DOKUMENTACJA TECHNlCZNA SAMOCHOOU

~res6 instrukcji Poniiej

przedstawiono w skr6towy spos6b tresc rozdzial6w, na kt6re zostala podzielona niniejsza Instrukcja Obslugi.

1 . Po pierwsze bezpieczenstwo

Rozdzial ten zawiera informacje na temat element6w wyposazenia wchodzqcych w sklad bezpleczenstwa biernego Panstwa samochodu, takich jak: pasy bezpieczenstwa, poduszki powietrzne, foteliki dla dzieci oraz zaqlowki.

2. Sterowanie i wyposaienie

Rozdzial ten zawiera informacje na temat rozmieszczenia przyrzadow kontrolnych i sterujqcych, regulacji ustawienia foteii, przedstawia sposob stworzenia komfortowej atmosfery wewnqtrz pojazdu oraz informacje na temat uruchamiania silnika.

3. Wskaz6wki eksploatacyjne

W rozdziale tym przedstawiono porady dotyczace prowadzenia samochodu w spos6b przyjazny dla srodowiska, informacje dotyczace utrzymania i konserwacji pojazdu oraz wskaz6wki do samodzielnego dokonywania niekt6rych napraw (np. wymiana zarowek).

~;Z\ '\r\ ~:';

\,dl ~,d . .'~-.

;;..,. •. Opis techniczny . ";:;.:."

'~'"'Rozdzial ten zawicra dane techniczne i ek 9 cyffie

(np. zuzycie paliwa), wymiary samochodu or _ .. ntffnacje

dotyczace identyfikacji pojazdu. .~ ,

6 ------ ... -- ..

WPROWADZENIE

SPIS TRESel

Wprowadzenie

............. " ... " .

1.2

Pasy bezpleczenstwa , 1.3

System poduszek powietrznych " 1.17

Bezpleczeristwo dzieci " 1.24

Zintegrowane foteliki dla dzieci* 1 .30

Fotele przednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .34 Zagl6wki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .35

. '.' ·_- .. ··_-·_·--·1.1

~~------------------------------

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO Wprowadzenie

Drogl k1erowco SEAT-a,

W rozdziale tym znajdziesz wazne informacje, wskaz6wki oraz uwagi na temat bezpieczenstwa swojego nowego samochodu LEON.

Wyszczeg61nilismy wszystko to, co najistotniejsze, czyli pasy bezpieczenstwa, poduszki powietrzne, foteliki dla dzieci, bezpieczenstwo dzieci oraz zagl6wki.

Prosimy 0 dokladne I szczeg6lowe zapoznanie siQ Z osfrzezenlarnl i uwagami zawartymi w tym rozdziale. LeZy to w Panstwa wfasnym Interesie I w interesle wszystklch pasaZer6w.

Prosimy r6wniez 0 ostrozna jazdQ.

1.2 ----------------------------------- WPROWAOZENIE

Pasy bezpieczenstwa

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

Dlaczego naleiy stosowa6 pasy bezpieczenstwa?

Udowodniono, ze pasy bezpleczenstwa sa dobrym zabezpieczeniem przed skutkami kolizji. Z tego powodu w wiQkszosci kraj6w istnieje prawny obowlazek ich stosowania.

· Uwaga , .

· ....• ~-- .. ,. ~.

• Nale1y zaplna6 pasy bezpleczenstwa 'pl'zed kaidym rOzpoczQCiem jazdy, nawet ., w ruchu mlejsklrn. Dotyczy to taki:e pasaierfNi na tylnych sledzenlach. R6wnlei koblety c:lQZame powInny zawsze zaplna6

,'. pasy bezpieczenstwa. Jest to Jedyny spas6b ochrony nienarodzonego clzleckal

W1PJ InformacJI na ten temat znajdziecle paflstwo na str. 1.11

· • "UlOzenle pass rna decyduJI\CY wr*fN na skuteczno$6 lego dzlaJania. Spas6b prawldlowego zakladanla pasa bezpleczel'lstwa oplsano na nast~pnych stronach.

Sposoby bezpiecznego przewoienia dzieci w pojezdzie opisano na str. 1.24.

PASY BEZPIECZENSTWA

Na powyiszej ilustracji przedstawiono pojazd jadacy w kierunku sciany. Osoby zajmujqce miejsca w pojezdzie nie sa przypiete pasami bezpieczenstwa

Zasada fizyczna zderzenia czolowego jest prosta do wyjasnienia.

Poruszajacy ste pojazd, jak r6wniei osoby w nim siodzaco. posladnja pown'l onor~iQ. LW<.lllq elleryiq kinetyczna. Warlo~c olleryii kinetycznej zalezy w znacznym stopniu oo predkosci pojazdu oraz od masy pojazdu i masy osob iadacych.

Tak wiec - im wieksza predkosc i masa pojazdu, tym wieksza energia musi zostac rozproszona podczas wypadku.

-,- 1.3

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

NaieZy przy tym podkreslic, ze waZniejszym czynnikiem jest tutaj predkosc pojazdu. Przykladowo, wzrost predkosci pojazdu z 25 km/h do 50 km/h powoduje az czterokrotny wzrost energii kinetycznej!

PoniewaZ w naszym przykladzie osoby zajrnuiace miejsca w pojezdzie nie maja. zaloionych pas6w bezpieczeristwa, to ich cala energia kinetyczna moze zostac rozproszona jedynie przez zderzenie ze sci ana Wynikaja.ce z tego konsekwencje moglyby bye bardzo powaZne dla zdrowia czlowieka lub nawet skonczyc si~ jego smtercia,

I B1H-121 I

Jesll kolizja nastepu]e przy predkosci pojazdu rzedu 30-50 krn/h, na cialo czlowieka dzialaja. sily rnoqace z Iatwoscia przekroczyc wartosc 10000 N. Odpowiada to masie 1 t (1000 kg).

NaieZy parnietac, ze wzrost predkosci pocia.ga za soba istotny wzrost sil dzialaja.cych na cialo czlowieka w czasie zderzenia, np. dwukrotne zwiekszenie predkosci powoduje czterokrotny wzrost sil!

Osoby jadace bez zalozonych pasow bezpieczeristwa nie sa. tym samym .polaczone" z samochodem.

W czasie trwania zderzenia czolowego ludzie ci beda poruszac sie dalej w kierunku przodu samochodu z ta sarna predkoscla, z jaka pojazd poruszal sie przed kolizjal

W przypadku zderzenia czolowego, osoby nie przypiete pasami bezpieczenstwa sa. wiec wyrzucane do przodu i moqa uderzac 0 elementy wyposazenia wnetrza pojazdu, np. kierownlce, tabllce przyrzadow lub szybs przednia,

przy duzych predkosciach podczas zderzenia istnieje nawet ryzyko wypadniecla przez szybe przednla, co niesie ze soba niebezpleczenstwo powaZnych obrazeri ciala.

Szeroko rozpowszechniona opinia, ze podczas lekkiego wypadku rnozna chronic cialo rekorna jest bledna, Nawet podczas zderzenia przy niewielkiej predkosci, na cialo dzialaja. sily, ktorycf nie rnozna zrownowaiyc silami miesni.

PASY BEZPIECZENSTWA

1.4 -------------- PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

Istotne jest takze, aby osoby zajrnujace miejsca na tylnych siedzeniach byly przypiete pasami, poniewaZ w razie wypadku rowniez one rnoqa bye wyrzucone na zewnatrz pojazduo Osoba siedzaca na tylnym siedzeniu, nie przypieta pasami bezpieczeristwa, naraza nie tylko siebie sama, ale rownlez pasazerow znajdujacych si~ na przednich fotelach.

·-------1.5

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

Ochrona pasaier6w

a pasy bezpleczenstwa

Wlasciwie zaloione pasy bezpieczenstwa utrzymujq podr6inych w czasie kolizji w odpowiedniej pozycji siedzace].

przejmujq one znaczna czesc energii kinetycznej, a takie zabezpieczaia przed niekontrofowanymi przemieszczeniami, kt6re rowniez moqa spowodowac powazne obrazenia ciala.

Osoby z wlasciwie zaloionymi pas ami bezpleczenstwa odnosza znaczne korzysc' z faktu, ie energia kinetyczna pochlaniana jest przez pas. Konstrukcja przedniej strefy igniotu nadwozia oraz inne elementy bezpleczeristwa biernego pojazdu, jak np. system poduszek powietrznych, takie gwarantujq dodatkowa redukcje energii kinetycznej. Wyzwofona w czasie kolizji energia kinetyczna jest w ten spos6b ograniczona do minimafnego poziomu, a ryzyko odniesienia obrazen ciala ulega istotnemu zmniejszeniu.

1.6

Powyisze rozwazania dotyczyly zderzen czofowych, ale oczywiscle te same zasady fizyczne stosuia sie takie do innych typ6w kofizji oraz do pojazd6w wyposazonych w system poduszek powietrznych.

Z tego powodu naleiy koniecznie zaplnac pasy bezpieczer'tstwa przed wyruszeniem w kazda trase, nawet ta najkr6tszq. Prosimy takie sprawdzlc, czy wszyscy pasazerowie majq prawidlowo zapiete pasy bezpieczer'tstwa.

Na poprzednich stronach zapoznali si~ Panstwo z funkcjonowaniem pasow bezpieczenstwa w przypadku kolizji,

Statystyki wypadkowe dowodza, ze ryzyko odniesienia obrazeri ciala przy prawidlowo zatozonych pasach bezpieczenstwa istotnie mafeje, a w powaznych wypadkach wzrasta szansa przeiycia.

Z tego wzqiedu zakladanie pasow bezpieczeristwa jest obowiazkiern prawnym.

Sposob poprawnego zakladania pasa bezpieczenstwa oraz zasade dzialania systemu poduszek powietrznych przedstawiono na nastepnych stronach niniejszej instrukcji.

Uwagi og61ne

• Nah~iy zaplnac pasy bezpleczenstwa p":z..~st\vyruszenlelll w kaZd~ trase - ::1r~'!'Y.~t~:rl.lch~l1lie)skiml Obowi~zuje to !'1ep.a~aZer6w sledz~cych na tylnych enlach.

,> '..l2!PY.o upe;~ erile"sifi;"cZy pasy .'Tezpleczenstwa . Sit zaplete dokladnle :W~lecen zawartych w tym rozdziale.

P~~lacl()Vio, zafoienle pasa poniie) :;tm!,nla,;m~e~I~~i~ksza ryzyko od-

,Iesle~.,()brazen ciala w przypadku , ~ollzJII . .'

~ ,'Rr:"'woinc)'skr~c lijbllclnac pasa 1'iezpleczenstwa. : NI~r"nroina takZe do- '" .."uSclc, aby pas ocler"t (, jakiekolwiek

jstre kra:!l~le: •. , '., ,'", ", ,', '.

• Jeden pas li1"e""moi96yc'nigdy stosowany do zabezpleczania dw6ch os6b (wh\czaj~c dzleci). Szczeg61nie nlebez-

_pl~~zne jest zaplnanie si~ razem z Clzlecklem sied~cym na kolanach.

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

PASY BEZPIECZENSTWA

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

• Pas nie powlnien przechodzic ponad kles_~,~n.iaI1lJ 1I'{".~!~rych znajduj~ siQ twarde lub lamliwe' przedmloty (np. okulary, dlugopisy ltd.), gdyi moze to prowadzic do zranienia ciata.

