodee Sanders. nala³. . A srebrna odznaka przypiêta nad lew¹ kieszeni¹ wiadczy³a o tym. .w g³adkiej b³êkitnej koszuli. .I w ¿adne gówno nie bêdê siê pakowaæ! . .oceni³a Julia. w której wygl¹da³ nie najgorzej. co nikogo nie zdziwi³o.powtórzyli nowi. do Henry'ego Morrisona. Barbie mia³ nadziejê. Freda Dentona oraz Jackie Wettington o twarzy naznaczonej wyra nym pow¹tpiewaniem. .

To przewa¿y³o. .Je li siê spodziewa raportu ju¿ natychmiast. a nie w Nowym Jorku. Barbie nie tkn¹³ aparatu. wcale nie zdziwiona. Kilka osób przy kontuarze jeszcze koñczy³o jajka i kawê. . Resztki z samego dna. je li bêdzie musia³ z tob¹ pogadaæ. rodkow¹ czê æ restauracji Julia i Barbie mieli dla siebie.Nie. sk¹d. Redaktorka zna³a miejscowych lepiej ni¿ on. zobaczyæ. ¿e chcia³by móc siê dodzwoniæ. . wyjê³a z niej komórkê i po³o¿y³a przed Barbiem. wszystko gra. ¿e nie bêdzie ¿adnych awantur. ¿ebym ci da³a telefon. Jeste my w Chester's Mill. niezale¿nie od miejsca pobytu. Zdaniem Barbiego ró¿nica miêdzy wielk¹ metropoli¹ a niedu¿ym miasteczkiem nie by³a taka znowu istotna. Po prostu chcê zajrzeæ do sklepu. kiedy Prestile wyla³a. jak to nazywaj¹ jankesi. Barbie pchn¹³ aparat w stronê w³a cicielki.Nie stercz nade mn¹ jak wzorcowy kelner.Pewnie nie. wiêc smakuj¹ce jak ropa. gotów robiæ zdjêcia. . Rozejrza³a siê po wnêtrzu.Twój pu³kownik zadzwoni³ do mnie o siódmej rano. powiniene do niego . Najwyra niej on te¿ tej nocy nie spa³ zbyt d³ugo. siadaj. . . to powa¿nie przeceni³ moje mo¿liwo ci. A je li tak. czy masz w³asny. mam nadziejê. Barbie pos³ucha³. Pete Freeman ju¿ ta jest. Wziê³a go. ale gêste od kofeiny.Tego nie powiedzia³. ale bêdzie dopiero o trzeciej. . póki dzia³a generator..Redaktorka zni¿y³a g³os. przy którym jak zwykl przesiadywali mê¿czy ni dyskutuj¹cy o zdarzeniach przesz³ych.Jak gazeta? .Muszê z tob¹ spokojnie pogadaæ. ¿e je li siê nie odezwie dzi do pi¹tej. bo ludzie przera¿eni zachowywali siê podobnie. Postanowi³ siê jednak nie odzywaæ. ¿e wyjdzie na dziesi¹t¹. . Barbiemu nie spodoba³o siê s³owo mot³och . czy siê zbierze mot³och. Stwierdzi³. sobie te¿ nala³ kawy. .Mia³am nadziejê. jakby mu czyta³a w my lach. Julia siêgnê³a do kieszeni sukienki. . do³¹czyæ i tê historiê.Problemy techniczne? .Powiedzia³ te¿. Poprosi³ mnie. Nie wie. tera niejszych i przysz³ych. .powiedzia³a Julia.Rany boskie. Dlatego wys³a³am tam Pete'a.Oczywi cie mogê siê myliæ . To pierwszy Democrat drukowany poza normalnym trybem od dwa tysi¹ce trzeciego. oczywi cie zajêty by³ te¿ stó³ choleryków .

Julia napisa³a numer na serwetce. Tak. do szkó³. kto mu osobi cie udzieli³ nieoprocentowanej po¿yczki. Al by³ wo nym w ratuszu i sta³ym bywalcem Sweetbriar Rose. niezale¿nie od tego. .Chwyci³a go za rêkê. ja te¿ jej wspó³czujê. Barbie pozostawa³ z nim w niez³ych stosunkach.. to znaczy wdowê.. ¿eby móg³ wys³aæ najm³odszego syna do prywatnej szko³y w Alabamie? . Zgadnij.Planowa³em za³atwiæ tê sprawê z Alem Timmonsem. ¿e tak¿e Jim Rennie. Cia³o jej mê¿a jeszcze nie ostyg³o. ale. Co jeszcze dla mnie masz? . u miechaj¹c siê szeroko. A poniewa¿ jeste jak wrzód na tylnej czê ci cia³a radnego Renniego.zdziwi³ siê Barbie. i to wrzód.Kto to? . kto dysponuje kompletem kluczy do króles wa: do ratusza.A sk¹d wiesz.. kszta³tne cyfry. ..Owszem. . . .Zgadnij. Na dodatek Brenda nie przepada za Jamesem Renniem.. . .odpar³.Niech bêdzie.. Chcesz ten numer z dziwacznym kierunkowym? Barbie westchn¹³ ciê¿ko.Dlaczego? . .Tego nie wiem. I Brenda Perkins o tym wie. .sytuacja jest wyj¹tkowa. ¿e mam co jeszcze? .. wiem. Julia potrz¹snê³a g³ow¹.Odradzasz? . Drobne. którego nasz radny nie mo¿e siê pozbyæ.Niech ci bêdzie.Jaki? . .Przeczucie . raczej nie licz na zrozumienie ludzi od nie go zale¿nych. I do tego wszystkiego po trafi dotrzymaæ tajemnicy..Sam nie wiem. .Czy¿by Jim Rennie? . do wszystkiego.Doskonale. Tak siê jednak sk³ada.. szpitala. . ¿e dobrze znam jego ¿onê. o co ci chodzi.Zupe³nie mo¿e i nie.. Julia zobaczy³a w my lach ponury salonik domu pogrzebowego.Nasz zmar³y szef policji...Chyba maj¹ jaki pomys³. . ¿e wyklu³o im siê parê pomys³ów. Bêdzie mia³ jakie wiadomo ci. lecz nie oswobodzi³ d³oni.. . Rzeczywi cie. Chodzi mi o licznik Geigera. ale do temperatury pokojowej. przychodni.Domy lam siê.Na pewno. . kto ma w rêku papiery na spycharkê Ala. Barbie zdziwi³ siê. u cisk wcale nie sprawi³ mu przykro ci.. Po prostu mam przeczucie. I tak siê sk³ada. je li uwa¿a to za uzasadnione. ¿e znam kogo . A teraz podnosimy stawkê..zadzwoniæ. jak .

samo przysz³o. Zwykle sam widok przyprawia³ go o nudno ci. Z Main Street dobieg³o metaliczne uderzenie. potem rozleg³ siê okrzyk protestu. Choæ i od tego zdarza³y siê wyj¹tki. zjad³ wy mienite niadanie. a sam Junior . okna zosta³y pootwierane. ¿e faktycznie dotyczy³o to wszystkich cz³onków dru¿yny.To trzeba by. ¿e uda mu siê zje æ tak¿e lunch. poszed³ za nimi. a co! Je li to ma byæ apokalipsa. Julia te¿. powinna by³a nast¹piæ wcze niej. Tego ranka jednak by³o inaczej. ¿e to nie powinna byæ prawda. Odezwa³ siê dzwon na smuk³ej wie¿ycy ko cio³a kongregacyjnego wzywaj¹cy wiernych do modlitwy. Dzisiaj. G³owa go prawie nie bola³a. Zaczyna siê. ¿e nigdy ¿adnemu graczowi nie wlepi³ mandatu. Barbie i Julia popatrzyli na siebie nad kubkami kawy z identycznym wyrazem twarz y .zaskoczenia i obawy. Wiedzia³. tylko w rozdartym hid¿abie na g³owie. Tosty i bekon. Dentonowi stuknê³a piêædziesi¹tka. By³ przekonany. ale poza tym by³ w wietnej formie . A tu .bardzo jest zrozpaczona. Ostatnio niewiele mia³ po¿ytku z jedzenia. Barbie wsta³. ¿eby ci pomo g³a. ja j¹ przekonam. . wraz z zaistnieniem klosza.twardziel. Chodzi³y wtedy s³uchy. 5 Junior Rennie czu³ siê doskonale.proszê. W czasie gdy Junior gra³ w szkolnej dru¿ynie futbolu. I bardzo dobrze. ale nie da³o siê do niej wej æ. Ka¿dy wie¿o powo³any na s³u¿bê policjant zosta³ partnerem starego wyjadacza. ¿eby mo¿na by³o z restauracji wychodziæ. ale Frankiemu DeLessepsowi Freddy z pewno ci¹ odpu ci³ co najmniej raz. Ty masz zadanie do wykonania.Swój ch³op . Po tamtym dniu w szkolnej sali gimnastycznej przesta³ chcieæ byæ swoim ch³opem . Ranek by³ ciep³y i choæ drzwi przyblokowano tak. bo w zasadzie zaczê³o siê wczoraj. nagle osaczony przez niechciane wspomnienia: gimnazjum w Al . Klienci jedz¹cy przy barze biegli do drzwi. Junior nie móg³by oczywi cie przysi¹c. Ter az. do tego niep any. . zacz¹³ ³ysieæ.powtórzy³ Barbie. Jeste swój ch³op. ale z drugiej strony by³a to prawda niepodwa¿alna. Junior patrolowa³ ulice z Freddym Dentonem.. pe³ni³ rolê przewodnicz¹cego klubu wyszukuj¹cego sponsorów dla Wildcats. pomy la³ Barbie.Fallud¿y. kto zawy³ z bólu. i to te¿ mu odpowiada³o.. szloch nagiego Irakijczyka.

Carvera s³yszeli ju¿ ca³kiem wyra nie. niech mnie szlag. denna zagrywka .skamla³ Sam. a Randolph zabroni³ sprzeda¿y alkoholu. gdy z wnêtrza dobieg³y ich podniesione g³osy. A jeszcze nie ma wpó³ do dziesi¹tej.. i widzê pieni¹dze. Bo¿e. ¿e jest po dziewi¹tej.Sam Verdreaux. ale i tak nie mogê ci sprzedaæ wina. ¿e s³owa zla³y siê w jedno: fiunikomend. . albo kurwa maæ. najwyra niej nie znasz naszej elity towarzyskiej. pomy la³ Junior. . Niechluj. Jeden nale¿a³ do Johnny'ego Carvera. Ale jego chyba nie bra³a pod uwagê? A jemu wcale nie przeszkadza³o lodowate spojrzenie. powiedzia³ Randolph.dwukrotnie us³ysza³ tym razem ci darujê. On jest nowym komendantem.Co ciê cieszy. Ani teraz. ani wieczorem. ale b¹d ³askaw je dziæ wolniej . Jak bêdziesz ze mn¹ pogrywaæ. Ich zadanie. I jutro te¿ raczej nie. . rano. Móg³by ewentualnie patrolowaæ z Wettington.Wiem. Najpierw jedn¹ stron¹. chyba ¿e siê to wszystko pouk³ada. tak be³kotliwy. przynajmniej tego ranka. ¿e w koñcu czas dopu ciæ do siebie faceta. Bardzo przyjemny obowi¹zek w pogodny pa dziernikowy dzieñ. z powrotem drug¹. ‾eby zaakcentowaæ nasz¹ obecno æ . polega³o na pieszym patrolowaniu Main Street .zapyta³ Junior. Tlojedn¹laszkê. . Przykro mi.Duke nie ¿yje. Freddy tylko zacisn¹³ usta.Fiut nie komendant! . jakim go poczêstowa³a po zaprzysiê¿eniu. naprawdê. No daj. . . natomiast Freddy wymownie przewróci³ oczami. Zaraz zostaniesz wprowadzony. odpadamy . kiedy z Freddym wychodzili na ulicê.Kto to jest Sam Verdreaux? . Po prostu dobrze mi. Junior? . ani po po³udniu.Junior. Oznacza³ on kurwa maæ.odpowiedzia³ drugi g³os. . I zap³acê. Tak zdecydowa³ Randolph.Nic takiego. W³a nie mijali stacjê benzynow¹ Mill Gas & Grocery. Przecie¿ kupujê u ciebie od zawsze. a¿ zmieni³y siê w bia³¹ liniê.. . która mia³a wielkie balony i na pewno uwa¿a³a.Pete Randolph mo¿e Duke'owi buty czy ciæ! . kierownika i w³a ciciela czê ci interesu. Jackie.No muszê mieæ. Sam. jak dobrze czuæ na twarzy ciep³o s³oñca! Kiedy ostatnio by³ w tak fantastycznej formie? Freddy zmierzy³ go badawczym spojrzeniem. . Junior zna³ ten wyraz twarzy z dawnych czasów. . Za mia³ siê g³o no. Drugiego Junior nie rozpozna³.Tylko jedn¹ flaszkê . to znajdê dla ciebie miejsce w spi¿arni.

Johnny. prawdziwe be³ty. wiedzia³.. Freddy Denton wyra nie mia³ na tê sprawê identyczny pogl¹d. ‾ebym siê przesta³ trz¹ æ.Johnny.Nie wiem.O¿e¿ cholera. Bush prowadzi³ w rankingach.. stary. Je li Carver sprzeda pijaczynie alkohol. Ostatnia. Junior. jakby ostatni r az przycinano je w czasach. Nie zatruwaj atmosfery. czy zosta³o ci do æ szarych komórek. jakie cudowne uczucie! W nieca³y dzieñ przemie ci³ siê z dna.. Przysiêgam na swoj¹ matkê. ale mimo to sprzedawca miêczak siêgn¹³ po flaszkê ze rodkowej pó³ki. nie maj¹c pojêcia. Tak jest w konstytucji. Mia³ na sobie brudne p³ócienne spodnie. Od razu idê do domu. zw³aszcza ¿e inni kupuj¹cy z rosn¹cym zainteresowaniem czekali na rozwój wypadków. Zrobi³ to.Panie w³adzo. mu³u i wodorostów do siódmego nieba! . Sprzedawca zapewne uzna³.Ale. .odezwa³ siê do Johnny'ego Carvera. Domem Niechluja by³a cha³upa stoj¹ca na go³ym podwórzu upstrzonym starymi . Jedna butelka.Konstytucja zosta³a w Mill zawieszona . . potrzebne mi to. Junior patrzy³. Akurat wtedy weszli do sklepu Junior i Freddy. . Wiêc wymiataj. Potem odwróci³ siê do Sama Verdreaux. tak siê nie robi! . Pozosta³a mu jedna racja. wzrokiem kreta uwiêzionego w p³on¹cej norze. . koszulkê z zespo³em Led Zeppelin i stare mokasyny z przydeptanymi piêtami.Zbieraj siê.Ja znam swoj e prawa.. Dolna warga mu dr¿a³a. prostuj¹c ca³e swoje metr sze ædziesi¹t piêæ wzrostu. Wiêcej nie bêdê siê naprzykrza³.oznajmi³ Junior. To wolny kraj. mniej odra¿aj¹cy klienci bêd¹ siê domagali tego samego przywileju. inni. jak pijaczynie wilgotniej¹ oczy. ¿e jedna butelczyna jabcola to niewygórowana cena za pozbycie siê starego pijaczyny. bo musia³. Samowi zabrak³o argumentów. zafascynowany i ogarniêty wstrêtem. W³a nie tam sta³y najtañsze wina. . wypad. ¿eby przeczyta³ tabliczkê ale s³ysza³e ..oznajmi³ Sam. ¿e wyg³asza proroctwo. najwyra niej zdegustowany w³asnym zachowaniem. chocia¿ zatrudniony w policji od niespe³na dwóch godzin. odwróci³ siê i zerkn¹³ na d³ugi rega³ zastawiony piwem i winem. Bo¿e. co powiedzia³ sprzedawca: dzi obowi¹zuje zakaz sprzeda¿y alkoholu. lecz trudno j¹ by³o przedstawiæ w obecno ci gapiów. Powa¿nie. gdy George W. Jego w³osy wygl¹da³y. który patrzy³ na niego przekrwionymi oczami. . . . Staruch wyci¹gn¹³ przed siebie trzês siê rêce. Rêcznie wypisana tabliczka na kasie g³osi³a wyra nie ZAKAZ SPRZEDA‾Y ALKOHOLU DO ODWO£ANIA. ¿e to z³y pomys³.Nie sprzedawaj .

Zapnij rozporek. Przyszpili³ wzrokiem Juniora. której obawiali siê przeciwnicy na boisku przed czterdziestu laty po kanadyjskiej stronie Merimachee. kropka.Ty mnie tak nie nazywaj! . . obróci³ i ci¹gle trzymaj¹c. Dr¿enie ust¹pi³o .wrzasn¹³ Sam. Zap³onê³a w nim w ciek³o æ. . Minêli drzwi i schody. W Samie zasz³a zmiana. Kiedy Sam opu ci³ wzrok na spodnie. Oczy mu zap³onê³y. Tak jest od lat siedemdziesi¹tych.Mo¿e faktycznie. Strzela³ jak karabin maszynowy. Charkn¹³ z pogard¹. Junior nie waha³ siê ani chwili. gówniarzu. Nawet Johnny Carver siê u miechn¹³. Wiêc biorê. Cisn¹³ z³orzecz¹cym staruchem o furgonetkê. jakby to zrobi³ z ochot¹.krzykn¹³ Sam Verdreaux. co mówi³o siê w takiej chwili w podstawówce: .powiedzia³ Sam. nie chcê ciê wsadzaæ do mamra.powiedzia³ Junior. spogl¹daj¹c na Freddy'ego.odezwa³ siê Johnny Carver. . .powiedzia³ Freddy. przynajmniej chwilowo. klienci ucichli. £zy przela³y mu siê przez powieki. bo dzi nie wtorek! Freddy Denton parskn¹³ miechem.A z ciebie przydupas radneg o. .. . W niedzielê po dziewi¹tej mo¿na sprzedawaæ alkohol. konie c. Zawtórowa³o mu kilkoro klientów. staruszku .‾yw¹ gotówkê.£apy przy sobie! Zabieraj. gdy stopy oderwa³y mu siê od pod³ogi. .Mam pieni¹dze .Masz rozpiête pod szyj¹. . choæ nie sprawia³ wra¿enia. Jedna z kobiet przycisnê³a rêkê do ust. .Pierdol siê. W college'u nie dosta³e siê nawet do rezerwy. Tyle ¿e pierdzia³. Johnny spowa¿nia³.Popatrzy³ na sprzedawcê. .£adny dzieñ dzisiaj. sp³ynê³y po twarzy.czê ciami samochodów. Junior stukn¹³ palcem w jego sflacza³y podbródek i poci¹gn¹³ go za nos.Niechluj. Sztuczka z podstawówki. zawsze na czasie. . . Odezwa³ siê g³osem pewnym i mocnym: .. pchn¹³ do wyj cia. gówniarzu.Przeniós³ spojrzenie na Dentona. . Stary by³ lekki jak piórko. Niechluj . .migaj st¹d.Co jest! . Ruszy³ za ladê. Policjant nie zwróci³ na niego uwagi. . Junior nawet powiedzia³ to. Przy krawê¿niku sta³ z szeroko otwartymi ustami Gruby Norman obok swej furgonetki ozdobionej na bokach napisem MEBLE KUPNO I SPRZEDA‾ oraz NAJLEPSZE CENY ZA ANTYKI. bêdziesz pi³ do koñca ¿ycia. ale Junior chwyci³ go za ko³nierz oraz za siedzenie spodni. Taki z ciebie gliniarz jak zawodnik. co chcê...

dwa.Cienki metal wygi¹³ siê z miêkkim brzêkiem.S¹d nadal znajduje siê w Castle Rock. Albo go uciszyæ. Twarz mia³ zabarwion¹ na czerwono krwi¹ wyp³ywaj¹c¹ spomiêdzy w³osów. wiêc na jego koszuli zarysowa³ siê czerwony liniak.Pozwê to pieprzone miasto za brutalno æ policji! . Teraz brzmia³ fantastycznie.Jak jasna cholera! S³ysza³e . . Policjant siêgn¹³ za plecy po plastikowe kajdanki i chwilê pó niej zapi¹³ je na nadgarstkach Sama. D wign¹³ siê na kolana.prychn¹³ Freddy. Ja te¿ muszê takie mieæ.I wygram! Ze sklepu wyszed³ Freddy.Ten cz³owiek jest aresztowany za zak³ócanie spokoju publicznego. Chyba doro lejê. trzy. pomy la³ Junior zachwycony. jakby nagle wszyscy zaczêli graæ w raz. mów . Stan¹³ obok Juniora. . pó³ na chodnik. Ruch na chodniku zamar³ tak kompletnie. Juniorowi nie przysz³o do g³owy.oznajmi³ dono nym g³osem.‾e przesadzi³em. ¿e móg³ zabiæ cuchn¹cego skurczysyna. który Junior pamiêta³ z czasów. a potem zwyczajnie siê rozp³aka³. siê w ¿adne gówno. gdy s³ysza³ go na boisku. je li mam pieni¹dze! . póki Niechluj nie pad³ na ziemiê jak kamieñ. pomy la³ Junior.jaga patrzy . prowadz¹ca tam droga jest zamkniêta.Co takiego? .Powodzenia . .No ju¿. niepos³uszeñstwo wobec funkcjonariusza policji oraz obrazê w³adzy . Freddy potoczy³ wzrokiem po gapiach. Otar³ j¹. pó³ do rynsztoka. ¿eby wykoñczyæ Sama Verdreaux. popatrzy³ na swoj¹ d³oñ z niedowierzaniem. Dobiegaj¹cy z linii bocznej. Przechodnie oczami wielkimi jak spodki gapili siê na klêcz¹cego mê¿czyznê z wyci¹gniêt¹ rêk¹ o palcach czerwonych od krwi.Nie macie prawa mnie wyrzucaæ ze sklepu. a o ile mi wiadomo. . Nie wolno mnie biæ! Jestem obywatelem amerykañskim! Spotkamy siê w s¹dzie! . partnerze. I to nas obowi¹zuje. Partnerze! Junior od razu poczu³ siê lepiej. Okaza³o siê jedna ¿e trzeba czego wiêcej ni¿ ³upniêcie w burtê furgonetki. doprowadza³ go do sza³u. tych na ulicy i tych t³ocz¹cych siê w drzwiach stacji benzynowej. Krzykn¹³ g³o no. po czym wyci¹gn¹³ przed siebie.zawy³ Sam. co Pete powiedzia³: nie pakowaæ. . . Podniós³ starego na nogi. baba .piekli³ siê Sam. . Samowi krew p³ynê³a tak¿e z nosa.odezwa³ siê m³ody Rennie. . .

a zabraniaj¹cego sprzeda¿y alkoholu. . Sta³ razem z t¹ od gazety i patrzy³ na niego bez zmru¿enia.I dobrze jest pamiêtaæ. wiêc lepiej jej pos³uchaæ. polubiæ j¹ i zacz¹æ wdra¿aæ w ¿ycie. ¿e równie dobrze patrz¹cy móg³by go chwyciæ za kark. co odpowiedzieæ. . ci¹gn¹c za sob¹ Sama.odpar³a Julia. . których pó niej ¿a³uj¹ . Mo¿e le¿¹cego na suce. zabarwi³a policzki. Trzeba siê do tej my li przyzwyczaiæ. . Ruszy³ do komisariatu.W takiej sytuacji czasem ludzie robi¹ rzeczy. zanim w koñcu zwyk³a przewaga liczebna przewa¿y³a szalê na ich stronê. . Je li kto bêdzie siê rzuca³. Nagle zobaczy³ oczami wyobra ni tê sukê z gazety w towarzystwie Angie i Dodee. w spi¿arni McCainów.I co robisz. a wtedy przejdziemy przez to wszystko g³adko.przestrzeg³. m³ody Rennie poczu³ na sobie czyje spojrzenie. Barbara. Który przy³o¿y³ im wszystkim czterem..Uwa¿aj. I Barbarê te¿.Co ty wyprawiasz? Jakim prawem znêcasz siê nad cz³owiekiem cztery razy od ciebie mniejszym i trzy razy starszym? Junior nie wiedzia³.Wskaza³ rêce Sama skute kajdankami. . Albo nietoperze z dzwonnicy.Jest aresztowany tak¿e za pogwa³cenie nowego prawa .Mamy sytuacjê kryzysow¹. Junior czu³.Ja mam istotniejsze pytanie .zapyta³ Barbarê.Kciukiem dotkn¹³ nowiutkiej . . Krew dudni³a mu w uszach. . wszelkie pytania na temat dzia³añ policji nale¿y kierowaæ do komendanta . A w takiej sytuacji czasem trzeba daæ przyk³ad. ¿e na razie jeste my zdani na siebie. To dobra rada. ale jest w mie cie nowy komendant i on zadba o utrzymanie porz¹dku.Proszê pani. . z kamienn¹ twarz¹ policjanta na s³u¿bie. Zwykle kiedy zaczyna siê ledztwo.oznajmi³ spokojnie.Potrz¹sn¹³ wiê niem. Dla Juniora ten d wiêk by³ jak ródlana woda na rodku pustyni. Dale Barbara. Przyjrzyjcie siê! . Tyle ¿e kiedy policjant zacz¹³ prowadziæ krwawi¹cego aresztanta g³ówn¹ ulic¹. na ziemiê spad³y kropelki krwi z twarzy i posklejanych w³osów Niechluja. Tak intensywne. . Kilka osób nagrodzi³o jego przemowê oklaskami. Odwróci³ siê. Na pomoc przyszed³ mu Freddy.A ty co tu robisz? .odezwa³a siê Julia Shumway z tym swoim nieod³¹cznym u mieszkiem.podj¹³ Freddy ustanowionego przez komendanta Randolpha.. Freddy'emu opad³y k¹ciki ust. jakby siê zabawiali. który mu nie le dokopa³ tamtej nocy na parkingu. ¿e jego dobry nastrój siê ulatnia podobnie jak ptaki wzlatuj¹ce z ga³êzi. Junior nie spu ci³ wzroku z Barbiego.. . co mówisz .

Lester Coggins wybra³ fragment z Ksiêgi Liczb. Nie rozumiemy. . Podobnie jak Piper zahaczy³ o koncepcjê do wiadczania. a Lester Coggins w Odkupicielu przestrz ega³ przed ogniem piekielnym. a z jego s³ów wyni a³o. lecz nacisk po³o¿y³ na rozprzestrzenianie siê grzechu i na to.A teraz jaka niepojêta bariera.mówi³a. Piper wybra³a wyj¹tek z ewangelii wed³ug wiêtego Jana: Przykazanie nowe dajê wam. . D³onie mia³ zaci niête w piê ci. ¿e grzech wasz dosiêgnie was . Gdyby cie jednak nie wykonali tego.le wygl¹dasz . bo przynosi ukojenie i ma wielk¹ moc. I czekaæ. co siê dzieje. gdy zak³ada³em ziemiê? . Pomagaæ sobie nawzajem. A w Nowym Testamencie. zawsze niezawodny na wielkich zakrêtach historii. 6 W krytycznych chwilach ludzie szukaj¹ pocieszenia w sprawach i zachowaniach zwyk³ych i dobrze znanych. Oba domy modlitwy pêka³y w szwach. jak Ja was umi³owa³em . a¿ siê to wszystko skoñczy. czego oczekiwali: Piper Libby w ko ciele kongregacyjnym wlewa³a w ich serca nadziejê. siedz¹c¹ z pochylon¹ g³ow¹ i mocno zaciskaj¹c¹ z³o¿one na kolanach d³onie. Po chwili odwróci³ siê i poszed³ za partnerem. ale równie wa¿n e jest wzajemne wsparcie. a¿ sprawdzian siê skoñczy. Musimy siê wzajemnie kochaæ. aby cie siê wzajemnie mi³owali tak. jak Bóg sobie radzi z t¹ zaraz¹. . jakiej udzieli³ swoim uczniom Jezus: Mi³ujcie siê wzajemnie. . .Ze szczerym wspó³czuciem spojrza³a na Brendê Perkins. ¿yczliwo æ i mi³o æ. .Czasami to choroba. a ja jestem przedstawicielem prawa. Pytamy Boga: dlaczego? A odpowied znajdujemy w Starym Testamencie. jak Ja was umi³owa³em. w pi mie bardziej o wieconym. tak samo jak nie rozumiemy bólu i choroby albo niespodziew anej mierci dobrego cz³owieka. wykorzystuj¹c kaznodziejski chwyt. jak wszystko. . która odciê³a nas od wiata. Wierz¹cy w Chester's Mill dostali tego ranka to. którego nie rozumiemy . a wiêc nieszczególnie optymistycznej czê ci Pisma wiêtego. ¿e w trudnych czasach modlitwa jest szczególnie istotna.Perkins nie ¿yje. zgrzeszycie wobec Pana i wiedzcie. Powiedzia³a t³umnie zgromadzonym wiernym. ubran¹ na czarno. otrzyma³ j¹ Hiob: Gdzie by³. Czasem nag³a mieræ ukochanej osoby. . jest odpowied .Jeste chory? Juniorowi rozszerzy³y siê oczy.Bóg czêsto do wiadcza nas w sposób. czym Bóg nas do wiadcza.l ni¹cej odznaki. W takim samym stopniu wierz¹cy i niewierz¹cy. Tak musimy postêpowaæ dzisiaj i ka¿dego nastêpnego dnia. ¿eby cie i wy tak siê mi³owali wzajemnie .powiedzia³ Barbie.

Lester by³ wyj¹tkowo elokwentny. wyra¿aj¹c poparcie. .Ale je¿eli wszyscy tam pójdziecie.. tak wielka i wspania³a. którzy twierdz¹. Jim Rennie te¿ tam by³. W momentach natchnienia miewa³ Lester nowe wspania³e pomys³y nawet podczas kazania. jes t skutkiem jego grzechu. Jezu.obwie ci³.krzyknê³a która ze szlochaj¹cych kobiet.O godzinie drugiej. wiêc zosta³ wyg³oszony natychmiast. Nie wymaga³ zastanowienia. oczywi cie. ¿e pilnuj¹ dzie³a rêki Boskiej. je li utworzymy kr¹g modlitewny tam.. je¿eli wszyscy bêdziemy siê modlili razem. Inni zaczêli klaskaæ. W wielu oczach pojawi³y siê ³zy. Bóg mo¿e mnie nie us³yszeæ. bez chwili zastanowienia. . Czasem my l jest tak b³yskotliwa.. który spowodowa³ tyle smutku.. ko³ysali siê i podrygiwali opêtani bosk¹ gor¹czk¹.Lester uniós³ d³oñ. pod Bo¿ym b³êkitnym niebem. Teraz ju¿ wszyscy unie li rêce. to mo¿e dotrzemy do sedna grzechu. . padn¹ na kolana. a wtedy Bóg Wszechmog¹cy uczyni cud! Przyjdziecie? Padniecie ze mn¹ na kolana? Oczywi cie przyjd¹. Je¿eli pójdziemy tam wszyscy. Ludzie uwielbiaj¹ spotykaæ siê na modlitwie i w dobrych.Najpierw bêdê siê modli³ za grzech. pod strop lecia³y okrzyki Panie! i jedno amen za drugim. Pójdê modliæ siê na kolanach do Boga..¿e ciska j¹ swymi palcami jak irytuj¹cy pryszcz. Akurat jeden z nich siê pojawi³. ¿e musi byæ s³uszn . . gdzie droga sto dziewiêtna cie dociera do tajemniczej bramy Boga .O tak. . A poniewa¿ w wietle rze kiego pa dziernikowego poranka pozosta³ równie mocno jak w ciemno ciach minionej nocy przekonany o tym.. . jeszcze inni podnosili w górê rêce. wydostaniemy go na wiat³o dzienne i zniszczymy. trzech albo nawet piêciu. bólu i nieszczê æ! Je li bêdê sam. Jezu Chryste! i Chwa³a Bogu! zabrzmia³y znacznie g³o niej.Dzi po po³udniu idê tam.Ale najpierw. i w z³ych czasach. Je li bêdzie ze mn¹ dwóch. która w ciemno ciach nocy ch³osta³a jego nagie plecy. by nas uwolni³ od nieszczê cia. jaka spad³a na miasto. A jeszcze kiedy zespó³ zagra³ Whate'er My God Ordains is Right w tonacji G i z Lesterem akompaniuj¹cym na gitarze. ¿e kara. na Bo¿ej ziemi. pod okiem ¿o³nierzy. Zawo³ajcie: amen! Zawo³ali. piew o ma³o nie podniós³ dachu. Tym razem okrzyki O tak! . a¿ wydusi z niego ca³y ³ój niczym wiêt¹ pastê do zêbów. tak! . . W³a nie Du¿y Jim organizowa³ wzajemne . Bóg nadal mo¿e mnie nie us³yszeæ.

tyle ¿e du¿a czê æ jego maj¹tku by³a z konieczno ci ukryta.. na wskro praktycznym i oszczêdnym. 7 DO Æ ZAGADEK! UWOLNIÆ CHESTER'S MILL! DEMONSTRUJEMY! GDZIE? Na farmie Dinsmore'ów. zwykle w spiczastych botkach z gumami po bokach. KTO NAM TO ZROBI£! I DLACZEGO! A przede wszystkim: ‾¥DAMY WOLNO CI!!! MIASTO JEST NASZE! Bêdziemy go broniæ! CHCEMY TU ‾YÆ NORMALNIE!!! Dostêpna pewna liczba transparentów. w dzieciñstwie bezlito nie wy miewany i niekiedy bity. Imiê zawdziêcza³ romantycznej pó³ Amerykance. nie.00 WCK (Wschodniego Czasu Kryzysowego)! KTO? Ty i wszyscy przyjaciele. to wzmocni za swoje ¿yciowe motto. uczesany na Elvisa. nazwisko odziedziczy³ po jankeskim twardzielu. Rommie dopracowa³ siê pozycji w³a ciciela najwiêkszego w ca³ym stanie i najbardziej dochodowego sklepu wielobran¿owego ..podwo¿enie siê samochodami. których przyprowadzisz! CHCEMY PRZEKAZAÆ MEDIOM. Romeo. pó³ Francuzce. jednak przynie swój (i pamiêtaj.mê¿czyzna energiczny. na drodze 119 (tam gdzie WRAK CIÊ‾ARÓWKI i ‾O£NIERZE SI£ SPECJALNYCH) KIEDY? O 14. ¿e wulgaryzmy odnosz skutek odwrotny do zamierzonego) WALCZMY Z W£ADZ¥! OKO ZA OKO! Komitet wolnego Chester's Mill 8 Gdyby chcieæ znale æ w mie cie cz³owieka bior¹cego powiedzenie Nietzschego Co mnie nie zabije. CO SIÊ DZIEJE! Chcemy wiedzieæ. wyrós³ na najbogatszego mieszkañca Chester's Mill. Chocia¿. Najbogatszym cz³owiekiem w mie cie by³ Du¿y Jim. by³by nim Romeo Burpee .

Nale¿a³o mu siê za informacjê. . Ci. W latach osiemdziesi¹tych potencjalni wspólnicy ocenili. Romeo poszed³ do swojego sklepu. ¿e je li nie zaszkodzi³o ono firmie ogrodniczej Burpee Seeds. gdzie ruch by³ ca³kiem nieszczególny. ¿e potrafi³ wypatrzyæ okazjê i bezlito nie j¹ wykorzystaæ. Obserwowa³ dzieciaki rozlepiaj¹ce plakaty.Pomys³ jest mój . Rommie da³ m³odemu pi¹taka.niezwi¹zanego z ¿adn¹ sieci¹.Pan mówi powa¿nie? .Wy³¹cz ten be³kot i zamknij kasê. oko³o godziny dziesi¹tej. A i tak stanowili mniejszo æ. Tak to zwykle bywa. czyj to pomys³. to samo miejsce. Zrobione na komputerze.odpowiedzia³ Joe McClatchey. Bo bardzo potrzebowali wyraziæ strach i s³uszny gniew. Jak tylko Joe Chudzielec ruszy³ swoj¹ drog¹. . On odpowiedzia³ wtedy.Chrzanisz. ¿e chyba mu rozum odjê³o. . Romeo zacz¹³ s³yszeæ rozmowy o wyznaczonym na godzinê czternast¹ spotkaniu modlitewnym organizowanym przez pastora Cogginsa. Ciekawe. A teraz najwiêkszym hitem lata by³y koszulki z nadrukiem NA JEDNEGO WPADNIJMY DO BURPEEGO. drodzy bankierzy pozbawieni wyobra ni! Odniós³ sukces w du¿ym stopniu dziêki temu. Ogl¹da³ CNN na telewizorku zasilanym bateriami. skoro startuje w interesie z tak fatalnym nazwiskiem na szyld zie. Demonstracja na drodze sto dziewiêtna cie. bo wiêkszo æ tkwi³a albo w ko ciele. wkrótce po tym. z wpraw¹ plakatowa³y Main Street. wetkn¹³ mu banknot g³êboko do tylnej kieszeni. w wiêkszo ci na rowerach. Tej niedzieli. Ten sam czas. Dzieciaki. A nad nim wielki neon: SZANSA NA ZYSK. albo przed telewizorami. . jemu t e¿ krzywda siê nie stanie. Ignoruj¹c jego protesty. dostrzeg³ kolejn¹ szansê. ¿e na demonstracji zjawi siê mnóstwo ludzi. którzy zwykle do niego przychodzili. . dzi wybrali siê albo do Food City. ale niektóre na deskorolkach. albo na stacjê benzy now¹ Mill Gas & Grocery. Z³apa³ którego smarkacza i o to zapyta³. daæ upust frustracji. Za kas¹ siedzia³ Toby Manning. Rommie uwa¿a³. jak obejrza³ odprowadzanie Sama Niechluja do mamra. wyra nie fachowa robota. jak cz³owiek ma oczy otwarte. W³a nie tak.Nie chrzaniê. Znak jak nic.

. ustêpuj¹c Lindzie. Kolejny artyku³ z przeceny. G³os by³ cichy. które zosta³y po Czwartym Lipca. gdy zabrzêcza³o mu w kieszeni walkie talkie. Mo¿na je serwowaæ nabite na patyczki do szasz³yków. Mamy kupê roboty. a to Romeo lubi³.. proszê pana? Rommie zaj¹³ siê inwentaryzowaniem towaru. Toby wreszcie nabra³ ¿ycia. Kupi³ je bezpo rednio u producenta w Rhode Island. które wzi¹³.Ten na letnie wyprzeda¿e? . ¿e dzisiaj po po³udniu pó³ miasta bêdzie przy . Randolph mówi.powiedzia³ . towar nie poszed³. który ju¿ spisa³ na straty.. Pychota na patyku . roz³o¿y³y j¹ jakie mikroby..Toby . Zle¿a³e cukierki zostaw ione na Halloween. Tak. Tak czy inaczej Rommie nie potrafi³ wypu ciæ ich z gar ci. Rozstawimy go na ³¹ce. Wyci¹gniesz z magazynu ten wielki namiot. .. Aktualnie mia³ na stanie. Ach. Rusz siê. A teraz za wita³a nadzieja. jaki to miasto widzia³o. bez dwóch zdañ. tych te¿ mia³ spory zapas. .Romeo kalkulowa³ w my lach. w przemys³owej zamra¿arce na zapleczu. tam gdzie siê rozbi³ samolot Chucka Thompsona.To mu zap³acimy.Jednak muszê i æ. 9 Ry¿y robi³ obchód z doktorem Haskellem. Wszystko przez nieszczêsn¹ recesjê. coli. no i jest jeszcze ze sto kartoników Prawdziwej lemoniady .urz¹dzimy najwiêkszy piknik.W³a nie ten. ³¹cznie z przecenionymi artyku³ami spo¿ywczymi. na szczê cie nie E. Zamierza³ sprzedaæ kanapk turystom oraz mieszkañcom Chester's Mill organizuj¹cym pikniki z okazji Czwartego Li pca.Spakujemy te¿ wszystkie butle Blue Rhino z gazem. ..Co to ma byæ. Niech Lily ci pomo¿e.. Firma ju¿ pad³a.Na polu Aldena Dinsmore'a? A je li bêdzie za to co chcia³? . Sztuczne ognie.. Te cha³owe wiatraczki.. ale wyra ny. tysi¹c paczek miniparówek w cie cie.Tak.. Umys³ w³a ciciela pracowa³ jak kalkulator na najwy¿szych obrotach. . na którym ju¿ po³o¿y³ krzy¿yk. . a tak¿e oran¿ada w proszku. ca³kiem jak ma³pa wyci¹gaj¹ca ciasteczka ze s³oika.. Niestety.. W jego sklepie mo¿na by³o kupiæ wszystko. . Trzeba je jako apetycznie nazwaæ.

Doktor Ron Haskell . akurat kiedy Ry¿y i Linda przyjechali z córkami. Dok³adnie rzecz bior¹c. Niestety. Nastêpnie zwróci³ siê do Janelle: . czerpi¹c z tego dotyku otuchê.Co z psem? . . a potem dostaniesz cukierek.tego ranka sta³ siê dla rodziny Everettów bardzo wa¿ny. ¿e klosz powsta³ akurat w piêkne weekendowe przedpo³udnie.Dziêki. przez to wszystko. pokiwa³ g³ow¹. ¿e z podniecenia i strachu. zostanie. Czarno by³ za stary na sytuacje kryzysowe. co powiedzia³ Haskell. sta³ siê bardzo wa¿ny wraz z pocz¹tkiem kryzysu. Wiedzia³.barierze na sto dziewiêtnastej. Dopiero wtedy uda³o siê Ry¿emu dos³ownie si³¹ wyrzuciæ go za drzwi. A on osi¹gnie jedynie tyle. Oraz z psem. . co siê dzieje od .Petit mal Strzela³bym. Haskell by³ przygarbiony. Janelle robi³a wra¿enie wystraszonej na mieræ. który szybko przystosowa³ siê do nowego otoczenia.Nie. choæ zd¹¿y³a siê nieco uspokoiæ. ¿e je li j¹ poprosi. A i tak wróci³ o siódmej. teraz ciê zbadamy.Tylko psa te¿ koniecznie daj do Marty.Bêdzie bola³o? . Widzia³ podkr¹¿one oczy.spyta³a zalêkniona. ¿e bêdzie zmartwiona jeszcze bardziej. . siedzia³ w szpitalu do dwudziestej trzeciej. . wiêc wieczorem mo¿esz siê spodziewaæ fali przypadków ¿o³¹dkowych.Rozumiem. jak¹ stawiasz diagnozê? . a kiedy Ry¿y wszystko mu opowiedzia³. . . . faktycznie bêdzie tam potrzebna. choæ dobiega³ siedemdziesi¹tki. inni demonstrowaæ. dotykaj¹c suki przez ca³y czas. ¿e rozumiesz. Bardziej do niego pasowa³o podrzemywanie na le¿ance na drugim piêtrze szpitala. je li rzeczywi cie na drodze zbierze siê t³um. by zosta³a w domu.Chod . ¿e Haskell p³aci niema³¹ cenê za pomaganie ludziom. Pamiêtasz.Dlatego muszê w koñcu zostawiæ dziewczynki z Mart¹. Judy i Janelle sz³y po obu stronach wielkiego go ldena. opadniête k¹ciki ust i wiedzia³. . Ry¿y zacz¹³ go doceniaæ i szanowaæ. Romeo Burpee rozbija namiot i bêdzie sprzedawa³ hot dogi. co siê dzieje z Jannie.Linda by³a wyra nie niespokojna. ma³a. Fatalnie siê z³o¿y³o. Jedni maj¹ siê modliæ.inaczej Czarnoksiê¿nik z krainy Oz . Wydawa³o siê. Jêkn¹³. poza Ginny Tomlinson oraz Twitchem tyl ko Ry¿y i Czarnoksiê¿nik pe³nili wartê. A poza tym. wyjecha³ z miasta.Powiem jej. Najchêtniej by siê rozdwoi³a. kto tylko móg³.Ry¿y. Haskell. Po badaniu doro li zostawili dziewczynki oraz psa w gabinecie i wyszli na korytarz . ¿e posiwia³ przez noc.spyta³ Haskell. Zajrzê ci w oczy. . . gdy ka¿dy.

Ale¿ ona jest zdrowa .Dobrze. Zaczyna³ ¿a³owaæ paru z³o liwo ci. W dzieñ bêdziesz mia³a przy sobie s³u¿bowe walkie . . Po prostu chcia³abym ciê zobaczyæ. . przysz³a wiadomo æ od Lindy. Linda wygl¹da³a na przekonan¹. czego Haskell jej nie powiedzia³: ¿e niektóre dzieci. ¿e pójdzie do pracy. ¿e siê urwiesz z pracy dzi po po³udniu? Zastanawiaj¹c siê nad odpowiedzi¹. ¿e stary lekarz pyta go o zdanie. ¿eby nie jedli hot dogów. dwa ataki drgawek. nie znajduj¹ wyj cia z neurologicznego g¹szczu. Niczego nie obiecujê. bo pacjentów by³o zaledwie sze ciu. które mu siê wymsknê³y pod jego adresem. . . Tymczasem Ry¿y mia³ nadziejê.Napady petit mal u dzieci to nic szczególnego. po zakoñczeniu porannego obchodu. potem wszystko wraca do normy. akurat kiedy Ry¿y zaczyna³ mieæ nadziejê na kubek kawy. za ucho ma zatkniêty papieros. kochanie. dobrze? . . Burpee pewnie przechowywa³ je w zamra¿arce jakie tysi¹c lat. . .powiedzia³a Linda. Mog³y zabiæ.Oczywi cie. Jest jaka szansa. .wczoraj. zjawiê siê jak najszybciej. Ry¿y dostrzeg³. krótkiego. a w ród nich nowo upieczona mama po porodzie bez komplikacji.Ron . obdarzo ne przez los mniejszym fartem.I niech pies bêdzie z ma³¹. choroba siê pog³êbia. Dziêki. Uwa¿aj tam na siebie.Tak. Ry¿y by³ poruszony. przeradza w grand mal. Wyra nie jej ul¿y³o.talkie? .czy ona wyzdrowieje? Wtedy jeszcze nie wiedzia³a. ale na jego twarzy mal uje siê troska.Racja. tak? .wietnie.Ja ciebie te¿. Niektóre wiêcej.Rozumiem. przez d³u¿szy czas.Mo¿e mi siê uda znikn¹æ na godzinkê. ¿e Dougie Twitchell zbli¿a siê swym zwyk³ym luzackim krokiem.Jasne. Wiêkszo æ przechodzi jeden. Zaczniemy od etosuksymidu. ¿e siê nigdy nie dowie tego.To mo¿e oddaj nasz aparat Marcie? Ustawcie czêstotliwo æ na kanale komercyjnym. A napady drgawek powodowane przez grand mal mog³y doprowadziæ do trwa³ych uszkodzeñ. lecz Audi popiskuje ju¿ kilka miesiêcy.odezwa³a siê Linda . zanim przeniesie siê do o rodka zdrowia. . Tymczasem. I mów ludziom. . Gdyby co by³o nie tak z Janelle. .odpar³ Haskell. . Zamierza³a ca³y dzieñ spêdziæ z córkami na spokojnej zabawie. oraz kilku przykrych my li. .Marta siê zgadza wzi¹æ te¿ Audi .

.No w³a nie w tym rzecz.Spadaj.W³a nie mia³em sobie zapaliæ . . . kochanie. Taki pojemnik jest wielki jak s³oñ. Bêdziesz go budziæ? . ja ju¿ nie bêdê go nazywa³ Czarnoksiê¿nikiem.Bêdziesz musia³ stoczyæ walkê z Renniem. sensei! Osi¹gn¹³e wy¿szy poziom o wiecenia! . .pi w kanciapie. Na wypadek gdyby kto po prostu przestawi³ pojemniki. uda mi siê dzi po po³udni wyrwaæ na godzinkê? .Dla odmiany powiedz mi co . czego nie wiem . Jak nas przyci nie. Tak czy inaczej w tym drugim magazynie s¹ rzeczy niezbêdne ka¿demu szpitalowi: narzêdzia i inny badziew do pielêgnacji terenów zielonych. Ry¿y w nosie mia³ nawóz.. stary. podbierzemy z zapasów miejskich. .Zajrza³em te¿ do drugiego magazynu.Pa.talkie do kieszeni bia³ego fartucha i odwróci³ siê do Twitcha. Nasz szpital mo¿e byæ dla niego jedyn¹ opcj¹ na utrzymanie pikawki w przyzwoitym stanie.Co mi usi³ujesz powiedzieæ? ‾e nie zajrza³em za drzwi? Ry¿y potar³ skronie. natomiast po nawozie ani ladu.Je¿eli zlikwidowanie pola si³owego zajmie tym. Widzê.Pojêcia bladego.Przy magazynie. Chrapie tak. buraku. o Wielki Nieomylny.Jak s¹dzisz.. Dziesiêæ tysiêcy litrów? A mo¿e i piêtna cie? . Wygl¹da na to. ¿e teraz on tu rz¹dzi. . .Wsadzi³ papierosa do kieszeni fartucha. No i wszystkie narzêdzia stoj¹ rz¹dkiem. A tak przy okazji. .Niech pi. w szpitalu jeste .Po jakie licho kto mia³by to robiæ? . Twitch pos³usznie wy³uska³ porcjê nikotyny z aktualnego miejsca sk³adowania. to sobie my lê. ile siê naharowa³. Przecie¿ tam s¹ zapasy propanu.Pytaj Czarnoksiê¿nika. Ry¿y wetkn¹³ walkie .Bajdurzysz. jak powinny. . . A s¹ tylko dwa.Ach. chwilê patrzy³ na ni¹ bez s³owa.¿achn¹³ siê Twitch. ¿e nale¿y mu siê trochê szacunku. . .To raczej bêd¹ steki z mastodonta.Nie .No trudno.zdecydowa³ Ry¿y natychmiast. . I wyjmij papierosa zza ucha. . bêdziemy potrzebowali mnóstwo gazu. Bêdê siê za tob¹ rozgl¹da³a. .Wed³ug karty inwentaryzacyjnej wisz¹cej na drzwiach powinno tam byæ siedem licznych zbiorniczków.Umilk³ na chwilê.No mów.A gdzie jest? . . specjalistom od takich spraw wiêcej ni¿ trzy albo cztery dni. . odk¹d zostali my odciêci. . . .powiedzia³ wreszcie. Nic tam nie ma. .. Natomiast kwestia gazu to zupe³nie inna sprawa.Nie przypuszczam.Kiepski pomys³. . . ¿e ciany siê trzês¹.Linda siê za mia³a.

Popatrzmy uwa¿nie. ratuj¹c swoj¹ ziemiê przed bankiem. a potem maszerowaæ kilometr na miejsce zbiórki. Protest odby wa . pszepani. który te¿ wietnie sobie radzi. Na pierwszej arenie mamy mieszkañców miasta. godzina czternasta czterdzie ci. Skoro trafi³a siê okazja.poci¹gaj¹cy. Jest piêkny pogodny jesienny dzieñ w Chester's Mill. Julia przerywa pracê na chwilê. tu¿ na pó³noc od miejsca. bo wytargowa³ trzykrotn¹ warto æ pocz¹tkowej oferty. która ju¿ jest po obu stronach gêsto obstawiona wozami tych. Wszyscy troje rozgl¹daj¹ siê dooko³a w milczeniu. zap³aci³by i tysi¹c. co dla niego. Alden ¿yczy sobie piêæ baksów za samochód. Gdyby media nie by³y trzymane na dystans. Alden. dosta³ sze æset dolarów. Manuela Ortegê. gdzie poprzedniego dnia spad³y szcz¹tki samolotu Chucka Thompsona. prawda? A z nimi jeszcze swojego najêtego cz³owieka. ale g³upkiem te¿ nie. mleczarza w kraciastej koszuli.Niez³e przedstawienie. a j e li kto nie ma ochoty parkowaæ na poboczu drogi. Przyjrzyjmy siê miejscu akcji. Pojawia siê Barbie w towarzystwie Rose Twitchell i Anse'a Wheelera. jankesa bez zielo nej karty. Wiêcej p³aci siê za parking w czasie festynu we Fryeburgu. ale nie jest ich wielu. Niesamowity widok! Cyrk na trzech arenach. ogromny parking . który od dwóch lat ledwo wi¹¿e koniec z koñcem.10 Przyjrzyjmy siê. którzy przybyli tu na wezwanie przekazane za po rednictwem plakatów Joego Chudzielca i jego znajomych. Obaj s¹ zadowoleni. którzy zjawili siê wcze niej. wyznaczy³ na swojej ziemi.Ta jes. ¿adnych dañ z grilla. Pamiêtamy Olliego. lecz serwowane bêd¹ tylko kanapki na zimno. Romeo. zostanie otwarta w porze kolacji.zwykli mieszkañcy Mill. Julia Shumway i Pete Freeman robi¹ zdjêcia. Uwiêzieni mieszkañcy miasta masowo wylegli na pola Aldena Dinsmore'a. . choæ odrobinê introwertyczny. ¿e i tak na nich nie zarobi³. Co nie oznacza. Ten i ów narzeka na wysoko æ op³aty. Restauracja jest ponownie zamkniêta . Farmer zawar³ umowê u¿yczenia z Burpeem. by rzuciæ Barbiemu u miech . mia³yby do dyspozycji fotograficzny raj nie tylko z powodu drzew wystrojonych w p³omienne barwy. a we wszystkich rolach gwiazdorskiej obsady . w zasadzie nie ma wyboru. bo gdyby zosta³ postawiony pod cian¹. stanowi fortunê. Nie by³ mo¿e najwiêkszym bystrzakiem na wiecie. Od protestuj¹cych i wyznawców Chrystusa Odkupiciela Alden Dinsmore nie dosta³ z³amanego grosza. co? Barbie odpowiada z szerokim u miechem: .i postawi³ tam ¿onê oraz starszego syna.

Na przyk³ad: He.uzna³. ¿e zawsze w harmonii. Ich g³osy wznosz¹ siê ku bezchmurnemu niebu. od czego mo¿na dostaæ sza³u. ¿eby s iê ca³owaæ. bo bêdzie.. Joe wydrukowa³ te¿ p³achty z has³ami .tak trzynastolatek nazywa ich w my lach . ale na dodatek potrz¹sa nim gro nie. Joe ustawi³ protestuj¹cych w du¿y kr¹g obracaj¹cy siê tu¿ przed kloszem. zjawi³o siê prawie dwie cie osób.amen oraz alleluja . Lissa Jamieson nie tylko trzyma ten afisz. Potem sz³o: Zrobili cie co z³ego. tak.rozesz³o siê w mgnieniu oka.. wiêc sze ædziesi¹t transparent przygotowanych przez dzieciaki . dawaæ tu media. Szczê ciem wielu uczestników demonstracji przynios³o w³asne. wspierane przenikliwymi napomnieniami Lestera i okrzykami krêgu modlitewnego . Odbywa siê tutaj wspania³y pokaz ko cielnej manifestacji uczuæ.. blady i ponury.siê zgodnie z za³o¿eniami. ale. Za piewali razem A Mighty Fortress Is Our God . a wtedy wielu innych mieszkañców. Te od strony Motton zosta³y usuniête przez s³u¿by wojskowe. tragedia! . no i w koñcu slogan. ale znaj¹cych s³owa. nienale¿¹cych do ¿adnego z ko cio³ów. ale jednak odrzuci³: Cholera. opracowanymi z uwielbian¹ przez Benny'ego Drake'a Norrie Calvert. Niesie kola¿ zdjêæ kobiety. hi. jaka fantastyczna plansza! Gdyby media mog³y j¹ zobaczyæ.. . za piewa³o z nimi. Kr¹g modlitewny stopniowo ro nie. ale skoro i tak mieli wszyscy umrzeæ jak robale uwiêzione w plastikowym pojemniku.wymachiwanie transparentem w str onê wartowników. to pewnie powinien poca³owaæ dziewczynê. qr. stwierdzenie. która wczoraj siê wykrwawi³a. pewnie by siê kolektywnie posika³y z rado ci. Joemu najbardziej podobaj¹ siê wiêzienne kraty na mapie Mill. Jej has³a s¹ nieskomplikowane. który Joe bar zo niechêtnie. DO CHOLERY! . lecz trafiaj¹ do wyobra ni. by³oby pewn¹ przesad¹.Musimy przestrzegaæ poprawno ci politycznej . Zdjêcia tworz¹ napis krzycz¹cy: KTO ZABI£ MOJ¥ ‾ONÊ?! Joe Chudzielec szczerze mu wspó³czuje. A teraz siê zastanawia.a w ród nich najpopularniejszy: WYPU CIÆ NAS. póki jeszcze mo¿e. nastêpnie jeszcze parê innych. nie zawsze z ni¹ w harmonii. I czy mogliby siê poca³owaæ z jêzyczkiem. która nie tylko zasuwa na desce z prêdko ci¹ wiat³a. Jest tu te¿ Jack Evans.akcentuj¹cymi melodiê. Nigdy dot¹d nie ca³owa³ siê z dziewczyn¹. ale te¿ rymuje. do chóru z Ko cio³a Chrystusa Odkupiciela przy³¹czy³o siê pewnie z dziesiêæ osób z Pierwsze Ko cio³a Kongregacyjnego.a. którzy niewzruszenie stoj¹ odwróceni do miasta plecami. he he! Hi. Na drugiej arenie znajduje siê kr¹g modlitewny pastora Cogginsa. Ci ludzie naprawdê s¹ pod opiek¹ opatrzno ci. przyznajcie siê do tego . którego granicê po stronie Chester's Mill zaznacza rz¹d martwych ptaków. hi! Chester's Mill musi wolne byæ! . czy Norrie Calvert nie jest przypadkiem za dziecinna. Chodzenie po okrêgu umo¿liwia ka¿demu z ludzi Joego . kolejni .

Dzieci biegaj¹. ¿eby zap³aci³ jakiemu dzieciakowi. ¿e nie zabra³ po drodze dziewczynek. dziesiêæ baksów za zebranie mieci.mieszkañcy miasta padaj¹ na kolana. Bierze cztery dolce za parówkê i wszyscy grzecznie p³ac¹. i z tym m³ody m cz³owiekiem. I do Won't You Come to Jesus . ale Bó mo¿e nie. unosz¹c w górê wiatraczki. Rose. nawet podskakuje. Nie pasowa³a do How Great Thou Art . s¹dzi³. W³a nie tak wygl¹daj¹ w Ameryce intere sy. mo¿e synowi Dinsmore'a. chwilowo odk³adaj¹ na bok transparenty i tablice. Jedynym jego uk³onem w stronê religijnych aspektów tego popo³udnia jest polecenie Toby'emu Manningowi. Przywodz¹ na my l raczej piknik na ³onie przyrody ni¿ wystêpy w wiêzieniu. Chce mieæ pewno æ. w odpowiedniej odleg³o ci od klosza i jakie sze ædziesi¹t metrów od krêgu modlitewnego. z którego dudni³a piosenka Jamesa McMurtry'ego o ¿yciu w niewielkim miasteczku. a kto wie. ‾o³nierze odwrócili siê do nich plecami. mo¿e i wiêcej. ¿e tyle osób tak wietnie siê bawi. Ry¿y jest zdziwiony. Wszêdzie poniewieraj¹ siê puste kubeczki papierow e z resztkami niesmacznych napojów cytrusowych lub naprêdce parzonej. Wygl¹da w tym uczesaniu jak cheerleaderka z gimnazjum. ¿eby wznie æ z³o¿one d³onie w b³agalnej pro bie. a wyjmuje srebrne monety. kartonie. Zauwa¿a Lindê w tym samym czasie. Tam Romeo Burpee rozbi³ swój namiot u¿ywany w czasie letnich wyprzeda¿y. Tego Romeo jest ca³kowicie pewien. gdyby zobaczy³y. ¿e Barbara opu ci³ . mo¿e temu czy owemu zaszkodz¹ na ¿o³¹dek. Stoi z siostr¹ Twitcha. gdy ona dostrzega jego i zaczyna gwa³townie wymachiwaæ rêkami. jednak nie chcia³ fundowaæ Janni zbyt silnych wra¿eñ. który gotuje w restauracji. jak i protestuj¹cych. na pewno by³yby zachwycone. a tam? Ry¿y Everett! Zdo³a³ siê jednak urwaæ z pracy! I bardzo dobrze. w którym niegdy znajdowa³ siê papier toaletowy. ¿e dym unosz¹cy siê z rzêdu grillów turystycznych dosiêgnie zarówno rozmodlonych. rozmra¿aj¹ce siê w czasie opiekania. planuj¹c swoje po³o¿enie na podstawie leciutkiego powiewu wiatru. Wk³ada do niego zielone papierki. Miniparówki. ale pachn¹ po prostu bosko. Interesy id¹ wietnie. Trochê mu szkoda. przez co pojawia siê niebezpieczeñstwo zaprószenia ognia w trawie Dinsmore'a. Linda ma w³osy splecione w warkocze. by wy³¹czy³ przeno ny odtwarzacz. no i mniej by siê ba³y. jest uczesan a na nieustraszon¹ policjantkê. Pó niej Romeo poleci Toby'emu Manningowi. Prawie zawsze siê tak czesze do pracy. zapalaj¹ pozosta³e po Czwartym Lipca fajerwerki. Teraz jednak Romeo jest ca³kowicie skupiony na swojej prowizorycznej kasie. jeszcze gorszej w smaku kawy. Spodziewa siê zyskaæ do zachodu s³oñca ze trzy tysi¹ce. kochanie ty moje. a bêd¹ sz³y jeszcze lepiej. O. Relacje spo³eczne zawsze s¹ wa¿ne. rodkowa arena jest najwiêksza i najbardziej rzuca siê w oczy.

Na lito æ bosk¹. . w drugiej kubeczek z resztk¹ paskudnej lemoniady.. zostaj¹ sobie przedstawieni.. Ju¿ siê do æ na³ata³ klientów Karczmy Dippera.Patrzcie! . kiedy zjawili siê uczestnicy bijatyki. Niebo nad zebranymi jest pozbawione jednej chmurki.Szykuj baseny.jêczy.Ciekaw jestem.Jezu Chryste. . Potrz¹sa d³oni¹ kucharza. tak Ry¿y s³ysza³. . hi! Chester's Mill musi wolne byæ! .Dzieciak jedzie o wiele za szybko! Nienawidzê t ych quadów! Wszyscy patrz¹ na niewielki pojazd z ogromnymi kulistymi oponami. Niezupe³nie w kierunku zebranych. Po³¹czone chóry wreszcie naprawdê siê zjednoczy³y i wspólnie zaintonowa³y prawdziwy. nie daj.. bior¹c pod uwagê okoliczno ci. Rose wychwytuje go w powietrzu i odsy³a do Benny'ego Drake'a. .. . ¿e wkrótce impreza siê skoñczy. spódnica trzepoce jej wokó³ kr¹g³ych kolanek. Przytula ¿onê. Leci do nich talerz frisbee. Linda Everett patrzy na niego i nie jest to spojrzenie przyjazne. Christian Soldiers . po czym skrêca siê i rzuca j¹ do Norrie Calvert. ale akurat nie mia³ dy¿uru. to albo jes martwy. Zadar³ z Du¿ym Jimem. he! Hi. doktorze . . nieprzemijaj¹cy hit.O rany! . ca³uje j¹ w usta.przerywa jej Rose. Jak dl niego .Ale impreza! . Onward. ale nikt nie mówi o tym g³o no.. Podobno wda³ siê w jak¹ bójkê w barze. Dziewczyna ³apie kr¹¿ek za plecami. Protestuj¹cy kr¹¿¹ po spirali. ale nie im jednym jest weso³o. Dziwnie tak siê miaæ. Stanowcz o za szybko. Dziewczynka w wieku Judy mija Ry¿ego w podskokach. potem cmoka Rose w policzek. ale na pewno w stronê klosza. Dwóch ¿o³nierzy s³yszy narastaj¹cy warkot silnika i w koñcu siê obraca. .mówi Barbie. hi. b³êkit bez skazy. nie wiadoma. W zaci niêtej r¹czce ma³a trzyma fajerwerk. efekciara! Kó³ko modlitewne siê modli.bardzo dobrze. Rory Dinsmore siê nie rozbi³. omijaj¹c niewidoczn¹ kopu³ê. Chocia¿ tak by³oby dla niego lepiej. miaæ i trochê zabawiæ. S¹ tacy na polu Dinsmore'a.miasto.mamrocze Linda Everett. Nad ich g³owa mi puchate ob³oki o cienistych spodach p³yn¹ z pó³nocy. skanduj¹c He.mówi Rose. czy za tydzieñ te¿ bêdziemy mieli ochotê na zabawê .Ile hot dogów! . niby dlaczeg nie? Jak cz³owiek nie potrafi siê miaæ z nieszczê cia. który wyskakuje po zabawkê wysoko w górê. albo mu ¿ycie obrzyd³o. Jedzie po skosie przez pole. he. ¿eby siê dzieciak rozbi³ . którzy przygl¹daj¹ siê chmurom i zastanawiaj¹ nad deszczem w Chester's Mill. . ¿eby ich po³ataæ. ..mówi Barbie i wszyscy siê miej¹. po czym nad lini¹ wojska rozdzielaj¹ siê. od Motton.Przecie¿ na pewno za tydzieñ.

. które czêsto przynosi³o po¿¹dany efekt. Wkrótce potem ci mniej lotni z rodziny Dinsmore'ów wyszli razem i ruszyli przez pole . pu³kownik James O. . Ollie. ¿e poprzedniego dnia podszed³ do kopu³y. Wraca³a kilkakrotnie podczas spotkañ. Ma³o tego. za co znów dosta³ od ojca po g³owie. Matka to zobaczy³a i z kolei ona jemu da³a po g³owie.powiedzia³a Shelley Dinsmore.a nie mia³ .z pewno ci¹ by³by ziomalem Chudzielca McClatcheya. Potem nale¿a³o jeszcze nat³u ciæ im wymiona specyfikiem o nazwie Bag Balm. za plecami ojca.Mog³e siê zabiæ . nawet w ni¹ zastuka³. Odwo³anie siê do matki.Za cwany jeste . kiedy Rory przyniós³ do domu pierwsze wiadectwo z szóstkami od góry do do³u. Cox. Ollie przygl¹da³ siê temu w milczeniu i z zadowoleniem. Rory dosta³ zakaz uczestniczenia w festynie po³¹czonym ze spotkaniem modlitewnym oraz demonstracj¹. . w których bra³ udzia³ by³y szef Barbiego. . . gdyby mia³ komputer . Gdyby ch³opak mieszka³ w mie cie. A powiedzia³a to raczej z obaw¹ ni¿ z dum¹.W koñcu sobie zaszkodzisz. który by³ stanowczo najlepiej wyposa¿onym w szare komórki cz³onkiem rodziny Dinsmore'ów. tym razem nie podzia³a³o. ¿e siê wtr¹ca³e do rozmowy.I nie zbli¿aj siê do gokarta .zaprotestowa³ Rory. Wcze niej czy pó niej kto w Mill te¿ musia³ na ni¹ wpa æ. synu .Tylko im powiedzia³em. przyda ci siê trochê ruchu. ¿e tym kim okaza³ siê Ro Dinsmore. wiêc zamiast zajadaæ dziwaczne hot dogi.A jak ju¿ wszystkie bêd¹ siê wieci³y jak psu jaja .powiedzia³a Shelley. wywali³ jêzyk na ca³¹ d³ugo æ. Kolegium Szefów Po³¹czonych Sztabów mia³o to ju¿ za sob¹. Mimo wszystko nie zabroni³a mu korzystania z przyjemno ci gwarantowanych w czasie naprêdce urz¹dzonego jarmarku.Na dodatek ojciec mówi. wskazuj¹c quada zaparkowanego w cieniu miêdzy dwiema oborami.S³omê masz pod³o¿yæ krowom.11 My l jest jak wirus przeziêbienia: wcze niej czy pó niej zawsze kogo dopadnie. i trudno siê dziwiæ. jak ma na imiê ten pan z restauracji! .posprz¹tasz obory i rozrzucisz s³omê. a tak¿e pomagaæ w przeprowadzaniu operacji parkowania samochodów. musia³ zostaæ w domu i na polecenie ojca nakarmiæ krowy. . Nie wiem. chocia¿ ojciec tego wyra nie zabroni³.oceni³ Alden. czego nienawidzi³ z ca³ego serca. . . Dosta³ karê za to. po kim on to ma .przestrzeg³ Alden.powiedzia³ ojciec .

Zabra³ siê do roboty w ponurym nastroju. Ch³opcom pozwalano go dotykaæ wy³¹cznie pod cis³ym nadzorem doros³ych. wydawa³a siê pod d³oni¹ niby pow³oka balonu. zarówno bardzo dobrych. a zw³aszcza pomys³owe dzieci. Mia³ w g³owie b³ogos³awion¹ pustkê. lepszy by³ w wymy laniu ni¿ my leniu. a amunicja znajdowa³a si pó³kê wy¿ej. niekiedy od razu w pe³ni dojrza³ych. ¿e to zadzia³a. us³ysza³ charakterystyczny d wiêk strzelaj¹cych fajerwerków. jego proces my lenia wygl¹da³by tak: Skoro samolot siê przez to nie przebi³ i rozbi³a siê o to ciê¿arówka pe³na drewna. szybko æ bêdzie znacznie wiêksza. Gdyby go kto zapyta³.. Rzuci³ miot³ê. Po pierwsze. co swoj¹ drog¹ ma³o prawdopodobne. odpowiedzia³by. ¿e kiedy dotkn¹³ niewidzialnej bariery. By³ pewien. któremu nie sprosta³ samolot ani ciê¿arówka. która niekiedy okazuje siê najlepsz¹ po¿ywk¹. Pamiêta³. jakie s¹ szanse. Z pocz¹tku w³a ciwie wcale nie my la³. Tak to ju¿ by³o. jakim sposobem pocisk z karabinu ma wykonaæ zadanie. ca³a si³a uderzenia bêdzie skupiona na samym czubku dwunastogramowego pocisku. Gdy Rory sprz¹ta³ pierwsz¹ oborê (znienawidzone smarowanie wymion zostawi³ na koniec). Wtedy pomy la³ o karabinie kalibru . nawet nie przesz³a mu przez g³owê.w stronê namiotu Romea. W sezonie polowañ strzelano z niego do celu. ¿e by³em niepos³uszny. Wtedy pojawi³ siê pomys³. Tymczasem Rory ju¿ uczy³ siê algebry na poziomie college'u i sz³o mu wietnie. Gdyby na taki pomys³ wpad³ jego starszy brat. pomy la³ Rory. Chocia¿. ¿yzn¹ gleb¹ dla b³yskotliwych idei. jednak ch³opak by³ dobrym synem i my l. £atwo by³o siê do niego dostaæ. ¿e si³a wystrza³u winchestera elite XP3 je wiêksza ni¿ uderzenia samolotu i ciê¿arówki. Bystrzejszy zosta³ z wid³ami i pojemnikiem ma ci do wymion wielkim jak wiadro. Przestrzelê to co . Ollie by pewnie tak nie pomy la³. lecz pracowa³ solidnie. ¿e przebije to co kula z karabinu? Móg³by te¿ ewentualnie pomy leæ: I tak mam ju¿ przer¹bane za to. jak i wyj¹tkowo z³ych. nie. Brzmia³o to trochê ja wystrza³y z broni palnej. Co mo¿na udowodniæ. Pomys³ mia³ niepodwa¿alny . Jak wielu bystrych ludzi. mo¿e siê rozpadnie.. Jego zdolno ci matematyczne ogranicza³y siê do absolutnych podstaw mno¿enia. ¿eby siê uchyliæ od kary. ¿ywy umys³ niekiedy wpêdza³ go w k³opoty.30 stoj¹cym w szafie. a to jest niepos³uszeñstwo do dziewi¹tej potêgi. Po drugie.

cholera jasna. który uratowa³ Chester's Mill. wszed³ na sto³ek ze schodkami i pó³kê wy¿ej wyszuka³ pude³ko XP3. Dociera³y do niego alarmuj¹ce okrzyki modl¹cych siê. ¿eby siê znale æ przy kloszu jakie piêæset metrów od namiotu. jego wiat³¹ ideê wprowadzi³by w ¿ycie kto inny. przymocowa³ karabin na tyle quada grubymi gumami. ju¿ siê przygotowywa³ do wywiadu w Nocnych informacjach z Brianem Williamsem . Chwyci³ karabin. choæby po martwych ptakach. le¿a³y w szafie na najwy¿szej pó³ce. stóóój!!! Tymczasem Rory wpakowa³ siê w ca³¹ historiê ju¿ stanowczo za daleko. zosta³o mu tyle rozs¹dku. Na dodatek przez pierwszy tydzieñ bêdzie to robi³ w przysiadzie. musia³ dzia³aæ! Tak to jest z wielkimi ideami. Za³adowa³ dwa naboje . zatrzyma³ siê tylko. by nie jechaæ tam. otoczonego dziewczêtami w typie królowej balu maturalnego. to nie do pomy lenia. A co najgorsze. jak ¿o³nierze stoj¹cy na stra¿y odwracaj¹ siê. a wtedy. Którêdy przebiega³ klosz. A ju¿ poza wszystkim innym. na pierwszej stronie USA Today . Dlatego pojecha³ na ukos. Hymn powoli zamiera³. a mo¿e nawet w kostiumy k¹pielowe. Poprowadzi³ quada wokó³ drugiej obory. który uratowa³ Chester's Mill. widaæ by³o wyra nie. czy bêdzie co s³ychaæ. Pewnie trzeba by³o wzi¹æ strzeleckie zatyczki do uszu. demonstruj¹cych i wiêtuj¹cych. Zobaczy³. ¿eby siê teraz zatrzymywaæ. ubranymi w sukienki bez rami¹czek.wdziêk oraz uzasadnienie w algebrze. wisia³y na tablicy w oborze. Chocia¿ by³ podekscytowany. On pozdrawia t³um uniesion¹ d³oni¹. niezale¿nie od tego.Rory. zaci¹gn¹³ bezpiecznik. nawet o tym nie my l¹c. ju¿ siedzia³ na wy³o¿onej kwiatami platformie w czasie parady urz¹dzonej na jego cze æ. s³ysz¹c ryk silnika. czy . Co najgorsze. . Ch³opiec. którym zabroniono mu je dziæ. Nawet go s³ysza³. z nieba sypie siê deszcz konfetti. widzia³ ojca wymachuj¹cego brudn¹ czapk¹ z logo Deere. by zerkn¹æ na t³um. bo na obola³ym ty³ku nie da rady usi¹ æ. gdzie kopu³a spad³a na szosê i gdzie smugi po wczorajszej kolizji ci¹gle wisia³y w powietrzu jak brud na szybie. który przez rok bêdzie nat³uszcza³ krowie wymiona. Ch³opak ju¿ widzia³ swoj¹ u miechniêt¹ twarz. Tam móg³by go kto powstrzymaæ. oczywi cie pe³n¹ skromno ci.po czym wybieg³ z domu z karabinem nad g³ow¹ jak zwyciêski rebelista. Kluczyki do quada firmy Yamaha.drugi na wszelki wypadek . zamiast byæ ch³opcem. zostanie ch³opcem. kiedy klosz pêknie. Zastanawia³ siê. czy by³ dobrym synem. Oddajmy mu jednak sprawiedliwo æ. ale nie wróci po nie. Rory wsadzi³ przywieszkê od kluczy miêdzy zêby.

który biega³ du¿o lepiej. Obejrza³ siê przez ramiê. Tato mia³ twarz czerwon¹ jak burak.krzykn¹³ jeden z ¿o³nierzy.po swojej stronie kopu³y . bo oko widz¹ce rozpêdzony obiekt uruchamia instynkt samozachowawczy. Kucharz ze Sweetbriar Rose by³ tu¿ za nim. Lester Coggins. ch³opaka wyrzuci³o z siedzenia. Nic z tego. W koñcu ch³opak stan¹³. . Rory nawet nie poczu³ bólu. ma³y. Quad zachybota³ siê i jednak postanowi³ stan¹æ na czterech ko³ach. ni¿ gra³ na gitarze krzykn¹³: . Chcia³ zostaæ bohaterem. Zary³ dêba w miejscu. uderzaj¹c w kopu³ê. . synu. Rory kciukiem odbezpieczy³ broñ. Rory us³ysza³ zgrzyt metalu i brzêk t³uk¹cego siê reflektora. Musia³ siê pieszyæ.Ma³y. Najbli¿ej mieli do niego ludzie z parkingu i zgromadzeni wokó³ wielkiego namiotu. Jednocze nie kucn¹³ .i szeroko roz³o¿y³ rêce. W tej sytuacji Rory ju¿ nie musia³ im mówiæ.. bo wiedzia³. Jeden z ¿o³nierzy te¿ krzykiem chcia³ Rory'ego zatrzymaæ.Na mi³o æ bosk¹. Na nieszczê cie dla ch³opaka strza³ by³ doskona³y. Sam te¿ mia³ na g³owie czapkê Deere. Wypali³. kiedy j¹ obróci³ daszkiem do ty³u. ¿eby siê usunêli z drogi pocisku. jakby w³a nie zamierza³ wrzuciæ czwarty bieg. wobec czego omal nie wylecia³ nad kierownic¹. . trzymaj¹c kierownicê. zanim w koñcu znieruchomia³. Ko³o trafi³o na polny kamieñ. koszula frunê³a mu za plecami. obaj wrzeszczeli. nie strzelaj! .nie. Rory nie zwraca³ na niego uwagi.. Ludzie z parkingu i spod namiot u byli ju¿ do æ blisko. nie rób tego! Ch³opak nacisn¹³ spust. odbi³ siê rykoszetem i wróci³ jak pi³ka na gumce. jakby ich sto diab³ów goni³o. nie! . Wzi¹³ karabin. opar³ kolbê na barku i wymierzy³ w niewidzialn¹ barierê jakie pó³tora metra nad trzema martwymi wróblami. Pocisk z ogromn¹ prêdko ci¹ uderzy³ w klosz. Zapomnia³ przerzuciæ skrzyniê na luz i quad jeszcze wyrwa³ do przodu. Broñ by³a nadal zabezpieczona. ¿eby nic nie robi³. ale nawet nie pamiêta³. Miêdzy nimi byli ojciec i bra t. nie strzelaj. Szczup³y kaznodzieja wyprzedzi³ jego sapi¹cego ojca. mia³ siê jak szalony. Rory nadal nie zwraca³ na niego uwagi. a wielebny wygl¹da³. Wszyscy razem mieli do ch³opaka mo¿e sze ædziesi¹t metrów. ‾o³nierze uskoczyli z drogi quada.krzykn¹³ znów ¿o³nierz. Kto . Tak to jest z genialnymi pomys³ami. natomiast nie zamierza³ nikogo zabiæ. Przez chwilê frun¹³ nad pojazdem. wcale nie chcia³ siê zatrzymaæ. Kiedy mniejszy z dwóch fragmentów pocisku trafi³ go w lewe oko i utkwi³ w mózgu. a biegli. ¿e jego pomys³ jest doskona³y.Nie. jak najbardziej.

O lep³e dziecko wskaza³o mu drogê. Bardzo dobrze. a potem prosi³ Pana o radê.Nic nie widzê! . 12 . Tak powinno byæ. niepokój serca. .zawodzi³ dzieciak. mokry oczodó³. do których nak³oni³ go James Rennie. co zrobi w spraw ie grzechów. Dosta³ wskazówki. Lester natychmiast pomy la³ o fragmencie pisma. . przes¹czy³a siê miêdzy palcami. . Kiedy ma³y podniós³ g³owê do kaznodziei.krzycza³ ch³opiec. Trysnê³a krew. a gdy pad³ na kolana i przycisn¹³ rêce do twarzy.O lep³em! O lep³em! . lepota. Szaleñstwo. Wiedzia³ teraz. Lester zgrzeszy³. Pastor chwyci³ dziecko w ramiona i ko³ysa³ przez chwilê. Resztki oka obija³y siê o policzek. udzielono mu odpowiedzi na pytanie. na którym zatrzyma³ palec.spad³a na niego wielka p³achta jaskrawego bia³ego wiat³a. nim zjawi³ siê ojciec i mu go odebra³. rozbryzgane kawa³ki spad³y w trawê.Jestem lepy! Lester odsun¹³ ch³opakowi rêce od twarzy i zobaczy³ czerwony.

by dotrzeæ do klêcz¹cych Aldena i Lestera. ¿e to Mel Searles. Wtedy przyszed³ mu do g³owy pewien pomys³. otwarta jak furtka na zepsutym zawiasie. Zd¹¿y³ tylko zobaczyæ. jaki widzia³ wyra nie. s³onko . . a potem lekko przechyli³ g³owê.Spokój! . Wtedy Alden. jednocze nie zas³aniaj¹c mu Lindê. jego skóra bia³a jak brzuch ryby oraz wystaj¹ce ¿ebra. który wskaza³ na niego. ¿e pu³kownik znów na³o¿y³ na niego obowi¹zek przeprowadzenia ledztwa. I najwyra niejszym wspomnieniem wcale nie by³ Coggins bez koszuli.krzykn¹³ Aldenowi w twarz. gdyby farmer rzeczywi cie siê zamachn¹³. zdaniem Barbiego w ca³kiem normalnym odruchu. by³ jak zwierzê chroni¹ce swoje m³ode. dolna szczêka mu opad³a. Kto go chwyci³ za ko³nierz i poci¹gn¹³ do ty³u. Barbie przesun¹³ siê do przodu. która taszcz¹c swoje trzydzie ci kilogramów nadwagi.. . a on odwróci³ siê. i u wiadomi³ sobie. widzia³ wszystko. na Barbiego pal cem. . wyr¿n¹³ Ry¿ego w twarz. krwawi¹cego ch³opca i p³acz matki. pastor Coggins patrzy³ w przestrz eñ pustym wzrokiem. tylko Melvin Searles. Jedyny obraz. byæ mo¿e dlatego. jak Ry¿y Everett rozpycha kr¹g ciekawskich.On chce pomóc! To Linda. jeden z kumpli Juniora.wrzasnê³a ¿ona medyka.Nic mu nie jest?! Alden? Nic mu nie jest? Barbie widzia³. Alden przyciska³ do siebie syna.Alden! Uspokój siê! .Linda po³o¿y³a rêkê na ramieniu farmera.. to nagi tors wielebnego Cogginsa.GORZEJ BYÆ NIE MO‾E 1 Ry¿emu Everettowi zosta³ w g³owie tylko mêtlik. Natomiast Barbie. Wszyscy inni zapamiêtali to. . T u¿ za Ry¿ym znalaz³a siê jego ¿ona. wo³a³a z daleka . .Lekarz! Lekarz. Pola³a siê krew z nosa. Twarz mia³ kompletnie pozbawion¹ ludzkich uczuæ. ¿eby zablokowaæ cios. By³o to zrozumia³e dla wszystkich zdanie w mowie cia³a: Jeszcze nie skoñczyli my. Jest policjantk¹.Lekarz! . ¿e jest on ubrany w b³êkitn¹ bluzê policyjnego munduru ozdobion¹ odznak¹. Lekarz pad³ na kolana miêdzy Aldenem a Lesterem i próbowa³ odsun¹æ rêce ch³opaka z twarzy. co u wiadomi³o ludziom ich prawdziw¹ sytuacjê lepiej ni¿ cokolwiek innego: krzyki ojca trzymaj¹cego w ramionach nieszczê liwego. najwyra niej zamierzaj¹c jej tak¿e przy³o¿yæ. przypomnia³ sobie Barbie. .

. pomy la³.Dobra . kompletnie wbrew woli . ¿e mózg zosta³ powa¿nie uszkodzony. Zamachn¹³ siê ponownie.Spokój! . 2 Ry¿y s³ysza³ tylko. niech siê nim zajmie! . Jakby na dowód. chocia¿ pewnie w³a nie w niego celowa³. Oprzytomnia³. d¿insy mia³ przesi¹kniête krwi¹. Nowi przyst¹pili do wykonywania tego zadania z tak wielkim . Nie trafi³ w nos. .Henry Morrrison. Geo rge Frederick. Searles wyr¿n¹³ go w twarz.Gorzej byæ nie mo¿e. przyci niête do oczu. jestem lekarzem. Jackie Wettington. Na miejscu przestêpstwa. W nastêpnej chwili pojawi³ siê miêdzy nimi Ollie Dinsmore. Zacz¹³ zdejmowaæ koszulê. z ty³u poznaczony czerwonymi kreskami strupów. W pierwszej chwili Lester nie zrozumia³. Nazywam siê Everett Ry¿y. patrzy³o w nico æ. ¿e siê myli. z przodu tu³ów mia³ bia³y.Podrzeæ . pomy la³. powtórzy³ to sam. Freddy Denton . Czyli jednak mo¿e byæ gorzej. Cholera jasna. Starzy wyjadacze .krzyknê³a. mo¿e byæ du¿o gorzej. ³kaj¹ca i dysz¹ca ciê¿ko.Pozwól mu. Alden rozlu ni³ u cisk. Dzieciak siedzia³ na piêtach. Coggins by³ szczup³y. ale zmia¿d¿y³ Barbiemu wargi o zêby.rzuci³ Ry¿y. lecz Jackie Wettington. powoli odsun¹³ je od twarzy. jak Barbie krzyczy: Lekarz! . ¿e nie bêdzie tak le. Barbie otar³ krwawi¹ce usta grzbietem d³oni.Ale jeste na miejscu zbrodni. Zdarzenia. Searles musia³ siê cofn¹æ o kr Opu ci³ rêkê. ¿eby pomogli odsun¹æ rosn¹cy t³um. Niech pan mi pozwoli obejrzeæ syna. tego dnia jego partnerka. Zna mnie pan.powiedzia³. .chwyci³a go za ramiê. a tu¿ za nim jego matka. ale zobaczy³ pusty oczodó³ ociekaj¹cy krw I wiedzia³. dupku. . Mia nadziejê. W tym czasie zjawi³o siê wiêcej policji. Ry¿y uj¹³ go za d³onie i delikatnie. .Proszê o spokój! Przez moment szala siê wa¿y³a. tak zwa³.krzyczeli do nowo mianowanych. Ocieka³ potem. ko³ysa³ siê w przód i w ty³. ale kaznodzieja ju¿ mu podawa³ swoj¹. ale zaraz rozdar³ koszulê na pó³ przez rodek. . tak samo jak tamtej nocy na parkingu przed karczm¹. Jak zwa³. jak podejrzewa³. bo drugie oko nieprzytomnie ucieka³o w górê.krzyknê³a Shelley. .Panie Dinsmore.

Junior Rennie przeszed³ nad ni¹.Policja. Mocno. Georgia przycisnê³a but do piersi Sammy. W koñcu mia³ sensowne zajêcie. Lekarz odsun¹³ d³oñ Dinsmore'a. Wszyscy patrzyli na Barbiego. Shelley Dinsmore zobaczy³a wtedy pusty oczodó³. lesbo . . I jeszcze my la³. Akurat pojawi³a siê Georgia Roux. Ry¿y rzuci³ resztê koszuli Lesterowi. le¿¹c w trawie...Stul pysk.entuzjazmem. Dok³adnie rzecz bior¹c. jednak zmieni³ zdanie. A na pewno pomog³a na bóle g³owy. A drug¹ rêkê po³ó¿ ma³emu na karku i ci nij. niemi³osiernie . Wetkn¹³ tkaninê w rêkê ojcu.Wiêcej! Lester pos³usznie zacz¹³ drzeæ tkaninê na mniejsze kawa³ki. co mówi. Nie mo¿na by³o zrozumieæ. . ledwo spojrzawszy. w towarzystwie Cartera Thibodeau. stan¹³ z Melem.O Bo¿e! Moje dziecko! W takim momencie zjawi³ siê Peter Randolph.Przy³ó¿ opatrunek do rany. wymieni³ pierwszy opatrunek. Odpu æ! .Przyci nij do. Odwróci³ g³owê. rozdarli siê oboje. wydawa³ siê spokojniejszy. bo usta mia³ pe³ne krwi z rozbitego nosa. wyplu³ czerwon¹ linê i spróbowa³ jeszcze raz. najnowszy nabytek policji dowodzonej przez Petera Randolpha. ¿e rola gliniarza by³a mu pisana od urodzenia. tak czy inaczej. Pomy la³ te¿ sobie. lecz chêtny do pomocy. trzymali siê za rêce. Carterem i Georgi¹.Zostaw j¹! To matka ch³opaka. w tym s³ynna mi³o niczka katowania lalek Bratz. Junior my la³. Sammy mia³a ze sob¹ Little Waltera w nosidle. ale niewiele brakowa³o.rozkaza³a. . ¿e Baaarbie wygl¹da³by fantastycznie w wiêziennej celi tu¿ obok Niechluja. . . to zwykle pomaga³o. zrobi³. a by³by j¹ przewróci³. Przybieg³ truchcikiem.Policja znêca siê nad niewinnymi lud mi! . na szczê cie Freddy Denton zd¹¿y³ go powstrzymaæ. na szczê cie ojciec. . Ma³o brakowa³o. Prowizoryczny opatrunek natychmiast poczerwienia³. i chwyci³ matkê Rory'ego. ¿e kuchta jest jak wrzód na dupie.krzycza³a Sammy Bushey. ¿e kilku gapiów znalaz³o siê na ziemi. ju¿ ca³kowicie przesi¹kniêty krwi¹ i bezu¿yteczny. Z³o¿y³ go i chcia³ przycisn¹æ do wielkiej rany na twarzy ch³opca. . nie sposób siê go pozbyæ. Nie by³o to kopniêcie. Alden oszo³omiony. co mu kazano.. wiêc kiedy upad³a.. Junior pu ci³ matkê Rory'ego. Ry¿y oddar³ mniejszy kawa³ek z po³owy koszuli Lestera. Samantha Bushey.

Ogieñ! . Wygl¹da³o na to. tata.. Z wyrazu jego twarzy Barbie zorientowa³ siê. ¿e ju¿ nigdy nie bêdzie w dobrej formie. Postanowi³.Uciskaj.Autobus siê pali! Wszyscy krzycz¹! To Halloween! .zasapany.rzuci³ po piesznie.Odsun¹æ ludzi! Je li kto bêdzie stawia³ opór. do czego to dosz³o. . . niech wskakuje do karetki.krzycza³ Rory piskliwie. kolor odp³yn¹³ z jej zarumienionych policzków. Barbie cofn¹³ siê o krok.. nie mo¿ecie. Lester gapi³ siê na niego.. Ona te¿ s³ysza³a. lecz nag³e zamar³ w bezruchu.Cofn¹æ siê! Cofn¹æ siê! . My la³ o tym. ¿e w przysz³o ci wszelkie demonstracje i manifestacje bêd¹ siê mog³y odbywaæ wy³¹cznie za odpowiednim zezwoleniem.Masz walkie . Ch³opak siê odezwa³.st¹pa³ godnie po opadaj¹cym ³agodnie zboczu. Mocno. Podniós³ wzrok na Lindê. Ry¿y przy³o¿y³ mu wie¿y opatrunek do krwawi¹cego oczodo³u i przycisn¹³ d³oni¹ ojca. Nagle zobaczy³ sypialniê córek. Barbie zwleka³.pamiêtaj¹c o swojej nie ca³kiem sprawnej pikawie . T³um zacz¹³ powoli rzedn¹æ.przypomnia³.Linda! . zakuæ w kajdanki.Ju¿ Halloween. nos rozbity i tyle. Ry¿y. . Potrzebujesz pomocy? Trzymasz siê jako ? ... Gorzej z dzieciakiem. . . na którym rozci¹ga³a siê ³¹ka. gdzie t³um wydepta³ w trawie szerokie przej cie.Utworzyæ liniê! . sam krzykn¹³: .hukn¹³ Morrison na policjantów.. .warkn¹³ Randolph pod adresem Morrisona i nie czekaj¹c. uzyskanie takiego pozwolenia nastrêczy wiele trudno ci.. a bêdzie mia³ z pewno ci¹. A i tak zdrowo wyprzedzi³ Jima Renniego.rzuci³ Ry¿y. ¿e faktycznie nie jest le. .I na karku .Panie Everett. .Odsuñcie ludzi . . jak zawsze.. Oczy mia³a wielkie jak spodki. I je li on bêdzie mia³ w tej sprawie co do powiedzenia.talkie! Po³¹cz siê ze szpitalem! Powiedz Twitchowi. . My nie mo¿emy. znów us³ysza³ krzyk Janelle: Wszystko przez wielk¹ dyniê! . a¿ Henry wykona rozkaz. je¿el prze¿yje. dr¿¹cym g³osem.Ogieñ! .. 3 ..Trzymam . jak zapewne Moj¿esz patrzy³ na krzak gorej¹cy. Ry¿y zmartwia³ nad kolejnym opatrunkiem.krzykn¹³ Rory Dinsmore przenikliwym. który .

który wreszcie dotar³ na skraj zbiegowiska i zacz¹³ sobie torowaæ drogê ³okciami. . Mogê go aresztowaæ? Randolph otworzy³ usta. Rory osun¹³ siê na trawê. .. . wszyscy s³uchali dziecka.Bo¿e drogi.Starali my siê go zatrzymaæ. By³ wyra nie przestraszony.odezwa³ siê Barbie spokojnie.Szefie! Hej. Ucisk na ranê. . ale tym Ry¿y bêdzie siê przejmowa³ pó niej. . Ry¿y obróci³ drgaj¹ce dziecko na plecy. M³ody. Odczepi³a od paska walkie talkie. obdarzy³ m³odego wojaka u miechem przepe³nionym gorycz¹.spanikowa³a matka.Podniós³ g³os. teraz mamy pewno æ. Zmierzy³ Barbiego spojrzeniem. Mel Searles chwyci³ go za ramiê. stoj¹cych tak blisko i zarazem tak daleko. .Zabierz rêkê . gnojku. on umiera! .Co siê dzieje?! .. ¿eby mo¿liwie najlepiej udro¿niæ uk³ad oddechowy. . . .Ten facet przeszkadza³ mi zabezpieczaæ miejsce zdarzenia. .Chcia³by . Je li nawet jeszcze przed chwil¹ nie wiedzieli my.Wiemy. Jim Rennie w koñcu przepchn¹³ siê grupki ludzi obserwuj¹cych. który u niego by³ u miechem. który pozbawi³ dziecko oka.T³um ucich³. jak Everett ratuje ch³opca. Musimy powstrzymaæ krwawienie. Searles pokaza³ zêby w grymasie. . ¿eby powiedzieæ nie zawracaj mi. Pete Freeman.Tata .Jeste mi nadal potrzebny. Nie da³o siê nic zrobiæ. ci¹gn¹³ brwi. ale nie s³ucha³. . ciskaj za kark. pewnie tu¿ po dwudziestce. Jego cia³em wstrz¹sa³y drgawki. jakby jej kto klasn¹³ tu¿ przed twarz¹. Jezu Chryste. z nikonem dyndaj¹cym na wysoko ci kolan.Linda! . albo co w tym rodzaju. Jeden z ¿o³nierzy. w koñcu siê odezwa³. .spanikowa³ ojciec.Wzywaj karetkê! Szybko! Linda drgnê³a. najprawdopodobniej po to. Nawet Jim Rennie.krzykn¹³ Ry¿y. a jednocze nie pe³en wspó³czucia.. .. Je¿eli ch³opak nie wyzionie ducha tu i teraz. próbuj¹c nie my leæ przy tym o Jannie. Uciskanie rany mog³o spowodowaæ wsuniêcie g³êbiej tego fragmentu pocisku.zwróci³ siê do Aldena. i przechyli³ mu g³owê do ty³u. szefie! Peter Randolph odwróci³ siê do niego zniecierpliwiony. co oczywi cie by³o niewykonalne. 4 Barbie nie zd¹¿y³ znikn¹æ w t³umie. ale jeszcze siê rozejrza³.

. . Bo je li faktycznie robi³a zdjêcia. Zamierza³a sama wykonaæ rozkaz..Nie rozumiem. ¿e blefowa³a. Pan spyta Juniora. By³ przekonany. .. . Barbie uzna³. Chce pan zobaczyæ? Chêtnie poka¿ê. Mel widzia³ jedno i drugie. Daleko mi do bieg³o ci w dziedzinie fotografii.Zakuæ go . Tak¿e bez powodu. a co zrobi³.Wstyd by by³o. ..Chyba ¿e chce pan zawstydziæ policjê na pierwszej stronie Democrata .. jakby dopiero co j¹ zdjê³a? . . k¹sek znacznie bardziej apetyczny ni¿ jaki zakrwawiony dzieciak albo pilnowanie bandy wiêtoszków i durniów z transparentami. szefie. zw³aszcza tak od razu na pocz¹tku kariery na nowym stanowisku. Do tej pory sta³a za Randolphem i Du¿ym Jimem.Szefie. ten cz³owiek chcia³ tylko.zwróci³a siê do Randolpha. Jackie wyra nie mia³a w¹tpliwo ci. . . mogê po¿yczyæ kajdanki? Junior i pozostali tak¿e mieli na twarzach szerokie u miechy. jak policjant Searles odci¹ga wspomnianego pana Barbarê bez ¿adnej przyczyny. to znaczy pani Wettington. a dok³adnie rzecz bior¹c. . ¿e lubi Juliê Shumway znacznie bardziej ni¿ jeszcze chwilê wcze niej. Baaarbie .Zrobi³am dzisiaj sporo zdjêæ. dojdziemy pó niej. Na niektórych widaæ.Randolph ci¹gn¹³ brwi mocniej. Julia unios³a nieco aparat. Nie mia³a najmniejszego zamiaru podawaæ ich Melowi Searlesowi.Ja bym nie radzi³a . po czym przeniós³ wzrok z powrotem na Randolpha i lekko skin¹³ g³ow¹.. Ze dwa pokazuj¹. . . . w chwili . ale to ujêcie jest wyj¹tkowo atrakcyjne.jakim siê patrzy na o liz³ego gada.rzuci³ Randolph. twarz mu siê brzydko pobru dzi³a.Chcia³ mi przy³o¿yæ. Teraz ma tu byæ spokój i porz¹dek.Na jej ustach b³¹ka³ siê nieod³¹czny u miech Mony Lisy.odezwa³ siê Mel. to nieprawda . chc¹c byæ na pierwszym planie. .Pete. ¿e na moich zdjêciach bêdzie widaæ tak¿e. to dlaczego os³onê obiektywu trzyma³a w lewym rêku.powiedzia³ Junior.. to Du¿y Jim przepchn¹³ siê przed ni¹.Zemsta jest s³odka.My lê. U miechn¹³ siê szerzej.Podniós³ g³os.Co chcia³. odrobinê starsz¹ wersjê cacuszka. jak pan Barbara pomaga Ry¿emu Everettowi przy rannym dziecku. . to aparat cyfrowy. ¿e m³odszy pan Rennie.. jakim dysponowa³ Pete Freeman. Trafi³a im siê gratka.Koniec widowiska! Wystarczy atrakcji na dzisiaj! Wracajcie do domu! Jackie odczepi³a od paska plastikowe kajdanki. Raptem odezwa³a siê Julia Shumway. . . a na jednym uderza go w twarz..Jackie.

czy p amiêta pan o ludziach. . . Oczywi cie wszyscy usi³owali odjechaæ jednocze nie. wiêc diab³a tam. Searles pos³usznie za ni¹ ruszy³. . W .Julio.odezwa³ siê komendant policji. Sprzeda¿ na ³¹kach i tak dobieg³a koñca. co wyprawiaj¹. Uznamy. ¿eby spytaæ.James! To tu s¹ jakie strony? Poza tam .. . Do przewidzenia. nie powiedziawszy s³owa. . tak.Idziemy.Mogê zarekwirowaæ aparat . jak pan mi rekwiruje aparat. którzy nas ca³y czas obserwuj¹? . panie Barbara . co robiæ.Dziêki .Joe sta³ z Bennym i Norrie .odezwa³ siê Du¿y Jim. Julia w zamian poczêstowa³a go swoim charakterystycznym u miechem i podnios³a na niego pytaj¹ce spojrzenie pe³ne dzieciêcej niewinno ci. Jasne jak s³oñce.zgodzi³a siê Julia pogodnie. którzy dotarli na miejsce samochodami. ale jeszcze siê odwróci³. Wygl¹da³ jak rekin. Jackie wziê³a pod ramiê swojego m³odego partnera patrz¹cego gro nie na niedosz³¹ ofiarê.i tutaj? Du¿y Jim nie odpowiedzia³. Jeszcze nie skoñczyli my. W koñcu machn¹³ d³oni¹ na Randolpha. który za chwilê ma siê wgry æ w pulchny ty³ek niebacznego p³ywaka.Och. ale nawet dzieciaki . Pomocnik Rommiego Toby Manning oraz Jack Evans pojawili siê z noszami naprêdce skleconymi z kawa³ka namiotowego p³ótna i podtrzymuj¹cych go tyczek. K¹ciki ust mu opad³y.S¹ w nim dowody rzeczowe. ale zamkn¹³ je. Randolph zmierzy³ redaktorkê ciê¿kim spojrzeniem. Potem pan zarekwiruje aparat Pete'a. po czyjej stronie jeste ? . oczywi cie . usi³owa³ opanowaæ t³um i by³ odwrócony do pana Searlesa i pana Barbary ty³em. Rommie co prawda zd¹¿y³ otworzyæ usta. Skoñczy³o siê. wsiedli do swoich aut. rysuj¹c na twarzy odwrotno æ u miechu.wskaza³a na ¿o³nierzy . nieszczerze u miechniêty. Gliniarze zajêli siê odkorkowywaniem przejazdu. .rzek³ Barbie. ¿e pana ponios³o. ¿e nowo mianowana pi¹tka nie ma pojêcia. u licha ciê¿kiego. pomy la³ Joe McClatchey. s³onko .widzia³y. Wracamy do odsuwania ludzi.kiedy pan Barbara zosta³ uderzony. . powtórzy³ wcze niejszy gest: wskaza³ Barbiego palcem..A Pete Freeman zrobi piêkne zdjêcie. 5 Ci. .stwierdzi³.Tym razem panu odpu cimy. lekko przechyli³ g³owê.

Takie ¿ycie . Na przyk³ad taki Junior Rennie. ale w³a ciwie to jest inaczej. i¿ nowi policjanci nie s¹ sympatycznymi facetami. ¿e sami te¿ siê boj¹. Wiêkszo æ odje¿d¿aj¹cych by³a na to zbyt przygnêbiona.Sta³em za ni¹. Pamiêtacie W³adcê much ? Lektura szkolna. Joe pomy la³. Barbie i dziennikarka szli przez ³¹kê w stronê tymczasowego parkingu razem z prawie setk¹ innych. ile wlezie. Dopóki siê to nie skoñczy. Ale jak tak dalej pójdzie. Wydaje im siê. Niektórzy.Poder¿n¹æ jej gard³o! Waln¹æ w ³eb! .. Ja wam powiem jak. co chc¹. Mia³a fryzurê na zmodyfikowan¹ p³etwê i normalnie by³a dzieln¹. gliniarze mog¹ robiæ. co go prawie aresztowali .Baranie jeden. przygnêbieni. Ale i tak bym nie chcia³ byæ na jego miejscu. Historia aresztowania Sama Niechluja ju¿ kr¹¿y³a po mie cie. kiedy wpadn¹ w gówno po uszy. . ci¹gnêli za sob¹ transparenty. ale tylko na chwilê. . .Zastanowi³ siê chwilê nad w³asnymi s³owami.. .Co mówisz? . Wziê³ Benny'ego za rêkê.podsumowa³a Norrie.Nic. bo jego d³oñ tak¿e ujê³a. Niez³a jest.powiedzia³ Benny. Mo¿e dlatego. lecz teraz poblad³a i wygl¹da³a na przestraszon¹.Idzie ten. . ¿e w ¿yciu nie czu³ czego tak niesamowitego . wskazuj¹c Barbiego woln¹ rêk¹. to wiem.. m¹dr¹ dziewczyn¹.Ile wachy spal¹.Babka z gazety wcale nie robi³a zdjêæ.Zabiæ winiê! .powiedzia³ Benny. . tymczasem dziewczynka ukry³a mu twarz na piersiach i przytuli³a siê do niego. Joe u wiadomi³ sobie tak¿e.No. . Norrie Calvert w koñcu siê rozp³aka³a. bo drug¹ ci¹gle trzyma³a d³oñ Benny'ego. Na razie wszystko w porz¹dku. U cisnê³a go jedn¹ rêk¹. . ¿e oboje eksploduj¹.zaintonowa³ Benny. Ludzie nazywaj¹ gliniarzy winiami. Gliniarze znajduj¹ sobie winie. Chudzielec obj¹³ j¹ ramieniem. nie mo¿esz cofn¹æ?! Mimo nerwów i ba³aganu jako nikt nie tr¹bi³. która nie da sobie w kaszê dmuchaæ. Rzeczywi cie. ostro¿nie. delikatnie.spyta³a Norrie. .powietrzu krzy¿owa³y siê przekleñstwa i wyzwiska. zanim w ogóle rusz¹ z miejsca. . .Bajecznie. wiecie? . ¿e mog¹ tankowaæ.. . jakby ten gest móg³ spowodowaæ.rzuci³ Joe Chudzielec. Joemu Chudzielcowi pêk³o serce. taka by³a prawda. .Ale kretyni . .

. z pewno ci¹ wielu meteorologów pokusi siê o prognozy pod kloszem. jakby odkrywa³ wielk¹ prawdê. Siêgnê³a przed Barbiem.Do niczego. w³a cicielka restauracji. ¿e ju¿ nie ma ochoty protestowaæ. Ci¹gle jeszcze by³o ciep³o. Je¿eli klosz nadal zostanie. a potem bêdzie. wiêc nie by³o sensu marnowaæ paliwa. ale nie uruchomi³a silnika.Zapas na czarn¹ godzinê . Nad g³ow¹ p³acz¹cej dziewczyny spojrza³ z wyrzutem na Benny'ego. Ambulans na ³¹ce pod jasnym pa dziernikowym niebem okaza³ siê tego popo³udnia kropl¹ przepe³niaj¹c¹ dzban.Chcesz jednego? Barbie tylko pokrêci³ g³ow¹. .Sorka. czerwone wiat³a na dachu b³yska³y niespokojnie. S³owa te¿ wsi¹k³y w koszulkê Joego. .zastanowi³a siê Julia.Nie masz nic przeciwko. pogoda pod psem.On straci³ oko! .jak jej ³zy mocz¹ce mu koszulkê. jak to siê mówi. Twitch wjecha³ na ³¹kê. Zapali³a papierosa. W tamtej chwili najbardziej na wiecie chcia³ siê wydostaæ z miasta.oceni³a. .potwierdzi³ Joe.chlipnê³a. ¿e zapalê? Nie muszê teraz. Ale te¿ nie chcia³ wracaæ do domu. prawdziwa z³ota jesieñ. Wiedzia³a. otworzy³a schowek na rêkawiczki i wyjê³a z niego star¹ paczkê papierosów. gdzie jest. .powiedzia³ Benny i poklepa³ Norrie po plecach.Denna impreza . cz³owieku .Patrzcie . W koñcu Norrie siê odsunê³a.Do niczego. .Fakt .odezwa³ siê Benny. ¿e to d³ugo nie potrwa. wydmuchnê³a dym przez otwarte okno. Jego siostra.wyja ni³a przepraszaj¹co. Chocia¿ kto wie? . . ale wiadomo. którêdy przejdzie nie¿yca. I co z tego? Czarodzieje na kanale meteo nie potrafili prz ewidzieæ nawet. Znowu pokrêci³ g³ow¹. Zdaniem Julii byli tak samo wiarygodni jak geniusze i ntelektu. . ma³a. pokazuj¹c.Spoko. . którzy w Sweetbriar Rose przy stole choleryków ca³ymi dniami roztrz¹sali zawi³o ci . sz³a przed karetk¹. 6 Julia wsunê³a siê za kierownicê. . Mo¿e jeszcze tydzieñ. . Nagle Joe Chudzielec zorientowa³ siê. mo¿e ciut d³u¿ej. Pojawi³ siê ambulans. ¿e i tak trochê postoj¹. gdzie omijaæ najwiêksze dziury.

Jeden dawno siê zestarza³. . Przez pewien czas obserwowali. . a drugi je dzi porsche boxterem. Ubrany by³ w niebiesk¹ bluzê mundurow¹ i d¿insy. Julia. . ¿eby mu szczególnie ufa³. dostr zeg³a na jego biodrze broñ. ¿eby zg³osi³ sprawê Amerykañskiej Unii Wolno ci Obywatelskich? Mog¹ byæ faktycznie zainteresowani tematem. którego mu Jim Rennie sprzed a³ ze zni¿k¹.Dziêki za uratowanie mi ty³ka .Dam sobie radê. kiedy przyjdzie po ciebie Hitlerjugend? . W mie cie jest tylko dwóch prawników. wyszed³e rano. . Albo zwyczajnie zniknie.A co z gazet¹? . Ani ¿aden inny kraj. . Chcesz siê pobawiæ w gazeciarza? . niekoniecznie naszego.Skarga na brutalno æ policji niewiele ci da. ale jako mi siê nie wydaje.polityczne. Tylko co on w³a ciwie wiedzia³? Jako ¿e by³ w wojsku. ale tak czy inaczej . mia³ za zadanie straszyæ przestraszonych Irakijczyków. jest gotowa. wskazuj¹c br od¹ wyro niêtego m³odego mê¿czyznê.Technicznie rzecz ujmuj¹c. kiedy od niego us³ysza³. Wysoki by³ skurczybyk. Razem z Pete'em i paroma przyjació³mi dopilnujemy dystrybucji. je li postanowi¹ ciê zapuszkowaæ i skoñczyæ. Owszem. kiedy trzy czwarte mieszkañców miasta przysz³o tutaj. ¿e ten twój pu³kownik doskonale o tym wie. pe³na obaw. ¿e Ameryka nie dysponuje odpowiedni¹ technologi¹.Kiedy wychodzi³em noc¹.Oho ho! Ale macho! .powiedzia³ Barbie. w które normalnie wyposa¿ano policjantów w Mill. jak przyjaciel Juniora Frankie DeLesseps pomaga kierowaæ ruchem.Barbie wola³ zmieniæ temat. wygl¹da³a na gotow¹. I za³o¿ê siê. . Nie dlatego. Kto wie? . .Co ty taka pesymistka? Mo¿e dzi wieczorem wiatr zdmuchnie tê kopu³ê do morza. Pewnie nie znale li w komisariacie spodni na jego rozmiar. Uwierzy³ Coksowi.broñ.Co zrobisz. mój drogi.zapyta³a Julia. Jaki pistolet mniejszy ni¿ glock. Barbie milcza³. Co zrobisz nastêpnym razem? Poprosisz swojego przyjaciela Coksa. Twój ty³ek nadal jest w opa³ach.Mam dla ciebie wie ci. ale poniew a¿ by³ przekonany. To jest robota rz¹du. . ¿eby kto z biura w Portland w najbli¿szym czasie przyjecha³ do Chester's Mill. Czasem przyk³adaj¹c im lufê do g³owy. pewnie jego w³asny. tak jak siê pojawi³a. ¿e nie ma sensu robiæ tego w czasie. . co zaczêli. ¿e Stany Zjednoczone nie s¹ odpowiedzialne za powstanie klosza. Którego rz¹du.Marne szanse. Tak przynajmniej s³ysza³am. Po prostu uzna³am.

je li Rennie i jego s³u¿alcza policja postanowi¹ zamkn¹æ redakcjê? . Prawie czterdzie ci lat. . Przywita³em siê dzisiaj z Jackiem Evansem. dlatego Julia poczu³a do nich odrobinê sympatii.. .Jak sobie daje radê? . na dachu ci¹gle b³yska³y czerwone wiat³a. . .Jest pogr¹¿ona w ¿a³obie .Straszne. . My la³am..Zajrza³am wcze niej do komendanta Perkinsa ...Mo¿e wpadnê. Karetka wyje¿d¿a³a na odblokowany pas po rodku szosy sto dziewiêtna cie.powiedzia³a Julia.Tak. . . ¿e chcesz z ni¹ porozmawiaæ i masz do niej wa¿n¹ sprawê. o co chodzi. Wreszcie ambulans potoczy³ siê z powrotem przez ³¹kê. je li mi zamkn¹ firmê? . Lepiej nie kusiæ losu.zastanowi³a siê na g³os. Zapewne wbrew rozkazom. Barbie obj¹³ j¹ za ramiona.A co bêdzie.. ¿e mi powie. ‾o³nierze te¿ patrzyli. . kiedy nowe miejskie wozy stra¿ackie stoj¹ w Castle Rock. . W milczeniu patrzyli. Chyba by³oby najlepiej. Dziwnie siê z ni¹ rozmawia³o. po¿ar nie jest mile widziany.odezwa³a siê Julia Shumway.Jest w strasznym stanie. .Pani Perkins? .powiedzia³a. . .Wyrzuci³a do po³owy wypalonego papierosa przez okno.oznajmi³ Barbie stanowczo. Patrzy³ na mnie . W pierwszej chwili stê¿a³a.Nie nazywaj go tak. patrz¹c przed siebie. jego ¿ona zmar³a wczoraj z powodu kopu³y. Je¿eli sytuacja kryzysowa potrwa odpowiednio d³ugo. . Pod wieloma wzglêdami dziwnie. Nie powiedzia³a. chocia¿ od wiosny co rodê serwujê mu moj¹ s³ynn¹ pieczeñ.Chêtnie bym siê zg³osi³. kiedy by³a Brend¹ Morse .Znam Brendê Perkins od czasów. ale.Co bêdzie. .szepnê³a. jak ranny ch³opiec jest wsuwany przez tylne drzwi do karetki .To niemo¿liwe . siadaj¹c z powrotem za kierownic¹. lecz zaraz siê rozlu ni³a.Smutek zmienia ludzi. Ale kiedy napomknê³am.To znaczy do Brendy. Ale nie by³ tego pewien. . chocia¿ nawet nie powiedzia³am.Ona co kombinuje.. jakby mnie zobaczy³ pierwszy raz w ¿yciu. Dzisiaj nie serwujemy nic na ciep³o. Twój przyjaciel Cox pewnie siê niecierpliwi. .powiedzia³ Barbie.. gdyby cie siê spotkali po zmierzchu.. co j¹ niepokoi.. zgodzi³a siê od razu. ale muszê naszykowaæ milion kanapek. Po chwili namys³u wysiad³a i zgasi³a go butem. ka¿dy dzieñ w Chester's Mill mo¿e siê staæ dniem wielkiej niewiadomej. Cox nie jest moim przyjacielem. .

co mówi³. .Po drugie . Dale Barbara. . którzy usi³owali mi skopaæ g³owê z ramion na parkingu przy tutejszej karczmie z nocnym klubem.Wiemy. Nastêpnie. .Chyba mo¿emy ju¿ jechaæ. dziêki któremu nie zosta³em aresztowany.Z grubsza bior¹c. wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej. Po pierwsze. mo¿na to tak okre liæ . ¿e móg³by zamordowaæ pu³kownika Jamesa O. Z raportu wynika.Barbie wskaza³ na drogê. I to w³a nie s¹ ci panowie.. Wys³ucha³ relacji uprzejmie.Problem z rozrusznikiem. dobieg³o szeleszczenie papieru. ¿e omal nie zosta³ pan aresztowany. Akurat w chwili. Sprzeczka z synem wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej i kilkoma jego przyjació³mi. kompletny dupek. ¿eby przekazaæ.podj¹³ Barbie . do którego teraz nie móg³ siê dostaæ.ale powinien pan wiedzieæ wiêcej.Dlaczego pan mnie nazywa pu³kownikiem? Pu³kownikiem jest pan.Bêdzie pan musia³ wznie æ siê ponad to.Rozumiem. w po piechu szukaj¹c aparatu.. ze wiata. albo nie chcia³ tego zrozumieæ. przy³o¿y³a do ucha. Ani pojêcia o moim skromnym udziale w tym. jednak Cox albo nie rozumia³ zwi¹zku historii Rory'ego Dinsmor e'a z tym. Wiêc mia³ raporty. zanim pojawi³ siê klosz. .. a upu ci³aby torebkê. poda³a komórkê Barbiemu. czego pan ode mnie oczekuje . skacz¹cy na dwóch ³apkach przed jedynym cz³owiekiem maj¹cym w³adzê w tym mie cie. umar³ na szosie numer sto dziewiêtna cie. który w³a nie by³ wieziony do szpitala. . Ca³kiem sporo. zadzwoni³ telefon. Ma³o brakowa³o. A kiedy skoñczy³.odpowiedzia³ Barbie . a on.. . co siê tutaj dziej e. o wszystkim wiemy. Nagle u wiadomi³ sobie. . s³ucha³a przez moment.nowy komendant. ¿e tamten móg³ i æ do McDonalda.O tym te¿ wiemy . gdyby Dale Barbara w dalszym ci¹gu nosi³ mundur i by³ jego podw³adnym.zgodzi³ siê Barbie . Coksa go³ymi rêkami tylko dlatego. ze swoim lekko ironicznym u miechem. gdy Julia uruchomi³a silnik. po czym wróci³ do swojego w¹tku. . nie. .. Dobry Bo¿e.oznajmi³ Cox. ca³kiem niedaleko st¹d. Barbiemu uda³o siê wpa æ mu w s³owo na tyle skutecznie.. zada³ pytanie.Do pana. Znalaz³a go. Z raportu. co siê sta³o ch³opakowi.ale nie ma pan pe³nego obrazu sytuacji. No piêknie. komendant policji. . Gdzie z daleka. Mia³em tu trochê k³opotów. wiemy. które by³oby rozkazem. . pu³kowniku. naj¹³ nowych policjantów. szefie. To by³ Cox i mia³ co do powiedzenia.

