P. 1
[Danuta Kamińska] Wybrane zagadnienia z chemii sacharydów (05.2007)

[Danuta Kamińska] Wybrane zagadnienia z chemii sacharydów (05.2007)

|Views: 613|Likes:
Wydawca: fg47

More info:

Published by: fg47 on Oct 27, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2011

pdf

text

original

Kształcenie nauczycieli chemii

Wybrane zagadnienia z chemii sacharydów
Sacharydy, zwane też cukrami lub węglowodanami, stanowią grupy polihydroksyaldehydów i polihydroksyketonów. Są one podstawowymi składnikami świata roślinnego i zwierzęcego.
DANUTA KAMIŃSKA

ajbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie sacharydem jest D-glukoza. Po raz pierwszy wyodrębnił ją z winogron Proust (1802 r.). Glukoza jest produktem wieloetapowego procesu fotosyntezy zachodzącego przy udziale energii świetlnej w obecności chlorofilu. Można go zapisać ogólnym schematem reakcji:

N

hv/chlorofil

6CO2 + 6H2O

C6H12O6 + 6O2

Rośliny zielone produkują rocznie około 100 miliardów ton glukozy. Wielokrotnie większa ilość glukozy zmagazynowana jest w roślinach, szczególnie w postaci celulozy i skrobi; ponadto wchodzi w skład sacharozy (cukru buraczanego), aminocukrów, glikoproteidów, polikondensatów pochodnych glukozy i innych związków.

Organizm człowieka przystosowany jest do trawienia glukozy, fruktozy, maltozy, sacharozy, laktozy i skrobi, nie trawi celulozy. Celuloza trawiona jest przez termity, niektóre mrówki i drobnoustroje. W przewodzie pokarmowym zwierząt żywiących się celulozą żyją bakterie wytwarzające celulazy – enzymy ułatwiające hydrolizę celulozy do glukozy i dopiero ona przyswajana jest przez organizm zwierzęcia. Glukoza przetwarzana jest, w procesach metabolicznych, w inne substancje organiczne lub pełni rolę energetyczną. Źródłem glukozy są disacharydy lub skrobia (Rys. 1). Całkowite spalenie 1 mola glukozy jest źródłem ~2874 kJ energii. Organizm może ją zmagazynować w ATP i w odpowiednim czasie wykorzystać do wykonania pracy; pozostała część energii jest rozpraszana.

Rys. 1.

5/2007

9

– C4 przy tworzeniu odmiany furanozowej w aldozach. Rolę heteroatomu pełni atom tlenu z grupy –OH połączonej z atomem węgla: – C5 przy tworzeniu odmiany piranozowej w aldozach i odmiany furanozowej w ketozach. Liczbę stereoizomerów oblicza się ze wzoru 2n. Wszystkie cukry (poza ketotriozą) zawierają co najmniej jeden asymetryczny atom węgla C* (mający cztery różne podstawniki). Wzory te dotyczą odmian cyklicznych monoz. Wzory monoz według projekcji Hawortha. 1. W otrzymanej w ten sposób aldozie atom węgla asymetrycznego. pochodzący z aldehydu glicerynowego. 2. Konfiguracja ostatniego asymetrycznego atomu węgla każdej monozy (cukru prostego) decyduje o typie konfiguracji względnej D lub L. Budowa I. Litery D i L określają położenie grupy –OH przy atomie węgla asymetrycznego w aldehydzie glicerynowym: D – po prawej stronie łańcucha węglowego L – po lewej stronie łańcucha węglowego. Wzory aldotrioz według projekcji Fischera: Łańcuch węglowy należy narysować pionowo umieszczając grupę najsilniej utlenioną (tu grupę aldehydową) na samej górze wzoru. że jedna odmiana stanowi lustrzane odbicie drugiej. W przyrodzie występują przede wszystkim cukry szeregu D. C5.lub L-glicerynowego wydłużając łańcuch węglowy od strony grupy aldehydowej. 10 Chemia w Szkole .Kształcenie nauczycieli chemii A. a jednocześnie ostatnim asymetrycznym atomem węgla aldozy (kolejność atomów węgla w łańcuchu węglowym liczy się od atomu węgla grupy aldehydowej). 3. Obu form nie można nałożyć na siebie. Aldozy o większej ilości atomów węgla (C4. n 1 2 3 4 1 Liczba stereoizomerów 2 4 8 16 Liczba par enancjomerów1 1 2 4 8 – izomerów różniących się konfiguracją przestrzenną podstawników w taki sposób. Podział sacharydów B. Najtrwalszymi pierścieniami występującymi w cukrach są pierścienie heterocykliczne sześcioatomowe lub pięcioatomowe. Liczba atomów węgla asymetrycznego [n] decyduje o ilości stereoizomerów (izomerów różniących się przestrzennym ułożeniem podstawników). Monosacharydy (monozy) są związkami zawierającymi od 3 do 8 atomów węgla w cząsteczce. C6) można zsyntetyzować z aldehydu D. będzie przedostatnim atomem łańcucha węglowego.