.. ·~.·06sze~rieflllzne ubrania (np. plaszcz zalozony na marynark~), przeszkadzaji\ w poprawnym przyleganiu i dzialaniu pasa bezpieczenstwa.

• Pasy bezpleczensiwa daji\ maksy· malna ochrone tylko przy prawidlowej pozycjl w fotelu - patrz takZe str. 2.57.

Prosimy 0 zapoznanie sle z uwagamf na nastepne] stronie.

·----------1.7

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

_. Kf)-~-;>': .'-. ~'~--';'-; :+';:':_";:!:~~::::-::;-{~!'t:~t-~;.f;:\::_:_:-':~:::'-·:<-·.-:

." .OOCZ8s·)azaystopY'"ricilezY zawsze :trzym .. ··h'J··.'aC'napOcHoclZe - nigdy na desce-.

~zaztelczeJ czy sledzeniach. .

--jsy naletytitrzyrnywacw CZYstoscl,.

Vi. brud moze mlee negatywny wplywll! , .na 'Qzl,*,n,le. mechanizmu sCi~gaczy"

··'cpatrz'takZe str:'3.32).' '.' -, ,." " , .

~."." .. ' •. '~.>"' .. ".'.',".>. ..'

' •. Nle wOlnozalykae szczelinywzam-

fi<u'pasa"papterem tub tnnymi materiail!ml, gdyZ unlemozUwla. to poprawne "Ziblokowanle' zaczepifpasa;-'-

,;._.:.r-f'6""':\;..t-"''-·~-~_V:;''::;:i;~~_ .. ,;..--,~,_~~ , __ "_

;;~. NaleZy· regulamle sprawdza6 stan

~pas6w bezpleczenstwa. W razie wykry •.. ~~cta jaklchkolwiek uszkodzen w pasiei;~wpl,Jnktach mQcowa.nia, w scl~gaczu ,tub zamkach, nalezy wymlenic pas na

;. nowy u przedstawlciela SEAT-a.

Jak poprawnie zakladac pasy bezpleczeristwa?

Zakfadanie trzypunktowego pasa bezpleczeristwa

przed zaioieniem pasa wyregulowac przedni fotel do wlasnego wzrostu.

Bezwladnosclowy pas bezpieczenstwa daje calkowlta swobods ruchu przy powolnym jego wyciC\ganiu. Jednakze nagle szarpniecia, np. podczas hamowania, powoduja zablokowanie pasa.

Blokowanie pasa przez mechanizm nastapi r6wniez podczas przyspieszania, zjazd6w ze stromych zboczy lub przy szybkim pokonywaniu zakretow.

!lOWS'ii""" .

~~.~akU,j~'~i~er1stWa

:daj~ . lylko wtedy maksymalne zabez-

I···· pleczenle, . jaSti oparcle totela ustawione )9stw 'pOzycjl pionowej i pas Scisle przy-

.... Iega do data. ,.,,>,CC> ..•••

d"ttt rt ,., .,- .1.\ ...... - h""·."'l-J.l.~.~"'~~~~>"~'~~''''''~.'-''"~~'_''

• Niedozwolone jest wymontowywanie pas6w z . pojazdu lub wprowadzanle """Wrilch jakichkolwiekzmlan. Nle naleZy~4 podejmowae samodzlelnych pr6b. de;molltaZu pas6w bezpieczenstwa.. .• j ?9.dP~~~, kt6re ~leQlY'rozcl~gn~fuiUl:i przeci~zeniu podczas wypadku, musza

zostae wymienione na nowe przez przedstawiciela SEAT-a. NaieZy sprawdzic r6wniez mocowania zamka pasa.

Uwaga

W pojazdach oferowanych w niekt6rych krajach, pasy bezpleczeristwa mOQC\ roznic sle od pas6w trzypunktowych lub pas6w biodrowych opisanych na nastepnych stronach.

1.8 -------------------------- PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

• Chwyclc za zaczep pasa i przeciaqnac pas powoli i r6wno przez klatke pierslowa oraz biodra.

• Wsunac zaczep w zamek pasa az zostanie on zablokowany (dla sprawdzenia polaczenla pociC\gnqc za pas).

Uwaga

Zaczep musi bye wciSni~ty w zamek prze-

" widziany dla danego sledzenla I pasa.

W przecIwnym razie skuteczn0S6 dziatanla pasa ulegnie obniienlu I [ednoczesnle zwi~kszy si~ ryzyko odniesienia obrazen ciala w raae wypadkul

t

PASY BEZPIECZENSTWA -.---- ..... --.- ..... _ .. _ ..... _- ... _-. -_

·-----1.9

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

I B31-167C I

Uwaga

Ramienna ~ pasa musi przebiegae r6wno przez SrocIek ramienia i przylegae jednoczesnie mocno do ciam; pod iadnym pozorem nle moZe ona styI<aC Sl~ z szyj!\.

Biodrowa ~ pasa musl bye ciasno dopasowana do miednicy - nie mote sp0czywa6 na b~chu, JeSli to konieczne;naIe!y na~~ pas.

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

I B31-119C I

, ":;'~'::t~:·""~';:"';~:"'-'"C"~~~¥:~·-;£.~!:~~+;~~~~,,+~~~:,,",.~i

UWaga

• Proslmy 0 upewnienie sle, CI:f pasy bezpieczenstwa ~ odpowlednio zaIoione.

NieprawicHowo zapi~ty pas bezpieczenstwa moze spowodowae obraZenia ci~ podcZaSl<olizji.

• Zbyt lufno zatoiony pas bezpleczenstwa mote spowodowa6 obraienia, na skutek gwaltownego uderzenia ciala 0 pas podczas wypadku.

Wtasciwe dopasowanie pasa ramieniowego do ciala, na siedzeniach przednich i tylnych, umoiliwia regulacja wysokosci mocowania pasa.

• Aby wyregulowac pas, nalezy nacisnac g6rny zaczep, a nastepnie przesunac w dol bC\di w g6r~ tak, aby ramienna czesc pasa przechodzita r6wno przez srcdek ramienia. W zadnyrn wypadku pas nie rnoze stykac sie zszyjl:\.

• Po dokonaniu regulacji naleiy szarpnac pas, w celu sprawdzenia poprawnosci zablokowania polozenia uchwytu pasa.

Uwaga

. Do wlasclweqo ustawienia polozenia pas6w bezpieczenstwa rnozna takie wykorzystac mechanizm regulacji wysokosci fotela*.

O --------------:-:-. eo PIERWSZE BEZPIECZENSTWO 1.1

PASY BEZPIECZENSTWA -----

Uwaga

Kobiety w ci~ powinny zawsze zaklada6 pasy bezpieczenstwa Biodrowa cz~sc pasa powinna przebiegac w miarQ moiliwoSci poniZej miednicy tak, aby nie wywiera6 iadnego ucisku na brzuch.

~----- 1.11

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

l

I

a

Zdejmowanie trzypunktowego pasa bezpieczenstwa

W celu zwolnienia pasa, naclsnac czerwony przycisk na zamku pasa. Zaczep powinien wtedy zostac odblokowany i automatycznie wysuniety z zatrzasku.

- Przeloiy6 reka pas w kierunku drzwi, tak aby sci~gacz m6g1 poprawnie zwina,c pas. Plastikowy guzik na pasie przytrzymuje zaczep we wlasciwej pozycji.

1.12-------

Biodrowy pas bezpieczenstwa=

Srodkowe miejsce na tylnym siedzeniu jest wyposazone w biodrowy pas bezpleczenstwa.

Zapinanie i odpinanie pasa odbywa sle w taki sam spos6b, jak przy trzypunktowych pasach bezwladnosciowych.

Z powod6w bezpieczenstwa, nie uiywany pas biodrowy zawsze powinien bye zapiety,

Aby wydluiy6 pas,naleiy przytrzyrnac zaczep pod katern prostym do pasa, a nastepnie przeci~gn~c pas na wyrnaqana dlugosc - patrz ilustracje.

Regulacja pasa jest latwiejsza przy jed noczesnym trzymaniu zaczepu i uchwytu.

Aby skr6ci6 pas, wystarczy tylko pociaqnao za jego swobodny koniec.

Nadwyzke dlugosci pasa rnozna skrocic poprzez przesuniecie plastikowej klamerki.

-'UWSga _ _ _ ,.

~".~!g~~~~9z~ r~~musrby~C1asnqo-«

__ dOPasowana do mledmcy- _ me rnoze , -sp-oayvrac na brzuchu. W raile potrzeby ': "mozna poluzowac pas.

~-'~'K9bietY~w-a~=pOWinny zaWszeZ8kla~" :q~~_ pasy bezpieczenstwa. Biodrowa 'ezQSC pasa powinna przebiegac w miarQ

moZliwoScl ponii:ej miednicy tak, aby nie 'wiwl"era6 iadnego ucisku na brzuch.

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

PASY I3EZPIECZENSTWA

--------1.13

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTlNO

Uwagi

• Przy uruchamianiu systemu napinaczy ~as6w wydziela sle dym. Nie oznacza on pozaru samochodu.

• Przy zlomowaniu pojazdu lub element6w ukladu napinaczy pas6w, naleiy bezwzqlednie przestrzegac przepis6w bezpieczer'lstwa odnoszacych sle do tych urzadzen, przedstawicie.le SEAT-a sa kompetentni do udziela-

c,',-"~-,,e-"';nia w5zelkich informacji na ten temat.

Napinacze pas6w* , '

, Bezpleczeristwo kierowcy i przedniego pasaiera z zapi~tymi pas ami bezpleczenstwa zwieksza sle przez zastosowanie napinaczy pas6w bezpleczenstwa, zespolonych z trzypunktowymi bezwladnosclowymi pasami przednimi. Stanowla one uzupelnienie systemu poduszek powietrznych.

'IV przypadku powainego uderzenia z przodu pojazdu, czujniki wyzwalaia sygnal uruchamiajCjcy zapalniki ladunk6w pirotechnicznych, znajduja,cych sle w obu urzadzenlach naplnalacych. Powoduje to zwlnlecle i naciaqniecle pas6w bezpieczeristwa, a tym samym lepsze ich przyleganie do ciala

.='" "",""1""" ""=""""_""_!",l~-,""'.&'1"', j'l"l:f+ii"'--=>'''''' ............ ~~':7~;.;.,=::'~.'':':;:':'::~;:: .. :--:~'-".;:::.,,'':~-:~:

I~a'"

Wszelklego rodzaju naprawy uktadu naplnaczy pas6w bezpleczenstwa, montai I demontai element6w uktadu dla potrzeb

~I~-~'!~!.. W!r:!~kY6 byA6s. ssr

l,~~~.przez pracowm w .

Dzialanie napinaczy pas6w bezpieczer'l, stwa jest jednorazowe. W przypadku Ich rvruchomienia, caly uktad musi zosta6 '. \yYr11ieriiony ria noWy.

Przy odsprzedaiy' samochodu prosimy I 0 przekazanle nowemu wiaScicielowi ni~J!i_ejszej Instrukcji Obstugi.