Za³ó¿my. mo¿ecie po mnie przys³aæ dowoln¹ agencjê federaln¹ i mnie aresztowaæ. a pan jest oficerem dowodz¹cym. . to .Czy prezydent przy le tutaj FBI? Na le na mnie Secret Service? Albo cholern¹ Armiê Czerwon¹? Nie.Zanim wam odetniemy Internet. . A co siê stanie. Zreszt¹ znam pañsk¹ si³ê perswazji. .Nie ma pan wyj cia .Dokumenty podpisa³ sam prezydent. . które pan przed chwil¹ ode mnie otrzyma³.. miem twierdziæ . ale te¿ awansowa³ w zawrotnym tempie.odezwa³ siê w koñcu Barbie.Powie im pan.Nie tylko wróci³ pan do s³u¿by. potrafi byæ bardzo niemi³y dla tych. ¿e nie rozumiecie kwestii klosza.Cox nie robi³ ju¿ wra¿enia dobrodusznego kumpla.Odetniecie?! Jak to? Nie mo¿ecie odci¹æ! ..Gratulacje . Czy jemu te¿ siê pan sprzeciwi? O ile mi wiadomo. Ucho mu pulsowa³o od przyciskania cholernego telefonu. ¿e prezydent ma dla mnie zadanie specjalne.Poruczniku Barbara. w mie cie. Julia przygl¹da³a mu siê z trosk¹. ¿e jestem u pionym agentem Al .Kaidy i planowa³em go zabiæ strza³em prosto w g³owê. . ¿e prezydent wprowadzi³ w Chester's Mill stan wyj¹tkowy. prze lê e . ju¿ i tak za du¿o pan powiedzia³. luzaka opowiadaj¹cego dowcipy. co pan potrafi.Mówi pan. . Nie zrobi nic.krzykn¹³ Barbie. kto mnie tu bêdzie s³ucha³? Zrozumcie wreszcie. lecz on tego nie widzia³.powiedzia³ Cox. co siê dzieje tutaj. ale nie macie pojêcia. którzy mu staj¹ okoniem.Nie chcê! . pomog¹ ustanowiæ pana w roli cz³owieka prowadz¹cego miasto na powrót do wiata zewnêtrznego. Pocz¹tkowo z pewno ci¹ napotka pan opór. proszê pana.ci¹gn¹³ Cox. to znaczy pu³kowniku Barbara. które odci¹³ od wiata. Barbie nie odpowiedzia³. Ale dopóki jeste my odciêci. .Nie! . je li do niego zadzwoniê i powiem. I to nieca³e trzydzie ci godzin temu. .. W g³owie mia³ mêtlik. a Barbie siê rozpêdza³. . . ¿eby mnie poca³owa³ w mój liczny. .Wobec tego niech pan mi wyt³umaczy. . Barbie by³ odmiennego zdania.. Przeci¹gn¹³ d³oni¹ po w³osach. .Jak wam siê uda. ale informacje.mailem kopie dokumentów do pañskiej przyjació³ki z redakcji.Pójdzie pan do radnego i do komendanta policji . Nie mówiê.. .le ocenili cie tutejsz¹ sytuacjê.oznajmi³ Cox spokojnie. . pachn¹cy ró¿ami zadek? Julia spojrza³a na niego przera¿ona. Co pan na to? .Chcemy zmieniæ aktualn¹ sytuacjê. Widzia³em w Iraku. przed chwil¹ to panu wyja ni³em.

Czy naprawdê do was nie dociera. Albo i nie. ¿ebym zosta³ aresztowany. Barbie zastanowi³ siê chwilê. ¿e odciêcie was od sieci by³oby ciosem poni¿ej pasa. .ci¹gn¹³ Cox. jak¿e mu tam. jak¹ pomoc zyskuj¹ dziêki podatkom. niektórzy z nas uwa¿aj¹. . To on jest tutaj grub¹ ryb¹. trzeba podj¹æ wyj¹tkowe rodki i tak dalej.Bardzo jest pan elokwentny jak na kogo .Kto wobec tego? . a z pewno ci¹ uchroniæ ludzi od strachu przed mierci¹.krzykn¹³ Barbie ironicznie. .. .podj¹³ Cox . ale w ogóle od ca³e go wiata. . nak³aniaj¹c nas do zmiany zdania. ¿e ma³o pan wie. wcale mi to nie pomo¿e. Wy te¿. . ¿e musimy was odci¹æ od Internetu.dorzuci³a Julia.Pan to mówi i ja panu w zasadzie wierzê. . . ¿e zadzwonimy do tego Renniego i powiemy mu.zdziwi³ siê Cox.Rzeczywi cie. ¿e je li bêdziemy mieli dostêp do sieci. . . Nastêpnie pan o przekona o swojej przydatno ci. . Ale czy uwierzy w to który z mieszkañców miasta? Kiedy siê rozgl¹daj¹. niech pan mnie pos³ucha . i je li siê proklamujê czasowym dowódc¹.No dobrze. kto odmawia wspó³pracy. .odezwa³ siê wreszcie Cox. a nie na miejscu z piechot¹.W³a nie o tym mówiê. ¿eby zobaczyæ. .poda im pan tamt¹ informacjê. . to przepis ciotki Sarah na chleb z ¿urawin¹ wcze niej czy pó niej wycieknie poza obrêb miasta? Julia wyprostowa³a siê w fotelu i spyta³a bezd wiêcznie: . bardzo nam przykro.Chc¹ nam odci¹æ Internet? Barbie uniós³ palec w ge cie mówi¹cym: Czekaj . .Brak wiedzy mo¿e byæ niebezpieczny . Nast¹pi³a pauza. widz¹ ¿o³nierzy zwróconych do nich plecami. nie ma co.miasto jest kompletnie odgrodzone od wiata.Mo¿e jednak zostawimy wam Internet .James Rennie..Staramy siê wam pomóc . . Ale niewiele brakowa³o. Nie tylko od Ameryki.Nie odmawiam. Przynajmniej na jaki czas. tyle ¿e tym razem jest pan w Waszyngtonie. ..powiedzia³ Cox cicho.Móg³bym ewentualnie zadzwoniæ do przewodnicz¹cego rady. Mog³o podzia³aæ. sytuacja jest bardzo szczególna.Niepojête! . Nie mo¿emy nic na to poradziæ. Mo¿e uda siê komu uratowaæ ¿ycie. Znowu siê czujê jak w Iraku. Genialny przekaz. kiedy twierdzê.Za³ó¿my.. Ni ech pan mnie uwa¿nie pos³ucha: ka¿dy wywiad jest lepszy ni¿ ¿aden. Tak c zy inaczej ma pan równie s³abe pojêcie o sprawie jak reszta tych.A do tego . Sandersa i powiedzieæ. Wiceprzewodnicz¹cy. co siedz¹ za biurkiem.Nie Sanders tam rz¹dzi? .

zauwa¿y³a redaktorka. naprawdê muszê oddzwoniæ pó niej. co zrobi³ ten dzieciak . . W komitecie zarz¹dzaj¹cym ca³ym tym ba³aganem zasiada przynajmniej piêciu jastrzêbi w stylu Curtisa LeMaya. Wy³¹czy³ telefon. co aktualnie nawala³o w Chester's Mill. Na szosie numer sto dziewiêtna cie zrobi³o siê ju¿ ca³kiem pusto. ale. .Sk³ama³ bez najmniejszych wyrzutów sumienia. Proszê czekaæ na mój telefon. S¹dzê.Proszê pana.Porozmawiamy pó niej . Chyba ¿e ich szalony pomys³ siê sprawdzi. I znów Barbiego zaskoczy³o. Fakt. nic uj¹æ.naciska³ Cox.Bêdê siê musia³ z panem skontaktowaæ. niech¿e pan pos³ucha. Teraz jeste my my kontra oni. Ich zdaniem ka¿dy mieszkaniec Chester's Mill jest terroryst¹. . Chyba ¿e odniesie siê je do zaopatrzenia generatora w propan. zanim pan cokolwiek zrobi.rzuci³ Barbie.. .Proszê zaczekaæ na wiadomo ci ode mnie. oparty o swojego chevy'ego II nov a. Kontrast skupiaj¹cy w sobie wszystko. ¿e wielkie bum zosta³o wyznaczone punktualnie na trzynast¹.Zatrzyma pan dra¿liwe szczegó³y naszej rozmowy dla siebie? . My przeciwko nim.Telefony te¿ zostaj¹ . .A jak¹ krzywdê mog¹ ci terrory ci wyrz¹dziæ Ameryce? .kolejne wyra¿enie pod kopu³¹ ca³kowicie pozbawione znaczenia. TRAWKA ALBO WACHA. które zasz³y pod kloszem. Nic dodaæ.Barbie. Je¿eli chcecie zminimalizowaæ straty.Tylko niech pan pamiêta. ¿e mogê wynegocjowaæ Internet. wyra nie . . dopóki nie udowodni swojej niewinno ci. Muszê najpierw porozmawiaæ z wdow¹ po komendancie Perkinsie. Zreszt¹ w tym aparacie bateria siada.Zrobi pan to? . Kiedy mijali tê brykê.zaryzykowa³ Barbie. Zorganizowaæ samobójczy zamach na ko ció³ kongregacyjny? . . zanim pan zacznie z kimkolwiek rozmawiaæ. Zminimalizowaæ straty .Planuj¹ w³a ciwie to samo.spyta³ Barbie. trzymajcie siê jak najdalej.. W drodze powrotnej Barbie przekaza³ Julii. jak niewiele pu³kownik wie o zmianach. NA KRZYWY RYJ NIE WO‾Ê. . z rêkami za³o¿onymi na piersiach.To by³oby bardzo trudne. pomy la³. ale DeLesseps ci¹gle sta³ w miejscu. . . zaczynamy biæ pianê. A do tego policyjny kogut na przyssawce. zanim Cox zd¹¿y³ powiedzieæ co wiêcej. chocia¿ wed³ug standardów wojskowych by³ prawdziwym wolnomy licielem.. Barbie dostrzeg³ naklejkê z napisem: DUPCIA. Tutaj dochowanie tych tajemnic nie mia³o ju¿ znaczenia. czego siê dowiedzia³ od Coksa.

póki ten ch³opiec.. To by³ ojciec Dodee.przera¿ona. równocze nie przyciskaj¹c do siebie nosid³o.Siedzia³em w cieniu. teraz na wpó³ zapadniêtego i opuszczonego. co siê zdarzy³o po raz pierwszy. Rany.. Little Walter spa³ i wa¿y³ tonê. nie zauwa¿y³am pana. wiêc obróci³a siê trochê przestraszona. . w stronê wygniecionej trawy i wielkiego namiotu.Dzieciak mia³ karabin. Ten sam niepewny g³os. . bo jakim prawem cholerna Georgia nazywa j¹ lesb¹? Georgia Roux niejeden raz przychodzi³a do przyczepy skamleæ o dzia³kê cracku dla siebie i tego miê niaka. . prawda? Tak. Chocia¿ namiot i tak robi³ wra¿enie lepsze ni¿ pan Sanders.. ale czego siê napi³em.Jak sobie radzisz? Samantha Bushey nie rozpozna³a g³osu. Jego samego te¿ rozpozna³a ledwo. duma te¿ ucierpia³a. lecz mizerny grymas pe³en zmêczenia. Pomóc ci nie æ dziecko do samochodu? Teraz ju¿ da siê pojechaæ.Kochana z ciebie dziewczyna. Ty³ek j¹ bola³ od upadku.Wydanie specjalne. Sammy . . . A¿ ¿al by³o na niego patrzeæ. ni¿ s¹dzi³am. z którym siê prowadza³a..Co mi siê zdaje. A oni maj¹ rakiety Cruise. . Wiadomo ci na gor¹co. ¿e tak siê sta³o z pana ¿on¹. z którym wygl¹da³a na sze ædziesi¹tkê. przepraszaj¹cy u miech cz³owieka cierpi¹cego. . Ciep³o dzi by³o jak na pa dziernik. lekko ironiczny u mieszek. rozp³aka³ siê! . Postarza³ siê jako .Przykro mi. Sammy rozmawia³a z nim tysi¹c razy.Dzieñ dobry. Tym razem jednak nie by³ to jej zwyczajowy. niezupe³nie . jednocz¹ce mieszkañców miasta. a mimo to teraz nie rozpozna³a jego g³osu. a nie na swoje czterdzie ci trzy lata. by³ smutny i jakby za³amany.No.zaoponowa³ Barbie... . Zaplanowali Wielki Wybuch. ¿e to ca³kiem mi³e popo³udnie.. . . 7 .Machnê³a rêk¹ do ty³u. . ¿e nastêpny numer gazety wyjdzie znacznie szybciej. prawie nikt nie zosta³. Barbie pokiwa³ g³ow¹..No.Cze æ. Nawet nie rzuci³ okiem na jej cycki.. Tak sobie my la³em. O szlag by to..us³ysza³a. tak. U miechnê³a siê mimowolnie.

któremu ³zy sp³ywa³y po twarzy oraz gil wisia³ u nosa. Kiedy Dodee siê pojawi tu w Mill. .Dziêkujê. tylko wymy lny prezent na osiemnastkê. po prostu zapomnia³. Gil znikn¹³. mo¿liwe. a potem. co wstrz¹ niêta.Nigdy mi siê nie podoba³a ta ca³a nauka latania . . pierwszorzêdny srajtygiel. czy Claudie aby z nim nie sypia. . I na dodatek zapocz¹tkowa³aby d³ug¹ rozmowê z facetem. W kwestii ruchu na drodze mia³ racjê: wiêkszo æ samochodów odjecha³a. Nie mia³o sensu mu t³umaczyæ.oceni³ i westchn¹³. bardzo ³adne imiê..Prawdziwa z niego maszyna do produkcji kup.Nie. poparty ton¹ paczek bo¿onarodzeniowych. tylko by przygnêbi³a tatu ka Dodee. . Dziecko otworzy³o oczy. Wyci¹gnê³a Little Waltera z nosid³a. ale w porê ugryz³a siê w jêzyk.. . odpowiednie zakoñczenie doskona³ego jesiennego popo³udnia. któr¹ prowadzi³ sam ze sob¹. ile czasu minie.zauwa¿y³ pan Sanders. nawet gdyby ma³y mia³ p³akaæ. ca³kiem jakby podnosi³a wielk¹ ciep³¹ kluchê. jako jej nie widzia³am.Teraz to ju¿ nie ma ¿adnego znaczenia. otar³ nos wierzchem d³oni. . Little Walter. Trochê staromodne. Co za ulga. wczoraj po po³udniu . Na pewno ju¿ mu kiedy wyja nia³a. Pokiwa³ g³ow¹. skoro nie mog³a wróciæ do miasta.Pewnie siê wybra³a z Angie McCain do marketu. Sammy o ma³o nie odpowiedzia³a: Tak. Nic fajnego. Je¿eli Dodee spêdzi³a noc poza domem.powiedzia³ Sanders. A taki spacer z radnym. to wiadomo æ. starego chevroleta o listwach bocznych wy¿artych przez rdzê.Tak.. u miechnê³o siê nieprzytomnie i zasnê³o na nowo. ¿e siê wczoraj widzia³y.Raczej nie .Zdaje siê. nim wszyscy przesi¹d¹ siê na rowery. i poda³a go radnemu. skrzywi³a siê od smrodu.Takiej propozycji Sammy nie mog³a siê oprzeæ. Sammy wziê³a Little Waltera. ¿e w rzeczywisto ci dzieciak mia³ na pierwsze imiê Little.Czasami nawet siê zastanawia³em. mo¿e do ciotki Peg w Sabattus? . To w pieluszce to nie by³ upominek. Widzia³a mo¿e Dodee? Nie wróci³a do domu na noc. Dotarli do samochodu. Nale¿a³a mu siê . . proszê pana. .Walter. Sammy zastanowi³a siê. zosta³ przeniesiony gdzie indziej. Matka Dodee sypiaj¹ca z Chuckiem Thompsonem? Sammy by³a w równym stopniu zaintrygowana.. Ca³kiem jakby podj¹³ w¹tek rozmowy. . bêdzie mia³ mi³¹ niespodziankê. . ¿e naszykowa³ upominek w pieluszce .

Im szybciej nauczymy siê szacunku dla w³adzy. tym lepiej dla nas wszystkich. Jasne. rozumiesz. Pan Sanders nadal sta³ na prowizorycznym parking u. . jak prawdziwy gliniarz. . m³odzi. Opu ci³a szybê. zanim sprawy wymkn¹ siê spod kontroli. Za du¿o siê trzeba by³o z nim napierniczyæ.To dobrzy ludzie .Taaak. . Podniós³ rêkê na po¿egnanie. . Tylko radio jezusowe nadawa³o czysto.Niektórzy z policjantów zachowywali siê dzisiaj do æ brutalnie.Chwila ciszy. Gdy podnios³a wzrok..Jasne . Sammy otworzy³a drzwi samochodu i po³o¿y³a dziecko na siedzeniu pasa¿era.podj¹³ Andy mgli cie. nie móg³ wyhamowaæ z politycznie poprawnym be³kotem.. gdzie Dodee spêdzi³a minion¹ noc. Zastanowi³a siê przelotnie.odpar³a Sammy. do zobaczenia. . Fotelika nie u¿ywa³a od miesiêcy.. Nie ma problemu.. Bêd¹ dzia³aæ jak jeden m¹¿.. Rozumia³a doskonale. mierdzia³ przepotwornie. Mo¿e da³by pan radê co z tym zrobiæ? Rozumie pan. Sam kiedy by³em m³ody. Rozumiesz mnie.Pete Randolph zrobi z nich zgrany zespó³. Ale naprawdê jeste my w trudnej sytuacji. bo to naprawdê nie by³a jej sprawa. Odjecha³a. Rytm s³u¿by i ochrony od czasu do czasu przerywany kopniakiem w czyj biust. Ju¿ mia³a wsi¹ æ do samochodu.odrobina rado ci.. W tym samym rytmie. Little Walter ju¿ znowu pochrapywa³. . Odpowiedzia³a tym samym. Frankie DeLesseps sta³ na rodku drogi z rêk¹ uniesion¹ w górê. wiêc zaraz wy³¹czy³a sprzêt. chroniæ i s³u¿yæ.Oczywi cie.Widzisz. ja wiem. Musia³a wdepn¹æ hamulec do dechy. . W³¹czy³a radio. gdy skojarzy³a dwa fakty: ¿e Georgia Roux przygniot³a jej cycek tym cholernym buciorem motocyklowym (i pewnie zostawi³a jej si niaki) oraz ¿e Andy Sanders. ..No. Sammy. No. Zreszt¹ zawsz prowadzi³a bardzo ostro¿nie.Tak.. . skoro nie wróci³a do domu. co wy. jak bardzo za³amany. .Mi³o ciê by³o spotkaæ.. Little Walter obudzi³ siê i zacz¹³ pierdzieæ. by³ przewodnicz¹cym Rady Miejskiej. Ten sam nieszczê liwy u miech na twarzy radnego. my licie o policji. Sammy. spojrza³a w lusterko wsteczne.. Szybko przesta³a o tym my leæ. prawda? . Sammy? . bez wzglêdu na to. teraz ju¿ prawie ca³kiem pustym.Pomodlisz siê za moj¹ ¿onê? . . jedn¹ rêk¹ przytrzyma³a dziecko. ¿e niezale¿nie od smutku. obojêtne jak szczerego.Proszê pana.

Poca³owaæ. Little Walter pierdzia³ jak karabin maszynowy. . . .Nie. Angie mog³a go sobie zatrzymaæ na w³asno æ. lecz da³a siê ponie æ z³o ci. bo teoretycznie Frankie móg³ pogadaæ z panem Sandersem. I nie czekaj¹c na odpowied . . jeszcze w gimnazjum. . Pewnie we dwie z Dodee wsiad³y do jej kii i odjecha³y w sin¹ dal.A co mi zrobisz? Zamknie sz mnie? .Teraz wszystko jest inaczej.ostrzeg³.Zwariowa³e ?! . Wyl¹dowa³ niedaleko tablicy z napisem: . bicepsy zagra³y.A Dodee? Sammy po raz kolejny zaprzeczy³a. Frankie ju¿ siê nie u miecha³.stwierdzi³ Frankie. ale Frankie tylko siê g³upio u miechn¹³. ¿e ma do mnie przyj æ. choæ przyznawa³a to niechêtnie. Kilometr dalej zatrzyma³a siê na poboczu i zmieni³a dziecku pieluszkê. Nie tylko w ciek³a. Czasami zastanawia³a siê.Pewnie ugrzêz³a za miastem. fiut kar³owaty. Byli na drodze praktycznie sami. kiedy Angie wyjecha³a na turniej z cheerleaderkami. powiedz jej. ale te¿.Wielkie mi co.Georgia zrobi³a ci krzywdê w cycuszek? . A jak spotkasz Angie.Ma³o mi dziecko nie s pad³o! . Je li chodzi³o o zdanie Sammy. . Miê nie wielkie. Nie mia³a wyj cia.. . to raczej oni ugrzê li w mie cie. Po korku zosta³y tylko wspomnienia. wie¿o upieczony policjant najwyra niej rozwa¿a³ tê mo¿liwo æ. ¿eby nie bola³o? Trzepnê³a go po rêku. Cisnê³a zasranym pampersem w bok.spyta³ Frankie w pewnym momencie. chwyci³ Sammy za pier . Prawdziwy gliniarz pewnie by jej wypisa³ mandat za obrazê w³adzy i ³amanie przepisów ruchu drogowego dotycz¹cych wo¿enia dziecka.Dobra.Tym razem powiedzia³a prawdê. Mi a³a w baga¿niku torbê na zu¿yte pieluchy. Tylko pierdzieli i macali. . Naprawdê trudno to zrozumieæ.krzyknê³a do Frankiego. .stwierdzi³. wcale nie delikatnie. .Nie twój zasrany interes. ca³y Frankie DeLesseps. . odrobinê przestraszona.macali i pierdzieli.Sam widzia³em. .Zachowuj siê .Jej samochód stoi w gara¿u . .Wymy li³bym co lepszego . By³a z nim przez dwa dni. po co Bóg w ogóle stworzy³ mê¿czyzn. zje¿d¿aj.A gdzie masz fotelik? Frankie nachyli³ siê do okna. Chocia¿ je li siê zastanowiæ. . Pojecha³a. Na zmianê . .Widzia³a Angie? .

Na razie jednak chyba rzeczywi cie lepiej bêdzie siê nie wychylaæ. W sumie dobrze wysz³o. ¿e trac¹ ch³opca.oraz przemêczona pielêgniarka. zombi w Nowym Jorku. ma³y umiera³ ju¿ w karetce. Jeszcze ¿yjê.U‾YWANE SAMOCHODY KRAJOWE I ZAGRANICZNE TEN SIÊ RADUJE. Frankie i Carter Thibodeau znowu bêd¹ sob¹: cieniasami bez grosza w kieszeni. gdzie dozna³ obra¿eñ. Ginny. 8 Ry¿y s³ysza³ rozpaczliwe popiskiwanie urz¹dzenia monitoruj¹cego ci nienie krwi i wiedzia³.. KTO U DU‾EGO JIMA KUPUJE! PYTAJCIE NA$ O KREDYT! Minê³a jakie dzieciaki na rowerach. ¿e nied³ugo wszyscy siê przesi¹d¹ na dwa kó³ka.. Wulkany wybuchaj¹ce w Los Angeles..Wiem. Operowa³o go dwóch lekarzy. Ry¿y przez chwilê przygl¹da³ siê im nad pod³u¿nym kszta³tem okrytym prze cierad³em..odezwa³a siê teraz. bezpo rednio z miejsca. cuda! A jak ju¿ wszystko wróci do normy. jeszcze s³yszê. Znów przysz³o jej do g³owy. . a na dobr¹ spraw od momentu. To znaczy. kiedy by³a upalona. doktorze .Migotanie komór.. Tyle ¿e do tego nie dojdzie.. Kto co wymy li. Haskell mia³ spojrzenie jasne i przytomne. gdy dosta³ rykoszetem. a drugi nigdy nawet nie asystowa³ przy operowaniu przypadku neurochirurgicznego . Zamiast tego ch³opak znalaz³ siê w przegrzanej sali operacyjnej ze zbyt ma³¹ liczb¹ personelu. Chryste. nie by³ to ten wyposa¿ony w stetoskop pracownik zatrudniony na czê æ . Zapiszcza³o urz¹dzenie monitoruj¹ce serce. Rory'ego trzeba by³o przetransportowaæ mig³owcem do o rodka w Lewiston natychmiast. by zmniejszyæ zu¿ycie energii. Bogiem a prawd¹. ¿e nie wyskoczy³a z ¿adnymi wiadomo ciami na temat Dodee. ca³kiem jak na filmach katastroficznych. Po chwili brzmia³ ca³y chór. które ogl¹da³a z dzik¹ przyjemno ci¹. .JIM RENNIE . z których jeden powinien by³ ju¿ dawno temu przej æ na emeryturê. Klimatyzacja zos ta³a wy³¹czona. lecz dopiero d wiêk monitora u wiadomi³ Everettowi niepodwa¿alny fakt.

Haskell wys³a³ Ginny do kanciapy wielko ci szafy. Otwarcie czaszki spowodowa³o zmniejszenie krwiaka. Musia³ to zrobiæ sam. które uwielbia³ jako dziecko. Przez kilka chwil nawet mia³ nadziejê. a w³a ciwie wybieg³. Wykona³ kompletn¹ morfologiê. W takiej powie ci podstarza³y miotacz wychodzi z zagrody dla byków tylko na jeden rzut. a takiej nie mieli w niewielkich zapasach wcale. funkcje ¿yciowe Rory'ego siê ustabilizowa³y. . Okaza³o siê. pe³ni¹cej funkcjê szpitalnej biblioteki. której kartki przytrzymywa³ otoskop. ¿e nigdy nie zapomni jazgotu pi³y i zapachu ko cianego py³u unosz¹cego siê w nienaturalnie ciep³ym powietrzu. ¿e zamiast wywie æ Rory'ego z sali operacyjnej w lewo . zerkaj¹c do ksi¹¿ki. wszystko zaczê³o s sypaæ b³yskawicznie. ¿eby zredukowaæ opuchliznê mózgu.Próbowali my .W normalnych warunkach podtrzyma³bym funkcje ¿yciowe . Podanie ich rannemu by³o w zasadzie równoznaczne z wylaniem do ciek u. czy fragment kuli znajduje siê w jego zasiêgu. lecz nikt nie powiedzia³ tego g³o no. Rory dos ta³ cztery jednostki. kiedy Haskell chcia³ sprawdziæ. Haskell operowa³. Haskell wyszed³ z sali operacyjnej. w glorii i chwale. która wypad³a. a techników nie by³o. Haskell nie tylko próbowa³. gdzie matka i ojciec mogliby w lizgn¹æ siê niepostrze¿enie i zobaczyæ dzieciaka. Ry¿emu przywodzi³ na my l bohatera jednej ze sportowych powie ci dla dorastaj¹cych ch³opaków.powiedzia³.. W szpitalu imienia Catherine Russell przera liwie brakowa³o personelu. Ani grudki galaretowatej krwi. Znale li na szczê cie zero minus. bêdzie trzeba z nim pojechaæ w prawo. Ale potem. Ry¿y by³ pewien. Ry¿y pod³¹czy³ kroplówkê z sol¹ fizjologiczn¹. . Tyle ¿e tym razem ca³¹ widowniê stanowil jedynie Ry¿y i Ginny Tomlinson. ¿e ch³opak ma krew grupy A minus. ¿ywi¹cych nadziejê wbrew wszelkiej logice. w siódmej grze mistrzostw wiata.. krew uniwersaln¹.powiedzia³ Haskell . ¿e ch³opak Dinsmore'ów mo¿e byæ tylko pierwsz¹ rat¹ z ceny. Posz³o le. bo Ry¿y nie mia³ odpowiednich kwalifikacji.etatu. a jednak wygl¹da³ przera¿aj¹co staro i krucho. do kostnicy. Ry¿y u wiadomi³ sobie. I o tym. dodaj¹c mannitol. jak¹ miastu przyjdzie zap³aciæ za brak wykwalifikowanego personelu szpitalnego. na moment. Ry¿y pomy la³ wtedy o rodzicach czekaj¹cych na wynik operacji. Pielêgniarka wróci³a ze zniszczonym Krótkim przegl¹dem zagadnieñ z dziedziny neurochirurgii . a staremu bojownikowi posk¹piono szczê liwego zakoñczenia. na oddzia³ pooperacyjny. gdy Haskell usun¹³ czop kostny. ¿eby zbadaæ krew w laboratorium znajduj¹cym siê na parterze.i . który przez kilka ostatnich lat ciê¿ko st¹pa³ po korytarzach szpitala niczym duch potêpiony.

chocia¿ te¿ wygl¹da³a na tak zmêczon¹. Upad³ w po³owie korytarza. pewnie Twitch.Haskell spojrza³ na du¿y zegar cienny . Haskell wcisn¹³ prze³¹cznik. nie operowa³bym go. jakby mia³a zaraz pa æ bez ¿ycia.Wyjd my st¹d . I to od pocz¹tku. . rzuci³ nim na o lep.siedemnasta czterdzie ci dziewiêæ.powiedzia³. Mia³ sine wargi. . S³ysza³ zawodzenie matki.siedemnasta piêtna cie. doktorze. .Niech bêdzie.spyta³a Ginny. Rory Dinsmore zaczerpn¹³ jeden ciê¿ki oddech o w³asnych si³ach. ale nic to nie pomog³o. Jaki dowcipni . Ron Haskell prze¿y³ swojego ostatniego pacjenta dok³adnie o trzydzie ci cztery minuty. Najwa¿niejsze jednak. opar³ siê o cianê. Mia³ wra¿enie. . Ginny przekaza³a wie ci rodzi com ch³opca. ból i rozpacz. ¿e wdowa po komendancie by³a swego czasu wyj¹tkowo urodziw¹ kobiet¹. Spokojna. która .Strasznie gor¹co. korzystaj¹c z. instrukcji obs³ugi toyoty! Chwyci³ otoskop.Tak. tylko serce.Ry¿y? Masz inne zdanie na ten temat? Ry¿y zastanowi³ siê. z podsinia³ymi oczami. . A nawet gdyby do nas trafi³. panie doktorze? . I elektrody. Tyle ¿e w normalnych warunkach ch³opaka by tutaj w ogóle nie by³o. w drodze do Aldena i Shelley Dinsmore'ów.Czy ja siê wyrazi³em niejasno? Nie zamierzam przed³u¿aæ agonii tego ch³opca. spad³ na ziemiê. Test Babiñskiego da³ odruch pozytywny. ¿e pani Dinsmore nigdy nie umilknie. zanotujesz czas zgonu? .poprosi³ rodziców o podpisanie zgody na pobranie organów. przyklei³ tam niewielk¹ czerwon¹ nalepkê z napisem: BUM! . Nie gor¹co go pokona³o. Nawet teraz..Podaæ adrenalinê.. Ry¿y poda³ adrenalinê. Podobnie jak masa¿ serca. ch³odna. ubrana w wyp³owia³e d¿insy i bluzê.. Haskell ci¹gn¹³ maskê. którym mia³ przekazaæ z³e wie ci. Ginny.. 9 Barbie uzna³. po czym wolno pokrêci³ g³ow¹. D wiêki nios³y siê daleko w prawie pustym szpitalu. od³upa³ kawa³ek zielonej p³ytki ceramicznej. Ry¿y usiad³ na pod³odze. ukry³ twarz w d³oniach. . przymierzy³ siê do drugiego i przegra³. wskazuj¹c na rozleg³e uszkodzenia mózgu. opanowana. Wziernik odbi³ siê od ciany. Czas zgonu . ¿e po prostu nie by³o szans na uratowanie ch³opaka. Haskell siêgn¹³ do czerwonego prze³¹cznika na tylnej czê ci respiratora.

szanowna pani. ¿e pani Perkins zaprosi go do rodka. ¿e bêdzie siê dzisiaj z kanapkami mêczy³ sam! Nie martw siê. W koñcu powiedzia³. a jego bra t. Pogrzeb jutro. ale na razie nie mamy wyboru. Jeszcze dwa dni wcze niej bez namys³u odpowiedzia³by twierdz¹co. nadal by³a uderzaj¹co piêkna. . któr¹ czeka trudne zadanie. .zapyta³a Brenda.Przepraszam? .Jest pan niegro ny? Barbie rozwa¿y³ jej s³owa. .Fallud¿y ni¿ kucharzem Chester's Mill.uzna³a. Westchnê³a jak osoba. ¿e jest dobrze wytresowany.Muszê przypilnowaæ druku! Przy okazji zajrzê do Sweetbriar Rose i zaniosê Ansonowi Wheelerowi z³e wie ci. Sta³ przed siatkowymi drzwiami i czu³ siê jak zabiegaj¹cy o pracê aplikant na bardzo trudnym spotkaniu. Fernald. ale dzi po po³udniu czu³ siê bardziej ¿o³nierzem z Al .Wiem. skoro wszyscy w potrzebie je¿d¿¹ do Crosmana w Castle Rock. A w tej chwili obiektem jej zaciekaw ienia by³ w³a nie on.. maj¹c przed sob¹ jako jedyny c el naszykowanie czterdziestu kanapek z szynk¹ i serem oraz drugich czterdziestu z tuñcz ykiem. Spodziewa³ siê.Dziêkujê. I s³usznie. Wdowa z pewno ci¹ by³a pogr¹¿ona w ¿a³obie. . Bren. Julia wychyli³a siê przez okno. I co jeszcze. . mieræ ukochanej osoby ³¹czy siê z wieloma sprawami. Organizuje go ten podrzêdny zak³ad pogrzebowy Bowiego.chyba pe³ni³a rolê góry od pid¿amy. czym wywo³a³ u miech na ustach gospodyni. ¿e ludzie m¹drzy rzadko wygl¹daj¹ le. Stewart to idiota. . Ludzie nazywaj¹ firmê Stewarta Bowiego Trupim Sk³adem. unios³a rêce w pytaj¹cym ge cie: Co robisz? . jednak smutek nie zabi³ w niej ciekawo ci. jest jeszcze g³upszy.Jest pan? . Straci³am mê¿a. tymczasem to ona wysz³a przed . Kobieta z misj¹. Julia ju¿ jecha³a Morin Street.Choæ akurat teraz trudno mi byæ obiektywn¹. miêdzy innymi oznacza konieczno æ wykonania naprawdê ciê¿kiej pracy organizacyjnej. który nie wiedzieæ jakim cudem w ogóle jeszcze trwa. W oczach Brendy Perkins b³yszcza³a m¹dro æ. Proszê przyj¹æ najszczersze kondolencje. I ja nie mam wyboru. . Barbie wola³by siedzieæ obok niej. Przysz³o mu do g³owy. Barbie jest niegro ny! I zanim pani Perkins zdo³a³a odpowiedzieæ czy zaprotestowaæ. Zerknê³a nad jego ramieniem na zawracaj¹cy samochód Julii..O tym bêdê musia³a siê przekonaæ sama . Oczywi cie je li nie s¹ brzydcy od urodzenia. pomy la³ Barbie.

s¹siadka.Westchnê³a i ponownie otar³a oczy. Chêtnie bym go przeprosi³a. Ale nie mogê tego zrobiæ. powinienem daæ sobie z tym radê . ¿e mia³ . niestety teraz sytuacja n ie jest normalna. Co nas plasuje w zdecydowanej mniejszo ci.By³abym wdziêczna.Mia³am poprosiæ Henry'ego Morrisona. Normalnie ca³kowicie polegam na zdaniu Julii.powiedzia³ Barbie. .M¹¿ mia³ bzika na punkcie kwiatów. tylko nie potrafiê jej wymieniæ. ¿e siê upar³ na ten generator. Mia³am Howiemu za z³e. gdybym tylko mog³a. Muszê pana poznaæ. .Mnie te¿ to nie dziwi³o. a Henry by³ na ³¹kach Dinsmore'a razem ze wszystkimi.Rzeczywi cie.Je li chodzi tylko o wymianê butli. Grace Metalious i Sherwood Anderson w swoich ksi¹¿kach mieli racjê. Ch³opiec bêdzie ¿y³? . ciasne umys³y.Mo¿liwe . . Nawet mam zapasow¹ butlê. p³ytka wyobra nia. .Gina Buffalino. a ja nie zdradza³am ochoty G³ównie ze z³o ci. pewnie mu zabrak³o paliwa. Pewnie uzna pan to za dziwaczne hobby u przedstawiciela si³ porz¹dkowych. gdzie królowa³ stó³.Nie wiem. Ma³e miasta.Po policzku sp³ynê³a samotna ³za. wiêc doda³: . uda mi siê jutro kupiæ zapasowe butle? . .. . opowiedzia³a mi. po lewej rabaty kwiatowe. Generator rano przesta³ dzia³aæ. .drzwi.mo¿e potem wpuszczê pana do domu. . wygrabionym z jesiennych li ci. . Straszne. Co wiêcej . Poprowadzi³a go wzd³u¿ boku domu. Zaprowadzi³a go cia na taras. Burpee ju¿ zamkn¹³ sklep.oznajmi³a . co to pytanie retoryczne. .Intuicja podpowiedzia³a.powiedzia³.odezwa³a siê Brenda Perkins po chwili.Najpierw siê przejdziemy . . a przy nim sta³a niewielka ch³odziarka. tyle ¿e zanim siê zebra³am. . W¹tpi³ we w³asne s³owa. Chcia³ mnie nauczyæ obs³ugi. .tutaj d³u¿ej bêdzie jasno.podjê³a. . skrêcaj¹c za róg domu na ³adnie urz¹dzone podwórze .Raczej nie. Przyzna³abym mu racjê. Po prawej stronie ci¹gnê³o siê ogrodzenie oddzielaj¹ce dzia³kê Perkinsów od s¹siadów.S³ysza³am o wypadku . co siê sta³o. Jak pan s¹dzi. prawda? Barbie wiedzia³. po starannie utrzymanym trawniku. Brenda Perkins star³a j¹ nieuwa¿nie.Raczej nie.Wcale nie.. ¿e szczero æ bêdzie najprostsz¹ drog¹ do zdobycia zaufania tej kobiety. mówi³a. no i kupiæ wiêcej butli u Burpeego.

¿eby pan sobie poszed³. Barbie umilk³. szanowna pani.Tak.Zanim pan mi powie o sytuacji w mie cie. I zacz¹³ opowiadaæ.Julia powiedzia³a. Gdy pili. Mê¿czyzna. .Wodê. . kiedy Angie McCain uzna³a go za lekko przero niêt¹ zabawkê.Howie rzadko rozmawia³ ze mn¹ na tematy s³u¿bowe. chcia³abym us³yszeæ o pañskich k³opotach z Juniorem i jego przyjació³mi. . Tymczasem obieca³ sobie.niewielkie szanse. i¿ niezale¿nie od dalsz ego przebiegu spotkania z pani¹ Perkins postara siê nastêpnego dnia zdobyæ jeszcze kilka. . ¿e poprzesta³ na jednej zapasowej butli propanu. Wcale nie mia³ ochoty przyznawaæ. nie patrz¹c jej w oczy. Pozwolê panu zabraæ ze sob¹ tê butelkê wody.Tak..Rzeczywi cie. Je li nie. bêdziemy mogli poruszyæ inne tematy. tu¿ przy domu. .Tam jest generator? .Czy mogê opowiadaæ. Otworzy³a dwie butelki. A ³atwiej mu bêdzie mówiæ. Drzwi komórki zamkniête by³y na haczyk z b³yszcz¹cego mosi¹dzu. I rozumiem. Barbie postanowi³. Na nic innego nie pozwala³am Howiemu. dlaczego Jim Rennie nie powinien o tym wiedzieæ.. szanowna pani. Widzi pani.. Szkoda tylko. który jeszcze wczoraj mieszka³ w tym domu..Mo¿e bêdzie musia³ siê dowiedzieæ.Jest woda Poland Spring i dietetyczna cola.? .Zak³adam. Je li tak. . Co pan woli? . ¿e opowie o tamtej nocy ca³kiem szczerze. poproszê. ¿e chce pan dostaæ klucze do ratusza. .A czy pani m¹¿. bêdê chyba musia³a siê obraziæ. ale i zaciekawionym spojrzeniem. Wiem po co. Brenda unios³a d³oñ i pokrêci³a g³ow¹. Barbie wskaza³ brod¹ czerwon¹ komórkê. widocznie dba³ o generator. Sytuacja uleg³a zmianie. ¿e k³opoty zaczê³y siê wtedy.. A teraz ja chcê siê przekonaæ. co wiem od niego. czy pañska wersja bêdzie siê zgadza³a z tym. zmieniaj¹c butlê? . A je li jeszcze raz nazwiesz mnie szanown¹ pani¹.Otworzy³a lodówkê. obserwowa³a go pe³nym smutku. . ¿e chce pani us³yszeæ rzeczywi cie wszystko? . Chyba mu w jakim sensie nie dawa³a spokoju.. . ale o tej sprawie rzeczywi cie mi opowiedzia³. .

Ale ciê nie lubiê. ¿e j¹ skrzywdzi³. . który by³ grany chyba wszêdzie. Którego wieczoru dziewczyna lekko cisnê³a go w kroczu. Niestety.Niech bêdzie sprawiedliwie.Mo¿esz mi oddaæ. Wtedy wróci³a mu zdolno æ my lenia. I wiedzia³. co spokojnie móg³ jej podaæ. Zna³ te bajery.Podoba³o ci siê! . kiedy odpu ciæ . Na przyk³ad siêgaj¹c po co . Pier by³a fantastyczna. Odwróci³ siê i na ni¹ wpad³. . m³oda i jêdrna.. czasem nawet bra³ w nich udzia³. Z pocz¹tku odruchowo odda³ poca³unek. Przez moment widzia³ ró¿owe figi. co w tym mie cie narzucaj¹ swoj¹ wolê. Wtedy zobaczy³. . rozumiesz .Dziêki. Angie jedn¹ jego rêkê po³o¿y³a sobie na piersi. A tak¿e stanowi³a ród³o k³opotów..powiedzia³ spokojnie. i tak ju¿ bardzo krótkiej.powiedzia³a. poca³owa³a. dotknê³a siedzenia d¿insów i zmierzy³a go w ciek³ym spojrzeniem. A z tego przeboju najlepiej zapada³y w pami s³owa ka¿dy musi znaæ swoje miejsce . Fizjologia zrobi³a swoje. bo choæ obejmowa³a go tylko jedn¹ rêk¹. potem Angie i Frankie zerwali ze sob¹. . przyciska³a biust do jego ramienia.Wielkie dziêki! Jestem u winiona po ca³o ci. Pchn¹³ troch mocniej. ale nie w ten sposób. lubiê. Pokaza³a mu jêzyk. Spojrza³a na niego chmurnie. A on. Nosi³ tytu³ Talking' at the Texaco . Dojrza³ na jej twarzy gniew. przelotny go æ. W którym momencie Angie zaczê³a siê w kuchni za bardzo do niego przysuwaæ. ¿e Frankie DeLesseps nale¿y do tych. Dale Barbara.To znaczy. kim jest jej ch³opak. . nawet je li jedyn¹ jego zalet¹ by³a przyja ñ z synem Du¿ego Jima Renniego.Powinna wiedzieæ. Na chwilê podci¹gnê³a brzeg spódnicy. a na twarzy Angie pojawi³ siê z³o liwy u mieszek. Oczywi cie ludzie maj¹ . Mog³o siê skoñczyæ na zwyk³ym podrywie starszego i do æ przystojnego znajomego z pracy przez m³od¹ dziewczynê. pasujê. wtedy zatoczy³a siê na pojemnik ze zlewkami. .10 Najlepiej zapamiêta³ z tego lata przebój Jamesa McMurtry'ego. Objê³a go za szyjê. Jak zreszt¹ ca³a dziewczyna. dziewczyna p ostanowi³a go podej æ na serio. .doda³. Widzia³ takie zabawy w niejednej kuchni. Chcia³ siê odsun¹æ. w Chester's Mill po prostu nie mia³ w³asnego miejsca. kiedy Barbie wylewa³ resztki do pojemnika na ty³ach restauracji. to wbi³a mu paznokcie w szyjê i napiera³a na niego biodrami. jak chcesz . I w pewie n wieczór.Mo¿e i tak. ale nie od razu zdo³a³. a tak¿e mia³ wiadomo æ.

¿e ma do æ piwa i muzyki na jeden wieczór. wcale nie przebój McMurtry'ego. Frankie oczywi cie nie pos³ucha³. Frankie DeLesseps. U wiadomi³ sobie. Frankie sta³ w rozkroku.Powiedzia³a mi. . co ci powiedzia³a.powiedzia³ Frankie . jak Angie na niego lecia³a. i zacz¹³ wstawaæ. czy tchórzysz? . Dzi daj¹ dzbanek za dwa dolce.Nie wiem.stwierdzi³ Barbie. Zrazu wydawa³o siê. od do³u. Cztery dni pó niej w karczmie kto wyla³ mu na plecy szklankê piwa.Wiedzia³. lecz z dzbankiem piwa. ¿e pomys³ zemsty by³ od pocz¹tku chybiony. Frankie odpu ci³. Chlusn¹³ mu w twarz. . Tym razem nie ze szklank¹. Zamierza³ rozprawiæ siê z Frankiem szybko. . . zanim powstanie zbiegowisko. Zwykle za³atwia przeciwnika jednym ciosem. kiedy s¹ wzburzeni. Nie zaj¹knie siê s³owem o tym. Z szafy graj¹cej p³ynê³a akurat zupe³nie inna melodia. Piêkny prysznic. a¿ nieszczê nik zacznie b³agaæ o lito æ. . Co dziwne. ¿e sprawy potocz¹ siê tak. .Mo¿esz wyj æ teraz i za³atwiæ sprawê . Mo¿e Frankie oprzytomnieje dziêki krwawi¹cemu nosowi i zrozumie.jak by³o do przewidzenia. na pewno Rose i Anson. ¿e teraz czy pó niej. ¿e mówi³a nie . zarysowane przez latarnie na krañcach par kingu. paru podpitych zaklaska³o. mo¿emy wyj æ. Kilka osób siê za mia³o. skurwielu jeden.Jak tam. jak Barbie przewidywa³. Baaarbie.albo zaczekam. Barbie unikn¹³ ciosu dziêki lekkiemu przechyleniu g³owy. W ciek³y.powiedzia³ Barbie. Barbie uzna³ w tej sytuacji.sposoby powiedzenia tego. celuj¹c w szczêkê. ¿e sporo osób ju¿ i tak o tym wie. ¿e nic nie zasz³o. Baaarbie? Fajnie? Mogê jeszcze raz. Skontrowa³ prawym . ale nak³ama³a . Sullivan. Potem przeprosi i powtórzy.Tchórzê . Wobec tego Dale Barbara poszed³. Ile ty wa¿ysz? Z piêædziesi¹t kilo wiêcej ni¿ ona? To mi wygl¹da na gwa³t.Nic jej nie zrobi³em. . potem go podnosi za frak i ok³ada dot¹d.Wyjdziesz przed lokal. ale tobie to nie przeszkadza³o i tak czy inaczej j¹ przelecia³e . na ¿wirze leg³y dwa jego cienie. .Nie rób tego . Nie bêdê siê powtarza³. i tak go to nie minie. Frankie podsun¹³ siê bli¿ej i uderzy³ . co naprawdê my l¹. Albo je li wolisz. Kolejny ma³omiasteczkowy awanturnik. mimo wszystko Barbie i tak mia³ w g³owie tamte s³owa: ka¿dy musi znaæ swoje miejsce . silny i g³upi. Zaci niête piê ci uniós³ jak John L.stwierdzi³ Barbie. chocia¿ podejrzewa³. ¿e jego s³owa nie maj¹ ¿adnego znaczenia. kiedy Frankie wróci³.

. Zazgrzyta³ ¿wir. zanim komu naprawdê stanie siê krzywda. Thibodeau naciera³. a nie skórzane ciê¿kie buciory. wyszed³ spomiêdzy dwóch zaparkowanych samochodów. Niekoniecznie jemu. nie przeszkadza³o mu w tym fa³szywe poczucie dumy.zacz¹³ Barbie. Barbie wyl¹dowa³ na ziemi. Nad nim zacz¹³ siê gramoliæ Frankie. Wtedy opu ci³ go zdrowy rozs¹dek. Pierwszy spróbowa³ Junior. ostre ciosy. ci¹gle jeszcze brzydkie. uderzy³ go dwa razy w twarz krótkie. Jego entuzjazm zosta³ nagrodzony kopniakiem w brzuch.. ¿e nale¿y zakoñczyæ sprawê. papierosami i kie³baskami. Zobaczy³ gwiazdy. Dosta³ w skroñ. który zaszed³ go od ty³u. ale kucharz zd¹¿y³ siê zas³oniæ rêk¹. Wygl¹da³ jak sportowiec ustawiaj¹cy pi³kê do karnego. zanim on zdo³a wywalczyæ sobie przej cie spomiêdzy . na brzuchu. Prowokacja. ¿eby u¿yæ wiêkszej si³y.. musieli do niego przychodziæ pojedynczo. bo Melvin Searles od ty³u chwyci³ go ramieniem za szyjê. by zainkasowaæ potê¿ny raz od Thibodeau. otwieraj¹c zawór pe³nej butli. by cokolwiek z³amaæ. Wiêcej Barbie nie zd¹¿y³ powiedzieæ. Kompletnie og³upia³y. korzystaj¹c z okazji. ¿e wpad³ w pu³apkê. Kucharz wyr¿n¹³ go ³okciem w brzuch. Tak zarobi³ najgorsze siniaki . Wsta³. walcz¹c o oddech. zaraz potem uda³o mu siê d wign¹æ na kolana. wiedz¹c. Gdyby trafi³. odwróci³ siê twarz¹ do napastników. Barbie w przeciwieñstwie do napastników mia³ na nogach obuwie sportowe. wiêc grad kopniaków spad³ mu na nogi. Oczywi cie zrozumia³.Co ty nie po. gdy chcia³ odej æ z miasta. Ju¿ siê obraca³. wiêc Junior zgi¹³ siê wpó³. ale zainkasowa³ kopa w kostkê. Wyprowadzi³ cios z pó³obrotu. . Barbie zatoczy³ siê do przodu. ¿ó³te. . Zrobi³ trzy kroki i wtedy skoczy³ na niego Melvin Searles. Opad³ na kolano. .powiedzia³ Brendzie.. ale nie na tyle. z³ama³by Barbiemu szczêkê. Frankie wyl¹dowa³ na ziemi. wiêc Barbie. wyci¹gn¹³ przed siebie rêce. Bezczelne zaproszenie. a wtedy Junior wyr¿n¹³ go w nerki. mierdzia³o piwem.A mo¿e by³a miêdzy nimi nawet jedna kometa . Tam ju¿ czeka³ na niego Carter Thibodeau. obok furgonetki do przewo¿enia mebli nale¿¹cej do Grubego Normana.Nie musimy. ale kopn¹³ mocno. Wiedzia³ te¿.. Zamierza³ uciec. Zas³oni³ g³owê. Dosta³ raz do æ mocno w ¿ebra. Znajdowa³ siê w w¹skiej przestrzeni miêdzy samochodami. Zaczê³o siê kopanie.wrzasn¹³ idiotycznie.prostym w splot s³oneczny. poruszy³ palcami. tyle ¿e taki pi³karz zwykle nie ciska kostki. do æ mocne. ¿e Thibodeau zaatakuje ponownie. us³ysza³ syk uchodz¹cego z p³uc powietrza. pewnie splecionymi d³oñmi. plecy i ramiona.Nie grasz fair! .w dniu. Skrêci³ siê w bok. . Barbie odwróci³ siê akurat na czas. w tamtej chwili przesta³ my leæ o ucieczce.

11 Brenda nie musia³a tego s³yszeæ od Barbiego. . która nie nale¿a³a do jego ulubionych.Jasne.Nie za wcze nie trochê na takie zabawy. akcja! . Czterech na jednego.Bardzo panu dziêkujê. Perkins raz wdusi³ przycisk syreny. ¿e wy le ich. ch³opcy? Odpowiedzia³ mu Junior Rennie. ¿ebra te¿ i raptem doszed³ do wniosku. mimo ¿e policzki go parzy³y. . Przypada³a kolej George'a Fredericka. Wysiad³. . Mo¿e wtedy bêdzie ju¿ po wszystkim. W³a nie skoñczy³ opowiadaæ historiê. poprawiaj¹c pas na wydatnym brzuchu.Mo¿e pan to nazwaæ zrz¹dzeniem opatrzno ci. Wtedy pojawi³ siê komendant Perkins wezwany przez Andersonów. co siê dzia³o. . Bardzo tu przyjemnie. Syn Du¿ego Jima ju¿ jako dziecko potrafi³ k³amaæ jak z nut. Twarz mu pulsowa³a bólem. ¿e ma grypê ¿o³¹dkow¹. w³a cicieli karczmy.. urz¹dzenie o¿y³o z warkotem. A wracaj¹c jeszcze do tamtych zdarzeñ.Umilk³a na chwilê.. a mo¿e nie. Mia³ pan szczê cie. Potem bêd¹ mogli sobie podyskutowaæ na temat chwytów poni¿ej pasa. Mam racjê? .Mo¿e tak. dlaczego pan nie trafi³ pod klucz w komendzie powiatowej? . . .zgodzi³ siê Barbie. . Dziêki pani mê¿owi. Walcz¹cy zostali o wietleni jak aktorzy na scenie. U miechn¹³ siê do gospodyni. . Widzia³.Prawda . Zna³a ci¹g dalszy od mê¿a. .Proszê uprzejmie: wiat³a. Wjecha³ na parking z ca³¹ dyskotek¹ na dachu i migaj¹cymi wiat³ami przednimi. kamera. . a wniosek ten wydawa³ siê do æ rozs¹dny. W sumie rzuca³o siê w oczy.Junior Rennie powiedzia³: Kuchta zacz¹³ . Jak d³ugo bêdzie dzia³a³? . I wcale nie by³a zaskoczona.Aha.Wejdzie pan do rodka? .. wszystkich czterech.Barbie wdusi³ przycisk uruchamiaj¹cy generator. ¿e jest lepsza od tamtej w gimnazjum w Al . ale zadzwoni³. ..samochodów.Fallud¿y.A mo¿e posiedzimy tutaj? Je li to pani nie przeszkadza.Inny policjant móg³by tego nie zauwa¿yæ. zawy³a przez pó³ obrotu i umilk³a. Czy pan wie. nawet maj¹c tu¿ przed oczami. ¿e akurat Ho wie pe³ni³ s³u¿bê tamtego wieczoru. do szpitala.Ze dwa dni. zw³aszcza gdy stawk¹ by³y jego korzy ci. Chocia¿ pewnie którego dnia uzna.

¿e zgwa³ci³ pan Angie McCain. Zmieni³ siê w ci¹gu ostatniego roku. . Zgadza siê? . Pani m¹¿ wsadzi³ mnie do pokoju przes³uchañ. By³ w ciek³y.S³usznie. .Nie. Mam racjê? Barbie przyzna³. ¿e rozum stoi przed prawem. Howie t dostrzega³ i nie dawa³o mu to spokoju. bêdzie ch³odniej.Ale nie by³ zaskoczony. Nied³ugo pogoda siê zmieni. nie mówi¹c ju¿ o gwa³cie. Na tym siê opiera³.. Ju¿ nie bêdê wchodzi³ w szczegó³y. niewiele brakowa³o. a ja jej nie pozwoli³em. by pana za co jednak aresztowano .Howie zawsze stosowa³ zasadê. Howie powiedzia³.Pokrêci³a g³ow¹. a dotykaliby my siê ³okciami. jaka jest kara za krzywoprzysiêstwo. DeLesseps powiedzia³ mu.. W takich warunkach nie³atwo k³amaæ.. Posadzi³ j¹ naprzeciwko. Odkry³am. Peter Randolph praktykuje zupe³nie inne podej cie. ¿e mo¿e to nie do koñca by³ gwa³t.Kiedy Howie zabra³ was wszystkich do komisariatu. . Rany boskie. musia³a patrzeæ mi w oczy. .Z pocz¹tku tak twierdzi³. Co potem. chocia¿ ¿aden takiej wagi jak w pana przypadku. czy ujawniæ tajemnicê. Wyja ni³. Brenda u miechnê³a siê przelotnie. i w koñcu . . który normalnie chyba jest schowkiem na szczotki.. ma k³opoty z my leniem.. Barbie widzia³ wyra nie. Mój m¹¿ sobie z nim radzi³. . Brenda parsknê³a miechem.. wa³t drugiego stopnia.. Stwierdzi³a. zw³aszcza m³odej osobie i na powa¿ne tematy. sprzeczce z jego synem.. ¿e sprawa trafi do s¹du. . ¿e je li cokolwiek z wydarzeñ tamtych dni trafi przed s¹d.. ¿e kiedy do pana Renniego dotar³y wie ci o pañskiej.Umilk³a. on osobi cie dopilnuje. ale te¿ raczej nikomu nie zagra¿a³. nie da³by sobie rady z Renniem. ¿e nie by³o ¿adnego zbli¿enia.Chêtnie.Przy feministkach lepiej niech siê pan nie afiszuje ze stopniowaniem gwa³tu.i wepchn¹³ tam Angie. a po drugie i wa¿niejsze. Nauczy³em siê tego w armii. ale w koñcu Angie wycofa³a oskar¿enie. Czyli.. .. ¿eby zosta³o ujawnione wszystko. ¿e nie wie. Wiedzia³ pan o tym? . Powiedzia³ jej. ¿e wiedzia³ pewne rzeczy o nich obu.. ¿e dobry obroñca mo¿e wygrzebaæ gimnazjalne wybryki Juniora i Frankiego.. ¿e bi³a siê z my lami. o synu i ojcu.Junior Rennie nigdy nie by³ szczególnie mi³ym dzieckiem. Pani m¹¿ te¿ o tym wiedzia³. zdaje siê. By³o ich kilka. bo po pierwsze. . zgodnie z t¹ my l¹ prowadzi³ sprawy. ..Howie oznajmi³ panu Renniemu... ale ¿e dziewczyna siê przestraszy³a i chcia³a wycofaæ. ³¹cznie z kwesti¹ czterech na jednego na parkingu. Dorzuci³ te¿. Potem przyzna³. naciska³. Za cokolwiek.

czy móg³bym teraz dostaæ coli? .. gdy ktokolwiek podwa¿a jego autorytet. darzy szczer¹ antypati¹. Chêtnie bym zobaczy³a efekty. nie mamy wozów stra¿ackich! . siêgn¹³ do lodówki. Có¿.Chcesz klucze do schronu. na dodatek.W miejsce gdzie klosz przecina Little Bitch Road. ale tylko po to. Wtedy to by³y g³owice æwiczebne. Ta bêdzie prawdziwa. bêdziemy mieli w mie cie panikê.Strzelali w ni¹ ju¿ wcze niej. Wziêli pod uwagê ka¿d¹ dziurê. . Z ³adunkiem niszcz¹cym bunkry. Jutro punktualnie o godzinie trzynastej Air Force wystrzeli w kopu³ê cruise'a. je li ci to nie przeszkadza. ¿e nie zd¹¿y³ pan z powodu klosza. jak wysoko siêga. Brenda unios³a rêkê do ust. Proszê pani.Gdzie bêd¹ celowaæ? . Prawda. Howiego nie ma. Byli my tam z Juli¹ wczoraj wieczorem. Pocisk wybuchnie jakie pó³tora metra nad ziemi¹. Ale twoim zdaniem Jim Rennie powinien o tym wiedzieæ i z t¹ kwesti¹ nie bardzo mogê doj æ do ³adu.Niestety.O mój Bo¿e! . . I efekty ja czasie Armagedonu.52. Gdyby nadal komendantem by³ mój m¹¿.. a ty zapewne wyl¹dujesz w celi.Tak. Gospodyni otworzy³a usta w sposób ca³kiem nieprzystaj¹cy do kobiety z klas¹.Mów mi po imieniu. Niemo¿liwe! . Du¿y Jim nie znosi. Proszê. zamiast szukaæ swojego tajemniczego generatora. prawda? Domy lam siê. W tym mogê ci pomóc i pomogê. . Wypuszcz¹ pocisk z B . ¿eby stamt¹d wzi¹æ licznik Geigera. tak ma byæ. Brenda poblad³a. jednak nie rozumiem. .Jakie bêd¹ straty? Barbie. Taki pocisk jest naprawdê potê¿ny. ¿eby panu dobraæ siê do skóry. Barbie uniós³ siê.Howie poradzi³ panu wyjechaæ z miasta. Mo¿e rozpacz przyæmiewa mi my li. Nauczy³a siê tego jako ¿ona ma³omiasteczkowego policjanta i trudno jej by³o zwalczyæ ten nawyk. Poleci zaprogramowanym kursem. zanim Rennie znajdzie jaki inny sposób. I nie j est ci nic winien. a siê nie przebije. Je¿eli wybuchnie. a ciebie jeszcze. . ¿eby okre liæ. . Radar jej nie widzi. ale sytuacja siê zmieni³a. poszliby cie do Renniego razem.Wiem.. dlaczego w ogóle chcesz rozmawiaæ z tym cz³owiekiem. we sobie colê. Natomiast je li siê przebije.postanowi³a zachowaæ dyskrecjê. Jedno i drugie. . Solidnie zaprogramowanym. wszystko to wiem. A ja bêdê do ciebie mówi³a Barbie..

Jest radn¹. .. Potem razem porozmawiamy z Renniem i Andym Sandersem..Widz¹c wyraz jej twarzy. .Mam wprowadziæ stan wyj¹tkowy i w zasadzie przej¹æ w³adzê w Chester's Mill. wybuchnê³a miechem. A je li chodzi o szkody. ma k³op oty. Jimowi Renniemu siê taki pomys³ spodoba? Zaskoczy³a go.Dla mnie. doda³ szybko: . S³oñce czerwienia³o.Na pewno bêd¹ w pobli¿u.Jakie? Przez chwilê s¹dzi³.. .Trzeba bêdzie ewakuowaæ ca³¹ okolicê. Przy tym Andrea. Wiem dlaczego... Nie wiem.. bo mia³ siê z ni¹ razem. . . Od rodków przeciwbólowych... ¿e sobie po¿yczam z ratusza stary licznik Geigera. . . chocia¿ Andrea ju¿ od kilku lat sprawuje tê funkcjê.. do jakiego stopnia..Jest uzale¿niona od leków. Czy mo¿e mia³a. proszê pa. Niestety. bo.. .Trudne pytanie.Do niej z tym pójdziemy. . ¿e Cox jest teraz raczej moim koleg¹ .Skoro masz przej¹æ w³adzê. Zosta³em awansowany na pu³kownika. ¿e jutro spadni e na nich cruise. . Rozkazem prezydenckim. .Wiem. Brenda objê³a siê ramionami. . . ¿e tê wiadomo æ równie¿ Brenda zachowa dla siebie. Brendo.Brenda westchnê³a ciê¿ko.Gratulujê.Widzisz.. Zwykle we wszystkim zgadza siê z tamtymi dwoma. Je li ja tego nie rozpowiem. zrobi to Julia Shumway. I on sam siebie zaskoczy³. ale ojcowie mias ta powinni us³yszeæ te wie ci ode mnie.Skrzywi³ siê lekko. Brenda przewróci³a oczami. nie dla miasta.. a w zasadzie z Renniem.Zdaje siê.. nie wiedzia³e ? . to nie koniec k³opotów.Andrea Grinnell. jakie mam problemy? Mieszkañcy miasta nie musz¹ wiedzieæ. . ma³o kto o tym wie. bo przecie¿ Andy Sanders przyklaskuje bezkrytycznie swojemu zastêpcy.Nic a nic.zauwa¿y³ Barbie.Czy to m¹dre posuniêcie? Czy oni tam maj¹ racjê? . . ale muszê im powiedzieæ o tym. Tak¹ podjêli decyzjê. a tego chce twój zwierzchnik.. Przynajmniej bêdzie nas wiêcej. . jednak postanowi³a j¹ ujawniæ. . .No tak...Z siostr¹ Rose? Dlaczego? .

Odwróci³ siê i sam umilk³ oszo³omiony. Mój plan nie jest doskona³y i bêdziesz musia³ zachowaæ wyj¹tkow¹ ostro¿no æ. Absurd.. Bo to co zupe³nie nowego.Och.. Ta p³on¹ca ³una. Bo to siê musi skoñczyæ. I z pewno ci¹ bêdzie gorzej. Natomiast takiego zachodu s³oñca Barbie nie widzia³ dot¹d nigdy. Zachodni widnokr¹g by³ poci¹gniêty cienk¹ krwist¹ warstw¹. ¿eby szykowali najwiêkszy pocisk. czy zdo³a³by siê odezwaæ. Urwa³a.. .. tak w³a nie by³o. .. pomy la³. jak to siê zwykle zdarza³o po ciep³ym. Nie by³ pewien. ¿e przez dziurkê od klucza zagl¹da do piek³a . Co siê sta³o? .Proszê pani? Brendo. a oczy mia³a coraz wiêksze.. Patrzy³a na co za jego plecami.I pewnie realizuje recepty w aptece Sandersa? . jaki maj¹.. Rzeczywi cie. mimo wszystko. Barbie milcza³. Zaczê³a siê pokrywaæ kurzem i innymi zanieczyszczeniami. S³oñce nad horyzontem nie by³o kul¹. I podejrzewa³. Oni te¿ nie. Chocia¿ nie.Bo¿e jedyny.To siê musi skoñczyæ . Ale ¿eby mia³ rz¹dziæ w mie cie? . Jim Rennie mo¿e przez zwyk³¹ logikê zostaæ zmuszony do zaakceptowania twojej roli.Jezu Chryste! Zupe³nie jakbym mia³a bardzo brudn¹ przedni¹ szybê..Tak. postanowi³ Barbie automatycznie. . piêknym dniu niesplamionym pó nym deszczem. nawet gdyby mia³ co do powiedzenia.. Oczami wyobra ni zobaczy³ rzêdy ochotników z wiadrami i szmatami w rêkach. Tyle ¿e kopu³a to nie przednia szyba. Jak maj¹ umyæ klosz na wysoko ci dziesiêciu metrów? Albo stu? Lub tysi¹ca? . ja niej¹c¹ wy¿ej do pomarañczu. nawet podpisan¹ przez prezydenta. . .szepnê³a. Tak¿e substancjami powoduj¹cymi ska¿enie.Zadzwoñ do nich i powiedz. Widzisz.Pokrêci³a g³ow Podetrze sobie ty³ek dowoln¹ form¹ deklaracji stanu wyj¹tkowego. ¿e co podobnego mogli ogl¹daæ jedynie ludzie znajduj¹cy siê w pobli¿u wulkanu w nied³ugi czas po wybuchu.. pal diabli konsekwencje. Trzeba j¹ umyæ.wyszepta³a Brenda. Zmieni³o siê w wielk¹ czerwon¹ kokardê z p³on¹cym rodkiem. Zachodz¹ce s³oñce by³o czerwone. Przynajmniej na jaki czas. Mia³ wra¿enie..

¿eby siê przygotowaæ. Poniewa¿ po raz pierwszy.Czy widzisz Chrystusa Pana zstêpuj¹cego z niebios? . rozmazan¹ mierci¹. nie by³oby mnie tut aj. os³aniaj¹c oczy d³oñmi. . Niekiedy cel u wiêca rodki . ¿e nie poszed³em ¿ywcem do nieba . wyra nie przestraszony. wiêc gdyby nast¹pi³ koniec wiata. patrz¹c. . z a spraw¹ . KWIK 1 Jim Rennie i Andy Sanders obserwowali dziwaczny zachód s³oñca ze stopni domu pogrzebowego. gdyby zada³ te pytania Du¿emu Jimowi. odk¹d zaistnia³a kopu³a. zdecydowanie odtr¹ci³ tê mo¿liwo æ.Chyba tak . jak¹ by dosta³ odpowied . .zgodzi³ siê Andy bez wielkiego przekonania. których zna³ ca³e ¿ycie.Nie . Gdyby zostali wyzwoleni od grzechu.Bzdura! . . przystaj¹ grupkami na Main Street i w milczeniu obserwuj¹ gro ny zachód s³oñca.nowy dom modlitwy Ko cio³a Chrystusa Odkupiciela w miejsce starego. to jak wyt³umaczyæ. oraz wspieranie Towarzystwa Misjonarskiego Chrystusa Pana. Bo i jemu przemknê³a przez g³owê podobna my l. prawda? . KWIK. do tego radiostacja. przewidziane na siódm¹. ¿e sytuacja mo¿e im siê wymkn¹æ spod kontroli. Widzia³ natomiast. . Jemu mo¿e siê wymkn¹æ spod kontroli. ¿e przed chwil¹ rozmawiali ze Stewartem Bowiem na temat zakoñczenia przedsiêwziêcia. Natychmiast. jak dzieñ umiera dziwn¹. czyli nieco wiêkszej szopy z drewnianym krzy¿em na dachu. Cel rzeczywi cie wydawa³ siê wart zachodu .KWIK. . jak najbardziej.Tak.stwierdzi³ Du¿y Jim. Ale g³os mia³ schrypniêty.Ca³kiem jak koniec wiata . nawet sam to s³ysza³. . a Du¿y Jim chcia³ byæ wcze niej. . które Du¿y Jim nazywa³ wspólnym interesikiem ? A w ogóle jak do tego wszystkiego dosz³o? Co wspólnego z uwolnieniem od grzechu ma wytwórnia nietamfetaminy? Wiedzia³.przyzna³ Andy.Co oznacza.ci¹gn¹³ Du¿y Jim. Tymczasem jednak stali w miejscu. u wiadomi³ sobie.Andy wydawa³ siê zak³opotany. oczywi cie.powiedzia³ Andy cicho. jak mieszkañcy miasta. .Widzê ciê. obmyci w krwi Baranka.Odda³em serce Chrystusowi przed wielu laty. Ani ciebie.A widzisz mnie? . Wybierali siê do ratusza na kolejne zebranie w celu oceny skali zagr o¿enia. dziêki której uda³o siê ocaliæ Bóg jeden wie jak wiele dusz.oznajmi³ Du¿y Jim.

wydawa³y siê ma³o istotne. którym je dzi³a Claudie. rozdzia³ dziesi¹ty. tak¿e bym ci przyklasn¹³. Du¿y Jim uniós³ d³oñ. Zapomnia³ jedynie o poprzednim wersie: Nie zdobywajcie z³ota ani srebra.Wiem.Wart jest bowiem robotnik swojej strawy . Teraz. ¿e Du¿y Jim zyskuje trzy razy tyle co on albo bracia Bowie. lecz mi³ym tonem. wskazuj¹c s³oñce. . by miasto skoñczy³o jako dziura zabita dechami. ¿e Ameryka zapomina o drodze duchowej. Claudie by tego chcia³a. ¿e jedenasty wrze nia by³ odpowiedzi¹ Najwy¿szego na wyrok s¹du. Du¿y Jim siê u miecha³. ‾e Bóg karze nas za wspieranie miasta w trudnych czasach. Nie tylko wsparli w³asne biznesy oraz wyci¹gnêli pomocn¹ d³oñ do ciemnoskórych braci. ¿e by³a boskim ostrze¿eniem. który zdecydowa³. Nie ma w tym palca bo¿ego.przytoczy³ Du¿y Jim górnolotnie. ¿e to wszystko nasza wina. . patrz¹c na rozmazany zachód s³oñca.zauwa¿y³ Andy nie mia³o. Z pewno ci¹ nie.Nie. I g³owê by da³. musia³bym siê z tob¹ zgodziæ. dam jej beemkê. przyjacielu . konaj¹ca przy podrzêdnej drodze.mi³y. postanowi³ Andy. ¿e do przegranej w Wietnamie dosz³o za spraw¹ Boga. A to nieprawda. wrêcz przeciwnie . ¿e nie chcemy. I pewnie tak¿e z komisem Jima Renniego. Jak siê to wszystko skoñczy i Dodee wróci do domu. i¿ wszystkie powy¿sze przyczyny by³y tylko pretekstem i marnym usprawiedliwieniem.Trochê grosza wpad³o i do naszych kieszeni . wers dziesi¹ty. . Pastor Coggins nazywa³ t o pomoc¹ dla ciemnoskórych braci. ale nie by³ to u miech zawziêty. ¿e dzieciaczki nie mog¹ rozpoczynaæ dnia od modlitwy do Pana. które rozlewa³o siê na zachodnim widnokrêgu jak mierdz¹ce jajo. nawet z czujnikiem parkowania oraz systemem audio aktywowanym g³osem. ¿e ludzkie sprawy s¹ ma³e i niewa¿ne. który zdawa³ siê mówiæ.odezwa³ siê Du¿y Jim. Taka by³a prawda. ani .Wydaje ci siê. Wiele zawdziêcza³ Du¿emu Jimowi. Andy mia³ w³asne konto na Kajmanach. co my lisz. pe³en zrozumienia. a w ka¿dym razie spróbowa³. Je liby stwierdzi³. choæ tego w³a ciciel nigdy by g³o no nie przyzna³. Gdyby powiedzia³.dziesiêciu procent lokowanych w udzia³ach banku na Kajmanach. To samo z domem pogrzebowym. Albo nawet cztery. mój drogi. . podobnie jak Jay albo Millin ocket? Pokrêci³ g³ow¹. Andy podniós³ na niego nie mia³e spojrzenie. krótk¹ i szerok¹. Andy odpowiedzia³ u miechem. Najwspanialszy wóz. by³ kompletnie zbêdny martwej ¿onie. Ale Bóg karz¹cy Chester's Mill za to.Mateusz. przyjacielu. Bez wp³ywów za metamfetaminê jego apteka upad³aby sze æ lat temu. Tyle ¿e teraz sprawy takie jak apteka czy bmw. . Andy musia³ przyznaæ. .

Nie przejmuj siê tak bardzo . Pamiêta³ s³owa jakiej gwiazdy filmowej.Du¿y Jim siê rozpromieni³. . ¿e kupowanie propanu w ilo ciach hurtowych mog³oby sprowokowaæ niepotrzebne pytania. Mo¿e to znak. Raptem Du¿y Jim siê zatrzyma³. przyjacielu.Za dwa tygodnie zaczniemy transportowaæ propan z powrotem do miasta.wycedzi³ Andy przez zêby. .Nie martw siê o Phila. Przewieziemy miejskimi wywrotkami. . . czy nie. czas siê zbieraæ. Du¿y Jim zmieni zdanie. Ale mia³ niemi³¹ pewno æ. Bêdziemy podejmowaæ wa¿kie decyzje. czy siê ta ca³a awantura z kopu³¹ skoñczy. Znak od opatrzno ci. Produkcja sz³a na du¿¹ skalê.Tak . tak¿e. W ten sposób niektóre pojemniki mo¿na by przewie æ nawet wcze niej! Andy milcza³. Czê ciowo dlatego.jak to okre la³ Du¿y Jim .Dobrze by by³o ..tak ogromne ilo ci propanu z ró¿nych róde³ miejskich.A przy okazji. ¿e przyznali sobie . s³ysza³e Stewarta. .miedzi do swych trzosów . . a czê ciowo dlatego. jemu. Ruszy³. Andy. ¿eby to rzuciæ . Nie podoba³a mu siê my l. które przywodzi³o mu na my l gnij¹ce cia³o. wolne od podatku. nie odrywaj¹c oczu od s³oñca. . .Mo¿emy te¿ wykorzystaæ karawan Stewiego. Wszystko zamkniête. . Stewart Bowie i jego brat Fernald równie¿ zachowaj¹ siê j ak chor¹giewki na wietrze. ¿e siedzieli w tym ju¿ zbyt g³êboko. Jak to siê mówi.Du¿y Jim zachichota³. a tak¿e spor¹ emisjê gazów. ¿e by³y z tego niewyobra¿al pieni¹dze. ¿e nie lubiê graæ.. zamiecione do czysta. .Ach! . Mo¿esz prowadziæ pojazdy o standardowej wadze? .powiedzia³ Du¿y Jim. Du¿y Jim podkre la³. .Zamknêli my interesik i nie otworzymy. Podobnie jak bezpo rednie kupowanie du¿ych ilo ci ró¿nych leków mog³o zostaæ zauwa¿one i spowodowaæ k³opoty. co oznacza³o zapotrzebowanie na ogromn¹ ilo æ energii. ¿e powinni my zwin¹æ interes na dobre. a wtedy on.Ach. Andy za nim. póki nie minie kryzys. choæ wielko æ . niezale¿nie od tego.uzna³ Andy. us³yszane dawno temu: Zanim odkry³am. ale te¿ by³a to rzeczywi cie najbezpieczniejsza metoda. Gorliwe chor¹giewki.przyzna³ Andy ponuro. Powiedzia³ to te¿ samemu Kucharzowi. Prowadzenie apteki pomaga³o nieco w rozwi¹zaniu tego problemu. by³am ju¿ stanowczo zbyt bogata. .A skoro ju¿ mowa o pracy. Spojrza³ na zegarek. ¿e w momencie gdy klosz zniknie.

jak to jest. która najpierw zabra³a butle z gazem. . Og³osimy.Wiem.podj¹³ Du¿y Jim . je¿eli dojdziemy. . ¿e je li im siê noga powinie. Andy by³ wyra nie zaniepokojony.. . A tak¿e olej opa³owy.Oczywi cie. Peter Randolph jest swój cz³owiek. ale to tak jak w bajce o mrówce i pasikoniku .Naprawdê s¹dzisz. Bardzo mi siê nie podoba my l o racjonowaniu czegokolwiek. ¿e chcia³bym go wtajemniczaæ w nasze interesiki. Rzeczywi cie.A przy okazji . Ani teraz.dzi w ratuszu z pewno ci¹ nam elektryczno ci nie zabraknie. na przyk³ad robitussinu i sudafedu. ¿e ju¿ zu¿yli spor¹ czê æ miejskich zapasów .. mój drogi.na produkcjê kryszta³ów metamfetaminy. tobie siê to wydaje mieszne? .Przecie¿ ju¿ wcze niej. . . a co powiemy ludziom. S¹ w tym mie cie ³achadojdy.. kiedy bêdziemy oddawaæ gaz? Wyja nimy. .I ca³a akcja bezpieczniejsza. ¿e ta sytuacja mo¿e potrwaæ miesi¹c? .Mog³e wzi¹æ butlê ze stacji radiowej. . co by us³ysza³ w odpowiedzi: Nie mogli my tego przewidzieæ . lecz wiedzia³.uspokoi³ go Rennie. to w³a nie z tego powodu.Szpital by³ bli¿ej . . ani kiedykolwiek pó niej. a potem zmieni³a zdanie i je odda³a? Rennie ci¹gn¹³ brwi. Tyle tam tego. pamiêtam . . ni¿ siê gor¹cym sparzyæ. Bo i kto przy zdrowych zmys³ach spodziewa³by siê nag³ego odciêcia . maj¹ do æ paliwa na bie¿¹ce potrzeby.zamówieñ powi¹zanych z produkcj¹. Co upewni³o Andy'ego. Podejrzewa³. które w miesi¹c zu¿yj¹ wszystko. jak go wykorzystaæ.Poprosi³em Randolpha. . ¿e pojawi³a siê gazowa wró¿ka.Mam plan. to takie nieamerykañskie. tylko sam wiesz. co jednak nie oznacza. ¿e przyszykowa³ mi³¹ niespodziankê. ¿e zorganizowali my miejski magazyn paliwa i bêdziemy racjonowaæ propan w miarê potrzeb. .. a potem bêd¹ prosiæ nas o opiekê. ¿eby wys³a³ mojego ch³opaka i jego przyjaciela Frankiego po butlê do szpitala.Jim. Lepiej na zimne dmuchaæ.stwierdzi³ Du¿y Jim. . w razie gdyby zabrak³o pr¹du.Nie! Raczej przera¿aj¹ce. A¿ do dzi wcale nie my la³ o ogromnych zapasach propanu na ty³ach studia WCIK. kiedy przyjd¹ ch³ody! . Andy mia³ ochotê podkre liæ.Z jego miny wynika³o. Nie martw siê.Przyjacielu. przyprawia³a Andy'ego o zawa³. ¿e Rennie w rzeczywisto ci wcale nie ma zamiaru zaniechaæ produkcji.Ale¿ nie.

. .westchn¹³ Andy. ale wolno ci osobiste musz¹ zostaæ . by robi³y to. we w³asnym dobrze pojêtym interesie. Powiedzia³a.. Jak to w Ameryce.stwierdzi³ Andy.. . .A czego siê spodziewa³e . Który w obecnej sytuacji je st w³a ciwszym cz³owiekiem na tym stanowisku.Oczywi cie. a my mamy Pete'a Randolpha. Mo¿e przyda³oby siê porozmawiaæ o tym z komendantem Randolphem. a czasem kij. poniewa¿ je rozumiemy i potrafimy przekonaæ. . rozumiem. ¿e czasem potrzebna jest marchew. ¿e policja traktowa³a ³udzi zbyt brutalnie.Trzeba ich pilnowaæ..W ka¿dym mie cie mieszkaj¹ mrówki. Ale Du¿y Jim siê rozpêdzi³. Co oznacza. . Tego chcesz? .Nie bêdziesz jedynym krytycznie nastawionym do pomys³u racjonowania paliwa zauwa¿y³ Andy. Jak czêsto to powtarzam? . nie p³ac¹ podatków. . Narkomani! Z³odzieje samochodów! Degeneraci! Nie zwracaj¹ po¿yczek.Na ³¹ce u Dinsmore'a zamieni³em kilka s³ów z Sammy Bushey. Wszyscy op³akujemy mieræ Howiego Perkinsa. W³a nie takich musimy siê strzec. musz¹ najpierw zje æ warzywa.Znam tê Bushey.. mój drogi? Pog³askania po g³ówce? Przecie¿ tam o ma³o nie dosz³o do zamieszek. Nie zaledwie dostateczne. Je li chc¹ deser. . .. Mimo wszystko da siê z nimi ¿yæ. Niewiele brakowa³o. Znam ca³¹ jej rodzinê. I tak¹ szarañcz¹ s¹ Busheyowie. . Nie wolno mieæ dla nich lito ci.W³a nie. zw³aszcza teraz. masz racjê.. nawet je li w zwi¹zku z tym trzeba je od czasu do czasu trochê przycisn¹æ.I na tak¹ okazjê mamy policjê. Stanowczo zbyt brutalnie.Nie. stworzenia dobre i pracowite. To oni doprowadz¹ do k³opotów w mie cie. jedn¹ z przyjació³ek Dodee.Bardzo czêsto . szkodnik rodem z Biblii.A co siê robi z dzieæmi? . W³a nie takich ludzi nazywali my bia³ymi mieciami. lecz on teraz ju¿ jest z Jezusem.Przypomnia³o mi siê co jeszcze . . Jim zmarszczy³ czo³o. oraz pasikoniki. je li tylko damy im szansê.Ludzie w mie cie takim jak to. W ka¿dym mie cie jest tak¿e szarañcza.Wycelowa³ w Andy'ego palcem.dostêpu do wszelkich róde³ energii? Ludzie zwykle robili zapasy z górk¹. Mo¿e nam siê to nie podobaæ. ale. s¹ jak d zieci.. nie tak pracowite jak mrówki. Poniewa¿ s³ucha. zanim to okre lenie sta³o siê politycznie niepoprawne.. bo to by ur¹ga³o amerykañskiej duszy. a mieliby my takie siakie owakie zamieszk i w Chester's Mill! . co nale¿y. a w zasadzie po prostu ludzie.

To samo z Gas & Grocery. skoro nie by³o sposobu na wywiezienie towaru z miasta. mocny drink. ¿e w zasadzie i tak nie mieli wyboru. I mo¿e powinni my tak¿e zaj¹æ siê ¿ywno ci¹ najbardziej nara¿on¹ na zepsucie. które mog³o siê przeci¹gn¹æ nawet do pó³nocy. ‾adne z dzieci nie grzeszy³o szczególn¹ bystro ci¹. Mrówczymi ¿o³nierzami.. Dale Barbara. Du¿y Jim umilk³. os³oni³ oczy przed s³oñcem. Du¿emu Jimowi siê to nie podoba³o. Podniós³ rêkê. Urwa³ w pó³ zdania. c wcale nie dziwi³o. w ka¿dym razie Renniemu tak siê wydawa³o. A jednak. wypuk³e czo³a i . Ale nie sami. niezale¿nie od jej tematu. Jaki tuzin Killianów mieszka³ na zapuszczonej kurzej farmie przy drodze prowadz¹cej do Tarker's Mills. je li siê wiedzia³o. ale bêdziemy musieli przez najbli¿sze dni uwa¿nie mu siê przygl¹daæ. Co oznacza. a¿ za nie.Przemy la³em ponownie nasz¹ decyzjê.to ogarn¹æ sytuacjê. mówi³ tonem praktycznego urzêdnika. Gdy znów siê odezwa³. Miêdzy nimi siedzia³a i z o¿ywieniem rozmawia³a z wdow¹ po komendancie Perkinsie Andrea Grinnell. ¿e zamkniemy sklep. Pragn¹³ tylko jednego: wróciæ do swojego pustego domu. Przecie¿ musieli my zamkn¹æ interes. My tak¿e ponosimy pewne konsekwencje.ci¹gn¹³ Du¿y Jim . przeznaczyæ j¹ do osobistego. wlaæ w siebie jaki solidny. Zanim jednak zrobi³ dziesiêæ kroków.ograniczone... Wcale. My jeste my mrówkami. póki siê to wszystko nie skoñczy. Sokolim wzrokiem. z czyich pod³ych lêd wi sp³odzone zosta³o to potomstwo. Z niedowierzaniem patrzy³ na schody ratusza. Ten ma³y mia³ na imiê Ronnie. ¿e musz¹ panowaæ prawo i porz¹dek. obmyci z grzechu. Wszyscy mieli takie same okr¹g³e g³owy. zdecydowany po³o¿yæ kres tej konwersacji. obawia³ siê spotkania w ratuszu. my leæ o Claudie i p³akaæ. 2 Ruszy³ energicznie do przodu. Innymi s³owy. A na dodatek podawali sobie z rêki do rêki jakie pa piery. . po³o¿yæ siê. Jeden z ch³opaków Killiana. I potrzebny jest nadzór. Nie mia³ ochoty dalej dyskutowaæ na podobne tematy.Teraz najwa¿niejsze . . Brenda Perkins i ten z³y duch. by pozwoliæ Food City dzia³aæ na normalnych zasadach. lecz wszyscy byli wiernymi cz³onkami Ko cio³a. Andy nie chcia³ ju¿ wspominaæ. nie sami. podbieg³ do niego jaki dzieciak. pogr¹¿y³ siê w zamy leniu. wiêc poprzesta³ na krótkim tak . radna.. w ka¿dym razie nie teraz. chocia¿ trudno by³o mieæ pewno æ. Nasz nadzór. bo nie jeste my pasikonikami. Nie mówiê.

Richie. . Oczywi cie.krzykn¹³. . Andy a¿ pomyli³ krok. Ch³opak ubrany by³ w podart¹ koszulkê WCIK i trzyma³ w rêku jak¹ kartkê. synu.Ciebie tak¿e. Ronnie to mój brat. Niedobrze.. A teraz wybacz. ¿e teraz nie mam czasu na rozmowy. Andy wzi¹³ od ch³opca kartkê i z³apa³ Renniego za ramiê.Jejku.Ruszy³ stanowczym krokiem.powiedzia³ Du¿y Jim. .O. Nie. nawet nie Lester. Z³o¿y³ kartkê. . U mnie . W podartej koszulce i workowatych. . Teraz muszê porozmawiaæ z Tob¹. Du¿y Jim nigdy dot¹d nie kaza³ mu siê zamkn¹æ.Ja jestem Richie. proszê pana. poda³ ch³opakowi. Ronnie . . znalaz³em pana! .Nie wszystko naraz . Ch³opak sta³ przed ksiêgarni¹. .O wytwórniê? O narko. Gdy Du¿y Jim na niego skin¹³.Mo¿e jutro. podbieg³ natychmiast.Zanie mu.orle nosy. Wielebny Lester Coggins Nie Les. Du¿y Jim najpierw spojrza³ Andy'emu w twarz.Lepiej przeczytaj. Richie Killian przyniesie mi Twoj¹ odpowied . .Mowy nie ma. Musimy siê zobaczyæ dzisiaj.. . .Zamknij siê.. KTO U DU‾EGO JIMA KUPUJE) i skre li³ krótk¹ odpowied : O pó³nocy. . bardziej ci¹gniêt¹ i mocniej naznaczon¹ smutkiem ni¿ zwykle. Wielebny Lester Coggins. I nie czytaj! .oznajmi³ Rennie i ruszy³ rozwi¹zaæ nastêpny problem.spyta³ Andy.. Proszê. . zanim przemówiê do miasta. to siê wali. Stanowczo niedobrze. Jamesie. . Jak siê wali. . odpisz.O co mu chodzi? . Przemówi³ do mnie Bóg. Ca³y czas obserwowa³ ludzi siedz¹cych na schodach ratusza. Troje b³aznów. by³o le. za du¿ych d¿insach wygl¹da³ jak sierota. szuka³em pana po ca³ym mie cie! . Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej wyj¹³ z kieszeni d³ugopis (ze z³otym napisem wzd³u¿ korpusu TEN SIÊ RADUJE. proszê pana! Niech pana Bóg b³ogos³awi. Innymi s³owy.Obawiam siê. Dopiero potem wzi¹³ kartkê. Odprowadzi³ biegn¹cego ch³opca wzrokiem. tak.

którzy jeszcze przed chwil¹ obserwowali zachód s³oñca.Oczywi cie. . Barbie w pierwszej chwili pomy la³: Ten cz³owiek idzie.3 Patrz¹c na zbli¿aj¹cego siê Renniego. który przywyk³ do kopania cudzych ty³ków. ¿eby z tego robiæ .. Przechodnie.. op³akuj¹c mê¿a. .odezwa³ siê radny... Rozumiesz przecie¿. ale ¿e Brenda mocno chwyci³a j¹ za rêkê. . krzywi¹c siê z bólu.Bardzo wam obu dziêkujê. by z³o¿yæ ci najszczersze wyrazy wspó³czucia.. jakby to by³ list od samego papie¿a z Rzymu. Holownik wspomagaj¹cy liniowiec oceaniczny.Niestety. .Przyjmij moje kondolencje .Przyszed³bym wcze niej. Znów pojawi³a siê znajoma my l. .Bardzo nam go brakuje .Rennie ..U miech Du¿ego Jima ods³oni³ ju¿ wszystkie zêby. Jak wszyscy. Kto wpad³ na pomys³.Ogromnie chcia³bym zostaæ z tob¹ i porozmawiaæ o twoich zmartwieniach. choæ dobiega³a piêædziesi¹tki. Z fa³szywym u miechem wspó³czucia uj¹³ obie d³onie Brendy i lekko je u cisn¹³. ¿e siedzia³ miêdzy rad n¹ miejsk¹ a wdow¹ po komendancie policji? We troje przekazywali sobie z r¹k do r¹k kartki..powiniene znale æ dla nas chwilê. a o tym nie wiedzia³ . .odezwa³a siê Brenda mi³o .... . ¿e zarówno Andrea Grinnell. Najgorsze jeszcze przed nami.. w ka¿dym razie nie w tym momencie. Poza tym wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej szed³ jak cz³owiek. . jak i Andy Sanders robi¹ wra¿enie wystraszonych na mieræ. Zaczê³a wstawaæ. siedzia³abym teraz w domu. czy by³aby tak uprzejma i pobieg³a roz³o¿yæ teczki? Andrea. I nie chodzi³o o klosz. wygl¹da³a w tej chwili jak dziecko przy³apane na podkradaniu gor¹cych ciasteczek stygn¹cych na parapecie.Wszyscy odczuwamy jego brak. usiad³a z powrotem. bardzo wa¿na. Widzê wyra nie. Barbie u wiadomi³ sobie. Du¿emu Jimowi zabrak³o s³ów. Na pogrzebie oczywi cie siê zjawiê. ¿e nie daj¹ ci spokoju. teraz przygl¹dali siê temu zaimprowizowanemu spotkaniu. ale nadal nie zbli¿y³ siê do oczu. Mo¿e Barbara zyskiwa³ w ich oczach na znaczeniu jedynie z tego powodu. Wdowa pozwoli³a na tê scenê ze spokojem i wdziêkiem. . ¿e gdyby sprawa nie by³a wa¿na... Bali siê Renniego. By³em zajêty. Andrea.popar³ Renniego Andy.. jakby by³ chory. Jak nigdy.Tak nam brakuje Duke'a. . mamy bardzo wa¿ne spotkanie. .

Pan tak¿e odgrywa tutaj jak¹ rolê. . ¿e przed³u¿ono mi okres s³u¿by. ¿e dokument zosta³ przed godzin¹ dostarczony przez Zastêp Elfów FedEx? Który liliput teleportowa³ siê przez kopu³ê i ju¿? Bez problemu? .Wejd my do rodka . . panie Barbara? Nie bardzo rozumiem. . to mu szkodzi³o tak¿e na serce.By³em w armii.publiczne przedstawienie? Brenda Perkins. . co pana tu sprowadza. który by³ teraz w mie cie postrzegany . List by³ zdecydowanie bardziej elegancki ni¿ notka. Andrea by³a na to za ma³o sprytn a. jak s¹dzisz. Spojrzeli sobie w oczy. a tak¿e od znacznie szerzej znanego nadawcy. A jednocze nie dosta³em awans. Wobec czego trzeba po pierwsze. W randze kapitana.Oczywi cie . Czasem jednak by³o trudno.jako bohat er.To nie jest papeteria z Bia³ego Domu. Chocia¿. ¿e to panu pomo¿e zrozumieæ .Barbie stara³ siê odpowiedzieæ sympatycznym tonem. Rennie wzi¹³ kartki za sam ro¿ek. Przyszed³ drog¹ elektroniczn¹ jako plik PDF. co siê k³u³o w g³owie Cogginsa. zw³aszcza publicznie.Porozmawiamy w sali konferencyjnej. Naprawdê mi przykro z powodu Duke'a.Rzeczywi cie. a co mu szkodzi³o na ci nienie. . które ogl¹dali przed chwil¹.. ty pó³g³ówku. . poniewa¿ szkodzi³y mu na ci nienie. móg³ siê myliæ. nie.kompletnie bez przyczyny .A mnie z powodu pañskiej ¿ony . . . któr¹ przyniós³ mu Richie Killian. Przeskoczy³ wzrokiem na Barbiego. I nie mia³a odwagi mu siê stawiaæ.zarz¹dzi³.zgodzi³ siê Andy. Wiedzia³. ¿e nie.powiedzia³ Barbie.. Zw³aszcza kiedy cz³owiek dosta³ wiadomo æ od znajomego. to aktualne k³opoty by³y piku w porównaniu z tym. By³ to moment prawdziwego szczerego wspó³czucia. W nag³ówku napisano po prostu BIA£Y DOM. . wiêc Du¿y Jim mia³ ochotê rwaæ w³osy z g³owy.Chyba znajdziemy kilka minut. Andy? . ¿e Bóg ka¿e mu przemawiaæ do miasta. i w³a nie nabra³ przekonania.Dla pani zawsze znajdziemy chwilê. Je¿eli Du¿y Jim s³usznie podejrzewa³. jakby go parzy³y..powiedzia³a Brenda ze smutkiem. S¹dzi³e . . Rennie pomaca³ papier. podaj¹c mu kartki. Brenda Perkins nigdy go nie lubi³a. ¿e nie mo¿e sobie pozwoliæ na takie gwa³towne emocje. G³êboka pionowa zmarszczka przeciê³a mu czo³o miêdzy krzaczastymi brwiami. który wiedzia³ o wiele za du¿o. Korespondencja nosi³a bie¿¹c¹ datê.Przypuszczam. . a zosta³a wdow¹ po cz³owieku. Oczywi cie. Pani Shumway go wydrukowa³a.. oczywi cie. Wygl¹da na to. Barbie nie powiedzia³ tego na g³os. ale niewiele brakowa³o.

wiêc Joe przepchn¹³ siê obok niego i przekrêci³ ga³kê.Jest wa¿ny. .Pozwolili. . ¿e ma najwspanialszego ojca pod s³oñcem.oceni³ Benny z pe³nym wy¿szo ci brakiem zainteresowania. . o co chodzi . . Zobaczy³a dzieciaki. proszê pani . Pojedyncze kartki wystrzeliwa³y z kopiarki na tackê. Freeman zwi¹zywa³ ryzê papieru szpagatem. .Tak. Benny i Norrie przyjêli soczyste wyra¿enie z milcz¹c¹ aprobat¹.Rodzice pozwolili? . Du¿y Jim przeczyta³. Drzwi ust¹pi³y. ka¿de z nich postanowi³o sobie w duchu wykorzystaæ je przy pierwszej okazji. Patrzyli w stronê ratusza. Benny i Joe w rêkach. dlaczego pani Shumway ich nie s³ysza³a .odezwa³a siê Norrie. Norrie wetknê³a swoj¹ do g³êbokiej kieszeni kangurki. bierz siê do roboty. . Nikt nie odpowiada³. Norrie widzia³a to wyra nie.odezwa³a siê Brenda cicho. Jamesie . O ile ta cholerna kopiarka siê nie zesra. tym troje radnych miejskich oraz kucharz ze Sweetbriar Rose. jak zrobiæ manuala na nosie deski na porêczy. 4 Benny Drake. Prawie skoñczyli my.No.Doros³e pierdo³y . Nastêpna intrygantka.Pete odsun¹³ siê na bok.Mo¿e ja to zrobiê? . .Przeczytaj ten list. .zapewni³a j¹ Norrie. Kiedy po pierwszej próbie wyl¹dowa³ na tylnej czê ci cia³a.Julia Shumway.Je li potrafisz lepiej ni¿ ja. . . Natychmiast zrozumieli. Norrie Calvert i Joe McClatchey Chudzielec stali przed redakcj¹ Democrata w Chester's Mill. . A ona jemu w zamian pokaza³a. Potrafi³a te¿ przywi¹zywaæ woblery do ¿y³ki. .Ju¿ siê ba³am. ¿e nie przyjdziecie. po czym zapuka³ do drzwi. Pete Freeman i Tony Guay na zmianê zabierali je i uk³adali w stosy. Norrie uwa¿a³a. który robi³ zdjêcia na ³¹kach.Nie chcê mieæ na karku! stada rozw cieczonych opiekunów. Sz³o mu jak po grudzie.zaproponowa³a.kopiarka pracowa³a pe³n¹ par¹.Ciekawa jestem.spyta³a Julia. najwyra niej bra³o udzi a³ w jakiej konferencji. a redaktorka rozmawia³a g³o no z dziennikarzem sportowym i z facetem. Ka¿de z nich mia³o latarkê. a¿ siê pop³aka³ ze miechu. .odezwa³a siê Julia. Ojciec j¹ nauczy³. jeste cie . gestem zaprosi³a je do rodka. bo sama zna³a piêæ ró¿nych wêz³ów. Joe. gdzie kilka osób. .

zgodzi³ siê Joe.Ja mu przymocujê ³adunek . Nagle zobaczy³a du¿y nag³ówek wydrukowany czarnymi literami i a¿ stanê³a w pó³ kroku. Benny znów przebieg³ wzrokiem nag³ówek. Granicê miêdzy Chester's Mill a Tarker's Mills zaznaczono na czerwono.Podesz³a do sterty kopii. .spyta³a Julia.Rozumiem.stwierdzi³a Norrie. . Democrat nie zatrudnia³ gazeciarzy od trzydziestu lat.U mnie nie ma koszyka. ¿e wszyscy macie rowery i koszyki.Fakt . .To by by³o dno . Joe i Benny tu¿ za jej plecami. ¿eby wiêtowanie powrotu tej praktyki zepsu³ jaki wypadek na przyk³ad na którym rogu Main albo Prestile.zameldowa³ Joe. znajdowa³ siê czarny X.Potoczy³a wzrokiem po ca³ej trójce. . Julia tylko pokiwa³a g³ow¹. tak? Nastêpnie na Morin i St Anne Avenue. . . . . wyra nie rysowanej odrêcznie.Zostawiacie jedn¹ kartkê przy ka¿dym domu i sklepie na tych dwóch ulicach. Pete Freeman z podziwem obserwowa³. Nie mo¿ecie rozwoziæ tego na deskach. jak dziewczyna szybko i sprawnie wi¹¿e wêz³y. . co siê da. dziecko. Przyci nijcie kamieniem.uzna³. .stwierdzi³ Joe ponuro. ale jes t baga¿nik. Zosta³ opatrzon y . . co trochê przypomina³o trzepotanie skrzyde³ motyla. UWAGA MIESZKAÑCY CHESTER'S MILL! BARIERA ZOSTANIE ZBOMBARDOWANA POCISKIEM CRUISE ZALECANA EWAKUACJA ZACHODNIEJ CZÊ CI MIASTA .odpowiedzieli wszyscy troje. Zróbcie.stwierdzi³a Norrie bez fa³szywej skromno ci. Nie chcia³abym. przygl¹daj¹c siê mapie umieszczonej w dolnej czê ci kartki.Latarki macie? .Tak pani powiedzia³a i tak jest . .Nie le ci idzie . krêc¹ g³ow¹. W miejscu gdzie Little Bitch Road przecina³a granicê miasta.Masz racjê.Doskonale. . Je li co zostanie. ale o dziewi¹tej wracajcie do domu. po³ó¿cie na rogach ulic.Mamy .O cholera! Przycisnê³a d³onie do ust. Potem dalej. ale s³ów cofn¹æ ju¿ nie mog³a. . ¿e to nic nie da .Za³o¿ê siê.

Sytuacja wkrótce zostanie rozwi¹zana. Wiem.napisem CEL.ukarani. ¿e jako prawomy lni Amerykanie zapewnicie mu wszelk¹ pomoc. którzy pracuj¹ nad zrozumieniem i odwróceniem procesów. by móg³ pe³niæ odpowiedzialn¹ rolê ³¹cznika. i¿ ca³kowicie wystarczaj¹ca bêdzie dla niego pozycja doradcy. wyraziæ ogromn¹ trosk¹ i zapewniæ o najszczerszych intencjach. które zasz³y na granicach Waszego miasta. mianuj¹c pu³kownika Barbarê tymczasowym gubernatorem wojskowym. Ko cio³y w ca³ej Ameryce bêd¹ otwarte. dopóki mieszkañcy Chester's Mill nie zostan¹ oswobodzeni. ¿o³nierza Armii Stanów Zjednoczonych. Takie przyrzeczenie sk³adam Wam oraz wszystkim mieszkañcom Chester s Mill wsparte powag¹ mojego urzêdu jako Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych. Nenniego Andrei Grinnell Szanowni Pañstwo! Przede wszystkim chcia³bym Pañstwa pozdrowiæ. i¿ spodziew siê pe³nej wspó³pracy ze strony radnych miejskich. Pu³kownik Barbara s³u¿y³ w Iraku. Tak jak Wy pomo¿ecie jemu. wprowadziæ w Chester s Mill stan wyj¹tkowy. tak my Wam. id¹c za rad¹ Kolegium Szefów Po³¹czonych Sztabów oraz Sekretarza Obrony i Departamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. gdzie zosta³ odznaczony Br¹zow¹ Gwiazd¹ Meritorious Service Medal oraz dwukrotnie Purpurowym Sercem. ¿e nie ustaniemy w wysi³kach. list ten ma s³u¿yæ przedstawieniu pu³kownika Dale'a Barbary. Po drugie. Ostatnio przywrócili my go do s³u¿by i awansowali my. 5 BIA£Y DOM Do RADNYCH CHESTER'S MILL: Andrew Sandersa Jamesa P. Ufa. Pragnê zapewniæ. Musia³em siê zgodziæ z jego ocen¹ choæ jest to kwestia dyskusyjna.westchn¹³ Tony Guay. Jutrzejszy dzieñ ustanowi³em Narodowym Dniem Modlitwy. a tak¿e miejscowej policji. ¿e nie bêdzie to konieczne. Pierwotnie zamierza³em. Stwierdzi³. a winni ich uwiêzienia .Nie kracz. by ludzie wszelkich wyznañ mogli siê modliæ za was oraz za tych. . ma³y . Jednak pu³kownik Barbara zapewni³ mnie. .

¿e kto w Chester Mill ma wiedzê dotycz¹c¹ bariery otaczaj¹cej wasze miasto. Jeste cie obywatelami Stanów Zjednoczonych Ameryki i nie bêdziecie pozostawieni sami sobie. Poniewa¿ to on jest na miejscu. nie szczêdz¹c wysi³ku. tak nie jest. zgodzi³em siê z jego punktem widzenia. ¿e martwi Pañstwa brak mo¿liwo ci porozumienia siê z przyjació³mi i rodzin¹ spoza granic miasta. czê ciowo ze wzglêdów humanitarnych. ³atwiej j¹ sprawdzaæ ni¿ po³¹czenia przez telefony komórkowe. Po czwarte. Praktycznie rzecz ujmuj¹c. jednak jeste my przekonani. lecz zapewniam. poniewa¿ jedynie w ten sposób mo¿emy obni¿yæ ryzyko przep³ywu informacji zastrze¿onych. ¿e w pewnym momencie zarówno dla reprezentantów miasta. Podkre la³. niestety utrzymanie blokady telefonicznej jest w tej chwili absolutn¹ konieczno ci¹. ¿e dziêki w³a ciwym stosunkom z pani¹ Juli¹ Shumway.Po trzecie. a ja by³em sk³on ny siê z nimi zgodziæ. czego powinni siê spodziewaæ. Pi¹t¹ spraw¹ jest komunikacja internetowa. kobiety ani dziecka. I rzecz ostatnia. Istnieje prawdopodobieñstwo. Mo¿e siê okazaæ. w³a cicielk¹ lokalnego czasopisma. Pu³kownik Barbara bêdzie na bie¿¹co informowany o wszelkich ewentualnych zmianach. Niniejszym sk³adamy uroczyst¹ przysiêgê. I po szóste. Mimo wszystko ta decyzja równie¿ pozostaje kwesti¹ dyskusyjn¹ wiêc mog¹ zaj æ pewne zmiany w naszym stosunku do poruszanych spraw. wiem. Jedno i drugie jest równie wa¿ne. . ¿e istnieje du¿e prawdopodobieñstwo. kontynuowana bêdzie blokada kontaktów z mediami. Wewnêtrzne rozmowy miejskie mo¿na prowadziæ bez przeszkód. opart¹ na naszych najwspanialszych idea³ach: nie opu cimy nikogo. lecz nie najmniej wa¿na. Pu³kownik Bar bara obja ni szczegó³y operacji wojskowej. energii. Mog¹ Pañstwo s¹dziæ. jak i dla pu³kownika Barbary korzystne bêdzie zorganizowanie konferencji pra sowej. zdo³aj¹ Pañstwo zawiadomiæ mieszkañców. ¿e do spotkania z przedstawicielami mediów najsprawniej doprowadzi szybkie zakoñczenie obecnej sytuacji kryzysowej. i¿ Wasza niedola skoñczy siê jutro o godzinie trzynastej czasu wschodniego. choæ to równie¿ jest kwestia dyskusyjna. zak³adamy pe³n¹ wspó³pracê miêdzy nim a w³adzami miasta. Zapewn i³ mnie. Rozumiemy ten niepokój. Kolegium Szefów Po³¹czonych Sztabów zdecydowanie zaleca czasowe uniemo¿liwienie komunikacji e . Tymczasem pu³kownik Barbara zdecydowanie obstawa³ przy pozostawieniu mieszkañcom Chester Mill dostêpu do Internetu.mailowej. która zostanie przeprowadzona w tym czasie. Wykorzystamy wszystkie mo¿liwo ci. ¿e to nadmierna troska. ¿e poczta elektroniczna mo¿e byæ legalnie monitorowana przez Agencjê Bezpieczeñstwa Narodowego. pieniêdzy W zamian oczekujemy od Was wiary i wspó³pracy. Mê¿czyzny. by Was uwolniæ. chcia³bym Was zawiadomiæ.

pasuj¹cym do terrorysty. my la³ Rennie. tak my Wam. List by³ gro b¹. widzia³ prawdê. Du¿y Jim na niego nie g³osowa³. gdyby jakim cudem zosta³ teleportowany i zna laz³ siê z nim twarz¹ w twarz. drañ. Spokojnie. Nigdy nie oddam miasta jakiemu kuchcie. Po kolei. Wspó³pracujcie. ale jak cz³owiek zebra³ to. co zosta³o przekazane miêdzy wierszami. Najbardziej wymowne by³o ostatnie. Zak³adamy pe³n¹ wspó³pracê miêdzy nim a w³adzami miasta. W przeciwnym razie popamiêtasz. z przyjemno ci¹ udusi³by go go³ymi rêkami. Powiedzieæ intruzowi. . kolego. Rozumia³ to tak¿e Jim Rennie. Barbarê tak¿e.Wspieramy Was modlitw¹ i serdeczn¹ my l¹. Na razie mia³ przed oczami kilka ³ajdackich zdañ z listu prezydenta. ¿e mo¿e sobie wprowadzaæ stan wyj¹tkowy w piwnicy komendy. jaki sekretarzyna pisa³ ten list. Prezydent pisa³ o wspó³czuciu i wsparciu (Grinnell. Wspó³pracujcie albo stracicie Internet. mia³a za³zawione oczy). Decyzja pozostaje kwesti¹ dyskusyjn¹ Oczekujemy wiary i wspó³pracy. jak ju¿ siê przebijemy. Wspó³pracuj. Dla niego wiara by³a pustym s³owem. ¿eby przy salutowaniu nie wsadzi³ sobie palca w oko. Stanowcz¹ i bezdyskusyjn¹. A pamiêæ mamy doskona³¹. w którego imieniu to zrobi³. o czym mówi. a w tej chwili. Kto wie. a potem podwa¿yæ mój autorytet. ¿e ten taki siaki owaki zwolennik aborcji nie mia³ o sprawach wiary ¿adnego pojêcia. ta narkomanka. ‾elazna piê æ obleczona w aksamitn¹ rêkawiczkê. Tak jak Wy pomo¿ecie jemu. z Samem Verdreaux w roli adiutanta. Du¿y Jim by³ absolutnie pewien. czytaj¹c. Za to kiedy wspomina³ o wspó³pracy. mo¿e Niechlujowi uda siê opanowaæ delirium na tyle. podpisa³ siê pod nim osobi cie. ³¹cznie z drugim imieniem. który w dodatku o mieli³ siê przy³o¿yæ mojemu synowi. Najbardziej w wiecie pragn¹³ teraz zagwizdaæ na Pete'a Randolpha i kazaæ mu wsadziæ pu³kownika kuchtê za kratki. bo my sporz¹dzamy listê grzecznych oraz niegrzecznych i nikt n ie bêdzie mia³ ochoty figurowaæ na li cie niegrzecznych. Z wyrazami szacunku 6 Niezale¿nie od tego. dok³adnie wiedzia³.

Bia³a plamka rozpoczê³a taniec przed lewym okiem. Ona zapewni³a go. ¿e mog¹ wzi¹æ nastêpne cztery godziny s³u¿by.Wejd my do rodka . ¿e mamy sporo do omówienia.zaproponowa³. Powiedzia³a te¿. ty prymitywie. Nawet on uwa¿a³. . ale nigdy nie wiadomo. jednak równocze nie przypomnia³a. Gdy razem z innymi wie¿o upieczonymi policjantami wróci³ do komisariatu po tej gigantycznej rozróbie na polu Dinsmore'ów. by siê stawi³ na s³u¿bê nastêpnego dnia o siódmej.Wygl¹da na to. Du¿y Jim przywo³a³ na twarz u miech. ¿e to dziwne.Bêdzie mnóstwo roboty . . je li nie jest niezbêdny. Juniorowi te¿.stwierdzi³a. Najpierw niech pu³kownik kuchta obja ni wielkie plany militarne. ale akurat zaczê³a go boleæ g³owa. chocia¿ wziêli tê pracê nie dla pieniêdzy. ale bardzo go uspokaja³o. powoli. Mel. Na schodach przed komend¹ Frankie poprawi³ pas. wiêc kied przyjdzie do wyp³aty. Podrygiwa³a w rytm bicia serca. Carter. . . Georgia Roux i Frank DeLesseps wszyscy zgodzili siê pracowaæ w nadgodzinach. G³upio by by³o. Je li przynios¹ po¿¹dany skutek. Powiedzia³ Stacey. . pewnie mo¿na bêdzie siê spodziewaæ premii od wdziêcznego rz¹du Stanów Zjednoczonych.Chyba wpadnê do Angie powiedzia³.My lê. . które w³a nie przy pieszy³o. Juniorowi krew têtni³a w g³owie. dadz¹ sobie radê. ¿e pojecha³a gdzie z Dodee. na to siê zanosi. ci¹gle jeszcze w mundurze i wyra nie zmêczona. Stacey Moggin. 7 Junior siedzia³ z przyjació³kami w ciemno ciach. Fatalne uczucie po ca³ym dniu bez ¿adnych dolegliwo ci.Nie ma mowy. je li maj¹ ochotê. Chodzi³o im o samo zajêcie. ¿e nadgodzin bêdzie jeszcze du¿o. powiedzia³a im. ¿e rezygnuje. gdyby siê okaza³o. ¿e siê po lizgnê³a pod prysznicem i le¿y sparali¿owana albo co w tym stylu. Je li nie. wietnie. Nigdy. Ale pomy la³ tak¿e: Spokojnie. wówczas nowo mianowany pu³kownik Armii Stanów Zjednoczonych pozna szeroki wachlarz ca³kiem nowych znaczeñ okre lenia g³êboko w terytorium wroga .

co chce. Junior pokiwa³ g³ow¹. lecz kiedy zgasi³ wiat³o. Po chwili siê uspokoi³a. . Przez chwilê m³ody Rennie mia³ ochotê zacisn¹æ rêce na szyi kumpla i przytrzymaæ. który dzia³a³ Juniorowi na nerwy.Jeste cie moimi dziewczynami .Szmata jedna. . ale potem j¹ zgasi³.Mogê tam zajrzeæ.Wiêc pomy la³em sobie . ¿eby ju¿ nigdy wiêcej nie us³yszeæ tego g³osu. ¿e ból g³owy znowu . I daæ jej nauczkê. Angie posadzi³ po swojej prawej. .. a¿ wydusi z niego ¿ycie. bo mia³y wytrzeszczone oczy i napuchn iête twarze. mo¿e to i lepiej. . na laduj¹c g³os dziewczyny irytuj¹cym falsetem.A. Dodee po lewej rêce.ci¹gn¹³ Frankie . który ju¿ siê zacz¹³.powiedzia³ w ciemno ciach spi¿arki.Sammy Bushey mi napyskowa³a. pomy la³. bo w powietrzu unosi³y siê te¿ inne.Frankie popatrzy³ na dziwny zachód s³oñca.Bo wiesz.Ta ca³a kopu³a nie jest taka z³a. . Ale da³o siê jako wytrzymaæ. .. . Mówi do mnie: Co mi zrobisz? Aresztujesz mnie? . stary. Ciemno æ by³a lepsza. Cz³owiek mo¿e robiæ. br¹zowego cukru. tylko czê ciowo przes³oniête w³osami. Dodee? Angie? Junior nie wiedzia³.W³a nie.. .. Wcze niej zapali³ latarkê. . czekolady. zameldowa³bym wielebnemu Cogginsowi o cudzie. I perfum. . ta rura. Mieszanina zaschniêtego gówna i rozk³adu.Po³o¿y³ d³oñ na swoim kroczu i cisn¹³.Frankie zni¿y³ g³os. suszonych owoców i czego jeszcze.No. Wiedzia³ jedynie.Akurat dzi nie jestem napalony.powiedzia³ Frankie. Bia³a plamka przed lewym okiem zmieni³a kolor na czerwony.¿e móg³bym do niej zajrzeæ po robocie. poczu³ md³o ci. pomijaj¹c smród. Teraz jednak by³. Nie zamierza³ siê pieprzyæ z trupami.. . . . W wietle latarki dziewczêta nie wygina³y najlepiej.Powa¿nie? Dziêki. I jeszcze lesba. .Racja? Cisza. Menagerie a trois jak by to ujêto w Penthousie . ¿eby siê suka nauczy³a szanowaæ w³adzê. Siedzia³ pod cian¹ z pó³kami zastawionymi jedzeniem w puszkach.. .zaproponowa³ Frankiemu. Wiesz. je li chcesz . Zastanów siê. Mmm! Mo¿na by nawet wzi¹æ je za ¿ywe laski! To znaczy. staruszku.. milsze wonie: kawy. W pewnym sensie. Gdyby która odpowiedzia³a. niemniej. .Mam po drodze. Bia³a plamka przed okiem podskoczy³a szaleñczo. melasy.

zawtórowa³ jej Barbie. . bêdzie huk jak diabli. . ¿e Rennie nie poda informacji na swój sposób. A je li kopu³a zostanie. . dziewczyny? Nie odpowiedzia³y. Barbie wyci¹gn¹³ kartkê spod kamienia przytrzymuj¹cego gazetki.Zrobili cie to. Zreszt¹ to tylko drobne macando. szukaj¹c zapasów. ¿eby go zniszczyæ. i tak po³o¿y³ j¹ sobie w kroczu. . Junior siedzia³. I podniecaj¹co. Poniewa¿.szepn¹³ Junior w ciemno æ. .Stukn¹³ d³oni¹ w kartkê. jak mia³by to zrobiæ. Z pocz¹tku oboj e prawie siê nie odzywali.zel¿a³. prawda? Barbie pokrêci³ g³ow¹. Trzeba bêdzie pochowaæ dziewczyny.Nieprawda. posiedzenie Rady Miejskiej ci¹gle trwa³o. Trudno. By³a zimna.. wkrótce zbierze siê co na kszta³t komitetów ¿ywno ciowych. Jeszcze nie teraz. a¿ w koñcu siê zdrzemn¹³. jasne. Trzeba bêdzie je pochowaæ. nie chcia³bym ci robiæ przykro ci.powiedzia³. obojêtne. I to nied³ugo.Nie próbowa³by. Brenda po wieci³a na kartkê latark¹ w d³ugopisie.To jest nasza tajemnica . A poza tym.Dodee! Bezpo rednia z ciebie dziewczyna! . Wtedy w mie cie zaroi siê od policji i ledczych. poka¿ mi.Mogê? No bo w sumie niby jeste dziewczyn¹ Frankiego.. bo to niemo¿liwe.Mo¿na by s¹dziæ. Nikt by tego nie zrozumia³.Szczerze mówi¹c.Co. Na rogu Main i Mapie osta³a siê jeszcze stertka wydania specj alnego Democrata . Po³o¿y³ d³oñ na piersi Angie. . Nied³ugo. co chcesz. Teraz by³o dobrze. ale w zasadzie zerwali cie ze sob¹. ale co mi siê zdaje.. obejmuj¹c za ramiona swoje ofiary. Drug¹ rêk¹ po omacku odszuka³ d³oñ Dodee. Klosz móg³ znikn¹æ jak bañka mydlana albo naukowcy znajd¹ sposób. . ¿e kiedy cz³owiek zobaczy to na pi mie. ³atwiej mu bêdzie uwierzyæ . . Julia chcia³a mieæ pewno æ. ¿eby James nie móg³ wyciszyæ sprawy. 8 Gdy Barbie i Brenda Perkins wyszli z ratusza o godzinie dwudziestej trzeciej. Kiedy pocisk uderzy w klosz. jaka jeste spro na. Poszli Main Street do Morin. ludzie bêd¹ chodzili od domu do domu. rób. ja to widzê jako swego . ..westchnê³a. jasne. a wkurzaj¹ca bia³a plamka zniknê³a. . ale nikt nie bêdzie musia³ nic z tego rozumieæ. .Nie ma sprawy. .Nieprawda . ¿e Frankie zamierza ciê dzisiaj pu ciæ kantem.