Ilustracją powyższych zasad dla najczęściej występujących odmian D-glukozy i D-fruktozy jest rysunek 2: Rys. natomiast atom tlenu tej grupy łączy się z atomem węgla grupy karbonylowej. czy pięcioatomowy (patrz niżej – fruktoza). etap 1). W obu przypadkach dla cukru z szeregu D pozostałe atomy węgla należy umieścić nad ostatnim węglem C5. który zostaje w pierścieniu. 3) Zamykanie pierścienia związane jest z reakcją tworzenia półacetali (hemiacetali). 2. czyli reakcją grupy –OH przy C5 i grupą karbonylową. 2. co stwarza możliwość utworzenia przy nim dwóch konfiguracji podstawników. 5/2007 11 . aby była blisko grupy karbonylowej. powstają dwa izomery pierścieniowe – anomery: α i β. jaki chce się uzyskać pierścień: czy sześcioatomowy (patrz niżej – glukoza).Kształcenie nauczycieli chemii Objaśnienie elementów występujących w nazwie monosacharydu: Zasady pisania wzorów pierścieniowych według Hawortha: 1) Wzór łańcuchowy w projekcji Fischera należy obrócić w prawo o 90° (Rys. Nowo utworzony węgiel asymetryczny. Atom węgla grupy karbonylowej staje się węglem asymetrycznym. 2. który podczas cyklizacji zmienia stan hybrydyzacji z sp2 na sp3 nazwano węglem anomerycznym. aby przyjął on kształt łódeczki (Rys. W cyklicznej odmianie D-monozy grupa –OH przy anomerycznym atomie węgla znajduje się: – pod pierścieniem w anomerze α – nad pierścieniem w anomerze β. Atom wodoru z grupy –OH zostaje przeniesiony do atomu tlenu grupy karbonylowej. 2) Zwinąć łańcuch („leżący”) tak. etap 2). Dalsze zwijanie uzależnione jest od tego. natomiast grupę –OH z C5 należy wpisać tak.

Kształcenie nauczycieli chemii ZESTAWIENIE ODMIAN GLUKOZY Wzory konformacyjne glukozy (forma krzesełkowa) II. Cukier nieredukujący W cukrach nieredukujących podstawnikiem jest reszta cukrowa rozpoczynająca się wcześniejszą literą w alfabecie. Cukier redukujący Jednostką podstawową jest reszta cukrowa redukująca (z wolną grupą –OH przy anomerycznym atomie węgla). Budowa disacharydów Oligosacharydy i polisacharydy mają strukturę glikozydów. zaś podstawnikiem reszta cukrowa nieredukująca. 12 Chemia w Szkole . Końcówką nazwy jest -ozyd. Stąd nazwa systematyczna sacharozy: β-D -fruk to fu ra no zy lo-α-D -glu kopirano zyd. zaś podstawową jest reszta cukrowa zaczynająca się dalszą literą w alfabecie (obowiązuje kolejność alfabetyczna).

