„Podstawowe rodzaje strategii marketingowych”

1.

Problemy strategiczne różnią się w zależności od szczebla zarządzania przedsiębiorstwem, dla którego formułowane są strategie. Dlatego też bardzo ważnym zabiegiem jest wyróżnienie strategii marketingowej spośród całokształtu strategii przedsiębiorstwa. O sukcesie przedsiębiorstwa decyduje jego potencjał strategiczny w postaci odpowiednio dobranych i konkurencyjnych zasobów. Zdolność do ich innowacyjnego i efektywnego wykorzystania. Ważnym elementem jest właściwe sformułowanie strategii, poparte szeroką analizą przedsiębiorstwa i jego otoczenia.
Czasami strategia jest latami wypracowywana i mozolnie doskonalona, innym razem jest efektem nowatorskiej koncepcji menadżera firmy.

Po wybraniu do
1

realizacji

przez przedsiębiorstwo strategia

ogólna

musi zostać

uszczególniona. Strategie szczegółowe mają charakter najczęściej funkcjonalny , ponieważ ujmują w swoich ramach zadania dla podstawowych funkcji które są realizowane przez przedsiębiorstwo. Możemy do nich zaliczyć: zaopatrzenie, produkcję, sprzedaż, usługi, finanse, kadry, badania i rozwój2. 2. W teorii strategia pojmowana jest na różne sposoby, nie pozostaje to bez wpływu na jej sens praktyczny i odpowiedzi na pytania o konkretne możliwości i kierunki działania firmy. P. Kotler przez pojęcie strategii marketingowej rozumie wybór celów, rodzajów zasad czy reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom przedsiębiorstwa, wyznaczając rozmiary, kombinacje i alokacje środków w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej (warunków otoczenia i konkurencji)3.

E.J. McCarthy podaje inną definicję strategii marketingowej, otóż za strategię marketingowa uznaje on plan marketingu niezbędny przede wszystkim do racjonalnego działania na rynku4
3. Wszystkie rodzaje strategii marketingowych można w zasadzie podzielić na dwie grupy: ofensywne i defensywne, w zależności od sytuacji konkurencyjnej i pozycji na rynku5. Strategie marketingowe ofensywne
1 2

Z. Szeloch, Podstawy zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, op. cit., s. 69. Z. Szeloch, Podstawy zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, op. cit., s. 69. 3 P.Kotler, Marketing, Analiza, Planowanie, Wdrażanie i Kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 14. 4 A. Sznajder, Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 11. 5 J. Penc, Strategie Zarządzania, PWE, Warszawa 1995, s.39.

PWN. w której wyróżniono cztery alternatywne strategie:     penetracji rynku rozwoju rynku rozwoju produktu dywersyfikacji Produkt dotychczasowy nowy dotychczasowy Penetracja rynku Rozwój produktu Rynek nowy Rozwój rynku Dywersyfikacja Rys. Zarządzanie marketingiem.Strategie ofensywne mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa. Aspekty strategiczne. do której zamierza aspirować. wykorzystując w pełni możliwości. bądź własne silne strony. . 1 Strategie oparte na relacjach produkt – rynek Źródło: R. które w pewnym momencie przystępują do opanowania rynku. Niestrój. jakie dają dotychczasowe produkty i rynki. 140. Zainteresowanie i stymulowanie zakupów przez potencjalnych nabywców.F. które zapewniły już sobie dogodną pozycję na rynku. s. określaną jako uzyskanie przewagi konkurencyjnej. bądź też przez te. Ich odmianą mogą być strategie kontr ofensywne formułowane przez przedsiębiorstwa zmuszone do defensywy. Druckera. Ich zdaniem przedsiębiorstwo powinno dokonać wyboru swojej pozycji strategicznej. 4. 1. Spośród różnych propozycji wyróżniania strategii ofensywnych szczególnie interesujące wydają się być koncepcje amerykańskich specjalistów od zarządzania marketingowego H. dzięki utrzymaniu stosunkowo niskich cen na towary i usługi. wykorzystując słabość konkurencji. iż przedsiębiorstwo dąży do rozwoju. Warszawa 1996. Może być ona stosowana przede wszystkim w warunkach rynku nasyconego i ustabilizowanego. które mając szczególne atuty wdzierają się na już opanowane rynki. Ansoffa i P. W tym celu powinno się posłużyć macierzą strategii produktowo rynkowych.I. Strategia penetracji zakłada zwiększenie udziału w rynku przez zachęcenie dotychczasowych nabywców do zwiększenia zakupów oferowanych produktów. W strategii penetracji rynku przyjmuje się.

