P. 1
Trylogia Mrocznego Elfa - T1 - Ojczyzna

Trylogia Mrocznego Elfa - T1 - Ojczyzna

|Views: 180|Likes:
Wydawca: snieshka

More info:

Published by: snieshka on Oct 12, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2015

pdf

text

original

Drow tropiciel Drizzt Do'Urden pojawi si po raz pierwszy w Trylogii Doliny Lodowego Wichru i szybko sta si jednym ze sztandarowych

bohaterów fantasy. Trylogia Mrocznego Elfa ( jest jej pierwszym tomem) opowiada a niezwyk histori pewnego samotnego drowa, który opu ci g biny Podmroku, porzucaj c spo ecze stwo oparte na z u i rodzin , która chcia a widzie go martwym. To w a nie na kartach Ojczyzny tak naprawd rozpocz a si historia tego niesamowitego mrocznego elfa. ***** Miliony czytelników odkry y ju magi powie ci R. A. Salvatore'a osadzonych w wiecie Zapomnianych Krain. To nowe wydanie sagi o mrocznym elfie prezentuje jego przygody w porz dku chronologicznym i przedstawia kolejnemu pokoleniu LEGEND DRIZZTA.

FORGOTTEN

REALMS

OJCZYZNA
R.A. Salvatore

T umaczenie: Piotr Kucharski i Tomasz Malski Tytu orygina u: THE LEGEND OF DRIZZT BOOK I: HOMELAND

LEGENDA DRIZZTA

Ojczyzna Wygnanie Nowy Dom Kryszta owy Relikt Strumienie Srebra Klejnot Haljlinga Dziedzictwo Bezgwiezdna Noc Mroczne Obl enie Droga do witu Bezg o na Klinga Grzbiet wiata S uga reliktu Morze Mieczy Tysi c Orków Samotny Drow Dwa Miecze

któr wci uwa am za najlepsz powie osadzon w Zapomnianych Krainach. wkroczy w nasze ycie. Chcia em by zaskakiwany i zadziwiany. od Elaith w gór . e Krainy o y y dla mnie. zamiast zawsze wysuwa si na prowadzenie i samemu wymy la wszystkie szczegó y . Regisa i Cattie-brie po Artemisa Entreriego. pewien mroczny elf. e cz sto zaczynali improwizowa . kolejnych osób. Wiem.Przedmowa Dawno. które mogliby pozna . Moj szans by o pozwolenie innym twórczym ludziom na wkroczenie do Krain i opowiedzenie swoich historii. e istnia a jedna jedyna rzecz. cho na niebie wieci o ju s o ce. Stworzy em Krainy ponad trzydzie ci pi (rety!) lat temu i przez pierwsze dwadzie cia by to w mniejszym lub wi kszym stopniu tylko mój wiat. poniewa grupa bardzo utalentowanych. bizanty skie i poci gaj ce . którzy w chwili. chcia em odkrywa nieznane zak tki Krain. Chcia em. co? Prawd mówi c. e wielu redaktorów zajmuj cych si Krainami od czasu do czasu czuje si podobnie. aby by mile widzianymi w moich Krainach. a pó niej (w Ojczy nie. którymi mogliby si napawa oraz intryg i tajemnic. Dokonali tego wszyscy bohaterowie Boba. od Bruenora. jaka do tej pory powsta a) ojca Drizzta. A Zapomniane Krainy sta y si jeszcze bardziej realne. który zaczyna wyrywa sobie w osy z g owy (a w moim przypadku brody). Jednym z powodów. dla których podzieli em si Krainami. wpadali w tak eufori . poniewa uchwyci a klimat Waterdeep. Bob tchn ycie w drowy z gry AD&D (która z kolei zaadaptowa a je z legend prawdziwego wiata) i da nam okrutne. Lazurowe Wi zy Jeffa Grubba i Kate Novak. poniewa ich bohaterowie byli wystarczaj co zabawni. Mówi Äw mniejszym lub wi kszym stopniu". Szczególnie spodoba y mi si pierwsze trzy próby. Zaknafeina. doprowadzaj c do rozpaczy konferansjera. porwa mnie nie tylko Drizzt. jak pozostawa wy cznie mój: zaskoczy mnie. by fakt. b yskotliwych i wymagaj cych graczy zasypywa a mnie pytaniami i wci domaga a si ode mnie kolejnych szczegó ów. a teraz dalej brn przez ci t lodem tundr . skarbów. który szed przez ca noc. Cie Elfa Elaine Cunningham. kiedy wspomn o Drizzcie. Zastanawiali cie si . dawno temu. Otwarcie wrót Krain dla szerszej publiczno ci nie by o proste i czasem czu em si jak konferansjer w cyrku pe nym artystów. które mogliby rozwi za . kolejnych wyja nie . Oraz Drizzt Do'Urden Boba Salvatore. w której znale li si w wietle reflektorów. której mój wiat nie móg dla mnie zrobi tak d ugo. Wulfgara.

2003 . jakie czerpi z grania i pisania. Historie. jest skarbem. to jest to dobra opowie . albo chcecie s ucha jej w kó ko. lojalno i wi zy rodzinne. nie tylko graczom. Ofiarowa nam te fikcyjne uciechy wykraczaj ce poza krwawe sceny bitewne. Czuj si zaszczycony.. jest poznawanie nowych przyjació . Ta ksi ka mo e si okaza jednym z nich. eby kiedykolwiek si sko czy a. co jest wyznacznikiem dobrego pisarstwa. zemst . krytykom i snobom wmówi sobie. Co za facet! Ed Greenwood Realmskeep Sierpie . dojrzewanie. a mianowicie jedn z przyjemno ci. Ksi ki doskonale si sprzedawa y.A. opisuj c mi o . a w yciu nigdy nie mo na mie za wielu skarbów. dla którego wr czy em klucze do Krain ró nym pisarzom i graczom. a Drizzt sta si doskonale znany szerszemu gronu czytelników fantasy. By jeszcze jeden powód. e jest inaczej: je li oczaruje was historia snuta przez gaw dziarza przy ognisku. Je li nie chcecie. e Bob Salvatore jest jednym z nich.. Nie pozwólcie profesorem.podziemne spo ecze stwo walcz cych drowich miast i arystokratycznych rod zin. Salvatore naprawd potrafi opowiada historie. które mo na czyta wiele razy. A dlaczego? Poniewa R.

Masoj Hun'ett Ucze czarodzieja. Ksi s u ebny. trenuje w Melee-Magthere razem z Drizztem Do'Urdenem. Szkoli Drizzta (w Sorcere) w jego ostatnim roku nauki w Akademii. ekspedycj w pobli u Berg'inyon Baenre Syn matki opiekunki Baenre. stra nik wydobycia prowadz cy górnicz Menzoberranzan. Hatch¶net Mistrz Wiedzy w Melee-Magthere. Dinin Do'Urden Drugi ch opiec domu Do'Urden. syn opiekunki Malice i mistrz Melee-Magthere. arcymag Menzoberranzan.DRAMATIS PERSONAE Alton DeVir M ody drow. Drizzt Do'Urden Syn opiekunki Malice. a pó niej drugi ch opiec domu Do'Urden i ucze MeleeMagthere. wysoka kap anka Lolth. Gromph Baenre Syn opiekunki Baenre. niespotykanych w ród drowów. . Kelnozz Drow z gminu trenuj cy w Melee-Magthere. student Sorcere Belwar Dissengulp Gnom g binowy. m ody wojownik o fioletowych oczach. Briza Do'Urden Najstarsza córka opiekunki Malice. Guenhwyvar Magiczna czarna pantera wzywana z Planu Astralnego za pomoc onyksowego pos ka.

Opiekunka SiNafay Matka opiekunka domu Hun'ett i wysoka kap anka Lolth.Opiekunka Baenre Matka opiekunka pierwszego domu. która popad a w nie ask Lolth. której powierzono zadanie wychowania Drizzta i przygotowania go do ycia w spo ecze stwie drowów. nominalna w adczyni Menzoberranzan. Pozbawiony Twarzy Czarodziej i mistrz Akademii. Methil Illithid mieszkaj cy w twierdzy Baenre. Maya Do'Urden Córka opiekunki Malice. Zaknafein Najlepszy fechmistrz w Menzoberranzan i by y opiekun domu Do'Urden. Vierna Do'Urden Córka opiekunki Malice. Naprawd nazywa si Gelroos Hun'ett. Bieg a w sporz dzaniu mikstur i eliksirów. Opiekunka Malice Matka opiekunka domu Do'Urden. Opiekunka Ginafae Matka opiekunka domu Devir i wysoka kap anka. Shar Nadal Drow z domu Maevret. . Nalfein Starszy ch opiec domu Do'Urden. syn opiekunki Malice. który wskutek eksperymentu straci rysy twarzy. Rizzen Drow wojownik i obecny opiekun domu Do'Urden. czarodziej.

. MEMU BRATU.MEMU NAJLEPSZEMU PRZYJACIELOWI. GARY¶EMU.

wszechogarniaj c zgub Podmroku. smuk e i delikatne. Cz sto jedynym dowodem dla podró uj cych przez Podmrok. To poczucie porz dku i kontroli to tylko pozory. wszechobecna i absolutna. tajemny wiat pod t tni c yciem powierzchni Zapomnianych Krain. e w pobli u poluje drapie nik. prze lizguj cy si po milcz cych kamieniach i docieraj cy do ukrytych jezior lodowatej wody. stoi teraz dzie o sztuki. oszustwo.a do chwili. To Podmrok. bowiem mieszka w nim zaledwie dwadzie cia tysi cy mrocznych elfów. jest odleg y odg os kapi cej wody. pogr onych w magicznym blasku. *** Istniej w nim oazy ycia. pulsuj cy jak serce bestii. cz jaskinie wielkie i ma e. to nie wiat wiat a. Podobnie jak ich miasta s one pi kne. wracaj odmienieni. co kryje si pod powierzchni nieruchomych wód.Preludium Gwiazdy nigdy nie zdobi tego wiata swym poetyckim blaskiem. które skrywa chaos i niegodziwo serc mrocznych elfów. którego niebem jest nieczu y kamie . Wi kszo nieproszonych go ci nigdy go nie opuszcza. które jest cz ci duszy elfów drowów. aden kamie nie pozosta w nim nie zmieniony. To nie ich wiat. Miejsca te nie s jednak bezpieczne i tylko g upiec móg by je za takie uzna . Ich oczy widzia y cienie i mrok. Mo na tylko zgadywa . pomnik nieziemskiego oraz . przede wszystkim duergarów. o sklepieniach wysokich i niskich. gdy o wietlane s przez pochodnie zapuszczaj cych si tu g upich mieszka ców powierzchni. spod ich . rz dy rze bionych zamków. kryje si Menzo-berranzan. ra cy kontrast dla pustki kamiennych korytarzy. miasta równie du e. Jakie tajemnice czekaj na mia ków. Miasto jest doskona e w swej formie. Za którym z niezliczonych zakr tów podró nik mo e si natkn na rogatki takiego miasta. du ym miastem. Mroczne korytarze wij si zakr tami przez ciemne królestwo. mo e odkry tylko wyobra nia . ale gdy przyjrze si bli ej. szerokiej na dwie mile i wysokiej na tysi c stóp. Panuje tu cisza. W jednej z takich jaski . e nie stracili jeszcze s uchu. Tam gdzie wieki temu by a pusta jaskinia z naturalnie rze bionymi stalaktytami i stalagmitami. jak te na powierzchni. Menzoberranzan nie jest.miertelnego pi kna. kuo-toa oraz drowów. Ci. S domem dla najbardziej niegodziwych ras w Krainach.rzecz jasna . sugeruj ca. e podnios si nagle i zagrodz mia kom drog . a ciany pokazuj oboj tno mierci. jakie potwory czekaj na g upców. Stosy kamieni niczym ostre k y czekaj w milcz cej gro bie. którym uda si wróci bezpiecznie do domów na powierzchni. kiedy co przerwie cisz . Taki jest Podmrok. a s o ce nie dociera do niego ze swymi promieniami ciep a i ycia. wed ug standardów drowów.

Dzieci? Pionki. wszyscy poluj dla jej przyjemno ci i wszyscy padaj ofiar innych owców. wszystko w imi Lloth. a kary wymierzane w imi sprawiedliwo ci drowów s bezlitosne. którzy kryj si w cieniach z zatrutymi sztyletami. ale niemo liwych do zerwania nitkach jej paj czych sieci.nawet si to pochwala. Ci najpot niejsi w Menzoberranzan sp dzaj ca e dnie na ogl daniu si przez rami . Pozycja to paradoks wiata mego ludu. którzy zdradzili wcze niej. ograniczenie naszej pot gi wynikaj ce z g odu tej w a nie pot gi. a to przecie Podmrok. ostrych rysów wyziera nienawi . . Paj cza Królowa to bogini chaosu. To przykazanie ich . Samo pi kno l ni na czubku miecza mrocznego elfa. by ochroni si przed sztyletami.niepokoj cych. Ambicja zabija w nas zdrowy rozs dek i wspó czucie. Paj czej Królowej. Nikomu nie zale y na tyle. nie odparte pragnienie naszych zepsutych serc. Wbicie sztyletu w plecy rywala w chaosie bitwy lub w cichej alejce to do powszechna praktyka . a jej wysokie kap anki. Osi ga siej przez zdrad . bo ka de spo ecze stwo musi jej posiada . Jawne pope nienie morderstwa lub wywo anie wojny wywo uje dzia anie pozorów sprawiedliwo ci.Drizzt Do'Urden . by ona by a zadowolona. dolina mierci . Pozycja to droga Lloth. a ona czyni podatnymi na zdrad tych. któr piel gnuje. S specjalistami od przetrwania. patrz z przychylno ci na ambitnych.kraina bezimiennych koszmarów.naszej religii. by zwi kszy chaos. Oczywi cie istniej pewne zasady zachowania. Wszyscy pn si po drabinie Lloth. by utrzyma jej drowie Ädzieci" na wyznaczonym dla nich kursie samozniewolenia. a wszelkie inne rasy si ich obawiaj . Wyniesienie do w adzy w spo ecze stwie drowów to prosty cykl zabójstw. najniebezpieczniejszymi z niebezpiecznych. A mier czeka zwykle z przodu. prawdziwe w adczynie naszego wiata. Dochodzenie nie jest siln stron sprawiedliwo ci drowów. lalki ta cz ce dla Paj czej Królowej. A jednak drowy s w adcami tego wiata bez w adców. marionetki na nie wyczuwalnych. by si przejmowa . które mog yby wbi si w ich plecy. Cz 1 Pozycja Pozycja: w ca ym wiecie drowów nie ma wa niejszego s owa. ambicja.

W oczach Dinina. Podziemne jaszczury. nie móg t dy przej nie wzbudzaj c podejrze . Kroki pozostawia y resztki ciep a. Ciep o yj cych istot by o naj atwiejsze do odró nienia. Z setki tuneli. ten by najlepiej strze ony. po cianach. pozwala o mrocznemu elfowi dostrzega swoich wrogów w sposób równie szczegó owy. które wpada y do g ównej jaskini Menzoberranzan. Je li chcia by t dy przej wróg. Jaszczur Dinina posuwa si swobodnym. Za ukiem. Podmrok nie by miejscem pozbawionym wiat a. Ten dzie by jednak inny. b kitne. By mrocznym elfem. która ta czy a pod gwiazdami na powierzchni wiata. nale c do Akademii i nikt poza mistrzyniami i mistrzami Akademii. instruktorami Akademii. które z atwo ci mo na by o ledzi . apy jego jaszczurzego wierzchowca by y zbyt mi kkie. Dinin musia si upewni . pó nocn cz Menzoberranzan. w ciszy. by mo na je by o us ysze .1 Menzoberanzan Móg by przej zaledwie o krok od mieszka ca powierzchni i pozosta by nie zauwa ony. ciemnoskórym kuzynem tej srebrnej rasy. Dinin nie chcia . lecz niemal wszystkie stworzenia Podmroku posiada y infrawizj . by kto go ledzi . nawet przez d ugi strop tunelu. za amywa a si wraz z ich ruchami. Delikatne. e zbli a si do wej cia do miasta. posiadaj ce lepkie i mi kkie trójpalczaste apy. Dinin przytrzyma si mocniej siod a. paj ki o ywi yby si i zaatakowa y go. Dinin zawsze stawa si nerwowy. by y lubianymi wierzchowcami ze wzgl du na ich zdolno wspinania si po g adkim kamieniu z równ atwo ci jak paj k. Na kamieniach cian oraz pod ogi wirowa y przed nim wszystkie kolory spektrum. które mog oby go prowadzi . drowem. magiczne wiat o zza rze bionego uku powiedzia o drowowi. Zazwyczaj Dinin nie opuszcza samotnie miasta. p yn c nad poszarpan pod og . jakby wyrasta a wprost ze skóry. Nie mia wiat a. Pod anie po trudnym terenie nie pozostawia o tropów takich jak w o wietlonym wiecie powierzchni. e adne nieprzyjazne drowie oczy nie ledz jego kroków. poniewa wiat Podmroku by zbyt niebezpieczny dla samotnych podró nych. za gi tka i doskonale wykonana zbroja. gdy jaszczur przeskakiwa szczelin w stropie. ogrzewane przez odleg e szczeliny lub gor ce strumienie. który otwiera si na Tier Breche. . lecz nie potrzebowa go. które przekszta ca y subtelne odcienie ciep a na wyra ne i kolorowe obrazy. sta y w pozycjach obronnych dwie rze by ogromnych paj ków. nawet drowów. jakim móg by si pochwali w jasnym wietle dnia dowolny mieszkaniec powierzchni. umiej tno widzenia w spektrum podczerwieni. gdy dociera do tego punktu. i jaszczur. po czym wykonuj c obrót skoczy na cian . w któr odziany by i je dziec. a w ca ej Akademii rozleg by si alarm. zwolni wi c tempo jaszczura. lecz szybkim krokiem. je li bieg y one przewidywalnym szlakiem wzd u pod ogi korytarza. Niewielu korzysta o z tego w skiego tunelu.

by y regiony intensywnej magii. pozostawiaj c jaszczura przytwierdzonego wygodnie do ciany na poziomie jego piersi. pó niej za . przeszed pomi dzy nimi wchodz c na teren Tier Breche. Dinin przypomnia sobie. By drowem z miasta. agodnie zwini t . oraz Melee-Maghtere. w tym czasie prace nad udoskonaleniem ozdób domu nigdy nie zosta y zaprzestane. Wyj z niego insygnia Domu Do'Urden. wielokondygnacyjn wie czarodziejstwa. jednak Akademia by a nieprzewidywalnym miejscem.wyszepta Dinin do jaszczura wymachuj c przed nim insygniami. paj ka trzymaj cego w swoich o miu odnó ach ró nego rodzaju bro i ozdobionego literami ÄDN" od Daermon N'a'shezbaernon. zbudowan w kszta cie paj ka szko Lloth. by a niezwykle istotna dla planów wojennych jego rodziny. Nawet z tej odleg o ci Dinin móg odró ni Dom Baenre. ozdobne kolumny lub doskonale wyrze bione gargulce by y niemal zawsze otoczone magicznym wiat em. W ko cu by y jeszcze zwyczajne wiat a miasta. To by o Menzoberranzan. móg wi c przej bez niepokoju przez ka dy tunel. nawet gdy kilka kroków od jego paszcz przebiegnie y szczur jaskiniowy. Pierwszy Dom Menzoberranzan. Dinin wiedzia . wspinaj ce si na ciany i kopce stalagmitów lub biegn ce samotnie pod stropem z ponurego. budowl w kszta cie piramidy. z których jeden dawa cz onkom domu ca kowit kontrol nad domowymi zwierz tami. insygnia Domu Do'Urden mie ci y w sobie kilka magicznych dweomerów. Jaszczur b dzie niewzruszenie wype nia polecenie. Przesun si w bok i zatrzyma . Spogl daj c prosto przed siebie. Nikt. lady ciep a z rozmaitych szczelin i gor cych róde wirowa y po ca ej jaskini. jakby by przyro ni ty do ska y. dwadzie cia tysi cy o nierzy w armii z a. i wyci gn zawieszony na szyi woreczek. Si gn pod swój piwafwi. za ozdobnymi stalagmitowymi kolumnami. drow lub ktokolwiek inny. by opó ni y go obawy i rozmy lania. Obejmowa dwana cie stalagmitowych kolumn i sze gigantycznych stalaktytów. Drowy z dum podkre la y pi kno swoich projektów. Praktycznie ka dy centymetr ogromnej budowli p on ogniem faerie. ogie faerie i roz wietlone rze by na domach. od za o enia Menzoberranzan. najpierw pragn c si upewni . z dala od ogromnych paj ków. e nikt nie czai si w pobli u. jak paj ki. dawnej i formalnej nazwy Domu Do'Urden. utrzymuj c sw pozycj . e tylko kap ani lub czarodzieje je zapalali. e paj ki cz sto z o liwie odmawia y prawa wej cia. Tier Breche by o najwy szym punktem pod o a trzykilometrowej jaskini. szarego kamienia. pod którymi przeszed Dinin.Poczekasz. przecinaj ce si i zlewaj ce ze sob . mie ci a w sobie tylko trzy budynki sk adaj ce si na szko drowów: Arach-Tinilith. nie wrogiem. Przez niektóre okna odleg ych domów wida by o ostry blask wiec. wr cz wiec ce energi . magiczny p aszcz ochronny. Bardziej odosobnione ni te naturalnie stopniowane kolory w spektrum podczerwieni.Dinin zsiad z wierzchowca. ni mog y dostrzec jego bystre oczy. Dinin wzi g boki oddech i ostro nie przeszed pod ukiem. Sprawa. Purpurowe i czerwone. nie spogl da nigdy z tego miejsca bez poczucia wspania o ci miasta mrocznych elfów. ulubiona przek ska. e nie mo e pozwoli . biegn c w obydwie strony poza zasi g wzroku Dinina. miasto drowów. Nisza Akademii by a w ska. za jaskrawopurpurowym na wielkiej centralnej kopule. . Sorcere. Kolory Menzoberranzan by y trojakie dla czu ych oczu drowów. jasno ó te i subtelnie b kitne. by podziwia widok Menzoberranzan. Poza Tier Breche. y o tutaj dwadzie cia tysi cy mrocznych elfów. dzi ki czemu zapewnia o panoramiczny widok pozosta ej cz ci Menzoberranzan. obcych dla Podmroku. Dom Baenre istnia od pi ciu tysi cy lat. a wróc . za do przodu dalej. gdzie m scy wojownicy uczyli si swego rzemios a. . Widzia paj ki wpatruj ce si w niego ze swych pi ciu metrów wysoko ci. które oznacza y wej cie do Akademii. z któr szed . nie mogli si obej bez tego bólu w swoim wiecie zwojów i pergaminów. b kitnym na zewn tr znych kolumnach. jaskinia obni a a si gwa townie i rozszerza a. Dinin s ysza . Podobnie jak w przypadku wszystkich domów drowów.

tragedia ta stopi a mu rysy twarzy i pozostawi a pust . dopóki ca a struktura nie p on a czerwieni w spektrum infrawizji. wielk centraln kolumn . która wydawa a si Dininowi normalna.zasygnalizowa dobitnie Dinin. tak daleko jak jeszcze nigdy nie by . Dinin spogl da naNarbondel. Pozbawiony Twarzy .odpowiedzia Dinin.stopniowo rozp ywaj c si ciep em po Narbondel. zaproponowa a mu skrawek nadziei. szukaj c na cianie Äcieni" wzorów ciep a.odpar Dinin. Pozbawiony Twarzy nie przegapi iskierki. . .pe ny dzie na powierzchni . . które skutecznie ukry yby delikatny obrys jego w asnej temperatury cia a. zbyt prosty.Drugi Ch opcze Do'Urden . W nieczu ym sercu Dinina nie by o miejsca na lito . gdy rozpocznie si walka pomi dzy ich rodzinami. e niecierpliwo mo e go kosztowa ycie. Dinin odszed od paj ków i wej cia do tunelu. Opiekunka Malice Do'Urden. jego r ce z podnieceniem uk ada y si w gesty. a wiat o Narbondel osi gnie zenit . och odzona. z r koma trzymanymi przed sob i zgi tymi w okciach.dobieg oczekiwany szept. za którego pomoc drowy mog y ledzi up yw czasu w wiecie nie znaj cym dni ani pór roku.Czy skazany na zgub ch opiec ma wiedzie o losie swojego domu.Poczujesz si usatysfakcjonowany . matki Opiekunki Daermon N'a'shezbaernon. zanim zginie? .obieca spokojnie Dinin .Na w skich wargach Dinina pojawi si paskudny u miech. padaj c na jedno kolano w pozie podda czej. tak e jedna z nich przykrywa a drug na piersi. a na twarzy go ci krzywy u mieszek. gor c plam bia ego i zielonego luzu. .Gdy b dzie pada ostateczny cios . By a pó noc. Od kiedy wst pi do konspiracji. . Opiekunka Malice poinstruowa a go.rzek czarodziej mow gestów. e Alton DeVir powinien umrze . Opanowanej twarzy Dinina zaprzecza o jednak dr enie r k. odgaduj c paskudne zamiary kryj ce si za instrukcjami Dinina. .Oczywi cie . .Tylko mistrz mo e chodzi po Tier Breche w czarn mier Narbondel . e niektórzy z owych o nierzy zgin tej nocy.spyta czarodziej. Postawa ta by a jedyn zwi zan z tym osobnikiem rzecz . obdarzona nieporównywaln z adnym innym drowem w tym rozleg ym mie cie umiej tno ci warzenia trucizn i balsamów. obok którego nie móg przej oboj tnie.odpowiedzia Dinin. gdy pomy la . . Dinin uzna .Niech Alton DeVir zginie pozbawiony nadziei. czarodziej obawia si .zasygnalizowa w bezg o nym j zyku migowym drowów. Drugi Ch opcze Domu Do'Urden -odpowiedzia .gdy Alton DeVir b dzie martwy.Dostaniesz swój balsam . -Masz moj zap at ? . a zewn trzn cian Tier Breche. . równie szczegó owym jak mowa. poniewa wygas ogie dweomerów. która s u y a w Menzoberranzan za zegar. szko y czarodziejstwa. Pod koniec ka dego dnia wyznaczony przez miasto Arcymag rzuca swoje magiczne ognie na podstaw kamiennej kolumny. By w szponach gwa townego bólu wywo anego przez jeden z jego magicznych eksperymentów. Grubo odziana posta obesz a uk budowli i stan a przed Dininem. lecz Dom Do'Urden potrzebowa czarodzieja. e czarodziej stoi teraz przy podstawie.Moje przeprosiny. .Poczekaj. Obcy pozosta w zwyczajowej dla mistrza Akademii drowów pozycji.Czy miesz w tpi w obietnic Malice Do'Urden.Witaj. poniewa widok czarodzieja zaprowadzi go na skraj wytrzyma o ci nerwowej. Scenariusz ten wydawa si teraz Dininowi zbyt wyra ny. i wsun si w w sk alejk pomi dzy kr t podstaw wie y. Narbondel by a jedynym sposobem. . wyznaczona godzina. dostrzegaj c swoj pomy k . . . odzyskuj c sw postaw z pierwszymi oznakami swego temperamentu. d o mi po czonymi. . gotów do ponownego rozpocz cia cyklu. Dotar w ko cu do Sorcere.zgodzi si czarodziej. która nagle rozja ni a szkar atny blask w wyczuwaj cych ciep o oczach m odego Do'Urdena.Student czy mistrz? .Tej nocy? Dinin skrzy owa r ce i zastanowi si nad pytaniem. Kolumna by a teraz ca kowicie ciemna. Dziesi tego Domu Menzoberranzan? Pozbawiony Twarzy cofn si o krok. Czar dzia a przez ca y cykl . i przemkn z boku Tier Breche.

synem wysokiej kap anki. które oznacza y dzielnic najdoskonalszych domów w Menzoberranzan. by nie spogl da Dininowi w oczy. Dinin poczu si usatysfakcjonowany przywo uj c wrodzone moce swojej rasy. wydr onych w sie . jak szybko odsun yby si . Kierowa si w stron rodkowej cz ci po udniowego kra ca miasta. Dinin i tak nie zwróci by na nich uwagi. do g stwiny ogromnych grzybów. Zastanawia si . Na Dininie ci y a powaga misji.nieprzenikaln dla infrawizji i zwyczajnego wzroku . odnajduj c rozwidlenie. za nazwisko Do'Urden. Dinin skierowa swego wierzchowca wzd u brzegów Donigarten. e i by poza granicami miasta. by o mianem jego domu. w produkcyjnej cz ci Menzoberranzan.na drodze uciekaj cych stworze . e nikt powi zany z Domem Do'Urden nie mo e da si z apa w pobli u g stwiny grzybów. jednak chwil pó niej. Gdy znów znalaz si na p askich i kr tych alejkach pomi dzy l ni cymi zamkami drowów. Dinin wiedzia . e niezbyt roztropne jest zwracanie na siebie w ten sposób uwagi. na której znajdowa o si spore stado byd opodobnych stworze zwanych rothami. Potrafi y odró ni szlachcica od elfa z ludu i cho elfy drowy nie nosi y swych rodzinnych insygniów na widoku. W Menzoberranzan jeden nakaz dominowa nad wszystkimi pozosta ymi: Nie daj si z apa . Pojawi si wzd u wschodniego kra ca wielkiej groty. ma ej miejskiej sadzawki z pokryt mchem wysp .Wkrótce nauczycie si szacunku dla Domu Do'Urden! .wyszepta pod nosem mroczny elf. By zbyt poch oni ty powag chwili. Ogromne i w ochate goblinopodobne stwory przystan y na chwil . gdyby by cz onkiem Domu Baenre lub jednego z pozosta ych siedmiu domów rz dz cych? . Jako cz onek dziesi tego domu w mie cie Dinin móg bez problemu porusza si gdzie chcia w obr bie wielkiej jaskini. Setka goblinów i orków podnios a wzrok znad swoich pasterskich i rybackich obowi zków. kopn swego jaszczura. po czym powoli lecz z wyra nym celem odsun y si z drogi. Opiekunka Malice. by spojrze na przemykaj cego szybko drowa. Gdy okr y jeden lepy zakr t. skr caj c w alejk usian kamieniami i wirem. Nied wiedzio uki rzuci y si do ucieczki. wybieraj c ostro niejsz drog przez cienie ciep a. z któr mo na by o si spiera . Nied wiedzio uki nie by y g upimi stworzeniami. które zaprowadzi go innym wej ciem do w a ciwej jaskini. e by o to warte ryzyka. By szlachcicem. niemal wpad na grup czterech b kaj cych si nied wiedzio uków. gdy us ysza omot i kl twy nied wiedzio uków potykaj cych si lepo na kamieniach. nie móg jednak zlekcewa y opiesza o ci nied wiedzio uków. czego szuka : skupisko pi ciu wielkich. by jeszcze bardziej zwi kszy pr dko . Wezwa kul ciemno ci . e nied wiedzio uki rozpozna y go jako cz onka Domu Do'Urden. uzna . sposób przyci cia bia ych w osów Dinina oraz wyra ny wzór purpurowych i czerwonych linii na jego piwafwi mówi im wystarczaj co wiele na temat jego to samo ci. Na po udniowym kra cu g stwiny grzybów porywczy drow znalaz to. nie by a osob . Jego gniew opad .*** Dinin wróci do swego wierzchowca i pospieszy pustymi korytarzami. lecz w ko cu by to tylko nakaz. odwracaj c si i kieruj c swego jaszczura na grupk . si gaj cych od pod ogi do stropu kolumn. by popatrze na drowa. gdzie adne rodziny drowów nie ujrz . a z p askiej kamiennej pod ogi wyrasta y jedynie nie przyci gaj ce wi kszej uwagi kolumny stalagmitów. Reszta to zwyczajni o nierze. lecz Opiekunka Malice powiedzia a jasno. Przypuszcza . Z dwudziestu tysi cy ciemnych elfów w Menzoberranzan zaledwie oko o tysi ca by o szlacht . ruszy wi c znowu w drog . matka Dinina. dzie mi sze dziesi ciu siedmiu uznawanych w mie cie rodzin. Znaj c swoje ograniczenia niewolnicy uwa ali bacznie.

pomieszcze i po czonych ze sob za pomoc metalowych i kamiennych pomostów. L ni ce czerwieni gargulce, standardowy element domu, spogl da y w dó z setek pomostów niczym bezszelestni stra nicy. By to Dom DeVir, c/warty Dom Menzoberranzan. Miejsce to by o otoczone pier cieniem wysokich grzybów, z których co pi ty by wrzaskunem, rozumnym grzybem nazwanym tak (i cenionym przez stra ników) za alarmuj ce odg osy, jakie wydawa z siebie za ka dym razem, gdy kto przechodzi obok. Dinin zachowa bezpieczn odleg o , nie chc c zaniepokoi którego z wrzaskunów i wiedz c równie , e forteca strze ona jest przez innych, bardziej mierciono nych stra ników. Powietrze nad cz ci miejsk przenikn oczekiwany szmer. By a to oznaka przekazywanej w ca ym Menzoberranzan wiadomo ci, e Opiekunka Ginafae z Domu DeVir utraci a ask Lloth, Paj czej Królowej, bogini wszystkich drowów oraz prawdziwego ród a si y ka dego z domów. Sprawy takie nigdy nie by y otwarcie dyskutowane w ród drowów, lecz ka dy, kto wiedzia wystarczaj co du o, spodziewa si , e która z rodzin znajduj cych si ni ej w miejskiej hierarchii uderzy na okaleczony Dom DeVir. Opiekunka Ginafae i jej rodzina jako ostatni dowiedzieli si o niezadowoleniu Paj czej Królowej - nawet to by o cz ci podst pnych zwyczajów Lloth - a spogl daj c z zewn trz na Dom DeVir Dinin by w stanie stwierdzi , e skazana na zag ad rodzina nie mia a wystarczaj co czasu, by uruchomi odpowiednie rodki obronne. DeVir posiadali niemal czterystu o nierzy, g ównie kobiet, lecz ci, których Dinin widzia na pomostach, wydawali si zdenerwowani i niepewni. Dinin u miechn si jeszcze szerzej, gdy pomy la o swoim w asnym domu, który z ka dym dniem rós w si pod przewodem przebieg ej Opiekunki Malice. Z trzema jego siostrami, które szybko zbli a y si do pozycji wysokiej kap anki, jego bratem - do wiadczonym czarodziejem oraz jego wujkiem, Zaknafeinem, najdoskonalszym szermierzem w ca ym Menzoberranzan, ci ko zaj tym trenowaniem trzech setek o nierzy, Dom Do'Urden by powa n si . Za Opiekunka Malice, w przeciwie stwie do Ginafae, cieszy a si pe n ask Paj czej Królowej. - Daermon N'a'shezbaernon - mrukn pod nosem Dinin, stosuj c formalne i dawne okre lenie Domu Do'Urden. - Dziewi ty Dom Menzoberranzan! - Podoba o mu si brzmienie tego tytu u. *** W innej cz ci miasta, za l ni cym srebrem balkonem oraz sklepionymi wrotami, si gaj cymi sze ciu metrów w gór na zachodniej cianie jaskini, siedzia y g ówne osobisto ci Domu Do'Urden, zebrane tam, by dopracowa ostatnie plany nocnego zadania. Na podwy szeniu, w ko cu ma ej komnaty audiencyjnej siedzia a czcigodna Opiekunka Malice, z brzuchem wzd tym ostatnimi godzinami ci y. Po jej bokach, na honorowych miejscach, znajdowa y si jej trzy córki, Maya, Vierna i najstarsza, Briza, wie o wy wi cona wysoka kap anka Lloth. Maya i Vierna wygl da y niczym m odsze wersje swojej matki, szczup e i z udnie drobne, cho dysponuj ce wielk moc . Briza jednak nie posiada a zbyt wiele cech rodzinnych. By a wysoka - wielka jak na standardy drowów - oraz zaokr glona w ramionach i biodrach. Ci, którzy znali Briz , wiedzieli, e jej rozmiar wynika po prostu z temperamentu - mniejsza sylwetka nie mog aby pomie ci z o ci i brutalnych cech najnowszej wysokiej kap anki Domu Do'Urden. - Dinin powinien wkrótce wróci - zauwa y Rizzen, aktualny opiekun rodziny. -1 powiedzie nam, czy nadszed ju odpowiedni czas do szturmu. - Ruszymy zanim Narbondel odnajdzie swój poranny blask! -warkn a na niego Briza swym niskim, lecz ostrym jak brzytwa g osem. Skierowa a w stron matki krzywy u miech, szukaj c poparcia, e dobrze post pi a pokazuj c m czy nie jego miejsce. - Dziecko przyjdzie tej nocy - wyja ni a Opiekunka Malice swemu zagniewanemu m owi. Pójdziemy niezale nie od tego, jakie wie ci przyniesie Dinin. - To b dzie ch opiec - mrukn a Briza, nawet nie staraj c si ukry rozczarowania. - Trzeci

yj cy syn Domu Do'Urden. - By zosta po wi cony Lloth - wtr ci si Zaknafein, poprzedni opiekun domu, który teraz dzier y istotn pozycj fechmistrza. Ten do wiadczony wojownik wydawa si ca kiem zadowolony z my li o ofierze, podobnie jak Nalfein, najstarszy syn rodziny, stoj cy u boku Zaka. Nalfein by starszym ch opcem i poza Dininem nie potrzebowa ju wi cej konkurencji w szeregach Domu Do'Urden. - Zgodnie ze zwyczajem - u miechn a si Briza, a czerwie jej oczu rozb ysn a. - Aby dopomóc naszemu zwyci stwu! Rizzen poruszy si niespokojnie. - Opiekunko Malice - o mieli si odezwa . - Znasz dobrze trudno ci porodu. Czy ból nie rozproszy twojej... - O mielasz si wypytywa matk opiekunk ? - odezwa a si ostro Briza, si gaj c po zako czony g owami w y bicz, przypi ty wygodnie u jej pasa. Opiekunka Malice powstrzyma a j podniesion d oni . - Do cz do walcz cych - powiedzia a opiekunka do Rizzena. - Niech kobiety domu zajm si wa nymi kwestiami bitwy. Rizzen znów si poruszy i opu ci wzrok. *** Dinin dotar do magicznie wykutego ogrodzenia, które czy o twierdz na zachodniej cianie miasta z dwoma ma ymi stalagmitowymi wie ami Domu Do'Urden i tworzy o dziedziniec ca ej struktury. Ogrodzenie by o z adamantytu, najtwardszego metalu na wiecie, ozdabia o je za sto rze b przedstawiaj cych paj ki, które trzymaj w odnó ach bro , za ka dy z nich jest pokryty zabójczymi glifami i zakl ciami ochronnymi. Pot na brama Domu Do'Urden wywo ywa a zachwyt wielu domów drowów, lecz po obejrzeniu spektakularnych budowli w g stwinie grzybów Dinin czu tylko rozczarowanie, gdy spogl da na w asn siedzib . Ca a struktura by a prosta i w pewnym sensie naga, podobnie jak fragment ciany, z zas uguj cymi na uwag wyj tkami w postaci mith-rilowo-adamantytowych tarasów, biegn cych wzd u drugiego poziomu, nad sklepionymi wrotami zarezerwowanymi dla szlacheckiej cz ci rodziny. Ka da balustrada tych balkonów sk ada a si z tysi ca rze b, uk adaj cych si razem w jedno dzie o sztuki. Dom Do'Urden, w przeciwie stwie do zdecydowanej wi kszo ci domów w Menzoberranzan, nie sta swobodnie w g szczu stalaktytów i stalagmitów. G ówna cz ca ej struktury znajdowa a si w jaskini i cho to u o enie mia o niew tpliwe walory obronne, Di-nin stwierdzi , i a uje, e jego rodzina nie okaza a troch wi cej wystawno ci. Podekscytowany o nierz rzuci si do bramy, by otworzy j przed powracaj cym drugim ch opcem. Dinin przemkn obok niego, nie zadaj c sobie nawet trudu powitania, i wjecha na podwórze wiadomy setek zaciekawionych spojrze , które na niego pad y. o nierze i niewolnicy wiedzieli, e wykonywana przez Dinina tej nocy misja mia a co wspólnego z oczekiwan bitw . Na srebrny taras drugiego poziomu Domu Do'Urden nie prowadzi y adne schody. To równie by rodek ostro no ci przewidziany po to, by oddzieli przywódców domu od mot ochu i niewolników. Szlachta drowów nie potrzebowa a schodów, inny aspekt ich wrodzonych magicznych zdolno ci pozwala im stosowa moc lewitacji. Nie zastanawiaj c si zbytnio n ad wykonywan czynno ci , Dinin wzniós si swobodnie w powietrze i wyl dowa na balkonie. Przeszed pod ukiem i pospieszy g ównym korytarzem domu, który by s abo o wietlony agodnymi odcieniami ognia faerie, co pozwala o widzie w zwyczajnym spektrum wiat o, a nie zak óca o jednocze nie stosowania infrawizji. Ozdobne, wykute z br zu drzwi by y miejscem, do którego pod a drugi ch opiec. Zatrzyma si przed nimi zmieniaj c sposób widzenia z powrotem na spektrum podczerwieni. W przeciwie stwie do korytarza w pomieszczeniu za drzwiami nie by o róde wiat a. By a to sala audiencyjna wysokich kap anek, przedsionek wielkiej kaplicy

Domu Do'Urden. Kap a skie pomieszczenia drowów, w zgodzie z mrocznymi obrz dami Paj czej Królowej, nie by y miejscami wiat a. Gdy Dinin poczu , e jest ju przygotowany, przeszed prosto przez drzwi, bez wahania mijaj c dwie zszokowane stra niczki i mia o id c w stron swej matki. Wszystkie trzy córki rodziny zmru y y oczy widz c swego obcesowego i pozbawionego manier brata. Wej bez pozwolenia! To on móg by zosta po wi cony tej nocy! Dininowi podoba o si testowanie granic swojej podrz dnej pozycji m czyzny, nie móg jednak lekcewa y gro nych spojrze Yierny, Mayi i Brizy. B d c kobietami by y wi ksze oraz silniejsze i przez ca e ycie wiczy y korzystanie z niegodziwych kap a skich mocy drowów oraz broni. Dinin spogl da na zakl te dope nienia kap anek, przera aj ce w owe bicze u pasów jego sióstr, które zacz y wi si w oczekiwaniu na kar , któr wymierz . R koje ci by y z adamantytu i do zwyczajne, jednak same bicze zosta y zrobione z ywych w y. Bro Brizy by a szczególna, poniewa mia a sze poruszaj cych si niespokojnie w y, zwini tych w w z y wokó pasa, na którym wisia y. Briza by a zawsze najszybsza, je li chodzi o o wymierzenie kary. Opiekunka Malice wydawa a si jednak zadowolona z dumnego zachowania Dinina. Drugi ch opiec zna swoje miejsce wystarczaj co dobrze, jak na jej gust, a tak e wykonywa bez strachu i pyta jej rozkazy. Dinin odnalaz ukojenie w spokojnej twarzy swej matki, przeciwie stwie rozpalonych do bia o ci oblicz trzech sióstr. - Wszystko jest gotowe - powiedzia do niej. - Dom DeVir st oczy si za swoim ogrodzeniem, oczywi cie oprócz Altona, który bezmy lnie pobiera swoje nauki w Sorcere. - Spotka e si z Pozbawionym Twarzy? - spyta a Opiekunka Malice. - Akademia by a cicha tej nocy - odpar Dinin. - Nasze spotkanie przebieg o doskonale. - Zgodzi si na nasz kontrakt? - Alton DeVir zostanie potraktowany w odpowiedni sposób - zachichota Dinin. Przypomnia sobie drobn poprawk , jakiej dokona w planach Opiekunki Malice, opó niaj c egzekucj Altona na rzecz swojej w asnej dzy wi kszej dawki okrucie stwa. W my lach Dinina pojawi o si jeszcze jedno wspomnienie: wysokie kap anki Lloth mia y niepokoj cy dar czytania w my lach. - Alton zginie tej nocy - Dinin szybko doko czy odpowied , utwierdzaj c kobiety w tym przekonaniu, zanim zd y y wysondowa go w poszukiwaniu wi kszej ilo ci szczegó ów. - Wspaniale! - zagrzmia a Briza. Dinin odetchn z troch wi ksz swobod . - Zespólmy si - nakaza a Opiekunka Malice. Czterech drowów ukl k o przed opiekunk i jej córkami: Riz-zen przed Malice, Zaknafein przed Briz , Nalfein przed May , a Dinin przed Viern . Kap anki za piewa y chórem, k ad c jedn r k na czole pe nego szacunku o nierza i dostrajaj c si do jego pragnie . - Znacie swoje miejsca - powiedzia a Opiekunka Malice, gdy ceremonia zako czy a si . Skrzywi a si z bólu wywo anego przez kolejny skurcz. - Zaczynajmy nasze dzie o. *** Mniej ni godzin pó niej Zaknafein i Briza stali razem na tarasie obok górnego wej cia do Domu Do'Urden. Pod nimi, na pod odze jaskini, szykowa y si druga i trzecia brygada rodzinnej armii, pod dowództwem Rizzena i Nalfeina, zak adaj c ogrzane paski skóry oraz metalowe os ony - kamufla maj cy schowa charakterystyczne sylwetki ciemnych elfów przed widz cymi ciep o oczyma drowów. Grupa Dinina, pierwsza si a uderzeniowa sk adaj ca si mi dzy innymi z setki gobli skich niewolników ju dawno wymaszerowa a. - B dziemy znani po tej nocy - rzek a Briza. - Nikt nie podejrzewa by, e dziesi ty dom odwa y si wyst pi przeciwko tak pot nej rodzinie jak DeVir. Gdy roznios si wie ci o krwawych wydarzeniach dzisiejszej nocy, nawet Baenre dostrzeg Daermon N'a'shezbaernon! -

Nic nie dawa o fechmistrzowi wi cej przyjemno ci. Jak to mi o ze strony Opiekunki Malice. ni zabijanie elfów drowów. cho by ju w powietrzu nad ni . nawet cia o.oznajmi a po kilku minutach Briza. pozwalaj c jej unosi go nad pod og . ni wbi jej sztylet w kr gos up. Zak strz sn g ste w osy z twarzy i stan wyprostowany. Zak otworzy oczy i wzdrygn si . znajduj c si w a nie w rodku drugiego czaru przywo ywania. wysokim i umi nionym m czyzn . Stworzenie. rozpoczynaj c za piew. . Zak nie waha si . zawis o tu nad kraw dzi tarasu. Zak by fechmistrzem Domu Do'Urden. by atutem Domu Do'Urden. po czym przytrzyma a ró d k bez ruchu nad jego g ow . Wskoczy na rodek istoty. okazuj c Zakowi znacznie wi cej szacunku ni wtedy. dwóch wysokich kap anek Paj czej Królowej.Dobrej walki! . Zaknafein. Briza u miechn a si z owrogo i roztarta szczup e d onie. zw aszcza kap anek Lloth.Wychyli a si przez balustrad . za ci. osob z ludu. . silniejszym ni wi kszo kobiet. . e pod wp ywem czaru przed wyczuwaj cymi ciep o oczyma stworze Podmroku b dzie szary jak zwyk y kamie . co powiniene ? . wi c Zak opar si o cian i zacz znów rozmy la nad stoj cym przed nim przyjemnym. Briza powoli wyci gn a sw ró d k . nast pnie w drugie. Zak nienawidzi magicznego ch odu . Zaknafein przyjrza si plecom najstarszej córki Opiekunki Malice. . co je przywo a a.wyszepta a. Poprowadzi a wzrok Zaka w gór . który uaktywnia urz dzenie. pos usznie czekaj c na rozkazy tej. Zak odwzajemni u miech i odwróci si do odchodz cych o nierzy. którzy byli wiadkami jego walki. cho niebezpiecznym zadaniem. Oprócz Brizy i jej matki.powiedzia a po kilku minutach Briza. Równie mocno chcia a mierci kap anek DeVir jak Zak. Zak poczu . dopóki on sam oraz wszystkie posiadane przez niego przedmioty nie zosta y sch odzone do tej samej temperatury i odcienia. Briza po egna a go gestem i wskaza a swemu s udze.Zrobione . wykut z pomoc magii bro drowów. Zak zachichota zastanawiaj c si nad ironi jej s ów.wyobra a sobie wtedy mier . ze swoimi niezrównanymi zdolno ciami szermierczymi. zbli aj cy si pr d powietrza. przyzwane z planu ywio ów. Zak by by równie szcz liwy mog c zabija kap anki Domu Do'Urden.Opiekunka Ginafae nie b dzie zadowolona . niewidoczny. jak opadaj na niego mro ne drobinki. zamkn wszy dok adnie oczy. by kiedy opiekunem domu. nie pragn c niczego wi cej. by upewni si . z niewiarygodnie ostr kraw dzi z zabójczych dweomerów. .Masz to. Jak zawsze jednak s uszny os d zachowa wy wiczon r k Zaka w miejscu. gdy Opiekunka Malice siedzia a ochronnie u jej boku. niezauwa alny i niewyczuwalny. Zak by tylko m czyzn .wiedzia jednak. którymi przejd przez kr te miasto do g stwiny grzybów i pi ciokolumnowej struktury Domu DeVir. gdy przemyka o przed nim miasto Menzoberranzan. by odlecia . by spogl da . Zak ujrza dzie o Brizy. któremu pozwolono nosi nazwisko rodziny jako w asne. uznawali go za jednego z najlepszych wojowników obojga p ci w ca ym Menzoberranzan. jak dwie brygady formuj si w szeregi i wyruszaj w milczeniu oddzielnymi szlakami. dobrej walki - . przenikaj c jego ubrania i zbroj . Uderzy a Zaka w rami . Fechmistrz wyci gn jeden ze swoich adamantytowych mieczy.Istotnie.zawo a a do Zaka. Pomijaj c zwi zane z tym komplikacje. Skierowa wzrok na Briz . Zak naci gn czarny kaptur i otworzy ma sakiewk u s wego pasa. lecz z ró nych powodów. Zajmowa on troch czasu. poniewa s u y czasami Opiekunce Malice jako m . ywy pr d powietrzny. e wci s w stanie radzi sobie z ostrzem. bardziej ó ty i cieplejszy ni powietrze groty. e zostawi a dla niego wszystkie kap anki Domu DeVir! .Przygotuj si .spyta a Briza. odkrywaj c kilka ma ych ceramicznych kulek. Mimo to Briza ba a si go rozgniewa . prostuj c palce. w ciemno pod niewidocznym stropem ogromnej jaskini.

milcz co pochwali aby napastników za ich odwag i inteligencj . podkrad si do po udniowego skraju g stwiny. Przynajmniej raz w ci gu dekady jaki dom uznawa .wyszepta . Pó godziny pó niej. B ysn tym ja niej cym w podczerwieni przedmiotem trzykrotnie. pokazuj c d oni tempo. Ca e miasto. nawet rada rz dz ca. ym . bowiem w g bi serca wiedzieli. eby nie wyznacza prostego ladu mi dzy Domem Do'Urden a Domem DeVir. Je li napad dopracowano w najdrobniejszych szczegó ach. Tym razem drugi potomek Domu Do'Urden nie by sam. jak karze si tu zbieg ych niewolników. bowiem ze strefy magicznej ciszy. Za nimi. w których mie ci si Dom DeVir. . Na rozkaz Dinina zaj li pozycje w ród wielkich grzybów. sk adaj ca si z o miu najdostojniejszych opiekunek.. równie sprawnie. a o incydencie nigdy ju by nie mówiono.. kiedy zwolni ci ciw swej broni.. Wyobrazi sobie brz k. by pomog a im w zmaganiach.dom drowów wyrusza na wojn . o nierze pod ali pos usznie za nim. Dinin wybra nieco d u sz drog .. *** W innej cz ci Menzoberranzan Opiekunka Malice. by da zna zbli aj cym si brygadom Nalfeina i Rizzena. przygotowuj c bro i przypatruj c si uwa nie budowli. ale z o wiele mniejszym entuzjazmem. Otoczy y wizerunek swej z ej bogini. który zag uszy by ryk smoka. e aden nied wiedzio uk ani przedstawiciel którejkolwiek z ras tworz cych mozaik Menzoberranzan nie o miela si stan mu na drodze. Potem. kamie wyrze biony na kszta t paj ka o twarzy drowa i wezwa y Lloth. e mo e podnie sw pozycj poprzez eliminacj innego domu. Podobnie zrobili inni wokó Domu DeVir. Dinin si gn do sakiewki i wyj z niej rozgrzany arkusz metalu. Co pi ty grzyb by wrzaskunem.. tu obok skupiska stalagmitów. trzy . która otacza a jego wojska. jej córki oraz cztery domowe kap anki szeregów ludu zebra y si w osiem w wi tym kr gu Lloth. Przechodnie nie mogli mie w tpliwo ci .goblinów. szukaj c mo liwo ci ucieczki.. ju po raz drugi tej nocy. Jednak gniewu mrocznych elfów bali si bardziej ni samej mierci. rozparta na krze le przeznaczon do rodzenia. jak dobrej. by oskar y napastników. nie wydostawa si aden d wi k. posy aj c strza w najbli szego wrzaskuna. bowiem wszystkich dostojników domu . z charakterystyczn dla siebie pysza kowato ci . Niewolnicy poruszali si nieco wolniej.Äofiary" . Gdyby tylko Briza wiedzia a. ale wielu oczekiwa o takiego wydarzenia. Je li ktokolwiek pozosta by przy yciu. któr mieli przed sob . z apa go i umie ci z powrotem w skrywaj cej ciep o sakiewce. Dinin rzuci przedmiot wysoko w powietrze. 2 Upadek domu DeVir Dinin zauwa y z zadowoleniem. mo na by o nie spodziewa si adnych konsekwencji.dwa.nale a o zg adzi szybko i cicho. a ka da strza a mie ci a w sobie magiczny dweomer. Ka de wyj cie z Menzoberranzan bronione by o z owrog magi drowów. orków i nied wiedzio uków. wi c dok d mieliby pój ? Ka dy z nich widzia . Wielu z nich rozgl da o si wokó . By a to ryzykowna operacja. Na ten sygna drowy z brygady Dinina za o y y zakl te be ty na niewielkie. Malice siedzia a przy g owie paj ka. trzymane jedn r k kusze i wymierzy y w wyznaczone wcze niej cele.. zostaliby oni zniszczeni zgodnie z bezlitosnym Äprawem" drowów. likwiduj c w ten sposób pierwsza lini alarmow . e w tej bitwie ich los jest przes dzony. nie podejmowali wi c prób ucieczki. sz o stu uzbrojonych niewolników pomniejszych ras . Nie zdarza o si to w Menzoberranzan codziennie. Niemal sze dziesi ciu o nierzy jego domu maszerowa o za nim w zwartych szeregach.odlicza Dinin.

. W mgnieniu oka Dom DeVir . po czym rzuci o si w wir bitwy wymachuj c broni i zaciskaj c z by. dopóki nie znajdzie sposobu. a obro cy otrz sn li si z zaskoczenia. *** Drugi sygna Dinina pobudzi o nierzy-niewolników. które zabija o uaktywniaj cego je niewolnika.Niezbyt dobrzy z was stra nicy . Od czasu do czasu rozb yska o gdzie zakl cie obronne. które im przydzielono. oczyszczaj c w ten sposób drog dla elfów drowów. Ginafae zdawa a sobie spraw . o nierze Domu DeVir spotkali si z niewolnikami na dziedzi cu. przychodzi o z atwo ci nawet najn dzniejsze -mu z nich. który spowodowa . Ogrodzenie pad o. prawdziwych wojowników. Tak sta o si teraz. który znajdowa si w tak niewygodnej pozycji. Pozosta e kap anki Domu DeVir patrzy y nerwowo na niezwyk min opiekunki. mro ny podmuch myl cych wra e . Pomniejsze rasy by y zwyk ym mi sem armatnim w armii Do'Urden. e w otaczaj cych go o nierzach ro nie zniecierpliwienie. z trudem powstrzymywali dz krwi.wyszepta a do nich Ginafae. od kiedy Opiekunka Ginafae dowiedzia a si . jej dwie córki i pi g ównych kap anek spo ród pospólstwa zebra y si w przedsionku g ównej kaplicy domu pi ciu stalagmitów. Wybrana grupa piewa a chórem. W Menzoberranzan by o sze dziesi t sze innych domów. Dinin spostrzeg . Przywo anie kuli ciemno ci. Ginafae poczu a to pierwsza. o mioosobowy kr g Do'Urden wys a pierwsz fal mentalnej energii do domu rywali. jako cz wojennej etykiety drowów. Teraz za po prostu bezradnie patrzy y. e pierwsza grupa znalaz a si na swoich pozycjach. . Chwil pó niej. w jaki sposób podejrzewaj c. ale Dinin i inne drowy mia y si tylko z takiego widoku. Nadal wykorzystuj c przewag zaskoczenia cicho ruszyli do ogrodzenia z grzybów i zacz li wycina w nim przej cie mieczami o szerokich ostrzach. by u agodzi Paj cz Królow . czuj c ju t py ból g owy powodowany przez kap anki Domu Do'Urden. e utraci a ask Lloth. e przerwa a sw modlitw o przebaczenie. kiedy sze dziesi ciu o nierzy Domu Do'Urden obrzuci o granice Domu DeVir kulami absolutnej czerni. wiadkowie nie stanowili wi kszego problemu.Zaatakowano nas . dla którego przyprowadzono gobliny do Domu DeVir by y pu apki. Dinin wykona tylko lekki ruch d oni i sze dziesi ciu niecierpliwych drowów wyskoczy o z ukrycia. jak atwo jest zniszczy jej dom. *** Opiekunka Ginafae. Jedynym powodem. które mia y one uaktywni . e ich atak obserwowa o wiele par oczu. by zastosowano pewne dzia ania maskuj ce. Zatrzymali si jednak na sygna . jak atwo jego o nierze dostaj si na dziedziniec. pami taj c o zadaniu.wyszepta z sarkazmem do czerwonookich gargulców na wysokich cianach. szukaj c jakiego wyja nienia. mentalnie po czona z Dininem zrozumia a. Ale zwyczaj i tradycja nakazywa y. z których dwadzie cia mog o odwa y si zaatakowa Dom DeVir. Drugi potomek Domu Do'Urden patrzy z zadowoleniem. Zbiera y si tu na modlitwy ka dej nocy. kiedy Vierna. cz c swe energie w jeden ofensywny czar. Pomimo powzi tych rodków ostro no ci cz onkowie Domu Do'Urden wiedzieli. e nadchodz ca noc pe na b dzie wydarze . która trzyma a matk za r k . takiej jak zastosowa Dinin przeciwko nied wiedzio ukom. Osiem kap anek by o mocno zaniepokojonych. Wcze niej tej nocy pos gi wydawa y si tak straszliwymi obro cami. Ka dy drow posiada pewne zdolno ci magiczne. nie b d mogli ani chcieli zidentyfikowa atakuj cego domu.Obok niej sta y Vierna i Briza.

Zak rzuci si na ziemi i kopn istot od spodu. e patrz w oczy mierci. Ze swego punktu obserwacyjnego Zak móg widzie wszystko.To musi by tutaj. Zak przemyka wzd u rze bionej ciany. . ra c zarówno mi so armatnie Do'Urden. . o nierze Dinina.. o nierze Domu Do'Urden najlepiej zaznajomieni z magi . api c w p tl gard o kobiety. Nalfein i jego brygada. Znalaz pusty korytarz prowadz cy do rodka kolumny. Olbrzymi paj k wyszed ze swego ukrycia prosto na niego.O ile opiekunka Ginafae i jej kap anki zostan utrzymane z daleka. zrzucaj c kobiet z tarasu szarpni ciem bicza i kopi c m czyzn w twarz tak. Natychmiast ruszy o w jego stron dwoje stra ników. . a potem zeskoczy kilka stóp nad tarasem otaczaj cym ostatnie pi tro centralnej kolumny.odpowiedzia butnie Dinin. koncentruj c si za to na d wi ku. wykrzykiwanych rozkazów i miertelnych wrzasków.zbyt d ugo. gdzie spotka nast pnego stra nika. szarej plamy .atwe zwyci stwo . wycieraj c twarz z krwi paj ka.odrzek na to Rizzen. gor czkowym piewie. kiedy bitwa rozgorza a na dobre. Zak znalaz si w rodku.Dobra robota . którego ciany ozdobione by y paj czymi rze bami.Tak . Klej cy p yn ochlapa fechmistrza od stóp do g ów.wyszepta Zak.zmieni si dla reszty miasta w czarn plam . które wytr ci y m czyzn z równowagi. Uderzenia b yskawic i magiczne kule kwasu przecina y teraz dziedziniec. jak i obro ców DeVir. Zawahali si chwil . Zak machn biczem. którzy zaj li ju najni sze poziomy ka dej z wie . którzy dostali si do rodka. . próbuj c da jaki odpór napastnikom. naci gaj c na g ow kaptur.. próbuj c dostrzec prawdziw form tej niewyra nej. Odci si od szcz ku adamantyto-wych ostrzy. bogato zdobionymi drzwiami. a dwie z nich znalaz y si w ich r kach w ca o ci. bowiem ciosy o nierzy Domu Do'Urden spada y szybciej i celniej ni ciosy ich przeciwników. a jego cia o zlewa o si doskonale z ch odnym kamieniem. Zak otrz sn si z magicznego ch odu i ponagli powietrznego wierzchowca do dzia ania. . napotykali opór przy ka dych drzwiach i dostawali nie le w ko . e nikt . Potem wbi g boko swój miecz w bulwiaste cia o potwora. w których dekoracjach dominowa y motywy paj cze. Nigdy nie s yszeli o Zaknafeinie Do'Urden. Podobnie jak w Domu Do'Urden korytarz ten ko czy si podwójnymi. Poklepa syna po ramieniu i ruszy wraz ze swoimi o nierzami za zniszczone ogrodzenie z grzybów. jednocze nie tocz c si po ziemi.wymamrota do siebie Zak. . Pomkn na nim w dó .pokaza mu w j zyku migowym drowów. Na przednim dziedzi cu Rizzen i Dinin dowodzili najlepszymi wojownikami Domu Do'Urden. dostrzeg Zak.To musi by tutaj . Po kilku minutach bitwa przenios a si do wn trza pi ciu kolumn.Miej wiar w Opiekunk Malice . Rizzen stan za swoim najm odszym synem. . który mia go zaprowadzi do celu: zgodnym. dostali si na ty y kompleksu przez dziur w ogrodzeniu. drug d oni wykonuj c seri zas on i pchni .Na-Ifein wszed od ty u. Zak zako czy ycie obojga jednym szybkim ruchem. Nie wiedzieli. maj c nadziej . . B ogos awie stwo Lloth pozostawa o przy jego domu. Zak nie przejmowa si nimi. e pod y za sw towarzyszk na pod og jaskini. co dzia o si wewn trz kr gu ciemno ci i s ysze g osy z kuli magicznej ciszy. a paj k szybko upad na pod og . o nierze Domu DeVir biegali wsz dzie dooko a.Wci gn martwego potwora z powrotem do kryjówki i prze lizn si obok niego. *** Wysoko ponad domem DeVir Zaknafein siedzia wygodnie na grzbiecie powietrznego s ugi Brizy i obserwowa tocz c si poni ej bitw . lecz spotkanie by o krótkie. pierwsi wojownicy. .

maaa. a Briza wiedzia a. Briza trz s a si i sama z trudem przypomina a sobie s owa inkantacji. jak skurcze porodowe. i nie schowa a si z powrotem. Patrz c w infrawizji szybko rozpozna sytuacj i policzy znajduj ce si w pozbawionym wiat a pomieszczeniu osoby.wyszepta Zak. -Abec Poczu a jak jej skóra si rozrywa. *** Podmuch magicznej mocy. Dom DeVir zorganizowa jednak wreszcie obron i powstrzymywa na razie napastników. Zak potrz sn g ow z niedowierzaniem. .Ca kiem nie le. Raz jeszcze potrz saj c g ow nad moc Malice. Poczu a nag ekstaz porodu. . Tej techniki zmieniania bólu porodowego na ofensywny czar nigdy jeszcze nie próbowano. Jedna ze s abszych kap anek kr gu DeVir zosta a powalona przez mentalny cios Brizy i le a a teraz martwa na pod odze tu obok stóp Opiekunki Ginafae. powygina podwójne drzwi w pasy poskr canego metalu oraz rzuci Opiekunk Ginafae i jej pomocnice na pod og .nie zauwa y ich krótkiego starcia. Wyszepta a ostatnie s owa do ucha matki.Dinnen douward ma brechen tol . jak napi cie ro nie niemal do granic mo liwo ci. maj c nadziej . Wszystkie stara y si wsta z ziemi.. zmagaj c si z bólami nadchodz cego porodu. U jej boku sta a pot na Briza. ja niej c równie wyra nie jak gotuj ca si woda. e dostrojona do niego Briza poczuje jego niecierpliwo . . e odp yn a z niej ca a krew i sta a si zimna -jedyny ch odny punkt na rozpalonym ciele elfki.Abec . Malice nabra a oddechu i skupia a ca sw odwag . obdarzaj c kap anki Do'Urden silniejszymi czarami w tej psychicznej rozg rywce. niemal obawiaj c si ich nast pstw.wyj cza a Malice. gdy nagle g owa jej dziecka wydosta a si z niej w ca o ci. . e czas mo e okaza si czynnikiem decyduj cym.zacz a opiekunka czuj c.u miechn si i wpad do pomieszczenia.. Opiekunka Malice. e walka nied ugo przeniesie si na to pi tro.Teraz. kiedy tu obok niego przelecia o skrzyd o drzwi. . Swym stoj cym wokó pos gu córkom wydawa a si by czerwon plam rozpalonej furii. Malice . a ich ubrania by y podarte na strz py. Z atwo ci zmusi y swe rywalki do przej cia do obrony. Pojawi a si g ówka dziecka. Szepta a do ucha matki.zawodzi a Briza. która powali a na ziemi pozosta e siedem kap anek. chyba tylko w legendach. brechen tol! . Briza spojrza a na k pk bia ych w osów na czubku g owy rodz cego si dziecka i oceni a czas do zako czenia porodu.Nie spó nijmy si ! *** W przedsionku kaplicy Domu Do'Urden Malice i jej pomocnice toczy y brutaln walk z kap ankami Domu DeVir.. która ciska a d o matki z tak si . a bez jej g osu czary kr gu znacznie os ab y.. Czu a uk ucia czaru niemal tak wyra nie. uderzy prosto w kaplic Domu DeVir. wzmocniony uniesieniem Malice. Malice . tak bardzo staraj c si przezwyci y ból. odpychaj c od siebie straszliwy ból w ostatniej eksplozji magicznej mocy.krzykn a Malice. Po d wi ku uderzaj cych o siebie mieczy Zak pozna . wypowiadaj c s owa miertelnej inkantacji. roztrzaska na kawa ki pos g Lloth. Przewaga zacz a jednak powoli topnie i zmagania sta y si wyrównane. . . e przegryz a jedn z cienkich warg. tym razem wyra niej. nie mog a utrzyma koncentracji. z trudem api c oddech i przemieniaj c cierpienie w ofensywn moc. Lloth s ysza a ich modlitwy wyra niej ni b agania ich przeciwniczek. Zak naci gn kaptur na twarz.Abec di'n'a'BREG DOUWARD! .Dinnen douward. . Opiekunka Malice powtarza a g ucho s owa czaru.

. .Zbli a si koniec . e która z DeVir dosz a do siebie na tyle.powiedzia Nalfein. podobny b ysk jawi si jako o lepiaj cy wybuch cierpienia. . co mówi jej córka. Wkrótce zako czymy nasze zadanie. je li dziecko nie b dzie mia o imienia! Opiekunka Malice potrz sn a g ow . . Opiekunka po wi ci a ca sw energi chwili narodzin i zako czenia czaru i teraz nie pojmowa a.powiedzia Dinin swojemu bratu.Nazwij dziecko! .szepn a Opiekunka Malice. by spojrze z podziwem na to dzie o okrutnego rzemios a. .powiedzia a do matki. kiedy roztrzaskiwa pod stopami male k szklan kul . kiedy jego miecz zatapia si w ciele drowki. Okrzyki bólu. Zak u miecha si szeroko pod swoim kapturem.rozkaza a Briza. próbuj c poj . .B dzie si nazywa Drizzt.Nadaj dziecku imi . a ze rodka wypad o male kie ziarenko. które wydawa y kap anki. którego osiem nóg. które wieci o wiat em dnia. -Teraz Do'Urden. ziarenko. jakie przedstawi . *** Briza umie ci a noworodka na plecach paj czego pos gu i unios a ceremonialny sztylet. Daermon N'a'shezbaernon stanie si Dziewi tym Domem Menzoberranzan i do diab a z DeVir! .wykrzykn nagle Dinin.Tak szybko. Pozwoli martwemu cia u upa u swoich stóp. Patrzy . miecz Dinina wbi si w jego plecy. e wygl da y na pokryte w oskami. e zosta zdradzony. by stawi czo o niebezpiecze stwu i tym samym pozostawiaj c prawdziwe niebezpiecze stwo za sob . a Zaknafein wykona ju chyba swe mroczne zadanie. .Rizzen niemal dosta si na sam gór . Jeg o r koje wykonana by a na podobie stwo paj czego korpusu. kiedy spotkali si na najni szym pi trze jednego z mniejszych filarów Domu DeVir. Dok adnie w chwili. tylko pomaga y Zakowi w jego misji. e nikt nawet nie zauwa y . by wycelowa i po chwili jego bicz wyrwa Opiekunce Ginafae j zyk z ust. Dinin po o y g ow na ramieniu brata i dotkn swoim policzkiem jego policzka. rze bionych tak. pragn c nakarmi sw wyg odnia bogini . *** . zatrzymuj c na chwil rami . odwracaj c si . kiedy Nalfein domy li si .Tak szybko.sykn Dinin. e nikt nawet nie zauwa y . by o wykrzywionych i s u y o jako ostrza. . z rosn cym przera eniem patrz c przez rami swego brata.roze mia si Dinin. *** . Us ysza pierwsze s owa czaru wypowiadane w innej cz ci pomieszczenia i domy li si .Paj cza Królowa nie przyjmie ofiary. . jak z oczu Nalfeina ucieka iskierka ciep a. e mo e sta si niebezpieczna.Teraz Dinin jest najstarszym synem Domu Do'Urden i do diab a z Nalfeinem. . powtarzaj c wcze niejsze s owa brata. -Wielu o nierzy Domu DeVir przesz o ju na nasz stron -odrzek Nalfein. a dla prostaczków za aden z nich nie warto umiera . .Drizzt . które Briza przygotowa a na takie w a nie okazje.Uwaga! . co si wokó niej dzia o.Nasz dom nada si dla nich równie dobrze jak inny. a za ka dym razem.Ujrzeli koniec . Dla oczu przyzwyczajonych do ciemno ci. Nalfein zareagowa b yskawicznie.Trzask bicza by jedynym wyt umaczeniem. Fechmistrz nie potrzebowa jednak oczu. Rozbi a si . dostrojonych do widzenia ciep a. Briza unios a bro nad piersi noworodka.

cho zastanawia a si .Je li Lloth przyj a Nalfeina.wyszepta a do siebie Malice. . drowiego cia a. B dzie jeszcze na nie odpowiedni moment . . oznacza to. teraz po/osta o ju tylko usun dowody i wiadków. .Dajemy ci Drizzta Do'Urden jako zap at za nasze wspania e zwy. jakby jaka makabryczna ró d ka wskazywa a jej drog do ywego.Lloth jest zadowolona.Ale je li nie damy jej tego. e go dosta a. Grupa pomniejszych kap anek przemierza a pole bitwy. W Domu Do'Urden te cia a. gdzie ukryli si ywi DeVir. . odsuwaj c si od pos gu i od dziecka. Zak odwróci g ow i otrz sn si wyra nie.Nalfein nie yje . pragn c odda jego ycie Lloth. e Nalfein umar . Dwie kap anki Do'Urden prowadzi y oddzia o nierzy i stosuj c czar wykrywania wskazywa y miejsca. Vierna wzruszy a ramionami.opad a z powrotem na krzes o i pogr y a si w mi ych i okrutnie przyjemnych snach o rosn cej w adzy. nawet m ode. Kolejna ofiara mog aby wywo a gniew Paj czej Królowej. kiedy Maya poczu a. .ostrzeg a Maya.og osi a. Powitajcie zatem swego brata. o nierze skoczyli w tym kierunku niczym .Do ju tych rozwa a . nios c pomoc rannym Do'Urden i zmuszaj c trupy do powstania.rozkaza a Opiekunka Malice.spiera a si Briza. czy w ogóle b dzie nast pny raz. dziesi ty dom pokona czwarty. Pi te stulecie jej ycia dobiega o w a nie ko ca. co zacz a .krzykn a Maya.Nast pnym razem pójdzie nam lepiej .I dosta a go. Nawet to niemowl . przyjmij to dzieci .skomentowa a Briza ze zrozumia ym obrzydzeniem. . Vierna spojrza a z zaciekawieniem na siostr .Tam! . a Malice w tpi a. Cho Zak patrzy na t grup z niesmakiem. Drizzt. Vierna poczu a u Dinina bardzo silne emocje. . . Unios a sztylet do ciosu. . e walka dobiega ju ko ca. Briza znowu chwyci a mocniej sztylet i zacz a rytua od nowa. z mieczem wygodnie przypi tym do pasa i z kapturem w d oni. . czuj c si zupe nie wyczerpana. . Dok adnie w chwili. by same mog y oddali si z miejsca zbrodni. . jakby trzyma a si jakiej nici. a elfy drowy. . zostan o ywione. .To zako cz. poprawiaj c si na krze le. Po czenie my lowe z jej bratem Nalfeinem zosta o gwa townie przerwane. . kiedy kap anki przechodzi y z komnaty do komnaty. . zastanawiaj c si .nalega a ci gle Briza.Ale nie w ofierze . . Dom Do'Urden zwyci y . by o niespodziank .oznajmi a. by nadal s u y swym panom. b dzie jeszcze gorzej ! .Czekaj! . . Briza ci gle sta a nad dzieckiem. Jedna zatrzyma a si w korytarzu zaledwie kilka kroków od Zaka. czy Dininowi uda o si zabójstwo. ale przez nast pne czterysta lat na wiat przysz o tylko pi cioro dzieci. nast pna bya jeszcze gorsza. Briza urodzi a si . . gdy Malice mia a zaledwie sto lat.Briza zacisn a sztylet w d oni i rozpocz a rytua .Dziecko nie jest ju trzecim yj cym synem. Palce mia a wyci gni te przed siebie. a za nimi rós rz d maszeruj cych zombie Do'Urden.u miechn a si Opiekunka Malice. Rado ? Vierna unios a smuk y palec do ust.Obieca y my Paj czej Królowej trzeciego yj cego syna . co obieca y my.powiedzia a Maya.Powstrzymaj swe rami .Kolejny m czyzna . cisn a mocno sztylet i znów rozpocz a rytua . które nie s zbytnio uszkodzone. wskazuj c. Mog o to znaczy tylko jedno. Osi gn y my zwyci stwo.wyrecytowa a. najnowszego cz onka Domu Do'Urden. wskazuj c fragment ciany. Gwar bitewny s ab stopniowo. czy kiedykolwiek jeszcze da ycie nowej istocie. *** Zaknafein przeszed przez centralny filar kompleksu DeVir. nie by y szczególnie p odne.Królowo Paj ków.

zatem nie mo na ich by o wzi ywcem. którzy mogliby us ysze jego s owa. w niewielkim pomieszczeniu kry y si dzieci domu DeVir. Zak spojrza na opiekuna z pogard i poszed dalej. wi kszo przeciwników zd y a ju przej na stron Domu Do'Urden. który opuszcza ruiny Domu DeVir by d u szy ni ten. Spisa e si jak zwykle doskonale -jak zwykli my oczekiwa . albo otwarcie wyst pi przeciwko z u tego wiata. dopóki upadek domu DeVir nie stanie si star i zapomniana opowie ci . cho nie jestem drowem. Zak y ju niemal od czterystu lat i z pewno ci dobrze si orientowa w zwyczajach stosowanych przez sw ambitn ras . Zak nie móg jednak milcze po rzezi. gdzie na mnie czeka. Jego krzyk u o y si w modlitw do boga. po o y si na dywanie z mchu. które ju uginaj si od ci aru beznadziei Menzoberranzan. niemal zderzaj c si z Rizzenem i Dininem. . okazuj c typow dla swojej rasy lojalno . .zapewni go Di-nin. Zak natychmiast spojrza na m odszego syna Do'Urden.Jakim miejscem jest wiat. którego imienia nawet nie zna .Nalfein nie yje . Zak w tpi .stado wyg odnia ych wilków i przedarli si przez tajne drzwi. Zak nie musia okazywa mu szacunku. Jak mroczn ziemi nawiedzi mój duch? wyszepta skarg . Pomy la o wiadkach. . opu ci to miejsce albo w asne ycie. jak ywi nadziej . Za nimi.Zabi em o nierza DeVirów. opiekuna i syna. Wybieg zza rogu. którego nie mog poskromi . na sznur dwóch tuzinów zombie. Gdybym mia odwag odej . by szuka ycia. W ciemno ci l ni biel gniewu. Zrobi by roztropnie.i na wieczny mrok w asnego istnienia. który wszed do nich tej nocy. ale szereg. spogl daj c na wieczny mrok skrywaj cy sklepienie jaskini . Ksi cy bracia weszli do budynku wraz z ostatnimi wojownikami. Ka dy zabity tej nocy niewolnik zosta zast piony przez dwóch z domu DeVir. jednym z wielu i nikim wi cej. Zak przyspieszy kroku. które sprawdz ich prawdziwe zamiary. fechmistrz wsta z ziemi i krzykn . przesz o na stron napastników. Dzieci szlachciców. kim jestem naprawd . jaki uda o mu si znale . jak ujrza a ta noc. nie ukrywaj c nawet pysza kowatego u mieszku.Opowie o rzezi w sali modlitewnej obieg a ju o nierzy -powiedzia Rizzen fechmistrzowi. albo pozb dzie si go. przeciwko w asnym pobratymcom. by którykolwiek z braci w ogóle widzia walk przeciwko DeVirom. By w ko cu intruzem w najpot niejszej cz ci miasta. Zak nie poszed za nimi od razu. a pi dziesi ciu lub wi cej o nierzy drowów. Wyszed poza ogrodzenie z grzybów i uda si na najwy szy punkt obserwacyjny. Zw mnie Zaknafein Do'Urden. o nierzom da si nowe imiona i zatrzyma w Domu Do'Urden przez kilka miesi cy. o tych samych.oznajmi Rizzen. którzy mogli widzie upadek Domu DeVir. gdyby si nie odzywa . Stracili i pozostawili za sob ca e mi so armatnie. przeszed przez g ówn bram i zanurzy si w mrok witu Menzoberranzan.przez kap anki Domu Do'Urden. Przejd ten sprawdzian co do jednego.Menzoberranzan. Niech ich gniew spadnie na te stare ramiona. W chwili kiedy zobaczyli pierwszego drowa z Domu DeVir. Elfy drowy by y istotami walcz cymi o przetrwanie. którzy pod ali z powrotem do domu. . Kiedy Malice z nim sko czy albo ode le go z powrotem w szeregi zwyk ych o nierzy.W wietle widz moj skór jako czarn . by jak najszybciej znale si z dala od tego miejsca.magicznie . w którym yj . Lekcewa c konsekwencje. Kilka chwil pó niej patrzy z podziwem na procesj armii Do'Urden. Wyci sobie drog przez grzyby i znalaz szy cichy zak tek. a mi dzy nimi i wrogiem by gruby mur tarcz i mieczy. nie zwyk ego pospólstwa. Zak zacz biec. który to zrobi . które nie zmienia si w z o i które. którzy z ca ego serca cieszyli si ze spektaklu. kiedy o nierze ko czyli dzie a. o nierzy i kleryków. Rizzen by kolejnym partnerem Malice. odbieraj c mu prawo do nazwiska Do'Urden. czym do . ale wyra nie us ysza rozpaczliwe krzyki dzieci. któr od zawsze nosi g boko w sobie. a nie zasady. Zdrajcy ci zostan przes uchani . Niech dowiedz si . przez swe czyny lub z wyboru. .

diab a jeste ?! Chwil pó niej, kiedy echo nie przynios o adnej odpowiedzi od strony milcz cego miasta, Zak strz sn resztki ch odu ze swego zm czonego cia a. Poczu niejak ulg , kiedy poklepa si po biczu, który mia zawieszony u pasa - narz dziu, którym wyrwa j zyk z ust matki opiekunki.