. ¿e wdowa po Perkinsie wie o tym doskonale. je li próba zniszczenia kopu³y siê nie powiedzie. . By³ niebezpieczny dla ka¿dego. je li bêdê siedzia³ w kiciu. James Rennie mo¿e siê okazaæ bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem. Ale je li cruise siê odbije od kopu³y. Gdyby co z tego.Zaczekajmy . nie tylko sprzedawcy u¿ywanych samochodów nêkanego mani¹ wielko ci. ile ci powiedzieæ. pójdê do prokuratora okrêgowego. jak to mawia Ricky Ricardo. A w zasadzie mogê ci powiedzieæ wszystko lub nic. . Radny Rennie musi sobie my leæ tak: Skoro on wie o takich rzeczach wcze niej ni¿ ja. bêdzie bra³. Je¿eli on nie za³atwi sprawy.Je¿eli twoim jedynym zmartwieniem jest unikniêcie aresztowania. Uwa¿a³. miasto bêdzie potrzebowa³o pomocy innych. Widzisz.Widzi pani.. zamiast j¹ przedziurawiæ. to jedno wiem z ca³¹ pewno ci¹. . mog³o siê okazaæ przydatne. . ¿e Du¿y Jim kradnie.Mój m¹¿ uwa¿a³. Nie odda w³adzy za ¿adn¹ cenê.Mój m¹¿ mia³ Renniego na oku. ¿e za zas³on¹ dymn¹ wyrazów pe³nych wspó³czucia i troski o wspólny los kry³ siê cz³owiek gro ny. kiedy ju¿ kurz opadnie.poprosi³a Brenda.Z jakiego powodu? . uj¹³bym to w ten sposób: je¿eli klosz jednak zostanie.Chodzi o to. W czasie spotkania w ratuszu s³ucha³ uwa¿nie i choæ Rennie robi³ co w jeg o mocy. .rodzaju zabezpieczenie. James Rennie bêdzie siê musia³ gêsto t³umaczyæ. . Chocia¿ by³ blisko. . co da wystrzelenie pocisku. póki go kto nie powstrzyma. czy jutro trafiê za kratki .powiedzia³ Barbie. to mocno mnie rozczarowa³e .Nie ty jedna czekasz na jutrzejszy dzieñ. . dla ca³ego swojego otoczenia. . . Dzisiaj s³owa Renniego ocieka³y s³odycz¹. Howie nie mia³ niezbitych dowodów. to na pewno wie co jeszcze .. Ruszyli dalej. pewnie zobaczymy ca³kiem inn¹ twarz tego cz³owieka. A ja nikomu nie pomogê. W przeciwnym razie.poprawi³a go cierpliwie. . ¿eby jego s³owa brzmia³y rozs¹dnie i wiadczy³y o czystych intencjach. Brenda z³o¿y³a kartkê i wetknê³a pod pachê. .Przyjacielu. Barbie nadal mia³ niema³e obawy. Nie taki by³ powód do zmartwienia i Barbie domy la³ siê. co pani wie.Jak? Co? Ile? . wszystko ci powiem.Brenda . .. A wtedy. co uzna z potrzebne. nie tylko dla Barbary..Nie chodzi o dowody .Nie wiem.No tak.Przekonajmy siê.

Znam j¹ od trzydziestu lat. ..Daj¿e spokój. Wielka Nied wiedzica. o czym Jim chce porozmawiaæ z radn¹.Brenda wy³¹czy³a latarkê. . ¿eby zosta³a jeszcze n chwilê. .O co chodzi? .Doprawdy drobiazg. .Zdawa³o mi siê. ¿e przed zebraniem skuma³a siê z tym Barbar¹. nietrwa³a. . odrobinê nie mia³o: . Kasjopeja..Co oznacza³o.Z Brend¹? . .. . lecz plecy mia³ przygarbione. mia³ nadziejê uporaæ siê z oczyszczeniem terenu wokó³ Little Bitch Road najdalej do po³udnia. jakby siê szykowa³ do przyjêcia ciosu. Zamierza³ rozpocz¹æ ewakuacjê zachodniej czê ci miasta o siódmej rano. On po³o¿y³ rêkê na jej d³oni. Wielki Wóz.Mog³abym ciê wzi¹æ pod ramiê? . odnoszê wra¿enie.Spójrz na gwiazdy. . Andy nadal pilnie pracowa³. Za jego plecami Andy Sanders ostentacyjnie zbiera³ dokumenty i uk³ada³ je w szarej szafce biurowej. Mnie to podnosi na duchu. Czas jaki milczeli. . Wykona³a polecenie. ¿e sprawa jest istotna. Andrea wolno ruszy³a za nim...I zamknij drzwi . wszyscy do tego przywykli. ale wyda³o jej siê to zbyt obcesowe. ¿e teraz jest pu³kownikiem. Ujê³a go pod ³okieæ.A pana Barbarê od trzech miesiêcy.Brenda za mia³a siê. I ¿e nie bêdzie to nic mi³ego.. Peter Randolph ¿yczy³ wszystkim dobrej nocy i wyszed³..spyta³a Andrea. patrz¹c na migocz¹c¹ Drogê Mleczn¹. wyra nie zaniepokojona. . Podnios³a wzrok. uciskaj¹c d³oñmi dó³ krêgos³upa. Du¿y Jim.. jakie jasne. . po czym doda³a. a ciebie? . No i z Brend¹ w zasadzie te¿. sprz¹taj¹c po spotkaniu.Mia³a na koñcu jêzyka: Co za g³upoty wygadujesz? .poprosi³ Du¿y Jim uprzejmie.Zawsze przy nich czujê siê ma³a i taka.Oczywi cie. Najwyra niej wiedzia³.chêtnie by wreszcie z³apa³ trochê snu). jednak poprosi³ j¹.Mnie te¿. 9 Du¿y Jim przerwa³ spotkanie o dwudziestej trzeciej dwadzie cia. Popatrzy³a na niego pytaj¹co. . . Takie same jak zawsze. chocia¿ my la³ g³ównie o spotkaniu z Lesterem Cogginsem (a tak¿e o spaniu . O ile jadanie usma¿onego przez niego bekonu mo¿na uznaæ za znajomo æ. I tak odprowadzi³ wdowê do domu. Czêsto przybiera³a tak¹ pozycjê.Widzisz.

potwierdzi³ Andy. tylko strach.Wszystko w rêkach Boga . tak? Du¿y Jim niecierpliwie machn¹³ d³oni¹. mo¿e siê udaæ. Ale w przeciwnym razie bêdziemy zdani na siebie.Je li zadzia³a. kto bêdzie musia³ s iê zaj¹æ tym miastem. . Istotna jest wzajemno æ. Mam racjê. ¿e po prostu zachowywa³a siê uprzejmie.szepnê³a Andrea.Widzia³e list prezydenta. Andrea zafascynowana obserwowa³a kêpki niedogolonego zarostu i wreszcie pojê³a. a przy okazji nie przenios¹ nas na ³ono Abrahama. Czy ma to byæ jaki w³óczêga.S³usznie! .. Nieogolony wygl¹da³ gro nie. kto zas³uguje na lojalno æ i pos³uszeñstwo. który nie potrafi pomóc mieszkañcom. ¿e g³owica mo¿e mieæ ³adunek o wadze nawet pó³ tony! .podj¹³ Du¿y Jim. Pociera³a d³oñmi dó³ krêgos³upa.przytaknê³a gorliwie. .Trudno go traktowaæ powa¿nie. Ci¹gle uk³ada³ dokumenty. jak Nixon.Tak? .Masz racjê . poniewa¿ umie w razie potrzeby zapewniæ pomoc tym. czy te¿ demokratycznie wybrany przedstawiciel miasta? Rozumiesz. masz racjê. kiedy jego mundur stanowi¹ d¿insy i koszulka.Pu³kownik Barbara wydaje mi siê cz³owiekiem kompetentnym .Bior¹c pod uwagê. . Na jego szerokiej twarzy o obwis³ych policzkach rozla³ siê nienawistny u miech.Pomoc tak¹ jak na przyk³ad cruise! . .Teraz to ju¿ nie by³a obawa. . do czego d¹¿ê.I rzeczywi cie. On wiele dostrzega³. ¿e zadzia³a! Powiedzia³. trudno cokolwiek wiedzieæ z pewno ci¹. .podj¹³ Rennie. To jest kto . ¿e faktycznie by³ od prezydenta .Widzia³em co . dlaczego Jim zawsze tak starannie siê goli³. No to ci powiem. prawda? . Andrea chcia³a powiedzieæ Jimowi. co Julia Shumway mog³a spreparowaæ osobi cie na swoim w³asnym komputerze. Je li wystrzelenie pocisku nic nie da.Czy wiesz.Oczywi cie. gdzie usadowi³ siê ból. wszystko bêdzie wietnie. Andy? . nie jest wart funta k³aków. a wtedy naczelny dowódca.Zreszt¹ przyjmijmy. ale prawda wygl¹da³a inaczej i Jim na pewno to dostrzeg³. . . w ka¿dym razie tak to wygl¹da³o. A potem je przek³ada³ i uk³ada³ ponownie. nawet siê nie odwracaj¹c. . . którego prezydent postuka³ czarodziejsk¹ ró¿d¿k¹.No có¿. kto to jest naczelny dowódca? Nie wiesz. jest naczelnym dowódc¹. jak niewiele wiemy o kloszu. Mo¿e pocisk go zdmuchnie i w miejscu Chester's Mill zostawi krater g³êboki na kilometr? Andrea patrzy³a na niego z przera¿eniem. którzy jej potrzebuj¹. Tak uwa¿am. . .

Ujmê to w dwóch s³owach. ¿e pu³kownik Barbara. czerpi¹c si³ê z ¿elaznej jankeskiej woli. którzy wiedz¹.. co ci s³u¿y. Pó no ju¿.Nie rozumiem. pan Barbara. która pozwoli³a jej choæby ubiegaæ siê o stanowisko radnej. . Z nami.Có¿. Andrea hardo unios³a g³owê. je li obstawisz niew³a ciwego konia w tym wy cigu.Nie potrzebujesz recepty. Andrea pisnê³a i cofnê³a siê o krok. . Chcê wiedzieæ.Tylko widzisz. Na razie jest to jedyna recepta. Andrea zmartwia³a.. pani siê obrazi³a. która siê liczy.wrzasn¹³ Du¿y Jim.. ma lepsze kwalifikacje do radzenia sobie z sytuacj¹ kryzysow¹? . Niestety. A potem siê wyprostowa³a. . .Mam receptê! .. czy bêdziesz trzyma³a ze mn¹... te twoje pigu³ki. gro niejszego ni¿ przedtem krzyk. Niebezpiecznie mieæ takie leki w mie cie odciêtym od wiata i w ogóle.. je li ten szaleñczy pomys³ z pociskiem nie wypali. uk³adaj¹cy górn¹ czê æ twarzy w niesta³¹ maskê rado ci. czego ode mnie chcesz! Przewróci³ oczami. W takim wypadku bêdê musia³ je spu ciæ w aptecznej toalecie. a nie z jakim pomywaczem nie wiadomo sk¹d.Nie wolno ci! . . prawda. to po prostu.Na twarzy Du¿ego Jima znowu rozla³ siê fa³szywy u miech od ucha do ucha. . . . oksykodon. fatalnie.Nie pokrzykuj na mnie! Znam ciê od pierwszej klasy podstawówki. ale odpowiedzia³ bez wahania. . Nie podno na mnie g³osu.Ojej.krzyknê³a Andrea.. . ze mn¹ i z Andym. .Andy ma spory zapas. Spojrza³a Renniemu prosto w oczy..Przestañ go tytu³owaæ pu³kownikiem! . oderwa³a d³onie od pleców. Andy upu ci³ teczkê. . skoñczy³y mi siê na dzisiaj zapasy s³odyczy. ¿ebym nie musia³ powtarzaæ. skoro tak wolisz.O. . jednak wargi jej dr¿a³y.Zni¿y³ g³os do z³owieszczego szeptu. Andy? Andy w³a nie zacz¹³ myæ ekspres do kawy. Wiêc pos³ucha I s³uchaj uwa¿nie.. powiem jak wierszcz z Pinokia : s³uchaj rad sumienia. kiedy wycina³e zdjêcia z katalogów Searsa i wkleja³e do zeszytu. .A je li uwa¿am. od³o¿y³ je specjalnie dla ciebie.Tak. a ja chcia³bym byæ w domu przed pó³noc¹. . Wygl¹da³ na nieszczê liwego i nie potrafi³ spojrzeæ Andrei w oczy. ¿e bêdziesz siê trzyma³a ludzi. mog¹ znikn¹æ. niech mnie. jakby nie móg³ ogarn¹æ jej g³upoty.Jest jedenasta trzydzie ci.Co? .. .Spojrza³ na zegarek. Wystarczy.

¿e s³yszy we w³asnym g³osie skamlenie podobne do b³agañ matki z ostatnich lat jej ¿ycia. po którym strasznie siê pochorowa³a. co najlepsze dla miasta. id¹c po listy? Czy naprawdê tyle tylko trzeba. jak nale¿y .Bêdê dostawa³a tabletki? . Dobra do szpiku ko ci . Po czym doda³a szeptem: Szanta¿ujecie mnie.Nic podobnego .. . Nigdy w ¿yciu nie wypali³a jointa. Delikatnie.stwierdzi³. Zawsze mia³a dwa sze ciopaki w lodówce i nadal . gdy by³a przykuta do ³ó¿ka.Mo¿e osiemdziesi¹t . Ni e potrzebujemy. Andy rozja ni³ siê w u miechu. ¿eby i ty nam pomog³a.Wiem .. Spu ci³a g³owê. 10 Rozleg³o siê ³upniêcie. Przecie¿ zawsze tak by³o.zastrzeg³a.upewni³a siê Andrea.Pewnie! Mo¿e nawet wezmê na siebie zwiêkszenie dawki. a spojrzenie szczere. Sammy obudzi³a siê natychmiast. .Tyle mi wystarczy.To by³by grzech.Postêpuj.Ze wstrêtem u wiadomi³a sobie. . ale on tylko uj¹³ j¹ za d³oñ. kokainê widzia³a tylko na ekranie telewizora. . W³a nie to by³o najgorsze. ogromnym bólem. . .Chyba rzeczywi cie przyda³oby mi siê trochê wiêcej.Jim wie. . Oczy mia³ podkr¹¿one i smutne. By³a z natury dobra. . zanim o dziesi¹tej posz³a do ³ó¿ka.Ale tylko czterdzie ci miligramów . ¿eby zmieniæ cz³owieka w narkomana? Je li tak. . Nie wypi³a drinka ani nawet kieliszka wina od czasu balu maturalnego. chocia¿ wypali³a pó³ skrêta i wypi³a trzy piwa Phila..przyzna³a Andrea têpo. Szept by³ naprawdê cichy. . Andrea drgnê³a. Powiedzmy o sto miligramów dziennie.podpowiedzia³ jej Andy. Jak s¹dzisz? Przyda³oby ci siê? Wygl¹dasz na wycieñczon¹. co robiæ.S¹ mi potrzebne! . Nie wspominaj¹c ju¿ o na³ogu.powiedzia³a i otar³a z twarzy ³zy. My ci pomagamy.Jim.odpar³ Du¿y Jim. A w zamian chcemy jedynie. Straszne. lecz Du¿y Jim us³ysza³. Jakim cudem wpakowa³a siê w takie bagno? Bo upad³a. te pigu³ki s¹ mi potrzebne.spyta³ Du¿y Jim.Na pewno? . . to by³o niesprawiedliwe. Wyci¹gn¹³ do niej rêkê. . . . doda³ w my lach.Bóg obarczy³ ciê wielkim ciê¿arem. ¿eby jaki obcy dyktowa³ nam. Nie mia³a ¿adnej pewno ci. .

. d³ugi T . s³ysza³a je przez ca³e gimnazjum.nazywa³a je piwem Phila.Czego chcecie? Pó no jest. bo o lepnê! I przymknijcie siê.Handlujesz. Znowu ³upniêcie. przejdzie na dietê i wróci do wagi z czasów gimnazjum.O Bo¿e. chocia¿ m¹¿ znikn¹³ w kwietniu. Bardzo silne. nas³uchuj¹c p³aczu Little Waltera. za salonem. . . Odrzuci³a przykrycie i pobieg³a do drzwi. Wszyscy mieli odznaki. Georgia. ale jak tylko skoñczy siê ta ca³a awantura z kloszem. a to co zobaczy³a. jednak trzy latarki zgas³y. A teraz dobieg³y zza nich st³umione miechy. Mel Searles. wcale jej nie uspokoi³o. ruszy³a w lewo. £up! Usiad³a gwa³townie. Energicznie otworzy³a drzwi. Nie zap³aka³.Zga cie te latarki. dziecko mi obudzicie. . . I byli pijani. Znowu miech. ca³kiem jak w piosence. Nie z lewej strony. a j¹ zostawi³ ca³kiem sam¹... ale na wprost. niestety te¿ gro na. Kobieta. by os³oniæ oczy. Zamiast do nich trafi³a w cianê. Ktokolwiek siê dobija³. £up! Na blacie toaletki wymaca³a latarkê. To pewnie dobrze. pewnie to cholerne ³ó¿eczko siê rozlecia³o. jakie dwadzie cia kilo.No. która tego popo³udnia nadepnê³a jej na pier i nazwa³a j¹ lesb¹. wcisn¹³ siê jej miêdzy uda. S³ysza³a. ¿e ponoæ nadal by³ w mie cie. Zapali³a j¹.Panna gotowa. A skoro ma³y nie p³acze. ale niewiele to pomog³o. w którym spa³a. . . odk¹d Phil j¹ zostawi³. z pewno ci¹ by³ napity..odezwa³ siê Mel. Gdyby by³ w pobli¿u. Ludzie za latarkami stanowili tylko niewyra ne kszta³ty. . Gdy sz³a przez pokój. bo sobie poszed³. Ma³o nie upad³a. a nie ma komu zrobiæ loda. Cholerna ciemno æ! Niech szlag trafi firmê energetyczn¹! I Phila.odezwa³a siê Georgia. no! . g³o niejszy ni¿ dot¹d. kwik . Sammy zapali³a swoj¹. kwik. ale w to nie wierzy³a. a miêdzy nimi Carter Thibodeau i Georgia Roux. na pewno by czasem do niej zajrza³ przez te pó³ roku. Frankie DeLesseps i Mel Sear les. ta sama. to i nam sprzedaj. Jeden z nich brzmia³ jak kwik. Nastêpny wybuch miechu. Uk¹si³y j¹ w twarz cztery strumienie wiat³a z latarek. Sammy podnios³a d³oñ. kiedy facet taki jak Frank DeLesseps by³ dla niej wredny i straszy³ j¹ i. To kwiczenie rozpozna³a natychmiast. Natomiast jeden miech by³ chyb a ¿eñski..Towaru . Zza nich dobiega³y miechy. do sypialni Little Waltera. Kto wali³ w drzwi przyczepy. . nie? Miasto nie jest wielkie. w którym pano wa³ nieprawdopodobny ba³agan. Przybra³a trochê na wadze.. Nie mia³ kto stan¹æ w jej obronie.shirt.

Unie li w górê prawe piê ci.Szuka z³ota w rynsztokach? Rozwija paranojê na punkcie Jezusa? . Wybija³o siê idiotyczne kwik. Carter Thibodeau te¿. .shirt siê jej podwin¹³. ma³o jej nie Oddar³a przy szyi. . po raz drugi tego dnia. kwik.Dziêkujê uprzejmie. Potem niepewnie d wignê³a siê na nogi.zar¿a³a Georgia. Zrobi³ to od niechcenia. Georgia zdjê³a z górnej pó³ki biblioteczki kilka ksi¹¿ek w kieszonkowym wydaniu. . Nie zwracaj uwagi na to. kwik! .stwierdzi³ Carter. . jedn¹ rêk¹. Gwa³townie obci¹gnê³a koszulkê. teraz siê ba³a.Wypi¹³ siê.Taki chuj! . ‾ó³wik..powiedzia³ Frankie. ¿e jeste my glinami. . Sprzedaj trochê.Nie! Sammy chcia³a zamkn¹æ drzwi. ‾ó³wik. ¿e teraz siê czyta pieprzonego Harry'ego Pottera?! . Jaskrawe plamy wiat³a tañczy³y po jej ciele. . Nadepnê³a na jak¹ lokomotywê i wyl¹dowa³a na ty³ku. pakuj¹c siê w drzwi. rêce zderzy³y siê k³ykciami.Chcê siê nawaliæ jak jab³uszko pod gruszk¹. . Zarechotali wszyscy czworo. .zauwa¿y³a Georgia.Gówno prawda .Ooo! Ró¿owa bielizna! . Zapali³y siê pozosta³e trzy latarki.powiedzia³a Sammy. . a nie wyjecha³! .Czekasz na któr¹ ze swoich dziewczyn? Znowu wszyscy gruchnêli miechem.Nie mam .popar³a go Georgia. ci¹gle siedzi w radiostacji? .W sam raz dla wini! . jasne strugi wiat³a przyszpili³y Sammy do ciemno ci.Phil wyjecha³! Czwórka jej go ci popatrzy³a po sobie i ryknê³a miechem.Nie rozumiem. . co szepcze na uszko . W wietle latarki Sammy jej oczy zal ni³y srebrem.W³a nie . Nie b¹d winia.Nora Roberts? Sandra Brown? Stephenie Meyer? Ale makulatura! Nie wiesz. .B¹d mi³¹ gospodyni¹ i zapro nas do rodka . ¿eby ci porz¹dnie skopaæ ty³ek! Unios³a zaci niêt¹ piê æ.zar¿a³ Frankie. T . W taki chaotyczny sposób mówili ludzie w koszmarnych snach. kwik Searlesa. Reszta jej zawtórowa³a. .Po wieci³ po salonie. kiedy siê napali³a zio³a zapapranego PCR ..zapyta³ Mel. .A co.Na miejscu Phila wróci³abym tu na parê chwil. .. Kwik. lecz Sammy polecia³a do ty³u.Tu wszystko przesi¹k³o marycha.Ale chlew! . ale Thibodeau pchn¹³ je mocno i znów otworzy³.zawtórowa³ mu Carter. .Sammy ju¿ nie by³a z³a.oznajmi³ Mel i znowu siê za mia³. Obudz¹ dzieciaka jak nic. kwik. . .Wyjecha³! .

Nie ruszaj siê.Ta trawka cuchnie zdzir¹ . Zamknê³a oczy. . Oddech mia³ przy pieszony. . . . Promieñ wiat³a uk³u³ j¹ w oczy. otworzy³a zamra¿arkê. . Dziecko nadal spa³o.Ciekawe.S³uchaj.Gówno. Frankie znowu cisn¹³ pier Sammy. . Eeewaaakuacja.Eee.uzna³a Georgia.oznajmi³ Carter. . I uderzy³a mnie w r¹czkê. nie ma.Przyszczypa³ brodawkê. .Napyskowa³a mi dzisiaj. je li wam sprzedam towar? .Ona te¿ . . na co siê zanosi. a kto inny wy³uska³ jej torebkê z rêki. . a nie boli. . bo ci przy³o¿ê jeszcze raz. .Stój spokojnie. gdy kto j¹ chwyci³ wpó³. Wiêc ³askawie rusz tê t³ust¹ dupê. Spróbowa³a siê wyrwaæ.shirt.Szarpn¹³ koszulkê w górê. kwik. Bo Frankie uderzy³ j¹ latark¹. Stój spokojnie. Prawdziwy cud. Wiedzia³a.stwierdzi³ Mel rzeczowym tonem. kwik.Jasne! .Wybacz. ¿e ciê nie zatrzymam za sprzeda¿ narkotyków. Mia³a jeszcze trzy.dorzuci³ Carter. Masz szczê cie. . A ja przecie¿ nie zrobi³em nic strasznego. Wszystko bêdzie do wyrzucenia. W³a nie mia³a siê obróciæ.Wyci¹gnê³a przed siebie rêkê z ksi¹¿kami i otworzy³a d³oñ. tylko tyle. W g³owie Sammy wybuch³a kula bólu. . mimo to rozpozna³a twarz za latark¹: Frankie DeLesseps. ci¹gle trzymaj¹c j¹ za T . a¿ do pasa. teraz tchn¹c¹ ciep³em. .szepn¹³ jej Mel do ucha. .Zostaw mnie! Przestañ! Mel siê za mia³. czy masz napis NIEDZIELA na ty³ku. Spad³y na pod³ogê. Kwik.Pójdziecie sobie. Promieñ latarki przeskoczy³ na sufit. Sta³ za Sammy. . . . szmato. Nie wiedzieæ czemu zebra³o jej siê na p³acz.Znowu z³apa³ j¹ za pier . dupa blada. zaraz potem wróci³ na dó³.Zaczekajcie tutaj.Powtórzy³ schrypniêtym g³osem.ucieszy³ siê Frankie.Aua! Zwariowa³e ?! Boli! .Galopem! . Wyjê³a pó³litrowy foliowy worek.Jutro zaczynamy s³u¿bê z samego rana. Posz³a do kuchni.Chcê jeszcze raz zobaczyæ te ró¿owe majtki . muszê skonfiskowaæ zio³o . . .

Oby tylko dziecko siê nie obudzi³o. Nie mo¿na powiedzieæ. lecz nie móg³ zasn¹æ. A potem siê za mia³.A mo¿e by jej najpierw przeczyta³ prawa? . kwik.Musisz siê nauczyæ trzymaæ gêbê na k³ódkê. Za wieci³ sobie w twarz.wrzasn¹³ Mel Searles. nie.Zer¿nij dziwkê! Zrobili to wszyscy trzej m³odzi mê¿czy ni po kolei. wiêc nawet obawy o stan Janelle nie przeszkodzi³y jej zasn¹æ. Maska goblina pokiwa³a siê zadowolona. chocia¿ akurat nie . Otwieraj ryj tylko wtedy. bêdziesz siê komu skar¿y³a? . .powiedzia³a Georgia. . . Linda Everett szybko zasnê³a.krzyknê³a Georgia podniecona. I od razu siê za mia³. .Na kanapê. kieruj¹c wiat³o na Sammy.Przypomnij jej. . zmieniaj¹c j¹ w maskê goblina. . A wtedy bêdziemy musieli wróciæ i naprawdê zdrowo ciê wyruchaæ. Nastêpny by³ Carter. Kiedy j¹ posuwa³. . gówniarzu. .Nie. co traci. Byle nie posunêli siê dalej. nikt ci nie uwierzy. Frankie machn¹³ latark¹ w stronê salonu. kiedy jeste na kolanach. ¿e chrapa³a. I wepchn¹³ siê w ni¹. Poza nami. Little Walter obudzi³ siê i zacz¹³ p³akaæ. Ry¿y te¿ mia³ za sob¹ bardzo trudny dzieñ. Ze spuszczon¹ g³ow¹.Zer¿nij j¹! . ale z jej po³owy ³ó¿ka dobiega³y miêkkie chrapliwe odg³osy. Sammy pomy la³a. Ruszy³a w stronê kanapy. szepcz¹c jej do ucha. przygarbiona.Morda w kube³.I tego siê trzymaj.No. oczywi cie.Sammy. . kwik. Bo widzisz. kwik. bo ci przeczytam twoje prawa! . bierz siê do roboty . Mia³a za sob¹ ciê¿ki dzieñ. I nogi szeroko. Kwik. Po drodze z³apa³ j¹ Carter. kwik! 11 Dochodzi³a pó³noc. Pierwszy podszed³ Frankie. a przed sob¹ s³u¿bê od rana (ewakuacja). byle nie by³o gorzej. .rzuci³ Mel. dostanie wira. Kwik. odk¹d Phi l j¹ zostawi³. Frankie pchn¹³ j¹ na kanapê. ¿e je li us³yszy to kwiczenie jeszcze raz.

W po³owie schodów przystan¹³. Ry¿y po raz setny przekrêci³ siê na drugi bok. usiad³ na brzegu ³ó¿ka córki.. Gdyby w szpitalnej aptece zabrak³o etosuksymidu. pod plakatem najnowszego boys bandu. I mamrotanie Rory'ego o Halloween. A teraz ju¿ nie ¿y³.troska o Jan odsuwa³a od niego sen. kiedy to by³o. Wsta³ . Popiskiwa³a cicho. wróciwszy do domu. Ci¹gle mia³ przed oczami postrzêpiony. Je¿eli drgawki siê nie pogorsz¹. jednostronicowego wydania Democrata : BARIERA ZOSTANIE ZBOMBARDOWANA! Beznadzieja. oczywi cie. To znaczy.. Uwa¿a³. Córka mia³a atak epilepsji. Nie da siê zasn¹æ. oddycha³a g³êboko i spokojnie. Je¿eli przy artykule o krztu cu nie zmorzy go sen.i wyszed³ z sypialni cicho. odwróci³ ³eb. zaledwie mroczny kszta³t miêdzy dzieciêcymi ³ó¿eczkami. ¿e nic jej nie grozi. I o Rorym Dinsmore. dostanie lek u Sandersa. D wiêk dobiega³ z pokoju dziewczynek. Jak to mówi³ ten Szkot w Zagubionych ? Nie myl przeznaczenia z przypadkiem ? Mo¿e tak. A najgorsze to próbowaæ spaæ na si³ê. Ry¿y wróci³ na górê.. ¿eby nie obudziæ ¿ony. Czy to cokolwiek wyja nia³o? Nic a nic. da siê je powstrzymaæ. Postanowi³ wobec tego zje æ kawa³ek przy kuchennym stole. spojrza³ na niego i znów cicho zapiszcza³. My la³ o doktorze Haskellu. Bez przerwy s³ysza³ s³owa Rona Haskella: Jeszcze ¿yjê. Us³ysza³ Audrey. Ry¿y przest¹pi³ nad psem. Golden retriever. przechyli³ g³owê. z jedn¹ r¹czk¹ pod g³ówk¹. Ry¿y widzia³ je na blacie.potê¿ny mê¿czyzna w komplecie medycznym s³u¿¹cym za pid¿amê . Przewraca³a siê z boku na bok. jeszcze s³yszê . s³ynnego specja³u Lindy. . otworzy³ drzwi. Na to nak³ada³ mu siê g³os córki: Wielka dynia! Wszystko przez wielk¹ dyniê! Trzeba j¹ z³apaæ! . co mówi³a. Mo¿e ten Szkot powiedzia³ Nie myl przypadku z przeznaczeniem ? Ry¿y kolejny raz przekrêci³ siê na drugi bok i tym razem jego wzrok pad³ na czarny nag³ówek specjalnego. Ch³opak Dinsmore'ów dosta³ rykoszetem w oko i fragment pocisku uszkodzi³ mu mózg. A mo¿e i nie. zakrwawiony oczodó³ ch³opaka. zrzuci³a z sieb e przykrycie. przerzucaj¹c przy tym ostatni numer Amerykañskiego Lekarza Rodzinnego . to ju¿ nic nie pomo¿e.. Zagubieni . próbuj¹c odepchn¹æ od siebie wspomnienia. Natomiast Jannie wygl¹da³a zupe³nie inaczej. W kuchni zosta³a po³ówka ciasta pomarañczowego z ¿urawin¹. przynajmniej przez jak i czas. Judy le¿a³a na boku.

niewyra ne s³owa brzmia³y jak protest.szepn¹³. . I z³ota pi³ka baseballowa. s³oneczko. ¿e naprawdê nie ma siê czego baæ. tyle ¿e z podniesionym ³bem. . . on ma z³ot¹ pi³kê.w razie w¹tpliwo ci wystarczy spojrzeæ na psa spokojnie pi¹cego przy ³ó¿ku. Przewróci³a siê na drugi bok. zamknê³a oczy. Skojarzenie narzuca siê samo. . . zanim wyszed³ z sypialni dziewczynek. porusza³y siê gwa³townie. Ry¿y siedzia³ jeszcze jaki czas.Tatusiu.Nieee. spojrza³a mu prosto w oczy. Wiêc raczej faza REM normalnego snu ni¿ atak.Dobrze. poca³owa³ Jan w policzek. . lecz nie mia³ pewno ci.Wiem. Wyprostowa³ pomiêt¹ koszulê nocn¹ córeczki. Pi³ki do baseballu s¹ dobre. czy go rzeczywi cie widzi. Do baseballu. pomy la³ Ry¿y. . zakryte powiekami. Ga³ki oczne.To z³a pi³ka. Teoretycznie móg³ to byæ objaw petit mal..pij. opar³a pysk na ³apach i te¿ najwyra niej zamierza³a spaæ. Audrey znowu pisnê³a. By³ przekonany.Uwa¿aj na ni¹. Otworzy³a oczy. tatusiu. Postanowi³ jednak nie je æ ciasta pomarañczowego. Do witu by³o jeszcze daleko.Aha. a o tej godzin ie z³e my li ³atwo nabieraj¹ realnych kszta³tów. Nie by³ to dobry sen. s³uchaj¹c oddechu córki. która le¿a³a na pod³odze. wszystko jest w porz¹dku . Audi na chwilê otworzy³a lepia. Ry¿y stara³ siê co zrozumieæ z tego mamrotania. Z³oty retriever.. Tak naprawdê mia³ ochotê przytuliæ siê do pi¹cej ¿ony. . w rodku nocy trudno byæ optymist¹. charakterystycznego mlaskania. wiem. . Szczególnie z³ote. lecz przy tym nie by³o dr¿enia miê ni. poklepa Audrey po ³bie obro niêtym jedwabist¹ sier ci¹. jak wiat wiatem ludzie gadaj¹ przez sen. Niestety. Prawie na pewno. maleñka. ale zaraz ucich³o. Z³a pi³ka baseballowa. powtarzaj¹c sobie. przykry³ dziecko i odgarn¹³ ma³ej w³osy z czo³a.pij. Jeszcze tylko. suniu . wyginania palców. Zmieniaj¹ siê w zombi.Ma³ej co siê ni³o. Jeszcze siê u³o¿y³a pod ko³dr¹ i zaraz znieruchomia³a. Tej nocy mimo wie¿o odkrytej przez dziewczynki kobiecej odrêbno ci Ry¿y zostawi³ drzwi ich pokoju szeroko otwarte. pij. kochanie. Audrey. ¿e wtedy Audi by szczeka³a. chocia¿ w³a ciwie w to nie wierzy³. Co nasuwa³o interesuj¹ce pytanie: czy¿by psy wyczuwa³y równie¿ z³e sny? Pochyli³ siê. .

Ogólnie bior¹c. Coggins potrz¹sn¹³ jego rêk¹ po raz ostatni. I dzi po po³udniu siê pojawi³o. tak.O tak ..Godzinê.Ch³opiec spo¿ywa wieczerzê u boku Jezusa . .Widzia³e mojego syna? . Rory'ego Dinsmore'a. Jim.Niech ciê Bóg b³ogos³awi . Bóg do mnie przemówi³ przez Pismo i przez ch³opca. modli³em siê. medytowa³em. ..zgodzi³ siê Coggins. bo by³em straszliwie zagubiony.. . . Rennie wiele by da³ za informacjê. Tak. Niech go Bóg ma w swojej opiece na wieczno æ. .odpar³ Du¿y Jim automatycznie.Jim.. . ¿e trudno by³oby robiæ jedno i drugie równocze nie. . wstaj¹c.Przez dzieciaka Dinsmore'a? Coggins g³o no cmokn¹³ z³o¿one d³onie. a potargane w³osy stercza³y we wszystkie strony.. wreszcie pu ci³. Szeroko otwarte oczy ods³ania³y zbyt du¿¹ czê æ bia³ek. Gospodarza wcale nie natchnê³o to pobo¿no ci¹ bij¹c¹ od wielebnego.Juniora? Nie. w³a nie to chcia³bym ci opowiedzieæ.12 Lester Coggins siedzia³ na schodach domu Du¿ego Jima. ale .. zamkn¹³ j¹ w ¿arliwym u cisku i energicznie potrz¹sn¹³. odpoczywaj¹c w wieczystych objêciach. b³ogos³awi¹c generator.I nawzajem . Przygl¹da³ siê wielebnemu w wietle w³asnej latarki. a to.. . ju¿ i tak fatalny.I nie umar³ na darmo.. Niedobrze.W³a nie przez niego. Czyta³ Bibliê w wietle latarki. ..stwierdzi³ Du¿y Jim i zaraz spyta³: . wielebny wygl¹da³ na cz³owieka. przyszed³em do ciebie. Ucztuje. co widzia³.Zapali³ wiat³o w korytarzu. Siedzia³em na stopniach. bo mia³em objawienie.odpowiedzia³ Jim mia³o. Prosi³em o nie wczoraj w nocy. .. czy kto widzia³ wielebnego na jego schodach.. tylko pogorszy³o mu humor. Du¿y Jim uzna³.odezwa³ siê Coggins. który w³a nie zacz¹³ siê zsuwaæ po równi pochy³ej. . Chocia¿ noc z chwili na chwilê stawa³a siê ch³odniejsza.. Mo¿e nieca³¹.Jestem tego pewien. ale zachowa³ milczenie. nie nastraja³o go optymistycznie. . skórê Cogginsa powleka³a b³yszcz¹ca warstewka potu.Opowiedz mi w domu . po czym wzniós³ je do nieba.Jak d³ugo czeka³e ? . pomy la³ Du¿y Jim. o nie! Widzisz. Gdy Du¿y Jim poda³ mu rêkê. czyta³em.

Du¿y Jim. jakby to by³o mieæ tak¹ pi³kê ca³¹ z liteg z³ota. Muszê siê przespaæ. nieco przygarbiony. .nie zapyta³.Odmówisz ze mn¹ modlitwê? Na twarzy Du¿ego Jima rozla³ siê u miech. . jak ju¿ minie ta ca³a afera z kloszem. Lesterze. ale wci¹¿ gro nego. Du¿y Jim zastanawia³ siê czasami. ale nie lodowaty. Od ty³u przypomina³ nied wiedzia w ludzkim ubraniu. Na miejscu suplika nta. wzi¹³ pi³kê z ko³yski. na cianach gabinetu Du¿ego Jima znajdowa³o siê mnóstwo tabliczek dokumentuj¹cych jego ró¿norakie zas³ugi w s³u¿bie spo³eczeñstwu. na krze le dla klienta. na innym widnia³ z Dale'em Earnhardtem. Pi³ka by³a mi³a w dotyku i przyjemnie ciê¿ka.No dobrze. Coggins usiad³ po drugiej stronie biurka.zarz¹dzi³ i poprowadzi³. o co siê modlê. 2007 .Najpierw mi o wszystkim opowiedz. Coggins i tak by³ ju¿ ca³y w nerwach. jutro czeka mnie mnóstwo pracy. Szed³ ze spuszczon¹ g³ow¹. Starego. Chcia³bym wiedzieæ. zw³aszcza kiedy cz³owiek jest odrobinê podminowany. Albo kryszta³ow¹ kulê hipnotyzera. siadaj¹c w fotelu z wysokim oparciem. . . pod którym ukryty by³ sejf. Na biurku jedynym przedmiotem przywo³uj¹cym wspomnienia by³a osadzona w specjalnej przezroczystej ko³ysce pi³ka baseballowa platerowana z³otem. W³a nie tam chcia³ go widzieæ Du¿y Jim. z³ote szwy dobrze pasowa³y do wnêtrza d³oni. Zacz¹³ j¹ przerzucaæ z rêki do rêki. pytanie mog³o go jeszcze bardziej wytr¹c z równowagi. jakby obserwowa³ mecz tenisa. Fantastyczne wra¿enie. Tylko tre ciwie. Ch³odny. o co chodzi.Chod my do gabinetu . Oczy wielebnego skaka³y w lewo i w prawo. Miêdzy nimi by³o oprawione zdjêcie Du¿ego Jima potrz¹saj¹cego d³oni¹ Sarah Palin. je li mogê prosiæ. Przynajmniej na razie. Znajdowa³o siê tam nawet zdjêcie Du¿ego Jima z Tigerem Woodsem. 13 Poza przedstawiaj¹cym Kazanie na Górze obrazem. Na tabliczce z e szk³a akrylowego widnia³a dedykacja: Jimowi Renniemu z podziêkowaniem za pomoc w przeprowad zeniu Charytatywnego Turnieju Softballa w Zachodnim Maine. To zdjêcie zosta³o zrobione w czasie jakiej akcji charytatywnej zwi¹zanej z dzieæmi. Teraz mi powiedz. na oko bardzo sympatycznym Murzynem. Mo¿e siê tym zajmie. A ni¿ej znajdowa³ siê podpis: Bill Spaceman Lee. ko³ysz¹c siê na boki w rytm ciê¿kich kroków. zanim .

w d³oniach pul chnych.. i o braciach Bowie.Nie! .Nie.Da ci znak? . Lester zignorowa³ pytanie. .padnê na kolana. ¿e ze le lepotê.o tamtym. Lester modli³ siê. . Lester nie potrafi³ przekazaæ wiadomo ci tre ciwie. Mówi³ dalej.. na ³¹kach. w lewo. .mówi¹c do wiernych. Kr¹¿y³ szybciej. Zada³ pytanie ca³kiem spokojnym tonem. Pac. .Bóg powiedzia³.. Drug¹ rêk¹ szarpa³ w³osy. ¿e ich wspólny interesik nie spodoba³ si Panu na tyle zdecydowanie. . ale tutaj zwyczajnie doprowadza³o do w ciek³o ci.spyta³ Jim. nie patrzy³ na pi³kê. . Oczami ci¹gle pod¹¿a³ za z³ot¹ pi³k¹.. Zacz¹³ kr¹¿yæ po gabinecie... w koñcu nieomal przera¿ony. Phil Kucharz to szaleniec! Je li nie by³ szalony wiosn¹. spocony jak cz³owiek chory na malariê. Czasami podobnie zachowywa³ siê w ko ciele .. i o Rogerze Killianie. w którym by³a mowa o szaleñstwie. a wówczas Pan naprowadzi³ go na fragment Pisma wiêtego..Pan powiedzia³. Opowie æ wielebnego by³a urywana i naszpikowana cytatami z Biblii. W prawo w lewo. Pac.. lepocie i tak dalej. ale nie na mnie.podj¹³ .. W prawo i w lewo. kiedy to wszystko siê zaczê³o. Wymachiwa³ Bibli¹. I w ko ciele takie zachowanie by³o ca³kiem na miejscu.Tak samo siê zdarza³o. . . kiedy by³em nastolatkiem i dochodzi³em sam. jednak sedno widaæ by³o jak na d³oni: doszed³ do wniosku.zni¿y³ g³os . W prawo. mam powiedzieæ wiernym o twoich zamierzeniach. a woln¹ rêk¹ rwa³ w³osy z g³owy. ale silnych. lecz Du¿y Jim prawie nie zauwa¿y³.jêkn¹³ Lester.Bóg powiedzia³. nie. Pi³ka skaka³a z rêki do rêki w odrobinê szybszym rytmie. wpada³ w trans.. Komu potrzebne takie szczegó³y. . wspiera³ modlitwê ch³ost¹ (chocia¿ ch³osta mog³a tu byæ rozumian w przeno ni i tak¹ Du¿y Jim mia³ nadziejê). w prawo i w lewo. ¿e da mi znak i. S³ucha³ z rosn¹cym strachem... ¿e historia jest rozwlek³a. I dzi po po³udniu.Muszê powiedzieæ o tobie . ¿e kiedy da mi znak. .Du¿y Jim nadal przerzuca³ pi³kê z rêki do rêki.Du¿y Jim uniós³ krzaczaste brwi.Daj¿e spokój.Mo¿na tamte zdarzenia zinterpretowaæ na ró¿ne sposoby. prosz¹c o radê i wsparcie.. Pac. ¿e Bóg zamkn¹³ miasto pod szklan¹ misk¹.i o sobie. stale z Bibli¹ w d³oni.. .O moich tylko? ..Coggins zerwa³ siê na równe nogi. i o. . teraz jest na pewno. . . spe³ni³ obietnicê! Sam widzia³e ! .

co mówisz. Tak mi oznajmi³ Pan. Du¿y Jim uniós³ rêkê. . Zastanów siê. za tê sprawê ma³y umar³. zaraz. Nawet p³acili my za ich leczenie! Postawili my ci nowy ko ció³ i najsilniejsz¹ chrze cijañsk¹ radiostacjê na pó³nocnym wschodzie! . Raz i drugi. ¿e traktowanie Pisma wiêtego w ten sposób jest ca³kowicie w porz¹dku. drogi Lesterze..stwierdzi³ Coggins z uporem. w czasie kryzysu. Trzeba usun¹æ ten wrzód. Lester zacz¹³ siê ok³adaæ Bibli¹ po ramionach.Przyjmê z r¹k Boga karê. W normalnej sytuacji miasto jest ode mnie zale¿ne. Du¿y Jim zorientowa³ siê. Wtedy Bóg nas wypu ci. który karze wystêpek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia .Zaraz. . W³a nie takie znaczenie mia³a lepota ch³opca. . co zepsuli my. w której akurat nie mia³ z³otej pi³ki. by³ zmêczony.Los dzieci Killiana bêdzie smutny .A ja uwa¿am. i bêdziesz móg³ sobie pój æ. Ksiêga Wyj cia.A co ze mn¹? A co na to Andy Sanders? I bracia Bowie? A Roger Killian?! On ma dzieci na utrzymaniu! Mo¿e my nie jeste my tak skorzy do przyjmowania kary! . prosto do wiêzienia stanowego Shawshank.Nic na to nie poradzê. ci¹gle uderzaj¹c siê Bibli¹. Uczyniæ wyznanie i doprowadziæ do oczyszczenia. rozdzia³ dwudziesty. Nie tak prêdko. Wsta³.podj¹³ Coggins .ale ty i ja musimy siê wyspowiadaæ. . Z nosa pociek³a mu stru¿ka krwi. Musimy siê ukorzyæ.Aha. wiersz pi¹ty: Jestem Bogiem zazdrosnym. Z najwiêksz¹ rado ci¹. £up i pac £up i pac. . ono nas bezwzglêdnie potrzebuje. Zaczyna³ siê z³o ciæ.ale. ..gada³ dalej wielebny . po prawej i po lewej. . . . Jakby s¹dzi³.A tak¿e nape³nili my w³asne kieszenie.. A tu takie co .Uderzy³ siê . odpychaj¹c fotel Mia³ za sob¹ d³ugi i trudny dzieñ.I kto to mówi.Zgrzeszyli my . Uczynimy wyznanie i spalimy siedlisko szatana za ko cio³em.Napchali my sobie kieszenie brudnymi pieniêdzmi z narkotyków! .dorzuci³ Coggins piskliwie. Teraz jednak. choæ bêdzie bola³o. Naprawiæ to. jak¹ zechce mi wymierzyæ.. Przez ogieñ. nie zapominaj! .Wszyscy jeste my zamieszani . pomy la³ Du¿y Jim. od ciebie oczywi cie tak¿e. ¿e zgra³ przerzucanie z³otej pi³ki z uderzeniami kaznodziei. ¿e uratowali my od g³odu tysi¹ce dzieci w Afryce. Tym razem przy³o¿y³ sobie wiêt¹ Ksiêg¹ prosto w twarz.

Lester.. któr¹ dzieci wstrzykuj¹ sobie w ¿y³y! . Lester akurat siê do niego odwraca³. na twarz wyp³ynê³y ceglaste rumieñce. Wpad³ na biurko. ty mucho uprzykrzona! .. miasto mnie potrzebuje.Taka jest moja wola. Nikt ci nie uwierzy. I chyba próbowa³ co mówiæ. ¿e kiedy wreszcie wyznamy grzechy. Sporo jej by³o. spod czerwonego wzoru b³yszcza³o lewe oko. pluj¹c szkar³atnymi kroplami. Du¿y Jim chcia³ podnie æ pi³kê jeszcze raz. nie bêdê móg³ kierowaæ lud mi. któr¹ pozwoli³em ci zbudowaæ za ko cio³em. lecz nadal wymachiwa³ Bibli¹.A radiostacja Jezusa jest prowadzona przez wariata produkuj¹cego truci znê. . kiedy wrzód zostanie przeciêty. jak do rozz³oszczonego dziecka.Kiedy zobacz¹ diabelsk¹ wytwórniê.Nie taka jest wola Pana. .ponownie. lewa strona swetra Lestera bardzo szybko przesi¹k³a.krzykn¹³ Coggins. W skroniach mu dudni³o. raczej pal¹. Teraz ju¿ krew dos³ownie strumieniem la³a siê na dywan. niestety nie móg³. ¿e te dalekie rzuty w gimnazjum kiedy mi wyjd¹ bokiem.Zawsze bêd¹ jej potrzebowali! . .Du¿y Jim tym razem trafi³ duchownego w czo³o. Wtedy krew zaczê³a skapywaæ na dywan. Kilka kropli siêgnê³o nawet mlecznego szk³a na . Krew sp³ynê³a po policzku. Jim.. wszyscy uwierz¹! I jeszcze jedno..Masz sumienie sobie ¿artowaæ? Du¿y Jim obszed³ biurko. Bóg unicestwi barierê! Kryzys siê skoñczy! Mieszkañcy nie bêd¹ potrzebowali twojej pomocy! Tego by³o dla Jamesa P.. pomy la³.. Krew zbryzga³a dziewicz¹ suszkê do atramentu.rykn¹³ i wyprowadzi³ cios pi³k¹. Prze³o¿y³ pi³kê do lewej d³oni. Je li zaczniesz k³apaæ dziobem. . zaczê³a z niej skapywaæ. zamachn¹³ siê od do³u. ostatni raz przemówi³ ³agodnie. przyja nie. a ten skurczybyk nadal sta³ o w³asnych si³ach i wci¹¿ usi³ow co mówiæ. z³ota pi³ka trafi³a go w lew¹ skroñ i rozciê³a skórê. Pr¹d mu przeszy³ rêkê a¿ do barku. Dolna po³owa twarzy kaznodziei przesunê³a siê wzglêdem górnej. . Du¿y Jim opu ci³ rêkê z pi³k¹. Lester zachwia³ siê.Wszyscy uwierz¹! . Wiedzia³em. w nie do koñca pewnym górnym wietle zal ni³a nastêpna fontanna krwi. Kaznodzieja ruszy³ do przodu z wyci¹gniêtymi rêkami. . w sam rodek. Ramiê mu pulsowa³o bólem. . Biblia k³apa³a na Du¿ego Jima jak wielka paszczêka. Mimo wszystko raz jeszcze spróbowa³. Trafi³ Lestera w szczêkê.O ile mi wiadomo. .. czy ty naprawdê nie dostrzegasz. Renniego za wiele..

Du¿y Jim prawie le¿a³ w fotelu.. . . Booo..przyniós³ z przyczepy kempingowej p³achtê brezentu. Gdzie tam w rodku serce wci¹¿ pêdzi³o i gubi³o rytm. Teraz ciê mam ? Czy to spojrzenie mówi³o: Teraz ciê mam ? . jakby robi³ to wcze niej ze sto razy. za³o¿ony specjalnie z okazji spotkania w ratuszu.. Z niezrozumia³¹ wpraw¹. Tak czy inaczej brakowa³o mu tchu i nie móg³ zawo³aæ ch³opaka.krzykn¹³ Lester. Kiedy duchowny zacz¹³ upadaæ.wydusi³ z siebie ze wistem.Booo. co by³oby b³êdem.Tato? . Junior po pieszy³ mu na spotkanie.Booo. Tymczasem Junior wróci³ szybko . Jednym strz¹ niêciem roz³o¿y³ j¹ na pod³odze. Lester niczym zombi szed³ ku Juniorowi. . . Ci¹gle usi³owa³ obej æ biurko.suficie. spodnie jak unurzane w ciemnopurpurowym b³ocie. Po czym u³o¿y³ d³onie na jego szyi lepkiej od krwi i z ca³ej si³y zacisn¹³.. Ju¿ dobrze. twarz skry³a siê za p³acht¹ krwi. Masowa³ sobie pier . pomó¿ mi! . Wszystko przez te filmy pe³ne przemocy. Z pewno ci¹ jednak by³o co jeszcze. ¿e nie da rady. Wyci¹gn¹³ Bibliê przed siebie. . koszulê mia³ rozpiêt¹.! .. Jego w³asny syn. .. Rennie z pocz¹tku by³ przekonany.Lester ruszy³ w stronê. Sweter mia³ ca³kiem mokry. Booo¿eee! . sk¹d us³ysza³ g³os.Nie stój tak. pomy la³ Du¿y Jim. wielebny.hukn¹³ Du¿y Jim na syna. ¿e syn poszed³ po Randolpha. obrzuci³ go mrocznym. Pociera³ zwiotcza³e cia³o. jednak na szczê cie nie wykazywa³o chêci. Booo. . Du¿y Jim przyczai³ siê pod blatem.W drzwiach stan¹³ Junior z szeroko otwartymi ustami i oczami jak spodki. teraz na kolanach.. Mo¿e by³a w nim mi³o æ? Du¿y Jim mia³ tak¹ nadziejê. by nagle siê zatrzymaæ. które swego czasu by³o tak silne i wytrzyma³e. Junior wyszed³. wymachuj¹c Bibli¹ w górê i w dó³.Sied i ³ap oddech. choæ wiedzia³. ci¹gn¹³ krawat.Pomogê ci .Trzymam pana. 14 Piêæ d³ugich jak wieczno æ minut pó niej. Junior chwyci³ go i podtrzyma³. nieodgadnionym spojrzeniem..

Bogu dziêki! Kto by pomy la³. mam te¿ lepszego kandydata. nie by³o najsensowniejszym pomys³em.. Zielony brezent. wetkn¹³ j¹ miêdzy uda Cogginsa i zacz¹³ zawijaæ trupa. . Serce bi³o nieco wolniej.Jak? . Wszystko wskazywa³o na to. Bóg daje nam tylko jedno cia³o. . potem narzuci³ na nie jeden koniec p³achty. . Pamiêta³. to gdzie zamierzasz. . A co za tym idzie. .. . Serce odzyska³o w³a ciwy rytm.Biblia .Bêdziesz musia³ zabraæ go do ko cio³a.. Czu³ siê lepiej.. Jim ciê¿ko wci¹gn¹³ powietrze..Kogo? .Junior nie wydawa³ siê zainteresowany wyja nieniami.Pieprzonego Dale'a Barbarê. Du¿y Jim kupi³ go u Burpeego. . zakas³a³. . Bushey du¿o wiedzia³.Przyda³aby siê ta ma izolacyjna.. I pozb¹d siê suszki. Du¿y Jim wsta³. on chyba oszala³. . mo¿e. . ¿e po piêædziesi¹tce cz³owiek siê tak szybko sypie.Skoro nie zabierasz go do ko cio³a. Po prostu.Dobry z ciebie ch³opak. mog¹ go nie zdo³aæ uj¹æ ¿ywego.powiedzia³ Junior. Na dywanie le¿a³o teraz wielkie zielone burrito. Na wyprzeda¿y.Jeszcze jedno dr¿enie pod ¿ebrami..Junior przetoczy³ Lestera na brezent. uderzy³ siê w pier . .. ¿e interesuje go jedynie solidne zapakowanie cia³a.mrukn¹³ Junior. . P³achta zaszele ci³a g³o no. s³usznie . . Bêdziesz musia³.No tak.Jeszcze nie wiem. . Junior. Poæwiczyæ.. . Nadal mia³ wiszcz¹cy oddech.Jasne. . Bardzo zdecydowanie. Kiedy go znajd¹. Junior spróbowa³ naci¹gn¹æ p³achtê. Oczywi cie nie zgodzi siê na aresztowanie. Z jednego koñca wystawa³y stopy. Ch³opak przyjrza³ siê cia³u. Bêdê musia³ wzi¹æ siê za siebie.Znam lepsze miejsce .W³ama³ siê! Synu. Ale umyj tê cholern¹ z³ot¹ pi³kê.. potoczy³ je dalej.Skoro tak uwa¿asz. ¿e Kucharz we mie na siebie odpowiedzialno æ za co takiego. Wróciæ do formy.To by³a walka na mieræ i ¿ycie. Jest tam taki jeden..Ten jeden to by³ Kucharz. jak Toby Manning powiedzia³: Zrobi³ pan wietny interes! . Chwyci³ Bibliê. . ale mo¿e oczekiwanie.. ale czu³ siê trochê lepiej. je li masz zamiar j¹ zatrzymaæ.A je li chcesz zwaliæ to na kogo .. ale jej nie wystarczy³o. Dobry syn pomaga ojcu.wskaza³ Du¿y Jim. ..

.. co dalej.. By³a to droga sercu pami¹tka.Niewa¿ne . ¿e tego nie zrobi. gdy Junior wróci³ do domu. pomy la³. co bêdzie jutro. D wign¹³ gigantyczne burrito i wyniós³ na korytarz.odpar³ Junior. Wielebny poczeka. A zreszt¹ dlaczego nie mia³aby zostaæ. Takiego Du¿y Jim nie widzia³ go nigdy. No. le¿a³a w przejrzystej ko³ysce.Zanim postanowimy. a¿ wymy limy. jak wsadziæ Barbarê za kratki.Ca³e szczê cie. z³ota pi³ka. . zaczekamy i przekonamy siê. I wiêkszo æ brudu jednak na nim zosta³a. ale przecie¿ w³asny syn z pewno ci¹. Junior podniós³ na ojca spojrzenie pe³ne pogardy.. . . ¿e syn ma teraz nad nim ogromn¹ w³adzê. Wiedzia³. je li tylko bêdzie czysta? Godzinê pó niej. l ni¹ca jak dawniej. Kilka minut pó niej Rennie us³ysza³ silnik samochodu kempingowego.rzek³ Junior. . Przysz³o mu do g³owy.W bezpieczne miejsce. ¿e to nie wyk³adzina od ciany do ciany. Z namys³em przyjrza³ siê z³otej pi³ce. Powinienem siê jej pozbyæ.Trzeba bêdzie zakopaæ dywan .

Gêste siwiej¹ce w³osy zwykle ci¹ga³ w koñski ogon. .. szczup³y. Wybi³a w³a nie ósma trzydzie ci w poniedzia³kowy ranek. miêdzy Little Bitch Road a rzek¹ Prestile. UWAGA! TU POLICJA CHESTER'S MILL! ZARZ¥DZONO.po raz pierwszy. ID W KIERUNKU MOJEGO G£OSU! PRZEPROWADZAMY EWAKUACJÊ! Thurston Marshall i Carolyn Sturges usiedli w po cieli. Uderzy³a go w ramiê . Teraz rozpuszczone. . póki nie zbudzi³ ich dudni¹cy g³os.Zaraz nas min¹ i zawróc¹ na Little Bitch.. Thurston by³ tam profesorem angielskie go (a poza tym wspó³redaktorem aktualnego numeru Ploughshares ). Carolyn mia³a dwadzie cia trzy. sp³ywa³y mu prawie do ramion. Carolyn . ¿e nie zdo³a pos³uchaæ w³asnej rady.Na tym kempingu o tej porze roku nie ma ¿ywego ducha .Teraz g³os siê rozlega³ bardzo blisko. choæ dr¿enie w jego g³osie wiadczy³o. Zostali kochankami pó³ roku wcze niej i romans kwit³ w najlepsze. s³uchaj¹c dziwacznego dudnienia i spogl¹daj¹c na siebie ze zdumieniem. Znajdowali siê w domku Thurstona nad jeziorem Chester Pond. .. Skoñczy³ sze ædziesi¹t lat. ID W KIERUNKU MOJEGO G£OSU! UWAGA! UWAGA! . By³o radio. ¿e co jest nie w porz¹dku.. W domku nie by³o telewizora. . By³ wysoki.Auto stoi na podje dzie! Zobacz¹ je! Na twarzy profesora wyra nie odbi³y siê s³owa O cholera! . . Przy jechali na d³ugi weekend opadania li ci . bo Thurston Marshall nie znosi³ telewizji. ale nawet go nie w³¹czyli. EWAKUACJÊ! JE LI MNIE S£YSZYSZ. ‾adne z nich ni e mia³o pojêcia o tym.NADCI¥GA POCISK 1 UWAGA! TU POLICJA CHESTER'S MILL! ZARZ¥DZONO EWAKUACJÊ! JE LI MNIE S£YSZYSZ. Oboje uczyli w Emerson College w Bostonie.podj¹³. lecz w praktyce od pi¹tkowego popo³udnia skupiali siê raczej na podziwianiu w³osów ³onowych partnera.asystentk¹ na tym samym wydziale. G³os by³ coraz bli¿ej.Nie przejmuj siê .rzuci³. dwudziestego trzeciego pa dziernika.Thurston! Trawa! Gdzie j¹ zostawi³e ? .

pozbawienie w³asno ci. ZARZ¥DZONO EWA.Chwileczkê! .. owiniêta prze cierad³em.DWA! Koszmar. w³a ciwie nie pukanie.. Choæ rozpalanie ognia nie stanowi³o konieczno ci.Gdzie zostawi³e trawkê? .. . . którym siê raczyli. Ma³omiasteczkowe winie o ciasnych wiñskich rozumkach. który Thurston wy³¹czy³. Tu¿ obok tacy. jak¹ by³o widaæ od drzwi. Obaj mieli na sobie d¿insy i niebieskie koszule. Sk³ada³a siê zaledwie z dwóch pokojów .Po raz drugi uderzy³a go w ramiê.. W DOMKU! WYCHODZIÆ! RAZ .. gliniarzy mówi¹cych przez megafony. ‾EBY MY NIE MUSIELI WAS WYCI¥GAÆ! winie. nie. obu aktualnie by³ych) oraz. walenie. wstrêt jego trójki dzieci (z dwóch ¿on. chaotycznie mu podsuwa³: pozbawienie w³asno ci. Jeden trzyma³ w rêku megafon. na której od zesz³ego wieczoru zosta³y krakersy i ser. w s¹siedztwie resztek sera brie. Narkotyk le¿a³ na wierzchu. oczywi cie. WY TAM. ale prawie jej nie zauwa¿y³.na moment zapad³a cisza. do po³owy opró¿nionej. Narkotyk zosta³ w drugim pokoju. TU POLICJA! TO NIE S¥ WYG£UPY! ZARZ¥DZONO EWAKUACJÊ! JE‾ELI JESTE CIE W RODKU. rozleg³o siê pukanie do drzwi. bo jego nierówny warkot by³ nieszczególnie romantyczny.krzykn¹³. Jego umys³. pozbawienie w³asno ci. na skutek pogwa³cenia co najmniej dziewiêciu ró¿nych praw gwarantowanych przez konstytucjê. a potem: . Carolyn sta³a w drzwiach sypialni. zanim siê po³o¿yli. . Nie. Z rozwianym w³osem i go³ymi po ladkami pobieg³ do drugiego pokoju.HALO. Pierwsza rzecz. niech siê ubiorê.. .Thurston s³ysza³ inne wzmocnione g³osy. Elektryczno æ dostarcza³ stary generator. Wyskoczy³ z ³ó¿ka. WY£A CIE. . W momencie gdy Thurston podbieg³ do sto³u. ci¹gle jeszcze niezbyt sprawnie dzia³aj¹cy po rozkoszach minionego wieczoru. Cha³upinê zbudowa³ jego dziadek tu¿ po drugiej wojnie wiatowej. nim zaczêli nocny ruchaton. W foliowej torebce. W kominku nadal pulsowa³ ¿ar. ale jeden dominowa³ nad reszt¹. do rodka wkroczy³o dwóch m³odych mê¿czyzn.Jedn¹ sekundê. Drzwi stanê³y otworem. ludzi mówi¹cych przez megafony. a nastêpnie. Niestety. Orwellowska Policja My li. A mo¿e jednak w³o¿y³em trawkê do aktówki.du¿ej sypialni z widokiem na jezioro oraz salonu po³¹czonego z kuchni¹. by³o tres romantyczne. pomy la³ Thurston.

Junior uniós³ rêkê.krzyknê³a Carolyn.Ubierajcie siê oboje . Teraz przesta³.stwierdzi³.. maleñka.D¿insy by³y balsamem na duszê. . . naprawdê wietnie. .Zupe³nie jak w Kiedy Harry spotka³ zdzirê . potem drugiej. Nie potrzeba nam tu ¿adnych odznak. . Wygl¹da³ na zmêczonego i mia³ do tego pe³ne prawo.Niez³e bufory! . z³apa³ j¹ za rêkê i wykrêci³ na plecy. . natomiast czu³ siê doskonale.Ta cycata i pomarszczony ch³opta nie maj¹ w ogóle pojêcia.Co? .Zamknij bu kê. Przyjrza³ siê jednej twarzy. Junior .Zwróci³ siê do Thurstona. Praca gliniarza mu pasowa³a. tyle ¿e Frankie. Przeprowadzamy ewakuacjê tej strony miasta.Junior. kwitn¹co. Ani ladu bólu g³owy. . ale dziewczyna zawy³a. Thurston zd¹¿y³ chwyciæ torebkê z zio³em. bo spa³ tylko dwie godziny. . który ten ruch ods³oni³. co siê dzieje. Prze cierad³o zsunê³o siê na pod³ogê. .Popatrz no. .Proszê w³o¿yæ ubranie.. Potrz¹sn¹³ ni¹ solidnie.Nie pyskuj.odezwa³ siê Frankie DeLesseps..wrzasnê³a Carolyn ponownie.odezwa³ siê Junior . Niezbyt mocno.Nie nazywaj mnie w ten sposób. ..Dajesz sobie z nimi radê.. kochanie . I ten sam wyraz kompletnego os³upienia. Na obu malowa³ siê strach.Zamilk³. schowa³ j¹ za plecami i ukradkiem wrzuci³ do zlewu. .Chyba w ¿yciu nie widzia³em d³u¿szej i chudszej fujary . próbujê wam ratowaæ ty³ki. Junior przygl¹da³ siê osprzêtowi. . .Wynocha! . Si³y Powietrzne Stanów . . staruszku? .. .rzuci³ Frankie. który rano zwykle miewa³ kiepski humor.Czy cie kompletnie zg³upieli? Przecie¿ wiadomo. . pomy la³ Thurston niesk³adnie.odezwa³ siê Frankie .. niestety koszule mia³y pagony i przypiête odznaki.Wynocha! . Ty i twój kocha .O rany! . Musicie siê st¹d wynie æ.i id siê ubierz. Min¹³ go³ego chudego mê¿czyznê stoj¹cego przy zlewie (czy te¿ mo¿e raczej: dygocz¹cego przy zlewie) i chwyci³ Carolyn za ramiona.. ty seksistowska wi.Zabieraj ³apy! Wyl¹dujesz za kratkami! Mój ojciec jest prawnikiem! Chcia³a go uderzyæ w twarz.To jest nasz dom! Won. do kurwy nêdzy! Do tej pory Frankie siê u miecha³. .

rzuci³ zaczepnie Thurston. Powa¿nie. ¿eby rozpocz¹æ dzieñ we w³a ciwy sposób. Carolyn trzyma³a siê za spuchniêty nadgarstek. Profesor z³o¿y³ siê we dwoje.. . .zgodzi³ siê Junior z anielsk¹ cierpliwo ci¹ cz³owieka.Czasy Busha i Cheneya minê³y. jednocze nie wyprowadzi³ cios i wyr¿n¹³ redaktora Ploughshares w brzuch. .. Z³o¿y³ przysiêgê s³u¿bow¹.I nie bêdziesz mnie wyzywa³. który nadal czuæ by³o brie.powtórzy³. ¿adnych procesów. Thurston próbowa³ wstaæ. Mo¿e narobicie w majtki.Za nieca³ piêæ godzin. ot po to.Od klosza . us³yszycie wielkie bum i po krzyku..Wiem . By³o to wspania³e zajêcie. ¿adnych prawników. Junior westchn¹³ ciê¿ko i ruszy³ do przodu. .grozi³a Juniorowi dr¿¹cym g³osem. ¿e ju¿ nie jeste cie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. czy jak to tam siê. Nie. która chêtnie by asystowa³a przy jakim ma³ym duszonku. je li akurat bêdziecie je mieli na sobie. najwyra niej nie ³apiecie. Je¿eli natomia st przejdzie. ‾adnyc telefonów.Zjednoczonych wystrzel¹ w tê czê æ miasta pocisk Cruise. a nie by³o to ³atwe. tyle ¿e ludzie czasami okazywali siê tak potwornie têpi. cholera.Je¿eli siê odbije. ¿eby dotar³o?! Kobieta sta³a bez s³owa.powiedzia³ Frankie. nazywa³o. . Musia³ odegraæ swoj¹ rolê w przeprowadzaniu ewakuacji. to zostaniecie zwêgleni. tylko w Królestwie Chester 's Mill.Ale wy. konkretnie heloderma arizoñska.krzyknê³a Carolyn.Od czego siê odbije. Ale nie.Spojrza³ na zegarek. gapi¹c siê na Juniora. Próbujemy wam uratowaæ ¿ycie. wielkomiastowe dupki. Nie jeste my ju¿ Stanami Zjednoczonymi Korei Pó³nocnej. . .Naprawdê wiem . bo to bêdzie naprawdê du¿y pocisk. Za g³upi jeste cie. który w³a nie oswaja siê z my l¹.Traficie do wiêzienia . . W jego g³owie zamieszka³a jadowita jaszczurka. ale nie da³ . I je li nie bêdziecie siê zachowywali jak nale¿y. ty ciemniaku? . ale jednak upad³ na kolana i zwymiotowa³ pewnie ze sto mililitrów rzadkiego bia³ego kleiku. ale nie stanie wam siê nic z³ego. Jedn¹ rêk¹ zakrywa³ walory rodowe. Zdawa³o mu siê. Ci¹gle jeszcze by³ napalony po uszy. .Na mózg ci pad³o?! . w ka¿dym razie bardzo siê o to stara³. . prawie zdo³a³ utrzymaæ siê na nogach. . a wy znajdujecie siê nieco ponad kilometr od celu. . bo atut mia³ rzeczywi cie wyj¹tkowo d³ug choæ cienki. ¿e chêtnie by jeszcze kogo udusi³. ¿e ju¿ lepiej poj¹³ istotê zawodu gliniarza.. zatoczy³. Zrobi³ do przodu jeden d³ugi krok. traficie do lochu.

ukrywaj¹c swoj¹ nago æ we wzajemnych objêciach.Charlie Tr¹bka zawita³ do miasta! . Zanim wrócimy. W koñcu siê roze mia³. Jak Angeliny Jolie. . Junior przygl¹da³ siê m³odej kobiecie. Junior w koñcu siê opanowa³. . Junior. dziadku . ¿e zessa³aby chrom z haka przyczepy. Carolyn najpierw ubra³a siê sama. jak g³osy z koszmarnego snu. Starali siê zachowaæ powagê. w koñcu byli przedstawicielami prawa. Gotów by³ siê za³o¿yæ. ¿eby w³o¿yæ buty.oznajmi³ Frankie. wietne usta. puszczaj¹c przy tym g³o nego b¹ka. . rozlega³o siê nawo³ywanie z megafonów.szlochnê³a Carolyn. zaskoczenia i oburzenia.Nie przejmuj siê . Frankie pomóg³ mu w tym trudnym zadaniu. wiêc za dwa dni przeja ni wam siê w g³owach. Junior by³ zdumiony.Macie prawo siê zamkn¹æ i wynosiæ st¹d w podskokach. Wyszli. Thurston dotar³ do Carolyn.Podzielam twój gust. Thurston krzykn¹³ g³o no.Za to. . ¿e od tego wiñstwa cz³owiek g³upieje? Rozp³aka³a siê na dobre. A w tle. je li chodzi o panienki. wymierzaj¹c celnego kopa w ty³ek.Konfiskujê towar. to mu pomó¿. Patrzyli na rechocz¹cych intruzów.chlipnê³a. ¿e stracili my przez was tyle czasu.rady. macie siedzieæ w swoim volvo i mkn¹æ z powrotem do miasta. zobacz . . Oboje p³akali.zawy³ Frankie. . jasne? W zaistnia³ej sytuacji nie macie innych praw. .Nic nie rozumiem! . ale im siê nie uda³o. w równym stopniu z bólu. wozu ma nie byæ.stwierdzi³ Frankie.Jak nie da rady ubraæ siê sam. . wiêc brn¹³ w jej stronê na czworakach.pocieszy³ j¹ Frankie. Thurston i Carolyn stali w drzwiach sypialni. . Musimy sprawdziæ jeszcze cztery domki.Nie przeczyta³e nam naszych praw . Wyj¹³ ze zlewu torebkê z narkotykiem. D wign¹³ siê na nogi.Nie wiesz.Ty. .odezwa³ siê w pewnym momencie. Junior i Frankie spojrzeli po sobie. . . potem pomog³a Thurstonowi. Towar super prima. Albo was wypieprzê. W samochodzie Carolyn zadzwoni³a z komórki do ojca.Normalnie prawie nie ma nasion. ale naprawdê mamy kupê roboty. . . bo tak go bola³ brzuch. Odpowiedzia³a jej cisza. Obaj równocze nie ryknêli miechem. ¿e nie móg³ siê schyliæ. Zrozumiano? Frankie przygl¹da³ siê skonfiskowanemu narkotykowi.Trudno siê dziwiæ . . Przybili pi¹tkê wysoko.Jak wrócimy.

Tam ju¿ na pewno nikogo nie ma ..stwierdzi³ Frankie.odpar³a Georgia Roux. ale nie powiedzia³a. przygl¹daj¹c siê planowi. Marzy³a tylko o tym. NADAL MO‾EMY!) i ominê³a wóz policyjny. drugi Frankie! Obaj.W³¹cz radio . przegl¹da³ jak¹ listê na podk³adce. do ojca. Mia³a zamiar powiedzieæ: Prawdziwy koszmar . . jak ubraæ w to . sp³owia³a. Jej wiat wywróci³ siê do góry nogami. Wsiad³a do swojego volvo (na zderzaku ci¹gle jeszcze tkwi³a nalepka. .Wyno cie siê. bo sama was napadnê . Junior i Frankie po wyj ciu z domku Marshalla siedzieli jaki czas w samochodzie. prawie jakby jej nie by³o. . Carolyn wy³¹czy³a radio.Nie ¿artujê.. Jeden mia³ na imiê Junior.. Coggins dotrzymywa³ towarzystwa dziewczêtom w spi¿arni McCainów. . 2 Na mapie droga prowadz¹ca przez kemping nad jeziorem Chester wygl¹da³a na zawiniêt¹ w haczyk nitkê. piewaj¹cego natchnione How Great Thou Art . tyle ¿e ojciec na razie nie musia³ o tym wiedzieæ. Na ca³ej skali znale li jedynie Elvisa Presleya z Jordanaires. spieprzaj st¹d.Pos³uchamy. Za chwilê us³ysz¹ w tle g³os Roda Serlinga.. s³onko. kogo to obchodzi? Junior namy la³ siê przez chwilê. Thurston przekrêci³ ga³kê. ¿eby siê jak najszybciej wydostaæ z tego dziwacznego miasta. a nawet je li nie. Najwyra niej trafi³a do jednego z odcinków Strefy mroku . .powiedzia³a.Na skrzy¿owaniu Little Bitch Road i szosy numer sto dziewiêtna cie blokowa³ przejazd radiowóz. . Jak my lisz? Pieprzyæ to i wracamy do miasta. Postawna policjantka o rudych w³osach wskaza³a im nieutwardzone pobocze i kaza³a nim przejechaæ obok s³u¿bowego wozu. W rodku siedzia³ policjant. Sk³adali przysiêgê.O tej porze roku. po czym pokrêci³ g³ow¹. co naprawdê siê dzieje. co zrobi z cia³em wielebnego. ale szybko siê rozmy li³a. Musia³o tak byæ. . W pierwszej chwili chcia go prosiæ o pomoc. Trzyma³a siê za spuchniêty nadgarstek. Poza tym niespecjalnie mu siê pieszy³o z powrotem. nie istnia³o inne wyja nieni które by mia³o choæby szczyptê sensu.Zostali my napadniêci! Przez dwóch ch³opaków podaj¹cych siê za policjantów.Oni s iê zaraz pozbieraj¹. ale czytelna: OBAMA! TAK. Carolyn zamiast tego zatrzyma³a samochód i wysiad³a. który bêdzie go wypytywa³. Niech najpierw wymy li. .Kciukiem wskaza³ domek za plecami. Carolyn oniemia³a ze zdumienia. starszy mê¿czyzna. .

Ostatni powinien byæ zaraz za zakrêtem .Stój! . . ni¿sze ga³êzie prawie zamiata³y dach.Wracamy do miasta? . By³y blade i przestraszone. ¿eby wielkomiastowych dupków tu nie by³o. ¿e rzuci³em budê.Droga koñczy siê przy przystani. . Teraz ju¿ nawet nie ma znaczenia..Ty skurwielu. Wyjechali zza ostrego zakrêtu prosto na dzieci. A Junior wierzy³ w zdolno ci organizacyjne ojca. . ¿eby ojciec mia³ na niego haka.Barbarê. Frankie uruchomi³ silnik i wycofa³ samochód z podjazdu. Du¿o gorsze. Z obu str on nachyla³y siê nad ni¹ drzewa.powiedzia³ Frankie. . by³o duszno. . jak wrócimy. a jak wrócimy. jestem .powiedzia³ Junior. dobra.Dobra. . Du¿y Jim Rennie by³ mistrzem w manipulowaniu lud mi. Nie zamierza³ pozwoliæ. Bo ja o nim wiem gorsze rzeczy.Junior? Ziemia do Juniora! .. pomy la³. Wszystkiego zosta³o z kilometr. . co siê dzia³o w Mill! Mimo wszystko musia³ byæ ostro¿ny.Tylko lepiej.Chêtnie bym co przetr¹ci³.Jego tam nie bêdzie.mrukn¹³ poirytowany.Jeste pewien na sto procent? . Randolph od razu wynajdzie nam jak¹ inn¹ robotê. Barwne li cie zwisa³y nieruchomo z ga³êzi. Gdyby Frankie siê nie ba³. 3 Pierwsze trzy domki by³y ca³kiem puste. Zreszt¹ rezygnacja ze szko³y wydawa³a siê tak ma³o wa¿na w porównaniu z tym.krzykn¹³ Junior. Z drogi kempingowej zosta³y tylko koleiny przedzielone po rodku trawiastym garbem. czy siê dowie. Sta³y na drodze. ch³opca i dziewczynkê.Zajrzyjmy do pozosta³ych domków. . nawet nie wysiadali z samochodu.Jestem. . .Chêtnie ci j¹ przytrzymam . . Bardziej jak w lipcu ni¿ w pa dzierniku. . nawet nie próbowa³y uciekaæ.Gdzie? W Sweetbriar Rose? Prosisz siê o trutkê na szczury w jajecznicy? Z najlepszymi ¿yczeniami od Dale'a Barbary? . bo bêdê musia³ przedstawiæ cycatej mojego m ciciela.

. a mój brat Aidan Patrick Appleton. Nasza mama nazywa siê Vera Appleton. .odezwa³ siê . . . Pewnie.Ja nazywam siê Alice Rachel Appleton. . Podnios³a wzrok na Juniora.Alice . w Teksasie. . Na szczê cie zd¹¿y³ wbiæ hamulec w pod³ogê i samochód stan¹³ pó³ metra od dzieciaków.I jak siê nazywa twoja mama? . Ch³opiec wygl¹da³ na piêæ.Co wy tu robicie? . . Dzieci nadal sta³y w miejscu. prawda. niewiele brakowa³o .Wyrecytowa³a ci¹g cyfr z beznamiêtn¹ precyzj¹ sekretarki automatycznej.Co? .Skoro mój ojciec nie dosta³. Dziewczynka by³a wy¿sza i starsza.Nic.Przyjechali my patrzeæ na li cie.Jak masz na imiê? . Numer telefonu. .Jezu. pomy la³ Junior. . Aide? . Junior przyklêkn¹³ przed dziewczynk¹.pos³uchaj mnie uwa¿nie. Nadal ogl¹da³ reflektor.oznajmi³ Aidan ponuro.rzuci³ Junior. Nasz tata nazywa siê Edward Appleton. . My mieszkamy w Weston. Podszed³ Frankie.Jestem g³odny . przenios³a na niego wzrok. Junior wysiad³.Powiedzia³ to g³osem w stylu: ¿artujê..Oni s¹ prawdziwi? . Lubimy p³ywaæ kajakiem. Wyci¹gn¹³ rêkê.Nie wiem. Mog³a mieæ jakie dziesiêæ lat. . i prowadzi³ odrobinê szybciej. Niewa¿ne.Ja chcê do mamy . ale nie do koñca . w Massachusetts. ¿eby przyje¿d¿aæ patrzeæ na li cie spadaj¹ce z drzew. I p³ywaæ kajakiem.Mama nie wróci³a .zapyta³ Junior. Oboje byli brudni i bardzo bladz Ma³a trzyma³a ch³opca za rêkê. natomiast ch³opiec nadal patrzy³ prosto przed siebie. Gdzie jest twoja mama? . na Oak Way szesna cie. . jakby widzia³ co interesuj¹cego na reflektorze toyoty od strony kierowcy. O rany..odetchn¹³. . z pewno ci¹ by je trafi³.Wielkie okr¹g³e ³zy potoczy³y siê po jej policzkach.Mieli my patrzeæ na li cie. ale nasi rodzic e rozwiedli siê w zesz³ym roku i teraz tata mieszka w Piano. Podskoczy³a lekko.¿e zostawi na le nej drodze uk³ad wydechowy toyoty. . Frankie te¿ przyklêkn¹³. Bo nikt z miejscowych nie marnowa³by benzyny. .I je æ. dotkn¹³ ramienia dziewczynki. . to i ty prze¿yjesz .Chyba dosta³em zawa³u.odpowiedzia³ ch³opiec.powiedzia³a cicho. nastêpne wielkomiastowe dupki.

Najwyra niej matka tych dwojga spodziewa³a siê. w ka¿dym razie nie na s³u¿bie. Junior u miechn¹³ siê. tym razem odpowiedzia³ mu ch³opiec. Dwie noce w ca³kowitych ciemno ciach.wyszepta³a dziewczynka. Mia³am pilnowaæ.rozp³aka³ siê Aidan. ale teraz ju¿ siê nie da ogl¹daæ. ¿e mam siê zaj¹æ Aidanem. .Machnê³a r¹czk¹ mniej wiêcej na pó³noc.Pojecha³a po woopsy. nienachalny intelekt ca³emu potomstwu. Normalnie dojazd tam trwa³ góra dwadzie cia minut. Junior zaczyna³ rozumieæ sytuacjê. prawda? . Gliniarze nie p³acz¹. znale li cie co ? .Ma³a. wiedzia dlaczego. ale w rodku zlodowacia³.odezwa³ siê Junior . nic nie mówi³em. .wyja ni³a Alice. Facet by³ durniem pierwszej klasy i przekaza³ swój. Junior nie chcia³ o tym my leæ.spyta³.Zjedli my z cukrem. Poszukaæ mamy i czego do jedzenia. Mama powiedzia³a.‾eby by³o bli¿ej. . Tyle ¿e nie wróci³a i Junior. ¿e zaraz wróci. Junior i Frankie popatrzyli na siebie. chocia¿ powinien. ¿e na nim nie mo¿na polegaæ. . .W szufladzie na warzywa by³a cebula .Pojecha³a w sobotê rano? . . . ¿e w domku bêdzie mnóstwo jedzenia. .Do miasta.Mieli cie cokolwiek do jedzenia? .O¿ kurwa . . Nic nie s³yszeli cie.Przepraszam. rzecz jasna. . Zapyzia³y sklepik Yodera tu¿ za granic¹ miasta w stronê Tarker's Mills specjalizowa³ siê w sprzeda¿y piwa. .I te¿ siê rozp³aka³. A przynajmniej trochê. Ogl¹dali my kreskówki. .dok¹d teraz idziecie? .W sobotê rano.Woopsy to ciasteczka Whoopie Pies . ¿e jest gliniarzem. . bo nie ma pr¹du. i obieca³a.Mia³a kupiæ jeszcze inne rzeczy. otworzy³ drzwiczki pasa¿era i zacz¹³ szperaæ w skrytce na rêkawiczki. delikatnie mówi¹c. kawy. Dziesiêcioletnia dziewczynka i piêcioletni ch³opiec. Trzeba min¹æ nastêpn¹ chatê. Wróci³ do samochodu. bo jedzie tylko do sklepu Yodera. Ma³a pokazywa³a nie w stronê . brandy i spaghetti w puszkach. .wyrwa³o siê Frankiemu.odpowiedzia³a dziewczynka. Jeszcze raz zapyta³ dziewczynkê o matkê. a potem mo¿na i æ przez las. bo pan Killian nie przyniós³ ich do domku.Tak . bo jestem ju¿ du¿a. Junior sam mia³ ³zy w oczach.W sobotê. Gdyby zna³a Rogera Killiana.spyta³ Frankie.Je æ! Brzuch mnie boli! .Alice . Musia³ sobie przypomnieæ. ¿eby Aide nie zbli¿a³ siê do jeziora. wiedzia³aby.Ja chcê do mamy! . wiêc mamusia po godzinie powinna by³a wróciæ. .

Nic wiêcej nie mamy . Komendant Perkins. a kwadrans po dziewi¹tej nie zosta³ tam prawie nikt. . tylko bez happy endu. strach dziecka. straszny. . ze swoimi grubiañskimi dowcipami bywaj¹ mêcz¹cy. Policzki mu siê przy tym nadyma³y i zapada³y rytmicznie. . na miejs cu strzelca Linda Everett. Jak pies zlizuj¹cy t³uszcz z kija. oczywi cie. S³odycz zniknê³a w ci¹gu piêciu sekund. Ch³opiec wetkn¹³ do buzi wszystkie palce i wysysa³ z nich resztki czekolady . A tak niewiele brakowa³o. W rêku trzyma³ batonik. co tam znajdziemy. Alice i Aidan prawie na pewno umarliby z g³odu i wycieñczenia. Tam ca³ymi kilometrami ci¹gn¹³ siê gêsty las i trzêsawiska. Frankie pokiwa³ g³ow¹ i wzi¹³ ch³opca na rêce. Prze³ama³ batonik na pó³ i ka¿demu z dzieci poda³ kawa³ek.Zatrzymamy siê przy domku staruszka i panienki.zapewni³ ma³¹. kopu³a.. Mê¿czy ni. Taki wyraz twarzy u Amerykanów by³ niewyobra¿alny. Odwróci³ siê do Frankiego. Junior mia³ przed oczami g³oduj¹ce dzieci pokazywane w telewizji.Chester's Mill. 4 Zachodnia czê æ Chester's Mill by³a najrzadziej zaludnionym fragmentem miasta. rozrywaj¹c papier. Czu³ pot.. Wróci³ Frankie. . Junior podniós³ dziewczynkê.Wszystko bêdzie dobrze . ¿eby go w ¿yciu spotka³o co milszego. Jezu. zw³aszcza policjanci. Pognieciony i wyra nie nie pierwszej wie¿o ci. Ju¿ nic z³ego wam siê nie stanie. ale w kierunku TR . Patrz¹c na nie.Jeste cie bezpieczni.Obiecujesz? . Ja i Ma³gosia. nigdy by nie wys³a³ dwóch kobiet w jednym patrolu.W mie cie dostaniecie co lepszego. Objê³a go za szyjê.powiedzia³ Frankie. pomy la³ Junior. Dzieci po¿era³y go wzrokiem. Za kierownic¹ siedzia³a Jackie Wettington. Jedynym samochodem policyjnym na Little Bitch Road by³ wóz numer dwa. Zmierzwi³ jej w³osy. . a kobietom nowe rozstawienie nawet siê spodoba³o. . . ma³omiasteczkowy glina ze starej szko³y. lecz nadal w papierku. No i po drodze by³a. ale oczywi cie komendant Perkins ju¿ nie dowodzi³. Damy dzieciakom zje æ.Obiecujê. Junior nie potrafi³ sobie przypomnieæ. jakby w ten sposób móg³ z niej zetrzeæ ten oleist zapach.90. ¿eby my po prostu zawrócili.

Linda nie odpowiedzia³a. wzywam dwójkê. teraz znajdowa³o siê tam wielkie czerwone X namalowane sprayem na kopule. Trudno jej by³o uwierzyæ. .zameldowa³a.upewni³a siê Linda. .Im bli¿ej kopu³y. . Chyba ¿e w nocy jacy hindui ci wybudowali meczet. Roger Killian bêdzie mia³ mnóstwo pieczonych kurczaków. Linda wziê³a do rêki mikrofon. jest tam tylko jeden ko ció³. . . gdzie klosz odcina³ Little Bitch Road.Lin? Wróci³a do rzeczywisto ci. kiedy pos³a³a w ich stronê dzieñ dobry przez g³o nik na dachu. Wtedy zatrzeszcza³o radio.O ile mi wiadomo.Urz¹dzimy piknik.Dwójka. po czym odezwa³ siê Randolph. . . ale zdawa³a sobie sprawê. Natomiast je li pocisk siê przebije. Chwilê trwa³a cisza naszpikowana wy³adowaniami elektrycznymi.. Stacey. ¿e nie jest to najlepszy czas na podobne sprostowania. niezbyt dobrze. tu dwójka. Jeste cie nad al na Little Bitch Road? Odbiór.Ko ció³ nie jest w naszym sektorze . . W obu nie ma ¿ywego ducha. My la³a o miejscu. tym gorzej.stwierdzi³a Stacey Moggin. To znaczy komendant Randolph.Nie ma sprawy. niestety. . Pete chce z wami pogadaæ.Wzywam dwójkê. . W³a nie sprawdzi³y my domy Killianów i Boucherów. czy ko ció³ sprawdzony? Nigdy nie zawraca³ sobie g³owy ¿adnym odbiór . ¿e hindui ci nie modl¹ siê w meczetach. Odbiór. S³yszê ciê. Odbiór.Chrystusa Odkupiciela? . W³a nie tam znajdowa³ siê cel. .Wracamy? . . odbiór. . Nawet nie drgnêli. .Tak. wisz¹ce w powietrzu niczym jaki hologram rodem z filmu science fiction. dwójka.Sweetbriar Rose bêdzie zamkniêta.spyta³a Jackie. Mo¿emy. Randolph by³ najwyra niej zmêczony i z³y. Widzia³a stoj¹cych tam ¿o³nierzy. .Wszyscy mi melduj¹ to samo .Baza. . chocia¿ Ry¿y j¹ o tym zapewnia³. Niepokoi³o j¹ to miejsce. Jackie zaparkowa³a na poboczu.Odbiór. s³yszysz mnie? Odbiór. ale mo¿e uda siê wyprosiæ kubek kawy. ci¹gle zwróconych do miasta plecami. Linda mia³a nieodparte wra¿enie.Tam mieli sprawdziæ nowi. pocisk wystrzelony z odleg³o ci piêciuset kilometrów trafi w tak niewielki punkt.

Mówisz o Randolphie zamiast Perkinsa? . jest co nowego w telewizji? Prezydent co powiedzia³? Odbiór.Zajrzymy. czy w Gas & Grocery. . lecz jako wypad³a blado. Odbiór. Wiesz co. które temu facetowi spadnie z ust. . ‾eby siê upewniæ. Przyszli prosto z ulicy z Carterem Thibod eau i Pete zwyczajnie ich zaci¹gn¹³. . .Ju¿ mia³a na koñcu jêzyka bez odbioru . ¿eby sobie podrasowywaæ motory. ¿e sytuacja nam siê nie wymknie spod kontroli. . Linda odwiesi³a mikrofon i popatrzy³a na Jackie. która marzy³a o powrocie do miasta. I wy te ruszcie dupy. Jackie przytknê³a palec do skroni i poruszy³a kciukiem . . znajd cie ojczulka i powiedzcie mu. je li z pociskiem siê nie uda. Jed cie do ko cio³a. .poleci³ Randolph. .Pete powiedzia³ Henry'emu.Chwila ciszy.Jeszcze dwóch? Dlaczego? . a jego parafianie ³akn¹ pocieszenia. czy to w Karczmie Dippera. kiedy co jeszcze przysz³o jej do g³owy. ¿e mog¹ byæ potrzebni.Tak jest.Thibodeau i Searles. . wiêc kto tam musi byæ. . . ¿eby siê stamt¹d zabiera³. kto mu podsun¹³ ten pomys³. Linda. . Uwaga mia³a byæ mieszna.I do radiostacji Wyje toto bez przer wy.mimiczny strza³ samobójczy.Ale koszmar.Ostatni wyraz intonacj¹ umie ci³a w cudzys³owie. . pokiwa³a g³ow¹.My mamy ruszyæ dupy? .Na plebaniê te¿ zajrzyjcie. Koniec. gdzie korzystali z gara¿u. w jakim towarzystwie obraca siê Carter. szefie .O tych dzieciakach. .On jest dupek . ¿e Randolph naj¹³ dzi rano jeszcze dwie osoby. Odbiór. .Coggins gdzie znikn¹³.Ruszcie dupy? . . Przez jaki czas siedzia³y bez s³owa w samochodzie z silnikiem pracuj¹cym na ja³owym biegu. Henry Morrison powiedzia³ mi. bez zadawania pytañ. . jak siê zbiera³am do roboty. Oczywi cie domy lamy siê. .Szefie. jak siê maj¹ dzieci pod opiek¹ Marty w domu Edmundsów. Linda oczywi cie siê domy li³a. . Linda wiedzia³a.powtórzy³a Jackie.I o nowych gliniarzach.Nie mam czasu ws³uchiwaæ siê w ka¿de s³owo. ¿e ledwo j¹ by³o s³ychaæ. je li dobrze pamiêtam.powiedzia³a.Przynajmniej nie nosz¹ broni.To wy te¿ tam sprawd cie . bo bardzo chcia³a sprawdziæ.Zrobi siê. .podsumowa³a Linda. Potem Jackie odezwa³a siê tak cicho.

I skoro ju¿ mowa o dzisiejszym poranku. zawróci³a na trzy i ruszy³a w stronê Ko cio³a Odkupiciela. Zapewne .. . ¿e ich jest teraz wiêcej ni¿ nas? Linda rozwa¿y³a nowe wie ci w milczeniu.W takim razie mia³yby my go zobaczyæ nagiego? . by sprawdziæ. .Wielebny! . Podobno ju¿ maj¹ za sob¹ okres próbny. .Przypomnia³o mi siê. policja umie znajdowaæ sposoby wej cia.Pewnie przesadzam.odezwa³a siê Jackie. 5 Ko ció³ by³ otwarty i pusty. ¿e praca w policji bêdzie ³atwa i przyjemna . ¿e wielebny ma rower. Parter by³ czysty i zadbany.Jako nie widzê Randolpha w roli Hitlera. w których normalnie chowa siê zapasowe klucze. jednak Linda czu³a siê nieswojo. ¿e to wszystko siê dzisiaj skoñczy i nie trafi mi siê okazja. . Policjantki sprawdzi³y miejsca. wetkn¹wszy g³owê do rodka. . Na jednej przeczyta³a: JE LI DZI BIOR¥ ‾YWCEM DO NIEBA. ale na Boga. Linda zajrza³a do rodka. Na plebanii tak¿e panowa³a cisza. to Pete pozwo li³ im jechaæ samym. . Czy ty wiesz. Oszczêdza benzynê.Nikt nie obiecywa³. NIECH KTO PRZEJMIE KIEROWNICÊ! Na drugiej widnia³o: MÓJ DRUGI POJAZD MA 10 BIEGÓW.Normalnie Hitlerjugend . Pasowa³y do tylnych drzwi. Dwadzie cia cztery godziny. czy mam racjê. widzê Renniego. Linda zwróci³a uwagê Jackie na tê drug¹. dostan¹ broñ wszyscy. Znalaz³a je Jackie. zobaczy³a na zderzaku dwie naklejki.stwierdzi³a Jackie.Ja te¿ nie.zawo³a³a Linda.Dwóch nosi. generator wy³¹czono. Dom by³ zamkniêty. Wesz³y. które w sezonie puchnie.zgodzi³a siê Jackie. A nie widzê go w gara¿u. Wrzuci³a bieg. wiêc pewnie Coggins pojecha³ do miasta na dwóch kó³kach. ale nosi. je¿eli dzisiaj siê to wszystko nie skoñczy. mam ogromn¹ nadziejê.Chod .Mo¿e i tak . czy nie po lizgn¹³ siê pod prysznicem i nie le¿y ze z³amanym krêgos³upem. . prywatn¹. Jak my lê o Hitlerze.Tu policja. . lecz w ma³ym miasteczku. A jutro. .Ale lepiej wejd my do domu i sprawd my. z tym ¿e chevrolet wielebnego Cogginsa sta³ w gara¿u. wisia³y na haczyku za kuchenn¹ okiennic¹. Jest pan w domu? Cisza. zamiast ich sparowaæ z prawdziwymi glinami. . Raczej Hermanna Goeringa. Nie s³u¿bow¹. .

partnerka zawo³a³a j¹ na górê. . Zasup³ana lina ju¿ jej ca³kowicie wystarczy³a. Odsuniêta ko³dra ods³ania³a prze cierad³o ze ladami krwi. Czcili my wiêt¹ Trójcê: wiêtego Miko³aja. Linda wesz³a do ³azienki.I jeszcze tu .Pope³niasz gruby b³¹d. .Podnios³a wzrok na kole¿ankê. Nie ugryzie ciê. ¿e nie wychowywa³a siê w rodzinie wierz¹cej . ..No chod . Niestety. . Jackie ruszy³a na górê.Ma to jaki sens. na drugiej tabliczka z napisem.Nie? . A sup³y by³y umazane krwi¹. To te¿ by³o z³e. . Jedno religijne. . ¿e widzia³a gorsze rzeczy. proszê daæ nam znaæ. dlatego sta³a i czeka³a.Wielebny! Tu policja. tak? . jednak wcale nie mia³a ochoty siê na nich znale æ.Zak³adam. ¿e on siê ch³osta³. Dom wydawa³ siê odpychaj¹cy. na dodatek ten dom naprawdê przyprawia³ o gêsi¹ skórkê. Linda sta³a u stóp schodów. .Mo¿e nawet do nieprzytomno ci. Napis g³osi³: PAN WIDZI WSZYSTKO. Popatrz na rezerwuar.Wygl¹da na to.stwierdzi³a Linda. ¿e nikogo nie ma i mog¹ i æ do radiostacji. O Halloween i o wielkiej dyni. Potem po³o¿yli go na. I pewnie nigdy do koñca nie wyjdzie z mody.A.stwierdzi³a Jackie ponuro. 6 Jackie sta³a po rodku sypialni Cogginsa. Tytu³ hymnu gospel. patrz¹c w górê. Co tu by³o nie tak. I znowu by zaczê³a mówiæ niezrozumia³e rzeczy.Chod .Tak. Je li pan jest w domu. Króliczka Wielkanocnego i Wró¿kê Zêbuszkê. ¿e kto go pobi³ . dosta³aby ataku. zobacz. . .dlatego. Przywodzi³ jej na my l Janelle wstrz¹san¹ drgawkami. Chod do ³azienki. ale zdarzy³o mi siê s³yszeæ o czym takim. a¿ Jackie odraportuje. Na rezerwuarze le¿a³y dwa czasopisma. Linda nawet nie drgnê³a. Schody by³y najzwyklejsze w wiecie. Na zadbanej drewnianej pod³odze miêdzy ³ó¿kiem a cian¹ le¿a³a lina powi¹zana w sup³y. Tak. faktycznie! To kara za grzechy.powiedzia³a Jackie. a stawiam centa do dolara. My lê. Na cianie wisia³ prosty drewniany krzy¿. Linda niechêtnie podesz³a bli¿ej. I to osoby duchownej. Wkrad³a jej siê do g³owy my l: Gdyby Janelle znalaz³a siê teraz w tym domu. A jak by³o u ciebie? . ¿e wesz³a bez zaproszenia do cudzego domu. ..Dobrzy starzy bapty ci. . Mniej wiêcej. co ci poka¿ê. .

co pozwa la mu dzia³aæ. zbudowany g³ównie ze szk³a budynek WCIK tak¿e by³ zamkniêty.Chod .Jak wielebny skoñczy.Super .Chyba nikogo tu nie ma . ¿e nabywa³o siê je w sklepach z dewocjonaliami.Co takiego? . ¿eby odpokutowaæ za grzechy. . ledwo widocznymi w jasnym wietle poranka. Tylko nie t³umaczy³o.. Albo mo¿e w³a nie dlatego. na kawê. Ja stawiam.Przecie¿ kogo jednak s³ysza³y my. . i idzie do ³ó¿ka. Sweet Jesus w interpretacji pie niarza soul Perry'ego Como. . wschodni New Hampshire i najprawdopodobniej wewnêtrzne planety Uk³adu S³onecznego. a przy tym wierzy³a. A potem wracamy do miasta. . s³ucha³y radia w drodze . bo rzeczywi cie. nawet po wietrzeniu. . Wszystko dlatego. Ra wstaje wie¿utki. Przypomina³ jej zapach potraw przyrz¹dzanych przez matkê. daje sobie popaliæ. 7 D³ugi. niæ azjatyckie sny o szczê ciu. . Jackie pokrêci³a g³ow¹. wolny od grzechu. ¿e je li co ma siê nadawaæ do jedzenia. niski. W powietrzu unosi³ siê dziwny zapach.Siedzi sobie na tronie. ¿e zapewne w³a nie tam jest zamontowany generator i zmagazynowane wszystko to. . grzeje gruchê. .Linda zachichota³a. chocia¿ by³a zdenerwowana. .spyta³a Jackie. zajrzymy do radiostacji. Najlepiej w zastrzyku do¿ylnym. a w efekcie promieniowaæ cudem boskiej mi³o ci na zachodni Maine.powiedzia³a Linda. stêch³y i niewyra ny.No to jak. tak? Linda nie potrafi³a znale æ kontrargumentu. W pobli¿u wie¿y znajdowa³a siê pod³u¿na bry³a przywodz¹ca na my l stodo³ê. odmawia modlitwy i jedzie rowerem do miasta. dlaczego dom by³ straszny. musi byæ przyrz¹dzone z du¿¹ ilo ci¹ t³uszczu. ¿e matka pali³a jak kom in.Poproszê czarn¹.drugie nosi³o tytu³ M³ode Szparki Orientalne .ucieszy³a siê Jackie. Jako trudno by³o uwierzyæ. obecny w domu zawsze. Ten budynek tak¿e budzi³ w niej przykre odczucia. Ma to sens? Mia³o. mamy pe³en obraz? . .Moja mama tak to nazywa³a . Linda uzna³a.wyja ni³a Jackie.. Jackie zastuka³a w drzwi. potem za³omota³a. Zza studia wynurza³a siê wie¿a transmisyjna z czerwonymi ostrzegawczymi wiate³kami na szczycie. ale z g³o ników zamontowanych pod okapami p³ynê³o Good Night.

sala konferencyjna. Na sklepie wielobran¿owym widnia³ transparent z napisem: UWOLNIÆ ICH! Linda poczu³a siê jeszcze gorzej. Budynki ginê³y pod sztandarami i ¿ó³tymi wst¹¿kami. Pasek biegn¹cy u do³u ekranu krzycza³ drukowanymi literami: INFORMATOR Z DEPARTAMENTU OBRONY MÓWI O PLANACH ODPALENIA POCISKU. Zosta³a tylko muzyka. Gdy zobaczy³a. niedbale dopasowanym. Na wprost okno biegn¹ce przez ca³¹ d³ugo æ g³ównego pomieszczenia. . G³o niki we wnêtrzu gra³y tysi¹ckrotnie lepiej ni¿ te przed budynkiem. na pewno. Tym razem poszukiwanie klucza trwa³o d³u¿ej. Perry Como ust¹pi³ miejsca jakiemu utworowi instrumentalnemu. Za drzwiami znajdowa³o siê biuro. nieomal rzeczywistych rozmiarów. zaskakuj¹co luksusowa. Niech pa³ka twoja i rêkoje æ broni bêd¹ dla ciebie pocieszeniem.zawo³a³a Jackie.zdumia³a siê Linda. Za drugimi . By³ w³¹czony. a mianowicie Another message of God's love song ..Bo ten. . odezwa³ siê jednostajny brzêczyk systemu alarmowego. zrobi³a to samo. Razem z nim by³ te¿ skrawek papieru. Przerwa³ jej dudni¹cy g³os. tylko bez g³osu. Jackie pchnê³a drzwi stop¹. mówi³ chyba z Main Street w Castle Rock. .. G³adka kolba w d³oni poprawia³a jej samopoczucie. .Naprawdê kto pracuje w tej prze wieconej rakiecie? . pomy la³a. zapowiadaj¹cego nastêpne nagranie.Dlaczego telewizor jest w³¹czony? . Linda widzia³a za nim mrugaj¹ce wiat³a. Us³yszeli my »Chirst My Lord and Leader« w wykonaniu Raymonda Howella . ale po kilku chwilach dociskania zadzia³a³. . Obie podskoczy³y. czu³a siê zagro¿ona.Halo! . . Na ekranie Anderson Cooper. Klucz okaza³ siê duplikatem.spyta³a Jackie. W recepcji nikogo. Zerknê³a. Terminal znajdowa³ siê na cianie i gdy Jackie wcisnê³a cztery cyfry wypisane na skrawku papieru. Lindzie ciarki chodzi³y po skórze. zdominow ana przez gigantyczny p³aski odbiornik telewizyjny. Studio. alarm ucich³. . kiedy. ¿e Jackie rozpina kaburê s³u¿bowego automatu. tak go zostawi³.z plebanii i s³ysza³y miêkki g³os prowadz¹cego audycjê. Gdy tylko wesz³y. w koñcu Jackie znalaz³a go w kopercie przyklejonej pod skrzynk¹ pocztow¹. kto tu rz¹dzi. zosta³a ostro¿nie w miejscu.Odbiera telefony? Za³atwia sprawy? Jakim cudem? Co tu by³o nie tak. uzna³a.Wielebny! Jest tu kto ? ‾adnej odpowiedzi. Po lewej stronie dwoje zamkniêtych drzwi. na którym kto nagryzmoli³ cztery cyfry: 1 6 9 3.

wiêc nie rozumiem. Krzyknê³a ile si³ w p³ucach. Wysz³y. Jackie nie zaprzeczy³a. . nie zaprzeczaj. dlaczego kto chce.Linda dostrzeg³a jeszcze jedne zamkniête drzwi. luf¹ w dó³. ¿eby nie zachowywa³a siê tak g³o no. jeszcze w liceum. pos³a³ swojego Syna na mieræ na krzy¿u. Linda g³êboko zaczerpnê³a powietrza. ani z³otoustego szatana. Mimo to po zakoñczeniu reklamy z g³o ników na nowo pop³yn¹³ g³os prowadz¹cego. ¿e kto tu jest? I ty te¿ to czujesz. tylko ¿e wyjê³a broñ z kabur i trzyma³a zabezpieczony pistolet wzd³u¿ nogi. Z podobizn¹ bardzo bia³oskórego Jezusa na cianie. a czerwone w zielone. Bóg ciê kocha.. nawet podaj¹ aktualny czas. Toaleta. po drugie.Bo tu jest jako dziwacznie.Halo! .Automat! .Nie jestem wierz¹ca . d³ugo to bêdzie dzia³aæ? . ta aparatura musia³a kosztowaæ fortunê! Jak s¹dzisz. Pusta. . .Kiedy . zapowiadaj¹c kolejn¹ pie ñ chwa³y. Spryciarze. . tak samo jak Jackie. ¿eby Jezus patrzy³. dla odkupienia twoich grzechów. atmosfera jak w rodzinnym grobowcu. nie mówi¹c ju¿ o tym.A¿ siê skoñcz¹ zapasy propanu i generator zdechnie.Ca³e to cudo jest zautomatyzowane! . . i po trzecie. mo¿na by³o za ni¹ zap³aciæ w miesiêcznych ratach.Jest tu kto ?! Ostatnia szansa! Nikogo. ¿e czas ucieka. .Zbierajmy siê. ¿e istnia³a mo¿liwo æ wycofania siê z umowy. zanim stracê wiarê. otworzy³a je kopniêciem.Faktycznie. oddaj¹c g³os z³otoustemu szatanowi. który oferowa³ ca³¹ Bibliê na jednym kr¹¿ku DVD. a co najlepsze.stwierdzi³a Jackie. przyznajê bez bicia. Potem zabrzmia³a muzyka i inne czerwone wiat³o pozielenia³o.zawo³a³a Jackie.Mówi Norman Drake. . jak robi kupê. . . przypominam trzy wa¿ne fakty: po pierwsze. bo jeszcze kto us³yszy. Jest godzina dziewi¹ta dwadzie cia piêæ. s³uchasz »Godziny odrodzenia«. . Jackie rozejrza³a siê dooko³a niespokojnie. wybrali my siê z przyjació³mi do Bar Harbor na piknik. jak zwykle. Wyt³umaczysz mi? Linda pokrêci³a g³ow¹.. Linda i Jackie podesz³y do okna studia i zajrza³y do wnêtrza. Przy okazji przypomnê. S³onko. Ca³y ten budynek to l¹dowa wersja wraku Mary Celeste . .To dlaczego mam wra¿enie. Ani Normana Drake'a. je li cz³owiek nie by³ uszczê liwiony jak winia tarzaj¹ca siê w gównie. Norman Drake umilk³. Zielone wiat³o zmieni³o siê w czerwone. Chcia³a jej powiedzieæ. ‾adnego odzewu. a¿ Linda podskoczy³a. Czy ofiarowa³e swoje serce Panu? Wracamy po reklamie . I przyjdzie albo co. Nikogo.odezwa³a siê Jackie .

Odraportowujemy. . Wszyscy siê rozszaleli. .Wracamy do miasta. Religijna muzyka p³ynê³a z g³o ników. ¿e ludzie mog¹ siê nas baæ.stwierdzi³a Linda. Cofa³am siê po szczycie klifu tak d³ugo. gdzie siê da³o. Jackie parsknê³a miechem. Teraz siê czujê tak jak wtedy. Nie s³ysza³a ¿adnych innych d wiêków.Zgadza. ale zajrza³y my wszêdzie.Do studia nie wesz³y my. Chcesz zajrzeæ do magazynu? . dzieñ prze liczny.Ponuro jest. Jackie nie oponowa³a. postanowi³am zrobiæ zdjêcie. co zobaczy³am? Jackie pokrêci³a g³ow¹.. By³ tam znak ostrzegawczy. 8 Czas mija³. .Lin.Ja chcê tylko. muzyka stanowczo za g³o na. nagle przerwa³a zabawê i krzyknê³a: Stój! Linda. . . Norman Drake odezwa³ siê . ¿eby przesta³a kombinowaæ i ¿eby my siê st¹d wynios³y. .Stanowczo nie . A mo¿e jednak? Jackie wskaza³a mikrofon. spowity w chwa³ê eteru. fakt. to niemo¿liwe. ¿eby mieæ szerszy kadr. Czy wszystkie zginê³y. ale nikt nie postawi³ p³otu ani barierki. I ty te¿ o tym wiesz. . Stój! . . wyg³upiali. Nie odezwa³ siê ani jeden ptak.Piêknie tam.Nieprawda.Ocean Atlantycki. ¿e normalnie tak bardzo podkrêcaj¹? . bez przerwy siê cofa³am. prawie da³o siê zobaczyæ Irlandiê Kiedy zjedli my.Wszystko jedno. powinien spadaæ do miasta? Bo wiesz. Zatrzyma³am siê. Zawróci³a w stronê Little Bitch Road i pojecha³y do Mill. . Uwa¿asz. obejrza³am za siebie.. Telewizor jest w³¹czony.No dobra.Mo¿e jeszcze zawo³am przez g³o niki? Powiem. w³a nie sobie u wiadomi³am. nie mog³am ich obj¹æ. rzuci³a jeszcze jedno spojrzenie na budynek radiostacji. . wtedy moja najlepsza przyjació³ka. W którym momencie Arabella. Wiesz. roztrzaska³y siê o klosz? Nie. zgadza siê? . Zanim Linda wsiad³a do wozu na miejsce obok kierowcy. Jeszcze k rok i bym spad³a. ¿e nie ma ladu po wielebnym. Pojechali my w sze cioro. . I idziemy na kawê. ¿e je li kto tu siê ukrywa. tutaj naprawdê nikogo nie ma.Apokalipsy. ¿e dotar³am do jego krawêdzi.A co ja tam wiem o tych wiêtoszkach? Mo¿e spodziewaj¹ siê apokalipca.

lecz liczy³ siê z ewentualno ci¹. Tym siê jego atman ¿ywi³ od jakiego czasu. Mo¿na by s¹dziæ.... prawie nic nie zosta³o. a wszystkie trzy s¹ jak nowe.jêkn¹³ ¿a³o niej musimy oczy ciæ magazyn! Wiec przyje¿d¿ajcie! Kawiarenka zawsze otwarta i pamiêtajcie: ten siê raduje. . A on potrzebowa³ zapaliæ. wrêcz wychudzony. W tym roku mamy spore zapasy! oznajmi³ Du¿y Jim smutnym tonem sugeruj¹cym pocz¹tek dowcipu. Rennie kaza³ mu zamkn¹æ wszystko i Kucharz zrobi³. ka¿dy jest wsparty s³ynn¹ Chrze cijañsk¹ Gwarancj¹ Jima Renniego. B³yszcz¹ce oczy zapad³y mu siê g³êboko w czaszkê. Na razie jednak mia³ do æ towaru. Na ty³ach studia otworzy³y siê drzwi. zosta³em nie z jednym. ¿e nie zmie ci³by siê tam cz³owiek. gdy zasypia³. Tyle ¿e Kucharz by³ wyj¹tkowo szczup³y. przedstawion¹ przez samego wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej. gdy by³y w studiu. których nie zauwa¿y³a ¿adna z policjantek.S¹ fordy. Koko i Hound Doga Taylora. które pojawia³y siê przy coraz rzadszych okazjach. Kinga. W zesz³ym tygodniu wysz³a du¿a dostawa do Bostonu.by³a ich tam ca³a galaktyka. rozga³êziaczami.. nawet trudno dostêpny dodge ram i jeszcze trudniej dostêpny mustang! Lu dzie. Kiedy umiera³y ludzkie cia³a. ¿e jest dziewi¹ta trzydzie ci cztery bo¿ego czasu wschodniego. Rzuci³ bluesa. Ubrany by³ w brudn¹ koszulê i równie brudne opadaj¹ce spodnie. przypomina³y czarne ptaki. Jak zawsze jesieni¹ rozpoczynamy wyprzeda¿. demony zwyczajnie przelatywa³y do nastêpnego gospodarza. kabriolety. Muddy Watersa i . skórê mia³ blad¹ i plamist¹. W jednym rêku trzyma³ kanapkê z mas³em kakaowym i d¿emem (teraz móg³ jadaæ tylko miêkkie rzeczy). Kucharz widzia³ je w jaskrawych snach. nagie biodra przywodzi³y na my l skórzaste skrzyd³a . Tylko ¿e siê ba³. który by³ dla niego tak wa¿ny na etapie Phila Busheya . ¿e bêdzie musia³ uruchomiæ kilka palników. Gdy znajdowa³y siê miêdzy cia³ami. ale z trzema mustangami. plymouthy. Podszed³ do okna otwieraj¹cego widok na parking. A teraz. w których brakowa³o wiêkszo ci zêbów. ¿eby Sammy Bushey rozpozna³a swojego mê¿a. zastanawiaj¹c siê. niewiele wiêksze ni¿ komórka. nie z dwoma.rzuci³ B. Jego atman by³ dla nich za silny. wype³nione by³o przewodami. Wnêtrze. co mu kazano. kto u Du¿ego Jima kupuje! . Tak czy inaczej policjantki zniknê³y. Ma³o tego nie zrobi³.B. czy zabiæ policjantki. Potem nadano reklamê autokomisu Jima Renniego.ju¿ dawno temu bielizna odesz³a do wspomnieñ.ponownie i oznajmi³. chevy. prowadz¹ce do kolejnego pomieszczenia z mrugaj¹cymi wiate³kami . . oparte na dzi¹s³ach.. s³ynne V6. W¹tpliwe. wargi zawiniête do rodka. w drugim glocka 9. Za niewielkie ceny serwisujemy wszystkie sprzedane wozy. routerami i ró¿nymi urz¹dzeniami elektronicznymi. Bo demonów nie mo¿n zabiæ.

Na razie wytwórnia zosta³a zamkniêta. Nietrudno by³o dostrzec lady opon ciê¿arówki przed suwanymi drzwiami magazynu. mia³ zaparcie od czerwca. wy³awiaj¹c z mroku kartony z zapasami. karmi³o atmana. 9 Ry¿y Everett w magazynku za szpitalem wieci³ latark¹.Howlin' Wolfa.odezwa³ siê niespodziewanie Twitch za jego plecami. . Ry¿y o wietli³ promieniem z latarki niebieskie litery wymalowan e za pomoc¹ szablonu na srebrnym korpusie butli tu¿ pod logo firmy dostawczej Dead Riv er: SZPIT. któr¹ Ry¿y o wietla³ sukcesywnie ca³e wnêtrze. a nawet nie miertelnego Little Waltera .Nie bredzisz . . Tutaj Twitch siê myli³. CR.Zobacz tutaj. kto nam kradnie propan. podjê³a trudn¹ decyz jê i nakaza³a odciêcie energii wszêdzie tam.rzuci³ ich wszystkich tak sa mo jak pieprzenie. Latem wyasfaltowano jakie sto metrów kwadratowych za szpitalem. otaczaj¹ce du¿¹ i w zasadzie pust¹ przestrzeñ na rodku. . Jest tylko jeden. powiedzia³ Twitch i. . zu¿ywaj¹c kolejne litry propanu. . Dopiero wtedy poszed³ do magazynu . Kucharz poszed³ po fajkê. Ry¿y a¿ podskoczy³. który ostatnio przekszta³ci³ siê w wytwórniê. . na dobr¹ sprawê przesta³ te¿ siê wypró¿niaæ. I dobrze Co upokarza³o cia³o. Ry¿y opad³ na jedno kolano. poniewa¿ Ginny Tomlinson.Mówi³em . Zgodnie z kart¹ na drzwiach powinno ich byæ siedem.Twitch wodzi³ wzrokiem za plam¹ wiat³a.przyzna³ po chwili. ale mo¿na by³o wznowiæ produkcjê w razie potrzeby. mrucza³ wielki generator. ¿e nigdzie nie ma przyczajonego demona z automatem za paskiem spodni na plecach. .Bredzisz! . Zosta³ tylko jeden.Myli³e siê.Nieustraszony dowódco. jednak nie mia³ wyj cia. Nabra³ pewno ci. . w tym samym sk³adzie. gdzie nie by³a ona absolutnie niezbêdna. Ry¿y nie chcia³ w to wierzyæ. Po lewe j. Wiêkszo æ butli zniknê³a .Mo¿e byæ z ratusza .Nie. Twitch przykucn¹³ przed magazynkiem. teraz nowa szefowa administracji us³ug medycznych w Chester's Mill. rzeczywi cie tak by³o. . D³ugo patrzy³ na parking i drogê.zauwa¿y³ Twitch. niestety. a zosta³y dwa .

