P. 1
Prawo pracy wyklad

Prawo pracy wyklad

|Views: 1,869|Likes:

More info:

Published by: Magda Namiotko on Oct 22, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2012

pdf

text

original

Wykład z 04.10.2005 – dr W. Uziak CHARAKTERYSTYKA: funkcja, właściwości, umowa o pracę a umowa cywilistyczna.

Historia: umowa o pracę pierwotnie miała charakter umowy prawa cywilnego (regulacja w polskim kodeksie zobowiązań z 1934r.), jako odrębna dziedzina – prawo pracy – wykształciła się dopiero w II połowie XX w. Prawo Pracy: zespół norm regulujących stosunki społ. wynikające z wykonywania pracy dobrowolnie podporządkowanej (stosunki jakie powstają między ludźmi w związku z wykonywaniem pracy) oraz regulujących inne stosunki społ. związane ze stosunkiem pracy, ale z niego nie wynikające (a więc nie odnoszące się bezpośrednio do świadczenia pracy, ale są nierozerwalnie z nim związane) Pracodawca + Pracownik  Stosunek (pracy = społeczny) + inne powiązania. „PRACA”: działalność ludzka, przejawiająca się w wykonywaniu czynności zmierzających do osiągnięcia pewnych wartości materialnych lub niematerialnych mających zdolność zaspokajania potrzeb ludzkich, działania fizyczne i intelektualne będące wyrazem woli (ujęcie czynnościowe). Praca dobrowolnie podporządkowana: a) dobrowolna A jednostronnie wyznaczana: istniejący zakaz prac przymusowych może zostać ograniczony w szczególnych warunkach przez zapis ustawowy. Dobrowolność to zgoda na zawłaszczenie przez pracodawcę efektów pracy, a także zgoda na wykonywanie jej w umówionym wymiarze, w sposób wyznaczony przez pracodawcę. Praca jednostronnie nakazana to np.: paca wskazana wyrokiem sądu – nie jest regulowana przepisami prawa pracy. b) skooperowana – współdziałanie 2 podmiotów, zespół, c) organizator i wykonawca (podział ról) – do praw indywidualnych nie stosuje się prawa pracy, role mają zatem znaczenie: organizator, zawłaszcza efekty pracy i czerpie z niej zyski, co do zasady ponosi także ryzyko związane z jej wykonywaniem, w jego gestii bowiem leży określenie celów pracy, środków oraz poniesionych wydatków. Wykonawca, wykonuje pracę dla własnego zysku (umowa dzieła, zlecenia przewidują dokonanie czynności na rzecz innej os. – działanie), d) osobiste wykonywanie pracy – w umowach cywilistycznych można zatrudnić inną osobę, tu pracodawca organizuje zastępstwo, e) podporządkowanie – pracownik wykonuje pracę, dyrektywność. Zasada podporządkowania odnosi się do wszystkich pracowników bez względu na podstawę nawiązania z nimi stosunku pracy, jednak zakres podporządkowania zależny jest od rodzaju pracy. Granice podporządkowania warunkują: wyznaczony rodzaj umówionej pracy, przepisy oraz zasady współżycia społ. równorzędność jest cechą charakterystyczną umów zawieranych przez podmioty prawa cywilnego. Teoria Kierowania -: a) mterialno-prawna kompetencja do wpływania na inny podmiot, b) formalno-prawna – kierowani decydują co i jak (rozstrzyganie w swojej sprawie). Art.100.1 k.p.: wskazuje na to jak polecenie wygląda: Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę Polecenie – służy konkretyzacji obowiązków pracownika, które w umowie określone są ogólnie przez wskazanie rodzaju pracy – ma być zatem zgodne umowa o pracę  wykonywanie, np.: art.81.3 k.p. (warunki przestoju) : Art.81.1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godz. lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wy sokości minimalnego wynagrodzenia.

1

§ 2. Wynagrodzenie w § 1, przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje. § 3. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę. § 4. Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią. W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie § 3. Przekroczenie umowy na gruncie prawa cywilnego jest niedopuszczalne, w ramach prawa pracy dopuszcza się pewne zmiany w ramach wykonywanej pracy – praca zastępcza: szczególne okoliczności, potrzeba pracodawcy, praca kwalifikowana zbliżona do umowy o pracę, przez 3 mce w roku kalendarzowym, płaca gwarantowana. Art.42.4 k.p.: Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 m-cy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Zmiana pracy rodzajowo kwalifikowanej: Wskazanie miejsca i czasu – uprawnienie kierownicze przypisane organizatorowi pracy, wynika ze stosunku podporządkowania (wymiar wewnętrzny i zewnętrzny), jego określenie nie musi nastąpić koniecznie w umowie o pracę (np: regulamin pracy). Wskazanie sposobu i metody – odmowa wykonania jest możliwa w razie przestępności czynności nakazanej, rozstrzygnięcia pracodawcy znajdują się pod kontrolą Sądu Pracy. Odpłatność („za wynagrodzeniem”): definiuje relację, ale nie definiuje pracy dobrowolnie podporządkowanej, uzyskanie pożytku (zarobku), w razie braku cechy nie powoduje to zmiany charakteru pracy podporządkowanej, jest jednak elementem, który kształtuje stosunek pracy! Art.80 k.p.: Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Art.82.1 k.p. Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. § 2. Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje praca dobrowolnie podporządkowana (j. wynagrodzenie = Stosunek Pracy (cechy w k.p.) prawniczy, pojęcie pozakodeksowe) +

Art.22.1 k.p. (osobiście, skooperowanie – na rzecz, podporządkowanie): „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.” Art.22.11 k.p. (od 1996): „Zatrudnienie w warunkach określonych w §1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.” Nie jest ważna nazwa umowy, znacznie mają cechy wykonywanych zadań (stwierdza Inspekcja i Sąd). Art.22.12 k.p.: zabroniono zawierania umów cywilistycznych dla wykonywania wszelkiej pracy dobrowolnie podporządkowanej. „...Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, w § 1.”

2

Stosunki prawne związane ze stosunkiem pracy (choć nie jest to st. pracy): ks.31-33s. Stosunek Prawny  Stosunek Pracy (Pracodawca – Pracownik) (pyt.32)

a) nawiązanie stosunku pracy: poprzedzenie, urząd pracy a pracodawca, urząd pracy a
podejmujący zatrudnienie, w ust. o promocji rynku pracy z 2004r., pośrednictwo. b) przedstawicielstwo pracownicze – (egz): wpływ na warunki pracy, tworzenie i kontrolowanie stosunków prawa pracy, pracodawca a związek (w k.p.) c) instytucjonalny nadzór – na wykonywaniu / stosowaniu prawa pracy, inspekcja a pracodawca, co nakazane a co zakazane, d) rozstrzyganie sporów pracowniczych (zakres w k.p.), Art.18 k.p.: normy o specyficznym charakterze Art.18. § 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. § 2. Postanowienia umów i aktów w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. § 3. Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami nie mającymi charakteru dyskryminacyjnego. (pyt.11) Art.181. § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych organizacji. § 2. Zasady tworzenia i działania organizacji z § 1, określa ustawa o związkach zawodowych, ustawa o organizacjach pracodawców oraz inne przepisy prawa. Art.182. Pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem pracy w zakresie i na zasadach w odrębnych przepisach. Art.183. Pracodawcy oraz organy administracji są obowiązani tworzyć warunki umożliwiające korzystanie z uprawnień określonych w przepisach z art.181 i 182. Podwójna sankcja za naruszenie – np.: brak wynagrodzenia to uchybienie (art.206/20b k.p.) oraz wykroczenie (grzywna, dział XIII, sądy grodzkie). UWAGA: Nieważność nie dotyczy całego aktu kreującego stosunek pracy, a jedynie postanowień mniej korzystnych !!! Asymetria rozwiązań (zamierzona): pracodawca ma nałożone więcej obowiązków, które nie obejmują pracownika, w stosunku do którego nie obowiązuje zasada „ignorantia iuris nocet” – to pracodawca musi znać prawo i informować pracownika o jego regulacjach. Funkcje Prawa Pracy (książka 35-38s.): (pyt.4) 1) ochronna – zachowania zgodne z prawem i jego normami, ochrona pracownika i jego dóbr materialnych i niematerialnych, zasada uprzywilejowania pracownika – art.18 k.p. służy realizacji ochrony, 2) wychowawcza – szanowanie godności pracownika, równe traktowanie przy zatrudnieniu, 3) organizatorska – zapewnia prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy, przez promowanie rzetelności, przejawia się poprzez uregulowanie znaczenia poleceń, prowadzeniu polityki zatrudnienia przez pracodawcę oraz stosowania systemów motywacyjnych, 4) rozdzielcza – ma sprzyjać sprawiedliwemu podziałowi efektów pracy. Wykład z 11.10.2005: ZASADY PRAWA PRACY (podział, grupy), różne zbiory zasad (pyt.6): A. podstawowe zasady prawa pracy (A’). „Zasada”: to norma tworzona przez doktrynę ale wynikająca z przepisów, w prawie pracy to normy o istotnym znaczeniu, wytyczne dla ustawodawcy, które tłumaczą instytucje, nadają ton interpretacji przepisów, szczególnie przydatne przy dokonywaniu wykładni prawa. UWAGA: wniosek wynikły z przepisów nie może być sprzeczny z całą ustawą !!!

3

rdzeń normy prawnej 2. poprzez zakaz dopasowywania.. Dyspozycja (następnik) .p.p. że przepis zawiera odesłanie do K. doprecyzowanie. O ile nie jest w sprzeczności (są zgodne) z zasadami prawa pracy Można stosować k. stosuje się do wszelkich zasad: podstawowych i innych.c. !!! Co z Dyspozycją? Stanowienie a Stosowanie – czy modyfikowanie dyspozycji nie prowadzi do stanowienia prawa. która była by podstawą dla rozstrzygnięcia (co do zasady jej istnienie stanowiło by o rozstrzygnięciu!).p.brak przepisu prawa pracy – nie ma podstawowej zasady prawa pracy. Problem  Norma/y  Weryfikacja musi pozostać w zgodzie z konkretną zasadą prawa pracy. nie odnoszą się do wszelkich zasad prawa pracy ! .drugi element normy prawnej. odpowiedniość następuje w drodze poszukiwania podobieństw miedzy stanami faktycznymi regulowanymi przepisami prawa pracy i K. jest to dopuszczalne choć niezwykle ryzykowne (modyfikacja sense stricto). Sprzeczność ta prowadzi do odrzucenia normy – zabrania się jej modyfikowania.p. Zasady z art.p.p. wyeksponowanie tych zasad ma służyć sprawniejszemu tłumaczeniu instytucji zapisanych w k.p.C. gdy: a) brak norm prawa pracy (kodeksowych i pozakodeksowych). nie zaś jego stosowania? W ramach odpowiedniego stosowania można modyfikować dyspozycję. która prowadziła by do stanowienia prawa !!! 3.C. ogranicza dokonywanie modyfikacji w ramach dyspozycji.p.C. Odpowiednie stosowanie przepisów KC (jeden przepis lub grupa przepisów). Stosowanie k. jest zamknięty i nieposzerzalny. jednak art. Chyba.p. Hipoteza (poprzednik) .p. Zasady z A’ i A’’ mogą mieć wspólne cechy. do k. znajdująca zastosowanie wobec spraw nieokreślonych w k. choć identycznie się je konstruuje: Przepis  Norma (skonkretyzowany wniosek)  Zasada Prawa Pracy Normy z k. NIEDOPUSZCZALNA jest modyfikacja dyspozycji. co znajduje odzwierciedlenie w przepisie..p. UWAGA: Hipoteza zawsze jest modyfikowana. UWAGA: art.5 k.c. – dla wielu norm). B.300 k. a odnoszących się do stosunku pracy. Hipoteza zawsze doznaje modyfikacji już przez sam fakt zastosowania jej w stosunkach pracy.300 k. Określa ona postępowanie do jakiego zobowiązany jest adresat normy.  zasady współżycia społecznego (identyczny zapis). mają skonkretyzowany charakter.c.8 k.C. gdy jest zgodny z prawem pracy i jedynie w sytuacji niesprzeczności z zasadami.300 k.58 k. Poza zasadami podstawowymi istnieją inne zasady uregulowane poza kodeksem prawa pracy (A’’). powoduje zablokowanie zastosowania mechanizmu z art. zmodyfikowanie normy = BŁĄD! Stwierdzenie sprzeczności Prawa Pracy z K.p. Art.Katalog podstawowych (wywodzących się z przepisów) zasad Prawa Pracy w k. art. b) nie ma możliwości zastosowania analogii – bezpieczniej jest stosować analogię z przepisów prawa pracy niż z innej dziedziny k.300 k. „Oświadczenia Woli” – są terminem cywilistycznym.22 k. w razie przeniesienia normy do środowiska stosunku pracy ma miejsce inna redakcja. „Odpowiednie” – Hipoteza + Dyspozycja + Sankcja (art.p. = Art. które zachowują odrębność wobec tych z k.300 k. Uwzględnianie. 4 .p: zastosowany jest do pracodawcy / pracownika jedynie w ramach stosunku pracy z art.c. 1.  norma prawa. ale się nie pokrywają. ZASADY WERYFIKACJI K.element składowy normy prawnej wyznacza adresata i okoliczności.

rozstrzygają przepisy.C.33 k.: pracodawca-związki zawodowe) regulują normy dyspozytywne !!! art. strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za 2 tyg. brak normy wykluczającej normę podsumowującą • norma istnieje choć nie jest bezpośrednio zapisana w przepisie.  relacje podmiotów równorzędnych (np. działanie przyzwolenie na zachowanie odbiegające od ich dyspozycji nie może być wyłączone.. sam pojedynczy przepis nie wyczerpuje całości regulacji. Wskazanie postępowania oraz zezwolenie Normy tego typu DOMINUJĄ pośród regulacji stronom na jego regulację. zasada uniemożliwiająca użycie K. • zasady z art. c) w rozumieniu art.zmienione. 300 k. : swoboda wypowiadania umowy 5 . dyspozycji zawartej w przepisie. Zasady: a) podstawowe (w k.300 k. c) brak sprzeczności między przepisami: to zasada stanowi skąd musi być norma.etap) myśl wspólna dla wszystkich norm = Metanorma • wnioskowanie ma charakter indukcyjny – mnogość norm... wypowiedzeniem.C. wykraczać poza zapis w przepisie  stosunki / relacje pracownik-pracodawca stanowią oś prawa pracy: brak norm dyspozytywnych !!! np. ograniczone wolą stron.2005: CHARAKTER NORMY – normy ze względu na obowiązywanie – Ius dispositivum (Normy względnie Ius cogens (Normy bezwzględnie obowiązujące) obowiązujące) Wskazanie na sposób postępowania i Norma imperatywna. które uformowały metanormę. Egz: podstawowe zasady prawa pracy a zasady prawa pracy w rozumieniu art.inne zasady o podobnej materii. kategoryczna. b) inne.luka taka nie może być rozstrzygnięta przez podstawową zasadę.p..300 k. . wyprowadzone z przepisów prawa pracy tez nie weryfikują. dają prawo pewnej grupie norm. dłuższy niż 6 m-cy. (Gdańska Szkoła) Wykład z 18. chyba że.etap) wielość norm.p. (II. Poprzez Stosowanie bezpośrednio zapisanych w niej norm lub ustanowionych tam zasad (obecnie są w konstytucji jedynie normy). . rozstrzygnięcia zapadłego na gruncie K.: uprawnienie pracownika uregulowane z pracodawcą tak a tak.p..6) a) i b) mogą być zasadami z: „dyrektywą” – wyrażoną w sposób skonkretyzowany lub „ideą” – wyrażoną opisowo Konstytucję w fragmentach stanowiących o przepisach pracowniczych stosuje się bezpośrednio.10.p. d) ostateczność – zanegowanie przez zasadę Prawa Pracy.p. : Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony. powoduje że negująca zasada sama ma rozstrzygnąć!!! wyprowadzenie normy z poza przepisów praw pracy tworzy METANORMĘ : wielość przepisów (I. wana jedynie w razie milczenia stron.). gdyż ona nie odnosi się do materii stanowiącej lukę techniczną. dyspozycja ma prawa pracy. (pyt.zasada ujęta w przepisie rozstrzyga o stosowaniu i tylko o nim !!! Czy zasady weryfikujące mają mieć postać normy? MUSZĄ być normą prawną! Tylko normatywne zasady mogą czegoś zabraniać! KOLEJNOŚĆ ŹRÓDEŁ ROZSTRZYGANIA SPRAWY w stosunku pracy: a) przepisy prawa pracy b) niesprzeczne przepisy Kodeksu Cywilnego. norma stoso. gdyż nie należą do grupy zasad podstawowych prawa pracy.

) – ochrona prawa do odpoczynku. Każda z umów może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny. Np.18. : Brak odstępstw i zezwolenie na dokonanie wyboru nie zmienia faktu.1i2 k.25. : niedopuszczalne jest pogorszenie sytuacji pracownika w wyniku regulacji sprzecznej z prawem pracy (art.p. wybór na Tak i na Nie zawarty w przepisie wyklucza swobodę poza dyspozycją ustawodawcy. obejmujący czas tej nieobecności.18.p.p.). : W przypadku art.25 k.p. że jest to norma IMPERATYWNA !!! ODSTĘPSTWA (charakter) : • • • normę. jednak wypoczynek regeneruje jego siły. Np.2 k. art. • art. pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony. Zakaz dotyczy zarówno k. jak i aktów kreujących stosunek pracy..: nie można zobowiązać pracownika do nie ujawniania dóbr osobistych (wynagrodzenia). in contrario – jedynie mniej korzystne rozstrzygnięcia są ZABRONIONE (z mocy prawa nieważne i zasępione odpowiednimi przepisami prawa pracy). polepszenia.9 k.p.p. to jednak uregulowanie to należy uznać za mniej korzystne. ZASADA AUTOMATYZMU i UPRZYWILEJOWANIA PRACOWNIKA (pyt. Choć pracownik chce. : umowa na okres próbny (czas do 3 m-cy). Art.2 k.. § 2. : nie są przykładem norm klasycznie imperatywnych. przepisy  konfrontuje się z konkretną sytuacją  norma Nałożenie obowiązku na pracownika z poza systemu prawnego. choć obowiązek ten może być dla niego korzystny. ocenie podlegają 6 . Pracownik wprawdzie nie odnosi korzyści materialnej – umowa jest sprzeczna z prawem. że nie można mniej korzystnie regulować sytuacji niż określono to w prawie pracy. Stosunek jest zabezpieczony przez fakt. b) brak klauzuli  czynią zadość przepisom art..p. Stopień swobody pozostawiony przez • nie pogorszenie – lepsze rozwiązania. swoboda przy dokonywaniu ustaleń. nie przekraczający 3 m-cy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.: pracodawca i pracownik ustalili wymiar nadgodzin.: zachowanie : a) klauzula vs.. brak wypoczynku rujnuje zdrowie pracownika. chyba że istnieje tajemnica służbowa.1 k. na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. częściowe.  art. bowiem prowadzi to do mniej korzystnego uregulowania sytuacji pracownika. gdyż nie wskazuje się na 1 nakazany sposób postępowania (norma wyodrębnienia).25 k. można wypowiedzieć / nie jest konieczne. Normy SANKCJONUJĄCE (art. pracownik ma prawo.”).p. co należy uznać za korzystniejsze dla niego. Nie ma oceny sytuacji pod względem korzystności przy dokonywaniu wyboru między dwoma możliwościami zawartymi w dyspozycji przepisu. są dopuszczane: („. jedynie ustawa może je nakładać. to nie ma umownego tworzenia obowiązków.12) limitowane.nie mniej korzystna regulacja.p.18. : Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony. ustalenia nie są własne lecz już wcześniej przewidziane zostały przez ustawodawcę w dyspozycji.33 i 25 k.

choć z niej wynika Semi-Dyspozytywna norma – ustalenia ponad zabronione !!! Norma wyznaczająca wynagrodzenie (przykład): Dyspozyty 1800.p.18 k.291.800 Norma Imperaty 800 Dopuszczal wna ne 750 Niedopuszcz alne IMPERATYWNA – (art. może być zastąpiony ryczałtem.p.p. Ostateczna Interpretacja : odwoływanie się do norm.p.: wynagrodzenie wynosi co najmniej (norma semi-dyspozytywna).18 k.) : norma.p. Roszczenia się przedawniają – norma imperatywna. nastąpiło gdyż ustawodawca miał wątpliwości co do rozumienia zastosowanych zapisów! • oznajmienie nie wskazuje na kategoryczność – aksjologia wprowadza interpretację. które skonstruowały normę badaną. ochrona. rozstrzygnięcie o imperatywności normy z art.3.291 k..p.: kobiety nie obsługują pojazdów mechanicznych.) : ustalenia odbiegają od odstępstw DYSPOZYTYWNA – obu stronom pozostawia się swobodę porozumienia (NIE MA w prawie pracy!!!) USTALANIE CHARAKTERU NORMY (pyt.4 k. wynikającej z min.291. w ramach dyspozycji.elementy a nie całość aktu / umowy. mają także wykaz prac zabronionych lub takich przy wykonywaniu których są na nie nakładane ograniczenia !!! Art. • art. tym samym ustawodawca eliminuje semi-dyspozytywność. którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.p.  mniej / nie mniej korzystne („tak samo lub bardziej”). Art.1.8 k.  np. wynagrodzenia za pracę.1518 k. OZNAJMIENIE – brak jednoznacznego rozstrzygnięcia. wna 5000 1500 . Aksjologia – wartości. wprowadzając zakaz PRZEDŁUŻANIA.. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek. przedawnienia roszczeń powstałych ze stosunku pracy (3lata) Norma: • aksjologia : jeżeli w umowie 10 lat to nie kwestionuje się.p. która dopuszcza. SEMI-Dyspozytywna – (art.  np. : § 1. nie może zabraniać odstępstw. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą 1h pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godz.) bez wyboru SEMI-Imperatywna – (art. która zawiera wybór w samej sobie. można regulować na korzyść strony. 2000. ale nie pogarszać.33 k. nie odnosi się do naruszeń art. Poprawienie sytuacji dopuszczalne jest jedynie w jedną stronę.§ 2.261 i 291 k.4 k. art.21.: czas pracy nie może przekroczyć (norma imperatywna). Specyficzna norma a contrario i wyprowadzenie wprost wskazuje na inną normę.: chyba.2. np. Przepis rozstrzyga jedynie konflikt między postanowieniem umowy/aktu a normą prawa. że strony postanowią inaczej (norma dyspozytywna).: odwołanie się do zasad podstawowych prawa pracy. gdy analiza brzmienia i aksjologia nie 7 . czy wskazuje na imperatywność aksjologia i treść – nie dają odpowiedzi.  uprzywilejowanie pracownika – można regulować jego sytuację lepiej.p.  norma Imperatywna.9) Treść (brzmienie) / Aksjologia:  np. : potwierdza imperatywność. zabraniając wskazuje na imperatywny charakter Np.

+ związki zawodowe a pracodawcy (ust. ale nie zakładania).z.wskazały na to jaki charakter ma norma to wprowadzamy domniemanie semi-imperatywności.18. o zw. zawodowych (z. organizacjach pracodawców) + 87 i 88 : rokowania i rozmowy – regulacja MOP : : : : wolność związkowa odnosi się do pracowników i pracodawców. wynika to z podstawowych zasad prawa pracy. Zamiast nieważnego postanowienia.: zakładowa) 8 .12 z. * Rejestracja – forma notyfikacji a nie państwowego nadzoru. Osoby. – związek zawodowy powstaje z mocy uchwały podjętej przez 10 os. b) ograniczone (wstępowania. podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych. Pojęcia  Związek Zawodowy a Organizacja Związkowa (np. UWAGA : Odrzucenie wniosku rejestracyjnego prowadzi do utraty mocy obowiązującej przez uchwalę !!! Konstrukcja = moc uchwały nadaje zdolność do podjęcia pewnych działań np. przewiduje wyłączenie dyskryminacji (faworyzowania). + podręcznik!)  art.4 w podręczniku). * Rejestracja dla osób prawnych.12 ust. o informowaniu i prowadzeniu konsultacji z pracownikami  dyrektywa UE Rada Pracowników (a nie rada pracownicza!) i informowanie przez Przedstawiciela Pracowników Przedstawicielstwo związkowe (bez def. 2.3 k. udział przedstawicielstwa w tworzeniu / zmianie norm. zastosuje się odpowiednie przepisy prawa a w ich braku. Art. z.p. + relacje prawne.: prowadzenia rozmów z zakresu zbiorowych układów.12 ust. Związek zawodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu.z. o zw.p. Ważność samej uchwały bez rejestracji. część doktryny zakłada. uchwalają statut i wybierają komitet założycielski w liczbie od 3 do 7 osób.) : 10 osób posiadających prawo koalicji: a) pełne (wstępowania i tworzenia). ustala mocy uchwały dopiero oddala kwestię powstania (pogląd nr.2005 – dr W.18 k. ust. UWAGA : Konwencja nie wskazuje liczby wymaganych członków! W RP jest pewne ograniczenie = 10 osób !!! UWAGA : Zarzuca się brak nadzoru ze strony państwa. wniosek o rejestrację podstawą utrwalenia decyzji podjętej w uchwale. : nie równe traktowanie prowadzi do ograniczenia władczych ustaleń pracodawcy. lecz ją konstruuje !!! Art. które podjęły uchwałę o utworzeniu związku zawodowego. że działanie możliwe jest bez rejestracji. jednak w ciągu 1 m-ca (30dni) ma zostać złożony wniosek o rejestrację (statut + zarząd) do KRS !!! Powstanie związku pogląd na uchwałę? SN wskazuje na etapowość: * art. sporach zbiorowych. przez zastosowanie normy semidyspozytywnej trzeba ustalić korzystność i częstokroć uzasadnić.. spór zbiorowy i strajk – obrona pracowników (nie ma odpowiednika u pracodawców).  rejestracja nie jest działaniem warunkującym postanie.10.z. : 1. postanowienie nie prowadzące do dyskryminacji.zaw. i tworzenia – ust. Uziak T: Przedstawicielstwo Związkowe. art.  to nie przykład semi-imperatywności. Wykład z 25.

Strukturalne zróżnicowanie: organizacja związkowa pojęcie szersze niż związek zawodowy.251 zw. NIE MA REJESTRACJI do KRS’u. uprawnionymi są pracownicy i pracodawca !!! Od 2003r.zaw. ale są wymagania. Związek Nauczycielstwa Polskiego – organizacja branżowa. istnieje jeden Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Policji Państwowe : zatrudnienie poza pracownicze – ogranicza zdolność układową !!! Ekspansja prawa pracy – dla dobra grup poza pracowniczych prawo pracy wkracza w ich regulacje ARMIA (żołnierze) nie ma Związku Zawodowego !!! Zakładowa Organizacja Związkowa (ZoZ) -: związek zawodowy działający jedynie u jednego pracodawcy i nie posiadający struktur ponad zawodowych. organizacja zakładowa nie musi spełniać warunków dla utworzenia zw. Brak Tożsamości: ZoZ. UWAGA : zejście poniżej wymaganych 10 osób uprawnionych do tworzenia związku.przynajmniej 10 pracowników. do pracowników nie wlicza się np.“: pracownicy to nie członkowie. tworząc np. Tożsamość: związek zawodowy a Zakładowa Organizacja Związkowa (ZoZ) ? • • • • Grupa pracowników (osoby uprawnione do tworzenia zw.: federacje i konfederacje.. komórka związku zawodowego.  „. nie ma ograniczeń ilościowych dla powstania ZoZ.zaw. 2. których spełnienie daje możliwość korzystania z uprawnień ZoZ: Art. ognisko.: Straż Graniczna. który stanowi jedynie element ponad zakładowej organizacji – związku zawodowego. * konfederacja (Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych). bez emerytów). A Zakładowa Organizacja Związkowa  tworzy 10 członków (zarówno pracownicy jak i emeryci) 9 . 1. * Uprawnienia przypisane organizacji związkowej odnosi się do wszystkich stopni zrzeszenia (1-3) !!! Istnieje swoboda tworzenia związków wyższego stopnia. do członków zalicza się także emerytów i czasowo bezrobotnych. Inne grupy pracownicze np. zawodowego).. * federacja. ustawa o Policji nakłada ograniczenie na reprezentacje pracowników tej branży. stanowi bowiem komórkę a nie samodzielny podmiot. Jest to przesłanka jedynie kompetencyjna a nie organizacyjna (warunek tworzenia!). utratę kompetencji (uprawnień) przyznanych ZoZ w ustawie.. 3 stopnie zrzeszenia  ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE / PRACODAWCÓW : * związek zawodowy (NSZZ „Solidarność”). Policja  związek szczególny. Związek Zawodowy Ponad Zakładowy – statut – istnieje i przewiduje procedurę przystąpienie. NSZZ „Solidarność” – przykładem związku zawodowego posiadającego procedurę przystąpienia Zakładowa Organizacja Związkowa (ZoZ) – to część całości. Rejestracji bowiem podlega związek nadrzędny strukturalnie.. jedynie gdy statut tej organizacji to przewiduje ! Istnienie ponad zakładowej struktury związkowej. Brak wymaganych 10 pracowników powoduje na gruncie ustawy. organizacja daje bowiem możliwość zrzeszenia związków zawodowych.: emerytów. Związek Zawodowy  tworzy 10 osób uprawnionych (pracownicy. uprawnia o złożenia wniosku o jego wykreślenie z KRS’u..

P. liczebność – więcej niż 300.1517 § 4 K. decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca.z.z.  Zarząd z..135 § 2 i 3 K.24125a k.24125a K.art. Kryteria Reprezentatywności (wymogi analogiczne dla pracodawców): ogólno krajowy zasięg.z.24125a K. – dopiero odnośniki wskazują na rozróżnienie !!! (w myśl ust. o komisji trójstronnej) a Organizacja Związkowa Reprezentatywna Organizacja Reprezentująca Pracowników. 4. 9 !!! w jednej sekcji liczy się max 100. uwzględniony może być tylko jako członek jednej wskazanej przez niego organizacji związkowej.. Art. nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni. jako silniejsza reprezentacja pracowników !!! Zoz (art. UWAGA : Reprezentatywność w rozumieniu układów zbiorowych – jest to odmienna instytucja. z. o z.P. w liczbie nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy albo liczba pracowników ustalona zgodnie z ust.P.o. Forum Zw. a także okresów rozliczeniowych ..24117 § 1 pkt 1. stąd tez ma własną zakładową organizację związkową. których zasięg przekracza więcej jak 50% sekcji Państwowej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej. § 3. Jednostkowe tak W sprawach jednostkowych organizacja 10 ..z.000 (spełniają : NSZZ „Solidarność”.7 z. OPPZ.z..32. o z.3 z.30. planu urlopów lub regulaminu pracy.z. regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  kryteria stwierdza w orzeczeniu sąd.  Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania. nie spełnia wymogów reprezentatywną jest organizacja zrzeszająca największą liczbę pracowników.o.P. Art. są promowane przez ustawodawcę.  Reprezentatywną jest organizacja związkowa (rozumienie reprezentatywności) : 1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną w art. reprezentatywnej w rozumieniu art.z.• Rozdział III ust. pod warunkiem że zrzesza ona co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u pracodawcy. reprezentacja w tym przypadku różni się formą dla do której się stosuje !!! UWAGA : Organizacje reprezentatywne dostają dodatkowe uprawnienia. oraz wykazu prac .z. lub 2) zrzeszająca co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.§ 1 i 2. Zawodowych). po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. . wskazuje pracodawcy pracowników podlegających ochronie.)  KOMPETENCJE w ust.o. organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art.000 osób.o. jest 17 pozycji a więc min. on też dokonuje ich weryfikacji co 4 lata UWAGA : Część uprawnień z ustawy o komisji trójstronnej jest zapisana jedynie dla danych organizacji reprezentatywnych !!! ZoZ reprezentatywna –u jednego pracodawcy tylko jedna zakładowa organizacja związkowa może mieć taki charakter !!! ale w firmie ORBIS każdy pracodawca zachował swoją odrębność. (pyt. uwzględnia się wyłącznie pracowników należących do tej organizacji przez okres co najmniej 6 m-cy przed przystąpieniem do rokowań w sprawie zawarcia układu zakładowego.129 § 2 i art. 3) jeżeli żadna z z. W razie gdy pracownik należy do kilku z. regulaminów nagród i premiowania. Art.p.24): Zbiorowe (grupowe) Reprezentacja pracowników zakładu.art.z. Przy ustalaniu liczby pracowników zrzeszonych w z.5 ust. wszechstronność – zatrudnienie pracowników.

: „.75 – utrata mocy obowiązującej przez wszystkie akty wykonawcze poza rozporządzeniem !!! UWAGA : Ustawodawca powołuje się w ustawie na akt odwołany. na egzaminie prawidłowa odpowiedź to:  z wykładni gramatycznej przepisu wynika.120 poz.9 k. np.p.  dyskusje o „źródłach prawa powszechnie obowiązującego”.30. pracodawca powinien zasięgnąć inf. nr. ma ochotę reprezentować) negatywna wolność związkowa. w przypadku przedsiębiorcy prywatnego roszczenie kierowane jest do państwa o odszkodowanie za nie wprowadzenie przez niego norm z dyrektywy.87 : Konstytucji a art. a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych.. określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Przepisy Prawa Pracy (art.U..1 k. rozporządzenia wykonawcze oraz akty prawa miejscowego + UE) Art. informacje i konsultacje oraz ochrona zdrowia i życia.2000r. na co ta musi wyrazić zgodę (org.z. choć źródłem Konstytucyjnym nie są to funkcjonują tak. jest to konkretne zapytanie na chwile przed działaniem..XII. niż wymienione w Konstytucji (Konstytucja.2005 – dr W.1268 : art. ustawy. ratyfikowane umowy międzynarodowe. Prawo Europejskie – źródło (pierwotne: pisane i niepisane / wtórne) ponad narodowe. podostaje w niezgodzie z orzecznictwem SN.59. podejmuje współpracę z pracodawcą !!! (Faza Współdziałania). W sprawie uznania statutów za źródło prawa pracy wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny. (Faza Informacyjna) .2 1 z..” 22. przewiduje że pracownik może nie chcieć być reprezentowanym.p. regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. o z.: odwołanie od zarządzenia (choć uchylonego). ta ma 5 dni na odpowiedź.w razie braku reprezentacji po stronie pracownika (art. jakby nim były. na egzaminie wiedza z zakresu – organizacja zakładowa a organizacja miedzy zakładowa !!! Wykład z 08.21 ust.członków jak i pracowników związkowa ujmuje się zasadniczo za swoimi członkami. „dyrektywy” – Regulują 3 grupy spraw: równe traktowanie pracowników.to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych. 20 pracowników może reprezentować 500 Nie zrzeszony ma możliwość bycia pozostałych reprezentowanym.). chodzi o obowiązywanie innych form tworzenia prawa. postulat – czy pytanie może być zbiorcze czy musi być zindywidualizowane? SN: w orzeczeniu – zapytanie może mieć charakter zbiorczy  SKANDAL : doktryna nie aprobuje !!!. Kierowane są do ustawodawcy (państwa) zawierają skonkretyzowane wzorce porządnego zachowania przedsiębiorcy państwowego. można 11 .organizacja reprezentująca pracownika w indywidualnej sprawie pracownika.9. W Podręczniku podstawy Art. Pytamy jednorazowo – kto – na „dłuższy czas”.z.  Dz. prawo wspólnotowe ma prymat przed systemem wewnętrznym. źródła prawa pracy. Uziak T: Źródła Prawa Pracy PODSTAWOWE (systematyka). akty wykonawcze oraz specyficzne (autonomiczne) źródła: art. chęć taką musi zgłosić do Zoz (upoważnienie).2 : Konstytucji – układy zbiorowe i inne porozumienia.p. zbiorowe prawo pracy.11. zmiana.  30.9 k. że zapytanie ma charakter indywidualny. .) – ustawy. należy uznać że tym samym wpisał go („ten brak”) do ustawy. o reprezentacji u ZoZ.

772 k. ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania (obligatoryjnie).P.p. nie zostało przewidziane – interpretacji podlega akt normatywny a nie oświadczenie woli !!! Porozumienie zawarte bez upoważnienia ustawowego = umowa na rzecz os. z art. : regulamin płacy jest w przypadku braku układu zbiorowego i zatrudnienia przez pracodawcę 20os.: ustawa z 13. „o grupowych zwolnieniach” poszerza regulacje zawarte w K.9.: układy zbiorowe. Charakter normatywny mogą uzyskać przez włączenie do porozumienia zawartego w oparciu o art. o pracownikach służby cywilnej.5 k.p.2000r. w ten sposób można uzupełnić stosunek pracy . podaje się: sytuację. nie ma obowiązku zawarcia pakietów.9.1 k.64 k.: prawo spółdzielcze – określenie w nim obowiązków pracowniczych (normuje sferę stosunku pracy) jest konieczne.spół. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników. różnica ta istnieje z woli ustawodawcy !!! WARUNKI TWORZENIA – w ust.1(5) pr. § 2.p.c.. na końcu : zobowiązanie dotyczy podmiotów a nie tylko samego stosunku pracy (szerokie ujęcie!) Statuty – przewiduje np. ustalając odrębne lub nowe regulacje (art.261 ust. : (treść relacji) w zw. – układy zbiorowe. co nadaje im moc źródła prawa pracy (SN).5.c.2 – kodeks SPECYFICZNE źródła prawa pracy – art.9 k. nie jest to nawet oświadczenie woli z art.uznać za istniejącą tę cześć. Nie jest źródłem prawa w rozumieniu art. : orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli pracodawcy. gdy się podpisze(?) art.9. Akty wykonawcze – DZIŚ – jedynie Rozporządzenie !!! Ustawy specyficzne uzupełniające istniejące ustawy. który określając warunki nabywania i utraty członkostwa. szczególnej – nr. jeżeli wypowiada się jedynie w sprawach organizacji i funkcjonowania nie jest źró dłem prawa w rozumieniu prawa pracy ! Przykładem jest statut spółdzielni pracy.).c. o zwolnieniach (SN) Art.p.p. • pracodawca zaś oświadczy są wolę w pakiecie. aby można było uznać go za źródło prawa. regulaminów oraz statutów : mówi się o POSTANOWIENIACH a nie przepisach.1 k. ograniczają działanie K.III.c. formę.p.P.  art. porozumień. o z.56 k.1 – przypada pragmatyce zapisanej w ust.) art. wszystko to co w ust. – nr. porozumienie. Pakiety socjalne (umowa społeczna) – nie mają oparcia w ustawie. Istniejąca pragmatyka poprzedza rozwiązania z kodeksu.z. np. 1. W stosunku do: układów zbiorowych.p. Wn: na mocy przepisu w art.5 k. ustawy dla grup zawodowych (pragmatyka zawodowa). Art. podmiot.p. : • stroną pakietu nie jest pracodawca (inwestor). W 12 . decyduje o powstaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy art. • spory zbiorowe i naciski • pakiety w wyniku tego włączane są do układu zbiorowego. przedmiot (pragmatyka) + oparcie na ustawie – dział 11 k.1 k. itd..56 k.3 (k. nie objętych zakładowym ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom w § 3.3 ust. o której wspomnienie mające charakter wpisu znalazło się w ustawie (na zasadzie uniknięcia potrzeby przepisania treści z zarządzenia do ustawy). Sprawy nienormowane pragmatyką rozpatruje się zgodnie z zapisem w k.).p. regulamin. statut.: karta nauczyciela. np. orzeczenie ustalające zastępuje oświadczenie woli pracodawcy.

