SAMOLOT I WISTAK 1 Z wysoko ci sze ciuset metrów, gdzie Claudette Sanders bra³a lekcjê latania, miasteczko Chester's Mill

po³yskiwa³o w porannym wietle jak wie¿o powsta³a i dopiero co ustawiona makieta. Samochody toczy³y siê po Main Street, odbijaj¹c promienie s³oñca, iglic a ko cio³a kongregacyjnego wydawa³a siê do æ ostra, by przek³uæ niebo bez jednej chmurki. Seneca V lecia³a nad rzek¹, razem z ni¹ przecinaj¹c miasto po przek¹tnej. - Chuck, chyba widzê dwóch ch³opców przy mo cie! £owi¹ ryby! - Claudette za mia³a siê uszczê liwiona. Naukê latania zafundowa³ jej m¹¿, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej. Andy ca³kowicie zgadza³ siê z twierdzeniem, ¿e gdyby Bóg chcia³, aby cz³owiek lata³, toby mu da³ skrzyd³a, lecz ³atwo ulega³ perswazji, wiêc Claudette w koñcu dosta³a, czego chcia³a. Zachwyca³a siê nowym doznaniem od pierwszej chwili. Nie by³a to zwyk³a rado æ, lecz prawdziwe szczê cie. Dzi wreszcie zrozumia³a, dlaczego latanie jest wietne. Dlaczego jest fantastyczne. Chuck Thompson, instruktor, musn¹³ wolant i wskaza³ panel kontrolny. - Wierzê, wierzê. Ale mimo wszystko uwa¿aj, co robisz, dobrze? - Jasne, przepraszam. - Nie ma za co. Uczy³ latania od wielu lat, lubi³ takich zapaleñców jak Claudie, zafascynowanych nowo ci¹. Andy Sanders nied³ugo pewnie wyda okr¹g³¹ sumkê, bo jego ¿ona pokocha³a senecê i stwierdzi³a, ¿e chce mieæ taki samolocik na w³asno æ. Taki sam, tylko nowszy. Co oznacza³o wydatek oko³o miliona dolarów. Claudie Sanders nie by³a rozwydrzona, ale niezaprzeczalnie mia³a kosztowne zachcianki, które Andy, prawdziwy szczê ciarz, najwyra niej zaspokaja³ bez trudu. Chuck lubi³ te¿ dni takie jak dzisiaj: widoczno æ nieograniczona, zero wiatru, doskona³e warunki do nauki. Seneca lekko zako³ysa³a siê dopiero wtedy, gdy Claudie przesadzi³a z korekt¹. - Niepotrzebnie siê spiê³a - powiedzia³. - Przejd na jeden dwadzie cia. Ustaw siê nad sto dziewiêtnast¹ i zejd na trzysta metrów. Uczennica wykona³a polecenia, samolot znów lecia³ idealnie równo. Chuck pozwoli³ sobie na chwilê relaksu. Przelecieli nad autokomisem Jima Renniego i zostawili miasto za sob¹. Po obu

stronach szosy numer sto dziewiêtna cie rozci¹ga³y siê pola, drzewa p³onê³y intensywnymi barwami jesieni. Cieñ w kszta³cie krzy¿a sun¹³ po asfalcie, jedno z ciemnych skrzyde³ musnê³o ma³ego jak mrówka cz³owieka z plecakiem. Cz³owiek ten spojrza³ w górê i pomacha³ rêk¹, a Chuck odpowiedzia³ mu tym samym, choæ wiedzia³, ¿e tamten tego nie zobaczy. - Jasny szlag, ale rewelacja! - za mia³a siê Claudie. Chuck jej zawtórowa³. Zosta³o im czterdzie ci sekund ¿ycia. 2 wistak d¹¿y³ swoj¹ drog¹ wzd³u¿ szosy sto dziewiêtna cie, w stronê Chester's Mill. Miasto by³o oddalone jeszcze dobre dwa kilometry, nawet komis Jima Renniego jawi³ siê tylko jako rzêdy s³onecznych b³ysków ustawionych równo w miejscu, gdzie droga skrêca³a w lewo. wistak planowa³ - o ile mo¿na powiedzieæ, ¿e wistak co planuje - ju¿ dawno temu zawróciæ do lasu. Tylko ¿e okolica by³a obiecuj¹ca. Odszed³ znacznie dalej od nory, ni¿ zamierza³, ale s³oñce grza³o go w grzbiet, a w nozdrzach mia³ rze kie wonie, które budzi³y mózgu jakie skojarzenia, nie ca³kiem u wiadomione. Zatrzyma³ siê, stan¹³ s³upka. Wzrok mia³ ju¿ nie tak dobry jak kiedy , mimo wszystko do æ ostry, by zobaczyæ cz³owieka id¹cego w jego stronê przeciwleg³ym poboczem. Postanowi³ pój æ kawa³ek dalej. Ludzie czasami zostawiali ró¿ne smakowite k¹ski. By³ stary, t³usty i swego czasu odwiedzi³ niejeden mietnik. Zna³ drogê na miejskie wysypisko równie dobrze jak trzy tunele swojej nory, bo tam zawsze znalaz³o siê co pysznego. Ruszy³ kaczkowatym chodem zadowolonego z siebie starego wyjadacza, zerka j¹c na cz³owieka po drugiej stronie szosy. Cz³owiek siê zatrzyma³. wistak zda³ sobie sprawê, ¿e zosta³ zauwa¿ony. Niedaleko, ciut na prawo, le¿a³a brzoza. Pod ni¹ mo¿na siê schowaæ, przeczekaæ, a¿ cz³owiek sobie pójdzie, potem sprawdziæ, czy mo¿e co smacznego... Tyle zd¹¿y³ pomy leæ, robi¹c nastêpne trzy kroki, nim zosta³ przeciê³y na pó³. Rozpad³ siê na dwie czê ci. Krew trysnê³a z niego jak z sikawki, wnêtrzno ci wyla³y siê na ziemiê, tylne ³apy drgnê³y dwukrotnie, po czym zastyg³y w bezruchu. Zanim ogarnê³a go ciemno æ, czekaj¹ca nas wszystkich, wistaki tak samo jak ludzi, w ³ebku b³ysnê³a mu ostatnia my l: Co siê sta³o?

3 Wszystkie zegary kontrolne wysiad³y. - Cholera, co jest? - spyta³a Claudie Sanders. Oczy mia³a wielkie, ale nie ze strachu, tylko ze zdumienia. Nie by³o czasu na strach. Chuck nie zd¹¿y³ spojrzeæ na kontrolki. Zobaczy³ natomiast, jak nos seneki siê marszczy. Potem oba mig³a znikaj¹. I tyle zobaczy³. Na nic wiêcej nie starczy³o czasu. Seneca nad drog¹ sto dziewiêtna cie wybuch³a. Spad³a na ziemiê ognistym deszczem. Razem z ni¹ - ró¿ne czê ci cia³a. Dymi¹ce przedramiê Claudette ³upnê³o w pobocze, tu¿ obok równo podzielonego na pó³ wistaka. By³ dwudziesty pierwszy pa dziernika.

BARBIE 1 Barbie poczu³ siê lepiej, gdy tylko zostawi³ za sob¹ centrum miasta i min¹³ supermarket Food City Zobaczywszy znak z napisem CHESTER'S MILL ‾EGNA ZAPRASZAMY PONOWNIE - poczu³ siê jeszcze lepiej. Chêtnie rusza³ w drogê, i nie tylko dlatego, ¿e w Mill dosta³ niez³y wycisk. Ot, lubi³ byæ w ruchu. W³a ciwie zbiera³ siê najmarniej dwa tygodnie przed bójk¹ na parkingu przed Karczm¹ Dippera. - W³óczykij ze mnie, co tu kryæ - powiedzia³ i za mia³ siê g³o no. - W³óczykij w drodze do Big Sky. Albo do piek³a, a co? Montana! Mo¿e Wyoming? Niech bêdzie nawet cholerne Rapid City w Dakocie Po³udniowej. Wszystko jedno, byle jak najdalej st¹d. Us³ysza³ warkot silnika, obróci³ siê i id¹c ty³em, uniós³ kciuk. Zobaczy³ piêkny duet: brudnego starego forda z odkryt¹ pak¹ i liczn¹ m³od¹ blondynkê za kierownic¹. Popielat¹ blondynkê! Takie podoba³y mu siê najbardziej. Zaprezentowa³ swój najsympatyczniejszy u miech. Dziewczyna odpowiedzia³a u miechem. Dobry Bo¿e, je li mia³a chocia¿ dzieñ powy¿ej dziewiêtnastki, gotów by³ zje æ swój ostatni czek za pracê w restauracji Sweetbriar Rose. Niew¹tpliwie za m³oda dla d¿entelmena w trzydziestej wio nie ¿ycia, ale super na legalu, jak to siê mawia³o za jego m³odo ci w kukurydzianym stanie Iowa. Samochód zwolni³, Barbie przy pieszy³, a wtedy dziewczyna doda³a gazu. Mijaj¹c go, rzuci³a mu spojrzenie pe³ne skruchy. Chwilowe zaæmienie umys³u - zdawa³ siê mówiæ wyraz jej twarzy - ale ju¿ wszystko w normie . Barbie odniós³ wra¿enie, ¿e rozpoznaje dziewczynê, choæ oczywi cie nie móg³ mieæ pewno ci - niedzielne poranki w Sweetbriar Rose przypomina³y dom wariatów. Chyba jedna k widzia³ j¹ tam ze starszym mê¿czyzn¹, mo¿e ojcem. Oboje ledwo wystawali zza stron Sunday Timesa . Gdyby teraz móg³ siê do niej odezwaæ, rzuciæ uwagê, kiedy go mija³a, powiedzia³by: Skoro zaufa³a mi na tyle, ¿e jad³a kie³baski i jajka, które ja sma¿y³em, t bardziej mo¿esz mnie wpu ciæ na miejsce dla pasa¿era i podwie æ parê kilometrów . Oczywi cie nie mia³ jak jej tego powiedzieæ, wiêc tylko podniós³ rêkê w oszczêdnym salucie oznaczaj¹cym Nie ma sprawy . B³ysnê³y czerwone wiat³a stopu, jakby dziewczyna zmieni³a zdanie. Potem jednak zgas³y, a wóz przy pieszy³.

Przez nastêpne dni, kiedy w Mill robi³o siê coraz gorzej, Barbie ci¹gle na nowo przypomina³ sobie tê scenê w ciep³ym pa dziernikowym s³oñcu. My la³ zw³aszcza o tym drugim b³y niêciu stopów. Chyba jednak go wtedy rozpozna³a. Czy to nie kucharz ze Sweetbriar Rose? Mo¿e go mimo wszystko...? . Dobrymi chêciami jest piek³o wybrukowane. Gdyby rzeczywi cie zmieni³a zdanie, jego ¿ycie wygl¹da³oby inaczej. Bo musia³o jej siê udaæ. Ju¿ nigdy wiêcej nie zobaczy³ popielatej blondynki o nieskazitelnej cerze ani starego brudnego forda F - 150. Wobec tego wyjecha³a z Chester's Mill dos³ownie minuty, a nawet sekundy przed zamkniêciem granicy . Gdyby go zabra³a ze sob¹, te¿ by³by poza miastem, bezpieczny. Chyba ¿e ten przystanek trwa³by za d³ugo. W takim razie równie¿ jego by tu nie by³o. Ani jej. Bo na sto dziewiêtnastej jest ograniczenie do osiemdziesiêciu kilometrów na g odzinê. A osiemdziesi¹t kilometrów na godzinê... Tak my la³, kiedy nie móg³ zasn¹æ. A potem nieodmiennie zaczyna³ my leæ o samolocie. 2 Seneca 5 przelecia³a nad nim zaraz po tym, jak min¹³ komis Jima Renniego, miejsce, do którego nie czu³ sentymentu. Nie to, ¿eby tam kupi³ jakiego grata, bo nie mia³ samochod ju¿ ponad rok, ostatni sprzeda³ w Punta Gorda na Florydzie. Chodzi³o o to, ¿e Jim Rennie

Junior by³ jednym z tych, których spotka³ na parkingu przed Karczm¹ Dippera. M³ody gnojek chcia³ co udowodniæ, a poniewa¿ nie dawa³ sobie rady z udowadnianiem w pojedynkê, udowadnia³ z grup¹. Z do wiadczenia Barbiego wynika³o, ¿e tak w³a nie za³atwiaj¹ interesy wszelkie Jimy Juniory tego wiata. Ale to ju¿ przesz³o æ. Autokomis, Jim Junior, Sweetbriar Rose (Nasza specjalno æ sma¿one ma³¿e! Zawsze wie¿e, zawsze smaczne!), Angie McCain, Andy Sanders. Ca³a paczka, wliczaj¹c tych z karczmy. (Nasza specjalno æ - gwarantowane pobicie na parking u!). Wszystko to ju¿ przesz³o æ. A przysz³o æ? Có¿, szeroko otwarte bramy Ameryki! ‾egnaj miasteczko w Maine, witaj Big Sky. A mo¿e lepiej na po³udnie? Hm... Dzieñ by³ piêkny, ale zima ju¿ siê przyczai³a na kartkach kalendarza. Mo¿e lepiej na po³udnie. Jeszcze mu siê nie zdarzy³o zahaczyæ o Muscle Shoals, a nazwa brzmia³a interesuj¹co. Prawdziwa poezja: Muscle Shoals. Ta my l wprawi³a go w tak dobry nastrój, ¿e gdy us³ysza³ nad g³ow¹ warkot samolotu, podniós³ wzrok i szerokim gestem pozdrowi³ lec¹cych. Mia³ nadziejê na odpowied w postaci

kiwniêcia skrzyd³ami, ale siê jej nie doczeka³, choæ maszyna obni¿a³a lot. Domy la³ siê, ¿e pok³adzie byli wycieczkowicze, w taki dzieñ a¿ siê prosi³o, ¿eby popatrzeæ z góry na p³on¹c jesieni¹ drzewa. Ale mo¿e pilotowa³ jaki dzieciak pod okiem instruktora, zbyt przejêty kontrolkami, ¿eby zwracaæ uwagê na tych, co na dole - choæby tam z plecakiem szed³ sam Dale Barbara. Tak czy inaczej ¿yczy³ im wszystkiego dobrego. Wycieczkowicze czy dzie ciak pó³tora miesi¹ca przed pierwszym samodzielnym lotem - obojêtne. Barbie wszystkim ¿yczy³ dobrze. Dzieñ by³ piêkny, a on z ka¿dym krokiem, który oddala³ go od Chester's Mill, czu³ s lepiej. Stanowczo za du¿o dupków mieszka³o w Mill. Zreszt¹ podró¿ jest dobra dla duszy. Mo¿e powinno byæ takie prawo, pomy la³, które by kaza³o w pa dzierniku ruszaæ w drogê. Nowe motto narodowe: W pa dzierniku wszyscy ruszaj¹ w drogê . W sierpniu dostajemy pozwolenie na pakowanie, w po³owie wrze nia oddajemy tygodniowe zg³oszenie, a potem... Przystan¹³. Niedaleko, po drugiej stronie czarnej wstêgi asfaltu zobaczy³ wistaka. Spasionego, l ni¹cego i bezczelnego. Zamiast mign¹æ w trawê, nadal truchta³ przed siebie. Tu¿ obok pobocza le¿a³a z³amana brzoza, Barbie gotów by³ daæ w zak³ad w³asn¹ g³owê, ¿e wistak tam siê schowa, ¿eby przeczekaæ, a¿ dwuno¿ny sobie pójdzie. A je li nie, min¹ siê j dwóch w³óczêgów, którymi w koñcu byli. Ten na czterech pójdzie dalej na pó³noc, a ten na dwóch - swoj¹ drog¹ na po³udnie. Barbie mia³ nadziejê, ¿e tak siê stanie. By³oby fajnie. Wszystkie te my li przebieg³y mu przez g³owê w u³amki sekund, cieñ samolotu nadal k³ad³ siê czarnym krzy¿em na szosie miêdzy nim a wistakiem. Potem dwie rzeczy zdarzy³y siê niemal równocze nie. Po pierwsze - wistak. Najpierw by³ ca³y, a potem w dwóch kawa³kach. Oba drga³y i krwawi³y. Barbie stan¹³, szeroko otworzy³ usta, bo dolna szczêka sama mu opad³a. wistak wygl¹da³, jakby go przeciê³o ostrze niewidzialnej gilotyny. Wtedy, dok³adnie nad przedzielonym wistakiem, eksplodowa³ samolot. 3 Barbie spojrza³ w górê. Z nieba spada³ liczny samolocik, który przed chwil¹ go min¹³, tyle ¿e w zgniecionej wersji rodem z komiksów o wiecie Bizarra. Poskrêcane czerwono - pomarañczowe p³atki ognia zawis³y w powietrzu, rozkwita³a katastrofa w kszta³cie ró¿y. Nurkuj¹cy samolot ci¹gn¹³ za sob¹ chmurê dymu. Co huknê³o o ziemiê, wzbijaj¹c fontannê grudek asfaltu, potem wiruj¹c pijan¹ spiral¹, odtoczy³o siê w wysok¹ trawê. mig³o.

Gdyby posz³o w moj¹ stronê... Oczami wyobra ni zobaczy³ siebie samego w dwóch czê ciach, ca³kiem jak pechowego wistaka. Obróci³ siê i ruszy³ biegiem. Co walnê³o w ziemiê tu¿ przed nim, krzykn¹³ g³o no. Nie by³o to jednak drugie mig³o, to by³a noga w d¿insowej nogawce. Nie widzia³ krwi, ale boczny szew siê rozdar³, ods³aniaj¹c bia³e cia³o i sztywne czarne w³osy. Brakowa³o stopy. Barbiemu wydawa³o siê, ¿e biegnie w zwolnionym tempie. Widzia³ swoj¹ nogê w zniszczonym traperze: wysunê³a siê do przodu, ³upnê³a o asfalt, potem przesunê³a siê do ty³ zniknê³a, gdy w polu widzenia pojawi³a siê druga. Wolno, ci¹gle za wolno, jak na telewizyjnej powtórce rozgrywki baseballowej, kiedy zawodnik stara siê zyskaæ choæ sekundê. Za plecami Barbiego co przera liwie brzêknê³o, potem rozleg³ siê huk drugiej eksplozji, fala gor¹ca zala³a go od stóp do g³ów, pchnê³a do przodu jak gor¹ca d³oñ. Wtedy mózg siê wy³¹czy³. Zosta³ tylko instynkt samozachowawczy. Dale Barbara bieg³, by ocaliæ ¿ycie. 4 Jakie sto metrów dalej gor¹ca d³oñ pu ci³a, natomiast wcale nie zel¿a³ smród benzyny i s³odszy zapach stopionego plastiku oraz spalonego miêsa. Barbie przebieg³ jeszcze ja kie piêædziesi¹t metrów, wreszcie zatrzyma³ siê i odwróci³. Dysza³. Raczej nie z powodu biegu. W koñcu nie pali³ i w sumie by³ w niez³ej formie... mniej wiêcej, bo szczerze mówi¹c, ¿ebra po prawej stronie ci¹gle go bola³y po bójce na parkingu przed Karczm¹ Dippera. Dysza³ raczej ze strachu, z przera¿enia. Ledwo uciek³ przed kawa³kami samolotu. Bo spad³o nie t ylko mig³o. Móg³ te¿ sp³on¹æ. Ocala³ dzikim fartem. Wtedy zobaczy³ co , co sprawi³o, ¿e straci³ oddech. Wyprostowa³ siê, przyjrza³ uwa¿niej miejscu wypadku. Szosê zasypa³y kawa³ki samolotu... rzeczywi cie cud, ¿e wyszed³ z tego bez zadrapania. Po prawej stronie le¿a³o skrêcone skrzyd³o, drugie wystawa³o z traw y po lewej, niedaleko od miejsca, gdzie zatrzyma³o siê mig³o. Poza nog¹ w niebieskim d¿insie widzia³ samotne ramiê. D³oñ zdawa³a siê wskazywaæ w kierunku g³owy, jakby chcia³a powiedzieæ: Moja . G³owa, s¹dz¹c po w³osach, nale¿a³a do kobiety. Biegn¹ce wzd³u¿ szosy linie wysokiego napiêcia zosta³y zerwane. Le¿a³y na poboczu, podryguj¹c i sypi¹c iskrami. Za ramieniem i g³ow¹ znajdowa³ siê kad³ub samolotu. Mo¿na by³o na nim odczytaæ

NJ3. Je li kiedy by³o tam co wiêcej, przepad³o. Ale nie o to sz³o. Nie to przyci¹gnê³o wzrok Barbiego i przyprawi³o go o bezdech. Ognista ró¿a ju¿ zniknê³a, lecz na niebie ci¹gle p³on¹³ ogieñ. P³on¹ce paliwo, jasna sprawa tylko... Tylko ¿e sp³ywa³o z nieba cienk¹ warstw¹. Jak ognista p³achta. Za t¹ p³acht¹ widaæ by³o krajobraz Maine - spokojny i choæ nie zamar³y w bezruchu, to obojêtny na sp³ywaj¹cy ogieñ, po³yskliwy, drgaj¹cy niczym powietrze nad krematorium albo rozpalon¹ blaszan¹ beczk¹. Ca³kiem jakby kto spryska³ benzyn¹ taflê szk³a i j¹ podpali³. Jak zahipnotyzowany Barbie ruszy³ z powrotem ku miejscu wypadku. 5 W pierwszym odruchu chcia³ zakryæ czê ci cia³, ale by³o ich za du¿o. Zobaczy³ drug¹ nogê, w kêpie ja³owca. Oczywi cie móg³ zdj¹æ koszulê, os³oniæ ni¹ g³owê kobiety, tylko co dalej? Wprawdzie mia³ w plecaku jeszcze dwie koszule... Od strony Motton, nastêpnej miejscowo ci na po³udnie, zbli¿a³ siê samochód. Jaki niedu¿y suv, jecha³ do æ szybko. Kto albo zobaczy³ katastrofê, albo us³ysza³ wybuch. Pomoc. Dziêki Bogu! Barbie stan¹³ okrakiem nad bia³¹ lini¹. Trzyma³ siê w bezpiecznej odleg³o ci od ognia, nadal schodz¹cego z nieba w ten dziwaczny sposób przywodz¹cy na my l sp³ywanie wody po szybie, i podniós³ rêce nad g³owê, krzy¿uj¹c je w znak X. Kierowca nacisn¹³ klakson, daj¹c do zrozumienia, ¿e widzi pro bê o pomoc, i wcisn¹³ peda³ hamulca, zostawiaj¹c na asfalcie dziesiêæ metrów gumy. Wyskoczy³ z auta, niemal zanim zielona toyota na dobre siê zatrzyma³a, i ruszy³ biegiem. Du¿y facet z d³ugimi siwym i w³osami, spadaj¹cymi na plecy spod baseballowej czapki z logo Sea Dogs. Bieg³ poboczem , ¿eby omin¹æ ognisty wodospad. - Co tu siê sta³o?! - krzykn¹³. - Co do jasnej... O co uderzy³. Mocno. Nic tam nie by³o, a jednak Barbie zobaczy³, jak facet ³amie o co nos, jak mu go co przesuwa w bok. Najwyra niej go æ odbi³ siê od niczego. Rozbi³ sobie nos, usta i czo³o. Pad³ na plecy, po chwili z trudem d wign¹³ siê na nogi. Patrzy³ na Barbi sko³owany, z wielkim znakiem zapytania w oczach. Krew sp³ywa³a mu na koszulê szerokim strumieniem. Barbie te¿ nic nie rozumia³.

JUNIOR I ANGIE 1 Dwóch ch³opców przy mo cie nie podnios³o wzroku na przelatuj¹cy samolot, zrobi³ to natomiast Junior Rennie. Znajdowa³ siê jedn¹ przecznicê dalej, na wysoko ci Prestile Stree t i rozpozna³ znajomy d wiêk. Tak pomrukiwa³a seneca V Chucka Thomsona. Popatrzy³ w górê, spojrza³ na samolot i szybko spu ci³ g³owê, bo promienie s³oñca prze wiecaj¹ce przez li cie wbi³y mu w oczy mordercze ostrza. Znowu ból g³owy. Ostatnio nachodzi³ go coraz czê ciej. Czasami pomaga³y leki. Kiedy indziej, zw³aszcza od jakich trzech, czterech miesiêcy, co raz czê ciej nic nie dawa³y. Zdaniem doktora Haskella by³y to migreny. Junior wiedzia³ tylko, ¿e boli jak diabli, a jasne wiat³o pogarsza sprawê, szczególnie kiedy ból siê dopiero zaczyna. Czasami przychodzi³y mu na my l mrówki, które przypalali z Frankiem DeLessepsem, gdy jeszcze byli mali. Wystarczy mieæ szk³o powiêkszaj¹ce, skupiæ promienie s³oneczne na wybranym punkcie mrowiska i w rezultacie otrzymuje siê pieczone mrówki. Teraz, kiedy rodzi³ siê ból g³owy, mózg Juniora zmienia³ siê w mrowisko, a oczy w bli niacze szk³a powiêkszaj¹ce. Skoñczy³ dwadzie cia jeden lat. Czy naprawdê musia³ czekaæ mniej wiêcej do czterdziestki, ¿eby to przesz³o? Tak uwa¿a³ doktor Haskell. Kto wie? Tego ranka ból nie przeszed³ i nie zanosi³o siê, ¿eby usta³. Gdyby Junior zobaczy³ na podje dzie terenowca Henry'ego McCaina albo toyotê prius nale¿¹c¹ do LaDonny McCain, móg³by wróciæ do domu, po³kn¹æ jeszcze jeden imitrex i po³o¿yæ siê przy zaci¹gniêtych zas³onach, z mokrym rêcznikiem na czole. Mo¿e wtedy ból by zel¿a³. A mo¿e nie. Czarne paj¹ki szalej¹ce w g³owie mia³y niez³ego kopa... Raz jeszcze spojrza³ w górê, tym razem mru¿¹c oczy przed nienawistnym blaskiem, ale seneca ju¿ zniknê³a, ucich³ nawet warkot motoru, te¿ trudny do zniesienia, bo wszystki e d wiêki mu przeszkadza³y, kiedy siê zaczyna³o to upierdliwe drañstwo. Na pewno Chuck Thompson z jakim uczniem albo z uczennic¹. Chocia¿ Junior nie mia³ nic przeciwko Chuckowi, w zasadzie prawie go nie zna³, nagle z dzieciêc¹ z³o ci¹ zapragn¹³, ¿eby pupilek Chucka spieprzy³ sprawê i rozwali³ samolot. Najlepiej nad autokomisem ojca. Kolejna fala bólu zala³a mu g³owê, powoduj¹c md³o ci, ale ju¿ by³ na schodach

prowadz¹cych do domu. Jak trzeba, to trzeba. Nie ma siê co zastanawiaæ. Angie musi dos taæ za swoje. Nauczkê i tyle. Spokojnie, bez nerwów. Jak na zawo³anie us³ysza³ g³os matki. Milusi, a¿ siê nó¿ w kieszeni otwiera³. Junior zawsze by³ nadpobudliwy, ale nauczy³ siê panowaæ nad sob¹, prawda, syneczku? Ojejku, jejku. Ale nauczy³ siê, fakt faktem. Pomóg³ mu futbol. A teraz nie by³o futbolu, nie by³o nawet college'u. Tylko bóle g³owy. Przez te bóle robi³ siê z niego pod³y skurczysyn. Spokojnie, bez nerwów. Jasne. Ale pogadaæ z ni¹ musi, bez wzglêdu na ból g³owy. Mo¿e nawet pogada z ni¹ rêcznie, jak to siê ³adnie ujmuje, kto wie? Mo¿liwe, ¿e im gorzej ona siê bêdzie czu³a, tym lepiej bêdzie siê czu³ on. Zadzwoni³ do drzwi. 2 Angie McCain akurat wysz³a spod prysznica. W³o¿y³a szlafrok, ci¹gnê³a go paskiem, mokre w³osy owinê³a rêcznikiem. - Ju¿ idê! - krzyknê³a. Schody na parter pokona³a do æ szybko, choæ nie biegiem. By³a ca³kiem pewna, ¿e przyszed³ Frankie. Wreszcie zaczyna³o siê uk³adaæ. Ten bezczelny kuchta, chocia¿ taki przystojny, to jednak drañ, pewnie ju¿ znikn¹³ z miasta. A rodzice byli poza domem. Wystarczy³o dodaæ dwa do dwóch, by otrzymaæ znak od Boga, ¿e wszystko sz³o ku dobremu. Bêd¹ mogli z Frankiem zapomnieæ o g³upich nieporozumieniach i zacz¹æ od pocz¹tku. A jak zacz¹æ, to ona ju¿ doskonale wiedzia³a. Najpierw otworzy drzwi, potem rozsunie szlafrok. W sobotni poranek, na progu domu, gdzie ka¿dy przechodz¹cy mo¿e j¹ zobaczyæ. Jeszcze siê tylko upewni, ¿e to faktycznie Frankie - nie mia³a zamiaru prezent owaæ swoich wdziêków staremu grubemu panu Wickerowi, który móg³ siê pojawiæ z jak¹ paczk¹ albo poleconym, chocia¿ na niego by³o jeszcze dobre pó³ godziny za wcze nie. To na pewno Frankie. Otworzy³a drzwi. Lekko uniesione k¹ciki ust zwiastowa³y szeroki u miech powitalny. Mo¿e nie by³ to najszczê liwszy pomys³, skoro mia³a zêby wielkie jak u królika. Jedn¹ rêkê

po³o¿y³a na pasku szlafroka, ale go nie poci¹gnê³a. Bo za drzwiami nie by³ Frankie. Tylko Junior. I w dodatku strasznie z³y. Widywa³a go w pod³ym nastroju niejeden raz, ale takiego w ciek³ego - ostatnio chyba w ósmej klasie podstawówki. Wtedy z³ama³ rêkê temu ma³emu Dupree. Fakt, pedzio by³ bezczelny - przywlók³ swój t³usty ty³ek na publiczne boisko koszykówki i chcia³ graæ. Podejrzewa³a te¿, ¿e Junior mia³ tak samo ponur¹ twarz w tamt¹ noc na parkingu przed karczm¹, ale tego rzecz jasna nie wiedzia³a, bo jej tam nie by³o, tylko o tym s³ysza³a. Wszyscy w Mill s³yszeli. Zosta³a wezwana na rozmowê do komendanta Perkinsa, ten cholerny Barbie te¿ tam by³ i w koñcu wszystko wysz³o na jaw. - Junior, co siê... Junior? Uderzy³ j¹ i w zasadzie przesta³ my leæ. 3 Pierwszy cios nie by³ bardzo mocny, bo Junior ci¹gle sta³ w progu i nie mia³ jak siê zamachn¹æ. W³a ciwie móg³by jej wcale nie uderzyæ, a przynajmniej nie zaczynaæ od bicia, gdyby nie ten u miech. Bo¿e, na widok jej zêbów przechodzi³y go ciarki, nawet w podstawówce. No i na dodatek nazwa³a go Junior . Jasne, ca³e miasto go tak nazywa³o, on sam my la³ o sobie Junior , ale nie zdawa³ sobie sprawy, jak bardzo, jak potwornie, jak cholernie go to wkurza, dopóki nie us³y sza³ tego s³owa wydobywaj¹cego siê spomiêdzy koñskich zêbów tej suki, przez któr¹ mia³ tyle k³opotów. Jak na takie machniêcie na pó³ gwizdka i tak wysz³o nie le. Angie zatoczy³a siê do ty³u, a¿ na s³upek podtrzymuj¹cy schody, rêcznik zlecia³ jej z g³owy. Br¹zowe pasma mokrych w³osów opad³y wokó³ twarzy, wygl¹da³a jak Meduza. W miejsce u miechu pojawi³ siê wyraz og³upia³ego zaskoczenia, z k¹cika ust pop³yn¹³ strumyczek krwi. I dobrze. Bardzo dobrze. Nale¿a³o siê suce. Za wszystko, co zrobi³a. Za k³opoty, jakie na nich ci¹gnê³a. Ni tylko na niego, ale na Frankiego, Mela i na Cartera. Znowu g³os matki w my lach. Spokojnie, bez nerwów, kochanie. Chocia¿ nie ¿y³a, ci¹gle udziela³a mu rad. Mo¿esz jej daæ nauczkê, ale siê nie zapominaj. I pewnie da³by sobie radê, gdyby nie to, ¿e szlafrok siê rozsun¹³, a pod spodem ona nic nie mia³a. Zobaczy³ ciemne w³osy na kuciapie, a w³a nie przez tê cholern¹ kuciapê

zaczê³y siê k³opoty i w ogóle, jak siê tak chwilê zastanowiæ, to wszystkie pieprzone proble na ca³ym wiecie zaczyna³y siê od mierdz¹cej kuciapy! W g³owie mu pulsowa³o, dudni³o, wy³o i gwizda³o, jakby za chwilê mia³o tam doj æ do eksplozji j¹drowej. Doskonale ukszta³towane grzybki chmurek wystrzel¹ mu z uszu, a potem g³owa wybuchnie i wtedy Junior Rennie, który nie wiedzia³, ¿e ma nowotwór mózgu, bo dychawiczny doktor Haskell nawet nie wzi¹³ takiej mo¿liwo ci pod uwagê (niby sk¹d u m³odego zdrowego cz³owieka taka choroba?), otó¿ wtedy Junior Rennie wpad³ w sza³. Tamten ranek nie by³ szczê liwy ani dla Claudette Sanders, ani dla Chucka Thompsona. Bogiem a prawd¹ nie by³ szczê liwy dla ¿adnego z mieszkañców Chester's Mill. Ale ma³o kto mia³ a¿ takiego pecha jak by³a dziewczyna Franka DeLessepsa. 4 Zd¹¿y³y jej siê ukszta³towaæ w g³owie jeszcze dwie na wpó³ zborne my li. Wtedy gdy patrzy³a na Juniora, który mia³ wyba³uszone oczy i zatopi³ zêby we w³asnym jêzyku. Zwariowa³. Muszê wezwaæ pomoc, zanim bêdzie za pó no. Rzuci³a siê do kuchni, tam na cianie wisia³ telefon. Wci nie 911 i zacznie krzyczeæ. Zrobi³a dwa kroki i zapl¹ta³a w rêcznik. Szybko z³apa³a równowagê. W gimnazjum by³a cheerleaderk¹, jeszcze to i owo pamiêta³a. Niestety ju¿ by³o za pó no. Junior z³apa³ j¹ za w³osy, szarpn¹³, g³owa polecia³a do ty³u, nogi, si³¹ rozpêdu, do przodu. Przycisn¹³ j¹ do siebie. Parzy³ - jak cz³owiek z wysok¹ gor¹czk¹. Czu³a bicie jego serca, po pieszny rytm, jakby samo przed sob¹ ucieka³o. - Ty za³gana dziwko! - Wrzasn¹³ jej prosto w ucho. Skuli³a siê z bólu. Krzyknê³a rozdzieraj¹co, ale ten d wiêk wyda³ siê nik³y w porównaniu z g³osem Juniora. Napastnik chwyci³ j¹ w talii, w szaleñczym tempie przepchn¹³ przez korytarz, tylko czubkami palców stóp dotyka³a chodnika. Przemknê³a jej przez g³owê my l, ¿e jest jak znaczek firmowy na masce pêdz¹cego auta, i zaraz znale li siê w kuchni rozjarzonej s³onecznym blaskiem. Junior zawy³ g³o no. Tym razem nie z w ciek³o ci, ale z bólu. 5 wiat³o go torturowa³o, pra¿y³o jego skowycz¹cy mózg, lecz go nie powstrzyma³o. Na to ju¿ by³o za pó no. Z rozpêdu rzuci³ Angie na kuchenny blat. Przy³o¿y³ jej w brzuch, potem z³apa³ j¹ za

ramiona, zsun¹³ z blatu i hukn¹³ ni¹ o cianê. Cukiernica, solniczka i pieprzniczka zlecia³ pod³ogê. Z p³uc Angie powietrze uciek³o z g³o nym wistem. Junior chwyci³ j¹ jedn¹ rêk¹ za w³osy, drug¹ obj¹³ wpó³ i cisn¹³ z obrotu. Dziewczyna odbi³a siê od lodówki, str¹caj¹c wiêkszo æ magnesów. Na jej kredowobia³ej twarzy malowa³o siê os³upienie. Teraz krwawi³a ju¿ nie tylko z dolnej wargi, ale i z nosa. L ni³a czerwieñ na bia³ej skórze. Angie przesko zy³a wzrokiem na stojak z no¿ami, wiêc kiedy zaczê³a siê podnosiæ, z ca³ej si³y wyr¿n¹³ j¹ kolanem w twarz. Rozleg³o siê st³umione chrupniêcie, jakby w innym pomieszczeniu kto upu ci³ du¿y przedmiot z porcelany, na przyk³ad pó³misek. Szkoda, ¿e to nie Dale Barbara, pomy la³ Junior. Odsun¹³ siê o krok, palcami cisn¹³ têtni¹ce bólem skronie. Z oczu pop³ynê³y mu ³zy. Przygryz³ jêzyk, krew ciek³a po brodzie, kapa³a na pod³ogê, ale nie zdawa³ sobie z tego sprawy. Ból by³ ca³ym wiatem. Angie le¿a³a na brzuchu miêdzy magnesami. Na najwiêkszym napis g³osi³: CO DZISIAJ W£O‾YSZ DO UST, JUTRO ZOBACZYSZ NA TY£KU. Junior pomy la³, ¿e straci³a przytomno æ, lecz nagle zaczê³a siê ca³a trz¹ æ. Najpierw palce, jakby siê szykowa do zagrania trudnego utworu na pianinie. Jedyny instrument, na jakim gra³a , to flet mêski, pomy la³. Nastêpnie zaczê³y jej podrygiwaæ nogi i zaraz potem rêce. Wygl¹da³a, jakby usi³owa³a od niego odp³yn¹æ. Najwyra niej mia³a jaki atak. - Przestañ! - krzykn¹³. Nie przesta³a. Ma³o tego, wypró¿ni³a siê. - Przestañ wreszcie, ty zasrana krowo! Opad³ na kolana, mia³ jej g³owê miêdzy udami. Czo³em uderza³a rytmicznie w terakotê jak Arab oddaj¹cy cze æ Allachowi. - Przestañ, do kurwy nêdzy! Dosyæ! Z jej gard³a wydoby³ siê dziwaczny charkot, zaskakuj¹co g³o ny. Jezu, a je li kto j¹ us³yszy? Przecie¿ go z³api¹! A to ju¿ nie to samo co t³umaczenie ojcu, dlaczego przesta³ chodziæ do szko³y - zreszt¹ tego nawet sobie nie potrafi³ wyt³umacz

Tym razem nie skoñczy siê na obciêciu siedemdziesiêciu piêciu procent kieszonkowego, jak po tamtej cholernej bójce z kucht¹. Bójkê te¿ sprowokowa³a ta bura suka. Tym razem Du¿y Jim Rennie nie przegada komendanta ani tych jego kutasów. Tym razem mo¿e byæ... Nagle wykwit³ mu przed oczami obraz jednolicie zielonych cian wiêzienia stanowego Shawshank. Nie. Nie da siê zamkn¹æ, mia³ przed sob¹ ca³e ¿ycie. A jednak. Nawet je li ona teraz siê uciszy, i tak go zapuszkuj¹. Bo powie pó niej. I jej twarz, która wygl¹da³a teraz

znacznie gorzej ni¿ twarz Barbiego po bójce na parkingu, bêdzie mówi³a swoje. Chyba ¿eby j¹ uciszyæ skutecznie. Chwyci³ Angie za w³osy i mocniej ³upn¹³ jej g³ow¹ o pod³ogê. Mia³ nadziejê, ¿e dziewczyna straci przytomno æ, ¿eby móg³ dokoñczyæ... to, co musia³ zrobiæ, ale nic z tego, tylko drgawki sta³y siê silniejsze. Angie kopa³a w lodówkê, posypa³a siê reszta magnesów. Pu ci³ w³osy, z³apa³ j¹ za szyjê. - Przykro mi, Angie - powiedzia³ - nie tak mia³o byæ. W rzeczywisto ci wcale nie by³o mu przykro. Ba³ siê, bola³a go g³owa i zaczyna³ nabieraæ przekonania, ¿e ta szarpanina w potwornie jasnej kuchni nigdy siê nie skoñczy. Ju¿ mu s³ab³y palce. Sk¹d mia³ wiedzieæ, ¿e tak trudno kogo udusiæ? Gdzie daleko, chyba na po³udniu, co potê¿nie huknê³o. Jakby kto wypali³ z bardzo du¿ej spluwy. Junior nie zwróci³ na to uwagi. Wzmocni³ u cisk i w koñcu Angie zaczê³a siê uspokajaæ. Du¿o bli¿ej, w domu, i to na tym samym piêtrze, rozleg³o siê niskie buczenie. Podniós³ wzrok, przekonany, ¿e to dzwonek do drzwi. Kto us³ysza³ ha³as i wezwa³ gliniarzy. G³owa mu pêka³a, mia³ wra¿enie, ¿e wy³ama³ sobie palce, a tu wszystko na nic. W wyobra ni zobaczy³ koszmarny obraz: Junior Rennie eskortowany do s¹du powiatowego w Castle Roc k. Ma kurtkê naci¹gniêt¹ na g³owê. Prowadz¹ go na ³awê oskar¿onych... Rozpozna³ ten d wiêk. Tak samo bucza³ komputer, kiedy wysiad³ pr¹d i musia³ siê prze³¹czyæ na zasilanie awaryjne. Buuu... Buuu... Buuu... Junior dusi³ dalej. Angie ju¿ siê nie rusza³a, ale i tak przytrzyma³ j¹ jeszcze z minutê. G³owê odwróci³ na bok, bo strasznie cuchnê³a. Ca³a ona! Piêkny prezent po¿egnalny! Wszystkie s¹ takie same! Baby! Suki! I te kuciapy! Jak ow³osione mrowiska! A podobno to mê¿czy ni sprawiaj¹ problemy! 6 Sta³ nad jej zakrwawionym, umazanym odchodami i niew¹tpliwie pozbawionym ¿ycia cia³em, zastanawiaj¹c siê, co robiæ dalej. Akurat wtedy z po³udnia dobieg³ nastêpny wybuch. Tym razem na pewno nie spluwa, na spluwê to by³o o wiele za g³o ne. Eksplozja. Mo¿e ten zabawny samolocik Chucka Thompsona jednak faktycznie siê rozbi³. Nie by³o to takie zno wu niemo¿liwe, zw³aszcza w dzieñ, kiedy masz zamiar komu wygarn¹æ, co o nim my lisz, nawrzeszczeæ i daæ nauczkê, nic wiêcej, a w efekcie tê osobê zabijasz. W taki dzieñ wszystk jest mo¿liwe.

Zawy³a syrena policyjna i Junior ju¿ wiedzia³, ¿e po niego jad¹. Kto zajrza³ przez okno, zobaczy³, jak dusi Angie. Ostre wycie spiê³o go jak ostrog¹. Junior rzuci³ siê do wyj cia, dotar³ do miejsca, gdzie na pod³odze le¿a³ rêcznik, który spad³ z w³osów Angie prz pierwszym uderzeniu, i tam stan¹³ jak wryty. W³a nie têdy wejd¹. Zatrzymaj¹ siê przed frontowymi drzwiami, wiec¹cy kogut przeszyje skowycz¹cy mózg strza³ami bólu... Pobieg³ z powrotem do kuchni. Spojrza³ na cia³o Angie, gdy nad nim przechodzi³ - nie móg³ siê powstrzymaæ. W pierwszej klasie podstawówki razem z Frankiem ci¹gnêli j¹ czasem za warkocze. Wtedy wywala³a jêzyk i robi³a zeza. Teraz oczy jej wysz³y z oczodo³ów jak szklane kulki, a usta mia³a pe³ne krwi. Ja to zrobi³em? Naprawdê ja? Tak. On to zrobi³. Przelotne spojrzenie wystarczy³o, by wyja niæ dlaczego. Przez te cholerne zêby. Koñskie. Do pierwszej syreny do³¹czy³a druga, potem trzecia. Ale po chwili siê oddali³y. Dziêki Bogu, pojechali dalej. Gdzie na po³udnie, Main Street, w stronê miejsca, gdzie dosz³o d o wybuchu. Mimo wszystko Junior nie zwolni³. Skulony przemkn¹³ podwórzem, ca³kiem nie my l¹c o tym, ¿e gdyby go ktokolwiek teraz zobaczy³, od razu domy li³by siê w nim winowajcy. Za krzewami pomidorowymi LaDonny znajdowa³o siê wysokie drewniane ogrodzenie z furtk¹. Wisia³a na niej k³ódka, ale nigdy nie by³a zamkniêta. Odk¹d Junior pamiêta³, zawsze mo¿na by³o tamtêdy przej æ bez przeszkód. Otworzy³ furtkê. Za ni¹ zaczyna³ siê zagajnik i cie¿ka prowadz¹ca do cicho szemrz¹cej rzeki Prestile. Gdy mia³ trzyna cie lat, zobaczy³ na tej cie¿ce Angie i Franka. Ca³owali siê. Ona obejmowa³a go za szyjê, a on mia³ d³onie na jej piersiach. Wtedy Junior zrozumia³, ¿e dzieciñstwo siê koñczy. Pochyli³ siê, zwymiotowa³ do rzeki. S³oneczne plamy na wodzie z³o liwie k³u³y go w oczy. Kiedy zacz¹³ widzieæ trochê wyra niej, dostrzeg³ po prawej stronie most Pokoju. Ch³opców, którzy tam wcze niej ³owili ryby, ju¿ nie by³o, ale zobaczy³ dwa wozy policyjne pêdz¹ce w dó³ Town Common Hill. Odezwa³a siê syrena miejska. Generator w ratuszu zaskoczy³, zgodnie z przewidywaniami. W czasie awarii elektryczno ci g³o nym wyciem oznajmia³ katastrofê. Junior jêkn¹³, zas³oni³ uszy. Most Pokoju w rzeczywisto ci wcale nie by³ mostem, tylko k³adk¹ dla pieszych, zadaszon¹ i obudowan¹ drewnianymi cianami, ju¿ od dawna mocno zniszczon¹. W zasadzie nosi³a ona nazwê mostu Alvina Chestera, a mostem Pokoju sta³a siê w roku 1969, gdy jakie

dzieciaki (wtedy jeszcze z plotek mo¿na siê by³o dowiedzieæ, które konkretnie) namalowa³y na boku mostka du¿¹ niebiesk¹ pacyfê. Znak w dalszym ci¹gu by³ widoczny, choæ bardzo zblad³, niewiele z niego zosta³o. Przez ostatnie dziesiêæ lat most Pokoju by³ wy³¹czony z ruchu. Oba jego koñce zamyka³y ¿ó³te iksy policyjnej ta my z napisem WSTÊP WZBRONIONY. Mimo wszystko by³, rzecz jasna, u¿ywany. Dwa razy w tygodniu, czasem trzy, podw³adni komendanta Perkinsa przychodzili noc¹ i robili du¿o szumu, wiec¹c przy tym latarkami. Zawsze tylko z jednego koñca. Nie mieli zamiaru ³apaæ podrostków, którzy przychodzili tutaj z jak¹ butelk¹ czy puszk¹ i z dziewczyn¹, tylko ich przegoniæ. Co roku a walnym zgromadzeniu mieszkañców miasta kto proponowa³ rozebranie mostu, a kto inny postulowa³ jego renowacjê. Oba wnioski skrupulatnie zapisywano. Najwyra niej jednak miasto jako takie mia³o w³asne zdanie na ten temat i most Pokoju pozostawa³ bez zmian. Akurat dzisiaj by³o to Juniorowi bardzo na rêkê. Przemkn¹³ pó³nocnym brzegiem rzeki do mostu. Syreny policyjne cich³y w oddali, natomiast miejski sygna³ alarmowy zawodzi³ niezmordowanie. Junior min¹³ znak z informacj¹ LEPA ULICA. MOST ZAMKNIÊTY, zanurkowa³ pod skrzy¿owan¹ ¿ó³t¹ ta m¹ i znikn¹³ w cieniu. Co prawda s³oñce przefiltrowane przez dziurawy dach k³ad³o siê na startych deskach jasnymi cêtkami, ale w porównaniu z jaskrawym blaskiem w kuchni, tu taj panowa³ b³ogos³awiony pó³mrok. Pod belkami grucha³y go³êbie. Wzd³u¿ drewnianych boków k³adki wala³y siê puszki po piwie i butelki po brandy. Tym razem mi siê nie upiecze, my la³ Junior. Mo¿e ma moj¹ skórê pod paznokciami? Tak czy inaczej pe³no tam mojej krwi. I odcisków palców. W³a ciwie to mam dwa wyj cia: uciekaæ albo siê przyznaæ. A, nie. By³o jeszcze trzecie wyj cie. Móg³ siê zabiæ. Musia³ siê dostaæ do domu. Zaci¹gn¹æ zas³ony w sypialni, zmieniæ j¹ w jaskiniê. Wzi¹æ imitrex, po³o¿yæ siê, mo¿e przespaæ. Potem chyba uda mu siê zastanowiæ. A je li przyjd¹ po niego, kiedy bêdzie spa³? No có¿, to by rozwi¹za³o problem wybierania miêdzy mo¿liwo ci¹ pierwsz¹, drug¹ i trzeci¹. Przeci¹³ plac miejski. Jaki staruszek, którego mgli cie rozpoznawa³, chwyci³ go za ramiê. - Junior, co siê dzieje? Co siê sta³o? Potrz¹sn¹³ g³ow¹, odtr¹ci³ rêkê starego i poszed³ dalej. Miejski sygna³ alarmowy wy³, jakby obwieszcza³ koniec wiata.

czyli Bli niacze M³yny.a w obu rolach wystêpuje mocarna Julia Shumway . a z Chester's Mill do Motton p³yn¹æ ju¿ po jaskrawo¿ó³tej. czyli pierwszym poniedzia³kiem wrze nia. W tamtych czasach mo¿na by³o wyruszyæ w kanoe z Tarker's po zielonej wodzi e. poniewa¿ szefowa redakcji i w³a cicielka pisma . natomiast wróci³y do niej ryby. Chester's i Tarke r's identyfikowane by³y niekiedy jako Twin Mills. pozostawa³o ci¹gle tematem dyskusyjnym. je li ³ód by³a zrobio z drewna. tak brudn¹. a Labor Day. Przypomina³o raczej dzieciêc¹ skarpetkê. Populacja miasta zmienia³a siê zale¿nie od sezonu. ¿e mo¿na by j¹ postawiæ. Przez pozosta³¹ czê æ roku niec przekracza³a dwa tysi¹ce. Miêdzy Memoria³ Day. który zmienia³ kolor niemal codziennie i zale¿nie od miejsca. Democrat wo³a³ g³o no Tak! . Chester's Mill nie wygl¹da³o jak but. Ostatnia z fabryk zanieczyszczaj¹cych rodowisko zosta³a zamkniêta w tysi¹c dziewiêæset siedemdziesi¹tym dziewi¹tym roku.to zaprzysiê¿ona zwolenniczka republikanów. l ecz mniej licznej populacji: Motton od po³udnia i po³udniowego wschodu. Harlow od wschod u i pó³nocnego wschodu. zbli¿a³a siê do piêtnastu tysiêcy.DROGI I BEZDRO‾A 1 Tygodnik wychodz¹cy w Chester's Mill nosi tytu³ Democrat . Na pierwszej stron ie zawsze widnia³o: DEMOCRAT od 1890 roku w s³u¿bie Chester's Mill miasteczka w kszta³cie buta Owo motto równie¿ wprowadza³o w b³¹d.90 od pó³nocy oraz Tarker's Mills od zachodu. Z Prestile zniknê³y dziwaczne kolory. ale w zasadzie otoczone by³o przez cztery miasta o wiêkszym obszarze. Od po³udniowego zachodu. Przy tym. styka³o siê ze znacznie wiêkszym i bogatszym Castle Rock. TR . rzekê Prestile przekszta³cono w martwy ciek chemiczny. wiêtem zawsze obchodzonym w ostatni poniedzia³ek maja. czyli od strony piêty. chocia¿ czy nadawa³y siê do spo¿ycia. Kiedy fabryki tekstylne rodkowej i zachodniej czê ci stanu Maine pracowa³y pe³n¹ par¹. poni¿ej linii wody mog³a straciæ farbê. co stanowi dezinformacjê. zale¿nie od bilansu narodzin i zgonów prowadzonego w szpitalu .

w³a ciciel jednej ze s³ynnych lasek ofiarowywanych z inicjatywy czasopisma Bosto n Post najstarszym obywatelom wybranych miast. po jednym pasie w ka¿d¹ stronê. u licha ciê¿kiego? . Kiedy jednak. . wymieniliby jeszcze z dziesiêæ. a w ten dzieñ. zwanego od nazwiska w³a ciciela sklepem Browniego. na przyk³ad na zapleczu sklepiku po³¹czonego ze szcz¹tkow¹ knajpk¹. choæby Little Bitch Road. potrafi¹ wymieniæ jeszcze co najmniej osiem innych dróg. najstarszym obywatelem Chester's Mill by³ Clayton Brassey. mniej wiêcej wówczas. co to jest l aska Boston Post . Ci. Wiêkszo æ z nich stanowi³y drogi gruntowe. które zatonê³y w ludzkiej niepamiêci. o nazwach u wiêconych. Swego czasu by³ cenionym cie l¹ specjalizuj¹cym siê w kredensach. wi³y siê przez gêstwê bogatego poszycia lasu stanowi¹cego w³asno æ firm Diamond Match.imienia Catherine Russell. któr¹ jecha³o siê do Lewiston. a nie gdzie indziej zostawiæ kilka poznaczonych krwi¹ bobków. przecinaj¹c po drodze Castle Rock. jak God Creek Road. po Pretty Valley Road. Czasami myli³ swoj¹ praprawnuczkê Nell z ¿on¹. Democrat przesta³ przeprow z nim coroczny wywiad przed trzema laty. natomiast w ostatnich latach wprawia³ siê w jedzeniu budyniu bez pakowania go sobie do nosa oraz zd¹¿aniu do ³azienki. uwa¿anym za najlepsz¹ placówkê na pó³noc od Lewiston. tralkach i ozdobnych listwach wykoñczeniowych. wiod¹ca do Norway i South Paris. wszystkie asfaltowe. równocze nie najstarszy obywatel powiatu Castle. które na lokalnych mapach oznaczone by³y tylko numerami. ile dróg prowadzi do Chester's Mill. je li mieli czas siê spokojnie zastanowiæ. bo ostatnim razem zapytany o tajemnicê swej d³ugowieczno ci odpowiedzia³ pytaniem: Gdzie¿ jest mój obiad.90. dwudziestego pierwszego pa dziernika. która od czterdziestu lat nie ¿y³a. Continental Paper Company oraz American Timber. W dniu. prowadz¹cych do Harlow. co mieszkaj¹ w Chester's Mill od jakich dziesiêciu lat. o wielu dawno zapomniano. ¿e dwie: sto siedemnasta. mia³ lat sto piêæ. Gdyby zapytaæ letników. gdy mia³ lat osiemdziesi¹t piêæ. wiêkszo æ z nich odrzek³aby. pocz¹wszy od Black Ridge Road i Deep Cut Road. gdzie przetrwa³ piec do opalania drewnem. a nawet nie mia³ ca³kowitej pewno ci. oraz sto dziewiêtnasta. a wszystkie te. nie wiedzia³ ju¿. a co za tym idzie. która rzeczywi cie by³a tak ³adna. Niestety. Mieszkañcy zakorzenieni w Mill od trzydziestu lat lub d³u¿ej. ¿eby tam. a zna³ ich trzydzie ci cztery. skrêcaj¹c¹ na pó³nocy do TR . jak sugerowa³a jej nazwa. kim jest on sam. Staro æ zaczê³a mu siê dawaæ we znaki tu¿ po setnych urodzinach. który mia³ zostaæ nazwany Dniem Klosza. potrafi³ nazwaæ chyba ka¿d¹ drogê prowadz¹c¹ do Chester's Mill. lub wulgarnych.

Wiêkszo æ ptaków ze z³amanymi karkami spad³a czarn¹ stertk¹ na Pretty Valley Road oraz na okoliczne pola. Uderzy³ w niewidzialn¹ przeszkodê z prêdko ci¹ trzydziestu kilometrów na godzinê. Kilka sekund pó niej stado wron przymierzaj¹ce siê do dyñ Eddiego .W Dzieñ Klosza. w któ wyr¿n¹³. czyli. Na God Creek Road Bob Roux wykopywa³ ziemniaki. niestety. samo pole znajdowa³o siê w Motton. Z pola do domu mi a³ jaki kilometr z niedu¿ym ok³adem. w skrócie MSW. na maszyny Deere nie ma mocny ch. ale nie oby³o siê bez k³opotów. Nowiutki iPod eksplodowa³ w szerokiej kieszeni na pi ersi ogrodniczek. czego wcze niej w tym miejscu nie by³o. Bob polecia³ do przodu i poszybowa³ nad blokiem silnika. Co do jednego. ¿e wrony nigdy siê nie ba³y pana MSW .ledwo. Dok³adnie w tym samym momencie. na krótko przed po³udniem. wiêc nazwa³ kuk³ê Miêdzymiastowym Strachem na Wróble. k³opoty byæ musz¹. Jego pozycja zawsze mieszy³a Eddiego. a kopaczka stanê³a dêba. który dosta³ od ¿ony w prezencie na urodziny. s³uchaj¹c. po czym z g³uchym ³oskotem opad³a znowu na ziemiê. niedaleko Pretty Valley Road.90. jak to mawiano w okolicy. kiedy traktor zatrzyma³ siê w miejscu jak wryty. bo doskonale widzia³ drogê a¿ do samego domu .a trzeba nadmieniæ. jak James Blunt piewa Your're Beautiful . Je li co w rodzaju niewidzialnego kamiennego krêgu spada nagle na miasto. Siedzia³ okrakiem na star ym traktorze Deere i s³ucha³ muzyki dobiegaj¹cej z nowiutkiego iPoda. któ nadal pracowa³ na wolnych obrotach. Chwilê pó niej le¿a³ martwy na polu. jak wiadomo. Strach na wróble sta³ równo na linii granicznej Chester's Mill i TR . Dlatego te¿. Skrêci³ kark i rozbi³ czaszkê o nic. ale w³a ciciel ju¿ tego nie poczu³.nie by³o na niej ¿adnej prze szkody. to samo sta³o siê ze strachem na wróble na polu dyniowym Eddiego Chalmersa. gdy wistak zosta³ podzielony na pó³. tu¿ obok jednego z wielkich kó³ traktora. . Akurat zawróci³ do domu na obiad. Bo. jak to ujmowali miejscowi. Nie wiedzia³. ¿e obchodzi³ je po raz ostatni. a dom w Chester's Mill. Kierownicê przytrzymywa³ ledwo . Nic dziwnego. Po³owa pana MSW przypada³a na stronê Mill. druga na TR . 2 Na wiêkszo ci dróg nie dosz³o do zdarzeñ tak spektakularnych jak eksplozja seneki V. ¿eby wrzuciæ co na z¹b.uderzy³o w co . Martwe ptaki po obu stronach klosza pozwoli³y w swoim czasie okre liæ po³o¿enie bariery. wszystkie przej cia zosta³y zamkniête.

powiedzia³a i pokaza³a mu praw¹ d³oñ. W kuchni Jack Evans ubija³ jajka na frittatê. co ci jest?! . Tak w³a nie wygl¹da³a sytuacja z domem Jacka i Myry Evans. Ciêcie by³o szybkie i czyste. Upu ci³ miskê z jajkami. upad³a. Chocia¿ kolana mia³a w Chester's Mill. ale wiele z nic h mia³o podwórka w Motton. Tyle ¿e prawej d³oni nie by³o. Sta³a progu. bo brzmia³ jak g³os dziecka. podtrzymywa³a praw¹. ci¹gle jeszcze zosta³o kilka naprawdê imponuj¹cych dyñ odmiany Blue Hubbard Squashe . Jedynie chlustaj¹cy krwi¹ kikut. Jakie trzydzie ci rodzin mieszka³o i pracowa³o w Chester's Mill.Auæ . gdzie jako cz³onkowie klasy bia³ych ko³nierzyków otrzymywali ca³kiem przyzwoite stawki. ale ju¿ po sekundzie zrozumia³. Rozprysnê³a siê na pod³odze. obci¹gniêt¹ brudn¹ rêkawic¹ ogrodow¹. Zwil¿one moczem d¿insy pociemnia³y w kroku. . W okolicy. czterdzie ci kilka doje¿d¿a³o codziennie do Lewisto czy Auburn.powiedzia³a. to upatrzona dynia znajdowa³a siê ze trzydzie ci centymetrów za granic¹ miasta. Prowadzi³a tu¿ przy wewnêtrznej stronie granicy Chester's Mill. zamieszka³ych przy Motton Road pod numerem 379. Lew¹ rêk¹. W tle LCD Soundsystem piewali North American Scum i Jack nuci³ razem z nimi. widaæ by³o same bia³ka. gdy raptem za plecami us³ysza³ cicho wypowiedziane swoje imiê. Nanios³a do kuchni b³ota. Kolana siê pod ni¹ ugiê³y. Myra jak raz siêga³a po jedno z warzyw.3 Motton Road w rzeczywisto ci nigdzie nie bieg³a przez teren Motton. z któr¹ by³ ¿onaty od czternastu lat. sta³y przy niej nowe ³adne domy. W pierwszej chwili nie rozpozna³ g³osu kobiety. ¿e pope³ni³ b³¹d. W chwili gdy miasto okry³ klosz. Myra u miechnê³a siê s³abo. .Co siê sta³o?! Myra. ¿e to sok ¿urawinowy. co by³o do niej ca³kiem niepodobne. Myra powtórzy³a jego imiê tym samym dr¿¹cym. w ka¿dym razie z pocz¹tku. praw¹ rêkê przyciska³a do brzucha. Uzna³. bo nawet nie poczu³a bólu. To by³a krew. Odwróci³ siê i zobaczy³ Myrê. Myra Evans nie krzyknê³a. a spomiêdzy palców ciek³o jej co czerwonego. Krew tryskaj¹ca z nadgarstka uciêtego czysto i . po stronie Motton. dzieciêcym g³osikiem. Wywróci³a oczy.tu¿ za solidnie nadgni³ymi resztkami zwyk³ych dyñ. Myra zaprowadzi³a na ty³ach domu ogródek warzywny i choæ wiêkszo æ plonów zd¹¿y³a ju¿ zebraæ.Wypadek . Zwykle zostawia³a robocze obuwie na stopniach przed drzwiami. która mniej wiêcej od roku 1975 nazywana by³a Eastchester. Wszystkie te domy znajdowa³y siê na terenie Mill.

i niczym jaskiniowiec zaci¹gn¹³ do telefonu.poskar¿y³ siê bezdusznej kuchni. lecz nie móg³ paska zapi¹æ. Komputer w gabinecie popiskiwa³ alarmuj¹co. Z³apa³ za koszulê. ale ¿eby siêgn¹æ do odtwarzacza. Wtedy zapanowa³a cisza. musia³by podnie æ Myrê. Przera¿aj¹co silny strumieñ krwi tryskaj¹cy z nadgarstka os³ab³ nieco. nie siêga³ do telefonu. ¿e dusi Myrê ko³nierzykiem. Numer zajêty. ani drugie nie wchodzi³o w rachubê. Mia³ wa¿niejsze sprawy na g³owie. z ca³ej si³y zaciska³ pasek na przedramieniu ¿ony. . naprawdê nie le zakrêcona. mo¿e trzy sekundy. Tyle krwi. pêtla by³a o wiele za w¹ska. kompletnie straci³ zainteresowanie muzyk¹ techno. ten numer nie mo¿e byæ zajêty! Wcisn¹³ powtórne wybieranie. Albo rozlu niæ pasek na jakie dwie. a potem zorientowa³ siê po chrapliwym oddechu. Ani jedno. gdzie wiat³a zgas³y. ale najpierw tylko wyci¹gn¹³ j¹ ze spodni.Do cholery. Musia³ j¹ zabraæ ze sob¹. Jackowi zreszt¹ i tak by³o to obojêtne. . mocne. Eksplozji seneki nie us³ysza³ wcale. zaczê³o Someone Great . Pomog³o. Nawet siê nie zastanowi³. bo ¿ona by siê wykrwawi³a. kawa³ek szk³a z rozbitej miski wbi³ mu siê g³êboko w nogê. a nadal p³ynê³a muzyka z przeno nego odtwarzacza. przerywana tylko odleg³ym jêkiem syren policyjnych i . Dzia³a³. Za ka¿dym razem odpowiada³ mu ten sam urywany sygna³. Skoñczy³o siê North American Scum . potem jeszcze kilka nagrañ i w koñcu p³yta CD zatytu³owana Sound of Silver dobieg³a koñca. patrzy³ na krew na pod³odze i systematycznie wciska³ w telefonie przycisk ponownego wybierania numeru. w jaki sposób Myra straci³a d³oñ.równo. ¿e zrobi³o siê ciemniej. Chêtnie by wy³¹czy³ muzykê. oparty o szafkê. LCD Soundsystem nadal piewali.Jezu! . ale nie u Jack wyszarpn¹³ pasek ze szlufek spodni i zacisn¹³ pêtlê wokó³ przedramienia. ale Jack nawet go nie us³ysza³ wyra nie. choæ z powodu tego skaleczenia mia³ utykaæ do koñca ¿ycia.krzykn¹³ w pustej kuchni. bo zag³usza³a go muzyka. zmiesza³a siê z rozlanymi na ziemi jajkami.Niemo¿liwe! . ciemne. Jack opad³ na kolana.Jezu Chryste! U wiadomi³ sobie. Dlatego siedzia³ i wciska³ guziki telefonu. . d³ugie. Zajêty. a zaciskaj¹c go. By³ to telefon komórkowy. . W koñcu chwyci³ ¿onê za w³osy. Prawie nic nie poczu³. cisn¹³ rêkê ¿ony. Nie móg³ pu ciæ paska. Ca³kiem niedaleko rozleg³ siê g³o ny wybuch. jak na lekcji anatomii. Zabrak³o pr¹du. Jack wystuka³ 911. pó niej Ali My Friends . bo przeno ny odtwarzacz stoj¹cy na blacie dzia³a³ na baterie. a muzyka gra³a. Jack siedzia³ na pod³odze w kuchni.

sarni ³eb potoczy³ siê na ziemiê. Przecie¿ w³a nie szykowa³em lunch. spad³a jak kamieñ i huknê³a o ziemiê mo¿e z metr od czapki baseballowej z logo Sea Dogs. ci¹gle ciskaj¹c w d³oni pasek (rozprostowanie palców oka¿e siê potem wyj¹tkowo bolesne). wiêc gdy opad³ klosz. Zosta³ odciêty tak równo.popiskiwaniem komputera. jakby tego dokonano za pomoc¹ gilotyny. I to nie byle jaki. Jaka mewa. a Jack zorientowa³ siê. sk¹d spad³ ptak. pomy la³. o której nie pamiêta³by nawet stary Clay Brassey. otrzepuje j¹ i wk³ada na g³owê. Na tej samej zasadzie widzia³by okr¹g³¹ sin¹ plamê. ¿e widzi refleks po wybuchu samolotu. a na dodatek zamiast siê przenosiæ razem z pole widzenia. 6 W pierwszej chwili Barbie uzna³. A bêdzie ich tego dnia niema³o. ale bardzo twardego i z³ama³ sobie nos. Mo¿na by na taki lunch zaprosiæ choæby i Marthê Stewart. ¿e jego ¿ona nie oddycha. patrz¹ tam. Dziêki czarodziejskim w³a ciwo ciom narracji nie minê³a nawet chwila od momentu.w przypadku Barbiego by³o to spojrzenie na . T ak siê akurat z³o¿y³o. 5 Okr¹¿yli my Chester's Mill po linii w kszta³cie skarpety i wrócili my na szosê sto dziewiêtna cie. gdy sze ædziesiêciolatek z toyoty wyr¿n¹³ twarz¹ w co niewidocznego. Siedzia³ przy szafce. nale¿¹cej do oniemia³ego sze ædziesiêciolatka. ¿e wyci¹gnê³a szyjê nad granic¹ Mill z Motton. Ranny podnosi czapkê. przemierzaj¹ca zapewne jak co dzieñ drogê od wybornego bufetu na mietniku w Morton do tylko odrobinê mniej wy mienitego na wysypisku w Chester's Mill. Jack Evans przytuli³ ¿onê do piersi i zap³aka³. Obaj mê¿czy ni podnosz¹ wzrok. gdyby mu kto da³ po oczach lamp¹ b³yskow¹. na skraju bagniska Prestile Marsh sarenka skuba³a apetyczne zielone pêdy. Tyle ¿e ta plama nie by³a ani okr¹g³a. ani sina. prawa nogawka na podudziu pociemnia³a mu od krwi z rozciêtego kolana. na zaro niêtej le nej cie¿ce. 4 Nieco dalej. i widz¹ jeszcze jedn¹ rzecz niepojêt¹. Siedzi teraz na asfalcie i gapi siê na Dale'a Barbarê kompl etnie os³upia³y. kiedy cz³owiek odwraca wzrok .

ostrzeg³ Sea Dogs. Wsta³. I ca³e szczê cie.‾e co? .stwierdzi³ Sea Dogs. przesuwaj¹c siê stale w jedn¹ stronê.Niech pan uwa¿a . a¿ dotar³ prawie do miejsca. w przeciwnym razie z obu stron ju¿ by pêdzi³y wozy stra¿ackie. . . którego kszta³t przy niejakim wysi³ku wyobra ni mo¿na by porównaæ do p³omienia wiecy.mrukn¹³.To miejsce. Sea Dogs przetar³ oczy.Cholera jasna.Mo¿e przeleci .. bo poprzednie dnia spad³ ulewny deszcz.Co to takiego? . . co to jest? Na tle b³êkitnego nieba odznacza³ siê du¿y czarny lad. .tu trochê bardziej. Ta. Nad g³owami mê¿czyzn pojawi³a siê kolejna mewa. tam nieco mniej . Ogieñ wypali³ jakie dwadzie cia metrów kwadratowych trawy. gdzie siê rozbi³ samolot. gdzie stali naprzeciwko siebie Barbie i Sea Dogs.zdumia³ siê Sea Dogs. Najwyra niej zapomnia³ o z³amanym nosie. .zastanowi³ siê Sea Dogs.Mo¿e to co zatrzymuje tylko ptaki lec¹ce z po³udnia. . z trudem utrzymuj¹c równowagê. cholera. Unosi³ siê z niej. Spojrza³ w górê. Zw¹tpienie w g³osie wyra nie dawa³o do zrozumienia. Barbie pokiwa³ g³ow¹. . .odezwa³ siê Sea Dogs. ¿e sam w to nie wierzy. lecia³a z Mill do Motton. Tyle ¿e nie. wiêc trawa by³a ci¹gle wilgotna. to raczej w¹tpiê .plama wisz¹ca w powietrzu zosta³a na miejscu.Chyba nie. Tam siê rozla³ na boki .Widzê.Barbie w zasadzie nie mia³ ochoty mówiæ tego. a potem wskaza³ cie¿kê p³on¹cej trawy po swojej lewej rêce. piêtna cie metrów nad ich g³owami zabi³ siê wilgowron. . podobnie jak z kilku kêp trawy po prawej strome szosy.spyta³ Barbie. W jego g³osie brzmia³o zak³opotanie. Uderzy³ w nic. w co by móg³ uderzyæ. Zanim Barbie zd¹¿y³ odpowiedzieæ. który ³¹czy³ siê z tumanem z rozbitej seneki. a w ka¿dym razie oni nie widzieli niczego.na zachód do krawêdzi szosy i na wschód po pastwisku. . Ogieñ siê nie rozprzestrzenia³.Jak tak sobie my lê o tym samolocie. bo odchyli³ g³owê daleko do ty³u. Sea Dogs przyjrza³ siê uwa¿nie. .nowego znajomego . spuchniêtych wargach i krwawi¹cym czole. jak to zwykle bywa .Widzi pan? .Chmura jaka ? . .. i spad³ na ziemiê niedaleko mewy. gêsty czarny d ym. .ale jakby go kto no¿em uc i¹³. dla odmiany. .powiedzia³ Barbie. os³aniaj¹c oczy.Widzia³ pan? . . co musia³ powiedzieæ.

na ³¹kê. . kretynie. która mog³a byæ miejscem zderzenia samolotu z kloszem.Co? . Sea Dogs ruszy³ sprintem do swojej toyoty. bo na damski by³ za du¿y. jak¹ drogê hamowania ma taki kolos. . któr¹ zostawi³ sko nie na przerywanej linii rodkowej. Uderzy³ w niewidoczn¹ przeszkodê od strony Morton z prêdko ci¹ co najmniej .Sea Dogs obejrza³ siê przez ramiê.Barbie patrzy³ na co za plecami swego rozmówcy. ale zaraz siê zerwa³ i co si³ w nogach pogna³ w pole.Ja chromolê! . ale szybko uzna³. . wskakuj¹c za kó³ko. Niewielki suv wjecha³ do rowu na poboczu i tam utkn¹³ z kwadratowym nosem wzniesionym ku niebu. wyl¹dowa³ na jednym kolanie. ¿e zobaczywszy w³a ciciela toyo nawet nie zwolni³.O¿ cholera. Barbie odruchowo spojrza³ przez ramiê. W rodku nadal tkwi³a stopa.poprawi³ go Barbie.. jak w Star Trick . Potkn¹³ siê. wzbijaj¹c w górê ob³oczki czarnego popio³u. leniwe p³omienie. Pilot. a mo¿e po prostu m³ody i siê pieszy³.Stopuje w obie strony ..Hamuj. hamuj! . tylko zatr¹bi³. wiêc igra³ ze mierci¹.stwierdzi³ Sea Dogs tonem cz³owieka. Wielka. pomy la³. tak¿e uciek³. . Wy³adowana gigantycznymi drewnianymi k³odami zdrowo ponad wszelkie limity. ... Silnik zapali³ przy pierwszym obrocie kluczyka.Wylatuj¹ca z miasta mewa uderzy³a w niewidzialn¹ barierê i spad³a dok³adnie na najwiêksz¹ stertê pozosta³o ci z p³on¹cego samolotu. ¿e niczego siê nie doliczy. Wyda³o mu siê. . Barbie odruchowo zacz¹³ liczyæ. Na pewno mêski. Grunt. samochód zjecha³ z drogi przy wtórze klapniêcia zatrzaskuj¹cych siê drzwiczek od strony kierowcy. Za pó no ju¿ by³o na dobre rady. A potem jeszcze: Ciskam siê bez sensu we wszystkie strony. ¿e ciê¿arówka przyhamowa³a. Facet za kierownic¹ ciê¿arówki pewnie by³ na prochach albo upalony. Tak czy inaczej nic ju¿ nie mog³o mu pomóc. . . Barbie. W tej samej sekundzie Sea Dogs wyskoczy³ z auta.wrzasn¹³ Sea Dogs. który otrzyma³ potwierdzenie swojego g³êbokiego. ale dot¹d nieuzasadnionego przekonania.krzykn¹³ do kierowcy Sea Dogs piskliwym g³osem podszytym strachem. .Co? . Z pocz¹tku bieg³ przez niskie. my l¹c o samolocie i o ptakach oraz o tej dziwacznej czarnej smudze. Gdzie tam zobaczy³ mêski but sportowy.Trek .Jasny szlag! Nadje¿d¿a³a ciê¿arówka. Pewnie kierowca dostrzeg³ wrak samolotu. I dozwolon¹ szybko æ te¿ przekracza³a znacznie.Na pewno jakie pole si³owe.

maj¹c na pace najmarniej dwadzie cia ton. Dwie kobiety. Zatoczy³ siê do ty³u. W ka¿dym razie takie odniós³ wra¿enie. Gigantyczne pnie lecia³y do przodu i w górê. ³adunek wyprysn¹³ w powietrze. Drewniane k³ody spada³y po stronie Motton. który omal nie pozbawi³ go ¿ycia. wzrok mia³ nieprzytomny. na maskê posypa³ siê diamentowy deszcz szk³a z przedniej szyby.odezwa³ siê Sea Dogs g³osem cichym. Kabina przesta³a istnieæ w mgnieniu oka. upad³.odpar³ starszy go æ. a prze³adowana naczepa. Chwia³ siê. Kilku kierowców wciska³o klakson. Teraz ju¿ z obu stron podje¿d¿a³y samochody . . Ogieñ i czarny dym wytrysnê³y w górê potê¿nym gejzerem. przezornie trzymaj¹c siê z dala od p³on¹cego stosu. ¿eby siê przebiæ przez w ciekle hucz¹ce p³omienie. bieg³y przez ³¹ki od strony budynku stoj¹cego na ich przeciwleg³ym krañcu.Barbie musia³ podnie æ g³os. Ruszy³ do Barbiego przez pole.Przynie æ? . iskrz¹c. na ukos. Inny kloc wyl¹dowa³ tu¿ przed Sea Dogsem. i ponownie stan¹³. niepewnym. gdzie ten pieñ hukn¹³? . . które z niego wysiad³y.od Motton i od Chester's Mill. . Potworny huk przetoczy³ siê przez okolicê jak kamienny g³az. chwyci³ siê pnia. jakby to mog³o rozwi¹zaæ wszystkie problemy. Pierwszy samochód. ci¹gle jeszcze niewielkie. który zbli¿y³ siê od strony Motton. Barbie pomy la³ wtedy.odezwa³ siê Sea Dogs. po ustach sp³ynê³a mu ciep³a kaskada krwi z nosa. Trzy postacie. Sea Dogs poderwa³ siê na nogi. . gapi³y siê na s³up dymu i ognia.Pan widzia³.O szlag . uderza³y w niewidoczn¹ barierê i spada³y na ziemiê. uderzaj¹c w klosz nad szoferk¹ zmienion¹ w zielon¹ metalow¹ harmoniê. zmia¿d¿y³a autko na p³asko. popatrzy³ na rêkê z niedowierzaniem i wytar³ w koszulê. w przyzwoitej odleg³o ci od p³on¹cej ciê¿arówki. Jedna trafi³a w dach suva. Zbiorniki paliwa szorowa³y po asfalcie.Ma³o mnie nie trafi³! Zmia¿d¿y³by mnie na miejscu! Jak robaka. Kiedy wybuch³y. Barbie stan¹³. os³aniaj¹c oczy. niewolnica praw fizyki. Otar³ j¹ d³oni¹. Barbie ruszy³ do niego. nadal par³a do przodu. 7 .Ma pan komórkê? . l¹dowa³y na jezdni i na polu jak patyczki od gigantycznych bierek. Patrzy³. . ale dziesiêciu krokach zderzy³ siê z ceglanym murem.stu kilometrów na godzinê.W wozie . ¿e kierowca ciê¿arówki przynajmniej mia³ pogrzeb jak jaki wa¿ny wiking. stan¹³ na poboczu.

Do dwóch kobiet po stronie Morton do³¹czy³o kilku mê¿czyzn. Zacz¹³ siê tworzyæ t³um.wyrwa³o siê starszemu nastolatkowi. Wystarczy to powtarzaæ do æ czêsto. Ojciec trzepn¹³ go po g³owie.Barbie nagle sobie u wiadomi³ z niek³aman¹ ulg¹. ¿e Ernie zawiadomi³ policjê. lecz do niej raczej nie zdo³aj¹ siê dostaæ. Praw¹ rêkê wysun¹³ przed siebie w ge cie nakazuj¹cym zatrzymanie. a kiedy brat j¹ wzi¹³. ¿eby znale æ to miejsce. To samo dzia³o siê po stronie Chester's Mill.zapyta³ farmer Barbiego. Ernie gapi³ siê na p³on¹cy stos na drodze szeroko otwartymi oczami. i wszystko to wydaje siê ca³kiem normalne. oba pe³ne kusz¹cych towarów . Albo stra¿ po¿arn¹. Ruszy³ w stronê Sea Dogsa. powiedzia³ sobie Barbie. teraz ju¿ na emeryturze. M³odszy wyci¹gn¹³ do niego rêkê. poprzedni szef supermarketu Food City. która i tak powoli przygasa³a.jeden po stronie Motton. jaka pojawi³a siê po jego stronie bariery.Co siê sta³o? . ¿e jednostkê z Castle Rock. os³aniaj¹c oczy. Dotar³o na miejsce trio z farmy: w³a ciciel i jego dwóch nastoletnich synów. to nale¿a³o mieæ nadziejê. Raptem dosta³ gêsiej skórki. Od stóp do g³ów. P³on¹ca ciê¿arówka by³a bardzo blisko. Oni tak¿e przygl¹dali siê p³on¹cej ciê¿arówce..Jasna cholera! . ale ch³opak prawie tego nie zauwa¿y³. Je li tê drug¹. To tylko sen. . Gdy Barbie dotar³ do miejsca. . Pierwsz¹ osob¹. lecz dotar³y do niego s³owa wygl¹da bardzo powa¿nie . . mog³yby co najwy¿ej ugasiæ trawê. Bywa niekiedy. robi¹c przerwê na g³êboki wdech miêdzy co siê a sta³o . w którym spodziewa³ siê bariery. Ch³opcy biegli bez wysi³ku. zwolni³. a wystarczy³o tylko spojrzeæ na dziwaczn¹ pro ciuteñk¹ i g³adk¹ krawêd wypalonej trawy. Nie zamierza³ powtórzyæ tego numeru. których siê nigdy nie uczy³. ¿eby siê wreszcie obudziæ. ¿e we nie cz³owiek je dzi rowerem pod wod¹ albo rozprawia o swoim ¿yciu seksualnym w jêzykach. drugi jeszcze w granicach Chester's Mill. ale gdyby siê pojawi³y od tej strony.Zaraz. Barbie ledwo go s³ysza³ przez ryk ognia z ciê¿arówki. Oczy wychodzi³y mu z orbit. Ju¿ za³atwi³ sobie twarz. A¿ mu siê w³osy na karku zje¿y³y. wiêc za³o¿y³. jest po prostu snem. farmer mia³ czerwon¹ twarz i dysza³. Barbie zna³ go z restauracji Sweetbriar Rose: to Ernie Calvert. Co prawda w schludnej remizie Chester's Mill sta³y dwa wozy. Trochê jakby otwarto dwa konkuruj¹ce ze sob¹ pchle targi. ma³y zacz¹³ p³akaæ. Barbie go zignorowa³. ale mia³ w rêku telefon komórkowy i nadawa³ w trybie ekspresowym. . Samochody sta³y ju¿ na obu poboczach. co w³a nie prze¿ywa. by³ puco³owaty mê¿czyzna w starym pikapie. niech pan zaczeka. Sea Dogs bez s³owa zrobi³ to samo. Ludzi przybywa³o z ka¿d¹ chwil¹. ¿e wszystko.

biegaj¹c z broni¹ na drugim koñcu wiata. A w stra¿y po¿arnej nikt nie odbiera. Ich wyci¹gniête d³onie prawie siê zetknê³y.J¹dra mu siê skurczy³y.potwierdzi³ Sea Dogs. tym lepiej. znikn¹³ w wysokiej trawie.Tak . .Po co? . Na szybie mo¿na tak u³o¿yæ d³onie: palce w tym samym miejscu.szepn¹³ Sea Dogs.Ale ju¿ zniknê³o. Wcze niej otar³ ni¹ krwawi¹cy nos. . Barbiemu znowu przysz³a na my l tafla szk³a.powiedzia³ Barbie. jakie zdoby³ swego czasu.Niech bêdzie Castle Rock .A zdaje mi siê. . Dok³adnie tak by sp³ywa³a po szkle. A tam? .Te¿ . Jeszcze siê zbli¿ali. Barbie nie wiedzia³. co to jest? . stukn¹³ go w ramiê Ernie Calvert. teraz zobaczy³ czerwone odciski w³asnych palców wisz¹ce w powietrzu.rzek³.odpowiedzia³ Barbie. Cofn¹³ rêkê. .Rany boskie. .Ale chyba najpierw niech pan zadzwoni do Narodowej Stra¿y Powietrznej w Bangor.wyja ni³ Barbie. Na jego oczach krew zaczê³a sp³ywaæ. . . Pó³tora metra dalej Sea Dogs patrzy³ na niego coraz wiêkszymi oczami. zapewne podsuniêta przez do wiadczenie. Kolejny ptak spad³ na ziemiê jakie piêæ metrów od nich. Na ten widok Barbiemu przysz³a do g³owy nowa my l.Poczu³ pan to? . Ernie zamruga³ z niedowierzaniem. w ustach poczu³ metaliczny smak. . . Automat ka¿e siê ³¹czyæ z Castle Rock. .Przyjad¹.Tylko oni mog¹ zakazaæ lotów nad Chester's Mill .Wezwa³em gliny . ¿e im szybciej. a jednak siê nie dotykaj¹. Zanim zd¹¿y³ siê odezwaæ.

Wtedy na stopniach prowadz¹cych do wej cia stanê³a Brenda. By³ na nie uwra¿liwiony jak matka na p³acz dziecka. ¿e od jakiego czasu nosi³ w klatce piersiowej niewielkie urz¹dzen ie. Wobec tego z pew no ci¹ by³a to czwórka. Gdy syrena zaczê³a siê oddalaæ. Howard Perkins umia³ nawet powiedzieæ. Prawie wszyscy w Mill zwracali siê do komendanta Duke . chocia¿ by³ przed swoim domem na Morin Street i grabi³ li cie. Poza wszystkim innym komendant nie mia³ ju¿ takiego s³uchu jak kiedy i nic w tym dziwnego.Co? Brenda przewróci³a oczami. zamaszystym krokiem podesz³a do radia na masce samochodu i wcisnê³a przycisk zasilania. Na masce hondy jego ¿ony sta³o przeno ne radio. Wiecznie Howie. nie ma pr¹du.Howie. diab³a tam! Traktowa³ tê sprawê z chrze cijañsk¹ wyrozumia³o ci¹. z którego p³ynê³a muzyka sakralna nadawana przez stacjê WCIK. Bren.Ile razy mam ci powtarzaæ. skoro skoñczy³ sze ædziesi¹t siedem lat. ¿eby tego nie stawia³ na masce mojego wozu? Podrapiesz mi lakier i dostanê mniejsz¹ kwotê przy sprzeda¿y. ale w zasadzie chodzi³o o to.. ¿eby doro li faceci mieli pretekst do zabawy. Stara³ traktowaæ tê sprawê z chrze cijañsk¹ wyrozumia³o ci¹. natomiast ona wkrótce po lubie zaczê³a siê zwracaæ do niego zdrobnieniem.zosta³ mu ten przydomek jako relikt z czasów szkolnych. gdy uwielbia³ Johna Wayne'a. Syreny policyjne jednak us³ysza³ od razu. .. wróci³ do przerwanego zajêcia. . jeden z dwóch pozosta³ych dodge'ów. Nazywali to po¿arem kontrolowanym . za którym nie przepada³. Tylko trójka i czwórka nadal mia³y stare syreny. a m³odsi obywatele miasta nazywali rozg³o niê radiem jezusowym.Wybacz.OD CHOLERY MARTWYCH PTAKÓW 1 Komendant policji w Mill nie us³ysza³ ¿adnej z dwóch eksplozji. Jak do psa. a za kierownic¹ siedzia³ Henry Morrisom Komendant przesta³ grabiæ. I co wybuch³o. ¿e to przezwisko by³o przynajmniej w czê ci odpowiedzialne za to. . Co mówi³a ? . Howie. sta³ z przechylon¹ g³ow¹. a trójkê Johnny Trent zabra³ d Castle Rock na æwiczenia stra¿y po¿arnej. ucinaj¹c w po³owie pie ñ What a Friend We Have in Jesus wykonywan¹ przez chór Normana Luboffa. ale czasami przychodzi³o mu do g³owy. czyli Gdzie Chrystus jest królem . . By³ to skrót od s³ów Where Christ Is King. który samochód s³ysza³ oraz kto siedzi za kierownic¹.

gdy odezwa³ siê sygna³. wiêc doskonale wiedzia³a. . By³a ¿on¹ policjanta od czterdziestu trzech lat.. ptaszek Tweety .Co siê zawali³o. ale musia³ przyznaæ. Brenda przygl¹da³a mu siê uwa¿nie. ¿e nie musi wrzeszczeæ w to nieszczêsne urz¹dzenie. Duke odpi¹³ komórkê od paska..Stacey?! . a Duke Perkins nie znosi³ leniwy ch policjantów. czytaj¹c Democrata . Po czê ci dlatego. Nieszczêsne urz¹dzenie zwisa³o mu tam od rana do wieczora jak pijawka. . a¿ zadzwoni. nogi po³o¿y³ na blacie i buja siê na tylnych nogach krzes³a. najwy¿ej piêæ minut temu. W koñcu jednak i Randoph ruszy³ ty³ek. ¿e tamten by³ wyra nie cz³owiekiem Jima Renniego. Peter Randolph by³ dobrym gliniarzem i potra fi³ byæ twardy. . z Jackie Wettington. i w³a nie mia³ go przytwierdziæ z powrotem do paska.. by ci przekazaæ. Musi byæ Jackie. jego ulubiona dru¿yna. S³odki Jezu.. gdyby Howiemu uda³o siê w ten weekend oczy ciæ trawnik albo pos³uchaæ. ¿e by³o u¿yteczne. . Peter prosi³..Nie bardzo wiem.Wiedzia³. Albo siedzi na kiblu.W g³osi policjantki brzmia³o pow¹tpiewanie. . Lecia³a do æ nisko. . ¿e mia³ Randolpha za lenia. ¿e Randolph bywa³ niekiedy twardszy. Jego zdaniem samolot zderzy³ siê z ciê¿arówk¹. ale Duke go nie lubi³. ale.Co robisz na posterunku w sob otê ra. ¿e dwa wybuchy plus dwie syreny i do tego brak pr¹du nie wró¿¹ nic dobrego.Jestem w domu. jak to siê mog³o staæ. .. . Tymczasem odezwa³a siê kolejna syrena z gatunku ptaszek Tweety . kiedy grabi³ li cie i piewa³ How Great Thou Art . jak nazywa³ je Duke Perkins. A przecie¿ dopiero co..Tak czy inaczej. Wóz numer jeden.Stacey. .Pr¹du nie ma! I co wybuch³o.Lepiej jed . ¿e nikt nie zgin¹³. ale inaczej nie umia³. ¿e telefon ju¿ nie zadzwoni. Johnny jest w Rock ze stra¿¹. Brenda powtarza³a mu to ze sto razy. Pewnie dlatego Johnny Trent pojecha³. Zdziwi³aby siê.To by³ Henry.. . Na pewno siedzi za biurkiem. Na pewno dwójka. patrzy³ na telefon i czeka³. Stacey Moggin. Samolot. Co oznacza³o naprawdê powa¿ne komplikacje. ot sta³. jak Twin Mills Wildcats. Duke uzna³. . rozgrywa mecz futbolu z zespo³em z Castle Rock. Powtórzy³am wszystko.. ¿e dosta³ wezwanie na sto dziewiêtnast¹ i ¿e jest paskudnie. nowsza.powiedzia³a. Mam nadziejê. lecz najbardziej dlatego. co powiedzia³ Peter.Nie wiem. Odezwa³a siê druga syrena. . ni¿ nale¿a³o. skoro Randolph pilnuje intere su. Nie wybra³ numeru. czy to Chuck Thompson? Widzia³em jego senecê. a trochê z tego powodu.

.Oby siê myli³a. po prostu jej nie znoszê. Stacey. Z twarzy Brendy znikn¹³ u miech. Przycisnê³a praw¹ piê æ do piersi. Przeno ne radyjko postawi³a obok stertki zgrabionych li ci. Mo¿esz podjechaæ na posterunek? Za³o¿ê siê. Ucichnie za trzy minuty. Ich pulsuj¹ce wycie zawsze przyprawia³o Duke'a Perkinsa o skurcze ¿o³¹dka. Brenda u miechnê³a siê niepewnie.Rozumiem . ¿eby m¹¿ móg³ wyjechaæ na podjazd s³u¿bowym autem w kolorze le nej zieleni.Wiem. . ¿e zosta³ otwarty i nie ma tam ¿ywej duszy. . ¿eby dawa³a znaæ o powszechnej awarii zasilania. Pamiêtasz. tyle ¿e siedzia³ na kolanach Du¿ego Jima Renniego. Usiad³ za kierownic¹.Nie ma. nigdy nie pamiêtam. .Wiem.Stacey mówi.powiedzia³ Duke. .Brenda.wietnie. . Brennie . .Chyba ¿e samolot mia³ awariê silnika i próbowa³ l¹dowaæ na szosie . . Dzwoniê z komórki.rzuci³ Duke.A. Albo za cztery.Nie przejmuj siê. . Ten jêzyk cia³a Howard zna³ doskonale. ju¿ przestawia³a samochód. muszê jechaæ. . . Andy Sanders by³ idiot¹. przypomina³ weso³kowatego Mortimera Snerda z muppetów. . Nigdy nie zapomnia³a. . Chyba jest naprawdê le. u ciebie te¿ nie ma pr¹du? . ¿e na sto dziewiêtnastej samolot zderzy³ siê z ciê¿arówk¹. Rzeczywi cie. w³¹czy³y siê miejskie syreny alarmowe. Mimo ¿e Duke Perkins nie by³ . m¹dra kobieta. ¿e znalaz³ na to czas.Bêdê za piêæ minut. I telefony stacjonarne siad³y. Duke pokiwa³ g³ow¹.Kochanie.Syrena jest zaprogramowana tak.Co siê sta³o? Wiesz ju¿ co ? .powiedzia³. Odprowadzi³a go do samochodu. Mimo wszystko jeszcze przytuli³ ¿onê. Niestety by³ równie¿ przewodnicz¹cym Rady Miejskiej. jak ten kretyn Andy Sanders w³¹czy³ syreny po ataku na World Trade Center? Ca³kiem jakby my byli nastêpni na li cie terrorystów. wiem. fotel ci¹gle jeszcze dopasowywa³ siê do kszta³tu po ladków. Akurat gdy Brenda wróci³a na podjazd. a ¿e jego kr¹¿ownik szos by³ relatywnie nowy.Wolne ¿arty.

by³ martwy. zaledwie wcz A mo¿e to by³o przedwczoraj. zacz¹æ nosiæ aparat s³uchowy.Wstydu nie maj¹. Nawet doktor Haskell to zauwa¿y³. Wycie syreny miejskiej nios³o siê przez rze ki pa dziernikowy ranek. Uca³owa³a go z ca³ego serca. Nie wszystko zrozumia³.zawo³a³a ze miechem.Na rozrusznik! . .Wanda zauwa¿y³a. Wychyli³ siê przez okno.Brenda za³ama³a rêce. Nadal czu³a jego d³oñ na szyi. ¿e dostanie od Randolpha i Du¿ego Jima po¿egnalnego kopa w podstarza³y ty³ek. . . dobry Bo¿e. a Duke pog³adzi³ ¿onê po szy Dawno ju¿ tego nie robi³. . . a zawsze przyprawia³o j¹ to o rozkoszne dreszcze. ¿e ma przed sob¹ trudny dzieñ. po co maj¹ .odpar³ i u miechn¹³ siê do niej szeroko.Có¿. Wiedzia³. co jeszcze zawo³a³a. . Ten u miech nie przyszed³ mu ³atwo. tak siê jej zdawa³o. chocia¿ to pewnie bêdzie kropla przepe³niaj¹ca dzban i doprowadzi do tego. po drugie . zbadaæ uszy i je li trzeba.Jedn¹. a nie radi a jezusowego.Tak jak stojê. tak jak stojê. g³adz¹c¹ skórê.Niech bêdzie jedna.poniewa¿ siê k³ócili. ¿e byli na szosie numer sto siedemna cie.W dzieñ wolny od pracy! .Wrzuci³ wsteczny bieg i zaraz przestawi³ skrzyniê z powrotem na parkowanie. Ten gest w blasku s³oñca. g³adk¹ i elastyczn¹. wystawi³ g³owê przez okno. jak¹ mia³a.Na co mam uwa¿aæ? . Brenda zorientowa³a siê. Gdy Howie cofa³ wóz na podje dzie. 2 Billy i Wanda Debec w ogóle nie us³yszeli podwójnej eksplozji. Po pierwsze dlatego. Kiedy go zobaczy³a nastêpnym razem. Zostaw mi w lodówce jak¹ kanapkê albo lepiej dwie. a on przecie¿ nigdy nikogo nie beszta. a Billy jej na to odpowiedzia³. Nieco wymuszonym. Tyjesz ostatnio. Nigdy go nie zapomnia³a.mê¿czyzn¹ wagi lekkiej.Nie bój nic! . Zahamowa³. .. kiedy razem s³uchali KC and the Sunshine Band. A przecie¿ móg³by ju¿ byæ na emeryturze. Naprawdê czas do specjalisty. ¿e chce j¹ poca³owaæ. . poza tym ca³kiem nie rozumie. bêd¹ musieli znie æ mój widok w stroju weekendowym . ¿e mêczy go potworny ból g³owy.. dobrze? .odkrzykn¹³ i pojecha³. ¿e dzieñ jest piêkny. Sprzeczka wybuch³a z b³ahego powodu .

jak . Wanda stwierdzi³a. Jad¹ca za nim Nora Robichaud zatr¹bi³a. Billy skonkretyzowa³: córka ma dupê równie t³ust¹ jak matka i tak samo jak ona ¿mijowaty jêzor.. Billy zawsze pi³ w domu i niezale¿nie od tego. Wanda powiedzia³a. ¿e omal nie zderzy³ siê z samochodem dwóch starszych pañ. i¿ ma stanowczo dosyæ. ¿ebym za ciebie ni wychodzi³a oraz ale jeste wredna . ¿e jest brzydka jak noc. jak bardzo by³ napruty. ¿e nie cierpia³by na ból g³owy. Wanda poprosi³a. ¿e je li nie ma cholernie wa¿nej przyczyny. ¿e do domu. ¿e ju¿ sta³ siê nudny. ¿e oczywi cie policzy³a. Wjecha³ na zadaszony parking przed sklepem. zbli¿aj¹c siê do niewidzialnej bariery. przecie¿ bêdzie tam taki sam mietnik jak zwykle. i zawin¹³ z powrotem na sto siedemnast¹ bez jednego spojrzenia w lusterko wsteczne albo chocia¿ przez ramiê. Rzeczone starsze panie szybko zostawa³y z ty³u. Wanda zauwa¿y³a. podobnie jak wykonywany zawód elektryka. czy policzy³a puszki w koszu z odpadami ekologicznymi. zawsze wrzuca³ puszki do pojemnika na surowce wtórne. Tymczasem Wanda zapyta³a Billy'ego. do mama mnie ostrzega³a. co w³a ciwie przez to rozumie. Oba te fakty. Trzeba przyznaæ. gdyby poprzedniego wieczora nie wla³ w siebie dziesiêciu puszek piwa. nape³nia³y go dum¹. lecz tego ranka Billy nagle poczu³. która zaistnia³a wkrótce po tym. poniewa¿ Nora Robichaud uwa¿a³a. ¿e wychodzi z niego kac. Emerytowane pielêgniarki zna³y siê tak d³ugo.. Billy powiedzia³ Wandzie. Zanim dotarli do marketu Patela w Castle Rock. A ona jak chce. bo ma ochotê siê zdrzemn¹æ. ¿e w podobnych sytuacjach nie potrzebowa³y s³ów. Ma³o tego. W ci¹gu ostatnich dwóch lat poznali ten wzór tak dobrze. to mo¿e sobie pojechaæ na ten cholerny targ sama. Jej przyjació³ka Elsa Andrews cmoknê³a z dezaprobat¹. ¿e Wanda wygl¹da jak jej matka i mówi te¿ jak jej matka. W milczeniu wymieni³y znacz¹ce spojrzenia. Wymieniali siê wra¿eniami bez oporów i zanim przekroczyli granicê miêdzy Castle Rock a Motton. Wtedy Billy zapyta³. ¿eby wyja ni³. I tak dalej. przeszli od za du¿o pijesz z jednej strony i wszystkiego siê czepiasz z drugiej. Billy stwierdzi³. rozwijanie prêdko ci powy¿ej sze ædziesiêciu kilometrów na godzinê jest kuszeniem losu. nie sygnalizuj¹c manewru ani nie zwalnia j¹c.jechaæ na sobotni pchli targ do Oxford Hills. dok¹d jedzie. Billy odpowiedzia³. Wanda powiedzia³a Billy'emu.

ta po stronie Wandy z a nie wysz³a w ca³o ci. Trzy przyczepi³y siê do ubrania. a w³a nie skoñczy³a lat siedemdziesi¹t. przesuwaj¹cy siê blok silnika z³ama³ jej nogê (lew¹) oraz rêkê (praw¹).Za mia³ siê z w³asnego dowcipu. . Billy jecha³ starym chevym zdrowo ponad setkê. Nora spostrzeg³a. lecz doskonale utrzymanego mercedesa Normy. by³a ca³kiem ¿wawa.Wanda zaczê³a tê o¿ywion¹ dyskusjê stwierdzeniem.So s nim? So sie sta³o? . Chevy by³. I tyle. Nora wrzuci³a ja³owy bieg i te¿ wybieg³a z samochodu. gdy dotarli do granicy miêdzy Motton a Chester's Mill i uderzyli w barierê. wiedzia³a tylko. ¿e klakson wyje nieprzerwanie. i pobieg³a do rannej. Gdy Nora Robichaud i Elsa Andrews minê³y zakrêt. Wanda uderzy³a g³ow¹ w deskê rozdzielcz¹. i dziêki temu odkryciu zobaczy³a swój wiat i przysz³o æ klarownie jak za spraw¹ czarów. ¿e dzieñ jest piêkny.wyj¹ka³a Wanda. jej rêce wygl¹da³y na oblane czerwon¹ farb¹. Nie zdawa³a sobie sprawy z bólu. Akurat siê odwraca³a do mê¿a ze s³owami chcê rozwodu na koñcu jêzyka. ¿e biedaczka ma wybite prawie wszystkie zêby. wyposa¿ony w poduszki powietrzne. a kolumna kierownicza zmia¿d¿y³a mu serce.Niez³y bigos . Umar³ niemal natychmiast. Krew sp³ywa³a jej po twarzy czerwon¹ p³acht¹. . ale ta przed Billym nie wybuch³a wcale. ¿e ma serdecznie dosyæ. gdy wóz siê zatrzyma³. We dwie przetransportowa³y Wandê do starego.powiedzia³a Nora. Kierownica wyr¿nê³a w klatkê piersiow¹ Billy'ego.Co to za dym? . prowadz¹c o¿ywion¹ dyskusjê na temat dymu unosz¹cego siê od kilku minut na pó³nocnym wschodzie i gratuluj¹c sobie wzajemnie. Nora i Elsa spojrza³y po sobie ponuro. w stronê szosy sto dziewiêtna cie. samochód raptem znalaz³ siê skosem na linii rodkowej szosy i przód ma prawie ca³kiem sp³aszczony. Jak na swój wiek.Zie Billy? . ofiara wypadku czo³ga³a siê na ³okciach wzd³u¿ bia³ej linii na asfalcie. bo Wanda Debec zosta³a po³owicznie oskalpowana przez fragment przedniej szyby i wielki kawa³ skór y zwisa³ jej po lewej stronie g³owy jak le umiejscowiony policzek.Zie Billy? .powtórzy³a ranna. .zastanowi³ siê Billy g³o no. wskazuj¹c na pó³nocny wschód. .spyta³a nagle Wanda. .Moja te ciowa pierdnê³a? .Bo ja wiem? . . ‾akiet rannej zmieni³ kolor z czekoladowego na brudnoszary. . co prawda. ¿e wybra³y mniej zat³oczon¹ drogê. Elsa wysiad³a w chwili. Wtedy Wanda Debec u wiadomi³a sobie. a ona widzi wszystko na czerwono.

twarz¹ do do³u. ale gdy z ca³ej si³y pchnê³a je ramieniem. Krzyknê³a przera¿ona. czerwonymi od krwi nogami. Wrona przygl¹daj¹ca siê scenie z czubka sosny po stronie Mill odezwa³a siê ochryp³ym g³osem przypominaj¹cym szyderczy miech. Nora ominê³a chevroleta Debeców i ci¹gle jeszcze przy pieszaj¹c. Elsa wróci³a do mercedesa i wsunê³a siê na tylne siedzenie obok rannej. gdzie skrót nale¿a³o t³umaczyæ: medyczny dureñ) stwierdziæ. By³a oszo³omiona. Wyl¹dowa³a na masce. .Kierowca nie ¿yje . gdzie jeste ? I wtedy zobaczy³a przyjació³kê.Co siê sta³o? . ¿e z Billym wcale nie by³o w porz¹dku.stwierdzi³a Nora. po czym spojrza³a pytaj¹co na Elsê.Nic nie rozumiem. spojrza³a wrak. wisz¹ce na jednym zawiasie. jakby sprawdza³a sobie temperaturê. Stoj¹c po ród kawa³ków chromu i zakrwawionego szk³a.zawiadomi³a Norê. potem drugi. .rzuci³a Nora i wcisnê³a gaz do dechy. Elsa Andrews uderzy³a w ty³ fotela kierowcy. która zaczyna³a traciæ przytomno æ. Mokasyny (kupione na ostatnim targu w Oxford Hills. przy³o¿y³a lew¹ rêkê do czo³a. M³od¹ kobietê wyrzuci³o miêdzy przednimi siedzeniami mercedesa przez roztrzaskan¹ przedni¹ szybê. . Po raz pierwszy od dwudziestu lat nie zapiê³a pasów. Wylecia³a przez przedni¹ szybê i skrêci³a kark. Pod Els¹ ugiê³y siê nogi. a¿ opar³a siê o . . Elsa kiwnê³a g³ow¹ i po pieszy³a do chevy'ego. Nora. . Na zmia¿d¿onego chevy'ego. uderzywszy w niewidzialn¹ barierê. by dziêki czterdziestoletniemu do wiadczeniu w zawodzie pielêgniarki (ostatni pracodawca: Ron Haskell. ust¹pi³y. Na ka³u¿e krwi. je li nie dotrzemy b³yskawicznie do szpitala. ¿wawo skoczy³ do przodu. wyr¿nê³a w niewidoczn¹ przeszkodê.powtórzy³a.spyta³a. czê ciowo ukrytego za par¹ buchaj¹c¹ z pêkniêtej ch³odnicy. z dziwacznie wykrêconymi.Wszystko w porz¹dku. Takie samo pytanie zada³a wcze niej Wanda. Zrobi³a krok do ty³u.I ona te¿ nie po¿yje d³ugo. po czym odrzuci³o j¹ na oparcie tylnego siedzenia. kochanie.No to trzymaj siê wiatru . . Wystarczy³o jej spojrzeæ przez otwarte drzwi pasa¿era. Ty te¿ dasz radê . W pierwszej chwili nie mog³a otworzyæ drzwi.Co siê sta³o? . MD. lecz wzglêdnie ca³a. na jakim dane jej by³o siê zjawiæ) straci³a w czasie pier wszego wypadku. Stopy mia³a bose. M³oda kobieta z po³ow¹ w³osów zwisaj¹c¹ razem ze skór¹ obok g³owy w³a nie zosta³a wdow¹. Wysunê³a siê z wozu. choæ Elsa tego nie pamiêta³a. trzeci. Mercedes mia³ przyzwoity silnik.. z którego nadal wydobywa³a siê para.

jak jego m³odszy syn zbli¿a siê do miejsca. jak za jej czasów mawiano na pogotowiu o szczê ciarzach. Co za³askota³o j¹ w kark. kochanie. ale chyba kosmyk w³osów rannej kobiety. Och.Zobaczy³..stwierdzi³ farmer. chichota³y wtedy jak g³upiutkie m³ode dziewczyny.Rory! Nie podchod ! Rory.. Pojechali do Castle Rock.. Chwilê wcze niej Barbie zobaczy³ na rêku dzieciaka gêsi¹ . Tymczasem co raz bli¿sze wycie syren oznajmia³o nadci¹ganie miejscowych przedstawicieli prawa..Nora. który przybieg³ przez pola z dwoma synami. Barbie dowiedzia³ siê tego . .. Teraz ju¿ martwej kobiety. G³owê mia³a przekrzywion¹ pod okropnym k¹tem. ale z takimi sympatycznymi gestami trzeba by³o siê wstrzymaæ do czasu. lecz kazano mu czekaæ. . na farmie odziedziczonej po rodzicach dwa lata wcze niej. ale wci¹¿ straszn¹.rozbit¹ maskê mercedesa. Ernie Calvert uzyska³ po³¹czenie z Narodow¹ Stra¿¹ Powietrzn¹ w Bangor. zignorowa³ polecenie ojca. do chwili. A biedna. . gdy znajd¹ koniec niewidzialne j bariery.. co to takiego. gdzie na czym odrobinê bardziej materialnym ni¿ rozs³onecznione powietrze wysycha³y odciski palców Barbiego.i wielu innych rzeczy . . Nora patrzy³a bez zmru¿enia powiek w jasno wiec¹ce s³oñce. Szkoda. Nie mia³a pewno ci. a¿ natrafi³ na ni¹ Barbie oraz jego nowy przyjaciel w czapce Sea Dogs. i siad³a na szosie numer sto siedemna cie. czego dotyczy telefon... gd y natrafili na inn¹ katastrofê. rozdzieraj¹c p³aszcz o jaki metalowy zadzior. Siedzia³a tak i p³aka³a. kochana Nora. jakby umar³a.. Wyci¹gn¹³ rêkê i stukn¹³ w powietrze obok krwawych ladów. Noro. bo tutaj. wybuchnê³a p³aczem. ¿e Elsa nie ucierpia³ A Elsa. chc¹c zyskaæ pewno æ. 3 Sea Dogs okaza³ siê emerytowanym sprzedawc¹ samochodów z jednego z pó³nocnych stanów. którym uda³o siê prze¿yæ. gdy wyruszyli z miejsca kolizji na szosie sto dziewiêtna cie.Stra¿y po¿arnej nie bêdzie . która rzeczywi cie nie ucierpia³a i by³a jedynie wstrz¹ niêta.od momentu. wiedziony ciekawo ci¹. a¿ szef zostanie powiadomiony. nie tak spektakularn¹. Nazywa³ siê Paul Gendron i mieszka³ w Motton. Barbie chêtnie by u cisn¹³ d³oñ Gendrona. ogl¹daj¹c siê przez ramiê.. z któr¹ zdarza³o jej siê po kryjomu ³ykn¹æ d¿inu albo wódki w szpitalnej pralni. spaliæ jaki dom dla wprawy. Zsunê³a siê po karoserii. tam gdzie granicê l przekracza³a sto siedemnasta. Nazywa³ siê Alden Dinsmore i ci¹gle jeszcze mia³ k³opoty z odzyskaniem oddechu.

Barbie nie mia³ ochoty spotkaæ Du¿ego Jima. ¿eby ten konkretny wêdrowny kuchta postanowi³ siê zwin¹æ i wynie æ z miasta . Hummer Du¿ego Jima Renniego. jak daleko to siêga. zapulsowa³y przykrymi wspomnieniami. . to jest zupe³nie jak szk³o! To jest. ale ten drugi. a¿ po postrzêpiony rêkaw koszulki Wildcats. jak nie wiesz. Dostrzeg³ b³yski policyjnych kogutów. Dinsmore potrz¹sn¹³ nim mocniej. ¿eby synowi nie sta³a siê krzywda. za to Junior odegra³ rolê najwa¿niejszego prowokatora.rzuci³ Ollie i u miechn¹³ siê krzywo do brata. . Barbie spojrza³ w stronê Mill.. jecha³ du¿y czarny wóz przywodz¹cy na my l trumnê na ko³ach.Mo¿e siê przejdziemy? . jakby zapuka³ w rondel z pyreksu. Alden Dinsmore chwyci³ syna za koszulkê i odci¹gn¹³ od dziwnego miejsca. jakby by³ najwa¿niejszy z ca³ej grupy. .‾eby mi siê nie wa¿y³! . tak samo jak poprzednio starszego ch³opaka.Pan po swojej stronie.Ale numer . po czym plasn¹³ go po g³owie otwart¹ d³oni¹.Gendron te¿ widzia³ hummera. Niektórzy nawet robili zdjêcia telefonami komórkowymi. . potrz¹saj¹c dzieciakiem.Ta jes . Potem Du¿y Jim zadba³.. - . ale znacznie bli¿ej.‾eby mi siê nie wa¿y³! . . Renniego seniora oczywi cie nie by³o na miejscu. powsta³e na parkingu przed Karczm¹ Dippera. Nadal ciê¿ko dysza³. Co . Raz tylko Barbie mia³ podobne wra¿enie: kiedy migdali³ siê z dziewczyn¹ niedaleko wielkiego generatora pr¹du w Avon na Florydzie.tym lepiej.powtórzy³ farmer i pchn¹³ m³odszego syna w stronê starszego. co z bliska kopa³o jak pr¹d. Odwróci³ siê do Sea Dogsa. pilnuj tego g³upola.powiedzia³ kto .krzykn¹³. Co tam by³o na drodze. Randolph. Komendant Perkins traktowa³ go ca³kiem dobrze.Tato. A je li ca³e zdarzenie mia³o uprzykrzyæ ¿ycie w Mill pewnemu wêdrownemu kuchcie.zaproponowa³. .Ollie.skórkê. Raptem ucich³y rozmowy gapiów obserwuj¹cych p³on¹ce szcz¹tki ciê¿arówki. . co to takiego! . . . Dzieciak stukn¹³ w powietrze knykciami. Zw³aszcza w towarzystwie glin.Nie dotykaj. i to na tyle. Barbie obawia³ siê o jego serce. Rozleg³ siê przy tym taki d wiêk. jakby Dale Barbie by³ gównem na eleganckim pantoflu. Wszystkie guzy i siniaki na ciele Barbiego. ja po swojej? Sprawdzimy. a widzia³ ca³e ramiê. patrzy³ na nie go.I zejdziemy z oczu nadêtym wa¿niakom? .

. Barbie. No dobrze. przyjacielu. ..To chyba takie co komputerowe. W któr¹ stronê? 4 Poszli na zachód. kiedy wpad³ na.Tak samo. Zostawi³em telefon w .spyta³ Barbie.Dobrze siê pan czuje? . Z g³ow¹ gorzej. tworz¹c prze wity tam. Tam znale li cia³o Boba Rouksa le¿¹ce obok traktora z w³¹czonym silnikiem.. to prawda. ale widzieli. w stronê drogi sto siedemna cie. No i wszêdzie by³o mnóstwo opierzonych trupów. . Dr¿¹cymi rêkami poprawi³ czapkê. Gendron rzuci³ w tamt¹ stronê krótkie spojrzenie. By³ blady. Barbie instynktownie ruszy³ w stronê le¿¹cego cz³owieka i znów uderzy³ w barierê. . Dale Barbara. .. gdzie ich nikt nie prze wietla³. . Machn¹³ rêk¹ przed siebie. Pewnie siê rozlecia³o..zauwa¿y³ Gendron.. tym razem g³o niejsze i bardziej ochryp³e ni¿ poprzednia syrena.Na to co . Mam wra¿enie. A pan? . przyjacielu.Pomo¿e jak plaster na z³amanie. . Tym razem jednak w ostatniej chwili sobie o niej przypomnia³. Przypomnij mi.Tak? No to masz.Nie ¿yje.A co to jest to bia³e dooko³a? Te jasne kawa³ki? Gendron podniós³ najwiêkszy fragment. Poodcina³a ga³êzie z drzew. Co prawda. Gendron przyklêkn¹³ i dotkn¹³ groteskowo skrêconej szyi farmera. lepsze uszy ni¿ ja. w zasadzie tak. . Dla przyjació³ Barbie. jak siê nazywasz. Koñca bariery nie znale li.Fizycznie. wiêc oby³o siê bez krwotoku z nosa. . Nawet nie ma jak do kogo zadzwoniæ.powiedzia³.Alarm przeciwpo¿arowy . Jakie trzy kilometry na zachód od szosy sto dziewiêtna cie dotarli do God Creek Road. .stwierdzi³ Barbie. ¿e co mi siê poprzestawia³o. .S³yszê wozy. i co teraz? Chod my dalej. Jemu ju¿ nie pomo¿emy. opadaj¹c. . co gra.W ¿yciu tylu nie widzia³em. .Od cholery martwych ptaków . Od strony miasta dobieg³o ich wycie alarmu. co spowodowa³a.. Podzieli³a pnie na pó³.Jedzie stra¿ po¿arna z Castle Rock .Ruszajmy.

. . opuszczaj¹c brodê. podrapa³ siê po policzkach. A mo¿e na siódme.O¿e¿ jasna cholera! . A mo¿e nawet wbrew swym zasadom bym ciebie u ciska³. co mia³ na grzbiecie. które dopiero co opu ci³. wiêc tylko potrz¹sn¹³ g³ow¹.Chocia¿. ¿eby j¹ wyja niaæ obcemu. .Nic siê nie przedostaje? . Przynios³em je do domu w plastikowej torebce. W³a nie to wygl¹da³o podobnie.Oby . d¿insami i bielizn¹.spyta³ Barbie.. razem z kilkoma parami skarpetek. .Jak to wygl¹da z drugiej strony? . Ty nie masz? W zasadzie Barbie mia³.. przygl¹daj¹c mu siê w pe³nej zdumienia ciszy.Gendron umilk³. Ta woda na dnie torebki. Jakby napotka³ niewidzialn¹ przeszkodê. koszulkami. a pledem przykry³ cia³o w³a ciciela. raz widzia³em.Mam nadziejê. Na siedzeniu ci¹gnika le¿a³ pled. wiêc wygl¹da³ jak postaæ z obrazu Krzyk Edwarda Muncha. gdy zbli¿ali siê do miejsca wypadku na szosie sto siedemna cie. No i dobre wspomnienia. Co mniej wiêcej podobnego. tamto siê wygina³o.samochodzie. Chêtnie bym ci u cisn¹³ rêkê. przez co jego koñska twarz sta³a siê jeszcze d³u¿sza. Gendron wy³¹czy³ silnik. tak. Trzeba by wreszcie znale æ koniec tego czego .zgodzi³ siê Barbie. Zamierza³ znikn¹æ z miasta.. 5 Wkrótce po znalezieniu cia³a Rouksa. jak to opisaæ. . Kiedy przynios³em do domu parkê z³otych rybek dla córki. On ze swojej widzia³ tylko strumieñ wody. . . s³ucha³ swojego ulubionego kawa³ka powiedzia³. Tylko ¿e tutaj jest p³as o.. ¿e kiedy siê to sta³o. W koñcu odezwa³ siê Gendron. . a na nie walizki ani chlebaka nie potrzebowa³. potem sp³ywa na boki po twojej stronie przyjacielu. Sprawa by³a nieco zbyt skomplikowana.. który podnosi³ siê i rozp³ywa³ w poszyciu.Chod my. . ka¿dy po swojej stronie bariery. choæ jeszcze o tym nie wiedzieli.Nie wiem. ale te¿ nie przy sobie. zabieraj¹c tylko to. Zostawi³ komórkê w mieszkaniu. Na szóste urodziny. przyjacielu.. W ¿yciu czego takiego nie widzia³em. Woda zatrzymuje siê na tym. na tym czym . doszli do strumyka. Stanêli przy n im..

bia³y. Barbie i Gendron spojrzeli po sobie z przestrachem. A potem zawo³a³ do innych: . Kierowca pierwszego.na czele kolumny z³o¿onej z trzech czy czterech samochodów prowadzonych przez mocno zniecierpliwionych kierowców.odpowiedzia³ Gendron zgodnie z prawd¹. Jeszcze nie pomy leli.odezwa³a siê jedna z kobiet. zatrzyma³ wóz.Nie wiedzieæ czemu zaczê³a siê miaæ.Nie wiem.Chyba trochê przecieka..Nie.Zapytaj j¹.zatrzyma³ j¹. Chyba jesz cze jeden kszta³t ludzki tkwi³ za kierownic¹ starego chevroleta. nie.Gendron przykl¹k³.Proszê pañstwa. Barbie po swojej stronie. proszê pani.Co to by³o? Przecie¿ nie samochód. jaki wyj¹tkowy wolnochód . Osoba ta siedzia³a z pochylon¹ g³ow¹ obok zmia¿d¿onego mercedesa. gdzie wydarzy³ siê kolejny fatalny wypadek. zobaczywszy wypadek. Elsa Andrews zd¹¿y³a w tym czasie wstaæ i zadaæ pytanie. Paul Gendron podbieg³ do niej. spojrza³ na wodê z ukosa. Gendron po swojej. które mia³o byæ najczê ciej zadawanym pytaniem dnia: .Ja mam . . . Jad¹cy za nim tak¿e stanêli. Na razie jeszcze ¿adnem u z nich nie przysz³y do g³owy okre lenia wewn¹trz i na zewn¹trz .Po czym u ci li³a: . choæ twarz mia³a napuchniêt¹ od ³ez. Tylko. Bez ¿adnych patyków. Nie zd¹¿y³a powiedzieæ nic wiêcej..Co siê sta³o? . W³a nie w tej chwili pojawi³o siê nastêpne auto.Chyba nic mi siê nie sta³o. ledwo ciurka. proszê pani . niech pani siedzi! . z którego niewiele zosta³o. Poszli dalej. Ale niedu¿o. ma kto ze sob¹ telefon?! . li ci ani niczego takiego. tyle Barbie dostrzeg³ na pewno. . mig³owiec. I tylko woda. . bo uwagê wszystkich przyci¹gn¹³ pulsuj¹cy d wiêk. jestem wstrz¹ niêta.poprosi³ Barbie. . Nora ominê³a go z daleka. opar³ siê na d³oniach. czy ma komórkê . kto prze¿y³. ¿e bariera mo¿e nie mieæ koñca. . lecia³ nisko. Chocia¿ przechyli³ siê w stronê s³upa . 6 Potem dotarli do szosy sto siedemna cie. mig³owiec by³ niebiesko . a Barbie móg³ tylko staæ i patrzeæ. T yle ¿e tym razem by³ na miejscu katastrofy tak¿e kto . Kobieta na widok Gendrona zaczê³a siê podnosiæ. Dwa samochody i przynajmniej dwa trupy.

Tamci te¿ na nich machaj¹. to na drugiego. . od czterech lat le¿a³a w grobi e na Pleasant Ridge Cemetery.. zasypuj¹c deszczem ognia szosê i pola po drugiej stronie bariery. Ojciec z pewno ci¹ by³ na terenie gigantycznego autokomisu przy szosie sto dziewiêtna cie. Elsa popatrywa³a to jednego. w sam raz do programu informacyjnego o szóstej. . W³a nie wtedy mig³owiec ruszy³ na pó³noc. a policyjne ucich³y w oddali. cholera. gdzie na po³udniu. trudno o lepsze warunki do nakrêcenia paru scen z wypadku. . zacz¹³ siê obracaæ. Natomiast matka. coraz bardziej zdziwiona. . ¿eby odlecieli.. won! Wynocha! . Mia³ przelecieæ nad ³¹kami Aldena Dinsmore'a. ¿e na ubraniu jest krew.zawtórowa³ mu Barbie. opad³. Frank. W domu panowa³a b³ogos³awiona cisza. stanowi¹ce logo kana³u CBS.Dobra. Po zewnêtrznej stronie. Po stronie Gendrona.Wyno cie siê! . tak jak . . Syreny miejskie wreszcie umilk³y. Uderzy³ w barierê. nazywa³ to miejsce wiêtym przybytkiem mamony. Francine Rennie. mig³owiec zanurkowa³. Innymi s³owy mig³owiec z telewizyjnych wiadomo ci. zrzuci³ ubranie i wzi¹³ prysznic. wyra nie widnia³a du¿a niebieska trzynastka na burcie. 7 Junior Rennie wkrad³ siê do swojego rodzinnego domu jak z³odziej. Wszystko jednocze nie. I równie ca³kowicie pozbawione sensu by³o gwa³towne machanie. Trafi³ mu siê ³akomy k¹sek. tam zawis³. Po³kn¹³ dwa imitreksy. chyba siê uda³o . os³aniaj¹c oczy. z Portland. zaci¹gn¹³ zas³ony. . Oraz wielkie oko. Barbie zobaczy³. Na pewno by³ w okolicy.Nie. Oczywi cie nikogo nie zasta³.ognia znacz¹cego miejsce. Kiedy spod niego wyszed³.Zawracajcie! Oczywi cie nie mia³o to najmniejszego sensu. przyjaciel Juniora. Wkopa³ koszulê spodnie pod ³ó¿ko.jêkn¹³ Gendron. gdzie na sto dziewiêtnastej p³onê³a ciê¿arówka. A potem eksplodowa³. Teraz ju¿ nic nie móg³ na to poradziæ. w doskonale czystym powietrzu. umo¿liwiæ operatorowi zyskanie innego ujêcia. Albo jak zjawa. mig³owiec zszed³ tu¿ nad wierzcho³ki drzew.sapn¹³ Gendron. które mia³o oznaczaæ zabierajcie siê st¹d ... które dzia³a³o prawie jak lupa. wpe³z³ na ³ó¿ko i naci¹gn¹³ ko³drê na g³owê. spostrzeg³. jak jeden z wirników odpada. Pilot musia³ widzieæ.Zje¿d¿ajcie st¹d.

Z drzemki wyrwa³ go sygna³ alarmowy stra¿y po¿arnej. No i oczywi cie trzeba by siê ubraæ. Mo¿e by siê uda³o. Junior zasn¹³ z g³ow¹ pod ko³dr¹. Samobójstwo nadal wydawa³o siê opcj¹ najbardziej kusz¹c¹. potem zacz¹³ my leæ. Móg³by uciec.nie zd¹¿y³by przed powrotem LaDonny i Henry'ego McCainów. Dygota³. Znowu wpad³ w dygot. W domu nadal nie by³o nikogo. Obudzi³ siê o dwudziestej pierwszej. Przespa³ siê jeszcze trochê. Podsumowuj¹c. kiedy by³ dzieckiem i ba³ siê potworów z szafy. Ból g³owy przeszed³. Teraz ju¿ nawet nie móg³ tam posprz¹taæ . W którym momencie alarm stra¿y po¿arnej ucich³. ale dopiero jak ustanie ból g³owy. to w³a nie on by³ wszystkiemu winien. Bo przecie¿ z³api¹ go na pewno. .. Nie sposób zaczynaæ ¿ycia uciekiniera na golasa. samobójstwo nadal wygl¹da³o najlepiej. ale przynajmniej g³owa bola³a znacznie mniej. a w g³owie dudni³y mu wszystkie piekielne dzwony. Tyle ¿e w takim wypadku ten pieprzony kuchta by³by gór¹. A jak siê dobrze zastanowiæ. co dalej.dawniej..

. przywodzi³ na my l szaleñca. czekam na po³¹czenie! . . oczywi cie nie sposób by³o liczyæ. Ernie Calvert trzyma³ w rêku telefon. przynajmniej dopóki stanowisko przewodnicz¹cego zajmowa³a taka gnida jak Sanders. Du¿y Jim Rennie obejrza³ miejsce wypadku i mocniej ci¹gn¹³ brwi. stanowi³ wzorcowy przyk³ad asekuracji stosowanej: mia³ nieograniczon¹ w³adzê.ROZPSIJUCHA 1 Kiedy Du¿y Jim Rennie zatrzyma³ z piskiem opon swojego hummera H3 alpha (kolor . ale tymczasem nasta³ nowy wiek. gliniarze byli za nim dobre trzy minuty..Yo. Rennie by³ ¿arliwym wyznawc¹ teorii asekuracyjnej. skoro dwa najnowsze wozy stra¿ackie przebywa³y aktualnie w Rock. jakby grali w jak¹ kuriozaln¹ grê polegaj¹c¹ na sprawdzeniu. nazwa³by rozpsiajuch¹. Perkins mo¿e by³ niez³ym szefem policji przed dwudziestu laty.Cofn¹æ siê od miejsca wypadku! Ernie Calvert.kompletne). ale podniós³ d³oñ w po³owicznym ge cie powitania. wyposa¿enie .ludzie kochaj¹ krew i tragediê. Rennie osobi cie zgodzi³ siê na ich wyjazd na æwiczenia. c zyli w³a nie tak jak lubi³. Przygl¹da³ siê p³on¹cej ciê¿arówce oraz szcz¹tkom samolotu. Howarda Perkinsa. ale na dokumentach znajdowa³ siê podpis Andy'ego Sandersa. A na tego starego pryka. wobec czego sytuacjê. . Opanowaæ sytuacjê. a nie ponosi³ praktycznie ¿adnej odpowiedzialno ci. I w³a nie o to chodzi³o.Z kim? . Bêd¹c zastêpc¹ przewodnicz¹cego.spyta³ Rennie. mog³y z tego byæ niema³e k³opoty. Rennie w wieku lat szesnastu odda³ serce Jezusowi i od tamtej pory nie u¿ywa³ wulgarnego jêzyka. W³osy mia³ w nie³adzie. mocny i stanowczy. jak¹ tutaj zasta³. kolejny idiota (w mie cie siê od nich roi³o.Cofn¹æ siê! . pewnie jak w ka¿dym . Fatalna sprawa.czarna per³a. Teraz nale¿a³o podj¹æ odpowiednie kroki. Dziwne. poniewa¿ Andy by³ przewodnicz¹cym Rady Miejskiej. Mia³ g³os stworzony do wydawania rozkazów. je li ewentualnie co siê zawali³o. Jego ¿yciowe motto brzmia³o: Zawsze wyprzedzaj konkurencjê . Jak zawsze przy takich okazjach . Za du¿o gapiów.zawo³a³. Du¿y Jim. Niektórzy zachowywal i siê. jak daleko zdo³aj¹ siê wychyliæ. . nie zwracaj¹c na niego wiêkszej uwagi.

.Bo tamten m³odziak powiedzia³. zawsze przyzwoite. ¿eby przenie æ spojrzenie w tamt¹ stronê.. A tamten facet powiedzia³.Ca³y siê rozpromieni³. poci¹gn¹³ go za rêkaw.Bo on powiedzia³.Do kogo? Co takiego? Jak to? .. ¿e je li Pocisk trafi w którego z gapiów.Hej. a ten g³upek wzywa. . ¿e . bo ju¿ nikt nie umie go przyrz¹dziæ. Tata mówi. .. to takie. a tamten facet potrafi.Ten ze Sweetbriar Rose .Wolniej. . .Ernie jako nie móg³ sobie przypomnieæ. ¿e co jest na drodze. poniewa¿ sprzedawa³ u¿ywane samochody.. Albo... co dok³adnie Barbie powiedzia³. Jaki facet? . wiêc w koñcu pomin¹³ tê kwestiê. zadzwoni³e do nich? . gdy by³ zirytowany. Jim.podj¹³ Ernie . a dlaczego. .. . Twarz Renniego pociemnia³a gro nie. teraz te¿ ludzie siê opieraj¹.na to co . uzna³.innym). I samolot te¿. patrz. ..wtr¹ci³ siê Rory Dinsmore.Do Narodowej Stra¿y Powietrznej! Coraz gorzej. na przyk³ad je li rzucisz kamieniem. to siê od tego odbije! Patrz! Ernie podniós³ kamieñ i rzuci³ nim przed siebie. Wyku³ je na pamiêæ. jak on siê nazywa.Robi fantastyczne rednio wysma¿one hamburgery. Rennie nie pofatygowa³ siê. ‾artowa³. Wygl¹da³ na bardzo podekscytowanego. Niekiedy te¿ opowiada³ dowcipy. Du¿y Jim.Wpad³a na to ciê¿arówka . naprawdê co jest! Niewidzialne! Mo¿na siê o to oprzeæ. zw³aszcza gdy nadci¹ga czas wyborów... No. Tutaj ludzie najwyra niej wietnie siê bawi¹.. dodzwoni³em siê do ochrony powietrznej i. . wiesz? O..Ja wiem. na lito æ bosk¹. Bezzw³ocznie! Rennie przy³o¿y³ d³onie do policzków.Departament Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego! A w jakim celu wykona³e to takie siakie owakie po³¹czenie? .. spokojnie. . Zawsze mia³ na podorêdziu niewielki zapas anegdotek. ¿e teraz bardzo rzadko mo¿na dostaæ rednio wysma¿ony.Jaki pu³kownik wys³ucha³ mnie i prze³¹czy³ do Departamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w Portland. tamten facet. Ollie Dinsmore wiedzia³ z do wiadczenia. a tak¿e dlatego. rozlegnie siê g³o ny wrzask. . Teraz jednak straci³ ochotê na ¿arty.Takie siakie owakie by³o jego ulubionym wyra¿eniem. . ¿e w³a nie takiego zachowania ludzie spodziewaj¹ siê po politykach.. podobnie jak turysta wybieraj¹cy siê do obcego kraju zapamiêtuje zdania: Gdzie znajdê toaletê? albo Czy w tym mie cie jest hotel z Internetem? .Ernie.. Czêsto tak robi³.

tu¿. Z kim mam przyjemno æ? . je li. A w ka¿dym razie rozci¹gn¹³ usta na boki. ¿e wiêcej go nie zobaczê.Odwróci³ siê ponownie do Erniego Calverta. mia³ z takimi do czynienia a¿ nazbyt czêsto w ci¹gu trzech dekad na stanowisku urzêdnika miejskiego. Departament Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. zw³aszcza by to robi³ emerytowany kierownik sklepu spo¿ywczego. macie jakie k³opoty na drodze numer sto dziewiêtna cie.Znam Dale'a Barbarê i to mi w zupe³no ci wystarczy. Zaledwie trzy s³owa. .Donald Wozniak.. zupe³nie jakby Ernie by³ asystentem trzymaj¹cym aparat wy³¹cznie w tym celu. po nim samym oczywi cie ani ladu. Rennie odwróci³ siê do Erniego Calverta.tak wygl¹daj¹ nauczyciele tu¿ przed tym. by Rennie siê zorientowa³. ¿e jeszcze zd¹¿y zapobiec skutkom najnowszego wariactwa spowodowanego przez Barbarê. Ale Rory ju¿ siê rozpêdzi³.On siê nazywa jak dziewczyna! Barbara! Akurat kiedy nabieram pewno ci.Mamy do czynienia z katastrof¹ samolotu. lecz tyle wystarczy³o. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej wcale nie spodziewa³ siê go spotkaæ. ale uzna³.Z kim rozmawiam? . Na to wyst¹pi³ Alden Dinsmore. Barierê? Barierê?! Co za jêzyk! .który próbowa³ l¹dowaæ na drodze i zderzy³ siê z ciê¿arówk¹. . . dlaczego pan tak mówi. Nie potrzebujemy pomocy Departamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Bóg wiadkiem. A federalni byli najgorsi. Jak¹ barierê.podkre li³ ..odezwa³ siê Du¿y Jim Rennie . ¿e ma do czynienia z jakim nadêtym biurokrat¹. .warkn¹³ na brata.We siê zamknij ..Proszê pana. . skoro pan nie wie. Rennie obdarzy³ go dobrotliwym u miechem. . Wy³uska³ telefon z jego d³oni. a potem znika³. . O ile mi wiadomo. .Ernie .Zosta³ pan le poinformowany .Najlepiej zrobisz. ¿eby go uciszano. Policja by³a tu¿ . nie rozumiem.odezwa³ siê g³os w s³uchawce.. ten. Swoj¹ drog¹. Du¿y Jim Rennie nie przywyk³. . Sytuacja jest opanowana. Kompletnie bezu¿yteczny i ca³kowicie nieobliczalny. . zanim ukarz¹ ucznia tygodniowym szlabanem.Mówi James Rennie. wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chester's Mill.oznajmi³ Rennie. . . broi³. czego on siê dowiedzia³.Ciii. Tak w³a nie dzia³a³ ten kuchta: m¹ci³.zosta³e wprowadzony w b³¹d. cz³owiek znowu wyskakuje jak diabe³ z pude³ka... jednostki cywilnej i miejscowej .

gdy zmieni³ zdanie.Widaæ go³ym okiem.Proszê pana . .Bardzo dziêkujemy za zainteresowanie. nie uwa¿asz? . po czym rzuci³ aparat Calvertowi. ale w zasadzie bezu¿yteczny. szanowny pan Dale Barbara ju¿ dawn o wyniós³by siê z miasta. prawie dwa metry wzrostu. ¿e wyjecha³y poza miasto akurat wówczas. gdyby nikt siê nie zorientowa³. Rennie uciszy³ go machniêciem rêki i ruszy³ w stronê pierwszego wozu policyjnego. ¿e znajduj¹ siê w ród nich dwa nowe i potwornie drogie wozy nale¿¹ce do wyposa¿enia remizy Chester's Mill. Najlepiej. bo nie do æ. Renniemu bardzo by taki rozwój zdarzeñ odpowiada³. Gdyby Randolph by³ na s³u¿bie tamtej nocy.By³em w ogrodzie.. Tak powinno byæ. widzia³em samolot tu¿ przed. Wielki. Nie ¿egnaj¹c siê. Jeszcze gorsza ni¿ Morrison. Najwyra niej ¿adne nie ust¹pi³o. Najprawdopodobniej wozy stra¿ackie.Jim. Cz³owiekiem. . Du¿y Jim. jak Randolph zatrzymuje wóz za autem Wettington i wyjmuje pasek gumy do ¿ucia. Tymczasem pracownik Departamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego .. panie Wozner .Wcale nie .przerwa³ mu radny . Ma³o tego. ¿e têpa. 2 . to na dodatek pyskata. . Samolot Chucka Thompsona mia³ drobn¹ sprzeczkê z ciê¿arówk¹.ale radzimy sobie sami.upiera³ siê Alden Dinsmore. . le zrobi³e . Randolph by³ zastêpc¹ komendanta i cz³owiekiem bliskim sercu radnego.wcale nie tak by³o. Tu¿ za nim pojawi³a siê ta babka z wielkimi cyckami.odezwa³ siê farmer . I tak bêdzie.. kiedy Junior popad³ w tarapaty na parkingu przed karczm¹.. .Przyda³oby siê oczy ciæ teren z gapiów. Wysiada³ z niego Hank Morrison.rzuci³ Rennie pod adresem Randolpha. .. gdy by³y potrzebne. móg³by nawet wyl¹dowaæ za kratkami w Castle Rock. Niech Randolph siê ruszy. . Ju¿ mia³ zamiar do niego podej æ. z którym wszystko mo¿na by³o za³atwiæ. Patrzy³. wcisn¹³ przycisk koñcz¹cy po³¹czenie.ca³y czas co nawija³.a¿ dziwne. Od Castle Rock zbli¿a³y siê syreny. Co siê dzieje? .zacz¹³ Ernie.zapyta³ Randolph. ale Rennie go zignorowa³. . Wettington. Natomiast za ni¹ Rennie dostrzeg³ Petera Randolpha. Z nimi na pewno zjawi¹ siê karetki i policja. Rennie mia³ nadziejê.Cze æ. ¿e mieli nazywaæ siebie agentami! .

Ten go æ .. co dla niego dobre . Dym przesuwa³ siê na pó³noc. Dym by³ ciemny i oleisty. Osoby stoj¹ce mu na drodze powinny mieæ k³opoty z oddychaniem. Niektórzy rozgl¹dali siê w ród rozrzuconych szcz¹tków samolotu. wskazuj¹c na Erniego Calverta . spojrza³ jeszcze raz.Co to takiego? . wskazuj¹c gapiów z Mill. gdy kto znajdowa³ kolejn¹ czê æ cia³a. Dinsmore. Na dym unosz¹cy siê z p³on¹cej ciê¿arówki. A w dodatku zostawia³ po sobie w powietrzu ciemnobr¹zowy lad. . lecz urwa³ w pó³ zdania. Trzymali siê w bezpiecznej odleg³o ci od p³on¹cych szcz¹tków. Samolot lecia³ wysoko. widzia³ j¹ na tej czy owej twarzy dzieñ w dzieñ. Nawet Peter Randolph . Sam .miêdzy krzewami. i to du¿e.Sie robi. .zabra³ mu telefon i siê roz³¹czy³! le zrobi³. Ludzie po po³udniowej stronie granicy rozdzielaj¹cej miasta stali na samych poboczach oraz dalej po obu stronach szosy: po jednej .Randolph zamierza³ pos³aæ Wettington do t³umku przy ciê¿arówce. Jim Rennie potrz¹sn¹³ g³ow¹. Tak¹ minê Randolph zna³ bardzo dobrze. widzisz. Wszyscy mieli otwarte usta. a po drugiej . to nie by³o zderzenie. przez co wygl¹dali g³upio. nic siê nie zmieni³o.on te¿ patrzy³ w to samo miejsce i z takim samym og³upia³y m wyrazem twarzy jak reszta gapiów.powiedzia³. Stan¹³ przed nim farmer. który wie. po kolana w trawie. a ty.. którym radny wcale siê nie przej¹³ . I Rennie szybko zobaczy³ dlaczego. Od czasu do czasu. Po stronie Mill ludzi by³o jeszcze wiêcej.wycelowa³ w Renniego teatralnym gestem.w koñcu nie idiota.mia³ po³¹czenie z Departamentem Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Tyle ¿e ci ludzie nie patrzyli na p³on¹c¹ ciê¿arówkê.Hank .Za ciê¿arówk¹ uros³a ich ju¿ ca³kiem spora grupa. owszem. wcale nie l¹dowa³. Randolph odwróci³ siê do Morrisona i Wettington. zw³aszcza ¿e z po³udnia wia³ lekki wietrzyk. Wszyscy patrzyli na dym. ale w pewnym momencie skrêca³ nieomal pod k¹tem prostym i wznosi³ siê pionowo w górê. a hurtem co roku w marcu. D³ug¹ smugê znieruchomia³¹ w jednym miejscu. . na zgromadzeniu miejskim. Tymczasem nie dzia³o siê nic podobnego. Chocia¿ z trudem wierzy³ w³asnym oczom.spyta³ zdziwiony Randolph przyciszonym g³osem. .rzek³. a on .Jackie. . Zaczyna³o to wygl¹daæ na jaki zjazd. w ka¿dym razie na d³u¿sz¹ metê.na ³¹ce. ale tak czy inaczej przynajmniej cz³owiek. rozlega³ siê okrzyk przera¿enia. I Jackie Wettington te¿. . Pete. Niestety. jakby siê dobywa³ z komina w pogodny bezwietrzny dzieñ. chocia¿ te¿ niespecjalnie b³yskotliwy.

A zwykle mia³. który zarabia na chleb.Obrzuci³ farmera lodowatym spojrzeniem.Tracisz czas . z pomoc¹ Du¿ego Jima Renniego. Komendant akurat wysiada³ z zielonego wozu.. . wskazuj¹c gapiów po stronie ciê¿arówki. Co tam jest. wygl¹da³y na poszarza³e.rozkaza³ zastêpca komendanta. Wcze niej czy pó niej farmerzy zawsze trafiali do radnych.. stale coraz wiêksz¹. Tylko ¿e pan Rennie znowu wskaza³ na radnego.Ten gostek.A co z tym. . a pan Rennie nie.Samolot w co uderzy³ . .widzia³em. mo¿na tego dotkn¹æ. . I zobaczy. Radzê opanowaæ sytuacjê. ten Barbara mia³ racjê.Zaraz tu bêdzie komendant.Niewa¿ne... T³umek rós³ z minuty na minutê. Najdalej za trzy lata. Randolph chêtnie by widzia³ tê maszynê na w³asnym podje dzie.Jackie wskaza³a gêst¹ plamê dymu. ka¿ ludziom siê cofn¹æ .W to samo. . tym razem od brata. prawie szeptem: . . On mia³ racjê. . Widoczne przez ni¹ pa dziernikowe drzewa. . mo¿e na przyk³ad Perrym Masonem. wy³¹czen e z podzia³u na strefy albo jeszcze co innego. Zacz¹³ pop³akiwaæ.Jackie. przyczepiaj¹c dojarki do krowich wym ion pan Rennie nawet nie chcia³ rozmawiaæ. Radny postanowi³ sobie zapamiêtaæ irytuj¹cego natrêta. Alden Dinsmore jednak jeszcze siê wtr¹ci³. . . i mia³ racjê. zanim siê zjawi. ten kucharz powiedzia³. Ociepla³em ro liny i widzia³em. Jackie ruszy³a w stronê gapiów przy ciê¿arówce. Przysun¹³ siê do niego bli¿ej i doda³ cicho.Opanuj sytuacjê . Ten gostek. ale znów dosta³ po g³owie.zacz¹³ Rory. w co huknê³a ciê¿arówka.zaprotestowa³a policjantka.rzuci³ pod adresem Randolpha. . .dorzuci³.podj¹³ Alden Dinsmore. .. .Ja te¿ widzia³em.Trzymaj siê od tego z daleka .Oni s¹ w zasadzie w Motton . Randolph zerkn¹³ przez ramiê na Duke'a Perkinsa.Stra¿ po¿arna z Castle Rock bêdzie ci wdziêczna . a nie facetem. spotka siê z bardzo ch³odnym przyjêciem. wiêc kiedy pan Dinsmore pojawi siê w urzêdzi e nastêpnym razem.? .wiadków mo¿na przes³uchaæ pó niej. ¿e powinno siê tutaj ustaliæ strefê zamkniêt¹ w powietrzu.Rozci¹gnij ta mê. Rennie nie zada³ sobie trudu podjêcia dyskusji. .powtórzy³ Randolphowi. i to z kapeluszem w d³oniach. . jakby sam by³ nie wiadomo kim.. a niebo nabra³o niezdrowego ¿ó³tawego odcienia. pe³ne soczystych jesiennych barw. je li tylko Rennie bêdzie mia³ w tej sprawie cokolwiek do powiedzenia. Roz³¹czy³ siê i tyle.poleci³ Randolph i poszed³ pomóc Hankowi Morrisonowi rozci¹gaæ ta mê po stronie Chester's Mill. do niego nale¿a³o ostatnie s³owo. Z pro b¹ o jakie udogodnienia. maj¹ siê cofn¹æ. .

czyby nie podej æ do Wettington.odezwa³ siê bezczelny farmer. Z nosa ciek³a jej krew. stary wyjadacz. Niektórzy zadeptali mniejsze p³omienie w krzewach. Policjantka by³a oszo³omiona.. zreszt¹ ci¹gle by³a nieco zbyt blisko tego czego . te wystrza³owe balony zosta³y. ¿e mamy do czynienia z aktem terrorysty cznym. Wracajcie pañstwo do domu. Proszê zrobiæ miejsce dla wozów stra¿ackich i policji.Obawiam siê.. Po pieszy³ wiêc w stronê trzech rozmawiaj¹cych funkcjonariuszy.ci¹gle przybywa³o nowych ludzi z telefonami komórkowymi w rêkach. 3 Duke Perkins patrzy³ na scenê. ni¿ mo¿na s¹dziæ na pierwszy rzut oka. W nastêpnej kolejno ci na przeszkodê trafi³ nos. Pop³ynê³a z niego krew. co by³o bardzo rozs¹dnym posuniêciem. Najpierw zetkn¹³ siê z przeszkod¹ daszek czapki. Czapka siê przekrzywi³a. wchodz¹c miêdzy Morrisona i Randolpha. . a teraz ju¿ tylko stali i patrzyli. ¿e jest gorzej.Proszê siê cofn¹æ. Rennie rozwa¿y³ szybko.Teraz pan widzi? Randolph i Morrison nie widzieli. . . komendancie . . Sekundê pó niej te bezczelne cycki. Przyda³oby siê skontaktowaæ z Departamentem Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Proszê siê. . Policjantka roz³o¿y³a rêce w identycznym ge cie. na twarzy mia³a wyraz ca³kowitego og³upienia. ale ju¿ robili to inn i. Konferowali we trzech. Po drodze obrzuci³ ponurym spojrzeniem farmera.zacz¹³.Przerwa³ z odpowiednio zafrasowanym wyrazem twarzy. jaka siê rozgrywa³a za plecami Du¿ego Jima.. proszê zrobiæ miejsce. Rennie nie mia³ bladego pojêcia w co. ale Rennie.A nie mówi³em? . sp³aszczone. . Proszê siê cofn¹æ.Witam.. rozpryskuj¹c siê na tym czym . Uderzy³a w co . Ernie Calvert i Johnny Carver ze stacji benzynowej Mill Gas & Grocery pomagali Jackie wstaæ. na co wpad³a. i zaczê³a sp³ywaæ d³ugimi smugami jak farba ze ciany. i zaczê³a wyg³aszaæ tê sam¹ mantrê. stoj¹c tu¿ przed wozem komendanta. nie ma tu nic ciekawego. ale widzia³ skutki. nie tracisz czasu . spad³a z g³owy policjantki potoczy³a siê po jezdni.Nie twierdzê. ale te¿ bym tego ca³kowicie nie wyklucza³. ale poza tym nie widaæ by³o obra¿eñ. Ani Perkins. . nie chwyci³ przynêty. Pewnie by³a w tym stwierdzeniu nutka z³o liwo ci. .rzek³ Perkins.Jak widzê. jakim Hank ogarnia³ ludz po stronie Mill. wszystko pañstwo widzieli. przybrawszy postawê osoby ciesz¹cej siê zas³u¿onym autorytetem. . Jackie wyl¹dowa³a na swojej mocno zaokr¹glonej pupie.

lecz tym razem najwyra niej co potoczy³o siê gorzej ni¿ zwykle. W ni¹ uderzy³a ciê¿arówka.. stali stanowczo zbyt blisko p³on¹cej ciê¿arówki. ¿e mamy tu jak¹ niewidoczn¹ barierê .owszem. rozwijali wê¿e. Te¿ jako nie w porz¹dku. Zostawi³ Renniego samemu sobie i podszed³ do krwawi¹cej policjantki. panie w³adzo.Wygl¹da na to. Trzy.stwierdzi³ Duke. ale ¿e jest. cofn¹³ siê miêdzy krzewy.Tak czy inaczej sytuacja wygl¹da³a nieciekawie.Na drodze jest jaka przeszkoda. ale Duke Perkins ..Ca³e szczê cie. jednak.Tak. która nadal mia³a nieprzytomne spojrzenie.Co tu siê sta³o? Co wiesz? Rennie otworzy³ usta. Kto przy zdrowych zmys³ach wys³a³by karetkê do po¿aru pustego budynku? .zacz¹³ Rennie. Oczywi cie w pewnym stopniu to normaln e. gdy zdarzy siê wypadek z ofiarami miertelnymi. Stra¿acy ju¿ wysypywali siê z samochodów. robi¹c stra¿y wiêcej miejsca. naznaczonej has³em: TANKUJÊ W GAS & GROCERY. Nie usz³o to uwagi Duke'a. którzy zebrali siê na teren ie Motton. Duke us³ysza³ dobiegaj¹cy od Castle Rock pulsuj¹cy sygna³ karetki pogotowia.. ¿e wolno sz³a. Nie widaæ jej. I samolot te¿. cholera! . co to w³a ciwie ma znaczyæ. Po stronie Morton zjawi³ siê kolejny wóz stra¿acki. ju¿ zrozumia³em.dorzuci³ Johnny Carver. . Pierwsze dwa zablokowa³y drogê. Na rêkawie kurtki Carvera. A ci. I ci gapie. Ludzie powinni utworzyæ jedn¹ grupê.popar³ go Dinsmore.W³a nie. . A gdzie nasze? Te¿ pojecha³y na te nieszczêsne æwiczenia? Nie podoba³a mu siê ta my l. widnia³a plama krwi policjantki. . Nie zauwa¿y³.Nie mam pojêcia. . Na pewno wcale nie próbowa³ l¹dowaæ. W zasadzie w bezpiecznej odleg³o ci. bo uprzedzi³ go Ernie Calvert. ale nie zd¹¿y³ siê odezwaæ. Z rado ci¹ dostrzeg³ na boku drugiego z³oty napis STRA‾ PO‾ARNA CHESTER'S MILL WÓZ NR 2. to ju¿ wiem . jakby szukali pocieszenia w obliczu mierci. . ustawiaj¹c siê w literê V.. T³umek zafalowa³.po obu stronach miejskiej granicy. .I Wettington te¿ siê z ni¹ zderzy³a . dlaczego nie przechodzili dalej? Zza zakrêtu na po³udniu wy³oni³y siê pierwsze wozy stra¿ackie. Obj¹³ ramieniem Jackie. Duke skupi³ siê ponownie na Renniem. . zbyt szeroko rozrzucone. Randolp nie zwróci³ na to uwagi. Tymczasem tutaj us tawili siê w dwóch grupach . Zawsze tak robili. . Za du¿o by³o wokó³ jego czê ci. ale jest. Choæby kwestia samolotu.

bo to chyba jednak zbyt radykalne posuniêcie.. lecz podniós³szy na niego wzrok.Morrison siê tym zajmie . Tak czy inaczej zniewaga nie pójdzie w niepamiêæ.. a nikt inny. Silne strumienie spada³y na ogieñ.odezwa³ siê Duke.Peter! . . Owszem. co to by³o? . tym s³odsza. U miechnê³a siê s³abo.. Chocia¿. Stra¿acy w³a nie zaczêli laæ wodê na p³on¹c¹ ciê¿arówkê. Wzi¹³ z auta aparat fotograficzny i zacz¹³ pstrykaæ zdjêcia. czego doskona³y przyk³ad stanowi³ jego rodzony syn. A zemsta im dojrzalsza. Grzecznie. .Stanowczo powinni my zadzwoniæ do jakich s³u¿b bezpieczeñstwa. jest ca³y. rozbryzgiwa³y na boki i tworzy³y w powietrzu têczowe ³uki. na zabawie do¿ynkowej bêdziesz ju¿ wygl¹da³a ca³kiem dobrze.Jak bêdê chcia³ znaæ twoje zdanie. Ta by³a niewielka. ale stanowczo. A po tem uderzy³am. to mo¿e po policjê stanow¹..odpar³ Randolph. .Dotknê³a nosa. kiedy siê niechc¹cy dotknie bolców przy wsadzaniu wtyczki do gniazdka.. Nieomal odepchn¹³. ni¿ by³ popychany. I w odpowiednim momencie. Rennie zacisn¹³ piê ci. to ciê o nie zapytam.zwróci³ siê do Wettington. .. ..Prze¿yjê... kiedy cz³owiek obserwuje strumienie wody pod du¿ym ci nieniem na przedniej szybie. Duke w ¿yciu nie widzia³ nic podobnego. .Komendancie .Jackie.odezwa³ siê Rennie.. tylko od³o¿y³ aparat na przednie siedzenie i chwyci³ telefon komórkowy. ale i tak spuchnie. trochê tak jak wtedy.Ty siê tym zajmiesz. . ale zaciskanie piê ci tak czy inaczej by³o dobre dla têpaków. Randolph zamierza³ obrzuciæ komendanta spojrzeniem. . . prze¿yjesz jako ? . . przez ca³e ¿ycie raczej sam popycha³. Krew ciek³a coraz wolniej.. Nie przejmuj siê. Potem zobaczy³ têczê równie¿ po stronie Mill. i to natychmiast. które by mu wszystko powiedzia³o. .Z³amany? . . trochê to przypomina³o myjniê samochodow¹.Nie czujê. Kurczê.. Od strony gapiów dobieg³o chóralne aaach! . Duke odsun¹³ go na bok.Jackie.¿e policzki wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej obla³a g³êboka czerwieñ. nie wiem w co. . ale za rozbitym samochodem od czego siê odbija³y. Je li nie do Departamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. i to ju¿! . Za jaki czas.zawo³a³ Duke do Randolpha. gdzie u licha ciê¿kiego jest nasza karetka! Ma byæ tutaj.Nie wiem. Jackie te¿ mo¿e to sprawdziæ. Najpierw mia³am dziwne wra¿enie.Skontaktuj siê ze szpitalem i spytaj. .Szefie.Nie. . jakby mnie przeszed³ pr¹d. ¿eby by³ z³amany. .spyta³a. lecz zaraz rozlu ni³ d³onie.

Mam sygna³. Zaprowadzi pañstwa za ¿ó³t¹ ta mê. Je¿eli Perkins nie zapanuje nad sytuacj¹.powiedzia³.powiedzia³ Duke. . Proszê i æ za radnym Renniem.Wiem. lecz ci¹gle mia³ u mieszek na ustach. Zatoczy³ rêk¹ szeroki ³uk. Uda³a. Pod koniec zdania Duke podniós³ g³os i wskaza³ miejsce. ¿e takie polecenia s¹ stanowczo poni¿ej jego szar¿y i godno ci. Sz³a jak zahipnotyzowana. chyba wszyscy gapie mieli w rêkach telefony. gdzie strumieñ wody pod ogromnym ci nieniem uderza³ w powietrze. ¿e nie s³yszy. G³o no i serdecznie. Duke nie wiedzia³.Tak by to nazwa³. ale rzeczywi cie. . który mówi³ wyra nie. Komendant widzia³.Ci¹gle zajête. pozwoliæ nam pracowaæ. stanêli bli¿ej ojca.poleci³ Randolphowi. ale poszed³. ¿e czasami jedynym sposobem na poradzenie sobie z rozpsiajucha jest miech. Randolph przybra³ wyraz twarzy. . Przynajmniej dopóki nie zjawi siê szeryf powiatu. czy to mo¿liwe. . roz³o¿y³a ramiona. Mgie³ka jak z nawil¿acza! Peter Randolph podniós³ wysoko rêkê z telefonem i pokrêci³ g³ow¹. proszê siê odsun¹æ. jedni gadali.Lissa. tylko Lissa nadal udawa³a nimfê wodn¹. inni robili zdjêcia. dlatego proszê. . bibliotekarka. . . a tutaj prawie nic! .Zabierz j¹ stamt¹d. A ty jeste radn ym miejskim. wiem .Nie szkodzi.krzykn¹³ Duke. . Lissa Jamieson. Zatrzyma³a siê dos³ownie kilka centymetrów od miejsca. jak wilgotniej¹ jej w³osy ci¹gniête w koñski ogon.zirytowa³ siê Rennie. o co ci chodzi! . ale nie mogê siê po³¹czyæ.Niez³a rozpsiajucha . ¿eby siê cofn¹³. Ja. Ca³kiem wyra ny. . ruszy³a w ich stronê. Na razie wystarczy. kontrolê przejmie Rock. Pewnie dlatego ¿e wszyscy dzwoni¹. co? A ja siê nauczy³em. na lito æ bosk¹? . Duke ucich³. gdzie Henry Morrison rozci¹ga³ ¿ó³t¹ ta mê.odpar³ Rennie zbyt g³o no. .Id j¹ przyprowad .Jedna z patrz¹cych. Synowie Dinsmore'a odsunêli siê od niego.Co w tym miesznego.Tyle wody z tamtej strony. . . Duke siê roze mia³. .zawo³a³a Lissa entuzjastycznie.Proszê pañstwa. A potem wyci¹gnie profity. Nie odgrywasz tu ¿adnej oficjalnej roli. kto tu dowodzi.Nie rozumiem. Tu¿ za jej plecami zamigota³a kolejna têcza. zanim wyci¹gnie kryszta³y albo co w ten deseñ. ¿eby pamiêta³. stój! . Po stronie Motton zatrzymywa³o siê na drodze coraz wiêcej wozów policyjnych z powiatu Castle. . omijaj¹c dwa wiêksze szcz¹tki samolotu.

W ogóle mnie to nie obchodzi . wcale mi siê to nie podoba . miêdzy nimi Ernie Calvert. mia³ czterna cie lat i jako Brzytwa by³ cz³onkiem niewielkiego. by przy pomnieæ sobie ostatnie s³owa Brendy: Uwa¿aj na rozrusznik . któr¹ w³o¿y³ na siebie tego dnia. I uwa¿aj na ta mê. Duke chcia³ wymówiæ imiê ¿ony. A potem ciemno æ. U miechniêt¹. Jedn¹ rêkê mia³ wyci¹gniêt¹ przed siebie. Duke wolnym krokiem zbli¿y³ siê do miejsca.. ¿eby do jego eleganckich spodni. tak jak mówi³a. za nim ruszyli inni. przytrzymuj¹c go jedn¹ rêk¹.oznajmi³ Duke. Krew. Miejscowa policja tolerowa³a ich .. Przeszed³ pod plastikiem. gdzie Jackie z czym siê zderzy³a.. lecz prê¿nego klubu skateboardzistów. ale siê powstrzyma³. ¿eby Henry musia³ j¹ przytwierdzaæ po raz drugi. Jednak nie zamierza³ jej obchodziæ dooko³a i dopu ciæ do tego. . Zaraz potem urz¹dzenie eksplodowa³o mu w piersiach z tak¹ si³¹.Bóg z tob¹. ale w my lach wyra nie ujrza³ jej twarz. poprzyczepia³y siê rzepy. szybko zmieni³y siê one w pal¹cy ból po lewej stronie klatki piersiowej. . by uczciæ popo³udniowy mecz. Z ust patrz¹cych wyrwa³o siê zgodne aaach! . Poczu³ ciarki. by po dziecinnemu z³o liwie zerwaæ ta mê starannie rozci¹gniêt¹ przez Hanka Morrisona. . bo wydatny brzuch utrudnia³ ruchy. spogl¹da³a na delikatn¹ mgie³kê przes¹czaj¹c¹ siê przez barierê umazan¹ rop¹. Rennie odszed³ sztywnym krokiem. Tutaj upad³a. zda³o sobie sprawê. ¿e rozerwa³o koszulkê z logo dru¿yny Wildcats. a tutaj. za które zap³aci³ sze ædziesi¹t dolarów.Duke. strzêpy bawe³ny i kawa³ki cia³a uderzy³y w barierê. jak lepiec szukaj¹cy drogi w nieznanym pomieszczeniu. Tyle ¿e zamiast min¹æ. Wiêkszo æ ogl¹da³a siê przez ramiê. jak siê dzisiaj do mnie odnosisz. Kilkoro co bystrzejszych. formuj¹c¹ na jezdni wilgotn¹ liniê. Nie zdo³a³. Du¿y Jim Rennie czu³ ogromn¹ pokusê. Kosztowa³o go to nieco trudu.przestrzeg³ go Rennie.. 4 Dzieciak nazywa³ siê Benny Drake. Czasu starczy³o mu tylko na to. ¿e owa linia pokrywa siê dok³adnie z granic¹ miêdzy Motton a Mill. Bo ja tego nie zapomnê. Nie chcia³bym.Komendancie.Zejd z miejsca zdarzenia.. zapamiêtaj sobie.

Raczej czê ciej ni¿ rzadziej. . Doros³y.mieszankê przeciwbólow¹. Aktualnie sprawdza³.Trochê . obaj podskoczyli.No. . mia³ trzydzie ci siedem lat i pracowa³ jako pomocnik u doktora Rona Haskella. Bêdzie bola³o? Ry¿y ju¿ mia³ schowaæ strzykawkê. któr¹ nadal nazywa³ prokain¹. inaczej Ry¿y. Nie za³atwi³ sobie nogi na cacy. . nas¹czy³ ranê..W³¹czyli pr¹d .Boisz siê? .przyzna³ Benny Drake. Doskonale. ale jeszcze wstrzykn¹³ trzy mililitry lidokainy z adrenalin¹ . Oczyszczone z brudu i krwi nie robi³o ju¿ takiego przera¿aj¹cego wra¿enia.Ry¿y mia³ pewno æ.spyta³ Ry¿y. Nie le.Mniej wiêcej tak. choæ postrzêpione brzegi nadal nie wygl¹da³y najlepiej.skorygowa³ go Ry¿y.Mama mnie uziemi. Luuuzik. Twitch i Everett rusz¹ na pomoc. . zostawiaj¹c na nim spory kawa³ek cia³a z ³ydki. . .I to jest powód do strachu? . ale te¿ ranê trudno by³o nazwaæ zwyk³ym rozciêciem. spoooko . Nie chcia³ sprawiaæ dzieciakowi wiêcej bólu. . ¿e Benny ju¿ bywa³ uziemiany. poniewa¿ (wyt³umaczy³by.zgodzi³ siê mistrz Drake. gdyby komu poza swoj¹ ¿on¹ móg³ siê zwierzyæ z takiego braku lojalno ci) stale jest gdzie na zapleczu.Rewela . ni¿ musia³. a ja odwalam ca³¹ robotê . Alarm miejski ucich³. . . natomiast gdzie z oddali dobiega³o zawodzenie syren. Przez jaki czas doros³y mê¿czyzna i nastolatek bez s³owa patrzyli na piêtnastocentymetrowe rozciêcie. pomy la³ Ry¿y.E.oceni³ Benny. Eric Everett. Lepiej siê po pieszyæ z ch³opakiem. Zw³aszcza ¿e ten¿e m³ody mistrz Drake odstawi³ wilsona na betonie.zauwa¿y³ m³ody mistrz. do kiedy jest wa¿ny ostatni zastrzyk przeciwtê¿cowy zaaplikowany mistrzowi Drake'owi.Awaryjne zasilanie szpitala i przychodni. .. Ambulans bêdzie potrzebny jak nic. Dzieciak mia³ kredowobia³¹ twarz i chyba ³zy w oczach. Nie piesz¹c siê. w sumie. którego w my lach nazywa³ Czarnoksiê¿nikiem z krainy Oz. co? . . Ry¿y siê za mia³.wyczyny mimo sprzeciwów ze strony radnych Renniego i Sandersa.Nie ma sprawy. Jesieñ dwa tysi¹ce dziewi¹ty.Generator siê w³¹czy³ . Gdy nagle odezwa³ siê sygna³ stra¿y po¿arnej. W czasie poprzednie go marcowego zgromadzenia miejskiego ów dynamiczny duet zdj¹³ z porz¹dku obrad kwestiê wybudowania bezpiecznego miniparku dla deskorolkowców. .

A gdzie siê podziewa³ Czarnoksiê¿nik? Ginny twierdzi³a. odprê¿ i ciesz lotem liniami Cathy Russell.A teraz czujesz? .Ile bêdzie szwów? Norrie Calvert mia³a dwana cie. przy podobnych okazjach nazywan¹ rzygownic¹. ale wybuchy. . krew cieka³a na ligninow¹ podk³adkê.pipe.Tylko half . usun¹³ martwe fragmenty tkanki.Proszê uprzejmie. dorzuci³ w my lach. Tyle ¿e raczej nie strza³y. .Jako emerytowany deskorolkarz by³ szczerze zainteresowany. . Siedzia³ na stole do badania. ¿e pochrapywa³ na kanapie gdzie w szpitalu imienia Cathy Russell. a nastêpnie ukaza³a siê w nich g³owa Ginny Tomlinson.Tyle nie bêdzie. bo wzrok mami. .Nie s³ysza³em. Pyskaty smarkacz. Ry¿y akurat przyk³ada³ steryln¹ gazê na ranê.pipe.Nie nabijam siê. . czas siê braæ do szycia.powiedzia³ Benny. jak w zesz³ym roku wyfrunê³a w Oxfordzie. wyrówna³ skórê swoim ulubionym skalpelem numer dziesiêæ. . ale by³o bosko! .Tylko nie patrz.Chyba bêdê rzygaæ . Trzeba siê uporaæ z ch³opakiem jak najszybciej. .Mn¹ siê nie przejmujcie . tylko w bokserkach. . rozmiar cztery zero. Benny nie zemdla³. której g³ówn¹ ambicj¹ wydawa³o siê pope³nienie efektownego samobójstwa na desce z kó³kami. czujê. zanim zaliczy³e glebê? .. I na g³os rozs¹dku te¿. Zreszt¹ i nie zwymiotowa³. ¿e na wizytach domowych. Na dzieciaka nawet nie zerknê³a.poprosi³a Ginny. ca³kiem nic.Mo¿emy zamieniæ dwa s³owa? . Ry¿y poda³ mu nerkê. Przycisn¹³ brzeg rany koñcówk¹ strzykawki.Nie. niestety.Pola³ ranê roztworem soli fizjologicznej. Od jakiego czasu Czarnoksiê¿nik g³ównie tam przebywa³ w ramach wizyt domowych. kurczê. bez spodni. . No. Mo¿esz te¿ zemdleæ.Czujesz? . koniecznie zanim wpadnie i co urodzi. drobn¹ dziewuszkê na etapie gotyku i emo.Zrobi³e full . . Zna³ Norrie. .Rewela .doda³ po chwili.uzna³ dzieciak.Po³ó¿ siê.W rzeczywisto ci s³ysza³ dwa. .Benny siê rozpromieni³. . . A s³ysza³ pan ten strza³? Benny wskaza³ mniej wiêcej na po³udnie.Wyjd na chwilê . Jeste odporny na ból. . . . Co pewnie oznacza³o. Pan siê ze mnie nabija. .Za³o¿ê ci sze æ szwów z mojej najlepszej nici nylonowej. .Ry¿y dotkn¹³ rany ig³¹.No. .Ja mam odlot. gdy rozleg³o siê niedba³e stukniêcie drzwi.