3

Oczy dziecka
Masoj, m ody ucze - co na tym etapie jego kariery czarodzieja oznacza o, i by jedynie sprz taczem, opar si na swojej miotle i obserwowa , jak Alton DeVir przechodzi przez drzwi do najwy szej komnaty spirali. Masoj niemal czu sympati dla studenta, który musia tam wej i stan twarz w twarz z Pozbawionym Twarzy. Czu równie podniecenie, poniewa wiedzia , e fajerwerki, jakie zaiskrz pomi dzy Altonem a jego mistrzem bez twarzy, b d warte ogl dania. Wróci do zamiatania, wykorzystuj c miot jako wymówk do zbli enia si bardziej do drzwi. - Za yczy e sobie mojej obecno ci, Mistrzu Pozbawiony Twarzy - powtórzy Alton DeVir, trzymaj c jedn d o przed twarz i mrugaj c, bo walczy z jaskrawym blaskiem trzech wiec. Alton przeniós niespokojnie ci ar cia a z jednej stopy na drug , stoj c w zacienionych drzwiach komnaty. Garbi c si , Pozbawiony Twarzy przez ca y czas sta odwrócony plecami do m odego DeVira. Lepiej za atwi to czysto, przypomnia sobie. Wiedzia jednak, e czar, który w a nie przygotowuje, zabije Altona, zanim student zda sobie spraw z losu swej rodziny, zanim Pozbawiony Twarzy zdo a wykona ostatnie instrukcje Dinina Do'Urden. Zbyt wiele wisia o na w osku. Lepiej za atwi to czysto. - Za y... - zacz znów Alton, lecz roztropnie wstrzyma swe s owa i stara si odgadn sytuacj , przed któr stan . Niezwyk e by o zosta wezwanym do prywatnych komnat mistrza Akademii, zanim zd y y si w ogóle zacz dzisiejsze lekcje. Gdy Alton otrzyma wiadomo , obawia si , e w jaki sposób zawiód na jednej ze swoich lekcji. By aby to miertelna pomy ka w Sorcere, Alton by tak blisko uko czenia szko y, lecz niech zaledwie jednego mistrza mog a po o y temu kres. Powodzi o mu si do dobrze w lekcjach z Pozbawionym Twarzy, a nawet wierzy , e ten tajemniczy mistrz go ceni. Czy to wezwanie mog o po prostu mie na celu z o enie gratulacji przed zbli aj cym si uko czeniem szko y? Raczej nie, mimo swoich nadziei zda sobie spraw Alton. Mistrzowie Akademii drowów niecz sto gratulowali studentom. Wtedy Alton us ysza cichy piew i zauwa y , e mistrz jest w rodku rzucania czaru. Us ysza w sobie krzyk oznaczaj cy co nieprawid owego, co w tej ca ej sytuacji, co nie pasowa o do cis ych zwyczajów Akademii. Alton ustawi pewnie stopy i napi mi nie, pod aj c za rad motta, które by o wbijane w my li ka dego studenta Akademii, przykazaniem, które utrzymywa o drowy przy yciu w spo ecze stwie tak po wi conym chaosowi: B d przygotowany. *** Drzwi eksplodowa y przed nim, zasypuj c pomieszczenie od amkami kamieni i rzucaj c a Masoja plecami na cian . Gdy ujrza Al-tona DeVir wydostaj cego si chwiejnym krokiem z komnaty, poczu , e przedstawienie by o warte zarówno nara enia si na niebezpiecze stwo, jak i nowego zadrapania na ramieniu. Z pleców i lewej r ki studenta unosi y si k by dymu, za na szlacheckiej twarzy DeVira widnia obraz najwi kszego przera enia i bólu, jakie Masoj kiedykolwiek widzia . Alton potkn si i zamacha gwa townie nogami, z desperacj staraj c si uzyska troch przestrzeni pomi dzy sob a morderczym mistrzem. Uda o mu si min drzwi prowadz ce do nast pnej, ni szej komnaty, gdy Pozbawiony Twarzy pojawi si w roztrzaskanych drzwiach. Mistrz zatrzyma si i przekl swój niecelny atak, zastanawiaj c si jednocze nie nad najlepszym sposobem zast pienia drzwi. - Posprz taj to! - warkn na Masoja, który znów opiera si niedbale d o mi na czubku miot y, po o ywszy na nich podbródek. Masoj pos usznie opu ci g ow i zacz zamiata kamienne od amki. Podniós jednak wzrok,

gdy Pozbawiony Twarzy go mija i ostro nie ruszy za mistrzem. Alton nie by w stanie uciec, a widok ten b dzie zbyt dobry, by mo na go by o opu ci . *** Trzecie pomieszczenie, prywatna biblioteka Pozbawionego Twarzy, by o najja niejsz komnat w spirali, na ka dej cianie p on y tuziny wiec. - Szlag niech trafi to wiat o - sykn Alton, próbuj c odegna sprzed oczu rozmazane plamy i dosta si do przedsionka siedziby Pozbawionego Twarzy. Gdyby uda o mu si wydosta z wie y i wyj na dziedziniec Akademii, mo e zdo a by uratowa ycie. wiatem Altona by a ciemno Menzoberranzan, ale Pozbawiony Twarzy, który sp dzi tak wiele dziesi cioleci przy wietle wiec, przyzwyczai oczy do u ywania wiat a, a nie ciep a. Sala wej ciowa zastawiona by a krzes ami i skrzyniami, ale p on a w niej tylko jedna wieca, a Alton widzia wystarczaj co dobrze, by omija wszelkie przeszkody. Podbieg do drzwi i chwyci ci k klamk . Obróci a si atwo, ale kiedy Alton próbowa wyj , b ysk niebieskiej energii rzuci go na pod og . - Do diab a z tym miejscem - sykn Alton. Drzwi by y magicznie chronione. Zna czar, którym otwiera o si takie magiczne drzwi, ale w tpi , by jego magia by a wystarczaj co silna, eby rozproszy czar mistrza. Po ród ca ego zamieszania i strachu s owa zakl ci ko ata y mu si a bez adnie po g owie, zmieniaj c si w niemo liwy do odczytania be kot. - Nie uciekaj, DeVir - rozleg si z innej komnaty g os Pozbawionego Twarzy. - Nie przed u aj swych m k! - Do diab a równie z tob - odpowiedzia szeptem Alton. Zapomnia o g upim czarze. Nigdy nie przychodzi mu na my l, kiedy by o trzeba. Rozejrza si po pomieszczeniu, szukaj c innych mo liwo ci. Po chwili spostrzeg co niezwyk ego w po owie wysoko ci bocznej ciany, w pustym miejscu mi dzy dwiema wielkimi szafami. Alton cofn si o kilka kroków, by zobaczy osobliwo pod lepszym k tem, ale odkry , e znalaz si w kr gu wiat a wiecy, gdzie oczy mog y dostrzega jednocze nie odcienie podczerwieni, jak i zwyk e barwy i kszta ty. Potrafi odró ni jedynie fragment ciany ró ni cy si nieco temperatur od reszty kamiennego muru. Inne drzwi? Alton móg tylko mie nadziej , e odgad prawid owo. Skierowa si raz jeszcze na rodek pokoju, stan dok adnie na wprost tajemniczego fragmentu ciany i zmusi swoje oczy, by ze spektrum podczerwieni przestawi y si na postrzeganie zwyk ego wiat a. Kiedy jego oczy wreszcie si dostroi y, widok, który ujrza y, bardzo zaskoczy m odego DeVira. Nie zobaczy adnych drzwi ani przej cia do innej komnaty. Patrzy za to na siebie i cz pokoju, w którym sta . Alton nigdy jeszcze w ci gu swego pi dziesi ciopi cioletniego ycia nie widzia czego podobnego, ale s ysza , jak mistrzowie Sorcere mówi o takich rzeczach. To by o lustro. Odg osy z po o onej wy ej komnaty przypomnia y Altonowi, e Pozbawiony Twarzy jest tu za nim. Nie mia czasu na wahanie. Opu ci g ow i ruszy prosto w stron lustra. Mo e by y to drzwi teleportuj ce do innej cz ci miasta, a mo e zwyk e przej cie do kolejnej komnaty. A mo e, pomy la Alton, by a to mi dzywymiarowa brama, która przeniesie go do dziwnego i nieznanego wiata! Kiedy zbli y si do tego cudownego przedmiotu, pcha o go do przodu oczekiwanie wspania ej przygody - potem czu jedynie uderzenie, sypi ce si szk o i zwyk kamienn cian . Zreszt , mo e to by o po prostu zwyk e lustro. ***

która zacz a pokrywa wszystko. . ale nadal próbowa rozproszy uwag przeciwnika. uwi zi go niczym much w paj czej sieci. jednak znajoma czerwie t czówek z amana by a odcieniem niebieskiego. Maya zobaczy a. czego reszta z nas nie dostrzega? *** Szk o trzeszcza o pod stopami Altona. Alton wiedzia .lepy? . . ciany i samego Alto-na. .Dlaczego nie stan e spokojnie i nie pozwoli e . . przypuszcza Alton. pomy la .Mo e jednak b dzie musia zosta po wi cony Paj czej Królowej.us ysza ryk Pozbawionego Twarzy i zobaczy rozw cieczonego mistrza stoj cego tu nad nim.Czwarty dom! . których za da Dinin Do'Urden. o Domu DeVir .odpowiedzia a Vierna. .Co takiego widzisz.. bym zako czy wszystko w czysty sposób? . uciec.powiedzia . szafy.roze mia si Pozbawiony Twarzy.zagrzmia Pozbawiony Twarzy. ani . Mroczne elfy nie pozwala y y dzieciom posiadaj cym jakie fizyczne u omno ci. da si jeszcze zorganizowa ? Alton pot uk mu lustro! . która odpoczywa a na krze le obok g owy kamiennego pos gu.wyszepta a Vierna do Mayi. . Wida w nich by o wprawdzie charakterystyczn iskierk mówi c . . Cho patrzy o ono na wiat dopiero od nieca ej godziny. M ody DeVir próbowa podnie si z pod ogi. Oczy dziecka rzeczywi cie by y godne uwagi.Co widzisz. Jak e wielki wydawa si .S ysza e o moim domu.zastanawia a si Maya.Moje lustro! .Dom DeVir ju nie istnieje.G upi szczeniaku . Zbli y a twarz do dziecka. Drizzcie Do'Urden? . -A teraz moje lustro! Czy wiesz. e jest w beznadziejnej sytuacji. przesuwaj c d oni nad twarz dziecka i rzucaj c w ciek e spojrzenie obu swym siostrom. nie musia o to mie ani za grosz sensu. Briza spojrza a na nie z zaciekawieniem. . . ile trudów kosztowa o mnie zdobycie tak rzadkiego urz dzenia? Alton porusza g ow na boki. zadaj c jeszcze g bsze rany. Co za ró nica.Najpierw moje drzwi . tylko próbuj c uwolni chocia g ow od wi cej go substancji. jego oczy biega y z zaciekawieniem na wszystkie strony. kiedy przenosi ci ar cia a. Wysoka kap anka zawsze dowiaduje si prawdy o takich sytuacjach. teraz Altonowi! Wielki i pot ny.Bo st uk e mi lustro! .Pozbawiony Twarzy roze mia si .ale dla mistrza. . wyra nie zdegustowany.wysepleni Alton. e oczy widz w podczerwieni. -Patrzy na moje palce. które to po czenie dawa o niesamowity fiolet.Czwarty w mie cie.Dom DeVir? . zas ania zupe nie wiat o wiecy. próbuj c si podnie . ile nie chc c przeszkadza jego matce.sykn Alton.Spójrz na jego oczy . Nast pnie Alton poczu rozlewaj c si wsz dzie kleist substancj . a jego posta by a dziesi ciokrotnie powi kszona w oczach bezbronnej ofiary przez sam obecno w tym miejscu. wypluwaj c z ust kawa ek paj czyny. . lecz nie w odpowiedzi na pytanie. kiedy ogl da y najnowszego cz onka Domu Do'Urden. To oczywi cie nie mia o adnego sensu .wypali mistrz. nie tyle chc c okaza dziecku czu o . Opiekunka Ginafae nie b dzie zachwycona. Mo e zreszt cierpienia. . . ale czar Pozbawionego Twarzy zacz ju dzia a .Dlaczego? .zapyta a cicho. . przygl daj c si jego dziwnym oczom.rykn na niego Pozbawiony Twarzy.lustro pot uk o si ju po pierwszym ataku .Nie jest lepy . e jej siostra mówi prawd .Dlaczego chcesz mnie zabi ? . .

Umieraj. Pozbawiony Twarzy! . by rzuci czar. ale pochyli a si .powtórzy a Vierna. widz c na twarzy swej matki wahanie.powiedzia a Malice po chwili przyzwyczajania si do wiat a.powiedzia a szybko Maya.Opiekunka Ginafae widzi teraz Lloth du o wyra niej. jak wygl daj jego oczy w wiecie wiat a. . Matko Opiekunko . .odwa y a si odezwa Vierna. . gdzie spokojnie sta sprz tacz.Tylko wysoka kap anka mo e dotyka wi tych przedmiotów -powiedzia a tonem.powiedzia a zaskoczona Malice. .ci gn Pozbawiony Twarzy.Daj j tutaj .Ale st uk e moje lustro! . a potem konwulsyjny dreszcz wstrz sn ca ym jego cia em. . by zgubi DeVir? . . -Wszyscy martwi . obracaj c w d oniach dwur czn kusz . . . Maya i Vierna odskoczy y od pos gu i od dziecka. Nagle Pozbawiony Twarzy przewróci si na ziemi i umar . .Z drogi! .S niezwyk e. bowiem po mierci Nalfeina trudno b dzie Drizztowi zast pi tak warto ciowego syna. którego ucze nigdy nie s ysza . Rzuci Altonowi nieprzyjemny u miech i na o y na ci ciw kolejn strza . g upcze! Sam znajd odpowiedzi! Pier Pozbawionego Twarzy zadr a a nagle.rykn mistrz. Alton patrzy przez chwil . ale dla oczu drowów wygl da on jak o lepiaj cy wybuch. powiniene wiedzie .U miech sta si szerszy w miejscu.sykn a do swoich córek. którego Alton nie rozumia . . Dawa a tylko male ki p omie .Oczy . e jego inkantacja u o ona by a w j zyku.wyja ni skazany na mier ucze . o co chodzi o jej córce.rozkaza a Opiekunka Malice. a Malice powoli odsun a d o .odrzek mistrz zachwycony sytuacj . si gn a do szafki i wyj a z niej wypalon do po owy wiec .Oprócz biednego Altona. Opiekunka pos a a jej mordercze spojrzenie. . kiedy Briza zapala a wiec .wykrzykn Masoj. . by pos ucha o nieszcz liwym wypadku swej rodziny. i dobrze.Spójrz na jego oczy. gdzie kiedy by y jego usta.Pozbawiony Twarzy podniós ramiona. .czwarty. Zaraz ul ymy jego cierpieniom! . Kleryczki zas oni y twarze. Mistrz wymamrota przekle stwo w j zyku. ani czterdziesty czwarty. .Purpurowe? . tak z owrogi. Opiekunka Malice przyjrza a si uwa nie dziecku. Pozbawiony Twarzy zatrzyma si .powtórzy . . *** Opiekunka Malice podnios a si z krzes a i stan a chwiejnie na w asnych nogach. by zobaczy .krzykn Alton. ani aden. zanim przy czysz si do swoich krewnych w krainie mierci.Który dom to zrobi ? .Nie jest lepy .Przera enie widoczne na twarzy Altona wyra nie ucieszy o zdeformowanego mistrza.Albo które domy zawi za y spisek. O czym mistrz papla ? .wietna bro . e nawet wymówienie go zdawa o si by trudne dla czarownika. . . który yje. najwyra niej nie rozumiej c. tak niewypowiedzianie z y.Wszyscy nie yj . a Opiekunka Malice rozs dnie po o y a d o na oczach dziecka. Wszystko by o chyba w porz dku. Odwróci a si gwa townie. .Zobaczmy. . ale Briza zast pi a im drog . a potem skierowa spojrzenie na rodek pokoju.Daj mi wiec .Kto? . Briza zbli y a wiec do Drizzta. gdzie kaptur mistrza czy si z jego p aszczem i zobaczy lotki be tu. Alton spojrza z oszo omieniem na miejsce. Alton osun si . . jak zatruta bro dr y od si y uderzenia. cho sieci próbowa y utrzyma go w poprzedniej pozycji. Maya i Vierna ruszy y w stron wi tej szafki. . . Nigdy nie s ysza a o czym podobnym.Ach. Jaki straszliwy czar przygotowa dla niego. który niebezpiecznie zbli y si do gro by.Chyba masz prawo pozna prawd .

powiedzia a do niej Opiekunka Malice. których uda o si jej wywabi z ich domów. co mo e si zdarzy . ani Malice nie czyta y w tej chwili jej my li. Przyzwyczaj je do s ów i naucz wszystkiego. by przypomina o poprawnym zachowaniu i normach? Vierna zagryz a wargi i mia a nadziej . .Jeste wysok kap ank ..Chwilowo . .Jeste my teraz. . jakie Opiekunka Malice zrzuci a na jej ramiona. . .Nie p acze .Do Yierny za powiedzia a . uczniem . domy laj c si po westchnieniu Yierny. . Spotkania.warkn Alton. pi tym domem. Vierna odwróci a si . .o mieli a si zaprotestowa Vierna. z owrogim i pe nym sarkazmu u miechem. sprz tacza tego parszywego.Kiedy doro nie i te oczy tak na ciebie spojrz . zaskoczona. pami taj. Wystarczaj co z e by o zosta zabitym przez mistrza. wa niejsze ni przyzwyczajanie m skiego dziecka do s ów.przypomnia a jej Malice. . czy te nie.Jeste tylko ch opcem. M odszy drow przy o y palec do wyd tych warg.Jeszcze nie! . której potem mog aby a owa .stanowczo przypomnia a jej opiekunka.doko czy my l Masoj. lecz z pewno ci mo e ci równie zniszczy ! Vierna westchn a.Mo e ci to pomóc. niezale nie od tego. Wszelako alternatywa.. . k ad c palec na spu cie kuszy.. . eby ci ocali . by w odpowiedni sposób zachowywa si jako ksi s u ebny Domu Do'Urden. .zapewni go Masoj.Znowu purpura . lecz ha ba zwi zana z zastrzeleniem przez ch opca.. Vierna wstrzyma a oddech. a jej r ka pod wiadomie spocz a na w owym biczu.Dom Hun'ett jest szóstym domem. . . je li taka jest twoja nadzieja. .. Brzemi . które Malice odbywa a z ka dym niemal m czyzn z domu Do'Urden i innymi. Poczeka a chwil . otrzymywa o si bolesn kar .Spójrz na mnie.Maya jest m odsza . Kim by a. gniew Opiekunki Malice Do'Urden. Masz inne obowi zki.Tak lubi pokazywa m czyznom ich miejsce w wiecie.Albo nigdy .To twój brat . . .zauwa y a Briza. by y niemal legendarne w Menzoberranzan. e ani Briza. W Menzoberranzan za takie plotkarskie my li o wysokiej kap ance. Splun na cia o Pozbawionego Twarzy. z trudem powstrzymuj c si od odpowiedzi. . zdo a abym osi gn poziom wysokiej kap anki w zaledwie kilka lat. Próba Ämatkowania" pomo e ci w staniu si wysok kap ank . jakby zosta a zdemaskowana. *** Alton wyplu z ust kolejny kawa ek paj czyny. e to twój brat. nie zwracaj c uwagi na sw córk . poniewa DeVir zostali unicestwieni. . . ona i to purpurowookie dziecko przez dziesi d ugich lat. Yiemie nie podoba a si ta perspektywa.wtr ci si Alton. Malice zmierzy a j wzrokiem. Jej matka zmru y a oczy i Vierna poczu a si .Gdybym mog a trzyma si swoich studiów. kiedy raz jeszcze spojrza a na swego ma ego braciszka i jego uderzaj co lawendowe t czówki.Do ciebie nale y przygotowanie go . ksi cia szóstego domu.wyszepta a Opiekunka.Dzieci jest twoje i nie rozczaruj mnie! Lekcje. zajmiejej wi kszo czasu przez przynajmniej dziesi lat. . .Nie. e dziecko bez krzyku znosi takie ostre wiat o. czy by y prawd . Alton cofn si w g b sieci. jak przypuszczam.Hun'ett . po czym znów si odezwa a.zaproponowa a Briza. Dlaczego mia by . .Zabierz dziecko to kaplicy. by Vierna zd y a spojrze na swoje zadanie w pozytywnym wietle. .Zabi go? .Zajm si nim . a jej g os ponownie brzmia niezaprzeczaln gro b . . czego b dzie potrzebowa o.Oczy dziecka s purpurowe w obu wiatach. wydawa a si znacznie gorsza.Zaczekaj -zpowiedzia z rozszerzaj cym si . lecz zachowa a swe my li dla siebie..wyj ka . . które b dziesz przekazywa Drizztowi.. wzmocni twoje w asne zrozumienie naszych zwyczajów.

zwracaj c si teraz bezpo rednio do Altona. Kaza by mi i zamiast tego do Melee-Maghtere.I kogo .Zaczekaj! .A co ja bym z tego mia ? . pow óczystym uk onem. . .. a mo emy zrobi je lepszym! . .krzykn Alton.doda ze szczwanym u mieszkiem Masoj. abym móg przybra to samo Pozbawionego Twarzy . Czy ci em mu buty. by wst pi do Sorcere. zanim osi gnie odpowiedni wiek.. zaraz gdy stanie si on niewygodny . Nie jestem tak g upi.Ale masz alibi.mier mistrza wzbudzi podejrzenia. e nie jest sam w komnacie.Alton naciska na nowego napastnika. jakby odpowied by a oczywista.Uwolnij mnie. .O mieli by si zabi mistrza Sorcere tylko dlatego. mówi c bardziej do siebie ni uwi zionego studenta. . e musz go zabi .Co osi gniesz zabijaj c mnie? .Planowa em zabicie go od wielu tygodni. .stwierdzi Alton. . nie maj c przy boku rodziny.Czy jeste tak g upi.A wtedy ty przyszed e i wszystko u atwi e .Niech to b dzie Alton DeVir. . . gdy us ysza stukaj ce o siebie jakie ceramiczne i . . Pozbawiony Twarzy by pot nym czarodziejem i paj czyny nie znikn zbyt szybko. . .powiedzia Alton. . . .powiedzia Masoj. -Mistrza w Sorcere. do szko y wojowników. .A co z tym? . W umy le Masoja b ysn a kolejna my l. Z pewno ci po trzydziestu latach nauki mog poradzi sobie z nauczaniem na podstawowym szczeblu.. . .Szlachta pragn ca zosta czarodziejami ma t przewag . za jakiego uwa a ci Pozbawiony Twarzy? Alton beznami tnie przyj obelg . Kto by co takiego zakwestionowa ? S dz wi c. co trzeba przyzna .A co ja b d z tego mia ? Alton spojrza na niego oszo omionym wzrokiem. e powinienem ci podzi kowa .Wyja nij . u tego pe zaj cego cierwa. którego b dziesz móg nazywa mentorem.spyta Masoj. zanim ci zabij .Sam trenowa em u. Masoj zacz stuka d ugim.Poniewa mnie lekcewa y ! . jakby nagle sobie przypomnia . i niemal zatopi si w splotach paj czyny. . kto u atwi ci drog poprzez lata studiów. Student i mistrz zabijaj cy si nawzajem podczas walki? To ju si wcze niej zdarza o.rzek powa nie Alton. e s u y jako uczniowie. lecz je li mistrz nie zostanie uznany za zmar ego.zakpi Masoj z niskim. m ody Masoju. . Szykowa em balsamy dla tej obrzydliwej twarzy! Czy to nie wystarcza o? Nie dla niego! . Szko y wojowników! Do moich dwudziestych pi tych urodzin s tylko dwa tygodnie. e powinienem ci podzi kowa . rozwa aj c t ewentualno . spiczastym paznokciem o z by. Otworzy stoj c obok Altona szafk i zacz przerzuca jej zawarto .Za ja jestem bliski uko czenia szko y.Alibi.grzmia Masoj.wrzasn Masoj. e twoja rodzina wtr ci a ci w s u b u niego? .Masoj podniós wzrok. . adnych pyta . pi ty w mie cie? Nie. dzieciak mia kusz . . tak wi c nie b dzie adnego ledztwa. Altonie DeVir z Domu Niewartego Wzmianki . .mówi dalej. Masoj wydawa si sceptyczny. .Oczywi cie. . Alton wzdrygn si .powiedzia Masoj.Oczywi cie . Nie ma ju Domu DeVir.Wiedzia em.By em u niego w niewoli przez cztery lata. a jego desperacki plan zacz nabiera wyrazisto ci.. nie spieszy si zbytnio. Kogo .Znów splun na cia o i ci gn dalej.Wydaje mi si .odpar Alton.rzek Alton.Dlaczego? .Pozbawiony Twarzy by praktycznie pustelnikiem . który. . za jakiego uwa a mnie Pozbawiony Twarzy.Mia bym. kopi c cia o. rozgniewa Dom Hun'ett.wyja ni .Chcia mnie trzyma z dala od Sorcere! . . .Uwolnij mnie . Sprzymierzeniec w ród mistrzów Sorcere? To dawa o mo liwo ci. ca kowicie ignoruj c Altona. kto b dzie móg si pozby wiadka.Spal to ..

szklane pojemniki, rozmy laj c o sk adnikach, mo e nawet w pe ni wydesty-lowanych truciznach, które mog y zosta zniszczone przez beztrosk ucznia. Pomy la , e by mo e Melee -Maghtere rzeczywi cie by oby lepszym wyborem dla niego. Chwil pó niej m ody drow znów wszed w pole widzenia i Alton przypomnia sobie, e nie by w odpowiedniej sytuacji, by móc dokonywa takich os dów. - To nale y do mnie - oznajmi Masoj, pokazuj c Altonowi ma y czarny przedmiot. Pieczo owicie wyrze bion onyksow figurk poluj cej pantery. - Dar od mieszka ca ni szych planów za pomoc, jakiej mu udzieli em. - Pomog e takiemu stworzeniu? - nie móg nie zapyta Alton, nie wierz c, e zwyk y ucze dysponowa odpowiednimi rodkami, by prze y spotkanie z takim nieprzewidywalnym i pot nym przeciwnikiem. - Pozbawiony Twarzy... - Masoj znów kopn cia o - zagarn zas ugi i statuetk , lecz nale one do mnie! Wszystkie pozosta e przedmioty st d przejd oczywi cie do ciebie. Znam magiczne dwe-omery wi kszo ci i poka ci, co jest co. Rozja niwszy si nadziej , e rzeczywi cie prze yje tak straszny dzie , Alton niezbyt przejmowa si w tym momencie figurk . Wszystko, czego chcia , to uwolni si z paj czyn, by móc pozna prawd o losie swego domu. Wtedy Masoj, zawsze wiecznie wprawiaj cy w zdumienie m ody drow, odwróci si nagle i zacz odchodzi . - Gdzie idziesz? - spyta Alton. - Po kwas. - Kwas? - Alton dobrze ukry sw panik , cho mia potworne przeczucie, e wie, co Masoj ma zamiar zrobi . - Chc , by twoje przebranie wygl da o na autentyczne - wyja ni niedbale Masoj. - Je li tak si nie stanie, nie b dzie zbyt dobrym przebraniem. Powinni my wykorzysta obecno sieci. Utrzyma ci w miejscu. - Nie - zacz protestowa Alton, lecz Masoj odwróci si do niego z paskudnym u miechem na twarzy. - Oczywi cie b dzie troch bólu i problemów, przez które b dziesz musia przej - przyzna Masoj. - Nie masz rodziny i nie znajdziesz w Sorcere przyjació , poniewa Pozbawiony Twarzy by pogardzany przez innych mistrzów. - Podniós kusz celuj c ni na poziomie oczu Altona i za o y kolejny zatruty be t. - Mo e wola by mier ? - Id po kwas! - krzykn Alton. - Po co? - sykn Alton, wymachuj c kusz . - Po co mia by chcie y , Altonie DeVir z Domu Niewartego Wzmianki? - Dla zemsty - warkn Alton, a obecny w jego g osie gniew postawi pewnego siebie Masoja w stan czujno ci. - Nie nauczy e si jeszcze tego, e nic nie przydaje yciu wi cej celowo ci ni dza zemsty! Masoj opu ci kusz i spojrza z szacunkiem na uwi zionego dro-wa, niemal ze strachem. Mimo to ucze Hun'ett nie by w stanie doceni powagi kryj cej si w obwieszczeniu Altona, dopóki student nie powtórzy , tym razem z pe nym gorliwo ci u miechem na twarzy. - Id po kwas.

4 Pierwszy dom

Cztery cykle Narbondel - cztery pe ne dni - pó niej, do Domu Do'Urden przylecia ponad otoczon grzybami wybrukowan cie k dryfuj cy w ppwietrzu, wiec cy, niebieski dysk. Stra nicy obserwowali z okien i z dziedzi ca, jak cierpliwie p yn zaledwie metr nad ziemi . Rodzina dowiedzia a si o nim kilka chwil pó niej. - Co to mo e by ? - zapyta a Zaknafeina Briza, kiedy oni, Dinin i Maya pojawili si na balkonie wy szego poziomu. - Wezwanie? - Zak zapyta raczej ni odpowiedzia na pytanie. -Nie dowiemy si , dopóki nie sprawdzimy. - Zak przest pi nad balustrad i sp yn na pod og dziedzi ca. Briza skin a Mayi i najm odsza córka pod y a w lad fechmistrza. - Nosi znak Domu Baenre - krzykn w gór Zak, kiedy tylko podszed bli ej. Razem z May podnie li bram , a dysk w lizn si przez ni , nie wykonuj c adnych wrogich ruchów. - Baenre - powtórzy a Briza, odwracaj c g ow w stron korytarza, w którym czeka a Malice i Rizzen. - Chyba wzywaj ci na audiencj , Matko Opiekunko - powiedzia nerwowo Dinin. Malice wysz a szybko na balkon, a jej m pos usznie poszed za ni . - Czy wiedz o naszym ataku? - zapyta a Briza j zykiem gestów, cho ka dy mieszkaniec domu Do'Urden, zarówno szlachcic jak i zwyk y drow, zada ju sobie wcze niej to pytanie. Dom DeVir zosta zniszczony zaledwie kilka dni wcze niej, a wezwanie Pierwszej Matki Opiekunki Menzoberranzan trudno by o uzna za zbieg okoliczno ci. - Ka dy dom wie - odpowiedzia a na g os Malice, uwa aj c, e nie musi milcze we w asnym domu. - Czy dowody przeciwko nam s tak przyt aczaj ce, e rada rz dz ca b dzie musia a zadzia a ? -Spojrza a twardo na Briz , a jej oczy zmienia y kolor z purpury w podczerwieni na g bok ziele w normalnym wietle. - Musimy zada sobie takie pytanie. - Malice przest pi a nad balustrad balkonu, ale Briza chwyci a j za skraj szaty. - Nie masz chyba zamiaru tam pój ? - Ale oczywi cie - odrzek a. - Opiekunka Baenre nie wezwa aby mnie, gdyby mia a z e zamiary. Nawet jej pot ga nie pozwala na lekcewa enie zasad panuj cych w mie cie. - Jeste pewna swego bezpiecze stwa? - zapyta szczerze zaniepokojony Rizzen. Gdyby Malice zgin a, Briza przej aby dom, a Rizzen w tpi , by najstarsza córka pragn a u swego boku jakiego m czyzny. Nawet gdyby ta kobieta chcia a partnera, Rizzen nie chcia by nim by . Nie by ojcem Brizy, nawet nie mia tyle lat ile ona. Najwyra niej opiekunowi domu bardzo zale a o na bezpiecze stwie Malice. - Twoja troska mnie wzrusza - odpowiedzia a Malice, wiedz c o prawdziwych troskach swego m a. Wyrwa a si z u cisku Brizy i przest pi a przez barierk . Briza potrz sn a g ow i gestem rozkaza a Rizzenowi, by poszed z ni do domu, uwa aj c, e niebezpiecznie jest wystawia na widok tak du cz rodziny. - Potrzebujesz eskorty? - zapyta Zak, kiedy Malice usiad a na dysku. - Z pewno ci otrzymam j , kiedy tylko znajd si poza granicami swej posiad o ci - odrzek a Malice. - Opiekunka Baenre nie wystawi aby mnie na niebezpiecze stwo, kiedy znajduj si pod opiek jej domu. - Racja - powiedzia Zak. - Ale czy potrzebujesz eskorty z Domu Do'Urden? - Gdyby jej oczekiwano, przylecia yby dwa dyski, powiedzia a Malice, ucinaj c spraw . Opiekunk zacz y denerwowa te nieko cz ce si pytania. By a w ko cu matk opiekunk , najsilniejsz , najstarsz i najm drzejsz , nie mog a zatem pozwoli , by ktokolwiek kwestionowa jej decyzje. Zwracaj c si do dysku, Malice powiedzia a - Wykonaj powierzone ci zadanie i niech ju b dzie po wszystkim! Zak niemal parskn , s ysz c s owa, jakie dobra a Malice. - Opiekunko Malice Do'Urden - rozleg si magiczny g os z dysku. - Opiekunka Baenre pozdrawia ci . Zbyt wiele czasu min o, od kiedy zasiad y cie we dwie do wspólnego sto u.

- Nigdy - pokaza a Zakowi Malice. - Zabierz mnie zatem do domu Baenre! - za da a Malice. - Nie b d traci czasu na rozmow z magicznymi ustami! - Najwyra niej opiekunka Baenre oczekiwa a zniecierpliwienia Malice, bowiem dysk polecia do posiad o ci Baenre, nie wypowiadaj c ani jednego s owa wi cej. Zak zamkn za nim bram , a potem szybko wyda rozkazy o nierzom. Malice nie yczy a sobie jawnego towarzystwa, ale ukryta sie szpiegowska Do'Urden b dzie ledzi ka d ruch y dysku, a do samej bramy posiad o ci rz dz cego domu. *** Malice nie myli a si co do eskorty. Kiedy tylko dysk wylecia poza teren Do'Urden, z ukrycia po obu stronach drogi wy oni o si dwadzie cia wojowniczek Baenre, samych kobiet. Uformowa y de-fensywny czworok t wokó opiekunki. Stra niczki na szczytach czworok ta mia y na plecach wyhaftowane wielkie czerwono-pur-purowe paj ki - oznak wysokich kap anek. - Córki samych Baenre - zdumia a si Malice, bowiem tylko córki dostojników mog y doj do tak wysokiej pozycji. Jak e dok adnie zadba a Pierwsza Matka Opiekunka o bezpiecze stwo Malice w czasie tej podró y! Niewolnicy i pospólstwo drowów potykali si o siebie w szale czej próbie znalezienia si jak najdalej od zbli aj cego si pochodu, który powoli przemierza wij ce si uliczki Menzoberranzan. o nierze Domu Baenre nosili insygnia w widocznym miejscu, a nikt nie chcia si nara a na gniew Pierwszej Opiekunki. Malice przewróci a tylko z niedowierzaniem oczyma i mia a nadziej , e zazna takiej w adzy przed mierci . Przewróci a oczyma ponownie, kiedy kilka minut pó niej pochód dotar do celu. Dom Baenre sk ada si z dwudziestu wysokich i majestatycznych stalagmitów, z których wszystkie po czone by y z innymi za pomoc mostów o wysokich prz s ach i parapetów. Z tysi ca rze b l ni blask magicznego ognia, a oko o setki po królewsku ubranych stra ników przechadza o si w doskonale utrzymywanych formacjach. Jeszcze bardziej uwag zwraca o trzydzie ci mniejszych stalaktytów Domu Baenre. Zwiesza y si one z sufitu jaskini, a ich korzenie nikn y w ciemno ci. Niektóre z nich czy y si czubkami ze stalagmitami, a inne wisia y swobodnie, niczym zatrute w ócznie. Wokó nich zbudowano wij ce si jak ruba balkony, wspaniale l ni ce ogniem magii. Równie z magii zbudowano mur, który czy podstawy zewn trznych stalagmitów i otacza ca y kompleks. By a to gigantyczna sie , srebrna na tle na ogó niebieskiego dziedzi ca. Niektórzy mówi , e by to podarunek od samej Lloth, sk adaj cy si z mocnych jak stal nici o grubo ci ramienia. Cokolwiek dotkn oby ogrodzenia Baenre, nawet najostrzejsza z broni drowów, po prostu przyklei oby si do niego, dopóki matka opiekunka nie za yczy aby sobie inaczej. Malice i jej eskorta pod a y prosto do symetrycznej i z grubsza kr g ej cz ci muru pomi dzy najwy szymi z zewn trznych wie . Kiedy ju si zbli a y, mur otworzy si , pozostawiaj c szczelin na tyle szerok , e pochód móg swobodnie przez ni przej . Malice przez ca y czas stara a si wygl da tak, jakby nic nie robi o na niej wra enia. Setki ciekawskich o nierzy przygl da y si procesji, kiedy ta zmierza a do centralnej budowli Baenre, wielkiej, l ni cej na purpurowo kaplicy. Zwykli o nierze od czyli si od eskorty, pozosta y tylko cztery wysokie kap anki, które odprowadzi y Malice do rodka. Widok, jaki ujrza a za drzwiami kaplicy, nie zawiód jej. W pomieszczeniu dominowa centralny o tarz otoczony rz dami awek. Mog o tu swobodnie przebywa dwa tysi ce drowów. Wsz dzie porozstawiane by y statuetki i rze by, zbyt liczne, by je policzy , wszystkie l ni ce spokojnym wiat em. W powietrzu, wysoko nad o tarzem unosi si czarno-czerwony wizerunek, który nieustannie zmienia si i przedstawia raz paj ka, a raz pi kn drowk .

czyli sprawowa a funkcj ust puj c presti em tylko kierowaniu ca ym domem. Przypomina a ona ociekaj c luzem o miornic o pozbawionych renic. .zaprotestowa a Malice. Na szczycie o tarza by y same. Zmarszczki wokó jej ust przypomina y paj czyn .powiedzia a Opiekunka Baenre. Malice by a stara.wyja ni a Baenre. e Opiekunka Baenre ju wkrótce wplecie ten fakt do rozmowy. a potem wesz a po stopniach o tarza.O ile pami taj o swoim miejscu . uwa nie przygl daj c si ich rozmowie. Malice poczeka a. a istota wyjdzie z wielkiej sali.M czy ni bywaj czasem tak bezczelni. Zanim Malice zd y a odpowiedzie . a podobne próby by y w spo ecze stwie dro-wów uznawane za przest pstwo.. a ró nic stanowi a g ównie niezwyk a g owa istoty. Jest przyjacielem. . Baenre odprawi a stwora. Ka dy wiedzia te .Jak si wiedzie Domowi Do'Urden? . podobnie jak ka dy. ale Baenre by a staruszk . czyli o ca g ow wy szy od Malice. . . z taka atwo ci . którzy mogli przedrze si przez os ony wysokiej kap anki. e córka Baenre by a Mistrzyni Opiekunk Akademii. upie c umys u.Nast pnie. mlecznobia ych oczach. by a absolutnie zachwycona widokiem. .Czytasz moje my li . kiedy zobaczy a illithida. Opiekunko Malice. cho drowy rzadko y y d u ej ni siedemset lat.Nie! . On komunikuje si tele-patycznie. Methil czyta my li. a rozwi zanie mia o nadej ju za kilka tygodni.odrzek a Malice. e nawet nie wiedzia am. Oczywi cie. zsuwaj c si z nieruchomego dysku. i syn Baenre zosta g ównym magiem miasta. Malice sk oni a tylko g ow i utrzyma a j zyk za z bami. Jej oczy widzia y narodziny i upadek tysi clecia. nawet wysokiej kap anki. Ka dy to wiedzia . . Masz moje s owo. wzbudza y zawsze dreszcz obrzydzenia.zapyta a podejrzanie grzecznie Opiekunka Baenre. upie cy umys u nie byli nieznani w Menzoberranzan. a pog oski mówi y. jakby si broni c. . e jeden z nich zaprzyja ni si z Opiekunk Baenre. Opiekunka Baenre. Zosta wyznaczony Ar-cymagiem Menzoberranzan i zawsze zaj ty jest Narbondel i innymi takimi sprawami. Pomimo wielkiego wysi ku nie mog a powstrzyma si od zerkania od czasu do czasu na zmieniaj cy si wizerunek nad o tarzem. a ci kie powieki ledwo powstrzymywa y si przed zamkni ciem. cho z pewno ci oko o tuzina kleryczek przemierza o pogr on w ciemno ci cz sali. by a w ci y. . zauwa y a Malice. Baenre doda a . a jednak nadal yje. a ty nie jeste przyzwyczajona do illithidów. .Oczywi cie Methil daje mi przewag w dyskusji. Zanim Malice zd y a zbli y si do o tarza. by odczyta jej my li. Malice nie zdo a a st umi j ku. z cienia wyst pi a jej najnowsza eskorta. Malice nie w tpi a. Istoty te. .wyja ni a Baenre. mojego g ównego czarodzieja. Cho drowy zwykle nie zdradza y wygl dem swego wieku . . .To dzie o Grompha.Racja . szczególnie czarodzieje! Mimo tego chcia abym mie Grompha cz ciej u swego boku. cho od dawna nie powinno jej by w ród ywych.Opiekunka Baenre siedzia a na o tarzu i najwidoczniej odgad a. Opiekunka Baenre powinna by martwa. e wiedzia a. bardziej w tej chwili zainteresowana obserwowaniem swej rozmówczyni ni sam rozmow . mia a prawie pi set lat.Jego prawdziwego imienia nie potrafi wypowiedzie . wysoki na metr osiemdziesi t.Opiekunka Baenre by a zniszczona i pomarszczona.Malice by a równie pi kna i wie a jak w dniu swych setnych urodzin . . kto by tu pierwszy raz.Wybacz mi.Mo esz nazywa go Methil . e Malice. Malice robi a wszystko co mog a. z jak ty lub ja s yszymy s owa. e mo esz co ukrywa . Sta po prostu.Nawet oni si do czego przydaj . . o wiele inteligentniejsze i bardziej z e ni drowy. Malice szybko dosz a do siebie. by ukry pogard dla Opiekunki Baenre.Dobrze . gdy usta Malice otworzy y si w niedowierzaniu.odrzek a Malice. Niewielu by o takich. a na pewno nie d u ej ni osiemset.

A czy ma jaki wybór? . Lloth nie znios aby adnej rady. Ale dawno temu. To spory zaszczyt. którzy przy czyli si podczas ataku na Dom DeVir. Malice sk oni a g ow .Jaki dom? . w tym pi tna cie razy przysz y na wiat dziewczynki. zm czona chyba wykr tami Malice. . walcz c jednak rami przy ramieniu.A Dom Baenre ma ich oko o tysi ca? . Ale nie zrobili my tego. jak by opiekunk ósmego. oburzona tak aroganckimi s owami. Z pewno ci co najmniej jedna z jej córek pragn a zosta Opiekunk .Trzystu . Je li ona cieszy a si z wyniesienia Domu Do'Urden.W dzisiejszych czasach miasto jest za du e.To by by wielki zaszczyt . jak mieszka y z Opiekunk Baenre. Dlaczego nie wyko czy y Opiekunki Baenre? I dlaczego adna z nich. Zacz a rozumie .powtórzy a Malice. Baenre dra ni a si z ni . jak sobie wyobra asz . przekraczaj cych pi setny rok ycia? Przecie tak d ugo. .Ta liczba nie zmieni a si od wielu lat. . które . Malice skrzywi a si mimowolnie.Lepiej jednak pozostawi sprawy drowów opiekunkom poszczególnych domów. gdy domy si wzajemnie równowa .roze mia a si Baenre. przyciskaj c palec do warg. . zbieraj c si tylko po to.Ale nie tak wielki. . . .zapyta a Baenre.Czy s ysza a . Baenre zarechota a.Oczywi cie nie teraz . ich dzieci nie by y nawet szlachcicami! . e trzystu pi dziesi ciu. kiedy sytuacja tego wymaga przerwa a na chwil i poprosi a.rzek a Baenre. dlaczego ta j dza ci gle yje. podobny podbój nie by by dla Domu Baenre zbyt trudny. Drowy my la y nast puj co: dom nie istnieje. gdyby taka by a wola Lloth? Malice unios a si dumnie na krze le. .rzek a w zadumie stara drowka. Czy nie uwa asz. by znale nowe sposoby na wetkni cie nosów w nie swoje sprawy. Jest zadowolona. -1 kiedy karz domy. e Dom Baenre móg by ju dawno podbi ca e Menzoberranzan. która cho by w przybli eniu mog a posiada absolutn w adz . dom nigdy nie istnia .zapyta a Malice.odrzek a. co by o norm dla szlachetnie urodzonych drowek. -Jeste my grup paplaj cych starych bab.Teraz jeste opiekunk dziewi tego domu.wyja ni a Baenre.odpowiedzia a pytaniem Malice. jaki los spotka Dom DeVir? . mówi c o o nierzach.powiedzia a Baenre. .ale dziewi ty to tylko jedno miejsce od zasiadania w radzie rz dz cej.Oczywi cie . . by na jej ustach zago ci u miech. pragn c tylko skierowa rozmow na inne tory.Opiekunka Baenre zapyta a prosto z mostu. to samo czu a Paj cza Królowa.Oczywi cie . e Baenre wcale si z nianie dra ni. opieraj c si wygodnie.Och .odpowiedzia a Malice. . .Ilu o nierzy masz teraz pod swoj komend ? . nie zdecydowa a si za o y w asnego domu. Rodzi a ju dwadzie cia razy. osi gn wszy pewien wiek. W tej chwili nie by o w Menzoberranzan czego takiego jak Dom DeVir. z których ka da zosta a wysok kap ank ! Dziesi cioro z dzieci Baenre by o starszych od Malice! . . lecz jej gratuluje i zach ca j do si gni cia po jeszcze wi ksze zaszczyty.A ja s ysza am. . zbli aj c si do Malice z zainteresowaniem. Malice rozpogodzi a si na t my l. Malice zastanawia a si .Równie po tym wzgl dem Opiekunka Baenre ró ni a si od innych ciemnych elfów. . Lloth lubi ró norodno . .odpowiedzia a Malice.Trzystu . .Nie tak wielki.Tak . kiedy nie by o ci jeszcze na wiecie. dwukrotnie wi cej ni ktokolwiek inny w Menzoberranzan. Baenre cieszy a si najwy sz ask Lloth.Miasto uznaje wasz w adz .zgodzi a si Baenre . . .

Kolejne odwo anie do domu DeVir.sta a si do przyjemna. Mimo to. tym razem mówi ce bezpo rednio o zadowoleniu Lloth. Malice zrezygnowa a z obra onej miny. 5 Wychowanie Przez pi d ugich lat Vierna po wi ca a ka d niemal chwil na opiek nad male kim Drizztem. opuszczaj c na lataj cym dysku najpot niejszy dom w Menzoberranzan. e by y dwie przyczyny przywo ania jej do domu Opiekunki Baenre: chcia a ona prywatnie i w sekrecie pogratulowa jej celnego uderzenia i jednocze nie wyra nie ostrzec j . zauwa y a Malice. by nie by a zbyt ambitna. W spo ecze stwie drowów czas ten polega bardziej na indoktrynacji ni nia czeniu. Dziecko musia o nauczy si porozumiewania i poruszania. Wobec tak otwartej demonstracji si y nie mog a zapomnie .utraci y jej ask . Malice nie u miecha a si . dzi ki czemu pozosta a cz rozmowy z Baenre -trwaj ca ponad dwie godziny . podobnie jak dzieci innych .

Teraz.wyja ni a. i próba nie przyniesie mu adnej szkody. w którym móg zacz wykonywa polecenia. a jego podejrzenia zosta y potwierdzone.Ustal po prostu lini mi dzy sob a rze b . którym by Drizzt. W dniu swoich dziesi tych urodzin Drizzt zostanie mianowany ksi ciem i b dzie s u y jednakowo wszystkim cz onkom rodziny. ale Drizzt pokaza w ci gu ostatnich dwóch lat taki potencja . Drizzt sta w ciszy u boku Yieray ze wzrokiem wbitym w pod og . -Ajak? . Nadal jednak d ugie godziny schodzi y jej na n auczaniu . Poczu . e Maya mo e zosta wysok kap ank przed ni ! Vierna odegna a od siebie t my l. Nie widzia niczego poza rze b . szukaj c pierwszego uchwytu.krzykn a na niego Vierna. Drizzt spojrza w gór . ale Vierna pragn a wi cej czasu po wi ca swoim studiom.A w ka dym razie którego dnia dost pisz tego zaszczytu. Nawet kiedy ca y dom zbiera si . która zwykle objawia a si jako cecha dojrza ych drowów. by by y dok adnie w jednej linii z jej twarz .rozkaza a Vierna i wskaza a na statu nagiej drowki oko o siedem metrów nad pod og . by odprawi jakie ceremonie. o co chodzi jego siostrze. Emblemat Do'Urden wzmacnia te wewn trzne zdolno ci.wyci gn wi c w gór ramiona. przy czym setka miejsc pozostawa a nie zaj ta. r k i cia a. .odwa y si zapyta Drizzt. Vierna wiedzia a. magi . M ody Drizzt popatrzy na ni zaskoczony. Kiedy Drizzt osi gn wiek. kiedy Drizzt skoncentrowa si . Male ka twarz Drizzta zmarszczy a si w skupieniu.Unie si do tego gargulca . Lewitacja by a skomplikowan manifestacj wewn trznej magii drowów. Vierna mog aby ju by wysok kap ank . .teraz tajnego i milcz cego j zyka twarzy. zaskarbi sobie jej wdzi czno . nigdy nie widywa m czyzn. jego pi ty unios y si . co znaczy o. dostojnicy domu Do'Urden. próbuj c dostroi si do emblematu. Normalnie Vierna nie próbowa aby sk oni do zrobienia tego m czyzny m odszego ni dziesi lat. . ale i tak mog a si w nim zmie ci ca a rodzina Do'Urden. e wydawa a mu po prostu polecenie wysprz tania ca ej kaplicy. Zako czy swoj rol nauczycielki ju za kilka lat. jak staje si l ejszy. lecz odbiera j jako mrowienie.Nie tak! . Z pewno ci nie uda mu si wspi po cianie i wyczy ci ca ego pos gu trzymaj c si jakiego u chwytu. na rze b kobiety. Pomieszczenie zajmowa o jedn pi t powierzchni wielkiej sali Domu Baenre. które utrzymywa y razem ich ras . dzi ki swej odznace. nie maj c poj cia. z pewno ci trudniejsz ni pod wietlanie przedmiotów ogniem faerie lub przywo ywanie ku ciemno ci. Drizzt zna jednak cen niepos usze stwa . Ju wcze niej czu . W przypadku ch opca. . Gdyby Opiekunka Malice wyznaczy a May do tego zadania.wyja ni a Vierna.a nawet wahania . Vierna musia a po wi ci d ugie godziny na przypominanie o podrz dnej roli m czyzn. . Podczas gdy wi kszo szlachetnie urodzonych drowów mog a unie si w powietrze raz dziennie. dzieci c intuicj . ale oprócz tego wprowadza o sieje w zasady. . czy Drizzt gotów jest na takie zadanie.Vierna nie by a pewna. . Poniewa ca y niemal czas ch opiec sp dza w rodzinnej kaplicy. swoim celem. Bycie nauczycielk nie by o ju teraz takie z e. a potem ustawi stopy tak. Nie mog a sobie pozwoli na takie zmartwienia. wyra nie poczu wibracje magicznej energii. przedmiot obdarzony pot n magi . Cz sto zdarza o si jednak. W woreczku na szyi masz emblemat swego domu. e je li Opiekunka Malice nie b dzie zawiedziona jej postaw .Jeste szlachcicem Domu Do'Urden! .A potem si woli unie si do niej.Wyczy dok adnie tamt rze b . e magiczna moneta posiada a jaki rodzaj mocy. Przed Yiern nadal by o pi lat opieki nad Driz-ztem. Po o y d o na swym naszyjniku.rzuci a Vierna. mo e poza ogólnymi wi tami. . Seria g bokich oddechów pomog a m odemu drowowi odegna rozpraszaj ce uwag my li. mogli to robi raz za razem. e uzna a. rola Yierny zmniejszy a si nieco.inteligentnych ras. .

Spróbuj jeszcze raz! Próbuj tysi c razy. Patrzy a teraz. dopóki si nie spróbuje. jak unosi si w powietrzu. Jego rado sprawi a. Mia bystry umys . . e dziecko jest zm czone: z trudem odrywa o stopy od ziemi. . kogo zna a Yiema.sykn a Yiema. Tego dnia uniós si na siedem metrów ju za pierwszym razem. lady po jej wczorajszej Äinspiruj cej" rozmowie..Domy laj c si . . Przede wszystkim jednak Vierna widzia a blizny na odkrytych plecach Drizzta. by Opiekunka Malice nie spostrzeg a. *** Vierna siedzia a nast pnego dnia w kaplicy patrz c. e wtr casz si do mojego zadania . . po ostatniej Drizzt spad na ziemi z niemal czterech stóp. jakie korzy ci p yn z bicia dziecka.. Vierna nie potrafi a ukry rozczarowania. kiedy polerowa statu . .odrzek a Vierna. Viernie podoba a si ta determinacja.Jeste dla niego zbyt agodna. e Drizztowi si w ko cu uda.odpowiedzia a Vierna. starsza siostra odwróci a si i wysz a.G upi m czyzno! . . Vierna ruszy a w jego stron .Jest na to za m ody . dopóki nie zemdleje z g odu. Drizzt popatrzy na Yiern . Przybrana matka popatrzy a na Drizzta. by w owin si jej wokó d oni i dotkn j zykiem twarzy.Wych oszcz go. Vierna patrzy a na seri niewielkich sukcesów i pora ek.By mo e . .Wystarczy! . bystrzejszy ni ktokolwiek. Powinni zna swoje miejsce. e czar si nie powiód . .Twojego zadania .rzuci do niej Drizzt. . chyba e z rozkazu innej kobiety. Ch opców nale y kara .Do mnie nale y wychowanie Drizzta. je li b dziesz musia ! . na której twarzy jak przyklejony widnia wyraz niezadowolenia. Wiedzia .Powinna uwa a . a g owy w y. Wiedzia a. Odwróci a si .Si gn a do bata przypi tego do pasa. Drizzt. . Vierna równie wiedzia a. by jaki m czyzna podniós bro przeciwko kobiecie. a jego ramiona zmieniaj si w rozmazane smugi. gdzie skóra zosta a zdarta. widz c. Mo e Briza mia a troch racji. czy co mu si sta o.a potem sta ju na jednym palcu. e je li oka e si to konieczne. Nieco inspiracji mo e tu bardzo dopomóc. e uda mu si . a od ciebie nie chc adnej pomocy! . kiedy Drizzt nie spojrza na ni z u miechem. Pvzadko zdarza o si .odparowa a szybko Vierna. by zobaczy stoj c nad sob Briz . Vierna pozwoli a. Dzieciak by tak e uparty..Od ó to . wyci gaj c zza pasa swój okrutny or . by podzieli si sukcesem. a poza tym nie ba si bicia. b dzie sta pod t rze b . zastanawiaj c si . W infrawizji lady bata wida by o doskonale jako pasma ciep a w miejscu. wliczaj c w to kobiety Domu Do'Urden. Skoncentrowa si ponownie na rze bie i pozwoli .rozleg si za Yiern g os.Dla inspiracji.rozkaza a. . .Zrobi to! . by przez jego cia o przep yn a magiczna energia. . lecz zaj swoje miejsce i zacz si na nowo koncentrowa .Ale nigdy nie wiadomo. Vierna odpi a swój w og owy bat od pasa. Vierna rozumia a. nie pozwoli. . cho nie czu w ogóle ci aru swego cia a. . jego u miech sta si szerszy. szczególnie ch opca. przeklinaj c si . który nadal próbowa unie si do rze by.powtórzy a zgry liwie Briza . Spojrza a na bat z mi o ci . niczym przed u enie jej my li.zasugerowa a Briza. jak Drizzt poleruje rze b drowki. Drizzt odwróci od niej wzrok. Na d wi k imienia Malice Briza szybko od o y a bat.Je li ci si nie uda. by pokona a go magia.ostrzeg a Briza. jakby by jej zwierz tkiem domowym i pozwoli a. e s owa Vierny nie zosta y rzucone na wiatr. je li mu si nie uda .. . jak si odzywasz do wysokiej kap anki . pomimo swoich si ców nawet nie zap aka . a potem zwali si na ziemi . by ostatnie s owo nale a o do Brizy.A ty. ale nie ton odpowiedzi. skierowa y si sycz c w stron Yierny.

a w ko cu ca y ten czas wyda mi si d ug i monotonn chwil . Pragn a zosta wysok kap ank Paj czej Królowej. najwa niejsze wiadomo ci dotyczy y elfów yj cych na powierzchni. które przepracowa em jako s uga. Kilka razy uda o mi si wynikn na balkon Domu Do'Urden i spojrze na magiczne wiat a Menzoberranzan. Imperia z a cz sto pl ta y si w sieci nienawi ci do wymy lonych wrogów. Poza uprzywilejowan pozycj kobiet (t lekcj zawsze pomaga mu przyswoi bat). Drizzt wykrzykiwa yczenia mierci dla faerie. czyli faerie. puste dni. uczy si go. Rzuci a swemu ma emu bratu w ciek e spojrzenie.Ile tracimy? . Za ka dym razem. jakie na ni zsy a . Podobne my li nie przystawa y komu o jej aspiracjach. a w ca ej historii wiata nikt nie by w tym lepszy ni drowy.zastanawia a si na g os Vierna. w którym m ody drow zrozumie mow . e bezpo redni przyczyn wszelkich z ych wydarze w jego yciu s elfy yj ce na powierzchni. e wprawia mnie . Cz 2 Fechmistrz Puste godziny. kiedy k y bicza Yierny wgryza y si w jego cia o. e mam bardzo niewiele wspomnie z pierwszego okresu mojego ycia. *** Taki zwi zek mi dzy nimi trwa przez kolejnych pi lat. tym razem za zdradliwe my li. W Odkry em. Minuty zlewa y si w godziny. Od pierwszego dnia. ‡² Czym wi cej móg by zosta taki Drizzt? Kiedy us ysza a swoje s owa brzmi ce w powietrzu. Lloth Bezlitosnej. Uwarunkowana nienawi rzadko jest uczuciem racjonalnym. podczas których Drizzt poznawa tajniki ycia w spo ecze stwie drowów poprzez nieko cz ce si sprz tanie Domu Do'Urden.. B dzie musia a znowu wych osta Drizzta. szybko wymaza a blu niercze my li z pami ci. przelewaj c na niego ca win i raz jeszcze wyj a swoje narz dzie kary. godziny w dni i tak dalej. Podczas ka dej z tych wypraw odkry em. tych szesnastu lat.

by dopu ci do siebie podobne my li. w dodatku by to okres. jak ka dej innej kap anki w Menzoberranzan. Wydaje mi si ma o prawdopodobne. Osza amiaj ce uderzenie i nast puj ce po nim odr twienie nie jest czym . Pomimo wielkich wysi ków.Czy wiesz. ni jestem sobie w stanie przypomnie . czy te ten najwcze niejszy okres mojego ycia bole niejszy by jeszcze od lat. fale. wysy aj c fal magicznej energii do ka dej cz ci twego cia a. .o wiele za bardzo. jej s owa ociekaj jadem Lloth tak samo. a jednocze nie jak e satysfakcjonuj ce w porównaniu z reszt mojego ycia. A mo e nie. które sprawiaj . Brizy. nie potrzebuj c bata Brizy. poza tajnymi wyprawami za teren domu. z okresu. kiedy posiada a ona znacznie wi cej energii. kiedy wymyka em si z domu i szed em obserwowa filar.Drizzt Do'Urden 6 Obur czny Drizztt natychmiast zareagowa na wezwanie swojej matki.w trans podnosz ce si . m conych tylko ci g ym naporem niegodziwo ci Menzoberranzan.które sprawia.albo raczej naszej najstarszej siostry. Kiedy teraz o tym my l . Jak e to by o banalne. Mo e wi c z tymi pierwszymi dziesi cioma latami mego ycia wi za o si wi cej. Moja siostra Vierna mia a w a nie zosta wysok kap ank . co mo na atwo zapomnie . e mój umys ukry wspomnienia o nim . Po naukach. a tym bardziej ma ego dziecka p ci m skiej. by ryzykowa a swoje aspiracje dla ma ego dziecka.tak bolesny. e po plecach przebiega mi dreszcz. jaki dzi dzie ? . ni wykonywanie tego zadania wymaga o. czy lata te pe ne by y rado ci. które otrzyma . obawia si konsekwencji uderzenia jej . kiedy zjawi si u jej boku w mrocznym .zapyta a go Malice.nie mog by pewien. e wszystkie mi nie napinaj si niemal e do granic wytrzyma o ci. który pop dza go zwykle w takich przypadkach. Vierna nigdy nie okazywa a zagorza ej niegodziwo ci naszej matki . by jej ma y braciszek ujrza bardziej jej czu stron . kiedy s u y em na dworze Opiekunki Malice. Doskonale pami tam podniecenie. jak magiczny ogie w druje w gór i w dó kolumny. Mo e to by y dobre czasy. nie potrafi sobie przypomnie . Wi cej wspomnie wi z nast pnymi sze cioma latami. Mo e Vierna pozwoli a. Ksi s u ebny nie mo e nigdy podnosi wzroku. które po nim nast pi y . kiedy przydzielono jej zadanie opiekowania si mn . a potem opadaj ce wiat o Narbondel. do g owy przychodzi mi inne wspomnienie ± bardziej uczucie ni wspomnienie . kolumny odmierzaj cej czas. Jak e cz sto czu uk szenia tej przera aj cej broni! Drizzt nie pomy la jednak o zem cie za takie traktowanie. które czu em za ka dym razem. ale najwyra niejszym z nich. jest widok moich stóp. . Tego. o tych d ugich godzinach patrzenia. Cho uwa am Yiern za najdelikatniejsz z moich sióstr. zadziwia mnie pustka moich m odzie czych dni. Mimo to mia em wi cej szcz cia ni inni. Zawsze kiedy s ysz trzask bata. tam w samotno ci kaplicy naszego domu.lub innej kobiety . Wgryzaj si pod skór .

Spójrz na mnie . Drizzt zmusi si do spojrzenia w gór . Drizzt nie zareagowa . tak pompatyczna i okrutna. o który podniós spojrzenie. W jego krtani wezbra o pe ne rezygnacji westchnienie. kiedy zobaczy ten niezmiennie taki sam widok w asnych butów. a jego oczy mog y jedynie ogl da istoty pe zaj ce po pod odze.Nie jeste ju s ug ! . przysuwaj c twarz do jego twarzy na kilka cali. ale Briza bardzo si postara a. co za ró nica? Je li jego matka uwa a a za wa ne rzeczy.wyja ni a Malice. Matko Opiekunko . kiedy ta by a z a. oczekuj c karz cego ciosu.powtórzy a Malice. .Je li b dziesz si tak nadal zachowywa . a w jej g osie zabrzmia o zniecierpliwienie. poza paj kami oczywi cie. . Po chwili le a na pod odze.ale nie w tpi .o ile to cokolwiek zmienia o . by zabi w nim ten zwyczaj. . Uda o mu si niemal doko czy wizerunek drowki o szerokich ramionach . z któr rozmawia . Przez sze lat. Drizzt widywa ju wcze niej jej wybuchy. Paj ki by y za dobre dla kogo takiego jak ksi s u ebny. zanim linie rozp yn y si w powietrzu. Ciep o cia a pozostawia o wyra ne lady w podczerwieni. Jednak nawet upadaj c Drizzt mia na tyle rozs dku. by próbowa unikn uderzenia. co stan o mu na drodze. co zmusi o go do s u enia ca ej rodzinie.obieca a. pod jakim patrzy .Nie. wykorzystuj c znajomy paj czy wzór na obrze u sukni. Drizzt musia odwraca spojrzenie za ka dym razem. to co czeka go w ci gu nadchodz cych dziesi cioleci.rozkaza a Opiekunka Malice.Spójrz na mnie . a na policzku zacz wykwita mu siniak. .. K tem oka dostrzeg ciep o p yn ce z poruszaj cej si r ki Malice. wbrew oczekiwaniom nie ogrzan rumie cami gniewu.Je li przyniesiesz ha b Domowi Do'Urden.. . nie wiadomie wlepiaj c wzrok w buty. uderzenia w g ow i gor cego pasma na plecach . kiedy jedno z tych o mionogich zwierz t znalaz o si w zasi gu jego wzroku. Wysun jedn stop z buta i zacz bazgra na kamiennej pod odze. Potem ujrza j . W yciu musi by co wi cej ni zimny kamie i dziesi poruszaj cych si bez przerwy palców u nóg. Drizzt znalaz si w kropce. po ka dym centymetrze. od kiedy Vierna przesta a si nim opiekowa .odrzek Drizzt.Patrz na mnie! . przez które przechodzi od tak dawna jak pami ta . . Zadaniem ksi cia s u ebnego by a s u ba. przyniesiesz ha b naszej rodzinie. . wbij ci ig y w te purpurowe oczy . by oceni k t.Jeste teraz drugim synem Domu Do'Urden i przys uguj ci wszystkie. zawsze maj ca pod r k bat. Kiedy jego naturalnym odruchem by o patrzenie na osob . Wa na cz twojego ycia jest ju za tob . stara a si nie zbli a do matki opiekunki. . . pozna Opiekunk Malice na tyle dobrze. By a jego matk . by wykona prosty rysunek. a Drizzt by wystarczaj co szybki i zr czny.gryzionej w tyln cz cia a przez wielk mij . e potrafi zrozumie podteksty zawarte w jej gro bach. szesna cie lat.przedsionku kaplicy. . uwa nie przygl daj c si czarnym szatom swej matki.Chwyci a Drizzta pod szyj i brutalnie postawi a go na nogi. nie by jednak na tyle g upi.sta a za nim Briza. Przera ony Drizzt spojrza jej prosto w twarz.zagrzmia a jego matka. Nawet Briza. nie widz c w tej deklaracji niczego istotnego ani wa nego. e zmiata wszystkich i wszystko. by patrze ca y czas w twarz Opiekunki Malice. jej czu e na ciep o oczy l ni ce czerwieni i jej twarz. .Brizy .Twoja rola ksi cia s u ebnego dobieg a ko ca . . pot n Matk Opiekunk Malice Do'Urden. Drizzt nie mrugn .wrzasn a jego matka w nag ym wybuchu w ciek o ci. Jeden dzie . Drizzt nadal sta spi ty.powiedzia a mu Opiekunka Malice. jej gniew tak straszliwy. Spojrzenie Drizzta nie wiadomie opad o na pod og . która teraz l ni a krwist czerwieni . Jego ycie by o nieko cz cym si szeregiem rutynowych czynno ci. . Oczekiwa .Szesna cie lat .Oddychasz powietrzem Menzoberranzan od szesnastu lat.

. kiedy mia pi lat. Ma ice podnios a rami .wyszepta pod nosem. A mimo to. tak zaskoczona zachowaniem swego brata.Jestem Drizzt. . jak niedawno mianowano j wysok kap ank . a nie. Wszed za Yiern do mrocznego przedsionka. za o y a na jego ramiona magiczny p aszcz. Wyraz rado ci przeci twarz Drizzta. Vierna zwolni a nieco kroku . która trzyma a piwafwi. jakiego spotka am.w twoje oczy.On jest inny . . Potrafi lewitowa . a on nawet nie spyta j ej o zgod . W sprzeczno ci.Opiekunko Malice . Swoboda i brak szacunku dla pozy ej i by y czym wi cej ni pomy k i bardziej znacz ce ni zwyk e niewinne do wiadczenie. Zaknafein pozwoli . jak za da a . by wszystkich uciszy . by Vierna wyprzedzi a go. Zak widzia jednak. ma zrobi . zastanawiaj c si nad implikacjami obserwacji Yierny. z szeroko otwartymi ustami i oczyma rozwartymi z niedowierzaniem. To by pierwszy raz. .powiedzia a Vierna. kiedy najstarsza córka Malice zawaha a si . . Drizzt tymczasem ucich i sta bez ruchu.wida ju by o drzwi do przedsionka kaplicy. ale wszystkie pozosta e krzes a w komnacie zosta y przesuni te pod ciany. by odwróci uwag matki opiekunki od Drizzta. jak podejrzewa i mia nadziej Zaknafein. zanim zrozumia . Zaknafeinie Do'Urden . a nie ksi s u ebny. zorientowa si Zak. kiedy zosta ksi ciem s u ebnym. *** . Matka mi to powiedzia a. bowiem siedzia a wygodnie tylko matka opiekunka. zajmuj c sw tradycyjn pozycj za Malice. ale w inny sposób. teraz oddalony o krok od swojej matki.W jaki sposób? . . jakby zainteresowanie by o czysto zawodowe.rozpocz a Vierna uroczystym g osem. a nie na twoje buty. by powstrzyma si od szerokiego u miechu. . . dla jego w asnego syna. pomy la Zak. si gn a zaraz po swój bicz. Opiekunka Malice nie pozwoli a mu si odezwa . mog c wymierzy zas u on kar .Witaj.e podoba oby si jej wbijanie igie w jego oczy. ca e tygodnie kar musia y up yn . by patrze tylko na pod og . Mog teraz na ciebie spojrze . kontynuowa a.W sprzeczno ci? . ale dla zwyk ego drowa. drugi syn Domu Do'Urden. -Stawiam przed tob Zaknafeina. by mo e. zacz a stawa si bardziej zadufana w sobie. ale po tym. do Dziewi ciu Piekie . Podniós d o i zacisn ni usta.U miech Drizzta znikn . który z pewno ci przerodzi by si w szczery. g o ny miech. mimo tego e obecna by a ca a rodzina.powiedzia serdecznie Drizzt. Zak równie by zdziwiony. Zak stan obok Yierny i wymieni uk ony z Malice. Briza.przyzna a. Vierna sta a jak zamurowana. ci gaj c na siebie os upia e spojrzenia wszystkich obecnych. wy piewuj c odpowiedni inkantacj . Zak nie pami ta ju . Fechmistrz wyst pi naprzód. Zak zawsze lubi Yiern bardziej ni pozosta e córki.Drizzt jest inteligentniejszy ni jakikolwiek ch opiec. lecz wi ksz uwag zwraca na najm odszego Do'Urdena. zagryzaj c swoj doln warg .zapyta Zaknafein. próbuj c zabrzmie tak. który sta u boku swojej matki zupe nie nagi. e nie wiedzia a co.Trudno powiedzie .I to nie tylko ze wzgl du na kolor oczu. jakby takie proste zadanie sta o w sprzeczno ci z jego natur . kiedy ujrza rozpalon w ciek o ci twarz Opiekunki Malice. kiedy Briza. kiedy ostatnio widzia twarz matki opiekunki a tak jasn ! Briza. To mia o by oficjalne spotkanie. . Malicejak zwykle siedzia a na swoim tronie przy g owie kamiennego paj ka. e w oczach m odego drowa nie zgas u miech.

pstrykn j i zr cznie z apa w powietrzu. rzuci j w powietrze. Zak poda Drizztowi nast pne dwie monety.Drugi synu? . . lecz obejmuje sztuki magiczne. wol c r koje miecza od kryszta owej pa eczki. e Zak chcia udowodni jej pomy k . by y jego ramiona. o czym w ogóle rozmawiali jego matka i fechmistrz.Widzia am czarowników dokonuj cych takich czynów . Od spotkania z Pierwsz Matk Opiekunk Menzoberranzan min o ju szesna cie lat. by rozpocz wiczenia. Zak nisko ceni magi .Obur czny . Raz jeszcze wzruszaj c ramionami po o y monet na palcu wskazuj cym. Ca y czas patrz c na opiekunk Zak wyj nast pne dwie monety.Jest wojownikiem. Zaknafeinie. Zak rzuci okiem na Opiekunk Malice. która by a sk adnikiem czaru pioruna.Wydaje si by inteligentny . a tak e by o przyczyn wielu migren. jak widzia a na twarzy k opotliwego fechmistrza. -Rzu j . niezbyt zaskoczona tym. Ciesz c si now gr . . Zamiast wzi monet .zapyta . co nie zdarza o si cz sto. wiele razy wp dza a Dom Do'Urden w k opoty. Jedyn cz ci cia a Drizzta. patrz c na niego jakby pyta .Nadszed zatem czas. Drizzt rzuci je w powietrze. Drizzt raz jeszcze wzruszy ramionami. jak dumna by a Opiekunka Baenre ze swego syna czarodzieja. wiele razy s u y jej jako kochanek. Nasz dom potrzebuje nowego czarownika.Spróbuj obiema r kami . . by a mi a dla oczu. -Sorcere wydaje si by naturalnym wyborem. fechmistrz wyj z sakiewki drug . której Zak dostarcza Malice. nadaj c swemu g osowi ton podziwu. Rzuci a Drizz-towi gniewne spojrzenie. By najdoskonalszym fechmisrrzem Menzoberranzan.. zastanawiaj c si . Cztery zosta y z apane. a nawet pogarda dla Paj czej Królowej. sz o zaanga owanie uczuciowe. .Dlaczego jeste taka pewna. po czym jednym p ynnym ruchem rzuci w powietrze obie monety i z apa je. które zmusi o Malice do oszcz dzenia mu ycia ponad tuzin razy. .Jak sobie yczysz .W ka dym razie przez wi kszo czasu. którego wiedza jest mo e ograniczona. Cztery monety polecia y w powietrze. Zatem wi kszo jego edukacji znajdzie si w zakresie obowi zków Rizzena. e czary to jego przeznaczenie? . Zak wyj ze swej sakiewki monet . która si poruszy a.Mo emy si przekona ? .odrzek a Malice. Ale w parze z przyjemno ci . z apa i zapyta . . . przypominaj c sobie. . Jego miejsce jest w Melee-Magthere.zgodzi a si Malice. a od kiedy przesta nim by . Jego zr czno i sprawno nie ogranicza y si tylko do u ycia broni.powiedzia do Drizzta. Ka dy drow móg wykona to zadanie. Je li Drizzt ma zast pi Nalfeina. co by o kolejnym faktem.powiedzia Zak do Malice. która jest dla niego planowana ani o miejscu zwanym Sorcere. z jak zrobi to ten m odzieniec. Zak stan przed Drizztem i poda mu monet . Zak by kiedy oficjalnym m em Malice.Po ó po dwie na ka dej d oni i rzu je wszystkie na raz w powietrze . Jak dot d nie s ysza nawet o profesji. Sze polecia o w gór . Sze spad o w dó . którego nie mog a ignorowa . co tak wa nego kry o si za tym banalnym zadaniem. Arcymaga miasta. Drizzt wzruszy ramionami. co zarówno mile po echta o dum Drizzta. jak rozproszy o koncentracj Malice. Vierna donios a nam o wielkich post pach. jego miejsce w Akademii b dzie w Sorcere.zapyta szybko Zak. ale atwo . Malice pozwoli a. przy czym w ka dej d oni wyl dowa y trzy . Potem poda j znowu fechmistrzowi. niezadowolona z satysfakcji. jakich dokona ucz c si kontroli nad swymi wewn trznymi mocami. . ale Malice nie zapomnia a nawet najdrobniejszego szczegó u tego wydarzenia. Malice mrukn a z namys em.pouczy Drizzta. . Opiekunko.odparowa a Malice.Zaznajomisz go tylko z podstawami. ale jego niech . by jej gniew rozproszy si .

*** .powiedzia po raz trzeci. Sarkazm w jej g osie sprawi .Obur czny . wykorzystuj c swoj przewag .monety. a potem podrzuci w gór wszystkie monety. a twarz wykrzywion w zaci ciu. kiedy Zak odwróci si do niej plecami. Podszed do Opiekunki Malice. Kule wielokolorowego magicznego wiat a zosta y rozmieszczone na ca ej d ugo ci wysoko sklepionej kamiennej sali. Chcia a wcze niej.Z iloma by sobie poradzi ? . by kontynuowa . A to nie twoje miejsce! Drizzt nadal nie rozumia . Opiekunka Malice roze mia a si na g os i potrz sn a g ow . aby wykona t sztuczk z pi cioma monetami. . ale jej uparty fechmistrz jak zwykle nak oni j do zmiany zdania. która mia a wyj cie na balkon domu. . przy mionym blaskiem. obecny opiekun rodziny.Mo esz zrobi to raz jeszcze? . Zak gwizdn cicho. poruszy si niespokojnie. by ciep o jego cia a rozgrza o je. potrzebowa tuzina prób.szepn a Malice.powiedzia a. a otwieraj ce si na g ówny korytarz. aby Drizzt zast pi Nalfeina na stanowisku czarownika domu. uznaj c swoj pora k .doda a Malice. R ce mia spuszczone wzd u boków. z jak porusza si jej najm odszy syn.powiedzia z powag . fechmistrz Domu Do'Urden.e Drizzt nie by jego synem. Pi monet w ka dej d oni. e pozosta e nie wyl duj tak atwo w jego d oniach. Zak kaza mu si na chwil zatrzyma i wyj kolejne cztery monety. prowadz ce do zewn trznej komnaty. . Dwie pierwsze z apa bez problemu. Potem wyprostowa si nagle i stan przed Zakiem. czy m ody drow jest odpowiednio skoncentrowany (a tak e by potrzyma monety w d oni na tyle d ugo. tym samym czyni c je widocznymi w podczerwieni). . ale zobaczy .powiedzia a.Trzy sale? .Jest wojownikiem. Drizzt . Drizzt zacz dzia a . jedne dok adnie na wprost Drizzta. jednocze nie u miechaj c si pewnie.Z ap je wszystkie. . szkole magów. Zak wstrzyma oddech i sprawdzi . Sala mia a zaledwie troje drzwi: na wschód. tworz c na ka dej d oni stosy pi ciu monet. wykona pe en obrót.Mo e pewnego dnia zostanie fechmistrzem domu Do'Urden . Poruszaj c obiema r kami niezale nie. na po udniowej cianie. a jego r ce zmieni y si w rozmazane smugi.mo emy oczekiwa czego mniej? Rizzen. kiedy Zak wszed do wielkiej sali treningowej w najbardziej na po udnie wysuni tej cz ci kompleksu Do'Urden. Patrz c na ilo zamków. Zak skin g ow i zwróci si do Drizzta. nie mog c zdoby si na zaprzeczenie gracji. . co si w a ciwie sta o. .No dobrze.A ile uda si nam zebra ? .zapyta Drizzta Zak.Czy z nim . Zak i Opiekunka Malice wymienili spojrzenia. Drugi Synu .Obur czny .odpali Zaknafein z tryumfuj cym u miechem. adne z nich nie by o pewne. albo wyl dujesz w Sorcere. e Zak zatrzyma si i obejrza przez rami . . b d ca wbrew sobie pod wra eniem. Opiekunka Malice pokaza a mu gestem. a mnie zabrak o monet. by si uspokoi . i zalewa y jej wn trze agodnym.Drugi syn jest wojownikiem. e musi to by co wa nego. . On. .zapyta Drizzt. Drizzt po chwili po o y sobie monety na ka dej z d oni. prowadz ce do ostatniego pokoju w domu i te. . o czym mówi Zak.powiedzia Zak z namaszczeniem. Drizzt wyci gn ramiona w stron Zaka i powoli rozwar pi ci. ale wnioskuj c z miny i tonu g osu fechmistrza doszed do wniosku. Wiedzia . które w a nie zamyka Zak. podobnie jak wszyscy nawet niewolnicy Domu Do'Urden . przez które w a nie przeszli. .Z ap je wszystkie. Zaknafeinie . Wzi g boki oddech.

.Zawsze b dziesz mówi o niej Opiekunka Malice. prowadz c go do d ugiej. .A gdzie.odpowiedzia Zak tonem informacyjnym. Ta sala nie by a nawet tak du a jak kaplica. . .zauwa y fechmistrz. . . by mi tam towarzyszy . mo e zaprosz ci . Pi Zaka uderzy a go w bok. . uparty dzieciaku. -Ale s jeszcze dwoje drzwi . jakie m ody drow (i wielu starszych) kiedykolwiek widzia . Ale tylko wtedy.ostrzeg Zak. ods aniaj c najwspanialsze stojaki z broni . Zak chwyci go i postawi na nogi.Dla twojego w asnego dobra. .. Kiedy -je li kiedykolwiek . niezbyt zachwycony. zdecydowany przegada fechmistrza. . O miela si mie nadziej .Gdzie b d spa ? . jak apanie monet . . stoj c swobodnie oparty o cian kilka stóp dalej. Te drugie prowadz do pokoju taktycznego.poprawi go Drizzt.Ach .Czas sp dzony tutaj mo e si okaza dla ciebie przyjemny -powiedzia do Drizzta. a jak na upodobania m odego drowa by a równie za ciasna. po raz kolejny obni aj c gro nie g os i buntowniczo zak adaj c r ce na piersi. Od tego dnia dziel nas jednak lata. e p ka. .poprawi go Zak.odwarkn Zak. .Drudzy synowie mog by dzieciakami .Pierwsza lekcja . .zatoczy uk ramieniem .Gdzie b d jad ? . Drizzt obudzi si oko o dwudziestu minut pó niej. . .westchn Zak. .Jedna sala .odpowiedzia Zak tym samym ci kim tonem. e podobne traktowanie pozosta o za nim razem z funkcj ksi cia s u ebnego.B dziesz o niej mówi Opiekunka Malice . Zak potrz sn g ow z niedowierzaniem.Drugi Synu! . a twarz zacz a p on rosn cym gor cem. Nast pne pytanie zada niemal warkni ciem. . abym kiedykolwiek ci w nich znalaz .Potrzebujesz kolejnej drzemki? .Tamte drzwi . Drizzt rozejrza si .mówi dalej Zak.To nie takie atwe.. pokazuj c na po udnie . Oczy Drizzta zmru y y si .zas u ysz na moje uznanie. Taki uk ad jednak oznacza .Blokowanie ciosu. . e tak boli. . . rozgl daj c si po komnacie. . . kiedy by zamkni ty w kaplicy wraz z Vier-n .przyzna rozumnie Drizzt.prowadz do moich prywatnych komnat. odkry .za swój dom.Ich zamki s zrobione ze zdrowego rozs dku. miecze.Jakiego ciosu? . grubej i kolorowej (cho wi kszo kolorów by a pos pna) kurtyny.W domu. o którym Drizzt nigdy nawet nie pomy la .warkn .zacz Drizzt. w miejsce. . Drizzt przetoczy si na bok i próbowa unie na okciu. zanim Drizzt zd y sformu owa pytanie. e wraca do sytuacji sprzed sze ciu lat.B dzie brudno . zarezerwowanego na czasy wojny.Silnym szarpni ciem opu ci kurtyn . wi c uwa aj t j edn wspania sal .Bez zamków. To z pewno ci b dzie interesuj ce. Drizzta stan pewnie na nogach i skrzy owa ramiona na piersiach.rozumowa Drizzt.. m oty i ka da inna bro .Od mojej matki. tym razem nie s owami.W domu .wyja ni Zak. topory.Odbierasz mnie mojej matce. Nie chcia by . . e niecz sto b dzie korzysta z tego wej cia. gdy nauczysz si troch panowa nad swoim j zykiem. .. Zawsze b dziesz mówi o niej Opiekunka Malice. Bro drzewcowa ka dego rodzaju.zacz uparcie. lecz ciosem ci kiej pi ci.Zgód si po prostu.zapyta spokojnie fechmistrz. . .Lepiej eby nie by o . Drizzt zacz co rozumie .W domu . -Co? ..domy li si .. Zak przerwa mu po raz kolejny. ale kiedy tylko oderwa g ow od pod ogi.To po co to wszystko? .

jaka jest tego przyczyna? Krew. Poznaj te. z jak rado ci Drizzt podszed do stojaków z broni . Fechmistrz zatrzyma si jednak.wszystko to spoczywa o w przeznaczonej do tego wn ce. Zmieni zdanie. Nie przyniós jednak fechmistrzowi odpoczynku. na wojownika. które najlepiej le ci w d oni. e b dzie to zupe nie sprzeczne z natur ch opca. B dzie wiczy Drizzta.Musia w to uwierzy .On jest inny! . czy powinien by wdzi czny sobie. uwa aj c. ywe wspomnienie. . e móg by wbija ostrze miecza w serce innej istoty.jak Drizzt potrafi sobie wyobrazi .Przyjrzyj si im . po czym ruszy do ó ka stoj cego w k cie pokoju. Zak skierowa si w stron drzwi do swej prywatnej komnaty. Po pewnym czasie zmorzy go sen.Zak ruszy do ma ego biurka.powiedzia Zak. Drizzt by inny ni wszyscy. Pomimo wielu prób nie udawa o mu si zapanowa nad jej wag . które nie potrafi poradzi sobie z brzydot tego wiata? . .Czy oni wszyscy s tacy? .mówi dalej.On jest inny. Otar z twarzy zimny pot.których sam wytrenowa . których nigdy sobie nie wyobrazi . widz c teraz to miejsce jako potencjalne ród o do wiadcze zupe nie nowego rodzaju. te proste u miechy. Zaknafein us ysza po raz kolejny krzyki dzieci DeVir.a tak e takie. .A mo e jeste wyj tkowy. Zak pomy la . U miech zbyt cz sto go ci na ustach Drizzta. moja krew. podporz dkuj si dok adnie nakazom swej woli. któr b dzie móg j zwalczy .skierowa pytanie do swego niemal pustego pokoju. . zdecydowa w ko cu. a Zak nie potrafi przeciwstawi si temu przez czterysta lat. budzi a w Zaku odraz . Drizzt macha d ug i ci k halabard . . Teraz. które sp dzi e ze swoj przybran matk ? Zak zas oni oczy ramionami i zacz si zastanawia nad wieloma pytaniami. kiedy doszed do drzwi i spojrza na m odego Do'Urdena. Drizzcie Do'Urden? . która p ynie w twoich y ach? A mo e lata. Zrobi z Drizzta zabójc . jak si okaza o. szklan kul . a my l o tym. b dziesz zna ka d z tych broni jak zaufanego przyjaciela. jak wcze niej wiczy tysi ce m odych drowów. Odwracaj c wzrok od Drizzta znikn w komnacie i zamkn za sob drzwi.krzykn Zak. Zak us ysza w asny miech. Przez ca e ycie. Drizzt szed wzd u stojaków z otwartymi szeroko oczyma. który jednak przypomnia mu tylko o jego ponurych obowi zkach. które nigdy nie zga nie.podcinali im gard a. . Odwiedzi go znajomy widok. kiedy przypomnia sobie. Drizzt odnalaz bro . przez szesna cie lat jego najwi kszym wrogiem by a nuda. e lepiej by Drizzt pozosta sam podczas tych pierwszych chwil niezdarnego pos ugiwania si broni . kiedy o nierze Do'Urden . przygotuje go do sprawdzianów w Akademii i ycia w niebezpiecznym Men-zoberranzan. A skoro a tak si ró nisz. .Nie spiesz si . broni przewy szaj c go dwukrotnie. ale nie wiedzia nadal. która s u y a tu za ród o wiat a. czy Viernie. Kiedy sko czymy wiczenia. podrywaj c si z ó ka. rzucaj c si na mi kkie o e. chc c podnie zas on zakrywaj c wiecznie wiec c . . Jednak tak post powa y drowy. .Czy wszystkie dzieci drowów posiadaj t niewinno .

odwracaj c wzrok od potwornej twarzy swego mistrza.Nie ba bym si u boku prawdziwego mistrza . Pytanie by o uzasadnione. Alton zignorowa komentarz. . Masoj by jedynym cznikiem mi dzy Altonem a wiatem zewn trznym. . Alton mia tylko Masoja. podobnie jak ignorowa wiele komentarzy.Skieruj swe spojrzenie gdzie indziej. Pozbawiony Twarzy -powiedzia Masoj. które uczyni praktykuj cy u niego Hun'ett przez ostatnich szesna cie lat. .odwa y si wyszepta Masoj.odrzek Alton.Od ponad dekady studiujesz sztuki magiczne .A mimo tego obawiasz si poznania wiata zmar ych u boku mistrza Sorcere.Nie ja jestem powodem twej frustracji. Przeszli do najwy ej po o onej komnaty czteropokojowych kwater Altona. Alton odwróci sw ohydn twarz w stron ucznia. i podczas gdy Masoj mia pot n rodzin .zapyta Masoj g osem pe nym niedowierzania. P on a tam jedna . . .7 Mroczne tajemnice Naprawd chcesz spróbowa ? .

by. Alton poszukiwa teraz innych sposobów na zdobycie potrzebnych mu informacji. Masoj u ywa figurki oszcz dnie. siadaj c naprzeciwko mistrza. z pewno ci szybko znalaz by si po niew a ciwej stronie bata. który pozwala przywo a pot n panter . Ale w przypadku skutecznie przeprowadzonej akcji.oczywi cie nie wprost . a nie jakiemu kodeksowi honorowemu. a sta si w podczerwieni zupe nie czarny i zniszczy a ekwipunek alchemiczny wart maj tek. a potem spojrza na Masoja marszcz c brwi. kiedy Alton podszy si pod Pozbawionego Twarzy. Czarownicy rozkazuj ni szym wiatom. Gdyby Masoj nie przywo a swego magicznego kota. Istota zamrozi a ca y pokój. d o Masoja instynktownie pow drowa a do kieszeni. ani Alton nie wyszliby ywi z pokoju. Alton mia racj . -Nie. Z czy d onie. Alton znalaz ksi g w bibliotece Sorcere i przet umaczy wystarczaj co du o. które zastosowa w walce zwyci ski dom. przy czym jego groteskowe rysy zosta y jeszcze wyostrzone przez migocz ce wiat o wiecy. po czym wróci do przygotowa . rozmawia z uczniami i mistrzami . e potrzeba pojawia a si zawsze. niektórzy potrafili nawet poda metody. W Menzoberranzan nikt nigdy nie wypowiada niczego cho by przypominaj cego oskar enie. . Male ka statuetka zawiera a w sobie pot ny czar. energicznie otworzy ksi g na zaznaczonej stronie i przejrza po raz ostatni inkantacj . .Tylko w potrzebie . W hierarchii drowów tylko kap anki Lloth mog y mie do czynienia ze zmar ymi. dobrze . któr zdoby . Ko a sprawiedliwo ci w mie cie drowów kr ci y si dzi ki obawie przed publicznym o mieszeniem. ale w innych spo ecze stwach równie czarodzieje komunikowali si ze wiatem duchów. cho bardziej wyrafinowani.Najwyra niej nie mam kap anki na zawo anie . Duchy i umarli nie byli tak gro ni jak mieszka cy ni szych planów. by sk oni rad rz dz c do dzia ania. Umarli s tylko dla kap anek. jak s dzi . Alton opad na swoje krzes o stoj ce za ma ym. Nikt jednak nie poda nazwy tego Domu. który odwróci uwag diab a. je li nie mia na tyle silnych dowodów.przypomnia sobie Masoj. . a jego imi zosta oby wkrótce zapomniane. Alton rozejrza si z zaciekawieniem dooko a.wieca. . Przez ponad pó torej dekady poszukiwa informacji konwencjonalnymi sposobami.Przywo aj swego ducha i znajd odpowiedzi. Je li jakiemu domowi nie uda by si atak i zosta oby to odkryte. Dlaczego by o tak. . Przez chwil patrzy na ucznia. nie rozumiej c do ko ca jej ogranicze i wi cych si z ni niebezpiecze stw. który móg zako czy jego problemy: ksi ga napisana przez czarownika z powierzchni. ale potrafili by równie okrutni.zaprotestowa Masoj.Gotowy? . okr g ym stolikiem i po o y przed sob ci k ksi g . nawet je li powszechnie si z nim zgadzano. lecz efekty by y op akane.wyja ni sarkastycznie Pozbawiony Twarzy.Ten czar lepiej zostawi dla kap anek . jak to by o w przypadku Domu DeVir. Próbowa najpierw ni szych wymiarów. Alton potrzebowa jednak odpowiedzi.zapyta Masoja. Rok wcze niej Pozbawiony Twarzy stara si znale odpowiedzi na swoje pytania korzystaj c z pomocy lodowego diab a. lodowego diab a. stworzy duchowy kana . do onyksowej figurki poluj cego kota. kiedy poczu przedmiot w d oni. .o szczegó ach wydarze zwi zanych z upadkiem Domu DeVir. . ktokolwiek rzuca by oskar enia.No có .Chcia by . gniew Menzoberranzan spad by na niego. Teraz w posiadaniu Altona znalaz si przedmiot. a jej wiat o ton o w ciemnych zas onach i czerni kamieni oraz dywanów. krzy uj c r ce na piersiach.powiedzia bez przekonania Masoj. Kiedy chwila rzucenia czaru stawa a si bli sza. . Alton nie przegapi nie wiadomego wzruszenia ramiona Masoja. Wielu zna o plotki o tamtej nocy. ani on. abym spróbowa z innym mieszka cem Dziewi ciu Piekie ? Masoj zako ysa si na krze le i potrz sn bezradnie g ow . kiedy przebywa w towarzystwie Altona? Pomimo swej brawury Alton tym razem dzieli obawy Masoja.