Zabezpieczanie fotelika dla dziecka , Uwaga

~eStprze'Nozenle" dzieCI na ~'prZeanliTisledzenlu przodem ~o klerunku

i~~~~W::J~~:f~:,~~a~

~, przednim~loteiu ~ zariiontoWanego tytem

l.r~:U~~J~·~zrr=~~~~,·

'ttii18pasazera zostala ~czona przez ~-XSOSEAT.1) W przeclwnym razie w cza-

bi~~irarazrecko !1'ogIoby odnieS~

~~~b~~~la_L"" '~~""

Gdy tylko uiywanie fotelika dla dziecka nie jest jui konieczne, odlaozona poduszka powietrzna dla pasaiera powinna zosta6 ponownie podlaczona do systemu przez pracownik6w ASO SEAT.

Blokada bezpieczenstwa*

Srodkowy trzypunktowy* pas na tylnej kanapie jest w niekt6rych wersjach pojazdu wyposaiony w mechanizm blokady bezpieczer'lstwa. Gwarantuje ona pewne i trwale umocowanie fotelika dla dziecka w czasie trwania podr6iy.

'_'_" __ "~:~·'~':.;~"';"'~~~~~?,'_'::""-~~ori~~_'''iX:'l-~>;~='''-~>'CT.~~_~~i~~"_~.~;"<,~,,,,"'C_-_,;,

II. • i "--.

przepis6w.

1.14 ------------------- PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

PASY BEZPIECZENSTWA _

Uruchamianie mechanizmu blokady*

• Zainstalowac fotelik dla dziecka na tylnej kanapie i zamocowac pasem bezpieczenstwa, zgodnie z zaleceniami producenta fotelika.

• WyciCjgnCjc calkowicie z mechanizmu zwijacza rarnienna czesc pasa,

• ZwinCjc pas az do momentu, gdy bedzle on dobrze przylegal do fotelika. Jednoczesnie bedzie slyszalne "klikni~cie" mechanizmu blokady.

Od tego momentu pas nie moie byc jui wyclaqany - szarpnac dla sprawdzenial

Zwalnianie mechanizmu blokady*

Naclsnac czerwony przycisk na zamku pasa. Zaczep zostanie odblokowany i automatycznie wysuniety z zatrzasku. Jednoczesnle nastapi samoczynne zwolnienie mechanizmu blokady bezpieczenstwa.

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

Mocowanie fotelik6w dla dzieci w systemie ISOFIX

Porniedzy podlogq a poduszkami kanapy tylnej znajdujq si~ cztery uchwyty moculace (patrz strzalki).

Moina je wykorzystae do mocowania maksymalnie dw6ch fotelik6w dla dzieci systemu ISOFIX. Przy zakladaniu fotelika dla dziecka naleiy upewnic sle, ezy zostal on prawid!owo zamoeowany - powinno bye slyszalne .klikniecle" meehanizmu zatrzasku. Dla sprawdzenia poprawnoscl moeowania nalezy poclaqnac za fotelik!

Foteliki dla dzieci zgodne z systemem ISO FIX mozna nabyc w kai:dej Autoryzowanej Stacji

Obs!ugi SEAT-a. ",

ywaga, . '.' .:,;~,>:=,.":?c.~·"~,,.~:~(~,~ :~Z1{wz~doy/"'b~etstWa! naie!y'~

prZ8CZyta6 uwainle lrl$Jkcje d~czane

, dojo~Ii~6~pla ~~ z systemf3ml$OflX , '. oraz-rozdZiaf:SezpreezenstWp,-.c;lzieciw.:: ,~

',':.}::~.~'-:i~t.sLL:~;~~,~:,:,~~~;{~:t~~t;'t~,,~it§~·~·iftfZ:>jf.~

1.16 PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

System poduszek powietrznych*

Poduszki powietrzne, jako uzupelnienie trzypunktowych pas6w bezpieczenstwa stanowla dodatkowa, ochrone glowy i klatki piersiowej kierowcy oraz pasai:era w powai:nych zderzeniach czolowych.

W przypadku powai:nych uderzen z boku pojazdu, boezne poduszki powietrzne stanowia ochrone i zrnnlejszala ryzyko obrazen czescl ciata os6b znajdujacych si~ na przednich fotelach.

System poduszek powietrznych nie zastepuje pas6w bezpieczer'lstwa, ale raezej stanowi jeden z element6w calosci koncepcji bezpieczenstwa biemego pojazdu. Nalezy podkreslic, ze moiliwie nailepsza ochrone, wynikalaca ze stosowania poduszek powietrznych, rnozna uzyskac tylko przy prawidlowo wyregulowanych i zapietych pasach bezpleczeristwa.

Z tego powodu naleiy stosowae pasy bezpleczenstwa nie tylko ze wzgl~du na obowiC\ZujC\ce przepisy prawne, ale przede wszystkim z uwagi na wlasne bezpieczenstwol Prosimy taki:e 0 zapoznanie sle z uwagami zawartymi na stronach 1.3 do 1.16.

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

Poduszka powietrzna kierowcy znajduje sie w srodkowe] czesci kola kierownicy.

Poduszka powietrzna pasai:era znajduje sle w panelu przednim przed pasazerern, powyze] schowka.

Obie poduszki sa, oznakowane napisem "AIRBAG".

.,ywaga

Pasy bezpieczeflstwa I poduszki powietrzne daj~ tylko wtedy maksymaln~ ochrenQ. jeSli fotele przednie ~ poprawnie ustawione.

PODUSZKI POWIETRZNE ----, -----

1.17

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

Boczne poduszki powietrzne znajduja, sie w bocznej czesci oparc foteli przednich i sa, • oznaczone napisem "AIRBAG" w qorne] czesci oparcia.

Elementy systemu

Najwainiejszymi elementami systemu poduszek powietrznych sa;

• elektroniczna jednostka kontrolno-steruja,ca,

• dwie poduszki powietrzne (worek z generatorem gazu) dla:

- kierowcy (w kole kierownicy),

- pasaiera (wewna,trz deski rozdzielczej),

• dwie boczne poduszki powietrzne,

• larnpka ostrzegawcza na tablicy wskaznikow

i

of

1.18 -------------

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

Sprawnosc systemu poduszek powietrznych kontrolowana jest elektronicznie:

• Kaidorazowo przy wla,czaniu zaplonu zapala sie na ok, 3 sek. lampka ostrzegawcza (samodiagnostyka) .

• Jesli co najmniej jedna z poduszek powietrznych zostanie odlaczona, to przez okolo 12 sekund od chwili wla,czenia zaplonu bedzie siE;l swieclc odpowiednia lampka ostrzegawcza.

System jest uszkodzony jeSli:

• przy wla,czaniu zaplonu nie zapali sle larnpka ostrzegawcza,

• po 3 sek. od wla,czenia zaplonu lampka nie qasnle,

• po wlaczeniu zaplonu lampka ostrzegawczaqasnie, a nastepnie zapala siE;l ponownie,

• lampka ostrzegawcza zapala siE;l lub miga podczas jazdy.

Kiedy uruchamiane sa poduszki powietrzne?

System poduszek powietrznych kierowcy i pasaiera zaprojektowano w taki sposob, aby zadzialal podczas powainych zderzen czofowych.

Podczas powainych uderzen w bok pojazdu uruchamiana jest boczna poduszka powietrzna* po tej stronie, z ktore] nastapllo uderzenie.

W pewnych rodzajach wypadk6w moga, bye [ednoczesnie uruchomione poduszki powietrzne przednie i dodatkowo poduszka boczna*.

System poduszek powietrznych nie zostanie uruchomiony w przypadku lekkich zderzen czolowych badz bocznych, przy uderzeniach z tylu pojazdu oraz w przypadku dachowania. W powyzszych przypadkach pasazerowie zabezpieczeni sCI jedynie pasami bezpieczenstwa

Nie zawsze moiliwe jest okreslenie, ezy w danym wypadku poduszki powietrzne zostana uruchomione, ezy tez nie. Jest to zwlazane z faktem, ze okolicznoscl poszczeg61nych wypadk6w drogowyeh sa, bardzo zr6inicowane. Istotnych jest wiele czynnik6w, jak np. rodzaj przeszkody, z ktora nastapllo zderzenie (twarda badz rniekka), kat uderzenia, predkosc pojazdu itp.

Decyduja,cym czynnikiem dla odpalenia badz nie - systemu poduszek powietrznych jest opoznienie dzialajace na pojazd w czasie kolizji. Jesli opoznlenie pojazdu jest mniejsze od pewnej wartoscl granicznej, to poduszki powietrzne nie zostana uruchomione, choc w wyniku wypadku rnoze wystapic nawet znaczne odksztalcenie nadwozia. W tym przypadku pasaierowie sa, zabezpieezeni jedynie pasami bezpleczeristwa.

Napelnianiu poduszki towarzyszy pojawienie sie bialego pylu, co jest zjawiskiem calkowicie normalnym, nie oznaczajacyrn pozaru w samochodzie.

Uwaga

W razie wykrycia uszkodzenia, system powinien bye niezwtocznie sprawdzony w ASO SEAT. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczenstwo, ie w przypadku zderzenia czolowego poduszka powie-: trzna nie zostanie uruchomiona

---- POOUSZKI POWIETRZNE

POOUSZKI POWIETRZNE---

Przeclnie poduszki powietrzne* Jesf system zostanie uruchomiony, poduszki napelnia, siE;l gazem powsta/ym ze spalenia ladunku wybuchowego i rozwina siE;l przed kierowca, oraz pasaierem.

Przy zaqleblanlu siE;l w poduszke napelniona w pelni gazem (patrz ilustraeja) zamortyzowaniu ulega przemieszczanie sie glowy i tulowia - zmniejsza siE;l tym samym ryzyko odniesienia obrazen qornych czesci eiala.

Specjalne otwory dlawiqce, znajduja,ee si~ z boku poduszki powietrznej, umozliwiaja, kontrolowany wyplyw gazu w trakeie zderzenia, gwarantuja,c [ednoczesnie odpowiednia, amortyzacje nacisku glowy i g6rnej czesci tulowia. Dodatkowo, po wypadku, tymi otworami poduszka oproznia siEil, eo pozwala na przywr6cenie widocznosci do przodu pojazdu.

Aby zapewnic pelna ochrone podczas wypadku, poduszka powietrzna powinna napelnic sle w ulamku sekundy. Proeesowi temu towarzyszy pojawienie sle bialego dymu, co jest zjawiskiem calkowieie normalnym i nie oznaeza pozaru w samoehodzie.

Na stronie 1.18 znajdujC\ siE;l informacje dotycza,ce dzialania i ewentualnych usterek wsystemie.

Prosimy 0 zapoznanie siQ z uwagami zawartymi na nastepnych stronach.

------- 1.19

,