224. Marketing. 6. Rozwoju produktu dokonuje się poprzez następujące działania:7 • • wynalezienie nowych właściwości i zastosowań produktu.. Często dokonanie nawet nieznacznych usprawnień poprawiających jakość. 1. op. 9 P. W strategii rozwoju produktu rozwój przedsiębiorstwa dokonuje się poprzez oferowanie na dotychczasowym rynku. „wniknięcie” w rynki dodatkowe poprzez znalezienie nowych zastosowań dla wytwarzanych produktów. funkcjonalność i estetykę wyrobu umożliwia lepsze przystosowanie do potrzeb konsumentów i wzrost zainteresowania nim ze strony nowych nabywców. Strategie Zarządzania. jednoznaczna jest z wprowadzeniem nowego produktu nie związanego z dotychczasowym asortymentem rynkowym i adresowanym do całkiem nowych grup nabywców. 8 L. wzbogacania) przedsiębiorstwo wchodzi na nowe rynki i oferuje nowe produkty. Garbarski. 3. Strategie Zarządzania. produkowanie zróżnicowanych pod względem jakości odmian wyrobu. 597. J. I.  dywersyfikacja lateralna (równoległa).2. ale także zmianę kierunku działalności przedsiębiorstwa.. Wrzosek. 6 7 J. Innowacja i przedsiębiorczość. Możliwości działania przedsiębiorstwa w ramach tej strategii są duże i zależą głównie od zdolności innowacyjnych. która polega na rozwinięciu produkcji zespołów i części.Penc. . cit. W. Wyróżniamy trzy modele:8  dywersyfikacja pozioma. która polega na wprowadzaniu na rynek nowych produktów przeznaczonych dla dotychczasowych klientów. że rozwój przedsiębiorstwa następuje poprzez wzrost sprzedaży dotychczasowego produktu przez rozszerzenie rynku następującymi działaniami:6 • • • 5. s. s. dzięki radykalnej zmianie sposobów sprzedaży i promocji produktów. cit. Ten rodzaj strategii oznacza nie tylko wzrost. produktów nowych lub zmodernizowanych. W strategii dywersyfikacji ( poszerzania. stworzenie czegoś naprawdę nowego. Strategia rozwoju rynku oznacza.43. Drucker. Warszawa 1992. Oznacza ona atak frontalny. krajowy a nawet zagraniczny. Pierwsza z nich to być najpierwszym i najsilniejszym. Rutkowski. 4. Drucker rekomenduje cztery inne strategie ofensywne9. op.  dywersyfikacja pionowa. a tym samym i wzrost sprzedaży. s. s. cit. PWE. op. wejście i opanowanie nowych rynków poprzez ekspansję na rynek regionalny.42. a także materiałów niezbędnych do wytwarzania określonego wyrobu.Penc. zdobycie nowych segmentów rynku. jednak wciąż spełniających swoje podstawowe przeznaczenie na danym rynku. Praktyka i zasady.F. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy.F. P.