Przez moment obraca³ w my lach surrealizm tego pytania. .Albo sk¹dkolwiek. po co w ogóle im gaz. sensei.‾e maj¹ pod dostatkiem swojego? Sprawdza³e ? . Po mierci Haskella Ry¿y zosta³ ordynatorem szpitala. zaj¹³ jego miejsce.Fakt.Po co by nam zabiera³ propan? Rada Miejska ma pod dostatkiem swojego.spyta³ Ry¿y. tylko je li mieliby podkradaæ. Twitch poda³ mu ogieñ. .Sk¹d wiem co? . tak¿e czasowo zamkniêtej.pi¹czka? . wisia³ plakat z napisem: OD 1 STYCZNIA PALENIE W TYM MIEJSCU BÊDZIE ZABRONIONE. a Twitch. Ed Carty. powiedzia³bym. to dlaczego akurat od nas? Okradanie szpitala zwykle uwa¿a siê za wyj¹tkowe wiñstwo. On z³e lekarstwo. .Skoñczy³e obchód? . ¿e o ma³o nie wywichn¹³ sobie szczêki. ¿e móg³by nawet czuæ siê szczê liwy. . . na ceg³ach. Zreszt¹ ile oni tam maj¹? Jeden pojemnik? Dwa? Ma³awo.Nie rozumiem. awansowa³ na asystenta medycznego. co stanowi³o wyj¹tkowo pomy ln¹ okoliczno æ. Nad ni¹. . podsun¹³ Ry¿emu.Ano. To bez sensu. . . który najpierw odmówi³ gestem. . potem zmieni³ zdanie i wzi¹³ papierosa.przyzna³ Ry¿y. .Mo¿e Rennie i przyjaciele ju¿ pozbawili pocztê zapasów. jeszcze trzy dni wcze niej pielêgniarz. RZUÆ NA£ÓG.. Twitch nie ufaæ wielki szef Rennie. gdyby tylko nie by³ taki pi¹cy i niespokojny. pacjent w ostatnim stadium nowotworu ¿o³¹dka. ci¹gle jako siê trzyma³.Twitch westchn¹³.Werner stabilny. Pozosta³ych pacjentów mo¿na by³o policzyæ na palcach jednej rêki. .Sk¹d wiesz? .Pan Carty nie do¿yje koñca dnia. .zapyta³.Tak jest.Nie .Ale przyda³oby siê sprawdziæ magazyn za ratuszem. UNIKNIESZ K£OPOTÓW! Twitch wyj¹³ paczkê marlboro. a tu po s¹siedzku mamy choæby pocztê. Przeszli pod drzwi prowadz¹ce do szpitalnej pralni. Oni te¿ na pewno maj¹ jakie zapasy.przyzna³ Twitch i ziewn¹³ tak szeroko. . to w ogóle jest bez sensu . Ry¿y my la³. Obok wej cia ustawiono ³awkê.No dobrze. Tydzieñ temu Ry¿y mia³ takie samo zdanie. . .

Ogólnie bior¹c. Pomy la³ o Rorym Dinsmore. mia³ zawa³ miê nia sercowego akurat w Dniu Klosza. . .Niekoniecznie . Ry¿y znów zobaczy³ siebie w sali operacyjnej.George Werner. staruszku.Nie wszystko naraz. Mo¿e faktycznie powinien rzuciæ okiem na zapasy ratusza? W sumie. .D³ugo wytrzymasz? . Z jego g³osu zniknê³a kpina. z czarn¹ lini¹ narysowan¹ w miejscu. Jimmy Sirois trzyma siê nie le. ¿e objawi siê doktor House. Natomiast Jimmy. sensei. a Nora Coveland zupe³nie dobrze. Jej przypadek by³ znacznie gro niejszy. . jak Ginny Tomlinson zdecydowanym gestem wk³ada mu skalpel do rêki obleczonej rêkawiczk¹. ¿e niestety bêdê musia³ radziæ sobie z przypadkami wykraczaj¹cymi daleko poza moje kwalifikacje.. oszczêd mi tego. .. ¿ebym to ja ciê operowa³? .Ale bêdzie gorzej. Emmy Whitehouse. nie jest le.. Czu³. pomy la³. ¿e z tego wyjdzie. My l o Jimmym by³a gorsza. mogê co spieprzyæ. . gdyby ci siê trafi³ uraz g³owy. S³ucha³ cichego szumu urz¹dzeñ. My la³ o Dougiem Twitchellu.powiedzia³. chcia³by . . Patrzy³ na go³¹. Twitch po³o¿y³ mu rêkê na ramieniu...Ma³a od Freemana ma siê coraz lepiej.Tak d³ugo. Dzieñ za dniem.Raczej mia³bym nadziejê.stwierdzi³ Twitch.Spokojnie . Ry¿y zdusi³ niedopa³ek w puszce i raz jeszcze przyjrza³ siê nieomal pustemu magazynowi. jak bêdê musia³. Ry¿y s¹dzi³. co t o szkodzi? Tym razem on ziewn¹³ szeroko. bo Rory'emu ju¿ nie mog³y zaszkodziæ ¿adne b³êdy lekarskie. próbuj¹cym swoich si³ w roli anestezjologa. Gwarantujê.Twitch wzruszy³ ramionami.przyzna³ Ry¿y. Po lunchu wychodzi. blad¹ nogê Jimmy'ego.Pytam.. Bo¿e. No i wiem.. obarczony spor¹ nadwag¹. ¿e je li bêdê wci¹¿ taki zmêczony. . Tym razem. gdzie nale¿a³o przeprowadziæ ciêcie. . I. a potem patrzy na niego nad mask¹ ch³odnymi niebieskimi oczami. te¿ przesz³a zawa³.Nie jest dobrze. .Je li chodzi o Emily Whitehouse.. kobieta czterdziestoletnia bez jednego kilograma nadwagi. bo jeste teraz jedyn¹ nadziej¹ tego miasta. sze ædziesiêcioletni mieszkaniec Eastchester. . .zapyta³ Twitch. który doktor Haskell zwyk³ nazywaæ syndromem przesadzania z fitness clubem. powiedz mi.Fakt . I o Jimmym Siroisie. jak¹ godzinê po wypadku Rory'ego Dinsmore'a. . poniewa¿ mia³a wira na punkcie sprawno ci fizycznej i cierpia³a na zespó³. Bojê siê tylko.

‾¹da³a karetki.. . po raz ostatni wa¿y³a nowe szczê cie pani Coveland przed wys³aniem obojga do domu. rzecz jasna.jêkn¹³ Ry¿y i wsta³.powiedzia³ Ry¿y. Jest pani Grinnell. Jeszcze siê zatrzyma³.Nie da³a mi znaæ na pager. Poruszona. Przed ma³¹ otwiera³a siê przysz³o æ w medycynie. ¿e Andy Sanders dysponowa³ odpowiednimi zapasami. ¿e chce dostaæ receptê.By³y jakie wezwania? . a potem po przek¹tnej w stronê przychodni znajduj¹cej siê na drugim koñcu podjazdu. Andrea Grinnell. mieliby my wtedy na g³owie trzy tysi¹ce turystów i siedemset dzieciaków na koloniach.Fantastycznie. nie mia³ prawa wypisaæ. obejrza³ przez ramiê. siedemnastolatka z sze ciotygodniowym sta¿em medycznym. Zdziwi³o to Ry¿ego. fakt. Wydaje siê bardzo. . co tam siê zawali³o.Na razie. Sprawd .Niezupe³nie. a to ju¿ dobrze..Lepiej zajrzyj do Eda Carty'ego.Gina siê zaj¹knê³a. Jej dziecko w³o¿y³o g³owê miêdzy prêty kojca i nie mog³o wyj¹æ. ¿eby nasmarowa³a dziecku g³owê oliwk¹ i wtedy spróbowa³a wyci¹gn¹æ spomiêdzy prêtów. Której on.I æ z tob¹? Ry¿y pokrêci³ g³ow¹. czy siê nie przeniós³ na ³ono Abrahama. Dziêki Bogu. lecz poczekalnia by³a pusta. to w towarzystwie .Muszê zajrzeæ do przychodni. . Poradzi³am jej. Wiedzia³a..Bardzo poruszona. . . Gina wyra nie odetchnê³a z ulg¹.. Recepcjonistk¹ i pielêgniark¹ w przychodni zosta³a teraz Gina Buffalino. znowu siê zasêpi³. ale tylko na moment. Jeszcze raz rzuci³ okiem na magazyn i ciê¿kim krokiem ruszy³ za róg budynku. Od pani Venziano z Black Ridge Road. który w³a nie zacz¹³ odzyskiwaæ dobry humor. cholera . Ry¿y u miechn¹³ siê szeroko. Podzia³a³o. Co oznacza³o. Bardzo dobrze.. Mmm. jak widzê.Pani Grinnell prosi³a. . natomiast g³upia nie by³a. ¿eby tego nie robiæ. . ¿eby j¹ zrealizowaæ. ¿e je li Ry¿y jest w szpitalu. . Tyle co nic. w szpitalu.Jedno. mimo najlepszej woli . Sprawdzê. Przywita³a Ry¿ego spojrzeniem sarny z³apanej w blask reflektorów auta. Nawet zak³adaj¹c.. . .zapyta³. Andrea? Posadzi³am j¹ w trójce. ¿e to siê nie zdarzy³o latem. 10 Ginny by³a. pusto . .. wiêc serce mu siê skurczy³o. Gina sp³onê³a rumieñcem. Andrea mia³a k³opot z uzale¿nieniem. Ry¿y. . Ruszy³ korytarzem do trójki.Godzina za godzin¹.

.. nogi mia³a z³¹czone. prawie czarne worki pod oczami. przyklêkn¹³.Nawet gdybym b³aga³a na kolanach. pod plakatem o cholesterolu. Trudno o gorszy moment. teraz wydawa³a siê ma³a i krucha. .. sama nie da³am rady. Podnios³a na niego zaczerwienione oczy b³yszcz¹ce od ³ez. nie mog³a. A Dougie Twitchell przypadkiem by³ jej m³odszym bratem i choæ mia³ lat trzydzie ci dziewiêæ. Mam k³opoty.. obj¹³ j¹. Gdy podnios³a g³owê i Ry¿y zobaczy³ jej wymizerowan¹ twarz. Chcia³a siê wyprostowaæ. postanowi³ jednak wypisaæ jej receptê na ró¿owym druczku doktora Haskella. Potrafisz mi pomóc? Czy w ogóle mo¿na mi pomóc? Bo widzisz.. ale stanowczo. . . Nie jej wina. Grzecznie. Skuli³a siê.. g³owê spuszczon¹.Eric.Nie! . Ry¿y stan¹³ przed drzwiami z czarn¹ trójk¹. rodki przeciwbólowe by³y dla niej konieczno ci¹. Musia³ siê wzi¹æ w gar æ. Pacjentka siedzia³a na krze le w k¹cie. ¿e zdradzi jej k³opoty bratu. ¿e jedyny specyfik. Nie nale¿a³a te¿ do osób uzale¿nionych od metamfetaminy. które w mijaj¹cym roku pojawia³y siê w przychodni coraz czê ciej. wy³¹cznie dziêki nim mog³a sypiaæ i rozpocz¹æ terapiê. uk³adaj¹c w g³owie s³owa odmowy. Mo¿e po zakoñczeniu kryzysu z kopu³¹ postara siê namówiæ j¹ na program odwykowy. ¿e chcesz z tym skoñczyæ. . odzyskaæ godno æ. chroni³a go przed przykrymi niespodziankami szykowanymi przez ¿ycie. czeg o potrzebuje. Ry¿y podszed³ bli¿ej. . By³a postawn¹ kobiet¹. zwyk³¹ æpunk¹! Muszê z tym skoñczyæ. Tylko raczej moment nie jest najw³a ciwszy. Ukry³a twarz w d³oniach. Trudno by³o okre liæ odpowiedzialno æ Andrei za jej stan. a to komplikowa³o leczenie. Przepiszê.Masz racjê. sine. który pozwala³ jej funkcjonowaæ. Rozmowa bêdzie trudna.Dobrze. powiedzia³ sobie. fantastycznie. Bo rzadko widzia³ tê konieczno æ równie wyra nie.. Andrea to nie jaki bezczelny pijak twierdz¹cy uparcie. natychmiast zmieni³ zdanie. Z pewno ci¹ po upadku bardzo cierpia³a. Widzê.. nawet zagrozi. torebkê na kolanach.Twitcha. Ry¿y. . zapad³a w sobie. ¿e alkohol nie st anowi dla niego absolutnie ¿adnego problemu.. . I nie mów nic Dougiemu ani Rose.Wiem. Teraz jednak da jej to. to tak zwana heroina dla ubogich. Jestem narkomank¹. Spomiêdzy palców wyrwa³ siê urywany szloch. pozwala³y walczyæ z bólem. Ale muszê teraz.W jej oczach b³ysnê³o przera¿enie.. ale stanowczo. Grzecznie. Jaka skarla³a. Otworzy³ drzwi i wszed³. zmarszczki orz¹ce skórê wokó³ ust. je li bêdzie trzeba.

a godzinê pó niej znowu ³ykam! Nigdy nie by³am w takim stanie.Chcê za³atwiæ sprawê jak najszybciej .Pomo¿esz mi czy nie? . mo¿esz mieæ.Dlaczego chcesz siê odzwyczajaæ akurat teraz? Andrea tylko pokrêci³a g³ow¹.Dziesiêæ dni. ¿e wszystko pójdzie ³atwo. ..podjê³a. .. Tak¹ mamy nadziejê. . pomy la³. pomy la³ Ry¿y.. jakby siê zwierza³a z wielkiego sekretu.Te ró¿owe pigu³ki! Wk³adam je do apteczki i mówiê sobie: Dzi ju¿ ani jednej .Za d³ugo. Zak³adaj¹c.Jaki jest najkrótszy mo¿liwy okres? . bredz¹c¹ co o wielkiej dyni. kto bêdzie ci wydziela³ coraz mniejsze dawki. . Bezsenno æ. Ale bêdziesz siê czu³a fatalnie.Wygl¹da³a na pe³n¹ nadziei.Ile to potrwa? . Albo nie s³ucha³a.‾artujesz? Przecie¿ wszyscy wiedz¹. Przysz³a mu do g³owy bardzo przykra my l.Fizyczna czê æ odwyku? Dwa tygodnie. . Mózg nakazuje moi plecom boleæ. zespó niespokojnych nóg. . Rêkê mia³a bardzo zimn¹. ¿e tu ju¿ nie chodzi o plecy. ale je li planujesz odstawiæ leki natychmiast i definitywnie. Chwyci³a go za przedramiê. I bêdziesz musia³a znale æ sobie kogo . .Andreo. Zdaniem Ry¿ego nie odpowiedzia³a na pytanie.Je li we miesz witaminê B12 w zastrzykach. ale na g³os tego nie powiedzia³.ciszy³a g³os.. Tego jednak te¿ nie powiedzia³ na g³os. . Nale¿a³o przyj¹æ. Nie bez przyczyny nazywa siê te objawy wykopywan iem z na³ogu. Po pierwsze.Przypomnia³ sobie Jannie wstrz¹san¹ drgawkami.. nawet je li bêdziesz b³aga³a na kolanach.. mo¿e ci siê udaæ skróciæ czas do dziesiêciu dni. . . Tyle ¿e g³ód narkotyczny bêdzie ciê drêczy³ do koñca ¿ycia. A bêdziesz.My lê. ¿ebym ci¹gle bra³a te przeklête pigu³ki. plus tiaminê i inne witaminy. .Nawet dzi po po³udniu. Kogo . Mo¿e trzy. kto przetrzyma twoje leki i nie da ci ich. to ma³e miasto.A w tym czasie mo¿e znikn¹æ klosz? . .Dziesiêæ dni . ¿e pacjentka cierpi na przej ciow¹ paranojê spowodowan¹ stresem.Najprawdopodobniej bêdziesz mia³a napady drgawek. nigdy w ¿yciu! . lepiej tego nie rób. czy kto ciê szanta¿uje? . ¿e biorê leki. to te¿ nic mi³ego. .Dziesiêæ dni? .powtórzy³a.Tak. albo siê wcale nie przejê³a. . .

Ca³kiem jak. W³a nie oskrobywa³ grill.spyta³ Ernie Calvert. którzy chc¹ co zje æ . ¿eby chcieli je æ . Mnie nie pytaj . Ta decyzja tak¿e spotka³a siê z aplauzem.11 W Sweetbriar Rose panowa³ wyj¹tkowy ruch jak na poniedzia³kowy ranek. . S³ychaæ by³o kpiny i miechy. na sta³e ustawiony na odbiór CNN.zaraz nam zabraknie jedzenia. ale te¿ by³ to poranek ca³kiem wyj¹tkowy. ¿e cruise ma ogromne szanse przebiæ siê przez kopu³ê i po³o¿yæ kres sytuacji kryzysowej.stwierdzi³a Rose. Mimo wszystko stali bywalcy opu cili lokal bez protestów. . w ca³ej historii miasta.Nie bêdzie lunchu? . ¿e zamyka restauracjê i otwiera dopiero o pi¹tej. lecz wszystkie optymistyczne. . który uniós³ d³onie na wysoko æ ramion.Witam pu³kownika Barbarê . wycieraj¹c rêce w fartuch. W koñcu pracownik Massachusetts Institute of Technology znajduj¹cego siê w Cambridge powinien wiedzieæ.Jak bêdziemy wpuszczaæ wszystkich. . Rose zerknê³a na Barbiego.Bêd¹ kanapki . kiedy bêdê ciê nazywa³a majorem. pomy la³ Barbara. zupe³nie inny od wszystkich poprzednich. Jej s³owa zosta³y nagrodzone spontanicznym aplauzem. gdy Rose oznajmi³a. . Rose znowu wybra³a siê do Food City po miêso. przy stole choleryków na nowo rozgorza³y dysputy.stwierdzi³ Barbie i. jak siê okaza³o.odezwa³ siê zirytowany Anson. Gadaj¹ce g³owy mia³y do przekazania widzom w zasadzie tylko domys³y i plotki.Nie przypuszczam.Niezbyt du¿o. ¿e z ludzi tryska³ optymizm. A najbardziej namacalnym dowodem poprawy zdrowia psychicznego mieszkañców miasta by³ fakt.Zreszt¹ wtedy bêdziecie mogli siê wybraæ do Moxiego w Castle Rock i tam siê naje æ .odezwa³a siê Julia ze swoim u mieszkiem Mony Lisy..podsumowa³a. mia³ racjê. . Wyjrza³ i zobaczy³ Juliê Shumway z trójk¹ dzieci. gdy rozleg³o siê pukanie do drzwi wej ciowych. Nie mogê siê doczekaæ. Wygl¹da³a jak nauczycielka z pierwszej klasy gimnazjum na wycieczce z wychowankami. Kilku naukowców przepytanych n a wiadomy temat stwierdzi³o jednog³o nie. choæ wspomniana knajpa by³a wyj¹tkowo pod³a. . ¿e w g³êbi restauracji. . Zadziwiaj¹ce. nie przerywaj¹c wycierania sto³ów . Jeden z nich okre la³ szanse na sukces na dobrz ponad osiemdziesi¹t procent .. Niebagatelnym powodem takiego stanu rzeczy by³ odbiornik telewizyjny nad lad¹. co mówi. Podszed³ do drzwi.

tak czy inaczej dodawa³a jej sznytu.powiedzia³ Joe.Co pan. . Barbie odwróci³ siê do Julii.Ale pan zna ¿o³nierzy. Zwo³a³a pospolite ruszenie? Jeden z ch³opców.Je li chodzi o komputery.docieka³a Norrie. 12 Pomys³ by³ wietny. Ci¹gle mia³a na ustach ch³odny u miech.powiedzia³ Barbie i poprowadzi³ wszystkich czworo do lady. to ja tu rz¹dzê. ubrany by³ w workowate spodnie i wyp³owia³¹ koszulkê z nadrukiem 50 CENT.Mo¿emy z tob¹ pogadaæ? M³ody pan McClatchey ma pomys³. To jest Benny Drake.Wed³ug pu³kownika Coksa nadal jeste w armii .Naprawdê pan tu rz¹dzi? . . jak siê do niej dostaæ. wysoki i strasznie chudy.Spokojnie. . stylu savoir fa ire.. tak.Barbie s³ysza³ ten tekst ju¿ parê razy. . ¿eby komu sta³a siê krzywda . a ten patyczak to Joseph McClatchey. . mia³ na g³owie szopê ciemnych w³osów.Tak.W niczym nie zawini³e .I nie bêdê nawet próbowa³. trzecia by³a liczna dziewuszka z b³yskawic¹ na policzku.Masz tele. dotykaj¹c ramienia zbuntowanej dziewczyny.zapewni³ go Barbie. Mniej wiêcej tysi¹c. .Norrie Calvert . . to prawda.spyta³ Benny.Osobi cie nie. .Da siê . po³o¿y³a mu aparat na d³oni. . Raczej naklejka ni¿ tatua¿. . Zanim skoñczy³.Fajnie. . Joe wzi¹³ od niego komórkê. Oni s¹ marines. . musieli dzia³aæ szybko. a ja s³u¿y³em w wojskach l¹dowych. Jeszcze chcia³bym wiedzieæ. O ile da siê go zrealizowaæ. jak w sztuce. ze redniowiecza? . tyle ¿e dochodzi³o ju¿ wpó³ do jedenastej.. . .. On zorganizowa³ wczorajs z¹ demonstracjê. który uwa¿am za rewelacyjny. Jestem najlepszy. mocno zbudowany. je li siê to nie oka¿e absolutnie konieczne. drugi.odpar³ Barbie ze miechem. tak? .Nie .stwierdzi³ Joe. . lecz w jej oczach tañczy³y iskry podniecenia. oceni³ Barbie. .Zapraszam do biura . . .przedstawi³a j¹ Julia.Numer Coksa jest w pamiêci.wtr¹ci³a siê Julia. co tam stoj¹. wiêc je li faktycznie mieli go wcieliæ w ¿ycie. .Nie chcia³em.

Nie nad¹¿am za komentarzami tych m¹drali.. przetyka³ zdania mnóstwem eee. Joe gwa³townie pokrêci³ g³ow¹.Nie podskakuj w³adzy.Ale. ale wreszcie siê rozkrêci³ i rzeczowo przedstawi³ sprawê.. gdy Barbie przy³o¿y³ komórkê Julii do ucha.S¹dzimy. Mów. który wpad³ na ciekawy pomys³. Barbie us³ysza³ w g³osie rozmówcy lekkie zniechêcenie.On wszystko wyja ni . Dziêkujê panu! i odda³ telefon Barbiemu. zanim wystrzel¹ pocisk. £atwo siê mówi.Tak! Z czasów gdy rycerze odznaczali siê zuchwa³o ci¹.przeprosi³ dzieciak. ale rewela! Julia chwyci³a go za ramiê. Norrie za mia³a siê g³o no i podnios³a do góry zaci niêt¹ pi¹stkê.Fi.Mamy nadziejê .Niewiele. Joe McClatchey. synu. . Barbie stukn¹³ w ni¹ swoj¹ wielk¹ piê ci¹ . Co s³ychaæ u pana? . . . albo przebije i narobi szkód na farmach po naszej stronie. ¿e tak bêdzie do chwili.. Z pocz¹tku sz³o mu trochê kulawo. po czym odda³ aparat Barbiemu.Pu³kowniku. ¿e siê tak wyra¿ê.. . Wobec czego Joe zacz¹³ rozmawiaæ.Podejrzewam. nooo i widzi pan . Cox najwyra niej w dalszym ci¹gu siedzia³ z jedn¹ rêk¹ na telefonie.Co innego s³yszymy z telewizora. .zapyta³ Cox. Spróbuj¹ nam poprawiæ Wi . a damy nie nosi³y bielizny. Mieszkañców Chester's Mill to uraduje. ¿e to strza³ w dziesi¹tkê. Oddajê mu s³uchawkê. .Gadaj. .Nie szkodzi. a¿ mu w³osy podfrunê³y. jest tu ze mn¹ czwórka przyjació³. . S³ucha³ przez chwilê. bo ju¿ by³ na linii.ci¹gn¹³ Cox. . pu³kowniku? . .Musi pan potwierdziæ. . kiedy pocisk albo siê odbije.Wymsknê³o mi siê . Potem s³ucha³. Julia otworzy³a i zamknê³a d³onie w ge cie wyra¿aj¹cym: Do rzeczy! . Jezu. . psze pana.Co u pana. . cholera. pomy la³ Barbie. Jeden z nich to m³ody cz³owiek. . W koñcu powiedzia³: Ta jes. . Po chwili rozpromieni³ siê w u miechu.A to dopiero pocz¹tek. .W zasadzie nie le.. Joe wdusi³ kilka przycisków na miniaturowej klawiaturze. .¿ó³wik. Ustalone? Dasz radê to zrobiæ? . Nikt nie ryzykuje przepowiedni. Barbie siê tym nie przej¹³.dorzuci³ i poda³ ch³opakowi komórkê.

Barbie z u miechem powtórzy³ jej gest. Zerkn¹³ na Juliê. wiêkszo æ mieszkañców bêdzie mog³a ogl¹daæ program na ¿ywo. zaraz.. Wiêc Joe pokaza³. Oczywi cie my te¿ filmujemy. Ch³opak nie patrzy³ na ¿o³nierzy. Bystry dzie ciak.stwierdzi³ Cox.Zdaje siê. .Ch³opak przest¹pi³ z nogi na nogê. którzy wyj¹tkowo odwrócili siê przodem do miasta.Aaale! . Barbie wiedzia³. . .Pu³kowniku? .wyrwa³o siê Joemu. Tymczasem we wnêtrzu kopu³y ga³êzie ledwie siê porusza³y.Czas najwy¿szy. czy Joe zdo³a zrealizowaæ swoje obietnice.Zwijaj¹ biwak . Pewno æ siebie ulotni³a siê z jego g³osu. a wiêkszo æ li ci pozosta³a na drzewach. ¿e powietrz . Ma³y. . w czym rzecz. Razem z Barbiem stali jakie trzydzie ci metrów od miejsca. Tym razem Julia unios³a kciuk. gdzie Little Bitch Road dociera³a do kopu³y. podnosz¹c kciuk. .Barbie spojrza³ na Joego. ona lekko wzruszy³a ramionami. Ch³opak rozpromieni³ siê jak s³oñce.Barbie spojrza³ na zegarek. .zauwa¿y³a Julia. Tutaj.Widzi pan drzewa? Barbie nie od razu zrozumia³. ale naukowcy zajmuj¹cy siê t¹ spraw¹ bêd¹ chcieli widzieæ wszystko od waszej strony klosza. Drzewa po stronie Tarker's tañczy³y na wietrze.Namioty zniknê³y.powiedzia³ Cox . . .zastanowi³ siê Barbie. .i bêdziecie mieli nagranie. . ¿e w³a nie pan mi to u wiadomi³. nie trzyna cie. Przynajmniej dzisiaj.Nie mo¿emy blokowaæ ka¿dej waszej inicjatywy . rozsiewaj¹c barwne li cie.odezwa³ siê Barbie. . .Je¿eli wszystko pójdzie dobrze . Swoj¹ drog¹ ma pan tam niez³e towarzystwo. tylko na ta mê ostrzegawcz¹ i wielki czerwony X namalowany sprayem na kloszu. chcê dostaæ kopiê.Jasna sprawa! Nie ma problemu. . obsypuj¹c nimi wartowników marines. Ze zdumionym i pe³nym podziwu wyrazem twarzy wygl¹da³ na osiem lat. Bêdziecie mieli najszybszy Internet na wiecie.Jasne.Naprawdê? . . A mo¿emy wam pomóc. Fascynuj¹cy widok. Za pó³torej godziny zrobi siê tu bardzo gor¹co.Ju¿. 13 . .Ma³o tego . na pustej drodze w rodku lasu Barbie zacz¹³ mieæ w¹tpliwo ci. . bierz siê do roboty.Te¿ tak uwa¿am.Je¿eli Joe to zrobi.

Barbiemu przysz³o do g³owy.oznajmi³ Barbie .Bateria jest wie¿a...Tutaj? Barbie uniós³ obie rêce do twarzy.. Joe ograniczy³ siê do spojrzenia. Pamiêta³ tê spiêtrzon¹ wodê. kupi mi pan drugi? . Po czym obróci³ siê do Barbiego. Przypomnia³o mu siê. . Musn¹³ palcem panel dotykowy.. . Zajrzeli po drodze do domu McClatcheyów.Jasne. Pani McClatchey kaza³a Barbiemu przysi¹c. . . bez ¿ycia. jak z Paulem Gendronem. . ¿e w ¿yciu nie widzia³ czego tak surrealistycznego jak srebrny komputer na rodku asfaltowej Little Bitch Road.Je¿eli pocisk usma¿y mojego kompa. i Barbie z³o¿y³ tê przysiêgê. . natrafili na strumyk.Osobi cie z³o¿ê zamówienie. . A teraz Joe wskaza³ drogê.Jest obraz?! . Ch³opak pochyli³ siê nad powerbookiem. Joe otworzy³ i w³¹czy³ laptop. które znaj¹ wszystkie matki na wiecie.Wujek Sam ci kupi .przechodzi przez barierê. wcale nie do koñca przekonany. chocia¿ niezbyt dynamicznie. . powinna wytrzymaæ co najmniej sze æ godzin . . bo po drugiej stronie wieje wiatr. Wyja ni³ patrz¹cym. Do górnej krawêdzi ekranu przymocowa³ niewielki cylindryczny przedmiot po³yskuj¹cy srebrem. ¿e to najnowszy cud techniki komputerowej.Tak siê wydaje. co z tego wyjdzie. mówi¹cego wyra nie: Weee . Zobaczymy.oznajmi³ Joe. Rozleg³ siê znajomy pomruk.No. ¿o³nierzu: gdybym w tej chwili przeprowadza³ inspekcjê. ¿e to prawda. . Klosz zatrzymywa³ wiatr. sko ro i tak nie mogli nic z tym zrobiæ? . ka¿da nierówno æ asfaltu wygl¹da³a jak potê¿na góra. a u nas cisza . spojrza³ na wielki czerwony X w kadrze fotograficznym. Joe zabra³ stamt¹d powerbooka. .Li cie s¹ jakie takie. Tylko co by mia³o wyj æ dobrego ze spekulacji na temat aktualnej jako ci powietrza w Chester's Mill. Taki obrazek doskonale podsumowywa³ ostatnie trzy dn i.zaniepokoi³a siê Julia. Barbie podniós³ wzrok.Ujmijmy to w ten sposób. .A komputer nie przejdzie w stan wstrzymania? . Mo¿e spróbujmy.odezwa³a siê Julia. Z niewielkiej wysoko ci ka¿dy wybój. iSight. stukn¹³ w klawisz enter i raptem ekran rozjarzy³ siê obrazem Little Bitch Road. . tym w czapce Sea Dogs.obieca³ Barbie. do roboty. Dalej widaæ by³o marines mniej wiêcej do kolan.No to gra. ¿e zadba o bezpieczeñstwo jej syna. przestañ . Joe. Albo czy ca³a prawda. .zawo³a³ jeden z nich. .Bardziej w lewo.Sama nie wiem.

Julia za mia³a siê g³o no. Czekajcie. a z miejsca pasa¿era (samochód wyra nie siê podniós³. którym wszyscy przyjechali.Proszê pani. Jeste cie? Pewnie pierwszy raz w knajpie z wyszynkiem? Jasne. Wróci³a Julia. ¿e wszystko gra .. Muszê koñczyæ. .stwierdzi³ Joe. Poszpera³ chwilê w worku. . Joe ustawi³ powerbooka na kartonie (nagle przesuniêcie obrazu z poziomu szosy spowodowa³o. . który faktycznie by³ poplamiony. Ch³opak wcisn¹³ kilka przycisków z nieprawdopodobn¹ szybko ci¹.Komórka! Barbie poda³ mu telefon. . K³opoty. ma pani w samochodzie co . Rzecz niedopuszczalna w warunkach niebojowych. z tego.o.Benny? . ¿e ch³opak mówi o komputerze. .ty ju¿ by robi³ pompki z moj¹ nog¹ na ty³ku.Mo¿e pani te¿ wzi¹æ mój worek gimnastyczny? . co ja tu mam. . Barbie uzna³.O . . nios¹c worek gimnastyczny i karton z resztk¹ egzemplarzy niedzielnego wydania specjalnego Democrata . Norrie.Mamy zielone wiat³o. Barbie bez s³owa poda³ go Joemu.Powaga? No.Fi. po czym wyci¹gn¹³ rêkê. wyj¹³ z ni czarne pud³o z anten¹ i ca³o æ pod³¹czy³ do komputera.rzuci³ w s³uchawkê. Zabrzêcza³ telefon. Teraz ju¿ wiem. Gotowi? Ekstra. Jecha³ szybko.. zamkn¹³ telefon i odda³ Barbiemu. Nadje¿d¿a³ zielony wóz komendanta policji.Je li dzia³a. ale on nawet nie patrzy³ na sprzêt.Co tu siê dzieje? . . to leci jak odrzutowiec. Joe nie.oceni³.Mam .Wdusi³ przycisk.A. zza kierownicy wysiad³ Pete Randolph.Wygl¹da. . dobrze. wiat³a na dachu pulsowa³y. Marine spojrza³ na swój lewy but. . oni do mnie zadzwoni¹ . po czym wyszczerzy³ w u miechu wszystkie zêby. . ¿e wszystko jest ekstra.. potem sprawdzi³ dzia³anie sprzêtu i oznajmi³. By³ wyra nie zaabsorbowany.Za nisko .mrukn¹³ Joe.Parê chwil robi³ co przy laptopie. Gdy siê zatrzyma³. . . Masz plamê na lewym bucie. ‾o³nierze st³oczeni po drugiej stron kopu³y przygl¹dali mu siê z zainteresowaniem. co by siê nada³o? Uniós³ rêkê mniej wiêcej na wysoko æ metra.Nie powiniene zadzwoniæ do. pomy la³ Barbie. nie spuszczaj¹c wzroku ze zbli¿aj¹cych siê dwóch mê¿czyzn: wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej i komendanta policji. ¿e Barbiemu zakrêci³o siê w g³owie). .stwierdzi³a Julia i posz³a do swojego priusa. gdy zszed³ mu ciê¿ar z resorów) sam Du¿y Jim Rennie. Podkrêcili Wi .. . jak to jest w akwarium.zapyta³. . .S³ucha³ chwilê.

co wam siê wydaje . W tym wypadku musieliby byæ reprezentantami Pierwszego Ko cio³a Zespo³ów Rockowych Prosto z Bostonu.14 Transparent na drzwiach Karczmy Dippera g³osi³ ZAPRASZAMY NA NAJWIÊKSZY PARKIET W MAINE! i po raz pierwszy w historii knajpy ów parkiet by³ zat³oczony o godzinie jedenastej czterdzie ci piêæ. Rozleg³y siê oklaski i wiwaty. Wcisn¹³ redial i przysun¹³ s³uchawkê do ucha. . Wygl¹da³ jak poparzony s³oñcem. musicie to wy³¹czyæ. ale dziewczynce to nie wystarczy³o..Ten cz³owiek jest wy³¹cznie przyczyn¹ k³opotów. .Proszê pana. Z pocz¹tku go cie zachowywali siê cicho.odmeldowa³ Bennie.przerwa³ mu Joe. . Du¿y Jim pogrozi³ mu palcem. Benny i Norrie pod³¹czyli swój sprzêt. Benny przybi³ Norrie wysok¹ pi¹tkê. Nagle ukaza³a siê Little Bitch Road jak ¿ywa. ³¹cznie z barwnymi li æmi wiruj¹cymi wokó³ wartowników marines.. . Prosto w usta. zaprezentowa³ swój najbardziej sarkastyczny u miech. jest nasza w³asna.Houston.Ma szczególne uprawnienia nadane przez rz¹d. .Obraz ostry jak ¿yleta i do tego. mam rozkazy. . ¿o³nierzu.Ja nie wiem. przestawili odbiornik na wej cie czwarte. By³ to najszczê liwszy moment w ¿yciu Benny'ego. bo na wielkim ekranie telewizora widnia³o tylko jedno niebieskie s³owo: CZEKAJ. nawet lepszy ni¿ pion na samej górze w czasie fuli pipe'a.Stary. 15 . jak¹ teraz uznajemy.Dzwoñ! . . . ..wrzasn¹³ w mikrofon.Odwróci³ siê do Randolpha.Wskaza³ powerbook.ale macie mi wszystko wyja niæ i dopóki siê nie dowiem. mamy problem . ‾y³a na szyi pulsowa³a mu gwa³townie.Dzwoniê . .W Chester's Mill jedyn¹ oficjaln¹ w³adz¹. Tommy oraz Willow Anderson witali go ci w drzwiach jak ksiê¿a parafian przed ko cio³em. a jej reprezentantem jestem ja. . Poca³owa³a go..Komendancie.powiedzia³ komendant Randolph . . jest! .To jest pu³kownik Barbara . je l . Du¿y Jim. Gotuje w restauracji. o co tu chodzi. .zarz¹dzi³a Norrie. s³ysz¹c to.odezwa³ siê jeden z marines z pagonami podporucznika. mimo to u miech mia³ od ucha do ucha.

Barbiemu przysz³o do g³owy.Od³ó¿ to.Widz¹. Joe.nie sposób by³o przewidzieæ. .Czy zechcesz .powiedzia³ Barbie. .Teraz mieszkasz tutaj. kobieto! .podjê³a redaktorka. wyra nie przestraszony. . Je¿eli nadal jest pan pos³uszny prawu powiatu.To rozkaz. Joe rzuci³ kilka s³ów do telefonu.Od jakiej jedenastej z minutami zbieraj¹ siê tam ludzie . ¿e ludzie chc¹ wiedzieæ. .Wobec tego potraktuj z buta ten nieszczêsny ekran! Wy³¹cz! Randolph zrobi³ krok naprzód. . na twarzy Renniego .Cofn¹æ siê.Kto chce wiedzieæ? . ..zapyta³ Randolph. muska³y jej zaró¿owione policzki. gdy musi poruszyæ praw¹ rêk¹. A teraz szykowa³ siê do zadania ciosu. w³asnym cia³em zas³oni³ laptop. czy widz¹.wymamrota³ Randolph.odparowa³ Du¿y Jim. ¿e radny ma jakie piêædziesi¹t kilo nadwagi. jednak widaæ by³o. Z biurowego koka wymsknê³o siê pani redaktor kilka kosmyków w³osów. po czym odmeldowa³: . komendancie . Norrie mówi. Pana Renniego i komendanta Randolpha.Zapytaj ich. lecz zdeterminowany. ¿e potrafi przy³o¿yæ. ¿e kamera objê³a nowo przyby³ych.Zapytaj Norrie. u miechnê³a siê lekko. Przenosi³ wzrok z Barbiego na marines i na Du¿ego Jima.. Na twarzy Randolpha malowa³o siê przera¿enie. ¿e Julia Shumway wygl¹da wyj¹tkowo licznie. Nadal mia³ w rêku telefon komórkowy. Barbie szacowa³. .Ustanowili my po³¹czenie na ¿ywo z Karczm¹ Dippera . . proszê wyci¹gn¹æ kabel. czy widz¹! . . . musi pan pos³uchaæ.Nie widzê tu ¿adnego kabla .Z t¹ spelun¹! . w którym pan mieszka. U miech na twarzy Du¿ego Jima zmieni³ siê w przykry grymas. mo¿e jednak. . ¿e siê krzywi. .Co mo¿e ? Co mo¿e ? . .dzieciak tego nie wy³¹czy natychmiast. Wie ci szybko siê rozchodz¹. Zacz¹³ siê pociæ.warkn¹³ Du¿y Jim. chocia¿ kom . D³onie mia³ mocno zaci niête. I nigdzie indziej. . Mo¿e sam nie wiedzia³.w ciek³o æ. chwyci³a powerbook i obróci³a w taki sposób. . Zauwa¿y³ te¿.Jim. Wy³¹cz ten taki siaki owaki komputer! Tym razem Julia wysunê³a siê do przodu.Niech pan go nie rusza! To moja w³asno æ i nie z³ama³em ¿adnego prawa! .poleci³a Joemu.Przekrzywi³a g³owê.wyja ni³a Julia. jakby j¹ nadwerê¿y³. co siê dzieje. S³ucha³ przez moment. Randolph niepewnie rozejrza³ siê dooko³a.

i w koñcu zatrzyma³ siê na Dale'u Barbarze. Tak siê sta³o.Dzieje siê co niebezpiecznego? Ja tu nic takiego nie widzê. . I nigdy nie by³o tu tak cicho.poprosi³ Barbie. .Nie mia³a prawa! Barbie. . przyprawiaj¹c o zawrót g³owy. .Je¿eli pocisk nie przedziurawi kopu³y.Odwróci³a siê do Randolpha.Czas ucieka. i Randolph. które jest dla nich w tej chwili najwa¿niejsze na wiecie. zwykle dobroduszny i opanowany. mo¿e doj æ do paniki. 16 Karczma nie by³a tak napakowana jeszcze nigdy. . .Zadzwoñ do którego ze swoich ch³opaków i zapytaj.Julio. . tym razem straci³ zimn¹ krew. a zobaczyæ . nawet w pamiêtny Nowy Rok dwa tysi¹ce dziewi¹ty. gdzie siê dzi ludzie zebrali.zapyta³. Joe Chudzielec zakry³ usta. który razem z powerbookiem zrobi³ obrót o sto osiemdziesi¹t stopni.Mój kucharz . .O co w³a ciwie chodzi? . I w³a nie to doprowadza³o Barbiego do w ciek³o ci. .pozdrowiæ swoich wyborców? . .Chêtnie bym star³ ten ironiczny u mieszek z twojej twarzy . Od którego zale¿y ich dalsze ¿yc e. wpatruj¹c siê w obraz z kamery Joego.warkn¹³ pod adresem Barbary. Wiedzieæ o czym to jedno. . ¿e znaczna czê æ mieszkañców miasta ogl¹da tê konfrontacjê na wielkim ekranie telewizora.lecz w porê sobie przypomnia³. do czego jest zdolny t³um.Cze æ wszystkim . ¿e mam racjê . Chcemy to ustawiæ. . Du¿y Jim otworzy³ usta. w³¹czyæ transmisjê i znikn¹æ.us³yszeli podporucznika marines. . ustaw na mnie kamerê . . Ponad piêæset osób sta³o ramiê w ramiê.Wyraz twarzy te¿ bêdziemy teraz kontrolowaæ? .Bardzo ³atwo to sprawdziæ. .To blef. Trudno przewidzieæ. obraz. kiedy wystêpowa³y Seksowne Kociaki z Watykanu.spyta³a Julia. gotów odparowaæ w stylu Tysi¹ckrotnie dowiedli. Zobaczyli go obaj.Zbierajcie siê .Je¿eli wy³¹czysz komputer. i Du¿y Jim.odezwa³ siê Barbie.zupe³nie co innego.Potem znowu do Jima. ¿e to ty odci¹³e im widok na wydarzenie. ale nie zd¹¿y³ zas³oniæ u miechu. setki osób siê dowiedz¹. .Ma pan bardzo niskie mniemanie na temat swoich wyborców.a w ka¿dym razie tak podejrzewa³ Barbie . Przecie¿ ten cz³owiek nie by³ g³upi. . I obaj us³yszeli prychniêcie.mruknê³a Rose Twitchell z u miechem. .

ci¹gn¹³ Barbie. Dziêkujê za uwagê. . czy aktualny program. Will Freeman. bêdzie trwa³.Nazywam siê Dale Barbara i zosta³em ponownie zaci¹gniêty w szeregi Armii Stanów Zjednoczonych oraz awansowany na pu³kownika.Zostaw komputer w spokoju. czy nale¿y kontynuowaæ przekaz. wycelowawszy w wielkie. Czy transmisja bêdzie trwa³a. Jak siê ju¿ pewnie zorientowali cie. opad³ nieco i ustatkowa³ siê. zawieszone w powietrzu X. Wyszed³ z kadru. jednocze nie nudny i nieprawdopodobnie ekscytuj¹cy.Du¿y Jim. zale¿y od decyzji wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej.Nie mamy teraz czasu na uzgadnianie zakresu kompetencji .Chcê to zostawiæ w spokoju. Za nim ¿o³nierze pakowali ostatnie sprzêty do dwóch potê¿nych ciê¿arówek.zapyta³ Randolph. w który ma uderzyæ pocisk. czy te¿ nie. Jego s³owa wywo³a³y falê zaskoczenia. o ile mo¿na tak nazwaæ przesuniêcie k¹cików ust do ty³u. Jimmy. dosz³o do ró¿nicy zdañ miêdzy mn¹ a radnym Renniem dotycz¹cej tego.A co chcesz zrobiæ? Po raz pierwszy od czasu przejêcia kluczyków od zielonego wozu komendanta policji Pete Randolph nabra³ przekonania. Po czym u miechn¹³ siê. ¿e chêtnie by je odda³ komu innemu. zrobi to na w³asn¹ odpowiedzialno æ. . ¿e niejeden odruchowo odpowiedzia³ na powitanie. po czym obraz znowu zatoczy³ obrót o pó³ ko³a. Z kieszeni spodni wyj¹³ chusteczkê i otar³ kark. Westchn¹³ ciê¿ko. bo w przeciwnym razie pod koniec tygodnia bêdziemy mieli w Mill ca³kiem nowego radnego. Mieszkañcy miasta stali w ciszy.Przekaz wideo z Little Bitch Road odbywa siê w ca³o ci na moj¹ odpowiedzialno æ.Przekaz by³ tak doskona³y. w³a ciciel miejscowego przedstawicielstwa Toyoty (niezaprzyja niony z Jamesem Renniem) odezwa³ siê do telewizora: . czy nie. Wspar³ go ogólny pomruk akceptacji. Du¿y Jim pokiwa³ g³ow¹. . Je¿eli j¹ przerwie. Przez chwilê zebrani na parkiecie widzieli tylko drzewa. . Ustawimy kamerê na punkt. I wcale nie ³agodny. Tym razem szmer by³ znacznie g³o niejszy. czy te¿ transmisja zostanie przerwana. . 17 . . co ja mam robiæ? . jakby mówi³: Bierzesz to na siebie . patrz¹c na ekran i czekaj¹c.

To jak. panie Barbara? .. ale j¹ przyj¹³em.Najchêtniej bym siê zdrzemn¹³.Gó.zawo³a³ podporucznik.spyta³a go Julia retorycznie. . Widzia³em. . . .odpar³ Barbie. Na twarzy mia³a swój s³ynny ch³odny u miech.Moja noga nie postanie w tej spelunie! . jak przegrywali.Nic dodaæ.Co za absurd! . Z bliska czuæ go by³o wod¹ koloñsk¹ i potem. Nie prosi³em o ni¹. Zni¿y³ g³os. Si³y porz¹dkowe musz¹ byæ w gotowo ci na wypadek zamieszek. Dziêki panu Barbarze i jego przyjacio³om sytuacja jest ju¿ wystarczaj¹co skomplikowana.Na nas ju¿ czas.Ruszamy. Chêtnie by my pana .Zbieramy siê. Widzia³em to ju¿ niejeden raz.Zapewniam pana. Ci¹¿y na mnie wielka odpowiedzialno æ. Nieprawda. . . nawet siê nie odwracaj¹c. natomiast Barbie s³ysza³ je bardzo wyra nie.Joe teatralnym gestem otar³ pot z czo³a. Na chwilê d³ug¹ jak wieczno æ jego oczy. . omal niewidoczne w g³êbokich fa³dach t³uszczu.Wpadli cie jak liwka w kompot.. Zielone auto zawróci³o do Mill.oznajmi³ Du¿y Jim.Masz teraz wroga . przyszpili³y Barbiego. . kogut stale migota³ w mglistym.S¹ ludzie wielcy i tacy. lecz b³yszcz¹ce lodowatym sprytem.. ¿e pocisk siê przebije. Julia patrzy³a na niego bez ladu u miechu. ¿e nie ma tu mowy o ¿adnym manewrowaniu .Mam nadziejê.Pu³kowniku Barbara! . prawda..spyta³ Randolph. by Julia nie us³ysza³a jego s³ów. . . .stwierdzi³a. Du¿y Jim zby³ j¹ machniêciem rêki. komendancie. . jak ludzie wygrywali.Có¿. Podszed³ do Barbiego.obruszy³a siê Julia. Du¿y Jim odwróci³ siê i spojrza³ na ni¹ z tak wielk¹ nienawi ci¹ w oczach. ale je¿eli siê odbije. . to ty jeste komendantem policji.zgodzi³ siê Barbie.. wygrali cie. Wracamy do miasta. których przygniata odpowiedzialno æ. Je¿eli pocisk siê przebije. podchodz¹c do samochodu.Straszny facet! . jedziemy do karczmy? . .Ty te¿. .Uff. . Julii oraz Joego Chudzielca. komendancie . Oddycha³ chrapliwie. synu.Mamy jeszcze czas. i widzia³em. prawda? .Zostali my wymanewrowani. nic uj¹æ . Dla dobra nas obojga.miertelnego wroga. To przejaw d¹¿enia do w³adzy. .. podtrzymuj¹c bol¹c¹ praw¹ rêkê. Ale nic z tego nie bêdzie.powiedzia³. ¿e a¿ cofnê³a siê o krok. uwa¿ajcie na siebie. .Odwróci³ siê do Barbiego.. bo mam za du¿o pracy. W najczystszej postaci. Wreszcie siê odwróci³. dziwnie ciep³ym powietrzu... Jim. . . Pokiwa³a g³ow¹. .

stanowi¹c¹ w North Conway g³ówn¹ ulicê. Ustawi³ siê on nad drog¹ numer trzysta dwa. W rozmowach prywatnych okr e la³ tê pierwsz¹ jako Jeden wielki cyrk .Ju¿ prawie czas . O dwunastej piêædziesi¹t cztery bursztynowe wiat³o zmieni³o siê w zielone i zaczê³o pulsowaæ. jak i w Zatoce Perskiej. Powodzenia. je li to tylko mo¿liwe. zostawiaj¹c za sob¹ smugê.Leæ. 18 B . . lepszy.Siê robi . Si³y powietr zne zawsze przybywaj¹ na imprezê nieco wcze niej. W Waszyngtonie odpowiedzia³ mu pu³kownik Cox: . Za³atwcie to gówno. majorze. Teraz mija³ Góry Bia³e. . Barbie skin¹³ g³ow¹ i po raz pierwszy od d³ugiego czasu zasalutowa³ na powa¿nie. Osi¹gn¹³ j¹ w odleg³o ci stu kilometrów od celu. ale pilot widzia³. Misja otrzyma³a kryptonim Wielka Wyspa .52. Gene Ray prze¿egna³ siê. a nastêpnie zatwierdzi³ ostatni odcinek.odpar³ Ray. jakby kto zadrapa³ niebo. . W czasie obni¿ania pu³apu szybko æ pocisku spad³a do dwóch tysiêcy dziewiêciuset sze ædziesiêciu kilometrów na godzinê. Nie by³o ¿adnej sensacji. Burlington zniknê³o pod skrzyd³ami.powiedzia³ major Ray do mikrofonu. Szybko osi¹gn¹³ maksymaln¹ prêdko æ. COMCOM przej¹³ sterowanie samolotem i zacz¹³ go naprowadzaæ na pozycjê. który s³u¿y³ zarówno podczas wojny w Iraku. Komputer skalkulowa³. Mia³ w ³adowni dwa pociski Fasthawk Cruise. na koniec uca³owa³ podstawê kciuka.zabrali ze sob¹. . o dziesi¹tej czterdzie ci znalaz³ siê nad Burlington w stanie Vermont. Ray pstrykn¹³ prze³¹cznikiem oznaczonym cyfr¹ jeden. bardziej niezawodny i potê¿niejszy od starszych tomahawków. jakie sze ædziesi¹t na zachód od Conway w New Hampshire.Tak jest. Pilotem dowodz¹cym zosta³ major Gene Ray. Przechodnie zadzierali g³owy z obaw¹. cacuszko . O dwunastej piêædziesi¹t trzy czerwona lampka na panelu kontrolnym zmieni³a kolor na bursztynowy. Maksymalna prêdko æ pocisku wynosi³a piêæ tysiêcy sze æset kilometrów na godzinê. By³ to dobry sprzêt. leæ z Bogiem.powiedzia³. który wystartowa³ z bazy Si³ Powietrznych w Carswell w poniedzia³kowy ranek. Tylko dziwnie by³o planowaæ strza³ w amerykañski cel. rozleg³ siê tylko nieg³o ny syk spod spodu. jak fasthawk rozpoczyna lot. O dwunastej piêædziesi¹t cztery i piêædziesi¹t piêæ sekund zap³onê³o równym zielonym blaskiem.

Jak¿eby inaczej? 19 W karczmie st³oczy³o siê ju¿ osiemset osób.powiedzia³a Brenda Perkins. Granicê miêdzy New Hampshire i Maine pocisk min¹³ na wysoko ci tysi¹ca metrów. nadal utrzymuj¹c prêdko æ ponad dwa machy. Obie ledzi³y pocisk. W Waszyngtonie pu³kownik James O.S³uchaj! . niskie mmmmm. Cox powiedzia³: . Str¹ca³ li c z drzew. Ogon mu b³yszcza³ zbyt jasno.spyta³ Marty Arsenault. Za nim toczy³ siê grzmot.. Trzymajcie sztuczne szczêki. Gdyby system naprowadzaj¹cy fasthawka móg³ im odpowiedzieæ.Panowie. Na wielkim ekranie telewizora nie zobaczyli w³a ciwie nic. Gdy uk³ad naprowadzania znalaz³ drogê numer sto dziewiêtna cie.. us³ysza³yby pewnie: Kochana. ci¹gn¹c za sob¹ ³oskot. Zwróci³a siê z tym pytaniem do kole¿anki. Spowodowa³ zawalenie przydro¿nego straganu w Tarker's posypa³y siê deski. Lissa Jamieson bezd wiêcznie porusza³a wargami.zaniepokoi³a siê jaka kobieta na parkingu przed outletem. na co mnie staæ! . . który rzuca³ ludzi na ziemiê i kaza³ im zas³aniaæ g³owê rêkami. ty jeszcze nie wiesz.Gdzie? . pomy la³ Cox. po . Wielebna Piper Libby unios³a do ust krzy¿yk swojej matki. które w ci¹gu kilku sekund uros³o do MMMMM. zmia¿d¿one dynie wylecia³y w niebo. obni¿y³ pocisk najpierw na wysoko æ trzystu metrów. os³aniaj¹c oczy d³oni¹. Komputer pracowa³ na najwy¿szych obrotach. Uda siê.Nic nie wi. modl¹c siê do tego. kilka ga³êzi podpali³. obejrzeli cokolwiek dopiero pó³ godziny pó niej. .Ju¿ jest . sprawdzaj¹c dane systemu naprowadzaj¹cego i robi¹c tysi¹c korekt kursu na minutê. Najpierw obejmuj¹ce ca³y wiat buczenie od zachodnich granic miasta. . dostrzegaj¹c ka¿de wzgórze i ka¿dy zakrêt. od którego szczêka³y zêby i wypada³y szyby z okien.. zostawia³ za sob¹ toksyczny smród substancji napêdowej. potem stu piêædziesiêciu.Czy on aby nie leci za nisko? . do czego czy kogo aktualnie zwraca³a siê nadfizyczna forma ruchu New Age. ¿eby siê da³o na niego patrzeæ. Nikt nic nie mówi³.powiedzia³ Ernie Calvert. Fasthawk odszuka³ Little Bitch Road i opad³ nieomal na poziom gruntu. . Us³yszeli. zbli¿amy siê do celu. W rêku ciska³a jaki kryszta³.

A kiedy biel zaczê³a blakn¹æ. zamar³ w powietrzu mniej wiêcej tam. którzy jeszcze zostali w karczmie. Pocisk trafi³ dok³adni e w cel.rozkaza³ Cox g³osem bez wyrazu. Asfalt najpierw siê zmarszczy³. Na nastêpnej klatce fasthawk z g³owic¹ od³amkow¹.Odpaliæ drugi . zobaczyli fragmenty pocisku jak czarne p³atki popio³u na tle bledn¹ce rozb³ysku oraz wielki przypieczony znak w miejscu czerwonego X. Drugi pocisk wyt³uk³ jeszcze trochê szyb. Wtedy zobaczyli pocisk wylatuj¹cy zza zakrêtu na Little Bitch Road. Gene Ray wykona³ polecenie. jak las po drugiej stronie kopu³y staje w p³omieniach. maj¹c¹ eksplodowaæ w zetkniêciu z celem. Znajdowa³ siê nieco ponad metr nad drog¹. potem zacz¹³ topiæ. wrêcz klatka po klatce. przestraszy³ wiêcej ludzi w New Hampshire i zachodnim Maine. 20 . prawie dotyka³ w³asnego rozmazanego cienia. Benny Drake pu ci³ nagrany obraz w zwolnionym tempie. Dalej ekran wype³ni³o wiat³o tak jaskrawe. Ostateczny efekt by³ taki sam. gdzie znajdowa³ siê obóz marines. . ¿e patrz¹cy musieli os³oniæ oczy.tym jak pocisk zawiód³. Potem ludzie w karczmie zobaczyli. Dla tych.

MAM CIÊ 1 Przy Mill Street pod dziewiêtnastk¹. .Raczej nie.I najlepiej bêdzie.Dlaczego? .spyta³a z niedowierzaniem Claire McClatchey. .Chyba nie ma w mie cie wozów stra¿ackich . ¿e miasto znalaz³o siê w prawdziwych tarapatach. Trzyma³a w d³oniach zdjêcie mê¿a. Nie by³a to jednak jego pierwsza my l. . jak Joe z przyjació³mi przyszed³ do domu z p³yt¹ DVD. Potem Norrie Calvert wybuchnê³a p³aczem. Jak dot¹d.Tam od gor¹ca móg³ siê zapaliæ las. patrz¹c na Barbiego. Joey? . . Sam je dzi³ w soboty na pchli targ.Co z twoim komputerem. . .. Benny Drake i Joe McClatchey spojrzeli po sobie i spu cili g³owy w identycznym ge cie znacz¹cym I co teraz? . . Nie zdo³a³ porozmawiaæ z ¿on¹ przez telefon.Mo¿e zosta³ który stary. Zamieszka³ w hotelu Raceway razem z kilkoma plutonami reporterów radiowych i telewizyjnych. Barbie przysiad³ na porêczy fotela bujanego. ..odezwa³a siê Julia. oczy mia³a dziwnie b³yszcz¹ce.Zobaczê.Odwróci³ siê do Barbiego. Pani McClatchey wsta³a. pokrêci³ g³ow¹. co siê da zrobiæ . ale niewiele brakowa³o.powiedzia³a. . Zaleg³a cisza. który organizowano w Oxfordzie. w domu McClatcheyów skoñczy³o siê nagranie.zauwa¿y³ Benny. . je li siê tym zajmê sama . Obaj objê dr¿¹ce ramiona dziewczyny i podali sobie rêce jak w powitaniu. . Pierwsza by³a o tym. Nie p³aka³a. pomy la³. zajêtego przez Juliê. matka Joego. nadal obejmuj¹c Norrie za ramiona i ciskaj¹c nadgarstek Benny'ego.spyta³a Claire. Trzy dni po ostatni m targu nadal by³ w Oxfordzie. .To ju¿ wszystko? Nikt nie odpowiedzia³.Wybuchn¹³? Joe. Kto powinien to sprawdziæ.To wszystko? . Zdaje siê. Uwielbia³ od wie¿aæ meble i czêsto w³a nie tam znajdowa³ starocie warte zainteresowania.zapyta³a. ¿e bêdê mia³ spore k³opoty. zdjête ze ciany krótko po tym. pewnie siê stopi³. By³a to kobieta wysoka. dopóki pozwala³a pogoda. Nadal trzyma³a fotografiê mê¿a. na szczê cie móg³ utrzymywaæ z ni¹ kontakt za po rednictwem poczty elektronicznej. . bez w¹tpienia Chudzielec po niej odziedziczy³ wzrost. Jedna ³za wreszcie przela³a siê przez powiekê i stoczy³a po polic ku.

co zosta³o w remizie. . ¿e mocno odstaje od ligi.odezwa³a siê w koñcu Julia ze z³o ci¹. Drzewa na placu pogubi³y li cie. Zas³ugiwa³ na oceny C minus.mrukn¹³ Benny. ¿eby który z nich pos³ucha³ mojej rady. Wkrótce jednak na chodnikach mieli pojawiæ siê ludzie. . patrz¹c na plac miejski. To zadufany egoista. W ka¿dym razie dla niego i jego przyjació³. Jaki czas Barbie i Julia w milczeniu stali na schodach przed domem McClatcheyów. widz¹c. co widzieli. zbyt egocentryczny. po le na miejsce paru ch³opaków ze wszystkim. . W¹tpiê. którzy zebrali siê w karczmie. to samo dotyczy ciebie.Ludzie. Odwali³e kawa³ dobrej roboty. Mê¿czy ni i kobiety. po le ca³e miasto do . Tylko widzisz. . nadal tam dyskutowa³a o tym. Kucharz pu³kownik rzuci³ okiem na matkê Joego. Przynajmniej na razie. niestety ona jest uzale¿niona. Julio. Od oksykodonu. .Jim Rennie uwa¿a. .oznajmi³ Joe. Julia westchnê³a i przyg³adzi³a w³osy. . .Spisa³ siê lepiej ni¿ ten cholerny pocisk .Barbie pokiwa³ g³ow¹. wtedy by³ mistrzem w moczeniu majtek. .Posprzecza³em siê z panem Renniem i komendantem Randolphem na temat transmisji wideo .Peter Randolph jest pó³g³ówkiem. a dostawa³ B minus..I wielkie dziêki. a na dodatek podszyty tchórzem. na rz ekê Prestile i most Pokoju. wracaj¹cy do domów. ¿eby sobie u wiadomiæ. Wyj¹tek stanowi Andrea Grinnell. Jest politykiem najpodlejszego gatunku.poprosi³a Julia po chwili namys³u. Je li sprawy przybior¹ naprawdê z³y obrót. rz¹d wisi mi komputer .Za³atwione . Barbie? .Kto czego nie potrafi? . Niestety. I dzisiaj Pete Randolp h wcale nie jest m¹drzejszy! Nasz drogi pan Rennie otoczy³ siê g³upcami. kiedy przysta³ do Brygady Strzelaj¹cej Stanikami. Na pewno s¹ tam przynajmniej wê¿e i hydronetki. A nawet æwieræmózgiem. która od razu siê do niej przytuli³a. bo wiêkszo æ tych. w tym rzecz. Chodzi³am z nim do przedszkola. cholera. . bo jego ojciec by³ cz³onkiem zarz¹du szkolnego. os³upiali. Odsunê³a syna i sama usiad³a przy Norrie. .On nie potrafi .Trochê mnie ponios³o. którzy nie mieli odwagi wzajemnie zadawaæ sobie pytania. ¿e je li utrzyma w³adzê.Joe mówi³.zgodzi³ siê Barbie. ale Claire ju¿ nie zwraca³a na go ci uwagi. ¿e Barbie i Julia id¹ do drzwi. Je¿eli Randolph ma chocia¿ odrobinê rozumu.wyja ni³ Barbie. co bêdzie dalej. . Sam prezydent! . Potem wspólna szko³a a¿ do dwunastej klasy.W tym rzecz.Rose mi powiedzia³a.Wyjdziesz ze mn¹. pe³ni niedowierzania. ¿e rz¹d odda³ w³adzê w rêce pana Barbary. wszystko w koñcu wróci do normy. .Problemy z plecami. Main Street by³a pusta.

Przez moment mia³ wra¿enie.Im lepiej ciê poznajê.diab³a. . a nie analizy politycznej. Zdaniem Barbiego lwia czê æ czarnych oparów unosi³a siê po stronie Tarker's Mills. chyba nie doceniasz woli ludu.. ¿eby siê ubiega³a o stanowisko wiceprzewodnicz¹cej Rady Miejskiej. wiêc pewnie zajê³y siê tylko krzewy i trawa. Popatrzyli na zachód. w ka¿dym razie po naszej stronie klosza. Czas przeprowadziæ wybory. by³by w obecnej sytuacji doskona³y w roli koz³a ofiarnego. albo w karczmie.A je li odmówi? . Roznios³y siê w ciep³ym. gdzie siê pali.Chyba wiem.Oczekiwa³em po tobie jakiego pomys³u. ale trzeba by³o pamiêtaæ. Bo i nie ma powodu do ¿artów. Nie dojdzie do tego. skoro tylko uzna. .Ja nie ¿artujê .. . Popatrzy³a na niego z politowaniem.Chcesz ode mnie pomys³ów? . Julia nabra³a g³êboko powietrza. ¿e gor¹co prawie na pewno doprowadzi³o do miejscowych zapaleñ tak¿e w Chester. Powiniene zaj¹æ jego miejsce.odezwa³a siê Julia. niezale¿nie od tego. . .Ale do tego nie dojdzie. tym mniej republikañska mi siê wydajesz . .. Nic z tego. dopóki ta cholerna kopu³a nas odcina od wiata. Howie te¿ by siê do nich zwróci³. ale pazurki te¿ umiesz pokazaæ. A poza tym ma niezwyk³y t alent do znajdowania koz³ów ofiarnych.. Zachêcam ciê. Na szczê cie nie ma wiatru. Taki na przyk³ad obcy.. .Wiem. . w³óczêga na dobr¹ sprawê.zauwa¿y³a Julia. nawet gdyby piêædziesi¹t tysiêcy osób przemaszerowa³o w Nowym Jorku Pi¹t¹ Alej¹. .To jeden mam. Znajdê Brendê.Twoim zdaniem Jim Rennie pozwoli na przeprowadzenie wyborów pod kopu³¹? W jakim wiecie ty ¿yjesz. .powiedzia³a. wypu ci³a je powoli i u miechnê³a siê.Nie odmówi. i podsunê jej. .Taki jeste do rany przy³ó¿. Zadziwiaj¹co tward¹. R z¹dzi tym miastem od zarania dziejów i ludzie do tego przywykli. drogi przyjacielu? . Brenda zmobilizuje parê osób. bêdzie albo w domu. gdzie dym przes³ania³ b³êkit nieba. ¿eby poprowadzi³a akcjê gaszenia ognia . ¿e w ten sposób ocali siebie. Znamy kogo takiego? .Julio..zauwa¿y³ Barbie. ¿e znowu dostanie ³upnia. Tchórz na stanowisku przywódcy jes t bardzo gro nym cz³owiekiem. co? Syrena w ratuszu odezwa³a siê seri¹ krótkich sygna³ów. . . kogo prosiæ o pomoc. machaj¹c transparentami z twoim portretem.Wezwanie do po¿aru . . wie.To ty nie doceniasz Jamesa Renniego. Szturchnê³a go w ramiê piê ci¹. czego by chcia³ twój pu³kownik Cox czy prezydent Stanów Zjednoczonych.Doceniam twoj¹ wiarê we mnie. nieruchomym powietrzu.

Tak.Ja te¿ potrafiê byæ nieprzyjemna. .wietna my l. S³ynne ho. prawie nie rozmawiaj¹c. ¿ebym siê z tob¹ zabra³? . Nie bez przyczyny utrzyma³ siê na stanowisku tak d³ugo. ¿eby poprosi³a o pomoc Cartera Thibodeau albo Melvina Searlesa. W kwestii gaszenia ognia opar³bym siê bardziej na nim ni¿ na tym. .Da³a. Mo¿e jedyna. Po chwili odjecha³a szukaæ Brendy i Romea Burpeego. . zak³adaj¹c. przeprowadzon¹ przez Si³y Powietrzne. co zosta³o w remizie. ¿e Duke planowa³ pozwoliæ mu odej æ. 2 Ci. ho! wychodzi mu jak nikomu innemu. .Pewnie jest dobry w k³uciu w oczy martyrologi¹. ze spuszczonymi g³owami. póki nie us³yszysz jego mowy wyborczej. . Julia pokiwa³a g³ow¹. . niektórzy .. ¿e po¿ar odwróci uwagê odpowiednich osób. Ruszy³a do swojego priusa. co ogl¹dali nieskuteczn¹ próbê przebicia siê przez kopu³ê. I zajrzyjcie do Burpeego. dzieciaki go uwielbiaj¹.Jest spora szansa. .Znowu zajdziesz Renniemu za skórê. Ten ostatni jest glin¹ od piêciu lat. jak to sobie Barbie wyobra¿a³: p owoli. to pewnie najsensowniejsza szansa dla mi asta. Ten cz³owiek ma w swoim sklepie chyba wszystko..Zostawiê to jej decyzji.Mo¿e siê m ciæ.U miechn¹³ siê pod nosem.Nie przewidujê w tym gronie ¿adnych wie¿o mianowanych policjantów. A i Brenda tak¿e w razie potrzeby. No i ma rysê na charakterze. ale rzeczywi cie w¹tpiê.Masz co innego do roboty. o który nam chodzi.. A tym razem ofiar¹ mo¿esz byæ ty. Czy Freddy'ego Dentona.No to do roboty. .Na pewno nie chcesz. Id po ten licznik. Bren da³a ci klucz Duke'a do schronu? . Freddy co roku bombowo odgrywa wiêtego Miko³aja w m³odszych klasach szko³y podstawowej. . .Nie oceniaj go. ale wiem od Brendy. . . Ona pozosta³a ca³kowicie powa¿na.Znalezienie generato ra. lecz jeszcze siê zatrzyma³a i odwróci³a. ho. .Tak. ¿e jest tu ten. Wiele par siê obejmowa³o. wychodzili z karczmy w zasadzie tak.S³ucham szanown¹ pani¹? . Barbie? .

No i proszê . przed wej ciem do sklepu Browniego. Zobacz. ¿eby siê uda³o? Du¿y Jim skrzywi³ siê. którzy pracuj¹ na niepe³ny etat i nowo mianowanych. chcia³em. ¿e ona mnie nigdy nie popar³a w tym swoim szmat³awcu? Ani razu! .Przyjrzyj siê.Chcia³em. Dostrzegli tam czarny dym. Obaj spojrzeli na zachód. A zawdziêczamy. .Przestañ biadoliæ jak stara baba. Patrzyli. . Prz yjrzyj siê uwa¿nie. . przyjacielu. bo nadwerê¿ona rêka bola³a. co siê sta³o. gdzie w oknie wywieszono rêcznie wypisan¹ tabliczkê: ZAMKNIÊTE A‾ UWOLNIENIE UMO‾LIWI NOWE DOSTAWY. W samochodzie siedzieli komendant policji Peter Randolph oraz Jim Rennie. oczywi cie. Randolph popatrzy³ na niego zdziwiony. W³a nie takie s¹ skutki niekompetencji. I rz¹du.p³akali.Nie chcia³e . Miejska syrena z ratusza uderzy³a ostrym d wiêkiem. bêd¹ w ciekli. Zielony wóz szefa policji sta³ zaparkowany nieco dalej. Muszê znale æ Juniora. Potrzebujemy wiêcej policji.Nie wystarczy. ¿e teraz s¹ zadowoleni. ¿e siê uda. . Niepotrzebnie. Po drugiej stronie ulicy stanê³y trzy radiowozy. . niech go teraz gasz¹.Wskaza³ pieszych wracaj¹cych do centrum. A ten m¹drala o babskim nazwisku i jego nowa przyjació³ka Julia obudzili w ludziach nadziejê.Ale je¿eli po naszej stronie. oczywi cie. . wliczaj¹c tych. Wracamy do miasta.To jest problem Tarker's Mills. Mam racjê? Pewnie! Czy ty wiesz. Ale nie wierzy³em.. smutni. ludzie s¹ rozczarowani. .Mam nadziejê. A jak do nich rzeczywi cie dotrze. sze ciu funkcjonariuszy czeka³o w gotowo ci. .. . . Skoro wywo³ali po¿ar tym swoim takim siakim owakim pociskiem. .Jeszcze wiêcej? Mamy ju¿ osiemnastu ludzi. Mam z nim parê spraw do omówienia. ¿e chcia³em. budzenia fa³szywej nadziei oraz nadmiernej swobody przep³ywu informacji. .Powinni my chyba zaj¹æ siê ogniem.A zawdziêczamy to Barbarze i Julii Shumway ...odezwa³ siê Du¿y Jim z nieskrywan¹ satysfakcj¹. nieszczê liwi. .dokoñczy³ Du¿y Jim.

. ale nie przeszukali przyczepy. 4 Huk wybuchaj¹cych na kopule pocisków nie obudzi³ Sammy Bushey. Carter Thibodeau i przyjaciele zabrali z lodówki ca³¹ trawkê. Brenda wsadzi³a rêce w kieszenie d¿insów i ruszy³a przez parking. Piper otworzy³a drzwiczki i obejrza³a siê na dym.ale sk³ama³abym. .Widzia³am go na ³¹kach Dinsmore'a.Brenda wskaza³a kciukiem czarny dym nad horyzontem. U miechnê³a siê smutno. co zrobiæ z reszt¹ dnia.Nie.. .. a zaraz po nim g³o ny p³acz Little Waltera.Powodzenia . ¿e nie masz prawa jazdy? . G³upi przypadek.powiedzia³a Brenda . ¿e nie jestem rozczarowana. Jadê do Jacka Evansa. nie.Przeka¿ Jackowi moje wyrazy wspó³czucia.3 Brenda Perkins oraz wielebna Piper Libby sta³y na parkingu przed Karczm¹ Dippera. Piper poszpera³a w kieszeniach i da³a suce drobny smako³yk.Nas chroni kopu³a. ¿e nie przy Little Bitch Road. W pierwszym dniu kopu³y straci³ ¿onê. kochana.Posuñ siê. mia³ transparent ze zdjêciami ¿ony.. . . Biedaczysko.Mam nadziejê. gdy pojawi³a siê Julia Shumway i rozwi¹za³a jej problem.Po czym zwróci³a siê do Brendy: .. Brenda pokiwa³a g³ow¹. wiêc pude³ko po butach z narysowan¹ na wierzchu czaszk¹ i . . W samochodzie Piper na miejscu kierowcy usadowi³a siê Clover. zastanawiaj¹c siê. tylko ¿e muszê zajrzeæ do jednego z parafian.Nie wierzy³am.Po stronie Tarker's Mills musi byæ prawdziwe piek³o. .po¿egna³a j¹ Brenda. Pamiêtasz. I serdeczno ci. Owczarek przeszed³ na miejsce pasa¿era. . W ca³kiem inn¹ stronê.I to mocno. Zreszt¹ wszystko to razem jest bez sensu. przy subaru duchownej. . . wyra nie podszyty bólem.Obla³a parkowanie równoleg³e. . Podrzuci³abym ciê do miasta.. ale nas to nie dotyczy.Przeka¿ê .Ja te¿ .obieca³a Piper i odjecha³a. Z zainteresowaniem obserwowa³a id¹cych ludzi.. Obudzi³ j¹ trzask drewna. jaka tam zosta³a. ¿e to co da . . . W Eastchester.przyzna³a Piper. gdybym powiedzia³a.

ZABIJÊ. Najczê ciej Freemanowi Brownowi. bo Phil uwa¿a³ zio³o za g³upi rozweselacz na imprezki . na przyjêciu po meczu zaliczy³a czterech.. poniewa¿ Brown udziela³ jej kredytu. zanim kompletnie straci³ zainteresowanie seksem). mniejsza torebka strunowa. przechylonymi w lewo krzywymi literami: NIE DOTYKAÆ! JAK WE MIESZ . Zwykle wystarcza³o mu sze æ pompek na materacu w magazynku. jednego po drugim. zawieraj¹ca sze æ tabletek Spe³nienia Marzeñ. Pi¹ty w k¹cie straci³ przytomno æ Wtedy to by³ jej w³asny kretyñski pomys³. DeLesseps jeszcze nie by³ taki z³y. niekiedy za³atwia³a s obie powody do z³ego samopoczucia sama.skrzy¿owanymi piszczelami nadal by³o w szafie. co Carter. Mo¿e by to nawet zrobi³a. natomiast Carter zada³ jej mnóstwo bólu powy¿ej pasa i spowodowa³ krwawienie poni¿ej. gdyby nie Little Walter.. . na przyk³ad w gimnazjum. potem zduszony okrzyk i ju¿ dochodzi³o do wytrysku. gdy Wildcats zdobyli w koszykówce mistrzostwo klasy D. A tak¿e brudna. ale jeszcze nigdy w ¿yciu nie czu³a siê tak przybita. smutna i pokrzywdzona. Nigdy nie stanowi³o to dla Sammy atrakcji tygodnia. czasem przez innych. Samobójstwo nie wchodzi³o w rachubê. Przysz³o jej do g³owy. lecz jednocze nie popêdliwy. co siê sta³o zesz³ej nocy. ¿eby po³kn¹æ wszystkie tabletki i zakoñczyæ to marne ¿ycie raz na zawsze. Po wyj ciu Cartera ze wit¹ po³knê³ jedn¹ tabletkê i popi³a ciep³ym piwem z butelki utkniêtej pod ³ó¿kiem. Albo z Dodee . w którym znajduj¹ siê pozosta³o ci z draski marynowane w acetonie? W tym samym pude³ku znajdowa³a siê inna. bo te¿ nigdy nie by³a swoj¹ najlepsz¹ przyjació³k¹. gdzie robi³a wiêkszo æ zakupów. lecz jej zdaniem kryszta³y by³y debilnym gównem dla kretynów. a Sammy taki towar nie interesowa³. Je li ona umrze. By³a tam torebka kryszta³ków. Niezbyt ³adnie pachnia³ i by³ stary. Czasami przez Phila (który lubi³ napêdzane dragami sesje we trójkê.. a Little Walter potrzebowa³ pampersów. Bóg wiadkiem. gdy zasypia³a z Little Walterem. To. W rodku nie by³o zio³a. Policjanci z pewno ci¹ chêtnie by wypalili co takiego. by³o zupe³nie inne. w³a cicielowi sklepu nazywanego sklepem Browniego. oczywi cie poza momentami. No i Brown nigdy jej nie skrzywdzi³. Na wieku znajdowa³o siê równie¿ ostrze¿enie wypisane w³asnorêcznie przez Phila Busheya. co akurat stanowi³o plus. w którym teraz sypia samotnie. zw³aszcza gdy pod koniec miesi¹ca brakowa³o gotówki. Mel i Frankie DeLesseps wziêli si³¹. Oczywi cie mia³a te¿ do wiadczenie z wiêksz¹ liczb¹ mê¿czyzn w jedn¹ noc. straszna my l.. Zdarzy³o jej siê ju¿ byæ poni¿an¹. ¿e linia kredytowa pozostaje otwarta. kto by siê nim zaj¹³? Móg³by nawet umrzeæ z g³odu. Zdarza³o jej siê tak¿e sprzedawaæ to. ale lubi³a mieæ wiadomo æ. bo kto inny chcia³by wci¹gaæ dym. bo za³atwia³ sprawê szybko.

Mia³a tampaksy. kiedy ni¹ zajmowa³a siê policja kryzysowa. kiedy otarcie po Carterze Thibodeau zmieni³o siê w otwart¹ ranê. krew z rozciêtego czo³a zalewa³a mu twarz. tam i z powrotem.Potem zrobi³o siê jeszcze gorzej. W czasie niekoñcz¹cej siê jazdy Mela Searlesa my la³a. Patrzy³a. ale wzdrygnê³a siê na sam¹ my l o wk³adaniu czegokolwiek tam do rodka. A teraz to.nie wiedzia³a. które Phil zmajstrowa³ ledwo przytomny. jaki widywa³a jedynie na filmach porno. Oczywi cie do momentu. a potem wyjê³a z szafy pude³ko. Wziê³a go na rêce i nosi³a tam i z powrotem. które Phil lubi³ ogl¹daæ. po chwili Sammy poczu³a na skórze linê m³odego. ¿e j¹ w koñcu zabije. Czu³a rosn¹c¹ pod po ladkami ka³u¿ê. A wtedy co siê stanie z Little Walterem? I jeszcze w tle tego wszystkiego piskliwe judzenie Georgii Roux: Zer¿nij j¹. Sammy pobieg³a do sypialni synka. Spe³nienie Marzeñ. Od³o¿y³a go do ³ó¿eczka (modl¹c siê. ¿eby przespa³ ca³¹ noc). Zatrzyma³a siê tylko raz. Sammy wrzeszcza³a. Na koniec ostrzegli j¹ jeszcze raz. . jaki mocny wygaszacz .M³ody! . kiedy odjechali. Na czworakach ruszy³ w stronê matki. jak najbardziej. wydoby³ z nich przyrz¹d . ³zy p³ynê³y jej strumieniem i wlewa³y siê do uszu. kiedy zacz¹³ siê krêciæ. Krwawi¹c¹. ale nie pomog³o. Searles wszed³ w ni¹ brutalnie.krzyknê³a i porwa³a go w ramiona. w koñcu siê rozpad³o. ciep³¹ i lepk¹. Mimo wysi³ków zosta³a sucha jak sierpieñ bez deszczu. Przespa³a dwana cie godzin. Wtedy zosta³a sama z Little Walterem. Wtedy ju¿ by³ po lizg. jak to by³o z Dodee dwa dni wcze niej. No i wytrzyma³o tylko do rana. ale ¿yw¹. W koñcu g³owa Little Waltera opad³a jej ciê¿ko na ramiê. Widocznie Little Walter nadwerê¿y³ je w nocy. jak wiat³a reflektorów przesuwaj¹ siê po suficie. miêdzy szcz¹tkami ³ó¿eczka. a potem odci¹³ wszystko.z pocz¹tku z³agodzi³ ból tam dole. bo ró¿owych nie w³o¿y ju¿ nigdy) i upchn¹æ miêdzy nogami trochê papieru toaletowego. . opu ciwszy spodnie. ¿e cholerne ³ó¿eczko. P³acz Little Waltera by³ jak strumieñ ostrego wiat³a wdzieraj¹cy siê w gêst¹ mg³ê. Mel Searles. ¿e naprawdê zasn¹³. niezawodny znak. Wiedzia³a.. Little Walter le¿a³ na pod³odze. i zostawili na kanapie.. co to w³a ciwie jest . Wrzeszcza³a d³ugo i g³o no. Próbowa³a sobie przypomnieæ. ¿eby w³o¿yæ majtki (ni ró¿owe. potem znikaj¹. ¿eby trzyma³a buziê na k³ódkê. wrzeszcza³ te¿ Little Walter w ³ó¿eczku w s¹siednim pokoju. r¿nij dziwkê! Niech wrzeszczy! . zanim uwielbienie dla kryszta³u zdominowa³o u niego zainteresowanie seksem. Twarz tak¿e mia³a mokr¹.

drug¹ wziê³a na pó niej. I trwa³o to ca³¹ noc.Obróci³a siê.powiedzia³a. ale woda oczywi cie nie polecia³a. a ona siê ubie ra³a. wi nie dzia³a³a pompa. . Potem Little Walter raczkowa³ po jej sypialni. Ogarnia³a j¹ rozpacz. ¿e to krew Little Waltera. Wsta³a i pobieg³a do ³azienki. Przemknê³a jej przez g³owê ulotna. a nastêpnie przebraæ w wie¿¹ koszulkê oraz ostatnie czyste body (z czerwonym napisem UKOCHANE DIABL¥TKO MAMUSI). Dopiero wtedy siê zorientowa³a. Reprezentanci policji kryzysowej co prawda zostawili w spokoju opony na tylnych ko³ach.Nic siê nie przejmuj. ale na przednich przedziurawili obie. . Stara toyota zjedzona przez rdzê by³a w fatalnym stanie. . . lecz wyrazista my l: podzieliæ siê pigu³kami z Little Walterem. Odepchnê³a od siebie kusz¹c¹ my l. Bêdzie blizna.Otworzy³a drzwi. Little Walter uwielbia³ mleko czekoladowe. Bêdê jecha³a szybko. . ¿eby zamaskowaæ smak. upad³a na kolano. ¿e to seksowne. ods³aniaj¹c rozciêcie . Du¿e krople krwi zaczê³y j skapywaæ na stopy. trochê tak jakby zjad³a co nie wie¿ego. By³ strasznie ciê¿ki. doktor Haskell siê nami zajmie.niezbyt g³êbokie. próbuj¹c og³uchn¹æ na krzyki bólu i z³o ci. Pomyli³a siê. Przecie¿ nie by³o pr¹du. Sammy chwyci³a rêcznik i na sucho otar³a dziecku twarz. lecz d³ugie. które m³ody nazywa³ buula . £ó¿ko by³o nasi¹kniête krwi¹.Nie jestem tak¹ matk¹ .powiedzia³a synkowi. Du¿o mocniej ni¿ przy najgorszych miesi¹czkach. Czasem dziewczy ny nawet uwa¿aj¹. Sammy przez d³u¿sz¹ chwilê patrzy³a na samochód bez s³owa i bez ruchu. by mu przykleiæ trzy plastry ze SpongeBobem Kanciastoportym. wsypaæ do butelki. kiedy dotrzemy na miejsce. Zaczê³o j¹ znowu boleæ w dole brzucha. ale uda te¿ mia³a umazane na czerwono. potknê³a o jaki fragment ³ó¿eczka. Ci¹gle krwawi³a. . s¹ ca³kiem przemoczone i fioletowe od krwi. Przycisnê³a rêcznik. pochlipuj¹c od czasu do czasu. nawet nie zauwa¿ysz. ¿e niebieskie majtki. A poza tym u ch³opców blizny nie s¹ takie znowu straszne. niestety. 5 Cudem jakim uda³o jej siê unieruchomiæ Little Waltera na tyle. Spakowa³a Little Waltera i wziê³a go na rêce. jednej z tych.Jedziemy do przychodni . W pierwszej chwili wyda³o jej siê. Mo¿na je zemleæ na proszek. Odkrêci³a kran. W kroku wy³o¿y³a je posk³adan¹ cierk¹ do naczyñ.Wszystko bêdzie dobrze. o postrzêpionych krawêdziach. i zalaæ mlekiem kakaowym. które w³o¿y³a po wizycie policji kryzysowej. Zaczê³a od wrzucenia przesi¹kniêtych krwi¹ majtek do mieci i w³o¿enia wie¿ych.

czyby nie wzi¹æ aspiryny. . . pomy la³a. który przypomina³ jej Phila. a przecie¿ dopiero co ruszy³a w drogê. u ma³ego by³ g³upkowaty. . W pa dzierniku powinno byæ ch³odno i rze ko. innym pismem: Mo¿e nastêpnym razem obrobimy ciê od ty³u . niestety plastry na czole podp³ywa³y czerwieni¹. w koñcu jednak dostrzeg³a je w k¹cie za kanap¹. Sammy nieomal natychmiast poczu³a na twarzy i szyi krople potu. Czasami martwi³o j¹.rzuci³a s³abym g³osem. Pod lew¹ wycieraczk¹ toyoty widnia³ kawa³ek papieru zadrukowany stokrotkami. Jej pierwszej przysz³a ta my l do g³owy. lecz przymilny. . tylko lokalne .M³ody wyba³uszy³ na ni¹ oczy w sposób. Z pocz¹tku nie mog³a znale æ nosid³a. U miech by³ pogodny. z ka¿dym krokiem coraz gorszym. Uca³owa³a synka w nos. czy w ogóle ma aspirynê. Na koñcu podjazdu opar³a siê o skrzynkê pocztow¹. Biedna stara corolla! Wygl¹da³a na prawie tak samo zmêczon¹ jak ona. Niebo przybra³o blady odcieñ b³êkitu. lecz zrezygnowa³a. ale ten sam wyraz. Gdzie spod zmêczenia wyp³ynê³o oburzenie.oznajmi³a Sammy i wesz³a do rodka. Nie by³o czym oddychaæ. Z niema³ym trudem ulokowa³a w nim Little Waltera. cierka w kroczu wydawa³a siê ca³kiem mokra. ale nie ostatniej. skurwysyny! .Idziemy na spacerek? Little Walter tylko siê do niej przytuli³. tymczasem Little Walter zna³ zaledwie jakie dziesiêæ s³ów. Poza tym w ostatecznej wersji ustali³o siê nie globalne . to dziabniemy nie tylko oponki . U przyjació³ dzieci w szesnastym miesi¹cu mówi³y ju¿ pe³nymi zdaniami. Zmiê³a kartkê i rzuci³a na ziemiê obok jednej z przebitych opon. Sammy siê przekona³a. Tego ranka mia³a jednak inne zmartwienia.Chcieliby cie. Bardzo dobrze. wiat³o zdawa³o siê dziwacznie rozmazane. s³oñce grza³o w szyjê. Metal by³ wyra nie ciep³y. Kosztowa³o j¹ to now¹ falê bólu. A ni¿ej. a on rozja ni³ siê u miechem. Zastanowi³a siê. A w tym ju¿ nie by³o nic pogodnego. Kartka wyrwana z jej kuchennego notatnika. Dzieñ by³ wyj¹tkowo ciep³y jak na koniec pa dziernika. Mo¿e to globalne ocieplenie. lecz spojrzawszy w dó³. ¿e mówi tak niewiele. Na kwiatkach widnia³y s³owa: Jak komu powiesz. Zreszt¹ wcale nie wiedzia³a.Ma³a zmiana planu . bo wtedy krwawienie by³oby obfitsze. który na znienawidzonej twarzy mê¿a wyra¿a³ idiotyczne os³upienie. czy zdo³a jeszcze raz wyj æ z przyczepy. do którego ledwo odwa¿a³a siê przyznaæ nawet przed sam¹ sob¹: nie mia³a pewno ci. ¿e nie ma ¿adnych plam. dó³ brzucha pulsowa³ bólem. Poza tym by³ jeszcze jeden powód.

który latem rozbrzmiewa³ w³a ciwie wszêdzie. Obejrza³a siê przez ramiê. £zy sch³odzi³y jej policzki. Little Walter nie odpowiedzia³. a by³o to wyj¹tkowo dziwaczne uczucie. krew nie zejdzie. Potem zobaczy³a dym. w które siê mieszczê. Gdy odezwa³a siê syrena w ratuszu.spyta³a Sammy. Zobaczy³a. jak siê tam znalaz³a. What do you do with a drunken sailor early in the morning? No w³a nie.Kwadrans po ósmej zwijamy chodniki. którzy wracali pod wieczór ze sklepów.. a nie ³api¹c autostop.. co zrobiæ z pijanym marynarzem z samego rana? Tyle ¿e ranek ju¿ dawno min¹³ i zrobi³o siê popo³udnie. m³ody . Potem przypomnia³a sobie. . postanowi³a nie zwracaæ uwagi na ból tam w dole. Ani jednego samochodu. .powiedzia³a. miasto nie jest wielkie. Niech to szlag. biur i banków w Lewiston . zaczyna³a siê jakie dwa kilometry dalej po lewej stronie. prosz¹c siê o wypadek. . ¿e jest na krawêdzi rowu. pusta i brzydka..Wszystko bêdzie dobrze. chocia¿ wcale nie pamiêta³a. poprawi³a nosid³o i ruszy³a do miasta. Mia³a za sucho w ustach. w dodatku po drugiej stronie szosy. Niepewnym krokiem. a zosta³y mi ju¿ tylko dwie pary spodni.Doktor Haskell nas po³ata. asfalt zaczyna³ po³yskiwaæ z gor¹ca. bo przespa³a równe dwana cie godzin. A jeszcze dalej jest przychodnia. .Motton Road. Potem trzeba skrêciæ w prawo do centrum miasta Chester's Mill. Spa³ w zag³êbieniu jej ramienia i ob linia³ koszulkê z zespo³em Donna de Buffalo. tam gdzie sta³y liczniutkie i nowiutkie domy Eastchester. Zamruga³a i spostrzeg³a. Sammy w pierwszej chwili odnios³a wra¿enie.. ¿e jedna z tych dwóch ostatnich par ma wielk¹ dziurê na siedzeniu. nale¿¹ce do pracusiów. . Wziê³a g³êboki oddech. Nic. Ca³kiem obojêtny dla niej i dla Little Waltera. .Gotowy? . wysy³aj¹c krótkie sygna³y oznaczaj¹ce po¿ar. nie mogê ci sprzedaæ piwa.po czym ucich³a. tak samo jak przedtem majtki. tatusiów i mamu z wy¿szej klasy. Zaczê³a piewaæ przebój Jamesa McMurtry'ego.Auburn. na szczê cie daleko. na zachodzie. ¿e wycie rozlega siê w jej g³owie. Rozp³aka³a siê. ¿e d¿insy w kroku ma przesi¹kniête krwi¹. Jak pijany marynarz. Z pewno ci¹ by j¹ podrzuci³ do przychodni. chyba ¿e znalaz³by siê na drodze kto . Sz³a teraz. Droga do Eastchester by³a ca³kiem pusta. na galaretowatych nogach wróci³a na w³a ciwe pobocze. kt by siê chcia³ po¿arowi przyjrzeæ z bliska. pomy la³a.

Romeo zatrzyma³ wóz obok Ala Timmonsa. Przed oczami zaczê³a jej rozkwitaæ czarna ró¿a. . popêdzi³ go w my lach. w zamglonym pal¹cym s³oñcu. Jego dobry znajomy. Sammy runê³a na ziemiê. Wszystkie trzy pomalowane na kolor ¿ó³ty.Bêdziemy jak nowi. siedzia³ w³a nie na schodach komi sariatu. Barbie domy siê. . bo niós³ j¹ z ³atwo ci¹. Spróbowa³ siê uwolniæ z nosid³a. bracie. ale na szyi lornetkê. bo Sammy przytroczy³a go starannie.Wskakuj na ty³. Junior. jak i na komisariat policji.. Mia³ stamt¹d dobry widok zarówno na ratusz. ¿e a¿ oczy bola³y. Zap³aka³ g³o niej. No. Syrena w ratuszu nadal wy³a. tak jaskrawy. ¿eby nie na dziecko! Tyle jej siê uda³o. Dwa pikapy i ciê¿arówka. uczesane jak za czasów Daddy Cool. migaj. Jaka mucha usiad³a mu na czole.. jeszcze z metkami producenta. wê¿e gumowe i nowiuteñka pompa. Nogi odmówi³y pos³uszeñstwa. a na plecach hydronetkê . ¿e to w³a nie on w³¹czy³ syrenê. Le¿a³a na poboczu Motton Road. Prawdopodobnie odraportowaæ w muszej kwaterze g³ównej fakt znalezienia smacznej przek¹ski oraz w celu ci¹gniêcia posi³ków. masuj¹c skronie. natomiast ciê¿arówkê naznaczono sloganem NA JEDNEGO WPADNIEMY DO BURPEEGO. ca³e w falach i spiralach. Potem ucich³. ale da³ rady. Pikapy mia³y na bokach wymalowane: SKLEP WIELOBRAN‾OWY BURPEEGO. Miê nie zmieni³y siê w wodê. rzecz jasna. popatruj¹c dooko³a. jakby regularne gwizdy syreny sprawia³y mu ból. Mia³ na sobie szary strój wo nego. trzymaj¹c siê ostatniej my li: Na bok. spróbowa³a krwi wyciekaj¹cej spod kolorowego plastra z rysunkiem SpongeBoba Kanciastoportego. Little Walter przytroczony do nieprzytomnej matki zawodzi³ jaki czas w upale. a pot sp³ywa³ mu z w³osów du¿ymi kroplami. Little Walter obudzi³ siê i rozp³aka³. nieruchoma. Le¿a³. Na pace ciê¿arówki le¿a³y ³opaty. Z ratusza wyszed³ Al Timmons i pobieg³ ulic¹. Nadjecha³y samochody. liczni i pachn¹. po czym odlecia³a. W trawie zagra³ konik polny. W³osy mia³. na bok. Na siedzeniu pasa¿era wióz³ Brendê Perkins. W pierwszym samochodzie siedzia³ sam w³a ciciel. 6 Barbie sta³ obok zabitej deskami kasy kina Globe. pod obwis³¹ markiz¹ (kino zakoñczy³o dzia³alno æ piêæ lat wcze niej).bez wody.

a¿ samochody odjad¹.Nazywam siê Carolyn Sturges. Barbie zajrza³ do rodka. by nadal panowaæ nad sytuacj¹. Bêdzie chcia³ mieæ wiêksz¹ w³adzê. A jednak by³ kto . Thurston Marshall Ma³y cz³owiek nazywa siê Aidan Appleton. . przynajmniej dwa dziecinne. Wygl¹da³ na wstrz¹ niêtego i bardzo zmêczonego. . Za ni¹. miêdzy ³awkami. Kobieta wyci¹gnê³a woln¹ rêkê. Oczywi cie dla dobra miasta .powiedzia³ Aidan cicho. Nieco dalej.Dzieñ dobry! . . Przygl¹da³ siê Bartnemu okr¹g³ymi oczami. ale nie zd¹¿y³. Dobiega³y stamt¹d g³osy.Barbie wcisn¹³ siê w cieñ samotnej markizy. Wysokie dêbowe drzwi sta³y otworem. po czym wsadzi³ kciuk do ust. Pomy la³ o s³owach Julii: Nie oceniaj go. Nie chcia³ gasiæ ognia na Little Bitch Road . z niejakim zaciekawieniem. bo przecie¿ Rennie powinien co powiedzieæ mieszkañcom. podszed³ d³ugow³osy. W najwiêkszej sali. odezwa³ mu siê w g³owie g³os Julii. przywitaj siê. po czym przeszed³ przez ulicê. szachi ci milczeli w skupieniu. na oko dziesiêcioletnia. I zyskaæ wiêcej w³adzy . M³oda kobieta akurat podnios³a wzrok. Aidan. Dziewczynka oderwa³a siê od szachownicy. zas³oniêty przez ratusz o cianach poro niêtych winoro l¹ Barbie wszed³ po stopniach prowadz¹cych do frontowego wej cia. podbieg³a w podskokach do drzwi. Oboje wpatrywali siê w zastawion¹ pionkami szachownicê. m³oda kobieta bawi³a siê z ch³opcem. skoro w rodku nie by³o nikogo. kochanie. Barbie chcia³ siê cofn¹æ. ZGROMADZENIE MIEJSKIE W CZWARTEK O 19. nadal pociera³ skronie. Na tablicy przy drzwiach zasta³ wiadomo æ: JE‾ELI KRYZYS SIÊ NIE SKOÑCZY. rozmy laj¹c nad nastêpnym ruchem. Przed nim siedzia³ liczna dziewuszka. Generator wy³¹czono. Szachi ci spojrzeli na niego czujnie. Barbie zaczeka³. pracowa³by bez sensu. w korytarzu panowa³ mrok i ch³ód. Ten pan to mój przyjaciel. stanê³a przy Carolyn Sturges. Pewnie zyska okazjê w czwartek wieczorem. póki nie us³yszysz jego mowy wyborczej . Przy stole obra d Rady Miejskiej zobaczy³ chudego mê¿czyznê o bujnych siwiej¹cych w³osach. To tyle.00. wolniej. D³ugow³osy opar³ brodê na d³oni. Junior nie ruszy³ siê ze stopni komisariatu. Ta dwójka g³o no siê mia³a. Junior nawet nie uniós³ g³owy i po chwili znikn¹³ Barbiemu z pola widzenia.Cze æ .mia³ do za³atwienia sprawy w mie cie. je li chodzi o dyskretn¹ kradzie¿. mniej wiêcej piêcioletnim. Ratusz zosta³ pobudowany z kamienia przed stu sze ædziesiêciu laty.Wziê³a ch³opca na rêce i podesz³a. .

Mi³o mi was poznaæ . co nas uwiêzi³o. Carolyn zosta³a obra¿ona. Marshall wyprostowa³ siê zadziornie. spotkali my go .Ja chcê do mamy . Nie wymieni³ swojego imienia. ‾a³owa³.Aidan jest moim bratem. warto sobie przypomnieæ.stwierdzi³ Barbie.potwierdzi³ Barbie. A niech to.Aha.Posiadanie marihuany jest wykroczeniem . By³ prawie ca³kowicie pewien. .A oni dopu cili siê napa ci. Zosta³em napadniêty przez funkcjonariusza policji. .Je¿eli tak. .podchwyci³a Alice. ¿e nie ma przyklejonych sztucznych w¹sów. i na pewno z nimi rozmawia³. Aide. Ch³opiec nie wyj¹³ palca z buzi.Zanim wniesiemy oskar¿enie.Trawka! .zapyta³ Thurston Marshall.Pan jest pracownikiem ratusza? .No tak. ale on tylko siê odbi³ i spowodowa³ po¿ar. a ja mia³em kilka lat temu wycinany woreczek ¿ó³ciowy i obawiam siê powa¿nych obra¿eñ wewnêtrznych.rzek³ Barbie. nazwana s³owem dyskryminuj¹cym p³ciowo.Têskniê za mamusi¹. . bo jej pomaga na oookres. wnie æ oskar¿enie. Nie jestem pewna. . . Na tym nie koniec.Mama czasem pali marihuanê.Powiedzia³ nam. . Oto seksowna Wiosna i wymowny Pan Jesieñ.Nazywam siê Alice Rachel Appleton . z kim ma do czynienia. .oznajmi³ swobodnie.Thurse. po czym przypomnia³ sobie. . .oznajmi³a dziewczynka. .odezwa³a siê Carolyn Sturges. Zanim zd¹¿y³ powiedzieæ co wiêcej. . chcê z³o¿yæ skargê.Tak.Jestem drugim wo nym . Barbie raptem zrozumia³. jeszcze mog³o siê udaæ. . Jeszcze nie straci³ nadziei. . ¿e rz¹d wystrzeli³ pocisk w to co . Bardzo mnie boli brzuch! Carolyn obrzuci³a go spojrzeniem czu³ym. Uderzy³ mnie w brzuch. ponownie odezwa³ siê Marshall. lecz te¿ nieco poirytowanym.Chcê z³o¿yæ skargê.stwierdzi³ Aidan. .Rzeczywi cie . Carolyn po³o¿y³a mu rêkê na ramieniu.oznajmi³. . .Ja tu tylko sprz¹tam . A ci le mówi¹c.. wyjmij palec z buzi. .. .Carolyn u miechnê³a siê blado. ¿e ci lu e nie s¹ mieszkañcami miasta..Ala pewnie ju¿ poznali cie. ¿e Al Timmons przed chwil¹ wyszed³. czy zas³anianie siê wykroczeniem to najlepsza linia . . . . ¿e mieli my trawkê. Ugrzê li w amerykañskiej wersji Przy drzwiach zamkniêtych Sartre'a.

zyskuj¹c w ten sposób sympatiê Barbiego. ¿e jeste my z Massachusetts.W³a cicielka mówi³a.Radzi³bym zaczekaæ . ¿eby przeprosili . którzy nas wyrzucili z domku Thurstona. a¿ siê to wszystko skoñczy.prychn¹³ Thurston. . .Mo¿e to szczê cie w nieszczê ciu. kiedy powiedzieli my.Mo¿e spal¹ dowody . Powiedzia³em jej.. .spyta³. nawet tuñczyka.Dla mnie to jest rzecz szalenie istotna.. ¿e nadci¹gaj¹ k³opoty . . ci¹gn¹³ krzaczaste brwi.Thurse. .Czy mo¿e co przegapi³em? Carolyn westchnê³a ciê¿ko. zobaczyli nas potem w restauracji . póki jeste my pod kloszem.obrony w s¹dzie. ¿e jest zamkniête do kolacji.poprawi³ j¹ Thurston. No i tak zostali my rodzicami zastêpczymi na jaki czas.ci¹gnê³a. . .powiedzia³ Barbie. . . a ona mi na to o racjonowaniu ¿ywno ci.. Dziewczyna za mia³a siê g³o no.podjê³a Carolyn .¿e wielebna z ko cio³a kongregacyjnego znajdzie dla nas jaki pusty dom.na szczê cie chyba dali siê zmiêkczyæ Aidanowi i Alice. .odpar³ Barbie. no có¿.Gliniarze. .Tak czy inaczej zamierzam z³o¿yæ skargê. ¿e mas³o orzechowe przykleja mi siê do podniebienia. . .. my la³am. ale obj¹³ dziewczynkê za ramiona. powstrzyma³ siê od komentarzy.Da³a nam chleb z mas³em orzechowym i d¿emem . Thurston Marshall nie wygl¹da³ na szczególnie zachwyconego perspektyw¹ odgrywania roli zastêpczego rodzica. Zabrali wszystko.. A sk¹d siê wziê³y dzieci? .Sporo tego mieli my. m³ody cz³owieku.Nie do tego stopnia.Carolyn u miechnê³a siê do Barbiego przepraszaj¹co. zwróciwszy siê do Barbiego .Powiedzieli .Sytuacja jest. . ale poniewa¿ racjonowanie ¿ywno ci w Sweetbriar Rose wymy li³ osobi cie.. Teraz ju¿ dziewczyna wygl¹da³a bardziej na zirytowan¹ ni¿ rozkochan¹. gdzie bêdziemy mogli przeczekaæ.Jak zobaczy³am gliniarzy.W tej sytuacji raczej nikt nie bêdzie robi³ wielkiej afery z powodu trawki . . .nie.stwie rdzi³ Barbie. Barbie w zasadzie siê z nim zgadza³. ¿e cios w brzuch to nic wielkiego. powiedzmy. .powiedzia³a Carolyn. Da³a nam kanapki i kawê. ale nad nami zlitowa³a. Po prostu czyste szaleñstwo.Nie by³o ¿adnego wyboru. Jej siwiej¹cy przyjaciel . Zmierzwi³a ch³opcu w³osy. . .

Mama mówi. .nawet wesz³am do rodka.Ale wiêcej nie wiem. wywo³awcze dawaæ dzieciakom wygrywaæ. droga Alice .rzuci³ Thurston. Mo¿na przebieraæ jak w ulêga³kach.powiedzia³a Alice. . .Cherchez la femme .. I pewnie w ka¿dej spi¿arni znajdziecie zapasy.Wcze niej nie byli mili .Zawsze siê trafi jaka kropla goryczy . Caro. .By³am w ko ciele . Carolyn wybuchnê³a miechem.Mimo wszystko jednak m³odzie¿ nie jest pêpkiem wiata..Pan Marshall mnie ci¹gle ogrywa! . . a on odpowiedzia³ jej u miechem.podjê³a Carolyn . Frankie jest brzydszy.Tak mówi mama. ale.U miechnê³a siê do Thurstona.. .. kiedy wróci wielebna? Barbie pokrêci³ g³ow¹. .powiedzia³a dziewczynka. na pewno nie pamiêtasz adresu e .Rezolutnie wzruszy³a ramionami.Nie byli mili. . . dobitnie wyra¿aj¹c w ten sposób pogl¹d.Ja chcê do mamy . Wzmianka o zapasach przypomnia³a mu o schronie.Dobra z niej kobieta. ¿e to nie.Jest mi³y. .Alice. .Na pewno jest hotmail . gdyby tylko uda³o siê jako z ni¹ skontaktowaæ .zawo³a³a. a i pustych domów mamy teraz pod dostatkiem.Na waszym miejscu zabra³bym szachownicê i poszed³ na plebaniê. ¿e wszystko siê zmienia. .Jeden policjant nazywa siê Juuunior . I przystojny. . Barbie doszed³ do wniosku. prawda? . Jest zaraz za ko cio³em. ale te¿ mi³y. . .oznajmi³ d³ugow³osy.westchnê³a Carolyn.Mówi. chocia¿ trzyma³ siê za brzuch i spogl¹da³ na przyjació³kê z niejakim wyrzutem. . bo drzwi by³y otwarte. Najwyra niej dziewczêta postrzega³y sytuacjê znacznie klarowniej ni¿ Thurston. po czym z³apa³a szachownicê. kiedy mnie wyr¿nêli w brzuch! Pamiêtaj o tym.Ech. . . Tam mieszka wielebna Piper Libby. ¿e ten dziwny kwartet powinien sobie ca³kiem nie le daæ radê. Barbie pokiwa³ g³ow¹.Odwróci³a siê do Barbiego. .stwierdzi³ Thurston. Ale ja ju¿ gram coraz lepiej.M³odo æ ma swoje prawa. Barbie jej zawtórowa³. Nie wie pan. po chwili przy³¹czy³ siê do nich tak¿e Marshall.miaukn¹³ smutno Aidan.mailowego? . Da³ nam batonik Milky Way. ¿e nie wolno braæ s³odyczy od obcych.Ich mama zostawi³a telefon komórkowy w domku.. .stwierdzi³a Alice filozoficznie. . Tymczasem Alice upchnê³a pionki po kieszeniach. wiêc z dzwonienia nici. tyle ¿e nie zasta³am nikogo.

.odpar³ Barbie. .Oczywi cie .Jasne ¿e nie. .podpowiedzia³ Barbie.Nie przypuszczam. puuuszczam! .Tak. wiêc Carolyn go postawi³a na ziemi. ..obieca³a Carolyn. Chod .. Równie dobrze mo¿emy czekaæ przy plebanii. Niech siê pañstwo opiekuj¹ dzieæmi. Julia powiedzia³a. mia³ wra¿enie.G³os Marshallowi dr¿a³ z oburzenia i smutku.. ¿e wielebna wkrótce powróci stamt¹d. .A ja tak! . Doro li poszli za dzieæmi.Ca³a przyjemno æ po mojej stronie . zajrzyjcie pod wycieraczkê. potrz¹saj¹c jej d³oni¹. Thurse.A w razie gdyby by³a zamkniêta. . puuuszczam! Puuuszczam! Thurston westchn¹³ ciê¿ko.stwierdzi³a Carolyn ze miechem..krzyknê³a Alice.Nie mieli . Zawsze mu siê taki u cisk kojarzy³ z lud mi.A poza tym mo¿na posklejaæ! Przy.To bardzo dobry magazyn literacki. dodaj¹c zmarszczek.Ogram! M³odo æ ma swoje prawa! . Wziê³a przyjaciela pod ramiê.Przy. ¿e ciska zdech³¹ rybê. . puuuszczam! Aidan poruszy³ siê niecierpliwie. .. u których stosunek inteligencji æwiczeñ fizycznych by³ tak przesuniêty w stronê aktywno ci umys³owej. dok¹d j¹ zawiod³y obowi¹zki podyktowane mi³osierdziem.Dziêkujê panu. Pomknê³a przez salê.Redagowa³em aktualny numer Ploughshares . maj¹c nadziejê. .. .Plebania te¿ mo¿e byæ otwarta . u cisnê³a lekko. .zawo³a³a dziewczynka przez ramiê. ¿e wystawa³ poza skalê. Nastêpnie po¿egna³ siê z Thurstonem.. s³ysz¹c j¹. ¿e schro n jest . . panie. . . trzymaj¹c w jednym rêku szachownicê. Promieñ s³oñca z jednego z wysokich okien pad³ mu na twarz. W drzwiach Thurston Marshall jeszcze siê obejrza³. Barbie zaczeka³.Przy. Nie mieli prawa mnie biæ ani siê ze mnie na miewaæ. a¿ drzwi siê za nimi zamkn¹. wreszcie siê rozpogodzi³.. Gdy poda³ mu rêkê. rozk³adaj¹c rêce jak skrzyd³a. .Spadamy st¹d? . dopiero wtedy poszed³ szukaæ schodów prowadz¹cych do sali konferencyjnej w piwnicy oraz kuchni. nigdy mnie nie ograsz.Je¿eli zepsujesz szachownicê.Carolyn spojrza³a na swojego podstarza³ego przyjaciela. . . Malec. ¿eby my tam znale li klucze! . .. jeden z najlepszych w k raju. Zacz¹³ goniæ siostrê. chod . . M³oda kobieta wyci¹gnê³a rêkê do Barbiego.zgodzi³ siê Barbie.¿achn¹³ siê Thurston.

choæ na pewno nie spo ród wiernych.Tak. Wyjê³am dziecko z nosid³a. wziê³a na rêce. Piper pobieg³a do samochodu. . . zrozumia³a co innego. pozamyka³a okna.zawo³a³a w my lach. ci¹gle le¿¹cej na poboczu. a niepotrzebnie zatruwa rodowisko naturalne.wychrypia³a.. A poniewa¿ nie przychodzi³o jej do g³owy nic innego. spojrza³a nad siedzeniem i . Le¿ spokojnie. Piper wyswobodzi³a dziecko z nosid³a. Zamknê³a oczy.pó³ poziomu ni¿ej.. Raptem uderzy³a j¹ straszna my l: A je li dziecko przejdzie na przednie siedzen ie i wdusi przycisk blokuj¹cy zamki? Bo¿e. Zahamowa³a i wyskoczy³a z samochodu tak po piesznie. . W ogóle rzadko j¹ w³¹cza³a. Zmi³uj siê. niech nie bêdê taka g³upia! Pobieg³a z powrotem. nic mu siê nie sta³o z³ego. ¿e kto zostawi³ na poboczu worek ze mieciami. Serce wali³o jej tak mocno. By³a to osoba m³oda. Uwa¿a³a.M³ody.M³ody. 7 W pierwszym odruchu Piper uzna³a. zmi³uj siê! Pomó¿ mi uratowaæ tê kobietê! W subaru by³a klimatyzacja. Dopiero wtedy Piper zobaczy³a. Ch³opczyk zap³aka³ ochryple. ¿e matka ma spodnie przesi¹kniête krwi¹. ¿e upad³a. wyda³a siê Piper znajoma. ale Piper z niej nie korzysta³a. Podbieg³a do nich. otworzy³a drzwi samochodu. mam wodê w samochodzie. . ¿e bez klimatyzacji mo¿na siê obej æ. bo s³abo porusza³o r¹czkami. spojrza³a uwa¿niej i dostrzeg³a. ¿e to nie jedno cia³o. . .. ale¿ ja jestem g³upia! Najgorsza wielebna na wiecie.powtórzy³a kobieta w zakrwawionych d¿insach. gdy znalaz³a siê bli¿ej. zobaczy³a cia³o. Jêzyk smakowa³ miedzi¹. Przynajmniej dziecko by³o z pewno ci¹ ¿ywe. powtórzy³a: Bo¿e.Mo¿esz byæ o niego spokojna. Na policzku i czole mia³a brzydkie siniaki.Wcale nie mia³a takiej pewno ci. Potem. Podnios³a siê. . choæ dzieñ by³ upalny. przekrêci³a kobietê na plecy. Teraz jednak j¹ uruchomi³a na pe³n¹ moc. Piper le us³ysza³a. pog³adzi³a po mokrych od potu w³oskach. ko ty i dziecka. ¿e czu³a je w oczach. drzwi i ruszy³a do m³odej kobiety. zmi³uj siê! . Po³o¿y³a dziecko na tylnym siedzeniu. Bo¿e.. je li chodzi o zachowanie w sytuacji kryzysowej. Le¿¹ca kobieta zamruga³a i otworzy³a oczy. lecz dwa. tak. Otar³a sobie kolano.

bo k³óci³o siê ze wszystkim.Powoli . .. Kobieta chwyci³a butelkê. gdzie go zostawi³a.zobaczy³a ch³opca le¿¹cego spokojnie tam. To Piper zrozumia³a. ‾o³¹dek cisn¹³ siê Sammy od wody. Piper jecha³a z du¿¹ prêdko ci¹.. po czym zatrzyma³ wzrok na podsufitce. ¿e doktor Haskell zmar³ poprzedniego dnia.ody...Tak.. jakby tam widzia³ co interesuj¹cego.Spokojnie.chooodni. dostanie pani wody. ale có¿ mia³a zrobiæ? Na drodze ¿ywego ducha. .. i dzi ecko. Oboje.Niech siê pani nie rusza . .. Piper oderwa³a od kó³ka na kluczyki elektroniczny breloczek z pilotem.mówi³a. Niestety. dlaczego pozwoli³e mi zapomnieæ o wodzie?! Ranna d wiga³a siê na nogi. nie sposób przecie¿ zostawiæ cz³owieka w pal¹cym s³oñcu. . podtrzymuj¹c j¹ w pasie i prowadz¹c do samochodu. a przed oczami znowu wykwit³a czarna ró¿a. dowiedzia³a siê. . . A zaraz potem zabieram pani¹ do szpitala. w³osy spada³y jej na twarz. potoczy³a siê po dywaniku.. I pani. Bo¿e. zanim Piper zd¹¿y³a j¹ podaæ.przestrzeg³a. M³oda kobieta stanê³a przed wozem. I mam wodê.. . przy pieszy³a kroku. która próbowa³a usi¹ æ. .ody. a jego asystent. bulgocz¹c. Mo¿e przypomnia³a mu siê jaka kreskówka.wychrypia³a kobieta. Spojrza³ na ni¹ przelotnie. Piper wcale siê to nie podoba³o.. . klêkaj¹c przy niej i obejmuj¹c j¹ za ramiona. Piper otworzy³a drzwiczki pasa¿era i pomog³a jej wsi¹ æ.. . Lepiej siê nie. co wiedzia³a o pierwszej pomocy. pomog³a jej wstaæ. napi³a siê chciwie. Nie do przychodni. .Sammy Bushey.. mocz¹c koszulkê. gdy dotar³a do szpitala. Rus zy³a z powrotem w stronê kobiety.. Wobec czego zamiast po³o¿yæ kobietê z powrotem. Butelka wypad³a jej z rêki. bo na Morton Road by³o ca³kiem pusto.Matka zatoczy³a siê. wyszed³. Everett..Jak pani siê nazywa? . Cholera jasna! Zapomnia³am o wodzie.spyta³a Piper. ostro¿nie. Od raz wyjê³a z centralnej konsoli butelkê wody Poland Spring i zdjê³a nakrêtkê. chwiej¹c siê lekko. W samochodzie jest ch³odno. . odzyska³a równowagê i na ile mog³a. tylko prosto do szpitala. G³owê mia³a spuszczon¹. Tyle ¿e teraz ssa³ kciuk.Nie ma mowy. Ubranko mia³ kompletnie przepocone.. Woda cieka³a jej po szyi i po brodzie. .