i I

,

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

Uwagi

.' SkUteczn0S6 ochrony os6b si~cych na przednich. fotelach w przypadku z.adzl~la systemu mozne poprawie przez~'zachowaniepewnej minimalnej odlegloScl 10teli od kierownicy lub deski rozdzielczej (co najmniej 25 em). Ponad-

'to, fot8ie ~fe powinny bye zawsze wyregulowane odpowleclnio do wzrostu os6b na nien siedzl\cych.

• Jazda z nie zapiQtymi pasami bezpieczenstwa, pochylanle siQ do przodu podczas jazely lub zajmowanie zlej pozycji si~j, stwarza dUZe ryzyko od-

... niesienia powainych obraiefl ciala w trak-

cie napemiania siQ poduszek powletr2nych.

• Podczas jazdy samochodem dzieci nigdy nie powinny siedziee na przednich 10telach bez stosownego zabezpieczenia JeSli rtaSUyJI uruchomlenie poduszek po-

__ '!IietrzIlYch w czasle wypadku, dziecl mo-

~ bardzo Iatwo ulec powaZnym obraie"'niom, hawet ze skutkiem Smiertelnym. :]iro8lmycfiipOifianie'slQ z dalszymi, waz:nyml uwagarrf na ,ten ternal, zawartymi . wl'ozdzlale pl .Bezpleczeflstwo dzieci",

·nasti'.1.24.' "

~~' 'PomiQdzy -~f~JdYw~y~:ksiQgiem .. 'dzialanla poduszek powietrznych a osobami na przeclnich fotelach, nie powinny znajdowae s~ iadne inneosoby, zwierzQta lub jakiekolwiek przedmioty.

-. DZIaJarii~-Ochtoi"iije-:-sVSteriilrPoduszek powietrznych ina charakter jednorazowy. JeSli system zostaf uruchomiony podczas Wypadku, to w trakcie naprawy musi bye ..

wymieniony na nowy. .,

! Pokrywy modulu poduszki na kole kierownicy oraz na desce rozdzielczej nie wolno zastaniae lub w jakikolwiek sp0s6b ,. przerabiae, nie wolno takie naklejae na

.. nich iadnych naklejek.

Elementy te nalety czyScie tylko sucha lub lekko zwili:on~ szmatka,

iadne inne przedmioty, jak na przyktad uchwyty na telefon czy kubek, nie powinny bye mocowane do pokryw modlH6w poduszek powietrznych lub w ich bezpoSrednim ~iedztwle.

,,!'Pod Zadnym pozorem nle wolno podej-I . - 'mowae jakichkolwiek pr6b modyfikacJi ~ systemu poduszek powietrznych.

~, ... !>,,\y~~Ikie pr~ce zwI~e z ~stemem* poduszek poWletrznych, wfc\czaj~c w to' .. montai: i demontai: elenwnt6w.6ystemu podczas innych napraw (np. wymontowywanie kola kierownicy), powinny bye, przeprowadzane tylko przez ASO SEAT .. -

• Przy sprzedaZy samochodu, naleZy przekazae nowemu wlaScicielowi .. k.9m~., pletn~ dokumentacjQ techniczn~ pojazdu.~ DolYCzy' tel We dokumentacji pod~ powietrzneJ dla pasaiera, kt6ra mogta bye ~czona od systemu.

Uwaga

Przy zlomowaniu calego pojazdu lub pojedynczych element6w systemu poduszek powietrznych, naleiy przestrzeqac zwiqzanych z tym przepis6w bezpleczenstwa. Przedstawiciele SEAT-a sa kompetentni do udzielania wszelkich szczeqolowych informacji na ten temat.

1.20 ------------------------- PODUSZKI POWIETRZNE

.. ~ .. :-:"-'..'

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

Boczne poduszki powietrzne*

Jesli system zostanie uruchomiony, poduszki powietrzne napemla sie gazem (patrz rysunek) w ulamku sekundy i niemal natychmiast gotowe sa chroni6 pasai:er6w podczas kolizji.

Napelniona w pelni boczna poduszka powietrzna amortyzuje przemieszczanie si~ g6rnej, naibllzsze] drzwi, czesci ciala kierowcy lub pasai:era, zmniejszajqc ryzyko doznania uraz6w tych czesci ciala.

Na stronie 1.18 znajduj~ siQ informacje doty~ce dziatania i ewentualnych usterek wsystemie.

PODUSZKI POWIETRZNE-------

Uwagi

• Wszelkie prace przy poduszkach bocznych, jak r6wniez montai: i demontaZ element6w systemu w zwI~ z przeprowadzaniem innych napraw (np. wymontowywanie przeclniego fotela) powinny bye realizowane jedynie przez ASO SEAT, gdyt w przeciwnym wypadku mogloby nas~i6 przypadkowe uszkodzenie systemu.

• Jazda z nie zapiQtymi pasarni bezpleczeristwa, pochylanie siQ do przodu

""'podczasjazdy lub zajmowanie zleJ pozy..... eji si~ceJ, stwarza duze ryzyko odnie''''sienia powainych obraiefl ciala w trakcie

napemiania siQ poduszek powietrznych.

~!.,eQ<:19ZE1S . Jazdy' . naleZy zawsze zacho., Wywae pozycjQ sied~~, wyznaczon~ przez pas bezpieczenstwa, poniewai tylko wtedy skuteczn0S6 dzialania systemu bo-

cznej poduszki jest najwiQksza. .

• PomiQdzy obszarem dziatania poduszek powietrznych a osobami sied~cymi z przodu pojazdu, nie powinny

"~dowae siQ iadne osoby, zwierzQta lub jakiekolwiek przedmioty. Ze wzglQdu na boczne poduszki powietrzne nie na/ety rnontowac do drzwl Zadnych akcesori6w, np. uchwyt6w na kUbki itp.

Prosimy 0 zapoznanie siQ z uwagami zawartymi na nastQpnych stronach.

--------- 1.21

PO PfERWSZE BEZPfECZENSTWO

... v

, .• Na wieszakach powinny bye wieszane wyiapznie lekide ubrania W kieszeniach 'driWi"przeclnich nie powinny znajdowae 51! iadne ciQZkie lub ostreprzeclmioty.

~ •. Nie . riaieZy"'nadmiemie • naciskac • na _.

. ....~kI oparC przeclnich foteli ani w jaki-

.... :-;~'~~lWiek spos6b ich popycha6 itd., gdyZ

.;.~:~~'tr~~~~: ~~:~~~p

mole to np. oznaczae nieuruchomlenie :JXlduszkl powietrznej podczas wypadkul

• ,_. : •••. -,. ··.-:-~· __ ;~.:,;;;c. ......... ~~:.--...:~~-~,:Ull.: ..... r: -··W-1""---'·";:~SoC'·"·",,~;._.

•. Podiadnym pozorem nie nalezy zakIa-

dae na fotel kieJ:O'liCY lub pasaZera po'krowc6w nie posiadajl\cych autoryzacji SEAT -a W samochodzie wyposaZonym w ~ poduszkQ powietl'znl\, wszelkie ~,pokrowce, kt6re nie posiadajl\ autoryzacji

-SEAT -a moglyby pow~ie ogranlczye ~ skutecznose dziatanla ~ocznych

pocluszek powietrznych. Dalsze uwagi znajdziecle Panstwo w rozelziale ,.Akcesoria, rnodyfikacje I wymianaCZQSci".

. _'" -. . .. .~~.,." .. -

• Jakiekolwiek uszkodzenia Vi oryginalnych pokrowcaeh foteli przednich lub uszkodzenia S7Y16w w obszarze mod~< bocznej poduszki powietrznej, musza bye

-nieZ\Ylocznie .. naprawione przez pracow-

-nik6w ASO SEAT. . .. II

• Dzialanie ochronne poduszki powie':= trznej ma charakter jednorazowy. JeSli zostala ona uruchomiona podczas wypadku,to system musi bye wymlenlony nanowy .

~.Jesii'poaczas-jazay·samocfiooem-dzi;ci poehylajl\ siQ do przodu lub zajmujl\ nieodpowiednil\ pozycjQ slsdzaca, nara- ' iajl\ siQ w6wczas na wiQksze niebezpieczeflstwo odniesienia powainych obra-

" ~n=~i,~ PC>Cf~ wypadku. Dotyczy to

.. QiOwnte dzieci podr6iujl\CYch na przeO-

nlm fotelu pasaiera, kiedy uruchamiany jest system pocluszek powietrznych podczas wypadku. Sytuaeja taka grozi pct'~

. wainyml obraienlami eiata, nawet ze . skut!<iEjIJl smit3f!elnym.

1.22 ------- PODUSZKI POWIETRZNE

PO PfERWSZE BEZPIECZENSTWO

OcHqczanie poduszki powietrznej

W szczeg61nych przypadkach moiliwe jest odlaczenie poduszki powietrznej:

• przede wszystkim, jesli na przednim siedzeniu bedzie instalowany fotelik dzieciecy tylem do kierunku jazdy,

• jesli nie jest moiliwe zachowanie odstepu co najmniej 25 em od kola kierownicy lub tablicy przyrzadow do klatki piersiowej pasazera, pomimo prawidlowego wyregulowania pozycji fotela.

• jesli, z uwagi na uposledzenie badz niedomagania kieruiaceqo, konieczne sa. specjalne, dodatkowe akcesoria, instalowane na kole kierownicy.

• jesli instalowane w pojezdzie jest inne siedzenie przednie (np. fotel ortopedyczny bez bocznych poduszek powietrznych).

Szczeg6towe informacje na temat koniecznoscl odlaczenia systemu poduszek powietrznych uzyskacie Panstwo w ASO SEAT.

Po kaidorazowym odlaczeniu poduszki powietrznej w ASO SEAT, pracownik serwisu winien urniescic na tablicy przyrzadow speejalna. naklejke, informuja.ca. 0 tym fakcie. Ponadto informacja 0 odlaczeniu poduszki powietrznej zostanie wpisana do Ksia.iki Przeqladow i ObslugL

Odh\czony system poduszek powietrznych naleiy ponownie uruchornic, kiedy tylko zezwola na to okollcznoscl,

PODUSZKI POWIETRZNE ----------

Odlaczanie poduszki powietrznej przy przewoieniu dzieci w specjalnym foteliku na przednim siedzeniu

Poduszka powietrzna pasaiera musi bye odlaczona, w szczeqolnoscl, kiedy na przednim siedzeniu instalowany jest tylem do kierunku jazdy fotelik do przewoienia dzieci,

Niezaleinie od tego zalecamy, aby przewozic dzieci na tylnym siedzeniu i nie korzystac tym samym z odlaczania poduszki powietrznej pasazera.

Kiedy tylko korzystanie z fotelika do przewozu dzieci nie jest konieezne, naleiy bezzwlocznie ponownie aktywowac system poduszki powietrznej pasaiera w ASO SEAT.

Przy przewozeniu dzieci naleiy dokladnie zapoznac siQ z rozdziatem "Bezpieezenstwo dzieci" na stronie 1.24.

Uwaga