4)glikozydowymi: 5/2007 13 . czyli jodem rozpuszczonym w roztworze jodku potasu. Łańcuch amylozy jest skręcony w helisę. aby utworzyły się zwarte skręty. Amylopektyna jest polisacharydem rozgałęzionym. pokojowej. a to za mało. Jest cukrem pochodzenia zwierzęcego.4)glikozydowe: scach rozgałęzień – wiązania α(1. W łańcuchach podstawowych między jednostkami glukozy występują wiązania α(1. ciemnoniebieskiego (granatowego) kompleksu amyloza – jod.6)glikozydowe.Kształcenie nauczycieli chemii Objaśnienie elementów występujących w nazwie disacharydu redukującego: III. Jod wbudowuje się w skręty spirali w temp.i β-amylaz) Są one odpowiedzialne za tworzenie z płynem Lugola. tworząc zwarte skręty: pierścienie reszt glukozy symboliczne oznaczenie reszt D-glukozy reszty glukozowe należące do dekstryny granicznej (po hydrolizie w środowisku α. Celuloza to cukier pochodzenia roślinnego. stanowi materiał zapasowy również w organizmie człowieka. W połączeniu z jodem można najwyżej otrzymać związek o barwie brudnoczerwonej. Jednostki glukozy połączone są ze sobą wiązaniami β(1. po ogrzaniu uwalnia się ze skrętów i barwa zanika. Budowa polisacharydów Wszystkie wielocukry opisane poniżej zbudowane są z jednostek D-glukopiranozowych. Jedyną różnicą jest powtarzanie rozgałęzień średnio co 8–10 jednostek glukozowych.4)glikozydowe. amylozy 80–70% amylopektyny Amyloza zawiera między jednostkami glukozy wiązania α(1. natomiast w miej- Glikogen ma budowę prawie taką samą jak amylopektyna. co 10–12 jednostek glukozowych. Skrobia to cukier pochodzenia roślinnego. Rozgałęzienia powtarzają się średnio. składa się z dwóch polisacharydów: 20–30% wag.

D. ulegają mu oligosacharydy i polisacharydy. składająca się z pektyny (polimer pochodnych cukrowych glukozy). hemiceluloz (polisacharydy) i ekstenzyny (białko wiązane kowalencyjnie z fibrylami). Oba enzymy nie atakują wiązania α(1. Każda odmiana cukru wykazuje inną wartość skręcalności właściwej: . Zewnętrznym spoiwem fibryli jest matriks. Proces jest odwracalny i zachodzi w środowisku kwaśnym lub enzymatycznym. Przemianę tę nazwano inwersją. a kończy w jelicie cienkim. Amyloza w organizmie ludzkim jest hydrolizowana przy udziale amylaz.4)glikozydowe w dowolnym miejscu łańcucha. Polisacharydy mają bardzo duże masy cząsteczkowe. przez co utrudnione jest tworzenie wiązań wodorowych z woda. Proces hydrolizy skrobi w organizmie człowieka zaczyna się w jamie ustnej. zmniejszanie kąta skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego [α] od wartości +112° lub zwiększanie od wartości +19° – do równowagowej skręcalności [α] = +53°. natomiast β-amylaza atakuje co drugie wiązanie. Przyczynia się to do słabej rozpuszczalności rozgałęzionych polisacharydów. Odmiany danego cukru mogą wzajemnie przechodzić w siebie. odpowiednio. Związany jest z obecnością wiązań glikozydowych.5°. Hydroliza – reakcja cukru z wodą. Całkowita hydroliza prowadzi do otrzymania cukrów prostych. Monosacharydy i disacharydy dzięki możliwości tworzenia wiązań wodorowych między grupami –OH cukru a cząsteczkami wody są hydrofilowe – rozpuszczalne w wodzie. czyli do utworzeniu cukru inwertowanego. glukozy i dekstrynę graniczną. zaś dla cukru inwertowanego –19. które zachowały właściwości redukujące.6)-glikozydowego i nie potrafią go „przekroczyć”. Właściwości chemiczne cukrów I. Hydroliza enzymatyczna Hydroliza sacharozy zachodzi w obecności inwertazy prowadzi do utworzenia równomolowej mieszaniny D-glukozy i D-fruktozy. Właściwości fizyczne cukrów Mono.i β-amylaz tworzy mieszaninę: maltozy. 14 Chemia w Szkole . Aby całkowicie zhydrolizować amylopektynę. dla roztworu sacharozy wynosi ona +66.i disacharydy są ciałami stałymi krystalicznymi. duże nagromadzenie w każdej z nich grup –OH ułatwia tworzenie wiązań wodorowych wewnątrz makrocząsteczki. Liczba cząsteczek monoz powstających z jednej cząsteczki cukru złożonego decyduje o przynależności cukru do odpowiedniej grupy sacharydów (tab. Cukry tworzące klarowne roztwory właściwe i posiadające co najmniej 1 atom węgla asymetrycznego wykazują czynność optyczną (zjawisko skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego). skrobia i glikogen są ziarniste. amylopektyny w wodzie lub praktycznie braku rozpuszczalności liniowych polisacharydów.9°. Są one składnikami ścian komórkowych roślin. tworząc wiązki zwane fibrylami. Ulegają jej również pochodne cukrów. Cała konstrukcja usztywnia ściany komórkowe. 1). Amylopektyna hydrolizowana przy udziale α. Mutarotacja zachodzi najwolniej w środowisku o pH = 3–7. Zjawisko to nazwano mutarotacją. zaś celuloza ma budowę włóknistą (częściowo krystaliczną). C. β-D-glukopiranoza (64%) mieszanina równowagowa α-D-glukopiranoza (36%) W zależności od typu rozpuszczonego anomeru α/β obserwuje się w roztworze D-glukozy.Kształcenie nauczycieli chemii n = 10 000–15 000 Równoległe łańcuchy celulozy połączone są ze sobą wiązaniami wodorowymi. Nazwa ta związana jest ze zmianą kierunku skręcalności właściwej. poczynając od końca nieredukującego. np. np. α-amylaza atakuje wiązania α(1.