Pewnie zostawi³ leki w domu. jakby go bola³a g³owa. Ry¿y zacz¹³ wstawaæ. nastêpnie znowu s³ucha³. co by³o widaæ. a ju¿ zw³aszcza przez syna wiceprzewodnicz¹cego rady. po czym DeLesseps odjecha³.. zatrudniony na sezon w kuchni Sweetbriar Rose. Junior tymczasem wspi¹³ siê po schodach komisariatu. otworzy³ klapkê. wiêc cz³owiek w cieniu by³ w zasadzie niewidoczny. w jaki Junior opu ci³ g³owê. Ry¿y postanowi³ zaczekaæ. Nie chci byæ widziany w czasie sprawdzania miejskich zapasów róde³ energii. lecz zamiast wej æ do rodka. I on tak¿e bezdyskusyjnie obserwowa³ m³odego pana Renniego. jaki czas s³ucha³. tymczasem akurat podjecha³ jeden z samochodów policyjnych. Raczej z powodu sposobu. Z miejsca dla pasa¿era wysiad³ Junior Rennie. £aweczka sta³a pod wysokim wierkiem o roz³o¿ystych ga³êziach. Ry¿y Everett siedzia³ sobie na ³aweczce na placu miejskim przy ratuszu.Junior najwyra niej i tak by go nie dostrzeg³ . Doktor Haskell swego czasu mówi³ co o tym m³odym cz³owieku. Zak³adaj¹c. a Twitch podawa³ powa¿nie odwodnionemu Little Walterowi p³yny przez kroplówkê. usiad³ i zacz¹³ pocieraæ skronie. przez samego prezydenta). potem co powiedzia³. w którym znalaz³o siê miejsce tak¿e dla czterech p³ugów nie¿nych. powiedzia³ co jeszcze i zatrzasn¹³ aparat. by przej æ przez Commonwealth Lane i na ty³y ratusza . Oczywi cie je li siê nie rusza³. by³ jednak nieco wiêkszy ni¿ szopa) i sprawdziæ. Za kó³kiem siedzia³ Frankie DeLesseps. Obaj rozmawiali przez chwilê. . podob no awansowany do rangi pu³kownika (jak twierdzili niektórzy. Oto Dale Barbara. W pewnej chwili Junior wyj¹³ z kieszeni telefon komórkowy. Unika wiat³a.Sammy zosta³a zbadana i przyjêta przez s³ynnego eksperta medycznego Dougiego Twitchella. By³o na co popatrzeæ. u wiadomi³ sobie Ry¿y. jak tam wygl¹da sytuacja z propanem. ¿e Haskell mu je przepisa³.lecz wówczas zobaczy³ kogo jeszcze i usiad³ z powrotem.. Ry¿y zamierza³ i æ bezpo rednio do magazynu znajduj¹cego siê za ratuszem (Twitch nazywa³ go szop¹. 8 W czasie gdy Ginny stara³a siê powstrzymaæ krwawienie z pochwy. Nie ze wzglêdu na pocieranie skroni. ale d³ugi drewniany budynek. sta³ w cieniu pod markiz¹ przy starym kinie. wygl¹da³o na migrenê. Wróci³ do masowania skroni. Migreny? Bóle g³owy? To.

od takiego. na kogo czeka Junior. ewentualnie jedno i drugie. gdy znikn¹³ z pola widzenia Juniora. A mo¿e to jedno i to samo? Warto siê nad tym zastanowiæ. podejrzewa³ Ry¿y. ¿e popatrzy³. Ry¿y postanowi³ zostaæ na ³awce jeszcze chwilê. Sanders ko³o niego usiad³. Nie z bólu. Rozleg³ siê niecierpliwy d wiêk klaksonu. który pó³ roku wcze niej przeszed³ operacjê wstawienia sztucznego stawu biodrowego. Junior podniós³ wzrok. Barbara chyba doszed³ do tego samego wniosku co Ry¿y: Junior nie obserwuje. natomiast potrafi³ odró¿niæ cz³owieka. Nie przypuszcza³. jakby j¹ mia³ na temblaku. W mowie cia³a oznacza³o to. podobnie jak m³ody cz³owiek siedz¹cy na schodach. ¿e ostatnio nadwerê¿y³ sobie bark albo ³okieæ. które po powrocie z letniego wyjazdu bez przerwy siê drapie. Nigdy nie zaleci³by kuracji na tej podstawie. by przeczytaæ zawiadomienie wywieszone na zewnêtrznej tablicy. tylko na kogo czeka. Rennie pozwoli³ Sandersowi prowadziæ swoj¹ ukochan¹ czarn¹ per³ê? Ry¿y uniós³ brwi. poszpera³ . Chwilê pó niej Ry¿y zmieni³ zdanie. ale nie wsta³. Junior nie wsta³. Mo¿na oceniæ nadwerê¿enie szyi. Potem wszed³ do rodka. Otworzy³y siê drzwiczki po stronie kierowcy. trzy osoby przechodz¹ce ulic¹ zesz³y z asfaltu potulnie jak owce. w jaki sposób Du¿y Jim idzie po schodach do syna. przystan¹³.Interesuj¹ce. Najwyra niej wiceprzewodnicz¹cy postanowi³ awansowaæ Andy'ego z wo³a roboczego na szofera. patrz¹c. zamiast po prostu zerkn¹æ przez ramiê. a poza tym by³ ciekaw. ale z przygnêbienia. Placem ci¹gle jeszcze przechodzili ludzie z karczmy (niektórzy zostaliby znacznie d³u¿ej. piesznym krokiem przeszed³ przez ulicê i w chwili. Everett by³ niez³y w diagnozowaniu na odleg³o æ. Jaki czas rozmawiali we trzech. Wystarczy³o. zas³oniêty przez ratusz. jak kto obraca siê ca³ym cia³em. mia³o pochylone g³owy. Hummer Du¿ego Jima Renniego. Pojawi³ siê czarny kanciasty samochód. Hummer zatrzyma³ siê przed komisariatem. ¿e Sanders zos ta³ wyznaczony do prowadzenia czarnej bestii. gdyby mogli siê napiæ czego z procentami). Wysiad³ Andy Sanders. ¿³opi¹cy hektolitry paliwa. Du¿y Jim przyciska³ rêkê do wydatnego brzuszyska. Pod drzewem panowa³ mi³y ch³ód. Z miejsca pasa¿era Rennie. Wielu z nich. Nic dziwnego zatem. który Ry¿y doskonale zna³. Jak wiêkszo æ do wiadczonych medyków. mo¿na rozpoznaæ wszawicê u dziecka. który aktualnie cierpi na hemoroidy . ¿e kiedykolwiek ujrzy za kierownic¹ czarnego monstrum kogokolwiek poza samym Du¿ym Jimem.na podstawie sposobu chodzenia.

Tyle móg³ powiedzieæ z ca³kowit¹ pewno ci¹. Dwaj radni spojrzeli po sobie.Nie. . . jak Al wskakiwa³ na ty³ ciê¿arówki Burpeego.w kieszeniach i wyj¹³ co . bo nadal siedzia³.zapyta³. Sanders odegra³ rolê od wiernego.Nazywam siê Alice. Rennie wskaza³ hummera - zrobi³ to zdrow¹ rêk¹ . Wszyscy czworo przeszli przed ³awk¹ Ry¿ego. . Ry¿y doszed³ do wniosku. . .w³¹czy³ siê mê¿czyzna.przywita³a go dziewczynka pogodnie.Chcemy porozmawiaæ z wielebn¹ Libby .a Junior pokrêci³ g³ow¹.No to sprawdzimy I w razie czego zaczekamy.Bêdziemy mieszkali na chlebanii . . Szk³o albo metal. Ojciec i córka. przepuszczaj¹c Du¿ego Jima w drzwiach. Ledwo obaj radni opu cili scenê. . Potem Sanders wskaza³ brykê. . Kobieta i mê¿czyzna te¿ trzymali siê za rêce.U miechnê³a siê do mê¿czyzny.Nie wie pan przypadkiem. ¿e wielebna pomo¿e nam znale æ jaki dom. .oznajmi³ ponuro Aidan. Du¿y Jim wzruszy³ ramionami i roz³o¿y³ rêce w ge cie co ja na to poradzê . ¿eby tam zamieszkaæ.Ten drugi mia³ na imiê Dale? . Zreszt¹ w cieniu Du¿ego Jima. co to by³o. A to jest Aidan. a z ratusza wyszed³ kwartet: siwiej¹cy mê¿czyzna. .Nie mam pojêcia. ¿e jednak nie s¹ rodzin¹.odezwa³a siê kobieta. Junior nie zareagowa³. Sanders musia³ przy tym podnie æ g³owê. . ten drugi . Junior wsadzi³ to co do kieszeni.powiedzia³ Ry¿y.Al Timmons? Przecie¿ na w³asne oczy widzia³. . Ry¿y pokiwa³ g³ow¹. ch³opiec i dziewczynka. Sanders wsta³ i we dwóch weszli do komisariatu. ale znajdowa³ siê co najmniej o piêædziesi¹t metrów za daleko. m³oda kobieta. czy ju¿ wróci³a? . Jakby mia³ zamiar siedzieæ na tych schodach d o koñca wiata. Dziewczynka trzyma³a ch³opca za rêkê i nios³a szachownicê.dokoñczy³a dziewczyna.Cze æ . Ry¿y mia³ niez³y wzrok. .Chyba siê w koñcu nie przedstawi³ . Ch³opiec wygl¹da³ na równie strapionego jak Junior. woln¹ rêk¹ pociera³ skroñ. . opu ci³ g³owê i znów pociera³ skronie. . co b³ysnê³o w mglistych promieniach s³oñca.Czasem i mnie siê marzy. ¿eby zobaczyæ. . Junior ponownie zaprzeczy³.Powiedzia³.To wietnie . Na chlebanii.uzna³a kobieta. pomy la³.Tak nam przed chwil¹ poradzi³ wo ny . Nadal pociera³ skroñ i by³ bardzo blady. potem jeszcze chwilê wszyscy trzej rozmawiali. co Ry¿y uzna³ za symboliczne. Du¿y Jim po drodze poklepa³ syna po ramieniu. I niech to licho.

Nie. nic nie mówi¹c. Ma³y i przestraszony staruszek.odezwa³ siê siwiej¹cy mê¿czyzna. i rozumiemy niepokój. który zbli¿y³ siê do nich.. . dla odmiany poci¹gn¹³ za rêkê kobietê. .Doceniamy pañsk¹ troskê.Rzeczywi cie . . Na razie my siê nimi zajmujemy. Caro by³a zdumiona i ostro¿na.. . . Zdawa³o mi siê.Wcale nie bêdê ¿a³owa³. lecz wygl¹da³a na przestraszon¹..ci¹gn¹³ Aidan.powiedzia³a kobieta cicho.Stracili matkê .Synku.Nic podobnego nie zaobserwowali my .Aidanie Appletonie! . . Ry¿y mia³ nadziejê.Choood my! . Ry¿y a¿ drgn¹³.Chod .wyja ni³a Alice od niechcenia. porusza wargami. Wydawa³o siê. Zaraz siê jednak u miechn¹³. . .Doceniamy pañsk¹ troskê. ale odesz³a z nieznajomym kilka kroków od wierku.Na przyk³ad przerywa na chwilê wykonywan¹ czynno æ.Bo zawsze mamusia chodzi³a z nami po domach.Nie. Chcê siê pobawiæ w tê drug¹ zabawê. .. jednak naszym zdaniem jest on nieuzasadniony.Jemu chodzi o zakupy . nie zdo³a³ opanowaæ odruchu.. . . . ..Pojecha³a po woopsy .Ch³opiec pu ci³ d³oñ siostry. panie Everett.uzupe³ni³a Caro.Czy ch³opiec ma jakie objawy chorobowe? .A dlaczego? . Rozumie pani. .krzyknê³a Alice wstrz¹ niêta do g³êbi. . Proszê pamiêtaæ.Jestem asystentem medycznym.Czy pan jest lekarzem? . ¿e to najzwyklejsze przeziêbienie.. .A gard³o? .Everett.oznajmi³ mê¿czyzna. . Eric Everett.powiedzia³ Ry¿y ca³kiem szczerze.zapyta³ Ry¿y.. . by³a epidemia grypy.Bojê siê i æ na Halloween bez mamy. Zgromi³ Ry¿ego spojrzeniem..Powinni my. .Postanowi³y siê . Ostatnim. czego potrzebowali w Mill.Aidan zmierzy³ lekarza powa¿nym spojrzeniem. bez jedzenia .. Caro . . na jakim wiecie ¿yje.. albo ma szklany wzrok. dziecko wtedy nieruchomieje.I bardzo dobrze .. Wygl¹da³ jak ma³y staruszek. .potwierdzi³a Caro. ¿e te dzieci zosta³y bez matki. Mo¿e by³ chory. boli ciê g³owa? . . panie. ca³kiem jakby zapomnia³.I spêdzi³y dwie doby w samotno ci.. . Proszê mnie nazywaæ Ry¿y. a mamusia pojecha³a po kupy. je li w tym roku nie bêdzie zabawy cukierek albo psikus . Nie umknê³o to uwagi mê¿czyzny. .To znaczy chwilowo. . proszê.. Ry¿y wsta³.. ¿e marudzi.Czy zechcia³aby pani po wiêciæ mi chwilê? Odejd my dwa kroki.

Chocia¿. Ry¿y pokiwa³ g³ow¹. Czas jaki jeszcze posiedzia³ na ³aweczce. nadal z u miechem. któr e bêd¹ widoczne przez drzewa..zmarszczy³a nos. czy Thurse wie..Dziêkujemy panu za troskê. Mo¿e mu siê to ju¿ przydarzy³o.Chêtnie. po czym wyci¹gnê³a rêkê.Chlebania! Chlebania! Ch³opiec dotrzymywa³ jej kroku i te¿ wrzeszcza³ na ca³y g³os. gdzie wznosi³a siê wie¿a ko cio³a kongregacyjnego. odstukaæ. O ile opadn¹.Dzieci! . Gdy przeniós³ spojrzenie na budynek komisariatu. . z wdziêkiem. . ¿e dziewczêta. panie Everett. Ry¿y by³ ciekaw. Thurse. bez trudu opowiedz¹.Caro! . . Reszta to czysty przypadek.dostaæ do miasta o w³asnych si³ach.zawo³a³ siwiej¹cy mê¿czyzna.zgodzi³ siê Ry¿y pogodnie. . pomy la³ Ry¿y. .Z³ó¿my to na karb najbardziej zwariowanego weekendu w dziejach wiata. Pewnie ma³y mia³ stan fugi i tyle.To wiele wyja nia. . w³a ciwie tylko poruszy³a palcami i pobieg³a lekko..Pewnie przesadzi³em. . bêbni¹c palcami w udo. gdzie sta³y zabudowania szpitalne.. dziewczynka wydaje siê w dobrej formie. jakby jej co brzydko zapachnia³o . . . kopi¹c sterty kolorowych li ci. dzieci s¹ coraz dalej. które biegaj¹ lekko i z wdziêkiem.Zaczekajcie! Kobieta zastanawia³a siê chwilê. . A nawet norma. A gdyby cie mnie pañstwo potrzebowali. Na nas ju¿ czas. W koñcu drzewa przes³oni³y mu widok. gdy opadn¹ li cie. wtedy ci dwaj. Alice przy tym stale macha³a szachownic¹ i krzycza³a co si³ w p³ucach: . Alice i Aidan rzeczywi cie pobiegli przez park.Albo na tej ³aweczce . . Mo¿e wiedzia³. . gdzie i kiedy spotkali Ry¿ego Everetta. proszê zajrzeæ do szpitala albo do przychodni. Ry¿y. ¿e Junior Rennie znikn¹³ ze schodów. To tyle w kwestii dyskrecji. stwierdzi³. prawie zawsze w koñcu uciekaj¹ od swoich podstarza³ych kochanków. policjanci .Albo na tej ³aweczce .U miechnê³a siê szeroko.je znale li.Wybaczamy panu.powiedzia³a kobieta.Wskaza³ w stronê. Wreszcie podj¹³ .Chod ¿e! Kobieta pomacha³a rêk¹ na po¿egnanie. Ryzyko zawodowe. gdy szli przez plac w stronê. . Patrzy³ za nimi. . bo i które amerykañskie dziecko nie my li o Halloween w drugiej po³owie pa dziernika? Jedno by³o pewne: je¿eli kto kiedy tych ludzi zapyta. .zawo³a³ Thurse niecierpliwie.Ka¿de dziecko reaguje po swojemu.

By³y tu pud³a z artyku³ami sypkimi. Znajdowa³ siê tam równie¿ niewielki generator pomocniczy. MLEKO W PROSZKU oraz CUKIER. Pomaca³. Tego w³a nie Barbie szuka³. Na jednej sta³o radio. Zobaczy³ ³ó¿ka polowe oraz niebieskie koce i materace zabezpieczone plastikowymi pokrowcami na suwak. czasem ciera³ kurz z pó³ek i niekiedy zamiata³. KASZA PSZENNA. Z przodu maszynki . Drug¹ pó³kê zajmowa³y dwie p³ytowe kuchenki elektryczne oraz metalowe pud³o pomalowane na jasno¿ó³to.decyzjê i wsta³. a czego takiego Barbie nie widzia³ od czasu krótkiego okresu racjonowania ¿ywno ci w Arabii Saudyjskiej. Szukanie szpitalnych pojemników z propanem w magazynie ratusza mog³o zaczekaæ. aby wej æ do ratusza? Otó¿ w³a nie zagwizda³ z uznaniem przez zêby. Pracowa³. co siê nazywa³o Ostrygi nie¿ne . lecz nadal du¿ Wygl¹da³ na nieu¿ywany. Kolejny pokój. Po obu jego stronach znajdowa³y siê pó³ki. Na drugim koñcu pomieszczenia znalaz³ drzwi.W. najwyra niej Al Timmons o nim wiedzia³. McCall lansowa³ przebój Convoy . nie taki okaza³y. Chwyci³ skrzyneczkê i omal jej nie upu ci³. Tutaj zmagazynowano wodê w szklanych butelkach. ¿e mog³o byæ nowe w czasach. które wygl¹da³o.mrukn¹³ Barbie. Barbie mia³ nadziejê. Czarny symbol na jego boku . 9 Co Barbie robi³ w ratuszu w chwili. Naliczy³ te¿ dziesiêæ du¿ych kartonów sucharów z nadwy¿ek rz¹dowych i dwa wype³nione tabliczkami czekolady z tego samego ród³a. Najwyra niej wiêkszo æ stanowi³y ryby i przetwory rybne: ca³e kolumny puszek z sardynkami. . A tak¿e kolejne pud³a: ze sze æ oznaczonych ZESTAW SANITARNY i kilkana cie masek przeciwgazowych. rzêdy ³ososia i mnóstwo czego . co jedyny oficer armii Stanów Zjednoczonych obecny w Mill robi w ratuszu. równo ustawione rzêdy butli z naklejkami WODA PITNA. Zapewne w³¹czy³ siê przy zapaleniu wiat³a. ¿e nigdy w ¿yciu nie bêdzie musia³ skosztowaæ tego specja³u.pochodzi³ z dawnych czasów. Schron przeciwatomowy by³ d³ugi jak wagon restauracyjny poci¹gu firmy Amtrak. gdy C.Dobre sobie . taka by³a ciê¿ka. a pó³ki ugina³y siê od zapasów ¿ywno ci. znalaz³ prze³¹cznik. Bardziej go ciekawi³o. Otworzy³ je i stan¹³ w egipskich ciemno ciach. Na cianie wisia³a ¿ó³tawa tabliczka z napisem CZ£OWIEKOWI WYSTARCZA 700 KALORII DZIENNIE. gdy Ry¿y przekracza³ Commonwealth Lane. wielkie plastikowe pojemniki oznaczone napisami: RY‾. gdy nie móg³ oznaczaæ compact discu.trzy czarne trójk¹ty tworz¹ce kó³ko . ale nie by³ zaniedbany ani brudny.

A.. co rozumia³ przez toto . .Blisko.powiedzia³ kto .u ci li³ Ry¿y. . Przez pana ma³o nie zszed³em na zawa³.Propanu. W koñcu jako musi siê toto trzymaæ. .To znaczy. a zawsze z dwiema dziewczynkami. . Wiêc mo¿e na razie rozejrzymy siê dok³adniej tu w pobli¿u? . . Zdaje siê.Ry¿y Evers. co znajdziemy. A to. choæ facet bywa³ w Sweetbriar Rose prawie w ka¿d¹ niedzielê...Czego wam brakuje. Barbie ma³o nie wyskoczy³ ze skóry. Chyba potrzebna bêdzie bateria sze ciowoltowa.umieszczono skalê podpisan¹ IMPULSY NA SEK. . W³¹czy³ urz¹dzenie. Barbie z niejak¹ rezerw¹ podszed³ i poda³ mu d³oñ. solidnie zbudowanego mê¿czyznê o jasnych w³osach.W magazynie na ty³ach ratusza. . . przesun¹æ siê na ¿ó³te.I z jakiego powodu chcemy siê rozgl¹daæ? .A gdzie konkretnie mieliby my siê rozgl¹daæ? . n by³oby dobrze.Mi³o mi. bracie. wskazuj¹c zero. Przez chwilê nie móg³ sobie przypomnieæ nazwiska. . . Barbie zastanowi³ siê chwilê.Mê¿czyzna wyci¹gn¹³ rêkê.Nie u ci li³.. jak wiadomo. a wtedy ig³a wska nika mog³a zostaæ na zielonym polu. ¿e siê zgadzamy. . .Widzia³em.stwierdzi³ Ry¿y.Doskonale.wskaza³ licznik Geigera . albo przechyliæ na czerwone. co to znaczy. Obejrza³ siê i w drzwiach miêdzy dwoma pomieszczeniami zobaczy³ wysokiego. Lampka zasilania pozosta³a ciemna. czego nam brakuje w szpitalu. wygra³ pan parowar. Tylko nie wiem. Je¿eli to.Zale¿y.Wiem. naprawdê nie musia³. prawda? . a ig³a spokojnie tkwi³a w miejscu. po rodku skali. Na sto procent widzia³em takie u Burpeego. Everett. Chocia¿ pewnie by mnie pan odratowa³. diab³a tam.Baterie pad³y . ¿e jest pan lekarzem? . . jak pan wchodzi³ do ratusza . Nale¿a³o w³¹czyæ urz¹dzenie i skierowaæ czujnik w odpowiedni¹ stronê. czasami z ¿on¹. .pewnie jest ca³kiem niez³a my l.Asystentem medycznym . Chod my zerkn¹æ. czy teraz tam kogo zastanie my. mogliby my dokonaæ drobnej wymiany informacji. Nagle dozna³ ol nienia.To . je li mo¿na spytaæ? .

Na razie musia³ byæ schowany i tyle. W³o¿y³ klucz w zamek. Ta cipa tañczy³a. wygraæ z bólem g³owy. Stan¹wszy na szczycie. Bo przecie¿ je¿eli faktycznie by³ za oceanem . ¿e nie kto inny. Barbara móg³ bez trudu zaaplikowaæ mu jakie wiñstwo w jedzeniu. I jeszcze ta taka siaka owaka redaktorka. Zmieni³a siê w jasnoczerwon¹. jak jej zagra³. z dziewczynami. pomy la³ Junior. Sytuacja zawsze mog³a siê zmieniæ. . W spi¿arce. Rozejrza³ siê dooko³a. Junior n ie by³ zainteresowany chronieniem ojca (nie by³ te¿ zaskoczony ani przera¿ony tym. Junior jada³ w Sweetbriar Rose wielokrotnie. móg³ namówiæ Rose.10 Junior sta³ u stóp rozchwierutanych schodów prowadz¹cych do mieszkania nad aptek¹. A nawet je li nie zrobi³ tego osobi cie. Je li tutaj uda siê za³atwiæ sprawê. W ciemno ciach bêdzie lepiej. podskakuj¹c w rytm bicia serca. tylko Barbie ponosi odpowiedzialno æ za jego bóle g³owy. Junior pokona³ schody wolno. . a wtedy g³owa mu wybuchnie jak noworoczna petarda.powiedzia³ ojciec tego ranka. zatrzymuj¹c siê co cztery stopnie.. Junior w koñcu nawet doszed³ do wniosku. D³u¿szy czas nie móg³ znale æ i ju¿ zacz¹³ siê obawiaæ. . bêdzie mo¿na tam pojechaæ. ale co z tego? Zawsze mo¿na by³o zepchn¹æ na bok tego wrzaskliwego gospelowego kretyna. jasna sprawa. na szczê cie nikt nie zwraca³ na niego uwagi. Choæ mo¿e siê zdarzyæ. ale naprawdê mia³ interes we wrobieniu Dale'a Barbary. .Wykorzystamy go do zjednoczenia mieszkañców miasta w obliczu zagro¿enia.Gramy razem. Plama przed okiem wróci³a na swoje miejsce. bo zawsze wiedzia³.ludzie plotkowali. . obróci³ i w lizgn¹³ siê do rodka.Po³o¿y³ na ramieniu Juniora ciep³¹ miêsist¹ d³oñ. synu.to móg³ ci¹gn¹æ do kraju jak¹ przykr¹ niespodziankê z Bliskiego Wschodu. I zamierzali zaj¹æ siê Baaarbiem . Albo w kawie. pogrzeba³ w kieszeni. W tej chwili spi¿arnia w domu McCainów na Prestile Street wydawa³a mu siê najwspanialszym miejscem na ziemi. lecz na razie rzeczywi cie jechali na tym samym wózku. ¿e drzemie w nim morderca). ¿e zgubi³. nie tylko usuniemy go z drogi . ¿e pokona po³owê schodów. By³ tam równie¿ Coggins. ¿e w Iraku . co stary z robi³. szukaj¹c klucza. Na przyk³ad truciznê.Je¿eli odpowiednio rozegramy karty. który dosta³ od Andy'ego Sandersa. G³owa jako mu nie wybuch³a.. Jeszcze kilka osób wraca³o z karczmy. Prawdopodobnie. tyle ¿e ju¿ nie by³a bia³a. Na ni¹ te¿ mam pomys³. Zastanawia³ siê. czy w ogóle zdo³a po nich wej æ. Mo¿e i tak. gdy namaca³ go miêdzy monetami.

Znajd co . To by³ tani aparat. Junior wszed³ do sypialni. Ca³e pó³ki zastawione ksi¹¿kami. Nie.parê kompletów bawe³nianej bielizny. Przez moment s¹dzi³. Syna nigdy nie uderzy³.. . Stary po prostu wiedzia³. Jak to by³o? Podobno miech jest najlepszym lekarstwem. Zobaczy³ starannie za cielone ³ó¿ko.Cokolwiek. Barbie móg³ zwyczajnie stwierdziæ. od czego siê nie wykrêci .powiedzia³ Junior i zachichota³. która pracowa³a w aptece.my la³ teraz Junior.Niedaleko pada jab³ko od jab³oni . By³ szczê liwy jak larwa w psiej kupie. Junior nawet siê zdziwi³. ¿e nie wpad³ na to wcze niej. Baaarbiemu siê tutaj podoba³o. W drugiej szufladzie . nie ukara³ go nawet klapsem. ¿e to nie jego. ale szybko zmieni³ zdanie. z gatunku takich. to fakt. ¿e je li uderzy raz. Rozejrza³ siê ciekawie po wnêtrzu. nie zamierza³ siê wynosiæ z w³asnej woli. Gdybym by³ idiot¹. I podetrzeæ siê poszewk¹ od poduszki. jednorazówka . Ojciec potrafi³ przy³o¿yæ. ¿e taki by³ skutek wp³ywu matki. Czy¿by Baaarbie zamierza³ je zostawiæ? Albo umówi³ siê z kim .. ¿e w³a nie tego szuka³. Wcale nie zamierza³ prosiæ o wys³anie swoich rzeczy. W takim razie mia³ pewnie identyczne plany wobec dywanu w salonie. . . Chichot obudzi³ ból w g³owie. wyszukany na jakim wschodnim bazarze w chwili wolnej od podtapiania podejrzanych albo molestowania ch³opców. W trzeciej . W pó³mroku czerwona plama przed okiem stawa³a siê mniej widoczna. Nie mia³ takiej potrzeby. Fajnie by by³o. kiedy siê w ciek³. Pod nimi telefon komórkowy. Wszystko na nic. Co . który wygl¹da³ na jak¹ wielb³¹dzi¹ we³nê albo inny badziew. ¿e mu je gdzie prze le. nie uratowa³bym ci ty³ka wczoraj w nocy. pod wiadomie przeczuwa³. Baaarbie? Podszed³ do komody. choæ generator Sandersa z pewno ci¹ by³ wietnie zaopatrzony. co. ostatnio jednak zmieni³ zdanie. W górnej szufladzie zobaczy³ cztery pary d¿insów i dwie pary krótkich spodenek khaki. stary? . nie bêdzie umia³ przestaæ. W ogóle . Zajrza³ pod ³ó¿ko.pouczy³ syna Du¿y Jim. Cudownie by³oby nasraæ na samym rodku materaca. trudno. Od razu rzuca³o siê w oczy mnóstwo ksi¹¿ek.pusto. chocia¿ w g³owie mu dudni³o i hucza³o. bo w ogóle nie planowa³ opuszczaæ miasta. mo¿e z Petr¹ Searles. Rozumiesz? Masz mnie za idiotê. jakie dziecia ki z college'u okre la³y mianem gor¹cy kartofel albo. kilka par bia³ych sportowych skarpet.Nie zapali³ wiate³. Junior s¹dzi³. co mo¿e nale¿eæ wy³¹cznie do niego.

dwa. Zdawa³a sobie sprawê. Brenda Perkins oceni³a. co przypomina³o p³aski kawa³ek metalu. A kiedy nawet stringi Adriette Nedeau. Wypad³ z niej nie miertelnik Dale'a Barbary. Na razie jednak by³ tutaj. Ju¿ mi nie spieprzysz. Skarpety to dobra kryjówka. obojêtne . . Pó niej mog³o okazaæ siê przekleñstwem. Rozprawia³a siê z nim stra¿ po¿arna z czterech okolicznych miast. pomy la³. tkniêty nag³¹ my l¹. Po stronie Mill nie by³o tego problemu. I musia³ co znale æ. Rozwin¹³ skarpety i tê ciê¿sz¹ wytrz¹sn¹³ nad blatem komody. Skarpetki by³y zwiniête w kulki. I towarzystwa dziewcz¹t. Gdyby j¹ tego ranka kto zapyta³. ¿e aktualny stan mo¿e nie potrwaæ d³ugo. Porz¹dni z tego Baaarbiego. Nigdy nie wiadomo. Ale chodzi³o nie tylko o endorfiny. A. ¿e uporaliby siê z ogniem du¿o szybciej.nic tam nie by³o. u miechn¹³ siê szeroko. Pomog³o jej pó³torej godziny aktywno ci: wyzwoli³o endorfiny.jogging czy gaszenie ognia ³opat¹. gdyby nie mieli za przeciwnika do æ ostrego wiatru. czyby nie ³ykn¹æ imitreksu.Muszê znale æ cokolwiek. Wyczu³ co . wspierana przez oddzia³y marines i wojsk l¹dowyc h. Junior zastanowi³ siê. Wiedzia³.Cokolwiek . W szkole sam tak zwija³ skarpetki i czasami chowa³ w nich trochê trawy albo jakie dopalac ze. wetkniêtego do ma³ej przedniej kieszonki d¿insów. ¿e do zmroku zostanie ugaszony. Baaarbie. . 11 Na Little Bitch Road po stronie Tarker's Mills ci¹gle szala³ po¿ar wywo³any przez fasthawki. mimo potwornego bólu g³owy. otar³ wilgoæ z k¹cika têtni¹cego bólem lewego oka (nie zauwa¿y³. odpowiedzia³aby: Mo¿e za rok. jej zdaniem. kiedy.szepn¹³. jednak po namy le zrezygnowa³. odzyska formê po mierci mê¿a. Wyj¹³ z szuflady starannie zwiniête kule i obmaca³ ka¿d¹ po kolei. Junior. jak to wysi³ek fizyczny. Dzisiaj nale¿a³o to uznaæ za b³ogos³awieñstwo. Nie bez znaczenia by³a odpowiedzialno æ za wykonanie wa¿nej pracy przez grupê . Brenda nie zamierza³a siê tym przejmowaæ akurat teraz. Trafi³ za trzecim razem. Ju¿ po³kn¹³ dwa i kompletnie nic to nie da³o poza metalicznym posmakiem w gardle. Mo¿e nigdy . bo czu³a siê wy mienicie. Wróci³ do salonu. Mam ciê. ¿e ³za by³a zaczerwieniona od krwi). ale ju¿ by³o widaæ. Wróci³ do komody. otworzy³ szufladê ze skarpetkami i bielizn¹. nie. nawet k³aczków kurzu. po czym znieruchomia³. czego mu trzeba: ciemnej spi¿arni na Prestile Street.

. Ogieñ po drugiej stronie to ju¿ by³a zupe³nie inna historia. Walcz¹cy z nim wygl¹dali jak po³yskliwe zjawy z sadz¹ osiadaj¹c¹ na kopule. Poza tym sk¹d wiemy. Niós³ mokr¹ miot³ê i gumow¹ wycieraczkê pod drzwi.nie li do innego samochodu pompy.Mo¿e i tak. g³osi³y wszem wobec: U BURPEEGO WYPRZEDA‾ TRWA OKR¥G£Y ROK. Szybko pojawili siê ochotnicy ci¹gniêci przez dym. Móg³by p³on¹æ przez tydzieñ albo i miesi¹c. . Krzewy po obu stronach drogi by³y poczernia³e i wci¹¿ jeszcze dymi³y. Al Timmons. ale chêtnie poda³a mu d³oñ. którymi ci¹gnêli wodê ze strumienia Little Bitch Creek.Z jakiej to okazji. na szczê cie jednak nie sta³o siê nic strasznego. Ognia by³o niewiele.W tych okoliczno ciach móg³ to zrobiæ ka¿dy. Brenda s³ysza³a miechy i u wiadomi³a sobie. ¿e nie by³a jedyn¹ korzystaj¹c¹ z nap³ywu endorfin. Do Brendy podszed³ Romeo Burpee. A pod ziemi¹ przecie¿ nie ma wiatru. co to siê pali dwadzie cia i trzydzie ci lat. I przes³ania³a widok na stronê Tarker's. teraz j e zdjêli i siedli na poboczu. Popió³ i sadza wy³owi³y j¹ z powietrza.Odwróci³ g³owê. trochê zak³opotana. Kopu³a zablokowa³a wiatr.Albo ogieñ by siê przeniós³ tam. które nadal mo¿na by³o przeczytaæ. Jeszcze siê nad t¹ spraw¹ g³êbiej nie . przemieniaj¹c najbli¿sz¹ okolicê w zacz¹tek bagien. Johnny Carver i Nell Toomey zwijali wê¿e i rzu cali je na pakê ciê¿arówki Burpeego. Czyta³em w National Geographic . Potrz¹sn¹³ ni¹ mocno. ¿e wiatru nie bêdzie? Nie wiemy w ogóle nic o tym. co to robi. co siê Brendzie wcale nie podoba³o. lecz zadowolona. Ci¹gle jeszcze widnia³y na niej metki. Czternastu mê¿czyzn i trzy kobiety rozstawili siê po obu stronach drogi. . choæ poczernia³y. gdyby siê ju¿ zajê³o. Na po³udniu by³y po¿ary w kopalniach. Rzuci³ jedno i drugie.nieco zbaczaj¹ca w stronê New Age. ¿e pewnie sam by wygas³. na wysok¹ trawê.ludzi. potem na drzewa po drugiej stronie. Zw³aszcza ¿e nie mamy teraz stra¿y po¿arnej. a ziemia taka mokra. . A s³owa.Nawet bez wiatru móg³by siê rozprzestrzeniæ. lecz silna jak koñ . niektórzy z nich nadal trzymali ³opaty i gumowe wycieraczki. Kilku mia³o na plecach hydronetki. kilka drzew spali³o siê prawie doszczêtnie. a przy tym pomog³a gasz¹cym po¿ar w jeszcze inny sposób . splun¹³ przez ramiê. Roze mia³a siê. Oboje spojrzeli w stronê kopu³y. wyci¹gn¹³ do Brendy rêkê.sta³a siê zapor¹ na strumieniu. by³a mniej wiêcej widoczna do wysoko ci jakich trzydziestu metrów. Tommy Anderson z Karczmy Dippera i Lissa Jamieson . Rommie? .Za to. ¿e wykona³a pani kawa³ dobrej roboty.Wskaza³ palcem nierówn¹ przecinkê miêdzy drzewami i przegradzaj¹cy j¹ wal¹cy siê kamienny mur. Zaskoczy³ j¹. . . a co nie. . którymi gasili pe³zaj¹ce ogniki.

. ani ja. .Dale Barbara powinien zadzwoniæ do swojego przyjaciela w Waszyngtonie i powiedzieæ mu.No w³a nie.Pani widzi co . . w koñcu wolno pokrêci³a g³ow¹. I nie wiem.umilk³a. wiêc Piper nie mia³a szansy z ni¹ porozmawiaæ.. ale uwa¿am. . Je¿eli ci¹gle jeszcze bêdziemy zamkniêci pod kloszem.A przynajmniej na szefa stra¿y? Co pani my li? .. lecz wcale jej siê to nie podoba³o.Za wcze nie na takie kroki. . Przypomnia³a sobie dziwaczny zachód s³oñc z poprzedniego dnia. przyda siê parê zmian. bo wzywa³o j¹ g³o ne buczenie. .zastanawia³a. co ³¹czy pani zespó³? Bo ja widzê. My od naszej strony tego nie zrobimy.wietna my l . ani Henry'ego Morrisona. Brenda zastanowi³a siê nad propozycj¹. czy robi¹ to.Pewnie maj¹ zajêcie przy. Jako dawali s obie . pielêgniarz oraz nastoletnia ochotniczka.. 12 Ginny Tomlinson bieg³a szpitalnym korytarzem. pomy la³a te¿ o pliku z nazw¹ VADER. Gina Buffalino. . ¿eby zyskaæ pe³ny obraz sytuacji.spyta³ z naciskiem.Umilk³. . Spêdzi³a w poczekalni do æ czasu. .zgodzi³ siê Romeo. jak na zdjêciu z pola walki w czasie pierwszej wojny wiatowej. Rommie pokiwa³ g³ow¹. Przy czym oni maj¹ zajêcie? Ani pani nie wie. Ca³ym szpitalem zajmowa³y siê trzy osoby: pielêgniarka. ani Georgiego Fredericka.Ani jednego . oni s³uchaj¹.podkre li³ Rommie. Ale mia³ w g³owie co jeszcze. wcale mi siê to nie podoba. ¿e jak ju¿ siê uporaj¹ z ogniem. ¿e pani powinna kandydowaæ na szefa stra¿y i policji.Mo¿e ja siê trochê pcham z wozem przed konie. Widzi pani jakie gliny? Pokrêci³a g³ow¹. . Zespó³. którzy siê tu zjawili. . Nawet nie próbowa³a. i ¿adnego z nowych.Nad tym siê mogê zastanowiæ . ale ju¿ niegro ne.. Ale wszystko jedno co robi¹. ani Ruperta Libby'ego. jest. powinni to co op³ukaæ. Powiod³a wzrokiem po tl¹cych siê krzewach i zwêglonych drzewach. z tych dzieciaków. Jej zespó³. . który znalaz³a w komputerze. to zespó³. Szyku je siê spotkanie na czwartek wieczór. . Brenda siê zdziwi³a.To nie jest mój zespó³.Jest.stwierdzi³a z u miechem. . ¿eby tego dopilnowaæ. . Pani wydaje rozkazy. ani Freddy'ego Dentona. By³y brzydkie. co trzeba.Ani Randolpha. Zadba li o to ludzie.

.Rozp³aka³am siê. natomiast w jej mózgu otworzy³a siê w¹ska czerwona szczelina. jak zadaæ pytanie. . .Ona mówi³a m³ody ! A ja my la³am. ¿e prosi wody . ale ledwo. ¿e Ginny co odburknie.Wody te¿ na pewno chcia³a . Ginny cisnê³a jej palce..No i Ed Carty w³a nie zmar³..Pokiwa³a g³ow¹.Przykro mi to s³yszeæ.M³ody? Nie. które zadaæ musia³a. . I usiad³a obok wielebnej. ale w koñcu uda³o mi siê powstrzymaæ krwawienie. nie przypuszczam .. jak zobaczy³am. . . Tylko jestem zmêczona. . Jaki czas siedzia³y bez s³owa. co z ni¹ zrobili. Pewnie wskutek d³ugiego przebywania na s³oñcu. W koñcu jednak nie pad³o.. ale pielêgniarka odpowiedzia³a zmêczonym u miechem. Mówiê o skaleczeniu dziecka. Chocia¿ w pewnej chwili nas wystraszy³.Co siê dzieje? Ju¿ my la³a. Na szczê cie by³a zbyt naæpana. Piper patrzy³a na niego os³upia³a. .. Nie do koñca zrozumia³em. ¿e Twitch bêdzie musia³ j¹ zszywaæ.Taki los. . . Prawdopodobnie wiêcej ni¿ raz. no i skaleczenie.Jej synek nazywa siê Little Walter.odpowiedzia³ Twitch. .Ginny? .. W powrotnej drodze Ginny sz³a powoli. . . mia³ lekki napad drgawek. Przysz³o jej do g³owy. . ¿eby cokolwiek zauwa¿yæ. Piper wziê³a j¹ za rêkê. Pan Carty umiera³ d³ugo. beztroskiego Twitcha. .Raczej siê przewróci³.A dziecko? . odwodnienia. ale w zasadzie jestem pewny. . teraz ju¿ dotar³ do celu. Mia³a przygarbione ramiona.odezwa³a siê Piper. Sammy mówi³a co o ³ó¿eczku. Nie zosta³ nawet lad normalnego.Dziewczyna zosta³a zgwa³cona . ¿e to by³ wypadek.Czy dziecko te¿ zosta³o skrzywdzone przez gwa³cicieli? ..Ginny przeci¹gnê³a palcem po czole. .spyta³a Piper. ¿e siê rozlecia³o. Piper zastanawia³a siê.powiedzia³a Ginny sama z siebie.uzna³a Ginny. W korytarzu pojawi³ siê Twitch. Ju¿ siê obawia³am.Wszystko w porz¹dku. Piper wyda³o siê to szczególnie piêknym ujêciem sprawy. W d³oni trzyma³a kartê pacjenta. G³os mia³a spokojny.Umilk³a na chwilê. ¿e mog³aby je wykorzystaæ w kazaniu. tyle ¿e ludzie raczej nie zechc¹ s³uchaæ o mierci. je li w niedzielê kopu³a nad bêdzie okrywa³a miasto.radê. .Zdrowy szesnastomiesiêczny ch³opiec.. Usiad³ przy nich. . g³odu.

ona zapanuje nad tob¹ . jak bardzo go nienawidzi.stwierdzi³ Twitch. Phil na jaraniu nie koñczy³ . o ma³o nie zdruzgota³ serca. A potem zdemolowa³a pokój. skruszy³ jej gniew.. my l¹c o tym.Nie ¿yje? .Je li chodzi o dragi. Gdy czu³a..spyta³a Piper. Zaczê³a pracowaæ nad samokontrol¹ i w du¿ym stopniu osi¹gnê³a sukces. Jako nastolatka naprawdê umia³a siê odgry æ. przyszpili³a wyzywaj¹cym spojrzeniem. . Zamknê³a je bardzo cicho. . wy³a ochryple.Sorry. . Odwróci³ siê do Ginny. wielebna . W nastêpny weekend? Jasne. ¿e wypad³o co niespodziewanego. ale z w ciek³o ci. . by³ wielobran¿owcem. Przygl¹da³ siê jej bez s³owa.Je li nie nauczysz siê panowaæ nad w ciek³o ci¹. Nazwali go po jakim bluesmanie graj¹cym na harmonijce. Piper siedzia³a miêdzy nimi. Je¿eli zszed³ z tego pado³u. w my lach czerwon¹ szczelinê otwieraj¹c¹ siê coraz szerzej.O. Jak serdecznie nienawidzi ich obojga. doskonale opanowanym g³osem. pozostanie jak u piêtnastolatki. bo zabi³aby czê æ siebie. dysz¹c. W ustach mia³a kwa ny posmak.Sammy czêsto mówi na niego M³ody . bo co odpysknê³a matce. . Gdy ona go dostrzeg³a. baw siê dobrze. istotna sfera jej osobowo ci nie zdo³a dojrzeæ. przypomina³a sobie s³owa ojca i ten prosty ges . pa. mog³aby zamieszkaæ z ciotk¹ Ruth w Nowym Jorku. By³ to gest nies³ychanie pokorny. powiedzia³am mu. Tamtego roku postawi³a sobie za cel walkê z napadami w ciek³o ci.Nie widzia³em go. zadzwoni³a do przyjació³ki. od wiosny. Ciotka Ruth potrafi³a siê zabawiæ.powiedzia³ wtedy i odszed³ ze spuszczon¹ g³ow¹. do swojego pokoju. W pewnej chwili ojciec wszed³ na górê i stan¹³ w drzwiach.Ry¿y jest tu gdzie ? . u mnie wszystko w porz¹dku. wiêc jednak nie bêd¹ mog³y siê zobaczyæ.Ginny pokaza³a na migi zaci¹ganie siê jointem i zatrzymy wanie dymu w p³ucach.Musia³ odpocz¹æ. z któr¹ mia³a siê spotkaæ. lecz uzna³a. Nie mog³a ich wyeliminowaæ kompletnie. Na pewno nied³ugo wróci. Czu³a siê trochê jak w tê noc.. . powodzenia.mrukn¹³. Wtedy posz³a na górê. Przez ca³y czas p³aka³a. . pozornie spokojna. Nie zatrzasnê³a za nim drzwi. ki ojciec zabroni³ jej i æ do skateparku w galerii handlowej. ¿eby wyszed³. Takie napady znaczy³y jej ¿ycie nastolatki potê¿nymi huraganami. Skuli³ siê pod wzrokiem Piper. na pewno. ¿e je li nie dokona fundamentalnych zmian. A ojciec wyci¹gn¹³ do niej otwarte ramiona. i powiedzia³a jej ca³kiem spokojnie. Nie tak jak niektórzy. Gdyby umarli. Ten jej Phil. Zakoñczy³a zdarciem ze ciany ukochanego plakatu Oasis i porwaniem go na strzêpy. nie ze smutku.. Wzruszy³ ramionami. tym lepiej. tak. . ¿e zaczyna traciæ panowanie nad sob¹. pa.

otwartych r¹k. ¿e Piper mia³a ochotê wybuchn¹æ . Podaj nazwiska. Teraz czerwona szczelina ros³a z chwili na chwilê.Dosta³a rodki uspokajaj¹ce i..odpar³a Ginny.Idê z ni¹ porozmawiaæ.Nie s³ysza³a pani? Powiedzieli. Boi siê.. . Piper przypomnia³a sobie. . Tak oboje widzia³ ten. . pe³ne otêpienia.. Splecione d³onie wcisn¹³ miêdzy kolana. Chwyci³a j¹ za . A teraz powiedz mi. . .Zagrozili. klimatyzacja nie dzia³a³a. By³ bardzo blady.. rezygnacji. Wsta³a.Tak. Dziewiêæ lat pó niej w czasie mszy ¿a³obnej powiedzia³a: Od ojca dowiedzia³am siê najwa¿niejszej rzeczy na wiecie ..Niech idzie .Dziêkujê. kto ich skrzywdzi³. kto to zrobi³? . kto to by³.a zdarza³o siê czêsto.Spojrza³a na Piper. jasne .przywo³ywa w pamiêci g³os ojca.Nie chce powiedzieæ. ¿e siê boisz. Siedzia³a w pierwszej ³awie i s³ucha wy wiêconej córki. .Mog¹ zrobiæ co z³ego Little Walterowi Piper pokiwa³a g³ow¹.Oczy zaczê³y jej siê zamykaæ. Otworzy³a je z trudem. Zawsze pomaga³o. Co chwilê strzela³ stawami.wtr¹ci³ siê Twitch. a potem jego wolne kroki w korytarzu. . kto ciê zgwa³ci³. .... Dziewczyna zaraz odjedzie. Sammy pokrêci³a g³ow¹. co to takiego by³o.Powodzenia..Spyta³a j¹. Je li nie nauczysz siê panowaæ nad w ciek³o ci¹. To zrozumia³e. Piper nie mia³a czasu na takie zabawy. matka jednak wiedzia³a. 13 Sammy mia³a podpuchniête oczy.Tak. tacy nieprawdopodobnie g³upi . Je li przez ostatnie dwadzie cia lat zdarza³o siê. a wielebna Piper czu³a potrzebê. . wielebna.Podziêkuj mi. W szpitalnym pokoju by³o mroczno i ciep³o. ¿e mnie skrzywdz¹.To pani. je li powiem. . . Nie wyja ni³a. . gdy Piper usiad³a przy ³ó¿ku.Wiem. . . mówi¹c. ona zapanuje nad tob¹ . By³o to spojrzenie krowy id¹cej na rze . jak z pocz¹tku wziê³a matkê i dziecko le¿¹cych na poboczu drogi za worek ze mieciami.zaoponowa³a Ginny. .. Nazywam siê Piper Libby. Albo drapaæ do krwi. . ¿eby rzuciæ czym ciê¿kim. bo ludzie byli tacy g³upi.Mo¿e niekoniecznie teraz . mnie. .

pó niej pomy li: Niespecjalnie siê ró¿nisz od tych facetów. Sklep zamykano teraz nie o ósmej. Teraz dziewczyna w szpitalnym ³ó¿ku by³a jedynie przeszkod¹ na drodze do poznania prawdy.Umilk³a na moment. . wszystko jedno.powiem: To przez ciebie.krzyknê³a Sammy. tylko o pi¹tej. ale drobiu nadal zosta³o mnóstwo. Dziewczyna s³ab³a.Chcê znaæ te nazwiska i ty mi je podasz. a pó³ki ugina³y siê pod . . Lada ch³odnicza z miêsem opustosza³a. . wtedy przyjdê do ciebie i powiem.. Ono tak¿e mog³o umrzeæ.nadgarstek.za¿¹da³a Piper Libby. By³a tam kobieta. tak jak kiedy w zdarciu ze ciany i rozszarpaniu na strzêpy ulubionego plakatu.Nie mówi¹c ju¿ o twoim dziecku.Zrobisz to. Sama ich do tego zachêca³a . mo¿e dwana cie samochodów. Wiedzia³a. Na razie jednak znajdowa³a w tym przyjemno æ. . .Nie! Dosyæ! .. Zrobili to raz. Idiotyczny pomys³. Bruce Yardley.. zrobi¹ nastêpny. a wielebna Piper Libby poniek¹d siê z tego cieszy³a. I Sammy je poda³a. Randolph pos³a³ je tam. jakby byli ogarniêci tym samym z³ym snem. chcê znaæ nazwiska. A kiedy pojawi siê tutaj nastêpna zgwa³cona kobieta. Pó niej bêdzie zdegustowana. to Georgia! Ona ich zachêca³a! Piper ogarnê³o obrzydzenie. .Bojê siê. bo musisz us³yszeæ moje s³owa. . synka te¿ ci uratowa³am.Wyci¹gnij wosk z uszu. . ju¿ by nie ¿y³a. w oszo³omieniu. . Nied³ugo wyleje siê z niej strumieñ lawy. Na parkingu sta³o mo¿e dziesiêæ. bo gdybym ciê nie zabra³a ze sob¹. Pochyli³a siê nad p³acz¹c¹ pacjentk¹. . kilkoro zapó nionych kupuj¹cych porusza³o siê wolno.Nazwiska . Kobieta. zapewne w ci¹¿y z którym z gwa³cicieli.W oczach Sammy zal ni³y ³zy. przewiduj¹c. Bra³ od ludzi gotówkê i zapisywa³ sumy na kartce. Czerwona szczelina w ciek³o ci otworzy³a siê jeszcze szerzej. zmuszanie to zmuszanie . ..Nie. teraz inaczej nie mog³a. bo supermarket by³ prawie pusty. 14 Jackie Wettington i Linda Everett zaparkowa³y przed Food City. Ocali³am ci ¿ycie. ¿e wcze niejsze zamkniêcie mo¿e spowodowaæ k³opoty. Sammy.To nie ja. zamiast obs³ugiwaæ elektroniczn¹ kasê i karty p³atnicze.Nie! . nastolatek. po czym dr¹¿y³a dalej. Pracowa³ tylko jeden kasjer. ¿e potem mo¿e tego ¿a³owaæ.. .

Powiedzia³a: Ró¿owe gwiazdy spadaj¹. ‾eby Marta pyta³a. 15 Chcê siê pobawiæ w tê drug¹ zabawê .A Judy? Nie zdenerwowa³a siê? D³ugi czas na linii trwa³a cisza. a w koñcu Marta siê odezwa³a: . .W g³osie Marty wyra nie brzmia³ niepokój. . . a Carolyn niezbyt dobrze pamiêta³a regu³y gry. a ma³a zesz³a z hu tawki i usiad³a na ziemi.. . Trzeba odwo³aæ Halloween. Wcisnê³a wybieranie numeru.. pomy la³a Linda. .. .Wszystko jest w porz¹dku. .ciê¿arem artyku³ów sypkich i puszek. Potem siê przecknê³a i wszystko znowu by³o normalnie.Przepraszam. Albo co w tym stylu. czy mo¿na zabraæ dziewczynki na plac. Policjantki czeka³y..jaga patrzy . .. wiêc podbieg³am.przyzna³a Marta i od razu doda³a piesznie: . Jackie po³o¿y³a Lindzie rêkê na ramieniu.Dziêki Bogu! . Mia³ na my li Raz. dwa.. wiesz. te ataki. trzy. Nie spad³a ani nic takiego. po prostu usiad³a. teraz dziewczynki rysuj¹. Wiadomo. Tym razem by³o co zupe³nie innego... Linda us³ysza³a sygna³ swojej komórki. tam taka dziura siê zrobi³a od hamowania.Ale.By³y na hu tawkach. powiedzia³ Aidan do Carolyn Sturges. a¿ wyjd¹ ostatni klienci. I wtedy ona powiedzia³a. .Marto!. gdy Linda i Ry¿y pracowali. Ale nie. ja mówi³am o Judy. Tym razem to by³a Judy... niech siê zastanowiê. . baba . ¿eby sprawa by³a b³aha. nie o Janelle.. czyli od czasu pojawien ia siê kopu³y praktycznie non stop.Tak mi siê zdaje .Marto? W duchu modli³a siê.Teraz ju¿ chyba tak.. Patrzy³a przed siebie i tak cmoka³a ustami. Zerknê³a na wy wietlacz i ¿o³¹dek jej siê skurczy³ ze strachu. kiedy na placu rozmawiali z Ry¿ym. I trudno siê dziwiæ..Co siê sta³o? Mów! .. Ja pracowa³am przy kwiatach. . ¿ebym na to zwraca³a uwagê. Ró¿owe gwiazdy spadaj¹ rzêdami .Lindo.Wszystko w porz¹dku? . Audi zaczê³a szczekaæ. Dzwoni³a Marta Edmunds. muszê je ociepliæ na zimê.Bo¿e drogi! Mia³a atak? . która opiekowa³a siê Janelle i Judy. skoro ostatni raz mia³a z ni¹ do . powiedzieli cie mi. I jeszcze: Strasznie ciemno i brzydko pachnie .Linda odetchnê³a.

trzy! .spyta³a Alice. baba . dwa. . Niezbyt chêtny. Na twarzy mia³ u miech..odezwa³ siê Thurse.Mnie nie przy³apie . Zaczynamy drug¹ próbê.Co z tob¹. Carolyn dojrza³a na twarzy dziewczynki wszystkie niepokoje nagromadzone w ci¹gu strasznego weekendu. dwa. ta os przegrywa i wraca na liniê. gdy ona jest do nich odwrócona plecami.Obróci³a siê na piêcie.stwierdzi³a Alice. ale i z u miechem na ustach. tak¿e u miechniêty. . Aidan jakie dziesiêæ kroków za ni¹ sta³ na jednej nodze... mia³ wie¿o otarte kolano.. ¿eby go odsy³aæ do ty³u. trzy. Aidan drgn¹³ leciutko. zaraz sobie przypomnia³a. nie mia³a zamiaru psuæ mu humoru. baba . . Alice by³a ju¿ najwy¿ej dwadzie cia kroków od drzewa. trzy.Co mu jest? .Mnie te¿ nie . . rozczapierzy³ pace jak szpony. I dobrze..czynienia w wieku sze ciu. do gry w³¹czy³ siê równie¿ Thurston. trzy.. Innymi s³owy Alice pierwsza dotrze do celu. Ju¿ ona z Thurse'em tego dopilnuj¹. .Pamiêtajcie . tê z zadrapanym kolanem. Thurse utkn¹³ za ch³opcem. Wygl¹da³ na szczê liwego..Caro mo¿e liczyæ nawet bardzo szybko i je li przy³apie które na poruszeniu. .jaga patrzy! Szybki obrót.. Skoro jednak stanêli pod drzewem na podwórzu za chlebani¹ . Wargi zastyg³y mu w kszta³cie litery O.No dobrze. Co ciekawe. jakby próbowa³ biec na le¿¹co. po³o¿y³ rêkê na piersi jak rasowy mówca.. mo¿e siedmiu lat. mia³ uniesion¹ w górê. czuj¹c pierwotny strach zrodzony ze wiadomo ci. Dziewczynka sta³a z jedn¹ nog¹ wysuniêt¹ daleko do przodu.poucza³ dzieci (które jako straci³y serce do zabawy) . Z pocz¹tku Carolyn s¹dzi³a.Raz. ¿e nadal siê bawi.Raz. .Co mu siê sta³o? .krzyknê³a Carolyn i odwróci³a siê twarz¹ do drzewa. lecz Carolyn nawet przez my l nie przesz³o. . Na spodniach pojawi³a siê ciemna plama. ch³opie? . dwa. Jedn¹ nogê. Odwróci³a siê do drzewa i szybko wyrecytowa³a formu³kê.jaga pa . minê mia³ Upiora z opery . . Aidan Appleton le¿a³ na ziemi. kiedy siê odwróci. W nastêpnej turze dziewczynka zostanie czarownic¹ i wtedy jej brat wygra. lecz obowi¹zkowy.. Bardzo ³adne figury. . Carolyn podbie g³a do ch³opca. .Raz. ¿e inni siê zbli¿aj¹.Zobaczymy! .oznajmi³ Aidan dzielnie. Alice krzyknê³a przeszywaj¹co. Thurston. Odwróci³a siê do drzewa.

jak to mniejsze pojemniki po zwol¹ oszczêdziæ fortunê w tych czasach dro¿ej¹cej energii . ty ciemniaku! I Aidan siê obudzi³. . .Ró¿owe gwiazdy . spadaj¹. ..powiedzia³a Carolyn.. po czym drgnê³a w potê¿nym kopniêciu. Pewnie minie samo.Ró¿owe gwiazdy spadaj¹ . . Potem przeniós³ wzrok na Carolyn i u miechn¹³ siê promiennie. Zgiêta noga opad³a na ziemiê. .Nie rób tak.krzyknê³a mu siostra prosto w twarz. .powiedzia³ Aidan. . jak siê domy la³ Ry¿y. I straszne. . . Ze zdziwieniem spojrza³ na twarz siostry mokr¹ od ³ez. to nic nie da.oceni³. wziê³a go za rêkê.Pamiêtam z zesz³orocznego spotkania. Nie ma cukierków.Wygra³em? 16 Generator zainstalowany w magazynie ratusza by³ le utrzymany (kto podstawi³ pod niego star¹ miednicê. Ramiona te¿ dygota³y. Chocia¿ i tak du¿o wiêkszy od tych ze Sweetbriar Rose.powtórzy³ Aidan.Ile to wa¿y? Ze trzysta kilo? Ry¿y pokiwa³ g³ow¹. Alice klêknê³a przy bracie. tylko psikusy. Bardziej interesowa³ Everetta przymocowany do niego srebrny zbiornik. Sanders i Rennie sporo siê nagadali o tym.Jaki atak . bo to straszne! Thurston Marshall lekko dotkn¹³ jej ramienia. Carolyn i Thurston popatrzyli po sobie. W ka¿dym jest jakie trzy tysi¹ce litrów. To przez niego.Obud siê! .. spadaj¹..Spadaj¹. Wszyscy patrz¹.Obud siê. Trudno oddychaæ.obja ni³ Ry¿y. najprawdopodobniej charakteryzowa³ siê tak¹ sam¹ efektywno ci¹ energetyczn¹ jak hummer Du¿ego Jima Renniego. Barbie zerkn¹³ na generator.Chyba z przemêczenia. . .. . ty..Aidan zacz¹³ dr¿eæ. . Alice nie zwróci³a na niego uwagi. . skrzywi³ siê od smrodu i podszed³ do zbiornika. do której skapywa³ olej) i. To ³adne.Nie taki znowu wielki . Albo ten. .Skarbie. ustami ssa³ przez niewidoczn¹ s³omkê.Zostawiaj¹ za sob¹ d³ugie lady.To siê nazywa rozmiar miejski . trzeba tylko. To jego wina. . który wymieni³ u Brendy Perkins. Za du¿o wra¿eñ. On mówi o sobie Kucharz.

CR.Nie wiem .Kiedy zostanie opró¿niony.Chyba ¿e Rennie i Sanders wiedz¹. . A przynajmniej podno nik hydrauliczny.. Zw³aszcza rzuca³a siê w oczy pustka wokó³ generatora. najwy¿ej bêdzie trochê wystawa³. .Nie wiem.Ale siê dowiem.Tak czy inaczej. bo brakuje nam sze ciu.powtórzy³ Ry¿y. . Taki zbiorniczek spokojnie wejdzie na pakê. a mo¿e i wiêcej.Nie zgubili my zbiorników. . które zniknê³y ze szpitala. ¿eby to d wign¹æ. ¿e nie ma w nim nic poza p³ugami nie¿nymi i kartonami z czê ciami zamiennymi. . . A o to jestem dziwnie spokojny. ale gdzie s¹ pozosta³e zbiorniki ratuszowe? . Natomiast potem idzie ju¿ ³atwo.stwierdzi³ Barbie. sk¹d wzi¹æ wiêcej.Ju¿ mniejsza o te. Tyle ¿e powinno ich byæ jeszcze piêæ. Zosta³y ukradzione. Wystarczy przywies iæ czerwon¹ szmatkê i mo¿na jechaæ. . maj¹ tylko jeden . Tak ja to widzê. Barbie przesun¹³ rêk¹ po niebieskim napisie wykonanym z szablonu: SZPIT. wiat³a w ratuszu zgasn¹.Znalaz³e swoj¹ zgubê.A do czego mog¹ byæ im potrzebne? . Wydawa³o siê. Niema³o. Normalnie na pikapa mo¿na wrzuciæ trzysta czterdzie ci kilogramów. Potrzebny wózek wid³owy. Barbie rozejrza³ siê w pod³u¿nym budynku. .Plus waga samego zbiornika. .

prezydent oczekuje. ¿e jeste nowy w mie cie. Dla dobra miasta . . co mnie przekona. bo przecie¿ wszyscy wiedz¹. tak? . na dodatek ateistów. Twarz mia³ ponur¹ i zaciêt¹. . Ry¿y wetkn¹³ d³onie w tylne kieszenie spodni i patrzy³ w ziemiê. Barbie niós³ licznik Geigera w³o¿ony do br¹zowej torby. Wracam do szpitala. odetchnêli g³êboko. miasto nie mo¿e sobie na to pozwoliæ. Zgoda. Lepiej ¿eby mia³ na podorêdziu co . albo prosi ich o cierpliwo æ. miasto potrzebuje wiêkszych wp³ywów. a do tego resztê propanu. Chocia¿ w powietrzu unosi³ siê posmak dymu z niedawno ugaszonych po¿arów na zachodzie miasta.RÓ‾OWE GWIAZDY SPADAJ¥ 1 Barbie i Ry¿y wyszli na zewn¹trz.Cholera. .Wywieranie nacisku na zastêpcê przewodnicz¹cego Rady Miejskiej akurat teraz mo¿e byæ niebezpieczne . Moim zdaniem czas . i tak wydawa³o siê wie¿e w porównaniu ze spalinami w szopie.Jak rozumiem. muszê zajrzeæ do chorych. W koñcu podniós³ wzrok. ¿e te badania naukowe s¹ prowadzone przez humanistów. Marcowe zgromadzenie miejskie to farsa. nawet je li wy³¹czymy wszystko. nie odpowiadaj¹c na pytanie. . Ustawa upowa¿niaj¹ca do budowy nowego systemu kanalizacyjnego? Bardzo nam przykro. bo w szpitalu wystarczy paliwa tylko do jutra..Akurat teraz? Od razu widaæ.Co masz zamiar z tym zrobiæ? . Ale szpital to instytucja stworz ona i dzia³aj¹ca dla dobra miasta. . ¿e w jeziorze Chester jest za du¿o cieków? Radni proponuj¹ przedyskutowanie sprawy.Barbiego trochê zdziwi³ ten wybuch. Albo sp³awia lu dzi.stwierdzi³ Barbie.Pojutrze mo¿e byæ po wszystkim. któr¹ znalaz³ w schronie. . . co siê da. Niemrawy wietrzyk musn¹³ im policzki. ¿e przejmiesz w³adzê. Pozwólmy na budowê Walmartu przy sto siedemnastej. czyli od czasu. kiedy on nami rz¹dzi.spyta³ Barbie.Tak.. . tak byæ nie mo¿e . Rozszerze nie strefy komercyjnej? Fantastyczny pomys³. Wieczorem zapukam do Jima Renniego i poproszê go o wyja nienia.Teraz nic. S³yszê to o Du¿ym Jimie od mniej wiêcej dziesiêciu tysiêcy lat. To jego naczelne has³o.stwierdzi³ Ry¿y.Naprawdê w to wierzysz? . Badacze z wydzia³u ochrony rodowiska uniwersytetu stanowego twierdz¹.

. A gdzie moja? Ry¿y nie zd¹¿y³ odpowiedzieæ.spyta³ Ry¿y.. ¿e to by³a Judy? Nie Janelle? .Dzieci nie wiedz¹ nawet. zwyczajnie nie mia³ czasu my leæ o tej sprawie. .Rodzice. chce zwróciæ na siebie uwagê? Na ten pomys³ Ry¿y nie wpad³. . ¿e twoja m³odsza córka na laduje zachowanie starszej? Mo¿e.To nie jest nienormalne. . . . ¿e co jest nie tak. ¿e dzieci co majaczy³y w czasie ataku. golden retriever. Drgawki szybko minê³y.Rozumiem. .Chyba nie musimy siê martwiæ. Szczerze powiedziawszy.Jest to jaka my l.To mo¿liwe.Czy to normalne? . zaraz bêdê. Ry¿y opowiedzia³. Jeste pewna. . które przesz³y krótkotrwa³e ataki.Dobrze. bo zadzwoni³ mu telefon.Barbie siê u miechn¹³.Ch³opak Dinsmore'a te¿ mówi³ co o Halloween. .Zawiesi³ telefon na pasku.. I niech Audi bêdzie z nimi przez ca³y czas.S³ucha³ jaki czas. Dosta³em wiadomo æ o trzech nastêpnych. . Ja ciebie te¿ kocham. ¿e przez chwilê oczy mu siê zwêzi³y w szparki jak u Chiñczyka. .Nie mia³em jak ci powiedzieæ.. dzwoñ.Brod¹ wskaza³ starodawny ¿ó³ty licznik .Jezusie Chrystusie! . .Cierpliwie. Teraz jednak siê zastanowi³. .Tyle ¿e Rennie i Sanders maj¹ do dyspozycji policjê.Zabierasz dziewczynki? . Mo¿e to jest jaki efekt uboczny klosza. .Dzieci nie pamiêtaj¹? . mówili.Linda? Co siê sta³o? .Znowu s³ucha³. ale ma³o prawdopodobne. ale byli zbyt przera¿eni. A co z ró¿owymi gwiazdami? . Mhm. Barbie bez trudu odgad³ pytanie. ¿e mia³y atak. spojrza³ na wy wietlacz. . przytaczaj¹c równie¿ s³owa Jannie o Halloween i Judy o ró¿owych gwiazdach. przeczesa³ w³osy palcami na tyle mocno.. Gdyby uwa¿a³a. z którymi dzisiaj rozmawia³em. Otworzy³ aparat.Opowiedz mi o atakach. .najwy¿szy.Umilk³ i s³ucha³. .Istnieje mo¿liwo æ. nie wiem.Kto to jest Audi? . O jednym dowiedzia³a siê Ginny. po czym odpowiedzia³: . które pad³o z drugiej strony: Ca³y dzieñ dowiadujesz siê o atakach u kolejnych dzieci i dopiero teraz mi mówisz? . oboje czuj¹ siê wietnie. . . spokojnie. Tak. Widzia³em dzi dwoje dzieci.Nasz pies. ¿eby siê ws³uchiwaæ.

W drodze do szpitala po³¹czy³ siê z Ginny Tomlinson i wypyta³ j¹ o to wezwanie do ataku. Jimmy Wicker. Nie mam pojêcia. u miechaj¹c siê lekko. Bill mi przekaza³. . Akurat Bill dostarcza³ im pocztê. Dzisiaj kurczak a la Barbara. . . z lekkim u miechem na ustach.Wiem . kto widzi u niej miejski licznik Geigera. urz¹dzenie w br¹zowej torbie zniknê³o pod biurkiem.powiedzia³a w koñcu.Dla mnie bomba. Chyba Bill Wicker. co wymy li³. Ty to we . Ju¿ prawie dojecha³ na miejsce. owszem. my l¹c o tym. . ¿e w zasadzie powinien by³ zaczekaæ i porozmawiaæ z Ginny twarz¹ w twarz.uzna³ w koñcu.. Ludzie plotkuj¹. Co o ró¿owych gwiazdach.Geigera w torbie. 2 W drodze powrotnej do szpitala Ry¿y zatrzyma³ siê przy redakcji Democrata i przekaza³ licznik Geigera Julii Shumway. A co ty bêdziesz robi³ w czasie. które ona odebra³a. czy ma³y Jimmy powiedzia³ co w czasie ataku.Nie mogê. Gdy skoñczy³a narzekaæ. kiedy ja siê zabawiê w twojego ch³opca na posy³ki? . To w³asno æ miasta. Dzwoni³ dziadek.. która pojecha³a zatankowaæ samochód.. w Gas & Grocery normalna siê w³a ciwie skoñczy³a.. Ry¿y mia³ zamiar j¹ przestrzec. Podporz¹dkujê siê z przyjemno ci¹. ale zanim zd¹¿y³. a nie przez telefon.Bêdziesz co sprawdza³? . . bezdyskusyjnie .. .stwierdzi³ Barbie i powiedzia³ Ry¿emu. ¿eby uwa¿a³a. zapyta³.Nie ja. . . a w³adze za mn¹ nie przepadaj¹. I o Halloween. ¿e dzieciak papla³ jak najêty. Ry¿y s³ucha³ uwa¿nie.. co mówi³ Rory Dinsmore.W porz¹dku .Opiekowa³ siê ch³opcem pod nieobecno æ matki.A tak. Redaktorka wys³ucha³a instrukcji Barbiego. Nie chcia³bym zostaæ z³apany na gor¹cym uczynku. Przys³aæ trochê do szpitala? .Idê gotowaæ w Sweetbriar Rose. . w co najpierw rêce wsadziæ.Koniecznie. a Johnny Carver podniós³ cenê i bierze trzy dolary za litr. .Ch³opiec. Przy okazji.Ten cz³owiek umie zorganizowaæ pracê. Chocia¿ mog³o mi siê pomyliæ z tym. Trzy dolary! Ry¿y s³ucha³ cierpliwie. Ry¿y go zna³.

ale zrobi³ to z mi³o ci i wiedziony lito ci¹. Zosta³a zgwa³cona.Nagle przysz³a mu do g³owy pewna my l. . . . Wypad³a ze szpital a jak. kto jej to zrobi³. Nieoperacyjny. Zabra³ j¹ nowotwór.rzuci³ w s³uchawkê.Jak bomba .Nie ¿artujê. Natomiast to. Podejrzewa³. który poprzedniej nocy pope³ni³ morderstwo. niest ety ten cz³owiek uparcie nie chcia³ postawiæ dobra miasta przed w³asnym. a w koñcu i tak musia³ pos³u¿yæ siê poduszk¹ (przyciska³ j¹ do twarzy ¿ony bardzo delikatnie. Prze pij siê.Pozbiera siê . .Có¿.powiedzia³ Du¿y Jim w przestrzeñ pustego gabinetu. Nie mog³am siê dowiedzieæ od dziewczyny. O tym te¿ bêd¹ plotkowaæ.. Ginny ziewnê³a tak szeroko. On sam w³a nie zajada³ solidn¹ porcjê fettuccini alfredo dziêki uprzejmo ci firmy Stouffer.mówi³a dalej Ginny. . ¿e nie postrzega³ swojego czynu w tych kategoriach. .wietnie. . zwalnia³ jej oddech. c iê przydarzy³o wielebnemu Cogginsowi. by³o rzeczywi cie nieco bardziej dramatyczne. popychaj¹c w objêcia Jezusa).Piper Libby j¹ przywioz³a. Rudy Rycerzu? .Pieczeñ wo³owa z sosem i purée z groszku. A ty . . kiedy ty ostatnio spa³a? . . . . . . .Dziêki.Id do domu.Ju¿ prawie jestem.Wolne ¿arty! .No dobrze . ale Piper chyba siê uda³o.Przerwa. nim zd¹¿y³a zaprotestowaæ. Nie nastawiaj budzika.lulu! Roz³¹czy³ siê. Wiem o tym z wiarygodnego ród³a. A zapewne tak. teraz ju¿ spo¿ywa wieczerzê z Chrystusem Panem . podobnie zreszt¹ jak mierci ¿ony.Ginny. ¿e by³o j¹ s³ychaæ przez telefon. . a na deser szarlotka. ¿e danie zawiera mnóstwo cholesterolu.Kiedy wrócisz.. ..Wpadnij po drodze do Sweetbriar Rose. Id do domu.Czujê siê wietnie. Bo mamy pacjentkê.Ale ta Bushey. Czê ciowo dlatego. Ry¿y jêkn¹³. 3 Du¿y Jim Rennie czu³ siê stosunkowo dobrze jak na cz³owieka..Bêdê przy niej za piêæ minut. Owszem. skarbie. Serwuj¹ tam dzisiaj kurczaka. ale nie by³o przy nim dokt ora . je li tylko siê dowiedz¹.I nic dziwnego. w ostatnim tygodniu dawa³ jej za du¿o rodków przeciwbólowych. Sammy Bushey.

szczê ciem cz³owiek szybko siê przyzwyczaja³. Oczywistym kandydatem b y³ tutaj Barbara. Od soboty sporo zapisa³. A je li kopu³a zostanie. Tak w³a nie ¿yje siê w niewielkim miasteczku. zapewne jaka brygada dochodzeniowa. podobna do tych. . Przez co sta³ siê wspó³sprawc¹. Talerz z makaronem i szklanka mleka (Du¿y Jim nie pi³ alkoholu) sta³y na biurku. I bardzo dobrze. pracy bêdzie jeszcze wiêcej. ¿e Les ter Coggins tutaj przeszed³ do wieczno ci. ale ¿adna z takich grup nie znajdzie siê tutaj w niedalekiej przysz³o ci. Tworzy³a wyzwania. Wizyta u przyjació³ek pomog³a.Tyle ¿e wie. ile potwora. ¿e kopu³a zostanie przynajmniej na jaki czas. Do tego celu potrzebowa³ nie tyle koz³a ofiarnego. jednak to zauwa¿y³. wystarczy³o posiedzieæ . Tutaj ka¿dy jest w co uwik³any. którym tylko on móg³ sprostaæ .. synu? . Otar³ brodê serwetk¹. Randolph to idiota. Junior sk³ama³. Du¿o mia³ do zrobienia. A nawet gdyby Junior go wystawi³.Haskella. W pewnym sensie mia³ nadziejê. który tak¿e wymaga³ sporo czasu). zgodnie z oczekiwaniami. Pierwszym i najwa¿niejszym zadaniem w kwestiach biznesu by³o wzmocnienie w³adzy w mie cie. Drzwi siê otworzy³y. który by mu zatruwa³ ¿ycie. Ch³opak mia³ twarz blad¹ i bez wyrazu. Zreszt¹ pokój zosta³ wysprz¹tany do czysta. chocia¿ zajêty sprawami miasta (oraz. Co z nim siê ostatnio dzia³o niedobrego. i tak sobie poradzi. znalaz³aby za pomoc¹ luminolu i specjalnych wiate³ oraz innego oprzyrz¹dowania mnóstwo plam krwi. Du¿y Jim podniós³ wzrok znad notatek i zobaczy³ swojego syna.Dobrze. Zreszt¹ przecie¿ to Junior usun¹³ cia³o. koñ by siê u mia³.mrukn¹³ Du¿y Jim i za mia³ siê dobrodusznie. Du¿y Jim. ale rzeczywi cie czu³ siê lepiej. po czym wróci³ do notatek w notesie le¿¹cym obok podk³adki. . Zabójczy ból g³owy wreszcie popu ci³.Prze¿y³em ciê. No. . kogo s³uchaæ . A j e li chodzi o Pete'a Randolpha w roli ledczego. Czêsto jada³ w gabinecie i nie widzia³ potrzeb) zmiany tego nawyku tylko dlatego. Przez ca³e ¿ycie liczy³ wy³¹cznie na siebie i teraz nie zami rza³ tego zmieniaæ.. stary konowale . Mimo wszystko ufa³ ch³opakowi.z Bo¿¹ pomoc¹ oczywi cie. cz³owiek. którego wystawiony przez Partiê Demokratyczn¹ kandydat na prezydenta wyznaczy³ na miejsce Jamesa Renniego. interesiku. W spi¿arce McCainów nie pachnia³o najlepiej.obwie ci³ Du¿y Jim pustemu wnêtrzu tonem wyk³adowcy.Jak siê czujesz. rzecz jasna. które pokazywano w telewizji. Jak to by³o w tej g³upiej piosence? Wszyscy gramy razem .

. ale ju¿ przechodzi. co powinienem wiedzieæ . Junior ani drgn¹³. Kiedy chcesz to zrobiæ? Dzisiaj? Wszystko gotowe.Nic nie szkodzi . gdzie go umie ci³e ? Junior wolno pokrêci³ g³ow¹. . co przyniós³. zawsze jeszcze jeste ty. . . . tak. zanim wszystko zaplanujesz? . . mikrofala wietnie sobie radzi z tym daniem. póki mo¿na. . Tak jest lepiej. Kiedy powinienem znale æ cia³a? ..stwierdzi³ Du¿y Jim.Zjesz co ? Mam jeszcze trochê fettuccini w lodówce.We sobie co do jedzenia .Niewa¿ne. by ods³oniæ zêby.Nie jestem g³odny. jeszcze nie dzisiaj. utkwione w to samo miejsce.poleci³. Pokaza³. ale jego oczy zosta³y nieporuszone.Tak.Trzeba korzystaæ. Je¿eli odpowiednio rozegramy sprawê. w twarz ojca.Jak to: cia³a? Junior u miechn¹³ siê. .Blado wygl¹dasz.W tym przypadku.Du¿y Jim przekrzywi³ g³owê. .Ju¿ ci powiedzia³em. . Mo¿emy go wykorzystaæ nie tylko do Cogginsa. ale w koñcu trzeba pamiêtaæ. nie musisz wiedzieæ. G³owa mnie bola³a.A je li klosz zniknie. Bêdziesz zaskoczony jak wszyscy. gdy cz³owiek zapala wiat³o.U miechn¹³ siê ciep³o.spokojnie. . Opu ci³ spojrzenie na notatnik pe³en zapisków (i poplamiony sosem z w³oskiego dania) . Ty i te twoje inne cia³a. . Czy jeste gotów powiedzieæ mi.Wspaniale. Spojrzenie ciemnych oczu pad³o na ka³u¿ê bia³ego sosu na talerzu Du¿ego Jima. co ma³o prawdopodobne. po czym zaraz wróci³o do twarzy ojca. ¿e karaluchy maj¹ zadziwiaj¹c¹ zdolno æ znajdowania szpar. . . gdzie.spyta³ w koñcu.stwierdzi³ Du¿y Jim bez ladu pasji w g³osie.Nic mi nie jest. synu. . Du¿y Jim zastanowi³ siê nad odpowiedzi¹. .Chocia¿ sa³atkê. A w my lach doda³: Je¿eli pan Barbara siê wykrêci.tylko jeden by³ zakre lony: psia córka redaktorka. . jego wargi unios³y siê tylko na tyle. .Znalaz³e co w jego mieszkaniu? . ¿e móg³by nawet polubiæ ten zapach. Du¿y Jim rozwa¿y³ s³owa syna. trzymaj¹c dziewczêta za rêce.Mój w³asny syn mi mówi. Jest w bezpiecznym miejscu i tyle. Doskonale.Na pewno dobrze siê czujesz? . miasto bêdzie gotowe powiesiæ Baaarbiego na pierwszym drzewie.Cia³a? . Ujmijmy to w ten sposób: Gdy ju¿ poci¹gniemy za spust. ... Robi³o to do æ dziwaczne wra¿enie.Nie. . Junior przypuszcza³.

tato . . zdrzemnê siê trochê. Du¿y Jim odetchn¹³ z ulg¹. Kto wie. chocia¿ wiadomo by³o. Podniós³ pióro.. który od jakiego czasu kaza³ mówiæ na siebie Kucharz. Niewiarygodna lista wykroczeñ skompletowana przez Howiego. wpatrzony w ojca ciemnymi oczami. Gdy Junior wyszed³ z gabinetu. . Nawet fragmenty o podryguj¹cym Ko ciele Cogginsa pasowa³y. które teraz wydawa³y siê takie dziwne i obce..Nie czekaj za d³ugo. je li Brenda nie zdobêdzie kolejnych butli z gazem. nad któr¹ najwyra niej zamierza³ pracowaæ. ale bardzo sprytnym. Pieniêdzy pochodz¹cych z produkcji narkotyków. przeciwko któremu . Chocia¿ je li dobrze zrozumia³a to. Zawsze siê zadowala³ funkcj¹ zastêpcy przewodnicz¹cego Rady Miejskiej.. ujmuj¹c sprawê s³owami jej mê¿a.powiedzia³. zupe³nie jakby skasowa³ poprzednie ¿ycie w roli Phila Busheya.Tylko pamiêtaj. . co przeczyta³a. ¿e patrzy na trupi¹ czaszkê. tym bardz iej opisane tam sprawy pasowa³y jej do Jima Renniego. Zamierza³ j¹ wykonaæ. Chudniesz w oczach. Im d³u¿ej Brenda patrzy³a na kartki. kiedy to wszystko siê skoñczy. Komendant policji Howie Duke Perkins oraz prokurator stanowy napotkali pewne problemy. Zawsze by³a przekonana.Chudzi s¹ w modzie . Na razie jednak uda³o jej siê wydrukowaæ ca³¹ zawarto æ pliku zatytu³owanego VADER. Junior zastanawia³ siê jeszcze chwilê. Dlaczego etap gromadzenia dowodów w sprawie operacji Vader tak bardzo siê przeci¹ga³? Jim Rennie by³ potworem. . jakiego zna³a ca³e ¿ycie. Ziew n¹³ szeroko. Zjem pó niej. po czym najwyra niej straci³ nim zainteresowanie. Co mu przypomnia³o o facecie. A tak¿e s³u¿y³ za tarczê. mo¿e jego zdjêcie zamieszcz¹ na ok³adce magazynu Time . tylko jedna wielka wiêta pralnia pieniêdzy. Przez d³ugi czas Andy by³ jedynym.Dobrze.Idê do siebie. 4 Generator nadal dzia³a³. Szlaki przeciera³ mu Andy Sanders. ¿e d³ugo nie poci¹gnie. ¿e on jest potworem. i to jak najlepiej. Mia³ mnóstwo pracy. wydawa³a siê na papierze bardziej realna ni¿ na ekranie komputera. bardziej niepokoj¹cym ni¿ wyraz jego oczu. Du¿y Jim odniós³ wra¿enie.odpar³ syn i u miechn¹³ siê pustym u miechem. to wcale nie by³ Ko ció³. zapewne jednej z najwiêkszych w historii Stanów Zjednoczonych .

do czego doj æ. Nie popu ci.Howie zebra³ niepodwa¿alne dowody. zwykle wcze niej. Nie mog³e przepu ciæ okazji. Siedz¹c na ³awce gdzie w Kostaryce albo rz¹dz¹c strze¿onym maj¹tkiem w Namibii. ale ty nie potrafi³e zrezygnowaæ z okazji. zacz¹³ siê pojawiaæ podpis Renniego. Przez te inwestycje zostawa³y lady. co? . A mo¿e nawet jedynym. najczê ciej na tych. A po ladach mo¿na i æ i wcze niej czy pó niej. ryzyko wzros³o nieprawdopodobnie. bo wsadzi³a ³apê do s³oja i nie mo¿e jej wyj¹æ. wed³ug Howiego.. w kraju.pomy la³a Brenda. która daje siê z³apaæ. które otrzymywa³ prokurator stanowy. ka¿da by³a mniejsza ni¿ WCIK) stanowi³a jeden z pierwszych powa¿nych b³êdów Renniego. Andy by³ celowo wystawiany i prawdopodobnie nawet o tym nie wiedzia³. I pierwszym diakonem w Ko ciele Chrystusa Odkupiciela. trzymaj¹c tabliczkê z numerem. chodzi³o o miasto. lecz w Chinach. I zapewne tak by siê w³a nie sta³o. Dlaczego? Wiedzia³a dlaczego. Wtedy na dokumentach. Zarobi³e miliony. Jak ma³pa. Pieni¹dze tej spó³ki znika³y na zachodzie. pierwsz ym w sercach mieszkañców miasta i na pierwszej stronie ka¿dego dokumentu. Gdyby Howie i prokurator stanowy zbyt po piesznie wykonali ruch. a nie na wschodzie. I obawia³a siê . ciskaj¹c smako³yk. Równie¿ spó³ka Town Ventures (nie wspominaj¹c ju¿ o kilku religijnych rozg³o niach. gdzie sk³adniki leków obkurczaj¹cych naczynia krwiono ne mo¿na by³o nabywaæ hurtem i nikt nie zadawa³ pytañ. Bo je li cz³owiekowi brakuje celu w ¿yciu. Czy poszed³by na uk³ad. by³by tak¿e pierwszym. które dotyczy³y spó³ki Town Ventures zarejestrowanej w Nevadzie. gdyby mu pokaza³a. a mo¿e i dziesi¹tki milionów. ¿e wszystko bêdzie dobrze. Ma fortunê. W³a nie Andy by³ przewodnicz¹cym rady. d¹¿yæ do wycofania siê z gry. a mieszkasz w starym dwupiêtrowym domu i handlujesz u¿ywanymi samochodami. Dlaczego Rennie siê tak ods³oni³? Howie Perkins widzia³ tylko jedn¹ przyczynê: pieniêdzy zrobi³o siê za du¿o na jedn¹ tylko wiêt¹ pralniê. nie na Karaibach. Du¿y Jim zmieni³by siê w ma³ego Jima. Bo kto milczy lepiej ni¿ marionetka? Ostatniego lata zacz¹³.. serdeczny g³upek. Które on uwa¿a³ za swoje. je li tylko zachowa milczenie . które w koñcu znika³y w finansowych bagnach Nassau oraz Wielkiego Kajmanu. Nazwisko Renniego zaczê³o siê pojawiaæ na dokumentach dotycz¹cych kilku innych fundamentalistycznych Ko cio³ów na pó³nocnym wschodzie. Nie chodzi³o o pieni¹dze. czym dysponuje? Czy zgodzi³by siê zrezygnowaæ z funkcji w zamian za jej milczenie? Nie mia³a pewno ci. gdyby uwierzy³ w obietnice Du¿ego Jima. przegl¹daj¹c dokumenty przy mê¿owskim biurku. wiecznie u miechniêty. który by pozowa³ do fotografii. to nawet z pêkaj¹cym w szwach kontem bankowym jest nikim.

I ja czeka³em na ostateczne dowody. Bêdzie nieprzyjemna.jedni po to. Niektóre posi³ki (jak na przyk³ad kurczak a la king dla jakiej setki osób) przygotowywano na kuchenkach gazowych lub elektrycznych dziêki generatorom. by oszczêdziæ paliwo do generatorów.konfrontacji. lecz ju¿ coraz wiêcej osób zaczyna³o paliæ drewnem . Jakby wiedzia³.mruknê³a i przymknê³a oczy. Tyle ¿e Dale Barbara mia³ teraz w³asne k³opoty. która nagle zaw³adnê³a ¿yciem Brendy. Z kominów unosi³ siê dym i szed³ w górê w nieruchomym powietrzu. przeczyta o swoich narkotykowych dokonaniach w gazecie. tym gro niejszy staje siê Rennie . ale Brendzie i tak ³zy nap³ynê³y do oczu. pog³adziæ po szyi. ¿e nie mieli innego wyj cia. lecz stanowczy g³os mê¿a: Mo¿esz jeszcze trochê zaczekaæ.odbiorca przyj¹³ go chêtnie. Zagro¿ê. ale nie przeci¹gaj sprawy zbyt d³ugo. Dobrze by³oby zabraæ ze sob¹ Juliê Shumway. kochanie. zapewne niebezpieczna. które jeszcze dzia³a³y. Romeo powiedzia³ jej. ¿e je li tego nie zrobi. drudzy dlatego . ¿e ju¿ siê nie spotkaj¹. postanowi³a Brenda. ¿e ma w magazynie dwie nowiuteñkie fotokopiarki. Nawet klosz sta³ siê niewa¿ny. pójdê do Renniego z tymi wydrukami. a nawet ochoczo. S³ysza³a w g³owie spokojny. ¿eby j¹ poca³owaæ w blasku s³oñca. które uwa¿a³a za rzecz pewn¹. Powiem mu. Przypomnia³a sobie. Dwie minuty pó niej spa³a jak zabita w mê¿owskim fotelu. oczywi cie. ¿e ma zrezygnowaæ ze stanowiska na rzecz Dale'a Barbary. jak Howie cofa³ samochód na podje dzie. Tam siê rozp³ywa³. jakby tym ostatnim gestem odp³aca³ za wszystko.Jutro . Zaczekam jeszcze dwadzie cia cztery godziny. jeszcze w kartonach. Bo im d³u¿ej trwa izolacja pod kloszem. Czy biedny g³upi Andy Sanders czu³ to samo? Prawdopodobnie. Nagle wszystkie dokumenty i opisane w nich machinacje wyda³y siê ma³o wa¿ne. Za³o¿enie p³ytkie i zbyt romantyczne. . 5 Po dostarczeniu licznika Geigera . i obieca³ zacz¹æ poszukiwania we wtorek z samego rana . Liczy³a siê tylko pustka. Je¿eli do jutrzejszego wieczora klosz nie zniknie. Mieszkañcy Chester's Mill szykowali siê do kolacji. zabieraj¹c jej szczê cie. .Julia z Horace'em na smyczy wybra³a siê do sklepu Burpeego. I Barbiego. jak siê zatrzyma³. I ¿e zaprasza j¹ do korzystania z obu.

To on powinien teraz nosiæ ten cholerny telefon. zaæwierka³ jej telefon. prawda? Spodziewa³a siê z jego strony zaprzeczenia oraz informacji.oznajmi³a Julia.. £adny po¿ar spowodowa³y po pana stronie. . Wyjê³a aparat z kieszeni spodni. I jak siê odbijaj¹. klepi¹c psa.. . póki bêdê móg³..wyzna³. . ¿e nie bêdzie pod kloszem New York Timesa ani CNN w przewidywalnej przysz³o ci..stwierdzi³.. tymczasem Cox j¹ zaskoczy³.00.S³ucham.Ogólnie bior¹c. Rommie.A w cholernym piekle ludzie powinni mieæ cholern¹ wodê z lodem! Stanê³a przed stacj¹ benzynow¹ Gas & Grocery. ni¿ im wydziela rz¹d. Julia zgadza³a siê z nim ca³kowicie i od razu mu to powiedzia³a.Dopilnujê. Wie pani o pociskach? . mi³o mi pana s³yszeæ . Pierwsze: kiedy dopu cicie do nas prasê? Bo obywatel e Ameryki maj¹ prawo wiedzieæ wiêcej.Ach.Dzwoniê do pu³kownika Barbary . . . W oknie widnia³a rêcznie wypisana tabliczka: JUTRO OTWARTE OD 11. . . pu³kownik Cox.Patrzy³am. jakby mieli zachowaæ wielk¹ tajemnicê. zamkniêt¹ na cztery spusty. Ledwo Julia wysz³a ze sklepu. raczej nieciekawie. które chowamy w ..Jak ju¿ siê to wszystko skoñczy.. Jak tam ¿ycie poza kloszem? .Jestem twoim d³u¿nikiem. PRZYJD WCZE NIEJ! . i ca³kiem przyzwoity po naszej.Prawdopodobnie w pi¹tek..Dobry wieczór pani. bêdê oczekiwa³ znacznej obni¿ki ceny moich cotygodniowych reklam .O pu³kowniku Barbarze porozmawiamy za chwilê . co potrzebne. . jaki dreszczyk budzi w nas. I mo¿e mia³ racjê. ..Teraz chcê us³yszeæ odpowiedzi na dwa pytania. mieszkañcach dziury zabitej dechami. je li nie zadzia³a ¿aden trik z tych.Zachomikowa³em te¿ trochê propanu .to nie jest moja.Nie wyobra¿a pan sobie. Po czym serdecznie cmoknê³a go w policzek.uci¹³ Cox. . . rozmowa miêdzymiastowa.rzuci³a lekko.Proszê pani. . Gazeta musi wychodziæ.. .. nadal pogodnym tonem.. pewnie w porz¹dku. tak? Szczególnie teraz. .Cholerna racja! .. Natomiast tu.. ¿eby mia³a wszystko. gdzie jestem.00 DO 14. . jak uderzaj¹.. .krzyknê³a Julia. Po³o¿y³ palec na ustach.

Co tu siê u nas dzieje. jednak nadal spora.Zamierzamy dzisiaj wypróbowaæ kolejny pomys³. Julii zdawa³o siê. . z jakim siê mogê po³¹czyæ. je li mogê prosiæ. O co jeszcze chce pani zapytaæ? Krótko.Wystarczy to pani? . Czyli mamy sze æ stopni ró¿nicy miêdzy miastami oddalonymi o nieca³e trzydzie ci kilometrów. . . Podobno kurczakiem a la king. ¿e noszê szesnastkê.Ma pani dzi wyj¹tkowo dobry humor. Moim zdaniem siedzi pan przed komputerem i ma dostêp do wszystkiego. . Prawdziw¹ temperaturê. koñczymy rozmowê.W Castle Rock mamy osiem i pó³ stopnia Celsjusza .Oczywi cie. .. .Pozostaje mieæ nadziejê. z ca³ym szacunkiem.Tak. .odezwa³ siê pu³kownik po chwili. Przypuszczam jednak.Chcê znaæ temperaturê na po³udnie i na wschód od kopu³y. Mniej wiêcej oko³o dziewi¹tej. .. ¿e plan B zadzia³a lepiej ni¿ plan A. lecz us³yszawszy jego s³owa. ¿e Barbie nie bêdzie chcia³ z panem rozmawiaæ. Zgadza siê pan ze mn¹? Nie odpowiedzia³ na jej pytanie. jednak chcia³bym zaznaczyæ.Skoro ju¿ pan do mnie zadzwoni³.zanadrzu.Co jeszcze chce pani wiedzieæ? . nie ma pan innego wyj cia. nie jestem rzecznikie m prasowym. Patrzê na termometr w oknie Mill Gas & Grocery. Po stronie Coksa zapanowa³a cisza.Przerwa³a na moment. .Spojrza³a w stronê wiate³ restauracji i . To kwestia ca³kiem innych stawek.Dysponuje pan tak¹ informacj¹ czy nie? Pewnie tak albo mo¿e j¹ pan ³atwo uzyskaæ. ¿e s³yszy pykanie klawiszy. z dala od ognisk.Jestem zmêczona i przera¿ona. .Ró¿nica nie by³a tak wielka. Skutki ma pan jak na d³oni. . chyba ¿e przez zachodni¹ czê æ Maine przechodzi dzi wieczór jaki piekielnie gor¹cy front. .Dlaczego. czy zawsze pani chêtnie ¿artuje? . je li pan siê na mnie wypnie. zapewne ³¹cznie z rozmiarem mojej bielizny. O tym w³a nie chcia³em porozmawiaæ z Barbiem. karmi¹c lic znych g³odnych go ci. .Je li pan powie. . O ile mi wiadomo. pu³kowniku. Widzê na nim czterna cie i pó³ stopnia. I tak nie jest uszczê liwiony rol¹ przysz³ego komendanta fort . które rozpalili cie. Niech pan przywyknie do tej my li. osoba wyznaczona przez prezydenta jest w tej chwili w Sweetbriar Rose. zapomnia³a o temperaturze. jak siê Julia obawia³a. ¿e pani telefon nie jest jedynym w Chester's Mill.Proszê pani. . Cox westchn¹³ zrezygnowany.

c zy nie powinien ch³opca obejrzeæ lekarz. pewnie mo¿na przyj¹æ. ¿eby sobie znalaz³ zastêpstwo do zmywania. gdy raptem na ulicy rozpêta³o siê piek³o. . Kierowa³a siê w stronê g³o nych krzyków. . .Da³ siê s³yszeæ szelest papieru.Czy pos³ucha mnie pani i przeka¿e wiadomo æ? Us³ysza³a te¿ to. czego nie powiedzia³: ty uparta babo . Gdy Carolyn spyta³a niepewnie.Pracuje pan dla zdumiewaj¹cych ludzi. Tyle ¿e nie wiedzia³a. . gdzie tam chowano . Po czym dosz³o do ustalania miejsca pobytu. Pos³ucha³a opowiadania Carolyn o ataku Aidana Appletona. Fluorowodorowy. Zajada³ z apetytem ciasteczka.Wszyscy byli my podnieceni. Zamierzam tam byæ. Piper zasta³a tam Carolyn. Piper z pocz¹tku pomy la³a o domu McCainów. Je¿eli musia³a. By³a jeszcze co najmniej pó³ przecznicy od celu.zapyta³ Cox. S³ychaæ by³o co jeszcze. .. Piper odpowiedzia³a: .Je li nie bêdzie nawrotów. . gdy pad³ strza³.zaburcza³o jej w brzuchu.Podobno mo¿na nim wypaliæ kilometrow¹ dziurê w skale.Wobec tego powiem Barbiemu. Julia nie odpowiedzia³a. lecz ch³opiec wygl¹da³ ju¿ na ca³kiem zdrowego. wietnie siê bawili my. Powita³a ich z przyjemno ci¹.Z przyjemno ci¹.Spróbujemy w miejscu.. bo pozwolili jej zapomnieæ o Sammy Bushey. Jakby warkot. .Co siê dzieje? . .Zamierzamy wypróbowaæ eksperymentalny kwas. pu³kowniku. Thurstona oraz dwójkê ma³ych Appletonów. . Przynajmniej na jaki czas. gdzie Motton Road krzy¿uje siê z. . 6 Wróciwszy na plebaniê. Zatrzasnê³a aparat i ju¿ w biegu wetknê³a go do kieszeni. Syntetyczny.Czy pani tak¿e zaszczyci nas swoj¹ obecno ci¹? W³a nie mia³a odpowiedzieæ: Za nic w wiecie bym tego nie przegapi³a . Bo rzeczywi cie by³a upart¹ bab¹. Dziewiêæ razy bardziej ¿r¹cy ni¿ zwyk³y. . który znajdowa³ siê niedaleko. . .I z u miechem.Z Harlow. ¿e atak by³ spowodowany g³odem i podnieceniem zabaw¹. .Chemia u³atwia ¿ycie. Thurston u miechn¹³ siê ponuro.

oznajmi³ Thurston.odezwa³ siê Thurston. Alice Appleton siedzia³a na pod³odze. ale. Carolyn pokiwa³a g³ow¹. .oznajmi³a.powiedzia³a Piper. pokrêci³a g³ow¹ . Albo on.zapasowy klucz. Coralee Dumagen prosi³a mnie o podlewanie kwiatów pod jej nieobecno æ.Spi¿arnia bêdzie pe³na. . . to trzeba.Zawaha³a siê.Ja wyk³adam w Bostonie . my l¹c: Ludzie z wielkiego miasta.I westchn¹³ znów.Ja mam smoka .stwierdzi³a Piper. zachowywali siê ju¿ lepiej. Czym skorupka za m³odu nasi¹knie.. Dla mni e w³a nie to by³o najgorsze. . .Na Emerson. w czym teoretycznie mia³ racjê. to pewne . .Klucz jest pod doniczk¹. Dadz¹ sobie radê z piecem. Jak trzeba. Ja ich nie odró¿niam.Dzieciñstwo spêdzi³em w Vermoncie . Pojechali na konferencjê do Bostonu.wtr¹ci³a siê Alice. Piper unios³a brwi.I Juuunior te¿ . W pewnym momencie.. . . gdy wsta³a zaparzyæ kawê.Ten pies jest fantastyczny . .oznajmi³ Aidan siedz¹cy na kolanach Carolyn. ¿eby mieli generator. . . Alice u miechnê³a siê pob³a¿liwie..wyja ni³a Carolyn spokojnie. wzrokiem zapewniaj¹c o dozgonnej mi³o ci. . .Westchn¹³ ciê¿ko.z nami robili.uzna³a Piper. Redagowa³em bie¿¹ce wydanie Ploughshares . .Ten jej przystojniak mnie napad³. podnosz¹c wzrok na Piper. albo ten drugi..Tak samo mówi³ wo ny w ratuszu. Zastanawia³a siê w³a nie nad wybiciem okna w domu McCainów. przyszed³ jej do g³owy lepszy pomys³. Bardzo przystojny. ..‾e te¿ mi to od razu nie przysz³o do g³owy. karmi¹c Clover okruszkami ciasteczek. .Rozumiem . Kiedy potem byli z dzieæmi. ¿eby nie pu ciæ z dymem ca³ego domu? . . co chcieli. Wielka suka k³ad³a jej pysk na nogach. Chcia³abym mieæ psa.Uderzy³ Thurse'a w brzuch .Nie przypuszczam. .To policjant. . w domu i w oborze a¿ do czasu.I nazwa³ nas wielkomiastowymi dupkami.Do moich obowi¹zków nale¿a³o podtrzymywanie ognia w piecach. Thurstonowi u miech spe³z³ z twarzy. . gdy wyjecha³em do college'u.powiedzia³a dziewczynka.To jego wymy lony przyjaciel.Zamieszkacie u Dumagenów . ale na pewno jest piec w kuchni.. . No i siê z nas miali. na lewo od drzwi . .

odpowiedzia³a Carolyn. Jak na policjantów przysta³o. Mnóstwo nowych gliniarzy. bardzo m³odych ludzi. Pulsuj¹c¹ wolno i mocno. Clover popiskiwa³a niespokojnie. Dom mia³ jeszcze jedn¹ zaletê. machaj¹c ogonem. 7 Wyja ni³a nowej. Wcale niepiêkny. Pi³a powoli. . Zdjê³a smycz z ko³ka przy drzwiach. mianowicie znajdowa³ siê niedaleko szpitala imienia Cathy Russell. zaprzysiê¿onych nieca³e czterdzie ci osiem godzin wcze niej i ju¿ pozwalaj¹cych sobie stanowczo na zbyt wiele.. Tylko najpierw opanuje w ciek³o æ.Frankie . pomy la³a Piper. Po czym jaki czas siedzia³a w kuchni przy stole i pi³a herbatê. A jeszcze pod kom end¹ Petera Randolpha. . tymczasowej rodzinie. Robi siê bardziej cierpki albo co? Mia³a coraz pe³niejszy obraz sytuacji.Znam . Poci¹ga³a ³yk i odstawia³a kubek Poci¹ga³a ³yk i odstawia³a. byle co dostajesz . By³a dostrojona do swojej pani zapewne wyczuwa³a jej gniew. Suka po drodze jeszcze obliza³a z pyska okruchy ciastek. . Pani ich zna? Pewnie tak? . co mog³o siê okazaæ nie bez znaczenia. jakim siê popisali wob ec Sammy Bushey i Thurstona Marshalla.Jak siê nazywa³ ten drugi? . ale co z Fredem Denton em? Tobym Whelanem? Któ¿ to wie? Gdyby dowodzi³ Duke. Wysz³y razem. Bo w przeciwnym razie w ciek³o æ nad ni¹ zapanuje. Clover w mgnieniu oka stawi³a siê przy nodze. Uszy postawi³a.. gdyby ch³opcu przytrafi³ siê nastêpny atak. Mimo wszystko pytanie zada³a ca³kiem spokojnie. tacy ludzie na przyk³ad niepotrzebnie kln¹ w korku. suniu. Idziemy z³o¿yæ skargê. jak trafiæ do Dumagenów. Nie byli idea³ami. lepia jej b³yszcza³y.W³a nie wtedy Piper przypomnia³a sobie o Sammy.Chod . Sposób zachowania.Junior nabywa³ go Frankie. takich jak Henry Morrison i Jackie Wettington. Trzeba co z tym zrobiæ. Tanio kupujesz. jak by powiedzia³a matka Piper. Pewnie na tyle pozwala³a zawarto æ miejskiej kasy. Mo¿e zmienia siê mój zapach. ale zachowywaliby s iê nale¿ycie. .przyzna³a Piper. zachowywaliby siê nale¿ycie. chod . nie powinien siê rozszerzyæ na do wiadczonych policjantów. Poczu³a pulsuj¹c¹ ¿y³ê na boku szyi.

na jednym wisia³a flaga w pasy i gwiazdy . Obie zwisa³y bezw³adnie w czerwieniej¹cym s³oñcu. pocz¹wszy od wojny secesyjnej. a wtedy skojarzyli siê Piper z trollami z której z bajek. która w niedziele przypomina³a wiernym o mi³osierdziu i tolerancji. którzy stracili ¿ycie w ró¿nych bitwach. zosta³a brutalnie zdominowana przez zupe³nie inn¹ Piper. Miêdzy ratuszem a budynkiem komisariatu znajdowa³ siê wyk³adany ³upkiem placyk po wiêcony bohaterom wojny. jakie czytywa³ jej ojciec. Siedzieli wszyscy na najwy¿szym stopniu schodów prowadz¹cych do komisariatu. Na cokole wyryto nazwiska innych mieszkañców Chester's Mill. co siê dzieje. Piper dosz³a do wniosku. Mel Searles powiedzia³ co . By³a o tym przekonana. ¿e uda³o jej siê opanowaæ w ciek³o æ. zdemolowa³a pokój zalana ³zami nie smutku. Wtedy j¹ zobaczyli i ucichli. Thibodeau obj¹³ Georgiê Roux.8 Clover sz³a pos³usznie tu¿ przy prawej nodze. przypominaj¹ sobie. na drugim flaga stanowa z farmerem. Piper przysz³o do g³owy. By³ z nimi tak¿e Freddy Denton. uszy mia³a postawione. lecz w ciek³o ci. jak wietnie siê bawili. Georgia Roux tak¿e by³a miêdzy nimi. nazwany War Memoria³ Plaza. Piper. co wywo³a³o burzê miechu i wzajemne poklepywanie po plecach. Clover trzyma³a siê jej prawej nogi. ¿e miej¹ siê z gwa³tu. cz³owieka. których nazwiska wyci¹gnê³a od Sammy Bushey: DeLessepsa. to przewraca³ siê w grobie tak energicznie. Policjanci na szczycie schodów po raz kolejny zarechotali od serca. Z trollami w jaskini. ¿e je l i widzia³.Dobry wieczór . Georgia. w ogóle ich nie widz¹c.odezwa³ siê Mel Searles. który zosta³ po miertnie odzn aczony Srebrn¹ Gwiazd¹ za bohaterskie czyny w Korei. za miali siê g³o no. czubkami palców muska³ jej pier . Ustawiono tam tak¿e dwa maszty. Piper Libby minê³a oba maszty. Wsta³ i podci¹gn¹³ pas gestem cz³owieka przekonanego o w³asnej wa¿no ci. Zauwa¿y³a w³a nie tych facetów. która podjudza³a ich: Zer¿nj dziwkê! . popijali jakie napoje gazowane i gadali jak najêci . i¿ pewnie doprowadzi³ d samozap³onu w³asnych szcz¹tków. Piper czu³a. . . któr a us³ugiwa³a biednym i chorym. po¿eraj¹cymi wzrokiem nieuczciwie zdobyte z³oto. która celebrowa³a luby i pogrzeby. Searlesa. marynarzem i ³osiem. do momentu gdy zbli¿y³a siê do komisariatu. Dziewczyna nie zaprotestowa³a. Luciena Calverta. Duke Perkins nigdy by nie pozwoli³ na takie zachowanie. Tê. Od tego momentu porady ojca przesta³y mieæ jakiekolwiek znaczenie. która maj¹c piêtna cie lat. Po rodku wznosi³ siê tam pomnik ojca Erniego Calverta. Thibodeau.

. czego inni mieszkañcy ju¿ nie mog li kupowaæ.Proszê pani. Stul pysk i spadaj st¹d. pomy la³a Piper. Duke by ich wszystkich z miejsca wyrzuci³. . . .oznajmi³a Piper. . Czerwona szpara w mózgu wielebnej ros³a.. A Piper mia³a twarz jak maskê. oczy mia³ wielkie jak spodki. by³ wyra nie przestraszony i przez chwilê wygl¹da³ jak ch³opiec ze szkó³ki niedzielnej. wstaj¹c. Nieruchom¹. chyba ¿e chcesz spêdziæ noc w piwnicy.krzyknê³a wielebna. policjanci popijali sobie to. warknê³a.To ty trafisz do celi! . Odepchnê³a go mocno. Ani szybko. Jego tak¿e pchnê³a. Mundurow¹ koszulê mia³ wyjêt¹ ze spodni.odparowa³a Piper.Wielebna? . lecz nie zdo³a³ utrzymaæ równowagi..Ty stanowisz problem.Wsta³ w obecno ci kobiety..Niech ona siê zamknie . podnosz¹c g³owê. Nadal siedzia³ i chocia¿ za jego plecami kuli³a siê Georgia. Suka nadal karnie trzyma³a siê przy prawej nodze. . problem . .jêknê³a Georgia. w celi. ani wolno. Dziewczyna krzyknê³a zaskoczona. Freddy zacz¹³ siê podnosiæ i w nastêpnej chwili .Gwa³t! . we co zrób. Chocia¿ nie zna³ powodu. ¿e by³o im do miechu. Thibodeau. Przez moment napój zmieni³ siê w mantê na tle wieczornego nieba. Dostrzeg³a. . Pod krótkimi rêkawkami b³êkitnej koszulki zagra³y naprê¿one miê nie.Wszystko gra? Jaki problem? Wesz³a na schody. Zamacha³ rêkami. Nadal trzyma³ w d³oni kubek z napojem. . Frankie upad³ na plecy.Problemem jest gwa³t! . By³a na krawêdzi ³ez.Ciszej! . Czuje ode mnie w ciek³o æ. w jego oddechu czuæ by³o bourbona.Ty . . Na szerokiej granitowej p³ycie przed podwójnymi drzwiami powsta³a ka³u¿a. wiêc z pewno ci¹ zrozumia³ wyraz jej twarzy. Mia³ twarz równie kamienn¹ jak ona. zachowa³ spokój.wyrwa³ siê Frankie. Mel zatoczy³ siê Georgii Roux na kolana. Pchnê³a go.Wszyscy czworo tam wyl¹dujecie! .. Innymi s³owy. Nic dziwnego.Jaki.odezwa³ siê Mel ponownie. cofnê³a siê odruchowo. a Mel siê tego nie spodziewa³. A Clover. ... .A owszem. . ¿e najwiêkszy z nich przygl¹da siê jej uwa¿nie.oznajmi³a. rozlewaj¹c swój napój. Sztukê gwa³tu zapewne przej¹³ od kogo innego. On jest jak Clover..Cart. Gdy dotar³a do schodów. pomy la³a. straci³ pewno æ siebie.. Piper poczu³a whisky albo bourbon. . normalnie naj³agodniejsza pod s³oñcem. Matka go tego nauczy³a? Pewnie tak.Nie wolno.sykn¹³ Carter. .zacz¹³ Freddy Denton.

Mówi³ spokojnie. Odwróci³a siê do Georgii. wielebna.wyl¹dowa³ na ziemi. ods³oni³a k³y.Z tym ¿e nie traficie do piwnicy w komisariacie . . . . W ten sposób by³o ³atwiej. Tylko to ³upanie w skroniach.Zamknij siê.Sk¹d wiesz. . jakby wymienia³ z przyjacielem uwagi na temat pogody. .. .Zreszt¹ wszyscy wiedz¹.powiedzia³a bezpo rednio do Thibodeau. Na jego twarzy malowa³o siê kompletne zaskoczenie.I nie napadaæ na policjantów . Dziewczyna skuli³a siê pod pal¹cym wzrokiem kobiety. po prostu siê domy li³am.Odwróci³ siê do Piper. spu ci³a ³eb. Sier æ na karku mia³a tak zje¿on¹. . ¿e oni siedzieli. skarbie. ale jeszcze w paru miejscach nie rezygnowa³. Otworzy³a usta. Z jej gardzieli dobiega³ niski warkot przypominaj¹cy potê¿ny silnik pracuj¹c na ja³owym biegu. bo wszyscy jeste my podenerwowani.Przerwa³ na moment. ¿e nie widaæ by³o obro¿y. które nie maj¹ pokrycia. nadal nie wstaj¹c. lecz nic nie powiedzia³a. co wy zrobili cie tej dziewczynie. po czym doda³ kulawo: . rzecz jasna. Carter chwyci³ kole¿ankê za ramiê i cisn¹³ mocno.Georgio. . Suka sta³a na sztywnych ³apach. ¿e a¿ czu³a w niej pulsowanie. a ona sta³a. . Tak samo patrzy³by na wariata w cyrkowym namiocie. . Tyle ¿e musia³ spogl¹daæ do góry. na Thibodeau. znów siadaj¹c na stopniu. Mi³o.Nawet nie byli my w pobli¿u jej domu.Wyl¹dujecie w Shawshank.Ja.. Georgia oniemia³a z przera¿enia.. .W³a nie! . a to dawa³o jej przewagê. przerywaj¹c im mi³e zakoñczenie dnia przy drinku. I co drgnê³o pod mask¹ kamiennego spokoju Cartera Thibodeau. ci¹gle jeszcze poznaczonych zjadliwym tr¹dzikiem m³odzieñczym. Piper u miechnê³a siê szeroko. . Strach? Irytacja? Tego Piper nie wiedzia³a.. Frank DeLesseps wsta³ ostro¿nie. Niby schodzi³. ¿e chodzi mi o tê lesbê? Nie wymieni³am jej nazwiska. W dalszym ci¹gu patrzy³ na ni¹ ze spokojem doprowadzaj¹cym do sza³u. sk¹d znasz jej nazwisko? .Lepiej nie obrzucaæ ludzi oskar¿eniami. .Oraz popychania policjantów. które w innych okoliczno ciach mog³oby siê wydaæ komiczne. zap³aciwszy za tê gratkê æwieræ dolara.Tym razem przymknê oko. . która nagle wtargnê³a na schody. Piper skupi³a wzrok na Georgii. ¿e Sarniny Bushey to lesba. Rozmaza³a colê na policzkach.podchwyci³a Georgia. . Praw¹ d³oni¹ tak mocno ciska³a plastikowy uchwyt smyczy Clover.Jeste idiotk¹ . jednak pani musi siê uspokoiæ i natychmiast zaprzestaæ rzucania oskar¿eñ.doda³ Freddy Denton. Skupi³a siê na najgro niejszym.odezwa³ siê Carter. gdzie takim ch³optasiom jak wy robi¹ to.

. . . Widzia³a w rozszerzonych oczach strach. Walnê³a w kamieñ lewym barkiem. lecz go odepchnê³a. co siê pani tam roi w tej u wiêconej g³ówce. czy to prawda. spad³a ze schodów. . Dziewczyna popatrzy³a na Piper wyzywaj¹co. . ¿e trafi³a w sedno. Znajomy ból.Koniec! Odwróci³a siê do niego z zawziêtym u miechem. . kiedy zobaczy³a tê¿ej¹c¹ twarz Thibodeau. Piper polecia³a do ty³u. Freddy Denton siêgn¹³ do niej.Nie wiem. ty pizdo niejebana . a¿ w koñcu wyl¹dowa³a na brzuchu. W g³owie wielebnej pojawi³a siê chaotyczna my l: Witaj. .Nie u¿ywali cie kondomów i zosta³a sperma.uci¹³ Carter. ¿e to mog³oby j¹ zabiæ. widzia³a. Nogi przelecia³y jej nad g³ow¹ w niezgrabnym fiko³ku do ty³u.Powiód³ wzrokiem po przyjacio³ach. Albo. ale wczoraj byli my wszyscy razem na farmie Aldena Dinsmore'a. . wykrêci³a sobie szyjê. Starali my siê dowiedzieæ czegokolwiek od ch³opaków postawionych na sto dziewiêtnastej. spojrza³ prosto w oczy Thibodeau. Nic z tego nie wysz³o.Dosyæ tego! .Georgia przyjê³a. . zmieniæ w ro linê. Obróci³a g³owê. Wiedzia³a to od Sammy. a teraz. Ju¿ nie by³o w nich spokoju. ¿e go popchnê. bracie. . Ramiê... To jest dopiero pocz¹tek. Nagle kto j¹ z³apa³ za rêkê i wykrêci³. wiêc mniej wiêcej przed dwudziestu laty. bo wiedzia³a.zawtórowa³ mu Mel. teraz l ni³y gniewem. tchórz jeden).Zgadza siê . moment zw¹tpienia min¹³.wycedzi³ i pchn¹³ kobietê. Mel Searles kwikn¹³ rado nie. przeszy³ j¹ ostry ból. zwichnê³a bark i teraz pewnie znowu do tego dosz³o. ale tak czy inaczej byli my po drugiej stronie miasta.ucieszy³a siê Georgia.oznajmi³a Piper. graj¹c w pi³kê. .W³a nie! . to wystarczy³o. Swego czasu. z nosa oraz z warg. . zrozumia³a. ¿e jej uwierzyli. co znale li. Instynktownie stara³a siê zwin¹æ w k³êbek i chroniæ g³owê przed uderzeniem o kamienny stopieñ. a e bark by³ najgorszy.Ja k porównaj¹ wasze DNA z tym. i wcale jej to nie obchod zi³o.Jak najbardziej . obi³a oba kolana do krwi.podj¹³ Carter ci¹gle z tym samym spokojem doprowadzaj¹cym do w ciek³o ci . jeszcze w gimnazjum. który . wybite ze stawu.(Bo siê boi. . co gorsza. drogi panie Thibodeau.Nie mia³a pojêcia. Stoczy³a siê prawie na sam dó³ schodów. ¿e ciska siê pani o Sammy . Carter znów obj¹³ j¹ za ramiona.O nie. . zwisa³o w ten szczególny sposób. szyja te¿ j¹ bola³a.powiedzia³ Frankie.Nie u¿ywali cie kondomów . Krew lecia³a jej z rozciêtego policzka.Pierdol siê.bo Sammy jest najwiêksz¹ puszczalsk¹ w mie cie.

co samo wesz³o jej w pysk. k³api¹c pyskiem. Piper z wysi³kiem ruszy³a po schodach w górê. Z trudem d wignê³a siê na nogi. i potrz¹sa³a przedramieniem Cartera jak ulubion¹ szmacian¹ zabawk¹. trzeci. dziêkuj¹c Bogu. Clover zrobi³a b³yskawiczny zwrot. zdo³a³ j¹ odepchn¹æ i tylko dziêki temu ocali³ ¿ycie. . mierzy³a w klatkê piersiow¹ i w brzuch. Lew¹ rêkê przyciska³a do tu³owia. ¿eby zawo³aæ sukê. . tak jak kiedy (wca nie tak znowu dawno) kopa³ pi³kê. Rozci¹gnê³a wargi.Nie! . kopn¹³ Clover w brzuch. Chcia³a strzaskaæ napastnikowi kark. W k¹ciku ust przyklei³ jej siê wybity z¹b jak okruszek chleba.krzyknê³a. bo w koñcu mog³a zostaæ sparali¿owana. . Thibodeau krzykn¹³ z bólu. Uwolniona Clover skoczy³a na Thibodeau. ukazuj¹c dwa rzêdy l ni¹cych biel¹ zêbów. tak g³o no. poszarpan¹ i krwawi¹c¹. W ostatniej chwili trafi³ sukê ¿ebra. rozszarpa³a koszulkê.wrzasn¹³ Carter. drugi.Zagryzie mnie! Rzeczywi cie.Ratunku! Frank siêgn¹³ po smycz.doskonale pamiêta³a z czasów. W pewnej chwili suka zmieni³a k¹t ataku i dosiêg³a jego przedramienia. W po³owie drogi w dó³ wypu ci³a z rêki smycz. ugryz³a go w rêkê. a zwierzê skoczy³o mu do gard³a. Warknê³a. Przednie ³apy opar³a na udach le¿¹cego Cartera i gwa³townie siêga³a do niego zêbami. od do³u. Wobec tego z³apa³a to. Zatopi³a k³y g³êboko w ciele. Frank odskoczy³.Zabierzcie to bydlê! Zabierzcie tego pieprzonego psa! Piper w³a nie otworzy³a usta. gdy zobaczy³a. . Po jego spokoju nie zosta³o ladu. jakby jecha³a rowerze. Zrobi³ to mocno. .Jezu Chryste! .Nie! . Mel zrobi³ krok do przodu. ¿e ci¹gle ma nad nimi w³adzê. który zepchn¹³ jej pani¹ ze schodów. Tyle ¿e szmaciane zabawki nie krwawi¹. ¿e wiat jej poszarza³ przed oczami. Skoczy³a.krzyknê³a Piper ponownie. ¿e Fred Denton wyci¹ga broñ. z ca³ej si³y. a suka na powrót zajê³a siê cz³owiekiem. Raz. kiedy mia³a na sobie czerwon¹ koszulkê Wildcats. k³apnê³a raz. Dwa palce wykrêcone pod nieprawdopodobnym k¹tem przywodzi³y na my l zakrzywione drogowskazy. Twarz mia³a we krwi. Wygl¹da³a. drugi. Powali³a go. ale Thibodeau zd¹¿y³ siê zas³oniæ rêk¹. Clover sta³a siê niebezpieczna. pu ci³a rêkê Thibodeau.Odwo³am j¹! Fred odwróci³ siê do Mela Searlesa i woln¹ rêk¹ wskaza³ psa. Potê¿ny mê¿czyzna wi³ siê pod ni¹ jak piskorz.dar³ siê Thibodeau. Nie krzywdziæ psa! . . . . Sukê odrzuci³o na bok.O¿ kurwa! .