Poduszka powietrzna pasaiera winna by6 ~czona, kiedy na przednim fotelu instalowany ~e tytem do kierunku jazdy fotelik dzieeiQey. Nieodtl\czenie poduszki powietrznej moie prowadzlc, w razie wypadku, do powainych obraien ciata dziecka, nawat ze skutkiem smiertelnym. Aby oclh\czye poduszkQ powietrznl\ pasaiera naleiy skontaktowa6 siQ z ASO SEAT.

1.23

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO Bezpieczenstwo dzieci

Analizy statystyczne wypadk6w dowodzq, ze dzieci podrozuiace samochodem sa bezpieczniejsze na tylnym siedzeniu nii: na fotelu pasazera z przodu pojazdu. Dlatego tez dzieci w wieku ponii:ej 12 lat powinny podr6zowae na tylnych sledzenlach". W zaleinoSci od ich wieku, wzrostu i wagi, musza bye zabezpieczone za pornoca specjalnych system6w podparcia lub za pornoca fabrycznie zamontowanych pas6w bezpieczenstwa. Ze wzgl~6w bezpleczenstwa, system podparcia dziecka powinien bye montowany z tyru na srodku kanapy lub za fotelem pasaiera - tj. po prawej stronie.

Zasady fizyczne obowlazujace podczas wypadku, opisane na stronach od 1.3 do 1.6, naturalnie stosuia si~ takie do dzieci.

W przeciwienstwie do ludzi doroslych, uklad mi~niowy i uklad kostny dzieci nie zostaly jeszcze w petni uformowane. Z tego powodu, ryzyko odniesienia powaZnych obrazen ciaia przez dzieci jest wi~ksze.

W celu zminimalizowania tego ryzyka, dzieci naieZy przewozlc tylko w specjalnych systemach podparcial

&~n:~iZ:

iCl, 'muSiijmle6- iSplQt: bezpleczen-

~~POdczas jazdy.' -.

·£rNi!,QaJe1Y nlgdYpozYiaJiiC ailecJ<ij~

wac tub kIQCZe6 podczas jazdy. W razie wypadku, dziecko mcze zostaC wyrzu,;:.~ne":z:_ pojazdu sih\ bezwtadnoSci i odnieSe powai:ne obrai:enia ciala._ ." ... __ ~_ ._

'-.' ',i-,;;.'}."".:;,,'-i-:·~·,~_-_.,;\':t;.-",,~;>,~,·,;_:,,_~;,·,.:">.:'.

1) Prosimy stosowac sie do obowiazujacych przepisow droqowych,

1.24 ---

• Jesll,podczas jazdy samochodem ... _ dzieci' pOchylaj<:\ si~ do przodu lub zaj_.; mlJjEi nleodpoWiedni~ pozycj~ siedzq~,

- -narai:aj<:\ si~ w6wczas na wi~ksze nlebez-" pieczenstwo odniesienia. powai:nych obrai:en ciaIa podczas wypadku. Dotyczy to gi6wnle dzieci podr6iuj~ch na przednim fotelu pasaiera, kiedy uruchamlany.,>

"jesfsystempoduszek 'powietrznych pod-@!i! "~dku. Sytuacja taka grozl powaZ-;:: __ flyml obraZeniami clala, nawet ze skut-; __

kiem smiertelnym.

--~ •• Odpowiednll:\ ocorone dziecka IllOQI:\,' ~wa6 tylko specjalne systemy"'-'

podparcial . ..' ... . -c-.

-.,.~.--~- .. a

• Nie naleZy pozostawiac -iIea<aw'~

teliku bez opieki.

_.Ozjeciom 0 wzroScie poniZej150crilffi 7(Wprzy6IiteniU"'pooa9ji'2-roku Zycia) nie~

wolno . zaklada6 ... ~klych pas6w bez~pieCzefistwa bez doda~0'Nego systeml.l'~ 'iIIOpodparcia -. MogJoby to doprowadzl6 do -

~powstania uraz6w brzucha i szyI. -

~'";::~;,.;,.:...:~~;;; . .;.::;:.~ ;:;--:::'::.~-;.-:';:. :~-:.~-~~'- -_ ~

BEZPIECZENSTWO DZIECI

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

Nalezy stosowa6 tylko systemy podparcia dziecka posiadajace hornoloqacje .

Konstrukcja, wymogi itd. dotycza,ce fotellkow dla dzieci uj~te sa norma nr ECE-R2 44.031). Dzieli ona systemy podparcia dziecka na cztery grupy.

Grupa 0: 0-10 kg

Grupa I: 9-18 kg

Grupa II: 15-25 kg

Grupa III: 22-36 kg

Systemy podparcia dziecka przetestowane wg normy ECE-R 44.03, sa, wyrafnle oznaczone odpowiednim znakiem (duza litera E w kolku, razem z numerem oznaczajqcym kraj, ktory przyznal homoloqacje, np.: Hisz-

pania - nr 9). -

1) Ustawa Europejskiej Komisji Ekonomicznej

BEZPIECZENSTWO DZIECI------

[ 81S-001 P [

Grupa 0

Dla niemowlqt 0 wadze do 10 kg zalecamy stosowanie fotelikow z rnozllwoscia regulacji do pozycji lezace] oraz z rnozliwoscla ustawienia odwrotnie do kierunku jazdy (patrz ilustracia).

Uwaga

Fot~lik dla dziecka, w kt6rym dzlecko siedzl na przednim siedzeniu tylem do kierunku jazdy I moze bye stosowany tyIko

.. 1. ~cznie wtedy, jeSli poduszka powle. ~ pasaZera-zostala odrclczona przez

-pracownik6w ASO_S~T-Sytuacja taka stanowi bowiem zagroienie dla bezpieczenstwa dziecka. Dlatego tei:, w przypadku nieodrclczonej poduszkI powietrznej, naleZy montowaQ fotelik przodem

~:d~ kierunku jaz~ lub przewozi6 dziecko na tylnej kanapie.2)

Prosz~ zwr6cic si~ do pracownik6w ASO SEAT 0 przeprowadzenie niezb~nych zmian w tym zakresie.

Gdy tylko uZywanie fotelika dla dziecka nie jest jui: konieczne, odIqczona poduszka powietrzna dla pasai:era powinna zostac ponownie podlaczona do systemu przez pracownik6w ASO SEAT.

2) NaieZy przestrzeqac obowiqzujqcych przepis6w Prawa 0 ruchu droqowyrn,

--------1.25

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

Grupa I

Dla niernowlat i malych dzieci, wazacych pomiedzy 9-18 kg, najodpowiedniejsze sCI foteliki z pulpitem - patrz ilustracja - lub foteliki, w kt6rych dziecko siedzi tylem do kierunku jazdy.

Uwaga

Fotelik dla dziecka, w kt6rym dziecko c •• _,,*,siQClzi naprzEldnim sledzeniu tytem do . '., IOeii:iiiJ<i.j J8ZdY, inoie bye stosr:many tylko

; i 'NYliicznJe--wteCly, jeSli poduszka powie-

t trzl)~l pasa:iera zostala ~czona przez rrrra"CoWnik6w ASO SEAT. Sytuacja taka i . stan owl bowlem zagrozenie dla bez-

."".~"~fpfecienstWaazreCKa. Dlatego tel, W przy£paaku nieodhlczonej poduszki powie:' trznej, nalei:y montowa6 fotelik przodem

.-~ do kierunku JazdY. lub przewozi6 dziecko :'natylnej kanaple.1)

=.~~ ~do praco'Wnll<owASO .' - SEAT 0 przeprowaclzenie ni~nych

zmian w tym zakresie .

.::';":":O;;·-·-·-' ..... "'$-·--;~·-~~ . .i.,~,." ... d., _

Gdy tylko uZywanie fotelika dla dziecka nie jest jui konieczne, ~czona poduszka powietrzna dla pasaiera powinna zosta6 ponownie podlaezona do systemu przez pracownik6w ASOSEAT.

1) NaieZy p~~~t~~g~6 obowiC\Zujqcych przepisow Prawa a ruchu drogowym.

Grupa II

Dladzieci wazacych pornledzy 15-25 kg najodpowiedniejsze SCI foteliki w polaczeniu z trzypunktowymi pasami bezpleczenstwa,

Uwaga

Ramienna cz~6 pasa bezpieczeflstwa musi przebiega6 r6wno przez srodek ramienia,w Zadnym wypadku przez szyj~ i powinna mocno przylegac do ciaIa.

Biodrowa cz~ pasa musi by6' ciasno dopasowana do miednicy - nie rnoze spoczywae na brzuchu. W razie potrzeby naleiy naci~gn~6 pas.

"-le

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

t.

Grupa III

Dla dzieei wazacych pomiedzy 22-36 kg i wzroscie ponize] 150 em, najodpowiedniejsze SCI poduszki podwyzszalace w polaczenlu z trzypunktowymi pasami bezpleczenstwa.

.. ~ga

~-Ramienna"czQS6 pasa-bezpieezeflstwa

powinna przeblega6 r6wno przez SroeJek ; ramlenla, w iadnym wypadku przez szyj~

1-~:~o~~~SI~~no

~ dopasowana do bioder dziecka - nie ~moie spoc:zywa6 na brzuchu. W razie ·potrzeby naleiy naciCjgn~6 pas.

. -~~-,--,,,.,-=, :_,,- •• -t;.-:~" "·"~_:"·_-·'_""C·.:' •.. ,o-.:,~: .:,~_:.,.:-~ ... _ ~ _'.;"'''_.~=~' _

Uwaga

W Zadnym przypadku dziecf, zwlaszcza niemowl~ta, nie powinny podr6zowac na kofanach innych pasaier6w.

Stosejac pasy bezpieczsnstwa, naleiy r6wniei zapoznac sle z czescla instrukcji pt. .Pasy bezpieczenstwa''.

Dzieei 0 wzroscle powyiej 150 em rnoqa uzywac pas6w bezpieczenstwa bez poduszek podwyzszalacycn,

BEZPIECZENSTWO DZIECI------

----------1.27

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

Uwagi

• Zalecamy stosowanie tylko oryginalnych system6w podparcia dzieci, kt6re rnozna nabye u autoryzowanych przedstawicieli SEAT-a. Oferowany pod nazwa "Peke"1) asortyment

,.i .• ~§ tego typu obejmuje wszystkie grupy wiekowe <;:;~~ dzieci i spelnia w petni wszystkie wymogi ;.~~ NorIT1l:uropejskich ECE-R 44. Akcesoria te

zostaly opracowane, udoskonalone i przetestowane w pojazdach SEAT-a.

• Przecfmontai:errif UZywaniem system6w zabezpieczen dla dzieci naleiy najpierw zapoznae siQ ze stosownymi przepisami prawnymi oraz z instrukcjq obslugi producenta systemu.

1) Niedostepne w niektorych krajaeh

Mocowanie fotelika dla dziecka Zabezpieczanie fotelika dla dziecka* Aby zamocowac na stale fotelik dzieciecy, rnozna zablokowac automatyczny pas bezwlaonosciowy" na srodkowyrn miejscu kanapy tylnej. W ten spos6b zagwarantowane jest stale polozenie i skuteczne mocowanie fotelika do kanapy tylnej.

Mocowanie fotelik6w dla dzieci z systemem ISOFIX

Porniedzy podlogq a siedziskiem kanapy tylnej znajdujq sle eztery uchwyty rnocujace (patrz strzalki).

Plerscienie te rnozna wykorzystac do mocowania maksymalnie dw6ch fotelik6w dla dzieci systemu ISOFIX. Po zalozenlu fotelika dla dziecka, naleZy upewni6 sie, ezy zostal on prawidlowo zamocowany (dla sprawdzenia pociqgnqe za fotelik!). Foteliki dla dzieci z systemem ISOFIX rnozna nabyc w kazde] Autoryzowanej Stacji Obslugi SEAT-a.