Tak. a to mia³o swoje znaczenie.ale ten cz³owiek na granicy z Tarker's Mills jeszcze ¿yje..Nabijasz siê ze mnie? Alva Drake podnios³a wzrok.Widzia³e kiedy rozbity samolot? .Benny..Wskaza³ na po³udnie.. ale nikt nie prze¿y³. Samolot l¹dowa³ na szosie. Jecha³ jakim dostawczakiem.Na drodze sto dziewiêtnastej. rozejrza³a siê dooko³a.. Jeszcze na chwilê przystan¹³ obok pani Drake.Dziwne.Wiem tyle. South Paris. W drugim rêku trzyma³ CB.Jasne.Doktor Rayburn? . gdy ch³opak skoñczy osiemnastkê. po czym wróci³a do przegl¹dania czasopisma.zarz¹dzi³ Ry¿y. . . . . zgadza siê? . ile ci Gin . Ginny pokiwa³a g³ow¹. Jed . wystawiwszy twarz do s³oñca.Gin powiedzia³a. migaj. . Twitch ju¿ czeka. by jej powiedzieæ. Ry¿y wyszed³ za Ginny na korytarz. zastanawiaj¹c siê. ci¹gnê³a brwi. którego Jim Rennie oraz jego koledzy radni ci¹gle jako nie mogli zast¹piæ nowym. zaraz wrócê. cz y m¹¿ pomo¿e jej uziemiæ Benny'ego do czasu. Wypadek dostawczaka. ¿e Benny siê wyli¿e.Nie ma sprawy. Na granicy z Motton t e¿ mamy wypadek. . Alva nie wygl¹da³a. jed . Spokojna twoja rozczochrana. Dougie Twitchell. . Wrzuæ drugi bieg. siedzia³ na zderzaku starego ambulansu. . Jedziemy gdzie indziej.Wiesz dok¹d? Twitch pstrykn¹³ niedopa³kiem.Mia³ pacjentów w Stephens Memorial. Na granicy z Tarker's Mills... . zwany w skrócie Twitchem. ale podziêkowa³a za dobre wie ci. .zapewni³a go Ginny. . .Potrzebny ambulans? Za jej plecami w rozs³onecznionej poczekalni matka Benny'ego z ponur¹ min¹ przegl¹da³a jak¹ gazetê o przes³odzonej ok³adce z nieokie³znan¹ piêkno ci¹. By³ najspokojniejszym pielêgniarzem. gdzie na horyzoncie wznosi³ siê czarny gruby filar dymu. braciszku. Pali³ papierosa. Z radia p³ynê³y g³osy nak³adaj¹ce siê jeden na drugi.Plany siê zmieni³y. Sied spokojnie. .Ani trochê . . . Zderzy³y siê ciê¿arówka i samolot. A w ka¿dym razie wbi³a w nie spojrzenie. jakiego Ry¿y kiedykolwiek spotka³.Rzuæ ten zgubny na³óg i jedziemy . .Skoñczysz dzieciaka? .Mam te¿ informacje o innych wypadkach.Czyli w szpitalu w Norway. jakby mia³a zamiar skakaæ z rado ci. na granicy z Tarker's Mills. . Ju¿ jest w drodze.

uzna³ Twitch.. co siê sta³o . .Wobec tego mo¿e Perkins nadal ¿yje i faktycznie siê na co przydamy .stwierdzi³ Twitch. wiêc nie ma po co. Ry¿y niewiele wy³awia³ z nieprzerwanego potoku s³ów. co stanowi³o aktualnie standardow¹ procedurê postêpowania.Nie ma palenia w karetce .W³a nie on.ale jedno jest pewne: zobaczymy prawdziw¹ katastrofê lotnicz¹. . gdzie szosa numer sto siedemna cie dochodzi³a do sto dziewiêtnastej. jakby od tego zale¿a³o ich ¿ycie. . .. Pielêgniarz spojrza³ na niego smutno...Ach. Ruch by³ do æ du¿y.Twitch. staruszku. lecz bardzo szybko poj¹³. ty jeste nienormalny. Zginê³o dwóch ch³opaków.Chyba ¿e siê podzielisz .Twitch.odpar³ Ry¿y. . darowanemu koniowi nie zagl¹da siê w zêby. samochody zmierza³y g³ównie na po³udnie. jednak wiêkszo æ najprawdopodobniej przyci¹ga³ zapach krwi. Ca³y czas s³uchali radia. no a e on jest szefem policji. wystarczy. dziêkujê. . 5 Z wyj¹c¹ syren¹ przemknêli przez wiat³a na skrzy¿owaniu w centrum miasta. rozruszniki nie wybuchaj¹. A w ka¿dym razie jej skutki. Obaj zaci¹gali siê papierosami. . .Cz³owieku.Na s³u¿bie. marlboro. nie wiem. Twitch westchn¹³ i poda³ Everettowi paczkê. .przypomnia³ mu Ry¿y. to przewidywania nie s¹ najbardziej optymistyczne. Je li o mnie chodzi. a mo¿e nie. ale wygl¹da na to.Komendant Perkins? . mo¿na by³o spokojnie rozsmarowaæ na chlebie. . ca³kiem jak muchy. co z nich zosta³o. . Ginny powiedzia³a. a Peter Randolph twierdzi. W po³owie drogi do drzwi ambulansu wyj¹³ paczkê papierosów.Moje ulubione cudzesy. ¿e Perkins potrzebuje pomocy. Twitch bez k³opotu min¹³ .powiedzia³ Ry¿y. Zapewne niektórzy z jad¹cych rzeczywi cie mieli jakie sprawy do za³atwienia. Jak cz³owiekowi wybuchnie rozrusznik w klacie. Nieustraszonym dowódc¹. ¿e bêdzie pracowa³ jeszcze d³ugo po czwartej. To.Wykoñczysz mnie . ¿e tam wszyscy zginêli.Widzia³em . To nie jest mo¿liwe. . Trudno. .powiedzia³ Twitch . oczywi cie przy otwartych oknach.Mo¿e tak. ¿e tak w³a nie siê sta³o.sprecyzowa³ Ry¿y..

wpad³ w korkoci¹g.Wybacz. o Wielki Ry¿y! . 6 . . I w ogóle. . Stali naprzeciwko siebie. otrzyma niezbêdn¹ pomoc. Z pocz¹tku by³ pewien. ¿e wygl¹da³ jak ogromny paluch. ale nos mnie dobija. . .Jezu! Przepraszam! ..dorzuci³ jak dziecko.Tak. Przynajmniej ona wydawa³a siê we wzglêdnie dobrym stanie.. Bêdziemy w informacjach o szóstej.Gendron uniós³ czapkê. . Na tym skoñczy³ siê lot na skrzyd³ach wyobra ni.. Nie piesz siê. Z bezchmurnego nieba spad³ na ziemiê ognisty deszcz. . Gendron za mia³ siê szczekliwie. ..Tak. Gendron zdj¹³ czapkê Sea Dogsów i otar³ ni¹ blad¹ twarz ze smugami krwi. . . opu ci³ je gestem pe³nym bezradno ci. mam nadziejê. Potem maszyna wybuch³a. Nos mu spuch³ do tego stopnia. Odpoczywaj po drodze.. No i nie jestem ju¿ taki m³ody. mig³owiec.No to powodzenia. . Bohaterscy paramedycy walcz¹. Oczy tonê³y w ciemnych obwódkach. .. .Jak dla mnie mig³owiec by³ ostatnim gwo dziem do trumny..Ci¹gle masz nadziejê.Ty idziesz dalej? .cztery wozy jad¹ce w kolumnie.Chcia³bym ci u cisn¹æ rêkê jeszcze .Podniós³ rêce.powiedzia³.Niez³y wstrz¹s . Pó³nocny pas szosy numer sto dziewiêtna cie by³ zastanawiaj¹co pusty. Barbie chêtnie by u ciska³ staruszka i poklepa³ go po plecach. który pewnie znalaz³ siê ju¿ nad miejscem wypadku.Ja nie chcia³em! Cofam to! .Wskaza³ w górê. ¿e znajdziesz koniec? Barbie milcza³ jaki czas. Gdyby tylko móg³. . Przez chwilê Ry¿y widzia³ wymalowan¹ na burcie trzynastkê i oko CBS. chocia¿ za³amana po stracie przyjació³ki.Muszê wracaæ. ¿e Elsa Andrews. ale teraz.Patrz. Odeszli z miejsca wypadku na drodze sto siedemnastej. Powoli. Obaj spojrzeli na wie¿y s³up dymu.No to wracaj. . jedyna ocala³a.. .krzykn¹³ Twitch. gdy upewnili siê.mig³owiec wiadomo ci.

nadal szukaj¹c tego. Coksem. M³ody cz³owiek kiwn¹³ g³ow¹ i wdusi³ przycisk na telefonie.Móg³by co dla mnie zrobiæ. czyli Tarker's Mills. ¿e sprawa jest pilna i dzwonisz w imieniu kapitana Dale'a Barbary. w czego odnalezienie przesta³ ju¿ wierzyæ. By³ wyra nie zmêczony.Zakoñczy³ rozmowê. Wóz zosta³ na drodze jak wielkie martwe zwierzê. Popro o rozmowê z oficerem ³¹cznikowym. . . Teraz jest tam .Zrobiê to. Powiedz. Ci¹gle by³a.potwierdzi³ Barbie. Przyszed³ pan stamt¹d? . Na pniaku siedzia³ jaki m³ody cz³owiek w koszulce z George'em Straitem i zajada³ te ostatnie.Dusty? Jeste tam ju¿? . ¿o³nierzu. jak bêdziesz mia³ pod rêk¹ telefon? .Przez chwilê s³ucha³.Hej. roladki czekoladowe Ho Hos. Tylne drzwiczki by³y otwarte. Przystan¹³ w miejscu. krokiety Twinkies i krakersy z mas³em orzechowym. . . a jego o kontakt z pu³kownikiem Jamesem O. . Jaki dobry samarytanin zabra³ kie rowcê wywróconego dostawczaka le¿¹cego po drugiej stronie bariery.Ta niewidzialna ciana jest wszêdzie? Granica zamkniêta? .Zadzwoñ do bazy wojskowej w Fort Benning.Z drugiego koñca miasta . . Podniós³ wzrok na Barbiego. Od czasu do czasu zbacza³ na zachód i dotyka³ ciany odgradzaj¹cej Chester's Mill od wiata zewnêtrznego.Mój przyjaciel i ja zaczêli my na wschód st¹d. a do tego przestraszony i rozczarowany. w rêku trzyma³ telefon komórkowy. Ca³y czas mamy kontakt przez telefon. By³a pozarastana. pierniki Ring Dings.Ja te¿. Barbie uniós³ palce do czo³a i ruszy³ w drogê. kiedy siê uda po³¹czyæ. . . ale i tak sz³o siê ni¹ lepiej ni¿ przez zaro la.Barbie na chwilê pogr¹¿y³ siê w my lach. . . Zapamiêtasz? Gendron pokiwa³ g³ow¹. To znaczy wtedy. na asfalt wysypa³y siê psie chrupk i Devil Dogs. .Okay. .Wskaza³ mniej wiêcej na przestrzeñ za jego plecami. On poszed³ na po³udnie. wyra nie rzadko u¿ywana. . Rozdzielili my siê.Jasne. 7 Trafi³ na le n¹ dró¿kê wiod¹c¹ mniej wiêcej równolegle do bariery. gdzie na sto dziewiêtnastej znajdowa³a siê granica z miastem siostrzanym Chester's Mill. Powodzenia.Tak.przed zachodem s³oñca.

ale mocno w to w¹tpi³. Barbie zdawa³ sobie sprawê. bo i nie musia³. Mówi. . ¿e zbiera siê t³umek. . Barbie jako wcale nie by³ zdziwiony.Nie znalaz³e ¿adnej dziury w tej cianie? M³odziak tylko pokrêci³ g³ow¹. Jego zdaniem mieszkañcy Chester's Mill zostali odciêci od wiata. ¿e teoretycznie mogli omin¹æ jakie wyrwy wielko ci drzwi lub okien. Nic nie powiedzia³.gdzie siê rozbi³ mig³owiec.

W takim razie nie wróci za ladê przez jaki czas. Mimo wszystko dobrze. Red Sox. . ale nie by³o po niej ladu. Celtics. czyli posi³ek tradycyjnie serwowan y w Sweetbriar Rose w sobotnie wieczory. rakiety Patriot. Jej ojciec. Na ekranie widnia³ Anderson Cooper z CNN. zrobi³a siê szósta. nie by³ zagro¿ony cz³onkostwem w Mensie. by³ w kuchni. ceny paliwa. w tle mia³ ci¹gle jeszcze dymi¹cy wrak ciê¿arówki. pracowa³o ich co najmniej dziesiêæ. lekko wytr¹cony z równowagi. Za kontuarem powinna staæ Angie McCain. Nie us³ysza³ znajomych rozmów o wszystkim i o niczym. Rose obs³ugiwa³a go ci przy sto³ach. wie¿o nabyte wiertarki. obejmuj¹cych szeroki wachlarz tematów: politykê. Sygnalizacja wietlna na skrzy¿owaniu dróg sto dziewiêtna cie i sto siedemna cie nie dzia³a³a. Anson Wheeler. zw³aszcza pod nieobecno æ Angie i Dodee Sanders. od czasu do czasu wracaj¹c za ladê. przynajmniej od czwartej do zamkniêcia. Ani jednego wolnego stolika. Andy Sander pierwszy radny Mill. Chocia¿ ta ostatnia wcale nie potrzebowa³a katastrofy. Niesforne kosmyki uciek³y jej spod siatki. Wszed³ do rodka. ¿e w ogóle tutaj by³. tote¿ nale¿a³o siê obawiaæ o stan ka¿dego dania bardziej skomplikowanego ni¿ fasola z kie³bas¹.. jakie piêæ kilometrów.GRAMY RAZEM 1 Barbie wróci³ sto dziewiêtnast¹ do centrum miasta.. lokaln¹ ekonomiê. jak ka¿dy. kto zamówi³ niadanie na kolacjê i musia³ stawiæ czo³o jajkom wysma¿onym przez Ansona. ¿eby siê urwaæ z pracy. którego Rose nazywa³a dzieciakiem. Biada temu. chocia¿ mia³ skoñczone najmarniej dwadzie cia piêæ lat. czy miejscowy klub sportowy Twin Mills Wildacts. Nad kontuarem wisia³ telewizor. S¹dz¹c po natê¿eniu d wiêku. no có¿. A je li chodzi o liczbê szarych komórek. ale trudno je j siê by³o skupiæ. natomiast Sweetbriar Rose by³o jasno i t³oczno. Brakowa³o te¿ miechu. pi³y elektryczne i inne urz¹dzenia stanowi¹ce tre æ ¿ycia wielu mê¿czyzn. nowe samochody. kto znajdzie siê na miejscu katastrofy. w niego wszyscy siê wpatrywali. Zanim dotar³ na miejsce. Main Street wieci³a pustkami. a i tak przy córce móg³ robiæ za Einsteina. W zasadzie nie by³a leniwa. by i tam przyj¹æ zamówienie. Mo¿e wysz³a z miasta przed zamkniêciem bariery. Sta³ na drodze numer sto dziewiêtna cie. Wygl¹da³a na zaganian¹ i zmêczon¹. o¿ywia³ j¹ tylko pomr generatorów.

na którym znajdujemy siê w tej chwili. nieca³e sto metrów od tego. niezmiennie z kamienn¹ twarz¹. co mia³ do powiedzenia. ale wyj¹tkowo le zawi¹zany. W pewnej chwili jaki oficer wszed³ w kadr. co w braku lepszego okre lenia nazwali my barier¹. i ods³oni³ mikrofon. a teraz przekazujê g³os do Waszyngtonu. Wojskowy beton. jak neon nad tawern¹. zakry³ Cooperowi mikrofon d³oni¹ w rêkawiczce i powiedzia³ mu co do ucha. Mówi³a o nim mój Wolfie . Pij naj wie¿sze piwo. A w górnym prawym rogu ekranu mruga³o na czerwono s³owo NAJ WIE‾SZE. Ten na wizji powiedzia³ reporterowi. a i reszta jego ubrania podejrzanie przywodzi³a na my l sobotni¹ imprezkê przy grillu. Tego wieczoru Wolfie mia³ pod szyj¹ krawat. Barbie zna³ to spojrzenie. ju¿ na obszarze Motton . Na czerwonym pasku pod obrazem z kamery p³ynê³y s³owa: JEDNO Z MIAST MAINE W NIEWYJA NIONY SPOSÓB ODCIÊTE OD WIATA. wabi¹cy klientów napisem w oknie: ZIMNE PIWO GOR¥CE KANAPKI WIE‾A PRZYNÊTA. poczu³by siê kompletnie sko³owany. Rose siê w nim podkochiwa³a i codziennie po po³udniu nastawia³a odbiornik na The Situation Room . ale nie tym szczególnym. Wznowimy nadawanie mo¿liwie najszybciej. Teren. Barbie doskonale rozumia³ jego przyczyny. Podsumowuj¹c fakty . Otrzymali my informacjê . rozwiewaj¹c mu gêste siwe w³osy i nieomal go zag³uszaj¹c.odezwa³ siê ulubiony dziennikarz Rose .dzisiaj wczesnym . Wojskowy by³ pu³kownikiem. Miejsce Andersona Coopera na ekranie zaj¹³ Wolf Blitzer. jak zwykle. Je¿eli cz³owiek w mundurze zakrywa mikrofon s³awnemu reporterowi telewizyjnemu nawet bez ladowego za pozwoleniem . którymi Barbie wylata³ swoje w Iraku. zosta³ objêty klauzul¹ bezpieczeñstwa narodowego.odezwa³ siê Cooper . Wygl¹da³y jak pave lowsy.Na ekranie telewizora mig³owce l¹dowa³y za plecami Andersona Coopera. Bywalcy Sweetbriar Rose znowu mruknêli unisono. Wolf? . ciê¿kie mig³owce transportowe. Wszyscy znali ten przydro¿ny bar ze sklepikiem. Gdyby Barbie teraz zobaczy³ Coksa.¿e przedstawiciele mediów musz¹ siê wycofaæ oko³o pó³ kilometra. posy³aj¹c w eter miêkkie wi niêcie. W ród zebranych w Sweetbriar Rose przeszed³ niespokojny pomruk. a¿ do miejsca. Barbie o ma³o siê nie za mia³. Wyszed³ z kadru. to nast¹pi³ koniec wiata. gdzie znajduje siê bar U Raymonda.

Powiedzia³ to.. ¿eby go u ciskaæ.B¹d cie cicho. z dwoma talerzami w d³oniach i dwoma kolejnymi na przedramionach. ¿e zostawi³ j¹ z rêk¹ w nocniku.potwierdzi³ Fernald Bowie. A potem na jej twarzy pojawi³ siê tajemniczy u mieszek. Tak siê czuje cz³owiek po powrocie do domu. . bo Wolfie w³a nie przeszed³ do informacji. I po raz pierwszy od dziewiêciu lat zarz¹dzono czerwony alarm antyterrorystyczny. o czym chcia³a mieæ. Potem siê u miechnê³a. ca³a przestrzeñ na zachodni¹ czê ci¹ stanu Maine i wschodni¹ New Hampshire. du¿o wcze niej .zapyta³ kto inny. . . . oczy mia³a wielkie jak spodki. Oczywi cie wiedzia³a o jego po¿egnaniu z miastem. Spêdzi³ tu do æ czasu. Odstawi³a talerze na pierwsze z brzegu wolne miejsce i po pieszy³a do Barbiego. w³a cicielka i wydawca Democrata w jednej osobie obrzuci³a go znacz¹cym spojrzeniem.Masz jeszcze gdzie mój fartuch? . Barbie te¿ chcia³ pos³uchaæ. fasolê z kie³bas¹ plus jaki poczernia³y kawa³ek padliny. od Lewiston . mu zaufa³a i da³a pracê. Du¿a przyjemno æ. Jedno i drugie podnios³o Barbiego na duchu. A potem uzna³a. które najbardziej go interesowa³y. . Zamar³a w pó³ kroku.zgodzi³ siê Barbie.odezwa³ siê kto . wiêc musia³a stan¹æ na palcach. W koñcu przecie¿ to w³a nie ona.. Na jej twarzy ukaza³a siê pe³nia szczê cia oraz niek³amana ulga. Mimo wszystko Barbie ci¹gle mia³ wra¿enie. Gdy Barbie mija³ stolik Julii Shumway. tak dla niej charakterystyczny. ¿e Julia Shumway mia³a pojêcie o wszystkim. a tego wieczoru wygl¹da³ na trze wego. Rose dojrza³a go.Wcze niej. nios¹c do stolika dla czterech osób.Auburn po North Conway. Prezydent zosta³ powiadomiony o sprawie. Jego starszy brat. . Fern pomaga³ mu czasami.Na to wygl¹da . który swego czasu móg³ byæ kotletem wieprzowym. by siê przekonaæ. Rose. pomy la³. Dok³adnie rzecz bior¹c. ¿e porównywalny ze znakiem firmowym. co Barbie chcia³ us³yszeæ: ¿e przestrzeñ powietrzna nad Chester's Mill zosta³a zamkniêta. Stewart Bowie. ¿e Chester's Mill pana nie wypu ci³o. Nikt by nie chcia³ mieæ wroga w osobie tatu ka Juniora Renniego. ¿e rozumie. oblê¿onego przez sze æ. Wstrz¹saj¹co trze wego. . prowadzi³ jedyn e w mie cie przedsiêbiorstwo pogrzebowe. By³a pulchna i niewysoka. .Widzê.Tak .popo³udniem. chocia¿ by³ dla niej zwyk³ym w³óczêg¹ z paroma nagryzmolonymi referencjami w plecaku. dlaczego musi znikn¹æ z miasta. chcê pos³uchaæ.Myra Evans naprawdê nie ¿yje? .zapyta³ Barbie trochê nie mia³o. je li by³ trze wy.Dobry Bo¿e! Kogo to moje piêkne oczy widz¹! Dale Barbara! . mniej wiêcej o godzinie pierwszej.

. .Anson nie by³ znawc¹ Biblii. ale zaliczy³em falstart. a tak¿e za dyskrecjê . Na razie jednak ¿adnego z Renniech nie by³o w pobli¿u.... Nawet piêæ. . cz³owieku. ¿ebym znikn¹³ na dobre. zawi¹za³ troki na plecach i otworzy³ szafkê nad zlewem. Barbie pos³usznie zasalutowa³.krzyknê³a Rose.Tak.. bo akurat w tej chwili sta³ siê dla zebranych w restauracji mieszkañców Mill wa¿niejszy od ich miasta na ogólnopañstwowym kanale telewizyjnym. .. . zanim nas wszystkich potruje. Barbie za³o¿y³ fartuch na szyjê. Wybra³ Sea Dogs.Niewiele brakowa³o.Pojêcia nie masz. . I ca³e szczê cie.powiedzia³a Rose. je li tylko Anson przyk³ada³ rêkê do zmian stanu ¿ywno ci pod wp³ywem ciep³a.. które wyrobnikom przy grillu w Sweetbriar Rose s³u¿y³y jako czapki kucharskie.Du¿y Jim i Junior nie bêd¹ zachwyceni . odsun¹³ siê na odleg³o æ ramienia. masz gdzie ten mój fartuch? Rose otar³a k¹cik oka i kiwnê³a g³ow¹. Anson odst¹pi³ od grilla z nieskrywan¹ ulg¹. min¹³ kontuar i zluzowa³ Ansona Wheelera w kuchni. ¿e ciê ju¿ nie zobaczê. ¿eby ogarn¹³ ladê. . my l¹c o Paulu Gendronie. gdyby by³a o dziesiêæ lat m³odsza. Trzeba wyrzuciæ z kuchni Ansona. W ¿yciu nie by³o takiego t³umu.zauwa¿y³.. . Na grillu zawsze by³ potworny ba³agan.Widzia³e .Niewa¿ne. .Przyda mi siê twoja pomoc. . chwyci³ ³opatkê do grilla. ¿e ciê widzê . Opowiem ci pó niej. pierwsz¹ karteczkê z zamówieniem i zabra³ siê do pracy. Ju¿ wysiada³em. Ech. który powinien ju¿ znajdowaæ siê na ³onie rodziny. to co ? .szepnê³a.To jak. przyj¹³ zamówienia przy barze. które nazywa³ gotowaniem.Uszy do góry. Barbie za mia³ siê wdziêczny za ¿ywio³ow¹ reakcjê.. Znajdowa³ siê w niej spory wybór czapek baseballowych. . Wypu ci³ j¹ z objêæ. Odezwa³ siê dzwonek wisz¹cy w przej ciu. Barbie u cisn¹³ j¹ równie serdecznie i cmokn¹³ w czubek g³owy. Nakarmimy piêæ tysiêcy g³odnych.My la³am. Powiedzia³ mu. .Rose nadal szepta³a. Zanim wyszed³ z kuchni.Du¿y Jim Rennie mo¿e mnie poca³owaæ! . jeszcze potrz¹sn rêk¹ Barbiego. zamykaj¹c j¹ w obu d³oniach.. a potem pomóg³ Rose na sali. Strzeli³ stawami palców. Rose. jak siê cieszê.Dziêki Bogu.Co? . Przekrêci³ j¹ daszkiem do ty³u. .Zamówienie! .

W oknach na pierwszym piêtrze. odwróci³ tabliczkê z napisem OTWARTE na stronê z informacj¹ ZAMKNIÊTE.To by³a Claudette Sanders.2 Piêtna cie po dziewi¹tej. na stacji benzynowej Gas & Grocery. W kilku budynkach. A jak izolowaæ obs zar chroniony noc¹? Có¿. Rose usiad³a przy stoliku po rodku sali. ale latarnie nie wieci³y. oczywi cie ustawiaj¹c posterunki i o wietlaj¹c martw¹ strefê. Barbie oceni³. w supermarkecie Food City u stóp Main Street Hill. O Thompsonie mówiono w CNN. b³yszcza³o elektryczne o wietlenie. ¿e to nie s¹ reflektory telewizyjne. ale Barbie przecie¿ nikomu nie powie. ³ami¹c zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. tylko wojskowe. który usiad³ naprzeciwko. Dodee powiedzia³a mi wczoraj. I w ogóle na cokolwiek. w ks iêgarni Mill New & Used Books. . . Popatrzy³ chwilê na ostatnich czterech czy piêciu bywalców. Wszyscy stali zwróceni na po³udnie. Anson czy ci³ kontuar. Kobiety ponoæ jeszcze nie zidentyfikowano. Pewnie bym wtedy zd¹¿y³. Martw¹ strefê. Spotka³em blondynkê w fordzie. jak przechodz¹ przez ulicê i kieruj¹ siê w stronê placu miejskiego. czyli dobr¹ godzinê pó niej ni¿ zwykle.. ¿e jej mama wybiera siê dzi na lekcjê latania. . wiat³a awaryjne pali³y siê w sklepie wielobran¿owym Burpeego. Albo skoñczy³ jak Chuck Thompson i jego uczennica. bo tam jasne bia³e wiat³o utworzy³o b¹bel nad drog¹ numer sto dziewiêtna cie. Uwolnione od czapki baseballowej w³osy spad³y mu na ramiona.My la³am. gdzie ju¿ zebra³o siê oko³o piêædziesiêciu osób. Jestem pewna. Na stole miêdzy nimi sta³ talerz z frytkami. Barbie w³a nie siêga³ po jedn¹. Zdjê³a z g³owy siatkê i u miechnê³a siê do Barbiego. Barbie zamkn¹³ drzwi. . Rose pozby³a siê ostatnich go ci. Rose jednak wiedzia³a swoje.stwierdzi³a.Niewiele brakowa³o. ¿e czwartego lipca prze¿yli my apogeum. .. Zamar³ w pó³ gestu. przy których pracowa³y generatory. Mog³a mnie podwie æ. Nagle jako przesta³ mieæ ochotê na frytki.Barbie u miechn¹³ siê do wspomnienia. . zapali³a papierosa. ¿e chcê do mamusi. Fatalne okre lenie. w koñcu skuli³abym siê w k¹cie i p³aka³a. A czerwona plama keczupu przy brzegu talerza wygl¹da³a jak krew. migota³y p³omyki wiec. a by³bym wyjecha³. gdzie w wiêkszo ci budynków znajdowa³y siê mieszkania. ale dzisiaj to dopiero dosta³am w ko æ . Dla odmiany na Main Street panowa³a nienaturalna ciemno æ. tworz¹ce i izoluj¹ce obszar chroniony.Gdyby siê nie zjawi³.

bo James McMurtry nie nale¿a³ do artystów popieranych przez radio jezusowe. wcale siê tego nie spodziewa³am. . rozsiewaæ plotki bêd¹ce powodem jego k³opotów na parkingu przed Karczm¹ Dippera. . ¿e skoro wszyscy usi³uj¹ siê gdzie dodzwoniæ w tym samym momencie.Pewna nie jestem.stwierdzi³a Rose. ¿e mowa o linii naziemnej.Bêdziesz jeszcze jad³? .. Niektórzy przypuszczali. ¿e w kuchni s³ysza³.. . Za oknem królowa³a ciemno æ. któr¹ ci¹gle podsuwa³a mu pamiêæ. jak go cie na sali narzekaj¹ na k³opoty z po³¹czeniami komórkowymi. . ale my l. Angie. d wiêcznym g³osem: . Chocia¿ przyznajê.Kto j¹ tam wie? . ¿e to przez pracowników telewizji. puszczaj¹cych muzykê country. Barbie u miechn¹³ siê lekko i za piewa³ nastêpny kawa³ek.Zanuci³a niskim.Dlatego Dodee nie przysz³a. których zjecha³o siê ju¿ pewnie kilka setek. Barbie nie kocha³ nad ¿ycie ani wiecznie u miechniêtego Andy'ego Sandersa.Miasto nie jest wielkie. S³owa pochodzi³y ze starej piosenki Jamesa McMurtry'ego. Straci³em apetyt. Zgasi³a papierosa w keczupie. ale zaraz sobie przypomnia³. dochodzi do blokady czêstotliwo ci. chocia¿ w³a ciwie nie by³o na co patrzeæ. ¿e tamte czê ci cia³a to by³a matka Dodee. .. .Oczywi cie Dodee mog³a te¿ uznaæ. Barbie w pierwszym odruchu przyj¹³.. . Barbie przez jeden straszny moment mia³ wra¿enie. Ta noga w zielonej nogawce. . wskazuj¹c frytki.Miasto nie jest wielkie.. ¿ona przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Niektóre po³¹czenia przebija³y si na zewn¹trz. zw³aszcza przy tych k³opotach z telefonami. i wszyscy gramy razem .Czy pan Sanders wie. i pojechaæ do Auburn Mall . ale by³abym zdziwiona.. kotku. Nie by³o miêdzy nimi.. Odwróci³ g³owê. motorole. . ani ponurej Dodee. ¿e w samolocie by³a Claudette? . rozg³o ni WCIK. . Wiêkszo æ ludzi przyjê³a.Nie. popatrzy³ przez okno na Main Street. rzecz jasna.stwierdzi³a Rose. ¿e ma w nosie pracê.Rose wzruszy³a ramionami. gdyby to do niego jeszcze nie dotar³o. ale w miarê up³ywu czasu coraz mniej liczne. Gdy ¿ar sykn¹³ z cicha. ³apiesz w czym rzecz? . która prawie na pewno pomog³a swojej najlepszej przyjació³ce. Barbie mia³ swoje przypuszczenia na ten temat: zaistnia³a sytuacja zagra¿aj¹ca bezpieczeñstwu narodowemu w czasie gdy ca³y kraj mia³ paranojê na punkcie terroryzmu.Ja te¿ .Nie da³a znaku ¿ycia. iPhony i blackberry. a wszyscy bez przerwy nadawali przez ró¿ne nokie.spyta³a Rose. ¿e zwymiotuje... która minionego lata cudem jakim na dwa miesi¹ce wyp³ynê³a na fali w kilku stacjach zachodniego Maine.

Jaki by³ stopieñ prawdopodobieñstwa? U wiadomi³ sobie..Ja dziêkujê za prezydenta . Jezu Chryste. Przez jaki czas milczeli. mo¿ecie zostaæ.Co jednak dojrza³a w jego twarzy takiego. jutro jest dzieñ jak co dzieñ. . . By³ z tym huk roboty. móg³ to byæ kto inny. Tylko potem zamknijcie porz¹dnie. Z kuchni dochodzi³ jednostajny pomruk zmywarki do naczyñ. Jutro pogadamy. . . musimy pogadaæ o jutrzejszym dniu. ale akurat to by³o najwiêksze zmartwienie.W zesz³ym tygodniu.stwierdzi³a Rose. ws³uchani w jednostajny pomruk nowiutkiego generatora. . pompy. ¿e stopieñ prawdopodobieñstwa by³ niema³y. ale zrozumie jej sens.Rose. Tylne drzwi te¿. A je li nawet nie pani Sanders lecia³a senec¹. A generator zu¿ywa gaz. je li noc¹ zrobi siê ch³odniej. ka¿dy o pojemno ci tysi¹ca dwustu piêædziesiêciu litrów. kotku.oznajmi³ Anson zza lady.Daj spokój. walenie kotka za pomoc¹ m³otka. na jaki tema t ta ponura mina? . Co jeszcze? Owszem. Sweetbriar Rose dysponowa³ dwoma po³¹czonymi zbiornikami. bo wtedy piek³o siê bu³eczki cynamonowe. Gorzej. . .O pó³nocy bêdzie przemawia³ prezydent .Ch³opcy. Skoro Rose uzupe³nia³a gaz niedawno.Dobra. ¿e potê¿na maszyna mo¿e w³a nie wykonywaæ ostatnie swoje zadanie. Ogrzewanie. Dobrze. je li macie ochotê poogl¹daæ prezydenta. Zaczê³a siê podnosiæ. Wreszcie okruch szczê cia w dzieñ naje¿ony nieszczê ciami ca³ego miasta. Bo jest kobiet¹ m¹dr¹ i praktyczn¹. lodówki.Bêdzie musia³ kazaæ Bogu b³ogos³awiæ Amerykê beze mnie. ile jeszcze nieszczê æ ic czeka. Pi¹ta godzina to bardzo wcze nie. piece. Nie bêdzie zachwycona. wiat³o. .Kiedy ostatnio uzupe³nia³a propan? ..Pr¹d dostarcza ci generator. ¿e usiad³a. Matka Dodee Sanders.Dlaczego pytasz? .. Barbie u wiadomi³ sobie. Trzeba przekonaæ Rose do tej decyzji. Barbie przeprowadzi³ wyliczenia. ¿e trudno by³o przewidzieæ. ale przedtem trzeba wszystko przygotowaæ. Przynajmniej na jaki czas. Miasto nie jest wielkie. Mam prawie pe³ne zbiorniki. wszyscy gramy razem .Jak szybko go zu¿ywasz? Masz pojêcie? . mia³a dwa i pó³ tysi¹ca litrów gazu do dyspozycji. Dwa i pó³ tysi¹ca litrów propanu nie wystarczy na wieki. kogo zna³. W niedziele Sweetbriar Rose otwierano o siódmej. . Zw³aszcza w niedziele.

. Odwróci³ jedn¹ z papierowych podk³adek z napisem: CZY ZNASZ DWADZIE CIA NAJPIÊKNIEJSZYCH MIEJSC W MAINE? i zacz¹³ liczyæ.Anson nie wygl¹da³ na przekonanego. Albo nie. Wy³¹cz ca³kiem.przynajmniej zdaniem Barbiego . I przestaw termostat w piecu grzewczym na dziesiêæ stopni. Nie wszyscy bêd¹ chcieli.stwierdzi³ Anson. . Barbie pokiwa³ g³ow¹. Mniej wiêcej sto litrów propanu posz³o od czasu. . . Je¿eli Rose zmniejszy zu¿ycie do dziewiêædziesiêciu litrów dziennie. Czyli zosta³o dwa tysi czterysta litrów.Co kombinujesz? .Dosiad³ siê do nich Anson Wheeler. I nagle u wiadomi³ sobie.spyta³a Rose. .zawo³a³a za nim Rose. Czym ci to pachnie? .Na górze zrobiê to samo. Akurat Anson wygasi³ wiêkszo æ wiate³.zdziwi³ siê Barbie.powiedzia³. odk¹d pad³o zasilanie miejskie..powiedzia³ Barbie.Prezydent Stanów Zjednoczonych ma wyg³osiæ przemówienie .. .I co liczysz? Nic nie rozumiem. . Rose odwróci³a zapiski w swoj¹ stronê.Przy siedemdziesiêciu procentach wykorzystania mocy. Nie wszyscy w Mill zrozumiej¹ sytuacjê. Rose zareagowa³a natychmiast. który . wiêc pewnie bêdzie jakie dziesiêæ litrów na godzinê. zostaw tylko w kuchni.. a najpó niej po po³udniu?.. Nawet trochê wiêcej.Nie wydaje siê wam. Barbie u miechn¹³ siê. mieszka³a nad restauracj¹.No dobra. O pó³nocy. uniós³ do góry kciuk. gdy pojawi³a siê bariera. to i tak nie bêdzie ju¿ co gotowaæ. .mo¿e poci¹gn¹æ prawie miesi¹c.Przeczyta³em na tabliczce znamionowej. poga wszystkie wiat³a. . Teraz.Nie zapomnij o termostacie! . A je li miasto nie zostanie otwarte przez miesi¹c.Bo le patrzysz. Od dziesiêciu lat by³a wdow¹. teoretycznie zdo³a przetrzymaæ trzy tygodnie. idzie na nim wszystko. ..co oznacza³oby zamykanie lokalu miêdzy niadaniem a obiadem i potem do kolacji . .Idê gasiæ wiat³a . Ludzie nie bêd¹ chcieli wierzyæ cyfrom. Przyjrza³a siê obliczeniom. Mniej wiêcej od po³udnia.Anse. .Spala siedem i pó³ litra propanu na godzinê . ¿e jutro rano. od razu.by³ przera¿aj¹c . Potem podnios³a g³owê i spojrza³a na Barbiego wyra nie wstrz¹ niêta. Je li do osiemdziesiêciu . Za³apa³a w lot. . wiêc siedzieli w pó³mroku..Sk¹d wiesz? . ¿e wielu mieszkañców miasta pope³ni ten sam b³¹d. .

. zu¿ywa du¿o energii. Ten Chiñczyk mia³ wiêcej rozumu.Dobra. ograniczenie u¿ywania pieców.Trzydzie ci dni? . Wydaje mi siê. do zobaczenia rano. .Bêdziemy otwieraæ pó niej.Nie za pó no? . ale. Anson stan¹³ przy stoliku Barbie i Rose. Klucze odda³em rano Petrze Searles w aptece.Dodee pewnie i tak nieprêdko siê zjawi. wracam do siebie.Jasne.My . ile wiadomo ci przedostanie siê przez barierê. ale buduj wa³y przeciwpowodziowe . Dowiem siê jutro z gazet.zdziwi³a siê Rose. Sada by³a ¿on¹ Ansona. je li sytuacja nie znajdzie szybko jakiego racjonalnego wyja nienia. Wiem. ¿e faktycznie pojecha³a do Auburn Mall.. . . to znaczy powinna . czyli rezygnacjê z bu³eczek cynamonowych. ¿e miasto zostanie wyg³uszone. O ile ju¿ do tego nie dosz³o.U miechn¹³ siê szeroko. . Prawie dok³adnie po drugiej stronie ulicy. chocia¿ uwielbiam je jak wszyscy. . .Uwa¿asz. jak za spraw¹ urz¹dzenia szpiegowskieg o Sto¿ek Ciszy z filmów o Maxwellu Smarcie. Barbie.Jasne! . ty bêdziesz? . Moim zdaniem powinni my siê jak najlepiej zabezpieczyæ. Zapewne niewiele. W pewnym sensie mam nadziejê.zgodzi³a siê. . ¿e musimy robiæ plany na miesi¹c? . . . to mo¿esz u mnie. Jedna refleksja szczególnie zapad³a mi w pamiêæ: Oczekuj s³oñca. ¿e Anson i Dodee nie bêd¹ zachwyceni perspektyw¹ rêcznego zmywania. Co oznacza zamykanie lokalu miêdzy posi³kami.Nie wiem. Nosi³em j¹ zawsze przy sobie i przeczyta³em wiele razy od deski do deski.westchnê³a Rose... Zap³aci³em do koñca miesi¹ca.Rose pokiwa³a g³ow¹.Umilk³a na chwilê. .To ja ju¿ pójdê.Przecie¿ straci³a matkê. Wobec tego my... . dotykaj¹c jego palców. I koniec ze zmywark¹.proroczy.Mo¿liwe. .I zamykaæ miêdzy posi³kami. czyli cytaty z przewodnicz¹cego Mao. je li w ogóle . dosta³em od kogo Czerwon¹ ksi¹¿eczkê . ni¿ nasi politycy wykazuj¹ w chwilach wyj¹tkowej bystro ci umys³u. . .Przeniós³ wzrok na Barbiego. ¿e tak w³a nie powinni my. Jest stara.. .Ja siê wcale nie skar¿ê. wiêc nadal mam dach nad g³ow¹. ale zosta³ mi duplikat.Powa¿nie? Super.Serdeczne dziêki. Ale kiedy by³em w Iraku. ale.Dobrze.Jutro o szóstej? . Rose. . Sada pojecha³a do rodziny w Derry. . Zrozumia³. Mia³ na sobie kurtkê.Masz gdzie przenocowaæ? Jakby co.. .. . Odwróci³ d³oñ i uj¹³ j¹ za rêkê. Zapowiada³ powa¿ne k³opoty. Barbie mia³ gdzie nocowaæ. No to.. Barbie nie mia³ pojêcia. obojêtne w któr¹ stronê..

co siê sta³o.Nie wiesz.Wszystko.Nie mam bladego pojêcia. a szczególnie miêso.Nawet je li raptem wszystko wróci do normy. Przej¹³ interes w zesz³ym roku. Po wyj ciu Ansona Rose potar³a oczy. We wtorki mam dostawy. .. ¿eby na jaki czas zamkn¹³ sklep.Pokrêci³ g³ow¹. ale teraz nie mogê na nie liczyæ. Tak czy inaczej.Rano wszystko bêdzie mniej straszne. Albo nawet wp³yn¹æ na komendanta Perkinsa. . po raz kolejny opowiada³ wiatu. Barbie patrzy³ na ni¹ os³upia³y.. ¿e mia³ powiedzieæ Rose o zaopatrzeniu. a o pó³nocy zwróci siê do narodu sam prezydent. .Jak s¹dzisz. . prawda? .Idziemy spaæ . Duke Perkins nie ¿yje. . wiêc w tle ukochany Rose. Rennie mo¿e go przekonaæ. po czym spojrza³a na Barbiego ponuro. chocia¿ jestem zmêczona. Kto tam j w³a cicielem? . . ¿eby mu wyda³ takie polecenie. .zarz¹dzi³. ..Nic nie wiesz? Odpowiedzia³ jej pytaj¹cym wzrokiem.. w Waszyngtonie obraduje Kolegium Szefów Po³¹czonych Sztabów. Miêso.Jeszcze jedno.. popatrzy³a na Barbiego z rezygnacj¹..Sam siê bojê.potwierdzi³ Barbie.Je¿eli jutro te¿ bêdzie otwarty. Armia odizolowa³a teren.Jack Cale. ile to potrwa? .. Albo co siê dzieje. .Bez ambienu pewnie nie zasnê. . Barbie przypomnia³ sobie. nie mo¿esz . O ile otworz¹ sklep. . by razem z nim siê modlili za mieszkañców Chester's Mill. .Co mam kupiæ? . . bardzo siê cieszê.. ¿e jaka nieznana si³a odgrodzi³a miasteczko w zachodniej czê ci stanu Maine.To super. . zrób zakupy. Jim Rennie mo¿e wp³yn¹æ na. ¿e przyda nam siê kwarantanna. .No w³a nie.. Anson nie wy³¹czy³ telewizora. ¿e wróci³e . .Fakt. oni pracuj¹ w niedzielê. Od dziesi¹tej do osiemnastej.Tak. miêso i jeszcze raz miêso. armia mo¿e uznaæ.. .. Wolfie.Co mi siê nie wydaje.Zabêbni³ palcami po stole.powiedzia³a Rose cicho. Je¿eli Food City bêdzie jutro otwarty. bo nie wiem. .przerwa³a. gdy Ernie Calvert przeszed³ na emeryturê.Przera¿asz mnie . . Tymczasem prosi wszystkich Amerykanów.Przecie¿ Sysco mi dostarcza. .

Potem bêdzie proces. by³ ca³kiem normalnym cz³owiekiem! Obejrza³ siê przez ramiê i w oko wpad³y mu rzeczy wrzucone pod ³ó¿ko. kiedy w ni¹ wyr¿n¹³ kolanem. Prawda. . A co dalej? Shawshank. Tylko kto w ni¹ uwierzy? Prêdzej by mu uwierzyli. . gdyby siê upar³. Po kilku latach pewnie zacznie o nim mówiæ The Shank. W sobotnie wieczory ogl¹da³ CNN i FOX News albo Animal Planet czy History Channel.3 . owszem. Kto jak kto. w koñcu jest chrze cijaninem i ma po³owê udzia³ów w radiostacji WCIK. wyra nie z niego kpi¹ca.. Odpowiedzia³a mu cisza. Jej piczka. To by³ ból g³owy.. bo przecie¿ on by nigdy nikogo nie zabi³. To by³. ale zabiæ? mieszne! Przecie¿ by³.Bzdury .. Nadal tyka³. . Rêcznik spadaj¹cy z w³osów. To nie by³em ja. Naradzaj¹ siê.szepn¹³. jak go mo¿liwie dyskretnie aresztowaæ.. g³owê przechyli³ w bok i s³ucha³ z uwag¹. pamiêæ od¿y³a. I zaraz Juniorowi przysz³o na my l. ewentualnie.. I w komisariacie te¿ nie. bo na zewn¹trz by³o ju¿ ciemno. Juniorowi przysz³a do g³owy straszna my l: Du¿y Jim pewnie jest z komendantem Perkinsem.. jak reszta morderców. A przecie¿ ojciec zawsze po pracy sia da³ przed telewizorem. ¿e to robota lokaja. zobaczy³ na nich krew. Musia³o byæ snem.. a jego wskazanie mia³o sens. Pobiæ. Ale dlaczego zwlekaj¹ z tym tak d³ugo? ‾eby go pod os³on¹ ciemno ci wywie æ z miasta do wiêzienia w Castle Rock.Tato? Nadal cisza. nawet telewizor milcza³. A funkcja radnego miejskiego jeszcze bardziej istotna ni¿ wiêty przybytek mamony. Ale czy rzeczywi cie? Obudzi³ siê z przekonaniem. ¿e zabójstwo Angie by³o tylko snem. ¿e rodzina jest najwa¿niejsza. gwa³cicieli i zboków. Tak. Zawsze powtarza. Dzi jako nie. Dziwaczny zgrzytliwy d wiêk w twarzy dziewczyny. ¿e komis z dumnym szyldem JIM RENNIE U‾YWANE SAMOCHODY mo¿e byæ dla ojca wa¿niejszy ni¿ rodzina. Ale czy rzeczywi cie jest? On tak mówi.Tato? Tato! Junior Rennie sta³ na szczycie schodów.. Deszcz magnesów z lodówki i jak upad³a na ziemiê. ale ojciec by ni e knu³ przeciwko niemu. Junior podniós³ do ucha zegarek. Tu go nie ma.

czy ojciec od dawna pieprzy siê z jak¹ sekretark¹.. znajduje siê dopiero na trzecim miejscu. Sprawdziæ. czy te¿ trzyma swój taki siaki owaki fiut na g³odzie. Przez moment wyda³o mu siê. ¿e w³a ciwie niczego nie wie na pewno. wsadzi³ dowody zbrodni do pralki. W³¹czy³ pralkê i zastanowi³ siê. Sol idna awaria zasilania wiele wyja nia³a. co dalej. W sejfie by³a kupa szmalu. w³¹czy³ górne wiat³o. Tak. ile wozów policyjnych stoi pod tamtym domem. jak matka mówi³a. które z Frankiem DeLessepsem nazywali na markizê . Przestawiaj¹c programator na ch³odne pranie. ¿e ma k³opoty z oczami. wrócê tutaj i ojciec ju¿ bêdzie w domu? Wobec tego najpierw pieni¹dze. ci¹gle przygasa³o. I nie tylko w swym domu. kiedy by³ z ojcem w s¹dzie. Tysi¹ce baksów. Poszed³ na dó³. Tylko wcze niej jeszcze wróci na chwilê do domu. proszek od bólu g³owy . przecie¿ ogl¹da³ CSI. wytrz¹sn¹³ z d¿insów ró¿ne drobiazgi . Wtedy ucieknê. I czy jest van patologa s¹dowego. ¿e Junior nie zna szyfru. Zala³a go fala ulgi. Co najwa¿niejsze.Wobec tego on sam. klucze. Junior. drobniaki. pomy la³. Na pewno. I to jak najszybciej. jednak powinien siê tam rozejrzeæ. nastawi³ na gotowanie. Ojciec na pewno siedzi w sali konferencyjnej w ra tuszu i obgaduje sytuacjê z t¹ dwójk¹ idiotów. jeden bia³y facet.. ale Junior zna³.portfel. Wiêc je li bêdzie taki sta³ przed domem McCainów. Sandersem i Grinnell. by³a to ostatnia rzecz na wiecie.bia³y samochód. od czasu gdy przesta³a go boleæ g³owa.. grzebieñ. Teraz. Mo¿e wtyka znaczniki w wielk¹ mapê miasta niczym sam George Patton. S¹dzi³. Wszed³ do gabinetu. wyzywaj¹c pracowników firmy energetycznej od ³achadojdów oraz takich siakich owakich. ¿e ojciec siedzi w fotelu z . Z na³ te¿ has³o do komputera ojca. Po raz pierwszy w ¿yciu u wiadomi³ sobie w niespotykanym przeb³ysku intuicji. Bo¿e jedyny. W koñcu postanowi³ wróciæ do domu Angie. zastanawia³ siê ospale. dopiero po chwili u wiadomi³ sobie. A je li zobaczê van. otworzy sejf. ¿e plamy z krwi spiera siê zimn¹ wod¹. do gabinetu ojca. Bardzo tego nie chcia³. W zasadzie wcale nie zna w³asnego ojca. kiedy mia³ najwy¿ej dziesiêæ lat. Najwyra niej miejskie zasilanie pad³o. na jak¹ mia³ ochotê. I narzeka na Western Maine Power. wobec czego wiedzia³ o jego sk³onno ci do ogl¹dania pikantnych scenek. Widzia³ ju¿ wcze niej ten wielki niebiesko . po czym przypomnia³o mu siê jeszcze z czasów. Wróci³ do pokoju.dwie czarne cizie. Patolodzy byli najwa¿niejsi. w ogóle móg³ my leæ. Ojciec s¹dzi³.i powk³ada³ wszystko do kieszeni czystych spodni. ¿e s³yszy generator. Junior zebra³ powalane krwi¹ ubrania.. Rozjarzy³o siê niepewnie.

Ostatni¹ czynno æ musia³ powtórzyæ. ¿eby podprowadziæ jakie piêædziesi¹t baksów na zesz³oroczny festyn we Fryeburgu. Jak¹ arytmiê. Stale oczekiwa³ rozb³ysku reflektorów samochodowych na oknie. te¿ by³o tam du¿o gotówki. ¿e niekoniecznie akurat dzisiaj. Kardiolog stwierdzi³. zatytu³owanych OBLIGACJE NA OKAZICIELA. albo Rayburn co mu dawali i stawiali go na nogi. którego ojciec nazywa³ m¹draliñskim ³achadojd¹. stwierdzi³. Kieruj¹c siê t¹ maksym¹. to pewnie zrozumie. bo rêce mu dr¿a³y. Junior prztykn¹³ prze³¹cznikiem wiat³a. czy Jezus by pochwali³ uk³ady. ¿e aby siê pozbyæ tych zaburzeñ rytmu serca raz na zawsze. Ja muszê siê zaj¹æ w³asnymi.. Po czym wróci³ do ³ykania pigu³ek i od kilku miesiêcy wszystko wydawa³o siê w najlepszym porz¹dku. ale Rayburn. Zamkn¹³ sejf. czy mo¿e. CZY JEZUS BY ZAWAR£ TAKI UK£AD? Nawet w tej chwili. Gwizdn¹³ cicho. Junior wzi¹³ jeszcze cztery setki. czyli przeprowadziæ procedury modlitewne. jego sprawa. który panicznie ba³ siê szpitali. ale rozproszy³ cieñ.. w koñcu postawi³ na swoim i sk³oni³ Du¿ego Jima do wizyty u specjalisty w Lewiston. Poza ni¹ Junior znalaz³ ca³e sterty kartek przypominaj¹cych pergamin. zanim obróci³ pokrêt³o. mia³ atak serca? Du¿y Jim miewa³ k³opoty z sercem od trzech lat. Ojciec nawet nie zauwa¿y. A je li. ¿e mu co uby³o. którzy sami sobie pomagaj¹ . Zwykle chadza³ do szpitala imieni Cathy Russell i tam albo doktor Haskell. struty i przestraszony. Junior zastanowi³ siê. I ¿adnej obligacji na okaziciela. który ch³opak wzi¹³ za g³owê ojca. uzna³.Tato? Cisza. Ju¿ mia³ zamkn¹æ sejf. jak skrada siê postaæ na filmie rysunkowym. Przypomnia³a mu siê plakietka stoj¹ca na biurku ojca. Przysn¹³... jakie Du¿y Jim tworzy³ na boku. w którym ogl¹da³ telewizjê.i wprowadzi³ kombinacjê cyfr. bo to wiadomo? . Nad jego g³ow¹ rozjarzy³ siê taki sam niepewny blask jak w sypialni. ale mo¿e lepiej. Jego interesy. Gdy zagl¹da³ do sejfu poprzednim razem. a Du¿y Jim. Skrytka by³a pe³na gotówki. Haskell najchêtniej by nie zmienia³ takiego stanu rzeczy. nieomylnego znaku powrotu ojca.wysokim oparciem. mo¿e nawet siê z nim zgodzi. Wzi¹³ piêæset dolarów w piêædziesi¹tkach i dwudziestkach. Zdj¹³ ze ciany i od³o¿y³ na bok obraz zakrywaj¹cy sejf . ale nie a¿ tyle co teraz.Kazanie na Górze . obróci³ . dlaczego syn wzi¹³ pieni¹dze. trzeba przeprowadziæ odpowiednie procedury medyczne. kto wie? Sam Du¿y Jim zawsze mawia³: Opatrzno æ pomaga tym. gdy zmieni³ zdanie i do³o¿y³ jeszcze parê setek. ale z drugiej strony. Na dobr¹ sprawê nie za³ama³by siê. Za du¿o komplikacji jak na jeden dzieñ. gdyby ojcu wysiad³a pikawa. Mimo wszystko podszed³ do sejfu d³ugimi miêkkimi krokami na przygiêtych nogach. ¿e musi porozmawiaæ z Bogiem.

jak mu siê zdarzy³ wypadek z Angie. ¿e je li tylko przerwa w dostawie elektryczno ci nie jest skutkiem wyj¹tkowo gwa³townej burzy. Szed³ Main Street z nisko pochylon¹ g³ow¹. Sam nie wiedzia³. ch³opcy Przestêpca zawsze wraca na miejsce zbrodni. W przedpokoju chwyci³ kurtkê i wyszed³. chocia¿ nigdy dot¹d nie by³o a¿ takiego zbiegowiska z tego powodu. Zbyt piêkne . Junior przypomina³ sobie mgli cie. Mo¿e byli na placu. Wiadoma sprawa . ¿eby z nikim nie rozmawiaæ w drod e powrotnej do domu dziewczyny. Bzdety z telewizora. Normalnie. A jednak przechodz¹c przez ulicê. ¿eby by³o prawdziwe. z rodzaju tych. w lekkim deszczu li ci klonowych. Kolejny podarunek od losu. nikogusieñko. w ka¿dej chwili spodziewa³ siê znale æ w wietle reflektorów punktowych. Widzia³ tam sporo ludzi. czy wierzyæ w³asnym oczom: dom by³ pogr¹¿ony w ciemno ciach. czeka³ na krzyk. o których telewizja informuje. Pewnie wszyscy gadali o awarii zasilania.pokrêt³o i odwiesi³ Jezusa na miejsce. 4 W domu McCainów nie by³o nikogo. który mówi: Wystarczy siê ukryæ i poczekaæ. kurwa. Zwykle lud zie wracali do domów i k³adli siê spaæ z b³og¹ wiadomo ci¹. zasilaj¹c pralkê. Junior przyczai³ siê po przeciwnej stronie ulicy. Generator mrucza³. Latarnie nie wieci³y. postawi³ ko³nierz i przez to wszystko ma³o nie wpad³ na Ansona Wheelera wychodz¹cego ze Sweetbriar Rose. Tak czy inaczej zadba³. . A teraz jeszcze na dodatek to. jaki starowina go pyta³. Trzeci ³ut szczê cia. która czy ci³a jego ubrania z krwi Angie. przerywaj¹c programy z ramówki. Gigantyczny! Czy naprawdê cia³o Angie mog³o jeszcze pozostaæ nieodkryte? Czy te¿ mo¿e w³a nie przygl¹da³ siê pu³apce? Z ³atwo ci¹ sobie wyobra¿a³ tutejszego szeryfa albo jakiego wa¿niaka z policji stanowej. na podje dzie ani ladu terenowca Henry'ego McCaina czy toyoty prius LaDonny. zapewne przez megafon: Stój. rêce do góry! Nic siê nie dzia³o. które przyszpil¹ go do ciany jak motyla w gablocie. Ewentualnie ta akurat awaria zasilania zosta³a spowodowana jakim spektakularnym zaj ciem. przyci¹gany chyba jak¹ zewnêtrzn¹ si³¹. Stanowczo zbyt piêkne. ¿e tu¿ po tym. wiêc tym ³atwiej by³o pozostaæ niezauwa¿onym. najdalej w porze niadania wszystko wróci do normy. co siê sta³o.

Je li chodzi o patologa. W koñcu ostatnio naprawdê mia³ fart. W Biblii ludzie czasami wracali do ¿ycia. Bardzo dobry znak. Natychmiast poczu³ krew. Zajrza³ za drugie . Wetkn¹³ g³owê do kuchni. ca³kiem jak krochmal. co tak¿e stanowi³o dobry znak. jak zombi w Nocy ¿ywych trupów . choæ zadanie nie nale¿a³o do ³atwych. Frontowe te¿ powinny byæ nadal otwarte.Jest tu kto ? Zero reakcji. nic by to nie da³o. jednak ból g³owy nie wraca³. ale jak cz³owiek siê przyzwyczai do tego.Jest tam kto ? Mia³ niemal ca³kowit¹ pewno æ. Zw³aszcza w ciemno ciach. Dom w dalszym ci¹gu by³ ciemny i cichy. . ale nie chcia³ wchodziæ od tamtej strony. Cisza. Gdzie przy po³udniowych granicach miasta. Dostrzeg³ ogromny bia³y kr¹g wiat³a nad drzewami.Angie? Jeste w domu? Przecie¿ by jej nie wo³a³. Gdy by musia³..We siê w gar æ . A gdyby tak Angie odpowiedzia³a? Gdyby siê odezwa³a z pod³ogi? Wyda³a jaki d wiêk z gard³a pe³nego krwi? .Halo! Cze æ! . ale gdyby jakim cudem Henry albo LaDonna zostawili samochód przy placu. ³atwo zapomina o takich sprawach. . po s¹siedzku.zawo³a³. Powinien by³ wzi¹æ latarkê z domu. ¿e nie! Wtedy pojawi³a siê straszna my l. Podszed³ do tylnych drzwi.mrukn¹³. stanowczo trzeba by³o wzi¹æ siê w gar æ.Halo? Proszê pana! Proszê pani! . S³ychaæ by³o tylko maszynê pracuj¹c¹ u Grinnellów.I w koñcu. skoro nikt nie wróci³ do domu od czasu zdarzenia z Angie. ale zyska³by trochê na czasie. w skroniach pulsowa³o. Serce wali³o mu jak m³otem. Potrzebowa³ wiat³a.W koñcu znalaz³ siê na podje dzie. ¿e normalnie wystarczy pstrykn¹æ prze³¹cznikiem. ¿e nikogo nie ma. który spowodowa³ awariê zasilania? Pewnie tak. Przekrêci³ ga³kê w drzwiach. mo¿e nawet w Morton? Czy¿by tam znajdowa³o siê miejsce wypadku. Niezbyt wyra nie. ale mo¿e by³o inne wyj cie. Nawet generator milcza³. tylko zwietrza³y. gdyby j¹ zabi³. Tak! Bo w³a nie by odkry³ cia³o . ale jednak widaæ by³o pó³ki zastawione butelkami i puszkami. . jednak nie do æ. Tak. Oczy mu nieco przywyk³y do mroku. w przeb³ysku geniuszu: . Junior przest¹pi³ nad cia³em Angie i otworzy³ pierwsze z dwojga drzwi na przeciwleg³ej cianie. Spi¿arka. A poza tym w Biblii takie rzeczy zdarza³y siê bez przerwy.. Jasne. wtedy Junior zacz¹³by krzyczeæ. wrócili do domu na piechotê i przegapili martw¹ córkê na kuchennej pod³odze. to oczywi cie. . Junior obejrza³ siê przez ramiê.

Potem wytrze Wszystko. .. Niestety. . moja mama nie ¿yje! Pani Shumway powiedzia³a. Kolejny bonus. Juniora znowu zaczyna³a boleæ g³owa. czyste serce . potem drzwi siê otworzy³y.doskonale.. Mop i wiadro. Pod piewuj¹c pod nosem. usta rozci¹gniête na boki w przypominaj¹cym u miech grymasie przera¿enia.. Najwyra niej fart siê skoñczy³. bêdzie tylko zimna woda. nadal mia³ fart.Kolejny szloch. czy Angie nie ma w sypialni. Cia³o. Z kranów naleci pewnie z jeden kube³. Zmyje ca³¹ krew. Dodee ruszy³a od razu do kuchni. Zdecydowa³... ¿e na razie mo¿e zostaæ w spi¿arce. I o ile nie zwiód³ go kszta³t przedmiotu stoj¹cego na pó³ce.. Tak.Angie? Jeste tutaj? Zdawa³o mi siê. . Cholera! Gara¿! O pieprzonym gara¿u ca³kiem zapomnia³. gdy us³ysza³ pukanie do frontowych drzwi. Rzeczywi cie. To ta idiotka Dodee Sanders. I to. ¿e widzê wiat³o. Wszystko przez tê naæpan¹ zdzirê. Widzia³am twój samochód w gara¿u. Pralnia..drzwi . £up! Zabra³ siê do pracy. . to te¿ jej wina.. Zmiêkczacz do tkanin. Wybielacz. nastêpnie opu ci³ rolety. . Krew . Bêdzie sprz¹ta³ niczym oszala³a na punkcie czysto ci pani domu. Podniós³ g³owê. ¿e dziewczyna pójdzie najpierw na górê. Zna³ ten g³os.Angie. to ona.. na koniec pu ci³. niepewnie stawiaj¹c kr oki w ciemno ci. Ale najpierw.. Zimna woda . Proszek. Trzeba co zrobiæ z cia³em. zanim kran zacz¹³ prychaæ. czyste rêce. I to silna.Angie? . Ci¹gle jeszcze czy ci³ kuchniê i by³ daleko od ukoñczenia pracy. Dobrze. W kuchni trzeba bêdzie jej u¿ywaæ ostro¿nie i najlepiej spu ciæ rolety.tu poszczê ci³o mu siê lepiej. ale tu. latarka. pos³uszna maksymie g³oszonej przez mê¿a: Czysty dom. Wci¹gn¹³ tam Angie za ramiona. móg³ wieciæ do woli. Wiadro uda³o mu siê nape³niæ niemal po brzegi.Angie. co siê zaraz stanie. ¿e mama nie ¿yje! Junior mia³ nadziejê. ale s¹ jeszcze rezerwuary. jak¹ kiedy by³a jego matka. . przyczepi³ magnesy na lodówce. bardzo przyzwoita. ¿e jeste . Oczy mia³ szeroko otwarte. w pralni. Skoro nikt nie w³¹czy³ generatora.Angie? . czego dotyka³ i czego móg³ dotkn¹æ.Angie. sprawdziæ.Dziewczyna szlocha³a. mam nadziejê.zimn¹ wod¹. jeste ? Kolejne pukanie. .

Wszystko przez to. Bole nie wykrêci³a dwa palce. Pani Shumway mi powiedzia³a. ale do wy³¹cznej dyspozycji. jeste mi strasznie potrzebna! A dzieñ zacz¹³ siê tak dobrze! Wsta³a wcze nie.. Nic wielkiego. Little Walter spa³ praktycznie bez przerwy. Przyciska³a do boku pulsuj¹c¹ bólem i ju¿ puchn¹c¹ praw¹ rêkê. oko³o dziesi¹tej. wiêc chcia³a wiedzieæ. gdzie jeste ? Moja mama nie ¿yje. jak siê tak nad tym zastanowiæ. szuraj¹c nogami. nadepnê³a na co . teraz by³y ju¿ doros³e. Potem zadzwoni³a Samantha Bushey i powiedzia³a. oblewa³y zabawki benzyn¹ do zapalniczek i podpala³y. kiedy to jej m¹¿ da³ nogê. Lew¹ wyci¹gnê³a przed siebie. z którymi imprezowa³a. tylko przyczepê. gdy Sammy zadzwoni³a. ¿e wszystko to w³a nie jej siê zdarza. poddaæ je torturom. no prawie doros³e. Dodee siê domy la³a. No i Sammy zwykle mia³a ziele. powa¿nie.5 Dodee Sanders by³a wci¹¿ lekko wstawiona i cokolwiek naprana. Jej przyczepa cieszy³a siê w weekendy du¿¹ popularno ci¹.i wcale nie mia³a zamiaru urywaæ siê z pracy. ¿e s³yszy jaki ruch w ciemno ciach. Ale chyba nadal wyczuwa³a czyj¹ obecno æ. A mo¿e i nie. Torturowanie lalek by³o na³ogiem z czasów gimnazjum. czy Dodee bêdzie chcia³a przyj æ.. wiêc krzyknê³a g³o no. Nigdy wiêcej trwa³o ju¿ ponad tydzieñ. ¿e wy³apa³a na eBayu nowe lalki Bratz. Czu³a siê troszkê tak. W ciemno ciach brnê³a przez przedpokój domu najlepszej przyjació³ki. to nie dowcip. od wiosny. No i w sumie trochê straszna. ¿e dostawa³a je od ch³opaków. Dziewczyny kupowa³y je na wyprzeda¿ach gara¿owych. na czym siê przejecha³a. po lizgnê³a siê i ma³o nie wyr¿nê³a na ty³ek. Nie nabijam siê. ¿e powinny daæ sobie z tym spokój. jakby ¿y³a w jakim równoleg³ym wymiarze.Angie? Sz³a dalej. k³u³y paznokciami g³upie twarzyczki. potem wiesza³y. Ca³a ta zabawa to dziecinada.Angie. ale jednocze nie trudno jej by³o w to uwierzyæ. Chyba w kuchni.. . Angie. D³oni¹ wymaca³a rêcznik. W pewnym stopniu rozumia³a. Tyle ¿e Dodee obieca³a sobie nigdy wiêcej nie tkn¹æ zio³a. Co za idiota zostawi³ rêcznik na pod³odze w korytarzu? Potem wyda³o jej siê. . ¿e Sammy mia³a w³asny dach nad g³ow¹ przy Morton Road.. ca³kiem jak w filmie science fiction.. ¿eby sprawdziæ. W ostatniej chwili z³apa³a porêczy. no. i o ma³o nie zaliczy³a gleby. . Przysiêg³a to sobie po tej awanturze z kucht¹. Dodee wiedzia³a. Pochyli³a siê. . ¿eby na nic nie wpa æ w ciemno ci. Poza tym w³a nie straci³a matkê. wiêc jak na ni¹ bardzo wcze nie ..Angie? Jeste ? Nic.

Bez przerwy sprawdza³a. I wy³¹cznie dlatego.I pamiêtaj. jak cz³owiek nie jest chocia¿ troszkê na haju. wsadzon¹ do mikrofalówki. na ma³e wiadomo co. (J ojciec siê upar³. ¿e gdyby j¹ faktycznie zatrzymali. ¿e chce sprawdziæ. Wiedzia³a. bêd¹c w ci¹¿y).Mo¿esz dostaæ w swoje ³apy Jade i Yasmin . najgorsz¹ suk¹ spo ród lalek Bratz.Wiem. chocia¿ ca³e to wiadomo co te¿ by³o dziecinad¹ i nale¿a³o z tym skoñczyæ dawno temu. Albo ojciec zrobi sobie przerwê w apteczn ej . prawda. . nie bardzo mogê. Naprawdê ju¿ za pó no.zaznaczy³a.zgodzi³a siê Sammy bez sprzeciwu. które kupi³a w Deb. pe³zn¹c nieca³e trzydzie ci kilometrów na godzinê. Sammy. Chocia¿ mia³a trochê brzucha... ¿e ja ju¿ nie u¿ywam wiesz czego . mo¿e dlatego. jak dawniej. wiadomo gdzie.Zawsze wys³awia³a siê w taki sposób. a kiedy Dodee siê obudzi³a. ¿eby mu daæ imiê na cze æ jakiego starego bluesmana. . Potem we dwie przeprowadzi³y u Yasmin operacjê plastyczn¹ za pomoc¹ rodka do czyszczenia rur. Ma³y w³a ciwie bez przerwy spa³. wiêc zapali³a sk i Sammy te¿. co oznacza wiesz co .Yasmin czeka . W koñcu wyl¹dowa³y w ³ó¿ku Sammy. o czym mowa. Ale tylko na chwilê. co by³o do æ zabawne. nadal na haju i prze ladowana przez paranojê. czy we wstecznym lusterku nie widaæ gliniarzy. Do czternastej zosta³y jeszcze cztery godziny. no i. ¿e torturowanie lalki to ¿adna przyjemno æ.A poza tym mo¿emy wiesz co. trzeci¹ i czwart¹. Potem usnê³y. z pewno ci¹ z wozu wysiad³aby ta ruda suka Jackie Wettington.kusi³a. je li wzi¹æ pod uwagê. . zdaniem Dodee nadal wygl¹da³a rewelacyjnie. ¿e nienawidzê Yasmin. zdaniem Dodee.powiedzia³a Sammy.. A nawet gdyby siê trochê spó ni³a. Nie by³oby w tym nic dziwnego. I tego drugiego wiesz czego te¿ nie robiê. Little Walter puszcza³ b¹ki. Little Walter ci¹gle spa³. . Rewelka. co bêdzie z Baby Bratz . ¿e jest opó niony w rozwoju. zreszt¹ Sammy wyci¹gnê³a butelkê johnniego walkera. Muszê byæ w robocie o drugiej. . to co? Rose wywali? A gdzie znajdzie jakiego naiwnego na jej miejsce? . Yasmin by³a. .. I tak Dodee pojecha³a do przyjació³ki i oczywi cie przekona³a siê.Przyje¿d¿aj szybko. . Nastêpnie Sammy chcia³a jej pokazaæ: rewelacyjne body. wiêc wypi³y kolejkê.Dobra. poczu³a mrowienie w dole. Dodee uwa¿a³a.Nie ma sprawy . Có¿.Wiesz co. Dodee oczywi cie doskonale wiedzia³a. ¿eby i æ do roboty. Sammy zachichota³a.. . w dodatku by³o wpó³ do szóstej. ¿e by³y trochê upalone.No i mam trochê wiesz czego. . jakby kto pods³uchiwa³ i doskonale wiedzia³. tylko ¿e pr¹d wysiad³. ¿e jej nienawidzisz. drug¹. Dodee wróci³a do miasta. ile mary ki wci¹ga³a Sammy. a potem Sammy uzna³a.

W³o¿y³a szlafrok i zesz³a na parter.Biedactwo . gotow¹ j¹ aresztowaæ za prowadzenie pod wp³ywem.. wrzuci ciuchy mierdz¹ce gandzi¹ do pralki. ale tego najarana Dodee w zasadzie nie zauwa¿y³a.. Czu³a na ciele perfumy Sammy. Nigdy w ¿yciu. W d³oni pulsowa³ ból. przekonana.. Z Angie. Tyle ¿e przy wy³¹czonym pr¹dzie budzik nie dzia³a³..Mniej wiêcej wtedy Dodee zaczê³a mieæ to dziwaczne wra¿enie wiatów równoleg³ych.O czym? .O czym nie wiem? Julia Shumway jej powiedzia³a. a ju¿ nigdy nie bêdê robi³a wiadomo czego. Jej modlitwy zosta³y wys³uchane. 6 . . ¿e na prog zobaczy rudow³os¹ policjantkê z wielkimi cycami. A mo¿e i za drobne bara .harówie i poczuje od niej procenty. Za wieci³a Dodee w twarz. ¿e j¹ zawiezie. . obieca³a sobie w duchu. . W rêku trzyma³a latarkê. Potem wstanie. po czym opu ci³a strumieñ wiat³a. b³agam. Kiedy rozleg³o siê pukanie do drzwi. w oczy na pewno zaczerwienione. redaktorka i wydawczyni Democrata .Angie? Angie. na w³osy w koszmarnym nie³adzie.. . I tego drugiego te¿ nie. na sam¹ my l dostawa³a gêsiej skórki. Albo matka bêdzie w domu. W g³owie te¿.bara. która j¹ mocno przytuli. Dodee przypuszcza³a.. Nie zobaczy³a Jackie Wettington. który zmiesza³ i przestraszy³ Dodee.Ty jeszcze o niczym nie wiesz. ¿e to ostatnie nie jest sprzeczne z prawem. Tu tak¿e: nie by³o pr¹du. pani Shumway zaproponowa³a. W rozproszonym blasku widaæ by³o twarz Julii. lecz ca³kowitej pewno ci nie mia³a. Po omacku brnê³a korytarzem.. Przed drzwiami sta³a Julia Shumway. na niej wyraz wspó³czucia. Zreszt¹ wola³a byæ z Angie.odezwa³a siê Julia. ci¹gnê³a spodnie oraz koszulê i pad³a na ³ó¿ko. ¿e postanowi³a sobie odpu ciæ spotkanie Gwiazdy Wschodniej i bingo. Dom wieci³ pustkami. kompletnie bez podtekstów i . we mie prysznic. pewnie napuchniêt¹ od snu. przyjació³ka kupi³a ich w sklepie Burpeego pewnie z litr za je dnym zamachem. pewnie trzeba by zacz¹æ szukanie w zak³adzie pogrzebowym.. W zasadzie mog³aby poszukaæ ojca. Tylko na parê minut. Bo¿e. by³o ju¿ ca³kiem ciemno. niech mi siê upiecze. powlok³a siê do swojego pokoju. pomó¿ mi! B³agam. bo tak j¹ zmêczy³a ta kretyñska nauka latania.

Silne d³onie zacisnê³y siê wokó³ jej gard³a.niezainteresowana wiadomo czym.Jeste . dosta³am za swoje! Cieñ tak¿e wyci¹gn¹³ rêce. ale nie po to. mówiê ci. Z kuchni wyszed³ jaki cieñ. najlepsza przyjació³ka. ca³e szczê cie! . . przy pieszy³a kroku. . . Zbli¿a³ siê szybko. Angie.Koszmar.Zaszlocha³a g³o niej. wyci¹gnê³a przed siebie obie rêce. koszmar! Los mnie pokara³. by Dodee przytuliæ.

Du¿y Jim nie umia³ poj¹æ g³upoty decydentów Toyoty. jak Click i Clack z radiowego cyklu motoryzacyjnego albo jak mas³o orzechowe i d¿em i ¿e Chester's Mill nie by³oby takie jak dzi bez nich obu. By³ zbyt zajêty pilnowaniem tego. Bior¹c pod uwagê wielko æ sprzeda¿y w autokomisie oraz jego lokalizacjê tu¿ przy szosie numer sto dziewiêtna cie. mówi³ ludziom. choæ nie mia³ bladego pojêcia. gdy umiera³ który z jego wyborców. DOBRO MIESZKAÑCÓW 1 Andy Sanders rzeczywi cie znajdowa³ siê w zak³adzie pogrzebowym Bowiego. Andy wys³a³ kondolencje. Mia³ poczucie.DOBRO MIASTA. a mo¿e nawet osiemdziesi¹t osiem. Natomiast Andy ich rozumia³. która zmar³a na niewydolno æ serca przed dwoma dniami. Du¿y Jim nie móg³ siê zajmowaæ takimi sprawami. ale kiedy chcia³ zostaæ przedstawicielem Toyoty. Du¿y Jim najprawdopodobniej nie zosta³by wybrany nawet na hycla. Doszed³ tam. kto je w zasadzie otrzyma³. Andy zawsze by³ zadowolony z partnerstwa z Du¿ym Jimem. za jedyne towarzystwo maj¹c nieboszczkê w trumnie na wprost. lecz Andy nie mia³ nic przeciwko temu. Mo¿e nie by³ najbystrzejszym nied wiadkiem w lesie. Siedzia³ w salonie zadumy numer jeden. Andy równie dobrze rozumia³ tak¿e co innego: bez niego. rozpacz. d wigaj¹c na barkach wielki ciê¿ar: niedowierzanie. bo doskonale rozumia³. Niewa¿ne. ¿e takie dzia³anie nale¿y do jego obowi¹zków. ¿e Du¿emu Jimowi brakuje ciep³a. Rêcznie pisane na papeterii z nag³ówkiem Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej . Du¿y Jim sprzedawa³ u¿ywane samochody. dla równowagi. co nazywa³ naszym wspólnym interesem . bez Andre w DeLois Sandersa. ale swój rozum mia³. jaka siê trafi na dok³adkê. dysponowa³ ciep³em w nadmiarze. bo m¹¿ Gerty zmar³ dobre dziesiêæ lat wcze niej. Andrea Grinnell. . Wiedzia³. obiecuj¹c gwiazdki z nieba. koncern zamiast niego wybra³ Willa Freemana. na przyk³ad farmerów ubiegaj¹cych siê o nisko oprocentowane dofinansowanie. z trzec i¹ osob¹. Sanders zawsze wysy³a³ kondolencje. a zdaniem niektórych. Akurat teraz by³a to siostra Rose Twitchell. I pod k¹tem finansów. przez co rozumia³ Chester's Mill. ci niête serce. W zasadzie zarz¹dza³ miastem jak prywatnym przedsiêbiorstwem. mia³ serce z kamienia i by³ wyrachowany Tymczasem Andy . By³a to Gertrude Evans. By³ on cz³owiekiem bardzo stanowczym. ¿e Du¿y Jim jest bystry. Kiedy kursowa³ po mie cie przed wyborami. ¿e on i Du¿y Jim s¹ jak bli niaczki z reklamy gumy do ¿ucia. doskona³e interesy oraz bonusy w postaci tanich koreañskich odkurz aczy. pracuj¹cych w tandemie. lat osiemdziesi¹t siedem.

Wystarczy³o jedno s³owo. mawia³. robili dla dobra miasta. nie na kontach i ksiêgach rachunkowych. a to bardzo dobrze. ¿e wydarzy³o siê co strasznego. Teoretycznie audyt przeprowadzano niespodziewan ie. Straszne miejsce. bo Brenda Perkins ju¿ wysz³a. I nie tylko dlatego.gdy mia³a byæ sprawdzana przez w³adze stanowe. utrzymywa³a aptekê. ale Du¿y Jim by³ uprzedzony. Stewartem. który co prawda nie namawia³ ¿ony Andy'ego na lekcje latania. by pu ciæ w komputerze program. ale te¿ jej ich nie odradzi³.tak. Pewnie byli tam te¿ inni. dzisiaj. nawet nie rzuciwszy okiem do saloniku. Specjalistk¹ od cyfr by³a jego ¿ona. wspierana regularnymi. rozlu nionym krawatem i w³osami w nie³adzie. Andy jêkn¹³ i mocniej zacisn¹³ d³onie. ¿e kocha³ j¹ nad ¿ycie. Wyszli z tego audytu l ni¹cy niczym najczystszej wody kryszta³ i nikt nie poszed³ do wiêzienia. Nie Potrafi³. a bracia Bowie byli na dole. Andy. Andy rozszlocha³ siê na dobre. zw³aszcza w ci¹gu ostatnich dwóch czy trzech lat. tymczasem przeszed³ korytarzem. Po chwili szlocha³ g³o no i nikomu to nie szkodzi³o. Dla ich dobra . .Od pocz¹tku by³em przeciwny ca³ej tej nauce latania . Dzia³anie w imiê dobra by³ dobre. Du¿y Jim wiedzia³. On zna³ siê na kontaktach z lud mi. Mieli sporo pracy Do Andy'ego dociera³o jak przez mg³ê. doprowadzi³by do bankructwa najdalej na prze³omie wieków. który Claudette nazywa³a czy cicielem. Prawda o Claudette Sanders wygl¹da³a tak: dla Andy'ego by³a ³adniejszym Jimem . co robili. Czas przesz³y.. W³a nie Claudette. bo przecie¿ wiêkszo æ tego. Nie umia³ bez niej ¿yæ.powiedzia³ i znów siê rozp³aka³. Fern Bowie poszed³ co przek¹siæ do Sweetbriar Rose i po powrocie w³a ciwie powinien Andy'ego wyprosiæ. zostawiony sam sobie. a w zasadzie prawie wszystko. Znajdowa³ siê tam równie¿ ten przeklêty Chuck Thompson. Trzeba patrzeæ na problemy w szerszej perspektywie . gdy¿ dziêki niemu ksiêgowo æ stawa³a siê czysta jak ³za.. ale tak¿e ze wzg lêdu na podzia³ ról. Od razu zszed³ do pomieszczenia. W³a nie tam znajdowa³ siê Duke Perkins. milcz¹co ocieraj¹c ³zy po obejrzeniu cia³a swojego mê¿a. Claudette na pewno. nazywali pracowni¹. jak siê za³atwia sprawy i dlaczego powinny zostaæ za³atwione. gdz ie przewodnicz¹cy Rady Miejskiej siedzia³ z d³oñmi wci niêtymi miêdzy kolana. I tak by³o dobrze. jak najbardziej. Robimy to dla miasta. By³a. Claudette i Du¿y Jim nawet pracowali razem przy miejskiej ksiêgowo ci . Dla jego mieszkañców. Tyle ¿e teraz. które razem z bratem. nierejestrowanym i coraz wiêkszymi zastrzykami gotówki od Jima Renniego.

. Twarz¹ w twarz i torsem w tors. Fatalny czas. Poniek¹d spodziewa³ siê tej rêki na ramieniu.Partnerze. Znowu zap³aka³ rzewnymi ³zami.Tak! Pomódlmy siê razem! Uklêkli. Andy nie s³ysza³ jego kroków.Ten cz³owiek umie przysraæ z obu koñców. bo Jim Rennie zwykle pojawia³ siê wówczas. . Ale teraz twoja ¿ona jest ju¿ na lepszym wiecie.. Przyjemna my l. . Akurat wtedy pojawi³ siê Du¿y Jim. mówi³em jak dziecko. Wreszcie Jim Rennie zakoñczy³ WimiêJezusaChrystusaamen i pomóg³ Andy'emu wstaæ.Wiem. ¿eby ciê o to prosiæ. Zgodzisz siê ze mn¹? . Andy d wign¹³ siê na nogi.Andy.. co by³oby w tych okoliczno ciach ca³kowicie zrozumia³e. otoczy³ ramionami potê¿ny tu³ów Jima i rozszlocha³ mu siê na piersi. I masz pe³ne prawo. ¿e masz prawo zostawiæ mnie z rêk¹ w nocniku. Du¿y Jim skin¹³ g³ow¹. dobrze by³o klêczeæ z Du¿ym Jimem.. uj¹³ go za ramiona i zajrza³ mu w oczy.powiedzia³ Du¿y Jim. zielony groszek ze wie¿ym mase³kiem. . ..Renniem.Andy nie móg³ siê dopatrzyæ sensu ostatniego cytatu.. ale nie by³ zaskoczony. . . . oraz Kiedy by³em dzieckiem. ot.Wiem. a Du¿y Jim d³ugo i ¿arliwie modli³ siê za duszê Claudette Sanders.. niejasno.Mówi³em jej. . a w dodatku móg³ z ni¹ sypiaæ i powierzyæ jej ka¿d¹ tajemnicê. ¿e nauka latania jest niebezpieczna! Mówi³em jej. zupe³nie jakby Andy zaprotestowa³.Tak! . Podniós³ g³owê.jêkn¹³ Andy.Jeste gotów do pracy? Andy gapi³ siê na niego bez s³owa. Bóg mi wiadkiem.. ¿e z Chucka Thompsona taki sam wariat jak z jego ojca! Du¿y Jim uspokajaj¹co g³adzi³ go po plecach. . Pieczeñ wo³owa. I niewdziêczne.. ch³opie. ¿e to trudne. tak mi przykro. Po³o¿y³ mu d³oñ na ramieniu.Domy la³em siê. cisn¹³ lekko.. wiem. ale nie mia³o to szczególnego znaczenia. ... Us³ysza³ to Stewart Bowie na dole w pracowni. . Pomodlimy siê razem? . W kilka minut przeszli przez Teraz widzimy jakby w zwierciadle. milszym Jimem Renniem. gdy Andy go potrzebowa³. Dzi wieczór spo¿ywa wieczerzê z Jezusem Chrystusem. ¿e tu ciê znajdê .Zawsze w trudnych sytuacjach nazywa³ Andy'ego partnerem. prawda? Pamiêtaj o tym. Ale czasem trzeba przed³o¿yæ dobro innych nad w³asne. ‾ycia bez niej sobie nie wyobra¿a³.

ulic¹. . I dobrze. Nie zawsze jest to ³atwe. Rêkê mia³ ciê¿k¹. zrobi to samo..Wiêc bêdzie w ratuszu. Andy Sanders.Masz racjê. Andrea Grinnell. ale zdaniem Julii zas³u¿y³ sobie na s³awê i chwa³ê przede wszystkim jako wydawca czasopism. Szczê liwie rozwiedziona przed dziesiêciu laty. który zapisa³ siê w ludzkiej pamiêc za spraw¹ jednego sloganu: Na zachód. A Pete Randolph sporz¹dza listê wszystkich gliniarzy w mie cie. kluczow¹ rolê bêd¹ odgrywa³y si³y porz¹dkowe. Je¿eli sytuacja siê pogorszy. dostrzeg³ promyk nadziei. obj¹³ za szczup³e ramiona i wyprowadzi³ z salonu zadumy. Kaza³em jej przyprowadziæ Andreê do sali konferencyjnej. na zachód . .Chod my .Najwa¿niejsze jest dobro miasta . Andy'ego uderzy³a dziwna my l: Rennie wygl¹da dziesiêæ lat m³odziej! . . Miêsist¹. Pe³nimy rolê opiekunów. ¿eby tak siê sta³o. partnerze. kiedy robi³ to Du¿y Jim. nawet w kajdankach. zupe³nie zapomnia³ o córce. Du¿y Jim klepn¹³ go w plecy. Du¿y Jim dopilnuje. mog³aby uznaæ. ¿y³a sobie spokojnie nad redakcj¹ Democrata z Horace'em. przy której sta³y domy najbogatszych mieszkañców miasteczka.powiedzia³ Andy. to i tak musia³ siê czym zaj¹æ. A nawet je li nie. zwykle nie ca³kiem przytomna. partnerze. . ale oczy b³yszcz¹ce. Musimy siê nad tym zastanowiæ. Je¿eli trzeba bêdzie wprowadziæ jakie nadzwyczajne rozwi¹zania. m³ody cz³owieku. 2 Julia Shumway wolnym krokiem sz³a Commonwealth Street. Patrzenie na trumnê Gerty Evans zaczyna³o przyprawiaæ go o ciarki. Ma³o ich mamy.Du¿y Jim za mia³ siê g³o no.powiedzia³ Andy. wiekowym psiakiem rasy welsh corgi. W dodatku jego rola nie nale¿a³a do trudnych. Je li bêdzie trzeba. Du¿y Jim pokiwa³ g³ow¹. pogr¹¿ony w bólu i ¿a³obie. Twarz mia³ posêpn¹. ¿e sprawy oficjalne pozwol¹ mu odsun¹æ my l o nieszczê ciu. ¿e odnios³a sukces. Ciche ³zy wdowy po komendancie wprawi³y go w jeszcze gorszy nastrój. Imiê nada³a mu na cze æ Horace'a Greeleya. Du¿y Jim siê wszystkim zajmie. Gdyby ona sama radzi³a sobie choæ w po³owie tak dobrze jak on przy wydawaniu New York Tribune . lecz zawsze potrzebne. Uzna³. Pos³a³em Wettington. Po raz pierwszy odk¹d dowiedzia³ siê o mierci Claudie. ¿eby znalaz³a Andreê. No i co ty na to? Mogê na ciebie liczyæ? Teraz Andy pokiwa³ g³ow¹. Wystarczy³o siedzi eæ przy stole konferencyjnym i podnosiæ rêkê wtedy. Dbamy o dobro publiczne.

ale je li przeszkoda rzeczywi cie jest t nieprzenikniona. bo na psi¹ karmê rzuci kawa³ki wczorajszego steku. . g³ównie dlatego. ¿e od dziesi¹tek lat krad³ ogromne sumy. Pewni e na innych drogach sytuacja wygl¹da³a podobnie. ¿e wyznaczono przy barierze co na kszta³t obszaru chronionego od strony Motton i Tarker's Mills. ¿e James Rennie najwyra niej krad³ z kasy miejskiej znacznie wiêcej. mimo ogromnych sum. ¿e nie odebra³a ani jednej rozmowy. Nie mówi¹c o tym. Dziêki temu prostemu zabiegowi oboje poczuj¹ siê doskonale. . Nawet zastanawia³a siê wtedy. a Julia Shumway bardzo potrzebowa³a poprawiæ sobie nastrój. Tyle ¿e na gadaniu siê skoñczy³o. Je li nie zdo³a siê po³¹czyæ z Pete'em Freemanem. gdy próbowa³a jako ogarn¹æ sprawê. czy i o tym nie napisaæ artyku³u. wyl¹dowa³aby na pogotowiu w ekspresowym tempie po tym. w ka¿dym razie zdaniem Julii. a mo¿e nawet z New York Timesa . Mia³a zamiar od razu po przyj ciu do domu wyprowadziæ go na spacer. Ile¿ siê Du¿y Jim nagada³ o pozywaniu gazety do s¹du!. a potem uro nie w jego oczach jeszcze wiêcej . miejskiego kurortu narciarskiego. bo by³a zmartwiona. jej mózg skupia³ siê na jakim szczególe drobnym lecz istotnym. przez co by³ najmilszym psem na wiecie. Gdyby rani³y. coraz mniej siê jej podoba³y Martwi³ j¹ trudny do wyt³umaczenia z³y stan kanalizacji oraz przestarza³e metody utylizacji odpadów.Oczywi cie jej Horace zawsze uwa¿a³ j¹ za mistrzyniê we wszystkim. które obserwowa³a w rodzinnym mie cie. No i oczywi cie gnêbi³a j¹ kwestia tego czego . ale od wewnêtrznej strony bariery nadal mo¿n a by³o siê do niej zbli¿yæ. a tak¿e fakt. S³ysza³a. Press Herald z Portland.. Zna³a ten stan. choæby takim. powinna by³a ton¹æ w zalewie pytañ z innych czasopism. Czy wszyscy mieszkañcy Mill maj¹ takie same k³opoty? Powinna siê pofatygowaæ na granicê z Motton i sprawdziæ. Mieszka³a w Mill przez wszystkie swoje czterdzie ci trzy lata.S³owa nie kamienie. przygnêbia³o j¹ bliskie zamkniêcie Cloud Top.mruknê³a pod nosem.. co siê w³a nie pojawi³o i co trudno by³o w ogóle poj¹æ. jak ludzie mówili. Ju¿ pomijaj¹c zatroskanych przyjació³ i rodzinê spoza miasta. bêdzie musia³a sama strzeliæ kilka fotek swoim nikonem. Za ka¿dym razem. ni¿ podejrzewa³a a podejrzewa³a. a to by³o mocno niepokoj¹ce. na ostrze¿eniach siê skoñczy. S³owa nie rani¹ . Sun z Lewiston. a w ci¹gu ostatnich dziesiêciu ró¿ne zdarzenia. jak opisa³a historiê przeprowadzonego przed trzema laty pozorowanego audytu. najlepszym fotografem. Niech w³adze zabraniaj¹. który nazywa³a aparatem na czarn¹ godzinê. ¿e wymy li³a wietny nag³ówek: Tajemnicze znikniêcie pozwu s¹dowego . jaki przeznaczano na oba te cele. ¿e coraz trudniej by³o uzyskaæ po³¹czenie telefoniczne.

chocia¿ wcale nie chcia³a czekaæ. ¿e tak szybko siê to nie skoñczy. .Tak. p³yn¹ce czê ciowo z mózgu. Najpierw koniecznie spacer z psem. Dopiero kiedy go wyprowadzi i nakarmi.Razem poszukamy taty. Przywyk³a do tego stanu przez lata pracy. która odziedziczy³a urodê po matce. Tak czy inacz ej by³y przyjació³kami. Proszê nie czekaæ. kochanie. . . Niestety. Zdaniem Julii córka McCainów mia³a tylko ladow¹ ilo æ szarych komórek wiêcej ni¿ Dodee. nasta³a w³a nie taka chwila. rano mog³o byæ po wszystkim. w koñcu omin¹³ go spacer o pi¹tej. a teraz.Pójdê do Angie .Pójdê z tob¹ . Dziewczyna faktycznie zachowywa³a siê rozs¹dnie. Sama swego czasu wypali³a swoje. . g³osem normalnie zarezerwowanym dla Horace'a. Przysz³a pieszo. gdyby przyjecha³a samochodem. chocia¿ ³zy nadal p³ynê³y jej po twarzy. dla miasta tak¿e.stwierdzi³a cicho. Potem trzeba dopilnowaæ nadzwyczajnego wydania Democrata .. I na dodatek czuæ od niej by³o. Mimo wszystko Dodee Sanders nie powinna by³a zostaæ sama. Zamiast skrêciæ w lewo w Main. ale rozum. No i na pewno g³odny. . chyba trawkê? Mo¿liwe. mia³a powa¿ne powody do niepokoju. Rzeczywi cie.Pójdê do taty.powiedzia³a Dodee. niestety. pierwszych chwilach.Raczej nie powinna byæ teraz sama.zaproponowa³a Julia. . Z³agodzi³ cios w tych najgorszych. Tylko siê ubiorê.powiedzia³a Dodee. Horace pewnie jest bliski eksplozji.Poczekam . . ale Julia mia³a przeczucie. jej zdaniem. Robi³a wra¿enie opanowanej. Zobaczyæ na w³asne oczy. By³a to sprawa wa¿na dla niej i. Zreszt¹ mo¿e skrêt by dziewczynie wrêcz pomóg³. obejrza³a siê przez ramiê. mia³a na sobie szlafrok.Nie musi pani czekaæ. Julia nie mia³a wiêkszych obiekcji na ten temat. co siê da sfotografowaæ. .. Poza tym Dodee wyra nie zamierza³a postawiæ na swoim. Trawka te¿ na pewno zrobi³a swoje. po ojcu. Rozchmurzy³a siê przy tym nieco. natomiast nigdy dot¹d nie musia³a siê przejmowaæ w³asnym zachowaniem.Kiwnê³a g³ow¹. Porobiæ zdjêcia wszystkiemu. a Dodee Sanders tej nocy potrzebowa³a ¿yczliwej duszy. Dziewczyna pewnie .Tak. . Mia³a w perspektywie pracowit¹ noc. A to bêdzie dopiero pocz¹tek. . co ludzie naz wali barier¹. choæ wcale tego nie chcia³a.Proszê siê o mnie nie martwiæ . Oczywi cie. I nie zrobi³aby tego.zaproponowa³a Julia. . gdy dosz³a do rogu ulic Main i Commonwealth. a czê ciowo z serca.Nie powinnam by³a zostawiaæ jej samej . pójdzie obejrzeæ z bliska to co . ale to móg³ byæ wynik wstrz¹su i skutek wyparcia informacji ze wiadomo ci. Angie mi pomo¿e.

który w zasadzie powinien by³ siê znale æ w rêkach policji. w magicznym miejscu. Najpierw Horace. niekiedy twierdzili.bia³ej fotografii tancerzy na szkolnej z abawie. ale g o potrzebowali. postanowi³a oddaæ je Andy'emu albo jego bladej córce o przet³uszczonych w³osach we w³a ciwszym momencie. . i tam zosta³o. wiêc by³ ju¿ stary.Nie trzeba. Julia przygl¹da³a siê bia³emu pêcherzowi ksiê¿yca nad po³udniowym horyzontem. Id¹c za psem. nawet gdyby mia³a nie spaæ ca³¹ noc.. Co zapewne j¹ czeka³o.dorzuci³a Dodee formalnym tonem. Julia przypiê³a mu smycz. które pie s najwyra niej uwa¿a³ za os³oniête przed ludzkim spojrzeniem. Nie chcê byæ nieuprzejma. ¿e czasopismo nadaje siê wy³¹cznie do wyk³adania kociej kuwety. Normalnie Julia poprosi³aby Erniego. Horace mia³ piêtna cie lat. by rano dostali wie¿utkie egzemplarze. gdy sta³a w progu domu Sandersów. Dostrzeg³a jeden helikopter . . Nie teraz.. wyprowadzi³a go i cierpliwie czeka³a. Lu dzie czasem pod miewali siê z ziarnistej. ale nie by³o na dywanie mokrych plam ani br¹zowej niespodzianki pod fotelem w przedpokoju. ¿e nowe wyzwanie jest jej w³a ciwie na rêkê. ¿e jego miejsce zaj¹³ pysza³kowaty ignorant. chwiej¹c si na krótkich nó¿kach.. Nie dokoñczy³a zdania. . Peter Randolph. By³ wiêkszy ni¿ zwykle. 3 Horace patrzy³ na ni¹ z nieskrywan¹ pretensj¹. ale. ¿e moja mama. skoro obaj reporterzy wyjechali na weekend z miasta. .. Czeka³y j¹ tej nocy inne obowi¹zki. Czy pani jest pewna? Wie pani z ca³¹ pewno ci¹.Proszê pani.Rozumiem. ¿eby go zaniós³. Julia mia³a je w kieszeni.Có¿. Potem gazeta. Dziêkujê pani .. zamknê³a drzwi. Twarz biednej Dodee Sanders powoli osunê³a siê w niepamiêæ.Proszê ju¿ i æ. Julia zamierza³a dopilnowaæ. czarno .. W powietrzu niós³ siê ³opot rotorów.to wyczu³a.. a¿ obsiusia swój ulubiony kana³ ciekowy. Tym dowodem by³o zakrwawione prawo jazdy Claudette. A co zrobi³a Julia Shumway? Us³ucha³a polecenia wstrz¹ niêtej i naæpanej dwudziestolatki. . odleg³y. To tylko kilka przecznic.. Julia z oci¹ganiem pokiwa³a g³ow¹. Zw³aszcza gdy dzia³o siê co z³ego. Potwierdzenie numeru uwidocznionego na ogonie samolotu dosta³a od Erniego Calverta. ale ju¿ dotar³y do niej fatalne wie ci o mierci Duke'a Perkinsa i wiedzia³a. Przywodzi³ jej na my l obraz z filmu science fiction Stevena Spielberga. gdzie trzeba. Zorientowa³a siê. mimo ¿e by³a wyra nie og³uszona. Otrzyma³a tak¿e niezbity dowód. lecz nieprzerwany.

Tego wieczoru nieufno æ by³a uzasadniona.mailem. Zawi¹za³a torebkê i raz jeszcze wybra³a numer na komórce. jeszcze przed siódm¹. taki obrót spraw wydawa³ siê czarodziejski. Bêdê musia³a odbijaæ gazetê na ksero. Horace zatacza³ leniwe ko³a. i tym razem po serii normalnych sygna³ów us³ysza³a tylko ciszê. fotokopiarka w redakcji by³a prawdziwym gigantem.. Ech. korzystaj¹c z okazji. korekty robi³a z o³ówkiem w rêku na maszynopisie. Pewnie by siê zastrzeli³. Julia. a w magazynku le¿a³o piêæset ryz papieru.. . Ca³e szczê cie. Do roku dwa tysi¹ce drugiego Julia wozi³a materia³y z tygodnia do View Printing w Castle Rock. a nastêpnego dnia rano. czy Horace Greeley potrafi³by sobie wyobraziæ wiat.. Horace tymczasem w koñcu znalaz³ odpowiednie miejsce i przyj¹³ w³a ciw¹ postawê. po raz kolejny wyci¹gnê³a telefon komórkowy. ale tak¿e obowi¹zkiem na³o¿onym przez prawo. Wygl¹da³o to ca³kiem. ¿e mia³a fantastyczny wielki generator w dawnej drukarni. to tam. Domy la³a siê. Niestety. Ciekawe. Nawet gdyby Julii uda³o siê przes³aæ e mailem projekt do View Printing. zastanawiaj¹c siê jednocze nie. gdzie sprz¹tanie psich odchodów ze cieku by³o nie tylko odpowiedzi¹ na oczekiwania spo³eczne. We wtorkowy wieczór zwyczajnie przesy³a³a z³amane kolumny e . Gdy skoñczy³. w¹chaj¹c to tu. Nic z tego. Co oznacza najwy¿ej siedemset piêædziesi¹t egzemplarzy. gdyby tylko Pete Freeman jej pomóg³. Julia zakrz¹tnê³a siê wokó³ prezentu z zielon¹ torebeczk¹ oznaczon¹ napisem PSIA KUPKA. który nastêpnie by³ sk³adany przez drukarza. Zabra³a Horace'a do domu i nakarmi³a. ca³kowicie poch³oniêty odwiecznym psim tañcem. a p otem ju¿ nawet tego nie musia³a robiæ. I podobnie jak wszystko. który na co dzieñ zajmowa³ siê sportem. Dla Julii.pêdz¹cy w poprzek wysokiego ³uku jasno ci. nikt by nie dostarczy³ do miasta wydrukowanych ga zet. która uczy³a siê fachu w dawnych czasach.. szukaj¹c miejsca doskona³ego na zakoñczenie wieczornego rytua³u wypró¿niania. jakby Pó³nocna czê æ Morton zmieni³a siê w strefê l¹dowania w Iraku. ile reflektorów zapalili. ¿e rano nikt nie podejdzie do granic miasta na odleg³o æ mniejsz¹ ni¿ piêæ kilometrów. Democrat od dwudziestu lat by³ drukowany poza granicami miasta. nie do koñca godny zaufania. Do którejkolwiek z granic. Albo Tony Guay. View Printing dostar cza³ jej schludnie zapakowane w plastik wydrukowane egzemplarze. co tr¹ci magi¹...

. . G³os obiektywny.Tak.Musia³y zabrzmieæ w jej g³osie jakie szczególne tony. choæ to by³o dziwne. Angie. . w restauracji nikt nie odbiera.. Mog³aby znienawidziæ tego cz³owieka za taki ton. Chocia¿ nie dalej jak wczoraj Rose mówi³a.Pu³kownik James Cox. .Proszê pani?.Ju¿ zamkniête. Spojrza³a na wy wietlacz. bo Horace. . znam Dale'a Barbarê. Tak jak robi³ Junior Rennie i jego przyjaci ele. a jednak zosta³ w mie cie. Z telefonami komórkowymi na czele. Choæby dlatego. Nie wygl¹da³ na wariata. Losy Dale'a Barbary stanowi³y jedn¹ z setek historii. . Zauwa¿y³am jednak. Czy pani go zna? Oczywi cie. których Julia nie opisa³a.4 W³a nie zapina³a p³aszcz. po tym jak ju¿ zosta³ wyprowadzony i nakarmiony. Wydawca gazety w niewie lkim miasteczku musi czasem przymkn¹æ oko na jakie zgni³e jab³ko...Najwyra niej nie ma telefonu komórkowego. Niewiele brakowa³o. pu³kowniku. Trzeba mierzyæ si³y na zamiary. jeste cie ... Swoj¹ drog¹ Julia mocno w¹tpi³a. . Nieprofesjonalne zachowanie. A nawet czêsto. Ch³odny. ¿e zrezygnowa³ z pracy.Szanowna pani Shumway? . Armia Stanów Zjednoczonych. Gotuje w restauracji przy Main Street.Mêski g³os.Sucho. ¿eby w plotkach na temat Barbary oraz najlepszej przyjació³ki Dodee. Oficjalnie. ¿e pan nie mia³ najmniejszych trudno ci z dodzwonieniem siê do mnie. Kto dzwoni? .Muszê siê skontaktowaæ z niejakim Dale'em Barbar¹. Tak. A o co chodzi? .Czemu zawdziêczam ten honor? .. gdy gwa³townie siêgnê³a do kieszeni. gdy zadzwoni³ telefon.Dzisiaj chyba nic nie dzia³a. by³o choæ ziarno prawdy. uradowany perspektyw¹ nocnej wycieczki. choæ zna³a je od podszewki. by pojechaæ w pobli¿e bariery.Pani Shumway. zwykle odruchowo maskowa³a strach sarkazmem. a przewieszony przez ramiê aparat fotograficzny wyl¹dowa³by na ziemi . Niestety. owszem. zastrzyg³ uszami i spojrza³ na ni¹ wyczekuj¹co.Czy pani mnie s³ucha? .Halo? . Oficjalny.. panowie. czekaj¹cy przy drzwiach. . ¿e jej zdaniem Barbara mia³ lepszy gust. co ka¿e mi zadaæ sobie pyta . uwa¿nie wybieraæ cel. Nawet spotka³a go w Sweetbriar Rose parê godzin wcze niej. . Numer zastrze¿ony. czy to przypadkiem nie wy.us³ysza³a w³asn¹ ironiê i wcale jej siê to nie spodoba³o.a linie naziemne oczywi cie nie funkcjonuj¹.nie. . .

wychowa³em siê w ma³ym miasteczku.Nawet nie próbowa³em. kiedy pa n zadzwoni³. . Zdziwi³a siê tak. Roze mia³a siê wbrew sobie.Zale¿y mi na kontakcie z kapitanem Barbar¹ . To po³¹czenie zostanie nawi¹zane.Rozmowy do i z Chester's Mill zosta³y zablokowane.Wydawa³ siê raczej zainteresowany ni¿ z³y. W Kolegium Szefów Po³¹czonych Sztabów... W interesie bezpieczeñstwa narodowego.. nic. pod który nale¿y zadzwoniæ.przyzna³ pu³kownik. co ludzko æ potrafi obj¹æ umys³em? Ponownie zabrak³o jej odpowiedzi. wracaj¹c do pierwotnego osch³ego tonu. jestem w Waszyngtonie. skoro mo¿ecie siê spotkaæ twarz¹ w twarz? Oczywi cie ze mn¹ w roli przyzwoitki... . .Doprawdy? . O ile mi wiadomo. owszem . .Chce pan wywrzeæ na mnie wra¿enie? Chcia³ czy nie chcia³. gliniarze sporo.Cox wydawa³ siê zaskoczony. ... .. . . ale tylko miejscowy wydawca gazety wszystko.Z kapitanem.Nie ma mnie w Maine.Telefony komórkowe. . Urz¹dzimy minikonferencjê prasow¹.Nic. wywar³. Proszê pani. w³a nie siê tam wybiera³am.Po co dzwoniæ..Dlaczego ja.odpowiedzialni za k³opoty z ³¹czno ci¹! . . Z ca³ym szacunkiem. .Co cie zrobili? .podj¹³ pu³kownik. sugeruj¹cej u¿ycie technologii wykraczaj¹cej daleko poza t o. Podam pani numer. pu³kowniku? Dlaczego pan nie zadzwoni³ na posterunek policji? Albo do którego z radnych miejskich? Zdaje siê ¿e wszyscy troje s¹ w mie cie. szczerze powiedziawszy. proszê pani.Gratulujê.Znajdê go i przyprowadzê.W ciek³o æ zrodzona ze strachu zaskoczy³a nawet j¹. Co by³o ca³kiem niepodobne do Julii Shumway. . ¿e nie przysz³a jej na my l ¿adna ciêta riposta.? . . .. Bêdê po swojej stronie bariery. ¿e odszed³ a¿ tak daleko od tematu rozmowy. Znajdê Barbiego. ¿e ma³omiasteczkowi politycy wiedz¹ niewiele.W¹tpiê.. jak¹ znali mieszkañcy Mill.Ci¹gle u¿ywa tego imienia? . .W sytuacji bez precedensu w historii wiata.. Czy mo¿e pani go znale æ? Proszê wzi¹æ ze sob¹ telefon. ..W stanie spoczynku. . na naszym miejscu zrobi³aby pani to samo. Bogiem a prawd¹ Julia by³a zdziwiona.i wiem z do wiadczenia. .

.Co pan proponuje? . .. nie mogê pani zabroniæ przyj æ z kapitanem. . ¿eby jak najprêdzej rozwi¹zaæ ten problem.. za mia³a siê w g³os. o czym mowa. Bo .Có¿. chocia¿ jak pani na pewno ju¿ wie. ¿e to mo¿liwe? . Wyjdziemy na drogê numer sto dziewiêtna cie i stamt¹d do pana zadzwonimy. pani z pewno ci¹ tak¿e. .rzuci³a w s³uchawkê. . A co ono dok³adnie oznacza w odniesieniu do drogi sto dziewiêtna cie? .. Nastêpnie doda³a: £¹ki Dinsmore'a? . chocia¿ uwa¿am. .Mi³o mi siê z panem rozmawia³o. by³a reporterk¹ i nie mam w¹tpliwo ci.Zostawmy to..Mieszkañcy Mill nazywaj¹ j¹ Little Bitch Road. jej nie widaæ.Oczywi cie. proszê mi wybaczyæ dosadny jêzyk. pu³kowniku. gdzie zamyka ona drogê miejsk¹ numer trzy. Tak.Znam to wyra¿enie. ¿e wiat nie jest sprawiedliwy. jestem zajêty. Skoro chce Pani obejrzeæ barierê. proszê przyprowadziæ kapitana Barbarê w miejsce. . Lecz bêdzie pan z nim rozmawia³ w mojej obecno ci.Pan s¹dzi.Nie ma mowy. U miech spe³z³ jej z ust.. .W porz¹dku . to znaczy. skoro nikt spoza Chester's Mill jej nie przeczyta.zgodzi³a siê g³adko.. Czy mo¿e pani spe³niæ moj¹ pro bê? . Czy wie pani.Oznacza. Pó³ waszego miasta zaparkowa³o tam wozy na obu pasach szosy i na ³¹kach. Przepraszam. ¿e nie ma to wiêkszego sensu.jak otwarcie darmowego burdelu . Wobec czego. . Julia od³o¿y³a aparat fotograficzny na pod³ogê. zawieraj¹c w jednym oddechu przekonanie o tym.. A kiedy u wiadomi³a sobie. Po waszej stronie sto dziewiêtnastej jest FUBAR. ale teraz naprawdê najwa¿niejszy je czas. .Proszê pani. tu ma pani racjê. wyja niê.Pañska decyzja .Mogê.Niech¿e mi pani pozwoli skoñczyæ.Westchn¹³. wygl¹da to jak otwarcie darmowego burdelu.Czy mo¿e mi pan to wyja niæ? . .. a pani siê nad tym zastanowi. ¿e zadawanie pytañ jest pani drug¹ natur¹. pu³kownik zapewne mówi³ o ³¹kach Aldena Dinsmore'a..Powiedzia³em co zabawnego? . ¿e.I oczywi cie nie mogê pani powstrzymaæ przed drukowaniem gazety. Z pewno ci¹ zanim zosta³a pani wydawc¹. pu³kowniku. . gdzie to j est? W pierwszej chwili nie wiedzia³a. swego czasu czyta³am Toma Clancy'ego. wyci¹gnê³a z kieszeni p³aszcza notatnik i nagryzmoli³a: p³k James Cox ...

Zak³adaj¹c. wszystko to stanie siê dla pani jasne. . ¿eby odmówiæ. Numer. Po jakim czasie pu³kownik odezwa³ siê z oci¹ganiem: .Tylko jeszcze proszê mi podaæ czarodziejski numer. Zak³adaj¹c. wystraszy³ j¹ bardziej ni¿ wszystko. . Czy kto bêdzie tam na nas czeka³? Nast¹pi³a pauza. . cholera jasna. Czy ma pani rozrusznik serca? Albo aparat . ¿e go znajdê. W³a nie minê³a dziesi¹ta. jak ju¿ schowa. Pod jaki numer dzwoniæ? . ¿e na Little Bitch Road nie ma t³oku? .Bêdziemy na miejscu za jakie pó³ godziny. Czyli s³yszymy siê o dziesi¹tej trzydzie ci.Rozumiem.Barwny jêzyk.w deszcz robi siê tam naprawdê kurewsko nieprzyjemnie.Bardzo. Niezmienne prawo z ¿ycia reportera.Nawet je li zadzwoni pani. jasne. je¿eli sytuacji nie da siê rozwi¹zaæ po naszej my li. . ..Jak na razie ¿ywej duszy. uprzejmie panu dziêkujê! . .Przycisnê³a telefon uchem do ramienia i wsunê³a rêkê do kieszeni.dowcip.Proszê pani.. Ponownie. ale oczywi cie nie mog³a tego zrobiæ. Robi pani wra¿enie osoby inteligentne . który poda³ jej dzwoni¹cy.Proszê pani. Gdzie ten notes? Oczywi cie zawsze cz³owiek musi go wyci¹gaæ jeszcze raz. . a teraz przyjê³a tak¹ w³a nie rolê. . ale ludzie maj¹ zakaz rozmawiania z mieszkañcami miasta.Wsunê³a notes do kieszeni i podnios³a kodaka. .W porz¹dku. Proszê mu przekazaæ pozdrowienia od Kena. Kiedy mogê siê spodziewaæ pani telefonu? Czy te¿ raczej kiedy Barbie zadzwoni z pani komórki? Julia spojrza³a na zegarek. Jakim cudem czas uciek³ tak szybko? . To taki..Doskonale. o dziesi¹tej trzydzie ci. jeszcze jedna sprawa. .Jak to? Dlaczego? Na lito æ bosk¹.Tak.wietnie. Wiêkszo ci domy li siê pani sama. Horace zastrzyg³ uszami. . co us³ysza³a do tej pory. Kusi³o j¹. go z³apiê. wojsko i blokadê drogow¹. .. Cox za mia³ siê g³o no i szczerze. Bêdê czeka³ z rêk¹ na s³uchawce. Ale chyba tak.. Bo kierunkowy sk³ada³ siê z trzech zer.krzyknê³a rozw cieczona. Horace nadal cierpliwie czeka³ pod drzwiami.Dotar³o jasno i wyra nie. to i tak z nim muszê rozmawiaæ. . z jakiego powodu? . .Zobaczycie wiat³a i stra¿e.

chocia¿ zgromadzili siê tam prawie wszyscy. a ca³y wieczór gotowa³. Pod koniec rozmowy nazwa³ to co kloszem.. jak wcze niej. Dociera³o siê do nich po zewnêtrznych schodach na boku budynku aptek i. a dlaczego pan pyta? S¹dzi³a. lecz ca³y dzieñ by³ pe³en zdarzeñ. Pukanie nie oznacza³o nic dobrego. Pada³ na nos. . delikatne mówi¹c. Na przyk³ad na teraz. Je¿eli bêdzie to iPod albo co bardzie z³o¿onego. ale zjawisko to oddzia³uje na urz¹dzenia elektryczne. jak na przyk³ad telefony komórkowe. Barbie wsta³ i po³o¿y³ d³oñ na przeno nym odbiorniku telewizyjnym.. Przerwa³ po³¹czenie. mogli co zaplanowaæ na pó niej.S³yszymy siê o dwudziestej drugiej trzydzie ci. ale je¿eli siê dowiedzieli o jego powrocie do miasta. Mia³ te¿ do dyspozycji drewniany dr¹g z szafy. ¿e to podejrzenie ma³o prawdopodobne. inne wybuchaj¹. Dla wiêkszo ci ludzi nie ma ona negatywnych skutków.Nie. .s³uchowy? Czy jakie inne podobne urz¹dzenie? . Sygna³ ci¹g³y. Swoj¹ drog¹ akurat Juniora i Franka DeLessepsa ani reszty towarzystwa wzajemnej adoracji nie widzia³ dzi w Sweet briar Rose. je li siê znajd¹ bli¿ ni¿ jakie piêæ metrów od klosza. Je¿eli we mie pani ze sob¹ magnetofon. ale zawsze mo¿na nim rzuciæ w pierwszego. zostaj¹ unieruchomione. który wpadnie przez drzwi. niestety. ¿e bêdzie siê uchyla³ od odpowiedzi. a nawet tr¹c¹ce paranoj¹.Czy rozrusznik Perkinsa eksplodowa³? Czy w³a nie on zabi³ naszego komendanta? . A je li to Junior i przyjaciele gotowi na nowo powitaæ go w mie cie? Mo¿na by powiedzieæ. 5 Barbie ci¹gn¹³ koszulê i usiad³ na ³ó¿ku. jak choæby blackberry. Niech bêdzie z pani¹ Barbie i proszê mu koniecznie przekazaæ pozdrowienia od Kena. Niezbyt imponuj¹ca broñ. gdy rozleg³o siê pukanie do drzwi.W pobli¿u klosza dochodzi do swego rodzaju interferencji. ma³o prawdopodobnych. Barbie ca³y dzieñ chodzi³. ale nie. które przechodz¹ dos³ownie po dwóch sekundach. Znowu pukanie. we wszystkich trzech . powoduje odczucia podobne do zetkniêcia ze s³abym pr¹dem elektrycznym. najprawdopodobniej eksploduje. Jedne. potem nic. Julia wystuka³a numer siostry mieszkaj¹cej w Lewiston. nie barier¹. Pewnie ch³opcy gapili siê na wypadki n a drodze numer sto siedemna cie albo sto dziewiêtna cie. Martwa cisza. zapewne przestanie dzia³aæ. ¿eby rozwi¹zaæ buty. Klosz.

I przepisywa³ jej ten lek nadal. . uszkadzaj¹c sobie dwa dyski.Kto tam? W tej samej chwili rozpozna³ g³os. Randolph by³ wstrz¹ niêty i przestraszony. cudowny lek. . w³a cicielowi miejscowej apteki. zasiad³ u szczytu. . pyszni³ siê wysokim po³yskiem. W tym gronie jedynie Rennie wydawa³ siê przytomny. przyjmij nasze wyrazy . ¿eby go skutecznie wykorzystaæ. 6 W suterenie.Proszê pana! Kobiecy g³os. Rose jak zwykle oszo³omiona. Andy. Wiêkszo æ krzese³ dooko³a tego imponuj¹cego mebla by³a dzi pusta. Sam Du¿y Jim. Kto chce z panem rozmawiaæ. Mam panu przekazaæ pozdrowienia od Kena.. Doktor Haskell przepisa³ jej nowy.zacz¹³ Du¿y Jim . oksykodon.Julia Shumway.bêdê przewodniczy³ temu zebraniu.Ze wzglêdu na stratê. zaprosi³ j¹ do rodka. wiedzia³. ¿e Andrea. w styczniowy poranek Andrea w drodze do skrzynki pocztowej po lizgnê³a siê na oblodzonym podje dzie. Czworo cz³onków spotkania. w wy³o¿onej sosnowymi panelami sali konferencyjnej ratusza Chester's Mill. które Du¿y Jim nazwa³ zebraniem w celu oszacowania skali zagro¿enia. Czterdzie ci nieæ kilogramów nadwagi z pewno ci¹ nie podzia³a³o na jej korzy æ. ale nie zamierza³ nikogo zraniæ. siwiej¹ca i obci¹¿ona nadwag¹ wersja swej m³odszej siostry.pomieszczeniach by³o za ma³o miejsca. Oprócz Du¿ego Jima obecni byli pozostali radni oraz Peter Randolph pe³ni¹cy obowi¹zki komendanta policji. By³a to szalenie u¿yteczna informacja. osi¹gnê³a ju¿ pu³ap czterystu. Czterometrow y stó³ na rodku pomieszczenia. Andrea Grinnell. . Otworzy³ drzwi. je li nikt nie ma nic przeciwko temu. warkot pracuj¹cego generatora s³yszalny by³ jako przyg³uszony pomruk. która zaczê³a od przyjmowania czterdziestu miligramów dziennie. cudo z czerwonego klonu. A Du¿y Jim. skupi³o siê przy jednym koñcu. No i jeszcze szwaj carski scyzoryk.. Za jego plecami wisia³a mapa przedstawiaj¹ca miasto w kszta³cie skarp ety. Andy Sanders oczywi cie przyt³oczony ¿a³ob¹. Upad³a ciê¿ko. który mia³ przynie æ ulgê w bólu z pewno ci¹ trudnym do zniesienia. Cztery. dziêki swojemu drogiemu przyjacielowi Andy'emu. jak¹ poniós³ Andy . chyba ¿e.Jest pan tam? Zostawi³ w spokoju telewizor i przeszed³ do kuchni. mo¿e piêæ lat wcze niej. . chocia¿ zaledwie wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej.

Tak jest .Móg³ siê zjawiæ kto od strony Morton albo Tarker's i pos³aæ po mnie. musimy stawiæ czo³o bardzo prawdopodobnej ewentualno ci..W³adze wojskowe nie uzna³y za stosowne nawi¹zaæ kontaktu z przedstawicielami miasta. ¿e w³a nie dlatego jeszcze do tej pory nikt siê do nas nie zwróci³. Tak¹ sam¹ metodê stosowa³ Perkins i przynajmniej w tej kwestii staruszek chyba mia³ racjê.Niemo¿liwe! .Claudette zawsze powtarza: B¹d my dobrej my li. . lecz uzna³. co siê dzieje. .To znaczy.. . powtarza³a. ¿e przed koñcem roku jego zdjêcie znajdzie siê na ok³adce magazynu Times . ¿e tak¿e nikt spoza miasta .Proszê pana. sytuacja jest bardzo. po nas.Teraz jednak. Czu³ powagê sytuacji. . Oczy jej b³yszcza³y albo ze strachu.Wszyscy mamy pojêcie. I gotowy do dzia³ania. .powiedzia³a Andrea.. Ze wszystkimi zebranymi by³ po imieniu. proszê pañstwa. Zrobi³a mi dzisiaj takie pyszne niadanko! Jajka sadzone i resztki taco ch eese. . ¿e akurat w tym pomieszczeniu lepiej u¿ywaæ formy grzeczno ciowej. ¿eby takie w³a nie by³y przyczyny. chocia¿ nikt w mie cie tego nie rozumie.. w oczach zakrêci³y mu siê ³zy.Oczywi cie.Teraz jednak..wspó³czucia. . . Obecni karnie przytaknêli. proszê pana . Du¿y Jim j¹ zignorowa³. ¿e jeste my zdani na w³asne si³y. A jednocze nie by³ podniecony. ¿e wszyscy siê modlicie. Du¿y Jim machn¹³ d³oni¹. Andrea zas³oni³a usta d³oni¹. . . a gdy Andrea przykry³a jego rêkê d³oni¹.. Nale¿a³o siê spodziewaæ.Za³o¿ê siê. . Mam nadziejê. Modlê siê. I bardzo prawdopodobne. ale gotowi na najgorsze powiedzia³ Andy g³osem cz³owieka pogr¹¿onego w g³êbokiej medytacji. Du¿ego Jima uwa¿a³ wrêcz za przyjaciela. A najpewniej z obu powodów..odezwa³ siê Randolph. jakby odgania³ natrêtn¹ muchê.Dziêkujê wam . albo z przedawkowania. Doskona³y przyk³ad stanowi³ choæby burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani. . Katastrofa.popar³ go Randolph.powiedzia³ Andy. dynamiczna. nie zawsze by³a taka ca³kiem z³a. zw³aszcza powi¹zana z dzia³aniami terrorystycznymi.. ..Du¿y Jim potoczy³ doko³a ciê¿kim wzrokiem. .S¹ problemy z komunikacj¹. . Du¿y Jim przyst¹pi³ do rzeczy.. ale nikt tego nie zrobi³. Bezdyskusyjnie.

I z Johnnym Carverem z Gas & Grocery. nie na pierwszym miejscu..I chyba widzia³em bankomat w przychodni chocia¿ nie mam ca³kowitej pewno ci.Naprawdê nie wiemy .Nie wierzy³ we w³asne s³owa.Bo¿e jedyny! Z jego oczu na nowo pop³ynê³y ³zy. je li bêd¹ siê bali.Aha . w jakiej siê znale li my... . ¿e zostaniemy na kilka dni odciêci od wiata. czy przypadkiem Andrea nie u¿ycza Sandersowi swoich pigu³ek. widz¹c wyraz twarzy wiceprzewodnicz¹cego. ¿e zebrani prêdzej spe³ni¹ jego oczekiwania.podsun¹³ Randolph. ale gotowi na najgorsze . A ja twierdzê. . ale jeszcze nie teraz. .Doskona³a rada. u licha. Andy i Andrea.Andy. ¿ywno æ jest poniek¹d walut¹. . .zorientowa³ siê Randolph. kiedy ludzie zbaczali z tematu. Rennie zastanowi³ siê przelotnie. ..powtórzy³a Andrea. Tyle potrafi³ zrozumieæ. Na tej samej zasadzie nie jedzie siê na wycieczkê w wiêto bankowe. oczywi cie u mnie w aptece.A co z bankomatami? Jeden jest w sklepie Browniego. Tym razem Andy u cisn¹³ jej palce. pomy la³ Du¿y Jim. Najgorsze w tym wypadku to mo¿liwo æ.Na moment straci³ pewno æ siebie. . Pete. I rzeczywi cie. jak on siê nazywa? Cade? . .wycofa³ siê Randolph. . moim zdaniem nie jest to dobry pomys³ . W³a nie tak nale¿a³o siê zachowywaæ.Rzeczywi cie. .podsun¹³ Randolph. lecz wiedzia³. .stwierdzi³ Du¿y Jim. Mo¿e na tydzieñ.B¹d my dobrej my li. . i koniecznie. . drugi na stacji benzynowej.W sytuacji.Niemo¿liwe! . .Przynajmniej na jaki czas. je li brakuje pieniêdzy Sprowokowaliby my zamieszki. ¿e sklepy powinny byæ otwarte jak zwykle. . Nieznaczny u miech wykrzywi³ mu doln¹ po³owê twarzy. po czym siê rozpromieni³.Mo¿e by zamkn¹æ Food City? .Banki te¿ mamy zamkn¹æ? ... Albo nawet na miesi¹c. Mia³ zamiar poruszyæ tê sprawê. Rennie poczu³ siê ura¿ony.. W przeciwnym razie bêdzie jak przed zadymk¹.powtórzy³.Ale trzeba porozmawiaæ z kierownikiem supermarketu.stwierdzi³ Du¿y Jim. .Jack Cale. kto prowadzi sk lep . nie podnosz¹c g³osu..Jasna sprawa.. . Inaczej ludzie wpadn¹ w panikê.rzek³ ze spokojem. Andrea ponownie nakry³a d³oni¹ jego rêkê.odezwa³ siê Andy. Para kretynów.Bo i sk¹d? .. . . . mówi³em w przeno ni .Cale .Chocia¿ mo¿e to nie jest najlepszy pomys³ .

Nie rozumia³a. Rozumiesz mnie.Lewicowcy.podpowiedzia³a Andrea. a jednocze nie.zdziwi³a siê Andrea. ¿eby pó³ miasta chodzi³o pijane jak w Nowy Rok.Velma Winter . Powiesili nad barem plakat z Wujem Barackiem. .A Karczmê Dippera nale¿y zamkn¹æ. .No w³a nie. Oczywi cie nie mówiê o nasivinie czy lirice. jakie z tego powsta³y k³opoty dla mojego syna i jego przyjació³ . .Przeka¿ tym trzem osobom.powiedzia³ Randolph. ¿e sprzeda¿ alkoholu.Oczywi cie.Pochodzi z Away. .Ekstremi ci. .Wypij¹ zapasy sklepowe i bêdzie po sprawie.Mog¹ sprawiaæ k³opoty . . . tak czy inaczej s¹ pod kluczem. . a Rennie. ¿e nie nale¿a³o znosiæ prohibicji. Czu³ siê odrobinê nieswojo w tym temacie. ¿e sprzeczanie siê z Jimem Renniem jest bardzo mêcz¹ce i nieskuteczne.powiedzia³ Randolph. w tym tak¿e piwa. .Browniego po mierci Dila Browna? . przeciwko czemu ludzie mieliby siê buntowaæ. . . Leki. Sam Verdreaux by³ notorycznym moczymord¹.musisz wzi¹æ pod klucz wszystkie leki na receptê. jest wstrzymana do odwo³ania. wzorcowym dowodem na to. . . Nie mo¿emy dopu ciæ. . .zwróci³ siê do Andy'ego Sandersa . . ale jest bardzo sympatyczna. ¿eby z nimi porozmawiali .A ty . je li tylko nie zabraknie im jedzenia. choæ doskonale wiedzia³ .Sam i jemu podobni bêd¹ musieli odcierpieæ swoje.Po lê ch³opaków. Andersonowie prowadzili Karczmê Dippera. I proszê. . Nie musia³ dodawaæ: Duke Perkins pozwala³ tej parze takich siakich owakich hipisów i ich go ciom na g³o ne puszczanie rock and roi³a oraz na hulanki do pierwszej po pó³nocy! Chroni³ ich.Twarz mu siê skurczy³a w do æ przera¿aj¹cym grymasie zadowolenia.A je li wcze niej doprowadz¹ do buntu? Andrea milcza³a. którymi mo¿na siê narkotyzowaæ. .Ludziom siê nie spodoba zamkniêcie knajpy . natomiast z do wiadczenia wiedzia³a. kiedy skoñcz¹ im siê prywatne zapasy piwa i brandy.Z Tommym i Willow Andersonami porozmawiaj ty.Randolph pokiwa³ g³ow¹ ze zrozumieniem. . zdaniem Du¿ego Jima.Dlaczego? .podkre li³ Rennie. Rennie z przyjemno ci¹ spostrzeg³.Takim na przyk³ad jak Sam Verdreaux. ¿e Randolph zapisuje nazwiska w notatniku.

Andrea spojrza³a na konsolê znajduj¹c¹ siê po prawej stronie Du¿ego Jima. podkre laj¹c kwestiê ponoszenia ca³kiem niepotrzebnych kosztów. . ale zajmowa³ siê polityk¹ znacznie d³u¿ej ni¿ Eric Ry¿y Everett obmacywaniem prostat i wiedzia³.Czy to nie powinno byæ w³¹czone? .Czy teraz móg³bym wróciæ do tego. którym to naprawdê potrzebne.spyta³ Rennie. ¿e rz¹d federalny pokryje osiemdziesi¹t procent kosztów. . który roz³o¿y³ rêce w ge cie oznaczaj¹cym równocze nie oczywi cie i przepraszam . pozwalaj¹c¹ zmieniaæ i nagrywaæ programy telewizyjne i radiowe na falach AM i FM oraz wbudowany system rejestruj¹cy rozmowy prowadzone w tej sali. zapewne dostarczone prze z Duke'a Perkinsa. Andrea podziêkowa³a mu u miechem. ¿e zaskoczyæ go by³o nie³atwo. przedstawiaj¹c go jako wyj¹tkowy krok naprzód. . by zadbaæ o tych.zaproponowa³a Andrea nie mia³o.Lepiej przedsiêwzi¹æ dodatkowe rodki ostro¿no ci. pozosta³o æ po latach rozrzutno ci Clintona. Przeklêty system. ¿eby miasto by³o trze we. . . cieñ po Richardzie Nixonie.Zgadzamy siê co do tego? G³osujmy.Nic siê nie martw . od czego chcia³em zacz¹æ? . Spojrza³ na Randolpha.Musimy sobie u wiadomiæ. Du¿y Jim przedstawi³ swoje obiekcje. Rennie by³ t¹ propozycj¹ niemile zaskoczony. by³ pomys³em w cibskiego doktorka. Rêce powêdrowa³y w górê.oznajmi³ Du¿y Jim. Everett wyskoczy³ z tym swoim idiotycznym systeme m nagrywania dwa lata temu na zgromadzeniu miejskim. a trzeba wiedzieæ. Czeka³y go pilniejsze sprawy. . Andrea wygl¹da³a na zaniepokojon¹. Nie zdarza³o siê to czêsto i bardzo tego nie lubi³. ale tym razem zawiod³a. Jaka tam Rada Pomocy w Czym tam.Nie widzê takiej potrzeby.Najwa¿niejsze. póki kryzys siê nie skoñczy . jak ogromna jest ró¿nica miêdzy przegran¹ bitw¹ a przegran¹ wojn¹. nie zamierza³ siê akurat teraz przejmowaæ subtelno ciami sprzeda¿y. . A kiedy siê boj¹. której Du¿y Jim nienawidzi³. obojêtne pijani czy trze wi. . dowodz¹c. Erica Everetta. innowacjê. Taktyka ta zwykle okazywa³a siê skuteczna wobec oszczêdnych jankesów.dlaczego. Everett przedstawi³ liczby.Mo¿e przynajmniej kto sporz¹dzi protokó³? .powiedzia³. . . mog¹ siê zachowywaæ niew³a ciwie. Tym razem Andy poklepa³ j¹ po rêku. znanego jako Ry¿y. ¿e ludzie ³atwo ulegaj¹ panice. Rennie zosta³ oskrzydlony.Zawsze mamy do æ. zw³aszcza osobie spoza polityki.

. ni¿ próbuj¹c zaprowadziæ porz¹dek w t rozpsiajusze.wyrwa³ siê Randolph. znacznie przekraczaj¹cej jego ograniczone mo¿liwo ci.No i jeszcze Marty Arsenault i Toby Whelan... . ..odezwa³ siê Randolph . niestety . przyjacielu . które zadawa³. . jakby s³owa Sandersa mia³y jakikolwiek sens. uwa¿a³.. . Bardzo mu to u³atwia³o ¿ycie.. choæ nigdy nie mówi³ le o zmar³ych..Uwa¿am. Zna³ odpowiedzi na wiêkszo æ pytañ.Razem z moj¹ ¿on¹ . .stwierdzi³ Rennie. We dwoje spogl¹daj¹ na nas. komenda nt Perkins. najistotniejsz¹ w sensie odpowiedzialno ci za miasto. nie ¿y³. w tym dwunastu w pe³nym wymiarze godzin. Tymczasem my.Biedny stary George . Fred Denton i George Frederick.Racja.wyrecytowa³ Andy sennym g³osem. .nie wygl¹da to dobrze. .Zaszlocha³ i poci¹gn¹³ nosem. je li jedno jest martwe . która jest naprawdê w pe³ni zdolna do pe³nienia s³u¿by.Jestem pewien. . Du¿y Jim wola³by tego nie s³yszeæ..No có¿.wtr¹ci³ Andy. sk¹pani w blasku Jezusowej chwa³y. jest utrzymanie porz¹dku w czasi e sytuacji kryzysowej.. . Potem zwróci³ siê ponownie do Randolpha. Co oznacza gotowo æ policji. Z koñcem roku mia³ przej æ na wcze niejsz¹ emeryturê. ¿e kwesti¹ dla nas najwa¿niejsz¹.Bez przerwy za¿ywa leki wziewne.stwierdzi³ Du¿y Jim. Ci ostatni prawie wszyscy mieli ponad sze ædziesi¹t lat.W³a nie. Spo ród ca³ej osiemnastki piêciu zatrudnionych na pe³en etat z pewno ci¹ znajdowa³o siê poza granicami miasta.No.. na nich te¿ nie bardzo mo¿na liczyæ. jaki z niego po¿y tek. Oprócz nich Rupe Li bby. Andy. inni na kontrolowany po¿ar do Castle Rock. a sze ciu na czê æ etatu. na ziemi. . w³a nie.S³uszna racja! .Z moj¹ Claudie. ¿e komendant Perkins spogl¹da na nas z góry. Pete.. jakimi si³ami dysponujem y? Doskonale zna³ odpowied . oboje razem ze mn¹ odpowiedzieli na kod trzy. . Jedyna osoba pracuj¹ca na czê æ etatu.odezwa³ siê Andy.Dwoje utrzyma sekret. A Rennie. .Lepiej bêdzie na razie nadaæ naszemu spotkaniu charakter nieformalny ... wiêc trudno powiedzieæ. Szósty. skoro tak uwa¿asz. . patrz¹c na nie z góry.. Mieli do dyspozycji osiemnastu policjantów zatrudnionych przez Chester's Mill. .Do wiadomo ci nas czworga. którzy zostali my tu. .. jednak mimo wszystko poklepa³ Andy'ego po wolnej rêce. Jedni pojechali z ca³ymi rodzinami na miêdzyszkolny mecz futbolu. on ma astmê. Jest Henry Morrison i Jackie Wettington. dziêki czemu ich praca by³a zachwycaj¹co tania. to Linda Everett. ¿e Perkins znaczni bardziej przys³u¿y siê miastu..

zapyta³ Randolph. . oczywi cie. . W listopadzie bêdzie mia³ dwadzie cia dwa. . aj! .. No tak. Tyle ¿e Rennie prêdzej da³by siê pokroiæ. dopóki sytuacja siê nie wyja ni.Aj.Bez w¹tpienia.Andrea unios³a brwi.Ona jest tylko stójkowym! I do tego wiecznie nadêta! . ¿e policjantk¹ by³a Wettington z tymi jej kolosalnymi balonami. Tak czy inaczej musia³ z ni¹ wspó³pracowaæ.. . Randolph plasn¹³ siê d³oni¹ w czo³o. jak Duke uzyska³ tê wiadomo æ ani dlaczego uzna³ j¹ za do æ istot¹. . niepo¿¹dane zachowania ? Wszystko jedno. by wymaga³a zapisania. W koñcu mamy sytuacjê kryzysow¹. Chyba jeszcze nie skoñczy³a trzydziestki.Nie policzy³e siebie . By³o tam co jeszcze. wspó³praca z g³upcami u³atwia ¿ycie.Choæby mojego ch³opaka. w koñcu ma dwoje dzieci. .zauwa¿y³a Andrea.stwierdzi³ Rennie.receptory narkotyku. dwa procent pamiêci i trzy uczestnicz¹ce w bie¿¹cych procesach my lowych. Przede wszystkim by³a za m³oda. ¿eby ma³¿eñstwo Everettów wyskakiwa³o mu przed oczami jak pajac z pude³ka.Ci¹gle za ma³o .Juniora? . I za spraw¹ szczê cia czy boskiej opatrzno ci w weekend wróci³ do domu ze szko³y. . Mo¿e j¹ nosiæ na s³u¿bie.Tak .z osiemnastu policjantów mamy tylko o miu. Z ³adnymi kobietami tak zawsze.. osiemdziesi¹t procent .Innymi s³owy . Na pewno mia³aby z³y wp³yw na mê¿czyzn. .Skoñczy³ dwadzie cia jeden lat. Czêsto u¿ywa³ tego wykrzyknika. . Nie pracuje na pe³en etat.Ile on ma lat? Chyba jeszcze nie mo¿e g³osowaæ? Du¿y Jim zobaczy³ oczami wyobra ni podzia³ funkcji w mózgu Andrei: piêtna cie procent . ¿e Junior Rennie wróci³ do domu na dobre. Czasowo. bez w¹tpienia.ale w zesz³ym roku zaliczy³a kurs okrêgowy w Rock i ma prawo nosiæ broñ.Racja. A do tego diabelnie ³adna.Kogo pan ma na my li? .Potrzebujemy wiêcej stró¿ów prawa.podsumowa³ Randolph . . . Nie mia³ pojêcia. . ni¿ pozwoli³. W zesz³ym tygodniu widzia³ tê informacjê na podk³adce telefonicznej na biurku zmar³ego komendanta.ulubione sklepy online. Peter Randolph wiedzia³. Wystarczy³o ju¿. kiedy by³ poirytowany.zainteresowa³a siê Andrea. ale z pewno ci¹ warto Lindê wzi¹æ pod uwagê. I tak nie by³ to najlepszy czas na dzielenie siê z Du¿ym Jimem takimi .‾ona Ry¿ego? . Stanowczo nie ¿yczy³ sobie ¿onki tego ³achadojdy w zespole.przyzna³ Randolph .¿achn¹³ siê Du¿y Jim. . Có¿. Dziewiêciu.

Z drugiej strony jednak my l o sprzeciwie wobec Du¿ego Jima nie podoba³a mu siê jeszcze bardziej.Przyjaciele mojego syna tak¿e s¹ pe³noletni. To Frank DeLesseps. ale mo¿na by ich pos³aæ do kontrolowania t³umu w miejscach. Andrea w dalszym ci¹gu wygl¹da³a na zaniepokojon¹. . . Johnny twierdzi³. prowokatorem by³ ten ca³y Barbara.oznajmi³. . Co pan na to. mam racjê? . gdzie bariera zamyka³a g³ówne drogi. Nawet je li s¹ bardzo m³odzi.. choæ nie wygl¹da³ na przekonanego. Randolphowi nie podoba³a siê my l. ¿e w ¿yciu nie mia³ pracownika tak dobrze zorientowanego w uk³adach wydechowych i elektronice. komendancie? Czy oni mog¹ zostaæ przyjêci do s³u¿by. Carter Thibodeau chyba nawet ma dwadzie cia trzy lata. .Nie daj Bo¿e.potwierdzi³ Randolph. byli zamieszani w awanturê w karczmie? Du¿y Jim spojrza³ na ni¹ z u miechem pe³nym tak nieskrywanego okrucieñstwa.Czy to nie ci m³odzi ludzie. ¿e a¿ siê skuli³a.. Co wiêcej. ¿e powinni my uzupe³niæ nasze nadw¹tlone si³y reagowania. .paru ch³opaków w policji naprawdê siê przyda.Ci ch³opcy polowali razem.nowo ciami. Melvin Searles i Carter Thibodeau.Sprawa zosta³a wyolbrzymiona . którzy siê tak¿e doskonale nadaj¹ do tej roli. ¿e Junior mia³by chodziæ po Chester's Mill z broni¹.I oczywi cie niema³¹ rolê odegra³ alkohol. ¿e mamy z nich zrobiæ policjantów pe³n¹ gêb¹. A je li nie? Problem z g³owy. A z trzeciej . . Uwa¿am jedynie.zapewni³ j¹ Du¿y Jim. ¿e w Gas & Grocery zagrzeje miejsce na d³u¿ej. póki sytuacja siê nie wyklaruje? Zap³acimy im z funduszu awaryjnego. Z poprzednich dwóch miejsc pracy zosta³ wyrzucony z powodu wybuchowego charakteru. W³a nie dlatego nikomu nie postawiono zarzutów. tak przynajmniej s³ysza³ Randolph.Ca³kowit¹ . o ile dobrze pamiêtam..Co wiêcej.. Peter.I nikt nie mówi. Nie spodziewa³ siê k³opotów w samym mie cie. Nie by³o podstaw. Junior ma trzech przyjació³. Rennie podj¹³ w¹tek entuzjastycznym tonem gospodarza programu rozrywkowego. Na raz ie jednak wszystko wskazywa³o na to..wtr¹ci³a Andrea. s¹ dobrymi strzelcami. .. ¿eby my musieli siê o tym przekonaæ .Nikomu nie stanie siê nic z³ego . Thibodeau rzeczywi cie skoñczy³ dwadzie cia trzy lata. . Junior ze swoimi niepo¿¹danymi zachowaniami . jak zwykle bywa w takich przypadkach. obwieszczaj¹cego wyj¹tkowo sowit¹ nagrodê w rundzie bonusowej. . . Ostatnio pracowa³ na czê æ etatu jako mechanik na stacji Mill Gas & Grocery. O ile nadal tam by³a.

Andy rzuci³ Du¿emu Jimowi spojrzenie k¹tem oka. o co jej chodzi³o.Pete.Jeszcze jakie kwestie w tej sprawie? Nie by³o. a wtedy Rennie.. o przyjêcie do pracy z podstawowy m uposa¿eniem Juniora. Chwilê pó niej us³yszeli trzeci. lecz kwadratowe awaryjne lampki umieszczone w czterech k¹tach sali. G³osujemy jak zwykle. ale zapomnia³a. ..Bo¿e drogi. wnêtrze pogr¹¿y³o siê w egipskich ciemno ciach. Andrea krzyknê³a ochryple. Czego siê w zwi¹zku z tym domy li³a.Wie pan. Mamy go w mie cie jeszcze du¿o. nie ma powodu do obaw.Wobec tego stawiam pytanie . A kiedy Rennie rozlu ni³ u cisk.Spokojnie. .oznajmi³ Rennie. Andy ucich³. lepiej bêdzie o dziewi¹tej. Przerwa³y mu dwa wybuchy przypominaj¹ce strza³y z broni palnej. to bardzo dobry pomys³. Rennie po omacku chwyci³ Andy'ego za ramiê. wiat³o na powrót wpe³z³o do pokoju wy³o¿onego sosnowymi panelami... Jim. powiedzia³ sobie Rennie. Andrea sprawia³a wra¿enie. . Stary generator strzeli³ po raz czwarty i ucich³. Zapomni o wszystkim po nastêpnej porcji tabletek. . By³o to ledwie zerkniêcie. Po lewej odezwa³ siê Andy Sanders.oznajmi³ Randolph z fa³szyw¹ beztrosk¹.Czy Rada Miejska prosi aktualnego komendanta policji. Wszyscy robili wra¿enie przestraszonych. Mog¹ przyj æ na komisariat: jutro oko³o dziesi¹tej.. ci¹gle nie do koñca przytomny. który przez wiêksz¹ czê æ ¿yc mia³ do czynienia z silnikami. .Przywo³a³ na twarz u miech sportowca. Nie zapali³y siê jasne lampy nad g³owami zebranych. To tylko generator. Dochodzi do oczyszczenia . u wiadomi³ sobie. propan.w³¹czy³ siê Andy. lecz Andrea chyba je zauwa¿y³a. co s³ysz¹. jakby ewentualnie mia³a co do powiedzenia. to by³a ju¿ zupe³nie odrêbna kwestia. Petera Randolpha. . Melvina Searlesa i Cartera Thibodeau? Czas ich s³u¿by bêdzie trwa³ do chwili.O dziewi¹tej bêdzie lepiej . W s³abej po wiacie twarze przy stole konferencyjnym postarza³y siê i po¿ó³k³y... .To tylko gaz siê skoñczy³.. Wszyscy podskoczyli.Wniosek zosta³ przyjê.Nie ma siê czym przejmowaæ . . . kiedy siê skoñczy to szaleñstwo. . Wszyscy podnie li rêce. . . wiat³a zgas³y. Nawet Du¿y Jim. A ju¿ do rana z pewno ci¹. Franka DeLessepsa.

Ojciec z neseserem obijaj¹cym mu siê o kolano szed³ w stronê domu.. Wszyscy gadali jakie kompletne bzdury. Bo nie by³o jak uciec.Andy zdawa³ siê wykoñczony. Jak zawsze. 7 Junior siedzia³ na stopniach prowadz¹cych do frontowych drzwi wielkiego domu Renniech na Mill Street. . . jasne.Je li nie ma tutaj kwestii spornych. zadam oficjalnie pytanie. Junior pos³ucha uwa¿nie. ¿e ojciec wie. Bez s³owa usiad³ na stopniu obok syna. Pieni¹dze. przynajmniej na razie. W drodze powrotnej zatrzyma³ siê na placu i pos³ucha³ rozmów. ¿e ojciec wie o jego najnowszych wyczynach. Junior go zabije. G³osowali zgodnie z jego oczekiwaniami. Moim zdaniem mamy przed sob¹ parê prawdê trudnych dni. .Nikt nic nie rozumie. ostro¿nego albo w ciek³ego. wiêc przejd my do nastêpnego punktu. któr¹ dosta³ od ojca na osiemnaste urodziny. wiat³a hummera ojca rozla³y siê na podje dzie. gdzie sto siedemnasta bieg³a w stronê Castle Rock. ¿e tak. W ka¿dym razie nie dzisiaj.przyzna³ Junior. ¿e podobnie jak ja chcecie zakoñczyæ spotkanie jak najszybciej. I jutro pewnie te¿ nie. po³o¿y³ mu d³oñ na karku i lekko cisn¹³. W kieszeni mia³ broñ . zdawa³y siê te bzdury potwierdzaæ. . lecz wielki b¹bel wiat³a nad po³udniow¹ granic¹ miasta i nieco mniejszy na po³udniowym zachodzie.Pewnie. który Juniora ca³kowicie zaskoczy³. a raczej ich brak. Uzna³. .Trochê . ¿e powinni my oficjalnie uznaæ Pete'a za komendanta policji pro tempore. Ból g³owy nie wróci³.zapyta³. sk¹d mia³by wiedzieæ. . wiem.S³ysza³e ? .Tymczasem miejskie zapasy gazu. nie przysparza³y mu szczególnych zmartwieñ. Dlatego chcia³bym ciê o co zapytaæ.. O co? Zamkn¹³ kolbê w d³oni. Je¿eli wyczuje. Angie i Dodee le¿a³y w spi¿arce McCainów i tak by³o dobrze. . Drzwi hummera otworzy³y siê. Nie wygl¹da³ na podejrzliwego. . Uwa¿am. które ukrad³ ojcu. potem zamknê³y cicho. ¿e zajmie siê spraw¹ wówczas gdy to bêdzie konieczne. od³o¿y³ z powrotem do sejfu.. Junior by³ ca³kiem spokojny. ale ojciec zawsze wszystko wiedzia³. Teraz nadszed³ czas powa¿nej rozmowy. Je li oka¿e siê. Ca³kiem sobie nie wyobra¿a³.Ale nic nie rozumiem.No dobrze. A potem zabije siebie.. .trzydziestkêósemkê z rêkoje ci¹ wyk³adan¹ mas¹ per³ow¹. Potem gestem. co w³adca wiêtego przybytku mamony ma mu do powiedzenia.

I po raz pierwszy od czterech lat. Dobrych ludzi. .Komendantem policji jest teraz Peter Randolph..pomy la³ Junior. poca³owa³ ojca w policzek. tato .. . ¿e nadal ma fart. Pu ci³ kolbê. Milcza³. pie ci³a. Wrzeszczeæ z rado ci. Bêdzie potrzebowa³ ludzi. U wiadomi³ sobie. Nie ciska³a.powiedzia³. . do cholery? . . Czy zgodzisz siê s³u¿yæ w policji. póki siê to wszystko nie skoñczy? Junior mia³ wielk¹ ochotê rykn¹æ miechem. Prawie.Pewnie. Nie trzyma³a. z Frankiem. Nieprawdopodobny.Czy jeste gotów odegraæ swoj¹ rolê? Razem z przyjació³mi. które zna³ od piaskownicy. Dzi zabi³ dwie dziewczyny. jeste my do dyspozycji. Carterem i Searlesem? Co jest. a mo¿e nawet od d³u¿szego czasu. Rêkê ojca ci¹gle czu³ na karku. Jutro zostanie gliniarzem.Skoro nas potrzebujecie.. Jedno i drugie.

nieskoñczony ocean energii. Jest w³a cicielem WCIK. Czuæ tutaj jakby brudn¹ bielizn¹. Fundamentali ci? . Mnie tylko zawsze zastanawia. Nie znoszê Lestera Cogginsa i nienawidzê ca³ej tej otoczki pod tytu³em cha . bo i niewiele by³o do powiedzenia. jakim cudem staæ ich na utrzymanie stacji radiowej o mocy piêædzies iêciu tysiêcy watów. Znanego tak¿e jako fa³szywa prawo æ.. a my nie! . Jest diakonem.Co pan z³apa³? . . Minêli wie¿ê transmisyjn¹ radia WCIK.Przepraszam? Julia wskaza³a mroczny smuk³y kszta³t rysuj¹cy siê na tle gwiazd. . Zna pan radio jezusowe? Barbie lekko wzruszy³ ramionami. I elektryczny krzy¿ nad wej ciem do niewielkiego budynku studia tak¿e jasno b³yszcza³. Trudno jej nie s³uchaæ. samochodem. w iêc prawie ka¿dy ma w³asny generator.MOD£Y 1 Barbie i Julia Shumway zamienili po drodze ledwie kilka s³ów. Na farmie zawsze jest co do roboty. firmie dostarczaj¹cej energiê elektryczn¹. przecinaj¹c ciemno æ bia³ym promieniem. No có¿. Ich samochód okaza³ siê jedynym pojazdem w ruchu. Dwa czerwone wiate³ka na wierzcho³ku miga³y jak zwykle.Cisza. co kto lubi.Widzia³em tê wie¿ê. . . Ju¿ wolê pierwszy Ko ció³ Kongregacyjny. wiat³o w oknach farmerskich domów wiadczy³o o tym. ¿e okoliczni mieszkañcy u¿ywaj¹ nawozów. a nikt w pe³ni nie ufa Western Maine Power. Nad nim jak zwykle rozsypa³y siê po niebie gwiazdy .Czasami chodzi³em tutaj na ryby .Mnóstwo ryb. ale nie odwa¿y³em siê ich je æ. jak siê mieszka w okolicy i ma radioodbiornik.Ko ció³ Chrystusa Odkupiciela. jak to mówi¹.odezwa³ siê Barbie. wy pójdziecie do piek³a. o jaki Barbie w ¿yciu by nie podejrzewa³ w³a cicielki czasopisma lojalnego . cha. który nie potrzebuje generatora.Z datków wiernych? Julia prychnê³a. . .. .Nale¿a³oby o to zapytaæ Jima Renniego. Jechali priusem hybryd¹. ¿e s¹ tam ludzie. I znam stacjê radiow¹. wiêc wiadomo.Ortodoksyjni bapty ci to przy nich szkó³ka niedzielna. tylko zak³amania. .To nie jest smród nawozów. . spokój.

Za wiat³ami sta³y na drodze nos w nos dwa br¹zowe pojazdy wojskowe z brezentowymi budami.Stop. Spróbowa³.wobec republikanów. Dalej w ciemno ci niós³ siê monotonny warkot silników.Dalej nie jedziemy.powiedzia³. Wygl¹da. Kilometr z ok³adem za terenem ko cio³a zaczêli widzieæ przez drzewa po wiatê. Jezdniê przegrodzono koz³ami.Jako ostrze¿enie dla ruchu powietrznego. Jutro przestrzeñ powietrzna nad Mill bêdzie . Gdyby kto tu przypadkiem zab³¹dzi³. ¿e wjechali w bia³o .Wokó³ ca³ego miasta. Pewnie o to siê dzisiaj martwi¹ najbardziej. mru¿¹c oczy w jaskrawym wietle.zaproponowa³a Julia. . Przez d³u¿szy czas znajdowa³ tylko nocne pogaduszki.Mo¿e pan spróbuje znale æ co na AM? .czarny film z lat czterdziestych dwudziesteg o wieku. ¿e podczas meczu Red Sox i Mariners w Fenway Park minut¹ ciszy uczczono ofiary wypadków. . Barbie mia³ wra¿enie. stop. Chwilê stali przed mask¹. Do wewn¹trz i w górê. proszê mi uwierzyæ na s³owo.Zdarzenie . Brzmia³o to jak skoczna polka grana przez orkiestrê umieraj¹c¹ na d¿umê. wskazuj¹c w górê jak arbiter obwieszczaj¹cy zdobycie bazy domowej. Dziennikarka os³oni³a twarz d³oni¹. po zachodniej stronie miasta. . gdzie spomiêdzy drzew wyziera³y kolejne wiat³a.Po co w górê? . Barbie widzia³ gruby kabel elektryczny pe³zn¹cy jak w¹¿ od reflektorów do lasu. Za chwilê by pani zdech³a elektronika w aucie i nie wiem. Jedyny problem polega³ na tym. dopiero pod koniec skali z³apa³ stacjê sportow¹. wysiedli. Mo¿e pan wy³¹czyæ. . sygna³ WCIK by³ tak potê¿ny i¿ zag³usza³ na pa mie FM wszystkie inne rozg³o nie. Pracowa³o cicho i by³o wyposa¿one w radio. Dwa skierowane by³y w ich stronê.Typowy ¿argon sportowy. stop! . jakby tu niczego nie by³o. przy ich nogach u³o¿ono worki z piaskiem. Us³ysza³. ¿e tutaj. czy na tym by siê skoñczy³o. Gdy wyjechali zza zakrêtu. chocia¿ z drugiej strony pewnie takie autko pasowa³o do cz³onkini Pierwszego Ko cio³a Kongregacyjnego. Pnie brzóz przywodzi³y na my l wychud³e duchy. . znale li siê w blasku reflektorów jak na hollywoodzkiej premierze . Julia zatrzyma³a samochód. A tego wieczoru nadawano jakie wiête utwory wykonywane na akordeonie i Barbiemu wiêd³y od tego uszy. Najmniejsz¹ dziurê na drodze widaæ by³o jak na d³oni. . dwa nastêpne wieci³y pionowo w górê.powtórzy³a Julia. . . które spiker nazwa³ wynikiem zdarzenia w zachodnim Maine . Pracowa³o kilka generatorów.Bêd¹ o wietlaæ barierê . ale jest. i tak siê niczego nie dowiemy.zawo³a³.

pilnowana lepiej ni¿ skarbiec wujka Sknerusa. Bardziej interesowali go ludzie strzeg¹cy bariery. Barbie nabra³ ¿ycia. podchodz¹c bli¿ej.S³ysza³em. czy raczej klosza. Zwin¹³ d³oñ w piê æ i uderzy³ w klosz.mrukn¹³ jeden z mundurowych. . Nic.. Przez ca³y dzieñ wzbiera³a w nim z³o æ i oto . ¿e w marines coraz wiêcej miêczaków. Niewiele.Czy to aby dobry. jeszcze w³osy na karku nie stanê³y mu dêba. bo w drodze do bariery Julia powtórzy³a mu. Rozleg³ siê znajomy d wiêk stukania k³ykciami w szk³o. ale ¿aden siê nie obejrza³. . ¿e czerwony. Wszyscy zwróceni ty³em do miasta. . Jak pasek na rêkawie koszulki. pomy la³. . Na razie j¹ zignorowa³. z rêkami za³o¿onymi za plecami.B³azen . jaki bêdzie mia³ kolor w wietle dnia. wiedzia³. Gotów by³ siê za³o¿yæ o ca³y stan swojego konta.. ¿e Cox nazwa³ barierê kloszem.zawo³a³a Julia. ¿e pas bieg³ wokó³ ca³ej bariery. . . . w rozkroku. Nie wiedzia³. choæ zgadywa³.. ale ju¿ by³ blisko. ¿e was tu widzê. . I widzia³. Barbie nie s³ucha³. Kamyki chrzê ci³y mu pod stopami. w kraju? . lecz ci tutaj nie nale¿eli do wojsk l¹dowych. ale zawsze co . bo gdyby sytuacja by³a naprawdê z³a.Cze æ. Barbie nawet siê tego nie spodziewa³. przys³aliby rangersów. skoro jak¹ rolê odgrywa³ Cox.spyta³. Cieszê siê. czego siê dowiedzia³a od Coksa. Nad ca³o ci¹ zapewne czuwa³a armia. Po ciemnej stronie sta³o kilku uzbrojonych ¿o³nierzy widocznych na ja niejszym tle. .Czy¿by my siê uporali z k³opotami w Afganistanie? ‾adnej reakcji. co ma robiæ.Czo³em. ale spróbowaæ musia³. A Barbie znajdowa³ siê ju¿ blisko bariery. Zrobi³ jeszcze kilka kroków. Farba w sprayu..zawo³a³. Czy raczej klosza. A poniewa¿ widzia³ ich pagony. Nadal nikt nie zareagowa³. Sh umway powiedzia³a. Zaczyna³ mieæ dosyæ.zaczê³a Julia.. kolor zagro¿enia. marines! . ch³opaki! .Sk¹d wy tutaj.Spokojnie.. Ten ciemny pas wisz¹cy w powietrzu. Podszed³ bli¿ej. C to. Znowu cisza. aktualnie wynosz¹cy nieco ponad piêæ tysiêcy dolarów. Zobaczy³ ciemn¹ poziom¹ liniê wisz¹c¹ nad drog¹. W prawie ca³kowitej ciszy z pewno ci¹ us³yszeli nadje¿d¿aj¹cy samochód. Jeszcze nie dosta³ gêsiej skórki. przyjaciele. Jeden z marines podskoczy³. pogadajmy.

które znalaz³o siê w opa³ach. . . Ale nie dzi i nie tutaj. .Niech mnie pan powstrzyma . cz³owieku. Wielokrotnie. nie? . . . ¿eby j¹ us³yszeli ¿o³nierze stoj¹cy poza o lepiaj¹cym wiat³em. W koñcu nie muszê byæ uszczê liwiony.Jednorazowy. . a w oczach ³zy. bo sam u¿ywa³ takiego tonu. ¿e musi pan sam wybraæ numer. .Barbie odwróci³ siê do Julii.Podnios³a g³os jeszcze bardziej. Lampa b³yskowa wypada³a blado w porównaniu ze wiat³em z reflektorów zasilanych potê¿nymi generatorami. I nie widzia³em powodu. . gdy posy³a³a b³yskawice. oni tylko wykonywali rozkazy. wiêc to ty. . .odezwa³ siê dowód ca. .odezwa³a siê Julia z pogard¹.Podnios³a g³os.Na pewno pani wie. ona zaczê³a robiæ zdjêcia. Zostawi³em w szufladzie. ¿e to niemo¿liwe. W jaskrawym wietle Barbie dojrza³ na twarzy pani redaktor zastanawiaj¹cy wyraz: usta zaci niête w cienk¹ liniê wyra¿aj¹c¹ upór i zdecydowanie. . Rozumiemy siê? .Obawiam siê.odpar³ Barbie. bracie. Chocia¿ ten. Przy innej okazji z przyjemno ci¹ postawiê ci piwo albo skopiê ty³ek. . ale nie potrafi³ odpu ciæ.Te¿ pan powinien sobie kupiæ. gdzie jako æ powietrza jest s³usznie kwestionowana.Dobra.Proszê pani.Mo¿ecie sobie swoje rozkazy zwin¹æ w ciasn¹ rolkê i wetkn¹æ tam. który to powiedzia³.Wykonujemy rozkazy. Ale nie u¿ywam.W koñcu jestem wydawc¹ miejscowego czasopisma. Mnie wzywaj¹ obowi¹zki. potê¿nie zbudowany mê¿czyzna o szerokich barach.Kupi³em . Barbie wiedzia³. ¿e nie ma najmniejszego sensu zaczepiaæ ludzi w mundurach. ¿eby teraz wieczorem go stamt¹d zabieraæ.Marines . pomó¿cie koledze! . .Zw³aszcza interesuj¹ mnie kadry pokazuj¹ce ¿o³nierzy odwróconych plecami do miasta. dobra. Wiedzia³.Uspokój siê. lepiej niech pani tego nie robi . pomó¿ nam. . by daæ jej upust. kiedy próbowa³em znikn¹æ z miasta. ale i tak ¿o³nierze kurczyli siê za ka¿dym razem.zyska³ szansê.rzuci³a wyzwanie Julia. . A je li chodzi o stanie ty³em do bariery. te¿ siê nie odwróci³.Ma pani ten telefon? Julia unios³a d³oñ z aparatem. Poda³a mu telefon.Ej. takie mamy rozkazy. Przydaj¹ siê. Gdy wybiera³ numer z dziwacznym kierunkowym. ¿e us³ysza³ dowódcê. . Chcê porobiæ trochê zdjêæ. ch³opaki.

. Gdyby ci ludzie mogli wam pomóc. .Zrozumia³em.Pewnie maj¹ nadziejê. ¿e pagonów nie widaæ. ja jej przeka¿ê. patrzy³by pan im w oczy. pos³a³a Barbiemu u miech.zapyta³ Cox. jestem te¿ wkurzony. ¿eby pan tak¿e co zrozumia³. obojêtne w jaki sposób. Z tej strony panienka.Tak. a poniewa¿ patrzê na plecy zgrai b³azeñskich marines. A to oznacza³o.Rozumiem. Z nowego miejsca zobaczy³ za ciê¿arówkami wielki namiot i mniejszy. . tu Ken. I chcia³bym. ale. Niew¹tpliwie pocz¹tek udany. ¿eby sytuacja siê zmieni³a.Czy dziennikarka jest z panem? .Co u pana. . Cox powiedzia³. Jestem teraz po tej stronie. kapitanie. Barbie nadal by³ w kiepskim humorze. . Ugrz¹z³em z rêk¹ w nocniku. z ca³ym szacunkiem. . . Barbie przeszed³ na krawêd drogi. Wierzy mi pan? . a nie ogl¹da³ ich ty³ki. która najszybciej znajduje. Julia nadal robi³a zdjêcia. Julia przesta³a pstrykaæ.Tytu³owanie mnie kapitanem nie dzia³a na pañsk¹ korzy æ. ¿e sprawa nie zakoñczy siê szybko.Wszystko w porz¹dku. .Halo. Pewnie znacznie wiêksze przewidzieli w miejscach. Ostatnio dowodzê grillem oraz frytkownic¹ w miejscowej restauracji. Robi zdjêcia. albo spowodowaæ. a dalej parking zape³niony wozami ciê¿arowymi. I jeszcze jedno. pomy la³. co trzeba Cox tak¿e s iê roze mia³. którzy nie chc¹ mi spojrzeæ oczy. Barbie i Julia Shumway mieli drob ne opó nienie i telefon zadzwoni³ dopiero za dwadzie cia jedenasta. gdzie drogi numer sto dziewiêtna cie i sto siedemna ci e przecina³y granice miasta.S³yszê ka¿de s³owo. . wyra nie przeznaczony na sto³ówkê. Co nie do koñca stanowi³o potwierdzenie. ¿e bêdzie czeka³ z rêk¹ na s³uchawce o dwudziestej drugiej trzydzie ci. po prostu Dale Barbara. muszê uprzedziæ: cokolwiek pan powie. kapitanie Barbara? . 2 Pu³kownik Armii Stanów Zjednoczonych James O. mimo to musia³ siê roze miaæ. poniewa¿ nie wybrzmia³a nawet po³ówka sygna³u. proszê pana. Nogi siê pod nim ugiê³y. I nie mam nastroju na towarzyskie pogaduszki.Tak jest. Marines zak³adali obóz. gdy dawny dowódca Barbiego odebra³. lecz Cox wyra nie nadal czeka³.

Ja tylko uprzedzam.Powiem jej.A je li chodzi o to.ale w rzeczywisto ci nim nie jest. .stwierdzi³ Barbie.. ¿e jakie szesna cie tysiêcy metrów.Pasuje.To jest nie w porz.. Tak nam siê w ka¿dym razie wydaje..spyta³.TR . odetn¹ nam dostêp do Internetu. którego Barbie nie spodziewa³ siê u niebrzydkiej republikanki.powiedzia³ Cox . .Dobrze. wobec tego zostañmy przy Barbie. mo¿e siê okazaæ.To wietnie . Skupi³ siê na powrót na rozmowie telefonicznej.. czy zaokr¹glony. Ogromne warstwy ska³ metamorficznych przedzielone na dwoje.Szacujemy. ¿e wie.90. Na pewno g³êbiej ni¿ trzydzie ci metrów. które siê w g³owie nie mieszcz¹. Barbie westchn¹³. pasuje? . . choæby do New York Timesa . jak wysoko siêga? . . Julia uczyni³a gest.Wszystko.zainteresowa³a siê Julia. Zdumienie odebra³o mu mowê.Co pan mi powie? .. .A jak g³êboko. .Czy wiadomo. . choæ mocno w¹tpi³. ale to siê zmienia. .‾e je li spróbuje pani przes³aæ te zdjêcia.. . .90. Nale¿a³oby raczej s¹dziæ. .Moim zdaniem starczy. by wybraæ odpowiedzialnie. Zaczêli my od ¿wirowej jamy g³êboko ci jakich dziesiêciu metrów. Tego jeszcze nie wiemy. je li bêdzie próbowa³a przes³aæ zdjêcia do kogo z zewn¹trz.Przy czym. ..Ile mo¿e mi pan powiedzieæ? .Niech bêdzie TR . Rzeczywi cie dok³adnie dopasowanych. ile pani redaktor postanowi opublikowaæ. co wiem . czy szczyt jest p³aski. Barbie milcza³.. . .Takie decyzje zapadaj¹ na znacznie wy¿szych stanowiskach ni¿ moje. Przynajmniej na razie. co wiedzia³ Albo s¹dzi³. . na przyk³ad do innych gazet. Na tak¹ g³êboko æ wkopali my siê na granicy Chester's Mill i tamtego miasta na pó³nocy. ¿e z Internetem sta³o siê to samo co z naziemnymi liniami telefonicznymi.. Nie ma miêdzy nimi wolnej .stwierdzi³ Cox.Nazwali my to co kloszem . ¿e jest to rodzaj kapsu³y o krawêdziach dopasowanych idealnie do granic miasta. ¿eby pu³kownik by³ sk³onny dzieliæ siê z nim rzeczywi cie wszystkim. ¿e starczy jej rozumu.W³asny g³os brzmia³ w uszach Barbiego dziwacznie. . . Widzia³em obrazy spektroskopowe. Nie wiemy. ze wzglêdu na dobro miasta mam nadziejê.

. gdyby tak by³o? Cox nie odpowiedzia³ od razu. U¿yli my pocisków z g³owicami æwiczebnymi. Ale by³em skupiony na czym innym. nie daj Bo¿e.Pu³kowniku. wrêcz zdêbia³. .Nieca³e dwie godziny temu. . Widzia³em. . ¿e nie stracili my ¿adnego my liwca.powiedzia³ Barbie.My my to zrobili? Nieudany eksperyment? Albo. dziwne. Ludzie s¹ przera¿eni. ¿e to co siêga w g³¹b ziemi tak samo daleko jak powietrze. Na przyk³ad na samolocie. ¿e nie s³yszeli cie. . . ¿e ju¿ za pó no na to. Tego nie widaæ na radarach. I po zewnêtrznej.15A. . natomiast wzd³u¿ granic le¿y mnóstwo martwych ptaków.Mamy w departamencie wiarygodne ród³a informacji .Ci¹gle siê odbija³y. . stanê³a przy Barbiem. póki siê w to nie uderzy albo jest siê tak blisko. i po wewnêtrznej stronie. . wreszcie na wysoko ci ponad szesnastu tysiêcy metrów przelecia³y. Tak miêdzy nami mówi¹c. Julia skoñczy³a robienie zdjêæ. O jedenas tej czterdzie ci cztery by³ wstrz¹s. czy jest w danym miejscu.Uda³o wam siê nad tym przelecieæ? . Oczywi cie badania dopiero siê zaczê³y.Sk¹d wiecie? Radary? .Wiedzia³by pan. .Nie wiemy.przestrzeni. Chcia³ w tym s³owie zawrzeæ ironiê.Nie.Fantastycznie . .Wobec tego sk¹d wiecie. jaki test? Jest mi pan winien prawdê. Misja zakoñczy³a siê sukcesem. Nie sposób powiedzieæ. Ale to nie my.Nie.stwierdzi³ przyciszonym .Wiem. czyja to sprawka? . jak wysoko to siêga? Lasery? . Czyli wiemy. one te¿ przechodz¹. ¿eby siê zatrzyma Ofiar w ludziach mamy stosunkowo niewiele. I na trupach na szosie sto siedemna cie.Chyba co s³ysza³em. zdziwiony jestem. Na kilku spo ród stosunkowo niewielu ofiar w ludziach. Mo¿emy jedynie snuæ domys³y.Ostatecznie nic nie wiemy.. lecz mo¿na zak³adaæ. I na ciê¿arówce.Rozumiem. tam gdzie pó³nocna czê æ nieco opad³a. Od czwartej po po³udniu puszczali my z Bangor F . Sprawdzili my raporty sejsmograficzne ze stacji meteorologicznej w Portland i bingo. Jest pan winien prawdê temu miastu. ale by³ zbyt zdumiony. A je li przekroczy osiem kilometrów. . o której siê t o sta³o. . Dwa stopnie w skali Richtera. . ale widaæ miejsce zmiany.

em. ¿e mierzyli ci nien ie powietrza pocz¹tkowe i strumienia odbitego. Chester's Mill ma pewnie z piêæ kilometrów w najszerszym miejscu.Powietrze przedostaje siê w znacznie wiêkszym stopniu. . Cz¹stki sta³e nie przechodz¹. .. razem z pajacowatymi marines. . Gdyby mu kazano staæ tutaj na warcie w ch³odn¹ jesienn¹ noc. Co oznacza. . Sk¹d mamy wiedzieæ? .... W tej chwili tak s¹dzimy. zwrócony do bariery plecami. .Jak to mo¿liwe? O to te¿ musia³ spytaæ. Nie wchodz¹ i nie wychodz¹. ¿e prawie ka¿dy w mie cie ma piêkny. . O ile mi wiadomo.Spojrza³ na Juliê.Je li kto w Agencji Bezpieczeñstwa Narodowego pierdnie. chocia¿ sam widzia³ dziwaczne efekt spotkania wody z przeszkod¹.Musia³em spytaæ. ale jednak nie ca³kiem. . To samo dotyczy Group Nine w Langley i paru innych uk³adów.A powietrze? .Jest jaka szansa. . . Ustawili my stacjê monitoruj¹c¹ na granicy. ale rozkaz to rozkaz..Woda przechodzi . .. ¿e to zjawisko naturalne? . W koñcu i on musia³ s³uchaæ rozkazów.Nikt tu nie bêdzie daleko je dzi³. I oczywi cie dzia³a to w obie strony..Barbie us³ysza³ nieco przyg³uszony szelest kartek papie ru.Pracujemy nad tym niespe³na dwana cie godzin. .zirytowa³ siê Cox. Mo¿e Chester's Mill zmieni siê w Palm Springs. . które nigdy nie otar³y siê panu o uszy..zapyta³ Barbie. toby sta³. tyle ¿e nikt nie potrafi przewidzieæ.Nie wiemy. Mog³oby mu siê to nie podobaæ. . ale na razie nie wiemy. .Za mia³ siê nieweso³o.. Ludzie poklepuj¹ siê po plecach uszczê liwieni.. Jajog³owi zrobili test z dmuchaniem.W niewielkiej ilo ci. . . my o tym wiemy.Góra jedena cie . w Arabii Saudyjskiej ludzie przyklejaj¹ na zderzakach plakietki z napisem KOCHAM . ten fakt wywrze ca³kiem niema³y wp³yw na pogodê. A po przek¹tnej.stwierdzi³ Cox.Nic z tego. ¿e emisja spalin.O kszta³cie idealnie dopasowanym do wyznaczonych przez cz³owieka granic miasta? Z uwzglêdnieniem ka¿dego cholernego za³omka? . Zdaje siê.podrzuci³a. do jakiego stopnia i na ile wam zaszkodzi. ¿e uda³o im siê okre liæ wysoko æ przeszkody Mo¿e dojdziemy i do wody.Podejrzewam. Tak czy inaczej powietrze przechodzi z nacznie swobodniej ni¿ woda. kosztowny piec olejowy.Skutki ogrzewania olejowego nie powinny stanowiæ szczególnego zagro¿enia podj¹³ Cox. Ale móg³ te¿ k³amaæ.g³osem. ¿e Cox mówi³ prawdê.Cz¹stki? . Czy klosz jest przepuszczalny? Co wiecie na ten temat? . Na granicy z Harlow. Mo¿liwe.