: Regulamin pracy. Regulaminu nie wprowadza się. § 2. (dopuszczalne jest współistnienie regulaminu wynagradzania i układu zbiorowego). regulaminu stosuje się § 2. art. pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania (może wskazać na metodę wynagradzania oraz przewidywać waloryzację płac. Regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób umożliwiający określanie. a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej. 2) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy. Nie dopuszczalne jest aby pracodawca tworzył własne katalogi sankcji oraz procedury stanowiące o dodatkowych dolegliwościach – złamanie przepisu jest wykroczeniem ! art.1 k. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 2 tyg. 24126. art. : regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.24112 § 2. art. od dnia podania go do wiadomości pracowników. : regulamin pracy jest wymagany w przypadku zatrudnienia 20 os. regulamin pracy ustala pracodawca. gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. a także w przypadku. Pracodawca jest 13 .24113 oraz art. Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. indywidualnych warunków umów o pracę. jeżeli w zakresie w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników. § 4. powinien ustalać w szczególności: 1) organizację pracy. od dnia podania go do UWAGA: Regulaminu nie wprowadza się w państwowych jednostkach sfery budżetowej.o. § 5. ani osób zarządzających zakładem – art. Jeżeli u danego pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania. w sposób przyjęty u danego pracodawcy.108 z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników. bez względu na charakter ich zatrudnienia pełen/ połowa etatu.p. Aby regulamin był aktem normatywnym wymagane jest przeprowadzenie konsultacji) art. 9) przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. miejsca i czasu dokonywania wypłat). określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy. Regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach stosowanych zgodnie z art.p. które wiąże się z wykonywaną pracą.1 k. (Regulamin bez względu na tryb ustanowienia zawsze jest aktem jednostronnym.p. § 2. 7) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego. Regulamin nie obejmuje podmiotów z art.1041. 4) porę nocną.p. 1043. § 2. 8) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. wiadomości pracowników.p.z.1 k. w art.24126 § 6.104. 7a) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe. w sposób przyjęty u danego pracodawcy.239.239 § 3. O konieczności wypowiedzenia zmieniającego przy wprowadzaniu mniej korzystnych warunków stanowi k. na jego podstawie.p. pracodawcy działa z. W razie nie uzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie.p. : Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. § 3. w których system płac jest normowany układem zbiorowym lub rozporządzeniem (odmiennie jak w samorządowych jednostkach).104 k. czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia.1042. 24113 art. § 1 k.. § 2.2 k. nie określa się w nim terminu. 5) termin. 6) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom.regulaminie wynagradzania. warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu. wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały.3 k.p. : Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tyg. miejsce. art. Do odpowiednio przepisy art. w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym.

p.rada dla organizacji zawodowej.1 k. Art. Uziak T: Źródła Prawa Pracy c.9. kasacja do SN).brak porozumienia organizacji reprezentatywnej przez 30 dni daje możliwość działania pracodawcy w oparciu o opinie (nie wiążącą).wpisanie do układu zbiorowego nadaje im rangę normatywną. Uzgodnienie stanowi uprawnienie stanowcze. Art. lub pracownikiem reprezentującym interesy załogi.1 k.p.z. zw. o z.59.. => regulamin jest wprawdzie uzgadniany ze związkami zawodowymi.p. (regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony).nie zawsze mają rangę normatywną. 14 . regulacja podobna do tej z art.1 k. : normy  zasada uprzywilejowania pracownika (pyt.obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy – oświadczenie do akt.12): korzystanie z aktu zawsze korzystniejszego.18. UWAGA : Specyficzny akt nie może być mniej korzystny od ust. układy oraz statuty rozpatrywane są na jednym poziomie (ta sama racja). – wspólna reprezentacja kilku działających organizacji u jednego pracodawcy ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na proponowany regulamin.d.9. . a akt wewnętrzny poza ustawowy rozumiany wmyśl art.jednostronnie. określa on sposób przeznaczania środków z funduszu na cele i rodzaje działalności soc.2 Konstytucji wskazuje na rokowania i porozumienia – nie jest to w prawdzie konkretne wsparcie ustawowe.art. stanowi działanie wbrew ustawie !!! UWAGA : Regulaminy są różne  najważniejsze są te wskazane przez kodeks pracy – płacy i pracy Ust..30.p. lecz formalnie jest to akt jednostronny.j oraz zasady i warunki korzystania z takich usług i świadczeń. . a co gdy jest to np. Na egzaminie ważne jest.: 10 osób ? Nie jest to wtedy akt ustawowy. . UWAGA : Powyżej 20 osób – OBOWIĄZEK. aby uchwycić istotę przepisu !!! Pakiety socjalne: .2005 – dr W. : układ zakładowy nie może być groszy niż międzyzakładowy. Uzgadniany jest z org. gdy termin tez przekroczył związek zawodowy. zakres stosowania.2 k. która jednak znajdowała zastosowanie przy postanowieniach umów / aktów - Układ zbiorowy – podlega rejestracji. UWAGA : Pracodawca bez uzgodnienia nadaje regulamin łamie prawo !!! SN : naruszenie procedury tworzenia aktu prawa nie uprawnia do uznawania za źródło prawa pracy. ma w prawie pracy pierwszeństwo zastosowania przed aktem hierarchicznie wyższym.24126. 1042.p. akty specjalne nie mogą być mniej korzystne układy i porozumienia. ale może być korzystniejszy – reguła: akt normatywny hierarchicznie niższy. ma ona charakter poprzedzającej kontroli prawnej – braki prowadza do uchylenia. Art. nie ustalać terminu . brak odpowiedzi w terminie = opinia !!! . akt niższy nie może być mniej korzystny. NIE WIĄŻE (Gdańsk. lecz korzystniejszy dla pracownika. o zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – art. nie stanowi zatem źródła prawa pracy. gdy pracodawca zatrudnia 20 pracowników i więcej. ze względu na zbyt dużą ogólność zapisu.4-5 ust. racja ta sama.11.2i3 k.8 – regulamin funduszu ma charakter obligatoryjny. Wykład z 15.

ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) zw. 5.ust. : Zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych. których podstawowy rodzaj działalności określony jest w 1 sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) .3 pkt 1.Reprezentatywność organizacji związkowej w myśl ustawy o komisji trójstronnej – w przypadku pracodawcy powstaje problem.1. Art. ust. ale MOP dopuszcza ich różnicowanie ze względu na wielkość organizacji związkowej. które przystąpiły do rokowań. zawodowe. : wszystkie związki będące w układzie (podpisały go) w tym i nie reprezentatywne.p. UWAGA : Związki są wprawdzie traktowane równorzędnie.6.: układ zawarło wprawdzie 6 organizacji a teraz pozostały 4. 4. układy pondzakładowe (3m-ce). o której mowa w przepisach o statystyce publicznej. Okręgowy Inspektor Pracy – rej. Art. narodowej. co podlega zgłoszeniu do rejestru układów.p. które spełniają łącznie następujące kryteria: 1) zrzeszają. o z. z głosem doradczym. oraz ust. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego : Art.000 członków organizacji związkowej będących pracownikami zatrudnionymi w jednostkach gosp. W ⁄ 5 (obu przepisów) – mowa jest o podpisaniu. związkowych niespełniających kryteriów z ust. 3. Przy ustalaniu kryterium liczebności . Za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się również ogólnokrajowe zw. Art. z zastrzeżeniem ust. wszystkie organizacje. Organizacja nie reprezentatywna w żaden sposób nie może zablokować zawarcia układu !!! Organizacja powstała po zawarciu układu -: A) reprezentatywna – oświadcza stronom tego układu że chce przystąpić i wstępuje. która z organizacji może zablokować przygotowywane porozumienie. np. : Stronę pracowników w Komisji reprezentują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych. B) nie reprezentatywna – przystąpienie do istniejącego układu jest możliwe po uzyskaniu zgody od wszystkich dotychczasowych stron układu. mają możliwość zablokowania zmiany układu. i zawodowych. więcej niż 300..24116 i 24125 k. to owe 4 będą decydować. układy międzyzakładowe (1 m-c) UWAGA : Organizacja niereprezentatywna i reprezentatywna przy realizacji układu są identycznie unormowane !!! Organizacje reprezentatywne  k.2 k.p.2419. przedstawicieli związków zawodowych i org. Reprezentatywnymi są Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych.z. 3 i 4 oraz przedstawicieli org.przepisy o statystyce publicznej. musza podpisać końcowe porozumienie !!! Ewentualne zmiany układu wymagają zgody wszystkich istniejących stron układu.p. o Trójstronnej Komisji ds. do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące układu. społ. gdy przynajmniej jedna organizacja reprezentatywna przystąpiła/ podjęła negocjacje.000 członków będących pracownikami. których podstawowy rodzaj działalności określony jest w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). – rokowania prowadzi się. o komisji trójstronnej !!! Reprezentatywność w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001r. Strona pracowników może zapraszać do udziału w pracach Komisji.2419. uwzględnia się nie więcej niż po 100. 2. 4. UWAGA : Minister Pracy – rej..1 k. 2) działają w jednostkach gospodarki narodowej. zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje). bez względu na brak reprezentatywności. 15 .

regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. więcej niż 300. z głosem doradczym. uwzględnia się nie więcej niż po 100. w którym działa więcej niż jedna org.Art. każda z nich broni praw i reprezentuje interesy swych członków. o post. który wydaje w tej sprawie orzeczenie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Pracownik niezrzeszony w zw. których podstawowy rodzaj działalności określony jest w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).4i5 ust.7 ust. ma prawo do obrony swoich praw na zasadach członka związku. 21.c.p.z. związkowa wyrazi zgodę na obronę jego praw pracowniczych. 3 i 4 oraz przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych. związkową w sprawach dotyczących tych pracowników. Reprezentatywnymi są: Konfederacja Pracodawców Polskich. Wnioski organizacji pracodawców . narodowej.z. o informację o pracownikach korzystających z jej obrony. który wydaje w tej sprawie orzeczenie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. o związkach zawodowych Art. jeżeli wybrana przez niego zakładowa org. W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. : W zakładzie pracy.4 k. Przy ustalaniu kryterium liczebności w ust.30. 5.6 ust. nieprocesowym. 4.000 pracowników. decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca. planu urlopów lub regulaminu pracy.p. o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.000 pracowników zatrudnionych przez pracodawców zrzeszonych w organizacji pracodawców.2 i art. a także okresów rozliczeniowych .129.art. związkowe. po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk. mogą tworzyć wspólną reprezentację związkową. W sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów pracowników org.1517. 2. przedstawicieli organizacji pracodawców niespełniających kryteriów w ust. 3 pkt 1. 2. 16 . oraz wykazu prac w art. o z. zw. pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej org.3. o post. : Stronę pracodawców w Komisji reprezentują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców. 3. 2) mają zasięg ogólnokrajowy. regulaminów nagród i premiowania.8. których podstawowy rodzaj działalności określony jest w 1 sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD . 2. w trybie przepisów K.p. : Wnioski organizacji związkowych .przepisy o statystyce publicznej.o. Strona pracodawców może zapraszać do udziału w pracach Komisji.art.1. związkowymi. związkowa. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych i Związek Rzemiosła Polskiego. z zastrzeżeniem ust.135. zgodnie z przepisami ust. 2 i 3 k. – rozróżnia uprawnienie ze względu na reprezentatywność !!! Reprezentatywność w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. org. nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni. aby była uznana za reprezentatywną. o stwierdzenie ich reprezentatywności rozpatruje Sąd Okręgowy w Warszawie. Nieudzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową org.1. Za reprezentatywne uznaje się również organizacje pracodawców. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez każdorazowo wyłanianą do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie zawarte przez org. Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania.p. 4.1.z. kodeks pracy Warunki dla organizacji ponadzakładowej. o stwierdzenie ich reprezentatywności rozpatruje Sąd Okręgowy w Warszawie. 3. W sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z org.24125a k.1 i 2.3.30.7. które spełniają łącznie następujące kryteria: 1) zrzeszają pracodawców zatrudniających.c.art.. nieprocesowym. związkowe albo org. Art. 4. w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z z. 3) działają w jednostkach gosp. 5.p. UWAGA : art. Reprezentatywność w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r.. organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko. w trybie przepisów K.

z. uwzględniony może być tylko jako członek jednej wskazanej przez niego. o postępowaniu nieprocesowym. pod warunkiem że zrzesza ona co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u pracodawcy. może przed zawarciem układu zakładowego zgłosić uczestnikom prowadzącym rokowania w sprawie zawarcia tego układu pisemne zastrzeżenie co do spełniania przez inną zakładową org. zakładowa org. zw. lub 3) zrzeszająca największą liczbę pracowników. Art. lub 2) zrzeszająca co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy. § 2. zaw.c. przez okres co najmniej 6 m-cy przed przystąpieniem do rokowań w sprawie zawarcia układu zakładowego. § 3. nie ma tu pełnej alternatywy !!! : Alternatywa miedzy 7 i 10. występuje do Sądu Okręgowego w Warszawie. w innych układach może nie mieć tej cechy !!! Reprezentatywność z art.. i zrzeszenia (federacje) zw.24117. zw.p.24125a  7% Dla układu ponadzakładowego  10% : Spełnienie wymaganego % uruchamia wielkość .p.c. najliczniejsza spośród zawierających dany układ zbiorowy. uwzględnia się wyłącznie pracowników należących do tej org.. reprezentatywną jest organizacja zrzeszająca największą liczbę pracowników.24125a. gdyż działa ona u kilku pracodawców. związkową kryteriów reprezentatywności z § 1 i 2. nie ma znaczenia wielkość (liczebność) ona nie daje ilości członków. Uziak za globalnością!) – w rozstrzygnięciach SN sprawy nie poruszono. W razie gdy pracownik należy do kilku zakładowych org. gdy osiągnięto już % !!! : Tak traktowana reprezentatywność organizacji międzyzakładowej.p.p. związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. aby była uznana za Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja 1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej org. choć na gruncie reprezentatywności nie jest rozstrzygnięte (dr.o.organizacja najliczniejsza. Przy ustalaniu liczby pracowników zrzeszonych w z. Warunki dla organizacji reprezentatywną.z. w trybie przepisów k. Org. w trybie przepisów k.p. nie mniej niż 10.§ 1 i 2. .1 k. : związkowa: zakładowej organizacji związkowej. dla konkretnego układu.Art. W przypadku stwierdzenia reprezentatywności ogólnokrajowej orga. prawo zgłoszenia zastrzeżenia przysługuje również pracodawcy.a związkowa z § 1 pkt 2 i 3. : Monopol Związku Zakładowego – na zawarcie układu zbiorowego (zdolność układowe) 17 . W przypadku w § 4. § 2.p. nieprocesowym. § 3. organizację w prawdzie na logikę winno się traktować globalnie.1(1) k. § 5. § 4.24117. uważana jest za reprezentatywną. występuje do Sądu Rejonowego . związkowych.000 pracowników. Zakładowa org.sądu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy z wnioskiem o stwierdzenie jej reprezentatywności.1 k. międzyzwiązkowej (konfederacji) z mocy prawa stają się reprezentatywne wchodzące w jej skład ogólnokrajowe zw.z nie spełnia wymogów w § 1. dla których ma być zawarty określony układ ponadzakładowy. UWAGA : Reprezentatywność ujęta alternatywnie (3 cechy) w k. : Reprezentatywną organizacją związkową jest ponadzakładowa organizacja związkowa: 1) reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych lub 2) zrzeszająca co najmniej 10 % ogółu pracowników objętych statutem. wobec której zostało zgłoszone zastrzeżenie. o post. Sąd wydaje w tej sprawie orzeczenie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Z wnioskiem o stwierdzenie reprezentatywności ponadzakładowa org. który wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli żadna z z.p.

jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy.1 k.od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez jedną ze stron w ciągu: 1) 3 miesięcy .w odniesieniu do układu ponadzakładowego. można tu wszystko zawrzeć.772 i 104 k.240. 2) ze strony pracodawców właściwy statutowo organ org.p. § 2. :  układ i regulamin pracy określają sprawy „techniczne” związane z wykonywaniem pracy. nie tworzyli organizacji). pracodawców . : Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy zawierają (pyt. § 2. Układ = UMOWA a zatem istnieją części: a) obligacyjna.Art. b) umowna art.w odniesieniu do układu zakładowego § 3. itd. Układ zawiera się z ministrem lub organem wykonawczym JST. • TREŚĆ UKŁADU ZBIOROWEGO – zakres przedmiotowy (pyt. do 31. 2) wzajemne zobowiązania stron układu. § 3. Układ zawarty zgodnie z prawem podlega rejestracji . choć go nie wyklucza (może istnieć równolegle). Układ nie może naruszać praw osób trzecich.p.19) Art. UWAGA : sfera możliwości tworzenia i kształtowania treści stosunku pracy. 2) układów zakładowych przez właściwego okręgowego inspektora pracy.3.p.240.24114.  rejestrowane układu. przedsiębiorca nie zrzeszony (pracodawcy będący państwowymi lub samorządowymi jednostkami sfery budżetowej) może przystępować do układu. ale co z pracodawcą nie prowadzącym działalności gospodarczej (do 2003r. wypłat.: nagród. te akty są bowiem bardziej podatne na zmiany – art.: sprawy pracownicze. np.p. Układ może określać inne sprawy. socjalne Cześć NORMATYWNA – 1) treść pracownicza.2008r. § 1. w tym dotyczące stosowania układu i przestrzegania jego postanowień.1(2) oraz wskazuje się na okres wypowiedzenia (norma dyspozytywna) – art. inne kwestie z poza stosunku pracy. 2) 1 miesiąca .2417. : Układ określa: 1) warunki. nie uregulowane w przepisach prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący.18): 1) ze strony pracowników właściwy statutowo organ ponadzakładowej organizacji związkowej.w imieniu zrzeszonych pracodawców.  układ zasadniczo zastępuje regulamin płacy. np.24011 k. Jeżeli postanowienia układu są niezgodne z prawem.1 k. określająca wzajemne zobowiązania stron – art. sytuacje uchylające / powodujące wygaśnięcie układu (pyt. 2) treści poza pracownicze !!! Układ zbiorowy nie wyklucza powołania regulaminu wynagrodzenia lub regulaminu pracy.XII. : • organizacja pracodawców ma zdolność układową. Układ podlega wpisowi do rejestru prowadzonego dla: 1) układów ponadzakładowych przez ministra właściwego do spraw pracy. organ uprawniony do jego rejestracji może: 18 . Część SOCJALNA – zasadniczo nie występuje w układzie (inne sprawy z poza stosunku pracy). : Regulamin oparty na ustawie doprecyzowuje postanowienia układu : Regulamin wynagrodzenia może być rozbity na różne cząstkowe regulaminy.20).

ale gdy jedna z grup została wyłączona? Katedra twierdzi że działa automatyczne wypowiedzenie warunków u każdego z pracowników !!!! UWAGA : Wejście do stosunku pracy niekiedy wymaga wypowiedzenia przez pracodawcę (Katedra nie akceptuje) !!! UWAGA : Zmiana ustawy (aktu normatywnego) automatycznie wpływa na sytuację prawną art. Osoba mająca interes prawny może. który układ zarejestrował. § 55. 13nastki. wynikające z układu wykreślonego z rejestru układów.1) za zgodą stron układu wpisać układ do rejestru bez tych postanowień.56 k. nie krótszym niż 30 dni. organ rejestrujący wykreśla układ z rejestru układów. W razie stwierdzenia. Wypowiedzenie – oświadczenie pracodawcy – konieczne jest.24013 k. W razie gdy: 1) strony układu nie przedstawią w wyznaczonym terminie. wystąpić do organu. np.p.c. dokumentów i wyjaśnień . z zastrzeżeniem.p.c. organ uprawniony do rejestracji układu odmawia jego rejestracji. § 51. chyba że ich usunięcie nie jest możliwe.4. gdyby nastąpiła zmiana układu na niekorzyść pracowników.24113 § 2 zdanie drugie stosuje się – „. organ rejestrujący wzywa strony układu do usunięcia tych nieprawidłowości. § 4. o postępowaniu nieprocesowym. w terminie 90 dni od dnia zarejestrowania układu. : akt normatywny (ustawa w rozumieniu art.: dodatkowe świadczenia rodzinne. nr..44 z 2005 roku !!! – określa sytuacje układu na niekorzyść. obowiązują do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków. 2) stronom układu zakładowego . że został on zawarty z naruszeniem przepisów o zawieraniu układów zbiorowych pracy. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.do Sądu Okręgowego .p. § 54.do właściwego dla siedziby pracodawcy sądu rejonowego sądu pracy. Jeżeli strony układu nie wyrażą zgody na wpisanie układu do rejestru bez postanowień niezgodnych z prawem lub nie dokonają w terminie odpowiednich zmian. wypowiedzenia postanowień starego układu. Zastrzeżenie powinno być złożone na piśmie i zawierać uzasadnienie.§ 52. W ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia o odmowie rejestracji przysługuje odwołanie: 1) stronom układu ponadzakładowego . dla zmiany. Organ rejestrujący w ciągu 14 dni po otrzymaniu zastrzeżenia. że układ został zawarty z naruszeniem przepisów o zawieraniu układów zbiorowych pracy. UWAGA : Wielość elementów z umowy stosunku pracy pochodzi wprost z ustawy. nie krótszym niż 30 dni.. – orzecznictwo SN (białe) – s. Elementy wynagradzania: a) ZASADNICZY + b) Dodatek Stażowy + Usuniecie dodatku. wzywa strony układu do przedstawienia dokumentów i złożenia wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia zastrzeżenia. lub 2) strony układu w wyznaczonym terminie.) może kształtować stosunek prawny. : Sąd rozpoznaje sprawę w trybie przepisów k. § 52. § 53. lub usunięcie tej nieprawidłowości nie jest możliwe. regulacje wypłat w budżetówce. Uchwała 7 sędziów z Września 2004r. ale nie powodujące zmiany w wynagrodzeniu nie prowadzi do pogorszenia sytuacji 19 .przy wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków takiej umowy lub aktu. art. : przy układach istnieje konieczność wypowiedzenia bardziej korzystnego uregulowania. 2) wezwać strony układu do dokonania w układzie odpowiednich zmian w terminie 14 dni.§ 53. Przepis art. § 5.Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.9 k. nie usuną nieprawidłowości . Warunki umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.”.

24113 § 2 zd. ale dr Uziak się nie zgadza.+ SN : uznał że zmiany w dodatkach (zmieniają). UWAGA : Gdy nowy pracodawca ma mniej korzystne warunki to może wypowiedzieć warunki wynikłe z regulaminu wynagrodzeń.261 ust.p. 2418. gdyż przepis ten jest wyjątkowy. wymagają wypowiedzenia dodatku.24113.z.24113 k.) : art. jest obowiązany stosować postanowienia z układu zbiorowego zawartego między poprzednikiem a pracownikami. nie pogorszenie sytuacji pracownika. zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. przepisy § 1-3 stosuje się do układu zakładowego. o z. stosuje się. gdyż akt ten jest aktem zakładowym. Po upływie okresu stosowania dotychczasowego układu wynikające z tego układu warunki umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy stosuje się do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków. Jeżeli pracownicy przed ich przejęciem byli objęci układem ponadzakładowym. stosuje postanowienia układu dotyczące tych os. ⁄ 5 odsyła do art. Przepis art. którym byli objęci przed przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Postanowienia tego układu stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części. : W okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu. Porozumienia zbiorowe – SN: uznał że art. art. nowy pracodawca nie ma wobec niego żadnych obowiązków !!! UWAGA : Regulamin wynagradzania (z miejsca) i układ zbiorowy (po roku)  WYPOWADA SIĘ  kiedy zaczyna się wypowiadać warunki : układ rozwiązany ale brak ustaleń co do nowych !!! (pyt. drugie stosuje się.p. których obecnie przyjął.p. Jeżeli w przypadkach w § 1.2418 k.p. § 3.1 k.p.. zmiana niekorzystna w regulaminie wynagrodzeń wymaga wypowiedzenia tego postanowienia. : nowy pracodawca przejmując całość/ cześć zakładu od dotychczasowego pracodawcy. przez okres j1 roku od dnia przejęcia. Pracodawca może stosować do tych pracowników korzystniejsze warunki niż wynikające z dotychczasowego układu. chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.24113 k. UKŁAD NIE OBOWIĄZUJE  nowy pracodawca nie jest stroną układu! on jedynie honoruje stare postanowienia. także nie może stosować się do innych aktów – Wyjątków się nie uogólnia !!! UKŁAD WEWNĄTRZ ZAKŁADOWY (art. obowiązującym u nowego pracodawcy. : regulamin wynagradzania.772 k.p. : Korzystniejsze postanowienia układu. nowy pracodawca przejmuje również inne osoby objęte układem obowiązującym u dotychczasowego pracodawcy. § 2.1 k.22) 20 . + 231 k. gdyż rekompensata pieniężna pokrywa brak dodatku ! : ograniczenie wypowiedzenia : art. UWAGA : Art. § 4. stosuje postanowienia (warunki) sam nie będąc stroną !!! Przez rok pracodawca nie musi wprowadzać nowych (swoich) warunków wynikłych z jego regulaminów / już istniejącego układu zbiorowego. który został usunięty + Dr Uziak – logika. Przy wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków takiej umowy lub aktu.p. z dniem jego wejścia w życie. § 2.

Art.z.przypadki nie ekwiwalentności określa ustawa. • urlopy „okolicznościowe” z zachowaniem wynagrodzenia . : przestój – brak winy pracownika.p. Sformułowanie zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę : . Ryzyko socjalne: (pyt.p.wzajemność świadczenia : praca = wynagrodzenie.art. Wykład z 22. zawłaszczanie efektów.31 ust.82 k.uczestnictwo pracownika w ryzyku.z.efekt nie przystosowania przynosi ujemny skutek. : zasadnicze świadczenia podstawą relacji prawnej (pracownik / pracodawca).11. np.: art.81.2) . co nie znaczy że nie obciąża pracownika. I. . Ryzyko gospodarcze: (pyt. złożony z wielu konstrukcji (elementów działań).To pracodawca może natychmiast wypowiedzieć stare.92 k.dobór pracownika przez pracodawcę. . Zasadniczo ryzyko pod stronie pracodawcy.: pogrzeb w rodzinie.92 k.czasem kodeks nie musi regulować wynagrodzenia i odsyła do układu zbiorowego. Praca dobrowolnie podporządkowana – relacja podporządkowania. ciągłość i trwałość – stosunku (prawnego) pracy – jednorazowe czynności konieczne do wypełnienia zobowiązania. np.p. określa warunki zwolnienia z zachowaniem prawa i zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy. np. : nadmiar regulacji w K. określenie warunków. ryzyko techniczne – brak prądu – wynagrodzenie wypłacane jedynie w części.2005 – dr W.: mimo braku pracy przyznaje wynagrodzenie. wypowiedzenie zmieniające odwołując się do regulaminu / aktu nie uzgodnionego z pracownikami nie ma żadnego normatywnego uregulowania  Działanie NIELEGALNE (bo przedwczesne). Uziak T: Charakterystyka Stosunku Pracy Art.2) • wynagrodzenie za okres usprawiedliwionej nieobecności – art. . • 2 dni przysługujące na dziecko do lat 14. • prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie ZoZ – art. III.kwestia zakresu wynagrodzenia.p.2) • za wynagrodzenie a nie efekty pracy (staranne działanie a nie rezultat) • wynagrodzenie zależne od pracy wykonywanej a nie od obrotu towarami wytworzonymi.1 k. . przepis powinien być przy urlopach !!! Ryzyko stanowi odejście od ekwiwalentności świadczeń. UWAGA : Stosunek Pracy jako stosunek zobowiązaniowy prawa pracy (teorie rozstrzygnęły wiele kwestii) POWSTANIE (stosunku pracy) 21 . . normatywne uregulowanie znajduje się w przepisach ustawy. • choć mogą być dodatki do wynagrodzenia zależne od zysku (podzielenie się ryzykiem z pracownikiem) • system wynagradzania dla różnych pracowników z tej samej branży stanowi o dzieleniu się ryzykiem i zyskami.p. dobrowolność. powtarzalność czynności i składania oświadczenia woli. – rozporządzenie z Maja 1986r. Praco choć wadliwa winna być opłacona. określa warunki wypłaty za wadliwą pracę bez winy pracownika.P. . II. Ryzyko osobowe: (pyt.221 k.

jeżeli nie określono inaczej. Pracownik wprawdzie może się zwolnić od nowego pracodawcy. itd.32. np.p.A.: art. jako złożonego należy każde wykonywanie pracy oraz funkcjonowanie w grupie (załodze).z.: bank z oddziałami – kto jest pracodawcą? Odp. a jedynie uprawnienie nie będące elementem stosunku pracy (art. mająca ukończone 18 lat. B. Przekształcenie pracodawcy (art. : W ust. a nie pracodawcą !!! Np. pracodawca zaś ma obowiązek przez rok stosować istniejący u poprzedniego pracodawcy układ zbiorowy. są oni jedynie przedstawicielami prawodawcy. W tym przypadku data podpisania umowy jest dniem rozpoczęcia stosunku pracy. mianowanie) PRACOWNIK i PACODAWCA Pracodawca – art.p. ale nie decyduje bo to pozostaje w gestii instytucji samorządowej.: jednostka budżetowa. teoria UMOWY: umowa elementem wystarczającym do powołania stosunku prawnego (relacji) pracy.) prowadzące do przekazania części mienia. ale i obowiązek uczestnictwa ZOBOWIĄZANIOWA (umowy) # Praca. + Nie tylko konkretna praca na określonym stanowisku.231 k. wynagrodzenie – elementem umowy.p.3 ust. (stare uregulowanie zastąpione przez art. : nie ma regulacji określającej warunki.22. kiedy pracownik może stać się pracodawcą ! : osoba fizyczna może stać się pracodawcą : : Art.632 k.: udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem.22. – osoba fizyczna. np. : śmierć pracodawcy lub rozwiązanie osoby prawnej powoduje wygaśniecie stosunku pracy.30) : Jednostka organizacyjna nie musi mieć osobowości prawnej.3 k.p. ustawa nie tworzy kryterium. – rozwiązania umowy pracy. pracy.) # Samo uczestnictwo nie stanowi obowiązku ale wskazuje na uprawnienia.3 k. RODZAJE : z umowy – umowa o pracę oraz z pragmatyki (powołanie.. teoria WŁĄCZNIA: umowa to element konieczny ale niewystarczający. prawnej.2 k.31 k.p. : Posiadanie lub nieposiadanie osobowości prawnej nie ma znaczenia dl stosunku pracy !!! : Pracodawca nie musi być właścicielem mienia.p. WSPÓLNOTY (włączenia) + Do treści st.p. zawiaduje majątkiem. osoba fizyczna (pyt. : działanie określonej osoby / organizacji / dyrektora jednostki prawnej. Zatrudnienie młodocianego reguluje dział IX k. zmienia pracodawcę – dokonuje się automatycznie. w razie braku układu może dokonać wypowiedzenia zmieniającego. 16-18 lat : młodociany.) : Jednostka złożona. to nie rozwiązanie czynności ale umownego stosunku prawnego. nie udziela w pełni odpowiedzi. stanowisko. musi nastąpić włączenie pracownika do załogi (podjęcie pracy).: art.1 k.: prezes w organie kolegialnym jest pracownikiem organu a pracodawcą jest spółka / jednostka organizacyjna. nie ma innych obligatoryjnych zachowań. do jego zaistnienia. warunek ważny ale nie jedyny. stąd zastosować trzeba inne przepisy prawa pracy. chyba że jest ustanowiony następca prawny – w tym wypadku nasciturus (dziecko poczęte) może być pracodawcą. np. o org. pracodawców – pracodawca prowadzący działalność gosp.: art. # W RP nie ma obowiązku.p. Pracownik – art. oraz ust. co stanowi dowód pośredni iż pracodawcą może być każdy !!!! : Art. o zwolnieniach grupowych. np. umowa spółdzielcza.3 k. – jednostka organizacyjna nie posiadająca os.30 k. czego dokonuje pracodawca. np. nie ma konieczności ustaleń cech tej jednostki.p.p. więc i my się gonie doszukujemy.z. kto nie ma 16 lat nie może być zatrudniony 22 .

ani w przepisach prawa pracy !!! Stąd przez zastosowanie konstrukcji przewidzianej przez art.300 k. itd. c) umowa na czas nieokreślony. jedynie w celu przygotowania zawodowego. inaczej jednak traktuje się te osoby na gruncie k. d) opinia poradni psychologicznej  nie ma dolnej granicy wieku w tym rozporządzeniu..2005.2 k. Umowa: nawiązanie / rozwiązanie + mianowanie.I. Znajduje to zastosowanie do pracodawcy i jego zdolności. określił. a) umowa na czas określony. 23 . dla osoby która może być zatrudniona Dolna granica – dzieci które nie ukończyły 16 lat. nie mogą być stale zatrudnione (art.P.p. UWAGA: norma o charakterze semi-imperatywnym (ogranicza wybór rodzaju normy) !!!: + autorzy i doktryna : wyróżniają umowę na czas „oznaczony” i „określony” – pojęcia tożsame czy rozłączne? Oznaczony : data końcowa zostaje wskazana (oznaczona) – sposoby: ściśle i bezpośrednio  umowa zawarta od dnia 1.p..c. Art. ale pracodawca nie dopełnił wymogów rozporządzenia !!! Wykład z 29.22. mogą być zatrudnione po spełnieniu warunków: a) przygotowanie do pracy.. Wiek dla takiej osoby określono na 13-18 lat. niż w k. Art.  strony decydują – określają datę końcową.XII.65 Konstytucji). powołanie. c) zgoda dyrekcji gimnazjum.C. nominacja. : Osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych = stare rozporządzenie wskazywało na wiek 14 lat (w Gdańsku odrzucono).2005 – dr Alina Wypych-Żywicka T: Podstawy nawiązania umowy o pracę / stosunku pracy Art.11. : określa standardowe umowy. : Powyższe warunki nie określają prawidłowego zatrudnienia.25 k. b) umowa na wykonanie określonej pracy. nawiązano stosunek pracy. wybór. : „inspiracja” osoba mająca ograniczona zdolność do czynności prawnych może za zgoda przedstawiciela ustawowego podejmować działania. że osoby nie mające 16 lat oraz te które nie ukończyły gimnazjum (osoby młodsze niż 16 lat).5 k. powołanie Data: początkowa i końcowa – trwania umowy :  od dnia .2005 do dnia 31. Poniżej 16 lat zatrudnienie nie zarobkowe.p. : minister pracy w drodze rozporządzenia z 5 grudnia 2002r. należy sięgnąć do K. : wskazuje na umowy. pracodawca winien uzyskać wymagane zgody i pozwolenie na zatrudnienie – wadliwe zatrudnienie (nie dopełnienie obowiązku) jest ważne !!! gdyż ograniczona zdolność. nie warunkują go !!! UWAGA : Osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych nie została unormowana w K. w prawie pracy mają one szersze uprawnienia niż by to wynikało z kodeksu cywilnego !!! UWAGA : Brak zdolności do czynności prawnych wyklucza możliwość bycia pracownikiem !!! UWAGA : Pracownikiem jest ten kto ma przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (WARUNEK) !!! 13-16 lat ograniczenie w rozporządzaniu.191.p.p. poza umową są: mianowanie.p. b) zgoda przedstawiciela ustawowego.3 k.Art.

05.2005roku. żniw – nie jesteśmy wstanie ustalić ściśle daty końcowej.: zatrudnię Pana/Panią na 2 tygodnie  termin z k. ściśle i pośrednio  data zostaje w umowie określona poprzez zdarzenie ściśle określone. z art. w zw.: Każdy OKREŚLONY = OZNACZONY. KAŻDA ZMIANA DATY (terminu) = NOWA UMOWA (prawo) 24 . Wn.XII.  umowa na czas wykonywania pracy.8 k.25 1 k.: umowa do 30 czerwca 2005 roku. : reguluje kwestię wielokrotności zawierania umów !  czy można dołączyć do umowy aneks.XII : w tym wypadku decydująca jest wola stron..nie ma zasady 2+1: stanowisko pracodawcy.2004 roku ustawodawca określił termin od którego nalicza się umowy (bez przerwy). wyraźne i obiektywnie istniejące. nie każdy Oznaczony jest jednak Określonym !!! – why? Np.p.I. gdy zamierzamy dać datę końcową – w tym wypadku oznaczony = na czas wykonywania określonej pracy. Określony z art.: co roku przez 20 lat oraz 20 krotne zawarcie różnych umów = NARUSZENIE PRAWA (art.: zatrudniam pana od )1. ale zawarcie na czas określony przekraczający 10 jest bardziej zasadne gdy wynika to z charakteru czynności (prof.Np. gdy przerwy między kolejnymi umowami będą dłuższe jak 1 m-c – co ze złośliwością pracodawcy ?  ANEKS – dołączenie sprostowania do zawartej umowy. choć zdarzenie jest wyraźne i pewne.25 k.: pracujesz wypoczynkowego.: „na czas Oznaczony (otwarty)”.XII. Np.  po co się zawiera ? wprawdzie okres można swobodnie określić (1. którym wydłuży się termin końcowy? JEST TO MOŻLIWE. Salwa)  pokrywanie się umów o pracę – np.) – art. to pojęcie szersze niż „na czas Określony (zamknięty)” !!! Umowa BEZTERMINOWA i TERMINOWA:  umowa na okres próbny. trwa ta sama umowa . przedłużona zostaje do końca roku (31.2005).: do końca sezonu – zbiorów.2005 przez 365 dni czyli do 31. Np. według powyższego wzoru !!! UWAGA : zasada naliczania umów nie będzie stosowana. w przypadku zawarcia jej po raz trzeci z mocy prawa wywołuje skutek umowy zawartej na czas nieokreślony !!! UWAGA : Sprawa liczenia umów zawartych na czas określony (2 + 1) – ważny jest MOMENT ZAWARCIA – na 01. ALE: dwukrotnie zawarta umowa na czas określony.c.5. gdy Malinowski wróci z urlopu Np. jednak jego DATA nie jest DOOKREŚLONA !!! CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH UMÓW A: umowa zawarta na czas „OKREŚLONY” – rozwiązanie następuje z końcem terminu określonego w um.p. u mnie tylko do dnia. określającego inny termin końcowy.8.10 lat).25 k.p.p. UWAGA : Co z umową na czas określony z terminem do śmierci pracownika? NIE MOŻNA – zdarzenie wprawdzie pewne. (posiłkowe stosowanie)  to jest do 14. Wn.

do kresu wiekowego pracownika (60 lat.3 k.nieskończoność.: ponad 3 lata? Można każdorazowo zatrudnić innego pracownika lub tego samego – CEL musi być sprecyzowany. ale może trwać 36 m-cy.  bezwarunkowo. okres wypowiedzenia w tej sytuacji wynosi 3 dni robocze. na czas określony (usprawiedliwiony nieobecnością pracownika). by nie wejść w 3 umowę. umowa do 31 sierpnia. 65 lat.: zatrudniam na okres założenia instalacji elektrycznej + nie później niż do . ale modyfikuje wiec czemu zmieniono termin wypowiedzenia ! 25 .p... (termin min).251 k. w pragmatykach – prof.: przez 5 lat. np. art. uregulowanie umów i sytuacji szczególnych w sposób dopuszczający. z 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych : • pracodawca (użytkownik) przez ściśle określony czas. Umowa o prace na zastępstwo  nie liczy się długość zastępstwa: okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. Odmiana umowy na czas określony.p.. 70). (inne poglądy poza katedrą – pochodna umowy na czas wykonywania określonej pracy lub nowy typ umowy) : kwestia umowy zawartej z kobietą będąca w ciąży – specyficzna regulacja – wykonującej pracę na zastępstwo : zastępstwo konkretnego pracownika – nowa umowa czy nie? NIE. nr. wskazanie dopuszczalnej ilości zawierania umów na czas oznaczony – od 1996 roku w RP WYJĄTEK od art. (termin max) lub nie krócej niż. człowiek ma jedyną pracę.p. nowy termin pomógł by człowiekowi.331 k.p. Wn: na zastępstwo nie jest nową umową. C: Umowa zawarta na czas „NIEOKREŚLONY” : +/.  co z nieobecnością długoterminową. III. reguła): do 6m-cy i powyżej 6m-cy (2 tygodni). np. II. zd. : Umowa na pracę „NA ZASTĘPSTWO” – art. określenie okresu w którym można by było powielać umowę.177.70/99 – wskazała ma możliwość rozwiązanie problemów związanych z wielokrotnym zawieraniem umów na czas określony – sposoby: I. Umowa na czas określony  można rozwiązać (art. :Różnica (z typem zatrudnienia): wskazuje ZA KOGO oraz wskazuje NA JAK DŁUGO – może być rozwiązana za porozumieniem str. odpowiedź w art.31 k. Art.33 k.p. w b) SN przez 2003 rokiem dopuszczał możliwość przedłużenia terminu! Dyrektywa UE z 28 Czerwca 1999 roku.251.2..251 k. osiąga stabilizację zawodową. W przykładzie a) jest to 3 umowa !. b) 28 sierpnia zdążył się wypadek. : pracownik jest chroniony. : pracodawca ma poważne trudności przy jej rozwiązywaniu. praca wprawdzie ciągła.. : stabilna umowa.Przyczyny aneksowania za porozumieniem stron: a) polega na przedłużeniu drugiej już umowy. : w ust. gwarantująca zatrudnienie. art.70 ustawy wyklucza możliwość stosowania do prac cyklicznych ! B: Umowa zawarta na „WYKONYWANIE OKREŚLONEJ PRACY” Np. ZAKAZ ANEKSU ma charakter bezwzględny – powyższe sytuacje taktuje się jako zawarcie nowej umowy.p.

 czas : 3m-ce (max). II. !!! I.D: Umowa na pracę „NA OKRES PRÓBNY” – art. : charakter normy prawnej z art. bowiem to rodzaj wykonywanej pracy wynagradzamy.39 k.194 k. – rodzaj. 2 różne umowy. rodzaj i wynagrodzenie : (katedra nie akceptuje) : rodzaj warunkuje wynagrodzenie (taryfikatory).  cel : nie chodzi o predyspozycje pracownika.p. określa przesłanki ważności umowy. ale przy dłuższych okresach – ponad 3mce ! PODZIAŁY UMÓW a) b) c) d) termin (sposoby określania). zakazuje wypowiadania umowy o prace pracownikowi. inne elementy można wywnioskować z innych źródeł. ale o dogadanie wspólnych oczekiwań.29 k. wynagrodzenie. trzeba doprecyzować).p.: nadzór i księgowość. czas. a czy może trwać dłużej ? (ĆW)  może poprzedzić zawarcie umowy na zastępstwo. .: pracownikiem i ekonomistą. Koncentracja personalna  osoba wykwalifikowana. choćby nie było rodzaju.) + art.? brak jednoznaczności. !bezwzględnie obowiązująca!.p. cel.nie ma wypowiedzenia przy umowie na okres wykonywania pracy . przy ich użyciu można tez ustalić podobieństwo stażu.p.w służbach mundurowych 1 rok na otrzymanie etatu mundurowego.25. może być na jeden dzień. roszczenia pracodawcy).29 k. praca + nadzorowanie młodocianego. ale 3? – wątpliwe). Rodzaj pracy : – wskazany. stabilizacja stosunku pracy (zw. czas trwania. – polecenia dotyczące pracy muszą pozostawać w związku z wykonywana pracą. 2 różne rodzaje pracy. UWAGA : dla młodocianego umowa co do zasady zawierana jest na czas nieokreślony !  umowa o prace : DZIAŁY : a) przedmiotowo istotny i b) podmiotowo istotny !!! (pyt. Kumulacja stanowisk (koncentracja)  ten sam zakład. umiejętności.p. . 1 umowa oraz 1 zlecenie. funkcja. zawodowe. i n. jedne pracownik w tym samym czasie pracy jest np. np. – niedopuszczalne jest aby pozostawały w związku z przewidzianymi kompetencjami.2 k.udział związków zawodowych przy powrocie do pracy – zapewnia się na czas nieoznaczony. miejsce. określone stanowisko (zakres czynności. któremu brakuje 4 lata do emerytury. wkład.. rodzaj pracy : winien być wyeksponowany. Jest to standard w UE : rozszerzenie zakresu kompetencji za stosownym wzrostem wynagrodzenia !!! 26 . dopuszczalne w granicach rozsądku (2 zadania ok.33) : przedmiotowo istotne – art. mniej nie ma (?) Strony mogą dokonać wyboru – OGRANICZENIA: + umowy na czasz próbny nie powodują efektu z umów zawartych na czas oznaczony (2+1) + umowa na czas próbny jest niedostępna dla młodocianego (zastosowanie ma art.