6)-glukozydazy. Cukier Maltoza Laktoza Sacharoza Celobioza Celuloza Amyloza Amylopektyna Warunki hydrolizy H+ lub maltaza H lub laktaza H lub inwertaza H lub celobiaza H /T lub celulazy H lub α. pośrednie produkty nie mają dużego znaczenia. D-glukoza D-glukoza. Właśnie w takich warunkach prowadzona jest reakcja z wodą bromową (Br2aq). Największą stabilność wykazują w roztworze zasady sodowej o Cm = 0. że można odróżnić w nich aldozę od ketozy.6)glukozydaza + + + + + Najważniejsze produkty pośrednie brak brak brak brak celobioza dekstryny. zachodzą w środowisku kwasowym i zasadowym. aldoza1 D-glukoza ketoza D-fruktoza aldoza2 D-mannoza Tym procesom ulegają formy łańcuchowe aldoz i ketoz. Przechowywane w tym roztworze przez kilka miesięcy pozostają w postaci niezmienionej.Kształcenie nauczycieli chemii Tabela 1. TROMMERA. bez względu na to. czy jest to aldoza czy ketoza. Różnorodność ubocznych produktów przemian cukrów jest związana z obecnością lub brakiem w środowisku reakcji tlenu (w rozważaniach zostały pominięte te uboczne produkty). tym większe prawdopodobieństwo bardziej złożonych przemian chemicznych cukru. Enzymatyczna hydroliza zachodzi podobnie jak w skrobi.i β-amylazy H+ lub α. maltoza dekstryna graniczna. Im silniej kwasowe lub zasadowe środowisko. maltoza Produkty finalne D-glukoza D-galaktoza. Zdecydowanie szybciej zachodzą w środowisku zasadowym o pH > 12 i w podwyższonej temperaturze. FEHLINGA i BENEDICTA. D-fruktoza D-glukoza D-glukoza D-glukoza D-glukoza potrzebny jest jeszcze udział enzymu α-(1. bardzo często na C2). Duża szybkość enolizacji i izomeryzacji w środowisku zasadowym decyduje o dodatnim wyniku prób TOLLENSA. Odczynniki FEHLINGA I BENEDICTA (są to roztwory kompleksowych soli miedzi(II)) wykazują taki sam wynik jak próba TROMMERA. Enolizacja i izomeryzacja Aldoza1 i aldoza2 są względem siebie epimerami (szczególnymi stereoizomerami różniącymi się konfiguracją podstawników tylko na jednym atomie węgla. W środowisku zbliżonym do obojętnego procesy enolizacji i izomeryzacji zachodzą tak wolno. trzeba ją gotować kilka – kilkanaście godzin w rozcieńczonym roztworze H2SO4 (stężony zwęgla dowolny cukier).i β-amylazy oraz α(1. Celuloza hydrolizuje bardzo trudno w środowisku kwaśnym. 5/2007 15 . np. Procesy związane z formami łańcuchowymi cukrów II.04 mol/dm3 w T = 278 K.