~~~~n~~~::~s~:;8jeZy'

uwainle przeczyta6 InstrukcjQ d~czac; fotellk6w systemu ". ISOFIX.oraz. ~ ziar:BeZpieczenstwo dzieci-' w In- ~

. ""lr ObSlu I. . '. . ..

.............. 2.._.~ ... ,.,~ ... ",_, .. ~,",: .. _" '''''' .

Gdy tylko uZywanie fotelika dla dziecka nie jest juz konieczne, odlaczona poduszka powietrzna dla pasazera pOwinna zostac ponownie podlaczona do systemu przez pracownik6w ASO SEAT.

2) Naleiy przestrzeqac obowiazuiacych przepisow Prawa 0 ruehu drogowym.

.,.

•.

'BEZPIECZENSTWO DZIECI--------------- __ 1.29

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

Zintegrowany fotelik dzieci~cy*

'.,_ ,,' ~in.tegrowany fotelik dzieciecy przeznaczo~'-. i"ty jest dla dzieci 0 ciezarze od 9 do 18 kg (grupa 1), od 15 do 25 kg (grupa 2) oraz od 22 do 36 kg (grupa 3). Odpowiada to zaleceniom normy Europejskiej Komisji Ekonomicznej ECE- R 44/03.

'Uwaga

Foteliki grupy 1 musza bye wyposazone

. -ijJ przeaniC\ porecz zabezpieczajaca, kt6ra zostala zaprojektowana specjalnie dla fotelik6w zintegrowanych. Jest ona do nabycia w ASO SEAT.

, Uwaga

.~!, 'Pi7~VJo~c dzieclpierWsZej grllpy "I r-Wag-ower l'laleZy zaw5zedo'datkowo '. zabezpieczac je przednit:t por~cZcl. !

'.' . zabrania'si,aol(onywanra,'Jakich~ :

","" .. '.,,~ ir',·~,· ··: ..... ,-8'_:. ,. _., .. .." .. .. --- .. ..... .. ,i

, ,~olWlek przerobek i zmian w konstruk- I . cjffofelikadla dziecka.·' , ' ' ,

.. ;- -~--.- -··~"""""~'<:~£.;-;:~:':7':~;';':.'·;"::''''~:·~':·';~f<~'?'~F'7:-~r<-";; ""-';~~'V_~ '"o. .:,_"A·;,~-=:'1

• Nigdy nle wolno pozostawiac dzie- i ci w samochodzie bez opieki.

• Nalezy zwracac uwagQ. aby pas nle by. przyclnany bE4dz" zaglnany ()razaby, nie ',ocierafsi~ o' jakiekol- 'i

'wlel("ostre'przedmioty lub kraw~dzie. '

• ,Regularnie"'nalezy kontrolowac stalltechnlczny pas6w bezpleezen- ,

'stWaTpas6wuprZ~Zy fotellka~ Jesli ! elementy te zostana usikodzone lub , przeci'lzone (np. wczasi,e sUuczki,.: lulj"'Wypadkll)nalezy -I'latychmlast.;

'''''''\ijriilenicje na nowe. NapraWy tego!

'~"'~tA;,!~~e~X·_~~~~~X!'Il,~.!'-~~!9~i

:;~~.i!!t~~~""",~~m

~. I;'.

1.30 -------------~.,--,---BEZPIECZENSTWO DZIECI

I.,

Grupa 1 (9-18 kg)

• WcisnC\c uchwyt w kierunku oznaczonym strzalka (1).

Fotelik lekko sle uniesie,

• Popchnac poduszke siedzenia w kierunku oznaczonym strzalka (2), az do zablokowania.

• Usadzic dziecko mozliwle jak najgl~biei w foteliku.

• Rozlozyc ramiona poreczy bezpieczeristwa i urnlesclc je nad nogami dziecka (patrz rysunek po prawej).

• WsunC\c i przelozyc pas biodrowy i ramieniowy przez szczeline w poreczy bezpleczeristwa.

• WsunC\c zaczep pasa w zatrzask, az do sfyszalnego zatrzasnlecla (pociC\gnC\c dla sprawdzenia) .

• NaciC\gnC\c oba pasy fotelika.

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

Uwaga

• Nalezy upewnic sie, czy pas nie jest skrecony w obszarze poreczy bezpieczenstwa.

Skladanie fotelika

Jezef zintegrowany fotelik ozieclecy nie jest potrzebny, nalezy nacisnac zatrzask i pchnac do dolu kanape siedziska, az do zaczepienia zatrzasku,

BEZPIECZENSTWO DZIEC/----------------- 1.31

SEGUR/DAD ANTE TODO

PO P/ERWSZE BEZP/ECZENSTWO

··.o>-",~~ ~."~-~'·i~(~

Grupa 2 (15-25 kg)

• wcisnac uchwyt w kierunku oznaczonym strzalka (1).

Fotelik lekko sle uniesie.

• Popchnac poduszks siedzenia w kierunku oznaczonym strzalka (2), az do zablokowania.

Zatozyc trojpunktowy pas bezpleczenstwa

• Plynnym ruc!lem'poprowadzi6dpas przetramie i biodra dziecka, a nastepnle wsunac zaczep pasa w zamek znajdujqcy sle pornledzy siedziskiem i oparciem fotela. Pocil:!gajl:!c za pas sprawdzic zaplecle.

Uwaga

III G6rna cz~sc pas a powlnna przecho;;>.. aile przeZ srodek ramh~nla. W sZcze=- . g61noscl nle powinna stykac si~ z szyl:!-: Pas~powlriien bye r6wno napi~tr"

caJejaffigosci. -- ::-

";Do'frfi~z~cpasa powinna przechoazrc~'

c. o.awysokoscl miednlcy - W szcze~"g~6inosci nle powinna uciskac na zo~ • htdek. W razie potrzeby mozna lekkct

~~:.e!~~=sz'~"i';~"""'_l""'~~ __ Jezell zintegrowany fotelik dzleclecy nie jest potrzebny, nalezy nacisnac zatrzask i pchnac 99 dolu kanape siedziska, az do zaczepienia' zatrzasku.

.•

1.32 ----------------- BEZPIECZENSTWO DZIECI

Grupa 3 (22-36 kg)

• wctsnac uchwyt w kierunku oznaczonym strzalka (1) .

Fotelik lekko si~ uniesie.

• Popchnac poduszke siedzenia w kierunku oznaczonym strzalka (2), az do zablokowania.

ZatoZyc trojpunktowy pas bezpieczenstwa

• Plynnym ruchem poprowadzic pas przez ramie i biodra dziecka, a nastepnle wsunac zaczep pasa w zamek znajdujqcy sle pomiedzy siedziskiem i oparciem fotela. Poclaqajac za pas sprawdzlc zaplecie.

BEZPIECZENSTWO DZIECI ----

PO P/ERWSZE BEZP/ECZENSTWO

Uwaga",

G6rna cz~se pas a powlnna przechodzle przez srodek ramienia. W szczeg61noscl nle powlnna stykac sl~ z szy]l\. c. Pas' powlnlen bye r6wno naplety na cafej dJugosci.

Dolna cz~sc pasa powlnna przechodzic ,.Ila wysokosclmlednlcy - w szczeg61- 'noscinie'powlnna uclskac na zoJl\dek. W-razlepotrzebymozna lekko

napll:!cpas.· .....

Jezeli zintegrowany fotelik dzieciecy nie jest potrzebny, nalezy nacisnac zatrzask i pchnac do dolu kanape siedziska, az do zaczepienia zatrzasku.

I ~

~_c __ ~c __ ... _

-----1.33

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO Fatele przednie

Prawidlowe ustawienie foteli jest istotne ze wzgl~du na:

- SZ)lbKi i bezpieczny dostep do urzadzen steruja,cych,

~. utrzymanie ciala w wygodnej, nie rneczacej pozycji,

- osil\gni~ie maksymalnego zabezpieczenia ze strony pas6w bezpleczenstwa i poduszek powietrznyeh.

:=~ga

;~:Z!ego Powodu przednie fotele nie powinny bye dosuni~te zbyt blisko do kierownicy lub deskl rozdzielczej. Nalezy zachowaC odstep co najmniej 25 em. Ponadto, naleZy pami~tac 0 prawidlowym dopasowanlu wysokoSci foteli I poIoienia

. zagt6wk6w do wzrostu os6b na nleh

.,. podr6iujl\CYch. .

Kegulacja foteli - patrz strony od 2.58 do 2.59. Prosimy takie 0 zapoznanie si~ z podstawowymi poloieniami foteli kierowcy i pas~~e!?_~~wartymrna tej stronie.

~:UWaga

...... -;ffadne przedmioty nle powinny nlgdyznaj'"~O""'T~::;;w~r~ we wnp na nagi, poniewai

,~-.,~"'~ ,~ yane ':z8bloJ<owac pedaly w przy-

'<~paaku nagiego hamOWania. ... , .. , .. , .,

iManI[WiytiSffic5wania,p'rzyspieszanfa'CZy , " Zinnbieg6w bylyby wtedy niemoiliwel

'Podczas jazdy stopy powinny spoczywac

. -~W1nlejscu do tego przeznaczonym - :: nigdy na desce rozdzielczej lub sle-

., dzenlach,' , '., ' ..

Zalecamy ustawienie poloienia fotela kierowcy w nastepuiacy spos6b:

- przesunac fotel kierowey do przodu/tylu w taki spos6b, aby pedaly mogly bye wciskane do konca przy lekko uqietych nogach w kolanaeh,

- ustawic oparcie fotela w taki spos6b, aby calkowicle oparly sie na nim plecy i tak, aby moina bylo si~gae do g6mej czesci kierownicy z lekko ugi~tymi ramionami.

F9tel pasaZera

Zaleeamy ustawienie poloi:enia fotela pasaiera w nastepujacy spos6b:

- ustawic pionowo oparcie fotela,

- wycia,gna,e nogi tak, aby znajdowaly sle

w wygodnej pozycji,

- rownoczesnie pchnac fotel moi:liwie najd~lej do tylu.

FOTELE I ZAGtOWKI

ZagJ6wki*

PO PIERWSZE BEZPIECZENSTWO

Zagl6wki posladaia rnozliwosc regulacji wysokosci i powinny bye ustawiane odpowiednio do wzrostu osoby siedzace], Tylko prawidlowo ustawione zagt6wki wraz z pasami bezpleczeristwa dajl\ skuteczna ochrone przed skutkami kolizji. Zagl6wki przednich foteli posiadaja takze mozllwosc regulacji katowe],

Regulacja wysokoscl

• Uchwycic oburacz zagl6wek za boki i wysunac go do g6ry lub popchnac w dOl.

• Zagl6wek daje nailepsza ochrone w6wezas, gdy jego g6ma kraw~di: znajduje sle co najmniej na wysokoscl oczu osoby stedzace].

FOTELE I ZAGtDWKI ----

" "

... -~.-.--, '------------- 1.35

SIEDZENIA I PRZEDZIAl BAGAiOWY

Fotele przednie 2.57

Zagl6wki* 2.66

~ . .:: ..

SPIS rnrsc:

",,'_ .- .. ,

MIEJSCE KIEROWCY

Tablica 2.3/2.5

Wskazniki 2.6

Lampki kontrolne 2.13 Podlokietniki* 2.67

WENTYLACJA

Ogrzewanie i wentylacja 2.81

.................................... 2.43 Klimatyzacja* 2.84

Climatronic* 2.91

.. ·· .. ·· 2.23

z nadajnikiem

sterowania 2.24

...... · .. · .. · 2.26

centralny* 2.27

bagainika 2.31

rnAIArnl" 2.32

zdafnego sterowania* 2.34

podnosniki szyb* 2.37

dachowe* 2.41

ie wewnetrzne 2.48

n~!..~.~".., ... '" i spryskiwacze

szyby 2.49

yCl!~ra(:zKI przedniej szyby 2.51

WANI£ I WYPOSAZENIE

Regulacja kolumny kierownicy* 2.71

Pedaly 2.72

Przedzial baqazowy 2.72

Tyfna p61ka 2.74

Kanapa tylna 2.75

Baqaznik dachowy* 2.77

Popie\niczki* 2.78

Zapafniczka/Gniazdo elektryczne .2.79

Schowki 2.79

Uchwyt na puszki* 2.80

JAZDA

Reczna skrzynia bieg6w 2.96

Automatyczna skrzynia bieg6w 2.96

Hamulec reczny 2.101

Stacyjka 2.102

Uruchamianie silnika 2.103

Zatrzymanie sifnika 2.1 05

Tempomat* 2.106

----- -------- 2.1

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

2.3-----------------------

TABLICA PRZYRZAOOW --------------

------2.4

.