. garstka policjantów. Po drugiej stronie ulicy ze Sweetbriar Rose wybiegali ludzie. Carter Thibodeau siedzia³ na sofie pod oprawionymi w ramki zdjêciami Duke'a. Miêdzy nimi znalaz³ siê tak¿e Barbie. Odda³ . wariatko . zakrwawionej pani po czym upad³. ty pieprzona dupo.Aresztujê ciê. Pierwsza dotar³a na miejsce Julia Shumway. . trzymaj¹c w d³oni egzemplarz Outdoors .Wszystko.oznajmi³ Fred. Nie odrywa³a wzroku od psa. Na niego tak¿e Fred nie zwróci³ uwagi. z³apa³ Piper za wybite ramiê. Huk by³ og³uszaj¹cy. co powiesz. Wycelowa³ s³u¿bowy automat w psa i strzeli³. oczy mu o ma³o nie wysz³y z orbit. nadal z broni¹ w rêku. Kawa³ek czaszki Clover poszybowa³ w powietrze. sugeruj¹ca. Jego broñ le¿a³a na biurku komendanta. Fred Denton usiad³ na krze le w k¹cie. którego wychowa³a od szczeniaka.Prasa! Przynajmniej przesta³a siê trz¹ æ. otworzy³a go jednym machniêciem i trzymaj¹c wysoko nad g³ow¹. i umilk³. Wielebna zawy³a z bólu. By³ blady. £ysy gliniarz. spocony. Obok niego siedzia³a Georgia. . cholerny Freddy Denton. Mia³ wie¿o zabanda¿owane ramiê i d³oñ owiniêt¹ rêcznikami papierowymi.Fred nie zwróci³ na ni¹ uwagi. potrz¹saj¹cy j¹ za ramiê o strony wybitego barku.krzyknê³a g³o no.powtórzy³a. . Fred. Pies zrobi³ krok w stronê swojej krzycz¹cej. Objê³a scenê jednym spojrzeniem. krew na schodach. pryska³ lin¹ na policzki Piper. w koszuli wyci¹gniêtej na niedopiête spodnie. Siêgnê³a do torebki. Przez podwójne drzwi wypad³ Peter Randolph. które nie tak dawno nale¿a³o do Duke'a Perkinsa. Kiedy mówi³. niesiony rozbry niêt¹ krwi¹ i ko ci¹. ¿e Piper z nich spad³a. 9 Dziesiêæ minut pó niej w biurze. ruszy³ do przodu. patrzy³a na ca³o æ: martwy pies. którzy przyszli tam na obiad. ale poprzesta³ na stwierdzeniu: Chyba wszystkie ko ci mam ca³e . . ruszy³a po schodach. wyjê³a z niej portfel. Albo zost a³a zepchniêta. Carterowi z bólu wyst¹pi³y na czo³o grube krople potu. Nie zwraca³a uwagi na szczegó³y. krwawi¹ca. w fartuchu i czapce baseballowej.Prasa! .Prasa! . Julia zrobi³a co . krzycz¹ca kobieta z jednym barkiem wyra nie wy¿ej ni¿ drugi. mo¿e byæ u¿yte przeciwko tobie. czego nie zrobi³a nigdy wcze niej. który czyta³ na sedesie.

Julia. .Freddy. zanim bark spuchnie.Co pan powiedzia³? . . po czym obiema rêkami chwyci³ j¹ tu¿ za nadgarstkiem. jakie metody stosowa³a trenerka Gromley .ale medyk. Wielebna wspar³a go. .A pan? Randolph nie odpowiedzia³. Trenerka Gromley nastawi³a mi bark na boisku. wtedy dostanie pani znieczulenie.Jak widzê. Tylko szybko. I niech pan nie spieprzy sprawy. ci¹gn¹³ but.Nie pierwszy raz ma pani k³opot z tym barkiem. .krzyknê³a Georgia. przynie temblak z apteczki. Nie mog³a siê zachowaæ inaczej. wskazuj¹c brod¹ Cartera . a wielebna niech siê po³o¿y na plecach. szepn¹³ jej do ucha: . Mo¿e pani z tym równie¿ i æ do szpitala. Wielebna dygota³a z emocji i z bólu..‾e to nie bêdzie bardzo bolesne .Je li mam to zrobiæ. kiwaj¹c g³ow¹. zamknij siê .Napad³a na nas! Wciska³a nam jakie bzdury.Julio. Julia otar³a jej wiêkszo æ krwi z twarzy papierowymi rêcznikami.Nie wiem. Musia³a mnie broniæ. a ni e mia³a o tym ¿adnego pojêcia.Do szpitala? .bo zepchn¹³ mnie ze schodów. Zbiera³o siê jej na md³o ci. Mel Searles i Frankie DeLesseps stali przed drzwiami. podobnie jak Thibodeau. . Prawda? . .Panie Barbara . do Everetta. wykona³a polecenie. . nale¿¹cym teraz do Petera Randolpha. mamy do czynienia ze zwichniêciem. . ale milcza³a.To wariatka! . Powiedzia³ tylko: Musia³em to zrobiæ. .Ona jest areszto. . wystarczy spojrzeæ na rêkê Cartera .Powiedzia³ to jednak bez wielkiego przekonania.Proszê st¹d wyj æ.Spojrza³ na Piper.powiedzia³ Randolph g³osem bez emocji.odezwa³ siê Randolph. . . .odpar³ Barbie.zarz¹dzi³ Barbie. opowiedz¹ swoj¹ wersjê. Barbie odwróci³ siê do Piper. Spojrzenie mia³a ca³kiem przytomne.oznajmi³ Barbie.poderwa³ siê Fred Denton. Wtedy te¿ pu ci³am smycz. . . ..zapyta³ Randolph ostro. . . Mogê nastawiæ bark.Clover go zaatakowa³a . Piper siedzia³a w biurowym fotelu.Cisza! . Wygl¹dali na wystraszonych.Zamknijcie siê wszyscy. Nie jest tak le.powiedzia³ . . Nieobecni nie maj¹ racji.Kiedy pani wyjdzie.Niech pan siê bierze do roboty. . . Barbie usiad³ na pod³odze po lewej stronie Piper.j¹ bez oporów. bia³a jak ciana. muszê teraz. .Nikt nie jest aresztowany. . Barbie spojrza³ Piper g³êboko w oczy. proszê. .Umiem nastawiæ bark .Pochyli³ siê do niej. Przynajmniej na razie. zanim pójdzie pani do szpitala.odezwa³a siê wreszcie.

. Wszyscy obecni us³yszeli g³o ny trzask. ustawi³ j¹ tam nieruchomo.Nak³ad mi siê podwoi! .. . .Proszê usi¹ æ . Za lekarza robi tu teraz Ry¿y Everett. Nadal boli.Daj jej tê aspirynê i wyjd . Ci¹gaaaj! Gdy Piper krzyknê³a.oznajmi³a Julia pogodnie. Piper nie zemdla³a. . ¿e wielebna w zasadzie ju¿ wysz³a. Byle nie za daleko. Rozmawia³a z Lind¹ i dosta³a od niej numer telefonu mê¿a. Niezupe³nie. niech Everett zerknie na . zapomniawszy na chwilê o bólu. Barbie za³o¿y³ jej temblak i unieruchomi³ rêkê. Staw wskoczy³ na miejsce. odzywa³a siê poczta g³osowa. Barbie mia³ dla niej wiele podziwu. niestety z Ry¿ym nie uda³o siê po³¹czyæ. robi³ to w ten sposób. .zarz¹dzi³ Randolph. .Ostro¿nie podnios³a unieruchomione ramiê.Na pewno zdo³a mi pan wybiæ bark bez wiêkszego trudu. . Wsun¹³ stopê bez buta w lewy dó³ pachowy...Komendancie.A ja to wszystko opiszê! . .. Potem wolno i ostro¿nie. .Wychodz¹ wszyscy poza Carterem..Chyba tak. .spyta³. Na czole Piper pojawi³y siê krople potu..Ci¹gaj. . Nawet Carter Thibodeau przygl¹da³ siê wielebnej.Pani Libby powinna dostaæ rodki przeciwbólowe silniejsze ni¿ aspiryna. proponujê od³o¿yæ ci¹g dalszy do jutra .Lepiej ..Niech pan mnie zmusi..odpowiedzia³a wielebna.Dziêki Bogu..którego pozna³em w Iraku. W pomieszczeniu zapad³a cisza. w koñcu pan tu robi za lekarza.Lepiej? . Us³ysza³ to w g³osie komendanta. Skrzywienie ramion zniknê³o jak za spraw¹ czarów.Raz. du¿o lepiej. pomy la³a Julia.powtórzy³a Piper zdumiona. Ono te¿ dygota³o.. Piper. trzy.No dobrze..To ma byæ dowcip? Wielebna idzie do szpitala. Barbie szarpn¹³. Teraz s³ucham.odezwa³ siê Barbie. ale ju¿ nie tak bardzo. Policzy pani do trzech i wrza nie g³o no: ci¹gaaaj! .Mam aspirynê . ja jestem gotowy. . ale staw sprawia³ siê jak nale¿y.powiedzia³ Randolph. Freddym i wielebn¹. .. ale stanowczo naci¹gn¹³ ramiê kobiety. . ch³opcom. ? .zg³osi³a siê Julia. . . ale by³a rozdygotana. . lecz Barbie nie mia³ w¹tpliwo ci. ¿e jest pan taki sam jak oni. . lecz nadal zachowa³a kamienn¹ twarz. dwa. Julia popatrzy³a na niego z niedowierzaniem.No dobrze. mia³o. mo¿esz i æ o w³asnych si³ach? Piper ju¿ sta³a. Niech pan poka¿e tym.

co t³oczyli siê w progu. .Jej pies chcia³ mnie zagry æ .Panie komendancie . Wszyscy obserwowali. .odezwa³a siê Piper g³o no . Najgorsze siê skoñczy³o. Wreszcie skupi³ spojrzenie na Barbiem. A poniewa¿ znajdujemy siê pod wielkim kloszem.Umiesz powiedzieæ ci¹gaj ? 10 Ry¿y wy³¹czy³ komórkê. kiedy styka³ siê z gliniarzami w Iraku.Julio. Ja tylko przedstawi³em sugestiê opart¹ na moim wojennym do wiadczeniu zdobytym w Iraku.ci¹gn¹³ brwi w zamy leniu.Zachwia³a siê. dok¹d pan siê uda. . lecz g³os mia³a nadal mocny i czysty.Ona k³amie . zabierzesz wielebn¹ do szpitala. Dobrze. wielebn¹ Libby przes³ucham jutro. ¿eby byæ mi³ym dla ludzi. jest raczej niewielkie. .Dobrze wobec tego. na których mia³o ochotê siê napluæ. ale proszê opu ciæ posterunek. ¿e jego g³os zabrzmia³ uprzejmie. Potem podniós³ g³owê. panie Barbara. . . Komendant Randolph wygl¹da³ jak widz na meczu tenisowym. i tych. teraz przyszed³ czas na dzia³ania polityczne. ¿e wielebna zniknie . Wszystko sprowa dza³o siê do tego. . Dzisiaj spiszê zeznania moich pracowników. .jej kolana. Wcale siê tak znowu nie ró¿nili od tych tutaj. Mo¿esz co z tym zrobiæ? . Randolph wyra nie siê odprê¿y³.stwierdzi³ Thibodeau. jak dostrzeg³ ci¹gle rozpiêty rozporek i upora³ siê z tym drobnym k³opotem.Nie wiem . Mia³ nadziejê.zaprzeczy³a Georgia skrzekliwie.Gówno prawda! . a te pamiêta³ doskonale z czasów. ryzyko. . siedz¹cych na kanapie.odpowiedzia³ Barbie. Teraz Du¿y Jim . . . Je li chodzi o pana. jest m i obojêtne.Nie. Searles i Thibodeau s¹ winni gwa³tu. . a¿ Julia musia³a j¹ podeprzeæ. Mimo bólu wydawa³ siê znów ca³kiem spokojny. .DeLesseps.Roux jest winna pod¿egania do gwa³tu. spu ci³ wzrok.Teraz ty mi powiesz.Zaraz. zanim zastuka³ do drzwi Du¿ego Jima. co mam robiæ? .Nale¿y ich zawiesiæ w pe³nieniu obowi¹zków w trybie natychmiastowym.powiedzia³ Carter. . Decyzjê podejmuje pan.Thibodeau wyci¹gn¹³ do Barbiego karykaturalnie wykrêcone palce.

Tak? . na którym agresywnie bia³oskóry Jezus wyg³asza³ Kazanie na Górze. ¿e Rennie stosuje na nim manipulacjê. za³o¿y³ rêce za g³owê. tak i owa pi³ka wiadczy³a o tym. ¿e jeden z nich znalaz³ w magazynie za ratuszem. Mia³em pana za pielêgniarza wyposa¿onego w bloczek recept. a Ry¿y przed nim. a tak¿e nie o drewnian¹ pod³ogê. ¿e obserwuje pi³kê baseballow¹ na biurku. tylko ja o tym nie wiem? W takim razie wina le¿y po mojej stro nie. która a¿ siê prosi³a o jaki dywan. na miejscu dla suplikantów i petentów. . ¿e pozwolono panu wêszyæ w miejskim magazynie . Przecie¿ to w³a nie go cie mieli j¹ podziwiaæ. jakby nad czym medytowa³.ale jestem zatrudniony przez szpital. Ry¿y Everett w zasadzie nie wierzy³ w ¿adne si³y nadnaturalne. Ry¿y u wiadomi³ sobie. I nie chodzi³o wy³¹cznie o obraz. w którym siê znajdowa³ . lecz chcia³ nie chcia³. musieli siê ni¹ zachwycaæ. ani o plakietki oraz tabliczki wychwalaj¹ce w³a ciciela. jakby go ostatnio solidnie wyczyszczono od pod³ogi po sufit. I tylko jeden. poniewa¿ by³a do niego odwrócona. mój b³¹d.przyzna³ .powiedzia³ Du¿y Jim sufitowi. Gabinet (Rennie pewnie okre la³ go w zeznaniach podatkowych domowym biurem) mi³o pachnia³ sosn¹. Odwraca kota ogonem. na moj¹ potêgê i drzyj ze strachu . ¿e Du¿y Jim Rennie obraca³ siê w towarzystwie ludzi s³awnych i wp³ywowych. ¿e ten pokój jest przeklêty. ¿e uczucia nie odbijaj¹ mu siê na twarzy. Przed ni¹ sta³a tabliczka z autografem Billa Lee. Jak¿eby inaczej. Móg³ j¹ przeczytaæ. I p³acê podatki. Pewnie dlatego. D³onie mia³ w dalszym ci¹gu splecione za g³ow¹. zapatrzy³ siê w sufit.Nie jestem urzêdnikiem miejskim . Patrz na moje trofea. jak mawia Junior.Mo¿e jest pan urzêdnikiem miejskim. . pomy la³.Wobec czego mam dwa pytania .Jakim sposobem zbiornik ze szpitalnych zapasów zawêdrowa³ do centrum miasta? I gdzie s¹ pozosta³e? Du¿y Jim odchyli³ siê w krze le. . . Podobnie jak zdjêcia na cianach. .stwierdzi³.Nie wiedzia³em. Maj¹c nadziejê. mia³ poczucie. Dla Ry¿ego pi³ka baseballowa oraz odwrócony w stronê go cia autograf stanowi³y ukoronowanie z³ych przeczuæ zwi¹zanych z pomieszczeniem. Ry¿y zorientowa³ siê. O tym.siedzia³ za biurkiem. ale Ry¿emu nadal siê nie podoba³. zasilaj¹cy generator. . powiedzia³ Renniemu o brakuj¹cych zbiornikach szpitalnego propanu. niegdy graj¹cego w Bostoñskich Red Soksach.wiadectwo ma³omiasteczkowego presti¿u i w³adzy. ¿e jednak trochê mam cykora. Chodzi³o wszystko plus jeszcze co innego.

Po raz pierwszy Rennie wyda³ siê rozdra¿niony. . . to Jimmy Sirois.W szpitalu praktycznie ju¿ nie ma propanu . Jako pracownik szpitala. prawda? Zobaczy³em tam to. jestem cz³owiekiem zajêtym. Czy nie tak pan to uj¹³.Gaz miejski jest najpewniej zmagazynowany w jakim innym budynku publicznym. Czy pan wie. gdzie siê podzia³y miejskie zapasy propanu? Nie do wiary.A s¹dzi³em. nie potrafiê o nich nic powiedzieæ. . .zapyta³ Ry¿y. . Tak czy inaczej pañskie informacje stanowi¹ dla mnie nowo æ. który zgodzi³ siê wy wiadczyæ przys³ugê.Tym razem Rennie umkn¹³ wzrokiem w stronê Dale'a Earnhardta. lecz sobie na to nie pozwoli³.Ry¿emu krew zaczê³a siê burzyæ.Ja nie potrafiê tego wyt³umaczyæ . . O innych nic mi nie wiadomo. J ego samochód stoi na parkingu. Zechce mi pan wybaczyæ. zerkn¹³ w bok. .Drogi panie. Ry¿y patrzy³ na Renniego bez ruchu. . . Klasyczn a mowa cia³a k³amcy. którzy jeszcze s¹ na miejscu i teoretycznie mog¹ co zrobiæ.Mamy komisariat i jak¹ stertê desek przysypan¹ piaskiem na God Creek Road. . jakby siê chcia³ upewniæ czy podpisana fotografia z Tigerem Woodsem nadal stoi na swoim miejscu.Ry¿y uniós³ brwi.stwierdzi³ Rennie. Proszê o tym pamiêtaæ.Bez niego ci. kied zesz³ym razem ubiega³ siê pan o stanowisko radnego? A teraz mówi mi pan. co zobaczy³em. Powiedzia³ to z min¹ cz³owieka. Co te¿ ciekawe. Ma na zderzaku naklejkê G£OSUJ NA DU‾EGO JIMA. . ¿e nie potrafi wyja niæ.Zapytam pana jeszcze raz. . Prosto z mostu.Przeprowadzê dochodzenie . ¿e trzyma pan d³oñ na pulsie tego miasta. .powiedzia³ Ry¿y. Bardzo mia³ ochotê zacisn¹æ piê ci.Wobec tego jest to poniek¹d tak¿e mój magazyn.Oraz p³atnik podatków. s¹ nie do uratowania. . Ry¿y wsta³. lecz gospodarz pozosta³ niewzruszony. . bo w przeciwnym razie musia³bym siê .Naprawdê? . . w tym operow any z chorob¹ wieñcow¹ oraz powa¿ny przypadek cukrzycy. Nasi pacjenci. który mo¿e siê skoñczyæ amputacj¹. równie dobrze mogliby pracowaæ w czasie wojny secesyjnej w lazarecie obok pola walki. je li zabraknie pr¹du. . A je li chodzi o wasze zbiorniki. Ten.Tyle ¿e kiedy to mówi³. gdzie znajduj¹ siê brakuj¹ce zbiorniki? .A ju¿ poza wszystkim innym by³ otwarty. synu.Poczeka³ na komentarz Du¿ego Jima.Puszczê mimo uszu implikacje zawarte w tym pytaniu. czy pan w to wierzy.rzuci³ Du¿y Jim. Trudno to nazwaæ nawet szop¹. .Nie interesuje mnie. któremu grozi amputacja. i chcia³bym uzyskaæ wyja nienie.Nie.W jakim innym budynku publicznym? . .

ile w niej bêdzie prawdy. zamknij buziê. Je¿eli znajdê go w niew³a ciwym miejscu.! . nie oceniê.Nikt nie musi mnie zaganiaæ do pracy.Znikaj st¹d.Muszê jechaæ na komisariat.Na pewno us³yszy pan jej wersjê. Na zachodzie s³oñce zostawi³o po sobie upiorn¹ czerwieñ. ¿e Du¿y Jim go pozdrawia i zajrzy. Zadzwoni³a komórka Du¿ego Jima. zanim narobisz jakic h nieodwracalnych szkód. A pan powinien byæ w szpitalu czy przychodni. 11 W czasie pierwszych piêædziesiêciu piêciu godzin istnienia klosza ponad . A ja w tej chwili jestem naczelnym lekarzem w tym mie cie i ¿¹dam.. Do roboty. zanim on zrobi to samo. a¿ lekarz opu ci jego dom. Ry¿y szybko wyszed³. . .Aaa niech to! Wystarczy. Du¿y Jim zby³ go pogardliwym machniêciem rêki. . bêdzie wykonywa³ kto inny. Wiêc we siê do roboty. Nie jest pan dyktatorem. A teraz najlepiej bêdzie. ..Jak to? Co jej siê sta³o? Du¿y Jim zmierzy³ lekarza lodowatym spojrzeniem ma³ych. póki siê tam nie znajdê. i pozwól mi wykonywaæ moj¹ pracê. Pog³êbi³y mu siê zmarszczki wokó³ ust.. ¿e siê odwrócê. albo znowu kto co kombinuje.. pañsk¹ pracê. wycelowa³ palcem w urzêdnika miejskiego. m³ody cz³owieku. panie wiceprzewodnicz¹cy.. który czeka³. Moim obowi¹zkiem tak¿e jest odszukanie propanu. potem powiedzia³: . Ry¿y nadal walczy³ z w ciek³o ci¹ i teraz zacz¹³ tê walkê przegrywaæ. Rennie wyra nie siê naburmuszy³. . Krew mu ³omota³a w skroniach. Zaistnia³ pewien problem z wielebn¹ Libby. Albo sta³o siê tam co z³ego. Zaraz tam bêdê. . Powietrze by³o niemal ca³kiem nieruchome. s³ucha³ jaki czas. tylko urzêdnikiem publicznym. .Skoro s¹ z tob¹ ludzie w biurze. synu. Nie wiem. Powiedz mu.rozgniewaæ. Odebra³.Pobiegniesz ? Chyba siê pan zapomina. bezlitosnych oczek.. Wy³¹czy³ telefon i d wign¹³ siê na nogi. je li pobiegniesz sprawdziæ stan Jimmy'ego Siroisa . jak tylko skoñcz¹ siê te wszystkie k³opoty. a mimo to unosi³ siê w nim smród spalenizny. we trzech jako sobie poradzimy.S³ucha³ jeszcze moment. Tyle panu mogê obiecaæ. Pete. U stóp schodów Ry¿y podniós³ rêkê. ale us³yszy pan j¹ z pewno ci¹. lecz Ry¿y nie opu ci³ palca. Zadzwoñ do Andy'ego.

Raz siê z ni¹ stykasz i jeste uodporniony na ca³e ¿ycie? Janelle mia³a dwa ataki. pomy la³ z ca³kowitym spokojem i nawet ulg¹.spyta³a go Linda pó niej. zosta³ odnotowane. jak na czerwonym niebie ro nie czarny marmur. ¿e fajka spad³a w wysok¹ trawê (po¿ó³k³¹ i zwiêd³¹ wskutek produkcji. A tak¿e Sammy i Little Waltera. nawet nie straci³ przytomno ci. na przyk³ad u córek Everettów. Bushey siedzia³ przed magazynem za radiostacj¹ WCIK. Wiêkszo æ dzieci. . ojca i dziadka. Ju¿ po mnie. a przy tym bez majaczen ia. To by by³o tyle. który podnosi³ w³osy na karku i przyprawia³ o gêsi¹ skórkê. Drgawki by³y czêste przy grzaniu. które przep³ynê³y w krwistym o wietleniu. ka¿dy o tym wiedzia³. jaka tutaj odchodzi³a). Wolno przekrêci³ siê na bok. którzy zanadto zbli¿yli siê do kopu³y. Kiedy zaczê³a mu drgaæ prawa noga. znanego jako Kucharz. . Je li chodzi o Phila Busheya. sennym wzrokiem obserwowa³ zachód s³oñca (przywodz¹cy na my l wybuch pocisku. a¿ zagarn¹³ ca³e czerwone niebo. zobaczy³ twarze matki. By³ nagrzany do tego stopnia. i w obu przypadkach drugi atak by³ znacznie ³agodniejszy ni¿ pierwszy. jaki prze¿ywali ludzie. Mniej wiêcej w czasie. mia³a w ogóle tylko jeden atak. Przybra³ rozmiary kuli do krêgli. w rêku lu no trzyma³ bonga. Nie umar³ jednak. Potem wiêkszo æ ludzi nie czu³a ju¿ nic. podryguj¹c i obserwuj¹c. I bardzo dobrze. Wszystkie twarze na chmurach krwawi³y. Norman Sawyer. U obojga objawy wyst¹pi³y mniej wiêcej w porze zachodu s³oñca w poniedzia³ek i u obojga bez trudu mo¿na by³o okre liæ przyczyny. a w nastêpnych dniach liczba ataków szybko spad³a do zera. gdy Du¿y Jim przebywa³ w towarzystwie Ry¿ego. W ci¹gu owych piêædziesiêciu piêciu godzin ataki mia³o dwoje doros³ych. które trafi³y do Ry¿ego. Trochê jakby zostali zaszczepieni. Jedne. bo szkar³at na niebie by³ poczernia³y od sadzy na kopule). potem zbyt mocno nadmuchanej pi³ki pla¿owej. przyczyna le¿a³a g³ównie w jego w³asnym produkcie. Wszystko wskazywa³o na brak widocznych skutków. Za pierwszym razem mieli wra¿enie zetkniêcia ze s³abym pr¹dem elektrycznym.dwadzie cioro dzieci przesz³o ataki petit mal. . Wiele innych przesz³o niezauwa¿enie. ¿e kopu³a jest jak ospa wietrzna? . W koñcu przedobrzy³em. nie zwróci³ na to uwagi. podobnie pewien ch³opiec. ¿e móg³ siê wznie æ do jonosfery. Ale potem rêce zaczê³y mu siê trz¹ æ na tyle.Uwa¿asz. Ry¿y sk³onny by³ porównywaæ je do wstrz¹su. Na kilku nisko zawieszonych chmurach. a zaraz potem lewa. I rós³ dalej.

By³y ró¿owe. Mówi³ do niego. zaczê³y za sob¹ zostawiaæ d³ugie ró¿owe lady. Le¿a³. On. Wystarczy³o przyczepiæ lampkê klipsem do ksi¹¿ki i w³¹czyæ. wetknê³a do jej skarpetki. Nastêpnie pojawi³ siê ogieñ. Rycz¹ce palenisko. Tylko ¿e mia³y niew³a ciwy kolor. . Kucharz by³ przemarzniêty do szpiku ko ci. Ogieñ i. Tymczasem s³owa . a teraz proszê. 12 W czasie gdy Kucharz obserwowa³ twarz Chrystusa w krwistym zachodzie s³oñca. Ogieñ przybra³ kszta³t twarzy. by³a to pomarañczowa wersja krwawych chmur. . Bo pod kloszem ju¿ nie opada³a rosa.. potem oczyszczaj¹cy ogieñ. ale suchy. By³a jednak zaopatrzona w zabawn¹ lampkê na baterie. Najpierw pojawi¹ siê ró¿owe gwiazdy. Po ataku zapad³ w pierwszy prawdziwy sen od tygodni. Fajka wbi³a mu siê w ramiê. pomy la³ Kucharz. drgaj¹c w ¿ó³tej trawie. z wywróconymi oczami. . w bia³kach odbija³ siê upiorny zachód s³oñca. Generator wysiad³ albo zu¿y³ ca³e paliwo.Nie.owszem. Najmniejszy lad czerwieni znikn¹³ z nieba. wiat³o nie stanowi³o problemu.To cukierek . Moment pó niej doszed³ do wniosku. A potem. Bo¿e drogi. Najpierw psikus. S³owa wi³y siê wokó³ . nie pamiêta³a. Jezus siê na niego gniewa³. Dlaczego? Bo Kucharz zrozumia³. Mówi³ mu. a mo¿e i od miesiêcy. ¿e siê jednak pomyli³. I powoli blak³. I mówi³. Oczyszczenie. Jezus ju¿ nie wygl¹da³ na takiego rozgniewanego. potem cukierek.Czysto æ . by³o ca³kiem ciemno. ¿e to on jest odpowiedzialny za ogieñ. jakby kto otworzy³ ukryt¹ zapadniê i do Chester's Mill wpu ci³ piek³o. które mia³ zobaczyæ i poczuæ pó niej.mrukn¹³. powoduj¹c oparzenie. któr¹ w zesz³¹ Gwiazdkê Rose. radna Andrea Grinnell siedzia³a na tapczanie i próbowa³a czytaæ.mrukn¹³. . Gdy siê obudzi³. jak znalaz³. A potem próba siê skoñczy. I bardzo dobrze.Cukierek na Halloween. siostra.. Nigdy dot¹d nie mia³a okazji skorzystaæ z tego gad¿etu.Koniec wiata.. bo zaczê³y spadaæ gwiazdy.. Twarz Jezusa. na które patrzy³ tu¿ przed atakiem.

po prostu by na ni¹ wsiedli. Dom cuchn¹³ mimo otwartych okien.. przypomnia³a sobie s³owa Ry¿ego. Tak powiedzia³.Z tego gówna . . bo zjedzenie tej kanapki kosztowa³o j¹ sporo wysi³ku. Ry¿y namawia³ j¹ do przej cia na metadon. Dawno powinna by³a to zrobiæ. jakiej siê spodziewa³a. . Mimo bol¹cych pleców.powiedzia³a g³o no i odsunê³a z oczu wilgotne w³osy.. Mniej wiêcej oko³o pi¹tej ugryz³a kanapkê i nawet prze³knê³a ten kawa³ek chleba z serem. a toalety ju¿ nie mia³a czym sp³ukaæ. pewnie bêdzie musia³a zmieni je ponownie. czasami nawet zamienia³y siê miejscami. ¿e post¹pi³a s³usznie. Nie dotrê dzisiaj na zebranie kryzysowe. Trzeba skoñczyæ od razu. lecz nie mog³a je æ. Teraz siedzia³a rozdygotana i usi³owa³a siebie przekonaæ. Bior¹c pod uwagê przebieg ostatniej rozmowy z Du¿ym Jimem i Andym Sandersem. które bez oksykodonu przysparza³y jej tyle cierpieñ (ale nie musia³a przechodziæ przez rozgrzan¹ do bia³o ci udrêkê. By³a g³odna. wiêc w efekcie proza Nory Roberts. Nie bez przyczyny nazywa siê te objawy skopywaniem na³ogu . Nawet nie wiem. jak i ostatnie tabletki oksykodonu znalezione w g³êbi szuflady nocnego stolika. zwy kle krystalicznie czysta. Doszed³szy do tej konkluzji. spu ci³a z wod¹ wszystkie pigu³ki: zarówno metadon. czy Jim nadal zamierza je zwo³ywaæ. by³a ca³kiem pozbawiona sensu. je li tylko zdo³a. bo nogi jej dr¿a³y i podrygiwa³y.. z tego. mo¿e tak nawet by³o lepiej. Metadon! Bo¿e drogi. my la³a. zanim wszystkie zapasy sp³ynê³y do cieków. dopóki siê nie oczy ci tego. Nie mia³am innego wyj cia.strony. Szkoda. bo nie potrafi³a sobie wynale æ innego zajêcia. I powiedzia³ te¿. niestety. postawi siê Renniemu. Lepiej zostaæ w domu. Poci³a siê obficie. Z t¹ straszn¹ kopu³¹ nad miastem. Najprawdopodobniej bêdziesz mia³a napady drgawek . kilka chwil pó niej zwymiotowa³a do kosza na mieci. a ona nie mog³a czekaæ tak d³ugo. I zmus ili do robienia rzeczy.Póki nie wywalê ca³ego tego gówna z mojego cia³a. Mimo wszystko Andrea stara³a siê czytaæ. Cierpia³a na rozstrój ¿o³¹dka. bo gdyby siê tam pokaza³a. taka j¹ spotka³a mi niespodzianka). lepiej tego nie rób . których robiæ nie chcia³a. . ¿e odwyk mo¿e potrwaæ dziesiêæ dni.. Musia³a spu ciæ wodê dwa razy. heroina w przebraniu! Je li planujesz odstawiæ leki natychmiast i definitywnie. A kiedy znów bêdzie sob¹. Ju¿ dwukrotnie zmienia³a ubranie.

Bêdê musia³a znowu siê przebraæ. krzyczy przera liwie. oczywi cie. co siê przydarzy³o Piper Libby. Chcia³a przekrêciæ kartkê. Barbie odezwa³ siê raz. wkrótce po tym. Gdzie daleko. czy le. . podryguj¹c¹ bezradnie. O ile prze¿yjê. choæ by³ zmêczony. Plama wiat³a przenios³a siê na sufit. przez strych z ciemnymi pud³ami oraz popsutymi lampami i dalej w noc. o co pyta. . Niestety. ka¿de zagubione we w³asnych my lach. tyle ¿e co by³o nie ta jak nale¿y. Potem przesz³a przez sufit. lecz niesforna d³oñ str¹ci³a lampkê z klipsem. ¿e w drodze z miasta bêd¹ z Juli¹ rozmawiaæ na temat tego. gdy nienaturalna czerwieñ zachodz¹cego s³oñca wreszcie zaczê³a bledn¹æ. ‾adne te¿ nie powiedzia³o g³o no.Wrogowie Hitlera pewnie te¿ mówili co w tym stylu. Najpierw w trzydziestym . by zerkn¹æ na swoj¹ ziemsk¹ pow³okê siedz¹c¹ na tapczanie. Zgodzi³ siê. Andrea podnios³a na ni¹ wzrok i nagle zd sobie sprawê. ¿e odczu³o ulgê. jak skrêcili z szosy numer sto dziewiêtna cie i pojechali na zachód. nadaj¹c¹ All Prayed Up . Rozla³a siê nad ni¹ Droga Mleczna. 13 Barbie s¹dzi³. sypialniê na piêtrze. Ca³kiem jakby jecha³a niewidzialn wind¹ ekspresow¹. bardzo daleko w dole us³ysza³a. gdzie las z obu stron podchodzi³ bardzo blisko. czy zrobi³am dobrze. chocia¿ oboje czuli to samo. No tak.Dobrze zrobi³em? Zdaniem Julii zrobi³ wiele dobrego i wietnie sobie poradzi³ podczas konfrontacji w biurze komendanta. znacznie wê¿sz¹ Motton Road. Julia w pewnej chwili w³¹czy³a radio. Wiedzia³a jednak. jak¹ mu narzucano. Mia³a tylko chwilê. Andrea zaczê³a spadaæ. które za sob¹ zostawi³a. Z ust sp³ywa³a jej na brodê spieniona lina.Tak. odbiera³o tylko stacjê WCIK. Gad¿et spad³ na pod³ogê. I to szybko. przygnêbiony i nie mia³ najmniejszej ochoty podj¹æ siê pe³nienia roli. ale prawie nie zamienili s³owa. wliczaj¹c w to udzielenie pomocy medycznej dwóm osobom.Wiêc nie ma co siê zastanawiaæ. wiêc od razu wy³¹czy³a. ¿e cia³o. ¿e siê unosi ze swojego cia³a. Droga Mleczna poró¿owia³a. Na d¿insach okolicy krocza pojawi³a siê plama wilgoci. . Trudno o gorszy czas na próbê przejêcia dowodzenia.

Zawsze tak robiê.A wy co tu robicie? . ale rozumia³a jego punkt widzenia. . i wtedy te¿ dobrze my leli. Za kloszem. jakich trzydziestu ¿o³nierzy wykonywa³o rozkazy. Barbie by³ jej . Zobaczy³am wiat³a i przyjecha³am. miejscowa bibliotekarka. Hitler podobno pracowa³ jako malarz pokojowy. sta³a srebrna cysterna z wielkim napisem UWAGA! NIEBEZPIECZEÑSTWO! ZACHOWAÆ BEZPIECZN¥ ODLEG£O Æ. Dwóch mê¿czyzn rozwija³o plastikowy w¹¿. Jim Rennie sprzedawa³ u¿ywane samochody. kiedy jestem zdenerwowana albo zmartwiona. a na plecach butle z powietrzem. ¿e wreszcie nasta³ w³a ciwy czas. Sta³a obok staromodnej damki firmy Schwinn. nieomal dotykaj¹c namalowanego na niej sprayem prostok¹ta w kszta³cie drzwi.czwartym. JIMI HENDRIX. Uspokaja to moj¹ pneumê. z jednej strony przymocowany do tylnej czê ci zbiornika. wysiadaj¹c z samochodu.Mówi³a. Po stronie Chester's Mill by³ tylko jeden widz.Co ty tu robisz? .Przyjechali my popatrzeæ na eksperyment .Je¿eli siê powiedzie. Lissa u miechnê³a siê i choæ jej u miech wygl¹da³ na wymuszony.Tak s¹dzisz? Nie odpowiedzia³a. Obaj byli ubrani w l ni¹ce kombinezony. jakby wypowiada³a zaklêcie. Zajêcie równie ma³o presti¿owe. Rysowa³y cieniste reliefy na ³atanym asfalcie Motton Road. ty pierwsza opu cisz Chester's Mill. Przed nimi b³yszcza³y w ród drzew strugi wiat³a. i wtedy mieli racjê. Nie czas teraz mu siê przeciwstawiaæ . Na niej znajdowa³a siê nalepka z napisem KIEDY W£ADZA MI£O CI BÊDZIE SILNIEJSZA NI‾ MI£O Æ DO W£ADZY. Czasami je¿d¿ê a¿ do pó³nocy. . ¿eby nakre liæ w powietrzu jaki skomplikowany symbol.To nie to samo. . Os³oni³a d³oni¹ oczy przed jaskrawym wiat³em. potem w trzydziestym szóstym. Nastêpnie w trzydziestym ósmym. czyli od strony Harlow. . na g³owach mieli he³my. Wszyscy mieli maski przeciwgazowe przy paskach. Lissa Jamieson. ze skrzynk¹ na mleko zamontowan¹ nad tylnym b³otnikiem. protestowali w Auschwitz . . WIAT ZAZNA SPOKOJU. Bli¿ej kopu³y. Przeskakiwa³a wzrokiem z Julii na Barbiego i z powrotem.Wysz³am poje dziæ na rowerze. Pu ci³a ankh na chwilê do æ d³ug¹. sta³a spora liczba wojskowych ciê¿arówek. Lissa nerwowo obraca³a w palcach krzy¿ ankh zawieszony na szyi na srebrnym ³añcuchu. A kiedy uznali.Birkenau albo w Buchenwaldzi e. .spyta³a Julia. . z drugiej zakoñczony dysz¹ nie szersz¹ ni¿ obudowa d³ugopisu.odpowiedzia³ Barbie.

W porz¹dku. . Julii Przysz³o do g³owy.Aparat.szepnê³a Lissa. ani po drugiej stronie kopu³y.dokoñczy³a bibliotekarka. 14 .Muszê przyznaæ. Dobry wieczór. Chwyci³ j¹ za ramiona. . ¿e James O..Co u Kena? . Znów obraca³a w palcach krzy¿. Jestem pana ulubion¹ przedstawicielk¹ mediów. ¿e potrafi pan prawiæ kompleme.Staraj¹ siê nas uwolniæ. Nie doda³. . U miech Coksa by³ tylko odrobinê skrzywiony. tak? . . Nie by³o ku temu powodu ani po tej.Tym razem bêdzie wyj¹tkowo ciê¿ko. Barb ie zauwa¿y³ przede wszystkim.stwierdzi³ Cox. .odezwa³ siê Cox. która najszybciej znajduje.wdziêczny za ten wysi³ek.zgodzi³ siê Barbie.Julia ruszy³a do przodu. Ca³kiem zapomnia³a o aparacie fotograficznym zawieszonym na szyi. Cox zasalutowa³. specialité de la maison oka¿e siê najpewni quiche z cukini¹.Wtedy omin¹³by mnie wtorkowy wieczór w Sweetbriar Rose. .zdziwi³a siê Julia.Rzeczywi cie. co trzeba. ..I co oni w ogóle tu ro . Po dzisiejszej spektakularnej pora¿ce tym razem m¹drze postanowili dzia³aæ po cichu. Nastêpnie zwróci³ uwagê na tê grub¹ kurtkê z zamkiem podci¹gniêtym a¿ pod sam¹ brodê.Próbowa³am. . której niebezpiecznie blisko by³o do podwójnego podbródka.O co chodzi? . Cox przybra³ na wadze. Jest pani jeszcze ³adniejsza. Barbie . . .stwierdzi³a Lissa. Mia³ na sobie spodnie khaki. pu³kowniku Cox. ni¿ przypuszcza³em. ¿e je¿eli w nastêpny wtorek kopu³a nadal tu bêdzie.Witam. ¿e je li dalej bêdzie skrêcaæ ³añcuszek. pu³kowniku . Oni nie mieli kurtek. Czyli wy mienita pieczeñ. co Julia zapisa³a mu na plus.Tym razem najwyra niej siedzi pan po uszy w gównie. . zwykle jest w planach pieczeñ .Pani Shumway. Barbie te¿ i poczu³ siê z tym dobrze.upewni³ siê Barbie.Witaj.Kto to jest? .Cyfrowy? . . .Nie chc¹ rozmawiaæ . . popelinow¹ kurtkê i czapkê z logo Maine Black Bears na g³owie. . Nadal jest z panienk¹. . . Barbie zast¹pi³ jej drogê jakie trzy metry od miejsca. Zza cysterny wyszed³ cz³owiek przywodz¹cy na my l przysadzisty hydrant. w koñcu go zerwie. gdzie sta³ Cox.

Rozumiem pani niepokój.O cholera! .Zdaniem uczonych bardziej prawdopodobne jest. o ile dobrze pamiêtam.Ci ludzie w kombinezonach ochronnych zaaplikuj¹ nasz¹ eksperymentaln¹ mieszankê. . . prowadzi zajêcia jogi. pu³kowniku . . . Cox ponownie westchn¹³ i wskaza³ namalowany sprayem prostok¹t. .A media w Castle Rock.Kopu³a go usma¿y. . by³ Cox zrozumia³. .. Wiêkszo æ ich przedstawicieli ogl¹da Girls Gone Wild w p³atnej telewizji.Niezupe³nie.Powinnam sobie daæ z tym spokój .Mog¹ sobie na to pozwoliæ . mieszkañcy Chester's Mill bêd¹ pana wychwalali pod niebiosa. gdy nagle skojarzy³a.spyta³ Barbie. co siê sta³o z rozrusznikiem komendanta Perkinsa? . .. . Staracie siê zachowaæ tajemnicê jedynie z przyzwyczajenia.A je li nie? .Pani ma na imiê Melissa .wtr¹ci³ Barbie. Awaryjny sprzêt Pete'a Freemana. . ¿e pod kloszem ¿yj¹ ludzie.Niezupe³nie .Za . . Pe³ni te¿ funkcjê doradcy szkolnego w gimnazjum i.stwierdzi³ Barbie.odezwa³ siê Barbie.Niech pan powie. ¿e dojdzie do jakiej reakcji chemicznej. . . Tu jeste my tylko my. .Ju¿ mia³a powtórzyæ pytanie. . i zabije nas wszystkich? Na taki wypadek macie maski przeciwgazowe? .. obracaj¹c ankh..Domaga siê pan ca³kowitej przejrzysto ci. Je li nam siê poszczê ci.Nastêpny wybuch? Cox milcza³ niezdecydowany. Nagle wyda³o mu siê istotne.Dlaczego nie? Je¿eli siê uda. . .stwierdzi³a Lissa z nerwowym u miechem.Cox westchn¹³ ciê¿ko. . .Oni s¹ w Waszyngtonie . .Pamiêtasz. a nie parê tysiêcy anonimowych podatników. kwas prze¿re kopu³ê i bêdzie mo¿na wypchn¹æ ten fragment jak kawa³ek szyby w oknie.stwierdzi³ Barbie.Nie oni zostan¹ upieczeni albo zagazowani.W przeciwnym razie ja to zrobiê. wydzielaj¹c jaki truj¹cy gaz. . ..Jasne. Jest tutaj bibliotekark¹.Je¿eli kopu³a siê roz³o¿y.Obie mo¿liwo ci uwa¿aj¹ za wysoce nieprawdopodobne doda³.To najbardziej optymistyczna teoria . .Co chcecie zrobiæ? . Melissa Jamieson. . . Mam rozkazy od prze³o¿onych. .O¿e¿ jasna cholera! Chyba powinnam siê przeprosiæ ze starym kodakiem.stwierdzi³a Lissa. Spojrza³ na przera¿on¹ Lissê.odpar³ Cox.wyrwa³o siê Julii. która mo¿e doprowadziæ do zapalenia kopu³y. Dla przyjació³ Lissa.spyta³a Coksa bibliotekarka.

Odchyli³a g³owê do ty³u jak dziecko. Po co k³amaæ? . Ca³a Droga Mleczna zmieni³a siê w gumê do ¿ucia rozci¹gniêt¹ na wielkiej kopule nocy. Pu³kownik odwróci³ siê do ludzi w skafandrach kosmicznych.Jak wygl¹daj¹? . . .du¿o tego wszystkiego. Zobaczy³ Wielki Wóz. jaka istnieje .Czy macie jakie domys³y. .Widzi pani.odezwa³ siê cicho. . . lecz uciek³ wzrokiem w ten sam sposób. mamy szansê was powstrzymaæ? .Przysz³a mu do g³owy jaka my l. Oriona.. to najbardziej ¿r¹ca substancja.. .Czy pan to widzi? Cox spojrza³ w górê.A wy co widzicie? Zmieni³y kolor? . .Czy ten wasz kwas jest mocny? . który Ry¿y Everett rozpozna³ u Du¿ego Jima. Cox nie odpowiedzia³ bezpo rednio.. Wielk¹ Nied wiedzicê.Co takiego? Gwiazdy? . W tej czê ci kraju w³a ciwie nie ma zanieczyszczeñ. sugerujê.Gdyby my s¹dzili inaczej. .Nie ma ¿adnych przes³anek. jak byæ powinno. pod którym siê pañstwo znale li. Lissa zrobi³a dwa kroki do ty³u. by go naruszyæ. cofa siê czy ulega biodegradacji. Za ich plecami wszelka aktywno æ zamar³a.O ile mi wiadomo. Spójrzcie na gwiazdy .zastanowi³ siê Barbie. Oczy mia³a wielkie i b³yszcz¹ce.Patrzcie.‾adnych .S¹ bardzo jasne. które by wiadczy³y o tym. Tak wiêc je li nie znajdziemy sposobu. . ¿eby pan odprowadzi³ piêkne panie przynajmniej trzydzie ci metrów.przyzna³ Cox. warto podj¹æ to ryzyko. ... ró¿owe.oznajmi³a Julia. Strzeli³ palcami. Mimo wszystko siê zdenerwowa³. .Gwiazdy s¹ ró¿owe . . sk¹d siê wzi¹³? Jakiekolwiek? .oznajmi³ Cox. .znalaz³ siê Cox.Ale i straszne.spyta³a Lissa.S¹ piêkne .Cox .powiedzia³a Julia zdumiona. .Przyzna³ Cox.. .. tyle ¿e zamazane i. ¿e klosz.Co siê dzieje? . w jakikolwiek sposób s³abnie. Reakcja odruchowa? Cywilów nale¿y traktowaæ jak grzyby .powiedzia³a Lissa.. Barbie te¿ spojrza³ w górê. .Mi³o mi pani¹ poznaæ .. ‾o³nierze stali z d³oñmi na maskach przeciwgazowych.. Wszystko tak. .No to zaczynamy .Gotowi? Obaj wystawili w górê kciuki. zostan¹ pañstwo pod nim na d³ugi czas. .trzymaæ w ciemno ci i podlewaæ gównem? Prawdopodobnie w³a nie o to chodzi³o.spyta³a.Barbie. .

¿eby powsta³ filtr optyczny.. Na wypadek gdyby. . .spyta³a Piper. ..Na razie .odpar³. Na wszelki wypadek. .D¹¿¹c na pó³noc.I tak jest ju¿ pani oficjalnie naæpana. Mniejsza o to. O d zachodu nadci¹ga pr¹d strumieniowy znad Nebraski i Kansas. Wielebna usiad³a.Chyba raczej gwiazdy? Dobrze.Wiêcej znieczulenia proszê .Niech nam pan powie .poprawi³a go Julia. . 15 .Jezus chce. ja siê ni¹ zajmê. Po czym ukry³a twarz w d³oniach. ale ma³o przekonuj¹co. Jest tego do æ. . Ze szczególnym uwzglêdnieniem si³y wiatru. . Lekarz poklepa³ j¹ po prawej d³oni . .rzuci³ Barbie. Z pewno ci¹ nie powoduje ¿adnego zagro¿enia. . ale mia³a pani kupê szczê cia przy upadku.doda³ po chwili grzeczniej.Chcê wzlecieæ wysoko a¿ pod same gniazda.A co to ma wspólnego z gwiazdami? . pr¹d powietrzny mija wiele miast i o rodków produkcyjnych. zostawiaj¹c za sob¹ jasne smugi. Jak to pod koniec pa dziernika. Ró¿owe gwiazdy spada³y. . . wezmê to pod uwagê. .upiera³a siê tym samym rozmarzonym tonem. bo bêd¹ dalej krzywdziæ ludzi. co zbiera po drodze. Teraz zostawia na kopule .A co bêdzie za tydzieñ albo za miesi¹c? Umyjecie klosz na wysoko ci tysi¹ca metrów.lewa by³a mocno podrapana. Jego funkcjonariusze zgwa³cili Sammy.Wyjdê do jutra? . je li nam siê zacznie robiæ ciemno? Cox nie zd¹¿y³ odpowiedzieæ. .Koniecznie muszê porozmawiaæ z komendantem Randolphem.Nic . D¹¿y na po³udnie.za¿¹da³a Piper niezbyt przytomnie.I o ma³o pani nie zabili. . ale poniewa¿ móg³ j¹ pchn¹æ tylko z jednej strony.Ani odrobiny . nie na wiele siê to zda³o. .Mam strasznie sucho w ustach. bo Lissa Jamieson krzyknê³a i wskaza³a na niebo.. Niech siê pani ju¿ nie martwi o Sammy.Obliza³a wargi. .ci¹gnêli my raporty meteorologiczne o dziewiêtnastej.Ci m³odzi ludzie s¹ niebezpieczni. To. potem wejdzie na Wschodnie Wybrze¿e.stwierdzi³ Cox. gdy Ry¿y s³ucha³ bicia jej serca. ¿ebym dosta³a wiêcej znieczulenia . . . Nie mog¹ pracowaæ w policji. Bark to jedna sprawa. normalnie niesie nad Kanadê i Arktykê. Ry¿y usi³owa³ j¹ po³o¿yæ z powrotem.Chcemy wiedzieæ .

. Nie V8. Na podje dzie. Pomarañczowego albo jab³kowego. .Jab³kowy .Nie mamy sprzêtu do takich badañ . chrapa³a jak potê¿ny ch³op. . .. A niebo by³o pe³ne wiec¹cych ró¿owych gwiazd. ale w pokoju pielêgniarskim jest ch³odziarka.O tak. a¿ dostanê od niego ich próbki DNA.powiedzia³ Ry¿y. ci¹gniêta przez ni¹ do pomocy w szpitalu.Przyniosê pani co do picia. Ry¿y wróci³ biegiem do pokoju numer dwadzie cia dziewiêæ. Wy³¹czyli my wszystkie lodówki poza laboratoryjnymi. Obejmowa³y siê nawzajem. doda³ w my lach. Rzeczywi cie. Ry¿ego przeszed³ dreszcz. . .Nie.Na razie bêdzie pani na rzadkich P³ynach.szepnê³a Piper. oszczêdzamy pr¹d. wetkn¹³ g³owê do rodka. co przy spuchniêt nosie nie by³o niczym dziwnym. wielebna bêdzie smacznie spa³a. Teraz. Gina Buffalino oraz Harriet Bigelow.Zaraz. .Da siê temu zaradziæ. który wyszed³ zza rogu. Odwróci³a g³owê. . . a zreszt¹ i tak by mi nie uwierzy³. . . A tak¿e nie ma próbek. sta³y Ginny Tomlinson. W po³owie korytarza spotka³ Twitcha. bêdê prze ladowa³a Petera Randolpha w dzieñ i w nocy tak d³ugo. przyjació³ka Giny. Bo Gina Buffalino umy³a dziewczynê na jej pro bê. Za s³ony.. . Wiele z nich spada³o. jakby szukaj¹c pocieszenia. ¿eby dotrzymaæ mu kroku. przymykaj¹c oczy. Dogoni³ Twitcha na korytarzu. . od strony dy¿urki pielêgniarek.Co siê sta³o? Co znowu? . . zostawiaj¹c za sob¹ fluorescencyjne ogony. Musisz zobaczyæ na w³asne oczy. Wypad³ przez tylne drzwi na podwórze. Musisz to zobaczyæ. potem musia³ prawie truchtaæ.stwierdzi³a wielebna.Nie potrafiê ci tego wyt³umaczyæ. wychodzimy. pod którym przek³adano pacjentów na wózki.Ry¿y.Têskniê za Clover . i wszystkie tr zy patrzy³y w niebo. tylko zaniosê.zdecydowa³ Ry¿y. tylko musi siê pani po³o¿yæ. ¿e zanim wróci z kartonikiem soku.Przyda³oby siê trochê soku . Piper spa³a jak zabita. Ry¿y pomy la³. za daszkiem.Pobrali cie próbki spermy od Sammy? Mo¿ecie porównaæ z materia³em genetycznym tych ch³opaków? Je li tak.

wiêc pewnie to po prostu kosmiczny py³ albo fragment asteroidy.Judy to przewidzia³a. . w czasie deszczu meteorów. My la³a o tym. . gdy patrzyli na ró¿owy gniew milcz¹cego nieba. .mailow¹... zostawiaj¹ za sob¹ d³ugie lady . Zupe³nie jakby ca³e niebo spada³o na ziemiê. ale .. tworz¹c na firmamencie znaki. Ró¿owe gwiazdy spadaj¹. One zmieni³y barwê. 16 Kiedy zaczê³y spadaæ ró¿owe gwiazdy.Czy to jest koniec wiata? . bardzo czêste zjawisko jesieni¹ na terenie Nowej Anglii. sk¹d¿e. Wie ci rozchodz¹ siê szybko przez telefony komórkowe i pocztê e . pomy la³. ¿e Thurston móg³by byæ jej ojcem.Sk¹d on to wiedzia³? Thurston tylko pokrêci³ g³ow¹. które zdawa³y siê tam trwaæ jaki czas. . . ¿e gdyby my patrzyli na niego spoza klosza.spyta³a Carolyn.przyzna³ Thurston. który oderwa³ siê od niej z trylion lat temu. co powiedzia³. Ró¿owe linie krzy¿owa³y siê i przecina³y. Chyba trochê za pó no na Perseidy. póki nie zblad³y i nie zniknê³y. jak Aidan mia³ ten atak. jednym s³owem. .. To deszcz meteorów.. zanieczyszczeñ.Nie .Sk¹d wiedzia³. I o godzinie dziewi¹tej trzydzie ci w ten poniedzia³kowy wieczór. Rzeczywi cie spada³y.. Pamiêtasz.Nie. My tymczasem widzimy go przez filtr kurzu i cz¹stek sta³ych. Ró¿owe gwiazdy spadaj¹ rzêdami . Teraz w zasadzie chcia³aby. . Alice i Aidan Appleton smacznie spali. I spada³y.Tak. jego przepowiednia siê spe³ni³a. pamiêtam. ¿eby by³ jej ojcem.Thurse. .Podejrzewam. Carolyn przytuli³a siê do niego mocniej. W takich razach (chocia¿ oczywi cie dok³adnie czego takiego jak teraz jeszcze nie prze¿ywa³a) cieszy³a siê. Thurston Marshall i Carolyn Sturges stali na podwórzu za domem Dumagenów i patrzyli w niebo.Czy deszcz meteorów zawsze jest ró¿owy? . co bêdzie? Sk¹d on to wiedzia³? 17 Aidan powiedzia³ w chwili proroczej wizji co jeszcze: Wszyscy patrz¹ . by³by bia³y.

z ust do ust. a bardziej tym. Wiêkszo æ ludzi milczy. które sprawiaj¹ k³opoty. ¿e kumuluj¹ce siê cz¹stki sta³e zmieni³y kolor gwiazd. ¿e dzi po prostu pójd¹ do domu. Jes t zdania. Thibodeau. Rupert Libby z si³ policyjnyc h Chester's Mill. trochê jak szelest deszczu. Ni¿ej t³ocz¹ siê dzieciaki. Stopniowo coraz wiêcej osób zaczyna ocieraæ ³zy. gdyby skrêci³a kark. on zamyka pa³ce z dr¿eniem. Du¿y Jim jest mniej zainteresowany jakimi tam wiat³ami na niebie. Natomiast jutro sytuacja mo¿e wygl¹daæ zupe³nie inaczej. wo³a. ¿e wkrótce wierni pójd¹ ¿ywcem do nieba i tak dalej. trze wy i w z³ym humorze. osobiste gwiazdy. Norrie Calvert i Benny Drake s¹ z rodzicami. Sz³o im nie le. mieli nadziejê skoñczyæ przed pó³noc¹. i tak dalej. z Chazem Benderem. rysuje ludziom sytuacjê z nowego punktu widzenia. wyszed³ na parking przed supermarketem. z komendantem Randolphem i Andym Sandersem. Ten i ów p³acze. nauczycielem historii w gimnazjum.mówi Chaz. aktualny w³a ciciel Food City. maluj¹cy siê na wielu twarzach. jak ludzie zinterpretuj¹ to zjawisko. to zobaczy w³asne. Ludzie ow³adniêci przera¿eniem potrzebuj¹ silnego przywódcy. A strach. Oni tak¿e siê obej muj¹. które nie maj¹ najmniejszego znaczenia. Niechluj Sam Verdreaux. nakazuje im obu zachowaæ spokój i przesta straszyæ ludzi.najskuteczniej za spraw¹ najstarszej metody wiata . z rêk¹ na kolbie s³u¿bowej broni. Fakt. i poprosi³ o pomoc przy inwentaryzacji. Jakby ludzie ju¿ nie byli wystraszeni. Frank. Jack Ca³e. Rose Twitchell stoi obok Ansona Wheelera przed Sweetbriar Rose. mówi do Lea. Po po³udniu zadzwoni³ do Erniego Calverta. . wypuszczony z aresztu oko³o godzin y piêtnastej.To tylko deszcz meteorów . Du¿y Jim schodzi po stopniach. Jest przed wej ciem do komisariatu. oddany cz³onek ko cio³a reprezentowanego przez zmar³ego wielebnego Cogginsa. a silny przywódca to Du¿y Jim Rennie. Henry Morrison i Jackie Wettington s¹ naprzeciwko. z których n ie tak dawno spad³a Libby (wy wiadczy³aby nam wszystkim przys³ugê. Oboje nadal maj¹ na sobie fartuchy. mo¿e siê okazaæ przydatny. ¿e nadci¹ga apokalipsa. ¿e je li nie przestanie bredziæ na temat tego ca³ego apogówna. my li). Stewart i Fernald Bowie przed swoim zak³adem pogrzebowym spogl¹daj¹ w górê. Oraz przyjaciel Juniora. Willow p³acze. ¿e widzi czterech je d ców na niebie. Teraz razem patrz¹ na spadaj¹ce ró¿owe gwiazdy. ale on te¿ jest przestraszony. którego nie mog³y wywo³aæ ¿adne ró¿owe gwiazdy. opar³szy g³owê na ramieniu Tommy'ego. Leo Lamoine. kiedy zacz¹³ siê ruc na Main Street. Searles i ta psi córka Roux. Ich p³acz jest cichy. Willow i Tommy Andersonowie wychodz¹ na parking przed Karczm¹ Dippera. a kiedy Norrie wtyka d³oñ w rêkê Benny'ego. poprzedniego w³a ciciela. Oko³o dwudziestej pierwszej piêtna cie na Main Street wychodzi mnóstwo osób i wszyscy ogl¹daj¹ bezg³o ny pokaz fajerwerków. .

Lester Coggins.stuka Frankiego w ramiê. Frank DeLesseps trochê siê uspokaja. czy ile tam ma w rzeczywisto ci.Dzi w nocy wasza droga do zbawienia to zgrabna i spójna historyjka. . Równie¿ Kucharz. koñcz¹c na Carterze Thibodeau. Podobnie Brenda Perkins .Chyba tak . . w ród wydruków z pliku VADER roz³o¿onych na stoliku do kawy. gdzie noc¹ cieraj¹ siê armie niewiernych. Duke Perkins. Zrozumia³e ? . pokazuj¹c kciukiem Randolpha i Andy'ego. Czy jeste dzieckiem bo¿ym. A wtedy macie mi wszyscy razem opowiedzieæ zgrabn¹ spójn¹ historyjkê. Zastanawia siê. Bóg mówi swojemu ludowi cze æ .Du¿y Jim patrzy na nich po kolei. . pan Cary i Rory Dinsmore w kostnicy w szpitalu imienia Catherine Russell. Co oczywi cie niekoniecznie musi byæ z³e. ¿e ch³opak w te cie IQ nie zdoby³by wiêcej ni¿ siedemdziesi¹t.zmêczona p³aczem zasnê³a na kanapie. proszê pana . .mówi Mel.mówi ch³opak. Doktor Haskell.Podoba ci siê pokaz? Ch³opak z rozszerzonymi strachem oczami wygl¹da na dwana cie lat. Na Morton Road w Eastchester (niedaleko od miejsca. Chuck Thompson i Claudette Sanders s¹ w domu pogrzebowym Bowiego. Dodee Sanders i Angie McCain w dalszym ci¹gu znajduj¹ siê w spi¿arni domu McCainów. G³owa go boli.Porozmawiamy chwilê.Co to jest. . . Nie wszyscy widz¹ ró¿owe gwiazdy.Tak.Bzdura. gdzie próba naruszenia . .Wobec tego nie masz siê czego obawiaæ. czy pan wie? . trzyma je za rêce. Córeczki Ry¿ego Everetta oraz dzieci Appletonów szybko zasnê³y. Siedzi miêdzy Dodee i Angie. potem zawo³am was czworo.oznajmia Du¿y Jim. synu? . Mel Searles patrzy na Du¿ego Jima. chyba ¿e patrz¹ na ziemiê z lepszego miejsca ni¿ ta ciemna równina. proszê pana. a na dodatek otwarte usta. Myra Evans. na szczê cie tylko trochê.Wracamy do rodka . rozci¹gniêty na usch³ej trawie obok budynku mieszcz¹cego chyba najwiêksz¹ wytwórniê metamfetaminy w Ameryce. I Andrea Grinnell. On te¿ ma oczy jak spodki. .Kosmiczny prysznic. . Podobnie jak Junior.Wygl¹da jak koniec wiata . Martwi tak¿e nic nie widz¹. a nie dwadzie cia dwa. Du¿y Jim my li sobie. A tak¿e Piper. którzy nadal wpatruj¹ siê w niebo.przytakuje Frankie. czyby tu nie zostaæ na noc.

co mia³y wykazaæ testy. Maski przeciwgazowe. odjechali mocno skomplikowanym urz¹dzeniem od miejsca eksperymentu. który zosta³ powtórzony trzykrotnie. gdy zacz¹³ siê kosmiczny pokaz. Lissa wskaza³a w stronê Eastchester. Barbie móg³by zapytaæ Coksa. Ona te¿ by³a zmêczona i przybita. wdowiec od przedwczoraj. jak dwóch ¿o³nierzy w kosmicznych skafandrach zdejmuje smuk³¹ dyszê z koñca plastikowego wê¿a. Przy ka¿dej wypowiada ¿yczenie. Gdy sta³o siê jasne. która zawsze by³a w domu na wypadek konieczno ci obrony. Wygl¹dali na zmêczonych. Tê zamknêli osobnym kluczem i wtedy zdjêli he³my. Barbie domy la³ siê w nich uczonych z Agencji Bezpieczeñstwa Narodowego. tak zwany test kwasowy. W jednym rêku trzyma butelkê jacka danielsa. i Cox mo¿e by nawet udzieli³ odpowiedzi wprost. Mo¿e zdo³a³by jako bez niej ¿yæ i prawdopodobnie umia³by ¿yæ jak szczur w szklanej klatce. Barbie przy³apa³ j¹ na ocieraniu oczu. Wie. ¿e eksperyment. w drugim broñ. W ka¿dym razie zapewne takie mieli zamiary. zas³aniaj¹ce twarze podczas procedury testowej. za starzy na ¿o³nierzy. 18 Barbie. teraz stercza³y na czub kach g³ów jak dziwaczne kapelusze. to ruger SR9. bo bez Myry straci³ grunt pod nogami. Dwaj starsi mê¿czy ni. a ¿yczy sobie mierci. Gdy spadaj¹ce meteory rzedn¹. Wysoko na niebie szybowa³y ostatnie ró¿owe meteory.powiedzia³a Julia. a nastêpnie ca³o æ do metalowej kasetki oznaczonej s³owami MATERIA£Y NIEBEZPIECZNE. Jest pierwsz¹ ofiar samobójcz¹ klosza.Pewnie strzeli³ ga nik albo jaki dzieciak zrobi³ rakietê z butelki . Co nie przeszkodzi³o jej fotografowaæ. stoi na podwórzu za swoim domem. jakie czterdzie ci piêæ minut po tym. Jack Eva prze³yka resztkê alkoholu. czym s¹. przeprowadzaj¹cych jakie analizy spektrograficzne. Nie ostatni¹. Julia i Lissa Jamieson patrzyli w milczeniu. rzuca butelkê w trawê i strzela sobie w ³eb. . A wy? . zgrzanych i przygnêbionych. Sam j¹ wybra³. mniej wiêcej piêtna cie po dziesi¹tej. ale Barbie tak¿e by³ przygnêbiony. W³o¿yli j¹ do nieprzejrzystej plastikowej torby ze strunowym zamkniêciem. Jack poci¹ga z butelki i patrz y na spadaj¹ce ró¿owe gwiazdy. jednak z dwiema tragediami na raz nie potrafi sobie daæ rady.konstrukcji klosza za pomoc¹ eksperymentalnej mieszanki kwasów odbywa siê mimo deszczu meteorów) Jack Evans. .S³ysza³am co jakby strza³. nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

chemii.Jim.stwierdzi³ Marty. . Barbie dostrzeg³ co w jego oczach. .zapyta³ Cox. biologii i tak dale j? - .. . wch³onê³o go i unicestwi³o. Widz¹c jego wahanie.Mów.To co . . Marty. pozwól na moment. czego nie ma. ta przygoda kosztowa³a amerykañskich podatników jakie trzy czwarte miliona dolarów. . ¿adnych tajemnic..Nic nie wiemy.uzna³a Julia. ale te¿ nie spodziewa³em siê.To nazwa kwasu. Mamy tylko teoriê. . przepraszam. . Ska¿enia pochodz¹ce z ziemi i z powietrza. Twarz mia³a bia³¹ jak kreda. Tak. to rozliczaj¹ siê z niew³a ciwym krajem . . pu³kowniku .908? .. ¿e w dwa tysi¹ce dwudziestym wy l¹ czteroosobow¹ za³ogê.. .Jak analizy? . nie zrobi³ kompletnie nic. ..powiedzia³a Julia ze ladem dawnego u miechu w g³osie. dorzuci³: .Marty wzruszy³ ramionami.Jak chcesz. mów.Czy wed³ug naszej wiedzy to w ogóle jest mo¿liwe? .Czy by³by sk³onny twierdziæ.A co z HY . Maskê przeciwgazow¹ trzyma³ w rêku.ladowe ilo ci minera³ów. ¿e to zadzia³a? .Nie. . . .. jeste pewien? .zapyta³ cicho. .Niech pan siê nie wyra¿a.O ile mi wiadomo. zbli¿y³ siê do ciany klosza. oczy b³yszcz¹ce. a poza tym.Przepraszam? . .rozwojowych zwi¹zanych z budow¹ kwasu.stwierdzi³ Cox.Znikn¹³ . Który utrwali³ w cianie kopu³y namalowane przez nas linie.Niech pan wreszcie nam powie! Do jasnej cholery! Cox uniós³ d³oñ.nic. . gdzie sprayem namalowano na kopule du¿y prostok¹t. nie licz¹c kosztów prac badawczo .Je li tak. . Rzuca³ podwójny cieñ. .Ma pani racjê.. którzy przeprowadzali testy. ¿e kopu³a mo¿e byæ stworzona przez jak¹ formê ¿ycia o bardziej zaawansowanej wiedzy na temat fizyki.Cox odwróci³ siê do Barbiego i kobiet.Nie. Jeden ze starszych d¿entelmenów.Marsjanie us³yszeli o tym plotki i siê wkurzyli. Tyle ¿e wed³ug naszej wiedzy istnienie klosza te¿ nie jest mo¿liwe. kurwa maæ. a tymczasem Rosjanie twierdz¹. rozumiem! . Wskaza³ miejsce.Aaa.‾e kopu³a zosta³a stworzona przez istoty pozaziemskie. .Cox podszed³ bli¿ej. Julia zrobi³a dwa kroki do przodu.Naprawdê s¹dzili cie. . ¿e kiedykolwiek zobaczê cz³owieka na Marsie. Z punktu widzenia analizy spektrograficznej tego czego tu nie ma.. Poza tym . .

¿e to robota jakiego ziemskiego super³obuza..Ale musimy siê te¿ liczyæ z tym. co pozostanie. . zapewni³ go raz jeszcze: .Czy jeste my przedmiotem jakiego eksperymentu? Szczerze mówi¹c. . W wiêkszo ci nie pali³y siê wiat³a.A nawet biologiczne. najwyra niej robi³ to nie po raz pierwszy.Nie .zapyta³a Julia. choæby nie wiem jak nieprawdopodobne. bierzemy pod uwagê tak¹ ewentualno æ .. Jedna z teorii zak³ada. Stosujemy metodê Sherlocka Holmesa: Je li wyeliminuje siê wszystko.przyzna³ Cox po zastanowieniu. albo oszczêdzali paliwo.To mo¿e byæ zjawisko meteorologiczne . .. Lissa Jamieson przygl¹da³a siê schludnym domom Eastchester.Marty stukn¹³ w klosz. musi byæ prawd¹ . . .przyzna³. gdyby co takiego siê zdarzy³o? . ¿e to co jest w pewnym sensie hybryd¹ pa³eczki okrê¿nicy.Owszem.Poniewa¿ Marty nadal wyra nie mia³ w¹tpliwo ci. .spyta³ Barbie. Szczepionkê w postaci ³agodnego wstrz¹su elektrycznego mia³ ju¿ za sob¹. .Jestem tego pewna.zapyta³ Barbie sceptycznie. .Ja sam sk³aniam siê ku teorii o istotach pozaziemskich.Które nic na tym nie zyska³o? . Czy mi siê to tylko ni? ..stwierdzi³a stanowczo.Wiedzia³by pan.Czy wyl¹dowa³ gdzie lataj¹cy spodek i jaki kosmita ¿¹da³ widzenia z naszym przywódc¹? . .Mo¿esz mówiæ wszystko. mo¿e kopu³a ¿yje. czy to nie skutek dzia³ania wrogiego pañstwa. . co wiesz. bo ludzie albo nie mieli generatorów. Czy my naprawdê dyskutujemy na ten temat? . .Pu³kowniku . Nawet siê nie skrzywi³.Podobnie s¹dzi wiêkszo æ naukowców. z którymi nad tym pracujemy.pomy la³. to.To by³ strza³ z broni . na przyk³ad Korei Pó³nocnej. tak siê czujê. . co zbyt skomplikowane. Trzeba te¿ rozwa¿yæ. . .odezwa³a siê Julia do Coksa.Niekoniecznie .odpar³ Cox.stwierdzi³ Marty. . . skoro w zasadzie nic nie robim y. je li mo¿na to tak nazwaæ.

najbardziej ceni³ sobie fotogr afiê Hanny Compton. Je li siê ma bilety na ca³y sezon. co zwyczajnie lubi¹ sobie popatrzeæ na d³ugonogie nastolatki biegaj¹ce w krótkich spodenkach. widzia³ wszystkie mecze. Lady Wildcats. M³ode zawodniczki przestrzegaj¹ etycznych zasad gry. Du¿y Jim wszystkie te powody. Nie by³oby to zachowanie polityczne. walenie pi³k¹ w tablicê i rzuty z po³owy boiska) rzadko w ogóle dostrzegaj¹. W dwa tysi¹ce czwartym. o którym nigdy nie wspomnia³ w rozmowie z przyjació³mi z widowni. dok³adnie . czasem gra toczy³a siê bardzo ostro. z autografami osób s³awnych. z których miej¹ siê fani zespo³ów ch³opiêcych. zw³aszcza je li rozgrywano mecz z tradycyjnym rywalem (w przypadku Wildcats z Mills by³a . S¹ te¿ prawdziwi mi³o nicy koszykówki.jednej. drugoklasistki. pozwalaj¹c oceniæ taktykê i cieszyæ siê ka¿dym podaniem czy przejêciem. które musia³ podziwiaæ ka¿dy go æ. a by³a ni¹ koszykówka dziewczêcych dru¿yn gimnazjalnych. oczywi cie. dla których cz³owiek interesuje siê sportem. Wyp³ynê³a ze ród³a. która doprowadzi³a Lady Wildcats do zdobycia tej jedynej z³otej pi³ki. a wiêc dobre stare podstawy koszykówki. Dale'a Earnhardta oraz Billa Lee Spacemana. ¿e dziewczêca koszykówka jest zwyczajnie lepsza. Od roku tysi¹c dziewiêæset dziewiêædziesi¹tego ósmego zawsze mia³ bilety na ca³y sezon i ogl¹da³ co najmniej tuzin rozgrywek rocznie. kiedy Lady Wildcats wygr a³y stanowe mistrzostwa klasy D. lecz jego pasja zaczê³a siê od czego zupe³nie innego. Ch³opcy tak¿e chcieli wygrywaæ. dla których kibicowali. i nie bez racji. i nie przeszkadzaj¹ im niewysokie wyniki. Kibice dziewczêcych zespo³ów twierdz¹. a wiêc Tigera Woodsa. Dziewczêta traktowa³y sport bardzo osobi cie. które ch³opcy (uwielbiaj¹cy wy cigi. ¿e u dziewcz¹t k³adzie siê znacznie wiêkszy nacisk na obronê i rzuty wolne. którzy powiedz¹. a czêsto ta k¿e filary Booster Club.WCZUCIE SIÊ 1 Poza polityk¹ Du¿y Jim Rennie mia³ tylko jedn¹ pasjê. organizacji praktykuj¹cej sprzeda¿ ciasteczek i inne formy zbiórk i pieniêdzy na pokrycie rosn¹cych kosztów wyjazdówek . S¹ te¿ tacy. Wielu z nich to krewni zawodniczek. uwa¿a³ za równie wa¿ne. kipia³y nienawi ci¹. rozgrywaj¹cej. Gra toczy siê wolniej. I choæ na cianach biura powiesi³ zdjêcia. si³¹ rzeczy poznaje siê innych posiadaczy karnetów oraz powody.

odpar³ trener Woodhead. rednia punktów na mecz z tamtego czasu wynosi³a dwadzie cia siedem do sze ciu. Od urodzenia mówi³a wiatu odwal siê ode mnie . Szczê ciem dla jej dru¿yny do koñca meczu zosta³a tylko minuta i szesna cie sekund. Roztrz¹sa³y j¹ w szatni jeszcze d³ugo po zakoñczeniu meczu. Du¿y Jim po³o¿y³ rêkê na karku trenera Woodheada. Ta pi³ka jest moja! . lecz czyst ej obronie. za³atwiaj¹c fanom Wildcatsów sezon. po szybkiej i ³atwej wygranej w meczu z Buckfield. Przed rokiem dwa tysi¹ce czwartym Lady Wildcats zakwalifikowa³y siê do turnieju stanowego tylko raz w ci¹gu dwudziestu lat. Jak ona potrafi³a nienawidziæ! Zdaniem Du¿ego Jima nikt jej nie dorównywa³. Co wiêcej. a skoñczy³a jeszcze ostrzej.pokazówki. . . Dla dziewcz¹t przegrana by³a znacznie trudniejsza do zaakceptowania. która po koñcowym gwizdku umiera³a mierci¹ naturaln¹. W rozgrywkach mistrzowskich roku dwa tysi¹ce czwartego Lady Wildcats prowadzi³y z Rockets z Castle Rock dziesiêcioma punktami. Innymi s³owy . jak rozbija obronê i z wyrazem skupienia na ponurej twarzy nieub³aganie zbli¿a siê do kosza. zwykle pijanego i zawsze k³ótliwego. Hanna wystartowa³a ostro. ‾ywi³ siê t¹ nienawi ci¹. w czasie których zdoby³a wiêcej punktów ni¿ ktokolwiek inny a jej przeciwniczka z Richmond Bobcats zwija³a siê z bólu na parkiecie po ostrej. krótki kucyk stercza³ na g³owie jak wyprostowany rodkowy palec. Dziewczyna przejmowa³a pi³kê i wykonywa³a rzuty trzypunktowe. który wspominali przez d³ugie lata.to znienawidzona dru¿yna Rockets z Castle Rock). Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chester's Mill i pierwszorzêdny handlarz u¿ywanymi samochodami siê zakocha³. bardzo wyra nie odbiera³ z boiska: Nic z tego.Nie jestem g³upcem . gdy Hanna sfaulowa³a. chudego drwala z Tarker's Mills. to nazwê ciê g³upcem stwierdzi³. pieprzona dziwko. jak ta nienawi æ puchnie dziewczêtom w g³owach. A potem zjawi³a siê Hanna Compton. W pierwszym roku gra³a w dru¿ynie juniorów przez wiêksz¹ czê æ sezonu. Trener przesun¹³ j¹ do reprezentacji na dwa ostatnie mecze. Du¿y Jim czêsto obserwowa³. ale Du¿y Jim najbardziej lubi³ patrzeæ. Gdy skoñczy³ siê tamten mecz. W czasie pogoni za pi³k¹ podczas drugiej po³owy. nienawidzi³y pora¿ki jako zespó³. Z osiemdziesiêciu sze ciu punktów rzuconych w czasie tamtej rozgrywki Hanna Compton . By³a córk¹ Dale'a. Wygra³y jednym punktem. Czarne l ni¹ce oczy kpi³y z ka¿dego. kto by mia³ wej æ jej w drogê. przy remisie. ale dla wiêkszo ci ch³opców by³a to kwestia indywidualnych osi¹gniêæ. kiedy chcia³a.Je li ta dziewczyna nie bêdzie gra³a w przysz³ym roku.

struktur¹. Tego lata jej ojciec. Tam dziewczêta by³y wy¿sze. agresywn¹ gr¹. Nazywa³ to wczuciem siê. Czarne oczy jej b³yszcza³y (wydawa³o siê. czekali . kupionego z czterdziestoprocentowym upustem u Ja mesa Renniego seniora. Musia³a ¿ywiæ swoj¹ nienawi æ ci¹g³¹. fantastyczny. ¿onê i wszystkie trzy córki. zabi³ siebie. znikaj¹ wszelkie defekty i ograniczenia cia³a). ¿eby unikn¹æ zarzutu o b³¹d kroków. Dobra gra charakteryzuje siê szczególn¹ struktur¹. Bonusowy cadillac sta³ siê ich trumn¹. Zejd cie mi z drogi. ¿e wzrok mia³a utkwiony w jakiej koszykarskiej nirwanie. co sprawili mu k³opot. podczas boskiej przemiany. Tamtej wiosny jej k³ótliwy ojciec zasiad³ kierownic¹ nowiutkiego cadillaca. Normalnie Du¿y Jim nie handlowa³ nowymi samochodami. Hanna Compton wiêcej nie zagra³a. a¿ trudno uwierzyæ. ale Du¿y Jim mówi³ o tym po swojemu. ca li w nerwach . prowadz¹c po pijanemu. dok¹d wybrali siê na lody. Wtedy do gry wesz³a Hanna i ruszy³a do boju z determinacj¹ Józefa Stalina obejmuj¹cego rz¹dy w Rosji. czarodziejski mecz koszykówki. A z tym by siê nie pogodzi³a. a wtedy. sze ædziesi¹t trzy. niedostêpnej i niedostrzegalnej dla zwyk³yc h miertelników).zdoby³a.a¿ ich do siebie wezwie i ods³oni im przysz³y los). Gdzie tam w . a Du¿y Jim wcale nie czu³ smutku. Mistrzowski mecz by³ jej po¿egnalnym.przegrywa³y dziewiêcioma punktami. której mo¿na niekiedy dotkn¹æ noc¹. Ka¿dy rzut w ci¹gu tych o miu minut by³ celny. Dziewczyna umia³a siê wczuæ . przypomina³ sobie tamten w spania³y. która rozpoczê³a siê wynikiem niekorzystnym dla Lady Wildcats . Tak podejrzewa³. niepowtarzalny. ³¹cznie z jednym ca³kiem absurdalnym. przez pó³ boiska. Gdy teraz siedzia³ w biurze Petera Randolpha. Wypadek z piêcioma ofiarami miertelnymi trafi³ na pierwsze strony w zachodnim Maine. który mówi³ bardzo wyra nie: Jestem lepsza ni¿ wy wszystkie. jak choæby bycie w strefie. bogat¹ i zdum draperi¹. Du¿y Jim rozumia³ j¹ jak nikt. zawsze udawa³o siê go bokiem skombinowaæ . Wracali do Tarker's Mills ze sklepu Browniego. który wykona³a ze splecionymi nogami. Hanna nie umia³aby graæ w koszykówkê w college'u. za oknem ostatnie ró¿owe meteory blak³y w oddali (a przed drzwiami ci. ale je li jaki by³ mu potrzebny. jestem najlepsza. pewnie by w koñcu wyl¹dowa³a na ³awce rezerwowych. Istnia³y ró¿ne sportowe okre lenia takiego rodzaju zachowania. z rodzaju tych. bo rozjebiê . twarz jej zastyg³a w szyderczym grymasie. Democrat ukaza³ siê w tamtym tygodniu z czarn¹ obwódk¹.mia³ nadziejê. Szczególnie pierwsze osiem minut drugiej po³owy. jakie z pewno ci¹ zdobi¹ komnaty Walhalli. pozostaj¹c¹ poza zasi tuzinkowych graczy (chocia¿ czasem nawet najzwyklejszy gracz potrafi siê wczuæ i na krótk¹ chwilê przemieniæ w boga. Z tego samego powodu nigdy nawet nie rozwa¿a³ wyjazdu z Mill.

ju¿ i tak zamkniêty. Rz¹dzenie miastem by³o dobre w normalnych okoliczno ciach. zanim ona sama je ustali³a. jak .Sklepem Browniego nie musimy sobie zawracaæ g³owy.. . .wiecie pewnie zarobi³by wiêcej pieniêdzy. chocia¿ powinien byæ wyczerpany.Jim. Ludzie zwykle maj¹ pe³ne spi¿arnie. Du¿y Jim pokrêci³ g³ow¹. jednak bogactwo to ma³e piwo.. fani z Mills krzyczeli ze szczê cia. Przewidywa³o siê kroki obrony. jak ten desperacki rzut Hanny przez pó³ boiska. . I wszystko uk³ada³o siê pomy lnie. wiedz¹c. I bardzo dobrze. I w³a nie dlatego. Nawet sprawy.Rozpogodzi³ siê wyra nie. Nadal mia³ u miech na ustach. Du¿y Jim siê wczuwa³.No tak. . . Cz³owiek móg³ rozwin¹æ skrzyd³a. nadal z u miechem na twarzy. Doceniam robienie zapasów i Cale tak¿e. . kibice Castle Rock szaleli z w ciek³o ci. w Food City jest mnóstwo jedzenia . Na pewno. ale wszystkiego innego pod dostatkiem. Oto kolejny przyk³ad. to prawda. ¿e nie mo¿e daæ cia³a. .Rozmawia³em z Jackiem Cale'em nie dalej jak dzi po po³udniu. po którym ca³a widownia zerwa³a siê na równe nogi.Zamkn¹æ supermarket? .A mo¿e by tak zarz¹dziæ krótsze godziny otwarcia? Do tego chyba Jack da siê przekonaæ? Pewnie ju¿ sam rozwa¿a³ takie wyj cie. zdaæ siê na intuicjê. które na pierwszy rzut oka wydawa³y siê przeszkodami. Oferuj¹ca wiñskie pisemka. Chodzi mi o to. A w³adza to szampan. To siê czu³o. Du¿y Jim tylko siê u miecha³.poprawi³ go Du¿y Jim. wiem. ¿e do tej pory wszystko by³o w najlepszym porz¹dku. Mia³ wyczucie. zmie ni¹ siê w okazje. .powtórzy³ Andy. a ka¿de doj cie do pi³ki koñczy³o siê rzutem i trafieniem. A trudno o lepszy cz na takie dzia³anie ni¿ rozgrywki mistrzowskie.Jim. Tego na g³os nie powiedzia³. ¿e nic nie stanie mu na przeszkodzie.zaoponowa³ Randolph. Jego mistrzostw. Staæ go by³o na u miech. a nawet by³ przekonany. po prostu nie mo¿e. . Miêso na wykoñczeniu.Wiem. a w czasach kryzysu jeszcze lepsze. w koñcu jest ‾ydem. kiedy Peter Randolph oraz Andy Sanders patrzyli na niego os³upiali.Supermarket oraz Gas & Grocery . W³a nie dlatego nie obawia³ siê Juniora mimo jego ma³omówno ci i czujno ci. . zw³aszcza tej psiej córy redaktorki. Teraz w³a nie nasta³ czas rozgrywek mistrzowskich. W³a nie dlatego nie by³ nawet zmêczony. W³a nie dlatego nie obawia³ siê Dale'a Barbary ani jego k³opotliwych przyjació³. Mia³ przeczucie. ludziom siê to nie spodoba. straszna speluna.

Ale Duke by³ martwy. I je li przy tym oberw¹ po uszach. .Zamykamy . .Nie jestem pewien. to by³ po prostu cud.Umilk³. skarbie.G³o niej. Nale¿y im siê za to. . którzy siê boj¹. .Mamy dwudziestu funkcjonariuszy.zacz¹³. Naj³atwiej kierow aæ lud mi. . .Oba.Oto nieustraszeni policjanci. lecz niepewne. ¿eby my mogli zakoñczyæ sprawê i wys³aæ ich do domu spaæ.W sytuacji kryzysowej mamy nie tylko prawo. 2 Frank. . A kiedy zostan¹ otwarte ponownie.spyta³ Andy. .powtórzy³. niepotrzebny powód do nerwów. Wliczaj¹c w to. .¿ycie idzie na rêkê cz³owiekowi. dystrybucja bêdzie sprawiedliwsza. Pospuszczali oczy.O ile kopu³a jeszcze wtedy bêdzie. . Na cztery spusty. zapro ich. . Nowy komendant policji nie oczeki wa³ takiego gestu i omal siê nie Zakrztusi³.Istnieje taka mo¿liwo æ.A je li wybuchnie panika? . Randolph by³ wyra nie zaskoczony. Og³oszê plan racjonowania dóbr na czwartkowym spotkaniu.G³ow¹ wskaza³ w kierunku drzwi. Wobec czego bêdziemy musieli powiêkszyæ si³y porz¹dkowe. Mel i Georgia weszli jak podejrzani maj¹cy siê ustawiæ do rozpoznania. a to ju¿ trudno by³o nazwaæ zdarzeniem pomy lnym. Carter. zw³aszcza po tym nocnym pokazie kosmicznych fajerwerków. wpatrywali siê we w³asne buty Du¿y Jim od razu siê domy li³. tym lepiej. ..odezwa³ siê Andy niepewnie. czy mamy prawo zamykaæ sklepy . Georgia Roux mruknê³a co pod nosem. ¿e nie potrafi¹ utrzymaæ ptaszka w spodniach. Duke Perkins by oceni³. Mam przeczucie. my bêdziemy zarz¹dzali towarem. Je li kopn¹æ w gniazdo myszy. ale i obowi¹zek. ¿e bêd¹ jutro bardzo zajêci. I to znacznie.przytakn¹³ Du¿y Jim. Hanna Compton by ich wy mia³a.No tak . .Aha . . .Du¿y Jim serdecznie poklepa³ Pete'a Randolpha po plecach. rzecz jasna. Wystarczy go na d³u¿ej. który ma wyczucie. zapewne siê rozbiegn¹. Bardzo mu to odpowiada³o. ¿e takie dzia³anie to b³¹d.Du¿y Jim przy³o¿y³ d³oñ do ucha. . . ¿e oczekuj¹ wyrzucenia z pracy albo i czego gorszego. komendancie. Twarze mieli zaciête i wyzywaj¹ce.A skoro ju¿ o nich mowa.. .

i chcia³aby nam podziêkowaæ. ¿e nie ma z nimi Andrei Grinnell. chocia¿ w³a ciwie byli my ju¿ niby po s³u¿bie.Prawda? .Jedno mówi za wszystkich.Nikt jej nie uderzy³ . A potem tak jakby w zasadzie roz³o¿y³a nogi.stwierdzi³ Carter.I nie skrzywdzili cie jej? .. . . Narkomanka czy nie. ¿e nauczyciel jest z³o liwy. . zak³adaj¹c rêce na obfitym biu cie.poprawi³ go komendant. . . .Ty mów. ¿e pora wracaæ. ka¿dy tylko jedno. .podj¹³ Frankie. .podj¹³ Frank. . . ¿e jest nam wdziêczna za to.Tak jest. .i ona nas zaprosi³a. Wiêc wypili my piwo i powiedzieli my. na lito æ bosk¹.Du¿y Jim wycelowa³ w ni¹ grubym palcem.. .Bo ona twierdzi.Jestem tego pewien . Ton.odpowiedzia³ chór czterech g³osów.upewnia³ siê Du¿y Jim.Ta dziewczyna ma zszargan¹ opiniê. do czego zmierza ta rozmowa. Tak to jest w dru¿ynie.krzyknê³a Georgia. ¿e nie zrobili my nic z³ego. wskaza³ Frankiego. .Byli my tam . No bo teraz nie mo¿na kupiæ piwa.Wiêc co cie dok³adnie zrobili? Gdy Georgia. Siedzieli my tam sobie i popijali my piwko. . proszê pana. ale ona powiedzia³a.W³a nie! . . w takiej sytuacji z pewno ci¹ zachowa³aby polityczn¹ poprawno æ. co robimy.W³a nie to chcia³em powiedzieæ. ale wszystko odby³o siê za jej zgod¹. Jej m¹¿ te¿.. Nie widzieli cie tam przypadkiem jakich narkotyków? .Nie.wyja ni³ Mel z szerokim. jakim dziecko t³umaczy mamusi. bezmy lnym u miechem. Frank i Carter zaczêli mówiæ jednocze nie. ¿e ma trochê piwa . I mów z sensem. . . .Mogê powiedzieæ...Mi³o mi to s³yszeæ.zacz¹³ Frank .oznajmi³ komendant Randolph.Tylko dlatego weszli my. Zaczyna³ s¹dziæ. .Du¿y Jim kiwn¹³ na Franka. .Pokazuj¹c bobra . ¿e w panu Thibodeau . Du¿y Jim skrzywi³ siê niemi³osiernie. nie powinni my i bardzo nam przykro. jednego po drugim . co my lê? Du¿y Jim zezwoli³ mu machniêciem rêki. . . .Ca³kowicie po s³u¿bie .przytakn¹³ Frank z szacunkiem.Powiedzia³a. . ¿eby mówi³ dalej.Wiem. Jeste cie dru¿yn¹? Carter Thibodeau pierwszy po³apa³ siê.Powiedzia³am. W my lach podziêkowa³ opatrzno ci. ¿e zosta³a pobita i nie wiadomo co tam jeszcze.Ona. .Zaprosi³a nas do sypialni.Cicho.Tak jest . proszê pana .

Przy Gas & Grocery powinni wystarczyæ Wettington i Morrison. poniewa¿ mamy za sob¹ dzieñ pe³en wra¿eñ.Przypuszczam. wszystkim nam przyda siê trochê snu. .popar³ go Randolph. . Wyczucie. . zanim go zabije. a dwóch nawet nosi j¹ ze sob¹ w czasie patrolu. Zw³aszcza m³odym funkcjonariuszom. Du¿y Jim powiód³ wzrokiem po Franku.drzemi¹ niejakie mo¿liwo ci.przytakn¹³ Frank.Rozumiem z tego.podsumowa³ Du¿y Jim. Supermarket oraz sklep przy stacji Gas & Grocery zostan¹ zamkniête na czas kryzysu. mo¿ecie j¹ nosiæ jako Amerykanie.W³a nie ci m³odzi ludzie s¹ potrzebni pod Food City. ¿e po naszym wyj ciu siê przewróci³a. ¿e macie w samochodzie broñ.pod Food City powinni pój æ bardziej do wiadczeni policjanci. . Carterze.Czy tyle wam wystarczy.Jeste cie w okresie próbnym .Mo¿emy wys³aæ z nimi Freda Dentona .oceni³ Du¿y Jim. Komendant Randolph wyznaczy³ was do pilnowania Food City. ¿e jeste cie niewinni . Nikt nie podj¹³ tego w¹tku. .zaproponowa³ Randolph.podj¹³ Du¿y Jim. ¿e które z was bêdzie mia³o przy sob pukawkê. . . .Rozumiemy siê? Czy s¹ jakie sprzeciwy? .Tyle chyba wystarczy. . j ego s³u¿ba w charakterze funkcjonariusza policji dobiegnie koñca w trybie natychmiastowym. . ran¹ bitewn¹? Carter zgi¹³ ramiê. stoj¹c jutro przed Food City i maj¹c do czynienia z mieszkañcami tego miasta.Skoro macie prywatn¹ broñ. .. .odpar³ Du¿y Jim. Jego s³owa skomentowa³a g³ucha cisza. Ma³y ptasz ek powiedzia³ mi na uszko. A ci nowi do mniejszego.Jim .Doskonale . Czy da pan sobie radê. panowie? Andy i Randolph z wyra n¹ ulg¹ zgodnie pokiwali g³owami. Nikt inny. Z u miechem.Jak nowo narodzone dzieci . na wypadek gdyby kto siê nie dostosowa³ do nowego porz¹dku..A teraz.. By³a zdrowo zalana. Melu i Georgii. panie Thibodeau? Z pañsk¹. I jeszcze jedna rzecz. Pies nie naruszy³ mi ¿adnego ciêgna.. bo jutro stawiacie siê na s³u¿bê o siódmej rano.Du¿y Jim rozejrza³ siê dooko³a. .Nie zgadzam siê z tob¹ .Racja . Mo¿e nawet wiêcej ni¿ raz. . Ale je¿eli us³yszê.odezwa³ siê Andy . Opieka spo³eczna powinna jej odebraæ syna. . . .Nic mi nie jest. W obecnej sytuacji opieka spo³eczna z siedzib¹ w Castle Rock mog³a siê równie dobrze znajdowaæ na Ksiê¿ycu. .

No chod cie.A mog¹ byæ niena³adowane? . Zrobili. a ca³e znu¿enie go opu ci³o. .. na wszelki wypadek. bia³ym i br¹zowym. .j pod lamp¹. jednak szybko siê pogodzili z decyzj¹. Bêd¹ siê zachowywali poprawnie. lady by³y tak subtelne. Je li oni siê zmieni¹. Du¿emu Jimowi to pasowa³o. 3 Barbie wszed³ do swojego mieszkania zewnêtrznymi schodami kilka minut przed pó³noc¹.Frank nadal nie wydawa³ siê uszczê liwiony. Lecz zamiast wyprowadziæ funkcjonariuszy z komisariatu. to co powiedzia³ mi kiedy ojciec. tak jak je zostawi³. to pewne jak w banku. Ksi¹¿ki.Nie byli uszczê liwieni. sprawdzaj¹c. Frank. je¿eli cz³owiek nie stara siê za bardzo.Dobry Bo¿e. . Krzese³ te¿ nikt nie ruszy³ z miejsca . by na dobre sze æ godzin zapa æ odrêtwienie. Barbie kupi³ go w . drugie przy oknie z widokiem na ulicê. proszê pana. . Pó³tora metra d³ugo ci. Zamkn¹³ oczy. I nagle zrozumia³. Du¿y Jim uniós³ palec wskazuj¹cy jak nauczyciel. . Nie dla Lindsaya mia³ wzór diamentowy w kolorach niebieskim. Dywanik. potem je otworzy³ i pozwoli³ wzrokowi b³¹dziæ bez celu po wnêtrzu stanowi¹cym po³¹czenie salonu i kuchni. Zwykle tak siê dzieje. Nie ma czego takiego jak niena³adowana broñ. wówczas my tak¿e. Przed nami ciê¿ki dzieñ. pó³ metra szeroko ci. Stara³ siê patrzeæ na wszystko i wszystko widzieæ. Du¿y Jim zamkn¹³ oczy.Powiem ci. . które wci¹¿ dzia³a³o dziêki generatorowi Andy'ego Sandersa. trzeba siê wesprzeæ s³owem modlitwy. Nie dla Lindsaya . co kaza³. Wsta³. Thibodeau bez przerwy zgina³ ramiê oraz palce.No tak po prostu. zanim bezlitosny budzik wyrwie go ze snu i ka¿e i æ do Sweetbriar Rose szykowaæ niadanie. Fili¿anka po kawie i talerzyk po to ci e tkwi³y na suszarce obok mikroskopijnego zlewu. pokiwa³ g³ow¹ z u miechem. pochyli³ g³owê. Mieszkamy w ród uczciwych ludzi. Trwa³o to jaki czas. Wystarczy³o.. Rozumiesz? . sta³y na pó³kach. otworzy³ szeroko ramiona. Widz¹c ich wahanie. ¿e z pocz¹tku nie potrafi³ ich odszukaæ. które zamierza³ zosta w mie cie. ¿e zapali³ wiat³o. Kto tu by³.spyta³ Frank.Tak jest. czy s¹ sprawne. czerwonym. We cie siê za rêce. Przygarbi³ siê ze zmêczenia i marzy³ tylko o tym.

Fallud¿y. A krótkie spodnie khaki. teraz znalaz³y siê na jej spodzie. ale iracki policjant zapewni³ go. Handlarz mia³ na sobie koszulkê z nadrukiem NIE STRZELAÆ DO PIANISTY. Dywan zmieni³ w³a ciciela za dwie cie dolarów amerykañskich oraz uniwersalny odtwarzacz DVD. Rano. Nie turecki. tam jeste . tak. I lekko przekrzywiony. Kto jednak na niego wszed³. Ten prawdziwy. Gor¹cy. Zawsze go okr¹¿a³. Barbie przeszed³ do sypialni.Khaliq Hassan. ¿e identyfikator znikn¹³. Rano le¿a³ idealnie prosto. Bardzo stary. do skarpetek. Barbie nigdy na niego nie wszed³. ale na to nie mia³ wielkich szans. a wtedy miali siê jeszcze g³o niej. ¿eby stwierdziæ. Dobry b y³ z niego funkcjonariusz. ci enka broszura. ale nie. Potem siê miali. I wcale nie by³ tym zdziwiony. To by³ dobry dzieñ. Ksi¹¿ka telefoniczna z numerami Tarker's i Chester's le¿a³a na stoliku przy drzwiach. Tydzieñ pó niej kula snajpera rozsadzi³a mu mózg. Wygl¹da na turecki. bardzo piêkny . Nigdy na niego nie wszed³. Barbie. Piêæ dywanów. zawsze go okr¹¿a³. Ale wszystkie dywany senatora fa³szywe. Nie dla Lindsay a. Gdziekolwiek by poszed³. któr¹ tak¿e zamierza³ zostawiæ w mie cie. ¿e wyp³owia³e d¿insy. by³ pod tym wzglêdem przes¹dny. prawdopodobnie dlatego. Zostawi³ go. Czy to ledwo uchwytny zapach potu? A mo¿e atmosfera? Barbie nie wiedzia³ i wcale go to nie obchodzi³o. ¿e znalaz³by siê z powrotem w Bagdadzie albo w cholernej Al . nie . To nie dywan dla Lindsaya Grahama. bo komendant policji zwykle nie afiszuj e siê z . Iracki! . bo Nie dla Lindsaya by³ zmierzwiony. jakby nadepniêcie na ten dywan mog³o aktywowaæ jaki komputer w Waszyngtonie i spowodowaæ. Tak. Podszed³ do komody. i wróci³ do salonu. Epokowa prawda zen. otworzy³ górn¹ szufladê i od razu zobaczy³. . Ani troch Chwyci³ komórkê. ¿e i tutaj kto wchodzi³. Szeroki u miech. Latif s³ucha³ go d³u¿sz¹ chwilê. potakuj¹c. . tak. ale dobry. na oczach ludzi. Lindsay Graham. ¿e amerykañski senator kupi³ takich piêæ. A du¿o wiêcej do kieszeni.Bagdadzie. które poprzednio by³y na szczycie stertki. ale nadal mia³ nieodparte przekonanie. ¿e dywanik pochodzi z kurdyjskiej fabry czki. Policjant nazywa³ siê Latif abd al . Nie dla Lindsaya by³ jedynym upominkiem z Iraku. teraz mia³y suwak rozpiêty. Natychmiast zajrza³ do drugiej szuflady. Ja Latif Hassan ci to mówiê. Piêæ setek na rêkê. ¿e w ten sposób poniek¹d chcia³ zostawiæ za sob¹ Irak. Zajrza³ do niej bez przekonania. Latif podniós³ d³oñ i Barbie przybi³ mu pi¹tkê. tysi¹c lat temu. Nie potrzebowa³ nawet piêciu sekund. z³o¿one z za piêtym suwakiem. Sprzedawca wykona³ zaskakuj¹co amerykañski gest imituj¹cy masturbacjê.Mówi. Ten nie fa³szywy. nie.spyta³ Barbie. piêæ setek dolarów. Zmarszczony. nie¿nobi zêby. Narzuta na ³ó¿ku by³a nietkniêta. opuszczaj¹c Chester's Mill.O co chodzi³o? .

kto móg³ dzwoniæ o tej porze. Skrzywi³a siê i usiad³a. . Niew¹tpliwie Howie. nie mia³ absolutnej.numerem swojego domowego telefonu w ksi¹¿ce telefonicznej. Wydrukowa³am je. .Spojrza³a na kartki z informacjami z pliku VADER rozrzucone na stoliku.Howie nie ¿yje. pamiêtam. Siêgaj¹c po telefon.Tak.Rzeczywi cie. ale nie. którego dotkn¹³ Howie. w miejscu. Bardzo bym chcia³ dzwoniæ w tej sprawie. bo kto sypia na kanapie.Tak. 4 Zaæwierka³ telefon. Perkins. . ¿e zosta³a sama. Tyle ¿e najwyra niej w ma³ych miasteczkach panowa³y odmienne obyczaje. .Barbie! Uda³o siej¹ zniszczyæ? Wyszli my spod klosza? . dwadzie cia minut po pó³nocy. Brenda uderzy³a nog¹ w stolik do kawy n tyle mocno. Nie móg³ sobie pozwoliæ na zw³okê. ¿e mo¿e byæ tylko jeden powód telefonu o tej porze. ale tak jak ci powiedzia³am. Kopu³a zniknê³a albo zosta³a otwarta. ¿e mo¿e mu zabrakn¹æ czasu. kto j¹ obudzi³ o tak nieludzkiej godz nie i przypomnia³. je li nie musi? Przeklê³a te¿ tego. Poku tyka³a do aparatu stoj¹cego przy fotelu Howiego (widok pustego mebla sprawia³ jej ból) i chwyci³a s³uchawkê. gdy widzieli siê po raz ostatni. wiêc czas zamykaæ drzwi.. i æ spaæ. .Powiedzia³a . Nie mia³a pojêcia. ¿e twój m¹¿ prowadzi³ dochodzenie w sprawie Jima Renniego. ¿e bêdzie pó no. Chcia³bym. choæ informacja by³a do æ dyskretna: H. I znowu ta bolesna wiadomo æ . ale z pewno ci¹ nie Howie. . Brenda milcza³a chwilê. . Mia³ przeczucie.Mówi Dale Barbara.Wiêc co siê sta³o? Jest prawie wpó³ do pierwszej! . i B..Co jest? O co chodzi? . dzwoni uprzedziæ. Przy³o¿y³a d³oñ do szyi. Mo¿esz siê skupiæ. W ka¿dym razie tutaj. W laptopie. ju¿ tak.. rozcieraj¹c kark. przeklinaj¹c siebie za brak rozwagi. ¿e le¿¹ce na nim papiery podskoczy³y.Tak.Nie. Potem dotar³o do niej. Morin Street 28 Mimo ¿e minê³a pó³noc. usi³uj¹c zebraæ my li. Barbie bez wahania wystuka³ numer. Jeste ju¿ przytomna? . .Czy twój m¹¿ robi³ notatki? . ¿eby mnie teraz uwa¿nie pos³ucha³a..

. to znac zy dzi . .Przera¿asz mnie. Romeo Burpee mówi jej. Ale teraz ju¿ nie bêdzie czeka³. Powiedz. jak w sennym koszmarze. . ¿eby to nie ona. jak daleko siê posunie. Ogieñ w zasadzie ugaszony. ale na pewno nie za drobn¹ kradzie¿ w sklepie. je li nie ma czego mocniejszego... W takim wypadku pamiêtaj. ¿e tak.. . ¿e ona to widzia³a. je li pocisk nie przebije kopu³y. . . ¿e ma otworzyæ kopertê jedynie wówczas. Ten t³usty skurczybyk potrafi rozgrywaæ karty.To dobrze. których siê dokopa³ twój m¹¿. ¿e powinna kandydowaæ na komendanta stra¿y po¿arnej. wiêkszo æ dowodów zniknie. ¿e mogê zostaæ aresztowany. Ale nie id sama. jak on mu zagra.Je li siê zastanowisz. co twój m¹¿ mia³ na Du¿ego Jima. . ¿e i tak nie powstrzymasz biegu wypadków. . .Nie zabieraj Julii. . ..Pod jakim zarzutem ciê aresztuj¹? .Powiedzia³em ci dzisiaj. Jutro rano w³ó¿ ten wydruk do koperty i zanie do Julii Shumway.Oczywi cie. ¿e rozg³osisz prawdê o wszystkich brudach. podratowana przez endorfiny.Tak. Nawet w sejfie.Nie zamknêli mnie. Jestem prawie na sto procent pewien.Rommie Burpee. je li ma. ona sama stoi niedaleko Little Bitch Road.Chyba nie przypuszczasz. Dla bezpieczeñstwa wzi¹æ ze sob¹ Juliê. je li zagrozisz.Zamierza³am porozmawiaæ z Renniem. gdyby co z³ego sta³o siê tobie. ¿eby j¹ ukry³a w bezpiecznym miejscu. w doskona³ym nastroju mimo ¿a³oby. Komu ufasz poza Juli¹? Wróci³a my l¹ do minionego popo³udnia. przera liwie wiarygodne. Widzia³em wiele takich wypadków w Iraku.. . Niestety. Z ca³ego serca pragnê³a. przyznasz mi racjê. Pamiêtasz? . mnie lub nam obojgu.Bo je li wydawca lokalnej prasy zobaczy. a Du¿y Jim zorientuje siê. ¿e on.Nie mam pojêcia. . W kasie pancern ej albo w zamykanej na klucz szafce. A kiedy ju¿ znajdê siê za kratkami.W innym wypadku niech nie otwiera. Wszystko pasuje. Rozumiesz? .. potrzebuje koz³a ofiarnego.To jakie szaleñstwo. Tak. ¿e trafiê za kratki jutro. . ale dlaczego nie pozwoliæ jej zajrzeæ? .Nie wiem. Czy Julia ciê pos³ucha? Wydaje mi siê. mo¿e mi siê przydarzyæ jaki wypadek. lecz Howie prowadzi³ tê nocn¹ rozmowê. . co zrobi.Oczywi cie. Rennie ma co do ukrycia. komendant policji tañczy. Powiedz jej.

Przynajmniej na razie. to co poka¿ê Jimowi? Chyba bêdê musia³a zrobiæ drug¹ kopiê.Nie.Dobry dzieñ zaczyna siê od dobrego niadania. Napisa³a na niej Julia i po³o¿y³a na kuchennym blacie. ubrany w bia³y szlafrok o rozmiarze przypominaj¹cym grot na kliperze. Dopiero po chwili zda³a sobie sprawê. Jedna w zupe³no ci wystarczy. a wydruk zostawiê u Julii. Du¿y Jim podniós³ puszkê.I pamiêtasz. Tylko je li ukryjê laptop. .. co Howie mia³. . o godzinie szóstej piêæ zjawi³ siê Junior. ¿eby ci uwierzy³. Twarz mia³ blad¹ i nieogolon¹. kawa jest. Irracjonalnie uzna³a. pomy la³a. tak jak j¹ uczy³ m¹¿. Skoñczy³ siê gaz do generatora. musia³a postawiæ laptop na boku. Te¿ chcesz trochê kofeiny? Cola jeszcze zimna. Akurat wtedy zgas³o wiat³o. Wprowadzi³a kombinacjê cyfr. I jeszcze jedno: zabezpiecz laptop mê¿a.Nie. Pi³ colê. ale je li siê w cieknie. Poniewa¿ wierzy³ w to Howie. 6 We wtorkowy ranek. Du¿y Jim siedzia³ przy kuchennym stole...odpar³a bez wahania. ¿e sta³o siê tak z powodu tego drugiego obrotu ga³ki. nie..Nie musisz mu pokazywaæ dowodów czarno na bia³ym. a na koniec zakrêci³a ga³k¹ nie raz. .Czy powinnam mu powiedzieæ. a ty wygl¹dasz jak mieræ na chor¹gwi. .Wobec tego ci uwierzy . .. . 5 Brenda w³o¿y³a wydruki do ¿ó³tawej koperty. Junior pokiwa³ g³ow¹. w koñcu jednak siê zmie ci³. Raczej ci nie zaszkodzi. To znaczy. co jest w tym pliku? ..Nie znam wszystkich liczb i nazw banków.Ca³kowicie . Brendo.stwierdzi³ Barbie. . . Sejf by³ niewielki. Nastêpnie posz³a do gabinetu Howiego. ale mam ogólny zarys. ale nie ma elektryczno ci. lecz dwa razy. ¿e on ma brudne rêce? . w³osy w nie³adzie.. .Dobrze.Niech bêdzie on. bêdzie nieprzewidywalny. Ukryj go. Postraszyæ go boskim gniewem to jedno. ¿e to generator zu¿y³ ca³y gaz. prze³kn¹³ ³yk. Niech bêdzie tylko polis¹ ubezpieczeniow¹. . czy ty jeste przekonana. Tyle mi wystarczy.Nie ma kawy.

W kuchni panowa³a niezwyk³a cisza. W liczbie mnogiej. Nie spyta³ go: Gdzie by³e ? . . przez jaki czas.. .Umilk³. Junior zamkn¹³ lodówkê i usiad³ po drugiej stronie sto³u. Junior patrzy³ na ojca bez zmru¿enia.Junior siê u miechn¹³. ¿e nie potrafisz zorganizowaæ paru pojemników z gazem? Du¿y Jim spi¹³ siê odrobinê. gdybym nie poszed³. Prze³kniêcie. które Du¿y Jim mylnie odebra³ jako sentyment. Kropka. synu. Nastêpny kês. z kim jego syn baraszkowa³ noc¹. .To dobry dowód. . nie oznacza³o.I dowód wiadcz¹cy przeciwko panu Barbarze. lecz tylko na moment. Natomiast cieszy³ siê. który jad³ kie³baskê wo³ow¹. która morduje razem. pomy la³ Junior.. On ju¿ jest chory.Nie ma sprawy.Dziwnie by wygl¹da³o.Nie id dzisiaj do komisariatu. Na z³odzieju czapka gore. Popatrzy³ na ojca ze swego rodzaju rozbawieniem pe³nym zdumienia. Du¿y Jim pokiwa³ g³ow¹ i uwa¿niej przyjrza³ siê synowi.Junior otworzy³ lodówkê i zajrza³ do ciemnego wnêtrza. . .. Zgadza siê? . Du¿y Jim nie spyta³ tak¿e: Z kim spa³e ? . ¿e w danym momencie by³oby to niepoprawne politycznie. . Junior odgryz³ s³uszny kawa³ kie³baski i popi³ col¹. nie zapyta³: Co siê z tob¹ dzieje? . Zreszt¹ nie jestem zmêczony.polityczne . .Mam uwierzyæ. trzyma siê razem. dopóki to jest. pokrêci³ g³ow¹. .. pocieraj¹c lew¹ skroñ.I we wszystkie te cia³a mo¿na ubraæ pana Barbarê? .Spa³em. ¿e Junior wie wszystko. Pytanie by³o uzasadnione.Tak. oczywi cie. . ..Powiedzia³e : cia³a. którzy zabawili siê z tym ludzkim mieciem z przyczepy przy Morton Road. chocia¿ w bezlitosnym wietle poranka widaæ by³o dok³adnie. szepn¹³ g³os w g³owie Du¿ego Jima. . W ka¿dym razie. . Mia³ do syna inne pytanie. . .powiedzia³ g³o no.Mo¿esz je odkryæ dzisiaj oko³o po³udnia. Zadawanie siê z tak¹ dziewczyn¹ prowadzi³o najprostsz¹ drog¹ do z³apania jakiej francy.oceni³ Junior. . Mo¿e to by³ lad obecno ci jego ¿ony. Rodzina. bez szumu lodówki i bulgotania ekspresu do kawy. ...Tak. .Powiedzmy.Lepiej pójdê . ¿e co jest nie tak.Uhm. Mia³ powa¿niejsze k³opoty ni¿ to. We wszystkie. Spa³em z. ¿e ch³opak nie by³ z kolegami.Tak.

. .Jakie k³opoty? Du¿y Jim nie odpowiedzia³ wprost.Ja te¿.Uda siê. czy co to tam by³o. Normalnie o tej porze by spa³. Tylko trzymaj siê z daleka od Food City. Junior ugryz³ kie³baskê.To by³ dowcip. . . . . prze³kn¹³. Jednak tego ranka Du¿y Jim mia³ na g³owie powa¿niejsze sprawy ni¿ k³opoty trawienne Juniora. .We miesz whisky od Browniego . Niewa¿ne.Nie powiedzia³em.Ten stary pijaczyna pokocha mnie. Na koniec mia³ jedno pytanie. ale dzisiaj raczej ma delirkê.Naprawdê uwa¿asz.Du¿y Jim pokiwa³ g³ow¹. .Jak s¹dzisz. Tylko czerwona plamka tañczy³a mu przed oczami. Junior s³ucha³ beznamiêtnie. bêdziesz mia³ du¿o pracy. je li mu zaniesiesz butelczynê whisky? A obiecasz wiêcej po wykonaniu roboty? . . ¿e akurat ja powinienem do niego jechaæ? Ostatnio raczej mnie nie kocha. Brownie jako jeden z trzech sklepów w mie cie by³ uprawniony do sprzeda¿y alkoholu. . . Junior wyra nie siê o¿ywi³. Du¿y Jim przesun¹³ go po stole. zapa³a do ciebie cieplejszym uczuciem. Policja mia³a klucze do wszystkich trzech. ¿e tam bêd¹ k³opoty.Mo¿esz znale æ Sama Verdreaux? .Mam przeczucie.Ja te¿ . Pewnie mnie nawet usun¹³ z e swojego facebooka.Nie rozumiem. . po czym skrzywi³ siê i znowu pomasowa³ skroñ. Na pewno bêdzie w tym swoim kurniku przy God Creek Road.Co Niechluj Sam ma zrobiæ za procenty? Du¿y Jim wyja ni³ synowi swój zamys³. .Junior rozpogodzi³ siê na widok wyob ra¿onej sceny.Spójrz na niego. popi³ col¹. . .Czy to siê uda? .stwierdzi³. Podejrzewam. ¿eby siê k³ad³ do ³ó¿ka. I nie rzucaj siê w oczy.Jasne.Tylnymi drzwiami. . . je li mu zaniosê pó³ szklanki sikacza.poleci³ Du¿y Jim. Wyznaczê ciê na patrol samochodowy. Poza artyku³ami spo¿ywczymi pod³ej jako ci oraz ksi¹¿kami z wydawnictwa Beaver Books.

wci¹¿ w szlafroku.Powiedzmy o dziewi¹tej? Najpó niej o dziewi¹tej piêtna cie? .warkn¹³ który z licznych Killianów. Du¿y Jim skrzywi³ siê. Od irytacji do szacunku. Odczeka³ co najmniej sze æ sygna³ów. ¿eby zmieniæ zwyczaje. .Du¿y Jim szybko dokona³ w my lach niezbêdnych obliczeñ. który wydyma³ siê wokó³ niego jak ¿agiel. na sekundê odsun¹³ telefon od ucha. .Rog? Jeste na farmie? . Mo¿ecie byæ w mie cie mniej wiêcej o. czy susza. I nic dziwnego. .. wszystko idzie sprawnie. zastanawiaj¹c siê nad tym. tak. ile¿ to godzin stracono na bezu¿yteczn¹ gadaninê? I na dodatek wydziela³y szkodliwe promieniowanie. czy inna zaraza. ¿e takie nowinki techniczne.przerwa³. Mimo wszystko czasem siê przydawa³y.Przepraszam za u¿ywanie nadaremno imienia Bo¿ego. W tle nadal gdaka³y kury. widaæ taka by³a wola Bo¿a. Wybra³ numer z ukrytych kontaktów. zanim kto odebra³.Bóg ci wybaczy .Tylko dwóch mam w domu . pomy la³ Du¿y Jim. Du¿y Jim zak³ada³. . Roger by³ zbyt g³upi.No. Skoro nadal wstawa³ o wicie i traci³ czas na ¿ywienie stadka kurczaków. . szatañskie wynalazki. Oraz dla miasta. gdzie odk³ada³ go. Uwa¿a³. Kurczaki trzeba nakarmiæ. do których mo¿na by³o siê dostaæ jedynie po wpisaniu has³a numerycznego. . Zwrot o sto osiemdziesi¹t stopni. . Wyj¹³ telefon komórkowy ze rodkowej szuflady biurka. co w³a nie powiedzia³.. Roland pojecha³ do Oxfordu po karmê. czy powód . Dla dobra jego mieszkañców. To znaczy. zamias t korzystaæ z ¿ycia bez trosk finansowych. które trafia³o bezpo rednio w g³owê. Jak cz³owiek ma wyczucie. kiedy tylko móg³. us³ysza³ w tle gdakanie kur. . ¿e Sam Verdreaux wykona polecenia Juniora.7 Po wyj ciu Juniora Du¿y Jim poszed³ do gabinetu . bo Du¿y Jim zrobi³ z niego zafajdanego milionera.. mam zajêcie dla ciebie i trzech twoich najstarszych synów. . . tak. Roger Killian powinien darzyæ Du¿ego Jima szacunkiem. Bo robiê to dla miasta.powiedzia³ Roger...Co jest? .oceni³ Du¿y Jim. s przyczyn¹ mnóstwa niepotrzebnego bicia piany. . kiedy opad³a Bo¿a kopu³a.Jest Ricky i Randall. Tak¹ mia³ naturê i dzi by³ dla Du¿ego Jima niezast¹piony. Gdy przytkn¹³ go znowu.Wobec tego bêdziesz ty i dwóch twoich najstarszych.. ale te¿ g³upot¹ by³oby nie zadbaæ o jakie zabezpieczenie.Roger.