TELEchatka (Norwegia) : centra w pomieszczeniu. art.48 k. Dziś : zatrudnia zwłaszcza mężczyzn.p. forma rozpowszechniona w UK i Skandynawii (Nillsen w 1962r.11 k.Miejsce wykonywania pracy: Wskazać wyraźnie.12. pracodawca nie tworzy miejsca pracy. najbezpieczniejszy (pyt.66. rozkładzie czasu pracy (zindywidualizowanie czasu pracy) + regulamin pracy (musi być gdy zatrudniamy więcej jak 20 pracowników) PROBLEMY POPRZEDZAJĄCE STOSUNEK PRACY * po stronie pracodawcy nie zawsze jest swoboda zawarcia umowy. i 18 b: WZGLĘDNIE obligujący – art. nie ma trudności związanych z przemieszczaniem. poprzez hotele. praca wykonywana na odległość.p. Wykonywanie – pracownik i pracodawca kontaktują się przez centra.p.: rozwiązanie umowy Np.30. Czas pracy: określony przez układy zbiorowe i regulamin.p. z art.).: rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia. 18-24 lat.: z dnia na dzień Pokojowe przejście w Zawiera się 3 o pracę stan „spoczynku”– porozumienia. do 2007 roku ma to stanowić 40% zatrudnienia w UE. o zwolnieniach grupowych. prywata działalność gosp. brak określenia odbywa się ze szkodą dla pracownika. + każdy pracuje.53. Wykład z 06.39) . Np. Inne formy zatrudnienia: TELEpraca (1992 rok) : niepełnosprawni ruchowo. pracownik z pracodawca. art. wypowiedzenia.1 k. Ograniczenie pierwotne (ZAKAZY)  kobiety w ciąży i młodociani: np.p. nie ma relacji międzyludzkich. atak aby dało się to określić. pracujemy sami lub z pracodawcą Praca nomadyczna – praca w podróży.p.45.45. zapewnia okno na świat dla osób w małych wioskach. art..9 ust.1(1) k.3 k. pracodawca z pracodawcą. gdy zakończył się areszt tymczasowy. A: Czynność prawna – złożenie oświadczenia woli JEDNOSTRONNIE DWUSTRONNIE (oświadczenie woli stron) Z okresem Bez okresu Porozumienie stron Porozumienie wypowiedzenia wypowiedzenia pracodawców Np.2 k.alienacja. pracodawca z pracownikiem.1 k. praca bez wymiaru godzinnego.: ponowne zatrudnienie (byłego pracownika) w przypadku. Informacja (art. art. nierówność w stosunku pracy regulowana jest przez art. • podział obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika !!! a: BEZWZGLĘDNIE obligujący – muszę – art.p. nie ma kontroli BHP.2005 – dr Alina Wypych-Żywicka T: Ustanie stosunku pracy (Rozwiązanie i Wygaśnięcie) : ustanie stosunku pracy – zwrot neutralny. 3-4% zatrudnienia.5 k. .) – 3 dni na poinformowanie pracownika o warunkach wypłaty. charakter centrów naukowo-informacyjnych Teledomowe/Telecentra – wielość pracodawców.: kobieta ciężarna.: zatrudnienie pod ziemią jest zakazane a umowa nieważna.29.: ABCA (każdy z każdym) 27 .p.

Różnica: przy okresie wypowiedzenia. e) wobec pracownika. co o niej decyduje.p. d) (+) wojsko – jeżeli w ciągu 30 dni po zwolnieniu z wojska pracownik powraca do swojego pierwotnego pracodawcy. czy art. musi by zgodność oświadczenia woli przez wszystkie strony.  stosowana przy umowie TERMINOWEJ / BEZTERMINOWEJ : przy umowie (bezterminowej) : na czas nieokreślony podlega szczególnej regulacji ze względu na ochronę trwałości stosunku pracy.p.kodeks a + poza kodeksem) z których zaistnieniem (ex lege) wiąże się konieczność ustania stosunku pracy – Umowa WYGASA: (pyt.39) a) (-)śmierć pracownika (nie ma podmiotu świadczącego pracę).p.32 k. określa dopuszczalność wypowiedzenia ! wymaga wykazania zasadności.p. który w związku z wyborem pozostawał na urlopie bezpłatnym. między oświadczeniem woli a ustaniem stosunku pracy musi upłynąć pewien czas (okres) Wypowiedzenia w obu przypadkach dokonać może + pracodawca + pracownik Formy wypowiedzenia : a) pracownicza .38. należy ustalić np.) / bez winy (art. • dokonywana przez pracodawcę lub pracownika.2 k.45.z winy / bez winy pracodawcy b) pracodawcy . Różne procedury : pracodawca a pracownik !!! I. gotowość do pracy ma zgłosić w ciągu 7 dni.roszczenie pracownicze w razie zakwestionowanie zasadności zwolnienia oraz wskazanie na naruszenie wymogów formalnych. WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ • czynność prawna jednostronna. .1 i 38. „nakazuje” kwestionować działania pracodawcy. w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia. art. należy postrzegać jedynie jako zwroty niedookreślone? 28 .1 k. zasadność – wypowiedzenie umowy bezterminowej jest opatrzone wymogiem wykazania zasadności. Pracodawca :bariery: 1. wskazać kiedy nastąpi przejście. wobec żołnierzy nie zatrudnionych przed poborem stosuje się czynne pośrednictwo pracy.z winy (art.  art.52 k. decyzja uzasadniona / bezzasadna ? : klauzule generalne – zawierają zwrot nieokreślony.) pracownika Należy uwzględnić kwestie szkolenia.45. kontroli podlega proces podjęcia decyzji + samo wypowiedzenie. której dokonuje związek zawodowy.. odbycia konsultacji ze związkiem zawodowym.p. : bezzasadność / nieuzasadnione – stanowi podstawę do wystąpienia z roszczeniem do sądu pracy o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia. zgłaszając na piśmie umotywowane zastrzeżenia. kwestie socjalne -urlop B: zdarzenia prawne przewidziane przez ustawę (. : zamiar dokonania wypowiedzenia (decyzja) podlega kontroli społ. b) (-)„śmierć” pracodawcy (likwidacja przedsiębiorstwa) c) (-)tymczasowy areszt pracownika.  art. przepis procesowy. ZASADNOŚĆ – czym jest.53 k. • za wypowiedzeniem.p.2 k.

decyduje fakultatywna potrzeba likwidacji.p. wszystko winno być wsparte o dostateczną wiedzę konieczną. lub art.  pracodawca podaje przyczynę do z. ale nie można dokonać zwolnienia !!! Wypowiedzenie było by sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.8 k. a więc bezzasadne !!!  pracodawca dokonując czynności likwidacji stanowiska. społ. WN: przyczyna wprawdzie istnieje. Pozostawienie wyłącznie zasadności przekazało by dokonywanie wypowiedzenia całkowicie w gestii pracodawcy !!! Ochrona szczególna (wzmożona) przed wypowiedzeniem – z czego wynika? Kto chroniony i dlaczego. są to: a) społeczno gospodarcze przeznaczenie prawa oraz b) zasady współżycia społecznego.z. zawiera ten sam mechanizm co art.32 ust. pracodawcy chcą ją usunąć. ale przez pryzmat zasad współżycia społ. np.p. pracownika.: niesumienność pracownika. o ile pokryją się ich zakresy. Koncentruje się na przyczynach. a wiec choć wypowiedzenie było wprawdzie zasadne (konieczność likwidacji stanowiska). jako pracodawca nie musi znać położenia pracownika. zawiera 2 obowiązkowe klauzule.  odesłanie interpretatora poza prawo !!! tam należy poszukiwać od kodowania znaczenia słów. nie można postrzegać jej przez katalog zasad współż. b) przepis należy rozpatrywać w całości jako klauzule generalną (zwrot niedookreślony wskazuje na całość przepisu. o z.oz. zmierza do od kodowania znaczenia zwrotu nie dookreślonego.  klauzule zostały rozdzielone aby ochronić prywatność pracownika.. decyduje o zasadności !!! Jak działają klauzule – od kodowanie zasadności przez pryzmat zasad współżycia społ. konsultacja ze związkiem zawodowym) Egz: Czy art.? UWAGA : *relacja*  przyczyna + zgodność z zasadami współżycia społ. pracownicy wskazani do zwolnienia maja wielodzietne rodzinny * zwalniamy pracownika bo likwidujemy stanowisko. choćby i było ono dopuszczalne !!! UWAGA : Sąd bada z urzędu istnienie klauzuli zasad współżycia społ. ale ze względu na zasadę współżycia społ.8 k. zwrotem niedookreślonym („ignotum per ignotujm”). ale nie musi weryfikować wiedzy o sytuacji socjalnej pracownika UWAGA : zasady z art.39 k.p. 29 . pracodawca nie powołuje się na zasady współżycia społecznego. pracy. likwidacja stanowiska. powadzi do odmowy udzielenia ochrony wypowiedzeniu.: poglądy : a) zwrot bez ostrości. UWAGA : Art.p. są subsydiarne (pomocnictwo). 2) teza – o zasadności decyduje wyłącznie przyczyna ustania st. to czy zostaną podniesione zależy od pracownika !!! np: reorganizacja w dziale. mechanizmy Ochrona powszechna (2 etapy.171 z k.. których nie może naruszać wykonywanie prawa podmiotowego. ale czy nie ugodzi to w sytuacje soc. dla zrozumienia konstrukcji (jak ma ona wyglądać) w konkretnym i zindywidualizowanym przypadku. UWAGA : nie ma generalizacji zasadności ! organ dokonuje indywidualizacji okoliczności dla każdego z przypadków !!! Co badamy aby stwierdzić zasadność? – koncepcje od kodowania zasadności przy uzyciu zasad wspólżycia społecznego : 1) teza – o zasadności decyduje przyczyna leżąca u podstaw. na tyle na ile naprawdę zna sytuację swojego przedsiębiorstwa.

UWAGA : Zakresy znaczeniowe zwrotów trzeba znać.p. gdyż było to społecznie uzasadnione. niepozorne.: tożsamość zwrotów – zasadne / zgodne z zasadami współżycia społ. : pismo wypowiadające winno wskazywać na przyczynę wypowiedzenia. B) negatywna – zabrania zwolnienia.p. nie traci właściwości (statusu) klauzuli generalnej.1 k.38.p.  Klauzule częściowo dookreśloną można zamienić w częściowo całkowitą – art. Czy narusza to czystość klauzuli?  Częściowo dookreślona klauzula. Przyczyna uzasadniająca: nie powoduje natychmiastowego odejścia. : konsultacje ze związkiem zawodowym. istotna). gdyż to tworzyło by klauzule generalne. UWAGA : związek zawodowy sugerując bezzasadność daje ostrzeżenie że sąd podważy zasadność nie formalnie (pismo.: nie uzasadnione jest mniejsze od wypowiedzenia sprzecznego z zasadami. dlaczego? Bo nie (co to za uzasadnienie?) 30 . : podanie przyczyny uzasadniającej WEDLE pracodawcy uznanej za zasadną Uzasadniająca – formalnie doprowadza do rozwiązania stosunku pracy. było na tyle zasadne by uzasadnić potrzebę. ale merytorycznie. KLAUZULA CAŁKOWITA = GENERALNA Art. nie może prowadzić do rozwiązania st.4 k. Przyczyna zasadna a uzasadniająca – wpływ na zasadność ? ETAP. aby móc ustalić relacje między zasadami ! 1.p. 52.p. IDEAŁ : przyczyna uzasadniająca = zasadna (ważna. pracy). ważność zależna od uwidocznienia przyczyny uzasadniającej. zaś reguluje wszelkie możliwe sytuacje !!! Zasadność koncentruje się wokół PRZYCZYN – jasne. musi zostać uznana za zasadną. może być uznana za nie uzasadnioną. 231.30. dokonującym oceny na ile zastosowanie wypowiedzenia było uzasadnione.p. czynność abstrakcyjna. bo stwierdzi że nie ma podstawy = zasadności  każda przyczyna uzasadniająca winna być zasadną !!! np.6 k. : Katalog przyczyn dało by się skonstruować.: sprzeczność ma być pochłonięta przez wypowiedzenie nieuzasadnione 3. konsultacje).2 k. 2. PRZYCZYNA UZASADNIAJĄCA : z. klauzula generalna stosowana przy wypowiedzeniu umowy o prace była przedmiotem rozważań orzecznictwa od 1974 roku. jest zawiadamiana o uzasadnieniu wypowiedzenia – art.: nie zasadna – zwalniamy bo nie lubimy.1(1) k.z. w Niemczech i Austrii dokonano tego .: uzasadniająca (twierdzenie pracodawcy) utrwala zaufanie.8 k.o. : (dyskryminowanie pracownika rodzi roszczenie odszkodowawcze. gwarantuje ważność pisma wypowiadającego.I: Art.II (Kwestionowanie) : Art.p. ETAP.38. a nieuzasadnione : WNIOSEK  pożądana jest sytuacja w której następuje jednoczesna sprzeczność z zasadami oraz brak uzasadnienia – art. ( przejście zakładu na innego pracodawcę)  ustawa wskazuje co nie może być przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie. : Przyczyny zwolnienia nie zostały skatalogowane. nie poddające się zmianom (rozszerzana) Rozdzielenie zasadności? A) pozytywna – zezwala zwolnić. UWAGA : Wypowiedzenie sprzeczne z zasadami współżycia społ. Np.183c k. formalnie nadje bieg sprawie wypowiedzenia.

z. + Zastrzeżenia co do przyczyny (zasadności).p. Wykład z 13. wyraźnie nakazującego współpracę  faza informacyjna nie musi być stosowana lub stosowana jest z fazą II czy fazy muszą być rozdzielone? – co gdy nie ustalono przynależności? Pracownik może wykazać naruszenie wymogów formalnoprawnych wypowiedzenia !!! Art. Zastrzeżenie – ocena zasadności? + Związek zawodowy nie ma obowiązku znania sytuacji socjalnej pracownika. : do okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. o z. nie wymaga każdorazowo zwracania się ku pracownikowi.55 k.)  stanowi to odejście od brzmienia semantycznego. obowiązkiem zajmowania się badaniem sytuacji socjalnej pracownika? Z obowiązku wynikała by konieczność udowodnienia braku sprzeczności wypowiedzenia z sytuacja pracownika. Rozwiązanie BEZ WYPOWIEDZENIA  może dokonać w art.2005 – dr Alina Wypych-Żywicka T: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.36 k.p.30. (pracodawca). wszystkie okresy zatrudnienia bez względu na przerwę zliczane są aby określić! 1 sędzia (zdanie odrębne) – ostatni okres pracy wpływa na okres wypowiedzenia (Ćw) SN: 7 sędziów. to A-. zawodowy prowadzi listę członków lub działa jako organizacja reprezentująca pracownika (art. b) konsultacja właściwa w k. (podręcznik) art.: praca u A-B-A. 31 .2003r.„kiedy” następuje rozwiązanie (przy wypowiedzeniu istniał okres – art.p.2003r.I.p. np.  uchwała : od kodowanie. dokonało uporządkowania.podetapy : a) ustawa o zw.z. a w art. badając zdani bylibyśmy na to co sam pracownik chce powiedzieć i do końca nie poznałoby się jego rzeczywistej sytuacji.12. liczy się okres zatrudnienia u danego pracodawcy u którego go udzielono SN: 7 sędziów.38 k. (pracownik) I. nie ma mowy o zliczaniu okresów. zawodowych (etap informacyjny). UWAGA : SN w 2004/05 orzekł że raz ustalona reprezentacja pracownika. : przed wypowiedzeniem należy ustalić kto będzie bronił pracownika.) Bez wypowiedzenia: nie ma okresów.z. ale nie elementów wynikłych z zasad współżycia społ.I..251 ust.-A stanowi jeden okres u jednego pracodawcy. zawodowy i może zgłosić zastrzeżenie. ! UWAGA : Pracodawca ustala przynależność do związku zawodowego lub czy związek podjął się reprezentowania pracownika (wydał zgodę).p. : zasadność przyczyny bada zw. o z. „dany” – pracodawca u którego pracownik pracował . i 232 k.: rozwiązanie dokonane przez pracodawcę : TERMIN .p.Art. ten sam ma przed związkiem wykazać te przyczyny. art. 1 sędzia : uznał że danym jest pracodawca ostatni. w uchwale z 15.36k.52 i 53 k. Dlaczego nie obarczyć pracodawcy / zw. stosunek ustaje natychmiastowo. z prawa negatywnej reprezentacji związkowej wynika że pracownik nie ma reprezentacji (ocena wyłączona).. Interpretacja .p. 15.21 i 38 z ust. To zw.

zmiana -1996r. lub wielokrotne – powtarzające się (np.stosowanie do wszelkich umów. np. + ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. jeżeli wszystkie przesłanki z ⁄ 1 zostały spełnione. Orzeczenie lekarskie wskazuje na czynności. lub leczenie depresji przez zabawę.100 k. regulaminów oraz umowy dookreślające obowiązki wynikłe z wykonywania określonej pracy  kreują obowiązki !!! + pracodawca wykazuje ciężkie naruszenie.p. UWAGA : Pracodawca płaci przez 33 dni wynagrodzenie.211 k.: palenie w składzie z bronią. * przyczyna faktyczna .nie ma mocy. co z winą?  musi oczywista i uniemożliwiać dalsze wykonywanie pracy przez pracownika - 32 . nie ma problemu zasadności.nie jest obligatoryjną formą („pracodawca może”). + klauzula o częściowo dookreślonej klauzuli została w ten sposób (przez doprecyzowanie przez orzecznictwem) przemieniona w całkowitą. pracownik „działa”(zawinienie) nie ma st. np.p. „Z WINY” pracownika – art. zrezygnowano z nawiasu w którym podawano przykłady (nietrzeźwość. o powinności decyduje przyczyna faktycznie uzasadniająca rozwiązanie.p. + orzecznictwo SN na przestrzeni 1975-96 wypracowało katalog spraw z zakresu „ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych”.52 k. * katalog przyczyn w skazujących na winę. choćby i palacz miał wodę i piach. gdy wina zostanie określona w wypowiedzeniu. w razie stwierdzenia nieprawidłowości zasiłek przyznany uznany jest za nienależny. zawiera katalog zamknięty. zależną od konkretnego przypadku. co innego gdy praca może być kontynuowana) + Naruszenie Istotnych Obowiązków lub Przedmiotowo Bezprawne Czy pobieranie zasiłku chorobowego? Kto może bardziej kontrolować niż pracodawca? Uprawnienie posiada ZUS. Gdy zachowaniu pracownika można przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo (bez znaczenia jest tu zamiar czy koszty wynikłe). * czy faktycznie art. może być jednorazowe (jedno zdarzenie uzasadniające. wykonywanie niektórych czynności może wydłużać okres ozdrowienia. + przestrzeganie czasu pracy. zamknięty. które mogą być wykonywane lub które powinny być wykonywane – np. opuszczenie stanowiska pracy. 52 k.: nieobecność pracownika w chwili niezbędności). tak terminowych jak i bezterminowych.p.52 k. UWAGA : symbole lekarskie maja na celu ochronę osobowości pracownika !!! Zachowanie naruszające podmiotowo zamierzone i przedmiotowo bezprawne – potencjalne zaistnienie choćby do niego nie doszło. skoro przyczyny w art. * pracodawca stanowi KIEDY zastosuje. nie ma znamion. regulaminu i porządku. * katalog pozytywny. zdrowotnego).: rehabilitacja ruchowa.p. + podstawowe obowiązki pracownicze – jedynie z art. . winy. jest bezwzględnie zabronione. * czy stanowią przyczynę rozwiązania bez wypowiedzenia z winy.: spóźnienie się w przypadku pracy przy taśmie. podobnież są uzasadniając rozwiązanie. Wypadek w zakładzie pracy przy inicjacji nowego pracownika rozsadzono mu jelita przez użycie sprężonego powietrza ! Art. ochrona dobra zakładu i tajemnicy + postanowienia układów zbiorowych. nadużywanie ur. + Naruszenie poprzez działanie lub zaniechanie. „ciężkie” – daje możliwość cenną. znajduje zastosowanie.p. + ciężkie NARUSZENIE – SN stwierdził w latach 70. zawiera przykładowy katalog podstawowych obowiązków pracownika (należy pamiętać ze nie u każdego pracodawcy wszystkie te obowiązki maja charakter podstawowych). (+ system BHP i PPOSZ) wynikają obowiązki podstawowe i w art. przepisów oraz zasad BHP i przeciwpożarowych.231 i 183e k. są poza tym przepisem. Popełnienie przestępstwa przez pracownika (występek i zbrodnia)..

pismem (cel dowodowy).: 10 pracowników lub z umowy agencyjnej wynika tryb konsultacyjny.co z zatrudnionym np. upływ 182 dni okresu ochronnego uprawnia pracodawcę do zwolnienia pracownika. chore do lat 14. Art. który wyraził zgodę na reprezentowanie pracownika. że było to poza czasem pracy. b) co z pozostałymi członkami rodziny? Literalne sformułowanie = faktycznie opieka sprawowana nad własnym lub przysposobionym !!! Choroba zakaźna – wynagrodzenie przysługuje przez 33 dni oraz zasiłek chorobowy (60dni) – łącznie czas pobytu na chorobowym może wynieś max 182 dni a przy gruźliczy 270 (dłuższa inkubacja.3 k.w ⁄ 1 art.25 1 k. .30. – orzecznictwo odnośnie art. UWAGA : Potrzeba konsultacji ze związkami zawodowymi (inaczej jak w art.3 k.: złodziejem? Pracodawca MOŻE wypowiedzieć umowę.z.p. które wydają OPINIĘ a nie zastrzeżenie jak było przy rozwiązaniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia !!! . lekarz dokonując czynu nierządnego wobec nieletniego. która osobiście opiekuje się dzieckiem i pobiera zasiłek.53. art. pracownika nie można zwolnić. poza dziećmi? * wyłączność – zdrowe do lat 8.: utrata prawa jazdy przez pracownika. co z rodziną. że zachowano konsultacje. .53 k. wskazuje także na sytuacje w których możliwość rozwiązania umowy jest wyłączona.p.  pracownica.z.. gdy ma kwalifikacje mechaniczne. Art. zasiłek przysługuje za opiekę nad dzieckiem chorym i zdrowym. : reprezentacja związku zawodowego lub wskazanie na z. 10 osób potrzebne jest do ustanowienie regulaminu.  zawody „społecznego zaufania” – nauczyciel. o zasiłku z tytułu choroby i macierzyństwa Art. zawarcia układu zbiorowego – badanie reprezentatywności nie jest wymaganym przez przepis. wskazuje się na chorobę oraz .w ⁄ 2 wskazanie kiedy jest niedopuszczalne z winy pracownika. wskazuje kiedy 33 .) – pracodawca informuje o przyczynie uzasadniającej wypowiedzenie. aby uniknąć błędu wymaga się stwierdzenia tego faktu orzeczeniem sądu : musi być oczywiste.p. nie stanowi podstawy do zwolnienia. z 1999r. Można żądać zaświadczenia o zdolności do pracy. czy wyczerpanie zasiłku pozbawia ochrony? Kim jest dziecko ? określa ust.p.).p.p.53 k. a wyrok uprawomocniony.p. wzmożona kontrola). . Co z zawiniona utratą UPRAWNIEŃ (nie kwalifikacji) do wykonywania zawodu. 5 dni przewidziano na fazę informacyjną oraz kole 3 dni na fazę konsultacji właściwej (przy za chowanym okresie wypowiedzenia faza ta trawa także 5 dni!) – ułatwia rezygnację z pracownika.38 k. ale przysługuje także za opiekę nad dorosłymi.2 k.52.art. Z. 3m-ce rehabilitacji przy chorobach zakaźnych(świadczenia). TERMIN : trzeba się zmieścić w ciągu 1m-ca od dowiedzenia się o okolicznościach uzasadniających (jest on wiążący). gdy zatrudnienie u pracodawcy. .o.p.p.ochrona obejmuje czas choroby.21 z 38 k.32 k.53 k. ale nie musi !!!  pod uwagę może wziąć fakt. „BEZ WINY” pracownika – art.wynagrodzenie i zasiłek są przy niezdolności z powodu gruźliczy jest to 270 dni wolnego. pracować nie powinien !!! moletowanie jest jednak niezwykle trudno udowodnić. np. po upływie 182 dnia okresu zasiłkowego. Zamiar rozwiązania (art. Sam pracodawca może mieć problem ze stwierdzeniem oczywistości.52.p.

pozostałością minionego sytemu. a: umowa o prace.) ze względu na pewne wiadomości nabyte w związku z pracą wykonywaną. można zaznaczyć że jest podmiotowo zawinione (wina umyślna lub rażące niedbalstwo).p. * orzecznictwo SN odnośnie art. gdy zakończył się areszt tymczasowy.55 k. art. gdy. pracodawca jest zobligowany w miarę możliwości zatrudnić go ponownie.orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli pracodawcy.  świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez 3m-ce „ewentualnie może.101 1 k. b: WZGLĘDNIE obligujący – art.) Wzmożona ochrona stosunku pracy. art. art.: wina pracodawcy nie jest wyartykułowana – powinno się + „z winy pracodawcy”..5 k. Art.1 k. : Ograniczenie pracodawcy w doborze pracowników.53.p. b: akt normatywny pozbawia możliwości zatrudnienia osoby. o zwolnieniach grupowych. b) możliwość.9 ust. w ten sposób pracodawca otrzymuje niechcianego pracownika. od kodował „powinność” – obligatoryjność.55. być bez pracy(?) – przesłanka nie dla pracodawcy .p. regulacja ta dotyczyła jednak zakładów państwowych nie osób fizycznych – u których nie ma gwarancji powrotu na to samo miejsce. nie uwzględniają zupełnie „miary możliwości”.53. że każde tak zawinione jak i niezawinione. której pracownik nie dowodzi. SN: w orzeczeniu z 1976r.66.48 k.p.: jest reliktem. Powinien powiadomić pracodawcę drugim miejscu zatrudnienia lub wystąpić o zgodę !!! a: BEZWZGLĘDNIE obligujący – muszę – art.: ponowne zatrudnienie (byłego pracownika) w przypadku.5 k. : wymagane jest pismo..p. – powrót do pracy po rozwiązaniu z trybu przewidzianego w tym artykule.USTANIE przyczyny choroby bez względu na jej charakter.. i w ciągu 7 dni stawi się do pracy.p.5 k. np.2 k.1 k.c. pracodawca musi dowieść nie możności zatrudnienia !!! Pracownik wykazuje stan zdrowia zezwalający na zatrudnienie i dowodzi że pracodawca ma możliwości – na co pracodawca zawsze odpowie sprzeciwem ! Przepis art.p.11 a 52. z art. art. nie podlega roszczeniom.p.45.: wypowiedzenie przez pracownika 1.p. : układ (zmiana) + 3 przesłanki.: kobieta ciężarna. Powinien = Musi zdaniem SN (orzeczenie z 1979r.: rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia – „w miarę możliwości”.” – miara możliwości (klauzula generalna.55 k. z art.45.1 k. UWAGA : Pracownik nie ma swobody nawiązania stosunku pracy (art. z art.64 k. prawodawczych. Pracownik stawił się w ciągu 6m-cy. gdy pracownik zgłosi się w ciągu 6m-cy. dysponując zaświadczeniem o zdolności do wykonywania pracy = nie można stosować post factum !!! Art. Szubert wprowadził 3 podziały: a) obligatoryjny. kobieta w ciąży.: górnikiem dołowym nie może być kobieta. Prof. podanie przyczyny. * ciężkie w tym wypadku oznacza.p.300 k. stawienie się do pracy pozbawia pracodawcę prawa do rozwiązania umowy!!! Pracownik pracuje. jak u pracownika !!! Nie można pojęcia „ciężkie” rozumieć w obu przypadkach odmiennie !!! * zgodnie z art.: przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich zasadach gdy uzyskał orzeczenie uznające bezzasadność wypowiedzenia i art.5 k. 1m-c od wystąpienia przyczyny. c) nakaz zależny od niedookreślonej woli pracodawcy.253. * nie zdolność do pracy * ciężkie naruszenie ob.p. na podstawie tej samej umowy o pracę..).p. młodociany.18 ustawy o inwalidach wojennych i wojskowych – wskazuje na kwalifikację stanu zdrowia.p.53. jak to wygląda? NIE WOLNO : 34 .

52 k. waga). ale pracodawca wyznacza inną rodzajowo pracę.4 k. Każda zmiana choćby krótkotrwała jest jednak zmianą  Lech Kaczyński.: wypowiedzieć / rozwiązać umowy. np. : wymaganie uzyskania zgody od uprawnionego organu (art. że co do rodzaju pracy X składam oświadczenie woli. Np. a zajmij się czym innym.: pozostaw to zadanie i rób tamto. Prawo pracodawcy odnosi się jednak do elementu ze stosunku pracy a nie do umowy o pracę !!! Cześć normatywna – przewiduje normatywną regulację zezwalającą na wykonanie pracy !!! Polecenie konkretyzujące a polecenie wykonania pracy określonej –nie stanowi zmiany umowy !!!  Teresa Bińczycka-Broniecka określiła sposoby dokonywania zmian: a) zmiana normatywna b) wypowiedzenie zmieniające. : Każda zmiana bez względu na składniki.). (art. Ale zmianą nie jest prośba o podjęcie godzin nad liczbowych.) / ZASTRZEŻENIA (art. a więc tylko ten zakres funkcji. : zakaz wypowiadania (art. które są trwałe (+/nieskończoność) : A co z przypadkami okresowego wykonywania innej pracy – sytuacje przewidział ustawodawca ! Art. faktyczna zmiana treści – na stałe  Trwała.p. c) porozumienie zmieniające. np. 35 .38 k. o z. stanowi o realizacji indywidualnie skonkretyzowanego obowiązku pracy.).32 ust.: fakt wskazania pracownikowi pracy innego rodzaju pracy.39 k. Nadużycie stanowi przy stosunku z I.12.p. ale czy przypadkiem nie jest nietrwała? : Treść umowy o pracę – TREŚĆ istotna podmiotowo i przedmiotowo. pracodawca nie konkretyzuje obowiązków pracowniczych.42. jest Istotna. II.p. Kryterium (długości trwania.  pracodawca ma prawo wskazać inną rodzajowo pracę niż wynika ze stosunku pracy. nie chodzi o poszczególne czynności. Związki zawodowe dokonuje oceny i wyrażają OPINIE (art. jaki ma charakter (trwały / nietrwały) czy jedynie zmiana o charakterze Istotnym ma znaczenie ? zmiana zaliczana do trwałych (ze względu na doniosłość).2005 – dr Alina Wypych-Żywicka T: Zmiana treści umownego stosunku pracy. bo jest ona potrzebna  wymagane jest dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki. że się zgadzam na jej wykonywanie.p. twierdzi. stanowiska podlega zmianie i nic ponadto. nałożenie na pracownika obowiązków z II !!! : Za zmianę treści umownego stosunku pracy uznaje się tylko te zmiany.z. gdyż zmiana ta wpływa na charakter wykonywanej pracy.) Wykład z 20.: księgowa zatrudnia na stanowisko referenta zatrudnienia. bowiem wszystkie składniki umowy są istotne.p.100 k.)  stanowi konkretyzację obowiązków pracowniczych. zaprzestań wykonywania tego. gdyż nie ma charakteru trwałego i ni stanowi zmiany treści POLCECENE kierownicze : I. Pytanie o pojęcie zmiany: czy dotyczy stosunku pracy.

jak wygląda tryb ! Podmioty: spór w doktrynie (3 stanowiska) : tylko pracodawca może go dokonać (wyłączność). zatykana poprzez ANALOGIE LEGIS – pracownik składa ofertę i podaje w niej nowe warunki pracy i płacy.42. SN: odnosząc się do art. c) porozumienie zmieniające..z. po co wypowiedzenie zmieniające! Dopuszczają pracowników do wypowiedzenia.p.p.  pyt. 36 .p.39 k.p. jaki jest cel.1 k. np. że jako instrument polityki zatrudnieniowej jest to instrument pracodawcy. co jest przedmiotem. ten kto osiąga efekty z pracy wykonywanej.: konieczność przeniesienia pracownika na inne stanowisko pracy wykładnia literalna przepisu – pracodawca jest adresatem ustanowionym przez ustawodawcę.instytucja wypracowana przez orzecznictwo SN.od 1975r. której do emerytury pozostało 4 lata (art. z egz: kto może.: zmiana warunków pracy i płacy. : do wypowiedzenia stosować należy odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu dokonanym z art.p.42 k. prowadzi więc do utraty pracy. Problem: pracodawca nie przyjmie lub odrzuci ofert to może dojść do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem dokonywanym przez pracownika. choćby i normatywnie dopuszczalne stanowi jednak krótkotrwałą zmianę. elementów przy założeniu że chcemy zachować pracownika. nie ma problemu (LUKA). ZMIANA  przekształcenie: modyfikacja umowy jej wnętrza.p. – każda ze stron – obie strony mogą zerwać wieź. stwierdził. wypowiedzenia może dokonać każda ze stron. stanowisko to nie potrafi pogodzić ⁄ 1 z ⁄ 2 i 3. ale co w świetle ⁄ 2 i 3 z pracodawcą? W k.p. instytucja w prawie pracy. to i każda ze stron może zmieniać treść (strony nie mogą mniej. (za wypowiedzeniem). stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu.42. b) wypowiedzenie zmieniające.43 k. Stanowisko III przewiduje równość pracownika i pracodawcy.1 k. np. Sposoby zmian: a) normatywny.art. ten kto odpowiada za proces produkcyjny. zatem każda ze stron może go dokonać. d) zmiana normatywnie dopuszczalna na krótki okres czasu przy zachowaniu kryteriów ustawowych. Cele: a) podstawowy – związany z przekształceniem. np. a nie rezygnacja (wypowiedzenie). W ⁄ 2 i 3 następuje konkretyzacja sposobu jego dokonania. z art.: pracownik dokonując wypowiedzenia składa nowa ofertę? Ale jaki ma ona charakter? Nowa umowa.32 k. . . choć brak ku temu argumentów !!! APROBATA (Kaczyński i Salwa) – pracodawca i pracownik mogą.p. Koncepcje: 1) odrzucająca krótkotrwałość oraz 2) akceptująca Zmiana: a) Totalna z X na Y oraz b) Uszczegółowienie X + y.p. a więc art.1 k. zgodnie z art.p.42 k.w WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE . 42.Powierzenie innej pracy. określa warunki w jakich może ono nastąpić wobec osoby.32 k. ale mogą więcej).) art. argumentacja: dokonuje ten kto odpowiada za stan zatrudnienia (element kształtujący polityki zatrudnienia).