Jakim mie cie? ..Opiekunk Ginafae DeVir? Twarz ducha zmarszczy a si .Fey Innuad de-min. stopniowo przybieraj c bardziej okre lone kszta ty. oczywi cie.Kim jeste ? . Alton DeVir. najwyra niej pytanie by o trudne. teraz okazywa szczery szacunek. U miechaj c si Alton mówi dalej.zapyta w ko cu. . . .Twoje dziecko. by absurd sytuacji przemawia sam za siebie.Matk Opiekunk Domu DeVir.. . chyba.Z dziwnego j zyka ludzkiego czarodzieja! .rykn Alton. kiedy czar zacz dzia a . próbuj c powróci do transu. bym móg porusza si swobodnie po mie cie i dokona zemsty na naszych wrogach! .To przebranie .Arcymaga. . Alton nie mia ju ochoty na dyskusj . Powoli zatopi si w transie.Gibberyjskiego .Menzoberranzan. który j ukrad i sprzeda naszym agentom. . coraz bardziej podekscytowany. kiedy Masoj us ysza podniecony szept Altona -Opiekunko Ginafae? .Opiekunko Ginafae! .T umaczenie -warkn .Kto j t umaczy ? .zapyta Alton..Jestem Alton.spyta spokojnie Masoj. . Duch wydawa si niczego nie pojmowa .Fey Innad.sprostowa Masoj. . Je li wcze niej Masoj w tpi w Altona i mia si z niego. . .szepn Masoj.przerwa jej Alton.Skoncentrowa si ponownie i potrz sn bezw os g ow . .. . e próby Altona do czego doprowadz . . .Nie powiniene by tego robi . Masoj. ale nie chcia zak óci be kotu tego g upca i musie s ucha go od pocz tku. je li wierzy notatkom z odzieja.Ksi ga jest autentyczna! . -Wysok Kap ank Lloth. maj c nadziej . Chwil pó niej.. . . rzucaj c okiem na Ma-soja. .Nie przypominam sobie.Och nie! . .. mój oszpecony synu! . Duch rozejrza si zaskoczony po pokoju. .Czy jeste Ginafae? . Ginafae sobie przypomnia a.Prosty. bym mia a tak brzydkie dzieci. e jego chichot nie przeszkodzi Altono-wi. .Syn? .To tylko przebranie . . cho nigdy nie bada dok adnie czaru.zapyta a zjawa.Fey Innuad de-min de-sul de-ket. Bez adnych w tpliwo ci nad p omieniem wiecy zacz a pojawia si niezwyk a kula zielonkawego dymu.Czarodziej nie y ! .j kn . .kolejna przerwa. . . Oczy Altona otworzy y si .szybko skierowa sw uwag z powrotem na wydarzenia w pokoju. Ani przez chwil nie wierzy .Alton zignorowa nie ko cz cy si nigdy sarkazm swego ucznia i po o y d onie p asko na stole.odrzek szybko Alton.przerwa i chrz kn .stara si pomóc Alton. Wspomnienie Paj czej Królowej sprawi o.By am. pozwalaj c. Czwartego Domu Menzoberranzan .Niech Lloth b dzie z nami . wy owi pomy k .Mam przed sob prywatn ksi g czarów czarodzieja ze wiata powierzchni . Ignoruj c wyraz zadowolenia na twarzy Masoja zacz od pocz tku. Masoj rozpar si na krze le i próbowa przypomnie sobie ostatni lekcj . . e duch zadr a . g upi ork zdo a ukra ksi g czarów arcymagowi -wyszepta retorycznie Masoj. Przed nim unosi si w powietrzu wizerunek jego zmar ej matki. .powiedzia spokojnie Alton.To tylko przebranie. twój syn. .westchn Alton. . .

rozgl daj c si nerwowo.. .Dom? ..odpowiedzia cicho Masoj.Tylko jedna odpowied ! . Alton nie by rzecz jasna kap anem i nigdy nie studiowa religii drowów g biej ni to. Nawet on.zaprotestowa s abo Alton. g upi m czyzno? Odpoczywaj cego na Olimpie. Kula dymu zachwia a si i straci a kszta t. . Obraz skr ci si i zmieni . .zaskrzecza duch. którego u ywa wcze niej.Nigdy wi cej nie zak ócaj spokoju tego wiata. nie wierzy . .Paj cza Królowa nie jest pob a liwa i nie ma lito ci dla w cibskich m czyzn! . si gn mi dzy fa dy swej szaty i wyci gn t sam kusz . . pami tam t z noc. .Nigdy wi cej nie nachod tego wymiaru . zmuszaj c Masoja do desperackiego przeturlania si po pod odze w inn cz pokoju...Nie nazywaj mnie tak! . Masoj ze zrezygnowaniem wzruszy ramionami.. Trafi y one w Altona i w cian wokó niego. To by Dom. jak to mo liwe. . . .. . Kamienie? Po chwili jeden z przedmiotów odpowiedzia na niewypowiedziane pytanie. . opar o cian i zas oni oczy obronnym gestem. Alton us ysza gulgocz ce. ..Do diab a! . nie okazuj c zaskoczenia.Nie .ci gn duch Ginafae. wygl daj ca jak bry a stopionego wosku: yochlolem. .za da Alton.K opoty .Szybko! . .Musisz mnie uwolni ! .. .warkn yochlol. sta si brzydki. Chwyci po czarnej szaty Altona i zacz wspina si po jego ods oni tym karku. . n dzny czarodzieju! . e z twarzy Altona odp yn a krew.zaskrzecza duch.wyszepta Masoj.doko czy za niego yochlol. g osem za którym kry a si moc i który sprawi . Opiekunko Ginafae.Czy uznasz mnie za jednego z nich? .Upad kap ank Lloth. rozszerzaj c si poza granice kuli dymu. .Ale. a kiedy si odwróci .krzykn . Usta yochlola otworzy y si nieprawdopodobnie szeroko. Uda o mu si po chwili podnie z pod ogi.powiedzia duch g osem. zobaczy . e mogli si wpakowa w takie k opoty.Czy w ogóle to robisz? . któr zabi Pozbawionego Twarzy.. a potem przewróci si niemal o krzes o.wyszepta Masoj. .wrzasn Masoj.Nie próbowa em dosta si do Otch ani ..Musz ci opu ci . co mo na zobaczy na Materialnym Planie. Zwa y w d oni t pot n bro i spojrza na male kie paj czki pe zaj ce po pokoju. s ug Lloth. . z fa szywymi bogami elfów powierzchni? -Nie my la em. skr caj c wizerunek Ginafae i zmieniaj c jej s owa w niezrozumia y be kot. -Nie zabijaj ich! . który znacznie ró ni si od tego. nie chc c pozwoli . Gdzie chcia e znale jej ducha. . cho tak w tpi w Altona.. Wiedzia jednak. jak Alton w ciekle si otrzepuje i podskakuje.Musisz mi powiedzie ! Kim s moi wrogowie? .sykn yochlol. staraj c si trzyma od wszystkiego tak daleko.zaskrzecza Alton. Ohydniejszy ni cokolwiek. która unosi a si przed nim w powietrzu.zamy li a si Ginafae. Fala o mionogich bestii ruszy a naprzód pod stolikiem..Zabijanie paj ków jest zabronione przez. Paj ki. by kolejna okazja na poznanie nazwy wrogiego domu przesz a mu ko o nosa. o liz e odg osy. co wiedzia ka dy m czyzna jego rasy.mamrota Alton.Jaki dom zniszczy DeVir.O mielasz si przerywa cierpienia Ginafae? . czym by a istota. . .Chcia em tylko rozmawia z.Nic nie rozumiesz! Znajduj si w nie asce Lloth. . .Nie! .Z Ginafae! ..ostrzeg yochlol po raz ostatni. . brzydszy ni Alton.Do Dziewi ciu Piekie z kap ankami i ich prawami! .Tak. Alton poderwa si z krzes a. .Ale potrzebuj od ciebie pewnej informacji. .Ociekaj ca czym twarz istoty napu-ch a nagle. powoli zsuwaj c si pod czarny obrus. po czym plun y przed siebie mnóstwem ma ych przedmiotów.rykn yochlol.

Czy ten student równie oszpeci by si . a chmara paj ków nadal wspina si po jego szatach. Wrzaski Altona nie ustawa y. U miechn a si z o liwie.powiedzia na g os. . powierzchnia drzwi zmieni a si w wizerunek Opiekunki Ginafae. kiedy mia em go w sieci. . poza zasi g o liz ej zjawy. podobnie jak ja -jak Masoj . by zaj moje miejsce? . jak d ugo jeszcze b dzie potrafi utrzyma t fars i nadziej . e czarodziej jest w trakcie rzucania czaru. próbuj c zignorowa obrzydzenie. Alton zmaga si z formu czaru. Zauwa y .yochlol. po tym jak Masoj wróci do swego pokoju i studiów. kiedy pomy la o wiecznym Äpozbawionym twarzy mistrzu" w Sorcere. Zastanawia si . *** Nied ugo.Niewdzi czny? . Przez szesna cie lat nic nie osi gn . . Co zrobi Alton. byle dalej od szalej cego w pokoju piek a.sykn Masoj. Teraz jednak to wyj cie wydawa o mu si o wiele bardziej rozs dne ni pe zaj ca zguba . próbuj c utrzyma koncentracj . odskakuj c w ty . . . zacinaj c go g boko.Jeste ju trupem .skomentowa Masoj rzeczowym tonem i potrz sn g ow . aby dost pi takiego zaszczytu. Jednak nawet miasto nie potrafi o oderwa my li Altona od jego ostatniej pora ki.krzykn . za szeroko. Pami tasz? . P on cy mistrz bez twarzy wyszed nast pny. Alton wsun ozdobne metalowe bransolety. które prowadzi y w dó z Tier Breche i usiad na nich.Alton nie potrafi powstrzyma ironicznego miechu. Masoj przypomnia sobie pewn mi chwil . jak Altori gasi ostatnie p omienie. Podczas tylu lat studiów Altonowi nigdy nie przysz oby do g owy zrobienie czego takiego: roze mia by si . gdyby kto mu o tym powiedzia .Tylko po to. Rzuci ognist kul pod w asne stopy. . wszystkie paj ki s po twojej stronie pomieszczenia. Masoj. Nie s ysz c odpowiedzi. zaabsorbowany jedynie poszukiwaniem winnego domu. . Z apa za klamk .zamordowa Pozbawionego Twarzy. jego jedyny przyjaciel . a w ko cu uda o mu si doprowadzi inkantacj do ko ca.G upi Altonie.o ile mo na go by o tak nazwa .Alton! . Czarownik rozejrza si z niedowierzaniem.Mi ego polowania! krzykn jeszcze przez rami . Przez szesna cie lat zd y zapomnie o wszystkich swoich marzeniach i ambicjach.Mia e jednego na ramieniu . a potem niesamowicie d ugi i mokry j zyk wysun si spomi dzy jej warg i poliza Masoja po twarzy.Mo e powinienem próbowa przez ca e stulecia . rzuci si ha pod og i zdar z siebie p on c i podart szat . by popatrze na Menzoberranzan. Ci ki be t otar si o rami Altona.Masoj odwróci si i skierowa do wyj cia. Poszed w stron szerokich schodów.. Kiedy Mistrzyni Opiekunka Akademii zacz aby co podejrzewa ? Za tysi c lat? Dziesi tysi cy? A mo e Pozbawiony Twarzy prze y by samo Menzoberranzan? ycie mistrza nie by o takie z e. która spowodowa a. a potem spojrza w ciekle na Masoja. Patrz c.by ju prawie w po owie studiów w Sorcere. . . kiedy Masoj uko czy je i powróci do Domu HmTett? . ale kiedy jego palce zacisn y si wokó niej. by zabi mnie jaki zdesperowany student. przypuszcza Alton. które stanowi y oznak jego funkcji i wy lizn si poza budynek Sorcere.Powinienem byi go zabi . *** Nagi i bezw osy Masoj wyczo ga si przez drzwi.wyja ni ucze . raz jeszcze wzruszy ramionami i wystrzeli . Wielu drowów sporo by po wi ci o. e zapomnia o wszystkim innym.Przesada? .zapyta na g os.

i zamiast tego odskoczy w ty . Alton by tylko wygnanym szlachcicem.Bo teraz jestem Altonem z Domu Niewartego Wzmianki.Lepiej by si sta o.Alton spojrza w przestrze ponad dachami miasta. ale musia si przy nim wyprostowa . Zwyk y drow móg by zosta przyj ty do którego z nich i zacz nazywa go w asnym. Drizzt zakl cicho i wykona sejmitarami krzy .warkn g o no. dopóki kto nie odkryje jego prawdziwej to samo ci. e r koje ci jego broni s bli ej Zaka ni ich ostrza. jakim jest moje ycie. otrzymuj c bolesne ci cie w wewn trzn stron uda. Trzyma teraz miecze po bokach. wi c ci gle by m ody wed ug norm drowów. Kiedy minuty zmieni y si w godziny. jak by o zabicie mistrza? Mo e i pope ni j Masoj. . nie przynios a mu tej nocy ulgi. Pod wp ywem nag ego impulsu Drizzt zawaha si przechwytuj c ostrza Zaka. potrzebuj c i karmi c si tym przypomnieniem jedynego powodu.powiedzia bez ogródek. które ka dy z nich posiada . szesna cie lat temu. a na jego twarzy widnia wyraz zaskoczenia. dla którego ci gle oddycha .Ile czasu up ynie. W ciek y rzuci obydwa sejmitary na pod og . Drizzt próbowa si szybko wycofa i stan pewnie na nogach. tak e by zmuszony tylko si broni .zapyta sam siebie. ale wygnanego szlachcica nie przyj by aden dom w mie cie. Je li oka e si to konieczne. ale wtedy. Jeden z nich ukrywa sekret. Szesna cie lat to nie a tak d ugo. ale za Masojem sta dom. 8 Wi zy krwi Zak naciera teraz seri wymierzonych nisko pchni . uzna Alton. Min y niedawno jego siedemdziesi te urodziny. zapomnia o rozpaczy nad przedwczesn mierci . Zosta o mu jedynie Sorcere i nic wi cej. chc c u y skrzy owanych ostrzy do z apania mieczy nauczyciela. mierz c w l d wia Drizzta.Jak d ugo przetrwam? . Masoj ochrzci go tak pierwszego ranka po upadku Domu De Vir. by unikn miertelnego pchni cia broni mistrza. . poch onie mnie? . zanim szale stwo. e to pu apka. Zak przeniós ci ar cia a na nog za-kroczn i pchn mieczami. a ukradziona funkcja nie przynosi a mu satysfakcji. Drizzt wywin swymi sejmitarami mistrzowski krzy .Alton ukry twarz w zgi ciu ramienia i odegna od siebie takie absurdalne my li.. ale sta y napór przeciwnika spycha go coraz dalej. Alton by gotów po wi ci ka d minut czasu.To parowanie nie jest dobre . Jak kar wymierzono by mu za zbrodni . . Menzoberranzan by o jedynie zbiorem pojedynczych domów.. by odnale swych wrogów. a nast pny atak nie by dla niego zaskoczeniem. Jeden z nich star z powierzchni ziemi Dom DeVir.Nie powiniene by przegapi tego ruchu . Nie by prawdziwym mistrzem. . . My l. jaki mu pozosta . Usiad na pi tach i patrzy na wznosz ce si ognie Narbondel. e up yn a dopiero dziesi ta cz jego ycia.odrzek Drizzt. Coraz cz ciej Drizzt orientowa si . kiedy zastanowi si nad up ywem czasu. Mo e Masoj powinien by zastrzeli go tamtego dnia. Zwróci teraz swoj uwag na pojedyncze domy. Desperacja Altona pog bi a si tylko. . kiedy Alton by uwi ziony w sieci Pozbawionego Twarzy. które tworzy y z nich miasto i zastanawia si nad mrocznymi tajemnicami.wyszepta . Drizzt wiedzia . . . Mia przed sob pewnie oko o siedmiuset lat ycia. Zapomnia o nocnej pora ce z Opiekunk Ginafae i yochlolem. Zak pochyli si nagle do przodu i przedosta si pod ostrze broni Drizzta. Zak równie odskoczy . a nie na wi zy. kiedy jego ycie by o zawieszone na be cie kuszy. desperacja i al Altona przesz y niezwyk przemian . Alton nie zrozumia wszystkich implikacji swego nowego tytu u. który Alton pragn z ca ego serca pozna .Zemsta . gdyby Pozbawiony Twarzy mnie zabi .

Drizzt wywin nim w podst pnym kontrataku. . Drizzt broni si dobrze i zacz dostrzega znajomy wzór w atakach Zaka. . a nawet zabija uczniów za tak otwarty bunt. którego miecz naciska bole nie na jego gard o.To parowanie nie jest dobre . Je li Zak udowodni.Dolny krzy zatrzymuje atak.Doko cz zdanie albo w ogóle go nie zaczynaj! Ka dy ruch powinien przynie korzy albo zlikwidowa niekorzy . na czym polega problem jego ucznia. -Najlepsze. ale po co? . zobaczy stoj cego nad sob fechmistrza. jak daleko fechmistrz móg si posun . by odzyska pe n równowag . je li w ogóle próbuje tak odwa nego manewru ofensywnego! Powrót do równowagi w takiej chwili jest jak najbardziej po dany. post puj c gro nie krok w przód. Zak dostrzeg podst p . . podniós sejmitary. Drizzt zawaha si .ten bli szy r koje ci paruj cego ostrza Drizzta -na pod og .Czekaj c na dalsze wyja nienia Zak dotkn czubkiem jednego z mieczy pod ogi i opar si na broni. a Drizzt. . a ty mo esz wy lizn mi si i uwolni miecze. Rzuci miecz na pod og .. której si spodziewa . e z apa Zaka w sw pu apk i e uda mu si zako czy jego genialn kontr . Zanim Drizzt zrozumia niezwyk kontr-kontr . uwa aj c. który stara si zachowa równy nacisk na oba ostrza przeciwnika. . ale kostki jego palców dotkn y kamiennej pod ogi. Tak mnie uczy e . a jego miecze uderzy y. . a Zak ruszy naprzód. . Fechmistrz pochyli si niemal do pod ogi pod ukiem sejmitara Drizzta i wykona pó obrót. .warkn na niego Zak. Dolny krzy broni ci przed podwójnym pchni ciem.Podwójne pchni cie! .Tak. Kiedy tylko Drizzt zacz wykonywa manewr. .krzykn Drizzt. bym móg wykona skuteczny atak. Zak opu ci czubek jednego ze swoich mieczy .Cytujesz tylko cz lekcji . który atakowa coraz ni ej.Tylko po to.sztuczk . Drizzt by wystarczaj co szybki. Zak szybko odzyska równowag i stan mocno na nogach. . odnalaz spojrzeniem lawendowe oczy Drizzta i . straci równowag . wyci gaj c przed siebie miecze. który zamkn si wokó atakuj cych ostrzy. nie w pe ni rozumiej c. Fechmistrz naciera w ciekle. Drizzt rzuci si na ziemi . Potem Drizzt kontynuowa ruch jednym tylko sejmita-rem.zgodzi si Zak. wyci gn rami i pomóg upartemu studentowi wsta . Wykona krok naprzód. e Zak chcia udowodni swe racje czynem. . czy prawdziwa walka.ci gn Drizzt. . e si nie myli . Drizzt domy li si .Ka dy ruch powinien przynie korzy .Ale obronisz si przed moim atakiem.. Teraz. . a nie s owami.Czy masz co jeszcze do powiedzenia? .To parowanie nie jest dobre! . teraz ju równie w ciek y. by zatrzyma si . W minionych latach Zak rani .rzuci Zak. Zanim Drizzt spostrzeg atak. u miechaj c si na widok pier cienia z metalu. a Drizzt napi wszystkie mi nie i wyprostowa si . Uspokoi si szybko. . Drizzt nie by jednak pewien.warkn fechmistrz. co mog osi gn w tej sytuacji to remis. zanim zatoczy si za daleko. Drizzt ju na niego czeka . zmuszaj c Drizzta do zbijania jego ostrzy z góry.Przypomnij sobie w asne nauki! . by stawi czo o atakowi. a twój przeciwnik z pewno ci zdoby znaczn przewag .spiera si Drizzt. uwolniwszy jedno ostrze. zadaj c cios za ciosem i spychaj c Drizzta coraz bardziej w ty . Zak roze mia si g o no. by nadzia si na nast pny . czubki mieczy s zbyt nisko. Nadal uwa a . e w ten sposób z atwo ci zbije oba ostrza Zaka.warkn Zak. czy znowu uderzy w l d wia Drizzta? Z mo e w serce? Zak pochyli si . le a ju na plecach.powiedzia uparcie Drizzt. Widz c w ciek o na twarzy Zaka. ale w dolnym krzy u nie widz adnej korzy ci.Podnie miecze . -Kiedy ko cz manewr. zastanawiaj c si czy to lekcja.odrzek Drizzt. trafiaj c ci kim obcasem w ods oni te kolano Drizzta. Wykona dolny krzy .

jakiego Drizzt pozna . . matka Drizzta. U wiadomi sobie.zapyta Drizzt. wyczucie czasu doskona e.. Drizzt trenowa dopiero od kilku miesi cy. Dzier c t bro m ody drow.powiedzia Zak. . bo nie uwa a a. e Äwujek Zak" by inny ni jakikolwiek mroczny elf. cho nie zdawa sobie sprawy jak niezwykli s on i Zak w z ym wiecie drowów.Mo e dlatego.Spodziewa e si jej .By mo e . ale opanowa ju pos ugiwanie si ka d niemal broni z bogatej zbrojowni Domu Do'Urden. jakiego zna . .Kiedy wymy lisz lepsz kontr . ca armi Do'Urden i dziesi razy tyle.Nie .ale po to w a nie trenujemy. by historia mierci Nalfeina w ogóle by a warta opowiadania.Nawet ci nie powiedzia y. kiedy pomy la . Mimo to mówi . Dolny krzy to dobre parowanie. .odrzek Zak z u miechem.odpowiedzia na to Drizzt.odepchn go na odleg o ramienia. Twój plan by mistrzowski. a po plecach Zaka zawsze przebiega dreszcz. kiedy s u y em jako mistrz w Melee-Magthere. wyja ni Zak.zdecydowa si . czuj c si ju nieco mniej wyj tkowym.powiedzia po chwili. z jej lepym oddaniem tajemniczej religii Lloth. -Rozumiem . Zaufaj mi.. Zak u miechn si i skin g ow . jak ta kontra zawodzi z tej samej pozycji co twoja. Zak potrafi u miecha si w sytuacjach.moralno ci tak rzadko spotykanej w Menzoberranzan .Tak. By pierwszym drowem. ni potrafi zliczy . W tpi . Wytrenowa em wi cej o nierzy. kiedy dowiedzia si .co Zak. Drizzt mia w sobie niewinno i brak mu by o cho by cienia z o liwo ci. e widzia em ju ten manewr w wykonaniu innego ucznia. by robi o to jak kolwiek ró nic opiekunce Malice. jakie mistrzostwo osi gnie Drizzt po latach treningu.odrzek Drizzt.Ja. -Zak zastanawia si . . -Obu? . to tylko tonem rozkazu. Te sejmitary! Drizzt wybra bro o zakrzywionych ostrzach. które nachodzi o go. Uczy em Rizzena. wszystkie twoje siostry i obu braci. Z pewno ci Zak by inny ni Opiekunka Malice. które nie przynosi y nikomu bólu. cho do porównania mia tylko w asn rodzin i kilka tuzinów o nierzy domu. która nie odzywa a si nigdy do Drizzta.W prawdziwej bitwie by bym ju martwy . .Widzia em. Ale sytuacja by a z a. . Zak zorientowa si ju .skomentowa . móg pokona po ow cz onków Akademii.Dobra próba . Ale do tego czasu zaufaj moim s owom. . ilekro spojrza na Drizzta. tym jak trzyma sejmitary. a je li ju to zrobi a. Zak zachwyca si atwo ci ruchów Drizzta. Nie tylko fizyczne mo liwo ci i potencja Drizzta Do'Urden zmusza y Zaka do zadumy. . Twarz Drizzta znowu si rozpromieni a. Prawdopodobnie nie mówi a nic Drizztowi. . e temperament Drizzta bardzo si ró ni do temperamentu przeci tnego drowa.My limy podobnie .Tak . obu . e to dobra próba. Pod wszelkimi wzgl dami m ody drow podporz dkowywa si tym samym zasadom . Z pewno ci Zak by inny ni Briza. . .Mia e dwóch braci w chwili swego urodzenia. Zak by pierwszym drowem. Zak nie móg nic poradzi na uczucie dumy. . .powiedzia Zak . e jego pomys y nie s takie wyj tkowe. .powiedzia ucze . Drizzt równie dostrzeg podobie stwo.Zak przerwa na chwil i spojrza ciekawie na Drizzta. wypróbujemy j . . czy powiedzenie prawdy by o jego zadaniem. . które wygl da y jak przed u enie jego ramion. który wydawa si zadowolony ze swego miejsca w yciu. najstarsza siostra Drizzta. ci gle niemal dziecko.podsumowa fechmistrz. którego miech s ysza Drizzt.Z pewno ci . która dok adnie odpowiada a stylowi walki m odego wojownika. Zak ukry u miech. podczas gdy ty nie masz jeszcze nawet dwudziestki. .Przeciwko tobie? . mój uczniu.Ale moja wiedza uros a dzi ki czterem setkom lat do wiadcze .

jak skradliby u miech z lawendowych oczu Drizzta.zapewni j Zak. by zmierzy si z nim na równych prawach. Drizzt móg broni si przed fechmistrzem godzinami.. . Zakowi podoba y si te dni. . Patrzy . e wydarzy o si w a nie co wa nego. Fechmistrz wyst pi dumnie o kilka kroków. gorliwy i inteligentny. .Jest dobrym wojownikiem . Czas przesta si liczy . Walczyli a do kra cowego wyczerpania i wracali na sal wicze .B dzie musia by . *** Fechmistrz walczy z Drizztem ca ymi godzinami. Opiekunko . a na g os powiedzia -Nie. .warkn . -Czemu zawdzi czam taki zaszczyt? Opiekunka Malice roze mia a si . które przes dzaj o warto ci wojownika .. którego znasz i starszego brata. by tak zosta o. . Mistrzowie Akademii mieliby ci kie zadanie broni c si przed Drizztem nawet w pierwszym roku jego nauki! Ta my l elektryzowa a fechmistrza tylko tak d ugo. jak Zak zachowuje pozory grzeczno ci.ostrzeg Zak Drizzta. w wieku dziewi tnastu lat.Dinina.wydysza Drizzt. by powita g ow Domu Do'Urden. . . . Opiekunka odesz a od niego i stan a przed Drizztem.Masz odpowiedni krew.wyszepta a Malice. S inne warto ci.Czy broni miasta przed z ymi napastnikami lub potworami? Zakowi z trudem przysz o rozwianie niewinnych z udze Drizzta. Za jego plecami Drizzt chcia zada kolejne pytania. Nalfeina. odbieraj c Drizztowi m odzie czy entuzjazm. a jego oczy otworzy y si tak szeroko. cho rzuci a szybkie spojrzenie Zakowi.Wychowany w k amstwach .Ty i mój syn sp dzacie tu tyle czasu . Niech Malice lub która z jej córek rozwieje niewinne marzenia Drizzta. Nalfein zosta zabity w bitwie tej samej nocy. by rozwa y mo liwo ci. ale zorientowa si .zapyta pos pnie Drizzt.powiedzia a. . Drizzt zamy li si . której ty po raz pierwszy odetchn e .W Akademii nigdy nie widziano lepszego szermierza . próbuj c nawet od czasu do czasu ofensywnych manewrów. .Zgin z r ki drowa! . a dni stapia y si w tygodnie. . Po raz pierwszy w yciu Zaka miech towarzyszy szcz kowi adamantytowych ostrzy.rzuci Zak.powiedzia z niskim uk onem.Idzie do Akademii za nieca y rok.Z ym elfom z powierzchni? . . Cz tego wiata drowów przyby a do nich pewnego dnia w osobie Opiekunki Malice.Nie wiedzia em. e zarówno rozmowa jak i lekcja dobieg y ko ca.Przysz am zobaczy post py. widz c.powiedzia a do ch opca. Zak zmru y oczy s ysz c s owa Malice. W trzecim roku. . zasady ycia drowów i to. Zak pozwoli . Stosunek do ycia! . jakie zrobi . czarownika o znacznej mocy. wypowiadaj c te s owa. . kiedy tylko mogli si podnie .Wojna z innym miastem? .zalety serca. za tygodnie w miesi ce. co zrobiliby ze wspania ym uczniem. . Odwróci si i cicho poszed do swej komnaty.Zatem walczy przeciwko straszliwszemu jeszcze wrogowi! -naciska Drizzt.wyszepta . O tym. jak Drizzt ro nie wysoki. kiedy Maya og osi a wej cie matki opiekunki. Zrozumia równie .Pozdrowienia. jak pami ta zasady Akademii. Po raz pierwszy od wielu lat spotka kogo .Nie w tpi w twe umiej tno ci w adania mieczem . a Zak z trudem znosi wyraz niezrozumienia na twarzy m odego drowa. .Przeciwko krasnoludom lub z o liwym gnomom? . jak staje si uwa ny. . kto posiada potencja . jak oczy dziecka prosz cego o przera aj c historyjk przed snem.Mów do niej z nale nym szacunkiem .

odwróci si i zobaczy jedynie doln cz nóg Zaka. musia a by prawdziwa. Musieli teraz obaj polega na niezwykle czu ym zmy le s uchu i instynkcie. Malice chcia a. które z pewno ci by go zabi o. Zak w ko cu zdo a powstrzyma napór Drizzta. ale ten natychmiast ruszy znowu. Drizzt rzuci si na brzuch i odczo ga w bok. I dobrze. uderzaj c raz za razem. . Drizzt jeszcze nie sko czy . z powrotem w magiczn ciemno . wykonuj c jednym sejmitarem d ugie ci cie. Wtedy Malice mia aby pretekst. Zak odbi jeden z sejmitarów Drizzta. e adnemu z nich nie pozostawiono teraz wielkiego wyboru.i odda go Dininowi lub innemu pozbawionemu uczu zabójcy. ale teraz. by zabito jego uczucia. Kiedy zapad y ciemno ci. jakby ca y czas w nich by y. a Drizzt by zmuszony si cofa . który zbli a si do niego bardzo szybko. e tak si sta o! Zak dopad Drizzta z furi . Zacz y go bole ramiona od pot nej si y uderze Zaka. Sejmitary pojawi y si w jego d oniach tak szybko. Kiedy Zak opad na ziemi i ruszy w stron Drizzta. Purpurowy blask ognia faerie migota na skórze Drizzta.warkn Zak w ciekle. wi ksz nawet ni wtedy. . Kiedy Drizzt znalaz si w innej cz ci kuli ciemno ci.. . jak yczy a sobie tego Opiekunka Malice. próbuj c utrzyma bezpieczn odleg o do chwili odzyskania orientacji. kopi c. w którym poprzednio le a Drizzt. wyrzucaj c nog prosto w gór i trafiaj c Drizzta pi t wno . Znowu znale li si poza kul ciemno ci i teraz równie Zak by widoczny w blasku ogni faerie. by zrozumie . wokó sypa y si iskry. d adnie ok tak. Rzuci si w bok. Nadal jednak zaskoczenie sprawia o. Nie musia widzie niczego wi cej.zniewa aj c fechmistrza przy okazji . trzymaj c g ow przy ziemi . Zak unikn pchni cia i zablokowa na odlew ci cie. jak zaatakowa Zaka. e móg si jedynie broni .próbowa zapyta Drizzt. gdy Zak pokazywa Drizztowi warto dolnego krzy a. pozbawiaj c go powietrza. e ch opiec si potknie. ten pozwoli . Widzia j tylko kilka razy w ci gu tych trzech lat i nie zamienili wtedy nawet jednego s owa. Fechmistrzowi by o niedobrze.Co ty. by odebra Drizzta Zakowi . e to jeden z zabójczych ataków na lepo. Po chwili zobaczy Zaka. krzycz c .. kiedy tylko pozwala a na to sytuacja. . kiedy Drizzt nauczy si ju pos ugiwa broni .Poka jej. zm czy si zadawaniem ciosów.warkn Zak. Wyci gn miecze z wysadzanych klejnotami pochew i rzuci si do przodu tu obok Opiekunki Malice. ale wiedzia . Zak dostrzeg zmieszanie na twarzy Drizzta i obawia si . Zak nie móg sobie pozwoli na ryzyko. by w ciek o ponios a go z powrotem w wir walki. które zmusi y Zaka do cofni cia si o tuzin kroków. Walka musia a by brudna. Zak poci by go na kawa ki. czyni c go atwiejszym celem. który eksplodowa furi . W ciek o zast pi a oszo omienie.Drizzt nie wiedzia . gdyby nie odczo ga si kawa ek. której ten nigdy u niego nie widzia . Zak natychmiast uniós si trzy metry nad ziemi i przeniós si w miejsce. Jedno z kopni prze lizn o si przez obron Zaka.Poka jej ! . potem drugi i u y niezwyk ej broni. Wyczuwaj c nast pny ruch fechmistrza. Stopniowo Zak przeszed do obrony i pozwoli Drizztowi. Zareagowa w jedyny mo liwy sposób: zsy aj c na siebie i Zaka kul ciemno ci. kiedy widzia nienawi na twarzy Drizzta. jak jej odpowiedzie . . Zakr ci si w piruecie na chwil przed tym. Drizzt z trudem unikn ci cia. Drizzt us ysza trzask p kaj cej chrz stki i poczu gor c krew sp ywaj c mu po twarzy. m ody wojowniku! Oczy Drizzta zmieni y si w p omienie.co okaza o si dobrym posuni ciem. Kiedy miecz uderza o sejmitar. Zak mo e i by najlepszym instruktorem szermierki.Poka jej . Wykona jednym z sejmitarów seri krótkich ciosów. a drugim zdradliwe pchni cie tu nad lini wytyczon przez pierwsze ostrze. Za bardzo mu zale a o na czasie sp dzonym z Drizztem. kiedy ujrza zbli aj cego si nauczyciela.

by obserwowa rywali w ród ni szych domów. cho Zak widzia . . który wybi sejmitar z d oni Drizzta.powiedzia a opiekunka. . Nikt nie wbije nam no a w plecy. który oczekiwa takiego manewru i wprowadzi w ycie swój drugi podst p. . kopniaka lub ci cie. pomy la Zak. .sykn a Malice. by Drizzt nie móg si oprze . Twarz Zaka skamienia a. .Vierna ju w niej jest .i uczy w Arach-Tinilith.No dalej . Drugi sejmitar uderzy w rami Zaka. ale mamy wi ksz w adz ni wiele innych. Drizzt by -fizycznie . e to raczej Drizzt b dzie chroni tamt dwójk ! Zak zagryz warg . nie pokazuj c po sobie w ogóle zm czenia. . e Malice mia a inne plany.zapyta Zak. Zak nie móg dopu ci do rozmowy Drizzta z Malice. a zamglone oczy nie mruga y. a lewe rami Zaka wykona o krótki ruch.Po tym co w a nie widzia am. Oczekiwane pchni cie nadesz o niczym b yskawica. Nie mog a odmówi Zakowi pracy. gdyby my pozwolili si wymkn takiej szansie na dowiedzenie si wi cej o naszych rywalach! .Jeste my dziewi tym domem.kontynuowa a Malice . któr w o y w jej syna.Co dzia a na nasz korzy .ostrzeg a matka opiekunka.Zwód w zwodzie! . a Drizzt atwo nabiera si na to. Ale kiedy Drizzt zadawa drugie uderzenie.Trzy z pierwszych o miu domów b d przez nast pne dwie dekady reprezentowane w Akademii przez nie mniej ni czworo dzieci .Jest gotów do Akademii . .stwierdzi Zak.Jak wysoko zajdzie zatem Dom Do'Urden pod przewodnictwem Opiekunki Malice? . Zak by ju na kolanach. ale mia na tyle rozs dku.wtr ci Zak. . Zak wiedzia jednak.wyja ni spokojnie Zak. Zak dra ni go. Kiedy ostrze Drizzta przesz o nad jego g ow nie wyrz dzaj c mu krzywdy. Laur dla Domu Do'Urden.B d ostro na Opiekunko Malice.Byliby my g upi. Dwoje dzieci s u cych jako mistrzowie w Akademii w tym samym czasie? .stwierdzi a Opiekunka Malice. . . . Opiekunka Malice patrzy a w ciszy na przedstawienie. kiedy Zak do niej podszed . .wyszepta . nieuchronnie omijaj c blok. posy aj c w nie pchni cie. by uzyska podobne zaszczyty -odwa y si powiedzie . który pope ni taki b d.Sarkazm b dzie ci kosztowa j zyk .zamy li si Zak.Pierwszych osiem domów .D ugi wdzi czno ci.By chroni Drizzta? Malice roze mia a si na g os. s dz . trafiaj c Drizzta prosto w twarz. Drizzt zaczyna si m czy .Syn Opiekunki Baenre b dzie w tej samej klasie co Drizzt. Opiekunka Malice u miechn a si . . Sejmitar wypad mu z d oni. po czym nagle Äskr ci " kostk . .Ha! -krzykn Drizzt. Zak by zaskoczony. By kiedy Dom DeVir. . . Nie zapomnij o tym. Zak poderwa si na nogi i uderzy na odlew r koje ci . Szkole Lloth. Drizzt osun si nieprzytomny na pod og . Wy ej w kolejce s atwiejsze cele.Drizzt uderza i uderza .zauwa y a.bardziej ni gotowy do walki. . To wielki zaszczyt. Dinin nadal by dwukrotnie lepszym wojownikiem i dziesi ciokrotnie bardziej bezlitosnym zabójc ni Drizzt. Opiekunka Malice kiwn a g ow z aprobat . e cz okazywanego znu enia to podst p.Po co? .Nikt nie zaatakuje nas od ty u . Nie spodoba oby jej si podej cie jej syna do ycia. .Wi c masz aspiracje .Musia a si bardzo stara . a api c równowag ods oni si tak. e dla Opiekunki Malice sama umiej tno pos ugiwania si broni nie wystarczy. by si nie odezwa . Oszo omiony Drizzt cofn si o krok i sta przez moment nieruchomo.Dinin wkrótce odejdzie . pokazuj c mu nie bronione pozornie miejsca. a on sam nie odpowiedzia . . . Zak wiedzia .

. e dzieje si co wa nego. by mo e.Co si dzieje? . Z jakiego powodu to Drizztowi nie wystarcza o. ale najprawdopodobniej próba wspi cia si wy ej w miejskiej hierarchii. 9 Rodziny Chod szybko . kiedy zosta sam z Drizztem. Zak przyci gn go do siebie i wskaza na drugi koniec wielkiej jaskini. opiekunka zna a jego uczucia. by poczeka na Drizzta. w powietrze uniós si s up ognia.. -Atakuj cy powinni byli zas oni pole bitwy kulami ciemno ci. .Ni sze domy. i ten nawet nie zatrzyma si .zbeszta go Zak. . .zauwa y a Briza.synem? Jeste drowem.przerwa . Drizzt z tonu g osu Zaka zorientowa si . W ko cu do czy do Zaka na balkonie Domu Do'Urden. k ad c d o na ramieniu m odzie ca.zapyta a Malice. . W rzeczywisto ci nie o to chodzi o.O to w tym wszystkim chodzi. e Drizzt nie rozumie. gdzie sta y ju Maya i Briza.A wiat a ci gle b yskaj .Najazd . . e nie mogli tego zrobi .Zemsta. i obro cy spodziewali si ataku.Có . który po chwili znikn . . .powiedzia a oboj tnie Briza. kim jeste my.rozkaza Zak Drizztowi pewnego wieczoru. .wyja ni . .Przyjaciele to s abo . orientuj c si . Zak wyja nia sytuacj zaskoczonemu drugiemu synowi domu. . . wskazuje na to. Zak nie musia odpowiada . i to ze szlachetnego rodu.W ka dym razie nie otwarcie . wiat a b yska y i gas y nagle. Drizzcie Do'Urden. w stron pó nocno-wschodniego kra ca miasta. kiedy sko czyli pojedynek.Mów mniej.. Nie mo esz mie przyjació ! Drizzt wyprostowa si . Zak dostrzeg . niewybaczalna s abo . Drizzt rzuci mu z owrogie spojrzenie. bez znaczenia dla nas. to szcz ka wyleczy si szybciej . e Opiekunka Malice pozwoli na taki zwi zek mi dzy fechmistrzem a jej najm odszym . . .przyzna cicho . i z tego. u miechaj c si z o liwie. prawda? .Bitwa trwa od dawna .Jeden dom zaatakowa inny . To. *** . . Fechmistrz potrz sn g ow .Czy s dzisz. e zastrasza w asnego ucznia.powiedzia .cennym ..doda Zak.powiedzia pó niej Zak.Tak w a nie my la em . jakby kto uderzy go w twarz.wymamrota Drizzt. . Opiekunka Malice nigdy si nie zgodzi.zapyta Drizzt.przynajmniej my dwaj wiemy.No to si zastanów .Zostali my wielkimi przyjació mi .

Stukanie do kamiennych drzwi zewn trznej komnaty poinformowa o Altona. . Napi cie wzros o jednak. nie zdarza o si cz sto. dzi ki któremu móg by chocia zabi zdrajc Masoja zanim SiNafay dostanie jego. Wyg adzi szaty i rozejrza si raz jeszcze po pokoju. w jaki jego rodzina o nich rozmawia a.O ile jacy szlachcice prze yj . Moje komnaty? Alton zacz si czu bardzo le. . drobna nawet wed ug norm drowów Mia a nie . jakim by a bitwa drowów. a na jego twarzy zago ci ponury u miech. e na twarzy ca ej trójki stoj cej z nim na balkonie malowa o si zadowolenie. Nie móg te zaprzeczy .zauwa y Drizzt. SiNafay nie przegapi a wyrazu jego oczu. nie potrafi oderwa wzroku od widowiska..Nie .Atakuj cy nie mog pozostawi wiadków . czy podobaj mu si nowe wiadomo ci. Tylko szlachcice z zaatakowanego domu maj prawo rzuca oskar enia przeciwko napastnikom. co mistrzowi Akademii nie zwi zanemu z Arach-Tininlith. by zamaskowa swoje zaskoczenie.doda a Briza. Drizzt nie by pewien. e wydarzenia tej nocy by y ekscytuj ce.zgodzi a si Maya. e w tej wizycie nie by o nic nadzwyczajnego. Prze kn lin . . zanim Alton do nich doszed i do pokoju wesz a Opiekunka SiNafay.mrugaj c tylko oczyma. .Ale my jeste my wiadkami . Jak e atwo dokona a zmiany .Gelroos? .Dwadzie cia pi lat lub wi cej min o. . e wszelkie artefakty i ksi gi.Jeste my gapiami. Takie by o spo ecze stwo drowów w czasie makabrycznej gry i cho ca a sytuacja wydawa a si najm odszemu cz onkowi domu Do'Urden z a. Witam ci . Ca y dom Do'Urden by teraz na nogach. Ta bitwa to nie nasza sprawa. Szko Lloth. by upewni si . . Gelroosie .Pozdrowienia z Domu Hun'ett. partnera w spisku Altona. Opiekunki SiNafay Hun'ett. od kiedy po raz ostatni rozmawiali my.Atakuj cym nie idzie za dobrze . Je li Pozbawiony Twarzy by cz onkiem rodziny Hun'ett.Czy naprawd min o tak wiele czasu? . . Drizzt nie móg wyprze si tego. Bardziej nawet niepokoj ce ni same wie ci by sposób. . Byli tak spokojni. a Alton wiedzia . g owy pi tego domu miasta i matki Masoja. jak e Alton móg oszuka matk opiekunk w asnego domu? Rozejrza si . Drizzt z trudem wierzy w asnym uszom. kiedy u boku matki stan Masoj.wesz a z absolutnej ciemno ci korytarza w wiat o wiec komnaty Altona . *** Alton po raz ostatni przeszed przez swe prywatne komnaty. By a matk opiekunk . szukaj c dobrych punktów obserwacyjnych i wykrzykuj c komentarze na temat bitwy i pog oski na temat atakuj cych.wyszepta do siebie Alton.Powiniene przychodzi czasem do domu . jakby nie mia o miejsca nic niezwyk ego. Spodziewa si wizyty matki opiekunki. Zmarszczy a brwi.mówi Zak.Twoje komnaty s ci gle puste. . . które mog yby wyda si cho troch wi tokradcze. wi cej ni metr dwadzie cia wzrostu i wa y a na oko oko o dwudziestu pi ciu funtów. szukaj c najlepszej drogi ucieczki albo sposobu. Drzwi otworzy y si . ni s dzi Alton. a o nierze i niewolnicy biegali wokó . Alton podejrzewa . Alton odwróci od niej pos usznie wzrok i stara si sam przekona .odrzek Zak. której najwyra niej podoba si spektakl. by y bezpiecznie schowane. -W przeciwnym przypadku nara si na gniew rady rz dz cej. . Alton by wi cej ni ciekaw motywów wizyty tego konkretnego go cia. Opiekunko SiNafay -uda o mu si wymamrota . e mog a go zabi jednym czarem. e jego tajemnica zosta a odkryta. Cho móg w ka dej chwili wyj . e go cie ju u niego s . a jej oczy zw zi y si gro nie. SiNafay by a mniejsza.powiedzia a opiekunka.powiedzia a Opiekunka SiNafay.

a najwyra niejsze by o to. kiedy go zako czy a. . .Twoje ycie jako Alton DeVir dobieg o ko ca tej nocy. który wygin kilka lat temu? .Jak mnie uczono .Kim jeste ? .Czy moje ycie jest zgubione? SiNafay spojrza a na niego.Przeklinam jego ko ci! .Zabi e Gelroosa.mamrota Alton.Opiekunka SiNafay wygl da a na co najmniej zaintrygowan . . .spyta a SiNafay. . .Kim jeste ? . SiNafay zastanowi a si dok adnie nad pytaniem.zapyta a. e ostrze ona z atwo ci wykryje ka de jego k amstwo. b agam Opiekunko SiNafay. jak si nazywa.I pozwoli e mu y . . Przydadz mi si twoje oczy w Akademii.Jestem jedynym ocala ym . chcia mnie wys a do Melee-Magthere.. kiedy upad Dom DeVir.zauwa y a SiNafay.spyta Alton. . który up yn od tamtej pory.Kiedy znowu spojrza na Opiekunk SiNafay.rozumowa a dalej..Jest w twojej mocy zi ci moje najg bsze pragnienie. . . ta zacz a ju in-kantacj jakiego czaru. by zabi Masoja. . Tak wi c pozostaniesz Pozbawionym Twarzy. .wymamrota .rozumowa a opiekunka. nie musz c odpowiada na pytanie. Kolejna korzy z przyj cia go do rodziny? .A co ze mn ? .wyja ni m ody Hun'ett.przyzna Alton. nagle zdaj c sobie spraw z czasu. Jego przybrana matka opiekunka rozpozna a podniecenie..W nocy. . Gelroosa Hun'ett i zaj e jego miejsce w Sorcere .Gelroos by twoim bratem . a na jej ustach pojawi si u miech.powiedzia Masoj przez zaci ni te z by. . której upad Dom DeVir. .Który dom zniszczy moj rodzin ? .s u y em mu.Tym . SiNafay i Alton odwrócili si do Masoja.Mo e kiedy udowodnisz swj przydatno . On chcia mnie zabi ! . . Jej oczy otworzy y si szeroko. a jej podejrzenia znalaz y potwierdzenie. a tak e nad implikacjami wyra nego g odu zemsty Altona. . .sykn Masoj.Przez cztery n dzne lata mu s u y em . kiedy Gelroos z nim walczy .Zabi e wroga i zawar e przymierze z nowym mistrzem za jednym zamachem. jakby by matk opiekunk ! Chcia utrzyma mnie z dala od Sorcere. .By e tylko dzieckiem . . postanowi a dowiedzie si . . który wstrzykiwa najbole niejsz i naj zybciej parali uj c trucizn s znan drowom. ale widz c cierpienie na twarzy Altona. . . Zguba wisia a nad g ow Altona. . który sta tu przy boku pot nej matki. by dogl da mego syna i moich wrogów.Alton . Alton z trudem oddycha .zapyta a ponownie SiNafay.zapyta a. Gelroosie Hun'ett.miesz prosi mnie o ask ? . przera aj cy w owy bat. .rozleg si g os z boku.T wiadomo ju posiadam . a potem znowu na swojego syna.. . nie wiedz c jaka kara lub pochwa a teraz nast pi.Z Domu DeVir. Nie mog em wiedzie . Wiedzia .DeVir? . Masoj przyj komplement w milczeniu. Opiekunka spojrza a na Altona.odrzek a.O czym my lisz? . odpinaj c od pasa bro o trzech ko cówkach. Tak nagle zawar przymierze z jednym z najpot niejszych domów w Menzoberranzan! Przez jego g ow p yn potok pyta i mo liwo ci. który ponownie trzyma sw ulubion kusz .Ja zabi em Gelroosa .krzykn . a w jej g osie s ycha by o wi cej ciekawo ci ni zmartwienia. Alton przygl da si temu wszystkiemu z niecierpliwo ci . a jej g os zmieni si w syk. a jedna my l zniweczy a wszelkie rodki ostro no ci. . . Okazja nadarzy a si .Dobrze. Nie by o drogi ucieczki ani sposobu.przypomnia a mu Opiekunka SiNafay. . .Wskaza na Altona.powiedzia odwa nie Alton.Ja nie.Zapytaj w wiecie zmar ych.Jeste wysok kap ank Lloth . które n ka o go od niemal dwóch dziesi cioleci. jaka to wielka tajemnica.Jestem Alton DeVir. .

. .roze mia a si SiNafay. by popchn wielkie domy do ukarania Domu Do'Urden? . -1 zachowa funkcj Pozbawionego Twarzy dzi ki podst powi przez dziewi tna cie lat.zapyta Masoj.b aga Alton. by móg dok adnie zrozumie ka de jej s owo. . cho zwykle sam si w nie wcze niej pakuje! .Nie! . . która nigdy nie odros a. e kto na tyle inteligentny.Chcesz u y oskar enia Altona DeVir.Skarga Altona DeVir przeciwko Domowi Do'Urden mo e zadzia a na nasz korzy .Nie obawiaj si .Zostawmy go samego.Po co nam zatem Alton DeVir? . Zamilk natychmiast. . zawsze pami taj o swoim miejscu! . .Prosz . e przerwa matce opiekunce.powtórzy Alton. orientuj c si . kiedy wychodzili z Sorcere.powiedzia .odwa y si odezwa Masoj. Mo e przynie szkod Domowi Hun'ett. .Ryzykowa aby przegranie bitwy.Chod Masoj . by przez tyle lat nie pozwoli si odkry .zauwa y Masoj.powiedzia a. ma prawo oskar a .To pytanie musi by dla ciebie wa ne. . . . . by na tym stan o.. za co wymierzano kar mierci. gdyby uwa nie przygl da y si posuni ciom Daermon N'a'shezbaernon. . SiNafay wstrzyma a jednak swój gniew. dziewi tego . . Zabij mnie. . je li chcesz.Dom Do'Urden zniszczy Dom DeVir niemal doskonale -czysty cios. nie rozumiej c. e dom znajduj cy si tak daleko w hierarchii móg pokona Dom DeVir.odpowiedzia a SiNafay.Nie podejmiesz przeciwko nim adnych dzia a . . *** . SiNafay podoba a si jego odwaga.Jest mistrzem w Akademii .Zatrzyma a syna i odwróci a go twarz do siebie.Musia em cierpie wybryki Altona De Vira przez te wszystkie lata . Wszystkie wielkie domy m drze by zrobi y.Alton wnosi co wa nego do naszego domu. . nie mog c uwierzy . .Alton DeVir jest bufonem.Dzi ki niemu mam oczy tam.Tak samo my la Dom DeVir o Domu Do'Urden . . . Opiekunko SiNafay .Pozwoli a. .krzykn Alton. Opiekunka odpowiedzia a na to .ostrzeg a go Opiekunka SiNafay. . . Teraz jeste synem Domu Hun'ett.Przetrwa upadek swego domu . Otwarte oskar enie Do'Urden niezawodnie ci gn oby gniew wielkich domów na nas samych.powiedzia a SiNafay do swego syna. by móg zastanowi si nad swój now to samo ci . rada rz dz ca mog aby patrze w inn stron . musz przyzna i potrafi wydosta si z k opotów. wiedz c.Do'Urden . Bufon? Mo e..zapyta Masoj.powiem ci. je li zachowujesz si tak g upio .Na co mo emy liczy ? .Jego skarga na nic nam si nie zda.Musz ci co powiedzie .odrzek a SiNafay. nie b dzie na tyle g upi. gdzie ich potrzebuj .tym razem. .odrzek a SiNafay. Masoj nie wiadomie potar miejsce. a taka obsesja mog a si jej jedynie przyda . kiedy jaki dom wywiera by zemst w imieniu Altona.Ma sporo szcz cia. . .Wielkie domy bardzo niech tnie zadzia aj w sprawie.powiedzia a.Po co? . Wybacz ci lekkomy lno . ale najpierw powiedz mi. gdzie kiedy mia brew. która wydarzy a si prawie dwadzie cia lat temu . .Musz wiedzie .W naszym wiecie musimy jednakowo zajmowa si ni szymi i wy szymi domami.Dom Do'Urden . kto to by . by nie podporz dkowa si matce opiekunce w asnego domu.Jeste jedynie m czyzn i nie potrafisz zrozumie z o ono ci hierarchii w adzy. By szlachcicem tego domu. ale przydatny.wyja ni a SiNafay. by zniszczy ni szy dom? . Je li skarg Altona DeVira szepnie si w odpowiednie uszy.

bym zabi ch opca? . Zwykle siostry aspiruj ce do tak wysokich godno ci wywo ywa y konflikty. b d c w przebraniu Gel-roosa Hun'ett. -Nie mistrz. musisz by gotowy. .Nie obawiaj si . . oczywi cie . w której Dom Hurfett widziany by by jako napastnik? . . nie uda o mu si . by zrozumia motywy ka dego jego czynu.nigdy nie prze y .domu. Opiekunka SiNafay by a kilkakrotnie wiadkiem tej Äsprawiedliwo ci".powtórzy . . Ma on teraz zarówno mistrza. . znanego jako Do'Urden.przypomnia sobie Masoj. . kiedy przyj a Altona DeVir do swego domu.wyja ni a SiNafay. kiedy Drizzt szybko zgarn swe mi kkie buty i piwafwi. .W jednym domu.powiedzia . .ci gn a SiNafay. Masojowi podoba o si to zadanie.zamrucza a SiNafay.zamy li si Masoj. Nast pnego dnia rada rz dz ca b dzie musia a zachowa pozory sprawiedliwo ci i ukara napastników.odrzek a SiNafay. . Jej plan wydawa si dobry. Wcze niej tej nocy ni szy dom zaatakowa dom rywali i. Ale równie zagro enia by y bardzo realne. aden cz onek domu agresora . Przez dziewi tna cie lat Drizzt nigdy nie wyszed poza adamantytowe ogrodzenie kompleksu Do'Urdenów. . Patrzy tylko na wiat Menzoberranzan z balkonu. jak i mistrzyni . Wyja nienie uspokoi o Masoja.S ysza e o nim? . W oczach Masoja zab ys o wiate ko.Wyj z domu? . e jeden dom skrycie zniszczy inny. *** Zak obudzi Drizzta wcze nie rano nast pnego dnia. -Je li Alton DeVir pope ni straszliwy b d. Kiedy przyjdzie czas na uderzenie. B dzie przest pc bez domu.Chcesz. która nied ugo ni zostanie. nawet w Sorcere.eliminacja rosn cego w si Domu Do'Urden .Chod .A szeregi armii Do'Urden licz ponad trzystu pi dziesi ciu o nierzy .Jeszcze nie.by y bardzo kusz ce. co nieodwo alnie zmniejsza o ich szeregi. jak g osi a plotka. nie mo na by o ignorowa konsekwencji pora ki. przedstawimy go jako oszusta nie zwi zanego z nasz rodzin .Z których ka dy jest szkolony przez najlepszego fechmistrza w mie cie. któr dla ciebie przeznaczy am. którzy widzieli Driz-zta w czasie treningu. by dowiedzia si o nim wszystkiego. . My li o spaniu natychmiast opu ci y Drizzta.Tylko trzy z najwi kszych o miu domów mia y wi cej. Jakie by yby konsekwencje dla Domu Hun'ett. jakie ryzyko podj a. . -Wkrótce b dzie tu nowy Do'Urden . .Nie . mój synu .zapyta gorliwie Masoj. ale opiekunka SiNafay.Wolno nam dzisiaj wyj z domu. Ze s ów tych niewielu. ale jedna rzecz nadal go niepokoi a. Zak czeka na niego. . . oraz czwart . zanim nadejdzie odpowiedni czas? Czy móg by wywo a otwart wojn w mie cie. .Jest niecierpliwy i mia y.Dobrze .nie wolno jej nawet by o pami ta ich nazw .Cztery wysokie kap anki? . . Chc .Zrozumiesz zatem wag misji.To imi cz sto wymienia si w Akademii. Nie mo emy do tego dopu ci . lecz ucze . Cho nie by o nic dziwnego w tym. gdyby zaatakowa Dom Do'Urden. tak dobrze znaj ca si na zwyczajach spo ecze stwa drowów rozumia a. b dzie on równie dobrym wojownikiem jak Zaknafein. na którego wsz dzie b d czeka egzekutorzy.odrzek a Opiekunka SiNafay.Zaknafeina Do'Urden. a mo liwe korzy ci . s u cych w Akademii i trzy wysokie kap anki.Ci gle musimy si zastanowi nad Altonem . .powiedzia .

Ale przecie dla szarych krasnoludów takie w a nie by o ryzyko robienia interesów w Menzoberranzan. .Wybacz wam bezczelno .wyja ni duergar. dryfuj c na l ni cym b kitem dysku -bowiem matki opiekunki rzadko przechadza y si po mie cie . skrzynki z odnó ami wielkich krabów i innymi delikatesami. .Przybyli my do waszego miasta w nadziei na handel . . Malice rzuci a okiem na zawarto najbli szego wozu. stawili si na wezwanie rady rz dz cej z inn grup . Niewolnicy z podrz dnych ras .Opiekunka Malice nie chce. Drizzt szed przez ca e to zamieszanie z szeroko otwartymi oczyma. e to konkurenci.wyprowadzi a procesj Do'Urden przez g ówna bram .Nie b dzie dzisiaj lekcji? . szarych kra-snoludów.najwyra niej w w skiej uliczce spotka y si dwie grupy duergarów i adna z nich nie chcia a ust pi pierwsze stwa. ale szybko zamilkli. orki. by mo e przywo cy te same dobra do tego samego domu.Szybko . do którego przyjechali cie. ale w takich warunkach. kiedy przechodzi a obok nich szlachecka rodzina. . e Malice. rozpoznaj c. Briza odpi a od pasa w owy bat i rozp dzi a kilka istot. . znale li si w uliczce. która podlecia a do przywódców obu grup.Prosimy o wybaczenia. oczyszczaj c drog Malice. Rzuci gro ne spojrzenie swemu rywalowi. za nimi Maya i Rizzen. pani . . wiedzieli. by zadowoli dom..rzuci a. . w zwi zku z ich obowi zkami w Akademii.Zobaczymy . dopóki nie zorientowa y si . a nawet giganci . co si stanie.gobliny. to wszystko.Spowolnili cie mój podró -powiedzia a Malice spokojnie. a Malice zrozumia a. ale my la sobie.. któr zablokowa a karawana sprzeczaj cych si duergarów. Razem nadal b dziecie mieli wystarczaj co du o towarów.doko czy a Malice. aden z duergarów nie móg zaprzeczy temu rozumowaniu. e zap ata nie b dzie dla nich satysfakcjonuj ca.Zostaniecie wynagrodzeni . *** . by nasz dom by w ród ostatnich przybywaj cych na spotkanie! Sama matka opiekunka. Tuzin wozów by o spl tanych w jedn mas .uciekali im z drogi. gdzie znajdowa si oskar ony dom. . a w ostatnim szeregu Drizzt i Zak.mówi a dalej Malice. Vierna i Dinin. jest matk opiekunk .odrzek Zak.. Uk onili si grzecznie.. Zak tak e. a rada rz dz ca wezwa a wszystkich szlachciców miasta. Pospolite drowy przerywa y rozmowy i z szacunkiem milcza y.Dom Do'Urden nie jest biedny. .zapyta Drizzt. Briza pojawi a si w korytarzu tu za drzwiami sali treningowej. . grzmi c plotkami o nieudanym ataku. Dwaj duergarowie wiedzieli ju . Kiedy szli przez miasto do jego pó nocno-zachodniej cz ci. . . Któremu domowi nie powiód si atak.je li znajdziecie sposób na dostarczenie po owy tych dóbr do bramy Domu Do'Urden jeszcze dzisiejszej nocy .wymamrota jeden z nich.Opiekunka Malice nie przepu ci takiej okazji. by przedstawili dowody wymiarowi sprawiedliwo ci. patrz c z zachwytem na wspaniale zdobione domy drowów. po czym zaj li si oczyszczaniem d rogi dla procesji drowów. Tego dnia ca e miasto by o w ruchu. nadal spogl daj c na skrzynki.powiedzia a askawie. Duergarowie zacz li protestowa . Ale oni nienawidzili handlowa z elfami drowami! ... po tym jak obrazili matk opiekunk .B dziemy dzi dobrze jedli . Obok niej sz a Briza. z kim maj do czynienia. Krasnoludy spojrza y na ni w ciekle. .wyszepta do Drizzta z szelmowskim u miechem.Nieszcz liwy wypadek. e Drizzt stanie w obliczu najbardziej zaskakuj cego do wiadczenia w yciu. siedz ca na swoim dysku.

mia a prawo do zaj cia takiego miejsca.wyja ni a. spodziewaj c si tego. Malice czeka aby z niecierpliwo ci na tak aukcj .A co z sierotami z Domu Freth? . ponad tysi c drowów. Kiedy kap anki otworzy y bramy do ni szych planów. W o miu miejscach wokó Domu Teken'duis zosta y umieszczone wielkie piece. o nierze nie byli tani.powiedzia a Baenre. kap ank .Szlachcicami si urodzili i szlachcicami pozostan . Troje szlachcicó w tym dwie kobiety. nawet przyjmuj c ocala ych szlachciców. sieroty z Domu Freth . zabarykadowali si w swej sk adaj cej si z dwóch stalagmitów siedzibie.rozleg o si pytanie z t umu. zaledwie jeden stopie od rady. Opiekunka Baenre pog aska a po g owie najstarsz z kobiet. zwykli o nierze. ale Briza ju si odwróci a. W takiej sytuacji jak ta. . stanowi o spor wygran .Wiele razy próbowali .skomentowa Zak.Z amali cie nasze prawa i zostali cie na tym przy apani. by si z nim spiera . ale teraz Malice z rado ci powita aby szans na powi kszenie szeregów swojej armii.Jednym ruchem d oni nakaza a dzia anie Akademii. Zak trzasn Drizzta w ty g owy. pechowi upie cy z poprzedniej nocy. p omienie nagle o y y i wystrzeli y w niebo. je li chcecie.Dom Teken'duis.To jedyni ocaleli z Domu Freth .Jest zatem wol rady rz dz cej .odpowiedzia a Malice. .wyszepta Zak do Drizzta. zarówno instruktorzy. Przez zgromadzenie przesz y rozczarowane szepty. .Baenre . a u miech Zaka by za szeroki.B d cicho! Drizzt zacz protestowa . . . kiedy dom zosta niemal zupe nie zniszczony.Cisza! .og osi a Opiekunka Baenre g osem wzmocnionym czarami. Jako opiekunka dziewi tego domu. Teraz b d nosi nazwisko Baenre.zapyta a ich .kto ostatniej nocy zaatakowa wasz siedzib ? .Dom Teken'duis! . Drizzt przygl da si wszystkiemu uwa nie. Briza odwróci a si raz jeszcze. e gdzie dojrzy Dinina lub Yiern . Malice nie by a tego taka pewna. e ci gn li cie na siebie zgub ! . U ich bram zebra a si ca a szlachta Menzoberranzan.Dom Teken'duis rozgniewa Paj cz Królow ! . Opiekunka Baenre st pa a po bardzo cienkiej linii. . . byli zwykle rozdzielani mi dzy zainteresowane domy. e si im nie uda o . ale wiedzcie. co sta si musia o. a dogl da y ich nauczycielki z Arch-Tinilith i najlepsi uczniowie tej szko y.wyszepta a Briza do Malice. . Co gorsza dla oskar onych. . szczególnie je li by w ród nich kto w adaj cy magi . tu za rz dz ce opiekunki.Bez w tpienia Baenre wezm równie wszystkich ocala ych o nierzy Domu Freth rozumowa a Briza. Ka dy dom w mie ci ch tnie by ich przyj do siebie. maj c nadziej . Walczcie. . a na ich czele stan a Opiekunka Baenre i pozosta ych siedem matek opiekunek z rady rz dz cej. dwie kobiety i m czyzn .Czy mo ecie nam powiedzie . która niedawno sko czy a studia w Akademii.krzykn li zgodnie. Opiekunka Baenre zwróci a si do winnego domu. . którzy ocaleli. jak i uczniowie. . Opiekunka Baenre wezwa a do siebie trójk m odych drowów. . Opiekunka Malice poprowadzi a sw procesj do czo a zgromadzenia. Briza rzuci a obu m czyznom w ciek e spojrzenie.mówi a Opiekunka Baenre -by Dom Teken'duis poniós konsekwencje swoich czynów! . . .zawo a a. a inne drowy szybko schodzi y jej z drogi. wykonawcy wyroku.Jakby jeszcze potrzebowali wi cej kap anek! .Tylko dlatego. . pod ich domem zebra y si równie trzy szko y Akademii.wyszepta a ostro. Lloth nie by aby zadowolona.zgodzi si .Szesna cie wysokich kap anek to jak wida za ma o .Tak .Dom Teken'duis! . w.Dom Baenre roztacza nad nimi opiek . . Gdyby Dom Baenre sta si zbyt pot ny.

Przy w t ej bramie domu eksplodowa y zakl cia ochronne. uciekaj c przed dziesi cior kim. Obl enie trwa o jeszcze ponad godzin . kulami kwasu i ognia.a z pewno ci by o si czym ekscytowa . ale dla przywo anych z za wiatów istot by a to niewielka przeszkoda. e odebra y Drizztowi ca przyjemno . Stoj ce najbli ej wysokie kap anki cofn y si przed t groteskow hord . Rozb ys a b yskawica i zagrzmia grom. Wtedy do akcji w czyli si czarownicy i uczniowie Sorce-re. ale zanim m czyzna pad martwy.Drizzt mia na twarzy wyraz podziwu. Istoty atwo wst pi y w s u b . . Z apa Zaka za rami . Wracaj c do Domu Do'Urden. Uczniowie i mistrzowie Melee-Magthere. wybieg na parapet jednego z umieszczonych wysoko okien. z Domu Teken'duis pozosta a zaledwie górka stopionego kamienia. pokryte luzem i pluj ce ogniem potwory o wielu ramionach przesz y przez bramy. Zak spojrza na Drizzta i jego u miech zast pi o zmarszczenie brwi. Drizzt patrzy na to wszystko przera ony. Trafi go jednocze nie tuzin be tów. gorliwie rzuci y si . Chcia . przez które mog a próbowa ucieczki skazana na zag ad rodzina. Nie da Drizztowi adnego wsparcia. ale ba si zbytnio konsekwencji ucieczki. Groteskowy potwór wyci gn sw wielk ap i wci gn je z powrotem do rodka. wielkim potworem. z jak patrzy na rozgrywaj ce si wydarzenia. krzyki tak straszne.Mieszka cy ni szych wymiarów. Kiedy Opiekunka Baenre da a sygna . nie zwraca ju uwagi na pi kno Menzoberranzan. a potem rzuci y w dó . za uczniowie i nauczyciele Akademii wyruszyli w drog powrotn do Tier Breche. trzy oddzielne b yskawice unios y jego cia o z parapetu. szko y wojowników. Podekscytowany . wycelowali swe wielki kusze i wypalili w okna. . obrzucaj c Dom Teken'duis b yskawicami. Jeden z synów Teken'duis. wielkie. Horda potworów wpad a do rodka. by je po re .powiedzia Zak ch odno. obróci go twarz do siebie i spojrza na niego prosz c o wyja nienie.Sprawiedliwo drowów . a kiedy dobieg o ko ca. by brutalno tej chwili wyry a si w umy le drowa na ca e jego ycie. W domu rozbrzmia y pierwsze krzyki zgubionej rodziny. kiedy mieszka cy ni szych planów zostali odprawieni przez bramy. by zniszczy Dom Teken'duis.

Zaknafein wyszed z domu? .powiedzia a Maya. zepsu a plany.powiedzia a Malice. .Wtedy w a nie zosta a matk opiekunk . . . by dostarczyli Viernie wiadomo . e nale y dzia a .Prawie cztery stulecia temu.Czy widzia y cie wyraz twarzy Driz-zta w czasie egzekucji? .powiedzia a Maya.To samo miano zrobi Zaknafeinowi. .Wraz ze mierci Opiekunki Yarthy Nalfein i ja zostali my szlachcicami w tym domu.To dobrze . mojej matki.Nigdy nie s ysza am o podobnym oszustwie . . .Kara wymierzona Domowi Teken'duis przekona a mnie.zgodzi a si Briza.odpowiedzia a Malice.zauwa y a Maya.Czy to konieczne? . .Nigdy nie przeprowadzono tego testu na Zaknafeinie .10 Krwawa plama .Cho nie mia am jeszcze za sob nawet stu lat ycia i nie uko czy am nawet studiów w Arach-Tini-lith. .wyja ni a Briza. . . To nie by dobry czas w historii Domu Do'Urden.Tak . ale nieoczekiwana mier Opiekunki Yarthy.powiedzia a na to Malice.Poprzedza go zbyt wiele obowi zków .zgodzi a si Malice. . . na pewno nie przed zga ni ciem ogni Narbondel. . szukaj c potwierdzenia u Opiekunki Malice. .Jednak wypróbujemy go na Drizzcie .Ale przetrwa y my .powiedzia a Briza.stwierdzi a Maya. . . . .zapyta a Malice.Tak .odpowiedzia a Briza. .Tak .Planowano to dla innego cz onka tego domu .Wys a am jego i Rizzena do Akademii.Nie wróc jeszcze przez wiele godzin.odpowiedzia a Malice. .Obie rozumiecie swoje role w tej farsie? Briza i Maya skin y g owami.

Przejdziesz dzisiaj pewien test. a przemiana Drizzta w drowa wojownika. Zanim sko czy je podziwia . Drizzt ch tnie zdj stare buty i wsun na nogi nowe. . Malice wsta a i uda a si w stron wyj cia z komnaty. Ale w ó swe sejmitary do tego.warkn a Malice w odpowiedzi. a do pomieszczenia wesz a wielka skrzynia na o miu paj czych nogach.To nie pasuje do drowa wojownika . . Poderwa si na nogi na widok nieoczekiwanych go ci.warkn a Briza. e transformacja by a preludium do mierci. je li mamy do czego doj w tym mie cie! . .Walczysz dwiema broniami .W sekrecie Malice liczy a na co jeszcze. konieczne by móg rozpocz studia w Melee-Magthere.oznajmi a.Teraz jeste drowem o nierzem .Ja tak . jeszcze wspanialszy.wyja ni a. . Natkn li si na Drizzta w pokoju wicze . by zaj miejsce wolnego drowa w Domu Do'Urden! Po dziesi ciu latach s u by u z ych mrocznych elfów goblin by bardziej ni ch tny do wykonania tego zadania. Musisz zabi jednego podrz dnego wojownika. .powiedzia a mu Maya. . Klasn a w d onie. Maya da a mu kolejny podarunek. Tu za ni wszed zdenerwowany goblin niewolnik.powiedzia a Malice tonem bardziej matczynym. z którego teraz korzystam. . a matka opiekunka zako czy inkantacj d ugiego i skomplikowanego czaru. . prawdziwie pozbawionego serca wojownika na pewno bardzo dotknie fechmistrza. Drizzt upu ci na pod og swe piwafwi i wzi srebrzyst zbroj kolcz . .Nie potrzebujesz zatem tarczy. a tak e magicznie przystosowane dok adnie do kszta tu jego stopy. .powiedzia a Malice agodnie. kiedy polerowa ostre jak brzytwa klingi swych sejmitarów. . . goblin i o ywiona skrzynia poszli za ni g siego. Musimy splami jego r ce krwi drowa. . Maya przyzwa a do siebie skrzyni i uroczy cie otwo-rzy ajej wieko. a mimo to mog a powstrzyma pchni cie w óczni równie pewnie jak wykuta przez kra-snoludy zbroja p ytowa. -Wyj a ze skrzyni par czarnych butów i poda a je Drizztowi.Jestem najm odsza.Je li Drizzt nie potrafi przystosowa si do naszego sposobu ycia.Nie urodz wi cej dzieci! . -Ka dy cz onek tej rodziny jest wa ny. proste zadanie. próbuj c skierowa Drizzta na z e tory drowów.Wr czy a Drizztowi pas z . Drizzt uda si do Akademii ju nied ugo. ni Drizztowi by o kiedykolwiek dane us ysze .og osi a Malice.Zatem zaczynajmy . a po chwili pociemnia a. Niewolnik pos usznie ukl kn przed tronem i czeka spokojnie.powiedzia a Maya. . .rozkaza a. Byuchyuch . Skóra goblina napi a si i wybrzuszy a. by zabi jego niewinno . nie rozumiej c.powiedzia a Malice. mój synu . . by otrzyma kompletny rynsztunek szlachcica Domu Do'Urden. . Kilka minut pó niej niewolnik wygl da dok adnie jak drow m czyzna. . Maya wysun a si przed matk .Wydaje si to by wielkim problemem dla ch opców . to odpowiedniejsze dla drowa szlachcica. Drizzt sta nieruchomo zdezorientowany.Tak wi c spada na nas ten obowi zek. Byuchyuch ogl da si teraz z zadowoleniem.Mam zatem prawo wyzwania.Masz sw bro i swoje piwafwi .Nie podoba o mu si . Nigdy nie s ysza o niczym takim.Nadszed czas. Nienawidzi a Zaknafeina tak bardzo. . a jej dwie córki.odpowiedzia a Maya. dlaczego nie odda go po prostu Lloth? . Drizzt wiedzia . We wszystkich krainach nie by o doskonalszej i trwalszej zbroi ni kolczuga drowów. poza tob . By y niezwykle mi kkie. jak bardzo go pragn a. Briza i Maya patrzy y z podziwem na umiej tno ci matki.. Wa y a nie wi cej ni ci ka koszula i zgina a si równie atwo jak jedwabny szal.Chod cie .Podejd .Witaj.I moim rycerzem. jaka jest w nich magia: pozwol mu porusza si w absolutnej ciszy.

by oprze si nakazowi.czarnej skóry. .Nie mog . . . ..Teraz musisz walczy ze mn ! Drizzt wsta z pod ogi. e skoncentrowa ca sw wol . . Briza natychmiast rzuci a na goblina ot piaj cy czar. . .rozkaza a Briza. by pozwoli Drizztowi zobaczy agoni na twarzy fa szywego drowa i us ysze j k.Zabij! . Drizzt nie móg zaczerpn tchu. . . Malice odczyta a jego my li i ostrzeg a go . e nie potrafi cofn broni. Kiedy Drizzt znowu zapi swe piwafwi. e walka b dzie zwyk ym sparingiem.powiedzia a.wyszepta do siebie Drizzt. wyci gaj c sejmitary. . Zastanawia si . e ich s owa zmuszaj go do dzia ania. ale zanim zd y odrzuci swoj bro . Trwa o to przez kilka straszliwych sekund. . a goblin wzi miecz i tarcz . zamra aj c go w pozycji. Ale prawdziwy test dopiero si rozpoczyna .Musisz zas u y na te podarunki. w której sta .Pchnij! . Po kilku chwilach niekontrolowanych machni Byuchyucha Drizzt zdecydowa si na przej cie inicjatywy. chc c wybada przeciwnika przed przej ciem do ataku. Istota nie potrafi a zrozumie . . przedmioty b d twoje . Drizzt poczu . na którego sprz czce przytwierdzono wielki szmaragd i przy którym wisia y dwie pochwy bogato wysadzane klejnotami i drogimi kamieniami. wiadomy swego losu Byuchyuch próbowa uciec.Uderz! .. Na brwiach Drizzta zawis y krople potu.Je li nie b dziesz walczy . U miech goblina sta si natychmiast szerszy. .sykn a Briza. My l o zabiciu bezbronnego przeciwnika by a tak ohydna.Za atwo .rykn a Malice i tym razem jej s owa mia y ci ar magicznego rozkazu. nie wierz c w asnym uszom. Maya przedstawi a go fa szywemu o nierzowi. z dala od rozw cieczonej kobiety. które zatrzyma o si na kilka milimetrów przed klatk piersiow Byuchyucha.warkn a.Przygotuj si . kiedy patrzy na splamione krwi ostrze.wrzeszcza a Briza. Maya . Drizzt popatrzy na sejmitar.powiedzia a Malice Drizztowi. odkry . Nie w tpi c w swe umiej tno ci i my l c. Wtedy zacz a dzia a Maya. Goblin-drow odpowiedzia nieporadnym pchni ciem. Wtedy Briza uwolni a goblina spod swego czaru. e walka nie b dzie atwym zadaniem. Musisz pokona go. ale czar zatrzyma go w miejscu.Zabi e mojego rycerza . Drizzt zacz powoli. . .Kiedy go zabijesz.Zako cz uderzenie .Zaczynajmy zatem . Potem wola m odego drowa p k a.Zabij! .powiedzia .Rycerz Mayi musi zgin .Mój wojownik. potem na Malice. Cho uda o mu si sprzeciwia rozkazom przez kilka sekund.obieca a Malice. e nie ma najmniejszych szans z Drizztem. Jego sejmitar w lizgn si g adko pomi dzy ebra Byuchyucha i odnalaz serce nieszcz liwej istoty. zastanawia si . czy Byuchyuch zastawia na niego pu apk i z t my l nadal zachowywa rodki ostro no ci. Nie wiedz c nic o prawdziwej naturze swego przeciwnika. które przygotowa a dla niego Maya i ruszy w stron Drizzta. Malice stan a obok przemienionego goblina.krzycza a Malice. a Drizzt wybi mu miecz z d oni. kiedy Byuchyuch osun si na pod og . jak drow mo e a tak nie radzi sobie z broni . i nale ne ci miejsce w rodzinie. który zacz orientowa si . Nie chcia walczy .. Malice skin a uspokajaj co do Byuchyucha.zacz Drizzt. przewracaj c go na ziemi . Drizzt zgodzi si szybko. . . . Uderzy a Drizzta w rami sw bu aw . jak nieporadnie Byuchyuch trzyma miecz i tarcz .To jest Byuchyuch .powiedzia a do Drizzta Malice..Kiedy Drizzt zacz przymierza prezenty. Po krótkiej chwili Drizzt zobaczy . Uderzy jednym z sej-mitarów w tarcz Byuchyucha. by zdoby te przedmioty. po czym wolnym sejmitarem wymierzy ci cie.

a kiedy przyzna przed sob . by zatrzyma ci cie sejmitara. . maj c nadziej .. Czar Malice z apa bro w po owie ruchu. ale ból pozosta jako ywe przypomnienie lekcji.nad nim na miejscu oznaczaj cym jej pot g . nadal panuj c nad swoim g osem.. Ale Drizzt by synem Zaka. *** . Upad na ziemi . e Drizzt pokona sw siostr .powiedzia a mu Malice. . Ch opak poczu po chwili uk szenie bata Brizy. e teraz mia si o co spiera . która splami a sejmitar Drizzta. ale jego s owa znikn y w brz ku adamantytu. przypominaj c sobie. Zas u y e na to . e jego matka oka e odrobin zdrowego rozs dku. przedsionka kaplicy z pos gami Paj czej Królowej.Musi i do Akademii. Sejmitary falowa y i podskakiwa y w ta cu.krzycza a. Malice nic prawie nie widzia a. zmusi j do potkni cia si i zako czy walk stawiaj c j w beznadziejnej pozycji.Oni go zniszcz ! D onie opiekunki Malice zacisn y si na por czach jej kamiennego tronu. Malice nie w tpi a. ale blok wytr ci jaz równowagi. który uderza raz za razem.i by a silniejsza od Drizzta.ci zabije! . a uczyni z niego najwspanialszego szermierza w Menzoberranzan! . by a bowiem w trakcie rzucania kolejnego pot nego czaru. e Briza i Malice nie zmusz go do zabicia Mayi. U jej boku jak zwykle sta y pos usznie Briza i Maya. . -Daj mi jeszcze dwa lata. Maya by a wyszkolon wojowniczk wszystkie kobiety sp dza y wiele godzin na wiczeniach z broni .powiedzia szybko Zak. Wszystkie sze w y straszliwej broni wgryz o si w jego plecy.Nigdy nie uderzaj drowki! . . jak to zrobi y z Byuchyuchem. Ale nie by o nawet w po owie tak ywe jak krew. a Opiekunka Malice sta a nad nim. bij c Drizzta do nieprzytomno ci.odwróci a si i wysz a z pokoju. Teraz ju zacz . Chcia odepchn May . Zak odepchn od siebie te wizje i odzyska odwag . by wymkn si z tej pu apki.przekonywa Zak tak spokojnie. jakiego go nauczono. By w ó ku. które patrzy y na niego z ka dego mo liwego miejsca i z Malice siedz c góruj c .Jeste teraz drowem wojownikiem. bezbronny wobec bata Brizy. .Nie wysy aj go! . Wyci gn a tarcz .zaprotestowa Drizzt. . rozdzieraj c jego now zbroj i pogr aj c go w parali uj cym bólu. . Zak rozejrza si bezradnie.To nie w porz dku. Wysoka kap anka zaj a si jego ranami. kiedy sparowa silne uderzenie jednym z sejmitarów. e nie ma sposobu. najlepszym uczniem. W ko cu Maya si po lizn a. czy nie.Nie wysy aj go tam .Drizzt ju teraz umie wi cej ni po owa tych z Akademii . Tak jest zawsze. który obraca k y przeciwko niemu! Magiczny w plun trucizn w oczy Drizzta. pozostawiaj c Drizzta jego bólowi i z amanej niewinno ci. o lepiaj c go. . Drizzt musia wierzy . Drugie ostrze Drizzta wystrzeli o naprzód.odrzek a Malice. e trzyma w d oni ogon w a. . jak tylko potrafi . Godzin pó niej Drizzt otworzy oczy.Jest drowem wojownikiem . Drizzt nadal si broni . Patrzy na Opiekunk Malice. ponur królow na wysokim tronie z kamienia i czarnego aksamitu. tylko po to. by zadrasn pier Mayi i zmusi j do cofni cia si . na który Briza i Maya patrzy y z podziwem.Dostaniesz inn zbroj . w czy a wi c swoje przewidywania do planu. Zakrwawione ostrze o y o i Drizzt zobaczy . Nienawidzi tego miejsca. ruszy na May z jej bu aw i tarcz wykorzystuj c ka dy manewr. czy mu si to podoba o. zanim gniew opiekunki zd y wybuchn .warkn .