.Znalazły zastosowanie jako leki.. grzybów. np... Są składnikami krwi.”[4] Procesy związane z obecnością grup alkoholowych – estryfikacja W środowisku kwaśnym estryfikacji ulegają monozy i celuloza.. 3) tlenek azotu(IV) W III reakcji: 1) utlenianie na drodze enzymatycznej 2) zabezpieczenie chemiczne grupy karbonylowej. również ketozy... . krzewów i zbóż (w otrębach).. Ulegają one procesowi 16 Chemia w Szkole .. onowy + Cu2O +2H2O Obie próby mogą być przyspieszane ogrzewaniem.onowy + Ag2O + 4NH3 + H2O kwas Wodór cząsteczkowy w obecności niklu można zastąpić: 1) amalgamatem sodu Na(Hg) 2) wodorkami metali np. wielu nasion. jeżeli środowisko na to pozwala.... ..Kształcenie nauczycieli chemii III... olejów szybkoschnących..Stosowane są w przemyśle spożywczym jako słodziki... a następnie zastosowanie utleniaczy z podpunktu II. w przemyśle chemicznym przy produkcji żywic... przeciw stanom zapalnym mózgu i chorobach nowotworowych). Nazwy kwasów powstających z disacharydów redukujących w próbach Tollensa i Trommera mają końcówkę .... Redukcja grupy karbonylowej Proces prowadzi do utworzenia polialkoholu (alditolu): Analogicznie utleniają się inne aldozy... Warunki reakcji Reakcja I.Alditole są stabilizatorami szczepionek. D-glucitol (hamuje biegunkę).. 2) kwas azotowy(V).. D-mannitol (przeciwobrzękowy.. antywirusowych oraz roztworów zawierających enzym przyspieszający krzepnięcie krwi – trombinę.. Utlenianie glukozy IV.. Po tym procesie należy odblokować grupę karbonylową.bionowy. np. Wszystkie alditole o C5 i C6 są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. W II reakcji mogą być stosowane następujące utleniacze: 1) O2 w obecności Pt/C. Środowisko zasadowe: 1) Cukier + 2 [Ag(NH3)2]OH 2) Cukier + 2Cu(OH)2 . LiAlH4 „. . mchów. Cukier + kwas (bezwodnik kwasowy) ester + woda W procesie estryfikacji mogą uczestniczyć wszystkie grupy –OH. Wchodzą w skład roślin naczyniowych. W środowisku enzymatycznym proces estryfikacji może zachodzić z udziałem dowolnego cukru. kwas .. płynu owodniowego oraz mózgowo-rdzeniowego. wodorostów. Disacharydy i skrobia zdecydowanie łatwiej w tych warunkach hydrolizują niż estryfikują....

– w T = 373 K i w obecności katalizatora CH3–COONa powstaje głównie anomer β. Skład otrzymanej mieszaniny estrów: α-anomer – 88%. 2. Fosforylacja D-glukozy Proces ten ma duże znaczenie biologiczne. 5/2007 17 . ma to miejsce w procesach metabolicznych. najczęściej jest etapem poprzedzającym procesy biochemiczne z udziałem cukru spożytego lub zapasowego. W przypadku ketoz. b) Kwas alginowy to ester siarczanowy kwasowej pochodnej polisacharydu składającego się z reszt glukozowych i galaktozowych. w analogicznym procesie. kolodium. Mają one właściwości palne lub nawet wybuchowe (przy większej ilości zestryfikowanych grup –OH).Kształcenie nauczycieli chemii z różną szybkością. może powstać. Bez względu na to. Przykładowe reakcje i ich produkty: 1. Mogą one być zarówno pochodzenia roślinnego. – zastosowanie odpowiednich biokatalizatorów (enzymów). jak i zwierzęcego. Największa szybkość estryfikacji grupy anomerycznej związana jest z obecnością w sąsiedztwie heterocyklicznego atomu tlenu. np. Nazwy związane są z ilością reszt azotanowych(V) w jednej reszcie glukozowej celulozy. a trójazotany(V) do produkcji prochu bezdymnego. Azotany celulozy Duże znaczenie mają: mono-. 3. Reakcja estryfikacji D-glukozy bezwodnikiem kwasu octowego [Ac2O] lub kwasem octowym. celuloidu. (czyli hemiacetalowa). 4. Występuje w wodorostach morskich. stosowany jest jako substancja żelująca oraz jako pożywka w hodowli bakterii. fosforylacji. np. później grupy terminalne (I-rzędowe) i grupy II-rzędowe. – w T = 313 K i katalitycznych ilości HClO3 powstaje głównie anomer α. di-. β-anomer – 12%.i diazotany(V) stosowane są do: produkcji lakierów.6-difosforan(V)-D-fruktozy. i triazotany(V) celulozy. Kolejność estryfikacji można zmienić przez: – zabezpieczenie (zablokowanie) aktywniejszej/ych grup –OH. jaką odmianę anomeryczną danego cukru prostego użyje się do procesu estryfikacji. Najszybciej estryfikuje grupa –OH przy węglu anomerycznym. to w substratach i produktach istnieją wszystkie możliwe odmiany anomeryczne odpowiednio cukru i jego estru. Zmieniając warunki można zmienić proporcje otrzymanych estrów np. Mono. Występuje w brązowych wodorostach morskich. Przykłady pochodnych polisacharydów pochodzenia roślinnego: a) Składnik kwaśny agaru jest estrem siarczanowym(VI) polisacharydu zbudowanego z reszt galaktozy. 1. Pochodne kwasu siarkowego(VI) Do estrów lub pochodnych sulfonowych można zaliczyć niektóre polisacharydy budulcowe.