skarżąc podstawę na jakiej się na nim znalazł! : Pogląd że wypowiedzenie zawsze prowadzi do pogorszenia warunków pracy i lepsze jest porozumienie stanowi MIT – nieprawda. pacy. w tym wypadku element poza umowny uchodziła za część umowy. Istota = określa ją to czyj cel zostanie osiągnięty Bezprawne wypowiedzenie  takie w którym pracodawca składa takie propozycje. konstrukcja wsparta na art.p. pracy i płacy !!! UWAGA : Art. nie wpisane a istniejące przy zawarciu umowy. jakich pracownik przyjąć nie może oraz czyni to w celu by ten ich nie przyjął ! Równoczesność – wypowiedzenia przedstawienia nowych warunków.p. DOKTRYNA: domaga się aby jego zamian dokonywała się przez wypowiedzenia warunków pracy i płacy !!! Termin na odrzucenie: Milczenie = zgoda. POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE - - nie regulowane bezpośrednio przez przepisy ustawy. zd.3 k.p. : Co z sytuacją gdy zaproponowano dużo lepsze warunki pracy niż dotychczasowe. dwustronność czynności prawnej (2 oświadczenia woli.: nagroda jubileuszowa) wynagrodzenia.2 stanowi iż złożenie oświadczenia woli ma charakter – wywołujący czynność lub stanowi techniczny zapis. 37 .42 k. bezprawne jest deprecjonowanie pracownika poprzez pominięcie go przy awansach. nie podlega zmianie umownej – nie można – inaczej jak przez zmianę normatywną !!! Elementy (np.3 k.42. nie dochowanie obowiązku (procedury). UWAGA : Wypowiedzenie starych warunków obliguje do wskazania nowych !!! ZASADNOŚĆ: wskazać powód rezygnacji ze starych warunków i powód przedstawienia nowych. pracownik musi wyraźnie wyrazić swój sprzeciw wobec przedstawionych warunków ! Art. nie koniunkcję. wypowiedzenie warunków pracy i płacy sformułowanie stanowi konwencję ust.1(1) k.b) alternatywny – ryzyko że pracownik otrzyma definitywne wypowiedzenie przez co straci pracę. przekształcenie zaproponowane i przyjęcie warunków). jednostronność: propozycja nowych warunków. stąd możliwe jest wypowiedzenie warunków: płacy.p.. Związki zawodowe tez uczestniczą) faza informacyjna i konsultacji właściwej) = zmiana i co nowego ! Art. uznaje się za dorozumianie za akceptowane.1 – wypowiedzenie odnośnie elementu z umowy – można! Warunek ma charakter normatywny a nie umowny i do umowy został jedynie wpisany – można! Warunek normatywny zapisany jedynie w ustawie (kodeksie). UWAGA : Pracownik może zgodzić się na warunki i zaskarżyć do sądu pracy podstawę zmiany – MOŻLIWE !!! pracownik w ten sposób zabezpiecza sobie stanowisko pracy.1 oraz 30. : zaproponowanie nowych warunków – 1 czy 2 pisma – przedstawienie winno nastąpić jednocześnie.42.42.42. moment zaproponowania na piśmie wszczyna bieg okresu wypowiedzenia. UWAGA : Sąd bada na ile nowo zaproponowane warunki stanowiły przekształcenie a na ile miały prowadzić do pozbycia się pracownika !!! Uwzględnia zasadność i odbycie konsultacji ze związkiem zawodowym – przy wypowiedzeniu. a ich przyjęcia odmówił pracownik? – art.

nie stosuje się trybu z art. wystąpienie symptomów choroby zawodowej (art. : W przypadku art. 42.179 k.p. (polepszenie warunków) lub z art.).p.39 k.p. art. od której obowiązywać bezie zmiana. pracownik otrzymuje jedynie aneks zmieniający treść dotychczasowej umowy.p.24113 k. wypowiedzenia. + podobnie nie można obniżać warunków płacowych – te obniżone obowiązywać będą dopiero po okresie równym okresowi wypowiedzenia !!! Można z dnia na dzień polepszyć warunki płacoe.w tym przypadku nie mamy wypowiedzenia – art.42 k. 1) zasadniczo część normatywna nie wpływa na umowę 2) jeżeli w umowie zawarto okres urlopu to korzystamy z przepisów przejściowych 3) umowa pozostaje w mocy a ustawa określi właściwy czas trwania urlopu – np.24113 k. – nakaz wypowiedzenia zmieniającego.3 k.2006).230 k.2005 do III.18 k.1 k. zgoda.p. (pogorszenie warunków).: do dnia wejścia stare reg Zmiany w źródłach specyficznych – układach zbiorowych i regulaminach pracy oraz płacy dokonują się zgodnie z art. Prof. Salwa: zakłada ze porozumienie to zawsze polepsza sytuacje pracownika.38 k.p.p.). ZMIANY NORMATYWNE : wywierają wpływ na treść umowy o pracę. z dnia X dokonuje zmiany w przysługujących dniach urlopu wypoczynkowego zwiększając z 20/26 na 30/36 dni.p. postanowienie umowne wskazuje na datę.- mało konfliktowa instytucja. 38 .). Ochrona szczególna – przy zmianie warunków pracy i płacy – NIE STOSUJE SIĘ !!! : Regulamin pracy a Umowa o pracę – umowa wyłącza regulamin i wiąże bezpośrednio !!! ZMIANA KRÓTKOTRWAŁA kobieta w ciąży (art.38 k. ale nie z dnia na dzień. a wiec mogą one być in+ i in -. wystarczy wola stron. + można zmienić warunki pracy (nowy rodzaj pracy).: ust.p.p. – wskazuje zasadniczo na granice podporządkowania pracownika pracodawcy !!! W każdym roku kalendarzowym pracodawcy przysługują 3m-ce. np. Zakaz wypowiadania zawierają: Art. jak naliczać miesiące? Możliwa jest sytuacja że będzie to nawet 6m-cy (od X.2 k. w razie gdyby czas nie został określony stosujemy tryb z art. milczenie pracownika = potwierdzenie. – na 4 lata przed emerytura nie dokonuje ie. przy zaproponowaniu dodatku funkcyjnego z tytułu wykonywania innej pracy. poglądy: a) kontynuacja nie stanowi zmiany. orzeczenie lekarskie o zakazie zatrudnienia na danym stanowisku (art. + termin – określony porozumieniem.3 k.z.p. nie rozpatruje się zasadności i nie angażuje się zw.p.42.p. • wynagrodzenie nie może zostać obniżone. jednak jej kryteria i warunki określa już ustawa: • odpowiednie kwalifikacje ku temu.241 13. reszta doktryny zakłada ze to strony decydują o warunkach. Pracodawca określa podstawy wykonywania innej odpowiedniej pracy.4 i 81. b) następuje zmiana choć nie stanowi podstawy dla wypowiedzenia.55. tu do art. art.

przyczyna istniejąca jest uzasadniającą i jednocześnie zasadną. gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników 2. • Rokowania i Mediacja  mają zapobiegać strajkowi !!! „zwolnienia grupowe” – dokonanie wypowiedzeń indywidualnym pracownikom w jednym czasie !!! Pierwsza ustawa dotycząca zwolnień grupowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 1990r. stanowi poszerzenie. Liczby odnoszące się do pracowników w ust. ZWOLNIENIE GRUPOWE : Art.p. jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.p.: zasadność. zwolnienia indywidualne. IRENICZNA : zakłada polubowne załatwienie sporu / konfliktu (element zbiorowego prawa pracy). 2) 10% pracowników. K. II. w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie. Wn. 1. rozdzielcza. dopuszczalność regulacji stosunku pracy opartego na umowie terminowej. z 13 marca 2003r. jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej: 1) 10 pracowników. z 13 marca 2003r.) Funkcja: • ochronna.gr. z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron. zgodności z dyrektywą UE z 1998r. 3) 30 pracowników.) : Art. odpowiedzialność uregulowane są w k.gr. a także na mocy porozumienia stron. w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę. a także przy rozpatrywaniu sporów związanych z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu pracy.2006 – dr Alina Wypych-Żywicka T: o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (ust. sytuacja pracownika podlegającego ochronie szczególnej.3 ust. obejmują pracowników. gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100. ustawa z 13 marca 2003r. jednakże mniej niż 300 pracowników.1. wychowawcza. została wyeksponowana art.43 k.gr.1.: I. Wn. zagmatwania języka. Pytania : - co to są zwolnienia grupowe. przewidziany jest okres w jakim winno się tego dokonać. przez określenie wymogów formalnych koniecznych dla rozwiązania stosunku prawnego.P a ustawa o zwolnieniach grupowych (zw.01.39 k. – katalog sytuacji uzasadniających dokonanie zmiany wobec pracownika w sytuacji z art.Art. pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. jaki jest tryb zwolnień grupowych a jaki zwolnień indywidualnych. gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników. Obrona przewiduje wskazanie innych lat do okresu składkowego !!! Wykład z 03. organizatorska. zw. które doprowadziło do : skomplikowania konstrukcji.. : Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. : Przy rozwiązywaniu st.p. 39 .12 zw.. należy zatem spełnić wymóg formalno i materialnoprawny. Zmiana z 1996 roku – do emerytury każdy chce mieć lepszą płace a tu na 4 lata przed można nawet obniżyć wynagrodzenie. ustawa określa (uściśla) pojęcie.

odnosi się do pracodawców zatrudniających 20 os. Wypowiedzenia a Wypowiedzenie Zmieniające a Odejście Za Porozumieniem Stron lub Pozostanie przy zastosowaniu Porozumienia Zmieniającego : 40 .. o zw.p. Położenie pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru reguluje Dyrektywa UE nr.. art. Art. 2) 10% pracowników. : „.69 k. jak: zmniejszenie rynku zbytu wywołujące potrzebę redukcji zatrudnienia oraz z przyczyn nie dotyczących pracowników. które stały się już prawomocne. Kto podlega ustawie o zwolnieniach grupowych ?  zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wynika to z faktu że okres wypowiedzenia jest z różnicowany w zależności od stażu pracy.45 i 32 k. o zw. 1861 i art. z wyłączeniem przepisów regulujących: 1) tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę. itd.  umowa spółdzielcza o pracę.. UWAGA : pracowników liczymy globalnie !!!  zatrudnienie w drodze powołania.do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nie określony. 177 § 4 i 5. art. W ustawie wskazano jedynie.gr. a kadencja pracownika jeszcze nie wygasła. Art. technologie. IV..7 ust. gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników Rezygnacja z pracownika (ustanie i rozwiązanie) :  Zliczeniu podlegają wypowiedzenia wręczone a nie ilość wypowiedzeń.59/1998r.p.określono także liczbę pracowników z których zamierza się zrezygnować. która przewiduje : a) wykluczenie możliwości ich uwzględniania. : Przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy stosuje się art.P. w przypadku likwidacji / upadłości pracodawcy. stosując zasadne wypowiedzenie.. a także odrębne przepisy regulujące rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z takiego powodu. gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników. jednakże mniej niż 300 pracowników. b) o przywracaniu do pracy. Przyczyna ustania: art.III. może wypowiedzieć umowę o prace każdej liczbie pracowników (ustawy się do niego nie stosuje) !!! UWAGA : ustawa o zw. jeżeli naruszono by przepisy o niedyskryminacji. nie zawiera katalogu warunkującego możliwość / konieczność przeprowadzenia zwolnień grupowych. gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100. 411 § 1. w oparciu o art. UWAGA : pracodawca zatrudniający mniej niż 20 os. 196 (2) K. że ma to nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracodawcy: reorganizacja. 3) 30 pracowników. lub z przyczyn niepowiązanych z pracodawcą. Wymogi zwolnienia grupowego określone w zależności od liczebności pracowników zakładu : 1) 10 pracowników. 2) rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania: a) o bezskuteczności wypowiedzeń.gr. likwidacja.. np.11 ust. : Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania. i więcej (mają regulamin Pracy i Wynagrodzeń).: zwolniono 9 z10 a 1 pozostawiono b) dopuszcza możliwość zaliczenia – jeżeli przyczyna leżała po stronie pracodawcy.gr.

gr. zw. zakłada że nie może być kumulacji przyczyn: np.pracodawca zainicjował porozumienie. 14 otrzymało wypowiedzenie.  Zasadnicza różnica : a) wyłączność przyczyny nie zależnej od pracownika podstawą jego zwolnienia.gr. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy w okolicznościach w ust.3 powoduje obniżenie wynagrodzenia. odnośnie zasad przeprowadzenia gr. przez okres nieprzekraczający 6 m-cy.liczba odchodzących na tej podstawie wynosi ponad 5 osób. 5.: wśród 12 zwolnionych pracowników. o zw. z pracownikami. b) art. UWAGA : Przedstawienie przez pracodawcę oferty – a przejawianie inicjatywy ? Inicjatywa musi zostać dowiedziona.1-4 nie stosuje się do pracowników będących posłami. 1 pracodawca może rozwiązać stosunki pracy. dodatek wyrównawczy obliczony według zasad z K. mogę uwzględniać inne przyczyny (doświadczenie. w okresie.2.10 ust. zawsze liczy się liczbę wręczonych wypowiedzeń – bez znaczenia jest końcowa liczba zwolnionych !!! np.1 nie jest możliwe dalsze ich zatrudnianie na dotychczasowych stanowiskach pracy.38 k.: zwalniam w związku z likwidacją struktur organizacyjnych a nie dlatego ze pracownik pije (zwolnienie indywidualne). z czego 5 odrzuciło warunki a 5 je przyjęło. ust. jeżeli z przyczyn w ust. !!! Zwolnienia GRUPOWE a INDYWIDUALNE : Art. których stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem i wobec których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia.10. 2. 3.8 stosuje się odpowiednio. Podjęcie próby porozumienia się z zakładową org. II. 9 otrzymało wypowiedzenie. W przypadku określonym w ust. itd.5 ust. : w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.: wśród 20 zwolnionych pracowników. gdy: . 41 .  do liczy zwolnionych zaliczyć należy osoby odchodzące za porozumieniem stron. a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. o zw. których szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynika z art.6 k. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikom w ust. Obowiązek skonsultowania zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi (przedstawicielstwem załogi) działającymi (wyłonionym) u tego pracodawcy ORAZ powiadomienie i współdziałanie z powiatowym urzędem pracy.P.41 KP. Przepisy art. staż. . na podstawie art.c.: zastosowano wypowiedzenie zmieniające wobec 10 pracowników. 1. w drodze wypowiedzenia.) TRYB : I. zwolnienia. przydatność.1 k.p. w którym ich stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem. 3 zaś odeszło za zrozumieniem stron (NIE). senatorami lub radnymi. 6 zaś odeszło za porozumieniem stron (TAK) np. nie jest to zwolnienie grupowe a indywidualne.p. Prawo do dodatku wyrównawczego nie przysługuje pracownikom. pracownikom przysługuje. przy zwolnieniu grupowym – musze zwolnić 50 osób. np.3-7 i art. jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron. pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu. Przepisów ust. 4. W takim przypadku stosuje się art.

Etap I.p. kolejności dokonywania zwolnień pracowników. do których oni należą. zawodowymi w celu zawarcia porozumienia) : 3. Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe org. • • • • • • • o przyczynach zamierzonego gr.: (art. pracodawca uzgadnia treść porozumienia z org. UWAGA : zawarte porozumienie odnosi się tylko do zw. Etap I. 24125a k.: (art. 42 .C. związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. kolejności dokonywania zwolnień pracowników. 2. zwolnienia (obowiązek).B.2. pracodawca i zakładowe organizacje związkowe zawierają porozumienie. : Pracodawca przekazuje na piśmie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy informacje – ust. o zw. grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem gr. z wyłączeniem informacji dotyczących sposobu ustalania wysokości świadczeń pieniężnych przysługujących pracownikom.. zwolnienia. zwolnienia.A.) – pracodawca faktycznie zamierza przeprowadzić zwolnienia (poejmuje rozmowy ze zw.3 ust. grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem gr. Etap I.gr. Konsultacja w ust. liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych. pracodawca jest obowiązany dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości. w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego. o zw. zawodowych !!!  Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia z wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi.) – pracodawca rozważa możliwość przeprowadzenia zwolnień : 1. * regulamin – ustala pracodawca jeżeli nie jest możliwe zawarcie porozumienia z zakładową organizacją związkową. w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie. zwolnienia. : zawiadomienie powiatowego urzędu pracy o możliwości przeprowadzenia zwolnień grupowych.3 ust. zwolnienia. 3. Etap I.gr. proponowanych kryteriach doboru pracowników do gr. o przyczynach zamierzonego gr. zwolnieniem.I. które reprezentują interes zbiorowy. do których oni należą.I. działających u pracodawcy zw.I. w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie.II. zawodowych / przedstawicielstwa pracowników. KONSULTACJE Etap I. zwolnieniem.II. zwolnienia (obowiązek). tworzy to źródło prawa wewnątrz zakładowego. a także obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem. propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym gr. a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne. 1.3.2.: (art. liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych. propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym gr. proponowanych kryteriach doboru pracowników do gr. a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników. o zw. okresie. Etap I. zw. nie ma znaczenia to czy należy się do zw. W porozumieniu określa się zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia. dotyczy w szczególności możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem.2.) – W terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia zawiadomienia – art. zw.* porozumienie – zawiera pracodawca z zakładową org.1i2 ust. okresie. czy nie. Pracodawca jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy.gr. : zawiadomienie o zamiarze dokonania zwolnień grupowych.I.

2. UWAGA : zawarcie porozumienia Powiatowego Urzędu Pracy !!! / ustanowienie regulaminu wymaga zawiadomienia Zawiadomienie = Notyfikacja = dr Wypych-Żywicka uważa za nie potrzebne. stoją bowiem obok (poniżej) = przyczyna uzasadniająca + kryteria doboru !!! Kryteria nie stanowią przyczyny uzasadniającej (zgoda SN i dr Wypych-Żywickiej) !!! Kryterium czyni zwolnienie zasadnym !!! To właśnie spór o kryteria często utrudnia zawarcie porozumienia !!! Podpisane Porozumienie – stanowi źródło prawa pracy.. aby przeprowadzono dyskusję nad postulatami zgłoszonymi przez pracodawcę (art.POROZUMIENIE ze Związkami Zawodowymi : UWAGA: jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.9 k.p. gdyż stanowi źródło prawa. BRAK Porozumienia = REGULAMIN ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH * regulamin – ustala pracodawca jeżeli nie jest możliwe zawarcie porozumienia z zakładową organizacją związkową. podlega ogłoszeniu załodze. daje podstawę do zwolnienia i czyni zadość ymogowi przeprowadzenia konsultacji ze zw. zawodowym jest obowiązkowe. zawodowym. !!! Zwolnienia INDYWIDUALNE : dopuszcza się zastosowanie trybu art.2 ust. brak jednak procedur i regulacji. Poprzedzające przeprowadzenie konsultacji ze zw. określa w nim zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia.p. stopień : przesłanka. OCHRONA SZCZEGÓLNA : 43 . stopień : przyczyna uzasadniająca stopnia II Wn. jednak + urząd może zażądać od pracodawcy przedstawienia efektów przeprowadzonych konsultacji ze zw. w miarę możliwości.: kryteria doboru to element zasadności. Jest źródłem prawa w rozumieniu art. II. propozycje przedstawione w ramach konsultacji przez zakładowe org.gr. gdy brak konsensusu miedzy pracodawcą a zw.zaw. Porozumienie CZĘŚCIOWE : w układzie uwzględniono to co zostało uzgodnione – „mierna możliwość”. stąd zawiadomienie ma charakter notyfikacji !!! + zawiadomienie ma w prawdzie charakter dobrowolny. zawodowym. ale nie przyczyny. uwzględniając. zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia ustala pracodawca w regulaminie. o zw. po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy !!!  wymaga się.: Regulamin zastępuję porozumienie jedynie w przypadku.) „kryteriach doboru pracowników” – jako przyczyna uzasadniająca czy jedynie element obok przyczyny uzasadniającej ? I. zaw.38 k. zw. Konsultacje przeprowadzone z przedstawicielstwem pracowników nie są wiążące. UWAGA : regulamin winien zostać przedstawiony zw. które mogą przedstawić swoją wersję w Powiatowym Urzędzie Pracy !!! Wn.

4b) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego. w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w sytuacjach z art. zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego.1 (czas liczy się zgodnie z art..5. 2.6. pracy. 4a) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej.nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia lub spełnienia obowiązku z art. o zw. pracownikom w ust.4 lub 5.1 ust.. W razie nie zawarcia porozumienia przy wypowiadaniu pracownikom st. W razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia umowy o pracę zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.). o zw.gr. przysługuje.Art. 2) będącemu członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego. W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi: 1) o którym mowa w art.p. a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. jest dopuszczalne niezależnie od okresu trwania urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Nie dotyczy to przypadków rozwiązania z pracownikami stosunków pracy w razie zakończenia działalności pracodawcy wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego  FAKTYCZNE ROZWIĄZANIE  Rozwiązanie stosunku pracy przy Zwolnieniach Indywidualnych  : nie można zwolnić pracownicy w ciąży.45 k. 44 . „Kobiety w ciąży” : brak wypowiedzenia / wypowiedzenia zmieniającego (art. 6.3. a w przypadku gdy nie jest ono wymagane .1. Dodatek wyrównawczy w przypadku. jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące. 3.1 ust. 3) będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej.38k.41 k. 5) będącemu społecznym inspektorem pracy. : Wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po dokonaniu przez pracodawcę zawiadomienia – art. służby zastępczej.3.p.) : w ustawie w miarę nie możliwości zatrudnienia można złożyć wypowiedzenie zmieniające.4. 6) powołanemu do odbycia czynnej służby woj. 4) będącemu członkiem zakładowej organizacji związkowej. 4.2-4.nie wcześniej niż po zawarciu porozumienia lub spełnieniu obowiązku w art. do końca okresu.5.41 k. dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z k. 7.4.. gdy tracą pracę w wyniku wypowiedzenia zmieniającego ? Art. a także przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. z zastrzeżeniem ust.p. Rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia – art. stosuje się art. : Przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje się art. upoważnionemu do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej. 39 i 177 Kodeksu pracy.p.4 lub 5.p. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia. a także warunków pracy i płacy. jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.gr. 2. a w przypadku gdy nie jest ono wymagane . Wypowiedzenie pracownikom warunków pracy i płacy w sytuacjach w art.111 k. ani : żadnego z podmiotów objętych ochroną przed zwolnieniami grupowymi.c.38i41 k. z zastrzeżeniem ust. 5. 5.p.

jest on stosowany zarówno przy powszechnej jak i szczególnej ochronie. : ograniczenie swobody doboru pracowników. w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia. : „. których stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem i wobec których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia. Użycie ALTERNATYWY (albo) przez ustawodawcę było celowe ze względu na dobro pracownika. UWAGA : w art. o zw. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. : powinność ma charakter względny. w drodze wypowiedzenia. z jakimi może wystąpić pracownik.45.P. zależy od ogłoszenia naboru. : Pracownikowi.p. 4..2006 – dr Alina Wypych-Żywicka T: Roszczenia pracownicze w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.8. : W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika.01. stosuje się odpowiednio.stosownie do żądania pracownika – orzeka (katalog zamknięty) -: c) o bezskuteczności wypowiedzenia. przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: 1) 1m-c wynagrodzenia.11 K.36. 3) 3-m wynagrodzenia. o zw. obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.  umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony – rozwiązywana za wypowiedzeniem : Ograniczenie rodzajów roszczeń : I. 3. określono roszczenia.gr. ODPRAWA : dotyczy zwolnień grupowych  Art. 2) 2m-c wynagrodzenia. może on nie chcieć powrócić do środowiska z którym pozostaje w konflikcie !!! 45 . jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy.9. Art. jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata.: zakładowa organizacja związkowa wobec grup szczególnie chronionych : Art. pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu. że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. podania przyczyny uzasadniającej). 1. Art. : nabór nie wiąże się z tym samym stanowiskiem.1 k. Pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika – ust. : regulacja w orzecznictwie SN 2. bowiem zawierana jest nowa umowa. jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat..2 ust. sąd pracy . o zw. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. element konstrukcji powszechnej ochrony stosunku pracy (obok konsultacji.gr.p.gr. z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia.10. Wykład z 10. 2. a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu (albo): d) o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach e) o odszkodowaniu. miejscem.pracodawca może rozwiązać stosunki pracy. jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.1 ust. ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia. : w razie ustalenia. : obejmuje jedynie nabór do danej grupy pracowniczej (zawodowej). Przy ustalaniu okresu zatrudnienia przepis art.1 k. z pracownikami.1 ust.45.

o którym mowa w art. 471 k. dopuszcza jednakże aby poważeniu uległa jedynie zasadność dokonanego wypowiedzenia !!! UWAGA : Orzeczenie odnośnie rozwiązanego stosunku pracy. c. jeżeli ustali. : Odszkodowanie. gdy b.p. likwidacja. nie można także zastosować roszczeń przewidzianych w K. a . w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. „niemożliwość” : interpretator ocenia.45. Umowa nie może prowadzić do poszerzenia katalogu roszczeń III. W prawie pracy „materialnym” – art. Roszczenie o PRZYWRÓCENIE pracownika do pracy na poprzednich warunkach ALBO o odszkodowanie – zgłaszane jest. itd. stanowi rozdzielenie zasad współżycia społecznego i powodów („nieuzasadnione”) od naruszenia wymogów formalnych. – określono sytuacje w jakich pracownik może zwrócić się do sądu pracy: wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione LUB (alternatywa zwykła) narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. – zdarzenia stwierdzone przez sąd.2 k. : sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy. że sąd orzeknie o przywróceniu do pracy !!! UWAGA : Sąd może także orzec o odszkodowaniu. przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy.stosunek pracy ustał. Roszczenie o UBEZSKUTECZNIENIE – zgłaszane jest: a. w którym to pracownik chciał bezskutecznie rozwiązać umowę z pracodawcą spowoduje. UWAGA : Przesłanki po stronie pracownika i pracodawcy (zatrudniającego) MUSZĄ BYĆ WYRAŻONE !!! UWAGA : podmioty z art. pracownik może dalej pracować.45 k. co do którego lekarz stwierdził przeciwwskazania do wykonywania zawodu kolejarza. W oparciu o art. choćby pracownik żądał przywrócenia do pracy : Np. podlegają ochronie szczególnej !!! 46 .p. UWAGA : „lub” – stanowi argument dla dookreślenia wypowiedzenia umowy o pracę.p. nie orzeknie o bezskuteczności a o przywróceniu lub odszkodowaniu !!! Art. gdy: .p. Art.p. 45. gdy pracownik wniósł o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne a uzasadnione jest orzeczenie o przywróceniu do pracy – w między czasie ustał stosunek pracy. MOŻE : sąd decyduje na dzień orzekania. nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.pracownik chce LuB nie chce powrócić na zajmowane stanowisko.II.39 i 177 k. nie został on rozwiązany. Czy sąd może.: orzeczenie SN z ’98r. że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. dokonując – w granicach przywrócenia – indywidualizacji sytuacji podmiotu „niecelowość” : upadłość.300 k.C. jeszcze w czasie trwania stosunku pracy.: na PKP przywracano pracownika. wydać takie orzeczenie? TAK.

Np.37 k. Nie orzeczenie rodziło by skutki prawne związane z ustaniem stosunku pracy. 471 k.p.  sąd może ale nie musi uwzględnić. : Przepisu § 2 nie stosuje się do pracowników w art. mamy do czynienia z orzeczeniem – „Ex Nunc”: skutki niwelowane sa na przyszłosć.c.p. : Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne. jednak orzekając modyfikuje je w zależności od istnienia lub nieistnienia stosunku pracy. Uznanie mocy wiążącej „ex tunc” prowadziło by do uznania dni wolnych za nienależne.2 k. : „.p. w innym razie o dopuszczenie do jej wykonywania !!! Bezskuteczność – w razie złożenia apelacji lub skargi do SN : sąd pozostaje związany stanem faktycznym wynikłym z wniosków wskazanych w odwołaniu. w I instancji PRZYWRÓCENIE do PRACY : sąd orzeka wobec stosunku. stąd porządne jest orzeczenie „Ex Tunc” Art. • przy stosunkowo długim okresie wypowiedzenia. który ustał Poglądy: I. BEZSKUTECZNOŚĆ WYPOWIEDZENIA (charakter) : a) Konstytutywny (bezwarunkowo) – nowy stan prawny. chyba że uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z przyczyn określonych w art. 47 . • w tym przypadku. sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Konstytutywny – zmiana stanu. „konstytutywny” : restytuuje stosunek prawny.  prof. • możliwe przy zachowaniu szybkości postępowania sądowego.p. SN ’76 : orzeczenie przywracające do pracy ma 2 krotny skutek (konstytutywnodeklaratoryjny).: Wyrok wydano „w terminie”. Umowy na czas nieokreślony nie mają podobnej regulacji. nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.. 39 i 177. jednak pracodawca nie dopuszczał go do jej wykonywania. powrót do poprzednich warunków pracy i płacy. „deklaratoryjny” : zobowiązuje pracodawcę do dopuszczenia pracownika do pracy. • interpretacji „ex tunc” powyższego przypadku stoi na przeszkodzie : Art. W razie przywrócenia SN może przyznać odszkodowanie na podstawie Art.w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy.. z zachowaniem prawa do wynagrodzenia..3 k. skutek zaistnieje po okresie wypowiedzenia: „ex tunc” lub „ex nunc”. UWAGA : Gdy pracownik był gotowy do podjęcia pracy i stawiał się w zakładzie.”. ale nie określa warunków !!! Umowa na czas określony z określeniem zdarzenia powodującego jej zakończenie – jest obowiązująca do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. 4772. ale stosunek prawny lada dzień ulegnie rozwiązaniu.45. w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu... oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. orzeczenie uprawomocni się dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy. Np. że wynagrodzenie się nie należy. Pracownikowi przysługuje roszczenie o możliwość nawiązania stosunku pracy jeżeli go nie ma. II. UWAGA : Przy przywróceniu – sąd stwierdza o obowiązku. choć umowy nie ma to jest obowiązek zatrudnienia. za ten czas bo nie było .: stosunek pracy trwa jeszcze i w trakcie wydano orzeczenie. Zieliński twierdzi. 411. : W okresie co najmniej 2tygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy..Art.

gotowość formalna (prawna) – wymaga złożenia oświadczenia woli. likwidacja zakładu czyni przywrócenie niecelowym. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 39. PZYWRÓCENIE : EX NUNC : pracownik ma się zgłosić a. b. TAKIE same – poprzedni stosunek ustał. nie istnieje tożsamość warunków pracy i płacy. Na złożenie oświadczenia pracownik ma 7 dni.1 k.p. który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. dotyczy to także przypadku. : Pracownikowi. gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego. zw. przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. nie dłużej jak 3m-ce.64 k. domniemanie istnienia stosunku. jeżeli był gotów do jej wykonywania. w razie nie przyjęcia oświadczenia o gotowości przez pracodawcę: Art.300 k. ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. 81. b) restytucja – wynagrodzenie z art.p.. by wykupienie zastąpiło przywrócenie !!! Umowa Terminowa (Na Okres Próbny / Czas Określony) : • naruszenie społ-gosp. : Pracownikowi za czas niewykonywania pracy.1 k.c. nie ma stosunku pracy ani żadnej więzi. nie więcej jednak niż za 2 miesiące.p. 48 . wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy. Umowy TERMINOWE – TYLKO ODSZKODOWANIE (zasada) W nowym kodeksie – wykupienie roszczenia prawomocnego.do czasu trwania umowy (końca). określonego stawką godzinową lub miesięczną. pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. 50.p. PRZYWRÓCENIE : na poprzednich warunkach : TE same – w orzecznictwie. stwierdzającego chęć podjęcia pracy. ochrona miejsca pracy. gotowość faktyczna – podjecie pracy. a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania 60% wynagrodzenia. przeznaczenia prawa wprowadza odszkodowanie: .47 k.na czas określony – do czasu na który umowa została zawarta. : Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów. albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Prawodawcy są za. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem w art. wz z art.nie więcej niż za 1 miesiąc. Na tej podstawie pracownik może zgłosić się do pracy a to zapewnia mu możliwość wystąpienia z roszczeniem o zapłatę za czas nie bytności w zakładzie !!! PRZYWRÓCENIE jako reaktywacja czy restytucja ?: a) reaktywacja – odbudowa. a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące . UWAGA : Art. do upływu którego umowa miała trwać. : Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli. zawodowy przeciwny wykupywanie = bezrobocie.p.47 k.Art. przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. zastępuje to oświadczenie. . Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas. Art.

: Pracownikowi. nie chodzi tu jednak o katalog w art.  w przypadku okresu próby przysługują roszczenia !!!  art.w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.  nie ma okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki. § 3. § 1.56 k.p. do upływu którego umowa miała trwać. z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie. pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. próba ucieczki przed pracodawcą. § 1. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów. odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe.57.p. 45 w związku z art. o którym mowa w art. przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. § 5. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie w § 1 także wtedy. W razie orzeczenia przez sąd pracy o odszkodowaniu. * naruszenie obowiązków Art.p. Odszkodowanie.56.w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc.1 k. przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie.52-53 k. 49 . Art. 55 § 11.p. § 11. 52 § 2 stosuje się odpowiednio..p. § 4. nie należałoby rozważyć przywrócenia.  odszkodowanie przy terminowej – jeżeli okres obowiązywania umowy był by wystarczająco długi. Przepisy art. jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy art. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy.  pracownik musi wykazać naruszenie przepisów o rozwiązywaniu stosunku pracy. § 2. albo pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego. o którym mowa w § 3.§ 3. przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia (max.  art. nie więcej jednak niż za 3 miesiące. : Pracownikowi.56 k. 45 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. 611. przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. § 2. przepisu art.1 k. Przepisy § 3 nie mają zastosowania w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. § 2.: brak ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy. a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy . w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy . 55. Przepis art.) np. 3m-ce). (37) Odszkodowanie. Art. (bez wypowiedzenia)  przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. 611. a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika. 177. Roszczenia pracodawcy * odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę (art. 612. W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. Umowa o pracę z art. 55 § 3 nie stosuje się.

Jeżeli pracownik nie dokonał . WYGAŚNIĘCIE – ustawodawca określa jakie zdarzenia prowadzą do wygaśnięcia stosunku pracy. dzieci własne. małżonek – związek zalegalizowany. b. c. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. § 3. Śmierć mózgowa – brak czynności fal mózgowych ! Śmierć skutkuje : obowiązkiem wydania świadectwa pracy współmałżonkowi. 265. wnuki. na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.1 k.p. brak oświadczenia woli pracownika skutkuje wypowiedzeniem bez konieczność przeprowadzenia konsultacji a datą ujawnianą w świadectwie racy jest data zdarzenia !!! Art. : Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. rodzeństwo. rodzice. nie ma warunków dodatkowych. § 2.bez swojej winy . Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.Art. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.: morderstwo. w przypadku braku chętnych umieszcza się je w aktach pracowniczych i przechowuje przez czas urzędowy. rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy Ad. 264.631.68 i n. o funduszu) : rodzina. śmierć pracodawcy. w równych częściach. Art. sam fakt bycia małżonkiem. a. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. socjologowie badają Nie ma podziału – „rodzajów”. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika.48. zabójstwo. w ust. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. 97 § 21 i w art.lekarze. rodzina zastępcza. 2. 264.p. Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. za trzydniowym uprzedzeniem.w terminie czynności. o których mowa w art. 63. sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu. § 2. § 1. członkowie rodzinny i inne osoby spełniające warunki otrzymania renty rodzinnej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. np. śmierć pracownika. Art.) * * * : śmierć – nie jest definiowana . samobójstwo. areszt tymczasowy UWAGA : kodeks nie przewiduje obecnie porzucenia pracy – pracownik ma 3 dni na zawiadomienie pracodawcy + 7 dni na oczekiwania pracodawcy. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.  przesłanka potwierdzająca pracy osobistość świadczenia § 2. a. § 1. Art. prawnicy. Krąg uprawnionych do praw majątkowych po zmarłym: 1. Każda postać śmierci.2 k. 50 .

k. w zw.p.problemem jest gdy zatrudniającym była 1 osoba. Przepisy art. Przepis § 1 nie ma zastosowania w razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach w art. żądnie nawiązania stosunku może zastąpić orzeczenie sądu (art. chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. gdy postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia albo amnestii. Art. którego umowa o pracę wygasła z przyczyn w § 1. : Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika. 231. : Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika. Wykład z 17.c. przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. 48 stosuje się odpowiednio. Pracownik.2. a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.p. Pracodawca.66.). Roszczenia z umowy bez wypowiedzenia: 1. W wypadku gdyby 2 osoby o identycznych kwalifikacjach zawodowych to promujemy potomka zmarłego. powołania. 4. 14 na złożenie żądania przywrócenia. Art. . chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika. : Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają. 51 .1 k. z 300. z zastrzeżeniem przepisu § 3. § 2. jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający. Pracownikowi.01. a także w razie warunkowego umorzenia postępowania. za trzydniowym uprzedzeniem.2006 – dr Alina Wypych-Żywicka T: Inne podstawy nawiązania / ustania stosunku pracy.nie ma komu złożyć oświadczenia woli. gdyż przewiduje pierwszeństwo zatrudnienia bez względu na kwalifikacje. § 2.nie można stwierdzić śmierci ponad wszelką wątpliwość. jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy. fizyczna: . może bez wypowiedzenia.obowiązek nadal istnieje. § 3. który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy.p. ŚMIERĆ PRACODAWCY – przypadek gdy inny podmiot nie wchodzi w jego miejsce. Art.p. Art. 7 dni od uprawomocnienia się. przywrócenie na poprzednich warunkach lub odszkodowanie. k. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki.48. : Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. a w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy . W przypadku zaginięcia pracodawcy – os. § 3. .632. wyboru. DZIEDZICZENIE MIEJSCA PRACY : nie powinno mieć miejsca. mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. § 2. Przepisów § 2 nie stosuje się w przypadku. rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy.1 k.p. jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem.64k.1 k. 2. pomimo wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania.UWAGA : Rentę rodzinną może otrzymać rozwiedziony a także INNA osoba alimentowana przez zmarłego !!!! Tzw. . 3.