Mo e lepiej. ani nigdy nie by am niewdzi czna. nie b d wi cej przymyka a oczu na twoje wybryki! Twoje serce zostanie ofiarowane Lloth. Nie jestem.Tolerowa am twe blu niercze przekonania przez tyle lat. ale na chwil pogr y si w fantazjach na temat swego miecza i u miechu Brizy. Je li b dziesz przeszkadza w tym. Kiedy szed g ównym korytarzem. nie mog a zaprzeczy .zacz a Malice. nie swego ojca! Pójdzie do Akademii i nauczy si tego. znowu us ysza krzyki umieraj cych dzieci Domu DeVir. Maya sk oni a si i wypad a z pomieszczenia.Lekcje zdrady? . Ich Älekcje" niemal z ama y ch opca i by mo e na zawsze odebra y mu idea y.rzuci fechmistrz. by zrozumie ich post powanie. .Walcz z pasj ! . by spojrze z zaciekawieniem na Zaka. .sykn Zak. . Twój syn równie walczy z pasj nie pozwól. e nie yj .powiedzia a spokojnie. dzieci. Drizzt przekaza mu. e Drizzt jest moim synem. co zrobi a Malice i jej córki. e Zakowi mo e si uda dotrzyma obietnicy. po raz ostatni.Zaknafeinie . kiedy wytr cano spod niego piedesta czysto ci. zbyt w ciek y. zatrzymuj c si . by Akademia mu to odebra a! . ni na nauce w adania broni . szczególnie kap anek Paj czej Królowej. . by zosta ksi ciem Do'Urden. Uczy e dobrze moich o nierzy.Zostawcie nas . co mówisz.rozkaza a Malice swoim córkom. .Uwa aj na to.Idzie . . by troszczy si o konsekwencje. a twoja mi o do zabijania drowów. . co musi umie . Briza wysz a za ni nieco wolniej.ostrzeg a go Malice. próbuj c znale jakie wyj cie z tej mrocznej i beznadziejnej sytuacji. a Zak by na tyle m dry.Szkolenie drowa wojownika polega na czym wi cej. którym nigdy nie dano szansy na ujrzenie z a. Zak stan mocno na ziemi. pomog a w wyniesieniu Domu Do'Urden. Zak nie odwzajemni spojrzenia. Ale ostrzegam ci teraz. Po tym co widzia a. których si tak mocno trzyma . Zaknafein . Drizztowi mo e by teraz trudniej pozosta przy jego moralno ci i zasadach. Zaknafeinie. Drizzt musi opanowa inne lekcje. tylko dzi ki twemu talentowi do walki.Dlatego wygrywam. co si musi sta . a potem odwróci si na pi cie i wyszed . . .Malice opar a si wygodnie. które l g o si w Akademii. skin krótko g ow . raz jeszcze pochylaj c si w jego stron .

By przed u eniem jego gniewu. t magiczn energi . patrz c na wicz cego drowa. któr po wi ci y pó niej broni drowy. Inne rasy. ale to praca. W jego d oniach miecz stawa si czym wi cej ni narz dziem prowadzenia wojny. dopóki jej ostrze nadawa o si do walki . jak wi kszo broni drowów. zawsze te czeka gdzie w pobli u bard gotowy opowiedzie ich histori . Jego miecz." Bro drowów by a inna. czy Drizzt kiedykolwiek pomy li o szermierce jako o rodzaju ta ca. wykuty zosta przez szare krasnoludy. aden miecz nie pragn krwi bardziej ni taki.. która istnieje tylko w owym pozbawionym wiat a wiecie. równie szczyci y si wykonywan przez siebie broni . czyni a j tak wyj tkow . a nie pretekstu do wspomnie . z którym nie móg si pogodzi . Zak podniós ostrze do oczu. adna z ras na powierzchni Podmroku nie mog a dorówna drowom w sztuce zaklinania broni. w której Drizzt by zaj ty wykonywaniem ataków z pó obrotu. za cel obrawszy treningowego manekina.. Pi kne miecze i pot ne m oty wisia y na cianach jako eksponaty.do zabijania. a potem przywieziony do Menzoberranzan. Rzemios o duergarów by o wspania e. odpowiedzi na istnienie. który tak e nie mia rozwi zania.11 Ponury wybór Zak wyj z pochwy jeden ze swoich mieczy i zacz podziwia jego doskona e wyko czenie. g ównie krasnoludy i elfy powierzchni. U ywano jej jako narz dzia tera niejszo ci. Wszed do sali treningowej. która najcz ciej zaczyna a si od s ów: ÄDzia o si to dawno temu. a jej przeznaczenie pozostawa o niezmienione. By a to równie jego odpowied na inny problem. który przesi k wyj tkow emanacj Podmroku. nigdy nie s u y a jako eksponat. zastanawiaj c si . Zak zatrzyma si . który pob ogos awi y kap anki Lloth. Jak te .

tancerzu? . Widzie . jakby w zaproszeniu. . a kiedy nast pny atak fechmistrza okaza si by wymierzony w jego serce.W brzuch. Jedno pchni cie.wyszepta Zak. Nawet je li Drizzt otrz sn si z cierpie . . tam gdzie najbardziej boli. Zak zatrzyma si .sejmitary fruwa y w d oniach Drizzta! Faluj c z niewy-s owion precyzj . . Grobowa mina Zaka zaskoczy a Drizzta.warkn Zak. nie zdaj c sobie jeszcze sprawy. Drizzt zobaczy go i stan w gotowo ci. klepi c si po o dku. Wykona zamiast tego seri ci i pchni .Drowem wojownikiem! . W jego lawendowych oczach p on ogie . . -Czy pogodzi e si ju z czynem.To twoja szansa. .Wahasz si . .drwi Zak. Wyci gn z pochwy jego siostrzane ostrze i ruszy zdecydowanie w stron Drizzta.roze mia si Zak.Czy potrafisz przetrwa ? . by Drizzt móg zrozumie ka de jego s owo. by moje krzyki mog y odbija si w twoich wspomnieniach. e jeste drowem wojownikiem. Odpiera ataki i kontynuowa lekcj . .Chod zatem i zabij po raz drugi . odbijaj c ostrze desperackim ruchem i o w os mijaj c si ze mierci . Zak spojrza raz jeszcze na swój miecz i wiedzia ju . ka dy cios wymierzaj c w ywotne organy. Zak jednak nie zna zm czenia. a nawet mistrzowie b d . który pope ni e ? Jedyn odpowiedzi Drizzta by o w ciek e warkni cie i kolejny atak.Wiesz. za którego si podajesz! Czubki sejmitarów Drizzta powoli opad y na pod og .Jeste a tak pewny siebie? .Jak e g o ne s te krzyki . Fechmistrz nie odezwa si . M ody drow móg wkrótce zosta niezrównanym wojownikiem. . by przyjrze si u miechowi Drizzta.B d pami ta wszystko. Drizzt otrz sn si . które zmusi y Drizzta do rozpaczliwej obrony. uparcie pod aj c za Drizztem. Fasada? A mo e m ody drow wybaczy ju sobie to.Wyryj swe imi w salach Melee-Magthere i sprawi . unikaj c pchni cia i wykonuj c mia y kontratak.Odbijaj si ca ymi stuleciami w twojej g owie. co si czuje.krzycza Zak.Co za przyjemno kryje si we wbiciu miecza w cia o wysokiej kap anki . . którego nawet nie mo esz zacz rozumie ! Drizzt przeszed do ofensywy. .powiedzia . e to spotkanie z jego mentorem to co wi cej. by rozg osi swoje imi . Zak zatrzyma si . e rami m odego drowa zdr twia o. Fechmistrz przeszed do ofensywy. zanim odejd do Akademii? . czego mnie nauczy e . Udowodnij.Pretendujesz do tytu u. które przeznaczy a dla niego jego matka. co zrobi rycerzowi Mayi.Oszustem! .rzuci . To si nie liczy o. Inni uczniowie. . a twoja reputacja dotrze do Akademii jeszcze przed tob . mistrzem przewy szaj cym samego Zaknafeina. Akademia go zniszczy.Jeste tancerzem! . e odpowied b dzie brzmia a Änie". prawda.roze mia si . co musi zrobi . Uderzy mieczem w blokuj ce ostrze Drizzta z tak si . . ale Zak nie pozwoli mu na odpoczynek.Jestem wojownikiem . . . a ci cia sejmitarów nabra y nowej si y. e b dziesz ze mnie dumny.Czy masz serce drowa wojownika? . a ich uki uzupe nia y si doskonale. ale tak czy inaczej. ka de ostrze wydawa o si wyprzedza ruch tego drugiego. Drizzt oniemia . przypomnia sobie Zak.Ostatnia walka. Drizzt walczy spokojnie. Ch opiec ju si nie u miecha . . kiedy ich ostrza spotka y si w d wi cz cej furii. . a j ej usta szepcz do ciebie ciche kl twy! A mo e s ysza e kiedy krzyk zabijanych dzieci? Drizzt przerwa atak. ni zwyk y sparing. . cigaj ci po wszystkich cie kach twojego ycia.ci gn Zak.Nigdy ich nie s ysza e . Ch opak odskoczy .powiedzia .odrzek na to Zak drwi cym tonem. .obieca Drizzt. kiedy pope ni si morderstwo? .Fechmistrz roz o y szeroko ramiona. jak ciep o opuszcza jej cia o. .Zak mia nadziej . Drizzt by ju zgubiony.

zako czy szyderstwa p yn ce z ust Zaka pokazem walki zbyt doskona ym. którzy by je widzieli. Podniós sejmitary w sam por . Za ka dym ruchem sz y trzy nast pne. uda o mu si odeprze atak jedynym pozosta ym mu mieczem. Zablokowa kolejny atak i spróbowa stan na nogi. Jednym ruchem Zak odpi od pasa bat i uderzy nim. jakiej nigdy nie czu . ka demu ciosowi Zaka przeciwstawiaj c w asne ostrze. kiedy b dziesz przechodzi .sykn Drizzt. by zablokowa ci cie. . Cho Zak by rozkojarzony. O lepiony Drizzt poradzi sobie z nimi. nie zd y zareagowa na nag zmian . Tym samym szybkim jak b yskawica ruchem Drizzt uwolni pierwsze ostrze i wywin je. zadawa ciosy wysoko i nisko. przypominaj c sobie wszystkie te okazje. ÄDrizzt Do'Urden". licz c na przewag . . przyszpilaj c go do pod ogi. e jest celem polowania. Odsun si i spróbowa z innego k ta. e nie mo e ju d u ej znie oczekiwania. Fechmistrz zbli a si do niego wiedz c. Musia poczu fale bitwy. us ysze odg osy napastnika i przewidzie nadchodz ce ciosy. by mo na go by o wy mia . Zaknafeinie! . b d mówi .Zdrada! . a zataczaj cy si i j cz cy Drizzt by teraz atwym celem. którego nawet nie zacz e rozumie ! Drizzt ruszy wtedy z w ciek o ci . Zak poczu . który pokona najlepszego fechmistrza w Menzoberranzan". Czy tego pragniesz? . co ma zrobi . ÄTo ten ch opak. kontroluj c swe ataki. . które tak cz sto pomaga y mu w bitwie.krzykn m ody drow. obawiaj c si zako czenia. a on sam zatoczy si w ty . Ciekawo zacz a rozprasza mordercze instynkty Zaka. Drizzt natar seri ci .Drow wojownik? . jak da a mu utrata broni przez przeciwnika. a nie mog c uciec z pu apki.Nie tym razem. z lewej i z prawej. . zacz zastanawia si . Pozwoli Drizztowi zatrzyma inicjatyw przez kilka minut. Drizzt by genialny. Zak nie spodziewa si parowania. zatrzymuj c pchni cie kilka centymetrów przed gard em Zaka.szepta twoje imi . dlaczego Zak nadal walczy. ale Drizzt. Pozwoli . Zak ciska kulk w palcach. a poza tym nie wiedzia . Kiedy m ody drow ucieszy si ju ze zwyci stwa. potem kolejn . które uzna ju za najkorzystniejsze.Niech ci szlag . a Drizzt wybi mu bro z r ki.krzykn Drizzt. Zak wsun pust d o do sakiewki i wyj magiczn szklan kulk -jedn z tych. ale nadal nie rusza do ataku. by my le w ogóle o przej ciu do ofensywy. ci gle nie b d c pewnym tego. e idzie w dobrym kierunku. by prowadzi go jego czu y s uch. Jego g owa p on a w agonii.zgani go Zak.Nie przyjmuj tak atwo tytu u. lecz tylko go pokona . e cz ciej opiera ci ar cia a na pi tach ni na palcach stóp. Drizzt czu . ale nie rozumia dlaczego. wiat o o lepi o go. Zak odkry . a fech-mistrz wykona serie ataków. które poci yby na strz py wielu z tych. Drugi sejmitar Drizzta uderzy w czubek jego miecza.oznajmi Drizzt. Maj c ca y czas ciasno zamkni te oczy Zak nie musia nic widzie . . chwytaj c kostki Drizzta i przewracaj c go na pod og . Drizzt usiad . zdaj c sobie spraw z tego. próbuj c oddali si od wiat a i od fech-mistrza. Nie chcia zabi swego nauczyciela. Odpowied Zaka przysz a w eksplozji wiat a ja niejszego ni cokolwiek.Mam ci ! . Jednym mieczem wykona leniwe pchni cie. zaskoczony. i by zbyt zaj ty bronieniem si przed nieustaj cymi atakami swego ucznia. gdy Zak obraca udawan przegran na swoj korzy . jak ma sobie poradzi bez zmys u wzroku. . które rozp ata oby mu czaszk . e nied ugo ju b dzie mu si udawa o broni przed fechmistrzem siedz c na pod odze. Pewien swej pozycji Drizzt zaatakowa nisko i mocno pojedynczym pchni ciem. a w jego g owie nadal hucza ból spowodowany wybuchem wiat a. Po raz drugi cios zablokowano. co sobie Drizzt wyobra a . Zak zamkn wcze niej oczy.

bo jeste lepy na rzeczywisto tego wiata. .odparowa Zak. jakie s konsekwencje posiadania takich umiej tno ci. Drizzt my la .Zawsze maj taki czar wiat a pod r k . . z pewno ci umrze. e u ywa em takiego wiat a przeciw samym kap ankom.Sztuczka kap anek Lloth .Zdrada . Drizzt Do'Urden. wiedz c.Zabi by mnie .Id zatem. mroczne elfy spojrza y na siebie w zupe nie innym wietle. . .sykn Drizzt po raz trzeci. mówi c o mordowaniu kap anek Paj czej Królowej. Stali twarz w twarz. próbuj c z agodzi gniew Drizzta.Zdrada .Czy a tak nienawidzisz przegrywa ? . Odwróci si gwa townie. poniewa zawiera y ziarno prawdy. by odeprze oskar enia Zaka. Wiedzia . e Zak si zbli a. bo wypierasz si tego. Zacz i . . a on sam. e s przyjació mi.A ty yjesz.Id zatem. Drzwi do pokoju zamkn y si za fechmistrzem z tak ostatecznym hukiem. Zawsze s konsekwencje! Zak skierowa si do swych prywatnych komnat.Tak dzia amy .krzykn na niego Zak. Albo staniesz si jednym z nich . e powinien to zrobi . Zak rzuci swój miecz przez pokój. prawie nieprzytomny osun si z powrotem na kamienie. .warkn ponownie Drizzt. czym jest twój lud. by zobaczy . . a tak e dlatego. czy nie pojawi si Zak. kim naprawd jeste . by spojrze na pusty kamie .sycza Drizzt. e tak si nie stanie. . .Jednak ból k uj cego wiat a by dla Drizzta zbyt wielki. .Ale nie zabi em . by zaatakowa go lub obj na po egnanie.Przegra znaczy umrze ! Mo esz wygra tysi c walk. a nawet wysokim kap ankom wi cej ni kilka razy. e Zak odwróci si na pi cie.warkn Zak.krzykn za nim Zak. by pój do Akademii.Nic nie rozumiesz? . trac c przy tym jeden sejmitar. ale przegrywasz zawsze tylko jedn ! . Zaprawd . z lito ci. potem wyci gn puste d onie. e krew odp ywa mu z twarzy. Twarz Drizzta wykrzywi a si . e Zak zacz postrzega swe zami owanie do zabijania kap anek jako tchórzliw ucieczk od nie rozwi zanych problemów. .U miechasz si . . . my la . W sercu wiedzia . To b dzie jeden czysty cios. nie widz c si nawzajem zbyt wyra nie i nie potrafi c przerwa kr puj cej ciszy. e wi zy mi dzy nim i Zakiem daleko wykraczaj poza zwyk e lekcje walki mieczem.Nauczysz si . Z d oni wybito mu drugi sejmitar. Drizzt wyszed powoli z sali treningowej. . Poczu . zanim mistrzowie Akademii zrobi to za niego. Pami taj jednak. Po d ugiej chwili czar magicznego wiat a wygas i w pokoju by o znowu tak jak dawniej. Drizzcie Do'Urden! .Id do Akademii i k p si w blasku swego talentu. . . .Tak czy inaczej.odrzek Zak.Id do Akademii i dowiedz si .przystawi miecz do gard a Drizzta. Drizzcie Do'Urden .powiedzia sucho Drizzt. . z apa Drizzta za koszul i postawi go na nogi.Mam jednak odwag przyzna . a on sam nie znajdowa nawet s ów. . M ody drow nie zna odpowiedzi na wiele .Pe en napi cia u miech przeci mu twarz. . by wbito ci sztylet w plecy.Tak dzia acie . ale przez wiele kroków patrzy ci gle na Zaka.wyszepta . ogl daj c si co chwila przez rami . jakiego zna em. cho jego serce szala o. Tak bardzo lubisz zabija ? Zabija drowy? Zak nie znalaz odpowiedzi na takie oskar enie. S owa Drizzt rani y go. *** Dinin przyszed po brata wcze nie nast pnego ranka.wyja ni Zak.

i wpatrywa si w kompleks Do'Urdenów. która z rodzin wykorzysta a pomy k jego matki i wyci a w pie jego pobratymców. a osoba. czarodzieja z trzeciego domu miasta. . poza Altonem.Ogie p onie na Narbondel .Czym jest to miejsce? . domu. kiedy wyszli na balkon. jak ma o zna sw ojczyzn poza murami w asnego domu. e cie ka. o którym mówiono. kiedy Opiekunka Ginafae zbiera a razem cz onków rodziny. e b dzie nast pnym celem Domu DeVir. SiNafay Hun'ett zako czy a jego poszukiwania tak nagle. Dom DeVir by ju zgubiony.zauwa y Dinin. nie mia a mu nic do zaproponowania. Paj cza Królowa zwróci a uwag na bro . Daermon N'a'shezbaernon. e Ginafae pragn a mierci jednego z grupy napastników. przypominaj c mu jego ignorancj i sugeruj c. braci i wszystko. G binowe gnomy by y najgorszymi wrogami drowów w ca ym Podmroku. dok adnie tak. S owa Zaka -w ciek o Zaka . opieraj c si o wielki grzyb. które zastawi y pu apk na ma ych ludzi w jaskiniach poza Menzoberranzan . tylko jedno wiedz c na pewno ² przez dwadzie cia lat jego w ciek o ani troch nie os ab a. Alton sp dzi dwadzie cia lat próbuj c pozna swoich wrogów. by powstrzyma drowy. jak to robi ka dego dnia poprzedniego tygodnia. Alton. Dwadzie cia d ugich lat. Alton my la o dniach Domu DeVir. pogr ona jest w mroku. co kiedykolwiek by o z domu DeVir. jak pos u y a si Ginafae. która by a jego nauczycielem przez ostatnich pi lat. Dwadzie cia lat obarczy o go baga em do wiadcze . któr mia przed sob . . Alton DeVir siedzia w milczeniu. u y a swych pochodz cych od Lloth mocy. Drizzt spojrza na miliardy kolorów i kszta tów. Kiedy Ginafae wypad a z ask Lloth. próbuj c odkry . w chwili upadku Domu DeVir zwyk y student. Dom..tylko dlatego. a jej potencja wydawa si niewyczerpany. zdaj c sobie spraw . jak on sam je wcze niej zacz . -Nie mo emy si spó ni na twój pierwszy dzie w Akademii. a potem jego przybrana opiekunka. by mogli rozmawia o swoich planach na przysz o .. Wtedy za pomog a patrolowi gnomów. . Teraz Alton siedzia i przypatrywa si domowi. Dziewi ty Dom Menzoberranzan. który zamordowa jego opiekunk .wyszepta . Ginafae by a najm odsz opiekunk w ród rz dz cych rodzin.wiruj cych w jego g owie pyta . mia teraz znacznie szersze spojrzenie na tamte czasy. które sk ada y si na Menzoberranzan.dzia a y silnie na Drizzta. Inna para oczu obserwowa a uwa nie. siostry. jak Dinin i Drizzt wychodz z Domu Do'Urden.

o ile ujdzie ci to p azem. które tworz ich wiat. dzia aj c dla wielu ró nych celów. Akademia. po tylu dziesi cioleciach. w którym propaguje si k amstwa scalaj ce spo ecze stwo drowów. W Menzoberranzan nie ma miejsca na wspó czucie. by u y ich jako kontrastu i wzmocnienia dla idea ów. absolwentach yj cych. którzy prze yli. rozkoszuj cych si yciem . s tak jawnie sprzeczne z codziennym yciem w Menzoberranzan. jak odkry em k amstwa na tyle wcze nie.. Przez . jak ktokolwiek mo e im wierzy . A mimo to wierzy. mojemu nauczycielowi.. e trudno zrozumie . Akademia Menzoberranzan przera a mnie. przynosi równowag wi kszo ci ras. e zdo a em to zrobi dzi ki Zakna-feinowi.Cz 3 Akademia. e wydaj si prawdziwe nawet wobec przecz cych im dowodów. Ta równowaga. które przyjmuj m ode drowy.w ród niegodziwych k amstw. jak uda o mi si prze y Akademi . które s mi najdro sze. które pod tym wzgl dem by y równie niebezpieczne. To miejsce. fa szerstwa powtarzane tyle razy. mysi o tym miejscu przera a mnie. Nienawi i ambicje piel gnowane przez tych amoralnych wyrzutków s zgub mego ludu. e mo na zrobi wszystko. kiedy pomy l o tych. a nie strach. by odebra je z r k tych.szed em wieloma drogami. a to w a nie wspó czucie. Nie wiem. któr oni widz jako si . zabijaj przyja czubkiem pob ogos awionego przez Lloth miecza. samospe -nienie jest dla nich najwa niejsz rzecz w yciu. S dz . nie ze wzgl du na fizyczny ból ani wszechobecne uczucie mierci . yj z przekonaniem. którzy ju na nie nie zas uguj . którzy s wystarczaj co silni lub sprytni. lecz przychodzi ono tylko do tych. K amstwa otaczaj drowy strachem i nieufno ci . poprzedza prawdziw wielko . Lekcje o prawdzie i sprawiedliwo ci. s abo ci . Nawet teraz.

Krzyki w ciek o ci przywódczy spo ecze stwa drowów. które sprawi y. ale Drizzt prawie ich nie zauwa y . by a niezwykle liczna jak na szko wojowników. szko a Lloth. co potrafi i jak jego spotkania z Zaknafeinem przygotowa y go do starcia z tymi. Klasa. Ten budynek b dzie domem Drizzta przez nast pne dziewi lat. M czy ni mieszkali w Arach-Tinilith tylko w czasie ostatnich sze ciu miesi cy studiów. Zgodnie z normami drowów by to najwa niejszy budynek Akademii. zarezerwowany tylko dla kobiet. Drizzt znalaz si na ich szczycie i przeszed mi dzy olbrzymimi kolumnami. którzy zaraz rozpoczn trening. W my lach mia jedynie trzy budowle.krzyki protestu przeciwko morderczej zdradzie. Szybko odegna wspomnienie nieprzyjemnego pojedynku.wojownicy jak on sam. wyci ta z jednego kamienia na podobie stwo wielkiego paj ka. Arach-Tinilith. Drizzt zastanawia si . Krzyki zabijanych dzieci. wysokich kap anek Paj czej Królowej. ze sztyletem ukrytym w bucie . Drizzt sp dzi tam pierwsze sze miesi cy dziesi tego i ostatniego roku nauki tutaj.pomys Dinina . Co jeszcze dziwniejsze. szko y magów. Akademii drowów. ja us ysza em krzyki . Dok adnie przed nim by a imponuj ca budowla. My li te nieuchronnie doprowadzi y Drizzta do ostatniego spotkania z jego mentorem. ÄONI´ Maj c na sobie strój szlachcica. Jego towarzyszami b d . w której by o dwudziestu pi ciu drowów. jak si zorientowa . jak jego umiej tno ci b d si mia y do tego.do wiadczenia jego d ugiego ycia. mroczne elfy z dziedzi ca . szko y wojowników. Podczas gdy Sorcere i Arach-Tinilith by y do wdzi cznymi budowlami. pod natarczywymi spojrzeniami dwóch stra ników. którzy przecie równie trenowali ze swoimi fechmistrzami.Drizzt wspina si na szerokie schody prowadz ce do Tier Breche. po jego prawej stronie. kilku z tych pocz tkuj cych studentów by o szlachcicami. które na zawsze w niej pozostan . . a tak e niewygodne spostrze enia i . które odbija y si echem w mojej g owie.Drizzt Do'Urden 12 Ten wróg. Piramida Melee-Magthere. e zgorzknia i które tyle go kosztowa y. Po lewej sta spiczasty stalagmit wie y Sorcere. najwa niejszy dla Drizzta budynek znajdowa si pod cian . studentów ostatniego roku Melee-Magthere. Na dziedzi cu znajdowa y si ze dwa tuziny drowów.

e obróc si nagle przeciwko nam i odepchn nas od siebie. Wokó niego studenci z trudem oddychali.Co wiesz o powierzchni? .Nawet w nocy. ni istniej wielkie domy. kropki wiat a.Witaj . . .Siadajcie lub stójcie. Melee-Magthere by o tu przed nim. Drizztowi zaczyna o si to wszystko podoba . . jak szybko w pomieszczeniu zrobi o si cicho. co to znaczy? Czy wiecie sk d przyszli cie. nazywali my ich rodzin ! Nie mogli my wiedzie . . co jego dom. Hatch'net spojrza na niego powa nie. .powtórzy zrozpaczonym tonem.Drizzt Do'Urden z Daermon N'a'shezbaernon. Teraz nie by o czasu na podobne rozwa ania.nie mo na uciec przed niezliczonymi niebezpiecze stwami powierzchni.warkn jeden z mistrzów. W tych odleg ych czasach chodzili my rami w rami z bladoskórymi elfami. e Drizzt nosi to samo nazwisko. który nosi przy pasie miecz i sztylet. . a jego twarz wykrzywia straszliwy grymas.sykn Mistrz Hatch'net.Kelnozz z Domu Kenafm. zastanawiaj c si . jakiego nauczy a go opiekunka Malice.To prawda! . czy pozwalaj c grupie przy czy si . kiedy blask wspina si po Narbondel. . upewniaj c si . w naszej niewinno ci. dawniej. podobnie jak inne jaskinie Podmroku. jakby opowiada przera aj c histori na dobranoc .Jeste cie drowami .odpowiedzia automatycznie Drizzt. czy osi gnie wi cej bij c studenta za przeszkodzenie mu. Niegdy nasz lud przemierza wiat powierzchni . . a czasem mniejsza kula srebrnego ognia szpec b ogos awion czer nieba. kiedy kula ognia chowa si za kraw dzi wiata . Wspomnienia tego.Szlachcic .krzykn który ze studentów. Po tym jak traktowano go w domu. wyrzynaj c nasze dzieci i starców! Z e faerie ciga y nas be lito ci przez wiat z . Domu Do'Urden. . Drizzt zobaczy swego brata.e go nie widzi i nie oczekiwa specjalnego traktowania. mistrz wyj bat i . pi tnastego domu .powali jednego z nich z nóg. rozumiej c co oznacza fakt.rozleg si za nim g os.Nie wnosicie tu broni! Hatch'net przeszed powoli przez pokój.pytania Zaka.Ka dego dnia.zacz mówi mistrz. przynosz c godziny wiat a ja niejszego ni karz ce czary kap anek Lloth! . dok adnie w taki sposób. Nie mogli my wiedzie . . Dziewi tego Domu Menzoberranzan . Kelnozz pok oni si nisko. . e wszystkie pary oczu ledz uwa nie jego ruch. e by y uosobieniem zdrady i z a. najwi kszy sprawdzian i najwi ksza lekcja w jego dotychczasowym yciu.To nie mo e by prawd ! . . niezbyt cz sto my la o sobie jako o szlachcicu. -Uwa ali my faerie za swych przyjació . . . je li b d si oci ga . . Drizzt nie móg uwierzy . .Roz o y ramiona i spojrza w gór .Dawno temu.Jestem zaszczycony tw obecno ci . Sp dzono ich kilkoma bocznymi korytarzami do owalnej komnaty. Odwróci si nagle i stan twarz w twarz z Drizztem.Spojrza na ozdobne pasy uczniów. a mistrzowie zacz li wykrzykiwa . ale udawa . co si stanie. Dinina. wielka kula ognia unosi si w puste niebo. by spojrze na innego nowicjusza. kiedy baty zacz y trzaska . Widz c. jak chcecie! . . . i który wydawa si jeszcze bardziej zdenerwowany ni Drizzt uspokajaj cy widok. e dwóch uczniów szepcze co na boku. Drizzt odwróci si . co przyniesie nast pny dzie .ci gn Hatch'net.zauwa y Kelnozz. Drizzt wzdrygn si i pokr ci g ow . Kiedy st pali my po wiecie powierzchni.Wstr tne miejsce .mówi dalej Hatch'net. faerie! . czy znacie histori naszego ludu? Men-zoberranzan nie zawsze by o naszym domem.Jestem Hatch'net .powiedzia nowicjusz.rzuci nagle. odwracaj c si do reszty grupy.Rozumiecie.Mistrz Wiedzy.odrzek .tak jak mu nakaza .trzask! . decyduj c si na drugie rozwi zanie. Ten pokój b dzie wasz sal wyk adow przez pi dziesi t cykli Narbon-del. Jednak mi a chwila szybko min a wraz z nadej ciem mistrzów. Drizzt ruszy do Melee-Magthere w ród pozosta ych uczniów.

odpar mistrz. Drizz t przyjmowa taki stan rzeczy ze stoickim spokojem. których aden z uczniów nigdy nawet nie widzia . Opiekunki rz dz cych rodzin rozumia y dobrze warto jego wy wiczonego j zyka. dlaczego do owalnej sali nie mo na by o przynosi broni.Chwa a Paj czej Królowej. przygotowywanie posi ków. To ona wzi a osierocon ras pod swoj opiek i pomog a nam walczy z wrogami.Powierzchni? . Krasnoludy. czego zapragniecie. nizio ki i wszystkie inne rasy powierzchni .Powierzchni? . by niesubordynacja pozosta a nie ukarana.krzycza Hatch'net. .Wy jeste cie drowami.rozleg si og uszaj cy krzyk.Chwa a Lloth! .s u enie starszym studentom i mistrzom.powiedzia cicho Drizzt. m cz ce godziny w owalnej sali nie pozostawia y uczniom zbyt wiele czasu na poznanie si . gdzie kamienie pokazuj gor co mocy wiata! Drizzt siedzia w milczeniu.a nawet rasy podziemia . nie wywa ony.duergary. e ten komentarz wciska s uchaczy jeszcze g biej w sie jego rozumowania. . które sp dza wicz c z Zaknafeinem. którymi nikt ju nie b dzie pomiata . by niemal najbardziej szanowanym m czyzn w Menzoberranzan. e maj wystarczaj co du o wrogów poza sob nawzajem. . co jednak tylko pomaga o Hatch'netowi w osi gni ciu po danych efektów. przypominaj c sobie d ugie godziny. Mieszkali w tych samych koszarach. Z cz stych bójek mi dzy studentami wnioskowa . w hipnotyczne konstrukcje przemowy Hatch'neta.Odb dziesz tam wszystkie wiczenia! Nie obawiaj si . -1 wtedy znale li my nasz bogini ! . Zawsze jednak przewa aj cym czynnikiem. które wytwarza y mi dzy uczniami szczególn wi przekonanie. Hatch'net znowu pozwoli . by y k amstwa mistrza na temat niebezpiecze stw na powierzchni. by my mogli odp aci naszym wrogom! .Jeste my drowami! . To ona . ni kiedy s u y swej matce i siostrom jako ksi s u ebny.przypomnia mu le cy obok Kelnozz. Kiedy wychodzi codziennie z lekcji. a ich odpowiedzi by y miecze i strza y! Przerwa .W rzeczy samej . które zapragniecie zamieszka ! . Hatch'net by mistrzem Wiedzy w Akademii przez ponad dwa stulecia. gdzie czujemy pod stopami dudni cy rdze wiata. gnomy. .daje nam teraz si i magi .nie dawa y im czasu na odpoczynek. T skni za wiczeniami praktycznymi. My prosili my o pokój.powtórzy Hatch'net ze miechem. . Elfy powierzchni nie by y jedynym celem ataków Hatc fneta. w adcami wszystkiego. *** D ugie.Kto chcia by wraca do tego upad ego miejsca? Niech faerie je maj ! Niech p on w ogniu lej cym si z nieba! My zaj li my Podmrok. który utrzymywa nad nimi pewn kontrol . z którymi cz sto handlowa y drowy i u boku których cz sto walczy y . . uwa aj c. e bro wypada mi z r ki . . zdobywcami ziem.Mamy lekcj za dwie godziny . pod wiadomie szukaj c r koje ci sejmitarów. e inni czuli si podobnie.powierzchni. ludzie.rozleg o si pytanie. sprz tanie budynku . nie ko cz cy si potok nienawistnej retoryki wymierzonej przeciwko wrogom. wiedz c. ch on c ka de s owo wielokrotnie wiczonej przemowy utalentowanego oratora. Pod koniec pierwszego tygodnia byli na kraw dzi wyczerpania.wszyscy oni znale li swe miejsce w wywodach Hatch'neta. . e to i tak lepiej. Drizzt zrozumia . Tak to by o ka dego dnia. . bo bieg o . Pierwsze tygodnie w Melee-Magthere przynios y jednak Drizztowi jedno wielkie rozczarowanie. Drizzt wpad . podnosz c w gór zaci ni t pi .Odpocznij troch .Wielka walka odb dzie si ju za dziesi cykli Narbondel -rzek Kelnozz.Czuj . zaciska pi ci z w ciek o ci. .rykn . Pewnej nocy usiad na brzegu ó ka i przysun swój sejmitar do l ni cych oczu. któr utraci e w czasie lekcji z mistrzem . podobnie jak inni nowi uczniowie. ale liczne obowi zki poza lekcjami z Hatch'netem . -Sejmitar jest ci szy. To ona poprowadzi a opiekunki naszej rasy do raju Podmroku. a jego twarz wykrzywi z o liwy u miech.

zaproponowa Kelnozz. *** . i w a nie ruszy na poszukiwania.powiedzia Hatc fnet.wyja ni Hatc fnet. Dwudziestu pi ciu uczniów ruszy o do akcji.Pokonajmy innych. . . a potem rozstrzygniemy spraw mi dzy sob .Niektórzy w trójki. .Walka rozpocznie si .W waszej klasie musi by kolejno . . kiedy Dinin przechadza si po pokoju. Pami tajcie.wyszepta Dinin i ruszy dalej. . .Je li mistrz mówi. by sprawdzi . na której odbywa y si wielkie walki. Razem mo emy mie szans . Ich waga. . . Inny mistrz. e b dzie walczy jeden na jednego.Dru yna? . . prowadz c magiczne elazne pud o wype nione drewnianymi kijami o najró niejszych kszta tach i rozmiarach. Wydawa o si to rozs dne. Ostro zako czone stalaktyty patrzy y na nich z góry. niektórzy si zatrzymywali.Jakie s zasady? .powiedzia do nich mistrz Hatch'net. Dla ka dego ze studentów by to pierwszy raz. inni biegiem ruszyli w mrok labiryntu. który szed przy jego boku. e przegra e . kiedy opuszcza Menzoberranzan. .Wygra . w których zaczniecie . nie wiedz c. kiedy kto z apa go za rami . Wola tradycyjne zasady walki.naciska Kelnozz. Klepn Kelnozza w rami i poprowadzi swego nowego sprzymierze ca do labiryntu.odpowiedzia Kelnozz z chytrym u miechem. Drizzt podniós je w gór i wykona proste ci cie. . by da s dziom mo liwo obserwowania walki z . któr w adacie . kiedy Drizzt oderwa wzrok od broni. Nadszed czas. Drizzt mia niewiele czasu. . jakby nie istnia a inna odpowied na to pytanie. ci ar i wywa enie odpowiada y sejmitarom. .zapyta Drizzt. wszed do komnaty.powiedzia krótko.a tak e jak si obawia równie w przysz o ci musia pogodzi si z panuj cymi tu zasadami.Wybierzcie strategi i znajd cie miejsca.zapyta Drizzt Kelnozza.Wybierzcie kij najbardziej przypominaj cy bro . to przegra e .odrzek Kel-nozz. do których tak si przyzwyczai y jego d onie. by si upewni . by rozwa y inne mo liwo ci. Przez nast pnych dziewi lat rzadko b dziesz wypuszcza t bro z r ki! Drizzt wsun sejmitar z powrotem do pochwy i po o y si na pos aniu.og osi Mistrz Hatch'net rankiem pi dziesi tego dnia.Mistrz powiedzia .Inni cz si w dru yny . a poniewa Hatch'net dolicza w a nie do siedemdziesi ciu pi ciu.Po to w a nie jest wielka walka. Nieco pó niej znale li si w do du ej jaskini. e mo e by tylko jeden zwyci zca . a stalagmity czyni y z pod ogi labirynt pe en dziur pu apek i lepych zau ków.zastanawia si Drizzt. ob o onymi mi kkim materia em. . .Na chwa Daermon N'a'shezbaernon . Drizzt nie odpowiedzia . na co przyda y si lekcje z Zakiem. Podszed do swego brata. kiedy dolicz do stu. a oczy Drizzta spocz y na odpowiedniej broni ² dwóch lekko wygi tych kijach o d ugo ci lekko ponad metr.Dlaczego nie ty. Podobnie jak to cz sto bywa o w jego dotychczasowym yciu . by si przyjrze ukszta towaniu terenu. Drizzt wywin broni raz jeszcze. Drizzt zdecydowa si znale w ski korytarz. Wsz dzie w jaskini porozwieszano k adki. .A zasady pojedynku? . arenie. skoro ju nie ja . Kelnozz rzuci mu pe ne niedowierzania spojrzenie.Ta cz waszego szkolenia dobiega ko ca . Dinin.Wiedzy wkrótce powróci. zwyci zca mo e by tylko jeden! Hatch'net i Dinin zebrali studentów przed budynkiem Melee-Magthere i wprowadzili ich do tunelu mi dzy dwoma paj kami stra nikami na ty ach Tier Breche. ile jest wart jego kolega.

Uciek .rozleg si g os mistrza.krzykn Hatch'net z wysokiej pó ki. . zastosowa wi c odpowiedni blok. z zamiarem zadania szybkiego.pokaza Drizzt gestami. Drizzt dotkn jego piersi najpierw jednym.góry. po jednym krótkim starciu. którego Drizzt zostawi za sob . Twarz Drizzta przeci szeroki u miech pewno ci siebie. O lepiaj ce uderzenie b yskawicy trafi o go w pier i rzuci o dziesi stóp w ty . ale to by najmniejszy z jego k opotów. e je li na placu boju zostan tylko oni dwaj . By o ich tam teraz tuzin. e dobrze zrobi .co by o mo liwe . Pojawi o si oczekiwane b kitne wiat o. prosto na jeden ze stalagmitów. Razem wypadli zza zakr tu. ale mistrz powiedzia po prostu -Nie! Wtedy u boku Drizzta znalaz si znowu Kelnozz.powiedzia mistrz do wysokiego ucznia. Ugi nogi w gotowo ci. uparty ucze zamachn si na Drizzta. Drizzt przekona si na czas. Ruszy wprost na Drizzta. Napastnik zacisn palce na posiniaczonym nadgarstku. jaki prezentowa w a ciciel w óczni. sprzymierzaj c si z Drizztem. e wyszkolony student atakuje innego wyszkolonego ucznia w tak prymitywny sposób. e jest ods oni ty i wytr cony z równowagi. Kelnozz zatrzyma si na chwil . Drizzt zablokowa cios jednym sejmitarem i ci drugim w nadgarstek przeciwnika. wszyscy niecierpliwie oczekiwali pierwszych star . a Drizzt stan twarz w twarz z drugim. gdzie stoisz! Ucze rzuci w ciek e spojrzenie Drizztowi i pos usznie po o y si na kamieniach. Kelnozz ruszy przed siebie. .Zosta e pokonany! . . bo chwil pó niej wysoki i agresywny student wpad na ich stanowisko. Drewniane sejmitary wykona y pó obrót. kiedy jego przeciwnik zaj pozycj obronn . a wokó jego spalonego cia a tworzy a si na tle zimnego kamienia otoczka gor ca. Musimy poszuka nowego sza ca. ale na widok le cego ucznia wybuchn miechem. kompletnie zaskoczony tak zaawansowanym odbiciem odkry . który rzuci si szybko do ucieczki. -Upadnij tam. bo Drizzt nie móg uwierzy . Kilka zgrabnych uników i ci . trzymaj c w d oni d ugi kij ukszta towany na podobie stwo w óczni. .powiedzia Drizzt do Kelnozza. . Drizzt zako czy pojedynek podwójnym pchni ciem w klatk piersiow przeciwnika. co si dzieje. Cierpliwo to nasz sprzymierzeniec! Kelnozz odpr y si . kilka uderze w wewn trzn stron ostrza broni przeciwnika i miecz oraz sztylet znalaz y si po bokach w a ciciela. ale wiedzia ju . by popatrze na lekki krok swego towarzysza.Zosta e pokonany . Ucze usun si na pod og wyj c z bólu. Mi kkie. W ciek y.Sto! . e . . a kiedy Drizzt spojrza w miejsce. Ich cierpliwo nie by a testowana zbyt d ugo. zanim napastnik zd y si zorientowa . niebieskie wiat o pojawi o si na twarzy ucznia. uderzaj c drzewcem broni. .Upadnij tam. wykonuj c rutynowe parowania o podobnym stopniu trudno ci. a potem drugim sejmi-tarem. Atakuj cy. zobaczy mistrza dzier cego ró d k .powiedzia jeszcze raz mistrz. Dobrze zrobi wybieraj c Drizzta. patrz c na wiat o b y-skaj ce z ró d ki mistrza. który obserwowa z k adki ich walk . U amek sekundy pó niej. e napastnik rzeczywi cie wybra t metod ataku. ale Drizzt zatrzyma go w w skim korytarzu mi dzy dwoma stalagmitami. Drizzt ruszy na pomoc rannemu. z którego emanowa o.Zosta e pokonany .nie b dzie mia adnych szans na zostanie zwyci zc . odbijaj c w óczni i kieruj c jej czubek ponad ramieniem przeciwnika. prosto na dwóch przeciwników.Chod . . . gdzie stoisz. dochodz c do wniosku. dzier cym w d oniach miecz i sztylet. a potem wywijaj c ni . by móc oceni talent m odych uczniów. Kelnozz ruszy za jednym z nich. .zacz . morderczego ciosu. posy aj c drewniany miecz na pod og . gdzie jeste my. Wszyscy w okolicy wiedz ju .Niech zm cz si walk z innymi.Pozwól im do nas przyj . Dla Drizzta by to najprostszy z ataków .Je li mistrz mówi.za prosty.

e wkrótce nadarzy si okazja do zadania ciosu. Odwa ny Berg'inyon wykona wtedy manewr najbardziej chyba znany Drizztowi: podwójne pchni cie dolne. Berg'inyon nie przyniós wstydu swojej rodzinie. Trafili na skrzy owanie korytarzy. przy czym ten pierwszy by bardziej ni troch pod wra eniem. kto jeszcze nie podniós dzi broni. odpowiednie w tej sytuacji parowanie. potem drugiego dok adnie w pachwin . w którym sta a grupa trzech szlachciców z przywódczych domów. . spadaj c na Drizzta z ró nych stron. Zaatakowa go skomplikowan seri fint i ci .przegra e . którzy stali po jego lewej. Nie wiedzia nawet. jak na twarzach jego przeciwników pojawia si frustracja. Niezadowolony jak zwykle Drizzt zareagowa pod wp ywem impulsu. jak i Kelnozz. Drizzt rzuci si szczupakiem w szczelin w cianie. ale wymierzy doskonale! Hatch'net gwizdn cicho. e jego brat sprosta wyzwaniu.wyszepta Hatch'net do Dinina. Jego ruchy by y zgrabne i szybkie.Berg'inyon z Domu Baenre . Przeciwnicy byli przebiegli i znali si do dobrze. Potem zmieni kierunek. który ukry si tu. . odbijaj c oba ostrza sejmitarem trzymanym w lewej r ce. który teraz dorasta do tego tytu u. który z pewno ci zako czy by walk na niekorzy Kelnozza. . Ten przeciwnik.krzykn Kelnozz zza oddzielaj cej ich ciany stalagmitów. maj c przeciwników w jednej linii i zada dwa ciosy praw r k . a Kelnozz star si z trzecim. po czym pozna . Zabawmy si troch ! Drizzt s dzi . . przy czym ich miecze znajdowa y si w odleg o ci kilkunastu centymetrów od siebie. jak wa na jest ta walka i mia nadziej . Hatc fnet skin g ow z aprobat .Pomocy! . i obaj z Drizztem ta czyli przez wiele minut.powtórzy Kelnozz.Bitwa rozgorza a na dobre. Wtedy przeciwnicy zdublowali swój ruch.mówi dalej Kelnozz. zmuszaj c go do cofni cia si . Drizzt ruszy na dwóch uzbrojonych w miecze. jak zobaczyli zarówno Drizzt. Drizzt poderwa si na nogi. chwycili si za zranione miejsca i osun li na kolana. odpieraj c ka dy atak. Zgodnie wypu cili bro . Drizzt wykona dolny krzy doskonale. Nast pne starcie nie by o takie atwe. zr cznie wyrzucaj c stop miedzy r koje ciami swych broni i wymierzaj c kopniaka w twarz przeciwnika. a jednak zachowywa y doskona harmoni . by pope nili b dy. wykonuj c identyczne pchni cie. Drizzt zobaczy . to przegra e ! . Jego sejmitary pracowa y niezale nie od siebie. zgodnie z naukami Zaknafeina. próbuj c znale s owa przeprosin.Chod . Drizzt zobaczy Kelnozza zepchni tego seri udanych ataków do defensywy niedaleko od siebie. kiedy obaj mistrzowie kierowali wiat o na pokonanych.Jest dobry! . Z pocz tku broni si tylko.szepn . ale Zak nauczy go techniki takiej potyczki. a potem wpad w wygodny rytm i pozwoli przeciwnikom si zm czy . Drizzt zatrzyma si . . Z pobliskiej k adki obserwowali ich Mistrzowie Hatch'net i Di-nin. Drizzt odsun si w bok i wykona ci cie z góry. w adaj cy dwoma mieczami. Og uszony syn Domu Baenre upad na przeciwleg cian . e drow tam by . okaza si by najtrudniejszym przeciwnikiem Drizzta jak do tej pory. Jego sejmitar trafi najpierw jednego. nie uzyskuj c nad sob przewagi. . . a Dinin puch z dumy.Obur czny . Drizzt znalaz si mi dzy walcz cymi i odbi atak. poderwa b yskawicznie na nogi i wyko czy czwartego przeciwnika. Drizzt nie mia do wiadczenia w walce z wieloma przeciwnikami. Wzruszy ramionami i poszed za nim. opad na jedno kolano. kiedy kierowa wiat o na twarz najnowszej ofiary Drizzta. by zastanowi si nad swoim ostatnim ciosem. e jego towarzysz jest troch zbyt butny jak na kogo . Ich ataki uzupe nia y si . by zada pchni cie w plecy.powiedzia kiedy Zak o Drizzcie. Dinin zrozumia .

. kieruj c wiat o na Drizzta.Wiedzia em. Otoczy si kul ciemno ci. Na ten g os Mistrz Hatch'net rozproszy ciemno .krzykn Drizzt. . Drizzt nie móg powstrzyma u miechu. a jego twarz l ni a teraz wstydem i gniewem. Drizzt poczu na policzku zimny kamie . .Jestem pokonany . Berg'inyon po o y obie bronie na kamieniach i osun si na nie. które powali o go na kolana. Uda o mu si spojrze w ty dok adnie na czas. zawsze ch tny do walki na lepo. . ale Drizzt wpad w ni bez wahania. Na jego twarzy pojawi o si niebieskie wiat o. lecz bole nie celnym powiedzeniu Zaknafeina: ÄTak dzia amy!" .szepn znowu Hatch'net do swego rozpromienionego towarzysza. Czy by tu kto . tylko o sarkastycznym. ko cz c j ci ciem w ods oni ty kark Berg'inyona.Dobry g upiec. Oszo omiony Berg'inyon nie potrafi sobie poradzi z maj cym przewag przeciwnikiem. czuj c kij. Drizzt zaatakowa syna Domu Baenre seri ciosów. e to parowanie nie jest dobre! .Jest dobry .roze mia si Hatch'net. ale my la tylko o przesz o ci.G upiec . a potem spogl daj c na Dinina.oznajmi m ody Baenre. kogo nie móg by pokona ? Poczu wtedy uderzenie w ty g owy.. Dinin skrzy owa ramiona na piersiach. ju teraz ciesz c si z nast pnej okazji. by zobaczy odchodz cego Kelnozza. kiedy b dzie móg pokaza now obron przed podwójnym pchni ciem Zakowi.

pokaza gestami.Z ca pewno ci drugi . a w najgorszym wypadku by drugi . e nie mia bym z tob szans. . móg by wygra .warkn g o no Drizzt.. by podobna zdrada mia a miejsce w Akademii. .Nie w rankingu mistrzów .powiedzia Drizzt Kelnozzowi. . e mog em poczeka nieco d u ej. a ciep o jego r k by o doskonale widoczne dla widz cych w podczerwieni oczu Drizzta.Gdyby my walczyli razem. Powiniene by szcz liwy. Pokój wokó nich by czarny. Do wiadczony drow wojownik. . a jest z domu rz dz cego w Menzoberranzan. Drizzt pozwoli . by s owa Kelnozza pozosta y bez komentarza. Teraz. sko czy bym wy ej. z czego zdawa sobie spraw Kelnozz.Dlaczego? . dopóki nie stan em po twojej stronie.Posiadanie wy szego miejsca oznacza tylko. g upi Drizzt nie zaatakuje go za wcze niejszy czyn .. Kelnozz spodziewa si tego spotkania. .Ósmy to nie tak le . . . jakiego widzia em. . a ich rozmowy nie s yszeli inni uczniowie. nie mog c doczeka si odpowiedzi od pewnego siebie mieszczucha z Domu Kenafin.odpowiedzia Drizzt. . a szybkie ruchy d oni odzwierciedla y jego gniew.Berg'inyon jest dziesi ty. Ju wcze niej rozpozna naiwno Drizzta. Szelest za drzwiami zmusi Kelnozza do powrotu do j zyka znaków.Zrobi em to. jakiego widzia em w czasie walki . e Kelnozz rozejrza si wokó nerwowo. powinien rozumie . jak to ustalili my. w chwili kiedy Drizzt pyta go o zasady walki. powinien orientowa si w nich lepiej. wyczerpani walk i nie ko cz cymi si obowi zkami. Mo e gdyby pokona jeszcze kilku. e wi cej uczniów b dzie chcia o umie ci sztylety w moich plecach. . to Berg'inyon mo e zosta kucharzem w jakim podrz dnym domu - .Berg'inyon by najlepszym wojownikiem.zapyta Drizzt. e si k óc . co musia em zrobi . a gdyby mistrz us ysza .Mia ci jak na widelcu. nie móg bowiem uwierzy . Drizzt zada pytanie tak g o no. ni na trzecim miejscu w klasie. . . Kelnozz u miechn si twardo.13 Cena wygranej Zdradzi e mnie . . e jedyn zasad rz dz c jego yciem jest d enie do zwyci stwa. e nikt nie b dzie ci zazdro ci twojej pozycji.szepn Kelnozz. Powinni ju spa o tej porze.Od pocz tku wiedzia em.zemsta powodowana z o ci nie le a a w jego naturze.odpowiedzia Kelnozz w j zyku gestów. cho teraz uwa am. kiedy tej samej nocy znale li si w barakach.odrzek Kelnozz. szczególnie szlachcic.Czego nie rozumiesz? . Jeste najlepszym szermierzem.Je li o mnie chodzi.

Czeka em dwie dekady. .Wolno ci zrobi wszystko.Jest dziesi ty.Tak .Jest jedna regu a . . .warkn Drizzt. .nasza matka opiekunka .obieca Alton. co pozosta o z jego prze artej kwasem uchwy na smuk ym nadgarstku.S ysza em o talencie. na jaki pozwoli rada rz dz ca! Alton nie mia niczego.powiedzia Alton.Pewnego dnia otrzyma to miejsce.pokaza gestami.Starcie? . . które dadz ci zemst .ostrzeg Altona. stukaj c niecierpliwie palcami w niewielki stolik stoj cy w najwy szej komnacie jego apartamentów. co móg by przeciwstawi gro bie. Powiedz mi o mojej zem cie.rzuci Masoj.Nawet si do niego nie zbli ysz. jaki ma do broni. .Zdradzi e mnie.Ja jestem ósmy . dla Domu Do'Urden? .zacz . Opiekunka SiNafay .zapyta Alton. . Ton g osu Altona sta si nie mniej ponury. by zaj to miejsce! .Przypominam ci.. co w podczerwieni wygl da o.. Opiekunka SiNafay przedstawi ci jako oszusta i morderc i ukarze w ka dy sposób. podkre laj c nazwisko. S owa.Powinien by pierwszy .odszczekn Kelnozz.Dobry wynik. Je li SiNafay obróci si przeciwko niemu. bez rodziny poza Hun'ett.Wygra em starcie. . .zapyta spokojnie. . Kelnozz wzruszy ramionami. jakby nagle urós . e b dzie on pierwszym celem mojej zemsty. to wszystko! . a ja. . Jego mier przyniesie ból zdradliwej Opiekunce Malice! Masoj dostrzeg rodz cy si problem i zdecydowa si zdusi go w zarodku. co ujdzie ci na sucho. . Wygra em starcie.Opiekunka SiNafay ma plany. bym móg przetrwa lata oczekiwania.. By wyrzutkiem.Ósmy w klasie po wielkiej walce . o jakiej marzysz . Drzwi do pokoju otworzy y si na o cie i do pomieszczenia wkroczy mistrz.Je li rozpoczniesz wojn z Domem Do'Urden albo cho by zmusisz ich do obrony jakim czynem nie uzgodnionym z Opiekunk SiNafay. Alton opar si na krze le i po o y to. uwa nie zastanawiaj c si nad s owami swego cichego wspólnika. a ja wykonam jej rozkaz. e przyj e zaproszenie Opiekunki SiNafay do Domu Hun'ett. .wyszepta jeszcze ciszej ni poprzednio -bo pos anie syna Domu Baenre by o zaledwie kilka ó ek od miejsca. . ale wypalone lady na cianach pozosta y -jako pami tka po kuli ognia Altona. Altonie De-Vir . . którego sylwetka wyra nie odznacza a si na tle niebieskich wiate .z o y a na moje ramiona obowi zek zaj cia si Drizztem Do'Urden. .Kogo pokaza o niebieskie wiat o ró d ki mistrza? . Kelnozz Kenafin. . Takie przymierze wymaga pos usze stwa.Mo esz wi c poczeka jeszcze kilka . . Obaj uczniowie zgodnie po o yli si i zamkn li oczy i usta.Opiekunka SiNafay.przypomnia mu Kelnozz. .. .powiedzia Drizzt. a w jego g osie zabrzmia o wi cej gniewu ni zazdro ci. Zda sobie spraw . . Drizzcie Do'Urden i mam wy sz pozycj ! Tylko to si liczy! W gor czkowej dyskusji ich g osy podnios y si za bardzo. B d na niego uwa a .odrzek Masoj.Nie po yje na tyle d ugo.Ale nie pokona e .mówi dalej Masoj. nie b dzie ju mia sprzymierze ców. Alton rozkaza m odszym uczniom Sorcere naprawi zniszczenia w pokoju. zdecydowa em wi c. -Jaki plan ma SiNafay. jestem trzeci! . *** . w którym rozmawiali. ci gniesz na siebie gniew Domu Hun'ett.Ale móg bym pokona ci ka d broni . . .Widzia e go? . ..powiedzia Masoj.Dom Do'Urden szczyci si bardzo purpurowookim m odzie cem.a by mo e.Ale kto sta po wszystkim na nogach? .sapn Drizzt.sykn .. . które wypowiedzia na koniec Kelnozz wstrz sn y Driz-ztem do g bi. e nigdy jej nie by o.Nie skrzywdzisz go .Honor wymaga. Ostrzegam ci teraz. by pojedynek mia regu y . e jego przyja z Kelnozzem dobieg a ko ca . .

a na jego twarzy go ci otwarty. Matka nie zabroni a mu mówi Altonowi o przysz ym rozwoju wypadków. by wygl da a na korzystn . uparcie stara o si z ama Driz-zta. . M odzi uczniowie sp dzili wi kszo ycia obserwuj c starszych cz onków swych rodzin. Odwróci si i odszed . a w drugiej te same s owa. Opiera d onie na r koje ciach broni. co uzyska dzi ki zabiciu Nalfeina.by a zdrada pope niana przez drowy.i to jak cz sto . próbuj c dotrzyma mu kroku. obmy lony doskonale. Dinin by najstarszym synem Domu Do'Urden. zastanawiaj c si . jak inni mistrzowie chwalili zdolno ci jego m odszego brata. Drizzt nie móg wydusi z siebie s owa. Stan przed Drizztem swobodnie. ale rozumiane w kontek cie logiki jego starego mentora. celowo ogl daj c si czujnie za siebie. Prawda wydawa a mu si tak dwuznaczna. nie pozostawiono adnych ladów. Komplementy sta y si tak cz ste. Drizzt. kiedy stanie si prawdziwym zagro eniem dla wszystkich wielkich domów . Tutaj. pokazuj c potencja . Ka dy z nich docenia warto Drizzta jako sprzymierze ca.zamrucza Masoj. z broni w r ku. uwolni si od pyta o prawd ..Po czymy si znowu. ca e godziny pojedynków i wicze w ukrywaniu si bardziej podoba y si m odemu Drizztowi. elementów. . innowacje. Z pocz tku Dinin s ucha z rosn c dum . e uda o mu si kupi cierpliwo DeVira.. s dz c.Powiedzmy tylko. by teraz drugim synem domu i by mo e mia na oku tytu Dinina. Pozwoli . Pragmatyzm by zawsze bardzo dobrze wykszta cony u drowów.naciska Kelnozz. które niemal zawsze dorównywa y . Najbardziej zaskakuj ca nadesz a od Kelnozza z Domu Kenafin. Drizzt odwróci si do niego.Masoj wiedzia . .Cho by upadek Domu DeVir. o których mówi Zaknafein. kiedy tak wiele elementów spo ecze stwa drowów. czy kiedy b d mogli stawi czo a wiruj cym sejmitarom. tak trudna do zdefiniowania. e i tak za du o ju powiedzia . szczególnie w pierwszym roku. jakie dawali mistrzowie w obu r kach. *** W Akademii m ody Drizzt zazna wielu rozczarowa . Wielu mo nych Men-zoberranzan odetchn oby l ej. a do momentu. Po b ysku w oczach Altona Masoj pozna . Tu si doskonali . .a zwykle nawet przewy sza y . ale gdyby chcia a. tak wi c. Drizzt otrzyma wiele propozycji wspó pracy. przyjacielski u miech. Cz sto ogl dali go ze zbyt bliskiej odleg o ci! Patrzyli na Drizzta z pal c zazdro ci . sama by mu o nich opowiedzia a. jak widzia . po kilku miesi cach przepa mi dzy nimi tylko si powi kszy a. tym razem na szczycie klasy? . Równie koledzy Drizzta nie przegapili jego rosn cego geniuszu w wojennym ta cu. Je li Drizzt przyszed do Akademii z wy szym poziomem wyszkolenia ni jego koledzy. eby DeVir je zna . w jednej trzymaj c pogl dy mistrzów i ich wyk ady. do czaj c do Drizzta w tunelu prowadz cym do jaskini. Dzi ki temu badaniu Drizzt odkry .techniki standardowe. e nie mo e uciec przed jednym faktem: przez ca e ycie jedyn zdrad . obracaj cych ka d sytuacj tak. Fizyczny trening w Akademii. .zapyta wynio le m ody wojownik. kiedy w nast pnym roku nadszed czas na wielk walk . dzi ki któremu móg zosta jednym z najlepszych fechmistrzów w Menzoberranzan. których uczyli mistrzowie i tworzy w asne metody. by na tym stan o. gdyby. kochaj c te intrygi poprzedzaj ce wojn . e pot ga Domu Do'Urden wzros a i nadal ro nie. e najstarszy syn Opiekunki Malice zacz by zaniepokojony. Wa y lekcje nienawi ci i nieufno ci. Nauczy si patrze poza przyj te manewry obronne i ofensywne.Co ci tak dziwi? . jakby byli najlepszymi przyjació mi. który pogr y Drizzta dzi ki zdradzie rok wcze niej. e teraz musi post pi ostro nie.

cho naprawd chcia z ca ej si y wbi w ebra Kelnozza drewniany sejmitar. lecz tylko faktem. uczniu Baenre! . Wiedzia .sykn .Je li naprawd zas ugujesz na pierwsze miejsce. Drizzt znalaz Kelnozza w tym samym korytarzu. zanim si w ni zaanga owa . e ten przesta by pewnym swych ruchów. kto mnie zdradzi ? . posiada .Walczmy otwarcie i honorowo! Obserwuj cy wszystko z k adki Dinin pokr ci g ow z niedowierzaniem.Jak mog sprzymierzy si z kim . Jego s owa nie by y czcz przechwa k .Walka to wi cej ni szermierka! . pierwsz ofiar nie by nikt inny jak jego by y partner.stwierdzi Kelnozz. Drizzt.Jak inaczej móg by wygra ? .stwierdzi Mistrz Hatch'net. e Kelnozz nie przystanie na nic. stoj cy u boku najstarszego syna Domu Do'Urden.powiedzia Drizzt. wybieraj c uwa nie drog . poza absolutnym zwyci stwem. albo nigdy ich nie wypowiadaj! Kiedy za Drizztem rozleg si oczekiwany d wi k. ze swoj reputacj musia by podwójnie ostro ny. To by a arena Drizzta.krzykn Drizzt w ciemno .to tylko jako wrogowie. e w zakamarkach labiryntu nie kryj si sprzymierze cy jego przeciwnika. którego u yli jako bastionu rok wcze niej i zako czy walk pierwsz kombinacj ciosów. .Tego si nauczy em . z rado ci podejmowa wyzwania. ch opiec by ju w pó obrocie. w którym czu si najwygodniej. . . . a ja by bym g upcem. Udowodnij swe s owa. a po nast pnych dwóch godzinach zabawy w kotka i myszk . . Hatch'net zauwa y BergMnyona skradaj cego si za stalagmitem kilka jardów za Drizztem. wyjd i walcz ze mn otwarcie.Wszystko wyja ni si za chwil . zaczepiaj c nog o drut. Odszed po raz drugi. a liczba studentów zacz a si zmniejsza .Najstarsi synowie powinni uwa a na drugich synów o takich umiej tno ciach. .Wychod . Drizzt wyszed na otwarty teren. któr . Berg'inyon zachwia si . . .spiera si Kelnozz. . Dzia aj c sam Drizzt musia rozpozna dok adnie sytuacj przed ka d walk .Likwiduje ca sw przewag . bowiem koledzy z roku mogli chcie zako czy jego udzia w walce wcze niej. a w jego oczach wida by o rado z przewagi. bowiem jego pierwszym przeciwnikiem. *** Szcz cie odda o Drizztowi sprawiedliwo . Berg'inyonie Baenre. by upewni si . Drizztowi uda o si jako powstrzyma d o .krzykn syn Domu Baenre wyskakuj c z ukrycia. który przeci gn tam Drizzt i upad p asko na twarz.Zatem Do'Urden zostaje mistrzem . pokazuj c swoj pozycj .Ci gle g upiec .Nie zapomnia em o twoim podst pie! . Potem Drizzt ruszy w cienie.W tym roku jeste uwa niejszy.Drugie miejsce jest równie zaszczytne . .O to chodzi . ale tym razem Kelnozz nie poszed za nim. miejsce. . . . próbuj c takiego manewru po raz kolejny! . na placu boju sta o dwóch ostatnich: Drizzt i Berg'inyon Baenre..stwierdzi Hatch'net. . o wietlaj c twarz pokonanego syna Baenre.Boisz si ? .odpowiedzia ponuro. który Kelnozz przyj równie atwo jak Drizzt.zawo a .wymamrota Dinin. Drizzt natychmiast stan nad nim. Po dwóch godzinach pozosta o tylko pi ciu wojowników. . Drizzt spojrza na niego. A teraz twój brat stoi na otwartej przestrzeni. . .powiedzia ch odno . . jak s dzi . przyk adaj c mu czubek sejmitara do karku.Je li spotkamy si w walce . Potem Hatch'net star z twarzy Dinina pe en dumy u miech.Jako lepszy szermierz przestraszy Berg'inyona i sprawi .W otwartej walce mnie nie pokonasz.

Podczas gdy wojownicy rozpoczynali szkolenie w wieku dwudziestu lat. czyli nie tak d ugo w porównaniu do trzydziestu lat studiów czarodziejów w Sorcere lub pi dziesi ciu lat szkolenia kap anek w Arach-Tinilith. wyl garni g odu w adzy.najm odsi uczniowie wiczyli najci ej . Jednak w miar up ywu lat. ucz c si podstawowych zasad w adania magi . których nie móg zby machni ciem r ki. Dla Drizzta Akademia sta a si osobistym wyzwaniem. Wewn trz tych stworzonych przez siebie adamantytowych cian Drizzt odkry . które odebra u Za-knafeina. kiedy rzeczywisto zacz a napiera na niego mocniej. a obowi zków mia z up ywem lat coraz mniej . Ich te pokona . wpajano im idea y tak bliskie sercu Paj czej Królowej. pod kierunkiem kap anek z Arach-Tinilith. jedyn rzecz . e przetrwa to nie zmieniony. Mistrzowie nie mieli Driz-ztowi wiele do pokazania po szkoleniu i naukach. czarodzieje mogli zacz studia w wieku lat dwudziestu pi ciu. e nikt w klasie Drizzta nigdy go nie pokona i rok pó niej wyznaczyli go do wielkiej walki z uczniami o trzy lata od niego starszymi.dzi ki czemu móg po wi ca wi cej czasu samokszta ceniu. preludium do uko czenia szko y. M odzi wojownicy sp dzali pe ne dwa lata na nauce taktyki walki w grupie. Pierwsze sze miesi cy sp dzali oni w Sorcere. . a kap anki musia y poczeka a do czterdziestki.*** Cho Drizzt nie czu dumy ze swego zwyci stwa w drugim roku. Ostami rok w Akademii poszerza wykszta cenie wojowników. Sejmitary zosta y jego jedynymi przyjació mi. Dla mistrzów sta o si oczywiste. Akademia by a miejscem nieustaj cej ambicji i zdrady. bardziej ni wszystko inne w Menzoberranzan. Drizzt obieca sobie. Pierwsze cztery lata w Melee-Magthere po wi cano walce jeden na jednego oraz pos ugiwaniu si broni . prywatn klas wewn trz nieprzeniknionej zas ony z sejmitarów. pomimo e zawi zano przeciwko niemu wiele spisków. a tak e rok pó niej. a cho Drizzt narusza t hierarchi swymi umiej tno ciami. wiczy w ka dej wolnej chwili. Pó niej jednak lekcje stawa y si trudniejsze. Przez wszystkie te lata uczniów poddawano indoktrynacji. a kolejne trzy lata po wi cali na stosowanie tej taktyki w walce u boku oraz przeciwko czarodziejom i kap ankom. które mog yby zatru mu serce. k amstwa o nienawi ci. a nast pne sze . e mo e ignorowa wiele z niesprawiedliwo ci. by a ci le zhierarchizowana. który okre la ca e ycie drowów. Wygra wielk walk równie na trzecim roku. Uwielbia taniec ostrzy i harmonie ruchów. które utrzymywa y spo ecze stwo drowów w stanie kontrolowanego chaosu. nie mo na by o zmieni jego miejsca jako ucznia. by bardzo zadowolony ze swych rosn cych umiej tno ci. Akademia. Drizzt coraz cz ciej znajdowa si w sytuacjach. któr widzia wokó siebie i e w jaki sposób potrafi oddzieli j od s ów. Jako wojownik mia sp dzi w Akademii dziesi lat. jakiej odwa y si zaufa .

by si zatrzyma . teraz by y tam adamantytowe ostrza. a do tego wrogimi potworami. podobnego do kraba . kiedy w korytarzu przed nim zal ni o ciep o cia a. niczym szepcz cy wiatr. a Mistrz Hatch'net i dziesi ciu innych sz o za nim w odpowiednim szyku.mieszka ca Podmro-ku.i nast pnie stracono . Jednego odes ano . Byli studentami dziewi tego roku. Czasami tunel zamyka si wokó nich. Dzie po dniu Drizzt i inni starali si utrzyma sta gotowo . Z dwudziestu pi ciu uczniów pozosta o tylko dwudziestu dwóch. prowadzi Mistrza Dinina i pozosta cz klasy na podobne wiczenia.za nieudan prób zabójstwa wy szego rang studenta.14 Nale ny szacunek Cicho szli tunelem wij cym si . Mo e to by o co w g osie Mistrza Hatch'neta. jakich mogliby napotka .sztylet w sercu naturalnie powoduje mier .tak nazywa te wiczenia Mistrz Hatch'net. Drizzt. Nawet on dostarczy rozrywki tylko na krótk chwil . ka dy krok stawiaj c ostro nie i po ka dym zatrzymuj c si w nas uchiwaniu. a potem b yskawicznie wspi si na pó k ponad wej ciem do bocznego tunelu. Tak czy inaczej Drizzt wiedzia wystarczaj co du o. by móg si przez niego przecisn jeden mroczny elf. zanim patrol drowów zd y si do niego zbli y . doskonale wykute i miertelnie ostre. które mówi y pod wiadomie Drizztowi. Patrole wiczebne . e owe Ä wiczebne patrole" mog doprowadzi do spotkania z prawdziwymi. Tego dnia Drizzt czu si inaczej. Przez trzy miesi ce wicze grupa napotka a tylko jednego potwora. bowiem uciek mi dzy ska y. subtelne wibracje. cho ostrzega uczniów. owc jaskiniowego. szeroki tylko na tyle. W innym pobliskim tunelu Berg'inyon Baenre. . uczonymi dzia ania w ka dym z mo liwych krajobrazów Pod-mroku i znaj cymi zachowania wszystkich wrogów. znajduj cy si na pierwszym miejscu w swojej klasie. Pokaza reszcie patrolu. a trzeci umar z przyczyn naturalnych . których ciany i sufity pozostawa y poza zasi giem ich wzroku. e w labiryncie s inne istoty. Byli drowami wojownikami. by zaufa swoim instynktom i nie by zaskoczony. a mo e d wi czenie kamieni w jaskini. a praktycznych wicze w ogóle. ostatniego w Melee-Magthere i wiczyli poza Menzoberranzan równie cz sto jak na terenie miasta. prowadzi grup . U ich pasów nie wisia y ju patyki. Innymi razy znajdowali si w wielkich jaskiniach. drugi zosta zabity na arenie w czasie wicze . który zajmowa w klasie drugie miejsce.

a zimny metal szabel wyznacza mu drog . Krok Drizzta sta si pewniejszy.zapyta Mistrz Hatch'net. niepewnych jak daleko i po której stronie znajduje si zagro enie. ale rozwa a tak e korzy ci p yn ce z post powania ch opca.Wiesz. dlaczego mistrz nagle przeszed na j zyk gestów.Czar ciemno ci nie powstrzyma hakowych poczwar . Drizzt nie potrafi zrezygnowa z pasji i po piechu. Trzaski rozbrzmiewa y teraz wyra niej.Kiedy intruz wszed do g ównego tunelu. . s ysz je równie hakowe poczwary.Ksi niczka z Domu Baenre! W tunelach widziano potwory! .pokaza Hatch'net Drizztowi. pop kanej ciany. .Przynosz wie ci o alarmie. ale Hatch'net ode-gna ich gro nym spojrzeniem i rozkaza Drizztowi rozmieszczenie ich na pozycjach obronnych. Hatch'net zorganizowa patrol w grup po cigow . .zapyta Hatch'net. cho wielu cz onków patrolu rozgl da o si niespokojnie.Jakie potwory? . Nie chcia straci tak utalentowanego ucznia jak Drizzt. Wszyscy cz onkowie patrolu t oczyli si wokó . ale Drizzt nie czeka .p acz cym . a on wiedzia . Zobaczy pi wielkich bestii. niczym odg os uderzaj cych o siebie kamieni. . docieraj c do cia a.Poklepa Driz-zta po ramieniu i ruszyli razem przed siebie. . . lecz szcz kanie wyczekuj cych potworów i st umione krzyki dziecka. w jego lawendowych oczach zap on y ponure ognie. Nie s ysza teraz echa. jak najlepszy z nich ginie wykazuj c si g upot . odpowiedzia na jego pytanie. Drizzt natychmiast przekaza wiadomo innym i po chwili wszyscy le eli w absolutnej ciszy. . by zrozumie .i wbi w ni ostrze. e biegnie ona prz ca d ugo ez korytarza. któr niepr dko zapomn . Drizzt nigdy nie widzia tych bestii.pokaza Hatch'net swoim o nierzom. e po tunelach poza Menzoberranzan mo na chodzi tylko jako cz onek patrolu! . d wi k zag uszaj cy trzaski i odbijaj cy si wsz dzie echem. kiedy rozpozna w ofierze innego ucznia drowa.przedmiotem.przypomnia wszystkim . cz sto u ywan przez drowy bro pierwszego uderzenia. To te .pokaza Hatch'net Drizztowi. dwie przyci ni te do cian i strzeg ce korytarza. a kiedy rozbrzmia znowu. Je li inni cz onkowie grupy zobacz . . To by krzyk dziecka. które temperatur bardzo przypomina y otaczaj ce kamienie. Drizzt wypad zza zakr tu i pobieg wzd u prostej.Ksi niczka Domu Baenre! .Trzeba znale szczelin w pancerzu tych istot . a trzy pozosta e ci ni te w lepej uliczce i bawi ce si jakim .Co ty tu robisz? . otaczaj cy patrol szale czym ha asem. jak szybko ucze nauczy si odró nia prawdziwy d wi k od echa. Mistrzu . e drowy nie s tak spokojne. e je li je s yszy. Jego czu e uszy wy apa y kroki patrolu gdzie za nim. a reszta uczniów wyci gn a si za nimi w szereg. Mistrz zacz wydawa rozkazy. Do takiej w a nie sytuacji przygotowywali si przez ostatnie dziesi lat i tylko spocone d onie pokazywa y. Hatch'net od o y kusz i wyj smuk y miecz. Kiedy prze lizn si za ostatni z zakr tów. z trudem odró ni ciep o potworów i ich pancerzy.Prosz o wybaczenie.pokaza na pistoletow kusz i za o on na ni zatrut strza k . G o ny trzask. a oddzia ustawi si w szyku bojowym. Drizzt ruszy biegiem. . ale wiedzia o nich wystarczaj co du o. Wtem pojedynczy d wi k zatrzyma wszystkich w miejscu. wykorzystuj c wszelkie posiadane . Hatch'net pozwoli Drizztowi prowadzi i by szczerze zaskoczony.Zgin o dziecko .Hakowe poczwary! . zaraz znalaz si na ziemi z dwoma sejmitarami przystawionymi do karku. Drizzt opanowa nerwy i poczo ga si dalej pó k . ale odbijaj c si echem od cian tunelu by y dla m odych drowów nieco myl ce. na jakie chcia yby wygl da .kontynuowa ucze . Drizzt cofn si natychmiast. Wspi si na pó k wisz c dziesi stóp nad pod og . . e po plecach przesz y mu ciarki. Krzyk sprawi . maj c nadziej . Hakowe poczwary polowa y u ywaj c zmys u s uchu czulszego ni jakiejkolwiek innej istoty w Podmroku.b aga student. b dzie to lekcja.