8 . na lito æ bosk¹?! Przecie¿ towaru jest pod dostatkiem! . Bêdziemy dzieliæ po równo i tak dalej..Patrz.du¿e.. A Roger Killian.denerwowa³ siê Jack. .Co? Co takiego?! Dlaczego??? Jack Cale siedzia³ przy swoim biurku w zagraconym biurze kierownika Food City. jak mi Bóg mi³y. jak mu Bóg mi³y. Pozapisujemy.Przeg³osowali go radni . ale tak.Nie w tym rzecz! . .. które teraz szarpa³ woln¹ rêk¹. firma nie straci ani centa.Wszelkie obiekcje wobec planu mo¿ecie przedstawiæ na spotkaniu w czwartek wieczorem. ¿ó³te. .obwie ci³ Jack. .spyta³ Ernie rozgniewany. . W tle nadal gada³o i æwierka³o osiem setek kurczaków karmionych steroidami. Ubrany by³ w kombinezon Foo City.. zanim zrobisz co g³upiego. Otworzymy w czwartek. Teraz zebra³ kartki razem . . tak nosi³ je ca³e ¿ycie. Mia³ wielki brzuch. mia³ ³agodn¹ dziecinn¹ twarz i gêst¹ szopê sztywnych jak druty rudych w³osów. który zamknêli z Erniem Calvertem o pierwszej nad ranem. Nowy komendant wystroi³ siê na tê wizytê w mundur galowy. . Nadzieje na wcze niejsze ukoñczenie pracy przepad³y razem z deszczem meteorów. I mówi³ jaki czas. pokryte d³ugimi kolumnami rêcznego pisma . .odpowiedzia³ Randolph. I ani s³owa na ten temat. Teraz pos³uchaj.Przykro mi.O czym ty w ogóle mówisz? Z piwnicy wypad³ zwabiony krzykami Ernie Calvert. .Tutaj! I tutaj! Sam zobacz! . Na blacie poniewiera³y siê karty ze spisem towarów. Kto wpad³ na ten kretyñski pomys³?! .Co za pomys³.On chce zamkn¹æ sklep! . jako magazyn ¿ywno ci.Po co straszyæ ludzi? I tak bêd¹ mieli czego siê baæ. Przejrzyj to. czerwon¹ twarz i siwe w³osy obciête na rekruta. je li ta kopu³a szybko e zniknie. Oczywi cie je li do tej pory jeszcze siê to wszystko nie skoñczy. .Bêdê musia³ ich obudziæ. który sta³ w drzwiach. a Jack by³by jêkn¹³ z rozpaczy. jasne. By³ po trzydziestce. Pete. tego mo¿esz byæ pewien.Nie. Jack. Peter Randolph najwyra niej nie zamierza³ przyjrzeæ siê bli¿ej ¿ó³tym kartkom. Sklep jest zamkniêty. co i jak.i potrz¹sn¹³ nimi przed twarz¹ Petera Randolpha. Co mamy zrobiæ? Przywie æ trochê propa.. s³ucha³. .Niewiele brakowa³o.

Nie zapominajmy o hummerze Du¿ego Jima . A kiedy mówi¹ skacz. Dlatego decyzjê podj¹³ Andy.Tylko dwóch .podpowiedzia³ Ernie. co dla ciebie dobre. Mamy sytuacjê kryzysow¹.. a Du¿y Jim go popar³.ZAMKNIÊTE DO ODWO£ANIA. .Dlaczego teraz.Wiem. a ja muszê wykonywaæ ich polecenia.Racjonowanie ¿ywno ci mo¿e siê w pewnym momencie okazaæ sensowne . ¿eby zacz¹æ oszczêdzaæ . policzki mia³ niemal tak samo czerwone jak w³osy. . Peter Randolph wolno pokrêci³ g³ow¹.Ludzie bêd¹ przera¿eni.Dosyæ tego . . jak on. ten co ma motorówkê na jeziorze Sebago i vectrê winnebago pod drzwiami .. . ¿e Andrea Grinnell g³osowa³a za czym takim? Ta kobieta nie jest g³upia! . . I wtedy chwilowe na czerwono albo jako inaczej wyró¿niæ.uci¹³ Randolph.. Wystaw w oknie tabliczkê ZAMKNIÊTE DO ODWO£ANIA. ¿e ma sprawê przedstawiæ w ten sposób. . Nisko upad³e . skoro magazyny pêkaj¹ w szwach?! . Tak mi kazali powtórzyæ radni. prawie b³aga³.stwierdzi³ Jack. . .O ile mi wiadomo.stwierdzi³ Ernie. jeden . Nikt nie udziela³ mu instrukcji. to zamknij twarz i rób. .przyzna³ Jack . Randolph wiedzia³. ¿e móc rwaæ w³osy dwoma rêkami..odpar³ Randolph..a ja przekaza³em ich polecenie. .powiedzia³ Jack. jak wysoko.To najlepszy moment.Nie mogê ci na to pozwoliæ.Pete. jak ci zagraj¹. .krzykn¹³ Ernie. . ma grypê . nawet gdyby nadal by³ tu oficjalnie zatrudniony.ale dlaczego akurat teraz? . Zreszt¹ k³amstwo ma krótkie nó¿ki. . pytasz. OTWARCIE WKRÓTCE.Je li wiesz. . Nieco dr¿¹cym.poprawi³ go Ernie. pos³uchaj. wiêc niech zacznie od siebie.Chyba ¿e chcesz spêdziæ resztê dnia w wiêzieniu.Le¿y w ³ó¿ku. . jak Du¿y Jim za³atwia interesy. .Radni zdecydowali. za obrazê w³adzy..Chcesz mi powiedzieæ. . co ci kazano.Ernie ju¿ nie wydawa³ siê rozgniewany. Albo: PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWE UTRUDNIENIA. ale te¿ nikt nie musia³. . Zastanów siê chwilê. . który od³o¿y³ na biurko ¿ó³te kartki. .I wszyscy doskonale wiemy który.Jakiego planu?! . co i ty powiniene . to napiszê: ZAMKNIÊTE Z POWODU INWENTARYZACJI. . co by z tym poleceniem kaza³ zrobiæ Duke Perkins .Jasne. .. Nie móg³bym.Wskaza³ brod¹ Jacka Cale'a. Wstyd mi za ciebie. ¿eby zamkn¹æ.Znowu potrz¹sn¹³ ¿ó³tymi kartkami. .powiedzia³ Randolph. Dok³adnie to. Je¿eli koniecznie upieracie siê. wiêc koniec dyskusji. Tañczysz..Peter Randolph wycelowa³ w starszego mê¿czyznê palcem.Dok³adnie bior¹c. Kaza³by radnym siê nim podetrzeæ.

Nie spodziewa³a siê ich spotkaæ w rodzinnym mie cie. Gdzie? . A nawet gdyby mia³a. ludziom w³a ciwie nie brakowa³o niczego.ró¿owe pr¹¿ki. Dlaczego? i Jak do tego dosz³o? . 9 Pó niej. Pó niej mog³aby napisaæ: W tamtej chwili mieszkañcy miasta w koñcu sobie u wiadomili. jak prawdziwe pielêgniarki (na ten pomys³ wpad³a Ginny Tomlinson . i wygl¹daj¹ naprawdê bardzo ³adnie.Za obrazê w³adzy? Nie ma czego takiego! . o wiele za pó no. Widywa³a takie potwory w telewizyjnych wiadomo ciach. Obie s¹ ubrane na bia³o. Tylko propanu by³o zadziwiaj¹co ma³o. po bardzo krótkim odpoczynku w nocy. Maj¹ za sob¹ dwa trudne dni. jakie nosi³y wolontariuszki). mimo m³odzieñczej energii. których lubi³a i szanowa³a . Co siê dzia³o? . Ale to by³a tylko próba racjonalizowania.Ernie patrzy³ na niego z niedowierzaniem. ale nie mia³a najmniejszej szansy tego wydrukowaæ.zmienili siê bezmy lny t³um? Potem powiedzia³a sobie: Mog³abym zrobiæ wiêcej.Teraz jest. ¿eby to mia³o jakiekolwiek znaczenie. ¿e strój pielêgniarki wzbudza w pacjentach wiêksze zaufanie ni¿ fartuszki w bia³o . Kiedy? . budzi siê w nich krwio¿ercza bezmy lna bestia. ¿e gdy siê sprowokuje przera¿onych ludz i. Julia Shumway dosz³a. Jak wyt³umaczyæ. Z ca³kowit¹ pewno ci¹ mog³a powiedzieæ jedynie (i powiedzia³a. by³aby w du¿ym k³opocie. ale tylko do siebie). gdybym tam by³a od pocz¹tku i widzia³a. napisan¹ zgodnie z dziennikarskim kanonem w formie odpowiedzi na sze æ podstawowych pytañ: Kto bra³ udzia³ w zdarzeniu? . . Wygl¹daj¹ te¿ na zmêczone. a nastêpny przed sob¹. lepiej zaradziæ sytuacji. Pewnie by³o to twierdzenie prawdziwe. ¿e by³a wiadkiem. jak mieszkañcy Chester's Mill stracili rozum. ale jej nie satysfakcjonowa³o. zwykle w doniesieniach z obcych krajów. których zna³a ca³e ¿ycie.uzna³a. odrzucenie strasznej prawdy. jak siê zaczê³y rozruchy pod Food City. Nie wierzysz? Mo¿esz siê przekonaæ. jak to siê zaczê³o. ¿e ludzie. . 10 Pierwsze czytaj¹ informacjê o zamkniêciu supermarketu Gina Buffalino oraz jej przyjació³ka Harriet Bigelow. musia³aby z tego zrobiæ normaln¹ informacjê. Bo gdyby mia³a napisaæ o swoich odczuciach. co siê dzieje . ¿e naprawdê nie by³o powodu. Miasto by³o odciête od wiata dopiero trzeci¹ dobê. Najgorsze.

A pojawienie siê policjantów. Czytaj¹ informacjê z tabliczki. W tym czasie podje¿d¿a Anson Wheeler z Rose Twitchell na siedzeniu pasa¿era. Zaparkowali nieco dalej. Zostawili w Sweetbriar Rose Barbiego koñcz¹cego podawanie niadania. Freddy jest z pocz¹tku grzeczny. Trudno jednak na d³u¿sz¹ metê zachowaæ zimn¹ krew. pod Maison des Fleurs. cukrzyka. jak cz³owiekowi taka wrzaskliwa jêdza podskakuje przed nosem. .mówi Gina z niedowierzaniem. wymachuje mu przed ocz ami d³ug¹ list¹ zakupów. zanim Anson wy³¹czy³ silnik.Pe³ne pó³ki. Zaczekajcie. który co burczy niezadowolony. zgodnie z rozkaze m komendanta Randolpha. W dwójce siedz¹ Carter i Georgia. dzia³a jak katalizator. TRAWKA ALBO WACHA. . Oczywi cie tak siê nie sta³o. Du¿y Jim Rennie od razu o tym wiedzia³. os³ania j¹ d³oñmi przed porannym s³oñcem. W ca³ym mie cie ludzie budzili siê rano. stwierdzali. kiedy meteorolodzy ostrzegaj¹ przed zamieciami. s³owem siê nie zaj¹kn¹³. ¿e nie przystoi funkcjonariuszowi policji). Sanders i Rennie nie mogli wybraæ gorszej chwili . Dostrzega na drzwiach tabliczkê ZAMKNIÊTE DO ODWO£ANIA. uzna³. O tej wczesnej porze przed supermarketem s¹ tak¿e obsady wozu numer dwa i wozu numer cztery z departamentu policji Chester's Mill.Co za cholera? Wczoraj wieczorem widzia³am Jacka..Niemo¿liwe . Sklep powinien zostaæ otwarty za piêæ minut. Przyciska twarz do szk³a. ¿e kopu³a nie znik³a. Pierwsza zaczepia ich Rose. Tu¿ za nimi przyjecha³ Frank DeL esseps w swojej bryce (zerwa³ naklejkê DUPCIA. Rose wyskakuje z pó³ciê¿arówki z jej imieniem wymalowanym na burcie. Czy ona naprawdê nie rozumie. Ma d³ug¹ listê zakupów i chce siê z nimi uporaæ jak najszybciej. natomiast odpowiada jej Gina Buffalino. Rozmawiaj¹ o deszczu meteorów. ¿e ludzie (chocia¿ nie t³um. Mo¿e ludzie po prostu przeczytaj¹ informacjê i pojad¹ do domu . w czwórce Mel Searles or az Freddy Denton. ¿e musz¹ . Wybiera Freddy'ego. potem wskazuje okno. jeszcze nie go obserwuj¹.Przyjecha³y po batoniki. a¿ bêdzie z tuzin samochodów na parkingu. Niczego nie brakuje. Pojawiaj¹ siê nastêpni klienci. zw³aszcza tych m³odych i ca³kiem wie¿ych. Nie powinni cie siê tam zjawiæ zbyt wcze nie. Przed drzwiami milkn¹. .. bo ma wiadomo æ. Zapytana pó niej o wyja nienie tego nag³ego nap³ywu klientów Rose powiedzia³aby: To samo dzieje siê ka¿dej zimy. . za którym potrzebne jej towary stoj¹ na pó³kach. Mówi do Ansona. Zamierzaj¹ kupiæ dla wszystkich oprócz biednego Jimmy'ego Siroisa. i postanawiali uzupe³ni zapasy. wcale n uspokaja.Jest wtorek.

który bezskutec znie stara siê powstrzymaæ u miech. . ¿e ledwo mo¿e siê przez nie przecisn¹æ. zosta³a jeszcze dobr a minuta . .odpowiada Jack. . Chyba ¿e kupiê m¹kê. ¿eby na niego nie wpa æ. Niedoszli klienci .Proszê pani.Daj¿e spokój! Od kiedy to ja jestem dla ciebie pani ? Dwadzie cia lat jadasz u mnie nale niki z jagodami i ten twój ukochany ma³o wysma¿ony boczek piêæ dni w tygodniu i zawsze zwraca³e siê do mnie Rosie. olej. Rose niecierpliwie strz¹sa jego rêkê.Ja na pewno tak zrobiê . kto twoim zdaniem ¿ywi to miasto? . kto wreszcie poszed³ po rozum do g³owy! Dziêki Bogu! Jack Cale otwiera³ od rodka podwójne drzwi. bo Jack. a mo¿e nawet miech. która w³a nie przyjecha³a na rowerze (wszystki zakupy z jej listy spokojnie mie ci³y siê w skrzynce na mleko przyczepionej nad tylnym b³otnikiem.a zebra³o siê ich ju¿ ze dwudziest chocia¿ do godziny dziewi¹tej.Fred.. . mia³a naprawdê minimalne potrzeby). odszukawszy odpowiedni klucz na kó³ku przy pasie. ¿e lada moment spadnie nam z nieba ciê¿arówka wy³adowana zapasami? . Mel i Frank stoj¹ przed nimi tak.Urywa raptownie.Ale na razie mam dosyæ wszystkiego.. ponownie zamyka drzwi. to swoje pokwikiwanie. W³osy stercz¹ mu na wszystkie strony. musi ostro skrêciæ. .Co ty wyprawiasz. Carter. syrop i. gdzie Jack zwykle wystawia taczki i nawozy. ¿e Freddy widzi na jej twarzy tylko gniew. Wie. Carter ma zabanda¿owane palce. ale ramiê boli jak jasna cholera. Freddy k³adzie d³oñ na kaburze. grubszy opatrunek wypycha mu koszulê.‾ona mnie wys³a³a po jajka! .wo³a Bill Wicker oburzony. a policzki p³on¹ mu bardziej jaskrawo ni¿ w³osy.stwierdza Jack.Wydaje ci siê. . kiedy sklep powinien zostaæ otwarty.No. Georgia i Freddy stoj¹ przed du¿ym szklanym oknem. Rose Twitchell nadal nie daje mu spokoju. cz³owieku?! ..wype³niaæ rozkazy? .ruszaj¹ do przodu. . Lissa Jamieson. Palce s¹ w porz¹dku. Carte r chêtnie by jej przy³o¿y³ na odlew. ale na to nic nie mo¿e zaradziæ.Poskar¿ siê radnym i komendantowi Randolphowi . w koñcu! Ludzie. choæ ona jest mocno zmartwiona. a teraz nagle pani ? Tylko ¿e jutro nie zjesz nale ników. g³owê ma pochylon¹. Rozlega siê chóralny jêk. Anson k³adzie jej d³oñ na ramieniu. jeszcze bardziej ponure zarezerwowa³ dla Mela Searlesa. .pyta Rose. Rusza d³ugimi krokami miêdzy lud mi.. . Zaraz jednak musz¹ siê zatrzymaæ. Obrzuca Franka DeLessepsa chmurnym spojrzeniem. Wynoszê siê st¹d.

. Gina patrzy na Cartera.wyja nia Petrze. o tym. Zanim Thibodeau zd¹¿y³ siê przyjrzeæ rosn¹cemu t³umowi. nie zni¿aj¹c g³osu. nie ma mowy. Po raz pierwszy w ¿yciu m³ody cz³owiek wspó³czuje nauczycielom z gimnazjum.To niemo¿liwe. A teraz ich s¹siad zosta³ popchniêty przez wyrostka.Nazywam siê Dinsmore . . ¿e straci³ ze dwadzie cia kilo od mierci syna. .poprawia go Alden ma³o przytomnie. i o mode samolotu na biurku. mimo to Carter odpycha go silnie. t ylko zdziwiony.‾ona mi kaza³a kupiæ puszki . Alden nie mówi. .mówi przyjació³ce. ¿eby siê dosta³ do rodka. .mówi Carter. gdyby Petra Searles kobieta raczej wagi ciê¿kiej . Dwadzie cia cztery stopnie o dziewi¹tej rano nie zdarza siê czêsto w pa dzierniku. w którym ju¿ nigdy nikt nie bêdzie spa³. ale za zamkniêtymi drzwiami. . Wygl¹da bardzo mizernie. z czym maj¹ byæ te puszki.mówi. ‾ona kaza³a przywie æ trochê puszek. i o plakacie Foo Fighters. A mo¿e my li tylko o pustym ³ó¿ku w sypialni na piêtrze. Nie ma w nim gniewu. jakie dosta³ od matki.Muszê wej æ. I ramiê daje siê we znaki mimo dwóch proszków przeciwbólowych. cz³owiek ma wra¿enie. Jeszcze nie. Ludzie przyszli po zakupy spo¿ywcze i towar jest. którzy mieli zwyczaj zatrzymywaæ go w szkole po lekcjach. ¿e w po³udnie bêdzie znacznie cieplej i jeszcze gorêcej w okolicach piêtnastej. panie Dimmesdale . opuszcza go chêæ pokwikiwania. i po prostu zapomnia³. Pewnie ze wszystkim. Poza tym jest gor¹co. synu. S¹ zamkniête.Oni zgwa³cili Sammy Bushey! U miech spe³za z twarzy Mela. który jeszcze w zesz³ym tygodniu by³ mechanikiem samochodowym. który nigdy nie zostanie skoñczony.Grono niedosz³ych klientów sklepu ro nie w oczach. Mela i Franka DeLessepsa coraz wiêkszymi oczami. Rusza w stronê drzwi. a bladoniebieskie niebo wiadczy. jak ciê ludzie nie zauwa¿aj¹.Zamknij siê . Alden nie jest z³y ani zagniewany. pojawia siê przed nim Alden Dinsmore.Przykro mi. na parkingu pojawia siê coraz wiêcej samochodów. . Na lewym ramieniu nosi czarn¹ ¿a³obn¹ opaskê i wydaje siê lekko oszo³omiony. . . Irytuj¹ce.ich nie podtrzyma³a. Alden zatacza siê na Ginê Buffalino i oboje byliby upadli. Po zebranych przetacza siê pomruk. który wci¹¿ wisi nad tym ³ó¿kiem.To oni j¹ zgwa³cili! .

Nieco dalej jest Sam Verdreaux. . Komendant nas tu przys³a³. . czesze siê jak Bobby Darin i wygl¹da na Wojownicz¹ Królow¹ Lesbijek. zaczyna ³omotaæ w drzwi. Gina robi krok do ty³u. . krzepka.Otwieraæ! krzyczy. .Otwieraj. . Frank spogl¹da na Mela i kiwa g³ow¹. Nie podoba mu siê wrogo æ. . ale pochowa³a dwóch mê¿ów. przyje¿d¿a razem z Tommym i Willow Andersonami. ch³opaki? . Georgia Roux odwraca siê i na migi pokazuje Erniemu.A ty siê zamknij. Radni tak zdecydowali.Nikogo w sklepie nie ma . . które przyci¹gaj¹ nieco starszych go ci. Velma jest postawna. wpatrzona w Mela szeroko otwartymi oczami. ten oczywi cie na piechotê.Nie by³o ¿adnego gwa³tu.upewnia siê obiektywnie.Nie w moim mie cie. W noce z country karaoke. .Otwieraæ natychmiast! . suko.popiera go Georgia.Przepycha siê miêdzy Melem i Frankiem. Je¿eli piêædziesiêciu ludzi to t³um. Carter jest zmieszany i to go irytuje. . A ci¹gle pojawiaj¹ siê nastêpni. Przyjechali pikapem. . Velma go dostrzega. Obok niej Alden Dinsmore kolebie siê jak robot z wyczerpan¹ bateri¹. Obserwuje t³um.mówi Frank.wtóruj¹ jej g³osy z t³umu. bo zostaniesz aresztowana za zak³ócanie spokoju. . która prowadzi sklep Browniego (a w ka¿dym razie prowadzi³a. a przy stole choleryków w Sweetbriar Rose opowiada siê.Zamkniête? .Poka¿cie dokumenty. m¹k¹ i cukrem.mówi Frank.Jak cholera . w dwa tysi¹ce siódmym straci³ prawo jazdy na dobre. Przysuwa siê nieco bli¿ej do Cartera. ¿e obu wykoñczy³a w ³ó¿ku i ¿e w rodowe wieczory rozgl¹da siê w Karczmie Dippera za numerem trzecim.Wy macie byæ policjantami? Wy.Racjonowanie ¿ywno ci? Dobrze rozumiem? .Nie ma po co tu staæ.Cofnij siê.Prycha z pogard¹. Tymczasem Ernie Calvert nie wyszed³. Tu bêdzie magazyn ¿ywno ci. Tera z wysuwa siê przed Cartera. Nie mam ¿adnych dokumentów. Idzie alejk¹ z makaronami.Na ty³ach t³umu pojawiaj¹ siê Ricky i Randall Killian. Carter chcia³by mieæ broñ. ³omocze w drzwi mocniej. On nie zwraca na ni¹ uwagi. We dwóch chwytaj¹ Velmê i odsuwaj¹ ¿ywe sto kilogramów miê ni od drzwi. Velma Winter. któr¹ widzi n ich twarzach. Ernie! Otwieraj! . d³onie wspiera na szerokich biodrach. . . zanim zosta³ zamkniêty).Otwieraj! . . dziwka ³¿e jak pies . Bo to ju¿ prawdziwy t³um. ju¿ go tutaj mamy.

Inni id¹ w jej lady. potrz¹saj¹c piê ciami.O . mo¿e osiemdziesi¹t.. Strzel w powietrze. oczekuje od niego jakiego pomys³u. ³ysolu.skanduje t³um.Otwieraæ! Tommy i Willow siê do niej przy³¹czaj¹.Rupert Libby i Toby Whelan . ¿e ich w ogóle widzia³o. lecz akurat o¿ywa walkie .twie . Gdyby to widzia³ Kucharz. Dwóch kolejnych policjantów .. wreszcie trafi³a siê okazja.ucina Randolph. ¿e kiedy we mie udzia³ w spontanicznej demonstracji. najlepiej jakiego utworu grupy Grateful Dead.talkie przy pasku Henry'ego. która biegnie z aparatem przewieszonym przez ramiê.Ale s³yszeli my. lecz Freddy nie ma ¿adnego pomys³u. Ludzie s¹ przestraszeni. Oni te¿ skanduj¹ nawet nie w ramach przybierania barw ochronnych. zobaczy³by potencjalnych odbiorców swojego produktu. równie¿ toruje sobie drogê przez t³um. . Zanim ludzie nas zadepcz¹. Jackie Wettington oraz Henry Morrison tak¿e ruszaj¹ w stronê supermarketu. rozkazuj e im zostaæ na posterunku przy stacji benzynowej Gas & Grocery. Ernie stoi w miejscu.podje¿d¿a Main Street od strony komisariatu (gdzie popijali sobie kawê i ogl¹dali CNN). Mo¿e siedemdziesi¹t osób. . Maj¹ co robiæ. listonosz. ¿e ten rozkaz wyda³a w³adza nadrzêdna. w pêdzie mijaj¹c Juliê Shumway. Natomiast ma broñ. Czworo m³odyc h policjantów spogl¹da na Freddy'ego Dentona. Robi siê coraz gorêcej.raæ! O . Nikt nie zwraca n nich szczególnej uwagi. Stary g³upek po prostu stoi i patrzy. a on go tylko przekazuje.twie i jeden mocniejszy na .przez ca³e ¿ycie marzy³a.zaczyna Henry.¿eby siê wycofa³. Anga¿uj¹ siê coraz bardziej. Ginny Tomlinson.wrzeszczy Velma. . Potem Lissa z rozja nion¹ twarz¹ . lecz niesiony emocjami t³um narzu ca swój nastrój .raæ! . ale i podekscytowani. To komendant Randolph. Cienka niebieska linia przed wej ciem do supermarketu wydaje siê coraz w¹tlejsza. . Synowie Killiana i Sam Verdreaux przepychaj¹ siê przez t³um. Pó niej zaledwie kilka osób przypomni sobie. . teraz ju¿ wszyscy potrz¹saj¹ piê ciami w rytmie dwa plus jeden.raæ! . a w tle brakowa³o jedynie podk³adu muzycznego. my li Carter.twie .¿aden z nich jednak nie potrz¹sa piê ciami.To rozkaz . zostaje rytm. A tak¿e Bill Wicker. pielêgniarka. Podnosi zaci niêt¹ piê æ i potrz¹sa ni¹ rytmiczn dwa krótsze gesty na o . Przysz³a . nie konkretyzuj¹c.Otwieraæ! . a ci¹gle pojawiaj¹ siê nastêpne. . S siê zlewaj¹.

³amie nos. t³ucze jej okulary. krwawi. ale zdaniem Ginny Wanda . Tyle by³o tej krwi.raczej z tego nie wyjdzie. spada z g³owy. ¿e nie rozbi³ swojego subaru w drodze do szpitala .To oni j¹ zgwa³cili! Ginny spogl¹da na twarze nad mundurami i u wiadamia sobie.mówi pielêgniarka.kobieta z prawie trzydziestokilogramo w¹ nadwag¹ i pal¹ca jak komin . który potrz¹sa piê ci¹ jak wszyscy inni) i staje przed Melem oraz Frankiem. Ginny widzia³a Bushey bez majtek. Mel nie my li.. Jack le¿a³ na plecach.krzyczy.To oni. a mózg wysycha³ na trawie. a trochê z gniewu. reaguje odruchowo. Przez chwilê wygl¹da jak czarny charakter z westernu. od strony Morton. proszê pani! .Jeste cie potrzebne w szpitalu. Wanda pobieg³a z powrotem do domu. w jednej osobie kasjer i ch³opak pakuj¹cy klientom zakupy. Musi krzyczeæ. Obaj s¹ wpatrzeni w coraz bardziej wrogi t³um i nie zwracaj¹ na ni¹ uwagi. Energicznie przesuwa siê do przodu.. Zapomina o tym. gdzie klosz obci¹³ d³oñ jego ¿onie. Zapomina nawet o a taku serca Wandy Crumley. Wendell Crumley mia³ szczê cie. Uderza kobietê piê ci¹ w twarz. m³ody kasjer. Potem bierze zamach i równocze nie uderza obu m³odych mê¿czyzn. znalaz³a go martwego jakie dziesiêæ metrów od miejsca. Ginny wpada na rz¹d wózków. . Teraz ju¿ pacjentk¹ jest Ry¿y. Pojawili siê nowi pacjenci.Hañba! Tchórze! Ho³ota! Wyl¹dujecie za kratkami!. . poddaj¹cy siê szeryfowi. gdzie sytuacja zaczyna byæ niebezpieczna. Trochê ze strachu i zmêczenia.krzyczy Gina. . inaczej nie bêdzie jej s³ychaæ w skanduj¹cym t³umie. Ginny zatacza siê do ty³u. Ginny podnosi obie rêce. dosta³a ataku serca. wo³aj¹c mê¿a co si³ w p³ucach. p³acze z bólu i zaskoczenia.powiedzieæ dziewczêtom.. ¿e ma je zabraæ z miejsca. Jasne krop le . Ginny zapomina o tym. Gigantyczne siniaki na udach. . Ginny Tomlinson nie ma takich k³opotów z opanowaniem w ciek³o ci jak Piper Libby. Wskazuje policjantów i zaczyna p³akaæ. odpychaj¹c kogo ³okciem (przyp adkiem jest to Bruce Yardley. jednak równie¿ nie jest zimnokrwista. obok butelka. jeden przypadek jest powa¿ny . próbuje z³apaæ kobietê.jecha³ sto piêædziesi¹t na godzinê. lecz mu siê to nie udaje.Wanda Crumley z Eastchester. Przetaczaj¹ siê. krzyczy. i w chwili gdy do niego dotar³a. Tego ranka. ¿e dziewczêta s¹ potrzebne w szpitalu. które ukaza³y siê dopiero po obmyciu krwi.Dranie! . Bruce Yardley. Jej staromodny czepek pielêgniars ki wyskakuje ze spinek. gdy zajrza³a do Jacka.Dziewczêta . ¿e s¹ potrzebne w szpitalu. s¹siadka Evansów. ¿e Gina ma racjê. . a na dodatek niema³¹ rolê odgrywa tu jeszcze jeden czynnik: w przeciwieñstwie do Piper. pracownik Food City. . podpiera siê rêkami. turkocz¹c jak poci¹g Pielêgniarka upada na kolana. Widzia³a spuchniêt¹ i zakrwawion¹ pochwê..

lecz zmia¿d¿onego . ale zawsze chcia³ to zrobiæ. Mo¿e by³o to jedyne przestêpstwo. Jakie pó³ kilograma.winie! Dranie! Kamienie id¹ w ruch. To Jeszcze jedno wcale nie by³o od niego. jasny. Cholera! . krwawi¹cej na ¿ó³te RK (uwaga wszystkich jest zwrócona w³a nie na nie). Kto rzuci³ pierwszy .spadaj¹ na wielkie ¿ó³te litery RK z napis NIE PARKOWAÆ. Dziewczynê odrzuca do ty³u. krew leje s iê szerokim strumieniem. ³ami¹c jej szczêkê w piêciu miejscach i wybijaj¹c sze æ zêbów. to jego pierwszy strike od czterd ziestu lat. klarowny sopran: . szczêka opada jej groteskowo niemal na piersi. jak nie rzuca³ od dawna. by zostali przed stacj¹ benzynow¹. ¿e zaledwie wczoraj . niedaleko mostu Pokoju. Nale¿y jej siê.my li Ricky. W koñcu znalaz³ taki .nie wiadomo. ale nie za du¿y. g³adki niczym gêsie jajo. Gina i Harriet w bia³ych fartuchach klêcz¹ przy szlochaj¹cej na czworakach kobiecie.a kiedy indziej mo¿na by s¹dziæ. Celuj w dziewuchê . Randall wycelowa³ lepiej. Gina i Harriet podbiegaj¹ do Ginny. bo wtedy Sam nie zdo³a nim rzuciæ wystarczaj¹co mocno i celnie. Cholera.nie z³amanego. w pierwszej rozgrywce turnieju stanowego Maine. drugi przez Randalla. To by by³o niepolityczne. na wielk¹ szklan¹ taflê okna. Takie dosta³ polecenie. . Trafi³ Mela Searlesa w czo³o. wiêc nie spud³uj . Pó³kilogramowy kawa³ek ska³y trafia Georgiê Roux prosto w twarz. zdawa³oby siê sto lat temu . powiedzia³ wtedy Samowi Junior. Musia³ byæ do æ du¿y. z obrazem butelki whisky tañcz¹cym przed oczami. I bardzo udany. Ten pierwszy trafia Billa Allnuta w ty³ g³owy. Chwilê pó niej lec¹ dwa nastêpne kamienie. T³um cichnie. ¿e nie od niego pochodzi³ rozkaz. Jeden rzucony przez Ricky'ego Killiana. ale tego ju¿ nie powiedzia³. mia³em trafiæ gliniarza. choæ przecie¿ kiedy . jakie Niechlujowi usz³o na sucho. jak trzeba. powala go na ch odnik niedaleko Ginny Tomlinson. Mel osuwa siê na ziemiê jak szmaciana lalka.krwi z nosa . I jeszcze jedno . ruszy³ wschodnim brzegiem rzeki Prestile w poszukiwaniu odpowiedniego kamienia. brzmia³o ostatnie polecenie. Wtedy rozlega siê g³os Lissy Jamieson. Junior wysadzi³ go po pó³nocnej stronie miasta i Sam. wtedy Sam rzuca. jakie Junior wyda³ Samowi.by³ licz¹cym siê miotaczem w dru¿ynie Mills Wildcats. od lat siedemdziesi¹tych. tak samo jak komendant Randolph nie przyzna³ pr zed Wettington i Morrisonem.

mimo to m³ody cz³owiek nie czuje bólu. Anson obejmuje j¹ w pasie. Nie zd¹¿a podj¹æ decyzji. Linda prawie mu siê wyrywa. zdumiona i przera¿ona. Na razie. krzyczy z bólu. Krew cieka jej tak¿e z pokaleczone go jêzyka. W ten sposób cudem uchyla siê przed nastêpnym kamieniem.. czy nie. Potem. Rose Twitchell rozgl¹da siê dooko³a. Nastêpnie zjawia siê Linda Everett. Przybywaj¹ posi³ki.chwyta j¹ za ramiê. Z tej czwórki tylko Rupe ma dzisiaj broñ. chocia¿ wiêkszo æ s¹dzi. Kto . Carterowi Thibodeau krew przes¹cza siê przez banda¿e na ramieniu. Toby Whelan i Rupert Libby (kuzyn wielebnej Libby. który le dwo jej dotrzymuje kroku.buta Aldena Dinsm ore'a . tylko czy powinien strzelaæ? ‾adnego strzelania! Widzi w t³umie swoj¹ ¿onê.Na nich!!! . S³ychaæ wycie Georgii Roux z obwi niêt¹ szczêk¹. Potem opuszcza broñ. nie do koñca pewna. ¿e jest prawie pewna. która przybiega tu¿ za Lind¹ i Martym..trafia go w skroñ.przyklêka obok Mela. T³um rusza do przodu.kto inny ryczy z ca³ych si³. Marty'ego Arsenaulta. Raz. zwlók³ siê z ³ó¿ka i wci¹gn¹³ na siebie parê starych d¿insów . kiedy nie wiadomo. bêdzie ju¿ po zamieszkach pod supermarketem. Jej krzyk przypomina zawodzenie wiatru miêdzy nawoskowanymi strunami blaszanego wabika na ³osie. zaczyna robiæ zdjêcia Widaæ Franka DeLessepsa . mo¿e by i strzeli³). Rzucaj¹ na nie okiem. ot. Zawstydzona w³asnym tchórzostwem pozwala siê doprowadziæ do miejsca. wiat³o nie ga nie ca³kowicie dla funkcjonariusza Dentona. który ze wistem przelatuje mu nad g³ow¹ i wybija dziurê w jednym skrzydle drzwi. i¿ to by³a Lissa Jamieson.który nawet nie w³o¿y³ tego ranka munduru.Nastêpuje pauza. za rêkê z matk¹ (gdyby to by³a te ciowa. Z trudem ³apie oddech. lecz wyra n e przygasa.. a Rose powie Ansonowi. gdzie Rupe i Toby obserwuj¹ przebieg wypadków. ale ju¿ podnosi aparat. co w zwi¹zku z tym zrobiæ. chocia¿ ona siê tym nie chwali) pierwsi zjawiaj¹ siê na miejscu zdarzeñ. co siê dzieje. nawet co do p³ci tej osoby nie bêdzie zgody. Freddy Denton strzela w powietrze. Ona zaczyna siê przepychaæ miêdzy lud mi. a zanim siê na powrót rozja ni.Jedzenie! . czy siê przewróci. w towarzystwie drugi ego policjanta zatrudnionego w niepe³nym wymiarze godzin. a co dopiero. Widaæ Juliê. p o czym siê wycofuj¹.nigdy nie bêdzie wiadomo. Nie . Przywodzi na my l samochód w chwiejnej równowadze na dwóch ko³ach. Freddy pada na ziemiê. ¿e to kobieta. . ci¹ga os³onê obiektywu. ale Marty . na niebieskiej koszuli wykwitaj¹ czerwone plamy. Jest pieszo. bo kto mu wyrywa broñ z rêki. po czym my li o córkach. moment wstrzymania oddechu. Potem kto krzyczy. Potem czubek wielkiego farmerskiego buta . waha siê opró¿niæ magazynek w t³um..

czeka. usi³uj¹c odzyskaæ równowagê i mo¿e by mu siê to nawet uda³o. T³um. otworzy³em od ty³u! T³um chce siê w³amywaæ. trzymaj¹c za policzek. T³um nie zwraca uwagi ani na strza³y.trafiony wózkami wylatuje w górê. Toby Whelan znowu podnosi megafon do ust. Ludzie wal¹ w drzwi z naklejkami WEJ CIE i WYJ CIE oraz CODZIENNIE NISKIE CENY. z niedowierzaniem patrzy na m³odego cz³owieka. l¹duje na plecach. Carter i Frank zaczynaj¹ biæ ludzi. . czyli Charles Norman. kurwa. Chwyta z tylnego siedzenia megafon. Prze krêca siê na brzuch. gdy uwagê wszystkich odwraca przedziwne wycie. Staje w szerokim rozkroku i uderza pierwsz¹ osobê. Cztery wykrzykniki.Chod cie od ty³u! . który wychodzi zza rogu budynku. zostaje podeptany. krzyczy przy tym (chyba: Banzai!). jaka znajduje siê w zasiêgu jego rêki. s¹ ranni: dwie osoby z po³amanymi ¿ebrami. Tak siê sk³ada. Wymachuje ramionami. dwie ze z³amanymi rêkami. Zatacza siê. Cztery razy g³o ny huk rozrywa ciep³y poranek. . lecz udaje im siê wymierzyæ najwy¿ej trzy ciosy. i nagle pada na ziemiê i na Grubego.Nie trzeba wywa¿aæ drzwi. z ust leci mu krew.ZACHOWAÆ SPOKÓJ! COFN¥Æ SIÊ! TU POLICJA! TO ROZKAZ! Julia robi mu zdjêcie. ale zaraz go odk³ada. Potyka siê o nie. niania córek Lindy i Ry¿ego. Pierwsi w grupie zostaj¹ do nich przyparci. Rupe Libby wyci¹ga broñ i oddaje w powietrze cztery strza³y.Cofn¹æ siê. Frank uskakuje na bok. a¿ fala przejdzie. Z pocz¹tku drzwi stawiaj¹ opór. ¿e jest to Gruby. . Na wysoko ci kolan zwisa mu zielona szmat ka od kurzu. Gruby upada na ziemiê. . bo przez wizjer widzi tylko obcych. Julia Shumway pstryka i pstryka.próbuje uciekaæ..Cofn¹æ siê! .warczy Carter. os³ania g³owê rêkami. wyj¹tkowo . Bibliotekarka z rozwianymi w³osami pc ha przed sob¹ ca³y rz¹d wózków sklepowych. gdyby nie nogi Georgii. jedna z nadwerê¿on¹ szyj¹. Toby Whelan schyla siê do samochodu.. Mo¿e potem na zdjêciach rozpozna twarze ludzi. chwytaj¹c s iê za twarz. Ani na Erniego Calverta. chce pomóc Grubemu i w nagrodê dostaje od Franka DeLessepsa piê ci¹ w twarz. przysuwa go do ust i krzyczy: . potem zamek puszcza. zmieciona fal¹ niedosz³ych kupuj¹cych.krzyczy. ude rza g³ow¹ we framugê. ale ju¿! ‾adnego pl¹drowania! Cofn¹æ siê! Marta Edmunds. który w³a nie j¹ uderzy³. który ma sklep z starymi meblami przy szosie numer sto siedemna cie. ani na g³os z megafonu. natomiast Carter ma mniej szczê cia . spada mu czapka (z ¿ó³tym napisem POLICJA CHESTER'S MILL na przedzie).

Wybuchaj¹ kolejne k³ótnie i bójki. Ten od wêdlin odwraca siê i wali trzymaj¹cego kie³basê prosto w nos. Frankie prowadzi go w stronê reszty policjantów. . lecz nadal ciska . . Ry¿y zosta³ sam na w³o ciach. miej¹c siê jak szaleni. Wartki ludzki strumieñ wlewa siê do sklepu. Dziewczyna w dalszym ci¹gu wydaje z siebie ryki przypominaj¹ce wabienie ³osia. otrzepuje j¹ i wk³ada na g³owê. popychaj¹c przed sob¹ wózki albo chwytaj¹c koszyki ze sterty obok worków z wêglem drzewnym (URZ¥DZAMY JESIENNEGO GRILLA! . Jedni biegn¹ wzd³u¿ alejek. pracownik na farmie Aldena Dinsmore'a. Carter prawie niesie Georgiê do wozu numer dwa. nie mo¿e.g³osz¹ czerwone litery).Kto mnie uderzy³? Gor¹co mi w twarz. Z rozciêtego czo³a leci krew. ¿eby tamten zostawi³ trochê wêdlin dla innych. Mel Searles powoli zaczyna odzys kiwaæ przytomno æ. Ellerbee upada. od lat mieszka w Seattle.Cora? . opada mu na piersi. ¿e powinien j¹ zbadaæ doktor Haskell.starannie. Mel próbuje podnie æ g³owê. Rance Conroy. Podnosi z ziemi swoj¹ czap kê. podprowadza j¹ do swoich kolegów. czy Marta aby nie dozna³a wstrz¹su mózgu. ok³adaj¹c piê ciami. Wkrótce tarzaj¹ siê po ziemi. na dach samochodu. emerytowanego profesora uniwersytetu stanowego. potem siê zatrzymuj¹. dzi bêdzie bardzo zajêty. krzycz¹c. czerwon¹. .Wendy. Cora.Co siê sta³o? . W pierwszym odruchu uznaje. Napychaj¹ nimi kieszenie. albo w domu pogrzebowym Bowiego. W supermarkecie jest teraz pe³no . starsza siostra Marty.Z samego rana wziê³a je twoja siostra . oraz jego przyjaciel Dave Douglas id¹ prost o do rzêdu kas. Obaj z Rupe'em id¹ w stronê sklepu.pyta Marta oszo³omiona. Manuel Ortega. koszulê ma ca³kiem mokr¹. W dziale delikatesowym jeden mê¿czyzna ok³ada drugiego kie³bas¹. Linda siê obawia.mówi Linda i przytula Martê. uderza Brendana Ellerbeego. naciskaj¹ guziki i wyci¹gaj¹ z szufladek pieni¹dze. Kto siê zajmuje Judy i Janelle? . bo t en wyprzedzi³ go w wy cigu do ostatniego worka cukru. w³a ciciel i jedyny pracownik Conroy's Western Maine Electrical Service & Supplies ( Naszym god³em jest u miech ).dzieñ wyprzeda¿y. . Do³¹czaj¹ do nich Linda i Marty Arsenault. lecz zaraz sobie przypomina: doktor Haskell jest albo w szpitaln ej kostnicy. którym przyjecha³ z Rupertem. s bezradni. Linda widzi Martê.Nic siê nie martw. Przy zamra¿arkach dwie kobiety walcz¹ o ostatni¹ sztukê ciasta cytrynowego.

i po prostu patrz¹. Carla Venziano z dzieckiem w noside³ku na plecach odpyc ha Henriettê Clavard od pó³ki z ry¿em. która niegdy by³a jej po ladkami. równie¿ Jackie Wettington i Henry Morrison.Nie wiem. . Inni schodz¹ do magazynów w piwnicach i na ty³ach budynku. Na zewn¹trz docieraj¹ przed sklep pozostali gliniarze. którzy za obopóln¹ zgod¹ porzucili posterunek przy stacji benzynowej.Co teraz? . twarz ma bia³¹ jak b³azen. Lissa Jami odpycha Willa Freemana.pyta Linda.. a poza tym chêtnie siê bawi pustymi plastikowymi pojemnikami. Henrietta. Z Food City dobiegaj¹ krzyki. Teraz zamiast O twie . pstryka. Nic z tego. miechy. . Opakowanie pêka.wo! Pi . Niektórzy ustawiaj¹ sobie pud³a na g³owie. skupionych boja liwie na boku. Rozlega siê brzêk t³uczonego szk³a. Ludzie rzucaj¹ towarami. . ani drugiego mu nie zabraknie..Po co to wszystko? Po co to komu? . skarbie . pstryka.wo³a. Wy³amano zamki ch³odziarki z piwem. .mówi Jackie. rozwijaj¹c¹ siê jak serpentyna. otaczaj¹c Rance'a Conroya bia³ym ob³okiem. ¿e jest lepy. krzyczy ¿e nic nie widzi. Dobiega do nich Ernie Calvert. ¿eby przej¹æ zdobycz. upada na tyln¹ czê æ cia³a.Po prostu nie wiem. such¹ i ko cist¹. wywala na Lissê jêzyk z kolczykiem i ucieka. od czasu do czasu okrzyk bólu. Do³¹czaj¹ do pozosta³ych. Mo¿e planuj¹ urz¹dziæ jesiennego grilla. Elektryk zatacza siê na rega³y. jak mieszkañcy d¿ungli na starych filmach. Pod nogami Julii chrzê ci szk³o. który wyrwa³ siê g³ównie (lecz nie wy³¹cznie) z mêskich garde³. wsparta o ramiê Jackie. ¿e ani jednego. a zaraz po nim radosny okrzyk.wo! . a ona pstryka. miejscowego dealera Toyoty. Jackie dostrze a ci¹gniêt¹ twarz Lindy Everett. uprzedza j¹ jaka nastolatka w koszulce z napisem PUNK RAGE.raæ s³ychaæ Pi . ma³y Steven uwielbia ry¿. przyciskaj¹c d³oñ do szybko puchn¹cego i siniej¹cego policzka. Po jego puco³owatych policzkach p³yn¹ ³zy. Ellerbee warczy: No to masz! i rzuca mu worek prosto na g³owê. obejmuje kole¿ankê ramieniem. Marta stoi tu¿ obok. wiêc Carla musi mieæ pewno æ. a kiedy Conroy schyla siê.piêciokilogramowy worek. Linda widzi rolkê papieru toaletowego lec¹c¹ nad sklepow¹ alejk¹. Wkrótce zaczynaj¹ wynosiæ stamt¹d wino ca³ymi kartonami. gapi siê na sklep. . ¿eby chwyciæ ostatniego mro¿onego kurczaka. która w styczniu skoñczy³a osiemdziesi¹t cztery la ta. Wiele osób pieszy w tamtym kierunku.

zanim pracodawczyni zd¹¿y³a go powstrzymaæ. Ty ich karmisz od lat. co robiæ . choæ nie by³ to u miech weso³y.Mo¿esz siê porozumieæ z mê¿em? .Ty to zrób. Zamilk³.Równie dobrze móg³ rozkazywaæ mrówkom. Je¿eli nie bêdzie odbiera³ telefonu. ¿eby nie zemdleæ. Toby Whelan ju¿ próbowa³. . I tak nie wiem. . . Wcale nie zwrócili na niego uwagi. Rose zosta³a przy samochodzie. . . Cofnê³a siê o krok. przycisnê³a rêce do piersi.. czy powinna za nim i æ. .Nie wiem. . Barbie mia³ na twarzy u miech. zastanawiaj¹c siê.przyzna³a Rose. ciebie pos³uchaj¹. .Nie wiem.11 Anson chwyci³ listê zakupów i pomkn¹³ do sklepu.Toby wydawa³ im rozkazy .Pewnie nie chc¹ dostaæ jeszcze gorszego manta. gwa³townie odwróci³a g³owê i zobaczy³a Barbiego. . gestem rêki zaprosi³ Lindê Everett.spyta³ Barbie. zaciskaj¹c i rozlu niaj¹c piê ci.stwierdzi³ Barbie. Chcia³aby .Je li ma w³¹czon¹ komórkê.Anson poszed³ do sklepu.On tam ma pacjentów. . co powiedzieæ. zanim bêdzie gorzej? .Tylko jak? Barbie wzi¹³ z dachu radiowozu megafon i poda³ Rose. ¿eby siê to skoñczy³o. W miarê mo¿liwo ci karetk¹. niewa¿ne. . Kompletnie nic mi nie przychodzi do g³owy.Ja ci podpowiem .Powiedz mu. Podskoczy³a. Wszyscy tam pobiegli.. .obieca³ Barbie i to j¹ nieco uspokoi³o. Odczu³a tak¹ ulgê. Bez przekonania wziê³a od niego megafon. Podesz³a razem z Jackie..O czym ty mówisz? . . co. a policjanci sobie stoj¹ i nic.czê ciowo szukaj¹c pocieszenia. Ca³o æ zosta³a piêknie zaplanowana i skrupulatnie przeprowadzona.Niez³a zabawa. co? . . ¿e a¿ siê pod ni¹ kolana ugiê³y. jed radiowozem do szpitala. gdy kto obj¹³ j¹ za ramiona. Przywar³a do jego ramienia .Wszystko jedno.Nie. W³a nie postanowi³a zostaæ..Ech. I trudno ich za to winiæ. ciebie znaj¹ od zawsze. a troch te¿ po to. ¿eby tu przyjecha³. . .

W pi¹tej alejce unosi³a siê chmura cukru i m¹ki. Nie wiem. W alejce numer trzy pot³uczone musztardy i ketchup utworzy³y na linoleum barwne plamy przywodz¹ce na my l wymiociny. . a Tony. niech tylko trochê och³on¹. w Bagdadzie. Ludzie pchali przed sob¹ wy³adowane wózki. w³a ciwie.Fallud¿y. Prawda.Barbie wskaza³ Ginny Tomlinson.. d³onie przycisnê³a do krwawi¹cej twarzy. miesza³ siê z woni¹ solanki i piwa. kiedy zjawia³y siê policja i wojsko. . Gina i Harriet kucnê³y po bokach. . Wskaza³ na Ferna Bowiego. rzeczywi cie brzmia³o to szczerze. Sta³a i patrzy³a z megafonem przyci niêtym do piersi. Jak zahipnotyzowana patrzy³a na ogólny chaos. choæ Rose wcale nie wygl¹da³a na tak¹.Tutaj te¿. CHCÊ WAS PROSIÆ. a kiedy próbowa³y przytkn¹æ rannej do nosa z³o¿on¹ chusteczkê. tylko powstrzymaæ. lecz mimo to wydawa³ siê zadowolony z ¿ycia. Rose? 12 Rose stanê³a tu¿ za drzwiami.Zostañ tu chwilê . . Zapach octu szczypa³ w oczy. Tylko jeszcze o nich nie wie. . . . Zanim stanie siê co gorszego. tylko prosi³. W drugiej trzyma³ piwo.poprosi³ Barbie. . popychaj¹c wy³adowany wózek jedn¹ rêk¹. Nie staraj siê ich powstrzymaæ. MÓWI ROSE TWITCHELL ZE SWEETBRIAR ROSE. która by siê gdzie wybiera³a. .spyta³. nikt inny tego nie zrobi.. Ludzie zwalniali i rozgl¹dali siê dooko³a.Mo¿e zacz¹æ od ratowania swojej pielêgniarki..spyta³a Linda.Ja.. Zwykle po bombardowaniach w zat³oczonych miejscach publicznych.. . oparta o boczn¹ cianê sklepu. Ginny krzyknê³a z bólu i odwróci³a g³owê. krew mu p³ynê³a po twarzy. . lizgali siê na rozsypanej kaszy. Mia³ rozciête czo³o.Czas na przedstawienie. . . G³os z megafonu nie rozkazywa³. który min¹³ ich. Siedzia³a na ziemi.Nie musisz tego fotografowaæ. Rose g³êboko zaczerpnê³a powietrza.CZE Æ. odczepiaj¹c telefon od paska. Barbie widzia³ to ju¿ w Tikricie Al . .... chod ze mn¹ .powiedzia³. .Zostaw to.Jak? Barbie zaprowadzi³ j¹ do Rose. gdzie jest Pete Freeman.A ty co bêdziesz robi³? . przy³o¿y³a megafon do ust.Nie mogê.Pamiêtaj. Trzeba by³o przyznaæ. Barbie znalaz³ Juliê robi¹c¹ zdjêcia ludzi pl¹druj¹cych kasy..Gotowa? . szczerze.Rose i ja spróbujemy uspokoiæ ludzi. pokas³ywali i ocierali oczy.

jakby dopiero teraz zorientowali s iê w sytuacji. Julia poci¹gnê³a Barbiego za rêkaw. ¿eby postrzega li siebie jako kupuj¹cych. Rose stopniowo zyskiwa³a pewno æ siebie. Wygl¹da³ na odrobinê zawstydzonego. NA KOSZT FIRMY. Ten i ów zachichota³. JEST WIE‾A. w sklepie robi³o siê coraz spokojniej. pomy la³a Carla. Barbie odwróci³ siê do Rose. co mnie napad³o? Barbie pokiwa³ g³ow¹ z uznaniem i niemym ruchem ust podpowiedzia³ Rose: kawa .Chcesz ich teraz pouczaæ. czy wolisz st¹d ludzi wyprowadziæ.wyja ni³. zanim kto straci ¿ycie przygnieciony workiem kaszy? Julia przemy la³a sprawê i pokiwa³a g³ow¹. który Barbie uzna³ za czysto republikañski wyraz dezaprobaty. PRZYJD CIE DO SWEETBRIAR NA KAWÊ. . pomog³a wstaæ Henrietcie Clavard. W alejce numer siedem Carla Venziano.delikatesowego i nabia³u.. Z oddali dobieg³ d wiêk syreny karetki pogotowia.przyzna³a. . a przynajmniej widzi sprawy z wiêksz¹ klarowno ci¹. tym lepiej. i Rose znowu podnios³a megafon do ust. Najwa¿niejsze.Teraz cuchnê jak w³oska kanapka.Przecie¿ oni nie robi¹ zakupów. ‾EBY CIE SKOÑCZYLI ROBIÆ ZAKUPY JAK NAJSZYBCIEJ I JAK NAJSPOKOJNIEJ. pu³kowniku . . Kilka osób zaklaska³o. pokaza³. . Wielu popycha³o przed sob¹ wy³adowane wózki. . Na lito æ bosk¹. ale w wiêkszo ci . Nikogo takiego nie spotkali. niezale¿nie od tego. którzy mogliby sprawiaæ k³opoty. . Na twarzy mia³a grymas. Je¿eli cz³owiek odzyska szacunek do siebie.nie we wszystkich. ludzie popatrzyli po sobie. ile barach³a ze sob¹ zabierali. zaczynaj¹c od najbardziej zdewastowanych dzia³ów . to w wiêkszo ci przypadków . Po chwili do³¹czy³ do nich Anson Wheeler pchaj¹cy wózek pe³en artyku³ów ¿ywno ciowych. Nagrodzi³y go miechy i okrzyki. mocno zawstydzona. który Barbiemu siê coraz bardziej podoba³. Ludzie wychodzili.Ma pan racjê. Ruszyli we trójkê alejkami sklepu. jakby krêci³ korb¹. Srogi grymas ust¹pi³ miejsca temu specyficznemu u miechowi.Kto mnie hukn¹³ s³oikiem z oliwkami . tylko kradn¹. PYSZNA. Im szybciej wychodzili. skoro jest piwo?! .A JAK JU‾ SKOÑCZYCIE.CHCÊ WAS PROSIÆ.odzyskuje tak¿e zdolno æ my lenia. ale to tak¿e Barbie uwa¿a³ za dobry znak. Wystarczy ry¿u dla nas obu. . z rêki lecia³a mu krew. a nie z³odziei. kto rykn¹³ z ca³ych si³: Na co komu kawa. Wypatrywali ludzi.

Wobec tego zostawimy pieni¹dze . W ka¿dym razie nie przy wydawczyni miejscowej gazety. która równie spokojnym g³osem przekazywa³a tê sam¹ pro bê: koñczymy robiæ zakupy i spokojnie wychodzimy. PETER RANDOLPH.Co tu siê dzieje?! Na lito æ bosk¹.miêdzy nimi tak¿e Carter Thibodeau.A czyja to wina? Kto kaza³ zamkn¹æ sklep? . widz¹c komendanta Randolpha wkraczaj¹cego do akcji. Zgodnie z planem.zaczêli poszturchiwaæ ludzi.Zamierza pan ich powstrzymaæ? . Barbie wcale siê nie zdziwi³. . za ich plecami odezwa³ siê g³os. proszê pani.Nie wiem .. lecz stoj¹cy o w³asnych si³ach . Twarz mia³ zaciêt¹.NATYCHMIAST OPU CIÆ SKLEP! MÓWI KOMENDANT POLICJI. Je li który z kupuj¹cych nie chcia³ zostawiæ towarów. blad¹ i w ciek³¹.Paru facetów obrobi³o kasy.Nie. spó niony i kompletnie nieprzygotowany. którzy to byli. . Wzruszy³ ramionami.To na nic . Randolph wy³uska³ jej megafon z d³oni.Dosyæ tego dobrego. ZOSTAWIÆ WSZYSTKO I WYCHODZIÆ! JE‾ELI ZOSTAWICIE ZRABOWANE TOWARY.zaprotestowa³ Anson..przyzna³ Anson. Na zewn¹trz syrena karetki jêknê³a i ucich³a. . wskazuj¹c wózek. ale t¹ wiedz¹ nie zamierza³ siê dzieliæ. którzy trzymali siê na nogach . Od razu zacz¹³ wywrzaskiwaæ rozkazy i straszyæ.spyta³a Randolpha Julia. gdy Rose i Julia w towarzystwie Barbiego nadal kr¹¿y³y po alejkach. Rose akurat wychwala³a zalety darmowej kawy w Sweetbriar Rose. Bardzo. Ludzie i tak ju¿ zd¹¿yli siê uspokoiæ.zaoponowa³ Anson. Krzyki Randolpha nie mia³y wiêkszego znaczenia. Rose nie kry³a przera¿enia.Naprawdê. By³ skruszony. Minutê pó niej.Wszystkie te rzeczy s¹ nam potrzebne . mo¿e dwie. . policjanci przewracali go na ziemiê.O ile nikt mi nie ukrad³ torebki z samochodu. . Rose spojrza³a na Barbiego z przera¿eniem. Ci ludzie to z³odzieje i tak zostan¹ potraktowani. lecz jednocze nie stanowczy. wystrojonego w mundur absolutnie doskona³y.stwierdzi³a Rose. MACIE SZANSÊ UNIKN¥Æ POSTAWIENIA ZARZUTÓW. popychaæ w kierunku wyj cia. .Rose poda³a megafon Julii. Doskonale wiedzia³. a Frank DeLesseps wywraca³ do góry nogami wy³adowany wózek. . mówi¹c przez megafon (w sklepie by³o coraz mniej ludzi). . .zdecydowa³a Rose. Oddaj mi to. Policjanci. Oto on. utykaj¹cy.Nie mo¿emy tego wzi¹æ . . . . dlaczego? . .

niestety. kochanie? .Rób swoje. bez ladu weso³o ci. a teraz jeszcze pielêgniarza wykwalifikowanego Barbarê. kiedy mnie aresztuj¹ .odezwa³ siê do Julii i Rose. umiej¹ tylko podawaæ tabletki i przyklejaæ plastry. który w Chester's Mill bêdzie charakterystyczny.spyta³a.. ¿e w³a nie us³ysza³ d wiêk. Barbie westchn¹³ ciê¿ko.Witaj. ¿e pana tu nie by³o.Szkoda. Julia i Rose. Al krzykn¹³ z bólu.Mo¿esz liczyæ na moj¹ pomoc . . ¿adne z tych zdarzeñ nie mia³oby miejsca. Randolph zmierzy³ go spojrzeniem. Wo ny nie mia³ zamiaru go oddaæ.Najwy¿szy czas siê wynie æ. Barbie móg³by uciec. W³a nie Mel Searles postanowi³ odebraæ Alowi Timmonsowi koszyk z ¿ywno ci¹. Mi³o mi ciê widzieæ.Nie . Patrzy³a na Ginny. . No. z w ciek³o ci. ale te¿ gdyby nie klosz. gdy wyszli Barbie.Jestem zajêty. . On siê tego domy la³. wiêc Mel wyrwa³ mu go z rêki i rzuci³ starego na ziemiê.odpar³ Ry¿y. Pasujê ciê na wykwalifikowan¹ pielêgniarkê. Z przera¿eniem. przyciska³ do zakrwawionej rêki papierowy rêcznik. kiedy siê to wszystko zaczê³o . Nied³ugo rozlegnie siê sygna³. lecz jednocze nie pe³nym satysfakcji. z upokorzenia. ale podszed³ do Ry¿ego. urywanie. Dzisiaj jeste mój.obieca³ Barbie i o ma³o nie doda³: do chwili. U cisnêli siê serdecznie. lecz kiedy zobaczy³ Barbiego. a ciszej doda³: . . cha. . Ginny dostrzeg³a jej spojrzenie i znu¿ona zamknê³a oczy. Anson sta³ przy pó³ciê¿arówce. nieco siê rozpogodzi³. Randolph o tym wiedzia³. Gdyby nie klosz.zaoponowa³ Barbie.Mogê w czym pomóc. stary. Tu¿ za nim podbieg³a Linda Everett. Najwyra niej rozpoczê³o siê odliczanie. je¿eli kopu³a szybko siê nie podniesie.rzuci³ Ry¿y.¿achn¹³ siê Randolph. A komendant Randolph siê za mia³. Barbie pomy la³ wtedy. 13 Ry¿y i Twitch opatrywali kilkunastu rannych zebranych wzd³u¿ bocznej ciany sklepu. .Gina i Harriet bardzo siê kwapi¹ z pomoc¹. Ja mam Ginê i Harriet. Cha.zauwa¿y³ Barbie. Krótko. Nieprzyjaznym. . . . .Chod my . .Mocno przeceniasz moje umiejêtno ci .Proszê mi nie przeszkadzaæ . Ry¿y mia³ ponur¹ minê. rzuci³a siê mê¿owi na szyjê. .Dasz sobie radê . cha .

stwierdzi³a Ginny.Linda pochyli³a siê nad Ginny. lecz nie otworzy³a oczu. Gdyby opu ci³ wielk¹ star¹ posiad³o æ Renniech przy Mill Street nieco pó niej albo odrobinê wcze niej. i zapewne post¹pi³by z Brend¹ Perkins w zupe³nie inny sposób. a ty.Tak mi przykro . je li cz³owiek mia³ wyczucie. W³a nie robi³ notatki dotycz¹ce planów nowego tworu. je li ludzie z jednego miasteczka potrafi¹ siê zachowaæ w ten sposób. szed³e jak sznurku i koñczy³e wycieczkê piêknym dwutaktem. Wiêkszo æ mieszkañców Chester's Mill doskonale zdawa³a sobie sprawê.raæ! . Linda uca³owa³a mê¿a. W³a nie tak siê dzia³o. Policjanci rozci¹gnêli przed wej ciem do sklepu ¿ó³t¹ ta mê. . Du¿y Jim . Obrona odpada³a na boki. objê³a go zatroskanym spojrzeniem i posz³a do Jackie Wettington. pech zmienia siê w nieziemski fart. Oceni³ straty.szyj¹. która z notatnikiem w rêku s³ucha³a zeznañ Erniego Calverta.twie . 14 Je li potrafisz siê wczuæ. Lepsze jest wrogiem dobrego . a Andy w roli g³owy sprawdza³ siê jak z³oto. bo dziewiêædziesi¹t dziewiêæ procent jest jeszcze wiêkszymi durniami. cmokaj¹c i krêc¹c g³ow¹. a on. cz³owieku.twie . . Je¿eli potrafisz siê wczuæ. Ry¿y i Barbie pracowali ramiê w ramiê ponad godzinê. co zobaczy³. ¿e ten cz³owiek jest g³upi jak but. jak pyta³ kogo retorycznie. Odwali³. który zamierza³ nazwaæ administracj¹ kryzysow¹. Oczywi cie pogodny. Barbie s³ysza³. ale to nie mia³o znaczenia. W którym momencie zjawi³ siê Andy Sanders. Potem jeszcze potrz¹sn¹³ prawic¹ komendanta Randolpha i powiedzia³ mu.powiedzia³a. nie zobaczy³by tego.bo . Ernie co chwilê ociera³ oczy. znikaj¹ wszelkie przeszkody. u miechniêty Andy zostanie g³ow¹ tego tworu. Nie przyjmujesz tego z wdziêczno ci¹ (uczuciem zarezerwowanym wed³ug Du¿ego Jima Renniego dla s³abeuszy i przegranych).raæ! O . Konflikty s¹ twoim ¿ywio³em. ale jako rzec z ci nale¿n¹. ¿e odwali³ kawa³ roboty. Tak brzmia³a najwa¿niejsza maksyma w politycznym poradniku Du¿ego Jima. to tak jakby wsiad³ na czarodziejsk¹ karuzelê i rz (nadal zdaniem Du¿ego Jima) niepodzielnie. Tymczasem wyszed³ w najw³a ciwszym momencie. I chocia¿ Du¿y Jim nigdy wcze niej nie planowa³ kampanii wyborczej na tak wielk¹ skalê . do czego zmie ten wiat. Mo¿na ludzi nabieraæ bez przerwy na to samo.Nic mi nie bêdzie . która t¹ g³ow¹ bêdzie krêci³a. Wywabi³y go z gabinetu krzyki O .

Dotar³szy do sklepu. Mo¿e bêdziesz musia³a trochê spu ciæ z tonu w tym swoim szmat³awcu. Nie widzia³ z tego rogu Food City. Nagle zmarszczy³ czo³o. I zobaczy³ Juliê Shumway. A gdy us³ysza³ pierwsze krzyki.. Pobieg³a w stronê okrzyków i skandowania. Julio. jak jej s¹siedzi i przyjaciele rozrabiaj¹.. Szed³ chodnikiem na róg Mill i Main.zamierza³ doprowadziæ do dyktatury . ¿e bestia wypuszczona z klatki mo¿e zaatakowaæ ka¿dego. wiêc zamknê³a. Julia Shumway zawróci³a biegiem. Potem zrobi³o siê jeszcze zabawniej. sprawdziæ. Zabawne. pomy la³ Du¿y Jim. tymczasem Brenda sz³a w przeciwnym kierunku. ¿e mu siê uda.. w drodze przewieszaj¹c aparat przez ramiê. Odsunê³a siê do . Du¿y Jim sta³ na rogu ulicy. która obija³a siê jej o kolano. z rêkami w kieszeniach.. szarpnê³a za klamkê. Czego ona mo¿e ode mnie chcieæ z samego rana? Có¿ jest tak istotne. o co ta ca³a awantura. Tak ma byæ i tak jes t. W³a nie zda³a sobie sprawê. ale czy to zbyt wysoka cena za bezpieczeñstwo? A je li pani redaktorka siê nie dostosuje. Nios³a przewieszon¹ przez ramiê p³ócienn¹ torbê na d³ugim pasku. z u miechem na twarzy. Nie zauwa¿y³a jej. ¿e Brenda nawet nie pamiêta³a w tej chwili o istnieniu Du¿ego Jima. Wreszcie pobieg³a patrzeæ. Wypadki chodz¹ po ludziach. z jak¹ chêci¹ pêdzi³a asystowaæ przy ka¿dym nieszczê ciu.. ¿e zostawi³a je otwarte. bo wzrok mia³a utkwiony w czerwonej ruderze nazywanej sklepem wielobran¿owym Burpeego. stwierdzi³a. gdy dok³adnie przed jego oczami otworzy³ siê widok na plac miejski. Sz³a po przeciwnej stronie ulicy ni¿ Julia. Zrobi³ mo¿e sto kroków. wystrza³y. ale on obserwowa³ j¹ uwa¿nie.. taszcz¹c przed sob¹ wydatny brzuch. piesznie wysz³a z redakcji Democrata . potem brzêk t³uczonego szk³a. u miechn¹³ siê jes szerzej. Wszyscy na Main Street kierowali siê w stronê Food City. jednak drzwi nie ust¹pi³y.nie mia³ ¿adnych w¹tpliwo ci. rozdzielone War Memoria³ Plaza... chwyci³a za klamkê drzwi redakcji. Jak cz³owiek siê wczuje. ¿e okaza³o siê wa¿niejsze od zamieszek przed supermarketem? By³o ca³kiem prawdopodobne. bo zobaczy³ Brendê Perkins. ale mia³ na oku wszystkie sklepy i instytucje na Main Street. zajmê siê i tob¹. trzymaj¹c w rêku aparat. lecz to te¿ nie mia³o znaczenia.. Nie wci¹gn¹³ Brendy Perkins na listê przewidywanych komplikacji. Mo¿e nawet do jego domu. Ni eco dalej znajdowa³ siê ratusz i komisariat. Du¿y Jim powiód³ za ni¹ wzrokiem. co by nie prorokowa³o nic dobrego.. komplikacje szybko znikaj¹. Przyjdzie czas.

Spojrza³a w prawo. Stan¹æ z nim twarz¹ w twarz. ale tego nie zrobi³a. poci¹gnê³a. Co wobec tego zrobiæ z wydrukiem dokumentów z pliku VADER? Gdyby w drzwiach by³a szczelina na korespondencjê. bêdzie gotów na jej przyjêcie. Wiedzia³ natomiast z ca³¹ pewno ci¹. po czym przesz³a przez ulicê i nacisnê³a klamkê w drzwiach redakcji. Gdy ponownie ruszy³a Main Street. albo przeczyta o swoich niecnych uczynkach w Democracie . powiedzia³ Barbie. raczej gorzk¹ pigu³k¹.ty³u i rozejrza³a wokó³ jak osoba. i¿ j¹ obserwowa³. w lewo. Tyle ¿e nie by³o. To rozwi¹zanie wyda³o siê jej w³a ciwsze. One. dlaczego nie chce. potem na dru g¹ stronê Main Street. Jeszcze raz rzuci³a okiem na sklep Burpeego. gdyby tylko siê obejrza³a.. ¿e je li Brenda zastuka do jego drzwi. wszystko wskazywa³o na to. Howie czêsto mawia³: Cierpliwo æ pop³aca . Du¿y Jim ¿wawo wróci³ do domu. pewnie by tam zostawi³a kopertê. Brenda nigdy nie umia³a czekaæ. ciê¿kim krokiem i ju¿ nie rozgl¹daj¹c siê na boki. W koñcu cofnê³a siê. pchnê³a. ¿eby Brenda wiedzia³a. Pete Freeman i Tony Guay prawdopodobnie te¿. a Brenda nie mia³a najmniejszej ochoty siê w nie w³¹czaæ. ¿e przy Food City dosz³o do regularnych zamieszek. a potem daæ mu do wyboru: albo zrezygnuje ze stanowiska na rzecz Dale'a Barbary. nic. Je li chodzi³o o pierwsze. wystarczy s³uchaæ intuicji. Nadal mog³aby zobaczyæ Juliê Shumway. która napotka³a niespodziewan¹ przeszkodê na drodze do realizacji planów i usi³uje zdecydowaæ. Jak cz³owiek ma wyczucie. wys³uchaæ jego frazesów. wcale nie musia³ tego wiedzieæ. co dalej. Dosz³a do wniosku. Spróbowa³a jeszcze raz. Tak to dzia³a. ani drugi e rozwi¹zanie nie przypad³o jej do gustu. Konfrontacja nie by³a dla niej chlebem powszednim. Zajrza³a do rodka. a¿ wszystko siê uspokoi i Julia wróci do redakcji.. Ani jedno. a je li cz³owiek musi prze³kn¹æ niesmaczne lekarstwo. zaprzeczania i usprawiedliwieñ. Niestety. na redakcjê Democrata . tak¿e by³y zamkniête. W³a nie tak zamierza³a Brenda teraz post¹piæ. i¿ powinna wobec tego znale æ Juliê pod sklepem albo wróciæ do domu i zaczekaæ. Zastuka³a. Julia prawie na pewno wybra³a siê na miejsce awantury pod marketem. 15 Jutro rano zanie wydruk do Julii Shumway . rzecz jasna. robi to . wspar³a rêce biodrach. Bez wzglêdu na powód wizyty. Nie wiedzia³. redakcja Democrata by³a zamkniêta na g³ucho. a jej matka z kolei mawia³a: Co masz zrobiæ jutro. Co do drugiego. zrób dzisiaj i miej z g³owy .

wymieni³a Romea Burpeego.mo¿liwie najszybciej. ale tak czy inaczej wiedzia³a. Dziwi³o j¹ natomiast. Pierwszy dom nale¿a³ do McCainów. a odpowied . Przeciê³a Main Street. bo gdzie przecie¿ s³ysza³a. niezale¿nie od tego. by³a przecz¹ca. nosi³a nazwisko Twitchell. zdaniem Brendy. P³ukanie ust zamierza³a Brenda wykonaæ z u¿yciem podwójnego bourbona i nie mia³a ochoty zwlekaæ z tym do po³udnia. Brenda uzna³a. A gdybym nie wróci³a. ¿e fizycznie nie grozi jej ze strony Renniego ¿adne niebezpieczeñstwo. zanim wysz³a za m¹¿ za Tommy'ego Grinnella. ¿e szaleñstwem by³oby stan¹æ na progu jego domu. O ile zastanie j¹ w domu. Bardziej siê obawia³a elokwencji Du¿ego Jima ni¿ jego si³y fizycznej. jakie obawy móg³ ¿ywiæ Barbie. Brenda zna³a j¹ jako osobê uczciw¹ i nieszczególnie przyjazn¹ Du¿emu Jimowi. Choæ Andrea w zasadzie zawsze pozostawa³a w cieniu mê¿czyzn z zarz¹du miasta... Fatalnie siê przeliczy³a. Mo¿e on co na ni¹ ma. który mia³ za sob¹ do wiadczenia wojenne. ¿e Andrea zachorowa³a na grypê. jego sklep tak¿e by³ zamkniêty na cztery spusty. czy Du¿y Jim rzeczywi cie potrafi³by j¹ skrzywdziæ. komu ufa. co powie Andrei. nawet wiedz¹c. a Twitchellowie byli silni. 16 Wci¹¿ nie rozwi¹za³a problemu wydruku z pliku VADER. Tyle ¿e. ¿e nie jest to jedyna kopia. Niedorzeczna my l. A kiedy zapyta³.do Andrei Grinnell. Andrea. prowadz¹cej wzd³u¿ krawêdzi miejskiego placu. chocia¿ by³o to ca³kowicie zrozumia³e: Nie ona jedna kurczowo trzyma³a siê przekonania. Niestety. Tego mo¿na siê by³o po nim spodziewaæ. po czym p³ucze usta. Co jej pozosta³o? Nale¿a³o sobie zadaæ pytanie. nadal maj¹c w torbie obci¹¿aj¹ce go dowody. Nawet ci nie miali. A tak¹ mia³a nadziejê. powiedzia³ Barbie. rozleg³ siê w g³owie Brendy g³os Howiego. W po³owie drogi na wzgórze Town Common Hill dotar³a do Prestile Street. ¿e najwyra niej sk³onna by³a s³uchaæ Andy'ego Sandersa. poniewa¿ nikt nie powinien tego cz³owieka traktowaæ powa¿nie. Przechowasz mi tê kopertê? Wrócê po ni¹ za jakie pó³ godziny. ¿e mo¿e zostawiæ kopertê z wydrukiem pliku VADER u Andrei. Móg³by chcieæ jej odebraæ dokumenty. Nastêpny . . uk³adaj¹c w my lach. ¿e wiat by³ nadal taki sam jak przed zaistnieniem klos za. oddaj j¹ Julii Shumway. Ufa³a. I koniecznie zawiadom Dale'a Barbarê . Ma³o siê nie roze mia³a g³o no. Nie id sama .

Junior na kolanach. najpewniej zadzia³a³yby na Andreê lepiej ni¿ podwójna dawka theraflu. lecz wymiotów. przywo³a³a na twarz u miech witaj. ot dom z oknami o zaci¹gniêtych zas³onach... wróci³ do spi¿arni. Wszystko. Wygl¹da³ na opuszczony i nie by³o w tym nic dziwnego.. Raczej jak zmru¿one oczy. W³a nie siê obraca³a. Andrea te¿ siê u miechnê³a. pod oczami wielkie sine cienie.. pod nim mia³a pid¿amê. I w ciemno ci. wszystko. co tylko mog³o przytêpiæ ten koszmarny ból g³owy. w³osy w nie³adz ie. gdy us³ysza³a powolne szuranie coraz bli¿ej drzwi. obejrza³a siê przez ramiê.Wiem. Tylko raz jeszcze przystanê³a. Posz³a dalej. jakby zepsutego jedzenia? Od razu dzieñ wyda³ jej siê gorêtszy. Ledwo wyczuwalna woñ. nie traæ czasu! . s¹siadko . Sta³a jaki czas. nie ca³kiem. 18 Trzy razy zakrêci³a staromodnym dzwonkiem. otoczony ponurym smrodkiem gnij¹cego jedzenia. Chocia¿. Zawróci³a. Juni tym wiedzia³. Czas rozstania z przyjació³kami zbli¿a³ siê nieub³aganie. powietrze gê ciejsze odg³osy awantury pod supermarketem bardziej odleg³e. gdy pojawi³a siê kopu³a. za pomoc¹ których planowa³a zmusiæ Jima Renniego do rezygnacji ze stanowiska. Patrzy³ na Brendê z salonu.Nie zaproszê ciê do rodka. Nie rozk³adaj¹cego siê miêsa. Henry i LaDonna mieli najwyra niej spore zapasy w zamra¿arce.A je¿eli Andrea zapyta.napomnia³a siebie w my lach. jak wygl¹dam . 17 Obserwowa³ j¹ Junior. Junior ubrany jedynie' w slipy. Z tego domu tak¿e dochodzi³ smród. zatrzyma³a siê przed domem McCainów. Przytrzymywa³a pasek szlafroka. Junior z g³ow¹ pêkaj¹c¹ z bólu. który po chwili zamar³ jej na ustach. nim wreszcie postanowi³a jednak wróciæ do domu.wychrypia³a. Têskni³ nawet za smrodem unosz¹cym siê z poczernia³ej skóry. . Gdy odesz³a. Zatrzyma³o j¹ co innego. Czujê siê ju¿ . Kobieto. . Informacje. Andrea mia³a cerê blad¹ jak kreda. co to za tajemnicze sprawy? Brenda postanowi³a byæ szczera. wiele rodzin wyjecha³o z miasta w dzieñ. Chocia¿ chcia³a jak najszybciej za³atwiæ sprawê. Tylko miêso mog³o tak szybko zacz¹æ cuchn¹æ. my l¹c o tym. Nie zobaczy³a nic szczególnego. choæ bardzo blado. ¿e zas³oniête okna wygl¹daj¹ jak zamkniête oczy. wiêc tym bardziej teraz chcia³ z nimi byæ. zza krawêdzi zaci¹gniêtej zas³ony.

kochana. Po drodze rzuci³a kopertê na stolik przy kanapie. . W ten sposób posz³o szybciej. najmilszym Howiem. bo nie chcia³a tej chorej kobiety obarczaæ odpowiedzialno ci¹ ³¹cz¹c¹ siê z dokumentami. Nie tylko za wspó³czucie. kiedy wrócisz. wyjê³a ze rodka kopertê z wypisanym na wierzchu imieniem Julia ..Ci¹gle jeszcze mam gor¹czkê. Brenda postanowi³a nie zwlekaæ d³u¿ej. ¿e nie. . I dobrze. zajmê siê twoj¹ kopert¹. .Oczywi cie. po czym zamknê³a mi³ej znajomej drzwi przed nosem i z g³o no burcz¹cym brzuchem pogna³a do cuchn¹cej ³azienki.Widzia³a siê z Everettem? . powinnam wróciæ do ³ó¿ka. Odpowiedzia³aby na ka¿de pytanie.Oczywi cie.Widzia³a siê z doktorem.Hektolitrami. Zanurzy³a rêkê w torbie. N i dziêki temu nadal nic nie wiedzia³a. ukochanym. ale radna ju¿ zamknê³a drzwi. co mog³o jej w przysz³o ci oszczêdziæ k³opotów. ¿e nie musi siê pieszyæ. które mia³a w torebce. skarbie? Dos³ownie pó³ godzinki? Muszê za³atwiæ pewn¹ sprawê. Stara³a siê nad nim zapanowaæ. przez co Brenda zmieni³a zdanie. ale mogê jeszcze zara¿aæ.Czy mog³aby mi to przechowaæ.Us³yszê dzwonek.Dziêkujê ci. Nie piesz siê. ..Dziêkujê ci. Mogê ci w czym pomóc? Niewiele brakowa³o. Bardzo go lubi³am. Wybacz. . 19 Pod koniec rozmowy z Brend¹ Andrei ponownie zacz¹³ siê dawaæ we znaki ¿o³¹dek. nie chcê tego nosiæ ze sob¹. . Nie bêdê spa³a! . Zapewni³a Brendê. lecz wtedy Andrea doda³a co jeszcze. ¿e nazwa³a go Howiem. . . Przyjê³a grub¹ kopertê z niejakim roztargnieniem.Jeste spocona. Doktor Haskell nie ¿y³. Dla Brendy zawsze by³ Howiem. .Tak. W pliku VADER zawar³ swoj¹ ostatni¹ pracê.lepiej.Ogromnie mi przykro z powodu mieci Howiego. jakby to mog³o Brendzie przeszkadzaæ. lecz Andrea najwyra niej nie mia³a pytañ. . a nie Dukiem. a Brenda powiedzia³aby nie .dorzuci³a. Pijesz du¿o? . prawdopodobnie najistotniejsz¹. . ale tak¿e za to. Wa¿kie wydarzenia czêsto bior¹ pocz¹tek z drobnych wypadków. lecz nie mog³a. Papier ze lizgn¹³ siê po g³adkiej . Brenda mia³a zamiar podziêkowaæ raz jeszcze. ale powoli przechodzi. Nied³ugo ma mi siê poprawiæ.

gdzie produkujesz metamfetaminê . .powiedzia³a Brenda. obawiam siê. na wacianych nogach wróci³a do korytarza.Masz zapasy tam. Obudzi³a siê dopiero wieczorem. ale wiat poszarza³ i uciek³ od niej. straszny d wiêk. Pochyli³a siê nad umywalk¹ i wymiotowa³a tak d³ugo. mocny sen. . jak to uj¹³.Czy wolisz siê najpierw napiæ? Mamy colê. co zreszt¹ nie mia³o wiêkszego znaczenia. W innym Brenda Perkin s stanê³a na progu i da³a jej opas³¹ kopertê. Zapad³a w g³êboki. A tak¿e o wizycie Brendy Perkins. sk¹d wzi¹æ wiêcej . rozpaczliwie szukaj¹c ch³odnego. dla utrzymania równowagi przesuwaj¹c jedn¹ rêk¹ po cianie.. powoli. z którymi jej cia³o pozbywa³o siê toksyn przez ca³¹ nieskoñczenie d³ug¹ noc.. kaszl¹c i wymiotuj¹c. . czystego powietrza. Gdy Andrea j¹ otworzy³a. Gdy wreszcie poczu³a siê nieco lepiej.O ile mi wiadomo z notatek Howiego. Nawet nie próbowa³a siê dostaæ do sypialni na górze. bo i tam ju¿ pe³no by³o zasta³ych. . ciep³¹. mierdz¹cych wymiocin.. Wezmê z lodówki ostatni¹ butelkê wody i pozbêdê siê tego koszmarnego posmaku z ust. a¿ nabra³a przekonania. w ciemn¹ szparê miêdzy dwoma meblami. lecz tyln¹ stron¹ ga³ek ocznych. Andrea zd¹¿y³a do ³azienki. s³ysza³a szczêkanie w³asnych zêbów. obieca³a sobie solennie. od razu wysz³a na ganek. Du¿y Jim uniós³ brwi pytaj¹co. byle nie zemdleæ. ale ukochanej. polecia³ z niej niewysychaj¹cy potok ró¿owych pigu³ek oksykodonu. Dok³adnie. Du¿o ni³a. który odbiera³a nie uszami.podjê³a cierpliwie. nadple nia³ej. wiesz. Zaraz wstanê. Dr¿a³a na ca³ym ciele.powierzchni i spad³ z drugiej strony. Oddycha³a g³êboko.Chod my do biura . malej¹c w oddali. Zabrak³o gazu. a tego dnia by³o wrêcz parno. Zapad³a siê w objêcia starej le¿anki. Wczoraj wieczorem wy³¹czy³ mi siê generator. W jednym ze snów zobaczy³a wielki ogieñ. produkujesz j¹ w ilo ciach hurtowych. nie do toalety. Normalnie pod koniec pa dziernika by³oby tam za zimno na siedzenie w pid¿amie.. ¿e jej prze³yk wyl¹duje na zbryzganej ¿ó³ci¹ porcelanie ciep i pulsuj¹cy. 20 .zaprosi³ Du¿y Jim pogodnie.Ale jak s¹dzê. chocia¿. z którego nie wybudzi³o jej nawet gwa³towne drganie r¹k i nóg. zapomniawszy o wszystkich snach. z którego uciekali ludzie. Do tego nie dosz³o. Tutaj my li siê jej urwa³y. .

w ród opad³ych li ci. i poprowadzi³ j¹ do foteli z widokiem na Mill Street. . Brenda Perkins mówi³a prawie pó³ godziny.stwierdzi³ Du¿y Jim.Nic dziwnego zatem. by³ zaskakuj¹cy. Jak gor¹co od rondla.stwierdzi³ w koñcu. . ¿eby by³a ostro¿na. Potrzebujesz do tego mnóstwo propanu. .Niczego mi nie udowodnisz .Sk³adniki przyje¿d¿a³y do miasta w ciê¿arówkach oznaczonych Towarzystwo Biblijne Gedeon. a potem czo³o Du¿ego Jima.Dowody nie bêd¹ mia³y najmniejszego znaczenia.O interesach wolê rozmawiaæ w rodku.A chcia³by zobaczyæ swoje zdjêcie na pierwszej stronie Democrata ? Mogê ci to zapewniæ. £atwiej sobie wyobrazi³a Howiego. Porozmawiamy. Fakt. O tym. Przekombinowane . O lokalizacji wytwórni.Nie Duke. . na pewno siê uspokoisz. zapomnia³a o tremie. .stwierdzi³a. . który wyra nie mówi³... jak to okre li³ Howie. którym obiecano darowanie kary w zamian za informacje. ale ty z pewno ci¹ .. Skrzywi³ siê. . jakby go uderzy³a. . spokojn¹ uliczkê. . tylko Howie! Du¿y Jim podniós³ rêce w ge cie. coraz bardziej zlodowacia³a i rozw cieczona. o osza³amiaj¹cych rozmiarach produkcji.Chod . o co ci chodzi. . Tej rady mia³a zamiar pos³uchaæ. roz³o¿y³ rêce o krótkich paluchach. . Gdy zaczê³a mówiæ. I przestrzega j¹.Westchn¹³. ¿e w ogóle zdo³a³a siê u miechn¹æ. które siê nie mieszcz¹ w g³owie .Duke nigdy mnie nie lubi³ . . jednak kto jak kto. Bi³a od niego w ciek³o æ i nienawi æ. U miechnê³a siê. Przez moment Brenda dojrza³a w jego wiñskich oczkach czyst¹ nienawi æ. które ogarnê³y policzki. Du¿y Jim siedzia³. ¿e z niektórymi kobietami cz³owiek nie dojdzie do ³adu. je li zapiski Howiego uka¿¹ siê w prasie.w ilo ciach. ¿e miejscowa apteka nie mog³a ju¿ zapewniæ odpowiednich ilo ci sk³adników i pojawi³a siê konieczno æ importowania ich zza oceanu. je¿eli swoje uczucia przekaza³. . O po rednikach . Nie jest to w³a ciwy sposób postêpowania. O laboratorium metamfetaminy. Na trawniku przed domem Renniego. Pewnie ¿a³oba.Chêtnie zostanê na zewn¹trz.Nie ma potrzeby . wejd . O przep³ywie pieniêdzy. o udziale Andy'ego Sandersa i Lestera Cogginsa. jak interes urós³ do takich rozmiarów. sta³y dwa drewniane fotele. który patrzy na ni¹ gdzie z góry.Nie rozumiem. Nawet czerpa³a niejak¹ przyjemno æ z widoku rumieñców.. bez s³owa patrzy³ na cich¹.

dzielnica handlowa umiera. ¿e dowody znajduj¹ siê w rêkach wydawcy. jak sz³a na Town Common Hill. Brenda milcza³a. . by s¹dzi³. ale nigdzie nie zostawi³a wydruku. ¿e jeste przebieg³y. . spó³ka z Carson City .Tak. By³a u Burpeego.Da³am ci szansê. na pust¹ ulicê. Wielka ¿y³a pulsowa³a mu na skroni.Mylisz siê. i tym ³atwiej siê podda³. ..Owszem.Nigdy w ¿yciu nie oddam stanowiska temu ³achadojdzie. co? . Na dokumentach spó³ki Town Ventures.No dobrze.Jest wiêcej kopii? .Siedzia³a prosto. znajdê. Lekcewa¿¹co machn¹³ rêk¹.zrozumiesz ma³e odstêpstwo od regu³y.Odwróci³ siê do Brendy. by³a u Julii Shumway. Poza tym chcia³a. Ba³a siê. bo Julia jest pod supermarketem i patrzy. . . jakby Brenda uderzy³a go piê ci¹ w skroñ. Nie mia³a najmniejszego zamiaru wci¹gaæ w to wszystko Andrei. narazi³aby Andreê. .Robi³em to dla dobra miasta. Przeka¿esz je Barbiemu zgodnie z poleceniem prezyden. do czego by tylko zechcieli. Na twarzy mia³ u miech.U miechnê³a siê nieweso³o. ¿e Du¿y Jim z Andym mogliby j¹ namówiæ. Tyle ¿e na niczym nie znajdziesz mojego nazwiska. Mamy kanalizacjê niemodemizowan¹ od lat sze ædziesi¹tych dwudziestego wieku. .. . jak ludzie walcz¹ o jedzenie.Niczego nie zostawi³a u Julii.Za³atwia³em sprawy poza miastem . farmaceutycznej stolicy Chiñskiej Republiki Ludowej. . Mo¿e plik gdzie schowa³a . . . rzeczywi cie zrobi³e dla miasta wiele dobrego. Widzia³em ciê.Gdzie te zapiski? . Potem przysz³a tutaj. .Czego chcesz? . .Patrzy³ prosto przed siebie. Wsta³a z fotela. .A jak my lisz? Rennie zastanowi³ siê przez chwilê. Jeste pieprzonym zak³amanym egoist¹ i draniem. .podjê³a. Przera¿aj¹cy. . . .Z Nevady lad prowadzi do Chongquing. Masz notatki. w obu miejscach poca³owa³a klamkê. Du¿y Jim odsun¹³ siê gwa³townie w fotelu.Rano zostawi³am wydruk u Julii. . Jezioro Chester zmieni³o siê w brudn¹ ka³u¿ê. A gdyby tak powiedzieæ prawdê? Nie.S¹dzi³e .Town Ventures.Zrezygnujesz ze stanowiska. ciskaj¹c porêcze fotela.powiedzia³ w koñcu.

Chwyci³ j¹ za twarz. Brenda siedzia³a na fotelu. odruchowo siê do niego odwróci³a. jakby siê ga³¹ z³ama³a pod ciê¿arem lodu. Wo³aj¹c mê¿a. z dyni¹ na kolanach i wróci³ do domu schowaæ torbê. na kolanach po³o¿y³ dyniê. naci¹gn¹³ na oczy. Przy pustej ulicy. póki Junior nie wróci i nie zabierze jej do innych ofiar Dale'a Barbary. Bêdzie doskonale. Zajrza³ do torebki. ¿e jeste bezpieczna w ogrodzie przy ulicy. W porz¹dku. . zak³adaj¹c. grzebieñ i jak¹ powie æ w kieszonkowym wydaniu. Rozejrza³ siê dooko³a. I przekrêci³ g³owê. Wsadzi³ jej na g³owê czapkê.Drugi b³¹d pope³ni³a . pod¹¿y³a w wielk¹ ciemno æ. Brenda Perkins us³ysza³a suchy trzask. Mówi³ uprzejmym tonem. wrzuciæ za wygas³y piec. Nikogo. Do tej pory Brenda Perkins pozostanie zwyk³ym manekinem przygotowanym na Halloween. 21 Du¿y Jim wszed³ do domu i z komody w holu wzi¹³ firmow¹ czapkê autokomisu. a potem czekaæ na syna. g³owê mia³a zwieszon¹ na piersi. Znalaz³ portfel. A tak¿e rêkawiczki. na rêce w³o¿y³ rêkawiczki. On tak¿e wsta³. I dyniê ze spi¿arki.. Wystarczy zanie æ do piwnicy. tak jak na niego opad³a. wiêc kiedy dotkn¹³ jej ramienia. Zostawi³ j¹ z czapk¹ naci¹gniêt¹ na oczy.

a nie jak zwykle zebranymi w koñski ogon. podoba³a siê obu ch³opcom.Ja bêdê siê modli³a do Wonder . . A to dlatego. która tak¿e mieszka³a przy Mill Street. w tym jedna. Nie zauwa¿y³a ich tak¿e Brenda w drodze na Town Common Hill. . Natomiast wcze niej zapamiêta³a j¹ nawet nie jedna osoba. ¿e tamci nie chcieli byæ zauwa¿eni. wiêc paczka zd¹¿y³a siê pokryæ grub¹ warstw¹ kurzu.Jakich chcesz . jak Brenda przysz³a do niego tego ranka. co te¿ pasowa³o doskonale .odpar³a Norrie. .pogniecione i mocno wychud³e winstony. Gdyby Du¿y Jim o tym wiedzia³.Wypalimy jak Indianie b³agaj¹cy bogów o powodzenie na polowaniu. ³ami¹c tym samym parê zakazów.Mo¿e byæ ten bóg. jakby na ca³ym wiecie nie by³o równie têpego stworzenia. patrz¹c na niego. lecz same papierosy wyda³y siê Norrie ca³kiem w porz¹dku. ¿e nikt nie widzia³.W KICIU 1 Radny Rennie s³usznie za³o¿y³.zapyta³ Benny Drake. Zawsze go ciekawi³o palenie papierosów. a przecie¿ musi co byæ. Wtedy ju¿ za pó no by³o na odwrót. co siê nazywa Bóg. co w tym poci¹gaj¹cego. z w³osami wyj¹tkowo rozpuszczonymi. A potem bierzemy siê do roboty.po jednym dla ka¿dego. je¿eli tak chcesz.Ubran w ró¿owy top i d¿insowe szorty. id¹c na róg Mill i Main. Nie rozumia³. na swój sposób. czy ta wiedza by go powstrzyma³a? W¹tpliwe. Najgorsze by³oby wówczas. 2 Du¿y Jim przegapi³ patrz¹cych. nawet gdyby od tego mi a³ zale¿eæ los miasta. by³ cz³owiekiem my l¹cym) nad podobieñstwem morderstwa i chipsów ziemniaczanych: szalenie trudno jest poprzestaæ na jednym. Nie to jednak by³o najgorsze. skoro tylu ludzi pali.Jakich bogów? . By³y tylko trzy. .No dobra . Mo¿e jednak by siê zastanowi³ (w koñcu. . Ukryli siê miêdzy drewnianymi cianami mostu Pokoju. ale trzy. bo w³a nie Norrie zdoby³a papierosy . Jej ojciec rzuci³ palenie rok Wcze niej. . które znalaz³a na pó³ce w gara¿u. gdyby Claire McClatchey zobaczy³a papierosy. A mo¿e nawet pad³aby dwa razy. Na pewno by pad³a z w ciek³o ci. Kaza³a ch³opakom podej æ do sprawy jak do rytua³u ci¹gaj¹cego fart. .przysta³ Joe. I na pewno zabroni³aby Joemu na zawsze zadawaæ siê z Norrie Calvert.

to bêdzie jeszcze gorzej.Bo trzy z rzêdu to pech.Niespecjalnie . wzruszy³ ramionami i te¿ zamkn¹³ oczy.stwierdzi³ Joe. ale lepiej ¿eby my nie podpalili mostu.Jeszcze nie pali³e . Benny zdmuchn¹³ zapa³kê. Zapali³a zapa³kê. .spyta³ Joe. zaryzykowa³ jeszcze jedno poci¹gniêcie) i poszed³ na koniec mostu od strony miasta . zaczê³a poruszaæ wargami. .ale dzisiaj lepiej nie ryzykowaæ. ale nie by³o tak le. . Zamknê³a oczy. ale kas³aæ i rzygaæ te¿ nie. Uzna³.Wonder Woman nie jest bogini¹ . . ..przyzna³ Benny .Popielniczka .stwierdzi³a Norrie z grobow¹ powag¹. modlitwy swojego pokornego s³ugi Drake'a. ale wiñstwo! . Spokojnie z tym zaci¹ganiem. ¿e pogiêty bêdzie bardziej cool.oznajmi³a. bo odrobinê krêci³o mu siê w g³owie. Teraz on zaci¹gn¹³ siê dymem.. Wyg³adzi³a papierosa. stoj¹c.Woman.Rytua³ rytua³em.spyta³a. . . przysunê³a p³omieñ najpierw do papierosa Joego.Mia³am kiedy jej niezniszczalne bransolety mocy. Norrie wyci¹gnê³a z kieszeni nakrêtkê od soku.Dla mnie jest bogini¹ . .Wszechpotê¿na GI Joe.Superbohaterka. Chyba ta g³upia Yvonne Nedeau mi je zasunê³a. proszê. potem Benny'ego. Nie chcia³ wyj æ na cykora. . pomy la³. Kiedy chcia³a zapaliæ swojego. . wys³uchaj. ni¿ gdyby siê porzyga³. W jakim sensie by³o to przyjemne uczucie. To by³oby super. Tam niedaleko sta³y rowery. Tylko ¿e zaczê³o mu siê krêciæ w g³owie. Bo jak zemdlejesz. co? . której nie sposób by³o siê sprzeciwiæ.Wonder Woman to superbohater. Dym pali³ go w gardle. Na papierosie rós³ s³upek popio³u. Benny spojrza³ na Joego. Zaci¹gn¹³ siê papierosem. w oczach stanê³y mu ³zy. . Joe wsta³ (trochê niepewnie. . nie otwieraj¹c oczu. Zerkn¹³ na torbê tkwi¹c¹ w koszyku jego roweru.Wierzysz w to? .Rany. cz³owieku.Zastanowi³ siê chwilê. lecz rozkaszla³ siê rozpaczliwie. Mo¿e faktycznie co w tym jest. ostro¿nie go rozprostowa³. Wci¹gn¹³ zaledwie odrobinê dymu. Wzi¹³ papierosa. .Dlaczego to zrobi³e ? . Norrie kopnê³a go.. . gdzie zniknê³y. ale mniej wiêcej jak skoñczy³am dziewiêæ lat. Benny swojego nie prostowa³. Chyba ¿eby mdlej¹c. a ju¿ na pewno nie da³o siê wy miaæ. osun¹³ siê Norrie na kolana.

Joe kciukiem wskaza³ torbê w koszu przymocowanym do kierownicy górala Schwinn High Plains. ¿e nie mieli na co patrzeæ..stwierdzi³a Norrie. Lekko. który zdawa³ siê unosiæ z wody (ten zapach.Lepiej mi siê modli. . . Norrie szturchnê³a go ³okciem. tylko komendancie policji. W rzeczywisto ci po prostu chcia³ zaczerpn¹æ wie¿ego powietrza. Chwilê pó niej kto dotkn¹³ jego ramienia.zarz¹dzi³ Benny. na koñcu mostu. . nadal nie otwieraj¹c oczu. Jak zu¿yte.Albo z papierosem . .Chyba ¿e na desce. Metro czuæ by³o trochê podobnie.Co za ró¿nica? Nawet je¿eli nas zobaczy.Nie mo¿emy jechaæ. .To pani Perkins.doda³a Norrie.spyta³a Norrie.odpar³ Joe. ale z daleka. Tutaj.Zbieramy siê . móg³by mu powiedzieæ Kucharz. Ca³e miasto pojecha³o do supermarketu. . zwietrza³y alkohol i kwa ny odór chemikaliów.A ty dok¹d? .Kto to jest? .Nie szeryfie. Doro li po prostu nie widz¹ dzieci. . zatrzyma³a siê przed domem McCainów. Nie trzeba ich by³o przekonywaæ. zobaczy³ Brendê Perkins id¹c¹ na wzgórze. W koñcu powierzono im cenne urz¹dzenie. . jak siê nazywa. Przypomnia³o Joemu zesz³oroczn¹ wycieczkê z rodzicami do Nowego Jorku. i tak nie zwróci uwagi. . Znam j¹ z widzenia. za delikatnie na Benny'ego. . szczególnie po po³udniu. Brenda Perkins przesz³a przez Main na stronê Prestile. A w ogóle to pewnie nas wcale nie zauwa¿y. ¿eby siê trzyma li w odpowiedniej odleg³o ci. kiedy t³umy ludzi wraca³y do domu. ten mu siê nawet spodoba³. . I nie chodzi³o o zapach tytoniu. Benny wzruszy³ ramionami. jak patrzê na przyrodê . mo¿na pokochaæ). ale nie wiem. a potem posz³a do pani Grinnell. Wyrzucaj¹c go. We troje przyjrzeli siê wydarzeniom.Wszystko jedno. . powietrze te¿ by³o nieszczególne. póki ona nie zniknie . Podszed³ do nich Benny. Chodzi³o o inne zapachy zalegaj¹ce na mo cie: gnij¹ce drewno. . g³upku jeden.Zastanowi³ siê przez moment. Wdowa po szeryfie.Nie wiem. Przygl¹dali siê jej g³ównie dlatego. .Mog¹ te¿ zwróciæ uwagê na dzieciaki wa³êsaj¹ce siê z drogim sprzêtem nale¿¹cym do miasta. Strz¹sn¹³ popió³ na rêkê. gdzie najwyra niej rozgrywa³a siê wielka bitwa o jedzenie. Wszyscy troje spojrzeli na swoje papierosy.zapyta³a Norrie. Benny wzruszy³ ramionami.

Na szczê cie pani Shumway j¹ przekona³a. Proszê pani . . Ma to we krwi. I tak o ma³o mu nie zabroni³a tej wyprawy. No. Wtedy na chwilê straci³y j¹ z oczu. a nie cz³owieka. Wymiana zdañ nie trwa³a d³ugo. ale zaraz Joe znalaz³ przyzwoit¹ szczelinê miêdzy bocznymi deskami i wyjrza³. Gospodyni prawie natychmiast zatrzasnê³a go ciowi drzwi przed nosem.Barbie uwa¿a. idzie na wzgórze.Nagroda tygodnia.przypomnia³ mu Benny. ci¹gniêt¹ zmartwieniem. a ona ju¿ zd¹¿y³a straciæ na wadze. A sprawa jest bardzo wa¿na . ¿e idzie do mojej mamy? . Pani Perkins rozmawia³a z pani¹ Grinnell. .oceni³ Benny. twierdz¹c.Norrie wetknê³a papierosa w k¹cik ust. ¿e mama martwi³a siê o tatê. Wygl¹da³a z nim fantastycznie twardo. .My licie. mo¿e dlatego. Joe i Norrie siê za miali. poda³a j¹ pani Grinnell. Nie minê³y jeszcze trzy dni od powstania klosza. wiêc dzieciaki odruchowo cofnê³y siê g³êbiej w cieñ. Joemu wyra nie ul¿y³o. lecz kiedy spojrza³ na twarz matki. ¿e je li w ogóle ktokolwiek zdo³a uruchomiæ to urz¹dzenie. te¿ mu by³o niespecjalnie. od razu mu siê pogorszy³o.Odwróci³ siê do pozosta³ych dwojga. I kiedy wpatrywa³a siê w zdjêcie tatusia. przechodzi ulicê. piêknie . Szanse chyba s¹ niewielkie.Wraca na Main Street . .odraportowa³. . Po chwili ch³opcy znów spojrzeli na ulicê.Kamera na jedenast¹. to wy³¹cznie pani syn. Joe go zignorowa³. który siedzia³ gdzie w motel popijaj¹c piwo i ogl¹daj¹c HBO. Pani Perkins sta³a jeszcze przez moment.. . W koñcu zgodzi³a siê z pani¹ Shumway.Dobra. po czym zesz³a ze schodów. Wdowa po komendancie policji wyjê³a z torby du¿¹ kopertê. By³a wtedy zwrócona twarz¹ w stronê mostu.Cz³owieku. chocia¿ nie potrafi³by powiedzieæ. najwyra niej zdziwiona lub zak³opotana.M¹dry z niego ch³opak. Ca³k jakby trzyma³a w rêkach fotografiê zmar³ego. Benny uniós³ do ust wyimaginowany mikrofon. Mill Street ma cztery przecznice d³ugo ci! . . . Joe poczu³ siê bosko. . który zosta³ za miastem.Wchodzi na moj¹ ulicê! ..Nooo.Zmierzy³a go . dlaczego pani Perkins nie mia³aby zajrzeæ do jego mamy. ¿e Dale Barbara uwa¿a³ Joego za najodpowiedniejszego cz³owieka do wykonania tego zadania (które z Bennym i Norrie woleli nazywaæ misj¹).powiedzia³a wtedy Julia Shumway. zna siê na ró¿nych gad¿etach. czego w³a ciwie siê obawia³. . a Joe za nic w wiecie nie chcia³by jej przysporzyæ wiêcej zmartwieñ. fantastycznie ³adnie i fantastycznie doro le.

. od Ry¿ego do Julii .spyta³a Norrie. .Nie wiem . ¿e pod placem jest zakopany jaki kosmiczny generator? . od komiksów Briana K. która przekonywa³a mamê.Naprawdê my lisz. .Postarajcie siê nie rzucaæ w oczy.Benny'ego i Norrie? Nie ma sprawy. Ostro¿nie zdusi³ papierosa w prowizorycznej popielniczce.spyta³ Benny.Pakujemy go z powrotem do torby. który kilkakrotni e przechodzi³ z r¹k do r¹k: od Barbiego do Ry¿ego. gdy bêdzie mia³ wiêcej czasu.I jeszcze jedno .Tak. .Komu w de. .Spotkamy po drodze ludzi .Bêdziesz ostro¿ny? Joe obieca³. Oznacza³o to.Wszystko jest mo¿liwe.i w koñcu trafi³ do Joego. . jak ju¿ siê skoñczy ten cyrk pod supermarketem. nastêpnie wyj¹³ torbê na zakupy z drucianego koszyka. . Jasna rzecz. A mo¿e lepiej nie? By³ uzale¿niony od komputerów. westchnê³a.odpar³ zgodnie z prawd¹.Pewnie ca³e t³umy. co mam na my li? .poleci³a Julia.uwa¿nym spojrzeniem od stóp do g³ów.A je li siê trafi¹ jacy gliniarze? . . W pamiêci mia³ s³owa pani Shumway. jak wa¿na jest ta wyprawa dla ca³ego miasta. ni¿ zamierza³. . postanawiaj¹c. ¿e nie bêd¹ na nas zwracali uwagi.doda³a Julia. . kiedy . ¿e powinien zapaliæ jeszcze raz. ¿e bêdzie ostro¿ny. . Wiêc musimy mieæ nadziejê. ¿eby siê skoncentrowaæ na nowym do wiadczeniu. Chyba dosyæ tych przyjemno ci. proszê pani.rzuci³ Benny. synu? . Joe zgasi³ papierosa w zakrêtce od soku. Vaughana i od je¿d¿enia na desce. W torbie tkwi³ stary ¿ó³ty licznik Geigera. . 3 Brenda zniknê³a miêdzy drzewami rosn¹cymi przy Mill Street. . I wyci¹gamy frisbee.I zabierz ze sob¹ przyjació³ . Rozumiesz.Powiedzia³em.odpar³ Joe ostrzej. . Chyba rozumia³ to lepiej ni¿ one obie razem wziête.Dobra . Jemu tego nie musia³a mówiæ. ¿e to mo¿liwe . . . temu ce.powiedzia³ Benny'emu i Norrie. ¿e maj¹ nie daæ siê z³apaæ.Kiedy ty tak urós³.

bo ka¿ê ci w¹chaæ stopê . . którymi móg³ sam pokierowaæ. zdj¹³ z prawej nogi but i bia³¹ skarpetkê. W sobie zreszt¹ te¿.W tym kszta³cie.zgasi³ go Joe.odezwa³ siê Joe. jak Joe rozk³ada skarpetkê na dywanie i wyg³adza d³oni¹. . Joe im nie przeszkadza³. 4 Wcze niej tego ranka.zdecydowa³a Norrie. g³upku . Je¿eli kopu³a nie by³a pochodzenia nadnaturalnego. . . Norrie w milczeniu obserwowa³a. ale te¿ obrzuci³a Benny'ego karc¹cym spojrzeniem. zanim wyruszyli na poszukiwania. nie le . ¿e cipa jej odlecia³a . kiedy by³ u nich pani Shumway z licznikiem Geigera. ale nie chcia³ niepotrzebnie rozbudzaæ w nich nadziei.za mia³ siê Benny. które wygl¹da jak skarpetka Joego McClatcheya. je³opie. . dawaj batonik. . ¿e to prawdopodobne. Zanurkowa³a pod lu no zwisaj¹c¹ ta m¹ policyjn¹. Gimnazjalna wersja rymowanki brzmia³a nieco inaczej: Tyle dzieci mia³a. Pole si³ow e musia³o zostaæ w jaki sposób wygenerowane. tyle dzieci mia³a. ¿e to wiêcej ni¿ mo¿liwe.Oby wasze mod³y okaza³y siê skuteczne. . . Siedzia³a na kanapie i trzyma³a w d³oniach fotografiê mê¿a. Lubi³ ich miêdzy innymi za to.podrzuci³a Norrie.Albo stary damski but . to powsta³a na skutek dzia³ania pola si³owego.zacytowa³a pani McClatchey.ofuknê³a go Claire McClatchey. Mieszkamy w mie cie. no nie? . ¿e tego rodzaju pytania potrafi³y ich zainteresowaæ. Jego zdaniem podchodzi³o to pod elektrodynamikê kwantow¹. .dyngus. Chudzielec Joe.Nie le.To jest Chester's Mill . .Nie nazywaj przyjaciela g³upkiem . siedz¹c w salonie. t³umi¹c u miech.Cukierek albo psikus lepsze ni¿ migus .Jedziemy szukaæ .zgodzi³ siê Benny. .Taki nasz los. .Masz najs³uszniejsz¹ racjê .Gdzie ona ma rodek? Benny i Norrie przestawili szare komórki na wy¿sze obroty. Opu ci³ wzrok na skarpe .powiedzia³.Cicho. mimo to mia³ jedno ¿yczenie. z zupe³nie innej beczki: ¿eby po znalezieniu generatora Norrie go jeszcze raz poca³owa³a. Joe nie wierzy³ w ¿adne mod³y za sprawy.Strasznie tam ciasno by³o.Jedna stara kobieta w bucie sobie mieszka³a . tak samo jak poprzedniego dnia.W zasadzie s¹dzi³. . D³ugo i naprawdê.

gdzie spód w kszta³cie stopy przechodzi³ w górn¹ czê æ.u ci li³ Joe. Benny. Wysil zdrowy rozs¹dek. .Obiecajcie mi tylko.powiedzia³a Norrie. Matka trochê podciê³a mu skrzyd³a. matko brata.Na mapie Chester's Mill jest zbli¿one do sze ciok¹ta . Blado u miechniêta.Zanim zd¹¿y³ zadaæ nastêpne pytanie.Tak mi siê wydaje.Przynajmniej plac to miejsce bezpieczne . .? . . Nie taki jak w figurach geometrycznych. zostawicie to fachowcom za¿¹da³a Claire. .Niech pani przybije pi¹tkê. . czasami jeste mêcz¹cy. . To jest rodek.Tylko jak go nazwaæ? Skarpetkagon? Norrie wybuchnê³a miechem.powiedzia³a.Niech pani siê nie martwi . . .Super.podsumowa³a pani McClatchey .generator powinien byæ mniej wiêcej po rodku miasta. Obiema trzyma³a fotografiê. . .Ale niewa¿ne..Ale pewnie i tak przydadz¹ siê nowe. . matko brata mojej duszy.Skarpetka to te¿ kszta³t geometryczny . zdaje siê. Tym razem Claire nie podnios³a rêki.. ¿e to my jeste my fachowcami.krzykn¹³ Benny i ponownie uniós³ d³oñ. . ale kto wie.rodek nie bêdzie taki jak w kole albo kwadracie . proszê pani! .Tutaj. lekko ci¹gaj¹c brwi.powiedzia³ Joe. Tam bêdziecie szukaæ? . nadal ze zdjêciem mê¿a w d³oni.Bêdê ich pilnowa³a.Na mapie to by by³o mnie wiêcej w okolicach placu. Claire McClatchey przybi³a Benny'emu pi¹tkê. ...ucieszy³ siê Benny. Joe pokiwa³ g³ow¹.odezwa³a siê w koñcu Norrie.Jeszcze jedna pi¹tka. to on chcia³ grzmotn¹æ tym wyja nieniem. odezwa³a siê jeszcze raz: .zauwa¿y³ Benny. ¿e je li faktycznie co znajdziecie.westchnê³a Claire.Bo twoim zdaniem . . Joe postawi³ kropkê wiecznym piórem.Nie wiem.Tam bêdziemy szukaæ najpierw . Oj. Podniós³ rêkê. Nie chcia³ jej zasmucaæ jeszcze bardziej.Oj. Norrie wskaza³a na skarpetce miejsce. . czy to zejdzie . . . pomy la³ Joe. mamo. . Jednak tego nie powiedzia³. . Zastanowi³a siê nad tym chwilê..Tak jest! . Ch³opak u miechn¹³ siê smutno. nawet Claire siê u miechnê³a.

Dziewczyna rozlu ni³a u cisk. która po³o¿y³a d³oñ na jego rêku. Za ich plecami szumia³a Prestile.No dobra .odezwa³ siê Benny.W³¹czaj. ¿eby zal ni³y jak nowe. . jedna wystarczy³o je przemyæ sod¹ oczyszczon¹. Pot wyst¹pi³ mu na czo³o. Teraz jednak. Bardzo ostro¿nie (i z autentycznym szacunkiem) Joe wyj¹³ licznik Geigera z torby na zakupy. ig³a zadr¿a³a raz czy drugi. W domu Joego przetestowali licznik Geigera wielokrotnie i wszêdzie dzia³a³ niezawodnie . We trójkê przestawili suwany prze³¹cznik. Norrie poszpera³a w szafce z narzêdziami ojca i znalaz³a nie jedn¹. wyci¹gaj¹c przed siebie rêkê z czujnikiem licznika. pomy la³ Joe. wiate³ko zasilania b³yszcza³o jasno na bursztynowo. je¿eli nie bêdzie on emitowa³ fal alfa albo beta. Joe po³o¿y³ kciuk na w³¹czniku. jak siê uprze.zwierzy³a siê kolegom. ale trzy sze ciowoltowe baterie. 5 Joe z przyjació³mi zeszli ze wzgórza a¿ do estrady na rodku placu. gdyby nie Norrie.Zdajecie sobie sprawê. .Fakt . Pewnie by tak sta³ jeszcze jaki czas. Jako im nie sz³o.zw³aszcza przy zegarze z fosforyzuj¹c¹ tarcz¹. . .I kiedy siê zabije.Dosyæ tej zabawy w chowanego. . ¿e to urz¹dzenie mo¿e wskazywaæ zero nawet blisko generatora. odgadli.W³¹czaj! .. ale ja go kocham. Drgania wska nika by³y prawdopodobnie . I zaraz na wierzchu po³o¿y³ d³oñ Benny. Teraz nieustraszeni je d cy uratuj¹ Chester's Mill. Ka¿de z nich kolejno w³¹cza³o i wy³¹cza³o urz¹dzenie. ¿e zrobi jaki trik na desce. Bateria zasilaj¹ca urz¹dzenie wyczerpa³a siê ju¿ dawno. na mie cie . Czu³.On ma normalnie wira na punkcie baterii . Joe powoli obszed³ estradê. Poziom wody siê obni¿y³. gotowe p³yn¹æ w dó³. Joe skamienia³. ale trzyma³a siê blisko zera na skali. a styki za niedzia³y. . jak zbieraj¹ siê coraz wiêksze krople. Chocia¿ nie mieli do wiadczenia w korzystaniu z czujników promieniowania. Do jutra zostanie tylko szlam. Zmierzy³ pozosta³ych dwoje ponurym spojrzeniem..Moja mama mówi dok³adnie to samo.. . bo na pó³nocy kopu³a przegrodzi³a rzekê tam¹. ¿e maj¹ do czynienia z promieniotwórczo ci¹ naturaln¹.Bo mnie szlag trafi! . Potem wskazówka opad³a na plus dwa i tam zosta³a. Norrie cisnê³a Joego za ramiê. natychmiast skoczy³a na plus piêæ.rozkaza³ Benny.popar³a go Norrie. Ig³ wskazuj¹ca IMPULSY NA SEK. W³¹czamy to cudeñko. . po³¹czonym z urz¹dzeniem spiralnym kablem przypominaj¹cym przewód od s³uchawki telefonicznej.