.Musicie zachowaæ ostro¿no æ. G³osem ludu. Proszê mówiæ dalej. Jasne. .. A to substancja kancerogenna.. Barbie. Jajog³owi uwa¿aj¹ opcjê z centrum za znacznie bardziej prawdopodobn¹.. ¿e w po³owie listopada. macie sporo drzewa i nie potrzebujecie elektry czno ci.który w Iraku specjalizowa³ siê w znajdowaniu fabryk bomb nale¿¹cych do Al - . . ale z drewna powstaje popió³. .Barbie zamilk³ na moment. kiedy bêdzie minus dziesiêæ i zawieje lodowaty wiatr. ¿e do tej pory bêdzie po wszystkim. . czy mu siê to podoba³o. których zdo³ali my do tej pory ci¹gn¹æ. .odpowiedzia³a.Naszym zdaniem to jest mo¿liwe. . Niestety wszystko wskazywa³o na to.Naprawdê robimy.Niech mnie pan spyta jutro. ale nowoczesne piece olejowe potrzebuj¹ te¿ sta³ego dostêpu do elektryczno ci. . czy nie. . w ka¿dym razie ci.Uwa¿acie. Jeden z nich porówna³ miejsce tego czego do punktu osadzenia r¹czki w parasolu. ¿e wcielili go na nowo do s³u¿by. bior¹c pod uwagê bliski sezon grzew czy. . .Wszyscy oni twierdz¹ unisono. Na d³u¿sz¹ metê mo¿e siê to okazaæ korzystne ze wzglêdu na zanieczyszczenie powietrza.Mniej wiêcej.Mo¿emy opalaæ drewnem ..NOW¥ ANGLIÊ. ..przyzna³ Cox. . A skoro przypadkiem mamy w mie cie zas³u¿onego ¿o³nierza.Pani Shumway podpowiada.. kapitanie. Zapasy oleju macie pewnie solidne. albo wrêcz w jego centrum. poprawi³ go Barbie w my lach..mrukn¹³ Barbie. .Zabierz mnie st¹d. ..Bêdzie wia³ wiatr? . Niech mnie pan zapewni...Piêtnastego listopada .Nie wiemy . Rozsta³ siê z armi¹ pó³tora roku wcze niej.Sezon grzewczy zaczyna siê. Nasi m¹drale. lecz na niewiele wam siê zdadz¹.Niech pan mu to powie. . ¿eby rozpaliæ ogieñ. Scotty. .S³ucham? . Musi je powodowaæ co . ¿e mamy do czynienia ze swego rodzaju polem si³owym. .Tak pan my li? To niech pan tu zajrzy. ¿e pole si³owe nie bierze siê znik¹d. ¿e mo¿emy paliæ drewnem. wszyscy siê zgadzaj¹. Zreszt¹ dzwoniê te¿ z tego powodu. Uchwalono przez aklamacjê. mo¿e bêdê dysponowa³ przynajmniej jak¹ teori¹.. .Niewa¿ne.w³¹czy³a siê Julia. co w naszej mocy.Ca³kiem jak w Star Tricku . . By³ego ¿o³nierza. co znajduje siê albo blisko.Barbie spojrza³ wyczekuj¹co na Juliê. ¿e to sprawka kogo z miasta? .Pani Shumway mówi. ..

. Barbie u wiadomi³ sobie. D³u¿sz¹ chwilê trwa³a ca³kowita cisza na linii.. ale ja jestem ¿o³nierzem.O ile jest tutaj. i unieruchomi. ¿e propan i akumulatory w³a nie sta³y siê w Chester's Mill cenniejsze ni¿ z³oto.Ale ty i tak najszybciej znajdziesz. . podbita tylko dyskretnym buczeniem. Niech pan znajdzie generator. Spróbuje pan? . tyle ich potrzebowali ludzie.Nie bêdê prosi³.przyhamowa³ go Cox. panienko.Ja nie widzê.To w³a nie jest priorytetem wszelkich dzia³añ. Kiedy zrobi siê zimno i zabraknie gazu. gdy mijali ciemny kszta³t wi¹tyni Ko cio³a Chrystusa Odkupiciela. je¿eli gdzie tam u was jest. bêd¹ palili drewno. ale jedn¹ . W moim przypadku nie istnieje co takiego jak wolna wola. Jasne. Los mieszkañców tego miasta jest spraw¹ drugorzêdn¹. Tyle ich minêli.Oczywi cie. . . jad¹c to w ciemno ciach.Kaidy. . prawda? Bo takie urz¹dzenie mo¿e zmieniæ wiat. Podci¹gnie siê ich pod nieuniknione straty. Trzyma³ telefon tak mocno.To co . I w cholerê z czynnikami rakotwórczymi. co siê da³o us³yszeæ. tutaj wszystko stanie na g³owie. A do tego niezbêdny by³ propan.Mam inne wyj cie? . W po wiacie z deski rozdzielczej wydawa³a siê zmêczona i posêpna. Niech p an go znajdzie tak samo. ¿eby pani zapomnia³a o tym.Ale Wuj Sam i tak chce to mieæ . . ¿eby mieæ wiat³o i ciep³o. co to w³a ciwie takiego ani kto to skonstruowa³. . . . Bêdzie po problemie. Jedno wiedzia³ z ca³¹ pewno ci¹: ludzie bêd¹ palili drewno.powiedzia³ Cox. 3 W drodze powrotnej. jak znajdowa³ fabryki bomb. które mog³o oznaczaæ nagrywanie rozmowy. . Barbie siê roze mia³.stwierdzi³ Barbie. Znajdowa³ je i likwidowa³. odwróci³ siê do Julii Shumway.Po co ten melodramatyzm? . .Nie wiemy. ¿e ma³o go nie zgniót³. . . Cox nie pieszy³ siê z odpowiedzi¹.powiedzia³ wreszcie.Ken. co wytwarza pole si³owe. Czyli w zasadzie chodzi o generator.Akurat w tej kwestii nasze interesy s¹ zbie¿ne. co trzeb a. Ka¿de dostêpne..To prawda . Nie móg³ inaczej.

I tak powinny najpierw ukazaæ siê w Democracie .. Calutk¹ Little Bitch Road. Ludzie zwykle reaguj¹ na zmiany do æ opieszale.‾e generator mo¿e ewentualnie byæ w mie cie. . . . Kto z miasta.Czy pañski pu³kownik da³ panu jakiekolwiek wskazówki.Rozumiem . dzi jednak by³o inaczej.Ba! . .wietnie. .Tak. . .Proszê pozdrowiæ Rose Twitchell. Pewnie tam bêdzie razem z Ansonem Wheelerem. I nie bêdê przesy³a³a zdjêæ poczt¹ elektroniczn¹. miêso. nie rozumiem. . . Nie znoszê tego sklepu. bêdzie jutro otwarty? . Jak d³ugo potrwa ten stan? . . . jakby go chcia³a pocieszyæ.Siêgnê³a praw¹ rêk¹ do ty³u i poklepa³a Horace'a po ³bie. a potem szosê sto dziewiêtna cie mieli wy³¹cznie dla siebie.Oczywi cie. . .A przy tym. .powiedzia³a z namys³em. tym krócej bêdê musia³a robiæ zakupy w Food City. ten klosz. W bardzo ³adnym mieszkaniu. Zwykle Barbie robi³ siê nerwowy przy ludziach.Jak pan s¹dzi. . miêso. mimo wszystko ci¹gle by³o ich sporo.Je¿eli ma pani w domu generator.To niech pani kupi miêso. Miêso. . Puszki i miêso.zastanowi³ siê Barbie.Przypomniawszy sobie.Wygl¹da³a na przestraszon¹. Do centrum mieli ju¿ niedaleko. jak szukaæ generatora? . za mia³ siê pod nose . .podjê³a Julia .oznajmi³a z dum¹. . ale w³a nie tak my li.Raczej tak. W oknach pali³o siê znacznie mniej wiate³ ni¿ zwykle.Cox nie uj¹³ tego tak dos³ownie. Nadal g³aska³a psa.Przepraszam. którzy prowadzili jedn¹ rêk¹. Mieszkam nad redakcj¹ gazety. Zastanowi³a siê nad jego s³owami.¿e czasem dobro publiczne jest wa¿niejsze ni¿ wietny artyku³. Generator zosta³ odliczony od podatku . Miêso i ¿ywno æ w puszkach.Poniewa¿ je li rzeczywi cie istnieje generator wytwarzaj¹cy pole si³owe.No to siê wybiorê na niedzielne zakupy .wiadomo æ chyba powinna pani zachowaæ dla siebie.Zatrzymam to dla siebie. im szybciej znajdzie pan generator. to kto musi go obs³ugiwaæ. jakiej rady udzieli³ w³a cicielce restauracji. Czego nie pojmuj¹ na przyk³ad w New York Timesie .. . .

powiedzia³ Barbie.O niczym siê nie dowie . Zwiêz³e informacje na lokalne potrzeby. Przy czym James Rennie traktuje ca³e wyposa¿enie ratusza. . ale i zadawaæ pytania. Sherlocku. od piwnic po strychy. Przyjê³a to bez komentarza. . Ca³kiem przestronny. je li dobrze pamiêtam. Jest tam schron atomowy. Dodano go w latach piêædziesi¹tych. Pewnie kopiê pod sob¹ do³ek. Szybko siê uporam z brudn¹ robot¹. do mieszkania nad aptek¹. Rzeczywi cie. . W podziemiach ratusza znajduje siê spora sala konferencyj na oraz niewielka kuchnia. . znajduje siê w nich odpowiednia pozycja. Wystarczy jeden artyku³ i parê zdjêæ. .Dobrze. A po jedenastym wrze nia zainstalowano w podziemiach ratusza generator.stwierdzi³ Barbie. wiêc bêdzie chcia³ wiedzieæ. Zapasy siê co jaki czas wymienia. . . Chocia¿ je li wróci do siebie. Babylon . . no i z pó³ tuzina ³ó¿ek. W podziemiach ratusza.Obejrzy pan sobie przemówienie prezydenta. Barbie zastanowi³ siê nad propozycj¹. robi siê je co cztery lata. Trzy lata temu napisa³am artyku³ na ten temat.Jak pani s¹dzi. Pó³ piêtra ni¿ej wybudowano schron.Ma pan ochotê i æ ze mn¹ do redakcji? .Nie jest tak le.Niemo¿liwe! Julia roze mia³a siê g³o no. Wystarczy sprawdziæ raporty miejski e. a Pete Freeman zrobi³ zdjêcia.Nie. Szukanie ró¿nego gówna nale¿a³o do moich obowi¹zków.Zerknê³a na Barbie go. Czeka³ go ciê¿ki dzieñ. Ostatnio sze æset. Oczywi cie tak¿e wyposa¿enie dostarczone przez rz¹d. . Dok³adnie rzecz bior¹c na poziomie minus pó³tora. . bo trzeba bêdzie nie tylko gotowaæ.Ale¿ jak najbardziej. I od biedy radzê sobie z parzeniem kawy. Tak czy inaczej licznik Geigera tam jest. I on o tym wie. czy uda mu siê zasn¹æ? . Znowu jak dawniej. Swego czasu warte by³y trzysta dolarów.spyta³a. ponure miejsce.‾ywno æ w puszkach sprzed piêædziesiêciu lat musi byæ smakowita. mnóstwo pó³ek zastawionych jedzeniem w puszkach.. inwentaryzacja przedmiotów zgromadzonych w schronie. a nie ulotki reklamowe na jesienn¹ wyprzeda¿ u Burpeego. Miêdzy innymi licznik Geigera.Albo w Alas. a ja zacznê przygotowywaæ materia³y do druku. jako w³asno æ osobist¹.Jak w Ostatnim brzegu . Zdjêcia Pete'a przywodz¹ mi na my l Fuhrerbunker. Barbie przerwa³. do czego panu to urz¹dzenie potrzebne. po czym spyta³: . znajdê tu gdzie licznik Geigera? . ale siê przyznam: mam doskona³e kwalifikacje na pomocnika wydawcy. wszystko po staremu. . Jest tam co na kszta³t spi¿arni.Owszem. kiedy wywalali my kupê szmalu na próby wyeksmitowania siebie do piek³a.

Jasne . w którym znajdowa³a siê redakcja Democrata . ci¹gle jeszcze w sobotnim roboczym ubraniu i nadal w nim piêkna mimo lat czterdziestu piêciu.To by³oby zbyt ³atwe. nie do publicznej wiadomo ci? . 4 W dniu. A mo¿e w jego wypadku oba s³owa okre la³y ten sam stan. a garstka miejscowych ¿ydów. . Zreszt¹ i tak nikomu ju¿ na nim nie zale¿a³o. ¿e go znajdzie? Barbie zastanawia³ siê nad odpowiedzi¹ do æ d³ugo. . jak by to okre li³ Jim Rennie.odezwa³a siê Piper. ale ka¿de z nich znajdowa³o siê w ca³kie innym stanie ducha oraz umys³u i mia³o zupe³nie odmienne oczekiwania. Aktualnie w jego domu modlitewnym mie ci³a siê ksiêgarnia po³¹czona z antykwariatem. . Julia westchnê³a i pokiwa³a g³ow¹. udawa³a siê do Kongregacji Beth Shalom w Castle Rock.Na pewno nie zaszkodzi.Mogê zadaæ jeszcze jedno pytanie.odrzek³ w koñcu. choæ z nikim siê t¹ informacj¹ nie podzieli³a. Dwoje miejskich duszpasterzy.. Nieobecny . chocia¿ ka¿dy w zupe³nie innym stylu. oba nastawione na bogów protestanckich. na terenie Chester's Mill znajdowa³y siê tylko dwa ko cio³y. . je li bêdê siê modli³a za powodzenie misji? . w tym czasie zd¹¿yli zaparkowaæ przed frontem budynku. ju¿ nie wierzy³a w Boga. klêcza³a przed o³tarzem w nieomal ca³kowitych ciemno ciach. je li odczu³a potrzebê duchowego pocieszenia. owczarek niemiecki wspar³a nos na ³apach. gdy zaistnia³ klosz. ale popad³ w rozsypkê u schy³ku lat osiemdziesi¹tych. Potem chwyci³a go za rêkê.Nie . .zgodzi³ siê Barbie. a Barbie przybi³ pi¹tkê. Wielebna Piper Libby.Czy pomo¿e panu. Podnios³a praw¹ d³oñ. Swego czasu by³ jeszcze Ko ció³ unitariañski. poniewa¿ w ko ciele nie by³o generatora. Wielebna Libby. pad³o tego wieczoru na kolana.Zosta³ pan przyjêty. My li pan. Tymczasem wiara Lestera Cogginsa siêgnê³a poziomu mêczeñstwa albo szaleñstwa. Katolicy je dzili do Naszej Pani w Motton. która s³u¿y³a swemu stadku rad¹ zza pulpitu mównicy w ko ciele kongregacyjnym. Za ni¹ u³o¿y³a siê Clover. . z dwóch bardzo ró¿nych ko cio³ów. Mill New & Used Books. . lepia mia³a na wpó³ przymkniête.Witaj.Chodzi mi o ten generator rodem z powie ci science fiction.

przyznajê to bez najmniejszych oporów. zawsze w samotno ci.. . spraw. ot. bo zawraca³am Ci g³owê do æ czêsto. i jeste ..Mamy k³opoty.Nie bêdê Ciê prosi³a. Wcale siê nie zdziwi³a. Ale na wszelki wypadek. ale nie o tym chcia³am mówiæ. jak mawiaj¹ bohaterowie starych filmów. . którzy przyjd¹ szukaæ pomocy boskiej.. ¿e rozumiesz. Kocha³a ten ko ció³. Wiêc pewnie ju¿ Ci ra niej. Mieszkañcy Nowej Anglii nie znosili publicznych ³ez u kap³anów i polityków. gdy z oczu pop³ynê³y jej ³zy.. Ostatnio pop³akiwa³a coraz czê ciej. Clover. ‾ywiê nadziejê.. bo ja ani w z¹b. bo ju¿ nie jestem przekonana. ¿ebym powiedzia³a ludziom co . tylko teraz. przyznajê.Dlatego ¿e. który mu siê spodoba³. z logo.. Je¿eli cz³owiek takie symbole postrzega jako boskie. co im pomo¿e. . ¿e tam jeste . Czy s³ysza³a tak¹ ciszê w Mill w sobotni wieczór? Ani ladu warkotu silnika samochodowego. . Zna³a to wnêtrze jak w³asn¹ kieszeñ.Takim imieniem zwraca³a siê ostatnio do Boga. W ko ciele by³o cicho. ¿eby mi ods³oni³ swoj¹ wolê..Westchnê³a. to chyba jest wirem. i ¿e Ciê choæ trochê obchodzimy. przyjacielu. Tak¹ mam pracê. jak na pewno wiesz. zaskomla³a. Wcze niej nazywa³a Go Wielkim Niewiadomym. tu.Za pó³ godziny przemawia prezydent. Amen. Piper kaza³a suce byæ cicho i zwróci³a siê ponownie do o³tarza. czuj¹c jej nastrój. Nawet jej siê to podoba³o. my ¿yjemy na ziemi. Wokó³ ko cio³a tak¿e. . . co siê dzieje. ale nie przewidywa³a ¿adnych k³opotów z dotarciem do wyj cia bez obijania goleni. Co im da nadziejê. Nie na ¿ycie w niebie.. Chcia³abym pomóc ludziom. Clove . Nie mia³a latarki. Nie oszukiwa³a siebie ani w kwestii swojego braku wiary. A jednak przed nim siê modli³a. gdyby j¹ mia³ i w ogóle jednak gdzie tam by³. dlatego ¿e jaki facet sto lat temu zobaczy³ na hotelowej tapecie w Pary¿u kszta³t. w koñcu zawsze istnieje taka mo¿liwo æ..Chod .. Zak³adaj¹c. Latem by³ On: Mo¿e i Wszechmocny. proszê Ciê. pomó¿ mi. które powsta³o bez szczególnej przyczyny. ¿adnego dudnienia basów zespo³u graj¹cego w weekendowy wieczór w Karczmie Dippera (ka¿dy by³ reklamowany jako przyby³y prosto z Bostonu). czy rzeczywi cie j¹ masz. Powiniene . Zbyt cicho . na ziemi. Nastêpny wielki . Tylko tyle mamy. .Wiesz. lecz zawsze jaka . Wsta³a. w jakiej sytuacji siê znalaz³am. ani konsekwentnego uwielbieni a dla samej idei.rzuci³a. chcê j¹ wykonywaæ jak najlepiej. Krzy¿ czêsto kojarzy³ siê jej z chevroletem bowtie. Brzmia³o nie le...marna szansa. Tak czy inaczej oboje wiemy. ¿e jutro bêdzie tu pe³no ludzi. Dlatego ¿e. ..

by³ zaopatrzony w generator. Lester modli³ siê ekstatycznym tremolo u¿ywanym przez telewizyjnych g³osicieli prawdy Chrystusa. W czasie mszy. Lester skoñczy³ piêædziesi¹t lat. Nie zdawa³ sobie z tego sprawy. bo jako nastolatek prze¿ywa³ koszmar masturbacji i ujrza³ na progu sypialni Mariê Magdalenê. rozjarzona jasnym wiat³em elektrycznym. tam te¿ ustawiono instrumenty. na której Lester czasami grywa³ osobi cie. wtedy Lester mówi³ do Pana tonem. Mia³ na sobie jedynie spodenki gimnastyczne z nadrukiem klubu sportowego Ora³ Roberts Golden Eagles na prawej nogawce. W efekcie wygl¹da³ na nie wiêcej ni¿ trzydzie ci piêæ lat. W modlitwach Prywatnych czasem te¿ mu siê zdarza³o wpadaæ w tê kadencjê. w czym pomaga³o mu rozs¹dne stosowanie kosmetyków do w³osów firmy Just For Men. Na szkar³atnej kotarze wisia³ krzy¿. Podwy¿szenie dla chóru znajdowa³o siê po prawej stronie. Tego. za ko cio³em. ¿e na jego ja skrawo .oooh .nieobecny. choæ nawet o tym nie wiedzia³. tak¿e pomalowanym na pomarañczowo. wolna od rozterek religijnych. który postêpowa³ przed swoim ludem za dnia jako s³up ob³oku. na pulpicie le¿a³a tylko Biblia. bo przed trzema laty straci³a w wypadku mê¿a i obu synów. a noc¹ jako s³up ognia. przed nim sta³a ambona. by utrzymaæ wi¹tyniê swego cia³a w doskona³ym stanie. gdy rzeczywi cie potrzebowa³ rady Boga Moj¿esza i Abrahama. a przy tym pozbawiony ozdób. zbudowany z kosztownego czerwonego klonu. których odprawia³ piêæ w ci¹gu tygodnia. jak i wytê¿onym wysi³kom. w którym pracowa³ Lester Coggins. miêdzy innymi gitarê Stratocaster.ooo¿e! . który przypomina³ warkot psa szykuj¹cego siê do ataku na intruza. Piper Libby by³a samotna. zmieniaj¹c imiê Najwa¿niejszego jak za zbyt mocnym naci niêciem peda³u ekspresji w gitarowym harmonizerze ze zwyk³ego Bo¿e w Booo . Dom modlitwy. i to tak nowiutki. 5 Przy Little Bitch Road. zarówno dziêki genom. Zainstalowano go w osobnym budyneczku. Suka posz³a za ni¹ pos³usznie. Natomiast kiedy by³ naprawdê zmartwiony. przez wyznawców uczêszczaj¹cych do wi¹tyni Chrystusa Odkupiciela nieodmiennie nazywanej drog¹ numer trzy. Pos³uchamy go przez radio samochodowe. Za plecami Lestera ci¹gnê³y siê potrójne rzêdy ³aw.pomarañczowym boku ci¹gle jeszcze widnia³y metki. ale by³ w doskona³ej formie. niedaleko magazynku. nieomal nagi. Naprê¿one miê nie rysowa³y siê wyra nie pod skór¹. natomiast Lester Coggins nigdy siê nie o¿eni³. Ko ció³ by³ prawie tak nowy jak generator. poniew a¿ nigdy w ¿yciu nikt go w takiej sytuacji nie s³ysza³. . rozgrywa³a siê scena znacznie bardziej dynamiczna.

lecz wielu. bym zaczeka³. Nie jeden p³aci za swój grzech. lecz gdy na nas spadnie. a tylko to jedno zosta³o dotkniête straszn¹ kar¹ bosk¹. a trudno mi uwierzyæ. Znalaz³em siê na rozdro¿u. Bo¿e wys³uchaj mojej modlitwy! wist. ¿e taka czasie..zacz¹³ swoim warkotliwym g³osem wiadcz¹cym. muszê wiedzieæ. Sznur uderza³ w poznaczon¹ licznymi bliznami skórê pleców jak trzepaczka. Zasia³em wiatr i burzê zbier nie ja jeden. ale tak by³o w ka¿dym mie cie.. drugi.. . Je li taka jest Twoja wola. Ludzie przeklinali. ale wie lu. co robiæ.. tañczyli. Istnia³a. b³agam Ciê w imiê ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego Jezusa. która zmiata zbo¿e z pola. .Panie.. Z pewno ci¹ zas³ugiwali na karê. co bêdzie dalej. wiedzia³ o tym doskonale. najpierw przez lewe ramiê. k³ad¹c na ziemiê nie jeden k³os. O wszystkim tym wi edzia³ a¿ za du¿o. zosta³o z nas zdjête. jak pokrzywa. Równocze nie przera¿aj¹ce i przera¿aj¹co rozkoszne. Je li Twoj¹ wol¹ jest. które pope³nili my razem..Bo¿e. zaczeka³ Czeka³ i modli³ siê z Twoimi owieczkami o to. Uk¹szenia bólu jak jêzyki ognia.. grzeszyli my. jutro przed wiernymi wyznam. a ja jestem najwiêkszym spo ród grzeszników.. lecz wszystkie. mieszkañcy tego miasta. by jarzmo siê sam. P³ynnie podnosi³ i zgina³ rêkê. Ale bêdzie to oznacza³o jest Twoja wola w tym trudnym i przekona³ siê.. wys³uchaj mej modlitwy .Bo¿e. Panie. W Mill ¿yli te¿ inni grzesznicy. i grzechy. Dziewi¹ty. na którym zawi¹zano dwana cie wêz³ów. zosta³ zabarwiony na czarno. na biczowanie. . symbolizuj¹cy Judasza. nie by³ przecie¿ naiwny. wys³uchaj mej modlitwy. Smaga³ sznurem po plecach. ¿e modli siê naprawdê. wys³uchaj mojej modlitwy! Us³ysz moje s³owa. Czy istnia³a mo¿liwo æ. wyznam grzechy.Bo¿e. tyle. potem przez prawe. Wielebny robi³ to nie po raz pierwszy. jeden. nastêpny. uprawiali seks i brali narkotyki. W jednym rêku trzyma³ d³ugi ciê¿ki sznur.Panie. . których dopu ci³em koniec mojego kap³añstwa. Ale przecie¿.. Chocia¿ by³a ma³o prawdopodobna. Tak zrobiê.. Tak. ilu by³o uczniów Chrystusa. Zacz¹³ siê biczowaæ. do czego mnie ten cz³owiek namówi³. Nierychliwy Twój gniew. Us³ucha³em Jima Renniego i uwierzy³em w jego k³amstwa. jest jak potê¿na burza.. uwierzy³em. Wkrótce miê nie ramion pokry³y siê potem. ale nigdy dot¹d z tak¹ si³¹. a oto cena tej wiary i jest teraz. mo¿e. . ¿e ta przedziwna kl¹twa nie nast¹pi³a z powodu jego grzechu? Tak. Mkn¹ce przez cia³o cie¿kami nêdznych ludzkich nerwów. jak ju¿ bywa³o. my..

Wzniós³ mokr¹ od ³ez twarz ku dachowi ko cio³a z widocznymi belkami. Panie? . Stale bêdziesz napastowany. a mo¿liwe. ¿e mnie potrzebuj¹.Panie. i zamkn¹³ otwart¹ Bibliê. Lester zrobi³. ..Panie. ¿e móg³by siê modliæ publicznie w tak sk¹pym stroju). ukrzy¿owanego w hañbie i zmartwychwsta³ego w chwale. Niepokój serca by³ zapewne wskazany. . oszczêd mi tego! Chocia¿.. Przeczyta³ wobec tego wiersz dwudziesty dziewi¹ty. Do wiêtej ksiêgi podejd .Natychmiast.. I zaiste. je li taka jest Twoja wola.Niech siê dzieje wola Twoja. cz³owiecze marny. Dam ci znak. . lepot¹ i niepokojem serca . po czym rozwar³ powieki i pochyli³ siê nad ksiêg¹. Pytam w imieniu Twojego Syna. W po³udnie bêdziesz szed³.. by odsuniêty zosta³ od myc h ust ten puchar goryczy. ale reszta nieco zbija³a z tropu. co zobaczysz... Wiesz. je li taka jest wola . zwil¿a³a gumkê w spodenkach. w zabiegach swoich nie bêdziesz mia³ powodzenia . Pan tknie ciê ob³êdem. Warkotliwy ton g³osu modlitewnego sta³ siê nieco g³o niejszy. .po omacku jak niewidomy idzie po omacku w ciemno ci. szuka³e w niej pociechy po snach grzesznych. b³agam. I Pan odpowiedzia³. .Ci ludzie mnie potrzebuj¹. Stan¹³ przy pulpicie. a nikt ciê nie bêdzie ratowa³ . Czeka³.Czy o lepnê. . Panie. skoro taka jest Twoja wola. Krew sp³ywa³a strumykiem wzd³u¿ krêgos³upa. . jakby siê mia³ modliæ z wiernymi (ale w najgorszych koszmarach nie przewidywa³.Tak. daj mi znak. Panie. Zawiesi³ linê na szyi. teraz i zawsze. Nie zatrzymuj siê tutaj.Ju¿ idê . teraz bardziej ni¿ kiedykolwiek. bo tam by³y najgorsze fragmenty Starego Testam entu. uspokajaj¹ce strumyki krwi na plecach. Czu³ ciep³e. I nie by³a jasna.powiedzia³ Lester. gdy dzieciêciem bêd¹c. Po omacku przeci¹gn¹³ palcem w dó³ po wybranej stronie.. I wiersz dwudziesty ósmy. . . . Panie. Trafi³ na rozdzia³ dwudziesty ósmy Ksiêgi Powtórzonego Prawa.. niech siê dzieje wola Twoja. je li chcesz. Wtedy Pan przemówi³ ponown ie. Przesta³ siê biczowaæ. jak wówczas. ograbiany. co mu kazano.szepn¹³ i czyta³ dalej.spyta³ Lester. Otwórz moj¹ ksiêgê. Opad³a mu na piersi czerwon¹ podkow¹. aby ujrzeæ. Wiêc. Lesterze.. b³agam Ciê. Kilka sup³ów na linie siê zaczerwieni³o.. przemówi³ Pan do Lestera Cogginsa. staraj¹c siê nie otworzyæ Biblii zbyt blisko rodka. ¿e musia³by je zastosowaæ.

. rozp³aka³a siê na g³os.Nie. a kiedy go zobaczysz. ¿e dopi teraz mog³a.Panie.. Uczyni³ to na kolanach. G³os Boga. Lester pos³ucha³ s³ów Pana. Pierwszy raz od chwili. które. lecz rozpamiêtywa³ przeczytane wersy. lecz nie o twojej lepocie tu mowa. Panie. który oszala³. Teraz Howie znajdzie siê w ko ciele po raz ostatni. kobiety lub mê¿czyzny. 6 Brenda Perkins s³ucha³a WCIK. Mo¿e dlatego.. spowodowa³y powstanie tej dziwnej bariery miêdzy Mill a wiatem zewnêtrznym. ¿eby jej m¹¿ razem z ni¹ chodzi³ do w³a ciwej wi¹tyni. By³a cz³onkini¹ Pierwszego Ko cio³a Kongregacyjnego ca³ym sercem i dusz¹. Bêdzie tam le¿a³ w trumnie. wtedy powiesz wiernym o planach Renniego i o swojej w nich roli Obaj musicie daæ wiadectwo. Musi opatrywaæ znaku. byæ mo¿e. Za jego ¿ycia. U wiadomi³a to sobie ostro i bezwzglêdnie tu¿ po powrocie do domu. Kapie z ciebie na pod³ogê. Równocze nie bêdzie mia³ oczy szeroko otwarte. id spaæ.Co tam jest o szaleñstwie.. Taa. . Pan przemówi³ do niego raz jeszcze. Porozmawiamy o tym pó niej. Co ci ukaza³em? . Czy ty dzisiaj og³upia³? Kap³an szeroko otworzy³ oczy. gdy dotar³y do niej tragiczne wie ci. Które z dwojga wydaje ci siê bardziej prawdopodobne? Lester raz jeszcze przeczyta³ tekst ksiêgi. Powtarza³o siê jedynie odniesienie do lepoty. Spotkasz lepca. bo teraz twoje oczy widz¹ wyra niej ni¿ zwykle. wiêc dba³a o to.Twoja..ulubione powiedzonko matki. czy to jest twój znak? Taa. Na razie bêdzie mówi³ tylko ogólnie o b³êdach. Natomiast nigdy dot¹d jej noga nie posta³a w Chrystusie Odkupicielu. a Piper Libby po¿egna go modlitw¹. Nie modli³ siê wtedy. ale najpierw jeszcze wytar³ z drewnianej pod³ogi za pulpitem plamki krwi. Bo by³a sama. Spójrz wiêc ponownie. Kiedy ¿y³. I o lepocie. Lester. zaprawdê. poniewa¿ jej m¹¿ lubi³ tê stacjê. a teraz. Dotkniêtego szaleñstwem lepca. Czu³ siê znacznie lepiej. Prawdziwy cud. ale s³owa . . o niczym nie wiedz¹c. zaprawdê.

¿eby mi go wróci³. Nie bêdê Ciê prosi³a. ¿eby je zamówiæ. ale on siê upar³. tak jak dzisiaj rano. nios³aby ze sob¹ wiêksz¹ samotno æ. Proszê Ciê. Szlochaj¹c. kiedy we flanelowej pid¿amie klêcza³a przy ³ó¿ku i powtarza³a jak mantrê: Bo¿e. Brenda. ¿eby nie zachowywa³a siê jak dziecko. miej w opiece mamusiê i tatusia.. jak¹ by z nim przeprowadzi³a. ¿eby mi da³ si³ê do przetrwania. Na biurku sta³ tylko laptop. rozklei³a j¹ ostatecznie. Szczê liwy i zadowolony . To by³ cudny dzieñ.westchnê³a Brenda. jakie powiedzia³a na ten temat. ¿eby mnie jeszcze raz. kiedy Howie i Er ic Everett doprowadzili dru¿ynê do fina³ów stanowych. póki jeszcze wszêdzie czuæ by³o jego obecno æ. Chip ciska³ ojca za szyjê. Teraz ¿a³owa³a ka¿dego k¹ liwego s³owa. ¿e to niemo¿liwe. Jako wygaszacz ekranu ustawione by³o bardzo stare zdjêcie z rozgrywek Ma³ej Ligi. . a Brenda obejmowa³a ich obu. ale wiem. i moj¹ z³ot¹ rybkê. zawsze sk³ada³a je tak samo jak za dzieciêcych czasów. Amerykanie! ‾¹dacie odpowiedzi. Widnieli na nim Howie i Chip. dobrze? I jeszcze. Otrzymacie je ode mnie. mo¿e to blu nierstwo.pokrêci³ g³ow¹ powiedzia³. Ma³y mia³ wtedy jedena cie. to ja. zak³adaj¹c. Nigdy nie splata³a d³oni przy modlitwie. ¿e zobaczy³a mê¿a jak ¿ywego .Tak. Na wspomnienie tamtego dotyku palców na skórze w s³onecznym blasku zap³aka³a . jak zawsze otwarty. Chcia³abym tego. mo¿e dwana cie lat. gdy tylko je poznam. Rozszlocha³a siê jeszcze g³o niej. która jeszcze nie ma imienia . powiedzia³by Howie. Nie bêdzie ¿adnych przemilczeñ. a my l o rozmowie. osunê³a siê na kolana przy mê¿owskim biurku.. wiem. tak .Bo¿e.. Mia³a ochotê go rozdeptaæ i nie zrobi³a tego g³ównie dlatego. Bêdziecie wiedzieli tyle samo co ja. Chcia³a nawi¹zaæ z Howiem jaki kontakt. ¿e by³aby mo¿liwa.I pewnie zaraz bêdziesz chcia³ nam sprzedaæ jaki most.W telewizji prezydent o twarzy ponurej i przera¿aj¹co starej wyg³asza³ przemówienie. .. Posz³a do jego gabinetu. rzuci³a pilot na pod³ogê. . Zdjêcie zosta³o zrobione tego roku. Nie chcia³a wydawaæ pieniêdzy na to urz¹dzenie. ostatni raz dotkn¹³. Chcia³ab ym. Nie mog³a zadzwoniæ do Chipa. Na wszelki wypadek . Gniewnym ruchem wy³¹czy³a telewizor. ale bardzo bym chcia³a jeszcze raz z nim porozmawiaæ. Po jedenastym wrze nia. Têsknota za mê¿em w ciemno ciach by³aby jeszcze gorsza. Przyrzekam wam to . Na ty³ach domu mrucza³ generator. bo by³o to jedno z ulubionych powiedzonek Howiego. obaj u brani w zielone koszulki zawodów sportowych sponsorowanych przez aptekê Sandersa.

w przeciwieñstwie do Brendy.Z trudem zaczerpnê³a powietrza. Bo¿e. Nigdy go nie widzia³a. Je¿eli spe³nisz moj¹ pro bê. bo u niej pe³no by³o ci¹gniêtych programów i elektronicznych notatek. Bo¿e. Istnia³a w mie cie tylko jedna osoba. Henry Morrison z komendy na pewno jej pod³¹czy nowy zbiornik z propanem. Folder zatytu³owany by³ VADER. Jeden oznaczony LEDZTWA W TOKU. Dziêki Ci. co zechcesz. Du¿y Jim Rennie. kiedy ostatnio w ogól zerka³a do komputera mê¿a .. s³owo. Bo¿e. Howie nigdy nie pamiêta³. Czy mi siê to podoba. Och. ale przynajmniej pod³¹cza³ go do gniazdka. wiêc bateria siê nie wyczerpywa³a.i nie mog³a sobie przypomnieæ. Co tylko zechcesz. po czym zastyg³a. przytrzymuj¹c siê biurka. Owszem. Nawet we nie. Dartha Vadera. oczywi cie poza Duchem wiêtym. Jedno s³owo. ¿e nie zajmujesz siê duchami.Za mia³a siê nieweso³o. ¿e tam pewnie znajdzie wiadomo ci o generatorze. .. Nie wiedzia³am. które otwiera³o folder AKTUALNE. ale. dziêki którym zdo³a korzystaæ z niego mo¿liwie najd³u¿ej. ¿e przestanê istnieæ. Otworzy³a oczy i wsta³a. tylko czy s¹ w domu zapasowe? Je li nie ma. które mia³y zeznawaæ.zawieraj¹cy listê osób. drugi. zapisany w . Trzeci folder zatytu³owany by³ PRYWATNE i znajdowa³y siê w nim wszystkie informacje zwi¹zane z domem. Spróbowa³a WILDACTS. taka samotna.Amen. ¿e mo¿na mieæ tak¹ pustkê w rodku. który natychmiast o¿y³. Niech siê dzieje wola Twoja.. ¿eby wy³¹czyæ laptop. gdzie przechowywa³ raporty z bie¿¹cych ledztw.. taka jestem zdruzgotana. tylko jeden dotyk. Folderu S¥DOWE Howie nie uzna³ za stosowne chroniæ has³em.. W VADERZE znajdowa³y siê dwa dokumenty. Uda³o siê. rozumiej¹c przez to. Ciekawe.. zrobiê. Proszê Ciê. Na pulpicie w lewym dolnym rogu ekranu znajdowa³ siê czwarty folder. . .. . rzecz jasna. któr¹ Howie nazywa³ Vaderem. S¥DOWE . Ruszy³a mysz¹. powinna jechaæ do sklepu Burpeego albo na stacjê benzynow¹. uzupe³nione o informacjê. ale mo¿e by mi go zes³a³ we nie? Wiem. Zastanowi³a siê.Wiem.jeszcze rozpaczliwiej. proszê o wiele. czy jest chroniony has³em. zani m gaz siê skoñczy. tr¹ci³a ekran. gdzie i dlaczego. Jedn¹ rêk¹. a¿ siê bojê. Brenda u wiadomi³a sobie. Na ekranie laptopa Howiego pod ikon¹ dysku twar dego jak zwykle widnia³y tylko trzy foldery: AKTUALNE. ³¹cznie z samym Howiem. Zaciekawiona przesunê³a kursor na folder i kliknê³a dwa razy. czy nie. Na pulpicie mia³ zawsze nienaganny porz¹dek.

Najwyra niej mod³y Brendy zosta³y wys³uchane w sposób ca³kowicie niespodziewany. ale kiedy j¹ w³¹czy³. Ry¿y Everett obejrza³ je w holu na drugim piêtrze szpitala. kliknê³a LEDZTWA BIE‾¥CE w folderze VADER i zaczê³a s³uchaæ zmar³ego mê¿a. który przyku³ jej uwagê. ale Drogi Duke . Na pocz¹tek: Sprzeniewierzenie dóbr publicznych i niezasadne wykorzystywanie s³u¿b miejskich . Zak³adaj¹c. Dom zasta³ pogr¹¿ony w ciemno ciach. potem ostatni raz przejrza³ karty chorych i poszed³ do domu. korespondencja z Prokuratur¹ Generaln¹ Stanu Maine. ¿e sklepy bêd¹ otwarte. W zesz³ym roku rozwa¿ali z Lind¹ kupno generatora. za wieci³a s³abiutko i po piêciu sekundach zgas³a. niektóre zdania rzuca³y siê w oczy same. by³ nag³ówek. Nie Szanowny panie komendancie . które zdawa³o siê wrêcz krzyczeæ wielkimi literami: Produkcja i sprzeda¿ narkotyków . A blisko koñca zdanie. A jeszcze dalej: Nadu¿ycia w³adzy siêgaj¹ g³êbiej. sytuacja wygl¹da³a inaczej. Potem: Zaanga¿owanie radnego Sandersa wydaje siê pewne . ubogie w informacje. skoñczy³o siê dwadzie cia jeden minut po pó³nocy. Niejede n raz w czasie swojej kariery medycznej koñczy³ dzieñ pracy znacznie bardziej zmêczony ni¿ teraz. W razie czego mamy dobry piec i od cholery drewna. bo dziewczynki by³y jeszcze ma³e. ¿e po prostu nie by³o ich staæ na ten zakup. a latem te¿ zdarza³y siê przerwy w dostawie. A raczej dzisiaj. ¿eby jutro kupiæ nowe baterie. Western Main Power nie nale¿a³a do najbardziej niezawodnych dostawców energii. ale nigdy dot¹d nie by³ tak przygnêbiony i niespokojny o przysz³o æ. Innymi s³owy. Zakl¹³ pod nosem i zapisa³ sobie w g³owie. lecz ¿adne z nich tego nie chcia³o. Pierwszym szczegó³em. jakby zosta³y wyró¿nione t³ust¹ czcionk¹. bo w Chester's Mill ka¿dej zimy przez cztery czy piêæ dni brakowa³o pr¹du. Rzecz w tym. Przegl¹da³a list od prokuratora generalnego z rosn¹cym zdumieniem. bogate w s³owa pocieszenia. rok wcze niej tak¿e. Mo¿e gdyby Lin zosta³a policjantk¹ na pe³en etat. Kliknê³a dokument. ni¿ mogli my przypuszczaæ trzy miesi¹ce temu . to .formacie PDF. Je¿eli po dwunastu latach mieszkania w tym domu nie znajdê drogi po ciemku. pomy la³ Ry¿y. Siedz¹c w fotelu Howiego. zatytu³owany LISTY Z PGSM. Choæ list by³ naszpikowany ¿argonem prawniczym. £zy na policzkach zaczê³y jej obsychaæ. 7 Przemówienie prezydenta. Odszuka³ latarkê w skrytce na rêkawiczki.

Wygl¹da³y tak samo jak zawsze. Lin On te¿ siê ba³ i wcale mu siê nie podoba³o. Kochanie. Nie ma pr¹du. dobrze? I przejrzymy zapasy. Miniaturowa latarka. do niego przyklejono ta m¹ karteczkê. Jutro mam s³u¿bê ca³y dzieñ. mo¿e nie jest tak le. bo one na pewno te¿ siê ba³y.:/Marta Edmunds we mie dziewczyn ki. Tak mówi Peter Randolph. nie. Nie podoba³o mu siê te¿. Obie smutne i niespokojne. Pogadamy jutro. I. a mo¿e i d³u¿ej.jestem g³upszy. na pewno jeste zmêczony. Przez ni¹ przewleczono sznurowad³o ze starej tenisówki. Pewnie mamy przed sob¹ trudne dni. Trochê siê bojê. Mo¿e bariery nie by³o na górze? Prezydent nie poruszy³ tego tematu. Na letniej wyprzeda¿y u Burpe ego Linda kupi³a ich sze æ sztuk a piêæ dolarów. Wtedy uwa¿a³. niestety. cuchn¹³ te¿ jak zwierzê. czu³ siê g³upi. nie ma prysznica. ale wreszcie siê wy³¹czy³y. Ja te¿ Ciê kocham. Cze æ. Noc by³a jasna. Bogu dziêki. A. bo choæ bezksiê¿ycowa.bo mog¹. Jak ma³pa. wiêc pewnie ludzie odpowiedzialni za rozeznanie siê w sprawie jeszcze tego nie wiedz ieli. Nie obud mnie. kochanie. Je¿eli Mill znalaz³o siê na dnie niewidzialnej studni. Skierowa³ na ni¹ strumieñ wiat³a. Nasze 2 J. ¿e ¿ona ma nastêpnego dnia pracowaæ dwana cie godzin. dostrzeg³. ni¿ ustawa przewiduje.. ... by zrzuciæ na spadochronach parê generatorów i kilka paczek sucharów. Wiêc mo¿e jednak prysznic przed spaniem. Rz¹d dostarczy zapasy drog¹ powietrzn¹.. Z koñca latarki wystawa³a niewielka metalowa pêtelka. ¿e na zamku co wisi. ¿e my la³: Kobiety robi¹ zakupy z tego samego powodu z jakiego mê¿czy ni wspinaj¹ siê na szczyty gór . naprawdê ca³ Od 7 do 19. Dopiero co z³apana i wsadzona do klatki w zoo. Chyba ¿e nie bêdê spa³a. wreszcie zasnê³y. ¿e niepotrzebnie wyrzuca pieni¹dze. a nie w brzuchatym s³oiku. a zbli¿ywszy siê do drzwi. Mo¿e wiedzia³a. Mam nadziejê. ¿e Judy i Janelle spêdz¹ caluteñki dzieñ z Mart¹. przyjrza³ uwa¿niej. nawet pamiêta³. staæ go. podczas gdy on bêdzie w pracy przez szesna cie. Na szczê cie spi¿arnia pe³na. Pochyli³ siê. Skoro kraj mo¿e przeznaczaæ miliardy dolarów na ratowanie upadaj¹cych korporacji. to rozjarzona tysi¹cami gwiazd. ale wyprowad Audrey dobrze? Ci¹gle popiskuje. Judy i Jannie mówi¹ ¿e kochaj¹ tatusia. Wszed³ na ganek i wyj¹³ klucz. ¿e wszystko OK. nasz nowy szef. Có¿. ale jako to bêdzie. co siê stanie? Podobno psy wyczuwaj¹ trzêsienia ziemi.

Na piêtrze.W porz¹dku. prawda? Inne ps y w mie cie zachowywa³y siê tej nocy spokojnie. ¿eby zakoñczyæ ten koszmarny dzieñ z fasonem. Przysi¹g³by. Audrey. Audrey szturchnê³a go pyskiem w nogê. które Linda nazywa³a popiskiwaniem. W w¹skiej smudze wiat³a latarki widzia³ wpatrzone w siebie psie oczy. No i rzeczywi cie popiskiwa³a. . Idziemy na spacer. ¿e za ni¹ pójdzie. Audrey. ale nie w radosnych podskokach. Tylko tego brakowa³o. . ju¿ powinno ustaæ. Audrey nie spa³a.zawo³a³a Lin zaspanym g³osem. A mo¿e tylko tak siê wydawa³o w ciemnej kuchni. chwyci³a go zêbami za nogawkê i zaczê³a ci¹gn¹æ pana na korytarz. jak zwykle. Audrey doskoczy³a do niego. . Smycz wisia³a na ko³ku przy drzwiach spi¿arni. obejrza³a siê i znów szczeknê³a. Nic z tego. Jego zdaniem suka rzeczywi cie mog³a wyczuæ barierê. jakby mówi³a: Jeste ! Cudownie! Wróci³e ! Tak siê cieszê! .A w zasadzie Audrey. otwieraj¹c drzwi kuchni. nieomal pe³zn¹c. a przecie¿ nigdy w ¿yciu nikt jej nie uderzy³. Nie s³ysza³ te¿. Poszed³ za psem po . stanê³a. Czasami by³o ciche. jej g³os odbi³ siê w cichym domu wstrz¹saj¹co g³o nym echem.Ry¿y?! .Ciiicho. Mo¿e ju¿ pi zwiniêta na pos³aniu przy piecu. ¿adnego wycia. Natychmiast znalaz³a siê przy nim. Ry¿y drgn¹³. . gdzie nawet wy wietlacze na piekarniku i mikrofali zgas³y. odskoczy³a do ty³u. . ma³a. ¿e ju¿ po sprawie. by³y bardzo wra¿liwe na ró¿ne zjawiska.podda³ siê. zrozumiawszy. pomy la³ z nadziej¹. to ja .Dobrze . Ma³o go nie przewróci³a. . . Suka skoczy³a przed nim bardziej jak kot ni¿ jak pies. W takim razie zachowanie. spokojnie. a czasem ca³kiem g³o ne. tylk z brzuchem przy ziemi.odpowiedzia³ jak najciszej. w sypialni ma³¿eñskiej. ‾adnego szczekania.Ale najmniej mu siê podoba³a my l. pu ci³a nogawkê i wbieg³a na schody. nie tylko na trzêsienia ziemi.Tak. Szczeknê³a. Nie wieci³a te¿ ¿arówka nad zlewem. któr¹ Linda zwykle zostawia³a zapalon¹.bardzo g³o ne. zap³onê³o niewielkie wiate³ko. trochê jakby siê ba³a lania. ¿eby wyprowadzaæ Audrey na spacer o pierwszej nad ranem. ¿eby który ci¹gle popiskiwa³. Ucich³o na dwa tygodnie i Ry¿y mia³ nadziejê. z ogonem podkulonym miêdzy tylne ³apy. Zaintrygowany pozwoli³ siê prowadziæ.Obudzisz ca³y dom. wieszaj¹c sobie latarkê na szyi. . a zw³aszcza golden retrievery. .Cicho. psy. Przeskoczy³a tylko dwa. . ¿e dostrzeg³ w nich b³aganie. Tej nocy . Popiskiwanie zaczê³o siê jeszcze przed zaistnieniem bariery.Pog³adzi³ sukê po ³bie. ciiicho! Suka szczeknê³a ponownie. Poszed³ po ni¹. niestety wkrótce potem zaczê³o siê na nowo. kiedy wraca³.Jedn¹ minutkê.

Tylko on nie dostrzeg³ rzeczy ewidentnej..powiedzia³ Ry¿y. co siê dzieje. uderzaj¹c j¹ barkiem w nogê. odtr¹caj¹c na cianê. zawi¹zuj¹c pasek grubego szlafroka. .powiedzia³ Ry¿y.Lepiej wróæ do sypialni . Audrey na jej widok szczeknê³a ponownie. lecz widaæ by³o tylko bia³ka. Dziewczynki mia³y lat piêæ i siedem. W tej chwili Ry¿y widzia³ u Audrey niepokój.Na lito æ bosk¹. gdzie wci¹¿ panowa³a cisza. przednimi drapa³a deski. . i przekl¹³ siebie za to. Bogu dziêki. ogl¹daj¹ siê za siebie. zyska³o zupe³nie now¹ formê. Audrey wpad³a do rodka. Na Judy nawet nie spojrza³a.Co jej jest?! . jej popiskiwan ie. ale dr¿a³a na ca³ym ciele. Ry¿y zrozumia³. Audrey skoczy³a na drzwi i stoj¹c na zadnich ³apach. Linda stanê³a u szczytu schodów. ale suka ju¿ minê³a swoj¹ pani¹. Je li to nadal by³o popiskiwanie. ¿e wcze niej nie zauwa¿y³. z czym ma do czynienia.. jakby gra³a na pianinie. Lin zawsze tego pilno wa³a. przestañ! . zreszt¹ piêciolatka spa³a jak zabita. Ry¿y dopad³ do drzwi.krzyknê³a Linda.Maaama? Ju¿ niadanie? Spó ni³am siê na autobus? . Drzwi kuchenne by³y zamkniête. Dla ludzi mieszkaj¹cych z psami mowa cia³a zwierz¹t jest klarowna. Ry¿emu nagle przysz³o do g³owy.Audi. Janelle mia³a otwarte oczy. zamiast jak zwykle obiec susami ca³e piêtro. ci¹gle przystawa³a. ogon wci¹¿ mia³a podkulony. .Pomó¿ jej! Zrób co ! Umiera?! . Pobieg³a korytarzem w stronê pokoju dziewczynek. Natomiast Janelle nie spa³a. w¹ski strumieñ wiat³a podskakiwa³ na pod³odze. ¿adnych konwulsji. który Lin nazywa³a odkrywaniem kobiecej odrêbno ci . . Audrey usiad³a przy ³ó¿ku. Bo zachowanie Audrey.. ci¹gnê³a z siebie przykrycie. pewnie na pocz¹tku ata wiêc widaæ by³o na spodniach od pid¿amy mokr¹ plamê. Ale te¿ nie by³a przytomna. . ¿e w domu mo¿e byæ w³amywacz. w której dwie smugi wiat³a pad³y na twarz dziewczynki . .schodach. . A musia³o siê dziaæ przynajmniej od sierpnia.Jeszcze czego! Ruszy³a przed nim korytarzem. Wyra nie: z drogi! . Judy poruszy³a siê i obudzi³a. by³o w³a nie tym spowodowane.syknê³a Lin. niedawno rozpocz¹³ siê u nich etap. Uszy po³o¿y³a p³asko. je li nie od lipca. gdy ¿ona je otwiera³a. Audrey. wpatrzona w ma³¹ pani¹ z napiêt¹ uwag¹.. ale kto wie. w tej samej chwili. Przebiera³a palcami. zw³aszcza gdy by³a sama z dziewczynkami.Ma atak drgawek . Lin wy³owi³a z kieszeni szlafroka minilatarkê.

Jan? . lecz nie widzia³a ojca. zrób co ! Je li to by³a petit mal.A niech mnie . nadal wbija³a wzrok ma³¹ pani¹.Audi. pewnie ju¿ siê boi. dobrze. ale suka nawet siê nie cofnê³a. kiedy siê bêdzie budzi³a.oceni³ Ry¿y. co siê dzieje z Jan .. .Co? Linda siedzia³a na krawêdzi ³ó¿ka Judy.Dobrze wobec tego. ¿e to prawie na pewno petit mal. atak powinien szybko min¹æ sam z siebie. . Zrzuci³ j¹ na pod³ogê. gdy matka poderwa³a j¹ z po cieli i zamknê³a w objêciach.Co ci siê ni³o. U obcego dziecka dawno by to zauwa¿y³. Nie wolno jej przestraszyæ. niech minie szybko! Uchwyci³ g³owê dziecka w obie d³onie. . Nawet nie ruszy³a ogonem. dobra suka. uk³adaj¹c pysk na ³apie. na wszelki wypadek udro¿niæ drogi oddechowe. ale jest trochê chora . . ale ju¿ siê obudzi³a .Mamusia zabierze ciê teraz do naszej sy. Troszeczkê . tym razem by³o inaczej. Judy gwa³townie usiad³a na ³ó¿ku. Ale nie by³o po wszystkim. Gdy Jannie ponownie otworzy³a oczy.odezwa³ siê Ry¿y. Ale musicie byæ cicho. . Ry¿y wreszcie przechyli³ g³owê Jannie do ty³u. wcale nie przy pieszony ani urywany. Trafi³ w Audrey.Niech ona przestanie! .sprzeciwi³y siê obie równocze nie. renice by³y na swoim miejscu. . przeszkodzi³a mu cholerna poduszka piankowa.Nie . Mia³a z³y sen. Stara³ siê my leæ logicznie i szybko doszed³ do wniosku.Ry¿y. s³ysza³ jej oddech. chcia³ j¹ odchyliæ do ty³u. Niewiele pomog³o. na twarzyczce przestrach.Wszystko przez wielk¹ dyniê! Trzeba j¹ z³apaæ! Ry¿y delikatnie potrz¹sn¹³ córk¹.odpowiedzia³ Ry¿y. Dos³ownie w nastêpnej sekundzie Jan przesta³a dr¿eæ i zamknê³a oczy.Zwariowa³a? Zachorowa³a? . rozrzucaj¹c dooko³a pluszowe zabawki. Nie do koñca. u w³asnego zawsze trudniej.dorzuci³. Bo¿e.Wielka dynia! ... Oczy mia³a wielkie jak spodki. Spokojny. . . . .Po wszystkim. kochanie.Nie! .Nie zwariowa³a.Mamusiu. . . Na pochwa³y suka zwykle reagowa³a ¿ywio³ow¹ rado ci¹.spyta³a Judy z buzi¹ wykrzywion¹ w podkówkê. trzymaj¹c ma³¹ na kolanach. Sam by³ zdziwiony w³asnym spokojnym g³osem. Nic z tego.krzyknê³a. . W pewnym momencie szczeknê³a krótko i po³o¿y³a siê.krzyknê³a Lin. . Je kochana. .

Jan patrzy³a na rodziców kompletnie oszo³omiona. Obiecujê.Przez chwilê Jannie nadal nie do koñca kojarzy³a. zbyt zmêczona. . . Ry¿emu siê spodoba³.Tatusiu! Trzeba odwo³aæ Halloween! . . trzymaj¹c siê jej szlafroka.Wskaza³a na m³odsz¹ siostrê. . Ca³kiem. i rozp³aka³a siê jeszcze bardziej. Mia³a k³opoty. W zasadzie uwa¿a³ siebie za rodzica wiadomego i dobrze wychowuj¹cego dzieci.Dlaczego akurat teraz? . Pies teraz le¿a³ ca³kiem spokojnie na pod³odze. . Lin po³o¿y³a mu g³owê na ramieniu. króliczku. Dopasujê jej leki. .To nie twoja wina. .Trzeba bêdzie j¹ zawie æ do szpitala? . Jutro rano. choæ ju¿ porusza³a oczami i najwyra niej widzia³a oraz s³ysza³a ojca. a Ry¿y mia³ ochotê przy³o¿yæ Judy. g³o ny p³acz. podnios³a rêkê i odsunê³a z czo³a potargane. . Silny. kochanie. trochê podejrzliwie i z rosn¹cym przestrachem.Audrey jest pewna.Nic nie szkodzi . .Nie chcê zastrzyków! .Dlaczego teraz? . ¿e siostra mówi prawdê. obojêtny na ca³y dramat. zw³aszcza w porównaniu z tymi. Linda podesz³a bli¿ej. Kucnê³a i u ciska³a Audi z ca³ej si³y. .Hura! . . .odparowa³a Judy g³adko. Zamruga³a.spyta³a cicho.Co tu robicie? .ucieszy³a siê Judy. g³aszcz¹c Jan.Wystarczy do przychodni i na pewno nie teraz.Dlaczego ona nie pi? .Rozp³aka³a siê g³o no. . W tej kwestii jego nadzieje siê spe³ni³y. prowadz¹c dzieciaka ze z³aman¹ rêk¹ albo podbitym okiem. . Jan u wiadomi³a sobie. ale ju¿ po wszystkim.Dzisiaj bêdzie spa³a z dziewczynkami. lecz dzisiaj zaczyna³ mieæ do æ.Bêdziesz ksiê¿niczk¹ Leil¹.wrzasnê³a Jannie i znów wybuchnê³a p³aczem.Nasika³a do ³ó¿ka .Nie wiem. Odwo³amy Halloween.powiedzia³. Wystarcz¹ proszki. ¿eby nadal siedzieæ prosto. sklejone potem w³osy. Judy przy drepta³a z ni¹ razem.Nie dostaniesz zastrzyków. którzy chy³kiem wkradali siê do przychodni. Ale powinni my byæ wdziêczni. By³ to zdrowy. Matka objê³a Janelle.Co? Dlaczego? Mia³am byæ ksiê¿niczk¹ Lei¹! Czy ja naprawdê nie mogê mieæ ¿adnych przyjemno ci? . .oznajmi³ Ry¿y. ¿e wszystko bêdzie dobrze . króliczku. ¿e to tylko petit mal. .spyta³a Linda.Dobrze. . Ry¿y obj¹³ ¿onê.

Jego wystêp wywo³a³ w ród doros³ych na widowni g³o ne brawa i okrzyki rado ci. wodz¹c palcem wokó³ srebrnego medalu syna. Wola³ byæ z przyjació³mi. Umia³ brzd¹kaæ na pianinie i dwa lata wcze niej zaj¹³ drugie miejsce w dorocznym Bo¿onarodzeniowym Miejskim Konkursie Talentów. Nalepka przeznaczona na zderza k. Benny uwielbia³ w bibliotece serfowaæ po stronie z blondynkami w bia³ych majteczkach. LEPOTA. mimo wszystko rola Napoleona Dynamite nie zaspokaja³a jego ambicji. . Dzia³alno æ tego typu z pewno ci¹ czê ciowo wyja nia³a popularno æ Joego.Ustawili sprawê . ¿e móg³by takimi wystêpami zarabiaæ na ¿ycie. Norrie Calvert oraz Benny Drake. W dodatku szko³a by³a ³atwa i mia³ mnóstwo komputerów do dyspozycji. NIEPOKÓJ SERCA 1 Joe Chudzielec ca³¹ noc spêdzi³ przy komputerze. parodiuj¹c taniec do Redneck Woman Gretchen Wilson. W Maine w gimnazjach przypada³o po jednym na g³owê. rzeczywi cie wygl¹da³ jak szkielet. ¿e rodzice stanowczo sprzeciwiali siê jakiemukolwiek przeskakiwa niu klas . Chodzi³ do ósmej klasy tylko dlatego. Mieszka³ przy Mill Street pod numerem dziewiêtnastym. Chêtnie dzieli³ siê informacjami ze swoimi ziomalami. G³osi³a: WALCZ Z W£ADZ¥. jednak nie do koñca. ¿e jest fajny. a mia³ ich zadziwiaj¹co wielu jak na chudego trzynastoletniego geniusza. mia³ trzyna cie lat i by³ znany tak¿e jako Król Nawiedzonych albo Skeletor. Dzieciaki po prostu uwa¿a³y. oceni³a nawet. Oczywi cie lepsze strony w sieci by³y zablokowane. . bibliotekarka. Joemu to nie przeszkadza³o. a Lissa Jamieson. w ród których znajdowa³o siê dwoje nieustraszonych deskorolkarzy. ale Joe szybko dawa³ sobie radê z tak imi drobnymi utrudnieniami. wietnym. wyja nia³a tê kwestiê chyba najsensowniej.SZALEÑSTWO. a niekiedy wrêcz b³yskotliwym rodkowym w szkolnej dru¿ynie koszykówki oraz sprawnym graczem w futbol. Nazywa³ siê Joseph McClatchey. Poniewa¿ przy wzro cie metr osiemdziesi¹t piêæ wa¿y³ nieca³e sze ædziesi¹t kilogramów.oceni³ ponuro Sam McClatchey. Najprawdopodobniej mia³ racjê: zwyciêzc¹ konkursu zosta³ Dougie Twitchell. Joe by³ wzorowym uczniem. A do tego mia³ g³owê nie od parady. a przyklejona na jego plecaku.

czy nie. to dozorca i wo ny. ¿eby zawsze mieli w zapasie dodatkowe akumulatory. I tak przez ca³¹ pierwsz¹ noc istnienia klosza Joe surfowa³ po Internecie. która w pi¹tej klasie wydawa³a mu siê wieczna.com. ¿e kopu³a jest skutkiem bezwzglêdnego eksperymentu. czyli paranoikami. Bo pan Allnut równie¿ by³ fanem strony blondynkiwbialychmajteczkach. pan Allnut. Pierwsze miejsce przyznano mu za ¿onglowa nie maczugami z jednoczesnym piewaniem Moon River . na pewno go wpu ci. zostaæ prezydentem Stanów Zjednoczonych. tak samo jak wiêkszo ci¹ umiejêtno ci. Teorie ró¿ni³y siê w szczegó³ach. McClatcheyowie nie mieli generatora. Nie mówi¹c ju¿ o tym. które da³y siê uszeregowaæ w trzy g³ówne nurty. ca³kiem jak . No i zaopatrzony w pó³ tuzina zapasowych baterii. Jedyn¹ niezmienion¹ pasj¹ pozostawa³a mi³o æ do Internetu. ale laptop ch³opaka by³ zadbany i zawsze gotów do dzia³ania. Mo¿e zatañczê jako Napoleon Dynamite na zaprzysiê¿eniu. którzy nazywali zwolenników najdziwniejszych teorii spiskowych. wiêc tam mo¿na pod³adowaæ akumulatory. ¿e za spraw¹ Joego Chudzielca zaopatrywany by³ darmowo w dowolne nagrania country. Wed³ug drugiej jaki eksperyment wymkn¹³ siê spod kontroli. Nawet gdyby j¹ zamknêli. Tamtej pierwszej nocy Joe zdar³ do ¿ywego po³¹czenie bezprzewodowe Wi . Joe pilnowa³ pozosta³ych siedmiorga cz³onków nieoficjalnego klubu komputerowego. a coraz wiêcej teorii spiskowych. Szybko straci³ zainteresowanie tañcem. Na ka¿dym coraz mniej faktów. przeskakuj¹c z blogu na blog ze zwinno ci¹ jaszczurki przemykaj¹cej po gor¹cych kamieniach. elektronicznej galaktyki nieograniczonych mo¿liwo ci. ale dobrze wszystkim znan¹ wspó³pracê militarno przemys³ow¹. ale tak¿e wierzy³ w to. sk¹d wzi¹æ wiêcej w razie potrzeby. wszystkie b³ogi zgadza³y siê w jednym: nie chodzi³o o dzia³ania terrorystyczne. Mia³ zamiar. ¿e w ka¿dej plotce jest ziarno prawdy. czy sprawa by³a ustawiona. które do pewnego stopnia opanowa³. w którym mieszkañcy Chester's Mill odgrywaj¹ rolê królików do wiadczalnych. Pierwszy zak³ada³.Fi. i wiedzia³. Ka¿dy blog by³ gorszy od poprzedniego. Joe mia³ w nosie.przypadkiem brat cz³onkini Rady Miejskiej. czego nie zdradzi³ nawet rodzicom. Taki numer zosta³by na YouTube na wieki. ludzi. Poza tym szko³a mia³a czadowy generator. Joe zgadza³ siê ze swoimi rodzicami. Nawet mi³o æ do koszykówki. jako zblad³a. Nim dzieñ nastania klosza niepostrze¿enie przeszed³ w dzieñ drugi. których ¿ycie toczy³o siê g³ównie w Internecie i dla niego. go æmi w czapeczkach z folii aluminiowej . lecz mia³y wspólne podstawy. naje d ców z kosmosu czy Wielki Przedwieczny Cthulhu.

gdzie bêd¹ mogli dotrzeæ bezpo rednio do wa¿niaków. z poszczególnych osób. Bo ci w mundurach to te¿ ludzi e i przynajmniej za niektórymi twarzami pozbawionymi wyrazu skrywa³y siê my l¹ce mózgi. Z pocz¹tku bêd¹ demonstrowaæ tylko kumple Joego. je li w ogóle która . jest prawdziwa.napisa³ Aniemowilem87.poleci³ Peter Randolph wie¿ym rekrutom. Dopóki jednak dzia³a³. Zwyciê¿ymy! . lecz szybko uro nie t³um. czyl i rz¹d. ale na szosie sto dziewiêtna cie. Obecno æ wojskowa jako taka stanowi³a reprezentacjê w³adzy. ‾aden problem. I nieszczególnie go to obchodzi³o. . Wa¿niacy z pewno ci¹ trzymali media na dystans. zatankowany do pe³na i gotów do akcji.maile. . by³ broni¹ Joego. Na pewno. chocia¿ mia³ dopiero trzyna cie lat. Pó niej wsi¹dzie na rower i pojedzie po Benny'ego Drake'a. Choæby w tajemnicy. UWOLNIÆ CHESTER'S MILL i tym podobne. tak samo jak zablokowali po³¹czenia telefoniczne. lecz jednocze nie czu³ ponure zadowolenie. Zielony wóz komendanta st a³ na parkingu. Oni rozprzestrzeni¹ informacje. ¿e to nie ma wiêkszego znaczenia. Nad ranem Chudzielec Joe zacz¹³ wysy³aæ e . lecz w³adza tak¿e sk³ada³a siê z ludzi. Poza tym wa¿niacy na pewno nied³ugo odetn¹ Internet. MY JESTE MY PATRIOTAMI NOWEJ ANGLII!!! . pewnie zilustrowane zdjêciami z telefonów komórkowych: Joe McClatchey z przyjació³mi nios¹ transparenty DO Æ TAJEMNIC. Joe nie wiedzia³. Nadszed³ czas na demonstracjê. nikt inny. a ten czy ów móg³ prowadziæ blog. Ka¿dy ziomal ma drukarkê. któr¹ rzecz jasna poprowadzi on. Mo¿e te¿ po Norrie Calvert. ale Joe przewidywa³. ale Joe.Bo przy takiej broni KTO NAM SIÊ POSTAWI? Ludziska. Normalnie kumple zaanga¿owani w pospolite ruszenie wstawali w weekend raczej pó niej ni¿ wcze niej. ¿e tym razem nikt nie zostanie d³ugo w ³ó¿ku mimo niedzieli. I to nie w samym mie cie. wiedzia³. SKOÑCZYÆ EKSPERYMENT.mrukn¹³ do siebie Joe. orê¿em ludu. lecz z zimn¹ krwi¹ wymy lony pretekst maj¹cy usprawiedliwiæ wojnê z wrogami kraju. Nasta³ czas walki z w³adz¹. I rower. która z teorii. Rekruci.Przydadz¹ siê te¿ plakaty na mie cie .w filmie Mg³a . Obchodzi³ go natomiast wspólny mianownik wszystkich wypowiedzi. 2 . Stanowi³ teraz jego w³asno æ.Unie cie rêce . By³ zmêczony i mia³ worki pod oczami. Wedle trzeciej nie by³ to wcale eksperyment. których Randolph postanowi³ nazywaæ w oficjalnych raportach dla Rady .

Nikomu nic siê nie stanie . dale j jego przyjaciel Frankie DeLesseps. Przyszed³ na pos terunek . Diab³a tam. jak sobie radz¹.. ¿e robili nale¿yte wra¿enie. nawet zadeklarowa³.Miejskiej policj¹ kryzysow¹. gdy gra³ w szkolnej dru¿ynie w ataku. .I bêdê ze wszystkich si³ broni³ mieszkañców tego miasta i im s³u¿y³. Georgia Roux. na razie. kiedy bêdziemy patrzyli. Junior pierwszy od lewej. Tam sprawy mog³yby wygl¹daæ inaczej. .Je¿eli któremu stanie siê krzywda. nawet dziewczyna. przyzna³ w duchu.Sytuacja jest zbyt niepewna. jak w szkó³ce niedzielnej w Dzieñ Rodzica. No i mieli pa³ki. w tym potê¿nie zbudowana kobieta. i Du¿y Jim natychmiast na to przysta³. nawet tydzieñ by wystarczy³. potem Thibodeau i dziewczyna. Stacey Moggin. Rennie nalega³. By³o ich piêcioro. ¿e siê nie myli. nawet Searles z nieprzytomnym u miechem. ¿e w razie konieczno ci sam ich w broñ zaopatrzy. która mia³a patrolowaæ ulice. by³ za szeroki w barach. ¿eby nowi j¹ dostali. Randolph tylko krêci³ g³ow¹. Odbieraj¹c od rekrutów przysiêgê w obecno ci garstki zawodowych policjantów. twierdz¹c. Randolph szybko by mu go star³ z twarzy. i¿ to rozs¹dni. Ten ostatni mia³ na twarzy rozanielony u miech. pos³usznie unie li prawe d³onie. jak sobie radz¹. bezrobotna fryzjerka. wyszuka³a koszule mundurowe dla wszystkich prócz Cartera Thibodeau. Co prawda Junior latem straci³ parê kilogramów i wygl¹da³ zupe³nie inaczej ni¿ za czasów. by wszyscy czuli siê lepiej. bogobojni m³odzi ludzie. ale wystarczy³o. gdyby mia³ ze trzy tygodnie na przeszkolenie tych dzieciaków. ¿e powinni w³¹czyæ do zespo³u kobietê. Jedyn¹ kwesti¹. a jednocze nie dziewcz yna Cartera Thibodeau. zdanie za zdaniem. nie w Nowym Jorku. na szczê cie nadal wa¿y³ dobre osiemdziesi¹t piêæ kilo. Po prawej Melvi n Searles. te¿ byli chucherkami. jakby siê wybiera³ na wakacje. Najpierw zobaczmy. Owszem. Powtórzyli jego s³owa zgodnie. Powtarzali za nim s³owa przysiêgi. nie mieli broni. ale zostali wyposa¿eni w walkie . a pozostali. Nie mieli nic w jego rozmiarze. by³a sprawa broni. Jeste my w Chester's Mill. ¿eby Du¿y Jim poczêstowa³ go ch³odnym u miechem. . maj¹c nadziejê. by nowy komendant siê podda³. I wygl¹dali rzeczywi cie nie le. w której postawi³ siê Du¿emu Jimowi. Junior podsun¹³ ojcu my l. Randolph z pocz¹tku siê opiera³.zapewni³ go Randolph.. 3 .talkie.

powiedzia³ Randolph. ¿e wróc¹ ob³adowani zakupami spo¿ywczymi.Zamkniête do obiadu . A srebrna odznaka przypiêta nad lew¹ kieszeni¹ wiadczy³a o tym. . Minê³a dziewi¹ta.wiêc zaimprowizowa³. jak zobaczy.Wobec tego niech bêdzie sama kawa. Oszczêdza paliwo do generatora. g³ównie ze wzglêdu na wiceprzewodnicz¹cego rady: . w której wygl¹da³ nie najgorzej. Barbie rz¹dzi³ sam.oceni³a Julia. Freda Dentona oraz Jackie Wettington o twarzy naznaczonej wyra nym pow¹tpiewaniem.A bu³eczki cynamonowe? .I w ¿adne gówno nie bêdê siê pakowaæ! . Barbie przyniós³ dzbanek. Du¿y Jim pokiwa³ g³ow¹. lito ci.Wygl¹dasz na zmêczon¹. o czy m mia³a wiadczyæ. . Gotowi wyj æ na ulice.Barbie. mimo brzydkiego wyrazu skwitowa³ wyczyn Randolpha uniesionym kciukiem. Komendant nie wiedzia³. nala³.powtórzyli nowi. Ani Dodee Sanders. ¿e bêd¹ go prze ladowaæ w³asne s³owa.I w ¿adne gówno nie bêdê siê pakowaæ. ¿e zjawi³ siê Du¿y Jim i przeszed³ na ty³ pomieszczenia. Randolph k¹tem oka dostrzeg³. Rose wybra³a siê do Food City.w g³adkiej b³êkitnej koszuli. . . do Henry'ego Morrisona. Rennie przyszed³ popatrzeæ na zaprzysiê¿enie swojego syna. I w ¿adne gówno nie bêdê siê pakowaæ.sprzeciwianie siê Du¿emu Jimowi w ogóle nie le¿a³o w jego naturze .natomiast jest kawa.Tak mi dopomó¿ Bóg . Barbie mia³ nadziejê.Dzi Rose nie piek³a. albo w miejsca prowizorycznych forów na placu miejskim.powtórzyli nowi. dychawicznego George'a Fredericka. . Barbie pokrêci³ g³ow¹. .Tak mi dopomó¿ Bóg . . . Mo¿e siê jako uda? . Anson z ni¹ razem.I s³usznie . Wszyscy u miechniêci. co nikogo nie zdziwi³o. Nie ca³kiem regulaminowo. ani Angie McCain siê nie pokaza³y. . najwiêkszy niadaniowy t³um ju¿ siê przewali³. 4 Kiedy Julia Shumway przysz³a nastêpnego ranka do Sweetbriar Rose.powiedzia³ . Chêtni do roboty. . chocia¿ uwierzy. dzisiaj z rana wszyscy wygl¹daj¹ na zmêczonych. Z entuzjazmem. al czysto i schludnie. I przera¿onych.spyta³a Julia. odp³yn¹³ albo do ko cio³a. Randolph nadal czu³ siê nieswojo z powodu tej sprawy z broni¹ .

powiniene do niego . je li bêdzie musia³ z tob¹ pogadaæ. mam nadziejê. . siadaj. Poprosi³ mnie. ale bêdzie dopiero o trzeciej. Julia siêgnê³a do kieszeni sukienki.Je li siê spodziewa raportu ju¿ natychmiast. Rozejrza³a siê po wnêtrzu. ¿ebym ci da³a telefon. sk¹d. niezale¿nie od miejsca pobytu.Tego nie powiedzia³. to powa¿nie przeceni³ moje mo¿liwo ci. .Mia³am nadziejê. do³¹czyæ i tê historiê. przy którym jak zwykl przesiadywali mê¿czy ni dyskutuj¹cy o zdarzeniach przesz³ych. Jeste my w Chester's Mill. Resztki z samego dna. . kiedy Prestile wyla³a. Barbie nie tkn¹³ aparatu. wcale nie zdziwiona. . To przewa¿y³o.Oczywi cie mogê siê myliæ . rodkow¹ czê æ restauracji Julia i Barbie mieli dla siebie. Wziê³a go. czy siê zbierze mot³och.Redaktorka zni¿y³a g³os. jak to nazywaj¹ jankesi. czy masz w³asny. A je li tak. bo ludzie przera¿eni zachowywali siê podobnie. wszystko gra. .Nie stercz nade mn¹ jak wzorcowy kelner.Jak gazeta? . ¿e je li siê nie odezwie dzi do pi¹tej. sobie te¿ nala³ kawy. . Dlatego wys³a³am tam Pete'a.Rany boskie. ¿e chcia³by móc siê dodzwoniæ. Pete Freeman ju¿ ta jest. oczywi cie zajêty by³ te¿ stó³ choleryków . Stwierdzi³. zobaczyæ. Redaktorka zna³a miejscowych lepiej ni¿ on.Muszê z tob¹ spokojnie pogadaæ.Pewnie nie. . póki dzia³a generator. Najwyra niej on te¿ tej nocy nie spa³ zbyt d³ugo. Barbie pos³ucha³. Kilka osób przy kontuarze jeszcze koñczy³o jajka i kawê. ale gêste od kofeiny. To pierwszy Democrat drukowany poza normalnym trybem od dwa tysi¹ce trzeciego. . a nie w Nowym Jorku. jakby mu czyta³a w my lach.Twój pu³kownik zadzwoni³ do mnie o siódmej rano.Powiedzia³ te¿. wyjê³a z niej komórkê i po³o¿y³a przed Barbiem.Nie. Nie wie. . ¿e wyjdzie na dziesi¹t¹. gotów robiæ zdjêcia. Zdaniem Barbiego ró¿nica miêdzy wielk¹ metropoli¹ a niedu¿ym miasteczkiem nie by³a taka znowu istotna.powiedzia³a Julia. Barbiemu nie spodoba³o siê s³owo mot³och . wiêc smakuj¹ce jak ropa.Problemy techniczne? . . tera niejszych i przysz³ych. Po prostu chcê zajrzeæ do sklepu.. Postanowi³ siê jednak nie odzywaæ. Barbie pchn¹³ aparat w stronê w³a cicielki. . ¿e nie bêdzie ¿adnych awantur.

Zupe³nie mo¿e i nie..Odradzasz? . . Na dodatek Brenda nie przepada za Jamesem Renniem. niezale¿nie od tego. ..Dlaczego? . je li uwa¿a to za uzasadnione. . ¿e wyklu³o im siê parê pomys³ów.Owszem.A sk¹d wiesz. do szkó³. raczej nie licz na zrozumienie ludzi od nie go zale¿nych.Jaki? . ja te¿ jej wspó³czujê.. Po prostu mam przeczucie.Przeczucie . ¿e dobrze znam jego ¿onê. Barbie pozostawa³ z nim w niez³ych stosunkach. Chodzi mi o licznik Geigera.Domy lam siê.Czy¿by Jim Rennie? .Niech ci bêdzie. ¿eby móg³ wys³aæ najm³odszego syna do prywatnej szko³y w Alabamie? . kszta³tne cyfry. ale.zadzwoniæ.Tego nie wiem. ¿e znam kogo .Chwyci³a go za rêkê. kto dysponuje kompletem kluczy do króles wa: do ratusza.. Barbie zdziwi³ siê... . .. . Co jeszcze dla mnie masz? . Cia³o jej mê¿a jeszcze nie ostyg³o. u cisk wcale nie sprawi³ mu przykro ci.. Julia zobaczy³a w my lach ponury salonik domu pogrzebowego.Nasz zmar³y szef policji. Rzeczywi cie. do wszystkiego. o co ci chodzi. I Brenda Perkins o tym wie. przychodni. lecz nie oswobodzi³ d³oni... Tak. I tak siê sk³ada. I do tego wszystkiego po trafi dotrzymaæ tajemnicy. Julia napisa³a numer na serwetce. jak . .Na pewno. A poniewa¿ jeste jak wrzód na tylnej czê ci cia³a radnego Renniego.. szpitala.Zgadnij. . ¿e tak¿e Jim Rennie.. i to wrzód. to znaczy wdowê. Chcesz ten numer z dziwacznym kierunkowym? Barbie westchn¹³ ciê¿ko.Chyba maj¹ jaki pomys³. którego nasz radny nie mo¿e siê pozbyæ.Planowa³em za³atwiæ tê sprawê z Alem Timmonsem. .odpar³. ale do temperatury pokojowej.Sam nie wiem. .. Zgadnij. Julia potrz¹snê³a g³ow¹. Bêdzie mia³ jakie wiadomo ci. u miechaj¹c siê szeroko.. wiem. . Tak siê jednak sk³ada.zdziwi³ siê Barbie. A teraz podnosimy stawkê. . . Drobne.Niech bêdzie.sytuacja jest wyj¹tkowa. . kto mu osobi cie udzieli³ nieoprocentowanej po¿yczki.Kto to? . ..Doskonale. Al by³ wo nym w ratuszu i sta³ym bywalcem Sweetbriar Rose. ¿e mam co jeszcze? . kto ma w rêku papiery na spycharkê Ala.

A tu . W czasie gdy Junior gra³ w szkolnej dru¿ynie futbolu. ale z drugiej strony by³a to prawda niepodwa¿alna. pe³ni³ rolê przewodnicz¹cego klubu wyszukuj¹cego sponsorów dla Wildcats. G³owa go prawie nie bola³a. Julia te¿. Zaczyna siê. Chodzi³y wtedy s³uchy. By³ przekonany. Wiedzia³. ale poza tym by³ w wietnej formie .Swój ch³op . bo w zasadzie zaczê³o siê wczoraj. okna zosta³y pootwierane. Choæ i od tego zdarza³y siê wyj¹tki. pomy la³ Barbie. Ka¿dy wie¿o powo³any na s³u¿bê policjant zosta³ partnerem starego wyjadacza. Odezwa³ siê dzwon na smuk³ej wie¿ycy ko cio³a kongregacyjnego wzywaj¹cy wiernych do modlitwy.Fallud¿y. a co! Je li to ma byæ apokalipsa. zjad³ wy mienite niadanie. Dentonowi stuknê³a piêædziesi¹tka. Ty masz zadanie do wykonania. Ostatnio niewiele mia³ po¿ytku z jedzenia. . szloch nagiego Irakijczyka. Tosty i bekon. ¿e nigdy ¿adnemu graczowi nie wlepi³ mandatu. tylko w rozdartym hid¿abie na g³owie. Junior patrolowa³ ulice z Freddym Dentonem. ¿e to nie powinna byæ prawda. ¿eby ci pomo g³a. Klienci jedz¹cy przy barze biegli do drzwi. wraz z zaistnieniem klosza. poszed³ za nimi.zaskoczenia i obawy. 5 Junior Rennie czu³ siê doskonale. Barbie i Julia popatrzyli na siebie nad kubkami kawy z identycznym wyrazem twarz y . ale nie da³o siê do niej wej æ. Zwykle sam widok przyprawia³ go o nudno ci. samo przysz³o. Junior nie móg³by oczywi cie przysi¹c. ¿e uda mu siê zje æ tak¿e lunch..twardziel. i to te¿ mu odpowiada³o. Z Main Street dobieg³o metaliczne uderzenie.bardzo jest zrozpaczona. Dzisiaj.To trzeba by. ja j¹ przekonam. ¿eby mo¿na by³o z restauracji wychodziæ. do tego niep any.proszê. Ter az. nagle osaczony przez niechciane wspomnienia: gimnazjum w Al .. powinna by³a nast¹piæ wcze niej. kto zawy³ z bólu. Ranek by³ ciep³y i choæ drzwi przyblokowano tak. zacz¹³ ³ysieæ. Po tamtym dniu w szkolnej sali gimnastycznej przesta³ chcieæ byæ swoim ch³opem . I bardzo dobrze. ale Frankiemu DeLessepsowi Freddy z pewno ci¹ odpu ci³ co najmniej raz. Barbie wsta³.powtórzy³ Barbie. potem rozleg³ siê okrzyk protestu. Tego ranka jednak by³o inaczej. Jeste swój ch³op. ¿e faktycznie dotyczy³o to wszystkich cz³onków dru¿yny. a sam Junior . .

. Niechluj. kiedy z Freddym wychodzili na ulicê.. Bardzo przyjemny obowi¹zek w pogodny pa dziernikowy dzieñ. która mia³a wielkie balony i na pewno uwa¿a³a.Junior. On jest nowym komendantem. ale b¹d ³askaw je dziæ wolniej . A jeszcze nie ma wpó³ do dziesi¹tej. jak dobrze czuæ na twarzy ciep³o s³oñca! Kiedy ostatnio by³ w tak fantastycznej formie? Freddy zmierzy³ go badawczym spojrzeniem.dwukrotnie us³ysza³ tym razem ci darujê. Jackie.odpowiedzia³ drugi g³os. W³a nie mijali stacjê benzynow¹ Mill Gas & Grocery. ale i tak nie mogê ci sprzedaæ wina. . Najpierw jedn¹ stron¹. denna zagrywka . Jeden nale¿a³ do Johnny'ego Carvera. . Za mia³ siê g³o no. kierownika i w³a ciciela czê ci interesu. a Randolph zabroni³ sprzeda¿y alkoholu. niech mnie szlag. Ani teraz. a¿ zmieni³y siê w bia³¹ liniê. Przykro mi. to znajdê dla ciebie miejsce w spi¿arni. Freddy tylko zacisn¹³ usta. pomy la³ Junior. Ale jego chyba nie bra³a pod uwagê? A jemu wcale nie przeszkadza³o lodowate spojrzenie. . Zaraz zostaniesz wprowadzony. jakim go poczêstowa³a po zaprzysiê¿eniu. Jak bêdziesz ze mn¹ pogrywaæ. ani po po³udniu. polega³o na pieszym patrolowaniu Main Street . Junior? .Duke nie ¿yje. powiedzia³ Randolph. tak be³kotliwy. odpadamy . naprawdê. Oznacza³ on kurwa maæ. z powrotem drug¹. ¿e w koñcu czas dopu ciæ do siebie faceta. Carvera s³yszeli ju¿ ca³kiem wyra nie. Tak zdecydowa³ Randolph.skamla³ Sam. przynajmniej tego ranka. Bo¿e. Ich zadanie. ani wieczorem. Móg³by ewentualnie patrolowaæ z Wettington. . No daj.Sam Verdreaux. rano.Co ciê cieszy. . najwyra niej nie znasz naszej elity towarzyskiej. . . gdy z wnêtrza dobieg³y ich podniesione g³osy. natomiast Freddy wymownie przewróci³ oczami. I jutro te¿ raczej nie. .Wiem. . Przecie¿ kupujê u ciebie od zawsze. ‾eby zaakcentowaæ nasz¹ obecno æ .Tylko jedn¹ flaszkê . albo kurwa maæ. Drugiego Junior nie rozpozna³. Po prostu dobrze mi.zapyta³ Junior.Nic takiego. i widzê pieni¹dze. . chyba ¿e siê to wszystko pouk³ada. Tlojedn¹laszkê. Junior zna³ ten wyraz twarzy z dawnych czasów.Pete Randolph mo¿e Duke'owi buty czy ciæ! . ¿e jest po dziewi¹tej.No muszê mieæ. I zap³acê.Fiut nie komendant! .Kto to jest Sam Verdreaux? . Sam. ¿e s³owa zla³y siê w jedno: fiunikomend.

gdy George W.Ja znam swoj e prawa. ‾ebym siê przesta³ trz¹ æ. Zrobi³ to. .. inni. ¿e wyg³asza proroctwo. Je li Carver sprzeda pijaczynie alkohol. . chocia¿ zatrudniony w policji od niespe³na dwóch godzin. Junior patrzy³.Johnny. Samowi zabrak³o argumentów. Ostatnia. To wolny kraj. wiedzia³. Rêcznie wypisana tabliczka na kasie g³osi³a wyra nie ZAKAZ SPRZEDA‾Y ALKOHOLU DO ODWO£ANIA. lecz trudno j¹ by³o przedstawiæ w obecno ci gapiów. czy zosta³o ci do æ szarych komórek. . Przysiêgam na swoj¹ matkê. zafascynowany i ogarniêty wstrêtem. . wypad. Staruch wyci¹gn¹³ przed siebie trzês siê rêce. Akurat wtedy weszli do sklepu Junior i Freddy. Junior. Wiêc wymiataj. prostuj¹c ca³e swoje metr sze ædziesi¹t piêæ wzrostu. .Nie sprzedawaj . Potem odwróci³ siê do Sama Verdreaux. Wiêcej nie bêdê siê naprzykrza³. Bush prowadzi³ w rankingach. Freddy Denton wyra nie mia³ na tê sprawê identyczny pogl¹d.Ale. nie maj¹c pojêcia. Mia³ na sobie brudne p³ócienne spodnie. Domem Niechluja by³a cha³upa stoj¹ca na go³ym podwórzu upstrzonym starymi . Od razu idê do domu.odezwa³ siê do Johnny'ego Carvera. odwróci³ siê i zerkn¹³ na d³ugi rega³ zastawiony piwem i winem. jak pijaczynie wilgotniej¹ oczy. koszulkê z zespo³em Led Zeppelin i stare mokasyny z przydeptanymi piêtami.O¿e¿ cholera. ¿e to z³y pomys³. . jakie cudowne uczucie! W nieca³y dzieñ przemie ci³ siê z dna.Zbieraj siê. wzrokiem kreta uwiêzionego w p³on¹cej norze. mu³u i wodorostów do siódmego nieba! . tak siê nie robi! .. stary. Nie zatruwaj atmosfery. zw³aszcza ¿e inni kupuj¹cy z rosn¹cym zainteresowaniem czekali na rozwój wypadków.. bo musia³.Johnny. najwyra niej zdegustowany w³asnym zachowaniem. ..oznajmi³ Sam. Dolna warga mu dr¿a³a. Sprzedawca zapewne uzna³.. ale mimo to sprzedawca miêczak siêgn¹³ po flaszkê ze rodkowej pó³ki. jakby ostatni r az przycinano je w czasach. ¿eby przeczyta³ tabliczkê ale s³ysza³e .Konstytucja zosta³a w Mill zawieszona . co powiedzia³ sprzedawca: dzi obowi¹zuje zakaz sprzeda¿y alkoholu. . W³a nie tam sta³y najtañsze wina. prawdziwe be³ty. potrzebne mi to. Pozosta³a mu jedna racja.oznajmi³ Junior. Jedna butelka. Tak jest w konstytucji. mniej odra¿aj¹cy klienci bêd¹ siê domagali tego samego przywileju. ¿e jedna butelczyna jabcola to niewygórowana cena za pozbycie siê starego pijaczyny.Panie w³adzo. Powa¿nie. Bo¿e.Nie wiem. Jego w³osy wygl¹da³y. który patrzy³ na niego przekrwionymi oczami.

klienci ucichli. Tyle ¿e pierdzia³. Przyszpili³ wzrokiem Juniora. .£apy przy sobie! Zabieraj. Johnny spowa¿nia³. kropka.Mam pieni¹dze . Niechluj .‾yw¹ gotówkê. Tak jest od lat siedemdziesi¹tych. Junior nie waha³ siê ani chwili. £zy przela³y mu siê przez powieki. nie chcê ciê wsadzaæ do mamra. jakby to zrobi³ z ochot¹.odezwa³ siê Johnny Carver. . Taki z ciebie gliniarz jak zawodnik. . ale Junior chwyci³ go za ko³nierz oraz za siedzenie spodni. Zap³onê³a w nim w ciek³o æ.Mo¿e faktycznie. Policjant nie zwróci³ na niego uwagi.£adny dzieñ dzisiaj. zawsze na czasie. Zawtórowa³o mu kilkoro klientów. Jedna z kobiet przycisnê³a rêkê do ust. Cisn¹³ z³orzecz¹cym staruchem o furgonetkê.Co jest! . Minêli drzwi i schody. spogl¹daj¹c na Freddy'ego.Pierdol siê.Przeniós³ spojrzenie na Dentona. Wiêc biorê.czê ciami samochodów. pchn¹³ do wyj cia.Zapnij rozporek. bêdziesz pi³ do koñca ¿ycia. co chcê. Stary by³ lekki jak piórko. W niedzielê po dziewi¹tej mo¿na sprzedawaæ alkohol. staruszku . Charkn¹³ z pogard¹. .A z ciebie przydupas radneg o.powiedzia³ Junior. obróci³ i ci¹gle trzymaj¹c. Junior stukn¹³ palcem w jego sflacza³y podbródek i poci¹gn¹³ go za nos. .powiedzia³ Sam. . . Ruszy³ za ladê. W Samie zasz³a zmiana..Niechluj.krzykn¹³ Sam Verdreaux. Junior nawet powiedzia³ to.Masz rozpiête pod szyj¹. . gówniarzu. Nawet Johnny Carver siê u miechn¹³. . . . której obawiali siê przeciwnicy na boisku przed czterdziestu laty po kanadyjskiej stronie Merimachee. . sp³ynê³y po twarzy. choæ nie sprawia³ wra¿enia. Sztuczka z podstawówki. W college'u nie dosta³e siê nawet do rezerwy. . konie c. gdy stopy oderwa³y mu siê od pod³ogi.powiedzia³ Freddy. Strzela³ jak karabin maszynowy. Dr¿enie ust¹pi³o .. bo dzi nie wtorek! Freddy Denton parskn¹³ miechem.wrzasn¹³ Sam.Ty mnie tak nie nazywaj! .migaj st¹d. co mówi³o siê w takiej chwili w podstawówce: .. Oczy mu zap³onê³y. Przy krawê¿niku sta³ z szeroko otwartymi ustami Gruby Norman obok swej furgonetki ozdobionej na bokach napisem MEBLE KUPNO I SPRZEDA‾ oraz NAJLEPSZE CENY ZA ANTYKI. przynajmniej chwilowo. . gówniarzu. Odezwa³ siê g³osem pewnym i mocnym: . Kiedy Sam opu ci³ wzrok na spodnie.Popatrzy³ na sprzedawcê. ..

a o ile mi wiadomo. pomy la³ Junior. pó³ do rynsztoka. Partnerze! Junior od razu poczu³ siê lepiej.No ju¿.prychn¹³ Freddy. Podniós³ starego na nogi. ¿eby wykoñczyæ Sama Verdreaux. I to nas obowi¹zuje. Otar³ j¹. Freddy potoczy³ wzrokiem po gapiach. D wign¹³ siê na kolana. .Ten cz³owiek jest aresztowany za zak³ócanie spokoju publicznego.Pozwê to pieprzone miasto za brutalno æ policji! . .Nie macie prawa mnie wyrzucaæ ze sklepu. Okaza³o siê jedna ¿e trzeba czego wiêcej ni¿ ³upniêcie w burtê furgonetki. Chyba doro lejê. baba . Dobiegaj¹cy z linii bocznej. Twarz mia³ zabarwion¹ na czerwono krwi¹ wyp³ywaj¹c¹ spomiêdzy w³osów. dwa. . doprowadza³ go do sza³u. tych na ulicy i tych t³ocz¹cych siê w drzwiach stacji benzynowej. ¿e móg³ zabiæ cuchn¹cego skurczysyna. pó³ na chodnik. Przechodnie oczami wielkimi jak spodki gapili siê na klêcz¹cego mê¿czyznê z wyci¹gniêt¹ rêk¹ o palcach czerwonych od krwi.oznajmi³ dono nym g³osem. pomy la³ Junior zachwycony.Powodzenia . Nie wolno mnie biæ! Jestem obywatelem amerykañskim! Spotkamy siê w s¹dzie! . siê w ¿adne gówno.S¹d nadal znajduje siê w Castle Rock. wiêc na jego koszuli zarysowa³ siê czerwony liniak.zawy³ Sam. jakby nagle wszyscy zaczêli graæ w raz. trzy. Policjant siêgn¹³ za plecy po plastikowe kajdanki i chwilê pó niej zapi¹³ je na nadgarstkach Sama.odezwa³ siê m³ody Rennie.jaga patrzy . . . prowadz¹ca tam droga jest zamkniêta. co Pete powiedzia³: nie pakowaæ. popatrzy³ na swoj¹ d³oñ z niedowierzaniem. Teraz brzmia³ fantastycznie. Juniorowi nie przysz³o do g³owy. Stan¹³ obok Juniora. który Junior pamiêta³ z czasów. gdy s³ysza³ go na boisku. . Ja te¿ muszê takie mieæ. Krzykn¹³ g³o no. niepos³uszeñstwo wobec funkcjonariusza policji oraz obrazê w³adzy . je li mam pieni¹dze! .Cienki metal wygi¹³ siê z miêkkim brzêkiem. Albo go uciszyæ. . po czym wyci¹gn¹³ przed siebie. Samowi krew p³ynê³a tak¿e z nosa. póki Niechluj nie pad³ na ziemiê jak kamieñ. partnerze. mów . . Ruch na chodniku zamar³ tak kompletnie.‾e przesadzi³em. .piekli³ siê Sam.Jak jasna cholera! S³ysza³e . a potem zwyczajnie siê rozp³aka³.Co takiego? .I wygram! Ze sklepu wyszed³ Freddy.

odezwa³a siê Julia Shumway z tym swoim nieod³¹cznym u mieszkiem. Przyjrzyjcie siê! . Mo¿e le¿¹cego na suce.Co ty wyprawiasz? Jakim prawem znêcasz siê nad cz³owiekiem cztery razy od ciebie mniejszym i trzy razy starszym? Junior nie wiedzia³. . m³ody Rennie poczu³ na sobie czyje spojrzenie. Trzeba siê do tej my li przyzwyczaiæ.. co mówisz . ci¹gn¹c za sob¹ Sama. a zabraniaj¹cego sprzeda¿y alkoholu. wiêc lepiej jej pos³uchaæ. jakby siê zabawiali. Ruszy³ do komisariatu.Ja mam istotniejsze pytanie . . z kamienn¹ twarz¹ policjanta na s³u¿bie. Barbara. . Tyle ¿e kiedy policjant zacz¹³ prowadziæ krwawi¹cego aresztanta g³ówn¹ ulic¹. Freddy'emu opad³y k¹ciki ust.I dobrze jest pamiêtaæ. . Tak intensywne.oznajmi³ spokojnie. ale jest w mie cie nowy komendant i on zadba o utrzymanie porz¹dku. ¿e jego dobry nastrój siê ulatnia podobnie jak ptaki wzlatuj¹ce z ga³êzi. w spi¿arni McCainów. Sta³ razem z t¹ od gazety i patrzy³ na niego bez zmru¿enia. Odwróci³ siê. Zwykle kiedy zaczyna siê ledztwo. Który przy³o¿y³ im wszystkim czterem. polubiæ j¹ i zacz¹æ wdra¿aæ w ¿ycie. zanim w koñcu zwyk³a przewaga liczebna przewa¿y³a szalê na ich stronê.A ty co tu robisz? .odpar³a Julia. . Junior nie spu ci³ wzroku z Barbiego. ..W takiej sytuacji czasem ludzie robi¹ rzeczy. który mu nie le dokopa³ tamtej nocy na parkingu. a wtedy przejdziemy przez to wszystko g³adko. ¿e równie dobrze patrz¹cy móg³by go chwyciæ za kark. na ziemiê spad³y kropelki krwi z twarzy i posklejanych w³osów Niechluja. Nagle zobaczy³ oczami wyobra ni tê sukê z gazety w towarzystwie Angie i Dodee. wszelkie pytania na temat dzia³añ policji nale¿y kierowaæ do komendanta . A w takiej sytuacji czasem trzeba daæ przyk³ad.Mamy sytuacjê kryzysow¹. .Uwa¿aj.. . ¿e na razie jeste my zdani na siebie. Dale Barbara.zapyta³ Barbarê.przestrzeg³. Junior czu³. Albo nietoperze z dzwonnicy.Wskaza³ rêce Sama skute kajdankami. których pó niej ¿a³uj¹ .Proszê pani. Krew dudni³a mu w uszach. .Jest aresztowany tak¿e za pogwa³cenie nowego prawa . . Je li kto bêdzie siê rzuca³.Kciukiem dotkn¹³ nowiutkiej . Dla Juniora ten d wiêk by³ jak ródlana woda na rodku pustyni. co odpowiedzieæ. Na pomoc przyszed³ mu Freddy. . zabarwi³a policzki. I Barbarê te¿.Potrz¹sn¹³ wiê niem.I co robisz.podj¹³ Freddy ustanowionego przez komendanta Randolpha. Kilka osób nagrodzi³o jego przemowê oklaskami. To dobra rada.

Nie rozumiemy. ubran¹ na czarno. Oba domy modlitwy pêka³y w szwach. Tak musimy postêpowaæ dzisiaj i ka¿dego nastêpnego dnia.Czasami to choroba. wykorzystuj¹c kaznodziejski chwyt. jak Ja was umi³owa³em. ¿e w trudnych czasach modlitwa jest szczególnie istotna. A w Nowym Testamencie.le wygl¹dasz . . bo przynosi ukojenie i ma wielk¹ moc. w pi mie bardziej o wieconym. Podobnie jak Piper zahaczy³ o koncepcjê do wiadczania. a Lester Coggins w Odkupicielu przestrz ega³ przed ogniem piekielnym. ¿eby cie i wy tak siê mi³owali wzajemnie . . otrzyma³ j¹ Hiob: Gdzie by³. zgrzeszycie wobec Pana i wiedzcie. Pytamy Boga: dlaczego? A odpowied znajdujemy w Starym Testamencie. Gdyby cie jednak nie wykonali tego. Lester Coggins wybra³ fragment z Ksiêgi Liczb. a ja jestem przedstawicielem prawa. 6 W krytycznych chwilach ludzie szukaj¹ pocieszenia w sprawach i zachowaniach zwyk³ych i dobrze znanych.powiedzia³ Barbie. czym Bóg nas do wiadcza. aby cie siê wzajemnie mi³owali tak. . jest odpowied . D³onie mia³ zaci niête w piê ci.Bóg czêsto do wiadcza nas w sposób. W takim samym stopniu wierz¹cy i niewierz¹cy. tak samo jak nie rozumiemy bólu i choroby albo niespodziew anej mierci dobrego cz³owieka.mówi³a. siedz¹c¹ z pochylon¹ g³ow¹ i mocno zaciskaj¹c¹ z³o¿one na kolanach d³onie. a¿ siê to wszystko skoñczy. którego nie rozumiemy . która odciê³a nas od wiata. czego oczekiwali: Piper Libby w ko ciele kongregacyjnym wlewa³a w ich serca nadziejê. zawsze niezawodny na wielkich zakrêtach historii. Pomagaæ sobie nawzajem.Perkins nie ¿yje. Powiedzia³a t³umnie zgromadzonym wiernym. ¿e grzech wasz dosiêgnie was . a z jego s³ów wyni a³o. jak Bóg sobie radzi z t¹ zaraz¹. . ¿yczliwo æ i mi³o æ. jak wszystko. I czekaæ. . Po chwili odwróci³ siê i poszed³ za partnerem.A teraz jaka niepojêta bariera. .Ze szczerym wspó³czuciem spojrza³a na Brendê Perkins.Jeste chory? Juniorowi rozszerzy³y siê oczy. Piper wybra³a wyj¹tek z ewangelii wed³ug wiêtego Jana: Przykazanie nowe dajê wam. Musimy siê wzajemnie kochaæ. . gdy zak³ada³em ziemiê? . a¿ sprawdzian siê skoñczy. lecz nacisk po³o¿y³ na rozprzestrzenianie siê grzechu i na to. Wierz¹cy w Chester's Mill dostali tego ranka to. a wiêc nieszczególnie optymistycznej czê ci Pisma wiêtego. . jakiej udzieli³ swoim uczniom Jezus: Mi³ujcie siê wzajemnie. ale równie wa¿n e jest wzajemne wsparcie. Czasem nag³a mieræ ukochanej osoby. co siê dzieje.l ni¹cej odznaki. jak Ja was umi³owa³em .

Jezu Chryste! i Chwa³a Bogu! zabrzmia³y znacznie g³o niej. pod Bo¿ym b³êkitnym niebem. Lester by³ wyj¹tkowo elokwentny. oczywi cie. .krzyknê³a która ze szlochaj¹cych kobiet. Jezu. który spowodowa³ tyle smutku. wydostaniemy go na wiat³o dzienne i zniszczymy. . Czasem my l jest tak b³yskotliwa. Bóg nadal mo¿e mnie nie us³yszeæ. Tym razem okrzyki O tak! .Ale je¿eli wszyscy tam pójdziecie. Jim Rennie te¿ tam by³. W wielu oczach pojawi³y siê ³zy. ¿e kara. a¿ wydusi z niego ca³y ³ój niczym wiêt¹ pastê do zêbów. bez chwili zastanowienia. W³a nie Du¿y Jim organizowa³ wzajemne .Najpierw bêdê siê modli³ za grzech.obwie ci³. tak wielka i wspania³a. Je li bêdzie ze mn¹ dwóch. Ludzie uwielbiaj¹ spotykaæ siê na modlitwie i w dobrych.. .Dzi po po³udniu idê tam. A jeszcze kiedy zespó³ zagra³ Whate'er My God Ordains is Right w tonacji G i z Lesterem akompaniuj¹cym na gitarze. Bóg mo¿e mnie nie us³yszeæ. . A poniewa¿ w wietle rze kiego pa dziernikowego poranka pozosta³ równie mocno jak w ciemno ciach minionej nocy przekonany o tym. pod okiem ¿o³nierzy. to mo¿e dotrzemy do sedna grzechu. by nas uwolni³ od nieszczê cia. Inni zaczêli klaskaæ. Pójdê modliæ siê na kolanach do Boga. Zawo³ajcie: amen! Zawo³ali.O tak. pod strop lecia³y okrzyki Panie! i jedno amen za drugim.. jeszcze inni podnosili w górê rêce. ko³ysali siê i podrygiwali opêtani bosk¹ gor¹czk¹.. jaka spad³a na miasto.¿e ciska j¹ swymi palcami jak irytuj¹cy pryszcz.O godzinie drugiej. na Bo¿ej ziemi. którzy twierdz¹. jes t skutkiem jego grzechu. . która w ciemno ciach nocy ch³osta³a jego nagie plecy.. ¿e pilnuj¹ dzie³a rêki Boskiej. i w z³ych czasach. piew o ma³o nie podniós³ dachu. bólu i nieszczê æ! Je li bêdê sam. Teraz ju¿ wszyscy unie li rêce. Akurat jeden z nich siê pojawi³.. ¿e musi byæ s³uszn . gdzie droga sto dziewiêtna cie dociera do tajemniczej bramy Boga .Ale najpierw. a wtedy Bóg Wszechmog¹cy uczyni cud! Przyjdziecie? Padniecie ze mn¹ na kolana? Oczywi cie przyjd¹. wiêc zosta³ wyg³oszony natychmiast. tak! .. je¿eli wszyscy bêdziemy siê modlili razem. . W momentach natchnienia miewa³ Lester nowe wspania³e pomys³y nawet podczas kazania. Je¿eli pójdziemy tam wszyscy. je li utworzymy kr¹g modlitewny tam. .Lester uniós³ d³oñ. wyra¿aj¹c poparcie. trzech albo nawet piêciu. padn¹ na kolana. Nie wymaga³ zastanowienia.

pó³ Francuzce. jednak przynie swój (i pamiêtaj. KTO NAM TO ZROBI£! I DLACZEGO! A przede wszystkim: ‾¥DAMY WOLNO CI!!! MIASTO JEST NASZE! Bêdziemy go broniæ! CHCEMY TU ‾YÆ NORMALNIE!!! Dostêpna pewna liczba transparentów. na drodze 119 (tam gdzie WRAK CIÊ‾ARÓWKI i ‾O£NIERZE SI£ SPECJALNYCH) KIEDY? O 14. Chocia¿. w dzieciñstwie bezlito nie wy miewany i niekiedy bity. by³by nim Romeo Burpee . uczesany na Elvisa. to wzmocni za swoje ¿yciowe motto.00 WCK (Wschodniego Czasu Kryzysowego)! KTO? Ty i wszyscy przyjaciele. CO SIÊ DZIEJE! Chcemy wiedzieæ. ¿e wulgaryzmy odnosz skutek odwrotny do zamierzonego) WALCZMY Z W£ADZ¥! OKO ZA OKO! Komitet wolnego Chester's Mill 8 Gdyby chcieæ znale æ w mie cie cz³owieka bior¹cego powiedzenie Nietzschego Co mnie nie zabije. nie. tyle ¿e du¿a czê æ jego maj¹tku by³a z konieczno ci ukryta.mê¿czyzna energiczny. na wskro praktycznym i oszczêdnym. Romeo. Imiê zawdziêcza³ romantycznej pó³ Amerykance... wyrós³ na najbogatszego mieszkañca Chester's Mill. nazwisko odziedziczy³ po jankeskim twardzielu. zwykle w spiczastych botkach z gumami po bokach. których przyprowadzisz! CHCEMY PRZEKAZAÆ MEDIOM. Rommie dopracowa³ siê pozycji w³a ciciela najwiêkszego w ca³ym stanie i najbardziej dochodowego sklepu wielobran¿owego . 7 DO Æ ZAGADEK! UWOLNIÆ CHESTER'S MILL! DEMONSTRUJEMY! GDZIE? Na farmie Dinsmore'ów. Najbogatszym cz³owiekiem w mie cie by³ Du¿y Jim.podwo¿enie siê samochodami.

A teraz najwiêkszym hitem lata by³y koszulki z nadrukiem NA JEDNEGO WPADNIJMY DO BURPEEGO. oko³o godziny dziesi¹tej. dzi wybrali siê albo do Food City. wetkn¹³ mu banknot g³êboko do tylnej kieszeni. którzy zwykle do niego przychodzili.Pan mówi powa¿nie? . z wpraw¹ plakatowa³y Main Street. Demonstracja na drodze sto dziewiêtna cie. wkrótce po tym. . Nale¿a³o mu siê za informacjê.Wy³¹cz ten be³kot i zamknij kasê. Dzieciaki. daæ upust frustracji. W latach osiemdziesi¹tych potencjalni wspólnicy ocenili. wyra nie fachowa robota. Bo bardzo potrzebowali wyraziæ strach i s³uszny gniew. Jak tylko Joe Chudzielec ruszy³ swoj¹ drog¹. w wiêkszo ci na rowerach.Nie chrzaniê. jak obejrza³ odprowadzanie Sama Niechluja do mamra. Zrobione na komputerze. Ogl¹da³ CNN na telewizorku zasilanym bateriami. Romeo poszed³ do swojego sklepu. bo wiêkszo æ tkwi³a albo w ko ciele.odpowiedzia³ Joe McClatchey. W³a nie tak. jak cz³owiek ma oczy otwarte. Ci. to samo miejsce. skoro startuje w interesie z tak fatalnym nazwiskiem na szyld zie.Pomys³ jest mój . A nad nim wielki neon: SZANSA NA ZYSK. A i tak stanowili mniejszo æ. Z³apa³ którego smarkacza i o to zapyta³. gdzie ruch by³ ca³kiem nieszczególny. ¿e potrafi³ wypatrzyæ okazjê i bezlito nie j¹ wykorzystaæ. dostrzeg³ kolejn¹ szansê. Romeo zacz¹³ s³yszeæ rozmowy o wyznaczonym na godzinê czternast¹ spotkaniu modlitewnym organizowanym przez pastora Cogginsa. . Tej niedzieli. Znak jak nic. Rommie uwa¿a³. jemu t e¿ krzywda siê nie stanie. . ¿e na demonstracji zjawi siê mnóstwo ludzi. albo przed telewizorami. . Rommie da³ m³odemu pi¹taka. ale niektóre na deskorolkach. Obserwowa³ dzieciaki rozlepiaj¹ce plakaty. Tak to zwykle bywa. drodzy bankierzy pozbawieni wyobra ni! Odniós³ sukces w du¿ym stopniu dziêki temu. czyj to pomys³. Ten sam czas.Chrzanisz. . ¿e je li nie zaszkodzi³o ono firmie ogrodniczej Burpee Seeds. albo na stacjê benzy now¹ Mill Gas & Grocery. ¿e chyba mu rozum odjê³o.niezwi¹zanego z ¿adn¹ sieci¹. On odpowiedzia³ wtedy. Ciekawe. Ignoruj¹c jego protesty. Za kas¹ siedzia³ Toby Manning.

Niech Lily ci pomo¿e. ca³kiem jak ma³pa wyci¹gaj¹ca ciasteczka ze s³oika. Te cha³owe wiatraczki. Tak czy inaczej Rommie nie potrafi³ wypu ciæ ich z gar ci.. roz³o¿y³y j¹ jakie mikroby. G³os by³ cichy. A teraz za wita³a nadzieja. w przemys³owej zamra¿arce na zapleczu. towar nie poszed³.. Kolejny artyku³ z przeceny. coli. na którym ju¿ po³o¿y³ krzy¿yk.. Sztuczne ognie. tych te¿ mia³ spory zapas. ³¹cznie z przecenionymi artyku³ami spo¿ywczymi. .Romeo kalkulowa³ w my lach. Zle¿a³e cukierki zostaw ione na Halloween.powiedzia³ . bez dwóch zdañ. który ju¿ spisa³ na straty. Trzeba je jako apetycznie nazwaæ.Co to ma byæ. Rozstawimy go na ³¹ce.Tak. Toby wreszcie nabra³ ¿ycia.. Aktualnie mia³ na stanie. .Toby . . Randolph mówi... które zosta³y po Czwartym Lipca.. tysi¹c paczek miniparówek w cie cie. Wyci¹gniesz z magazynu ten wielki namiot. . .. proszê pana? Rommie zaj¹³ siê inwentaryzowaniem towaru. ustêpuj¹c Lindzie. Ach. Umys³ w³a ciciela pracowa³ jak kalkulator na najwy¿szych obrotach.Ten na letnie wyprzeda¿e? . które wzi¹³. no i jest jeszcze ze sto kartoników Prawdziwej lemoniady . Rusz siê.Spakujemy te¿ wszystkie butle Blue Rhino z gazem.urz¹dzimy najwiêkszy piknik. Mo¿na je serwowaæ nabite na patyczki do szasz³yków. . jaki to miasto widzia³o. a to Romeo lubi³.W³a nie ten. na szczê cie nie E.To mu zap³acimy. ¿e dzisiaj po po³udniu pó³ miasta bêdzie przy . Pychota na patyku . Wszystko przez nieszczêsn¹ recesjê. ale wyra ny..Jednak muszê i æ. tam gdzie siê rozbi³ samolot Chucka Thompsona. .. a tak¿e oran¿ada w proszku. Mamy kupê roboty. Niestety.Na polu Aldena Dinsmore'a? A je li bêdzie za to co chcia³? . Kupi³ je bezpo rednio u producenta w Rhode Island. 9 Ry¿y robi³ obchód z doktorem Haskellem. Firma ju¿ pad³a. gdy zabrzêcza³o mu w kieszeni walkie talkie. Tak. Zamierza³ sprzedaæ kanapk turystom oraz mieszkañcom Chester's Mill organizuj¹cym pikniki z okazji Czwartego Li pca. W jego sklepie mo¿na by³o kupiæ wszystko..

choæ zd¹¿y³a siê nieco uspokoiæ. . dotykaj¹c suki przez ca³y czas.spyta³ Haskell. Jedni maj¹ siê modliæ. wyjecha³ z miasta. . Dopiero wtedy uda³o siê Ry¿emu dos³ownie si³¹ wyrzuciæ go za drzwi. co powiedzia³ Haskell. Haskell by³ przygarbiony. Romeo Burpee rozbija namiot i bêdzie sprzedawa³ hot dogi. ¿e posiwia³ przez noc. akurat kiedy Ry¿y i Linda przyjechali z córkami. inni demonstrowaæ. teraz ciê zbadamy. Po badaniu doro li zostawili dziewczynki oraz psa w gabinecie i wyszli na korytarz . Bardziej do niego pasowa³o podrzemywanie na le¿ance na drugim piêtrze szpitala. który szybko przystosowa³ siê do nowego otoczenia. Wiedzia³.Dlatego muszê w koñcu zostawiæ dziewczynki z Mart¹.Ry¿y. Pamiêtasz. co siê dzieje z Jannie. ¿e Haskell p³aci niema³¹ cenê za pomaganie ludziom. choæ dobiega³ siedemdziesi¹tki. A poza tym.Dziêki. Jêkn¹³.Tylko psa te¿ koniecznie daj do Marty. Haskell. ¿e klosz powsta³ akurat w piêkne weekendowe przedpo³udnie. Doktor Ron Haskell . Czarno by³ za stary na sytuacje kryzysowe. ¿e je li j¹ poprosi. kto tylko móg³. faktycznie bêdzie tam potrzebna. zostanie.Chod . Oraz z psem. . je li rzeczywi cie na drodze zbierze siê t³um.Rozumiem. . by zosta³a w domu. pokiwa³ g³ow¹. Fatalnie siê z³o¿y³o.Co z psem? . siedzia³ w szpitalu do dwudziestej trzeciej. gdy ka¿dy. opadniête k¹ciki ust i wiedzia³. a potem dostaniesz cukierek. sta³ siê bardzo wa¿ny wraz z pocz¹tkiem kryzysu. Wydawa³o siê. Janelle robi³a wra¿enie wystraszonej na mieræ. ma³a.inaczej Czarnoksiê¿nik z krainy Oz . jak¹ stawiasz diagnozê? . Dok³adnie rzecz bior¹c. a kiedy Ry¿y wszystko mu opowiedzia³. ¿e z podniecenia i strachu.tego ranka sta³ siê dla rodziny Everettów bardzo wa¿ny. Ry¿y zacz¹³ go doceniaæ i szanowaæ.spyta³a zalêkniona. Niestety.Nie.Bêdzie bola³o? . . co siê dzieje od . Judy i Janelle sz³y po obu stronach wielkiego go ldena. poza Ginny Tomlinson oraz Twitchem tyl ko Ry¿y i Czarnoksiê¿nik pe³nili wartê. ¿e rozumiesz.Petit mal Strzela³bym. Najchêtniej by siê rozdwoi³a. .Powiem jej. Zajrzê ci w oczy. . wiêc wieczorem mo¿esz siê spodziewaæ fali przypadków ¿o³¹dkowych. A on osi¹gnie jedynie tyle. . A i tak wróci³ o siódmej. przez to wszystko.barierze na sto dziewiêtnastej. czerpi¹c z tego dotyku otuchê. . Widzia³ podkr¹¿one oczy. Nastêpnie zwróci³ siê do Janelle: . ¿e bêdzie zmartwiona jeszcze bardziej.Linda by³a wyra nie niespokojna. .

krótkiego.odpar³ Haskell. Jest jaka szansa. a w ród nich nowo upieczona mama po porodzie bez komplikacji.Tak. Niektóre wiêcej. Tymczasem.Ron . . oraz kilku przykrych my li.wietnie. bo pacjentów by³o zaledwie sze ciu. ¿e siê urwiesz z pracy dzi po po³udniu? Zastanawiaj¹c siê nad odpowiedzi¹. akurat kiedy Ry¿y zaczyna³ mieæ nadziejê na kubek kawy. .Ja ciebie te¿.Mo¿e mi siê uda znikn¹æ na godzinkê.Rozumiem. Gdyby co by³o nie tak z Janelle. zjawiê siê jak najszybciej. ¿e stary lekarz pyta go o zdanie. dobrze? . zanim przeniesie siê do o rodka zdrowia. ¿e siê nigdy nie dowie tego.To mo¿e oddaj nasz aparat Marcie? Ustawcie czêstotliwo æ na kanale komercyjnym. . Linda wygl¹da³a na przekonan¹. Ry¿y by³ poruszony. potem wszystko wraca do normy.powiedzia³a Linda. .Ale¿ ona jest zdrowa . które mu siê wymsknê³y pod jego adresem. Zamierza³a ca³y dzieñ spêdziæ z córkami na spokojnej zabawie. Burpee pewnie przechowywa³ je w zamra¿arce jakie tysi¹c lat. Zaczniemy od etosuksymidu.I niech pies bêdzie z ma³¹. I mów ludziom. czego Haskell jej nie powiedzia³: ¿e niektóre dzieci. ¿e pójdzie do pracy. ¿eby nie jedli hot dogów. Zaczyna³ ¿a³owaæ paru z³o liwo ci.Jasne. .odezwa³a siê Linda . tak? . Uwa¿aj tam na siebie. .czy ona wyzdrowieje? Wtedy jeszcze nie wiedzia³a. . Mog³y zabiæ. przeradza w grand mal. lecz Audi popiskuje ju¿ kilka miesiêcy. . dwa ataki drgawek. Tymczasem Ry¿y mia³ nadziejê.Dobrze. ¿e Dougie Twitchell zbli¿a siê swym zwyk³ym luzackim krokiem. Ry¿y dostrzeg³. Dziêki. choroba siê pog³êbia. . za ucho ma zatkniêty papieros. po zakoñczeniu porannego obchodu.talkie? . Po prostu chcia³abym ciê zobaczyæ. obdarzo ne przez los mniejszym fartem. nie znajduj¹ wyj cia z neurologicznego g¹szczu. kochanie.wczoraj. Wyra nie jej ul¿y³o. ale na jego twarzy mal uje siê troska.Marta siê zgadza wzi¹æ te¿ Audi . W dzieñ bêdziesz mia³a przy sobie s³u¿bowe walkie .Oczywi cie. przez d³u¿szy czas. . przysz³a wiadomo æ od Lindy. .Racja. . . Niczego nie obiecujê. A napady drgawek powodowane przez grand mal mog³y doprowadziæ do trwa³ych uszkodzeñ. Wiêkszo æ przechodzi jeden.Napady petit mal u dzieci to nic szczególnego.

¿e teraz on tu rz¹dzi. Natomiast kwestia gazu to zupe³nie inna sprawa. . .A gdzie jest? . . .Umilk³ na chwilê. odk¹d zostali my odciêci. bêdziemy potrzebowali mnóstwo gazu.To raczej bêd¹ steki z mastodonta. . Ry¿y wetkn¹³ walkie . Przecie¿ tam s¹ zapasy propanu. sensei! Osi¹gn¹³e wy¿szy poziom o wiecenia! . uda mi siê dzi po po³udni wyrwaæ na godzinkê? .powiedzia³ wreszcie.zdecydowa³ Ry¿y natychmiast. Bêdziesz go budziæ? .Wed³ug karty inwentaryzacyjnej wisz¹cej na drzwiach powinno tam byæ siedem licznych zbiorniczków. I wyjmij papierosa zza ucha. .No trudno.talkie do kieszeni bia³ego fartucha i odwróci³ siê do Twitcha. Ry¿y w nosie mia³ nawóz.Kiepski pomys³.Pytaj Czarnoksiê¿nika. . w szpitalu jeste .Pojêcia bladego. czego nie wiem .No w³a nie w tym rzecz.¿achn¹³ siê Twitch. o Wielki Nieomylny.Je¿eli zlikwidowanie pola si³owego zajmie tym. Nasz szpital mo¿e byæ dla niego jedyn¹ opcj¹ na utrzymanie pikawki w przyzwoitym stanie. natomiast po nawozie ani ladu. . . . jak powinny. Tak czy inaczej w tym drugim magazynie s¹ rzeczy niezbêdne ka¿demu szpitalowi: narzêdzia i inny badziew do pielêgnacji terenów zielonych.Nie . Nic tam nie ma. . to sobie my lê. .Ach.Bajdurzysz.Bêdziesz musia³ stoczyæ walkê z Renniem.Niech pi.Spadaj.Po jakie licho kto mia³by to robiæ? . A tak przy okazji.No mów. . ¿e nale¿y mu siê trochê szacunku. .Przy magazynie.. Taki pojemnik jest wielki jak s³oñ. Twitch pos³usznie wy³uska³ porcjê nikotyny z aktualnego miejsca sk³adowania.Nie przypuszczam. .Wsadzi³ papierosa do kieszeni fartucha. ile siê naharowa³.Dla odmiany powiedz mi co . Bêdê siê za tob¹ rozgl¹da³a. . stary.Jak s¹dzisz. ¿e ciany siê trzês¹. Na wypadek gdyby kto po prostu przestawi³ pojemniki. No i wszystkie narzêdzia stoj¹ rz¹dkiem. . . . . . podbierzemy z zapasów miejskich.Zajrza³em te¿ do drugiego magazynu.Pa. buraku. Jak nas przyci nie. kochanie.pi w kanciapie. chwilê patrzy³ na ni¹ bez s³owa. ja ju¿ nie bêdê go nazywa³ Czarnoksiê¿nikiem. A s¹ tylko dwa. specjalistom od takich spraw wiêcej ni¿ trzy albo cztery dni. Chrapie tak.W³a nie mia³em sobie zapaliæ ..Co mi usi³ujesz powiedzieæ? ‾e nie zajrza³em za drzwi? Ry¿y potar³ skronie. . . Widzê.Linda siê za mia³a.. Dziesiêæ tysiêcy litrów? A mo¿e i piêtna cie? . Wygl¹da na to.

Pamiêtamy Olliego. który od dwóch lat ledwo wi¹¿e koniec z koñcem. Pojawia siê Barbie w towarzystwie Rose Twitchell i Anse'a Wheelera. Nie by³ mo¿e najwiêkszym bystrzakiem na wiecie. w zasadzie nie ma wyboru. co? Barbie odpowiada z szerokim u miechem: . zostanie otwarta w porze kolacji. Od protestuj¹cych i wyznawców Chrystusa Odkupiciela Alden Dinsmore nie dosta³ z³amanego grosza. co dla niego. Niesamowity widok! Cyrk na trzech arenach. Wiêcej p³aci siê za parking w czasie festynu we Fryeburgu.Niez³e przedstawienie. pszepani. godzina czternasta czterdzie ci. Julia Shumway i Pete Freeman robi¹ zdjêcia. ¿e i tak na nich nie zarobi³. ratuj¹c swoj¹ ziemiê przed bankiem. Na pierwszej arenie mamy mieszkañców miasta. tu¿ na pó³noc od miejsca.10 Przyjrzyjmy siê. ¿adnych dañ z grilla. Manuela Ortegê. Romeo. Co nie oznacza. wyznaczy³ na swojej ziemi. Skoro trafi³a siê okazja. a potem maszerowaæ kilometr na miejsce zbiórki. mia³yby do dyspozycji fotograficzny raj nie tylko z powodu drzew wystrojonych w p³omienne barwy. Uwiêzieni mieszkañcy miasta masowo wylegli na pola Aldena Dinsmore'a. jankesa bez zielo nej karty. dosta³ sze æset dolarów. Popatrzmy uwa¿nie. Alden.i postawi³ tam ¿onê oraz starszego syna. by rzuciæ Barbiemu u miech . którzy przybyli tu na wezwanie przekazane za po rednictwem plakatów Joego Chudzielca i jego znajomych. zap³aci³by i tysi¹c. Gdyby media nie by³y trzymane na dystans. mleczarza w kraciastej koszuli. Farmer zawar³ umowê u¿yczenia z Burpeem. choæ odrobinê introwertyczny. Julia przerywa pracê na chwilê. bo gdyby zosta³ postawiony pod cian¹. który te¿ wietnie sobie radzi. ale nie jest ich wielu. Jest piêkny pogodny jesienny dzieñ w Chester's Mill. Ten i ów narzeka na wysoko æ op³aty. ogromny parking .poci¹gaj¹cy. którzy zjawili siê wcze niej. stanowi fortunê. . a j e li kto nie ma ochoty parkowaæ na poboczu drogi. ale g³upkiem te¿ nie.Ta jes. Restauracja jest ponownie zamkniêta . Obaj s¹ zadowoleni. Protest odby wa . która ju¿ jest po obu stronach gêsto obstawiona wozami tych. gdzie poprzedniego dnia spad³y szcz¹tki samolotu Chucka Thompsona. prawda? A z nimi jeszcze swojego najêtego cz³owieka.zwykli mieszkañcy Mill. lecz serwowane bêd¹ tylko kanapki na zimno. Wszyscy troje rozgl¹daj¹ siê dooko³a w milczeniu. bo wytargowa³ trzykrotn¹ warto æ pocz¹tkowej oferty. Przyjrzyjmy siê miejscu akcji. Alden ¿yczy sobie piêæ baksów za samochód. a we wszystkich rolach gwiazdorskiej obsady .

he he! Hi.. którzy niewzruszenie stoj¹ odwróceni do miasta plecami. Zdjêcia tworz¹ napis krzycz¹cy: KTO ZABI£ MOJ¥ ‾ONÊ?! Joe Chudzielec szczerze mu wspó³czuje. ale. dawaæ tu media.uzna³. Ich g³osy wznosz¹ siê ku bezchmurnemu niebu. ale te¿ rymuje. tragedia! .. Na przyk³ad: He. nie zawsze z ni¹ w harmonii. ale znaj¹cych s³owa.Musimy przestrzegaæ poprawno ci politycznej .akcentuj¹cymi melodiê. Szczê ciem wielu uczestników demonstracji przynios³o w³asne. tak. pewnie by siê kolektywnie posika³y z rado ci. ale skoro i tak mieli wszyscy umrzeæ jak robale uwiêzione w plastikowym pojemniku. która wczoraj siê wykrwawi³a. ¿eby s iê ca³owaæ. od czego mo¿na dostaæ sza³u. a wtedy wielu innych mieszkañców. jaka fantastyczna plansza! Gdyby media mog³y j¹ zobaczyæ. Chodzenie po okrêgu umo¿liwia ka¿demu z ludzi Joego . Za piewali razem A Mighty Fortress Is Our God .. Lissa Jamieson nie tylko trzyma ten afisz.rozesz³o siê w mgnieniu oka. A teraz siê zastanawia. która nie tylko zasuwa na desce z prêdko ci¹ wiat³a. ale jednak odrzuci³: Cholera. wiêc sze ædziesi¹t transparent przygotowanych przez dzieciaki . Kr¹g modlitewny stopniowo ro nie.siê zgodnie z za³o¿eniami. Jej has³a s¹ nieskomplikowane. Jest tu te¿ Jack Evans. no i w koñcu slogan.wymachiwanie transparentem w str onê wartowników. Joe ustawi³ protestuj¹cych w du¿y kr¹g obracaj¹cy siê tu¿ przed kloszem.. Joemu najbardziej podobaj¹ siê wiêzienne kraty na mapie Mill. Na drugiej arenie znajduje siê kr¹g modlitewny pastora Cogginsa. przyznajcie siê do tego . nienale¿¹cych do ¿adnego z ko cio³ów. Potem sz³o: Zrobili cie co z³ego. Te od strony Motton zosta³y usuniête przez s³u¿by wojskowe. hi. zjawi³o siê prawie dwie cie osób. blady i ponury. Odbywa siê tutaj wspania³y pokaz ko cielnej manifestacji uczuæ. DO CHOLERY! . ¿e zawsze w harmonii. opracowanymi z uwielbian¹ przez Benny'ego Drake'a Norrie Calvert. Ci ludzie naprawdê s¹ pod opiek¹ opatrzno ci. póki jeszcze mo¿e.tak trzynastolatek nazywa ich w my lach . czy Norrie Calvert nie jest przypadkiem za dziecinna. hi! Chester's Mill musi wolne byæ! . którego granicê po stronie Chester's Mill zaznacza rz¹d martwych ptaków. stwierdzenie.a. bo bêdzie. ale na dodatek potrz¹sa nim gro nie. Joe wydrukowa³ te¿ p³achty z has³ami . to pewnie powinien poca³owaæ dziewczynê. I czy mogliby siê poca³owaæ z jêzyczkiem. nastêpnie jeszcze parê innych. Niesie kola¿ zdjêæ kobiety.a w ród nich najpopularniejszy: WYPU CIÆ NAS. Nigdy dot¹d nie ca³owa³ siê z dziewczyn¹. kolejni . qr. wspierane przenikliwymi napomnieniami Lestera i okrzykami krêgu modlitewnego . by³oby pewn¹ przesad¹. który Joe bar zo niechêtnie.amen oraz alleluja . . za piewa³o z nimi. lecz trafiaj¹ do wyobra ni. do chóru z Ko cio³a Chrystusa Odkupiciela przy³¹czy³o siê pewnie z dziesiêæ osób z Pierwsze Ko cio³a Kongregacyjnego.

Wszêdzie poniewieraj¹ siê puste kubeczki papierow e z resztkami niesmacznych napojów cytrusowych lub naprêdce parzonej. rodkowa arena jest najwiêksza i najbardziej rzuca siê w oczy. przez co pojawia siê niebezpieczeñstwo zaprószenia ognia w trawie Dinsmore'a. Miniparówki. dziesiêæ baksów za zebranie mieci. gdy ona dostrzega jego i zaczyna gwa³townie wymachiwaæ rêkami. gdyby zobaczy³y. a bêd¹ sz³y jeszcze lepiej. który gotuje w restauracji. a kto wie. Rose. ale pachn¹ po prostu bosko. mo¿e temu czy owemu zaszkodz¹ na ¿o³¹dek. Zauwa¿a Lindê w tym samym czasie. Wk³ada do niego zielone papierki. ¿e dym unosz¹cy siê z rzêdu grillów turystycznych dosiêgnie zarówno rozmodlonych. jest uczesan a na nieustraszon¹ policjantkê. unosz¹c w górê wiatraczki. Dzieci biegaj¹. Prawie zawsze siê tak czesze do pracy. a tam? Ry¿y Everett! Zdo³a³ siê jednak urwaæ z pracy! I bardzo dobrze. Pó niej Romeo poleci Toby'emu Manningowi. Interesy id¹ wietnie. Tego Romeo jest ca³kowicie pewien. chwilowo odk³adaj¹ na bok transparenty i tablice. Wygl¹da w tym uczesaniu jak cheerleaderka z gimnazjum. ¿eby zap³aci³ jakiemu dzieciakowi. s¹dzi³. no i mniej by siê ba³y. by wy³¹czy³ przeno ny odtwarzacz. w odpowiedniej odleg³o ci od klosza i jakie sze ædziesi¹t metrów od krêgu modlitewnego. O. Jedynym jego uk³onem w stronê religijnych aspektów tego popo³udnia jest polecenie Toby'emu Manningowi. Tam Romeo Burpee rozbi³ swój namiot u¿ywany w czasie letnich wyprzeda¿y. a wyjmuje srebrne monety. kartonie. Bierze cztery dolce za parówkê i wszyscy grzecznie p³ac¹. mo¿e synowi Dinsmore'a. na pewno by³yby zachwycone. Linda ma w³osy splecione w warkocze. i z tym m³ody m cz³owiekiem. ¿e tyle osób tak wietnie siê bawi. ‾o³nierze odwrócili siê do nich plecami. nawet podskakuje. jeszcze gorszej w smaku kawy. Stoi z siostr¹ Twitcha. ¿e nie zabra³ po drodze dziewczynek. Nie pasowa³a do How Great Thou Art . z którego dudni³a piosenka Jamesa McMurtry'ego o ¿yciu w niewielkim miasteczku. ¿e Barbara opu ci³ . kochanie ty moje. Spodziewa siê zyskaæ do zachodu s³oñca ze trzy tysi¹ce. jednak nie chcia³ fundowaæ Janni zbyt silnych wra¿eñ. Relacje spo³eczne zawsze s¹ wa¿ne. ale Bó mo¿e nie. Trochê mu szkoda. Ry¿y jest zdziwiony. W³a nie tak wygl¹daj¹ w Ameryce intere sy. w którym niegdy znajdowa³ siê papier toaletowy. Chce mieæ pewno æ. mo¿e i wiêcej.mieszkañcy miasta padaj¹ na kolana. rozmra¿aj¹ce siê w czasie opiekania. planuj¹c swoje po³o¿enie na podstawie leciutkiego powiewu wiatru. jak i protestuj¹cych. Przywodz¹ na my l raczej piknik na ³onie przyrody ni¿ wystêpy w wiêzieniu. I do Won't You Come to Jesus . zapalaj¹ pozosta³e po Czwartym Lipca fajerwerki. ¿eby wznie æ z³o¿one d³onie w b³agalnej pro bie. Teraz jednak Romeo jest ca³kowicie skupiony na swojej prowizorycznej kasie.

po czym nad lini¹ wojska rozdzielaj¹ siê. Przytula ¿onê. Leci do nich talerz frisbee. kiedy zjawili siê uczestnicy bijatyki. Niezupe³nie w kierunku zebranych. . ale akurat nie mia³ dy¿uru. nie daj.mówi Barbie. Linda Everett patrzy na niego i nie jest to spojrzenie przyjazne. ale nikt nie mówi o tym g³o no. Dziewczyna ³apie kr¹¿ek za plecami. Na lito æ bosk¹. którzy przygl¹daj¹ siê chmurom i zastanawiaj¹ nad deszczem w Chester's Mill.Ile hot dogów! . hi! Chester's Mill musi wolne byæ! ..mamrocze Linda Everett. Potrz¹sa d³oni¹ kucharza. . Rory Dinsmore siê nie rozbi³. he! Hi. Rose wychwytuje go w powietrzu i odsy³a do Benny'ego Drake'a. nie wiadoma.Ale impreza! . miaæ i trochê zabawiæ. Onward.bardzo dobrze.przerywa jej Rose. Chocia¿ tak by³oby dla niego lepiej. ¿eby siê dzieciak rozbi³ . Niebo nad zebranymi jest pozbawione jednej chmurki. doktorze . ale nie im jednym jest weso³o. .. . w drugiej kubeczek z resztk¹ paskudnej lemoniady.O rany! . ¿eby ich po³ataæ. Zadar³ z Du¿ym Jimem.Ciekaw jestem. omijaj¹c niewidoczn¹ kopu³ê. he. tak Ry¿y s³ysza³. S¹ tacy na polu Dinsmore'a. hi.mówi Barbie i wszyscy siê miej¹.Przecie¿ na pewno za tydzieñ. skanduj¹c He. Dwóch ¿o³nierzy s³yszy narastaj¹cy warkot silnika i w koñcu siê obraca.miasto. to albo jes martwy. Ju¿ siê do æ na³ata³ klientów Karczmy Dippera. Jedzie po skosie przez pole. . W zaci niêtej r¹czce ma³a trzyma fajerwerk. spódnica trzepoce jej wokó³ kr¹g³ych kolanek. Stanowcz o za szybko. ¿e wkrótce impreza siê skoñczy. czy za tydzieñ te¿ bêdziemy mieli ochotê na zabawê . b³êkit bez skazy.jêczy.Dzieciak jedzie o wiele za szybko! Nienawidzê t ych quadów! Wszyscy patrz¹ na niewielki pojazd z ogromnymi kulistymi oponami. Podobno wda³ siê w jak¹ bójkê w barze.. potem cmoka Rose w policzek. ale na pewno w stronê klosza.. Dziewczynka w wieku Judy mija Ry¿ego w podskokach.. zostaj¹ sobie przedstawieni. Protestuj¹cy kr¹¿¹ po spirali.. nieprzemijaj¹cy hit. Jak dl niego . niby dlaczeg nie? Jak cz³owiek nie potrafi siê miaæ z nieszczê cia. który wyskakuje po zabawkê wysoko w górê. Christian Soldiers . albo mu ¿ycie obrzyd³o. Dziwnie tak siê miaæ.Patrzcie! . bior¹c pod uwagê okoliczno ci. Nad ich g³owa mi puchate ob³oki o cienistych spodach p³yn¹ z pó³nocy. . ca³uje j¹ w usta.Szykuj baseny. . od Motton. po czym skrêca siê i rzuca j¹ do Norrie Calvert.Jezu Chryste. . efekciara! Kó³ko modlitewne siê modli. . Po³¹czone chóry wreszcie naprawdê siê zjednoczy³y i wspólnie zaintonowa³y prawdziwy.mówi Rose.

. synu .przestrzeg³ Alden.oceni³ Alden. musia³ zostaæ w domu i na polecenie ojca nakarmiæ krowy. które czêsto przynosi³o po¿¹dany efekt. Wkrótce potem ci mniej lotni z rodziny Dinsmore'ów wyszli razem i ruszyli przez pole . tym razem nie podzia³a³o.powiedzia³ ojciec . a tak¿e pomagaæ w przeprowadzaniu operacji parkowania samochodów. Odwo³anie siê do matki. . Kolegium Szefów Po³¹czonych Sztabów mia³o to ju¿ za sob¹. i trudno siê dziwiæ. chocia¿ ojciec tego wyra nie zabroni³. ¿e poprzedniego dnia podszed³ do kopu³y.S³omê masz pod³o¿yæ krowom. Ma³o tego.W koñcu sobie zaszkodzisz. wywali³ jêzyk na ca³¹ d³ugo æ. Gdyby ch³opak mieszka³ w mie cie.Tylko im powiedzia³em. . nawet w ni¹ zastuka³. wiêc zamiast zajadaæ dziwaczne hot dogi. który by³ stanowczo najlepiej wyposa¿onym w szare komórki cz³onkiem rodziny Dinsmore'ów.a nie mia³ . wskazuj¹c quada zaparkowanego w cieniu miêdzy dwiema oborami. za co znów dosta³ od ojca po g³owie.zaprotestowa³ Rory.Na dodatek ojciec mówi.Mog³e siê zabiæ . . pu³kownik James O. gdyby mia³ komputer .powiedzia³a Shelley. czego nienawidzi³ z ca³ego serca.powiedzia³a Shelley Dinsmore. Cox. jak ma na imiê ten pan z restauracji! . kiedy Rory przyniós³ do domu pierwsze wiadectwo z szóstkami od góry do do³u. Ollie.A jak ju¿ wszystkie bêd¹ siê wieci³y jak psu jaja .Za cwany jeste .11 My l jest jak wirus przeziêbienia: wcze niej czy pó niej zawsze kogo dopadnie. za plecami ojca. Wraca³a kilkakrotnie podczas spotkañ. Dosta³ karê za to.posprz¹tasz obory i rozrzucisz s³omê. . Rory dosta³ zakaz uczestniczenia w festynie po³¹czonym ze spotkaniem modlitewnym oraz demonstracj¹. . po kim on to ma . A powiedzia³a to raczej z obaw¹ ni¿ z dum¹. Matka to zobaczy³a i z kolei ona jemu da³a po g³owie. przyda ci siê trochê ruchu. Potem nale¿a³o jeszcze nat³u ciæ im wymiona specyfikiem o nazwie Bag Balm. Mimo wszystko nie zabroni³a mu korzystania z przyjemno ci gwarantowanych w czasie naprêdce urz¹dzonego jarmarku. Wcze niej czy pó niej kto w Mill te¿ musia³ na ni¹ wpa æ. Nie wiem.z pewno ci¹ by³by ziomalem Chudzielca McClatcheya. Ollie przygl¹da³ siê temu w milczeniu i z zadowoleniem. . ¿e siê wtr¹ca³e do rozmowy.I nie zbli¿aj siê do gokarta . ¿e tym kim okaza³ siê Ro Dinsmore. w których bra³ udzia³ by³y szef Barbiego. .

Tak to ju¿ by³o. Wtedy pomy la³ o karabinie kalibru . szybko æ bêdzie znacznie wiêksza. nawet nie przesz³a mu przez g³owê. Gdyby go kto zapyta³. Po pierwsze. a to jest niepos³uszeñstwo do dziewi¹tej potêgi. jego proces my lenia wygl¹da³by tak: Skoro samolot siê przez to nie przebi³ i rozbi³a siê o to ciê¿arówka pe³na drewna. Rzuci³ miot³ê. ¿e si³a wystrza³u winchestera elite XP3 je wiêksza ni¿ uderzenia samolotu i ciê¿arówki. Po drugie. a amunicja znajdowa³a si pó³kê wy¿ej. us³ysza³ charakterystyczny d wiêk strzelaj¹cych fajerwerków. Przestrzelê to co . ¿yzn¹ gleb¹ dla b³yskotliwych idei. ¿e kiedy dotkn¹³ niewidzialnej bariery. Ch³opcom pozwalano go dotykaæ wy³¹cznie pod cis³ym nadzorem doros³ych. odpowiedzia³by. Co mo¿na udowodniæ. ¿eby siê uchyliæ od kary. ¿e to zadzia³a. pomy la³ Rory. ¿e by³em niepos³uszny.. Chocia¿. Wtedy pojawi³ siê pomys³. a zw³aszcza pomys³owe dzieci. jak i wyj¹tkowo z³ych. Z pocz¹tku w³a ciwie wcale nie my la³. Ollie by pewnie tak nie pomy la³. ca³a si³a uderzenia bêdzie skupiona na samym czubku dwunastogramowego pocisku. Gdyby na taki pomys³ wpad³ jego starszy brat. Tymczasem Rory ju¿ uczy³ siê algebry na poziomie college'u i sz³o mu wietnie. Bystrzejszy zosta³ z wid³ami i pojemnikiem ma ci do wymion wielkim jak wiadro. £atwo by³o siê do niego dostaæ.30 stoj¹cym w szafie. niekiedy od razu w pe³ni dojrza³ych. Gdy Rory sprz¹ta³ pierwsz¹ oborê (znienawidzone smarowanie wymion zostawi³ na koniec). zarówno bardzo dobrych. lepszy by³ w wymy laniu ni¿ my leniu. ¿ywy umys³ niekiedy wpêdza³ go w k³opoty. wydawa³a siê pod d³oni¹ niby pow³oka balonu. jednak ch³opak by³ dobrym synem i my l. Jego zdolno ci matematyczne ogranicza³y siê do absolutnych podstaw mno¿enia. W sezonie polowañ strzelano z niego do celu.w stronê namiotu Romea. co swoj¹ drog¹ ma³o prawdopodobne. Zabra³ siê do roboty w ponurym nastroju. Jak wielu bystrych ludzi.. Pomys³ mia³ niepodwa¿alny . By³ pewien. Mia³ w g³owie b³ogos³awion¹ pustkê. jakie s¹ szanse. któremu nie sprosta³ samolot ani ciê¿arówka. ¿e przebije to co kula z karabinu? Móg³by te¿ ewentualnie pomy leæ: I tak mam ju¿ przer¹bane za to. lecz pracowa³ solidnie. Brzmia³o to trochê ja wystrza³y z broni palnej. nie. mo¿e siê rozpadnie. która niekiedy okazuje siê najlepsz¹ po¿ywk¹. jakim sposobem pocisk z karabinu ma wykonaæ zadanie. Pamiêta³.

zosta³o mu tyle rozs¹dku. A co najgorsze. s³ysz¹c ryk silnika. Dociera³y do niego alarmuj¹ce okrzyki modl¹cych siê. na pierwszej stronie USA Today . którym zabroniono mu je dziæ. jego wiat³¹ ideê wprowadzi³by w ¿ycie kto inny. Hymn powoli zamiera³. gdzie kopu³a spad³a na szosê i gdzie smugi po wczorajszej kolizji ci¹gle wisia³y w powietrzu jak brud na szybie. . Poprowadzi³ quada wokó³ drugiej obory. by zerkn¹æ na t³um. On pozdrawia t³um uniesion¹ d³oni¹. ¿eby siê teraz zatrzymywaæ. wszed³ na sto³ek ze schodkami i pó³kê wy¿ej wyszuka³ pude³ko XP3. a mo¿e nawet w kostiumy k¹pielowe. cholera jasna. le¿a³y w szafie na najwy¿szej pó³ce. to nie do pomy lenia. Dlatego pojecha³ na ukos.Rory. Za³adowa³ dwa naboje . ubranymi w sukienki bez rami¹czek.wdziêk oraz uzasadnienie w algebrze. Ch³opiec. musia³ dzia³aæ! Tak to jest z wielkimi ideami. Którêdy przebiega³ klosz. zatrzyma³ siê tylko. widzia³ ojca wymachuj¹cego brudn¹ czapk¹ z logo Deere. widaæ by³o wyra nie.drugi na wszelki wypadek . zostanie ch³opcem. nawet o tym nie my l¹c. Rory wsadzi³ przywieszkê od kluczy miêdzy zêby.po czym wybieg³ z domu z karabinem nad g³ow¹ jak zwyciêski rebelista. bo na obola³ym ty³ku nie da rady usi¹ æ. niezale¿nie od tego. Zobaczy³. czy by³ dobrym synem. wisia³y na tablicy w oborze. Na dodatek przez pierwszy tydzieñ bêdzie to robi³ w przysiadzie. który uratowa³ Chester's Mill. Zastanawia³ siê. by nie jechaæ tam. przymocowa³ karabin na tyle quada grubymi gumami. ¿eby siê znale æ przy kloszu jakie piêæset metrów od namiotu. kiedy klosz pêknie. z nieba sypie siê deszcz konfetti. Oddajmy mu jednak sprawiedliwo æ. Kluczyki do quada firmy Yamaha. Tam móg³by go kto powstrzymaæ. zaci¹gn¹³ bezpiecznik. który przez rok bêdzie nat³uszcza³ krowie wymiona. Chwyci³ karabin. Pewnie trzeba by³o wzi¹æ strzeleckie zatyczki do uszu. choæby po martwych ptakach. jak ¿o³nierze stoj¹cy na stra¿y odwracaj¹ siê. czy bêdzie co s³ychaæ. ale nie wróci po nie. oczywi cie pe³n¹ skromno ci. a wtedy. Chocia¿ by³ podekscytowany. demonstruj¹cych i wiêtuj¹cych. Nawet go s³ysza³. A ju¿ poza wszystkim innym. Co najgorsze. czy . otoczonego dziewczêtami w typie królowej balu maturalnego. Ch³opak ju¿ widzia³ swoj¹ u miechniêt¹ twarz. stóóój!!! Tymczasem Rory wpakowa³ siê w ca³¹ historiê ju¿ stanowczo za daleko. zamiast byæ ch³opcem. który uratowa³ Chester's Mill. ju¿ siê przygotowywa³ do wywiadu w Nocnych informacjach z Brianem Williamsem . ju¿ siedzia³ na wy³o¿onej kwiatami platformie w czasie parady urz¹dzonej na jego cze æ.

bo oko widz¹ce rozpêdzony obiekt uruchamia instynkt samozachowawczy. Najbli¿ej mieli do niego ludzie z parkingu i zgromadzeni wokó³ wielkiego namiotu. . jakby w³a nie zamierza³ wrzuciæ czwarty bieg. Kiedy mniejszy z dwóch fragmentów pocisku trafi³ go w lewe oko i utkwi³ w mózgu. opar³ kolbê na barku i wymierzy³ w niewidzialn¹ barierê jakie pó³tora metra nad trzema martwymi wróblami.. ch³opaka wyrzuci³o z siedzenia. Rory kciukiem odbezpieczy³ broñ.nie.Nie. uderzaj¹c w kopu³ê. Chcia³ zostaæ bohaterem. nie rób tego! Ch³opak nacisn¹³ spust. kiedy j¹ obróci³ daszkiem do ty³u. wcale nie chcia³ siê zatrzymaæ. ni¿ gra³ na gitarze krzykn¹³: . Kto . bo wiedzia³. a biegli. W koñcu ch³opak stan¹³. Quad zachybota³ siê i jednak postanowi³ stan¹æ na czterech ko³ach. Wszyscy razem mieli do ch³opaka mo¿e sze ædziesi¹t metrów. który biega³ du¿o lepiej.Na mi³o æ bosk¹. Musia³ siê pieszyæ. koszula frunê³a mu za plecami. nie strzelaj.Ma³y. Rory nadal nie zwraca³ na niego uwagi.po swojej stronie kopu³y . trzymaj¹c kierownicê. W tej sytuacji Rory ju¿ nie musia³ im mówiæ. Zary³ dêba w miejscu. Rory nie zwraca³ na niego uwagi. Wzi¹³ karabin. wobec czego omal nie wylecia³ nad kierownic¹. Jeden z ¿o³nierzy te¿ krzykiem chcia³ Rory'ego zatrzymaæ.krzykn¹³ jeden z ¿o³nierzy. Nic z tego.. synu. ‾o³nierze uskoczyli z drogi quada. Tato mia³ twarz czerwon¹ jak burak. ma³y.krzykn¹³ znów ¿o³nierz. Przez chwilê frun¹³ nad pojazdem. Szczup³y kaznodzieja wyprzedzi³ jego sapi¹cego ojca. Obejrza³ siê przez ramiê. ¿eby siê usunêli z drogi pocisku. ¿e jego pomys³ jest doskona³y. Wypali³. a wielebny wygl¹da³. ale nawet nie pamiêta³. zanim w koñcu znieruchomia³. Lester Coggins. obaj wrzeszczeli. ¿eby nic nie robi³. nie strzelaj! . jak najbardziej. Kucharz ze Sweetbriar Rose by³ tu¿ za nim. . Ludzie z parkingu i spod namiot u byli ju¿ do æ blisko. Broñ by³a nadal zabezpieczona. odbi³ siê rykoszetem i wróci³ jak pi³ka na gumce. . nie! . Rory us³ysza³ zgrzyt metalu i brzêk t³uk¹cego siê reflektora. Tak to jest z genialnymi pomys³ami. Na nieszczê cie dla ch³opaka strza³ by³ doskona³y. Ko³o trafi³o na polny kamieñ. Jednocze nie kucn¹³ . Rory nawet nie poczu³ bólu. natomiast nie zamierza³ nikogo zabiæ. mia³ siê jak szalony. Sam te¿ mia³ na g³owie czapkê Deere.i szeroko roz³o¿y³ rêce. jakby ich sto diab³ów goni³o. Zapomnia³ przerzuciæ skrzyniê na luz i quad jeszcze wyrwa³ do przodu. Miêdzy nimi byli ojciec i bra t. Pocisk z ogromn¹ prêdko ci¹ uderzy³ w klosz.

Nic nie widzê! . Tak powinno byæ. Lester natychmiast pomy la³ o fragmencie pisma. Dosta³ wskazówki. niepokój serca. co zrobi w spraw ie grzechów. a gdy pad³ na kolana i przycisn¹³ rêce do twarzy. na którym zatrzyma³ palec. Bardzo dobrze. Wiedzia³ teraz. . .O lep³em! O lep³em! . udzielono mu odpowiedzi na pytanie.krzycza³ ch³opiec. Resztki oka obija³y siê o policzek. przes¹czy³a siê miêdzy palcami. Lester zgrzeszy³. lepota. mokry oczodó³. nim zjawi³ siê ojciec i mu go odebra³.spad³a na niego wielka p³achta jaskrawego bia³ego wiat³a.Jestem lepy! Lester odsun¹³ ch³opakowi rêce od twarzy i zobaczy³ czerwony. do których nak³oni³ go James Rennie.zawodzi³ dzieciak. . Trysnê³a krew. a potem prosi³ Pana o radê. rozbryzgane kawa³ki spad³y w trawê. O lep³e dziecko wskaza³o mu drogê. Pastor chwyci³ dziecko w ramiona i ko³ysa³ przez chwilê. Kiedy ma³y podniós³ g³owê do kaznodziei. 12 . Szaleñstwo.

Alden przyciska³ do siebie syna. Zd¹¿y³ tylko zobaczyæ. a potem lekko przechyli³ g³owê. jak Ry¿y Everett rozpycha kr¹g ciekawskich.krzykn¹³ Aldenowi w twarz. T u¿ za Ry¿ym znalaz³a siê jego ¿ona. . Twarz mia³ kompletnie pozbawion¹ ludzkich uczuæ. widzia³ wszystko.Alden! Uspokój siê! . By³o to zrozumia³e dla wszystkich zdanie w mowie cia³a: Jeszcze nie skoñczyli my. to nagi tors wielebnego Cogginsa. ¿e jest on ubrany w b³êkitn¹ bluzê policyjnego munduru ozdobion¹ odznak¹. Wtedy przyszed³ mu do g³owy pewien pomys³. zdaniem Barbiego w ca³kiem normalnym odruchu. by³ jak zwierzê chroni¹ce swoje m³ode. Kto go chwyci³ za ko³nierz i poci¹gn¹³ do ty³u.Nic mu nie jest?! Alden? Nic mu nie jest? Barbie widzia³. jeden z kumpli Juniora. . i u wiadomi³ sobie. która taszcz¹c swoje trzydzie ci kilogramów nadwagi. dolna szczêka mu opad³a. ¿e pu³kownik znów na³o¿y³ na niego obowi¹zek przeprowadzenia ledztwa.. pastor Coggins patrzy³ w przestrz eñ pustym wzrokiem.On chce pomóc! To Linda.Lekarz! .Spokój! . wyr¿n¹³ Ry¿ego w twarz. co u wiadomi³o ludziom ich prawdziw¹ sytuacjê lepiej ni¿ cokolwiek innego: krzyki ojca trzymaj¹cego w ramionach nieszczê liwego.GORZEJ BYÆ NIE MO‾E 1 Ry¿emu Everettowi zosta³ w g³owie tylko mêtlik. . . a on odwróci³ siê. jaki widzia³ wyra nie. jednocze nie zas³aniaj¹c mu Lindê. byæ mo¿e dlatego. ¿eby zablokowaæ cios. I najwyra niejszym wspomnieniem wcale nie by³ Coggins bez koszuli. ¿e to Mel Searles. tylko Melvin Searles. wo³a³a z daleka . Barbie przesun¹³ siê do przodu. na Barbiego pal cem. Wszyscy inni zapamiêtali to. otwarta jak furtka na zepsutym zawiasie.Linda po³o¿y³a rêkê na ramieniu farmera. . .Lekarz! Lekarz. przypomnia³ sobie Barbie. Pola³a siê krew z nosa. s³onko . Wtedy Alden. najwyra niej zamierzaj¹c jej tak¿e przy³o¿yæ. Lekarz pad³ na kolana miêdzy Aldenem a Lesterem i próbowa³ odsun¹æ rêce ch³opaka z twarzy. krwawi¹cego ch³opca i p³acz matki. Jest policjantk¹. gdyby farmer rzeczywi cie siê zamachn¹³. Natomiast Barbie.wrzasnê³a ¿ona medyka. jego skóra bia³a jak brzuch ryby oraz wystaj¹ce ¿ebra. by dotrzeæ do klêcz¹cych Aldena i Lestera. który wskaza³ na niego.. Jedyny obraz.

pomy la³. ko³ysa³ siê w przód i w ty³. . bo drugie oko nieprzytomnie ucieka³o w górê. Oprzytomnia³. ¿eby pomogli odsun¹æ rosn¹cy t³um. d¿insy mia³ przesi¹kniête krwi¹. powtórzy³ to sam. Barbie otar³ krwawi¹ce usta grzbietem d³oni. jak podejrzewa³. jak Barbie krzyczy: Lekarz! .krzyknê³a Shelley. Alden rozlu ni³ u cisk. Ry¿y uj¹³ go za d³onie i delikatnie. Starzy wyjadacze . dupku. ¿e mózg zosta³ powa¿nie uszkodzony. patrzy³o w nico æ.krzyknê³a. . mo¿e byæ du¿o gorzej. Nowi przyst¹pili do wykonywania tego zadania z tak wielkim . Czyli jednak mo¿e byæ gorzej. niech siê nim zajmie! .Podrzeæ . a tu¿ za nim jego matka. z ty³u poznaczony czerwonymi kreskami strupów. Zdarzenia. Na miejscu przestêpstwa.chwyci³a go za ramiê. 2 Ry¿y s³ysza³ tylko. Searles wyr¿n¹³ go w twarz. lecz Jackie Wettington. ¿e nie bêdzie tak le. . Mia nadziejê. Searles musia³ siê cofn¹æ o kr Opu ci³ rêkê. ale zaraz rozdar³ koszulê na pó³ przez rodek.Panie Dinsmore. tak samo jak tamtej nocy na parkingu przed karczm¹. . przyci niête do oczu. pomy la³.Henry Morrrison. W tym czasie zjawi³o siê wiêcej policji.rzuci³ Ry¿y. Ocieka³ potem. jestem lekarzem. Zamachn¹³ siê ponownie. Nazywam siê Everett Ry¿y. Geo rge Frederick. ¿e siê myli. Coggins by³ szczup³y. powoli odsun¹³ je od twarzy. Nie trafi³ w nos. kompletnie wbrew woli . Zacz¹³ zdejmowaæ koszulê.krzyczeli do nowo mianowanych. . Jak zwa³. Jakby na dowód. Dzieciak siedzia³ na piêtach. ³kaj¹ca i dysz¹ca ciê¿ko. Jackie Wettington. W pierwszej chwili Lester nie zrozumia³.Spokój! . . W nastêpnej chwili pojawi³ siê miêdzy nimi Ollie Dinsmore. chocia¿ pewnie w³a nie w niego celowa³. ale zmia¿d¿y³ Barbiemu wargi o zêby. Zna mnie pan.Dobra . tak zwa³. ale zobaczy³ pusty oczodó³ ociekaj¹cy krw I wiedzia³. ale kaznodzieja ju¿ mu podawa³ swoj¹. Freddy Denton .Gorzej byæ nie mo¿e.Ale jeste na miejscu zbrodni.Proszê o spokój! Przez moment szala siê wa¿y³a. Niech pan mi pozwoli obejrzeæ syna. tego dnia jego partnerka. z przodu tu³ów mia³ bia³y. Cholera jasna.powiedzia³.Pozwól mu. .

Junior my la³. wiêc kiedy upad³a. wyplu³ czerwon¹ linê i spróbowa³ jeszcze raz. Mocno. lesbo . ¿e kuchta jest jak wrzód na dupie. Carterem i Georgi¹. A drug¹ rêkê po³ó¿ ma³emu na karku i ci nij. Junior Rennie przeszed³ nad ni¹. Wszyscy patrzyli na Barbiego. Georgia przycisnê³a but do piersi Sammy..Policja znêca siê nad niewinnymi lud mi! . Nie mo¿na by³o zrozumieæ. A na pewno pomog³a na bóle g³owy.entuzjazmem. Lekarz odsun¹³ d³oñ Dinsmore'a.Policja.. . ju¿ ca³kowicie przesi¹kniêty krwi¹ i bezu¿yteczny. w tym s³ynna mi³o niczka katowania lalek Bratz. co mówi. Ma³o brakowa³o. . na szczê cie ojciec. trzymali siê za rêce. ¿e Baaarbie wygl¹da³by fantastycznie w wiêziennej celi tu¿ obok Niechluja. tak czy inaczej. zrobi³.Przyci nij do. Pomy la³ te¿ sobie. Akurat pojawi³a siê Georgia Roux. Prowizoryczny opatrunek natychmiast poczerwienia³. Wetkn¹³ tkaninê w rêkê ojcu. Dok³adnie rzecz bior¹c. . i chwyci³ matkê Rory'ego. wymieni³ pierwszy opatrunek. rozdarli siê oboje. a by³by j¹ przewróci³. niemi³osiernie .Stul pysk. I jeszcze my la³. na szczê cie Freddy Denton zd¹¿y³ go powstrzymaæ. Junior pu ci³ matkê Rory'ego. jednak zmieni³ zdanie. bo usta mia³ pe³ne krwi z rozbitego nosa.O Bo¿e! Moje dziecko! W takim momencie zjawi³ siê Peter Randolph.. ale niewiele brakowa³o. Odpu æ! . w towarzystwie Cartera Thibodeau. ¿e kilku gapiów znalaz³o siê na ziemi. co mu kazano. Samantha Bushey. Przybieg³ truchcikiem. Odwróci³ g³owê. Z³o¿y³ go i chcia³ przycisn¹æ do wielkiej rany na twarzy ch³opca.. Ry¿y oddar³ mniejszy kawa³ek z po³owy koszuli Lestera. . le¿¹c w trawie.krzycza³a Sammy Bushey.Wiêcej! Lester pos³usznie zacz¹³ drzeæ tkaninê na mniejsze kawa³ki. Alden oszo³omiony. . ledwo spojrzawszy. . W koñcu mia³ sensowne zajêcie.Przy³ó¿ opatrunek do rany. nie sposób siê go pozbyæ. Nie by³o to kopniêcie. . Sammy mia³a ze sob¹ Little Waltera w nosidle.rozkaza³a. lecz chêtny do pomocy. wydawa³ siê spokojniejszy. stan¹³ z Melem. Ry¿y rzuci³ resztê koszuli Lesterowi. najnowszy nabytek policji dowodzonej przez Petera Randolpha.Zostaw j¹! To matka ch³opaka. to zwykle pomaga³o. Shelley Dinsmore zobaczy³a wtedy pusty oczodó³. ¿e rola gliniarza by³a mu pisana od urodzenia.

Cofn¹æ siê! Cofn¹æ siê! . . Mocno. Ch³opak siê odezwa³.Autobus siê pali! Wszyscy krzycz¹! To Halloween! . ... a¿ Henry wykona rozkaz. zakuæ w kajdanki. gdzie t³um wydepta³ w trawie szerokie przej cie. I je li on bêdzie mia³ w tej sprawie co do powiedzenia. Barbie cofn¹³ siê o krok. jak zapewne Moj¿esz patrzy³ na krzak gorej¹cy. do czego to dosz³o. ¿e faktycznie nie jest le. A i tak zdrowo wyprzedzi³ Jima Renniego. uzyskanie takiego pozwolenia nastrêczy wiele trudno ci.hukn¹³ Morrison na policjantów. lecz nag³e zamar³ w bezruchu. Nagle zobaczy³ sypialniê córek.Masz walkie .st¹pa³ godnie po opadaj¹cym ³agodnie zboczu. Z wyrazu jego twarzy Barbie zorientowa³ siê.rzuci³ Ry¿y.rzuci³ po piesznie.zasapany. Ry¿y zmartwia³ nad kolejnym opatrunkiem. Ona te¿ s³ysza³a. My la³ o tym.Ogieñ! .. ¿e w przysz³o ci wszelkie demonstracje i manifestacje bêd¹ siê mog³y odbywaæ wy³¹cznie za odpowiednim zezwoleniem.. na którym rozci¹ga³a siê ³¹ka.. Lester gapi³ siê na niego. nie mo¿ecie.krzycza³ Rory piskliwie.. . 3 . tata.Trzymam .krzykn¹³ Rory Dinsmore przenikliwym.Utworzyæ liniê! . Gorzej z dzieciakiem. dr¿¹cym g³osem. . sam krzykn¹³: .warkn¹³ Randolph pod adresem Morrisona i nie czekaj¹c..Linda! . Barbie zwleka³. . . Postanowi³.Panie Everett.talkie! Po³¹cz siê ze szpitalem! Powiedz Twitchowi. . a bêdzie mia³ z pewno ci¹. .I na karku . My nie mo¿emy. Wygl¹da³o na to. nos rozbity i tyle.Ju¿ Halloween.. ¿e ju¿ nigdy nie bêdzie w dobrej formie. T³um zacz¹³ powoli rzedn¹æ.. który . Podniós³ wzrok na Lindê. .Odsun¹æ ludzi! Je li kto bêdzie stawia³ opór. . jak zawsze. kolor odp³yn¹³ z jej zarumienionych policzków. je¿el prze¿yje. Ry¿y.pamiêtaj¹c o swojej nie ca³kiem sprawnej pikawie .przypomnia³. Ry¿y przy³o¿y³ mu wie¿y opatrunek do krwawi¹cego oczodo³u i przycisn¹³ d³oni¹ ojca.Uciskaj. znów us³ysza³ krzyk Janelle: Wszystko przez wielk¹ dyniê! .Ogieñ! . Oczy mia³a wielkie jak spodki..Odsuñcie ludzi . niech wskakuje do karetki. Potrzebujesz pomocy? Trzymasz siê jako ? .

Szefie! Hej. Zmierzy³ Barbiego spojrzeniem. ¿eby powiedzieæ nie zawracaj mi.Bo¿e drogi. . M³ody.Co siê dzieje?! . a jednocze nie pe³en wspó³czucia.Zabierz rêkê . Searles pokaza³ zêby w grymasie. Nie da³o siê nic zrobiæ. .Chcia³by . .Linda! .Tata . Ucisk na ranê. on umiera! . jak Everett ratuje ch³opca. 4 Barbie nie zd¹¿y³ znikn¹æ w t³umie. próbuj¹c nie my leæ przy tym o Jannie. Je¿eli ch³opak nie wyzionie ducha tu i teraz. . co oczywi cie by³o niewykonalne. ciskaj za kark. . wszyscy s³uchali dziecka. Mel Searles chwyci³ go za ramiê. który u niego by³ u miechem. albo co w tym rodzaju. Jeden z ¿o³nierzy. .odezwa³ siê Barbie spokojnie. Odczepi³a od paska walkie talkie.Ten facet przeszkadza³ mi zabezpieczaæ miejsce zdarzenia. ¿eby mo¿liwie najlepiej udro¿niæ uk³ad oddechowy. . Pete Freeman.. ale tym Ry¿y bêdzie siê przejmowa³ pó niej.zwróci³ siê do Aldena. Jezu Chryste. ale nie s³ucha³. szefie! Peter Randolph odwróci³ siê do niego zniecierpliwiony. Ry¿y obróci³ drgaj¹ce dziecko na plecy. który wreszcie dotar³ na skraj zbiegowiska i zacz¹³ sobie torowaæ drogê ³okciami. jakby jej kto klasn¹³ tu¿ przed twarz¹. ci¹gn¹³ brwi. i przechyli³ mu g³owê do ty³u.krzykn¹³ Ry¿y. Nawet Jim Rennie. Uciskanie rany mog³o spowodowaæ wsuniêcie g³êbiej tego fragmentu pocisku. . By³ wyra nie przestraszony.. obdarzy³ m³odego wojaka u miechem przepe³nionym gorycz¹. z nikonem dyndaj¹cym na wysoko ci kolan. stoj¹cych tak blisko i zarazem tak daleko.. który pozbawi³ dziecko oka. .Jeste mi nadal potrzebny. . gnojku.T³um ucich³. w koñcu siê odezwa³.Wzywaj karetkê! Szybko! Linda drgnê³a. . najprawdopodobniej po to. . Jego cia³em wstrz¹sa³y drgawki. Mogê go aresztowaæ? Randolph otworzy³ usta. . pewnie tu¿ po dwudziestce. Rory osun¹³ siê na trawê.Starali my siê go zatrzymaæ. Musimy powstrzymaæ krwawienie.Podniós³ g³os. teraz mamy pewno æ.. Je li nawet jeszcze przed chwil¹ nie wiedzieli my. . Jim Rennie w koñcu przepchn¹³ siê grupki ludzi obserwuj¹cych.spanikowa³a matka.spanikowa³ ojciec.Wiemy. ale jeszcze siê rozejrza³.

My lê.Na jej ustach b³¹ka³ siê nieod³¹czny u miech Mony Lisy.Nie rozumiem. ¿e m³odszy pan Rennie. jakby dopiero co j¹ zdjê³a? . Chce pan zobaczyæ? Chêtnie poka¿ê. a dok³adnie rzecz bior¹c. . . .Chyba ¿e chce pan zawstydziæ policjê na pierwszej stronie Democrata . jakim dysponowa³ Pete Freeman.Chcia³ mi przy³o¿yæ. odrobinê starsz¹ wersjê cacuszka. Teraz ma tu byæ spokój i porz¹dek. a na jednym uderza go w twarz. . . a co zrobi³. Barbie uzna³. ¿e na moich zdjêciach bêdzie widaæ tak¿e.odezwa³ siê Mel. Mel widzia³ jedno i drugie. .. szefie.Jackie. ten cz³owiek chcia³ tylko.Szefie. ale to ujêcie jest wyj¹tkowo atrakcyjne. . to dlaczego os³onê obiektywu trzyma³a w lewym rêku. .powiedzia³ Junior.. Daleko mi do bieg³o ci w dziedzinie fotografii..Randolph ci¹gn¹³ brwi mocniej. dojdziemy pó niej.Wstyd by by³o. . twarz mu siê brzydko pobru dzi³a. ..Pete.Zrobi³am dzisiaj sporo zdjêæ.rzuci³ Randolph. Bo je li faktycznie robi³a zdjêcia. to nieprawda . Na niektórych widaæ. ¿e lubi Juliê Shumway znacznie bardziej ni¿ jeszcze chwilê wcze niej. U miechn¹³ siê szerzej.. By³ przekonany. .Koniec widowiska! Wystarczy atrakcji na dzisiaj! Wracajcie do domu! Jackie odczepi³a od paska plastikowe kajdanki. Do tej pory sta³a za Randolphem i Du¿ym Jimem. Ze dwa pokazuj¹. to znaczy pani Wettington.Co chcia³. .. jak policjant Searles odci¹ga wspomnianego pana Barbarê bez ¿adnej przyczyny. . mogê po¿yczyæ kajdanki? Junior i pozostali tak¿e mieli na twarzach szerokie u miechy.. jak pan Barbara pomaga Ry¿emu Everettowi przy rannym dziecku.jakim siê patrzy na o liz³ego gada.Zemsta jest s³odka.Ja bym nie radzi³a . Baaarbie . Julia unios³a nieco aparat. Jackie wyra nie mia³a w¹tpliwo ci. k¹sek znacznie bardziej apetyczny ni¿ jaki zakrwawiony dzieciak albo pilnowanie bandy wiêtoszków i durniów z transparentami. Pan spyta Juniora.zwróci³a siê do Randolpha. . . chc¹c byæ na pierwszym planie.Zakuæ go . zw³aszcza tak od razu na pocz¹tku kariery na nowym stanowisku. Nie mia³a najmniejszego zamiaru podawaæ ich Melowi Searlesowi. Trafi³a im siê gratka. Tak¿e bez powodu. to aparat cyfrowy. Raptem odezwa³a siê Julia Shumway. Zamierza³a sama wykonaæ rozkaz. w chwili .. .Podniós³ g³os. to Du¿y Jim przepchn¹³ siê przed ni¹. ¿e blefowa³a. po czym przeniós³ wzrok z powrotem na Randolpha i lekko skin¹³ g³ow¹.

tak. ¿e pana ponios³o.James! To tu s¹ jakie strony? Poza tam .odezwa³ siê komendant policji. Searles pos³usznie za ni¹ ruszy³.widzia³y. powtórzy³ wcze niejszy gest: wskaza³ Barbiego palcem. panie Barbara . ¿e nowo mianowana pi¹tka nie ma pojêcia. którzy nas ca³y czas obserwuj¹? .Tym razem panu odpu cimy. .A Pete Freeman zrobi piêkne zdjêcie.Och. W . Uznamy. . który za chwilê ma siê wgry æ w pulchny ty³ek niebacznego p³ywaka. nie powiedziawszy s³owa. Do przewidzenia.odezwa³ siê Du¿y Jim. Jeszcze nie skoñczyli my. K¹ciki ust mu opad³y. ale zamkn¹³ je. czy p amiêta pan o ludziach. Julia w zamian poczêstowa³a go swoim charakterystycznym u miechem i podnios³a na niego pytaj¹ce spojrzenie pe³ne dzieciêcej niewinno ci.rzek³ Barbie. którzy dotarli na miejsce samochodami.kiedy pan Barbara zosta³ uderzony. Sprzeda¿ na ³¹kach i tak dobieg³a koñca. Gliniarze zajêli siê odkorkowywaniem przejazdu. Jasne jak s³oñce. . W koñcu machn¹³ d³oni¹ na Randolpha. ale nawet dzieciaki . pomy la³ Joe McClatchey. Oczywi cie wszyscy usi³owali odjechaæ jednocze nie. . 5 Ci. . u licha ciê¿kiego. ale jeszcze siê odwróci³. nieszczerze u miechniêty. wsiedli do swoich aut. lekko przechyli³ g³owê.stwierdzi³. s³onko . Pomocnik Rommiego Toby Manning oraz Jack Evans pojawili siê z noszami naprêdce skleconymi z kawa³ka namiotowego p³ótna i podtrzymuj¹cych go tyczek.. .Julio. wiêc diab³a tam. co robiæ.S¹ w nim dowody rzeczowe. usi³owa³ opanowaæ t³um i by³ odwrócony do pana Searlesa i pana Barbary ty³em. jak pan mi rekwiruje aparat. Wracamy do odsuwania ludzi. Skoñczy³o siê.zgodzi³a siê Julia pogodnie. po czyjej stronie jeste ? . co wyprawiaj¹.Dziêki . . ¿eby spytaæ.. Rommie co prawda zd¹¿y³ otworzyæ usta.Joe sta³ z Bennym i Norrie . rysuj¹c na twarzy odwrotno æ u miechu.Mogê zarekwirowaæ aparat . .i tutaj? Du¿y Jim nie odpowiedzia³. oczywi cie .wskaza³a na ¿o³nierzy . Wygl¹da³ jak rekin. Randolph zmierzy³ redaktorkê ciê¿kim spojrzeniem. Jackie wziê³a pod ramiê swojego m³odego partnera patrz¹cego gro nie na niedosz³¹ ofiarê. Potem pan zarekwiruje aparat Pete'a.Idziemy.