Sam wybór wystarcza do powstania więzi co jednak z uchwałą stwierdzającą ważność wyboru? A: kreuje stosunek.p.) lub być na niego skierowani na podstawie art. Wn.Wn. UWAGA : sam wybór nie stanowi o stosunku pracowniczym. który nie pozostawał w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym. Art. Ad.p.p. Ad. • rodzi skutki zobowiązaniowe.75 k. : Pracownikowi. wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. WYBÓR (art. kadencja określa czas. określa kim jest pracownik. kreuje go dopiero akt stwierdzający powstanie stosunku pracy. przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (1m-c). • jest aktem jednostronnym wydanym przez organ powołujący.: NIE.: ustawa o pracownikach samorządowych. a) : wybór.p. nie ma odesłań do regulacji z umownego nawiązania stosunku pracy.1 k. jak ma się to do treści : Art.73-75 k. Osoba wybrana ma kompetencje do reprezentowania i jednocześnie uzyskuje charakter pracownika.174 k. jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. ODPRAWA w równowartości miesięcznego wynagrodzenia. sytuacja podmiotu w okresie między wyborami określona jest w akcie będącym podstawą dla przeprowadzenia wyborów i zawierającym kompetencje. jest to akt admnistracyjno-prawny (często decyzja administracyjna) jednocześnie stwierdzający fakt dokonania wyboru X na dane stanowisko. B: ma charakter deklaratoryjny – czy nadaje wstecz kompetencje? Rodzaje pracowników : a) Osoba kandydująca i nie będąca wcześniej zatrudniona. : Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy. Art. : Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru.p. Akt ten może przewidywać kolegialność lub wskazywać na osobę uprawniona do pełnienia funkcji w charakterze reprezentanta i pracownika !!! Akt jednostronny – „wybierający” na dane stanowisko.: 52 .: artykuł 2 kp podaje przykłady.p. UWAGA : Na czas pełnienia funkcji (kadencji) pracownicy zatrudnieni mogą wystąpić o URLOP BEZPŁATNY (art. Akt wyboru : • nie jest decyzją administracyjną. Fakt ten stanowi zaś podstawę do nawiązania stosunku pracy  np. wskazuje na podstawy nawiązania stosunku pracy. 73. bez względu na podstawę prawną tego stosunku. b) : trwanie stosunku pracy.: mówimy o wyborze + kompetencji do reprezentowania oraz stosunku zobowiązaniowym (stosunek pracy). Konstrukcja więzi prawnej – czy jest ona jednorodna? Odp.1741 k.11 k. b) Osoba kandydująca i już zatrudniona w chwili dokonania wyboru. ma złagodzić skutki pozostawania na bezrobociu.) szczątkowa regulacja w Kodeksie Pracy.

na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym. jeżeli zgłosi swój powrót w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru.1 k. : Pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy.p.p. kadencyjność wykazuje na podobieństwo do istnienia umowy o pracę na czas określony. w art. 1741. dłuższego niż 3 miesiące. • • przepis przewiduje zawarcie układu między pracownikiem a pracodawcą. nie musi zacząć pracować.p. od którego zależą uprawnienia pracownicze. Roszczenie pracownika jest związane z nie dopuszczeniem do wykonywania pracy pomimo zgłoszenia gotowości. Okres urlopu bezpłatnego w § 1 wlicza się do okresu pracy. jeżeli na 14 dni przed objęciem funkcji. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi. 4. zaw. Pracownik ma roszczenie o dopuszczenie do wykonywania pracy. Okres urlopu wlicza się do okresu pracy (sytuacje szczegółowo reguluje rozporządzenie z 1996r. wynika ono z art. taki wniosek na piśmie otrzymał od zw. 53 . 3. 174. stosunek pracy istnieje nadal za sprawą zgłoszenia gotowości do wykonywania pracy. strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Gotowość (prawna. który zatrudniał go w chwili wyboru. który zatrudniał go w chwili wyboru. : Za zgodą pracownika. 74 k. Wybór : często porównywany do umowy o pracę zawartej na czas określony.29 k. faktyczna) wystarczy.25 ust.p. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego. : Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. 2. • Art.Art. chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. wybór jest równoznaczny z zawarciem „umowy o pracę”. Powrót pracownika po zakończeniu kadencji : a) od momentu zakończenia kadencji W CIĄGU 7 DNI ma obowiązek zgłosić gotowość do podjęcia pracy. od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy. UWAGA : Pracownik wraca u pracodawcy. (droga sądowa) Pracodawca jest zobowiązany przyjąć. o zw. . gwarancją objęty jest jedynie poziom wynagrodzenia. § 1-4 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.p. 2. osoba wybrana jest zawsze na ściśle określony okres. * pracodawca pierwotny – (porozumienia) – pracodawca następczy – (akt powołujący stosunek pracy) – pracownik * pracownik na wszystko musi wyrazić zgodę.). b) przypadek kadencyjności wielokrotnej – każdorazowa kandydatura lub wybór musi być zgłoszona. pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. przepisy art. jego niestawienie się = WYGAŚNIĘCIE umowy o pracę. pracodawca jest zobligowany (MUSI) udzielić urlopu. 264-265 k. Nie oznacza to powrotu na TO SAMO stanowisko.1 k. na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym. wyrażoną na piśmie. Art. Niedotrzymanie tego warunku powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. zawodowego. pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy.

do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nie określony. 54 .prawa zapisane i wynikłe z prawa pracy zachowują swoje znaczenie.nie ma możliwości przywrócenia do pracy. Zmiana rodzaju możliwa jest jedynie przez doprowadzenie do wygaśnięcia stosunku i ponownego wyboru do nowej rodzajowej pracy. gdyż wybór prowadzi do objęcia stanowiska na kadencję i sam fakt wyboru stanowi ocenę przydatności osoby do pełnienia danej funkcji. . . : Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu. 69 k. UWAGA : Wybór szczątkowo omówiony w kodeksie pracy uszczegółowienia doznaje w ustawach szczególnych. do której wyboru dokonano. z wyłączeniem przepisów regulujących: 1) tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę. Ust. 42 k. Art.ochronę zapewnia także zapewnienie możliwości powrotu do pracy na poprzednich warunkach wynagradzania. Ochrona stosunku pracy przy wyborze : . .ochrony szczególnej nie ma.p. o wyborach bezpośrednich na stanowisko wójta i burmistrza zawiera przykładowy katalog przyczyn prowadzących do wygaśnięcia: .: godność osobista . np. – w czasie trwania kadencji – MOŻLIWA !!! UWAGA : ponieważ wybór następuje do wykonywania pracy X.trwała niezdolność do pełnienia funkcji. Powodem jest: • wyborcy nie dokonując ponownego wyboru stwierdzają o jej nieprzydatności. tak powszechnej.rezygnacja.nie ma ochrony.prawomocne skazanie za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej. . pozostaje jedynie odszkodowanie . . pozostaje w ścisłym związku z umowa o pacę. UWAGA : nie ma możliwości rozwiązania stosunku pracy powstałego w wyniku wyboru w drodze „bez wypowiedzenia – kwestia winy jest tu bez znaczenia”.odmowa ślubowania. • wybór kreuje stosunek zaufania. .p.organizacja może stwierdzić wygaśniecie. Prawa i obowiązki pracownicze : . : Jeżeli przepisy niniejszego oddziału nie stanowią inaczej.kobieta w ciąży w czasie urlopu macierzyńskiego także nie jest objęta ochroną. . jak i szczególnej. . NIE MOŻLIWA jest zmiana na pracę Y !!! Rodzaju pracy w żaden sposób nie można modyfikować. zawodowymi) .złamanie zakazu łączenia stanowisk.obowiązki zapisane są w ustawach szczegółowych POWOŁANIE • • jedna z podstaw istnienia stosunku pracy.p. funkcje gwarancyjną spełnia ograniczenie możliwości ustania stosunku pracy jedynie w wyniku przyczyn prowadzących do jego wygaśnięcia. Forma wyboru zasadniczo znajduje zastosowanie wobec pracowników samorządowych !!! UWAGA : „zmiana” warunków pracy i płacy na warunkach w art.śmierć Art.Wygaśnięcie  przewidziane jest statutem organizacji. 73. choćby zderzenie faktycznie nie wystąpiło – stwierdzenie nie jestt bezskuteczne (nie ma etapu konsultacji ze zw.2 k.

p. że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. a jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony.stosownie do żądania pracownika . jeżeli nastąpiło z przyczyn.p.p. § 2.p. Powołanie powinno być dokonane na piśmie.2) rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania: a) o bezskuteczności wypowiedzeń.. Dotyczy to również pracownika. 3. Odwołanie powinno być dokonane na piśmie. 45. chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. § 12.p. Art. powołanie (termin).p. 70. b) pozorne. 29 k.orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. dzień doręczenia – tylko ustne poinformowanie równoznaczne byłoby z nieważnością czynności. a) określony – podobieństwo do um. Odwołanie jest możliwe w każdym miejscu i czasie jednakże z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.1 k. Na podstawie art. § 11. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. ale czy możliwym jest jego przeprowadzenie? Żądanie odszkodowania z art. 69 k. b) nieokreślony. 52 lub 53. POCZĄTEK powołania : Art. : Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się w terminie określonym w powołaniu. 52 i 53 k. Rodzaje: Czas : a) rzeczywiste.p. : Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie niezwłocznie lub w określonym terminie . Art. zakłada konieczność badania istnienia przyczyny będącej podstawą odwołania. chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. „dwoistość aktu powołania” – uwidacznia się przy zastosowaniu wypowiedzenia lub rozwiązaniu umowy z art. 52-53 k. § 3. 2. 2. Zasadność odwołania – MOŻNA badać? MOŻNA Art. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. AKT powołania – powołania zawsze ktoś dokonuje. : Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. 682.odwołany ze stanowiska przez organ. c) o przywracaniu do pracy. sąd pracy . zawartej na czas określony. tym samym nadaje on kompetencje do zarządzania oraz kompetencje o charakterze zobowiązania (dwoistość aktu). o których mowa w art.w dniu doręczenia powołania.). Stosunek pracy w § 1. regulacja znajduje się w przepisach szczególnych. zawodowymi.1 k.1 k. 68. który go powołał..o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. odwołanie ze stanowiska  wypowiedzenie = przez okres wypowiedzenia należy się wynagrodzenie. nawiązuje się na czas nie określony.1 k.: 1. stosunek pracy nawiązuje się na okres objęty powołaniem. a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu .” 55 . doszło do wyłączenia etapu konsultacji ze zw. Stosunek pracy z pracownikiem odwołanym ze stanowiska rozwiązuje się na zasadach określonych w przepisach niniejszego oddziału. który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony. ale nie ma możliwości piastowania stanowiska. chyba że potwierdzenie nastąpiło by na piśmie w momencie przystąpienia do pracy (art. : „W razie ustalenia. 11.p. Wn. a jeżeli termin ten nie został określony .

72. który pracownika powołał.) • normuje zawieranie umowy o pracę z urzędnikiem państwowym.p. : W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.p. przy czym przez okres równy okresowi wypowiedzenia pracownica ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia.: dopuszczenie odszkodowania pociąga za sobą konieczność otrzymania od pracodawcy pisma uzasadniającego !!! UWAGA : można zmieniać warunki pracy i płacy. UWAGA : Kobietę w ciąży można zwolnić !!! § 2. Tryb wypowiadania wobec przewodniczącego i członka zarządu nie jest konstruowany w Kodeksie. Poglądy na akt Mianowania : Pracownicy urzędu: 56 .6 m-cy). : Jeżeli odwołanie nastąpiło w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. gdyż w każdym czasie można odwołać osobę ze stanowiska i nie ma konieczności wykazywania zasadności. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w razie odwołania pracownika. 30. nie tworzy ani nie charakteryzuje stosunku pracy. 38 ust. W razie odwołania pracownicy w okresie ciąży organ odwołujący jest obowiązany zapewnić jej inną pracę. któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia. o zw. . zatrudnieni na umowę na pracę. którego bieg rozpoczyna się od dnia zaproponowania na piśmie innej pracy. o urzędnikach państwowych z 1982r. pracy) UWAGA : akt mianowania omówiony jest w ust. policja  pomimo mianowania pozostają w stosunku służby W Kodeksie Pracy obok mianowania (aktu administracyjnego) powstaje stosunek zobowiązaniowy (st..: wojsko. o służbie cyw.1 k. b) mianowani.p. tym samym ograniczył udział związków zawodowych (art. ODP. bieg wypowiedzenia rozpoczyna się po upływie tego okresu. z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Art. • ust. 53 § 1 i 2 (1.Przy odwołaniu nie ma potrzeby powoływania się na zasadność.).4 k. UWAGA : W razie naruszenia przepisów § 1-3 pracownikowi przysługuje prawo odwołania do sądu pracy. UWAGA : Tryb konsultacji z mocy przepisu w art. Art. MIANOWANIE (przymiarki do likwidacji trwają już od 1995r.: pracownik techniczny). przez który przysługuje dotychczasowe wynagrodzenie. odpowiednią ze względu na jej kwalifikacje zawodowe.69 k. !!! Pracodawcą jest ? urząd czy Państwo – akt wręcza Szef SC.3. a) zatrudnieni na umowę o pracę (np. c) od 1995r. Akt mianowania – akt administracyjny. Np. Jeżeli jednak pracownica nie wyrazi zgody na podjęcie innej pracy. UWAGA : ochrona dla osób w wieku przedemerytalnym przewidziana na 4 lata teraz = 2 LATA !!! § 3. zaw. organ. a w ustawie. został wyłączony. Jeżeli jednak usprawiedliwiona nieobecność trwa dłużej niż okres przewidziany w art.

nie karany za przestępstwo z winy umyślnej. odpowiednie kwalifikacje zawodowe – przygotowanie do pracy w administracji (najlepiej w Krajowej Szkole Administracji). • likwidacja urzędu. o Służbie Cywilnej !!! Nie można mieć przynależności partyjnej ani uczestniczyć w związkach zawodowych. : konieczność zaproponowania innej pracy. przy zwolnieniach istnieje obowiązek konsultacji ze zw. stosunek pracy jest jednorodnym stosunkiem mimo szeregu powiązań. o spółdzielczości) • • • • • • nie ma okresów próby. b) urzędnicy mianowani. . wspomina w : 57 .1 k.p. system roszeń Wykład z 14. że służba cywilna jest bezpośrednio powiązana ze służbą państwu. Można doprowadzić do wypowiedzenia lub istnieje konieczność rozwiązania umowy o pracę (np. z umowy oraz dyscyplinarna UWAGA : w urzędzie państwowym nie ma wypowiedzeń zmieniających !!! UWAGA : ustanie stosunku pracy może nastąpić bez wypowiedzenia z winy/bez winy pracownika oraz z zachowaniem okresu wypowiedzenia !!! UWAGA : utrata obywatelstwa skutkuje wygaśnięciem (k.p. pełna zdolność do czynności prawnych. jeżeli przez rok go nie nawiąże zostanie wykluczony.02. Zieliński – stosunek zobowiązaniowy (pracy) ograniczony jedynie do art. Odpowiedzialność – porządkowa.) lub rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia (w sł. Charakteryzuje się szczegółowym określeniem wymagań. system kar nakładanych na pracownika jest jednostronny 2.22.2006 – dr Alina Wypych-Żywicka T: Wynagrodzenie w umowie o pracę – ochrona wynagrodzenia. cyw. O wynagrodzeniu k. 69 ust. dotyczy wyłącznie spółdzielni pracy. osoba/członek ma domagać się nawiązania stosunku pracy. obok wynagrodzenia przysługuje dywidenda z tytułu posiadanego udziału. c) + obsługa techniczna Katalog przyczyn uzasadniających ustanie stosunku pracy został ściśle wytyczony – nie można ad hoc : • reorganizacja urzędu.: 18 lat.p. Należy pamiętać. „Dyspozycyjność” – łączy się zarówno z miejscem świadczenia pracy.). zawodowymi. Korpus Służby Cywilnej to: a) pracownicy służby cywilnej. • x2 ujemna ocena kwalifikacyjna. wykreślenie.: wiek 65 lat). • trwała niezdolność do pełnienia funkcji. monistyczny – stosunek prawny zobowiązaniowy istnieje obok aktu zobowiązującego. wygaśniecie umowy powodują  ustanie członkostwa. jakie winien spełniać pracownik: Np. jak i z jej rodzajem !!! Ograniczenie w przypadku ważnych względów rodzinnych oraz sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 16 (wykonywanie i sprawowanie opieki) !!! UWAGA : zakazane jest organizowanie strajków oraz akcji protestacyjnych – art. pracodawca i pracownik maja jeden stosunek zobowiązaniowych ich łączący. daje władzę i zobowiązuje.. pluralistyczny – prof.1. wyłączenie (wykluczenie). a także pełnić funkcji samorządowych !!! SPÓŁDZIELCZA UMOWA O PRACĘ (ust.

p.29. Pojawił się w Europejskiej Karcie Społecznej (Turyn 1961r. MINIMALNE – art.1 k. częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę.10. o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy. Art. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac. jednak przy zawieraniu umowy o pracę nie jest ono elementem przedmiotowo istotnym.29 k.Art.”. ustanowione w tym artykule prawo swymi korzeniami sięga do Europejskiej Karty Socjalnej.1 k. 3. od 1996r.: Wynagrodzenie ma istotne znaczenie dla istnienia więzi prawnej. Art. powinno w szczególności określać warunki ustalania i wypłacania: 1) wynagrodzenia zasadniczego pracowników. UWAGA – Wn.10.p. kwalifikacjami zawodowymi pracowników. a pracodawca .p. § 3. Artykuł ten na pierwszym miejscu umieszcza rodzaj świadczonej pracy. 2) innych. Konstrukcja wynagrodzenia – POJĘCIA : 1.p.2 i 13 k. + Rozdział o Wynagrodzeniach w k.. 2.).13 k. „godziwość” pojęcie niezdefiniowane.1 k. składników uzasadnionych zwłaszcza szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywanej pracy. zwrot niedookreślony.p. skąd zaczerpnięto nazwę). nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.minister właściwy do spraw pracy na wniosek właściwego ministra.p. mający subiektywne granice.. o ile taki składnik zostanie określony.p. datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Art. : Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.2 k.13 k.p.22. Art. GODZIWE (Sprawiedliwe). 4. ZASADNICZE. Części Europejskiej Karty Społecznej -: 58 . gdyż od niego zależy wynagrodzenie. „Pracodawca informuje pracownika na piśmie. Art. : Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. NAJNIŻSZE – w innych niż k. (art.13 k. : Umowa o pracę określa strony umowy. której niektóre postanowienia RP ratyfikowała w 1997r. w szczególności: 3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy. co wynika z art. : Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. aktach Wynagrodzenie GODZIWE (Sprawiedliwe) : pojęcie funkcjonujące w k. Rozporządzenie w § 1. w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę..w zakresie niezastrzeżonym w innych ustawach do właściwości innych organów . : Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. określi. w drodze rozporządzenia . poza wynagrodzeniem zasadniczym. którego przyznanie uwarunkowane będzie długością przepracowanego okresu. urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy.p.p.p. jeżeli nie są oni objęci układem zbiorowym pracy. 3. z tym że wysokość składnika wynagrodzenia. rodzaj umowy.p.773. ze wskazaniem składników wynagrodzenia. : Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

dokonuje wykładni zwrotów niedookreślonych i klauzul generalnych). b.: w RP  900/2300-2900 x 100% = 30% 59 . cele do osiągnięcia w przyszłości (deklaratoryjne).) Realizacja postanowień art. nie zakładano by możliwe było stworzenie jednego standardu dla wszystkich państw. • system ochrony wynagrodzenia – np. Wskazanie na poziom wynagrodzenia ma miejsce w k..  Komitet Niezależnych Ekspertów (organ interpretacyjny. • zrównanie okresów wypowiedzenia dla Kobiet i Mężczyzn. omówienie i wskazanie sposobów realizacji(zobowiązaniowa). III. które wystarczy na potrzeby całej rodzinny W punkcie IV art. • uwzględnianie nakładu pracy – np. UWAGA : W RP godziwego wynagrodzenia nie zaakceptowano !!! Choć cieszy się ono poparciem Kościoła Katolickiego już od czasów Leona XIII.. jakie potrzeby mają zostać zaspokajane z wynagrodzenia. oraz w innych aktach (po 1996r. II. Wskaźnik SMIC  wynagrodzenie minimalne / wynagrodzenie przeciętne = Próg Ubóstwa 68% i więcej = wynagrodzenie godziwe. kultury. stwierdzono że należy uwzględnić Próg Ubóstwa.: godziny nadliczbowe. KWALIFITATYWNE stanowiły wynik rozważań nad tym co powinno być uwzględnione w „koszyku”.  każde państwo ma zagwarantować taką wysokość wynagrodzenia.p. itd.I.: przed potrąceniami. które 1 stycznia 2006r. Godziwe Wynagrodzenie  Wynagrodzenie Rodzinne „godziwość” = wynagrodzenie głowy rodzinny. c) pojęcia godziwego poziomu życia dla pracownika i jego rodziny. zostało ustalone na 899zł 10gr – co stanowi nadużycie interpretacyjne. W art.13 k. przyjęto że wynagrodzenie powinno być relatywne do wykonywanego rodzaju pracy.4 w części I.4 zawarto charakterystykę: • doprecyzowano „głowę rodzinny” – Kobieta + Mężczyzna. czego dotyczyć : wyżywienia. który określono na poziomie 68% przeciętnego wynagrodzenia lub 66% z PKB per capita. Kwota pochodzi z rozporządzenia i nie została wypracowana w wyniku rozmów Komisji Trójstronnej. jako wyznacznik. zdanie sprawozdania realizacji artykułów / ustępów do których przestrzegania państwo się zobowiązało (sprawozdawcza). odrzucono rozwój gospodarczy. w którym pojęcie wynagrodzenia minimalnego zrównano z wynagrodzeniem godziwym. KWANTYTATYWNE godziwość zależy od punktu odniesienia.p. opracowało kryteria: a. aby pracownikowi i jego rodzinie zapewnić godziwy (sprawiedliwy) poziom życia. ze względu na istniejące różnice gospodarcze W RP kryteria te uwzględniono przy redakcji art. 68% i mniej = wynagrodzenie poniżej progu ubóstwa np. b) pojęcia godziwego poziomu życia.4 wymaga określenia: a) pojęcia godziwości.

nie dotyczy umów z K.2006r. np.. gdy wynagrodzenie było by niższe od minimalnego pracownikowi będzie przysługowac wyrównaie w postaci dodatku. Wynagrodzenie Socjalne funkcjonowania rodzinny. II. (II.XIII.) Rada Ministrów  Rozporządzeniem I. w drugim roku zatrudnienia – 90% c.01.: 2 małżonków z czego jeden ma 68% i wyżej a drugi ok. Wynagrodzenie MINIMALNE (od 2003 r. UWAGA : Mamy wynagrodzenie Minimalne i Nie Niższe niż 80% !!! Wszystko zalezy od miejsca w którym mieszkamy oraz od tego co robimy. Należy pamiętać ze w rolnictwie Kobiety i Młodociani maja zaniżone wynagrodzenie. wyznaczenie wynagrodzenia minimalnego. W przypadku.): a.: na 2006r. pokrywa jedynie koszt Np. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń (prognozowany). kształtowania. + układu zbiorowego.C.4  nie został ratyfikowany przez RP !!! Godziwość Indywidualna a Rodzinna : Godziwość obejmuje tylko stosunek prawny. Pracodawców.Wynagrodzenie Minimalne a Przeciętne : • wymaga uwzględnienia ulg. prognozy konfrontuje się z wskaźnikami za rok poprzedzający ok. w pierwszym roku zatrudnienia – 80% b. wynagrodzenie może wynieść 80% najniższego wynagrodzenia. tym samym ustala się wskaźniki do 15 lipca 2005 roku. • • • • • • • Komisja Trójstronna (Pracowników. odprawy ABSOLWENT (obowiązywało do 30.) Komisja Trójstronna  w braku porozumień. RM ma do 15 czerwca przedstawić prognozy a do 15 lipca ma być podana wartość. w 1 roku zatrudniania absolwenta po raz pierwszy podejmującego zatrudnienie. zezwoleń • komitet rozszerzył wynagrodzenie o te inne możliwości. dodatków. RM): dane dostarcza RM wskaźnik wzrostu cen (prognozowany). np. Wynagrodzenie Zasadnicze wynika z : + regulaminu wynagradzania. Sama Rada Ministrów – po 15 lipca wydaje rozporządzenie.2005r. 60 . Wynagrodzenie minimalne – nikt z pracowników nie może w sumie dostać mniej niż minimum. Pracodawcy mogą dać 80% ale nie muszą (=100%). – wynagrodzenie skrajnie minimalne. Przy wynagrodzeniu minimalnym uwzględnia się : godzinny nadliczbowe. Uwzględnia się poziom życia oraz udział zarobków pracowników w . prognozy mogą się nie spełnić stąd przewidziano możliwość dokonania korekty wskaźnika Konstrukcja: wynagrodzenie minimalne z 2004 – prognoza na 2006 rok – ustalenie w 2005 roku na 2006.: rok 2004 konfrontuje się z prognozami na 2006 rok. 53% = wynagrodzenie godziwe UWAGA : Punkt IV art. istotne znaczenie ma dla Młodocianych i Kobiet.. w kolejnym roku zatrudnienia – 100% od 01. nagrody jubileuszowe. ani osób samo zatrudnionych. ustawa o minimalnym wynagrodzeniu) Tryb uchwalania – (I. + rozporządzenia.

Art. np. aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu. W Traktacie Rzymskim EWG z 1957r. może także dawać zadowolenie oraz rozwijać intelektualni i duchowo. mające charakter roszczeniowy a nie uznaniowy. : Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. 25 . jeżeli nie przekroczył 105% to weryfikacja nastąpi w styczniu roku następnego. Źródło wynagrodzenia i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą : 61 . który stwierdził że świadczenie socjalne nie jest wynagrodzeniem za pracę.WERYFIKACJA – zależna jest od wskaźnika cen.P. rozporządzenie określa stawki wynagrodzenia w zależności od kwalifikacji. należy przyjąć stawkę 760zł. Motto: „pracuję bo lubię i ma z tego satysfakcję”. UWAGA : Sprawa pewnej Francuzki stanęła przed Trybunałem Europejskim. Wynagrodzenie ZASADNICZE (art. minimalne. których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych.78. § 2.183c. 771-773). a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. SN wskazał na pojęcie – WYNAGRODZENIA : świadczenie ze stosunku pracy. nigdzie nie wspomina się o konstrukcji tego wynagrodzenia. przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.p. a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia.1 k. które płatne jest w pieniądzu lub w inny sposób bezpośredni i pozostaje w związku z wykonywaniem prawa (każda korzyść materialna).: emerytura. zasadnicze.p. który przekraczając o 105% to zmiana nastąpi czerwiec/wrzesień. ekwiwalentności w stosunku do ilości i jakości świadczonej pracy. potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym. : W celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się. § Art.p. : Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone. (w trybie w art. Ubezpieczyciela ze świadczeniobiorcą łączy stosunek umowny a nie pracy !!! Art. choć nie zawsze musi mieć tylko wymiar materialny (finansowy). obligatoryjnie wynikłe ze stosunku pracy.  gdy mowa jest w k. przepis nie wyjaśnia pojęcia – podobnież cały K. bez względu na ich nazwę i charakter. (konstrukcja wynagrodzenia = wynagrodzenie + inne składniki) § 3. ubezpieczenie. Pracami o jednakowej wartości są prace.3 k. W 1986r. wymieniono wynagrodzenie : zwykłe.ZASADA). przysparzające korzyści. Wynagrodzenie.773. jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy. lub innym akcie o wynagrodzeniu najniższym .1 k. świadczenie pieniężne (zazwyczaj) lub w naturze. obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia.p. wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.) • • • odnosi się do jednostek sfery budżetowej.2 k.78. o którym mowa w § 1.p. a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. – a jedynie wskazuje na konstrukcję. Wynagrodzenie NAJNIŻSZE (ustawa o wynagrodzeniu minimalnym w art. UWAGA : „przysporzenie korzyści” – wynagrodzenie ma wzbogacać. a także inne świadczenia związane z pracą.

WYNIKOWĄ – płaca Akordowa oraz Prowizyjna. dopłaty dodatki ad. mogą być stosowane. § 2. : Normy pracy. 3. prosty : ilość X w ciągu 1h daje zysk Y. 772-775 (regulaminie wynagradzania). 2. • problem może powstać. § 4.262 k. Normy pracy są ustalane z uwzględnieniem osiągniętego poziomu techniki i organizacji pracy. zgodnie z przepisami działu jedenastego. c. : wynagrodzenie zasadnicze zależy od rodzaju pracy i może być określone metodą: CZASOWĄ – wypłata następuje po upływie określonego czasu. 83. NORMA PRACY – ustala pracodawca. jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.Art. progresywny : w ciągu 1h uzyskuje lepsze wyniki i stosuje się korzystniejsza stawkę. jej wydajności i jakości. § 3. Metoda ta nie sprzyja efektywności pracy.zespołowy – na 100h grupa malarzy otrzymuje te same stawki wynikłe z zawodu.: 1h – 10 cegieł Rodzaje: a. O zmianie normy pracy pracownicy powinni być zawiadomieni co najmniej na 2 tygodnie przed wprowadzeniem nowej normy. • nie rodzą obowiązku prawnego. gdy normę wpisano do umowy o pracę lub umieszczono w układzie zbiorowym • pracownicy mają możliwość postulowania zmian.indywidualny – . dodatki do wynagrodzenia : deputaty i premie.p. AKORD  w określonym z góry czasie należy wykonać określoną czynność. normy pracy • nie ma trybu ustalania. zasadnicze. z zastrzeżeniem przepisów art. np. jeżeli jest ono wynikiem zwiększonego osobistego wkładu pracy pracownika lub jego sprawności zawodowej. a jedynie sposób ogłoszenia. degresywny : po przekroczeniu pewnej granicy im więcej się wytwarza tym mniej korzystniejsza jest stawka za 1h. 1 tydzień. 4. 2 tygodnie. • norma musi być tak ustanowiona by dla całości załogi była do osiągnięcia. Normy pracy mogą być zmieniane w miarę wdrażania technicznych i organizacyjnych usprawnień zapewniających wzrost wydajności pracy.p. • normy mają charakter techniczny. stanowiące miernik nakładu pracy. • nie ma trybu odwołań. Prof. w tym wypadku stawia się na ilość. stanowi o całkowitym braku możliwości odwołania się do sądu pracy w sprawach norm pr. • pracownik może nie wyrobić normy. b. : Warunki ustala się w układach zbiorowych pracy.p. 62 . kosztem jakości. • art. złożony : . d. 771 k. np. • pracownik przekraczający normę nie może być odnośnikiem dla grupy. Święcicki wyróżnił ELEMENTY : 1.: 1m-c. 1. Art.1 k. Przekraczanie norm pracy nie stanowi podstawy do ich zmiany.

b) Reduktory Premiowe : stanowią o odmowie lub obniżeniu premii NAGRODA i WYRÓŻNIENIE (art. b) Prawo Pracy – regulamin premiowania + regulamin wynagradzania lub stawki określone w układzie. np. Mogą przewidywać udział zbiorczy lub indywidualny.: sztywnie – 10% lub zmiennie – nie więcej niż 10%. Premia – przyznawana jest jeżeli praca włożona jest większa od wynagrodzenia za nią otrzymanego. np. Metoda PROWIZYJNA : zakłada istnienie części stałej + część ruchoma zależna od obrotu (wyrażana w %) UWAGA : system prowizyjny został podważony. Nagroda – charakter wyjątku. np. stąd premia stanowi wyrównanie płacy otrzymanej w stosunku do zwiększonego nakładu pracy (ponad ten przewidziany do uzyskania wynagrodzenia). Do zaakceptowania jest zaś konstrukcja Wynagrodzenie Minimalne + Prowizja w % !!!! ad. Premia UZNANIOWA – system przesłanek udzielenia premii. roszczenie o wypłatę premii wynika z umowy. 2. stąd uwzględnienie prowizji przy wyliczeniu wynagrodzenia minimalnego jest niedopuszczalne.) Art.02. Wyróżnienie – dyplom lub list gratulacyjny (wymiar niematerialny).p. stanowi składnik dodatkowy źródła : a) Konsensualne – w umowie zawarto ją jako składnik wynagrodzenia. mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. nawet zobiektywizowana nigdy nie zapewni wypłaty premii uznaniowej. przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu. Kwotowa.105 k.: za wykonanie zadania.105 k. b. podstawa naliczenia % może być różna – naliczana od zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lub kwartalnego albo wskazywać na wysokość.: za sumienne i staranne wykonywanie zadania – sąd zbada przesłanki i reduktory premiowe : a) Przesłanki (pozytywne) : w całym systemie istnieją zobiektywizowane przesłanki decydujące o otrzymaniu lub odmowie wpłacenia premii. istnieje obok niego.d. : PREMIA – nie jest elementem wynagrodzenia zasadniczego. 63 . Rodzaje : a. prowizja pozostaje w ścisłym związku z obotami zakładu.2006 – dr Alina Wypych-Żywicka T: Wynagrodzenie w umowie o pracę – ochrona wynagrodzenia c. : Pracownikom. jednak stanowi zawsze podstawę do jej przyznania. : jedna pozytywna przesłanka. nie ma zatem stałej struktury.p. którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków. Premia POCHODNA (pochodzi od czegoś.Wykład z 21.: wynagrodzenia) lub UZYSKOWA (% od zysku wynikłego z pracy pracownika). jest spoza wynagrodzenia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika. Doktryna w tym względzie ma już wypracowany pogląd !!! UWAGA : Premia a Nagroda !!! Premia – jest przyznawana za wykonywanie zadań. Procentowa (%). np.

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy. a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania . Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku. za pracę w godzinach nadliczbowych (art. Ustawa przewiduje okoliczności uniemożliwiające wykonanie pracy: • pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy. ad. obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną.210 k. : DOPŁATA : oblicza się od wynagrodzenia (całego) lub minimalnego stażowa za wysługę lat – jest wyrażona w % i rośnie od 5%. W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem. np. : W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy 64 . (choroba przypadająca w czasie ciąży = 100% wynagrodzenia). • 33 dni chorobowego – 80% wynagrodzenia. zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.p. którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.: w kopalniach jest to węgiel.UWAGA : decyzję podejmuje pracodawca. śmierć członka rodziny.1511 k. własny.za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1. 80 k. zapis znajduje się w układzie zbiorowym lub regulaminie.1511. • wypadku w drodze do pracy lub z pracy ( = 100% wynagrodzenia).) Art. ]. podobnie jak godziny nadliczbowe oraz nagroda jubileuszowa. przysługuje dodatek w wysokości: 1) 100 % wynagrodzenia .: ślub dziecka. np. o którym mowa w § 1. za znajomość języka obcego.210. może być zastąpione ryczałtem. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. gdy przepisy prawa pracy tak stanowią [art.za pracę wykonaną.. § 2.. o którym mowa w § 1.1 k. za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas.za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: a) w nocy.p.p. 2) 50 % wynagrodzenia . • udział w ratownictwie. • zwolnienie okolicznościowe.). Polega na przekazaniu pracownikowi w natrzurze części produkcji (może być towar lub pieniądz).p. oprócz normalnego wynagrodzenia. chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych.p.1 k. pracownik nie ma z tego tytułu żadnych roszczeń. • krwiodawstwo i poddanie się badaniom na dawce organów. § 3. : Za pracę w godzinach nadliczbowych. c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto. domagać się można jedynie wypłaty już przyznanej mu nagrody !!! DEPUTATY : nie wchodzą do wynagrodzenia minimalnego. 3. UWAGA : w przypadku stawiennictwa w sądzie lub urzędzie – przypadek usprawiedliwionej nieobecnosci. wypłacane są w naturze. Art. • pracodawca nie zapewnił dostaw towaru do sklepu.60 % wynagrodzenia. WYNAGRODZENIE NALEŻY SIĘ (zasada) – „. wynagrodzenie wypłaca organ dokonujący wezwania !!! ODMOWA WYKONYWANIA PRACY (art. § 4. zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

) System gwarancji materialno-prawnych i formalno-prawnych. które zapewnić mają uzyskanie godziwego wynagrodzenia. którego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika. nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1. a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy.81. § 4.p. Art.1 k. § 6. 65 . Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę. wypłaconego w odpowiednim miejscu i czasie. 2 i 4 nie dotyczą pracownika. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia z § 1. jednak brak jest na rynku produktów lub towarów. § 2. LUB Wynagrodzenie KARENCYJNE – pracodawca płaci za swoje zawinienia przy dostarczaniu towarów. § 5. § 3.4 k. Wynagrodzenie SUSPENSYWNE – pracodawca dokonał zamówienia.P. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach. przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. : Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi. Szerokie ujecie. chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad określonych w § 3. za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę. w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy. Pracownik ma prawo.wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. które obejmuje : I. pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia. Wynagrodzenie w § 1. a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania 60% wynagrodzenia. T: OCHRONA WYNAGRODZENIA (Konwencja MOP z 8 czerwca 1949r.42.: chorobowe Art. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika. jeżeli był gotów do jej wykonywania. w § 1 i 2. zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę. rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.. Przepisy § 1. np. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie GWARANCYJNE – ustawodawca gwarantuje wypłatę. gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. w drodze rozporządzenia. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi. pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. wynagrodzenie nie przysługuje. jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.p. po uprzednim zawiadomieniu przełożonego. Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków. § 4. : Pracownikowi za czas niewykonywania pracy. innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę. ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. określonego stawką godzinową lub miesięczną. jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią. powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku.nakazy i zakazy zapisane w K. surowców (60% wynagrodzenia) UWAGA : pracownik może zawinić lub nie zawinić przy powstaniu przestoju : § 2. § 3. W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy.

 termin dokonywania wypłat wynika z regulaminu wynagradzania lub z układu zbiorowego pracy Art. Pracodawca nie ma wpływu na wykorzystanie wynagrodzenia. IV. Pracodawca.II. SPOSÓB wypłaty : a) KOPERTOWANA – d ręki pracownika.p.84 k.. UWAGA : pracodawca nie może określać sposobu wykorzystania wynagrodzenia !!! Ciąży na nim jednak obowiązek depozytu. w stałym i ustalonym z góry terminie. niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości. zasadniczo jest to Siedziba Zakładu Pracy lub inne miejsce wskazane. kwestię zrzeczenia się wynagrodzenia. : Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.p. III. nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (liczba dni jest przewidziane na dokonanie rozliczenia pracy wykonanej.6 Konwencji MOP z 1949r. dokonanie potrącenia z wynagrodzenia pracownika. wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. np. § 4. na żądanie pracownika.28 k. formy wypłaty oraz miejsce i czas jej dokonania. ostemplowano kart pracy przy pobraniu zaliczki a na koniec miesiąca płacono wyrównanie. gdy przekroczono termin dokonania wypłaty wynagrodzenia. monopolowy. gdyż jest to świadczenie osobiste !!! „zrzeczenie się” – zrzekający się + przyjmujący = czynność NIEWAŻNA art. UWAGA : Konwencja MOP z 1949r. UWAGA : za wypłatę dokonaną po terminie należą się odsetki ustawowe.85.: disco. wyklucza dokonywanie wypłat w pewnych miejscach. jednak zgodnie z art. odnosi się do pracy w systemie Akordowym. chyba że jest to miejsce pracy !!! 66 .r. jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty. Pracownik ma roszczenie o zapłacenie odsetek ustawowych w przypadku.o.1 k. Pracodawca ponosi ryzyko związane z przekazem bankowym (przelewem na konto). § 2. wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy. UWAGA : w RP nie ma obecnie systemu zaliczkowego. na który nie może być ustanowiony zastaw. UWAGA : (wyjątek) : wypłata wynagrodzenia „z góry” dotyczy nauczycieli § 3. § 5. MIEJSCE wypłaty – określone jest regulaminem wynagradzania / zapisane w układzie zbiorowym. który w przypadku nie zaspokajania potrzeb rodziny może domagać się od sądu aby ten zobowiązał pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia na jego rzecz.  Nie możność zrzeczenia się wynagrodzenia = Norma IMPERATYWNA (zakaz). przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. itd. Składniki wynagrodzenia za pracę. b) PRZELEW – na konto pracownicze. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy. rozwija reguły korzystania z wynagrodzenia. na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. Wynagrodzenie za pracę (wykonaną) płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu. wpływ taki posiada współmałżonek. : Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu (można cześciej). nie dotyczy prac Czasowych). który istniał w PRL’u i wynikła w podziału na pracowników fizycznych oraz umysłowych. mająca wyraz w: Art.