¿e to nie mo¿e byæ takie ³atwe. patrz¹c nad ramieniem Norrie.ucieszy³ siê Benny. zmieniaj¹c siê pr zy liczniku Geigera. jednak Joe.. Normalnie nikt nie robi tego tak jak ona. No i oddalimy siê od centrum.spowodowane jego ruchami. Zeszli na drugi brzeg obok znaku OPUSZCZASZ MIASTO CHESTER'S MILL. widzia³ tarczê licznika.Mama co nam wykombinuje. Prawie wszyscy wygl¹dali na zawstydzonych.za¿¹da³a Norrie. W po³udnie Joe i przyjaciele gotowi byli siê poddaæ. . znowu byli zapatrzeni w skalê licznika. Szli gêsiego. ¿eby zbyt nio nie nadwerê¿yæ przegni³ych desek.Niech bêdzie.Najlepiej chiñszczyznê. Zadziwiaj¹ce. ale. Chop suey. . . . Odda³ jej urz¹dzenie bez sprzeciwu.Super . Zreszt¹ nie by³o to potrzebne.zamilk³a. Kilka osób zosta³o pokaleczonych. Joe spojrza³ na Benny'ego.Mo¿e bêdê mia³a wiêcej szczê cia. Stamt¹d wydeptana cie¿ka prowadzi³a w górê miêdzy dêbami. . jesionami i brzozami. .Chod cie do mnie . On ich te¿ nie zauwa¿y³.byli zbyt zajêci. . które zabrali ze sob¹ w ramach kamufla¿u . Kiedy jednak Junior jecha³ w drug¹ stronê. gdzie w g³êbi duszy wiedzia³.Mo¿e jeszcze spróbujemy po drugiej stronie rzeki? . Wrócili do mostu Pokoju i przeszli pod ta m¹ policyjn¹.zaproponowa³a Norrie. W³a ciwie go to nie zdziwi³o. Karetka na sygnale pojecha³a w stronê Food City. . . . Nawet nie pomy leli o wyci¹gniêciu frisbee. wskazówka drgnê³a. Wiêkszo æ taszczy³a zapasy ¿ywno ci. . Joe wzruszy³ ramionami. ROK ZA£.zaproponowa³ Joe. Na mo cie by³o ch³odno i mroczno.Fakt. lecz mimo wszystko by³ mocno rozczarowany. Benny wzruszy³ ramionami i odda³ dziewczynie licznik. Widzieli samochód skrêcaj¹cy w Mill Street. jak doskonale uzupe³niaj¹ siê rozczarowanie i brak zaskoczenia. Jesienne li cie zwisa³y z ga³êzi.Daj . który znów poczu³ siê lepiej.. . lecz nie zwrócili uwagi na to. ten i ów pcha³ przed sob¹ wózek z supermarketu. Ale tam jest tylko las. tym razem za kó³kiem hummera swojego ojca. Na krótko przyci¹gnê³a ich spojrzenia. 1808. W dodatku zachcia³o im siê je æ. ¿e za kierownic¹ siedzia³ Junior Rennie. budz¹c raczej smutek ni¿ zachwyt.Nic.Ale co? . Tak tylko sobie pomy la³am. Pewnie g³upio. Przez nastêpn¹ godzinê chodzili we wszystkie strony po placu. wskazówka na tarczy sta³a miêdzy plus piêæ a plus dziesiêæ. Zanim dotarli do cie¿ki. Ma³o kto spo ród wracaj¹cych d domów patrzy³ na plac. Gdy minêli rodek mostu.

jak wskazówka przesuwa siê na plus dziesiêæ.No i nadajnik nie musi byæ po rodku. Mia³ siebie za cz³owieka praktycznego.spyta³. ja pieprzê . ale ten nadajnik jest potê¿ny . . Stukn¹³ w szybkê czytnika. Na razie wskazówka znajdowa³a siê ca³e kilometry poni¿ej tego miejsca. ¿e pomys³ nie by³ g³upi.powiedzia³a Norrie. ¿eby by³ wysoko.O co ci w³a ciwie chodzi³o? . Tak mówi tata.Tam. lecz nadal mia³a ci¹gniête brwi. . jeste genialna. .powiedzia³ Joe. . Benny patrzy³ na drgaj¹c¹ ig³ê. ¿e ma sto tysiêcy watów czy co takiego. . .Mo¿e co byæ. Wiêc pomy la³am sobie: Gdzie jest najwy¿sza czê æ miasta? .O.90 te¿. a mo¿e nie byæ. Dziewczyna wygl¹da³a na zadowolon¹.Pomy la³am sobie.Fakt . Lepiej pojed my tam na rowerach.Przy Black Ridge Road jest stary sad .wyrwa³o siê Benny'emu. Joe przybi³ ¿ó³wika. . . po czym ustawi³a siê mniej wiêcej na plus osiem.Po czterdziestce . lecz Joe mia³ niezbit¹ pewno æ. Norrie. .Poza dziesi¹tk¹ skala szybko d¹¿y³a do plus piêciuset i zaraz do plus tysi¹ca.Wie¿a WCIK nie jest wysoko . .Ale po obiedzie . . Mo¿e cztery. . po czym wskaza³ w odpowiedni¹ stronê.No tak.Tata mówi.Black Ridge . Wiem na pewno.przytakn¹³ Benny. ¿e i tak pokazuje co wiêcej ni¿ promieniotwórczo æ naturaln¹. Wszyscy troje zafascynowani patrzyli. ma krótszy zasiêg. W koñcu nie musia³ czekaæ na poca³unek.przypomnia³ sobie Joe. . . Licznik niespecjalnie wariuje.stwierdzi³ Benny. .zgodzi³ siê Joe.odpar³a Norrie. Wskazówka podskoczy³a.zgodzi³a siê dziewczyna i unios³a piê æ. Jak zwykle pyskata. czego szukamy.Widaæ stamt¹d ca³e Mill. Jakie trzy kilometry. Chocia¿ zarumieniona. . Górny koniec zaznaczono kolorem czerwonym. chocia¿ nie mia³o cmokn¹³ tylko w k¹cik ust. Sam go sobie wzi¹³. wystarczy.Wygl¹da na to. Mo¿e to co .doda³ Benny. Wycelowa³ czujnik licznika w odpowiednim kierunku. ¿e generator i nadajnik to mniej wiêcej to samo .Stoi w przecince i wysy³a Jezusa w wiat. .Jasne! .przyciê³a mu Norrie. . . Leciutko.Wzgórze Black Ridge . TR . Mo¿e to tam. a Joe przygl¹da³ siê Norrie.

. Tak to jest na tym wiecie. na szczê cie ju¿ nie wygl¹da³ jak mieræ.Bêdziesz potrzebowa³ pomocy. synu? Junior kiwn¹³ g³ow¹. Du¿y Jim ponownie zapyta³ siebie.odpar³ Du¿y Jim. . Du¿y Jim Rennie w swoim gabinecie przegl¹da³ listê. raczej niegro nie. . By³ blady i powinien siê ogoliæ. czy syn zdo³a mu wy wiadczyæ jeszcze jedn¹ drobn¹ przys³ugê. Natomiast zapyta³. My l. Lewe oko mia³ zaczerwienione. Ludzie s¹ przera¿eni. ¿e móg³by wyl¹dowaæ za kratkami. Mo¿esz wzi¹æ Franka. Uzna³.stwierdzi³ Du¿y Jim.zapyta³ z prawie bezinteresownym zaciekawieniem. . ale pewnie lepszy by³by Thibodeau. wiêc uwierz¹. . nie posta³a mu w g³owie nigdy w ¿yciu. Na koñcu jêzyka mia³ pytanie. obla³ egzaminy. Zobaczy³ swojego hummera wracaj¹cego na podjazd i odznaczy³ nastêpn¹ pozycjê: Brenda do³¹czy³a do pozosta³ych. Na pewno nie Searles. je¿eli mo¿e siê ruszaæ.Mylisz siê .Nie . a mo¿e poproszono go o rezygnacjê? Nie czas jednak ani miejsce na takie pytania. mia³ zabezpieczone ty³y. niestety g³upi. Benny i Norrie jedli obiad w domu McClatcheyów (faktycznie dostali chiñszczyznê).Wszystko za³atwione.Nikt nie uwierzy. Nawet gdyby kopula nie przetrwa³a do wieczora. . co te¿ siê dzieje z tym m³odym cz³owiekiem. gdy ta wied ma Perkins zaczê³a go obrzucaæ oskar¿eniami.Pójdziemy do wiêzienia? .odpowiedzia³. Rzuci³ szko³ê. rzuci³ kluczyki od samochodu na biurko. . . Dobry z niego ch³opak.Mogê spróbowaæ. dlaczego Junior przerwa³ naukê w Bowdoin College. ¿e zabi³ Brendê Perkins. Junior nic nie powiedzia³. Junior wszed³. Tylko czy naprawdê chcia³ poznaæ odpowied ? Byæ mo¿e. odhaczaj¹c kolejne punkty. nadal u miechniêty.Do wiêzienia pójdzie Dale Barbara.Chyba tak . nawet wtedy. ca³kowicie i bezdyskusyjnie. U miechn¹³ siê. . .Sk¹d wiesz? . Te¿ powiniene czasem poczytaæ. .Bo znam historiê. . byæ mo¿e. ¿e jest gotowy. Junior potar³ skroñ.6 W czasie gdy Joe. a Ry¿y Everett z pomoc¹ Barbiego i dwóch nastolatek opatrywa³ w szpitalu ofiary zamieszek pod supermarketem.Wszyscy uwierz¹.

Jeste my bardzo zajê. i nie prze³¹czy³a go na oczekiwanie. .Twoim zdaniem dzwoni³bym z jak¹ ma³o wa¿n¹ spraw¹? Skarbie. Z trzaskiem rzuci³a s³uchawkê na blat.O Chryste. . choæ Stacey nie zada³a sobie trudu. ¿e szatañski wynalazek oka¿e siê równie przydatny jak wymiona u byka. .Mówi Jim Rennie.W³a nie stara siê przerwaæ bójkê. a¿ skoñczy. Jim. kiedy nie mo¿na rzuciæ samemu . . . . proszê siê roz³¹czyæ i zadzwoniæ pó niej.. je li chcia³ komu zale æ za skórê. Wy³¹cznie dlatego u¿y³ tego s³owa. . Ciê¿ko dysz¹cy Randolph. zupe³nie straci³a urzêdowy sznyt. jak kto kogo wyzywa od skurczysynów i z³odziei. Przez kilka chwil s³ucha³ McGruffa the Crime Doga. Wybra³ numer komisariatu. Na posterunku policji odezwa³y siê trzy sygna³y z rzêdu. Moment pó niej zosta³ prze³¹czony na oczekiwanie.Mów szybko.przerwa³ jej Du¿y Jim.Co mam zrobiæ? . skarbie.. robi skutecznie.myk.rzuci³a w s³uchawkê. Nie czeka³a. a w³a nie tego by³o mu trzeba. Wygl¹da jak narzeczona Frankensteina. Myk . . ¿eby go o tym poinformowaæ.. Ta nowa ma³a. Dostali my bêcki.Najpierw co sprawdzê. a czas siê kurc zy³. Wszyscy siê wzajemnie oskar¿aj¹. ¿e siê pieszy. U miech Du¿ego Jima sta³ siê znacznie szerszy. Sam Verdreaux wykona³ zadanie. Du¿y Jim wcale nie by³ tym zaskoczony. Du¿y Jim by³ nie w ciemiê bity. S³ychaæ by³o..Kiedy ju¿ bêdzie po wszystkim. zanim Stacey Moggin odebra³a. Przynajmniej w granicach miasta. s¹ w ciekli jak osy. a w tle jeszcze s³ychaæ by³o ha³as i zamieszanie..Je li sprawa nie jest pal¹ca. jednak ci¹gle mu siê udawa³o uzyskaæ po³¹czenie. ale po³owa z nich chce posiedzieæ. . jak leci. Du¿y Jim wzi¹³ do rêki komórkê.zapyta³ Rennie. Gdy us³ysza³. mam tu dom wariatów. Ci. tak. . Na razie mia³ jeszcze sporo do zrobienia.Daj mi komendanta. Je li cz³owiek naprawdê musi przekazaæ pi³kê . a¿ wreszcie kto podniós³ s³uchawkê. A potem niech Pete przejdzie d o biura i.przy tych rzadkich okazjach.Wiedzia³.Czy dzisiaj kwestia zwiêkszenia si³ policyjnych wydaje ci siê sensowniejsza.. bior¹c pod uwagê poranne atrakcje. Proszê zadzwoniæ pó .Policja .trzeba j¹ koniecznie podaæ .. . Oczywi cie by³a to kwestia wyczucia.Nie bêdê dzwoni³ pó niej . komendancie? . ¿e Stacey nienawidzi byæ nazywana skarbem. Staram siê nie zamykaæ ludzi. id tam i przy³ó¿ po ³bie najbardziej agresywnemu.. co nie trafili do szpitala z powodu po³amanych ¿eber albo innych takich. . Roux wyl¹dowa³a w szpitalu z kompletnie rozwalon¹ doln¹ po³ow¹ twarzy. u miechn¹³ siê rozanielony. Za ka¿dym razem oczekiwa³.

Jak chcesz. . .Mel Searles te¿ dosta³.Powiedzia³. . . sam bym ci powiedzia³. Na jaki czas straci³ przytomno æ.Po co? . mo¿e dwunastu praworz¹dnych.powiedzia³ Du¿y Jim.Kto j¹ trafi³ kamieniem . Dasz im kupony na ¿ywno æ.Gdyby ta informacja by³a ci potrzebna. Im i ich rodzinom. Bêdziemy potrzebowali wiêcej.Jasne. ¿e znajdziesz wielu chêtnych rekrutów pomiêdzy m³odymi lud mi ¿yj¹cymi w tym mie cie .Kto zaatakowa³ moich ludzi.Spokój! . We za dupê. gdy rozbi³o siê co jeszcze.Jestem pewien. Przy lesz Juniora? Frank jest tutaj.Jim.No dobrze. Pó niej Junior i Frank sporz¹dz¹ listê nowych rekrutów. . . musieli my mu zmieniæ banda¿e.Fatalnie . Nie! Nie aresztowaæ! Wywal ich st¹d. A poza tym umiej¹ strzelaæ. ch³opaki Killiana s¹ g³upsi od butów.Nawet znam kilku takich spo ród cz³onków Ko cio³a Chrystusa Odkupiciela. Rozleg³ siê trzask. Thibodeau te¿. .Zgoda. ¿e opatrunek zmieni³ mu Barbara i ¿e wykona³ kawa³ dobrej roboty. Naprawdê mo¿esz za³atwiæ wiêcej ochotników? . Zap³acisz kwitami. Po prostu mi go tu przy lij.Po tym. Frank i Junior pomog¹ ci ich ci¹gn¹æ. U miechniêty Du¿y Jim odsun¹³ telefon od ucha. Rozmowê przerwa³a wie¿a awantura. godnych zaufania m³odych ludzi. . Ale przy tym s¹ silni i s³uchaj¹ rozkazów.Zabraæ tych dwóch. . Pan Barbara nie bêdzie siê zajmowa³ zmienianiem banda¿y zbyt d³ugo. je li inaczej siê nie da! .Mamy uzbroiæ tych ¿ó³todziobów? .ci¹gn¹³ Randolph.Randolph zni¿y³ g³os. I tak s³ysza³ doskonale. kiedy siê zacznie racjonowanie. kretynie.. Dla Juniora mam inne zajêcie.Randolph nie by³ przekonany. ¿e na pocz¹tek przyda ci siê dziesiêciu. tamtych. Nie by³a to jedna osoba. Zdrowo oberwa³ pod sklepem. .. Co spad³o albo zosta³o rzucone. . . A jednocze nie wyra nie mia³ nadziejê. . Wygl¹da nieciekawie.. teraz ju¿ chyba wróci³ do formy. Na przyk³ad ch³opaki Killiana.. Nie tych..Zabawne. Przy lij go do mnie.rykn¹³ Randolph. Pos³a³em go do szpitala na zszycie. co siê dzisiaj wydarzy³o? Ale¿ oczywi cie! My lê. . I dla Thibodeau. . je¿eli to wszystko nie skoñczy siê do przysz³ego tygodnia. .w³a ciwej osobie.stwierdzi³ Du¿y Jim.. . ale ju¿ jest w niez³ej formie.

U³o¿y siê .pocieszy³ go Du¿y Jim. ¿e bêdzie ciê cerowa³ facet. bardzo Du¿ego Jima rozczarowa³. . dlaczego marzy³em o tej robocie.. I przypilnuj.. Co ty na to? Junior siê zdziwi³. Masz jakie obiekcje? . to pewnie za nic w wiecie by sobie nie wyobrazi³a. Teraz przy lij mi tu Thibodeau. na samym koñcu.Dzisiaj? Najpierw drobny rekonesans i odrobina planowania. ale poniewa¿ wci¹¿ opatrywa³ kolejnych rannych od chwili. bo czeka was pracowita noc. Potem we miecie udzia³ w aresztowaniu Barbary. .Tyle razy by³am w tym gabinecie . Wystarczy tyle? Roz³¹czy³ siê. który ci z rana serwowa³ stek z jajkami.Tato. gdy z pierwszym kursem karetki znalaz³ siê w szpitalu. . . . Przy planowaniu wam pomogê. by³ .powiedzia³a Ginny Tomlinson swoim ca³kiem nowym nosowym g³osem . . ¿eby ta ostatnia cela.Jutro bêdziesz mia³ paru nowych osi³ków. . Chyba nie masz nic przeciwko temu? .Dlatego. przysz³o ci mo¿e do g³owy. .Co mamy z Carterem zrobiæ? . .Spalenie redakcji Democrata .. zdolnych m³odych ch³opaków. . Dzi po po³udniu zamieszka w niej pan Barbara.Nawet gdyby pomy la³a. Barbie stara³ siê utrzymaæ rozmowê w lekkim tonie.Dlaczego? Zadaj¹c to pytanie.A jak ju¿ Barbara znajdzie siê za kratkami. bo jako nie pamiêtam.Chwilê pó niej znów trzyma³ s³uchawkê w rêku. Przynajmniej. ¿e jeste por¹bany? Du¿y Jim pokiwa³ g³ow¹. zanim Randolph odpowiedzia³. ¿e mog³abym sama znale æ siê na le¿ance.Cztery morderstwa plus wywo³anie zamieszek pod supermarketem. by³a gotowa na przyjêcie nowego lokatora. . ¿e w najbli¿szej przysz³o ci wydawanie gazety nie bêdzie le¿a³o w interesie naszego miasta. .Po ca³o ci! 7 . a w czwartek jeszcze z piêciu.Nic a nic.Co takiego? .Przypomnij mi..Pod jakim zarzutem? . ty i Thibodeau zjecie porz¹dn¹ kolacjê.zapyta³ Junior.a nigdy jako nie pomy la³am.

ale nieprêdko zechce spojrzeæ w lustro.powiedzia³a Ginny.Ry¿y da³ jej morfinê. s³ysza³am. Barbie mu pomaga³. Ca³kiem jakby ci¹ga³ ko³pak. . ¿e w du¿ej czê ci przyczyni³ siê do tego stres. By³y asystent lekarza by³ fantastycznie szybki.Jak d³ugo tu jestem? Zegarek mi siê st³uk³. zanim bêdê mog³a znowu zje æ stek . . lecz na d³ugo nie wystarczy³o. a ju¿ by³o po wszystkim. tyle ¿e one nie mia³y w g³owie tykaj¹cego zegarka Jima Renniego. Podejrzewa³. . Odczeka³. Ry¿y nastawi³ jej nos.I ma mózg aligatora . po czym wyci¹gn¹³ z nosa pielêgniarki gazowe tampony i chwyci³ skalpel. . us³yszawszy nieg³o ny.Czy to ona krzycza³a? Barbie pokiwa³ g³ow¹. ¿e komu zaszkodzi.Oczywi cie.. Ry¿y wetkn¹³ jej w dziurki od nosa gazê nas¹czon¹ medyczn¹ kokain¹.Umilk³a na moment. .Chyba minie trochê czasu.powiedzia³. co j¹ dzisiaj spotka³o. ¿eby rodek znieczulaj¹cy dobrze zadzia³a³ (przez te dziesiêæ minut zaj¹³ siê fatalnie wywichniêtym nadgarstkiem oraz zabezpieczy³ banda¿em elastycznym spuchniête kolano jakiej kobiety z du¿¹ nadwag¹). Barbie nie zd¹¿y³ zaproponowaæ Ginny. zamiast pomóc. Tê sam¹ obawê widzia³ na twarzy Giny Buffalino i Harriet Bigelow. zanim poszed³ do innych pacjentów.Nikomu bym nie ¿yczy³a tego.Piêkno ci¹ nigdy nie by³a. . ¿eby krzycza³a ci¹gaaaj! . wydzieraj¹c dziury w papierze zakrywaj¹cym le¿ankê. tylko konwulsyjnie poruszy³a palcami. .Bêdzie ¿y³a. Ginny nawet nie krzyknê³a.Ry¿y poda³ jej dwa percocety . .ale z mniej napuchniêtego oka ci¹gle p³ynê³y ³zy. . Potem by³a ju¿ ca³kiem spokojna . ¿e oberwa³a. pomy la³ Barbie. Barbie zerkn¹³ na swój. Ry¿y wetkn¹³ r¹czkê skalpela w mniej uszkodzone nozdrze i u¿ywaj¹c jej w roli d wigni. Zdaniem Barbiego wygl¹da³a trochê jak Rocky Balboa po walce z Apollem Creedem. gdy nos wróci³ mniej wiêcej na w³a ciwe miejsce.I ciszej: . trzymaj¹c pielêgniarkê za g³owê i dodaj¹c jej odwagi. wyprostowa³ przegrodê. lecz wyra ny trzask.Spójrz na to od ja niejszej strony .zwyczajnie zmêczony.. ale mo¿e faktycznie istnieje reinkarnacja i dziewczyna sobie zas³u¿y³a? . Georgia Roux co najmniej przez miesi¹c bêdzie siê ¿ywi³a zupk¹ i koktajlami mlecznymi.Jest taka? . . .Georgia? Tak. £zy ciek³y jej po policzkach.doda³a Ginny. Georgia wy³a na ca³y szpital. Policzki mia³a fioletowe. Bardzo z ni¹ le? . miertelnie siê ba³. Dziewczyna jest wielka jak koñ.

w tym jeden. . dobrze? . . . ¿e Ry¿y sam by go wyj¹³ od razu.Masz lepszy bajer ni¿ mój by³y m¹¿ . Gdy Barbie pochyli³ siê. . dobrze? Muszê zrobiæ. i¿ poczuje siê lepiej. Im prêdzej zacznê. tyle ¿e pewnie nie zauwa¿y³.A. Po prostu bojê siê o oczy. Rób. ¿e dobrze by³oby daæ siê zabiæ w czasie aresztowania.Wzi¹³ do rêki pêsetê. .Powinnam siê ju¿ pozbieraæ i zaj¹æ chorymi. .To by³a specjalno æ doktora Haskella.Nawet nie zauwa¿ysz. . . Ginny zerknê³a na pêsetê. I co z nim? Przytomny? Na nogach? . a Czarnoksiê¿nik na to prychn¹³ i za¿¹da³ specjalisty.Wpó³ do trzeciej.Wiem.Je li ci to poprawi humor. Czyli zdrowieje szanowna pani ju¿ jakie piêæ i pó³ godziny. Za mia³a siê.u miechnê³a siê Ginny. ¿e ból daje siê jej we znaki mimo leków. Przeci¹gn¹³ siê. Najgorsze jest czekanie. ¿e ten gliniarz. Jestem szybki jak b³yskawica.Tylko siê nie zachowuj jak typowy lekarz u doktora.. . Uzna³. Mel Searles z obanda¿owan¹ g³ow¹ wyszed³ ze szpitala przed dwiema godzinami.Aha. Kiedy wbi³a mu siê drzazga pod paznokieæ. kiedy ju¿ trafi do celi. który ciê uderzy³. Ginny instynktownie odwróci³a g³owê. Chyba ¿e wcze niej straci ie. wyl¹dujesz na pod³odze i trzeba siê bêdzie zajmowaæ tob¹. naciskaj¹c jak najdelikatniej na mniej spuchniêty policzek. . ¿e trzeba to zrobiæ.Karma po prostu.To prawda.Przy takim ciosie mia³a kupê szczê cia. Podpar³ j¹. bo wiedzia³. . ¿e ci siê szk³o z okularów nie powbija³o w ga³ki. wiedz. Napiêcie trochê odpu ci³o. trzymaj¹c pêsetê w rêku. ¿eby mu siê nie lizga³y (z tego samego powodu nie w³o¿y³ rêkawiczek).Mowa! Stoi przed tob¹ zdobywca z³otego medalu na olimpiadzie w usuwania szk³a. Otar³ d³onie. jak to siê robi? . po czym od razu skrzywi³a i jêknê³a. Przesz³o mu przez g³owê. Naliczy³ dziesiêæ drobnych okruchów szk³a powbijanych w czo³o i skórê wokó³ oczu. .poprosi³. a¿ mu strzeli³o w plecach. tym szybciej skoñczê. . dosta³ kamieniem w g³owê. Mikroskopijny przezroczysty sztylet utkwi³ tu¿ pod k¹cikiem lewego oka. Ry¿y zaoferowa³ siê z pomoc¹. . . Zaimponowa³a mu. co masz robiæ. co trzeba. tak sobie.Czy ty w ogóle wiesz.Teraz nic nie mów. .Je li to zrobisz. Barbie s¹dzi³. skoncentrowany na nosie. kiedy bêdzie po wszystkim. który rzeczywi cie budzi³ niepokój.Dlaczego szanowny pan siê u miecha? .

Jest tu taki jeden wrzód na dupie i usi³uje daæ nogê z trefnym towarem. Na skórze pacjentki zal ni³a drobna pere³ka krwi. .Ginny? Jak tam? Tylko machnê³a rêk¹ w kierunku drzwi. gdy w drzwiach stan¹³ Ry¿y z metalowym pude³eczkiem po miêtówkach w d³oni i poprosi³ o pomoc. . Boxer uwija³ siê naprawdê szybko. Napis g³osi³: JOSEPH BOXER. i zaczyna³ mówiæ co o ubezpieczeniu . Reszta ju¿ bezproblemowa. u³o¿eni w pozycji nieomal poziomej. nie uznawa³ ubezpieczenia i przyjmowa³ p³atno æ wy³¹cznie gotówk¹. A ni¿ej widnia³o: EKSPRESOWO.Oby mia³ racjê. ale dzi jak raz nam siê przyda. Wyci¹gn¹³ okruch szk³a i wrzuci³ do plastikowej miski na stole. kiedy Box wyrywa³ mi zêby m¹dro ci. Chyba robi³ to rubokrêtem. tym lepiej.Im szybciej. 8 W Chester's Mill by³ tylko jeden stomatolog. wiêc poszed³ za Ry¿ym. Mo¿na go by³o podziwiaæ na siedz¹co. Barbie wypu ci³ powietrze z p³uc. Natomiast pacjenci na fotelu. Akurat usuwa³ ostatni okruch szk³a.A dok³adnie? . . ¿e przywodzi³ na my l wiewiórkê z pyszczkiem pe³nym orzechów. . pomy la³. Nazywa³ siê Joe Boxer. . I rzeczywi cie. Barbie go z³apa³. Czasem po piech jest potrzebny nie tylko przy ³apaniu pche³. ¿e przez te pó³ godziny.zawo³a³a. Raczej mam wra¿enie. jakby sra³ .zwierzy³ siê Dougie Twitchell Ry¿emu po której z wizyt. Pomalowany by³ na zielono i z³oto . ale co mi siê ni wydaje.Na jednym z nich ten przeklêty pies wygl¹da. . sk¹d otwiera³ siê malowniczy widok na rzekê i most. Normalnie z przyjemno ci¹ bym mu otworzy³ drzwi. gdy by³ ju¿ w drzwiach. Niestety . gapi³em siê na sraj¹c¹ kuchenn¹ cierkê ze lepiami. Szyld wisz¹cy przed gabinetem przywodzi³ na my l spodenki koszykarza o rozmiarach giganta. Nie ma o czym mówiæ.Mo¿e te psy w taki sposób siadaj¹. . LEKARZ STOMATOLOG. Barbie spojrza³ na pielêgniarkê. Gabinet mia³ przy koñcu Strout Lane. mogli podziwiaæ zdjêcia chihuahuy Boxera przyklejone na suficie.kolory Mills Wildcats.Hej. Pos³a³a mu ca³usa. co do tego wszyscy byli zgodni. Je¿eli trafi³ do niego jaki drwal z ropiej¹cymi dzi¹s³ami oraz policzkami spuchniêtymi tak.Dobra. przystojniaku! .

i¿ Joe Boxer by³ zaprzyja niony z Jimem Renniem. mia³ najwy¿ej metr sze ædziesi¹t. Boxer akurat pod¹¿a³ do wyj cia.Skoro ju¿ mowa o pieni¹dzach. same gofry Eggo. a Barbie w³a nie go dogania³.. lecz ¿aden z kilku stomatologów.zap³atê otrzymasz w niebie.Nie ma mowy! .Powiedz temu g³upkowi. czego chcesz. Nie mam upowa¿nienia do przeprowadzania takich operacji. którzy w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat próbowa li utrzymaæ praktykê w Chester's Mill.krzykn¹³ Boxer. . . Barbie po raz kolejny odniós³ wra¿enie. Na r¹czce widnia³y s³owa W£ASNO Æ FOOD CITY. .zdrowotnym. Twitch trzyma³ go za rêkaw. za pracê oczekujê zap³aty. . Barbie podszed³ krok bli¿ej i zajrza³ do zielonego plastikowego koszyka. Ludzie gadali. wracam do domu.Mo¿esz siê spodziewaæ. ¿e wszystko przez to. bez wiêkszego efektu. Zreszt¹ i tak na pewno nic z tego nie wyjdzie. Boxer radzi³ mu. . to czy zap³aci³ pan za gofry? . . . Ja muszê zarabiaæ na ¿ycie. szerszy. ¿eby zabiera³ ³apy! . ..Muszê w³o¿yæ gofry do zamra¿arki. Taki przynajmniej mia³ zamiar.Nie tak prêdko .Ju¿ zosta³em opatrzony. ¿eby siê zwróci³ o pieni¹dze do Ko cio³a albo do ubezpieczalni. schowaæ koszyk za siebie. ale nikt nie mia³ ¿adnych dowodów. Dentysta najwyra niej stoczy³ walkê o sw oje gofry. .odezwa³ siê Barbie . wiêc puszczaj! Barbie zwróci³ uwagê na cienki plaster dziel¹cy brew stomatologa na dwie czê ci oraz drugi. . Tymczasem Boxer kr¹¿y³ po mie cie porsche.To nie ma nic wspólnego z.Jak to mawia pañski przyjaciel Rennie . W drugim rêku dentysta dzier¿y³ koszyk wype³niony paczkami mro¿onych gofrów Eggo. Boxer by³ niewysoki.sprzeciwi³ siê Ry¿y. na jego prawym przedramieniu. ale wyprostowa³ siê dumnie i wypi¹³ pier . albo gdzie mu tam jeszcze po drodze i wróci³ z gotówk¹. jako nie podo³a³. a poza tym chirurgia szczêkowa ma siê nijak do przyklejenia dwóch pla strów. Na zderzaku mia³ naklejkê MÓJ DRUGI SAMOCHÓD TO TE‾ PORSCHE! Gdy Ry¿y szed³ korytarzem.zawo³a³ na widok Ry¿ego. Jakakolwiek konkurencja zapewne wymusi³aby na nim zmianê tej drakoñskiej polityki. Boxer próbowa³. ¿e jednak le¿y na parkingu przy Karczmie Dippera pobity do nieprzytomno ci i ni jaki abstrakcyjny koszmar. teraz spodziewam siê zap³aty. Nie mia³ nic wiêcej.Zosta³e opatrzony gratis.

Mowy nie ma! .Ta operacja nie ma szans powodzenia.Nie? Proszê mnie postawiæ przed s¹dem.Torie McDonald pozbiera³a je przed supermarketem.zadeklarowa³ siê Twitch. . . Chaz Bender.stwierdzi³ Barbie .Postawmy sprawê jasno . ¿e trzeba p³aciæ! Boxer zmierzy³ spojrzeniem najpierw Bendera. . post¹pi³ krok do przodu. co chcia³. Wydawa³o siê. .Popatrzy³ na Barbiego wyzywaj¹co. .Tak siê sk³ada.zawo³a³. . p³aæ! .Dopóki pan nie zrobi tego. . prawie fioletow¹.zaproponowa³ Barbie. ukazuj¹c drobne. Twarz mia³ buraczkow¹.stwierdzi³ Ry¿y. . musisz je na powrót osadziæ w szczêce Georgii.. Rozleg³y siê miechy i . A. . . ¿e mam ogromn¹ zamra¿arkê i uwielbiam gofry.Sam zawsze powtarzasz. Niezbyt dobra linia obrony przy oskar¿eniu o pl¹drowanie stwierdzi³ Barbie ³agodnie. .Ja nie bêdê pomaga³ . . za mia³ siê g³o no.Ka¿dy bra³. nauczyciel historii.Co za pytanie! Ka¿dy bra³. .To mnie pan zabierz do s¹du! Tylko do którego.Gofry pójd¹ do naszej kafejki . co?! W mie cie nie ma s¹du! Sprawa zamkniêta! Ha! Zacz¹³ siê odwracaæ do wyj cia. . prawda. W rodku znajdowa³o siê sze æ zêbów.P³aæ. Rozci¹gn¹³ wargi.I to jak najszybciej. a jednak. Ju¿ pana o tym uprzedza³em. co chcia³ . . Barbie wyci¹gn¹³ rêkê i chwyci³ koszyk. póki jeszcze mamy pr¹d . zadbane zêby. Wiêc je li chcesz w najbli¿szej przysz³o ci jadaæ na niadani gofry. Chodzi³a na kolanach i maca³a w ka³u¿ach krwi Georgii Roux.ale chêtnie popatrzê. Ry¿y otworzy³ pude³eczko po miêtówkach i wyci¹gn¹³ rêkê przed siebie. czego chce Ry¿y. . ja ciebie na parkingu spiorê na kwa ne jab³ko.Wtedy. A ja tylko to. . potem Ry¿ego. Boxer zmierzy³ go hardym spojrzeniem.Nie wolno! .A je li sobie po prostu pójdê? Chaz Bender.Konfiskujê .A potem mo¿e ponadziewamy je na widelce i upieczemy nad piecem krematoryjnym. Zacisn¹³ piê ci. Nie by³ to miech pe³en sympatii. w mie cie nie ma s¹du. z plastrem na nosie i drugim na boku szyi.wietnie. doktorku.mrukn¹³ Twitch. S¹ doskona³e. nie wypuszczê pana z goframi. . mój lito ciwy przyjacielu. ¿e Boxer bardziej wyprostowaæ siê ju¿ nie zdo³a. . drogi doktorku. .oznajmi³..zaprotestowa³ Boxer.. .Ja pomogê .

przestraszony perspektyw¹ aresztowania za kradzie¿.Jestem jej matk¹. Joe Boxer zacz¹³ siê niepostrze¿enie wycofywaæ. Wypadki chodz¹ po ludziach. Widzia³ zdumienie na twarzy Ry¿ego. Bardziej prawdopodobne.Wyst¹p. Frank DeLesseps oraz Carter Thibodeau. ¿eby pokazaæ obie strony. chocia¿ ja bym pacjentowi nie da³ ¿adne gwarancji. Boxer siê przygarbi³. W zaistnia³ej sytuacji dziewczyna bêdzie mia³a szczê cie. ¿eby oni siê o tym dowiedzieli. Wszyscy mieli kamienne twarze. wyjêli broñ. kiedy jej wpadn¹ do tchawicy.powiedzia³a. Niekiedy ludzie im pomagaj¹. ¿eby do tego nie dosz³o . ¿e siê nimi ud³awi. .Nie rozumiem. . jakby chcia³ go chroniæ. Potê¿na kobieta z szop¹ p³omiennorudych w³osów na g³owie odsunê³a na bok Chaza Bendera. na nim nale¿a³o skupiæ uwagê. . Wzi¹³ od Ry¿ego pude³eczko po miêtówkach. .za¿¹da³. ods³aniaj¹c p³aski brzuch.odezwa³ siê Randolph g³o no. Pewnie by siê nawet zakorzeni³y.Barbie podniós³ rêce. podchodz¹c do drzwi szpitala.Nie.Obejrzyj mnie . je li odzyska jeden lu dwa. Najwa¿niejszy jednak by³ Randolph. . . Barbie odwróci³ siê do Everetta. . Wiêcej zrobiæ nie zd¹¿y³. nastêpnie odwróci³ siê do lekarza ty³em. która go stanowczo przerasta³a. Potem podci¹gn¹³ koszulkê.sam komen dant Randolph w towarzystwie Jackie Wettington. Junior Rennie. Dla nich w³a nie wybi³a godzina zemsty. Zdziwi³y Barbiego i trochê zdenerwowa³y. .Pacjentka jest nieprzytomna? Zanim ktokolwiek zdo³a³ odpowiedzieæ. obróci³ je. . T³umek w korytarzu patrzy³. Gina Buffalino i Harr iet Bigelow mia³y oczy wielkie jak talerze. tylko Thibodeau i DeLesseps promienieli. nic nie rozumiej¹c.Postaraj siê. Wszyscy byli uzbrojeni. na zawrocie przed szpitalem zatrzyma³ siê zielony wóz komendanta policji oraz radiowóz.Wprawny chirurg szczêkowy w odpowiednich warunkach mo¿e by da³ radê osadziæ te zêby na powrót. Zosta³ postawiony w sytuacji. Doktor Boxer westchn¹³. .oklaski. Barbie pos³ucha³ rozkazu. zanim Randolph zd¹¿y³ unie æ broñ i w niego wycelowaæ. .Bêdê pilnowa³a.Patrz na mnie! . Z zielonego terenowca . Ry¿y wyszed³ przed Barbiego.Dale Barbara? . Na nim i na jego podw³adnych. Policjanci ju¿ byli w drzwiach. Wysiedli z niego Freddy Denton. Na tylnym siedzeniu jecha³a ¿ona Ry¿ego. Widzisz jakie skaleczenia? Siniaki? .

oboje wyl¹dowali na pod³odze. Ju¿ raz pad³ strza³. . Junior i Freddy chwycili Ry¿ego. Najwyra niej zacz¹³ siê w nim budziæ gniew. . ¿e podnosi rêce.Spojrza³ na ni¹ z niedowierzaniem. W³osy. Barbie ba³ siê przesun¹æ potê¿nego lekarza. By³ kompletnie os³upia³y. z trudem utrzymuj¹c równowagê. . Odepchnêli go na bok. beretta w d³oni komendanta wypali³a.Zostañ .Co jest.krzyknê³a Linda. tak troskliwie pozbierane przez Torie McDonald.Nie marnujesz czasu.Czy ty oszala³a? . Wiedzia³. Gina oraz Harriet krzyknê³y i obie siê wycofa³y z g³ównego korytarza. nawet go dotkn¹æ. obracaj¹c wnêtrzem d³oni do przodu.odezwa³ siê Ry¿y. do cholery?!! Carter Thibodeau. Brendan Ellerbee. ale Linda objê³a go mocno i przycisnê³a do ziemi.Co jest?! .krzykn¹³ Ry¿y. Mimo ¿e Barbie zd¹¿y³ napi¹æ miê nie. czy tylko on.Dosyæ tego! Chcia³ wstaæ. niezgrabnie przeskakuj¹c nad Joem Boxerem. który pe³zn¹³ do wyj cia. ¿eby im siê sprzeciwiæ.Co takiego?! . zwykle nienagannie uczesane. Kula wesz³a w pod³ogê dziesiêæ centymetrów od prawego buta Randolpha.Peter. . kole . . zwisa³y mu w str¹kach. Odwali³ mnóstwo roboty.powiedzia³a. zêby. ukrywszy g³owê w ramionach. którego Ry¿y posk³ada³ po niegro nym wywichniêciu szczêki. Strza³ hukn¹³ og³uszaj¹co.Siemasz. Kiedy zobaczyli. wyrywaj¹c w niej zadziwiaj¹co du¿¹ dziurê. W koñcu wpad³ na Lindê. Metalowe pude³eczko po miêtówkach wypad³o Boxerowi z d³oni.powiedzia³ Carter.Ry¿y! Nie! . podszed³ do Barbiego. . Ten. . który nie zrobi³ najmniejszego gestu.Nie rób tego . lekko utykaj¹c. rozs ypa³y siê po holu. Junior po drodze potr¹ci³ Randolpha. ryzyko nastêpnych znacznie wzros³o.Barbie mi pomaga. W powietrzu rozszed³ siê zapach prochu. kopn¹³ dentystê w przedramiê i mu na tê rêkê nadepn¹³.On jest niebezpieczny. Junior i Freddy Denton ruszyli do niego szybkim krokiem. .. Polecia³ przez hol. i tak zgi¹³ siê wpó³.wrzasn¹³ Twitch. Miejscowy osi³ek by³ rzeczywi cie silny. .Przestañ! . trzyma³ rêce w górze. Bardzo wolno podniós³ rêce wysoko do góry. na co siê zanosi. o co chodzi? . mo¿e straci ¿ycie i kto wie. Wyr¿n¹³ Barbiego w brzuch. uderzy³o o bok lady recepcyjnej. choæ doskonale wiedzia³.mrukn¹³ Barbie. . . . ¿e je li je opu ci. .

Linda nadal przyciska³a mê¿a do pod³ogi. Czy inni policjanci by siê do niego przy³¹czyli.odezwa³ siê Barbie do Ry¿ego. Móg³ winiæ jedynie siebie.Stañ prosto. .Najw³a ciwsze pytanie brzmi . Patrzy³ Randolphowi w twarz.krzyknê³a Jackie Wettington. . przesun¹³ je za plecy. .Co siê sta³o? .odezwa³ siê do Randolpha . ¿e wystarczy najmniejszy pretekst i bêdzie po nim. .Stul pysk. otwarte d³onie. ¿e on jest w to wszystko zamieszany.On jest szaleñcem! . . Barbie zignorowa³ ich oboje. Wiedzia³. Ta przemi³a kobieta. .oznajmi³ Randolph. Wiedzia³. rêce trzyma³ ca³y czas w górze. .Pamiêtaj . zwykle najmilsza kobieta pod s³oñcem. .Jakby nie wiedzia³! . Junior wyci¹gn¹³ do Barbiego rêkê. Ruch by³ bolesny.Twarz mia³a zmienion¹ w maskê nienawi ci. wygl¹da³. A mo¿e siê myli³? Porz¹dnym ludziom te¿ czasem odbija³o. .Cholerny psycholi . Ry¿y i Linda Everett le¿eli na pod³odze w milczeniu. jednak jako siê uda³o.rzuci³ Randolph. Wtedy pewnie Randolph pomaga³by mu wstaæ kopniakami.. a¿ siê wpi³y Barbiemu w .zapyta³ Randolpha.Randolph odwróci³ siê do Juniora. oczy zmru¿one w ciek³o ci¹.. A ¿e nie móg³ siê wyprostowaæ. Cogginsa oraz Brendy Perkins . na lito æ bosk¹?! . najmocniej ostatnie.. Zapomnia³a o ostro¿no ci. Nawet Jackie. taki ju¿ jest ten wiat.Odsuñ siê.Thibodeau . gdy Junior wyjmowa³ kajdanki. Nie nale¿y wymagaæ sprytu od kogo pogr¹¿onego w ¿a³obie. ale zanim zd¹¿y³ go dotkn¹æ. . Ka¿de nazwisko rani³o Barbiego.Co cie zrobili. choæ ona musia³aby mieæ powód.Chcesz kogo zabiæ? Randolph obrzuci³ go spojrzeniem pe³nym pogardy. Lestera A. mimo gapiów w holu? Niektórzy pacjenci zawracali. .jak daleko Renniemu pozwolisz siê posun¹æ. jakby przed kim bi³ pok³ony. po czym odwróci³ siê do Barbiego. oddycha³a ciê¿ko. Doskonale wiesz. ¿e pozwoli³ jej i æ do Renniego.prychn¹³ Freddy Denton. ¿¹dni sensacji. mog³a do³¹czyæ do oprawców. . Nic dziwnego. Wystarczy. wyl¹dowa³by na ziemi i walczy³ o z³apanie oddechu..Barbie nadal mia³ uniesione rêce. Doreen Sanders. idioto! .wrzasn¹³ do komendanta Ry¿y.Aresztujê ciê pod zarzutem zamordowania Angeli McCain. Barbie wykona³ polecenie. Trudno j¹ by³o za to winiæ.Skuæ go. . . ‾e j¹ do tego zachêci³. aresztowany opu ci³ d³onie i obracaj¹c siê. .Od³ó¿ broñ. a nie pretekst. M³ody Rennie zatrzasn¹³ plastikowe obrêcze i cisn¹³. ¿e gdyby nie by³ przygotowany na cios.

nastawi³ nadgarstek wywichniêty przy zdobywaniu drugiej bazy. . Komendant go zignorowa³. Eric. ale g³upi nie jest.krzykn¹³ Ry¿y. ¿aden ze mnie policjant ani prawnik.Trzy kobiety! . Ry¿y nie spu ci³ wzroku z Randolpha.stwierdzi³ Carter. .huknê³a na niego Linda. .Mówiê do ciebie! . . Nie ma ¿adnych ladów. Nale¿a³o mu siê. kiedy do ciebie mówiê! Randolph obróci³ siê do niego. ch³opca. . . Twarz mia³ jak wykut¹ z kamienia. gdzie dosta³ od Thibodeau.Trzy kobiety i kaznodzieja. . Prawdopodobnie tak¿e po mierci. by³a wykorzystana seksualnie.Jego bronisz? .A co zrobisz? . Linda próbowa³a go ci¹gn¹æ z powrotem na ziemiê.zapyta³ Frank DeLesseps. . któremu pomóg³ siê pozbyæ wszawicy po obozie letnim.Patrz na mnie. ¿e po niego przyjdziecie. a le i politowanie. . Jedna z zamordowanych dziewcz¹t to moja narzeczona. . . podci¹gn¹³ koszulkê.To wszystko jest ustawione. Ale mówiê ci. Spojrza³ na ni¹ tak.odezwa³ siê. twarz. Teraz go nie poznawa³.nadgarstki.Z w ciek³o ci pobiela³y mu usta. . Na szczê cie. By³ w jego wzroku wyrzut. to niech ciê Bóg ma w swojej opiece. Kiedy te¿ odratowa³ tego ch³opaka po silnym poparzeniu sokiem sumaka jadowitego. Tak to wygl¹da.S³usznie .oznajmi³ Randolph.To powiniene razem z nim i æ za kratki! . którego leczy³ w czasie ospy wietrznej i odry.Psychol z niego pierwsza klasa. . .Z ca³ym szacunkiem. A Ry¿y patrzy³ na Franka DeLessepsa.Wezwiesz Amerykañsk¹ Uniê Wolno ci Obywatelskich? . chocia¿ teraz bêdzie pewnie mia³ siniaka w miejscu. skupili siê bli¿ej.On wiedzia³.Ja jestem od sk³adania ludzi.ci¹gn¹³ Frank. jak nie patrzy³ nigdy w ¿yciu. ¿e je li w czasie zatrzymania pojawi¹ siê u niego jakie siniaki skaleczenia.Twój przyjaciel pobi³ na mieræ cztery osoby.zgodzi³ siê Ry¿y. Brenda Perkins ma skrêcony kark. Gapie. z ich garde³ wydoby³ siê jêk przera¿enia. którzy rozpierzchli siê po strzale.stwierdzi³ Junior. Ry¿y wsta³. .Nic dziwnego . pretensja. lecz j¹ odsun¹³. zacz¹³ siê odwracaæ. . nie twoja sprawa . Ry¿y nie zwróci³ uwagi na komentarz. W³o¿y³ broñ do kabury. .Pokaza³ mi rêce. .Peter . .Zamknij siê! . ¿ebym obejrza³ tu³ów.

. . ale stanowczo. kiedy twoja matka bêdzie mia³a kolejny atak pêcherzyka ¿ó³ciowego? Zaczekamy z leczeniem na godziny widzenia w kiciu? Frank zrobi³ krok do przodu.On to zrobi³. Krótko. Eric.Daj spokój . Pomaga³am uk³adaæ cia³a w karawanie. po chwili gniew ust¹pi³. Widzia³am plamy.odezwa³ siê Barbie. podnios³a rêce. W pewnej chw ili Barbie pochwyci³ jego spojrzenie. patrz¹c na mê¿a wzrokiem b³agalnym. Ry¿y odwróci³ siê do Lindy. . W holu zapad³a cisza.Masz prawo zachowaæ milczenie. .Po jakiej stronie? . jak ka¿dy. ci¹gle z rêkami skutymi z ty³u.Aresztujesz mnie? . . fiucie. Carter Jackie oraz Fredd y Denton poszli do radiowozu.spyta³ nieg³o no. mo¿e w brzuch. . co mówi¹ twoi koledzy z pracy? Nie bardzo potrafi³a spojrzeæ mu w oczy. Podesz³a do Ry¿ego. .Lepiej powiedz. Nie czas teraz. gigancie. uniós³ rêkê. Ry¿emu odebra³o mowê. Pokrêci³ g³ow¹. . ¿eby siê przytuliæ. Mo¿e w twarz.I co dalej? Co zrobisz. spokojna g³owa. a jednocze nie pe³nym gniewu. Ry¿y pokrêci³ g³ow¹. on zabi³ cztery osoby. .. Angie trzyma³a w d³oni jego identyfikator.Odpu æ. rozgrywamy mecz? Junior u miechn¹³ siê tajemniczo. kto stoi po stronie Barbary. Potem go zabrali.S¹ li i naprawdê trudno siê dziwiæ. Junior chwyci³ go za ramiê.Na niego te¿ przyjdzie kolej.Linda wyci¹gnê³a rêkê do Ry¿ego. tylko im pomaga³. W koñcu jednak jej siê uda³o. Mocno. co z tob¹? Naprawdê nie widzisz.Tu s¹ jakie strony? Co to.Co z tob¹? . . tylko raz w lewo i raz w prawo. Junior wyr¿n¹³ go w ¿ebra.powiedzia³ Eric. Linda sta³a. lecz jej m¹¿ sta³ nieruchomo. chocia¿ na kilka sekund. Przez ca³y ranek nie krzywdzi³ ludzi.Ry¿y by³ autentycznie zdezorientowany. Dostanie za swoje. W milczeniu patrzy³.. .S³yszysz. Chcia³ uderzyæ. Junior i Frank wyszli z Randolphem. co siê tutaj dzieje? .Nie . .Spêdzi³em z nim ca³y ranek. jak Barbie jest prowadzony do wozu komendanta i wsadzany na tylne siedzenie. . s³ysza³e ? Dziewczêta prawie na pewno zgwa³ci³.. Linda zamar³a. . Nie wszystko naraz.

Wcale go nie s³ucha³a. Linda Everett posz³a ze spuszczon¹ g³ow¹.Rewela. kochanie . wcale nie by³o w porz¹dku. . Westchnê³a ciê¿ko. Skupi³a siê na .Trzy pobite tak. tak przera¿aj¹co zdeterminowani. To by³ Twitch. . a potem kaza³a dzieciakom stan¹æ rzêdem w kuchni. 9 Claire patrzy³a. Przysz³o mu do g³owy. .Ry¿y. Chocia¿ dopiero co skoñczy³ obiad. Poczu³ czyj¹ rêkê na ramieniu. to dlacz ego policja zawioz³a cia³a do zak³adu pogrzebowego.Skoro ci ludzie zostali zamordowani. Benny zajrza³ do rodka. .zawo³a³a Jackie po raz drugi. W porz¹dku? Barbie zosta³ zabrany do wiêzienia.odpar³ Ry¿y. ¿e musi usi¹ æ. Lin. trzy jajka faszerowane i trzy butelki mro¿onej herbaty oraz sze æ owsianych ciasteczek z rodzynkami..Linda! . .Zastanów siê. a on pok³óci³ siê z ¿on¹. ¿e trudno je by³o rozpoznaæ. ona mia³a w rêku jego identyfikator! Pokiwa³ g³ow¹. póki nie wesz³a do samochodu. zgas³y wiat³a. . proszê pani. . Nie. . bo upadnie.Linda! Czekamy! .Dowód jak na zamówienie. szefie? .W porz¹dku.Ty tak¿e. Ry¿y nagle u wiadomi³ sobie. Wtedy zacz¹³ siê trz¹ æ.Tak. Ry¿y jako siê trzyma³. ¿eby my przeprowadzili sekcjê? Czyj to by³ pomys³? Zanim Ry¿y zd¹¿y³ otworzyæ usta.Cztery osoby . Wielu obecnych nieodmiennie g³osowa³o na Jima Renniego.Mam pytanie . I pomy l o tym. . ¿e maj¹ publiczno æ. jak zmietli do czysta chiñszczyznê z talerzy. Znalaz³ tam trzy kanapki z mas³em orzechowym i d¿emem. Tacy m³odzi. a nie Przywioz³a do nas. dla kogo pracuje Pete Randolph.. Widzisz. . po której stoisz. na ten widok siê rozpromieni³. Szpitalnemu generatorowi skoñczy³o siê paliwo. Zmierzy³a je powa¿nym spojrzeniem. po raz pierwszy tak powa¿nie od przynajmniej czterech lat. Nie obejrza³a siê za siebie. poda³a Joemu plecak.stwierdzi³ Twitch. prawda? Linda opu ci³a ramiona. wszyscy troje odpowiedzieli tym samym..zawo³a³a Jackie z zewn¹trz. Mo¿e nawet sze ciu. teraz s¹ tu strony i powiniene siê zastanowiæ.powiedzia³a. Pani jest naprawdê. .

Gdy Joe zacz¹³ zak³adaæ plecak. gdzie ludzie przychodzili skar¿yæ siê na takie k³opoty jak kradzie¿.. I to nie z ostatnim promieniem s³oñca. wandalizm czy niezmordowanie szczekaj¹cy pies s¹siada.Dziêki za fantastyczny obiad! .obieca³a Norrie Calvert. Claire nie spuszcza³a wzroku z syna. .I bezpieczna dorzuci³a Norrie. .. . .Rozumiem.Tam jest ³atwa trasa. Po drugie. nie trzeba . co ja robiê. .Pani przybije pi¹tkê! . Norrie nawet siê prze¿egna³a. Benny mia³ wyra ne w¹tpliwo ci. Pasuje? Joe przysi¹g³. ale zakoñczenie tej sprawy nale¿y ju¿ do doros³ych.odezwa³a siê Claire . je¿eli co znajdziecie.My lami ju¿ by³ w drodze. Nad nim umieszczono ponury napis KAWA I P¥CZKI NIE S¥ ZA DARMO.czy mogê ufaæ. ¿e jeste cie najw³a ciwszymi lud mi do szukania tego czego ..Ju¿ ja ich przypilnujê. .Przecie¿ nikt nie je dzi. proszê pani .Wobec tego albo przysiêgacie. albo w ogóle was nie puszczê. Przysiêgacie? Bo je li nie.Mamo.Tak. . By³o to tak¿e . tylko jeszcze ca³kiem za dnia.Nie zgubiê.Musicie mi przysi¹c. . . jakby j¹ rozbola³a g³owa.Mogê was nawet zawie æ na miejsce.powiedzia³a. ¿e sprawa jest wa¿na. która setki razy ryzykowa³a ¿ycie na desce z kó³kami. ¿e w razie potrzeby wyhamujesz tych dwóch wariatów? . .synu. .Niech pan szanowny tego nie zgubi.Dobry Bo¿e. mierte lnie powa¿nego wzroku. Pozostali tak¿e. to jadê z wami w roli niañki. ¿e wrócicie do domu przed zmrokiem.powiedzia³ Benny i uniós³ rêkê.Co mi siê wydaje.Mam nadziejê. ¿e hond¹ civic po Black Ridge Road siê nie da jechaæ.mruknê³a Claire i przybi³a pi¹tkê. . . . znajdowa³ siê pokój przeznaczony na odpoczynek. wiêc pozwalam . 10 Za wysok¹ lad¹ w holu komisariatu. .Mam nadziejê . Rozumiem. . je¿eli.. Absolutnie nic. kilka szafek oraz ekspres do kaw y. zapamiêtacie miejsce i nie zrobicie kompletnie nic wiêcej. . Sta³o tam biurko.westchnê³a Claire. .zaprotestowa³ Joe. Claire wsunê³a do niego swój telefon komórkowy.Norrie . Pomasowa³a skronie. .

Teraz. . jakby chêtnie wyr¿n¹³ Dale'a Barbarê w nos z ca³ej si³y. sa³at¹ i pomidorem oraz przyszczypan¹ ga³¹zk¹ kopru) rozprawia³ z Barbiem o rywalizacji miêdzy Red Soksami a Yankees. ale w koñcu utrzyma³ jêzyk za zêbami.miejsce rejestracji. Mimo to trzyma³ twarz zamkniêt¹ na k³ódkê i skupi³ siê na rozlu nieniu rêki. ¿e nie mieliby nic przeciwko temu. .powiedzia³ Barbie. . W innych okoliczno ciach Barbie spyta³by Henry'ego.Twarz mia³a bia³¹ jak papier. trzymaj lu no! Barbie mia³ ochotê powiedzieæ Henry'emu. kiedy Randolph i Denton schowali broñ i chwycili Barbiego pod ramiona. Trzyma³y je w opuszczonych d³oniach. Morrison tylko siê odwróci³.Nie odzywaj siê do mnie. Ten mê¿czyzna wygl¹da³. . W tym czasie Peter Randolph i Denton stali tu¿ obok. kiedy siê stoi miêdzy mê¿czyznami z broni¹ w rêku i wie. gotowe do strza³u. W koñcu wysz³o ca³kiem zno nie. Tam Barbie zosta³ sfotografowany przez Freddy'ego Dentona.oceni³ Henry.Rozlu nij! Nie by³ to ten sam cz³owiek. .Zabierzcie go na dó³. . .Lindo . który nad lunchem w Sweetbriar Rose (zawsze by³a to kanapka z bekonem.powiedzia³ g³o no.krzykn¹³ Henry. . . . s³oneczko . .Chod . czym mnie nakarmi³e .rzuci³ Henry. tylko pod oczami fioletowe pó³kola. po co w ogóle zawracaj¹ sobie g³owê takim nieistotnym szczegó³em. obie wyci¹gnê³y pistolety. Co oczywi cie by³o wyj¹tkowo na rêkê Renniemu.Daj spokój.Niedobrze mi siê robi. ¿e trudno rozlu niæ d³oñ. . ta m Henry Morrison zdj¹³ mu odciski palców.Chêtnie bym wyrzyga³ wszystko. .Apartament czeka.Pani Everett. Ostatnio my lenie to tutaj towar deficytowy. . Muszê umyæ rêce.Nie ruszaj palcami. . . Brud mnie oblepia po samym dotkniêciu tego typa. z wyci¹gniêt¹ broni¹. ¿eby Henry móg³ zdj¹æ odciski palców. obejrzawszy wyra ne odciski.rzuci³ Freddy i solidnie szturchn¹³ Barbiego piê ci¹ w plecy tu¿ nad nerk¹.Rozlu nij rêkê! . co mówisz. skwitowa³ Barbie w duchu.Zastanów siê. Jackie z Lind¹ sta³y z boku pod cian¹. Henry . by jej u¿yæ.Gotowe . Przypomina³y siniaki.

stwierdzi³ Benny. Benny wyj¹³ urz¹dzenie i poda³ Joemu. hamuj¹c. straszny meksykañski bandyta.Chod cie. Oba znaki by³y podziurawione kulami.. wierszcze gra³y sennie w wysokim zielsku. Na tym po lewej stronie napisano ZALECANY NAPÊD NA CZTERY KO£A. jakby szronem.Jedziemy. w stronê Castle Rock.Kaida. Rzeka Prestile znajdowa³a siê tutaj stosunkowo blisko szosy. ¿eby unikn¹æ.zawo³a³ Benny. by po³¹czyæ siê z potê¿n¹ Androscoggin. . Joe poda³ licznik Norrie. .Dziewczyna pokrêci³a g³ow¹ i w³¹czy³a urz¹dzenie.Uwielbiam miasta. sprawdzimy. ¿e nie grozi mi El Kliyder. . Niebo na horyzoncie przybra³o ¿ó³tawy kolor.El Kliyder. ‾ó³ta obudowa odcina³a siê jaskrawo od zapylonej trawy. Tymczasem nie s³yszeli nic. Toczy³a wody na po³udnie. Licznik by³ w koszyku w rowerze górskim Benny'ego. Tylko te wierszcze i kilka wron kracz¹cych gdzie na drzewach.DO CZTERECH TON.Cykory.. ¿e to zanieczyszczenia osiadaj¹ce na kloszu. co poka¿e licznik . u miechn¹³ siê pob³a¿liwie. .Al . ¿e serce wali mu w gardle zamiast w piersiach. Popo³udnie by³o gor¹ce. . Joe poczu³. otulony kilkoma starymi rêcznikami wyci¹gniêtymi ze skrzynki na szmatki w domu McClatcheyów. Ani ladu wiatru.Ty w³¹cz. . . na prawym NO NO Æ MOSTU . Minêli Deep Cut Road i jaki kilometr dalej dotarli do Black Ridge Road. Benny i Norrie jechali na rowerach szos¹ numer sto dziewiêtna cie. który Joe z pocz¹tku wzi¹³ za chmury. .Rany! . . Wjazdu strzeg³y dwa pochylone znaki pokryte czym bia³ym. mgliste i wilgotne. . Dopiero po chwili u wiadomi³ sobie. gdzie ludzie regularnie æwicz¹ strzelanie . ZAKAZ WJAZDU CIÊ‾ARÓWEK.Jedziemy dalej.Jak rakieta! Norrie przenios³a wzrok ze wskazówki. kretynie. na Joego. Benny pokrêci³ g³ow¹.powiedzia³a Norrie. pe³na dziur i wystêpów. która stanê³a w jednym miejscu (nadal pó³ skali od czerwonego pola). . . który zamieszka³ w zachodnim Maine.11 Joe. wiêc powinni s³yszeæ jej szme r i pluskanie. jak latem. . Ja siê zdenerwowa³em.Od razu wiem. Wskazówka natychmiast powêdrowa³a na plus piêædziesi¹t. By³a to droga gruntowa.

. Barbie chwyci³ skarpetê. Po lewej stronie znajdowa³o siê archiwum. Wy³o¿ony zielonymi p³ytkami korytarz bieg³ przez ca³¹ d³ugo æ piwnicy pod jarzeniówkami rzucaj¹cymi przygnêbiaj¹co równe wiat³o. skarpeta wisnê³a mu nad g³ow¹. Searles w jednej rêce trzyma³ skarpetkê z czym ciê¿kim w rodku.krzykn¹³ Mel. Przynajmniej na razie. tym razem trafi³ Barbiego w lewe ramiê. trafi³a Freddy'ego Dentona w bark. jedn¹ na samym koñcu. bior¹c pod uwagê rêce zaci niête na ramionach aresztanta) po schodach. Barbie poczu³ zimne kó³ko miêdzy ³opatkami. Barbie w pierwszej sekundzie odniós³ wra¿enie.Morderca! . W prawo skrêca³o siê do piêciu cel .wrzasn¹³ Mel i zamachn¹³ siê potê¿nie. zawijaj¹c siê wokó³ nadgarstka.Rêce do góry! .rykn¹³ Mel i zamachn¹³ siê ponownie. Prowizoryczna maczuga.12 W komisariacie nie oszczêdzano energii. . rêce do góry. Poci¹gn¹³ mocno i uda³o mu siê odebraæ broñ napastnikowi. . W skarpecie nie by³o piasku. A wiêc Jackie wsadzi³a mu lufê w . które mia³y maskowaæ dwa barwne siniaki pod oczami. cele musia³y byæ puste. puszczaj¹c Barbiego. bo ju¿ by Barbie mia³ rozciêt¹ skórê. Przynajmniej bez kantów. W³a nie do tej go poprowadzili. Dlatego wszystkich zaskoczy³ Mel Searles. Zgodnie z rozkazami Pete'a Randolpha . który wypad³ z celi numer cztery. Szk³o albo metal.po dwie umieszczono po bokach. Freddy zawy³. z w¹sk¹ prycz¹ i wisz¹cym sedesem bez deski klozetowej. bo rêka natychmiast zdrêtwia³a. krzywi¹c siê niemi³osiernie. tu zawsze by³o jasno jak w dzieñ Komendant Randolph oraz Freddy Denton odeskortowali Barbiego (o ile mo¿na to tak nazwaæ. Kobiety za nimi podnios³y krzyk.krzyknê³a Jackie Wettington. ¿e atakuje go bohater ksi¹¿ki Niewidzialny cz³owiek . Ta ostatnia by³a najmniejsza. W tej samej chwili Melowi banda¿ spad³ na oczy. pu ci³ Barbiego. Czy o wicie. raczej ciê¿arek do przyciskania papierów lub co podobnego. Tym razem Randolph odchyli³ siê do ty³u.który dosta³ polecenia od Du¿ego Jima nawet najbardziej aktywni aktorzy sceny pod supermarketem zostali zwolnieni do d omu (a niby dok¹d mieliby uciec?). Zamachn¹³ siê po raz drugi.Ty skurwielu pierdolony! . Banda¿ zsun¹³ mu siê z g³owy. opar³ na okularach przeciws³onecznych. gdy uderzy³a go. nadal z broni¹ w rêku. gdzie siê wcze niej przyczai³. . czy o pó³nocy. .Ty draniu! . Barbie zrobi³ unik.Aresztant. bo strzelam. Za nimi sz³y dwie policjantki.

uda³o mu siê podnie æ praw¹ rêkê..plecy. gdzie ludzie ¿yj¹ bez wielkich problemów. Podniós³ rêce na tyle. Tyle ¿e pewnie bez czekoladek i obs³ugi. . Mimo wszystko ochro g³owê. ale go nie pos³ucha³a. Tym razem Barbie nie by³ przygotowany.Przestañcie! Dosyæ! Do æ! . proszê opu ciæ pistolet. Upu ci³ skarpetê. Stara³ siê unie æ te¿ lew¹ rêkê. Z³o¿y³ siê wpó³.Przecie¿ le¿y i nic nie robi. Odbi³ siê od ciany. Z jasno ci¹ zatykaj¹c¹ dech w piersiach. krzykn¹³ O¿ cholera! . Powoli odzyskiwa³ czucie w lewej rêce. W drzwiach celi kto go kopn¹³. potem kto go kopn¹³ w biodro. W koñcu znajdowa³a siê piêæ centymetrów od jego oczu. Barbie le¿a³ na ziemi.Proszê pani. ¿eby móg³ siê zaj¹æ lizaniem ran. upad³ na kolana. Polecia³ do przodu. . wiêc powietrze uciek³o mu z p³uc z g³o nym charkotem. ¿e s³yszy ¿onê Ry¿ego. a Searles usi³owa³ zabiæ Barbiego wzrokiem. co zosta³o banda¿a Searlesa. choæ si³a spojrzenia nieco . a to ju¿ ca³kiem dobrze. Je¿eli strzeli. tym razem obok pryczy.Chocia¿ g³os dobieg³ z bardzo daleka. a mo¿e to by Freddy? Móg³ to byæ nawet sam nieustraszony przywódca miejscowej policji. ¿e ³atwiej by³o pozwoliæ jej zwisaæ. ¿eby szybciej znalaz³ siê w rodku. Barbie w zasadzie mia³ pewno æ. Raz w splot s³oneczny i raz w ¿o³¹dek. jak Randolph odchodzi zawadiackim krokiem piê ci mia³ zaci niête. potkn¹³ siê. Co Denton powiedzia³ na górze? Apartament czeka . ale na razie w sumie nie by³o Kto chwyci³ go pod pachy i d wign¹³. kula przejdzie na wylot. zielone linoleum lizga³o mu siê miêdzy stopami. Za nim Denton rozwija³ to. g³owê pochylon¹ jak do ataku. Tê widzia³ bardzo wyra nie. nawet zawodowcy s¹ amatorami. na ile móg³. Opar³ g³owê o pryczê i d wign¹³ siê na nogi. huknê³o o linoleum. Zosta³a tylko dziurka w linoleum. by zobaczyæ.Jestem nieuzbrojony. Mel wyr¿n¹³ go piê ci¹ w kark. Za nim zagrzechota³y kó³ka przesuwanych drzwi. zatoczy³. Obróci³ siê akurat na czas. byle go zostawili w spokoju. A mo¿e strzeliæ. . zatoczy³. bo w takim ma³ym mie cie. . rzuci³em broñ . Cokolwiek w niej by³o. Barbie stara³ siê podnie æ g³owê. Mel odsun¹³ banda¿ z twarzy. Wszystko t dzia³o siê gdzie daleko. ¿eby nie waln¹æ twarz¹ w pomalowan¹ na zielono ceglan¹ cianê. nie widzicie? Mnóstwo stóp zatañczy³o wokó³ niego w skomplikowanym tañcu. Uderzy³ Barbiego dwukrotnie. Có¿. jednak po chwili stwierdzi³. Zosta³ powleczony korytarzem do ostatniej celi. jakby mia³ zamiar odmawiaæ modlitwê.. Kto mu nadepn¹³ na po ladki. I nic dziwnego. Z lew¹ mia³ spory k³opot. Za jaki czas pewnie bêdzie bola³o.powiedzia³. a wiat siê od niego oddala³.

co wyj¹³ z pasa Freddy'ego Dentona. . . zwierzêta mia³y po¿ywienia w bród. A¿ do tego tygodnia. wsun¹³ dyszê miêdzy prêty i nacisn¹³ spust. ..zawo³a³. Barbie zd¹¿y³ zobaczyæ. Na twarzach obu malowa³o siê przera¿enie. . w schn¹cym mule. wiêc musia³ za³atwiæ sprawê. le¿a³y zwierzêta.mruknê³a Norrie.Tak. Jak dot¹d w³a ciwie nie trafi³o jej bardziej odpowiedzialne zadanie..Tylko zobacz. ¿e mo¿e lada moment straciæ przytomno æ. Jeleñ. . i chcia³ zas³oniæ twarz rêkami.Co im siê sta³o? . póki jeszcze wiedzia³. Joe widzia³ chmary much nad padlin¹. . niestety. Ju¿ dawno nikt nie nazywa³ jej policjantk¹. . . Podniós³ pojemnik z gazem.My licie.lato w Chester's Mill by³o piêkn e.Proszê przekazaæ mê¿owi. . . ¿e na jej rzêsach dostrzeg³ b³yszcz¹c¹ ³zê. by³y zwyczajnie za ciê¿kie.Dosyæ tego .Lepiej jed my .odezwa³ siê Joe. Barbie nie zwróci³ na niego uwagi.oznajmi³ Randolph. czego szukamy? . Niech koniecznie zbada cia³a! Nikt ich nie dostarczy do szpitala! Rennie na to nie pozwo li. pod urwiskiem.Mówisz o promieniowaniu . Normalnie zag³uszy³by je plusk p³yn¹cej wody. Zebra³ wszystkie si³y..Póki jeszcze jest jasno.powiedzia³ Joe. ¿e to ma co wspólnego z tym. Linda Everett by³a jeszcze bledsza ni¿ chwilê wcze niej.Proszê pani! .Ono raczej nie dzia³a tak szybko. Podejrzewa³.Policjantko Everett! Proszê mnie pos³uchaæ! . ale zdawa³o mu siê.spyta³ Benny. Peter Randolph zawróci³ do celi.warkn¹³ Freddy Denton. Martwe. gdzie przed zaistnieniem klosza Prestile p³ynê³a wartko. Wszystkie o solidnie zaokr¹glonych bokach.Policjantko Everett! Drgnê³a zaskoczona. Na drugim brzegu.. . co robi. . nawet s³ysza³ ich brzêczenie. Ostatnio chyba dzieci.Milcz! . wcale nie zabiedzone . tak . . dwie ³anie i m³ode. 13 W po³owie prze¿artego rdz¹ mostu Norrie zatrzyma³a rower i zapatrzy³a siê w co po drugiej stronie parowu.ucierpia³a z powodu przekrzywionych ciemnych okularów. Barbie nie mia³ pewno ci. Za mê¿czyznami sta³y dwie kobiety. ¿eby zbada³ cia³a! Zw³aszcza pani¹ Perkins. kiedy pomaga³a je przeprowadzaæ przez jezdniê.

M³ode mia³o te¿ rozbit¹ czaszkê.Zobaczcie.znowu mnie pakujesz w bagno. Os³oni³a oczy d³oni¹.No dobra. Norrie w³¹czy³a urz¹dzenie. ¿e wszystkie cztery zwierzêta mia³y po³amane nogi.A ³ania dwie zauwa¿y³a Norrie. obie przednie. . jakby mia³a wykonaæ skomplikowane æwiczenie gimnastyczne. . 14 Pete Randolph wyj¹³ z jednej z szuflad biurka Duke'a stary magnetofon kasetowy.. ¿e ³ania wygl¹da. My lê. Joe uzna³. pewnie o wielki g³az. który normalnie powinien znajdowaæ siê pod wod¹. Jedziemy.poprawi³ go Joe.stwierdzi³a Norrie. .Zerknij na licznik . .powiedzia³ Benny.Ucieka³y przed czym ? . Randolph wcisn¹³ nagrywanie i ustawi³ .Jak my licie? ‾aden z ch³opców nie odpowiedzia³.Chyba ¿e jest to bardzo wysokie promieniowanie . . Kiedy wszed³ Junior Rennie. Obaj wydawali siê znacznie m³odsi ni¿ przed tygodniem. Po drugiej stronie mostu zobaczyli wyra nie.powiedzia³ Benny . to i tak nie zabi³oby takich du¿ych zwierz¹t w trzy dni. .Piklingi .spyta³ w koñcu Joe.Ten jeleñ ma z³aman¹ nogê . .powiedzia³a Norrie.Lemingi.Zeskoczy³y z urwiska jak te stworzonka podobne do szczurów.Joe wsiad³ na swój rower.Jedziemy? .Tutaj wcale nie jest tak le.Bracie mojej duszy . spogl¹daj¹c na martwe zwierzêta i s³uchaj¹c ospa³ego brzêczenia much. ptasi mó¿d¿ku .Niewa¿ne.spyta³a Norrie. .Trzeba by . . .One chyba skoczy³y . . Tym razem strza³ka tañczy³a w pobli¿u liczby siedemdziesi¹t piêæ. Jak dzieci s³uchaj¹ce przy obozowym ognisku zbyt strasznej opowie ci. . ¿e nawet gdyby by³o ca³kiem w granicach czerwonego pola na skali. Widzicie? Dziwacznie wykrêcone. sprawdzi³ baterie. Prze³o¿y³a nogê nad ram¹ roweru i nad nim stanê³a.odezwa³ siê Joe. . .Tak. . . Przez parê chwil wszyscy troje stali przy rowerach.Co? .wtr¹ci³a Norrie niespokojnie. .stwierdzi³ Benny. . Joe wskaza³ ig³ê licznika Geigera.

.Mów dalej. Junior czu³ siê przyzwoicie. Kawy? . Mia³ racjê. . pozwoli mu opowiedzieæ swoj¹ wersjê historii i pu ci go do domu. Po co komu rzeczy osobiste.. Miewam migreny.Jak znalaz³e cia³a.Nie. Potraktowa³em go gazem. . Wiesz.zapyta³ Randolph. Randolph po³o¿y³ rêce na piersi. Zak³adaj¹c. co mówiæ.Ach. nie wiedzia³em.Junior mia³ nadziejê. .stwierdzi³ Du¿y Jim. . .Tak jest. ¿e pali³em.Dale Barbara ma bardzo nieczyste sumienie..Kto to mówi³? . . ostatnia migrena odzywa³a siê jeszcze tylko jako têpe wspomnienie po lewej stronie g³owy i by³ do æ spokojny. Przeæwiczy³ wszystko z ojcem. je li mi wybaczysz szczero æ.. . skoro Brenda te¿ nie ¿y³a. Teraz.Zanurzy³ mnie ca³ego w rzece. synu? . ¿e ten idiota w mundurze wreszcie przestanie bredziæ. to i tak fatalny nawyk.Niez³a rozpierducha.Frank? . a z pewno ci¹ nie tak g³êboko wierz¹cym jak na przyk³ad twój tata. Odda³ moje serce Jezusowi. dziêkujê.ma³ego soniaka na rogu biurka tak. ¿eby m³ody cz³owiek widzia³ urz¹dzenie.. ko³ysz¹c siê w obracanym krze le za biurkiem. chyba wreszcie bêdzie móg³ je wyrzuciæ do mieci. . tak. Chocia¿ nie taki z³y jak papierosy.Tak. zanim zosta³em obmyty z grzechu? .Junior potar³ skroñ. ¿e widzia³ samochód Angie w gara¿u. Nie by³em wtedy tak wiernym cz³onkiem Ko cio³a jak niektórzy. Lester Coggins pomóg³ mi przej æ na w³a ciw¹ stronê.Mia³e szczê cie . .stwierdzi³ Randolph.Przes³uchanie bêdzie krótkie . Wraca³e z patrolu i co? . to w ramach zaliczki za jego karygodne czyny. W gara¿u McCainów. .Za wszystko odpowie. . proszê pana. . ¿e w ogóle ma sumienie. wiêc wiedzia³. ale wielebny Coggins by³ dobrym cz³owiekiem.Chyba Frank.Przypomnia³o mi siê.Wraca³em z patrolu na sto siedemnastej .Nie.zacz¹³ Junior.Randolph pokrêci³ g³ow¹.Czysta formalno æ. je li nie ma komu ich przekazaæ? . jak kto mówi³. .No wiêc tak . ominê³a mnie ta ca³a awantura pod supermarketem. No tak. proszê pana. . Tak w³a nie by³o. Usun¹³ z blatu wszystkie rzeczy osobiste Perkinsa i schowa³ je do szafki pod cian¹. . po kawie czujê siê gorzej. . .

.wiêta racja. Na dobr¹ sprawê jest nieomal cz³onkiem s porz¹dkowych. w³a ciwie nie.oceni³ Randolph. ale nie wiedzia³em co. ¿e to dla ciebie trudne.Zajêci. Wiêc poszed³em na ty³y.Zajrza³em do gara¿u przez okno i rzeczywi cie. No wiêc w zasadzie by³o tak. Tak postêpuje dobry policjant. .. Zadzwoni³em do drzwi. . wiêc kierowa³em siê nosem i trafi³em do spi¿arni. no.Tak.Mów. nawet siê nie domy lasz. na ³añcuszku. ale tamten mia³ w oczach wy³¹cznie szczery podziw.Tak jest. czy komendant z niego ¿artuje albo drwi. Przyjechali do domu McCainów. zjawi³a siê jeszcze Linda Everett. kierowa³e siê nosem.Jednym s³owem. co tam siê dzia³o.bo s¹dz¹c z tego.. . mia³o. Oni by ju¿ przyszpilili Barbarê. Otworzy³a d³oñ Angie o³ówkiem. . ale nikt nie otwiera³.Tata zdo³a³ siê skontaktowaæ z Fredem Dentonem i Jackie Wettington. A pó niej bracia Bowie z karawanem. ¿e zadzwoni³e do taty.To siê przyda na procesie . Wszyscy jeste my zrozpaczeni. Nie do wiary. synu. ale niestety sytuacja nie jest normalna. Randolph pokiwa³ g³ow¹ wspó³czuj¹co. ¿e tak bêdzie najlepiej. . Na szczê cie i ta k mamy do æ dowodów przeciwko niemu. . ¿e Angie ma co w rêku. Potem.Zachowa³e siê doskonale . ¿e ojciec znalaz³ sobie pomocnika (choæ raczej nale¿a³oby powiedzieæ: wspólnika) jeszcze g³upszego ni¿ Andy Sanders. . widzia³em. kiedy Freddy robi³ zdjêcia. co s³ysza³em przez radiostacjê.Bêdziemy musieli przeprowadziæ go . .Skromnie spu ci³ wzrok. .. . .pochwali³ go Randolph. I tylne drzwi by³y otwarte. wtedy spad³ na pod³ogê.Synu. co tam znalaz³em.. Ba³em siê. Wiem.Jestem tylko rekrutem.. Trudno uwierzyæ.. Randolph pokiwa³ g³ow¹. bo w szpitalu z powodu zamieszek i tak nie wiedzieli.. ¿e przeoczy³ brak identyfikatora.Wtedy zauwa¿y³e identyfikator? . Pomagaj ¿ywym. by³ tam jej samochód.Zadzwoni³em do ojca .. S³usznie zrobi³e . Nie. .. Fatalnie dla niego. Junior podniós³ na Randolpha spojrzenie. . Normalnie mieliby my tutaj ca³¹ ekipê z biura prokuratora stanowego.Randolph przewróci³ oczami. Freddy wszystko sfotografowa³.. wy byli cie bardzo zajêci.Bystry z ciebie ch³opak. w co najpierw rêce w³o¿yæ. Tata pomy la³.Jackie.. Kto znalaz³ identyfikator? .podj¹³ Junior . jak pan powiedzia³. To znaczy. . Ch³opak zda³ sobie sprawê. a nie chcia³em niczego dotykaæ. Czuæ by³o... zapewnij spokój zmar³ym. . niepewny.

Ale damy sobie radê. S³owo. je¿eli klosz nie zniknie. . Przes³uchanie zaczniemy jutro po po³udniu. Obj¹³ Juniora ramieniem i poprowadzi³ do drzwi. Oczywi cie bêdziesz przy tym obecny. natomiast Randolph z pewno ci¹.Najpierw wyszed³em na zewn¹trz i zwymiotowa³em. wietnie.Id do domu. W ¿yciu nie widzia³em czego podobnego. proszê pana. . Jak ju¿ siê po¿egna³em z dziewczynami. synu? . .I od razu zadzwoni³e do ojca? . to bêdzie prawdziwy przypadek prania brudów we w³asnym domu.Dziêkujê . Byli strasznie pobici. . Niech siê pogotuje we w³asnym sosie co najmniej dwadzie cia cztery godziny To pomys³ twojego taty. . .Dopiero potem zadzwoni³em do taty.‾adnego pob³a¿ania.Tak jest. mia³em w kieszeni paczkê papierosów . co jest napisane w B iblii: wiara góry przenosi. Komendant patrzy³ na niego jeszcze przez moment. . Pójdê do domu i odpocznê.sami. czy powiedzieæ tak czy nie . dzi tego nie zrobiê.‾adnego. ¿adnej pro by o napisanie raportu i dobrze. Sam wiesz. ¿eby by³ nieco dr¿¹cy.Synu. proszê pana.Niezupe³nie. Id do domu i odpocznij. Junior.Chcia³bym tutaj byæ. Na pewno masz do æ wra¿eñ. po czym zatar³ rêce i wsta³. to chyba wszystko.Randolph siê o¿ywi³. to prawda. zadba³. bo ostatnio Juniora od pisania bola³a g³owa. doskona³y. .No dobrze. Wygl¹dasz strasznie.Tak.wyzna³ Randolph. kiedy pan bêdzie przes³uchiwa³ Barbarê. . mo¿e nawet wieczorem. O której godzinie znalaz³e cia³a. . ‾adnych wiêcej pytañ o czas ani o poranny patrol. jakby chcia³ zyskaæ pewno æ.Nale¿y ci siê wolne na resztê dnia.Junior g³o no prze³kn¹³ linê. ¿e siê dobrze zrozumieli. . Magnetofon raczej nie wychwyci tego dr¿enia. bo nie mia³ pojêcia.Pozwoli³ sobie na d³ugi oddech. . Tak jest. Junior nie wiedzia³. . Przes³uchamy go solidnie. Ch³opakowi uda³o siê przywo³aæ na twarz wyraz zainteresowania pe³nego szacunku. Randolph wy³¹czy³ nagrywanie. o czym ten idiota za biurkiem bredzi.Nic siê nie przejmuj. . ale mia³ wra¿enie.Kiedy wielebny Coggins zanurzy³ mnie w wodzie. ¿e siê za³amie pod ciê¿arem ramienia. .powiedzia³. Zupe³nie jakby mu kto powiesi³ na szyi krawat z miêsa. . .I dziêki kopule nie bêdziemy musieli przekazywaæ go szeryfowi. .Mniej wiêcej w po³udnie. . .

szepn¹³. czy zdo³a sobie zapewniæ nastêpn¹. Poszed³ do domu zatopiony w my lach. Nale¿y jednak pamiêtaæ. Tak¹ otrzyma³em ³askê. pogr¹¿ony w ¿a³obie po stracie dwóch dziewcz¹t.Mój tata mówi. co by siê sta³o.. Wyg³osi je tu¿ przed wyborami Rady Miejskiej na czas kryzysu. ¿ona komendanta policji. ale podzia³a³o.Do niczego siê ju¿ nie nadawa³y. gdyby tak raptem przekrêci³ g³owê i uk¹si³ go z ca³ej si³y. i m³oda dziewczyna. ale tego nie powiedzia³.Bo¿e drogi! .. Ciekaw by³. Faktycznie zapomnia³ o Dodee. proszê pana.Dodee.stwierdzi³. która mia³a przed sob¹ ca³e ¿ycie. Zastanawia³ siê. .Zak³adam. synu.ci¹gn¹³ Randolph. .. Pomodlisz siê ze mn¹.Nie zapominajmy o Dodee. Junior wymkn¹³ siê z biura i z komisariatu.Niesamowite . A mo¿e wiêcej ni¿ jedn¹? Pod kloszem wszystko by³o mo¿liwe.Zadzwoniê do niego .. Junior widzia³ k¹tem oka grube palce Randolpha na swoim ramieniu. . . ..Jest bardzo zajêty.Oczywi cie ca³kiem zamok³y . . Ca³kiem nie mia³ pojêcia. nic dziwnego.Wtedy cz³owiek wyra niej s³yszy Jego odpowied . . dlaczego to powiedzia³. synu? Junior prêdzej by wla³ sobie w majtki gaz do zapalniczek i podpali³. Du¿y Jim w gabinecie pisa³ przemowê na czwartkowe spotkanie. ¿ wielebny Coggins mia³ swoich wielbicieli. Czy kto powiedzia³ Andy'emu? . . . . Nie mówi¹c ju¿ o mi³uj¹cych go wiernych. Nie kupi³em nastêpnej paczki.postanowi³ Randolph. Zanim Randolph zdo³a³ wymy liæ co jeszcze.zdo³a³ wydusiæ Junior.Ludzie bêd¹ oburzeni mierci¹ Brendy i Angie. . Komendant wygl¹da³ na cz³owieka ra¿onego gromem. To dobra rada. I by³a to prawda. Zosta³em uwolniony przez Bo¿ego Syna od szatañskiego na³ogu. . ¿e lepiej rozmawiaæ z Bogiem w samotno ci . ¿e twój ojciec to zrobi. . Rêka Randolpha zniknê³a z jego ramienia. Odgryz³ który pa wyplu³ na pod³ogê. .Ale najpierw siê pomodlê.Racja.Nie wiem.

wyra nie rozz³oszczony. Randolph próbowa³ go odwie æ od tego zamiaru. Oraz jak¹ szaraw¹ substancjê. Nachodzi³a go wtedy my l: To nie dla ciebie. Mia³ nadziejê. Widzieli te¿ plamy krwi. która musia³a byæ móz. Sanders jecha³ na komisariat. Robota okaza³a siê znacznie trudniejsza. Mówi komendant Randolph. z trudem prze³kn¹³ linê. ¿e lepiej bêdzie pa æ na kolana i modliæ siê za dusze ¿ony oraz córki. ¿e nikt nie odbierz jednak po³¹czenie zosta³o nawi¹zane po pierwszym sygnale. Po dwóch sygna³ach Du¿y Jim odebra³. Nie warto by³o s iê a¿ tak wysilaæ dla oddzielnego pokoju. wystuka³ inny numer. Bogiem a prawd¹. co Joe uzna³ za fragmenty ko ci. Rozmowa nie nale¿a³a do ³atwych. ¿e pracujesz. Zreszt¹. kiedy Benny zwymiotowa³. Rozleg³o siê g³o ne wilgotne blee i zaraz potem zwymiotowa³a Norrie. Andy. a jaki metr od ziemi stercza³y z niego drzazgi. strze¿onego Pan Bóg strze¿e. Randolph jaki czas bêbni³ palcami w blat biurka. Muszê ci co powiedzieæ. gdyby Duke Perkins siedzia³ na tym miejscu.Witaj. Gdy siê wreszcie skoñczy³a.15 Peter Randolph rzeczywi cie spróbowa³ siê pomodliæ. . Co bia³e go. Prawie mu siê uda³o zapanowaæ nad ¿o³¹dkiem. Chcia³ stan¹æ twarz¹ w twarz z Barbar¹. W po³owie przekonywania. 16 Troje dzieciaków pod niebem coraz mocniej podbarwionym na ¿ó³to patrzy³o na martwego nied wiedzia u stóp s³upa telefonicznego. Andy siê roz³¹czy³. . wiêc najlepiej by³o zadbaæ o w³asne interesy. Absolutn ie nic przeciwko. ni¿ przypuszcza³. ale nie móg³ siê skupiæ. A nawet dla zielonego wozu. I co jeszcze. by³a koszmarna. ale czy móg³by tu przyjechaæ? Potrzebujê twojej pomocy. ¿e nie mia³by nic przeciwko.. Zw³aszcza ¿e za ka¿dym razem. Odwróci³ siê. zsuwa³ siê w do³ek wygnieciony przez Duke'a. Komendant westchn¹³. przyjacielu. W Biblii by tego raczej nie znalaz³. Nie da³ rady.. lecz taka by³a prawda. Zawsze tak by³o. Lepiej usi¹d . Wiem. Znów przysz³o mu do g³owy.Kto tam? O co chodzi? . S³up by³ odchylony od pionu. jak to mówi¹. a tak¿e o si³ê do niesienia te krzy¿a. Zadzwoni³ do Andy'ego Sander sa na komórkê. Joe podda³ siê i poszed³ w ich lady. której numer znajdowa³ siê na ciennej tablicy. gdy wsiada³ za kierownicê.To ja. us³ysza³ ci¹g³y sygna³. naprawdê nie chcê ci przeszkadzaæ. .

powiedzia³a. wiêc rozwali³ sobie ³eb o s³up. tylko jako trudno mu by³o w ni¹ uwierzyæ. ale nic nie móg³ na to poradziæ. Widzia³em to w telewizji. ale te¿ nie powêdrowa³a bli¿ej czerwonego pola.. .Stary. . . Tam droga wychodzi³a z gêstwiny dêbów o czarnej korze.. czy to samobójstwo. Dopiero potem siê nap ili. . nie? Joe wzruszy³ ramionami. Herbata by³a zbyt s³odka i ciep³a.. gdzie po uderzeniu pocisku pozosta³a czarna warstwa. Potem wskaza³ na po³udniowy zachód. przestañ. ¿e o miornicom te¿ siê to zdarza.odezwa³ siê Benny cienkim g³osem. powinni my zawróciæ powiedzia³ Benny.Czasami wieloryby i delfiny siê zabijaj¹. . Zdaniem Joego teoretycznie istnia³a taka mo¿liwo æ. . ¿e bêd¹ stamt¹d widzieli dawny sad jab³kowy znajduj¹cy siê na szczycie. .zastrzeg³ Joe. Joe uzna³. Norrie i Benny zrobili to samo. zobaczymy.Nie mia³ z czego skoczyæ. Sprawdzimy odczyt i je li bêdzie wy¿szy.Gdy skoñczyli.Sprawd . . otworzy³ plecak. Wyp³ywaj¹ na pla¿ê.Pojed my przynajmniej tam. zawracamy od razu .spyta³a Norrie.Mo¿e mia³ w ciekliznê .My licie.Je¿eli poczujemy co dziwnego. Benny wyra nie mia³ w¹tpliwo ci. A tato mówi.Biedaczysko . . Joe wyci¹gn¹³ czujnik. .I tamte cztery te¿.zagrozi³ Benny. Mo¿e wiêcej. By³ bardzo zmêczony i nie mia³ ochoty na ¿adne dyskusje. .My la³em. zjadaj¹ w³asne j¹dra. lecz sp³ywa³a przez zaci niête gard³o jak balsam. Jeszcze siê nie nagra³em w Warhammera. bo siê znowu porzygam . Ig³a nie opad³a. . wracamy.Ja mam kawa³ ¿ycia przed sob¹. .Nienawidzi³ dr¿enia w swoim g³osie.zaproponowa³a Norrie.Je¿eli poczujemy nag³¹ chêæ pope³nienia samobójstwa. Joe podniós³ wzrok na po¿ó³k³e niebo.zaproponowa³a Norrie. ¿e tu dosz³o do ska¿enia rodowiska? . co mówi licznik na tego nied wiedzia . .Ale tamto to co innego. a wszerz ci¹gnê³a siê pewnie ze dwa kilometry. Norrie ostro¿nie zrobi³a dwa kroki w stronê czarnej. Chod cie. gdzie siê koñcz¹ drzewa . albo im obu.No tak .Czy ja wiem. ‾e je li dojdzie d zbyt du¿ego zanieczyszczenia rodowiska. . Plama mia³a jakie sto metrów wysoko ci. Pierwszym haustem wyp³uka³ usta. Powiemy doktorowi Everettowi albo Barbarze. Norrie wskaza³a na wschód. .odezwa³a siê Norrie.. wyj¹³ butelki z herbat¹ i poda³ ka¿demu po jednej. pokrytej muchami sterty pod s³upem telefonicznym. . .

17 . Nie chcê zostaæ na szarym koñcu. ¿eby wiedzieli. . zanim oszalejê. kiedy prze³k n¹³ linê. sama mia³a p³aczliwy g³os. I ten g³os by³ znajomy. ..Musimy zrobiæ. Zadziwiaj¹ce. . . . Randolph. Zobaczy³ przed drzwiami celi Andy'ego Sandersa ze ³zami sp³ywaj¹cymi po policzkach.A tam. co siê da.powiedzia³a Norrie. pewnie dlatego piosenka Jamesa McMurtry'ego cieszy³a siê w mie cie tak¹ popularno ci¹. Barbie brn¹³ w jego kierunku. odk¹d rodzina Lavertych wyprowadzi³a siê do Auburn. ¿e Chester's Mill jest d ziur¹ zabit¹ dechami. . Afroamerykanina mo¿na by ze wiec¹ szukaæ. spojrzeli po sobie i wybuchnêli miechem. która wyg³asza³a te twierdzenia. Barbie nie móg³ otworzyæ oczu. . je li chcesz. A co widzia³ Andy Sanders? Faceta w celi.Dlaczego j¹ zabi³e ?! Dlaczego zabi³e moj¹ córeczkê?! Kto mnie potraktowa³ gazem.zawo³ali Joe i Norrie równocze nie. p³acz.Masz powody do p³aczu! Osoba. Trzeba podj¹æ ryzyko. przyjacielu. Mimo wszystko do niedawna miasto wydawa³o mu siê rozleg³e. ¿e nie mo¿e z mam¹ i tat¹ po prostu wsi¹ æ do samochodu i pojechaæ do Lewiston na ostrygi albo na lody do Yodera.d³oñmi.Ju¿ tam jeste ! . która czasem pomaga³a Lissie Jamieson w bibliotece. Ta czê æ misji nie jest obowi¹zkowa.Chcê siê wydostaæ z Mill. co nie bez znaczen ia. A . mo¿esz zostaæ. Zatoki mia³ tak zatkane. Oczy pulsowa³y w rytm bicia serca. idê z wami. p³acz! G³os dobiega³ z daleka.. W koñcu zdo³a³ otworzyæ oczy . Intelektualnym i demograficznym. jak bardzo siê skurczy³o w jego g³owie.stwierdzi³. Nie by³o te¿ McDonalda. ¿e ¿artuje.Masz racjê .Pamela Chen. ¿e a¿ mu zatrzeszcza³o w uszach. powieki mia³ ciê¿kie i spuchniête. No i.. By³a w ród nich tylko jedna osoba pochodzenia azjatyckiego . Denton? Nie. jednak kiedy siê skoñcz¹. ale trudno by³o otworzyæ pal¹ce oczy. Benny. Mieszkali na zadupiu.Tak. ale jej s³owa wcale nie zabrzmia³y jak ¿art i Joe wcale ich tak nie odebra³. Mieli racjê. gdy sobie u wiadomi³.Musimy zrobiæ. mia³ w nim dla siebie mnóstwo miejsca. a kino dawno zamkniêto. chocia¿ w mie cie by³o mnóstwo zapasów. Ludzie czêsto sobie ¿artowali. co siê da . U miechnê³a siê. nie mówi¹c ju¿ o Starbucksie.

Nie zabi³em pañskiej córki.Jaki s¹d?! Daj mi broñ! S¹d dla tego zwyrodnialca?!! Jeszcze by siê wywin¹³! Ma wysoko postawionych przyjació³.. . Chocia¿ patrzy³ na wiat przez czerwony filtr... Jêzyk i gard³o te¿ mia³ napuchniête.No ju¿. Je li siê pan zastanowi. Andy nie mia³ ochoty my leæ. a mimo to Randolph wygl¹da³ na przestraszonego.Trochê gazu najwyra niej dosta³o mu siê do ust. zrozumie pan.Proszê pana. zap³aci za swe zbrodnie. Winowajca zostanie os¹dzony. nalejê ci. By³ od niego dziesiêæ centymetrów ni¿szy. przestêpowa³ z nogi na nogê jak dziecko. Andy zostawi³ w spokoju kaburê komendanta. Mo¿e istnia³y jakie inne przyczyny. któremu przez dwadzie cia minut wzbraniano wyj cia do ³azienki.zawo³a³ Du¿y Jim. . Andy chwyci³ Randolpha za koszulê.. Wcale nie dlatego. . ale te¿ nie mi a³ ca³kowitej pewno ci. Barbie nie by³ zdziwiony.wymamrota³ Andy. ¿eby pozwoli³ na zastrzelenie aresztanta w celi z w³asnej broni. ¿e ojciec ofiary by³ przewodnicz¹cym Ra dy Miejskiej. W tym momencie pojawi³a siê w korytarzu brzuchata postaæ. D wign¹³ siê na nogi.. . . . Siêgn¹³ do pasa Randolpha i zacz¹³ wyci¹gaæ pistolet z kabury. Wyra nie nieswój. Mimo nadwagi porusza³a siê do æ ¿wawo. unosz¹c twarz mokr¹ od ³ez.Dajcie mi broñ! . Andy.facet w celi zawsze wygl¹da na winnego. Nikogo nie zabi³em. Uspokój siê.. wiêc daj mi broñ! Barbie nie przypuszcza³.By³a dla mnie najwa¿niejsza na wiecie! .. ¿e pañski przyjaciel Rennie potrzebuje koz³ ofiarnego. Po prostu komendant Peter Randolph nie potrafi³ mu odmówiæ. Mam do tego prawo. A teraz chod na górê. chocia¿ nie powinienem by³ ciê tu wpuszczaæ. daj mi broñ! Natychmiast! Zastrzelê go jak psa! Mam do tego prawo jako ojciec! On mi zamord owa³ córeczkê. . zobaczy³e . g³os nosowy i schrypniêty. I Du¿y Jim go przytuli³. dla których Randolph sprowadzi³ tutaj Sandersa.Przyjacielu! Chod do mnie! Otworzy³ ramiona... Chcia³e go zobaczyæ. .. . by u Randolpha chêæ przypodobania siê radnemu by³a tak ogromna. ¿e Andy Sanders jest w ciek³y. ¿e komendant wpu ci³ do aresztu ojca ofiary. wiesz? A ja muszê córkê pom ciæ. a ja jestem najlepszym kandydatem.krzykn¹³ radny. . wyra nie widzia³. .Jim.Andy! . Obok niego sta³ Randolph. pobieg³ do Renniego niczym zap³akane dziecko w ramiona ojca. Randolph postanowi³ jednak nie dopu ciæ do morderstwa. Barbie go za to wcale nie wini³.

Na razi jest pan mu potrzebny. Obejrza³ siê przez ramiê.I nie j¹ jedn¹ . komendancie. Bo przecie¿ on nie jest sam.To za ma³o .Jak¹ cenê zap³aci? . tylko najpierw wydobêdziemy z niego wszelkie informacje.Jak zap³aci? . po wiêci i pana bez z mru¿enia oka. kiedy.rzuci³ Randolph.szepn¹³ Andy. Ma wspólników.Mam na my li tak¿e twoj¹ ¿onê . chrapliwym g³osem. . ale teraz chodzi mu o przejêcie w³adzy. Na do¿ywocie.powiedzia³ nosowym. . je¿eli wie. . ale Du¿y Jim ³askawie pokiwa³ g³ow¹.. Rennie g³adzi³ Andy'ego po w³osach... co zrobi³.oznajmi³. spuchniêt¹ twarz Barbiego.No có¿. jakby patrzy³ na obmierz³e robactwo. Dajê ci s³owo. ..I Duke'a.Znajdziemy dowody . . . .spanielkê.? . ale gdy sytuacja siê zmieni. Rennie nadal g³aska³ go po w³osach. gdzie. którzy to zrobili.Bez w¹tpienia. spojrza³ na czerwon¹.Natomiast je¿eli kopu³a zostanie na miejscu. .A mo¿e zabi³ nie tylko Angie. ¿e ludzie. kto bêdzie miesza³. Andy.Zamknij siê . Myrê Evans.Andy nie potrafi³ powiedzieæ wiêcej.chcia³ wiedzieæ Andy. . A kto miesza lepiej ni¿ kuchta? . cocker . . dlaczego i kto jeszcze by³ w to zamiesz any.Na pocz¹tku Rennie po prostu musia³ chroniæ swój ty³ek. Kogo . Lestera i Brendê. prawda? . bêdziemy musieli sami go os¹dziæ. .Tak. Ju¿ pokaza³. Andy przesta³ mamrotaæ.powiedzia³ Du¿y Jim. . ¿e nie jest zbyt sprytny i nie potrafi zacieraæ za sob¹ ladów. a wcale bym tego nie wyklucza³. Barbiemu przypomnia³a siê matka g³aszcz¹ca Missy. . Zap³aci za to.Kto przecie¿ spowodowa³ powstanie klosza.Zosta³em wrobiony .Co mi siê wydaje.rzek³ Du¿y Jim. Tylko najpierw ustalimy szczegó³y. gdy suka by³a ju¿ stara i otêpia³a. . zbrodniarz zap³aci za swoje czyny. A . na pewno nie jest sam. Patrzy³ w pulchn¹ twarz Du¿ego Jima kompletnie oszo³omiony. Patrzy³ na Du¿ego Jima nieomal entuzjastycznie. Barbie skupi³ uwagê na Randolphie. Oraz innych.Obj¹³ Andy'ego ramieniem i podprowadzi³ do komendanta Randolpha.. .. bêdziemy musieli zadowoliæ siê osadzeniem go w Shawshank. musz¹ mieæ jak¹ wtyczkê. I zafascynowany..Nie martw siê.Jak. jak usun¹æ klosz. . Co.

. 18 Wyjechali z lasu ramiê w ramiê i zatrzymali siê.. .kiedy uznamy go za winnego. stosu pogrzebowego halloweenowych latarni.. . rêce i nogi jej drga³y.Joe pochyli³ siê nad dziewczyn¹ bardziej zdumiony ni¿ zaniepokojony. po czym podniós³ wzrok na Benny'ego.. Le¿a³a drodze. Potem po³knê³a go ciemno æ.. Usiad³a przy swoim komputerze. Wskazówka skoczy³a na plus dwie cie. Tony Guay.krzykn¹³ Benny. ..przyzna³a Norrie. Chcia³a powiedzieæ radiolatarnia . Ernie Calvert. Licznik Geigera upad³ w piach tarcz¹ do do³u. g³aska³.Wygl¹da jak. ¿e g³os przyjaciela dobiega z dziwnie daleka. Spad³a z roweru. by napisaæ artyku³. wierzgaæ nogami. . Rennie g³aska³ go. która wydawa³a siê jak z gumy. co robisz. Pocz¹tek u³o¿y³a w my lach po drodze. S³ysza³ jakie g³osy. dawny reporter sportowy. Tak lepiej? . zawo³a³ ludzi.Ja te¿ .Norrie? . bo po sekundzie Benny tak¿e siê przewróci³.szepn¹³ Andy. lecz z jej ust doby³ siê tylko bulgocz¹cy d wiêk rrrr.. Zobaczy³ to. Przysz³o mu do g³owy. Joe podszed³ na chwiejnych nogach.Du¿o lepiej . jaki wydaje dziecko bawi¹ce siê samochodzikami. przeprowadzimy egzekucjê. i wydrukuj zdjêcia.. Zacz¹³ siê trz¹ æ. . ¿e unosz¹ siê one z wielkiej sterty dyñ. . tu¿ pod czerwone pole na skali. wyci¹gn¹³ rêkê. rrrr. po czym wpad³ w czarn¹ dziurê wype³nion¹ pomarañczowymi p³omieniami.Widzê! Joe mia³ wra¿enie. Ich oczy spotka³y siê tylko na moment. pisa³ na laptop Poda³a mu aparat. patrz¹c na sad. zagubione i przestraszone. ¿eby weszli tylnymi .Te¿ mi siê tak wydaje. Odwróci³ ¿ó³t¹ skrzyneczkê.. który teraz pe³ni³ funkcjê ca³ego dzia³u informacyjnego. . poci¹gaj¹c na siebie rower. 19 Gdy Julia wróci³a do redakcji po zamieszkach w supermarkecie.Przerwij to.Tam co jest! . dawny kierownik Food City.

Musia³o byæ pó ne popo³udnie. ¿e powinna koniecznie napisaæ od serca o tym. . przesz³a swoje. Mia³a straszne worki pod oczami.00 Julio! Razem z Pete'em F. Za³atwi³ wszystko. szefowo! Wracam do domu. godz.drzwiami. ¿e musimy byæ bardzo ostro¿ni. wgram je w twój komputer i wstukam twoje notatki.. Problem w tym.W tym stanie niczego nie napiszesz. Zajrza³ Rommie Burpee. powiedzia³. Ja tam bym go z góry nie rozgrzesza³. Bez przerwy naciska³a niew³a ciwe klawisze. muszê napisaæ. ¿e nie mog³a go wstukaæ. Corgi wcale nie skamla³ pod drzwiami. Podobno co tam siê sta³o wa¿nego. ¿eby go wyprowadziæ. wiêc wystarczy³o. Foty s¹ niez³e. Horace! Pewnie nasika³ gdzie w k¹cie i bêdzie teraz przeprasza³. ale wiedzia³a. Zaczê³y siê zamieszki .Id na górê i siê po³ó¿ . ¿eby do tego dosz³o. ¿e cienie w sypialni bardzo siê wyd³u¿y³y. gdy ju¿ zasnê³a. ¿e nadal ma mnóstwo papieru. Od pi¹tku nie dosypia³a. tylko spokojnie spa³ na swoim kocyku miêdzy kuchenk¹ a lodówk¹. ¿e potrzeba ci snu. ¿e m¹drze mówi. ale go poprawisz. Wsunê³a stopy w kapcie. I nie mówiê o Randolphie . ja przez ten czas obrobiê zdjêcia. by potem napisa³a dobry artyku³. ale te¿ pamiêtaj¹c. W koñcu. a pi¹tek min¹³ przed stu laty. zdrzemnij siê godzinê. Na kuchennym stole by³ list oparty o solniczkê i pieprzniczkê. Pete i ja zgadzamy siê co do tego. Mówi³: Niepotrzebnie siê to sta³ Przez ca³kowity brak kompetencji Chyba ¿e kto chcia³. Powiedzia³ te¿. muszê pobyæ trochê z ¿on¹ i dzieciakami Pete idzie na komisariat. 15. Nic dziwnego. wiêc pod tym wzglêdem wszystko gra. Gdy siê obudzi³a.. spa³a d³u¿ej ni¿ godzinê. ¿e przy³o¿y³a g³owê do poduszki. napisali my o wydarzeniach pod supermarketem. Tony G. . Nie chcia³a go pos³uchaæ.Nie mogê. ¿e powinna napisaæ od serca. Specjalnie dla nich je otworzy³. pobieg³a do kuchni. a zasnê³a kamiennym snem. póki nie poznamy wszystkich faktów. z przestrachem spostrzeg³a. Id . . co siê sta³o. No id . co trzeba.powiedzia³ Tony. Nie jest to wiekopomny tekst. jakby to by³a jego wina. Dobry pocz¹tek. PS Wyprowadzi³em Horace'a. Tyle ¿e wtedy by³o ju¿ za pó no. Uznali my. . Trzêsiesz siê jak w febrze.

¿eby zamkn¹æ informacje i napisaæ artyku³.Ju¿ biegnê. gdy zadzwoni³ jej telefon. Nie jeste my z New York Post . . nie chc¹c.. A jako podejrzanego aresztowano Dale'a Barbarê. mam tutaj kupê roboty. Na szczycie Black Ridge. ¿e przewróci³a krzes³o. tylko sobie dorabia latem . Zakraka³a raz. zaczekaæ! Nawet nie jest glin¹. ¿eby zamkn¹æ redakcjê. Nie ¿yj¹ te¿ Angie McCain i Dodee Sanders.Nie. Pali³o ich gor¹co. . straci³a spokój i faktycznie pu ci³a siê biegiem. . Z pocz¹tku by³a do æ spokojna. Maca³a przed sob¹ w powietrzu.. . cholera. ¿e jest jego pani¹.Shumway. kieruj¹c ruchem. Ma³o sobie oczu nie wyp³acze. . z którego roztacza³ siê widok na ca³e Chester's . . Nie czekaj¹c na odpowied . . wiêc je¿eli.powiedzia³a Norrie. popie ci³a i nakarmi³a.Co takiego?! Zerwa³a siê na nogi tak gwa³townie. Marty Arsenault nie chce mnie wpu ciæ.. . .Halloween . Democrat . cholera! .Nie ma s³oñca .Pete. w sadzie. W³a nie zaczyna³a. obudzi³a go. o mój Bo¿e. wcale nie ma s³oñca. Jest w celi.. nawet pamiêta³a.Niech oni przestan¹ krzyczeæ! . po czym zesz³a na dó³.Idzie Andy Sanders.To by³ Pete Freeman... .O¿¿¿.Nie ma s³oñca. by Horace zapomnia³.. a teraz siê z niego zrobi³ wielki wa¿niak u bram burdelu! ..wyrwa³o siê Pete'owi.. przerwa³a po³¹czenie.. Jaka wrona. Wszyscy czworo zostali zamordowani. . . jednak znalaz³szy siê na chodniku w upale pod tym niebem przybrudzonym tabakowymi plamami... Mieli drgawki. nie. Kaza³ mi.Julio! . Norrie i Benny le¿eli na Black Ridge Road w zbyt mocno rozproszonym s³oñcu.jêkn¹³ Benny.mrukn¹³ Joe. .Julia. 20 Joe. wyra nie bez ladu my li samobójczych. Straci³ córkê trzy dni po mierci ¿ony. p o czym wzbi³a siê w powietrze i odlecia³a.i Lester Coggins. przysiad³a na drucie telefonicznym i przygl¹da³a siê im bystrymi oczkami.Brenda Perkins nie ¿yje. . Ju¿ lecê. Poprosiæ go o komentarz albo..Powinna tu przyjechaæ.

Julia skierowa³a siê w stronê pokoju odpoczynkowego. A przy tym by³o t³oczno. Andy p³aka³. Zawo³am ciê. . ¿e zrobi³o siê tam bardzo ciep³o.Pete wskaza³ hummera zaparkowanego tu¿ przed hydrantem. a nawet zasila³a fundusz kawowo . . Obie wygl¹da³y na powa¿nie wystraszone. Takie rozkazy. b³ysnê³o jasne. ale za du¿o sobie nie obiecuj. W ¿yciu nikt jej nie zatrzyma³. 21 Julia wpad³a na schody komisariatu.Jim! Pete! .Lepiej zostañ. . w³osy z ty³u stercza³y jej niepokornie.po charakterystycznych orl ich nosach i okr¹g³ych g³owach. Niedaleko sta³y Linda Everett i Jackie Wettington zatopione w rozmowie. któr¹ policjanci Chester's Mill nazywali kurnikiem. Po piêtnastu sekundach rozb³ys³o ponownie. Z do³u dobiega³y krzyki. by j¹ obrzuciæ spojrzeniem.Mill. zupe³nie inaczej ni¿ do Pete'a Freemana. Zgadnij. bardzo mi przykro.A co wpisaæ. kto siê zjawi³ zaraz po Andym? . pokrêci³a g³ow¹. .Mówi³ przepraszaj¹cym tonem. jak siê nie mia³o poprzedniego zajêcia? .Nie mo¿e pani wej æ. Du¿y Jim obejmowa³ go ramieniem i mówi³ co uspokajaj¹co. Najwyra niej wy³¹czono klimatyzacjê. Tych odró¿nia³o siê na pierwszy rzut oka . kiedy dostanê zgodê na wywiad. . które mówi³o wyra nie: a ludzie w piekle marz¹ o wodzie z lodem. . natomiast twarz jak cz³owiek. Poprowadzi³ Andy'ego w stronê biura .zawo³a³a Julia. pewnie ¿eby oszczêdzaæ gaz. Mundur mia³ nieskazitelny. który o w³os unikn¹³ wybuchu bomby.Chcê z wami porozmawiaæ jako redaktorka Democrata ! Du¿y Jim odwróci³ siê tylko na tyle. Gdy Pete zjawi³ siê u jej boku. M³odzi ludzie najwyra niej wype³niali jakie formularze. W komisariacie Juliê od razu uderzy³o. w tym przynajmniej dwóch z Bóg jeden wie ilu braci Killianów.spyta³ jeden drugiego. To rozpacza³ Andy Sanders. W holu siedzia³a jaka nies³ychana liczba m³odych ludzi. a tym razem zrobi³ to Marty Arsenault. fio³koworó¿owe wiat³o.Kocham pozytywne my lenie. Twarz mia³a jeszcze napuchniêt¹ od snu. . Akurat wtedy Du¿y Jim Rennie oraz Andy Sanders pojawili siê na szczycie schodów prowadz¹cych do piwnicy.p¹czkowy gromadzony w wiklinowym koszyku. Za nimi szed³ Peter Randolph. gdzie by³a od lat czêstym go ciem.

Julia spróbowa³a siê przebiæ obok biurka stra¿nika. . . to jakie ma alibi? Jak ono pasuje do czasu zgonu? W ogóle znacie czas zgonu? Sk¹d.Jakie macie przeciwko niemu dowody? Przyzna³ siê? A je li nie. to dlaczego ja nie? ..spyta³a. teraz mnie wpu æ.krzycza³ Andy. ugodzone no¿em czy.komendanta. ¿ebym nie pisa³a o twojej drobnej sprzeczce z ¿on¹.Chod . Je¿eli jest w tobie chocia¿ cieñ wdziêczno ci. .Bo nie jeste ani ofiar¹. robi³em.Nie bêdziemy rozmawiaæ.Skoñczy³em z tob¹.Powiesiæ go trzeba! Zabi³ moj¹ córeczkê! . Du¿y Jim wycelowa³ w Juliê palcem.Porozmawiamy z tob¹. niestety Marty.Na g³owê upad³a ? Kobieto! Jest aresztowany pod zarzutem pope³nienia czterech morderstw. . Popatrzy³a mu prosto w oczy. . .Marty.On jest ostatni¹ osob¹. Tym razem we wzroku Du¿ego Jima by³a nie tylko pogarda. i komendant Randolph jeste cie zatrudnieni przez miasto. .Po wiêæ mi jedn¹ minutê! .Du¿y Jim zagarn¹³ zrozpaczonego ojca.Je¿eli ojciec jednej z ofiar mo¿e siê z nim zobaczyæ. wskazuj¹c Sandersa. .Pamiêtaj. . ani krewn¹ . przyjacielu.Jaki obroñca?!! . ¿eby ciê zatrzymaæ. nadal z przepraszaj¹cym wyrazem twarzy. wiêc ze mn¹ porozmawiacie.Chcê siê zobaczyæ z Barbar¹.stwierdzi³ Du¿y Jim. . kiedy uznamy za stosowne. . . posz³am ci na rêkê.zawo³a³a do Du¿ego Jima. To nie twój interes. Odst¹pi³ o krok.zawy³ Andy. Bo w przeciwnym razie straci³by pracê.A jego? . .. .Pomodlimy siê do naszego Pana. Nie wcze niej. Mówi³ do niego o wspólnej modlitwie. ods³aniaj¹c zêby. jaka ma prawo zej æ do piwnicy! . Julia pobieg³a przez pokój wypoczynkowy. .. nie da³em rady mrukn¹³. Uniós³ górn¹ wargê. je¿eli cia³a zosta³y dopie ro co odkryte? Czy ofiary zosta³y zastrzelone. chwyci³ j¹ za ramiê. kiedy w zesz³ym roku poprosi³e mnie. kobie.Ten skurwiel zamordowa³ mi córkê! . niestety. ale i w ciek³o æ. .I ty.. . .Ma obroñcê? . co mog³em.

A na moje miejsce przyjdzie który z tych ko³ków.powiedzia³ Randolph. ..Có¿. . pozb¹d siê tej psiej córy .. . A temu. Randolph wzi¹³ Juliê Shumway pod ³okieæ. co to nie odró¿niaj¹ w³asnego ty³k od czo³a.warkn¹³ Du¿y Jim..Zwróci³ siê do Pete'a Randolpha.Doskonale! Aresztujcie mnie! I wsad cie do celi.Wiêcej tego nie powtórzê. .Wyci¹gnê³a przed siebie rêce. ¿e dziewczêta straci³y ¿ycie pierw. . a policzki mia³ koloru ceg³y. .Kiedy zginê³y te cztery osoby? Powiedz mi chocia¿ tyle.Nie wolno go oskar¿aæ. to j¹ wyrzuæ.spyta³a Julia Randolpha. powiedzia³ straszne s³owa: . Opanowa³ siê jednak. Chwilê pó niej Julia .westchn¹³ Marty Arsenault. . Jeste w cibsk¹ plotkar¹. nie mo¿esz zabraniaæ dostêpu do informacji mieszkañcom miasta! . Julia nie mia³a w¹tpliwo ci. . Tym razem J