zasady purynowe i pirymidynowe O-glikozyd N-glikozyd O-glikozydami są również cukry złożone (patrz. cukier Amoniak. Wchodzi w skład tkanek łącznych i skóry. np. disacharydy). d) Kwas chondoitynosiarkowy(VI) – polisacharyd składający się z jednostek będących pochodnymi D-glukozy i D-galaktozy. W nazwach prostych glikozydów można opuszczać literę O. Występuje w wątrobie. ściankach naczyń krwionośnych i tkance płucnej. fenol. Pełni funkcje czynnika antyzakrzepowego (antykoagulanta krwi). Tworzenie nazw glikozydów 18 Chemia w Szkole . Tworzenie glikozydów Do najważniejszych zaliczamy: O-glikozydy i N-glikozydy. aminy. hydroksykwas.Kształcenie nauczycieli chemii Przykłady pochodnych polisacharydów pochodzenia zwierzęcego: c) Heparyna to wodorosiarczan(VI) polisacharydu zbudowanego z pochodnych D-glukozy. W reakcji biorą udział: cukier + aglikon (drugi reagent) glikozyd + woda Bezpośrednio ze sobą reagują: hemiacetalowa grupa –OH cukru i odpowiedni składnik aglikonu. 1) O-glikozydy Rodzaj glikozydu Aglikon Alkohol.

tworzenia wiązań wodorowych – miejsca podstawienia zasady/cukru W analogicznych procesach z 2-deoksy-β-D-rybofuranozy i odpowiedniej zasady powstaje kwas deoksyrybonukleinowy (DNA).Kształcenie nauczycieli chemii 2) N-glikozydy Wzory składników kwasów nukleinowych Pentozy Nazwy tworzy się analogicznie jak O-glikozydów. 5/2007 19 . Powstają one zawsze z: – cukru – β-D-rybofuranozy lub 2-deoksy-β-D-rybofuranozy – i zasady organicznej – purynowej lub pirymidynowej. że w położeniu 2’ pierścienia β-D-rybofuranozy znajduje się atom wodoru zamiast grupy hydroksylowej. na początku nazwy nie można opuścić litery N. Deoksyrybonukleozydy różnią się od rybonukleotydów tym. Schematy tworzenia kwasów nukleinowych Zasady pirymidynowe purynowe wiązanie wodorowe – miejsca fosforylacji (w cukrze). N-nukleotydy (N-deoksynukleotydy) w organizmach żywych są przekształcane kolejnymi przemianami w kwasy nukleinowe. Do najważniejszych naturalnych N-glikozydów zaliczamy związki nazwane N-nukleozydami lub N-deoksynukleotydami.

Żaden inny związek pochodzenia naturalnego i syntetycznego nie jest wytwarzany na tak ogromną skalę (1011 ton rocznie na kuli ziemskiej).Kształcenie nauczycieli chemii nukleozyd nukleotyd Tworzenie eterów Etery powstają w reakcji glikozydu lub cukru z substancją metylującą. A wchodzą w skład obu typów nukleozydów i nukleotydów zasada T wchodzi w skład deoksynukleozydów i deoksynukleotydów zasada U wchodzi w skład rybonukleozydów i rybonukleotydów.–O–CH3 to wiązanie glikozydowe bardzo podatne na hydrolizę w środowisku kwaśnym (trwałe w środowisku obojętnym i zasadowym). Wiązania: C2. Reakcja metylo-α-D-glukopiranozydu z CH3I: Wiązanie Canom. CH3I lub (CH3)2SO4. G. STRESZCZENIE Podstawowymi składnikami budulcowymi organizmów żywych są: białka. W komórkach roślinnych glukoza przekształcana jest w wiele innych zasady C. tworząca klarowny roztwór o barwie szafirowej (ciemnoniebieskiej). cukry. są to wiązania eterowe (wszystkie etery trudno ulegają hydrolizie). Podczas procesu rodniki metylowe (CH3) są podstawiane we wszystkich wolnych grupach –OH na miejsce atomu wodoru.4. Powstaje sól kompleksowa: cukru z miedzią(II). tłuszcze. 20 Chemia w Szkole . Najbardziej rozpowszechnionym cukrem jest produkt fotosyntezy D-glukoza. Tworzenie soli Ze względu na obecność wielu grup alkoholowych cukry mogą dawać barwną reakcję z wodorotlenkiem miedzi(II).6–O–CH3 trudno hydrolizują. np.3.