86.1 k.3 k.87. określone są granice do których można dokonać potrącenia. termin.42 k. kolejność ich dokonywania ma znaczenie.p.2 k.7 określono warunki dokonywania wypłaty w innej formie niż pieniężna. 67 . : Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika.3 k. aby uzyskać efekt przymuszenia pracownika do założenia konta – jest nadużyciem – NIE WOLNO tego dokonać !!! Warunki wynagradzania obejmują : składniki. częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne (WYJĄTEK) tylko wówczas.p. dopuszczalna wysokość w przypadku zbiegu to 3/5. formę. wyroby piekarnicze. a) nie wolno wypłacić w spirytusie oraz narkotykach. ustanawia się kwotę wynagrodzenia wolną od potrąceń (nagroda w całości może być przeznaczona na okrycie długu)..podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. • spełnienie w innej formie ma charakter częściowy. : Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej (ZASADA). gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. jako upoważniona do dokonania odbioru.p. gdyż pracownik może nie być obeznany z systemami informatycznymi lub darzyć banki nieufnością stad do jego decyzji pozostawiono decyzje o formie dokonania wypłaty.3 i 86. który może zostać użyty – mięso. Art. dla kar 1/10. UWAGA : Przekaz Pocztowy – dług odbiorczy odebrać może pracownik lub upoważniona przez niego osoba !!! Przelew na konto : art. mieszany – pieniężnotowarowy(naturalny). : pytanie jest o to jaką część ma stanowić pieniądz a jaka natura : pytanie odnosi się tez do rodzaju towaru. Zastosowanie mechanizmu z art. potrącenia znajdują się w katalogu ustawowo zakreślonym.po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych . zgodę wyraził pracownik (TYLKO i WYŁĄCZNIE). : Z wynagrodzenia za pracę . (wypowiedzenia warunków płacy i pracy). : mechanizm działa w ramach zarówno wynagrodzenia minimalnego jak i innych rodzajów wynagrodzenia. • zgoda jest wymagana. Uzasadnienie : art.p. 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi. jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. b) część wypłacona w naturze musi stanowić dopełnienie wynagrodzenia godziwego = minimalnego. gdzie w art.87 i 871) • • stwierdza to ustawa. miejsce.86. Forma Wypłaty : PIENIĄDZ : ekwiwalentność niepełna. 42. DOPUSZCZALNOŚĆ POTRĄCEŃ (art. Regulacja pozostaje w zgodzie z postanowieniami Konwencji MOP z 1949r. Art.p. itd.Odbiór wypłaty – dokonać może sam pracownik lub osoba wyraźnie wskazana przez pracownika.

szczególne obowiązki. Wykład z 28.4) kary pieniężne przewidziane w art. § 5. wysokość składek określa się w budżecie. kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. „porządkowa” : stanowi realizację funkcji organizacyjnej. po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia. dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.do wysokości połowy wynagrodzenia. 3) 90 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 .P.1 k. a łącznie z potrąceniami. przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się. 108. § 3. § 2. w wypadku zmiany stawki pracodawcy mają dokonać dopłat. 2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych . Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Art. fundusz daje wyraz solidaryzmowi pracodawców. kto prowadzi działalność gospodarczą.przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy. Potrąceń dokonuje się w kolejności w § 1. UWAGA : w ustawie inne jest określenie pracodawcy. zarządza nim Minister Pracy fundusz posiada strukturę terenową. stosowana aby zachować porządek w miejscu pracy. w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc. 871. niż to przewidziane w K. jest nim Ten. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach: 1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych . pracodawcy są zobligowani płacić składki.przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. – dr Alina Wypych-Żywicka T: Odpowiedzialność porządkowa i ISTOTA : procedura nakładania kar. : Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę.2006 dyscyplinarna. Art. 2) 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 . zdyscyplinować pracowników i podnieść wydajność pracy.p. Potrącenia w § 1 pkt 2 i 3. § 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. : (UWAGA) : 68 . § 8. § 7. § 4.do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. powołano Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych : korzysta się z niego. W 1993r. Nagroda z zakładowego funduszu nagród. 108. o których mowa w § 1 pkt 1 – 3/5 wynagrodzenia. w pełnej wysokości. gdy pracodawca nie a środków na wypłatę jest to fundusz celowy.p. dyscyplinarna. Zadaniem zapewnić porządek i organizację.02. 108.. * odpowiedzialność ma charakter : a) materialna lub b) porządkowa.108 k. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu.

Kara pieniężna za jedno przekroczenie.. 87 § 1 pkt 1-3.: wytyk. • zawiera określenie za co kary są nakładane. a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. słowo „również” wskazuje na poszerzenie katalogu kar a nie na możliwość łącznego ich stosowania. podanie przyczyny usprawiedliwiającej winno nastąpić na piśmie. § 2. aby zastosować art.pracodawca może również stosować karę pieniężną.p.108 nie mają mocy obowiązywania.p. sygnalizowano że kara pieniężna jest potrącana z wynagrodzenia w wysokości 1/10 „czystego” wynagrodzenia (Kwota wolna od potrąceń wynosi 90%). przewidują likwidację kary niemajątkowej na rzecz dotkliwszej kary pieniężnej. • stanowi katalog zamknięty i nie poszerzalny. przepisów przeciwpożarowych. np. Za co Kara ? winno uwzględnić się stopień winny – zawinienie pracownika lub przyczynienie się do powstania szkody. § 1. § 3. o których mowa w art. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.). • rodzaje kar : Majątkowa (materialne) : kara pieniężna. Święcicki) : kara UPOMNIENIA lub NAGANA. UWAGA : projekty nowego K.• określa jakie kary mogą zostać nałożone.  pracownik może się bronić składając WYJAŚNIENIA. Art. : Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. W art. a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 1/10 części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.p. przewinienie winno zostać pracownikowi wskazane. nałożenie kary wymaga uwzględnienia stosunku pracownika do wykonywanej pracy 69 . Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. a Kara Pieniężna”: : SN i Doktryna zakładają że „opuszczenie”. który nieuwzględniony może rodzić spór sądowy. „dywanik” • kara nałożona stanowi Reduktor Premii.p. gdyż było by to uwłaczające godności pracownika.P.109. nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. 87 i 871 k.1 k. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy. „nie stawianie się” ma być wielokrotne. 2) karę nagany. § 2. : w przypadku kary pieniężnej wystarczy jednokrotne naruszenie „może również stosować” : kara w § 2 stosowana jest samoistnie. ustawodawca jest jedynym uprawnionym do ich określenia. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych. stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy . • Niedopuszczalne jest podanie kary do publ.112 k. Pracownik może zgłosić SPRZECIW. „Ciężkie naruszenie – art. pracodawca może stosować: 1) karę upomnienia.p. tak by mógł wnieść odwołanie (art. opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia. Karą nie jest np.52 k. jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności. Pracodawca ma obowiązek przestrzegać trybu nałożenia kary i terminów związanych z nałożeniem oraz odwołaniem.52 k. po dokonaniu potrąceń.  chodzi o dolegliwość kary. Niemajątkowa („na czci” – prof. w praktyce wielokrotnie jest naruszany – inne rodzaje kar niż te z art.: Kara nagany + Kara pieniężna. wiadomości. co prowadzi do obniżenia dochodów pracownika.

: O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie. związkowej.4 k. to pracodawca odpowiada za organizację pracy. bieg 2 tygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się. Art. który wniósł sprzeciw. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa. : nie dotrzymano terminów przewidzianych w przepisach. OBOWIĄZKI PRACOWNICZE określone w: Art. : inne okoliczności (naruszenia wymogów materialno lub formalno prawnych). zakaz podwójnego karania pracownika. § 3. – dotyczą tego. Pracownik. pracownik ma 14 dni na zwrócenie się do sądu pracy. Art.1 k. § 2. a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.p. UWAGA : pracodawca w przypadku zdarzenia odpowiadającego przesłankom z 52 k. Związki nie są współwłaścicielem by mogły decydować.1 i 2 k. ten może odwołanie odrzucić lub uwzględnić. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany. następującym po odrzuceniu sprzeciwu.: poprzez upomnienie ze wpisaniem do akt i dokonanie potrącenia z premii.p.p.108. aby łatwo można było uchwycić powody zastosowania tych kar. po rozpoznaniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej org. jak wykonywać obowiązek co do rodzaju. Art. pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary. § 3. stanowisko nie jest dla pracodawcy wiążące. NAGANA / UPOMNIENIE – składane na papierze. wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.p. 70 . ZATARCIE KARY – po roku nienagannej pracy lub z inicjatywy (pracodawcy / pracownika / związków zawodowych) Art. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy. a także wymieniono przykładowe obowiązki. związkowej.  w drugim etapie. § 1.22. Co pracownik może podnieść w sprzeciwie ? : nie wysłuchano go.oraz czasu pracy w zakładzie (doświadczenie).100. Kara podlega wpisaniu do akt pracowniczych : (sekcje) : A. pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. ustanie stosunku pracy. np. nawiązanie stosunku pracy. Pismo zawierające nałożenie kary winno zawierać pouczenie o możliwości złożenia odwołania w terminie 7 DNI.p. : Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej org. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. może nałożyć karę pieniężną lub dokonać zwolnienia bez wypowiedzenia z winy pracownika !!! Art..p. Przebieg kariery. B. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.  w pierwszym etapie oceny dokonuje pracodawca. – dotyczą pracownika i pracodawcy.110 k. 112. : został skreślony za sprawą lobbingu pracodawców. C.1131 k.

: obowiązki pracodawcy : 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków. jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.p. Art. ja – załoga. • dotyczy punktualności. w szczególności ze względu na płeć. do K. która dla pracowników została zapisana w k.2 (2-6) k.p.: lekarze. zasadnicza różnica dotyczy „staranności” oraz „sumienności”. 3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie.p. sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. 4) dbać o dobro zakładu pracy.2 (1) k. Art. 2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy.Art. pochodzenie etniczne. przedmiotowo wyrazem jest dbałość o maszyny i urządzenia.p.: art.100.100.p. : / zgoda 2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku. 5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. • efektywności wykonywanej pracy. przekonania polityczne. 2a) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy. : przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. „dbać” = przysparzać a nie szkodzić. Wn. ja – podwładni. wysokiej wydajności i należytej jakości pracy. „sumienność” : uwzględnia umiejętności i uzdolnienia.C. 71 . róznie rozumiane. narodowość. rasę.94 k. religię. jak również osiąganie przez pracowników. – dotyczą obowiązków pracodawcy wobec pracownika. które dotyczą pracy. 6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.1 k.p. a podmiotowo dbanie o dobre imię pracodawcy i jego wizerunek. „staranność” : pomiar przy użyciu zobiektywizowanych mierników. niepełnosprawność. wiek. przynależność związkową.100 i 94 k. a także przepisów przeciwpożarowych.94 k. 2b) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu. obowiązujące w układzie : ja – przełożony. a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. 5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. a dla pracodawcy trzeba sięgnąć za pośrednictwem art. orientację seksualną. przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji. Art. chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje. odwoływanie się do etyki zawodowej – np.100. 6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.p. • drugie zatrudnienie wymaga zasygnalizowania (zawiadomienie pracodawcy). 4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. zawierają przykładowe katalogi. Elementy organizacji pracy oraz dokonań pracowniczych Art. „przestrzegać zasad współżycia społecznego” : stanowi to o odwołaniu się do reguł współistnienia w oparciu o pewne wspólne reguły.p. „dbać o dobro zakładu pracy” : zbyt szerokie ujęcie. w celu stwierdzenia czym jest należyta staranność przyjęta w stosunkach danego rodzaju. których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.300 k. • przewiduje ukończenie pracy na czas. : Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych. wyznanie.

. Pracownik. : skutkami jest zaniżenie poczucia własnej wartości.p. pracownik sam się zwalnia / popełnia samobójstwo. o której mowa w § 2. : terror oparty jest na długotrwały i uporczywym nękaniu pracownika. : „długotrwałe nękanie psychiczne” : .97. który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę. powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika. ustalane na podstawie odrębnych przepisów. 3. państwa. WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY : art. : W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.: powyższe 12 obowiązków można podzielić na odnoszące się do: a.p. pracodawca grozi zwolnieniem. ZAKAZ MOBBINGU – w k. ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. niedopowiedzenia. 9a) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.97 k. prowadzi też do utraty zdrowia i rezygnacji z pracy.do tego zakłada się że występuje regularnie raz w tygodniu. c. pracownik dostrzega wrogość i zaczyna się bronić. bezpieczeństwa.okres dłuższy jak 6m-cy (doktryna). izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia. : Art. b. w art. 2. Wn.7) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy. Pracownik. 9) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy. : Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. § 4. Art. § 3. 4.p. 10) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników. wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. uzasadniającej rozwiązanie umowy. pracowników.p. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi. 72 . ucinane rozmowy. załogi.1 k. szepty. Przejawy  upokarzanie pracownika (molestowanie). Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny. 5. UWAGA : rezygnacja z pracy będąca następstwem mobbingu czyni pracownika nieprzydatnym do pracy oraz trwale niezdolnym do życia.943 k. przebiega etapami : 1. od 2003r. Mobbing stanowi naruszenie obowiązku dbania o przestrzeganie zasad BHP oraz wynikłego z nich obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa psychicznego.1 k. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.p. konflikt interesów. : od mobbingu dochodzi się do tyranizowania pracownika. § 2. polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika.943. § 5.

Art. że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę. : ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. gdy podstawa okazałaby się nieprawidłowa? Poprzednia regulacja (z 1997r. trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa (etap wewnątrzzakładowy). a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Wystawia pracoawca. § 21. tylko na jego żądanie. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi. rozwoju zawodowego. UWAGA : Pracownik nie ma obowiązku zwrotu świadectwa pracy !!! : Obowiązki wynikłe z innych niż umowa podstaw nawiązania stosunku pracy : art. UWAGA : nie wydanie świadectwa lub nieprawidłowości w nim skutkują: • przymusem wydania i uzupełnienia braków • możliwością domagania się odszkodowania (max za 6 tygodni) § 4. chyba że postanowiono inaczej Art. dbania praworządność.67 ust. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. przekazywane jest do rąk własnych (pocztą / pobranie przez os. Nominacja  obliguje do dbania o godność tak w pracy jak i poza zakładem pracy. z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę. zajmowanych stanowisk. § 11 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem. o 73 .„świadectwo pracy” – dokument określający sytuację pracownika. że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.p. pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację. prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy (etap pozazakładowy). pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. UWAGA : wydanie świadectwa przy wygaśnięciu następuje na rzecz Rodzinny zmarłego lub trafia do akt personalnych ! UWAGA : nie wydaje się świadectwa pracy przy umowach okresowych wieloetapowych.11 k. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.3 k. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje. w drodze rozporządzenia. aby dokonać anulowania świadectwa w związku z wygraną sprawą. : Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika. o służbie cywilnej – pracownik służby cywilnej ma obowiązek: a. zawiera treści Obligatoryjne i umieszczane na wniosek pracownika. b. § 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy. w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy. upoważnioną).55.p. co z wydanym świadectwem w przypadku. szczegółową treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania.) przewidywała wezwanie pracownika do stawienia się w zakładzie pracy. najpóźniej 7 dni od ustania stosunku pracy.97.

. : rozprawa toczy się w oparciu o K.p. wydający decyzję ma mieć wykształcenie prawnicze.K. Rozdział : Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy (w mieniu nie powierzonym). Rozdział : Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy  to że chodzi tu o mienie nie powierzone wynika z wykładni systemowej. : Pracownik 1) wyrządził pracodawcy (szkodę).P. : Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.] • obniżenie wynagrodzenia.03.p. Rozdział I stosowany jest w Rozdziale II. I .. Art. : możliwość posługiwania się obrońcą.C.471 k.127 k. jest to odpowiedzialność stricte majątkowa. istnieje zatem odrębność regulacji – „stosuje się odpowiednio”. 74 .2006 – dr Waldemar Uziak T: Odpowiedzialność materialna (zobowiązaniowa) pracownika. 1211 i 122. choć należy stwierdzić że zawierają one różne konstrukcje. 3) ze swej (winy) 4) ponosi odpowiedzialność (związek przyczynowy) materialną. : Do odpowiedzialności określonej w art. • nagana z ostrzeżeniem. : pracodawca może być reprezentowany. II . Kara porządkowa – upomnienie b.114 k. w K. : postępowanie 2 instancyjne – Komisja I i II stopnia : skład 5 osobowa przy podejmowaniu decyzji o wydaleniu z korpusu służby cywilnej. 2) wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych (bezprawność). która ma charakter majątkowo-kontraktowy. : rozprawa zasadniczo jawna.P. Obecnie Kwestia materialna sprowadza się do dania odszkodowania za spowodowane przez pracownika szkody. • wydalenie z pracy : Pracownicy i urzędnicy muszą się podporządkować dyscyplinie. Art. za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności. 124-126 stosuje się odpowiednio przepisy art. Przesłanki i zasady odpowiedzialności za mienie nie powierzone : Art. Odrębność konstrukcji pojawiła się dopiero po 1974r. Wykład z 07. : Rzecznik przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz przewodniczy na rozprawie. Rozdział : Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.c. 121.Kary nakładane na urzędników państwowych oraz służby cywilnej zostały określone w pragmatykach : a. Kara Dyscyplinarna : • nagana. Dział V. choć w wielu wypadkach utajniona ze względu na dobro organu. : ustanawia się rzecznika dyscypliny – wyboru dokonuje dyrektor generalny spośród pracowników. 117. Odpowiedzialność MATERIALNA (zobowiązaniowa) – nie jest tożsama z odpowiedzialnością przewidziana w K. : I .

p.” • przepis ten konstytuuje odpowiedzialność nieograniczoną. K. zakłada istnienie : szkody.: kierowca naruszając przepisy drogowe. : Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania. b) brak szczególnej staranności. dotyczą one każdego kto obejmuje te stanowisko. np. UWAGA : inne okoliczności wyłączające odpowiedzialność omówione zostały w K.. „STARANNOŚĆ” : określona jest obiektywnymi wymogami przewidzianymi do spełnienia na danym stanowisku. Art. III. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie.p. także i Lucrum Cesans (szkody wynikłej z utraconych korzyści).wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. jak i naruszenia wynikłe z innych systemów prawnych (Delikt Pracowniczy).115 k. nie wykonuje polecenia.p. mowa jest o : „Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę.P.P. związku przyczynowego – podczas.. wskazano jedynie na 3 przesłanki (szkoda.P.C. O winie mowa jest w art. jako „rzeczywista strata”. przewidywał istnienie obok Damnum Emergens. przewiduje zastosowanie cen z momentu wyrządzenia szkody a nie chwili jej naprawienia.: inne są wymogi wobec nowego pracownika a doświadczonego.C. bezprawności. Czym jest SZKODA ? Art. Szkodą będzie zatem rzeczywista strata.114 k. „. wina.” (BEZPRAWNOŚĆ) Płaszczyznę odpowiedzialności należy postrzegać szeroko. podczas gdy w art. związek przyczynowy) !!! I.. przesłanki 75 . wskazano by na :  w K.: utrata przytomności przy wykonywaniu czynności. zatem tak szkoda rzeczywista jak i utracone korzyści. „niewykonania” – pracownik nie świadczy pracy. „. uwzględnienie konkretnych możliwości danej osoby.122 k. w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.. gdy w K. obejmuje ona tak naruszenie obowiązków pracowniczych.100. K. winy.ze swej winy..UWAGA : K.. • • szkoda rozumiana jest w K.C.” (WINA) W Bezprawności a) brak staranności.p. a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.p. .117 k. jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. : przewiduje wyłączenie odpowiedzialności (wyklucza bezprawność) : § 1. „SUMIENNOŚĆ” : zindywidualizowane wymogi. ale czy każda ? Art. II. przewiduje ograniczoną odpowiedzialność... oraz w art..p. z którego wynikła szkoda.122 k. § 2.1 k.p. „nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych” – art. działał bez staranności i sumienności. „rzeczywista strata” – nie uwzględnia utraconych korzyści. np. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy.. np.C.115 k. – w żadnym nie ma jednak jej definicji.

• więź musi mieć charakter normatywny i skutkowy. wychowawcza.Rozumienie winny w ujęciu K. naprawcza – ma zapobiegać przyszłym naruszeniom obowiązków.. tym samym służy do stwierdzenia bezprawności. jednak nie może ono przewyższać kwoty 3miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. : Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. nie uwzględnia się przestojów. Sąd może ograniczyć : Art.p.: pracodawca musi wskazać na zaistnienie wszystkich 4 przesłanek. Umyślne działanie może wywołać. wynika z orzeczenia że ważne są skutki oraz to jakie było moje nastawienie do nich. czy ½).116 k. W 1975r.” (BEZPRAWNOŚĆ) • odpowiedzialność jedynie za „normalne następstwa zachowania”. W prawie pracy usunięcie szkody następuje ZASADNICZO poprzez zapłatę – ODSZKODOWANIE !!! Nie ma obowiązku przywrócenia do stanu poprzedniego po stronie pracownika. „.. Funkcja Odszkodowania (w K.C. W K. w K. pozew do sądu pracy wnosi przeciw pracownikowi. główną funkcją była funkcja kompensacyjna (naprawcza). wysokość odszkodowania może być obniżona. nieumyślne skutki. Jeżeli naprawienie szkody następuje na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. a więc nie można odnosić jej do winny. Wn.C.. • podobieństwo do regulacji w K. przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy. dopuszcza się że on sam może zaproponować inny sposób usunięcia szkody niż zapłata odszkodowania. UWAGA : działanie pracownika w aspekcie zamiaru i jego przemyśleń w trakcie dokonywania czynu !!! IV.p. (nie znaczenia czas zatrudnienia – pełen etat. Art. brak staranności to przesłanka nienależytego wykonania obowiązku pracowniczego. 121.) : prewencyjna. • związek musi być adekwatny.P.. gdyż prowadziło by to do zlania się 2 przesłanek.P. Art. : Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody..119 k. UWAGA : Ujęcie winny w K. jest tożsame z rozumieniem karnistycznym !!! : Wina stanowi warunek odpowiedzialności uwzględnia się jednak i to że prawo pracy ma chronić pracownika a nie stanowić dla niego zagrożenie. cała izba SN – uchwała – orzekła jak należy rozumieć. a w szczególności stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków pracowniczych. § 1. kiedy to mogłem przewidzieć je a nie przewidziałem (założenie istnienia możliwości i powinności przewidzenia skutków = Niedbalstwo). ale pracodawca nie ma prawa go do tego zobowiązywać ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI A: Ograniczona : do rzeczywistej straty.C. 76 . Rozważa się istnienie zamiaru Bezpośredniego lub Ewentualnego. jeżeli nie właściwe zakładać należy istnienie winy umyślnej (umyślne nausznie obowiązków). • zakłada się że przy braku działania zdarzenie by nie nastąpiło.ponosi odpowiedzialność. sprowadza się do oceny staranności. gdy ten nie przyjął informacji stwierdzającej dokonanie szkody.P.

Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1.p.p. § 2. a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. że szkoda w całości lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników. zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą. UWAGA : nie ma mowy o powierzeniu. itd. choćby było poza zakresem czynności pracowniczych. magazyniera. ale uwarunkowanie obowiązku zwrotu lub rozliczenia się z mienia. Między wynikłą szkodą a zachowaniem pracownika musi istnieć związek przyczynowy !!! – nie ma tu analogii z art. : Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić.  skutki rodzi każde pobranie mienia za pokwitowaniem (doraźne). 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się.  nie otrzymanie mienia to nie przesłanka.p. UWAGA : systemowa wykładnia art. powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. papiery wartościowe lub kosztowności. Przy uwzględnieniu okoliczności w § 1 wysokość odszkodowania może być także obniżona przez sąd pracy.p. II .: by można było mówić o odpowiedzialności musi nastąpić wręczenie / powierzenie mienia ! Odpowiedzialność KWALIFIKOWANA  4 przesłanki (art.114 k. zakłada powstanie szkody: • • z winny nie umyślnej. Rozdział : Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi. za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody. § 2.119 i 121 k. ponoszona jednostronnie lub wspólnie. gdy pracodawca na siłę chce powierzyć pracownikowi wszelkie mienie jakie znajduje się w pomieszczeniu. 77 . w którym ten przebywa. .1 k.p. rodzi obowiązek zwrotu i rozliczenie się.124. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w częściach określonych w umowie.114 k. jeżeli wykaże.124. w mieniu nie powierzonym. + rozporządzenia. 2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty. : Na zasadach określonych w art. regulacja w K.p.P.. Wn.  np.: odpowiedzialność kasiera.p.1 k. a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. zatem nie wręczenie nie prowadzi do powstania obowiązku zwrotu.3 k. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej. Odpowiedzialność Wspólna : Art.) + powierzenie mienia (art.§ 2.).  odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.127 k. któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: 1) pieniądze. : Pracownik. gdy naprawienie szkody następuje na podstawie ugody sądowej. Odpowiedzialność obejmuje wyłącznie władanie z wyłączeniem innych osób !!! Art. Art.125. że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych.odpowiedzialność kwalifikowana.1 k.p. dotyczy to również przypadku. Jednakże w razie ustalenia. z art.124.

124. że szkoda w całości lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników. – nie wskazano tu na ograniczenie winny.3 k.p. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w częściach określonych w umowie. z art.p. z wykładni gramatycznej wynika że jest to KAŻDA WINNA – • doprecyzowanie : art. z art. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. ODP : na zasadzie WINY.122 wynika. § 2. są przesłanki – wina czy ryzyko – ??? : : można wyłączyć się od ryzyka. W Rozdziale II w art. WN: powyższy przepis nie znajduje zastosowania w sytuacji.p.3 k.1 k.300 k.p. Do nich stosuje się odpowiedzialność SOLIDARNĄ – można zatem pozwać jednego lub wszystkich sprawców !!! Nie ma obowiązku przysporzenia.124 k. W Rozdziale I w art.p. : Na zasadach określonych w art. Art.125. Uwzględnia się przyczynienie się i udaremnienie. : Do odpowiedzialności określonej w art. 1211 i 122.”. Jednakże w razie ustalenia. 117. a więc odpowiedzialność za szkodę rzeczywistą i utracone korzyści.1 k. skutkuje koniecznością oszacowania utraconych korzyści – jednak art. 121. – zakłada odpowiedzialność pełną w pełnej wysokości.. SZKODA  pełna odpowiedzialność.. rzeczywistą stratę.p. : W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. zakłada się że SZKODA może powstać jedynie z WINNY UMYŚLNEJ. za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody. odpowiadają oni w częściach równych. w której pracownicy działali z winny umyślnej. zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą.UWAGA : w art..p. o odpowiedzialności za mienie powierzone. : szkoda powstała TYM mieniu – nie oddanym / nie wyliczonym. UWAGA : Konfrontacja art. : wskazanie = uprawdopodobnienie (nie udowodnienie).122 k. Za pośrednictwem art. której domniemanie jest obalane. PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRAWCY / WSPÓŁSPRAWCÓW.124 k. 78 .124. : pracownik nie odpowiada na zasadzie ryzyka – potwierdzenie treści zapisanych w art.124 k. gdyż z art. Art. art. stwierdza się istnienie winy umyślnej.p.p.127 w zw. wyjątkowo pewne elementy korzyści. UWAGA : sporządzenie umowy zostało omówione w Rozporządzeniach : 1. Art. zatem jest to jedynie Damnum Emergens – W TYM (wykładnia gramatyczna).p. sprawcom przysługuje prawo regresu oraz zasada. wynikająca z nie oddania rzeczy (rozliczenia się). Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody. że mówi się o winie umyślnej i szkodzie umyślnej.124..p.122 k.p. nie ma tu ograniczenia.117 k. 2.p. o wyższej odpowiedzialności materialnej.118 k. Obejmuje utracone mienie wynikłe z obniżenia cenny.124 nie mówi „w związku z. – odpowiedzialność pełna – jest odpowiedzialnością z winny nieumyślnej.127 k. • Art. że zaspokojenie wierzyciela przez jednego zwalnia pozostałych. 124-126 stosuje się odpowiednio przepisy art. : istniejące domniemanie winny jest obalane przez wykazanie okoliczności z art.p.127 k.

Wykład z 09. choćby czyn był popełniony z winny nieumyślnej. Uziak T: Czas Pracy W Dział VI K. odwołanie się do pełnego stosowania art. co wyklucza możliwość wykraczania poza zawarta w przepisach regulację. : istnieją sytuację w których pracownik jest zdolny do pojęcia pracy ale nie pozostaje w gotowości – Strajk.2006 – dr W.p.p.1 k.P. Interpretacja przepisów ma zagwarantować przestrzeganie prawa nie prowadzić do jego umniejszenia. a zapisaną w K. wyraża się to poprzez np. : Czasem pracy jest czas. – Czas Pracy – reguluje całość materii. Zastosowanie Rozdziału I : mienie powierzone. gdy poradnia specjalistyczna działa w czasie wolnym pracownika dopuszcza się. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.14 k.1 k. „w miarę możliwości” : wyjątkowo. które zasadniczo umieszcza się w rozporządzeniach. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. „pozostaje w dyspozycji” : chodzi o zdolność psychofizyczną.p. Art. § 6. a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.88 /2003 (obowiązująca od sierpnia 2004r. gotowość do podjęcia pracy oraz zamiar jej wykonywania.: : zastąpiła dyrektywę z 1993r.P. Nie ma grzywny w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia. UWAGA : ingerencję w czas wolny pracownika ze strony pracodawcy należy uznać za BEZPRAWNĄ !!! CZAS PRACY (def. Art. dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych (Prawo do Wypoczynku). także kwestie tech. : pokrywa się z nowa regulacją czasu pracy obowiązującą od 01. aby ten uczestniczył w badaniach poza godzinami pracy. : stan normatywny w niej zapisany.3 (nie ma grzywny). uległ uzupełnieniu.114-116 k.01. niezbędnej z uwagi na warunki pracy.) wydana prze z Radę UE i Parlament 4 listopada 2003r... Wn.) : Art. Badania w § 1 są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Przepis czyni zadość wymogowi ochrony czasu wolnego. : Pracownik ma prawo do wypoczynku. na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Dyrektywa UE nr. 79 .: podpisanie listy obecności. w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.128. ale z dostępem os. § 3. w tym wypadku zachodzi PEŁNA odpowiedzialność.03. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.p. 2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy.: pracodawca ma obowiązek zorganizować badania lekarskie w godzinach pracy a pracownik wziąć w nich udział. który zapewniają przepisy o czasie pracy. : Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 1) osoby przyjmowane do pracy. „czas pracy” : należy do sfery obowiązków pracowniczych.2004r.229.] MECHANIZMY OGRANICZENIA Odpowiedzialności Pełnej -: • • oparcie się o odpowiedzialność ograniczoną.

nie stosuje się orzeczeń SN. itd.poza normalnymi godzinami pracy. : czas pracy nie jest zliczany. – jak określić czas pracy ? Orzecznictwo SN nie potrafi się uporać z tym problemem: • przejazd w godzinach pracy = czas pracy. : Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). UWAGA : kwestia sporna : przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy w czasie pracy i poza nim. np.: krótka przerwa przeznaczona na zaspokojenie potrzeb życiowych nie przerywa stanu dyspozycyjności. + kwestia wypadku na terenie zakładu. : jeżeli pracownik nie wykonuje w tym czasie pracy nie można mówić o czasie pracy. np.1 k.: podróż pociągiem.1 k. zatem nie liczymy „efektywnego” czasu pracy. samolotem.p. : forma pozostawania w dyspozycji. Stanowisko to potwierdził SN w orzeczeniu z czerwca 2005r.: zjazd szybem górniczym jest przebywaniem w pracy. a co z rozruchem autobusu !!! Wyjazd służbowy poza miejsce pracy.. pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru. • bez znaczenia jest nasze zachowanie w trakcie trwania podróży. § 3. lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy. w czerwcu 2005r. ale fakt ten pozostaje w konflikcie z prawem do wypoczynku. Art. + pragmatyki mogą przewidywać sytuację w których czas pobytu w zakładzie zaliczany jest do czasu pracy. związanych np. papieros. choć prowadzi do wyłączenia się z pracy. z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu. itd.: magazynier oczekujący na przybycie towaru – po godzinach pracy. jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy.: ze świadczeniem pracy jako dostawca. • przejazd po godzinach  to już nie jest czas pracy. • odnosi się do typowych wyjazdów służbowych. + jest to czas pobytu nie związany z wykonywaniem pracy. Powrót z podróży służbowej a prawo do odpoczynku : nie ma odpoczynku. poza godzinami pracy. : dyżur wiąże się z pozostawaniem w dyspozycji i nie łączy się z wykonywaniem pracy. : za dyżur należy się zapłata lub wyznaczenie dnia wolnego.775. + sytuacja powinna zostać omówiona w regulaminie pracy !!! + patologia : dopiero wyjazd za bramę ZKM uważany za rozpoczęcie pracy. : po godzinach pracy („. a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego . § 2. • w przypadku nie typowych podróży. Wątpliwości związane z dyżurem : Art. 132 i 133. SN: orzekł że nie jest to czas pracy.wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. : Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością.”).. 80 . o którym mowa w art. w której znajd+uje się siedziba pracodawcy.1515. kiedy to nie są one stałym elementem pracy a zdarzeniami okresowymi. jeżeli o sposobie powrotu zdecydował pracodawca. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku.: toaleta.. gdzie podróże należą do zakresu obowiązków (charakteru pracy).p. np.. np. Za czas dyżuru.

: Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy.p.32j.II. : obejmuje samo przebywanie. tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin. jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. który nie jest czasem pracy.p.132.60 % wynagrodzenia.p. Ad. narusza postanowienia dyrektywy ] 81 . z zastrzeżeniem § 3 oraz art. Czas DYŻURU  dyżur to nie czas pracy.00 w tym dniu. Przepis § 1 nie dotyczy: 1) pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. II. : Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. § 4. nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.w: Art. Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny. w okresie rozliczeniowym.1515.136. Art.p. zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób. 132 i 133. Ad.1 nie może przekraczać 2 tygodniowo i 8 miesięcznie. Art. ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. 2) przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego. chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. nie koniecznie połączone z wykonywaniem pracy a więc. § 3. czas dyżuru. III. [ w RP ustawa o Z.88 /2003 z listopada 2003r.1 k. jest każdy okres. Odpoczynek w § 1 i 2 powinien przypadać w niedzielę.1 : Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny. czas wolny. UWAGA : możliwa jest sytuacja. W przypadkach określonych w art.132 § 2 oraz w przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę.2 k. o Zakładach Opieki Zdrowotnej – art. § 2. ale także nie czas wolny !!! Art. których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych.2(2) : ustanawia czas odpoczynku. mogą być zobowiązaniu do pełnienia w tym zakładzie dyżuru medycznego. Art. a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania .32 i / j Art. 3.  Trybunał Sprawiedliwości UE (3 orzeczenia) : : dyżur medyczny = dyżur w zakładzie pracy.określonego stawką godzinową lub miesięczną. w której lekarz będzie pracował 24h !!! PODZIAŁ CZASU PRACOWNIKA : I. zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy.2(1) : przewiduje że czasem odpoczynku. obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.2 i art. W przypadkach w § 2 pracownikowi przysługuje. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku.III. Ustawa z 30 sierpnia 1991r. Dyrektywa UE nr. o którym mowa w art. Liczba dyżurów medycznych pełnionych przez osobę wymienioną w ust. Czas WOLNY czas pracy. § 3. : każdy pobyt w zakładzie pracy = czas pracy. poczynając od godziny 6. : Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.137 k.1 k.z. W przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę odpoczynek może przypadać w innym dniu niż niedziela.133. Czasu pełnienie dyżuru nie zalicza się do czasu pracy.o. 2. (odpoczynek przy zrównoważonym czasie pracy). także i pobyt w czasie wolnym. § 2. równoważny okres odpoczynku.

p. : Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 h. b) dyżur domowy = dyżur. pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru. a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania . nie jest to zatem doba zegarowa. zakłada  odpoczynek roczny (zakłada się tu także wykorzystanie urlopu w wymiarze 4tygodni). poczynając od godziny. UWAGA : planowanie wypoczynku : o 800 zaczęła się doba. * w dyrektywie UE z 1993r. gdyż nie można rozpocząć kolejnej doby przed upływem pierwszej. „tydzień” – zaczyna się liczyć od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego (zazwyczaj miesiąc). Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli. czas spędzony w delegacji. (zd. w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. dobowy.p. b.należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych.UWAGA : Brak dysponowania własną osobą. jednak 2h wyszły poza obręb doby !!! 82 . połączony z przebywanie na terenie zakładu pracy = Czas Pracy !!! „w innym miejscu wyznaczonym” : w mieszkaniu pod telefonem.). UWAGA : żaden dyżur nie jest ani czasem pracy ani czasem wypoczynku !!! ODPOCZYNEK : a. 2. i tak jeżeli zaznie się on we wtorek to tydzień zakończy się w poniedziałek (po upływie 7 dni) Art. pracodawca dał wprawdzie 11h wolnego. a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego .3 k. o którym mowa w art. określonego stawką godzinową lub miesięczną.2) : Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku. np. poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. np.3 k. : Do celów rozliczania czasu pracy pracownika: 1) przez dobę . „Doba (pracownicza)” : zaczyna się z chwilą podjęcia pracy i trwa 24h. istniał zapis o niedzieli. także powrót o 2300.1515. Wn: a) dyżur zakładowy = czas pracy. z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu. obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 h następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt.130. poza mieszkaniem pod telefonem komórkowym. tygodniowy.2 k.) do 7 (wt. Może to prowadzić do naruszenia doby pracowniczej.: 8-9 00 do 15-1600. pozostawanie w okolicy zakładu. został wykreślony.p.wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.  tak założono w dyrektywie UE z listopada 2003r.88 /2003) Różnice w odpoczynku : * w RP dzień wolny przypadać powinien na niedziele.: od 700 do 1500 praca. 132 i 133. : organizacja czasu pracy przewidziana w dyrektywie UE z listopada 2003r. Art. : Za czas dyżuru. 2) przez tydzień . (nr. ma wyznaczone przedziały w których ma swobodę wyboru. Art. doba trwa od 7 (pon.60 % wynagrodzenia. jednak w tej z listopada 2003r.należy rozumieć 24 kolejne godziny.128. wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela. „Ruchomy czas pracy” : pracownik może decydować o początku i końcu dnia pracy.

umiarkowanie.p: A: dobowy – 8h.przerywany.: art.... Przeciętnie 40h w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy.1041 k. Określenia dla systemów pochodzą od: A: doktryny...d.. co w rozliczeniu 2 tygodniowym daje 40h.p. B: średnio tygodniowy – 40h.03.. zbilansowanie nastąpi w okresie rozliczeniowym !!! Wykład z 21.”. : „.P. np.129 k.129. Max 5 dniowy tydzień pracy = nie więcej niż przeciętnie 5 dni w tygodniu.1 k. przewidujący rozłożenie wynikłej z niego liczby godzin.“..145 k.144 k.p. liczba godzin w UWAGA : tydzień jest otwartym okresem. rozliczenia prowadzi się w sytemu miesiąca (1m-c) / kwartału (3m-ce) !!! PODSTAWOWY – określenie dni i godzin pracy następuje w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym !!! RÓWNOWAŻONY – ma indywidualny rozkład godzin pracy (harmonogram)..od . Uziaka liczba godzin w systemie może być różnie zagospodarowana w czasie trwania: doby lub tygodnia.129 i art. b) Średnio-tygodniowa / Przeciętnie-tygodniowa – tygodniu – art.p.NORMY (wymiar czasu pracy .2006 – dr W.p...: w jednym tygodniu 60h a w drugim 20h..może być stosowany system równoważonego czasu pracy. – w regulaminie pracy uwzględnić należy systemy i rozkłady czasu pracy.135 k. przeciętnie 40h B. co prowadzi do przyporządkowania liczby godzin do dni w tygodniu.p. Art. znacznie).1 k. Określone zostały w K. przeciętnie do 43h C. młodociani i kalecy (lekko. np.do) – art..p.. Uziak : Czas Pracy c. System = sposób organizacji czasu pracy (realizacji czasu pracy) oparty o dobowe i średniotygodniowe normy czasu pracy.p. B: ustawodawcy. Rozkład = instrument realizacji systemu czasu pracy.. Podstawowy – art.p.. stanowi element techniczny. 83 .129 k.  charakterystyka w podręczniku : „rodzaje czasu pracy” : pojęcie dr. tydzień pacy może być dłuższy ale norma ma być zachowana..143 k. dla jednostek lub grup (brygada) !!! Rodzaj Czasu Pracy : A. Przedłużony – art. Art. charakter zasadniczo-konstrukcyjny.129.p. NORMY Czasu Pracy : a) Dobowa – liczba godzin na dobę – art. : „. „przeciętnie” – norma średnio tygodniowa. „czas pracy” – pojęcie w art.138 k.. Skrócony – art.

UWAGA : ust. o pracownikach samorządowych zakłada istnienie stałego 40h tygodnia pracy, nie ma więc uśredniania !!! Podczas, gdy w ust. o s.c. oraz o pracownikach urzędów państwowych mowa jest o normie średniotygodniowej = 40h !!! UWAGA : podobnie ścisła skrócona norma została przewidziana dla pracowników niepełnosprawnych i wynosi 35h, tydzień w tym przypadku stanowi zamknięta jednostkę rozliczeniową !!! UWAGA : art.129.1 k.p. zawiera normę semi-dyspozytywną !!! Rodzaje Czasu Pracy wynikają z średniotygodniowej normy godzinowej. Przy Czasie Pracy: a) Skróconym istnieje obowiązek zmniejszenia wymiaru godzin wobec : • młodocianego, • pracownika młodszego niż młodociany (poniżej 16lat), • ze względu na szkodliwe warunki pracy, np.: górnik, hutnik, itd. b) Podstawowym obniżonym zmniejszenie wymiaru godzin następuje z inicjatywy pracodawcy (fakultatywnie), który nie widzi potrzeby zatrudniania pracownika w pełnym wymiarze godzin, jednak nie zwalnia go to z obowiązku wypłaty pełnego wynagrodzenia. „nie przekraczający” = wyrażenie przewiduje możliwość że może być mniej godzin, a więc dopuszcza OBNIŻENIE. SKRÓCONY – art.145 k.p. + pragmatyki zawodowe, np.: 5h na dobę dla obsługujących aparat rendgenowy. Odnosi się do młodocianych, niepełnosprawnych, wynika z pragmatyk oraz regulaminów pracy lub układów zbiorowych. Gdy nie ma obok przymusu – zakładającego konieczność skrócenia czasu pracy – określenia wymiaru godzinowego, wskazuje to na dobrowolność !!! PRZEDŁUŻONY – art.138 k.p. – metoda realizacji pracy w czasie pracy TYLKO i WYŁĄCZNIE w systemie ciągłym, zakłada maksymalnie 4 tygodniowy okres rozliczeniowy, w którym 3 mogą mieć jeden dzień przedłużony do 12h !!! Jest to odrębny rodzaj czasu pracy, ze względu na normę średniotygodniową przedłużoną do max 43h, ale także posiadający odrębny system czasu pracy. Przedłużenie przypada zazwyczaj w niedziele, kiedy w systemie trójzmianowym, 2 zmiany pracują po 12h a jedna zmiana ma dzień wolny !!! Art.130 k.p. – obniżenie liczby godzin w okresie rozliczeniowym. UWAGA : Systemy stanowią sposoby realizacji sposobu pracy !!! PRZERYWANY SYSTEM CZASU PRACY – liczba godzin w ciągu doby zostaje rozdzielona okresem przerwy trwającym max5h, za przerwę należy się 50% wynagrodzenia przypadającego za jedną godzinę. UWAGA : system przerywany nie może być łączony z systemem, który zakłada więcej niż 8 godzinny dzień pracy !!! WYJĄTEK – równoważony + przerywany u kierowców i pracowników placówek kulturalnych, którym za okres przerwy się nie płaci. Dobowy wymiar czasu pracy : • podstawowy = 8h • równoważony = 12h, 16h, 24h

84

skrócony = 6h, 7h,

W przypadku pracy na dwie zmiany w systemie zrównoważonym, czas pracy = 24h !!! UWAGA : w regulaminie pracy powinno się zaznaczyć, która grupa w jakim systemie pracuje, np..: w równoważonym 12h – norma zakładająca wymiar godzin wyższy niż 8h wyklucza konieczność opłacenia nadgodzin, pracodawca dysponuje tez swobodą przy wskazywaniu dni, w których pracownik będzie pracował 12h. Ograniczenie tej dowolności następuje przy pacy w systemie weekendowym !!! GODZINY NADLICZBOWE – stanowią wynik ingerencji pracodawcy w czas wolny pracownika, stanowią je godziny przepracowane ponad normę. Wiążą się z przekroczeniem obowiązującej normy pracy. Art.151.1 k.p. – praca może być wykonywana, za zgodą pracodawcy lub na jego wniosek Art.1515 k.p. – pozostawanie w dyspozycji pracodawcy – Dyżur, NORMY : średniotygodniowe : przekroczenie normy dobowej jest od razu zauważalne, przekroczenie normy średniotygodniowej można stwierdzić dopiero po okresie rozliczeniowym. Pracodawca może przeciwdziałać powstaniu nadgodzin wydając polecenie powstrzymania się do wykonywania pracy – pracodawca ma obowiązek rekompensaty w postaci dnia wolnego lub wypłaty wynagrodzenia. Obowiązek pracodawcy powstaje dopiero po okresie rozliczeniowym, jednak pracodawca może regulować należności już w trakcie wypłat. Przekroczenie PRZEDŁUŻONEGO WYMIARU PRACY a Nie przekroczenie normy • • • Przykład: Pracownik zawsze pracuje 12h, co ma zapisane w regulaminie pracy / układzie : I .mogą być różne dni w różnych godzinach, : w jeden dzień zamiast 12h musi przepracować 10h, ale zamiast tego pracował 11h, 1h jest nadliczbowa, norma z układu przewiduje jednak mniej niż norma dobowa. : zjawisko wystąpi powyżej 8h w dobie, : wynika to z rozkładu czasu pracy (w jakie dni i ile pracuje) a nie z systemu, : nie dojdzie do przekroczenia normy dobowej, ale przedłużony zostanie wymiar pracy. może być że pracuje w te same dni zawsze tyle samo, rozkłady czasu pracy i systemy, system zakłada dobowy wymiar większy niż 8h, art.135 k.p.

Art.138 k.p. : za każdą godzinę ponad 8h w Przedłużonym Wymiarze Czasu Pracy (do 12h), należy się wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe, a nie za godziny nadliczbowe, gdyż to praca ponad, ale w ramach normy – rozkład norma przewiduje to jest to normalny czas pracy. Np. praca na ½ etatu 4h w ciągu dnia, 20h w tygodniu. W skróconej normie co ponad 6h = nadgodziny, 8h musi być przekroczone przy przedłużonym czasie pracy. Art.151.5 k.p. : obowiązek pracodawcy, w umowie można zapisać przekroczenie, której godziny da prawo do dodatku jak za godziny nadliczbowe. Godziny z normy nie mogą być godzinami nadliczbowymi, pracodawca może zastrzec tak, aby płacić nadgodziny po przekroczeniu normy pełno etatowej – skutkuje. Pracownik pracując 8h, gdy z porozumienia wynika 4h, ½ etatu – w umowie określi się od której godziny mówi się od nadgodzinach,

85

Pracownik pracuje 12h, tyle tez wynika z jego normy – norma pokrywa się z pełnym etatem Wn.: praca nie przekraczająca normy a przekraczająca mój wymiar czasu pracy jest pracą ponad wymiar, ale nie stanowi godzin nadliczbowych, stąd też wynagrodzenie należy się jak za godziny nadliczbowe. Przekroczenie normy średnio tygodniowej ? Czym ona jest ? Obowiązek w 132.2 k.p. – święto poza niedzielą obniża normę tygodniową. 1m-c 1 maja święto w okresie jednotygodniowym obniża normę tygodniowa o 8h, a wiec nie 40h średniotygodniową. Jeżeli w rozliczeniu zwykłym wyszło by 176h to rozliczaniu powinno podlegać jedynie 168h. Poglądy na 8h : a: normę tego tygodnia traktować sztywno, b: święto odpracować bo nie ma nadgodzin za 8h świętowania – Ministerstwo Pracy,  SN milczy w tej sprawie. UWAGA : orzeczenie z lutego 2006r. SN wobec art.151 11 k.p. brak dnia wolnego za niedzielę = dodatek 100% (art.151.2 k.p.), odrębny dodatek obok przekroczenia średniotygodniowej normy za którą także należało się 100%, a zatem przysługiwały by 2 dodatki. SN uznał że należy się jeden !!! Doktryna : wykładnia systemowa A: 151.1 k.p. : przekroczenie dobowej, B: 154.1 k.p. : średniotygodniowej. Wykład z 28.03.2006 – dr A.Wypych-Żywicka T : Ochrona Pracy Pojęcie „Ochrona Pracy” : • podlegało modyfikacji w czasie, obecnie ma doprecyzowane i mocno zawężone znaczenie. A: „sensu largo” : rozumiana była jako regulator i gwarant : 1) systemu poszukiwania pracy, pomocy przy jej zdobyciu. Pośrednictwo należało do statutowych obowiązków Rad Zakładowych, które w ramach ochrony przed ustaniem stosunku pracy, miały możliwość udzielania pomocy przy nawiązywaniu nowego stosunku pracy. 2) trwałości stosunku pracy, szczególnie będącego następstwem zawarcia umowy o pracę. Ochronie podlegały szczególnie kobiety w ciąży i na urlopie wychowawczym oraz młodociani. 3) BHP, PePoSz, zapewnienia bezpieczeństwa warunków pracy, także przez określenie maksymalnego czasu pracy, określenia minimalnego wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz ochrona stosunku pracy przed ustaniem. B: „sensu stricto” : do zawężenia i doprecyzowania rozumienia pojęcia nastąpiło dopiero w latach 50., odkąd ochronę pacy rozumiano jako regulacje zmierzającą do wyeliminowania czynników ograniczających/ zagrażających stosowaniu przepisów BHP i PePoSz Modele / Konstrukcje – podział PODMIOTOWY Ochrony Pracy: a) Powszechna : zasadniczo podlegają jej wszyscy pracownicy, ochrona BHP i przeciw pożarowa (zawężenie przedmiotowe), b) Szczególna : obejmuje niektóre grupy / kategorie osób (kobiety i młodociani), przedmiotowo obszar regulacji jest niezwykle szeroki – BHP, PePoSz, rodzicielstwo, wiek, itd. c) Branżowa : wynikła z pragmatyk zawodowych oraz rozporządzeń wykonawczych, przedmiot regulacji ujęty jest w nich szeroko lub wąsko.

86

przepis dyrektywny. gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.66. : Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków. jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika.80 k. zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie. 6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Art. gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. 2a) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy. Nie zapewnienie odpowiednich warunków BHP rodzi roszczenie pracownika.Ochrona Wąska – przeciw działanie umniejszaniu zdolności pracownika do wykonywania pracy.K : Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową 87 .  pracownik ma prawo odmowy wykonania pracy niebezpiecznej lub zakazanej (wykonywanie tego rodzaju prac może być warunkowane spełnieniem szczególnych wymogów psychicznoemocjonalnych i posiadaniem predyspozycji fizycznych). z podaniem przyczyny uzasadniającej.p.p. Konstytucja art.  podstawowa zasada prawa pracy.P. 4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki.15 k. w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. : Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.1 : Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. którego realizacji może dochodzić przed sądem. W 11 chodzi także o przypadki ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy wynikłych z przepisów BHP i PePoSz Rozdział XXVIII K. Art. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas. Uprzedmiotowienie pracownika sprowadza się do odrzucenia aspektu szkodliwości pracy i szczególny problem stanowi u małych pracodawców. maksymalne normy czasu pracy określa ustawa. Dbanie o stan zdrowia i życia pracownika zabezpiecza pracodawca. B) załogi. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.p.p. § 11. a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy. C) państwa : i odnoszą się do BHP i PePoSz Art.55 k. sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.  Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Art. Regulacja w K. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. : Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. : § 1.94 k. odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.  obowiązki pracodawcy powstają wobec : A) pracownika. 2. a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy .

Art. zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.220. § 2. • udział w badaniach okresowych.283. • czuwanie nad BHP swojego stanowiska pracy Art. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. odmawiająca ponownego przyjęcia do pracy. który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo. nawet za zgodą zainteresowanego. ŚRODKI PREWENCYJNE – służące wymuszeniu przestrzegania przepisów BHP przez : A: PRACOWNIKA : • żądanie zastosowania.221. § 2.210.1 k. Art. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia z § 1. pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia. nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. którego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia. § 4. § 3. o której przywróceniu orzekł właściwy organ. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.p. § 3. pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy.p. gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. po uprzednim zawiadomieniu przełożonego. Przepisy § 1. Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych.111 k.p. podlega grzywnie.p. Art. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. : Kto. • domaganie się zapewnienia udziału w szkoleniach. Art. podlega grzywnie. 2 i 4 nie dotyczą pracownika. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Art. wymaganych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość. nie zgłaszając. : Kto. Nie podlega karze sprawca.1 k.p.218.Art.219. Pracownik ma prawo. zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. : Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.55 k. będąc odpowiedzialnym (pracodawca i jego przedstawiciel) za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy albo kierując pracownikami. wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego. 88 . Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji. Art. Kto. będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy. nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. w drodze rozporządzenia. § 2. powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku. podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie. podlega grzywnie.1 k. podlega karze grzywny. podlega grzywnie. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. § 5. § 1. : W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Osoba określona w § 1. : Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

który został dopuszczony do pracy lub podjął pracę bez aktualnych badań nie może powoływać się na treść przepisu z art. C: PRACOWNIKA / PRACODAWCY / INNEGO PODMIOTU : a) pracodawcy : zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki na stanowisku pracy po przez dostarczenie narzędzi. KONTROLNE – zleca pracodawca. który ma ujawnić przebyte choroby.p.” to także zdrowie i życie pracownika. Orzeczenie zawiera stwierdzenie co do : zdolności do pracy (w ogólności) oraz zdolności do podjęcia tej konkretnej pracy (w szczególności). Pracownik nie jest gotowy do wykonywania pracy.1 k. dokonane operacje. Badanie to obligatoryjnie przeprowadza się po powrocie pracownika z chorobowego. a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 2lata. pracodawca ma obowiązek zorganizować badania pracownicze : • WSTĘPNE – zleca pracodawca.. ubrań. • • ważną role odgrywa profilaktyka ochrony zdrowia pracownika. W przypadku wypadku pracodawca nie ponosi kosztów lecenia. które posiadają atesty wytrzymałości oraz certyfikaty jakości. OKRESOWE – ma na celu ujawnienie stanu zdrowia pracownika stanowiące podstawę do dalszego dopuszczenia go do wykonywania pracy.inne dobra osobiste. rok.. : Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma zatem obowiązek przeprowadzać badania kontrolne mające na celu ustalenie poziomu stężenia szkodliwych czynników. z tego tytułu może on wystąpić z roszczeniami wymienionymi w art. Celem badania jest stwierdzenie przydatności pracownika do dalszego wykonywania pracy.. itd.80i81 k. Lekarz wydaje orzeczenie co : 3m-ce. przepisów przeciwpożarowych. Nie dopełnienie obowiązku badań jest tez traktowane jako rażące naruszenie obowiązku 89 . Badanie ma stwierdzić jaki jest ogólny stan zdrowia pracownika.  pracodawca może stosować odpowiedzialność majątkową przy działaniu bezprawnym związanym właśnie z nie wykonywaniem lub nie należytym wykonywaniem pracy. na swój koszt. stąd wszelkie wydatki pracownika podlegają zwróceniu. „. 2) karę nagany. pracodawca ma zapobiegać wystąpieniu czynników szkodliwych a występujące czynniki usuwać ze środowiska pracy pracownika. stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy . gdy jego nieobecność w zakładzie trwała powyżej 30 dni.p. na swój koszt. stąd wszelkie wydatki pracownika podlegają zwróceniu. § 2. opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia. w tym przede wszystkim uprzedzenie pracownika o ryzyku związanym z wykonywaniem określonego zawodu. Nauczyciel akademicki nie poddając się badaniu może mieć rozwiązany stosunek pracy.C. AKTUALNE badania stanowią warunek dopuszczenia do pracy UWAGA : pracownik. w tym celu lekarz przeprowadza wywiad środowiskowy. pracodawca może stosować: 1) karę upomnienia. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych. Rodzaj badań zależy od wykonywanego zawodu.pracodawca może również stosować karę pieniężną.23 i 24 K. UWAGA : młodociani oraz osoby dorosłe przy przenoszeniu na inne stanowisko są zwolnieni z konieczności odbycia badań w zakresie wynikłym z takiego działania.108. B: PRACODAWCY : Art.

Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej.230. także po ustaniu stosunku pracy lub przy każdorazowej zmianie stanowiska.233 k.: proszki i koncentraty) oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej (mydło. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia. : W razie stwierdzenia u pracownika objawów (zagrożenie) wskazujących na powstawanie choroby zawodowej. brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Jeżeli przeniesienie doprowadziło by do obniżenia wynagrodzenia przysługuje dodatek wyrównawczy. : Przestrzeganie przepisów i zasad BHP jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Obowiązuje domniemanie. przenosi do odpowiedniej pracy pracownika. Art. Pracownik zobowiązany jest wziąć udział w szkoleniu a swoją obecność potwierdzić podpisem. w drodze rozporządzenia. pracodawca jest obowiązany. : Pracodawca. odpowiednie posiłki i napoje. * pracodawca ma obowiązek organizowania i przeprowadzania szkoleń z BHP. Art. § 3. Organizuje się szkolenie wstępne oraz okresowe. W szczególności pracownik jest obowiązany: 1) znać przepisy i zasady BHP.pracowniczego. przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika. że pracownik zdrowym przybył do pracy i takim opuścił zakład. Art. jakie powinny spełniać.p.p. * choroba zawodowa / wypadek przy pracy : pracodawca ma obowiązek przenieść pracownika do innej pracy wskazanej w orzeczeniu lekarskim. : Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higienicznosanitarne (np. wydawanie talonów.p. b) Pracownika Art. Art. Art. nieodpłatnie. Art. 90 . Rada Ministrów określi.2376.p.231 k. który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy (uszczerbek na zdrowiu) wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. możliwość utworzenia jadalni lub wydania talonów żywnościowych na mięso i wędliny. co jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i z winy pracownika. 230 § 2 stosuje się odpowiednio.1 k. posiłków i napojów oraz wymagania. który wywołał te objawy.p. a także zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.211 k. w warunkach niezbędne ze rodzaje tych i warunki ich * w rozporządzeniu określono liczbę kalorii (2300kJ).). w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu. pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy. o ile nie przyznano świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). UWAGA : w przypadku prac związanych z dużym ryzykiem wystąpienia chorób zawodowych na pracodawcy ciąży obowiązek finansowania badań pracownika. itd. na podstawie orzeczenia lekarskiego.1 k. ręcznik. a także przypadki wydawania. : Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym szczególnie uciążliwych. które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. § 2. : Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.232 k.p. jeżeli jest to względów profilaktycznych. na podstawie orzeczenia lekarskiego.

Ad. jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.23711a. nakazać zmianę prowadzonej działalności.283 pkt : 1) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego państwowego inspektora sanitarnego o działalności. 4) stosować środki ochrony zbiorowej. nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 91 .P. b. dokonać sprawdzenia regulaminu. Art.). jeżeli zmiana technologii może zdrowia pracowników. Społeczny Inspektor Pracy. narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy. rodzaju i zmianie technologii. zgodnie z ich przeznaczeniem.2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych. który wywołał wymienione skutki. art. : Konieczność czy Fakultatywność skonsultowania normy bezpieczeństwa z załogą / zw. ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku. 5) poddawać się wstępnym. okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. UWAGA : Inspektor może przeprowadzić wszechstronną kontrolę. mającym związek z pracą.zaw. c. rodzaju.p. zakresie prowadzonej zakresu prowadzonej działalności oraz o powodować zwiększenie zagrożenia dla 6) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego inspektora pracy. Komisja BHP (omówiona w K. prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym.). II : wewnątrz zakładowe : a.p. ? KONIECZNOŚĆ ODP. w ustawie szczegółowej oraz w K. : Na umotywowany wniosek pracowników lub ich przedstawicieli dotyczący spraw zagrożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają kontrole oraz stosują środki prawne przewidziane w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Służba BHP. 3) dbać o należyty stan maszyn. a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 8) utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy.. jak również o zmianie miejsca. o grożącym im niebezpieczeństwie. a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia.. w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań.: Art. urządzeń. albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje. wydać nakaz zachowania.4 k. 30 dni właściwego inspektora pracy i miejscu. nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę.. dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób.1 k. „Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. 6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników.”  pracownicy lub ich przedstawiciele mogą przedstawiać pracodawcy wnioski w sprawie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych. c) Jednostki wyspecjalizowane I : zewnętrzne – PIP (powołana w 1918r.P. 7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących BHP. a.23711a.

jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników. pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie BHP. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP może sam wykonywać zadania tej służby. 2) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku. Pracownik służby BHP oraz 92 . Komisja BHP w związku z wykonywaniem zadań w § 1 korzysta z ekspertyz lub opinii specjalistów spoza zakładu pracy w przypadkach uzgodnionych z pracodawcą i na jego koszt. nie rzadziej niż raz na kwartał.1 k.p.23713a k. opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników . dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. : SŁUŻBA BHP Art. są wybierani przez zakładowe organizacje związkowe. zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. § 2.  za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia. : Przedstawiciele pracowników – art. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniach komisji BHP pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. a wiceprzewodniczącym . 2.p. jeżeli: 1) zatrudnia do 10 pracowników albo 2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności. : KOMISJA BHP Art. Art. w tym pracownicy służby BHP i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.p. oraz przedstawiciele pracowników. a jeżeli u pracodawcy takie organizacje nie działają – przez pracowników.23711. aby odbywały się w godzinach pracy. Ad.23713. Posiedzenia komisji BHP odbywają się w godzinach pracy.1 k.23711a i 23712 k.. 3) tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy. : zadaniem komisji BHP jest dokonywanie przeglądu warunków pracy. Doradztwo i opinie dotyczą wszystkich działań związanych z BHP. § 3. w szczególności zaś dotyczące: 1) zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy. : Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę BHP. okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Członkowie podlegają ochronie szczególnej. Przewodniczącym jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona. W skład komisji BHP wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy.może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Ad. formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.p.  pracownicy lub ich przedstawiciele nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich konsekwencji z tytułu udziału w konsultacjach czy też zgłaszania wniosków. : Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję BHP. § 2. b. wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych. 4) przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. w trybie przyjętym w zakładzie pracy. pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzania konsultacji.23712. jako swój organ doradczy i opiniodawczy.p.społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.1 k. b. a zwłaszcza zapewnia. w tym społeczny inspektor pracy. 5) szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Art.

 wypowiedzenie dokonane poprawnie. kobieta karmiąca ze względu na pokarm. § 4.p. liczebność i podporządkowanie służby bhp. Art. § 3. c) z racji bycia kobietą  zapoznać się !!!! Np.p. T: OCHRONA PRACY KOBIET i MŁODOCIANYCH : kobiety podlegają ochronie ze względu na rodzicielstwo i macierzyństwo (+ojciec dziecka). UWAGA : ochrona istnieje od momentu ujawnienia stanu ciąży.: fakt bycia kobietą wyklucza osób z prac wykonywanych pod ziemią. albo zwiększenie liczby pracowników tej służby. który dostarcza dziecku. a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. 93 . jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi. nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp.: zakaz pracy w warunkach promieniowania jonizującego.1 k. pod wodą. 2) kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby BHP. Pracownik służby BHP oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy. MODELE Ochrony Stosunku Pracy są zależne od sposobu nawiązania : A: na podstawie umowy o pracę : Art.176 k. wydanym na podstawie delegacji ustawowej zamieszczonej w art. Rada Ministrów określi.176 k.p. Rada Ministrów określi. w drodze rozporządzenia.pracownik zatrudniony przy innej pracy.177. uprawnienia. Praca mężczyzny jest w tych warunkach dopuszczalna. któremu powierzono wykonywanie zadań służby. przy urządzeniach wibrujących. : wykaz prac wzbronionych został zamieszczony w rozporządzeniu. Np. : kobieta w ciąży podlega ochronie ze względu na płód. : wykaz wskazuje na Kobiety : a) w ciąży. jednak musi być przy odziany w kaftan z świńskiej skóry o grubości 5mm sięgający aż po kostki. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby BHP. któremu powierzono wykonywanie zadań tej służby. ma 3 TRYMESTRY warunkujące jej zdolność do pracy : ochrona jakiej podlega kobieta ma charakter szczególny zwłaszcza w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego. wykaz tych prac. a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby BHP oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie BHP dla pracowników tej służby.  wypowiedzenie dokonane należy uznać za bezprawne i wycofać. § 5. w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowy zakres działania. b) karmiące piersiom dzieci. : Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. : Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. organizację. : kobieta ciężarna przed porodem. ale przez rozwiązaniem ujawniła się ciąża podlega wycofaniu.

1 k. niedopuszczalne jest rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winny pracownicy !!! Art. UWAGA : Ustanie stosunku pracy jest możliwe w drodze rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z jej winy.P. która by dopuszczała złożenie wypowiedzenia zmieniającego wobec kobiety w ciąży.p. z 39  nie zawarto tu wskazania na odpowiednie stosowanie art.2006 – dr A. II. Art. jednakże skutek takiego rozwiązania należy zakwalifikować jak za dokonaniem wypowiedzenia i rozwiązania bez winy pracownicy !!! „zgoda zakładowej organizacji związkowej” – w przepisach nie wskazuje się na formę wyrażenia oraz nie określa się czasu na jej wydanie.Wypych-Żywicka T : Ochrona Pracy Kobiet i Młodocianego Art.23 2 k.zw. 2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa. UWAGA : w KP nigdy nie było regulacji. Odnośnie tej regulacji istniały w latach 80. 3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.1 k.251 ust.1 k. pewne koncepcje zakładające dopuszczalność zastosowania wypowiedzenia zmieniającego wobec kobiet w ciąży i na urlopie wychowawczym będącej przed osiągnięciem wieku emerytalnego. w drodze rozporządzenia. Konsultacja jest dla pracodawcy obligatoryjna i wiążąca. : Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. UWAGA : zgodnie z art.43 w zw. organizacja nie spełnia wymogów. może nastręczać pewne trudności w razie gdy: I. nie była by ona reprezentującą w myśl tego artykułu. można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winny pracownicy (wymóg uzyskania zgody zakładowej org. Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. o zw.p.1 k.04.p.p. Przysługuje jej roszczenie o przywrócenie do pracy z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę.176 k. § 2.177.zaw.p.177. Obecnie NIE MA : wypowiedzenia / rozwiązania oraz wypowiedzenia zmieniającego !!! Art. kobieta musi dowieść że była w ciąży gdy złożono jej wypowiedzenie lub zaszła w ciąże w okresie wypowiedzenia. Art. związki zawodowe nie działają u pracodawcy. Przepisu nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym. z 42. pracodawca również byłby zwolniony z obowiązku uzyskania zgody. Tryb konsultacji przewidzianych a art.1 w zw. 94 . a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. nie przekraczającym jednego miesiąca. jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.52.). Wykład z 04.177. zgodnie z art. stan ciąży ujawniony został po dokonaniu wypowiedzenia i gdy stosunek pacy ustał. wykaz tych prac (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży i karmiących piersią).177 K. chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (OCHRONA WZMOŻONA). ten nie ma obowiązku uzyskiwania zgody. które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku. § 2.1  do wypowiedzenia zmieniającego należy stosować odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu. : Pracodawca nie może wypowiedzieć (nie ma również możliwości złożenia wypowiedzenia zmieniającego) ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. dla istnienia zakładowej organizacji związkowej i zgodnie z art. : Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: 1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.177.p. Rada Ministrów określi.

§ 4. UWAGA : zobowiązanie się pracownicy do tego.p. ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. § 31. z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego. zawodowymi w celu uzyskania zgody nie zostało w K. § 2. przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni również przy pierwszym porodzie. sprecyzowane. na jego pisemny wniosek. Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. jako naruszające ochronę macierzyństwa jest bezwzględnie nieważne !!! Ochrona kobiet w ciąży i na urlopie macierzyńskim zagwarantowana jest też przy dokonywaniu zwolnień grupowych – art. : Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 1) 16 tygodni przy pierwszym porodzie. jedynym warunkiem jest to.III.3 k. 95 . zwróci się z prośbą o reprezentację do zw. – związek zawodowy nie ma obowiązku reprezentacji. 3) 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. URLOP MACIERZYŃSKI Art. • przy mianowaniu – art. Różnicowanie sytuacji kobiet w ciąży lub na urlopie macierzyńskim następuje również ze względu na różnice miedzy podstawami nawiązania stosunku pracy: • przy wyborze – wygaśniecie mandatu równoznaczne jest z rozwiązaniem st. W tym trybie (art.P. nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (Kobieta nie podlega tu żadnej ochronie !!! stwierdził w orzeczeniu TK. uzyskanie zgody jest warunkiem koniecznym !!! Odbycie Konsultacji ze zw. § 5. pracy.5 ust. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresu w § 1 i 2.1 k.180. pewne. w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko. przy czym: Art.P. odwołuje się do K.zaw. UWAGA : wobec kobiety będącej członkiem związku zawodowego. że nie zajdzie w ciążę. : Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający 1 m-c. zgoda może mieć zatem dowolna treść i formę. w związku z tym w podobnej sytuacji – ciąża – kobiety są różnie traktowane). Pracodawcy postulują aby w zakres badań obowiązkowych dla nowych pracowników wprowadzić badania prenatalne.p. kobieta nie będąca członkiem zakładowej org.52 k. Pracownica. po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego.p. Pracownicy. Przepisu 3.zw. która wychowuje dziecko przysposobione lub która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza.) dokonuje się także rozwiązania umów terminowych. § 3. aby została „wyrażona”. „dzień porodu” – zdarzenie przyszłe. 2) 18 tygodni przy każdym następnym porodzie.177. która jeżeli zostanie podjęta to będzie wykonywana po upływie okresu wypowiedzenia. także tej będącej w ciąży.5 i 10 dopuszczają jedynie zastosowanie Wypowiedzeń Zmieniających oraz nakazują wypłatę 6 miesięcznego dodatku wyrównawczego. • przy powołaniu – odwołanie kobiety w ciąży wymaga zaproponowania nowej pracy. zatem przysługuje pełna ochrona. która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 m-ca ciąży. ulega przedłużeniu do dnia porodu.

do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko.182 k. W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego. najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. przyjął dziecko w wieku do 1 roku. w systemie czasu pracy.39 tygodni. • dziecko trwale hospitalizowane (jeżeli wykorzystała 8 tygodni to pozostałe może wykorzystać później)  zrzeczenie się praw rodzicielskich czy tez oddanie noworodka do domu dziecka wyklucza korzystanie z urlopu ponad ustawowe minimum.1 k.p. Przepisy art.28. pracy. od 01. : Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (zakaz bezwzględny). potwierdzające wskazany termin rozpoczęcia przez niego urlopu macierzyńskiego. co prowadzi do „skazania” na rozwiązanie st. Jednakże urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.jest obowiązana przebywać na urlopie min.2007 do 2011. • oddania dziecka na wychowanie. • rezygnacji z wychowania dziecka. który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza. przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.może wykorzystać 2 tygodnie przed porodem. długość urlopu + ochrona pracownicy po powrocie do pracy. 180 § 5-7 stosuje się odpowiednio. Utrata pełnego urlopu macierzyńskiego następuje w przypadku : • śmierci dziecka (jedynie 7 dni).5 roku.§ 6. wydłużenie urlopu do 26. .): 96 . wskazuje się na OJCA dziecka. Koncepcje – projekt : I. z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego. § 2. dodatkowo ochrona pracownicy po powrocie do pracy przez okres 2.p.183. pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu. nie przysługuje jej część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. § 2. obniżeniem kwalifikacji. 139) – zakaz względny : „zgoda”.1 k. 2 tygodnie po porodzie (popołogowe). Art.178. 3 tryby dopuszczenia do pracy w warunkach szkodliwych i uciążliwych (Art.p. ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.p. : Pracownik. o którym mowa w art. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy (art. § 7. a więc nie może to być konkubent / mąż matki nie będący ojcem dziecka !!! Art. UWAGA : z 16 tygodni urlopu macierzyńskiego kobieta : . nowy „rodzic” ma prawo do quasi-urlopu macierzyńskiego. nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych.01. Jeżeli pracownik w § 1. ma prawo do 16 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. : Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka. co roku będzie podwyższany próg (wymiar urlopu) – do 26 tygodni max. jak również delegować poza stałe miejsce pracy  zakaz względny. 139.P.179 k. Art.  w K. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego. w porze nocnej. Powrót wiąże się z wyalienowaniem. II.

§ 4. w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.p.1861. UWAGA : urlop wychowawczy stanowi przedłużenie czasu przebywania z małym dzieckiem.1 k. Do okresu 6 m-cy zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.p. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.1867 k. nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności. bez względu na to. B: kobiet (generalnie) • wymaga skrócenia czasu pracy. : Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę (Ochrona Wzmożona) w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie. • przerwy w czasie pracy. • opłacanie ich gotowości do świadczenia pracy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.186. ze względu na zdrowie i ochronę dziecka • badania lekarskie. nie wyklucza podjęcia: : pracy zarobkowej u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo innej działalności.p. § 2.1 k. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. § 3. § 2. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach. jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. albo jeżeli jest to niemożliwe. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w § 1. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy (zgodnie z dyrektywą UE). : Pracownik zatrudniony co najmniej 6 m-cy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. : Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie. jak również przy umowie na zlecenie !!! Art. • powierzenia innej pracy.186 do 1867 k.p. • przejazdy refundowane. gdy stwierdzi on zaprzestanie opieki nad dzieckiem 97 . Art. C: w indywidualnych uwarunkowaniach zawodowych. : nauki lub szkolenia. możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę. Odwołanie z urlopu  na wniosek pracownika lub pracodawcy. URLOP WYCHOWAWCZY (art. § 5.) Art. nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Urlop wychowawczy może być stosowany także przy zatrudnieniu na ½ etatu.A: kobiet w ciąży i karmiących piersią • obligatoryjne przeniesienie do innej pracy. może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat. a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. który rozpoczął się urlopem macierzyńskim i został uzupełniony przez urlop wypoczynkowy (pracodawca jest związany takim wnioskiem urlopowym). • zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

MŁODOCIANI (Dział IX oraz art. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia.p. dopełnienie obowiązku pobierania nauki do ukończenia 18 roku życia. kontrolne UWAGA : podejrzenie istnienia choroby zawodowej = natychmiastowemu rozwiązaniu umowy + wypłata odszkodowania za okres wypowiedzenia !!! Warto zauważyć że stanowiska dla młodocianych refunduje fundusz pracy !!! 98 .  pracownica choć nie urodziła jeszcze dziecka ma prawo do zasiłku macierzyńskiego lub quasizasiłku (art.Art.2 k. która ukończyła 18 lat.  Umowa zawierana co do zasady na Czas NIEOKREŚLONY Art. jednak poza rodzajem pracy należy obowiązkowo wskazać: a) b) c) d) miejsce i czas pracy. od którego zależą uprawnienia pracownicze. która nie ukończyła 18 lat.jedynie z winny młodocianego. łaźnie publiczne. Umowa o pracę posiada treść ustalona w zw. rodzaj przygotowania zawodowego.p.29 k. : Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. zakaz całkowity pracy w klubach go-go i ze striptizem. od którego zależą uprawnienia pracownicze.. w dniu jego zakończenia.p. : Okres urlopu wychowawczego. Ochrona zdrowia obejmuje badania : wstępne.p.177. : Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko (Katalog Zamknięty) w razie: 1) nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się. o zasiłkach z tytułu urodzenia dziecka). wykaz prac szkodliwych – alkohole. Na warunkach określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba. wlicza się do okresu zatrudnienia. pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach.22. hycel.w przypadku winy / bez winy pracodawcy.) Art.22.17 lat. kąpieliska.196 k. okresowe. w niektórych warunkach nie wolno im podejmować zatrudnienia (ukończenie 16. LIKWIDACJA i UPADŁOŚĆ Art. hotele (po1600 chyba.2 k. z art. pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych. Wn: • • • osoby te powinny się jeszcze uczyć a nie pracować. ubojnie. : Pracownikiem może być osoba. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. tytoń.p. wskazanie na opiekuna zawodowego. 3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego. 2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.p. w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe. 4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy. .3 ust. UWAGA : ustnie stosunku pracy może nastąpić bez wypowiedzenia : . że pod okiem opiekuna). Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia.1865 k.30.4 k. płeć).

6) inne niezbędne ustalenia. Zezwolenie powinno zawierać: 1) dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. : Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną.22 k. Na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie.dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia. czy młodociany ma powyżej 16 lat czy jest młodszy niż 16 lat !!! 99 . Właściwy inspektor pracy odmawia wydania zezwolenia..1 k. charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko. III.3045 k. dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia: 1) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych. Art. II. sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka. Wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub pracodawca !!! Cofniecie Zezwolenia następuje : a) na wniosek przedstawiciela ust.” – czy to pracownik? + pracowników na gruncie K. a także zezwolenia właściwego inspektora pracy. 4) jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu .II. Właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie z urzędu.p.. która jest wliczana do czasu pracy. na wniosek podmiotu określonego w tym przepisie. + 18 lat lub przygotowanie zawodowe / przyuczenie do wykonywania zawodu. praca jest elementem przyuczenia / przygotowania do zawodu praca wynika z sytuacji socjalnej całej rodziny – pracodawca i lekarz profilaktyk winni określić jaki rodzaj pracy mogą wykonywać młodociani. podobnież jak zgoda dyrektora i lekarza profilaktyka.) czas pracy w dni wolne od nauki nie może przekroczyć 6h a w dzień nauki 2h. Przerwa. § 5. 3045. do której dziecko uczęszcza. zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka. 4) określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych. § 2. 2) oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie przewidzianym w § 1. UWAGA : (ad. 2) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych. artystyczną. dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych. Właściwy inspektor pracy wydaje zezwolenie – § 1. 2) zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko. jeżeli wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych w zakresie przewidzianym w § 1: 1) powoduje zagrożenie dla życia.P. a wiec max 7h !!! Należy uwzględnić to. „.p.) wydanie ZEZWOLENIA Imiennego na wykonywanie określonego rodzaju pracy jest warunkiem koniecznym do podjęcia czynności. jeżeli stwierdzi. 3) orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych. praca podjęta została w warunkach art. które może wykonywać dziecko. lub z urzędu !!! UWAGA : (ad. 5) określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych. 3) określenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych. Młodocianemu przysługuje 20 min.Wyróżnić należy 3 GRUPY Młodocianych : I.opinię dyrektora szkoły. § 6. maksymalna norma tygodniowa to 35h. § 3.I. że warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.p. § 4. Podmiot w § 1... § 7. wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj. określono w art.

zdarzenia z pracą !!! + Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują świadczenia określone w art. Art. UST o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. jednakże w roku kalendarzowym. ukoszenia owadów. Nie zawiera ona wprawdzie nowej koncepcji. + element c) stanowi nowość w ustawie z 2002 roku – stanowi wyraz zainteresowania ustawodawcy pracownikiem. rozdarciem. Ad. upadek sufitu.Wypych-Żywicka T : Wypadki przy pracy (ustawa) * Ustawa z dnia 30 października 2002r..: rozumienie wypadku przy pracy jest zawężone. np. wysokość). W-Z wlicza) zasadniczo nie podlega. nagłość dojścia do zdarzenia. np. ale doprowadziła do uporządkowania systemu ubezpieczeń społecznych – Fundusz Wypadkowy (kto płaci. c) skutkuje śmiercią / urazem. zwłaszcza tym co stanie się z nim po zdarzeniu. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy. ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych. ucznia szkoły dla pracujących.nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć. uwzględniono również szkody jakie powstają w organizmie pracownika. jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat. w którym kończy on 18 lat.3 ust podaje definicję legalną „wypadku przy pracy” : „. wyłączono również stres psychiczny. niespotykane biologicznie. Czy definicja urazu nie prowadzi do zawężenia rozumienia wypadku przy pracy? Co z zmiażdżeniem. Wn.6 ust. nagłość nie jest związana z przyczyną zawinienia i nie odnosi się do skutku.2006 – dr A. nagłość czasowa : percepcja zdarzenia jest zindywidualizowana. itd.. c) Uraz i śmierć (SKUTEK): "uraz" – trwałe uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. nagłość biotyczna.. od którego zależą uprawnienia pracownicze + Nie może pracować w porze nocnej (22-6 lub 20-6) oraz w nadgodzinach + Norma wypoczynku dobowego to 14h + Urlop uzyskuje po ½ roku – 16 dni. Najwięcej wątpliwości budzi Zawał Serca (dr. pozostaje zatem jedynie biologiczne ujęcie / rozpatrywanie urazu. po całym roku zaś 26 dni. złamaniem. choćby i wiązał się z wypadkiem w pracy.: śmierć młodego a śmierć osoby starej.04. d) zw.. świadczenia. zastąpiła dotychczasową z 1975r. udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. które nastąpiło w związku z pracą / podczas jej wykonywania . UWAGA : dni robocze wynikają z rozkładu i harmonogramu. 100 .” Elementy konstrukcyjne : a) nagłe zdarzenie. nagłość skutku. a) Nagłe zdarzenie (2 problemy): czy jedynie samo zdarzenie ujmuje. Ad. przy czym 1 dzień = 8h Wykład z 11. b) przyczyna zewnętrzna. Biologicznie zajście zdarzenia nie jest oczekiwane.: wybuch kotła.+ Młodociany ma prawo do złożenia wniosku urlopowego na czas ferii. Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego. „śmierć” – ostatezne zdarzenie losowe.

który rozpatrywał te sprawy. Jeden z wrzodów pękł i nastąpił zgon. dla przeciętnego człowieka. Ad.: od siedziby do miejsca wykonania czynności lub między kolejnymi miejscami pracy – JEST TO WYPADEK !!! BÓJKA : 2 rodzaje : a) sprowokowana przez współpracownika a odnosząca się do spraw osobistych nie zwianych z pracą (Sfera Poza Zawodowa) b) sprowokowana i pozostając w związku z wykonywaniem pracy. ale przyczyna wewnętrzna a nie zewnętrzna. gdy wystąpiły obie przyczyny należy uznać przesłankę za spełnioną. W cyrku nastąpił wylew krwi do mózgu po pęknięciu żyłki ocznej. udary  wypadki przy pracy uznane już w latach 60/70. gdyż dla zaistnienia skutku słońce/ mróz muszą dziać Ad. : wysiłek + schorzenie wewnętrzne – NIE JEST WYPADKIEM – nagłość TAK. np.czynnik zewnętrzny może działać długo np. 101 .: słońce. czasowy.  subiektywna : pracownik dokonał oceny i stwierdził zagrożenie interesu pracodawcy. w przypadku. jak również gdy dojdą do tego polecenia pracodawcy oraz nadzwyczajnych czynności podjętych w celu zabezpieczenia interesu pracodawcy przed szkodą. „ochrona interesu pracodawcy”  obiektywna : na polecenie.: murarz. d) związek zdarzenia z pracą : musi mieć charakter NORMATYWNY a nie przyczynowy. b) Przyczyna zewnętrzna : jaki wpływ ma wewnętrzny metabolizm pracownika – np. funkcjonalny. + zachodzi zarówno przy wykonywaniu zwykłych czynności. wieńcowa – nie wykluczają pracy . odrzucane.: choroba nadciśnieniowa. ale zmieniają warunki jej wykonywania. dopuszczony do pracy przez komisję. + zdarzenie nagłe mające skutek musi być POD CZAS lub pozostawać W ZWIĄZKU z pracą – związek ten jest : miejscowy. choć miał wrzody. Samobójstwa  stały się przedmiotem rozważań po 2000r.: jeden pracownik poprawia drugiego (Sfera Zawodowa) NIEZRÓWNOWAŻENI PSYCHICZNIE : zatrudnienie takiego pracownika przynosi ze sobą obowiązek pracodawcy dbania o bezpieczeństwo pozostałych pracowników. za przyczynę zewnętrzną uznano wysiłek fizyczny. może po przekroczeniu pewnych granic prowadzić do schorzenia. „podczas w związku z wykonywaniem „ – odnosi się także do pracowników przemieszczającego się w czasie pracy. os. uznaje się że jedynie nienormalny stres (nadzwyczajny). gaz. Wylewy. np. stąd uznano że nagłość mierzy się czasem jednej dniówki roboczej (różnej ze względu na obrany system pracy). Stresy psychiczne  zdominowały lata 90. wystawienie pracownika na działanie mrozu czy upału nie zostało by uznać za działanie nagłe. : przyczyny zewnętrzna i wewnętrzna mogą występować w zbiegu : • • • istnienie jedynie przyczyny wewnętrznej było przez Trybunał Ubezpieczeń Społecznych.3 oraz samego pracownika w przypadku zdarzeń losowych jak grad. : Brak urazu / śmierci w przypadku stresu psychicznego. np. Zawały  przedmiotem orzecznictwa w latach 80. porśbe.

6) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej. 9) wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika.3.U. 8) wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. 11) odbywania służby zastępczej. Ust. Tytuł ubezpieczeniowy = ubezpieczenie wypadkowe (od razu stosowany system) Art. do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. praktyki zawodowe. o zasadach ubezpieczania poza stosunkiem pracy.SAMOBÓJSTWO – nagłość. które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. staże. np. 5) wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej. pracy na rzecz tych spółdzielni. 10) wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi. albo umowy o dzieło.2004. lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy. do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony. z którym osoba pozostaje w stosunku pracy. stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia. spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie. a ta stała się przyczyną śmierci pracownika.: umowy zlecenie. jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą. W Austrii i Niemczech utrata zdrowia i powstała na tym tle depresja prowadząca do samobójstwa = wypadek przy pracy (skutek pierwotny to np.39.3 ust. cywilne. 3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. duchowni. 3) pełnienia mandatu posła lub senatora. DROGA – ust. stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący. traktuje się wypadek. umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. związek z pracą. 3a) sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej. 2) wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. 1. : Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć. któremu pracownik uległ: 1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 14) pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych. do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. sport.: utrata ręki). 2. Na równi z wypadkiem przy pracy. 13) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej. z którym pozostaje w stosunku pracy.353) 102 . o rentach i emeryturach (Dz. które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas: 1) uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe. 4) odbywania szkolenia. pobierającego uposażenie. przyczyna – NIEWYEGZEMPLIFIKOWANA UWAGA : w 1994r. 7) współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej. wyrok Sądu apelacyjnego w Białymstoku – stwierdzenie choroby zawodowej doprowadziło do depresji. umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. z 1998r. 12) nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium.

: dojście do miejsca X i z niego do domu. np.: udział w bójce (świadomy / uczestnik lub obrona konieczna przed atakiem). jako dawka do obiadu (np. wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz termin jej sporządzania. np. jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Działanie na rzecz os. Jednakże uważa się. UWAGA : dojście do zakładu. c) nieprzewidziane okoliczności. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. np. że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy. a w stosunku do pozostałych ubezpieczonych podmioty określone w art. Minister zabezpieczenia społecznego określi. itd. biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitości sposobu informowania o zaistnieniu wypadku. 3. przedszkole ! „uzasadnienie życiowe” – dopuszcza zmianę drogi. które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego. gdy droga. DROGA PRZERWANA : wyjście z zakładu a) nie jest drogą powrotną. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: 1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego. 2. odebrania dzieci ze szkoły. 103 . szczegółowe zasady. choć jeżeli był by on serwowany do posiłku w lokalu. 4. a także wówczas. ale złagodzi skutki. tryb uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy. 5 ust. w drodze rozporządzenia. nie będąc drogą najkrótszą. mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby.3 (fucha) – nie ma skutku związanego z wykonywaniem pracy !!! Droga winna być NAJKRÓTSZĄ choć można uwzględnić na niej punkty uzasadnione życiowo. REGUŁA  droga jest zindywidualizowana dla każdego z pracowników !!! Droga do pracy – zaczyna się po minięciu progu domu / mieszkania/ posesji Droga z pracy – koniec określił SN – przy osiągnięciu drzwi domu. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy dokonują w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracodawcy w stosunku do ubezpieczonych. 3) zwykłego spożywania posiłków. np. np.. 2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych. choćby i droga inną niż zazwyczaj nie uważa się za zerwanie drogi !!! Spożycie Alkoholu  uważane jest za zerwanie drogi. sposób jego dokumentowania.: sklep. najdogodniejsza. : Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną.: lampka wina) to zdaniem SN nie jest to zerwanie drogi. była dla ubezpieczonego. będących pracownikami.57b. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r.Art. ze względów komunikacyjnych.1. Zerwaniem było by zaś pozostanie w ym miejscu ponad czas konieczny do zakończenia posiłku !!! Uszczerbek przy wypadku w pracy : a) stały długotrwały – rehabilitacja nie przyniesie pełnej obudowy.: w celu dokonania zakupów. b) obejmuje zejście z drogi. 4) odbywania nauki lub studiów.: pójście na plażę.

prawo podmiotowe nabywane jest w tym przypadku – EKSPEKTATYWNIE – w oczekiwaniu na prawo. choć nazwa ta wymaga doprecyzowania na gruncie ustawy. np. kiedy osiągnie on 20%.. gdyż ma formę pieniężną i niepieniężną.03. Charakterystyka Ryzyka Ubezpieczeniowego A: Tetyczne : związane z kondycją fizyczną/psychiczną osoby. o zabezpieczeniu społecznym (działanie niedopuszczalne). Różne świadczenia i warunki ich przyznawania są świadomym zamysłem ustawodawcy – choć środki pochodzą z tego samego Funduszu !!! Wykład z 25.: osiągnięcie wieku emerytalnego (zakłada się że wiek bez względu na stan zdrowia = niezdolność do pracy). Wymiar określony jest w tabelach. to ryzyko Społeczne : sytuacja wielkiego bezrobocia. wspólne gospodarstwo. świadczenie jest realizowane. że świadczenie takie uzyska się w razie zaistnienia zdarzenia. zdarzenie = ryzykiem.). c) ciężki ODSZKODOWANIE – jedno razowe. o pomocy społecznej). ubezpieczony niepobierający świadczenia ma zabezpieczenie w formie gwarancji. które doprecyzowujemy i przyznajemy świadczenie z ubezpieczania pomocy 104 . wypłata następuje z uwzględnieniem : śmierci pracownika lub urazu. wspólność majątkowa. zasądzone alimenty.2007r. świadczenie zastępuje dochody osoby. Rodzice mają łagodniejsze warunki uzyskania świadczenia z FUS’u niż z ustawy o wypadkach. C: Rodzinne : lata 50. Uziak T : Prawo Zabezpieczenia Społecznego – teoria Prawo Socjalne / Prawo Zabezpieczenia Społecznego / Prawo Ubezpieczeń-Społecznych (nie ścisła nazwa): nowa gałąź prawa. Warunki = Zdarzenie + Dodatkowe Przesłanki. Dziś jest to 19%. w formie : kwoty lun innej. podstawą była trwała niezdolność do pracy – np. świadomość spełnienie przesłanek ubezpieczeniowych wyklucza możliwość drastycznych i nagłych zmian.2006 – dr W. pojawienie się świadczeń na dzieci urodzone. w tym wypadku mamy zdarzenie. tak pozostanie do 31. Przykładem zmian z dnia na dzień była ustawa z 1992r. ustawodawca normatywnie określając zdarzenia daje gwarancję uzyskania świadczenia przy spełnieniu dodatkowych warunków. B: lata 20-30. renta rodzinna (z FUS) – wiek. zespół (ogół) norm związanych z zaspokojeniem potrzeb powstałych w wyniku zaistniałych zdarzeń. która nie uzyskuje świadczeń w dotychczasowej wysokości. przyczynienie się do powstania majątku.: nowe zmiany w systemie emerytalnym będą w pełni obowiązywać dopiero w 2014r. Współmałżonek. kiedy to ludzie mają zdolność do pracy. UWAGA : każdorazowo trzeba określić zdarzenie + przesłanka = wpłacie świadczenia !!! Niedostatek = nie zaspokojona potrzeba (z w ust.04. ale nei osiągają dochodu. aby uzyskać świadczenie musi spełnić warunki: • świadczenie za wypadek.b) czasowy krótkotrwały – rehabilitacja zakończy się powrotem do stanu zdrowia z przed wypadku Typy Wypadków : a) śmiertelny (od razu lub w 6m-cy po). które zawierają jego wysokość za każdy % uszczerbku na funkcjonowaniu narządu. b) zbiorowy (min 2os.

Samorządności – ubezpieczeni mają swoich przedstawicieli w funduszach. zabezpieczenia mają charakter szczególną ustawodawca decyduje. nie podlegają negocjacją. defekty fizyczne – zdarzenia na gruncie pomocy społecznej. wynika ze stwierdzenia niedostatku. która z form będzie miała pozycję główną. bony. możliwość odwołania się do organu. świadczenia rzeczowe nie maja określonej wysokości. : nie ma opłacania składki. świadczenie realizowane z budżetu państwa lub JST. : np. : świadczenie realizowane z budżetu państwa lub JST. II. nie ma wzajemności. 4. ubezpieczenia społeczne. : świadczenie jest jednolite i realizowane w oparciu o warunki określone w ustawie.społecznej. które jest wynikiem nabycia prawa podmiotowego ! Zabezpieczenie społeczne : : nie ma wzajemności. 3. : nie ma czynnika różnicującego wysokość świadczenia. decyzja organu ma charakter KONSTYTUTYWNY skala i metody udzielania pomocy są różne. Solidarności – silniejsi wspomagają słabszych ekonomicznie. : system występuje w służbach mundurowych. Formy realizacji świadczeń (wzory w RP z ustawodawstwa II Rzesz – lata 90 XIXw.): I. różnicowanie (modyfikacja systemu) obejmuje stopień i długość pełnienia służby. rzeczy. normy mają charakter imperatywny.: niezaradność. osobom niezaradnym zwykło się wydawać przedmioty. którzy spełnili warunki. III. nie ma składek ni wkładu „życia”. Np. Wzajemności – prawo do ubezpieczenia społecznego zależne jest od uiszczenia wkładu (składki) bezpośrednio przez ubezpieczonego lub w jego imieniu.: akt bycia obywatelem i spełnienie warunków – weterani wojenni. patologie. jest więc oficjalne i sztywne. 105 . pomoc społeczna. 2. sam akt przyznania świadczenia ma charakter DEKLARATYWNY – stanowi (potwierdza) jedynie spełnienie warunków. wysokość świadczenia zależna od możliwości organu realizującego. NIE MA PRAWA PODMIOTOWEGO. Spełnienie Warunków = roszczeniu o świadczenie. zaopatrzenie społeczne. • • • • ubezpieczenia a zabezpieczenia (ALTERNATYWNIE) ubezpieczenia maja charakter generalny. charakteryzuje ją UZNANIOWOŚĆ – decyzja podejmuje się w oparciu o wywiad środowiskowy. Samodzielności – składki znajdują się na wyodrębnionych funduszach. mających osobowość publiczno prawną. mimo podobieństwa do innych świadczeń. Prawo zabezpieczenia społecznego – jest stanowione CENTRALNIE. ZASADY UBEZPIECZEŃ 1. : prawo podmiotowe przysługuje wszystkim. a która szczególną – możliwa jest sytuacja odwrotna jak w systemie w RP !!! Pomoc społeczna (Model Uzupełniający) : uzyskać może każdy kto spełni warunki.

przeczytać z ustawy o organizacji i finansowaniu ZUS UST. Rolnicy. Pozostali nie podlegają. ma on gromadzić składki – środki pochodzą z % od składki emerytalnej (art. Korzystanie z funduszu chorobowego i wypadkowego ograniczone zostało do pewnych grup. o świadczeniach rodzinnych (zakres pomocy społecznej).nie ma w RP ustawy. wynikły z zakazu. rentowy. składka : w ramach FUS mamy wyodrębnione jednostki organizacyjne. System (pojęcie) : z zakresu podmiotowego wyłączni zostali Rolnicy (KRUS). Ci z art. UWAGA : pracownicy obowiązkowo uczestniczą we wszystkich funduszach !!! W art. o chorobowo-macierzyńskim). wypadkowe. które posiadają osobowość finansową.: składka na NFZ zróżnicowana jest ze względu na uzyskiwany dochód. która zawierała by ujecie modelowe. dalsze ubezpieczenie np.7 stanowił że ubezpieczanie emerytalno-rentowe ma charakter dobrowolny. organizacyjną. Np. kiepsko ma się fundusz chorobowy. który obok odrębności finansowej i organizacyjnej ma również odrębność prawną. choć same świadczenie nie jest różnicowane (zapis ustawowy). 6 i 7 zostali wyłączeni. c) brak partycypacji w ubezpieczeniu.6 ust o ubez. 3) zleceniodawców.społ. składniki ubezpieczenia (wyłączono ubezpieczenie zdrowotne) stanowią – emerytalne. UWAGA : w przypadku zbiegu tytułów z jednego modelu decyduje chronologia !!! Moment : od uiszczenia do zakończenia.8 ust. najbliższa jest temu ust. ale zachowują spójność prawną i są to : fundusz emerytalny. osoba traktowana jest jak pracownik = ubezpieczenie obowiązkowe jak dla pracownika. rentowe. któremu grozi postępowanie egzekucyjne. 2) rolników. art. 4) zleceniobiorców. MODELE UBEZPIECZENIA : 1) pracownicze.9 wskazuje na priorytety. świadczenia przysługują tez osobą nie uiszczającym składek  ubezpieczenie społeczne. zakładał włącznie służby mundurowych do systemu emerytalnorentowego. o Systemie Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 października 1998r. ZBIEG TYTUŁÓW  art. wypadkowy. Art. Do 2008r.: z tytułu samodzielnej działalności gospodarczej jest już obligatoryjne (chyba że ma się ubezpieczenie pracownicze !!!). Fundusz. UWAGA : zapoznać się  kto jest dysponentem FUS. o ubezp.) Obecnie najlepiej ma się fundusz rentowy. – wskazuje że relacje cywilistyczne na rzecz / z własnym pracodawcą (umowy). np. składkę zgłasza / nalicza / uiszcza pracodawca. Fundusze rezerwowe : Rentowo-Chorobowy oraz Wypadkowy : NIE MA funduszu rezerwowego Emerytalnego !!! Powołano bowiem Fundusz Rezerwy Demograficznej. 106 . chorobowy.: pracownik nie musi się ubezpieczać ponad tytuł obowiązkowy. Społ. np. ubezpieczony nie ponosi żadnej konsekwencji w razie naruszenia obowiązku przez pracodawcę.112 ust. b) uczestnictwo dobrowolne (zależnie od decyzji podmiotu). choć i tak pierwsze 33 dni choroby finansuje pracodawca !!! Kto podlega?  3 możliwości uczestnictwa : a) obowiązek (przymus) ubezpieczenia. chorobowe (ust.

3% x pw x Ls + 0.05. w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji.55. WZÓR : E = 0. : ubezpieczenie emerytalne i rentowe zdarzenie : wiek i/lub zaprzestanie pracy. Uziak T: Ubezpieczenie Emerytalne i Rentowe c. : nie ma wypłat. Ubezpieczonemu spełniającemu warunki do uzyskania emerytury z art. 3) po 0. Zmniejszenie świadczenia : po osiągnięciu pełnego wieku (K60 / M65) – emerytura nie podlega Zmniejszeniu czy Zawieszeniu : emeryturę można obliczyć dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy tego.53 ust. są Zawieszenie. Przy obliczaniu emerytury okresy pkt 2 i 3.55): 1) 24 % kwoty bazowej. okresy składkowe uprawniają do poboru świadczenia. ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. do końca lutego następnego roku.26. występuje konieczność zastąpienia dochodów. który istniał gdy osiągnięto wiek emerytalny.Emerytura wynosi (z uwzględnieniem art.3 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych. Stanowi to zaakcentowanie nabycia prawa do emerytury np.7 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych. w którym przeprowadzono waloryzację. potrąceń. aby obliczono mi emeryturę..2006 – dr W. określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. jeżeli jest wyższa od obliczonej zgodnie z art.27. przesłanką główną jest tu zatem osiągniecie wieku a nie stażu !!! OBLICZANIE (art. Art. oraz 2) po 1.24% x Kb + 1.d.) . Ad 1) „Kwota bazowa” – art. 19. przeliczeń. Uziak ( NIE MAM) Wykład z 16.05. co będzie się działo później nie interesuje organu emerytalnego : zasadniczo • • • wymaga się aby : mężczyzna miał 65 lat i 25 lat składkowych.: mając 66 lat mam na jeden dzień zakończyć stosunek pracy. o której mowa w art. Kwota bazowa ustalona w art. kobieta miała 60 lat i 20 lat składkowych WYJĄTEK : kobieta mając 55 lat i 30 lat składkowych (dłuższy staż skraca wiek emerytalny) : emerytury pomostowe przewidują skrócenie lat składkowych z 25 do 20 oraz z 20 do 15 dla pracowników zatrudnionych w szczególnie trudnych warunkach.7% x pw x Lns Ad 2i3 ) „podstawa” – kwota adekwatna do realiów ekonomicznych. który kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu przewidzianego w tym przepisie wieku emerytalnego i wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31 grudnia 2008r. może być obliczona emerytura na podstawie art. 53. 19 – wynosi 100 % przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne.Wykład z 09. em/ren.19 obowiązuje od dnia 1 marca roku. powstała w wyniku gromadzenia środków przez lata. dopuszczalne są dwa sposoby wyznaczenia wskaźnika podstawy: 107 .2006 – dr W.

Stare zasady przewidywały obniżenia o 5 lub 10 lat wieku emerytalnego.5raza więcej niż przeciętna Zatem : podstawa wymiaru = suma z 10 lub 20 lat – daje to średnio 60% skuteczność zwrotu !!! UWAGA : emerytura ZUS nie uwzględnia dochodu z Otwartego Funduszu (II Filar) !!! Nowa emerytura nie ma wzoru jest jedynie relacją. wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok. do nich zastosowanie mają dotychczasowe rozporządzenia (stosowane do „wykończenia” uprawnionych). Uśrednienie ma prowadzić do usunięcia różnic w okresach efektywnego zatrudnienia (K60/M65) a tym samy w wysokości składek płaconych na ZUS. W celu ustalenia podstawy wymiaru emerytury: 1) oblicza się sumę kwot podstaw wymiaru składek i kwot z ust.osoba.osoba.000). podstawę może stanowić przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku. 3) oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów.1 ust. 2) oblicza się stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy. 108 . CEL : pokazać relację miedzy średnimi dochodami w czasie zarobkowania i współcześnie UWAGA : Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie może być wyższy niż 250 % .5 przeciętnej średniej krajowej. a wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. 3. w którym zgłoszono wniosek b) na wniosek ubezpieczonego.19 WN: średnia arytmetyczna przemnożona przez kwotę bazową daje relację do przeciętnego wynagrodzenia ! Np. która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. osobne dla Kobiet i Mężczyzn.: gdy miałem stawkę wyższą 1.osoba. co daje x2. Częściowo niezdolny do pracy . w okresie każdego roku z wybranych przez zainteresowanego lat kalendarzowych. jednak dla potrzeb emerytalnych istnieje tabela uśredniona (wspólna dla KiM).zatem nie może być wyższy niż x30 miesięcznych przeciętnych wynagrodzeń. która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. z zaokrągleniem do setnych części procentu (0. która stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru 4) oraz mnoży się przez ten wskaźnik kwotę bazową – art.  RENTA  zdarzenie : niezdolność (rentowa) do pracy niezdolność (art. wzór będzie jedynie użyteczny przy obliczaniu rent !!! „Nowa Emerytura” – co roku w I kwartale publikowane są przez GUS tabele średniej długości życia.ren) jest skutkiem choroby Niezdolny do pracy . Całkowicie niezdolny do pracy . która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.em. wyrażając go w %.a) podstawę wymiaru stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych.5raza to dziś będę miał także 1. : uszczerbek na zdrowiu wpływa na zdolność zarobkowania.12.

-zawodowej os.ustawa o rehabilitacji społ.jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat. która spełniła warunki. : przyznawana jest na czas przekwalifikowania – : nie może być niższa niż najniższa renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat.1-4. orzeczenie ma różne cele : Samo zdarzenie nie stanowi przesłanki + ubezpieczenie Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu.em.ren) : wynosi 75 % podstawy wymiaru renty.5 roku) od zdarzenia * pkt 3 nie stosuje się do ubezpieczonego. na wniosek strony może być przedłużona na 30m-cy. niezdolność stwierdzona orzeczeniem lekarskim a „niepełnosprawność”: . 5) 5 lat . którego niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. : nie przysługuje w razie osiągania przychodu z działalności z art. przysługuje przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. 2) renta okresowa . Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony. 2. przysługuje: 1) renta stała . 1.: zakończenie zatrudnienia (koniec ubezpieczenia) + 18m-cy (1. Osobie. niepełnosprawnych. bez względu na wysokość przychodu (uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu. ustalana jest obok niezdolności.jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat. Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego uważa się za spełniony. Np.jeżeli niezdolność do pracy jest trwała. gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej: 1) 1 rok . „renta szkoleniowa” – (art. 2) 2 lata . do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat. 3) 3 lata . albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. 4) 4 lata . pracy w rolnictwie lub w administracji państwowej). * pkt 2 warunek nie jest wymagany od ubezpieczonego. który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy. renty szkoleniowej lub renty rodzinnej.jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. gdy ubezpieczony został 109 . „niezdolność do pracy” – prawo ubezpieczeniowe. 3) niezdolność do pracy powstała w okresach uznanych za równorzędnych. powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Okres w pkt5.64 ust. 2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy. gdy spełnił łącznie warunki: 1) jest niezdolny do pracy.: ten sam uszczerbek przy wykonywaniu różnych zawodów.104 ust. : przyznawana jest na wypadek niezdolności do pracy + pracy wykonywanej samodzielnie. może mieć różne skutki : 6m-cy.jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa.

zmarły musiał tez już czegoś dokonać aby mogli z tego korzystać bliscy.zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 m-cy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej. 19.7% x pw x Lns + 0. Osoby uprawnione do poboru świadczenia (2 warunki): 1. a wiec dolicza się zawsze to ile lat brakuje do 60 !!! UWAGA : przejście z świadczenia rentowego w emerytalne nie powoduje znacznej zamiany wysokości świadczenia !!! Inna sytuacja ma miejsce dla renty osoby częściowo niezdolnej do pracy. oraz po 1. Wynika to z uznania faktu iż składki płacone na emerytury i renty mogą zapewnić byt rodzinie. przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia. 4) rodzice. że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy wynosi 75 % renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy. po 0.1 pkt 2-4. ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Renta osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi: 1) 2) 3) 4) 24 % kwoty bazowej. jak np.7 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się.7 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych. która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał. UWAGA : Za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające !!! 110 . a wiec NIE KAŻDA UTRATA żywiciela !!! w tym wypadku świadczenie przechodzi na członków rodzinny. w tym również w ramach rodziny zastępczej. Doliczenia przysługują o ukończenia 60 lat. „śmierć żywiciela” – członka rodziny zapewniającego środki do życia jest podstawą przyznania renty rodzinnej.7 x pw x Lb Lb = 25 – (Ls + Lns) : nie może być łącznie więcej jak 25 lat ! UWAGA : osoba która ma powyżej 25 lat składkowych nie korzysta z doliczeń. w którym rencista ukończyłby 60 lat. bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 m-cy.3 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych. rodzeństwo i inne dzieci. o której mowa w art.przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby.3% x pw x Ls + 0. Obecnie nie konieczni musi to być jedyny żywiciel. okresy składkowe i nieskładkowe. działanie zmarłego ustalenie uprawnionych uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający warunki: 1) dzieci własne. Przy obliczaniu renty okresy w ust. u której nastąpi znaczny wzrost świadczenia !!! UWAGA : przejście (przeliczenie) renty na emeryturę odbywa się z URZĘDU !!! Renta rodzinna . 2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki. WZÓR: r = 24%xKb + 1.: rozwód. • • • „śmierć” – nie chodzi tu o inne zdarzenia. po 0. ma charakter pochodny. dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione. 2. 3) małżonek (wdowa i wdowiec).

waloryzacja winna zależeć od dochodów. które przysługiwałoby zmarłemu.Renta rodzinna wynosi: 1) dla jednej osoby uprawnionej . Art.1 : Wskaźnik waloryzacji wynosi nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym powiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (z uwzględnieniem art. jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. które przysługiwałoby zmarłemu.000% UWAGA : waloryzacja maksymalnie może być równa zmianie wskaźnika wzrostu cen !!!  AUTOMATYCZNA : zdarzenie wynika z ustawy i stosujemy. : W ust.89. może obejmować Podstawę lub Świadczenie.świadczenia zastępują wynagrodzenie. Art. 1. uważa się kwotę emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. b) ustawowa : zgodna z Konwencjami MOP i wpisana w ustawę. jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. 91).95 % świadczenia. wzrost CEN warunkuje waloryzację dlatego.89. o których mowa w art. 2) dla dwóch osób uprawnionych . Stosuje się odpowiednio do obliczania renty rodzinnej po osobach mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów.2 : Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. a) ad hoc : gdy ustawodawca zada sobie sprawę z konieczności jej dokonania.85 % świadczenia. dwa sposoby: • co roczna (DATA) • uzależniona od zmiany wskaźnika (SKALA) W RP wprowadzona po raz pierwszy w 1982r. Jeżeli emerytura zmarłego została obliczona wraz ze zwiększeniami rentę rodzinną oblicza się jako % świadczenia zmarłego w wysokości pomniejszonej o te zwiększenia. że waloryzacja PŁACOWA prowadziła by do wzrostu inflacji. nie ma wpływu organu realizującego na wysokość świadczenia. które przysługiwałoby zmarłemu. organ stosujący uwzględnia regionalne uwarunkowania. które przysługiwałoby zmarłemu. Wykład z 16. : Waloryzacja = wzrostowi cen z uwzględnieniem wzrostu płac : Wysokość waloryzacji ustala Komisja Trójstronna lub RM – rozporządzenie RM na 21 lutego 2006r. Tak obliczoną rentę rodzinną uzupełnia się do wysokości uwzględniającej 50 % zwiększenia. o którym mowa w ust. 195. 111 . w których: . Za kwotę świadczenia.  PÓŁAUTOMATYCZNY : uwzględnia waloryzację od czynników.: wzrost płac. które przysługiwałoby zmarłemu. odpowiednio do liczby uprawnionych do renty. . 3) dla trzech lub więcej osób uprawnionych .05.płaca rośnie szybciej jak cena czy koszty. „zależność” – zmiana PŁAC / CEN / KOSZTÓW – sytuacje. Waloryzacja – dostosowywanie świadczenia do zmian. Uziak T: Ubezpieczenie chorobowe. możliwość dopasowania.90 % świadczenia. np. . ustaliło na 0. to co zostało zapisane musi zostać zrealizowane.2006 – dr W.

wzrost cen w okresach poprzedzających konfrontuje się z płacami. • należy stwierdzić na ile warunkuje wykonywanie zawodu.  niezdolność do pracy z powodu choroby A niezdolność do pracy rentowa (wynik wypadku lub choroby zawodowej) : Zdarzenie : nie jest nim sama choroba. nie wcześniej jednak niż od dnia 1 września. z zastrzeżeniem ust.91. 3 świadczenia : niezdolność pełna (charakter modelowy). • czy i na ile uniemożliwia wykonywanie działalności. niezdolność częściowa (charakter wyrównawczy).: waloryzacja systematyczna.  renta wypadkowa w zbiegu z emeryturą. 101 i 102. 3. oddaje się to co się zdarzyło : Podwyższenie Świadczenia / podwyższenie Podstawy wymiaru : Kwota lub % od zaktualizowanej postawy. Dodatkowa waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ust. UWAGA : max okres między waloryzacjami to 3 lata i zawsze obowiązują od 1 Marca !!! : waloryzacja – skutki : a) nadążająca za zmianami. UWAGA : podstawa jest waloryzowana przy świadczeniach długoterminowych (ZASADA) !!! USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. waloryzacja następuje ze zmianą wskaźnika c) następcza.1 : Jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w czerwcu danego roku w stosunku do grudnia poprzedniego roku wynosi co najmniej 105 %. przysługują od dnia nabycia prawa do świadczenia. przewidziany jest zbieg w przypadku kombatantów. do dnia poprzedzającego termin kolejnej waloryzacji. odzyskanie zdolności nie w pełnym stopniu trzeba wyrównać niższy przychód (rehabilitacja przez pracę). gdyż nie zawsze prowadzi ona do uniemożliwienia wykonywania pracy zaw. w tym wypadku każda podjęta praca prowadzi to utraty renty (przy zbiegu świadczeń wyklucza się wykonywanie pracy). o świadczeniach pieniężnych z macierzyństwa ubezpieczenia społecznego w razie choroby i Ubezpieczenie rentowe a świadczenie chorobowe  renta wypadkowa obliczana jest zgodnie z chorobową. ustalonego w decyzji organu rentowego. uwzględnia prognozowany wzrost cen. • charakter niestopniowane (jest/nie ma) oraz czasowe. 112 .3. jednak ma zagwarantowane minimum. świadczenia waloryzuje się dodatkowo od dnia 1 września. przewiduje czasowe powstrzymanie się od wykonywania pracy (świadczenie chorobowe i rehabilitacyjne). 2. Stosuje się odpowiednio do podstawy wymiaru emerytury i renty.. Obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem kolejnej waloryzacji.  sposób naliczania. na poczet kolejnej waloryzacji. wyprzedza wzrost płacy b) równoległa. 4. 2. Emerytury i renty w wysokości uwzględniającej podwyżkę z ust. konieczność dokonania wynika z ustawy (w RP gdy wzrost cen przekroczy 105%) !!! Art.1.przewiduje pewne ograniczenie. co prowadzi do adekwatności świadczenia. z zastrzeżeniem art.

jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie. 2) renta okresowa – niezdolność do pracy ma charakter czasowy.jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu. także po ustaniu stosunku pracy.7) od zasady że „zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu”: przysługuje również osobie. : „w czasie” – świadczenie może być wypłacone. skarga do sądu powszechnego). która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. 2) jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. WYJĄTEK (Art.w razie choroby zakaźnej. 3) wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek. tkanek i narządów. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje: 1) absolwentom szkół lub szkół wyższych. (NIEMOŻNOŚĆ = niezdolność) : uniemożliwia czasowe wykonywanie pracy. której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. 2) po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego . Do okresów ubezpieczenia jw. Okres wypłaty przewidywanej na dzień następuje po mimo jego przekroczenia. b) opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych. do 12m-cy. wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego. jako: A. NA RÓWNI z chorobą traktuje się niemożność wykonywania pracy: 1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach.1). 4) Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego: 1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego . którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych. „niezdolność do pracy” (zdarzenie). skutek: 1) ubezpieczenie chorobowe (art. • urlopem bezpłatnym • odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. (NIEZDOLNOŚĆ) : Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu. jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała: 1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. 2) z powodu przebywania w stacjonarnym zakładzie: a) lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego. a zdarzenie po ubezpieczeniu a wypłata – nabycie prawa do świadczenia. : zdarzenie w czasie ubezpieczenia a wypłata – konstrukcja prawna. powyżej 12m-cy. której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni.. lub innej choroby.zasiłek chorobowy (podstawowa odpowiedź na chorobę). 6. „przesłanki nadające / pozbawiające prawa do świadczenia” (art. 113 . o „niezdolności do pracy” orzeka lekarz orzecznik (postępowanie 2 instancyjne.18 ust) – wspomaga krótkotrwałą rehabilitację. jeżeli : przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana • urlopem wychowawczym. 2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego . B. który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (art.

3) ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia; w przeciwnym razie przysługuje po przepracowaniu 30 dni (1mc) u nowego pracodawcy; 4) posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji. Rozdział III : Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy (K.P.) Art.92.1 k.p. : Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu, 2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, 3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Wynagrodzenie oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wynagrodzenie : 1) nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, 2) nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach. UWAGA : prawo do zasiłku warunkowane jest prawem do pobierania świadczenia przysługującego w okresie czasowej niezdolności. NIE MA prawa do świadczenia z art.92 K.P. NIE MA też zastosowania ust. chorobowej !!! UWAGA : 33 dni niezdolności za które płaci pracodawca jest wliczane do okresu poboru zasiłku pod względem liczby dni !!! Ponieważ zasiłek zastępuje utracony dochód / przychód, zachowanie prawa do wynagrodzenia wyłącza prawo do korzystania z zasiłku (Art.12) !!! Wn.: Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego. Zasiłek chorobowy nie przysługuje również za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie: 1) urlopu bezpłatnego; 2) urlopu wychowawczego; 3) tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Okresów niezdolności do pracy w ust. 2, w których zasiłek nie przysługuje, nie wlicza się do okresu zasiłkowego. Art.13.1. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

114

1) ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy; 2) kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby; 3) nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1; 4) jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 5) podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego. : Nie przysługuje = UTRATA prawa : Art.14. Ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, odsuniętemu od pracy w trybie określonym w art. 6 ust. 2 pkt 1, z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeżeli nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu. Art.15. 1. Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu za cały okres niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego. 2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1, stwierdza się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Art.16. Ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności. Art.17.1. Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. 2. Zasiłek chorobowy nie przysługuje w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane. 3. Okoliczności w ust. 1 i 2, ustala się w trybie określonym w art.68. UWAGA : działanie wbrew zaleceniom lekarza, wbrew celom zwolnienia, powodujące nasilenie choroby = UTRATA świadczenia za cały okres pozostający do końca jego wypłacania !!! UWAGA : pracodawca pod kontrolą ZUS dokonuje wypłat, gdy liczba jego pracowników nie przekroczy 20 osób !!! Ustawa go do tego zarówno upoważnia jak i zobowiązuje !!! : CZAS pobierania zasiłku : • nie ma przedłużeń, • art.8 wskazuje na 182 (lub 270) dni • wymaga ciągłości – nie muszą być w ciągu nie przerwanym • przysługuje na każdy dzień kalendarzowy (pracowniczy/wolny) • w pewnych sytuacjach zasiłek chorobowy może być wyższy od pensji, art.8. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn w art.6 ust.2 "okresem zasiłkowym"- nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż przez 270 dni. art.9.1. Do okresu w art.8, zwanego dalej "okresem zasiłkowym", wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn w art.6 ust.2.

115

2. Do okresu wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. 3. Do okresu nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach w art.4 ust.1. UWAGA : 182 /270 dni w roku kalendarzowym, a nie rok !!! Różne choroby mające tę samą przyczynę sprawczą = kontynuacja okresów (chyba że nieudolność była wyłączona na ponad 60 dni = przerwaniu okresu), różne choroby i różne czynniki wywołujące = bieg od nowa !!! : Wysokość (Art.11) : - świadczenie z art.92 K.P. stanowi wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy, 33 dni w roku kalendarzowym opłaca pracodawca - zasiłek z ustawy chorobowej nie stanowi wynagrodzenia Miesięczny zasiłek chorobowy (wskaźniki) • wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku • za okres pobytu w szpitalu wynosi 70 % podstawy wymiaru zasiłku (z zastrzeżeniem ust.2). • wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art.6 ust.2: 1) przypada w okresie ciąży; 2) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów; 3) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. UWAGA : Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni !!! zasady ustalania podstawy wymiaru będącym pracownikami (rozdział 8) zasiłków przysługujących ubezpieczonym

ZASADA średnie wynagrodzenie z 12 pełnych m-cy poprzedzających miesiąc, którym miało miejsce zdarzenie, Np.: zdarzenie 20 V 2006, 12m-cy kończy się na 30 kwietnia ’06 !!! Ewentualne obecności lub nie obecności w pracy oblicza się w sposób podany w rozporządzeniu RM !!! UWAGA : sposób obliczania zasiłku chorobowego jest tożsamy ze sposobami obliczania podstawy we wszystkich świadczeniach przewidzianych w ustawie, np.: macierzyńskiego, itd. Waloryzacja : Podstawa naliczenia jest obliczana na nowo, gdy nastąpiły 3m-ce przerwy między pobieraniem świadczeń. Waloryzacja podstawy po 182 dniach chorobowego cofamy się wpierw o 2 a potem o 4 kwartały, stanowi zatem porównanie wynagrodzenia z II i IV kwartałem poprzedniego roku (jeżeli liczymy dla I kwartału). POZOSTAŁE ZASIŁKI w ustawie Rehabilitacyjny – następuje po chorobowym, przysługuje w czasie przeznaczonym na odzyskanie zdolności, Zdarzenia Rodzinne (nie mówimy w tym przypadku o ryzyku !!!) • macierzyństwo, • opieka (nad dziećmi lub domownikiem)

116

=> za tyle dni za ile urlop by trwał po porodzie (co najmniej 2 tygodnie.„macierzyństwo” : urodzenie dziecka w okresie zatrudnienia.177.3 K. : przez okres urlopu macierzyńskiego. urodzenie na urlopie macierzyńskim to –2 tygodnie (zamiast 16 = 14) 117 . w ostatnim dniu trwania umowy okresowej powoduje powstanie prawa do poboru zasiłku. art. urlop macierzyński. jednak nigdy nie całość).P.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->