Porter. Mając pozycję dominującą. s. Strategia konkurencji. polega na opanowaniu w sposób niepodzielny małego rynku.E. umacnianiu tych pozycji i czynienia ich pewniejszymi (strategie ustabilizowanego wzrostu). Stara się uzyskać przywództwo nie poprzez inwestowanie. prowadzące do zwiększenia jej udziału w zysku i szybkiego wycofania się z rynku innych firm. której celem jest wykrycie w kurczącej się branży segmentu. może wycofać się z innych segmentów danej branży a także zastosować w tym segmencie strategię „lidera”. może zapewnić kontrolę nad procesem kurczenia się danej branży. która polega na tym. 2. aby być jedynym albo jednym z niewielu pozostałych w danej branży. w którym popyt najprawdopodobniej utrzyma się na stałym poziomie lub będzie zanikał powoli. marketingu itp. Konsekwencją tej strategii jest sukces bądź niepowodzenie. 8. na którym skupiają się wszystkie wysiłki przedsiębiorstwa. postawienie ambitnego celu. . Warszawa 1992. co pozwoli na odpowiednią stopę zwrotu zaangażowanego kapitału. aby uderzyć w nich tam gdzie ich nie ma. opanowując ten segment. Druga strategia polega na tym. produkcji i rynku. 3. lecz poprzez nakłady w sferze cen. strategia „lidera” (przywództwa w branży). albo też na wycofaniu się z rynku i wykorzystaniu wszelkich szans rynkowych. Strategie marketingowe defensywne Strategie defensywne (konsolidacji. 10 M. Trzecia strategia to strategia nisz rynkowych.. 4. dostarczenie klientowi tego co stanowi dla niego rzeczywistą wartość. 1. sposób ustalenia cen. Czwarta strategia polega na tym. jakie jeszcze istnieją w danej branży.262. Strategia ta wiąże się: • • • • 7. dostosowanie się do społecznych i ekonomicznych realiów klienta.odmiennego. PWE. Opiera się ona na twórczym naśladownictwie. Porter proponuje następujące rodzaje takich strategii:10 tworzenie wyrobów o coraz wyższych walorach użytkowych. Firma. odwrotu) polegają na obronie zajmowanych już pozycji. że firma zmierza do tego. ale nie używanego powszechnie produktu. Strategia „niszy”. dzięki wprowadzeniu ważnego. aby zmienić ekonomiczne właściwości wyrobu. M. 2. które polega na udoskonaleniu już wprowadzonego na rynek wyrobu i lepsze „rozmieszczenie” go na tym rynku lub wprowadzenie na rynek wyrobu będącego zaskoczeniem.E. które jest ryzykowne.

strategia szybkiego „rozinwestowania” ( wycofania się). Portera obejmuje trzy główne kategorie takich strategii: . nadal pozostających w danej dziedzinie produkcji.różnicowanie.9. sprzedając je w okresie fazy schyłku. ograniczenie nierentownych usług itp. 11. promocję produktów i wszystkie inne cele nie prowadzące w krótkim czasie do wzrostu przychodów. starając się tak dobrać środki i sposoby postępowania.koncentracja. Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem. . Najczęściej w jej ramach stosuje się takie działania taktyczne. zdobycie wiodącej pozycji na rynku pod względem kosztów całkowitych. która sprowadza się do maksymalizowania przychodów firmy. Najczęściej stratedzy. Klasyczna już klasyfikacja M. aby osiągnąć wytyczone cele. 4. 10. która opiera się na przekonaniu. rezygnację z mało znaczących klientów. To właśnie dzięki dobrej strategii wiele firm w gospodarce rynkowej osiąga swój sukces. a nawet wcześniej. . strategia „żniw” (zbierania plonów). przy jednoczesnym obniżaniu wydatków na nowe inwestycje.przewodnictwo kosztowe. badania. Odpowiednio wczesna sprzedaż umożliwia łatwiejsze znalezienie nabywców i uzyskanie korzystniejszej ceny. Na zakończenie wypada wspomnieć o strategiach firmy wobec konkurencji. nie przywiązują większego znaczenia do ich nazwy. lecz koncentrują się na ich treści. 3. Podstawowym warunkiem przetrwania organizacji w długim okresie czasu jest jego wzrost i rozwój. Swoje zobowiązania wobec klientów w zakresie dostaw wyrobów lub części może ona ulokować u swoich dotychczasowych konkurentów. stworzenie przez firmę produktów lub usług uznawanych za unikalne na rynku. projektując różne strategie. jak: zmniejszenie liczby produkowanych modeli danego wyrobu. że firma może uratować większość swoich aktywów w danej branży. zogniskowanie działań firmy na pewnym wąskim segmencie rynku. wykorzystywanych kanałów dystrybucji. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful