P. 1
Podstawowe Rodzaje Strategii Marketingowych

Podstawowe Rodzaje Strategii Marketingowych

|Views: 7,130|Likes:
Wydawca: Wojty

More info:

Published by: Wojty on Oct 12, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

„Podstawowe rodzaje strategii marketingowych”

1.

Problemy strategiczne różnią się w zależności od szczebla zarządzania przedsiębiorstwem, dla którego formułowane są strategie. Dlatego też bardzo ważnym zabiegiem jest wyróżnienie strategii marketingowej spośród całokształtu strategii przedsiębiorstwa. O sukcesie przedsiębiorstwa decyduje jego potencjał strategiczny w postaci odpowiednio dobranych i konkurencyjnych zasobów. Zdolność do ich innowacyjnego i efektywnego wykorzystania. Ważnym elementem jest właściwe sformułowanie strategii, poparte szeroką analizą przedsiębiorstwa i jego otoczenia.
Czasami strategia jest latami wypracowywana i mozolnie doskonalona, innym razem jest efektem nowatorskiej koncepcji menadżera firmy.

Po wybraniu do
1

realizacji

przez przedsiębiorstwo strategia

ogólna

musi zostać

uszczególniona. Strategie szczegółowe mają charakter najczęściej funkcjonalny , ponieważ ujmują w swoich ramach zadania dla podstawowych funkcji które są realizowane przez przedsiębiorstwo. Możemy do nich zaliczyć: zaopatrzenie, produkcję, sprzedaż, usługi, finanse, kadry, badania i rozwój2. 2. W teorii strategia pojmowana jest na różne sposoby, nie pozostaje to bez wpływu na jej sens praktyczny i odpowiedzi na pytania o konkretne możliwości i kierunki działania firmy. P. Kotler przez pojęcie strategii marketingowej rozumie wybór celów, rodzajów zasad czy reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom przedsiębiorstwa, wyznaczając rozmiary, kombinacje i alokacje środków w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej (warunków otoczenia i konkurencji)3.

E.J. McCarthy podaje inną definicję strategii marketingowej, otóż za strategię marketingowa uznaje on plan marketingu niezbędny przede wszystkim do racjonalnego działania na rynku4
3. Wszystkie rodzaje strategii marketingowych można w zasadzie podzielić na dwie grupy: ofensywne i defensywne, w zależności od sytuacji konkurencyjnej i pozycji na rynku5. Strategie marketingowe ofensywne
1 2

Z. Szeloch, Podstawy zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, op. cit., s. 69. Z. Szeloch, Podstawy zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, op. cit., s. 69. 3 P.Kotler, Marketing, Analiza, Planowanie, Wdrażanie i Kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 14. 4 A. Sznajder, Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 11. 5 J. Penc, Strategie Zarządzania, PWE, Warszawa 1995, s.39.

które mając szczególne atuty wdzierają się na już opanowane rynki. które zapewniły już sobie dogodną pozycję na rynku. iż przedsiębiorstwo dąży do rozwoju. określaną jako uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Niestrój.F. Strategia penetracji zakłada zwiększenie udziału w rynku przez zachęcenie dotychczasowych nabywców do zwiększenia zakupów oferowanych produktów. W strategii penetracji rynku przyjmuje się. wykorzystując słabość konkurencji.I.Strategie ofensywne mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa. W tym celu powinno się posłużyć macierzą strategii produktowo rynkowych. Ansoffa i P. s. jakie dają dotychczasowe produkty i rynki. Ich odmianą mogą być strategie kontr ofensywne formułowane przez przedsiębiorstwa zmuszone do defensywy. PWN. 1 Strategie oparte na relacjach produkt – rynek Źródło: R. . Zarządzanie marketingiem. wykorzystując w pełni możliwości. do której zamierza aspirować. bądź własne silne strony. w której wyróżniono cztery alternatywne strategie:     penetracji rynku rozwoju rynku rozwoju produktu dywersyfikacji Produkt dotychczasowy nowy dotychczasowy Penetracja rynku Rozwój produktu Rynek nowy Rozwój rynku Dywersyfikacja Rys. Druckera. 1. Spośród różnych propozycji wyróżniania strategii ofensywnych szczególnie interesujące wydają się być koncepcje amerykańskich specjalistów od zarządzania marketingowego H. 4. Warszawa 1996. Aspekty strategiczne. Może być ona stosowana przede wszystkim w warunkach rynku nasyconego i ustabilizowanego. które w pewnym momencie przystępują do opanowania rynku. dzięki utrzymaniu stosunkowo niskich cen na towary i usługi. bądź też przez te. Zainteresowanie i stymulowanie zakupów przez potencjalnych nabywców. Ich zdaniem przedsiębiorstwo powinno dokonać wyboru swojej pozycji strategicznej. 140.

a także materiałów niezbędnych do wytwarzania określonego wyrobu. cit. cit. która polega na rozwinięciu produkcji zespołów i części. P. dzięki radykalnej zmianie sposobów sprzedaży i promocji produktów. . jednoznaczna jest z wprowadzeniem nowego produktu nie związanego z dotychczasowym asortymentem rynkowym i adresowanym do całkiem nowych grup nabywców.2. Innowacja i przedsiębiorczość. W strategii dywersyfikacji ( poszerzania. s. krajowy a nawet zagraniczny.43. Rutkowski. Oznacza ona atak frontalny. Pierwsza z nich to być najpierwszym i najsilniejszym. 8 L. op. Możliwości działania przedsiębiorstwa w ramach tej strategii są duże i zależą głównie od zdolności innowacyjnych. Warszawa 1992. Często dokonanie nawet nieznacznych usprawnień poprawiających jakość. wzbogacania) przedsiębiorstwo wchodzi na nowe rynki i oferuje nowe produkty. ale także zmianę kierunku działalności przedsiębiorstwa. J. Drucker.224..  dywersyfikacja pionowa. 597. zdobycie nowych segmentów rynku. która polega na wprowadzaniu na rynek nowych produktów przeznaczonych dla dotychczasowych klientów. Rozwoju produktu dokonuje się poprzez następujące działania:7 • • wynalezienie nowych właściwości i zastosowań produktu. 6 7 J. PWE. Strategie Zarządzania. I.Penc. Garbarski. Strategia rozwoju rynku oznacza.  dywersyfikacja lateralna (równoległa). 9 P.F. wejście i opanowanie nowych rynków poprzez ekspansję na rynek regionalny. a tym samym i wzrost sprzedaży. 4. 6. 3. Praktyka i zasady. s. Drucker rekomenduje cztery inne strategie ofensywne9. jednak wciąż spełniających swoje podstawowe przeznaczenie na danym rynku. Strategie Zarządzania. „wniknięcie” w rynki dodatkowe poprzez znalezienie nowych zastosowań dla wytwarzanych produktów. produktów nowych lub zmodernizowanych. s. op. Wrzosek.Penc. że rozwój przedsiębiorstwa następuje poprzez wzrost sprzedaży dotychczasowego produktu przez rozszerzenie rynku następującymi działaniami:6 • • • 5. Ten rodzaj strategii oznacza nie tylko wzrost.F. Marketing. W strategii rozwoju produktu rozwój przedsiębiorstwa dokonuje się poprzez oferowanie na dotychczasowym rynku. op. produkowanie zróżnicowanych pod względem jakości odmian wyrobu. 1. funkcjonalność i estetykę wyrobu umożliwia lepsze przystosowanie do potrzeb konsumentów i wzrost zainteresowania nim ze strony nowych nabywców. stworzenie czegoś naprawdę nowego. cit. s.42. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Wyróżniamy trzy modele:8  dywersyfikacja pozioma.. W.

Strategia „niszy”. produkcji i rynku. Porter proponuje następujące rodzaje takich strategii:10 tworzenie wyrobów o coraz wyższych walorach użytkowych. opanowując ten segment. aby być jedynym albo jednym z niewielu pozostałych w danej branży. Firma. albo też na wycofaniu się z rynku i wykorzystaniu wszelkich szans rynkowych. której celem jest wykrycie w kurczącej się branży segmentu. strategia „lidera” (przywództwa w branży). Mając pozycję dominującą. 3. postawienie ambitnego celu. które polega na udoskonaleniu już wprowadzonego na rynek wyrobu i lepsze „rozmieszczenie” go na tym rynku lub wprowadzenie na rynek wyrobu będącego zaskoczeniem.. aby uderzyć w nich tam gdzie ich nie ma. Warszawa 1992. prowadzące do zwiększenia jej udziału w zysku i szybkiego wycofania się z rynku innych firm. 8. Strategia ta wiąże się: • • • • 7. dostosowanie się do społecznych i ekonomicznych realiów klienta. marketingu itp. umacnianiu tych pozycji i czynienia ich pewniejszymi (strategie ustabilizowanego wzrostu). 2. jakie jeszcze istnieją w danej branży.odmiennego. s. odwrotu) polegają na obronie zajmowanych już pozycji. polega na opanowaniu w sposób niepodzielny małego rynku. Opiera się ona na twórczym naśladownictwie. ale nie używanego powszechnie produktu. Strategia konkurencji.262. Druga strategia polega na tym. lecz poprzez nakłady w sferze cen. . może zapewnić kontrolę nad procesem kurczenia się danej branży. co pozwoli na odpowiednią stopę zwrotu zaangażowanego kapitału. aby zmienić ekonomiczne właściwości wyrobu. Strategie marketingowe defensywne Strategie defensywne (konsolidacji. M. na którym skupiają się wszystkie wysiłki przedsiębiorstwa. Czwarta strategia polega na tym. może wycofać się z innych segmentów danej branży a także zastosować w tym segmencie strategię „lidera”. że firma zmierza do tego. dostarczenie klientowi tego co stanowi dla niego rzeczywistą wartość. 1. sposób ustalenia cen. w którym popyt najprawdopodobniej utrzyma się na stałym poziomie lub będzie zanikał powoli. 2.E. PWE. Konsekwencją tej strategii jest sukces bądź niepowodzenie. która polega na tym. dzięki wprowadzeniu ważnego. 10 M. Porter. Trzecia strategia to strategia nisz rynkowych. które jest ryzykowne. 4.E. Stara się uzyskać przywództwo nie poprzez inwestowanie.

aby osiągnąć wytyczone cele. Podstawowym warunkiem przetrwania organizacji w długim okresie czasu jest jego wzrost i rozwój. starając się tak dobrać środki i sposoby postępowania. wykorzystywanych kanałów dystrybucji. 4.przewodnictwo kosztowe. lecz koncentrują się na ich treści.różnicowanie. przy jednoczesnym obniżaniu wydatków na nowe inwestycje.koncentracja. która opiera się na przekonaniu. 11. . strategia „żniw” (zbierania plonów). Portera obejmuje trzy główne kategorie takich strategii: . rezygnację z mało znaczących klientów. strategia szybkiego „rozinwestowania” ( wycofania się). . 3. 10. jak: zmniejszenie liczby produkowanych modeli danego wyrobu. że firma może uratować większość swoich aktywów w danej branży. stworzenie przez firmę produktów lub usług uznawanych za unikalne na rynku. nie przywiązują większego znaczenia do ich nazwy. . promocję produktów i wszystkie inne cele nie prowadzące w krótkim czasie do wzrostu przychodów. sprzedając je w okresie fazy schyłku. a nawet wcześniej. nadal pozostających w danej dziedzinie produkcji. Klasyczna już klasyfikacja M. zdobycie wiodącej pozycji na rynku pod względem kosztów całkowitych. Swoje zobowiązania wobec klientów w zakresie dostaw wyrobów lub części może ona ulokować u swoich dotychczasowych konkurentów. która sprowadza się do maksymalizowania przychodów firmy. Na zakończenie wypada wspomnieć o strategiach firmy wobec konkurencji. projektując różne strategie. zogniskowanie działań firmy na pewnym wąskim segmencie rynku.9. To właśnie dzięki dobrej strategii wiele firm w gospodarce rynkowej osiąga swój sukces. ograniczenie nierentownych usług itp. Odpowiednio wczesna sprzedaż umożliwia łatwiejsze znalezienie nabywców i uzyskanie korzystniejszej ceny. Najczęściej w jej ramach stosuje się takie działania taktyczne. Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem. Najczęściej stratedzy. badania.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->