z alkoholem. V.T.N. Agra-Enviro Lab. H. 1997 [5]. grupy karbonylowej.] A..L. Mizerski: Tablice Chemiczne. W. z braku czynności optycznej. Oligosacharydy i polisacharydy posiadają między resztami cukrowymi wiązania αlub β-glikozydowe. Ze względu na grupy –OH cukry uczestniczą w reakcjach: – estryfikacji – tworzenia eterów – tworzenia soli miedzi(II) [reakcja barwna]. P. Madaj: Podstawy chemii cukrów. W roztworach ulegają cyklizacji najłatwiej. Cukry rozpuszczalne w wodzie (oprócz ketotriozy) wykazują czynność optyczną. W zależności od typu środowiska cukry redukujące ulegają wolniej lub szybciej enolizacji i izomeryzacji. nie zaliczają ketotriozy do cukrów.lub sześcioatomowe. R. Sacharydy wykazują dużą reaktywność chemiczną wynikającą z obecności: wielu grup alkoholowych. W przypadku disacharydów i skrobi wyjątkowo łatwo przebiegający proces hydrolizy uniemożliwia otrzymanie estrów tych cukrów (oba procesy zachodzą w środowisku kwaśnym). Mastalerz: Chemia organiczna. PZWL 1983 [7]. A. PWN. mgr DANUTA KAMIŃSKA Od 1962 do 2003 r. mogą tworzyć: O-glikozydy (w reakcji np.A Harper. ze względu na szczególnie dużą reaktywność grupy –OH hemiacetalowej. P. aminami). Adamantan 2004 5/2007 21 . PWN. fenolem. NaHCO3. 1990 [4]. Przedstawione powyżej informacje o cukrach są zaledwie niewielkim wycinkiem bogactwa właściwości i roli sacharydów w przyrodzie. które są odpowiedzialne za zdolność tych cukrów do hydrolizy. Ze względu na obecność wolnej grupy karbonylowej ulegają: – utlenieniu (produkty reakcji zależą od warunków reakcji). Ketozy nie odbarwiają wody bromowej. Wydawnictwo Chemiczne. Wiśniewski. uczyła chemii w XLIV LO im. Wrocław. – odmiany pierścieniowe. Roowell. z obecności obu grup równocześnie i uprzywilejowanych właściwości grup –OH przy anomerycznym atomie węgla. J. 1998 [2]. z amoniakiem. PWR i L 1979 [6]. – w reakcji z Br (aq) utleniają się aldozy 2 w obecności np. cukrem) N-glikozydy (w reakcji np. – redukcji wodorem w obecności katalizatora. Niektórzy chemicy. R. 1996 [3]. Rośliny są źródłem związków organicznych dla zwierząt i ludzi. A. L ITERATURA [1].Kształcenie nauczycieli chemii potrzebnych związków organicznych oraz jest źródłem energii. Mastalerz: Podręcznik chemii organicznej. Morrison. Lehninger: Biochemia. aldozy i ketozy wykazują pozytywny wynik prób TOLLENSA i TROMMERA (reakcja barwna). Reakcja z Br2(aq) służy do odróżnienia aldozy od ketozy. Dobiszewskiego w Warszawie Ze względu na obecność obu grup równocześnie – grupy: karbonylowa i alkoholowa tej samej cząsteczki cukru reagują ze sobą tworząc odmiany pierścieniowe (jest to najbardziej prawdopodobna reakcja). Hayes: Zarys chemii fizjologicznej. Boyd: Chemia organiczna. P. gdy utworzone pierścienie heterocykliczne są pięcio.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->