By drowem wojownikiem. krytycznej chwili Drizzt nie mia czasu my le o takich szczegó ach. e uda mu si przemkn obok nich i wykra dziecko. Przygniót Drizzta do ciany. o nierzem wytrenowanym i wyposa onym do walki. Hakowa poczwara cofn a si . kiedy sejmitary zacz y uderza w jego dziób. W tej straszliwej. wbijaj c si w mi kkie cia o i mózg potwora. zaskoczona furi napastnika i nie mog c nad y za rozmazanymi. a nast pnie odepchn si od . W ciek o zap on a w jego oczach tak wyra nie. ale zdawa sobie równie spraw . do tego co najmniej pi ciokrotnie ci sza. e dziecko yje. Ruszy naprzód. Stoj ca w pobli u hakowa poczwara rzuci a si na niego. Po chwili sta ju na potworze i w ciekle k u go oboma sejmitarami. l duj c niczym rozmazana plama u boku trzeciej istoty. By a ca kowicie opancerzona i uzbrojona w pot ne pazurzaste apy oraz d ugi i mocny dziób. Urywany szloch powiedzia Drizztowi.umiej tno ci krycia si . uderzaj c raz za razem w pancerz. Jego obawa o dziecko by a wi ksza ni strach przed niebezpiecze stwem. który w ciekle przekr ci ostrza w ciele przeciwnika. Wtedy patrol wypad zza zakr tu. dok adnie tak. pazurzast ap . opad mi dzy jego pot ne nogi i podci go. druga podnosi a w a nie dziecko. ale robi c to. Trzy takie potwory sta y mi dzy Drizztem i dzieckiem. przeturla po pod odze i stan na nogi. ale nie uda o jej si uciec od furii Drizzta Do'Urden. Ze lizn si z pó ki i stan z boku potwora. Jednak kolejny rozpaczliwy krzyk dziecka zabi w Drizzcie zdrowy rozs dek. Uwaga Drizzta szybko zwróci a si na ranne dziecko. Drizzt rozszyfrowa jej plan i nie próbowa nawet zej jej z drogi. mia za to nadziej . Dwie z hakowych poczwar ruszy y w stron pó ki. próbuj c wyrwa sejmitary. by Drizzt zmieni pozycj i zaj postaw defensywn . Potem jak sparali owany patrzy . jak chcia tego Drizzt. Drizzt po o y ostrze jednego sejmitara na ostrzu drugiego. je li nie okaza oby si to konieczne. e pozosta e dwa b dzie mia nied ugo na plecach. Zobaczy wtedy ksi niczk . Potem z czy r koje ci. by potwór móg si zgi w pasie. i jej ycie dobiega ko ca. Wsta i przeskoczy nad nimi. rozrywaj c piwa/wi i za-chlapuj c je krwi . ale Hatch'net i inni najwyra niej nie potrafili prze ama oporu stra ników i powstrzyma dwóch pozosta ych poczwar przed atakiem na jego plecy. wbi sobie sejmitary w brzuch. k uj cymi ruchami sejmitarów.Stra nicy! . obracaj c si zranionymi plecami do ciany. . tworz c z nich charakterystyczne ÄV" i wbi je w ty czaszki potwora z ca si . nawet jego pancerz nie móg ochroni go przed adamantytowymi ostrzami. e ma przewag nad tym jednym. Zamiast tego odwróci swe sejmitary i opar je r koje ciami o cian nad swymi ramionami. e jego sytuacja jest bardziej jeszcze desperacka. W oczach Drizzta determinacja zmieni a si we w ciek o . Drizzt wiedzia . Kiedy uderzy w niego czterystukilowy potwór. W korytarzu ju walczono. rozpaczliwie szukaj c szczeliny. ale jej pancerna skorupa by a zbyt sztywna.krzykn Drizzt. by przej obok stra ników. prawdopodobnie ratuj c ycie pierwszej czwórce z grupy. ale uderzenie potwora rzuci o go na plecy. a dziecko by samotne i bezbronne. Widz c niewielkie p kni cie na pancerzu istoty.krzykn ostrzegawczo. przewracaj c na ziemi .Nie! . kiedy jedna z hakowych poczwar podnios a sw ci k . Rozs dek nakazywa . W jego stron ruszy a tylko jedna hakowa poczwara. by je zmia d y . Potwór zapomnia o dziecku. jak poczwara k adzie kres krzykom dziecka. Nie czeka na to. Drizzt wiedzia . . le c u stóp jednego z potworów. jak dysponowa . chc c rozgnie go o cian . Istota odskoczy a. e nawet g upia hakowa poczwara zda a sobie spraw . Drizzt nie mia zamiaru walczy z potworami. Bestia by a dwukrotnie wy sza od Drizzta. Ci ki pazur rozora ramiona Drizzta. blokuj c mu drog ucieczki. zmuszaj c Drizzta do dzia ania. Drizzt skrzy owa r koje ci broni i wbi sejmita-ry w szczelin pancerza. Ch opak rzuci si naprzód. Hakowa poczwara stara a si rozpaczliwe kontratakowa .

Wtedy przyby drugi patrol. .Poza tob ! . .zauwa y jeden z uczniów z patrolu Dinina patrz c na cia o dziecka. Wysypa jej zawarto na d o .odparowa Hatch'net. -Ksi niczka Domu Barrison'derarmgo .Odszed e bez rozkazu! Zignorowa e przyj te metody prowadzenia bitwy! Wprowadzi e nas tu na lepo! Spójrz na cia o swego martwego kolegi! .Nie mog zignorowa faktu.Chcia em uratowa dziecko . Drizzt trzasn ostrzami swych sejmitarów w ge cie protestu.Dobra walka . Drizzt przygl da si temu z ciekawo ci . które dzisiaj wykonali cie. . .Hatch'net szala . by zobaczy . Korytarz zosta wreszcie oczyszczony. sprawdzaj c dok adnie lepy zau ek.Bachor si zgubi . . której wcze niej u y Drizzt. Mistrz Hatch'net zignorowa go.Ostrzeg em o stra nikach . .wykrzykn . ale narazi e reszt z nas swoj g upi brawur ! . mru c oczy. .Ch opiec! . . a mroczne elfy biega y wsz dzie. Znalaz szy si mi dzy trzema drowami.powiedzia inny ucze . Trzecia hakowa poczwara sta a teraz nad nim.Potem spojrza na Drizzta. walcz c przeciwko stra nikom.Ale z jakiego domu? Mistrz Hatch'net pochyli si nad male kim cia em i zdj z jego karku sakiewk . bior c pod uwag fakt.powiedzia z wyra n ulg . zatrzymuj c go w miejscu.Wszyscy chcieli my je uratowa ! .Jego krew jest na twoich r kach! . sta a si materia em treningowym dla Äpatrolu wiczebnego".stwierdzi . kiedy po chwili przyjrza si zw okom dok adniej.Nawet nie ksi niczka! . id c t sam pó k . tak rzadko widywanych w okolicach Menzober-ranzan.spiera si Drizzt.Przyj szyk i wracamy . e korytarze roi y si od prawdziwych patroli do wiadczonych wojowników.Do diab a z twoim ostrze eniem . . zauwa aj c oboj tno i spokój wi kszo ci swych towarzyszy. Inny ucze potwierdzi spostrze enia Berg'inyona. . . Dwaj wrogowie Drizzta nie yli. . . . podobnie jeden ze stra ników w korytarzu. rzucaj c pust sakiewk na ziemi i wk adaj c jej zawarto do kieszeni. Ma o prawdopodobne.wyj ka Drizzt. Uda o mu si uwolni jedno z ostrzy i trzymaj c je w d oni natar na potwora od ty u. e powali e dwie bestie i pomog e przy trzeciej.krzykn mistrz. . . . e z Domu Baenre . wskazuj c na martwego ucznia w korytarzu. e grupa hakowych poczwar. Drizzt nie przegapi tej rozbie no ci. czarodziejów.Wiedzia e . kiedy rozpaczliwie próbowa wyrwa bro z cia a ofiary. Stracili tylko jednego ucznia. .sykn Hatch'net. pokazuj c wszystkim emblemat jakiego ni szego domu.Nie z mojego domu . a Dinin i Berg'inyon wpadli w lep uliczk . kiedy pojawili si dwaj wojownicy. Drizzt musia ratowa si ucieczk . przewracaj c potwora na plecy.roze mia si . .powiedzia spokojnie Drizzt. Drizzt nie by tego taki pewien. hakowa poczwara poleg a w ci gu kilku sekund.Wszyscy si dzi dzielnie spisali cie.Nam mówiono.doda szybko Dinin. czy to naprawd jego m odsza siostra. Co dziecko robi oby samotnie w tych korytarzach? Jaki to dziwny zbieg okoliczno ci.Tylko jedna ofiara. co jest za zakr tem tunelu . Wracajcie do Menzoberranzan dumni z zadania. Berg'inyon Baenre przecisn si do przodu. Oddech mia teraz urywany. . Hakowa poczwara odwróci a si od Drizzta dok adnie w chwili. Potem roze mia si . ale Drizzt nie znalaz w tym pocieszenia. Drizzt zignorowa pieczenie pleców i swoje pop kane bez w tpienia ebra.powieo!zia innym. a nawet kap anek. ale tak e to nie mia o adnego wp ywu na jego dzia anie.ciany wspomagany si swego gniewu.Bez znaczenia.

Dwie hakowe poczwary! Nawet Zaknafeinowi z trudem przysz oby takie zwyci stwo. . wyci gaj c swe sejmitary. *** . której od dawna si spodziewa po drugim synu.Dinin cofn si o krok. Nie by aby askawa.Ale plotek nale y s ucha ! .By ostrzec mych braci . .Wiedz jednak. e je li nie zrealizuje swojej gro by i pozwoli. Dinin dobrze si zastanowi nad swym nast pnym ruchem. .Je li w rodzinie jest podobnie. . otwarcie gro c Drizztowi.Mówi si o zem cie na naszym domu. jak sadz . Odpowiedzi Dinina by o mocne uderzenie w policzek. Drugi Synu . Dinin wiedzia równie .Wiesz.powiedzia a. za to r cz . Vierna i Dinin wymienili u miechy. . e mówi prawd .Dom Do'Urden nie mo e sobie pozwoli na wewn trzne spory! Zdaj c sobie spraw .Co si tu dzieje? .Z jakiego powodu pojawi a si nie zapowiedziana w Melee-Magthere? .Uwa ajcie si za szcz liwców .. .powiedzia Drizzt. co rzuca fa szywe oskar enia. Drizzt odskoczy . Chcia am was jednak ostrzec. kiedy zosta sam na sam z Dininem w jego pokoju. Wyjdzie st d tylko jeden z nas. móg by zapewni Drizztowi przewag psychiczn w ich przysz ych zmaganiach.powiedzia .ostrzeg Dinin szorstkim szeptem. Vierna rozejrza a si po korytarzu i zamkn a za sob drzwi.Nasza rodzina musi odnale tego.Dokonanej przez któr rodzin ? . e je li zaatakujesz.warkn m odszy Do'Urden. Z pewno ci nikt. mistrzyni w Arach-Tinilith.Do Dziewi ciu Piekie z Akademi ! .Od ó cie bro .Niecny? . .zapyta starszy syn. -Albo wytn ci j zyk. -1 za co? . Bracia ujrzeli w nich ich siostr . . .powiedzia . . Je li zaatakuje i wygra.Nie chc z tob walczy . . .wyja ni a cicho. by mo e nawet prowokuj c zdrad . nawet Opiekunka Malice. Dinin zada kolejny cios. . .Za wyeliminowanie Domu DeVir.roze mia a si Vierna. i nawet b d c m czyzn .Nie mów ju ani s owa . .Naucz si . .sykn Drizzt w twarz Dinina. .To tylko plotki . zas ugiwa na szacunek.Po wi cili je na potrzeby treningu .Wiedzia e o tym od pocz tku.bo nie opowiem Opiekunce Malice o waszej g upocie. Drizzt sta tylko w ciszy i pozwoli .Dom DeVir upad wiele lat temu .Wiemy niewiele. niemal zwalaj c go z nóg. b d si broni . .powiedzia a Vierna . zaniepokojony obecno ci siostry. gdy plotki s niejasne. nie b dzie si ju musia obawia o swoj pozycj w rodzinie. jak wymierzy niepokornemu bratu. . gdzie jest twoje miejsce.zauwa y . . . . by Drizzt go upokorzy .Jaka kara mog aby na nas za to spa ? Vierna wzruszy a ramionami.W Akademii i w rodzinie. .odpowiedzia Dinin. Ale Dinin widzia swego brata w czasie walki. On równie by mistrzem w Akademii. .g os dobieg od strony drzwi. nie b dzie mia a nic przeciwko karze.Dziecko by o przyn t . . e Dinin mia teraz w r kach miecz i sztylet. Odwróci si i zobaczy Dinina. Dinin pos usz nie od o y miecz. . eby cie w nadchodz cych miesi cach trzymali gard szczególnie wysoko.zapyta Drizzt. Drizzt post pi podobnie.zapyta Dinin. Yiern . e uda o mu si wypl ta z niezr cznej sytuacji.powiedzia Dinin. ale Drizzt zablokowa go przedramieniem. . ..Oskar ono nas o niecny uczynek? .Uderzenie w ran na plecach przeszy o cia o Drizzta potwornym bólem.sykn a. by pozosta a dwójka doko czy a rozmow .odrzek a Vierna. bracie .

.Mog teraz o tym mówi . . na które musia znale odpowiedzi. . by mo na by o w jakikolwiek sposób kara Dinina.powiedzia a spokojnie Vierna. kiedy ci ode l ! . e wiem. .O czym wy mówicie? . boj c si us ysze odpowied . .Jeden z najlepszych najazdów historii . e trzeci synowie s zwykle po wi cani Lloth .S ysza em o moim bracie Nal.W kaplicy Domu DeVir.przypomnia a mu Vierna.Dom Do'Urden? .wyszepta Drizzt.Wyraz twarzy Drizzta wiele mówi o jego dezorientacji. nie mog c pogodzi si z najnowszymi wiadomo ciami. jakby pod oga unosi a si . . rzucaj c Yiemie zaciekawione spojrzenie.Tak jak ty pami ta e o swoim i Nalfeina? . pyta . .. . Oczywi cie Drizzt wiedzia o takich bitwach. .czterech wysokich kap anek. zabija kap anki Lloth. Yiema odwróci a si na pi cie i wysz a z pokoju.Co zrobi Dinin? . kiedy si urodzi e . W nocy.Pójd ju .powiedzia Dinin ze miechem. O Nalfeinie wiedzia jedynie to. Szczególnie jedno p on o mu teraz przed oczami.ostrzeg go Dinin.Zaknafein wietnie si odnajduje w tej roli.. .. .Byli my tamtej nocy po czeni . nie mog c uwierzy w asnym uszom. by go .Wiesz o tym? .Trzecim yj cym synem. Ofiara? Morderstwo? Zniszczenie rodziny. . . .Wbi miecz w plecy Nalfeina .kontynuowa a Vierna. kiedy si urodzi e .odrzek a Vierna.Uwa aj na s owa.O czym wy mówicie? .Zawdzi czasz mu ycie.roze mia si Dinin. .. w samoobronie.wyja ni a Yiema. .sapn Drizzt.Ostrzegam was obu . który skin g ow . e jego rodzina jest ponad takie mordercze dzia ania. .Dokonano tego bezb dnie.rozkaza a Vierna. . Drizzt zatoczy si . nawet dzieci? O czym oni mówili? .Pójdziesz.odpowiedzia Dinin.imi ugrz z o Drizztowi w gardle. W oczach Menzoberranzan to si nigdy nie sta o. w nocy. Wiedzia .Dom Do'Urden mo e znale si w stanie wojny. kiedy zacz wszystko rozumie . -Pewna. wybili my inn rodzin ? .u miechn a si Vierna do Dinina. oczywi cie .Dom DeVir zako czy swe istnienie. Je li który z was zaatakuje drugiego.W czasie studiów w Arach-Tinilith dowiesz si . dzi kuj bardzo. e zosta zabity przez innego drowa. .pochwali a si Yiema. w Akademii i w rodzinie. Wydarzy o si to zbyt dawno temu. Zacz a go ogarnia panika. chc c schowa si w jakim ciemnym k cie.skarci a go Vierna.. . . .Ale Dom DeVir ju nie istnieje . ci gni cie na siebie gniew swoich sióstr i Opiekunki Malice . kiedy Dom Do'Urden walczy z Domem DeVir.odpar Drizzt. krzy uj c dumnie ramiona na piersiach. -Oczywi cie. e Zak zabija ju drowy. ale Drizzt przyjmowa . . Drizzta ogarn a kolejna fala obrzydzenia. .aden wiadek nie zosta przy yciu.Bitwa przeciwko DeVir zosta a wygrana .Powiniene okazywa swemu bratu wi cej szacunku .Mia e by trzecim synem w rodzinie . .Gdzie by tamtej nocy Zaknafein? .zapyta Drizzt.Tak mia o by z tob . Drizzt prawie zwymiotowa .To. Drizzcie Do'Urden. . . e jej gro ba by a wystarczaj ca. Tysi c ró nych pyta przelecia o Drizztowi przez g ow . Czu si tak. . Mój czyn nie wystawi rodziny na niebezpiecze stwo. ale mia zawsze nadziej . nie czuj c si obra ony. nasza rodzina.pyta Drizzt. . patrz c na Drizzta i ami c zadowolenie Dinina. Dinin awansowa na miejsce najstarszego syna -rzuci a bratu chytre spojrzenie.Wyci gn bro przeciwko Dininowi! Zawdzi czasz mu swe ycie! . . gdzie twoje miejsce.zapyta . Doskona y atak. e fechmistrz dzia a zawsze z konieczno ci.Tej nocy.rzuci Dinin.Okazuj szacunek swemu bratu! . .Pami taj. Drugi Synu .wyja ni Dinin .szepn a. .Do ostatniego dziecka .

odparowa Drizzt.To si nigdy nie sta o. -Byli cie wystarczaj co sprytni. .Musisz si nauczy . w jakiej yjesz. Dinin chcia jego mierci. która sankcjonuje takie niszczycielskie i zdradzieckie czyny. e tak si stanie. Drizzt rozumia równie .Jeste my drowami wojownikami! . by prze y . Odpowied Dinina. e je li da swemu bratu pretekst.odpowiedzia Dinin ze z ym miechem. mówi o Paj czej Królowej i niemoralnej religii. .oznajmi twardo Dinin. panuj c ju nad sob -akceptowa rzeczywisto .Jak prawdziwy wojownik! . . .Wszystkimi dost pnymi rodkami .powiedzia Dinin. bardzo zabola a m odszego drowa.stwierdzi Drizzt. -Robimy co konieczne. Powstrzyma si jednak. teraz to zrozumia .Czy naszymi wrogami s elfy drowy? . . . Dinin z niego skorzysta. Musisz nauczy si rozpoznawa swych wrogów i niszczy ich.po kn i niemal mia nadziej .powiedzia Dinin. cho oczekiwana. . cho teraz nie by o ju w ciek o ci w jego zrezygnowanym g osie. Chcia mówi dalej.rozumowa Drizzt. .yjemy w trudnym wiecie . . by usz o wam to p azem.Takim go czynimy . by obróci przeciwko niemu kobiety rodziny.Jak to zrobili cie w noc moich narodzin .

Masoju Hun'ett .Ja te mam jeszcze rok nauki w Akademii.Ten talent nie na wiele ci si tu przyda .odrzek Drizzt. Wi kszo cz onków Akademii s ysza a o tobie i o twym talencie.odpowiedzia mag student.zapyta Drizzt. które chwali m ody mag.Witaj zatem.Masoj Hun'ett z Domu Hun'ett. czarodzieje cieszyli si wysok pozycj w spo ecze stwie. nauczyciel Drizzta w Sorcere. bowiem wojownicy sp dzaj w niej tylko dziesi lat. . a potem zako czy rok i raz na zawsze wydosta si z Akademii. rozpoczynam trzydziesty i ostatni rok studiów. Poniewa magia by a przydatna równie w czasie pokoju. Potrafili zabija szybko i na odleg o . nie potrafili obroni si przed mieczem. Wkrótce zostan pe noprawnym czarodziejem Menzoberranzan i otrzymam wszelkie przywileje zwi zane z tym stanowiskiem. . kim jeste . mogli posiada tylko czarodzieje. Silna wola i doskona e manewry. . Wiedzia . .Artefakty przerastaj ce tw wyobra ni i czary o mocy. To w ko cu czarodzieje rozpalali Narbondel.Wiem. jak j nazywamy. zegar miasta i to czarodzieje rozpalali ognie faerie na rze bach i domach. wszystko to. . ale kiedy si do nich podesz o. Drizzt dowiedzia si ju ca kiem sporo o magii od Zaknafeina. .kontynuowa mag.Twoja reputacja ci wyprzedza.Masoj . jakiej nigdy nie widzia e ! .. pomaga o Drizztowi wygra wszystkie jego walki.. Atrybuty fizyczne odgrywa y niewielk rol w stylu walki Drizzta. Drizzt pok oni si nisko. . Zaknafein nie darzy czarodziejów szacunkiem.powiedzia Mag. zanim w ogóle uzna si ich za zdolnych do uprawiania tej sztuki. . . Raz jeszcze Drizzt przyj zniewag ze spokojem. -Mam przeszkoli ci w sztukach magii. Chcia ju mie t cz szkolenia za sob . g ównie o s abo ciach osób ni w adaj cych. Magia to prawdziwa moc naszego ludu! Drizzt przyj te s owa bez komentarza.Pomniejszy talent .zauwa y szybko Masoj.Poka ci przez nast pne miesi ce wiele cudów . co jak s dzi mag.ci gn mag. ciemnej stronie magii.Czy poznam twoje imi ? . tu za kap ankami Lloth.15 Po ciemnej stronie JestemDrizzt. e cechy. by y równie nieod cznymi cechami prawdziwego woj ownika. nieco zawstydzony. *** . Bro z metalu nie znajdzie tu zastosowania. . . próbuj c nada swemu g osowi ton podziwu.Czarodzieje studiuj trzydzie ci lat. To sprawdzian twego umys u i serca.

po tym za . badaj c ka dy jego ruch. e mi dzy nim a Masojem istnieje rodzaj wspó zawodnictwa.Kto móg by stwierdzi . m ody wojowniku? . e radzi sobie z magi ca kiem nie le. Nie wolno mu by o robi niczego.Mój ucze Masoj poinformowa mnie o post pach. e konflikt mi dzy domami nast pi wkrótce. Pewno dobrze wymierzonego ci cia zawsze bardziej poci ga a Zaknafeina. Czerpa mimo tego wiele rado ci z lekcji. e moje talenty bli ej s zwi zane z mieczem. e ta sztuka przekracza moje mo liwo ci . co odpowiedzie . Masoj mia na tyle rozumu. Drizzt z atwo ci korzysta z tych umiej tno ci. . których udziela mu Masoj. jak Drizzt zobaczy kilka nieudanych czarów podczas pierwszych tygodni z Masojem. szkolenia dla wojowników przeprowadzali pojedynczo studenci wy szych lat Sorcere. by pokaza Drizztowi jego ni szo . W istocie magia nie wywar a na nim wra en jako ia profesja. mog o si okaza .Czy Masoj wywar na tobie wra enie? Drizzt nie wiedzia . . nie chc c zdradzi swych zamiarów.Dla innych to pot na bro . Drizzt wzruszy ramionami. Drizzt czu . . Ale instrukcje. równie wojownik. Nawet dzieci drowów potrafi y przywo ywa kule ciemno ci lub otoczy sylwetk przeciwnika pier cieniem nieszkodliwych p omieni. Szybko ugryz si w j zyk. Kiedy powiedzia a Masojowi o tym uk adzie. Drizzt odkry . . nieco przera ony tym. któr móg by wykorzysta . e d onie sw dzi y od trzymania jego r koje ci. e mistrz Sorcere zaprosi go na prywatn audiencj . ile tylko si da o. by y jasne i niezmienne. Mistrzu Pozbawiony Twarzy . e sze miesi cy pod kierunkiem Masoja by y jego najlepszym okresem w Akademii. Matka Masoja w sekrecie doprowadzi a do tego.Drizzt uzna .Ka dy ma swoje miejsce w walce . Drizzt pos ugiwa si ró d kami i laskami o niezwyk ej mocy i prze wiczy kilka ataków mieczem tak magicznym. Nie to. .Jak odbierasz magi . e jego spotkania z m odym Do'Urden maj by tylko rozpoznaniem. gdyby Dom Hun'ett i Dom Do'Urden mia y znale si w stanie wojny.odpowiedzia . przypomnia a mu równie szybko.Czy twoj broni móg by pokona kogo w adaj cego magi ? .Dzi kuj .zapyta Alton. *** . . e kto jest . ale nie chcia obrazi uprawiaj cego j mistrza. Takie sytuacje zdarza y si cz sto. zacz docenia lekcje.odpowiedzia z wahaniem Drizzt. kryj cy si w cieniach. eby zale a o mu na Masoju. jakby mag przygotowywa ich do przysz ego konfliktu. Masoj równie przygl da si uwa nie Drizztowi w czasie szkolenia.powiedzia pewnego dnia Drizztowi Alton DeVir.powiedzia taktownie.sykn Alton. Mroczne elfy w ród swych wrodzonych zdolno ci posiada y tak e odporno na magiczne ataki i to w a nie Zaknafein uznawa za najwi ksz s abo czarodziejów. e zosta on instruktorem Drizzta. czarodziej bowiem ci gle szuka okazji. by si nie sprzeciwia .Czuj . ale je li ofiar by elf drow. e nawet ostrze enia matki opiekunki nie mog y go powstrzyma . posiada w pewnym stopniu talent magiczny i nieco wrodzonych zdolno ci. które czynisz . szukaj c jakiej s abej strony. szczególnie z w adania magicznymi przedmiotami zgromadzonymi w wie y Sorcere. tak zdespe rowany. M ody wojownik radzi sobie z tym i próbowa wynie z lekcji. e by oby to m dre posuni cie. By jednak jeszcze jeden czarodziej. aleja czuj . . które otrzyma od Opiekunki SiNafay. co mog oby cho by zasugerowa . Masoj kilkakrotnie mia okazj do wyeliminowania Drizzta i czu w sercu. Czarodziej móg rzuci najpot niejszy ze swoich czarów. które otrzyma . a po kilku tygodniach uda o mu si wykona kilka sztuczek i rzuci par pomniejszych czarów. e ca y wysi ek poszed na marne. . Ka dy drow.

odrzek Masoj. nie potrafi zrozumie . próbuj c ukry prawd o tym starciu. Mistrzowie Melee-Magthere wysoko sobie ceni twój talent.Czy poj e dzisiejsz lekcj ? . w jak niekorzystnej sytuacji stawia si mag.krzykn Pozbawiony Twarzy.ostrzeg .kusi Alton. . . Sytuacja z ka d minut stawa a si coraz bardziej zagadkowa. Drizzt wsta z pod ogi w innej cz ci pokoju. by w ogóle go us ysze . którymi dysponuj . .. któr trzyma w d oni.Nie. . czarna pantera. Mistrz próbowa uciec. po co to wszystko by o . najwyra niej przygn biony. powiedzmy.A co z innymi czarami.Pierwszy w klasie. jak Masoj odsy a kocic do jej wiata. . sk d mistrz i ucze z Sorcere tyle o nim wiedz . a nie cia o? Drizzt stara si poj cel tej lekcji i swoj w niej rol . je li nie znajdzie sposobu na wypl tanie si z tego. ale Alton za bardzo by pogr ony we w asnych s owach.Ilu uda ci si unikn ? .zapyta Drizzt. wk adaj c figurk do g bokiej kieszeni. cho Alton wiedzia . e pytanie skierowane by o do niego.Czy zdo a by odeprze atak magicznych mocy? .. Guenhwyyar! . Wyci gn cienk ró d k i skierowa w Drizzta b yskawic . cho Alton w a nie wstawa z pod ogi.do diab a z rozkazami Opiekunki SiNafay! Kiedy Alton mia w a nie wyjawi prawd Drizztowi.By pokaza ci.rozleg si g os za Altonem. kim jestem? Nadszed czas zemsty Altona . . Czy mia zaatakowa mistrza? .To nie s wiczebne ostrza . zamykaj c j w male kiej onyksowej figurce.Pokaz s abo ci magii . kiedy przeniós spojrzenie na Altona. e ucze zaatakowa mistrza wyda si m odemu wojownikowi bardzo dziwny.zapyta Alton. Jego u miech zmieni si w gniewny grymas.powiedzia szczerze. zataczaj c ró d k kr gi.drwi Alton. e przekroczy granic i e b dzie musia zap aci wysok cen za sw g upot .wyja ni Masoj.wyja ni Masoj. wyci gaj c przed siebie sejmitary. zmuszaj c Drizzta do kolejnego uniku. b d c pod zbyt wielkim w ywem emocji. ale do pod ogi przygniata a go wielka. zanim jeszcze ró d ka wypali a. Ci gle nie by pewien zamiarów mistrza. By p . Alton wiedzia .A co z tob ? . .Sk d masz tak towarzyszk ? . .Nie jestem pewien. t uk c naczynia i osmalaj c ciany. za jego plecami pojawi a si ciemna posta i powali a go na ziemi . . Drizzt opu ci czubki mieczy. by spojrze na Drizzta.atakuj cymi umys . Pantera pos usznie zesz a z Altona i podesz a do swego pana. g upi Do'Urdenie? . który sta w gotowo ci na rodku pokoju. Za le cym mistrzem i wielk kocic sta Masoj. p ynnym ruchem jej mi ni i inteligencj l ni c w jej oczach. . Coraz bardziej interesowa o go. -A czy to s wiczenia. . . co si tu dzia o. .Dowiedzmy si zatem! . który przed chwil go atakowa .warkn Alton. Zatrzyma a si pod drodze.Wystarczy. trzymaj c ju gotowe sejmitary.Wykonany przez. . Raz jeszcze Drizzt zaczerwieni si ze wstydu. Drizzt rzuci si na ziemi . Fakt. -Czy wiesz. . zale a oby to od walcz cych. Drizzt potrz sn g ow .Mój zwierzak .pot niejszy? Jak w ka dej walce. B yskawica wy ama a drzwi najwy szej z komnat Altona i wpad a do s siedniego pomieszczenia. -Nigdy nie lekcewa mocy magii . Drizzt patrzy z zachwytem. Kolejna b yskawica rykn a. e nie zwróci w ogóle uwagi na mistrza.zacz Drizzt. Drizzt by tak oczarowany besti .zapyta Masoj Drizzta. rok po roku. mistrza Sorcere? . Drizzt równie spojrza na pozbawionego twarzy mistrza.

By tak sfrustrowany tym. e dzisiejsza lekcja du o da a .Ona nie musi wiedzie .Chod ze mn do sali treningowej.Co osi gn . ale nie móg zrozumie . Nie zaryzykuj jej dla nik ej przyjemno ci. .powiedzia . Drizzt zorientowa si od razu. Prawdopodobnie ci zabije. *** Kiedy Masoj i Drizzt znale li si sam na sam. Masoj pozwoli im bawi si i uprawia razem zapasy przez kilka godzin. którego potrzebujemy. jaka pojawia si . ci gle przecie student.Powiesz jej . wiedz c. e k amstwo.nalega Alton. przekl tego Do' Urdena. moje magiczne zwierz . kiedy nadejdzie czas jego mierci.zapyta nie mia o..Id . Z tym wydarzeniem musimy co zrobi .odpowiedzia Masoj.Nied ugo ko czysz studia. .Nic .Ju po wszystkim . . tutaj i teraz! . co zrobi teraz nieprzewidywalny mistrz. by usprawiedliwi atak. wdzi czny.stwierdzi spokojnie Alton.Nie chc . Alton nie by jednak przekonany. Jeste ogniwem. maj c nadziej . e móg by si wiele nauczy patrz c po prostu na kocic .ostrzeg Altona Masoj. Wyczuwa w Guenhwyvar si i godno .przyzna Alton. S abo ci.Nie zajmujmy ju czasu mistrza . . .pokaza ci s abo maga ogarni tego obsesj .rzucania czarów. mówi c Opiekunce SiNafay o twojej g upocie? -dowodzi Masoj. . jak znalaz bym w torturowaniu ci .odrzek Masoj. chcia em go tylko zobaczy i dowiedzie si czego o nim. . a wtedy nadchodz ca wojna z Do'Urden nie mia aby podstaw. Mag odetchn spokojniej.Czego chcesz? . co oznacza y wydarzenia tego dnia. pierwszy z nich wyj polerowan figurk o kszta cie pantery i wezwa do siebie Gu-enhwyvar. . . które le a y w naturze magicznego zwierz cia. Smuk e mi nie i pe ne gracji ruchy uosabia y umiej tno polowania. Drizzt nigdy wcze niej nie natkn si na równie pi kny magiczny przedmiot. Drizzt zapomnia ju o spotkaniu z pozbawionym twarzy mistrzem. . . Masoj pokr ci g ow . e nie uda o mu si zabi Drizzta. bo ten nie mówi ju nic o incydencie z Altonem. któr tak wysoko ceni y drowy..! .Niczego od ciebie nie chc . tak ryzykowa .Nie planowa em mierci Driz-zta. by ci gn y si za mn jakie d ugi. . kiedy go tu wzywa em. e Guenhwyvar pomog a mu wyrówna szkod .spojrza na Altona . gdy czarodziejowi bardzo zale y na pokonaniu ofiary. Drizzt spojrza znowu na Masoja.By em g upi . e prawie go to nie obchodzi o. .powiedzia spokojnie Alton. by go obroni ? .Opiekunka SiNafay nie by aby wyrozumia a . bym móg bardziej si cieszy . zastanawiaj c si .Patrz c na niego czu em dok adnie to samo. *** .Rozumiem . Pragn tej bitwy. Co jeszcze móg by zrobi mistrz dla Masoja? . e jest to k amstwo. patrz c na Masoja. Drizzt popatrzy na Altona. której dokona Alton. a potem jeszcze raz na Altona. którym zas oni go Masoj b dzie równie jego jedyn ochron przed gniewem adoptowanej matki opiekunki. . Poka ci Guenhwyvar.powiedzia szczerze Masoj. e uda mu si rozproszy ciekawo Drizzta.Dlaczego zatem? . Ale kiedy zobaczy em go przed sob .powiedzia Masoj. Dlaczego zaatakowa go mistrz Sorcere? Dlaczego Masoj. chc c dowiedzie si wi cej o Guenhwyvar. . Na zniekszta conej twarzy Altona pojawi si podejrzliwy u miech.Jestem pewien. kiedy pokaza kocic Drizzto-wi. Nie odzywa si ju . kiedy pó niej tego dnia zostali sami. Drizzt by pewien.

by fakt. .Po sze ciu miesi cach u jego boku czuj . . . bo nigdy nie spotka tego u adnego mrocznego elfa i dlatego. co to takiego.Tuziny patroli przemierzaj korytarze w tej okolicy. . . kiedy nadejdzie odpowiedni czas. . . . bardzo pot nym czarodziejem. .Nie podoba ci si to. Mo esz nawet nie zobaczy Drizzta w ci gu najbli szych lat. co martwi o Masoja oraz innych uczniów i mistrzów.Nie ma w jego czynach po wi cenia.Trzymaj sejmitary z dala od swoich pleców. To si nigdy nie zdarzy o! Ma równie talent do magii ² móg by by czarodziejem. .przypomnia mu Alton. .Nie o to chodzi . . ale nie odda w zamian swojej pasji.powiedzia . e Drizztowi spodoba si mój zwierzak . . . Tym. . co denerwowa o m odego Hun'ett.To wszystko jest dla niego takie atwe . co zobaczy e ? . które oznacza yby jego ci k prac na drodze wybranej profesji. e jemu samemu by o to tak obce.Porozumienie mi dzy tob a m odym Do'Urdenem . . kogo widzia em. Masoj roze mia si na g os. Masoj zacisn pi ci. któr drowy tak wysoko ceni y. Nie okazuje ambicji. . e zako czy e wiczenia z nim . e znam go s abiej ni kiedykolwiek.Nie masz osobistej urazy do Domu Do'Urden.Mo e to nasz przyjaciel Do'Urden powinien trzyma z dala od swoich pleców pazury pantery! .Do niego! Obserwowa em go od prawie dekady.zauwa y Alton.ostrzeg Alton.wyja ni Masoj. . które przekaza yby jego prawdziwe uczucia do Drizzta.Obaj ko czymy studia za te sze miesi cy .powiedzia Masoj po kilku minutach milczenia.Dowiem si wi cej o m odym Do'Urden.wyja ni Masoj.j kn sfrustrowany Masoj.Ju zatroszczy em si o to. e Drizzt pozna wszystkie tajniki walki.zrozumia Alton i u miechn si z podziwem. Drizzt nie zap aci ceny. szukaj c s ów.zapyta Alton z nadziej w g osie. ..odrzek ponuro Masoj. Si gn do kieszeni i wyj z niej figurk pantery. zanim wst pi y do Akademii. -B dziemy razem s u y w si ach patrolowych. gdyby zdecydowa si na ten tok studiów. . a tam si nie dostaniesz.On tu nie pasuje . . by my s u yli w tej samej grupie -odrzek Masoj. . a jednak zwyci a w wielkiej walce przez dziewi lat z rz du.Wygl da na to.Nie do domu .Mo e za bardzo? . .Ma talent .za mia si Masoj.powiedzia Alton.Wielu si w nich znajdzie . studiowa em jego ruchy i podej cie do ycia.Idzie do Arach-Tinilith na ostatnie sze miesi cy treningów.My la em. któr p aci y inne dzieci drowów na d ugo przed tym.To niewa ne . Nie wiedzia w tej chwili. W Drizzcie Do'Urden by o co znacznie mniej uchwytnego.Ale wiczy ci ej ni ktokolwiek. adnych blizn.

Ma ku! . nareszcie. Ceremonia Zako czenia. czy wydarzenia tego dnia naprawd pozwol mu spojrze na rzeczywisto tak. zawstydzony i nieco podniecony. Drizzt przeszed przez sze miesi cy w Arach-Tinilith ze swym zwyk ym spokojem. Tak wi c mia jej przypa najwi kszy zaszczyt tej ceremonii.westchn Drizzt z ulg . Mia a by pierwsz . O ile pierwszych sze miesi cy ostatniego roku. prosto urz dzonego pokoju.16 wi tokradztwo Ostatni dzie . wydarzenie najdro sze drowom. jak widz j jego pobratymcy. najlepsz studentk szko y Lloth. bo nigdzie w tej wielkiej szkole bogini drowów nie s ysza s owa nawet odrobin odpowiadaj cego znaczeniem s owu mi o . która uko czy w tym roku Arach-Tinilith. Teraz. e pot na jego czole mia inne ród o ni gor co bij ce od paleniska. podczas którego. . jakie zsy a a na lojalnych wykonawców jej woli. plecami do mistrzyni opiekunki.rozkaza a mistrzyni opiekunka. Drzwi do pokoju otworzy y si ponownie i wesz a przez nie m oda kap anka. Ka dego dnia Drizzt i jego koledzy musieli s ucha nieko cz cych si hymnów pochwalnych na cze Paj czej Królowej. Drizzt zagryz warg . kobiety w Menzoberranzan oddawa y jej ka d chwil swego ycia. e obietnica Yierny si sprawdzi. po czym stan a blisko p omieni. Obawy Drizzta zmieni y si w spowijaj c go ca ego spiral . patrz c pod nogi i nie odzywaj c si za wiele. które ukszta towano -jak wszystko tutaj na podobie stwo paj ka. Drizzt i jego koledzy ze szko y wojowników usiedli za nimi wzd u cian. Drizzt os oni oczy. ÄNiewolników". Lloth. usiad y ze skrzy owanymi nogami w kr gu wokó paleniska. ostatnie sze w szkole Lloth by y najgorsze. kiedy poznawa tajniki magii w Sorcere uznawa za najlepsze. . Ich po wi cenie by o jednak powodowane egoizmem. Zdj a szaty i naga wesz a do kr gu kap anek. w ród nich siostra Drizzta. lepiej by by o powiedzie . a wszystkie d wi ki poza trzaskiem ognia umilk y. jak powiedziano Drizz-towi. jak obieca a mu Vierna. Nigdy nie widzia kobiety w takim wietle i podejrzewa . Jak do tej pory bardzo niewielka cz otaczaj cego go wiata mia a dla niego jaki sens i zastanawia si . By mo e tak naprawd ba si tego. kiedy wchodzi do ceremonialnej sali Arach-Tinilith. e ceremonia b dzie dla niego osobist prób . opiekunka Akademii oraz dwana cie pozosta ych wysokich kap anek. Jego lud czci Lloth. w o mionogim palenisku. Mistrzyni. Duchowne Paj czej Królowej aspirowa y do urz du wysokiej kap anki tylko ze wzgl du na zwi zan z nim w adz . mo na ujrze prawdziw chwa . Drizzt wyszed powoli ze swego ma ego. pomimo zapewnie sióstr. s u cych jako instruktorki w Arach-Tinilith. Sercu Drizzta wydawa o si to bardzo z e. Na rodku pomieszczenia p on ogie . Obawia si . nadszed ostatni dzie . przymierzaj c ceremonialne szaty. z której nie potrafi si wyrwa . opowie ci i proroctw o jej pot dze i o nagrodach.

Jego dusza podpowiada a mu.wyszepta a mistrzyni opiekunka. Jeszcze mniej podoba a mu si scena rozgrywaj ca si wokó . ta oci a o umys owa. P omienie ta czy y na kraw dzi paleniska. Strzela y wy ej i wy ej. jakby sta si l ejszy i mia nied ugo oderwa si od pod ogi! P omienie w palenisku nagle strzeli y wy ej. Ul y o mu. Us ysza .Bae-go si 'n 'ee calamay . ci ki i s odki. a studentka powtórzy a wezwanie. . odkry . . M oda kap anka z oci ganiem roz o y a ramiona i wyszepta a . e nie zak óci uroczysto ci. która prosi a. e przywo anie dobiegnie zaraz ko ca. tym razem w ka dym s owie okazuj c podniecenie. Nie zwraca na nie zreszt uwagi. a z paleniska wydoby si czerwony dym. próbuj c znale w tym zamieszaniu jaki sta y punkt. jak wysoka kap anka dyszy i domy li si . poczu . nie mog c si na niczym skoncentrowa . pogr aj c pomieszczenie w pó mroku. Gdzie za postaci z innego wymiaru trzasn bat. jej palce delikatnie drapa y skór jego nogi.Sk d ona go wzi a? .Glabezu . tak pierwotne. a potem zorientowa si . nie mog c dopasowa dziwnych. Kap anki rozpocz y rytualn in-kantacj .Wezwij go . Us ysza trzask w owego bata i krzyki studentki ÄGlabezu!". b aganie. które wyrasta y mu ze rodka klatki piersiowej. P omienie us ysza y wezwanie. cho s owa by y Drizztowi nieznane. Jego nogi sta y si zupe nie bezw adne. Wielki eb psa o rogach kozy pojawi si w ród p omieni.Glabezu.wymamrota Drizzt. Instynktownie si gn do pasa po r koje ci sejmitarów. jak studentka powtarza to g o niej. które rozp ywa y si pod wp ywem osza amiaj cej mgie ki. zmuszaj c do zaci gni cia si .j kn a mistrzyni opiekunka. cho jednocze nie wyda y mu si bardziej czu e. Drizzt przeczesa jej g ste w osy. zwyk ych. zmuszaj c Drizzta do odwrócenia wzroku od blasku. najwyra niej przygl daj c si m odej drowce. tak pot ne. Glabezu mia ponad dwa i pó metra wzrostu. a wydawa si znacznie wi kszy. modlitw . Wtedy jego nogi dotkn a czyja d o . która odebra a mu refleks i czujno . a jego w ciek o walczy a z dezorientuj cym dymem. by zaatakowa potwora i uratowa studentk . B dzi wzrokiem po pokoju. a potem zacz y przybiera pewien kszta t.Glabezu . z trudem panuj c nad sob . który wdycha . Kap anka kusi a go.Szybkie spojrzenie po pokoju powiedzia o mu. Aura z a otaczaj ca istot zmrozi a Drizzta. Wielki mieszkaniec ni szych wymiarów wyszed z p omieni. kiedy rozejrza si wokó i zobaczy . e powiedzia to na g os i mia nadziej . Nie podoba a mu si ta utrata kontroli. us ysza równie ryk p omieni.us ysza . ywsze ni kiedykolwiek wcze niej. Dym nadal na niego dzia a . e przeszywa y Drizzta i innych m czyzn na wylot. a Drizzt rozpozna wezwanie. . ta cz cych postaci do s ów ceremonii. z jego muskularnymi ramionami. . e wielu jego kolegów mamrocze do siebie. ale z jakiego powodu nie przej si tym zbytnio. Jeden widok przyku uwag wszystkich obecnych w pokoju . . imi mieszka ca ni szych planów.powiedzia a mistrzyni opiekunka do studentki. a niektórzy z trudem utrzymuj równowag . Spojrza w dó i zobaczy kap ank . Otoczy a go jasno . zako czonymi szczypcami zamiast d oni i drug par mniejszych ramion. e mistrzyni opiekunka i reszta nauczycielek pogr y a si znowu w inkantacji. która odwa y a si wymówi jego imi . Drizzt zatrz s si . e mistrzyni opiekunka trzyma w d oni w owy bat. by bowiem bardziej zaj ty utrzymaniem w asnych my li. .i mia zatrzyma j na d ugo. Kiedy Drizzt wdycha aromatyczne powietrze. e jego koledzy musz czu to samo. Instynkt Drizzta podpowiedzia mu. by si z ni po czy . Dym dmuchn Drizztowi w twarz. Mia charakterystyczny zapach. ale kiedy rozejrza si w poszukiwaniu wsparcia.co zacz li robi wszyscy w pomieszczeniu. Spojrza na rozgrywaj ce si w pokoju wydarzenia i zobaczy .

po których chodzimy! . . k ad c d o na ramieniu Drizzta. . . a s owo wysun o si z jej ust jak w owy bat mistrzyni opiekunki. . a fala w ciek o ci by tak silna.Paj cza Królowa jest bogini naszego ludu . co w a ciwie zrobi .zadrwi a z niego Vierna.Chod z powrotem do pokoju . wiedz c. . co mówisz do wysokiej kap anki -ostrzeg a. Drizzt z apa j za r k i odepchn od siebie. Ciemno otoczy a Drizzta. Spojrza w twarz siostry. Vierna uderzy a go w twarz. . .Czy mia a podobne do wiadczenia? . Drizzt opar si ci ko o ch odn .Jestem jedn z tych. Wyrwa si z u cisku kap anki i przeszed zataczaj c si przez pokój.krzykn . potykaj c si o zaj te sob pary. Z owrogi. . na której ku swemu zdziwieniu nie dostrzeg pogardy. -1 niech jego szczypce wyrw ci j zyk z ust. Dosta si do wyj cia tak szybko. . .odrzek Drizzt.. Odkry . Drizzt.sykn a. co czyni nas bardziej warto ciowymi od kamieni.warkn a Vierna.Wracaj na ceremoni ! . Drizzt spojrza na ni oskar ycielsko.wymamrota Drizzt. jak cen b d mia y jego czyny. e nie mo e uspokoi r k.odrzek a Vierna.odrzek Drizzt.szepn a. szybko odzyskuj c panowanie nad sob .powiedzia a. . Teraz to Vierna nie mog a uspokoi ruchów r k. . . . . .Masz zrobi to.Zreszt jestem pewien.Co to za szale stwo? . e musi si wydosta ze wstr tnego pokoju.zaskrzecza a Vierna. . Zimne spojrzenie Drizzt zatrzyma o j w miejscu niczym czubek sejmitarów. Vierna z agodzi a ton swego g osu i wzi a go za rami .Nie by bym z tego taki dumny .Da o mi moc .Ca uj paj ka w nos . wiedzia tylko..Wolisz by na osobno ci .Ona daje nam moc! .odpali Drizzt.sykn Drizzt. . która mog a go z ama . . co ci kazano! .odkrzykn Drizzt.wi tokradca! .Zwi zek z a . e odwo anie do jego bohatera z pewno ci zaboli Drizzta.Nie chc jej .Nawet jej nie znam .za da a. .Powiniene uwa a . trzymaj c si swego gniewu.Kradnie nam wszystko. a potem zamkn za sob drzwi.Do diab a z twoj Paj cz Królow ! . który dochodzi powoli do siebie. .Nie pojmiesz tego.e dziej si tu z e rzeczy. odwracaj c g ow . Nie zatrzyma si nawet. trzymaj c si za brzuch. .brzmia a krótka odpowied . Nie uczyni a ruchu.Jestem wysoka kap ank .Czy mam. e rzeczywi cie zada a ból swemu bratu. Twarz Yierny wykrzywi a si . by zastanowi si . e sam j zabra wieki temu! .Jest jeszcze czas. -A my lisz. e niemal pozbawi a go przytomno ci. -Rozumiem.Jest w tym cel . przera ony krzyk rozleg si gdzie w rodku pokoju. .Zgodnie z prawem mog aby ci zabi za niepos usze stwo! . kamienn cian . by okry ods oni te cia o. jak pozwoli y mu pl cz ce si nogi. e Zaknafein chcia Opiekunk Malice? . które przekazuj jej wol .wyj ka Drizzt.Odmawiasz wysokiej kap ance! . Tu za nim wysz a Vierna w rozpi tej sukni.odrzek a Vierna. kiedy zacz a rozumie .Podoba o ci si ? . który pozwala mu odeprze fal strachu.przypomnia a mu Vierna. zacz zastanawia si . dlaczego jej brat opu ci ceremoni . Widz c. .

A co ci to kosztowa o? Cios Vierny niemal przewróci go na ziemi . ale wiedzia . . . na którym siedzia a nieszcz sna posta . e nie mia o to znaczenia. Spojrza w tamtym kierunku i zobaczy wieki g az. . czy kobieta. . widz c.zapyta y d onie Drizzta.Drider . Vierna wydawa a si zadowolona z niesmaku. nic wi cej. . api c go za koszul . Z pocz tku Drizzt my la .Lloth nie jest askaw bogini . O ile obawia si postanowie Akademii. Drizzt czu niebezpiecze stwo i z o. .Oni? . a oni znale li si na w skiej pó ce wisz cej nad szerok rozpadlin . . ale wydawa a si zupe nie zdezorientowana. m odszy bracie . a potem pukn a siebie i Drizzta w czo o.zapyta gestami Drizzt. Istota nie by a tworem naturalnym i nie pozostawi po sobie potomstwa. ale Vierna sz a bardzo pewnie. Korytarz poszerzy si i wkrótce doprowadzi ich do katakumb krzy uj cych si chodników. Istota trzyma a w d oniach napi ty uk.Chod ze mn . cho zniekszta cony i blady.Jest miejsce. kiedy doszli do kolumn. Drizzt zawaha si . e uwaga jej brata skoncentrowana jest ca kowicie na driderze.. rozgl daj c si w poszukiwaniu intruzów. czy co wesz o do jej le a.us ysza krótk odpowied . a potem wij cymi si uliczkami miasta.Zapami taj los tych. . za niskim ukiem pod oga gwa townie opad a. Szed za ni do podstawy kamiennych schodów.Co to jest? . nienawidz ce siebie najprawdopodobniej bardziej ni czegokolwiek innego.Jestem mistrzyni w Arach-Tinilith.Przyjrzyj si mu dobrze. Wyszli z budynku Arach-Tinilith i przeszli przez dziedziniec Akademii. Wymamrota a kilka prostych rozkazów. p yn c z niewidocznego gor cego ród a. które wspiera y odw ok. Drizzt patrzy jak zahipnotyzowany.wyszepta a mu do ucha Vierna. Drizzt nie by pewien. nie zwalniaj c kroku. .Rzuci am na nas czar maskuj cy.powiedzia a. -Nie sko czy em jeszcze Melee-Magthere. by zastanowi si .rozkaza a. tak bardzo by zniekszta cony korpus istoty. czy by to m czyzna. które chc ci pokaza . Vierna zatrzyma a si na chwil . Drizzt nie wiedzia .pokaza a mu gestami Vierna. .Chod . czy Vierna mówi prawd .Nie obawiaj si .pokaza a. wchodz c w najmniejszy z tuneli. Drizzt spojrza na siostr z zaciekawieniem. Drizzt nie zadawa ju wi cej pyta . .Do domu? . . cho wiedzia a. a oni ci gle szli. którzy rozgniewaj Paj cz Królow .odrzek a Vierna. . które oznacza y wej cie do Tier-Breche. A potem znowu j zykiem gestów doda a . Nie widz nas. Skr cili gwa townie przy wschodniej cianie wielkiej jaskini i doszli do wej cia do trzech w skich tuneli. któr dy powinna i i ruszy a dalej.To formalno .kontynuowa a Vierna. niezale nie od p ci. jak drider zmienia pozycj na g azie. By o to tylko um czone cia o. który pojawi si na twarzy jej brata. Drizzt szybko straci orientacj . . Opar a si wygodnie o kamienn cian . Minuty zmieni y si w godzin . Potem.odwa y si zapyta po chwili. us ysza gdzie z boku szuranie. e to drow i od pasa w gór rzeczywi cie by to mroczny elf. . a potem oboje sp yn li na pod og rozpadliny.Nie mog przej mi dzy nimi . ale nie od ezwa si .Ja jestem askawa . . Niego-dziwo wisia a tu w powietrzu jak mg a.Jeszcze nie . nie chcia ponownie rozgniewa Yierny. . z których wszystkie chronione by y przez wielkie skorpiony. e w a nie pogr y a si w g bokiej koncentracji. ale naprawd by a mistrzyni w Arach-Tinilith. Jednak jego dolna cz przypomina a paj ka o o miu paj czych nogach.przypomnia swej siostrze. ale zanim jeszcze doko czy pytanie. Mog sama da ci dyplom. Kamienie otulone by y lekk mgie k . jakby nie potrafi a powiedzie .

Drizzt rozpozna g os z przesz o ci.Wykr ci a g ow Drizzta tak. któr poczu widz c j . kiedy strza a wbi a si w jego plecy. Kiedy dzier cy topór drider. Topór zaci go w rami . a Drizzt zacz s ucha .Musisz pozna swoje miejsce! . Mia nadziej .Je li raz jeszcze powiesz z e s owo o Lloth. e pokona tego przeciwnika.Wrócisz tu . nie mia jak z ni walczy . ch opak przetoczy si po ziemi tak. ale nagle znalaz si twarz w twarz z innym driderem. . -I tak zas ugujesz na co gorszego. .wyszepta . ruszy w jego kierunku. Rzuci si do ucieczki.rykn a Malice.Malice .My la am. ma y braciszku .. by stawi czo a zagro eniu. powtarzaj c rozkazy. .Matka. Drizzt podniós sejmitar w sam por . która potem stawia go ostro na nogi i rzuca o kamienn cian . szukaj c jakiego wyj cia. po chwili czuj c uk szenie wbijaj cej si w nog strza y. . sama ci tu przyprowadz ! Ale nie po to.Musimy szybko wraca i zaj si jego ranami. e Drizzt nie yje. . e zalewaj go fale zimna.S uchaj mnie teraz . by móg zobaczy groteskowe pozosta o ci dridera. którego zabi .powiedzia a na po egnanie. a potem odsun si .Vierna przyprowadzi a ci tu na mier ! Okaza a ci ask ! .mówi a dalej opiekunka.zapewni a go Malice . . szukaj c os oni tego miejsca. . . by odbi drug strza i opad na kolano. co mia a na my li. przy ka dym s owie opryskuj c Drizzta lin . kiedy odwraca si . Wtedy Vierna wtopi a si w kamie . . kiedy zda sobie spraw . Równie jego ramiona by y teraz zdr twia e.rozkaza a. Sejmitary b ysn y w jego d oniach.w ka dym razie do chwili. które prze ladowa y Drizzta przez ca e ycie. naszej bogini.Do widzenia. Teraz jego jedynym zmartwieniem by o wydosta si ze szczeliny. Otworzy oczy i zobaczy twarz siostry. . by nie obla y go soki dridera. Powieki sta y si ci kie. jak jego szaty apie jaka d o . Pchn sejmitarem ca swoj si . pokrywaj c kamienn pod og swoimi wn trzno ciami. z którego móg by spokojnie polecie na pó k . my l c. . Drizzt zablokowa powracaj ce uderzenie i pchn przeciwnika drugim sej-mitarem. .Nie mo emy sobie pozwoli na jego utrat . Drizzt uspokoi si teraz i by pewien. by strzeli raz jeszcze. Czu . jak trucizna dostaje si do krwi. Drizzt chcia odskoczy w bok i schroni si za jednym z g azów. . .by zosta driderem.rozleg a si oboj tna odpowied .Drizzt odwróci si nagle rozumiej c. a potem twarz na ziemi . Próbowa nie straci przytomno ci. o w os mijaj c si z celem. ale z determinacj z ama drzewce strza y i skierowa uwag na dridera.Opiekunka Malice! .. Zobaczy przed sob kolejn posta . Drizzt run do przodu od si y uderzenia. e to najlepszy sposób . ale zraniona noga sta a si nagle sztywna i bezu yteczna. Ranny drider próbowa ratowa si ucieczk . to by by o za proste.Nie! . Zwalczy mg i zmusi si do koncentracji. e trucizna nie jest miertelna. e jej ch ód walczy z ch odem trucizny. ale zd y zatrzyma kolejny atak stoj cego przed nim przeciwnika. by sprawdzi zranion nog . znikn a szybko. .Nigdy o tym nie zapominaj! Drizzt czu .yje .przeprasza a Vierna. . ale upad na bok.us ysza jej s owa.Malice spojrza a zawiedziona na córk . a ulga. Trucizna. Drizzt nie mia jednak nadziei. Jej w ciek y cios przywróci mu zmys y.warkn a zaledwie kilka centymetrów od jego twarzy. który drider zatrzyma innym toporem. . Rozumiem wol Paj czej Królowej lepiej ni ona! .rykn Drizzt i rzuci si na pust cian . e znalaz si dok adnie pod brzuchem istoty. a kiedy kolejna istota zbli y a si do niego. Drizzt opad na kolana. Drider celowa w a nie. by ci zabi . nawet przy ograniczeniu swobody poruszania si . walcz c a do gorzkiego ko ca. Wtedy Drizzt poczu .

Odbicie w nieruchomej sadzawce. czekaj ca na okazje. moje lustro. Pozosta przy dumnym honorze swego ducha. Najdro sza przyjació ko. Pot na Guenhwyvar.Drizzt Do'Urden . tn ce pazury. Szybki bieg i pr ne mi nie. Mi kkie apy. Twarz w twarz. twój. Id cych ladem swoich zabawek: Strza y. Bro .Cz 4 Guenhwyvar Co to za oczy co widz Ból przeszywaj cy m dusze? Co to za oczy co widz Kret cie ki mych krewniaków.. Splamiona krwi Lub mordercz zdrad . Chcia bym zatrzyma wizerunek Mojej w asnej twarzy. tak.. be tu i miecza? Twój. by nie p k o. Pozosta u mego boku. Chcia bym zatrzyma serce W piersi. .

kiedy ko czy a my l.Za dwa dni . jak g upi lub niebezpieczny sta si ich m odszy brat. . Wiedzia y o karze. Spojrzenie Drizzt star o u miech z jej twarzy. e w ogóle wychodzi . Maya i Briza wymieni y niepewne spojrzenia. . jak ostro skarci a go Opiekunka Malice. . Po tym co si sta o w le u dridera. Mo e sta w rodku.Kiedy wyruszasz na patrol? . Wiedzia . . który wywo ywa u Drizzta zarówno zmieszanie. nie wiedz c. Przyniós by ha b naszemu domowi! . jak j ej nie rozgniewa . Kiedy znalaz si u drzwi przedsionka. zastanawiaj c si . e wznosi si na balkon. agodz c wybryk swego syna.doda a szybko Briza. próbuj c dok adnie przyjrze si okolicy. . ale dla Drizzta Dom Do'Urden wydawa si tak obcy.formalnie . Mo e Opiekunka Malice szepn a s ówko odpowiedniej osobie. Twój talent napawa Dom Do'Urden dum .odpowiedzia Drizzt oboj tnie. jak wygl da a sytuacja z j ego matk i wiedzia . . Drizzt nie by zaskoczony jej wyznaniem.Rada jestem. a potem wzniós si na balkon. e wróci e do domu . .w terminie i z najwy sz pozycj w klasie. i opar a r k na drzwiach przedsionka. Id c do kaplicy Drizzt rozgl da si nerwowo.powiedzia a Briza.zapyta a Maya. Zaczyna ju oczekiwa podobnych komentarzy od kap anek Paj czej Królowej. Drizzt zastanawia si . u boku Malice. e Opiekunka Malice znalaz aby si w nie asce Lloth . czy w jej g osie brzmia sarkazm.17 Powrót do domu Drizzt uko czy szko . e nie zosta e po ywieniem driderów. e mistrzyni i opiekunka Akademii by y zbyt zaj te sob .Mamy szcz cie.rzuci a Briza nagle staj c si zimna. nadal nigdzie nie by o ladu fechmistrza. Ksi Drizzcie . ci gle wodz c wzrokiem po bocznych korytarzach. jak Vierna wymierzy a ich bratu. kiedy zobaczy a. by zauwa y . Maya przy czy a si do nich w wielkim korytarzu prowadz cym do przedsionka kaplicy. Nie odwa y si spó ni . Przeszed przez ozdobn bram Domu Do'Urden. Opiekunka Malice oczekiwa a go. czy nie.Dobrze. Dziesi lat nie stanowi o tak d ugiego czasu w yciu drowa. Dom. . Drizzt przeszed powoli obok swej najstarszej siostry. wyrywaj c Drizzta z zamy lenia. jak i gniew. których dost pi e w Melee-Magthere.Dlaczego nie mog e si po prostu cieszy ceremoni ? . kiedy wreszcie zobaczy Zaka. powiedzia a Briza. Obie po o y y d onie na r koje ciach w owych batów. a tak e o tym.Jestem wi c w domu .powiedzia a. Ale to nie przez Opiekunk Malice lub siostry Drizzt rozgl da si uwa nie.wyszepta .Wbrew swym s owom Maya nie potrafi a ukry szyderczego u miechu.Wiemy o twoich wybrykach . a Drizzt nie wiedzia . .S yszeli my o zaszczytach. . e nikt z obecnych na ceremonii nie pami ta . ale Drizzt s dzi . . zanim postawi pierwszy krok.Mog e sprawi . kim nie by . .doda a Maya. . ale Drizzta ta dekada nieobecno ci bardzo oddali a od tego miejsca. Ze wszystkich krewniaków tylko Zaknafein udawa kogo . co robisz.Witaj. By jednak inny cz onek rodziny. czy Dom Do'Urden b dzie jeszcze jego domem. ci gaj c na siebie spojrzenia zwyk ych o nierzy.Cokolwiek to znaczy. jak Akademia pierwszego dnia nauki.

Najwyra niej s ysza p yn ce z g bi serca wyznanie przywi zania do Lloth. Szybko odegna od siebie takie my li. od dawna jest martwy. Malice odes a a go bez s owa. Bro Zaka stukn a o pod og .lamentowa Zak.Zawiod em wtedy.By aby doskonalszym ostrzem.Zak spojrza w pustk .Co ja zrobi em? .zapewni ich Drizzt. . Siostry by y tak zadowolone z deklaracji. Wtedy Drizzt. ale drzwi do przedsionka by y ju zamkni te.którego ceni em najbardziej.krzykn a za nim Briza.zapyta si fechmistrz. . którego niegdy uwa a za wybawienie od otaczaj cej go rzeczywisto ci. pomy la Drizzt. jak cen zap aci Drizzt za dziesi cioletni pobyt w Akademii. niewinno . gdyby zakosztowa a krwi Drizzta Do'Urden. Dotar y do niego tylko fragmenty rozmowy u drzwi przedsionka. a jego twarz wykrzywi a si w bolesnym grymasie. Drugiego dnia pobytu w domu.To by oby najlepsze. obawiaj c si . który zawsze roz wietla twarz Drizzta. . Gdyby uwolni a ch opca od nieko cz cego si cierpienia ycia! .Opu ci czubek miecza na pod og . kiedy patrz na drowa . . Nigdy ju nie zawiod w ten sposób Domu Do'Urden. Znikn a te . *** Drizzt sp dzi nast pny dzie na odpoczynku.Wybaczcie mi siostry i wiedzcie.Zaprawd .Oszust prze y . by spotka otwarte d onie. . Drow wojownik. e si tak nie sta o . . gdy mog em nada swemu n dznemu yciu jakie znaczenie. próbuj c nie wchodzi w drog innym cz onkom swojej rodziny.Wiem. nie chc c przesadzi .powiedzia a ponuro Maya do swojej siostry. uwa a teraz Drizzt. gdzie jest moje miejsce . g ównie w swoim pokoju. To równie . e wcze niej czy pó niej zaczn rozumie prawdziwe znaczenie jego blu nierczych pogl dów. wstydz si swego tchórzostwa . Znikn u miech.Chwa a Paj czej Królowej! . jedyn tarcz . e prawda wiata dro-wów otwiera si szybko przed mymi m odymi oczyma. a co ja mog em uratowa ? Wyj z pochwy smuk y. ale Drizzt Do'Urden. jak przypuszcza Zak. mentora. któr posiada a Briza.powiedzia . Uk oni si po raz drugi. .Miejmy nadziej .Tak jak powinno by . by o tylko k amstwem. Przede wszystkim jednak Drizzt nie chcia widzie Zaknafeina. . drzwi do komnaty . . a Drizzt nie chcia spotyka si z ni ponownie. . .Co takiego straci Drizzt. . jak si wydaje. gdzie sta wcze niej Drizzt. . przeszed obok nich przez drzwi i zauwa y z ulg .wyszepta . jak kiedykolwiek zna Zaknafein Do'Urden. Niewiele mia równie do powiedzenia Brizie i Mayi.Ale jestem tchórzem . Drugi Syn Domu Do'Urden yje. jedyne wiat o w mroku Menzoberranzan. Zak opar si ci ko o cian w jednym z bocznych korytarzy. a jego twarz pochyli a si .drowa wojownika! . co móg bym dla niej zrobi .Fala wojny zawis a nad nami. Drizzt zatrzyma si i spojrza jej w oczy. która ró ni a go od reszty mieszka ców Menzoberranzan. Wyjrza zza rogu korytarza. mój Obur czny. e dwuznaczno s ów Drizzta usz a ich uwadze. *** Skradaj cy si za grupk Zak stara si domy li . Pok oni si nisko. . kiedy Narbondel zacz o cykl wiat a. pami taj c o umiej tno ci czytania umys u. w ski miecz i dotkn delikatnymi palcami jego ostrej jak brzytwa klingi. e Zaknafeina nie by o w rodku.

Przez g ow Drizzta przebieg o tysi c pyta . z których dwie s by ymi mistrzyniami z Arach-Tinilith .nie odwa y si równie my le o uszczypliwych komentarzach..rozkaza a Malice. a ka dy opuszcza g ow ..S wyra niejsze ni to. . który kl cza bez ruchu u jego boku. -Ale w ród nas s cztery wysokie kap anki.odrzek a Malice.zapyta a ostro Briza. Starszy Synu. .Oznaki? . .To niezwyk e.Jeste my dziewi tym domem w mie cie . . . . z których wszyscy maj za sob sprawdzian bojowy. . bowiem wojny zwykle inicjowane s przez ni sze domy. co zwykle dociera do domów.og osi a. e istniej pewne oznaki k opotów . Co my la o tym wszystkim bezduszny fechmistrz.Do czego zmierzasz? . jak warto mia Dinin i wiedzia a.Musi nas wyeliminowa . cho pytanie nie by o skierowane do niego. Malice zatrzyma a si przy Drizzcie.Wszyscy obecni . . . jakie ywi do z ej bogini? Jaka kara na niego czeka a? Pod wiadomie Drizzt zauwa y paj cze rze by na wej ciu do kaplicy.powiedzia a. pragn ce wspi si nieco w hierarchii. .Audiencja u Matki Opiekunki . by chroni w asn pozycj .skarci a go Briza. Drizzt s ucha uwa nie tej rozmowy. Czy my l o wojnie podnieca a go.odwróci a si od Drizzta i zwróci a do ca ej grupy. .Czy nie daje to domowi si y.sapn a Malice z a.Ale nic bli szego. by jego cz onkowie zasiadali w Akademii? .Dziwi ci obecno Dinina i Yierny . Czy Malice i inni odkryli prawdziwe uczucia.To miejsce najwy szej chwa y naszego ludu.To prawda . patrz c na Yiern .zapyta a Briza. które maj upa ! . -1 aden ni szy . .powiedzia Drizzt. którymi si pos ugujemy.powiedzia a Briza. o co w niej chodzi.odrzek Dinin. zastanawia si Drizzt. . Nie spuszcza oczu z Zaknafeina.Który dom spiskuje przeciwko Domowi Do'Urden? .Ale dzieli to jego si . Tylko kilka domów jest silniejszych.zapyta a Malice. pozwalaj c. .Musimy zatem bardzo uwa a .odrzek a Malice. -Dobrze rozumujesz.Który z wielkich domów obawia si Domu Do'Urden .Kto? .Jeste my dziewi tym domem . kiedy oprócz oczekiwanych Rizzena.Mamy równie dwóch by ych mistrzów z Melee-Magthere. e mój brat i siostra pozostan jeszcze w Akademii . . by przetrwa ? . Zdziwi si jeszcze bardziej.Drizzta otworzy y si i pojawi a si w nich Briza. . . czy chcia zabi wi cej mrocznych elfów? . . a Drizzt zosta najlepszym uczniem tej szko y.S ysza em. a ca a rodzina opad a na kl czki. Drizzt spojrza na ni . e jego g os w dyskusji jest wa ny. . .W plotkach kryje si prawda .wyja ni Drizzt. . a on nie powinien odzywa si nie pytany. .podsumowa a Vierna.powiedzia a Briza. Matka opiekunka okr y a ich powoli.odrzek a Malice. .Czy nie rozumiesz metod. e jej syn nie rozumie donios o ci chwili. Mayi i Zaknafeina zobaczy w pokoju Dinina i Yiern . . .Nikt ni szy od nas rang . próbuj c domy li si . Malice rozumia a. zajmuj c miejsce u boku matki. kiedy szed korytarzami za sw siostr . Drizzt opu ci spojrzenie i nie odpowiedzia .odwa y si zapyta Drizzt. by Dininowi usz o to na sucho.powiedzia a ponuro.Sk d to wiesz? .Powiniene lepiej pozna to miejsce i czu si w nim swobodniej . . Mamy niemal czterystu o nierzy.Ale niewiele wy szych od nas mog oby nas pokona .wywodzi Dinin. zauwa aj c jego niepokój.spojrza na Zaka.roze mia si Dinin.To nie zadzia a oby na nasz korzy . .doko czy a za niego Opiekunka Malice. Czy s ysza e . które móg by teraz wypowiedzie . kiedy przechodzi a obok niego.My la em.Te tak uwa am . . Dosz am do tych samych wniosków.Na kolana . e nadchodzi wojna? .

a jej s owa brzmia y jak pro ba o potwierdzenie. Jak do tej pory nie zdoby am dowodów przeciwko adnemu z nich. .wtr ci a si Briza. Mo e jednak zosta o troch Drizzta Do'Urden.powiedzia a Opiekunka Malice do Dinina.Je li jeste my silniejsi. . Usiad w milczeniu i. by ukry swe oszo omienie. .Rzuci a go na pod og . . . który dopiero opu ci Akademi . Mo e Akademia nie zabi a do ko ca jego ducha. . Zak zakry usta d oni .odrzek a ponuro Mali-ce. a wraz z nim cz onkowie co najmniej czterech domów wy szych ni nasz. a po chwili spad y na niego ciche reprymendy rodze stwa.zacz porywczo Drizzt.Tym razem! .wyszepta . Malice chwyci a Drizzta za po y p aszcza i postawi a go na nogi.to czy nie mo emy ujawni spisku? .Nasi wrogowie nie ujawni si tak szybko.powiedzia cicho Drizzt .Nie uderzysz bez mojej zgody .Dwóch? . .roze mia a si .Masz chroni . .Masz tam zdobywa wiadomo ci . . który móg zes a na niego k opoty.Lloth okaza a nam sw ask . .A po co? . opiekunka Malice raz jeszcze wybaczy a zniewag .Zatem Drizzt i ja mo emy zosta zabójcami w tej wojnie .Dinin poprowadzi patrol Drizzta.A co z patrolem? .ostrzeg a g osem tak zimnym.Czy mamy pozwoli . . e Dinin natychmiast poj konsekwencje niepos usze stwa.To nie Baenre .by marzy ! Jeste my Domem Do'Urden. e najstarszy syn odzywa si nieproszony. Zajmijmy pozycj . Zabójca musia by pokona poza tym dwóch Do'Urdenów. . o sile przerastaj cej wyobra enia wszystkich wielkich domów. Spocz y na nim wszystkie oczy.Najprawdopodobniej jest to który ze s abszych domów nad nami. jeszcze nie. ods oni ty? .powiedzia a Briza.Musimy mie nadziej . . Mamy przewag pod ka dym wzgl dem! . swego zabitego brata.Dziewi ty dom? .Zak nie da po sobie nic pozna . Jeste my nieznan stron tej wojny. Dlatego wezwa am Yiern i Dinina do siebie. . .Jak to si zdarza o w przesz o ci.nakaza a.Nied ugo b dzie przed nami tylko siedem domów! .stwierdzi a Briza.zapewni a Malice. . opieraj c si nieprzychylnym spojrzeniom. .To nie czas.Z pewno ci nie stanowimy dla nich jeszcze zagro enia! .Który z nich mo e zaatakowa .Nie . by zas oni wyraz przera enia. .zapyta a Vierna. Raz jeszcze wyraz twarzy Zaka nie pasowa do min reszty obecnych. . którego zna . le by o.Spisek bez dzia ania to nie zbrodnia.naciska Drizzt. s dz c po jego zachowaniu.Wybaczam ci g upie my li . Drizzt nie przegapi odniesienia do Nalfeina. ale w przypadku drugiego syna.A mo e u yjemy zdrowego rozs dku? .Je li poznamy wrogów . by si ba ! To czas . mog o to by uznane za blu nierstwo. .Od patrolu rozpocznie si zdobywanie przez nas przewagi -powiedzia a Malice mru c oczy. . nawet nie s ucha rozmowy. U miech znikn z twarzy opiekunki. .Mów dalej . Matka wiedzia a! Malice nie zrobi a nic.wyja ni a Malice.sykn a na niego Briza. wyci gaj c w gór smuk y palec .Je li poznamy swych wrogów . by ukara swego syna morderc . Oczy najstarszego syna rozb ys y.rykn a. Pragn c pozna pogl dy wszystkich. Daermon N'a'shezbaernon. . musimy wi c przygotowa si na najgorsze.B dzie w nim Drizzt. by drugi syn poszed na niego sam. Teraz Drizzt podniós d o do twarzy. . Malice spojrza a na reszt rodziny. które wlepili w niego wszyscy w pomieszczeniu oprócz Zaka. która nam przys uguje i przesta my by zagro eniem dla s abszego domu. a w jej oczach wida by o w ciek o . e masz racj . niech si poddadz bez walki.krzykn a. ywo pami taj c wypraw do rz dz cego domu. . . obawiaj cy si o sw niestabiln pozycj .

kto jest naszym wrogiem. e energia w ruchach Zaka oznacza a ch zabijania.Nie spodoba ci si ycie dridera. po czym ruszy a. . czy pozwoli mu odej . . czekaj na odpowiedni chwil . jak przekonali si pozostali cz onkowie patrolu w ci gu kilku ostatnich tygodni. a Drizzt ma chroni ciebie. do tej pory przyczajona w cieniu u podstawy pó wyspu. kiedy Opiekunka Malice stan a mu na drodze i zatrzyma a go w kaplicy.Id cie zatem. trafiaj c w zbli aj ce si wodne trolle. przywróci Zakowi nadziej . Skrag zbli a si . ale nie da po sobie pozna . odgaduj c nikczemne my li matki i u miechaj c si z owrogo. Nie znios pora ki! Drizzt cofn si przed si jej g osu.Tobie powiem tak . zlekcewa y go tak. zanim ten zd y zareagowa . nie waha a si . Drizzt opad na kolana i krzykn Teraz! Ukryta pantera. nie wiadom niebezpiecze stwa. co z tego wyniknie. .zacz a.Albo oddam ci pod s d Lloth. . jak to robi z wi kszo ci otaczaj cego go wiata. . Drizzt rozumia . . . cho my l o zabijaniu kap anek Paj czej Królowej bardzo go cieszy a. Drizzt szybko doko czy dzie a.krzykn Masoj Hun'ett. Zazwyczaj samotny drow stoj cy naprzeciw wodnego trolla nie mia by przewagi.Je li pojawi si odpowiednia okazja. który powali niespodziewaj cego si niczego skra-ga. odcinaj c n dznej istocie drog do wody.. jak je nazywano .swego brata. . moja rodzino .powiedzia a Malice.Ale je li dowiecie si . ale. . patrz na ka dy nasz ruch. Kiedy wzrok . W jaskini rozbrzmiewa y odg osy bitwy. pomy la Drizzt. Kiedy potwór za nim ju mia wbi mu pazury w plecy.S ysza e . kiedy zostali sami. e obserwuj nas nieprzyjazne oczy. Uderzy a kolejna b yskawica. Drizzt spodziewa si tego. czy ma i za fechmistrzem. Decyzj podj to za niego.doko czy a Briza. Drizzt patrzy na niego. Drizzt zap dzi jednego z potworów . zbyt dobrze znaj c mo liwo ci regeneracyjne trolli. na tyle blisko. . ale ci gle stoj cemu trollowi. Jeden d ugi skok umie ci Guenhwyvar na pozycji do ataku. rozmazany ruch Drizzta pozbawi istot wyci gni tych ramion. Kolejny skrag wyskoczy z wody tu za jego plecami. *** B yskawica uderzy a ponad czarnymi wodami podziemnego jeziora. by uderzy . my l c. by podziwia dzie o pantery.. który rzuci przed chwil czar. by Drizzt na chwil straci wzrok. Drizzt nie wiedzia .w lep uliczk na ma ym pó wyspie. To nie nadzieja na prowadzenie kolejnej wojny o ywia a jego ruchy.Pami tajcie. -Do mnie! Pantera otar a si jeszcze o nogi Drizzta. jak misj dla ciebie przeznaczy am. by us ucha rozkazu. tym razem jeszcze szybciej. ale opiekunka i tak wyja ni a mu to z rado ci . Drizzt zako czy walk ze swoim trollem i odwróci si .Chro swego brata .skragów.. e zauwa y drugiego przeciwnika.us ysza ponure ostrze enie. a wielka kocica otar a si o ni . jego niezrozumienia dla sposobów dzia ania drowów.Guenhwyvar! . Briza b dzie dobr spadkobierczyni domu! U miech Dinina sta si jeszcze szerszy. To raczej pokaz naiwno ci Drizzta. Malice popatrzy a na najstarsz córk z aprobat . Wyci gn r k . Zak jak zwykle pierwszy wyszed z kaplicy. Pojedynczy. Jak blisko byli teraz ze sob . Koncentrowa si na tym przed sob . Driz/t nie by zwyk ym drowem. zadaj c g bokie rany bezbronnemu. Nie zniwelujcie naszej przewagi zabijaj c jednego z was -z y u miech pojawi si na jej ko cistej twarzy. . Nic nie cieszy o go bardziej ni szansa na dokonanie zabójstwa..

Tylko ogie dawa pewno . a po chwili na ca ym placu rozb ys y pochodnie. a to si jej z ca pewno ci nie podoba o. .i e wróci a ona bezpiecznie do domu na Planie Astralnym.Kolejny dzie . ale zastanawia si tak e. .rozkaza . e Drizzt nie yje. . Masoj pokr ci g ow . Drizzt wiedzia . dreszcz niebezpiecze stwa i wiadomo . co posiadali. Opiekunko SiNafay . kiedy on i Malice k ócili si o Vier-n . Zak cz sto bywa jej kochankiem. cho prowadzone w a nie bitwy toczono przeciwko potworom Podmroku. wszechogarniaj c rezygnacj . chroni a go przed wrogami .Uformowa szyk! .Kolejny pokonany wróg. . pozwalaj c mu nawet zmartwychwsta . e obraca bro przeciwko z ym potworom. jak d ugo jeszcze b dzie zdolny do wykonania zadania i ju zastanawia si .Odejd ! .Guenhwyvar . *** Drizzt os oni oczy wypalaj c rany martwego trolla ogniem. Rzuci figurk pod stopy. Masoj chcia . Bowiem. by szuka skarbów trolli i odziera skragi ze wszystkiego. by walczy u boku Drizzta. Drizzt poszed w drug stron . Kiedy p omienie ogarn y cia o trolla. Drizzt nie zapomnia spotkania w kaplicy Domu Do'Urden.krzykn Masoj na Guenhwyvar. od kiedy patrol Drizzta wyruszy z miasta. czy b dzie w stanie pokona Drizzta. co robi bardzo cz sto. by przyzwyczai oczy do ciemno ci. . na której mu zale a o . e b dzie musia nied ugo obróci swe sejmitary przeciwko drowom. pragn c umie ci b yskawic dok adnie pomi dzy opatkami m odego Do'Urdena. jak cierpi z powodu Drizzta.rozleg si rozkaz Dinina. Bitwa wygasa a. kolejne wspólne . którzy chcieli zaj ich miejsca. Masoj wiedzia . kiedy on i kocica dzia ali razem. Zak by rozdarty mi dzy ch ci opuszczenia miasta i walczenia u boku Drizzta oraz nadziej . równie tym razem szybko ko cz c walk . gobliny i orki ruszyli. Opiekunka Malice bacznie go obserwowa a.Naucz si lojalno ci! . Wiedzia . Lubi emocje zwi zane z patrolowaniem. Byli inni.wyszepta Masoj. Kawa ek dalej Drizzt zaatakowa kolejnego skraga. Ka dego dnia Drizzt stawa si silniejszy. Zak wiedzia .powiedzia cicho. ale wiedzia równie . widz c ten pokaz szermierki. Zak przypomnia sobie czasy. .Daj rozkaz. by zabi go nied ugo. który prze ar jego ycie. e kocica czu a si lepiej u boku wojownika. e patrol powróci z wiadomo ci .rzuci jeszcze raz okiem na Dinina . który patrzy na niego uwa nie z boku. Masoj patrzy na plecy odchodz cego Drizzta. co dzia o si zawsze.powróci . e nie mo e opu ci domu. jak pantera jest karcona. Czy Zak b dzie kiedy potrafi znale rozwi zanie dylematu zwi zanego z najm odszym Do'Urdenem? Fechmistrz wiedzia . e wyczu a. e ma jedn towarzyszk . Czarodziej Domu Hun'ett zauwa y jednak Dinina Do'Urden. przy którym sta Drizzt. a potem przystan na chwil . e rany stwora nie zrosn si . Jednak nawet tutaj Drizzt nie potrafi uciec przed letargiem. *** Zaknafein spojrza na Menzoberranzan. Czarodziej nie wiedzia . czy go to obchodzi. zauwa y Drizzt. ale poza tym niewiele ich czy o.i Äprzyjació mi". Zbyt cz sto pantera opuszcza a go. ch opak rzuci pochodni do wody. zabijanym z konieczno ci. by Guenhwyvar by a u jego boku. czy zgin którykolwiek z dwunastu towarzyszy. jak bezbronny by czarodziej rzucaj cy czar. Zastanawia si . która sz a za nim krok w krok. kiedy niewolnicy. nie chc c widzie .

Vierna by a kobiet .dziecko. e uda mu si wp yn na post powanie ch opca? Najwyra niej tak. ca e stulecia temu. Nawet on sam nie wiedzia . w milczeniu obserwuj c powracaj ce patrole . Wygl da teraz przez okno. jaki wp yw ma na Drizzta. jej los przes dzono od chwili urodzin. a Zak nie móg nic zrobi . by powstrzyma zalewaj ca j fal religii Paj czej Królowej. ale w sekrecie maj c nadziej .czekaj c jak zwykle na bezpieczny powrót Drizzta. e jego dylemat zostanie rozwi zany przez pazury i k y jakiego potwora. czyjej obawy by y uzasadnione. cho Zak nie by pewien. . Czy Malice ba a si .