Norrie Calvert w koñcu siê rozp³aka³a. ci¹gnêli za sob¹ transparenty. jakby ten gest móg³ spowodowaæ.Babka z gazety wcale nie robi³a zdjêæ. Wiêkszo æ odje¿d¿aj¹cych by³a na to zbyt przygnêbiona. wiecie? . Historia aresztowania Sama Niechluja ju¿ kr¹¿y³a po mie cie. Gliniarze znajduj¹ sobie winie. .Ale kretyni . Niez³a jest. . . Na razie wszystko w porz¹dku. delikatnie. . Ale i tak bym nie chcia³ byæ na jego miejscu. ale w³a ciwie to jest inaczej. Pamiêtacie W³adcê much ? Lektura szkolna. kiedy wpadn¹ w gówno po uszy. nie mo¿esz cofn¹æ?! Mimo nerwów i ba³aganu jako nikt nie tr¹bi³. Wziê³ Benny'ego za rêkê. zanim w ogóle rusz¹ z miejsca. i¿ nowi policjanci nie s¹ sympatycznymi facetami.No. przygnêbieni. Mia³a fryzurê na zmodyfikowan¹ p³etwê i normalnie by³a dzieln¹. lecz teraz poblad³a i wygl¹da³a na przestraszon¹..Baranie jeden. Ale jak tak dalej pójdzie.Idzie ten. ale tylko na chwilê. Ja wam powiem jak. Dopóki siê to nie skoñczy. U cisnê³a go jedn¹ rêk¹.powietrzu krzy¿owa³y siê przekleñstwa i wyzwiska.Sta³em za ni¹. która nie da sobie w kaszê dmuchaæ. Chudzielec obj¹³ j¹ ramieniem. . ostro¿nie. Na przyk³ad taki Junior Rennie.Nic. . ¿e w ¿yciu nie czu³ czego tak niesamowitego . Mo¿e dlatego. Joe pomy la³. ile wlezie. Ludzie nazywaj¹ gliniarzy winiami.Poder¿n¹æ jej gard³o! Waln¹æ w ³eb! . ¿e oboje eksploduj¹. Wydaje im siê.Takie ¿ycie . bo jego d³oñ tak¿e ujê³a.spyta³a Norrie. wskazuj¹c Barbiego woln¹ rêk¹.. . tymczasem dziewczynka ukry³a mu twarz na piersiach i przytuli³a siê do niego. m¹dr¹ dziewczyn¹. ¿e mog¹ tankowaæ. to wiem.podsumowa³a Norrie.zaintonowa³ Benny. . ¿e sami te¿ siê boj¹. . bo drug¹ ci¹gle trzyma³a d³oñ Benny'ego. Rzeczywi cie.powiedzia³ Benny.Ile wachy spal¹.. . Niektórzy. Barbie i dziennikarka szli przez ³¹kê w stronê tymczasowego parkingu razem z prawie setk¹ innych.rzuci³ Joe Chudzielec.. co go prawie aresztowali . co chc¹. Joemu Chudzielcowi pêk³o serce.powiedzia³ Benny. taka by³a prawda. . . .Bajecznie.Zabiæ winiê! . gliniarze mog¹ robiæ.Co mówisz? . Joe u wiadomi³ sobie tak¿e. .Zastanowi³ siê chwilê nad w³asnymi s³owami.

Zapas na czarn¹ godzinê . a potem bêdzie. . gdzie omijaæ najwiêksze dziury. sz³a przed karetk¹. .powiedzia³ Benny i poklepa³ Norrie po plecach.Spoko. Zdaniem Julii byli tak samo wiarygodni jak geniusze i ntelektu.Fakt . jak to siê mówi. Pojawi³ siê ambulans. wiêc nie by³o sensu marnowaæ paliwa. ¿e ju¿ nie ma ochoty protestowaæ. . 6 Julia wsunê³a siê za kierownicê. . Twitch wjecha³ na ³¹kê. .Chcesz jednego? Barbie tylko pokrêci³ g³ow¹. .chlipnê³a. Wiedzia³a. W tamtej chwili najbardziej na wiecie chcia³ siê wydostaæ z miasta.odezwa³ siê Benny.Patrzcie .oceni³a. otworzy³a schowek na rêkawiczki i wyjê³a z niego star¹ paczkê papierosów. . Zapali³a papierosa. . Ambulans na ³¹ce pod jasnym pa dziernikowym niebem okaza³ siê tego popo³udnia kropl¹ przepe³niaj¹c¹ dzban. Siêgnê³a przed Barbiem. pokazuj¹c.zastanowi³a siê Julia.Sorka. . I co z tego? Czarodzieje na kanale meteo nie potrafili prz ewidzieæ nawet. ale wiadomo. prawdziwa z³ota jesieñ. S³owa te¿ wsi¹k³y w koszulkê Joego. Jego siostra. czerwone wiat³a na dachu b³yska³y niespokojnie. Nagle Joe Chudzielec zorientowa³ siê. ale nie uruchomi³a silnika. wydmuchnê³a dym przez otwarte okno. mo¿e ciut d³u¿ej. pogoda pod psem. Mo¿e jeszcze tydzieñ. w³a cicielka restauracji. ¿e zapalê? Nie muszê teraz.jak jej ³zy mocz¹ce mu koszulkê.Nie masz nic przeciwko. Ci¹gle jeszcze by³o ciep³o. gdzie jest. cz³owieku . ¿e i tak trochê postoj¹. Nad g³ow¹ p³acz¹cej dziewczyny spojrza³ z wyrzutem na Benny'ego. ¿e to d³ugo nie potrwa.potwierdzi³ Joe. . Znowu pokrêci³ g³ow¹. z pewno ci¹ wielu meteorologów pokusi siê o prognozy pod kloszem. Ale te¿ nie chcia³ wracaæ do domu. jakby odkrywa³ wielk¹ prawdê. Je¿eli klosz nadal zostanie. którzy w Sweetbriar Rose przy stole choleryków ca³ymi dniami roztrz¹sali zawi³o ci .Do niczego.wyja ni³a przepraszaj¹co. którêdy przejdzie nie¿yca.Denna impreza . Chocia¿ kto wie? .On straci³ oko! . ma³a. .Do niczego. W koñcu Norrie siê odsunê³a.

. Chcesz siê pobawiæ w gazeciarza? . mia³ za zadanie straszyæ przestraszonych Irakijczyków. Wysoki by³ skurczybyk. Co zrobisz nastêpnym razem? Poprosisz swojego przyjaciela Coksa. Tak przynajmniej s³ysza³am. jest gotowa.broñ. Którego rz¹du. Uwierzy³ Coksowi. którego mu Jim Rennie sprzed a³ ze zni¿k¹.polityczne. Nie dlatego.Co zrobisz. Ubrany by³ w niebiesk¹ bluzê mundurow¹ i d¿insy. ¿e nie ma sensu robiæ tego w czasie.Oho ho! Ale macho! . Po prostu uzna³am. wygl¹da³a na gotow¹. kiedy trzy czwarte mieszkañców miasta przysz³o tutaj. ale tak czy inaczej . kiedy przyjdzie po ciebie Hitlerjugend? . . pe³na obaw. je li postanowi¹ ciê zapuszkowaæ i skoñczyæ. Owszem.Dam sobie radê. Czasem przyk³adaj¹c im lufê do g³owy. a drugi je dzi porsche boxterem. . Albo zwyczajnie zniknie. ¿eby mu szczególnie ufa³. jak przyjaciel Juniora Frankie DeLesseps pomaga kierowaæ ruchem. Tylko co on w³a ciwie wiedzia³? Jako ¿e by³ w wojsku.Skarga na brutalno æ policji niewiele ci da. ale poniew a¿ by³ przekonany. Razem z Pete'em i paroma przyjació³mi dopilnujemy dystrybucji. Kto wie? . Twój ty³ek nadal jest w opa³ach. wskazuj¹c br od¹ wyro niêtego m³odego mê¿czyznê. Barbie milcza³. W mie cie jest tylko dwóch prawników. To jest robota rz¹du. . mój drogi.Co ty taka pesymistka? Mo¿e dzi wieczorem wiatr zdmuchnie tê kopu³ê do morza. Ani ¿aden inny kraj. co zaczêli. dostr zeg³a na jego biodrze broñ.powiedzia³ Barbie. tak jak siê pojawi³a.Kiedy wychodzi³em noc¹. Jaki pistolet mniejszy ni¿ glock. Pewnie nie znale li w komisariacie spodni na jego rozmiar.Mam dla ciebie wie ci. ¿e Ameryka nie dysponuje odpowiedni¹ technologi¹.Dziêki za uratowanie mi ty³ka . Jeden dawno siê zestarza³. . ¿eby zg³osi³ sprawê Amerykañskiej Unii Wolno ci Obywatelskich? Mog¹ byæ faktycznie zainteresowani tematem.zapyta³a Julia. ¿e ten twój pu³kownik doskonale o tym wie. niekoniecznie naszego. I za³o¿ê siê. w które normalnie wyposa¿ano policjantów w Mill. wyszed³e rano. . .A co z gazet¹? . . ¿e Stany Zjednoczone nie s¹ odpowiedzialne za powstanie klosza. . ¿eby kto z biura w Portland w najbli¿szym czasie przyjecha³ do Chester's Mill.Technicznie rzecz ujmuj¹c. Julia. pewnie jego w³asny. kiedy od niego us³ysza³. ale jako mi siê nie wydaje.Barbie wola³ zmieniæ temat. Przez pewien czas obserwowali.Marne szanse.

na dachu ci¹gle b³yska³y czerwone wiat³a.Znam Brendê Perkins od czasów.Pani Perkins? . Karetka wyje¿d¿a³a na odblokowany pas po rodku szosy sto dziewiêtna cie.Jest pogr¹¿ona w ¿a³obie .. ka¿dy dzieñ w Chester's Mill mo¿e siê staæ dniem wielkiej niewiadomej. . Barbie obj¹³ j¹ za ramiona. Patrzy³ na mnie . Zapewne wbrew rozkazom..odezwa³a siê Julia Shumway. Lepiej nie kusiæ losu. chocia¿ nawet nie powiedzia³am. zgodzi³a siê od razu. chocia¿ od wiosny co rodê serwujê mu moj¹ s³ynn¹ pieczeñ. . Cox nie jest moim przyjacielem.Jak sobie daje radê? .zastanowi³a siê na g³os. Nie powiedzia³a.. W milczeniu patrzyli.Jest w strasznym stanie. . patrz¹c przed siebie. . Dzisiaj nie serwujemy nic na ciep³o. Je¿eli sytuacja kryzysowa potrwa odpowiednio d³ugo. dlatego Julia poczu³a do nich odrobinê sympatii.. ale muszê naszykowaæ milion kanapek.Tak. . My la³am.Wyrzuci³a do po³owy wypalonego papierosa przez okno. Ale kiedy napomknê³am.Zajrza³am wcze niej do komendanta Perkinsa . o co chodzi. Ale nie by³ tego pewien. jego ¿ona zmar³a wczoraj z powodu kopu³y. jakby mnie zobaczy³ pierwszy raz w ¿yciu. lecz zaraz siê rozlu ni³a. .Co bêdzie. . ‾o³nierze te¿ patrzyli. Pod wieloma wzglêdami dziwnie.Ona co kombinuje. . po¿ar nie jest mile widziany. Dziwnie siê z ni¹ rozmawia³o. co j¹ niepokoi. Wreszcie ambulans potoczy³ siê z powrotem przez ³¹kê. .powiedzia³a Julia. gdyby cie siê spotkali po zmierzchu.powiedzia³ Barbie. . siadaj¹c z powrotem za kierownic¹.Mo¿e wpadnê.Smutek zmienia ludzi. kiedy by³a Brend¹ Morse . jak ranny ch³opiec jest wsuwany przez tylne drzwi do karetki ..Straszne. kiedy nowe miejskie wozy stra¿ackie stoj¹ w Castle Rock.powiedzia³a. . Po chwili namys³u wysiad³a i zgasi³a go butem.oznajmi³ Barbie stanowczo.Nie nazywaj go tak. je li mi zamkn¹ firmê? . . ale.A co bêdzie. Przywita³em siê dzisiaj z Jackiem Evansem.szepnê³a.. Twój przyjaciel Cox pewnie siê niecierpliwi. . ¿e chcesz z ni¹ porozmawiaæ i masz do niej wa¿n¹ sprawê. .. . ¿e mi powie.. .To znaczy do Brendy. je li Rennie i jego s³u¿alcza policja postanowi¹ zamkn¹æ redakcjê? . W pierwszej chwili stê¿a³a.To niemo¿liwe . . Chyba by³oby najlepiej.Chêtnie bym siê zg³osi³. Prawie czterdzie ci lat..

Ca³kiem sporo.odpowiedzia³ Barbie . zada³ pytanie.Chyba mo¿emy ju¿ jechaæ. skacz¹cy na dwóch ³apkach przed jedynym cz³owiekiem maj¹cym w³adzê w tym mie cie. Coksa go³ymi rêkami tylko dlatego. w po piechu szukaj¹c aparatu. a on. s³ucha³a przez moment. co siê tutaj dziej e. A kiedy skoñczy³. jednak Cox albo nie rozumia³ zwi¹zku historii Rory'ego Dinsmor e'a z tym. . a upu ci³aby torebkê. czego pan ode mnie oczekuje . ¿e omal nie zosta³ pan aresztowany. Ani pojêcia o moim skromnym udziale w tym. albo nie chcia³ tego zrozumieæ. dziêki któremu nie zosta³em aresztowany. Wiêc mia³ raporty. które by³oby rozkazem. gdyby Dale Barbara w dalszym ci¹gu nosi³ mundur i by³ jego podw³adnym. zadzwoni³ telefon. Nastêpnie. Dobry Bo¿e.Do pana.Wiemy. Dale Barbara.. po czym wróci³ do swojego w¹tku. gdy Julia uruchomi³a silnik. zanim pojawi³ siê klosz. o wszystkim wiemy. Barbiemu uda³o siê wpa æ mu w s³owo na tyle skutecznie. Mia³em tu trochê k³opotów. Ma³o brakowa³o. wiemy. Wys³ucha³ relacji uprzejmie. . dobieg³o szeleszczenie papieru.. . ¿e tamten móg³ i æ do McDonalda. co mówi³. umar³ na szosie numer sto dziewiêtna cie. który w³a nie by³ wieziony do szpitala. Sprzeczka z synem wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej i kilkoma jego przyjació³mi..ale powinien pan wiedzieæ wiêcej. ¿e móg³by zamordowaæ pu³kownika Jamesa O.nowy komendant. Z raportu wynika. pu³kowniku. Akurat w chwili. co siê sta³o ch³opakowi. . Z raportu.O tym te¿ wiemy . No piêknie. przy³o¿y³a do ucha. kompletny dupek.Z grubsza bior¹c. ¿eby przekazaæ.Rozumiem.Po drugie . To by³ Cox i mia³ co do powiedzenia.ale nie ma pan pe³nego obrazu sytuacji.zgodzi³ siê Barbie . Nagle u wiadomi³ sobie. nie.. Po pierwsze. . ca³kiem niedaleko st¹d. . szefie. Znalaz³a go. do którego teraz nie móg³ siê dostaæ. Gdzie z daleka. ze wiata. . .Bêdzie pan musia³ wznie æ siê ponad to. . komendant policji.. którzy usi³owali mi skopaæ g³owê z ramion na parkingu przy tutejszej karczmie z nocnym klubem.podj¹³ Barbie .. . naj¹³ nowych policjantów.Problem z rozrusznikiem. wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej. .Dlaczego pan mnie nazywa pu³kownikiem? Pu³kownikiem jest pan. poda³a komórkê Barbiemu.Barbie wskaza³ na drogê. ze swoim lekko ironicznym u miechem. I to w³a nie s¹ ci panowie. mo¿na to tak okre liæ .oznajmi³ Cox.

. pachn¹cy ró¿ami zadek? Julia spojrza³a na niego przera¿ona. Nie mówiê. lecz on tego nie widzia³. a Barbie siê rozpêdza³. Zreszt¹ znam pañsk¹ si³ê perswazji. przed chwil¹ to panu wyja ni³em. W g³owie mia³ mêtlik... w mie cie.Zanim wam odetniemy Internet.Wobec tego niech pan mi wyt³umaczy. które pan przed chwil¹ ode mnie otrzyma³. ¿eby mnie poca³owa³ w mój liczny. . ¿e jestem u pionym agentem Al . ¿e prezydent ma dla mnie zadanie specjalne. . . Pocz¹tkowo z pewno ci¹ napotka pan opór.Cox nie robi³ ju¿ wra¿enia dobrodusznego kumpla. Nie zrobi nic.Nie! . miem twierdziæ . . .. to znaczy pu³kowniku Barbara. mo¿ecie po mnie przys³aæ dowoln¹ agencjê federaln¹ i mnie aresztowaæ. Ale dopóki jeste my odciêci. Przeci¹gn¹³ d³oni¹ po w³osach.Chcemy zmieniæ aktualn¹ sytuacjê.Kaidy i planowa³em go zabiæ strza³em prosto w g³owê.Powie im pan. potrafi byæ bardzo niemi³y dla tych. . . prze lê e .Dokumenty podpisa³ sam prezydent. ale informacje. Barbie by³ odmiennego zdania.krzykn¹³ Barbie.. którzy mu staj¹ okoniem.Za³ó¿my. ju¿ i tak za du¿o pan powiedzia³.Nie chcê! . które odci¹³ od wiata.mailem kopie dokumentów do pañskiej przyjació³ki z redakcji. I to nieca³e trzydzie ci godzin temu. .powiedzia³ Cox. to . . proszê pana. kto mnie tu bêdzie s³ucha³? Zrozumcie wreszcie. A co siê stanie. ¿e prezydent wprowadzi³ w Chester's Mill stan wyj¹tkowy. luzaka opowiadaj¹cego dowcipy. . . co pan potrafi.Pójdzie pan do radnego i do komendanta policji .Czy prezydent przy le tutaj FBI? Na le na mnie Secret Service? Albo cholern¹ Armiê Czerwon¹? Nie. ale te¿ awansowa³ w zawrotnym tempie. . .Mówi pan.Jak wam siê uda. Barbie nie odpowiedzia³. Co pan na to? . Widzia³em w Iraku.le ocenili cie tutejsz¹ sytuacjê.Nie ma pan wyj cia .Nie tylko wróci³ pan do s³u¿by.Odetniecie?! Jak to? Nie mo¿ecie odci¹æ! . je li do niego zadzwoniê i powiem. Czy jemu te¿ siê pan sprzeciwi? O ile mi wiadomo.Poruczniku Barbara. ale nie macie pojêcia. . a pan jest oficerem dowodz¹cym. Ucho mu pulsowa³o od przyciskania cholernego telefonu. pomog¹ ustanowiæ pana w roli cz³owieka prowadz¹cego miasto na powrót do wiata zewnêtrznego.odezwa³ siê w koñcu Barbie. co siê dzieje tutaj. Julia przygl¹da³a mu siê z trosk¹. .Gratulacje .ci¹gn¹³ Cox.oznajmi³ Cox spokojnie. ¿e nie rozumiecie kwestii klosza.

jak¹ pomoc zyskuj¹ dziêki podatkom. ¿e je li bêdziemy mieli dostêp do sieci. .powiedzia³ Cox cicho. Wiceprzewodnicz¹cy.. Barbie zastanowi³ siê chwilê. i je li siê proklamujê czasowym dowódc¹. . . ..James Rennie.Kto wobec tego? .Chc¹ nam odci¹æ Internet? Barbie uniós³ palec w ge cie mówi¹cym: Czekaj . Nie mo¿emy nic na to poradziæ. Nie tylko od Ameryki.odezwa³ siê wreszcie Cox. nie ma co. . niektórzy z nas uwa¿aj¹. ¿e odciêcie was od sieci by³oby ciosem poni¿ej pasa.Nie odmawiam. bardzo nam przykro. Mo¿e uda siê komu uratowaæ ¿ycie.dorzuci³a Julia. . Mog³o podzia³aæ.Staramy siê wam pomóc . trzeba podj¹æ wyj¹tkowe rodki i tak dalej. Ale czy uwierzy w to który z mieszkañców miasta? Kiedy siê rozgl¹daj¹. . Ale niewiele brakowa³o. . a nie na miejscu z piechot¹.Za³ó¿my. tyle ¿e tym razem jest pan w Waszyngtonie.. ¿ebym zosta³ aresztowany.Mo¿e jednak zostawimy wam Internet . co siedz¹ za biurkiem. To on jest tutaj grub¹ ryb¹. Znowu siê czujê jak w Iraku.Czy naprawdê do was nie dociera. Przynajmniej na jaki czas. .zdziwi³ siê Cox.miasto jest kompletnie odgrodzone od wiata. nak³aniaj¹c nas do zmiany zdania. to przepis ciotki Sarah na chleb z ¿urawin¹ wcze niej czy pó niej wycieknie poza obrêb miasta? Julia wyprostowa³a siê w fotelu i spyta³a bezd wiêcznie: .krzykn¹³ Barbie ironicznie. kto odmawia wspó³pracy. Albo i nie. Nastêpnie pan o przekona o swojej przydatno ci. a z pewno ci¹ uchroniæ ludzi od strachu przed mierci¹. .. niech pan mnie pos³ucha .No dobrze. Tak c zy inaczej ma pan równie s³abe pojêcie o sprawie jak reszta tych. . Wy te¿. .Brak wiedzy mo¿e byæ niebezpieczny . Sandersa i powiedzieæ. . sytuacja jest bardzo szczególna.Niepojête! . . Ni ech pan mnie uwa¿nie pos³ucha: ka¿dy wywiad jest lepszy ni¿ ¿aden.Móg³bym ewentualnie zadzwoniæ do przewodnicz¹cego rady.Pan to mówi i ja panu w zasadzie wierzê. ale w ogóle od ca³e go wiata. kiedy twierdzê. widz¹ ¿o³nierzy zwróconych do nich plecami. ¿e ma³o pan wie.ci¹gn¹³ Cox. Nast¹pi³a pauza. Genialny przekaz. jak¿e mu tam.Rzeczywi cie.Bardzo jest pan elokwentny jak na kogo . . ¿eby zobaczyæ. wcale mi to nie pomo¿e. ¿e zadzwonimy do tego Renniego i powiemy mu. . ¿e musimy was odci¹æ od Internetu.W³a nie o tym mówiê.Nie Sanders tam rz¹dzi? .A do tego .poda im pan tamt¹ informacjê. .podj¹³ Cox .

. Ich zdaniem ka¿dy mieszkaniec Chester's Mill jest terroryst¹.To by³oby bardzo trudne. Chyba ¿e odniesie siê je do zaopatrzenia generatora w propan. chocia¿ wed³ug standardów wojskowych by³ prawdziwym wolnomy licielem. oparty o swojego chevy'ego II nov a. NA KRZYWY RYJ NIE WO‾Ê. zanim Cox zd¹¿y³ powiedzieæ co wiêcej.Barbie. dopóki nie udowodni swojej niewinno ci. . Je¿eli chcecie zminimalizowaæ straty. Zreszt¹ w tym aparacie bateria siada.Porozmawiamy pó niej . wyra nie . . Na szosie numer sto dziewiêtna cie zrobi³o siê ju¿ ca³kiem pusto. zanim pan zacznie z kimkolwiek rozmawiaæ.Telefony te¿ zostaj¹ . ..kolejne wyra¿enie pod kopu³¹ ca³kowicie pozbawione znaczenia. . W drodze powrotnej Barbie przekaza³ Julii.Planuj¹ w³a ciwie to samo.A jak¹ krzywdê mog¹ ci terrory ci wyrz¹dziæ Ameryce? . ¿e wielkie bum zosta³o wyznaczone punktualnie na trzynast¹. co aktualnie nawala³o w Chester's Mill. Muszê najpierw porozmawiaæ z wdow¹ po komendancie Perkinsie. Nic dodaæ. S¹dzê. jak niewiele pu³kownik wie o zmianach. . Tutaj dochowanie tych tajemnic nie mia³o ju¿ znaczenia. W komitecie zarz¹dzaj¹cym ca³ym tym ba³aganem zasiada przynajmniej piêciu jastrzêbi w stylu Curtisa LeMaya. TRAWKA ALBO WACHA.zauwa¿y³a redaktorka. A do tego policyjny kogut na przyssawce.rzuci³ Barbie.Sk³ama³ bez najmniejszych wyrzutów sumienia.Proszê pana. naprawdê muszê oddzwoniæ pó niej. My przeciwko nim. Kiedy mijali tê brykê. ¿e mogê wynegocjowaæ Internet. Barbie dostrzeg³ naklejkê z napisem: DUPCIA.Tylko niech pan pamiêta. czego siê dowiedzia³ od Coksa.Proszê zaczekaæ na wiadomo ci ode mnie. co zrobi³ ten dzieciak . Teraz jeste my my kontra oni. . pomy la³.Zatrzyma pan dra¿liwe szczegó³y naszej rozmowy dla siebie? . .naciska³ Cox. ale.Bêdê siê musia³ z panem skontaktowaæ.. Chyba ¿e ich szalony pomys³ siê sprawdzi. Proszê czekaæ na mój telefon. Zminimalizowaæ straty . Zorganizowaæ samobójczy zamach na ko ció³ kongregacyjny? .spyta³ Barbie. trzymajcie siê jak najdalej. nic uj¹æ. niech¿e pan pos³ucha. Kontrast skupiaj¹cy w sobie wszystko. z rêkami za³o¿onymi na piersiach. .. Fakt.zaryzykowa³ Barbie. . które zasz³y pod kloszem.Zrobi pan to? . Wy³¹czy³ telefon. zanim pan cokolwiek zrobi. I znów Barbiego zaskoczy³o. ale DeLesseps ci¹gle sta³ w miejscu. zaczynamy biæ pianê.

Ten sam niepewny g³os... Zaplanowali Wielki Wybuch.No.. teraz na wpó³ zapadniêtego i opuszczonego. Tak sobie my la³em. . .Dzieciak mia³ karabin. nie zauwa¿y³am pana. U miechnê³a siê mimowolnie. a nie na swoje czterdzie ci trzy lata. bo jakim prawem cholerna Georgia nazywa j¹ lesb¹? Georgia Roux niejeden raz przychodzi³a do przyczepy skamleæ o dzia³kê cracku dla siebie i tego miê niaka.Jak sobie radzisz? Samantha Bushey nie rozpozna³a g³osu. . co siê zdarzy³o po raz pierwszy. ale czego siê napi³em.. ni¿ s¹dzi³am.. Barbie pokiwa³ g³ow¹. równocze nie przyciskaj¹c do siebie nosid³o.Przykro mi. rozp³aka³ siê! .Wydanie specjalne. Little Walter spa³ i wa¿y³ tonê. .Kochana z ciebie dziewczyna.. . Ciep³o dzi by³o jak na pa dziernik.Dzieñ dobry. prawda? Tak. tak. by³ smutny i jakby za³amany.us³ysza³a. . O szlag by to. Rany. .Co mi siê zdaje. .zaoponowa³ Barbie.. ¿e tak siê sta³o z pana ¿on¹. Wiadomo ci na gor¹co. z którym siê prowadza³a. ¿e nastêpny numer gazety wyjdzie znacznie szybciej.No. z którym wygl¹da³a na sze ædziesi¹tkê.. A¿ ¿al by³o na niego patrzeæ. Nawet nie rzuci³ okiem na jej cycki.. . przepraszaj¹cy u miech cz³owieka cierpi¹cego. wiêc obróci³a siê trochê przestraszona. jednocz¹ce mieszkañców miasta. Postarza³ siê jako .Siedzia³em w cieniu.przera¿ona. Jego samego te¿ rozpozna³a ledwo. lekko ironiczny u mieszek. w stronê wygniecionej trawy i wielkiego namiotu. .Cze æ. prawie nikt nie zosta³. A oni maj¹ rakiety Cruise. lecz mizerny grymas pe³en zmêczenia. To by³ ojciec Dodee. . Sammy rozmawia³a z nim tysi¹c razy.Machnê³a rêk¹ do ty³u. duma te¿ ucierpia³a.. ¿e to ca³kiem mi³e popo³udnie. Pomóc ci nie æ dziecko do samochodu? Teraz ju¿ da siê pojechaæ. Sammy . niezupe³nie . póki ten ch³opiec. Tym razem jednak nie by³ to jej zwyczajowy. a mimo to teraz nie rozpozna³a jego g³osu. 7 . Ty³ek j¹ bola³ od upadku. Chocia¿ namiot i tak robi³ wra¿enie lepsze ni¿ pan Sanders.

Je¿eli Dodee spêdzi³a noc poza domem.. któremu ³zy sp³ywa³y po twarzy oraz gil wisia³ u nosa. .Teraz to ju¿ nie ma ¿adnego znaczenia. odpowiednie zakoñczenie doskona³ego jesiennego popo³udnia. nim wszyscy przesi¹d¹ siê na rowery. Dotarli do samochodu. . Pokiwa³ g³ow¹..Nie. ale w porê ugryz³a siê w jêzyk. a potem. proszê pana. . Wyci¹gnê³a Little Waltera z nosid³a. starego chevroleta o listwach bocznych wy¿artych przez rdzê. Dziecko otworzy³o oczy. Sammy zastanowi³a siê. Nie mia³o sensu mu t³umaczyæ. poparty ton¹ paczek bo¿onarodzeniowych. Gil znikn¹³. ¿e w rzeczywisto ci dzieciak mia³ na pierwsze imiê Little. Matka Dodee sypiaj¹ca z Chuckiem Thompsonem? Sammy by³a w równym stopniu zaintrygowana. bêdzie mia³ mi³¹ niespodziankê. to wiadomo æ. A taki spacer z radnym. tylko by przygnêbi³a tatu ka Dodee. . Sammy wziê³a Little Waltera. I na dodatek zapocz¹tkowa³aby d³ug¹ rozmowê z facetem. ca³kiem jakby podnosi³a wielk¹ ciep³¹ kluchê.powiedzia³ Sanders. jako jej nie widzia³am. któr¹ prowadzi³ sam ze sob¹.Walter. . i poda³a go radnemu. . nawet gdyby ma³y mia³ p³akaæ. ile czasu minie.Zdaje siê. Trochê staromodne.Tak.Takiej propozycji Sammy nie mog³a siê oprzeæ. W kwestii ruchu na drodze mia³ racjê: wiêkszo æ samochodów odjecha³a. czy Claudie aby z nim nie sypia. ¿e siê wczoraj widzia³y. Little Walter.. bardzo ³adne imiê. . Na pewno ju¿ mu kiedy wyja nia³a. u miechnê³o siê nieprzytomnie i zasnê³o na nowo. pierwszorzêdny srajtygiel.Nigdy mi siê nie podoba³a ta ca³a nauka latania . otar³ nos wierzchem d³oni. Nale¿a³a mu siê . ¿e naszykowa³ upominek w pieluszce . To w pieluszce to nie by³ upominek. skoro nie mog³a wróciæ do miasta.Czasami nawet siê zastanawia³em. .zauwa¿y³ pan Sanders.oceni³ i westchn¹³.. . wczoraj po po³udniu . tylko wymy lny prezent na osiemnastkê. co wstrz¹ niêta. Ca³kiem jakby podj¹³ w¹tek rozmowy.Raczej nie .Dziêkujê. Widzia³a mo¿e Dodee? Nie wróci³a do domu na noc. Kiedy Dodee siê pojawi tu w Mill.Pewnie siê wybra³a z Angie McCain do marketu. skrzywi³a siê od smrodu. Co za ulga. mo¿liwe. zosta³ przeniesiony gdzie indziej. Sammy o ma³o nie odpowiedzia³a: Tak. po prostu zapomnia³. Nic fajnego. .Prawdziwa z niego maszyna do produkcji kup. mo¿e do ciotki Peg w Sabattus? .

. Frankie DeLesseps sta³ na rodku drogi z rêk¹ uniesion¹ w górê.Tak. Ten sam nieszczê liwy u miech na twarzy radnego. . mierdzia³ przepotwornie.. . .Oczywi cie. prawda? .Mi³o ciê by³o spotkaæ. Sam kiedy by³em m³ody. Odpowiedzia³a tym samym. Sammy.. tym lepiej dla nas wszystkich.To dobrzy ludzie . gdy skojarzy³a dwa fakty: ¿e Georgia Roux przygniot³a jej cycek tym cholernym buciorem motocyklowym (i pewnie zostawi³a jej si niaki) oraz ¿e Andy Sanders. zanim sprawy wymkn¹ siê spod kontroli. .. Sammy? . Rozumia³a doskonale.Pete Randolph zrobi z nich zgrany zespó³. bo to naprawdê nie by³a jej sprawa. Im szybciej nauczymy siê szacunku dla w³adzy. No. Gdy podnios³a wzrok. jak bardzo za³amany. Szybko przesta³a o tym my leæ. gdzie Dodee spêdzi³a minion¹ noc. Rozumiesz mnie. wiêc zaraz wy³¹czy³a sprzêt. skoro nie wróci³a do domu. . Pan Sanders nadal sta³ na prowizorycznym parking u. jak prawdziwy gliniarz. Fotelika nie u¿ywa³a od miesiêcy. Ju¿ mia³a wsi¹ æ do samochodu. .No. rozumiesz.. Mo¿e da³by pan radê co z tym zrobiæ? Rozumie pan.Niektórzy z policjantów zachowywali siê dzisiaj do æ brutalnie.odrobina rado ci. Odjecha³a.. Za du¿o siê trzeba by³o z nim napierniczyæ. W tym samym rytmie. Jasne. jedn¹ rêk¹ przytrzyma³a dziecko..podj¹³ Andy mgli cie.Widzisz. do zobaczenia.Chwila ciszy. . spojrza³a w lusterko wsteczne. . by³ przewodnicz¹cym Rady Miejskiej. Zreszt¹ zawsz prowadzi³a bardzo ostro¿nie.Proszê pana. nie móg³ wyhamowaæ z politycznie poprawnym be³kotem. ja wiem. Tylko radio jezusowe nadawa³o czysto. .. Nie ma problemu.. Musia³a wdepn¹æ hamulec do dechy. bez wzglêdu na to. Zastanowi³a siê przelotnie.. Rytm s³u¿by i ochrony od czasu do czasu przerywany kopniakiem w czyj biust. obojêtne jak szczerego.odpar³a Sammy. teraz ju¿ prawie ca³kiem pustym.Pomodlisz siê za moj¹ ¿onê? . Sammy. W³¹czy³a radio.. Podniós³ rêkê na po¿egnanie. Bêd¹ dzia³aæ jak jeden m¹¿.Jasne . Ale naprawdê jeste my w trudnej sytuacji. Little Walter ju¿ znowu pochrapywa³. my licie o policji. Little Walter obudzi³ siê i zacz¹³ pierdzieæ. chroniæ i s³u¿yæ. m³odzi.Taaak. . co wy. ¿e niezale¿nie od smutku. Sammy otworzy³a drzwi samochodu i po³o¿y³a dziecko na siedzeniu pasa¿era. Opu ci³a szybê.

kiedy Angie wyjecha³a na turniej z cheerleaderkami.krzyknê³a do Frankiego. ¿e ma do mnie przyj æ. . Frankie ju¿ siê nie u miecha³. Mi a³a w baga¿niku torbê na zu¿yte pieluchy.A co mi zrobisz? Zamknie sz mnie? . . to raczej oni ugrzê li w mie cie.Zachowuj siê . powiedz jej. jeszcze w gimnazjum.Teraz wszystko jest inaczej. Naprawdê trudno to zrozumieæ. po co Bóg w ogóle stworzy³ mê¿czyzn. Je li chodzi³o o zdanie Sammy. wie¿o upieczony policjant najwyra niej rozwa¿a³ tê mo¿liwo æ. fiut kar³owaty. . Na zmianê . wcale nie delikatnie. Cisnê³a zasranym pampersem w bok. chwyci³ Sammy za pier .Dobra. Chocia¿ je li siê zastanowiæ. .Tym razem powiedzia³a prawdê. Nie tylko w ciek³a. choæ przyznawa³a to niechêtnie.Wymy li³bym co lepszego .ostrzeg³. Nie mia³a wyj cia.. .Ma³o mi dziecko nie s pad³o! .Nie.Jej samochód stoi w gara¿u . Po korku zosta³y tylko wspomnienia. zje¿d¿aj. ale te¿. . . Little Walter pierdzia³ jak karabin maszynowy. Prawdziwy gliniarz pewnie by jej wypisa³ mandat za obrazê w³adzy i ³amanie przepisów ruchu drogowego dotycz¹cych wo¿enia dziecka. Byli na drodze praktycznie sami. . A jak spotkasz Angie. . bicepsy zagra³y. Pojecha³a. . ale Frankie tylko siê g³upio u miechn¹³.Pewnie ugrzêz³a za miastem. Pewnie we dwie z Dodee wsiad³y do jej kii i odjecha³y w sin¹ dal. .Nie twój zasrany interes. Tylko pierdzieli i macali. lecz da³a siê ponie æ z³o ci. Czasami zastanawia³a siê. . ¿eby nie bola³o? Trzepnê³a go po rêku.Wielkie mi co. ca³y Frankie DeLesseps.A gdzie masz fotelik? Frankie nachyli³ siê do okna. . .Widzia³a Angie? .Sam widzia³em.Georgia zrobi³a ci krzywdê w cycuszek? . odrobinê przestraszona.Poca³owaæ.spyta³ Frankie w pewnym momencie. . Miê nie wielkie. bo teoretycznie Frankie móg³ pogadaæ z panem Sandersem. I nie czekaj¹c na odpowied .A Dodee? Sammy po raz kolejny zaprzeczy³a.stwierdzi³. Wyl¹dowa³ niedaleko tablicy z napisem: . Angie mog³a go sobie zatrzymaæ na w³asno æ.macali i pierdzieli. By³a z nim przez dwa dni.stwierdzi³ Frankie. Kilometr dalej zatrzyma³a siê na poboczu i zmieni³a dziecku pieluszkê.Zwariowa³e ?! .

Rory'ego trzeba by³o przetransportowaæ mig³owcem do o rodka w Lewiston natychmiast. doktorze . cuda! A jak ju¿ wszystko wróci do normy..odezwa³a siê teraz. .oraz przemêczona pielêgniarka. Haskell mia³ spojrzenie jasne i przytomne.JIM RENNIE . Tyle ¿e do tego nie dojdzie. Zamiast tego ch³opak znalaz³ siê w przegrzanej sali operacyjnej ze zbyt ma³¹ liczb¹ personelu... Jeszcze ¿yjê. gdy dosta³ rykoszetem. Frankie i Carter Thibodeau znowu bêd¹ sob¹: cieniasami bez grosza w kieszeni. nie by³ to ten wyposa¿ony w stetoskop pracownik zatrudniony na czê æ . Operowa³o go dwóch lekarzy. które ogl¹da³a z dzik¹ przyjemno ci¹. Klimatyzacja zos ta³a wy³¹czona. Zapiszcza³o urz¹dzenie monitoruj¹ce serce. Wulkany wybuchaj¹ce w Los Angeles. a na dobr¹ spraw od momentu. bezpo rednio z miejsca. 8 Ry¿y s³ysza³ rozpaczliwe popiskiwanie urz¹dzenia monitoruj¹cego ci nienie krwi i wiedzia³.U‾YWANE SAMOCHODY KRAJOWE I ZAGRANICZNE TEN SIÊ RADUJE. jeszcze s³yszê. Ry¿y przez chwilê przygl¹da³ siê im nad pod³u¿nym kszta³tem okrytym prze cierad³em..Wiem. Ginny. ma³y umiera³ ju¿ w karetce. Kto co wymy li.Migotanie komór. by zmniejszyæ zu¿ycie energii.. z których jeden powinien by³ ju¿ dawno temu przej æ na emeryturê. ca³kiem jak na filmach katastroficznych. gdzie dozna³ obra¿eñ. Bogiem a prawd¹. . Na razie jednak chyba rzeczywi cie lepiej bêdzie siê nie wychylaæ. ¿e nied³ugo wszyscy siê przesi¹d¹ na dwa kó³ka.. kiedy by³a upalona. ¿e nie wyskoczy³a z ¿adnymi wiadomo ciami na temat Dodee. lecz dopiero d wiêk monitora u wiadomi³ Everettowi niepodwa¿alny fakt. Znów przysz³o jej do g³owy. ¿e trac¹ ch³opca. To znaczy. W sumie dobrze wysz³o. KTO U DU‾EGO JIMA KUPUJE! PYTAJCIE NA$ O KREDYT! Minê³a jakie dzieciaki na rowerach. Chryste. zombi w Nowym Jorku. a drugi nigdy nawet nie asystowa³ przy operowaniu przypadku neurochirurgicznego . Po chwili brzmia³ ca³y chór.

¿eby zbadaæ krew w laboratorium znajduj¹cym siê na parterze. Haskell nie tylko próbowa³. gdy Haskell usun¹³ czop kostny. ¿e zamiast wywie æ Rory'ego z sali operacyjnej w lewo . na oddzia³ pooperacyjny. bo Ry¿y nie mia³ odpowiednich kwalifikacji. Znale li na szczê cie zero minus. Ry¿y pod³¹czy³ kroplówkê z sol¹ fizjologiczn¹. zerkaj¹c do ksi¹¿ki. ¿eby zredukowaæ opuchliznê mózgu. w siódmej grze mistrzostw wiata. Haskell wyszed³ z sali operacyjnej. a jednak wygl¹da³ przera¿aj¹co staro i krucho. ¿ywi¹cych nadziejê wbrew wszelkiej logice. który przez kilka ostatnich lat ciê¿ko st¹pa³ po korytarzach szpitala niczym duch potêpiony. Otwarcie czaszki spowodowa³o zmniejszenie krwiaka. Rory dos ta³ cztery jednostki. wszystko zaczê³o s sypaæ b³yskawicznie. lecz nikt nie powiedzia³ tego g³o no. która wypad³a. Haskell wys³a³ Ginny do kanciapy wielko ci szafy.. Ry¿y pomy la³ wtedy o rodzicach czekaj¹cych na wynik operacji. . jak¹ miastu przyjdzie zap³aciæ za brak wykwalifikowanego personelu szpitalnego. kiedy Haskell chcia³ sprawdziæ. Podanie ich rannemu by³o w zasadzie równoznaczne z wylaniem do ciek u.Próbowali my . Pielêgniarka wróci³a ze zniszczonym Krótkim przegl¹dem zagadnieñ z dziedziny neurochirurgii . której kartki przytrzymywa³ otoskop.. Posz³o le. Ale potem. dodaj¹c mannitol. Ry¿y by³ pewien. Musia³ to zrobiæ sam. a takiej nie mieli w niewielkich zapasach wcale. bêdzie trzeba z nim pojechaæ w prawo. funkcje ¿yciowe Rory'ego siê ustabilizowa³y. krew uniwersaln¹. gdzie matka i ojciec mogliby w lizgn¹æ siê niepostrze¿enie i zobaczyæ dzieciaka. Okaza³o siê. na moment. Ry¿y u wiadomi³ sobie. Ani grudki galaretowatej krwi. a staremu bojownikowi posk¹piono szczê liwego zakoñczenia. a w³a ciwie wybieg³. ¿e ch³opak Dinsmore'ów mo¿e byæ tylko pierwsz¹ rat¹ z ceny. ¿e nigdy nie zapomni jazgotu pi³y i zapachu ko cianego py³u unosz¹cego siê w nienaturalnie ciep³ym powietrzu. w glorii i chwale. Tyle ¿e tym razem ca³¹ widowniê stanowil jedynie Ry¿y i Ginny Tomlinson. . Haskell operowa³. czy fragment kuli znajduje siê w jego zasiêgu. Przez kilka chwil nawet mia³ nadziejê. W szpitalu imienia Catherine Russell przera liwie brakowa³o personelu. I o tym.i . Ry¿emu przywodzi³ na my l bohatera jednej ze sportowych powie ci dla dorastaj¹cych ch³opaków.powiedzia³ Haskell . które uwielbia³ jako dziecko. pe³ni¹cej funkcjê szpitalnej biblioteki.W normalnych warunkach podtrzyma³bym funkcje ¿yciowe .etatu. a techników nie by³o. do kostnicy. Wykona³ kompletn¹ morfologiê. ¿e ch³opak ma krew grupy A minus.powiedzia³. W takiej powie ci podstarza³y miotacz wychodzi z zagrody dla byków tylko na jeden rzut.

siedemnasta czterdzie ci dziewiêæ. Haskell siêgn¹³ do czerwonego prze³¹cznika na tylnej czê ci respiratora. Spokojna. chocia¿ te¿ wygl¹da³a na tak zmêczon¹. którym mia³ przekazaæ z³e wie ci. ¿e po prostu nie by³o szans na uratowanie ch³opaka. . opar³ siê o cianê. Wziernik odbi³ siê od ciany. Ry¿y poda³ adrenalinê.Wyjd my st¹d .. Ginny przekaza³a wie ci rodzi com ch³opca. . Najwa¿niejsze jednak. I elektrody. panie doktorze? . Ron Haskell prze¿y³ swojego ostatniego pacjenta dok³adnie o trzydzie ci cztery minuty.siedemnasta piêtna cie. Mia³ wra¿enie. Haskell wcisn¹³ prze³¹cznik. instrukcji obs³ugi toyoty! Chwyci³ otoskop. spad³ na ziemiê.. Nie gor¹co go pokona³o. ch³odna.Strasznie gor¹co. opanowana.Podaæ adrenalinê. rzuci³ nim na o lep.. Rory Dinsmore zaczerpn¹³ jeden ciê¿ki oddech o w³asnych si³ach. . przyklei³ tam niewielk¹ czerwon¹ nalepkê z napisem: BUM! . ¿e wdowa po komendancie by³a swego czasu wyj¹tkowo urodziw¹ kobiet¹.powiedzia³.Haskell spojrza³ na du¿y zegar cienny . 9 Barbie uzna³.spyta³a Ginny. nie operowa³bym go. Czas zgonu . S³ysza³ zawodzenie matki. wskazuj¹c na rozleg³e uszkodzenia mózgu. ¿e pani Dinsmore nigdy nie umilknie. korzystaj¹c z. Upad³ w po³owie korytarza. Tyle ¿e w normalnych warunkach ch³opaka by tutaj w ogóle nie by³o.Czy ja siê wyrazi³em niejasno? Nie zamierzam przed³u¿aæ agonii tego ch³opca. z podsinia³ymi oczami. ból i rozpacz. ukry³ twarz w d³oniach. która . . Nawet teraz. tylko serce. A nawet gdyby do nas trafi³.Niech bêdzie. ubrana w wyp³owia³e d¿insy i bluzê.. jakby mia³a zaraz pa æ bez ¿ycia. Test Babiñskiego da³ odruch pozytywny. przymierzy³ siê do drugiego i przegra³. Haskell ci¹gn¹³ maskê. Podobnie jak masa¿ serca. Ry¿y usiad³ na pod³odze. zanotujesz czas zgonu? .Tak. Mia³ sine wargi. po czym wolno pokrêci³ g³ow¹. . w drodze do Aldena i Shelley Dinsmore'ów.Ry¿y? Masz inne zdanie na ten temat? Ry¿y zastanowi³ siê. ale nic to nie pomog³o. Jaki dowcipni .poprosi³ rodziców o podpisanie zgody na pobranie organów. doktorze. D wiêki nios³y siê daleko w prawie pustym szpitalu. . Ginny. I to od pocz¹tku. pewnie Twitch. od³upa³ kawa³ek zielonej p³ytki ceramicznej.

I co jeszcze. ¿e jest dobrze wytresowany. Pogrzeb jutro. a jego bra t. maj¹c przed sob¹ jako jedyny c el naszykowanie czterdziestu kanapek z szynk¹ i serem oraz drugich czterdziestu z tuñcz ykiem. . skoro wszyscy w potrzebie je¿d¿¹ do Crosmana w Castle Rock. Barbie jest niegro ny! I zanim pani Perkins zdo³a³a odpowiedzieæ czy zaprotestowaæ. jest jeszcze g³upszy. Stewart to idiota. Oczywi cie je li nie s¹ brzydcy od urodzenia.Wiem. Przysz³o mu do g³owy. szanowna pani. ¿e pani Perkins zaprosi go do rodka. Sta³ przed siatkowymi drzwiami i czu³ siê jak zabiegaj¹cy o pracê aplikant na bardzo trudnym spotkaniu. nadal by³a uderzaj¹co piêkna. Westchnê³a jak osoba.Fallud¿y ni¿ kucharzem Chester's Mill. czym wywo³a³ u miech na ustach gospodyni. .. . Wdowa z pewno ci¹ by³a pogr¹¿ona w ¿a³obie. miêdzy innymi oznacza konieczno æ wykonania naprawdê ciê¿kiej pracy organizacyjnej. Spodziewa³ siê. Kobieta z misj¹.zapyta³a Brenda. ale dzi po po³udniu czu³ siê bardziej ¿o³nierzem z Al . A w tej chwili obiektem jej zaciekaw ienia by³ w³a nie on. któr¹ czeka trudne zadanie. tymczasem to ona wysz³a przed .uzna³a. Proszê przyj¹æ najszczersze kondolencje.Dziêkujê. mieræ ukochanej osoby ³¹czy siê z wieloma sprawami. jednak smutek nie zabi³ w niej ciekawo ci. ¿e ludzie m¹drzy rzadko wygl¹daj¹ le. . unios³a rêce w pytaj¹cym ge cie: Co robisz? . . Jeszcze dwa dni wcze niej bez namys³u odpowiedzia³by twierdz¹co. Julia wychyli³a siê przez okno. który nie wiedzieæ jakim cudem w ogóle jeszcze trwa. Straci³am mê¿a. pomy la³ Barbie. Zerknê³a nad jego ramieniem na zawracaj¹cy samochód Julii.Muszê przypilnowaæ druku! Przy okazji zajrzê do Sweetbriar Rose i zaniosê Ansonowi Wheelerowi z³e wie ci.Jest pan niegro ny? Barbie rozwa¿y³ jej s³owa.O tym bêdê musia³a siê przekonaæ sama . Fernald. ale na razie nie mamy wyboru. Bren. Ludzie nazywaj¹ firmê Stewarta Bowiego Trupim Sk³adem. .Choæ akurat teraz trudno mi byæ obiektywn¹.. I s³usznie.chyba pe³ni³a rolê góry od pid¿amy. I ja nie mam wyboru.Przepraszam? . Organizuje go ten podrzêdny zak³ad pogrzebowy Bowiego. W oczach Brendy Perkins b³yszcza³a m¹dro æ. Barbie wola³by siedzieæ obok niej. . Julia ju¿ jecha³a Morin Street.Jest pan? . ¿e bêdzie siê dzisiaj z kanapkami mêczy³ sam! Nie martw siê. W koñcu powiedzia³.

. . tyle ¿e zanim siê zebra³am. Brenda Perkins star³a j¹ nieuwa¿nie. no i kupiæ wiêcej butli u Burpeego. .Mia³am poprosiæ Henry'ego Morrisona..Intuicja podpowiedzia³a. . p³ytka wyobra nia. co siê sta³o. niestety teraz sytuacja n ie jest normalna. gdzie królowa³ stó³. Ale nie mogê tego zrobiæ. co to pytanie retoryczne. Straszne. Przyzna³abym mu racjê. Grace Metalious i Sherwood Anderson w swoich ksi¹¿kach mieli racjê. . Chcia³ mnie nauczyæ obs³ugi. Muszê pana poznaæ. . . Zaprowadzi³a go cia na taras. ¿e siê upar³ na ten generator.By³abym wdziêczna. . wygrabionym z jesiennych li ci.powiedzia³. . Ma³e miasta. a ja nie zdradza³am ochoty G³ównie ze z³o ci. Jak pan s¹dzi. Co wiêcej . a Henry by³ na ³¹kach Dinsmore'a razem ze wszystkimi. ¿e mia³ . gdybym tylko mog³a.oznajmi³a .mo¿e potem wpuszczê pana do domu. W¹tpi³ we w³asne s³owa. opowiedzia³a mi. Po prawej stronie ci¹gnê³o siê ogrodzenie oddzielaj¹ce dzia³kê Perkinsów od s¹siadów. powinienem daæ sobie z tym radê .Najpierw siê przejdziemy . mówi³a. Mia³am Howiemu za z³e. Burpee ju¿ zamkn¹³ sklep. ciasne umys³y. . Poprowadzi³a go wzd³u¿ boku domu. po lewej rabaty kwiatowe. wiêc doda³: . .Mnie te¿ to nie dziwi³o. pewnie mu zabrak³o paliwa.Raczej nie. ¿e szczero æ bêdzie najprostsz¹ drog¹ do zdobycia zaufania tej kobiety. uda mi siê jutro kupiæ zapasowe butle? . a przy nim sta³a niewielka ch³odziarka.Wcale nie. . Chêtnie bym go przeprosi³a.powiedzia³ Barbie. Pewnie uzna pan to za dziwaczne hobby u przedstawiciela si³ porz¹dkowych.. Normalnie ca³kowicie polegam na zdaniu Julii.Nie wiem. s¹siadka.M¹¿ mia³ bzika na punkcie kwiatów. tylko nie potrafiê jej wymieniæ.Gina Buffalino.Mo¿liwe . Co nas plasuje w zdecydowanej mniejszo ci. skrêcaj¹c za róg domu na ³adnie urz¹dzone podwórze . Ch³opiec bêdzie ¿y³? .Raczej nie.Je li chodzi tylko o wymianê butli.odezwa³a siê Brenda Perkins po chwili. . .drzwi. po starannie utrzymanym trawniku.Rzeczywi cie.Westchnê³a i ponownie otar³a oczy.S³ysza³am o wypadku .Po policzku sp³ynê³a samotna ³za.podjê³a. Generator rano przesta³ dzia³aæ. prawda? Barbie wiedzia³.tutaj d³u¿ej bêdzie jasno. Nawet mam zapasow¹ butlê.

Wodê. . I zacz¹³ opowiadaæ. szanowna pani.Mo¿e bêdzie musia³ siê dowiedzieæ. ¿e chce pan dostaæ klucze do ratusza. . Widzi pani. Je li nie. Sytuacja uleg³a zmianie. Wcale nie mia³ ochoty przyznawaæ. Na nic innego nie pozwala³am Howiemu.. zmieniaj¹c butlê? . ale i zaciekawionym spojrzeniem.Czy mogê opowiadaæ. Tymczasem obieca³ sobie.Zanim pan mi powie o sytuacji w mie cie. A ³atwiej mu bêdzie mówiæ. I rozumiem.A czy pani m¹¿. Brenda unios³a d³oñ i pokrêci³a g³ow¹. tu¿ przy domu. Wiem po co.. Chyba mu w jakim sensie nie dawa³a spokoju. dlaczego Jim Rennie nie powinien o tym wiedzieæ.Jest woda Poland Spring i dietetyczna cola. .? . . . Otworzy³a dwie butelki.Tak. kiedy Angie McCain uzna³a go za lekko przero niêt¹ zabawkê. ¿e chce pani us³yszeæ rzeczywi cie wszystko? . .. bêdziemy mogli poruszyæ inne tematy.Rzeczywi cie. obserwowa³a go pe³nym smutku. .. szanowna pani.niewielkie szanse. Mê¿czyzna. ¿e poprzesta³ na jednej zapasowej butli propanu. widocznie dba³ o generator.Otworzy³a lodówkê. nie patrz¹c jej w oczy. . A teraz ja chcê siê przekonaæ. Co pan woli? .Howie rzadko rozmawia³ ze mn¹ na tematy s³u¿bowe.Julia powiedzia³a.. Barbie wskaza³ brod¹ czerwon¹ komórkê.Tak. poproszê. Je li tak. ¿eby pan sobie poszed³. . który jeszcze wczoraj mieszka³ w tym domu. Barbie postanowi³. A je li jeszcze raz nazwiesz mnie szanown¹ pani¹. czy pañska wersja bêdzie siê zgadza³a z tym. i¿ niezale¿nie od dalsz ego przebiegu spotkania z pani¹ Perkins postara siê nastêpnego dnia zdobyæ jeszcze kilka. Drzwi komórki zamkniête by³y na haczyk z b³yszcz¹cego mosi¹dzu.. .Tam jest generator? . Gdy pili. bêdê chyba musia³a siê obraziæ. Pozwolê panu zabraæ ze sob¹ tê butelkê wody. co wiem od niego.Zak³adam. ¿e opowie o tamtej nocy ca³kiem szczerze. ¿e k³opoty zaczê³y siê wtedy. Barbie umilk³. Szkoda tylko. chcia³abym us³yszeæ o pañskich k³opotach z Juniorem i jego przyjació³mi. ale o tej sprawie rzeczywi cie mi opowiedzia³.

poca³owa³a. . m³oda i jêdrna. bo choæ obejmowa³a go tylko jedn¹ rêk¹. W którym momencie Angie zaczê³a siê w kuchni za bardzo do niego przysuwaæ. Ale ciê nie lubiê. Wtedy zobaczy³. Na przyk³ad siêgaj¹c po co . Jak zreszt¹ ca³a dziewczyna. Mog³o siê skoñczyæ na zwyk³ym podrywie starszego i do æ przystojnego znajomego z pracy przez m³od¹ dziewczynê. Dale Barbara. a na twarzy Angie pojawi³ siê z³o liwy u mieszek. kim jest jej ch³opak. Objê³a go za szyjê. który by³ grany chyba wszêdzie.10 Najlepiej zapamiêta³ z tego lata przebój Jamesa McMurtry'ego. Przez moment widzia³ ró¿owe figi.powiedzia³a. potem Angie i Frankie zerwali ze sob¹. dotknê³a siedzenia d¿insów i zmierzy³a go w ciek³ym spojrzeniem. Wtedy wróci³a mu zdolno æ my lenia. Pokaza³a mu jêzyk. pasujê. . I w pewie n wieczór. jak chcesz . A on. .Podoba³o ci siê! .. a tak¿e mia³ wiadomo æ. Na chwilê podci¹gnê³a brzeg spódnicy.Dziêki. A z tego przeboju najlepiej zapada³y w pami s³owa ka¿dy musi znaæ swoje miejsce . Dojrza³ na jej twarzy gniew.Mo¿e i tak. co spokojnie móg³ jej podaæ.Wielkie dziêki! Jestem u winiona po ca³o ci. Zna³ te bajery. Z pocz¹tku odruchowo odda³ poca³unek. Nosi³ tytu³ Talking' at the Texaco . . Pchn¹³ troch mocniej. w Chester's Mill po prostu nie mia³ w³asnego miejsca.Niech bêdzie sprawiedliwie.. . nawet je li jedyn¹ jego zalet¹ by³a przyja ñ z synem Du¿ego Jima Renniego. Niestety. Angie jedn¹ jego rêkê po³o¿y³a sobie na piersi. . dziewczyna p ostanowi³a go podej æ na serio. Fizjologia zrobi³a swoje. przyciska³a biust do jego ramienia.doda³. ale nie w ten sposób. Spojrza³a na niego chmurnie.powiedzia³ spokojnie. Chcia³ siê odsun¹æ. ¿e Frankie DeLesseps nale¿y do tych. I wiedzia³. Odwróci³ siê i na ni¹ wpad³. wtedy zatoczy³a siê na pojemnik ze zlewkami. kiedy Barbie wylewa³ resztki do pojemnika na ty³ach restauracji. przelotny go æ. Którego wieczoru dziewczyna lekko cisnê³a go w kroczu. to wbi³a mu paznokcie w szyjê i napiera³a na niego biodrami. lubiê. A tak¿e stanowi³a ród³o k³opotów.Powinna wiedzieæ. Pier by³a fantastyczna. Widzia³ takie zabawy w niejednej kuchni. ale nie od razu zdo³a³. kiedy odpu ciæ . rozumiesz .Mo¿esz mi oddaæ.To znaczy. Oczywi cie ludzie maj¹ . co w tym mie cie narzucaj¹ swoj¹ wolê. czasem nawet bra³ w nich udzia³. . ¿e j¹ skrzywdzi³. i tak ju¿ bardzo krótkiej.

Baaarbie. chocia¿ podejrzewa³. Zaci niête piê ci uniós³ jak John L.albo zaczekam. Barbie uzna³ w tej sytuacji. ¿e sporo osób ju¿ i tak o tym wie.Nie rób tego . co ci powiedzia³a. Potem przeprosi i powtórzy. .Powiedzia³a mi. mo¿emy wyj æ. Zamierza³ rozprawiæ siê z Frankiem szybko.Jak tam. W ciek³y. Piêkny prysznic.sposoby powiedzenia tego. kiedy Frankie wróci³. .jak by³o do przewidzenia. i zacz¹³ wstawaæ. Sullivan. Chlusn¹³ mu w twarz. . czy tchórzysz? .Tchórzê . co naprawdê my l¹. ¿e sprawy potocz¹ siê tak. Nie zaj¹knie siê s³owem o tym. Zrazu wydawa³o siê. Dzi daj¹ dzbanek za dwa dolce. Skontrowa³ prawym . wcale nie przebój McMurtry'ego. Frankie podsun¹³ siê bli¿ej i uderzy³ . zarysowane przez latarnie na krañcach par kingu. i tak go to nie minie. ¿e mówi³a nie . ale tobie to nie przeszkadza³o i tak czy inaczej j¹ przelecia³e . zanim powstanie zbiegowisko. ¿e jego s³owa nie maj¹ ¿adnego znaczenia.Wiedzia³. lecz z dzbankiem piwa. Tym razem nie ze szklank¹. ale nak³ama³a . a¿ nieszczê nik zacznie b³agaæ o lito æ. Z szafy graj¹cej p³ynê³a akurat zupe³nie inna melodia. ¿e nic nie zasz³o. paru podpitych zaklaska³o. mimo wszystko Barbie i tak mia³ w g³owie tamte s³owa: ka¿dy musi znaæ swoje miejsce . silny i g³upi. od do³u. . Frankie DeLesseps.Wyjdziesz przed lokal.Nie wiem. . celuj¹c w szczêkê. Baaarbie? Fajnie? Mogê jeszcze raz. Zwykle za³atwia przeciwnika jednym ciosem. U wiadomi³ sobie. Barbie unikn¹³ ciosu dziêki lekkiemu przechyleniu g³owy. ¿e teraz czy pó niej. ¿e ma do æ piwa i muzyki na jeden wieczór.powiedzia³ Barbie.powiedzia³ Frankie . Mo¿e Frankie oprzytomnieje dziêki krwawi¹cemu nosowi i zrozumie.Mo¿esz wyj æ teraz i za³atwiæ sprawê . . na pewno Rose i Anson. Co dziwne. jak Barbie przewidywa³. ¿e pomys³ zemsty by³ od pocz¹tku chybiony. . .stwierdzi³ Barbie. Nie bêdê siê powtarza³. na ¿wirze leg³y dwa jego cienie. Ile ty wa¿ysz? Z piêædziesi¹t kilo wiêcej ni¿ ona? To mi wygl¹da na gwa³t. Frankie odpu ci³. Frankie oczywi cie nie pos³ucha³. Cztery dni pó niej w karczmie kto wyla³ mu na plecy szklankê piwa. Kolejny ma³omiasteczkowy awanturnik. potem go podnosi za frak i ok³ada dot¹d. jak Angie na niego lecia³a.stwierdzi³ Barbie. kiedy s¹ wzburzeni. Kilka osób siê za mia³o. Albo je li wolisz. skurwielu jeden.Nic jej nie zrobi³em. Frankie sta³ w rozkroku. Wobec tego Dale Barbara poszed³.

a nie skórzane ciê¿kie buciory. w tamtej chwili przesta³ my leæ o ucieczce. Zazgrzyta³ ¿wir. Ju¿ siê obraca³. obok furgonetki do przewo¿enia mebli nale¿¹cej do Grubego Normana. Wyprowadzi³ cios z pó³obrotu. Jego entuzjazm zosta³ nagrodzony kopniakiem w brzuch. Wiedzia³ te¿. by cokolwiek z³amaæ. wiêc Junior zgi¹³ siê wpó³. wyci¹gn¹³ przed siebie rêce. poruszy³ palcami. Gdyby trafi³.zacz¹³ Barbie. Wtedy opu ci³ go zdrowy rozs¹dek.. Zaczê³o siê kopanie.Nie musimy. zanim on zdo³a wywalczyæ sobie przej cie spomiêdzy . plecy i ramiona. zanim komu naprawdê stanie siê krzywda.Co ty nie po. Prowokacja.. Zobaczy³ gwiazdy.. Tak zarobi³ najgorsze siniaki . Bezczelne zaproszenie. pewnie splecionymi d³oñmi.prostym w splot s³oneczny. musieli do niego przychodziæ pojedynczo.A mo¿e by³a miêdzy nimi nawet jedna kometa . walcz¹c o oddech. .wrzasn¹³ idiotycznie. wiedz¹c. Barbie w przeciwieñstwie do napastników mia³ na nogach obuwie sportowe. korzystaj¹c z okazji. tyle ¿e taki pi³karz zwykle nie ciska kostki. Skrêci³ siê w bok. wyszed³ spomiêdzy dwóch zaparkowanych samochodów. ostre ciosy. us³ysza³ syk uchodz¹cego z p³uc powietrza. Kucharz wyr¿n¹³ go ³okciem w brzuch. ale kopn¹³ mocno.w dniu. Barbie zatoczy³ siê do przodu..powiedzia³ Brendzie. ¿e nale¿y zakoñczyæ sprawê. Barbie wyl¹dowa³ na ziemi. Oczywi cie zrozumia³. Frankie wyl¹dowa³ na ziemi. by zainkasowaæ potê¿ny raz od Thibodeau. Zamierza³ uciec. Wsta³. Pierwszy spróbowa³ Junior. ale nie na tyle. papierosami i kie³baskami. . ¿ó³te. który zaszed³ go od ty³u. . wiêc grad kopniaków spad³ mu na nogi. z³ama³by Barbiemu szczêkê. Dosta³ w skroñ. ¿eby u¿yæ wiêkszej si³y. Wygl¹da³ jak sportowiec ustawiaj¹cy pi³kê do karnego. ¿e Thibodeau zaatakuje ponownie. Zrobi³ trzy kroki i wtedy skoczy³ na niego Melvin Searles. odwróci³ siê twarz¹ do napastników. uderzy³ go dwa razy w twarz krótkie. Dosta³ raz do æ mocno w ¿ebra. Nad nim zacz¹³ siê gramoliæ Frankie. ¿e wpad³ w pu³apkê. Opad³ na kolano. do æ mocne.Nie grasz fair! . nie przeszkadza³o mu w tym fa³szywe poczucie dumy. a wtedy Junior wyr¿n¹³ go w nerki. Niekoniecznie jemu. bo Melvin Searles od ty³u chwyci³ go ramieniem za szyjê. . ale kucharz zd¹¿y³ siê zas³oniæ rêk¹. Znajdowa³ siê w w¹skiej przestrzeni miêdzy samochodami. . Barbie odwróci³ siê akurat na czas. mierdzia³o piwem. zaraz potem uda³o mu siê d wign¹æ na kolana. wiêc Barbie. Zas³oni³ g³owê. Thibodeau naciera³. Wiêcej Barbie nie zd¹¿y³ powiedzieæ. otwieraj¹c zawór pe³nej butli. ci¹gle jeszcze brzydkie. ale zainkasowa³ kopa w kostkê. Kompletnie og³upia³y. na brzuchu. Tam ju¿ czeka³ na niego Carter Thibodeau. gdy chcia³ odej æ z miasta.

ale zadzwoni³. Walcz¹cy zostali o wietleni jak aktorzy na scenie. Dziêki pani mê¿owi.Barbie wdusi³ przycisk uruchamiaj¹cy generator.Nie za wcze nie trochê na takie zabawy. . W³a nie skoñczy³ opowiadaæ historiê. . Wtedy pojawi³ siê komendant Perkins wezwany przez Andersonów.Inny policjant móg³by tego nie zauwa¿yæ. do szpitala. . a wniosek ten wydawa³ siê do æ rozs¹dny. Zna³a ci¹g dalszy od mê¿a.zgodzi³ siê Barbie.Mo¿e tak. która nie nale¿a³a do jego ulubionych.A mo¿e posiedzimy tutaj? Je li to pani nie przeszkadza.Mo¿e pan to nazwaæ zrz¹dzeniem opatrzno ci. Mo¿e wtedy bêdzie ju¿ po wszystkim.Fallud¿y.Aha. . Perkins raz wdusi³ przycisk syreny. zw³aszcza gdy stawk¹ by³y jego korzy ci. I wcale nie by³a zaskoczona.Ze dwa dni. Potem bêd¹ mogli sobie podyskutowaæ na temat chwytów poni¿ej pasa. . Wjecha³ na parking z ca³¹ dyskotek¹ na dachu i migaj¹cymi wiat³ami przednimi. a mo¿e nie. Czy pan wie. Twarz mu pulsowa³a bólem. akcja! . W sumie rzuca³o siê w oczy. Syn Du¿ego Jima ju¿ jako dziecko potrafi³ k³amaæ jak z nut.. Przypada³a kolej George'a Fredericka.. A wracaj¹c jeszcze do tamtych zdarzeñ. ¿ebra te¿ i raptem doszed³ do wniosku. . Bardzo tu przyjemnie.Wejdzie pan do rodka? . nawet maj¹c tu¿ przed oczami. ¿e wy le ich. ch³opcy? Odpowiedzia³ mu Junior Rennie. urz¹dzenie o¿y³o z warkotem.Junior Rennie powiedzia³: Kuchta zacz¹³ . . wszystkich czterech. ¿e ma grypê ¿o³¹dkow¹. dlaczego pan nie trafi³ pod klucz w komendzie powiatowej? . . zawy³a przez pó³ obrotu i umilk³a. . ¿e akurat Ho wie pe³ni³ s³u¿bê tamtego wieczoru.. mimo ¿e policzki go parzy³y. Czterech na jednego. Widzia³. .Jasne. Wysiad³.Umilk³a na chwilê. co siê dzia³o. .samochodów. U miechn¹³ siê do gospodyni. poprawiaj¹c pas na wydatnym brzuchu.Proszê uprzejmie: wiat³a. ¿e jest lepsza od tamtej w gimnazjum w Al . Chocia¿ pewnie którego dnia uzna. Mam racjê? .Bardzo panu dziêkujê. 11 Brenda nie musia³a tego s³yszeæ od Barbiego.. kamera. Mia³ pan szczê cie.Prawda . w³a cicieli karczmy. Jak d³ugo bêdzie dzia³a³? .

Pokrêci³a g³ow¹. Mój m¹¿ sobie z nim radzi³.. i w koñcu . ¿e kiedy do pana Renniego dotar³y wie ci o pañskiej.. . By³o ich kilka.. Odkry³am. ³¹cznie z kwesti¹ czterech na jednego na parkingu. a ja jej nie pozwoli³em. niewiele brakowa³o. zdaje siê. Potem przyzna³. bêdzie ch³odniej. ale te¿ raczej nikomu nie zagra¿a³.. Wyja ni³..Junior Rennie nigdy nie by³ szczególnie mi³ym dzieckiem... ¿e mo¿e to nie do koñca by³ gwa³t. ¿e rozum stoi przed prawem. a dotykaliby my siê ³okciami. Peter Randolph praktykuje zupe³nie inne podej cie.. naciska³. ¿e sprawa trafi do s¹du. Powiedzia³ jej. ¿e zgwa³ci³ pan Angie McCain. Zgadza siê? . Mam racjê? Barbie przyzna³.Howie oznajmi³ panu Renniemu. Stwierdzi³a. Howie powiedzia³. ¿e nie wie. Zmieni³ siê w ci¹gu ostatniego roku. . Nied³ugo pogoda siê zmieni. Za cokolwiek. chocia¿ ¿aden takiej wagi jak w pana przypadku.Z pocz¹tku tak twierdzi³. ¿e dobry obroñca mo¿e wygrzebaæ gimnazjalne wybryki Juniora i Frankiego. . DeLesseps powiedzia³ mu.i wepchn¹³ tam Angie. .. W takich warunkach nie³atwo k³amaæ.Howie zawsze stosowa³ zasadê. . ma k³opoty z my leniem. Na tym siê opiera³. Dorzuci³ te¿.. sprzeczce z jego synem. który normalnie chyba jest schowkiem na szczotki.Kiedy Howie zabra³ was wszystkich do komisariatu.Umilk³a. Barbie widzia³ wyra nie.Przy feministkach lepiej niech siê pan nie afiszuje ze stopniowaniem gwa³tu.S³usznie. ale w koñcu Angie wycofa³a oskar¿enie. ¿e bi³a siê z my lami. zw³aszcza m³odej osobie i na powa¿ne tematy. Czyli. jaka jest kara za krzywoprzysiêstwo. . Brenda parsknê³a miechem. nie mówi¹c ju¿ o gwa³cie. a po drugie i wa¿niejsze. Pani m¹¿ wsadzi³ mnie do pokoju przes³uchañ.. Pani m¹¿ te¿ o tym wiedzia³. wa³t drugiego stopnia.. Co potem. Ju¿ nie bêdê wchodzi³ w szczegó³y.. ¿eby zosta³o ujawnione wszystko. . czy ujawniæ tajemnicê. bo po pierwsze..Ale nie by³ zaskoczony. . . . Nauczy³em siê tego w armii. Rany boskie.Chêtnie. Howie t dostrzega³ i nie dawa³o mu to spokoju. ¿e wiedzia³ pewne rzeczy o nich obu. on osobi cie dopilnuje. musia³a patrzeæ mi w oczy.Nie. Brenda u miechnê³a siê przelotnie.. ¿e je li cokolwiek z wydarzeñ tamtych dni trafi przed s¹d. Wiedzia³ pan o tym? . By³ w ciek³y. zgodnie z t¹ my l¹ prowadzi³ sprawy. Posadzi³ j¹ naprzeciwko.. by pana za co jednak aresztowano . ale ¿e dziewczyna siê przestraszy³a i chcia³a wycofaæ. nie da³by sobie rady z Renniem. o synu i ojcu. ¿e nie by³o ¿adnego zbli¿enia.

a ty zapewne wyl¹dujesz w celi. Chêtnie bym zobaczy³a efekty. .52. Brenda poblad³a.Mów mi po imieniu. . ¿eby okre liæ. siêgn¹³ do lodówki.Howie poradzi³ panu wyjechaæ z miasta. Ale twoim zdaniem Jim Rennie powinien o tym wiedzieæ i z t¹ kwesti¹ nie bardzo mogê doj æ do ³adu. A ja bêdê do ciebie mówi³a Barbie.W miejsce gdzie klosz przecina Little Bitch Road.Niestety. Ta bêdzie prawdziwa.postanowi³a zachowaæ dyskrecjê. zamiast szukaæ swojego tajemniczego generatora. Proszê. Có¿.Chcesz klucze do schronu.Tak. ale sytuacja siê zmieni³a. Gospodyni otworzy³a usta w sposób ca³kiem nieprzystaj¹cy do kobiety z klas¹. Radar jej nie widzi. Solidnie zaprogramowanym. Gdyby nadal komendantem by³ mój m¹¿. Wypuszcz¹ pocisk z B . . Z ³adunkiem niszcz¹cym bunkry. Barbie uniós³ siê. Howiego nie ma. Brenda unios³a rêkê do ust.. darzy szczer¹ antypati¹. je li ci to nie przeszkadza.. tak ma byæ. bêdziemy mieli w mie cie panikê. Du¿y Jim nie znosi. Jutro punktualnie o godzinie trzynastej Air Force wystrzeli w kopu³ê cruise'a. W tym mogê ci pomóc i pomogê. Taki pocisk jest naprawdê potê¿ny. Proszê pani. na dodatek. ¿eby panu dobraæ siê do skóry. Wtedy to by³y g³owice æwiczebne. Nauczy³a siê tego jako ¿ona ma³omiasteczkowego policjanta i trudno jej by³o zwalczyæ ten nawyk. Je¿eli wybuchnie. Wziêli pod uwagê ka¿d¹ dziurê. Prawda. I nie j est ci nic winien. wszystko to wiem. Pocisk wybuchnie jakie pó³tora metra nad ziemi¹. Niemo¿liwe! . jednak nie rozumiem. . we sobie colê. nie mamy wozów stra¿ackich! . Byli my tam z Juli¹ wczoraj wieczorem.O mój Bo¿e! .Gdzie bêd¹ celowaæ? . a siê nie przebije. Poleci zaprogramowanym kursem. ¿eby stamt¹d wzi¹æ licznik Geigera. .Jakie bêd¹ straty? Barbie.. a ciebie jeszcze. dlaczego w ogóle chcesz rozmawiaæ z tym cz³owiekiem.Wiem. Jedno i drugie.Strzelali w ni¹ ju¿ wcze niej. ale tylko po to.. Mo¿e rozpacz przyæmiewa mi my li. ¿e nie zd¹¿y³ pan z powodu klosza. . I efekty ja czasie Armagedonu. Natomiast je li siê przebije. poszliby cie do Renniego razem. zanim Rennie znajdzie jaki inny sposób. czy móg³bym teraz dostaæ coli? . jak wysoko siêga. gdy ktokolwiek podwa¿a jego autorytet. . prawda? Domy lam siê.

zrobi to Julia Shumway. do jakiego stopnia. .Mam wprowadziæ stan wyj¹tkowy i w zasadzie przej¹æ w³adzê w Chester's Mill. proszê pa. . ¿e sobie po¿yczam z ratusza stary licznik Geigera. wybuchnê³a miechem. ¿e tê wiadomo æ równie¿ Brenda zachowa dla siebie. a tego chce twój zwierzchnik. . Jimowi Renniemu siê taki pomys³ spodoba? Zaskoczy³a go.Wiem.. Od rodków przeciwbólowych. .Brenda westchnê³a ciê¿ko.. Brendo.Gratulujê.. Tak¹ podjêli decyzjê. Potem razem porozmawiamy z Renniem i Andym Sandersem. bo mia³ siê z ni¹ razem.Widzisz. I on sam siebie zaskoczy³. Nie wiem. a w zasadzie z Renniem.Jest uzale¿niona od leków. Przynajmniej bêdzie nas wiêcej. . nie wiedzia³e ? .. nie dla miasta...Widz¹c wyraz jej twarzy.No tak... ..Skoro masz przej¹æ w³adzê. Niestety. . . jakie mam problemy? Mieszkañcy miasta nie musz¹ wiedzieæ. ale ojcowie mias ta powinni us³yszeæ te wie ci ode mnie. Brenda przewróci³a oczami. Rozkazem prezydenckim. bo.Jest radn¹. Przy tym Andrea.Jakie? Przez chwilê s¹dzi³.Z siostr¹ Rose? Dlaczego? . Brenda objê³a siê ramionami. ma k³op oty.Zdaje siê. Zwykle we wszystkim zgadza siê z tamtymi dwoma. . chocia¿ Andrea ju¿ od kilku lat sprawuje tê funkcjê. Wiem dlaczego. doda³ szybko: .. to nie koniec k³opotów. .. .Na pewno bêd¹ w pobli¿u. Czy mo¿e mia³a. Je li ja tego nie rozpowiem.Czy to m¹dre posuniêcie? Czy oni tam maj¹ racjê? .. jednak postanowi³a j¹ ujawniæ.Do niej z tym pójdziemy. . . ..Nic a nic. . S³oñce czerwienia³o. ale muszê im powiedzieæ o tym..Trudne pytanie. ..Trzeba bêdzie ewakuowaæ ca³¹ okolicê. Zosta³em awansowany na pu³kownika.Dla mnie. . . ¿e Cox jest teraz raczej moim koleg¹ ..zauwa¿y³ Barbie. A je li chodzi o szkody.. ma³o kto o tym wie.Skrzywi³ siê lekko. ¿e jutro spadni e na nich cruise. bo przecie¿ Andy Sanders przyklaskuje bezkrytycznie swojemu zastêpcy.Andrea Grinnell.

Urwa³a.wyszepta³a Brenda.. . Odwróci³ siê i sam umilk³ oszo³omiony.Jezu Chryste! Zupe³nie jakbym mia³a bardzo brudn¹ przedni¹ szybê.. ¿eby szykowali najwiêkszy pocisk. Zachodni widnokr¹g by³ poci¹gniêty cienk¹ krwist¹ warstw¹. ¿e co podobnego mogli ogl¹daæ jedynie ludzie znajduj¹cy siê w pobli¿u wulkanu w nied³ugi czas po wybuchu. ja niej¹c¹ wy¿ej do pomarañczu. mimo wszystko. Oni te¿ nie. Tyle ¿e kopu³a to nie przednia szyba. nawet podpisan¹ przez prezydenta.Proszê pani? Brendo. pal diabli konsekwencje. jak to siê zwykle zdarza³o po ciep³ym. Bo to co zupe³nie nowego. a oczy mia³a coraz wiêksze.Tak. Trzeba j¹ umyæ. Rzeczywi cie.Pokrêci³a g³ow Podetrze sobie ty³ek dowoln¹ form¹ deklaracji stanu wyj¹tkowego. Oczami wyobra ni zobaczy³ rzêdy ochotników z wiadrami i szmatami w rêkach. Widzisz. Tak¿e substancjami powoduj¹cymi ska¿enie. pomy la³. Zaczê³a siê pokrywaæ kurzem i innymi zanieczyszczeniami. postanowi³ Barbie automatycznie..To siê musi skoñczyæ . Ale ¿eby mia³ rz¹dziæ w mie cie? . Chocia¿ nie. I z pewno ci¹ bêdzie gorzej. tak w³a nie by³o. I podejrzewa³. Bo to siê musi skoñczyæ. S³oñce nad horyzontem nie by³o kul¹.Zadzwoñ do nich i powiedz. jaki maj¹. Jim Rennie mo¿e przez zwyk³¹ logikê zostaæ zmuszony do zaakceptowania twojej roli. Nie by³ pewien.szepnê³a.. Absurd. ¿e przez dziurkê od klucza zagl¹da do piek³a . Zmieni³o siê w wielk¹ czerwon¹ kokardê z p³on¹cym rodkiem. Natomiast takiego zachodu s³oñca Barbie nie widzia³ dot¹d nigdy.... piêknym dniu niesplamionym pó nym deszczem..I pewnie realizuje recepty w aptece Sandersa? . nawet gdyby mia³ co do powiedzenia. Ta p³on¹ca ³una. Co siê sta³o? . . Barbie milcza³. .Och. Zachodz¹ce s³oñce by³o czerwone..Bo¿e jedyny.. Przynajmniej na jaki czas. czy zdo³a³by siê odezwaæ. Mój plan nie jest doskona³y i bêdziesz musia³ zachowaæ wyj¹tkow¹ ostro¿no æ. Patrzy³a na co za jego plecami. . Mia³ wra¿enie. Jak maj¹ umyæ klosz na wysoko ci dziesiêciu metrów? Albo stu? Lub tysi¹ca? . ..

których zna³ ca³e ¿ycie. Bo i jemu przemknê³a przez g³owê podobna my l. . ¿e przed chwil¹ rozmawiali ze Stewartem Bowiem na temat zakoñczenia przedsiêwziêcia.Co oznacza. oczywi cie. rozmazan¹ mierci¹. czyli nieco wiêkszej szopy z drewnianym krzy¿em na dachu. wyra nie przestraszony. z a spraw¹ . Tymczasem jednak stali w miejscu.powiedzia³ Andy cicho.oznajmi³ Du¿y Jim.Bzdura! . przystaj¹ grupkami na Main Street i w milczeniu obserwuj¹ gro ny zachód s³oñca. jak¹ by dosta³ odpowied .nowy dom modlitwy Ko cio³a Chrystusa Odkupiciela w miejsce starego. u wiadomi³ sobie. . ¿e sytuacja mo¿e im siê wymkn¹æ spod kontroli. które Du¿y Jim nazywa³ wspólnym interesikiem ? A w ogóle jak do tego wszystkiego dosz³o? Co wspólnego z uwolnieniem od grzechu ma wytwórnia nietamfetaminy? Wiedzia³. Widzia³ natomiast. . ¿e nie poszed³em ¿ywcem do nieba .zgodzi³ siê Andy bez wielkiego przekonania. Niekiedy cel u wiêca rodki . Jemu mo¿e siê wymkn¹æ spod kontroli.Chyba tak . odk¹d zaistnia³a kopu³a. do tego radiostacja.Ca³kiem jak koniec wiata . ¿eby siê przygotowaæ. oraz wspieranie Towarzystwa Misjonarskiego Chrystusa Pana. Gdyby zostali wyzwoleni od grzechu. to jak wyt³umaczyæ. jak najbardziej. obmyci w krwi Baranka. patrz¹c.Odda³em serce Chrystusowi przed wielu laty.KWIK. . . Cel rzeczywi cie wydawa³ siê wart zachodu . gdyby zada³ te pytania Du¿emu Jimowi. dziêki której uda³o siê ocaliæ Bóg jeden wie jak wiele dusz.Widzê ciê. . zdecydowanie odtr¹ci³ tê mo¿liwo æ. jak mieszkañcy miasta.Andy wydawa³ siê zak³opotany. a Du¿y Jim chcia³ byæ wcze niej.Czy widzisz Chrystusa Pana zstêpuj¹cego z niebios? .Tak. .A widzisz mnie? . Wybierali siê do ratusza na kolejne zebranie w celu oceny skali zagr o¿enia.ci¹gn¹³ Du¿y Jim.Nie . Ani ciebie.przyzna³ Andy. Natychmiast. przewidziane na siódm¹. jak dzieñ umiera dziwn¹.stwierdzi³ Du¿y Jim. KWIK. prawda? . os³aniaj¹c oczy d³oñmi. wiêc gdyby nast¹pi³ koniec wiata. . Poniewa¿ po raz pierwszy. Ale g³os mia³ schrypniêty. . nie by³oby mnie tut aj. nawet sam to s³ysza³. KWIK 1 Jim Rennie i Andy Sanders obserwowali dziwaczny zachód s³oñca ze stopni domu pogrzebowego.

. ‾e Bóg karze nas za wspieranie miasta w trudnych czasach. i¿ wszystkie powy¿sze przyczyny by³y tylko pretekstem i marnym usprawiedliwieniem. wers dziesi¹ty. ¿e do przegranej w Wietnamie dosz³o za spraw¹ Boga. . by miasto skoñczy³o jako dziura zabita dechami. wrêcz przeciwnie . ¿e Ameryka zapomina o drodze duchowej.Wart jest bowiem robotnik swojej strawy . .przytoczy³ Du¿y Jim górnolotnie. . ¿e to wszystko nasza wina. Najwspanialszy wóz.Trochê grosza wpad³o i do naszych kieszeni . co my lisz.Nie. Andy odpowiedzia³ u miechem. Zapomnia³ jedynie o poprzednim wersie: Nie zdobywajcie z³ota ani srebra. który zdecydowa³. mój drogi. ¿e by³a boskim ostrze¿eniem. wydawa³y siê ma³o istotne. przyjacielu . I pewnie tak¿e z komisem Jima Renniego. Ale Bóg karz¹cy Chester's Mill za to. Andy mia³ w³asne konto na Kajmanach. . Andy musia³ przyznaæ.mi³y. ¿e dzieciaczki nie mog¹ rozpoczynaæ dnia od modlitwy do Pana. Pastor Coggins nazywa³ t o pomoc¹ dla ciemnoskórych braci.Wydaje ci siê. musia³bym siê z tob¹ zgodziæ. który zdawa³ siê mówiæ. rozdzia³ dziesi¹ty. A to nieprawda. Du¿y Jim uniós³ d³oñ. Albo nawet cztery. podobnie jak Jay albo Millin ocket? Pokrêci³ g³ow¹. Taka by³a prawda. Tyle ¿e teraz sprawy takie jak apteka czy bmw. ¿e Du¿y Jim zyskuje trzy razy tyle co on albo bracia Bowie. którym je dzi³a Claudie. konaj¹ca przy podrzêdnej drodze. Claudie by tego chcia³a. Nie tylko wsparli w³asne biznesy oraz wyci¹gnêli pomocn¹ d³oñ do ciemnoskórych braci. Jak siê to wszystko skoñczy i Dodee wróci do domu.dziesiêciu procent lokowanych w udzia³ach banku na Kajmanach. To samo z domem pogrzebowym. Bez wp³ywów za metamfetaminê jego apteka upad³aby sze æ lat temu. ¿e nie chcemy. postanowi³ Andy. dam jej beemkê. by³ kompletnie zbêdny martwej ¿onie. ¿e jedenasty wrze nia by³ odpowiedzi¹ Najwy¿szego na wyrok s¹du. a w ka¿dym razie spróbowa³. Z pewno ci¹ nie. ani . Teraz. patrz¹c na rozmazany zachód s³oñca. Je liby stwierdzi³. tak¿e bym ci przyklasn¹³. . Nie ma w tym palca bo¿ego.Wiem. wskazuj¹c s³oñce. Du¿y Jim siê u miecha³. Gdyby powiedzia³. lecz mi³ym tonem. pe³en zrozumienia. Wiele zawdziêcza³ Du¿emu Jimowi. choæ tego w³a ciciel nigdy by g³o no nie przyzna³.zauwa¿y³ Andy nie mia³o. nawet z czujnikiem parkowania oraz systemem audio aktywowanym g³osem. przyjacielu. I g³owê by da³. które rozlewa³o siê na zachodnim widnokrêgu jak mierdz¹ce jajo. Andy podniós³ na niego nie mia³e spojrzenie.odezwa³ siê Du¿y Jim. krótk¹ i szerok¹.Mateusz. ¿e ludzkie sprawy s¹ ma³e i niewa¿ne. ale nie by³ to u miech zawziêty.

. nie odrywaj¹c oczu od s³oñca. przyjacielu. Du¿y Jim podkre la³. W ten sposób niektóre pojemniki mo¿na by przewie æ nawet wcze niej! Andy milcza³. Podobnie jak bezpo rednie kupowanie du¿ych ilo ci ró¿nych leków mog³o zostaæ zauwa¿one i spowodowaæ k³opoty. póki nie minie kryzys. .Ach. by³am ju¿ stanowczo zbyt bogata.Du¿y Jim siê rozpromieni³. Stewart Bowie i jego brat Fernald równie¿ zachowaj¹ siê j ak chor¹giewki na wietrze. Mo¿esz prowadziæ pojazdy o standardowej wadze? .Ach! . Du¿y Jim zmieni zdanie. ¿e nie lubiê graæ. Czê ciowo dlatego. Ale mia³ niemi³¹ pewno æ. . jemu. choæ wielko æ . ¿e siedzieli w tym ju¿ zbyt g³êboko.tak ogromne ilo ci propanu z ró¿nych róde³ miejskich. Raptem Du¿y Jim siê zatrzyma³. które przywodzi³o mu na my l gnij¹ce cia³o.powiedzia³ Du¿y Jim.Zamknêli my interesik i nie otworzymy. Przewieziemy miejskimi wywrotkami. . s³ysza³e Stewarta. Pamiêta³ s³owa jakiej gwiazdy filmowej. a czê ciowo dlatego. Andy za nim.Du¿y Jim zachichota³. ¿e przyznali sobie . ¿e kupowanie propanu w ilo ciach hurtowych mog³oby sprowokowaæ niepotrzebne pytania.. co oznacza³o zapotrzebowanie na ogromn¹ ilo æ energii.Nie przejmuj siê tak bardzo .Za dwa tygodnie zaczniemy transportowaæ propan z powrotem do miasta. czas siê zbieraæ. ¿e powinni my zwin¹æ interes na dobre. Jak to siê mówi.Nie martw siê o Phila. Powiedzia³ to te¿ samemu Kucharzowi.A przy okazji. . niezale¿nie od tego. Wszystko zamkniête. Znak od opatrzno ci.Dobrze by by³o . ¿e w momencie gdy klosz zniknie. a tak¿e spor¹ emisjê gazów. Mo¿e to znak.. czy nie. us³yszane dawno temu: Zanim odkry³am. zamiecione do czysta. . ¿e by³y z tego niewyobra¿al pieni¹dze. Ruszy³. . Produkcja sz³a na du¿¹ skalê. Prowadzenie apteki pomaga³o nieco w rozwi¹zaniu tego problemu. wolne od podatku.Mo¿emy te¿ wykorzystaæ karawan Stewiego. ale te¿ by³a to rzeczywi cie najbezpieczniejsza metoda. . ¿eby to rzuciæ . a wtedy on.przyzna³ Andy ponuro.jak to okre la³ Du¿y Jim . .uzna³ Andy. Bêdziemy podejmowaæ wa¿kie decyzje.wycedzi³ Andy przez zêby. tak¿e.A skoro ju¿ mowa o pracy. Spojrza³ na zegarek. Gorliwe chor¹giewki. czy siê ta ca³a awantura z kopu³¹ skoñczy. Nie podoba³a mu siê my l. Andy.Tak . . .miedzi do swych trzosów . .

pamiêtam . ani kiedykolwiek pó niej. ¿e je li im siê noga powinie. . maj¹ do æ paliwa na bie¿¹ce potrzeby.A przy okazji . Bardzo mi siê nie podoba my l o racjonowaniu czegokolwiek. lecz wiedzia³. przyprawia³a Andy'ego o zawa³.uspokoi³ go Rennie. ni¿ siê gor¹cym sparzyæ. tobie siê to wydaje mieszne? .Mam plan. Tyle tam tego. ¿e przyszykowa³ mi³¹ niespodziankê. to w³a nie z tego powodu. na przyk³ad robitussinu i sudafedu. kiedy bêdziemy oddawaæ gaz? Wyja nimy. Lepiej na zimne dmuchaæ. jak go wykorzystaæ. ale to tak jak w bajce o mrówce i pasikoniku . Andy mia³ ochotê podkre liæ. a potem bêd¹ prosiæ nas o opiekê.Wiem. .Naprawdê s¹dzisz. która najpierw zabra³a butle z gazem. co by us³ysza³ w odpowiedzi: Nie mogli my tego przewidzieæ .Poprosi³em Randolpha.na produkcjê kryszta³ów metamfetaminy. ¿e pojawi³a siê gazowa wró¿ka. ¿e Rennie w rzeczywisto ci wcale nie ma zamiaru zaniechaæ produkcji. . ¿e chcia³bym go wtajemniczaæ w nasze interesiki.. a co powiemy ludziom. ¿e zorganizowali my miejski magazyn paliwa i bêdziemy racjonowaæ propan w miarê potrzeb..Przyjacielu. Nie martw siê.. jak to jest. tylko sam wiesz. Co upewni³o Andy'ego. . . Bo i kto przy zdrowych zmys³ach spodziewa³by siê nag³ego odciêcia .podj¹³ Du¿y Jim .Z jego miny wynika³o.zamówieñ powi¹zanych z produkcj¹.Jim. kiedy przyjd¹ ch³ody! . Podejrzewa³.dzi w ratuszu z pewno ci¹ nam elektryczno ci nie zabraknie.I ca³a akcja bezpieczniejsza. Rzeczywi cie. . Ani teraz. . ¿e ta sytuacja mo¿e potrwaæ miesi¹c? .. .Mog³e wzi¹æ butlê ze stacji radiowej.stwierdzi³ Du¿y Jim.Nie! Raczej przera¿aj¹ce. które w miesi¹c zu¿yj¹ wszystko. Andy by³ wyra nie zaniepokojony. Peter Randolph jest swój cz³owiek. A¿ do dzi wcale nie my la³ o ogromnych zapasach propanu na ty³ach studia WCIK. . . . a potem zmieni³a zdanie i je odda³a? Rennie ci¹gn¹³ brwi. ¿e ju¿ zu¿yli spor¹ czê æ miejskich zapasów .Oczywi cie. ¿eby wys³a³ mojego ch³opaka i jego przyjaciela Frankiego po butlê do szpitala. je¿eli dojdziemy. . co jednak nie oznacza. A tak¿e olej opa³owy.Przecie¿ ju¿ wcze niej. S¹ w tym mie cie ³achadojdy.Szpital by³ bli¿ej . mój drogi. to takie nieamerykañskie. w razie gdyby zabrak³o pr¹du.Ale¿ nie. Og³osimy.

mój drogi? Pog³askania po g³ówce? Przecie¿ tam o ma³o nie dosz³o do zamieszek. Mo¿e nam siê to nie podobaæ. rozumiem. s¹ jak d zieci. . .Przypomnia³o mi siê co jeszcze .westchn¹³ Andy.dostêpu do wszelkich róde³ energii? Ludzie zwykle robili zapasy z górk¹. ale wolno ci osobiste musz¹ zostaæ . a mieliby my takie siakie owakie zamieszk i w Chester's Mill! .Wycelowa³ w Andy'ego palcem. I tak¹ szarañcz¹ s¹ Busheyowie. Wszyscy op³akujemy mieræ Howiego Perkinsa. bo to by ur¹ga³o amerykañskiej duszy. Niewiele brakowa³o. Mo¿e przyda³oby siê porozmawiaæ o tym z komendantem Randolphem. Narkomani! Z³odzieje samochodów! Degeneraci! Nie zwracaj¹ po¿yczek. Który w obecnej sytuacji je st w³a ciwszym cz³owiekiem na tym stanowisku. masz racjê. a w zasadzie po prostu ludzie. . To oni doprowadz¹ do k³opotów w mie cie. nie tak pracowite jak mrówki. nie p³ac¹ podatków..Ludzie w mie cie takim jak to. zw³aszcza teraz. a my mamy Pete'a Randolpha. W³a nie takich ludzi nazywali my bia³ymi mieciami.. W ka¿dym mie cie jest tak¿e szarañcza.Bardzo czêsto . szkodnik rodem z Biblii. Jim zmarszczy³ czo³o. ¿e czasem potrzebna jest marchew. musz¹ najpierw zje æ warzywa. Znam ca³¹ jej rodzinê. . . Ale Du¿y Jim siê rozpêdzi³.W³a nie. lecz on teraz ju¿ jest z Jezusem. . Nie wolno mieæ dla nich lito ci.A czego siê spodziewa³e . je li tylko damy im szansê..stwierdzi³ Andy. Stanowczo zbyt brutalnie. Mimo wszystko da siê z nimi ¿yæ. nawet je li w zwi¹zku z tym trzeba je od czasu do czasu trochê przycisn¹æ. ¿e policja traktowa³a ³udzi zbyt brutalnie.. a czasem kij.Nie bêdziesz jedynym krytycznie nastawionym do pomys³u racjonowania paliwa zauwa¿y³ Andy. oraz pasikoniki.Oczywi cie.Znam tê Bushey. . stworzenia dobre i pracowite.. ale.Trzeba ich pilnowaæ.. zanim to okre lenie sta³o siê politycznie niepoprawne. poniewa¿ je rozumiemy i potrafimy przekonaæ. Co oznacza. . co nale¿y. we w³asnym dobrze pojêtym interesie. jedn¹ z przyjació³ek Dodee..I na tak¹ okazjê mamy policjê. Poniewa¿ s³ucha. Jak czêsto to powtarzam? . W³a nie takich musimy siê strzec. . by robi³y to.W ka¿dym mie cie mieszkaj¹ mrówki. Tego chcesz? . .A co siê robi z dzieæmi? .Nie.. .Na ³¹ce u Dinsmore'a zamieni³em kilka s³ów z Sammy Bushey. Nie zaledwie dostateczne. Je li chc¹ deser. Jak to w Ameryce. Powiedzia³a.

w ka¿dym razie Renniemu tak siê wydawa³o. nie sami. póki siê to wszystko nie skoñczy. Wszyscy mieli takie same okr¹g³e g³owy. radna. a¿ za nie. .ograniczone. Sokolim wzrokiem. mocny drink. c wcale nie dziwi³o. po³o¿yæ siê. przeznaczyæ j¹ do osobistego. w ka¿dym razie nie teraz. niezale¿nie od jej tematu. skoro nie by³o sposobu na wywiezienie towaru z miasta. Du¿y Jim umilk³. Innymi s³owy. obawia³ siê spotkania w ratuszu. ¿e w zasadzie i tak nie mieli wyboru. pogr¹¿y³ siê w zamy leniu. mówi³ tonem praktycznego urzêdnika.Teraz najwa¿niejsze . Nie mówiê. wypuk³e czo³a i . Jeden z ch³opaków Killiana. A na dodatek podawali sobie z rêki do rêki jakie pa piery.Przemy la³em ponownie nasz¹ decyzjê. ¿e zamkniemy sklep. Nie mia³ ochoty dalej dyskutowaæ na podobne tematy. Co oznacza. lecz wszyscy byli wiernymi cz³onkami Ko cio³a. Gdy znów siê odezwa³. Pragn¹³ tylko jednego: wróciæ do swojego pustego domu. ‾adne z dzieci nie grzeszy³o szczególn¹ bystro ci¹.. Miêdzy nimi siedzia³a i z o¿ywieniem rozmawia³a z wdow¹ po komendancie Perkinsie Andrea Grinnell. z czyich pod³ych lêd wi sp³odzone zosta³o to potomstwo. . Andy nie chcia³ ju¿ wspominaæ. Podniós³ rêkê. Mrówczymi ¿o³nierzami. Jaki tuzin Killianów mieszka³ na zapuszczonej kurzej farmie przy drodze prowadz¹cej do Tarker's Mills. wiêc poprzesta³ na krótkim tak . Z niedowierzaniem patrzy³ na schody ratusza. je li siê wiedzia³o. Urwa³ w pó³ zdania. Ale nie sami. I mo¿e powinni my tak¿e zaj¹æ siê ¿ywno ci¹ najbardziej nara¿on¹ na zepsucie. Nasz nadzór. Wcale. My jeste my mrówkami. os³oni³ oczy przed s³oñcem. wlaæ w siebie jaki solidny.. zdecydowany po³o¿yæ kres tej konwersacji. My tak¿e ponosimy pewne konsekwencje..to ogarn¹æ sytuacjê. które mog³o siê przeci¹gn¹æ nawet do pó³nocy. 2 Ruszy³ energicznie do przodu. Du¿emu Jimowi siê to nie podoba³o. Dale Barbara. I potrzebny jest nadzór. bo nie jeste my pasikonikami. Ten ma³y mia³ na imiê Ronnie.. ale bêdziemy musieli przez najbli¿sze dni uwa¿nie mu siê przygl¹daæ. by pozwoliæ Food City dzia³aæ na normalnych zasadach. podbieg³ do niego jaki dzieciak. Przecie¿ musieli my zamkn¹æ interes. obmyci z grzechu. Brenda Perkins i ten z³y duch. my leæ o Claudie i p³akaæ.ci¹gn¹³ Du¿y Jim . ¿e musz¹ panowaæ prawo i porz¹dek. chocia¿ trudno by³o mieæ pewno æ. To samo z Gas & Grocery. A jednak. Zanim jednak zrobi³ dziesiêæ kroków.

I nie czytaj! . . Przemówi³ do mnie Bóg.Ciebie tak¿e.O wytwórniê? O narko. Troje b³aznów. . nawet nie Lester. Innymi s³owy. znalaz³em pana! .Zamknij siê. Stanowczo niedobrze. Oczywi cie.Ja jestem Richie.spyta³ Andy. . Ch³opak ubrany by³ w podart¹ koszulkê WCIK i trzyma³ w rêku jak¹ kartkê. zanim przemówiê do miasta. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej wyj¹³ z kieszeni d³ugopis (ze z³otym napisem wzd³u¿ korpusu TEN SIÊ RADUJE.O. Wielebny Lester Coggins Nie Les. Gdy Du¿y Jim na niego skin¹³.powiedzia³ Du¿y Jim.Ruszy³ stanowczym krokiem. .O co mu chodzi? . odpisz. to siê wali.. . Proszê. Nie. ¿e teraz nie mam czasu na rozmowy. Du¿y Jim najpierw spojrza³ Andy'emu w twarz. . proszê pana! Niech pana Bóg b³ogos³awi.Nie wszystko naraz . Wielebny Lester Coggins. W podartej koszulce i workowatych. Ca³y czas obserwowa³ ludzi siedz¹cych na schodach ratusza. Dopiero potem wzi¹³ kartkê. . Musimy siê zobaczyæ dzisiaj.Richie. synu.Lepiej przeczytaj.Mowy nie ma. proszê pana. by³o le. Niedobrze. Teraz muszê porozmawiaæ z Tob¹. podbieg³ natychmiast. . Ch³opak sta³ przed ksiêgarni¹.Zanie mu. Jak siê wali. tak. Andy a¿ pomyli³ krok. . Ronnie to mój brat.. KTO U DU‾EGO JIMA KUPUJE) i skre li³ krótk¹ odpowied : O pó³nocy. Ronnie .Jejku.krzykn¹³. Jamesie.. . . A teraz wybacz. bardziej ci¹gniêt¹ i mocniej naznaczon¹ smutkiem ni¿ zwykle. Andy wzi¹³ od ch³opca kartkê i z³apa³ Renniego za ramiê. . Odprowadzi³ biegn¹cego ch³opca wzrokiem.orle nosy. za du¿ych d¿insach wygl¹da³ jak sierota. Richie Killian przyniesie mi Twoj¹ odpowied . Du¿y Jim nigdy dot¹d nie kaza³ mu siê zamkn¹æ. poda³ ch³opakowi. . szuka³em pana po ca³ym mie cie! . Z³o¿y³ kartkê. ..Obawiam siê. U mnie .Mo¿e jutro.oznajmi³ Rennie i ruszy³ rozwi¹zaæ nastêpny problem.

. Mo¿e Barbara zyskiwa³ w ich oczach na znaczeniu jedynie z tego powodu.Przyjmij moje kondolencje . choæ dobiega³a piêædziesi¹tki. którzy jeszcze przed chwil¹ obserwowali zachód s³oñca. ale ¿e Brenda mocno chwyci³a j¹ za rêkê.. ¿e siedzia³ miêdzy rad n¹ miejsk¹ a wdow¹ po komendancie policji? We troje przekazywali sobie z r¹k do r¹k kartki. . . Najgorsze jeszcze przed nami.3 Patrz¹c na zbli¿aj¹cego siê Renniego.Ogromnie chcia³bym zostaæ z tob¹ i porozmawiaæ o twoich zmartwieniach. ¿e nie daj¹ ci spokoju.powiniene znale æ dla nas chwilê.popar³ Renniego Andy. Barbie w pierwszej chwili pomy la³: Ten cz³owiek idzie.Przyszed³bym wcze niej. Barbie u wiadomi³ sobie. Wdowa pozwoli³a na tê scenê ze spokojem i wdziêkiem.. . ¿e zarówno Andrea Grinnell.Niestety. Holownik wspomagaj¹cy liniowiec oceaniczny.odezwa³ siê radny.. Kto wpad³ na pomys³. Jak wszyscy.. I nie chodzi³o o klosz. usiad³a z powrotem. czy by³aby tak uprzejma i pobieg³a roz³o¿yæ teczki? Andrea. bardzo wa¿na. .Tak nam brakuje Duke'a..Wszyscy odczuwamy jego brak. mamy bardzo wa¿ne spotkanie. Na pogrzebie oczywi cie siê zjawiê. .Rennie . Bali siê Renniego..odezwa³a siê Brenda mi³o . Rozumiesz przecie¿. jakby by³ chory. Jak nigdy. wygl¹da³a w tej chwili jak dziecko przy³apane na podkradaniu gor¹cych ciasteczek stygn¹cych na parapecie.U miech Du¿ego Jima ods³oni³ ju¿ wszystkie zêby. w ka¿dym razie nie w tym momencie. jakby to by³ list od samego papie¿a z Rzymu. by z³o¿yæ ci najszczersze wyrazy wspó³czucia. .Bardzo wam obu dziêkujê.. Przechodnie. Andrea. Widzê wyra nie... jak i Andy Sanders robi¹ wra¿enie wystraszonych na mieræ.Bardzo nam go brakuje . By³em zajêty. . Zaczê³a wstawaæ.. krzywi¹c siê z bólu. który przywyk³ do kopania cudzych ty³ków. teraz przygl¹dali siê temu zaimprowizowanemu spotkaniu. ale nadal nie zbli¿y³ siê do oczu. siedzia³abym teraz w domu.. a o tym nie wiedzia³ ... ¿e gdyby sprawa nie by³a wa¿na. ¿eby z tego robiæ . . . Z fa³szywym u miechem wspó³czucia uj¹³ obie d³onie Brendy i lekko je u cisn¹³. Poza tym wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej szed³ jak cz³owiek.Oczywi cie. Du¿emu Jimowi zabrak³o s³ów. op³akuj¹c mê¿a. . . Znów pojawi³a siê znajoma my l.

W nag³ówku napisano po prostu BIA£Y DOM. to aktualne k³opoty by³y piku w porównaniu z tym. Pani Shumway go wydrukowa³a. ty pó³g³ówku. Wobec czego trzeba po pierwsze. Naprawdê mi przykro z powodu Duke'a. List by³ zdecydowanie bardziej elegancki ni¿ notka. .By³em w armii.jako bohat er. który wiedzia³ o wiele za du¿o. .Dla pani zawsze znajdziemy chwilê. ¿e Bóg ka¿e mu przemawiaæ do miasta. to mu szkodzi³o tak¿e na serce. . A jednocze nie dosta³em awans. móg³ siê myliæ. . Wiedzia³.zgodzi³ siê Andy. Zw³aszcza kiedy cz³owiek dosta³ wiadomo æ od znajomego. Rennie wzi¹³ kartki za sam ro¿ek. podaj¹c mu kartki.kompletnie bez przyczyny . Brenda Perkins nigdy go nie lubi³a. ¿e nie mo¿e sobie pozwoliæ na takie gwa³towne emocje. i w³a nie nabra³ przekonania. jakby go parzy³y. Andrea by³a na to za ma³o sprytn a. Czasem jednak by³o trudno.zarz¹dzi³.powiedzia³ Barbie. Spojrzeli sobie w oczy.Oczywi cie . Przyszed³ drog¹ elektroniczn¹ jako plik PDF. S¹dzi³e ..Barbie stara³ siê odpowiedzieæ sympatycznym tonem. .powiedzia³a Brenda ze smutkiem.Rzeczywi cie. który by³ teraz w mie cie postrzegany . poniewa¿ szkodzi³y mu na ci nienie. a zosta³a wdow¹ po cz³owieku. . co pana tu sprowadza. jak s¹dzisz. a co mu szkodzi³o na ci nienie.Porozmawiamy w sali konferencyjnej. ¿e przed³u¿ono mi okres s³u¿by.Wejd my do rodka . . ..To nie jest papeteria z Bia³ego Domu. ¿e dokument zosta³ przed godzin¹ dostarczony przez Zastêp Elfów FedEx? Który liliput teleportowa³ siê przez kopu³ê i ju¿? Bez problemu? . . Przeskoczy³ wzrokiem na Barbiego..Pan tak¿e odgrywa tutaj jak¹ rolê. zw³aszcza publicznie. które ogl¹dali przed chwil¹.Chyba znajdziemy kilka minut. ale niewiele brakowa³o. Rennie pomaca³ papier. Andy? . G³êboka pionowa zmarszczka przeciê³a mu czo³o miêdzy krzaczastymi brwiami. Oczywi cie. co siê k³u³o w g³owie Cogginsa. Je¿eli Du¿y Jim s³usznie podejrzewa³. W randze kapitana. Korespondencja nosi³a bie¿¹c¹ datê. I nie mia³a odwagi mu siê stawiaæ. ¿e to panu pomo¿e zrozumieæ . któr¹ przyniós³ mu Richie Killian.Przypuszczam. Chocia¿.publiczne przedstawienie? Brenda Perkins. .A mnie z powodu pañskiej ¿ony . nie. wiêc Du¿y Jim mia³ ochotê rwaæ w³osy z g³owy. a tak¿e od znacznie szerzej znanego nadawcy. panie Barbara? Nie bardzo rozumiem. oczywi cie. . Barbie nie powiedzia³ tego na g³os. ¿e nie. By³ to moment prawdziwego szczerego wspó³czucia.. Wygl¹da na to.

gestem zaprosi³a je do rodka. który robi³ zdjêcia na ³¹kach.oceni³ Benny z pe³nym wy¿szo ci brakiem zainteresowania.Tak. Natychmiast zrozumieli. Pojedyncze kartki wystrzeliwa³y z kopiarki na tackê.Doros³e pierdo³y .odezwa³a siê Julia. wiêc Joe przepchn¹³ siê obok niego i przekrêci³ ga³kê. Du¿y Jim przeczyta³. Jamesie .Mo¿e ja to zrobiê? .Pozwolili. .odezwa³a siê Brenda cicho. .Je li potrafisz lepiej ni¿ ja. bierz siê do roboty.Pete odsun¹³ siê na bok. Drzwi ust¹pi³y.Rodzice pozwolili? . proszê pani . Norrie widzia³a to wyra nie. Potrafi³a te¿ przywi¹zywaæ woblery do ¿y³ki. dlaczego pani Shumway ich nie s³ysza³a . 4 Benny Drake. jeste cie .Nie chcê mieæ na karku! stada rozw cieczonych opiekunów. . . ¿e nie przyjdziecie. Norrie uwa¿a³a.kopiarka pracowa³a pe³n¹ par¹. a redaktorka rozmawia³a g³o no z dziennikarzem sportowym i z facetem. Nikt nie odpowiada³. . Patrzyli w stronê ratusza. tym troje radnych miejskich oraz kucharz ze Sweetbriar Rose. a¿ siê pop³aka³ ze miechu. Kiedy po pierwszej próbie wyl¹dowa³ na tylnej czê ci cia³a.Julia Shumway. bo sama zna³a piêæ ró¿nych wêz³ów. .Ciekawa jestem. .Jest wa¿ny. Nastêpna intrygantka. Zobaczy³a dzieciaki. Joe. po czym zapuka³ do drzwi.zapewni³a j¹ Norrie. Prawie skoñczyli my. najwyra niej bra³o udzi a³ w jakiej konferencji. Sz³o mu jak po grudzie. .spyta³a Julia. .Przeczytaj ten list. . Ojciec j¹ nauczy³.zaproponowa³a. Norrie Calvert i Joe McClatchey Chudzielec stali przed redakcj¹ Democrata w Chester's Mill. A ona jemu w zamian pokaza³a. Freeman zwi¹zywa³ ryzê papieru szpagatem. .No. Norrie wetknê³a swoj¹ do g³êbokiej kieszeni kangurki. O ile ta cholerna kopiarka siê nie zesra. o co chodzi . . Benny i Joe w rêkach. Ka¿de z nich mia³o latarkê.odezwa³a siê Norrie. . jak zrobiæ manuala na nosie deski na porêczy. Benny i Norrie przyjêli soczyste wyra¿enie z milcz¹c¹ aprobat¹. Pete Freeman i Tony Guay na zmianê zabierali je i uk³adali w stosy. ka¿de z nich postanowi³o sobie w duchu wykorzystaæ je przy pierwszej okazji. gdzie kilka osób. . ¿e ma najwspanialszego ojca pod s³oñcem.Ju¿ siê ba³am.

Je li co zostanie. . Benny znów przebieg³ wzrokiem nag³ówek. . W miejscu gdzie Little Bitch Road przecina³a granicê miasta.Za³o¿ê siê.Ja mu przymocujê ³adunek .Latarki macie? .odpowiedzieli wszyscy troje. .Nie le ci idzie .U mnie nie ma koszyka. . Zosta³ opatrzon y . Zróbcie. . . co trochê przypomina³o trzepotanie skrzyde³ motyla. Nie mo¿ecie rozwoziæ tego na deskach. ¿e to nic nie da . .To by by³o dno .uzna³. po³ó¿cie na rogach ulic. co siê da.Fakt . . ¿e wszyscy macie rowery i koszyki. ale jes t baga¿nik. .Potoczy³a wzrokiem po ca³ej trójce. ale o dziewi¹tej wracajcie do domu. Nagle zobaczy³a du¿y nag³ówek wydrukowany czarnymi literami i a¿ stanê³a w pó³ kroku. Nie chcia³abym. wyra nie rysowanej odrêcznie.O cholera! Przycisnê³a d³onie do ust. .zameldowa³ Joe. .Zostawiacie jedn¹ kartkê przy ka¿dym domu i sklepie na tych dwóch ulicach. krêc¹ g³ow¹.stwierdzi³a Norrie bez fa³szywej skromno ci. przygl¹daj¹c siê mapie umieszczonej w dolnej czê ci kartki. jak dziewczyna szybko i sprawnie wi¹¿e wêz³y.Mamy . Potem dalej. . Julia tylko pokiwa³a g³ow¹.Podesz³a do sterty kopii. Joe i Benny tu¿ za jej plecami. UWAGA MIESZKAÑCY CHESTER'S MILL! BARIERA ZOSTANIE ZBOMBARDOWANA POCISKIEM CRUISE ZALECANA EWAKUACJA ZACHODNIEJ CZÊ CI MIASTA . Przyci nijcie kamieniem.Rozumiem.zgodzi³ siê Joe.spyta³a Julia.Tak pani powiedzia³a i tak jest . ale s³ów cofn¹æ ju¿ nie mog³a. znajdowa³ siê czarny X. Pete Freeman z podziwem obserwowa³. . dziecko.stwierdzi³ Joe ponuro. tak? Nastêpnie na Morin i St Anne Avenue.Masz racjê. ¿eby wiêtowanie powrotu tej praktyki zepsu³ jaki wypadek na przyk³ad na którym rogu Main albo Prestile.stwierdzi³a Norrie. Democrat nie zatrudnia³ gazeciarzy od trzydziestu lat. . Granicê miêdzy Chester's Mill a Tarker's Mills zaznaczono na czerwono.Doskonale.

westchn¹³ Tony Guay.Nie kracz. i¿ ca³kowicie wystarczaj¹ca bêdzie dla niego pozycja doradcy. Musia³em siê zgodziæ z jego ocen¹ choæ jest to kwestia dyskusyjna. . mianuj¹c pu³kownika Barbarê tymczasowym gubernatorem wojskowym. ma³y . gdzie zosta³ odznaczony Br¹zow¹ Gwiazd¹ Meritorious Service Medal oraz dwukrotnie Purpurowym Sercem. które zasz³y na granicach Waszego miasta. i¿ spodziew siê pe³nej wspó³pracy ze strony radnych miejskich. ¿e nie bêdzie to konieczne. ¿o³nierza Armii Stanów Zjednoczonych. Tak jak Wy pomo¿ecie jemu. by ludzie wszelkich wyznañ mogli siê modliæ za was oraz za tych. Ufa. Nenniego Andrei Grinnell Szanowni Pañstwo! Przede wszystkim chcia³bym Pañstwa pozdrowiæ. Pu³kownik Barbara s³u¿y³ w Iraku. dopóki mieszkañcy Chester's Mill nie zostan¹ oswobodzeni. Stwierdzi³. Jednak pu³kownik Barbara zapewni³ mnie. Takie przyrzeczenie sk³adam Wam oraz wszystkim mieszkañcom Chester s Mill wsparte powag¹ mojego urzêdu jako Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych. wprowadziæ w Chester s Mill stan wyj¹tkowy. 5 BIA£Y DOM Do RADNYCH CHESTER'S MILL: Andrew Sandersa Jamesa P. list ten ma s³u¿yæ przedstawieniu pu³kownika Dale'a Barbary. id¹c za rad¹ Kolegium Szefów Po³¹czonych Sztabów oraz Sekretarza Obrony i Departamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.ukarani. ¿e nie ustaniemy w wysi³kach.napisem CEL. by móg³ pe³niæ odpowiedzialn¹ rolê ³¹cznika. tak my Wam. Sytuacja wkrótce zostanie rozwi¹zana. Ostatnio przywrócili my go do s³u¿by i awansowali my. . ¿e jako prawomy lni Amerykanie zapewnicie mu wszelk¹ pomoc. Po drugie. Pierwotnie zamierza³em. którzy pracuj¹ nad zrozumieniem i odwróceniem procesów. Pragnê zapewniæ. Jutrzejszy dzieñ ustanowi³em Narodowym Dniem Modlitwy. a tak¿e miejscowej policji. a winni ich uwiêzienia . Ko cio³y w ca³ej Ameryce bêd¹ otwarte. wyraziæ ogromn¹ trosk¹ i zapewniæ o najszczerszych intencjach. Wiem.

tak nie jest. i¿ Wasza niedola skoñczy siê jutro o godzinie trzynastej czasu wschodniego. Pu³kownik Bar bara obja ni szczegó³y operacji wojskowej. Wewnêtrzne rozmowy miejskie mo¿na prowadziæ bez przeszkód. Pi¹t¹ spraw¹ jest komunikacja internetowa. Rozumiemy ten niepokój. czego powinni siê spodziewaæ. ¿e do spotkania z przedstawicielami mediów najsprawniej doprowadzi szybkie zakoñczenie obecnej sytuacji kryzysowej. Mo¿e siê okazaæ. choæ to równie¿ jest kwestia dyskusyjna. Niniejszym sk³adamy uroczyst¹ przysiêgê. kontynuowana bêdzie blokada kontaktów z mediami. nie szczêdz¹c wysi³ku. ¿e martwi Pañstwa brak mo¿liwo ci porozumienia siê z przyjació³mi i rodzin¹ spoza granic miasta. ¿e to nadmierna troska. poniewa¿ jedynie w ten sposób mo¿emy obni¿yæ ryzyko przep³ywu informacji zastrze¿onych. I po szóste. która zostanie przeprowadzona w tym czasie. a ja by³em sk³on ny siê z nimi zgodziæ. pieniêdzy W zamian oczekujemy od Was wiary i wspó³pracy. Po czwarte. zak³adamy pe³n¹ wspó³pracê miêdzy nim a w³adzami miasta. I rzecz ostatnia. lecz zapewniam. Poniewa¿ to on jest na miejscu. Mê¿czyzny. Jedno i drugie jest równie wa¿ne. Pu³kownik Barbara bêdzie na bie¿¹co informowany o wszelkich ewentualnych zmianach. czê ciowo ze wzglêdów humanitarnych. jak i dla pu³kownika Barbary korzystne bêdzie zorganizowanie konferencji pra sowej. zgodzi³em siê z jego punktem widzenia. ¿e istnieje du¿e prawdopodobieñstwo. ¿e poczta elektroniczna mo¿e byæ legalnie monitorowana przez Agencjê Bezpieczeñstwa Narodowego. Istnieje prawdopodobieñstwo.mailowej. niestety utrzymanie blokady telefonicznej jest w tej chwili absolutn¹ konieczno ci¹. Tymczasem pu³kownik Barbara zdecydowanie obstawa³ przy pozostawieniu mieszkañcom Chester Mill dostêpu do Internetu. Podkre la³. Praktycznie rzecz ujmuj¹c. lecz nie najmniej wa¿na. Jeste cie obywatelami Stanów Zjednoczonych Ameryki i nie bêdziecie pozostawieni sami sobie. w³a cicielk¹ lokalnego czasopisma. Mog¹ Pañstwo s¹dziæ. ³atwiej j¹ sprawdzaæ ni¿ po³¹czenia przez telefony komórkowe. opart¹ na naszych najwspanialszych idea³ach: nie opu cimy nikogo. ¿e kto w Chester Mill ma wiedzê dotycz¹c¹ bariery otaczaj¹cej wasze miasto. Zapewn i³ mnie.Po trzecie. Kolegium Szefów Po³¹czonych Sztabów zdecydowanie zaleca czasowe uniemo¿liwienie komunikacji e . kobiety ani dziecka. jednak jeste my przekonani. ¿e dziêki w³a ciwym stosunkom z pani¹ Juli¹ Shumway. wiem. energii. . Mimo wszystko ta decyzja równie¿ pozostaje kwesti¹ dyskusyjn¹ wiêc mog¹ zaj æ pewne zmiany w naszym stosunku do poruszanych spraw. chcia³bym Was zawiadomiæ. by Was uwolniæ. zdo³aj¹ Pañstwo zawiadomiæ mieszkañców. Wykorzystamy wszystkie mo¿liwo ci. ¿e w pewnym momencie zarówno dla reprezentantów miasta.

a w tej chwili. widzia³ prawdê. jaki sekretarzyna pisa³ ten list. A pamiêæ mamy doskona³¹. ¿eby przy salutowaniu nie wsadzi³ sobie palca w oko. Prezydent pisa³ o wspó³czuciu i wsparciu (Grinnell. Najbardziej wymowne by³o ostatnie. Rozumia³ to tak¿e Jim Rennie. jak ju¿ siê przebijemy. dok³adnie wiedzia³. w którego imieniu to zrobi³. Decyzja pozostaje kwesti¹ dyskusyjn¹ Oczekujemy wiary i wspó³pracy. gdyby jakim cudem zosta³ teleportowany i zna laz³ siê z nim twarz¹ w twarz. Zak³adamy pe³n¹ wspó³pracê miêdzy nim a w³adzami miasta. Kto wie. Za to kiedy wspomina³ o wspó³pracy. z Samem Verdreaux w roli adiutanta. Po kolei. Wspó³pracuj. Z wyrazami szacunku 6 Niezale¿nie od tego. co zosta³o przekazane miêdzy wierszami. podpisa³ siê pod nim osobi cie. Spokojnie. Najbardziej w wiecie pragn¹³ teraz zagwizdaæ na Pete'a Randolpha i kazaæ mu wsadziæ pu³kownika kuchtê za kratki. Powiedzieæ intruzowi. W przeciwnym razie popamiêtasz. o czym mówi. czytaj¹c. Wspó³pracujcie. ¿e ten taki siaki owaki zwolennik aborcji nie mia³ o sprawach wiary ¿adnego pojêcia. my la³ Rennie. drañ. tak my Wam. Na razie mia³ przed oczami kilka ³ajdackich zdañ z listu prezydenta. Du¿y Jim na niego nie g³osowa³. Wspó³pracujcie albo stracicie Internet. Tak jak Wy pomo¿ecie jemu. List by³ gro b¹. ‾elazna piê æ obleczona w aksamitn¹ rêkawiczkê. z przyjemno ci¹ udusi³by go go³ymi rêkami. mia³a za³zawione oczy). pasuj¹cym do terrorysty. który w dodatku o mieli³ siê przy³o¿yæ mojemu synowi. Nigdy nie oddam miasta jakiemu kuchcie. . mo¿e Niechlujowi uda siê opanowaæ delirium na tyle. ale jak cz³owiek zebra³ to. kolego. ¿e mo¿e sobie wprowadzaæ stan wyj¹tkowy w piwnicy komendy. Du¿y Jim by³ absolutnie pewien. a potem podwa¿yæ mój autorytet. ta narkomanka. ³¹cznie z drugim imieniem. Stanowcz¹ i bezdyskusyjn¹. bo my sporz¹dzamy listê grzecznych oraz niegrzecznych i nikt n ie bêdzie mia³ ochoty figurowaæ na li cie niegrzecznych. Barbarê tak¿e.Wspieramy Was modlitw¹ i serdeczn¹ my l¹. Dla niego wiara by³a pustym s³owem.

My lê. Fatalne uczucie po ca³ym dniu bez ¿adnych dolegliwo ci. . Du¿y Jim przywo³a³ na twarz u miech. ale nigdy nie wiadomo. powoli. Chodzi³o im o samo zajêcie. ¿e pojecha³a gdzie z Dodee. . Na schodach przed komend¹ Frankie poprawi³ pas. Georgia Roux i Frank DeLesseps wszyscy zgodzili siê pracowaæ w nadgodzinach. Juniorowi te¿. chocia¿ wziêli tê pracê nie dla pieniêdzy. . by siê stawi³ na s³u¿bê nastêpnego dnia o siódmej. G³upio by by³o. jednak równocze nie przypomnia³a. .zaproponowa³.Wygl¹da na to. ¿e to dziwne. powiedzia³a im.Bêdzie mnóstwo roboty . Powiedzia³a te¿.Nie ma mowy. Nawet on uwa¿a³. wietnie. 7 Junior siedzia³ z przyjació³kami w ciemno ciach. ¿e siê po lizgnê³a pod prysznicem i le¿y sparali¿owana albo co w tym stylu. Ale pomy la³ tak¿e: Spokojnie. Mel. ty prymitywie. . Podrygiwa³a w rytm bicia serca. ¿e nadgodzin bêdzie jeszcze du¿o. Je li nie. Powiedzia³ Stacey. ¿e mog¹ wzi¹æ nastêpne cztery godziny s³u¿by.stwierdzi³a. ale bardzo go uspokaja³o. wówczas nowo mianowany pu³kownik Armii Stanów Zjednoczonych pozna szeroki wachlarz ca³kiem nowych znaczeñ okre lenia g³êboko w terytorium wroga . na to siê zanosi. Nigdy.Chyba wpadnê do Angie powiedzia³. ale akurat zaczê³a go boleæ g³owa.Wejd my do rodka . Najpierw niech pu³kownik kuchta obja ni wielkie plany militarne. ¿e mamy sporo do omówienia. Carter. . Bia³a plamka rozpoczê³a taniec przed lewym okiem. które w³a nie przy pieszy³o. Ona zapewni³a go. Juniorowi krew têtni³a w g³owie. je li maj¹ ochotê. ¿e rezygnuje. dadz¹ sobie radê. Gdy razem z innymi wie¿o upieczonymi policjantami wróci³ do komisariatu po tej gigantycznej rozróbie na polu Dinsmore'ów. wiêc kied przyjdzie do wyp³aty. Je li przynios¹ po¿¹dany skutek. ci¹gle jeszcze w mundurze i wyra nie zmêczona. gdyby siê okaza³o. Stacey Moggin. je li nie jest niezbêdny. pewnie mo¿na bêdzie siê spodziewaæ premii od wdziêcznego rz¹du Stanów Zjednoczonych.

Frankie zni¿y³ g³os.Jeste cie moimi dziewczynami . a¿ wydusi z niego ¿ycie.zaproponowa³ Frankiemu. pomijaj¹c smród. . Gdyby która odpowiedzia³a. . poczu³ md³o ci. I jeszcze lesba. .. Wcze niej zapali³ latarkê.Bo wiesz. suszonych owoców i czego jeszcze. Ciemno æ by³a lepsza. pomy la³. który dzia³a³ Juniorowi na nerwy. staruszku.. . milsze wonie: kawy. tylko czê ciowo przes³oniête w³osami. Siedzia³ pod cian¹ z pó³kami zastawionymi jedzeniem w puszkach. Teraz jednak by³. I daæ jej nauczkê. Menagerie a trois jak by to ujêto w Penthousie .Powa¿nie? Dziêki.Sammy Bushey mi napyskowa³a.Akurat dzi nie jestem napalony. Mieszanina zaschniêtego gówna i rozk³adu. czekolady. zameldowa³bym wielebnemu Cogginsowi o cudzie.Frankie popatrzy³ na dziwny zachód s³oñca. ta rura.Mogê tam zajrzeæ. .Ta ca³a kopu³a nie jest taka z³a. . lecz kiedy zgasi³ wiat³o. Ale da³o siê jako wytrzymaæ.. Wiedzia³ jedynie. Angie posadzi³ po swojej prawej.. . Mówi do mnie: Co mi zrobisz? Aresztujesz mnie? . ¿eby ju¿ nigdy wiêcej nie us³yszeæ tego g³osu. który ju¿ siê zacz¹³. Bia³a plamka przed lewym okiem zmieni³a kolor na czerwony. W pewnym sensie. .ci¹gn¹³ Frankie .powiedzia³ Frankie. na laduj¹c g³os dziewczyny irytuj¹cym falsetem..A. Cz³owiek mo¿e robiæ. . Bia³a plamka przed okiem podskoczy³a szaleñczo. .Szmata jedna. ¿e ból g³owy znowu . Przez chwilê m³ody Rennie mia³ ochotê zacisn¹æ rêce na szyi kumpla i przytrzymaæ.W³a nie. stary. Nie zamierza³ siê pieprzyæ z trupami. ale potem j¹ zgasi³.. bo mia³y wytrzeszczone oczy i napuchn iête twarze. mo¿e to i lepiej. Junior pokiwa³ g³ow¹.powiedzia³ w ciemno ciach spi¿arki. Dodee po lewej rêce. I perfum.¿e móg³bym do niej zajrzeæ po robocie. niemniej. je li chcesz . . Wiesz. br¹zowego cukru. . Zastanów siê.Po³o¿y³ d³oñ na swoim kroczu i cisn¹³. bo w powietrzu unosi³y siê te¿ inne. . Dodee? Angie? Junior nie wiedzia³.Racja? Cisza. . melasy. Po chwili siê uspokoi³a. ¿eby siê suka nauczy³a szanowaæ w³adzê. Mmm! Mo¿na by nawet wzi¹æ je za ¿ywe laski! To znaczy.Wiêc pomy la³em sobie . .. W wietle latarki dziewczêta nie wygina³y najlepiej.Mam po drodze.No. . co chce.

rób. jaka jeste spro na. Jeszcze nie teraz.Mo¿na by s¹dziæ. A je li kopu³a zostanie. ale w zasadzie zerwali cie ze sob¹. Trzeba bêdzie je pochowaæ. Poniewa¿. bo to niemo¿liwe. Zreszt¹ to tylko drobne macando. Trudno. . ale nikt nie bêdzie musia³ nic z tego rozumieæ. . ¿eby go zniszczyæ.powiedzia³. nie chcia³bym ci robiæ przykro ci. . Kiedy pocisk uderzy w klosz. poka¿ mi. I podniecaj¹co. ¿e kiedy cz³owiek zobaczy to na pi mie.zel¿a³. Klosz móg³ znikn¹æ jak bañka mydlana albo naukowcy znajd¹ sposób. szukaj¹c zapasów. . Nied³ugo. co chcesz. ¿e Frankie zamierza ciê dzisiaj pu ciæ kantem.To jest nasza tajemnica ..Nieprawda . Drug¹ rêk¹ po omacku odszuka³ d³oñ Dodee. ³atwiej mu bêdzie uwierzyæ . . wkrótce zbierze siê co na kszta³t komitetów ¿ywno ciowych. Z pocz¹tku oboj e prawie siê nie odzywali.Mogê? No bo w sumie niby jeste dziewczyn¹ Frankiego. Barbie wyci¹gn¹³ kartkê spod kamienia przytrzymuj¹cego gazetki.. A poza tym.Co.Stukn¹³ d³oni¹ w kartkê.Zrobili cie to. . Teraz by³o dobrze. dziewczyny? Nie odpowiedzia³y.. Trzeba bêdzie pochowaæ dziewczyny.. ¿e Rennie nie poda informacji na swój sposób. jak mia³by to zrobiæ. Wtedy w mie cie zaroi siê od policji i ledczych. a wkurzaj¹ca bia³a plamka zniknê³a. ale co mi siê zdaje. i tak po³o¿y³ j¹ sobie w kroczu.Dodee! Bezpo rednia z ciebie dziewczyna! . By³a zimna. obojêtne. Junior siedzia³. Po³o¿y³ d³oñ na piersi Angie.zawtórowa³ jej Barbie. a¿ w koñcu siê zdrzemn¹³. . ja to widzê jako swego . Brenda po wieci³a na kartkê latark¹ w d³ugopisie.westchnê³a.Szczerze mówi¹c. I to nied³ugo. . jasne.szepn¹³ Junior w ciemno æ. Julia chcia³a mieæ pewno æ. jasne. . . ludzie bêd¹ chodzili od domu do domu. 8 Gdy Barbie i Brenda Perkins wyszli z ratusza o godzinie dwudziestej trzeciej.Nie ma sprawy. Poszli Main Street do Morin. . prawda? Barbie pokrêci³ g³ow¹.Nieprawda. Na rogu Main i Mapie osta³a siê jeszcze stertka wydania specj alnego Democrata . posiedzenie Rady Miejskiej ci¹gle trwa³o. obejmuj¹c za ramiona swoje ofiary.Nie próbowa³by. bêdzie huk jak diabli. ¿eby James nie móg³ wyciszyæ sprawy. Nikt by tego nie zrozumia³. .

to mocno mnie rozczarowa³e . je li bêdê siedzia³ w kiciu. .Nie chodzi o dowody . . . .. ile ci powiedzieæ. mog³o siê okazaæ przydatne. James Rennie bêdzie siê musia³ gêsto t³umaczyæ.Widzi pani.Mój m¹¿ uwa¿a³. Barbie nadal mia³ niema³e obawy..Chodzi o to. . Uwa¿a³. Gdyby co z tego. .Nie ty jedna czekasz na jutrzejszy dzieñ. zamiast j¹ przedziurawiæ. . Dzisiaj s³owa Renniego ocieka³y s³odycz¹. A wtedy. to jedno wiem z ca³¹ pewno ci¹. pewnie zobaczymy ca³kiem inn¹ twarz tego cz³owieka. Nie taki by³ powód do zmartwienia i Barbie domy la³ siê.. W przeciwnym razie. to na pewno wie co jeszcze . Nie odda w³adzy za ¿adn¹ cenê. . nie tylko dla Barbary. Howie nie mia³ niezbitych dowodów.poprawi³a go cierpliwie.Nie wiem. A w zasadzie mogê ci powiedzieæ wszystko lub nic. A ja nikomu nie pomogê. co pani wie. By³ niebezpieczny dla ka¿dego.poprosi³a Brenda. ¿e za zas³on¹ dymn¹ wyrazów pe³nych wspó³czucia i troski o wspólny los kry³ siê cz³owiek gro ny. pójdê do prokuratora okrêgowego. nie tylko sprzedawcy u¿ywanych samochodów nêkanego mani¹ wielko ci.No tak. je li próba zniszczenia kopu³y siê nie powiedzie. ¿eby jego s³owa brzmia³y rozs¹dnie i wiadczy³y o czystych intencjach. James Rennie mo¿e siê okazaæ bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem.Przekonajmy siê.Brenda . . dla ca³ego swojego otoczenia. wszystko ci powiem. Radny Rennie musi sobie my leæ tak: Skoro on wie o takich rzeczach wcze niej ni¿ ja. Je¿eli on nie za³atwi sprawy. jak to mawia Ricky Ricardo. Chocia¿ by³ blisko. ¿e Du¿y Jim kradnie. .. . co uzna z potrzebne. Brenda z³o¿y³a kartkê i wetknê³a pod pachê. co da wystrzelenie pocisku.rodzaju zabezpieczenie. Widzisz.Z jakiego powodu? . W czasie spotkania w ratuszu s³ucha³ uwa¿nie i choæ Rennie robi³ co w jeg o mocy. . póki go kto nie powstrzyma.Zaczekajmy . czy jutro trafiê za kratki .Je¿eli twoim jedynym zmartwieniem jest unikniêcie aresztowania. kiedy ju¿ kurz opadnie.Przyjacielu.powiedzia³ Barbie. Ruszyli dalej. uj¹³bym to w ten sposób: je¿eli klosz jednak zostanie. . ¿e wdowa po Perkinsie wie o tym doskonale.Jak? Co? Ile? . miasto bêdzie potrzebowa³o pomocy innych. Ale je li cruise siê odbije od kopu³y. .Mój m¹¿ mia³ Renniego na oku. bêdzie bra³.

. ¿e przed zebraniem skuma³a siê z tym Barbar¹. ale wyda³o jej siê to zbyt obcesowe. ¿eby zosta³a jeszcze n chwilê.Oczywi cie. . .. O ile jadanie usma¿onego przez niego bekonu mo¿na uznaæ za znajomo æ.poprosi³ Du¿y Jim uprzejmie..O co chodzi? . Wykona³a polecenie. Popatrzy³a na niego pytaj¹co. jakie jasne. patrz¹c na migocz¹c¹ Drogê Mleczn¹. sprz¹taj¹c po spotkaniu.I zamknij drzwi . ¿e sprawa jest istotna. .Zawsze przy nich czujê siê ma³a i taka. Peter Randolph ¿yczy³ wszystkim dobrej nocy i wyszed³. lecz plecy mia³ przygarbione. . o czym Jim chce porozmawiaæ z radn¹. Najwyra niej wiedzia³. Andy nadal pilnie pracowa³. Wielka Nied wiedzica.Co oznacza³o. jakby siê szykowa³ do przyjêcia ciosu. mia³ nadziejê uporaæ siê z oczyszczeniem terenu wokó³ Little Bitch Road najdalej do po³udnia. Mnie to podnosi na duchu.Doprawdy drobiazg.. Wielki Wóz. Czêsto przybiera³a tak¹ pozycjê. . jednak poprosi³ j¹.Mog³abym ciê wzi¹æ pod ramiê? .Mia³a na koñcu jêzyka: Co za g³upoty wygadujesz? .spyta³a Andrea. Podnios³a wzrok.Z Brend¹? . . .. uciskaj¹c d³oñmi dó³ krêgos³upa.. po czym doda³a. . Andrea wolno ruszy³a za nim. ¿e teraz jest pu³kownikiem. Kasjopeja. wszyscy do tego przywykli. wyra nie zaniepokojona. . odnoszê wra¿enie.Brenda za mia³a siê. a ciebie? . On po³o¿y³ rêkê na jej d³oni.Spójrz na gwiazdy.Zdawa³o mi siê. Du¿y Jim. nietrwa³a. Zamierza³ rozpocz¹æ ewakuacjê zachodniej czê ci miasta o siódmej rano. . I tak odprowadzi³ wdowê do domu. No i z Brend¹ w zasadzie te¿. Ujê³a go pod ³okieæ.Daj¿e spokój. Czas jaki milczeli. .. odrobinê nie mia³o: .. Znam j¹ od trzydziestu lat.Brenda wy³¹czy³a latarkê. chocia¿ my la³ g³ównie o spotkaniu z Lesterem Cogginsem (a tak¿e o spaniu .Widzisz. 9 Du¿y Jim przerwa³ spotkanie o dwudziestej trzeciej dwadzie cia.chêtnie by wreszcie z³apa³ trochê snu).Mnie te¿.. Za jego plecami Andy Sanders ostentacyjnie zbiera³ dokumenty i uk³ada³ je w szarej szafce biurowej. Takie same jak zawsze.A pana Barbarê od trzech miesiêcy. . I ¿e nie bêdzie to nic mi³ego.

. A potem je przek³ada³ i uk³ada³ ponownie.No có¿.Teraz to ju¿ nie by³a obawa. jest naczelnym dowódc¹. On wiele dostrzega³. a przy okazji nie przenios¹ nas na ³ono Abrahama.Widzia³em co .szepnê³a Andrea. Pociera³a d³oñmi dó³ krêgos³upa. mo¿e siê udaæ. Mo¿e pocisk go zdmuchnie i w miejscu Chester's Mill zostawi krater g³êboki na kilometr? Andrea patrzy³a na niego z przera¿eniem. . dlaczego Jim zawsze tak starannie siê goli³. Tak uwa¿am.Oczywi cie. kto zas³uguje na lojalno æ i pos³uszeñstwo.podj¹³ Du¿y Jim.podj¹³ Rennie. Na jego szerokiej twarzy o obwis³ych policzkach rozla³ siê nienawistny u miech. jak Nixon. . Ale w przeciwnym razie bêdziemy zdani na siebie. Andy? .Zreszt¹ przyjmijmy. Nieogolony wygl¹da³ gro nie.Widzia³e list prezydenta.I rzeczywi cie. jak niewiele wiemy o kloszu. nie jest wart funta k³aków. . ¿e zadzia³a! Powiedzia³.Wszystko w rêkach Boga . tylko strach. gdzie usadowi³ siê ból. Andrea zafascynowana obserwowa³a kêpki niedogolonego zarostu i wreszcie pojê³a. którzy jej potrzebuj¹. Andrea chcia³a powiedzieæ Jimowi. trudno cokolwiek wiedzieæ z pewno ci¹. .Czy wiesz. ¿e po prostu zachowywa³a siê uprzejmie. Czy ma to byæ jaki w³óczêga. .S³usznie! .Pomoc tak¹ jak na przyk³ad cruise! . .Je li zadzia³a. ¿e g³owica mo¿e mieæ ³adunek o wadze nawet pó³ tony! . czy te¿ demokratycznie wybrany przedstawiciel miasta? Rozumiesz. którego prezydent postuka³ czarodziejsk¹ ró¿d¿k¹. kto bêdzie musia³ s iê zaj¹æ tym miastem. . nawet siê nie odwracaj¹c. ale prawda wygl¹da³a inaczej i Jim na pewno to dostrzeg³. .Pu³kownik Barbara wydaje mi siê cz³owiekiem kompetentnym . ¿e faktycznie by³ od prezydenta . Istotna jest wzajemno æ. Ci¹gle uk³ada³ dokumenty. prawda? . To jest kto . .przytaknê³a gorliwie.potwierdzi³ Andy. do czego d¹¿ê. . kiedy jego mundur stanowi¹ d¿insy i koszulka. No to ci powiem. kto to jest naczelny dowódca? Nie wiesz. wszystko bêdzie wietnie. co Julia Shumway mog³a spreparowaæ osobi cie na swoim w³asnym komputerze. który nie potrafi pomóc mieszkañcom. Je li wystrzelenie pocisku nic nie da. tak? Du¿y Jim niecierpliwie machn¹³ d³oni¹. poniewa¿ umie w razie potrzeby zapewniæ pomoc tym. .Masz racjê .. Mam racjê.Tak? . a wtedy naczelny dowódca. masz racjê.Bior¹c pod uwagê.Trudno go traktowaæ powa¿nie. w ka¿dym razie tak to wygl¹da³o.

.Na twarzy Du¿ego Jima znowu rozla³ siê fa³szywy u miech od ucha do ucha.Mam receptê! . . Wygl¹da³ na nieszczê liwego i nie potrafi³ spojrzeæ Andrei w oczy. ale odpowiedzia³ bez wahania.krzyknê³a Andrea.. jakby nie móg³ ogarn¹æ jej g³upoty. .Nie wolno ci! . gro niejszego ni¿ przedtem krzyk. skoñczy³y mi siê na dzisiaj zapasy s³odyczy. kiedy wycina³e zdjêcia z katalogów Searsa i wkleja³e do zeszytu. Niestety.Tylko widzisz. która pozwoli³a jej choæby ubiegaæ siê o stanowisko radnej. którzy wiedz¹. Na razie jest to jedyna recepta. . Spojrza³a Renniemu prosto w oczy. . a nie z jakim pomywaczem nie wiadomo sk¹d. . . . ¿e pu³kownik Barbara. Nie podno na mnie g³osu.Spojrza³ na zegarek.Co? ..Andy ma spory zapas..Przestañ go tytu³owaæ pu³kownikiem! .Nie rozumiem. uk³adaj¹cy górn¹ czê æ twarzy w niesta³¹ maskê rado ci. . która siê liczy. prawda... oksykodon. ¿e bêdziesz siê trzyma³a ludzi.O.Jest jedenasta trzydzie ci. niech mnie. Andrea pisnê³a i cofnê³a siê o krok.wrzasn¹³ Du¿y Jim. co ci s³u¿y. Andrea zmartwia³a. A potem siê wyprostowa³a.A je li uwa¿am. . Wiêc pos³ucha I s³uchaj uwa¿nie. oderwa³a d³onie od pleców. Wystarczy. .. ma lepsze kwalifikacje do radzenia sobie z sytuacj¹ kryzysow¹? .. . Niebezpiecznie mieæ takie leki w mie cie odciêtym od wiata i w ogóle. Andy? Andy w³a nie zacz¹³ myæ ekspres do kawy. Andrea hardo unios³a g³owê. mog¹ znikn¹æ. je li obstawisz niew³a ciwego konia w tym wy cigu. .Tak. pan Barbara.. czy bêdziesz trzyma³a ze mn¹. a ja chcia³bym byæ w domu przed pó³noc¹. czego ode mnie chcesz! Przewróci³ oczami. Chcê wiedzieæ. fatalnie.Nie pokrzykuj na mnie! Znam ciê od pierwszej klasy podstawówki. te twoje pigu³ki. od³o¿y³ je specjalnie dla ciebie. Z nami. Pó no ju¿. ¿ebym nie musia³ powtarzaæ. powiem jak wierszcz z Pinokia : s³uchaj rad sumienia. . W takim wypadku bêdê musia³ je spu ciæ w aptecznej toalecie. pani siê obrazi³a..Ojej. jednak wargi jej dr¿a³y.Nie potrzebujesz recepty. . ze mn¹ i z Andym. czerpi¹c si³ê z ¿elaznej jankeskiej woli.Ujmê to w dwóch s³owach. je li ten szaleñczy pomys³ z pociskiem nie wypali.Zni¿y³ g³os do z³owieszczego szeptu.Có¿. . skoro tak wolisz.. Andy upu ci³ teczkê. to po prostu. .

Chyba rzeczywi cie przyda³oby mi siê trochê wiêcej.Ale tylko czterdzie ci miligramów . Wyci¹gn¹³ do niej rêkê. Nie wspominaj¹c ju¿ o na³ogu. . .przyzna³a Andrea têpo. te pigu³ki s¹ mi potrzebne. . . Spu ci³a g³owê. Nie wypi³a drinka ani nawet kieliszka wina od czasu balu maturalnego. . kokainê widzia³a tylko na ekranie telewizora. Szept by³ naprawdê cichy.Wiem . doda³ w my lach. .. Andy rozja ni³ siê w u miechu..Bêdê dostawa³a tabletki? . Straszne.Tyle mi wystarczy. jak nale¿y . By³a z natury dobra. co robiæ. . A w zamian chcemy jedynie.To by³by grzech. Oczy mia³ podkr¹¿one i smutne.powiedzia³a i otar³a z twarzy ³zy. . zanim o dziesi¹tej posz³a do ³ó¿ka. co najlepsze dla miasta. Po czym doda³a szeptem: Szanta¿ujecie mnie. Przecie¿ zawsze tak by³o. Nie mia³a ¿adnej pewno ci.Mo¿e osiemdziesi¹t .stwierdzi³.Jim.upewni³a siê Andrea.odpar³ Du¿y Jim.Jim wie.podpowiedzia³ jej Andy. Zawsze mia³a dwa sze ciopaki w lodówce i nadal . W³a nie to by³o najgorsze. ¿eby jaki obcy dyktowa³ nam. ogromnym bólem. Delikatnie.Postêpuj. lecz Du¿y Jim us³ysza³. . gdy by³a przykuta do ³ó¿ka. ale on tylko uj¹³ j¹ za d³oñ.Bóg obarczy³ ciê wielkim ciê¿arem. to by³o niesprawiedliwe. ¿eby i ty nam pomog³a. Ni e potrzebujemy. Powiedzmy o sto miligramów dziennie. Sammy obudzi³a siê natychmiast.spyta³ Du¿y Jim.Na pewno? . 10 Rozleg³o siê ³upniêcie. ¿e s³yszy we w³asnym g³osie skamlenie podobne do b³agañ matki z ostatnich lat jej ¿ycia.S¹ mi potrzebne! . . a spojrzenie szczere. Jak s¹dzisz? Przyda³oby ci siê? Wygl¹dasz na wycieñczon¹.. . .zastrzeg³a. . Andrea drgnê³a. po którym strasznie siê pochorowa³a. My ci pomagamy. .Ze wstrêtem u wiadomi³a sobie. Nigdy w ¿yciu nie wypali³a jointa. chocia¿ wypali³a pó³ skrêta i wypi³a trzy piwa Phila. ¿eby zmieniæ cz³owieka w narkomana? Je li tak. Jakim cudem wpakowa³a siê w takie bagno? Bo upad³a.Nic podobnego . id¹c po listy? Czy naprawdê tyle tylko trzeba. Dobra do szpiku ko ci . .Pewnie! Mo¿e nawet wezmê na siebie zwiêkszenie dawki.

Wszyscy mieli odznaki. ta sama. Ludzie za latarkami stanowili tylko niewyra ne kszta³ty. jakie dwadzie cia kilo. Georgia. ale jak tylko skoñczy siê ta ca³a awantura z kloszem. przejdzie na dietê i wróci do wagi z czasów gimnazjum. kiedy facet taki jak Frank DeLesseps by³ dla niej wredny i straszy³ j¹ i. . Jeden z nich brzmia³ jak kwik. w którym spa³a. jednak trzy latarki zgas³y. Ma³o nie upad³a. a to co zobaczy³a. . Zza nich dobiega³y miechy. Frankie DeLesseps i Mel Sear les.nazywa³a je piwem Phila. bo sobie poszed³.odezwa³ siê Mel. nas³uchuj¹c p³aczu Little Waltera.Zga cie te latarki.Panna gotowa. g³o niejszy ni¿ dot¹d. odk¹d Phil j¹ zostawi³.. Energicznie otworzy³a drzwi. bo o lepnê! I przymknijcie siê. ale niewiele to pomog³o.Handlujesz. Odrzuci³a przykrycie i pobieg³a do drzwi. Uk¹si³y j¹ w twarz cztery strumienie wiat³a z latarek. ale na wprost. A skoro ma³y nie p³acze. by os³oniæ oczy.O Bo¿e... .odezwa³a siê Georgia. Mel Searles. Gdy sz³a przez pokój.. Kto wali³ w drzwi przyczepy. Zamiast do nich trafi³a w cianê. Przybra³a trochê na wadze. A teraz dobieg³y zza nich st³umione miechy. Sammy zapali³a swoj¹. chocia¿ m¹¿ znikn¹³ w kwietniu. Nie mia³ kto stan¹æ w jej obronie. kwik . Znowu ³upniêcie. Nastêpny wybuch miechu. z pewno ci¹ by³ napity.. . s³ysza³a je przez ca³e gimnazjum.Czego chcecie? Pó no jest. niestety te¿ gro na. do sypialni Little Waltera. w którym pano wa³ nieprawdopodobny ba³agan.Towaru . na pewno by czasem do niej zajrza³ przez te pó³ roku. Natomiast jeden miech by³ chyb a ¿eñski. £up! Na blacie toaletki wymaca³a latarkê.No. a j¹ zostawi³ ca³kiem sam¹. pewnie to cholerne ³ó¿eczko siê rozlecia³o. . . nie? Miasto nie jest wielkie. ale w to nie wierzy³a. Znowu miech. kwik. to i nam sprzedaj. Nie z lewej strony. a nie ma komu zrobiæ loda. To pewnie dobrze.. S³ysza³a. dziecko mi obudzicie. Bardzo silne. Kobieta. wcale jej nie uspokoi³o. d³ugi T . . za salonem. która tego popo³udnia nadepnê³a jej na pier i nazwa³a j¹ lesb¹. £up! Usiad³a gwa³townie. Nie zap³aka³. Sammy podnios³a d³oñ. I byli pijani. ¿e ponoæ nadal by³ w mie cie. wcisn¹³ siê jej miêdzy uda. Cholerna ciemno æ! Niech szlag trafi firmê energetyczn¹! I Phila. ruszy³a w lewo. To kwiczenie rozpozna³a natychmiast. Zapali³a j¹. Gdyby by³ w pobli¿u.shirt. no! . Ktokolwiek siê dobija³. a miêdzy nimi Carter Thibodeau i Georgia Roux. . ca³kiem jak w piosence.

zawtórowa³ mu Carter.Na miejscu Phila wróci³abym tu na parê chwil.. Carter Thibodeau te¿. po raz drugi tego dnia. .Czekasz na któr¹ ze swoich dziewczyn? Znowu wszyscy gruchnêli miechem. kwik. teraz siê ba³a. . .zapyta³ Mel.Ooo! Ró¿owa bielizna! . lecz Sammy polecia³a do ty³u. . . rêce zderzy³y siê k³ykciami. kwik Searlesa. Unie li w górê prawe piê ci.Wypi¹³ siê. . . . ¿e teraz siê czyta pieprzonego Harry'ego Pottera?! . .Wyjecha³! . ma³o jej nie Oddar³a przy szyi.Nie rozumiem.Dziêkujê uprzejmie.W³a nie .shirt siê jej podwin¹³.popar³a go Georgia.Chcê siê nawaliæ jak jab³uszko pod gruszk¹. Wybija³o siê idiotyczne kwik.zar¿a³ Frankie.B¹d mi³¹ gospodyni¹ i zapro nas do rodka . a nie wyjecha³! .zar¿a³a Georgia. Kwik. co szepcze na uszko . . Georgia zdjê³a z górnej pó³ki biblioteczki kilka ksi¹¿ek w kieszonkowym wydaniu.Nie! Sammy chcia³a zamkn¹æ drzwi. kiedy siê napali³a zio³a zapapranego PCR . .powiedzia³ Frankie. . . ale Thibodeau pchn¹³ je mocno i znów otworzy³. W taki chaotyczny sposób mówili ludzie w koszmarnych snach.Nie mam . . Nadepnê³a na jak¹ lokomotywê i wyl¹dowa³a na ty³ku. Potem niepewnie d wignê³a siê na nogi. .Szuka z³ota w rynsztokach? Rozwija paranojê na punkcie Jezusa? . jedn¹ rêk¹.Phil wyjecha³! Czwórka jej go ci popatrzy³a po sobie i ryknê³a miechem. kwik. Jaskrawe plamy wiat³a tañczy³y po jej ciele. W wietle latarki Sammy jej oczy zal ni³y srebrem. Gwa³townie obci¹gnê³a koszulkê.Tu wszystko przesi¹k³o marycha. pakuj¹c siê w drzwi. Sprzedaj trochê. Reszta jej zawtórowa³a. ¿eby ci porz¹dnie skopaæ ty³ek! Unios³a zaci niêt¹ piê æ. . ¿e jeste my glinami. Zrobi³ to od niechcenia. ‾ó³wik. T .. Nie zwracaj uwagi na to.Gówno prawda .powiedzia³a Sammy. Zarechotali wszyscy czworo.oznajmi³ Mel i znowu siê za mia³.Nora Roberts? Sandra Brown? Stephenie Meyer? Ale makulatura! Nie wiesz. ci¹gle siedzi w radiostacji? . Zapali³y siê pozosta³e trzy latarki.Taki chuj! . ‾ó³wik. kwik! .Sammy ju¿ nie by³a z³a. .zauwa¿y³a Georgia.stwierdzi³ Carter. jasne strugi wiat³a przyszpili³y Sammy do ciemno ci. Obudz¹ dzieciaka jak nic.A co.W sam raz dla wini! ..Po wieci³ po salonie. Nie b¹d winia.Ale chlew! .

Wyci¹gnê³a przed siebie rêkê z ksi¹¿kami i otworzy³a d³oñ. otworzy³a zamra¿arkê. Wyjê³a pó³litrowy foliowy worek. Wiêc ³askawie rusz tê t³ust¹ dupê.stwierdzi³ Mel rzeczowym tonem.Zaczekajcie tutaj. Oddech mia³ przy pieszony. Prawdziwy cud. Spad³y na pod³ogê. . nie ma.Wybacz. ci¹gle trzymaj¹c j¹ za T .szepn¹³ jej Mel do ucha. . zaraz potem wróci³ na dó³. a nie boli.Ciekawe. Kwik. Nie wiedzieæ czemu zebra³o jej siê na p³acz. . Masz szczê cie.Przyszczypa³ brodawkê. Wszystko bêdzie do wyrzucenia. Frankie znowu cisn¹³ pier Sammy. Eeewaaakuacja. czy masz napis NIEDZIELA na ty³ku.Pójdziecie sobie. . je li wam sprzedam towar? . .Znowu z³apa³ j¹ za pier . bo ci przy³o¿ê jeszcze raz. Mia³a jeszcze trzy. Sta³ za Sammy. dupa blada.Chcê jeszcze raz zobaczyæ te ró¿owe majtki .shirt.dorzuci³ Carter. kwik.Ona te¿ . Stój spokojnie. Bo Frankie uderzy³ j¹ latark¹.uzna³a Georgia.Aua! Zwariowa³e ?! Boli! .Zostaw mnie! Przestañ! Mel siê za mia³.Galopem! . a kto inny wy³uska³ jej torebkê z rêki.Szarpn¹³ koszulkê w górê. teraz tchn¹c¹ ciep³em. . W³a nie mia³a siê obróciæ. .ucieszy³ siê Frankie. .oznajmi³ Carter. .Powtórzy³ schrypniêtym g³osem. Spróbowa³a siê wyrwaæ. Wiedzia³a. .Eee. .Jasne! . .Gówno.Napyskowa³a mi dzisiaj. . . . mimo to rozpozna³a twarz za latark¹: Frankie DeLesseps. gdy kto j¹ chwyci³ wpó³. . Posz³a do kuchni.Ta trawka cuchnie zdzir¹ .Jutro zaczynamy s³u¿bê z samego rana. ¿e ciê nie zatrzymam za sprzeda¿ narkotyków. kwik. . na co siê zanosi. Zamknê³a oczy. . I uderzy³a mnie w r¹czkê.Nie ruszaj siê. tylko tyle. Dziecko nadal spa³o. W g³owie Sammy wybuch³a kula bólu. szmato. . Promieñ latarki przeskoczy³ na sufit. a¿ do pasa. A ja przecie¿ nie zrobi³em nic strasznego. muszê skonfiskowaæ zio³o . .S³uchaj. Promieñ wiat³a uk³u³ j¹ w oczy.Stój spokojnie. .

bo ci przeczytam twoje prawa! .wrzasn¹³ Mel Searles. kwik. I wepchn¹³ siê w ni¹. Otwieraj ryj tylko wtedy. a przed sob¹ s³u¿bê od rana (ewakuacja). Po drodze z³apa³ j¹ Carter. wiêc nawet obawy o stan Janelle nie przeszkodzi³y jej zasn¹æ.krzyknê³a Georgia podniecona. Nastêpny by³ Carter.Przypomnij jej. Ruszy³a w stronê kanapy. A wtedy bêdziemy musieli wróciæ i naprawdê zdrowo ciê wyruchaæ. Sammy pomy la³a. Poza nami. Nie mo¿na powiedzieæ. Mia³a za sob¹ ciê¿ki dzieñ. ¿e je li us³yszy to kwiczenie jeszcze raz.powiedzia³a Georgia. odk¹d Phi l j¹ zostawi³. Frankie pchn¹³ j¹ na kanapê. Ze spuszczon¹ g³ow¹.Zer¿nij dziwkê! Zrobili to wszyscy trzej m³odzi mê¿czy ni po kolei. kwik! 11 Dochodzi³a pó³noc. Little Walter obudzi³ siê i zacz¹³ p³akaæ. Frankie machn¹³ latark¹ w stronê salonu. kieruj¹c wiat³o na Sammy. . . Byle nie posunêli siê dalej. dostanie wira. bierz siê do roboty . I nogi szeroko. . . ale z jej po³owy ³ó¿ka dobiega³y miêkkie chrapliwe odg³osy. kwik. nikt ci nie uwierzy. Kwik. ¿e chrapa³a. gówniarzu.Nie. oczywi cie. Linda Everett szybko zasnê³a.Oby tylko dziecko siê nie obudzi³o. . Kiedy j¹ posuwa³.I tego siê trzymaj. A potem siê za mia³. przygarbiona. .rzuci³ Mel.Na kanapê. kiedy jeste na kolanach. zmieniaj¹c j¹ w maskê goblina. lecz nie móg³ zasn¹æ. . . I od razu siê za mia³. Za wieci³ sobie w twarz.A mo¿e by jej najpierw przeczyta³ prawa? . .Sammy.Musisz siê nauczyæ trzymaæ gêbê na k³ódkê. nie. Pierwszy podszed³ Frankie.Morda w kube³. bêdziesz siê komu skar¿y³a? . Kwik. byle nie by³o gorzej. Bo widzisz.No. . szepcz¹c jej do ucha. chocia¿ akurat nie . co traci. kwik. Maska goblina pokiwa³a siê zadowolona.Zer¿nij j¹! . Ry¿y te¿ mia³ za sob¹ bardzo trudny dzieñ.

. jednostronicowego wydania Democrata : BARIERA ZOSTANIE ZBOMBARDOWANA! Beznadzieja. A teraz ju¿ nie ¿y³. to ju¿ nic nie pomo¿e. co mówi³a. ¿e nic jej nie grozi. pod plakatem najnowszego boys bandu. oddycha³a g³êboko i spokojnie. Wsta³ . spojrza³ na niego i znów cicho zapiszcza³. dostanie lek u Sandersa.potê¿ny mê¿czyzna w komplecie medycznym s³u¿¹cym za pid¿amê . Ry¿y widzia³ je na blacie. W po³owie schodów przystan¹³. D wiêk dobiega³ z pokoju dziewczynek. Je¿eli drgawki siê nie pogorsz¹.. da siê je powstrzymaæ. My la³ o doktorze Haskellu. przechyli³ g³owê. przynajmniej przez jak i czas. W kuchni zosta³a po³ówka ciasta pomarañczowego z ¿urawin¹.. Ry¿y przest¹pi³ nad psem. zrzuci³a z sieb e przykrycie. I o Rorym Dinsmore. Je¿eli przy artykule o krztu cu nie zmorzy go sen. Czy to cokolwiek wyja nia³o? Nic a nic. Nie da siê zasn¹æ. A najgorsze to próbowaæ spaæ na si³ê. Mo¿e ten Szkot powiedzia³ Nie myl przypadku z przeznaczeniem ? Ry¿y kolejny raz przekrêci³ siê na drugi bok i tym razem jego wzrok pad³ na czarny nag³ówek specjalnego. zaledwie mroczny kszta³t miêdzy dzieciêcymi ³ó¿eczkami. Uwa¿a³. odwróci³ ³eb. Ci¹gle mia³ przed oczami postrzêpiony. Bez przerwy s³ysza³ s³owa Rona Haskella: Jeszcze ¿yjê. Jak to mówi³ ten Szkot w Zagubionych ? Nie myl przeznaczenia z przypadkiem ? Mo¿e tak. Ry¿y wróci³ na górê. Zagubieni . Postanowi³ wobec tego zje æ kawa³ek przy kuchennym stole. kiedy to by³o. ¿eby nie obudziæ ¿ony. Gdyby w szpitalnej aptece zabrak³o etosuksymidu. I mamrotanie Rory'ego o Halloween. Golden retriever. otworzy³ drzwi. z jedn¹ r¹czk¹ pod g³ówk¹. s³ynnego specja³u Lindy. Popiskiwa³a cicho. Us³ysza³ Audrey. Przewraca³a siê z boku na bok. przerzucaj¹c przy tym ostatni numer Amerykañskiego Lekarza Rodzinnego . Natomiast Jannie wygl¹da³a zupe³nie inaczej. Ch³opak Dinsmore'ów dosta³ rykoszetem w oko i fragment pocisku uszkodzi³ mu mózg. Na to nak³ada³ mu siê g³os córki: Wielka dynia! Wszystko przez wielk¹ dyniê! Trzeba j¹ z³apaæ! . wróciwszy do domu. usiad³ na brzegu ³ó¿ka córki. A mo¿e i nie. To znaczy. Córka mia³a atak epilepsji. zakrwawiony oczodó³ ch³opaka. oczywi cie... próbuj¹c odepchn¹æ od siebie wspomnienia.i wyszed³ z sypialni cicho. Judy le¿a³a na boku. Ry¿y po raz setny przekrêci³ siê na drugi bok. jeszcze s³yszê .troska o Jan odsuwa³a od niego sen.

Skojarzenie narzuca siê samo. s³uchaj¹c oddechu córki. Postanowi³ jednak nie je æ ciasta pomarañczowego. pij. wszystko jest w porz¹dku . . Z³oty retriever. Ry¿y stara³ siê co zrozumieæ z tego mamrotania.Aha. Audrey. kochanie. ale zaraz ucich³o.Dobrze. Z³a pi³ka baseballowa. zanim wyszed³ z sypialni dziewczynek. ..pij. Wyprostowa³ pomiêt¹ koszulê nocn¹ córeczki. która le¿a³a na pod³odze. lecz nie mia³ pewno ci. suniu . on ma z³ot¹ pi³kê. . powtarzaj¹c sobie. I z³ota pi³ka baseballowa. . niewyra ne s³owa brzmia³y jak protest. . wyginania palców. Co nasuwa³o interesuj¹ce pytanie: czy¿by psy wyczuwa³y równie¿ z³e sny? Pochyli³ siê. porusza³y siê gwa³townie. Wiêc raczej faza REM normalnego snu ni¿ atak. pomy la³ Ry¿y. ¿e wtedy Audi by szczeka³a. spojrza³a mu prosto w oczy. .Nieee. zamknê³a oczy. Audrey znowu pisnê³a. Przewróci³a siê na drugi bok. w rodku nocy trudno byæ optymist¹. Tak naprawdê mia³ ochotê przytuliæ siê do pi¹cej ¿ony. a o tej godzin ie z³e my li ³atwo nabieraj¹ realnych kszta³tów.szepn¹³. Niestety.pij. opar³a pysk na ³apach i te¿ najwyra niej zamierza³a spaæ. Ry¿y siedzia³ jeszcze jaki czas. wiem. lecz przy tym nie by³o dr¿enia miê ni. Szczególnie z³ote. By³ przekonany. jak wiat wiatem ludzie gadaj¹ przez sen. chocia¿ w³a ciwie w to nie wierzy³. zakryte powiekami. . .Wiem.Ma³ej co siê ni³o. Do baseballu. Prawie na pewno. Jeszcze tylko. tyle ¿e z podniesionym ³bem. czy go rzeczywi cie widzi. Do witu by³o jeszcze daleko. poca³owa³ Jan w policzek. Teoretycznie móg³ to byæ objaw petit mal. . Audi na chwilê otworzy³a lepia.Tatusiu. ¿e naprawdê nie ma siê czego baæ. Otworzy³a oczy. maleñka.w razie w¹tpliwo ci wystarczy spojrzeæ na psa spokojnie pi¹cego przy ³ó¿ku. Ga³ki oczne. poklepa Audrey po ³bie obro niêtym jedwabist¹ sier ci¹.Uwa¿aj na ni¹. przykry³ dziecko i odgarn¹³ ma³ej w³osy z czo³a. Zmieniaj¹ siê w zombi. Pi³ki do baseballu s¹ dobre..To z³a pi³ka. Nie by³ to dobry sen. s³oneczko. charakterystycznego mlaskania. tatusiu. . Tej nocy mimo wie¿o odkrytej przez dziewczynki kobiecej odrêbno ci Ry¿y zostawi³ drzwi ich pokoju szeroko otwarte. Jeszcze siê u³o¿y³a pod ko³dr¹ i zaraz znieruchomia³a.