Pozy' 1 - K~

,

2-R t(

3 - p"

Z,I

4 - \I\~ 5 - W 6-P

01'

7 - V,' ty

8 - Vv 9 - W O(

10 - \p CI 11 - f":

r- 12 - ~~

..

13 - FE 14 - F ~

L

15 - V

16 - C ~

sl;

17 - P 18 - P 19 - V.

or P(

MIEJS(

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Pozycja Strona

1 - Klamka drzwi 2.26

2 - Regulacja intensywnosci oswietlenia

tablicy wskaznlkow= 2.44

3 - Pokretlo regulacji

zasiequ reflektor6w* 2.44

4 - Wlqcznik swiatel ·2.43

5 - Wloty powietrza 2.81/2.86/2.91

6 - Przelacznik kierunkowskaz6w

oraz swiatel drogowych 2.47

7 - Wlqcznik ogrzewania

tylnej szyby 2.44

8 - Wlqcznik swiatel awaryjnych 2.45

9 - Wlqcznik i pokretlo regulacji ogrzewania fotela lewego * .......... 2.71

10 - Wlqcznik i pokretlo regulacji ogrzewania fotela prawego* ...... 2.71

11 - Poduszka powietrzna

pasaiera* .

1 2 - Schowek ..

13 - Polka dolna .

1.17

2.79 2.79

14 - Radioodtwarzacz!gniazdo rnontazu radioodtwarzacza 1)*

Uklad nawigacjj1)* 3.87

15 - Wlqczniki:

- ogrzewania/wentylacji. '2.82

- klimatyzacji* 2.85

- ukladu Climatronic* 2.92

16 - Dzwignia recznej/autornatyczne]"

. skrzyni bieg6w 2.96

17 - Popielniczkazzapalniczkq 2.78/2.79

18 - Pedaly 2.72

19 - Wlqcznik wycieraczek

i spryskiwaczy szyby przedniej oraz przelacznik komputera

pokladowego* 2.49/2.9

MIEJSCE KIEROWCY

Pozycja

Strona

20 - Wlqcznik rozrusznika

i zaplonu (stacyjka) 2.102

21 - Poduszka powietrzna kierowcy!

/sygnal dzwiekowy 1.17

22 - Regulacja poloienia

kolumny kierownicy* 2.71

23 - Schowek kierowcy 2.80

24 - Tablica wskaznikow 2.13

25 - Dzwlqnia zamka

pokrywy przedzialu silnika ......... 3.36

26 - Regulacja polozenia

lusterek zewnetrznych" 2.53

27 - Przelacznik blokady

centralnego zamka* 2.29

28 - Uklad sterowania

poloieniem szyb bocznych* .... 2.37

• Pewne wymienione tu urzadzenia znajduja sie w wyposazeniu niektorych wersji modelu lub sa dostepne jako wyposazenie dodatkowe.

• W pojazdach z kierownicq po prawej stronie, rozmieszczenie urzadzeri jest czesciowo rozne od przedstawionego. Wlqczniki jednak pozostaja takie same, jak w wersjach z kierownica po lewej stronie.

1) Pojazdy z radioodtwarzaczem lub ukladem nawigacji, zainstalowanymi fabrycznie sa dostarczane z oddzielnymi instrukcjami obslugi tych urzadzen, Instaluj9c radioodtwarzacz we wlasnym zakresie, nalezy przestrzeqac zalecen przedslawionych w rozdziale .Porady praktyczne".

2.5

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Wskazniki

Rozmieszczenie wskaznikow na tablicy przyrzqd6w zalezy od wersji modelu i zainstalowanego silnika.

1 - Obrotomierz*

Strona

Pod zadnym pozorem wskaz6wka obrotomierza nie powinna osiC\gac czerwonego zakresu skali obrot6w.

~ Wczesniejsze wlCjczanie wyiszych I!J5 bieg6w pomaga oszcz~dza6 pa/iwo i obniza poziom halasu.

Nalezy zredukowac bieg, gdy predkosc obrotowa spada i silnik zaczyna pracowac nie-

1 - Obrotomierz* 2.6

2 - Wskaznik temperatury plynu

chlodzaceqo 2.7

3 - WskaZnik poziomu paliwa 2.8

4 - Pr~dkosciomierz 2.8

5 - Zegar cyfrowy* lub

wskainik komputera pokladowego* lub wskaZnik temperatury

na zewnqtrz pojazdu 2.8-2.9

6 - Wskaznik biegu*/

wyswletlacz radioodbiornika* 2.11

7 - WskaZnik przebiegu 2.11-2.12

i przebiegu

rnledzyprzeqladowepo" 2.12."

r6wno.

W okresie docierania natezy unikac wysokich obrot6w silnika.

2.6

- MIEJSCE KIEROWCY

2 - Wskafnik temperatury _L

cieczy chlodzace]

Wskaznik dziala tylko przy wlaczonyrn zaplonie.

Gdy zaplon jest wlqczany, lampka kontrolna (c) miga przez kilka sekund, sygnalizujqc kontrole poprawnosci dzialania.

a - Silnik zimny

W tym zakresie pracy unikac wysokich predkosci obrotowych i nie obclazac zbytnio silnlka,

b - Silnik rozgrzany

Wskaz6wka powinna znajdowa6 si~ w tym przedziale w czasie normalnej jazdy.

Jezeli silnik jest naraZony na duze obciazenle lub temperatura na zewnatrz jest wysoka, wskaz6wka rnoze sle podniesc az do zakresu wysokich temperatur.

Nie jest to nlepokolace, dop6ki lampka (c) nie zacznie migac.

c - Lampka ostrzegawcza

Jesli lampka miga i [ednoczesnie jest slyszalny sygnal ostrzegawczy, nalezy sprawdzic na wskaznlku temperature cieczy chlodzace].

Jesli wskaz6wka pozostaje w zakresie normalnej pracy, nalezy przy najbllzsze] okazji uzupelni6 poziom cieczy chlodzace].

MIEJSCE KIEROWCY

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

I

!

Jesli wskaz6wka znajduje sle w obszarze podwyzszone] temperatury, nalezy natychmiast zatrzymac samoch6d, wytc\czyc silnik i sprawdzic przyczyne niesprawnosci - patrz str. 3.45.

Uwaga

Prosze zwr6ci6 uwag~ na informacje na stronie 3.45.

Dodatkowe lampy, instalowane przed wlotem powietrza, b~dC\ powodowac zmniejszenie efektywnosci dziatania ukladu chtodzenia. W polaczenlu z podwyzszona temperatura na zewnatrz oraz duzym obclazenlem silnika zachodzi ryzyko przegrzania silnika.

-- --- ---------------- -------- 2.7

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

. 3 - Wskaznik pozlomu paliwa ~

Wskainik poziomu paliwa dziala tylko przy wlqczonej stacyjce.

Pojemnosc zbiornika paliwa wynosi okolo 55litr6w.

Kiedy zapali sle lampka ostrzegawcza (d), w zbiorniku powinno znaidowac sie jeszcze okolo 7 Iitr6w paliwa.

4 - Predkosciornlerz

Predkosctomierz jest wyposaiony w cyfrowy wskaznik przebiegu calkowitego, wskaznik przebiegu dziennego oraz wskaZnik przebiegu miedzyprzeqladoweqo".

W czasie doclerania silnika naleiy stosowac si~ do zaleceri podanych-n~ stronie 3.16.

5 - Zegar cyfrowy*

Ustawianie wskazan zegara odbywa sle poprzez pokretlo znajdujqce sle u dolu, po lewej stronie predkosclomierza.

• Godziny sa ustawiane poprzez' obr6t w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz6wek zegara. Jednokrotne przekrecenie pokretla zmienia czas 0 1 qodzine, Przekrecenie i przytrzymanie pokretla powoduje kolejne zmiany, az do zwolnienia pokretla.

i

l.:

!

• Minuty sa ustawiane poprzez obr6t w kierunku zgodnym z ruchem wskaz6wek zegara. Jednokrotne przekrecenle pokretla zmienia czas 0 1 minute. Przekrecenie i przytrzymanie pokretla powoduje kolejne zmiany, az do zwolnienia pokretla.

Korzystajqc z tego pokretla moina dokonac ustawienia czasu z dokladnoscia do 1 sekundy. W tym celu naleiy:

• Przekrecic pokretlo w prawo, ustawialac czas 0 1 minute wczesniejszy, nii zamierzony.

• W momencie gdy zegar wzorcowy wskaZe pelna minute, obrocic pokretlo jeszcze raz w prawo nastawlajac wlasclwe wskazanie minutnika.

5 - Wskaznlk temperatury zewnetrzne]

Wskaznik temperatury zewnetrzne] dziafa [esll wlaczony jest zaplon.

Przy temperaturach w zakresie od _5°C do +5 °C obok temperatury wyswietlany jest dodatkowo symbol platka sniequ,

Symbol platka sniegu informuje klerowce o koniecznosci zwi~kszenia uwagi z powodu rnozllwosci wysfqpienia oblodzenia jezdni.

Kiedy samoch6d stoi na postoju lub porusza sie z bardzo mala predkoscia, wskazania ukladu pomiaru temperatury moqa zostac nieznacznie zawyzone, z powodu oddzialywania na czujnik gorqcego powietrza z ukladu chlodzenia silnika.

2.8

MIEJSCE KIEROWCY

5 - Komputer pokladowy

Przelqcznik odpowiednich funkcji komputera pokladowego (strzalka) jest zintegrowany z dzwigniq sterowania praca wycieraczek.

Kiedy wskainik jest wlqczony, kolejne funkcje komputera pokladowego rnoqa bye uruchamiane przez sekwencyjne naciskanie g6rnego lub dolnego przycisku.

MIEJSCE KIEROWCY

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Wskazania funkcji .czas jazdy", .srednie zuiycie paliwa" i .predkosc srednia'' moqa bye usuniete z pamieci poprzez nacisnlecie i przytrzymanie przez co najmniej 1 sekundQ przycisku kasowania "Reset". Alarm czasu trwania podrozy (patrz nastepna strona) rnoze zostac wylqczony przez kr6tkie naclsnieele wspomnianego przycisku.

Po w/qczeniu zaplonu wskaznik pracuje w ostatnio wykorzystywanym trybie.

Po odlaczsnlu zasilania (akumulatora) zaparnietane dane sa kasowane.

Zainstalowany w pojezdzle komputer pokladowy posiada szesc tryb6w pracy:

• chwilowe zuzycle paliwa,

• zasieq mozliwy do przejechania na

paliwie pozostalym w zbiorniku,

• czas trwania podr6iy (maks. 23:59),

• srednie zuzycie paliwa,

• srednia predkosc jazdy,

• temperatura na zewnatrz pojazdu*.