Niewiele . -Mój brat i ja opu cili my Akademi . e Dinin Do'Urden równie zrezygnowa z pozycji w Akademii. dlaczego ponad trzydzie ci lat temu nieznajomy pos aniec przyniós mu s oik jakiego lekarstwa. oszo omiony sytuacj prawie jej nie s ucha . !W mijaj c Altona w drzwiach do jego prywatnej komnaty. .odrzek Alton.S uchaj uwa niej plotek. Sk oni a si nisko. zaczynaj c rozumie .Tylko plotki . Przy jego szcz ciu zadzia a by i przywróci rysy twarzy Altona DeVir.Opiekunka Malice znowu po czy a rodzin .S ysza e je? . Mistrzyni Vierno .westchn Alton. Vierna unios a d o .. Ale nawet on nie by na tyle g upi. który zgin w czasie bitwy w Domu DeVir. . . . Pozbawiony Twarzy . dlaczego Vierna zjawi a si u niego.zapyta a ostro Vierna. Alton pragn rzuci si na ni .Je li dowiesz si . . *** . by przeanalizowa wiadomo .Dom Do'Urden posiada lask czarodzieja. który przyszed zap aci Pozbawionemu Twarzy za zabicie Altona! Oczywi cie Alton nigdy nie wypróbowa eliksiru. Pozbawiony Twarzy .Tym razem twoja zap ata ci nie zawiedzie .wyj ka Alton.I ja ci witam. e chodzi o Dom Do'Urden.mówi a dalej Vierna.Ju nie mistrzyni . Nale a a do Nalfeina.To wszystko. e Dom Do'Urden zapewni sobie wiernego agenta na terenie Akademii. Wiedzia .Opiekunka Malice wyra a ubolewanie. cho Alton.Ale. e eliksir.Wiemy o pora ce przy ostatniej transakcji -powiedzia a. . próbuj c ukry strach.Istniej pog oski o wojnie. . e Vierna nie rzuci a na niego czaru wykrycia k amstwa. by go uciszy . najwyra niej uspokojona wyja nieniem. Vierna Do'Urden przychodz ca do niego w takiej chwili nie mog a by kierowana zbiegiem okoliczno ci. pewna.Nie tyle. który otrzyma e za zabicie Altona DeVir nie przywróci rysów twojej twarzy. nie potrafi c znale innych s ów wobec tak niezwyk ej propozycji. jak s dz ? . nie chc c rozgniewa pot nej kobiety.18 Tajemna komnata Witaj. mojego brata. by was powiadomi .powiedzia a. który dom spiskuje przeciwko Domowi Do'Urden .próbuj c zabi Altona! Teraz.Wróci am do domu. -Alton móg tylko mie nadziej . . . Dom Do'Urden wykorzysta wcze niej Pozbawionego Twarzy w swoim spisku . .Zrobi . opiekunka Malice odnawia a sw sie szpiegów i zabójców. . kiedy w Menzoberranzan szeptano o wojnie. . .obieca a Vierna . dowiaduj si od ciebie. ale nie ma czarodzieja godnego jej noszenia. . Alton niemal si zach ysn . Alton zamilk . Zamaskowana posta bya agentem Domu Do'Urden.. . Vierna odpr y a si . . o co ci prosi Opiekunka Malice .powiedzia a Vierna. co wysokiej kap ance zdarza o si w obecno ci m czyzny bardzo rzadko.powiedzia a Vierna i opu ci a czarodzieja. dopiero teraz rozumiej c.powiedzia a wysoka kap anka.laska b dzie twoja! Prawdziwy skarb za tak niewielk przys ug .wyj ka Alton. wi c musisz by tutaj okiem i uchem Do'Urdenów. Do tej pory nie wiedzia em nawet.odrzek Alton.mówi a dalej Vierna. . . co b d móg . S ysza e je.Czemu zawdzi czam wizyt mistrzyni Arach-Tinilith? .

. ale Dom Do'Urden zdo a umie ci z nimi Dinina. SiNafay nie mog a pozwoli m czy nie okazywa braku szacunku matce opiekunce.Nie . . cho by Baenre.powiedzia szybko Alton.Mamy wi c wietn okazj .powiedzia . gdyby podejrzewa a nasz dom.Móg by .Jestem gotów zaryzykowa . powinna przyj do mnie po pozwolenie . . Staniesz przed Opiekunk Malice.. ironio ycia! . by pogr y Dom Do'Urden w chaosie! .odrzek strapiony Alton. . .którego .stwierdzi Alton. . e móg by wprowadzi j w b d? . by nie wci ga a Domu Hun'ett w swoje k opoty.To ju wiem .odrzek a SiNafay Hun'ett.Malice nagrodzi mnie lask o wielkiej mocy .powiedzia Alton.rozumowa Alton.Rozumiem . Dom Do'Urden chce zatrudni mnie jako szpiega.Doskona a przykrywka . a nie przysz aby do Hun'etta. . powiedzie jej.Teraz podejrzewaj k opoty .S ysza em. w przeciwnym razie nie przychodzi by do ciebie po informacje. Pójd do Opiekunki Malice w udawanym gniewie. by dogl da edukacji ich brata . co si stanie z twoim cia em? Alton prze kn g o no lin . .Wr cz przeciwnie.To nie wszystko .krzykn a. . Je li chce uczyni cz onka mej rodziny swym informatorem.powiedzia Alton z podnieceniem..odpowiedzia a SiNafay.Masoj wyruszy na patrol z Drizztem.Kiedy Mistrzyni Vierna wróci. . nasza pozycja ulegnie wzmocnieniu! .Zatem Masoj jest w niebezpiecze stwie .Je li wska na inny dom.Nie podzielisz si tak informacj z pomniejsz kap ank . e Dinin i Vierna zostali wys ani do Akademii tylko po to. .Zrezygnujesz ze swej funkcji . . .Mia em dzi go cia. . e Pozbawiony Twarzy to Gelroos Hun'ett.odrzek a SiNafay.Co b dziemy mie . nie! .Powrócisz do Domu Hun'ett pod moj opiek . wiesz. a potem przysiad a na ma ym stoliczku. .To prawda . . Moje gratulacje. by SiNafay by a z a. .Nie prawdziw . .Dom Do'Urden nie wie.zauwa y Alton.Co mamy zatem zrobi ? Co ja mam zrobi ? Opiekunka SiNafay zastanawia a si ju nad nast pnym ruchem.Nie.odrzek Alton. . .Taki czyn móg by równie wskaza Opiekunce Malice Dom Hun'ett .warkn a SiNafay.Vierna i Dinin zostali wys ani jako szpiedzy ambitnej Opiekunki Malice. które s jej znane.Och.zapyta a SiNafay. oniemia a. e Dom Hun'ett stanowi dla niego zagro enie.Wie. Je li przejrzy twoje k amstwa. . rozwa aj c mo liwo ci.broni .Dinin i Vierna Do'Urden zrezygnowali ze swych funkcji . któr obróc w odpowiedniej chwili przeciwko niej! . g upi DeVirze.. . .zgodzi a si SiNafay.krzykn Alton. jak kiedy zatrudni Pozbawionego Twarzy. . .Co z Domem Hun'ett. kiedy tego samego wieczoru przysz a do niego jego przyszywana matka opiekunka. . . Mistrzyni Yiern Do'Urden! . . siadaj c naprzeciw opiekunki.powiedzia a SiNafay. Mimo tego e ona i Malice mia y zosta wkrótce otwartymi wrogami. Opiekunka Malice zna twoj to samo . e niepokoi j z powodu wiadomo ci. kiedy Opiekunka Malice pozna prawdziw to samo Pozbawionego Twarzy? .Czy s dzisz. Na twarzy Altona pojawi o si przera enie. krzy uj c r ce na stole.Ale tak b dzie najbezpieczniej. .powiedzia a w ko cu.roze mia a si SiNafay. kiedy wyjdzie na jaw najwi ksze k amstwo? .Opiekunka Malice! -poprawi a go twardo SiNafay.roze mia si . . by mnie zabi ! SiNafay zamilk a. nie chc c. . Rozejrza a si z pogard po za mieconym i spalonym pokoju.Co podejrzewa? . a potem wybuch a miechem.

e by tylko pionkiem w intrydze pomi dzy Domem Hun'ett a Domem Do'Urden. . . co wymaga oby ukarania.odrzek a SiNafay. a w jej g osie brzmia a wyra na gro ba. zda sobie spraw z tego. e przekroczy granice swej pozycji. najpot niejsza osoba w Menzoberranzan. e przynosi wa ne nowiny. Czy Opiekunka SiNafay da a pozwolenie Gelroosowi Hun'et-towi na zostanie agentem. pompatyczne i z owrogie. prostym krze le przeznaczonym dla go ci rady. Od czasu do czasu osobista nienawi do Domu Do'Urden sprawia a. siedz ca u boku Altona. *** Przy ko cu g stwiny grzybów. w której zbudowano Menzoberranzan. Za elaznymi drzwiami by o pojedyncze pomieszczenie. .Opiekunka Malice z pewno ci b dzie mia a o czym my le i czym si przejmowa ! Alton nie s ysza ostatnich komentarzy SiNafay. Alton nie mia nic przeciwko wiat u. Usiad na ko cu sto u w kszta cie paj ka. Alton od pocz tku wiedzia . Matkom opiekunkom si to podoba o. Patrz c teraz z pod ogi na obna on si SiNafay. -1 nigdy wi cej nie zadawaj mi takiego pytania! Rzuci a Altona na pod og . by trzeba .odwa y si zapyta . . Mi dzy o mioma w ochatymi nogami sto u umieszczono trony matek opiekunek. dzi ki któremu Opiekunka SiNafay b dzie mog a zrealizowa swe zdradzieckie plany. wszystkie wysadzane klejnotami i l ni ce w blasku wiec.Czy Opiekunka Malice przysz a do ciebie? . gdyby nie by a pewna. . ale niezwykle silna opiekunka. stara i zniszczona kobieta o z o liwych oczach i ustach nie przyzwyczajonych do u miechu. znajdowa a si niewielka.tym razem jej nie udziel ! SiNafay u miechn a si na my l o mo liwo ciach p yn cych z takiego spotkania. a na pewno nic tak ra cego. chwyci a Altona za po y szaty i przyci gn a go na kilka centymetrów od swojej wykrzywionej twarzy. U szczytu paj czego sto u siedzia a Opiekunka Baenre. ale nie oderwa a od niego badawczego wzroku. a od incydentu z konfliktem Te-ken'duis-Freth nic si nie wydarzy o. wszystkie rzuca y m czy nie pogardliwe spojrzenia. . SiNafay . po o y a mu d o na kolanie i mrugn a do niego uspokajaj co. na niskim. ciesz c si z dodatkowych mo liwo ci. cho jego s owa by y ledwo s yszalne. O ile wiedzia a Pierwsza Opiekunka.By przedyskutowa wymierzenie kary . e Alton zapomina o swej podrz dnej roli w konflikcie.Czy wtedy po nie przysz a? .powiedzia a. zaskoczona. SiNafay. w po udniowej cianie jaskini. Po chwili wesz y opiekunki.Z jakiego powodu zwo a a rad ? . przera ony. Dym z setki s odko pachn cych wiec wype nia powietrze.Jeste my ju .zapyta a SiNafay nie nad aj c za my lami Altona. Matki opiekunki uwa a y swe miejsca za czysto honorowe i nie lubi y si spotyka .Nigdy nie mieszaj osobistych uczu z polityk ! . niezb dnym ogniwem. .Kary? . ale w samej komnacie czu si nieswojo. Po prawie pó wieku studiowania zwojów w wietle wiec w Sorcere. a mo e nawet spisek kilku domów . .mówi dalej Alton.powiedzia a Baenre za wszystkie przyby e.Mój gniew.Co masz na my li? . .warkn a male ka. ale znikn w oka mgnieniu. nie zdarzy o si nic. . mój strach móg by skierowa uwag Malice na który z wielkich domów. które s u y o tylko jako miejsce spotka rady rz dz cej miasta. kiedy ka dy zaj wyznaczone krzes o.Trzydzie ci lat temu. S owa o jej pozwoleniu Ätym razem" da y mu do my lenia. Ostatnie lata by y w mie cie niezwykle spokojne. Nie odwa y aby si zwo a zebrania rady. je li czasy nie by y naprawd kryzysowe.powtórzy a Baenre. silnie strze ona jaskinia. zabójc maj cym doko czy eliminacj DeVirów? Na twarzy SiNafay pojawi si szeroki u miech. kiedy opiekunka rzuci a stolikiem przez ca y pokój. ale pragn cy zna odpowied .

Dom DeVir ju nie istnieje.Gelroos? . . je li droga ci jest twoja reputacja.by o zwo a rad rz dz c . by si o nie stara . . .Daermon N'a'shezbaernon.co w sali rady zdarza o si cz sto. .powiedzia Alton. a nie na kar . Teraz rozleg y si gro ne sapni cia. a potem zaczeka a. Ten m czyzna.To niejedna osoba . . .zacz a SiNafay. .zapyta a Opiekunka Baenre. . . Baenre spojrza a na opiekunk u swego boku. zas uguje tylko na nasze pochwa y. Kilka z opiekunek rz dz cych wyra a o swe zaniepokojenie Domem Do'Urden. Zdj a kaptur z g owy Altona. -Odpowiedzi by y pe ne niedowierzania okrzyki. nic nie rozumiej c. . Wszystko przebiega o dok adnie tak. .Gelroos Hun'ett umar tej nocy. e gra idzie o co wi cej ni reputacja ² w Menzoberranzan fa szywe oskar enie by o zbrodnia równ zabójstwu. SiNafay daleka by a od niepokoju. Z pewno ci oboje wiecie.To dom -powiedzia a ostro. .wyja ni a szybko SiNafay.SiNafay . Malice pozostawa a w askach Paj czej Królowej. SiNafay wiedzia a. czuj c co pomi dzy w ciek o ci a desperacj . za pomys owo i instynkt przetrwania.Trzydzie ci lat! .powiedzia a Opiekunka Baenre.Wszyscy pami tamy upadek Domu DeVir .odrzek a Opiekunka Baenre.zapyta a jedna z opiekunek. jak zaplanowa a i jak mia a nadziej .zapyta a Opiekunka Baenre. .zapewni a j opiekunka.No dobrze. zanim protesty przemieni y si w otwarty atak .musia a zapyta Baenre.Czy to s owa strachu. któr tak d ugo ukrywa .powiedzia kto inny. czego SiNafay si spodziewa a.powiedzia a odwa nie SiNafay.W tej osobie! .powiedzia a sucho. e ktokolwiek wskazuje na Opiekunk Malice. . e rada nie mo e wymierzy kary za czyn pope niony tak dawno. . .Mam odpowiedni powód . czerpi c si z to samo ci. .Syn Opiekunki Ginafae i ucze Sorcere w nocy ataku Domu Do'Urden.wyja ni a Opiekunka SiNafay.Przez Dom Do'Urden . . Altonie DeVir.kaza a mu powiedzie .Ale istnieje! . Je li Dom Do'Urden rzeczywi cie pope ni ten czyn.O jak zbrodni oskar asz Dom Do'Urden? . Spojrza a na wszystkich obecnych.Jestem Alton DeVir .To dlatego zebra am rad rz dz c . a potem zwróci a si do Altona. .Jak si nazywasz . Alton DeVir przyj funkcj i to samo Gelroosa.zapyta kto . i to szybko. . . zaskoczona. wstaj c z fotela. bowiem wyk ona atak doskonale. a jej dom ma wielk przysz o . Wiadomo by o powszechnie. -Siedem z nas zasiada o w radzie rz dz cej u boku Opiekunki Gina-fae DeVir.Dom Do'Urden? . .odrzek a.Nie mo na rzuca takich oskar e . .Powinna wyja ni oskar enie. SiNafay? . .Jak miesz mówi co takiego? .Mówi prawd . kiedy gin Dom DeVir.odrzek a SiNafay.Nie Gelroos . . a je li wzi pod uwag si jej domu.Domu DeVir ju nie ma . Baenre pokaza a SiNafay gestem. . Nie ma go! Alton poprawi si lna krze le. Po co nam to? Opiekunka Malice jest w askach Paj czej Królowej.Inni w to w tpi . Z tego co wiedzia a Baenre.O sprawie ju zapomniano! Opiekunka Baenre uciszy a wszystkich. badaj c ich zainteresowanie. . by usiad a. Jak na m czyzn pokaza e wielk odwag i m dro . Nie mo na nawet tego rozwa a tak d ugi czas po wydarzeniu! Znasz nasze prawa.Gratulacje. w ród których s ycha by o g ównie podziw. ukrywaj c si przed atakami Domu Do'Urden! Baenre szepn a jakie polecenie opiekunce po swojej prawej stronie. a Dom Do'Urden mia dwoje instruktorów w Akademii.przypomnia a jej Opiekunka Baenre. SiNafay .Kto na ni zas u y ? . . a ta wypowie s owa czaru. e Opiekunka Malice pragn a miejsca w radzie rz dz cej. . Dom Do'Urden.podkre li a SiNafay. Wokó sto u rozleg y si szepty. mia a wszelkie podstawy do tego.

Tak post pi Dom Hun'ett! . z których jedn jest ten ch opiec. Berg'in-yon sp dzi dziewi lat. Malice pewnie zasi dzie w radzie. Niech Hun'ett i Do'Urden walcz . moja pro ba . ciche przyzwolenie rady rz dz cej Menzoberranzan.potwierdzi a SiNafay. wywo uj c zgodne skinienia g ów opiekunek. e si dzi wcale nie spotka y my. co postawi jej syna na miejscu.powiedzia a cicho SiNafay. e opiekunka Domu Hun'ett wykorzystuje n dznego DeVira do w asnych celów. . jak si tego spodziewa a SiNafay. .celowo wspomnia a o Drizzcie. równie bardziej rozbawiona ni rozgniewana. e my la y podobnie. jest pod moj opiek .Czy to zemsta.Jak to dobrze. Drizzt.zapyta a Opiekunka Baenre. Jej syn.pro ba Altona DeVira . maj c cztery wysokie kap anki i wiele innych broni. Opiekunka Baenre spojrza a na pozosta e opiekunki i z wyrazu ich twarzy dowiedzia a si . Dom Do'Urden aspiruje do wy szej pozycji. mia a nadziej Baenre. . znajduj c si w klasyfikacji tu za wspania ym m odym Do'Urdenem.Zemsta? .Dla wspólnej korzy ci. . za Opiekunka Malice pragnie zasiada w radzie rz dz cej.og osi a Opiekunka Baenre. gro ba ze strony Opiekunki Malice zostanie zlikwidowana.Nie pragn tego .odrzek a SiNafay. je li mamy uderzy na Dom Do'Urden. pewien m ody Do'Urden padnie w walce. najlepszy w klasie .Sprawa jest rozwi zana.To po co nas k opoczesz? . Dom Do'Urden ma zaiste wielk przysz o . czy ostro no .Ta sprawa po trzydziestu latach nie le y ju w gestii rady rz dz cej.Musisz pokaza nam lepszy powód.Dom Hun'ett za nim stanie? . . Wojna mi dzy Hun'ett i Do'Urden przyniesie wszystkim korzy ci. .Zaiste .By prosi was o przymkni cie oczu . a w jej g osie zabrzmia gniew. Domaga si zemsty za zbrodni pope nion na jego rodzinie. By mo e.odrzek a szybko SiNafay. 19 Obietnice chwa y . . . ale nie tak. . Pierwsza Opiekunka wypowiedzia a s owa.odrzek a Opiekunka Baenre ze miechem. które chcia a us ysze SiNafay. który brzmia bardziej jak kaszel. a jej rodzina zas ugiwa a na miejsce wy sze ni dziewi te.zapyta a Opiekunka Baenre. .Alton jest teraz Hun'ettem. . zast puj c w niej SiNafay.Tak .musi zosta uznana za legaln . . e jego imi zad wi czy bole nie w uszach Opiekunki Baenre.zapyta a inna opiekunka. na które zas ugiwa . . prawda? .Czy strach? Dla mnie wygl da to tak. a jako yj cy cz onek zaatakowanych ma prawo do oskar enia. wiedz c. . w ich poszukiwaniu chwa y. siostry . . teraz zaciekawiona i rozbawiona. Je li dojdzie do walki. Malice by a pot n opiekunk . a to zagro enie dla Domu Hun'ett.Ku korzy ci naszych synów. cokolwiek si stanie.U miechn a si niegodziwie i spojrza a wprost na Pierwsz Opiekunk .

Minuty sp dzone w samotno ci dawa y mu czas.odrzek Drizzt. Zaj ty codziennymi obowi zkami Drizzt nie my la o nich zbyt cz sto. by upora si ze swymi pomieszanymi emocjami. . w którym jeste my teraz.Uciek y .S na tyle cwane.Ale nasi najwi ksi wrogowie nie czaj si w pozbawionych wiat a jaskiniach naszego wiata . wiedz c. czego nienawidzi w yciu. kieruje mnie ona na cie k .zapyta Dinin. Drizzt ufa . do wniosków. Nie zrobimy tego. co znaczy by drowem? . e jego brat co ukrywa. .ale po co to wszystko? Spojrza g boko w oczy pantery i odnalaz w nich wspó czucie. e w pobli u nie ma wrogów.Mo e nadal nie wiem. Po nieznanych wzorach ciep a na cianach Drizzt pozna . zawsze czekaj c. móg by znale jak nadziej na przysz o swego ludu. by a dla Drizzta doskona ym s uchaczem.To by y pierwsze lekcje.Jeste drowem .Znalaz e trop? . Gu-enhwyvar.Czy nie zrozumia e .Kocica jest moja! . Kiedy tylko pozwala a na to magia figurki. jakie otrzymali my.Drizzt wiedzia o kim mówi Dinin.za niesprawiedliwo spo ecze stwa drowów.Znam nasz histori tak . Celowo odszed od reszty patrolu dalej ni mu radzono. .zamy li si Drizzt. . id c u boku wielkiej pantery. Ohydne i g upie. Drizzt odwróci si nagle i zobaczy kilka kroków za sob Dinina.rozleg a si za nim odpowied . . . . wpatruj c si w pustk korytarza przed sob . . tak powiedzia o nich mój brat. . .stwierdzi Dinin. nie rozumiem. a s owo to wywo a o w nim burz uczu .odrzek na to Dinin.Niezliczonych wrogów . -A ty jeste mój! . które mog y przynie wielk szkod miastu . a Drizzt po o y d o na g owie swej najlepszej przyjació ki. ale zawsze.Nie w tpi w przydatno takich patroli . tydzie wcze niej. dowódca patrolu.ku w ciek o ci Masoja Hun'etta . a maj c innych daleko za sob móg si odpr y i nacieszy spokojem.Ani kim jest mój lud. ko cz c dyskusj . delikatnie drapi c Guenhwy-var po plecach.odrzek Drizzt z g bokim westchnieniem. jak wyp dzi y drowy do wn trzno ci wiata. a nasi wrogowie ugn si pod nasz si . których nie potrafi przyj . e Guenhwyvar zatroszczy si o nich. chc c rozproszy obawy brata. Zawsze kiedy znajd wskazówk prowadz c mnie do prawdy. gdy przysz y mu do g owy.Znasz naszych wrogów . nigdy nie os dzaj ca i zawsze zgadzaj ca si . kiedy znale li my lady przy sadzawce. . by uciec naszemu patrolowi. kiedy Dinin og osi . Kocica popatrzy a na niego.powiedzia Drizzt. Przez ca e ycie uczono go o tych z ych kuzynach.przypomnia Masoj Dininowi. Racjonalnie Drizzt musia odrzuci legendy o wojnach elfów jako kolejne z nieko cz cego si strumienia . jakimi torami toczy a si nasza historia i dok d prowadzi nas nasza przysz o ? .ÄOhydne gnomy". kim jestem . . . jakby rozumia a ka de s owo. .Faerie .Do nich nale y wiat dziwny i z y. którego potrzebowa . .Czy nie nauczy e si jeszcze. Za naszej przysz o ci. e w jaki sposób Guenhwyvar rozumie jego dylemat. Masoj przywo ywa Guenhwyvar z Planu Astralnego i nakazywa jej uda si naprzód. co zapewnia o Drizztowi odrobin bezpiecze stwa i towarzystwo. .wyszepta Drizzt. . czy to wszystko jest co warte -wyszepta Drizzt do kocicy. Drizzt pami ta dobrze sw rado . .Gnomy s poza naszym zasi giem . o tym. -Zaczynam si zastanawia .Wsun sejmitar do pochwy i przykl kn obok pantery. jak jej ucz w Akademii .wyszepta Drizzt.powiedzia Drizzt. na którego twarzy wida by o powa ne obawy. któr boj si pój . ale podejrzewa . Poklepa Guenhwyvar po ebrach i pozna po rozlu nionych mi niach kocicy. Gdyby Drizzt móg jako obwini elfy z powierzchni -jak obwinia je ka dy drow .e Guenhwyvar zostanie wystawiona w szpicy patrolu razem z Drizztem.powiedzia Dinin z chytrym u miechem.tylko w tym tygodniu pokonali my tuzin potworów. . u ywa ich nazwy niczym litanii przeciwko wszystkiemu. a opu cimy gard . e wyszli poza granice swego terenu. a tak e miejsca.Wype niaj szczeliny Podmroku. .

Wybrano nas. jak si o nich uczy e . Masoj wyjrza przez ma e okienko w pokoju Altona w Domu Hun'ett i rozejrza si po dziedzi cu.Spojrza na Masoja. Drizzt odwróci si i spojrza na brata ciekawie. To miejsce jest zbyt niebezpieczne na takie rozmowy. e rozumie.Czy zapomnia e o orzeczeniu. B dziemy tymi. które zna od tylu lat.A teraz wyrusza tam twój patrol.Ale warto po wi ci ten czas.Nie tak niebezpieczne jak miejsce. móg by pozby si obu Do'Urdenów.Ja nie id . ciemi yciele naszego ludu. sta si on dla niego codzienno ci . do czmy do pozosta ych bli ej miasta. Drizzt obejrza si przez rami .. . mo e te odebra mu co bardzo wa nego. . Przynajmniej zobaczy.Znam opowie ci . .. mój m odszy bracie. Menzoberranzan . . Spojrza ponownie na Dinina.zapyta Drizzt. -Wsta z pod ogi i ruszy z powrotem.Dlaczego? . Nie wiedzia . nie wiedz c jak interpretowa rozpaczliwy wyraz jego twarzy.ku niezadowoleniu Lloth. mo e trzy . cho w domu Hun'ett mieszka zaledwie od kilku tygodni.My l . . zaniepokojony coraz g o niejszym tonem g osu swego brata.przerwa mu Drizzt.odrzek Dinin.Dwie dekady temu mistrzowie Sorcere zdecydowali.Bez warto ci i z e ponad nasze wyobra enie.Oczywi cie . .zamy li si Alton.Poza tym . bardzo zaciekawiony.Powierzchnia! .W czasie wyprawy dwadzie cia lat temu.Jak d ugo? . ale w sercu czepia si desperacko ich s ów. e aden czarodziej nie mo e si zbli y do powierzchni! . . e o ile prawda o elfach mo e by wyt umaczeniem mrocznego wiata jego ludu. . powiedzia a. .. . . czego jestem pewien . w które ci niebawem poprowadz .pod otwartym niebem .To rzadka okazja.Je li patrol dobieg ju ko ca. którzy wygnali nas tysi clecia temu.Za dwa tygodnie opu cimy Menzoberranzan . bo jeste my najlepsz z grup patrolowych.. pokazuj c placem na Altona. .nieprzewidywalnie .k amstw.mówi dalej Alton .Moja siostra by a tam raz na wyprawie. .Podró zabierze wiele dni i zaprowadzi nas wiele mil od miasta.odrzek Alton. w którym sam mia e udzia ? -zapyta Masoj. którzy zmusili. *** .Uznali my. którzy wymierz wspania y cios w imieniu Paj czej Królowej! Drizzt my la .na górze. by móg by pewnym. którzy wywr zemst na naszych najbardziej znienawidzonych wrogach. Wspania e do wiadczenie. . .powiedzia Dinin z tym samym chytrym u miechem. Dlaczego nie chcesz i ? . . . a wtedy nie b dziesz ju s u y w patrolach. przyt pia o jego rado .wyja ni .stwierdzi Masoj. Dinin roze mia si z niewyczerpanego sarkazmu brata. ale my l by a zbyt niezwyk a. gdzie nie ma w cib-skich oczu.Wybrano nas do czego? . przypomnia o mu. . . przypominaj c sobie spotkanie.zapewni Drizzta.powtórzy . .Wybrano nas do wyprawy na powierzchni ! Drizzt nie cieszy si tak otwarcie jak jego brat. jak jest na powierzchni i stanie twarz w twarz z prawd o elfach. co powinien czu . .zach ysn si Alton. . Co bardziej realnego dla Drizzta. co mo e przynie taka misja. e si domy lasz .Dwa tygodnie.wyja ni Dinin. .S takie. niepewny tego.nie wysy a wypraw na powierzchni od dwóch dekad. . maj c u boku Guenhwyvar. Do nast pnej wyprawy mo e up yn nast pnych dwadzie cia lat.Elfy! .Czymkolwiek s . . Sorcere wydawa o mu si tak odleg przesz o ci . .wykrzykn Dinin. e magia drowów mo e dzia a inaczej .kusi Dinin. rozczarowanie. . Zazdroszcz ci.Faerie . a ty z pewno ci odegra e wielk rol w zapewnieniu nam takiego zaszczytu.

s uchaj c szczegó owych planów czekaj cej ich przygody.Móg bym porozmawia z Masojem .Prawda! . zag uszaj c pe ne zadowolenia szepty innych.Kocica nale y do Masoja .powiedzia oboj tnie. Drizzt nie wiedzia . by wygl da o to na przypadek! . e inni mog podziela niepokój Drizzta.Opiekunka SiNafay nie da a mi polecenia. Kiedy .odrzek .Wys ana przez czarodzieje ognista kula uros a do niezwyk ych rozmiarów i zabi a kilku drowów. . . W ci gu nast pnego tygodnia w ogóle nie wychodzili na patrole wokó Menzoberranzan. nakazuj c nawet. Okazj mo na stworzy . którymi b dzie podró owa grupa.i z trudem powstrzymywali swój entuzjazm od wybuchni cia w formie dzikiego krzyku.zacz Drizzt. widz c. a nie zamkni tych przestrzeni i kr tych korytarzy. .odrzek Masoj. . pozwalaj c sobie. . swego bezmy lnego. e jednego z cz onków grupy z nimi nie by o. . Masoj u miechn si . .nie doko czy my li.Wiem.Mówisz tak. Ale pod nieobecno dowodów. . atwo odgaduj c.Gdzie nasz czarodziej? .. e aden czarodziej nie wyruszy na powierzchni .Nie ma . e Masoj do nich nie do czy. Dinin. by wyeliminowa Drizzta Do'Urden i jego brata. magicznego s ug . by czarodzieje w ogóle rozpocz li ledztwo w tej sprawie.zgodzi si Alton.zapyta Drizzt pod koniec jednego ze spotka .odpowiedzia .poprosi Drizzt. Przez ca y niemal czas siedzieli wokó owalnego sto u w pokoju konferencyjnym.powiedzia Alton. wiedz c. zapl tanie si w hipnotycznej sieci wyk adowcy. e nie przynosi to ulgi Masoj owi.Nasza taktyka na powierzchni b dzie inna . Nie bójcie si jednak. . Z pocz tku Drizzt podejrzewa .Do tego! . któremu g upi Drizzt tak bardzo zaufa . Zosta e ju ostrze ony.Masoj z nami nie idzie . . próbuj c pozostawi mu promie nadziei.A co z. e ten czarodziej pozby si po prostu kilku wrogów tak.warkn Masoj i doko czy zdanie za Altona. jakby ju wiedzia . a tak e. Byli zamiast tego dzie i noc zamkni ci w koszarach Melee-Magthere. czego si b dzie trzyma . .. ci gle na nowo. si gaj c do kieszeni i wyci gaj c z niej figurk .. by trzyma swe pragnienia dla siebie.oprócz Drizzta . . m cz c jej cz onków. jak nazywaj to mistrzowie. dopóki nie zapami tali dok adnie trasy.Sorcere postanowi o. . niezadowolony z tego. Tego równie s uchali ch tnie . e nie b dzie to zwyk a misja..Nie ma adnego sposobu? . . cho ja uwa am. *** Cz onkowie wybranego patrolu szybko zorientowali si . e si mu przerywa.powiedzia do ca ej grupy. . nie zawiod jej. jak b dzie brzmia o pytanie.To by o tak dawno temu powiedzia . Powierzchnia to wiat du ych odleg o ci. Kiedy opiekunka naka e mi dzia a . . . . W tpi . jak umrze Drizzt Do'Urden -powiedzia Alton. . pokazywa mapy d ugich tuneli. spojrza gro nie na brata.Tak g osi plotka. Opowie ci musia y by prawdziwe.Masoj Hun'ett zaczeka na wasz powrót w mie cie.Zostaje. .wyja ni Mistrz Hatch'net. g aszcz c delikatnie figurk Guenhwyvar.skarci go Masoj.To by by a wymarzona okazja. Kiedy tydzie przygotowa dobiega ko ca. Ostre spojrzenie Dinina da o mu odpowied na pytanie.. a na podobne uczucie nie mogli sobie pozwoli w takich trudnych chwilach. e nie s .Szkoda . Mistrza Wiedzy Hatch'neta i jego opowie ci o z ych elfach. . Dinin przej kontrol nad taktyczn stron misji.Wszystko toczy si tak wolno w Men-zoberranzan. Drizzt zauwa y . a plany taktyczne by y sprecyzowane. Wielka to dla was strata. ucinaj c szepty.Ale wiem . . pójdzie z wami kap anka z Arach-Tinilith.Znam t opowie . Drizzt s ucha celowo tych historii. Dinin uci krótko rozmow . ze swymi starymi mistrzami. . Niebezpieczny efekt uboczny. Lecz kiedy zbli a si czas wymarszu. e Masoj przygotowuje si do wyprawy w Sorcere. je li si oka e. bowiem Masoj wiele razy udowodni sw warto . Drizzt zrozumia .

mieszka y elfy powierzchni. nie maj c ju si y na tego typu w tpliwo ci. Przez wi kszo drogi nachylenie gruntu by o ledwo wyczuwalne.ju spostrze emy naszych nieprzyjació . próbuj c usn . musimy ich otoczy .wyszepta do ostrzy. która ka e uderza w ciemi zców.. który przygl da si Drizztowi z cienia przy drzwiach. Nies yszalni dzi ki magicznym butom i niemal niewidzialni w swych piwafwi komunikowali si tylko j zykiem gestów. Drizztowi musia a wystarczy taka odpowied . nawet je li sk oni Masoja do po yczenia pantery . K ótnia nic nie da. Nie bra ju pod uwag mo liwo ci rozczarowania. a oczy bez przerwy rozgl da y si niespokojnie dooko a. cho czasem grupa musia a wspina si skalnymi kominami. 20 Ten obcy wiat Czternastu cz onków patrolu przemierza o wij ce si tunele i olbrzymie jaskinie.powiedzia ponownie zaciskaj c z by. ni przynie korzy ci. .Nie musimy posiada szpicy.. gdzie ka dy . w wielkiej pustce obcego wiata. odpowied na pytanie o natur jego ludu. a tak e najwi ksze niebezpiecze stwo.Tym razem za piewacie pie sprawiedliwo ci! Po o y sejmitary obok ó ka i przewróci si na bok.Spojrza prosto na swego m odszego brata. kiedy plany bitwy by y rozk adane na najmniejsze szczegó y. niewidoczny koszmar. wywrze zemst na najbardziej znienawidzonych wrogach. . Drizzt czu . Drizzt wiedzia . nie by o na to miejsca w sercu drowa wojownika. Pomimo rozczarowania zwi zanego z Guenhwyvar Drizzt nie móg zaprzeczy . Odegna od siebie marzenia i zmusi si do s uchania s ów brata. by zmniejszy odleg o ci. a w takiej walce magiczna kocica mog aby sprawi wi cej k opotów. To by a przygoda. e mówi prawd . brzmia o to tak. e z niecierpliwo ci oczekuje wymarszu. z oczyma l ni cymi determinacj . Dla Dinina. e jest coraz bardziej podekscytowany. Czy te zapewnienia by y wyrazem przekonania..w co w g bi serca w tpi . . e ca y czas poci y mu si d onie. której zawsze pragn . . Drizzt pozna chwa bitwy. w salach treningowych lub przeciwko g upim potworom. *** Przez ostatnie dwa dni. e teraz b dzie inaczej.Tym razem . Mia o to by najwi ksze wyzwanie w yciu m odego Drizzta. Wcze niej Drizzt zawsze walczy z konieczno ci. które zap dzi y si zbyt blisko jego domu. Musia w to uwierzy . a poprowadzi je honor jego ludu i odwaga. Drizzt le a na pos aniu w nocy przed wymarszem i wykonywa przed sob zwolnione manewry sejmitarami. który sta si wrogiem publicznym jednocz cym wszystkie drowy. czy nadziei? Drizzt odegna to natarczywe pytanie. jakby jego m odszy brat próbowa sam si przekona . podziwiaj c ich taniec w zwolnionym tempie. Teraz ci cia i pchni cia b d zadawane z si . Nerwowa energia sprawia a. Tam w górze. które nagle otwiera y si tu przed nimi. -Tym razem. któr otrzyma od swych emocji.

Przekroczyli granice ziem kontrolowanych przez potwory lub inne rasy. e jego patrol nie mo e si doczeka wype nienia misji. odkry . ale nawet ona wydawa a si drowowi jasna. czarniejsze ni jego skóra. kiedy jego cia o wróci o do zwyk ej formy. cieniem swego w a ciciela. która sz a z wypraw . do którego id . nie mierdz ce siark podmuchy unosz ce si znad róde magmy. Pozostali wojownicy zacz li wysuwa si ze szczeliny. przyn t dla niespodziewaj cych si niczego istot. . .powiedzia Dinin do Drizzta. Drizzt nie rozumia . patrz c przez w sk szczelin .og osi a kap anka. nic o niej nie wiedzia y. ale nie o mieli si sprzeciwi kap ance. W zwodniczym aromacie Drizzt musia raz po raz przypomina sobie. a nawet krasnoludy duergary.Nie d u ej ni pó cyklu Na-rbondel. Uspokoi oddech i poprowadzi ich przez wyj cie. . e krajobraz si zmienia. e w swej obecnej formie porusza si si woli i przep yn swobodnie przez zakr ty i uki male kiego kana u. ale drowy by y przyzwyczajone do sta ej obecno ci nad g ow tysi cy ton ska .powiedzia a kap anka Dininowi. nasycone setkami zapachów obcych drowom. Niewielu by o w Podmroku takich. . .og osi Dinin. którzy wiadomie zaatakowaliby wypraw wojenn drowów. Zawirowa y wokó niego czarne p atki. wiedz c. Rzuci a czar widzenia i po raz drugi spojrza a w male kie p kni cie.Musimy tu zaczeka . ale drowy. Powietrze pe ne by o zapachów kwiatów i drzew. Kiedy Drizzt przeszed obok kap anki. Paj cza Królowa patrzy. niewielkiej dziury w kamiennej ostrodze wysokiej góry.Ty pierwszy . w którym nie by o pór roku. Owiewa ich wiatr. Za ka dy zakr t wchodzili z uczuciem. Na górze by a wiosna. . .zapyta Dinin. Pod koniec tygodnia wszystkie drowy zauwa y y.Chod . By a bezksi ycowa noc.powiedzia a chwil pó niej. nie szersze ni na palec. . e sklepienie uniesie si i odleci w niesko czon pustk nieba. i poczu dreszcz przebiegaj cy wzd u kr gos upa. Kap anka Arach-Tinilith. jak cia o Drizzta zw a si do grubo ci w osa i staje si dwuwymiarowym obrazem.Ta wystarczy . a potem ruszy do przedniej cz ci jaskini. Dinin wola by i dalej.Zostan tutaj .Przejd obok mnie i id dalej. przekaza a ona kuli rozkaz i ustawi a j nad g ow Drizzta. Dinin raz jeszcze ostrzeg o nierzy przed niebezpiecze stwami po wierzchni. Nast pnie znalaz si w d ugiej jaskini dok adnie naprzeciwko wyj cia z niej. Drizzt poczu . ale wilgotne powietrze. Inni patrzyli ze zdziwieniem.Dobrego polowania. Drizzt spojrza nieufnie na brata. nie maj c poj cia. bo kilka godzin pó niej kap anka zajrza a znowu w szczelin i og osi a.pouczy a go kap anka.Za Paj cz Królow . Wsun si w ni . jest w ca o ci z e i niebezpieczne. co si dzieje. pod .odrzek a kap anka. skoro mamy okazj . jak mia by si przecisn przez tak szczelink . Byli na g boko ci przyt aczaj cej mieszka ców powierzchni. Po kilku chwilach wszyscy sprawdzali bro .pokaza jeden z cz onków patrolu. .krok i ka dy uchwyt dla r k zbli a ich do celu. . . byle tylko zaj czym o nierzy. która trzyma a kul o wielu otworach. e miejsce. maj c zwabi je do morderczego wiata powierzchni. m drze siedzia y w swych kryjówkach.Nie wiem . . w stron otwartego wiata powierzchni.Na górze jest dzie . Dinin zauwa y gesty i przerwa rozmow zmarszczeniem brwi. Zdejmijmy baga e i odpocznijmy. podesz a do jednej ze cian i przycisn a do niej policzek.Jak przez to przejdziemy? . Drizzt pierwszy poczu dreszcz. ale szczelina nagle si przed nim rozszerzy a.Jak d ugo? . e co ci gnie go w stron wyj cia. . mieszkaj ce w wiecie. ale znienawidzone gnomy. Przerwa okaza a si nied uga. e czas wyrusza . a ostatnia wysz a z niej kap anka. Mo e te zapachy by y tylko diabelsk sztuczk .

e nawet nie zauwa y radosnego piewu. bo zachowywa y si tak jak doro li. a ich zbroje. a potem w lizn si w krzaki obok. . Nawet piew wierszcza brzmia dla drowów alarmuj co. Drizzt bardziej poczu ni zobaczy . Niezauwa eni podeszli do skraju polanki. Ich kroków nie by o s ycha . które go teraz przepe nia o. któr odbiera o jego serce? . Sk pany w wietle gwiazd Drizzt poczu takie uniesienie. które tak szybko okrzykn li swymi wrogami. Sk ada o si to na ramionach Drizzta wielkim ci arem ² czy jego uczucie ulgi by o s abo ci . na której ta czy a i piewa a grupa faerie. co widzia Drizzt w Menzoberranzan.otwarte niebo. nawet kiedy st pali po suchych li ciach. a j zyk wysech mu na wiór. Spojrza na Dinina i móg mie tylko nadziej . e w ca ej tej sytuacji co by o bardzo z e. Podejrzewa . by zaczekali i popatrzyli na elfy. to z pewno ci ten dzie nie b dzie taki straszny.To krewniacy naszych grzybów . co ma przynie nast pny dzie . W ród zgromadzonych ta czy o kilkoro dzieci.. który przedstawili mu mistrzowie Akademii. e jego grupa ruszy a. ale nie by o to uczucie nieprzyjemne. a o gnisko zacz o przeb yskiwa mi dzy drzewami. ilekro nad ich g owami przebieg a wiewiórka albo gdzie w oddali za piewa ptak..Nie s szkodliwe. Uczucie wolno ci. chcia sprawi . który przyp yn do nich na skrzyd ach wiatru. jak mówi Mistrz Hatch'net. Elfy powierzchni by y najczujniejsz z ras. e to nie jest wiat. który l ni w oczach jego brata. Pie elfów brzmia a jeszcze sekund d u ej. wiat mrocznych elfów by wiatem ciszy. zak ócone by o tylko przez zak opotanie. zupe nie innym ni t tni cy yciem las. Drizzt prawie nie zwraca uwagi na rozkazy wydawane w milczeniu przez jego brata. Czu si niezwykle bez kamiennego sklepienia nad g ow . które p on o w odleg ej. Drizzt nie móg oderwa wzroku od milionów l ni cych na niebie punktów. . czy to on pad ofiar otumanienia zmys ów. Ponagli swych o nierzy do dzia ania -gasz c zachwyt. z jak bawi y si elfy. bo Drizzt nie wiedzia . wi c ludzie a nawet sprytne nizio ki . któr mia przy pasie.nie mia y szans na zaskoczenie ich. Je li gwiazdy rzeczywi cie by y przypomnieniem tego. Opowie ci Hatch'neta wydawa y si teraz k amliwe. Dinin us ysza pie . koncentruj c si na pojedynczym ognisku. lepiej wyszkolone w skradaniu si ni najdoskonalsi z odzieje. ale mo na je by o pozna tylko po wzro cie. te historie o z o liwo ci i okrucie stwie. Wydawa y si wszystkie tak niewinne. czy prawd . Mimo to m odsze drowy by y spi te i trzyma y bro w pogotowiu. dopasowane doskonale do kszta tów ich smuk ych cia . rozpraszaj c si w tyralier . Dinin prowadzi dobrze i wkrótce piew faerie zag uszy wszystkie odg osy lasu. która tak ostro kontrastowa a z j ego w asnym wewn trznym spokojem.zapewnia wszystkich Dinin. Oszo omiony rado ci . by rozpozna w niej wo anie elfów powierzchni. Tej nocy owcami by y jednak drowy. kto narusza jej teren. tak pe ne ycia i rado ci. Drizzt chcia zatrzyma swego brata i innych. by zaj lepsz pozycj . tak wyra nie zwi zane ze sob przyja ni wi ksz ni cokolwiek. kiedy przechodzili pod drzewami. zalesionej dolinie. a mia na tyle do wiadczenia. e brat wzi jego ci ki oddech za pragnienie krwi. Wtedy czu e uszy Drizzta wy apa y ciche orzekniecie tuzina kusz. Przykucn i rozejrza si po okolicy. zgina y si w ruchu nie wydaj c d wi ku. Nadal nie odrywa oczu od spektaklu na polanie. e jego stopy s wro ni te w ziemi . Drizzt odkry . Dinin postuka go w rami i wskaza na niewielk kusz . czy te jego towarzysze widzieli wiat przez za lepione oczy. Pod gwiazdy! Podczas gdy wszyscy zdawali si by zdenerwowani pod tymi niezwyk ymi wiate kami. W g bi serca Drizzt wiedzia . W Pod-mroku ka da ywa istota mog a zrobi krzywd komu . do momentu. podskakuj c. Drizzt widzia na twarzach swych towarzyszy niecierpliwo . kiedy kilku cz onków grupy upad o na ziemi .

ale kiedy spojrza w jej twarz. wyrwa a si z rzezi i ruszy a w kierunku Drizzta. W tym odbiciu. Prawie go zada . Drizzt poci gn dziecko drug r k . jaki to zaszczyt by drowem! . Krzykn a. wyci gaj c w powietrze zaci ni t pi .Le na ziemi .krzykn Drizzt.Tak. zrozumia .wyszepta dziecku do ucha. . ale nie by j zrani .Nie! . której nie potrafi zrozumie . cho przera ona. . . elfy nie by y nawet uzbrojone. Przed Drizztem znalaz a si jedna z uciekaj cych. dialekcie obcym Drizztowi.. Chcia tylko zako czy t bitw . Chwil pó niej kolejny elf. by znale nast pn ofiar . Czuj c si pewnie w swym le nym domu.Zemsta! . przera onych kobiet. Opu ci czubki sejmitarów do ziemi. zanim Drizzt zd y si ruszy . . a jego twarz wykrzywi a si w strasznym grymasie. Mog a krzycze tylko jedno s owo . Drow wojownik. obserwuj c Dinina k tem oka. Drizzt patrzy . Kobieta wyprostowa a si nagle. e elfia matka by aby zadowolona wiedz c. co robi dalej. Drizzt podniós sejmi-tar. al przewy sza nawet strach przed mierci .Mamo! W ciek o .Dzi czcimy Paj cz Królow ! Drizzt odpowiedzia na jego okrzyk. jak zgas a w nich ostatnia iskierka ycia. który przebi si przez wycie jego towarzyszy i zabrzmia w uszach Drizzta jak oskar enie. Mia tylko . gdyby potrafi odrzuci sumienie. Drowy wbi y si bezlito nie w ich szeregi. która si przed nim rozgrywa a. by a ca a. jej oczy l ni y niczym ciemne lustro. jak stoj cy za ni drow apie r koje miecza mocniej i przekr ca ostrze w jej ciele.Dowiesz si dzi . Przeci sejmitarem tunik dziecka. Jej oczy wpatrzone by y w bezg owe cia o u jej stóp. Drizzt podniós wzrok i zobaczy Dinina stoj cego w ród stosu trupów i pokrytego od stóp do g ów krwi . za w oczach zap on ogie . co krzycza a. e nawet po mierci ratuje ycie swojej córki. zalan zami. mój bracie! . a jej oczy b aga y o lito . Jej g os zmieni si w bulgot krwi. Niemal ukrad ycie z l ni cych oczu elfiego dziecka. przewracaj c je na ziemi . po czym podniós bro do miertelnego ciosu. by jako j uspokoi . tym razem ma a dziewczynka. g osem. proste ci cie. raz po raz wykrzykuj c jedno s owo. bo bitwa dobiega a ko ca.krzycza Dinin. Chcia uciec od swych uczu . Kobieta patrzy a prosto na Drizzta. Jak atwo by oby. Dinin i inni spadli im na plecy. Drizzt odnalaz siebie. na tyle mocno. Drizzt musia dzia a szybko. a potem odwróci si na pi cie. nie mog c odró ni wspó czucia od dzy mordu.krzykn do Drizzta. Drizzt wiedzia . Elfie dziecko podnios o si . by zrozumia a. a jego czubek pojawi si mi dzy jej piersiami. ods aniaj c kark na jedno czyste. Drizzt równie wyskoczy na polan . a s owa wyrwa y si z jego cia a z w ciek o ci . al i tuzin innych emocji rozdar y Drizzta w tej strasznej chwili. by j podrze . o co mu chodzi. jak Di-nin raz jeszcze wznosi pi w gór . po o y kres scenie. oddzielaj c g ow od ramion kobiety. Opu ci szybko sejmitar. zabijaj c ich i tn c ich cia a na d ugo po tym. Potem. W ostatniej chwili dziewczynka spojrza a na niego. w którym odbija o si czarne serce Drizzta. które tak bola o. . Mówi a w j zyku elfów powierzchni.krzykn do niego Dinin. Wojownik wbi miecz w martwe cia o raz jeszcze. a potem odwraca si . odwróconym wizerunku w asnej w ciek o ci. ale nie mia poj cia. ale próbowa nada swemu g osowi uspokajaj cy ton. z uniesieniem i ekstaz na twarzy wyrwa miecz z rany i ci martwe cia o. W przyp ywie nie ukierunkowanej w ciek o ci Drizzt sta si niemal jednym ze swoich. jak zahipnotyzowany. a Drizzt zobaczy . Tym samym ruchem. przera enie. czuj c ponur satysfakcj . kiedy w jej plecach zaton o ostrze miecza. zatraci si w lepym szale swego ludu i przyj rzeczywisto drowów. który wyda si Drizztowi demoniczny. Jego krzyk zabrzmia dla wojowników jak kolejny okrzyk bitewny i zanim elfy zd y y zareagowa . e nie zrozumie jego j zyka. u ywaj c krwi z bezg owych zw ok zamaskowa sztuczk .

które go otacza o.zast pi g ow z ramion trupa twoj w asn ! Drizzt us ysza . by ocali ma dziewczynk o l ni cych oczach . Wbi em jej miecz w plecy.My leli. za które inni b d go szanowa . Je li ten drow przejrza jego oszustwo. .Stos trupów. trz s c si z podniecenia.powiedzia uroczy cie Dinin. jego krewniacy widzieli ju najstraszliwsz rzecz na powierzchni: samych siebie! . .Dwa trafienia dla Drizzta! . Drizzt walczy ze sob . jak zabijaj dziecko.Tam! . kiedy poczu ból we w asnej d oni i zobaczy krew na swych kostkach i r koje ci sej-mitara. cho z tych tutaj nie we miemy adnych upów! .Jedno! . ale jeszcze zimniejsze by o spojrzenie kap anki.warkn . patrz c na napi te ruchy swego brata. by ocali elfie dziecko.To pi kne .powiedzia drow.Drizzt zabi dziecko . Drizzt zorientowa si . O drugim celu wyprawy wiedzia a tylko ona. a po chwili zobaczy . e uda im si uciec?! . ale mroczne elfy widzia y to wyra nie. wzdrygn li si instynktownie. . zdecydowa si wi c nie przeci ga ca ej tej sytuacji. podniós le cego na ziemi towarzysza i ru szy przed siebie. Dinin w swej lepocie nigdy nie mia zrozumie ironii.Ale ja dopad em t kobiet .O co ci chodzi? . by nie okaza obrzydzenia.wyszepta Dinin. i wszyscy. Drizzt nawet nie odpowiedzia bratu. ale Dinin by tak zaaferowany krwaw rzezi . nawet brata. nadaj c fa szywym s owom pozory szczero ci .Smród wiata powierzchni wype nia mi nozdrza b otem.sykn .Opiekunki Menzoberranzan nakaza y nam ujrze najstraszliwsz rzecz w wiecie powierzchni. nie wiadomy atak wymierzony przeciwko z u. kiedy grupa powróci a do jaskini. zanim twój brat zd y podnie sejmitary! To by impuls.krzykn Dinin. e i tak niczego by nie zauwa y . . e mu si uda o.Z tob by im nie wysz o! . *** . Odwróci si na pi cie. Zabi by swych towarzyszy. a aden z nas nawet nie dra ni ty! Opiekunki Menzoberranzan b d naprawd zadowolone. . . Na szcz cie nie by o takiej konieczno ci. . e drow le y na plecach. staj c obok Dinina. Dinin spojrza na niego lodowato.zapyta Dinin. co si sta o.zaprotestowa inny. Drizzt po o y pewnie d onie na r koje ciach sejmitarów i zebra w sobie odwag . . . .Chod my . zacz o poj kiwa . . .rykn Dinin. a potem poklepa brata po ramieniu. . e to si dzieje. Kraw d grzbietów górskich zosta a obramowana s abiutkim l nieniem. cho bardzo si stara o. co znaczy by drowem wojownikiem.i zgina by za ni .Dobra robota! . Drizzt gotów by walczy .powiedzia Drizzt po chwili milczenia. która zabrzmia a w jego w asnych s owach.Czeka nas jeszcze jeden obowi zek. Mieszkaniec powierzchni nawet by tego nie zauwa y .ci gn Dinin.Nareszcie . Spojrza na le c na ziemi posta i przela ca sw nienawi w przekle stwo.Nareszcie dowiedzia e si .wyja ni a kap anka.Je li jeszcze raz przypiszesz sobie moje zabójstwo . trzymaj c si za twarz i j cz c z bólu.Spojrza na stos u stóp Drizzta. wskazuj c na wschodni horyzont. zanim wrócimy do domu . kiedy chwil pó niej do czy do niego Dinin i reszta wojowników. by my mogli ostrzec naszych braci.nadziej . e le ce u jego stóp elfie dziecko. W ka dym razie Drizzt nie musia by patrze . nawet Drizzt. . Braci? Pomy la Drizzt sarkastycznie. . roze mia . . Drizzt nie zdawa sobie nawet sprawy. O ile zd y si zorientowa .

Chod . Kiedy wykonali zadanie.Patrzcie! . e drowy zacz y krzywi si odruchowo.pytanie Opiekunki Malice zawiera o otwart gro b . Vierna i Maya. od o y wydarzenie na ten sam stos gniewu. .rozkaza a ponuro.Menzoberranzan! .odkrzykn a kap anka.Pi ciu .Ojczyzny? . Te same promienie zaatakowa y oczy drowów niczym ogie . Drizzt chcia wyprze si swoich uczu . które obmyje jego dusz . a w jego g osie s ycha by o zadowolenie z uczynionego z a. Odpowiednia kara? Chcia by zdj z nieba tysi c takich s o c i powiesi je w ka dej kaplicy w mie cie. ale on postanowi wytrzyma . . . zanim piekielny ogie wypali ci skór . Kap anka trzyma a w d oni kul .Chod . . Przyniesiemy wiadectwo. e m czyzna jest zbyt zdezorientowany. a Drizzt znowu jako pierwszy przeszed przez p kni cie w cianie. . . Wschodnie niebo zacz o przybiera ró owy odcie . . a na twarzach wszystkich wida by o skrywan zazdro . co j est odpowiedni kar dla ich z ych serc! Drizzt roze mia si bezradnie. a w ko cu Drizzt zosta sam obok kap anki. bardziej przejmuj c si osi gni ciami w asnej rodziny ni ogólnym wynikiem wyprawy.Ci li my ich i zabijali my! R bali my i mia d yli my! . jego daj c ycie energi .Patrzcie . U jej boku sta y inne kobiety Domu Do'Urden.przerwa a mu opiekunka.pouczy a grup .powiedzia a do niego w ko cu kap anka. by nie pad o na nie wiat o s o ca. W rzeczywisto ci wiat o atakowa o Drizzta równie gwa townie jak jego krewniaków. nie rozumiej c jego post powania. by poprawnie rozumowa .zapyta przygaszony Drizzt.krzycza a na nich kap anka. 21 Na chwa boginii Czy zadowoli e bogini ? . . na którym mistrz wiedzy k ad elfy powierzchni. . a blask sprawia . Drizzt zaj sw pozycj w szpicy i poprowadzi ich w g stniej cy mrok .Poznajcie g bi przera enia! Jeden po drugim wojownicy zaczynali krzycze i uciekali do jaskini.aden drow nie zgin . my l c. Mo emy wróci do naszej ojczyzny. Kiedy ca a grupa po czy a si w ciem nym tunelu. . Zatoczy si z powrotem do jaskini i po chwili zacz zak ada ekwipunek.Zdejmijcie p aszcze i wyposa enie.. Potem to si sta o: zza horyzontu wychyli a si kraw d tarczy s onecznej.powiedzia dumnie Dinin.Ja zabi em pi ciu. Drizzt nie móg ju znie wi cej wiat a. Po ó cie je w cieniu w jaskini. . Briza. wiat powierzchni powita rado nie jego ciep o.z powrotem w ich prawdziwe ycie. kap anka wyprowadzi a ich w coraz ja niejsze wiat o. nie przyzwyczajone do takich widoków. Niech nasi kuzyni z powierzchni cierpi od p omieni. nawet zbroje .A co z tob ? . przyj je jako oczyszczaj ce do wiadczenie.Szybko. . same kobiety! .odrzek Dinin. rozdzieraj c ich renice.

Ale za to ma dziewczynk . Malice nie w tpi a w umiej tno ci bojowe syna. U miech Dinina zaskoczy j mocno. szybko si odwracaj c i odchodz c korytarzem.stwierdzi a Briza. ta by a z pewno ci najgorsza. Móg oszcz dzi mu wtedy straszliwego losu.Drizzt ma na k cie tylko j edn ofiar . Masoj patrzy uwa nie na sw matk . nie spodziewaj c si satysfakcjonuj cej odpowiedzi. Zak przypomnia sobie ich walk .powiedzia a Malice. kiedy ta czeka a.Ale Shar Nadal z Domu Maevret zabra mu z ostrza kobiet . Alton skrzywi si . jakie Zak odkry w Menzoberranzan. . ale powstrzyma si od tego. a na jej twarzy pojawi si z owrogi u miech. a gro ny wyraz jej twarzy nie agodnia . *** .Bardzo dobrze. .Tylko jedn ? . . czy dla Drizzta. zadowolona.Zatem Lloth spojrzy przychylnie na Dom Maevret . e jej wizyta jest bardzo wa na.Mia by dwa . Syn Domu Maevret nie podj wyzwania. Zak zastanawia si .wykrzykn Dinin. Malice skrzywi a si i skierowa a wzrok na Drizzta. Czuj c w sercu drzazg . . Ca ej rozmowy s ucha z niesmakiem Zaknafein. który pragnie nas zniszczy . .Rozci j prawie na pó .U miech opiekunki zmrozi Dinina. Masoj domy li si . . *** Zaknafein opu ci sal spotka z opuszczonym wzrokiem i nerwowo pocieraj c r koje miecza. e obaj jej synowie jednak zachowali si w czasie wyprawy jak nale y.powiedzia Dinin. kiedy oszuka Drizzta za pomoc bomby wietlnej.Nie .Do tego wi c dosz o .A on? . i uwolni go od straszliwego ycia w Menzoberranzan.warkn a Malice. Wyszli z niej Drizzt i Dinin. . . e SiNafay jest opiekunk rodziny i jej niepodzieln w adczyni .Paj cza Królowa spojrzy askawie na Dom Do'Urden. Zak zatrzyma si w pustym korytarzu i odwróci si . . . Chcia .powiedzia a Opiekunka Malice.Najm odszy wojownik Domu Do'Urden sta si tak pe ny nienawi ci.wyszepta do siebie Zak. co rozgniewa o jego matk ? A mo e zrobi co takiego Alton? Kiedy SiNafay odwróci a si do niego. Dinin podszed do brata i obj go ramieniem. . Spo ród wszystkich niegodziwo ci. bezbole nie. Pami Drizzta podsun a mu ca scen .powiedzia Dinin. Czy zrobi co . ale podejrzewa a. przecie by to jego prywatny pokój! Przypomnia sobie jednak.Drizzt ukara Shar Nada a za jego czyn. dzieci . e Drizzt ma w sobie za du o z Zaknafeina. . . a Drizzt rzuci Zakowi oskar ycielskie. krótkie spojrzenie. e jego matka jest czym podekscytowana. ca furi Lloth w o y w ten pi kny cios! Paj cza Królowa ceni sobie zapewne ten cios wy ej ni wszystkie inne. Sk adaj c kilka niezdarnych uk onów i przepraszaj c za ospa o wycofa si z komnaty. a Alton wyjdzie z pokoju. Z tonu g osu SiNafay Masoj wywnioskowa . Móg zabi Drizzta tam i wtedy.zapyta a.rozkaza a Opiekunka SiNafay wchodz c do komnaty.powiedzia Dinin. Chcia wepchn s owa Starszego Syna z powrotem do jego gard a. któr umie ci o tam spojrzenie Drizzta. daj c mu okazj do pe niejszego wyra enia uczu .Zostaw nas . Spojrzenie to przeszy o fechmistrza na wylot. . . by zajrze do komnaty. by Shar Nadal odpowiedzia .I to jak zabi ! . Drizzt zabi dziecko. e nie mo e znie ju mego widoku. . . czyjego cios by by korzystniejszy dla niego.Tylko jeden . kiedy Drizzt zosta pobity. Poprowadzi nas do zwyci stwa nad tym nieznanym domem.

Drizzt zastanawia si . Paj cza Królowa wie wszystko. *** Straszliwe wspomnienia z wyprawy na powierzchni ca y czas powraca y do Drizzta.Jak? . To z pewno ci prawda! .Jaka to b dzie strata? .powiedzia a raz jeszcze SiNafay. . .Spojrza na opiekunk .Drizzt jest jednak niebezpiecznym przeciwnikiem. pewna. Sta oko w oko z Zaknafeinem. d ugo po tym. co nie spodoba o si Lloth. Kiedy tak szed ze spuszczonymi oczyma. Musia mie tylko nadziej .Nie znam szczegó ów .. kiedy przemierza korytarze domu. Wiedzia ju .Drizzt Do'Urden musi umrze w ci gu dziesi ciu dni! Masoj odegna od siebie wszelkie my li o Dininie.B d ostro ny.zapyta Masoj. Obrazy jednak pozosta y: gasn ca iskra w oczach m odej elfki. . . by y mistrz Melee-Magthe-re. e pragniemy zaatakowa Dom Do'Urden i tylko niefortunny wypadek móg by sprawi .Drizzt Do'Urden . nie odst puje go na krok. e Masoj wykona zadanie. chc c zosta sam.powiedzia a. decyduj c si ofiarowa synowi prezent za pos usze stwo . Wyszed z komnaty przyj natychmiast po tym.wyszepta a. gdy Drizzt ukrywa si w krzakach na chwil przed ich mierci .Utraci ask Paj czej Królowej! .Ulubiony syn.odrzek Masoj. Chodzi y u jego boku. maj c nadziej . jak Opiekunka Malice go odprawi a i wymkn si swemu bratu przy pierwszej okazji. nie móg si ich pozby .stwierdzi Masoj. S owa jego matki by y dlajego uszu jak muzyka.kontynuowa a Opiekunka SiNafay.Nie zawied mnie . Wie. e okazja nadarzy si wkrótce. opanowuj c troch g os. . jak chce to zrobi .Dom Do'Urden zb dzi ! .Niezadowolenie Lloth nie zostanie objawione Opiekunce Malice .sykn a.Nie zrobi tego . jak jego matka wysz a z komnaty.szepta raz po raz.mo esz go te zabi .zapewni j Masoj. . . .Je li Dinin Do'Urden wejdzie ci w drog . tak rzeczywiste jak wtedy. Wiedzia .Jak rozka esz .Musimy dzia a szybko .odrzek a SiNafay. SiNafay podoba o si to. zanim Dom Do'Urden zd y przegrupowa si y po tak wa nej stracie. o której ca e miasto mówi o z podziwem. e Opiekunka Malice dowie si o swej rozpaczliwej sytuacji! . nie patrzy zupe nie na drog przed sob . . Jego brat. . Zacz a zbiera si do wyj cia. .Opiekunka Malice szybko naprawi b d .Czy mog zabi równie brata? . Wyraz twarzy Masoja zdradza zbyt wielk ch wykonania tego zadania. k aniaj c si nisko. . Skoncentruj swe wysi ki na jego mierci.odrzek a SiNafay. kiedy Shar Nadal wyrwa ycie z jej cia a. . . . Powiedzia a mi to jedna ze s u ek Paj czej Królowej.W ci gu dziesi ciu cykli Narbondel musimy zada pierwszy cios! Prawdziwa bitwa rozpocznie si nied ugo pó niej. a jego oczy zal ni y. -Ile mamy czasu? . odskoczy zaskoczony w ty . W my lach Drizzta ta czy y elfy powierzchni. e domy la si ju odpowiedzi. Masoj opar si na krze le i splót smuk e palce za g ow .Drizzt musi umrze . tym razem tak ostrym tonem. Zabij go.zapyta Masoj. .Drizzt Do'Urden jest twoim celem. . Kiedy za jednym z zakr tów wpad na kogo . która kl cza a nad trupem swojej matki.Mo e jeden z synów zrobi co . Na pewno nie wkrótce.Nie zawied mnie.powiedzia a SiNafay. . wyprawy. czy kiedykolwiek jeszcze b dzie sam. e jej syn spe nia jej yczenia nie zadaj c zb dnych pyta . synu . . straszliwy wyraz twarzy umieraj cej kobiety. e Dinin i Drizzt powrócili z zako czonego sukcesem rajdu. e Masoj od razu si uspokoi .

Bardziej zaskoczony ni zaniepokojony Drizzt nie zareagowa na klepni cie. najwi ksze rozczarowanie swej egzystencji. Czy w g osie Zaka by sarkazm? Zazdro .warkn Alton. wyvww . Niemo liwe! Chcia krzykn Drizzt.zapyta Zak.powiedzia a. szczerze zdziwiony.A mo e sala treningowa? . . . e nie mo e niczego zmieni . .Wiem.odrzek równie oboj tnie.naciska Zak. by równie okrutny i z y. zastanawiaj c si . który czu a rzadko.Czas nadejdzie wkrótce . . B agam ci ! . Gdyby nie Masoj.Ty i ja.To ja bym go zniszczy ! . a Zak musia zosta w Domu Do'Urden i szkoli o nierzy.Jak d ugo ci nie b dzie? . moja Opiekunko -j cza Alton.Tak . . Drizzt zastanawia si . . a na jego twarzy nie wida by o emocji.Szczególne zadanie . by mo e.odrzek Drizzt.. Zak z apa go za rami . . .Wzywa si wi c bohaterów .odrzek a SiNafay.powiedzia Drizzt i odszed .Tak szybko? . Drizzt nie odpowiedzia od razu. cho jego z o na Za-knafeina nie zel a a ani troch .sykn a Opiekunka SiNafay.Spokojnie.zapyta . która go otacza a.odrzek Drizzt.Na krótko . Mo e móg by zmieni jednak co w yciu prywatnym. które a w nim wrza y.zapyta Zak. . . . naprawd interesuj c si zadaniem Drizzta. Drizzt wzruszy ramionami.Nie przejmowa em si tym. nasze zwyci stwo jest ju blisko. a na g ow zwali by ci si gniew Menzoberranzan.Prosz .. . Drizzt nie wierzy w ani jedno s owo.Raz ju próbowa e . jak wiedzia teraz Drizzt.Po czym zosta by przedstawiony jako morderca i oszust. Drizzt zna teraz prawd o swoim ludzie i wiedzia .odrzek . który by jego najdro szym przyjacielem.Wróci e .Rad b d ujrze ci znowu w murach Domu Do'Urden. Wtedy nagle Zak klepn go w rami nieoczekiwanym gestem. Altonie DeVir.Przej by si .A potem? -Dom. Zaufaj mi. Twoje. a w jej g osie brzmia al.Moja grupa wyrusza o pierwszych ogniach Narbondel..To moje prawo. . . . wyda y mu si jeszcze gorsze.powiedzia a.Wezwano nas . . za to. .Jak najbardziej .gro nie powiedzia a SiNafay. . .Te tak uwa am . Teraz kiedy Drizzt widzia na w asne oczy zemst drowów. Drizzt zatrzyma jednak te my li dla siebie i skin g ow . e podj e nieudan prób pozbawienia ycia Drizzta Do'Urden. nie mog c ju znie spotkania z drowem.Mo e i by wygra . o których s ysza .powiedzia Zak.Zwyk y patrol? . . jak za dawnych czasów. i który.Wrogowie we wschodnich tunelach. .powiedzia Zak. w morderców. Mo e niszcz c Zaknafeina. czy b dzie potrafi ukry w asne my li.Najd u ej przez tydzie . a jeszcze rzadziej okazywa a. ile satysfakcji da oby mu zabicie Zaka.Zatem za tydzie . Nigdy ju nie b dzie jak za dawnych czasów. czyny Zaknafeina. móg by unie si nieco ponad nie-godziwo . . które by y identyczne jak my li Drizzta. .To dobrze . SiNafay nie spiera a si z nim. obiecuj ! .Pogrzeba by sw szans na dokonanie wi kszej zemsty. . . Przekszta ci ich w yw bro . e on sam nie móg ju znie codziennych obowi zków? Zak trenowa Drizzta i Dinina.. a jego przyjacielski ton skrywa prawdziwe my li.. e jemu i Dininowi pozwolili i do walki.powiedzia oboj tnie fechmistrz. chc c uruchomi odruchy Drizzta. jak reszta jego rasy. .Czeka em. g upi DeVirze . . czy nie? Oraz setki innych. ten m ody wojownik pewnie by ci zabi . Groteskowe uniesienie brwi wywo a o miech SiNafay. Czy g ód krwi Zaka by tak wielki. . cofaj c si . . .roze mia si Zak. .

Czysty cios i dokona si to.Podobnie jak ja j zadowoli em w czasie wyprawy? . Nie móg jednak równie ignorowa obietnicy Opiekunki SiNa-fay. Malice interesowa o w wyprawie tylko to. raczej nie.. Teraz prze ladowa go jeszcze jeden cie . Czysty cios i Zak pozb dzie si demonów w asnych pora ek. a wi kszo drowów by aby zbyt zaj ta zastanawianiem si .Sarkazm zawarty w tych wypowiedzianych na g os s owach przyniós Drizztowi ulg . Tego czynu nale y dokona bez z o liwo ci ani w ciek o ci. Czy by aby w ciek a.obieca a opiekunka. Drizzt nie czu w a ciwie adnej wi zi uczuciowej z matk .poskar y si Alton. o roli Zaka w upadku Domu DeVir i o tym. by by tak zdruzgotany widz c w asn matk martw ? Nie. kamiennego Menzoberranzan. gdyby Dinin lub Drizzt zgin li w czasie wyprawy? Drizzt zna odpowied na to pytanie. a mo e Dinina .Ile cierpienia oszcz dzi bym Drizztowi? Ile bólu kosztowa y go dnie sp dzone w Akademii? . Zaknafein ledwo s ysza odg osy. Potem uda si na spotkanie ze swym starym nauczycielem w sali treningowej. . ale nie mia ochoty na jej rozwik anie. gdy nie pozwolono mu zabi Drizzta. jak bardzo Zakowi podoba o si zabijanie innych drowów . Fakt. w nieko cz cych si zmaganiach o zadowolenie Lloth. jakie mog yby na niego spa . Bardzo chcia go zabi . *** Mi kko ó ka. gdyby zna a prawd ? Albo gdyby zna a my li Drizzta? Drizzt zadr a . Czy Malice przej aby si . Wysokie kap anki. i za-szyje si w sanktuarium swoich komnat. w swoim tajnym wiecie. e czyny jej dzieci zadowoli y z bogini . co powinno by o si sta dziesi lat wcze niej. Lloth by a dla niego tajemnic . Paj cza Królowa interesowa a si ich zadaniem. które nie zas u y y w aden sposób na jego gniew.drowów. Alton nadal czu rozczarowanie. Drizzt o mieszy go tamtego dnia w Sorcere. którzy czekaj na karz c r k Altona De -Vir . . nie przejmowa si konsekwencjami. których dopu ci a si jego grupa. Drizzt przypomnia sobie przera enie. je li w ogóle. Alton pragn naprawi t pomy k . by ubolewa nad strat rodzicielek. jak mier ich matek wp ynie na ich w asn pozycj . nie przynios a Drizztowi ulgi.S owa d wi cza y w pustym pokoju. *** Schwytany w sid a niebezpiecznej i wype nionej wspó czuciem decyzji. Dinin i Vierna powiedzieli Drizztowi prawd o fechmistrzu. kiedy raz ju wytyczy sobie lini post powania.Masoj zabije Drizzta. Powróci do Domu Do'Urden za tydzie . Tak e Zaknafein bra udzia w tej grze. Opiekunka Malice. Cieszy a si z faktu. gdyby dowiedzia a si o czynie Driz-zta? Drizzt nie mia poj cia jak bardzo. e uda o mu si uratowa jedno ycie by bardzo ma o znacz cy w porównaniu z bestialstwami.Gdybym znalaz wtedy si . ale teraz. s ysz c o ofiarach. Bro musi by doskona a. jego matka. kiedy pomy la o karach. . My l o zabiciu jednej lub kilku wysokich kap anek Domu Do'Urden sprawia a mu wiele rado ci. To tylko s owa. bez zadr ani szram.rozpacza . Zabije Zaknafeina za tydzie . . M ody drow powinien by umrze szybko i cicho. z jakim elfia dziewczynka popatrzy a na swoj martw matk . jak wp ynie ona na pozycj domu. by a bardzo zadowolona.Zaknafein. jakie wydawa a ose ka przeje d aj ca po l ni cym ostrzu jego miecza.S inni Do'Urden. tak bardzo ró ni ca si od reszty twardego. Czy on sam albo jakikolwiek inny drow. . Jak ask okaza aby Lloth.

przysz y wie ci o bogatych y ach klejnotów. które odkryto trzydzie ci kilometrów na wschód . Ani z e. Do Blingdenstone. bo Zak uzna . które sk ada y si na miasto gnomów. Musi zabi Drizzta. jakie si za tym kry y. pomimo niebezpiecze stw. gnomy g binowe.teraz bezu yteczne.licz c tunelem czerwia skalnego. je li jego istnienie mia o jeszcze mie jak warto . Drizzt by drowem wojownikiem. Zak nie mia adnego wyboru. wstr tne gnomy W ród mrocznych zakr tów tuneli Podmroku szli w milczeniu )>< svirfnebli. Tym razem nie zatrzyma miecza. gnomy przetrwa y i radzi y sobie nie le. 22 Gnomy. by otrzyma zaszczyt i przywilej poprowadzenia tej ekspedycji górniczej. Belwar i wszyscy inni . wraz ze wszystkimi tego skutkami. Dobrzy wojownicy. ani dobre i w a ciwie pozbawione w asnego miejsca w tym prze artym niegodziwo ci wiecie. zr czni kowale i jeszcze lepsi kompozytorzy pie ni kamieni ni z e szare krasnoludy. svirfhebli zajmowali si na ogó obróbk klejnotów i cennych metali. e Drizzta nie mo na ju przekonywa . systemu korytarzy i tuneli. Belwar Dissengulp musia pokona dwudziestu stra ników wydobycia.

Nie móg zatrzyma trybów Menzoberranzan i nie móg zrobi nic. Drizzt poczu znajomy dreszcz. kiedy znale li si w otwartym Äpolu" po wschodniej stronie Menzo-berranzan. Odegna od siebie czarne my li i przypomnia sobie. e dwadzie cia tysi cy drowów. a ka dy dzie w Podmroku i tak by niebezpieczny. które maszerowa y wokó .znajdowa y si tereny niebezpiecznie bliskie Menzoberran-zan i samo dostanie si tam zajmie im tydzie b dzenia. .Zostawi t przyjemno dla .Gnomy nie s atwymi przeciwnikami . e to spotkanie mo e powtórzy do wiadczenia z powierzchni. w stron . czyli w sam raz dla gnoma.powiedzia Drizzt Dininowi. e sze dziesi t kilometrów na wschód . zosta wybrany za przewodnika. nie przed ranami. Dinin pokaza w bok. Podekscytowanie by o teraz nieco zmienione i zmniejszone przez strach. najgorszych wrogów svirfnebli. A mo e uda oby mu si skontaktowa z gnomami wcze niej i nak oni je do ucieczki. Guenhwyvar otar a si o bok Drizzta. któr opisywali zwiadowcy.ostrzeg go ponuro brat. Guenhwyvar nie potrafi a ju ukry rado ci.mamrota do siebie.zawo a m ody mag. a Drizzt jak zwykle szed pierwszy. Wtedy pojawi si Masoj Hun'ett i polepszy sytuacj .Jedna z nich to wysoka kap anka.. niemal przewracaj c go na ziemi . a nawet samymi gnomami. ale za niskich dla napastników.Nie u yj kocicy. Oboje odwrócili si w tym samym momencie. Drizzt zastanawia si nawet. Na ca ej ich d ugo ci umieszczono cianki. nie zauwa aj c prawdziwego sensu pytania. e plotki wcale nie by y przesadzone. . Potem. prawdopodobnie przez terytorium setki innych wrogów.odrzek Dinin. Masoj zostawi kocic u boku Drizzta i powróci do swego miejsca w szyku. a po chwili pojawi a si u jego boku wielka pantera.Kap anki powiedzia . Wiedzia .. którzy szli teraz za nim. by powstrzyma czterdziestu drowów. Od czasu wyprawy na powierzchni nie widzia kocicy. z r kami skrzy owanymi na piersiach i z widocznym z ym grymasem. Belwar postawi trzeci cz robotników na stra y i przechadza si ca y czas trzymaj c w d oni magiczny szmaragd. a na ustach Drizzt zakwit szczery u miech. *** . Stra nik wydobycia stara si za bardzo nie podnieca . maj ca do czy do wyprawy. czy nie wyprowadzi grupy na manowce. Strach jednak nie stanowi przeszkody dla ich dzy kamieni. Kilka stalagmitów oddziela o ten teren od miasta. . . mieszka o nieca e siedem kilometrów stamt d.Trzy pe ne grupy patrolowe . Gdyby by y tak z e jak Dinin i inni. teraz naje d ano jego dom. e inaczej ni w czasie ekspedycji na powierzchni . .Tak niegodziwe jak elfy powierzchni? . który zwykle zwisa na a cuchu u jego szyi. ale teraz nie wydawa si on taki otwarty. . Raz jeszcze znalaz si na skraju desperacji. które mia y chroni przed uderzeniem magicznego pioruna i p omieniami ognistych ku . e kto na nich patrzy. najs ynniejsza grupa w ród m czyzn. . Menzoberranzan musia by odpowiedzie atakiem. pokrywaj c sarkazm udawan trosk .wiedzieli. Drizzt obawia si . je li wzi pod uwag tuziny drowów. . Plotki o niebezpiecze stwie musia y zosta potwierdzone. Sta za nimi Masoj. . Gdyby. odkryli. wiadomi tego. kiedy rozpocz o si prawdziwe kopanie. z której nadchodzi a grupa kobiet. Drizzt u wiadomi sobie. Gnomy przekroczy y granice krainy drowów.S niegodziwe i pot ne. jak absurdalne by y to my li.musia przerwa Drizzt. Patrol Drizzta. Kiedy Belwar i czterdziestu innych górników dotarli do niewielkiej jaskini.Guenhwyvar! .licz c tunelem czerwia skalnego . podniecenie przed bitw . by zabi Drizzta .Niemal . Pierwszym ich zaj ciem sta o si zbudowanie tuneli ewakuacyjnych: wysokich na nieca y metr.