Przygl¹da³ siê wielebnemu w wietle w³asnej latarki. Niech go Bóg ma w swojej opiece na wieczno æ.Opowiedz mi w domu .odpowiedzia³ Jim mia³o. .. po czym wzniós³ je do nieba. . Czyta³ Bibliê w wietle latarki... odpoczywaj¹c w wieczystych objêciach.. Siedzia³em na stopniach.Ch³opiec spo¿ywa wieczerzê u boku Jezusa . przyszed³em do ciebie. w³a nie to chcia³bym ci opowiedzieæ. modli³em siê. Bóg do mnie przemówi³ przez Pismo i przez ch³opca. Szeroko otwarte oczy ods³ania³y zbyt du¿¹ czê æ bia³ek. tak.W³a nie przez niego. a to. Gdy Du¿y Jim poda³ mu rêkê.Godzinê.. bo mia³em objawienie.. Niedobrze. . tylko pogorszy³o mu humor. a potargane w³osy stercza³y we wszystkie strony.I nawzajem .Jim.. .Juniora? Nie.stwierdzi³ Du¿y Jim i zaraz spyta³: .Zapali³ wiat³o w korytarzu. . Chocia¿ noc z chwili na chwilê stawa³a siê ch³odniejsza.Jestem tego pewien. Ogólnie bior¹c. . pomy la³ Du¿y Jim. medytowa³em..Przez dzieciaka Dinsmore'a? Coggins g³o no cmokn¹³ z³o¿one d³onie. Coggins potrz¹sn¹³ jego rêk¹ po raz ostatni. skórê Cogginsa powleka³a b³yszcz¹ca warstewka potu. czyta³em. wielebny wygl¹da³ na cz³owieka. b³ogos³awi¹c generator. o nie! Widzisz.Niech ciê Bóg b³ogos³awi ... ju¿ i tak fatalny. ¿e trudno by³oby robiæ jedno i drugie równocze nie.Jak d³ugo czeka³e ? .12 Lester Coggins siedzia³ na schodach domu Du¿ego Jima. Mo¿e nieca³¹. nie nastraja³o go optymistycznie. .Widzia³e mojego syna? . który w³a nie zacz¹³ siê zsuwaæ po równi pochy³ej. zamkn¹³ j¹ w ¿arliwym u cisku i energicznie potrz¹sn¹³. Du¿y Jim uzna³. co widzia³.O tak .I nie umar³ na darmo. Rennie wiele by da³ za informacjê. Tak.. Jim. Prosi³em o nie wczoraj w nocy. wstaj¹c. ale zachowa³ milczenie. . Gospodarza wcale nie natchnê³o to pobo¿no ci¹ bij¹c¹ od wielebnego. bo by³em straszliwie zagubiony. . ale .odpar³ Du¿y Jim automatycznie. Ucztuje. . I dzi po po³udniu siê pojawi³o. . wreszcie pu ci³.odezwa³ siê Coggins. Rory'ego Dinsmore'a. czy kto widzia³ wielebnego na jego schodach.. .zgodzi³ siê Coggins.

ale wci¹¿ gro nego. Na biurku jedynym przedmiotem przywo³uj¹cym wspomnienia by³a osadzona w specjalnej przezroczystej ko³ysce pi³ka baseballowa platerowana z³otem. Na tabliczce z e szk³a akrylowego widnia³a dedykacja: Jimowi Renniemu z podziêkowaniem za pomoc w przeprowad zeniu Charytatywnego Turnieju Softballa w Zachodnim Maine. Lesterze. Ch³odny. jak ju¿ minie ta ca³a afera z kloszem. na krze le dla klienta. 13 Poza przedstawiaj¹cym Kazanie na Górze obrazem.Odmówisz ze mn¹ modlitwê? Na twarzy Du¿ego Jima rozla³ siê u miech. pod którym ukryty by³ sejf.No dobrze. Na miejscu suplika nta. Albo kryszta³ow¹ kulê hipnotyzera. zanim . Teraz mi powiedz. siadaj¹c w fotelu z wysokim oparciem. A ni¿ej znajdowa³ siê podpis: Bill Spaceman Lee. Coggins usiad³ po drugiej stronie biurka. Szed³ ze spuszczon¹ g³ow¹. To zdjêcie zosta³o zrobione w czasie jakiej akcji charytatywnej zwi¹zanej z dzieæmi. nieco przygarbiony. . na oko bardzo sympatycznym Murzynem. jakby obserwowa³ mecz tenisa. ko³ysz¹c siê na boki w rytm ciê¿kich kroków. Coggins i tak by³ ju¿ ca³y w nerwach. 2007 . na cianach gabinetu Du¿ego Jima znajdowa³o siê mnóstwo tabliczek dokumentuj¹cych jego ró¿norakie zas³ugi w s³u¿bie spo³eczeñstwu. pytanie mog³o go jeszcze bardziej wytr¹c z równowagi. je li mogê prosiæ.Najpierw mi o wszystkim opowiedz.nie zapyta³. Mo¿e siê tym zajmie. Du¿y Jim zastanawia³ siê czasami. wzi¹³ pi³kê z ko³yski. Miêdzy nimi by³o oprawione zdjêcie Du¿ego Jima potrz¹saj¹cego d³oni¹ Sarah Palin. z³ote szwy dobrze pasowa³y do wnêtrza d³oni. Przynajmniej na razie. Pi³ka by³a mi³a w dotyku i przyjemnie ciê¿ka. Oczy wielebnego skaka³y w lewo i w prawo. Znajdowa³o siê tam nawet zdjêcie Du¿ego Jima z Tigerem Woodsem. jutro czeka mnie mnóstwo pracy. .Chod my do gabinetu . ale nie lodowaty. zw³aszcza kiedy cz³owiek jest odrobinê podminowany.zarz¹dzi³ i poprowadzi³. na innym widnia³ z Dale'em Earnhardtem. Zacz¹³ j¹ przerzucaæ z rêki do rêki. Chcia³bym wiedzieæ. Fantastyczne wra¿enie. Du¿y Jim. . Tylko tre ciwie. o co siê modlê. Starego. Muszê siê przespaæ. . jakby to by³o mieæ tak¹ pi³kê ca³¹ z liteg z³ota. Od ty³u przypomina³ nied wiedzia w ludzkim ubraniu. W³a nie tam chcia³ go widzieæ Du¿y Jim. o co chodzi.

I dzi po po³udniu..o tamtym.podj¹³ .Bóg powiedzia³. i o braciach Bowie. spocony jak cz³owiek chory na malariê. .spyta³ Jim.zni¿y³ g³os . i o Rogerze Killianie. stale z Bibli¹ w d³oni. . teraz jest na pewno. spe³ni³ obietnicê! Sam widzia³e ! . ¿e Bóg zamkn¹³ miasto pod szklan¹ misk¹.. .jêkn¹³ Lester.. W prawo. . .. Phil Kucharz to szaleniec! Je li nie by³ szalony wiosn¹.. Kr¹¿y³ szybciej. w którym by³a mowa o szaleñstwie. wspiera³ modlitwê ch³ost¹ (chocia¿ ch³osta mog³a tu byæ rozumian w przeno ni i tak¹ Du¿y Jim mia³ nadziejê). ¿e historia jest rozwlek³a.Du¿y Jim uniós³ krzaczaste brwi.Pan powiedzia³. W prawo w lewo. w lewo. Pac. nie patrzy³ na pi³kê. lepocie i tak dalej. Komu potrzebne takie szczegó³y. w d³oniach pul chnych. ale tutaj zwyczajnie doprowadza³o do w ciek³o ci. ale silnych. Lester modli³ siê. w koñcu nieomal przera¿ony. w prawo i w lewo.. . ale nie na mnie. . Lester nie potrafi³ przekazaæ wiadomo ci tre ciwie. kiedy to wszystko siê zaczê³o.. ¿e da mi znak i. Opowie æ wielebnego by³a urywana i naszpikowana cytatami z Biblii. I w ko ciele takie zachowanie by³o ca³kiem na miejscu.. jednak sedno widaæ by³o jak na d³oni: doszed³ do wniosku. Wymachiwa³ Bibli¹. Czasami podobnie zachowywa³ siê w ko ciele . a woln¹ rêk¹ rwa³ w³osy z g³owy. .. lecz Du¿y Jim prawie nie zauwa¿y³. Drug¹ rêk¹ szarpa³ w³osy. W prawo i w lewo. prosz¹c o radê i wsparcie. Pac.. Pi³ka skaka³a z rêki do rêki w odrobinê szybszym rytmie.i o sobie..Daj¿e spokój..Bóg powiedzia³.Tak samo siê zdarza³o. kiedy by³em nastolatkiem i dochodzi³em sam. wpada³ w trans. Zada³ pytanie ca³kiem spokojnym tonem. Pac. a wówczas Pan naprowadzi³ go na fragment Pisma wiêtego. Oczami ci¹gle pod¹¿a³ za z³ot¹ pi³k¹.O moich tylko? . . . nie.. Mówi³ dalej. ¿e kiedy da mi znak. .Muszê powiedzieæ o tobie .mówi¹c do wiernych..Mo¿na tamte zdarzenia zinterpretowaæ na ró¿ne sposoby.Da ci znak? . .Du¿y Jim nadal przerzuca³ pi³kê z rêki do rêki. .Nie! . ¿e ich wspólny interesik nie spodoba³ si Panu na tyle zdecydowanie. mam powiedzieæ wiernym o twoich zamierzeniach.Nie. na ³¹kach. Zacz¹³ kr¹¿yæ po gabinecie. Lester zignorowa³ pytanie...Coggins zerwa³ siê na równe nogi. ¿e ze le lepotê.padnê na kolana. . S³ucha³ z rosn¹cym strachem. i o.

W normalnej sytuacji miasto jest ode mnie zale¿ne. Trzeba usun¹æ ten wrzód.. Jakby s¹dzi³.A co ze mn¹? A co na to Andy Sanders? I bracia Bowie? A Roger Killian?! On ma dzieci na utrzymaniu! Mo¿e my nie jeste my tak skorzy do przyjmowania kary! .Przyjmê z r¹k Boga karê. za tê sprawê ma³y umar³. Du¿y Jim zorientowa³ siê. Musimy siê ukorzyæ.ale ty i ja musimy siê wyspowiadaæ. . Zaczyna³ siê z³o ciæ. w której akurat nie mia³ z³otej pi³ki. ono nas bezwzglêdnie potrzebuje.. . ci¹gle uderzaj¹c siê Bibli¹. Nie tak prêdko. ¿e uratowali my od g³odu tysi¹ce dzieci w Afryce. Tym razem przy³o¿y³ sobie wiêt¹ Ksiêg¹ prosto w twarz.podj¹³ Coggins .Nic na to nie poradzê.Wszyscy jeste my zamieszani . rozdzia³ dwudziesty. Naprawiæ to. Du¿y Jim uniós³ rêkê.ale. po prawej i po lewej. Ksiêga Wyj cia. pomy la³ Du¿y Jim. . . Wsta³. ¿e zgra³ przerzucanie z³otej pi³ki z uderzeniami kaznodziei. odpychaj¹c fotel Mia³ za sob¹ d³ugi i trudny dzieñ. jak¹ zechce mi wymierzyæ. co zepsuli my. Lester zacz¹³ siê ok³adaæ Bibli¹ po ramionach. Uczynimy wyznanie i spalimy siedlisko szatana za ko cio³em. Teraz jednak.. co mówisz.Zaraz. zaraz.Zgrzeszyli my . £up i pac £up i pac. Zastanów siê. Przez ogieñ. od ciebie oczywi cie tak¿e. ¿e traktowanie Pisma wiêtego w ten sposób jest ca³kowicie w porz¹dku. . .stwierdzi³ Coggins z uporem. A tu takie co . Tak mi oznajmi³ Pan.dorzuci³ Coggins piskliwie.Napchali my sobie kieszenie brudnymi pieniêdzmi z narkotyków! . który karze wystêpek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia . .A ja uwa¿am. Z nosa pociek³a mu stru¿ka krwi. wiersz pi¹ty: Jestem Bogiem zazdrosnym. Uczyniæ wyznanie i doprowadziæ do oczyszczenia. Z najwiêksz¹ rado ci¹.Aha. W³a nie takie znaczenie mia³a lepota ch³opca. nie zapominaj! . .Uderzy³ siê .A tak¿e nape³nili my w³asne kieszenie.Los dzieci Killiana bêdzie smutny . choæ bêdzie bola³o. Nawet p³acili my za ich leczenie! Postawili my ci nowy ko ció³ i najsilniejsz¹ chrze cijañsk¹ radiostacjê na pó³nocnym wschodzie! . i bêdziesz móg³ sobie pój æ. Wtedy Bóg nas wypu ci. prosto do wiêzienia stanowego Shawshank. Raz i drugi.I kto to mówi. by³ zmêczony.gada³ dalej wielebny . . w czasie kryzysu. drogi Lesterze..

ostatni raz przemówi³ ³agodnie. Krew sp³ynê³a po policzku. Du¿y Jim opu ci³ rêkê z pi³k¹. .. Prze³o¿y³ pi³kê do lewej d³oni. . Sporo jej by³o.Wszyscy uwierz¹! . Wpad³ na biurko.Nie taka jest wola Pana. Wtedy krew zaczê³a skapywaæ na dywan. .. pluj¹c szkar³atnymi kroplami.Kiedy zobacz¹ diabelsk¹ wytwórniê. a ten skurczybyk nadal sta³ o w³asnych si³ach i wci¹¿ usi³ow co mówiæ. Jim. lewa strona swetra Lestera bardzo szybko przesi¹k³a. Ramiê mu pulsowa³o bólem. wszyscy uwierz¹! I jeszcze jedno.rykn¹³ i wyprowadzi³ cios pi³k¹. . w nie do koñca pewnym górnym wietle zal ni³a nastêpna fontanna krwi. lecz nadal wymachiwa³ Bibli¹. Krew zbryzga³a dziewicz¹ suszkê do atramentu.krzykn¹³ Coggins. raczej pal¹..Lester. niestety nie móg³. zaczê³a z niej skapywaæ. Pr¹d mu przeszy³ rêkê a¿ do barku. któr¹ dzieci wstrzykuj¹ sobie w ¿y³y! . Nikt ci nie uwierzy. w sam rodek. jak do rozz³oszczonego dziecka.Taka jest moja wola. ty mucho uprzykrzona! . Du¿y Jim chcia³ podnie æ pi³kê jeszcze raz.Zawsze bêd¹ jej potrzebowali! . Lester zachwia³ siê.. ¿e te dalekie rzuty w gimnazjum kiedy mi wyjd¹ bokiem. Kaznodzieja ruszy³ do przodu z wyci¹gniêtymi rêkami.Du¿y Jim tym razem trafi³ duchownego w czo³o. . Renniego za wiele. Dolna po³owa twarzy kaznodziei przesunê³a siê wzglêdem górnej. Kilka kropli siêgnê³o nawet mlecznego szk³a na . na twarz wyp³ynê³y ceglaste rumieñce. nie bêdê móg³ kierowaæ lud mi.ponownie. Je li zaczniesz k³apaæ dziobem. kiedy wrzód zostanie przeciêty. W skroniach mu dudni³o.. spod czerwonego wzoru b³yszcza³o lewe oko. ..O ile mi wiadomo.. któr¹ pozwoli³em ci zbudowaæ za ko cio³em.A radiostacja Jezusa jest prowadzona przez wariata produkuj¹cego truci znê. pomy la³. ¿e kiedy wreszcie wyznamy grzechy. Bóg unicestwi barierê! Kryzys siê skoñczy! Mieszkañcy nie bêd¹ potrzebowali twojej pomocy! Tego by³o dla Jamesa P. czy ty naprawdê nie dostrzegasz.Masz sumienie sobie ¿artowaæ? Du¿y Jim obszed³ biurko. z³ota pi³ka trafi³a go w lew¹ skroñ i rozciê³a skórê.. Lester akurat siê do niego odwraca³. Teraz ju¿ krew dos³ownie strumieniem la³a siê na dywan. Wiedzia³em. Trafi³ Lestera w szczêkê. Mimo wszystko raz jeszcze spróbowa³. miasto mnie potrzebuje. I chyba próbowa³ co mówiæ. zamachn¹³ siê od do³u. . Biblia k³apa³a na Du¿ego Jima jak wielka paszczêka. przyja nie. .

ci¹gn¹³ krawat. ¿e syn poszed³ po Randolpha. obrzuci³ go mrocznym.. Gdzie tam w rodku serce wci¹¿ pêdzi³o i gubi³o rytm. Junior po pieszy³ mu na spotkanie. jednak na szczê cie nie wykazywa³o chêci. jakby robi³ to wcze niej ze sto razy. koszulê mia³ rozpiêt¹. Teraz ciê mam ? Czy to spojrzenie mówi³o: Teraz ciê mam ? .! . . Ju¿ dobrze.suficie. . Mo¿e by³a w nim mi³o æ? Du¿y Jim mia³ tak¹ nadziejê.Nie stój tak. spodnie jak unurzane w ciemnopurpurowym b³ocie. Z pewno ci¹ jednak by³o co jeszcze.. . Du¿y Jim przyczai³ siê pod blatem. co by³oby b³êdem..Trzymam pana.krzykn¹³ Lester. . Po czym u³o¿y³ d³onie na jego szyi lepkiej od krwi i z ca³ej si³y zacisn¹³. Booo¿eee! . wymachuj¹c Bibli¹ w górê i w dó³.przyniós³ z przyczepy kempingowej p³achtê brezentu. 14 Piêæ d³ugich jak wieczno æ minut pó niej. Booo. Z niezrozumia³¹ wpraw¹. Wszystko przez te filmy pe³ne przemocy. . Du¿y Jim prawie le¿a³ w fotelu. choæ wiedzia³. ¿e nie da rady. by nagle siê zatrzymaæ. Rennie z pocz¹tku by³ przekonany. które swego czasu by³o tak silne i wytrzyma³e. Ci¹gle usi³owa³ obej æ biurko.W drzwiach stan¹³ Junior z szeroko otwartymi ustami i oczami jak spodki.. Jego w³asny syn. Lester niczym zombi szed³ ku Juniorowi.Lester ruszy³ w stronê. Pociera³ zwiotcza³e cia³o.hukn¹³ Du¿y Jim na syna..Pomogê ci . twarz skry³a siê za p³acht¹ krwi. Sweter mia³ ca³kiem mokry.wydusi³ z siebie ze wistem. . Junior wyszed³. Masowa³ sobie pier . pomó¿ mi! .. Tymczasem Junior wróci³ szybko . pomy la³ Du¿y Jim.Tato? . Junior chwyci³ go i podtrzyma³.Sied i ³ap oddech. Booo.Booo. teraz na kolanach. Kiedy duchowny zacz¹³ upadaæ. wielebny.Booo. sk¹d us³ysza³ g³os. za³o¿ony specjalnie z okazji spotkania w ratuszu. Wyci¹gn¹³ Bibliê przed siebie. Tak czy inaczej brakowa³o mu tchu i nie móg³ zawo³aæ ch³opaka. nieodgadnionym spojrzeniem.. .. Jednym strz¹ niêciem roz³o¿y³ j¹ na pod³odze.

Bêdê musia³ wzi¹æ siê za siebie. ale czu³ siê trochê lepiej. .Ten jeden to by³ Kucharz. . .Jeszcze nie wiem. potem narzuci³ na nie jeden koniec p³achty. ..wskaza³ Du¿y Jim...W³ama³ siê! Synu. mog¹ go nie zdo³aæ uj¹æ ¿ywego. Bóg daje nam tylko jedno cia³o..Junior nie wydawa³ siê zainteresowany wyja nieniami. mam te¿ lepszego kandydata. Bogu dziêki! Kto by pomy la³. .. . Wszystko wskazywa³o na to. . Poæwiczyæ.. Nadal mia³ wiszcz¹cy oddech.Skoro nie zabierasz go do ko cio³a. .. Na dywanie le¿a³o teraz wielkie zielone burrito. ¿e interesuje go jedynie solidne zapakowanie cia³a. Du¿y Jim wsta³. jak Toby Manning powiedzia³: Zrobi³ pan wietny interes! .Znam lepsze miejsce . Kiedy go znajd¹. Bêdziesz musia³.A je li chcesz zwaliæ to na kogo . ale jej nie wystarczy³o. potoczy³ je dalej. . . zakas³a³. Czu³ siê lepiej. Jim ciê¿ko wci¹gn¹³ powietrze. Na wyprzeda¿y. Bushey du¿o wiedzia³. Chwyci³ Bibliê. ¿e po piêædziesi¹tce cz³owiek siê tak szybko sypie.Dobry z ciebie ch³opak. je li masz zamiar j¹ zatrzymaæ. Bardzo zdecydowanie.. . Junior spróbowa³ naci¹gn¹æ p³achtê.To by³a walka na mieræ i ¿ycie. . Jest tam taki jeden.Jasne. I pozb¹d siê suszki.powiedzia³ Junior.Biblia . Junior.Jeszcze jedno dr¿enie pod ¿ebrami. to gdzie zamierzasz.Junior przetoczy³ Lestera na brezent. . Po prostu..Pieprzonego Dale'a Barbarê. uderzy³ siê w pier . Oczywi cie nie zgodzi siê na aresztowanie. Serce bi³o nieco wolniej. .. mo¿e. Pamiêta³. . Serce odzyska³o w³a ciwy rytm. on chyba oszala³. Du¿y Jim kupi³ go u Burpeego. . nie by³o najsensowniejszym pomys³em.mrukn¹³ Junior. Ale umyj tê cholern¹ z³ot¹ pi³kê. Ch³opak przyjrza³ siê cia³u. Zielony brezent. Dobry syn pomaga ojcu..Kogo? .. Z jednego koñca wystawa³y stopy.. ale mo¿e oczekiwanie. . Wróciæ do formy.Bêdziesz musia³ zabraæ go do ko cio³a. P³achta zaszele ci³a g³o no. ..No tak. A co za tym idzie.Skoro tak uwa¿asz.Jak? . wetkn¹³ j¹ miêdzy uda Cogginsa i zacz¹³ zawijaæ trupa.Przyda³aby siê ta ma izolacyjna. s³usznie . ¿e Kucharz we mie na siebie odpowiedzialno æ za co takiego.

odpar³ Junior. Wielebny poczeka. Takiego Du¿y Jim nie widzia³ go nigdy. .W bezpieczne miejsce. pomy la³. co bêdzie jutro. I wiêkszo æ brudu jednak na nim zosta³a.. Powinienem siê jej pozbyæ. ¿e syn ma teraz nad nim ogromn¹ w³adzê.Zanim postanowimy. . jak wsadziæ Barbarê za kratki.Ca³e szczê cie. co dalej. No. By³a to droga sercu pami¹tka. Przysz³o mu do g³owy. D wign¹³ gigantyczne burrito i wyniós³ na korytarz. . ¿e to nie wyk³adzina od ciany do ciany. zaczekamy i przekonamy siê. ¿e tego nie zrobi. Kilka minut pó niej Rennie us³ysza³ silnik samochodu kempingowego. ale przecie¿ w³asny syn z pewno ci¹. Z namys³em przyjrza³ siê z³otej pi³ce. l ni¹ca jak dawniej. le¿a³a w przejrzystej ko³ysce. .Niewa¿ne . a¿ wymy limy.. je li tylko bêdzie czysta? Godzinê pó niej. z³ota pi³ka. gdy Junior wróci³ do domu.rzek³ Junior. .Trzeba bêdzie zakopaæ dywan .. Junior podniós³ na ojca spojrzenie pe³ne pogardy. A zreszt¹ dlaczego nie mia³aby zostaæ. Wiedzia³.

Wybi³a w³a nie ósma trzydzie ci w poniedzia³kowy ranek.Nie przejmuj siê . Carolyn . Znajdowali siê w domku Thurstona nad jeziorem Chester Pond. Skoñczy³ sze ædziesi¹t lat.NADCI¥GA POCISK 1 UWAGA! TU POLICJA CHESTER'S MILL! ZARZ¥DZONO EWAKUACJÊ! JE LI MNIE S£YSZYSZ. s³uchaj¹c dziwacznego dudnienia i spogl¹daj¹c na siebie ze zdumieniem. sp³ywa³y mu prawie do ramion. bo Thurston Marshall nie znosi³ telewizji.po raz pierwszy. póki nie zbudzi³ ich dudni¹cy g³os. lecz w praktyce od pi¹tkowego popo³udnia skupiali siê raczej na podziwianiu w³osów ³onowych partnera.. dwudziestego trzeciego pa dziernika. G³os by³ coraz bli¿ej. ID W KIERUNKU MOJEGO G£OSU! UWAGA! UWAGA! .Auto stoi na podje dzie! Zobacz¹ je! Na twarzy profesora wyra nie odbi³y siê s³owa O cholera! . By³ wysoki. W domku nie by³o telewizora.rzuci³...Teraz g³os siê rozlega³ bardzo blisko. Uderzy³a go w ramiê . ‾adne z nich ni e mia³o pojêcia o tym. choæ dr¿enie w jego g³osie wiadczy³o.. . ale nawet go nie w³¹czyli. UWAGA! TU POLICJA CHESTER'S MILL! ZARZ¥DZONO. Oboje uczyli w Emerson College w Bostonie.Na tym kempingu o tej porze roku nie ma ¿ywego ducha . Carolyn mia³a dwadzie cia trzy. Thurston by³ tam profesorem angielskie go (a poza tym wspó³redaktorem aktualnego numeru Ploughshares ). Przy jechali na d³ugi weekend opadania li ci .Thurston! Trawa! Gdzie j¹ zostawi³e ? . miêdzy Little Bitch Road a rzek¹ Prestile.asystentk¹ na tym samym wydziale. ¿e co jest nie w porz¹dku.podj¹³. . . EWAKUACJÊ! JE LI MNIE S£YSZYSZ. . ID W KIERUNKU MOJEGO G£OSU! PRZEPROWADZAMY EWAKUACJÊ! Thurston Marshall i Carolyn Sturges usiedli w po cieli. By³o radio.Zaraz nas min¹ i zawróc¹ na Little Bitch. Gêste siwiej¹ce w³osy zwykle ci¹ga³ w koñski ogon. szczup³y. ¿e nie zdo³a pos³uchaæ w³asnej rady. . Teraz rozpuszczone. Zostali kochankami pó³ roku wcze niej i romans kwit³ w najlepsze.

na moment zapad³a cisza. walenie. ale jeden dominowa³ nad reszt¹. na której od zesz³ego wieczoru zosta³y krakersy i ser. Niestety. pozbawienie w³asno ci. Jego umys³. Jeden trzyma³ w rêku megafon.. niech siê ubiorê. w s¹siedztwie resztek sera brie. Orwellowska Policja My li. bo jego nierówny warkot by³ nieszczególnie romantyczny. na skutek pogwa³cenia co najmniej dziewiêciu ró¿nych praw gwarantowanych przez konstytucjê. zanim siê po³o¿yli. a nastêpnie.. chaotycznie mu podsuwa³: pozbawienie w³asno ci. Drzwi stanê³y otworem. W kominku nadal pulsowa³ ¿ar. by³o tres romantyczne. Pierwsza rzecz. obu aktualnie by³ych) oraz. Sk³ada³a siê zaledwie z dwóch pokojów .Chwileczkê! . Obaj mieli na sobie d¿insy i niebieskie koszule. . . który Thurston wy³¹czy³. nim zaczêli nocny ruchaton. W DOMKU! WYCHODZIÆ! RAZ . Nie.Jedn¹ sekundê. do rodka wkroczy³o dwóch m³odych mê¿czyzn. do po³owy opró¿nionej. W momencie gdy Thurston podbieg³ do sto³u.HALO. Narkotyk le¿a³ na wierzchu. jak¹ by³o widaæ od drzwi. W foliowej torebce. ci¹gle jeszcze niezbyt sprawnie dzia³aj¹cy po rozkoszach minionego wieczoru.. . wstrêt jego trójki dzieci (z dwóch ¿on.. WY TAM. WY£A CIE. . a potem: . rozleg³o siê pukanie do drzwi. ‾EBY MY NIE MUSIELI WAS WYCI¥GAÆ! winie. oczywi cie. Cha³upinê zbudowa³ jego dziadek tu¿ po drugiej wojnie wiatowej. Elektryczno æ dostarcza³ stary generator.Po raz drugi uderzy³a go w ramiê. Narkotyk zosta³ w drugim pokoju. TU POLICJA! TO NIE S¥ WYG£UPY! ZARZ¥DZONO EWAKUACJÊ! JE‾ELI JESTE CIE W RODKU. ludzi mówi¹cych przez megafony.. Ma³omiasteczkowe winie o ciasnych wiñskich rozumkach. . Z rozwianym w³osem i go³ymi po ladkami pobieg³ do drugiego pokoju. Wyskoczy³ z ³ó¿ka. Choæ rozpalanie ognia nie stanowi³o konieczno ci. pomy la³ Thurston. owiniêta prze cierad³em.Thurston s³ysza³ inne wzmocnione g³osy..DWA! Koszmar. nie. którym siê raczyli.du¿ej sypialni z widokiem na jezioro oraz salonu po³¹czonego z kuchni¹. Tu¿ obok tacy.Gdzie zostawi³e trawkê? . ale prawie jej nie zauwa¿y³. A mo¿e jednak w³o¿y³em trawkê do aktówki. ZARZ¥DZONO EWA. pozbawienie w³asno ci. Carolyn sta³a w drzwiach sypialni. w³a ciwie nie pukanie. gliniarzy mówi¹cych przez megafony.krzykn¹³.

.. .Chyba w ¿yciu nie widzia³em d³u¿szej i chudszej fujary . próbujê wam ratowaæ ty³ki. . który ten ruch ods³oni³.odezwa³ siê Junior . maleñka.i id siê ubierz.Wynocha! .Ubierajcie siê oboje . potem drugiej.odezwa³ siê Frankie . Si³y Powietrzne Stanów . Junior przygl¹da³ siê osprzêtowi.wrzasnê³a Carolyn ponownie. z³apa³ j¹ za rêkê i wykrêci³ na plecy. . Teraz przesta³. pomy la³ Thurston niesk³adnie. Potrz¹sn¹³ ni¹ solidnie. kwitn¹co. Nie potrzeba nam tu ¿adnych odznak.Zamilk³.Zamknij bu kê. Thurston zd¹¿y³ chwyciæ torebkê z zio³em. natomiast czu³ siê doskonale. Wygl¹da³ na zmêczonego i mia³ do tego pe³ne prawo.krzyknê³a Carolyn.Proszê w³o¿yæ ubranie. co siê dzieje. . Na obu malowa³ siê strach.Niez³e bufory! .rzuci³ Frankie..Zwróci³ siê do Thurstona.Dajesz sobie z nimi radê. staruszku? . ty seksistowska wi.. tyle ¿e Frankie.. ale dziewczyna zawy³a. Ty i twój kocha . bo spa³ tylko dwie godziny.Nie pyskuj.To jest nasz dom! Won.. . .Co? . Junior . Min¹³ go³ego chudego mê¿czyznê stoj¹cego przy zlewie (czy te¿ mo¿e raczej: dygocz¹cego przy zlewie) i chwyci³ Carolyn za ramiona. Musicie siê st¹d wynie æ. kochanie .D¿insy by³y balsamem na duszê.. który rano zwykle miewa³ kiepski humor.Ta cycata i pomarszczony ch³opta nie maj¹ w ogóle pojêcia. .stwierdzi³. I ten sam wyraz kompletnego os³upienia.. naprawdê wietnie. Przeprowadzamy ewakuacjê tej strony miasta.Zupe³nie jak w Kiedy Harry spotka³ zdzirê . . Niezbyt mocno. schowa³ j¹ za plecami i ukradkiem wrzuci³ do zlewu. . . .Wynocha! . Prze cierad³o zsunê³o siê na pod³ogê. .Nie nazywaj mnie w ten sposób. do kurwy nêdzy! Do tej pory Frankie siê u miecha³. .Junior.Zabieraj ³apy! Wyl¹dujesz za kratkami! Mój ojciec jest prawnikiem! Chcia³a go uderzyæ w twarz..O rany! .Popatrz no. . Junior uniós³ rêkê.odezwa³ siê Frankie DeLesseps. niestety koszule mia³y pagony i przypiête odznaki.Czy cie kompletnie zg³upieli? Przecie¿ wiadomo. . Przyjrza³ siê jednej twarzy. Ani ladu bólu g³owy. . Praca gliniarza mu pasowa³a.

.krzyknê³a Carolyn. prawie zdo³a³ utrzymaæ siê na nogach. bo atut mia³ rzeczywi cie wyj¹tkowo d³ug choæ cienki. ale nie da³ . . Za g³upi jeste cie. cholera.Za nieca³ piêæ godzin.Naprawdê wiem .Na mózg ci pad³o?! . .Od klosza . a nie by³o to ³atwe.Traficie do wiêzienia . . wielkomiastowe dupki. który nadal czuæ by³o brie. najwyra niej nie ³apiecie. . ¿e ju¿ nie jeste cie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Próbujemy wam uratowaæ ¿ycie.powiedzia³ Frankie. to zostaniecie zwêgleni. Ci¹gle jeszcze by³ napalony po uszy.Czasy Busha i Cheneya minê³y. I je li nie bêdziecie siê zachowywali jak nale¿y. Zdawa³o mu siê. który w³a nie oswaja siê z my l¹. . Je¿eli natomia st przejdzie. ¿e chêtnie by jeszcze kogo udusi³.. gapi¹c siê na Juniora.rzuci³ zaczepnie Thurston. . ¿eby rozpocz¹æ dzieñ we w³a ciwy sposób. . Mo¿e narobicie w majtki. traficie do lochu. ot po to. Ale nie. a wy znajdujecie siê nieco ponad kilometr od celu. nazywa³o. Junior westchn¹³ ciê¿ko i ruszy³ do przodu. Nie jeste my ju¿ Stanami Zjednoczonymi Korei Pó³nocnej. tylko w Królestwie Chester 's Mill. us³yszycie wielkie bum i po krzyku. zatoczy³. bo to bêdzie naprawdê du¿y pocisk. Nie. tyle ¿e ludzie czasami okazywali siê tak potwornie têpi.powtórzy³.Zjednoczonych wystrzel¹ w tê czê æ miasta pocisk Cruise. konkretnie heloderma arizoñska. . ¿adnych prawników. Zrobi³ do przodu jeden d³ugi krok. w ka¿dym razie bardzo siê o to stara³. ‾adnyc telefonów.Ale wy. . Profesor z³o¿y³ siê we dwoje..I nie bêdziesz mnie wyzywa³.zgodzi³ siê Junior z anielsk¹ cierpliwo ci¹ cz³owieka. ¿eby dotar³o?! Kobieta sta³a bez s³owa. W jego g³owie zamieszka³a jadowita jaszczurka.Od czego siê odbije. . Powa¿nie. jednocze nie wyprowadzi³ cios i wyr¿n¹³ redaktora Ploughshares w brzuch. ¿adnych procesów. ale jednak upad³ na kolana i zwymiotowa³ pewnie ze sto mililitrów rzadkiego bia³ego kleiku. Z³o¿y³ przysiêgê s³u¿bow¹.Wiem . czy jak to tam siê. . Carolyn trzyma³a siê za spuchniêty nadgarstek. By³o to wspania³e zajêcie.Je¿eli siê odbije.. ty ciemniaku? . ¿e ju¿ lepiej poj¹³ istotê zawodu gliniarza.grozi³a Juniorowi dr¿¹cym g³osem.. Thurston próbowa³ wstaæ.Spojrza³ na zegarek. ale nie stanie wam siê nic z³ego. Jedn¹ rêk¹ zakrywa³ walory rodowe. je li akurat bêdziecie je mieli na sobie. która chêtnie by asystowa³a przy jakim ma³ym duszonku. Musia³ odegraæ swoj¹ rolê w przeprowadzaniu ewakuacji.

Macie prawo siê zamkn¹æ i wynosiæ st¹d w podskokach. . rozlega³o siê nawo³ywanie z megafonów.chlipnê³a. ¿e zessa³aby chrom z haka przyczepy. Zanim wrócimy. bo tak go bola³ brzuch. Junior by³ zdumiony.Nic nie rozumiem! . je li chodzi o panienki. . . wozu ma nie byæ. Junior w koñcu siê opanowa³. ukrywaj¹c swoj¹ nago æ we wzajemnych objêciach. . w koñcu byli przedstawicielami prawa. Albo was wypieprzê. zaskoczenia i oburzenia. Odpowiedzia³a jej cisza.Nie wiesz. ¿e stracili my przez was tyle czasu. . ¿e nie móg³ siê schyliæ. . W koñcu siê roze mia³.Ty. Starali siê zachowaæ powagê. .rady. Patrzyli na rechocz¹cych intruzów.szlochnê³a Carolyn.Jak wrócimy. Thurston dotar³ do Carolyn. ¿eby w³o¿yæ buty. Przybili pi¹tkê wysoko. Jak Angeliny Jolie.Jak nie da rady ubraæ siê sam.Nie przejmuj siê . Wyszli. ¿e od tego wiñstwa cz³owiek g³upieje? Rozp³aka³a siê na dobre.Podzielam twój gust. D wign¹³ siê na nogi. dziadku . wiêc za dwa dni przeja ni wam siê w g³owach. .stwierdzi³ Frankie. .oznajmi³ Frankie. . Oboje p³akali. zobacz . Junior. Zrozumiano? Frankie przygl¹da³ siê skonfiskowanemu narkotykowi. .pocieszy³ j¹ Frankie. Wyj¹³ ze zlewu torebkê z narkotykiem.Za to. to mu pomó¿. Towar super prima.Normalnie prawie nie ma nasion. Carolyn najpierw ubra³a siê sama. w równym stopniu z bólu. Thurston krzykn¹³ g³o no. macie siedzieæ w swoim volvo i mkn¹æ z powrotem do miasta. wymierzaj¹c celnego kopa w ty³ek.odezwa³ siê w pewnym momencie. Obaj równocze nie ryknêli miechem. potem pomog³a Thurstonowi.Trudno siê dziwiæ . Gotów by³ siê za³o¿yæ. A w tle.Konfiskujê towar. Junior i Frankie spojrzeli po sobie. Musimy sprawdziæ jeszcze cztery domki.Nie przeczyta³e nam naszych praw . . . ale naprawdê mamy kupê roboty. puszczaj¹c przy tym g³o nego b¹ka. wietne usta.zawy³ Frankie. ale im siê nie uda³o. Frankie pomóg³ mu w tym trudnym zadaniu.Charlie Tr¹bka zawita³ do miasta! . W samochodzie Carolyn zadzwoni³a z komórki do ojca. Junior przygl¹da³ siê m³odej kobiecie. . wiêc brn¹³ w jej stronê na czworakach. jasne? W zaistnia³ej sytuacji nie macie innych praw. jak g³osy z koszmarnego snu. Thurston i Carolyn stali w drzwiach sypialni. .

Musia³o tak byæ. Wsiad³a do swojego volvo (na zderzaku ci¹gle jeszcze tkwi³a nalepka.Zostali my napadniêci! Przez dwóch ch³opaków podaj¹cych siê za policjantów. NADAL MO‾EMY!) i ominê³a wóz policyjny. Jej wiat wywróci³ siê do góry nogami. Carolyn wy³¹czy³a radio. sp³owia³a. . Na ca³ej skali znale li jedynie Elvisa Presleya z Jordanaires. jak ubraæ w to .O tej porze roku. po czym pokrêci³ g³ow¹. .odpar³a Georgia Roux. przygl¹daj¹c siê planowi. ale szybko siê rozmy li³a. . W rodku siedzia³ policjant.Pos³uchamy.. Thurston przekrêci³ ga³kê. . Poza tym niespecjalnie mu siê pieszy³o z powrotem. Trzyma³a siê za spuchniêty nadgarstek. starszy mê¿czyzna. przegl¹da³ jak¹ listê na podk³adce. Coggins dotrzymywa³ towarzystwa dziewczêtom w spi¿arni McCainów. do ojca.Oni s iê zaraz pozbieraj¹. ale nie powiedzia³a. ale czytelna: OBAMA! TAK.stwierdzi³ Frankie. Sk³adali przysiêgê. bo sama was napadnê . . co naprawdê siê dzieje. s³onko. kogo to obchodzi? Junior namy la³ siê przez chwilê. . Najwyra niej trafi³a do jednego z odcinków Strefy mroku . Junior i Frankie po wyj ciu z domku Marshalla siedzieli jaki czas w samochodzie.. . Marzy³a tylko o tym. Niech najpierw wymy li. który bêdzie go wypytywa³. Jeden mia³ na imiê Junior. Carolyn oniemia³a ze zdumienia. spieprzaj st¹d. drugi Frankie! Obaj. ..Na skrzy¿owaniu Little Bitch Road i szosy numer sto dziewiêtna cie blokowa³ przejazd radiowóz. piewaj¹cego natchnione How Great Thou Art .Nie ¿artujê. Za chwilê us³ysz¹ w tle g³os Roda Serlinga. W pierwszej chwili chcia go prosiæ o pomoc.W³¹cz radio . co zrobi z cia³em wielebnego. nie istnia³o inne wyja nieni które by mia³o choæby szczyptê sensu.Tam ju¿ na pewno nikogo nie ma . prawie jakby jej nie by³o. Carolyn zamiast tego zatrzyma³a samochód i wysiad³a. tyle ¿e ojciec na razie nie musia³ o tym wiedzieæ. Postawna policjantka o rudych w³osach wskaza³a im nieutwardzone pobocze i kaza³a nim przejechaæ obok s³u¿bowego wozu. a nawet je li nie.Wyno cie siê. ¿eby siê jak najszybciej wydostaæ z tego dziwacznego miasta.powiedzia³a. Jak my lisz? Pieprzyæ to i wracamy do miasta. . 2 Na mapie droga prowadz¹ca przez kemping nad jeziorem Chester wygl¹da³a na zawiniêt¹ w haczyk nitkê. Mia³a zamiar powiedzieæ: Prawdziwy koszmar .Kciukiem wskaza³ domek za plecami..

.powiedzia³ Junior. co siê dzia³o w Mill! Mimo wszystko musia³ byæ ostro¿ny. A Junior wierzy³ w zdolno ci organizacyjne ojca. .Stój! . nawet nie wysiadali z samochodu. bo bêdê musia³ przedstawiæ cycatej mojego m ciciela.. czy siê dowie.Chêtnie ci j¹ przytrzymam .Jestem. . ni¿sze ga³êzie prawie zamiata³y dach. Nie zamierza³ pozwoliæ.Jego tam nie bêdzie. Sta³y na drodze. .Zajrzyjmy do pozosta³ych domków. . . Bardziej jak w lipcu ni¿ w pa dzierniku.Chêtnie bym co przetr¹ci³. by³o duszno. ch³opca i dziewczynkê. jak wrócimy. Du¿y Jim Rennie by³ mistrzem w manipulowaniu lud mi. ¿eby ojciec mia³ na niego haka. Z obu str on nachyla³y siê nad ni¹ drzewa.Ty skurwielu.. . Frankie uruchomi³ silnik i wycofa³ samochód z podjazdu.Droga koñczy siê przy przystani. Teraz ju¿ nawet nie ma znaczenia. Zreszt¹ rezygnacja ze szko³y wydawa³a siê tak ma³o wa¿na w porównaniu z tym. By³y blade i przestraszone. jestem . . Z drogi kempingowej zosta³y tylko koleiny przedzielone po rodku trawiastym garbem. Randolph od razu wynajdzie nam jak¹ inn¹ robotê. pomy la³.powiedzia³ Frankie. Bo ja o nim wiem gorsze rzeczy. a jak wrócimy.Tylko lepiej. ¿e rzuci³em budê. Wszystkiego zosta³o z kilometr. . 3 Pierwsze trzy domki by³y ca³kiem puste.Junior? Ziemia do Juniora! .Ostatni powinien byæ zaraz za zakrêtem .mrukn¹³ poirytowany.Dobra.Jeste pewien na sto procent? .Barbarê. .krzykn¹³ Junior. . Gdyby Frankie siê nie ba³. Wyjechali zza ostrego zakrêtu prosto na dzieci.Gdzie? W Sweetbriar Rose? Prosisz siê o trutkê na szczury w jajecznicy? Z najlepszymi ¿yczeniami od Dale'a Barbary? . Du¿o gorsze. dobra. . nawet nie próbowa³y uciekaæ. ¿eby wielkomiastowych dupków tu nie by³o. Barwne li cie zwisa³y nieruchomo z ga³êzi.Wracamy do miasta? .

. Na szczê cie zd¹¿y³ wbiæ hamulec w pod³ogê i samochód stan¹³ pó³ metra od dzieciaków.Chyba dosta³em zawa³u. Numer telefonu. ale nie do koñca . Bo nikt z miejscowych nie marnowa³by benzyny. prawda. jakby widzia³ co interesuj¹cego na reflektorze toyoty od strony kierowcy. Podnios³a wzrok na Juniora.zapyta³ Junior.Ja nazywam siê Alice Rachel Appleton. ¿eby przyje¿d¿aæ patrzeæ na li cie spadaj¹ce z drzew.. pomy la³ Junior.odetchn¹³.Mama nie wróci³a . Mog³a mieæ jakie dziesiêæ lat.Co? . O rany. .odezwa³ siê . . z pewno ci¹ by je trafi³. Podszed³ Frankie.Alice . nastêpne wielkomiastowe dupki. w Massachusetts. Dziewczynka by³a wy¿sza i starsza. Nasz tata nazywa siê Edward Appleton.odpowiedzia³ ch³opiec. . I p³ywaæ kajakiem.Skoro mój ojciec nie dosta³.Co wy tu robicie? . . Aide? . natomiast ch³opiec nadal patrzy³ prosto przed siebie. Nasza mama nazywa siê Vera Appleton. Oboje byli brudni i bardzo bladz Ma³a trzyma³a ch³opca za rêkê. dotkn¹³ ramienia dziewczynki.oznajmi³ Aidan ponuro. a mój brat Aidan Patrick Appleton. Lubimy p³ywaæ kajakiem. na Oak Way szesna cie.Mieli my patrzeæ na li cie. przenios³a na niego wzrok.Oni s¹ prawdziwi? . .Jak masz na imiê? . Pewnie. .Wielkie okr¹g³e ³zy potoczy³y siê po jej policzkach. i prowadzi³ odrobinê szybciej.I je æ. .Jezu.rzuci³ Junior. My mieszkamy w Weston. . Junior przyklêkn¹³ przed dziewczynk¹.Jestem g³odny .Przyjechali my patrzeæ na li cie. Wyci¹gn¹³ rêkê.Powiedzia³ to g³osem w stylu: ¿artujê. Niewa¿ne.pos³uchaj mnie uwa¿nie. .Nic.Wyrecytowa³a ci¹g cyfr z beznamiêtn¹ precyzj¹ sekretarki automatycznej. to i ty prze¿yjesz . Nadal ogl¹da³ reflektor.Nie wiem. Dzieci nadal sta³y w miejscu. . Frankie te¿ przyklêkn¹³. .. Podskoczy³a lekko.powiedzia³a cicho. . Junior wysiad³.Ja chcê do mamy . niewiele brakowa³o . . Gdzie jest twoja mama? . .¿e zostawi na le nej drodze uk³ad wydechowy toyoty. Ch³opiec wygl¹da³ na piêæ. .I jak siê nazywa twoja mama? . w Teksasie. ale nasi rodzic e rozwiedli siê w zesz³ym roku i teraz tata mieszka w Piano.

. Dwie noce w ca³kowitych ciemno ciach.odpowiedzia³a dziewczynka. delikatnie mówi¹c. Poszukaæ mamy i czego do jedzenia. . wiêc mamusia po godzinie powinna by³a wróciæ. Nic nie s³yszeli cie.spyta³ Frankie.Mieli cie cokolwiek do jedzenia? . Jeszcze raz zapyta³ dziewczynkê o matkê. .O¿ kurwa . . ale teraz ju¿ siê nie da ogl¹daæ.Je æ! Brzuch mnie boli! . Trzeba min¹æ nastêpn¹ chatê. Junior i Frankie popatrzyli na siebie. brandy i spaghetti w puszkach.wyja ni³a Alice. . bo pan Killian nie przyniós³ ich do domku. .Alice . nic nie mówi³em. Mama powiedzia³a. w ka¿dym razie nie na s³u¿bie.Ma³a. A przynajmniej trochê. ¿e zaraz wróci. .W szufladzie na warzywa by³a cebula . chocia¿ powinien.‾eby by³o bli¿ej. Dziesiêcioletnia dziewczynka i piêcioletni ch³opiec. nienachalny intelekt ca³emu potomstwu. Zapyzia³y sklepik Yodera tu¿ za granic¹ miasta w stronê Tarker's Mills specjalizowa³ siê w sprzeda¿y piwa. bo jestem ju¿ du¿a. otworzy³ drzwiczki pasa¿era i zacz¹³ szperaæ w skrytce na rêkawiczki. bo nie ma pr¹du. bo jedzie tylko do sklepu Yodera. Ogl¹dali my kreskówki. i obieca³a. . Najwyra niej matka tych dwojga spodziewa³a siê. Facet by³ durniem pierwszej klasy i przekaza³ swój.Zjedli my z cukrem. Normalnie dojazd tam trwa³ góra dwadzie cia minut. ¿e na nim nie mo¿na polegaæ.Tak . rzecz jasna. tym razem odpowiedzia³ mu ch³opiec.wyszepta³a dziewczynka.Ja chcê do mamy! . .dok¹d teraz idziecie? . prawda? .Do miasta. .W sobotê.rozp³aka³ siê Aidan. Ma³a pokazywa³a nie w stronê . Wróci³ do samochodu. Mia³am pilnowaæ. . Musia³ sobie przypomnieæ.wyrwa³o siê Frankiemu. Tyle ¿e nie wróci³a i Junior. ale w rodku zlodowacia³.Machnê³a r¹czk¹ mniej wiêcej na pó³noc.odezwa³ siê Junior . Junior sam mia³ ³zy w oczach.Pojecha³a w sobotê rano? . a potem mo¿na i æ przez las.Pojecha³a po woopsy. kawy. . wiedzia³aby.W sobotê rano.I te¿ siê rozp³aka³.spyta³. ¿e mam siê zaj¹æ Aidanem. . Gdyby zna³a Rogera Killiana. ¿e jest gliniarzem. Junior zaczyna³ rozumieæ sytuacjê. ¿e w domku bêdzie mnóstwo jedzenia. Gliniarze nie p³acz¹.Mia³a kupiæ jeszcze inne rzeczy. Junior nie chcia³ o tym my leæ. . . Junior u miechn¹³ siê. wiedzia dlaczego.Woopsy to ciasteczka Whoopie Pies . ¿eby Aide nie zbli¿a³ siê do jeziora. znale li cie co ? .Przepraszam.

na miejs cu strzelca Linda Everett. W rêku trzyma³ batonik. . Mê¿czy ni.. a kobietom nowe rozstawienie nawet siê spodoba³o. straszny.Obiecujesz? . rozrywaj¹c papier. ale w kierunku TR .zapewni³ ma³¹. No i po drodze by³a. . Taki wyraz twarzy u Amerykanów by³ niewyobra¿alny. a kwadrans po dziewi¹tej nie zosta³ tam prawie nikt. Jezu. .Jeste cie bezpieczni. Prze³ama³ batonik na pó³ i ka¿demu z dzieci poda³ kawa³ek. tylko bez happy endu. . ze swoimi grubiañskimi dowcipami bywaj¹ mêcz¹cy.W mie cie dostaniecie co lepszego. 4 Zachodnia czê æ Chester's Mill by³a najrzadziej zaludnionym fragmentem miasta. . ma³omiasteczkowy glina ze starej szko³y. Ch³opiec wetkn¹³ do buzi wszystkie palce i wysysa³ z nich resztki czekolady . pomy la³ Junior. Dzieci po¿era³y go wzrokiem. Damy dzieciakom zje æ. Ja i Ma³gosia. Objê³a go za szyjê. Jedynym samochodem policyjnym na Little Bitch Road by³ wóz numer dwa. Zmierzwi³ jej w³osy. Tam ca³ymi kilometrami ci¹gn¹³ siê gêsty las i trzêsawiska. oczywi cie. ¿eby go w ¿yciu spotka³o co milszego. A tak niewiele brakowa³o.Zatrzymamy siê przy domku staruszka i panienki.Chester's Mill. ale oczywi cie komendant Perkins ju¿ nie dowodzi³. Za kierownic¹ siedzia³a Jackie Wettington.powiedzia³ Frankie. Ju¿ nic z³ego wam siê nie stanie. Frankie pokiwa³ g³ow¹ i wzi¹³ ch³opca na rêce. S³odycz zniknê³a w ci¹gu piêciu sekund. Junior podniós³ dziewczynkê. lecz nadal w papierku..Wszystko bêdzie dobrze . Jak pies zlizuj¹cy t³uszcz z kija. ¿eby my po prostu zawrócili. .90. Junior mia³ przed oczami g³oduj¹ce dzieci pokazywane w telewizji. co tam znajdziemy. Wróci³ Frankie. kopu³a. Odwróci³ siê do Frankiego. Komendant Perkins. Policzki mu siê przy tym nadyma³y i zapada³y rytmicznie. Alice i Aidan prawie na pewno umarliby z g³odu i wycieñczenia. jakby w ten sposób móg³ z niej zetrzeæ ten oleist zapach. Patrz¹c na nie. Czu³ pot. . zw³aszcza policjanci.Obiecujê. strach dziecka. Junior nie potrafi³ sobie przypomnieæ. nigdy by nie wys³a³ dwóch kobiet w jednym patrolu.Nic wiêcej nie mamy . Pognieciony i wyra nie nie pierwszej wie¿o ci.

Odbiór. Chyba ¿e w nocy jacy hindui ci wybudowali meczet. . po czym odezwa³ siê Randolph.Ko ció³ nie jest w naszym sektorze .Chrystusa Odkupiciela? . dwójka.Baza. . pocisk wystrzelony z odleg³o ci piêciuset kilometrów trafi w tak niewielki punkt. ale mo¿e uda siê wyprosiæ kubek kawy.Wszyscy mi melduj¹ to samo . Nawet nie drgnêli. . Widzia³a stoj¹cych tam ¿o³nierzy. Jackie zaparkowa³a na poboczu. jest tam tylko jeden ko ció³. Pete chce z wami pogadaæ. Linda mia³a nieodparte wra¿enie. Chwilê trwa³a cisza naszpikowana wy³adowaniami elektrycznymi. . Odbiór. czy ko ció³ sprawdzony? Nigdy nie zawraca³ sobie g³owy ¿adnym odbiór .stwierdzi³a Stacey Moggin. .. . wisz¹ce w powietrzu niczym jaki hologram rodem z filmu science fiction. ci¹gle zwróconych do miasta plecami. Roger Killian bêdzie mia³ mnóstwo pieczonych kurczaków. Randolph by³ najwyra niej zmêczony i z³y.O ile mi wiadomo. W³a nie tam znajdowa³ siê cel. Linda wziê³a do rêki mikrofon. . ¿e hindui ci nie modl¹ siê w meczetach. W³a nie sprawdzi³y my domy Killianów i Boucherów. Jeste cie nad al na Little Bitch Road? Odbiór. Linda nie odpowiedzia³a.zameldowa³a. Natomiast je li pocisk siê przebije. Wtedy zatrzeszcza³o radio. .spyta³a Jackie. gdzie klosz odcina³ Little Bitch Road.Tak. To znaczy komendant Randolph. . Mo¿emy.upewni³a siê Linda. tu dwójka. W obu nie ma ¿ywego ducha. teraz znajdowa³o siê tam wielkie czerwone X namalowane sprayem na kopule.Dwójka. . Odbiór.Urz¹dzimy piknik.Wzywam dwójkê. niestety. odbiór. . niezbyt dobrze. s³yszysz mnie? Odbiór. Trudno jej by³o uwierzyæ. kiedy pos³a³a w ich stronê dzieñ dobry przez g³o nik na dachu.Lin? Wróci³a do rzeczywisto ci. S³yszê ciê. .Im bli¿ej kopu³y. . . . My la³a o miejscu.Nie ma sprawy. . Stacey. Niepokoi³o j¹ to miejsce.Tam mieli sprawdziæ nowi. tym gorzej. ale zdawa³a sobie sprawê. ¿e nie jest to najlepszy czas na podobne sprostowania.Sweetbriar Rose bêdzie zamkniêta. wzywam dwójkê. chocia¿ Ry¿y j¹ o tym zapewnia³.Wracamy? .

Coggins gdzie znikn¹³.Jeszcze dwóch? Dlaczego? . czy to w Karczmie Dippera. Jed cie do ko cio³a. Potem Jackie odezwa³a siê tak cicho.podsumowa³a Linda. kiedy co jeszcze przysz³o jej do g³owy.Zajrzymy.Szefie.I o nowych gliniarzach. Henry Morrison powiedzia³ mi.Przynajmniej nie nosz¹ broni. ¿e Randolph naj¹³ dzi rano jeszcze dwie osoby.Nie mam czasu ws³uchiwaæ siê w ka¿de s³owo. Koniec. Uwaga mia³a byæ mieszna. szefie . . Jackie przytknê³a palec do skroni i poruszy³a kciukiem .Tak jest. Wiesz co.powtórzy³a Jackie. Odbiór.My mamy ruszyæ dupy? .Mówisz o Randolphie zamiast Perkinsa? . . . gdzie korzystali z gara¿u. pokiwa³a g³ow¹. Odbiór.Ju¿ mia³a na koñcu jêzyka bez odbioru .Thibodeau i Searles.Chwila ciszy.To wy te¿ tam sprawd cie . . . je li dobrze pamiêtam. . . lecz jako wypad³a blado. znajd cie ojczulka i powiedzcie mu. Linda oczywi cie siê domy li³a.powiedzia³a.Na plebaniê te¿ zajrzyjcie. I wy te ruszcie dupy.Zrobi siê.mimiczny strza³ samobójczy. . Przyszli prosto z ulicy z Carterem Thibod eau i Pete zwyczajnie ich zaci¹gn¹³. . ‾eby siê upewniæ.I do radiostacji Wyje toto bez przer wy. jak siê maj¹ dzieci pod opiek¹ Marty w domu Edmundsów. jest co nowego w telewizji? Prezydent co powiedzia³? Odbiór. Linda. ¿e sytuacja nam siê nie wymknie spod kontroli. . . je li z pociskiem siê nie uda.poleci³ Randolph. która marzy³a o powrocie do miasta. kto mu podsun¹³ ten pomys³.On jest dupek . Oczywi cie domy lamy siê. . czy w Gas & Grocery. . . bez zadawania pytañ. .Ostatni wyraz intonacj¹ umie ci³a w cudzys³owie. wiêc kto tam musi byæ. które temu facetowi spadnie z ust. w jakim towarzystwie obraca siê Carter. .Pete powiedzia³ Henry'emu. . a jego parafianie ³akn¹ pocieszenia. Linda wiedzia³a.O tych dzieciakach. bo bardzo chcia³a sprawdziæ. Przez jaki czas siedzia³y bez s³owa w samochodzie z silnikiem pracuj¹cym na ja³owym biegu. ¿e mog¹ byæ potrzebni. ¿eby siê stamt¹d zabiera³. .Ale koszmar. jak siê zbiera³am do roboty. ¿eby sobie podrasowywaæ motory. ¿e ledwo j¹ by³o s³ychaæ. . Linda odwiesi³a mikrofon i popatrzy³a na Jackie. .Ruszcie dupy? .

Zapewne . zobaczy³a na zderzaku dwie naklejki.Dwóch nosi.Jako nie widzê Randolpha w roli Hitlera.Przypomnia³o mi siê. Parter by³ czysty i zadbany. czy mam racjê.W takim razie mia³yby my go zobaczyæ nagiego? . ¿e praca w policji bêdzie ³atwa i przyjemna .odezwa³a siê Jackie. Linda zwróci³a uwagê Jackie na tê drug¹. Dwadzie cia cztery godziny.zawo³a³a Linda. policja umie znajdowaæ sposoby wej cia. . Pasowa³y do tylnych drzwi. Nie s³u¿bow¹. Na jednej przeczyta³a: JE LI DZI BIOR¥ ‾YWCEM DO NIEBA. je¿eli dzisiaj siê to wszystko nie skoñczy. Wrzuci³a bieg. generator wy³¹czono.Pewnie przesadzam.Chod . ¿e to wszystko siê dzisiaj skoñczy i nie trafi mi siê okazja. Na plebanii tak¿e panowa³a cisza. . mam ogromn¹ nadziejê.Ale lepiej wejd my do domu i sprawd my.zgodzi³a siê Jackie. widzê Renniego. .Tu policja. wisia³y na haczyku za kuchenn¹ okiennic¹. jednak Linda czu³a siê nieswojo. Znalaz³a je Jackie. Policjantki sprawdzi³y miejsca. ¿e wielebny ma rower. . czy nie po lizgn¹³ siê pod prysznicem i nie le¿y ze z³amanym krêgos³upem. A jutro. .Wielebny! .Mo¿e i tak . . prywatn¹.stwierdzi³a Jackie. Jak my lê o Hitlerze. Podobno ju¿ maj¹ za sob¹ okres próbny. .. I skoro ju¿ mowa o dzisiejszym poranku. by sprawdziæ. ale na Boga. . A nie widzê go w gara¿u. wetkn¹wszy g³owê do rodka. . w których normalnie chowa siê zapasowe klucze. 5 Ko ció³ by³ otwarty i pusty. wiêc pewnie Coggins pojecha³ do miasta na dwóch kó³kach. Dom by³ zamkniêty. ale nosi. . lecz w ma³ym miasteczku. Linda zajrza³a do rodka.Normalnie Hitlerjugend . Raczej Hermanna Goeringa. . NIECH KTO PRZEJMIE KIEROWNICÊ! Na drugiej widnia³o: MÓJ DRUGI POJAZD MA 10 BIEGÓW. z tym ¿e chevrolet wielebnego Cogginsa sta³ w gara¿u. zawróci³a na trzy i ruszy³a w stronê Ko cio³a Odkupiciela. Czy ty wiesz. Jest pan w domu? Cisza. to Pete pozwo li³ im jechaæ samym. dostan¹ broñ wszyscy. Wesz³y.Ja te¿ nie. zamiast ich sparowaæ z prawdziwymi glinami. ¿e ich jest teraz wiêcej ni¿ nas? Linda rozwa¿y³a nowe wie ci w milczeniu. które w sezonie puchnie.Nikt nie obiecywa³. Oszczêdza benzynê.

Linda niechêtnie podesz³a bli¿ej. Tytu³ hymnu gospel. proszê daæ nam znaæ. Mniej wiêcej. My lê. A jak by³o u ciebie? .Dobrzy starzy bapty ci. Tak. Jedno religijne. ¿e kto go pobi³ . jednak wcale nie mia³a ochoty siê na nich znale æ. ¿e nie wychowywa³a siê w rodzinie wierz¹cej . I znowu by zaczê³a mówiæ niezrozumia³e rzeczy. Schody by³y najzwyklejsze w wiecie. Na zadbanej drewnianej pod³odze miêdzy ³ó¿kiem a cian¹ le¿a³a lina powi¹zana w sup³y. Je li pan jest w domu.stwierdzi³a Linda. Jackie ruszy³a na górê. faktycznie! To kara za grzechy. Króliczka Wielkanocnego i Wró¿kê Zêbuszkê.Chod . tak? . Linda nawet nie drgnê³a. na dodatek ten dom naprawdê przyprawia³ o gêsi¹ skórkê.Wielebny! Tu policja. O Halloween i o wielkiej dyni.. . Popatrz na rezerwuar. Przywodzi³ jej na my l Janelle wstrz¹san¹ drgawkami. a¿ Jackie odraportuje. dosta³aby ataku. Potem po³o¿yli go na.Nie? .A. Niestety.Ma to jaki sens. Zasup³ana lina ju¿ jej ca³kowicie wystarczy³a. partnerka zawo³a³a j¹ na górê. na drugiej tabliczka z napisem. ¿e widzia³a gorsze rzeczy.dlatego. 6 Jackie sta³a po rodku sypialni Cogginsa.Mo¿e nawet do nieprzytomno ci. A sup³y by³y umazane krwi¹..Wygl¹da na to. co ci poka¿ê. . Linda wesz³a do ³azienki. Czcili my wiêt¹ Trójcê: wiêtego Miko³aja. . ¿e on siê ch³osta³. ¿e wesz³a bez zaproszenia do cudzego domu. Nie ugryzie ciê. zobacz. . patrz¹c w górê. Dom wydawa³ siê odpychaj¹cy. .I jeszcze tu . I to osoby duchownej. . Na rezerwuarze le¿a³y dwa czasopisma.stwierdzi³a Jackie ponuro. I pewnie nigdy do koñca nie wyjdzie z mody.Zak³adam. .No chod . . ¿e nikogo nie ma i mog¹ i æ do radiostacji. . a stawiam centa do dolara.Pope³niasz gruby b³¹d. Chod do ³azienki.Tak.Podnios³a wzrok na kole¿ankê.powiedzia³a Jackie. Odsuniêta ko³dra ods³ania³a prze cierad³o ze ladami krwi. . Wkrad³a jej siê do g³owy my l: Gdyby Janelle znalaz³a siê teraz w tym domu. . To te¿ by³o z³e. Na cianie wisia³ prosty drewniany krzy¿. . dlatego sta³a i czeka³a. Co tu by³o nie tak. ale zdarzy³o mi siê s³yszeæ o czym takim. Napis g³osi³: PAN WIDZI WSZYSTKO. Linda sta³a u stóp schodów.

. .Moja mama tak to nazywa³a . . co pozwa la mu dzia³aæ. ¿e matka pali³a jak kom in. niæ azjatyckie sny o szczê ciu. obecny w domu zawsze. . nawet po wietrzeniu.wyja ni³a Jackie.ucieszy³a siê Jackie. Jako trudno by³o uwierzyæ. Zza studia wynurza³a siê wie¿a transmisyjna z czerwonymi ostrzegawczymi wiate³kami na szczycie. . bo rzeczywi cie.Super . mamy pe³en obraz? .powiedzia³a Linda. zajrzymy do radiostacji. ¿e zapewne w³a nie tam jest zamontowany generator i zmagazynowane wszystko to. ale z g³o ników zamontowanych pod okapami p³ynê³o Good Night. ¿eby odpokutowaæ za grzechy. wschodni New Hampshire i najprawdopodobniej wewnêtrzne planety Uk³adu S³onecznego. A potem wracamy do miasta. stêch³y i niewyra ny.No to jak. ¿e je li co ma siê nadawaæ do jedzenia. Jackie pokrêci³a g³ow¹.Jak wielebny skoñczy. Ja stawiam. Albo mo¿e w³a nie dlatego. ledwo widocznymi w jasnym wietle poranka. zbudowany g³ównie ze szk³a budynek WCIK tak¿e by³ zamkniêty. . wolny od grzechu. Linda uzna³a. a przy tym wierzy³a.spyta³a Jackie.drugie nosi³o tytu³ M³ode Szparki Orientalne . Tylko nie t³umaczy³o.Siedzi sobie na tronie. Przypomina³ jej zapach potraw przyrz¹dzanych przez matkê. musi byæ przyrz¹dzone z du¿¹ ilo ci¹ t³uszczu. s³ucha³y radia w drodze . . dlaczego dom by³ straszny. a w efekcie promieniowaæ cudem boskiej mi³o ci na zachodni Maine. Ra wstaje wie¿utki.Linda zachichota³a. ¿e nabywa³o siê je w sklepach z dewocjonaliami. grzeje gruchê. . Ma to sens? Mia³o. na kawê. Ten budynek tak¿e budzi³ w niej przykre odczucia.Przecie¿ kogo jednak s³ysza³y my. Najlepiej w zastrzyku do¿ylnym. tak? Linda nie potrafi³a znale æ kontrargumentu.Co takiego? . potem za³omota³a. niski. 7 D³ugi. .. W powietrzu unosi³ siê dziwny zapach. daje sobie popaliæ. i idzie do ³ó¿ka.Chyba nikogo tu nie ma . Sweet Jesus w interpretacji pie niarza soul Perry'ego Como.. chocia¿ by³a zdenerwowana. odmawia modlitwy i jedzie rowerem do miasta. Wszystko dlatego.Poproszê czarn¹. .Chod . Jackie zastuka³a w drzwi. W pobli¿u wie¿y znajdowa³a siê pod³u¿na bry³a przywodz¹ca na my l stodo³ê.

Halo! . zapowiadaj¹cego nastêpne nagranie. Studio. czu³a siê zagro¿ona. Za drzwiami znajdowa³o siê biuro. W recepcji nikogo. zdominow ana przez gigantyczny p³aski odbiornik telewizyjny. w koñcu Jackie znalaz³a go w kopercie przyklejonej pod skrzynk¹ pocztow¹. . zosta³a ostro¿nie w miejscu. Po lewej stronie dwoje zamkniêtych drzwi. Zerknê³a. . Tym razem poszukiwanie klucza trwa³o d³u¿ej. kiedy. . . mówi³ chyba z Main Street w Castle Rock.spyta³a Jackie. Razem z nim by³ te¿ skrawek papieru. By³ w³¹czony. zrobi³a to samo. Gdy tylko wesz³y. G³o niki we wnêtrzu gra³y tysi¹ckrotnie lepiej ni¿ te przed budynkiem. odezwa³ siê jednostajny brzêczyk systemu alarmowego. Przerwa³ jej dudni¹cy g³os.zawo³a³a Jackie. na którym kto nagryzmoli³ cztery cyfry: 1 6 9 3.Dlaczego telewizor jest w³¹czony? . Na wprost okno biegn¹ce przez ca³¹ d³ugo æ g³ównego pomieszczenia.Wielebny! Jest tu kto ? ‾adnej odpowiedzi.sala konferencyjna.zdumia³a siê Linda. Linda widzia³a za nim mrugaj¹ce wiat³a. Obie podskoczy³y.z plebanii i s³ysza³y miêkki g³os prowadz¹cego audycjê. uzna³a. zaskakuj¹co luksusowa. pomy la³a.. nieomal rzeczywistych rozmiarów. kto tu rz¹dzi. G³adka kolba w d³oni poprawia³a jej samopoczucie.Naprawdê kto pracuje w tej prze wieconej rakiecie? . Na sklepie wielobran¿owym widnia³ transparent z napisem: UWOLNIÆ ICH! Linda poczu³a siê jeszcze gorzej. Us³yszeli my »Chirst My Lord and Leader« w wykonaniu Raymonda Howella . Gdy zobaczy³a. Jackie pchnê³a drzwi stop¹. a mianowicie Another message of God's love song . niedbale dopasowanym. ¿e Jackie rozpina kaburê s³u¿bowego automatu. Lindzie ciarki chodzi³y po skórze. alarm ucich³. Budynki ginê³y pod sztandarami i ¿ó³tymi wst¹¿kami. Pasek biegn¹cy u do³u ekranu krzycza³ drukowanymi literami: INFORMATOR Z DEPARTAMENTU OBRONY MÓWI O PLANACH ODPALENIA POCISKU.Bo ten. Zosta³a tylko muzyka. Klucz okaza³ siê duplikatem. .Odbiera telefony? Za³atwia sprawy? Jakim cudem? Co tu by³o nie tak. . Na ekranie Anderson Cooper. . tak go zostawi³. Za drugimi .. na pewno. ale po kilku chwilach dociskania zadzia³a³. Terminal znajdowa³ siê na cianie i gdy Jackie wcisnê³a cztery cyfry wypisane na skrawku papieru. Perry Como ust¹pi³ miejsca jakiemu utworowi instrumentalnemu. Niech pa³ka twoja i rêkoje æ broni bêd¹ dla ciebie pocieszeniem. tylko bez g³osu.

‾adnego odzewu. dla odkupienia twoich grzechów. ¿e czas ucieka. Wyt³umaczysz mi? Linda pokrêci³a g³ow¹. jeszcze w liceum. . Krzyknê³a ile si³ w p³ucach. tylko ¿e wyjê³a broñ z kabur i trzyma³a zabezpieczony pistolet wzd³u¿ nogi. . . który oferowa³ ca³¹ Bibliê na jednym kr¹¿ku DVD. Przy okazji przypomnê. zanim stracê wiarê. ¿e kto tu jest? I ty te¿ to czujesz. . nie zaprzeczaj.Ca³e to cudo jest zautomatyzowane! . zapowiadaj¹c kolejn¹ pie ñ chwa³y. ta aparatura musia³a kosztowaæ fortunê! Jak s¹dzisz. mo¿na by³o za ni¹ zap³aciæ w miesiêcznych ratach.. nie mówi¹c ju¿ o tym. . bo jeszcze kto us³yszy.To dlaczego mam wra¿enie. Toaleta. Jackie nie zaprzeczy³a.Faktycznie..wiêc nie rozumiem. nawet podaj¹ aktualny czas. Ca³y ten budynek to l¹dowa wersja wraku Mary Celeste . Ani Normana Drake'a. Chcia³a jej powiedzieæ. s³uchasz »Godziny odrodzenia«. wybrali my siê z przyjació³mi do Bar Harbor na piknik. ¿e istnia³a mo¿liwo æ wycofania siê z umowy. otworzy³a je kopniêciem. .Jest tu kto ?! Ostatnia szansa! Nikogo.Kiedy . Spryciarze.Linda dostrzeg³a jeszcze jedne zamkniête drzwi. tak samo jak Jackie. Nikogo. Jest godzina dziewi¹ta dwadzie cia piêæ. Jackie rozejrza³a siê dooko³a niespokojnie. atmosfera jak w rodzinnym grobowcu. jak robi kupê. Pusta. ani z³otoustego szatana.Halo! . ¿eby nie zachowywa³a siê tak g³o no.zawo³a³a Jackie. a czerwone w zielone. . S³onko.Mówi Norman Drake. d³ugo to bêdzie dzia³aæ? . przypominam trzy wa¿ne fakty: po pierwsze.Zbierajmy siê. .A¿ siê skoñcz¹ zapasy propanu i generator zdechnie. dlaczego kto chce.odezwa³a siê Jackie .Automat! . ¿eby Jezus patrzy³. . je li cz³owiek nie by³ uszczê liwiony jak winia tarzaj¹ca siê w gównie. przyznajê bez bicia. luf¹ w dó³. Linda i Jackie podesz³y do okna studia i zajrza³y do wnêtrza. po drugie. . Zielone wiat³o zmieni³o siê w czerwone. Wysz³y. a co najlepsze. Linda g³êboko zaczerpnê³a powietrza. I przyjdzie albo co. i po trzecie.stwierdzi³a Jackie. oddaj¹c g³os z³otoustemu szatanowi.Bo tu jest jako dziwacznie.Nie jestem wierz¹ca . Czy ofiarowa³e swoje serce Panu? Wracamy po reklamie . jak zwykle. Norman Drake umilk³. . Z podobizn¹ bardzo bia³oskórego Jezusa na cianie. a¿ Linda podskoczy³a. pos³a³ swojego Syna na mieræ na krzy¿u. Mimo to po zakoñczeniu reklamy z g³o ników na nowo pop³yn¹³ g³os prowadz¹cego. Bóg ciê kocha. Potem zabrzmia³a muzyka i inne czerwone wiat³o pozielenia³o.

. Uwa¿asz. I ty te¿ o tym wiesz. Odraportowujemy. .Piêknie tam. Zawróci³a w stronê Little Bitch Road i pojecha³y do Mill. Zanim Linda wsiad³a do wozu na miejsce obok kierowcy.Wracamy do miasta. w³a nie sobie u wiadomi³am. Jackie parsknê³a miechem. ¿e je li kto tu siê ukrywa. tutaj naprawdê nikogo nie ma. nagle przerwa³a zabawê i krzyknê³a: Stój! Linda. Nie odezwa³ siê ani jeden ptak. By³ tam znak ostrzegawczy.Wszystko jedno. powinien spadaæ do miasta? Bo wiesz.Stanowczo nie .Nieprawda. Wiesz.Ocean Atlantycki. 8 Czas mija³. prawie da³o siê zobaczyæ Irlandiê Kiedy zjedli my. ale zajrza³y my wszêdzie. ¿eby mieæ szerszy kadr. Jackie nie oponowa³a.Zgadza. roztrzaska³y siê o klosz? Nie. . Norman Drake odezwa³ siê . . co zobaczy³am? Jackie pokrêci³a g³ow¹.Apokalipsy. Zatrzyma³am siê. nie mog³am ich obj¹æ. zgadza siê? .. ¿eby przesta³a kombinowaæ i ¿eby my siê st¹d wynios³y. bez przerwy siê cofa³am.Do studia nie wesz³y my. Religijna muzyka p³ynê³a z g³o ników. Teraz siê czujê tak jak wtedy. gdzie siê da³o. wtedy moja najlepsza przyjació³ka.Mo¿e jeszcze zawo³am przez g³o niki? Powiem. Jeszcze k rok i bym spad³a.No dobra. wyg³upiali.stwierdzi³a Linda. . to niemo¿liwe. ¿e dotar³am do jego krawêdzi. Nie s³ysza³a ¿adnych innych d wiêków.Ja chcê tylko.A co ja tam wiem o tych wiêtoszkach? Mo¿e spodziewaj¹ siê apokalipca. dzieñ prze liczny.Lin. postanowi³am zrobiæ zdjêcie. . W którym momencie Arabella. Cofa³am siê po szczycie klifu tak d³ugo.Ponuro jest. Telewizor jest w³¹czony. . A mo¿e jednak? Jackie wskaza³a mikrofon. Chcesz zajrzeæ do magazynu? . ale nikt nie postawi³ p³otu ani barierki. Stój! . Czy wszystkie zginê³y. Pojechali my w sze cioro. muzyka stanowczo za g³o na. ¿e nie ma ladu po wielebnym. Wszyscy siê rozszaleli. . . . ¿e normalnie tak bardzo podkrêcaj¹? . .. spowity w chwa³ê eteru. ¿e ludzie mog¹ siê nas baæ. rzuci³a jeszcze jedno spojrzenie na budynek radiostacji. fakt. I idziemy na kawê. obejrza³am za siebie.

plymouthy.. chevy. Rennie kaza³ mu zamkn¹æ wszystko i Kucharz zrobi³. które pojawia³y siê przy coraz rzadszych okazjach. Mo¿na by s¹dziæ. zosta³em nie z jednym. Wnêtrze.ponownie i oznajmi³. ¿e bêdzie musia³ uruchomiæ kilka palników. nie z dwoma. W¹tpliwe. Tym siê jego atman ¿ywi³ od jakiego czasu. przypomina³y czarne ptaki. których nie zauwa¿y³a ¿adna z policjantek.. s³ynne V6. w których brakowa³o wiêkszo ci zêbów. demony zwyczajnie przelatywa³y do nastêpnego gospodarza. przedstawion¹ przez samego wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej. w drugim glocka 9. Kucharz widzia³ je w jaskrawych snach..by³a ich tam ca³a galaktyka. kabriolety. kto u Du¿ego Jima kupuje! . skórê mia³ blad¹ i plamist¹. co mu kazano. Kinga. Tyle ¿e Kucharz by³ wyj¹tkowo szczup³y. ka¿dy jest wsparty s³ynn¹ Chrze cijañsk¹ Gwarancj¹ Jima Renniego. a wszystkie trzy s¹ jak nowe.S¹ fordy. ale z trzema mustangami.. zastanawiaj¹c siê.rzuci³ B. lecz liczy³ siê z ewentualno ci¹. Rzuci³ bluesa. A on potrzebowa³ zapaliæ. niewiele wiêksze ni¿ komórka.ju¿ dawno temu bielizna odesz³a do wspomnieñ. prowadz¹ce do kolejnego pomieszczenia z mrugaj¹cymi wiate³kami . Potem nadano reklamê autokomisu Jima Renniego. B³yszcz¹ce oczy zapad³y mu siê g³êboko w czaszkê. Jak zawsze jesieni¹ rozpoczynamy wyprzeda¿. Tylko ¿e siê ba³. ¿e jest dziewi¹ta trzydzie ci cztery bo¿ego czasu wschodniego. Gdy znajdowa³y siê miêdzy cia³ami. W jednym rêku trzyma³ kanapkê z mas³em kakaowym i d¿emem (teraz móg³ jadaæ tylko miêkkie rzeczy). . nawet trudno dostêpny dodge ram i jeszcze trudniej dostêpny mustang! Lu dzie. W tym roku mamy spore zapasy! oznajmi³ Du¿y Jim smutnym tonem sugeruj¹cym pocz¹tek dowcipu. A teraz. rozga³êziaczami. .B. Za niewielkie ceny serwisujemy wszystkie sprzedane wozy. gdy zasypia³. Bo demonów nie mo¿n zabiæ. routerami i ró¿nymi urz¹dzeniami elektronicznymi. Tak czy inaczej policjantki zniknê³y. Podszed³ do okna otwieraj¹cego widok na parking. Ma³o tego nie zrobi³. Muddy Watersa i . prawie nic nie zosta³o. Jego atman by³ dla nich za silny. oparte na dzi¹s³ach. wargi zawiniête do rodka. Na razie jednak mia³ do æ towaru. który by³ dla niego tak wa¿ny na etapie Phila Busheya . Na ty³ach studia otworzy³y siê drzwi. nagie biodra przywodzi³y na my l skórzaste skrzyd³a . Kiedy umiera³y ludzkie cia³a. czy zabiæ policjantki.jêkn¹³ ¿a³o niej musimy oczy ciæ magazyn! Wiec przyje¿d¿ajcie! Kawiarenka zawsze otwarta i pamiêtajcie: ten siê raduje. Ubrany by³ w brudn¹ koszulê i równie brudne opadaj¹ce spodnie. ¿e nie zmie ci³by siê tam cz³owiek.. wrêcz wychudzony. W zesz³ym tygodniu wysz³a du¿a dostawa do Bostonu. gdy by³y w studiu. wype³nione by³o przewodami. Koko i Hound Doga Taylora. ¿eby Sammy Bushey rozpozna³a swojego mê¿a.

kto nam kradnie propan. 9 Ry¿y Everett w magazynku za szpitalem wieci³ latark¹. podjê³a trudn¹ decyz jê i nakaza³a odciêcie energii wszêdzie tam.Nie. otaczaj¹ce du¿¹ i w zasadzie pust¹ przestrzeñ na rodku. . niestety. D³ugo patrzy³ na parking i drogê.Mo¿e byæ z ratusza . . Jest tylko jeden. Ry¿y o wietli³ promieniem z latarki niebieskie litery wymalowan e za pomoc¹ szablonu na srebrnym korpusie butli tu¿ pod logo firmy dostawczej Dead Riv er: SZPIT. Wiêkszo æ butli zniknê³a . Po lewe j. jednak nie mia³ wyj cia.Nie bredzisz . . Zosta³ tylko jeden. Na razie wytwórnia zosta³a zamkniêta.odezwa³ siê niespodziewanie Twitch za jego plecami. wy³awiaj¹c z mroku kartony z zapasami.Mówi³em .Nieustraszony dowódco. ¿e nigdzie nie ma przyczajonego demona z automatem za paskiem spodni na plecach. karmi³o atmana. ale mo¿na by³o wznowiæ produkcjê w razie potrzeby. a nawet nie miertelnego Little Waltera . zu¿ywaj¹c kolejne litry propanu. CR. na dobr¹ sprawê przesta³ te¿ siê wypró¿niaæ. Nabra³ pewno ci. . Ry¿y a¿ podskoczy³. Dopiero wtedy poszed³ do magazynu .Bredzisz! . w tym samym sk³adzie. a zosta³y dwa . mia³ zaparcie od czerwca. .Zobacz tutaj. . gdzie nie by³a ona absolutnie niezbêdna. poniewa¿ Ginny Tomlinson. Zgodnie z kart¹ na drzwiach powinno ich byæ siedem. teraz nowa szefowa administracji us³ug medycznych w Chester's Mill. Kucharz poszed³ po fajkê. który ostatnio przekszta³ci³ siê w wytwórniê. Ry¿y nie chcia³ w to wierzyæ.Howlin' Wolfa.przyzna³ po chwili. Nietrudno by³o dostrzec lady opon ciê¿arówki przed suwanymi drzwiami magazynu. któr¹ Ry¿y o wietla³ sukcesywnie ca³e wnêtrze.Twitch wodzi³ wzrokiem za plam¹ wiat³a. . . mrucza³ wielki generator. rzeczywi cie tak by³o. . Latem wyasfaltowano jakie sto metrów kwadratowych za szpitalem. Ry¿y opad³ na jedno kolano.Myli³e siê. powiedzia³ Twitch i. I dobrze Co upokarza³o cia³o. Tutaj Twitch siê myli³. Twitch przykucn¹³ przed magazynkiem.zauwa¿y³ Twitch.rzuci³ ich wszystkich tak sa mo jak pieprzenie.

sensei. ci¹gle jako siê trzyma³. podsun¹³ Ry¿emu. . Obok wej cia ustawiono ³awkê. . .‾e maj¹ pod dostatkiem swojego? Sprawdza³e ? . który najpierw odmówi³ gestem. Po mierci Haskella Ry¿y zosta³ ordynatorem szpitala.zapyta³. . . . powiedzia³bym.Mo¿e Rennie i przyjaciele ju¿ pozbawili pocztê zapasów. Zreszt¹ ile oni tam maj¹? Jeden pojemnik? Dwa? Ma³awo.Po co by nam zabiera³ propan? Rada Miejska ma pod dostatkiem swojego. po co w ogóle im gaz. .spyta³ Ry¿y. Ed Carty. awansowa³ na asystenta medycznego.Sk¹d wiem co? . Przez moment obraca³ w my lach surrealizm tego pytania. to dlaczego akurat od nas? Okradanie szpitala zwykle uwa¿a siê za wyj¹tkowe wiñstwo.Ano.przyzna³ Twitch i ziewn¹³ tak szeroko. tak¿e czasowo zamkniêtej. .Twitch westchn¹³.Skoñczy³e obchód? . ¿e o ma³o nie wywichn¹³ sobie szczêki. ¿e móg³by nawet czuæ siê szczê liwy.Albo sk¹dkolwiek. potem zmieni³ zdanie i wzi¹³ papierosa. a tu po s¹siedzku mamy choæby pocztê. . Pozosta³ych pacjentów mo¿na by³o policzyæ na palcach jednej rêki. na ceg³ach. pacjent w ostatnim stadium nowotworu ¿o³¹dka. .Werner stabilny. To bez sensu. Twitch nie ufaæ wielki szef Rennie. On z³e lekarstwo. . a Twitch. .No dobrze. UNIKNIESZ K£OPOTÓW! Twitch wyj¹³ paczkê marlboro.przyzna³ Ry¿y. Przeszli pod drzwi prowadz¹ce do szpitalnej pralni.pi¹czka? . RZUÆ NA£ÓG. Oni te¿ na pewno maj¹ jakie zapasy. .Tak jest. wisia³ plakat z napisem: OD 1 STYCZNIA PALENIE W TYM MIEJSCU BÊDZIE ZABRONIONE. . co stanowi³o wyj¹tkowo pomy ln¹ okoliczno æ. to w ogóle jest bez sensu . gdyby tylko nie by³ taki pi¹cy i niespokojny.Fakt.Ale przyda³oby siê sprawdziæ magazyn za ratuszem. zaj¹³ jego miejsce. Ry¿y my la³.Nie rozumiem. tylko je li mieliby podkradaæ. Twitch poda³ mu ogieñ.Sk¹d wiesz? .. Tydzieñ temu Ry¿y mia³ takie samo zdanie.Pan Carty nie do¿yje koñca dnia.Nie . . jeszcze trzy dni wcze niej pielêgniarz. Nad ni¹.

Patrzy³ na go³¹. Dzieñ za dniem. który doktor Haskell zwyk³ nazywaæ syndromem przesadzania z fitness clubem. ¿e z tego wyjdzie. co t o szkodzi? Tym razem on ziewn¹³ szeroko. jak bêdê musia³. jak Ginny Tomlinson zdecydowanym gestem wk³ada mu skalpel do rêki obleczonej rêkawiczk¹.Raczej mia³bym nadziejê. .Ma³a od Freemana ma siê coraz lepiej. poniewa¿ mia³a wira na punkcie sprawno ci fizycznej i cierpia³a na zespó³. .powiedzia³... próbuj¹cym swoich si³ w roli anestezjologa. Gwarantujê. mogê co spieprzyæ. kobieta czterdziestoletnia bez jednego kilograma nadwagi. . . S³ucha³ cichego szumu urz¹dzeñ. . ¿e je li bêdê wci¹¿ taki zmêczony.Tak d³ugo.. ¿e niestety bêdê musia³ radziæ sobie z przypadkami wykraczaj¹cymi daleko poza moje kwalifikacje. No i wiem. My l o Jimmym by³a gorsza.. Bojê siê tylko. obarczony spor¹ nadwag¹..Je li chodzi o Emily Whitehouse. chcia³by .Twitch wzruszy³ ramionami.Nie wszystko naraz. sensei. Bo¿e.zapyta³ Twitch.. ¿ebym to ja ciê operowa³? . Tym razem. .Spokojnie . I o Jimmym Siroisie. I. Emmy Whitehouse. ¿e objawi siê doktor House. Jej przypadek by³ znacznie gro niejszy. Po lunchu wychodzi.Nie jest dobrze. Mo¿e faktycznie powinien rzuciæ okiem na zapasy ratusza? W sumie. z czarn¹ lini¹ narysowan¹ w miejscu.stwierdzi³ Twitch. Ry¿y znów zobaczy³ siebie w sali operacyjnej.Pytam. gdyby ci siê trafi³ uraz g³owy. . Ry¿y zdusi³ niedopa³ek w puszce i raz jeszcze przyjrza³ siê nieomal pustemu magazynowi. My la³ o Dougiem Twitchellu.D³ugo wytrzymasz? . .George Werner. Z jego g³osu zniknê³a kpina. gdzie nale¿a³o przeprowadziæ ciêcie. Ry¿y s¹dzi³. a potem patrzy na niego nad mask¹ ch³odnymi niebieskimi oczami. powiedz mi. oszczêd mi tego. a Nora Coveland zupe³nie dobrze. blad¹ nogê Jimmy'ego. nie jest le. bo Rory'emu ju¿ nie mog³y zaszkodziæ ¿adne b³êdy lekarskie. staruszku.Niekoniecznie . te¿ przesz³a zawa³. pomy la³. Czu³. Jimmy Sirois trzyma siê nie le.Fakt ..Ale bêdzie gorzej. . Pomy la³ o Rorym Dinsmore. Natomiast Jimmy. . mia³ zawa³ miê nia sercowego akurat w Dniu Klosza. Twitch po³o¿y³ mu rêkê na ramieniu. Ogólnie bior¹c. bo jeste teraz jedyn¹ nadziej¹ tego miasta. .przyzna³ Ry¿y. jak¹ godzinê po wypadku Rory'ego Dinsmore'a. .. sze ædziesiêcioletni mieszkaniec Eastchester. .

Nie da³a mi znaæ na pager. . a potem po przek¹tnej w stronê przychodni znajduj¹cej siê na drugim koñcu podjazdu.. w szpitalu. .zapyta³. Jeszcze raz rzuci³ okiem na magazyn i ciê¿kim krokiem ruszy³ za róg budynku.Lepiej zajrzyj do Eda Carty'ego. Poruszona. Której on. rzecz jasna.Fantastycznie.jêkn¹³ Ry¿y i wsta³. ¿eby nasmarowa³a dziecku g³owê oliwk¹ i wtedy spróbowa³a wyci¹gn¹æ spomiêdzy prêtów. Sprawd . Recepcjonistk¹ i pielêgniark¹ w przychodni zosta³a teraz Gina Buffalino. Co oznacza³o. ¿eby j¹ zrealizowaæ. natomiast g³upia nie by³a. Gina sp³onê³a rumieñcem.. Bardzo dobrze. Tyle co nic. . Dziêki Bogu. . Ruszy³ korytarzem do trójki. Poradzi³am jej.. nie mia³ prawa wypisaæ. Od pani Venziano z Black Ridge Road. Sprawdzê. . co tam siê zawali³o. po raz ostatni wa¿y³a nowe szczê cie pani Coveland przed wys³aniem obojga do domu. czy siê nie przeniós³ na ³ono Abrahama. który w³a nie zacz¹³ odzyskiwaæ dobry humor.I æ z tob¹? Ry¿y pokrêci³ g³ow¹. a to ju¿ dobrze. Przywita³a Ry¿ego spojrzeniem sarny z³apanej w blask reflektorów auta. ¿e je li Ry¿y jest w szpitalu. wiêc serce mu siê skurczy³o. Zdziwi³o to Ry¿ego.Gina siê zaj¹knê³a. Jest pani Grinnell. Nawet zak³adaj¹c. lecz poczekalnia by³a pusta. znowu siê zasêpi³. fakt. Przed ma³¹ otwiera³a siê przysz³o æ w medycynie. ale tylko na moment. . Wydaje siê bardzo. .Jedno. ¿e Andy Sanders dysponowa³ odpowiednimi zapasami. Andrea? Posadzi³am j¹ w trójce. Andrea mia³a k³opot z uzale¿nieniem.. .Niezupe³nie. Podzia³a³o. Gina wyra nie odetchnê³a z ulg¹. 10 Ginny by³a. Jeszcze siê zatrzyma³. Jej dziecko w³o¿y³o g³owê miêdzy prêty kojca i nie mog³o wyj¹æ. obejrza³ przez ramiê. . siedemnastolatka z sze ciotygodniowym sta¿em medycznym.By³y jakie wezwania? . Ry¿y u miechn¹³ siê szeroko. ¿e chce dostaæ receptê.Bardzo poruszona.Muszê zajrzeæ do przychodni. mieliby my wtedy na g³owie trzy tysi¹ce turystów i siedemset dzieciaków na koloniach. Andrea Grinnell.. mimo najlepszej woli .Godzina za godzin¹.Na razie. ¿eby tego nie robiæ.. ‾¹da³a karetki.powiedzia³ Ry¿y. . jak widzê.. cholera . Ry¿y. pusto . Wiedzia³a. ¿e to siê nie zdarzy³o latem. . . to w towarzystwie .Pani Grinnell prosi³a. Mmm.

. uk³adaj¹c w g³owie s³owa odmowy. Teraz jednak da jej to.. prawie czarne worki pod oczami. ¿e alkohol nie st anowi dla niego absolutnie ¿adnego problemu.. który pozwala³ jej funkcjonowaæ. sama nie da³am rady. czeg o potrzebuje. Spomiêdzy palców wyrwa³ siê urywany szloch. I nie mów nic Dougiemu ani Rose. przyklêkn¹³. . Widzê. pozwala³y walczyæ z bólem. Skuli³a siê. Ry¿y. chroni³a go przed przykrymi niespodziankami szykowanymi przez ¿ycie. zmarszczki orz¹ce skórê wokó³ ust.Eric. Grzecznie. Trudno by³o okre liæ odpowiedzialno æ Andrei za jej stan.... teraz wydawa³a siê ma³a i krucha. Mam k³opoty. które w mijaj¹cym roku pojawia³y siê w przychodni coraz czê ciej. odzyskaæ godno æ. . Andrea to nie jaki bezczelny pijak twierdz¹cy uparcie.Masz racjê. Z pewno ci¹ po upadku bardzo cierpia³a. ale stanowczo. wy³¹cznie dziêki nim mog³a sypiaæ i rozpocz¹æ terapiê.. Mo¿e po zakoñczeniu kryzysu z kopu³¹ postara siê namówiæ j¹ na program odwykowy. . ¿e zdradzi jej k³opoty bratu.. Pacjentka siedzia³a na krze le w k¹cie. rodki przeciwbólowe by³y dla niej konieczno ci¹. A Dougie Twitchell przypadkiem by³ jej m³odszym bratem i choæ mia³ lat trzydzie ci dziewiêæ. Ry¿y podszed³ bli¿ej. je li bêdzie trzeba. pod plakatem o cholesterolu. Podnios³a na niego zaczerwienione oczy b³yszcz¹ce od ³ez..Nawet gdybym b³aga³a na kolanach.Wiem. fantastycznie. ale stanowczo. nie mog³a.. sine. Jestem narkomank¹. zwyk³¹ æpunk¹! Muszê z tym skoñczyæ. Ale muszê teraz. Chcia³a siê wyprostowaæ. Ukry³a twarz w d³oniach. Musia³ siê wzi¹æ w gar æ. zapad³a w sobie.Nie! . natychmiast zmieni³ zdanie. powiedzia³ sobie. ¿e chcesz z tym skoñczyæ. Otworzy³ drzwi i wszed³. ¿e jedyny specyfik. obj¹³ j¹. Nie jej wina. Ry¿y stan¹³ przed drzwiami z czarn¹ trójk¹. Trudno o gorszy moment.W jej oczach b³ysnê³o przera¿enie. nogi mia³a z³¹czone. Potrafisz mi pomóc? Czy w ogóle mo¿na mi pomóc? Bo widzisz. Nie nale¿a³a te¿ do osób uzale¿nionych od metamfetaminy. . Jaka skarla³a.. postanowi³ jednak wypisaæ jej receptê na ró¿owym druczku doktora Haskella. a to komplikowa³o leczenie. . Bo rzadko widzia³ tê konieczno æ równie wyra nie. Przepiszê.Dobrze. to tak zwana heroina dla ubogich.Twitcha. Gdy podnios³a g³owê i Ry¿y zobaczy³ jej wymizerowan¹ twarz. By³a postawn¹ kobiet¹. . g³owê spuszczon¹. Tylko raczej moment nie jest najw³a ciwszy. torebkê na kolanach. Rozmowa bêdzie trudna. Grzecznie. nawet zagrozi.

.Ile to potrwa? . zespó niespokojnych nóg..Dziesiêæ dni . .ciszy³a g³os. .Chcê za³atwiæ sprawê jak najszybciej . mo¿esz mieæ.podjê³a.. . Rêkê mia³a bardzo zimn¹. Nale¿a³o przyj¹æ. pomy la³ Ry¿y.. Albo nie s³ucha³a. .. Nie bez przyczyny nazywa siê te objawy wykopywan iem z na³ogu. .Najprawdopodobniej bêdziesz mia³a napady drgawek.Za d³ugo.Tak.Przypomnia³ sobie Jannie wstrz¹san¹ drgawkami. Bezsenno æ.. kto bêdzie ci wydziela³ coraz mniejsze dawki.Dlaczego chcesz siê odzwyczajaæ akurat teraz? Andrea tylko pokrêci³a g³ow¹. . bredz¹c¹ co o wielkiej dyni. mo¿e ci siê udaæ skróciæ czas do dziesiêciu dni. Zdaniem Ry¿ego nie odpowiedzia³a na pytanie. to te¿ nic mi³ego.Je li we miesz witaminê B12 w zastrzykach. A bêdziesz.My lê.Fizyczna czê æ odwyku? Dwa tygodnie. czy kto ciê szanta¿uje? . Mo¿e trzy. . albo siê wcale nie przejê³a. Kogo .Andreo. ¿e tu ju¿ nie chodzi o plecy. ale na g³os tego nie powiedzia³. plus tiaminê i inne witaminy. .Te ró¿owe pigu³ki! Wk³adam je do apteczki i mówiê sobie: Dzi ju¿ ani jednej . . jakby siê zwierza³a z wielkiego sekretu. Tego jednak te¿ nie powiedzia³ na g³os.‾artujesz? Przecie¿ wszyscy wiedz¹. . ¿e biorê leki.Jaki jest najkrótszy mo¿liwy okres? . Mózg nakazuje moi plecom boleæ. . ale je li planujesz odstawiæ leki natychmiast i definitywnie. ¿e pacjentka cierpi na przej ciow¹ paranojê spowodowan¹ stresem.Pomo¿esz mi czy nie? .Nawet dzi po po³udniu.A w tym czasie mo¿e znikn¹æ klosz? . Przysz³a mu do g³owy bardzo przykra my l. Ale bêdziesz siê czu³a fatalnie. . Zak³adaj¹c. to ma³e miasto. Chwyci³a go za przedramiê. lepiej tego nie rób. .. ¿ebym ci¹gle bra³a te przeklête pigu³ki. Tyle ¿e g³ód narkotyczny bêdzie ciê drêczy³ do koñca ¿ycia. ¿e wszystko pójdzie ³atwo.Dziesiêæ dni? . nigdy w ¿yciu! . nawet je li bêdziesz b³aga³a na kolanach.Wygl¹da³a na pe³n¹ nadziei.Dziesiêæ dni. . I bêdziesz musia³a znale æ sobie kogo . Tak¹ mamy nadziejê. kto przetrzyma twoje leki i nie da ci ich. a godzinê pó niej znowu ³ykam! Nigdy nie by³am w takim stanie.powtórzy³a. pomy la³. Po pierwsze.

Jak bêdziemy wpuszczaæ wszystkich. kiedy bêdê ciê nazywa³a majorem. Wygl¹da³a jak nauczycielka z pierwszej klasy gimnazjum na wycieczce z wychowankami.Nie przypuszczam. wycieraj¹c rêce w fartuch. ¿e w g³êbi restauracji. A najbardziej namacalnym dowodem poprawy zdrowia psychicznego mieszkañców miasta by³ fakt. Jej s³owa zosta³y nagrodzone spontanicznym aplauzem. Podszed³ do drzwi. pomy la³ Barbara. ¿e z ludzi tryska³ optymizm. Mnie nie pytaj . . jak siê okaza³o. choæ wspomniana knajpa by³a wyj¹tkowo pod³a.11 W Sweetbriar Rose panowa³ wyj¹tkowy ruch jak na poniedzia³kowy ranek. ¿eby chcieli je æ .odezwa³ siê zirytowany Anson.Bêd¹ kanapki . . gdy rozleg³o siê pukanie do drzwi wej ciowych. Rose zerknê³a na Barbiego.Nie bêdzie lunchu? .Niezbyt du¿o. . .stwierdzi³ Barbie i.odezwa³a siê Julia ze swoim u mieszkiem Mony Lisy. którzy chc¹ co zje æ .. Niebagatelnym powodem takiego stanu rzeczy by³ odbiornik telewizyjny nad lad¹. W koñcu pracownik Massachusetts Institute of Technology znajduj¹cego siê w Cambridge powinien wiedzieæ. lecz wszystkie optymistyczne. Zadziwiaj¹ce.. Jeden z nich okre la³ szanse na sukces na dobrz ponad osiemdziesi¹t procent . S³ychaæ by³o kpiny i miechy. w ca³ej historii miasta. ¿e cruise ma ogromne szanse przebiæ siê przez kopu³ê i po³o¿yæ kres sytuacji kryzysowej. Mimo wszystko stali bywalcy opu cili lokal bez protestów. co mówi. . Gadaj¹ce g³owy mia³y do przekazania widzom w zasadzie tylko domys³y i plotki. Rose znowu wybra³a siê do Food City po miêso. na sta³e ustawiony na odbiór CNN. gdy Rose oznajmi³a. Ca³kiem jak. Kilku naukowców przepytanych n a wiadomy temat stwierdzi³o jednog³o nie. który uniós³ d³onie na wysoko æ ramion.stwierdzi³a Rose. Nie mogê siê doczekaæ. W³a nie oskrobywa³ grill. przy stole choleryków na nowo rozgorza³y dysputy. ¿e zamyka restauracjê i otwiera dopiero o pi¹tej. nie przerywaj¹c wycierania sto³ów .spyta³ Ernie Calvert. . . zupe³nie inny od wszystkich poprzednich.zaraz nam zabraknie jedzenia.Zreszt¹ wtedy bêdziecie mogli siê wybraæ do Moxiego w Castle Rock i tam siê naje æ . mia³ racjê. ale te¿ by³ to poranek ca³kiem wyj¹tkowy. Ta decyzja tak¿e spotka³a siê z aplauzem.podsumowa³a.Witam pu³kownika Barbarê . Wyjrza³ i zobaczy³ Juliê Shumway z trójk¹ dzieci. .

. On zorganizowa³ wczorajs z¹ demonstracjê. jak w sztuce.Nie chcia³em.zapewni³ go Barbie. . to ja tu rz¹dzê. tak.Spokojnie. . lecz w jej oczach tañczy³y iskry podniecenia.docieka³a Norrie. . wysoki i strasznie chudy. a ja s³u¿y³em w wojskach l¹dowych. Joe wzi¹³ od niego komórkê. .I nie bêdê nawet próbowa³.Mo¿emy z tob¹ pogadaæ? M³ody pan McClatchey ma pomys³. To jest Benny Drake. . dotykaj¹c ramienia zbuntowanej dziewczyny. wiêc je li faktycznie mieli go wcieliæ w ¿ycie.Norrie Calvert . tak czy inaczej dodawa³a jej sznytu. je li siê to nie oka¿e absolutnie konieczne. musieli dzia³aæ szybko.spyta³ Benny. O ile da siê go zrealizowaæ. .Wed³ug pu³kownika Coksa nadal jeste w armii . . Zwo³a³a pospolite ruszenie? Jeden z ch³opców.Nie . tak? . . ze redniowiecza? . . . a ten patyczak to Joseph McClatchey.Ale pan zna ¿o³nierzy. Ci¹gle mia³a na ustach ch³odny u miech.Zapraszam do biura . mocno zbudowany. Raczej naklejka ni¿ tatua¿. Barbie odwróci³ siê do Julii. . Jeszcze chcia³bym wiedzieæ. .. ubrany by³ w workowate spodnie i wyp³owia³¹ koszulkê z nadrukiem 50 CENT. tyle ¿e dochodzi³o ju¿ wpó³ do jedenastej.Naprawdê pan tu rz¹dzi? .powiedzia³ Joe. co tam stoj¹. po³o¿y³a mu aparat na d³oni.powiedzia³ Barbie i poprowadzi³ wszystkich czworo do lady. który uwa¿am za rewelacyjny.wtr¹ci³a siê Julia. jak siê do niej dostaæ. Mniej wiêcej tysi¹c.Fajnie. Jestem najlepszy. oceni³ Barbie. .Osobi cie nie.Je li chodzi o komputery. Zanim skoñczy³.Barbie s³ysza³ ten tekst ju¿ parê razy. stylu savoir fa ire.. mia³ na g³owie szopê ciemnych w³osów. to prawda. ¿eby komu sta³a siê krzywda . trzecia by³a liczna dziewuszka z b³yskawic¹ na policzku. 12 Pomys³ by³ wietny. . Oni s¹ marines.Masz tele.Numer Coksa jest w pamiêci. .Co pan.W niczym nie zawini³e .odpar³ Barbie ze miechem. . .. drugi.stwierdzi³ Joe.Tak.przedstawi³a j¹ Julia. .Da siê .

S³ucha³ przez chwilê.ci¹gn¹³ Cox. Joe gwa³townie pokrêci³ g³ow¹.. Joe wdusi³ kilka przycisków na miniaturowej klawiaturze.On wszystko wyja ni .Tak! Z czasów gdy rycerze odznaczali siê zuchwa³o ci¹. . . Julia otworzy³a i zamknê³a d³onie w ge cie wyra¿aj¹cym: Do rzeczy! . W koñcu powiedzia³: Ta jes. Jeden z nich to m³ody cz³owiek.A to dopiero pocz¹tek. albo przebije i narobi szkód na farmach po naszej stronie.Nie szkodzi. po czym odda³ aparat Barbiemu. Joe McClatchey.Pu³kowniku. . ale wreszcie siê rozkrêci³ i rzeczowo przedstawi³ sprawê. Barbie siê tym nie przej¹³. ¿e siê tak wyra¿ê.Ale.S¹dzimy.Gadaj. Wobec czego Joe zacz¹³ rozmawiaæ.. .W zasadzie nie le. ¿e tak bêdzie do chwili. kiedy pocisk albo siê odbije. pu³kowniku? . . . .Fi. Po chwili rozpromieni³ siê w u miechu. . Jezu.dorzuci³ i poda³ ch³opakowi komórkê. . Potem s³ucha³. Z pocz¹tku sz³o mu trochê kulawo. bo ju¿ by³ na linii. Cox najwyra niej w dalszym ci¹gu siedzia³ z jedn¹ rêk¹ na telefonie.przeprosi³ dzieciak. nooo i widzi pan . . pomy la³ Barbie. Co s³ychaæ u pana? . .¿ó³wik. £atwo siê mówi. .Niewiele. Dziêkujê panu! i odda³ telefon Barbiemu.Wymsknê³o mi siê ...Co innego s³yszymy z telewizora. . a¿ mu w³osy podfrunê³y. Mów. Nikt nie ryzykuje przepowiedni. a damy nie nosi³y bielizny. cholera. . .Musi pan potwierdziæ.. Ustalone? Dasz radê to zrobiæ? . psze pana. Mieszkañców Chester's Mill to uraduje.Co u pana.Podejrzewam.Nie podskakuj w³adzy. Spróbuj¹ nam poprawiæ Wi . który wpad³ na ciekawy pomys³. synu. Barbie us³ysza³ w g³osie rozmówcy lekkie zniechêcenie. zanim wystrzel¹ pocisk. jest tu ze mn¹ czwórka przyjació³. przetyka³ zdania mnóstwem eee. ale rewela! Julia chwyci³a go za ramiê. .Nie nad¹¿am za komentarzami tych m¹drali.zapyta³ Cox. . Norrie za mia³a siê g³o no i podnios³a do góry zaci niêt¹ pi¹stkê. Oddajê mu s³uchawkê. Barbie stukn¹³ w ni¹ swoj¹ wielk¹ piê ci¹ . gdy Barbie przy³o¿y³ komórkê Julii do ucha. ¿e to strza³ w dziesi¹tkê.Mamy nadziejê .

bierz siê do roboty.Nie mo¿emy blokowaæ ka¿dej waszej inicjatywy . Drzewa po stronie Tarker's tañczy³y na wietrze.Jasna sprawa! Nie ma problemu. . zaraz.Barbie spojrza³ na zegarek. ¿e w³a nie pan mi to u wiadomi³. Wiêc Joe pokaza³. obsypuj¹c nimi wartowników marines. 13 .odezwa³ siê Barbie. Ch³opak nie patrzy³ na ¿o³nierzy. Ma³y. Tutaj. . Tym razem Julia unios³a kciuk. .Ju¿.Czas najwy¿szy. . Razem z Barbiem stali jakie trzydzie ci metrów od miejsca. Pewno æ siebie ulotni³a siê z jego g³osu.Jasne. Za pó³torej godziny zrobi siê tu bardzo gor¹co.Barbie spojrza³ na Joego. Swoj¹ drog¹ ma pan tam niez³e towarzystwo. .i bêdziecie mieli nagranie.Te¿ tak uwa¿am. wiêkszo æ mieszkañców bêdzie mog³a ogl¹daæ program na ¿ywo.wyrwa³o siê Joemu. a wiêkszo æ li ci pozosta³a na drzewach.. Przynajmniej dzisiaj. . Ze zdumionym i pe³nym podziwu wyrazem twarzy wygl¹da³ na osiem lat.Je¿eli wszystko pójdzie dobrze .Ma³o tego .stwierdzi³ Cox. . A mo¿emy wam pomóc. Zerkn¹³ na Juliê. .zauwa¿y³a Julia.Aaale! . którzy wyj¹tkowo odwrócili siê przodem do miasta.Zdaje siê. . Tymczasem we wnêtrzu kopu³y ga³êzie ledwie siê porusza³y. . . Ch³opak rozpromieni³ siê jak s³oñce. czy Joe zdo³a zrealizowaæ swoje obietnice. Oczywi cie my te¿ filmujemy.Namioty zniknê³y. .Je¿eli Joe to zrobi. na pustej drodze w rodku lasu Barbie zacz¹³ mieæ w¹tpliwo ci. . gdzie Little Bitch Road dociera³a do kopu³y. Barbie z u miechem powtórzy³ jej gest. Bystry dzie ciak. . chcê dostaæ kopiê. nie trzyna cie. tylko na ta mê ostrzegawcz¹ i wielki czerwony X namalowany sprayem na kloszu.Widzi pan drzewa? Barbie nie od razu zrozumia³. ona lekko wzruszy³a ramionami.powiedzia³ Cox .Pu³kowniku? . w czym rzecz.Zwijaj¹ biwak . podnosz¹c kciuk. ¿e powietrz . ale naukowcy zajmuj¹cy siê t¹ spraw¹ bêd¹ chcieli widzieæ wszystko od waszej strony klosza. rozsiewaj¹c barwne li cie.Ch³opak przest¹pi³ z nogi na nogê. . Barbie wiedzia³. Bêdziecie mieli najszybszy Internet na wiecie.Naprawdê? . . Fascynuj¹cy widok.zastanowi³ siê Barbie.

Tutaj? Barbie uniós³ obie rêce do twarzy. przestañ . Zobaczymy. bez ¿ycia. .zaniepokoi³a siê Julia. .Osobi cie z³o¿ê zamówienie. Z niewielkiej wysoko ci ka¿dy wybój. jak z Paulem Gendronem. Dalej widaæ by³o marines mniej wiêcej do kolan.odezwa³a siê Julia.No. ¿e w ¿yciu nie widzia³ czego tak surrealistycznego jak srebrny komputer na rodku asfaltowej Little Bitch Road. Joe.Je¿eli pocisk usma¿y mojego kompa. spojrza³ na wielki czerwony X w kadrze fotograficznym. Klosz zatrzymywa³ wiatr.. ka¿da nierówno æ asfaltu wygl¹da³a jak potê¿na góra.Wujek Sam ci kupi . chocia¿ niezbyt dynamicznie. Rozleg³ siê znajomy pomruk. Zajrzeli po drodze do domu McClatcheyów. . Po czym obróci³ siê do Barbiego. które znaj¹ wszystkie matki na wiecie.Bardziej w lewo.Jasne. Pani McClatchey kaza³a Barbiemu przysi¹c. . Pamiêta³ tê spiêtrzon¹ wodê. .. Ch³opak pochyli³ siê nad powerbookiem. natrafili na strumyk. . ¿e zadba o bezpieczeñstwo jej syna. Do górnej krawêdzi ekranu przymocowa³ niewielki cylindryczny przedmiot po³yskuj¹cy srebrem. Barbiemu przysz³o do g³owy. Tylko co by mia³o wyj æ dobrego ze spekulacji na temat aktualnej jako ci powietrza w Chester's Mill. Albo czy ca³a prawda.zawo³a³ jeden z nich. ..A komputer nie przejdzie w stan wstrzymania? . . i Barbie z³o¿y³ tê przysiêgê. .No to gra. kupi mi pan drugi? . do roboty. sko ro i tak nie mogli nic z tym zrobiæ? .Sama nie wiem.Ujmijmy to w ten sposób. . bo po drugiej stronie wieje wiatr.Jest obraz?! . stukn¹³ w klawisz enter i raptem ekran rozjarzy³ siê obrazem Little Bitch Road. tym w czapce Sea Dogs.Bateria jest wie¿a. ¿e to najnowszy cud techniki komputerowej. co z tego wyjdzie. Przypomnia³o mu siê. . Wyja ni³ patrz¹cym. mówi¹cego wyra nie: Weee . Joe ograniczy³ siê do spojrzenia. . .Li cie s¹ jakie takie. .. Joe zabra³ stamt¹d powerbooka. . iSight. a u nas cisza . Joe otworzy³ i w³¹czy³ laptop.Tak siê wydaje. wcale nie do koñca przekonany. A teraz Joe wskaza³ drogê. powinna wytrzymaæ co najmniej sze æ godzin .oznajmi³ Barbie . Barbie podniós³ wzrok.obieca³ Barbie. Musn¹³ palcem panel dotykowy. Taki obrazek doskonale podsumowywa³ ostatnie trzy dn i.oznajmi³ Joe. Mo¿e spróbujmy. ¿o³nierzu: gdybym w tej chwili przeprowadza³ inspekcjê.przechodzi przez barierê. ¿e to prawda.

gdy zszed³ mu ciê¿ar z resorów) sam Du¿y Jim Rennie.. . oni do mnie zadzwoni¹ . ..o.zapyta³. ¿e ch³opak mówi o komputerze. . dobrze. . . . potem sprawdzi³ dzia³anie sprzêtu i oznajmi³. By³ wyra nie zaabsorbowany. Ch³opak wcisn¹³ kilka przycisków z nieprawdopodobn¹ szybko ci¹. jak to jest w akwarium. .stwierdzi³ Joe. którym wszyscy przyjechali.Co tu siê dzieje? . z tego. który faktycznie by³ poplamiony. Wróci³a Julia. wyj¹³ z ni czarne pud³o z anten¹ i ca³o æ pod³¹czy³ do komputera. Barbie bez s³owa poda³ go Joemu.Komórka! Barbie poda³ mu telefon.. Joe nie.Mo¿e pani te¿ wzi¹æ mój worek gimnastyczny? . pomy la³ Barbie.Proszê pani. po czym wyci¹gn¹³ rêkê. ¿e wszystko jest ekstra. Muszê koñczyæ. ¿e Barbiemu zakrêci³o siê w g³owie). Marine spojrza³ na swój lewy but. .O . co ja tu mam. ma pani w samochodzie co .rzuci³ w s³uchawkê.Mamy zielone wiat³o. ‾o³nierze st³oczeni po drugiej stron kopu³y przygl¹dali mu siê z zainteresowaniem. ¿e wszystko gra . Poszpera³ chwilê w worku. po czym wyszczerzy³ w u miechu wszystkie zêby.Parê chwil robi³ co przy laptopie. . . Gdy siê zatrzyma³.. .Za nisko . Zabrzêcza³ telefon. .ty ju¿ by robi³ pompki z moj¹ nog¹ na ty³ku. Podkrêcili Wi . nie spuszczaj¹c wzroku ze zbli¿aj¹cych siê dwóch mê¿czyzn: wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej i komendanta policji. Rzecz niedopuszczalna w warunkach niebojowych.S³ucha³ chwilê. K³opoty. Masz plamê na lewym bucie. wiat³a na dachu pulsowa³y. Julia za mia³a siê g³o no.stwierdzi³a Julia i posz³a do swojego priusa. Joe ustawi³ powerbooka na kartonie (nagle przesuniêcie obrazu z poziomu szosy spowodowa³o. .Nie powiniene zadzwoniæ do. zamkn¹³ telefon i odda³ Barbiemu.Fi.mrukn¹³ Joe. . Barbie uzna³. .A. a z miejsca pasa¿era (samochód wyra nie siê podniós³.Benny? . Nadje¿d¿a³ zielony wóz komendanta policji. Norrie. Gotowi? Ekstra. zza kierownicy wysiad³ Pete Randolph.Wygl¹da. . nios¹c worek gimnastyczny i karton z resztk¹ egzemplarzy niedzielnego wydania specjalnego Democrata . co by siê nada³o? Uniós³ rêkê mniej wiêcej na wysoko æ metra.oceni³. Jecha³ szybko. . Jeste cie? Pewnie pierwszy raz w knajpie z wyszynkiem? Jasne. Teraz ju¿ wiem.Mam .Powaga? No.Je li dzia³a. to leci jak odrzutowiec. Czekajcie. ale on nawet nie patrzy³ na sprzêt.Wdusi³ przycisk.

zaprezentowa³ swój najbardziej sarkastyczny u miech. musicie to wy³¹czyæ..14 Transparent na drzwiach Karczmy Dippera g³osi³ ZAPRASZAMY NA NAJWIÊKSZY PARKIET W MAINE! i po raz pierwszy w historii knajpy ów parkiet by³ zat³oczony o godzinie jedenastej czterdzie ci piêæ. . mam rozkazy.Proszê pana.Odwróci³ siê do Randolpha.odmeldowa³ Bennie. ale dziewczynce to nie wystarczy³o.. . a jej reprezentantem jestem ja. ‾y³a na szyi pulsowa³a mu gwa³townie. .powiedzia³ komendant Randolph . By³ to najszczê liwszy moment w ¿yciu Benny'ego.Dzwoñ! .Komendancie. Wygl¹da³ jak poparzony s³oñcem. ¿o³nierzu. jest! . .Dzwoniê .Ten cz³owiek jest wy³¹cznie przyczyn¹ k³opotów. Z pocz¹tku go cie zachowywali siê cicho. Poca³owa³a go.Stary. je l .W Chester's Mill jedyn¹ oficjaln¹ w³adz¹. mamy problem . . . .odezwa³ siê jeden z marines z pagonami podporucznika. s³ysz¹c to.. Benny przybi³ Norrie wysok¹ pi¹tkê. co wam siê wydaje . Du¿y Jim. . o co tu chodzi. bo na wielkim ekranie telewizora widnia³o tylko jedno niebieskie s³owo: CZEKAJ. Prosto w usta.Wskaza³ powerbook.zarz¹dzi³a Norrie. Gotuje w restauracji.To jest pu³kownik Barbara .Obraz ostry jak ¿yleta i do tego. . Nagle ukaza³a siê Little Bitch Road jak ¿ywa. ³¹cznie z barwnymi li æmi wiruj¹cymi wokó³ wartowników marines. W tym wypadku musieliby byæ reprezentantami Pierwszego Ko cio³a Zespo³ów Rockowych Prosto z Bostonu.wrzasn¹³ w mikrofon.Ma szczególne uprawnienia nadane przez rz¹d.Houston.. Rozleg³y siê oklaski i wiwaty. mimo to u miech mia³ od ucha do ucha. nawet lepszy ni¿ pion na samej górze w czasie fuli pipe'a. Benny i Norrie pod³¹czyli swój sprzêt. . jak¹ teraz uznajemy. .przerwa³ mu Joe. Wcisn¹³ redial i przysun¹³ s³uchawkê do ucha.Ja nie wiem. . przestawili odbiornik na wej cie czwarte. 15 . Tommy oraz Willow Anderson witali go ci w drzwiach jak ksiê¿a parafian przed ko cio³em. .ale macie mi wszystko wyja niæ i dopóki siê nie dowiem. Du¿y Jim pogrozi³ mu palcem. jest nasza w³asna.

. Pana Renniego i komendanta Randolpha. jednak widaæ by³o. u miechnê³a siê lekko. Przenosi³ wzrok z Barbiego na marines i na Du¿ego Jima. musi pan pos³uchaæ.Widz¹. Barbie szacowa³. w którym pan mieszka. Na twarzy Randolpha malowa³o siê przera¿enie. Je¿eli nadal jest pan pos³uszny prawu powiatu.nie sposób by³o przewidzieæ. kobieto! . . Mo¿e sam nie wiedzia³. Wie ci szybko siê rozchodz¹. Zauwa¿y³ te¿.Teraz mieszkasz tutaj. Nadal mia³ w rêku telefon komórkowy.To rozkaz. .Od jakiej jedenastej z minutami zbieraj¹ siê tam ludzie .Co mo¿e ? Co mo¿e ? . ¿e Julia Shumway wygl¹da wyj¹tkowo licznie.Wobec tego potraktuj z buta ten nieszczêsny ekran! Wy³¹cz! Randolph zrobi³ krok naprzód.w ciek³o æ. ¿e potrafi przy³o¿yæ. po czym odmeldowa³: . ¿e siê krzywi. .wymamrota³ Randolph. na twarzy Renniego .. muska³y jej zaró¿owione policzki. Wy³¹cz ten taki siaki owaki komputer! Tym razem Julia wysunê³a siê do przodu. Zacz¹³ siê pociæ. .Niech pan go nie rusza! To moja w³asno æ i nie z³ama³em ¿adnego prawa! . . .Od³ó¿ to.. ¿e radny ma jakie piêædziesi¹t kilo nadwagi.warkn¹³ Du¿y Jim. .Zapytaj Norrie. co siê dzieje.Kto chce wiedzieæ? . A teraz szykowa³ siê do zadania ciosu. Joe.Z t¹ spelun¹! . ¿e ludzie chc¹ wiedzieæ. .Nie widzê tu ¿adnego kabla . czy widz¹! .Ustanowili my po³¹czenie na ¿ywo z Karczm¹ Dippera .dzieciak tego nie wy³¹czy natychmiast. chwyci³a powerbook i obróci³a w taki sposób. . Z biurowego koka wymsknê³o siê pani redaktor kilka kosmyków w³osów. jakby j¹ nadwerê¿y³. czy widz¹. U miech na twarzy Du¿ego Jima zmieni³ siê w przykry grymas.Cofn¹æ siê. . gdy musi poruszyæ praw¹ rêk¹. .podjê³a redaktorka. .zapyta³ Randolph. mo¿e jednak.Czy zechcesz .Zapytaj ich. lecz zdeterminowany. Norrie mówi. S³ucha³ przez moment.powiedzia³ Barbie. w³asnym cia³em zas³oni³ laptop. .wyja ni³a Julia.odparowa³ Du¿y Jim.poleci³a Joemu. Randolph niepewnie rozejrza³ siê dooko³a.Jim. Joe rzuci³ kilka s³ów do telefonu. Barbiemu przysz³o do g³owy. komendancie . . I nigdzie indziej. proszê wyci¹gn¹æ kabel. wyra nie przestraszony. chocia¿ kom . ¿e kamera objê³a nowo przyby³ych. D³onie mia³ mocno zaci niête.Przekrzywi³a g³owê.

zapyta³. który razem z powerbookiem zrobi³ obrót o sto osiemdziesi¹t stopni. mo¿e doj æ do paniki. ale nie zd¹¿y³ zas³oniæ u miechu. I obaj us³yszeli prychniêcie. . obraz.Nie mia³a prawa! Barbie. a zobaczyæ . ¿e to ty odci¹³e im widok na wydarzenie. I w³a nie to doprowadza³o Barbiego do w ciek³o ci. .poprosi³ Barbie. kiedy wystêpowa³y Seksowne Kociaki z Watykanu. .Zbierajcie siê .us³yszeli podporucznika marines. .a w ka¿dym razie tak podejrzewa³ Barbie . gdzie siê dzi ludzie zebrali. i Du¿y Jim. Joe Chudzielec zakry³ usta.To blef.spyta³a Julia. . . .Je¿eli pocisk nie przedziurawi kopu³y. . ¿e znaczna czê æ mieszkañców miasta ogl¹da tê konfrontacjê na wielkim ekranie telewizora.Chêtnie bym star³ ten ironiczny u mieszek z twojej twarzy .Je¿eli wy³¹czysz komputer. które jest dla nich w tej chwili najwa¿niejsze na wiecie.Cze æ wszystkim .Zadzwoñ do którego ze swoich ch³opaków i zapytaj. wpatruj¹c siê w obraz z kamery Joego.warkn¹³ pod adresem Barbary.Czas ucieka. i Randolph. Tak siê sta³o. Trudno przewidzieæ.Dzieje siê co niebezpiecznego? Ja tu nic takiego nie widzê. . setki osób siê dowiedz¹. ustaw na mnie kamerê .O co w³a ciwie chodzi? . .Odwróci³a siê do Randolpha. tym razem straci³ zimn¹ krew.mruknê³a Rose Twitchell z u miechem.pozdrowiæ swoich wyborców? . I nigdy nie by³o tu tak cicho. . w³¹czyæ transmisjê i znikn¹æ.Ma pan bardzo niskie mniemanie na temat swoich wyborców. ¿e mam racjê . .Bardzo ³atwo to sprawdziæ. Chcemy to ustawiæ. i w koñcu zatrzyma³ siê na Dale'u Barbarze. do czego jest zdolny t³um. . .Julio.Wyraz twarzy te¿ bêdziemy teraz kontrolowaæ? . . 16 Karczma nie by³a tak napakowana jeszcze nigdy. . Du¿y Jim otworzy³ usta. . Ponad piêæset osób sta³o ramiê w ramiê. Przecie¿ ten cz³owiek nie by³ g³upi. nawet w pamiêtny Nowy Rok dwa tysi¹ce dziewi¹ty.Mój kucharz .Potem znowu do Jima. gotów odparowaæ w stylu Tysi¹ckrotnie dowiedli.lecz w porê sobie przypomnia³. . Zobaczyli go obaj. zwykle dobroduszny i opanowany. Od którego zale¿y ich dalsze ¿yc e.zupe³nie co innego. Wiedzieæ o czym to jedno. przyprawiaj¹c o zawrót g³owy.odezwa³ siê Barbie.

Je¿eli j¹ przerwie.ci¹gn¹³ Barbie. Mieszkañcy miasta stali w ciszy.Nie mamy teraz czasu na uzgadnianie zakresu kompetencji . 17 . Za nim ¿o³nierze pakowali ostatnie sprzêty do dwóch potê¿nych ciê¿arówek.Du¿y Jim. ¿e niejeden odruchowo odpowiedzia³ na powitanie. czy te¿ nie. zawieszone w powietrzu X. . Jego s³owa wywo³a³y falê zaskoczenia. bo w przeciwnym razie pod koniec tygodnia bêdziemy mieli w Mill ca³kiem nowego radnego. .Zostaw komputer w spokoju. Du¿y Jim pokiwa³ g³ow¹. czy aktualny program. . Wyszed³ z kadru. Jimmy. Westchn¹³ ciê¿ko. Ustawimy kamerê na punkt. dosz³o do ró¿nicy zdañ miêdzy mn¹ a radnym Renniem dotycz¹cej tego. bêdzie trwa³. wycelowawszy w wielkie. czy nie.zapyta³ Randolph. Wspar³ go ogólny pomruk akceptacji. zale¿y od decyzji wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej.A co chcesz zrobiæ? Po raz pierwszy od czasu przejêcia kluczyków od zielonego wozu komendanta policji Pete Randolph nabra³ przekonania. w³a ciciel miejscowego przedstawicielstwa Toyoty (niezaprzyja niony z Jamesem Renniem) odezwa³ siê do telewizora: .Chcê to zostawiæ w spokoju. jakby mówi³: Bierzesz to na siebie . opad³ nieco i ustatkowa³ siê. czy nale¿y kontynuowaæ przekaz. . Will Freeman. I wcale nie ³agodny. Przez chwilê zebrani na parkiecie widzieli tylko drzewa.Przekaz by³ tak doskona³y.Przekaz wideo z Little Bitch Road odbywa siê w ca³o ci na moj¹ odpowiedzialno æ. co ja mam robiæ? . zrobi to na w³asn¹ odpowiedzialno æ. . patrz¹c na ekran i czekaj¹c.Nazywam siê Dale Barbara i zosta³em ponownie zaci¹gniêty w szeregi Armii Stanów Zjednoczonych oraz awansowany na pu³kownika. jednocze nie nudny i nieprawdopodobnie ekscytuj¹cy. czy te¿ transmisja zostanie przerwana. Z kieszeni spodni wyj¹³ chusteczkê i otar³ kark. o ile mo¿na tak nazwaæ przesuniêcie k¹cików ust do ty³u. . Dziêkujê za uwagê. po czym obraz znowu zatoczy³ obrót o pó³ ko³a. w który ma uderzyæ pocisk. Jak siê ju¿ pewnie zorientowali cie. Tym razem szmer by³ znacznie g³o niejszy. ¿e chêtnie by je odda³ komu innemu. Po czym u miechn¹³ siê. Czy transmisja bêdzie trwa³a.

W najczystszej postaci.Na nas ju¿ czas. . dziwnie ciep³ym powietrzu. Zni¿y³ g³os. natomiast Barbie s³ysza³ je bardzo wyra nie. i widzia³em.zgodzi³ siê Barbie.miertelnego wroga. .. Oddycha³ chrapliwie.Co za absurd! . komendancie . To przejaw d¹¿enia do w³adzy.Straszny facet! .Odwróci³ siê do Barbiego.. by Julia nie us³ysza³a jego s³ów.Nic dodaæ. Chêtnie by my pana .spyta³a go Julia retorycznie. Ale nic z tego nie bêdzie. ale je¿eli siê odbije. Na chwilê d³ug¹ jak wieczno æ jego oczy. Pokiwa³a g³ow¹. ale j¹ przyj¹³em. .oznajmi³ Du¿y Jim. uwa¿ajcie na siebie. których przygniata odpowiedzialno æ.Ruszamy.. Nie prosi³em o ni¹. prawda? .Joe teatralnym gestem otar³ pot z czo³a.. ¿e a¿ cofnê³a siê o krok. Ci¹¿y na mnie wielka odpowiedzialno æ.Mam nadziejê. przyszpili³y Barbiego. lecz b³yszcz¹ce lodowatym sprytem. . . Wracamy do miasta. .odpar³ Barbie.obruszy³a siê Julia. wygrali cie. .Ty te¿. Jim.Wpadli cie jak liwka w kompot.spyta³ Randolph. Si³y porz¹dkowe musz¹ byæ w gotowo ci na wypadek zamieszek. . Widzia³em. Nieprawda. Dla dobra nas obojga. jedziemy do karczmy? .Mamy jeszcze czas. .zawo³a³ podporucznik.Masz teraz wroga . synu. Wreszcie siê odwróci³.powiedzia³. Julia patrzy³a na niego bez ladu u miechu. Julii oraz Joego Chudzielca.. . . podchodz¹c do samochodu.. .Pu³kowniku Barbara! .Zostali my wymanewrowani. podtrzymuj¹c bol¹c¹ praw¹ rêkê.Najchêtniej bym siê zdrzemn¹³. .To jak. panie Barbara? . Widzia³em to ju¿ niejeden raz. nawet siê nie odwracaj¹c. to ty jeste komendantem policji. kogut stale migota³ w mglistym. ¿e pocisk siê przebije. . bo mam za du¿o pracy. omal niewidoczne w g³êbokich fa³dach t³uszczu. .Zbieramy siê. jak ludzie wygrywali. komendancie. . Du¿y Jim odwróci³ siê i spojrza³ na ni¹ z tak wielk¹ nienawi ci¹ w oczach.Moja noga nie postanie w tej spelunie! .Có¿. ¿e nie ma tu mowy o ¿adnym manewrowaniu . .Gó. .. .S¹ ludzie wielcy i tacy. Du¿y Jim zby³ j¹ machniêciem rêki. . Dziêki panu Barbarze i jego przyjacio³om sytuacja jest ju¿ wystarczaj¹co skomplikowana.stwierdzi³a. Zielone auto zawróci³o do Mill.. nic uj¹æ . jak przegrywali. Na twarzy mia³a swój s³ynny ch³odny u miech.Uff. Je¿eli pocisk siê przebije. . prawda.Zapewniam pana. Podszed³ do Barbiego. Z bliska czuæ go by³o wod¹ koloñsk¹ i potem..

By³ to dobry sprzêt. Komputer skalkulowa³. 18 B . cacuszko . Pilotem dowodz¹cym zosta³ major Gene Ray. Osi¹gn¹³ j¹ w odleg³o ci stu kilometrów od celu. O dwunastej piêædziesi¹t cztery bursztynowe wiat³o zmieni³o siê w zielone i zaczê³o pulsowaæ.Tak jest.52. który wystartowa³ z bazy Si³ Powietrznych w Carswell w poniedzia³kowy ranek. Mia³ w ³adowni dwa pociski Fasthawk Cruise. jak i w Zatoce Perskiej. a nastêpnie zatwierdzi³ ostatni odcinek. o dziesi¹tej czterdzie ci znalaz³ siê nad Burlington w stanie Vermont. . W rozmowach prywatnych okr e la³ tê pierwsz¹ jako Jeden wielki cyrk . rozleg³ siê tylko nieg³o ny syk spod spodu. ale pilot widzia³.Leæ. . Misja otrzyma³a kryptonim Wielka Wyspa . Za³atwcie to gówno. Szybko osi¹gn¹³ maksymaln¹ prêdko æ. Przechodnie zadzierali g³owy z obaw¹. Gene Ray prze¿egna³ siê. Teraz mija³ Góry Bia³e. . Powodzenia.Siê robi . Tylko dziwnie by³o planowaæ strza³ w amerykañski cel. COMCOM przej¹³ sterowanie samolotem i zacz¹³ go naprowadzaæ na pozycjê. który s³u¿y³ zarówno podczas wojny w Iraku.odpar³ Ray. O dwunastej piêædziesi¹t trzy czerwona lampka na panelu kontrolnym zmieni³a kolor na bursztynowy.powiedzia³ major Ray do mikrofonu. leæ z Bogiem. Ray pstrykn¹³ prze³¹cznikiem oznaczonym cyfr¹ jeden. Ustawi³ siê on nad drog¹ numer trzysta dwa. W czasie obni¿ania pu³apu szybko æ pocisku spad³a do dwóch tysiêcy dziewiêciuset sze ædziesiêciu kilometrów na godzinê. W Waszyngtonie odpowiedzia³ mu pu³kownik Cox: . je li to tylko mo¿liwe. majorze.Ju¿ prawie czas . O dwunastej piêædziesi¹t cztery i piêædziesi¹t piêæ sekund zap³onê³o równym zielonym blaskiem. jak fasthawk rozpoczyna lot. na koniec uca³owa³ podstawê kciuka. . jakby kto zadrapa³ niebo.zabrali ze sob¹. Barbie skin¹³ g³ow¹ i po raz pierwszy od d³ugiego czasu zasalutowa³ na powa¿nie.powiedzia³. lepszy. jakie sze ædziesi¹t na zachód od Conway w New Hampshire. Nie by³o ¿adnej sensacji. stanowi¹c¹ w North Conway g³ówn¹ ulicê. zostawiaj¹c za sob¹ smugê. bardziej niezawodny i potê¿niejszy od starszych tomahawków. Si³y powietr zne zawsze przybywaj¹ na imprezê nieco wcze niej. Maksymalna prêdko æ pocisku wynosi³a piêæ tysiêcy sze æset kilometrów na godzinê. Burlington zniknê³o pod skrzyd³ami.

dostrzegaj¹c ka¿de wzgórze i ka¿dy zakrêt..Czy on aby nie leci za nisko? . Ogon mu b³yszcza³ zbyt jasno. us³ysza³yby pewnie: Kochana. po . Za nim toczy³ siê grzmot.zaniepokoi³a siê jaka kobieta na parkingu przed outletem. Komputer pracowa³ na najwy¿szych obrotach. Zwróci³a siê z tym pytaniem do kole¿anki. Nikt nic nie mówi³. Str¹ca³ li c z drzew. Jak¿eby inaczej? 19 W karczmie st³oczy³o siê ju¿ osiemset osób.. zbli¿amy siê do celu. zmia¿d¿one dynie wylecia³y w niebo. obni¿y³ pocisk najpierw na wysoko æ trzystu metrów.S³uchaj! . Gdy uk³ad naprowadzania znalaz³ drogê numer sto dziewiêtna cie. które w ci¹gu kilku sekund uros³o do MMMMM.Panowie. Wielebna Piper Libby unios³a do ust krzy¿yk swojej matki. . Us³yszeli.. Gdyby system naprowadzaj¹cy fasthawka móg³ im odpowiedzieæ. W Waszyngtonie pu³kownik James O. . ¿eby siê da³o na niego patrzeæ. Granicê miêdzy New Hampshire i Maine pocisk min¹³ na wysoko ci tysi¹ca metrów. ci¹gn¹c za sob¹ ³oskot. . Na wielkim ekranie telewizora nie zobaczyli w³a ciwie nic. kilka ga³êzi podpali³. Fasthawk odszuka³ Little Bitch Road i opad³ nieomal na poziom gruntu. nadal utrzymuj¹c prêdko æ ponad dwa machy. od którego szczêka³y zêby i wypada³y szyby z okien. Uda siê. Najpierw obejmuj¹ce ca³y wiat buczenie od zachodnich granic miasta. Lissa Jamieson bezd wiêcznie porusza³a wargami.Gdzie? . niskie mmmmm. pomy la³ Cox. obejrzeli cokolwiek dopiero pó³ godziny pó niej. modl¹c siê do tego.spyta³ Marty Arsenault. który rzuca³ ludzi na ziemiê i kaza³ im zas³aniaæ g³owê rêkami. ty jeszcze nie wiesz.powiedzia³ Ernie Calvert. sprawdzaj¹c dane systemu naprowadzaj¹cego i robi¹c tysi¹c korekt kursu na minutê. os³aniaj¹c oczy d³oni¹. Trzymajcie sztuczne szczêki. Cox powiedzia³: .Nic nie wi. do czego czy kogo aktualnie zwraca³a siê nadfizyczna forma ruchu New Age. Spowodowa³ zawalenie przydro¿nego straganu w Tarker's posypa³y siê deski. na co mnie staæ! . W rêku ciska³a jaki kryszta³. zostawia³ za sob¹ toksyczny smród substancji napêdowej. Obie ledzi³y pocisk. .powiedzia³a Brenda Perkins.Ju¿ jest . potem stu piêædziesiêciu.

¿e patrz¹cy musieli os³oniæ oczy. wrêcz klatka po klatce.rozkaza³ Cox g³osem bez wyrazu. którzy jeszcze zostali w karczmie. Dalej ekran wype³ni³o wiat³o tak jaskrawe. prawie dotyka³ w³asnego rozmazanego cienia. jak las po drugiej stronie kopu³y staje w p³omieniach. . Benny Drake pu ci³ nagrany obraz w zwolnionym tempie. potem zacz¹³ topiæ. zobaczyli fragmenty pocisku jak czarne p³atki popio³u na tle bledn¹ce rozb³ysku oraz wielki przypieczony znak w miejscu czerwonego X. Pocisk trafi³ dok³adni e w cel. Ostateczny efekt by³ taki sam. A kiedy biel zaczê³a blakn¹æ.Odpaliæ drugi . gdzie znajdowa³ siê obóz marines. Znajdowa³ siê nieco ponad metr nad drog¹. Potem ludzie w karczmie zobaczyli. Wtedy zobaczyli pocisk wylatuj¹cy zza zakrêtu na Little Bitch Road. Dla tych. Na nastêpnej klatce fasthawk z g³owic¹ od³amkow¹. Gene Ray wykona³ polecenie. maj¹c¹ eksplodowaæ w zetkniêciu z celem. przestraszy³ wiêcej ludzi w New Hampshire i zachodnim Maine. Asfalt najpierw siê zmarszczy³. 20 .tym jak pocisk zawiód³. Drugi pocisk wyt³uk³ jeszcze trochê szyb. zamar³ w powietrzu mniej wiêcej tam.

Chyba nie ma w mie cie wozów stra¿ackich . . . nadal obejmuj¹c Norrie za ramiona i ciskaj¹c nadgarstek Benny'ego. Jedna ³za wreszcie przela³a siê przez powiekê i stoczy³a po polic ku.zauwa¿y³ Benny. w domu McClatcheyów skoñczy³o siê nagranie. Sam je dzi³ w soboty na pchli targ. .odezwa³a siê Julia. Zamieszka³ w hotelu Raceway razem z kilkoma plutonami reporterów radiowych i telewizyjnych. By³a to kobieta wysoka.Odwróci³ siê do Barbiego. Nadal trzyma³a fotografiê mê¿a. Nie zdo³a³ porozmawiaæ z ¿on¹ przez telefon.spyta³a z niedowierzaniem Claire McClatchey. Kto powinien to sprawdziæ. . na szczê cie móg³ utrzymywaæ z ni¹ kontakt za po rednictwem poczty elektronicznej. zajêtego przez Juliê. ¿e miasto znalaz³o siê w prawdziwych tarapatach.Zobaczê.powiedzia³a. Zaleg³a cisza. Trzy dni po ostatni m targu nadal by³ w Oxfordzie.I najlepiej bêdzie.Wybuchn¹³? Joe. Nie by³a to jednak jego pierwsza my l. Joey? .zapyta³a.spyta³a Claire. Pierwsza by³a o tym. .Dlaczego? . Jak dot¹d.Co z twoim komputerem. oczy mia³a dziwnie b³yszcz¹ce. . . Uwielbia³ od wie¿aæ meble i czêsto w³a nie tam znajdowa³ starocie warte zainteresowania. pomy la³. pewnie siê stopi³. pokrêci³ g³ow¹. matka Joego. bez w¹tpienia Chudzielec po niej odziedziczy³ wzrost. Benny Drake i Joe McClatchey spojrzeli po sobie i spu cili g³owy w identycznym ge cie znacz¹cym I co teraz? . który organizowano w Oxfordzie. zdjête ze ciany krótko po tym. patrz¹c na Barbiego. Pani McClatchey wsta³a. Trzyma³a w d³oniach zdjêcie mê¿a..Tam od gor¹ca móg³ siê zapaliæ las..To ju¿ wszystko? Nikt nie odpowiedzia³. co siê da zrobiæ . . . Potem Norrie Calvert wybuchnê³a p³aczem. dopóki pozwala³a pogoda.To wszystko? . je li siê tym zajmê sama . ¿e bêdê mia³ spore k³opoty. .Mo¿e zosta³ który stary. Nie p³aka³a. . .Raczej nie. Obaj objê dr¿¹ce ramiona dziewczyny i podali sobie rêce jak w powitaniu. Barbie przysiad³ na porêczy fotela bujanego. jak Joe z przyjació³mi przyszed³ do domu z p³yt¹ DVD. Zdaje siê. ale niewiele brakowa³o. .MAM CIÊ 1 Przy Mill Street pod dziewiêtnastk¹.

¿e Barbie i Julia id¹ do drzwi. I dzisiaj Pete Randolp h wcale nie jest m¹drzejszy! Nasz drogi pan Rennie otoczy³ siê g³upcami.poprosi³a Julia po chwili namys³u. ¿e je li utrzyma w³adzê. wszystko w koñcu wróci do normy. w tym rzecz. Barbie? .mrukn¹³ Benny. co zosta³o w remizie. . cholera. co bêdzie dalej.. . a dostawa³ B minus. którzy nie mieli odwagi wzajemnie zadawaæ sobie pytania. . a na dodatek podszyty tchórzem. . To zadufany egoista.Barbie pokiwa³ g³ow¹. Od oksykodonu. po le ca³e miasto do .Rose mi powiedzia³a. Mê¿czy ni i kobiety. Sam prezydent! .W tym rzecz. ¿eby sobie u wiadomiæ. Julia westchnê³a i przyg³adzi³a w³osy. widz¹c. po le na miejsce paru ch³opaków ze wszystkim. Main Street by³a pusta. na rz ekê Prestile i most Pokoju. . Wyj¹tek stanowi Andrea Grinnell. Chodzi³am z nim do przedszkola. W¹tpiê.wyja ni³ Barbie.oznajmi³ Joe. Tylko widzisz. którzy zebrali siê w karczmie. . Je li sprawy przybior¹ naprawdê z³y obrót.Trochê mnie ponios³o. ale Claire ju¿ nie zwraca³a na go ci uwagi. patrz¹c na plac miejski. ¿e mocno odstaje od ligi. A nawet æwieræmózgiem. . niestety ona jest uzale¿niona.On nie potrafi . Na pewno s¹ tam przynajmniej wê¿e i hydronetki. ¿eby który z nich pos³ucha³ mojej rady. pe³ni niedowierzania. wtedy by³ mistrzem w moczeniu majtek. . Drzewa na placu pogubi³y li cie. Kucharz pu³kownik rzuci³ okiem na matkê Joego. co widzieli.I wielkie dziêki.zgodzi³ siê Barbie. to samo dotyczy ciebie. Potem wspólna szko³a a¿ do dwunastej klasy.Peter Randolph jest pó³g³ówkiem. Je¿eli Randolph ma chocia¿ odrobinê rozumu. która od razu siê do niej przytuli³a. Jaki czas Barbie i Julia w milczeniu stali na schodach przed domem McClatcheyów. . .Wyjdziesz ze mn¹. wracaj¹cy do domów.odezwa³a siê w koñcu Julia ze z³o ci¹. Julio. . Odsunê³a syna i sama usiad³a przy Norrie. Przynajmniej na razie. kiedy przysta³ do Brygady Strzelaj¹cej Stanikami.Problemy z plecami. nadal tam dyskutowa³a o tym. Niestety.Spisa³ siê lepiej ni¿ ten cholerny pocisk . W ka¿dym razie dla niego i jego przyjació³. ¿e rz¹d odda³ w³adzê w rêce pana Barbary. bo jego ojciec by³ cz³onkiem zarz¹du szkolnego.Kto czego nie potrafi? . zbyt egocentryczny. os³upiali. Wkrótce jednak na chodnikach mieli pojawiæ siê ludzie. bo wiêkszo æ tych.Jim Rennie uwa¿a.Joe mówi³.Ludzie. Zas³ugiwa³ na oceny C minus. . .Za³atwione . rz¹d wisi mi komputer . Odwali³e kawa³ dobrej roboty. Jest politykiem najpodlejszego gatunku.Posprzecza³em siê z panem Renniem i komendantem Randolphem na temat transmisji wideo .

drogi przyjacielu? .To ty nie doceniasz Jamesa Renniego. gdzie siê pali. ¿e znowu dostanie ³upnia. Na szczê cie nie ma wiatru.. machaj¹c transparentami z twoim portretem.A je li odmówi? . bêdzie albo w domu. Nic z tego. Tchórz na stanowisku przywódcy jes t bardzo gro nym cz³owiekiem. . niezale¿nie od tego.Im lepiej ciê poznajê. . Przez moment mia³ wra¿enie.Ale do tego nie dojdzie..To jeden mam.Nie odmówi. . Szturchnê³a go w ramiê piê ci¹.. ¿eby poprowadzi³a akcjê gaszenia ognia . Taki na przyk³ad obcy. czego by chcia³ twój pu³kownik Cox czy prezydent Stanów Zjednoczonych. i podsunê jej. by³by w obecnej sytuacji doskona³y w roli koz³a ofiarnego. . Popatrzy³a na niego z politowaniem. w ka¿dym razie po naszej stronie klosza. nawet gdyby piêædziesi¹t tysiêcy osób przemaszerowa³o w Nowym Jorku Pi¹t¹ Alej¹. Zachêcam ciê.Wiem.Chcesz ode mnie pomys³ów? .Wezwanie do po¿aru . w³óczêga na dobr¹ sprawê.odezwa³a siê Julia.. Bo i nie ma powodu do ¿artów.powiedzia³a. Znajdê Brendê. Zadziwiaj¹co tward¹.Oczekiwa³em po tobie jakiego pomys³u. Julia nabra³a g³êboko powietrza. Popatrzyli na zachód. ale pazurki te¿ umiesz pokazaæ.diab³a. ¿eby siê ubiega³a o stanowisko wiceprzewodnicz¹cej Rady Miejskiej. Znamy kogo takiego? .Ja nie ¿artujê .zauwa¿y³ Barbie.Twoim zdaniem Jim Rennie pozwoli na przeprowadzenie wyborów pod kopu³¹? W jakim wiecie ty ¿yjesz. A poza tym ma niezwyk³y t alent do znajdowania koz³ów ofiarnych. . tym mniej republikañska mi siê wydajesz .Chyba wiem. . . a nie analizy politycznej. chyba nie doceniasz woli ludu. nieruchomym powietrzu. co? Syrena w ratuszu odezwa³a siê seri¹ krótkich sygna³ów. . albo w karczmie. kogo prosiæ o pomoc. gdzie dym przes³ania³ b³êkit nieba. wie. Nie dojdzie do tego. Zdaniem Barbiego lwia czê æ czarnych oparów unosi³a siê po stronie Tarker's Mills. Brenda zmobilizuje parê osób. Howie te¿ by siê do nich zwróci³. Roznios³y siê w ciep³ym. . Powiniene zaj¹æ jego miejsce. wiêc pewnie zajê³y siê tylko krzewy i trawa. skoro tylko uzna.Doceniam twoj¹ wiarê we mnie.Taki jeste do rany przy³ó¿. ... . Czas przeprowadziæ wybory.Julio. wypu ci³a je powoli i u miechnê³a siê. . ¿e gor¹co prawie na pewno doprowadzi³o do miejscowych zapaleñ tak¿e w Chester. . . ale trzeba by³o pamiêtaæ. dopóki ta cholerna kopu³a nas odcina od wiata. R z¹dzi tym miastem od zarania dziejów i ludzie do tego przywykli. ¿e w ten sposób ocali siebie.zauwa¿y³a Julia.

U miechn¹³ siê pod nosem. ¿e Duke planowa³ pozwoliæ mu odej æ. Ten cz³owiek ma w swoim sklepie chyba wszystko. . . lecz jeszcze siê zatrzyma³a i odwróci³a. przeprowadzon¹ przez Si³y Powietrzne. . .. ¿ebym siê z tob¹ zabra³? .wietna my l. ¿eby poprosi³a o pomoc Cartera Thibodeau albo Melvina Searlesa.Mo¿e siê m ciæ. ale rzeczywi cie w¹tpiê.Pewnie jest dobry w k³uciu w oczy martyrologi¹. ¿e jest tu ten. A i Brenda tak¿e w razie potrzeby. . ¿e po¿ar odwróci uwagê odpowiednich osób. Czy Freddy'ego Dentona. to pewnie najsensowniejsza szansa dla mi asta. Wiele par siê obejmowa³o. ale wiem od Brendy. Mo¿e jedyna. . Nie bez przyczyny utrzyma³ siê na stanowisku tak d³ugo.S³ucham szanown¹ pani¹? . Ona pozosta³a ca³kowicie powa¿na. ..Nie oceniaj go. Id po ten licznik. wychodzili z karczmy w zasadzie tak.Da³a. ze spuszczonymi g³owami. No i ma rysê na charakterze. . S³ynne ho.Ja te¿ potrafiê byæ nieprzyjemna. W kwestii gaszenia ognia opar³bym siê bardziej na nim ni¿ na tym. Julia pokiwa³a g³ow¹.Zostawiê to jej decyzji. niektórzy . co ogl¹dali nieskuteczn¹ próbê przebicia siê przez kopu³ê. co zosta³o w remizie. . I zajrzyjcie do Burpeego. Ten ostatni jest glin¹ od piêciu lat.Znalezienie generato ra. dzieciaki go uwielbiaj¹.. Po chwili odjecha³a szukaæ Brendy i Romea Burpeego.Tak. .Na pewno nie chcesz. Ruszy³a do swojego priusa.Jest spora szansa. . jak to sobie Barbie wyobra¿a³: p owoli. .No to do roboty.Nie przewidujê w tym gronie ¿adnych wie¿o mianowanych policjantów. o który nam chodzi. ho! wychodzi mu jak nikomu innemu. 2 Ci. prawie nie rozmawiaj¹c. Freddy co roku bombowo odgrywa wiêtego Miko³aja w m³odszych klasach szko³y podstawowej. zak³adaj¹c.Znowu zajdziesz Renniemu za skórê.Masz co innego do roboty. ho.Tak. Bren da³a ci klucz Duke'a do schronu? . A tym razem ofiar¹ mo¿esz byæ ty. Barbie? . . póki nie us³yszysz jego mowy wyborczej.

.Przyjrzyj siê. wliczaj¹c tych.Powinni my chyba zaj¹æ siê ogniem.dokoñczy³ Du¿y Jim. którzy pracuj¹ na niepe³ny etat i nowo mianowanych. . Potrzebujemy wiêcej policji. Skoro wywo³ali po¿ar tym swoim takim siakim owakim pociskiem. W³a nie takie s¹ skutki niekompetencji. nieszczê liwi. Ale nie wierzy³em. A ten m¹drala o babskim nazwisku i jego nowa przyjació³ka Julia obudzili w ludziach nadziejê. ¿e chcia³em.Mam nadziejê. sze ciu funkcjonariuszy czeka³o w gotowo ci. smutni.A zawdziêczamy to Barbarze i Julii Shumway . . . Niepotrzebnie. Miejska syrena z ratusza uderzy³a ostrym d wiêkiem. niech go teraz gasz¹.odezwa³ siê Du¿y Jim z nieskrywan¹ satysfakcj¹. przyjacielu. bêd¹ w ciekli.Wskaza³ pieszych wracaj¹cych do centrum. ¿e teraz s¹ zadowoleni. . . A zawdziêczamy.. Prz yjrzyj siê uwa¿nie.. Zielony wóz szefa policji sta³ zaparkowany nieco dalej. oczywi cie.Chcia³em. Zobacz. ¿e ona mnie nigdy nie popar³a w tym swoim szmat³awcu? Ani razu! . . Obaj spojrzeli na zachód. Randolph popatrzy³ na niego zdziwiony. budzenia fa³szywej nadziei oraz nadmiernej swobody przep³ywu informacji. . Patrzyli.Jeszcze wiêcej? Mamy ju¿ osiemnastu ludzi. co siê sta³o. .No i proszê .p³akali. ludzie s¹ rozczarowani. Wracamy do miasta.Nie chcia³e . ¿e siê uda. Mam z nim parê spraw do omówienia. bo nadwerê¿ona rêka bola³a. gdzie w oknie wywieszono rêcznie wypisan¹ tabliczkê: ZAMKNIÊTE A‾ UWOLNIENIE UMO‾LIWI NOWE DOSTAWY. . przed wej ciem do sklepu Browniego. Dostrzegli tam czarny dym. .Przestañ biadoliæ jak stara baba. chcia³em. W samochodzie siedzieli komendant policji Peter Randolph oraz Jim Rennie. ¿eby siê uda³o? Du¿y Jim skrzywi³ siê. oczywi cie. Muszê znale æ Juniora. A jak do nich rzeczywi cie dotrze. . Po drugiej stronie ulicy stanê³y trzy radiowozy.Ale je¿eli po naszej stronie. .Nie wystarczy. Mam racjê? Pewnie! Czy ty wiesz.To jest problem Tarker's Mills. . I rz¹du..

. nie. kochana.Przeka¿ Jackowi moje wyrazy wspó³czucia. Pamiêtasz.obieca³a Piper i odjecha³a. Brenda pokiwa³a g³ow¹. W samochodzie Piper na miejscu kierowcy usadowi³a siê Clover. ¿e nie masz prawa jazdy? .. Podrzuci³abym ciê do miasta. G³upi przypadek. a zaraz po nim g³o ny p³acz Little Waltera. wiêc pude³ko po butach z narysowan¹ na wierzchu czaszk¹ i .po¿egna³a j¹ Brenda. Piper otworzy³a drzwiczki i obejrza³a siê na dym.Nas chroni kopu³a. jaka tam zosta³a. . I serdeczno ci. .. Zreszt¹ wszystko to razem jest bez sensu. . ale nas to nie dotyczy.Nie wierzy³am. zastanawiaj¹c siê. Owczarek przeszed³ na miejsce pasa¿era. Obudzi³ j¹ trzask drewna.powiedzia³a Brenda .Powodzenia . . W pierwszym dniu kopu³y straci³ ¿onê.Posuñ siê. Z zainteresowaniem obserwowa³a id¹cych ludzi.Mam nadziejê.Po czym zwróci³a siê do Brendy: .Po stronie Tarker's Mills musi byæ prawdziwe piek³o.I to mocno.Widzia³am go na ³¹kach Dinsmore'a. tylko ¿e muszê zajrzeæ do jednego z parafian.Ja te¿ . Brenda wsadzi³a rêce w kieszenie d¿insów i ruszy³a przez parking. . Carter Thibodeau i przyjaciele zabrali z lodówki ca³¹ trawkê. co zrobiæ z reszt¹ dnia.Nie. gdybym powiedzia³a.Obla³a parkowanie równoleg³e. W ca³kiem inn¹ stronê. 4 Huk wybuchaj¹cych na kopule pocisków nie obudzi³ Sammy Bushey.. . Piper poszpera³a w kieszeniach i da³a suce drobny smako³yk.przyzna³a Piper. U miechnê³a siê smutno. . wyra nie podszyty bólem. . . Jadê do Jacka Evansa. . ¿e to co da . przy subaru duchownej. ¿e nie jestem rozczarowana. ale nie przeszukali przyczepy. W Eastchester. mia³ transparent ze zdjêciami ¿ony.ale sk³ama³abym.Przeka¿ê .3 Brenda Perkins oraz wielebna Piper Libby sta³y na parkingu przed Karczm¹ Dippera. Biedaczysko. gdy pojawi³a siê Julia Shumway i rozwi¹za³a jej problem.... ¿e nie przy Little Bitch Road. .Brenda wskaza³a kciukiem czarny dym nad horyzontem. .

Zdarza³o jej siê tak¿e sprzedawaæ to. mniejsza torebka strunowa. jednego po drugim. bo kto inny chcia³by wci¹gaæ dym. To. Na wieku znajdowa³o siê równie¿ ostrze¿enie wypisane w³asnorêcznie przez Phila Busheya. w którym znajduj¹ siê pozosta³o ci z draski marynowane w acetonie? W tym samym pude³ku znajdowa³a siê inna. bo Phil uwa¿a³ zio³o za g³upi rozweselacz na imprezki . lecz jednocze nie popêdliwy. Przysz³o jej do g³owy. gdyby nie Little Walter. co akurat stanowi³o plus. W rodku nie by³o zio³a. Nigdy nie stanowi³o to dla Sammy atrakcji tygodnia. . co siê sta³o zesz³ej nocy. w³a cicielowi sklepu nazywanego sklepem Browniego. ale lubi³a mieæ wiadomo æ. gdzie robi³a wiêkszo æ zakupów. Po wyj ciu Cartera ze wit¹ po³knê³ jedn¹ tabletkê i popi³a ciep³ym piwem z butelki utkniêtej pod ³ó¿kiem. a Sammy taki towar nie interesowa³.. Policjanci z pewno ci¹ chêtnie by wypalili co takiego. gdy Wildcats zdobyli w koszykówce mistrzostwo klasy D. Je li ona umrze. co Carter. straszna my l. by³o zupe³nie inne. niekiedy za³atwia³a s obie powody do z³ego samopoczucia sama. bo za³atwia³ sprawê szybko. DeLesseps jeszcze nie by³ taki z³y. czasem przez innych. lecz jej zdaniem kryszta³y by³y debilnym gównem dla kretynów. zanim kompletnie straci³ zainteresowanie seksem). Bóg wiadkiem. Czasami przez Phila (który lubi³ napêdzane dragami sesje we trójkê. Oczywi cie mia³a te¿ do wiadczenie z wiêksz¹ liczb¹ mê¿czyzn w jedn¹ noc. na przyjêciu po meczu zaliczy³a czterech. przechylonymi w lewo krzywymi literami: NIE DOTYKAÆ! JAK WE MIESZ . w którym teraz sypia samotnie.skrzy¿owanymi piszczelami nadal by³o w szafie. Najczê ciej Freemanowi Brownowi.ZABIJÊ. Mel i Frankie DeLesseps wziêli si³¹. Zwykle wystarcza³o mu sze æ pompek na materacu w magazynku. oczywi cie poza momentami. a Little Walter potrzebowa³ pampersów... zw³aszcza gdy pod koniec miesi¹ca brakowa³o gotówki. natomiast Carter zada³ jej mnóstwo bólu powy¿ej pasa i spowodowa³ krwawienie poni¿ej. A tak¿e brudna. potem zduszony okrzyk i ju¿ dochodzi³o do wytrysku. No i Brown nigdy jej nie skrzywdzi³. Albo z Dodee . Pi¹ty w k¹cie straci³ przytomno æ Wtedy to by³ jej w³asny kretyñski pomys³. Niezbyt ³adnie pachnia³ i by³ stary. gdy zasypia³a z Little Walterem.. Zdarzy³o jej siê ju¿ byæ poni¿an¹. na przyk³ad w gimnazjum. poniewa¿ Brown udziela³ jej kredytu. bo te¿ nigdy nie by³a swoj¹ najlepsz¹ przyjació³k¹. ¿e linia kredytowa pozostaje otwarta. ale jeszcze nigdy w ¿yciu nie czu³a siê tak przybita. Mo¿e by to nawet zrobi³a. smutna i pokrzywdzona. ¿eby po³kn¹æ wszystkie tabletki i zakoñczyæ to marne ¿ycie raz na zawsze. zawieraj¹ca sze æ tabletek Spe³nienia Marzeñ. Samobójstwo nie wchodzi³o w rachubê. By³a tam torebka kryszta³ków. kto by siê nim zaj¹³? Móg³by nawet umrzeæ z g³odu.

co to w³a ciwie jest . ¿eby w³o¿yæ majtki (ni ró¿owe. miêdzy szcz¹tkami ³ó¿eczka. A teraz to. . ¿e naprawdê zasn¹³. kiedy zacz¹³ siê krêciæ. krew z rozciêtego czo³a zalewa³a mu twarz. w koñcu siê rozpad³o. Mia³a tampaksy.z pocz¹tku z³agodzi³ ból tam dole. niezawodny znak. Czu³a rosn¹c¹ pod po ladkami ka³u¿ê. tam i z powrotem. Wrzeszcza³a d³ugo i g³o no. a potem odci¹³ wszystko. bo ró¿owych nie w³o¿y ju¿ nigdy) i upchn¹æ miêdzy nogami trochê papieru toaletowego. r¿nij dziwkê! Niech wrzeszczy! . Na koniec ostrzegli j¹ jeszcze raz.krzyknê³a i porwa³a go w ramiona. kiedy ni¹ zajmowa³a siê policja kryzysowa.Potem zrobi³o siê jeszcze gorzej. Little Walter le¿a³ na pod³odze. ale ¿yw¹. jak to by³o z Dodee dwa dni wcze niej. ale nie pomog³o. jaki mocny wygaszacz . Mel Searles. Od³o¿y³a go do ³ó¿eczka (modl¹c siê. Wiedzia³a. Spe³nienie Marzeñ. Sammy pobieg³a do sypialni synka. ale wzdrygnê³a siê na sam¹ my l o wk³adaniu czegokolwiek tam do rodka. które Phil lubi³ ogl¹daæ. po chwili Sammy poczu³a na skórze linê m³odego. Twarz tak¿e mia³a mokr¹. opu ciwszy spodnie. jaki widywa³a jedynie na filmach porno. . No i wytrzyma³o tylko do rana. kiedy odjechali.. Przespa³a dwana cie godzin. Sammy wrzeszcza³a. które Phil zmajstrowa³ ledwo przytomny. Wtedy zosta³a sama z Little Walterem. Patrzy³a.nie wiedzia³a. ¿e j¹ w koñcu zabije. Próbowa³a sobie przypomnieæ. W czasie niekoñcz¹cej siê jazdy Mela Searlesa my la³a. ¿eby trzyma³a buziê na k³ódkê. Wziê³a go na rêce i nosi³a tam i z powrotem. jak wiat³a reflektorów przesuwaj¹ siê po suficie. Zatrzyma³a siê tylko raz. jak najbardziej. potem znikaj¹. W koñcu g³owa Little Waltera opad³a jej ciê¿ko na ramiê. ¿e cholerne ³ó¿eczko. P³acz Little Waltera by³ jak strumieñ ostrego wiat³a wdzieraj¹cy siê w gêst¹ mg³ê. ³zy p³ynê³y jej strumieniem i wlewa³y siê do uszu. i zostawili na kanapie. Searles wszed³ w ni¹ brutalnie. ¿eby przespa³ ca³¹ noc). kiedy otarcie po Carterze Thibodeau zmieni³o siê w otwart¹ ranê. Wtedy ju¿ by³ po lizg. Krwawi¹c¹. Mimo wysi³ków zosta³a sucha jak sierpieñ bez deszczu. Oczywi cie do momentu. wydoby³ z nich przyrz¹d . wrzeszcza³ te¿ Little Walter w ³ó¿eczku w s¹siednim pokoju. Widocznie Little Walter nadwerê¿y³ je w nocy. zanim uwielbienie dla kryszta³u zdominowa³o u niego zainteresowanie seksem. A wtedy co siê stanie z Little Walterem? I jeszcze w tle tego wszystkiego piskliwe judzenie Georgii Roux: Zer¿nij j¹.M³ody! . a potem wyjê³a z szafy pude³ko. Na czworakach ruszy³ w stronê matki. ciep³¹ i lepk¹..

ale woda oczywi cie nie polecia³a. Bêdê jecha³a szybko. Bêdzie blizna.Jedziemy do przychodni . A poza tym u ch³opców blizny nie s¹ takie znowu straszne. a ona siê ubie ra³a. by mu przykleiæ trzy plastry ze SpongeBobem Kanciastoportym. Potem Little Walter raczkowa³ po jej sypialni. niestety. Stara toyota zjedzona przez rdzê by³a w fatalnym stanie. Przecie¿ nie by³o pr¹du. a nastêpnie przebraæ w wie¿¹ koszulkê oraz ostatnie czyste body (z czerwonym napisem UKOCHANE DIABL¥TKO MAMUSI). . . pochlipuj¹c od czasu do czasu. ¿e to krew Little Waltera. próbuj¹c og³uchn¹æ na krzyki bólu i z³o ci. Dopiero wtedy siê zorientowa³a. ale uda te¿ mia³a umazane na czerwono. Du¿e krople krwi zaczê³y j skapywaæ na stopy. £ó¿ko by³o nasi¹kniête krwi¹. drug¹ wziê³a na pó niej. ods³aniaj¹c rozciêcie . nawet nie zauwa¿ysz. wi nie dzia³a³a pompa. Przycisnê³a rêcznik. ¿e to seksowne. które w³o¿y³a po wizycie policji kryzysowej. Mo¿na je zemleæ na proszek. Odepchnê³a od siebie kusz¹c¹ my l. lecz d³ugie. W pierwszej chwili wyda³o jej siê. Spakowa³a Little Waltera i wziê³a go na rêce. Sammy chwyci³a rêcznik i na sucho otar³a dziecku twarz. Przemknê³a jej przez g³owê ulotna. Little Walter uwielbia³ mleko czekoladowe.Otworzy³a drzwi. jednej z tych. .Obróci³a siê. doktor Haskell siê nami zajmie.powiedzia³a. upad³a na kolano. 5 Cudem jakim uda³o jej siê unieruchomiæ Little Waltera na tyle. Odkrêci³a kran.Nie jestem tak¹ matk¹ . ¿e niebieskie majtki.Wszystko bêdzie dobrze. które m³ody nazywa³ buula .Nic siê nie przejmuj. Ci¹gle krwawi³a.powiedzia³a synkowi. i zalaæ mlekiem kakaowym. lecz wyrazista my l: podzieliæ siê pigu³kami z Little Walterem. Zaczê³a od wrzucenia przesi¹kniêtych krwi¹ majtek do mieci i w³o¿enia wie¿ych. . Czasem dziewczy ny nawet uwa¿aj¹. wsypaæ do butelki. W kroku wy³o¿y³a je posk³adan¹ cierk¹ do naczyñ. I trwa³o to ca³¹ noc. By³ strasznie ciê¿ki. Pomyli³a siê. Reprezentanci policji kryzysowej co prawda zostawili w spokoju opony na tylnych ko³ach. . potknê³a o jaki fragment ³ó¿eczka. ¿eby zamaskowaæ smak. Ogarnia³a j¹ rozpacz. Wsta³a i pobieg³a do ³azienki. Du¿o mocniej ni¿ przy najgorszych miesi¹czkach. s¹ ca³kiem przemoczone i fioletowe od krwi.niezbyt g³êbokie. kiedy dotrzemy na miejsce. ale na przednich przedziurawili obie. Sammy przez d³u¿sz¹ chwilê patrzy³a na samochód bez s³owa i bez ruchu. Zaczê³o j¹ znowu boleæ w dole brzucha. o postrzêpionych krawêdziach. trochê tak jakby zjad³a co nie wie¿ego. .

ale ten sam wyraz. skurwysyny! . W pa dzierniku powinno byæ ch³odno i rze ko. który na znienawidzonej twarzy mê¿a wyra¿a³ idiotyczne os³upienie. ale nie ostatniej. czy zdo³a jeszcze raz wyj æ z przyczepy. dó³ brzucha pulsowa³ bólem. czy w ogóle ma aspirynê. Czasami martwi³o j¹. Tego ranka mia³a jednak inne zmartwienia. cierka w kroczu wydawa³a siê ca³kiem mokra. Poza tym w ostatecznej wersji ustali³o siê nie globalne . . Bardzo dobrze. innym pismem: Mo¿e nastêpnym razem obrobimy ciê od ty³u . Z pocz¹tku nie mog³a znale æ nosid³a. . który przypomina³ jej Phila. Na kwiatkach widnia³y s³owa: Jak komu powiesz. Kartka wyrwana z jej kuchennego notatnika. Metal by³ wyra nie ciep³y. wiat³o zdawa³o siê dziwacznie rozmazane. czyby nie wzi¹æ aspiryny. Dzieñ by³ wyj¹tkowo ciep³y jak na koniec pa dziernika. a on rozja ni³ siê u miechem.M³ody wyba³uszy³ na ni¹ oczy w sposób. do którego ledwo odwa¿a³a siê przyznaæ nawet przed sam¹ sob¹: nie mia³a pewno ci. s³oñce grza³o w szyjê. Pod lew¹ wycieraczk¹ toyoty widnia³ kawa³ek papieru zadrukowany stokrotkami. U przyjació³ dzieci w szesnastym miesi¹cu mówi³y ju¿ pe³nymi zdaniami. Sammy siê przekona³a.Ma³a zmiana planu . Gdzie spod zmêczenia wyp³ynê³o oburzenie. lecz spojrzawszy w dó³.rzuci³a s³abym g³osem.Chcieliby cie. z ka¿dym krokiem coraz gorszym. bo wtedy krwawienie by³oby obfitsze. Z niema³ym trudem ulokowa³a w nim Little Waltera. A ni¿ej. a przecie¿ dopiero co ruszy³a w drogê. Zastanowi³a siê. lecz zrezygnowa³a. tymczasem Little Walter zna³ zaledwie jakie dziesiêæ s³ów. pomy la³a. Uca³owa³a synka w nos. Zreszt¹ wcale nie wiedzia³a. Sammy nieomal natychmiast poczu³a na twarzy i szyi krople potu. A w tym ju¿ nie by³o nic pogodnego. U miech by³ pogodny. . Zmiê³a kartkê i rzuci³a na ziemiê obok jednej z przebitych opon. Na koñcu podjazdu opar³a siê o skrzynkê pocztow¹. Poza tym by³ jeszcze jeden powód.Idziemy na spacerek? Little Walter tylko siê do niej przytuli³. niestety plastry na czole podp³ywa³y czerwieni¹. Jej pierwszej przysz³a ta my l do g³owy. Kosztowa³o j¹ to now¹ falê bólu. u ma³ego by³ g³upkowaty. Niebo przybra³o blady odcieñ b³êkitu. Mo¿e to globalne ocieplenie.oznajmi³a Sammy i wesz³a do rodka. . ¿e mówi tak niewiele. Nie by³o czym oddychaæ. ¿e nie ma ¿adnych plam. lecz przymilny. w koñcu jednak dostrzeg³a je w k¹cie za kanap¹. to dziabniemy nie tylko oponki . Biedna stara corolla! Wygl¹da³a na prawie tak samo zmêczon¹ jak ona. tylko lokalne .

chyba ¿e znalaz³by siê na drodze kto . Potem zobaczy³a dym. . miasto nie jest wielkie. prosz¹c siê o wypadek.Auburn. A jeszcze dalej jest przychodnia. Potem przypomnia³a sobie. Rozp³aka³a siê. Niepewnym krokiem. tam gdzie sta³y liczniutkie i nowiutkie domy Eastchester. Jak pijany marynarz. Nic. nale¿¹ce do pracusiów.spyta³a Sammy. tak samo jak przedtem majtki. .. . pomy la³a. Sz³a teraz. £zy sch³odzi³y jej policzki. w dodatku po drugiej stronie szosy. na zachodzie. co zrobiæ z pijanym marynarzem z samego rana? Tyle ¿e ranek ju¿ dawno min¹³ i zrobi³o siê popo³udnie. krew nie zejdzie. który latem rozbrzmiewa³ w³a ciwie wszêdzie. asfalt zaczyna³ po³yskiwaæ z gor¹ca. zaczyna³a siê jakie dwa kilometry dalej po lewej stronie.Gotowy? . biur i banków w Lewiston . Potem trzeba skrêciæ w prawo do centrum miasta Chester's Mill. Zobaczy³a. Wziê³a g³êboki oddech. Droga do Eastchester by³a ca³kiem pusta. . What do you do with a drunken sailor early in the morning? No w³a nie.Motton Road.Wszystko bêdzie dobrze. bo przespa³a równe dwana cie godzin. a nie ³api¹c autostop. poprawi³a nosid³o i ruszy³a do miasta. ¿e d¿insy w kroku ma przesi¹kniête krwi¹.. którzy wracali pod wieczór ze sklepów. Niech to szlag. Obejrza³a siê przez ramiê. ¿e jest na krawêdzi rowu.Kwadrans po ósmej zwijamy chodniki. ¿e jedna z tych dwóch ostatnich par ma wielk¹ dziurê na siedzeniu. Ca³kiem obojêtny dla niej i dla Little Waltera. postanowi³a nie zwracaæ uwagi na ból tam w dole. jak siê tam znalaz³a. ¿e wycie rozlega siê w jej g³owie. Spa³ w zag³êbieniu jej ramienia i ob linia³ koszulkê z zespo³em Donna de Buffalo. Sammy w pierwszej chwili odnios³a wra¿enie. Ani jednego samochodu. a by³o to wyj¹tkowo dziwaczne uczucie. wysy³aj¹c krótkie sygna³y oznaczaj¹ce po¿ar. m³ody . Mia³a za sucho w ustach. na galaretowatych nogach wróci³a na w³a ciwe pobocze. na szczê cie daleko. Little Walter nie odpowiedzia³. w które siê mieszczê... Zaczê³a piewaæ przebój Jamesa McMurtry'ego. a zosta³y mi ju¿ tylko dwie pary spodni.po czym ucich³a.Doktor Haskell nas po³ata. Gdy odezwa³a siê syrena w ratuszu. nie mogê ci sprzedaæ piwa. Z pewno ci¹ by j¹ podrzuci³ do przychodni. tatusiów i mamu z wy¿szej klasy. chocia¿ wcale nie pamiêta³a. . . kt by siê chcia³ po¿arowi przyjrzeæ z bliska. pusta i brzydka. Zamruga³a i spostrzeg³a.powiedzia³a.

ale da³ rady. popatruj¹c dooko³a. w zamglonym pal¹cym s³oñcu. jeszcze z metkami producenta. spróbowa³a krwi wyciekaj¹cej spod kolorowego plastra z rysunkiem SpongeBoba Kanciastoportego. W³osy mia³. Barbie domy siê. Le¿a³a na poboczu Motton Road. bo niós³ j¹ z ³atwo ci¹. 6 Barbie sta³ obok zabitej deskami kasy kina Globe. Pikapy mia³y na bokach wymalowane: SKLEP WIELOBRAN‾OWY BURPEEGO. po czym odlecia³a. Spróbowa³ siê uwolniæ z nosid³a. Potem ucich³. Jego dobry znajomy. Syrena w ratuszu nadal wy³a. Miê nie zmieni³y siê w wodê. Na pace ciê¿arówki le¿a³y ³opaty. Jaka mucha usiad³a mu na czole. . Prawdopodobnie odraportowaæ w muszej kwaterze g³ównej fakt znalezienia smacznej przek¹ski oraz w celu ci¹gniêcia posi³ków. Nadjecha³y samochody. bo Sammy przytroczy³a go starannie. na bok.Wskakuj na ty³. Mia³ na sobie szary strój wo nego. natomiast ciê¿arówkê naznaczono sloganem NA JEDNEGO WPADNIEMY DO BURPEEGO.. siedzia³ w³a nie na schodach komi sariatu.. a pot sp³ywa³ mu z w³osów du¿ymi kroplami. rzecz jasna. W pierwszym samochodzie siedzia³ sam w³a ciciel. jakby regularne gwizdy syreny sprawia³y mu ból. nieruchoma. Little Walter obudzi³ siê i rozp³aka³. popêdzi³ go w my lach. ¿e a¿ oczy bola³y. Le¿a³. ale na szyi lornetkê. uczesane jak za czasów Daddy Cool. trzymaj¹c siê ostatniej my li: Na bok. Little Walter przytroczony do nieprzytomnej matki zawodzi³ jaki czas w upale. Przed oczami zaczê³a jej rozkwitaæ czarna ró¿a. No. liczni i pachn¹. ¿eby nie na dziecko! Tyle jej siê uda³o. Zap³aka³ g³o niej. pod obwis³¹ markiz¹ (kino zakoñczy³o dzia³alno æ piêæ lat wcze niej). Dwa pikapy i ciê¿arówka. Mia³ stamt¹d dobry widok zarówno na ratusz. .bez wody. bracie. a na plecach hydronetkê . ca³e w falach i spiralach. Wszystkie trzy pomalowane na kolor ¿ó³ty. migaj. Romeo zatrzyma³ wóz obok Ala Timmonsa. tak jaskrawy. W trawie zagra³ konik polny. jak i na komisariat policji. Z ratusza wyszed³ Al Timmons i pobieg³ ulic¹. Na siedzeniu pasa¿era wióz³ Brendê Perkins. Sammy runê³a na ziemiê.Bêdziemy jak nowi. wê¿e gumowe i nowiuteñka pompa. ¿e to w³a nie on w³¹czy³ syrenê. masuj¹c skronie. Nogi odmówi³y pos³uszeñstwa. Junior.

Barbie wcisn¹³ siê w cieñ samotnej markizy. Thurston Marshall Ma³y cz³owiek nazywa siê Aidan Appleton. Pewnie zyska okazjê w czwartek wieczorem. . Generator wy³¹czono. kochanie. Oczywi cie dla dobra miasta . Barbie zaczeka³. Przed nim siedzia³ liczna dziewuszka.Wziê³a ch³opca na rêce i podesz³a. Aidan. Wygl¹da³ na wstrz¹ niêtego i bardzo zmêczonego. skoro w rodku nie by³o nikogo. Nie chcia³ gasiæ ognia na Little Bitch Road . na oko dziesiêcioletnia. podszed³ d³ugow³osy. Na tablicy przy drzwiach zasta³ wiadomo æ: JE‾ELI KRYZYS SIÊ NIE SKOÑCZY.00. Barbie zajrza³ do rodka. . nadal pociera³ skronie. Ta dwójka g³o no siê mia³a. Dobiega³y stamt¹d g³osy. To tyle.Cze æ . po czym przeszed³ przez ulicê. m³oda kobieta bawi³a siê z ch³opcem. Pomy la³ o s³owach Julii: Nie oceniaj go. miêdzy ³awkami. Dziewczynka oderwa³a siê od szachownicy. wolniej. z niejakim zaciekawieniem. w korytarzu panowa³ mrok i ch³ód. odezwa³ mu siê w g³owie g³os Julii. by nadal panowaæ nad sytuacj¹. po czym wsadzi³ kciuk do ust. Junior nie ruszy³ siê ze stopni komisariatu. Barbie chcia³ siê cofn¹æ.Nazywam siê Carolyn Sturges. rozmy laj¹c nad nastêpnym ruchem. póki nie us³yszysz jego mowy wyborczej . zas³oniêty przez ratusz o cianach poro niêtych winoro l¹ Barbie wszed³ po stopniach prowadz¹cych do frontowego wej cia. D³ugow³osy opar³ brodê na d³oni.powiedzia³ Aidan cicho. a¿ samochody odjad¹. Ratusz zosta³ pobudowany z kamienia przed stu sze ædziesiêciu laty. Oboje wpatrywali siê w zastawion¹ pionkami szachownicê. M³oda kobieta akurat podnios³a wzrok. podbieg³a w podskokach do drzwi. Junior nawet nie uniós³ g³owy i po chwili znikn¹³ Barbiemu z pola widzenia. pracowa³by bez sensu. przynajmniej dwa dziecinne. przywitaj siê. ale nie zd¹¿y³. Bêdzie chcia³ mieæ wiêksz¹ w³adzê.Dzieñ dobry! . Przy stole obra d Rady Miejskiej zobaczy³ chudego mê¿czyznê o bujnych siwiej¹cych w³osach. W najwiêkszej sali. . .mia³ do za³atwienia sprawy w mie cie. Szachi ci spojrzeli na niego czujnie. Kobieta wyci¹gnê³a woln¹ rêkê. szachi ci milczeli w skupieniu. A jednak by³ kto . je li chodzi o dyskretn¹ kradzie¿. Przygl¹da³ siê Bartnemu okr¹g³ymi oczami. Ten pan to mój przyjaciel. Wysokie dêbowe drzwi sta³y otworem. Za ni¹. ZGROMADZENIE MIEJSKIE W CZWARTEK O 19. bo przecie¿ Rennie powinien co powiedzieæ mieszkañcom. I zyskaæ wiêcej w³adzy . Nieco dalej. mniej wiêcej piêcioletnim. stanê³a przy Carolyn Sturges.

. ¿e rz¹d wystrzeli³ pocisk w to co . bo jej pomaga na oookres.oznajmi³a dziewczynka. Marshall wyprostowa³ siê zadziornie. .stwierdzi³ Aidan. Nie jestem pewna.Carolyn u miechnê³a siê blado. . A ci le mówi¹c.Rzeczywi cie . .Jestem drugim wo nym .. . Ugrzê li w amerykañskiej wersji Przy drzwiach zamkniêtych Sartre'a. .Ja chcê do mamy .No tak.Chcê z³o¿yæ skargê. Zanim zd¹¿y³ powiedzieæ co wiêcej. . . lecz te¿ nieco poirytowanym.Têskniê za mamusi¹.Mama czasem pali marihuanê. .oznajmi³ swobodnie.potwierdzi³ Barbie. . ¿e Al Timmons przed chwil¹ wyszed³. A niech to.oznajmi³. . warto sobie przypomnieæ. ¿e ci lu e nie s¹ mieszkañcami miasta. Zosta³em napadniêty przez funkcjonariusza policji. . ‾a³owa³. wnie æ oskar¿enie.zapyta³ Thurston Marshall.Tak.podchwyci³a Alice. Oto seksowna Wiosna i wymowny Pan Jesieñ. Nie wymieni³ swojego imienia. ¿e nie ma przyklejonych sztucznych w¹sów. . . By³ prawie ca³kowicie pewien. czy zas³anianie siê wykroczeniem to najlepsza linia . . Ch³opiec nie wyj¹³ palca z buzi.Trawka! . ponownie odezwa³ siê Marshall.Pan jest pracownikiem ratusza? .Ja tu tylko sprz¹tam .Aha. i na pewno z nimi rozmawia³. . wyjmij palec z buzi.Aidan jest moim bratem.Zanim wniesiemy oskar¿enie. . spotkali my go .Ala pewnie ju¿ poznali cie.Powiedzia³ nam. Bardzo mnie boli brzuch! Carolyn obrzuci³a go spojrzeniem czu³ym.. a ja mia³em kilka lat temu wycinany woreczek ¿ó³ciowy i obawiam siê powa¿nych obra¿eñ wewnêtrznych. .odezwa³a siê Carolyn Sturges. .Nazywam siê Alice Rachel Appleton . Carolyn po³o¿y³a mu rêkê na ramieniu. chcê z³o¿yæ skargê. Na tym nie koniec. nazwana s³owem dyskryminuj¹cym p³ciowo. po czym przypomnia³ sobie. Uderzy³ mnie w brzuch. . Jeszcze nie straci³ nadziei.A oni dopu cili siê napa ci.stwierdzi³ Barbie. ¿e mieli my trawkê.rzek³ Barbie.Mi³o mi was poznaæ .Thurse. jeszcze mog³o siê udaæ. ale on tylko siê odbi³ i spowodowa³ po¿ar. . z kim ma do czynienia. Aide. Carolyn zosta³a obra¿ona. co nas uwiêzi³o.Je¿eli tak. .. Barbie raptem zrozumia³.Posiadanie marihuany jest wykroczeniem .

zobaczyli nas potem w restauracji . . ¿e jeste my z Massachusetts. m³ody cz³owieku. . ¿eby przeprosili . .Radzi³bym zaczekaæ . . gdzie bêdziemy mogli przeczekaæ. Zabrali wszystko.ci¹gnê³a. my la³am...poprawi³ j¹ Thurston. .podjê³a Carolyn .¿e wielebna z ko cio³a kongregacyjnego znajdzie dla nas jaki pusty dom. No i tak zostali my rodzicami zastêpczymi na jaki czas. . a ona mi na to o racjonowaniu ¿ywno ci.Czy mo¿e co przegapi³em? Carolyn westchnê³a ciê¿ko.Dla mnie to jest rzecz szalenie istotna. zwróciwszy siê do Barbiego .W tej sytuacji raczej nikt nie bêdzie robi³ wielkiej afery z powodu trawki . ale nad nami zlitowa³a. póki jeste my pod kloszem..na szczê cie chyba dali siê zmiêkczyæ Aidanowi i Alice.. ¿e mas³o orzechowe przykleja mi siê do podniebienia. .powiedzia³ Barbie. . nawet tuñczyka.W³a cicielka mówi³a. .Sytuacja jest.spyta³. . ¿e cios w brzuch to nic wielkiego.Nie by³o ¿adnego wyboru. Zmierzwi³a ch³opcu w³osy. . ci¹gn¹³ krzaczaste brwi. Thurston Marshall nie wygl¹da³ na szczególnie zachwyconego perspektyw¹ odgrywania roli zastêpczego rodzica. ale obj¹³ dziewczynkê za ramiona. Da³a nam kanapki i kawê. powstrzyma³ siê od komentarzy.. Jej siwiej¹cy przyjaciel .odpar³ Barbie.Nie do tego stopnia. . Powiedzia³em jej. . a¿ siê to wszystko skoñczy. . . . którzy nas wyrzucili z domku Thurstona.stwie rdzi³ Barbie. ale poniewa¿ racjonowanie ¿ywno ci w Sweetbriar Rose wymy li³ osobi cie.nie.Da³a nam chleb z mas³em orzechowym i d¿emem .Gliniarze.Sporo tego mieli my.Powiedzieli .Tak czy inaczej zamierzam z³o¿yæ skargê. .powiedzia³a Carolyn.Mo¿e spal¹ dowody .Mo¿e to szczê cie w nieszczê ciu.. powiedzmy.Thurse.prychn¹³ Thurston.Jak zobaczy³am gliniarzy.Carolyn u miechnê³a siê do Barbiego przepraszaj¹co. Teraz ju¿ dziewczyna wygl¹da³a bardziej na zirytowan¹ ni¿ rozkochan¹. ¿e nadci¹gaj¹ k³opoty . kiedy powiedzieli my. ¿e jest zamkniête do kolacji. Dziewczyna za mia³a siê g³o no.obrony w s¹dzie. Po prostu czyste szaleñstwo. . . Barbie w zasadzie siê z nim zgadza³. no có¿. A sk¹d siê wziê³y dzieci? . zyskuj¹c w ten sposób sympatiê Barbiego.

podjê³a Carolyn . Najwyra niej dziewczêta postrzega³y sytuacjê znacznie klarowniej ni¿ Thurston. Mama mówi.Ech.Ja chcê do mamy . .Tak mówi mama. Ale ja ju¿ gram coraz lepiej.Na pewno jest hotmail . ale te¿ mi³y. gdyby tylko uda³o siê jako z ni¹ skontaktowaæ . Nie wie pan. ¿e to nie. a i pustych domów mamy teraz pod dostatkiem.mailowego? . .. tyle ¿e nie zasta³am nikogo.Jeden policjant nazywa siê Juuunior .powiedzia³a Alice.Mimo wszystko jednak m³odzie¿ nie jest pêpkiem wiata.Ale wiêcej nie wiem.Pan Marshall mnie ci¹gle ogrywa! . .Dobra z niej kobieta. ale. ¿e nie wolno braæ s³odyczy od obcych.Alice. kiedy wróci wielebna? Barbie pokrêci³ g³ow¹. .Wcze niej nie byli mili .Na waszym miejscu zabra³bym szachownicê i poszed³ na plebaniê.. Barbie jej zawtórowa³..Rezolutnie wzruszy³a ramionami.Odwróci³a siê do Barbiego. prawda? .U miechnê³a siê do Thurstona.zawo³a³a. Jest zaraz za ko cio³em. .. I pewnie w ka¿dej spi¿arni znajdziecie zapasy.powiedzia³a dziewczynka. Frankie jest brzydszy. Barbie pokiwa³ g³ow¹. Caro. Da³ nam batonik Milky Way. na pewno nie pamiêtasz adresu e .miaukn¹³ smutno Aidan.. Barbie doszed³ do wniosku.Nie byli mili.rzuci³ Thurston. .Cherchez la femme . . . dobitnie wyra¿aj¹c w ten sposób pogl¹d. Carolyn wybuchnê³a miechem. . . Tam mieszka wielebna Piper Libby. . po czym z³apa³a szachownicê. kiedy mnie wyr¿nêli w brzuch! Pamiêtaj o tym.Mówi. wiêc z dzwonienia nici.Zawsze siê trafi jaka kropla goryczy .Ich mama zostawi³a telefon komórkowy w domku. . po chwili przy³¹czy³ siê do nich tak¿e Marshall. wywo³awcze dawaæ dzieciakom wygrywaæ.stwierdzi³ Thurston. . Mo¿na przebieraæ jak w ulêga³kach.M³odo æ ma swoje prawa.oznajmi³ d³ugow³osy. droga Alice .Jest mi³y. . . bo drzwi by³y otwarte. . ¿e wszystko siê zmienia. . Wzmianka o zapasach przypomnia³a mu o schronie.stwierdzi³a Alice filozoficznie.By³am w ko ciele . .nawet wesz³am do rodka. I przystojny. Tymczasem Alice upchnê³a pionki po kieszeniach. chocia¿ trzyma³ siê za brzuch i spogl¹da³ na przyjació³kê z niejakim wyrzutem. . . ¿e ten dziwny kwartet powinien sobie ca³kiem nie le daæ radê. .westchnê³a Carolyn. a on odpowiedzia³ jej u miechem.

wreszcie siê rozpogodzi³. u cisnê³a lekko. s³ysz¹c j¹.A poza tym mo¿na posklejaæ! Przy. .Redagowa³em aktualny numer Ploughshares . Równie dobrze mo¿emy czekaæ przy plebanii. Niech siê pañstwo opiekuj¹ dzieæmi.Przy. ¿e schro n jest ...A ja tak! .Przy.Oczywi cie . W drzwiach Thurston Marshall jeszcze siê obejrza³. .. dopiero wtedy poszed³ szukaæ schodów prowadz¹cych do sali konferencyjnej w piwnicy oraz kuchni. panie.Plebania te¿ mo¿e byæ otwarta .Spadamy st¹d? . . jeden z najlepszych w k raju. mia³ wra¿enie. chod .odpar³ Barbie. .Nie mieli . . . zajrzyjcie pod wycieraczkê... puuuszczam! .. . potrz¹saj¹c jej d³oni¹. Thurse. . . a¿ drzwi siê za nimi zamkn¹. ¿e ciska zdech³¹ rybê. Promieñ s³oñca z jednego z wysokich okien pad³ mu na twarz.. .G³os Marshallowi dr¿a³ z oburzenia i smutku.Carolyn spojrza³a na swojego podstarza³ego przyjaciela. Doro li poszli za dzieæmi.Ca³a przyjemno æ po mojej stronie . Zacz¹³ goniæ siostrê. nigdy mnie nie ograsz.Je¿eli zepsujesz szachownicê. .. Chod . M³oda kobieta wyci¹gnê³a rêkê do Barbiego. . trzymaj¹c w jednym rêku szachownicê.To bardzo dobry magazyn literacki. Julia powiedzia³a. Nie mieli prawa mnie biæ ani siê ze mnie na miewaæ. maj¹c nadziejê.¿achn¹³ siê Thurston.stwierdzi³a Carolyn ze miechem. u których stosunek inteligencji æwiczeñ fizycznych by³ tak przesuniêty w stronê aktywno ci umys³owej.Ogram! M³odo æ ma swoje prawa! .Jasne ¿e nie. dodaj¹c zmarszczek.krzyknê³a Alice. . puuuszczam! Aidan poruszy³ siê niecierpliwie.obieca³a Carolyn. ¿eby my tam znale li klucze! . . wiêc Carolyn go postawi³a na ziemi. .A w razie gdyby by³a zamkniêta. Barbie zaczeka³. puuuszczam! Puuuszczam! Thurston westchn¹³ ciê¿ko. ¿e wystawa³ poza skalê. Pomknê³a przez salê.zgodzi³ siê Barbie.Dziêkujê panu. . Wziê³a przyjaciela pod ramiê. .zawo³a³a dziewczynka przez ramiê.Tak. dok¹d j¹ zawiod³y obowi¹zki podyktowane mi³osierdziem. . rozk³adaj¹c rêce jak skrzyd³a. Zawsze mu siê taki u cisk kojarzy³ z lud mi. Malec.Nie przypuszczam.podpowiedzia³ Barbie. Nastêpnie po¿egna³ siê z Thurstonem. Gdy poda³ mu rêkê. ¿e wielebna wkrótce powróci stamt¹d...

¿e to nie jedno cia³o. zobaczy³a cia³o. lecz dwa. ¿e kto zostawi³ na poboczu worek ze mieciami. przekrêci³a kobietê na plecy. Zmi³uj siê. Dopiero wtedy Piper zobaczy³a. Piper wyswobodzi³a dziecko z nosid³a. . Raptem uderzy³a j¹ straszna my l: A je li dziecko przejdzie na przednie siedzen ie i wdusi przycisk blokuj¹cy zamki? Bo¿e.zawo³a³a w my lach. A poniewa¿ nie przychodzi³o jej do g³owy nic innego. Podbieg³a do nich. ¿e bez klimatyzacji mo¿na siê obej æ. choæ na pewno nie spo ród wiernych. a niepotrzebnie zatruwa rodowisko naturalne. spojrza³a nad siedzeniem i . . Zamknê³a oczy. bo s³abo porusza³o r¹czkami. Le¿ spokojnie. . ¿e czu³a je w oczach. Piper le us³ysza³a. mam wodê w samochodzie. ale¿ ja jestem g³upia! Najgorsza wielebna na wiecie. Le¿¹ca kobieta zamruga³a i otworzy³a oczy. ale Piper z niej nie korzysta³a. Ch³opczyk zap³aka³ ochryple. ¿e matka ma spodnie przesi¹kniête krwi¹. . wyda³a siê Piper znajoma.wychrypia³a. zmi³uj siê! .. Potem. W ogóle rzadko j¹ w³¹cza³a. By³a to osoba m³oda. ¿e upad³a. zmi³uj siê! Pomó¿ mi uratowaæ tê kobietê! W subaru by³a klimatyzacja. Jêzyk smakowa³ miedzi¹. ko ty i dziecka.pó³ poziomu ni¿ej.M³ody. Przynajmniej dziecko by³o z pewno ci¹ ¿ywe. pozamyka³a okna.M³ody. Bo¿e. Wyjê³am dziecko z nosid³a. Po³o¿y³a dziecko na tylnym siedzeniu. Serce wali³o jej tak mocno. otworzy³a drzwi samochodu. niech nie bêdê taka g³upia! Pobieg³a z powrotem.. . choæ dzieñ by³ upalny. zrozumia³a co innego. Na policzku i czole mia³a brzydkie siniaki. drzwi i ruszy³a do m³odej kobiety. . Otar³a sobie kolano. powtórzy³a: Bo¿e.Wcale nie mia³a takiej pewno ci. pog³adzi³a po mokrych od potu w³oskach. spojrza³a uwa¿niej i dostrzeg³a. wziê³a na rêce. . Zahamowa³a i wyskoczy³a z samochodu tak po piesznie. Piper pobieg³a do samochodu. Podnios³a siê. Teraz jednak j¹ uruchomi³a na pe³n¹ moc. je li chodzi o zachowanie w sytuacji kryzysowej.Mo¿esz byæ o niego spokojna. Uwa¿a³a.. nic mu siê nie sta³o z³ego.. 7 W pierwszym odruchu Piper uzna³a.Tak. tak.powtórzy³a kobieta w zakrwawionych d¿insach. gdy znalaz³a siê bli¿ej. ci¹gle le¿¹cej na poboczu.

Sammy Bushey. Tyle ¿e teraz ssa³ kciuk. a przed oczami znowu wykwit³a czarna ró¿a. która próbowa³a usi¹ æ. . Everett. pomog³a jej wstaæ. zanim Piper zd¹¿y³a j¹ podaæ.Powoli .. jakby tam widzia³ co interesuj¹cego. gdy dotar³a do szpitala. . Rus zy³a z powrotem w stronê kobiety. Ubranko mia³ kompletnie przepocone. I pani. bulgocz¹c. Cholera jasna! Zapomnia³am o wodzie. Lepiej siê nie.ody. Bo¿e. Butelka wypad³a jej z rêki. . napi³a siê chciwie. Niestety.przestrzeg³a. wyszed³. .Niech siê pani nie rusza .Nie ma mowy. Piper otworzy³a drzwiczki pasa¿era i pomog³a jej wsi¹ æ. I mam wodê. podtrzymuj¹c j¹ w pasie i prowadz¹c do samochodu. bo na Morton Road by³o ca³kiem pusto. nie sposób przecie¿ zostawiæ cz³owieka w pal¹cym s³oñcu.. . A zaraz potem zabieram pani¹ do szpitala. ostro¿nie. G³owê mia³a spuszczon¹. ‾o³¹dek cisn¹³ siê Sammy od wody. M³oda kobieta stanê³a przed wozem. . ..zobaczy³a ch³opca le¿¹cego spokojnie tam. ale có¿ mia³a zrobiæ? Na drodze ¿ywego ducha. tylko prosto do szpitala. a jego asystent.chooodni. w³osy spada³y jej na twarz. Piper oderwa³a od kó³ka na kluczyki elektroniczny breloczek z pilotem.ody. po czym zatrzyma³ wzrok na podsufitce. ... W samochodzie jest ch³odno.spyta³a Piper. Nie do przychodni. gdzie go zostawi³a. potoczy³a siê po dywaniku. dowiedzia³a siê. Piper wcale siê to nie podoba³o. Oboje.. Kobieta chwyci³a butelkê...Tak.Spokojnie. i dzi ecko. To Piper zrozumia³a. dlaczego pozwoli³e mi zapomnieæ o wodzie?! Ranna d wiga³a siê na nogi. .. przy pieszy³a kroku. .. Od raz wyjê³a z centralnej konsoli butelkê wody Poland Spring i zdjê³a nakrêtkê.. co wiedzia³a o pierwszej pomocy. klêkaj¹c przy niej i obejmuj¹c j¹ za ramiona.Matka zatoczy³a siê. . odzyska³a równowagê i na ile mog³a. Woda cieka³a jej po szyi i po brodzie..Jak pani siê nazywa? . ¿e doktor Haskell zmar³ poprzedniego dnia. chwiej¹c siê lekko. Mo¿e przypomnia³a mu siê jaka kreskówka. dostanie pani wody. Spojrza³ na ni¹ przelotnie. . .. mocz¹c koszulkê. Wobec czego zamiast po³o¿yæ kobietê z powrotem. Piper jecha³a z du¿¹ prêdko ci¹..wychrypia³a kobieta. bo k³óci³o siê ze wszystkim..mówi³a.

Raczej z powodu sposobu. Z miejsca dla pasa¿era wysiad³ Junior Rennie. jaki czas s³ucha³. u wiadomi³ sobie Ry¿y. Ry¿y zacz¹³ wstawaæ. I on tak¿e bezdyskusyjnie obserwowa³ m³odego pana Renniego. Wróci³ do masowania skroni. w którym znalaz³o siê miejsce tak¿e dla czterech p³ugów nie¿nych. ale d³ugi drewniany budynek. potem co powiedzia³. zatrudniony na sezon w kuchni Sweetbriar Rose. wygl¹da³o na migrenê. by³ jednak nieco wiêkszy ni¿ szopa) i sprawdziæ. wiêc cz³owiek w cieniu by³ w zasadzie niewidoczny. ¿e Haskell mu je przepisa³. nastêpnie znowu s³ucha³. Ry¿y postanowi³ zaczekaæ. jakby go bola³a g³owa. by przej æ przez Commonwealth Lane i na ty³y ratusza .Sammy zosta³a zbadana i przyjêta przez s³ynnego eksperta medycznego Dougiego Twitchella.. a ju¿ zw³aszcza przez syna wiceprzewodnicz¹cego rady. Doktor Haskell swego czasu mówi³ co o tym m³odym cz³owieku. Zak³adaj¹c. Unika wiat³a. Migreny? Bóle g³owy? To. Pewnie zostawi³ leki w domu. tymczasem akurat podjecha³ jeden z samochodów policyjnych. Junior tymczasem wspi¹³ siê po schodach komisariatu. usiad³ i zacz¹³ pocieraæ skronie. W pewnej chwili Junior wyj¹³ z kieszeni telefon komórkowy. Oczywi cie je li siê nie rusza³. Nie chci byæ widziany w czasie sprawdzania miejskich zapasów róde³ energii. Oto Dale Barbara. Za kó³kiem siedzia³ Frankie DeLesseps. co by³o widaæ.Junior najwyra niej i tak by go nie dostrzeg³ . By³o na co popatrzeæ. po czym DeLesseps odjecha³. lecz zamiast wej æ do rodka. powiedzia³ co jeszcze i zatrzasn¹³ aparat. otworzy³ klapkê.lecz wówczas zobaczy³ kogo jeszcze i usiad³ z powrotem. sta³ w cieniu pod markiz¹ przy starym kinie. jak tam wygl¹da sytuacja z propanem. a Twitch podawa³ powa¿nie odwodnionemu Little Walterowi p³yny przez kroplówkê. £aweczka sta³a pod wysokim wierkiem o roz³o¿ystych ga³êziach. Ry¿y zamierza³ i æ bezpo rednio do magazynu znajduj¹cego siê za ratuszem (Twitch nazywa³ go szop¹. Ry¿y Everett siedzia³ sobie na ³aweczce na placu miejskim przy ratuszu. w jaki Junior opu ci³ g³owê. podob no awansowany do rangi pu³kownika (jak twierdzili niektórzy. przez samego prezydenta). 8 W czasie gdy Ginny stara³a siê powstrzymaæ krwawienie z pochwy.. . Nie ze wzglêdu na pocieranie skroni. Obaj rozmawiali przez chwilê.

jakby j¹ mia³ na temblaku. Hummer Du¿ego Jima Renniego. Hummer zatrzyma³ siê przed komisariatem. trzy osoby przechodz¹ce ulic¹ zesz³y z asfaltu potulnie jak owce. A mo¿e to jedno i to samo? Warto siê nad tym zastanowiæ. Du¿y Jim przyciska³ rêkê do wydatnego brzuszyska. Wysiad³ Andy Sanders. ale nie wsta³. Wielu z nich. Placem ci¹gle jeszcze przechodzili ludzie z karczmy (niektórzy zostaliby znacznie d³u¿ej. ewentualnie jedno i drugie. Junior podniós³ wzrok. mo¿na rozpoznaæ wszawicê u dziecka. piesznym krokiem przeszed³ przez ulicê i w chwili. ¿e popatrzy³. w jaki sposób Du¿y Jim idzie po schodach do syna. Wystarczy³o. Najwyra niej wiceprzewodnicz¹cy postanowi³ awansowaæ Andy'ego z wo³a roboczego na szofera. by przeczytaæ zawiadomienie wywieszone na zewnêtrznej tablicy. gdy znikn¹³ z pola widzenia Juniora. tylko na kogo czeka. Pod drzewem panowa³ mi³y ch³ód. Nigdy nie zaleci³by kuracji na tej podstawie. gdyby mogli siê napiæ czego z procentami). Sanders ko³o niego usiad³. Potem wszed³ do rodka. na kogo czeka Junior. ¿³opi¹cy hektolitry paliwa. zamiast po prostu zerkn¹æ przez ramiê. podobnie jak m³ody cz³owiek siedz¹cy na schodach. poszpera³ . Mo¿na oceniæ nadwerê¿enie szyi. Everett by³ niez³y w diagnozowaniu na odleg³o æ. który pó³ roku wcze niej przeszed³ operacjê wstawienia sztucznego stawu biodrowego. który aktualnie cierpi na hemoroidy . mia³o pochylone g³owy. od takiego. Nie przypuszcza³. Rennie pozwoli³ Sandersowi prowadziæ swoj¹ ukochan¹ czarn¹ per³ê? Ry¿y uniós³ brwi. Jaki czas rozmawiali we trzech. Jak wiêkszo æ do wiadczonych medyków. przystan¹³. ¿e kiedykolwiek ujrzy za kierownic¹ czarnego monstrum kogokolwiek poza samym Du¿ym Jimem. Chwilê pó niej Ry¿y zmieni³ zdanie. Otworzy³y siê drzwiczki po stronie kierowcy. Z miejsca pasa¿era Rennie. które po powrocie z letniego wyjazdu bez przerwy siê drapie. Nie z bólu. Rozleg³ siê niecierpliwy d wiêk klaksonu. natomiast potrafi³ odró¿niæ cz³owieka.na podstawie sposobu chodzenia. podejrzewa³ Ry¿y. patrz¹c. Junior nie wsta³. Pojawi³ siê czarny kanciasty samochód. Ry¿y postanowi³ zostaæ na ³awce jeszcze chwilê. ¿e Sanders zos ta³ wyznaczony do prowadzenia czarnej bestii. ale z przygnêbienia. Barbara chyba doszed³ do tego samego wniosku co Ry¿y: Junior nie obserwuje. zas³oniêty przez ratusz. W mowie cia³a oznacza³o to. ¿e ostatnio nadwerê¿y³ sobie bark albo ³okieæ. a poza tym by³ ciekaw.Interesuj¹ce. jak kto obraca siê ca³ym cia³em. Nic dziwnego zatem. który Ry¿y doskonale zna³.

Nazywam siê Alice. . ale znajdowa³ siê co najmniej o piêædziesi¹t metrów za daleko.uzna³a kobieta. .Chcemy porozmawiaæ z wielebn¹ Libby . co b³ysnê³o w mglistych promieniach s³oñca. ten drugi . Ry¿y mia³ niez³y wzrok. Szk³o albo metal. Na chlebanii. . Sanders musia³ przy tym podnie æ g³owê.powiedzia³ Ry¿y. Ch³opiec wygl¹da³ na równie strapionego jak Junior.Powiedzia³. Wszyscy czworo przeszli przed ³awk¹ Ry¿ego. . .Ten drugi mia³ na imiê Dale? . .Cze æ . .a Junior pokrêci³ g³ow¹. . Tyle móg³ powiedzieæ z ca³kowit¹ pewno ci¹. co to by³o. A to jest Aidan. Dwaj radni spojrzeli po sobie. Ojciec i córka.Tak nam przed chwil¹ poradzi³ wo ny . Jakby mia³ zamiar siedzieæ na tych schodach d o koñca wiata. Junior wsadzi³ to co do kieszeni. Nadal pociera³ skroñ i by³ bardzo blady.Nie wie pan przypadkiem.Nie mam pojêcia. ¿e jednak nie s¹ rodzin¹.zapyta³.odezwa³a siê kobieta. Ry¿y doszed³ do wniosku. Zreszt¹ w cieniu Du¿ego Jima.Chyba siê w koñcu nie przedstawi³ . Sanders odegra³ rolê od wiernego. m³oda kobieta. . Potem Sanders wskaza³ brykê.Czasem i mnie siê marzy.To wietnie . Kobieta i mê¿czyzna te¿ trzymali siê za rêce. czy ju¿ wróci³a? .U miechnê³a siê do mê¿czyzny. pomy la³. . Ledwo obaj radni opu cili scenê. Junior ponownie zaprzeczy³. woln¹ rêk¹ pociera³ skroñ. . jak Al wskakiwa³ na ty³ ciê¿arówki Burpeego. co Ry¿y uzna³ za symboliczne. Du¿y Jim po drodze poklepa³ syna po ramieniu. Ry¿y pokiwa³ g³ow¹.Al Timmons? Przecie¿ na w³asne oczy widzia³. Dziewczynka trzyma³a ch³opca za rêkê i nios³a szachownicê.dokoñczy³a dziewczyna.w kieszeniach i wyj¹³ co . Du¿y Jim wzruszy³ ramionami i roz³o¿y³ rêce w ge cie co ja na to poradzê .Nie. przepuszczaj¹c Du¿ego Jima w drzwiach. Sanders wsta³ i we dwóch weszli do komisariatu.Bêdziemy mieszkali na chlebanii .przywita³a go dziewczynka pogodnie. . a z ratusza wyszed³ kwartet: siwiej¹cy mê¿czyzna. . Rennie wskaza³ hummera - zrobi³ to zdrow¹ rêk¹ . ¿eby zobaczyæ. ¿eby tam zamieszkaæ. ¿e wielebna pomo¿e nam znale æ jaki dom. opu ci³ g³owê i znów pociera³ skronie. I niech to licho. . Junior nie zareagowa³. bo nadal siedzia³.w³¹czy³ siê mê¿czyzna. ch³opiec i dziewczynka.oznajmi³ ponuro Aidan. .No to sprawdzimy I w razie czego zaczekamy. . potem jeszcze chwilê wszyscy trzej rozmawiali.

który zbli¿y³ siê do nich.I spêdzi³y dwie doby w samotno ci. . panie Everett.zapyta³ Ry¿y.ci¹gn¹³ Aidan.. . albo ma szklany wzrok.. Nie umknê³o to uwagi mê¿czyzny. panie. .Czy pan jest lekarzem? . lecz wygl¹da³a na przestraszon¹. Caro by³a zdumiona i ostro¿na.Stracili matkê .Wcale nie bêdê ¿a³owa³.. Zgromi³ Ry¿ego spojrzeniem. by³a epidemia grypy. ...Nic podobnego nie zaobserwowali my . dziecko wtedy nieruchomieje...Nie. Ry¿y a¿ drgn¹³.. porusza wargami. Zaraz siê jednak u miechn¹³.Czy ch³opiec ma jakie objawy chorobowe? . na jakim wiecie ¿yje. .. .krzyknê³a Alice wstrz¹ niêta do g³êbi. .Synku. Rozumie pani. ¿e te dzieci zosta³y bez matki.Chod . .. . Mo¿e by³ chory. Caro . nie zdo³a³ opanowaæ odruchu.potwierdzi³a Caro. ..Aidan zmierzy³ lekarza powa¿nym spojrzeniem. a mamusia pojecha³a po kupy. dla odmiany poci¹gn¹³ za rêkê kobietê.wyja ni³a Alice od niechcenia. ¿e to najzwyklejsze przeziêbienie. Zdawa³o mi siê. nic nie mówi¹c.Bojê siê i æ na Halloween bez mamy. . boli ciê g³owa? .odezwa³ siê siwiej¹cy mê¿czyzna. . Chcê siê pobawiæ w tê drug¹ zabawê. Ostatnim.oznajmi³ mê¿czyzna. Wygl¹da³ jak ma³y staruszek. ale odesz³a z nieznajomym kilka kroków od wierku. . Ma³y i przestraszony staruszek. . ca³kiem jakby zapomnia³.Doceniamy pañsk¹ troskê. Ry¿y mia³ nadziejê. i rozumiemy niepokój. czego potrzebowali w Mill.powiedzia³a kobieta cicho. jednak naszym zdaniem jest on nieuzasadniony. Ry¿y wsta³. .. proszê.powiedzia³ Ry¿y ca³kiem szczerze.Ch³opiec pu ci³ d³oñ siostry. Wydawa³o siê.Rzeczywi cie . ¿e marudzi. .A dlaczego? .Choood my! .Powinni my.Na przyk³ad przerywa na chwilê wykonywan¹ czynno æ.Bo zawsze mamusia chodzi³a z nami po domach.Jestem asystentem medycznym. .I bardzo dobrze . . .Pojecha³a po woopsy .Everett. . .Jemu chodzi o zakupy . . .. bez jedzenia .uzupe³ni³a Caro.. je li w tym roku nie bêdzie zabawy cukierek albo psikus . .Doceniamy pañsk¹ troskê.To znaczy chwilowo.Postanowi³y siê .Nie. Na razie my siê nimi zajmujemy. Proszê pamiêtaæ.A gard³o? .Czy zechcia³aby pani po wiêciæ mi chwilê? Odejd my dwa kroki. .Aidanie Appletonie! .. Eric Everett. Proszê mnie nazywaæ Ry¿y.

. Thurse. Ry¿y by³ ciekaw. Chocia¿. stwierdzi³. odstukaæ. dziewczynka wydaje siê w dobrej formie. .Ka¿de dziecko reaguje po swojemu. gdzie wznosi³a siê wie¿a ko cio³a kongregacyjnego. . . A nawet norma.zgodzi³ siê Ry¿y pogodnie. . . Reszta to czysty przypadek. gdy szli przez plac w stronê. Mo¿e mu siê to ju¿ przydarzy³o.Caro! . Alice przy tym stale macha³a szachownic¹ i krzycza³a co si³ w p³ucach: . nadal z u miechem.Chêtnie. O ile opadn¹. gdy opadn¹ li cie..Chlebania! Chlebania! Ch³opiec dotrzymywa³ jej kroku i te¿ wrzeszcza³ na ca³y g³os.dostaæ do miasta o w³asnych si³ach.Wybaczamy panu.Dziêkujemy panu za troskê. wtedy ci dwaj. któr e bêd¹ widoczne przez drzewa. Pewnie ma³y mia³ stan fugi i tyle. .Pewnie przesadzi³em.zawo³a³ Thurse niecierpliwie. bo i które amerykañskie dziecko nie my li o Halloween w drugiej po³owie pa dziernika? Jedno by³o pewne: je¿eli kto kiedy tych ludzi zapyta. gdzie sta³y zabudowania szpitalne. z wdziêkiem. . jakby jej co brzydko zapachnia³o . czy Thurse wie. w³a ciwie tylko poruszy³a palcami i pobieg³a lekko. prawie zawsze w koñcu uciekaj¹ od swoich podstarza³ych kochanków. .Albo na tej ³aweczce . Alice i Aidan rzeczywi cie pobiegli przez park. Ryzyko zawodowe. bêbni¹c palcami w udo. Patrzy³ za nimi. kopi¹c sterty kolorowych li ci. dzieci s¹ coraz dalej. To tyle w kwestii dyskrecji.Z³ó¿my to na karb najbardziej zwariowanego weekendu w dziejach wiata.Wskaza³ w stronê.. po czym wyci¹gnê³a rêkê.zawo³a³ siwiej¹cy mê¿czyzna. policjanci . proszê zajrzeæ do szpitala albo do przychodni. A gdyby cie mnie pañstwo potrzebowali.Dzieci! .U miechnê³a siê szeroko. .zmarszczy³a nos. Gdy przeniós³ spojrzenie na budynek komisariatu.Albo na tej ³aweczce .je znale li. ¿e Junior Rennie znikn¹³ ze schodów. Ry¿y. bez trudu opowiedz¹. Ry¿y pokiwa³ g³ow¹.To wiele wyja nia. panie Everett. . . . Czas jaki jeszcze posiedzia³ na ³aweczce.Chod ¿e! Kobieta pomacha³a rêk¹ na po¿egnanie. ¿e dziewczêta. Mo¿e wiedzia³.Zaczekajcie! Kobieta zastanawia³a siê chwilê. Na nas ju¿ czas. . pomy la³ Ry¿y. gdzie i kiedy spotkali Ry¿ego Everetta.. które biegaj¹ lekko i z wdziêkiem. . . W koñcu drzewa przes³oni³y mu widok. Wreszcie podj¹³ .powiedzia³a kobieta.

¿e nigdy w ¿yciu nie bêdzie musia³ skosztowaæ tego specja³u. Pomaca³. 9 Co Barbie robi³ w ratuszu w chwili.trzy czarne trójk¹ty tworz¹ce kó³ko . równo ustawione rzêdy butli z naklejkami WODA PITNA. a pó³ki ugina³y siê od zapasów ¿ywno ci.pochodzi³ z dawnych czasów. znalaz³ prze³¹cznik. MLEKO W PROSZKU oraz CUKIER. najwyra niej Al Timmons o nim wiedzia³. Znajdowa³ siê tam równie¿ niewielki generator pomocniczy. Schron przeciwatomowy by³ d³ugi jak wagon restauracyjny poci¹gu firmy Amtrak. By³y tu pud³a z artyku³ami sypkimi. Czarny symbol na jego boku . aby wej æ do ratusza? Otó¿ w³a nie zagwizda³ z uznaniem przez zêby. Szukanie szpitalnych pojemników z propanem w magazynie ratusza mog³o zaczekaæ. rzêdy ³ososia i mnóstwo czego .W. Na jednej sta³o radio. co siê nazywa³o Ostrygi nie¿ne . Kolejny pokój.decyzjê i wsta³. Na drugim koñcu pomieszczenia znalaz³ drzwi. ale nie by³ zaniedbany ani brudny. a czego takiego Barbie nie widzia³ od czasu krótkiego okresu racjonowania ¿ywno ci w Arabii Saudyjskiej.mrukn¹³ Barbie. nie taki okaza³y. Na cianie wisia³a ¿ó³tawa tabliczka z napisem CZ£OWIEKOWI WYSTARCZA 700 KALORII DZIENNIE. gdy Ry¿y przekracza³ Commonwealth Lane. Zobaczy³ ³ó¿ka polowe oraz niebieskie koce i materace zabezpieczone plastikowymi pokrowcami na suwak. co jedyny oficer armii Stanów Zjednoczonych obecny w Mill robi w ratuszu. lecz nadal du¿ Wygl¹da³ na nieu¿ywany. czasem ciera³ kurz z pó³ek i niekiedy zamiata³. Naliczy³ te¿ dziesiêæ du¿ych kartonów sucharów z nadwy¿ek rz¹dowych i dwa wype³nione tabliczkami czekolady z tego samego ród³a. KASZA PSZENNA. Drug¹ pó³kê zajmowa³y dwie p³ytowe kuchenki elektryczne oraz metalowe pud³o pomalowane na jasno¿ó³to. gdy nie móg³ oznaczaæ compact discu. taka by³a ciê¿ka. ¿e mog³o byæ nowe w czasach. Barbie mia³ nadziejê. Tutaj zmagazynowano wodê w szklanych butelkach. które wygl¹da³o. . Pracowa³. Chwyci³ skrzyneczkê i omal jej nie upu ci³. gdy C. Po obu jego stronach znajdowa³y siê pó³ki. Tego w³a nie Barbie szuka³. A tak¿e kolejne pud³a: ze sze æ oznaczonych ZESTAW SANITARNY i kilkana cie masek przeciwgazowych. wielkie plastikowe pojemniki oznaczone napisami: RY‾. Z przodu maszynki . Bardziej go ciekawi³o. McCall lansowa³ przebój Convoy . Zapewne w³¹czy³ siê przy zapaleniu wiat³a. Otworzy³ je i stan¹³ w egipskich ciemno ciach. Najwyra niej wiêkszo æ stanowi³y ryby i przetwory rybne: ca³e kolumny puszek z sardynkami.Dobre sobie .

Propanu. . bracie. . Chod my zerkn¹æ. Nale¿a³o w³¹czyæ urz¹dzenie i skierowaæ czujnik w odpowiedni¹ stronê. Barbie zastanowi³ siê chwilê. je li mo¿na spytaæ? .To . Przez chwilê nie móg³ sobie przypomnieæ nazwiska. a wtedy ig³a wska nika mog³a zostaæ na zielonym polu. Barbie z niejak¹ rezerw¹ podszed³ i poda³ mu d³oñ. Everett.Czego wam brakuje.I z jakiego powodu chcemy siê rozgl¹daæ? . czasami z ¿on¹. ¿e siê zgadzamy. co znajdziemy..Doskonale. Zdaje siê. Lampka zasilania pozosta³a ciemna. .pewnie jest ca³kiem niez³a my l. ¿e jest pan lekarzem? . Nagle dozna³ ol nienia. Tylko nie wiem. Barbie ma³o nie wyskoczy³ ze skóry. . Chyba potrzebna bêdzie bateria sze ciowoltowa. . Obejrza³ siê i w drzwiach miêdzy dwoma pomieszczeniami zobaczy³ wysokiego. . wskazuj¹c zero. prawda? . . Wiêc mo¿e na razie rozejrzymy siê dok³adniej tu w pobli¿u? . Przez pana ma³o nie zszed³em na zawa³. . a ig³a spokojnie tkwi³a w miejscu. A to. solidnie zbudowanego mê¿czyznê o jasnych w³osach. Je¿eli to. albo przechyliæ na czerwone. . Chocia¿ pewnie by mnie pan odratowa³. co rozumia³ przez toto . .A. czego nam brakuje w szpitalu. po rodku skali. Na sto procent widzia³em takie u Burpeego.Widzia³em.W magazynie na ty³ach ratusza. przesun¹æ siê na ¿ó³te. co to znaczy. jak wiadomo.Wiem.u ci li³ Ry¿y. jak pan wchodzi³ do ratusza .. n by³oby dobrze.Zale¿y. czy teraz tam kogo zastanie my. .To znaczy. diab³a tam. a zawsze z dwiema dziewczynkami. .Asystentem medycznym . .A gdzie konkretnie mieliby my siê rozgl¹daæ? ..Mê¿czyzna wyci¹gn¹³ rêkê..powiedzia³ kto . W³¹czy³ urz¹dzenie.wskaza³ licznik Geigera .Nie u ci li³. mogliby my dokonaæ drobnej wymiany informacji. wygra³ pan parowar.Baterie pad³y . choæ facet bywa³ w Sweetbriar Rose prawie w ka¿d¹ niedzielê.umieszczono skalê podpisan¹ IMPULSY NA SEK. naprawdê nie musia³.Mi³o mi. W koñcu jako musi siê toto trzymaæ.Blisko.stwierdzi³ Ry¿y.Ry¿y Evers. .

Jeszcze kilka osób wraca³o z karczmy. . czy w ogóle zdo³a po nich wej æ. bêdzie mo¿na tam pojechaæ. W ciemno ciach bêdzie lepiej. ale co z tego? Zawsze mo¿na by³o zepchn¹æ na bok tego wrzaskliwego gospelowego kretyna. I zamierzali zaj¹æ siê Baaarbiem . na szczê cie nikt nie zwraca³ na niego uwagi. . .to móg³ ci¹gn¹æ do kraju jak¹ przykr¹ niespodziankê z Bliskiego Wschodu. Sytuacja zawsze mog³a siê zmieniæ. Albo w kawie. I jeszcze ta taka siaka owaka redaktorka. nie tylko usuniemy go z drogi . . Zmieni³a siê w jasnoczerwon¹. Na ni¹ te¿ mam pomys³. Junior jada³ w Sweetbriar Rose wielokrotnie. pomy la³ Junior. ¿e w Iraku . Na razie musia³ byæ schowany i tyle. . tylko Barbie ponosi odpowiedzialno æ za jego bóle g³owy. Barbara móg³ bez trudu zaaplikowaæ mu jakie wiñstwo w jedzeniu. Ta cipa tañczy³a. który dosta³ od Andy'ego Sandersa.Wykorzystamy go do zjednoczenia mieszkañców miasta w obliczu zagro¿enia. ¿e nie kto inny. Mo¿e i tak.. W³o¿y³ klucz w zamek. G³owa jako mu nie wybuch³a. Na przyk³ad truciznê. lecz na razie rzeczywi cie jechali na tym samym wózku. ¿e drzemie w nim morderca). Stan¹wszy na szczycie. tyle ¿e ju¿ nie by³a bia³a. gdy namaca³ go miêdzy monetami. A nawet je li nie zrobi³ tego osobi cie. Choæ mo¿e siê zdarzyæ. Rozejrza³ siê dooko³a. W tej chwili spi¿arnia w domu McCainów na Prestile Street wydawa³a mu siê najwspanialszym miejscem na ziemi. bo zawsze wiedzia³.10 Junior sta³ u stóp rozchwierutanych schodów prowadz¹cych do mieszkania nad aptek¹. z dziewczynami. móg³ namówiæ Rose. Junior pokona³ schody wolno. pogrzeba³ w kieszeni. co stary z robi³.Po³o¿y³ na ramieniu Juniora ciep³¹ miêsist¹ d³oñ.powiedzia³ ojciec tego ranka. a wtedy g³owa mu wybuchnie jak noworoczna petarda. D³u¿szy czas nie móg³ znale æ i ju¿ zacz¹³ siê obawiaæ. ¿e zgubi³. Bo przecie¿ je¿eli faktycznie by³ za oceanem . Junior n ie by³ zainteresowany chronieniem ojca (nie by³ te¿ zaskoczony ani przera¿ony tym.Gramy razem. jasna sprawa. obróci³ i w lizgn¹³ siê do rodka. podskakuj¹c w rytm bicia serca. ale naprawdê mia³ interes we wrobieniu Dale'a Barbary. By³ tam równie¿ Coggins. zatrzymuj¹c siê co cztery stopnie. jak jej zagra³.ludzie plotkowali. Prawdopodobnie. Plama przed okiem wróci³a na swoje miejsce. Junior w koñcu nawet doszed³ do wniosku.Je¿eli odpowiednio rozegramy karty. szukaj¹c klucza. W spi¿arce. ¿e pokona po³owê schodów. synu. Zastanawia³ siê. wygraæ z bólem g³owy.. Je li tutaj uda siê za³atwiæ sprawê.

Rozejrza³ siê ciekawie po wnêtrzu.. W takim razie mia³ pewnie identyczne plany wobec dywanu w salonie. . chocia¿ w g³owie mu dudni³o i hucza³o. Barbie móg³ zwyczajnie stwierdziæ. By³ szczê liwy jak larwa w psiej kupie. W drugiej szufladzie . W ogóle . ale szybko zmieni³ zdanie. choæ generator Sandersa z pewno ci¹ by³ wietnie zaopatrzony.powiedzia³ Junior i zachichota³. bo w ogóle nie planowa³ opuszczaæ miasta. ¿e to nie jego. Co .Znajd co . Czy¿by Baaarbie zamierza³ je zostawiæ? Albo umówi³ siê z kim .pusto. Ojciec potrafi³ przy³o¿yæ. ¿e je li uderzy raz.my la³ teraz Junior.parê kompletów bawe³nianej bielizny. Wszystko na nic. Ca³e pó³ki zastawione ksi¹¿kami. pod wiadomie przeczuwa³.Niedaleko pada jab³ko od jab³oni . która pracowa³a w aptece. kilka par bia³ych sportowych skarpet. Syna nigdy nie uderzy³. wyszukany na jakim wschodnim bazarze w chwili wolnej od podtapiania podejrzanych albo molestowania ch³opców. ¿e taki by³ skutek wp³ywu matki. Wcale nie zamierza³ prosiæ o wys³anie swoich rzeczy. Chichot obudzi³ ból w g³owie. Pod nimi telefon komórkowy. Nie mia³ takiej potrzeby. co. Junior s¹dzi³. nie uratowa³bym ci ty³ka wczoraj w nocy. W górnej szufladzie zobaczy³ cztery pary d¿insów i dwie pary krótkich spodenek khaki. Zobaczy³ starannie za cielone ³ó¿ko. ¿e nie wpad³ na to wcze niej. I podetrzeæ siê poszewk¹ od poduszki. W pó³mroku czerwona plama przed okiem stawa³a siê mniej widoczna. Przez moment s¹dzi³. kiedy siê w ciek³. Fajnie by by³o. Stary po prostu wiedzia³.pouczy³ syna Du¿y Jim. nie ukara³ go nawet klapsem.Nie zapali³ wiate³. to fakt. Rozumiesz? Masz mnie za idiotê. jakie dziecia ki z college'u okre la³y mianem gor¹cy kartofel albo. trudno. Jak to by³o? Podobno miech jest najlepszym lekarstwem. Nie. W trzeciej . z gatunku takich.. To by³ tani aparat.Cokolwiek. który wygl¹da³ na jak¹ wielb³¹dzi¹ we³nê albo inny badziew. Zajrza³ pod ³ó¿ko. Baaarbiemu siê tutaj podoba³o. co mo¿e nale¿eæ wy³¹cznie do niego. ¿e w³a nie tego szuka³. . Od razu rzuca³o siê w oczy mnóstwo ksi¹¿ek. nie zamierza³ siê wynosiæ z w³asnej woli. Cudownie by³oby nasraæ na samym rodku materaca. Junior nawet siê zdziwi³. od czego siê nie wykrêci . ostatnio jednak zmieni³ zdanie. jednorazówka . Junior wszed³ do sypialni. mo¿e z Petr¹ Searles. . stary? . Baaarbie? Podszed³ do komody. nie bêdzie umia³ przestaæ. ¿e mu je gdzie prze le. Gdybym by³ idiot¹.

tkniêty nag³¹ my l¹. Skarpetki by³y zwiniête w kulki. I towarzystwa dziewcz¹t. Skarpety to dobra kryjówka. nawet k³aczków kurzu. Pomog³o jej pó³torej godziny aktywno ci: wyzwoli³o endorfiny. mimo potwornego bólu g³owy. ale ju¿ by³o widaæ. Mam ciê. Mo¿e nigdy . gdyby nie mieli za przeciwnika do æ ostrego wiatru. wspierana przez oddzia³y marines i wojsk l¹dowyc h. Junior zastanowi³ siê. Wróci³ do salonu. Rozwin¹³ skarpety i tê ciê¿sz¹ wytrz¹sn¹³ nad blatem komody. Po stronie Mill nie by³o tego problemu. A kiedy nawet stringi Adriette Nedeau. Porz¹dni z tego Baaarbiego. 11 Na Little Bitch Road po stronie Tarker's Mills ci¹gle szala³ po¿ar wywo³any przez fasthawki. Pó niej mog³o okazaæ siê przekleñstwem. . jej zdaniem. Gdyby j¹ tego ranka kto zapyta³.jogging czy gaszenie ognia ³opat¹. Ju¿ po³kn¹³ dwa i kompletnie nic to nie da³o poza metalicznym posmakiem w gardle. Wiedzia³. czego mu trzeba: ciemnej spi¿arni na Prestile Street.Muszê znale æ cokolwiek. I musia³ co znale æ. pomy la³. po czym znieruchomia³. Ju¿ mi nie spieprzysz. bo czu³a siê wy mienicie. Junior. co przypomina³o p³aski kawa³ek metalu. odpowiedzia³aby: Mo¿e za rok. ¿e uporaliby siê z ogniem du¿o szybciej. Brenda Perkins oceni³a. Wyczu³ co . otworzy³ szufladê ze skarpetkami i bielizn¹. u miechn¹³ siê szeroko. nie. Brenda nie zamierza³a siê tym przejmowaæ akurat teraz. otar³ wilgoæ z k¹cika têtni¹cego bólem lewego oka (nie zauwa¿y³. dwa. Rozprawia³a siê z nim stra¿ po¿arna z czterech okolicznych miast.szepn¹³. Wróci³ do komody. Nigdy nie wiadomo. A. . Ale chodzi³o nie tylko o endorfiny.nic tam nie by³o. Baaarbie. ¿e ³za by³a zaczerwieniona od krwi). obojêtne . Na razie jednak by³ tutaj. Nie bez znaczenia by³a odpowiedzialno æ za wykonanie wa¿nej pracy przez grupê . czyby nie ³ykn¹æ imitreksu. kiedy. Wypad³ z niej nie miertelnik Dale'a Barbary. jednak po namy le zrezygnowa³. ¿e do zmroku zostanie ugaszony.Cokolwiek . ¿e aktualny stan mo¿e nie potrwaæ d³ugo. Dzisiaj nale¿a³o to uznaæ za b³ogos³awieñstwo. Trafi³ za trzecim razem. jak to wysi³ek fizyczny. Zdawa³a sobie sprawê. W szkole sam tak zwija³ skarpetki i czasami chowa³ w nich trochê trawy albo jakie dopalac ze. Wyj¹³ z szuflady starannie zwiniête kule i obmaca³ ka¿d¹ po kolei. wetkniêtego do ma³ej przedniej kieszonki d¿insów. odzyska formê po mierci mê¿a.

na wysok¹ trawê. choæ poczernia³y. .Za to. co siê Brendzie wcale nie podoba³o.sta³a siê zapor¹ na strumieniu. na szczê cie jednak nie sta³o siê nic strasznego. . Na po³udniu by³y po¿ary w kopalniach. Ognia by³o niewiele. Do Brendy podszed³ Romeo Burpee. ale chêtnie poda³a mu d³oñ. przemieniaj¹c najbli¿sz¹ okolicê w zacz¹tek bagien. A pod ziemi¹ przecie¿ nie ma wiatru. którymi ci¹gnêli wodê ze strumienia Little Bitch Creek. a ziemia taka mokra. Rommie? .Mo¿e i tak. ¿e wykona³a pani kawa³ dobrej roboty. Tommy Anderson z Karczmy Dippera i Lissa Jamieson . splun¹³ przez ramiê. potem na drzewa po drugiej stronie. co to siê pali dwadzie cia i trzydzie ci lat. Jeszcze siê nad t¹ spraw¹ g³êbiej nie . Szybko pojawili siê ochotnicy ci¹gniêci przez dym. kilka drzew spali³o siê prawie doszczêtnie. .W tych okoliczno ciach móg³ to zrobiæ ka¿dy. lecz zadowolona. gdyby siê ju¿ zajê³o.Albo ogieñ by siê przeniós³ tam. . Johnny Carver i Nell Toomey zwijali wê¿e i rzu cali je na pakê ciê¿arówki Burpeego. . Brenda s³ysza³a miechy i u wiadomi³a sobie. Popió³ i sadza wy³owi³y j¹ z powietrza. Roze mia³a siê. g³osi³y wszem wobec: U BURPEEGO WYPRZEDA‾ TRWA OKR¥G£Y ROK. Zaskoczy³ j¹.Nawet bez wiatru móg³by siê rozprzestrzeniæ. ¿e nie by³a jedyn¹ korzystaj¹c¹ z nap³ywu endorfin. lecz silna jak koñ . Oboje spojrzeli w stronê kopu³y. Al Timmons. Móg³by p³on¹æ przez tydzieñ albo i miesi¹c. ¿e pewnie sam by wygas³. trochê zak³opotana. Czyta³em w National Geographic . Kopu³a zablokowa³a wiatr. A s³owa.nie li do innego samochodu pompy. I przes³ania³a widok na stronê Tarker's.ludzi. Krzewy po obu stronach drogi by³y poczernia³e i wci¹¿ jeszcze dymi³y.Odwróci³ g³owê. . co to robi. wyci¹gn¹³ do Brendy rêkê. Rzuci³ jedno i drugie. Zw³aszcza ¿e nie mamy teraz stra¿y po¿arnej. teraz j e zdjêli i siedli na poboczu. ¿e wiatru nie bêdzie? Nie wiemy w ogóle nic o tym. Potrz¹sn¹³ ni¹ mocno. Niós³ mokr¹ miot³ê i gumow¹ wycieraczkê pod drzwi. niektórzy z nich nadal trzymali ³opaty i gumowe wycieraczki. Walcz¹cy z nim wygl¹dali jak po³yskliwe zjawy z sadz¹ osiadaj¹c¹ na kopule. Poza tym sk¹d wiemy. Ci¹gle jeszcze widnia³y na niej metki.Z jakiej to okazji.Wskaza³ palcem nierówn¹ przecinkê miêdzy drzewami i przegradzaj¹cy j¹ wal¹cy siê kamienny mur. Kilku mia³o na plecach hydronetki. a co nie.nieco zbaczaj¹ca w stronê New Age. by³a mniej wiêcej widoczna do wysoko ci jakich trzydziestu metrów. Ogieñ po drugiej stronie to ju¿ by³a zupe³nie inna historia. Czternastu mê¿czyzn i trzy kobiety rozstawili siê po obu stronach drogi. które nadal mo¿na by³o przeczytaæ. którymi gasili pe³zaj¹ce ogniki. a przy tym pomog³a gasz¹cym po¿ar w jeszcze inny sposób . .

. bo wzywa³o j¹ g³o ne buczenie. pomy la³a te¿ o pliku z nazw¹ VADER.umilk³a. ani Georgiego Fredericka. Zadba li o to ludzie. co trzeba. Przypomnia³a sobie dziwaczny zachód s³oñc z poprzedniego dnia. to zespó³. Jako dawali s obie . . czy robi¹ to. powinni to co op³ukaæ. Jej zespó³.zgodzi³ siê Romeo. ¿eby tego dopilnowaæ. .Pani widzi co . Je¿eli ci¹gle jeszcze bêdziemy zamkniêci pod kloszem. wiêc Piper nie mia³a szansy z ni¹ porozmawiaæ.podkre li³ Rommie. . . w koñcu wolno pokrêci³a g³ow¹. jest. Ale mia³ w g³owie co jeszcze. Brenda zastanowi³a siê nad propozycj¹.No w³a nie. ¿e pani powinna kandydowaæ na szefa stra¿y i policji. jak na zdjêciu z pola walki w czasie pierwszej wojny wiatowej. oni s³uchaj¹. z tych dzieciaków.Ani jednego ..A przynajmniej na szefa stra¿y? Co pani my li? . Przy czym oni maj¹ zajêcie? Ani pani nie wie. .Ani Randolpha. Szyku je siê spotkanie na czwartek wieczór. przyda siê parê zmian. . Powiod³a wzrokiem po tl¹cych siê krzewach i zwêglonych drzewach.. . 12 Ginny Tomlinson bieg³a szpitalnym korytarzem. którzy siê tu zjawili. Ale wszystko jedno co robi¹.spyta³ z naciskiem. . i ¿adnego z nowych. ani ja. wcale mi siê to nie podoba. ale uwa¿am.Jest.To nie jest mój zespó³.Umilk³.. Gina Buffalino. ¿e jak ju¿ siê uporaj¹ z ogniem. ani Henry'ego Morrisona. lecz wcale jej siê to nie podoba³o. Pani wydaje rozkazy. pielêgniarz oraz nastoletnia ochotniczka. .Nad tym siê mogê zastanowiæ . Nawet nie próbowa³a. ¿eby zyskaæ pe³ny obraz sytuacji. który znalaz³a w komputerze.zastanawia³a. ani Ruperta Libby'ego. Rommie pokiwa³ g³ow¹.wietna my l . .Za wcze nie na takie kroki. Brenda siê zdziwi³a. Spêdzi³a w poczekalni do æ czasu. . . . I nie wiem. ani Freddy'ego Dentona. Ca³ym szpitalem zajmowa³y siê trzy osoby: pielêgniarka. Widzi pani jakie gliny? Pokrêci³a g³ow¹. . My od naszej strony tego nie zrobimy..Pewnie maj¹ zajêcie przy.Mo¿e ja siê trochê pcham z wozem przed konie. Zespó³. By³y brzydkie.stwierdzi³a z u miechem.Dale Barbara powinien zadzwoniæ do swojego przyjaciela w Waszyngtonie i powiedzieæ mu. co ³¹czy pani zespó³? Bo ja widzê. ale ju¿ niegro ne.

Ona mówi³a m³ody ! A ja my la³am. Prawdopodobnie wiêcej ni¿ raz. Chocia¿ w pewnej chwili nas wystraszy³. Piper wziê³a j¹ za rêkê. Tylko jestem zmêczona.Przykro mi to s³yszeæ.Czy dziecko te¿ zosta³o skrzywdzone przez gwa³cicieli? .Taki los. . Jaki czas siedzia³y bez s³owa. Pewnie wskutek d³ugiego przebywania na s³oñcu.powiedzia³a Ginny sama z siebie. je li w niedzielê kopu³a nad bêdzie okrywa³a miasto. mia³ lekki napad drgawek. Nie zosta³ nawet lad normalnego. nie przypuszczam . G³os mia³a spokojny. Piper zastanawia³a siê. .uzna³a Ginny.M³ody? Nie. ¿e prosi wody . . jak zadaæ pytanie.Umilk³a na chwilê..radê. I usiad³a obok wielebnej.. . .. Ginny cisnê³a jej palce. . W koñcu jednak nie pad³o. ale w zasadzie jestem pewny. . g³odu. . . odwodnienia. ¿eby cokolwiek zauwa¿yæ.. W korytarzu pojawi³ siê Twitch. jak zobaczy³am.. Pan Carty umiera³ d³ugo. Mówiê o skaleczeniu dziecka. co z ni¹ zrobili.Zdrowy szesnastomiesiêczny ch³opiec. beztroskiego Twitcha. . Usiad³ przy nich. natomiast w jej mózgu otworzy³a siê w¹ska czerwona szczelina. .Wszystko w porz¹dku. Ju¿ siê obawia³am. ale ledwo. ¿e mog³aby je wykorzystaæ w kazaniu. ale pielêgniarka odpowiedzia³a zmêczonym u miechem.Rozp³aka³am siê. . które zadaæ musia³a. tyle ¿e ludzie raczej nie zechc¹ s³uchaæ o mierci. Sammy mówi³a co o ³ó¿eczku. W powrotnej drodze Ginny sz³a powoli. Przysz³o jej do g³owy..spyta³a Piper. Na szczê cie by³a zbyt naæpana. .Dziewczyna zosta³a zgwa³cona .Raczej siê przewróci³.. ale w koñcu uda³o mi siê powstrzymaæ krwawienie.No i Ed Carty w³a nie zmar³. ¿e Twitch bêdzie musia³ j¹ zszywaæ. . no i skaleczenie.odpowiedzia³ Twitch. ¿e siê rozlecia³o.Ginny? .odezwa³a siê Piper.A dziecko? .. . ¿e to by³ wypadek. ¿e Ginny co odburknie. Mia³a przygarbione ramiona. . . .Co siê dzieje? Ju¿ my la³a.Pokiwa³a g³ow¹. teraz ju¿ dotar³ do celu. Piper patrzy³a na niego os³upia³a. . W d³oni trzyma³a kartê pacjenta. Piper wyda³o siê to szczególnie piêknym ujêciem sprawy.Wody te¿ na pewno chcia³a .Jej synek nazywa siê Little Walter. Nie do koñca zrozumia³em.Ginny przeci¹gnê³a palcem po czole.

O. Gdyby umarli. istotna sfera jej osobowo ci nie zdo³a dojrzeæ. na pewno. ¿e wypad³o co niespodziewanego. do swojego pokoju.Musia³ odpocz¹æ. By³ to gest nies³ychanie pokorny. o ma³o nie zdruzgota³ serca.spyta³a Piper. wy³a ochryple. zadzwoni³a do przyjació³ki. Nie tak jak niektórzy. Odwróci³ siê do Ginny. .Ry¿y jest tu gdzie ? . A potem zdemolowa³a pokój.Sorry.. .stwierdzi³ Twitch. .. Phil na jaraniu nie koñczy³ . Nie zatrzasnê³a za nim drzwi. pa. i powiedzia³a jej ca³kiem spokojnie.. W pewnej chwili ojciec wszed³ na górê i stan¹³ w drzwiach. lecz uzna³a. jak bardzo go nienawidzi. powiedzia³am mu. . Skuli³ siê pod wzrokiem Piper.powiedzia³ wtedy i odszed³ ze spuszczon¹ g³ow¹.. Ten jej Phil. wielebna . Je¿eli zszed³ z tego pado³u. bo co odpysknê³a matce. pozornie spokojna. Takie napady znaczy³y jej ¿ycie nastolatki potê¿nymi huraganami. tym lepiej. doskonale opanowanym g³osem. powodzenia. w my lach czerwon¹ szczelinê otwieraj¹c¹ siê coraz szerzej.Sammy czêsto mówi na niego M³ody . ¿eby wyszed³. my l¹c o tym.Je li chodzi o dragi. ona zapanuje nad tob¹ . mog³aby zamieszkaæ z ciotk¹ Ruth w Nowym Jorku. Gdy czu³a. u mnie wszystko w porz¹dku. Wtedy posz³a na górê. Wzruszy³ ramionami. ¿e zaczyna traciæ panowanie nad sob¹. tak. przypomina³a sobie s³owa ojca i ten prosty ges . . . ¿e je li nie dokona fundamentalnych zmian. Jak serdecznie nienawidzi ich obojga. od wiosny. pozostanie jak u piêtnastolatki. ki ojciec zabroni³ jej i æ do skateparku w galerii handlowej. Przez ca³y czas p³aka³a. Czu³a siê trochê jak w tê noc.Nie widzia³em go. bo zabi³aby czê æ siebie. skruszy³ jej gniew. Ciotka Ruth potrafi³a siê zabawiæ. Tamtego roku postawi³a sobie za cel walkê z napadami w ciek³o ci. Nie mog³a ich wyeliminowaæ kompletnie. Przygl¹da³ siê jej bez s³owa. Jako nastolatka naprawdê umia³a siê odgry æ. z któr¹ mia³a siê spotkaæ. Na pewno nied³ugo wróci. baw siê dobrze. Nazwali go po jakim bluesmanie graj¹cym na harmonijce. Gdy ona go dostrzeg³a. W nastêpny weekend? Jasne. . Zaczê³a pracowaæ nad samokontrol¹ i w du¿ym stopniu osi¹gnê³a sukces. by³ wielobran¿owcem. Piper siedzia³a miêdzy nimi. pa. .Je li nie nauczysz siê panowaæ nad w ciek³o ci¹. nie ze smutku. ale z w ciek³o ci. W ustach mia³a kwa ny posmak. dysz¹c. Zakoñczy³a zdarciem ze ciany ukochanego plakatu Oasis i porwaniem go na strzêpy. Zamknê³a je bardzo cicho.Nie ¿yje? . A ojciec wyci¹gn¹³ do niej otwarte ramiona. przyszpili³a wyzywaj¹cym spojrzeniem.Ginny pokaza³a na migi zaci¹ganie siê jointem i zatrzymy wanie dymu w p³ucach.mrukn¹³. wiêc jednak nie bêd¹ mog³y siê zobaczyæ.

. a wielebna Piper czu³a potrzebê. ona zapanuje nad tob¹ . klimatyzacja nie dzia³a³a. . Nazywam siê Piper Libby.. 13 Sammy mia³a podpuchniête oczy. Je li nie nauczysz siê panowaæ nad w ciek³o ci¹. Co chwilê strzela³ stawami.zaoponowa³a Ginny.Idê z ni¹ porozmawiaæ. .wtr¹ci³ siê Twitch. . .przywo³ywa w pamiêci g³os ojca. Boi siê.Nie s³ysza³a pani? Powiedzieli. Splecione d³onie wcisn¹³ miêdzy kolana. . Albo drapaæ do krwi. To zrozumia³e.. .Zagrozili..Nie chce powiedzieæ. Dziewczyna zaraz odjedzie.. Piper przypomnia³a sobie. jasne . . . Chwyci³a j¹ za . Je li przez ostatnie dwadzie cia lat zdarza³o siê.To pani.Oczy zaczê³y jej siê zamykaæ. kto ich skrzywdzi³. Piper nie mia³a czasu na takie zabawy. Siedzia³a w pierwszej ³awie i s³ucha wy wiêconej córki. Podaj nazwiska. jak z pocz¹tku wziê³a matkê i dziecko le¿¹cych na poboczu drogi za worek ze mieciami. ¿e siê boisz. pe³ne otêpienia.Tak. mnie. . ¿eby rzuciæ czym ciê¿kim. gdy Piper usiad³a przy ³ó¿ku.Dziêkujê. . Sammy pokrêci³a g³ow¹. co to takiego by³o...otwartych r¹k. mówi¹c. Dziewiêæ lat pó niej w czasie mszy ¿a³obnej powiedzia³a: Od ojca dowiedzia³am siê najwa¿niejszej rzeczy na wiecie . . Zawsze pomaga³o. je li powiem. rezygnacji. By³o to spojrzenie krowy id¹cej na rze .Tak.Spyta³a j¹. . . wielebna..Niech idzie . W szpitalnym pokoju by³o mroczno i ciep³o.Wiem. kto ciê zgwa³ci³.Mo¿e niekoniecznie teraz . a potem jego wolne kroki w korytarzu.. Nie wyja ni³a. Teraz czerwona szczelina ros³a z chwili na chwilê. tacy nieprawdopodobnie g³upi .Dosta³a rodki uspokajaj¹ce i.Powodzenia. ¿e Piper mia³a ochotê wybuchn¹æ .. A teraz powiedz mi. Wsta³a.a zdarza³o siê czêsto. . .Mog¹ zrobiæ co z³ego Little Walterowi Piper pokiwa³a g³ow¹. By³ bardzo blady. ¿e mnie skrzywdz¹.Spojrza³a na Piper. Otworzy³a je z trudem.. Tak oboje widzia³ ten.Podziêkuj mi. . matka jednak wiedzia³a.odpar³a Ginny. kto to zrobi³? . bo ludzie byli tacy g³upi. kto to by³.

Bojê siê. bo musisz us³yszeæ moje s³owa.Umilk³a na moment. A kiedy pojawi siê tutaj nastêpna zgwa³cona kobieta. tylko o pi¹tej. ¿e potem mo¿e tego ¿a³owaæ.nadgarstek.. wtedy przyjdê do ciebie i powiem.Nie! . mo¿e dwana cie samochodów.krzyknê³a Sammy.Nazwiska . . Kobieta. zmuszanie to zmuszanie . a pó³ki ugina³y siê pod . ju¿ by nie ¿y³a. bo supermarket by³ prawie pusty. Idiotyczny pomys³. 14 Jackie Wettington i Linda Everett zaparkowa³y przed Food City. w oszo³omieniu.... synka te¿ ci uratowa³am. Bruce Yardley.za¿¹da³a Piper Libby. Pó niej bêdzie zdegustowana. . . wszystko jedno. tak jak kiedy w zdarciu ze ciany i rozszarpaniu na strzêpy ulubionego plakatu. Wiedzia³a. Dziewczyna s³ab³a. ale drobiu nadal zosta³o mnóstwo. I Sammy je poda³a. teraz inaczej nie mog³a.Nie! Dosyæ! . Bra³ od ludzi gotówkê i zapisywa³ sumy na kartce. . Na parkingu sta³o mo¿e dziesiêæ. Teraz dziewczyna w szpitalnym ³ó¿ku by³a jedynie przeszkod¹ na drodze do poznania prawdy.Zrobisz to. . Sklep zamykano teraz nie o ósmej. nastolatek.powiem: To przez ciebie. a wielebna Piper Libby poniek¹d siê z tego cieszy³a. Pracowa³ tylko jeden kasjer. Ocali³am ci ¿ycie. . Pochyli³a siê nad p³acz¹c¹ pacjentk¹. chcê znaæ nazwiska. zrobi¹ nastêpny.Wyci¹gnij wosk z uszu. Sammy. . ¿e wcze niejsze zamkniêcie mo¿e spowodowaæ k³opoty.. przewiduj¹c. zamiast obs³ugiwaæ elektroniczn¹ kasê i karty p³atnicze. Lada ch³odnicza z miêsem opustosza³a. . Czerwona szczelina w ciek³o ci otworzy³a siê jeszcze szerzej. to Georgia! Ona ich zachêca³a! Piper ogarnê³o obrzydzenie. jakby byli ogarniêci tym samym z³ym snem. . Na razie jednak znajdowa³a w tym przyjemno æ. .To nie ja.W oczach Sammy zal ni³y ³zy. pó niej pomy li: Niespecjalnie siê ró¿nisz od tych facetów. Zrobili to raz. po czym dr¹¿y³a dalej.Nie. Ono tak¿e mog³o umrzeæ. .Nie mówi¹c ju¿ o twoim dziecku. . By³a tam kobieta. zapewne w ci¹¿y z którym z gwa³cicieli. kilkoro zapó nionych kupuj¹cych porusza³o siê wolno. Nied³ugo wyleje siê z niej strumieñ lawy.Chcê znaæ te nazwiska i ty mi je podasz. Sama ich do tego zachêca³a . bo gdybym ciê nie zabra³a ze sob¹. Randolph pos³a³ je tam.

Linda odetchnê³a. tam taka dziura siê zrobi³a od hamowania. ..Teraz ju¿ chyba tak.przyzna³a Marta i od razu doda³a piesznie: . Tym razem to by³a Judy. a w koñcu Marta siê odezwa³a: .Ale. .Powiedzia³a: Ró¿owe gwiazdy spadaj¹. wiesz.. .Tak mi siê zdaje . Policjantki czeka³y.Lindo.. a Carolyn niezbyt dobrze pamiêta³a regu³y gry. . . Linda us³ysza³a sygna³ swojej komórki. Ja pracowa³am przy kwiatach. trzy. Wiadomo.Bo¿e drogi! Mia³a atak? . pomy la³a Linda. Ró¿owe gwiazdy spadaj¹ rzêdami . niech siê zastanowiê. ja mówi³am o Judy. Wcisnê³a wybieranie numeru.. Patrzy³a przed siebie i tak cmoka³a ustami. muszê je ociepliæ na zimê. I wtedy ona powiedzia³a. skoro ostatni raz mia³a z ni¹ do . . czyli od czasu pojawien ia siê kopu³y praktycznie non stop. te ataki. . teraz dziewczynki rysuj¹.Przepraszam. ¿ebym na to zwraca³a uwagê.Co siê sta³o? Mów! . Albo co w tym stylu.. która opiekowa³a siê Janelle i Judy. baba . Audi zaczê³a szczekaæ. Zerknê³a na wy wietlacz i ¿o³¹dek jej siê skurczy³ ze strachu. . po prostu usiad³a.. Potem siê przecknê³a i wszystko znowu by³o normalnie. Nie spad³a ani nic takiego... ‾eby Marta pyta³a.. Tym razem by³o co zupe³nie innego.Wszystko w porz¹dku? . I jeszcze: Strasznie ciemno i brzydko pachnie . .. Ale nie.Marto!.. dwa.Marto? W duchu modli³a siê. nie o Janelle. Dzwoni³a Marta Edmunds. ¿eby sprawa by³a b³aha. Jackie po³o¿y³a Lindzie rêkê na ramieniu.Dziêki Bogu! . I trudno siê dziwiæ.jaga patrzy . 15 Chcê siê pobawiæ w tê drug¹ zabawê . powiedzieli cie mi.By³y na hu tawkach. .A Judy? Nie zdenerwowa³a siê? D³ugi czas na linii trwa³a cisza. wiêc podbieg³am.. kiedy na placu rozmawiali z Ry¿ym..W g³osie Marty wyra nie brzmia³ niepokój.ciê¿arem artyku³ów sypkich i puszek. a¿ wyjd¹ ostatni klienci. . a ma³a zesz³a z hu tawki i usiad³a na ziemi. Mia³ na my li Raz..Wszystko jest w porz¹dku. powiedzia³ Aidan do Carolyn Sturges. gdy Linda i Ry¿y pracowali. czy mo¿na zabraæ dziewczynki na plac. Trzeba odwo³aæ Halloween.

ta os przegrywa i wraca na liniê. kiedy siê odwróci. Odwróci³a siê do drzewa i szybko wyrecytowa³a formu³kê. gdy ona jest do nich odwrócona plecami. Thurston. .Raz.czynienia w wieku sze ciu. mia³ wie¿o otarte kolano. baba .No dobrze. Na spodniach pojawi³a siê ciemna plama. Co ciekawe. .odezwa³ siê Thurse.. .krzyknê³a Carolyn i odwróci³a siê twarz¹ do drzewa. zaraz sobie przypomnia³a. Na twarzy mia³ u miech. mo¿e siedmiu lat.. nie mia³a zamiaru psuæ mu humoru. Wygl¹da³ na szczê liwego. dwa.oznajmi³ Aidan dzielnie. czuj¹c pierwotny strach zrodzony ze wiadomo ci. minê mia³ Upiora z opery . . ch³opie? . Bardzo ³adne figury. tak¿e u miechniêty. Wargi zastyg³y mu w kszta³cie litery O. dwa. ¿e inni siê zbli¿aj¹..Co mu jest? . rozczapierzy³ pace jak szpony.Caro mo¿e liczyæ nawet bardzo szybko i je li przy³apie które na poruszeniu. Alice by³a ju¿ najwy¿ej dwadzie cia kroków od drzewa.Obróci³a siê na piêcie. lecz Carolyn nawet przez my l nie przesz³o.jaga pa .. Odwróci³a siê do drzewa. Thurse utkn¹³ za ch³opcem.poucza³ dzieci (które jako straci³y serce do zabawy) .Zobaczymy! .Co z tob¹. lecz obowi¹zkowy.jaga patrzy! Szybki obrót. Skoro jednak stanêli pod drzewem na podwórzu za chlebani¹ . . .. tê z zadrapanym kolanem. ale i z u miechem na ustach. Aidan Appleton le¿a³ na ziemi. ¿e nadal siê bawi. po³o¿y³ rêkê na piersi jak rasowy mówca.. .Mnie te¿ nie . . Aidan jakie dziesiêæ kroków za ni¹ sta³ na jednej nodze.Raz. . Carolyn dojrza³a na twarzy dziewczynki wszystkie niepokoje nagromadzone w ci¹gu strasznego weekendu. Niezbyt chêtny. I dobrze.trzy! . . mia³ uniesion¹ w górê. Carolyn podbie g³a do ch³opca.stwierdzi³a Alice. jakby próbowa³ biec na le¿¹co. baba . do gry w³¹czy³ siê równie¿ Thurston.. Ju¿ ona z Thurse'em tego dopilnuj¹.. trzy. trzy. Alice krzyknê³a przeszywaj¹co.Co mu siê sta³o? ... Dziewczynka sta³a z jedn¹ nog¹ wysuniêt¹ daleko do przodu. ¿eby go odsy³aæ do ty³u. W nastêpnej turze dziewczynka zostanie czarownic¹ i wtedy jej brat wygra.Mnie nie przy³apie .spyta³a Alice. . Zaczynamy drug¹ próbê. Z pocz¹tku Carolyn s¹dzi³a. dwa.Pamiêtajcie . Jedn¹ nogê. Innymi s³owy Alice pierwsza dotrze do celu. trzy.Raz. Aidan drgn¹³ leciutko.

.oceni³. .. On mówi o sobie Kucharz. .Wygra³em? 16 Generator zainstalowany w magazynie ratusza by³ le utrzymany (kto podstawi³ pod niego star¹ miednicê. Chocia¿ i tak du¿o wiêkszy od tych ze Sweetbriar Rose.Chyba z przemêczenia. . Sanders i Rennie sporo siê nagadali o tym.Ile to wa¿y? Ze trzysta kilo? Ry¿y pokiwa³ g³ow¹.powiedzia³ Aidan.Jaki atak . Carolyn i Thurston popatrzyli po sobie. . .Obud siê! . . spadaj¹.Nie taki znowu wielki .powiedzia³a Carolyn.Skarbie.Spadaj¹. ty ciemniaku! I Aidan siê obudzi³. . tylko psikusy. Alice nie zwróci³a na niego uwagi. Zgiêta noga opad³a na ziemiê.Aidan zacz¹³ dr¿eæ.. To przez niego. I straszne. Bardziej interesowa³ Everetta przymocowany do niego srebrny zbiornik. To jego wina. Potem przeniós³ wzrok na Carolyn i u miechn¹³ siê promiennie. Ze zdziwieniem spojrza³ na twarz siostry mokr¹ od ³ez. Trudno oddychaæ..krzyknê³a mu siostra prosto w twarz. .Nie rób tak. wziê³a go za rêkê. ty.Ró¿owe gwiazdy . Pewnie minie samo. . Albo ten. ustami ssa³ przez niewidoczn¹ s³omkê. . Ramiona te¿ dygota³y. Nie ma cukierków. Wszyscy patrz¹. Alice klêknê³a przy bracie. To ³adne.. do której skapywa³ olej) i.. skrzywi³ siê od smrodu i podszed³ do zbiornika..Obud siê. W ka¿dym jest jakie trzy tysi¹ce litrów. . spadaj¹. . po czym drgnê³a w potê¿nym kopniêciu.To siê nazywa rozmiar miejski . . bo to straszne! Thurston Marshall lekko dotkn¹³ jej ramienia. trzeba tylko.Zostawiaj¹ za sob¹ d³ugie lady.Ró¿owe gwiazdy spadaj¹ . Barbie zerkn¹³ na generator. który wymieni³ u Brendy Perkins. Za du¿o wra¿eñ. . to nic nie da. jak to mniejsze pojemniki po zwol¹ oszczêdziæ fortunê w tych czasach dro¿ej¹cej energii .obja ni³ Ry¿y.powtórzy³ Aidan. jak siê domy la³ Ry¿y.Pamiêtam z zesz³orocznego spotkania. najprawdopodobniej charakteryzowa³ siê tak¹ sam¹ efektywno ci¹ energetyczn¹ jak hummer Du¿ego Jima Renniego. .

Niema³o. maj¹ tylko jeden . a mo¿e i wiêcej.Chyba ¿e Rennie i Sanders wiedz¹. Natomiast potem idzie ju¿ ³atwo. bo brakuje nam sze ciu.powtórzy³ Ry¿y.Znalaz³e swoj¹ zgubê. Barbie przesun¹³ rêk¹ po niebieskim napisie wykonanym z szablonu: SZPIT. . Potrzebny wózek wid³owy. .. Tak ja to widzê. CR. . ale gdzie s¹ pozosta³e zbiorniki ratuszowe? . .stwierdzi³ Barbie. Zosta³y ukradzione. Wydawa³o siê. Zw³aszcza rzuca³a siê w oczy pustka wokó³ generatora. A o to jestem dziwnie spokojny. Barbie rozejrza³ siê w pod³u¿nym budynku. . . wiat³a w ratuszu zgasn¹. najwy¿ej bêdzie trochê wystawa³.Nie zgubili my zbiorników. A przynajmniej podno nik hydrauliczny. .Plus waga samego zbiornika. Tyle ¿e powinno ich byæ jeszcze piêæ. .Ale siê dowiem.Nie wiem . ¿eby to d wign¹æ.Kiedy zostanie opró¿niony.A do czego mog¹ byæ im potrzebne? . Wystarczy przywies iæ czerwon¹ szmatkê i mo¿na jechaæ.Ju¿ mniejsza o te. które zniknê³y ze szpitala. Taki zbiorniczek spokojnie wejdzie na pakê.Nie wiem. Normalnie na pikapa mo¿na wrzuciæ trzysta czterdzie ci kilogramów. ¿e nie ma w nim nic poza p³ugami nie¿nymi i kartonami z czê ciami zamiennymi. . sk¹d wzi¹æ wiêcej.Tak czy inaczej.

Ale szpital to instytucja stworz ona i dzia³aj¹ca dla dobra miasta.spyta³ Barbie.Wywieranie nacisku na zastêpcê przewodnicz¹cego Rady Miejskiej akurat teraz mo¿e byæ niebezpieczne .Jak rozumiem. nawet je li wy³¹czymy wszystko. Ry¿y wetkn¹³ d³onie w tylne kieszenie spodni i patrzy³ w ziemiê. Marcowe zgromadzenie miejskie to farsa. miasto nie mo¿e sobie na to pozwoliæ. co mnie przekona. S³yszê to o Du¿ym Jimie od mniej wiêcej dziesiêciu tysiêcy lat. Lepiej ¿eby mia³ na podorêdziu co . . ¿e jeste nowy w mie cie. czyli od czasu. Albo sp³awia lu dzi.Teraz nic.Barbiego trochê zdziwi³ ten wybuch.Pojutrze mo¿e byæ po wszystkim. Barbie niós³ licznik Geigera w³o¿ony do br¹zowej torby. Niemrawy wietrzyk musn¹³ im policzki. Pozwólmy na budowê Walmartu przy sto siedemnastej. Chocia¿ w powietrzu unosi³ siê posmak dymu z niedawno ugaszonych po¿arów na zachodzie miasta. Twarz mia³ ponur¹ i zaciêt¹. któr¹ znalaz³ w schronie. ¿e przejmiesz w³adzê. bo w szpitalu wystarczy paliwa tylko do jutra.Naprawdê w to wierzysz? . Moim zdaniem czas . co siê da. i tak wydawa³o siê wie¿e w porównaniu ze spalinami w szopie.. miasto potrzebuje wiêkszych wp³ywów. Dla dobra miasta . tak? . Ustawa upowa¿niaj¹ca do budowy nowego systemu kanalizacyjnego? Bardzo nam przykro. Badacze z wydzia³u ochrony rodowiska uniwersytetu stanowego twierdz¹.Tak. . nie odpowiadaj¹c na pytanie. . .Akurat teraz? Od razu widaæ.stwierdzi³ Ry¿y. Wracam do szpitala. To jego naczelne has³o. tak byæ nie mo¿e . . prezydent oczekuje.Co masz zamiar z tym zrobiæ? . Zgoda.Cholera.. Wieczorem zapukam do Jima Renniego i poproszê go o wyja nienia. muszê zajrzeæ do chorych. albo prosi ich o cierpliwo æ.RÓ‾OWE GWIAZDY SPADAJ¥ 1 Barbie i Ry¿y wyszli na zewn¹trz. na dodatek ateistów. . .stwierdzi³ Barbie. a do tego resztê propanu. bo przecie¿ wszyscy wiedz¹. ¿e w jeziorze Chester jest za du¿o cieków? Radni proponuj¹ przedyskutowanie sprawy. Rozszerze nie strefy komercyjnej? Fantastyczny pomys³. W koñcu podniós³ wzrok. ¿e te badania naukowe s¹ prowadzone przez humanistów. odetchnêli g³êboko. kiedy on nami rz¹dzi. .

Dzieci nie pamiêtaj¹? . .spyta³ Ry¿y.Cierpliwie. Widzia³em dzi dwoje dzieci. . dzwoñ. . Mhm. Dosta³em wiadomo æ o trzech nastêpnych.Nie mia³em jak ci powiedzieæ. . . Gdyby uwa¿a³a.. Barbie bez trudu odgad³ pytanie.Rozumiem.Linda? Co siê sta³o? . które pad³o z drugiej strony: Ca³y dzieñ dowiadujesz siê o atakach u kolejnych dzieci i dopiero teraz mi mówisz? . Ja ciebie te¿ kocham. bo zadzwoni³ mu telefon.Jest to jaka my l.Umilk³ i s³ucha³. . oboje czuj¹ siê wietnie.Zabierasz dziewczynki? . O jednym dowiedzia³a siê Ginny. . . chce zwróciæ na siebie uwagê? Na ten pomys³ Ry¿y nie wpad³.Znowu s³ucha³. które przesz³y krótkotrwa³e ataki. Drgawki szybko minê³y. Szczerze powiedziawszy. A co z ró¿owymi gwiazdami? . ¿e to by³a Judy? Nie Janelle? . . przeczesa³ w³osy palcami na tyle mocno.To nie jest nienormalne.Nasz pies. spojrza³ na wy wietlacz. zwyczajnie nie mia³ czasu my leæ o tej sprawie. ale ma³o prawdopodobne. ¿e twoja m³odsza córka na laduje zachowanie starszej? Mo¿e.Dzieci nie wiedz¹ nawet. z którymi dzisiaj rozmawia³em. . Otworzy³ aparat. golden retriever. ¿e przez chwilê oczy mu siê zwêzi³y w szparki jak u Chiñczyka.Tyle ¿e Rennie i Sanders maj¹ do dyspozycji policjê.Opowiedz mi o atakach.najwy¿szy. Teraz jednak siê zastanowi³. zaraz bêdê.. I niech Audi bêdzie z nimi przez ca³y czas. ale byli zbyt przera¿eni.Rodzice. Ry¿y opowiedzia³. ¿e co jest nie tak.. .. . A gdzie moja? Ry¿y nie zd¹¿y³ odpowiedzieæ. nie wiem. spokojnie.Chyba nie musimy siê martwiæ. . . .S³ucha³ jaki czas.Kto to jest Audi? . przytaczaj¹c równie¿ s³owa Jannie o Halloween i Judy o ró¿owych gwiazdach. . po czym odpowiedzia³: . Jeste pewna. mówili.Brod¹ wskaza³ starodawny ¿ó³ty licznik .Czy to normalne? .Barbie siê u miechn¹³. . . .To mo¿liwe.Istnieje mo¿liwo æ.Dobrze. Tak.Zawiesi³ telefon na pasku.Jezusie Chrystusie! . ¿e mia³y atak. ¿eby siê ws³uchiwaæ. ¿e dzieci co majaczy³y w czasie ataku.Ch³opak Dinsmore'a te¿ mówi³ co o Halloween. Mo¿e to jest jaki efekt uboczny klosza.

Przys³aæ trochê do szpitala? .Ten cz³owiek umie zorganizowaæ pracê. .Ch³opiec. co wymy li³.. 2 W drodze powrotnej do szpitala Ry¿y zatrzyma³ siê przy redakcji Democrata i przekaza³ licznik Geigera Julii Shumway. a nie przez telefon. Przy okazji.. owszem. bezdyskusyjnie .. Chocia¿ mog³o mi siê pomyliæ z tym. Ry¿y s³ucha³ uwa¿nie. A co ty bêdziesz robi³ w czasie. kto widzi u niej miejski licznik Geigera. która pojecha³a zatankowaæ samochód. Trzy dolary! Ry¿y s³ucha³ cierpliwie. Ry¿y go zna³. Nie mam pojêcia. Dzwoni³ dziadek. Ry¿y mia³ zamiar j¹ przestrzec.Geigera w torbie.uzna³ w koñcu.Nie ja. . które ona odebra³a..Bêdziesz co sprawdza³? .powiedzia³a w koñcu.Dla mnie bomba. . . Dzisiaj kurczak a la Barbara.. W drodze do szpitala po³¹czy³ siê z Ginny Tomlinson i wypyta³ j¹ o to wezwanie do ataku. I o Halloween.. urz¹dzenie w br¹zowej torbie zniknê³o pod biurkiem. ¿eby uwa¿a³a. Redaktorka wys³ucha³a instrukcji Barbiego. To w³asno æ miasta. co mówi³ Rory Dinsmore. Nie chcia³bym zostaæ z³apany na gor¹cym uczynku. kiedy ja siê zabawiê w twojego ch³opca na posy³ki? . Ludzie plotkuj¹. .Wiem . Gdy skoñczy³a narzekaæ. z lekkim u miechem na ustach. Akurat Bill dostarcza³ im pocztê. a w³adze za mn¹ nie przepadaj¹. ¿e w zasadzie powinien by³ zaczekaæ i porozmawiaæ z Ginny twarz¹ w twarz. zapyta³. czy ma³y Jimmy powiedzia³ co w czasie ataku. Ju¿ prawie dojecha³ na miejsce.W porz¹dku .Koniecznie. w Gas & Grocery normalna siê w³a ciwie skoñczy³a.Idê gotowaæ w Sweetbriar Rose. Bill mi przekaza³. Jimmy Wicker.Opiekowa³ siê ch³opcem pod nieobecno æ matki. ale zanim zd¹¿y³. a Johnny Carver podniós³ cenê i bierze trzy dolary za litr. . . . Chyba Bill Wicker.A tak. Ty to we .stwierdzi³ Barbie i powiedzia³ Ry¿emu. u miechaj¹c siê lekko. Co o ró¿owych gwiazdach. my l¹c o tym. . ¿e dzieciak papla³ jak najêty.Nie mogê. Podporz¹dkujê siê z przyjemno ci¹. w co najpierw rêce wsadziæ. .

który poprzedniej nocy pope³ni³ morderstwo. Prze pij siê.Ju¿ prawie jestem. . kto jej to zrobi³.Przerwa.mówi³a dalej Ginny. .Wpadnij po drodze do Sweetbriar Rose. podobnie zreszt¹ jak mierci ¿ony. .powiedzia³ Du¿y Jim w przestrzeñ pustego gabinetu.rzuci³ w s³uchawkê. . Bo mamy pacjentkê. ale Piper chyba siê uda³o. a w koñcu i tak musia³ pos³u¿yæ siê poduszk¹ (przyciska³ j¹ do twarzy ¿ony bardzo delikatnie. Nie nastawiaj budzika. Serwuj¹ tam dzisiaj kurczaka. by³o rzeczywi cie nieco bardziej dramatyczne. Wiem o tym z wiarygodnego ród³a. je li tylko siê dowiedz¹. kiedy ty ostatnio spa³a? . Nie mog³am siê dowiedzieæ od dziewczyny. Ry¿y jêkn¹³.Bêdê przy niej za piêæ minut.lulu! Roz³¹czy³ siê.No dobrze . c iê przydarzy³o wielebnemu Cogginsowi.Id do domu. ¿e danie zawiera mnóstwo cholesterolu. . . ¿e nie postrzega³ swojego czynu w tych kategoriach. nim zd¹¿y³a zaprotestowaæ. Zosta³a zgwa³cona.Piper Libby j¹ przywioz³a. .. . A ty .Jak bomba . Czê ciowo dlatego.Nagle przysz³a mu do g³owy pewna my l.Ale ta Bushey. O tym te¿ bêd¹ plotkowaæ. Nieoperacyjny. .I nic dziwnego. Sammy Bushey. Ginny ziewnê³a tak szeroko.Pozbiera siê . Id do domu. . Owszem. A zapewne tak. teraz ju¿ spo¿ywa wieczerzê z Chrystusem Panem .Nie ¿artujê. niest ety ten cz³owiek uparcie nie chcia³ postawiæ dobra miasta przed w³asnym.Ginny. Zabra³ j¹ nowotwór.. popychaj¹c w objêcia Jezusa). w ostatnim tygodniu dawa³ jej za du¿o rodków przeciwbólowych.wietnie. 3 Du¿y Jim Rennie czu³ siê stosunkowo dobrze jak na cz³owieka.Czujê siê wietnie.Kiedy wrócisz. a na deser szarlotka. zwalnia³ jej oddech. ale zrobi³ to z mi³o ci i wiedziony lito ci¹.. Rudy Rycerzu? . Wypad³a ze szpital a jak. Natomiast to. ¿e by³o j¹ s³ychaæ przez telefon. .. .Pieczeñ wo³owa z sosem i purée z groszku. .Dziêki. On sam w³a nie zajada³ solidn¹ porcjê fettuccini alfredo dziêki uprzejmo ci firmy Stouffer.Có¿.Wolne ¿arty! . skarbie. ale nie by³o przy nim dokt ora . . . Podejrzewa³. .

szczê ciem cz³owiek szybko siê przyzwyczaja³.Jak siê czujesz.Prze¿y³em ciê. Do tego celu potrzebowa³ nie tyle koz³a ofiarnego. pracy bêdzie jeszcze wiêcej. .Tyle ¿e wie. Du¿y Jim. ile potwora. stary konowale . i tak sobie poradzi. którym tylko on móg³ sprostaæ . cz³owiek. Wizyta u przyjació³ek pomog³a. które pokazywano w telewizji. Zreszt¹ przecie¿ to Junior usun¹³ cia³o. . zgodnie z oczekiwaniami. A je li kopu³a zostanie. Od soboty sporo zapisa³. ale rzeczywi cie czu³ siê lepiej. No. Oczywistym kandydatem b y³ tutaj Barbara. Drzwi siê otworzy³y. A nawet gdyby Junior go wystawi³. Randolph to idiota. którego wystawiony przez Partiê Demokratyczn¹ kandydat na prezydenta wyznaczy³ na miejsce Jamesa Renniego. chocia¿ zajêty sprawami miasta (oraz. znalaz³aby za pomoc¹ luminolu i specjalnych wiate³ oraz innego oprzyrz¹dowania mnóstwo plam krwi.mrukn¹³ Du¿y Jim i za mia³ siê dobrodusznie. synu? . zapewne jaka brygada dochodzeniowa. Tworzy³a wyzwania. Jak to by³o w tej g³upiej piosence? Wszyscy gramy razem . Przez ca³e ¿ycie liczy³ wy³¹cznie na siebie i teraz nie zami rza³ tego zmieniaæ. W pewnym sensie mia³ nadziejê.. I bardzo dobrze. kogo s³uchaæ . Zreszt¹ pokój zosta³ wysprz¹tany do czysta. Zabójczy ból g³owy wreszcie popu ci³. ¿e Les ter Coggins tutaj przeszed³ do wieczno ci. W spi¿arce McCainów nie pachnia³o najlepiej. jednak to zauwa¿y³. ¿e kopu³a zostanie przynajmniej na jaki czas. Otar³ brodê serwetk¹. A j e li chodzi o Pete'a Randolpha w roli ledczego. Pierwszym i najwa¿niejszym zadaniem w kwestiach biznesu by³o wzmocnienie w³adzy w mie cie.Haskella. Du¿y Jim podniós³ wzrok znad notatek i zobaczy³ swojego syna. Ch³opak mia³ twarz blad¹ i bez wyrazu. Tak w³a nie ¿yje siê w niewielkim miasteczku. po czym wróci³ do notatek w notesie le¿¹cym obok podk³adki. . interesiku. Czêsto jada³ w gabinecie i nie widzia³ potrzeb) zmiany tego nawyku tylko dlatego. Przez co sta³ siê wspó³sprawc¹. który tak¿e wymaga³ sporo czasu). wystarczy³o posiedzieæ . Talerz z makaronem i szklanka mleka (Du¿y Jim nie pi³ alkoholu) sta³y na biurku. koñ by siê u mia³. który by mu zatruwa³ ¿ycie..obwie ci³ Du¿y Jim pustemu wnêtrzu tonem wyk³adowcy. podobna do tych.Dobrze. Tutaj ka¿dy jest w co uwik³any. rzecz jasna. Junior sk³ama³. Du¿o mia³ do zrobienia. ale ¿adna z takich grup nie znajdzie siê tutaj w niedalekiej przysz³o ci. Co z nim siê ostatnio dzia³o niedobrego.z Bo¿¹ pomoc¹ oczywi cie. Mimo wszystko ufa³ ch³opakowi.

Opu ci³ spojrzenie na notatnik pe³en zapisków (i poplamiony sosem z w³oskiego dania) . gdy cz³owiek zapala wiat³o.spyta³ w koñcu. . by ods³oniæ zêby.Trzeba korzystaæ. póki mo¿na. . Ujmijmy to w ten sposób: Gdy ju¿ poci¹gniemy za spust. jego wargi unios³y siê tylko na tyle.Du¿y Jim przekrzywi³ g³owê.Mój w³asny syn mi mówi. . Tak jest lepiej.Niewa¿ne. G³owa mnie bola³a. Czy jeste gotów powiedzieæ mi. Jest w bezpiecznym miejscu i tyle. . . w twarz ojca. Spojrzenie ciemnych oczu pad³o na ka³u¿ê bia³ego sosu na talerzu Du¿ego Jima. ale jego oczy zosta³y nieporuszone.U miechn¹³ siê ciep³o.Zjesz co ? Mam jeszcze trochê fettuccini w lodówce.Cia³a? .Nic mi nie jest.Nic nie szkodzi .. co ma³o prawdopodobne. Kiedy chcesz to zrobiæ? Dzisiaj? Wszystko gotowe. Junior przypuszcza³.Na pewno dobrze siê czujesz? .Ju¿ ci powiedzia³em.We sobie co do jedzenia . ¿e karaluchy maj¹ zadziwiaj¹c¹ zdolno æ znajdowania szpar. .stwierdzi³ Du¿y Jim bez ladu pasji w g³osie. Du¿y Jim zastanowi³ siê nad odpowiedzi¹.Jak to: cia³a? Junior u miechn¹³ siê. Doskonale.Tak. co powinienem wiedzieæ . nie musisz wiedzieæ. Mo¿emy go wykorzystaæ nie tylko do Cogginsa. Ty i te twoje inne cia³a.tylko jeden by³ zakre lony: psia córka redaktorka. ¿e móg³by nawet polubiæ ten zapach.spokojnie.. zanim wszystko zaplanujesz? .stwierdzi³ Du¿y Jim.Wspaniale. . .Blado wygl¹dasz.W tym przypadku. . Bêdziesz zaskoczony jak wszyscy.Nie.Znalaz³e co w jego mieszkaniu? . . Kiedy powinienem znale æ cia³a? . Robi³o to do æ dziwaczne wra¿enie.Nie jestem g³odny. Junior ani drgn¹³. mikrofala wietnie sobie radzi z tym daniem. jeszcze nie dzisiaj. . .poleci³. . . ale ju¿ przechodzi. po czym zaraz wróci³o do twarzy ojca. Pokaza³. Du¿y Jim rozwa¿y³ s³owa syna.. trzymaj¹c dziewczêta za rêce. synu. . utkwione w to samo miejsce.A je li klosz zniknie. miasto bêdzie gotowe powiesiæ Baaarbiego na pierwszym drzewie. . gdzie.Chocia¿ sa³atkê. co przyniós³. gdzie go umie ci³e ? Junior wolno pokrêci³ g³ow¹. . Je¿eli odpowiednio rozegramy sprawê. .. . ale w koñcu trzeba pamiêtaæ. A w my lach doda³: Je¿eli pan Barbara siê wykrêci. zawsze jeszcze jeste ty. tak.

Nie czekaj za d³ugo. które teraz wydawa³y siê takie dziwne i obce. i to jak najlepiej. ale bardzo sprytnym.Idê do siebie. wpatrzony w ojca ciemnymi oczami. Komendant policji Howie Duke Perkins oraz prokurator stanowy napotkali pewne problemy. ¿e d³ugo nie poci¹gnie. który od jakiego czasu kaza³ mówiæ na siebie Kucharz. ¿e on jest potworem.Chudzi s¹ w modzie .Dobrze.. ¿e patrzy na trupi¹ czaszkê. Mia³ mnóstwo pracy.. co przeczyta³a. Kto wie. Zawsze by³a przekonana. Chocia¿ je li dobrze zrozumia³a to. Im d³u¿ej Brenda patrzy³a na kartki. Co mu przypomnia³o o facecie. Junior zastanawia³ siê jeszcze chwilê. Zawsze siê zadowala³ funkcj¹ zastêpcy przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. jakiego zna³a ca³e ¿ycie. zapewne jednej z najwiêkszych w historii Stanów Zjednoczonych . ujmuj¹c sprawê s³owami jej mê¿a. kiedy to wszystko siê skoñczy. Zjem pó niej. zupe³nie jakby skasowa³ poprzednie ¿ycie w roli Phila Busheya. Na razie jednak uda³o jej siê wydrukowaæ ca³¹ zawarto æ pliku zatytu³owanego VADER.odpar³ syn i u miechn¹³ siê pustym u miechem. . A tak¿e s³u¿y³ za tarczê. Zamierza³ j¹ wykonaæ. Nawet fragmenty o podryguj¹cym Ko ciele Cogginsa pasowa³y. Podniós³ pióro. Du¿y Jim odetchn¹³ z ulg¹.powiedzia³. . . 4 Generator nadal dzia³a³. tylko jedna wielka wiêta pralnia pieniêdzy. Niewiarygodna lista wykroczeñ skompletowana przez Howiego. po czym najwyra niej straci³ nim zainteresowanie. Du¿y Jim odniós³ wra¿enie. tato . mo¿e jego zdjêcie zamieszcz¹ na ok³adce magazynu Time . Ziew n¹³ szeroko. tym bardz iej opisane tam sprawy pasowa³y jej do Jima Renniego. Przez d³ugi czas Andy by³ jedynym. to wcale nie by³ Ko ció³. zdrzemnê siê trochê. chocia¿ wiadomo by³o. Chudniesz w oczach. wydawa³a siê na papierze bardziej realna ni¿ na ekranie komputera.Tylko pamiêtaj. Szlaki przeciera³ mu Andy Sanders.. . przeciwko któremu . nad któr¹ najwyra niej zamierza³ pracowaæ. je li Brenda nie zdobêdzie kolejnych butli z gazem. Dlaczego etap gromadzenia dowodów w sprawie operacji Vader tak bardzo siê przeci¹ga³? Jim Rennie by³ potworem. Gdy Junior wyszed³ z gabinetu. Pieniêdzy pochodz¹cych z produkcji narkotyków. bardziej niepokoj¹cym ni¿ wyraz jego oczu.

nie na Karaibach. wiecznie u miechniêty. Dlaczego? Wiedzia³a dlaczego. Które on uwa¿a³ za swoje. wed³ug Howiego. Siedz¹c na ³awce gdzie w Kostaryce albo rz¹dz¹c strze¿onym maj¹tkiem w Namibii. Andy by³ celowo wystawiany i prawdopodobnie nawet o tym nie wiedzia³. chodzi³o o miasto. ryzyko wzros³o nieprawdopodobnie. które w koñcu znika³y w finansowych bagnach Nassau oraz Wielkiego Kajmanu. ciskaj¹c smako³yk. Ma fortunê.pomy la³a Brenda.Howie zebra³ niepodwa¿alne dowody. które otrzymywa³ prokurator stanowy. który by pozowa³ do fotografii. a mieszkasz w starym dwupiêtrowym domu i handlujesz u¿ywanymi samochodami.. bo wsadzi³a ³apê do s³oja i nie mo¿e jej wyj¹æ. je li tylko zachowa milczenie . a mo¿e i dziesi¹tki milionów. to nawet z pêkaj¹cym w szwach kontem bankowym jest nikim. Równie¿ spó³ka Town Ventures (nie wspominaj¹c ju¿ o kilku religijnych rozg³o niach. Nazwisko Renniego zaczê³o siê pojawiaæ na dokumentach dotycz¹cych kilku innych fundamentalistycznych Ko cio³ów na pó³nocnym wschodzie. I pierwszym diakonem w Ko ciele Chrystusa Odkupiciela. Bo kto milczy lepiej ni¿ marionetka? Ostatniego lata zacz¹³. lecz w Chinach. A po ladach mo¿na i æ i wcze niej czy pó niej. d¹¿yæ do wycofania siê z gry. Przez te inwestycje zostawa³y lady. przegl¹daj¹c dokumenty przy mê¿owskim biurku. Nie popu ci. czym dysponuje? Czy zgodzi³by siê zrezygnowaæ z funkcji w zamian za jej milczenie? Nie mia³a pewno ci. W³a nie Andy by³ przewodnicz¹cym rady. Wtedy na dokumentach. gdzie sk³adniki leków obkurczaj¹cych naczynia krwiono ne mo¿na by³o nabywaæ hurtem i nikt nie zadawa³ pytañ. najczê ciej na tych.. ¿e wszystko bêdzie dobrze. gdyby mu pokaza³a. co? . I zapewne tak by siê w³a nie sta³o. Nie chodzi³o o pieni¹dze. I obawia³a siê . a nie na wschodzie. która daje siê z³apaæ. Pieni¹dze tej spó³ki znika³y na zachodzie. Dlaczego Rennie siê tak ods³oni³? Howie Perkins widzia³ tylko jedn¹ przyczynê: pieniêdzy zrobi³o siê za du¿o na jedn¹ tylko wiêt¹ pralniê. pierwsz ym w sercach mieszkañców miasta i na pierwszej stronie ka¿dego dokumentu. trzymaj¹c tabliczkê z numerem. Czy poszed³by na uk³ad. Gdyby Howie i prokurator stanowy zbyt po piesznie wykonali ruch. A mo¿e nawet jedynym. w kraju. zwykle wcze niej. Zarobi³e miliony. serdeczny g³upek. ka¿da by³a mniejsza ni¿ WCIK) stanowi³a jeden z pierwszych powa¿nych b³êdów Renniego. które dotyczy³y spó³ki Town Ventures zarejestrowanej w Nevadzie. ale ty nie potrafi³e zrezygnowaæ z okazji. by³by tak¿e pierwszym. Nie mog³e przepu ciæ okazji. Jak ma³pa. Bo je li cz³owiekowi brakuje celu w ¿yciu. Du¿y Jim zmieni³by siê w ma³ego Jima. zacz¹³ siê pojawiaæ podpis Renniego. do czego doj æ. gdyby uwierzy³ w obietnice Du¿ego Jima.

mruknê³a i przymknê³a oczy. Przypomnia³a sobie. Nawet klosz sta³ siê niewa¿ny. lecz stanowczy g³os mê¿a: Mo¿esz jeszcze trochê zaczekaæ. Bêdzie nieprzyjemna. Mieszkañcy Chester's Mill szykowali siê do kolacji.Julia z Horace'em na smyczy wybra³a siê do sklepu Burpeego. Czy biedny g³upi Andy Sanders czu³ to samo? Prawdopodobnie. I ja czeka³em na ostateczne dowody. Bo im d³u¿ej trwa izolacja pod kloszem. kochanie. tym gro niejszy staje siê Rennie .jedni po to. które jeszcze dzia³a³y. zapewne niebezpieczna. Jakby wiedzia³. 5 Po dostarczeniu licznika Geigera .Jutro . Tam siê rozp³ywa³. Dobrze by³oby zabraæ ze sob¹ Juliê Shumway. Za³o¿enie p³ytkie i zbyt romantyczne. S³ysza³a w g³owie spokojny. postanowi³a Brenda. pójdê do Renniego z tymi wydrukami. jeszcze w kartonach. Tyle ¿e Dale Barbara mia³ teraz w³asne k³opoty. jak Howie cofa³ samochód na podje dzie. ¿e ma zrezygnowaæ ze stanowiska na rzecz Dale'a Barbary. drudzy dlatego . .odbiorca przyj¹³ go chêtnie. ¿eby j¹ poca³owaæ w blasku s³oñca. ¿e ju¿ siê nie spotkaj¹. pog³adziæ po szyi. która nagle zaw³adnê³a ¿yciem Brendy. lecz ju¿ coraz wiêcej osób zaczyna³o paliæ drewnem . Je¿eli do jutrzejszego wieczora klosz nie zniknie. ale nie przeci¹gaj sprawy zbyt d³ugo. Powiem mu. które uwa¿a³a za rzecz pewn¹. Liczy³a siê tylko pustka. Romeo powiedzia³ jej. jakby tym ostatnim gestem odp³aca³ za wszystko. ¿e je li tego nie zrobi. Z kominów unosi³ siê dym i szed³ w górê w nieruchomym powietrzu. ale Brendzie i tak ³zy nap³ynê³y do oczu. I Barbiego. Zaczekam jeszcze dwadzie cia cztery godziny. jak siê zatrzyma³. by oszczêdziæ paliwo do generatorów.konfrontacji. I ¿e zaprasza j¹ do korzystania z obu. ¿e ma w magazynie dwie nowiuteñkie fotokopiarki. oczywi cie. Nagle wszystkie dokumenty i opisane w nich machinacje wyda³y siê ma³o wa¿ne. zabieraj¹c jej szczê cie. . i obieca³ zacz¹æ poszukiwania we wtorek z samego rana . ¿e nie mieli innego wyj cia. Zagro¿ê. przeczyta o swoich narkotykowych dokonaniach w gazecie. a nawet ochoczo. Niektóre posi³ki (jak na przyk³ad kurczak a la king dla jakiej setki osób) przygotowywano na kuchenkach gazowych lub elektrycznych dziêki generatorom. Dwie minuty pó niej spa³a jak zabita w mê¿owskim fotelu.

.oznajmi³a Julia..Jak ju¿ siê to wszystko skoñczy. . Gazeta musi wychodziæ. .. pu³kownik Cox. co potrzebne..00. zaæwierka³ jej telefon...Ogólnie bior¹c.Cholerna racja! .. tymczasem Cox j¹ zaskoczy³.. póki bêdê móg³. ¿e nie bêdzie pod kloszem New York Timesa ani CNN w przewidywalnej przysz³o ci.Zachomikowa³em te¿ trochê propanu .wyzna³.Jestem twoim d³u¿nikiem. Po³o¿y³ palec na ustach... Rommie.stwierdzi³. Wyjê³a aparat z kieszeni spodni. gdzie jestem. ¿eby mia³a wszystko. mi³o mi pana s³yszeæ . Po czym serdecznie cmoknê³a go w policzek. zamkniêt¹ na cztery spusty.O pu³kowniku Barbarze porozmawiamy za chwilê . .S³ucham. .To on powinien teraz nosiæ ten cholerny telefon. je li nie zadzia³a ¿aden trik z tych. nadal pogodnym tonem..Teraz chcê us³yszeæ odpowiedzi na dwa pytania.00 DO 14. I mo¿e mia³ racjê. bêdê oczekiwa³ znacznej obni¿ki ceny moich cotygodniowych reklam .Ach. £adny po¿ar spowodowa³y po pana stronie. Wie pani o pociskach? . .Proszê pani. Natomiast tu.Dobry wieczór pani. W oknie widnia³a rêcznie wypisana tabliczka: JUTRO OTWARTE OD 11. .rzuci³a lekko. . jaki dreszczyk budzi w nas...to nie jest moja. mieszkañcach dziury zabitej dechami.Prawdopodobnie w pi¹tek. .Patrzy³am. . raczej nieciekawie.. .. ni¿ im wydziela rz¹d.Dzwoniê do pu³kownika Barbary . jakby mieli zachowaæ wielk¹ tajemnicê.krzyknê³a Julia. które chowamy w . . . Pierwsze: kiedy dopu cicie do nas prasê? Bo obywatel e Ameryki maj¹ prawo wiedzieæ wiêcej.A w cholernym piekle ludzie powinni mieæ cholern¹ wodê z lodem! Stanê³a przed stacj¹ benzynow¹ Gas & Grocery. Ledwo Julia wysz³a ze sklepu. . i ca³kiem przyzwoity po naszej. . klepi¹c psa. jak uderzaj¹. PRZYJD WCZE NIEJ! . prawda? Spodziewa³a siê z jego strony zaprzeczenia oraz informacji. Julia zgadza³a siê z nim ca³kowicie i od razu mu to powiedzia³a. tak? Szczególnie teraz. pewnie w porz¹dku.uci¹³ Cox.Dopilnujê.Nie wyobra¿a pan sobie. . Jak tam ¿ycie poza kloszem? . rozmowa miêdzymiastowa. I jak siê odbijaj¹. .

Pozostaje mieæ nadziejê. lecz us³yszawszy jego s³owa. O tym w³a nie chcia³em porozmawiaæ z Barbiem. jednak chcia³bym zaznaczyæ.Dlaczego. Moim zdaniem siedzi pan przed komputerem i ma dostêp do wszystkiego. . je li mogê prosiæ. . je li pan siê na mnie wypnie. . . O co jeszcze chce pani zapytaæ? Krótko. osoba wyznaczona przez prezydenta jest w tej chwili w Sweetbriar Rose. Mniej wiêcej oko³o dziewi¹tej. chyba ¿e przez zachodni¹ czê æ Maine przechodzi dzi wieczór jaki piekielnie gor¹cy front. . To kwestia ca³kiem innych stawek. O ile mi wiadomo. Widzê na nim czterna cie i pó³ stopnia.Przerwa³a na moment.odezwa³ siê pu³kownik po chwili. . Niech pan przywyknie do tej my li. zapomnia³a o temperaturze. jak siê Julia obawia³a. jednak nadal spora. nie ma pan innego wyj cia.Dysponuje pan tak¹ informacj¹ czy nie? Pewnie tak albo mo¿e j¹ pan ³atwo uzyskaæ.Spojrza³a w stronê wiate³ restauracji i . ¿e noszê szesnastkê.Wystarczy to pani? . które rozpalili cie. . ¿e Barbie nie bêdzie chcia³ z panem rozmawiaæ. Patrzê na termometr w oknie Mill Gas & Grocery.Je li pan powie.Proszê pani. ¿e pani telefon nie jest jedynym w Chester's Mill. . Julii zdawa³o siê. Co tu siê u nas dzieje. czy zawsze pani chêtnie ¿artuje? .zanadrzu. koñczymy rozmowê. Podobno kurczakiem a la king. z jakim siê mogê po³¹czyæ. Cox westchn¹³ zrezygnowany. ¿e s³yszy pykanie klawiszy. ¿e plan B zadzia³a lepiej ni¿ plan A. . nie jestem rzecznikie m prasowym.Co jeszcze chce pani wiedzieæ? .. Prawdziw¹ temperaturê. .. .Ró¿nica nie by³a tak wielka. zapewne ³¹cznie z rozmiarem mojej bielizny. Czyli mamy sze æ stopni ró¿nicy miêdzy miastami oddalonymi o nieca³e trzydzie ci kilometrów. . Po stronie Coksa zapanowa³a cisza. .Oczywi cie. Zgadza siê pan ze mn¹? Nie odpowiedzia³ na jej pytanie. Przypuszczam jednak. z ca³ym szacunkiem. I tak nie jest uszczê liwiony rol¹ przysz³ego komendanta fort .Jestem zmêczona i przera¿ona. pu³kowniku. z dala od ognisk.W Castle Rock mamy osiem i pó³ stopnia Celsjusza . .Zamierzamy dzisiaj wypróbowaæ kolejny pomys³. . karmi¹c lic znych g³odnych go ci. Skutki ma pan jak na d³oni.Tak.Skoro ju¿ pan do mnie zadzwoni³.Chcê znaæ temperaturê na po³udnie i na wschód od kopu³y.Ma pani dzi wyj¹tkowo dobry humor.

Thurstona oraz dwójkê ma³ych Appletonów. Zatrzasnê³a aparat i ju¿ w biegu wetknê³a go do kieszeni. gdzie tam chowano . pewnie mo¿na przyj¹æ. Zamierzam tam byæ.Da³ siê s³yszeæ szelest papieru.zapyta³ Cox. Kierowa³a siê w stronê g³o nych krzyków. By³a jeszcze co najmniej pó³ przecznicy od celu. . Dziewiêæ razy bardziej ¿r¹cy ni¿ zwyk³y.Je li nie bêdzie nawrotów. Je¿eli musia³a.Czy pani tak¿e zaszczyci nas swoj¹ obecno ci¹? W³a nie mia³a odpowiedzieæ: Za nic w wiecie bym tego nie przegapi³a . gdzie Motton Road krzy¿uje siê z. bo pozwolili jej zapomnieæ o Sammy Bushey. .I z u miechem.Zamierzamy wypróbowaæ eksperymentalny kwas. . ¿e atak by³ spowodowany g³odem i podnieceniem zabaw¹.Co siê dzieje? . ¿eby sobie znalaz³ zastêpstwo do zmywania. Tyle ¿e nie wiedzia³a. lecz ch³opiec wygl¹da³ ju¿ na ca³kiem zdrowego. Piper zasta³a tam Carolyn. pu³kowniku. . czego nie powiedzia³: ty uparta babo . .Wszyscy byli my podnieceni.Spróbujemy w miejscu. . Po czym dosz³o do ustalania miejsca pobytu. Pos³ucha³a opowiadania Carolyn o ataku Aidana Appletona.zaburcza³o jej w brzuchu. . Fluorowodorowy. gdy raptem na ulicy rozpêta³o siê piek³o. S³ychaæ by³o co jeszcze. . gdy pad³ strza³.Wobec tego powiem Barbiemu. Jakby warkot.Chemia u³atwia ¿ycie.Z Harlow.. Syntetyczny. . Bo rzeczywi cie by³a upart¹ bab¹. Julia nie odpowiedzia³a. Piper odpowiedzia³a: . . . Zajada³ z apetytem ciasteczka. który znajdowa³ siê niedaleko.Czy pos³ucha mnie pani i przeka¿e wiadomo æ? Us³ysza³a te¿ to. . 6 Wróciwszy na plebaniê. wietnie siê bawili my. Thurston u miechn¹³ siê ponuro. c zy nie powinien ch³opca obejrzeæ lekarz. .Z przyjemno ci¹.Podobno mo¿na nim wypaliæ kilometrow¹ dziurê w skale. Przynajmniej na jaki czas. . Powita³a ich z przyjemno ci¹. Gdy Carolyn spyta³a niepewnie. Piper z pocz¹tku pomy la³a o domu McCainów..Pracuje pan dla zdumiewaj¹cych ludzi.

Redagowa³em bie¿¹ce wydanie Ploughshares .z nami robili. . . Zastanawia³a siê w³a nie nad wybiciem okna w domu McCainów.Zamieszkacie u Dumagenów . Coralee Dumagen prosi³a mnie o podlewanie kwiatów pod jej nieobecno æ. Pojechali na konferencjê do Bostonu.Ja mam smoka . na lewo od drzwi .I Juuunior te¿ . to pewne . Chcia³abym mieæ psa.Zawaha³a siê. gdy wyjecha³em do college'u. my l¹c: Ludzie z wielkiego miasta.Ten jej przystojniak mnie napad³. . Wielka suka k³ad³a jej pysk na nogach. pokrêci³a g³ow¹ .Spi¿arnia bêdzie pe³na. . .. ¿eby mieli generator.zapasowy klucz. to trzeba.oznajmi³ Aidan siedz¹cy na kolanach Carolyn. Ja ich nie odró¿niam. zachowywali siê ju¿ lepiej.stwierdzi³a Piper. Dadz¹ sobie radê z piecem. gdy wsta³a zaparzyæ kawê. ale na pewno jest piec w kuchni.wtr¹ci³a siê Alice. wzrokiem zapewniaj¹c o dozgonnej mi³o ci. karmi¹c Clover okruszkami ciasteczek. Kiedy potem byli z dzieæmi.. Jak trzeba. Alice u miechnê³a siê pob³a¿liwie.I nazwa³ nas wielkomiastowymi dupkami.oznajmi³ Thurston.Klucz jest pod doniczk¹.oznajmi³a.Uderzy³ Thurse'a w brzuch . . . .powiedzia³a dziewczynka. Alice Appleton siedzia³a na pod³odze. Bardzo przystojny. co chcieli.Ja wyk³adam w Bostonie . .Ten pies jest fantastyczny . Thurstonowi u miech spe³z³ z twarzy. Carolyn pokiwa³a g³ow¹. . ¿eby nie pu ciæ z dymem ca³ego domu? . . .Dzieciñstwo spêdzi³em w Vermoncie .Nie przypuszczam. Dla mni e w³a nie to by³o najgorsze. . Czym skorupka za m³odu nasi¹knie. podnosz¹c wzrok na Piper. w domu i w oborze a¿ do czasu. ale.wyja ni³a Carolyn spokojnie. w czym teoretycznie mia³ racjê.powiedzia³a Piper..Na Emerson. przyszed³ jej do g³owy lepszy pomys³. .. No i siê z nas miali. Piper unios³a brwi.. .I westchn¹³ znów.Rozumiem . .‾e te¿ mi to od razu nie przysz³o do g³owy. .To jego wymy lony przyjaciel. W pewnym momencie. . albo ten drugi.uzna³a Piper. .To policjant. .Westchn¹³ ciê¿ko. . Albo on.odezwa³ siê Thurston.. .Do moich obowi¹zków nale¿a³o podtrzymywanie ognia w piecach.Tak samo mówi³ wo ny w ratuszu.

takich jak Henry Morrison i Jackie Wettington. machaj¹c ogonem. tacy ludzie na przyk³ad niepotrzebnie kln¹ w korku. nie powinien siê rozszerzyæ na do wiadczonych policjantów. Clover w mgnieniu oka stawi³a siê przy nodze. suniu. Trzeba co z tym zrobiæ. 7 Wyja ni³a nowej. Zdjê³a smycz z ko³ka przy drzwiach. Poci¹ga³a ³yk i odstawia³a kubek Poci¹ga³a ³yk i odstawia³a. Pewnie na tyle pozwala³a zawarto æ miejskiej kasy. By³a dostrojona do swojej pani zapewne wyczuwa³a jej gniew. Uszy postawi³a. Jak na policjantów przysta³o. Idziemy z³o¿yæ skargê. Po czym jaki czas siedzia³a w kuchni przy stole i pi³a herbatê. Tylko najpierw opanuje w ciek³o æ. .Znam . mianowicie znajdowa³ siê niedaleko szpitala imienia Cathy Russell.Jak siê nazywa³ ten drugi? . jakim siê popisali wob ec Sammy Bushey i Thurstona Marshalla. Wysz³y razem. Mo¿e zmienia siê mój zapach..Junior nabywa³ go Frankie. lepia jej b³yszcza³y. pomy la³a Piper. Pani ich zna? Pewnie tak? .Chod . Robi siê bardziej cierpki albo co? Mia³a coraz pe³niejszy obraz sytuacji. Pi³a powoli. jak by powiedzia³a matka Piper.Frankie . A jeszcze pod kom end¹ Petera Randolpha. Mimo wszystko pytanie zada³a ca³kiem spokojnie. Dom mia³ jeszcze jedn¹ zaletê. Tanio kupujesz. chod . Bo w przeciwnym razie w ciek³o æ nad ni¹ zapanuje. Sposób zachowania. . Poczu³a pulsuj¹c¹ ¿y³ê na boku szyi. jak trafiæ do Dumagenów. gdyby ch³opcu przytrafi³ siê nastêpny atak.W³a nie wtedy Piper przypomnia³a sobie o Sammy. Nie byli idea³ami. . ale zachowywaliby s iê nale¿ycie. ale co z Fredem Denton em? Tobym Whelanem? Któ¿ to wie? Gdyby dowodzi³ Duke. tymczasowej rodzinie. bardzo m³odych ludzi. Pulsuj¹c¹ wolno i mocno. Wcale niepiêkny. . Clover popiskiwa³a niespokojnie. byle co dostajesz . zachowywaliby siê nale¿ycie. co mog³o siê okazaæ nie bez znaczenia.odpowiedzia³a Carolyn. Suka po drodze jeszcze obliza³a z pyska okruchy ciastek..przyzna³a Piper. Mnóstwo nowych gliniarzy. zaprzysiê¿onych nieca³e czterdzie ci osiem godzin wcze niej i ju¿ pozwalaj¹cych sobie stanowczo na zbyt wiele.

i¿ pewnie doprowadzi³ d samozap³onu w³asnych szcz¹tków. ¿e miej¹ siê z gwa³tu. By³a o tym przekonana. Tê. jak wietnie siê bawili. Na cokole wyryto nazwiska innych mieszkañców Chester's Mill. Searlesa. na jednym wisia³a flaga w pasy i gwiazdy . Piper czu³a. Wtedy j¹ zobaczyli i ucichli. . których nazwiska wyci¹gnê³a od Sammy Bushey: DeLessepsa. Policjanci na szczycie schodów po raz kolejny zarechotali od serca. nazwany War Memoria³ Plaza. Ustawiono tam tak¿e dwa maszty. Georgia Roux tak¿e by³a miêdzy nimi. jakie czytywa³ jej ojciec. ¿e uda³o jej siê opanowaæ w ciek³o æ. Miêdzy ratuszem a budynkiem komisariatu znajdowa³ siê wyk³adany ³upkiem placyk po wiêcony bohaterom wojny. By³ z nimi tak¿e Freddy Denton. w ogóle ich nie widz¹c. Obie zwisa³y bezw³adnie w czerwieniej¹cym s³oñcu. za miali siê g³o no. lecz w ciek³o ci.Dobry wieczór . Piper. czubkami palców muska³ jej pier . uszy mia³a postawione. do momentu gdy zbli¿y³a siê do komisariatu. to przewraca³ siê w grobie tak energicznie. któr a us³ugiwa³a biednym i chorym. Thibodeau. Duke Perkins nigdy by nie pozwoli³ na takie zachowanie. . Dziewczyna nie zaprotestowa³a. która w niedziele przypomina³a wiernym o mi³osierdziu i tolerancji. która maj¹c piêtna cie lat. Mel Searles powiedzia³ co .8 Clover sz³a pos³usznie tu¿ przy prawej nodze. Zauwa¿y³a w³a nie tych facetów. Georgia. która podjudza³a ich: Zer¿nj dziwkê! . Po rodku wznosi³ siê tam pomnik ojca Erniego Calverta. Piper dosz³a do wniosku. przypominaj¹ sobie. po¿eraj¹cymi wzrokiem nieuczciwie zdobyte z³oto. Od tego momentu porady ojca przesta³y mieæ jakiekolwiek znaczenie. który zosta³ po miertnie odzn aczony Srebrn¹ Gwiazd¹ za bohaterskie czyny w Korei. popijali jakie napoje gazowane i gadali jak najêci . co siê dzieje. Wsta³ i podci¹gn¹³ pas gestem cz³owieka przekonanego o w³asnej wa¿no ci. Z trollami w jaskini. która celebrowa³a luby i pogrzeby. Luciena Calverta. Thibodeau obj¹³ Georgiê Roux. co wywo³a³o burzê miechu i wzajemne poklepywanie po plecach. Siedzieli wszyscy na najwy¿szym stopniu schodów prowadz¹cych do komisariatu. cz³owieka. ¿e je l i widzia³. marynarzem i ³osiem. Piper przysz³o do g³owy. którzy stracili ¿ycie w ró¿nych bitwach.odezwa³ siê Mel Searles. zosta³a brutalnie zdominowana przez zupe³nie inn¹ Piper. a wtedy skojarzyli siê Piper z trollami z której z bajek. pocz¹wszy od wojny secesyjnej. zdemolowa³a pokój zalana ³zami nie smutku. Clover trzyma³a siê jej prawej nogi. Piper Libby minê³a oba maszty. na drugim flaga stanowa z farmerem.

A owszem.Proszê pani. . Na szerokiej granitowej p³ycie przed podwójnymi drzwiami powsta³a ka³u¿a. By³a na krawêdzi ³ez. warknê³a. Czuje ode mnie w ciek³o æ. Sztukê gwa³tu zapewne przej¹³ od kogo innego.odezwa³ siê Mel ponownie. straci³ pewno æ siebie. Pod krótkimi rêkawkami b³êkitnej koszulki zagra³y naprê¿one miê nie.odparowa³a Piper. Mia³ twarz równie kamienn¹ jak ona. . oczy mia³ wielkie jak spodki. w jego oddechu czuæ by³o bourbona. On jest jak Clover. pomy la³a. . we co zrób. Nadal siedzia³ i chocia¿ za jego plecami kuli³a siê Georgia. wiêc z pewno ci¹ zrozumia³ wyraz jej twarzy. Gdy dotar³a do schodów. pomy la³a Piper.Wszystko gra? Jaki problem? Wesz³a na schody.Wielebna? . Ani szybko.Cart. problem . Zamacha³ rêkami. Thibodeau. a Mel siê tego nie spodziewa³. Jego tak¿e pchnê³a.Wsta³ w obecno ci kobiety. Chocia¿ nie zna³ powodu.Wszyscy czworo tam wyl¹dujecie! .sykn¹³ Carter. rozlewaj¹c swój napój. Nieruchom¹. cofnê³a siê odruchowo. chyba ¿e chcesz spêdziæ noc w piwnicy. . normalnie naj³agodniejsza pod s³oñcem.. . by³ wyra nie przestraszony i przez chwilê wygl¹da³ jak ch³opiec ze szkó³ki niedzielnej. . A Clover.. Dostrzeg³a. .wyrwa³ siê Frankie. Innymi s³owy.krzyknê³a wielebna.Niech ona siê zamknie . . Suka nadal karnie trzyma³a siê przy prawej nodze. Dziewczyna krzyknê³a zaskoczona. . w celi.Nie wolno. Stul pysk i spadaj st¹d... Nadal trzyma³ w d³oni kubek z napojem. Odepchnê³a go mocno. Mundurow¹ koszulê mia³ wyjêt¹ ze spodni. Mel zatoczy³ siê Georgii Roux na kolana.zacz¹³ Freddy Denton. . Czerwona szpara w mózgu wielebnej ros³a.. .To ty trafisz do celi! . .Problemem jest gwa³t! . Przez moment napój zmieni³ siê w mantê na tle wieczornego nieba. Nic dziwnego. . ani wolno. ¿e by³o im do miechu. Pchnê³a go. Duke by ich wszystkich z miejsca wyrzuci³. Piper poczu³a whisky albo bourbon.oznajmi³a Piper. Frankie upad³ na plecy. Freddy zacz¹³ siê podnosiæ i w nastêpnej chwili . podnosz¹c g³owê.Ty . A Piper mia³a twarz jak maskê.jêknê³a Georgia.Gwa³t! ... Matka go tego nauczy³a? Pewnie tak. lecz nie zdo³a³ utrzymaæ równowagi..oznajmi³a.Ciszej! . czego inni mieszkañcy ju¿ nie mog li kupowaæ.Jaki. policjanci popijali sobie to. ¿e najwiêkszy z nich przygl¹da siê jej uwa¿nie. zachowa³ spokój.Ty stanowisz problem. wstaj¹c. . .

Rozmaza³a colê na policzkach. Suka sta³a na sztywnych ³apach. znów siadaj¹c na stopniu. Mi³o. Tak samo patrzy³by na wariata w cyrkowym namiocie.Wyl¹dujecie w Shawshank. Georgia oniemia³a z przera¿enia. co wy zrobili cie tej dziewczynie.Georgio. . Tyle ¿e musia³ spogl¹daæ do góry. Strach? Irytacja? Tego Piper nie wiedzia³a. rzecz jasna. wielebna. Frank DeLesseps wsta³ ostro¿nie.. bo wszyscy jeste my podenerwowani. na Thibodeau. a ona sta³a. Odwróci³a siê do Georgii. . Na jego twarzy malowa³o siê kompletne zaskoczenie. ¿e a¿ czu³a w niej pulsowanie.Z tym ¿e nie traficie do piwnicy w komisariacie . a to dawa³o jej przewagê. ci¹gle jeszcze poznaczonych zjadliwym tr¹dzikiem m³odzieñczym. Dziewczyna skuli³a siê pod pal¹cym wzrokiem kobiety. Praw¹ d³oni¹ tak mocno ciska³a plastikowy uchwyt smyczy Clover. . nadal nie wstaj¹c. . przerywaj¹c im mi³e zakoñczenie dnia przy drinku.doda³ Freddy Denton. sk¹d znasz jej nazwisko? . Piper skupi³a wzrok na Georgii. które w innych okoliczno ciach mog³oby siê wydaæ komiczne. I co drgnê³o pod mask¹ kamiennego spokoju Cartera Thibodeau.powiedzia³a bezpo rednio do Thibodeau. zap³aciwszy za tê gratkê æwieræ dolara.. . jednak pani musi siê uspokoiæ i natychmiast zaprzestaæ rzucania oskar¿eñ.Sk¹d wiesz.Nawet nie byli my w pobli¿u jej domu. .Jeste idiotk¹ . która nagle wtargnê³a na schody.wyl¹dowa³ na ziemi. po prostu siê domy li³am.odezwa³ siê Carter. ¿e nie widaæ by³o obro¿y.W³a nie! . Otworzy³a usta.Lepiej nie obrzucaæ ludzi oskar¿eniami.Odwróci³ siê do Piper. ods³oni³a k³y. jakby wymienia³ z przyjacielem uwagi na temat pogody.Przerwa³ na moment. spu ci³a ³eb.Ja. . W ten sposób by³o ³atwiej. gdzie takim ch³optasiom jak wy robi¹ to.Zreszt¹ wszyscy wiedz¹. ¿e oni siedzieli. Niby schodzi³. Z jej gardzieli dobiega³ niski warkot przypominaj¹cy potê¿ny silnik pracuj¹c na ja³owym biegu. ale jeszcze w paru miejscach nie rezygnowa³. Skupi³a siê na najgro niejszym. lecz nic nie powiedzia³a. ¿e chodzi mi o tê lesbê? Nie wymieni³am jej nazwiska. W dalszym ci¹gu patrzy³ na ni¹ ze spokojem doprowadzaj¹cym do sza³u. Piper u miechnê³a siê szeroko. .. .podchwyci³a Georgia. które nie maj¹ pokrycia.. skarbie. Carter chwyci³ kole¿ankê za ramiê i cisn¹³ mocno.I nie napadaæ na policjantów .Zamknij siê. Tylko to ³upanie w skroniach. . . . .Tym razem przymknê oko. ¿e Sarniny Bushey to lesba. po czym doda³ kulawo: .Oraz popychania policjantów. Mówi³ spokojnie. . Sier æ na karku mia³a tak zje¿on¹. .

i wcale jej to nie obchod zi³o. .wycedzi³ i pchn¹³ kobietê. Starali my siê dowiedzieæ czegokolwiek od ch³opaków postawionych na sto dziewiêtnastej. czy to prawda.Jak najbardziej . bo wiedzia³a. . zwisa³o w ten szczególny sposób. ty pizdo niejebana . Swego czasu. . . . teraz l ni³y gniewem. Wiedzia³a to od Sammy. moment zw¹tpienia min¹³. . który . a e bark by³ najgorszy. ¿e to mog³oby j¹ zabiæ.Pierdol siê.O nie.Georgia przyjê³a. kiedy zobaczy³a tê¿ej¹c¹ twarz Thibodeau. zmieniæ w ro linê. szyja te¿ j¹ bola³a. Widzia³a w rozszerzonych oczach strach. . Freddy Denton siêgn¹³ do niej.powiedzia³ Frankie. przeszy³ j¹ ostry ból. z nosa oraz z warg. . . Ramiê. co znale li. zrozumia³a.Zgadza siê . graj¹c w pi³kê. Piper polecia³a do ty³u. ¿e jej uwierzyli. bracie. Nic z tego nie wysz³o. tchórz jeden). a¿ w koñcu wyl¹dowa³a na brzuchu. wykrêci³a sobie szyjê. spad³a ze schodów. lecz go odepchnê³a. jeszcze w gimnazjum. co gorsza. Ju¿ nie by³o w nich spokoju. wiêc mniej wiêcej przed dwudziestu laty. Nogi przelecia³y jej nad g³ow¹ w niezgrabnym fiko³ku do ty³u. Stoczy³a siê prawie na sam dó³ schodów. co siê pani tam roi w tej u wiêconej g³ówce..bo Sammy jest najwiêksz¹ puszczalsk¹ w mie cie. . W g³owie wielebnej pojawi³a siê chaotyczna my l: Witaj. Albo.uci¹³ Carter. ¿e trafi³a w sedno. ¿e ciska siê pani o Sammy . Obróci³a g³owê. spojrza³ prosto w oczy Thibodeau.Nie u¿ywali cie kondomów i zosta³a sperma.podj¹³ Carter ci¹gle z tym samym spokojem doprowadzaj¹cym do w ciek³o ci . Walnê³a w kamieñ lewym barkiem. Carter znów obj¹³ j¹ za ramiona. Dziewczyna popatrzy³a na Piper wyzywaj¹co. Krew lecia³a jej z rozciêtego policzka. drogi panie Thibodeau.Koniec! Odwróci³a siê do niego z zawziêtym u miechem. . Znajomy ból. widzia³a. .(Bo siê boi.ucieszy³a siê Georgia. Instynktownie stara³a siê zwin¹æ w k³êbek i chroniæ g³owê przed uderzeniem o kamienny stopieñ. a teraz. Nagle kto j¹ z³apa³ za rêkê i wykrêci³.Ja k porównaj¹ wasze DNA z tym. ale wczoraj byli my wszyscy razem na farmie Aldena Dinsmore'a. To jest dopiero pocz¹tek. obi³a oba kolana do krwi. Mel Searles kwikn¹³ rado nie..Nie u¿ywali cie kondomów .oznajmi³a Piper. zwichnê³a bark i teraz pewnie znowu do tego dosz³o. to wystarczy³o.zawtórowa³ mu Mel. ¿e go popchnê.Nie mia³a pojêcia.Powiód³ wzrokiem po przyjacio³ach. wybite ze stawu.W³a nie! . . .Dosyæ tego! . ale tak czy inaczej byli my po drugiej stronie miasta.Nie wiem.

¿e ci¹gle ma nad nimi w³adzê. k³apnê³a raz.Zabierzcie to bydlê! Zabierzcie tego pieprzonego psa! Piper w³a nie otworzy³a usta. ugryz³a go w rêkê. poszarpan¹ i krwawi¹c¹.Jezu Chryste! .krzyknê³a.O¿ kurwa! . od do³u. ale Thibodeau zd¹¿y³ siê zas³oniæ rêk¹. W ostatniej chwili trafi³ sukê ¿ebra. Clover sta³a siê niebezpieczna. . który zepchn¹³ jej pani¹ ze schodów.Nie! . Z trudem d wignê³a siê na nogi. Mel zrobi³ krok do przodu. Potê¿ny mê¿czyzna wi³ siê pod ni¹ jak piskorz. W pewnej chwili suka zmieni³a k¹t ataku i dosiêg³a jego przedramienia. ukazuj¹c dwa rzêdy l ni¹cych biel¹ zêbów.krzyknê³a Piper ponownie.Odwo³am j¹! Fred odwróci³ siê do Mela Searlesa i woln¹ rêk¹ wskaza³ psa. Powali³a go. a suka na powrót zajê³a siê cz³owiekiem. . Piper z wysi³kiem ruszy³a po schodach w górê. jakby jecha³a rowerze. Rozci¹gnê³a wargi. ¿eby zawo³aæ sukê. Sukê odrzuci³o na bok. kopn¹³ Clover w brzuch. Tyle ¿e szmaciane zabawki nie krwawi¹. . a zwierzê skoczy³o mu do gard³a. Warknê³a. Nie krzywdziæ psa! . Dwa palce wykrêcone pod nieprawdopodobnym k¹tem przywodzi³y na my l zakrzywione drogowskazy. Chcia³a strzaskaæ napastnikowi kark. tak jak kiedy (wca nie tak znowu dawno) kopa³ pi³kê.Zagryzie mnie! Rzeczywi cie. Lew¹ rêkê przyciska³a do tu³owia. k³api¹c pyskiem. ¿e Fred Denton wyci¹ga broñ. rozszarpa³a koszulkê. i potrz¹sa³a przedramieniem Cartera jak ulubion¹ szmacian¹ zabawk¹. Clover zrobi³a b³yskawiczny zwrot. kiedy mia³a na sobie czerwon¹ koszulkê Wildcats. Skoczy³a. bo w koñcu mog³a zostaæ sparali¿owana. . Frank odskoczy³. Zatopi³a k³y g³êboko w ciele. pu ci³a rêkê Thibodeau.wrzasn¹³ Carter. Thibodeau krzykn¹³ z bólu. . Wygl¹da³a. Przednie ³apy opar³a na udach le¿¹cego Cartera i gwa³townie siêga³a do niego zêbami. zdo³a³ j¹ odepchn¹æ i tylko dziêki temu ocali³ ¿ycie. z ca³ej si³y. co samo wesz³o jej w pysk. drugi. Raz. Po jego spokoju nie zosta³o ladu. dziêkuj¹c Bogu. Zrobi³ to mocno. ¿e wiat jej poszarza³ przed oczami.Nie! . Uwolniona Clover skoczy³a na Thibodeau.dar³ siê Thibodeau. . W k¹ciku ust przyklei³ jej siê wybity z¹b jak okruszek chleba.doskonale pamiêta³a z czasów. . trzeci. drugi. Wobec tego z³apa³a to. mierzy³a w klatkê piersiow¹ i w brzuch. Twarz mia³a we krwi. W po³owie drogi w dó³ wypu ci³a z rêki smycz. . tak g³o no.Ratunku! Frank siêgn¹³ po smycz. gdy zobaczy³a.

Obok niego siedzia³a Georgia. krew na schodach.Prasa! .oznajmi³ Fred. wyjê³a z niej portfel. Carter Thibodeau siedzia³ na sofie pod oprawionymi w ramki zdjêciami Duke'a. nadal z broni¹ w rêku. Mia³ wie¿o zabanda¿owane ramiê i d³oñ owiniêt¹ rêcznikami papierowymi. Po drugiej stronie ulicy ze Sweetbriar Rose wybiegali ludzie. ty pieprzona dupo. Wycelowa³ s³u¿bowy automat w psa i strzeli³. czego nie zrobi³a nigdy wcze niej.Aresztujê ciê.Fred nie zwróci³ na ni¹ uwagi. sugeruj¹ca. pryska³ lin¹ na policzki Piper. które nie tak dawno nale¿a³o do Duke'a Perkinsa. i umilk³. . Jego broñ le¿a³a na biurku komendanta. Huk by³ og³uszaj¹cy. trzymaj¹c w d³oni egzemplarz Outdoors . Siêgnê³a do torebki. w koszuli wyci¹gniêtej na niedopiête spodnie. potrz¹saj¹cy j¹ za ramiê o strony wybitego barku. ruszy³ do przodu. z³apa³ Piper za wybite ramiê. spocony. krzycz¹ca kobieta z jednym barkiem wyra nie wy¿ej ni¿ drugi. ruszy³a po schodach.Wszystko. który czyta³ na sedesie. . Wielebna zawy³a z bólu. Pierwsza dotar³a na miejsce Julia Shumway. Carterowi z bólu wyst¹pi³y na czo³o grube krople potu. ale poprzesta³ na stwierdzeniu: Chyba wszystkie ko ci mam ca³e . . którego wychowa³a od szczeniaka. Odda³ . Nie zwraca³a uwagi na szczegó³y. Fred Denton usiad³ na krze le w k¹cie. krwawi¹ca. Przez podwójne drzwi wypad³ Peter Randolph.Prasa! . . zakrwawionej pani po czym upad³.Prasa! Przynajmniej przesta³a siê trz¹ æ. co powiesz. garstka policjantów. patrzy³a na ca³o æ: martwy pies. Fred. którzy przyszli tam na obiad. Albo zost a³a zepchniêta. By³ blady. Kawa³ek czaszki Clover poszybowa³ w powietrze. Na niego tak¿e Fred nie zwróci³ uwagi. ¿e Piper z nich spad³a.krzyknê³a g³o no. w fartuchu i czapce baseballowej. 9 Dziesiêæ minut pó niej w biurze. Kiedy mówi³. niesiony rozbry niêt¹ krwi¹ i ko ci¹. £ysy gliniarz. cholerny Freddy Denton. otworzy³a go jednym machniêciem i trzymaj¹c wysoko nad g³ow¹. Miêdzy nimi znalaz³ siê tak¿e Barbie. . Pies zrobi³ krok w stronê swojej krzycz¹cej.powtórzy³a. Nie odrywa³a wzroku od psa. wariatko . oczy mu o ma³o nie wysz³y z orbit. Objê³a scenê jednym spojrzeniem. Julia zrobi³a co . mo¿e byæ u¿yte przeciwko tobie.

Julia.Zamknijcie siê wszyscy.Do szpitala? . mamy do czynienia ze zwichniêciem. kiwaj¹c g³ow¹. ci¹gn¹³ but. Powiedzia³ tylko: Musia³em to zrobiæ. . wystarczy spojrzeæ na rêkê Cartera . .Clover go zaatakowa³a . Mo¿e pani z tym równie¿ i æ do szpitala. . . . po czym obiema rêkami chwyci³ j¹ tu¿ za nadgarstkiem. Musia³a mnie broniæ. Barbie usiad³ na pod³odze po lewej stronie Piper. .Freddy. Nieobecni nie maj¹ racji. .poderwa³ siê Fred Denton.Umiem nastawiæ bark . jakie metody stosowa³a trenerka Gromley . . muszê teraz.Co pan powiedzia³? .Napad³a na nas! Wciska³a nam jakie bzdury. . Wygl¹dali na wystraszonych. Julia otar³a jej wiêkszo æ krwi z twarzy papierowymi rêcznikami. Przynajmniej na razie.A pan? Randolph nie odpowiedzia³.krzyknê³a Georgia. Zbiera³o siê jej na md³o ci. podobnie jak Thibodeau. nale¿¹cym teraz do Petera Randolpha.Je li mam to zrobiæ.Jak widzê.Niech pan siê bierze do roboty.bo zepchn¹³ mnie ze schodów. Nie mog³a siê zachowaæ inaczej. Wielebna dygota³a z emocji i z bólu. . .Pochyli³ siê do niej. Mel Searles i Frankie DeLesseps stali przed drzwiami. szepn¹³ jej do ucha: . . zanim bark spuchnie. Trenerka Gromley nastawi³a mi bark na boisku.odezwa³a siê wreszcie.j¹ bez oporów. Wielebna wspar³a go.Panie Barbara . . bia³a jak ciana.odezwa³ siê Randolph. . Barbie spojrza³ Piper g³êboko w oczy. wykona³a polecenie.Julio. .odpar³ Barbie.Cisza! .powiedzia³ Randolph g³osem bez emocji. . . a wielebna niech siê po³o¿y na plecach. I niech pan nie spieprzy sprawy. . Nie jest tak le.Proszê st¹d wyj æ. Wtedy te¿ pu ci³am smycz.To wariatka! . proszê. do Everetta. Barbie odwróci³ siê do Piper.oznajmi³ Barbie. Tylko szybko. .Nie pierwszy raz ma pani k³opot z tym barkiem.Ona jest areszto.. .powiedzia³ .. wskazuj¹c brod¹ Cartera . Prawda? . Spojrzenie mia³a ca³kiem przytomne.zarz¹dzi³ Barbie.Powiedzia³ to jednak bez wielkiego przekonania. Piper siedzia³a w biurowym fotelu.‾e to nie bêdzie bardzo bolesne . ale milcza³a. wtedy dostanie pani znieczulenie. zamknij siê . .ale medyk.Spojrza³ na Piper. zanim pójdzie pani do szpitala. przynie temblak z apteczki.zapyta³ Randolph ostro. Mogê nastawiæ bark. a ni e mia³a o tym ¿adnego pojêcia. opowiedz¹ swoj¹ wersjê. .Nie wiem.Nikt nie jest aresztowany. .Kiedy pani wyjdzie. .

. Na czole Piper pojawi³y siê krople potu.Ci¹gaj. Julia popatrzy³a na niego z niedowierzaniem. trzy..Dziêki Bogu. ale by³a rozdygotana. . dwa... Policzy pani do trzech i wrza nie g³o no: ci¹gaaaj! . . ja jestem gotowy. . zapomniawszy na chwilê o bólu.którego pozna³em w Iraku.. Barbie szarpn¹³. W pomieszczeniu zapad³a cisza.zg³osi³a siê Julia.Daj jej tê aspirynê i wyjd .To ma byæ dowcip? Wielebna idzie do szpitala. ch³opcom.powiedzia³ Randolph..Lepiej? . . Wsun¹³ stopê bez buta w lewy dó³ pachowy. Teraz s³ucham. pomy la³a Julia. Nawet Carter Thibodeau przygl¹da³ siê wielebnej.oznajmi³a Julia pogodnie.Chyba tak. . .odpowiedzia³a wielebna. mia³o.No dobrze. Piper nie zemdla³a. . w koñcu pan tu robi za lekarza. .. . Ono te¿ dygota³o.. ¿e wielebna w zasadzie ju¿ wysz³a. Us³ysza³ to w g³osie komendanta. robi³ to w ten sposób. ? . Wszyscy obecni us³yszeli g³o ny trzask. .Mam aspirynê .. Byle nie za daleko.odezwa³ siê Barbie. Piper.Na pewno zdo³a mi pan wybiæ bark bez wiêkszego trudu.Wychodz¹ wszyscy poza Carterem. . du¿o lepiej. ale staw sprawia³ siê jak nale¿y.zarz¹dzi³ Randolph. Niech pan poka¿e tym. Barbie za³o¿y³ jej temblak i unieruchomi³ rêkê...Nak³ad mi siê podwoi! .Niech pan mnie zmusi. ustawi³ j¹ tam nieruchomo.. lecz Barbie nie mia³ w¹tpliwo ci. Freddym i wielebn¹.Komendancie.Ostro¿nie podnios³a unieruchomione ramiê. niestety z Ry¿ym nie uda³o siê po³¹czyæ. .powtórzy³a Piper zdumiona.Raz. odzywa³a siê poczta g³osowa. Nadal boli. ¿e jest pan taki sam jak oni. Barbie mia³ dla niej wiele podziwu.Proszê usi¹ æ .Pani Libby powinna dostaæ rodki przeciwbólowe silniejsze ni¿ aspiryna. . Skrzywienie ramion zniknê³o jak za spraw¹ czarów. Rozmawia³a z Lind¹ i dosta³a od niej numer telefonu mê¿a. Za lekarza robi tu teraz Ry¿y Everett. niech Everett zerknie na . .Lepiej .. proponujê od³o¿yæ ci¹g dalszy do jutra . ale ju¿ nie tak bardzo. ale stanowczo naci¹gn¹³ ramiê kobiety.No dobrze. mo¿esz i æ o w³asnych si³ach? Piper ju¿ sta³a. lecz nadal zachowa³a kamienn¹ twarz. . . Potem wolno i ostro¿nie. Niezupe³nie. . Staw wskoczy³ na miejsce.A ja to wszystko opiszê! .spyta³. Ci¹gaaaj! Gdy Piper krzyknê³a.

teraz przyszed³ czas na dzia³ania polityczne. Decyzjê podejmuje pan.Zaraz.Zachwia³a siê. a¿ Julia musia³a j¹ podeprzeæ. a te pamiêta³ doskonale z czasów.Nie wiem .powiedzia³ Carter. . . lecz g³os mia³a nadal mocny i czysty.Julio. zabierzesz wielebn¹ do szpitala.zaprzeczy³a Georgia skrzekliwie.Dobrze wobec tego.Nie.Thibodeau wyci¹gn¹³ do Barbiego karykaturalnie wykrêcone palce.Umiesz powiedzieæ ci¹gaj ? 10 Ry¿y wy³¹czy³ komórkê. Najgorsze siê skoñczy³o. ale proszê opu ciæ posterunek. co t³oczyli siê w progu.Teraz ty mi powiesz.Nale¿y ich zawiesiæ w pe³nieniu obowi¹zków w trybie natychmiastowym. ¿e wielebna zniknie . jest m i obojêtne. kiedy styka³ siê z gliniarzami w Iraku.DeLesseps.odezwa³a siê Piper g³o no . Randolph wyra nie siê odprê¿y³.jej kolana. spu ci³ wzrok.Ona k³amie .Gówno prawda! . Teraz Du¿y Jim . siedz¹cych na kanapie. wielebn¹ Libby przes³ucham jutro.Panie komendancie . . Dzisiaj spiszê zeznania moich pracowników. zanim zastuka³ do drzwi Du¿ego Jima. dok¹d pan siê uda. Je li chodzi o pana. Searles i Thibodeau s¹ winni gwa³tu. . Mimo bólu wydawa³ siê znów ca³kiem spokojny. . Wreszcie skupi³ spojrzenie na Barbiem.ci¹gn¹³ brwi w zamy leniu. . Mo¿esz co z tym zrobiæ? . Mia³ nadziejê.odpowiedzia³ Barbie.Jej pies chcia³ mnie zagry æ . i tych. . panie Barbara. ryzyko. . jak dostrzeg³ ci¹gle rozpiêty rozporek i upora³ siê z tym drobnym k³opotem. ¿eby byæ mi³ym dla ludzi. Wszyscy obserwowali. Potem podniós³ g³owê. Komendant Randolph wygl¹da³ jak widz na meczu tenisowym. . A poniewa¿ znajdujemy siê pod wielkim kloszem.Roux jest winna pod¿egania do gwa³tu. . . ¿e jego g³os zabrzmia³ uprzejmie.stwierdzi³ Thibodeau. Dobrze. Ja tylko przedstawi³em sugestiê opart¹ na moim wojennym do wiadczeniu zdobytym w Iraku. . . Wcale siê tak znowu nie ró¿nili od tych tutaj. co mam robiæ? . Wszystko sprowa dza³o siê do tego. jest raczej niewielkie. na których mia³o ochotê siê napluæ. .

na miejscu dla suplikantów i petentów. ani o plakietki oraz tabliczki wychwalaj¹ce w³a ciciela. Dla Ry¿ego pi³ka baseballowa oraz odwrócony w stronê go cia autograf stanowi³y ukoronowanie z³ych przeczuæ zwi¹zanych z pomieszczeniem. musieli siê ni¹ zachwycaæ. Przed ni¹ sta³a tabliczka z autografem Billa Lee. jakby go ostatnio solidnie wyczyszczono od pod³ogi po sufit.siedzia³ za biurkiem. za³o¿y³ rêce za g³owê. ¿e uczucia nie odbijaj¹ mu siê na twarzy. ¿e Rennie stosuje na nim manipulacjê. Przecie¿ to w³a nie go cie mieli j¹ podziwiaæ. Mia³em pana za pielêgniarza wyposa¿onego w bloczek recept. mia³ poczucie. Jak¿eby inaczej. . Ry¿y zorientowa³ siê. . powiedzia³ Renniemu o brakuj¹cych zbiornikach szpitalnego propanu.Mo¿e jest pan urzêdnikiem miejskim. . Chodzi³o wszystko plus jeszcze co innego. która a¿ siê prosi³a o jaki dywan. pomy la³. ¿e jeden z nich znalaz³ w magazynie za ratuszem. poniewa¿ by³a do niego odwrócona.wiadectwo ma³omiasteczkowego presti¿u i w³adzy. I p³acê podatki. ¿e ten pokój jest przeklêty. Maj¹c nadziejê. ¿e pozwolono panu wêszyæ w miejskim magazynie . na którym agresywnie bia³oskóry Jezus wyg³asza³ Kazanie na Górze. Patrz na moje trofea. Pewnie dlatego. . ¿e obserwuje pi³kê baseballow¹ na biurku.stwierdzi³. a Ry¿y przed nim.Tak? . tylko ja o tym nie wiem? W takim razie wina le¿y po mojej stro nie. zasilaj¹cy generator. I nie chodzi³o wy³¹cznie o obraz. ¿e Du¿y Jim Rennie obraca³ siê w towarzystwie ludzi s³awnych i wp³ywowych.przyzna³ .powiedzia³ Du¿y Jim sufitowi.Nie wiedzia³em.Jakim sposobem zbiornik ze szpitalnych zapasów zawêdrowa³ do centrum miasta? I gdzie s¹ pozosta³e? Du¿y Jim odchyli³ siê w krze le. ale Ry¿emu nadal siê nie podoba³.Wobec czego mam dwa pytania .ale jestem zatrudniony przez szpital. ¿e jednak trochê mam cykora. w którym siê znajdowa³ . Móg³ j¹ przeczytaæ. Ry¿y Everett w zasadzie nie wierzy³ w ¿adne si³y nadnaturalne.Nie jestem urzêdnikiem miejskim . Odwraca kota ogonem. niegdy graj¹cego w Bostoñskich Red Soksach. mój b³¹d. Gabinet (Rennie pewnie okre la³ go w zeznaniach podatkowych domowym biurem) mi³o pachnia³ sosn¹. zapatrzy³ siê w sufit. Ry¿y u wiadomi³ sobie. . . O tym. na moj¹ potêgê i drzyj ze strachu . tak i owa pi³ka wiadczy³a o tym. Podobnie jak zdjêcia na cianach. jak mawia Junior. jakby nad czym medytowa³. a tak¿e nie o drewnian¹ pod³ogê. lecz chcia³ nie chcia³. I tylko jeden. D³onie mia³ w dalszym ci¹gu splecione za g³ow¹.

Nie interesuje mnie. Trudno to nazwaæ nawet szop¹.Ja nie potrafiê tego wyt³umaczyæ . Czy pan wie. gdzie znajduj¹ siê brakuj¹ce zbiorniki? . nie potrafiê o nich nic powiedzieæ. . . .powiedzia³ Ry¿y.W szpitalu praktycznie ju¿ nie ma propanu . Prosto z mostu. Powiedzia³ to z min¹ cz³owieka.Oraz p³atnik podatków.Wobec tego jest to poniek¹d tak¿e mój magazyn. który mo¿e siê skoñczyæ amputacj¹. Co te¿ ciekawe. . kied zesz³ym razem ubiega³ siê pan o stanowisko radnego? A teraz mówi mi pan.Mamy komisariat i jak¹ stertê desek przysypan¹ piaskiem na God Creek Road. Ry¿y wsta³. lecz gospodarz pozosta³ niewzruszony. .Ry¿y uniós³ brwi.stwierdzi³ Rennie.rzuci³ Du¿y Jim. Ten.Gaz miejski jest najpewniej zmagazynowany w jakim innym budynku publicznym. . A je li chodzi o wasze zbiorniki. który zgodzi³ siê wy wiadczyæ przys³ugê. . lecz sobie na to nie pozwoli³. Ry¿y patrzy³ na Renniego bez ruchu.A ju¿ poza wszystkim innym by³ otwarty. . to Jimmy Sirois. . któremu grozi amputacja. . Proszê o tym pamiêtaæ.A s¹dzi³em. Klasyczn a mowa cia³a k³amcy. Tak czy inaczej pañskie informacje stanowi¹ dla mnie nowo æ. prawda? Zobaczy³em tam to. je li zabraknie pr¹du. J ego samochód stoi na parkingu.Zapytam pana jeszcze raz. jestem cz³owiekiem zajêtym. czy pan w to wierzy. O innych nic mi nie wiadomo. Czy nie tak pan to uj¹³.Przeprowadzê dochodzenie .Poczeka³ na komentarz Du¿ego Jima. .Drogi panie.Bez niego ci. . Nasi pacjenci.Puszczê mimo uszu implikacje zawarte w tym pytaniu. s¹ nie do uratowania.zapyta³ Ry¿y. . którzy jeszcze s¹ na miejscu i teoretycznie mog¹ co zrobiæ. gdzie siê podzia³y miejskie zapasy propanu? Nie do wiary.Nie. ¿e nie potrafi wyja niæ. Bardzo mia³ ochotê zacisn¹æ piê ci. . zerkn¹³ w bok.Naprawdê? . i chcia³bym uzyskaæ wyja nienie. równie dobrze mogliby pracowaæ w czasie wojny secesyjnej w lazarecie obok pola walki.Ry¿emu krew zaczê³a siê burzyæ. . Zechce mi pan wybaczyæ.Tyle ¿e kiedy to mówi³. . Po raz pierwszy Rennie wyda³ siê rozdra¿niony. Jako pracownik szpitala. Ma na zderzaku naklejkê G£OSUJ NA DU‾EGO JIMA. . ¿e trzyma pan d³oñ na pulsie tego miasta. co zobaczy³em.W jakim innym budynku publicznym? . synu. w tym operow any z chorob¹ wieñcow¹ oraz powa¿ny przypadek cukrzycy. . jakby siê chcia³ upewniæ czy podpisana fotografia z Tigerem Woodsem nadal stoi na swoim miejscu. bo w przeciwnym razie musia³bym siê .Tym razem Rennie umkn¹³ wzrokiem w stronê Dale'a Earnhardta. .

ile w niej bêdzie prawdy. Ry¿y nadal walczy³ z w ciek³o ci¹ i teraz zacz¹³ tê walkê przegrywaæ. lecz Ry¿y nie opu ci³ palca. Na zachodzie s³oñce zostawi³o po sobie upiorn¹ czerwieñ. Krew mu ³omota³a w skroniach. 11 W czasie pierwszych piêædziesiêciu piêciu godzin istnienia klosza ponad . jak tylko skoñcz¹ siê te wszystkie k³opoty. . i pozwól mi wykonywaæ moj¹ pracê. Nie wiem. A pan powinien byæ w szpitalu czy przychodni. ale us³yszy pan j¹ z pewno ci¹. A teraz najlepiej bêdzie. Pog³êbi³y mu siê zmarszczki wokó³ ust. A ja w tej chwili jestem naczelnym lekarzem w tym mie cie i ¿¹dam. Ry¿y szybko wyszed³. póki siê tam nie znajdê. bêdzie wykonywa³ kto inny. Zadzwoñ do Andy'ego..Muszê jechaæ na komisariat.Skoro s¹ z tob¹ ludzie w biurze. albo znowu kto co kombinuje.. zanim on zrobi to samo. s³ucha³ jaki czas. Nie jest pan dyktatorem. ¿e siê odwrócê. U stóp schodów Ry¿y podniós³ rêkê. Do roboty. . pañsk¹ pracê. Je¿eli znajdê go w niew³a ciwym miejscu.Znikaj st¹d. zamknij buziê. Albo sta³o siê tam co z³ego..rozgniewaæ. . je li pobiegniesz sprawdziæ stan Jimmy'ego Siroisa . Tyle panu mogê obiecaæ. Zaistnia³ pewien problem z wielebn¹ Libby.Na pewno us³yszy pan jej wersjê. Du¿y Jim zby³ go pogardliwym machniêciem rêki.S³ucha³ jeszcze moment.Pobiegniesz ? Chyba siê pan zapomina. nie oceniê.Nikt nie musi mnie zaganiaæ do pracy. wycelowa³ palcem w urzêdnika miejskiego.Aaa niech to! Wystarczy. Powietrze by³o niemal ca³kiem nieruchome. bezlitosnych oczek. tylko urzêdnikiem publicznym. Pete. . zanim narobisz jakic h nieodwracalnych szkód. który czeka³. m³ody cz³owieku. we trzech jako sobie poradzimy. Odebra³. potem powiedzia³: .. Powiedz mu. Rennie wyra nie siê naburmuszy³.Jak to? Co jej siê sta³o? Du¿y Jim zmierzy³ lekarza lodowatym spojrzeniem ma³ych. Zaraz tam bêdê. a mimo to unosi³ siê w nim smród spalenizny.. Wiêc we siê do roboty. . Wy³¹czy³ telefon i d wign¹³ siê na nogi.. synu. . Zadzwoni³a komórka Du¿ego Jima. ¿e Du¿y Jim go pozdrawia i zajrzy. . a¿ lekarz opu ci jego dom. panie wiceprzewodnicz¹cy.! . Moim obowi¹zkiem tak¿e jest odszukanie propanu.