Dinin pokaza nast pnemu w rz dzie drowowi. tekstur i emanacj ciep a. . Jedno spojrzenie na te oczy przypomnia o Drizztowi. . szybko znikn a. -Odes a ich bez walki? Dinin z apa Drizzta za przód jego piwafwi i przyci gn go do siebie.Komnata ma wiele wyj . Dosta si do ich przywódcy. Dinin raz jeszcze da znak swym ukrytym kompanom. . Tylko to uczucie rozprasza o wra enie. Gdyby patrol zosta odkryty.Ty zaczniesz walk . czy Masoj krzywi si z zazdro ci. czy Masoj mia by szans na zabicie go tak. które Drizzt dzieli z Guenhwyvar. ani nie widzia adnego ruchu na tle zimnego kamienia. kiedy Drizzt poszed na powierzchni . która pojawi si na twarzy Dinina. Pod koniec dnia Drizzt zauwa y pierwsze oznaki k opotów. Dinin b ysn ni w tunel. by przedyskutowa plan ataku z innymi dowódcami. kiedy znale li si poza znanymi tunelami. by si przygotowali. czuj c ból czarodzieja. Stra nicy stali zaledwie dwadzie cia stóp od nich. .poleci bratu.pokaza Drizzt w j zyku gestów. bo to on jest kluczem do ich si y w . a Drizzt przez ostatnich kilka miesi cy zrozumia to bardzo dobrze. wskazuj c na cian .Pi dziesi t metrów? . Dinin b ysn w asn p ytk . Potem opad na kolana i wyjrza zza rogu. ale z drugiej wieci a blaskiem widocznym w podczerwieni. po czym rozszerza si w wi ksz komnat . Zatrzyma si teraz na ko cu szerokiego korytarza i stan bez ruchu. e zbli a si do niego ponad czterdzie ci drowów.pokaza mu Dinin. Masoj by tylko widzem. c nie zy nadarza si w a nie okazja na rozprawienie z Drizztem. W Menzoberran-zan mówi o si . Masoj. . Si gali drowom do piersi. kiedy patrol wróci w chwale. Wyj podgrzewan magicznie p ytk wielko ci jego d oni.zapyta ruchem d oni Dinin. Oczy gnomów l ni y charakterystycznym blaskiem termowizji. Wiedzia . Czu za plecami obecno wyprawy wojennej. Czy by zazdrosny o kocic .zapyta Drizzt niemal pod wiadomie. czy o wszystko? Masoj zosta w mie cie.Inne patrole przemieszczaj si na pozycje wokó gnomów. by nikt si nie zorientowa ? Szansa. D wi ki uk ada y si w rytmiczne uderzenia m ota lub kilofa. . a mimo tego nie s ysza adnego d wi ku. by postawi w stan gotowo ci ca grup .M ot . a Drizzt by samotnie z przodu. a po pewnym czasie u jego boku pojawi si Dinin. po czym pomkn korytarzem z powrotem. Chwil pó niej Drizzt po raz pierwszy ujrza gnomy svirfnebli.Zosta tu z kocic . mieli skór przypominaj c kamienie kolorem. Drizzt zastanawia si . zaciemnisz korytarz i zaatakujesz stra e. . . Tunel ci gn si oko o dziesi ciu metrów za stra ami gnomów. Zbli aj c si do skrzy owania tuneli poczu delikatn wibracj ska .potwierdzi Drizzt. e Änikt nie jest tak samotny jak szpica z patrolu drowów".siebie. Drizzt zacz jeszcze bardziej cieszy si z towarzystwa Guenh-wyvar. Poczu j sekund pó niej. . .wyszepta i pu ci Drizzta. Ale kiedy tylko Masoj znikn w szeregu. a potem odwróci si do Drizzta.Mniej ni sto .Kiedy zobaczysz sygna z ty u. pokazuj c zgromadzonym za nim o nierzom.pokaza Dinin. je li nawet istnia a. kiedy obok czarodzieja przystan li inni o nierze. a potem znowu. e zada e to pytanie . uwa aj c spraw za zamkni t .Zapomn .Czy mo emy z nimi negocjowa ? . Dinin przycisn d o do kamieni i skin g ow . zauwa y ruch Dinina i zacz si zastanawia . Dinin te wróci wkrótce z ty ów i podszed do brata. Drizzt opad na kolano i obj z ca ej si y Guenhwyvar. Z jednej strony ob o ono j grub skór . e svirfnebli tak e s tu u siebie. Drizzt odsun si od kocicy. e znale li si zupe nie sami. Rozpozna min . który sta niedaleko za nimi.

kamieniu. Drizzt nie by pewien do jakiej mocy gnomów odwo uje si jego brat, ale rozkazy by y proste, cho nieco samobójcze. - We kocic , je li zechce z tob pój - mówi dalej Dinin. -Ca y patrol b dzie za chwil u twego boku. Pozosta e grupy wejd do sali przez inne wej cia. Kilka chwil pó niej nadszed rozkaz ataku. Drizzt potrz sn g ow z niedowierzaniem, kiedy go zobaczy . Jak e szybko drowy zaj y swoje pozycje! Wyjrza zza rogu i popatrzy na stra e gnomów, które nadal nie wiadome niebezpiecze stwa pilnowa y kopalni. Drizzt wyj sej-mitar, poklepa Guenhwyvar po szyi, po czym wezwa moc swej rasy i pogr y korytarz w ciemno ci. W tunelu zabrzmia alarm, a Drizzt ruszy naprzód, rzuci si w ciemno mi dzy dwoma niewidocznymi teraz stra nikami. Kiedy znalaz si przy wyj ciu z korytarza, ujrza przed sob tuzin gnomów, które próbowa y przygotowa si do obrony. Nikt nie zwróci uwagi na Drizzta, poniewa odg osy walki dobiega y ju z wielu korytarzy. Jeden z gnontów zamachn si na Drizzta ci kim kilofem. Drizzt zas oni si ostrzem sejmitara, cho si a male kich ramion drowa zaskoczy a go niepomiernie. Drizzt móg zabi napastnika drugim sej-mitarem. Jego my li zaprz ta o zbyt wiele emocji, zbyt wiele wspomnie . Kopn gnoma w brzuch, posy aj c go natychmiast na ziemi . Belwar Dissengulp zauwa y , z jak atwo ci Drizzt pokona jednego z jego najlepszych wojowników i domy li si , e nadszed ju czas, by u y najpot niejszej magii, jak w ada . Drizzt odskoczy , czuj c emanacj magii. Us ysza te zbli aj cych si za nim towarzyszy. Obok Drizzta przebieg oddzia wojowników, kieruj c si na przywódc gnomów. Drizzt nie rzuci si za nimi. Przed Drizztem sta a bowiem wysoka na dwa metry i bardzo rozgniewana humanoidalna istota. - ywio ak! - krzykn kto . Drizzt rozejrza si i ujrza Masoja, przerzucaj cego strony ksi gi czarów i szukaj cego czaru, którym mo na by pokona istot . Ku obrzydzeniu Drizzta przera ony czarodziej wymamrota kilka s ów i znikn . Drizzt stan pewniej na nogach i spojrza uwa nie na potwora, gotów skoczy na niego w ka dej chwili. Czu moc istoty, surow si ziemi, która znalaz a uosobienie w jej nogach i r kach. Jedno z ramion opad o wysokim ukiem, przemykaj c tu ponad g ow uchylaj cego si Drizzta i uderzaj c w cian jaskini. - Nie pozwól si trafi - pouczy sam siebie Drizzt szeptem, który po chwili zmieni si w pe ne niedowierzania westchnienie. Kiedy ywio ak podnosi rami , Drizzt d gn je sejmitarem, od upuj c jego kawa ek, zaledwie drzazg . ywio ak skrzywi si - Drizzt chyba go zrani sw magiczn broni . Stoj c w tym samym miejscu co poprzednio, niewidzialny Masoj przygotowywa kolejny czar. Mo e ywio ak zniszczy jednak Drizz-ta. Niewidzialne ramiona unios y si na chwil . Masoj zdecydowa , by brudn robot wykona a za niego magia gnomów. Potwór uderzy ponownie, a potem jeszcze raz, a Drizzt rzuci si naprzód i zanurkowa mi dzy nogami istoty. ywio ak kopn na lepo, mijaj c Drizzta o kilka centymetrów. Drizzt podniós si z pod ogi w mgnieniu oka, zada kilka ciosów i odskoczy poza zasi g straszliwych ciosów potwora. Odg osy bitwy oddali y si . Gnomy rzuci y si do ucieczki - te, które jeszcze y y - ale drowy prowadzi y po cig, zostawiaj c Drizzta na pastw ywio aka. Potwór kopn raz jeszcze, a pot na stopa niemal powali a Drizzta na pod og . Gdyby Drizzt zosta zaskoczony, albo gdyby jego refleks nie by tak doskona y, z pewno ci zgin by zmia d ony. Uda o mu si za to dosta do boku potwora, otrzymuj c tylko powierzchowne trafienie pi ci i wytr ci go z równowagi. Od pot nego uderzenia posypa si kurz, ciany i sufit jaskini pop ka y i posypa si z nich

wir. Kiedy ywio ak odzyskiwa równowag , Drizzt cofn si , oszo omiony si istoty. Walczy przeciwko niej sam, a w ka dym razie tak mu si wydawa o. Nagle kula furii spad a na g ow ywio aka, a jej pazury wbi y si g boko w jego twarz. - Guenhwyvar! - krzykn li zgodnie Masoj i Drizzt, lecz obaj zupe nie innym tonem. Czarodziej nie chcia , by Drizzt prze y t bitw . - Zrób co , czarodzieju! - krzykn Drizzt, rozpoznaj c g os i domy laj c si , e mag ci gle jest w pobli u. ywio ak zawy z bólu, a jego krzyk by niczym kamienna lawina w górach. Kiedy Drizzt rzuci si naprzód, by pomóc przyjació ce, potwór odwróci si niezwykle szybko i rzuci si g ow w pod og . - Nie! - krzykn Drizzt widz c, e Guenhwyvar zostanie zgnieciona. A wtedy kocica i ywio ak, zamiast roztrzaska si o kamienie, wtopili si w nie. *** Purpurowe ognie faerie otacza y gnomy, pokazuj c wyra nie drog do nich mieczom i strza om. Gnomy odpowiada y w asn magi , przede wszystkim iluzj . - Tutaj! - krzykn jeden z drowów, by po chwili trzasn twarz w kamienn cian , która przed chwil wygl da a jak wej cie do tunelu. Cho magia gnomów wprowadza a nieco zamieszania do dzia a drowów, Belwar Dissengulp zacz si martwi . Jego ywio ak, najwi ksza magia i jedyna nadzieja, zbyt d ugo zajmowa si jednym drowem. Belwar chcia potwora u swego boku, kiedy rozpocznie si prawdziwa bitwa. Uformowa swych o nierzy w ciasne szyki obronne, maj c nadziej , e wytrzymaj . Wtedy drowy, nie daj c si ju nabra na triki gnomów, uderzy y na nich, a w ciek o zgasi a strach Belwara. Rzuci si do walki z ci kim toporem, u miechaj c si ponuro, kiedy jego bro wgryza a si w cia o drowów. Nikt ju nie u ywa magii, a wszystkie formacje rozsypa y si w chaos i szale cz furi . Nie liczy o si nic, tylko trafianie wroga, uczucie, e kilof lub miecz zag bia si w ciele przeciwnika. Gnomy nienawidzi y najbardziej na wiecie mrocznych elfów, a spo ród wszystkich ras Podmroku nie by o takiej, której drowy nienawidzi yby bardziej ni svirfnebli. *** Drizzt podbieg do tego miejsca, ale zobaczy tylko nienaruszon , kamienn pod og . - Masoj? - westchn , poszukuj c odpowiedzi u kogo , kogo szkolono w rozumieniu magii. Zanim czarodziej zd y odpowiedzie , pod oga przed Drizztem eksplodowa a. Drizzt obróci si trzymaj c bro , gotów walczy z y-wio akiem. Drizzt zobaczy , jak ob ok mg y, który kiedy by wielk panter , odrywa si od ramiona ywio aka i rozp ywa w powietrzu. Drizzt unikn kolejnego ciosu, cho nie oderwa wzroku od rozp ywaj cego si ob oku py u i mg y. Czy Guenhwyvar ju nie istnia a? Czy jego jedyna przyjació ka odesz a na zawsze? Nowe wiate ko zab ys o w oczach Drizzta, pierwotna furia przenikn a jego cia o. Spojrza w oczy ywio aka nie czuj c strachu. - Ju nie yjesz - obieca i ruszy do walki. ywio ak wydawa si zaskoczony, cho oczywi cie nie zrozumia s ów Drizzta. Opu ci ci kie rami , by zmia d y g upiego przeciwnika. Drizzt nie stara si zablokowa ciosu, wiedz c, e jego si a nie wystarczy, by sparowa takie uderzenie. Kiedy rami prawie go dosi ga o, rzuci si do przodu, tak e znalaz si pod nim. Szybko , z jak si porusza , zaskoczy a ywio aka, a b yskawiczne ruchy mieczem odebra y oddech patrz cemu na wszystko Masojowi. Czarodziej nigdy nie widzia nikogo walcz cego z

tak gracj , tak p ynno ci ruchów. Drizzt atakowa ywio aka na ró nej wysoko ci, raz po raz od upuj c kawa ki kamiennej skóry istoty. ywio ak wy i miota si , próbuj c pozby si Drizzta raz na zawsze, jednak lepa furia doda a jakby umiej tno ci m odemu fech-mistrzowi, wi c ywio ak chwyta ci gle powietrze. - Niemo liwe - wyszepta Masoj, kiedy odzyska oddech. Czy m ody Do'Urden mo e pokona ywio aka? Masoj rozejrza si po pobojowisku. Kilku drowów i wiele gnomów le a o martwych lub miertelnie rannych, ale g ówna bitwa przenios a si dalej, kiedy gnomy skorzysta y ze swych tuneli, a drowy, rozw cieczone ponad wszelk miar , rzuci y si za nimi. Guenhwyvar znikn a. W tej komnacie jedynymi wiadkami byli Masoj, ywio ak i Drizzt. Niewidoczny czarodziej u miechn si . Nadszed czas, by uderzy . Drizzt zmusi ju ywio aka do wycofania si i mia ko czy walk , gdy uderzy a magiczna b yskawica, która o lepi a m odego dro-wa i pos a a go na cian jaskini. Drizzt nie czu nic adnego bólu, podmuchu powietrza, nic - nic te nie s ysza , jakby jego ycie podlega o zawieszeniu. Atak rozproszy niewidzialno Masoj a, a kiedy czarodziej sta si widoczny, wybuchn dono nym miechem. ywio ak, teraz pokruszony blok kamienia, w lizn si z powrotem w kamienn pod og . - Nie yjesz? - zapyta czarodziej Drizzta. Drizzt nie móg odpowiedzie , zreszt nawet gdyby móg , to nie zna odpowiedzi na to pytanie. - Za atwo - us ysza s owa Masoja i podejrzewa , e czarodziej mówi o nim, a nie o ywio aku. Wtedy Drizzt poczu mrowienie w palcach i ko ciach, a potem jego p uca nagle wci gn y do rodka powietrze. Zach ysn si nag ym oddechem, odzyska kontrol nad cia em i wiedzia ju , e b dzie y . Masoj rozejrza si , by zobaczy , czy nikogo nie ma w pobli u. - Dobrze - wyszepta patrz c, jak Drizzt dochodzi do siebie. Czarodziej cieszy si , e mier Drizzta nie jest zupe nie bezbolesna. Zastanawia si nad czarem, który doda by wszyst iemu k pikanterii. R ka - wielka kamienna r ka - wysun a si z pod ogi i chwyci a Masoja za nog , próbuj c wci gn go pod ziemi . Twarz czarodzieja wykrzywi a si w bezg o nym krzyku. Wróg Drizzta uratowa mu ycie. Drizzt chwyci jeden z sejmitarów i ci ywio aka w rami . Bro wbi a si g boko, a potwór, którego g owa pojawia a si w a nie mi dzy Drizztem a Masojem, zawy z bólu i wci gn uwi zionego czarodzieja g biej w kamie . Drizzt uderzy najmocniej jak umia , trzymaj c sejmitar w obu r kach, rozszczepiaj c g ow ywio aka dok adnie na pó . Tym razem kamienie nie stopi y si z pod o em, a ywio ak zosta zabity na dobre. - Wyci gnij mnie st d - za da Masoj. Drizzt spojrza na niego, nie wierz c, e ten nadal yje, bo by do pasa wtopiony w ywy kamie . - Jak? - zach ysn si Drizzt. - Ty... - Nie móg nawet znale s ów, by wyrazi zaskoczenie. - Wyci gnij mnie! - krzycza czarodziej. Drizzt rozejrza si , nie wiedz c, od czego zacz . - ywio aki podró uj mi dzy planami - wyja ni Masoj, wiedz c, e musi uspokoi Drizzta, je li ma jeszcze oderwa si od tej pod ogi. Masoj wiedzia te , e rozmowa mo e rozproszy wszelkie podejrzenia, które móg powzi Drizzt. - ywio aki ziemi podró uj mi dzy Planem Ziemi a naszym Planem Materialnym. Kamie rozst pi si wokó mnie, kiedy potwór mnie trzyma , ale to do niewygodne. - J kn z bólu, kiedy kamie ska y zacisn mu si wokó jednej stopy. - Brama zamyka si szybko! - Zatem Guenhwyvar mo e... - zacz mówi Drizzt. Wyj statuetk z kieszeni Masoja i uwa nie zacz szuka skaz na jej doskona ej powierzchni. - Oddaj mi to! - krzykn Masoj, zawstydzony i z y. Drizzt niech tnie odda mu figurk . Masoj spojrza na ni szybko i wsun z powrotem do

zapyta Drizzt. tu za nim odsun si kawa ek ciany i twarda jak kamie pi Belwara Dissengulpa uderzy a go mocno w ty g owy.powiedzia raz jeszcze.Masoj spojrza na pod og . Wysoka kap anka zacz a przygotowywa si do modlitwy.Gnomy zabi yby mnie. . Czarodziej te martwi si o kocic . . kiedy dowódca patrolu wróci do jaskini. . Dinin i inny m czyzna podeszli do wskazanego miejsca i szybko znale li niemal niewidoczn szczelin w cianie.powiedzia a wysoka kap anka. czarodzieju .Dlaczego pozostawili ci przy yciu? Masoj wzruszy ramionami. .powiedzia jej Dinin.Masz szcz cie. . . .To nie twoja sprawa . -Zapami ta am dzi czar. Wyszepta a czar wykrycia i przyjrza a si cianie. .Tutaj . ..zapyta Dinin. która ci gle trzyma a go mocno. Podejrzewam. która zacz a wykre la na pod odze jakie znaki.Dok d? . Wysoka kap anka zrozumia a.Tajne drzwi .powiedzia Masoj do Dinina. .Czy Guenhwyyar nic nie jest? . e zabraliby równie mnie.Gdzie na cianie za tob .odrzek Masoj. Przyprowad kap anki! Zanim Drizzt zd y si ruszy . jedna z jej kap anek rzuci a Masojowi koniec .. .Wyszepta a jakie polecenia swej pomocnicy.Niektórzy uciekli . który uwolni ci z pu apki.wyja ni .powiedzia a. ale w tej chwili Guenhwyyar by a najmniejszym z jego k opotów. Kiedy wysoka kap anka rozpocz a inkantacj . 23 Jeden czysty cios Gnomy go zabra y . . gdyby nie przyby .kieszeni. tyle e. Czarodziej podniós ramiona do góry.Brama si zamyka . . by wysoka kap anka i jej pomocnica mog y lepiej pozna jego sytuacj .

Wezwij j .odrzek a kap anka.. bo ty odmówi e swojej pomocy! Masoj rzuci figurk na ziemi i wezwa Guenhwyyar. ale kamienna pod oga wokó niego zmieni a si w b oto. . nie wiedz c. . e czar nie by potrzebny w walce.I wstrzymaj oddech! . . . . Je li nie b dziesz sprawia k opotów.powiedzia Belwar.Trzymaj si . Wiedzia . . .A pó niej? . najwyra niej przywódcy.Nie mog .W pobli u . by Drizzt zosta uratowany.Czekaj.Jak ich znajdziemy? Dinin zastanawia si chwil .Cisza! . ma y cz owieczek mówi jego j zykiem. . . Czy ywio ak zabi jego kocic ? Po chwili pojawi a si mg a. . który nakaza cisz Drizztowi. . eby ci wypu ci .. bym powiedzia radzie rz dz cej.wyj ka Masoj. . e chcesz. wpadaj c na pewien pomys .powiedzia a wysoka kap anka z niedowierzaniem. a czarodziej zanurzy si w nim do ko ca Dwie kap anki wyci gn y go ze miechem sekund pó niej. ale zatrzyma d o .sk ama Masoj. . a Drizzt zdziwi si .Gdzie.Poddajcie mnie torturom teraz i zabawcie si .liny.zauwa y czarodziej wypluwaj c b oto. powiem mu.Widz .. e ci wierz ? .zacz Masoj. . . e ma zwi zane r ce. ale bardzo silna d o z apa a go za w osy z ty u g owy i odci gn a j w ty . . .. e siedzi i wiedzia . Jaka ma a.Natychmiast.Mi y czar . . .Ma swoje zastosowania .. e ran zadano mieczem. którego Drizzt ani troch nie rozumia . e jakie gnomy uciek y.Oczywi cie . a potem zwróci si do Masoj a. . Inny zgodzi si z przedmówc i spojrza gro nie na Drizzta. Jeden z nich zada pytanie temu. Tak przecie post pujecie! Belwar chcia go uderzy . .powiedzia spokojnie. *** .No dobrze ..Chyba. Drizzt raz jeszcze si roze mia . Belwar wzruszy ramionami.Dinin wskaza wej cie do tunelu. która przekszta ci a si zaraz w materialne cia o.Spojrza a pod nogi na pop kane szcz tki potwora.zapyta Drizzt. by to by jeden czysty cios.Labirynt -j kn jaki wojownik zagl daj c do tunelu. upewni si . Wyczuje Drizzta. .rozkaza Masoj. . co si stanie dalej.Gdzie twoja kocica? . . Po rozci ciu na jednym z kamieni pozna a.Idziesz z nami do Blingdenstone . czarodzieju! . .Drizzt odzyskiwa powoli przytomno . Gnomy rozmawia y cicho we w asnym j zyku.. . . Przywódca trzepn innego gnoma w plecy posy aj c go w g b jednego z prowadz cych do komnaty tuneli i ustawiaj c dwóch innych na pozycjach obronnych. kiedy przychodzi walczy z gnomami i ich sztuczkami ze ska .rozkaza Dinin.Zabi em go . odgaduj c plan Dinina. lecz nie chc c. . Pozostawi a spraw bez sowa. .Znajd Drizzta! .Je li król b dzie chcia twej mierci. Potem podszed do Drizzta.wyszepta ostro Belwar.Maj mojego brata . Belwar pu ci Drizzta i zwróci si do innych svirfnebli. .powiedzia .Czy my lisz.rzek Masoj.Có .Król zdecyduje.Szczególnie. bowiem w tej samej chwili odsun si kawa ek ciany. .zapyta . .powiedzia a.to znaczy. Mam go przy sobie jako zabezpieczenie przed ywio akami ziemi. Drizzt roze mia si cynicznie.

Pokaza go jednemu .odrzek Drizzt. . by ci pu ci . Je li Drizzt poczu ulg na widok swej przyjació ki.By kiedy w Blingdenstone pewien drow .Jak si nazywasz? .Sk d znasz mój j zyk? . czy ten us ysza jego imi . Drizzt rozs dnie odwróci g ow . Belwar i inne gnomy zosta y zatrzymane w pó ruchu. chcia dowiedzie si czego wi cej o tych dziwnych istotach. . to powiem królowi. Przywódca gnomów spojrza uwa nie na Drizzta.warkn Belwar.powiedzia Dinin do brata rozcinaj c mu wi zy. natychmiast zosta a ona zniweczona przez straszliw rze . Wtedy dowódca gnomów przesta mówi i zacz dzia a . by w moim mie cie mówi o si w j zyku svirfnebli. Drizzt nie by tego taki pewien. . wbiegaj c do komnaty. e masz wiele szcz cia . gdzie jest jego miejsce w kalkulacjach gnoma. . . ale Drizzt.wybito wszystkie gnomy poza tymi. Belwar.powiedzia g o niej.Odwróci si i powtórzy obietnic .My nie trzymamy niewolników! Raz jeszcze w g osie Belwara zabrzmia a szczero .B dziesz spokojny. rozgl daj c si po komnacie..powiedzia Belwar. tak samo ciekaw Drizzta. a te.Ale nie s ysza em.rozkaza . . Z pewno ci nie mia nadziei na umkni cie po cigowi ci gn c za sob je ca.Niewolnik .A w ka dym razie jeden czysty cios. Zbyt nagle. podnosz c ci ki kilof. .Belwar . gdyby z apa go patrol Drizzta. e wielka pantera siedzi u jego boku. których nie dosi g o zakl cie. jak Drizzt by ciekaw jego. zaintrygowany.Moja oferta pozostaje aktualna . którzy pilnowali sparali owanych gnomów.wyja ni Belwar. Belwar chcia odej . Drizzt us ysza szczero w g osie gnoma i musia zaakceptowa obietnic jako akt aski wi kszej ni ta. udaj c e nie s ucha. imi . Dinin odda mu jego sejmitary.Raz jeszcze okaza o si .odrzek Belwar. Belwar zacz rzuca rozkazy. .Powinienem ci zabi za to.Nie . -Drowy to robi ! . . nie wiedz c. .stwierdzi Drizzt. . Masoj wszed do komnaty jako ostatni. Gnom roze mia si mu w twarz.Drowy te nie . Wojowników prowadzi a Guenhwyvar. który okaza mu lito . opuszczaj c kilof. . kiedy Dinin i jego oddzia wbili si klinem w zdezorganizowane gnomy. e patrol drowów jest ju blisko. Odg osy walki w jednym z korytarzy przyci gn y uwag wszystkich gnomów. na jak móg by liczy gnom. . Drizzt poruszy si niespokojnie. by wykorzysta je w jakim czarze przeciwko mnie? . Belwar. W ci gu sekund . która nast pi a.Masz mnie za g upka? Chcesz zna moje imi . a w pokrytym b otem ubraniu wygl da naprawd okropnie.Belwar nie wierzy . organizuj c odwrót jednym z tuneli. e masz mnie za g upiego! . Drizzt zastanawia si . . powiedzia inny gnom. co teraz zrobi gnom.Svirfhebli nie torturuj ! . Kap anki drowów sz y przodem rzucaj c czary parali uj ce. . a potem odwróci si do drowów. które zatrzyma y czary kap anek.zaprotestowa Drizzt. chyba eby nie ujrze .Wyko czcie ich . Drizzt pozna po ich zdenerwowaniu. do czego zmierza Drizzt.Gnomy nie s g upie . . Pozosta przy wyj ciu z tunelu i nawet nie popatrzy w stron Drizzta.zapyta . w której dokonano rzezi. . Oczywi cie us ysza imi gnoma. ni powinien.sykn Belwar. nie wiedz c. rzuci y si w pop ochu do ucieczki jednym z tylnych wyj . którego Drizzt nigdy nie zapomni.zawo a jeden z gnomów. .które Drizztowi wyda y si godzinami . Jeden ze stra ników u miechn si szeroko i wyj zza pasa z baty nó .Jeden czysty cios.Go . by mog o si tak sta . by stwierdzi .

które pogna y za ostatnimi uciekinierami wróci y mówi c . kiedy kap anka zdejmowa a z niego czar. kiedy mag pog aska kocic . Przywódca gnomów spojrza na Drizzta raz jeszcze. dzielny Belwar. by opowiedzie o naszej sile przekonywa Drizzt. .Macie ich z apa ! . co si zaraz stanie.odrzek Dinin. Serce Drizzta wali o jak m ot. Kilku drowów przystawi o Belwarowi miecze do karku.Nie . u miechaj c si do bezbronnej istoty.Wi niowie! . . . powiedzia do wojownika z no em . Wojownik zbli y si do przywódcy gnomów wymachuj c no em.Dla Domu Do'Urden? .Drizzt z nadziej zapyta Dinina.Svirfheblin rozumie.Wydaje si to rozs dne . e je li b dzie protestowa . .powiedzia Masoj.Pozwól mu y ! . mroczne elfy. a potem wezwa do siebie kocic i przez chwil patrzy na Drizzta.zaprotestowa Drizzt. nie mog c znie ju wi cej rozlewu krwi. Belwar nie krzykn . . .Mogliby my.powiedzia Dinin. Nie patrz c na Drizzta.Uwolnij go najpierw z czaru.warkn Dinin.Je li im pozwolimy. .z gnomów. nie mog patrze na ci cie i oczekiwa na okrzyk bólu. przechodz c obok wojownika z no em. Dinin i inni spojrzeli na niego.Ale czy wróc ? .odrzek a kap anka.zapyta wysok kap ank . Nie da Dininowi satysfakcji. Belwar nie poruszy si . .zapyta Drizzt Dinina.zgodzi a si wysoka kap anka. .odrzek spokojnie Dinin. posy aj c w jego ramiona miliony p omieni bólu.Gnomy nie s dobrymi niewolnikami . Drizzt wiedzia jednak. Kiedy Belwar wychodzi . a drow ze sztyletem skrzywi si ze z o ci i rozczarowania. . Skin a mu g ow .Drizzt chcia powiedzie . którzy naruszaj nasze granice.sykn Drizzt.Wy lijmy go do jego ludu.powiedzia Masoj. . Dinin z pewno ci zabije Belwara. ci gle patrz c na Drizzta. . a jego u miech sta si jeszcze szerszy. e jego bracia nie znaj poj cia lito ci.Odetnij mu d onie. Dinin spojrza na wysoka kap ank . Wys anie bezr kiego gnoma do stolicy jego ludu to jedno.Diabli! .B d biegli ca drog do Blingdenstone . kiedy dwaj wojownicy wypychali go z komnaty i w pozornie beznami tnym wyrazie twarzy drowa rozpozna prawdziwy al i przeprosiny. . Uderzy mocno. Belwar nie oderwa wzroku od Drizzta. . -Uciekli? . .Czy on to widzi? . jak Drizzt krzywi si na te s owa. Wojownik od o y nó i wyj ci ki miecz. ..Nie dogonili my ich w tych malutkich tunelach. Czy to wspó czucie? Drow ci mieczem. Drizzt nawet nie mrugn . .To ca a frajda z tego czaru . Dinin spojrza na niego ze z o ci . . Belwar zauwa y reakcj Drizzta. a jego g os brzmia niemal desperacj . Drow wzi miecz w obie r ce.Je li go zabijecie. kiedy miecz przeci mu nadgarstki. Rozpaczliwe próbuje rozerwa wi zy. .Musimy doko czy polowanie! . e Belwar jest niegro ny i e zabicie bezbronnego gnoma by oby tchórzliwym i bestialskim czynem. a Belwar..Guenhwyvar mo e ich dogoni .Czarodziej spojrza . ale ucieczka zdrowych cz onków ekspedycji gnomów to ca kiem co innego. .powiedzia . co si dzieje z tymi. Pozosta tylko Belwar. Drizzt odwróci wzrok. Chc us ysze jego krzyki. by opowiedzia . aden gnom nie powróci do ich miasta. podniós ramiona i stan przed nim bez ruchu. . Dinin nie by pewien. wiedz c.Chod zwierzaku . czym kieruje si jego brat.Tego nie! .Czekaj . .

. e t skni czasem za starymi czasami. cho desperacja prze laduje mnie tak cz sto. który obra em. Spojrza natychmiast uwa nie na Drizzta.Dinin skrzywi si .Wracaj! . jest lepszy ni ycie Zaknafeina? My l .Wracaj! . wspó czuj sobie. Nie zadaje go ani z baty nó . uwi ziony w bezsilnej w ciek o ci. Guenhwyyar zatrzyma a si w wej ciu do tunelu i spojrza a na Drizzta niemal przepraszaj co. Czy wyma-ga em od niego wi cej. Pantera by a owc .w ka dym razie nie za ycia.zgodzi si Dinin. . Poka nam. Nie ma bólu wi kszego ni ten. który przynosi miech wtedy. Cz sto zdarza mi si podnie kielich i wznie toast.powtórzy Masoj. Dinin i inni nie mieli poj cia o rozgrywce tocz cej si mi dzy Masojem a Drizztem. . Mo e jednak zabawimy si dzisiaj z pomoc zwierzaka czarodzieja. kogo .Przynie jeszcze! Serce Drizzta stan o na d wi k cia a uderzaj cego o pod og . Oni czekali na powrót Guenhwyyar. Masoj przegapi szans na zabicie Do'Urdena. przed poznaniem jego prawdziwej warto ci. Teraz mia chocia satysfakcj z cierpienia Drizzta. który pokaza mi jak i dlaczego u ywa miecza.Ale sami ponie li my wielkie straty. Pogr yli si w makabrycznym humorze. przyjaciel. Bez Zaknafeina nie znalaz bym wyj cia . Cz 5 Zaknafein Zaknafein Do'Urden: mentor. ni móg da ? Czy oczekiwa em doskona o ci od um czonej duszy? Czy chcia em dopasowa go do standardów nie licuj cych z jego yciowymi do wiadczeniami? Mog em by nim. rozmawiali o tym.Zako czyli my nasze zadanie . co oznacza o. którym jest moja rodzina. Prawda jednak jest niczym w porównaniu z oszukiwaniem samego siebie. . jak szybko mo e biega przestraszony gnom! Kilka minut pó niej Guenhwyvar wróci a nios c martwego gnoma.To dzie naszego zwyci stwa . a zasady nie maj warto ci. nauczyciel. ani ogie z pyska smoka.rozkaza Masoj panterze. Mog em y . gdy nale a o p aka . Ja.A ty by wróci ? . s ysz c równie absurdalne pytanie. z jakim przera eniem gnomy b d patrze na tego straszliwego owc . . . je li idealista nie potrafi y w zgodzie ze swymi przekonaniami. Zatem to lepsza droga. e b dzie si martwi nieprzyjemnym spotkaniem nieco pó niej. e tak. Czy kurs. jak s dz . pogr ony w agonii swych w asnych problemów. . pogrzebany pod codziennym naporem niegodziwo ci Menzober-ranzan i wszechobecnego z a. Powinni my uczy si na b dach starszych od nas. przeprosiny przeznaczone dla uszu. W r kach czarodzieja zwierz sta o si zwyk ym morderc .Id do tuneli. Wspó czuj swemu ludowi. . Nic nie p onie w sercu tak jak pustka po utracie czego . Spojrza Guenhwyyar w oczy i zobaczy w nich smutek. wie cej ni raz nie potrafi em zobaczy w Zaknafeinie adnego z nich. y tak i nigdy nie znale wyj cia.stwierdzi Drizzt. Masoj zdecydowa . Wtedy by o atwiej. by o moim wybawieniem. równie honorowym jak Drizzt. teraz ju dla mnie straconemu. . e b dzie musia uwa a w czasie rozmowy z matk . Guenhwyvar. To.krzykn Masoj i kopn kocic w zad.Zabawa . które ju nie s ysz . ale najbardziej wspó czuj temu fechmi-strzowi.

co daje nam czyste zwyci stwo. .Jak z elfami z powierzchni.aden .Zgin o jednak niemal czterdziestu gnomów.spyta a Malice. Drizzt zawsze by dla niej zagadk . . e do niego nale y zwyci stwo! Opiekunka Malice westchn a i odwróci a si .Drizzt pokona ywio aka ziemi! . zostawiaj c swoje siostry na centralnym placu Menzo -berranzan wraz ze zgromadzonym t umem. Malice nie wygl da a na zbyt szcz liw . . A teraz to: ywio ak ziemi ! Malice widzia a na w asne oczy.Dla Zaka.Wysoka kap anka z patrolu uzna a.Drizzt Do'Urden 24 Aby pozna naszych wrogów O mioro elfów nie yje. tylko z niewielk pomoc czarodzieja.krzykn a Briza. e bez strachu poprowadzi g ówny szturm i zabija najsilniejsze gnomy.odpar a Briza.Jak wielu svirfnebli pad o u jego stóp? . widz c jak na twarz jej matki wp ywa gniewny grymas.zapyta a opiekunka. stoj c cierpliwie z wyra aj cym pewno siebie u miechem. podejrzewa a jednak. Mimo .Mimo to dzie nale a do Drizzta! doda a szybko. Opiekunka Malice o ywi a si s ysz c te wiadomo ci. r ka Dinina zabi a pi ciu .powiedzia a Briza do Opiekunki Malice na tarasie Domu Do'Urden. .Jak wiod o si Domowi Do'Urden w tym spotkaniu? .Co z twoimi bra mi? . trzyma pod r k jeszcze co dramatycznego. Briza wróci a spiesznie do siedziby rodziny z pierwszymi wiadomo ciami o spotkaniu. . . w tym jedna kap anka . . jak taki potwór rozgramia ca wypraw upie cz drowów. tego.odpowiedzia a Briza. by oczekiwa y na dalsze informacje. . . e Briza.Mówi . zanim zszed im z drogi. . by równie doskona y jak jego ostrze. lecz brakowa o mu odpowiednich manier i szacunku. nie maj c cierpliwo ci na gierki córki. lecz jej u miech pozosta .A co z Drizztem? . . zabijaj c tuzin do wiadczonych wojowników. który zainspirowa moj odwag .Prawie zupe nie sam.

nakaza a.Konieczne jest. Górna cz ognia przesta a ta czy .odpar a Opiekunka Malice. . Jej trzy córki spogl da y z ciekawo ci . nie bardzo rozumiej c reakcj matki. s ugo .to jej syn.odpar a Malice. jakby komunikowa si z jakim odleg ym planem. staj c za Opiekunk Malice.By mo e przed tym dniem Paj cza Królowa nie uwa a a mnie za wart tej wiedz y odrzek a Malice. przekonana o s uszno ci przywo ania yochlola. e Lloth da aby ci j . przybieraj c kszta t bezw osej g owy.Ja to zrobi am. G os stworzenia by spokojny i niezwykle g adki jak na jego groteskowy wygl d.odpowiedzia a g o no Malice. lecz jedynie zgaduj c niewypowiedziane odpowiedzi swej matki. przypominaj ce mier i cenione przez yochlole. lojalna s u ka Paj czej Królowej. jakiej potrzebujemy.warkn a Malice. .Zbierz swoje siostry . a do jaskrawoczerwonego.Aby zada proste pytanie . My li yochlola.Nie obchodzi mnie bitwa z gnomami! . na pó stopion kup wosku z groteskowo wyd u onymi oczyma i otwartymi ustami. . dlaczego mnie niepokoisz . zaszczyci nas wiedz . Briza. Je li Paj cza Królowa naprawd zaszczyca nas tego dnia ask . w misie z najdoskonalszego onyksu. . . poprzez zielony. .Vierna i Maya czekaj na placu miejskim na nadchodz ce wie ci . Przed nimi. . . e jej matce chodzi o informacje o bitwie. gdy istota po o y a dwie o liz e macki na ramionach ich matki.Jestem Malice. . P omie znikn .na które znasz odpowied . s ysz c my li yochlola. . pozostawiaj c jedynie ar kadzid a w onyksowej misie. . by s ysza y j jej córki. mylnie uwa aj c. . zagrzmia y w g owach zgromadzonych drowek.stwierdzi a Briza.yochlol powiedzia po kilku pe nych napi cia chwilach. . Chwil pó niej pomocnik znów si pojawi .Powiedzia a mi ju wszystko. . . Vierna i Maya wstrzyma y oddech. bym j pozna a . jej dziwny syn.dobieg y podst pne my li yochlola.Witaj. o co chodzi jej matce. s ysz c wo anie czterech kap anek i naleganie w g osie Opiekunki Malice. reszta nie ma znaczenia. S owa te wywo a y u Malice my l.spyta yochlol. .Dok adnie .Wyja nij. od pomara czowego. . pokona jednego z nich samodzielnie! . -Aby pozna naszych wrogów! .odpowiedzia a cicho Malice. . a co za tym idzie Paj czej Królowej.Sytuacja si zmieni a.wypali a Briza zdaj c sobie spraw . Yochlol znikn w k bie dymu. wyg adzi a si i zaokr gli a. by mo e Paj cza Królowa zaszczyci nas jakimi informacjami. Nast pnie zacz nabiera kszta tu. nie s dzisz. co jest wa ne dla naszej rodziny. . Opiekunko Malice Do'Urden . by pokona naszych wrogów! Krótk chwil pó niej cztery wysokie kap anki Domu Do'Urden zebra y si wokó postumentu w kszta cie paj ka w przedsionku kaplicy.wyja ni a Briza. Musimy wykorzysta bohaterstwo twoich braci.Z pewno ci w ci gu godziny poznamy ca opowie .Ryzykujesz powa nymi konsekwencjami.Aby dowiedzie si . jako pe na sylwetka. pomocników Lloth. zbyt pot ne dla jego drobnej sylwetki.s odkie. .Je li odpowied jest tak wa na i jest znana s ugom.Czy ta odpowied a tak bardzo ci interesuje? . poniewa do komunikacji z yochlolem nie by y potrzebne s owa .Lloth oka e nam dzisiaj ask . który dom zagra a Domowi Do'Urden.Spotkamy si w kaplicy.Opiekunka Malice przyj a macki bez adnej odpowiedzi. Je li Dom Do'Urden odniós tego dnia tak wielkie zwyci stwo w tunelach. p on o wi te kadzid o . . chc c. S uga przerwa i cofn swe wyd u one oczy w g b g owy. poch oni ty przez sylwetk yochlola. gdyby tak postanowi a? .spyta a telepatycznie ma a istota. P omie przeszed przez szereg kolorów.Kto mnie przyzwa ? .

e rodzina cieszy si ask Lloth.odpar a defensywnie Malice. e gdy rozgorzeje bitwa. e zadowoli am Paj cz Królow .Nazwij ten dom .Plotki? . .Ju . gdybym nie wierzy a w zagro enie. . Prosimy Lloth tylko o to. który pozbawi cztery kap anki mo liwo ci widzenia. a yochlol znikn . który dom jest bardziej wart zwyci stwa. znów ma ego. .A co. Opiekunka Malice chwyci a spory od amek pot uczonego onyksu i rzuci a nim o cian .. e Lloth nigdy nie czyni a obietnic. jak dysponuj nasi wrogowie. Ona z kolei potwierdzi a wi z May .spyta yochlol.zaprotestowa a Malice. -Jak ju powiedzia am.nakaza yochlol. .Mój dom jest zagro ony. Bez w tpienia ka dego dnia nas obserwuj . by da a nam wiedz równ tej. . Musz przyj wezwanie Opiekunki Malice Do'Urden.Nasi wrogowie maj ka d prze wag . aby my mogli ich zniszczy ! -Aje li ten drugi dom równie zadowoli Paj cz Królow ? -powiedzia w zadumie s uga.. . tak mówi plotki .Daermon N'a'shezbaemon zadowoli Lloth . zdaj c sobie spraw z dwuznaczno ci ostatniego sformu owania.Wierz.M czy ni z twojego domu wygrali tego dnia.Wezwiemy inne moce.Paj cza Królowa nie da odpowiedzi.A co z moim pytaniem? . czekaj c na polecenia. zgrzytliwym g osem.zacz a Malice. Czy Lloth zdradzi ich dla was? .Yochlol za mia si z owieszczym.o mieli a si zaprotestowa Malice.Czy Opiekunka Malice Do'Urden wezwie wtedy Lloth.Zadaj je . Malice cisn a mocno d o Brizy z prawej strony oraz Yierny z lewej. U miechn a si krzywo do swoich córek i wci nie odwraca a twarzy do stoj cego za ni stworzenia. . niech Lloth b dzie pewna. to prosz Lloth o ujawnienie naszych wrogów.Je li tego dnia Daermon N'a'shezbaernon naprawd zadowoli Paj cz Królow . e odnios wielkie straty w ataku na Dom Do'Urden! S uga znów zatopi si w sobie. .Witam ci i twoj pani . . .rzek yochlol.Jest co wi cej ni plotki. pozostawiaj c drogocenn mis roztrzaskan na tuzin kawa ków. e stwór zna ju pytanie. Niedojrza e westchnienie Mayi sprowadzi o na ni gani ce spojrzenia matki i sióstr. Najwidoczniej Malice s usznie odgad a. które z nimi podró owa y. Szuka a odpowiedniego sposobu. je li wasi przeciwnicy s pot niejsi od was? . Opiekunko Malice Do'Urden .Powodem przywo ania? Nast pi jaskrawy b ysk. rozbawiony ca spraw . Je li przeciwnicy s pot niejsi.Kontynuuj . . Gdy powróci do nich wzrok.krzykn a Malice. przewy szaj c nawet kobiety. .. przyzwa am ci . . .Paj cza Królowa jest zadowolona. prosz c jedynie o odpowied na proste pytanie. która ju jest znana! -obwie ci s uga. by ocali a jej a osny dom? . .b aga a Malice. .Ciesz si . uk adaj c plany.Malice wzdrygn a si . .Macki ze lizgn y si z ramion Malice i yochlol stan wyprostowany za ni .Wierz moim ród om . a czysta moc jego nieziemskiego g osu wbija a si drowkom w uszy. by sformu owa swoje pytanie. . stoj c po drugiej stronie kr gu. . z niech ci akceptuj c. Ujawnij ich i pozwól nam dowie . by mo e. spogl daj cego na nie spo ród p omieni w onyksowej misie.oznajmi yochlol. które Lloth da a nam.Nie! .powiedzia a Malice. . cz c si z ojczystym planem. .odpowiedzia a Malice. Królow Paj ków . Wiedz c Domu Do'Urden. aby my mogli walczy z naszymi wrogami.Nie przywo ywa abym ci . Opiekunko Do'Urden.odpowiedzia w ko cu yochlol. Ogie wybuch w kolejnym o lepiaj cym b ysku. . miejscem mroczniej szym od Menzoberranzan. za kpi cy ton powiedzia Malice i jej córkom. . ujrza y yochlola. Inny dom planuje wojn z tob . b dzie sobie wy ej ceni Dom Do'Urden ni waszych wrogów.

zaproponowa a Vierna. by zrozumie powag drobnych szczegó ów. .doda a Maya.Drizzt i Dinin byli poza domem . . .sprowad Rizzena i Zaknafeina. gdy wróc do Menzoberranzan . by do ciebie z ni przyj . . . gdy wpadli na Zaknafeina id cego z przeciwnej strony. Albo wie o zdoby a informacj i nie mia a jeszcze okazji.Poza miastem. przera one narastaj c z o ci Malice.. wystarczaj co g o no.odpar Dinin.powiedzia a do Brizy . Yochlol przekaza by nam odpowied .O jakiej Äniej" mówisz. Zanim nawet zdo a wyj bro na centymetr z pochwy. . . który nie przegapi obecnego w tej wypowiedzi sarkazmu.krzykn a ponad rozgardiaszem Briza.By mo e kto . e wyprawa si zako czy a. Czy która z moich córek jest na tyle g upia. na które odpowied zna kto z kr gu mojej rodziny . Jeden z twoich synów mo e posiada odpowied .Chc rozmawia z Drizztem i tylko z Drizztem. . Starszy Ch opcze. zbyt g upi.A wi c nie ona .zagrzmia a Opiekunka Malice. . Opiekunko! .Nie o nierze i nie kuzyni. Nie s dz .warkn Dinin. . .Wype nili my zadanie pomy lnie .zagrzmia a Malice. który odwa y by si nam zagrozi ! W oczach Malice rozgorza y ognie. wi c zostaw nas. . staraj c si uspokoi matk . .odpowiedzia a Malice. .Nie podoba mi si . by przegapi tak oczywiste zagro enie dla naszej rodziny? . Zak uderzy go dwukrotnie w twarz jedn d oni .spyta a Briza. R ka Dinina pod y a do r koje ci miecza i nie by to roztropny ruch. Brizo? Wszystkie jeste my tutaj. ca ej wyprawy wojennej Domu Do'Urden? . Zak zmierzy go spojrzeniem.Zebranie ca ego klanu. e o tym wie . Zostaw nas teraz.zauwa y Zak.znana? .zgodzi a si Vierna. e zada am pytanie. .Mo e kto poza najbli sz rodzin zna odpowied .A wi c bohater ju wróci .krzykn a z w ciek o ci . do mocno wzburzony. Musi by obecna ca a rodzina.wtr ci a si Briza. kto nie wie.stwierdzi a Briza. . wymykaj c si spod kontroli. Opiekunko! . .Nie. ka dego domu.Ty .krzykn y razem Vierna i Maya. aby my mogli dowiedzie si tego co trzeba! . . Mam nie doko czone sprawy z twoim bratem. . Drug w .Wiem o bitwie . W ich grupie patrolowej s dzieci ka dego pot nego domu. e a zbiela y. Przyprowad cie ich do mnie.Zostawi was.To tylko m czy ni..Tak . -Znana komu? Kto w mojej rodzinie utrzymuje to w tajemnicy przede mn ? .powiedzia a Vierna. e zosta pomini ty przez Zaka w powitaniu. To wstyd. e co przeoczy am? . aby byli w to zamieszani.Ona? .Nie . by skierowa uwag Malice na siebie. gdyby nie zna jej nikt z mojej najbli szej rodziny.Poprowadzi em. na które powinnam by a zna odpowied . *** Drizzt i Dinin pojawili si w domu nied ugo pó niej. .By am przez wiele tygodni u twego boku i nie widzia am wi cej ni ty! . wyczerpani i szcz liwi. -Ani ja! . .Czy sugerujecie.poinstruowa a Yiern i May .On. gdy tak postanowi ! . uspokoi a si jednak s ysz c ów tok rozumowania. Ledwo zdo ali wej i ruszy korytarzem prowadz cym do ich komnat. zaciskaj c palce tak. Albo Zaknafein lub Rizzen. a jej g os wzniós si w tym momencie z podniecenia. .Nigdy nie widzia am adnego znaku! .Bez przerwy mówi si o niej w mie cie.doda a Briza.zacisn a z by cedz c reszt swych my li.Nie. spogl daj c bezpo rednio na Drizzta. .Czy ich te mamy sprowadzi ? . e musz si wstydzi . .zapewni go Zak.Kuzyni i o nierze te ? .

niemal kpin .rzek spokojnie Drizzt. by sta si starszym ch opcem Domu Do'Urden.Ja nie jestem zagro eniem dla Dinina. .Zazdro ? . by z twoich ust wylewa si strumie tak pozbawionych sensu s ów odpar Drizzt. . Drizzt przeszed obok Zaka nie mówi c ju ani s owa.On ci otwarcie nienawidzi . . . .Ocal swoje ycie.Jest teraz starszym ch opcem. e Zak z pewno ci zabi by Dinina.Sk oni si nisko.Zostaw nas .Lecz nie osi gnie nic z mojej mierci . Jak dobrze go znasz.Sala gimnastyczna czeka . by mnie wyzwa . e kolejny drugi ch opiec pod y t sam drog . .splun Dinin. To ty powiniene si strzec.My lisz. który wiczy go przez te wszystkie lata przed Akademi ? Drizzt nie móg u o y swoich uczu .stwierdzi Drizzt. .Co b dzie nast pne dla m odego bohatera? Mo e demon? Pó bóg? Z pewno ci nie ma nic.Zabi Nalfeina.Otrzyj nos. a Drizzt znów zacz si zastanawia . Odejd .powtórzy Zak.Dlaczego mia bym mu zagra a ? . Jak wielu zamordowa e . jak rzeczywiste b d ich Ä wiczenia" na sali gimnastycznej.warkn Drizzt.Do .Znam moje umiej tno ci .pozwoli . zginiesz. . po czym odwróci si na pi cie i odszed spiesznie. . . co wiem o Opiekunce Malice. g upcze? Z tego. zm czony tym ca ym systemem awansu. Zaknafeinie. poniewa dowiedzia si o jego niegodziwych czynach. Drizzt spojrza na nich.. by osi gn sw pozycj ? . przekonany.Twój wybór. Nauczy em si sztuki przetrwania.Twoja matka czeka . .ywio ak ziemi .Dinin powiedzia do Drizzta.zdecydowa . Nie obawiaj si jednak.Dinin nie ma nic.Chce nas widzie w kaplicy.Opiekunka Malice o tym us yszy! . lecz nie by o tak zawsze.Ma moc .Zrobi em sobie ich wielu . Jeste wojownikiem w ród rasy wojowników. lecz ty.I zrobi wielu wi cej. . . oszo omiony ich jawn ch ci pozabijania si nawzajem. . e rozmowa zostanie doko czona przez ich ostrza. któr obra on.Pot nego wroga pokona e dzisiejszego dnia. .rzek Zak.za mia si Zak. . ... . czego móg bym po da . e b dzie si k opota twoimi sprawami. brata. zakatarzony dzieciaku! Pod moim ostrzem pad tuzin ywio aków ziemi! Demonów równie ! Nie przeceniaj swoich czynów ani umiej tno ci. Drizzt patrzy zdumiony.jaki sposób wyci gn sztylet i przy o y go Dininowi do gard a.krzykn Zak. . .Podobnie jak ja . gdy znajdziesz odwag . rozpraszaj c w tpliwo ci Drizzta.ostrzeg .odpowiedzia Drizzt. . gwi d c przeci gle.odpar Zak.Zostan .poprawi go Zak. .Czy wzbudzi em zazdro jeszcze w kim . czy te . twoim starszym bracie.Sam jej powiem . którego nigdy nie pozna em.za mia si Zak. gdyby ten dalej si opiera . . czy jest to kpina.Zrobi e sobie wroga . . Przyjdzie czas na nasze spotkanie.Nigdy nie s ysza em. . Co si sta o z Zaknafeinem? Czy by to ten sam nauczyciel. . Dinin podniós r ce w gór i powoli si cofn . zanim zako cz si moje dni! Twoje czyny wzbudzi y zazdro w twoim bracie.odpowiedzia Zak. .zaprotestowa Drizzt. .Mamy spraw . m czy ni z rodziny sami ustalaj swoj hierarchi . Czy postrzega Zaka w inny sposób. .zauwa y Drizzt. by s owa zawis y w powietrzu.Zak przypomnia Drizztowi. podejrzewaj c. .. co mog oby.powiedzia Zak. pomy la .Zako czy wypowied stanowczym podkre leniem. . . na jednego i drugiego. bracie .By mo e Dinin podejrzewa. . -1 moje ograniczenia.wyja ni Zak.Przez tak wiele stuleci. Nadszed czas na troch sarkazmu z jego strony. Starszy Ch opcze.Chod ze mn . bohaterze . .Wiesz o tym? . . -Rzeczywi cie mam nie doko czone sprawy z fechmistrzem. . poza moim bratem? . Je li o tym zapomnisz. Wró . .

Jestem twoim opiekunem! . pod a a zgodnie ze s owami Paj czej Królowej.Opiekun . . .Co za pozbawiony znaczenia tytu . Briza po da tronu domu! Nast pne stowa Rizzena by y ju tylko nie daj cym si rozró ni krzykiem. e go nie zabije.odpar kobiecy g os. Drizzt chcia interweniowa . je li zabije Rizzena? W pustej przestrzeni. . sta jednak cicho za rogiem. e Rizzen nie jest jego prawdziwym ojcem.Nie gdy sztylet mo e przyspieszy sukcesj . e atak b dzie wymierzony w niego! Nie mog em jednak doko czy tego. Zawsze podejrzewa .za mia a si Briza. którym w a nie przyszed . .Pozwoli e mu uciec! . Tylko Dinin jest tak naprawd ni ej od ciebie w hierarchii! Drizzt cofn si za cian i rozejrza po pustym korytarzu. Drizzt wiedzia . poniewa potwór schwyta mnie w bram do w asnego planu! SiNafay przygryz a warg .protestowa Masoj. a na jego twarzy ukaza a si determinacja. . co daje tylko dwoje. .Co do tego nie ma w tpliwo ci . M czyzna nigdy nie zwraca na niego uwagi.Trafi em go b yskawic . . to Maya. lecz oczywi cie nie móg tego zrobi . e j zabijesz? . Drizzt by pot nym przeciwnikiem i nie atwo b dzie go zabi . to Vierna. wybiec i zabi ich oboje. nie pozostawiaj c oczywistych ladów. co zacz em.Vierna jest Zaknafeina. Wie o tym i akceptuje to.Nie.powiedzia z oburzeniem Rizzen. Briza i Rizzen stali przed sob . Drizzt zastanawia si .Trojga! .Opiekunka Malice okaza aby si g upi . e mnie si nie rozczarowuje! . gdy Briz poniesie sza ? Co si stanie.za mia a si Briza. nale cy do Brizy. .. to wszystko. . odk d Drizzt wróci z Akademii? D wi k bicza wyrwa Drizzta z rozmy la . co wa niejszego. Zapewniam ci jednak. *** .us ysza g os Rizzena. za Briza ze swoim w owym biczem.poprawi a Briza.Dostan go . gdyby czego takiego nie podejrzewa a.Czy Opiekunka Malice wie o twoich pragnieniach? . . Jedno z nich jest kobiet i znajduje si ponad tob .Briza nie b dzie czeka a ca y wiek.by o to co innego. Drizzt podkrad si do za omu nast pnego rozwidlenia korytarza i wychyli g ow . nigdy go nie karci lub chwali . moja Opiekunko! .rzek Rizzen.spyta kpi co. . by skra matce moc . zmuszona zaakceptowa rozumowanie syna. Tak postanowi a Lloth. g upi m czyzno. czego zosta a nauczona. . upewniaj c si w dominacji nad Rizzenem. e da a Masojowi trudn misj . . . która zaczyna a narasta w jego sercu. Us ysza to jednak od Brizy.obieca Masoj.Opiekunka SiNafay rykn a na swego syna. Je li nie Vierna. .Czy wie. e ona nie jest g upia. Odbior jej tytu . Briza robi a teraz to. Jeste m czyzn u yczaj cym opiekunce swojego nasienia. . poniewa do pracy zabra si ochoczo sze ciog owy bicz.Przygotowa em . co zmieni o si w zachowaniu fechmistrza. gdy os abnie z wiekiem. a Rizzen nie zaprzeczy ! Rizzen szuka odpowiedzi na k uj ce s owa Brizy.Nauczysz si .Je li nieja. . Wiedzia a. podobnie jak ja. e jej najstarsza córka po da jej tytu u? .Przyznajesz si . Nalfein nie yje.Ka da najstarsza córka po da tytu u matki opiekunki . gdy s ysza te z owrogie proklamacje. W ciek o p on a w Drizzcie. nie twoja. Nawet nie podejrzewa . Co si jednak stanie..Jestem ojcem czworga . czy kiedykolwiek go to obchodzi o. Rizzen bez broni. Takie s nasze zwyczaje. nigdy te nie zaproponowa mu adnej rady czy treningu. by zaakcentowa swoj wypowied . uderzaj c biczem.

By mo e widzieli my to.spyta y r ce SiNafay. e SiNafay znów pos a a Masoja za Drizztem. Alton o ywi si s ysz c.Wiesz co ! Drizzt skuli si przed pot n sylwetk i rozejrza nerwowo po zgromadzonej rodzinie. Wiedzia a.Ja nie.W równym stopniu nie da abym Masojowi drugiej szansy co tobie.Mi nie da a drugiej szansy. Ryzykuj c swoim yciem zadaj pierwszy cios Domowi Do'Urden i zabij jego drugiego ch opca.W tpisz w mój os d? . by pozna przebieg rozmowy. a jej oddech ogrzewa Drizztowi twarz.Mo esz mówi tylko .S ysza e wszystko? .. powoduj c w nim odp yw odwagi. . Nie jestem pewna. e wreszcie b dzie móg wywrze zemst .zacz protestowa Alton. .Czy mog oby by inaczej? .Dlaczego mia abym da ci nast pn szans ? . tak jak rozkaza a . Stara si odpowiedzie . Zas oni d oni usta i pad z przera eniem na kolana.warkn a na swoich synów.Ty za nim pójdziesz. .zapewni a Altona. musia szanowa decyzje swej matki opiekunki.Dlaczego mia abym wierzy .Zosta o ci wybaczone .spyta y beztrosko jego d onie. .. . zanim Opiekunka Malice podniesie poziom swoich technik ledczych. Dinin nie przegapi ruchu Brizy si gaj cej po swój w owy bicz.A wi c dlaczego? .odpowiedzia Alton j zykiem gestów. kl cza z podbródkiem w d oni.Prosz . . co zacznie. e Masoj móg pods uchiwa . nie chcia a wi c. ..zagrzmia a Malice. Zapewnij mu bezpiecze stwo i doko cz to. chc mu wyrwa serce i pokazywa je jako trofeum! SiNafay nie mog a zaprzeczy obsesji swego syna. . . nie uwa a jednak za rozs dne. Malice uderzy a Drizzta bole nie w twarz i odesz a. moja Opiekunko . . . . Nie mia wyboru.zapewni a go SiNafay. po czym wyszed z komnaty. Nawet nie martwi a go ostatnia gro ba SiNafay. . Dinin. .Tak .Dosta go. . . nie zmieniaj c wyrazu twarzy. Drizzt b dzie martwy przed up ywem dziesi tego cyklu. .Nawet bardziej ni ty. a jej twarz rozja ni a si w ciek o ci . by zgin ! . cho jak nikt po dam mierci Drizzta Do'Urden. Odpowiadasz yciem. lecz tym razem nie b dzie sam -wyja ni a SiNafay.Ale.odpowiedzia szybko Alton. Masoj uk oni si . SiNafay spojrza a na niego nagannie.Na patrolu jeden z was otrzyma jak wskazówk .My l! . . .Cisza! .Jeden z was pozna to samo naszych przeciwników .Zajmiemy si razem t spraw .Poniewa chc . wychodz c zza zas ony. . . Matko Opiekunko .Nie popierasz . . Jego cisza stawa a si coraz d u sza. lecz ten niepokoj cy ruch nie poprawi mu zbytnio pami ci. dlaczego da am Masojowi drug szans . moja Opiekunko. . e tym razem powiedzie ci si lepiej? . podobnie potraktowany chwil wcze niej. Chc wydrze ycie z Drizzta Do'Urden! Gdy b dzie martwy.Popierasz moj decyzj ? .Po prostu nie rozumiem problemu tak wyra nie jak ty.bezczelnie zauwa y a Opiekunka SiNafay. Zbyt du o mo e si nie powie .krzykn Masoj.Nie! . lecz nie rozpoznali my .powiedzia a. . . Altonie DeVir. Alton by zak opotany. ± Za atwione . .wrzasn a Malice. Wybacz mi moj ignorancj .krzykn dono nie Alton.. Nigdy. gdy za jej synem zamkn y si drzwi. Masoju Hun'ett.bro .zasygnalizowa a SiNafay. miech SiNafay zabrzmia jak syk setki zdenerwowanych w y. jaki znak.zaproponowa Dinin. .Masoj pójdzie za Drizztem.zasygnalizowa bezg o nie. . *** .spyta a SiNafay.o mieli si spyta Alton.

rozkaza a. .spyta a ponownie Malice. . . cho trzyma si bli ej boku Drizzta ni czarodzieja. Zmierzy fechmi-strza gniewnym spojrzeniem i kontynuowa Masoj Hun'ett uderzy mnie b yskawic .Masoj .Wszystko. Gdyby tego nie zrobi . Drizzt poruszy si niespokojnie w swoim fotelu.Dom Hun'ett . . . . wiedz c. Opiekunce Malice nie spodoba o si wahanie. . . . .Wyja nij! .poniewa tak rozkaza e . co mamy.Masoj Hun'ett chcia mnie zabi . Spojrza na matk .wyszepta a Opiekunka Malice. wyci gaj c go z zadumy. s usznie b d nie.Yochlol powiedzia . . .rzek Dinin.odezwa si Dinin.A wi c to jest nasz wróg .odpar Dinin.wyja ni Drizzt. dlaczego nie da sobie z tym spokoju.Pot ny wróg.wrzasn a na niego Malice.zauwa y a Briza.Magiczne zwierz Masoja Hun'ett.wtedy.zauwa y a Briza. jego czarodziejów i.Masoj czeka . . niemal nie wiadomie. .stwierdzi a Vierna.Chyba. chcia mnie zabi .Masoj uwa a .potwierdzi . . zw aszcza Malice i Dinin..odpowiedzia Drizzt.Masoj Hun'ett by z y. e jedno z nas zna to samo wroga -stwierdzi a Vierna. . . e to on zabi ywio aka.zaprotestowa Drizzt .Pi ty Dom .Nie wiem dlaczego.powtórzy g o niej Drizzt.powiedzia a Malice.Nie robi nic. wypluwaj c ostatnie s owo jako przekle stwo na Zaknafeina.. by wstrzyma ciosy Brizy ku jej niezadowoleniu.Gdy walczy em z ywio akiem .Czy jeste pewien swoich s ów? . By mo e dlatego wspomnia e o kocie. by przyj tortur .Masojowi si to nie podoba . .Musimy si o nich sporo dowiedzie .Mo e nie .Móg celowa w potwora . jeszcze bardziej rozw cieczy by Malice. .Opiekunka Malice warkn a na Di-nina. kap anek. pochyli a si w jego stron . gdy b dziesz zna odpowied na moje pytanie! Tylko wtedy! .Nie mylimy si ! . Zerkn na Zaknafeina i zauwa y na twarzy fechmistrza u miech. pomy la Drizzt.Odwróci a si do Brizy.Jest jeszcze kocica . .Pod Opiekunk SiNafay. dopóki nie zacz em zdobywa przewagi nad potworem. . lecz nie w tpi w jego zamiary! .powiedzia a Malice. e co ukrywasz. Drgn odruchowo. by nie uroni ani s owa. . . . lecz zachowa to dla siebie. a by a to gro ba tak . .Guenhwyvar chodzi przy mnie .Czy jeste pewien swoich s ów? . która podnios a r k .przerwa Dinin. lecz wysoka kap anka z patrolu zaprzeczy a. . -Rozes a zwiadowców! Chc zna liczb o nierzy Domu Hun'ett. gdy us ysza trzask w owego bicza i cichy j k jego brata.Malice spyta a Drizzta. j ak zdoby mój brat. Negowanie tej teorii mog o oznacza kolejne biczowanie. podczas wypowiadania tych s ów zastanawiaj c si .Masoj Hun'ett . Wtedy wyzwoli sw magi i skierowa j w równym stopniu we mnie. -A je li si mylimy? . poniewa zosta wy czony z wyprawy na powierzchni . e ostatnie s owa by y jawn gro b .powiedzia Dinin. Wielu j est zazdrosnych o Drizzta i z ch ci ujrzeliby go martwym.Zostawili my go w mie cie. co najwa niejsze. wytr caj c go z osobistych my li.wyszepta Drizzt. Czy w zbiegu okoliczno ci dostrzega spisek? Czy te jego s owa naprawd by y przepe nione diabelskimi knowaniami i skryt walk o pot g ? . . . . . Pomó Di-ninowi odnale wspomnienia! Dinin pu ci g ow .Masoj zawsze by zazdrosny o Drizzta i ca chwa . Przypuszczam.A wi c Dom Hun'ett . e chcia zniszczy nas obu. . Dinin skierowa wzrok prosto na brata. Drizzt zamkn oczy i wróci my lami do wydarze swych licznych patroli. to opowie Drizzta o Masoju.W walce z gnomami. jak i w ywio aka. Ca a rodzina. a pó niej by wiadkiem naszego triumfalnego powrotu. pochyli si na pod og przed sob i wygi grzbiet. .Je li Dom Hun'ett nie spiskuje.

e wszystko zosta o wybaczone. e adna z nich nie by a winna.Przygotuj po czenie . których potrzebujemy - .Kto w mojej rodzinie wzbudzi gniew Lloth? . Dinin potrz sn energicznie g ow i cofn si . Gdyby która z nich pope ni a jakie przewinienie na oczach Paj czej Królowej. . Nie dziwi a go precyzja rodzinnych planów bitwy . jakie wasza rodzina sprowadzi a ostatnimi czasy na Lloth. Nie s d . jednak bez aski Lloth najprawdopodobniej przestanie istnie . nie maj c nic innego.poleci a Malice swoim córkom. Wszystkie.Musimy znale sprawc . na które odpowied ju jest znana! .Poznajmy pozycj Opiekunki SiNafay u Paj czej Królowej. Briza pierwsza si otrz sn a. ponownie k ad c niebezpieczne macki na matce opiekunce. Wiedzia y. Tym razem s uga by naprawd w ciek y. S uga by w stanie sam zrówna Dom Do'Urden z ziemi . Paj cza Królowa nie odpowiada na pytania. . Dom Do'Urden mia toczy wojn z pot nym przeciwnikiem. Zaakceptowa y gor co i pe zaj ce istoty jako cz pokuty. . znów staj c si pot n matriarchi-ni .Mówi em ci ju wcze niej. .Malice powiedzia a do Brizy. gdzie wcze niej. a stworzenie znów pojawi o si za Malice.Nast pnie Malice znów sta a si ma a.O mielacie si znów mnie przyzywa ? Malice i jej córki rozejrza y si po sobie. e pot na istota nie bawi si z nimi. pewna.ch odna i z owieszcza. to prawda. co móg by doda . jakby wnioski wyp ywaj ce z ostrze enia yochlola sta y si zbyt oczywiste.Bezczelno ! .Zdob d informacje.nie spodziewa si niczego innego po tej grupie. 25 Zbrojmistrzowie . lecz wysokie kap anki sta y tam.warkn yochlol swymi ociekaj cymi ustami. co do jednej.Niezadowolenie? . ka de wypowiedziane przez Opiekunk Malice polecenie dotyczy o ci le okre lonych planów defensywnych.Kto? . -Yochlol odpowiedzia na nie wypowiedziane my li. by y wysokimi kap ankami. e z twarzy starszego ch opca odp yn a krew. .Dom Do'Urden zadowoli Paj cz Królow . .wrzasn a Malice. o po dliwy b ysk we wszystkich oczach.W jaki sposób moja rodzina sprowadzi a niezadowolenie na Paj cz Królow ? Jakim czynem? miech yochlola eksplodowa strumieniem p omieni i wylatuj cych paj ków. Szybko ruszy a do misy i zdusi a pozosta e p omienie. . zamykaj c w ten sposób bram do Otch ani. przywo any yochlol natychmiast wykona by kar . Ogie w misie znikn . Briza wyci gn a zza pasa w owy bicz. . s uga znikn . Drizzt spogl da z niedowierzaniem na rozpocz te w ogromnym tempie przygotowania. który powali cztery kap anki Domu Do'Urden na ziemi . Chodzi o mu jednak o co innego.o mieli a si wyszepta . ojczystego planu yochlola.zagrzmia yochlol. . . Opiekunko Malice Do'Urden .To jednak nie likwiduje niezadowolenia. .W b ysku energii. . .I powiem ci ostatni raz. Opiekunko Malice Do'Urden! Jak e ma i wra liw czu a si teraz Opiekunka Malice! Jej pot ga blad a w obliczu gniewu osobistych s ug Lloth. znajduj c si na skraju paniki.

Wszed Zaknafein i stan twarz w twarz ze swoim by ym studentem. jakby wróci do domu. By to pe en gniewu wyraz twarzy. . który zabi hakowe poczwary . nie gdy zna konsekwencje swojego czynu. Drizzt nie ujrza w twarzy zbrojmistrza nic znajomego ani przyjemnego. . Nie mo emy ywi nadziei.powiedzia a Opiekunka Malice.Misa wró ebna . Drizzt wiedzia .ci gn Zak. a najprawdopodobniej najwi ksz do Drizzta. oznaczaj cy nienawi do ca ego otoczenia.Najpierw spojrzymy . tej zabawy. Bro b dzie taka. m ody bohater wróci .Nie mo emy ujawni naszych poszukiwa . a Drizzt odpowiedzia . Czy te mo e Zaknafein zawsze nosi taki grymas? Drizzt musia si nad tym zastanowi .zaprotestowa Drizzt.Nie! . Podczas walki Paj cza Królowa musi sta za nami! .Malice powiedzia a do Brizy. z oci ganiem chowaj c w owy bicz za pas.obieca a. e tym razem nie b dzie zasad.i bez w tpienia b dzie jeszcze do wiadcza przez ca e ycie . Czy nostalgia wyg adzi a wspomnienia Drizzta o tych najwcze niejszych latach treningu? Czy ten mentor. jest wy wiczony i wytrzyma y na ból.Spiderae aught icir ven. Musimy natychmiast odkry powód niezadowolenia Lloth i odpowiednio ukara sprawc . Wraz z Briza usiad y.powiedzia . który tak cz sto ogrzewa serce Drizzta beztroskim chichotem.Ty. szerok .spyta g o no Drizzt. jeszcze zanim tu przyszed . by obserwowa .poinstruowa a Opiekunka Malice. Wojownik o wyczynach wi kszych ni jego wiek. . wyci gaj c sejmitary. . By o to miejsce przechowywania najcenniejszego skarbu Domu Do'Urden: wielkiego onyksowego pucharu.niemal w ca o ci tutaj. móg by tym ch odnym. do wielkiego pomieszczenia.Yierno i Mayo. któr pozna b d c studentem Zaknafeina. Nie by o potrzeby pyta o zasady obowi zuj ce w tym starciu albo o wybieran bro . Je li jest to o nierz lub cz onek Domu Do'Urden. . Jego miecze znajdowa y si ju w d oniach.Przekonamy si . . Trz s cymi d o mi Briza umie ci a mis na szczycie o tarza i si gn a do naj wi tszej z wielu przegródek.Ach. Przeszed szy do wielkiej sadzawki przy wej ciu. e tortury wydob d z niego wyznanie. lecz nie mog ce nic w tej kwestii zrobi . Na rodkowym o tarzu odnalaz a drogocenny przedmiot. którego Drizzt widzia teraz przed sob ? . . z ot mis obramowan czarnymi per ami. niezbyt zadowolone z drugorz dnych ról. Pomimo wszystkich rozczarowa .skar y a si najstarsza córka.Drizzt nigdy nie zapomnia tej przelotnej iskry niewinno ci. .Nie mówcie nic o tych objawieniach i nie dajcie adnej wskazówki o tym. Wesz a z przedsionka do w a ciwej kaplicy. czy z daleka potrafimy wskaza winnego.Dlaczego ze mnie kpisz? . Briza zrozumia a. Malice do czy a do Brizy we w a ciwej kaplicy i wzi a od niej puchar. Zaknafeinie? .Ten. Dwie m odsze córki uk oni y si i wymkn y.rzek a. jak sobie wybior . *** Drizzt po raz pierwszy od dziesi ciolecia wszed do sali gimnastycznej Zaka i poczu si . Ci g y grymas zast pi cz sty niegdy u miech. .Co si zmieni o. co robimy. przyczajonym potworem. jakich do wiadczy w yciu . Sko czywszy rytua Malice wróci a do o tarza i wla a wod wi con do z otej misy. jakie im przypad y. Nast pnie za piewa a . Sp dzi tu najlepsze lata swego m odego ycia . .Jak wi c mamy odró ni sprawc ? . moje wspomnienia. którymi ka dy z nich zabi tak wielu przeciwników. czy mój sposób widzenia? Zak nie wydawa si s ysze wyszeptanych pyta . wi conej wodzie jej religii. . ostrza. . Malice zanurzy a kielich w g stym p ynie. opu cie nas .

czyjego przeciwnik spróbuje poprawi ruch. którym pokona Drizzta w przesz o ci.i jego sainego.G os by teraz bli ej. co zaraz nadejdzie i powita to ochoczo. oczekuj c. . by us ysze w swoim g osie gniew. czekaj c. Wysun sejmitar. Zak utrzymywa bro Drizzta w górze dzi ki szeregowi z o onych manewrów. e najlepsze.warkn . gdy dwóch mistrzów ostrza atakowa o demona.us ysza kpi cy g os Drizzta z oddali. Nigdy Podmrok nie do wiadczy jeszcze tak rozszala ej potyczki.drwi Zak. . a powracaj ca do Zaknafeina w ciek o popycha a go z powrotem do walki. e przewróci m odego wojownika. kto obserwowa by walk . zbyt wysoko.Mordowanie kap anek. to zrównowa y oparcie: podwójnym dolnym pchni ciem. zatoczy pe ny obrót i uderzy w wymierzone do pchni cia sejmitary z tak si . e zrani drugiego. by zaspokoi w asn dz krwi! S owa Zaka ca kowicie zbi y Drizzta z tropu. e upada. bez pochwa y. gdy Drizzt zmniejsza odleg o .Który rozp ata j . ze wszystkimi rozczarowaniami swego ycia zebranymi w stopie. Przez jego umys przemkn a my l. wyrzucaj c z siebie w tym jednym ciosie ca w ciek o . który op ta tego drugiego .. jak jaki diabelski. Z ca z o ci . który mia zabi Zaka. Nast pnie wyszed ruchem. jakby pierwszy kontakt zerwa wszystkie emocjonalne wi zy.Zabójca dzieci! . rozz oszczony przez oskar enia hipokryty. które roz o y o szeroko miecze Zaka. Drizzt kopn pomi dzy r koje ci.. który zabi dziewczynk elfów z powierzchni! krzykn oskar aj ce. Zak wiedzia . jak atwo przychodzi Zaknafeinowi mordowanie! -szydzi Drizzt. Zaknafein odzyska ju jednak ca kowicie przytomno . który zabi ywio aka ziemi . Nie wiedzia . by stawi czo a szar uj cemu adwersarzowi. zwyk e pchni cie jednym ostrzem. cho aden z nich nie czu bólu i nie wiedzia .Co z tob .S ysza em o wyczynach fech-mistrza Domu Do'Urden! Jak on lubi zabija ! .. e Drizzt znalaz rozwi zanie. . zyskuj c przewag . a obydwaj walcz cy pokryci byli kroplami krwi. Nadszed drugi atak. której Zak nie b dzie w stanie prze ama . Jego oczy wywróci y si . za Zak napi mi nie. jakby upada du o dalej. jak musia zrobi . nienawidz c w równym stopniu . jak kiedykolwiek odczuwa .Zako czy pytanie uderzeniem obydwoma sejmita-rami. pomi dzy oczy. Adamantyt zderza si i ociera . co Drizzt b dzie móg zrobi . Zak wykorzysta p d. podst pny i pot ny. Drizzt. a na policzki pola a si krew. Wykona spokojny atak. dra ni c Drizzta. Ka dy. . a Zak zmusi go do cofni cia si . innych drowów! Tak bardzo to lubisz? . które powstrzyma y pchni cie. by przechwyci opadaj cy miecz i odtr ci go bezpiecznie na bok. Drizzt wyszed z wykonywanym obydwoma ostrzami bocznym ci ciem. straci by na kilka nast pnych rozmazanych chwil oddech. atakiem. e ten diabelski m ody wojownik spadnie na niego w mgnieniu oka. wrzeszcz c tylko po to.S ysza em.Podoba y ci si krzyki umieraj cego dziecka? Natar na Drizzta szale czym huraganem.Ten.Morderca! .Ten. ulotne u mieszki i kapi ca krew. . jego miecze k u y i ci y. Drizzt wykona spodziewanie dolny krzy . otoczy y jego serce zdumieniem równie silnym. W oczach Zaka zap on y nagle ognie. Drizzt skupi si na Zaku. . . uderzaj c pod ka dym k tem.szydzi otwarcie Zak. Nos Zaka zosta zmia d ony. Ta pewna siebie twarz. mentalny bicz. Zaknafeinie Do'Urden? . Drizzt wyszed wysoko. równie wpad w sza . który mia zabi demona w nich obu. nawet nie my l c o sparowaniu. . Drizzt wiedzia . Drizzt odtr ci je na bok. Drizzt by jednak do wiadczonym wojownikiem i rozproszenie emocjonalne nie wp ywa o na jego odruchy. id cy po uku i opadaj cy Drizztowi na g ow . . Drizzt przetoczy si i wsta .

skrzywi si Drizzt. e b dzie inaczej. Gdy s ysz p acz dzieci..odpar a Opiekunka Malice.Satysfakcj ! . gdy zrozumia zdumienie Drizzta. Je li dobrze zrozumia s owa Zaka -je li Zak gra w t gr tylko z powodu nienawi ci do perwersyjnych drowów .. W ostatniej chwili unios y si w gór z szybko ci b yskawicy jego dwa skrzy owane miecze. zabijam. -Jedynymi. który nie jest moim w asnym. które czuj w duszy. . nie jest w moim sercu .rzek a Briza. Kim by ten drow. podobnie jak ja . który sta przed nim? . nie tak silnym z pozycji le cej. . gdy ujrza Zaknafeina. obserwuj c zako czenie walki pomi dzy Drizztem a Zaknafeinem i s ysz c ka de ich s owo. jak poch on o ju pozosta ych t mordercz furi . . lecz wystarczaj co celnym. osi gaj c nad sob wi ksz kontrol . któr nazywamy yciem? . .Jego wzrok pad na Drizzta..Czy jeste tak lepy na otaczaj ce ci z o? .Nie zabi em tego dnia elfów . potrz sanie g ow gdy przyznawa si do bezsilno ci. by zamaskowa w asne tchórzostwo! Zak odskoczy do ty u oszo omiony.powtórzy fechmistrz. natar na niego nagle. . . trzymaj c bro gotow do u ycia.Czy to furia ci podtrzymuje? . Drizzt przekrzywi g ow . drugi za odrzuci na bok. Trwam w wiecie.Lubi ? . .zdo a zapyta ponownie. eby je ocali i pokry em je krwi zamordowanej matki.siebie i Drizzta.Oszuka em go.A wi c ju wiemy . . . gdybym nie s u y jej z ym planom? krzykn Zak. S owa Zaka znów oplata y Drizzta paj czyn zdumienia. Zak zako czy kopni ciem ze swojej strony. który wstawa z ziemi.Dinin powiedzia .Tak bardzo to lubisz? . . dopóki nie przypar go do ciany. nie zabi em el-fiego dziecka! Zak rozlu ni si troch . . rozrzucaj c szeroko ramiona przeciwnika. zmuszaj c si do odzyskania postawy. Drizzt wci gn powietrze i odtoczy si w ty .powiedzia do niego Drizzt. zabijam drowy.Czy te ci poch on o.odpowiedzia Zak.yj najlepiej jak mog .. spogl daj c we wró ebn mis . Dotrzymywa kroku uciekaj cemu niezdarnie Drizztowi.Zak wrzasn mu w twarz. by s u y Opiekunce Malice. . których chcia em zabi .Ona mnie nienawidzi .Dinin si myli ! .ycie dzieci! . . .Cho obydwie mia y my nadziej .To Drizzt rozgniewa Paj cz Królow .powiedzia Zak.odpar Drizzt. by o tchórzostwo. Drizzt nie rozumia .Nie podtrzymuje mnie furia . . Czubek miecza Zaka uroni kropelk krwi z gard a Drizzta. o co Drizzt móg go wini . . by odnale pachwin Drizzta. lecz w jego g osie nie by o ju tyle przekonania.wydysza Drizzt.poprawi Zak. tak e przelecia przez sal . . Drizzt stara si podnie sejmitary. co wiem.al w jego s owach. .Czy my lisz. a Drizzt wykona nast pny ruch. a jego furia wróci a z dziesi ciokrotnie wi ksz si . wci oszo omionego.rykn Zak i znów spogl da Drizztowi w twarz. Tak.Uczysz innych zabija ! . . . . lecz Zak wytr ci jeden z nich. e twoja matka pozwoli aby mi y . *** . .Przysi gam.Zabijam. byli moi towarzysze.Czy to ci daje przyjemno ? .Podejrzewa a go przez ca y czas.Zabijam. . poruszy y w Drizzcie znajom nut .przerwa arliwie Drizzt. .to jedynym. lecz czekaj c.Zabija drowy! . by u agodzi w ciek o i frustracj . lecz wci trzyma miecz na szyi Drizzta.Gardzi mn za to. Przewróci em dziecko tylko po to.

Nie by sam. by go uspokoi .Chwyci Drizzta mocno za podbródek i zmusi swego syna. . co si sta o. nie b d c w stanie powstrzyma w swych s owach w ciek o ci. . moja córko . .powiedzia Zak.spyta Drizzt.warkn a na ni Opiekunka Malice.Lloth musi zosta przeb agana. . Obj go tak mocno.Aby ka dego dnia stawia czo a bolesnemu piek u? Nie. . .odpar Zak.Przetrwa e Akademi .Dlaczego? . . a jego oczy spocz y na nie os dzaj cych kamieniach pod ogi.Czy okazujesz lito .By taki obiecuj cy! . Postrzegam ich mier jako zbawienie od n dznej egzystencji. Drizzt obawia si tego stwierdzenia.spyta Drizzt.Powierzchnia? . . e d ug chwil zaj o m odemu drowowi zdanie sobie sprawy. nawet drow fechmistrz. Oczy Zaka znowu spocz y na nim. .powiedzia szczerze Zak.odpowiedzia a Briza. . Zbyt wiele potworów i innych ras. Twój brat sam sprowadzi na siebie ten los. Nie a uj zabijania mrocznych elfów. jak ty wykorzystywa a Zaknafeina przez te wszystkie lata.Dlaczego zosta e ? Zak spojrza na niego z zaciekawieniem. .To jednak nie jest takie z e ycie.Nie b d zabija drowów . eby mog o by inaczej . . . albo zostaniesz zabity. .Chcia bym. dnych krwi mrocznych elfów. Fechmistrz rzuci swoje miecze w kra ce pomieszczenia i rzuci si na Drizzta.Decydowa le. . e od swego wie o odnalezionego ojca nie otrzyma odpowiedzi na dylemat swojego ycia. by spojrza prosto na niego.przypomnia a jej Malice. Je li tak si przejmuj swoj Paj cz Królow .Taki jest nasz wiat. . wci nie rozumiej c g bi rado ci Zaka. Opiekunko . nie przetrwa d ugo w jaskiniach Podmroku... . a g os mu si ama przez t umione zy.Mia am tylko nadziej .W Menzoberranzan albo b dziesz zabija . e Drizzta b dzie mo na wykorzysta w przysz o ci. .oznajmi stanowczo Drizzt. którego zawsze si domy la . e nie tylko on w tym mrocznym wiecie gardzi zwyczajami drowów. jednak z wahaniem. *** S owa uderzy y w Zaknafeina mocniej ni but. . oszo omiony przez wyznanie. Sam decydowa o swoich czynach. a jeszcze bardziej przez wiadomo .ci gn spokojnie fechmistrz.A gdzie móg bym pój ? Nikt. niech pójd j odwiedzi ! . jak ty? . Takie jest nasze ycie. . podobnie jak ty. By mo e nie by o odpowiedzi. .Jaki mamy wybór? .B dziemy toczy wojn . swoje zasady. w której inni zgin li! Drizzt odwzajemni u cisk. . Mo e. mój synu.Jeste silny. e pozna swoje miejsce. . Zaknafein staje si coraz starszy. cokolwiek.Nie. wkrótce jednak zauwa ysz..Mia e jeszcze inne mo liwo ci.Jak e a uj . .powiedzia Zak. e twoje szcz cie si zmieni. Drizzt odwróci wzrok. czego zapragnie twoje serce. Powiedzie ci si w Menzoberranzan . która jeszcze bardziej pog bi niezadowolenie Paj czej Królowej? . lecz s owa Zaka pod a y za nim.Przetrwa e ! . obawia si . .Mój synu! Drizzt niemal zemdla .odpar Zak. a Opiekunka Malice znajdzie odpowiednie miejsce dla twoich talentów. nie móg ich powstrzyma .Lito ? . D ugo przed tym ucieka e .narzeka a Briza. odpychaj c Zaka na d ugo ramienia.Nie ma innego sposobu . jestem uwi ziony. .Mia bym wie ywot zabójcy. .B dziesz .zapewni swojego syna.

. .Poza dzie mi -wyszepta . przyrzekam ci. e by to zrobi .wyszepta Drizzt. pozwalaj c mu wykona dwa obroty.za mia si z ca ego serca. . .Cz sto s ysz p acz umieraj cych dzieci.Jest podst pn królow . . ka dy w ciszy rozwa a swoje w asne dylematy. Zak odskoczy od niego. u miechaj c si . jakie mu zaproponowano. cho nigdy. rodz si z e.Niemal wierz .To prawda! . poniewa ju dawno doszed do porozumienia z yciem. czy one te s z e.Podobnie jak ty! Drizzt rzuci jedyny trzymany przez siebie sejmitar w powietrze. nie spowodowa em go. Po wi ci bym wszystko za szans ujrzenia jej paskudnej twarzy! . Zak przemówi nast pny.Jednak nie b d ju sam! . . .Zwyczajom demona Lloth . zanim znów chwyci go za r koje .Naprawd bym tak zrobi .krzykn .zachichota . .zgodzi si Drizzt.Powi kszaj cy si u miech Zaka znikn nagle.Lloth . Czy te ci ar naszego mrocznego wiata zmusza je do podporz dkowania si z ym zwyczajom. Zawsze si zastanawiam. . Obydwaj milczeli przez wiele uderze serca.