Bushey siedzia³ przed magazynem za radiostacj¹ WCIK. bo szkar³at na niebie by³ poczernia³y od sadzy na kopule). mia³a w ogóle tylko jeden atak. Ry¿y sk³onny by³ porównywaæ je do wstrz¹su. nawet nie straci³ przytomno ci. Potem wiêkszo æ ludzi nie czu³a ju¿ nic. I rós³ dalej. Ju¿ po mnie. a zaraz potem lewa. jak na czerwonym niebie ro nie czarny marmur. na przyk³ad u córek Everettów. Ale potem rêce zaczê³y mu siê trz¹ æ na tyle. w rêku lu no trzyma³ bonga. Wiele innych przesz³o niezauwa¿enie. . ka¿dy o tym wiedzia³. i w obu przypadkach drugi atak by³ znacznie ³agodniejszy ni¿ pierwszy. a w nastêpnych dniach liczba ataków szybko spad³a do zera. Kiedy zaczê³a mu drgaæ prawa noga. który podnosi³ w³osy na karku i przyprawia³ o gêsi¹ skórkê. a przy tym bez majaczen ia. zobaczy³ twarze matki.Raz siê z ni¹ stykasz i jeste uodporniony na ca³e ¿ycie? Janelle mia³a dwa ataki. zosta³ odnotowane. Jedne. Za pierwszym razem mieli wra¿enie zetkniêcia ze s³abym pr¹dem elektrycznym.dwadzie cioro dzieci przesz³o ataki petit mal. gdy Du¿y Jim przebywa³ w towarzystwie Ry¿ego. ojca i dziadka. To by by³o tyle. Nie umar³ jednak. W ci¹gu owych piêædziesiêciu piêciu godzin ataki mia³o dwoje doros³ych. ¿e móg³ siê wznie æ do jonosfery. znanego jako Kucharz. W koñcu przedobrzy³em. . A tak¿e Sammy i Little Waltera. pomy la³ z ca³kowitym spokojem i nawet ulg¹. Wszystko wskazywa³o na brak widocznych skutków. które przep³ynê³y w krwistym o wietleniu. Norman Sawyer. Mniej wiêcej w czasie. a¿ zagarn¹³ ca³e czerwone niebo. . Je li chodzi o Phila Busheya. Drgawki by³y czêste przy grzaniu. Przybra³ rozmiary kuli do krêgli. potem zbyt mocno nadmuchanej pi³ki pla¿owej. U obojga objawy wyst¹pi³y mniej wiêcej w porze zachodu s³oñca w poniedzia³ek i u obojga bez trudu mo¿na by³o okre liæ przyczyny.spyta³a go Linda pó niej. jaka tutaj odchodzi³a). Wolno przekrêci³ siê na bok. ¿e kopu³a jest jak ospa wietrzna? . I bardzo dobrze. sennym wzrokiem obserwowa³ zachód s³oñca (przywodz¹cy na my l wybuch pocisku. które trafi³y do Ry¿ego. przyczyna le¿a³a g³ównie w jego w³asnym produkcie. Na kilku nisko zawieszonych chmurach. nie zwróci³ na to uwagi. ¿e fajka spad³a w wysok¹ trawê (po¿ó³k³¹ i zwiêd³¹ wskutek produkcji. Trochê jakby zostali zaszczepieni. Wszystkie twarze na chmurach krwawi³y. podobnie pewien ch³opiec. podryguj¹c i obserwuj¹c. By³ nagrzany do tego stopnia. którzy zanadto zbli¿yli siê do kopu³y. jaki prze¿ywali ludzie. Wiêkszo æ dzieci.Uwa¿asz.

Moment pó niej doszed³ do wniosku. by³o ca³kiem ciemno. .mrukn¹³. wiat³o nie stanowi³o problemu. 12 W czasie gdy Kucharz obserwowa³ twarz Chrystusa w krwistym zachodzie s³oñca. radna Andrea Grinnell siedzia³a na tapczanie i próbowa³a czytaæ. by³a to pomarañczowa wersja krwawych chmur. Ogieñ i.Czysto æ .. Kucharz by³ przemarzniêty do szpiku ko ci. Generator wysiad³ albo zu¿y³ ca³e paliwo. jakby kto otworzy³ ukryt¹ zapadniê i do Chester's Mill wpu ci³ piek³o. Najpierw psikus. Nastêpnie pojawi³ siê ogieñ. które mia³ zobaczyæ i poczuæ pó niej. A potem próba siê skoñczy. Wystarczy³o przyczepiæ lampkê klipsem do ksi¹¿ki i w³¹czyæ. powoduj¹c oparzenie. . By³y ró¿owe.To cukierek .Koniec wiata. pomy la³ Kucharz. Rycz¹ce palenisko. Oczyszczenie. Nigdy dot¹d nie mia³a okazji skorzystaæ z tego gad¿etu. . Twarz Jezusa.Cukierek na Halloween. potem cukierek. I bardzo dobrze. Po ataku zapad³ w pierwszy prawdziwy sen od tygodni. Gdy siê obudzi³. bo zaczê³y spadaæ gwiazdy. Le¿a³. wetknê³a do jej skarpetki. A potem. nie pamiêta³a.. z wywróconymi oczami. ¿e siê jednak pomyli³. . na które patrzy³ tu¿ przed atakiem. Mówi³ do niego. Fajka wbi³a mu siê w ramiê. drgaj¹c w ¿ó³tej trawie. I mówi³. Mówi³ mu. jak znalaz³. By³a jednak zaopatrzona w zabawn¹ lampkê na baterie. Bo¿e drogi. Jezus ju¿ nie wygl¹da³ na takiego rozgniewanego. Ogieñ przybra³ kszta³t twarzy. Tymczasem s³owa . a mo¿e i od miesiêcy. ale suchy.owszem. potem oczyszczaj¹cy ogieñ. a teraz proszê. zaczê³y za sob¹ zostawiaæ d³ugie ró¿owe lady. siostra. Tylko ¿e mia³y niew³a ciwy kolor. w bia³kach odbija³ siê upiorny zachód s³oñca. Dlaczego? Bo Kucharz zrozumia³. On. Najpierw pojawi¹ siê ró¿owe gwiazdy.mrukn¹³. ¿e to on jest odpowiedzialny za ogieñ. I powoli blak³. Bo pod kloszem ju¿ nie opada³a rosa.Nie. Jezus siê na niego gniewa³.. S³owa wi³y siê wokó³ .. któr¹ w zesz³¹ Gwiazdkê Rose. Najmniejszy lad czerwieni znikn¹³ z nieba.

. czasami nawet zamienia³y siê miejscami.. bo nogi jej dr¿a³y i podrygiwa³y. I powiedzia³ te¿. . Dawno powinna by³a to zrobiæ. heroina w przebraniu! Je li planujesz odstawiæ leki natychmiast i definitywnie. Teraz siedzia³a rozdygotana i usi³owa³a siebie przekonaæ. z tego. Mniej wiêcej oko³o pi¹tej ugryz³a kanapkê i nawet prze³knê³a ten kawa³ek chleba z serem. Ju¿ dwukrotnie zmienia³a ubranie. a ona nie mog³a czekaæ tak d³ugo. lecz nie mog³a je æ. Cierpia³a na rozstrój ¿o³¹dka. je li tylko zdo³a. Doszed³szy do tej konkluzji. taka j¹ spotka³a mi niespodzianka). mo¿e tak nawet by³o lepiej. a toalety ju¿ nie mia³a czym sp³ukaæ. lepiej tego nie rób . Nie mia³am innego wyj cia. Tak powiedzia³. zwy kle krystalicznie czysta. ¿e post¹pi³a s³usznie. bo nie potrafi³a sobie wynale æ innego zajêcia. dopóki siê nie oczy ci tego. A kiedy znów bêdzie sob¹.strony. jakiej siê spodziewa³a. po prostu by na ni¹ wsiedli. Nie bez przyczyny nazywa siê te objawy skopywaniem na³ogu . spu ci³a z wod¹ wszystkie pigu³ki: zarówno metadon. bo gdyby siê tam pokaza³a. ¿e odwyk mo¿e potrwaæ dziesiêæ dni. Mimo bol¹cych pleców. postawi siê Renniemu. kilka chwil pó niej zwymiotowa³a do kosza na mieci. przypomnia³a sobie s³owa Ry¿ego. czy Jim nadal zamierza je zwo³ywaæ.powiedzia³a g³o no i odsunê³a z oczu wilgotne w³osy. wiêc w efekcie proza Nory Roberts. . których robiæ nie chcia³a. Bior¹c pod uwagê przebieg ostatniej rozmowy z Du¿ym Jimem i Andym Sandersem. zanim wszystkie zapasy sp³ynê³y do cieków. które bez oksykodonu przysparza³y jej tyle cierpieñ (ale nie musia³a przechodziæ przez rozgrzan¹ do bia³o ci udrêkê. Lepiej zostaæ w domu. jak i ostatnie tabletki oksykodonu znalezione w g³êbi szuflady nocnego stolika. Trzeba skoñczyæ od razu. Poci³a siê obficie. Musia³a spu ciæ wodê dwa razy. Nie dotrê dzisiaj na zebranie kryzysowe. Metadon! Bo¿e drogi.. my la³a. Mimo wszystko Andrea stara³a siê czytaæ. . Najprawdopodobniej bêdziesz mia³a napady drgawek .Póki nie wywalê ca³ego tego gówna z mojego cia³a. niestety. pewnie bêdzie musia³a zmieni je ponownie. Szkoda. bo zjedzenie tej kanapki kosztowa³o j¹ sporo wysi³ku. I zmus ili do robienia rzeczy. Ry¿y namawia³ j¹ do przej cia na metadon. Dom cuchn¹³ mimo otwartych okien. Nawet nie wiem. Z t¹ straszn¹ kopu³¹ nad miastem. by³a ca³kiem pozbawiona sensu. By³a g³odna.Z tego gówna ..

Andrea podnios³a na ni¹ wzrok i nagle zd sobie sprawê. Barbie odezwa³ siê raz. gdy nienaturalna czerwieñ zachodz¹cego s³oñca wreszcie zaczê³a bledn¹æ. gdzie las z obu stron podchodzi³ bardzo blisko. .Wiêc nie ma co siê zastanawiaæ.Tak. odbiera³o tylko stacjê WCIK. przygnêbiony i nie mia³ najmniejszej ochoty podj¹æ siê pe³nienia roli. tyle ¿e co by³o nie ta jak nale¿y. nadaj¹c¹ All Prayed Up . Ca³kiem jakby jecha³a niewidzialn wind¹ ekspresow¹. ¿e w drodze z miasta bêd¹ z Juli¹ rozmawiaæ na temat tego. Z ust sp³ywa³a jej na brodê spieniona lina. oczywi cie. .Wrogowie Hitlera pewnie te¿ mówili co w tym stylu. Potem przesz³a przez sufit. Najpierw w trzydziestym . Bêdê musia³a znowu siê przebraæ. Droga Mleczna poró¿owia³a. ¿e siê unosi ze swojego cia³a. podryguj¹c¹ bezradnie. bardzo daleko w dole us³ysza³a. co siê przydarzy³o Piper Libby. znacznie wê¿sz¹ Motton Road. Wiedzia³a jednak. krzyczy przera liwie. Mia³a tylko chwilê. ‾adne te¿ nie powiedzia³o g³o no. ¿e cia³o. . Gad¿et spad³ na pod³ogê.Dobrze zrobi³em? Zdaniem Julii zrobi³ wiele dobrego i wietnie sobie poradzi³ podczas konfrontacji w biurze komendanta. jak skrêcili z szosy numer sto dziewiêtna cie i pojechali na zachód. lecz niesforna d³oñ str¹ci³a lampkê z klipsem. Trudno o gorszy czas na próbê przejêcia dowodzenia. przez strych z ciemnymi pud³ami oraz popsutymi lampami i dalej w noc. o co pyta. No tak. Julia w pewnej chwili w³¹czy³a radio. Andrea zaczê³a spadaæ. by zerkn¹æ na swoj¹ ziemsk¹ pow³okê siedz¹c¹ na tapczanie. Na d¿insach okolicy krocza pojawi³a siê plama wilgoci. ¿e odczu³o ulgê. Chcia³a przekrêciæ kartkê. I to szybko. 13 Barbie s¹dzi³. wliczaj¹c w to udzielenie pomocy medycznej dwóm osobom. które za sob¹ zostawi³a. Zgodzi³ siê. wiêc od razu wy³¹czy³a. czy le. sypialniê na piêtrze. wkrótce po tym. ale prawie nie zamienili s³owa. chocia¿ oboje czuli to samo. Niestety. Rozla³a siê nad ni¹ Droga Mleczna. Plama wiat³a przenios³a siê na sufit. O ile prze¿yjê. czy zrobi³am dobrze. Gdzie daleko. choæ by³ zmêczony. ka¿de zagubione we w³asnych my lach. jak¹ mu narzucano.

Wysz³am poje dziæ na rowerze. Rysowa³y cieniste reliefy na ³atanym asfalcie Motton Road. ¿e wreszcie nasta³ w³a ciwy czas. ty pierwsza opu cisz Chester's Mill. ¿eby nakre liæ w powietrzu jaki skomplikowany symbol. i wtedy te¿ dobrze my leli. Jim Rennie sprzedawa³ u¿ywane samochody. sta³a spora liczba wojskowych ciê¿arówek.spyta³a Julia. Barbie by³ jej . . . Lissa u miechnê³a siê i choæ jej u miech wygl¹da³ na wymuszony.czwartym. Zawsze tak robiê. Lissa nerwowo obraca³a w palcach krzy¿ ankh zawieszony na szyi na srebrnym ³añcuchu. na g³owach mieli he³my. Wszyscy mieli maski przeciwgazowe przy paskach.Co ty tu robisz? . ale rozumia³a jego punkt widzenia. .Przyjechali my popatrzeæ na eksperyment . a na plecach butle z powietrzem. sta³a srebrna cysterna z wielkim napisem UWAGA! NIEBEZPIECZEÑSTWO! ZACHOWAÆ BEZPIECZN¥ ODLEG£O Æ. wysiadaj¹c z samochodu. Uspokaja to moj¹ pneumê. Nastêpnie w trzydziestym ósmym. Zobaczy³am wiat³a i przyjecha³am. Hitler podobno pracowa³ jako malarz pokojowy. A kiedy uznali. Lissa Jamieson. protestowali w Auschwitz . Zajêcie równie ma³o presti¿owe. Os³oni³a d³oni¹ oczy przed jaskrawym wiat³em. Nie czas teraz mu siê przeciwstawiaæ .Mówi³a. z jednej strony przymocowany do tylnej czê ci zbiornika. jakich trzydziestu ¿o³nierzy wykonywa³o rozkazy. Przed nimi b³yszcza³y w ród drzew strugi wiat³a. z drugiej zakoñczony dysz¹ nie szersz¹ ni¿ obudowa d³ugopisu. WIAT ZAZNA SPOKOJU. Przeskakiwa³a wzrokiem z Julii na Barbiego i z powrotem. Pu ci³a ankh na chwilê do æ d³ug¹. ze skrzynk¹ na mleko zamontowan¹ nad tylnym b³otnikiem. . miejscowa bibliotekarka. . jakby wypowiada³a zaklêcie. . Na niej znajdowa³a siê nalepka z napisem KIEDY W£ADZA MI£O CI BÊDZIE SILNIEJSZA NI‾ MI£O Æ DO W£ADZY.odpowiedzia³ Barbie. Po stronie Chester's Mill by³ tylko jeden widz. Sta³a obok staromodnej damki firmy Schwinn.Je¿eli siê powiedzie.A wy co tu robicie? .Tak s¹dzisz? Nie odpowiedzia³a. Dwóch mê¿czyzn rozwija³o plastikowy w¹¿. Obaj byli ubrani w l ni¹ce kombinezony. potem w trzydziestym szóstym. JIMI HENDRIX. .To nie to samo. nieomal dotykaj¹c namalowanego na niej sprayem prostok¹ta w kszta³cie drzwi. i wtedy mieli racjê. kiedy jestem zdenerwowana albo zmartwiona. czyli od strony Harlow. Czasami je¿d¿ê a¿ do pó³nocy.Birkenau albo w Buchenwaldzi e. Za kloszem. Bli¿ej kopu³y.

której niebezpiecznie blisko by³o do podwójnego podbródka. Julii Przysz³o do g³owy. ¿e je¿eli w nastêpny wtorek kopu³a nadal tu bêdzie.Nie chc¹ rozmawiaæ . w koñcu go zerwie.Kto to jest? . ani po drugiej stronie kopu³y. Barbie zast¹pi³ jej drogê jakie trzy metry od miejsca. ni¿ przypuszcza³em. Jest pani jeszcze ³adniejsza.Aparat.W porz¹dku.. . Barb ie zauwa¿y³ przede wszystkim. Zza cysterny wyszed³ cz³owiek przywodz¹cy na my l przysadzisty hydrant. . .odezwa³ siê Cox. .Witaj.Cyfrowy? . .stwierdzi³ Cox. Znów obraca³a w palcach krzy¿. Mia³ na sobie spodnie khaki. .Tym razem najwyra niej siedzi pan po uszy w gównie. Cox zasalutowa³. popelinow¹ kurtkê i czapkê z logo Maine Black Bears na g³owie. . gdzie sta³ Cox. tak? . Po dzisiejszej spektakularnej pora¿ce tym razem m¹drze postanowili dzia³aæ po cichu. ¿e je li dalej bêdzie skrêcaæ ³añcuszek.upewni³ siê Barbie. zwykle jest w planach pieczeñ . . . Barbie te¿ i poczu³ siê z tym dobrze.Witam. U miech Coksa by³ tylko odrobinê skrzywiony. co trzeba. .O co chodzi? . ¿e James O. Dobry wieczór.Co u Kena? . . .stwierdzi³a Lissa..Próbowa³am. Nie doda³. ¿e potrafi pan prawiæ kompleme.Staraj¹ siê nas uwolniæ.Pani Shumway. Ca³kiem zapomnia³a o aparacie fotograficznym zawieszonym na szyi. co Julia zapisa³a mu na plus. . Barbie .I co oni w ogóle tu ro .Wtedy omin¹³by mnie wtorkowy wieczór w Sweetbriar Rose. Jestem pana ulubion¹ przedstawicielk¹ mediów.zdziwi³a siê Julia. . Chwyci³ j¹ za ramiona. Oni nie mieli kurtek.Tym razem bêdzie wyj¹tkowo ciê¿ko. Cox przybra³ na wadze.Julia ruszy³a do przodu. . Nie by³o ku temu powodu ani po tej.Rzeczywi cie. 14 .Muszê przyznaæ. pu³kowniku . pu³kowniku Cox. która najszybciej znajduje. . specialité de la maison oka¿e siê najpewni quiche z cukini¹.zgodzi³ siê Barbie.szepnê³a Lissa.wdziêczny za ten wysi³ek.dokoñczy³a bibliotekarka. . Czyli wy mienita pieczeñ. Nastêpnie zwróci³ uwagê na tê grub¹ kurtkê z zamkiem podci¹gniêtym a¿ pod sam¹ brodê. Nadal jest z panienk¹.

która mo¿e doprowadziæ do zapalenia kopu³y.Ju¿ mia³a powtórzyæ pytanie. .To najbardziej optymistyczna teoria . . .Co chcecie zrobiæ? .stwierdzi³a Lissa z nerwowym u miechem. Je li nam siê poszczê ci.stwierdzi³a Lissa.Cox westchn¹³ ciê¿ko. Pe³ni te¿ funkcjê doradcy szkolnego w gimnazjum i.. Tu jeste my tylko my.Mog¹ sobie na to pozwoliæ ..Obie mo¿liwo ci uwa¿aj¹ za wysoce nieprawdopodobne doda³.odpar³ Cox..Niezupe³nie.A media w Castle Rock.Oni s¹ w Waszyngtonie . . a nie parê tysiêcy anonimowych podatników. gdy nagle skojarzy³a. . .Dlaczego nie? Je¿eli siê uda. Melissa Jamieson. Staracie siê zachowaæ tajemnicê jedynie z przyzwyczajenia.O¿e¿ jasna cholera! Chyba powinnam siê przeprosiæ ze starym kodakiem. .A je li nie? . Jest tutaj bibliotekark¹. Cox ponownie westchn¹³ i wskaza³ namalowany sprayem prostok¹t.Nastêpny wybuch? Cox milcza³ niezdecydowany.O cholera! .Je¿eli kopu³a siê roz³o¿y. co siê sta³o z rozrusznikiem komendanta Perkinsa? .wyrwa³o siê Julii. pu³kowniku . .wtr¹ci³ Barbie. .Rozumiem pani niepokój. prowadzi zajêcia jogi.Jasne.Pani ma na imiê Melissa . Nagle wyda³o mu siê istotne.stwierdzi³ Barbie.. . . ¿e dojdzie do jakiej reakcji chemicznej. Wiêkszo æ ich przedstawicieli ogl¹da Girls Gone Wild w p³atnej telewizji. i zabije nas wszystkich? Na taki wypadek macie maski przeciwgazowe? . . obracaj¹c ankh. . . . o ile dobrze pamiêtam. . Spojrza³ na przera¿on¹ Lissê. .spyta³a Coksa bibliotekarka.W przeciwnym razie ja to zrobiê.stwierdzi³ Barbie. ¿e pod kloszem ¿yj¹ ludzie..Nie oni zostan¹ upieczeni albo zagazowani.Kopu³a go usma¿y.Niezupe³nie . .Ci ludzie w kombinezonach ochronnych zaaplikuj¹ nasz¹ eksperymentaln¹ mieszankê. wydzielaj¹c jaki truj¹cy gaz.Domaga siê pan ca³kowitej przejrzysto ci. .spyta³ Barbie.odezwa³ siê Barbie. by³ Cox zrozumia³.Powinnam sobie daæ z tym spokój . .Zdaniem uczonych bardziej prawdopodobne jest. . . Dla przyjació³ Lissa. Awaryjny sprzêt Pete'a Freemana. . .Pamiêtasz.Za .Niech pan powie. mieszkañcy Chester's Mill bêd¹ pana wychwalali pod niebiosa. Mam rozkazy od prze³o¿onych. kwas prze¿re kopu³ê i bêdzie mo¿na wypchn¹æ ten fragment jak kawa³ek szyby w oknie. . .

. lecz uciek³ wzrokiem w ten sam sposób. Wszystko tak. .Przyzna³ Cox..trzymaæ w ciemno ci i podlewaæ gównem? Prawdopodobnie w³a nie o to chodzi³o. Cox nie odpowiedzia³ bezpo rednio.Cox . Spójrzcie na gwiazdy . Ca³a Droga Mleczna zmieni³a siê w gumê do ¿ucia rozci¹gniêt¹ na wielkiej kopule nocy. . Strzeli³ palcami. które by wiadczy³y o tym. by go naruszyæ. ‾o³nierze stali z d³oñmi na maskach przeciwgazowych. . ¿eby pan odprowadzi³ piêkne panie przynajmniej trzydzie ci metrów.A wy co widzicie? Zmieni³y kolor? .Mi³o mi pani¹ poznaæ . . zostan¹ pañstwo pod nim na d³ugi czas. jak byæ powinno. Reakcja odruchowa? Cywilów nale¿y traktowaæ jak grzyby .zastanowi³ siê Barbie. Tak wiêc je li nie znajdziemy sposobu.Nie ma ¿adnych przes³anek. w jakikolwiek sposób s³abnie.przyzna³ Cox. .. .odezwa³ siê cicho. mamy szansê was powstrzymaæ? .Widzi pani. warto podj¹æ to ryzyko. . sk¹d siê wzi¹³? Jakiekolwiek? . jaka istnieje . . Oczy mia³a wielkie i b³yszcz¹ce.powiedzia³a Lissa. Za ich plecami wszelka aktywno æ zamar³a.Co siê dzieje? . . .du¿o tego wszystkiego. . Mimo wszystko siê zdenerwowa³.. Lissa zrobi³a dwa kroki do ty³u. .Patrzcie. sugerujê.Jak wygl¹daj¹? .Gwiazdy s¹ ró¿owe .Czy ten wasz kwas jest mocny? .Barbie.. Barbie te¿ spojrza³ w górê. .No to zaczynamy .Przysz³a mu do g³owy jaka my l. .Gotowi? Obaj wystawili w górê kciuki.S¹ piêkne .powiedzia³a Julia zdumiona.Czy pan to widzi? Cox spojrza³ w górê.Co takiego? Gwiazdy? . pod którym siê pañstwo znale li.S¹ bardzo jasne..spyta³a. Wielk¹ Nied wiedzicê. . to najbardziej ¿r¹ca substancja. Po co k³amaæ? .Gdyby my s¹dzili inaczej.. który Ry¿y Everett rozpozna³ u Du¿ego Jima. . .spyta³a Lissa..‾adnych .oznajmi³ Cox. Oriona.Czy macie jakie domys³y.. W tej czê ci kraju w³a ciwie nie ma zanieczyszczeñ. Zobaczy³ Wielki Wóz..znalaz³ siê Cox.oznajmi³a Julia.Ale i straszne. . cofa siê czy ulega biodegradacji.O ile mi wiadomo. Pu³kownik odwróci³ siê do ludzi w skafandrach kosmicznych. ¿e klosz. Odchyli³a g³owê do ty³u jak dziecko. tyle ¿e zamazane i. . ró¿owe.

ale mia³a pani kupê szczê cia przy upadku. .Nic . . .lewa by³a mocno podrapana. . Ry¿y usi³owa³ j¹ po³o¿yæ z powrotem. bo bêd¹ dalej krzywdziæ ludzi.Chyba raczej gwiazdy? Dobrze. Po czym ukry³a twarz w d³oniach.Chcemy wiedzieæ . .Koniecznie muszê porozmawiaæ z komendantem Randolphem. ¿ebym dosta³a wiêcej znieczulenia .poprawi³a go Julia. . .A co to ma wspólnego z gwiazdami? .Chcê wzlecieæ wysoko a¿ pod same gniazda. O d zachodu nadci¹ga pr¹d strumieniowy znad Nebraski i Kansas. Na wszelki wypadek..rzuci³ Barbie. co zbiera po drodze. ale poniewa¿ móg³ j¹ pchn¹æ tylko z jednej strony. . bo Lissa Jamieson krzyknê³a i wskaza³a na niebo. je li nam siê zacznie robiæ ciemno? Cox nie zd¹¿y³ odpowiedzieæ. gdy Ry¿y s³ucha³ bicia jej serca. Nie mog¹ pracowaæ w policji. Ró¿owe gwiazdy spada³y.Na razie . 15 .A co bêdzie za tydzieñ albo za miesi¹c? Umyjecie klosz na wysoko ci tysi¹ca metrów. ja siê ni¹ zajmê. .stwierdzi³ Cox. Niech siê pani ju¿ nie martwi o Sammy.Wyjdê do jutra? . pr¹d powietrzny mija wiele miast i o rodków produkcyjnych.D¹¿¹c na pó³noc. Teraz zostawia na kopule .Jezus chce. . .Niech nam pan powie .Wiêcej znieczulenia proszê ..upiera³a siê tym samym rozmarzonym tonem. . Na wypadek gdyby. . Mniejsza o to. Jest tego do æ. ¿eby powsta³ filtr optyczny.Ani odrobiny .Obliza³a wargi. nie na wiele siê to zda³o. Jego funkcjonariusze zgwa³cili Sammy.Ci m³odzi ludzie s¹ niebezpieczni. Wielebna usiad³a. . Lekarz poklepa³ j¹ po prawej d³oni . normalnie niesie nad Kanadê i Arktykê. ale ma³o przekonuj¹co.I tak jest ju¿ pani oficjalnie naæpana. wezmê to pod uwagê.spyta³a Piper. . Bark to jedna sprawa..I o ma³o pani nie zabili. potem wejdzie na Wschodnie Wybrze¿e. Ze szczególnym uwzglêdnieniem si³y wiatru.Mam strasznie sucho w ustach.doda³ po chwili grzeczniej.ci¹gnêli my raporty meteorologiczne o dziewiêtnastej. . zostawiaj¹c za sob¹ jasne smugi. D¹¿y na po³udnie.odpar³. Jak to pod koniec pa dziernika. To.za¿¹da³a Piper niezbyt przytomnie. . . Z pewno ci¹ nie powoduje ¿adnego zagro¿enia.

jakby szukaj¹c pocieszenia. . a¿ dostanê od niego ich próbki DNA. pod którym przek³adano pacjentów na wózki. ale w pokoju pielêgniarskim jest ch³odziarka. . doda³ w my lach. Na podje dzie. chrapa³a jak potê¿ny ch³op.O tak. Musisz zobaczyæ na w³asne oczy. Obejmowa³y siê nawzajem.Pobrali cie próbki spermy od Sammy? Mo¿ecie porównaæ z materia³em genetycznym tych ch³opaków? Je li tak. Odwróci³a g³owê. ¿e zanim wróci z kartonikiem soku. ci¹gniêta przez ni¹ do pomocy w szpitalu. potem musia³ prawie truchtaæ.Ry¿y. .Jab³kowy . Pomarañczowego albo jab³kowego. . i wszystkie tr zy patrzy³y w niebo.zdecydowa³ Ry¿y. . Rzeczywi cie. Wiele z nich spada³o. Nie V8. Ry¿y pomy la³. Dogoni³ Twitcha na korytarzu. Musisz to zobaczyæ. zostawiaj¹c za sob¹ fluorescencyjne ogony. .Przyniosê pani co do picia.Têskniê za Clover . .Zaraz. Teraz. Wypad³ przez tylne drzwi na podwórze. . Za s³ony. Gina Buffalino oraz Harriet Bigelow. . Ry¿ego przeszed³ dreszcz. Wy³¹czyli my wszystkie lodówki poza laboratoryjnymi. W po³owie korytarza spotka³ Twitcha.powiedzia³ Ry¿y. a zreszt¹ i tak by mi nie uwierzy³. od strony dy¿urki pielêgniarek.Nie potrafiê ci tego wyt³umaczyæ.Na razie bêdzie pani na rzadkich P³ynach. . tylko musi siê pani po³o¿yæ. wychodzimy. sta³y Ginny Tomlinson. ¿eby dotrzymaæ mu kroku.Przyda³oby siê trochê soku . który wyszed³ zza rogu. . A tak¿e nie ma próbek.Co siê sta³o? Co znowu? . wielebna bêdzie smacznie spa³a.. przymykaj¹c oczy.Da siê temu zaradziæ. za daszkiem. tylko zaniosê.. Ry¿y wróci³ biegiem do pokoju numer dwadzie cia dziewiêæ. oszczêdzamy pr¹d. wetkn¹³ g³owê do rodka.Nie mamy sprzêtu do takich badañ .stwierdzi³a wielebna.szepnê³a Piper. bêdê prze ladowa³a Petera Randolpha w dzieñ i w nocy tak d³ugo. . . A niebo by³o pe³ne wiec¹cych ró¿owych gwiazd. Bo Gina Buffalino umy³a dziewczynê na jej pro bê. Piper spa³a jak zabita. co przy spuchniêt nosie nie by³o niczym dziwnym.Nie. przyjació³ka Giny..

sk¹d¿e. w czasie deszczu meteorów.spyta³a Carolyn. . tworz¹c na firmamencie znaki. ¿e Thurston móg³by byæ jej ojcem. zostawiaj¹ za sob¹ d³ugie lady . bardzo czêste zjawisko jesieni¹ na terenie Nowej Anglii. jednym s³owem.mailow¹.Thurse. Ró¿owe gwiazdy spadaj¹ rzêdami .. ¿eby by³ jej ojcem. To deszcz meteorów. ¿e gdyby my patrzyli na niego spoza klosza. wiêc pewnie to po prostu kosmiczny py³ albo fragment asteroidy. który oderwa³ siê od niej z trylion lat temu. jak Aidan mia³ ten atak. .przyzna³ Thurston.Sk¹d on to wiedzia³? Thurston tylko pokrêci³ g³ow¹.Tak. Ró¿owe gwiazdy spadaj¹. zanieczyszczeñ. I spada³y. Teraz w zasadzie chcia³aby. Pamiêtasz. Alice i Aidan Appleton smacznie spali. Chyba trochê za pó no na Perseidy. pomy la³. W takich razach (chocia¿ oczywi cie dok³adnie czego takiego jak teraz jeszcze nie prze¿ywa³a) cieszy³a siê. ale . co bêdzie? Sk¹d on to wiedzia³? 17 Aidan powiedzia³ w chwili proroczej wizji co jeszcze: Wszyscy patrz¹ . gdy patrzyli na ró¿owy gniew milcz¹cego nieba. My la³a o tym. My tymczasem widzimy go przez filtr kurzu i cz¹stek sta³ych.Czy deszcz meteorów zawsze jest ró¿owy? .Podejrzewam. One zmieni³y barwê.. póki nie zblad³y i nie zniknê³y. . Ró¿owe linie krzy¿owa³y siê i przecina³y..Nie.Sk¹d wiedzia³. I o godzinie dziewi¹tej trzydzie ci w ten poniedzia³kowy wieczór. Thurston Marshall i Carolyn Sturges stali na podwórzu za domem Dumagenów i patrzyli w niebo. Rzeczywi cie spada³y. które zdawa³y siê tam trwaæ jaki czas. .. Zupe³nie jakby ca³e niebo spada³o na ziemiê. by³by bia³y. Carolyn przytuli³a siê do niego mocniej.Nie . Wie ci rozchodz¹ siê szybko przez telefony komórkowe i pocztê e . .. pamiêtam. jego przepowiednia siê spe³ni³a. co powiedzia³. .Judy to przewidzia³a. . 16 Kiedy zaczê³y spadaæ ró¿owe gwiazdy..Czy to jest koniec wiata? . .

i tak dalej. Oni tak¿e siê obej muj¹. trze wy i w z³ym humorze. Jakby ludzie ju¿ nie byli wystraszeni. które nie maj¹ najmniejszego znaczenia. Leo Lamoine. nauczycielem historii w gimnazjum. Willow i Tommy Andersonowie wychodz¹ na parking przed Karczm¹ Dippera. które sprawiaj¹ k³opoty. maluj¹cy siê na wielu twarzach. Rupert Libby z si³ policyjnyc h Chester's Mill. Teraz razem patrz¹ na spadaj¹ce ró¿owe gwiazdy. ¿e nadci¹ga apokalipsa. Ich p³acz jest cichy. z rêk¹ na kolbie s³u¿bowej broni. ale on te¿ jest przestraszony. Du¿y Jim jest mniej zainteresowany jakimi tam wiat³ami na niebie. z Chazem Benderem. Stopniowo coraz wiêcej osób zaczyna ocieraæ ³zy. mieli nadziejê skoñczyæ przed pó³noc¹. nakazuje im obu zachowaæ spokój i przesta straszyæ ludzi.najskuteczniej za spraw¹ najstarszej metody wiata . aktualny w³a ciciel Food City. z których n ie tak dawno spad³a Libby (wy wiadczy³aby nam wszystkim przys³ugê. Ten i ów p³acze. którego nie mog³y wywo³aæ ¿adne ró¿owe gwiazdy. Niechluj Sam Verdreaux. Willow p³acze. Sz³o im nie le. Natomiast jutro sytuacja mo¿e wygl¹daæ zupe³nie inaczej. kiedy zacz¹³ siê ruc na Main Street. Oraz przyjaciel Juniora. gdyby skrêci³a kark. Oko³o dwudziestej pierwszej piêtna cie na Main Street wychodzi mnóstwo osób i wszyscy ogl¹daj¹ bezg³o ny pokaz fajerwerków. my li). a bardziej tym. ¿e je li nie przestanie bredziæ na temat tego ca³ego apogówna. wo³a. wyszed³ na parking przed supermarketem. . a silny przywódca to Du¿y Jim Rennie. ¿e widzi czterech je d ców na niebie. on zamyka pa³ce z dr¿eniem. Du¿y Jim schodzi po stopniach. Searles i ta psi córka Roux. rysuje ludziom sytuacjê z nowego punktu widzenia.z ust do ust. mo¿e siê okazaæ przydatny. wypuszczony z aresztu oko³o godzin y piêtnastej. A strach. oddany cz³onek ko cio³a reprezentowanego przez zmar³ego wielebnego Cogginsa. Jack Ca³e. ¿e wkrótce wierni pójd¹ ¿ywcem do nieba i tak dalej. Stewart i Fernald Bowie przed swoim zak³adem pogrzebowym spogl¹daj¹ w górê. Jes t zdania. poprzedniego w³a ciciela. Jest przed wej ciem do komisariatu. mówi do Lea. osobiste gwiazdy. ¿e kumuluj¹ce siê cz¹stki sta³e zmieni³y kolor gwiazd. opar³szy g³owê na ramieniu Tommy'ego.mówi Chaz. ¿e dzi po prostu pójd¹ do domu. to zobaczy w³asne. Fakt. Thibodeau. a kiedy Norrie wtyka d³oñ w rêkê Benny'ego. i poprosi³ o pomoc przy inwentaryzacji. Henry Morrison i Jackie Wettington s¹ naprzeciwko. jak ludzie zinterpretuj¹ to zjawisko. trochê jak szelest deszczu. Rose Twitchell stoi obok Ansona Wheelera przed Sweetbriar Rose.To tylko deszcz meteorów . z komendantem Randolphem i Andym Sandersem. Ni¿ej t³ocz¹ siê dzieciaki. . Po po³udniu zadzwoni³ do Erniego Calverta. Oboje nadal maj¹ na sobie fartuchy. Ludzie ow³adniêci przera¿eniem potrzebuj¹ silnego przywódcy. Frank. Wiêkszo æ ludzi milczy. Norrie Calvert i Benny Drake s¹ z rodzicami.

Bzdura. ¿e ch³opak w te cie IQ nie zdoby³by wiêcej ni¿ siedemdziesi¹t. pokazuj¹c kciukiem Randolpha i Andy'ego. Myra Evans. w ród wydruków z pliku VADER roz³o¿onych na stoliku do kawy. na szczê cie tylko trochê. G³owa go boli. którzy nadal wpatruj¹ siê w niebo. Dodee Sanders i Angie McCain w dalszym ci¹gu znajduj¹ siê w spi¿arni domu McCainów. Siedzi miêdzy Dodee i Angie. .Co to jest. a na dodatek otwarte usta. Martwi tak¿e nic nie widz¹. .mówi ch³opak.oznajmia Du¿y Jim. czyby tu nie zostaæ na noc. I Andrea Grinnell. Mel Searles patrzy na Du¿ego Jima. . A wtedy macie mi wszyscy razem opowiedzieæ zgrabn¹ spójn¹ historyjkê. .Wracamy do rodka . . gdzie próba naruszenia . rozci¹gniêty na usch³ej trawie obok budynku mieszcz¹cego chyba najwiêksz¹ wytwórniê metamfetaminy w Ameryce. . proszê pana. Czy jeste dzieckiem bo¿ym. chyba ¿e patrz¹ na ziemiê z lepszego miejsca ni¿ ta ciemna równina. gdzie noc¹ cieraj¹ siê armie niewiernych. Podobnie jak Junior. koñcz¹c na Carterze Thibodeau.Kosmiczny prysznic.Porozmawiamy chwilê. potem zawo³am was czworo. a nie dwadzie cia dwa. . Lester Coggins. Frank DeLesseps trochê siê uspokaja.Podoba ci siê pokaz? Ch³opak z rozszerzonymi strachem oczami wygl¹da na dwana cie lat.Wygl¹da jak koniec wiata . . synu? . Co oczywi cie niekoniecznie musi byæ z³e.Wobec tego nie masz siê czego obawiaæ. Du¿y Jim my li sobie. Równie¿ Kucharz. Bóg mówi swojemu ludowi cze æ .mówi Mel.stuka Frankiego w ramiê.Tak. Doktor Haskell. Zastanawia siê.zmêczona p³aczem zasnê³a na kanapie. pan Cary i Rory Dinsmore w kostnicy w szpitalu imienia Catherine Russell. proszê pana . Nie wszyscy widz¹ ró¿owe gwiazdy. Córeczki Ry¿ego Everetta oraz dzieci Appletonów szybko zasnê³y. czy pan wie? . trzyma je za rêce. Chuck Thompson i Claudette Sanders s¹ w domu pogrzebowym Bowiego. A tak¿e Piper. Duke Perkins.Du¿y Jim patrzy na nich po kolei. . On te¿ ma oczy jak spodki. Na Morton Road w Eastchester (niedaleko od miejsca. czy ile tam ma w rzeczywisto ci.Dzi w nocy wasza droga do zbawienia to zgrabna i spójna historyjka.przytakuje Frankie. Zrozumia³e ? . Podobnie Brenda Perkins .Chyba tak .

w drugim broñ.S³ysza³am co jakby strza³. . jak dwóch ¿o³nierzy w kosmicznych skafandrach zdejmuje smuk³¹ dyszê z koñca plastikowego wê¿a. za starzy na ¿o³nierzy. . czym s¹. Maski przeciwgazowe.powiedzia³a Julia. Przy ka¿dej wypowiada ¿yczenie. Gdy sta³o siê jasne. Lissa wskaza³a w stronê Eastchester. Dwaj starsi mê¿czy ni. teraz stercza³y na czub kach g³ów jak dziwaczne kapelusze. Co nie przeszkodzi³o jej fotografowaæ. Barbie domy la³ siê w nich uczonych z Agencji Bezpieczeñstwa Narodowego. ¿e eksperyment. Nie ostatni¹. Barbie przy³apa³ j¹ na ocieraniu oczu. Jack poci¹ga z butelki i patrz y na spadaj¹ce ró¿owe gwiazdy. a ¿yczy sobie mierci. i Cox mo¿e by nawet udzieli³ odpowiedzi wprost. zas³aniaj¹ce twarze podczas procedury testowej. przeprowadzaj¹cych jakie analizy spektrograficzne. Wygl¹dali na zmêczonych. odjechali mocno skomplikowanym urz¹dzeniem od miejsca eksperymentu. Jest pierwsz¹ ofiar samobójcz¹ klosza. Tê zamknêli osobnym kluczem i wtedy zdjêli he³my. stoi na podwórzu za swoim domem. W ka¿dym razie zapewne takie mieli zamiary. Sam j¹ wybra³. Jack Eva prze³yka resztkê alkoholu. jednak z dwiema tragediami na raz nie potrafi sobie daæ rady.Pewnie strzeli³ ga nik albo jaki dzieciak zrobi³ rakietê z butelki . zgrzanych i przygnêbionych. jakie czterdzie ci piêæ minut po tym. to ruger SR9. W³o¿yli j¹ do nieprzejrzystej plastikowej torby ze strunowym zamkniêciem. W jednym rêku trzyma butelkê jacka danielsa. 18 Barbie. tak zwany test kwasowy. A wy? . Gdy spadaj¹ce meteory rzedn¹. Mo¿e zdo³a³by jako bez niej ¿yæ i prawdopodobnie umia³by ¿yæ jak szczur w szklanej klatce. nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Julia i Lissa Jamieson patrzyli w milczeniu. gdy zacz¹³ siê kosmiczny pokaz. rzuca butelkê w trawê i strzela sobie w ³eb. która zawsze by³a w domu na wypadek konieczno ci obrony. który zosta³ powtórzony trzykrotnie. Ona te¿ by³a zmêczona i przybita. Wysoko na niebie szybowa³y ostatnie ró¿owe meteory. a nastêpnie ca³o æ do metalowej kasetki oznaczonej s³owami MATERIA£Y NIEBEZPIECZNE. bo bez Myry straci³ grunt pod nogami.konstrukcji klosza za pomoc¹ eksperymentalnej mieszanki kwasów odbywa siê mimo deszczu meteorów) Jack Evans. wdowiec od przedwczoraj. mniej wiêcej piêtna cie po dziesi¹tej. ale Barbie tak¿e by³ przygnêbiony. co mia³y wykazaæ testy. Barbie móg³by zapytaæ Coksa. Wie.

Jeden ze starszych d¿entelmenów. ale te¿ nie spodziewa³em siê. przepraszam. ¿e to zadzia³a? .To nazwa kwasu.ladowe ilo ci minera³ów. Poza tym .To co . Mamy tylko teoriê.. . Maskê przeciwgazow¹ trzyma³ w rêku.Znikn¹³ . ..Niech pan siê nie wyra¿a.‾e kopu³a zosta³a stworzona przez istoty pozaziemskie.powiedzia³a Julia ze ladem dawnego u miechu w g³osie. Który utrwali³ w cianie kopu³y namalowane przez nas linie. ¿e w dwa tysi¹ce dwudziestym wy l¹ czteroosobow¹ za³ogê. .O ile mi wiadomo. . jeste pewien? . Z punktu widzenia analizy spektrograficznej tego czego tu nie ma.Niech pan wreszcie nam powie! Do jasnej cholery! Cox uniós³ d³oñ. gdzie sprayem namalowano na kopule du¿y prostok¹t. czego nie ma. .Mów. którzy przeprowadzali testy.Cox podszed³ bli¿ej.Czy wed³ug naszej wiedzy to w ogóle jest mo¿liwe? .Jak analizy? . .Je li tak. oczy b³yszcz¹ce. dorzuci³: .908? . . ¿e kopu³a mo¿e byæ stworzona przez jak¹ formê ¿ycia o bardziej zaawansowanej wiedzy na temat fizyki. mów. .rozwojowych zwi¹zanych z budow¹ kwasu. pozwól na moment.Jak chcesz. nie licz¹c kosztów prac badawczo . Ska¿enia pochodz¹ce z ziemi i z powietrza. Widz¹c jego wahanie. nie zrobi³ kompletnie nic. Tak. . . Barbie dostrzeg³ co w jego oczach.Nic nie wiemy. . . Tyle ¿e wed³ug naszej wiedzy istnienie klosza te¿ nie jest mo¿liwe. rozumiem! . a tymczasem Rosjanie twierdz¹.. ¿adnych tajemnic. kurwa maæ. . pu³kowniku .. ta przygoda kosztowa³a amerykañskich podatników jakie trzy czwarte miliona dolarów. Julia zrobi³a dwa kroki do przodu. zbli¿y³ siê do ciany klosza.Marsjanie us³yszeli o tym plotki i siê wkurzyli.stwierdzi³ Marty. ¿e kiedykolwiek zobaczê cz³owieka na Marsie. .zapyta³ Cox.stwierdzi³ Cox.Nie..uzna³a Julia. . .Marty wzruszy³ ramionami.Jim. .zapyta³ cicho. . Rzuca³ podwójny cieñ. to rozliczaj¹ siê z niew³a ciwym krajem .Naprawdê s¹dzili cie.A co z HY . Wskaza³ miejsce.Cox odwróci³ siê do Barbiego i kobiet... . Marty.Przepraszam? .. Twarz mia³a bia³¹ jak kreda.Czy by³by sk³onny twierdziæ.Ma pani racjê.nic. chemii. biologii i tak dale j? - .Nie. wch³onê³o go i unicestwi³o. . .Aaa. a poza tym.

bierzemy pod uwagê tak¹ ewentualno æ . Stosujemy metodê Sherlocka Holmesa: Je li wyeliminuje siê wszystko.To mo¿e byæ zjawisko meteorologiczne . . to.. najwyra niej robi³ to nie po raz pierwszy.Marty stukn¹³ w klosz.. na przyk³ad Korei Pó³nocnej. W wiêkszo ci nie pali³y siê wiat³a.Czy jeste my przedmiotem jakiego eksperymentu? Szczerze mówi¹c. . albo oszczêdzali paliwo.Niekoniecznie . Czy my naprawdê dyskutujemy na ten temat? . .Podobnie s¹dzi wiêkszo æ naukowców.zapyta³ Barbie sceptycznie. . ¿e to co jest w pewnym sensie hybryd¹ pa³eczki okrê¿nicy.Pu³kowniku .Jestem tego pewna. . skoro w zasadzie nic nie robim y. .pomy la³.Które nic na tym nie zyska³o? .zapyta³a Julia. bo ludzie albo nie mieli generatorów.Nie .stwierdzi³ Marty. Czy mi siê to tylko ni? . . .. je li mo¿na to tak nazwaæ.przyzna³ Cox po zastanowieniu. choæby nie wiem jak nieprawdopodobne.stwierdzi³a stanowczo. Nawet siê nie skrzywi³. . gdyby co takiego siê zdarzy³o? .Ale musimy siê te¿ liczyæ z tym.. ¿e to robota jakiego ziemskiego super³obuza. co wiesz.Wiedzia³by pan.Ja sam sk³aniam siê ku teorii o istotach pozaziemskich.Czy wyl¹dowa³ gdzie lataj¹cy spodek i jaki kosmita ¿¹da³ widzenia z naszym przywódc¹? . .odpar³ Cox.To by³ strza³ z broni . . Trzeba te¿ rozwa¿yæ.Poniewa¿ Marty nadal wyra nie mia³ w¹tpliwo ci. Jedna z teorii zak³ada. mo¿e kopu³a ¿yje. .A nawet biologiczne. .spyta³ Barbie. zapewni³ go raz jeszcze: . . Szczepionkê w postaci ³agodnego wstrz¹su elektrycznego mia³ ju¿ za sob¹.przyzna³.Owszem. tak siê czujê. .Mo¿esz mówiæ wszystko.odezwa³a siê Julia do Coksa. z którymi nad tym pracujemy. musi byæ prawd¹ . co pozostanie. czy to nie skutek dzia³ania wrogiego pañstwa. co zbyt skomplikowane. . Lissa Jamieson przygl¹da³a siê schludnym domom Eastchester.

Lady Wildcats. a czêsto ta k¿e filary Booster Club. widzia³ wszystkie mecze. lecz jego pasja zaczê³a siê od czego zupe³nie innego. ¿e u dziewcz¹t k³adzie siê znacznie wiêkszy nacisk na obronê i rzuty wolne. uwa¿a³ za równie wa¿ne. Ch³opcy tak¿e chcieli wygrywaæ. Nie by³oby to zachowanie polityczne. które ch³opcy (uwielbiaj¹cy wy cigi. si³¹ rzeczy poznaje siê innych posiadaczy karnetów oraz powody. co zwyczajnie lubi¹ sobie popatrzeæ na d³ugonogie nastolatki biegaj¹ce w krótkich spodenkach. z których miej¹ siê fani zespo³ów ch³opiêcych. Dziewczêta traktowa³y sport bardzo osobi cie. a by³a ni¹ koszykówka dziewczêcych dru¿yn gimnazjalnych. rozgrywaj¹cej. najbardziej ceni³ sobie fotogr afiê Hanny Compton. organizacji praktykuj¹cej sprzeda¿ ciasteczek i inne formy zbiórk i pieniêdzy na pokrycie rosn¹cych kosztów wyjazdówek . W dwa tysi¹ce czwartym. M³ode zawodniczki przestrzegaj¹ etycznych zasad gry. Du¿y Jim wszystkie te powody. i nie bez racji. Kibice dziewczêcych zespo³ów twierdz¹. która doprowadzi³a Lady Wildcats do zdobycia tej jedynej z³otej pi³ki. S¹ te¿ tacy. Wyp³ynê³a ze ród³a. oczywi cie. kipia³y nienawi ci¹. które musia³ podziwiaæ ka¿dy go æ.WCZUCIE SIÊ 1 Poza polityk¹ Du¿y Jim Rennie mia³ tylko jedn¹ pasjê. dok³adnie . i nie przeszkadzaj¹ im niewysokie wyniki. kiedy Lady Wildcats wygr a³y stanowe mistrzostwa klasy D. czasem gra toczy³a siê bardzo ostro. którzy powiedz¹. Dale'a Earnhardta oraz Billa Lee Spacemana. walenie pi³k¹ w tablicê i rzuty z po³owy boiska) rzadko w ogóle dostrzegaj¹. Wielu z nich to krewni zawodniczek. Gra toczy siê wolniej. ¿e dziewczêca koszykówka jest zwyczajnie lepsza. o którym nigdy nie wspomnia³ w rozmowie z przyjació³mi z widowni. z autografami osób s³awnych. dla których cz³owiek interesuje siê sportem. a wiêc Tigera Woodsa. dla których kibicowali. a wiêc dobre stare podstawy koszykówki. pozwalaj¹c oceniæ taktykê i cieszyæ siê ka¿dym podaniem czy przejêciem.jednej. S¹ te¿ prawdziwi mi³o nicy koszykówki. drugoklasistki. zw³aszcza je li rozgrywano mecz z tradycyjnym rywalem (w przypadku Wildcats z Mills by³a . Je li siê ma bilety na ca³y sezon. I choæ na cianach biura powiesi³ zdjêcia. Od roku tysi¹c dziewiêæset dziewiêædziesi¹tego ósmego zawsze mia³ bilety na ca³y sezon i ogl¹da³ co najmniej tuzin rozgrywek rocznie.

Hanna wystartowa³a ostro. jak rozbija obronê i z wyrazem skupienia na ponurej twarzy nieub³aganie zbli¿a siê do kosza.odpar³ trener Woodhead. kiedy chcia³a. za³atwiaj¹c fanom Wildcatsów sezon. Z osiemdziesiêciu sze ciu punktów rzuconych w czasie tamtej rozgrywki Hanna Compton . Innymi s³owy . W rozgrywkach mistrzowskich roku dwa tysi¹ce czwartego Lady Wildcats prowadzi³y z Rockets z Castle Rock dziesiêcioma punktami. Ta pi³ka jest moja! . jak ta nienawi æ puchnie dziewczêtom w g³owach. która po koñcowym gwizdku umiera³a mierci¹ naturaln¹. Dla dziewcz¹t przegrana by³a znacznie trudniejsza do zaakceptowania. a skoñczy³a jeszcze ostrzej. Roztrz¹sa³y j¹ w szatni jeszcze d³ugo po zakoñczeniu meczu. zwykle pijanego i zawsze k³ótliwego. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chester's Mill i pierwszorzêdny handlarz u¿ywanymi samochodami siê zakocha³. ‾ywi³ siê t¹ nienawi ci¹. Dziewczyna przejmowa³a pi³kê i wykonywa³a rzuty trzypunktowe. rednia punktów na mecz z tamtego czasu wynosi³a dwadzie cia siedem do sze ciu. Przed rokiem dwa tysi¹ce czwartym Lady Wildcats zakwalifikowa³y siê do turnieju stanowego tylko raz w ci¹gu dwudziestu lat. ale Du¿y Jim najbardziej lubi³ patrzeæ. Gdy skoñczy³ siê tamten mecz. przy remisie. bardzo wyra nie odbiera³ z boiska: Nic z tego. krótki kucyk stercza³ na g³owie jak wyprostowany rodkowy palec. Trener przesun¹³ j¹ do reprezentacji na dwa ostatnie mecze.Je li ta dziewczyna nie bêdzie gra³a w przysz³ym roku. gdy Hanna sfaulowa³a. W pierwszym roku gra³a w dru¿ynie juniorów przez wiêksz¹ czê æ sezonu. A potem zjawi³a siê Hanna Compton. lecz czyst ej obronie. Co wiêcej. Szczê ciem dla jej dru¿yny do koñca meczu zosta³a tylko minuta i szesna cie sekund.Nie jestem g³upcem . chudego drwala z Tarker's Mills. W czasie pogoni za pi³k¹ podczas drugiej po³owy. ale dla wiêkszo ci ch³opców by³a to kwestia indywidualnych osi¹gniêæ. Du¿y Jim czêsto obserwowa³. Czarne l ni¹ce oczy kpi³y z ka¿dego. Wygra³y jednym punktem. w czasie których zdoby³a wiêcej punktów ni¿ ktokolwiek inny a jej przeciwniczka z Richmond Bobcats zwija³a siê z bólu na parkiecie po ostrej.pokazówki. By³a córk¹ Dale'a. Jak ona potrafi³a nienawidziæ! Zdaniem Du¿ego Jima nikt jej nie dorównywa³. pieprzona dziwko. . .to znienawidzona dru¿yna Rockets z Castle Rock). Od urodzenia mówi³a wiatu odwal siê ode mnie . po szybkiej i ³atwej wygranej w meczu z Buckfield. nienawidzi³y pora¿ki jako zespó³. Du¿y Jim po³o¿y³ rêkê na karku trenera Woodheada. to nazwê ciê g³upcem stwierdzi³. który wspominali przez d³ugie lata. kto by mia³ wej æ jej w drogê.

znikaj¹ wszelkie defekty i ograniczenia cia³a). Nazywa³ to wczuciem siê. który mówi³ bardzo wyra nie: Jestem lepsza ni¿ wy wszystkie. struktur¹. sze ædziesi¹t trzy. jakie z pewno ci¹ zdobi¹ komnaty Walhalli. bo rozjebiê . z rodzaju tych. Tego lata jej ojciec. Gdzie tam w . fantastyczny. Wypadek z piêcioma ofiarami miertelnymi trafi³ na pierwsze strony w zachodnim Maine. ale je li jaki by³ mu potrzebny. bogat¹ i zdum draperi¹. Mistrzowski mecz by³ jej po¿egnalnym. przypomina³ sobie tamten w spania³y. Wtedy do gry wesz³a Hanna i ruszy³a do boju z determinacj¹ Józefa Stalina obejmuj¹cego rz¹dy w Rosji. podczas boskiej przemiany. Gdy teraz siedzia³ w biurze Petera Randolpha. ¿eby unikn¹æ zarzutu o b³¹d kroków. pozostaj¹c¹ poza zasi tuzinkowych graczy (chocia¿ czasem nawet najzwyklejszy gracz potrafi siê wczuæ i na krótk¹ chwilê przemieniæ w boga. zawsze udawa³o siê go bokiem skombinowaæ . a wtedy. czarodziejski mecz koszykówki. a Du¿y Jim wcale nie czu³ smutku. Hanna Compton wiêcej nie zagra³a. A z tym by siê nie pogodzi³a. Z tego samego powodu nigdy nawet nie rozwa¿a³ wyjazdu z Mill. Szczególnie pierwsze osiem minut drugiej po³owy. kupionego z czterdziestoprocentowym upustem u Ja mesa Renniego seniora. Tamtej wiosny jej k³ótliwy ojciec zasiad³ kierownic¹ nowiutkiego cadillaca. a¿ trudno uwierzyæ. Normalnie Du¿y Jim nie handlowa³ nowymi samochodami. Tam dziewczêta by³y wy¿sze. co sprawili mu k³opot. która rozpoczê³a siê wynikiem niekorzystnym dla Lady Wildcats . przez pó³ boiska.mia³ nadziejê. Musia³a ¿ywiæ swoj¹ nienawi æ ci¹g³¹. Ka¿dy rzut w ci¹gu tych o miu minut by³ celny. czekali . Wracali do Tarker's Mills ze sklepu Browniego.zdoby³a. który wykona³a ze splecionymi nogami. Bonusowy cadillac sta³ siê ich trumn¹. Zejd cie mi z drogi. niedostêpnej i niedostrzegalnej dla zwyk³yc h miertelników). Istnia³y ró¿ne sportowe okre lenia takiego rodzaju zachowania. Du¿y Jim rozumia³ j¹ jak nikt. niepowtarzalny. Dobra gra charakteryzuje siê szczególn¹ struktur¹. ¿e wzrok mia³a utkwiony w jakiej koszykarskiej nirwanie. ³¹cznie z jednym ca³kiem absurdalnym. dok¹d wybrali siê na lody. jestem najlepsza. prowadz¹c po pijanemu. której mo¿na niekiedy dotkn¹æ noc¹. Czarne oczy jej b³yszcza³y (wydawa³o siê. zabi³ siebie. ca li w nerwach . Dziewczyna umia³a siê wczuæ . twarz jej zastyg³a w szyderczym grymasie.a¿ ich do siebie wezwie i ods³oni im przysz³y los). Tak podejrzewa³. pewnie by w koñcu wyl¹dowa³a na ³awce rezerwowych. za oknem ostatnie ró¿owe meteory blak³y w oddali (a przed drzwiami ci. Hanna nie umia³aby graæ w koszykówkê w college'u.przegrywa³y dziewiêcioma punktami. jak choæby bycie w strefie. agresywn¹ gr¹. ¿onê i wszystkie trzy córki. ale Du¿y Jim mówi³ o tym po swojemu. Democrat ukaza³ siê w tamtym tygodniu z czarn¹ obwódk¹.

Rz¹dzenie miastem by³o dobre w normalnych okoliczno ciach. . ¿e do tej pory wszystko by³o w najlepszym porz¹dku.. . ju¿ i tak zamkniêty. chocia¿ powinien byæ wyczerpany. W³a nie dlatego nie obawia³ siê Dale'a Barbary ani jego k³opotliwych przyjació³.Wiem. wiem. ludziom siê to nie spodoba. ¿e nie mo¿e daæ cia³a.wiecie pewnie zarobi³by wiêcej pieniêdzy. zmie ni¹ siê w okazje. .Rozpogodzi³ siê wyra nie. kibice Castle Rock szaleli z w ciek³o ci.Jim. Mia³ przeczucie. W³a nie dlatego nie by³ nawet zmêczony. straszna speluna.Sklepem Browniego nie musimy sobie zawracaæ g³owy. a w czasach kryzysu jeszcze lepsze.A mo¿e by tak zarz¹dziæ krótsze godziny otwarcia? Do tego chyba Jack da siê przekonaæ? Pewnie ju¿ sam rozwa¿a³ takie wyj cie. Miêso na wykoñczeniu. . Tego na g³os nie powiedzia³. . . to prawda.powtórzy³ Andy. fani z Mills krzyczeli ze szczê cia. po którym ca³a widownia zerwa³a siê na równe nogi.poprawi³ go Du¿y Jim.No tak. Oferuj¹ca wiñskie pisemka. zdaæ siê na intuicjê. które na pierwszy rzut oka wydawa³y siê przeszkodami. Teraz w³a nie nasta³ czas rozgrywek mistrzowskich. Cz³owiek móg³ rozwin¹æ skrzyd³a. Du¿y Jim siê wczuwa³. A w³adza to szampan. ale wszystkiego innego pod dostatkiem. po prostu nie mo¿e. Na pewno.Rozmawia³em z Jackiem Cale'em nie dalej jak dzi po po³udniu. Przewidywa³o siê kroki obrony. jak ten desperacki rzut Hanny przez pó³ boiska. Staæ go by³o na u miech. I w³a nie dlatego. nadal z u miechem na twarzy. zw³aszcza tej psiej córy redaktorki. jednak bogactwo to ma³e piwo. zanim ona sama je ustali³a. To siê czu³o. wiedz¹c.Jim. ¿e nic nie stanie mu na przeszkodzie. w Food City jest mnóstwo jedzenia . a ka¿de doj cie do pi³ki koñczy³o siê rzutem i trafieniem. I wszystko uk³ada³o siê pomy lnie. A trudno o lepszy cz na takie dzia³anie ni¿ rozgrywki mistrzowskie. Du¿y Jim tylko siê u miecha³. . kiedy Peter Randolph oraz Andy Sanders patrzyli na niego os³upiali.zaoponowa³ Randolph. . . Doceniam robienie zapasów i Cale tak¿e.Zamkn¹æ supermarket? . Du¿y Jim pokrêci³ g³ow¹. a nawet by³ przekonany. w koñcu jest ‾ydem.Supermarket oraz Gas & Grocery . Chodzi mi o to. jak . Mia³ wyczucie. . Nadal mia³ u miech na ustach. I bardzo dobrze. Ludzie zwykle maj¹ pe³ne spi¿arnie. Oto kolejny przyk³ad.. W³a nie dlatego nie obawia³ siê Juniora mimo jego ma³omówno ci i czujno ci. Jego mistrzostw. Nawet sprawy.

. komendancie. . Pospuszczali oczy. lecz niepewne. wpatrywali siê we w³asne buty Du¿y Jim od razu siê domy li³. . Bardzo mu to odpowiada³o.¿ycie idzie na rêkê cz³owiekowi. zapro ich. to by³ po prostu cud. zw³aszcza po tym nocnym pokazie kosmicznych fajerwerków. czy mamy prawo zamykaæ sklepy . ¿e bêd¹ jutro bardzo zajêci. skarbie.odezwa³ siê Andy niepewnie. dystrybucja bêdzie sprawiedliwsza. . rzecz jasna. tym lepiej. . Nowy komendant policji nie oczeki wa³ takiego gestu i omal siê nie Zakrztusi³. Na cztery spusty.W sytuacji kryzysowej mamy nie tylko prawo.spyta³ Andy. Wystarczy go na d³u¿ej. ale i obowi¹zek. Je li kopn¹æ w gniazdo myszy. I je li przy tym oberw¹ po uszach. Duke Perkins by oceni³. ¿e oczekuj¹ wyrzucenia z pracy albo i czego gorszego. .A skoro ju¿ o nich mowa.zacz¹³.Nie jestem pewien. niepotrzebny powód do nerwów.Umilk³. Randolph by³ wyra nie zaskoczony. którzy siê boj¹.Oba. .przytakn¹³ Du¿y Jim. . .Istnieje taka mo¿liwo æ. . ¿eby my mogli zakoñczyæ sprawê i wys³aæ ich do domu spaæ.G³o niej. Georgia Roux mruknê³a co pod nosem..Mamy dwudziestu funkcjonariuszy. Mam przeczucie. 2 Frank.powtórzy³.A je li wybuchnie panika? . . ¿e takie dzia³anie to b³¹d. Naj³atwiej kierow aæ lud mi. Nale¿y im siê za to.Zamykamy .O ile kopu³a jeszcze wtedy bêdzie. ¿e nie potrafi¹ utrzymaæ ptaszka w spodniach. zapewne siê rozbiegn¹. Wliczaj¹c w to.Du¿y Jim serdecznie poklepa³ Pete'a Randolpha po plecach. Mel i Georgia weszli jak podejrzani maj¹cy siê ustawiæ do rozpoznania. my bêdziemy zarz¹dzali towarem. Wobec czego bêdziemy musieli powiêkszyæ si³y porz¹dkowe. .Aha . Carter. Ale Duke by³ martwy.No tak . Og³oszê plan racjonowania dóbr na czwartkowym spotkaniu. Twarze mieli zaciête i wyzywaj¹ce. A kiedy zostan¹ otwarte ponownie. . . . I to znacznie.Du¿y Jim przy³o¿y³ d³oñ do ucha. . . a to ju¿ trudno by³o nazwaæ zdarzeniem pomy lnym.G³ow¹ wskaza³ w kierunku drzwi.Oto nieustraszeni policjanci. . który ma wyczucie. . Hanna Compton by ich wy mia³a.

chocia¿ w³a ciwie byli my ju¿ niby po s³u¿bie. co robimy.Cicho.wyja ni³ Mel z szerokim. zak³adaj¹c rêce na obfitym biu cie.przytakn¹³ Frank z szacunkiem. . co my lê? Du¿y Jim zezwoli³ mu machniêciem rêki. . Frank i Carter zaczêli mówiæ jednocze nie. .Byli my tam . A potem tak jakby w zasadzie roz³o¿y³a nogi. ka¿dy tylko jedno.Du¿y Jim wycelowa³ w ni¹ grubym palcem. .Tak jest. do czego zmierza ta rozmowa.Wiem. . ¿e nauczyciel jest z³o liwy. ¿e ma trochê piwa .Bo ona twierdzi. Siedzieli my tam sobie i popijali my piwko. . . .podj¹³ Frankie. . .. .Nie.Ona.Pokazuj¹c bobra .Jestem tego pewien . Tak to jest w dru¿ynie. bezmy lnym u miechem. .Prawda? .Tak jest .. I mów z sensem.Wiêc co cie dok³adnie zrobili? Gdy Georgia. i chcia³aby nam podziêkowaæ. No bo teraz nie mo¿na kupiæ piwa. ¿eby mówi³ dalej. ¿e pora wracaæ.Ta dziewczyna ma zszargan¹ opiniê.Powiedzia³a. jakim dziecko t³umaczy mamusi.Du¿y Jim kiwn¹³ na Franka. ¿e w panu Thibodeau . . Du¿y Jim skrzywi³ siê niemi³osiernie. Wiêc wypili my piwo i powiedzieli my.Ty mów.W³a nie to chcia³em powiedzieæ.upewnia³ siê Du¿y Jim. proszê pana.Zaprosi³a nas do sypialni. . .stwierdzi³ Carter.zacz¹³ Frank .podj¹³ Frank. . W my lach podziêkowa³ opatrzno ci. . ¿e nie zrobili my nic z³ego. Jej m¹¿ te¿.I nie skrzywdzili cie jej? . . wskaza³ Frankiego. Ton. nie powinni my i bardzo nam przykro.i ona nas zaprosi³a. na lito æ bosk¹.odpowiedzia³ chór czterech g³osów.Tylko dlatego weszli my. proszê pana . Zaczyna³ s¹dziæ. ¿e jest nam wdziêczna za to.Nikt jej nie uderzy³ . Nie widzieli cie tam przypadkiem jakich narkotyków? . . . . .Mogê powiedzieæ. ¿e zosta³a pobita i nie wiadomo co tam jeszcze.krzyknê³a Georgia...Mi³o mi to s³yszeæ. .Ca³kowicie po s³u¿bie . . ¿e nie ma z nimi Andrei Grinnell. jednego po drugim .poprawi³ go komendant. ale ona powiedzia³a.W³a nie! . w takiej sytuacji z pewno ci¹ zachowa³aby polityczn¹ poprawno æ.oznajmi³ komendant Randolph. Narkomanka czy nie. . Jeste cie dru¿yn¹? Carter Thibodeau pierwszy po³apa³ siê.Jedno mówi za wszystkich.Powiedzia³am.. ale wszystko odby³o siê za jej zgod¹.

wszystkim nam przyda siê trochê snu.drzemi¹ niejakie mo¿liwo ci. ¿e które z was bêdzie mia³o przy sob pukawkê. panowie? Andy i Randolph z wyra n¹ ulg¹ zgodnie pokiwali g³owami. Ale je¿eli us³yszê. . Mo¿e nawet wiêcej ni¿ raz. . ¿e macie w samochodzie broñ. ran¹ bitewn¹? Carter zgi¹³ ramiê. Jego s³owa skomentowa³a g³ucha cisza. I jeszcze jedna rzecz.Racja .oceni³ Du¿y Jim. .Tyle chyba wystarczy.zaproponowa³ Randolph.Skoro macie prywatn¹ broñ. na wypadek gdyby kto siê nie dostosowa³ do nowego porz¹dku..Jeste cie w okresie próbnym . panie Thibodeau? Z pañsk¹. . . Melu i Georgii. Supermarket oraz sklep przy stacji Gas & Grocery zostan¹ zamkniête na czas kryzysu.popar³ go Randolph. Komendant Randolph wyznaczy³ was do pilnowania Food City.odpar³ Du¿y Jim.podsumowa³ Du¿y Jim.podj¹³ Du¿y Jim. Pies nie naruszy³ mi ¿adnego ciêgna.odezwa³ siê Andy . . Opieka spo³eczna powinna jej odebraæ syna.Przy Gas & Grocery powinni wystarczyæ Wettington i Morrison.A teraz. Czy da pan sobie radê. Ma³y ptasz ek powiedzia³ mi na uszko.Doskonale ..Nie zgadzam siê z tob¹ . Nikt nie podj¹³ tego w¹tku. Du¿y Jim powiód³ wzrokiem po Franku. j ego s³u¿ba w charakterze funkcjonariusza policji dobiegnie koñca w trybie natychmiastowym. Z u miechem. .Czy tyle wam wystarczy. bo jutro stawiacie siê na s³u¿bê o siódmej rano.Mo¿emy wys³aæ z nimi Freda Dentona .. . . zanim go zabije. ¿e jeste cie niewinni . W obecnej sytuacji opieka spo³eczna z siedzib¹ w Castle Rock mog³a siê równie dobrze znajdowaæ na Ksiê¿ycu. By³a zdrowo zalana.Rozumiemy siê? Czy s¹ jakie sprzeciwy? . . . poniewa¿ mamy za sob¹ dzieñ pe³en wra¿eñ.przytakn¹³ Frank. .Rozumiem z tego. .Jim . Nikt inny.pod Food City powinni pój æ bardziej do wiadczeni policjanci. Carterze. A ci nowi do mniejszego. Wyczucie.W³a nie ci m³odzi ludzie s¹ potrzebni pod Food City. ¿e po naszym wyj ciu siê przewróci³a. .Jak nowo narodzone dzieci .Nic mi nie jest.. . mo¿ecie j¹ nosiæ jako Amerykanie.Du¿y Jim rozejrza³ siê dooko³a. . stoj¹c jutro przed Food City i maj¹c do czynienia z mieszkañcami tego miasta. Zw³aszcza m³odym funkcjonariuszom. .Przypuszczam. . a dwóch nawet nosi j¹ ze sob¹ w czasie patrolu.

. drugie przy oknie z widokiem na ulicê. Wsta³. to co powiedzia³ mi kiedy ojciec. Du¿y Jim uniós³ palec wskazuj¹cy jak nauczyciel. Frank. sta³y na pó³kach. Stara³ siê patrzeæ na wszystko i wszystko widzieæ.spyta³ Frank. Nie dla Lindsaya . . 3 Barbie wszed³ do swojego mieszkania zewnêtrznymi schodami kilka minut przed pó³noc¹. Mieszkamy w ród uczciwych ludzi.Frank nadal nie wydawa³ siê uszczê liwiony. co kaza³. czerwonym.Dobry Bo¿e. ¿e zapali³ wiat³o. pokiwa³ g³ow¹ z u miechem.. Przed nami ciê¿ki dzieñ. Bêd¹ siê zachowywali poprawnie. Dywanik. które zamierza³ zosta w mie cie. trzeba siê wesprzeæ s³owem modlitwy. Krzese³ te¿ nikt nie ruszy³ z miejsca .A mog¹ byæ niena³adowane? . .No chod cie. je¿eli cz³owiek nie stara siê za bardzo. jednak szybko siê pogodzili z decyzj¹. potem je otworzy³ i pozwoli³ wzrokowi b³¹dziæ bez celu po wnêtrzu stanowi¹cym po³¹czenie salonu i kuchni. Zwykle tak siê dzieje. Fili¿anka po kawie i talerzyk po to ci e tkwi³y na suszarce obok mikroskopijnego zlewu. Barbie kupi³ go w . proszê pana.. Thibodeau bez przerwy zgina³ ramiê oraz palce. to pewne jak w banku. Przygarbi³ siê ze zmêczenia i marzy³ tylko o tym. Trwa³o to jaki czas. I nagle zrozumia³. We cie siê za rêce. Nie dla Lindsaya mia³ wzór diamentowy w kolorach niebieskim. . Rozumiesz? . Du¿y Jim zamkn¹³ oczy. . Nie ma czego takiego jak niena³adowana broñ. na wszelki wypadek. bia³ym i br¹zowym. pó³ metra szeroko ci. by na dobre sze æ godzin zapa æ odrêtwienie.No tak po prostu.Powiem ci. Du¿emu Jimowi to pasowa³o. a ca³e znu¿enie go opu ci³o. lady by³y tak subtelne. tak jak je zostawi³. które wci¹¿ dzia³a³o dziêki generatorowi Andy'ego Sandersa. Ksi¹¿ki. Lecz zamiast wyprowadziæ funkcjonariuszy z komisariatu. otworzy³ szeroko ramiona. Zamkn¹³ oczy. Widz¹c ich wahanie. Zrobili. zanim bezlitosny budzik wyrwie go ze snu i ka¿e i æ do Sweetbriar Rose szykowaæ niadanie.Nie byli uszczê liwieni. ¿e z pocz¹tku nie potrafi³ ich odszukaæ. Pó³tora metra d³ugo ci.Tak jest. wówczas my tak¿e. sprawdzaj¹c. Je li oni siê zmieni¹. . Wystarczy³o. czy s¹ sprawne. Kto tu by³.j pod lamp¹. pochyli³ g³owê.

Gdziekolwiek by poszed³. Latif podniós³ d³oñ i Barbie przybi³ mu pi¹tkê. ¿e amerykañski senator kupi³ takich piêæ. Epokowa prawda zen. otworzy³ górn¹ szufladê i od razu zobaczy³. ale iracki policjant zapewni³ go. teraz znalaz³y siê na jej spodzie. Nie dla Lindsaya by³ jedynym upominkiem z Iraku.Mówi.Bagdadzie. Policjant nazywa³ siê Latif abd al . Sprzedawca wykona³ zaskakuj¹co amerykañski gest imituj¹cy masturbacjê. tak. ale dobry. tak. Dywan zmieni³ w³a ciciela za dwie cie dolarów amerykañskich oraz uniwersalny odtwarzacz DVD. Ale wszystkie dywany senatora fa³szywe. A krótkie spodnie khaki. Lindsay Graham. Handlarz mia³ na sobie koszulkê z nadrukiem NIE STRZELAÆ DO PIANISTY. Ksi¹¿ka telefoniczna z numerami Tarker's i Chester's le¿a³a na stoliku przy drzwiach. potakuj¹c. bo Nie dla Lindsaya by³ zmierzwiony. Barbie. nie. jakby nadepniêcie na ten dywan mog³o aktywowaæ jaki komputer w Waszyngtonie i spowodowaæ. Ten nie fa³szywy. Piêæ setek na rêkê. bo komendant policji zwykle nie afiszuj e siê z . Tak.spyta³ Barbie. ¿e i tutaj kto wchodzi³. Nie dla Lindsay a. tam jeste . z³o¿one z za piêtym suwakiem. nie . Zajrza³ do niej bez przekonania. któr¹ tak¿e zamierza³ zostawiæ w mie cie. Nigdy na niego nie wszed³. na oczach ludzi. I lekko przekrzywiony. ale na to nie mia³ wielkich szans.O co chodzi³o? . Piêæ dywanów. które poprzednio by³y na szczycie stertki.Fallud¿y. Kto jednak na niego wszed³. Potem siê miali. Ja Latif Hassan ci to mówiê. Rano le¿a³ idealnie prosto. ¿e w ten sposób poniek¹d chcia³ zostawiæ za sob¹ Irak.Khaliq Hassan. Nie potrzebowa³ nawet piêciu sekund. To nie dywan dla Lindsaya Grahama. Zmarszczony. a wtedy miali siê jeszcze g³o niej. To by³ dobry dzieñ. bardzo piêkny . nie¿nobi zêby. Podszed³ do komody. Wygl¹da na turecki. Dobry b y³ z niego funkcjonariusz. Bardzo stary. Nie turecki. Barbie przeszed³ do sypialni. A du¿o wiêcej do kieszeni. zawsze go okr¹¿a³. Iracki! . ale nadal mia³ nieodparte przekonanie. prawdopodobnie dlatego. I wcale nie by³ tym zdziwiony. ¿e dywanik pochodzi z kurdyjskiej fabry czki. Szeroki u miech. . Rano. Narzuta na ³ó¿ku by³a nietkniêta. Zostawi³ go. . ¿e wyp³owia³e d¿insy. i wróci³ do salonu. piêæ setek dolarów. Gor¹cy. Zawsze go okr¹¿a³. Latif s³ucha³ go d³u¿sz¹ chwilê. Czy to ledwo uchwytny zapach potu? A mo¿e atmosfera? Barbie nie wiedzia³ i wcale go to nie obchodzi³o. ale nie. Ten prawdziwy. Tydzieñ pó niej kula snajpera rozsadzi³a mu mózg. teraz mia³y suwak rozpiêty. by³ pod tym wzglêdem przes¹dny. tysi¹c lat temu. Ani troch Chwyci³ komórkê. ¿e identyfikator znikn¹³. Barbie nigdy na niego nie wszed³. opuszczaj¹c Chester's Mill. do skarpetek. ci enka broszura. ¿e znalaz³by siê z powrotem w Bagdadzie albo w cholernej Al . ¿eby stwierdziæ. Natychmiast zajrza³ do drugiej szuflady.

Bardzo bym chcia³ dzwoniæ w tej sprawie. Przy³o¿y³a d³oñ do szyi.. ale nie. ale tak jak ci powiedzia³am.Tak. W ka¿dym razie tutaj. .Nie. wiêc czas zamykaæ drzwi. Brenda milcza³a chwilê. ¿e twój m¹¿ prowadzi³ dochodzenie w sprawie Jima Renniego. usi³uj¹c zebraæ my li. choæ informacja by³a do æ dyskretna: H.Spojrza³a na kartki z informacjami z pliku VADER rozrzucone na stoliku. ¿eby mnie teraz uwa¿nie pos³ucha³a.Tak. którego dotkn¹³ Howie. Brenda uderzy³a nog¹ w stolik do kawy n tyle mocno. Barbie bez wahania wystuka³ numer. Jeste ju¿ przytomna? . w miejscu. Tyle ¿e najwyra niej w ma³ych miasteczkach panowa³y odmienne obyczaje. Mia³ przeczucie. Nie móg³ sobie pozwoliæ na zw³okê. . i æ spaæ. bo kto sypia na kanapie. Siêgaj¹c po telefon.. ale z pewno ci¹ nie Howie. Skrzywi³a siê i usiad³a. je li nie musi? Przeklê³a te¿ tego. kto j¹ obudzi³ o tak nieludzkiej godz nie i przypomnia³.Mówi Dale Barbara. ¿e mo¿e mu zabrakn¹æ czasu. Nie mia³a pojêcia. Morin Street 28 Mimo ¿e minê³a pó³noc. . Wydrukowa³am je. 4 Zaæwierka³ telefon.Rzeczywi cie. Mo¿esz siê skupiæ..numerem swojego domowego telefonu w ksi¹¿ce telefonicznej.Powiedzia³a . przeklinaj¹c siebie za brak rozwagi. pamiêtam.Howie nie ¿yje. dzwoni uprzedziæ.Barbie! Uda³o siej¹ zniszczyæ? Wyszli my spod klosza? . rozcieraj¹c kark.Wiêc co siê sta³o? Jest prawie wpó³ do pierwszej! . ¿e zosta³a sama. Potem dotar³o do niej. Niew¹tpliwie Howie. . nie mia³ absolutnej. Perkins. dwadzie cia minut po pó³nocy. kto móg³ dzwoniæ o tej porze. Kopu³a zniknê³a albo zosta³a otwarta.Tak. . . ¿e bêdzie pó no.. W laptopie. i B.Czy twój m¹¿ robi³ notatki? . Poku tyka³a do aparatu stoj¹cego przy fotelu Howiego (widok pustego mebla sprawia³ jej ból) i chwyci³a s³uchawkê. I znowu ta bolesna wiadomo æ . gdy widzieli siê po raz ostatni. Chcia³bym. ju¿ tak. ¿e le¿¹ce na nim papiery podskoczy³y. ¿e mo¿e byæ tylko jeden powód telefonu o tej porze.Co jest? O co chodzi? . . .

co zrobi. lecz Howie prowadzi³ tê nocn¹ rozmowê. a Du¿y Jim zorientuje siê. ¿e ma otworzyæ kopertê jedynie wówczas. ¿e tak. Rozumiesz? . je li ma. przera liwie wiarygodne. komendant policji tañczy. Jutro rano w³ó¿ ten wydruk do koperty i zanie do Julii Shumway. . ¿e i tak nie powstrzymasz biegu wypadków. Jestem prawie na sto procent pewien.Je li siê zastanowisz.W innym wypadku niech nie otwiera. Wszystko pasuje. ¿e ona to widzia³a.Bo je li wydawca lokalnej prasy zobaczy. .Powiedzia³em ci dzisiaj.Zamierza³am porozmawiaæ z Renniem. wiêkszo æ dowodów zniknie.Nie zamknêli mnie.To jakie szaleñstwo.Tak. .. . . jak daleko siê posunie. Powiedz. je li nie ma czego mocniejszego. Ale teraz ju¿ nie bêdzie czeka³. mo¿e mi siê przydarzyæ jaki wypadek. . Ogieñ w zasadzie ugaszony. Nawet w sejfie. Rennie ma co do ukrycia. ¿e on. których siê dokopa³ twój m¹¿. . ale na pewno nie za drobn¹ kradzie¿ w sklepie. Ten t³usty skurczybyk potrafi rozgrywaæ karty.Przera¿asz mnie..Nie mam pojêcia. Niestety. ale dlaczego nie pozwoliæ jej zajrzeæ? .Nie wiem. ¿eby to nie ona. ona sama stoi niedaleko Little Bitch Road..Chyba nie przypuszczasz.. co twój m¹¿ mia³ na Du¿ego Jima. ¿e powinna kandydowaæ na komendanta stra¿y po¿arnej. Dla bezpieczeñstwa wzi¹æ ze sob¹ Juliê. . podratowana przez endorfiny. ¿e trafiê za kratki jutro.Oczywi cie. Powiedz jej. w doskona³ym nastroju mimo ¿a³oby. Z ca³ego serca pragnê³a.Rommie Burpee. . . ..Oczywi cie. je li zagrozisz.. W takim wypadku pamiêtaj. ¿e mogê zostaæ aresztowany. potrzebuje koz³a ofiarnego. Tak. to znac zy dzi .To dobrze. jak on mu zagra. .Pod jakim zarzutem ciê aresztuj¹? . Ale nie id sama. Komu ufasz poza Juli¹? Wróci³a my l¹ do minionego popo³udnia. ¿eby j¹ ukry³a w bezpiecznym miejscu. przyznasz mi racjê. .Nie zabieraj Julii. ¿e rozg³osisz prawdê o wszystkich brudach. gdyby co z³ego sta³o siê tobie. jak w sennym koszmarze. A kiedy ju¿ znajdê siê za kratkami. . Widzia³em wiele takich wypadków w Iraku. W kasie pancern ej albo w zamykanej na klucz szafce. mnie lub nam obojgu.. Romeo Burpee mówi jej. je li pocisk nie przebije kopu³y. Pamiêtasz? . Czy Julia ciê pos³ucha? Wydaje mi siê.

Ca³kowicie .I pamiêtasz. Sejf by³ niewielki.Czy powinnam mu powiedzieæ. ¿e on ma brudne rêce? ..Nie musisz mu pokazywaæ dowodów czarno na bia³ym. pomy la³a. Postraszyæ go boskim gniewem to jedno.Nie znam wszystkich liczb i nazw banków.Nie. Dopiero po chwili zda³a sobie sprawê. a wydruk zostawiê u Julii. co Howie mia³. o godzinie szóstej piêæ zjawi³ siê Junior. . Twarz mia³ blad¹ i nieogolon¹. w koñcu jednak siê zmie ci³. a ty wygl¹dasz jak mieræ na chor¹gwi. prze³kn¹³ ³yk.Niech bêdzie on. 5 Brenda w³o¿y³a wydruki do ¿ó³tawej koperty. Tylko je li ukryjê laptop. Junior pokiwa³ g³ow¹. ubrany w bia³y szlafrok o rozmiarze przypominaj¹cym grot na kliperze.Dobry dzieñ zaczyna siê od dobrego niadania. . To znaczy. Jedna w zupe³no ci wystarczy. Niech bêdzie tylko polis¹ ubezpieczeniow¹. co jest w tym pliku? .. Akurat wtedy zgas³o wiat³o. Przynajmniej na razie. Brendo. .. nie. Ukryj go. .odpar³a bez wahania. to co poka¿ê Jimowi? Chyba bêdê musia³a zrobiæ drug¹ kopiê. Napisa³a na niej Julia i po³o¿y³a na kuchennym blacie. Irracjonalnie uzna³a. Te¿ chcesz trochê kofeiny? Cola jeszcze zimna. bêdzie nieprzewidywalny. . Tyle mi wystarczy. Wprowadzi³a kombinacjê cyfr. ¿eby ci uwierzy³.Wobec tego ci uwierzy . ¿e sta³o siê tak z powodu tego drugiego obrotu ga³ki. Pi³ colê. czy ty jeste przekonana. a na koniec zakrêci³a ga³k¹ nie raz.Nie ma kawy.Nie. Du¿y Jim siedzia³ przy kuchennym stole.. Raczej ci nie zaszkodzi. . ¿e to generator zu¿y³ ca³y gaz. tak jak j¹ uczy³ m¹¿.. lecz dwa razy. ale nie ma elektryczno ci. . . musia³a postawiæ laptop na boku.. w³osy w nie³adzie.Dobrze. Du¿y Jim podniós³ puszkê. Poniewa¿ wierzy³ w to Howie. I jeszcze jedno: zabezpiecz laptop mê¿a.. kawa jest. ale je li siê w cieknie. Nastêpnie posz³a do gabinetu Howiego. Skoñczy³ siê gaz do generatora. . ale mam ogólny zarys. .stwierdzi³ Barbie. 6 We wtorkowy ranek.

.Tak. . ¿e Junior wie wszystko. Nie spyta³ go: Gdzie by³e ? .polityczne . nie zapyta³: Co siê z tob¹ dzieje? .Powiedzia³e : cia³a. Mia³ do syna inne pytanie. pocieraj¹c lew¹ skroñ. dopóki to jest.Tak. . Popatrzy³ na ojca ze swego rodzaju rozbawieniem pe³nym zdumienia. Junior zamkn¹³ lodówkê i usiad³ po drugiej stronie sto³u. która morduje razem. We wszystkie. ¿e ch³opak nie by³ z kolegami. ¿e nie potrafisz zorganizowaæ paru pojemników z gazem? Du¿y Jim spi¹³ siê odrobinê. Zreszt¹ nie jestem zmêczony. W ka¿dym razie. który jad³ kie³baskê wo³ow¹.powiedzia³ g³o no. . . przez jaki czas. W liczbie mnogiej.Mam uwierzyæ.Nie id dzisiaj do komisariatu.Nie ma sprawy. Natomiast cieszy³ siê. Junior odgryz³ s³uszny kawa³ kie³baski i popi³ col¹. Mia³ powa¿niejsze k³opoty ni¿ to.I we wszystkie te cia³a mo¿na ubraæ pana Barbarê? . .Tak. Na z³odzieju czapka gore.Spa³em. . lecz tylko na moment.Umilk³. pomy la³ Junior... . Zgadza siê? . W kuchni panowa³a niezwyk³a cisza. oczywi cie. Kropka. które Du¿y Jim mylnie odebra³ jako sentyment. On ju¿ jest chory. gdybym nie poszed³.oceni³ Junior. Nastêpny kês. Zadawanie siê z tak¹ dziewczyn¹ prowadzi³o najprostsz¹ drog¹ do z³apania jakiej francy.Powiedzmy.Uhm. . Spa³em z. Du¿y Jim nie spyta³ tak¿e: Z kim spa³e ? . Rodzina. bez szumu lodówki i bulgotania ekspresu do kawy. szepn¹³ g³os w g³owie Du¿ego Jima. którzy zabawili siê z tym ludzkim mieciem z przyczepy przy Morton Road. Mo¿e to by³ lad obecno ci jego ¿ony. . ..I dowód wiadcz¹cy przeciwko panu Barbarze. Du¿y Jim pokiwa³ g³ow¹ i uwa¿niej przyjrza³ siê synowi. . nie oznacza³o..Junior siê u miechn¹³. ¿e w danym momencie by³oby to niepoprawne politycznie. .. . . trzyma siê razem. Junior patrzy³ na ojca bez zmru¿enia.Dziwnie by wygl¹da³o. . synu.Lepiej pójdê .To dobry dowód. z kim jego syn baraszkowa³ noc¹. chocia¿ w bezlitosnym wietle poranka widaæ by³o dok³adnie.. . Pytanie by³o uzasadnione. . pokrêci³ g³ow¹. . ¿e co jest nie tak.Mo¿esz je odkryæ dzisiaj oko³o po³udnia. Prze³kniêcie.Junior otworzy³ lodówkê i zajrza³ do ciemnego wnêtrza.

Junior wyra nie siê o¿ywi³. .Spójrz na niego.Uda siê.Ja te¿. . Junior s³ucha³ beznamiêtnie. czy co to tam by³o.Mo¿esz znale æ Sama Verdreaux? . prze³kn¹³. . . Niewa¿ne. ¿eby siê k³ad³ do ³ó¿ka. Policja mia³a klucze do wszystkich trzech. ale dzisiaj raczej ma delirkê. . .Ja te¿ . Na pewno bêdzie w tym swoim kurniku przy God Creek Road.We miesz whisky od Browniego .Jak s¹dzisz. ¿e tam bêd¹ k³opoty. . Brownie jako jeden z trzech sklepów w mie cie by³ uprawniony do sprzeda¿y alkoholu.Tylnymi drzwiami. .Junior rozpogodzi³ siê na widok wyob ra¿onej sceny.Naprawdê uwa¿asz. . .Ten stary pijaczyna pokocha mnie. je li mu zaniosê pó³ szklanki sikacza. Normalnie o tej porze by spa³. Pewnie mnie nawet usun¹³ z e swojego facebooka. . . je li mu zaniesiesz butelczynê whisky? A obiecasz wiêcej po wykonaniu roboty? . .Nie rozumiem. Tylko czerwona plamka tañczy³a mu przed oczami.Mam przeczucie.stwierdzi³. Podejrzewam.Czy to siê uda? . bêdziesz mia³ du¿o pracy. . . . I nie rzucaj siê w oczy. ¿e akurat ja powinienem do niego jechaæ? Ostatnio raczej mnie nie kocha. Tylko trzymaj siê z daleka od Food City.Jasne.poleci³ Du¿y Jim.Nie powiedzia³em.Jakie k³opoty? Du¿y Jim nie odpowiedzia³ wprost.Du¿y Jim pokiwa³ g³ow¹. popi³ col¹. Wyznaczê ciê na patrol samochodowy. . Jednak tego ranka Du¿y Jim mia³ na g³owie powa¿niejsze sprawy ni¿ k³opoty trawienne Juniora. Du¿y Jim przesun¹³ go po stole. Poza artyku³ami spo¿ywczymi pod³ej jako ci oraz ksi¹¿kami z wydawnictwa Beaver Books. po czym skrzywi³ siê i znowu pomasowa³ skroñ. Junior ugryz³ kie³baskê.To by³ dowcip. zapa³a do ciebie cieplejszym uczuciem. Na koniec mia³ jedno pytanie.Co Niechluj Sam ma zrobiæ za procenty? Du¿y Jim wyja ni³ synowi swój zamys³.

Roger. To znaczy.Co jest? . zamias t korzystaæ z ¿ycia bez trosk finansowych. Mo¿ecie byæ w mie cie mniej wiêcej o.. ¿e takie nowinki techniczne..Jest Ricky i Randall. . ¿e Sam Verdreaux wykona polecenia Juniora.Tylko dwóch mam w domu . Bo robiê to dla miasta.Przepraszam za u¿ywanie nadaremno imienia Bo¿ego. pomy la³ Du¿y Jim. s przyczyn¹ mnóstwa niepotrzebnego bicia piany. mam zajêcie dla ciebie i trzech twoich najstarszych synów. .Du¿y Jim szybko dokona³ w my lach niezbêdnych obliczeñ. Oraz dla miasta.powiedzia³ Roger. Du¿y Jim skrzywi³ siê. do których mo¿na by³o siê dostaæ jedynie po wpisaniu has³a numerycznego. .przerwa³.Bóg ci wybaczy . który wydyma³ siê wokó³ niego jak ¿agiel. . zastanawiaj¹c siê nad tym. Wyj¹³ telefon komórkowy ze rodkowej szuflady biurka. Wybra³ numer z ukrytych kontaktów. Od irytacji do szacunku. czy inna zaraza.Rog? Jeste na farmie? .warkn¹³ który z licznych Killianów. .. Mimo wszystko czasem siê przydawa³y.. kiedy tylko móg³. ¿eby zmieniæ zwyczaje. szatañskie wynalazki. Kurczaki trzeba nakarmiæ. Zwrot o sto osiemdziesi¹t stopni. . Du¿y Jim zak³ada³. I nic dziwnego. Uwa¿a³. Tak¹ mia³ naturê i dzi by³ dla Du¿ego Jima niezast¹piony. Roland pojecha³ do Oxfordu po karmê. .wci¹¿ w szlafroku. czy susza. Dla dobra jego mieszkañców. Roger Killian powinien darzyæ Du¿ego Jima szacunkiem. Skoro nadal wstawa³ o wicie i traci³ czas na ¿ywienie stadka kurczaków. tak. W tle nadal gdaka³y kury.oceni³ Du¿y Jim. co w³a nie powiedzia³. . Jak cz³owiek ma wyczucie. bo Du¿y Jim zrobi³ z niego zafajdanego milionera. Gdy przytkn¹³ go znowu... Roger by³ zbyt g³upi. zanim kto odebra³. . Odczeka³ co najmniej sze æ sygna³ów. ile¿ to godzin stracono na bezu¿yteczn¹ gadaninê? I na dodatek wydziela³y szkodliwe promieniowanie.Powiedzmy o dziewi¹tej? Najpó niej o dziewi¹tej piêtna cie? . czy powód .Wobec tego bêdziesz ty i dwóch twoich najstarszych.No. na sekundê odsun¹³ telefon od ucha. które trafia³o bezpo rednio w g³owê.7 Po wyj ciu Juniora Du¿y Jim poszed³ do gabinetu . wszystko idzie sprawnie. . ale te¿ g³upot¹ by³oby nie zadbaæ o jakie zabezpieczenie. tak. widaæ taka by³a wola Bo¿a. us³ysza³ w tle gdakanie kur. kiedy opad³a Bo¿a kopu³a. . gdzie odk³ada³ go.

I ani s³owa na ten temat..Nie w tym rzecz! .Po co straszyæ ludzi? I tak bêd¹ mieli czego siê baæ. . .i potrz¹sn¹³ nimi przed twarz¹ Petera Randolpha. Teraz pos³uchaj. . Kto wpad³ na ten kretyñski pomys³?! . je li ta kopu³a szybko e zniknie. które teraz szarpa³ woln¹ rêk¹.denerwowa³ siê Jack. Bêdziemy dzieliæ po równo i tak dalej. . który zamknêli z Erniem Calvertem o pierwszej nad ranem. . Nowy komendant wystroi³ siê na tê wizytê w mundur galowy.Bêdê musia³ ich obudziæ.O czym ty w ogóle mówisz? Z piwnicy wypad³ zwabiony krzykami Ernie Calvert. Oczywi cie je li do tej pory jeszcze siê to wszystko nie skoñczy. .On chce zamkn¹æ sklep! . ¿ó³te. Pete.. Pozapisujemy.Niewiele brakowa³o. Na blacie poniewiera³y siê karty ze spisem towarów. Mia³ wielki brzuch. A Roger Killian. co i jak.Co? Co takiego?! Dlaczego??? Jack Cale siedzia³ przy swoim biurku w zagraconym biurze kierownika Food City. Nadzieje na wcze niejsze ukoñczenie pracy przepad³y razem z deszczem meteorów. Co mamy zrobiæ? Przywie æ trochê propa. Teraz zebra³ kartki razem .Przeg³osowali go radni . Ubrany by³ w kombinezon Foo City. By³ po trzydziestce.Wszelkie obiekcje wobec planu mo¿ecie przedstawiæ na spotkaniu w czwartek wieczorem. . I mówi³ jaki czas.obwie ci³ Jack..du¿e. Peter Randolph najwyra niej nie zamierza³ przyjrzeæ siê bli¿ej ¿ó³tym kartkom. który sta³ w drzwiach. s³ucha³. firma nie straci ani centa.odpowiedzia³ Randolph. . jak mi Bóg mi³y. . a Jack by³by jêkn¹³ z rozpaczy. jako magazyn ¿ywno ci. czerwon¹ twarz i siwe w³osy obciête na rekruta.. W tle nadal gada³o i æwierka³o osiem setek kurczaków karmionych steroidami. jasne. Otworzymy w czwartek. ale tak.Nie.. Sklep jest zamkniêty. tego mo¿esz byæ pewien. pokryte d³ugimi kolumnami rêcznego pisma .Tutaj! I tutaj! Sam zobacz! . Przejrzyj to.Patrz. jak mu Bóg mi³y. zanim zrobisz co g³upiego.spyta³ Ernie rozgniewany. .Co za pomys³.Przykro mi. mia³ ³agodn¹ dziecinn¹ twarz i gêst¹ szopê sztywnych jak druty rudych w³osów. Jack. . 8 . tak nosi³ je ca³e ¿ycie. na lito æ bosk¹?! Przecie¿ towaru jest pod dostatkiem! .

I wtedy chwilowe na czerwono albo jako inaczej wyró¿niæ. .To najlepszy moment.podpowiedzia³ Ernie.Dlaczego teraz. Wstyd mi za ciebie. jak wysoko. . . . co ci kazano.Ludzie bêd¹ przera¿eni. Je¿eli koniecznie upieracie siê. Randolph wiedzia³. Tak mi kazali powtórzyæ radni.ZAMKNIÊTE DO ODWO£ANIA. to napiszê: ZAMKNIÊTE Z POWODU INWENTARYZACJI. ¿e ma sprawê przedstawiæ w ten sposób.ale dlaczego akurat teraz? . wiêc niech zacznie od siebie. OTWARCIE WKRÓTCE. co i ty powiniene . jak on. co dla ciebie dobre.. ¿e móc rwaæ w³osy dwoma rêkami. a ja muszê wykonywaæ ich polecenia.. Nikt nie udziela³ mu instrukcji. . . ¿e Andrea Grinnell g³osowa³a za czym takim? Ta kobieta nie jest g³upia! . pos³uchaj. Dok³adnie to. ¿eby zacz¹æ oszczêdzaæ . . Nieco dr¿¹cym.Jakiego planu?! . policzki mia³ niemal tak samo czerwone jak w³osy. ¿eby zamkn¹æ.poprawi³ go Ernie..Wiem.stwierdzi³ Ernie.Znowu potrz¹sn¹³ ¿ó³tymi kartkami. A kiedy mówi¹ skacz. . . ale te¿ nikt nie musia³. .Racjonowanie ¿ywno ci mo¿e siê w pewnym momencie okazaæ sensowne . . co by z tym poleceniem kaza³ zrobiæ Duke Perkins . .uci¹³ Randolph.. Kaza³by radnym siê nim podetrzeæ.Pete. Wystaw w oknie tabliczkê ZAMKNIÊTE DO ODWO£ANIA.Le¿y w ³ó¿ku.krzykn¹³ Ernie. nawet gdyby nadal by³ tu oficjalnie zatrudniony. Nisko upad³e . Zastanów siê chwilê.Wskaza³ brod¹ Jacka Cale'a.a ja przekaza³em ich polecenie. to zamknij twarz i rób. który od³o¿y³ na biurko ¿ó³te kartki.Tylko dwóch . Dlatego decyzjê podj¹³ Andy. . pytasz. za obrazê w³adzy.Chyba ¿e chcesz spêdziæ resztê dnia w wiêzieniu.I wszyscy doskonale wiemy który.. Albo: PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWE UTRUDNIENIA. Peter Randolph wolno pokrêci³ g³ow¹.Dosyæ tego . a Du¿y Jim go popar³.Jasne.Peter Randolph wycelowa³ w starszego mê¿czyznê palcem. jak Du¿y Jim za³atwia interesy.Nie zapominajmy o hummerze Du¿ego Jima . . ma grypê .. jeden .Radni zdecydowali. jak ci zagraj¹.Chcesz mi powiedzieæ. .. ten co ma motorówkê na jeziorze Sebago i vectrê winnebago pod drzwiami .powiedzia³ Randolph. skoro magazyny pêkaj¹ w szwach?! . . prawie b³aga³. . Tañczysz.Dok³adnie bior¹c.Nie mogê ci na to pozwoliæ.O ile mi wiadomo.odpar³ Randolph. . . .. . . Nie móg³bym.stwierdzi³ Jack.Je li wiesz.przyzna³ Jack .powiedzia³ Jack. Zreszt¹ k³amstwo ma krótkie nó¿ki. . Mamy sytuacjê kryzysow¹. wiêc koniec dyskusji.Ernie ju¿ nie wydawa³ siê rozgniewany.

Co siê dzia³o? . gdybym tam by³a od pocz¹tku i widzia³a. budzi siê w nich krwio¿ercza bezmy lna bestia. ale nie mia³a najmniejszej szansy tego wydrukowaæ. Widywa³a takie potwory w telewizyjnych wiadomo ciach. ludziom w³a ciwie nie brakowa³o niczego. których zna³a ca³e ¿ycie. których lubi³a i szanowa³a . jak siê zaczê³y rozruchy pod Food City. Pewnie by³o to twierdzenie prawdziwe. Obie s¹ ubrane na bia³o. napisan¹ zgodnie z dziennikarskim kanonem w formie odpowiedzi na sze æ podstawowych pytañ: Kto bra³ udzia³ w zdarzeniu? . Gdzie? . lepiej zaradziæ sytuacji. Nie spodziewa³a siê ich spotkaæ w rodzinnym mie cie. Julia Shumway dosz³a. ¿e gdy siê sprowokuje przera¿onych ludz i. ¿eby to mia³o jakiekolwiek znaczenie. ale jej nie satysfakcjonowa³o. jak prawdziwe pielêgniarki (na ten pomys³ wpad³a Ginny Tomlinson . i wygl¹daj¹ naprawdê bardzo ³adnie.Teraz jest. Z ca³kowit¹ pewno ci¹ mog³a powiedzieæ jedynie (i powiedzia³a. Ale to by³a tylko próba racjonalizowania. Najgorsze. A nawet gdyby mia³a. jakie nosi³y wolontariuszki). odrzucenie strasznej prawdy. 9 Pó niej. musia³aby z tego zrobiæ normaln¹ informacjê. jak mieszkañcy Chester's Mill stracili rozum. o wiele za pó no. Dlaczego? i Jak do tego dosz³o? . a nastêpny przed sob¹. Kiedy? . jak to siê zaczê³o.zmienili siê bezmy lny t³um? Potem powiedzia³a sobie: Mog³abym zrobiæ wiêcej. ¿e naprawdê nie by³o powodu.Ernie patrzy³ na niego z niedowierzaniem. zwykle w doniesieniach z obcych krajów. Nie wierzysz? Mo¿esz siê przekonaæ. 10 Pierwsze czytaj¹ informacjê o zamkniêciu supermarketu Gina Buffalino oraz jej przyjació³ka Harriet Bigelow.Za obrazê w³adzy? Nie ma czego takiego! . po bardzo krótkim odpoczynku w nocy. Tylko propanu by³o zadziwiaj¹co ma³o.uzna³a. ale tylko do siebie). ¿e ludzie. by³aby w du¿ym k³opocie. ¿e by³a wiadkiem. Jak wyt³umaczyæ. Wygl¹daj¹ te¿ na zmêczone. co siê dzieje .ró¿owe pr¹¿ki. . mimo m³odzieñczej energii. ¿e strój pielêgniarki wzbudza w pacjentach wiêksze zaufanie ni¿ fartuszki w bia³o . . Bo gdyby mia³a napisaæ o swoich odczuciach. Pó niej mog³aby napisaæ: W tamtej chwili mieszkañcy miasta w koñcu sobie u wiadomili. Miasto by³o odciête od wiata dopiero trzeci¹ dobê. Maj¹ za sob¹ dwa trudne dni.

Tu¿ za nimi przyjecha³ Frank DeL esseps w swojej bryce (zerwa³ naklejkê DUPCIA. W tym czasie podje¿d¿a Anson Wheeler z Rose Twitchell na siedzeniu pasa¿era. Przed drzwiami milkn¹. O tej wczesnej porze przed supermarketem s¹ tak¿e obsady wozu numer dwa i wozu numer cztery z departamentu policji Chester's Mill.Jest wtorek. zanim Anson wy³¹czy³ silnik. Oczywi cie tak siê nie sta³o. Freddy jest z pocz¹tku grzeczny. Pojawiaj¹ siê nastêpni klienci.mówi Gina z niedowierzaniem. Zaczekajcie. i postanawiali uzupe³ni zapasy. a¿ bêdzie z tuzin samochodów na parkingu. zw³aszcza tych m³odych i ca³kiem wie¿ych. TRAWKA ALBO WACHA. Przyciska twarz do szk³a. w czwórce Mel Searles or az Freddy Denton. dzia³a jak katalizator. Zostawili w Sweetbriar Rose Barbiego koñcz¹cego podawanie niadania. bo ma wiadomo æ. Wybiera Freddy'ego.Co za cholera? Wczoraj wieczorem widzia³am Jacka. za którym potrzebne jej towary stoj¹ na pó³kach. Dostrzega na drzwiach tabliczkê ZAMKNIÊTE DO ODWO£ANIA. natomiast odpowiada jej Gina Buffalino. Nie powinni cie siê tam zjawiæ zbyt wcze nie. s³owem siê nie zaj¹kn¹³. ¿e musz¹ . Zamierzaj¹ kupiæ dla wszystkich oprócz biednego Jimmy'ego Siroisa. Zaparkowali nieco dalej. kiedy meteorolodzy ostrzegaj¹ przed zamieciami. W dwójce siedz¹ Carter i Georgia. Mówi do Ansona. cukrzyka.Przyjecha³y po batoniki. zgodnie z rozkaze m komendanta Randolpha. ¿e ludzie (chocia¿ nie t³um. . uzna³. stwierdzali. . W ca³ym mie cie ludzie budzili siê rano. potem wskazuje okno. Zapytana pó niej o wyja nienie tego nag³ego nap³ywu klientów Rose powiedzia³aby: To samo dzieje siê ka¿dej zimy. . Sanders i Rennie nie mogli wybraæ gorszej chwili . Rose wyskakuje z pó³ciê¿arówki z jej imieniem wymalowanym na burcie. wymachuje mu przed ocz ami d³ug¹ list¹ zakupów. pod Maison des Fleurs. os³ania j¹ d³oñmi przed porannym s³oñcem.Pe³ne pó³ki. ¿e kopu³a nie znik³a.. Pierwsza zaczepia ich Rose. Niczego nie brakuje. który co burczy niezadowolony. Rozmawiaj¹ o deszczu meteorów. A pojawienie siê policjantów. Trudno jednak na d³u¿sz¹ metê zachowaæ zimn¹ krew. wcale n uspokaja. Czytaj¹ informacjê z tabliczki.Niemo¿liwe .. jeszcze nie go obserwuj¹. Mo¿e ludzie po prostu przeczytaj¹ informacjê i pojad¹ do domu . Du¿y Jim Rennie od razu o tym wiedzia³. jak cz³owiekowi taka wrzaskliwa jêdza podskakuje przed nosem. ¿e nie przystoi funkcjonariuszowi policji). . Czy ona naprawdê nie rozumie. Sklep powinien zostaæ otwarty za piêæ minut. Ma d³ug¹ listê zakupów i chce siê z nimi uporaæ jak najszybciej.

który bezskutec znie stara siê powstrzymaæ u miech. kiedy sklep powinien zostaæ otwarty.pyta Rose. Carter ma zabanda¿owane palce. w koñcu! Ludzie. . ¿e lada moment spadnie nam z nieba ciê¿arówka wy³adowana zapasami? . odszukawszy odpowiedni klucz na kó³ku przy pasie. kto twoim zdaniem ¿ywi to miasto? . Rose niecierpliwie strz¹sa jego rêkê.. . Rusza d³ugimi krokami miêdzy lud mi. Obrzuca Franka DeLessepsa chmurnym spojrzeniem. to swoje pokwikiwanie. Mel i Frank stoj¹ przed nimi tak. musi ostro skrêciæ.Daj¿e spokój! Od kiedy to ja jestem dla ciebie pani ? Dwadzie cia lat jadasz u mnie nale niki z jagodami i ten twój ukochany ma³o wysma¿ony boczek piêæ dni w tygodniu i zawsze zwraca³e siê do mnie Rosie. gdzie Jack zwykle wystawia taczki i nawozy.stwierdza Jack. olej.Proszê pani.ruszaj¹ do przodu. . ale ramiê boli jak jasna cholera. Wynoszê siê st¹d.. Lissa Jamieson. .wype³niaæ rozkazy? .Wydaje ci siê. mia³a naprawdê minimalne potrzeby). ¿e ledwo mo¿e siê przez nie przecisn¹æ. Chyba ¿e kupiê m¹kê. bo Jack. . choæ ona jest mocno zmartwiona. która w³a nie przyjecha³a na rowerze (wszystki zakupy z jej listy spokojnie mie ci³y siê w skrzynce na mleko przyczepionej nad tylnym b³otnikiem. Georgia i Freddy stoj¹ przed du¿ym szklanym oknem. . jeszcze bardziej ponure zarezerwowa³ dla Mela Searlesa.Poskar¿ siê radnym i komendantowi Randolphowi . . a teraz nagle pani ? Tylko ¿e jutro nie zjesz nale ników.odpowiada Jack. Zaraz jednak musz¹ siê zatrzymaæ. Rozlega siê chóralny jêk. Carte r chêtnie by jej przy³o¿y³ na odlew. Carter. ale na to nic nie mo¿e zaradziæ. g³owê ma pochylon¹. a policzki p³on¹ mu bardziej jaskrawo ni¿ w³osy.Fred.. . ¿eby na niego nie wpa æ. Anson k³adzie jej d³oñ na ramieniu. cz³owieku?! . . zosta³a jeszcze dobr a minuta .Ale na razie mam dosyæ wszystkiego.wo³a Bill Wicker oburzony. W³osy stercz¹ mu na wszystkie strony. grubszy opatrunek wypycha mu koszulê. Freddy k³adzie d³oñ na kaburze. kto wreszcie poszed³ po rozum do g³owy! Dziêki Bogu! Jack Cale otwiera³ od rodka podwójne drzwi.Ja na pewno tak zrobiê .. Wie.Urywa raptownie.No. a mo¿e nawet miech. syrop i. Niedoszli klienci . ¿e Freddy widzi na jej twarzy tylko gniew.‾ona mnie wys³a³a po jajka! .a zebra³o siê ich ju¿ ze dwudziest chocia¿ do godziny dziewi¹tej. Palce s¹ w porz¹dku. Rose Twitchell nadal nie daje mu spokoju. ponownie zamyka drzwi.Co ty wyprawiasz.

. ¿e w po³udnie bêdzie znacznie cieplej i jeszcze gorêcej w okolicach piêtnastej. którzy mieli zwyczaj zatrzymywaæ go w szkole po lekcjach. a bladoniebieskie niebo wiadczy. Ludzie przyszli po zakupy spo¿ywcze i towar jest.Grono niedosz³ych klientów sklepu ro nie w oczach. na parkingu pojawia siê coraz wiêcej samochodów.ich nie podtrzyma³a.‾ona mi kaza³a kupiæ puszki . i po prostu zapomnia³.wyja nia Petrze.Oni zgwa³cili Sammy Bushey! U miech spe³za z twarzy Mela. t ylko zdziwiony. opuszcza go chêæ pokwikiwania. i o plakacie Foo Fighters. w którym ju¿ nigdy nikt nie bêdzie spa³. i o mode samolotu na biurku. Alden nie jest z³y ani zagniewany. Na lewym ramieniu nosi czarn¹ ¿a³obn¹ opaskê i wydaje siê lekko oszo³omiony. Alden nie mówi.To oni j¹ zgwa³cili! . ‾ona kaza³a przywie æ trochê puszek. . cz³owiek ma wra¿enie.poprawia go Alden ma³o przytomnie. Nie ma w nim gniewu. Alden zatacza siê na Ginê Buffalino i oboje byliby upadli. . Zanim Thibodeau zd¹¿y³ siê przyjrzeæ rosn¹cemu t³umowi. który jeszcze w zesz³ym tygodniu by³ mechanikiem samochodowym. który nigdy nie zostanie skoñczony. ale za zamkniêtymi drzwiami.mówi. . Rusza w stronê drzwi.Nazywam siê Dinsmore . . . Pewnie ze wszystkim. . synu. Po raz pierwszy w ¿yciu m³ody cz³owiek wspó³czuje nauczycielom z gimnazjum. ¿eby siê dosta³ do rodka. ¿e straci³ ze dwadzie cia kilo od mierci syna. gdyby Petra Searles kobieta raczej wagi ciê¿kiej .Zamknij siê .Przykro mi. jak ciê ludzie nie zauwa¿aj¹. o tym. z czym maj¹ byæ te puszki. mimo to Carter odpycha go silnie. Poza tym jest gor¹co. Gina patrzy na Cartera. Irytuj¹ce. pojawia siê przed nim Alden Dinsmore. S¹ zamkniête. A mo¿e my li tylko o pustym ³ó¿ku w sypialni na piêtrze. Dwadzie cia cztery stopnie o dziewi¹tej rano nie zdarza siê czêsto w pa dzierniku. nie ma mowy.mówi przyjació³ce. . A teraz ich s¹siad zosta³ popchniêty przez wyrostka. jakie dosta³ od matki. . panie Dimmesdale .To niemo¿liwe. Po zebranych przetacza siê pomruk.mówi Carter.Muszê wej æ. Jeszcze nie. nie zni¿aj¹c g³osu. I ramiê daje siê we znaki mimo dwóch proszków przeciwbólowych. Wygl¹da bardzo mizernie. Mela i Franka DeLessepsa coraz wiêkszymi oczami. który wci¹¿ wisi nad tym ³ó¿kiem.

Je¿eli piêædziesiêciu ludzi to t³um. wpatrzona w Mela szeroko otwartymi oczami.Otwieraæ natychmiast! .mówi Frank. która prowadzi sklep Browniego (a w ka¿dym razie prowadzi³a. Nieco dalej jest Sam Verdreaux. Velma Winter. Carter jest zmieszany i to go irytuje.Przepycha siê miêdzy Melem i Frankiem. Bo to ju¿ prawdziwy t³um. suko. . Gina robi krok do ty³u.popiera go Georgia. Obserwuje t³um. Przysuwa siê nieco bli¿ej do Cartera. A ci¹gle pojawiaj¹ siê nastêpni. Idzie alejk¹ z makaronami. które przyci¹gaj¹ nieco starszych go ci.Prycha z pogard¹. Velma go dostrzega. Ernie! Otwieraj! . Georgia Roux odwraca siê i na migi pokazuje Erniemu. Tymczasem Ernie Calvert nie wyszed³. czesze siê jak Bobby Darin i wygl¹da na Wojownicz¹ Królow¹ Lesbijek.Jak cholera . Przyjechali pikapem.A ty siê zamknij. ale pochowa³a dwóch mê¿ów. d³onie wspiera na szerokich biodrach.Nie w moim mie cie. . Carter chcia³by mieæ broñ. We dwóch chwytaj¹ Velmê i odsuwaj¹ ¿ywe sto kilogramów miê ni od drzwi.Otwieraæ! krzyczy.Nikogo w sklepie nie ma .Otwieraj! . W noce z country karaoke. Tu bêdzie magazyn ¿ywno ci. . któr¹ widzi n ich twarzach. . Radni tak zdecydowali. w dwa tysi¹ce siódmym straci³ prawo jazdy na dobre. Frank spogl¹da na Mela i kiwa g³ow¹. . . . . Tera z wysuwa siê przed Cartera.Nie ma po co tu staæ. . Obok niej Alden Dinsmore kolebie siê jak robot z wyczerpan¹ bateri¹. a przy stole choleryków w Sweetbriar Rose opowiada siê. krzepka.Zamkniête? . Velma jest postawna.wtóruj¹ jej g³osy z t³umu. przyje¿d¿a razem z Tommym i Willow Andersonami. ³omocze w drzwi mocniej. .Racjonowanie ¿ywno ci? Dobrze rozumiem? . . ¿e obu wykoñczy³a w ³ó¿ku i ¿e w rodowe wieczory rozgl¹da siê w Karczmie Dippera za numerem trzecim. Nie podoba mu siê wrogo æ. m¹k¹ i cukrem. On nie zwraca na ni¹ uwagi. . zaczyna ³omotaæ w drzwi.Cofnij siê. ch³opaki? . bo zostaniesz aresztowana za zak³ócanie spokoju. .upewnia siê obiektywnie.Na ty³ach t³umu pojawiaj¹ siê Ricky i Randall Killian. ten oczywi cie na piechotê. ju¿ go tutaj mamy.mówi Frank. Nie mam ¿adnych dokumentów. .Wy macie byæ policjantami? Wy.Poka¿cie dokumenty. dziwka ³¿e jak pies . Komendant nas tu przys³a³. zanim zosta³ zamkniêty).Nie by³o ¿adnego gwa³tu.Otwieraj.

. Oni te¿ skanduj¹ nawet nie w ramach przybierania barw ochronnych. A tak¿e Bill Wicker. .O . oczekuje od niego jakiego pomys³u. Czworo m³odyc h policjantów spogl¹da na Freddy'ego Dentona. my li Carter. Dwóch kolejnych policjantów . . a on go tylko przekazuje. . a ci¹gle pojawiaj¹ siê nastêpne.twie i jeden mocniejszy na . Podnosi zaci niêt¹ piê æ i potrz¹sa ni¹ rytmiczn dwa krótsze gesty na o . a w tle brakowa³o jedynie podk³adu muzycznego. Pó niej zaledwie kilka osób przypomni sobie. S siê zlewaj¹. Synowie Killiana i Sam Verdreaux przepychaj¹ siê przez t³um.ucina Randolph..raæ! O . Jackie Wettington oraz Henry Morrison tak¿e ruszaj¹ w stronê supermarketu. w pêdzie mijaj¹c Juliê Shumway.zaczyna Henry. Cienka niebieska linia przed wej ciem do supermarketu wydaje siê coraz w¹tlejsza. równie¿ toruje sobie drogê przez t³um. Ludzie s¹ przestraszeni. Gdyby to widzia³ Kucharz. Maj¹ co robiæ. Przysz³a . listonosz. Anga¿uj¹ siê coraz bardziej. lecz Freddy nie ma ¿adnego pomys³u. Ernie stoi w miejscu. ¿e ich w ogóle widzia³o.talkie przy pasku Henry'ego. .raæ! .raæ! . ¿e ten rozkaz wyda³a w³adza nadrzêdna. która biegnie z aparatem przewieszonym przez ramiê. zobaczy³by potencjalnych odbiorców swojego produktu.wrzeszczy Velma. Strzel w powietrze. lecz niesiony emocjami t³um narzu ca swój nastrój . To komendant Randolph.przez ca³e ¿ycie marzy³a.Ale s³yszeli my. Robi siê coraz gorêcej. ¿e kiedy we mie udzia³ w spontanicznej demonstracji.skanduje t³um. zostaje rytm. potrz¹saj¹c piê ciami. Nikt nie zwraca n nich szczególnej uwagi.podje¿d¿a Main Street od strony komisariatu (gdzie popijali sobie kawê i ogl¹dali CNN). Zanim ludzie nas zadepcz¹.. nie konkretyzuj¹c. Stary g³upek po prostu stoi i patrzy. ale i podekscytowani. mo¿e osiemdziesi¹t. Natomiast ma broñ. najlepiej jakiego utworu grupy Grateful Dead.¿eby siê wycofa³.¿aden z nich jednak nie potrz¹sa piê ciami. ³ysolu. lecz akurat o¿ywa walkie . wreszcie trafi³a siê okazja. Ginny Tomlinson.To rozkaz .twie . pielêgniarka. teraz ju¿ wszyscy potrz¹saj¹ piê ciami w rytmie dwa plus jeden.Rupert Libby i Toby Whelan . Potem Lissa z rozja nion¹ twarz¹ . rozkazuj e im zostaæ na posterunku przy stacji benzynowej Gas & Grocery.twie . Inni id¹ w jej lady.Otwieraæ! . .Otwieraæ! Tommy i Willow siê do niej przy³¹czaj¹. Mo¿e siedemdziesi¹t osób.

. Jack le¿a³ na plecach. gdzie klosz obci¹³ d³oñ jego ¿onie.kobieta z prawie trzydziestokilogramo w¹ nadwag¹ i pal¹ca jak komin .mówi pielêgniarka. Przetaczaj¹ siê. a trochê z gniewu. Trochê ze strachu i zmêczenia. . podpiera siê rêkami. ³amie nos. Jej staromodny czepek pielêgniars ki wyskakuje ze spinek.. od strony Morton.Dziewczêta . Ginny widzia³a Bushey bez majtek.powiedzieæ dziewczêtom. Potem bierze zamach i równocze nie uderza obu m³odych mê¿czyzn. Ginny zatacza siê do ty³u.raczej z tego nie wyjdzie. Tego ranka. znalaz³a go martwego jakie dziesiêæ metrów od miejsca.. .. Ginny podnosi obie rêce. spada z g³owy. wo³aj¹c mê¿a co si³ w p³ucach. Pojawili siê nowi pacjenci. Wskazuje policjantów i zaczyna p³akaæ. krwawi. poddaj¹cy siê szeryfowi.To oni j¹ zgwa³cili! Ginny spogl¹da na twarze nad mundurami i u wiadamia sobie. krzyczy. proszê pani! . jednak równie¿ nie jest zimnokrwista. Zapomina nawet o a taku serca Wandy Crumley. obok butelka. które ukaza³y siê dopiero po obmyciu krwi. Wendell Crumley mia³ szczê cie..krzyczy Gina. ¿e Gina ma racjê. Teraz ju¿ pacjentk¹ jest Ry¿y. Wanda pobieg³a z powrotem do domu. turkocz¹c jak poci¹g Pielêgniarka upada na kolana. Mel nie my li. reaguje odruchowo. Gigantyczne siniaki na udach. Jasne krop le . Przez chwilê wygl¹da jak czarny charakter z westernu.jecha³ sto piêædziesi¹t na godzinê. gdy zajrza³a do Jacka. Zapomina o tym. ¿e nie rozbi³ swojego subaru w drodze do szpitala . odpychaj¹c kogo ³okciem (przyp adkiem jest to Bruce Yardley. lecz mu siê to nie udaje. Ginny wpada na rz¹d wózków.To oni. inaczej nie bêdzie jej s³ychaæ w skanduj¹cym t³umie. s¹siadka Evansów.Dranie! . . ale zdaniem Ginny Wanda . pracownik Food City.Wanda Crumley z Eastchester. Ginny Tomlinson nie ma takich k³opotów z opanowaniem w ciek³o ci jak Piper Libby. Energicznie przesuwa siê do przodu. Widzia³a spuchniêt¹ i zakrwawion¹ pochwê. Obaj s¹ wpatrzeni w coraz bardziej wrogi t³um i nie zwracaj¹ na ni¹ uwagi. gdzie sytuacja zaczyna byæ niebezpieczna.Jeste cie potrzebne w szpitalu. i w chwili gdy do niego dotar³a. ¿e dziewczêta s¹ potrzebne w szpitalu.krzyczy. ¿e ma je zabraæ z miejsca. który potrz¹sa piê ci¹ jak wszyscy inni) i staje przed Melem oraz Frankiem. . jeden przypadek jest powa¿ny . Uderza kobietê piê ci¹ w twarz. a na dodatek niema³¹ rolê odgrywa tu jeszcze jeden czynnik: w przeciwieñstwie do Piper. próbuje z³apaæ kobietê. Bruce Yardley. p³acze z bólu i zaskoczenia. a mózg wysycha³ na trawie. t³ucze jej okulary. ¿e s¹ potrzebne w szpitalu.Hañba! Tchórze! Ho³ota! Wyl¹dujecie za kratkami!. dosta³a ataku serca. . Tyle by³o tej krwi. m³ody kasjer. w jednej osobie kasjer i ch³opak pakuj¹cy klientom zakupy. Musi krzyczeæ. Ginny zapomina o tym.

by zostali przed stacj¹ benzynow¹. od lat siedemdziesi¹tych. drugi przez Randalla. bo wtedy Sam nie zdo³a nim rzuciæ wystarczaj¹co mocno i celnie.my li Ricky. powala go na ch odnik niedaleko Ginny Tomlinson. choæ przecie¿ kiedy . W koñcu znalaz³ taki . Gina i Harriet podbiegaj¹ do Ginny.winie! Dranie! Kamienie id¹ w ruch. Gina i Harriet w bia³ych fartuchach klêcz¹ przy szlochaj¹cej na czworakach kobiecie. jakie Junior wyda³ Samowi. Wtedy rozlega siê g³os Lissy Jamieson. ¿e nie od niego pochodzi³ rozkaz. Nale¿y jej siê.krwi z nosa . Randall wycelowa³ lepiej. Dziewczynê odrzuca do ty³u. Ten pierwszy trafia Billa Allnuta w ty³ g³owy. Mo¿e by³o to jedyne przestêpstwo.by³ licz¹cym siê miotaczem w dru¿ynie Mills Wildcats. niedaleko mostu Pokoju. jak nie rzuca³ od dawna. Kto rzuci³ pierwszy . I jeszcze jedno . Mel osuwa siê na ziemiê jak szmaciana lalka. jakie Niechlujowi usz³o na sucho.nie z³amanego. na wielk¹ szklan¹ taflê okna. z obrazem butelki whisky tañcz¹cym przed oczami. Musia³ byæ do æ du¿y. jak trzeba. Takie dosta³ polecenie. I bardzo udany. krew leje s iê szerokim strumieniem. ¿e zaledwie wczoraj . Celuj w dziewuchê . mia³em trafiæ gliniarza.a kiedy indziej mo¿na by s¹dziæ. ale tego ju¿ nie powiedzia³. powiedzia³ wtedy Samowi Junior. wtedy Sam rzuca. tak samo jak komendant Randolph nie przyzna³ pr zed Wettington i Morrisonem. jasny. Chwilê pó niej lec¹ dwa nastêpne kamienie. . Junior wysadzi³ go po pó³nocnej stronie miasta i Sam. krwawi¹cej na ¿ó³te RK (uwaga wszystkich jest zwrócona w³a nie na nie). Pó³kilogramowy kawa³ek ska³y trafia Georgiê Roux prosto w twarz. Jeden rzucony przez Ricky'ego Killiana. Cholera. wiêc nie spud³uj . To Jeszcze jedno wcale nie by³o od niego. To by by³o niepolityczne. T³um cichnie. lecz zmia¿d¿onego . klarowny sopran: . brzmia³o ostatnie polecenie. szczêka opada jej groteskowo niemal na piersi. w pierwszej rozgrywce turnieju stanowego Maine. zdawa³oby siê sto lat temu . Cholera! . ³ami¹c jej szczêkê w piêciu miejscach i wybijaj¹c sze æ zêbów.nie wiadomo. ale nie za du¿y. g³adki niczym gêsie jajo. ale zawsze chcia³ to zrobiæ. to jego pierwszy strike od czterd ziestu lat. ruszy³ wschodnim brzegiem rzeki Prestile w poszukiwaniu odpowiedniego kamienia.spadaj¹ na wielkie ¿ó³te litery RK z napis NIE PARKOWAÆ. Jakie pó³ kilograma. Trafi³ Mela Searlesa w czo³o.

zwlók³ siê z ³ó¿ka i wci¹gn¹³ na siebie parê starych d¿insów . bo kto mu wyrywa broñ z rêki.który nawet nie w³o¿y³ tego ranka munduru. Freddy Denton strzela w powietrze. mimo to m³ody cz³owiek nie czuje bólu. krzyczy z bólu. Ona zaczyna siê przepychaæ miêdzy lud mi. moment wstrzymania oddechu. a co dopiero. zaczyna robiæ zdjêcia Widaæ Franka DeLessepsa . ci¹ga os³onê obiektywu.Nastêpuje pauza. ¿e jest prawie pewna. i¿ to by³a Lissa Jamieson. po czym my li o córkach. za rêkê z matk¹ (gdyby to by³a te ciowa.. waha siê opró¿niæ magazynek w t³um. zdumiona i przera¿ona. bêdzie ju¿ po zamieszkach pod supermarketem. Przywodzi na my l samochód w chwiejnej równowadze na dwóch ko³ach. lecz wyra n e przygasa. który ze wistem przelatuje mu nad g³ow¹ i wybija dziurê w jednym skrzydle drzwi.Jedzenie! . chocia¿ ona siê tym nie chwali) pierwsi zjawiaj¹ siê na miejscu zdarzeñ. mo¿e by i strzeli³). Potem. Kto . gdzie Rupe i Toby obserwuj¹ przebieg wypadków. W ten sposób cudem uchyla siê przed nastêpnym kamieniem. wiat³o nie ga nie ca³kowicie dla funkcjonariusza Dentona.Na nich!!! . tylko czy powinien strzelaæ? ‾adnego strzelania! Widzi w t³umie swoj¹ ¿onê. która przybiega tu¿ za Lind¹ i Martym.chwyta j¹ za ramiê. Anson obejmuje j¹ w pasie. Potem kto krzyczy. ale ju¿ podnosi aparat. Rzucaj¹ na nie okiem. nawet co do p³ci tej osoby nie bêdzie zgody. p o czym siê wycofuj¹. Przybywaj¹ posi³ki. co w zwi¹zku z tym zrobiæ.kto inny ryczy z ca³ych si³.. Rose Twitchell rozgl¹da siê dooko³a.. Freddy pada na ziemiê. Marty'ego Arsenaulta. Na razie. Nie . na niebieskiej koszuli wykwitaj¹ czerwone plamy. S³ychaæ wycie Georgii Roux z obwi niêt¹ szczêk¹. Potem opuszcza broñ. chocia¿ wiêkszo æ s¹dzi. co siê dzieje. Carterowi Thibodeau krew przes¹cza siê przez banda¿e na ramieniu. Widaæ Juliê.trafia go w skroñ. czy nie.buta Aldena Dinsm ore'a .. ale Marty . ¿e to kobieta. Zawstydzona w³asnym tchórzostwem pozwala siê doprowadziæ do miejsca. Raz. Jej krzyk przypomina zawodzenie wiatru miêdzy nawoskowanymi strunami blaszanego wabika na ³osie. czy siê przewróci. Z tej czwórki tylko Rupe ma dzisiaj broñ. Krew cieka jej tak¿e z pokaleczone go jêzyka. Potem czubek wielkiego farmerskiego buta . Jest pieszo. a Rose powie Ansonowi.nigdy nie bêdzie wiadomo. Linda prawie mu siê wyrywa. w towarzystwie drugi ego policjanta zatrudnionego w niepe³nym wymiarze godzin. Toby Whelan i Rupert Libby (kuzyn wielebnej Libby.przyklêka obok Mela. ot. Nie zd¹¿a podj¹æ decyzji. . kiedy nie wiadomo. T³um rusza do przodu. Nastêpnie zjawia siê Linda Everett. nie do koñca pewna. który le dwo jej dotrzymuje kroku. a zanim siê na powrót rozja ni. Z trudem ³apie oddech.

jaka znajduje siê w zasiêgu jego rêki. Frank uskakuje na bok.Nie trzeba wywa¿aæ drzwi. lecz udaje im siê wymierzyæ najwy¿ej trzy ciosy. gdyby nie nogi Georgii. który ma sklep z starymi meblami przy szosie numer sto siedemna cie. .warczy Carter. krzyczy przy tym (chyba: Banzai!). Tak siê sk³ada. Carter i Frank zaczynaj¹ biæ ludzi. Potyka siê o nie. gdy uwagê wszystkich odwraca przedziwne wycie. Prze krêca siê na brzuch. jedna z nadwerê¿on¹ szyj¹. wyj¹tkowo . ¿e jest to Gruby. ude rza g³ow¹ we framugê. kurwa.Chod cie od ty³u! .. i nagle pada na ziemiê i na Grubego. os³ania g³owê rêkami. trzymaj¹c za policzek. niania córek Lindy i Ry¿ego.krzyczy. przysuwa go do ust i krzyczy: . Chwyta z tylnego siedzenia megafon. który w³a nie j¹ uderzy³. a¿ fala przejdzie. czeka. otworzy³em od ty³u! T³um chce siê w³amywaæ. Cztery razy g³o ny huk rozrywa ciep³y poranek. Toby Whelan schyla siê do samochodu.Cofn¹æ siê! . usi³uj¹c odzyskaæ równowagê i mo¿e by mu siê to nawet uda³o. ani na g³os z megafonu. . zostaje podeptany. Mo¿e potem na zdjêciach rozpozna twarze ludzi. Ludzie wal¹ w drzwi z naklejkami WEJ CIE i WYJ CIE oraz CODZIENNIE NISKIE CENY. Staje w szerokim rozkroku i uderza pierwsz¹ osobê. zmieciona fal¹ niedosz³ych kupuj¹cych. potem zamek puszcza. . który wychodzi zza rogu budynku. spada mu czapka (z ¿ó³tym napisem POLICJA CHESTER'S MILL na przedzie). z ust leci mu krew. Na wysoko ci kolan zwisa mu zielona szmat ka od kurzu. ale ju¿! ‾adnego pl¹drowania! Cofn¹æ siê! Marta Edmunds. s¹ ranni: dwie osoby z po³amanymi ¿ebrami. Rupe Libby wyci¹ga broñ i oddaje w powietrze cztery strza³y. chce pomóc Grubemu i w nagrodê dostaje od Franka DeLessepsa piê ci¹ w twarz. Bibliotekarka z rozwianymi w³osami pc ha przed sob¹ ca³y rz¹d wózków sklepowych. Pierwsi w grupie zostaj¹ do nich przyparci.Cofn¹æ siê. T³um nie zwraca uwagi ani na strza³y. Z pocz¹tku drzwi stawiaj¹ opór. T³um.trafiony wózkami wylatuje w górê.ZACHOWAÆ SPOKÓJ! COFN¥Æ SIÊ! TU POLICJA! TO ROZKAZ! Julia robi mu zdjêcie. czyli Charles Norman. Zatacza siê. Julia Shumway pstryka i pstryka.. Toby Whelan znowu podnosi megafon do ust. Wymachuje ramionami. natomiast Carter ma mniej szczê cia .próbuje uciekaæ. Cztery wykrzykniki. Gruby upada na ziemiê. Ani na Erniego Calverta. bo przez wizjer widzi tylko obcych. ale zaraz go odk³ada. l¹duje na plecach. chwytaj¹c s iê za twarz. dwie ze z³amanymi rêkami. . z niedowierzaniem patrzy na m³odego cz³owieka.

czerwon¹. Rance Conroy. bo t en wyprzedzi³ go w wy cigu do ostatniego worka cukru.Z samego rana wziê³a je twoja siostra .Cora? . Linda widzi Martê. na dach samochodu. potem siê zatrzymuj¹. otrzepuje j¹ i wk³ada na g³owê. starsza siostra Marty. Obaj z Rupe'em id¹ w stronê sklepu. dzi bêdzie bardzo zajêty.Nic siê nie martw. naciskaj¹ guziki i wyci¹gaj¹ z szufladek pieni¹dze. Przy zamra¿arkach dwie kobiety walcz¹ o ostatni¹ sztukê ciasta cytrynowego. Manuel Ortega. .dzieñ wyprzeda¿y. pracownik na farmie Aldena Dinsmore'a. Jedni biegn¹ wzd³u¿ alejek. . Podnosi z ziemi swoj¹ czap kê. Kto siê zajmuje Judy i Janelle? . czy Marta aby nie dozna³a wstrz¹su mózgu. koszulê ma ca³kiem mokr¹. Dziewczyna w dalszym ci¹gu wydaje z siebie ryki przypominaj¹ce wabienie ³osia. nie mo¿e. opada mu na piersi. uderza Brendana Ellerbeego. Ry¿y zosta³ sam na w³o ciach. Mel Searles powoli zaczyna odzys kiwaæ przytomno æ. Frankie prowadzi go w stronê reszty policjantów. w³a ciciel i jedyny pracownik Conroy's Western Maine Electrical Service & Supplies ( Naszym god³em jest u miech ).mówi Linda i przytula Martê.g³osz¹ czerwone litery). oraz jego przyjaciel Dave Douglas id¹ prost o do rzêdu kas. Ten od wêdlin odwraca siê i wali trzymaj¹cego kie³basê prosto w nos. .Co siê sta³o? . W pierwszym odruchu uznaje. popychaj¹c przed sob¹ wózki albo chwytaj¹c koszyki ze sterty obok worków z wêglem drzewnym (URZ¥DZAMY JESIENNEGO GRILLA! . Napychaj¹ nimi kieszenie. s bezradni. . krzycz¹c. albo w domu pogrzebowym Bowiego. Do³¹czaj¹ do nich Linda i Marty Arsenault. Wkrótce tarzaj¹ siê po ziemi.Wendy. miej¹c siê jak szaleni.Kto mnie uderzy³? Gor¹co mi w twarz.starannie. lecz zaraz sobie przypomina: doktor Haskell jest albo w szpitaln ej kostnicy. Cora. Carter prawie niesie Georgiê do wozu numer dwa. którym przyjecha³ z Rupertem. Wybuchaj¹ kolejne k³ótnie i bójki. Mel próbuje podnie æ g³owê. W dziale delikatesowym jeden mê¿czyzna ok³ada drugiego kie³bas¹. Z rozciêtego czo³a leci krew. podprowadza j¹ do swoich kolegów. ¿e powinien j¹ zbadaæ doktor Haskell. emerytowanego profesora uniwersytetu stanowego. lecz nadal ciska . od lat mieszka w Seattle. W supermarkecie jest teraz pe³no . ¿eby tamten zostawi³ trochê wêdlin dla innych.pyta Marta oszo³omiona. Wartki ludzki strumieñ wlewa siê do sklepu. ok³adaj¹c piê ciami. Linda siê obawia. Ellerbee upada.

Ellerbee warczy: No to masz! i rzuca mu worek prosto na g³owê. Lissa Jami odpycha Willa Freemana. Po jego puco³owatych policzkach p³yn¹ ³zy. wywala na Lissê jêzyk z kolczykiem i ucieka. twarz ma bia³¹ jak b³azen. równie¿ Jackie Wettington i Henry Morrison. którzy za obopóln¹ zgod¹ porzucili posterunek przy stacji benzynowej.raæ s³ychaæ Pi . skupionych boja liwie na boku.. przyciskaj¹c d³oñ do szybko puchn¹cego i siniej¹cego policzka. która niegdy by³a jej po ladkami. jak mieszkañcy d¿ungli na starych filmach. Na zewn¹trz docieraj¹ przed sklep pozostali gliniarze. upada na tyln¹ czê æ cia³a. Do³¹czaj¹ do pozosta³ych.pyta Linda. od czasu do czasu okrzyk bólu. Marta stoi tu¿ obok. pstryka. rozwijaj¹c¹ siê jak serpentyna. obejmuje kole¿ankê ramieniem. miejscowego dealera Toyoty.piêciokilogramowy worek.mówi Jackie.wo! Pi .Po co to wszystko? Po co to komu? . Dobiega do nich Ernie Calvert. a poza tym chêtnie siê bawi pustymi plastikowymi pojemnikami. . który wyrwa³ siê g³ównie (lecz nie wy³¹cznie) z mêskich garde³.Co teraz? . Rozlega siê brzêk t³uczonego szk³a. gapi siê na sklep. ¿eby przej¹æ zdobycz. uprzedza j¹ jaka nastolatka w koszulce z napisem PUNK RAGE. otaczaj¹c Rance'a Conroya bia³ym ob³okiem. Wy³amano zamki ch³odziarki z piwem.wo! . Henrietta. ¿e jest lepy. Nic z tego. Teraz zamiast O twie . ¿e ani jednego. Ludzie rzucaj¹ towarami. Inni schodz¹ do magazynów w piwnicach i na ty³ach budynku. pstryka. a zaraz po nim radosny okrzyk. Linda widzi rolkê papieru toaletowego lec¹c¹ nad sklepow¹ alejk¹. miechy. która w styczniu skoñczy³a osiemdziesi¹t cztery la ta..Po prostu nie wiem. krzyczy ¿e nic nie widzi. Mo¿e planuj¹ urz¹dziæ jesiennego grilla. Elektryk zatacza siê na rega³y. wiêc Carla musi mieæ pewno æ. skarbie . . ma³y Steven uwielbia ry¿. Niektórzy ustawiaj¹ sobie pud³a na g³owie. a ona pstryka.wo³a. Z Food City dobiegaj¹ krzyki. such¹ i ko cist¹. ¿eby chwyciæ ostatniego mro¿onego kurczaka. Wiele osób pieszy w tamtym kierunku. . wsparta o ramiê Jackie. Jackie dostrze a ci¹gniêt¹ twarz Lindy Everett. Opakowanie pêka. . Carla Venziano z dzieckiem w noside³ku na plecach odpyc ha Henriettê Clavard od pó³ki z ry¿em. ani drugiego mu nie zabraknie. Pod nogami Julii chrzê ci szk³o.Nie wiem. a kiedy Conroy schyla siê. . i po prostu patrz¹. Wkrótce zaczynaj¹ wynosiæ stamt¹d wino ca³ymi kartonami.

choæ nie by³ to u miech weso³y.. .Nie wiem. . Rose zosta³a przy samochodzie. Ca³o æ zosta³a piêknie zaplanowana i skrupulatnie przeprowadzona. . W³a nie postanowi³a zostaæ. .Ty to zrób.Pewnie nie chc¹ dostaæ jeszcze gorszego manta. Odczu³a tak¹ ulgê. Kompletnie nic mi nie przychodzi do g³owy.Niez³a zabawa. zastanawiaj¹c siê.. jed radiowozem do szpitala.Wszystko jedno.Mo¿esz siê porozumieæ z mê¿em? .. zanim bêdzie gorzej? . . przycisnê³a rêce do piersi. W miarê mo¿liwo ci karetk¹. Przywar³a do jego ramienia .Równie dobrze móg³ rozkazywaæ mrówkom.Nie wiem.Anson poszed³ do sklepu.stwierdzi³ Barbie. ¿eby tu przyjecha³. co? . . Chcia³aby ..Powiedz mu. Barbie mia³ na twarzy u miech. .O czym ty mówisz? . ¿e a¿ siê pod ni¹ kolana ugiê³y.spyta³ Barbie.czê ciowo szukaj¹c pocieszenia. Podesz³a razem z Jackie. Bez przekonania wziê³a od niego megafon. co robiæ . a troch te¿ po to.11 Anson chwyci³ listê zakupów i pomkn¹³ do sklepu.Toby wydawa³ im rozkazy .Ja ci podpowiem . Wcale nie zwrócili na niego uwagi. .Nie. ciebie znaj¹ od zawsze. zaciskaj¹c i rozlu niaj¹c piê ci.obieca³ Barbie i to j¹ nieco uspokoi³o.On tam ma pacjentów. co. . .przyzna³a Rose.Ech. Zamilk³. gdy kto obj¹³ j¹ za ramiona. ¿eby nie zemdleæ. co powiedzieæ. niewa¿ne. I trudno ich za to winiæ. . ciebie pos³uchaj¹. . Cofnê³a siê o krok.Tylko jak? Barbie wzi¹³ z dachu radiowozu megafon i poda³ Rose.Je li ma w³¹czon¹ komórkê. Toby Whelan ju¿ próbowa³. gestem rêki zaprosi³ Lindê Everett. . Ty ich karmisz od lat. gwa³townie odwróci³a g³owê i zobaczy³a Barbiego. . Wszyscy tam pobiegli. a policjanci sobie stoj¹ i nic. zanim pracodawczyni zd¹¿y³a go powstrzymaæ. . . Je¿eli nie bêdzie odbiera³ telefonu. I tak nie wiem. Podskoczy³a. ¿eby siê to skoñczy³o. czy powinna za nim i æ.

Zostañ tu chwilê . Zanim stanie siê co gorszego.Gotowa? . CHCÊ WAS PROSIÆ. choæ Rose wcale nie wygl¹da³a na tak¹.powiedzia³. .Czas na przedstawienie.Pamiêtaj. Rose? 12 Rose stanê³a tu¿ za drzwiami. .poprosi³ Barbie. . .spyta³. . Nie wiem. Ludzie zwalniali i rozgl¹dali siê dooko³a. Mia³ rozciête czo³o. Gina i Harriet kucnê³y po bokach. . Ginny krzyknê³a z bólu i odwróci³a g³owê. W pi¹tej alejce unosi³a siê chmura cukru i m¹ki.. . pokas³ywali i ocierali oczy. chod ze mn¹ . W alejce numer trzy pot³uczone musztardy i ketchup utworzy³y na linoleum barwne plamy przywodz¹ce na my l wymiociny. lecz mimo to wydawa³ siê zadowolony z ¿ycia. Barbie znalaz³ Juliê robi¹c¹ zdjêcia ludzi pl¹druj¹cych kasy. .spyta³a Linda. rzeczywi cie brzmia³o to szczerze. tylko prosi³. W drugiej trzyma³ piwo. . . nikt inny tego nie zrobi. .. która by siê gdzie wybiera³a. miesza³ siê z woni¹ solanki i piwa. Jak zahipnotyzowana patrzy³a na ogólny chaos. Zapach octu szczypa³ w oczy.. a Tony. .Jak? Barbie zaprowadzi³ j¹ do Rose.Tutaj te¿....Barbie wskaza³ Ginny Tomlinson. oparta o boczn¹ cianê sklepu. przy³o¿y³a megafon do ust. . odczepiaj¹c telefon od paska. który min¹³ ich. Zwykle po bombardowaniach w zat³oczonych miejscach publicznych. lizgali siê na rozsypanej kaszy. krew mu p³ynê³a po twarzy. Wskaza³ na Ferna Bowiego. kiedy zjawia³y siê policja i wojsko.Mo¿e zacz¹æ od ratowania swojej pielêgniarki. Siedzia³a na ziemi.Nie mogê. G³os z megafonu nie rozkazywa³. . w Bagdadzie. Barbie widzia³ to ju¿ w Tikricie Al . Sta³a i patrzy³a z megafonem przyci niêtym do piersi. szczerze.Ja. Rose g³êboko zaczerpnê³a powietrza. MÓWI ROSE TWITCHELL ZE SWEETBRIAR ROSE. a kiedy próbowa³y przytkn¹æ rannej do nosa z³o¿on¹ chusteczkê. Tylko jeszcze o nich nie wie. popychaj¹c wy³adowany wózek jedn¹ rêk¹.A ty co bêdziesz robi³? .CZE Æ. w³a ciwie. . Ludzie pchali przed sob¹ wy³adowane wózki.Zostaw to. Nie staraj siê ich powstrzymaæ. tylko powstrzymaæ.Fallud¿y.Nie musisz tego fotografowaæ.. gdzie jest Pete Freeman.. Prawda.Rose i ja spróbujemy uspokoiæ ludzi. niech tylko trochê och³on¹. Trzeba by³o przyznaæ. d³onie przycisnê³a do krwawi¹cej twarzy..

¿eby postrzega li siebie jako kupuj¹cych. pokaza³. Srogi grymas ust¹pi³ miejsca temu specyficznemu u miechowi. jakby dopiero teraz zorientowali s iê w sytuacji. Nikogo takiego nie spotkali. który Barbiemu siê coraz bardziej podoba³. . co mnie napad³o? Barbie pokiwa³ g³ow¹ z uznaniem i niemym ruchem ust podpowiedzia³ Rose: kawa . Je¿eli cz³owiek odzyska szacunek do siebie. ale to tak¿e Barbie uwa¿a³ za dobry znak.. zanim kto straci ¿ycie przygnieciony workiem kaszy? Julia przemy la³a sprawê i pokiwa³a g³ow¹.Ma pan racjê. to w wiêkszo ci przypadków . czy wolisz st¹d ludzi wyprowadziæ. Po chwili do³¹czy³ do nich Anson Wheeler pchaj¹cy wózek pe³en artyku³ów ¿ywno ciowych. Ludzie wychodzili. skoro jest piwo?! . pomy la³a Carla. Im szybciej wychodzili.Kto mnie hukn¹³ s³oikiem z oliwkami .delikatesowego i nabia³u.przyzna³a. ‾EBY CIE SKOÑCZYLI ROBIÆ ZAKUPY JAK NAJSZYBCIEJ I JAK NAJSPOKOJNIEJ. tylko kradn¹. niezale¿nie od tego. . ludzie popatrzyli po sobie. pomog³a wstaæ Henrietcie Clavard. . .Chcesz ich teraz pouczaæ.Teraz cuchnê jak w³oska kanapka. zaczynaj¹c od najbardziej zdewastowanych dzia³ów . jakby krêci³ korb¹. tym lepiej. Wygl¹da³ na odrobinê zawstydzonego. pu³kowniku . a przynajmniej widzi sprawy z wiêksz¹ klarowno ci¹. Wypatrywali ludzi. który Barbie uzna³ za czysto republikañski wyraz dezaprobaty. Ruszyli we trójkê alejkami sklepu. a nie z³odziei. Z oddali dobieg³ d wiêk syreny karetki pogotowia. którzy mogliby sprawiaæ k³opoty. PRZYJD CIE DO SWEETBRIAR NA KAWÊ. Wielu popycha³o przed sob¹ wy³adowane wózki. z rêki lecia³a mu krew. Kilka osób zaklaska³o. . Wystarczy ry¿u dla nas obu. kto rykn¹³ z ca³ych si³: Na co komu kawa. Nagrodzi³y go miechy i okrzyki.odzyskuje tak¿e zdolno æ my lenia. Ten i ów zachichota³.CHCÊ WAS PROSIÆ. W alejce numer siedem Carla Venziano.Przecie¿ oni nie robi¹ zakupów.nie we wszystkich. ale w wiêkszo ci . ile barach³a ze sob¹ zabierali. NA KOSZT FIRMY. i Rose znowu podnios³a megafon do ust. mocno zawstydzona. Rose stopniowo zyskiwa³a pewno æ siebie.wyja ni³. PYSZNA. Na lito æ bosk¹. Najwa¿niejsze. Barbie odwróci³ siê do Rose.A JAK JU‾ SKOÑCZYCIE. . JEST WIE‾A. Na twarzy mia³a grymas. Julia poci¹gnê³a Barbiego za rêkaw. . w sklepie robi³o siê coraz spokojniej.

PETER RANDOLPH. Rose nie kry³a przera¿enia. popychaæ w kierunku wyj cia. . .zdecydowa³a Rose.zaprotestowa³ Anson.Nie mo¿emy tego wzi¹æ . Oto on. ZOSTAWIÆ WSZYSTKO I WYCHODZIÆ! JE‾ELI ZOSTAWICIE ZRABOWANE TOWARY.NATYCHMIAST OPU CIÆ SKLEP! MÓWI KOMENDANT POLICJI.To na nic .Co tu siê dzieje?! Na lito æ bosk¹. za ich plecami odezwa³ siê g³os. gdy Rose i Julia w towarzystwie Barbiego nadal kr¹¿y³y po alejkach.miêdzy nimi tak¿e Carter Thibodeau. By³ skruszony. Rose spojrza³a na Barbiego z przera¿eniem. Minutê pó niej. a Frank DeLesseps wywraca³ do góry nogami wy³adowany wózek.spyta³a Randolpha Julia. ale t¹ wiedz¹ nie zamierza³ siê dzieliæ. Policjanci. Na zewn¹trz syrena karetki jêknê³a i ucich³a.zaoponowa³ Anson. mo¿e dwie. Je li który z kupuj¹cych nie chcia³ zostawiæ towarów. .Wobec tego zostawimy pieni¹dze . proszê pani. Wzruszy³ ramionami. Ludzie i tak ju¿ zd¹¿yli siê uspokoiæ.Rose poda³a megafon Julii. wystrojonego w mundur absolutnie doskona³y.Dosyæ tego dobrego. Rose akurat wychwala³a zalety darmowej kawy w Sweetbriar Rose. dlaczego? .Nie wiem . .A czyja to wina? Kto kaza³ zamkn¹æ sklep? . . Od razu zacz¹³ wywrzaskiwaæ rozkazy i straszyæ.O ile nikt mi nie ukrad³ torebki z samochodu.Wszystkie te rzeczy s¹ nam potrzebne ... lecz stoj¹cy o w³asnych si³ach .Zamierza pan ich powstrzymaæ? . Doskonale wiedzia³. Oddaj mi to. .Paru facetów obrobi³o kasy. wskazuj¹c wózek. mówi¹c przez megafon (w sklepie by³o coraz mniej ludzi).zaczêli poszturchiwaæ ludzi. . Twarz mia³ zaciêt¹. Zgodnie z planem. W ka¿dym razie nie przy wydawczyni miejscowej gazety. która równie spokojnym g³osem przekazywa³a tê sam¹ pro bê: koñczymy robiæ zakupy i spokojnie wychodzimy. policjanci przewracali go na ziemiê. Bardzo. Randolph wy³uska³ jej megafon z d³oni. Barbie wcale siê nie zdziwi³. . . Krzyki Randolpha nie mia³y wiêkszego znaczenia. . utykaj¹cy.przyzna³ Anson. Ci ludzie to z³odzieje i tak zostan¹ potraktowani. widz¹c komendanta Randolpha wkraczaj¹cego do akcji. którzy trzymali siê na nogach .Nie. blad¹ i w ciek³¹. spó niony i kompletnie nieprzygotowany.stwierdzi³a Rose. lecz jednocze nie stanowczy. .Naprawdê. MACIE SZANSÊ UNIKN¥Æ POSTAWIENIA ZARZUTÓW. którzy to byli. . .

nieco siê rozpogodzi³. kiedy siê to wszystko zaczê³o . gdy wyszli Barbie. ¿e pana tu nie by³o. Patrzy³a na Ginny. . Randolph zmierzy³ go spojrzeniem. kiedy mnie aresztuj¹ . z upokorzenia. Mi³o mi ciê widzieæ. On siê tego domy la³.Mocno przeceniasz moje umiejêtno ci .zaoponowa³ Barbie. Anson sta³ przy pó³ciê¿arówce. Ry¿y mia³ ponur¹ minê. . Wo ny nie mia³ zamiaru go oddaæ.odpar³ Ry¿y. cha. Barbie móg³by uciec.Dasz sobie radê .Gina i Harriet bardzo siê kwapi¹ z pomoc¹.rzuci³ Ry¿y. kochanie? . A komendant Randolph siê za mia³.Proszê mi nie przeszkadzaæ . . Nied³ugo rozlegnie siê sygna³.Chod my . lecz kiedy zobaczy³ Barbiego.Witaj. . Pasujê ciê na wykwalifikowan¹ pielêgniarkê. Nieprzyjaznym. . rzuci³a siê mê¿owi na szyjê. . . umiej¹ tylko podawaæ tabletki i przyklejaæ plastry.Szkoda.Rób swoje. . . a teraz jeszcze pielêgniarza wykwalifikowanego Barbarê. No.¿achn¹³ siê Randolph. Barbie pomy la³ wtedy. cha . a ciszej doda³: . Ginny dostrzeg³a jej spojrzenie i znu¿ona zamknê³a oczy. . przyciska³ do zakrwawionej rêki papierowy rêcznik. lecz jednocze nie pe³nym satysfakcji. bez ladu weso³o ci. ¿e w³a nie us³ysza³ d wiêk. Barbie westchn¹³ ciê¿ko. Najwyra niej rozpoczê³o siê odliczanie. W³a nie Mel Searles postanowi³ odebraæ Alowi Timmonsowi koszyk z ¿ywno ci¹. który w Chester's Mill bêdzie charakterystyczny. U cisnêli siê serdecznie. Randolph o tym wiedzia³. 13 Ry¿y i Twitch opatrywali kilkunastu rannych zebranych wzd³u¿ bocznej ciany sklepu.Jestem zajêty.Mo¿esz liczyæ na moj¹ pomoc . urywanie.obieca³ Barbie i o ma³o nie doda³: do chwili. Al krzykn¹³ z bólu. ale te¿ gdyby nie klosz. .Najwy¿szy czas siê wynie æ. ¿adne z tych zdarzeñ nie mia³oby miejsca. wiêc Mel wyrwa³ mu go z rêki i rzuci³ starego na ziemiê. Dzisiaj jeste mój. stary.. Tu¿ za nim podbieg³a Linda Everett. Cha.odezwa³ siê do Julii i Rose. . Gdyby nie klosz. je¿eli kopu³a szybko siê nie podniesie. Ja mam Ginê i Harriet.zauwa¿y³ Barbie. niestety. Krótko.spyta³a. Z przera¿eniem. z w ciek³o ci.Nie . ale podszed³ do Ry¿ego. Julia i Rose.Mogê w czym pomóc.

Wiêkszo æ mieszkañców Chester's Mill doskonale zdawa³a sobie sprawê. Nie przyjmujesz tego z wdziêczno ci¹ (uczuciem zarezerwowanym wed³ug Du¿ego Jima Renniego dla s³abeuszy i przegranych). . Oczywi cie pogodny. Tak brzmia³a najwa¿niejsza maksyma w politycznym poradniku Du¿ego Jima. je li cz³owiek mia³ wyczucie. ¿e ten cz³owiek jest g³upi jak but.Tak mi przykro . i zapewne post¹pi³by z Brend¹ Perkins w zupe³nie inny sposób. W³a nie robi³ notatki dotycz¹ce planów nowego tworu. Ernie co chwilê ociera³ oczy. Linda uca³owa³a mê¿a. Gdyby opu ci³ wielk¹ star¹ posiad³o æ Renniech przy Mill Street nieco pó niej albo odrobinê wcze niej. a on. lecz nie otworzy³a oczu. a ty.raæ! . do czego zmie ten wiat. który zamierza³ nazwaæ administracj¹ kryzysow¹.twie .szyj¹.stwierdzi³a Ginny. cz³owieku.Nic mi nie bêdzie . co zobaczy³. to tak jakby wsiad³ na czarodziejsk¹ karuzelê i rz (nadal zdaniem Du¿ego Jima) niepodzielnie. Barbie s³ysza³. ¿e odwali³ kawa³ roboty. ale jako rzec z ci nale¿n¹.Linda pochyli³a siê nad Ginny.raæ! O . Mo¿na ludzi nabieraæ bez przerwy na to samo. Du¿y Jim . cmokaj¹c i krêc¹c g³ow¹. W³a nie tak siê dzia³o. Obrona odpada³a na boki. Lepsze jest wrogiem dobrego . Oceni³ straty. jak pyta³ kogo retorycznie. która t¹ g³ow¹ bêdzie krêci³a. . u miechniêty Andy zostanie g³ow¹ tego tworu.powiedzia³a. Odwali³. Konflikty s¹ twoim ¿ywio³em. je li ludzie z jednego miasteczka potrafi¹ siê zachowaæ w ten sposób. W którym momencie zjawi³ siê Andy Sanders. Wywabi³y go z gabinetu krzyki O . bo dziewiêædziesi¹t dziewiêæ procent jest jeszcze wiêkszymi durniami. pech zmienia siê w nieziemski fart. Tymczasem wyszed³ w najw³a ciwszym momencie. nie zobaczy³by tego. znikaj¹ wszelkie przeszkody. a Andy w roli g³owy sprawdza³ siê jak z³oto. objê³a go zatroskanym spojrzeniem i posz³a do Jackie Wettington. I chocia¿ Du¿y Jim nigdy wcze niej nie planowa³ kampanii wyborczej na tak wielk¹ skalê . Je¿eli potrafisz siê wczuæ. Potem jeszcze potrz¹sn¹³ prawic¹ komendanta Randolpha i powiedzia³ mu. Policjanci rozci¹gnêli przed wej ciem do sklepu ¿ó³t¹ ta mê. Ry¿y i Barbie pracowali ramiê w ramiê ponad godzinê. ale to nie mia³o znaczenia. 14 Je li potrafisz siê wczuæ. która z notatnikiem w rêku s³ucha³a zeznañ Erniego Calverta.twie .bo . szed³e jak sznurku i koñczy³e wycieczkê piêknym dwutaktem.

I zobaczy³ Juliê Shumway... która obija³a siê jej o kolano.zamierza³ doprowadziæ do dyktatury . z jak¹ chêci¹ pêdzi³a asystowaæ przy ka¿dym nieszczê ciu.. szarpnê³a za klamkê. potem brzêk t³uczonego szk³a... u miechn¹³ siê jes szerzej. sprawdziæ. Odsunê³a siê do . Zabawne. wystrza³y. z u miechem na twarzy... Mo¿e nawet do jego domu.. Ni eco dalej znajdowa³ siê ratusz i komisariat. Du¿y Jim sta³ na rogu ulicy. Potem zrobi³o siê jeszcze zabawniej. w drodze przewieszaj¹c aparat przez ramiê. wiêc zamknê³a. pomy la³ Du¿y Jim.nie mia³ ¿adnych w¹tpliwo ci. jednak drzwi nie ust¹pi³y. Sz³a po przeciwnej stronie ulicy ni¿ Julia. Julio. ¿e mu siê uda. lecz to te¿ nie mia³o znaczenia. tymczasem Brenda sz³a w przeciwnym kierunku. komplikacje szybko znikaj¹. ¿e zostawi³a je otwarte. rozdzielone War Memoria³ Plaza. Du¿y Jim powiód³ za ni¹ wzrokiem. Nios³a przewieszon¹ przez ramiê p³ócienn¹ torbê na d³ugim pasku. Przyjdzie czas. bo zobaczy³ Brendê Perkins. Szed³ chodnikiem na róg Mill i Main. ale mia³ na oku wszystkie sklepy i instytucje na Main Street. Nie widzia³ z tego rogu Food City. Mo¿e bêdziesz musia³a trochê spu ciæ z tonu w tym swoim szmat³awcu. Zrobi³ mo¿e sto kroków. trzymaj¹c w rêku aparat. Nagle zmarszczy³ czo³o. gdy dok³adnie przed jego oczami otworzy³ siê widok na plac miejski. ¿e okaza³o siê wa¿niejsze od zamieszek przed supermarketem? By³o ca³kiem prawdopodobne. chwyci³a za klamkê drzwi redakcji. Nie zauwa¿y³a jej.. Wszyscy na Main Street kierowali siê w stronê Food City. z rêkami w kieszeniach. co by nie prorokowa³o nic dobrego. ale on obserwowa³ j¹ uwa¿nie. Jak cz³owiek siê wczuje. Julia Shumway zawróci³a biegiem.. Pobieg³a w stronê okrzyków i skandowania. Czego ona mo¿e ode mnie chcieæ z samego rana? Có¿ jest tak istotne. W³a nie zda³a sobie sprawê. Wypadki chodz¹ po ludziach. taszcz¹c przed sob¹ wydatny brzuch. Nie wci¹gn¹³ Brendy Perkins na listê przewidywanych komplikacji. o co ta ca³a awantura. bo wzrok mia³a utkwiony w czerwonej ruderze nazywanej sklepem wielobran¿owym Burpeego. ¿e Brenda nawet nie pamiêta³a w tej chwili o istnieniu Du¿ego Jima. jak jej s¹siedzi i przyjaciele rozrabiaj¹. stwierdzi³a. zajmê siê i tob¹. ¿e bestia wypuszczona z klatki mo¿e zaatakowaæ ka¿dego. Tak ma byæ i tak jes t. piesznie wysz³a z redakcji Democrata . Wreszcie pobieg³a patrzeæ. ale czy to zbyt wysoka cena za bezpieczeñstwo? A je li pani redaktorka siê nie dostosuje. Dotar³szy do sklepu. A gdy us³ysza³ pierwsze krzyki.

tak¿e by³y zamkniête. nic. raczej gorzk¹ pigu³k¹. ciê¿kim krokiem i ju¿ nie rozgl¹daj¹c siê na boki. ¿e przy Food City dosz³o do regularnych zamieszek. Stan¹æ z nim twarz¹ w twarz. zaprzeczania i usprawiedliwieñ. potem na dru g¹ stronê Main Street. Zajrza³a do rodka. po czym przesz³a przez ulicê i nacisnê³a klamkê w drzwiach redakcji. Niestety. Bez wzglêdu na powód wizyty. a¿ wszystko siê uspokoi i Julia wróci do redakcji. Jak cz³owiek ma wyczucie. redakcja Democrata by³a zamkniêta na g³ucho. Nadal mog³aby zobaczyæ Juliê Shumway. bêdzie gotów na jej przyjêcie. Du¿y Jim ¿wawo wróci³ do domu. ale tego nie zrobi³a. Je li chodzi³o o pierwsze. Konfrontacja nie by³a dla niej chlebem powszednim. Nie wiedzia³. Brenda nigdy nie umia³a czekaæ. Julia prawie na pewno wybra³a siê na miejsce awantury pod marketem. 15 Jutro rano zanie wydruk do Julii Shumway . albo przeczyta o swoich niecnych uczynkach w Democracie . wcale nie musia³ tego wiedzieæ.ty³u i rozejrza³a wokó³ jak osoba. Spojrza³a w prawo. Tak to dzia³a. a jej matka z kolei mawia³a: Co masz zrobiæ jutro. wszystko wskazywa³o na to. a potem daæ mu do wyboru: albo zrezygnuje ze stanowiska na rzecz Dale'a Barbary. dlaczego nie chce. Jeszcze raz rzuci³a okiem na sklep Burpeego. poci¹gnê³a. To rozwi¹zanie wyda³o siê jej w³a ciwsze. ¿eby Brenda wiedzia³a. ¿e je li Brenda zastuka do jego drzwi. Wiedzia³ natomiast z ca³¹ pewno ci¹. a je li cz³owiek musi prze³kn¹æ niesmaczne lekarstwo. która napotka³a niespodziewan¹ przeszkodê na drodze do realizacji planów i usi³uje zdecydowaæ. Gdy ponownie ruszy³a Main Street. gdyby tylko siê obejrza³a. W koñcu cofnê³a siê. wys³uchaæ jego frazesów. Howie czêsto mawia³: Cierpliwo æ pop³aca . i¿ powinna wobec tego znale æ Juliê pod sklepem albo wróciæ do domu i zaczekaæ. na redakcjê Democrata . powiedzia³ Barbie. Dosz³a do wniosku. rzecz jasna. i¿ j¹ obserwowa³. pchnê³a. Spróbowa³a jeszcze raz. a Brenda nie mia³a najmniejszej ochoty siê w nie w³¹czaæ. w lewo. zrób dzisiaj i miej z g³owy ... Co wobec tego zrobiæ z wydrukiem dokumentów z pliku VADER? Gdyby w drzwiach by³a szczelina na korespondencjê. Zastuka³a. Ani jedno. robi to . pewnie by tam zostawi³a kopertê. ani drugi e rozwi¹zanie nie przypad³o jej do gustu. W³a nie tak zamierza³a Brenda teraz post¹piæ. wystarczy s³uchaæ intuicji. Tyle ¿e nie by³o. Pete Freeman i Tony Guay prawdopodobnie te¿. Co do drugiego. co dalej. One. wspar³a rêce biodrach.

16 Wci¹¿ nie rozwi¹za³a problemu wydruku z pliku VADER. zanim wysz³a za m¹¿ za Tommy'ego Grinnella. Niedorzeczna my l.. czy Du¿y Jim rzeczywi cie potrafi³by j¹ skrzywdziæ. Nastêpny . Dziwi³o j¹ natomiast. ¿e Andrea zachorowa³a na grypê.do Andrei Grinnell. Pierwszy dom nale¿a³ do McCainów. chocia¿ by³o to ca³kowicie zrozumia³e: Nie ona jedna kurczowo trzyma³a siê przekonania. ¿e nie jest to jedyna kopia. ¿e mo¿e zostawiæ kopertê z wydrukiem pliku VADER u Andrei. powiedzia³ Barbie. Ma³o siê nie roze mia³a g³o no. oddaj j¹ Julii Shumway.mo¿liwie najszybciej. ale tak czy inaczej wiedzia³a. Móg³by chcieæ jej odebraæ dokumenty. Co jej pozosta³o? Nale¿a³o sobie zadaæ pytanie. P³ukanie ust zamierza³a Brenda wykonaæ z u¿yciem podwójnego bourbona i nie mia³a ochoty zwlekaæ z tym do po³udnia. A gdybym nie wróci³a. O ile zastanie j¹ w domu. a odpowied . A tak¹ mia³a nadziejê. Choæ Andrea w zasadzie zawsze pozostawa³a w cieniu mê¿czyzn z zarz¹du miasta. Przeciê³a Main Street. Nawet ci nie miali. ¿e szaleñstwem by³oby stan¹æ na progu jego domu.. bo gdzie przecie¿ s³ysza³a. a Twitchellowie byli silni. Niestety. Tego mo¿na siê by³o po nim spodziewaæ. by³a przecz¹ca. ¿e najwyra niej sk³onna by³a s³uchaæ Andy'ego Sandersa. niezale¿nie od tego. Andrea. rozleg³ siê w g³owie Brendy g³os Howiego. co powie Andrei. Przechowasz mi tê kopertê? Wrócê po ni¹ za jakie pó³ godziny. Fatalnie siê przeliczy³a. poniewa¿ nikt nie powinien tego cz³owieka traktowaæ powa¿nie. po czym p³ucze usta. jego sklep tak¿e by³ zamkniêty na cztery spusty. nadal maj¹c w torbie obci¹¿aj¹ce go dowody. Bardziej siê obawia³a elokwencji Du¿ego Jima ni¿ jego si³y fizycznej. zdaniem Brendy. nawet wiedz¹c. który mia³ za sob¹ do wiadczenia wojenne. komu ufa. Nie id sama . Tyle ¿e. I koniecznie zawiadom Dale'a Barbarê . prowadz¹cej wzd³u¿ krawêdzi miejskiego placu. jakie obawy móg³ ¿ywiæ Barbie. A kiedy zapyta³. uk³adaj¹c w my lach. nosi³a nazwisko Twitchell. Brenda zna³a j¹ jako osobê uczciw¹ i nieszczególnie przyjazn¹ Du¿emu Jimowi. Ufa³a. Mo¿e on co na ni¹ ma. . Brenda uzna³a. W po³owie drogi na wzgórze Town Common Hill dotar³a do Prestile Street. wymieni³a Romea Burpeego. ¿e wiat by³ nadal taki sam jak przed zaistnieniem klos za. ¿e fizycznie nie grozi jej ze strony Renniego ¿adne niebezpieczeñstwo.

Wiem.. nie traæ czasu! . co tylko mog³o przytêpiæ ten koszmarny ból g³owy. przywo³a³a na twarz u miech witaj. Informacje. najpewniej zadzia³a³yby na Andreê lepiej ni¿ podwójna dawka theraflu. jak wygl¹dam . W³a nie siê obraca³a. gdy pojawi³a siê kopu³a. ¿e zas³oniête okna wygl¹daj¹ jak zamkniête oczy. gdy us³ysza³a powolne szuranie coraz bli¿ej drzwi. Wszystko. Juni tym wiedzia³. co to za tajemnicze sprawy? Brenda postanowi³a byæ szczera. wróci³ do spi¿arni. Przytrzymywa³a pasek szlafroka. Zawróci³a. Ledwo wyczuwalna woñ. I w ciemno ci. Patrzy³ na Brendê z salonu. nie ca³kiem. Gdy odesz³a. 18 Trzy razy zakrêci³a staromodnym dzwonkiem. powietrze gê ciejsze odg³osy awantury pod supermarketem bardziej odleg³e. wszystko. pod oczami wielkie sine cienie. Raczej jak zmru¿one oczy. nim wreszcie postanowi³a jednak wróciæ do domu. Têskni³ nawet za smrodem unosz¹cym siê z poczernia³ej skóry. który po chwili zamar³ jej na ustach. Nie rozk³adaj¹cego siê miêsa. my l¹c o tym. s¹siadko . jakby zepsutego jedzenia? Od razu dzieñ wyda³ jej siê gorêtszy.napomnia³a siebie w my lach. Tylko miêso mog³o tak szybko zacz¹æ cuchn¹æ. Andrea te¿ siê u miechnê³a. Chocia¿. w³osy w nie³adz ie.wychrypia³a. Nie zobaczy³a nic szczególnego. . Zatrzyma³o j¹ co innego.Nie zaproszê ciê do rodka. Czujê siê ju¿ . Posz³a dalej.. wiêc tym bardziej teraz chcia³ z nimi byæ. Andrea mia³a cerê blad¹ jak kreda. Henry i LaDonna mieli najwyra niej spore zapasy w zamra¿arce. za pomoc¹ których planowa³a zmusiæ Jima Renniego do rezygnacji ze stanowiska. Z tego domu tak¿e dochodzi³ smród.. Wygl¹da³ na opuszczony i nie by³o w tym nic dziwnego. . zatrzyma³a siê przed domem McCainów.. Chocia¿ chcia³a jak najszybciej za³atwiæ sprawê. Junior z g³ow¹ pêkaj¹c¹ z bólu. Sta³a jaki czas. choæ bardzo blado. Kobieto. pod nim mia³a pid¿amê. lecz wymiotów. Junior na kolanach. wiele rodzin wyjecha³o z miasta w dzieñ. 17 Obserwowa³ j¹ Junior. Tylko raz jeszcze przystanê³a. obejrza³a siê przez ramiê. zza krawêdzi zaci¹gniêtej zas³ony. otoczony ponurym smrodkiem gnij¹cego jedzenia. ot dom z oknami o zaci¹gniêtych zas³onach. Junior ubrany jedynie' w slipy. Czas rozstania z przyjació³kami zbli¿a³ siê nieub³aganie.A je¿eli Andrea zapyta.

Doktor Haskell nie ¿y³. prawdopodobnie najistotniejsz¹. ale tak¿e za to. Nie bêdê spa³a! . Papier ze lizgn¹³ siê po g³adkiej . powinnam wróciæ do ³ó¿ka. .Tak. ¿e nazwa³a go Howiem. Brenda mia³a zamiar podziêkowaæ raz jeszcze.Ogromnie mi przykro z powodu mieci Howiego. . Bardzo go lubi³am. Zanurzy³a rêkê w torbie.Oczywi cie.Widzia³a siê z Everettem? . co mog³o jej w przysz³o ci oszczêdziæ k³opotów.Dziêkujê ci.Dziêkujê ci. Mogê ci w czym pomóc? Niewiele brakowa³o. zajmê siê twoj¹ kopert¹.Ci¹gle jeszcze mam gor¹czkê.Jeste spocona. Przyjê³a grub¹ kopertê z niejakim roztargnieniem. wyjê³a ze rodka kopertê z wypisanym na wierzchu imieniem Julia . lecz nie mog³a.. bo nie chcia³a tej chorej kobiety obarczaæ odpowiedzialno ci¹ ³¹cz¹c¹ siê z dokumentami. . a Brenda powiedzia³aby nie . po czym zamknê³a mi³ej znajomej drzwi przed nosem i z g³o no burcz¹cym brzuchem pogna³a do cuchn¹cej ³azienki. Nied³ugo ma mi siê poprawiæ. ale mogê jeszcze zara¿aæ.Oczywi cie. kochana. 19 Pod koniec rozmowy z Brend¹ Andrei ponownie zacz¹³ siê dawaæ we znaki ¿o³¹dek. . skarbie? Dos³ownie pó³ godzinki? Muszê za³atwiæ pewn¹ sprawê. Nie tylko za wspó³czucie.Czy mog³aby mi to przechowaæ. ale radna ju¿ zamknê³a drzwi.. W pliku VADER zawar³ swoj¹ ostatni¹ pracê. jakby to mog³o Brendzie przeszkadzaæ. Odpowiedzia³aby na ka¿de pytanie. N i dziêki temu nadal nic nie wiedzia³a. . nie chcê tego nosiæ ze sob¹. Po drodze rzuci³a kopertê na stolik przy kanapie. Stara³a siê nad nim zapanowaæ. ¿e nie. . lecz Andrea najwyra niej nie mia³a pytañ.Hektolitrami. Pijesz du¿o? . Brenda postanowi³a nie zwlekaæ d³u¿ej. . które mia³a w torebce. Wybacz. Wa¿kie wydarzenia czêsto bior¹ pocz¹tek z drobnych wypadków. W ten sposób posz³o szybciej. . przez co Brenda zmieni³a zdanie. ¿e nie musi siê pieszyæ. najmilszym Howiem. Dla Brendy zawsze by³ Howiem. Nie piesz siê. . I dobrze.Widzia³a siê z doktorem.Us³yszê dzwonek. kiedy wrócisz. ukochanym. . ale powoli przechodzi. lecz wtedy Andrea doda³a co jeszcze. . a nie Dukiem.dorzuci³a. Zapewni³a Brendê.lepiej.

Do tego nie dosz³o. bo i tam ju¿ pe³no by³o zasta³ych. a¿ nabra³a przekonania.O ile mi wiadomo z notatek Howiego. gdzie produkujesz metamfetaminê . Gdy Andrea j¹ otworzy³a.. Zabrak³o gazu. . ciep³¹. s³ysza³a szczêkanie w³asnych zêbów. Du¿y Jim uniós³ brwi pytaj¹co. a tego dnia by³o wrêcz parno. Normalnie pod koniec pa dziernika by³oby tam za zimno na siedzenie w pid¿amie. Du¿o ni³a.Ale jak s¹dzê.Chod my do biura . Gdy wreszcie poczu³a siê nieco lepiej. który odbiera³a nie uszami. nie do toalety. Oddycha³a g³êboko. malej¹c w oddali. Nawet nie próbowa³a siê dostaæ do sypialni na górze. chocia¿. Zaraz wstanê. mierdz¹cych wymiocin. Wezmê z lodówki ostatni¹ butelkê wody i pozbêdê siê tego koszmarnego posmaku z ust. zapomniawszy o wszystkich snach.powiedzia³a Brenda.Masz zapasy tam. obieca³a sobie solennie. W innym Brenda Perkin s stanê³a na progu i da³a jej opas³¹ kopertê. kaszl¹c i wymiotuj¹c. ale ukochanej.powierzchni i spad³ z drugiej strony. 20 . jak to uj¹³..Czy wolisz siê najpierw napiæ? Mamy colê. polecia³ z niej niewysychaj¹cy potok ró¿owych pigu³ek oksykodonu. z którymi jej cia³o pozbywa³o siê toksyn przez ca³¹ nieskoñczenie d³ug¹ noc. lecz tyln¹ stron¹ ga³ek ocznych. byle nie zemdleæ.zaprosi³ Du¿y Jim pogodnie. Pochyli³a siê nad umywalk¹ i wymiotowa³a tak d³ugo. straszny d wiêk.podjê³a cierpliwie. ¿e jej prze³yk wyl¹duje na zbryzganej ¿ó³ci¹ porcelanie ciep i pulsuj¹cy. produkujesz j¹ w ilo ciach hurtowych. W jednym ze snów zobaczy³a wielki ogieñ. Dok³adnie. Zapad³a w g³êboki. co zreszt¹ nie mia³o wiêkszego znaczenia. Zapad³a siê w objêcia starej le¿anki. nadple nia³ej. dla utrzymania równowagi przesuwaj¹c jedn¹ rêk¹ po cianie. ale wiat poszarza³ i uciek³ od niej. Andrea zd¹¿y³a do ³azienki.. mocny sen. na wacianych nogach wróci³a do korytarza. od razu wysz³a na ganek.. . wiesz. z którego nie wybudzi³o jej nawet gwa³towne drganie r¹k i nóg. powoli. czystego powietrza. w ciemn¹ szparê miêdzy dwoma meblami. . z którego uciekali ludzie. . Wczoraj wieczorem wy³¹czy³ mi siê generator. obawiam siê. rozpaczliwie szukaj¹c ch³odnego. Obudzi³a siê dopiero wieczorem. Dr¿a³a na ca³ym ciele. sk¹d wzi¹æ wiêcej . Tutaj my li siê jej urwa³y. A tak¿e o wizycie Brendy Perkins. .

O przep³ywie pieniêdzy.Nie ma potrzeby . O tym. na pewno siê uspokoisz.stwierdzi³ w koñcu. je¿eli swoje uczucia przekaza³. . . o co ci chodzi.Westchn¹³. .Chêtnie zostanê na zewn¹trz. je li zapiski Howiego uka¿¹ siê w prasie. Potrzebujesz do tego mnóstwo propanu. I przestrzega j¹. tylko Howie! Du¿y Jim podniós³ rêce w ge cie..w ilo ciach. zapomnia³a o tremie. . który wyra nie mówi³.Duke nigdy mnie nie lubi³ .stwierdzi³ Du¿y Jim. ¿e w ogóle zdo³a³a siê u miechn¹æ. Na trawniku przed domem Renniego. coraz bardziej zlodowacia³a i rozw cieczona. by³ zaskakuj¹cy.Niczego mi nie udowodnisz . . jak to okre li³ Howie.Chod . wejd .Sk³adniki przyje¿d¿a³y do miasta w ciê¿arówkach oznaczonych Towarzystwo Biblijne Gedeon. jednak kto jak kto. Skrzywi³ siê. . ¿e miejscowa apteka nie mog³a ju¿ zapewniæ odpowiednich ilo ci sk³adników i pojawi³a siê konieczno æ importowania ich zza oceanu. sta³y dwa drewniane fotele. które ogarnê³y policzki. i poprowadzi³ j¹ do foteli z widokiem na Mill Street.Dowody nie bêd¹ mia³y najmniejszego znaczenia. ¿e z niektórymi kobietami cz³owiek nie dojdzie do ³adu. Pewnie ¿a³oba.A chcia³by zobaczyæ swoje zdjêcie na pierwszej stronie Democrata ? Mogê ci to zapewniæ. . ¿eby by³a ostro¿na. Tej rady mia³a zamiar pos³uchaæ. . Nawet czerpa³a niejak¹ przyjemno æ z widoku rumieñców. Fakt. a potem czo³o Du¿ego Jima. Przez moment Brenda dojrza³a w jego wiñskich oczkach czyst¹ nienawi æ.. ..Nic dziwnego zatem. . . .Nie rozumiem. Bi³a od niego w ciek³o æ i nienawi æ.. który patrzy na ni¹ gdzie z góry. U miechnê³a siê. Porozmawiamy. O laboratorium metamfetaminy. o osza³amiaj¹cych rozmiarach produkcji. w ród opad³ych li ci. Brenda Perkins mówi³a prawie pó³ godziny. które siê nie mieszcz¹ w g³owie . Przekombinowane .Nie Duke. ale ty z pewno ci¹ . o udziale Andy'ego Sandersa i Lestera Cogginsa. Du¿y Jim siedzia³. Jak gor¹co od rondla. którym obiecano darowanie kary w zamian za informacje. . bez s³owa patrzy³ na cich¹.stwierdzi³a. roz³o¿y³ rêce o krótkich paluchach.O interesach wolê rozmawiaæ w rodku. jakby go uderzy³a. O po rednikach . Gdy zaczê³a mówiæ. Nie jest to w³a ciwy sposób postêpowania. £atwiej sobie wyobrazi³a Howiego. spokojn¹ uliczkê. O lokalizacji wytwórni. jak interes urós³ do takich rozmiarów.

A jak my lisz? Rennie zastanowi³ siê przez chwilê. Przera¿aj¹cy.Robi³em to dla dobra miasta.Siedzia³a prosto. bo Julia jest pod supermarketem i patrzy.Patrzy³ prosto przed siebie. spó³ka z Carson City . . ¿e dowody znajduj¹ siê w rêkach wydawcy. co? . . farmaceutycznej stolicy Chiñskiej Republiki Ludowej. Na dokumentach spó³ki Town Ventures. Mo¿e plik gdzie schowa³a . Wsta³a z fotela. Potem przysz³a tutaj.Odwróci³ siê do Brendy. Wielka ¿y³a pulsowa³a mu na skroni. Widzia³em ciê. Ba³a siê.Jest wiêcej kopii? .Rano zostawi³am wydruk u Julii.U miechnê³a siê nieweso³o. w obu miejscach poca³owa³a klamkê.powiedzia³ w koñcu. A gdyby tak powiedzieæ prawdê? Nie. . jak ludzie walcz¹ o jedzenie.No dobrze. . ale nigdzie nie zostawi³a wydruku. . .Zrezygnujesz ze stanowiska.S¹dzi³e . Lekcewa¿¹co machn¹³ rêk¹. . ¿e jeste przebieg³y. by³a u Julii Shumway. .Tak.. na pust¹ ulicê. by s¹dzi³. . Masz notatki. dzielnica handlowa umiera. do czego by tylko zechcieli. Nie mia³a najmniejszego zamiaru wci¹gaæ w to wszystko Andrei. Tyle ¿e na niczym nie znajdziesz mojego nazwiska.Czego chcesz? .Mylisz siê. .Niczego nie zostawi³a u Julii. . Przeka¿esz je Barbiemu zgodnie z poleceniem prezyden. . jak sz³a na Town Common Hill. ¿e Du¿y Jim z Andym mogliby j¹ namówiæ. ciskaj¹c porêcze fotela. . . Na twarzy mia³ u miech.Z Nevady lad prowadzi do Chongquing. jakby Brenda uderzy³a go piê ci¹ w skroñ. Brenda milcza³a.zrozumiesz ma³e odstêpstwo od regu³y.. i tym ³atwiej siê podda³. znajdê. Jezioro Chester zmieni³o siê w brudn¹ ka³u¿ê.Da³am ci szansê.Nigdy w ¿yciu nie oddam stanowiska temu ³achadojdzie. Mamy kanalizacjê niemodemizowan¹ od lat sze ædziesi¹tych dwudziestego wieku. narazi³aby Andreê.Owszem. . . Du¿y Jim odsun¹³ siê gwa³townie w fotelu.Gdzie te zapiski? . rzeczywi cie zrobi³e dla miasta wiele dobrego.Za³atwia³em sprawy poza miastem . . Poza tym chcia³a. . Jeste pieprzonym zak³amanym egoist¹ i draniem.Town Ventures. .podjê³a. By³a u Burpeego.

. 21 Du¿y Jim wszed³ do domu i z komody w holu wzi¹³ firmow¹ czapkê autokomisu. W porz¹dku. grzebieñ i jak¹ powie æ w kieszonkowym wydaniu. . wrzuciæ za wygas³y piec. Bêdzie doskonale. jakby siê ga³¹ z³ama³a pod ciê¿arem lodu. naci¹gn¹³ na oczy. wiêc kiedy dotkn¹³ jej ramienia. On tak¿e wsta³. A tak¿e rêkawiczki. Zajrza³ do torebki. póki Junior nie wróci i nie zabierze jej do innych ofiar Dale'a Barbary. Nikogo. Brenda siedzia³a na fotelu. tak jak na niego opad³a. Znalaz³ portfel. Do tej pory Brenda Perkins pozostanie zwyk³ym manekinem przygotowanym na Halloween.Drugi b³¹d pope³ni³a . I przekrêci³ g³owê. Chwyci³ j¹ za twarz. g³owê mia³a zwieszon¹ na piersi. Wsadzi³ jej na g³owê czapkê. Przy pustej ulicy. ¿e jeste bezpieczna w ogrodzie przy ulicy. Zostawi³ j¹ z czapk¹ naci¹gniêt¹ na oczy. na rêce w³o¿y³ rêkawiczki. na kolanach po³o¿y³ dyniê. pod¹¿y³a w wielk¹ ciemno æ. Wystarczy zanie æ do piwnicy. odruchowo siê do niego odwróci³a. a potem czekaæ na syna. Brenda Perkins us³ysza³a suchy trzask. zak³adaj¹c. I dyniê ze spi¿arki. Rozejrza³ siê dooko³a. Mówi³ uprzejmym tonem. z dyni¹ na kolanach i wróci³ do domu schowaæ torbê. Wo³aj¹c mê¿a.

przysta³ Joe. By³y tylko trzy.odpar³a Norrie. by³ cz³owiekiem my l¹cym) nad podobieñstwem morderstwa i chipsów ziemniaczanych: szalenie trudno jest poprzestaæ na jednym. ¿e nikt nie widzia³. .po jednym dla ka¿dego.W KICIU 1 Radny Rennie s³usznie za³o¿y³. nawet gdyby od tego mi a³ zale¿eæ los miasta. . . je¿eli tak chcesz. patrz¹c na niego. Ukryli siê miêdzy drewnianymi cianami mostu Pokoju. . Kaza³a ch³opakom podej æ do sprawy jak do rytua³u ci¹gaj¹cego fart. co te¿ pasowa³o doskonale .Jakich bogów? .zapyta³ Benny Drake.Mo¿e byæ ten bóg.Jakich chcesz . czy ta wiedza by go powstrzyma³a? W¹tpliwe. Natomiast wcze niej zapamiêta³a j¹ nawet nie jedna osoba. Nie rozumia³. Nie zauwa¿y³a ich tak¿e Brenda w drodze na Town Common Hill. co w tym poci¹gaj¹cego. a nie jak zwykle zebranymi w koñski ogon. w tym jedna. Na pewno by pad³a z w ciek³o ci. jak Brenda przysz³a do niego tego ranka.No dobra . co siê nazywa Bóg. ale trzy. id¹c na róg Mill i Main. bo w³a nie Norrie zdoby³a papierosy . .Ja bêdê siê modli³a do Wonder . A potem bierzemy siê do roboty. I na pewno zabroni³aby Joemu na zawsze zadawaæ siê z Norrie Calvert. jakby na ca³ym wiecie nie by³o równie têpego stworzenia. wiêc paczka zd¹¿y³a siê pokryæ grub¹ warstw¹ kurzu.Wypalimy jak Indianie b³agaj¹cy bogów o powodzenie na polowaniu. na swój sposób. podoba³a siê obu ch³opcom. które znalaz³a na pó³ce w gara¿u.Ubran w ró¿owy top i d¿insowe szorty. . Najgorsze by³oby wówczas. Gdyby Du¿y Jim o tym wiedzia³. Zawsze go ciekawi³o palenie papierosów. ¿e tamci nie chcieli byæ zauwa¿eni. A to dlatego. z w³osami wyj¹tkowo rozpuszczonymi. a przecie¿ musi co byæ. Wtedy ju¿ za pó no by³o na odwrót.pogniecione i mocno wychud³e winstony. lecz same papierosy wyda³y siê Norrie ca³kiem w porz¹dku. . Jej ojciec rzuci³ palenie rok Wcze niej. Nie to jednak by³o najgorsze. ³ami¹c tym samym parê zakazów. Mo¿e jednak by siê zastanowi³ (w koñcu. 2 Du¿y Jim przegapi³ patrz¹cych. gdyby Claire McClatchey zobaczy³a papierosy. która tak¿e mieszka³a przy Mill Street. A mo¿e nawet pad³aby dwa razy. skoro tylu ludzi pali.

stoj¹c. Benny swojego nie prostowa³. Bo jak zemdlejesz.Niespecjalnie . Zerkn¹³ na torbê tkwi¹c¹ w koszyku jego roweru.oznajmi³a. Zamknê³a oczy. .Rytua³ rytua³em. . to bêdzie jeszcze gorzej. przysunê³a p³omieñ najpierw do papierosa Joego. . ale mniej wiêcej jak skoñczy³am dziewiêæ lat.spyta³a. . . ale kas³aæ i rzygaæ te¿ nie. osun¹³ siê Norrie na kolana. Chyba ¿eby mdlej¹c.. zaczê³a poruszaæ wargami.Superbohaterka. Tylko ¿e zaczê³o mu siê krêciæ w g³owie. Zapali³a zapa³kê. potem Benny'ego.Jeszcze nie pali³e . To by³oby super.stwierdzi³ Joe. ale wiñstwo! .Wszechpotê¿na GI Joe.spyta³ Joe. a ju¿ na pewno nie da³o siê wy miaæ.Popielniczka . Chyba ta g³upia Yvonne Nedeau mi je zasunê³a. Mo¿e faktycznie co w tym jest. . Zaci¹gn¹³ siê papierosem. Benny spojrza³ na Joego.ale dzisiaj lepiej nie ryzykowaæ.stwierdzi³a Norrie z grobow¹ powag¹. . Norrie kopnê³a go. Dym pali³ go w gardle. . lecz rozkaszla³ siê rozpaczliwie. ostro¿nie go rozprostowa³. ale lepiej ¿eby my nie podpalili mostu.Zastanowi³ siê chwilê. wzruszy³ ramionami i te¿ zamkn¹³ oczy. . gdzie zniknê³y. Teraz on zaci¹gn¹³ siê dymem. cz³owieku. Tam niedaleko sta³y rowery. ale nie by³o tak le.przyzna³ Benny . wys³uchaj. Benny zdmuchn¹³ zapa³kê. .Wonder Woman to superbohater. modlitwy swojego pokornego s³ugi Drake'a.. ¿e pogiêty bêdzie bardziej cool.Dlaczego to zrobi³e ? .Wonder Woman nie jest bogini¹ .Dla mnie jest bogini¹ . Wzi¹³ papierosa. Spokojnie z tym zaci¹ganiem.Mia³am kiedy jej niezniszczalne bransolety mocy.Bo trzy z rzêdu to pech.Wierzysz w to? . .Woman. bo odrobinê krêci³o mu siê w g³owie. Kiedy chcia³a zapaliæ swojego. Joe wsta³ (trochê niepewnie. . której nie sposób by³o siê sprzeciwiæ. Na papierosie rós³ s³upek popio³u. Nie chcia³ wyj æ na cykora. W jakim sensie by³o to przyjemne uczucie. . nie otwieraj¹c oczu. ni¿ gdyby siê porzyga³. pomy la³. Wci¹gn¹³ zaledwie odrobinê dymu. Uzna³. proszê. . Norrie wyci¹gnê³a z kieszeni nakrêtkê od soku. Wyg³adzi³a papierosa..Rany. co? . w oczach stanê³y mu ³zy. zaryzykowa³ jeszcze jedno poci¹gniêcie) i poszed³ na koniec mostu od strony miasta .

. nadal nie otwieraj¹c oczu. . na koñcu mostu. a potem posz³a do pani Grinnell. szczególnie po po³udniu. Jak zu¿yte. W koñcu powierzono im cenne urz¹dzenie. I nie chodzi³o o zapach tytoniu. .Wszystko jedno.Zbieramy siê .spyta³a Norrie. kiedy t³umy ludzi wraca³y do domu. jak patrzê na przyrodê . Tutaj. Przygl¹dali siê jej g³ównie dlatego. Benny wzruszy³ ramionami. Benny wzruszy³ ramionami.Mog¹ te¿ zwróciæ uwagê na dzieciaki wa³êsaj¹ce siê z drogim sprzêtem nale¿¹cym do miasta.zarz¹dzi³ Benny. . Znam j¹ z widzenia. . . .Lepiej mi siê modli. Brenda Perkins przesz³a przez Main na stronê Prestile.A ty dok¹d? . Podszed³ do nich Benny. móg³by mu powiedzieæ Kucharz. i tak nie zwróci uwagi.. gdzie najwyra niej rozgrywa³a siê wielka bitwa o jedzenie. ¿eby siê trzyma li w odpowiedniej odleg³o ci. . który zdawa³ siê unosiæ z wody (ten zapach. zatrzyma³a siê przed domem McCainów.Zastanowi³ siê przez moment. Przypomnia³o Joemu zesz³oroczn¹ wycieczkê z rodzicami do Nowego Jorku. Chwilê pó niej kto dotkn¹³ jego ramienia.Nie szeryfie. Wyrzucaj¹c go. Joe kciukiem wskaza³ torbê w koszu przymocowanym do kierownicy górala Schwinn High Plains.Kto to jest? . tylko komendancie policji. A w ogóle to pewnie nas wcale nie zauwa¿y. ten mu siê nawet spodoba³.odpar³ Joe. zobaczy³ Brendê Perkins id¹c¹ na wzgórze.zapyta³a Norrie. . Norrie szturchnê³a go ³okciem.Albo z papierosem . . . Wszyscy troje spojrzeli na swoje papierosy. .Nie mo¿emy jechaæ. . póki ona nie zniknie . Lekko. jak siê nazywa. Wdowa po szeryfie. Metro czuæ by³o trochê podobnie. ale z daleka. za delikatnie na Benny'ego. zwietrza³y alkohol i kwa ny odór chemikaliów.Nie wiem. Doro li po prostu nie widz¹ dzieci.stwierdzi³a Norrie.doda³a Norrie.Chyba ¿e na desce. W rzeczywisto ci po prostu chcia³ zaczerpn¹æ wie¿ego powietrza. mo¿na pokochaæ). ¿e nie mieli na co patrzeæ. . Ca³e miasto pojecha³o do supermarketu. ale nie wiem. Nie trzeba ich by³o przekonywaæ. powietrze te¿ by³o nieszczególne. g³upku jeden. Strz¹sn¹³ popió³ na rêkê. Chodzi³o o inne zapachy zalegaj¹ce na mo cie: gnij¹ce drewno.Co za ró¿nica? Nawet je¿eli nas zobaczy. We troje przyjrzeli siê wydarzeniom.To pani Perkins.

Mill Street ma cztery przecznice d³ugo ci! .Cz³owieku. przechodzi ulicê. . zna siê na ró¿nych gad¿etach. .Nagroda tygodnia. Gospodyni prawie natychmiast zatrzasnê³a go ciowi drzwi przed nosem. Benny uniós³ do ust wyimaginowany mikrofon.Zmierzy³a go . Joemu wyra nie ul¿y³o. Proszê pani .odraportowa³. Po chwili ch³opcy znów spojrzeli na ulicê.Nooo. te¿ mu by³o niespecjalnie.przypomnia³ mu Benny.Wraca na Main Street . Ma to we krwi. . . czego w³a ciwie siê obawia³.Barbie uwa¿a. najwyra niej zdziwiona lub zak³opotana. wiêc dzieciaki odruchowo cofnê³y siê g³êbiej w cieñ. chocia¿ nie potrafi³by powiedzieæ. ci¹gniêt¹ zmartwieniem. który zosta³ za miastem. Pani Perkins rozmawia³a z pani¹ Grinnell. . a nie cz³owieka. I kiedy wpatrywa³a siê w zdjêcie tatusia. A sprawa jest bardzo wa¿na . No. Joe i Norrie siê za miali. ¿e je li w ogóle ktokolwiek zdo³a uruchomiæ to urz¹dzenie. fantastycznie ³adnie i fantastycznie doro le. Wymiana zdañ nie trwa³a d³ugo. lecz kiedy spojrza³ na twarz matki. po czym zesz³a ze schodów.. twierdz¹c. Nie minê³y jeszcze trzy dni od powstania klosza.M¹dry z niego ch³opak. ¿e idzie do mojej mamy? . . By³a wtedy zwrócona twarz¹ w stronê mostu.My licie. ¿e mama martwi³a siê o tatê. a ona ju¿ zd¹¿y³a straciæ na wadze.Kamera na jedenast¹. Ca³k jakby trzyma³a w rêkach fotografiê zmar³ego. Szanse chyba s¹ niewielkie. Wtedy na chwilê straci³y j¹ z oczu. .powiedzia³a wtedy Julia Shumway. dlaczego pani Perkins nie mia³aby zajrzeæ do jego mamy. Wdowa po komendancie policji wyjê³a z torby du¿¹ kopertê.Odwróci³ siê do pozosta³ych dwojga. . ¿e Dale Barbara uwa¿a³ Joego za najodpowiedniejszego cz³owieka do wykonania tego zadania (które z Bennym i Norrie woleli nazywaæ misj¹).oceni³ Benny. to wy³¹cznie pani syn. piêknie . Joe poczu³ siê bosko. . od razu mu siê pogorszy³o. Pani Perkins sta³a jeszcze przez moment.. mo¿e dlatego. W koñcu zgodzi³a siê z pani¹ Shumway. . poda³a j¹ pani Grinnell. który siedzia³ gdzie w motel popijaj¹c piwo i ogl¹daj¹c HBO. Na szczê cie pani Shumway j¹ przekona³a. ale zaraz Joe znalaz³ przyzwoit¹ szczelinê miêdzy bocznymi deskami i wyjrza³.Norrie wetknê³a papierosa w k¹cik ust. a Joe za nic w wiecie nie chcia³by jej przysporzyæ wiêcej zmartwieñ.Wchodzi na moj¹ ulicê! . Joe go zignorowa³. Wygl¹da³a z nim fantastycznie twardo. idzie na wzgórze.Dobra. I tak o ma³o mu nie zabroni³a tej wyprawy.

Vaughana i od je¿d¿enia na desce. Wiêc musimy mieæ nadziejê. . proszê pani. .Naprawdê my lisz. Jasna rzecz. postanawiaj¹c. W torbie tkwi³ stary ¿ó³ty licznik Geigera. . . ¿e powinien zapaliæ jeszcze raz.odpar³ zgodnie z prawd¹. Chyba rozumia³ to lepiej ni¿ one obie razem wziête. . Joe zgasi³ papierosa w zakrêtce od soku. ni¿ zamierza³.spyta³ Benny. synu? . . co mam na my li? .i w koñcu trafi³ do Joego. jak wa¿na jest ta wyprawa dla ca³ego miasta. od Ry¿ego do Julii . która przekonywa³a mamê. Jemu tego nie musia³a mówiæ.doda³a Julia. od komiksów Briana K.poleci³a Julia.Komu w de.I jeszcze jedno .Tak. .odpar³ Joe ostrzej.Spotkamy po drodze ludzi . . temu ce. ¿e maj¹ nie daæ siê z³apaæ.A je li siê trafi¹ jacy gliniarze? . .powiedzia³ Benny'emu i Norrie. A mo¿e lepiej nie? By³ uzale¿niony od komputerów. I wyci¹gamy frisbee.rzuci³ Benny. kiedy . . nastêpnie wyj¹³ torbê na zakupy z drucianego koszyka. Rozumiesz. który kilkakrotni e przechodzi³ z r¹k do r¹k: od Barbiego do Ry¿ego. 3 Brenda zniknê³a miêdzy drzewami rosn¹cymi przy Mill Street. ¿e bêdzie ostro¿ny.Powiedzia³em. westchnê³a.Nie wiem . .Benny'ego i Norrie? Nie ma sprawy. . gdy bêdzie mia³ wiêcej czasu. Chyba dosyæ tych przyjemno ci. Oznacza³o to.spyta³a Norrie. ¿e pod placem jest zakopany jaki kosmiczny generator? .Pewnie ca³e t³umy. W pamiêci mia³ s³owa pani Shumway.Bêdziesz ostro¿ny? Joe obieca³. . ¿e nie bêd¹ na nas zwracali uwagi.Dobra . Ostro¿nie zdusi³ papierosa w prowizorycznej popielniczce.Pakujemy go z powrotem do torby. . .uwa¿nym spojrzeniem od stóp do g³ów. ¿eby siê skoncentrowaæ na nowym do wiadczeniu.I zabierz ze sob¹ przyjació³ .Wszystko jest mo¿liwe.Postarajcie siê nie rzucaæ w oczy. ¿e to mo¿liwe . .Kiedy ty tak urós³. jak ju¿ siê skoñczy ten cyrk pod supermarketem.

Joe nie wierzy³ w ¿adne mod³y za sprawy. Joe im nie przeszkadza³. ¿e to wiêcej ni¿ mo¿liwe. .Oby wasze mod³y okaza³y siê skuteczne. Pole si³ow e musia³o zostaæ w jaki sposób wygenerowane.powiedzia³. Zanurkowa³a pod lu no zwisaj¹c¹ ta m¹ policyjn¹. .zdecydowa³a Norrie. . 4 Wcze niej tego ranka. to powsta³a na skutek dzia³ania pola si³owego.za mia³ siê Benny.Masz najs³uszniejsz¹ racjê . . siedz¹c w salonie. Opu ci³ wzrok na skarpe .Jedziemy szukaæ . . Lubi³ ich miêdzy innymi za to. t³umi¹c u miech. .zacytowa³a pani McClatchey. zanim wyruszyli na poszukiwania.zgodzi³ siê Benny.zgasi³ go Joe. .podrzuci³a Norrie. dawaj batonik. które wygl¹da jak skarpetka Joego McClatcheya. z zupe³nie innej beczki: ¿eby po znalezieniu generatora Norrie go jeszcze raz poca³owa³a. g³upku . Jego zdaniem podchodzi³o to pod elektrodynamikê kwantow¹. tak samo jak poprzedniego dnia. nie le . no nie? .Gdzie ona ma rodek? Benny i Norrie przestawili szare komórki na wy¿sze obroty. . kiedy by³ u nich pani Shumway z licznikiem Geigera.Cukierek albo psikus lepsze ni¿ migus . . Norrie w milczeniu obserwowa³a. ¿e tego rodzaju pytania potrafi³y ich zainteresowaæ.W zasadzie s¹dzi³. ¿e cipa jej odlecia³a . bo ka¿ê ci w¹chaæ stopê . . Mieszkamy w mie cie.Albo stary damski but .To jest Chester's Mill . zdj¹³ z prawej nogi but i bia³¹ skarpetkê. . jak Joe rozk³ada skarpetkê na dywanie i wyg³adza d³oni¹. W sobie zreszt¹ te¿.Strasznie tam ciasno by³o.ofuknê³a go Claire McClatchey.Jedna stara kobieta w bucie sobie mieszka³a . ale nie chcia³ niepotrzebnie rozbudzaæ w nich nadziei. którymi móg³ sam pokierowaæ. .Nie le.dyngus. Siedzia³a na kanapie i trzyma³a w d³oniach fotografiê mê¿a. ale te¿ obrzuci³a Benny'ego karc¹cym spojrzeniem.Taki nasz los. je³opie. Je¿eli kopu³a nie by³a pochodzenia nadnaturalnego.odezwa³ siê Joe. Chudzielec Joe.Cicho. ¿e to prawdopodobne. Gimnazjalna wersja rymowanki brzmia³a nieco inaczej: Tyle dzieci mia³a. mimo to mia³ jedno ¿yczenie.W tym kszta³cie.Nie nazywaj przyjaciela g³upkiem . tyle dzieci mia³a. D³ugo i naprawdê. .

.Obiecajcie mi tylko.Super.Zanim zd¹¿y³ zadaæ nastêpne pytanie.powiedzia³a.u ci li³ Joe.Oj.Skarpetka to te¿ kszta³t geometryczny . Claire McClatchey przybi³a Benny'emu pi¹tkê. Jednak tego nie powiedzia³. Joe postawi³ kropkê wiecznym piórem. .podsumowa³a pani McClatchey .zauwa¿y³ Benny. zostawicie to fachowcom za¿¹da³a Claire. czasami jeste mêcz¹cy.odezwa³a siê w koñcu Norrie. Tam bêdziecie szukaæ? .powiedzia³ Joe..Tak mi siê wydaje.? . . nawet Claire siê u miechnê³a.. . Obiema trzyma³a fotografiê. Zastanowi³a siê nad tym chwilê. .. gdzie spód w kszta³cie stopy przechodzi³ w górn¹ czê æ. Benny. lekko ci¹gaj¹c brwi. Podniós³ rêkê. .Tutaj. nadal ze zdjêciem mê¿a w d³oni. czy to zejdzie . . .Niech pani przybije pi¹tkê. . . Joe pokiwa³ g³ow¹.Ale pewnie i tak przydadz¹ siê nowe.westchnê³a Claire. To jest rodek.Jeszcze jedna pi¹tka.. Wysil zdrowy rozs¹dek..Bo twoim zdaniem .Tak jest! . . ale kto wie. odezwa³a siê jeszcze raz: .rodek nie bêdzie taki jak w kole albo kwadracie . Matka trochê podciê³a mu skrzyd³a. mamo.powiedzia³a Norrie.Tam bêdziemy szukaæ najpierw . Blado u miechniêta. matko brata mojej duszy.Na mapie Chester's Mill jest zbli¿one do sze ciok¹ta . Nie chcia³ jej zasmucaæ jeszcze bardziej. to on chcia³ grzmotn¹æ tym wyja nieniem. Nie taki jak w figurach geometrycznych. . Ch³opak u miechn¹³ siê smutno.krzykn¹³ Benny i ponownie uniós³ d³oñ.Na mapie to by by³o mnie wiêcej w okolicach placu.Niech pani siê nie martwi . .Nie wiem. Oj.generator powinien byæ mniej wiêcej po rodku miasta. . .Bêdê ich pilnowa³a.Przynajmniej plac to miejsce bezpieczne . . zdaje siê. . proszê pani! . . ¿e je li faktycznie co znajdziecie. ¿e to my jeste my fachowcami. Tym razem Claire nie podnios³a rêki.ucieszy³ siê Benny. matko brata. .Ale niewa¿ne. pomy la³ Joe.Tylko jak go nazwaæ? Skarpetkagon? Norrie wybuchnê³a miechem. Norrie wskaza³a na skarpetce miejsce.

Poziom wody siê obni¿y³. 5 Joe z przyjació³mi zeszli ze wzgórza a¿ do estrady na rodku placu. .W³¹czaj! . Pot wyst¹pi³ mu na czo³o. wiate³ko zasilania b³yszcza³o jasno na bursztynowo.Moja mama mówi dok³adnie to samo. bo na pó³nocy kopu³a przegrodzi³a rzekê tam¹. na mie cie . Potem wskazówka opad³a na plus dwa i tam zosta³a.W³¹czaj. ale ja go kocham. . . Ka¿de z nich kolejno w³¹cza³o i wy³¹cza³o urz¹dzenie. W domu Joego przetestowali licznik Geigera wielokrotnie i wszêdzie dzia³a³ niezawodnie . . Drgania wska nika by³y prawdopodobnie .rozkaza³ Benny. Pewnie by tak sta³ jeszcze jaki czas. pomy la³ Joe. Za ich plecami szumia³a Prestile. ¿e zrobi jaki trik na desce. Norrie cisnê³a Joego za ramiê. Teraz nieustraszeni je d cy uratuj¹ Chester's Mill.Zdajecie sobie sprawê. Norrie poszpera³a w szafce z narzêdziami ojca i znalaz³a nie jedn¹. . po³¹czonym z urz¹dzeniem spiralnym kablem przypominaj¹cym przewód od s³uchawki telefonicznej. Teraz jednak. Joe po³o¿y³ kciuk na w³¹czniku.zwierzy³a siê kolegom. . ¿e maj¹ do czynienia z promieniotwórczo ci¹ naturaln¹.No dobra . Czu³. odgadli. wyci¹gaj¹c przed siebie rêkê z czujnikiem licznika.I kiedy siê zabije.Fakt . ig³a zadr¿a³a raz czy drugi. I zaraz na wierzchu po³o¿y³ d³oñ Benny. jedna wystarczy³o je przemyæ sod¹ oczyszczon¹. Bateria zasilaj¹ca urz¹dzenie wyczerpa³a siê ju¿ dawno..odezwa³ siê Benny. je¿eli nie bêdzie on emitowa³ fal alfa albo beta. ale trzyma³a siê blisko zera na skali.. Joe skamienia³. Chocia¿ nie mieli do wiadczenia w korzystaniu z czujników promieniowania.Dosyæ tej zabawy w chowanego. a styki za niedzia³y. gdyby nie Norrie.zw³aszcza przy zegarze z fosforyzuj¹c¹ tarcz¹. Bardzo ostro¿nie (i z autentycznym szacunkiem) Joe wyj¹³ licznik Geigera z torby na zakupy. Dziewczyna rozlu ni³a u cisk. Zmierzy³ pozosta³ych dwoje ponurym spojrzeniem. jak zbieraj¹ siê coraz wiêksze krople. która po³o¿y³a d³oñ na jego rêku. ¿e to urz¹dzenie mo¿e wskazywaæ zero nawet blisko generatora.. ¿eby zal ni³y jak nowe.On ma normalnie wira na punkcie baterii .popar³a go Norrie. Joe powoli obszed³ estradê. jak siê uprze.Bo mnie szlag trafi! . Do jutra zostanie tylko szlam. . Ig³ wskazuj¹ca IMPULSY NA SEK. ale trzy sze ciowoltowe baterie. gotowe p³yn¹æ w dó³. natychmiast skoczy³a na plus piêæ. We trójkê przestawili suwany prze³¹cznik. Jako im nie sz³o. W³¹czamy to cudeñko. .

jednak Joe.Najlepiej chiñszczyznê. W dodatku zachcia³o im siê je æ. wskazówka na tarczy sta³a miêdzy plus piêæ a plus dziesiêæ.Chod cie do mnie . Szli gêsiego. 1808. . znowu byli zapatrzeni w skalê licznika. wskazówka drgnê³a. Na krótko przyci¹gnê³a ich spojrzenia.zamilk³a. ¿e to nie mo¿e byæ takie ³atwe. Zanim dotarli do cie¿ki.Nic. które zabrali ze sob¹ w ramach kamufla¿u . lecz nie zwrócili uwagi na to. .Mo¿e bêdê mia³a wiêcej szczê cia. .spowodowane jego ruchami. budz¹c raczej smutek ni¿ zachwyt. Karetka na sygnale pojecha³a w stronê Food City..Niech bêdzie. zmieniaj¹c siê pr zy liczniku Geigera. . Jesienne li cie zwisa³y z ga³êzi. Prawie wszyscy wygl¹dali na zawstydzonych.Ale co? . jak doskonale uzupe³niaj¹ siê rozczarowanie i brak zaskoczenia. ROK ZA£.Fakt. Joe spojrza³ na Benny'ego.Super . . Normalnie nikt nie robi tego tak jak ona. Wiêkszo æ taszczy³a zapasy ¿ywno ci. ale. Kilka osób zosta³o pokaleczonych. . Benny wzruszy³ ramionami i odda³ dziewczynie licznik. . Zreszt¹ nie by³o to potrzebne.zaproponowa³ Joe.Mo¿e jeszcze spróbujemy po drugiej stronie rzeki? . patrz¹c nad ramieniem Norrie. Wrócili do mostu Pokoju i przeszli pod ta m¹ policyjn¹. W po³udnie Joe i przyjaciele gotowi byli siê poddaæ. gdzie w g³êbi duszy wiedzia³. Pewnie g³upio.za¿¹da³a Norrie. . ten i ów pcha³ przed sob¹ wózek z supermarketu. Stamt¹d wydeptana cie¿ka prowadzi³a w górê miêdzy dêbami. Odda³ jej urz¹dzenie bez sprzeciwu. ¿eby zbyt nio nie nadwerê¿yæ przegni³ych desek. . Tak tylko sobie pomy la³am. Ma³o kto spo ród wracaj¹cych d domów patrzy³ na plac. który znów poczu³ siê lepiej. Chop suey.zaproponowa³a Norrie. On ich te¿ nie zauwa¿y³.byli zbyt zajêci. Zadziwiaj¹ce. tym razem za kó³kiem hummera swojego ojca.ucieszy³ siê Benny. widzia³ tarczê licznika. . Widzieli samochód skrêcaj¹cy w Mill Street.Daj . W³a ciwie go to nie zdziwi³o. Nawet nie pomy leli o wyci¹gniêciu frisbee. lecz mimo wszystko by³ mocno rozczarowany. Kiedy jednak Junior jecha³ w drug¹ stronê. Zeszli na drugi brzeg obok znaku OPUSZCZASZ MIASTO CHESTER'S MILL. No i oddalimy siê od centrum. Gdy minêli rodek mostu. Ale tam jest tylko las.. Na mo cie by³o ch³odno i mroczno. . jesionami i brzozami. Joe wzruszy³ ramionami. . Przez nastêpn¹ godzinê chodzili we wszystkie strony po placu. ¿e za kierownic¹ siedzia³ Junior Rennie.Mama co nam wykombinuje.

.Jasne! .Fakt . Dziewczyna wygl¹da³a na zadowolon¹.Tata mówi. W koñcu nie musia³ czekaæ na poca³unek. Licznik niespecjalnie wariuje. ¿e generator i nadajnik to mniej wiêcej to samo .powiedzia³ Joe.No tak. .Wie¿a WCIK nie jest wysoko . Tak mówi tata. .przyciê³a mu Norrie. Mo¿e to tam. Jak zwykle pyskata.Wygl¹da na to. lecz nadal mia³a ci¹gniête brwi. ma krótszy zasiêg.Black Ridge . Na razie wskazówka znajdowa³a siê ca³e kilometry poni¿ej tego miejsca.Pomy la³am sobie.stwierdzi³ Benny. lecz Joe mia³ niezbit¹ pewno æ.powiedzia³a Norrie. Wszyscy troje zafascynowani patrzyli.Po czterdziestce .Ale po obiedzie .90 te¿.Stoi w przecince i wysy³a Jezusa w wiat. TR .O co ci w³a ciwie chodzi³o? . .przypomnia³ sobie Joe. Joe przybi³ ¿ó³wika.Tam.doda³ Benny. ¿eby by³ wysoko.zgodzi³ siê Joe. a mo¿e nie byæ. po czym wskaza³ w odpowiedni¹ stronê. Wiêc pomy la³am sobie: Gdzie jest najwy¿sza czê æ miasta? .odpar³a Norrie. ¿e ma sto tysiêcy watów czy co takiego. a Joe przygl¹da³ siê Norrie. Norrie. . Wycelowa³ czujnik licznika w odpowiednim kierunku. jak wskazówka przesuwa siê na plus dziesiêæ. .Widaæ stamt¹d ca³e Mill. .O.przytakn¹³ Benny. ¿e pomys³ nie by³ g³upi.Przy Black Ridge Road jest stary sad . po czym ustawi³a siê mniej wiêcej na plus osiem. Górny koniec zaznaczono kolorem czerwonym. . Leciutko. . Wskazówka podskoczy³a. . . chocia¿ nie mia³o cmokn¹³ tylko w k¹cik ust. . Stukn¹³ w szybkê czytnika. Mo¿e cztery. Wiem na pewno.wyrwa³o siê Benny'emu.Wzgórze Black Ridge . ¿e i tak pokazuje co wiêcej ni¿ promieniotwórczo æ naturaln¹. ja pieprzê . Benny patrzy³ na drgaj¹c¹ ig³ê. Mia³ siebie za cz³owieka praktycznego.No i nadajnik nie musi byæ po rodku. Jakie trzy kilometry.spyta³. . . Lepiej pojed my tam na rowerach. . czego szukamy. . Mo¿e to co . ale ten nadajnik jest potê¿ny . Chocia¿ zarumieniona. .Poza dziesi¹tk¹ skala szybko d¹¿y³a do plus piêciuset i zaraz do plus tysi¹ca. . . Sam go sobie wzi¹³.Mo¿e co byæ. wystarczy. jeste genialna.zgodzi³a siê dziewczyna i unios³a piê æ.

a Ry¿y Everett z pomoc¹ Barbiego i dwóch nastolatek opatrywa³ w szpitalu ofiary zamieszek pod supermarketem. Uzna³. a mo¿e poproszono go o rezygnacjê? Nie czas jednak ani miejsce na takie pytania. Junior potar³ skroñ.6 W czasie gdy Joe. Rzuci³ szko³ê. . Benny i Norrie jedli obiad w domu McClatcheyów (faktycznie dostali chiñszczyznê). . Tak to jest na tym wiecie. . By³ blady i powinien siê ogoliæ.odpar³ Du¿y Jim. nie posta³a mu w g³owie nigdy w ¿yciu.Do wiêzienia pójdzie Dale Barbara. odhaczaj¹c kolejne punkty. Ludzie s¹ przera¿eni. Nawet gdyby kopula nie przetrwa³a do wieczora. . obla³ egzaminy.stwierdzi³ Du¿y Jim.zapyta³ z prawie bezinteresownym zaciekawieniem.Pójdziemy do wiêzienia? . ¿e zabi³ Brendê Perkins.Chyba tak . . je¿eli mo¿e siê ruszaæ. . . . Junior wszed³. dlaczego Junior przerwa³ naukê w Bowdoin College. nawet wtedy. U miechn¹³ siê.Bo znam historiê. niestety g³upi. gdy ta wied ma Perkins zaczê³a go obrzucaæ oskar¿eniami. synu? Junior kiwn¹³ g³ow¹.odpowiedzia³. Te¿ powiniene czasem poczytaæ. Na pewno nie Searles.Sk¹d wiesz? . mia³ zabezpieczone ty³y. na szczê cie ju¿ nie wygl¹da³ jak mieræ. Dobry z niego ch³opak.Wszystko za³atwione.Wszyscy uwierz¹.Nie . Zobaczy³ swojego hummera wracaj¹cego na podjazd i odznaczy³ nastêpn¹ pozycjê: Brenda do³¹czy³a do pozosta³ych. ¿e jest gotowy. . byæ mo¿e. Lewe oko mia³ zaczerwienione. Junior nic nie powiedzia³. wiêc uwierz¹. Du¿y Jim Rennie w swoim gabinecie przegl¹da³ listê. Du¿y Jim ponownie zapyta³ siebie. ¿e móg³by wyl¹dowaæ za kratkami. Na koñcu jêzyka mia³ pytanie. Tylko czy naprawdê chcia³ poznaæ odpowied ? Byæ mo¿e.Mylisz siê . .Nikt nie uwierzy. raczej niegro nie.Bêdziesz potrzebowa³ pomocy. ale pewnie lepszy by³by Thibodeau. . My l. . czy syn zdo³a mu wy wiadczyæ jeszcze jedn¹ drobn¹ przys³ugê. co te¿ siê dzieje z tym m³odym cz³owiekiem. nadal u miechniêty. ca³kowicie i bezdyskusyjnie. rzuci³ kluczyki od samochodu na biurko. Mo¿esz wzi¹æ Franka.Mogê spróbowaæ. Natomiast zapyta³.

Przynajmniej w granicach miasta. id tam i przy³ó¿ po ³bie najbardziej agresywnemu. a w³a nie tego by³o mu trzeba. zanim Stacey Moggin odebra³a. ale po³owa z nich chce posiedzieæ. Staram siê nie zamykaæ ludzi. Jim. ¿e szatañski wynalazek oka¿e siê równie przydatny jak wymiona u byka. i nie prze³¹czy³a go na oczekiwanie. . Przez kilka chwil s³ucha³ McGruffa the Crime Doga. Roux wyl¹dowa³a w szpitalu z kompletnie rozwalon¹ doln¹ po³ow¹ twarzy. Jeste my bardzo zajê. U miech Du¿ego Jima sta³ siê znacznie szerszy. a w tle jeszcze s³ychaæ by³o ha³as i zamieszanie. Dostali my bêcki. . . Na posterunku policji odezwa³y siê trzy sygna³y z rzêdu. skarbie.przy tych rzadkich okazjach. Gdy us³ysza³. . s¹ w ciekli jak osy. ¿e Stacey nienawidzi byæ nazywana skarbem.Co mam zrobiæ? .Twoim zdaniem dzwoni³bym z jak¹ ma³o wa¿n¹ spraw¹? Skarbie.Czy dzisiaj kwestia zwiêkszenia si³ policyjnych wydaje ci siê sensowniejsza. jak kto kogo wyzywa od skurczysynów i z³odziei. Ta nowa ma³a. . ..Mówi Jim Rennie. Je li cz³owiek naprawdê musi przekazaæ pi³kê .Policja . . . mam tu dom wariatów.. Nie czeka³a. Ci.Je li sprawa nie jest pal¹ca.Wiedzia³. . Myk . jednak ci¹gle mu siê udawa³o uzyskaæ po³¹czenie. bior¹c pod uwagê poranne atrakcje.Mów szybko. Proszê zadzwoniæ pó . Sam Verdreaux wykona³ zadanie. ¿e siê pieszy.trzeba j¹ koniecznie podaæ . . Moment pó niej zosta³ prze³¹czony na oczekiwanie. Za ka¿dym razem oczekiwa³. Oczywi cie by³a to kwestia wyczucia..zapyta³ Rennie. Du¿y Jim wzi¹³ do rêki komórkê.. Du¿y Jim by³ nie w ciemiê bity. a¿ skoñczy. .rzuci³a w s³uchawkê..Nie bêdê dzwoni³ pó niej .Daj mi komendanta.przerwa³ jej Du¿y Jim. jak leci. kiedy nie mo¿na rzuciæ samemu . a¿ wreszcie kto podniós³ s³uchawkê.O Chryste.myk.Najpierw co sprawdzê. co nie trafili do szpitala z powodu po³amanych ¿eber albo innych takich. Wybra³ numer komisariatu. ¿eby go o tym poinformowaæ. Wy³¹cznie dlatego u¿y³ tego s³owa. zupe³nie straci³a urzêdowy sznyt.Kiedy ju¿ bêdzie po wszystkim.. je li chcia³ komu zale æ za skórê.W³a nie stara siê przerwaæ bójkê. Ciê¿ko dysz¹cy Randolph. Wszyscy siê wzajemnie oskar¿aj¹. Wygl¹da jak narzeczona Frankensteina. Du¿y Jim wcale nie by³ tym zaskoczony. S³ychaæ by³o. a czas siê kurc zy³. u miechn¹³ siê rozanielony. A potem niech Pete przejdzie d o biura i.. . robi skutecznie. tak.. komendancie? . proszê siê roz³¹czyæ i zadzwoniæ pó niej. Z trzaskiem rzuci³a s³uchawkê na blat. choæ Stacey nie zada³a sobie trudu. Na razie mia³ jeszcze sporo do zrobienia.

Frank i Junior pomog¹ ci ich ci¹gn¹æ. .Kto j¹ trafi³ kamieniem .Po tym. ...Randolph zni¿y³ g³os. .Zabawne. Na jaki czas straci³ przytomno æ. tamtych.Jasne. . . Wygl¹da nieciekawie. A jednocze nie wyra nie mia³ nadziejê. ¿e znajdziesz wielu chêtnych rekrutów pomiêdzy m³odymi lud mi ¿yj¹cymi w tym mie cie . Pó niej Junior i Frank sporz¹dz¹ listê nowych rekrutów. co siê dzisiaj wydarzy³o? Ale¿ oczywi cie! My lê.Mel Searles te¿ dosta³.Jim. Zdrowo oberwa³ pod sklepem. .Nawet znam kilku takich spo ród cz³onków Ko cio³a Chrystusa Odkupiciela. Nie! Nie aresztowaæ! Wywal ich st¹d. . A poza tym umiej¹ strzelaæ.Gdyby ta informacja by³a ci potrzebna. . Thibodeau te¿. Nie tych.Zabraæ tych dwóch. kiedy siê zacznie racjonowanie. U miechniêty Du¿y Jim odsun¹³ telefon od ucha.Randolph nie by³ przekonany.Fatalnie . ale ju¿ jest w niez³ej formie.w³a ciwej osobie. Ale przy tym s¹ silni i s³uchaj¹ rozkazów.Jestem pewien..ci¹gn¹³ Randolph. ¿e opatrunek zmieni³ mu Barbara i ¿e wykona³ kawa³ dobrej roboty. Im i ich rodzinom.Spokój! . Przy lesz Juniora? Frank jest tutaj.. I tak s³ysza³ doskonale. mo¿e dwunastu praworz¹dnych. . Przy lij go do mnie. musieli my mu zmieniæ banda¿e.. .Zgoda. Rozmowê przerwa³a wie¿a awantura.No dobrze. . Bêdziemy potrzebowali wiêcej. teraz ju¿ chyba wróci³ do formy. . We za dupê. sam bym ci powiedzia³. Rozleg³ siê trzask.. Na przyk³ad ch³opaki Killiana.stwierdzi³ Du¿y Jim. Dla Juniora mam inne zajêcie. . Naprawdê mo¿esz za³atwiæ wiêcej ochotników? . I dla Thibodeau.Kto zaatakowa³ moich ludzi. Pan Barbara nie bêdzie siê zajmowa³ zmienianiem banda¿y zbyt d³ugo. Dasz im kupony na ¿ywno æ. ch³opaki Killiana s¹ g³upsi od butów.Powiedzia³. Pos³a³em go do szpitala na zszycie. . . kretynie.Po co? . je li inaczej siê nie da! . gdy rozbi³o siê co jeszcze. Nie by³a to jedna osoba. je¿eli to wszystko nie skoñczy siê do przysz³ego tygodnia. ¿e na pocz¹tek przyda ci siê dziesiêciu.Mamy uzbroiæ tych ¿ó³todziobów? . godnych zaufania m³odych ludzi.rykn¹³ Randolph. . Po prostu mi go tu przy lij.powiedzia³ Du¿y Jim. Jak chcesz. . Co spad³o albo zosta³o rzucone. Zap³acisz kwitami.

ty i Thibodeau zjecie porz¹dn¹ kolacjê.Dlatego. ale poniewa¿ wci¹¿ opatrywa³ kolejnych rannych od chwili. przysz³o ci mo¿e do g³owy. gdy z pierwszym kursem karetki znalaz³ siê w szpitalu. to pewnie za nic w wiecie by sobie nie wyobrazi³a. Chyba nie masz nic przeciwko temu? . bardzo Du¿ego Jima rozczarowa³.Nawet gdyby pomy la³a.Nic a nic. .Cztery morderstwa plus wywo³anie zamieszek pod supermarketem. który ci z rana serwowa³ stek z jajkami.Tyle razy by³am w tym gabinecie .Tato. Dzi po po³udniu zamieszka w niej pan Barbara. bo czeka was pracowita noc. Przy planowaniu wam pomogê. a w czwartek jeszcze z piêciu.A jak ju¿ Barbara znajdzie siê za kratkami. ¿e w najbli¿szej przysz³o ci wydawanie gazety nie bêdzie le¿a³o w interesie naszego miasta. . . Barbie stara³ siê utrzymaæ rozmowê w lekkim tonie. by³ .Co takiego? . ¿eby ta ostatnia cela.Pod jakim zarzutem? . . dlaczego marzy³em o tej robocie. . .Przypomnij mi.Co mamy z Carterem zrobiæ? . bo jako nie pamiêtam.Po ca³o ci! 7 . . . Wystarczy tyle? Roz³¹czy³ siê. . ¿e mog³abym sama znale æ siê na le¿ance. Co ty na to? Junior siê zdziwi³.powiedzia³a Ginny Tomlinson swoim ca³kiem nowym nosowym g³osem .... ¿e jeste por¹bany? Du¿y Jim pokiwa³ g³ow¹. Przynajmniej. Teraz przy lij mi tu Thibodeau. Potem we miecie udzia³ w aresztowaniu Barbary.Spalenie redakcji Democrata . na samym koñcu. .Chwilê pó niej znów trzyma³ s³uchawkê w rêku.pocieszy³ go Du¿y Jim.Dlaczego? Zadaj¹c to pytanie.. . Masz jakie obiekcje? .zapyta³ Junior.Dzisiaj? Najpierw drobny rekonesans i odrobina planowania.U³o¿y siê . by³a gotowa na przyjêcie nowego lokatora.Jutro bêdziesz mia³ paru nowych osi³ków. I przypilnuj.a nigdy jako nie pomy la³am. zdolnych m³odych ch³opaków. . ¿e bêdzie ciê cerowa³ facet. zanim Randolph odpowiedzia³.

. us³yszawszy nieg³o ny.. £zy ciek³y jej po policzkach. Ca³kiem jakby ci¹ga³ ko³pak. Tê sam¹ obawê widzia³ na twarzy Giny Buffalino i Harriet Bigelow. ale mo¿e faktycznie istnieje reinkarnacja i dziewczyna sobie zas³u¿y³a? . ¿e w du¿ej czê ci przyczyni³ siê do tego stres. Podejrzewa³. wydzieraj¹c dziury w papierze zakrywaj¹cym le¿ankê. .. lecz wyra ny trzask. . lecz na d³ugo nie wystarczy³o. Ry¿y nastawi³ jej nos. . pomy la³ Barbie.Chyba minie trochê czasu. Georgia Roux co najmniej przez miesi¹c bêdzie siê ¿ywi³a zupk¹ i koktajlami mlecznymi. ¿e komu zaszkodzi. Barbie nie zd¹¿y³ zaproponowaæ Ginny.I ciszej: . Ginny nawet nie krzyknê³a. zamiast pomóc. tyle ¿e one nie mia³y w g³owie tykaj¹cego zegarka Jima Renniego.Jak d³ugo tu jestem? Zegarek mi siê st³uk³.ale z mniej napuchniêtego oka ci¹gle p³ynê³y ³zy.Nikomu bym nie ¿yczy³a tego. ¿e oberwa³a. Odczeka³.Jest taka? . a ju¿ by³o po wszystkim. ale nieprêdko zechce spojrzeæ w lustro. .zwyczajnie zmêczony. Dziewczyna jest wielka jak koñ. trzymaj¹c pielêgniarkê za g³owê i dodaj¹c jej odwagi. . co j¹ dzisiaj spotka³o. Bardzo z ni¹ le? . . Zdaniem Barbiego wygl¹da³a trochê jak Rocky Balboa po walce z Apollem Creedem.Umilk³a na moment.Piêkno ci¹ nigdy nie by³a.Czy to ona krzycza³a? Barbie pokiwa³ g³ow¹. Barbie zerkn¹³ na swój. . ¿eby rodek znieczulaj¹cy dobrze zadzia³a³ (przez te dziesiêæ minut zaj¹³ siê fatalnie wywichniêtym nadgarstkiem oraz zabezpieczy³ banda¿em elastycznym spuchniête kolano jakiej kobiety z du¿¹ nadwag¹). By³y asystent lekarza by³ fantastycznie szybki. zanim poszed³ do innych pacjentów.I ma mózg aligatora . miertelnie siê ba³. Ry¿y wetkn¹³ jej w dziurki od nosa gazê nas¹czon¹ medyczn¹ kokain¹. po czym wyci¹gn¹³ z nosa pielêgniarki gazowe tampony i chwyci³ skalpel. .Georgia? Tak. Barbie mu pomaga³.Spójrz na to od ja niejszej strony . s³ysza³am. tylko konwulsyjnie poruszy³a palcami. Potem by³a ju¿ ca³kiem spokojna . .powiedzia³. Policzki mia³a fioletowe.Oczywi cie.doda³a Ginny. Ry¿y wetkn¹³ r¹czkê skalpela w mniej uszkodzone nozdrze i u¿ywaj¹c jej w roli d wigni.Ry¿y da³ jej morfinê.Bêdzie ¿y³a. zanim bêdê mog³a znowu zje æ stek . gdy nos wróci³ mniej wiêcej na w³a ciwe miejsce.powiedzia³a Ginny. Georgia wy³a na ca³y szpital. .Ry¿y poda³ jej dwa percocety . ¿eby krzycza³a ci¹gaaaj! . wyprostowa³ przegrodê.

Naliczy³ dziesiêæ drobnych okruchów szk³a powbijanych w czo³o i skórê wokó³ oczu. ¿e Ry¿y sam by go wyj¹³ od razu. Barbie s¹dzi³. i¿ poczuje siê lepiej. Jestem szybki jak b³yskawica. tyle ¿e pewnie nie zauwa¿y³. Ginny zerknê³a na pêsetê. bo wiedzia³. ¿e ból daje siê jej we znaki mimo leków. . skoncentrowany na nosie. Otar³ d³onie. . . naciskaj¹c jak najdelikatniej na mniej spuchniêty policzek. Napiêcie trochê odpu ci³o. Rób.. dobrze? Muszê zrobiæ. kiedy bêdzie po wszystkim. ¿e ten gliniarz.Czy ty w ogóle wiesz. .Karma po prostu.Tylko siê nie zachowuj jak typowy lekarz u doktora.To prawda. który ciê uderzy³. co masz robiæ. I co z nim? Przytomny? Na nogach? .A. dobrze? . wyl¹dujesz na pod³odze i trzeba siê bêdzie zajmowaæ tob¹. ¿e trzeba to zrobiæ. Czyli zdrowieje szanowna pani ju¿ jakie piêæ i pó³ godziny. a Czarnoksiê¿nik na to prychn¹³ i za¿¹da³ specjalisty. ¿eby mu siê nie lizga³y (z tego samego powodu nie w³o¿y³ rêkawiczek). tak sobie. tym szybciej skoñczê. co trzeba. kiedy ju¿ trafi do celi.Mowa! Stoi przed tob¹ zdobywca z³otego medalu na olimpiadzie w usuwania szk³a. trzymaj¹c pêsetê w rêku. Przeci¹gn¹³ siê. w tym jeden. Za mia³a siê. . Najgorsze jest czekanie. a¿ mu strzeli³o w plecach.To by³a specjalno æ doktora Haskella. Mel Searles z obanda¿owan¹ g³ow¹ wyszed³ ze szpitala przed dwiema godzinami. . . .Nawet nie zauwa¿ysz. Chyba ¿e wcze niej straci ie. Podpar³ j¹. Po prostu bojê siê o oczy.poprosi³.Aha.Je li ci to poprawi humor. . . .Teraz nic nie mów.Wzi¹³ do rêki pêsetê. jak to siê robi? .Powinnam siê ju¿ pozbieraæ i zaj¹æ chorymi.Dlaczego szanowny pan siê u miecha? . ¿e dobrze by³oby daæ siê zabiæ w czasie aresztowania. . Przesz³o mu przez g³owê. dosta³ kamieniem w g³owê. Mikroskopijny przezroczysty sztylet utkwi³ tu¿ pod k¹cikiem lewego oka. Uzna³. .Wiem. który rzeczywi cie budzi³ niepokój. ¿e ci siê szk³o z okularów nie powbija³o w ga³ki.Je li to zrobisz. Ginny instynktownie odwróci³a g³owê. . Im prêdzej zacznê.Wpó³ do trzeciej.Masz lepszy bajer ni¿ mój by³y m¹¿ .u miechnê³a siê Ginny. wiedz. Gdy Barbie pochyli³ siê.Przy takim ciosie mia³a kupê szczê cia. Kiedy wbi³a mu siê drzazga pod paznokieæ. po czym od razu skrzywi³a i jêknê³a. Zaimponowa³a mu. . . Ry¿y zaoferowa³ siê z pomoc¹.

Barbie go z³apa³. Na skórze pacjentki zal ni³a drobna pere³ka krwi. wiêc poszed³ za Ry¿ym. . I rzeczywi cie. Mo¿na go by³o podziwiaæ na siedz¹co.zawo³a³a. Barbie wypu ci³ powietrze z p³uc. sk¹d otwiera³ siê malowniczy widok na rzekê i most.Im szybciej. LEKARZ STOMATOLOG. gdy by³ ju¿ w drzwiach. pomy la³. Reszta ju¿ bezproblemowa. ¿e przywodzi³ na my l wiewiórkê z pyszczkiem pe³nym orzechów. Barbie spojrza³ na pielêgniarkê. Je¿eli trafi³ do niego jaki drwal z ropiej¹cymi dzi¹s³ami oraz policzkami spuchniêtymi tak.Ginny? Jak tam? Tylko machnê³a rêk¹ w kierunku drzwi. ¿e przez te pó³ godziny. ale dzi jak raz nam siê przyda. gapi³em siê na sraj¹c¹ kuchenn¹ cierkê ze lepiami.Oby mia³ racjê. mogli podziwiaæ zdjêcia chihuahuy Boxera przyklejone na suficie. . Nie ma o czym mówiæ. tym lepiej. Niestety . . u³o¿eni w pozycji nieomal poziomej. Chyba robi³ to rubokrêtem. Pomalowany by³ na zielono i z³oto . ale co mi siê ni wydaje. Gabinet mia³ przy koñcu Strout Lane. . Nazywa³ siê Joe Boxer. Wyci¹gn¹³ okruch szk³a i wrzuci³ do plastikowej miski na stole. co do tego wszyscy byli zgodni.Na jednym z nich ten przeklêty pies wygl¹da.Hej. przystojniaku! . i zaczyna³ mówiæ co o ubezpieczeniu . gdy w drzwiach stan¹³ Ry¿y z metalowym pude³eczkiem po miêtówkach w d³oni i poprosi³ o pomoc.Mo¿e te psy w taki sposób siadaj¹. Normalnie z przyjemno ci¹ bym mu otworzy³ drzwi. Szyld wisz¹cy przed gabinetem przywodzi³ na my l spodenki koszykarza o rozmiarach giganta. Napis g³osi³: JOSEPH BOXER.Dobra.A dok³adnie? . Raczej mam wra¿enie. Czasem po piech jest potrzebny nie tylko przy ³apaniu pche³. 8 W Chester's Mill by³ tylko jeden stomatolog. jakby sra³ . Pos³a³a mu ca³usa. . .zwierzy³ siê Dougie Twitchell Ry¿emu po której z wizyt. Natomiast pacjenci na fotelu. A ni¿ej widnia³o: EKSPRESOWO. Akurat usuwa³ ostatni okruch szk³a.Jest tu taki jeden wrzód na dupie i usi³uje daæ nogê z trefnym towarem. nie uznawa³ ubezpieczenia i przyjmowa³ p³atno æ wy³¹cznie gotówk¹.kolory Mills Wildcats. . Boxer uwija³ siê naprawdê szybko. kiedy Box wyrywa³ mi zêby m¹dro ci.

¿e jednak le¿y na parkingu przy Karczmie Dippera pobity do nieprzytomno ci i ni jaki abstrakcyjny koszmar. Na r¹czce widnia³y s³owa W£ASNO Æ FOOD CITY. ale wyprostowa³ siê dumnie i wypi¹³ pier .Jak to mawia pañski przyjaciel Rennie ..Nie tak prêdko . ¿eby zabiera³ ³apy! . . Na zderzaku mia³ naklejkê MÓJ DRUGI SAMOCHÓD TO TE‾ PORSCHE! Gdy Ry¿y szed³ korytarzem. .zap³atê otrzymasz w niebie.sprzeciwi³ siê Ry¿y. a Barbie w³a nie go dogania³. . . Nie mia³ nic wiêcej..Ju¿ zosta³em opatrzony. Tymczasem Boxer kr¹¿y³ po mie cie porsche. to czy zap³aci³ pan za gofry? . ¿e wszystko przez to. a poza tym chirurgia szczêkowa ma siê nijak do przyklejenia dwóch pla strów. . Twitch trzyma³ go za rêkaw. . Boxer radzi³ mu. mia³ najwy¿ej metr sze ædziesi¹t.Nie ma mowy! . za pracê oczekujê zap³aty. Boxer akurat pod¹¿a³ do wyj cia. wiêc puszczaj! Barbie zwróci³ uwagê na cienki plaster dziel¹cy brew stomatologa na dwie czê ci oraz drugi.odezwa³ siê Barbie . lecz ¿aden z kilku stomatologów. Ludzie gadali. Dentysta najwyra niej stoczy³ walkê o sw oje gofry. na jego prawym przedramieniu. i¿ Joe Boxer by³ zaprzyja niony z Jimem Renniem.Skoro ju¿ mowa o pieni¹dzach. czego chcesz. wracam do domu.Muszê w³o¿yæ gofry do zamra¿arki. . Barbie podszed³ krok bli¿ej i zajrza³ do zielonego plastikowego koszyka.Mo¿esz siê spodziewaæ. Nie mam upowa¿nienia do przeprowadzania takich operacji. Ja muszê zarabiaæ na ¿ycie.zdrowotnym.krzykn¹³ Boxer. którzy w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat próbowa li utrzymaæ praktykê w Chester's Mill. W drugim rêku dentysta dzier¿y³ koszyk wype³niony paczkami mro¿onych gofrów Eggo. ale nikt nie mia³ ¿adnych dowodów.Zosta³e opatrzony gratis. albo gdzie mu tam jeszcze po drodze i wróci³ z gotówk¹. Taki przynajmniej mia³ zamiar. bez wiêkszego efektu. .zawo³a³ na widok Ry¿ego. .To nie ma nic wspólnego z. Jakakolwiek konkurencja zapewne wymusi³aby na nim zmianê tej drakoñskiej polityki. Boxer by³ niewysoki. schowaæ koszyk za siebie. szerszy. Barbie po raz kolejny odniós³ wra¿enie. . same gofry Eggo. jako nie podo³a³. Boxer próbowa³. teraz spodziewam siê zap³aty. Zreszt¹ i tak na pewno nic z tego nie wyjdzie.Powiedz temu g³upkowi. ¿eby siê zwróci³ o pieni¹dze do Ko cio³a albo do ubezpieczalni.

A ja tylko to.Wtedy. . . prawda. nauczyciel historii.Nie wolno! . . ¿e Boxer bardziej wyprostowaæ siê ju¿ nie zdo³a. . Boxer zmierzy³ go hardym spojrzeniem. p³aæ! . . Ry¿y otworzy³ pude³eczko po miêtówkach i wyci¹gn¹³ rêkê przed siebie.Ka¿dy bra³.zaproponowa³ Barbie. potem Ry¿ego. . Twarz mia³ buraczkow¹. prawie fioletow¹. ¿e mam ogromn¹ zamra¿arkê i uwielbiam gofry.stwierdzi³ Barbie .Dopóki pan nie zrobi tego. drogi doktorku. . W rodku znajdowa³o siê sze æ zêbów.. .oznajmi³.Sam zawsze powtarzasz.Postawmy sprawê jasno . .Popatrzy³ na Barbiego wyzywaj¹co. Nie by³ to miech pe³en sympatii.Tak siê sk³ada. w mie cie nie ma s¹du. Rozci¹gn¹³ wargi. nie wypuszczê pana z goframi.Co za pytanie! Ka¿dy bra³. .wietnie.Mowy nie ma! . zadbane zêby. póki jeszcze mamy pr¹d .To mnie pan zabierz do s¹du! Tylko do którego.A je li sobie po prostu pójdê? Chaz Bender..zaprotestowa³ Boxer. a jednak. A.ale chêtnie popatrzê. Barbie wyci¹gn¹³ rêkê i chwyci³ koszyk. . . Wydawa³o siê. ¿e trzeba p³aciæ! Boxer zmierzy³ spojrzeniem najpierw Bendera. z plastrem na nosie i drugim na boku szyi. Wiêc je li chcesz w najbli¿szej przysz³o ci jadaæ na niadani gofry. musisz je na powrót osadziæ w szczêce Georgii. Rozleg³y siê miechy i . . ukazuj¹c drobne. .Torie McDonald pozbiera³a je przed supermarketem. czego chce Ry¿y. co chcia³. mój lito ciwy przyjacielu.zadeklarowa³ siê Twitch. doktorku. Zacisn¹³ piê ci. . .A potem mo¿e ponadziewamy je na widelce i upieczemy nad piecem krematoryjnym. post¹pi³ krok do przodu. co?! W mie cie nie ma s¹du! Sprawa zamkniêta! Ha! Zacz¹³ siê odwracaæ do wyj cia. .I to jak najszybciej.Nie? Proszê mnie postawiæ przed s¹dem.Ja pomogê .stwierdzi³ Ry¿y. za mia³ siê g³o no.mrukn¹³ Twitch.Konfiskujê .Ta operacja nie ma szans powodzenia.P³aæ.. Chaz Bender. . co chcia³ . Niezbyt dobra linia obrony przy oskar¿eniu o pl¹drowanie stwierdzi³ Barbie ³agodnie. S¹ doskona³e.Ja nie bêdê pomaga³ .Gofry pójd¹ do naszej kafejki .zawo³a³. ja ciebie na parkingu spiorê na kwa ne jab³ko. . Ju¿ pana o tym uprzedza³em. Chodzi³a na kolanach i maca³a w ka³u¿ach krwi Georgii Roux. . .

. . Na nim i na jego podw³adnych. chocia¿ ja bym pacjentowi nie da³ ¿adne gwarancji.sam komen dant Randolph w towarzystwie Jackie Wettington. która go stanowczo przerasta³a. Z zielonego terenowca . zanim Randolph zd¹¿y³ unie æ broñ i w niego wycelowaæ.Nie.Patrz na mnie! . Policjanci ju¿ byli w drzwiach. . na zawrocie przed szpitalem zatrzyma³ siê zielony wóz komendanta policji oraz radiowóz. Ry¿y wyszed³ przed Barbiego. Potê¿na kobieta z szop¹ p³omiennorudych w³osów na g³owie odsunê³a na bok Chaza Bendera. Widzisz jakie skaleczenia? Siniaki? . W zaistnia³ej sytuacji dziewczyna bêdzie mia³a szczê cie. Barbie odwróci³ siê do Everetta.Barbie podniós³ rêce. na nim nale¿a³o skupiæ uwagê.Wyst¹p. jakby chcia³ go chroniæ. Doktor Boxer westchn¹³. ¿e siê nimi ud³awi. obróci³ je. Najwa¿niejszy jednak by³ Randolph.Wprawny chirurg szczêkowy w odpowiednich warunkach mo¿e by da³ radê osadziæ te zêby na powrót. Junior Rennie. je li odzyska jeden lu dwa. ¿eby oni siê o tym dowiedzieli. Joe Boxer zacz¹³ siê niepostrze¿enie wycofywaæ. Wypadki chodz¹ po ludziach.Bêdê pilnowa³a. Pewnie by siê nawet zakorzeni³y.Pacjentka jest nieprzytomna? Zanim ktokolwiek zdo³a³ odpowiedzieæ.Postaraj siê. . Zosta³ postawiony w sytuacji. Boxer siê przygarbi³. tylko Thibodeau i DeLesseps promienieli. . Barbie pos³ucha³ rozkazu. . Zdziwi³y Barbiego i trochê zdenerwowa³y. podchodz¹c do drzwi szpitala. Frank DeLesseps oraz Carter Thibodeau.odezwa³ siê Randolph g³o no. .za¿¹da³.powiedzia³a. . nastêpnie odwróci³ siê do lekarza ty³em. . Wysiedli z niego Freddy Denton.Dale Barbara? . ¿eby pokazaæ obie strony. nic nie rozumiej¹c. ods³aniaj¹c p³aski brzuch. Gina Buffalino i Harr iet Bigelow mia³y oczy wielkie jak talerze. Widzia³ zdumienie na twarzy Ry¿ego. . Wszyscy mieli kamienne twarze. . Wzi¹³ od Ry¿ego pude³eczko po miêtówkach.Jestem jej matk¹. Potem podci¹gn¹³ koszulkê. wyjêli broñ. Niekiedy ludzie im pomagaj¹. Wszyscy byli uzbrojeni. Bardziej prawdopodobne. ¿eby do tego nie dosz³o . Dla nich w³a nie wybi³a godzina zemsty.Obejrzyj mnie . Na tylnym siedzeniu jecha³a ¿ona Ry¿ego. kiedy jej wpadn¹ do tchawicy. T³umek w korytarzu patrzy³.oklaski.Nie rozumiem. Wiêcej zrobiæ nie zd¹¿y³. przestraszony perspektyw¹ aresztowania za kradzie¿.

mo¿e straci ¿ycie i kto wie.Nie marnujesz czasu.wrzasn¹³ Twitch. . Ten.Co jest.Barbie mi pomaga. niezgrabnie przeskakuj¹c nad Joem Boxerem. podszed³ do Barbiego. Wiedzia³.krzykn¹³ Ry¿y. uderzy³o o bok lady recepcyjnej. nawet go dotkn¹æ. trzyma³ rêce w górze. zêby.. .krzyknê³a Linda. Mimo ¿e Barbie zd¹¿y³ napi¹æ miê nie.Zostañ . Polecia³ przez hol.Co takiego?! . beretta w d³oni komendanta wypali³a. .Czy ty oszala³a? . ¿e je li je opu ci. W koñcu wpad³ na Lindê. . . na co siê zanosi.Przestañ! . . Metalowe pude³eczko po miêtówkach wypad³o Boxerowi z d³oni. . . kole . o co chodzi? . Kiedy zobaczyli. którego Ry¿y posk³ada³ po niegro nym wywichniêciu szczêki. ¿eby im siê sprzeciwiæ. i tak zgi¹³ siê wpó³.powiedzia³a. obracaj¹c wnêtrzem d³oni do przodu. Kula wesz³a w pod³ogê dziesiêæ centymetrów od prawego buta Randolpha. Junior po drodze potr¹ci³ Randolpha. Ju¿ raz pad³ strza³. ale Linda objê³a go mocno i przycisnê³a do ziemi. oboje wyl¹dowali na pod³odze. lekko utykaj¹c.On jest niebezpieczny. Odwali³ mnóstwo roboty.Dosyæ tego! Chcia³ wstaæ. do cholery?!! Carter Thibodeau.odezwa³ siê Ry¿y. Miejscowy osi³ek by³ rzeczywi cie silny. Najwyra niej zacz¹³ siê w nim budziæ gniew. zwisa³y mu w str¹kach. z trudem utrzymuj¹c równowagê. który nie zrobi³ najmniejszego gestu. rozs ypa³y siê po holu.Co jest?! . By³ kompletnie os³upia³y. .Ry¿y! Nie! . wyrywaj¹c w niej zadziwiaj¹co du¿¹ dziurê. Wyr¿n¹³ Barbiego w brzuch. ryzyko nastêpnych znacznie wzros³o. . Gina oraz Harriet krzyknê³y i obie siê wycofa³y z g³ównego korytarza. Bardzo wolno podniós³ rêce wysoko do góry. Strza³ hukn¹³ og³uszaj¹co. . tak troskliwie pozbierane przez Torie McDonald. kopn¹³ dentystê w przedramiê i mu na tê rêkê nadepn¹³. ¿e podnosi rêce.Siemasz. . Brendan Ellerbee. Junior i Freddy chwycili Ry¿ego. Odepchnêli go na bok. czy tylko on. Junior i Freddy Denton ruszyli do niego szybkim krokiem. W³osy. zwykle nienagannie uczesane. który pe³zn¹³ do wyj cia.Nie rób tego .powiedzia³ Carter. Barbie ba³ siê przesun¹æ potê¿nego lekarza. .Spojrza³ na ni¹ z niedowierzaniem. W powietrzu rozszed³ siê zapach prochu.Peter. choæ doskonale wiedzia³.mrukn¹³ Barbie. ukrywszy g³owê w ramionach.

‾e j¹ do tego zachêci³.On jest szaleñcem! . Wystarczy. choæ ona musia³aby mieæ powód. Czy inni policjanci by siê do niego przy³¹czyli.Cholerny psycholi .Twarz mia³a zmienion¹ w maskê nienawi ci. jednak jako siê uda³o. Lestera A.krzyknê³a Jackie Wettington. Wiedzia³. oddycha³a ciê¿ko. Wtedy pewnie Randolph pomaga³by mu wstaæ kopniakami. . Ka¿de nazwisko rani³o Barbiego. .Stañ prosto. Junior wyci¹gn¹³ do Barbiego rêkê. . idioto! . oczy zmru¿one w ciek³o ci¹.. Nie nale¿y wymagaæ sprytu od kogo pogr¹¿onego w ¿a³obie.Co cie zrobili. . Ry¿y i Linda Everett le¿eli na pod³odze w milczeniu.Chcesz kogo zabiæ? Randolph obrzuci³ go spojrzeniem pe³nym pogardy.Skuæ go.. otwarte d³onie. Doskonale wiesz.wrzasn¹³ do komendanta Ry¿y.. . aresztowany opu ci³ d³onie i obracaj¹c siê. Barbie wykona³ polecenie. ¿¹dni sensacji. . ¿e wystarczy najmniejszy pretekst i bêdzie po nim. Trudno j¹ by³o za to winiæ. . ¿e on jest w to wszystko zamieszany. wygl¹da³. a nie pretekst. Ruch by³ bolesny.odezwa³ siê Barbie do Ry¿ego.jak daleko Renniemu pozwolisz siê posun¹æ. A mo¿e siê myli³? Porz¹dnym ludziom te¿ czasem odbija³o.oznajmi³ Randolph. Nawet Jackie.rzuci³ Randolph.Jakby nie wiedzia³! .Stul pysk. .Odsuñ siê. przesun¹³ je za plecy.Pamiêtaj . . Ta przemi³a kobieta. Doreen Sanders.Od³ó¿ broñ. . jakby przed kim bi³ pok³ony.Thibodeau . ale zanim zd¹¿y³ go dotkn¹æ. gdy Junior wyjmowa³ kajdanki. . wyl¹dowa³by na ziemi i walczy³ o z³apanie oddechu. Móg³ winiæ jedynie siebie. .odezwa³ siê do Randolpha .Randolph odwróci³ siê do Juniora. .Aresztujê ciê pod zarzutem zamordowania Angeli McCain. Zapomnia³a o ostro¿no ci. Patrzy³ Randolphowi w twarz. Cogginsa oraz Brendy Perkins . rêce trzyma³ ca³y czas w górze.zapyta³ Randolpha. Linda nadal przyciska³a mê¿a do pod³ogi. po czym odwróci³ siê do Barbiego. mog³a do³¹czyæ do oprawców. najmocniej ostatnie. Wiedzia³. .Barbie nadal mia³ uniesione rêce. Barbie zignorowa³ ich oboje. taki ju¿ jest ten wiat.Co siê sta³o? . a¿ siê wpi³y Barbiemu w .Najw³a ciwsze pytanie brzmi . ¿e pozwoli³ jej i æ do Renniego. . ¿e gdyby nie by³ przygotowany na cios.. Nic dziwnego.prychn¹³ Freddy Denton. na lito æ bosk¹?! . A ¿e nie móg³ siê wyprostowaæ. M³ody Rennie zatrzasn¹³ plastikowe obrêcze i cisn¹³. zwykle najmilsza kobieta pod s³oñcem. mimo gapiów w holu? Niektórzy pacjenci zawracali.

Ja jestem od sk³adania ludzi. .A co zrobisz? . gdzie dosta³ od Thibodeau. Tak to wygl¹da. . Ry¿y wsta³. Ale mówiê ci.On wiedzia³.stwierdzi³ Junior. W³o¿y³ broñ do kabury.zapyta³ Frank DeLesseps. Ry¿y nie spu ci³ wzroku z Randolpha.Z w ciek³o ci pobiela³y mu usta. . Teraz go nie poznawa³. .S³usznie . .To powiniene razem z nim i æ za kratki! . któremu pomóg³ siê pozbyæ wszawicy po obozie letnim. Spojrza³ na ni¹ tak.nadgarstki. którego leczy³ w czasie ospy wietrznej i odry. zacz¹³ siê odwracaæ. nastawi³ nadgarstek wywichniêty przy zdobywaniu drugiej bazy.stwierdzi³ Carter. . Eric.Pokaza³ mi rêce.Nic dziwnego . podci¹gn¹³ koszulkê. A Ry¿y patrzy³ na Franka DeLessepsa.odezwa³ siê. . Nale¿a³o mu siê. ¿e po niego przyjdziecie. kiedy do ciebie mówiê! Randolph obróci³ siê do niego. ch³opca. skupili siê bli¿ej.Peter .Psychol z niego pierwsza klasa. chocia¿ teraz bêdzie pewnie mia³ siniaka w miejscu. . Na szczê cie.Twój przyjaciel pobi³ na mieræ cztery osoby.oznajmi³ Randolph. jak nie patrzy³ nigdy w ¿yciu. ¿aden ze mnie policjant ani prawnik. .Mówiê do ciebie! . którzy rozpierzchli siê po strzale.Zamknij siê! . Kiedy te¿ odratowa³ tego ch³opaka po silnym poparzeniu sokiem sumaka jadowitego. .krzykn¹³ Ry¿y. Nie ma ¿adnych ladów.Wezwiesz Amerykañsk¹ Uniê Wolno ci Obywatelskich? .Z ca³ym szacunkiem. Komendant go zignorowa³. Jedna z zamordowanych dziewcz¹t to moja narzeczona. ale g³upi nie jest. ¿ebym obejrza³ tu³ów.Patrz na mnie.To wszystko jest ustawione. By³ w jego wzroku wyrzut. lecz j¹ odsun¹³. . . . . pretensja.ci¹gn¹³ Frank. . Ry¿y nie zwróci³ uwagi na komentarz. . twarz. Gapie. Brenda Perkins ma skrêcony kark. nie twoja sprawa .Trzy kobiety! . .huknê³a na niego Linda. Twarz mia³ jak wykut¹ z kamienia. z ich garde³ wydoby³ siê jêk przera¿enia. Prawdopodobnie tak¿e po mierci.Jego bronisz? .Trzy kobiety i kaznodzieja.zgodzi³ siê Ry¿y. ¿e je li w czasie zatrzymania pojawi¹ siê u niego jakie siniaki skaleczenia. by³a wykorzystana seksualnie. . a le i politowanie. to niech ciê Bóg ma w swojej opiece. . Linda próbowa³a go ci¹gn¹æ z powrotem na ziemiê.

jak ka¿dy.Tu s¹ jakie strony? Co to. fiucie. W holu zapad³a cisza. patrz¹c na mê¿a wzrokiem b³agalnym. .Ry¿y by³ autentycznie zdezorientowany.On to zrobi³.spyta³ nieg³o no. chocia¿ na kilka sekund. Krótko. Dostanie za swoje.Lepiej powiedz. . Pokrêci³ g³ow¹. on zabi³ cztery osoby. . Angie trzyma³a w d³oni jego identyfikator. rozgrywamy mecz? Junior u miechn¹³ siê tajemniczo. kto stoi po stronie Barbary. a jednocze nie pe³nym gniewu. Widzia³am plamy. Junior chwyci³ go za ramiê. Ry¿emu odebra³o mowê.S¹ li i naprawdê trudno siê dziwiæ. tylko raz w lewo i raz w prawo.Linda wyci¹gnê³a rêkê do Ry¿ego. .Masz prawo zachowaæ milczenie. . . tylko im pomaga³. . . spokojna g³owa. .. Przez ca³y ranek nie krzywdzi³ ludzi.S³yszysz.Daj spokój . Nie czas teraz. co siê tutaj dzieje? . ¿eby siê przytuliæ.powiedzia³ Eric. kiedy twoja matka bêdzie mia³a kolejny atak pêcherzyka ¿ó³ciowego? Zaczekamy z leczeniem na godziny widzenia w kiciu? Frank zrobi³ krok do przodu. . ci¹gle z rêkami skutymi z ty³u.Nie . Carter Jackie oraz Fredd y Denton poszli do radiowozu.I co dalej? Co zrobisz.odezwa³ siê Barbie. W pewnej chw ili Barbie pochwyci³ jego spojrzenie.Spêdzi³em z nim ca³y ranek. co z tob¹? Naprawdê nie widzisz. podnios³a rêce. Pomaga³am uk³adaæ cia³a w karawanie. Linda zamar³a. po chwili gniew ust¹pi³.Po jakiej stronie? . Ry¿y odwróci³ siê do Lindy. Nie wszystko naraz. Chcia³ uderzyæ. Mocno. . uniós³ rêkê. W koñcu jednak jej siê uda³o. ale stanowczo. Junior wyr¿n¹³ go w ¿ebra. Podesz³a do Ry¿ego.. Mo¿e w twarz.Na niego te¿ przyjdzie kolej. . jak Barbie jest prowadzony do wozu komendanta i wsadzany na tylne siedzenie. Ry¿y pokrêci³ g³ow¹.Aresztujesz mnie? .Odpu æ.Co z tob¹? .. Eric. . Potem go zabrali. s³ysza³e ? Dziewczêta prawie na pewno zgwa³ci³. . Linda sta³a. mo¿e w brzuch. W milczeniu patrzy³. Junior i Frank wyszli z Randolphem. gigancie. co mówi¹ twoi koledzy z pracy? Nie bardzo potrafi³a spojrzeæ mu w oczy. lecz jej m¹¿ sta³ nieruchomo.

Ty tak¿e. a nie Przywioz³a do nas.Skoro ci ludzie zostali zamordowani.. . . szefie? . Mo¿e nawet sze ciu. Wielu obecnych nieodmiennie g³osowa³o na Jima Renniego. . Zmierzy³a je powa¿nym spojrzeniem. Wcale go nie s³ucha³a. a on pok³óci³ siê z ¿on¹. ¿eby my przeprowadzili sekcjê? Czyj to by³ pomys³? Zanim Ry¿y zd¹¿y³ otworzyæ usta. ¿e maj¹ publiczno æ. jak zmietli do czysta chiñszczyznê z talerzy.Linda! Czekamy! . wcale nie by³o w porz¹dku. tak przera¿aj¹co zdeterminowani. Benny zajrza³ do rodka. kochanie . . ona mia³a w rêku jego identyfikator! Pokiwa³ g³ow¹. dla kogo pracuje Pete Randolph. poda³a Joemu plecak. . . po której stoisz. W porz¹dku? Barbie zosta³ zabrany do wiêzienia. Ry¿y nagle u wiadomi³ sobie. Nie obejrza³a siê za siebie. po raz pierwszy tak powa¿nie od przynajmniej czterech lat.zawo³a³a Jackie po raz drugi. Chocia¿ dopiero co skoñczy³ obiad. . Ry¿y jako siê trzyma³.odpar³ Ry¿y. Pani jest naprawdê. trzy jajka faszerowane i trzy butelki mro¿onej herbaty oraz sze æ owsianych ciasteczek z rodzynkami. Poczu³ czyj¹ rêkê na ramieniu. ¿e trudno je by³o rozpoznaæ.Zastanów siê. teraz s¹ tu strony i powiniene siê zastanowiæ. Tacy m³odzi. .Cztery osoby .stwierdzi³ Twitch.Rewela. proszê pani. . zgas³y wiat³a. Znalaz³ tam trzy kanapki z mas³em orzechowym i d¿emem. ¿e musi usi¹ æ. a potem kaza³a dzieciakom stan¹æ rzêdem w kuchni..zawo³a³a Jackie z zewn¹trz. Przysz³o mu do g³owy. .Ry¿y. to dlacz ego policja zawioz³a cia³a do zak³adu pogrzebowego. 9 Claire patrzy³a. To by³ Twitch.Linda! . I pomy l o tym.powiedzia³a. wszyscy troje odpowiedzieli tym samym.Mam pytanie . Skupi³a siê na . Nie. Wtedy zacz¹³ siê trz¹ æ. póki nie wesz³a do samochodu. bo upadnie. Lin. na ten widok siê rozpromieni³.Dowód jak na zamówienie. Widzisz. Szpitalnemu generatorowi skoñczy³o siê paliwo.Tak. Linda Everett posz³a ze spuszczon¹ g³ow¹. Westchnê³a ciê¿ko.. .Trzy pobite tak. prawda? Linda opu ci³a ramiona.W porz¹dku.

. 10 Za wysok¹ lad¹ w holu komisariatu. je¿eli co znajdziecie. ¿e hond¹ civic po Black Ridge Road siê nie da jechaæ. . Absolutnie nic. ale zakoñczenie tej sprawy nale¿y ju¿ do doros³ych.synu.Mam nadziejê.Pani przybije pi¹tkê! . . By³o to tak¿e . albo w ogóle was nie puszczê. Rozumiem.Mamo. gdzie ludzie przychodzili skar¿yæ siê na takie k³opoty jak kradzie¿.. . tylko jeszcze ca³kiem za dnia.powiedzia³a. .Norrie .obieca³a Norrie Calvert. ¿e sprawa jest wa¿na. . Nad nim umieszczono ponury napis KAWA I P¥CZKI NIE S¥ ZA DARMO.Tam jest ³atwa trasa. .Musicie mi przysi¹c. Przysiêgacie? Bo je li nie.westchnê³a Claire. ¿e wrócicie do domu przed zmrokiem.Mam nadziejê . . je¿eli.. Gdy Joe zacz¹³ zak³adaæ plecak. wandalizm czy niezmordowanie szczekaj¹cy pies s¹siada. . wiêc pozwalam .Co mi siê wydaje. . Pasuje? Joe przysi¹g³.Wobec tego albo przysiêgacie. .My lami ju¿ by³ w drodze. Pomasowa³a skronie. jakby j¹ rozbola³a g³owa. .czy mogê ufaæ. Norrie nawet siê prze¿egna³a. ¿e w razie potrzeby wyhamujesz tych dwóch wariatów? . .. zapamiêtacie miejsce i nie zrobicie kompletnie nic wiêcej. co ja robiê. . Claire wsunê³a do niego swój telefon komórkowy. .Mogê was nawet zawie æ na miejsce.. Benny mia³ wyra ne w¹tpliwo ci. ¿e jeste cie najw³a ciwszymi lud mi do szukania tego czego . która setki razy ryzykowa³a ¿ycie na desce z kó³kami.Przecie¿ nikt nie je dzi.Nie zgubiê. . znajdowa³ siê pokój przeznaczony na odpoczynek. mierte lnie powa¿nego wzroku.Dobry Bo¿e. I to nie z ostatnim promieniem s³oñca. .powiedzia³ Benny i uniós³ rêkê.odezwa³a siê Claire . to jadê z wami w roli niañki.I bezpieczna dorzuci³a Norrie. proszê pani . .Ju¿ ja ich przypilnujê.Niech pan szanowny tego nie zgubi. Po drugie.zaprotestowa³ Joe. Claire nie spuszcza³a wzroku z syna.mruknê³a Claire i przybi³a pi¹tkê. Sta³o tam biurko. . nie trzeba . kilka szafek oraz ekspres do kaw y.Rozumiem. Pozostali tak¿e.Dziêki za fantastyczny obiad! .Tak.

. W koñcu wysz³o ca³kiem zno nie. . Ten mê¿czyzna wygl¹da³. Muszê umyæ rêce. jakby chêtnie wyr¿n¹³ Dale'a Barbarê w nos z ca³ej si³y. gotowe do strza³u. . ¿e nie mieliby nic przeciwko temu.Rozlu nij rêkê! .powiedzia³ g³o no. W tym czasie Peter Randolph i Denton stali tu¿ obok. . Tam Barbie zosta³ sfotografowany przez Freddy'ego Dentona. . .oceni³ Henry. Ostatnio my lenie to tutaj towar deficytowy.rzuci³ Freddy i solidnie szturchn¹³ Barbiego piê ci¹ w plecy tu¿ nad nerk¹. . Mimo to trzyma³ twarz zamkniêt¹ na k³ódkê i skupi³ siê na rozlu nieniu rêki. .rzuci³ Henry. kiedy siê stoi miêdzy mê¿czyznami z broni¹ w rêku i wie. . Morrison tylko siê odwróci³. ¿e trudno rozlu niæ d³oñ. ¿eby Henry móg³ zdj¹æ odciski palców.krzykn¹³ Henry.Lindo . sa³at¹ i pomidorem oraz przyszczypan¹ ga³¹zk¹ kopru) rozprawia³ z Barbiem o rywalizacji miêdzy Red Soksami a Yankees. W innych okoliczno ciach Barbie spyta³by Henry'ego.Apartament czeka.Rozlu nij! Nie by³ to ten sam cz³owiek. skwitowa³ Barbie w duchu. ta m Henry Morrison zdj¹³ mu odciski palców. . obejrzawszy wyra ne odciski.Pani Everett.Daj spokój. ale w koñcu utrzyma³ jêzyk za zêbami.powiedzia³ Barbie. Henry .Chêtnie bym wyrzyga³ wszystko. który nad lunchem w Sweetbriar Rose (zawsze by³a to kanapka z bekonem. tylko pod oczami fioletowe pó³kola.Chod .miejsce rejestracji. czym mnie nakarmi³e .Zabierzcie go na dó³. trzymaj lu no! Barbie mia³ ochotê powiedzieæ Henry'emu. Co oczywi cie by³o wyj¹tkowo na rêkê Renniemu.Niedobrze mi siê robi. obie wyci¹gnê³y pistolety.Nie ruszaj palcami.Nie odzywaj siê do mnie. . Teraz.Twarz mia³a bia³¹ jak papier. Przypomina³y siniaki. Brud mnie oblepia po samym dotkniêciu tego typa. .Zastanów siê. z wyci¹gniêt¹ broni¹. . . . kiedy Randolph i Denton schowali broñ i chwycili Barbiego pod ramiona. po co w ogóle zawracaj¹ sobie g³owê takim nieistotnym szczegó³em. by jej u¿yæ. Jackie z Lind¹ sta³y z boku pod cian¹. Trzyma³y je w opuszczonych d³oniach.Gotowe . co mówisz. s³oneczko . .

Chod cie. jak latem.11 Joe. . Tymczasem nie s³yszeli nic. .Jedziemy dalej. który Joe z pocz¹tku wzi¹³ za chmury. Wjazdu strzeg³y dwa pochylone znaki pokryte czym bia³ym. sprawdzimy. . wiêc powinni s³yszeæ jej szme r i pluskanie.powiedzia³a Norrie.Jedziemy. .Al .DO CZTERECH TON. która stanê³a w jednym miejscu (nadal pó³ skali od czerwonego pola). na Joego. Rzeka Prestile znajdowa³a siê tutaj stosunkowo blisko szosy. na prawym NO NO Æ MOSTU . Benny wyj¹³ urz¹dzenie i poda³ Joemu. by po³¹czyæ siê z potê¿n¹ Androscoggin. ZAKAZ WJAZDU CIÊ‾ARÓWEK. straszny meksykañski bandyta. . w stronê Castle Rock. Oba znaki by³y podziurawione kulami. ¿e serce wali mu w gardle zamiast w piersiach. kretynie. ‾ó³ta obudowa odcina³a siê jaskrawo od zapylonej trawy. ¿eby unikn¹æ. hamuj¹c.Od razu wiem. .zawo³a³ Benny. . Joe poda³ licznik Norrie. Popo³udnie by³o gor¹ce. Minêli Deep Cut Road i jaki kilometr dalej dotarli do Black Ridge Road. jakby szronem. co poka¿e licznik . Joe poczu³.stwierdzi³ Benny. Niebo na horyzoncie przybra³o ¿ó³tawy kolor.Cykory.El Kliyder.Rany! . . Ja siê zdenerwowa³em. Ani ladu wiatru.Kaida. Benny pokrêci³ g³ow¹. Tylko te wierszcze i kilka wron kracz¹cych gdzie na drzewach.Jak rakieta! Norrie przenios³a wzrok ze wskazówki. mgliste i wilgotne. . . . ¿e nie grozi mi El Kliyder.. . Benny i Norrie jechali na rowerach szos¹ numer sto dziewiêtna cie. Na tym po lewej stronie napisano ZALECANY NAPÊD NA CZTERY KO£A.Dziewczyna pokrêci³a g³ow¹ i w³¹czy³a urz¹dzenie. otulony kilkoma starymi rêcznikami wyci¹gniêtymi ze skrzynki na szmatki w domu McClatcheyów. Toczy³a wody na po³udnie.Ty w³¹cz. . gdzie ludzie regularnie æwicz¹ strzelanie . wierszcze gra³y sennie w wysokim zielsku. ¿e to zanieczyszczenia osiadaj¹ce na kloszu. który zamieszka³ w zachodnim Maine. By³a to droga gruntowa. Dopiero po chwili u wiadomi³ sobie. pe³na dziur i wystêpów. Wskazówka natychmiast powêdrowa³a na plus piêædziesi¹t.. u miechn¹³ siê pob³a¿liwie.Uwielbiam miasta. Licznik by³ w koszyku w rowerze górskim Benny'ego.

które mia³y maskowaæ dwa barwne siniaki pod oczami.Rêce do góry! . Tym razem Randolph odchyli³ siê do ty³u. bo strzelam. Barbie poczu³ zimne kó³ko miêdzy ³opatkami.krzykn¹³ Mel.który dosta³ polecenia od Du¿ego Jima nawet najbardziej aktywni aktorzy sceny pod supermarketem zostali zwolnieni do d omu (a niby dok¹d mieliby uciec?).Aresztant. pu ci³ Barbiego. . . Dlatego wszystkich zaskoczy³ Mel Searles. opar³ na okularach przeciws³onecznych. Kobiety za nimi podnios³y krzyk. Zgodnie z rozkazami Pete'a Randolpha . Za nimi sz³y dwie policjantki.Morderca! . Barbie zrobi³ unik. zawijaj¹c siê wokó³ nadgarstka. W³a nie do tej go poprowadzili.12 W komisariacie nie oszczêdzano energii. Prowizoryczna maczuga. Przynajmniej bez kantów. bior¹c pod uwagê rêce zaci niête na ramionach aresztanta) po schodach. W prawo skrêca³o siê do piêciu cel . puszczaj¹c Barbiego.krzyknê³a Jackie Wettington.Ty draniu! . Barbie w pierwszej sekundzie odniós³ wra¿enie. . trafi³a Freddy'ego Dentona w bark. Barbie chwyci³ skarpetê. gdzie siê wcze niej przyczai³. Banda¿ zsun¹³ mu siê z g³owy. Zamachn¹³ siê po raz drugi. tu zawsze by³o jasno jak w dzieñ Komendant Randolph oraz Freddy Denton odeskortowali Barbiego (o ile mo¿na to tak nazwaæ. czy o pó³nocy. tym razem trafi³ Barbiego w lewe ramiê. jedn¹ na samym koñcu. Freddy zawy³. cele musia³y byæ puste. ¿e atakuje go bohater ksi¹¿ki Niewidzialny cz³owiek . Searles w jednej rêce trzyma³ skarpetkê z czym ciê¿kim w rodku. Poci¹gn¹³ mocno i uda³o mu siê odebraæ broñ napastnikowi.wrzasn¹³ Mel i zamachn¹³ siê potê¿nie.rykn¹³ Mel i zamachn¹³ siê ponownie. który wypad³ z celi numer cztery. gdy uderzy³a go. . W tej samej chwili Melowi banda¿ spad³ na oczy. krzywi¹c siê niemi³osiernie. rêce do góry. W skarpecie nie by³o piasku.po dwie umieszczono po bokach. Wy³o¿ony zielonymi p³ytkami korytarz bieg³ przez ca³¹ d³ugo æ piwnicy pod jarzeniówkami rzucaj¹cymi przygnêbiaj¹co równe wiat³o. Szk³o albo metal. skarpeta wisnê³a mu nad g³ow¹. Po lewej stronie znajdowa³o siê archiwum. Ta ostatnia by³a najmniejsza. . A wiêc Jackie wsadzi³a mu lufê w . z w¹sk¹ prycz¹ i wisz¹cym sedesem bez deski klozetowej. Przynajmniej na razie. nadal z broni¹ w rêku. raczej ciê¿arek do przyciskania papierów lub co podobnego. Czy o wicie. bo rêka natychmiast zdrêtwia³a. bo ju¿ by Barbie mia³ rozciêt¹ skórê.Ty skurwielu pierdolony! .

Stara³ siê unie æ te¿ lew¹ rêkê. . Z lew¹ mia³ spory k³opot. a mo¿e to by Freddy? Móg³ to byæ nawet sam nieustraszony przywódca miejscowej policji.. Cokolwiek w niej by³o. Mel odsun¹³ banda¿ z twarzy. Tyle ¿e pewnie bez czekoladek i obs³ugi. ¿e ³atwiej by³o pozwoliæ jej zwisaæ. Odbi³ siê od ciany. upad³ na kolana. Mel wyr¿n¹³ go piê ci¹ w kark. nie widzicie? Mnóstwo stóp zatañczy³o wokó³ niego w skomplikowanym tañcu. Raz w splot s³oneczny i raz w ¿o³¹dek. Kto mu nadepn¹³ na po ladki. Za nim zagrzechota³y kó³ka przesuwanych drzwi. Z³o¿y³ siê wpó³. Tê widzia³ bardzo wyra nie. kula przejdzie na wylot. choæ si³a spojrzenia nieco . krzykn¹³ O¿ cholera! . Tym razem Barbie nie by³ przygotowany. jak Randolph odchodzi zawadiackim krokiem piê ci mia³ zaci niête. Có¿. Zosta³a tylko dziurka w linoleum. Podniós³ rêce na tyle. Wszystko t dzia³o siê gdzie daleko. g³owê pochylon¹ jak do ataku.. W drzwiach celi kto go kopn¹³. Z jasno ci¹ zatykaj¹c¹ dech w piersiach. ¿eby nie waln¹æ twarz¹ w pomalowan¹ na zielono ceglan¹ cianê. byle go zostawili w spokoju. jakby mia³ zamiar odmawiaæ modlitwê. ¿e s³yszy ¿onê Ry¿ego. bo w takim ma³ym mie cie. Barbie stara³ siê podnie æ g³owê. Upu ci³ skarpetê.Chocia¿ g³os dobieg³ z bardzo daleka. ale go nie pos³ucha³a. potem kto go kopn¹³ w biodro. rzuci³em broñ . I nic dziwnego. A mo¿e strzeliæ. jednak po chwili stwierdzi³. tym razem obok pryczy. Opar³ g³owê o pryczê i d wign¹³ siê na nogi. zielone linoleum lizga³o mu siê miêdzy stopami. Polecia³ do przodu. Za nim Denton rozwija³ to.Przestañcie! Dosyæ! Do æ! . proszê opu ciæ pistolet. . gdzie ludzie ¿yj¹ bez wielkich problemów. uda³o mu siê podnie æ praw¹ rêkê. a to ju¿ ca³kiem dobrze. zatoczy³. . Powoli odzyskiwa³ czucie w lewej rêce. ¿eby szybciej znalaz³ siê w rodku.Przecie¿ le¿y i nic nie robi.Jestem nieuzbrojony. wiêc powietrze uciek³o mu z p³uc z g³o nym charkotem. Uderzy³ Barbiego dwukrotnie. Mimo wszystko ochro g³owê. Barbie le¿a³ na ziemi. potkn¹³ siê. . huknê³o o linoleum. Zosta³ powleczony korytarzem do ostatniej celi. ale na razie w sumie nie by³o Kto chwyci³ go pod pachy i d wign¹³. na ile móg³.Proszê pani. a Searles usi³owa³ zabiæ Barbiego wzrokiem. Co Denton powiedzia³ na górze? Apartament czeka .plecy. ¿eby móg³ siê zaj¹æ lizaniem ran. Je¿eli strzeli. Barbie w zasadzie mia³ pewno æ.powiedzia³. zatoczy³. nawet zawodowcy s¹ amatorami. a wiat siê od niego oddala³. Za jaki czas pewnie bêdzie bola³o. W koñcu znajdowa³a siê piêæ centymetrów od jego oczu. by zobaczyæ. Obróci³ siê akurat na czas. co zosta³o banda¿a Searlesa.

nawet s³ysza³ ich brzêczenie.lato w Chester's Mill by³o piêkn e. pod urwiskiem. gdzie przed zaistnieniem klosza Prestile p³ynê³a wartko. . wiêc musia³ za³atwiæ sprawê. . w schn¹cym mule.zawo³a³. Peter Randolph zawróci³ do celi.Milcz! . czego szukamy? . ..My licie. . Normalnie zag³uszy³by je plusk p³yn¹cej wody. . wcale nie zabiedzone . le¿a³y zwierzêta. Joe widzia³ chmary much nad padlin¹. co robi. Barbie nie mia³ pewno ci.Tak. Niech koniecznie zbada cia³a! Nikt ich nie dostarczy do szpitala! Rennie na to nie pozwo li. by³y zwyczajnie za ciê¿kie. ¿e na jej rzêsach dostrzeg³ b³yszcz¹c¹ ³zê. 13 W po³owie prze¿artego rdz¹ mostu Norrie zatrzyma³a rower i zapatrzy³a siê w co po drugiej stronie parowu. Jeleñ. Ju¿ dawno nikt nie nazywa³ jej policjantk¹. Martwe.Proszê przekazaæ mê¿owi. . Barbie nie zwróci³ na niego uwagi. kiedy pomaga³a je przeprowadzaæ przez jezdniê. ¿e mo¿e lada moment straciæ przytomno æ. Ostatnio chyba dzieci. Podejrzewa³. Podniós³ pojemnik z gazem. Linda Everett by³a jeszcze bledsza ni¿ chwilê wcze niej. Barbie zd¹¿y³ zobaczyæ. ¿e to ma co wspólnego z tym.. dwie ³anie i m³ode. Zebra³ wszystkie si³y.warkn¹³ Freddy Denton. . Na twarzach obu malowa³o siê przera¿enie.Proszê pani! . niestety. . Za mê¿czyznami sta³y dwie kobiety.. A¿ do tego tygodnia.Policjantko Everett! Proszê mnie pos³uchaæ! .Póki jeszcze jest jasno.mruknê³a Norrie. . tak . póki jeszcze wiedzia³..ucierpia³a z powodu przekrzywionych ciemnych okularów. Wszystkie o solidnie zaokr¹glonych bokach. . i chcia³ zas³oniæ twarz rêkami.spyta³ Benny. .Mówisz o promieniowaniu .Ono raczej nie dzia³a tak szybko. co wyj¹³ z pasa Freddy'ego Dentona.Policjantko Everett! Drgnê³a zaskoczona.powiedzia³ Joe. ¿eby zbada³ cia³a! Zw³aszcza pani¹ Perkins.Co im siê sta³o? .oznajmi³ Randolph. Jak dot¹d w³a ciwie nie trafi³o jej bardziej odpowiedzialne zadanie. .Tylko zobacz. zwierzêta mia³y po¿ywienia w bród. ale zdawa³o mu siê. wsun¹³ dyszê miêdzy prêty i nacisn¹³ spust.Dosyæ tego .Lepiej jed my . .odezwa³ siê Joe. Na drugim brzegu.

.Zeskoczy³y z urwiska jak te stworzonka podobne do szczurów. sprawdzi³ baterie.Ucieka³y przed czym ? . ¿e ³ania wygl¹da. .Niewa¿ne. Po drugiej stronie mostu zobaczyli wyra nie. Tym razem strza³ka tañczy³a w pobli¿u liczby siedemdziesi¹t piêæ. . . Kiedy wszed³ Junior Rennie. ¿e nawet gdyby by³o ca³kiem w granicach czerwonego pola na skali.wtr¹ci³a Norrie niespokojnie. to i tak nie zabi³oby takich du¿ych zwierz¹t w trzy dni. .Jedziemy? . pewnie o wielki g³az.znowu mnie pakujesz w bagno. . .Lemingi. Jak dzieci s³uchaj¹ce przy obozowym ognisku zbyt strasznej opowie ci.stwierdzi³a Norrie. Randolph wcisn¹³ nagrywanie i ustawi³ . .Ten jeleñ ma z³aman¹ nogê . Joe wskaza³ ig³ê licznika Geigera. . . . . obie przednie.spyta³ w koñcu Joe. . .Trzeba by .powiedzia³a Norrie.Piklingi . Obaj wydawali siê znacznie m³odsi ni¿ przed tygodniem.Tak. Przez parê chwil wszyscy troje stali przy rowerach.odezwa³ siê Joe. Widzicie? Dziwacznie wykrêcone. . Os³oni³a oczy d³oni¹. który normalnie powinien znajdowaæ siê pod wod¹.Joe wsiad³ na swój rower.No dobra.. Norrie w³¹czy³a urz¹dzenie. . 14 Pete Randolph wyj¹³ z jednej z szuflad biurka Duke'a stary magnetofon kasetowy.spyta³a Norrie.Jak my licie? ‾aden z ch³opców nie odpowiedzia³.Bracie mojej duszy .poprawi³ go Joe. Prze³o¿y³a nogê nad ram¹ roweru i nad nim stanê³a. . jakby mia³a wykonaæ skomplikowane æwiczenie gimnastyczne. My lê. spogl¹daj¹c na martwe zwierzêta i s³uchaj¹c ospa³ego brzêczenia much.Co? . M³ode mia³o te¿ rozbit¹ czaszkê. ¿e wszystkie cztery zwierzêta mia³y po³amane nogi.stwierdzi³ Benny.Chyba ¿e jest to bardzo wysokie promieniowanie .Zobaczcie. Joe uzna³.Zerknij na licznik .powiedzia³ Benny . Jedziemy. ptasi mó¿d¿ku .powiedzia³ Benny.Tutaj wcale nie jest tak le. .One chyba skoczy³y .A ³ania dwie zauwa¿y³a Norrie.

a z pewno ci¹ nie tak g³êboko wierz¹cym jak na przyk³ad twój tata.Junior potar³ skroñ. pozwoli mu opowiedzieæ swoj¹ wersjê historii i pu ci go do domu.Kto to mówi³? . Tak w³a nie by³o.stwierdzi³ Du¿y Jim.Za wszystko odpowie.Zanurzy³ mnie ca³ego w rzece. Miewam migreny. ¿e widzia³ samochód Angie w gara¿u. Wiesz. . .Przes³uchanie bêdzie krótkie . .No wiêc tak . jak kto mówi³.Czysta formalno æ. No tak. .Jak znalaz³e cia³a. to i tak fatalny nawyk. to w ramach zaliczki za jego karygodne czyny. chyba wreszcie bêdzie móg³ je wyrzuciæ do mieci. . .Chyba Frank. ominê³a mnie ta ca³a awantura pod supermarketem. . Potraktowa³em go gazem.Tak jest. zanim zosta³em obmyty z grzechu? . Chocia¿ nie taki z³y jak papierosy.Ach.zapyta³ Randolph.Mia³e szczê cie . . .Frank? . ¿e ten idiota w mundurze wreszcie przestanie bredziæ. Zak³adaj¹c. .. ale wielebny Coggins by³ dobrym cz³owiekiem. je li nie ma komu ich przekazaæ? . . po kawie czujê siê gorzej. je li mi wybaczysz szczero æ. Nie by³em wtedy tak wiernym cz³onkiem Ko cio³a jak niektórzy. . W gara¿u McCainów.Mów dalej. .Wraca³em z patrolu na sto siedemnastej . Wraca³e z patrolu i co? . ¿e pali³em. Teraz. Mia³ racjê. wiêc wiedzia³. . Po co komu rzeczy osobiste.. co mówiæ. proszê pana. proszê pana. Junior czu³ siê przyzwoicie.. Odda³ moje serce Jezusowi.Przypomnia³o mi siê.stwierdzi³ Randolph. . . ko³ysz¹c siê w obracanym krze le za biurkiem. Randolph po³o¿y³ rêce na piersi. Usun¹³ z blatu wszystkie rzeczy osobiste Perkinsa i schowa³ je do szafki pod cian¹. tak. . synu? . nie wiedzia³em.Nie.ma³ego soniaka na rogu biurka tak. skoro Brenda te¿ nie ¿y³a.Dale Barbara ma bardzo nieczyste sumienie..zacz¹³ Junior. Kawy? .Junior mia³ nadziejê.Niez³a rozpierducha.Randolph pokrêci³ g³ow¹. ¿eby m³ody cz³owiek widzia³ urz¹dzenie. Lester Coggins pomóg³ mi przej æ na w³a ciw¹ stronê. dziêkujê.Nie. ¿e w ogóle ma sumienie. Przeæwiczy³ wszystko z ojcem. . ostatnia migrena odzywa³a siê jeszcze tylko jako têpe wspomnienie po lewej stronie g³owy i by³ do æ spokojny.Tak.

Tak jest.oceni³ Randolph.Bystry z ciebie ch³opak.Tata zdo³a³ siê skontaktowaæ z Fredem Dentonem i Jackie Wettington. synu. kiedy Freddy robi³ zdjêcia.Jestem tylko rekrutem. Kto znalaz³ identyfikator? . .Randolph przewróci³ oczami.. . . Tata pomy la³. . jak pan powiedzia³.Synu. no. widzia³em..To siê przyda na procesie . . ale nie wiedzia³em co.pochwali³ go Randolph. Randolph pokiwa³ g³ow¹. A pó niej bracia Bowie z karawanem. Zadzwoni³em do drzwi. Oni by ju¿ przyszpilili Barbarê. Wiêc poszed³em na ty³y. niepewny. by³ tam jej samochód.Zadzwoni³em do ojca . . No wiêc w zasadzie by³o tak. Potem. co s³ysza³em przez radiostacjê.Jackie. Fatalnie dla niego. Czuæ by³o..Wtedy zauwa¿y³e identyfikator? . Wszyscy jeste my zrozpaczeni. Otworzy³a d³oñ Angie o³ówkiem.Mów. . Trudno uwierzyæ. .Skromnie spu ci³ wzrok. . . nawet siê nie domy lasz. Ba³em siê. na ³añcuszku. I tylne drzwi by³y otwarte. w³a ciwie nie. Ch³opak zda³ sobie sprawê. ¿e przeoczy³ brak identyfikatora. czy komendant z niego ¿artuje albo drwi. . ¿e ojciec znalaz³ sobie pomocnika (choæ raczej nale¿a³oby powiedzieæ: wspólnika) jeszcze g³upszego ni¿ Andy Sanders.. co tam znalaz³em. Przyjechali do domu McCainów. ale tamten mia³ w oczach wy³¹cznie szczery podziw. S³usznie zrobi³e . Junior podniós³ na Randolpha spojrzenie. Randolph pokiwa³ g³ow¹ wspó³czuj¹co. wy byli cie bardzo zajêci. a nie chcia³em niczego dotykaæ. co tam siê dzia³o.Zajêci. zjawi³a siê jeszcze Linda Everett. wiêc kierowa³em siê nosem i trafi³em do spi¿arni. Nie.. ¿e Angie ma co w rêku.. mia³o. ¿e to dla ciebie trudne..podj¹³ Junior . ale niestety sytuacja nie jest normalna.Zajrza³em do gara¿u przez okno i rzeczywi cie. zapewnij spokój zmar³ym. wtedy spad³ na pod³ogê.bo s¹dz¹c z tego.Jednym s³owem. w co najpierw rêce w³o¿yæ.wiêta racja. . To znaczy. ¿e tak bêdzie najlepiej. Tak postêpuje dobry policjant.Tak. Na dobr¹ sprawê jest nieomal cz³onkiem s porz¹dkowych. Pomagaj ¿ywym.. Normalnie mieliby my tutaj ca³¹ ekipê z biura prokuratora stanowego..Bêdziemy musieli przeprowadziæ go . .. Nie do wiary. bo w szpitalu z powodu zamieszek i tak nie wiedzieli.Zachowa³e siê doskonale . . .... kierowa³e siê nosem. Wiem. ale nikt nie otwiera³. ¿e zadzwoni³e do taty. Freddy wszystko sfotografowa³. Na szczê cie i ta k mamy do æ dowodów przeciwko niemu. .

Niezupe³nie. ¿eby by³ nieco dr¿¹cy. Na pewno masz do æ wra¿eñ. Sam wiesz. ¿e siê za³amie pod ciê¿arem ramienia. . . bo nie mia³ pojêcia. Zupe³nie jakby mu kto powiesi³ na szyi krawat z miêsa. . . .Najpierw wyszed³em na zewn¹trz i zwymiotowa³em. synu? . proszê pana. czy powiedzieæ tak czy nie . natomiast Randolph z pewno ci¹.‾adnego pob³a¿ania. . . Junior.‾adnego. Ale damy sobie radê. co jest napisane w B iblii: wiara góry przenosi. . Komendant patrzy³ na niego jeszcze przez moment. . to chyba wszystko. Tak jest. Przes³uchamy go solidnie. Byli strasznie pobici. Jak ju¿ siê po¿egna³em z dziewczynami. . dzi tego nie zrobiê. mia³em w kieszeni paczkê papierosów . mo¿e nawet wieczorem. Ch³opakowi uda³o siê przywo³aæ na twarz wyraz zainteresowania pe³nego szacunku. . ¿e siê dobrze zrozumieli.Junior g³o no prze³kn¹³ linê.Dziêkujê . S³owo. O której godzinie znalaz³e cia³a. ale mia³ wra¿enie. .Dopiero potem zadzwoni³em do taty. . . po czym zatar³ rêce i wsta³. Niech siê pogotuje we w³asnym sosie co najmniej dwadzie cia cztery godziny To pomys³ twojego taty. Pójdê do domu i odpocznê.wyzna³ Randolph.Kiedy wielebny Coggins zanurzy³ mnie w wodzie. Id do domu i odpocznij. .Tak. proszê pana. Randolph wy³¹czy³ nagrywanie.powiedzia³.I dziêki kopule nie bêdziemy musieli przekazywaæ go szeryfowi. . . zadba³. .Nic siê nie przejmuj.Nale¿y ci siê wolne na resztê dnia. ¿adnej pro by o napisanie raportu i dobrze.Synu. o czym ten idiota za biurkiem bredzi. . doskona³y. bo ostatnio Juniora od pisania bola³a g³owa. jakby chcia³ zyskaæ pewno æ.sami.I od razu zadzwoni³e do ojca? . Oczywi cie bêdziesz przy tym obecny. to prawda. Przes³uchanie zaczniemy jutro po po³udniu.Mniej wiêcej w po³udnie.Tak jest.No dobrze. ‾adnych wiêcej pytañ o czas ani o poranny patrol. to bêdzie prawdziwy przypadek prania brudów we w³asnym domu.Randolph siê o¿ywi³. wietnie. Wygl¹dasz strasznie. Obj¹³ Juniora ramieniem i poprowadzi³ do drzwi. . Junior nie wiedzia³. kiedy pan bêdzie przes³uchiwa³ Barbarê.Pozwoli³ sobie na d³ugi oddech.Id do domu. je¿eli klosz nie zniknie. W ¿yciu nie widzia³em czego podobnego. Magnetofon raczej nie wychwyci tego dr¿enia.Chcia³bym tutaj byæ.

Tak¹ otrzyma³em ³askê. .Bo¿e drogi! .Oczywi cie ca³kiem zamok³y . gdyby tak raptem przekrêci³ g³owê i uk¹si³ go z ca³ej si³y.. Poszed³ do domu zatopiony w my lach. . . Ca³kiem nie mia³ pojêcia. Faktycznie zapomnia³ o Dodee. Czy kto powiedzia³ Andy'emu? . Du¿y Jim w gabinecie pisa³ przemowê na czwartkowe spotkanie. synu. ale podzia³a³o. która mia³a przed sob¹ ca³e ¿ycie. Nie mówi¹c ju¿ o mi³uj¹cych go wiernych.ci¹gn¹³ Randolph.Dodee.. .Wtedy cz³owiek wyra niej s³yszy Jego odpowied . Nie kupi³em nastêpnej paczki. pogr¹¿ony w ¿a³obie po stracie dwóch dziewcz¹t. nic dziwnego.zdo³a³ wydusiæ Junior. ¿ wielebny Coggins mia³ swoich wielbicieli. co by siê sta³o. ¿e twój ojciec to zrobi. Zosta³em uwolniony przez Bo¿ego Syna od szatañskiego na³ogu. Zanim Randolph zdo³a³ wymy liæ co jeszcze. I by³a to prawda.Zadzwoniê do niego . i m³oda dziewczyna.. .postanowi³ Randolph. Junior widzia³ k¹tem oka grube palce Randolpha na swoim ramieniu. ¿ona komendanta policji.. Odgryz³ który pa wyplu³ na pod³ogê.Nie wiem.Ludzie bêd¹ oburzeni mierci¹ Brendy i Angie. To dobra rada. synu? Junior prêdzej by wla³ sobie w majtki gaz do zapalniczek i podpali³. . . . Rêka Randolpha zniknê³a z jego ramienia. .szepn¹³.Nie zapominajmy o Dodee. czy zdo³a sobie zapewniæ nastêpn¹. . Komendant wygl¹da³ na cz³owieka ra¿onego gromem. ¿e lepiej rozmawiaæ z Bogiem w samotno ci .Ale najpierw siê pomodlê. Zastanawia³ siê.Niesamowite . Ciekaw by³. Nale¿y jednak pamiêtaæ. Pomodlisz siê ze mn¹. dlaczego to powiedzia³.Jest bardzo zajêty. .Mój tata mówi.. A mo¿e wiêcej ni¿ jedn¹? Pod kloszem wszystko by³o mo¿liwe.stwierdzi³. ale tego nie powiedzia³. .Racja. .Do niczego siê ju¿ nie nadawa³y. proszê pana. Junior wymkn¹³ siê z biura i z komisariatu. . Wyg³osi je tu¿ przed wyborami Rady Miejskiej na czas kryzysu.Zak³adam.

Co bia³e go. wystuka³ inny numer. ¿e nie mia³by nic przeciwko.. ¿e lepiej bêdzie pa æ na kolana i modliæ siê za dusze ¿ony oraz córki. gdyby Duke Perkins siedzia³ na tym miejscu. by³a koszmarna. ni¿ przypuszcza³. S³up by³ odchylony od pionu. Randolph próbowa³ go odwie æ od tego zamiaru. ale nie móg³ siê skupiæ. Prawie mu siê uda³o zapanowaæ nad ¿o³¹dkiem. Lepiej usi¹d . której numer znajdowa³ siê na ciennej tablicy. Wiem. gdy wsiada³ za kierownicê. strze¿onego Pan Bóg strze¿e. Rozleg³o siê g³o ne wilgotne blee i zaraz potem zwymiotowa³a Norrie.Kto tam? O co chodzi? . . 16 Troje dzieciaków pod niebem coraz mocniej podbarwionym na ¿ó³to patrzy³o na martwego nied wiedzia u stóp s³upa telefonicznego. kiedy Benny zwymiotowa³. Andy siê roz³¹czy³. Rozmowa nie nale¿a³a do ³atwych. Oraz jak¹ szaraw¹ substancjê. Zw³aszcza ¿e za ka¿dym razem. Randolph jaki czas bêbni³ palcami w blat biurka. Muszê ci co powiedzieæ. Joe podda³ siê i poszed³ w ich lady. . Andy.Witaj. ale czy móg³by tu przyjechaæ? Potrzebujê twojej pomocy.15 Peter Randolph rzeczywi cie spróbowa³ siê pomodliæ. Robota okaza³a siê znacznie trudniejsza. Zreszt¹. Chcia³ stan¹æ twarz¹ w twarz z Barbar¹. przyjacielu. Nachodzi³a go wtedy my l: To nie dla ciebie. Zawsze tak by³o. W Biblii by tego raczej nie znalaz³. z trudem prze³kn¹³ linê. co Joe uzna³ za fragmenty ko ci. I co jeszcze.To ja. Odwróci³ siê. Gdy siê wreszcie skoñczy³a. Nie warto by³o s iê a¿ tak wysilaæ dla oddzielnego pokoju. ¿e nikt nie odbierz jednak po³¹czenie zosta³o nawi¹zane po pierwszym sygnale.. Absolutn ie nic przeciwko. która musia³a byæ móz. Bogiem a prawd¹. Widzieli te¿ plamy krwi. lecz taka by³a prawda. Mia³ nadziejê. wiêc najlepiej by³o zadbaæ o w³asne interesy. wyra nie rozz³oszczony. ¿e pracujesz. W po³owie przekonywania. naprawdê nie chcê ci przeszkadzaæ. Nie da³ rady. Mówi komendant Randolph. a jaki metr od ziemi stercza³y z niego drzazgi. Sanders jecha³ na komisariat. A nawet dla zielonego wozu. Zadzwoni³ do Andy'ego Sander sa na komórkê. a tak¿e o si³ê do niesienia te krzy¿a. zsuwa³ siê w do³ek wygnieciony przez Duke'a. jak to mówi¹. Po dwóch sygna³ach Du¿y Jim odebra³. Komendant westchn¹³. . us³ysza³ ci¹g³y sygna³. Znów przysz³o mu do g³owy.

czy to samobójstwo.Czy ja wiem. Plama mia³a jakie sto metrów wysoko ci. Norrie i Benny zrobili to samo. . Joe uzna³. .. gdzie siê koñcz¹ drzewa . Joe podniós³ wzrok na po¿ó³k³e niebo. .Biedaczysko .Nie mia³ z czego skoczyæ. bo siê znowu porzygam . ale nic nie móg³ na to poradziæ. .Czasami wieloryby i delfiny siê zabijaj¹.zagrozi³ Benny.Pojed my przynajmniej tam. wiêc rozwali³ sobie ³eb o s³up. Wyp³ywaj¹ na pla¿ê. . ¿e o miornicom te¿ siê to zdarza. . Widzia³em to w telewizji. Potem wskaza³ na po³udniowy zachód. albo im obu.odezwa³ siê Benny cienkim g³osem. . zobaczymy. lecz sp³ywa³a przez zaci niête gard³o jak balsam. ‾e je li dojdzie d zbyt du¿ego zanieczyszczenia rodowiska. . wyj¹³ butelki z herbat¹ i poda³ ka¿demu po jednej. zjadaj¹ w³asne j¹dra. ale te¿ nie powêdrowa³a bli¿ej czerwonego pola.zaproponowa³a Norrie. nie? Joe wzruszy³ ramionami. . A tato mówi.No tak . Tam droga wychodzi³a z gêstwiny dêbów o czarnej korze. ¿e bêd¹ stamt¹d widzieli dawny sad jab³kowy znajduj¹cy siê na szczycie.Stary. otworzy³ plecak. Benny wyra nie mia³ w¹tpliwo ci. Norrie wskaza³a na wschód.Je¿eli poczujemy co dziwnego.My licie. . zawracamy od razu . . .Ale tamto to co innego. Zdaniem Joego teoretycznie istnia³a taka mo¿liwo æ.I tamte cztery te¿.spyta³a Norrie.Nienawidzi³ dr¿enia w swoim g³osie.Ja mam kawa³ ¿ycia przed sob¹. Sprawdzimy odczyt i je li bêdzie wy¿szy. Jeszcze siê nie nagra³em w Warhammera. By³ bardzo zmêczony i nie mia³ ochoty na ¿adne dyskusje.powiedzia³a. Pierwszym haustem wyp³uka³ usta.zastrzeg³ Joe.Mo¿e mia³ w ciekliznê .. Chod cie. . . Powiemy doktorowi Everettowi albo Barbarze. pokrytej muchami sterty pod s³upem telefonicznym.. tylko jako trudno mu by³o w ni¹ uwierzyæ. wracamy. Joe wyci¹gn¹³ czujnik. Ig³a nie opad³a. przestañ.Sprawd .Gdy skoñczyli. . Norrie ostro¿nie zrobi³a dwa kroki w stronê czarnej. co mówi licznik na tego nied wiedzia . Herbata by³a zbyt s³odka i ciep³a.zaproponowa³a Norrie. .Je¿eli poczujemy nag³¹ chêæ pope³nienia samobójstwa. gdzie po uderzeniu pocisku pozosta³a czarna warstwa.My la³em. . a wszerz ci¹gnê³a siê pewnie ze dwa kilometry. .odezwa³a siê Norrie. Dopiero potem siê nap ili. ¿e tu dosz³o do ska¿enia rodowiska? . Mo¿e wiêcej.. powinni my zawróciæ powiedzia³ Benny.

Oczy pulsowa³y w rytm bicia serca.stwierdzi³. Zatoki mia³ tak zatkane. . nie mówi¹c ju¿ o Starbucksie. Denton? Nie. Afroamerykanina mo¿na by ze wiec¹ szukaæ. Mieli racjê.Musimy zrobiæ. Barbie brn¹³ w jego kierunku. U miechnê³a siê.Masz powody do p³aczu! Osoba. która czasem pomaga³a Lissie Jamieson w bibliotece.powiedzia³a Norrie. Barbie nie móg³ otworzyæ oczu. która wyg³asza³a te twierdzenia. powieki mia³ ciê¿kie i spuchniête. .zawo³ali Joe i Norrie równocze nie. ¿e Chester's Mill jest d ziur¹ zabit¹ dechami. Mimo wszystko do niedawna miasto wydawa³o mu siê rozleg³e. W koñcu zdo³a³ otworzyæ oczy . a kino dawno zamkniêto. ale trudno by³o otworzyæ pal¹ce oczy. Ludzie czêsto sobie ¿artowali. Ta czê æ misji nie jest obowi¹zkowa. . . . . co nie bez znaczen ia. A . By³a w ród nich tylko jedna osoba pochodzenia azjatyckiego . p³acz. 17 . mia³ w nim dla siebie mnóstwo miejsca. Zadziwiaj¹ce. A co widzia³ Andy Sanders? Faceta w celi.Tak. pewnie dlatego piosenka Jamesa McMurtry'ego cieszy³a siê w mie cie tak¹ popularno ci¹. przyjacielu. Intelektualnym i demograficznym.Pamela Chen. Randolph. ¿e a¿ mu zatrzeszcza³o w uszach. Zobaczy³ przed drzwiami celi Andy'ego Sandersa ze ³zami sp³ywaj¹cymi po policzkach. jednak kiedy siê skoñcz¹.Masz racjê . idê z wami. spojrzeli po sobie i wybuchnêli miechem.d³oñmi. co siê da. ¿e ¿artuje..Chcê siê wydostaæ z Mill. jak bardzo siê skurczy³o w jego g³owie. Benny.A tam.. Nie by³o te¿ McDonalda. No i. sama mia³a p³aczliwy g³os. p³acz! G³os dobiega³ z daleka. ¿eby wiedzieli. ale jej s³owa wcale nie zabrzmia³y jak ¿art i Joe wcale ich tak nie odebra³. . Nie chcê zostaæ na szarym koñcu. co siê da . Mieszkali na zadupiu. Trzeba podj¹æ ryzyko..Ju¿ tam jeste ! . zanim oszalejê. gdy sobie u wiadomi³.Dlaczego j¹ zabi³e ?! Dlaczego zabi³e moj¹ córeczkê?! Kto mnie potraktowa³ gazem. odk¹d rodzina Lavertych wyprowadzi³a siê do Auburn. ¿e nie mo¿e z mam¹ i tat¹ po prostu wsi¹ æ do samochodu i pojechaæ do Lewiston na ostrygi albo na lody do Yodera. I ten g³os by³ znajomy.Musimy zrobiæ. kiedy prze³k n¹³ linê. je li chcesz. mo¿esz zostaæ. chocia¿ w mie cie by³o mnóstwo zapasów.

Andy nie mia³ ochoty my leæ. Jêzyk i gard³o te¿ mia³ napuchniête. ¿e pañski przyjaciel Rennie potrzebuje koz³ ofiarnego. któremu przez dwadzie cia minut wzbraniano wyj cia do ³azienki. unosz¹c twarz mokr¹ od ³ez. Barbie go za to wcale nie wini³. pobieg³ do Renniego niczym zap³akane dziecko w ramiona ojca. .Nie zabi³em pañskiej córki. Andy zostawi³ w spokoju kaburê komendanta. Randolph postanowi³ jednak nie dopu ciæ do morderstwa. . . Winowajca zostanie os¹dzony..zawo³a³ Du¿y Jim. g³os nosowy i schrypniêty. zrozumie pan. Andy chwyci³ Randolpha za koszulê.Dajcie mi broñ! . . Chcia³e go zobaczyæ. . Mo¿e istnia³y jakie inne przyczyny. .. by u Randolpha chêæ przypodobania siê radnemu by³a tak ogromna.. . Siêgn¹³ do pasa Randolpha i zacz¹³ wyci¹gaæ pistolet z kabury.krzykn¹³ radny. . Wyra nie nieswój.Jaki s¹d?! Daj mi broñ! S¹d dla tego zwyrodnialca?!! Jeszcze by siê wywin¹³! Ma wysoko postawionych przyjació³. Mimo nadwagi porusza³a siê do æ ¿wawo.No ju¿. a ja jestem najlepszym kandydatem. zobaczy³e . wyra nie widzia³. Wcale nie dlatego. Barbie nie by³ zdziwiony.Jim. I Du¿y Jim go przytuli³. Obok niego sta³ Randolph... nalejê ci.Przyjacielu! Chod do mnie! Otworzy³ ramiona. . dla których Randolph sprowadzi³ tutaj Sandersa.Proszê pana. Nikogo nie zabi³em. daj mi broñ! Natychmiast! Zastrzelê go jak psa! Mam do tego prawo jako ojciec! On mi zamord owa³ córeczkê. D wign¹³ siê na nogi. a mimo to Randolph wygl¹da³ na przestraszonego. By³ od niego dziesiêæ centymetrów ni¿szy. A teraz chod na górê. chocia¿ nie powinienem by³ ciê tu wpuszczaæ.wymamrota³ Andy. przestêpowa³ z nogi na nogê jak dziecko.. Mam do tego prawo. ale te¿ nie mi a³ ca³kowitej pewno ci. Chocia¿ patrzy³ na wiat przez czerwony filtr.Trochê gazu najwyra niej dosta³o mu siê do ust. wiêc daj mi broñ! Barbie nie przypuszcza³. ¿e ojciec ofiary by³ przewodnicz¹cym Ra dy Miejskiej.. . Po prostu komendant Peter Randolph nie potrafi³ mu odmówiæ. ¿e komendant wpu ci³ do aresztu ojca ofiary.facet w celi zawsze wygl¹da na winnego... .. zap³aci za swe zbrodnie. W tym momencie pojawi³a siê w korytarzu brzuchata postaæ. Je li siê pan zastanowi. Uspokój siê. Andy. ¿eby pozwoli³ na zastrzelenie aresztanta w celi z w³asnej broni. wiesz? A ja muszê córkê pom ciæ. ¿e Andy Sanders jest w ciek³y.By³a dla mnie najwa¿niejsza na wiecie! .Andy! .

A kto miesza lepiej ni¿ kuchta? . którzy to zrobili.A mo¿e zabi³ nie tylko Angie. dlaczego i kto jeszcze by³ w to zamiesz any.Kto przecie¿ spowodowa³ powstanie klosza. Bo przecie¿ on nie jest sam. Kogo . . .powiedzia³ Du¿y Jim. .Tak.oznajmi³.chcia³ wiedzieæ Andy.Natomiast je¿eli kopu³a zostanie na miejscu. gdzie. Rennie nadal g³aska³ go po w³osach. po wiêci i pana bez z mru¿enia oka. ¿e nie jest zbyt sprytny i nie potrafi zacieraæ za sob¹ ladów. ¿e ludzie.Jak zap³aci? . Dajê ci s³owo. kto bêdzie miesza³. . ale gdy sytuacja siê zmieni. chrapliwym g³osem. bêdziemy musieli sami go os¹dziæ. prawda? . musz¹ mieæ jak¹ wtyczkê. I zafascynowany. Andy przesta³ mamrotaæ. . gdy suka by³a ju¿ stara i otêpia³a. . cocker ..I Duke'a. bêdziemy musieli zadowoliæ siê osadzeniem go w Shawshank. .powiedzia³ nosowym. .Jak. Obejrza³ siê przez ramiê. jakby patrzy³ na obmierz³e robactwo.? . Zap³aci za to. Ma wspólników. Na razi jest pan mu potrzebny.Na pocz¹tku Rennie po prostu musia³ chroniæ swój ty³ek. kiedy. .Nie martw siê.To za ma³o .Obj¹³ Andy'ego ramieniem i podprowadzi³ do komendanta Randolpha.spanielkê.Znajdziemy dowody . . ale Du¿y Jim ³askawie pokiwa³ g³ow¹.Jak¹ cenê zap³aci? . komendancie. Andy. Ju¿ pokaza³. Patrzy³ na Du¿ego Jima nieomal entuzjastycznie.Andy nie potrafi³ powiedzieæ wiêcej. jak usun¹æ klosz.Mam na my li tak¿e twoj¹ ¿onê . . na pewno nie jest sam..szepn¹³ Andy. Oraz innych. Barbie skupi³ uwagê na Randolphie... Rennie g³adzi³ Andy'ego po w³osach.. A . Co. spuchniêt¹ twarz Barbiego.. Barbiemu przypomnia³a siê matka g³aszcz¹ca Missy. Patrzy³ w pulchn¹ twarz Du¿ego Jima kompletnie oszo³omiony. Lestera i Brendê. .Zamknij siê .Bez w¹tpienia. . Myrê Evans.rzuci³ Randolph. co zrobi³. spojrza³ na czerwon¹. . tylko najpierw wydobêdziemy z niego wszelkie informacje.Zosta³em wrobiony .No có¿. . . ale teraz chodzi mu o przejêcie w³adzy. a wcale bym tego nie wyklucza³.I nie j¹ jedn¹ ..rzek³ Du¿y Jim. je¿eli wie. Na do¿ywocie. zbrodniarz zap³aci za swoje czyny.Co mi siê wydaje. Tylko najpierw ustalimy szczegó³y.

Du¿o lepiej .Te¿ mi siê tak wydaje. przeprowadzimy egzekucjê. Ich oczy spotka³y siê tylko na moment. by napisaæ artyku³. . dawny kierownik Food City..Widzê! Joe mia³ wra¿enie.. dawny reporter sportowy. S³ysza³ jakie g³osy.kiedy uznamy go za winnego. .szepn¹³ Andy. Zobaczy³ to. wierzgaæ nogami. . jaki wydaje dziecko bawi¹ce siê samochodzikami. . ¿eby weszli tylnymi . 19 Gdy Julia wróci³a do redakcji po zamieszkach w supermarkecie..Wygl¹da jak.Ja te¿ . Odwróci³ ¿ó³t¹ skrzyneczkê... Usiad³a przy swoim komputerze. zawo³a³ ludzi. g³aska³. Rennie g³aska³ go. Przysz³o mu do g³owy. ¿e g³os przyjaciela dobiega z dziwnie daleka. Ernie Calvert. .Tam co jest! . Wskazówka skoczy³a na plus dwie cie.Przerwij to. poci¹gaj¹c na siebie rower. Pocz¹tek u³o¿y³a w my lach po drodze. ¿e unosz¹ siê one z wielkiej sterty dyñ. pisa³ na laptop Poda³a mu aparat. Licznik Geigera upad³ w piach tarcz¹ do do³u.Joe pochyli³ siê nad dziewczyn¹ bardziej zdumiony ni¿ zaniepokojony. Zacz¹³ siê trz¹ æ. który teraz pe³ni³ funkcjê ca³ego dzia³u informacyjnego. zagubione i przestraszone. wyci¹gn¹³ rêkê.Norrie? . po czym wpad³ w czarn¹ dziurê wype³nion¹ pomarañczowymi p³omieniami. Joe podszed³ na chwiejnych nogach. rrrr. . stosu pogrzebowego halloweenowych latarni. . co robisz. tu¿ pod czerwone pole na skali. Le¿a³a drodze. która wydawa³a siê jak z gumy. Chcia³a powiedzieæ radiolatarnia .. 18 Wyjechali z lasu ramiê w ramiê i zatrzymali siê. patrz¹c na sad.. lecz z jej ust doby³ siê tylko bulgocz¹cy d wiêk rrrr. Spad³a z roweru. i wydrukuj zdjêcia.krzykn¹³ Benny. bo po sekundzie Benny tak¿e siê przewróci³. Tak lepiej? . Potem po³knê³a go ciemno æ. . po czym podniós³ wzrok na Benny'ego. rêce i nogi jej drga³y. Tony Guay.przyzna³a Norrie..

szefowo! Wracam do domu. ¿eby go wyprowadziæ. ¿e m¹drze mówi. godz. Wsunê³a stopy w kapcie. ¿e nie mog³a go wstukaæ. 15. Foty s¹ niez³e. powiedzia³. tylko spokojnie spa³ na swoim kocyku miêdzy kuchenk¹ a lodówk¹. muszê pobyæ trochê z ¿on¹ i dzieciakami Pete idzie na komisariat. Podobno co tam siê sta³o wa¿nego. Ja tam bym go z góry nie rozgrzesza³. Na kuchennym stole by³ list oparty o solniczkê i pieprzniczkê. spa³a d³u¿ej ni¿ godzinê. Horace! Pewnie nasika³ gdzie w k¹cie i bêdzie teraz przeprasza³. Id . . Mówi³: Niepotrzebnie siê to sta³ Przez ca³kowity brak kompetencji Chyba ¿e kto chcia³. Problem w tym. Specjalnie dla nich je otworzy³. póki nie poznamy wszystkich faktów. Zaczê³y siê zamieszki . ale wiedzia³a. No id . Pete i ja zgadzamy siê co do tego. wgram je w twój komputer i wstukam twoje notatki. Dobry pocz¹tek. Uznali my. Musia³o byæ pó ne popo³udnie. ¿e przy³o¿y³a g³owê do poduszki. ja przez ten czas obrobiê zdjêcia. Mia³a straszne worki pod oczami. ¿e cienie w sypialni bardzo siê wyd³u¿y³y. PS Wyprowadzi³em Horace'a. . ale go poprawisz. przesz³a swoje.W tym stanie niczego nie napiszesz.. Tyle ¿e wtedy by³o ju¿ za pó no. napisali my o wydarzeniach pod supermarketem. Bez przerwy naciska³a niew³a ciwe klawisze. a pi¹tek min¹³ przed stu laty. by potem napisa³a dobry artyku³. Za³atwi³ wszystko. wiêc pod tym wzglêdem wszystko gra. ¿e powinna napisaæ od serca. Powiedzia³ te¿. wiêc wystarczy³o. ale te¿ pamiêtaj¹c. zdrzemnij siê godzinê.Id na górê i siê po³ó¿ .drzwiami.powiedzia³ Tony. Nic dziwnego. z przestrachem spostrzeg³a. Gdy siê obudzi³a. Corgi wcale nie skamla³ pod drzwiami. Nie jest to wiekopomny tekst. ¿eby do tego dosz³o. pobieg³a do kuchni. Nie chcia³a go pos³uchaæ. Zajrza³ Rommie Burpee. Od pi¹tku nie dosypia³a..00 Julio! Razem z Pete'em F. . ¿e nadal ma mnóstwo papieru. co trzeba. a zasnê³a kamiennym snem. I nie mówiê o Randolphie . co siê sta³o. ¿e potrzeba ci snu. Tony G. jakby to by³a jego wina. W koñcu. ¿e musimy byæ bardzo ostro¿ni. gdy ju¿ zasnê³a. . muszê napisaæ. Trzêsiesz siê jak w febrze. ¿e powinna koniecznie napisaæ od serca o tym.Nie mogê.

Zakraka³a raz. p o czym wzbi³a siê w powietrze i odlecia³a. Mieli drgawki. . Ju¿ lecê.wyrwa³o siê Pete'owi. nie chc¹c.Ju¿ biegnê.Julia.. Nie ¿yj¹ te¿ Angie McCain i Dodee Sanders.. Norrie i Benny le¿eli na Black Ridge Road w zbyt mocno rozproszonym s³oñcu..O¿¿¿. popie ci³a i nakarmi³a. . gdy zadzwoni³ jej telefon.jêkn¹³ Benny. wyra nie bez ladu my li samobójczych.To by³ Pete Freeman.. .mrukn¹³ Joe. wiêc je¿eli.Co takiego?! Zerwa³a siê na nogi tak gwa³townie.Nie ma s³oñca .. tylko sobie dorabia latem . . nawet pamiêta³a..Pete. . .. o mój Bo¿e. cholera! . by Horace zapomnia³. Marty Arsenault nie chce mnie wpu ciæ.Shumway. Z pocz¹tku by³a do æ spokojna.Nie. ¿e przewróci³a krzes³o. Wszyscy czworo zostali zamordowani. a teraz siê z niego zrobi³ wielki wa¿niak u bram burdelu! .Powinna tu przyjechaæ.Brenda Perkins nie ¿yje. jednak znalaz³szy siê na chodniku w upale pod tym niebem przybrudzonym tabakowymi plamami. przerwa³a po³¹czenie. straci³a spokój i faktycznie pu ci³a siê biegiem. Nie czekaj¹c na odpowied . po czym zesz³a na dó³. Poprosiæ go o komentarz albo... W³a nie zaczyna³a. w sadzie. Pali³o ich gor¹co. zaczekaæ! Nawet nie jest glin¹. ¿eby zamkn¹æ informacje i napisaæ artyku³. . Jest w celi. Kaza³ mi. obudzi³a go.Niech oni przestan¹ krzyczeæ! .powiedzia³a Norrie. wcale nie ma s³oñca... . nie. z którego roztacza³ siê widok na ca³e Chester's . Maca³a przed sob¹ w powietrzu. . kieruj¹c ruchem. cholera. .. mam tutaj kupê roboty. ¿e jest jego pani¹.Julio! . Straci³ córkê trzy dni po mierci ¿ony. . przysiad³a na drucie telefonicznym i przygl¹da³a siê im bystrymi oczkami.i Lester Coggins.Idzie Andy Sanders. Ma³o sobie oczu nie wyp³acze. Na szczycie Black Ridge.Nie ma s³oñca. . . . Jaka wrona. A jako podejrzanego aresztowano Dale'a Barbarê. Nie jeste my z New York Post . ¿eby zamkn¹æ redakcjê. 20 Joe.Halloween . Democrat ..

A przy tym by³o t³oczno.Jim! Pete! . kto siê zjawi³ zaraz po Andym? . kiedy dostanê zgodê na wywiad.Mill. b³ysnê³o jasne. Niedaleko sta³y Linda Everett i Jackie Wettington zatopione w rozmowie. To rozpacza³ Andy Sanders. M³odzi ludzie najwyra niej wype³niali jakie formularze. Obie wygl¹da³y na powa¿nie wystraszone. natomiast twarz jak cz³owiek. . W komisariacie Juliê od razu uderzy³o.Pete wskaza³ hummera zaparkowanego tu¿ przed hydrantem. Tych odró¿nia³o siê na pierwszy rzut oka . . W ¿yciu nikt jej nie zatrzyma³. Za nimi szed³ Peter Randolph. pewnie ¿eby oszczêdzaæ gaz. Akurat wtedy Du¿y Jim Rennie oraz Andy Sanders pojawili siê na szczycie schodów prowadz¹cych do piwnicy. a tym razem zrobi³ to Marty Arsenault. Julia skierowa³a siê w stronê pokoju odpoczynkowego. jak siê nie mia³o poprzedniego zajêcia? . W holu siedzia³a jaka nies³ychana liczba m³odych ludzi. któr¹ policjanci Chester's Mill nazywali kurnikiem. Poprowadzi³ Andy'ego w stronê biura .p¹czkowy gromadzony w wiklinowym koszyku. Takie rozkazy. Gdy Pete zjawi³ siê u jej boku. Zgadnij.zawo³a³a Julia.Chcê z wami porozmawiaæ jako redaktorka Democrata ! Du¿y Jim odwróci³ siê tylko na tyle. Twarz mia³a jeszcze napuchniêt¹ od snu.Nie mo¿e pani wej æ. które mówi³o wyra nie: a ludzie w piekle marz¹ o wodzie z lodem. Du¿y Jim obejmowa³ go ramieniem i mówi³ co uspokajaj¹co. ¿e zrobi³o siê tam bardzo ciep³o. 21 Julia wpad³a na schody komisariatu. w³osy z ty³u stercza³y jej niepokornie. . który o w³os unikn¹³ wybuchu bomby. w tym przynajmniej dwóch z Bóg jeden wie ilu braci Killianów. zupe³nie inaczej ni¿ do Pete'a Freemana.po charakterystycznych orl ich nosach i okr¹g³ych g³owach. Zawo³am ciê.Kocham pozytywne my lenie. . .Lepiej zostañ.A co wpisaæ. Z do³u dobiega³y krzyki. by j¹ obrzuciæ spojrzeniem. Mundur mia³ nieskazitelny. . a nawet zasila³a fundusz kawowo . Po piêtnastu sekundach rozb³ys³o ponownie. Najwyra niej wy³¹czono klimatyzacjê.spyta³ jeden drugiego. Andy p³aka³. pokrêci³a g³ow¹. fio³koworó¿owe wiat³o. gdzie by³a od lat czêstym go ciem.Mówi³ przepraszaj¹cym tonem. . bardzo mi przykro. ale za du¿o sobie nie obiecuj.

je¿eli cia³a zosta³y dopie ro co odkryte? Czy ofiary zosta³y zastrzelone.Na g³owê upad³a ? Kobieto! Jest aresztowany pod zarzutem pope³nienia czterech morderstw.zawy³ Andy. . . przyjacielu. ¿ebym nie pisa³a o twojej drobnej sprzeczce z ¿on¹.Jakie macie przeciwko niemu dowody? Przyzna³ siê? A je li nie. ale i w ciek³o æ..Pamiêtaj. Nie wcze niej.Po wiêæ mi jedn¹ minutê! .Jaki obroñca?!! .Ma obroñcê? . . ugodzone no¿em czy. Mówi³ do niego o wspólnej modlitwie. robi³em.. . .krzycza³ Andy. Du¿y Jim wycelowa³ w Juliê palcem. wskazuj¹c Sandersa. .On jest ostatni¹ osob¹.Chod . . niestety Marty. . niestety. Julia spróbowa³a siê przebiæ obok biurka stra¿nika. . ¿eby ciê zatrzymaæ. kiedy w zesz³ym roku poprosi³e mnie. Popatrzy³a mu prosto w oczy. .Porozmawiamy z tob¹. nadal z przepraszaj¹cym wyrazem twarzy.Skoñczy³em z tob¹.zawo³a³a do Du¿ego Jima. wiêc ze mn¹ porozmawiacie. Bo w przeciwnym razie straci³by pracê. . . ani krewn¹ . Uniós³ górn¹ wargê.Du¿y Jim zagarn¹³ zrozpaczonego ojca. teraz mnie wpu æ. . to dlaczego ja nie? . .Bo nie jeste ani ofiar¹.Ten skurwiel zamordowa³ mi córkê! . .Chcê siê zobaczyæ z Barbar¹. Odst¹pi³ o krok.Pomodlimy siê do naszego Pana. kobie. chwyci³ j¹ za ramiê.Marty. To nie twój interes. kiedy uznamy za stosowne.A jego? . posz³am ci na rêkê. . nie da³em rady mrukn¹³.Je¿eli ojciec jednej z ofiar mo¿e siê z nim zobaczyæ.I ty.Nie bêdziemy rozmawiaæ. Je¿eli jest w tobie chocia¿ cieñ wdziêczno ci.. i komendant Randolph jeste cie zatrudnieni przez miasto. .spyta³a. jaka ma prawo zej æ do piwnicy! . to jakie ma alibi? Jak ono pasuje do czasu zgonu? W ogóle znacie czas zgonu? Sk¹d.. .komendanta. Julia pobieg³a przez pokój wypoczynkowy.stwierdzi³ Du¿y Jim. co mog³em. ods³aniaj¹c zêby.Powiesiæ go trzeba! Zabi³ moj¹ córeczkê! . Tym razem we wzroku Du¿ego Jima by³a nie tylko pogarda.

... wygl¹da na to. .warkn¹³ Du¿y Jim. . .Julio. Opanowa³ siê jednak.Wiêcej tego nie powtórzê. . ¿e jest zwolniony. .Pogadam z nim. Marty Arsenault skrzywi³ siê niemi³osiernie. . pozb¹d siê tej psiej córy . Przez chwilê s¹dzi³a.I nikomu nie pomagasz. Ostrzegam ciê po raz pierwszy i ostatni.krzyknê³a Julia. za to tworzysz problemy. doskonale o tym wiesz. twarz ukry³ w d³oniach. Jeste w cibsk¹ plotkar¹.No i jednak straci³em robotê . nawet siê nie odwracaj¹c. .rzuci³ Du¿y Jim. Andy siedzia³ za biurkiem. Je¿eli bêdzie siê opiera³a. . Zawsze taka by³a . bardziej zasmucony ni¿ z³y. . I je¿eli nie wyjdziesz w tej chwili. co to nie odró¿niaj¹ w³asnego ty³k od czo³a. zostaniesz aresztowana. które teraz nale¿a³o do Randolpha.Nie wolno go oskar¿aæ.Je li nie bêdzie chcia³a wyj æ sama.Nie mo¿esz mu zamykaæ ust. Tym razem Julia da³a siê wyprowadziæ. nie mo¿esz zabraniaæ dostêpu do informacji mieszkañcom miasta! .Ostatni raz proszê. nadal os³upia³y. ¿e Du¿y Jim sta³ pod nimi i s³ucha³.stwierdzi³ Du¿y Jim. przeka¿.Zabierz st¹d tê w cibsk¹ babê. . . dopóki jeste my pod kloszem. Pete Randolph. powiedzia³ straszne s³owa: .Doskonale! Aresztujcie mnie! I wsad cie do celi. czekaj¹c na kajdanki. Du¿y Jim odeskortowa³ Andy'ego do biura komendanta i zamkn¹³ za sob¹ drzwi. to j¹ wyrzuæ. je li nie ma obroñcy. .Có¿.Kiedy zginê³y te cztery osoby? Powiedz mi chocia¿ tyle. ¿e dziewczêta straci³y ¿ycie pierw. To niezgodne z prawem.Nie stracisz roboty .Zabierz j¹ st¹d! . kto pilnuje wej cia.Mylisz siê i w jednym. Trzasn¹³ drzwiami. ¿e Jim Rennie j¹ uderzy.Zwróci³ siê do Pete'a Randolpha.A na moje miejsce przyjdzie który z tych ko³ków.Czy Barbarze postawiono zarzuty? . Chwilê pó niej Julia . wyrzuæ j¹. Twoja obecno æ tutaj jest w najlepszym razie ca³kowicie zbêdna. co my postanowimy. Nie patrzy³ jej w oczy. Randolph wzi¹³ Juliê Shumway pod ³okieæ. zgodne z prawem jest to.powiedzia³ Randolph.Wyci¹gnê³a przed siebie rêce.spyta³a Julia Randolpha. . a policzki mia³ koloru ceg³y.. A temu.Pete. . ‾¹dzê mordu mia³ wyra nie wypisan¹ na twarzy. . i w drugim . .westchn¹³ Marty Arsenault. Julia nie mia³a w¹tpliwo ci. Drzwi biura otworzy³y siê gwa³townie. . .

Ch³opak spojrza³ na zegarek.. Wiedzia³ tylko. . ale ona patrzy³a w górê. ¿e nogi bêdzie mia³ galaretowate. zanim nas to co wysterylizuje . Wrócili t¹ sam¹ drog¹. . Po chwili b³ysnê³o znowu. ¿e trudno by³o na nie patrzeæ. Dziewczyna otworzy³a oczy. wstaj¹c. Co mi siê ni³o.Co siê sta³o? . jak czêsto miga.Chyba zasnê³am. .Jeszcze by siê urodzi³o takie jak ja.Jo? . Ostatni raz zwróci³ siê do przyjaciela w ten sposób chyba w czwartej klasie podstawówki. Nastêpnie podsun¹³ ¿ó³t¹ skrzynkê Norrie.‾yjesz jako ? . S¹dzi³. lecz siê myli³. . Najwyra niej w dwudziestym wieku ludzie produkowali rzeczy wyj¹tkowo solidne. tylko nie pamiêtam co. Podpe³zn¹³ na czworakach do Norrie potrz¹sn¹³ j¹ za ramiê.zarz¹dzi³. . Mimo wszystko wsiad³ na rower.? .znalaz³a siê przed komisariatem. . ale zegarek zatrzyma³ siê na czwartej zero dwie. Joe McClatchey przetoczy³ siê na brzuch i d wign¹³ na kolana. a¿ mu siê koszulka przyklei³a do tu³owia. Przypomnia³ sobie o liczniku Geigera. . z ulg¹ stwierdzi³. Tyle wiem. Pokaza³ Benny'emu odczyt .Staaary. nic mu nie dolega³o. popatrzy³a na niego nie ca³kiem przytomn W³osy jej przylgnê³y do zroszonych potem policzków.spyta³ Pete Freeman.Jakie dynie? Joe pokrêci³ g³ow¹.plus dwie cie. Jaki koszmar. ¿eby sprawdziæ. . .. póki nie minêli .rzuci³ Benny. Tak jasne. . na sad na szczycie Black Ridge. Poza tym.Tak.Co to takiego? Joe z pocz¹tku nic nie dostrzeg³.Wynosimy siê st¹d. a kto by chcia³ mieæ dzieci? . Zamruga³a w o lepiaj¹cym s³oñcu. Nie pamiêta³.odezwa³ siê Benny. ¿e by³o mu gor¹co..Jo .Chyba tego szukali my .oceni³. Wygrzeba³ go z piachu. ¿e urz¹dzenie nadal dzia³a.Jak posz³o? 22 Benny pierwszy odzyska³ przytomno æ. Dynie siê pali³y. Poza tym. . ¿e by³ strasznie zgrzany.No i. ¿e musi i æ do cienia i czego siê napiæ. Potem b³ysnê³o fioletowe wiat³o. czu³ siê ca³kiem dobrze.zapyta³a. .. nie zatrzymuj¹c siê na odpoczynek ani na picie.

mostu i nie znale li siê znów na szosie numer sto dziewiêtna cie. .

Dogoni³ j¹ Pete Freeman. zanim dotar³o do niej.spyta³a Linda z wahaniem.Tak.. oprócz kopu³y? Widzia³a tych wszystkich go ci wype³niaj¹cych formularze? Trochê to strasznie wygl¹da³o.Prychnê³a nieweso³ym miechem. . Podnios³a rêce i spróbowa³a przyg³adziæ w³osy stercz¹ce jak stóg siana z ty³u g³owy. .Julio? Co tu siê dzieje? To znaczy. ¿eby zaczekaæ. i znów stanê³y dêba. Oklap³y. .TYLKO DLA DEMOCRATA ! WYWIAD Z DOMNIEMANYM MORDERC¥. Wci¹¿ jeszcze wszystko w niej wrza³o.. Przesz³a po³owê drogi do redakcji Democrata ..Je li chodzi o podburzanie.Julio? . Brawo. Julia siê nie zatrzyma³a.ale zamilk³y. A do tego wstêpniak. Przystanê³a pod markiz¹ ksiêgarni Mill New & Used Books (ZAMKNIÊTE DO ODWO£ANIA . . ¿e na zgromadzeniu mieszkañców w czwartek wieczorem nie ja jedna bêdê mia³a powa¿ne pytania do Jamesa Renniego. .Na to liczy³am. . I my lê. Jim . Pete mia³ wielkie oczy i w tej chwili wygl¹da³ na du¿o mniej ni¿ swoje trzydzie ci kilka la . Nie chcia³a powiedzieæ tego g³o no.Postaram siê czego dowiedzieæ o tych morderstwach i co ustalê.stwierdzi³a i podskoczy³a na d wiêk swojego g³osu. . D³ugo to nie trwa³o.To by³o k³amstwo. . a¿ uspokoi siê jej rozko³atane serce.Jackie teraz nerwowo poci¹ga³a papierosa . to napiszê. ¿e Rennie ka¿e naszemu nowemu komendantowi ciê aresztowaæ.g³osi³a rêcznie wypisana wywieszka w witrynie). . i wejrzeæ w g³¹b swojej duszy. ¿e czuje nie tylko gniew. . . ale zabrzmia³o w miarê dziarsko.G³ównie to siê bojê i tyle .Julia zakre li³a d³oñmi niewidzialny nag³ówek. jak tylko siê da b ez podburzania ludzi.Wszystko w porz¹dku? .Ju¿ my la³em. gdy obok przechodzi³a Julia Shumway. .Co ci. co mówi jej twarz. pomy la³a. tak mocny. O wszystkim. Jeszcze tylko ko³tuna mi do szczê brakowa³o.Po³o¿y³a d³oñ na ramieniu Pete'a. nie by³a zdolna do rozmowy z nastêpnymi przedstawicielami prawa i porz¹dku w wydaniu Chester's Mill. Oczywi cie nie wiedzia³a. . . . Kropka nad i.Widzia³am i zamierzam o tym napisaæ.SÓL 1 Policjantki stoj¹ce przy hummerze Du¿ego Jima nadal rozmawia³y. ..

¿e wszystko z ni¹ w porz¹dku.Nie wydrukowaæ. Kilku z rzeczonych przystojniaków wywi ja³o mieczami i by³o. .Niewa¿ne. pl¹druj¹ supermarket? To bez sensu. którzy wci¹¿ maj¹ pe³ne spi¿arnie. Nawet je li to prawda. ¿e robi³. to jeszcze trafi³ siê radny z piek³a rodem. Rennie od dawna gra³ rolê najwiêkszego. z kim najpierw porozmawiaæ. zdaje siê. Ale minê³y dopiero trzy dni z minutami.powiedzia³a do stert ksi¹¿ek. rzeczywi cie. damy w opa³ach oraz nagich do pasa przystojniaków pieszo i konno.Skserowaæ . . Gdzie tam ³yso. jak wyja niæ fakt. . powiedzia³a sobie. te¿ nie dzia³a³o od dawna (miejsce. chyba ¿e. . PASJONUJ SIÊ Z NAMI MROCZNYMI INTRYGAMI! . drugie.I nigdy nie by³. Czê æ wystroju witryny stanowi³y poradniki. Jakby sam klosz wystarczaj¹co nie utrudnia³.tempo wydarzeñ. samochodowe. . najgro niejszego koguta na farmie i mog³a siê po nim spodziewaæ. I by mu uwierzyli. wci¹¿ wpatrzona w MROCZNE INTRYGI. ¿eby pokazaæ. Resztê wype³nia³y sterty ksi¹¿ek w miêkkiej oprawie z ok³adkami przedstawiaj¹cymi spowite mg³¹ posiad³o ci. po tygodniu czy miesi¹cu izolacji od wiata zewnêtrznego. dlaczego nie zaczeka³ z atakiem. Kino w centrum by³o zamkniête od kilku lat.przera¿a . A gdyby Cox i jego naukowcy jeszcze dzi przebili siê przez kopu³ê? Albo gdyby zniknê³a sama z siebie? Du¿y Jim zaraz skurczy³by siê do dawnego formatu. bierz siê do roboty. Skserowaæ. w samych majtkach. nie udziwnia³ ¿ycia. tyle ¿e by³oby mu ³yso.. Bo co posz³o nie tak i nie mia³ wyj cia. ¿e w koñcu spróbuje umocniæ swoj¹ w³adzê nad miastem .Hê? . ¿e ludzie. gdzie j ego wielki ekran niegdy górowa³ nad szos¹ numer sto dziewiêtna cie. ale obskurny sklepik Raya Towle'a ci¹gle jako siê trzy ma³.. co móg³ w trudnych okoliczno ciach.zachêca³ napis po tej stronie. . Przy drzwiach redakcji siê obejrza³. Uprzytomni³a sobie. ¿e najbardziej j¹ martwi . A poza tym.Rennie ma przewagê w³asnego boiska..Poza tym nie jest w pe³ni zdrów na umy le . . Mroczne intrygi. Potrzebujê kilku minut.Nie rozumiem..powiedzia³. U miechnê³a siê dr¿¹cymi ustami i przegna³a go gestem. zajmowa³ rezerwowy placyk na samochody Renniego). To nadal nie wyja nia³o. je li mamy to dzi wydrukowaæ. Pomacha³a mu.powiedzmy.. Potem pomy lê. Bo czasu jest ma³o.. ¿eby och³on¹æ. T³umaczy³by. po czym zajrza³a przez zakurzon¹ szybê do ksiêgarni.

¿eby te dwie jej siê wymknê³y. .Dla mnie obie jeste cie ród³em z krêgów zbli¿onych do ledztwa. .By³a w supermarkecie. By³a z ni¹ Linda Everett .Chy