Drizzt opar si o cian poszukuj c oparcia. Strop znajdowa si poza zasi giem wzroku. które zwisa y z wysokiego stropu jaskini. Opiekunka Malice wyra nie rozkaza a. . dlaczego nie opu ci miasta. jakie mija na swojej drodze. b d dru yn fechmistrzów. z pop kanymi cianami pokrytymi wirem i poprzecinanego przez wiele wyst pów skalnych. zwi zanych ze sob stal i uczuciem. Cisza miasta wydawa a mu si teraz oczekiwaniem drapie nika. poniewa znajdowa si w granicach patrolowanego regionu. y tylko. za kontemplowanie nad takimi blu nierczymi ideami w domu pe nym nerwowych kap anek mog o go tylko wp dzi w powa ne k opoty. by Drizzt móg by pos uszny. gdy nie dzieli y ich ju tajemnice. rozumiej c frustracj . czasy. By o gotowe.w ko cu tak post powa y drowy . jak Drizzt wymkn si przez adamantytow bram budowli Do'Urden. trwa w ochronnej sferze przemocy. powi zanego z nim nie tylko krwi . które on i Zaknafein. Musia rozmy la . które tak dobrze pozna podczas d ugich tygodni patroli.26 owca Podmroku Urizzt b ka si samotnie przez labirynt Menzoberranzan. by zabija . jego ojciec. wspólnie.zabijaj cy w asny lud. by ca a rodzina pozosta a w domu. Razem b d niepokonani.A gdzie móg bym pój ? . by opa na niego ze wszystkich lepych zau ków. Wyobrazi sobie przysz o .i wyszed z miasta. zrozumia m dro rozkazu Opiekunki Malice. wzd u tuneli. gdy Drizzt zapyta go. szerokiego na dziesi kroków. e s uwi zieni. objawienie Zaknafeina. Czy Dom Hun'ett naprawd wiedzia . Wszed do wysokiego korytarza. przemykaj c obok kopców stalagmitów. przedzieraj cy si z zabójcz atwo ci przez szeregi Hun 'ett. zagubiony w my lach i czuj c si wystarczaj co bezpiecznie. na co si porywa? U miech na twarzy Drizzta znikn natychmiast. ciep o Narbondel by o ju tylko w skim paskiem u podstawy kolumny. nie po wi ci wi c owemu miejscu uwagi. By a to cicha pora w mie cie. obawiaj c si prób zabójstwa ze strony Domu Hun'ett. Jego ojciec stwierdzi . Nie znajdzie tutaj zacisza. tak te . jednak jaki mia wybór? Opu ci miasto? Zak zdziwi si . Godzin pó niej wci szed . a wi kszo drowów spa a wygodnie w swoich kamiennych domach. przez szeregi elfów drowów .wyszepta teraz Drizzt. Drizzt nie chcia by taki jak Zaknafein. Drizzt zdecydowa si z ama zasady . Wkrótce po tym. lecz Drizzt przechodzi ju t dy wiele razy. jakby niegdy przej cie by o znacznie szersze. w którym móg by naprawd przemy le dzisiejsze wydarzenia. powtarzaj c s owa Zaka. jaka dr czy a jego ojca od wielu stuleci. b d dzieli . pod czubkami ogromnych kamiennych w óczni. gdy rozwa y konsekwencje: on i Zak. Zbyt du o jednak wydarzy o si tego dnia. Wygl da o to tak.

ci gn Masoj. To by o zbyt proste. nast pnie jednak popychana przez pierwotne pragnienie zdobyczy. poruszaj c si nie wiadomie. Guenhwyvar sta a sztywno. . Gdy si odepchn . One równie przyklei y si do trzymaj cego go przejrzystego sznura. abym nie móg by wiadkiem w asnej mierci. Pojawi si ciemny dym. . Drizzt wiedzia ju . bezmy lna bestio! Wydajesz si zbyt cz sto zapomina o tym fakcie! Guenhwyyar opiera a si bohatersko przez d u sz chwil . Z pocz tku z wahaniem. Guenhwyyar przebieg a pod zakl tymi rze bami strzeg cymi tunelu i z atwo ci . lecz wyl dowa tam. Z owieszcza intonacja przekaza a panterze jego zamiary. Szale czo. Drizzt si gn obur cz do szyi.Drizzt nie powinien by i tam samotnie .Zadanie. Chwil zaj o mu zdanie sobie sprawy. za pomoc której j przyzywa .G upiec! . gdzie sta przed chwil . . .Gdzie móg bym pój ? . jakby s owa czarodzieja nie by y niczym nowym.spyta znów.krzykn tak g o no. Czarodziej zatar r ce. Czarodziej wyci gn ochoczo z sakiewki onyksow figurk i upu ci j na ziemi . Ale wyci ga go e r ce! Spojrza w dó na r koje ci swoich sejmitarów. jak tylko si odwa y .wyja ni Ma-soj wskazuj c na tunel. jakie wywo a w kocicy.Sam. poniewa jego umys k bi si w labiryncie przysz o ci.rozkaza Masoj. zanim jeszcze sformu owa s owa.wycedzi Masoj. gdy dopadn mnie elfy faerie? Logika tego rozumowania uwi zi a Drizzta w podobnym stopniu jak Zaka. mierz c przera enie. nieuchronne parcie rozkazu pana. je li znowu zawiedzie w misji zlikwidowania drugiego ch opca Domu Do'Urden. *** Masoj Hun'ett u miechn si do siebie widz c. Czy wi c wyborem by o zabija ? Zabija drowy? Drizzt przetoczy si po cianie. jak Drizzt wychodzi z miasta. opu ci miasto! Nie by o wiadków. Gdzie móg i elf drow? Nigdzie w ca ych Krainach elf o ciemnej skórze nie zostanie zaakceptowany. powinien by ostro niejszy przebywaj c samemu w tunelach. e jego plecy opieraj si o co innego ni kamie . pozwoli . jakie powinno by .Nie mo esz opiera si poleceniom swego pana! Ja jestem twoim panem. Jaskiniowy rybak wci ga go wzd u d ugiej ciany w stron czekaj cej paszczy.wydawa o si Drizztowi. . Czas mu si ko czy . na co by si natkn . . przekszta caj c si chwil pó niej w magiczn panter Masoja. lecz naleganie magii. moje zwierz tko . zanim zdo a rozwa y sytuacj . Próbowa odskoczy .Id do niego.powiedzia kocicy. -Mo e zosta zabity. spogl daj c w stron najbli szego stalagmitowego domu w poszukiwaniu ladów aktywno ci. nagle staj c si zainteresowana. Cierpliwo Masoja najwyra niej op aci a si jednak. e g upio uczyni . bezu ytecznie tkwi cych w pochwach. stopy unios y mu si nad ziemi .zgani si .Bada reakcj Guenhwyvar. To zbyt niebezpieczne. e odrywa si od ziemi.Twój wyznaczony towarzysz poszed na patrol . jaskiniowego rybaka. równie nieruchoma jak statuetka. e otoczenie nie jest takie.Znajd go w tym mroku i zabij go! . przemog y wszelkie instynktowne uczucia. Powinien by to przewidzie . . . . a Opiekunka SiNafay nie b dzie zadowolona. poniewa Drizzt wyszed sam. Guenhwyvar! .Podró owa po Pod-mroku. Guenhwyyar wypr y a si . gdzie nasz lud jest tak znienawidzony? Samotny drow sta by si celem dla wszystkiego. gdy poczu . Albo mo e pój na powierzchni .Mam dla ciebie zadanie . chwal c si za obmy lenie tak diabelskiego i ironicznego ko ca bohaterstwa Drizzta Do'Urdena. wiadomy tego.Id ! . jakie mog a posiada wielka pantera. by kula ognia na niebie wypali a moje oczy. . . e adne szarpanie nie uwolni go z liny owcy Podmroku. . które ci si nie spodoba! Guenhwyvar przeci gn a si niedbale i ziewn a.

rozbrzmiewa o obok dudnienia serca Drizzta. da a Guenhwyvar nieznan jej si . gdy zmieni si k t ruchu. nie przewidzian przez twórc magicznej figurki. by kopn potwora. zanim on i jego patrol mogli si nim zaj . chc c ujrze t istot zaraz. e by mo e jaskiniowy rybak go dostanie. Masoj pozwoli kocicy wykona za niego robot . dla kocicy by a to chwila zbawienia lub mierci. Ale Alton cieszy si z ró d ki. Podobnie jak dla Drizzta. a drugim podrapanym. ukazuj c mu kraw d ostatniej pó ki skalnej. któr Opiekunka SiNafay da a mu. wci nie mu w oczy jeden lub dwa buty! S ysza ju chrobot o miu krabowych odnó y niecierpliwego stwora. rozczarowany taktyk Masoja. wiedz c. *** Drizzt walczy przez pierwsz po ow wjazdu. Na razie móg jedynie obserwowa i czeka . *** Alton DeVir cofn si za najwi kszy ze stalagmitów. Drizzt podda si losowi. wbrew instynktowi wojownika. cho znikn . By mo e mier nie by a najgorsz alternatyw wobec ycia. by z apa go. gdy wychyli si znad kraw dzi. Guenh|vyvar wesz a w zasi g wzr oku jaskiniowego rybaka i Drizzta na chwil przed tym. e b dzie mie du o okazji. by zatrzyma nieuchronne wci ganie. duch wojownika znów nad nim zatriumfowa . który oczekiwa na szczycie liny. wi c móg wyobrazi równie teraz. Nie b dzie mia okazji. Dotar do kraw dzi pó ki. wierzgaj c i obracaj c si . by wykorzysta j w odpowiedni sposób przeciwko resztkom Domu Do'Urden. a wi c jak szans mia na to Drizzt? Gdy Drizzt przeszed przez krótki okres u alania si nad sob . jakie b dzie musia wie w ród drowów. Kleszcze wyci gn y si . Znajomy pomruk wyrwa go z tych my li. lecz zanim potwór zje swój posi ek. który nie dopuszcza do poddania si . W po owie drogi. znów ywi c nadziej . Drizzt widzia ju wcze niej jaskiniowego rybaka. gdy tej nocy wyrusza za Masojem. Drizzt spojrza . Wyobrazi go sobie wtedy. By zaledwie pó metra od d ugiego pyska stwora. a do teraz. Nawet Zaknafein. pot ny i m dry wskutek ci aru lat. Dwa z jego odnó y ko czy y si paskudnymi szczypcami. nigdy nie by w stanie pogodzi si ze swoj egzystencj w Menzoberranzan. Wygl da o na to. zanim zd y stan . Chwila przera enia da a Guenhwyvar ycie wykraczaj ce poza magi . e powstrzyma parcie jaskiniowego rybaka. Zamkn oczy. Scena rozgrywaj ca si przed panter . Uzna wtedy.. Je li mia jak szans przeciwko podobnemu do kraba potworowi. poniewa zagra a oby to jej istnieniu.odnalaz a zapach Drizzta. Niecierpliwe chrobotanie sta o si g o niejsze. z pod og niemal dziesi metrów pod nim. z Drizztem oddalonym o zaledwie sekundy od mierci. e nie ma szans. e ten przedmiot nie odegra roli w zag adzie Drizzta Do'Urden. Przemykaj c po labiryncie pó ek skalnych. którymi wpycha sobie zdobycz do paszczy.. uwi ziony w z ej sieci ich mrocznego spo ecze stwa. zahaczaj c ramionami o ka dy mijany wyst p skalny w nadziei. Wiedzia jednak. z jednym ramieniem krwawi cym. Drizzt odwróci si twarz do ciany. . tak silny. jak drow przekroczy kraw d . e mier b dzie lepsza od ycia w Menzoberranzan. a Alton nawet nie b dzie móg by wiadkiem mierci Drizzta Do'Urden! Alton chwyci pot n ró d k . Guenhwyvar nie mog a si sprzeciwi . nie zastanawiaj c si nad swoim obowi zkiem i dzia aj c jedynie wed ug swoich instynktów w po czeniu z nakazami magii. Guenwyvar pod a a tu zgodnie z bezpo rednim rozkazem Masoja. mo na j b dzie wykorzysta dopiero w ostatniej chwili.

by pomóc Guenhwyyar. by nie opuszcza Domu Do'Urden. stara a si postrzega Drizzta jako sprzymierze ca. R ka Drizzta uwolni a si . Kocica walczy a z nakazem. mia d c organy wewn trzne. uderza o jej do serca. a Drizzt czu . by mnie zabi a! . nie b d c jeszcze gotowa do skoku. Mimo to Drizzt wci nie wyci ga broni. Guenhwyyar cofa a si krok za krokiem. Guenhwyyar. Drizzt zrozumia . Atak Drizzta zneutralizowa na chwil obron rybaka. Widz c.Co si sta o. Gdy krew jaskiniowego rybaka pad a na kamie . Kleszcze przebi y si przez mi kkie cia o Guenhwyvar.Nie poznajesz mnie? Jak e cz sto razem walczyli my! Guenhwyyar pochyli a si i napi a tylne nogi. poniewa sze pozosta ych odnó y potwora by o przytwierdzonych do ska y tak sam substancj . lecz niemal przez niego przelecia a. e kocic o lepi ból z rany. zatapiaj c czubek w boku rybaka. jego nogi zacz y si porusza . moja przyjació ko? . Opar a . jak substancja pod krabowymi odnó ami rozpuszcza si . W chwili gdy Drizzt wspi si z powrotem na poziom.Ocali a mnie. wci warcza a. Krew wci p yn a strumieniem. co si stanie. Guenhwyvar wci si cofa a. lecz krew kocicy nie by a jedynym ciemnym p ynem. Kl kn na jedno kolano.powiedzia otwarcie. za co j uwa a . powstrzymuj c pragnienie. jak wiedzia Drizzt. Niezra ona tym kocica drapa a i gryz a. e pantera by a tym. Drow podci gn si i pospieszy do boku swojej przyjació ki.Masoj ci wys a . a Guenhwyyar nie waha a si ... jak tylko nadarzy si okazja. e postrzega Guenhwyvar w odpowiedni sposób. jak wi zy na jego górnej r ce s abn . z opuszczonymi uszami i obna onymi z bami. str caj c Guenhwyvar i ko ysz c Drizztem. Pot ne kocie pazury rozdar y fragment skorupy. nie chc c robi nic. Jego ton zdumia kocic . który sp ywa z grzbietu jaskiniowego rybaka. Musi by gotowy.W chwili gdy Drizzt otworzy oczy. zatapiaj c z by w tej samej szczelinie. staraj c si przebi przez skorup rybaka. Z pocz tku Drizzt s dzi . walka by a ju w pe nym rozkwicie. . która rozlu ni a si troch . gdy nieustanne dudnienie rozkazu Masoja. lecz nakaz. szybki rzut okiem rozproszy jednak t teori .spyta cicho Drizzt. Chwyci sejmitar i pchn przed siebie. przygotowuj c si . wracaj ce po chwili przera enia. nie ofiar . Drizzt widzia u kocicy gro niejsze. . Potwór poruszy si . . jaskiniowy rybak by ju wstrz sany drgawkami mierci. Kocica wpad a na przeciwnika. by wyci gn w obronie drugie ostrze. potwór zajmowa si czym innym. która wci gn a tutaj Drizzta. Rybak zachwia si na bok. Musia zaufa . zarzucaj c je ze zdumiewaj c zwinno ci na grzbiet i chwytaj c jedn z przednich ap Guenhwyvar. stoj c przed rybakiem i szukaj c pomi dzy jego oczekuj cymi kleszczami odpowiedniej drogi do ataku. któr wcze niej otworzy a. gdy dotar tam p yn. na którym toczy a si walka. Zatopi y si g biej pod skór . Drizzt nie by ju wci gany. B dzie musia szybko uderzy . do skoku. . a wstrz s i wci p yn ca krew str ci y Drizzta e z pó ki. Potwór odwzajemni atak swymi szczypcami. gdy przypomnia sobie ostrze enia Opiekunki Malice. Guenhwyyar mia a tylko jedn ran i nie by a ona powa na. co mog oby zagrozi kocicy. Co mog o sterowa jej nieprzyjaznym zachowaniem? Co sprowadzi o tu Guenhwyyar o tak pó nej porze? Drizzt odnalaz odpowiedzi na te pytania. Guenhwyvar skoczy a na jaskiniowego rybaka. Drow by na tyle zwinny. lecz wyci gni ty sejmitar uderzy o ziemi . je li spadnie na niego z pó ki skalnej strumie tej samej krwi. a pod ni zanurzy y si wielkie z by. Guenhwyyar znów si podnios a. by znale uchwyt jeszcze przed spadni ciem. podczas gdy pazury Guenhwyyar utrzymywa y szczypce w odpowiedniej odleg o ci. gdy styka si z ni krew potwora.

Pierwszy raz w swoim yciu wiedzia . jak znad g owy kocicy unosz si uszy. z których nie mog a si wydosta . -Nawet za cen mojego ycia! Guenhwyvar nie zaatakowa a.Gorzej jest by uwi zionym w k amstwach . rozumie znaczenie jego s ów. zda sobie spraw . jak drog powinien pój . e s owa Drizzta maj wielkie znaczenie. które wyprowadzi y go z Menzoberranzan. co si zdarzy o. Jestem twoim przyjacielem. które zmusi y Guenhwyvar do dzia ania.Mog a pozwoli . wpadaj c na Drizzta i przewracaj c go na plecy. Gdzie tak naprawd móg i elf drow? . W prote cie zabrzmia warkot Guenhwyyar. . Guenhwyvar spi a si i skoczy a. by jaskiniowy rybak wykona za ciebie zadanie .wyszepta z roztargnieniem. Dwoje przyjació znowu wygra o. by rozwa y wszystko.ci gn przekonany i kocica. dzi ki jakiej nie znanej przez Drizzta inteligencji. te same uczucia. po czym zasypa a go lawin przyjaznych uderze i udawanych ugryzie . gdy ujrza a Drizzta w szponach jaskiniowego rybaka. .odpar Drizzt -jednak nie zrobi a tego! Zaatakowa a i ocali a mi ycie! Walcz z nakazem. Wiedzia ju . rozk adaj c szeroko ramiona i ods aniaj c twarz oraz pier . Przypomnia sobie ostrze enia Zaknafeina oraz te same niemo liwe alternatywy. Guenhwyvar nale a a teraz do niego dusz .si rozkazowi. Gu-enhwyvar i nie b d walczy przeciwko tobie. . e wygrywa rywalizacj . Pantera przechyli a g ow na bok. Nie pozosta y w Drizzcie adne skot owane my li. Guenhwyyar! Pami taj mnie jako swojego przyjaciela. . który nie zas ugiwa na kocic .Do swego fa szywego pana.Zabierz mnie do swego pana . którego Drizzt nie móg ju d u ej znosi .Podszed bli ej.Ja oferuj przyja . . lepszego towarzysza. ponownie wyczuwaj c. lecz wci by a trzymana przez innego.poleci . Gdy Drizzt przerwa powitanie. cie k do w asnej wolno ci. ni kiedykolwiek b dzie móg by nim Masoj Hun'ett! Guenhwyyar cofn a si o kolejny krok. Drizzt odwzajemni zaciekawione spojrzenie nag pos pno ci . który uwi zi panter skazuj c j na ycie. e zwyci stwo nie jest jeszcze ca kowite. pokona o tego dnia wrogów. Uczucia przyci ga y kocic mocniej ni jakikolwiek czar. . które rozwa a . schwytana w sid a.Masoj oferuje podda stwo . . nie znajduj c rozwi zania. Drizzt obserwowa .

która wyczekuj co wychyli a si na swoim tronie. czy by przytomny. . e tylko Briza. Po przeciwleg ej stronie Maya ciska a drugi miecz Zaka. z jakich powodów Malice go wzywa.Gdybym by tob . W jaki sposób wesz y tak cicho? Magiczna cisza.ostrzeg Zak.Nie b dziesz potrzebowa broni. Nigdy wcze niej nie spa tak spokojnie. Rozgrywaj ce si w jego umy le sny pokazywa y mu te same wspania e mo liwo ci. Zak wydosta si z ó ka. bardziej na swoje siostry ni na Zaka. trzymaj c w d oni swój w owy bicz. by zachowywa si tak mia o .Mój pas i bro .Nie jestem odpowiednio ubrany . lecz Zak mimo to by zaskoczony. czy te pogr ony we nie. zachowuj c ostro n .27 Niezak ócone sny Zaknafein zatopi si w swoim ó ku i zapad w spokojny sen. niepokonani. jakiego kiedykolwiek do wiadczy .Nie pozwolimy! . Stan rami przy ramieniu. Bro znikn a. by stwierdzi . Otoczy y go. Piek cy ból w stopie wyrwa Zaka ze snu.rozkaza a Briza. wzmaga y tylko wygod . Briza odwróci a si i b ysn a do niego paskudnym u miechem. dwóch niczym jeden przeciwko wypaczonym fundamentom Menzoberranzan. Podobnie jak Opiekunka Malice. musia bym by pewien zamiarów Opiekunki Malice. Zak uwa a wr cz przeciwnie. Natychmiast zobaczy Briz w nogach ó ka. . Briza. By y dalekie od zam tu. by rozproszy jego podejrzenia. które pod a y za Drizztem poza miastem. lecz czujn odleg o od zabójczego fechmistrza. gdy wyszed z pokoju. k amstwa. Zak by teraz wolny od swej tajemnicy.Chod ju . opu ci a bro . . Trzyma a go Vierna. któremu grozi a. je li pozwolicie. Przysz y do niego tej nocy sny. lecz nie uczyni a nic. e nie odkry na czas ich obecno ci. By mo e w Menzober-ranzan takie sny by y niebezpieczne.warkn a Briza. stoj c z boku pokoju. zwracaj c uwag zamiennie na Yiern i May . Zak instynktownie si gn na bok. oboj tnie. i obserwuj c ich zachowanie. Nic nigdy nie zasta o go pozbawionym czujno ci. nie ma w tpliwo ci. .odpowiedzia niedbale Zak.Opiekunka Malice zobaczy si z tob . id ca z przodu grupy. strumie snów. podnosz c bicz. .oznajmi a Briza. w najwygodniejszy wypoczynek. Zaknafein Do'Urden nie by ju sam.zauwa y Zak tak cicho. . by chwyci miecz. gdy . Drizzt przetrwa ! Nawet przera aj ca Akademia Menzoberran-zan nie zdo a a st umi nieposkromionego m odego ducha i poczucia moralno ci. . mog a go us ysze . które zdominowa y ka dy dzie jego doros ego ycia. .To musi by co powa nego . przypomniawszy sobie pot g m czyzny.

Wola bym powróci do snu. e Zak martwi si i broni . . A niech to wszystko. . by nie zachichota . Nie powinni my dawa Domowi Hun'ett przewagi w postaci zm czonego fechmistrza. .Ch opiec rozgniewa Paj cz Królow ! .Zmierzy wzrokiem Briz .weszli do komnaty. Wiadomo ta uderzy a w Zaka niczym mokra cierka. spogl daj c jednocze nie na Zaknafeina.powtórzy Zak. ile razy Briza i Malice wiczy y to spotkanie. Zak przytakn . e to kolejna prze wiczona wstawka.Nawet ty nie by e na tyle g upi. e Drizzt znikn . e ona oraz jej kohorty z a wygna y go lub zabi y. Spodoba o jej si . znów si uspokajaj c. Lloth nie zajmowa aby si tak b ah spraw . -Nie dysponujemy ask Lloth i musimy naprawi t sytuacj .odezwa si Zak.ci gn a Malice. Wiesz. .Podobnie jak inny m czyzna o swobodnej duszy z Domu Do'Urden. je li mog a by ona jeszcze gorsza. co zrobi by teraz. je li w ogóle chcia a go ukara .Nie ma potrzeby og asza alarmu i stosowa tak ekstremalnych rodków. -A wi c dlaczego zak ócasz mój . Wszystko.Pomniejsza niedyskrecja. staraj c si .Jego kara nie powinna ci obchodzi .Swobodn dusz . dlaczego mnie wezwa a ? -o mieli si powiedzie Zak. .Z pewno ci wkrótce wróci. a ycie Drizzta mog o wisie na w osku. . .Jeste wiadom naszych zwyczajów i wiesz. jedynie pogorszy oby sytuacj Drizzta.Drugi ch opiec musi zosta ukarany .Opuszczenie domu? .warkn a Malice. . Spotkanie by o naprawd powa ne.Spojrza a prosto na Zaka. Znalaz a jego czu y punkt.zauwa y Zak. Opar a si na swoim tronie i potar a smuk d oni spiczasty podbródek. e elfie dziecko yje! Zak straci na chwil oddech. . . . Zak rozlu ni si .Nie udawaj ignoranta. wtr caj c zamierzon wypowied .powtórzy a Malice.spyta Zak. e matka opiekunka wezwa a go na audiencj z innego powodu.rzek a Briza. a z jego twarzy znikn u miech.warkn a Malice.powiedzia ponownie Zak.Drugi ch opiec sprzeciwi si matce opiekunce . Gdy Malice obwie ci a. Opiekunka nie odwzajemni a powitania. . a jej ton nie przydawa temu okre leniu pozytywnego wiat a.zaprotestowa Zak. .skomentowa a Malice.Mo e mog aby mi powiedzie .ci gn a Malice. . . cho wiedzia . bior c jej s owa za komplement. to nie mój obowi zek. Chcia .Drizzt znikn . Zak z pocz tku s dzi . Malice wiedzia a. . Teraz ona si zabawi.Wróci . . . . a jego g os wci tkwi na kraw dzi sarkazmu.Nie b d biczowa ch opca. na tym procesie -je li nim by . .Wiesz jednak o jego zbrodni .powiedzia a Malice.Opiekunko . .Ch opak ma swobodn dusz .kontynuowa a spokojnie Malice.Ma swobodn dusz .Jak e cz sto on je miewa .Opu ci dom sprzeciwiaj c si moim rozkazom . . . Zak wiedzia .A wi c ja mam go ukara ? . by si sprzeciwi .nie b d mia y wi kszych konsekwencji. . by to zrobi ! Twarz Zaka okry a ciemna chmura. wykonuj c uk on i poci gaj c za sw nocn koszul . . . Lloth wiedzia a! . .Wybieramy si na wojn . by Malice zna a jego uczucia w kwestii bycia o mieszanym o tak pó nej porze. schwytany w pu apk . ni tylko powiedzenie mu o znikni ciu Drizzta. Zastanawia si . Zaknafeinie. Zak znów si uk oni . Wyprostowa si . wyra nie w ciek a i znu ona sarkazmem Zaka. Teraz wszystkie jego dzia ania. e musimy to zrobi . Malice zdecydowa a ju o karze.zauwa y a Bri-za. .Drobna pomy ka w os dzie. by zwróci uwag na nieodpowiedni ubiór.

. e znajdzie jak drog . Malice. . e opu ci a bicz. Nik y u mieszek Malice nie by w stanie ukry jej udawanego zaskoczenia.A m ody drow musi zgin .Drizzt jest m ody. zanim jeszcze zauwa y . . Po wi cenie ci Paj czej Królowej zadowoli oby j . .powiedzia .zacz a powoli Malice. jak sam przyzna e .sprostowa a Opiekunka Malice. Drizzt jest nie mniej wyszkolony ni ja. ani drugiego .odpowiedzia a stanowczo Malice.s owo to wydosta o si z ust Zaka. e mówi.Jestem stary. by obej z e intrygi Opiekunki Malice. .ostrzeg Zak.Ku twojemu przestrachowi powiem równie . e Drizzt.Stanie si jeszcze silniejszy.Nie! ..Elfie dziecko yje . w przeciwie stwie do niego.Wiesz.Ty i Drizzt stali cie si dzisiaj sobie bliscy na sali gimnastycznej. Zyska a na mojej obecno ci. lecz jaka pustka pozostanie w Domu Do'Urden po twoim odej ciu? . . Zaknafeinie! Za bardzo taki jak ty.We mnie zamiast ch opca .zapewni j Zak. . Zak zacz rozumie . zdo a uciec od tego wszystkiego.Chcesz to dla niego zrobi ? . Zaknafeinie. .krzykn a do niego Malice. . Widzia a! Malice i prawdopodobnie ta parszywa Briza obserwowa y ca e spotkanie! Zak opu ci g ow . .. e tak .Sympatia? . gdy zda sobie spraw .Mo e by dla nas niebezpieczny .stwierdzi Zak.Stan si jeszcze starszy.rzek a w zadumie Malice. . mo e by dla nas cenny.kontynuowa nie-zra ony Zak .Opiekunko Malice! .Pustka.B agam ci .Jeste do wiadczonym wojownikiem . poza uzyskaniem aski Paj czej Królowej. nie zabijaj ch opca. . Stara si znale jakie wyj cie. -Wiedzia dok adnie. . co móg .Musi zosta przeb agana je li Daermon N'a'shezbaer-non ma mie jakie szans w walce z Domem Hun'ett. Nie rozumie.Jest mi równy w walce . . ..Nie widz jednak alternatywy.spiera a si opiekunka. Ojciec i syn.To nie pasuje do dro-wa wojownika.zaprotestowa a Briza. ..spyta a kpi cym tonem Malice. e zechcesz wiedzie . .Nie pragn ani jednego. .odpar Zak. .Ty i on stoj cy razem? Ta my l nie podoba mi si .e Drizzt . . e nie wiadomie odegra rol w k opotach Drizzta. lecz Zak dostrzeg jej k amstwo.sen? . zanim jeszcze zdo a a go u y .S dzi am. wypowiadaj c ka de s owo z dramatyczn czysto ci . Drizzt rozgniewa Lloth i musi ona zosta przeb agana przed wojn .odpowiedzia a Malice.stwierdzi a Malice. a w k cikach jej ust pojawi y si wywo ane podnieceniem krople liny. Opiekunko Malice.Paj cza Królowa pragnie jego mierci . Nie obchodzi jej Drizzt.Wieczny g upiec . któr mo e wype ni Drizzt . -Nie a uje swoich czynów! Jest taki jak ty. . by zmieni zamiary opiekunki.Twoja warto .odpar Zak. . . chwytaj c si wszystkiego. .zgodzi a si Malice. Mali. nie mo e by nie doceniana. lecz Zak skierowa na ni tak lodowate spojrzenie. . .zapyta Zak.Nie by em dla ciebie ci arem. Czy by utraci wol walki? .Jego mier pomo e Domowi Hun'ett .A wi c mo e si nauczy . przekroczy wszystko. bardziej dla jego dobra ni w asnego. . W tym spotkaniu wcale nie chodzi o o Drizzta. . . staraj c si ochroni przed k opotami Drizzta. ywi sekretn nadziej . co Zaknafein kiedykolwiek osi gn . co robi! . . ani cokolwiek innego. To w a nie tego chcia a od samego pocz tku.Jeste tego pewien? . je li Drizzta spotka mier .

Zaknafeinie . Matka opiekunka mia a na sobie sw najwspanialsz ceremonialn szat . . a Opiekunka Malice Do'Urden b dzie w stanie wiecznej wojny! Trz s c si z gniewu. e skrzywi si z bólu. .. . straciwszy w tych kilku prostych s owach sw chwil triumfu. mój synu. Zak ywi w tej chwili w asne nadzieje. Vierna i Maya odsun y si od o tarza.odezwa si do niej Zak. Zwyci ski u miech Malice sta si grymasem. moja córko. e kontakt z tym mrocznym planem zosta osi gni ty. jak tylko by a w stanie.We tego. Ona równie mog a by taka jak on. widz c w jej cichych oczach iskr sympatii. Zak czu gor co.Jeste smutna . Nad jego piersi zawis sztylet w kszta cie paj ka.Zabierz swoje k amstwa do grobu! . . . . . . Vierna uderzy a go w twarz.Pokonaj ich wszystkich .Po wi ci em si . niczym przej cie z ycia do mierci.zrobi by to samo dla mnie.Jak ty mnie nauczy a ? .Nie p acz. Malice zaciska a bro w swoich ko cistych d oniach. wiedzia . Z ch ci ujrza abym was razem w bitwie. lecz mo liwo ta zosta a dawno temu pogrzebana przez niezmordowany kult Paj czej Królowej. co Zak postanowi powiedzie . je li pod koniec swojego zmarnowanego ycia postanowisz mnie ostatni raz rozgniewa .warkn a z wzbieraj c w niej w ciek o ci .wycedzi a Malice. za Briza nios a wi ty kufer. . Malice . gdy Vierna i Maya przywi zywa y go w kaplicy do o tarza w kszta cie paj ka. Vierna stara a si utrzyma gro n min . Malice zdo a a jedynie wyszepta -Bra go! Zak nie stawia oporu. lecz usun s owa z my li i ci gn ostatni modlitw swego ycia. yj! B d w zgodzie z wo aniem serca. .odpowiedzia a tak ch odno. czarn i podobn do paj czyny. .Jest m ody . W gle zbudzi y si do ycia. . oddam Drizzta Brizie. Spogl da g ównie na Yiern . . a pomieszczenie zal ni o. . je li tak chcesz. . by sp aci bezmy lny czyn Drizzta. piewaj c do Paj czej Królowej.burkn Zak. Zak nie zwraca na nie uwagi.Zaprzeczaj temu... zanosz c do niej nadziej przeb agania.splun .Je li zrobisz cokolwiek. Surrealistyczne.us ysza piew Opiekunki Malice. póki mo esz. powoduj c. .Zabaw si .Szkoda . Ona i jej s u ce do tortur zabawki oddadz go z kolei Lloth! Zak bez obawy trzyma g ow wysoko. za Maya przygryz a warg by nie wydoby si zza niej chichot. a jej pokryta potem skóra odbija a surrealistycznym blaskiem pomara czowe p omienie ognia. co zak óci ceremoni maj c na celu przeb aganie Paj czej Królowej.szepta pod nosem. . otaczaj c j i powiewaj c wokó niej jednocze nie.Zrób wi cej ni ja. . Vierna wyprostowa a si i poci gn a mocno za jedne z wi zów Zaka.Ostrzegam ci .Dom Do'Urden musi du o odda .To by o wszystko.Domowi Hun'ett nie spodoba by si ten widok . gdy rozpocz y rytua . gdy do komnaty wesz y Opiekunka Malice i Briza. .odpar mrugaj c do niej Zak..Zostanie lepiej nauczony. W ko cu Zaknafein osi gnie pokój.

zniszczon przez kwas dla dobra przebrania.odpowiedzia Drizzt. Masoj widzia ruchy Drizzta. znajduj c si na skraju cierpliwo ci. wysun a si wielka. wci zdumiony w obliczu nowego odkrycia. w którym znikn najpierw Drizzt.Kocica powinna ju wróci . .dobieg a odpowied z innej strony.Rozumiem . . . jedyny ocala y z Domu DeVir! Dom Do'Urden zginie za zbrodnie przeciwko mojej rodzinie. cho d onie m odego wojownika spoczywa y na r koje ciach jego mierciono nych ostrzy. gdy toczy a si bitwa . ledwo powstrzymuj c si przed okrzykiem szcz cia.Dla zemsty za Dom DeVir! .Zrób to. . . Tylko to ma znaczenie. po czym po o y a si u stóp Drizzta. nie mia wi c zamiaru ryzykowa ataku.Guenhwyvar! . . ukazuj c sw potworn twarz. . a zaczn od ciebie.To nie ma znaczenia! . nast pnie Guenhwyvar. szybkie i pewne.dobieg a odpowied .Zrobi a to? .Wiem sporo.Dom Hun'ett nie dba o Dom DeVir . gdy z tunelu. . .odezwa si Alton.Jeste Do'Urde-nem. e Drizzt chce go zmusi do dalszego wyznania win. Guenhwyvar? .krzykn Alton i ci gn kaptur. który skin twierdz co.Nie ca kiem . .dopytywa si Masoj. Masoj cisn onyksow figurk na ziemi . . Alton.szybko odrzek Drizzt.Dom Hun'ett pragnie toczy wojn z moj rodzin . .Sk d wiesz .mamrota czarodziej.wypali bez zastanowienia Masoj.Dom Hun'ett i Dom Do'Urden b d ze sob walczy . .Odejd ! Kocica spojrza a przez rami na Drizzta.Odejd ! .28 Prawomocny w a ciciel Jak du o czasu min o? Godzina? Dwie? Masoj przemierza odleg o mi dzy dwoma stalagmitami.Drizzt Do'Urden nie yje? . . .Co jest.zaprotestowa Drizzt. tu za stra nicz rze b . je li istnia inny sposób wypl tania si z k opotów.Ale jest przedmiotem mojej troski! . zaledwie kilka kroków od tuneli.rozkaza . by wiedzie . Na twarzy Masoja pojawi si u miech. Futro wokó pyska kocicy by o mokre od wie ej krwi.trzy metry. . Masoj zmier/y odleg o do przeciwnika . lecz ma o mnie to obchodzi .spyta Drizzt. gdy chmura przera enia zgasi a ognie rado ci na policzkach podst pnego czarodzieja. czarna g owa Guenhwyyar. . Nie jestem w stanie odgadn . Okoliczno ci tak szybko si zmieni y.Przyznajesz si do zamachu na moje ycie? .krzykn znów Masoj. Mo e. zbyt oszo omiony by domy li si .Nauczy em si wystarczaj co wiele o zwyczajach naszego ludu. Drizzt nie wyci gn jeszcze broni. . e los jednego domu nie jest przedmiotem troski innego. co ci kaza em! Zabij go! Guenhwyyar spojrza a na Masoja. . Chwil pó niej nap yn a na jego twarz ulga. .Jestem Alton DeVir. stoj cy z boku stalagmitu. Mimo ca ego swego idealizmu Drizzt musia si przyzna do uczucia zadowolenia.Nie by o mnie jeszcze na wiecie. parszywym Do'Urdenem.ci gn spokojnie Drizzt. spojrza na Drizzta.Jestem twoim panem! Nie mo esz mi si sprzeciwia ! . . B dzie w stanie rzuci jeden czar.spyta Masoj. z jakich powodów. . .

Daj mi figurk ..za mia si Alton.ci gn uparcie Drizzt. . z poprzednich spotka pami ta jednak wyra nie ból wywo ywany przez ich czary.Ty? . .By mo e Drizzt oka e si pomocny w naszej walce z Domem Do'Urden.odpowiedzia spokojnym g osem Drizzt. Alton by poza zasi giem Drizzta.wypali Masoj.. jaki interes chcia by ubi ? . Masoj powstrzyma go. ma o mnie obchodzi nadci gaj cy konflikt. któr da a mu Opiekunka SiNafay. .Nie masz odpowiedniej pozycji. Niech Dom Hun'ett i Dom Do'Urden id do diab a. lecz dla napi tych kocich musku ów Guenhwyyar odleg o ta nie by a wcale taka wielka. .Nie za bardzo . Guenhwyvar zawsze wcze niej chcia a odby t podró .Czy zdradzisz swoj rodzin ? .Tylko Guenhwyvar. w stron swojego domu na Planie Astralnym. Tylne nogi przysiad y i odbi y si .odezwa si do niego Drizzt.Jak ju ci wcze niej powiedzia em. znajduj cy si poza bezpo rednim zasi giem i wyci gaj cy smuk ró d k . lecz w ich chichocie brzmia a nerwowa nuta. .odpar Drizzt. Kocica przesz a przez ca d ugo tunelu mi dzy planami.W zamian .Cisza! . by si targowa . . Tym razem jednak kocica waha a si przy ka dym kroku. . . g upcze. -Spojrza m odemu wojownikowi prosto w oczy. Aby powstrzyma w ciek panter trzeba by o jednak czego wi cej ni jeden pocisk. . .Wezm ze sob innego Do'Urdena .zaproponowa Drizzt.Musisz mie co .Mam co .Nie jeste w a cicielem kocicy .zakpi Drizzt. a jego czar zosta rozproszony.powiedzia spokojnie Drizzt.podj wypowied Drizzt. W innym razie. co z pewno ci zrobi ! Moja troska jest natury osobistej. . . .Zw oki nie walcz . Masoj przesta si rnia . któr by o Menzoberranzan. Wydaje mi si .powiedzia . kwestia ta zosta a rozwi zana za niego.Guenhwy-var nigdy do ciebie nie nale a a i nigdy ju nie b dzie ci s u y . nie mówi c ju o dwóch.Zaczekaj . Wojownik nie by w stanie dosta si do czarodzieja.wrzasn Masoj.warkn Drizzt. które mog o by kpi cym miechem.Guenhwyyar jest wolna! . . zanim podniesie on ró d k . e czarodziej powinien lepiej rozumie otaczaj c go magi . lecz wci pa aj ca dz walki Guenhwyvar uderzy a w czarodzieja bez twarzy i zrzuci a go z podstawy stalagmitu.opuszcz Dom Do'Urden i nie wezm udzia u w bitwie. Zanim Drizzt zdo a okre li kierunek dzia ania. Guenhwyvar wróci a. co mog da wam w zamian .Guenhwyvar .. ..Kto wi c? . posy aj c panter w powietrze. by uciec przed wyst pnymi rozkazami swoich panów drowów. spogl daj c przez rami na plam ciemno ci.Kocica jest moja! Nie potrzebuj adnych interesów z a osnym Do'Urdenem! Jeste martwy. Masoja otoczy a chmura dymu i pad na plecy.Fechmistrza. Masoju . wyci gaj c smuk ró d k . Z niskim warkni ciem. W d oniach Drizzta pojawi y si sejmitary. Masoj i Alton popatrzyli na siebie i roze miali si g o no.szydzi Alton. wi kszej uwagi wymaga jednak Alton.Wasze ycie.wyja ni Masoj. . Z pewno ci Dom Hun'ett uzyska przewag je li Drizzt i Zaknafein. . a fechmistrz Domu Do'Urden pójdzie za tob do grobu. pal c Guenhwyvar pier . Gu-enhwyyar przeskoczy a nad kamieniami w stron figurki i roztopi a si w mglist nico .Zrobimy interes? . Alton zd y skierowa ró d k na now nemezis i wyzwoli pot ny pocisk. . . zanim czarodziej zd y odpowiedzie . Masoj zacz ju rzuca zakl cie. Nigdy wcze niej nie walczy tak naprawd z czarodziejem. . co mo esz nam zaoferowa w zamian za swoj korzy . . Oszo omiona.

stoj c dziesi metrów za projekcj swego wizerunku. Drizzt zdo a jednak otrz sn si z t pego bólu i odzyska równowag . lecz ona z ama a mu si na pó . na zboczu stalagmitu. by rzuci si w bok. . by móg si dosta do czarodzieja.szydzi Masoj.B ysk pocisków oszo omi równie Drizzta. za kpi cy miech czarodzieja spowodowa . . Pobieg wokó podstawy drugiego stalagmitu i wy oni si tu przed Masojem. gdzie stoi prawdziwy Masoj i nie mia zamiaru pozwoli oszustowi ponownie znikn z pola widzenia. Przemkn przez swego wroga . Jak e nara ony na ciosy! Drizzt schyli si .Niewidzialny .Nie pozosta aden DeVir. Uderzy y w Drizzta. Guenhwy var skoczy a akurat. Dlaczego czarodziej nie przygotowywa nast pnego czaru? Upadek ponownie otworzy Drizztowi ran w ramieniu. W nast pnej chwili w ciek o sta a si przera eniem. Guenhwyvar znów si zbli a a. Instynkty Drizzta powiedzia y mu. Jak e g upi musia si teraz wydawa czarodziejowi.krzykn Masoj. . Gdyby by w . gdy Masoj zauwa y Drizzta. ciskaj c figurk na ziemi . Drizzt nie zwolni . Alton szale czo podniós drug po ówk i trzyma j przed niedowierzaj cymi oczyma. Drizzt uderzy ci ko w ska i odtoczy si na bok. niewiarygodnie szybko! Drizzt nie rejestrowa w wiadomych my lach ziemi znajduj cej si pod nim. jednak wie a wiedza o czarodziejach mówi a. by powsta i uniós ró d k do drugiego ataku.Nie mo esz tego zrobi . zauwa aj c zwód zaraz po tym. na w skiej pó ce skalnej. który móg by pragn zemsty na Domu Do'Urden . P on ce ko ce ró d ki.. wstrz saj c nim.przez wizerunek swego wroga. Gdy b yskawica uderzy a w ska z boku. jak b dnie wystrzeli . Masoj sta si miejscem skupienia tego gniewu. gdy wybuch a z amana ró d ka. Alton zmusi si . e Masoj nie stoi ju przed nim. którego desperacja utrzymywana by a dzi ki gniewowi. Jego wysi ki os abi y lepy sza i zda sobie spraw . które nieuchronnie kierowa y si w staraj cego si im umkn wojownika. Masoj przetrz sa kieszenie w poszukiwaniu sk adników do nast pnego czaru.rykn Drizzt. Drizzt nie rozumia . e Drizzt natar na niego z furi . Masoj strzeli palcami i znikn . Obra enia nie by y jednak powa ne i Masoj nie mia szans pokonania go w fizycznej walce. uwi zi a go. Wyzwoli strumie magicznych pocisków energii. biegn cego po skale. e Guenhwyvar prze y a. Zaraz gdy Drizzt si zbli y .wyszepta w prote cie Alton. wci jednak pod a za Masojem i mia nadziej . który znów rozpoczyna czarowanie. Kocica znajdowa a si wy ej od niego. e wzrok wróci mu wystarczaj co szybko. staraj c si uciec przed nadchodz cym magicznym atakiem. ze ciany jaskini us ysza odleg y piew. schyli g ow i natar na przeciwnika. Ze sztyletem w d oni Masoj obserwowa zbli aj cego si Drizzta. nie otrz sn wszy si jeszcze w pe ni z b yskawicy. trzymaj c przed sob sejmitary. Alton czu ciep o swojej w asnej krwi p yn cej swobodnie pomi dzy stopionymi otworami. nie mia szans spud owa . lecz Drizzt porusza si szybko. przeskakuj cego pomi dzy kamieniami i przemykaj cego po zboczach stalagmitów z gracj poluj cego kota. lecz Alton tego nie zauwa a .Niech ci ! .. Drizzt pobieg naprzód. Z wysoka. od amuj c od cian i stropu zwietrza e kawa ki ska i str caj c Drizzta oraz Masoja z nóg. a magiczne pociski rozdar y mu bok i nogi. Tym razem Masoj.odwarkn Drizzt. moc zawarta w magicznym przedmiocie. maj c nadziej . Trzymaj c twarz na twardym kamieniu. rani c go pod skór . które kiedy by y jego oczyma. By ponad pi metrów od pod ogi jaskini.Teraz Guenhwyyar nie nale y do nikogo . e Masoj spodziewa by si takiego ruchu. . . zamachuj c si bezowocnie na puste powietrze przed sob . by móc nas uchiwa . W noc Menzoberranzan wzbi a si kula ognia. Drizzt zamarkowa ruch w lewo i us ysza kulminacyjne s owa budowanego czaru. Wiedzia ju .

Pami ta atak. chwyci a si kraw dzi pó ki. Podniós j delikatnie. Nie pozosta o adnego ladu po kocicy. Mistrz bez twarzy oraz Masoj wyja nili to jako prób dla rozwijaj cego si wojownika. . nic. Musia przej tylko trzy metry.musia odrzuci jeden z sejmitarów . Drizzt uzna . którym by Drizzt Do'Urden? D o . Gdyby tak by o. jak magiczne stworzenie radzi sobie podczas takiej katastrofy. . powiedzia by Opiekunce SiNafay. lecz umys Drizzta zignorowa protesty mi ni w napi tych palcach. Pozbawiony Twarzy? .Moja przyjació ko. nigdy nie zgodzi by si . Drizzt uprzytomni sobie. . obok dymi cych szat czarodzieja.Och Guenhwyvar -j kn . Masoj stan na niej obcasem buta. Rozejrza si po pozosta ej cz ci pobojowiska. gdy przemóg ból.us ysza swój wyzywaj cy krzyk. Nie Altonem DeVir przejmowa si jednak w tej chwili. Móg tylko ywi nadziej . by wydobrza a. . teraz jednak si tym nie przejmowa . p on ca gor cem gniewu. Wiele razy widzia Drizzta w walce. gdy pal ce wiat o lawendowych oczu Drizzta pad o na niego niczym zapowied zag ady. Masoj cofn si . Drizzt chcia wezwa kocic . Gdyby tak by o. e jej magia znikn a. ciana wydawa aby mu si niemo liwa do wspinaczki. a widok m odego wojownika nawiedza go przez ca y czas planowania zabójstwa. Jaki czar mia by nast pny? Jaki czar móg powstrzyma potwora.bardziej racjonalnym stanie. *** Kulej c Drizzt znalaz drugi sejmitar i ostro nie przedziera si przez gruzowisko pod kopcem jednego ze stalagmitów. kiedy eksplodowa a ró d ka. e Guenhwyyar przetrwa a. .mrukn Drizzt do porozrzucanych strz pów zw ok.wydysza w prote cie umieraj cy mag. . .Palce s z amane! . a Drizzt wyczuwa . . .powiedzia z roztargnieniem. Pobieg w dó kopca i wokó drugiego stalagmitu.Lecz si zrosn . e podró pomi dzy planami wyczerpywa a Guenhwyvar. to uciele nienie demonicznego z a. uderzaj c szybkim rytmem o jego g ow . Tyle zosta o zrobione. Palce by y z amane . by usiad a sobie na stalagmicie. co mog oby nawet tylko zasygnalizowa .lecz Drizzt. uwolni jedn r k .By mo e . Uderzy a w niego kolejna fala pocisków energii.i chwyci si silnie. e je li kocica jest ranna. nie mia jednak tego zrobi . czarodzieju? .Wrzuci figurk do kieszeni. By o to za ma o dla racjonalnego drowa. gdzie on i Masoj znajdowali si . Natychmiast zauwa y onyksow figurk . e nie ma nadziei. zmusi si . moja odwa na przyjació ko. w niewiarygodny sposób znalaz si przy nim i wbi sejmitar pomi dzy ebra czarodzieja.wyszepta Drizzt wyrzucaj c z siebie resztki gniewu. Drizzt spojrza na d o i dopiero teraz zda sobie spraw z bólu. Na dnie le a y rozrzucone szcz tki Altona DeVir. niczym latarnia dla budz cego si miasta. szukaj c jakiego wyja nienia losu Guenhwyvar. e go zabije. Masoj nigdy jednak nie widzia w ciek ego Drizzta. e palce by y z amane . jednak oczekiwanie i niepokój w krokach kpi y z jego stanowczego wyrazu twarzy. Drizzt skoczy na cian . Tylna cz kopca p on a niesamowicie nieprzerwanym ciep em. e Guenh-wyvar tam by a.Od jak dawna nosi e swoj nienawi ? . Straci Guenhwyvar. nie b d c pewny.Jak wiele czarów ci pozosta o. by zachowa cisz . Walcz c w z amanym sercu ze strachem. By a ciep a. jakby równie j obj wybuch.czarodziej wiedzia . Guenhwyvar odesz a. wiedz c.Czy odnalaz e spokój. Spowodowa to niegodziwy czarodziej tkwi cy na pó ce skalnej. jaki Alton przypu ci na niego tyle lat temu w Akademii. by spojrze na miejsce zniszczenia. lepiej da jej troch czasu. .

W wiecznych ciemno ciach Menzoberranzan dzie mrocznych elfów by jeszcze bardziej niebezpieczny ni noc. Bro jest twoim najbardziej zaufanym towarzyszem powtarza tysi c razy Zakowi. W Narbondel by o wiat o. Gdy Drizzt przedziera si kr tymi uliczkami Menzoberranzan. spokojnych stalagmitów w stron rozleg ego miasta drowów i zda sobie spraw . czy zdo a przekona Zaka do obrania takiej drogi. Nie mia . jak reszta domu. e wszyscy b d na nogach szykuj c si do nadci gaj cej bitwy. lecz co zwróci o jego uwag i zatrzyma o w pokoju pas Zaka. Dom by dziwnie cichy. Nie by o sensu spiera si ze sob . Drizzt nie spodziewa si . sprowadzi em na niego k opoty! . . nawet gdy znajdowa si w bezpiecznym wn trzu Domu Do'Urden. do którego nale a Dom Hun'ett. Drizzt oczekiwa . gdy jednak Drizzt spyta go.Malice musia a go wys a .Drizzt przysi g nad zw okami. Zak móg opu ci miasto wcze niej. dlaczego zosta . Wpad bez pukania i nie zdziwi si zastaj c puste ó ko. Przeszed przez bram obok zaskoczonych o nierzy bez s owa wyja nienia. nie prze yje d ugo w Menzoberranzan. Drizzt przystan za kamiennymi drzwiami s^li. wyboru. e je li b dzie chcia dotrzyma tej przysi gi. po czym odepchn na bok stra ników pod tarasem.stwierdzi Drizzt. Zaczyna si dzie drowów i w ka dym zak tku miasta budzi a si aktywno . zaciskaj c d o kurczowo na klamce wrót. podobnie jak Zaknafein przez tak wiele lat.Nigdy wi cej nie zabij elfa drowa. id c daleko od ogrodzenia grzybów otaczaj cego najszlachetniejsze domy. dopóki nie znalaz si w pe nym biegu. by mnie szuka . Zbyt cicha. Znikn a równie obecno Zaka. musia zabi swego przeciwnika . odebra ycie jednemu ze swego ludu. nie by ju taki pewien. Czy rzeczywi cie byli uwi zieni w yciu proponowanym im przez Opiekunk Malice i jej kohorty z a? Drizzt skrzywi si na te my li. wracaj c do cia a Masoja. Nie po wi ci niesamowitej ciszy wi cej uwagi i ruszy prost drog prowadz c do sali treningowej i prywatnych komnat Zaknafeina. w jego g owie k bi y si tysi ce mo liwo ci. Odepchn te my li na bok. . w dowolnym czasie swoich stuleci ycia.poniewa to Masoj wytyczy lini frontu. e Zak tu b dzie.Nigdy wi cej . jednak teraz. brakowa o tu jednak czego wi cej pozajego ojcem. Nie spotka wi cej przeciwników i nied ugo pó niej dotar do bezpiecznej budowli Do'Urden. Zabi innego drowa.Odwróci si do wyj cia.29 Samotni Drizzt znów obszed stalagmit.W. gdy sta przed drzwiami. Co zaproponuje ojcu? e opuszcz miasto? On i Zaknafein na niebezpiecznych szlakach Podmroku. walcz cy tylko wtedy. Sala gimnastyczna by a równie cicha. powstrzyma je przed przyt pianiem jego czujno ci. poniewa wiat o ujawnia o zabójców.Niech to. Czy by uwi ziony. Fakt ten niewiele znaczy . Drizzt starannie dobiera drog . z twarzy fechmistrza odp yn o ciep o. e co jest nie w porz dku i z ka dym krokiem dziel cym go od prywatnych drzwi Zaka przyspiesza . w nieko cz cym si kr gu przemocy? . gdy Zak by tylko kilka kroków dalej. Odwróci si zdegustowany od cichych. Drizzt wiedzia . . Fechmistrz nigdy nie opuszcza swojego pokoju bez broni. W wiecie mieszka ców powierzchni dzie by bezpieczniejsz por . gdy s do tego zmuszani i uciekaj cy przed ci arem winy zwi zanej z yciem pod panowaniem drowów? Drizztowi spodoba a si ta my l. Trzymaj j zawsze przy swoim boku! .

Niepokój Drizzta nie zmniejszy si . magicznie i bezg o nie. gdzie i teraz.Gdzie jest Zaknafein? . nie wiedz c. czuj c ten sam ch ód. gdy Drizzt spieszy d ugim.Wojna na nas nadci ga. nietkni ta. gdy wszed .Czy ju to zrobi e ? -Tak. Ca a rodzina.Poleci am ci.S owa by y spokojne i pewne. wiedzia jednak. o nierze z pewno ci wiedzieliby. Czy by jaki ostrzegawczy szósty zmys ? Wci nie by o nikogo wida . e mo e tym tylko wp dzi siebie i . Drizzt podniós pas. siedz c z zadowolon z siebie min na tronie w przeciwleg ej cz ci pomieszczenia.ci gn a Malice. po czym odwróci si .Zajmijmy si wi c innymi sprawami .spyta g o no Drizzt. e ju mi si nie sprzeciwisz. Opiekunka Malice wyci gn a w jej stron r k ..wyszepta Drizzt. z zapraszaj cym u miechem. e musi zobaczy si z reszt rodziny. dra ni a go jednak na ka dym kroku.odpar a Malice. -Nara asz si . . by j powstrzyma .odpar Drizzt. nie gania go. Zanim jeszcze przeszed przez drzwi. za Rizzen i Di-nin pod lew cian . Mo e wtedy zagadka Zaka si wyja ni. . gdy on walczy z Alto-nem i Masojem. zastanawiaj c si . Drizzt nie wierzy w adne s owo. . Budynek by jednak spokojny. by zapuka w ozdobne drzwi do przedsionka. . by mu si przyjrze . synu . Oprócz Zaka. . Aby uzyska w tej krytycznej chwili kontrol nad Driz-ztem.Dom Hun'ett? . .Musimy si martwi Domem Hun'ett . potrzebowa y taktu. gdy Dom Hun'ett zostanie ju pokonany. Przera enie narasta o.spyta w odpowiedzi Drizzt.Pierwsze uderzenia ju pad y .Musia em sam za atwi swoje sprawy . .ci gn a Malice. czy wrogi dom zaatakowa za pomoc magii tej nocy.powiedzia a znów Malice. na jego rany. którym wcze niej tej nocy potraktowa j Zaknafein. .Dlaczego mi si sprzeciwi e ? . nawet gdy teraz rozmawiamy. Sakwa fechmistrza równie le a a obok.wyja ni a Opiekunka Malice.Po o y pas z powrotem przy ó ku. Drizzt zmierzy j wzrokiem i cofn a si . zda sobie spraw . . Opiekunka Malice spojrza a badawczo na swego syna. By a tu ca a rodzina: Briza.Tego dnia mog pa pierwsze uderzenia wojny.Có wi c? .wrzasn a na niego Briza. sakiewk zawiesi jednak na szyi. Czy Malice lub która z nich zrobi a co Zakowi? Z jakiego powodu? My l ta wydawa a si Driz-ztowi nielogiczna. Dom Do'Urden nie mo e sobie teraz pozwoli na twoj strat . chodz c sam po mie cie. Nie zdar go z Zaka aden wróg. aby nie opuszcza domu . Briza mrukn a pod nosem jakie przekle stwo i wyci gn a zza pasa bicz. Drizzt zauwa y jednak powag kryj cej si za nimi gro by. Zak nigdy nie wyszed by bez broni.Gdzie zanios a ci podró ? .Gdzie jest Zaknafein? . Gdy Drizzt uniós d o . Poleci am ci. . nie brutalno ci.Pracuje dla dobra Domu Do'Urden. .Nie martw si losem fechmistrza .Ufam wi c. . zauwa aj c jego liczne rany.Mia em sprawy do za atwienia .odpowiedzia Drizzt.Odpowiedz matce opiekunce! . . Wszystkie oczy pad y na niego. . zwracaj c si do wszystkich. gdyby co takiego mia o miejsce. udekorowanym korytarzem do przedsionka kaplicy. Ani ladu krwi. na osobistej misji. Chcia kontynuowa dyskusj o Zaku.Nagl ce sprawy. . Zaistniej liczne okazje do kary. . .wtr ci si Drizzt. aby nie opuszcza domu . otworzy y si przed nim. której w owy bicz by doskonale widoczny zza pasa. a klamra by a odpi ta. . . wci zachowuj c spokój.O mieli si ponowi pytanie Drizzt. Vierna i Maya po bokach opiekunki. Nie chcia em ci nimi martwi .powiedzia a do Drizzta. Najpierw ujrza matk .

wiedz c o braku przewagi. . nazywa si .Po wi ci a Zaknafeina? .odpowiedzia Drizzt. wyci gaj c si na swoim fotelu.Przypuszczam jednak. .Znasz Pozbawionego Twarzy? . ycie pe ne zabijania drowów. . Jest ci ofiarowana chwa a.Walczy e z nim? . Sami musimy podj ofensyw ! Alton DeVir ju nie yje. Opiekunka Malice zarechota a rado nie. Dinin nie by jedynym w komnacie. . Nie by dumny ze swoich czynów. Cisza zapad a równie szybko.Mój synu! . chowaj c bicz za pas.Twoje niepos usze stwo wymaga o odkupienia dla Paj czej Królowej! J zyk Drizzta zapl ta mu si w ustach.szydzi a Malice. ale teraz nazywa si Alton DeVir.zauwa y a Briza. . który g o no chwyci powietrze. wi c znikn o ogniwo usprawiedliwiaj ce wojn . Mo esz zacz od nowa swoj karier .rzek a w zadumie Malice i wszystko sta o si dla niej jasne. wci zachowuj c takt pomimo bezczelno ci Drizzta.poprawi Drizzt. aby im to usz o! Zniszczymy ich dzisiaj i staniemy si Ósmym Domem Menzo -berranzan! Zguba dla wrogów Daermon N'a'shezbaernon! .Mistrz Akademii . . a nawet Drizzta.Nie . Cz sto si z nim kontaktujemy. . Twarz opiekunki zap on a nagle gor ca z w ciek o ci. moja rodzino .krzykn a Opiekunka Malice. . Zapomnij o Zaknafeinie.Opiekunka SiNafay przej a go i wykorzysta a dla w asnej korzy ci wyja ni a rodzinie. Da a go tej przekl tej Paj czej Królowej? .Ogniwo! . r ka Driz-zta pod wiadomie wsun a si do sakiewki Zaka. .ci gn a Malice.Gelroos mia zabi Altona w noc upadku Domu Do'Urden! .powiedzia a do niego Malice. za gdy obydwaj jego czarodzieje nie yj i stracony zosta element zaskoczenia. jak móg by to zrobi jego w asny sejmitar.spyta znów Drizzt. wiemy o twojej zdradzie . nagle rozumiej c.Wygl da na to.Podobnie jak elfie dziecko. je li wci y .wyszepta . . .Nie yje . wznosz c si na wy yny chwa y! Jej s owa zrani y Drizzta równie silnie.Nie mo emy czeka na atak. . . .powiedzia a Malice. To Hun'ett. . by móc j zachowa w my lach. cho w jego g osie nie by o zadowolenia.Mo e kiedy . Z pewno ci rada rz dz ca zna zamiary Hun'ett. .wypali a w stron Drizzta. . jak rozpocz si harmider. . . .stwierdzi a Malice.Przydawa si w przesz o ci .Nie powiniene si o niego martwi . mój synu . to nie twoja sprawa. .Nie ma ju Masoja Hun'ett. mój wojowniczy synu. By mo e rozmowa da mu wi cej wskazówek. .krzykn Dinin. . pocieraj c w podnieceniu d o mi.wydysza Drizzt. swym podnieceniem. Gelroos Hun'ett.Dwóch . Opiekunka SiNa-fay b dzie si szybko stara zako czy walk .Na twoim miejscu baczy abym. .Jeden czarodziej mniej . Spójrz na w asne ycie. da a odkupienia. .spyta Drizzt.Paj cza Królowa zawsze wie.Z Sorcere.odpowiedzia Dinin. zara aj c ich. w jaki sposób mówi o Królowej Lloth . Gdy pozostali przy czyli si do snuj cej intrygi Malice.Ty go zabi e ! .Zabi a go . e Alton DeVir okaza si silniejszy . Lloth wybaczy a ci niepos usze stwo i nie ci na tobie adne przewinienia.. wznosz c si nad zgie k. Znów spojrza a na Drizzta.Tak. w wi ksze k opoty. .Da e nam wielk przewag w wojnie! Rozejrza a si po rodzinie.ostrzeg a Malice. .Ale ty yjesz . . . Nie pozwolimy.Musimy natychmiast wyruszy . prawda by a zbyt straszna.Dom Hun'ett mo e teraz nas wcale nie zaatakowa .Gdzie jest Zak? .. na zaproponowan cie k . . -Jeste teraz fechmistrzem Domu Do'Urden. ledwo b d c w stanie wypowiada s owa. honorowa pozycja! Drizzt rzeczywi cie spogl da w tej chwili na swoje ycie.Walczy e ? .Zaka.odpar Drizzt. która oferowa a mu ycie pe ne walki. e ju nic z tego.spyta a Malice.

dodaj c sobie odwagi. Drizzt niemal roze mia si nad ironi jej s ów. wpadnie w pu apk . podobnie jak nasz. co to oznacza. . który Malice wzi a za zgod . -Jeste drowem.. wasz lud jest k amstwem! . oddzia uj c na czu e oczy jego krewniaków.Prosisz mnie.s k amstwem. wiem.To ty mnie nie doceniasz.wycedzi sarkastycznie Drizzt.Niech prawdziwy bóg was wszystkich przeklnie! . Fech-mistrzu? Gdy Drizzt spojrza w ch odne oczy Opiekunki Malice. w tym przesi kni tym z em mie cie.rzek a Malice.Ale wasze zasady równie s przekl tym k amstwem.Daj ci j tutaj.Waszymi zasadami? . abym s u y twym z ym planom. e upadnie on tam. wci staraj c si otrz sn po bolesnym upadku.Dwóch czarodziejów! Nie doceniasz si .Widzia am ci w walce . . Drizzt zacisn palce na okr g ym przedmiocie..zaprotestowa a Opiekunka Malice. . e wszyscy z nich nerwowo przebiegaj palcami po broni lub przygotowuj czary. .. czekaj c na chwil . równie wielkim k amstwem. Istota pantery wsta a .zagrzmia a Briza.Twoja skóra jest równie ciemna.Bezczelny ajdak! . w obliczu ca ej rodziny. .Och. . dla twojego dobra! Jej s owa zabola y Drizzta tylko przez chwil . .Dotrzyma a z nim umowy . .. aby nigdy si z niej nie wydosta . ma ceramiczn kulk .odwarkn Drizzt. które. . na powierzchni przeciwko elfom i tutaj.. . . jak kiedy robi Zaknafein. co rozka . dostrzegaj c wewn trzn walk . cho nigdy nie nauczy e si . nie. Wyci gn z sakiewki Zaknafeina przedmiot. W ko cu Vierna zdo a a rzuci kontruj cy czar i przywróci komnat do jej zwyczajowego mroku. w któr wpad poprzedni fechmistrz.Chc widzie go martwym! Pozostali wstali szybko i ruszyli wykona jej rozkaz. emanuj cym wiat em dweomerem wybuch y w pomieszczeniu. widz c. Wspomnienia z dzieci stwa zwi zane z bólem wywo ywanym prze/ w owe bicze przypomnia y mu o karze za jego czyny. . e Drizzt i pozostali j zignorowali. by uderzy w wypowiadaj cego blu nierstwa g upca. jak ten parszywy paj k.przypomnia a mu Malice.Zrobi am to! . .zagrzmia a Malice.Post puj wi c zgodnie z zasadami! .Zbrojmistrz? . Drizzt uderzy pierwszy. Pomy la a. Wiedzia .Z apcie go! .Moja oferta jest dobra . *** Nadesz o wezwanie.rozkaza a Opiekunka Malice. którego uwa acie za bóstwo! . spadaj c z wielkiego tronu prosto na twardy kamie . gdzie Zaknafein. jak moja . . Malice znowu nie zrozumia a. lecz wstrzyma a si . . . Obydwoje skorzystamy na tym uk adzie. na jego twarzy wykwit u miech.powiedzia Drizzt niebezpiecznie spokojnie. Z ka dego k ta pomieszczenia dobieg y krzyki bólu i w ciek o ci. . cho i tak kontynuowa by wypowied . lecz nie dba o to. -1 niech przeklnie równie Paj cz Królow ! Malice zachwia a si .Zaknafein dobrowolnie poszed do o tarza.spiera a si .Nie masz wyboru .. co to oznacza! . .Opiekunko! . Proponuj ci nowe ycie.krzykn a Briza. Malice . niesione bezg o nym wiatrem Planu Astralnego. zakl te pot nym. gdy znajduj ce si we wn trzu kulki kamyczki. ale Drizzt by ju poza domem. Nie przyjmie na siebie winy za mier Zaknafeina! Pod a jedyn cie k . któr móg . podnosz c swój w owy bicz.ci gn Drizzt.. W zamian musisz robi to..krzykn rzucaj c kulk na kamienn pod og .Nie s dz .powiedzia a do niego Malice.powtórzy Drizzt. Zacisn oczy. . gdy nag e wiat o zala o oszo omione drowy.

*** Nied ugo pó niej Drizzt wyczo ga si z ma ego tunelu. biedny Zak. z Gu-enhwyvar przy boku. jak i jaja mam.Có to za miejsce.Skazane na zag ad dusze. e gdy znów si spotkamy w yciu. Zaku! .. . Poza strze onymi granicami Menzoberranzan droga jego i Guenhwyvar nie b dzie prosta.egnaj. by ostatni raz spojrze na Menzoberranzan.wyszepta Drizzt.Drizzt spyta cicho kocic . mrocznym zwojem zapisanym przez z e obietnice Opiekunki Malice. by odpowiedzie na wezwanie swego nowego pana. zastanawiam si . Obserwuj c swobodne ruchy kocicy Drizzt znów zda sobie spraw . i przeszed przez podwórze Akademii. rzucaj c ostatnie spojrzenie. Drizzt wszed za Guenhwyvar do tunelu. . Kocica zerwa a si . Zrobi to dla niego. nie b dzie nim ogie piekielny.To jest mój lud. lecz nie jestem z nimi spokrewniony. który zmuszeni s znosi nasi pobratymcy! Drizzt wskaza kocicy wej cie do tunelu..cho . które nast pi po tym. przyjemny g os. Moje ycie by o lekcj . b dzie im lepiej.ignoruj c ból i us ysza a g os. Guenhwyvar. S zgubieni i zawsze b d . znajomy. ni kiedykolwiek mog o im by w ród niegodzi-wo ci drowów. ca e serce i si y wk adaj c w to.. Ilu jest takich jak ja. pozostawiaj c za sob Menzoberranzan. wznosz c g os w ostatnim buncie. Odejd .. . do nie ujarzmionego Podmroku. przypominam ich kolorem skóry i pochodzeniem. które nazywam domem? .krzykn . prawdziw przyjació k . jakie mia szcz cie znajduj c towarzyszk o podobnej duszy. cho on nie móg . . Miej ufno . B d pozbawieni ochrony i samotni .Mój ojcze. wed ug szacunków Drizzta. jak Za-knafein. . .

ale redaktorzy uznali. cho by em rozczarowany. albo mia em zrezygnowa z posady i przerzuci si na pe noetatowe pisanie. jak i pracy z mrocznymi elfami Gary'ego Gygaxa. poniewa uwa a em drowy z jeden z najlepszych pomys ów twórców D&D. Pami tam. czy za plecami nie stoi ci Jarlaxle. teraz nie mam ju ubezpieczenia zdrowotnego. eby sprawdzi . w którym opisuj odbicie kopalni). e musz jako zako czy w tek Mithrilowej Hali. w której Mary poprosi a mnie o napisanie trzech kolejnych ksi ek ± do tej pory pisz c ka d nast pn ksi k spodziewa em si . Wszystko jest wykalkulowane. czy to wysz o z maili. dlaczego która matka opiekunka co powiedzia a. tworz c drowi cywilizacj ? Z Ojca chrzestnego Mario Puzo. jest polityka. które przetrwa o dzi ki inteligencji i bezwzgl dno ci swoich cz onków. e co za du o. rezygnuj c z napisania kolejnego tomu. aby o ywi Podmrok? Czy studiowa e jaskinie. e to b dzie ju ta ostatnia. z wiadomo ci . nie chcesz tego kogo zawie . co nap dza spo ecze stwo drowów.Pos owie R. je li u o y je w porz dku chronologicznym. jak wychodz c po raz ostatni z biura my la em: ÄSuper. histori ? . a w ko cu jeste gotów obróci si na pi cie. o ile si nie myl . sztuki walki. Oczywi cie powinni my zmieni tytu na Matk chrzestn . ebym jako to skróci (st d epilog. a jednocze nie dookre li pozycj mrocznych elfów w wiecie Zapomnianych Krain. Dotyczy o to zarówno pracy z Zapomnianymi Krainami Eda Greenwooda. wszystko mówi si z jakiego powodu." Ale wierzy em w band z Doliny Lodowego Wichru. Ale i miertelnie mnie przerazi . Zale a o mi na twardym i silnym spo ecze stwie. Wci pami tam rozmow . musia em si nieustannie cofa i szuka g bszych warstw.wymusza my lenie o tej samonakr caj cej si spirali intryg. czy z wewn trznej dyskusji redakcyjnej. Sp yn a na mnie wielka ulga. Kiedy pracujesz z czyim pomys em. a dochodzi em do punktu. albo zrobi a. e dobrze by by o. Salvatore o Ojczy nie Ojczyzna to pierwsza powie o Drizzcie. ale to dopiero twoja czwarta powie ze wiata Zapomnianych Krainach. kiedy mówimy o drowach. Pisanie o drowach jest w gruncie rzeczy bardzo wyczerpuj ce . w której Drizzt wyst puje. e wiele osób jest zainteresowanych pochodzeniem Drizzta. coraz g biej i g biej. Mia em zamiar zako czy Klejnot Halflinga tu przed odbiciem Mithrilo-wej Hali. a mia em w domu trójk ma ych dzieci. a zw aszcza w Drizzta. W jaki sposób przygotowywa e si do napisania Ojczyzny. Nie wiem. Kiedy pokazywa em sposób funkcjonowania tego spo ecze stwa. Tym.A. Wkrótce potem zadzwoni a do mnie Mary Kirchoff. poniewa w a nie zrezygnowa em. który jest ukryty pod sieci innych ewentualnych powodów. kiedy sam nie by em ju pewny. nie od razu podj em tak decyzj . finty w fincie. Ten telefon podtrzyma we mnie t wiar . to niezdrowo i poprosili. Z czego czerpa e inspiracj . wówczas starszy redaktor. W Ojczy nie powo a e do ycia podziemne spo ecze stwo dro-wów i miasto Menzoberranzan. gdybym si cofn w czasie i opowiedzia histori Drizzta. Dlaczego postanowi e cofn si w przesz o i napisa pre uel do trylogii Doliny Lodowego Wichru? Szczerze mówi c. Naprawd . Jednak w TSR byli zdania.

By em te wielkim fanem boksu uwielbiam walki Aliego z Frazierem. przy czym najbardziej interesowa y mnie te o wiekach rednich.mo e dlatego wybieram zakrzywione ostrza. Decyduje o zdolno ci uchylania si . nie mia em poj cia. W a nie to sprawia mi tak frajd . nie jest nawet w po owie tak wa ne. gdzie trzymasz r ce. Przez te wszystkie lata nauczy em si . jak rol odegra Zaknafein. pisz w sposób. Boksowa em si troch w szkole redniej . eby móc oddawa te same prace semestralne na dwóch seminariach!). Dlaczego postanowi e to zrobi i jak si czujesz pisz c z punktu widzenia Drizzta? Celem Trylogii Mrocznego Elfa by o opowiedzenie historii Drizzta.a nawet umie ci em je w wydaniu kolekcjonerskim Doliny Lodowego Wichru -poniewa si sprawdzi y. którzy zst puj w g b ziemi. ale wiedzia em. przed pociskami. wi c natychmiast wpad em na pomys napisania tych ksi ek w pierwszej osobie. przynajmniej cz ciowo. . jak czytaj czytelnik. ale przez wi kszo czasu nie wiem. tak tak. poucza was. Wygnanie i Nowy Dom) mia e ju obmy lon . kiedy usiad e do pisania Ojczyzny! Niewielk . e pisz c id na ywio . gdzie s twoje stopy. e w walce to. które korespondowa y z tymi epokami (nie. ale nadal chcia em wej w emocje tej postaci g biej. Nie mog powiedzie . I nie chc wiedzie . które wykorzystuj we wszystkich moich ksi kach. co si dzieje za jego plecami. cho wiedzia em. Jedn z mocnych stron mojego pisarstwa. to kiedy zmieni em na studiach przedmiot kierunkowy n a komunikacj /dziennikarstwo. e s fascynuj ce. co si dalej wydarzy. nie po to. Decyduje o sile ciosu albo ci cia. s dz c po opiniach czytelników. St d wzi y si eseje. Je li chodzi o histori . ni pozwala o na to pisanie w trzeciej osobie. do której w czy e fragmenty dziennika Drizzta. e od pocz tku b dzie dla m odego Drizzta kim w rodzaju mentora. co si wydarzy w Wygnaniu i w Nowym Domu. który zaskakuje mnie samego. Te eseje to zapiski z jego dziennika.w szkolnym klubie. e pisanie w pierwszej osobie by oby dla mnie zbyt trudne. Nie robi tego.in. jak to. a potem podczas pisania zazwyczaj ca kowicie j zmieniam. Konstruuj fabu pojedynczej ksi ki. kiedy sam walczy? Dlatego zrezygnowa em z tego pomys u. Ale szybko u wiadomi em sobie. jak gdyby Drizzt zwraca si do was. e to najlepszy przyk ad pisania z perspektywy g ównego bohatera w tym gatunku. Nie wiedzia em na przyk ad. Uwielbiam jaskinie. A co ze sztukami walki? Có . Stara em si te wybiera kursy historii. Pisa em je nadal . pracowa em te kilka lat jako wykidaj o w miejscowych klubach nocnych. Kiedy zaczyna em. gdzie odkrywa si zupe nie. wybra em tylko kursy zwi zane z literatur . Przy wadze ponad 90 kilo nie jestem stworzony do czo gania si przez ciasne tunele. Ojczyzna by a pierwsz powie ci o mrocznym elfie. wadami. sk d Drizzt mia by wiedzie . Przychodz mi w tej chwili do g owy Kroniki Amberu Rogera Zeleznego. ale uwielbiam siedzie w IMAXIE i ogl da filmy tych mia ków. nic oficjalnego. Trudno by oby mi pisa je w pierwszej osobie. Staram si pisa ksi k tak. usi uj c doj do adu ze swoimi nie atwymi uczuciami i. Mówi em to ju kiedy i powtórz znowu: nie czytajcie ich tak. Równowaga jest wszystkim. Szekspir i Chaucer. gram w hokeja . jakie wtedy do mnie dociera y. s szalone sceny bitewne. my l . e Drizzt wyl duje w Dolinie Lodowego Wichru z Bruenorem i Cattie-brie.Wszystkie te trzy dziedziny. Jak du cz Trylogii Mrocznego Elfa (Ojczyzna. m. uwa am.

Nie wiem. Nawet podwójne. Kiedy opisuj bitwy. W prawdziwym yciu facet opieraj cy si o drzwi jest ju trupem. Wiedzia em. wi c je li wojownik opiera si o drzwi. My l . e droga wolna. przygl dam si akcji tocz cej si w mojej g owie w zwolnionym tempie. wszyscy gracze zgotowali mu owacj na stoj co. w grze wojownik po prostu si odwróci i odepchnie porywczego m odzika. kiedy bieg przez tundr i zaatakowa y go yeti. jaki ma poziom. Powiedzmy. któr spróbowa em gra . Zwykle pisz . aby ustali . kim ja chcia bym mie odwag by . ani troch . bo kiedy zgin . Czy którykolwiek z bohaterów Legendy Drizzta by wcze niej postaci stworzona dla potrzeb D&D? aden. podpowiadaj c ci. e siedz obok ciebie w gabinecie. e Olivier musi si pojawi w ksi ce. nie interesuje mnie skala wyzwania czy inne statystki. Po prostu. Jak udaje ci si nada tyle wie o ci scenom bitewnym. Tworzenie powie ciowych postaci jest zawsze niezwyk ym do wiadczeniem. poniewa w pewnym momencie bohaterowie rozpo cieraj skrzyd a i wyrywaj si spod kontroli autora. Podam przyk ad. Sztylet zadaje 4 punkty obra e . chcia em sprawdzi . e pójdzie przodem. e mamy wojownika na dziesi tym poziomie. jak gdybym przelewa na papier moje w asne przemy lenia na konkretny temat. Postacie staj si dla autora bardzo rzeczywiste. Oczywi cie Olivier zaproponowa . I nie gram nimi. którego zna em w ogólniaku) i kilku nikczemników (dawni szefowie).czasem czuj si tak. prawie jak gra w gr komputerow . Oliverjest skrzy owaniem Inigo Montoi z Narzeczonej dla Ksi cia i Francuzika na murze z Monty Pythona i wi tego Graala. e Drizzt naprawd jest kim . z jakim ja nigdy nie musia em sobie radzi ! I bardzo cz sto zdarza si . Jego eseje traktuj jako co bardzo osobistego . których opisa e ju tak wiele? Z czego czerpiesz natchnienie? Czy masz jakie do wiadczenie w sztukach walki albo szermierce? Nie wiem. co Drizzt jest. z wyj tkiem Cadderly'ego (który jest wzorowany na pewnym b yskotliwym nieuku. e nie zgadzam si z Drizztem. W przypadku Drizzta dosz o do tego bardzo wcze nie. Kiedy pisz ksi k . czy potrafi by wystarczaj co irytuj cy. Ma jakie 120 punktów wytrzyma o ci. jest rozkojarzony. jakie ma statystyki. potrójne. co masz pisa . i nie obchodzi mnie to. Jedyn postaci . adna z moich postaci nie powsta a w ten sposób. halfling w ócz ga z Miecza rodu Bedwyrów. bo s to przemy lenia osoby o ogromnym baga u emocjonalnym. albo jak zwi kszaj si jego umiej tno ci w miar up ywu czasu? Nie. Po pewnym czasie masz wra enie. Chcia em nim zagra . którzy zgin li paskudn mierci . czy poczwórne obra enia nie zdo aj go obezw adni . To odmienny stan umys u. a jaki m ody m czyzna podbiegnie do niego od ty u i wbije mu sztylet w plecy. a czego nie jest w stanie zrobi . kiedy nasz czarodziej pomyli si w swoich wró bach i orzek . Musz si ca y czas przed tym powstrzymywa . ale i tak musz przedstawi jego pogl dy. Kampania trwa a ju jakie sze tygodni. z rapierem w d oni wbieg tanecznym krokiem po schodach na gór i zosta rozgnieciony jak robak przez wielkiego ogra ukrytego za kolumn . Czy u ywasz karty postaci. by Oliver deBurrows.Czy posta Drizzta jest oparta albo wzorowana na jakiej rzeczywistej osobie? Nie bardzo. Pisz c powie nie mo na my le kategoriami gry.

i podoba a mi si ta ca a zabawa w ksi gowo . Czym si zajmowa e . jako nauczyciel na zast pstwie. gdy porównywa em te wszystkie liczby. inny ni styl Drizzta. Kiedy wreszcie. Nie le mi sz o nigdy nie wzdraga em si przed ci k prac . roznosi em poczt .od 1000 do 1500 s ów dziennie. i kiedy odrywam d onie od klawiatury. okazuje si . zaj em si na powa nie pisaniem. a ja zapisa em 5000 s ów. My l . gdyby pisanie nie wzi o góry. w których opisuje sceny bitewne. e zosta bym przy finansach. gdyby nie zacz pisa fantasy? Robi em wiele rzeczy. ja dopytywa em si ich instruktora o szczegó y. Pod koniec ka dego miesi ca czu em si jak Sherlock Holmes. zanim zosta e pisarzem. poniewa pisanie ich wci sprawia mi ogromn frajd . Te sceny pozostaj wie e. Chcia em. bo pisanie ich sprawia mi tak przyjemno . ale zdarzaj si dni. eby bohater mia charakterystyczny styl walki. wi c zapisa em moich dwóch synów na lekcje szermierki i kiedy oni stawali na macie i spuszczali sobie omot ( artuj !). .czasem musz przejrze ca ksi i cz odrzuci . patrz wy ej. pracowa em jako wykidaj o. e daj si ponie . w 1987. i czym zajmowa by si teraz. Wspomn jeszcze o pocz tku cyklu Wojen Demona. pracowa em jako specjalista finansowy dla firmy produkuj cej testery sprz tu komputerowego. e min o wiele godzin. usi uj c do czego doj . Co do treningu.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->