I I

I

-_.-- .... _ .. ---·------------2.9

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Wyswietlanie zu paliwa, zasiequ moiliwego do przejechania i sredniej predkosci jazdy jest moiliwe tylko w jednostkach metrycznych. W niekt6rych wersjach eksportowych stosowany jest brytyjski system jednostek (1/100 km - mpg, km - mi, km/h - mph).

Powyzsza ilustracja przedstawia wyswietlacz praculacy w trybie "chwilowe zuzycie pallwa",

1/100 km - Chwilowe zuzycie

paliwa

Chwilowe zuzycie pallwa jest wyznaczane w 1/100 km.

Komputer oblicza chwiloweZuzycre'pii1Tw~t·c co 30 metr6w. Jesll samoch6d nie porusza si~, to wyswietlana jest ostatnia wartosc wskazania.

Jesli wybrany jest ten tryb pracy przy uruchamianiu silnika, komputer wskaie na odcinku pierwszych 30-40 m raczej srednia wartosc zuzycla paliwa niz chwilowa.

Mozna wykorzystac ten tryb pracy do dostosowania swego stylu jazdy do zalozonego wczesnie] zuzycia paliwa.

km - Szacowany zasleq jazdy Szacowany zasieq jazdy jest wyswietlany z dokladnoscia do 10 km. Pokazuje on odleglosc, [aka dany pojazd moze pokonac na paliwie, jakie znajduje sie w zbiorniku samochodu, przy zalozeniu, ze kierowca bedzie kontynuowal podroz w spos6b, w jaki robil to do tej pory.

Wskazywana wartosc jest obliczana na podstawie srednieqo zuzycia paliwa na odcinku ostatnich 30 km. Moze ona wzrosnac, jesll kierowca bedzie jechal w spos6b bardziej ekonomiczny.

h - Czas jazdy

Ten tryb . pracy komputera pokladowego pozwala nawyswietlenie czasu, jaki uplyna,1 odmomentu ostatniego wyzerowania wskainika. Wartosc pozostaje w pamleci takze po wyla,czeniu zaplonu. Po wznowieniu podrozy (po postoju), czas jest dodawany do uprzednio zapamletane] wartosct.

Zapis czasu moze byc rejestrowany maksymaln,ie do 23 godzin i 59 minut.

Aby zapamletac czas jazdy od danego miejsca, nalezy wyzerowac parniec ukladu przed rozpoczeciem podrozy.

Ostrzeganie 0 czasie podr6Zy

Po dwu godzinach nieprzerwanej jazdy, tryb wskazan komputera poktadowego zostaje automatyeznie przetqezony na wskazanie .Czas podrozy", Jsdnoczesnie wskainik zaezyna miga6 .2:00·, przypomlnalac kierowey 0 konlecznoscl dokonania przerwy.

2.10

__________________ MIEJSCE KIEROWCY

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Ostrz~zenie 0 wydluzone] podrozy moze z~stac wylqcz?ne przez. kr6tkie nacisnlecie gornego badz dolnego przycisku funkcji komput~ra pokladowego, lub tez przycisku zerowarua wskazan, Jesli kierowca nie dokona przerwy (zaplon nie zostanie wylaczony), lub dokonana przerwa bedzie kr6tsza nlz 10 min. funkcja ostrzezenia zostanie uruc~omio~a po kazdych nastepnych dwu qodzlnacn jazdy, System wskaze wlec czas 3:00, 4:00 itd.

Ostrzeze~ie jest kasowane samoczynnie, po d~konanl~ przez kierowce co najmniej 10 rnloutowe] przerwy (wyla,czenie zaplonu).

o 1/1 00 km - Srednie zuzycle

paliwa

Ten tryb przedstawia srednie zuzycie paliwa od momentu ostatniego wyzerowania wskazan.

Obllczona wartosc pozostaje w parnlecl ukladu po wylaczeniu zaplonu, Po wznowieniu podrozy komputer wznawia obliczenia i dokonuje aktualizacji wskazan.

Aby wyze~owac pami~c ukladu nalezy wcisnac przyclsk "Cancel . Po wyzerowaniu na odcinku pierwszych 30 m, wskainik b~dzie pokazywal O.

MIEJSCE KIEROWCY

o km/h - Srednia predkosc jazdy Ten tryb przedstawia srednia predkosc jazdy od momentu ostatniego wyzerowania wskazan,

Obliczona wartosc pozostaje w parrueci ukladu po wylaczeniu zaplonu. Po wznowieniu podrozy komputer wznawia obliczenia i dokonuje aktualizacji wskazan,

Aby wyzerowac parnlec ukladu nalezy wcisnac przycisk "Cancel".

6 - Wskainik przelozenla skrzyni

bieg6w*

Polozenie diwigni zmiany bieqow jest pokazywane na wyswietlaczu - patrz strona 2.98

6 - Radioodtwarzacz*

Ta sama informacja jest przedstawiona na wyswietlaczu radia.

7 - Licznik przebiegu kilometr6wl

Licznik dzienny

Gorny wskainik rejestruje calkowity dystans pr~ejechany przez samoch6d, dolny zas rruerzy konkretne odleqloscl.

Ostatnia cyfra dolnego wskainika oznacza setki metr6w.

Wyzerowanie wskazan dolnego licznika nast~puje przez nacisnlecle przycisku kasujaceqo znajdujqcego sie obok predkosciorruerza.

I

1 L

J'

r

I

I

. , I, ~ n

j,

----------~----------- -- 2.11

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

7 - Wskafnik przebiegu

mi~dzyprzeglC\dowego*

Zbliiaja,cy sie przegla,d jest sygnalizowany komunikatem "Service". Napis ten miga przez okolo 20 sekund, 0 ile wczesnle] nie zostanie uruchomiony silnik lub naclsniety przycisk kasowania.

Informacja 0 koniecznosci dokonania przegla,du zostaje wyswlstlona na 3 000 km przed terminem. Mozliwe sCI nastepujace wskazania:

• miganie napisu .Service"* przez 20 sekund. Wskazuje, ze uplynCl/ czas dokonania prieglCldu.

• Swieci siQ napis "Service Km 3,000"* przez 20 sekUnd. Wskazuje, ze nastepny przeqlad winien bye dokonany w cia,gu nalbllzszych 3000 km. Uczba ta jest zmniejszana 0 100 wraz z przebiegiem pojazdu, ai. do momentu wyswietlenla napisu "Service".

Po zakonczeniu przeglCjdu nalezy dokona6 zerowania wskazari licznika przebiegu miQdzyprzeglCldowego.

Zerowanie wskazan odbywa sie w ASO SEAT nastepujaco:

• wylClczye zaplon.

• obrocic w prawo przycisk kasowania znajdujacy sie obok predkosclornlerza i [ednoczesnle wlClczye zap/on. Na wyswietlaczu pojawi sle komunikat "Service" .

• przytrzyrnac przycisk we wspomnianym poloi.eniu przez co najmniej 1 sekunde, az do wyzerowania wskazari, Na wyswietlaczu ponownie pojawi sle przebieg pojazdu.

Uwagi

• Nie naleZy dokonywae zerowania wskaZnika pomledzy poszczeg61nymi przeglCldami - w przeciwnym razie wskazania uldadu ~CI niepoprawne.

• Po odlaczeniu akumulatora zaparnletane dane nie sCI tracone z parnlecl uk/adu.

• W razle wymiany uszkodzonego predkosclomlerza nalei:y odpowiednio zaprogramowae w ASO SEAT parnlee nowego. Jesli po wymianie szybkosclornlerza nie dokonano tej czynnoscl, nastepne przegl"dy winny bye dokonywane zgodnie z KsiC\i:k" Przegl"d6w i Obs/ugi. Wskazania wyswietlacza przebiegu miQdzyprzeglCldowego zostana uaktualnione po dokonaniu zerowania jego pamlecl w czasie prze-

. gl"du w ASO.

Wskazanie usterki

Jesll na wyswietlaczu lub na wskai.niku przebiegu dziennego pojawi sle informacja "FAIL' nalezy niezwlocznie udac si~ do ASO SEAT celem wyjasnienla przyczyn usterki.

2.12 ----------------

MIEJSCE KIEROWCY

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Lampki kontrolne

I

Rozmieszczenie lampek kontrolnych zaleZy od modelu i rodzaju silnika. Symbole przedstawione w niniejszej Instrukcji Obslugi sa, takie same, jak symbole znajduja,ce sle na odpowiednich lampkach kontrolnych.

Strona

1 - Kierunkowskazy 2.15

2 - Poziom/temperatura*

cieczy chlodzace] 2.15

3 - Kierunkowskazy przyczepy* 2.16

4 - Poziom paliwa* 2.16

5 - Swiatla gI6wne 2.16

6 - Zblokowane pozostale

lampki kontrolne 2.16

7 - Wyswietlacz gomy: poloienie

drazka zmiany biegow* 2.16

Wyswietlacz dolny: informacje

radioodtwarzacza* 2.16

I

I

!

I

MIEJSCE KIEROWCY -------

2.13

Ii-

I ~ L, I

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Lampki kontrolne

i

I

I

1

l'

T

j

1

, ~

Strona

8 - Pasy bezpleczeristwa" 2.17

9 - Alternator 2.17

10 - Hamulce/hamulec reczny 2. 1'8

11 - Cisnienie oleju 2.18

12 - Pokrywa baqaznika 2.19

13 - Diagnostyka* 2.19

14 - Immobilizer elektroniczny 2.19

15 - Zuzycle okladzin hamulcowych* .2.19 16 - Poziom plynu

w zbiorniku spryskiwaczy* .......... 2.20

Strona :1.7. - System przeciwblokujqcy (ABS)* .2.20 18 - Uklad kontroli poslizqu TCS*/ elektroniczny uklad stabilizacji toru

jazdy ESP 2.21

19 - Swiatia postojowe, mijania 2.21

20 - Tylne swiatlo przeciwmgielne 2.22

21 - Poduszka powietrzna* 2.22

22 - Swiece zarowe/Awarla w ukladzie

pedalu przyspieszenia (EPC)* ... 2.22

2.14

------------- ---------- .. ------- MIEJSCE KIEROWCY

1 - Kierunkowskazy

Lampki kontrolne kierunkowskaz6w migajq jednoczesnle z kierunkowskazami. W razie awarii jednej z zarowek kierunkowskaz6w lampka na tablicy rozdzielczej miga z dwukrotnie wleksza czestotliwoscla. (Nie dotyczy przypadku, gdy jest przyczepa.)

Dalsze szczeg61y patrz strona 2.47.

2 - Poziom/temperatura* .J_

cieczy chlodzace]

Lampka ta zapala sle na kilka sekund po wlaczenlu zaplonu, jako funkcja kontrolna.

Jesll lampka ta nie zqasnle, lub jesli po zqasnleciu zapala sle ponownie lub tez miga podczas jazdy to oznacza to, ze temperatura cieczy chlodzqcej jest zbyt wysoka lub poziom plynu chlodzaceqo jest zbyt niski. Dodatkowo uruchamiany jest 3-krotnie ostrzegawczy sygnal dzwiekowy,

Nalezy natychmiast zatrzymac pojazd, wy~czyc silnik i sprawdzlc poziom plynu chlodzaceqo, a w razie potrzeby uzupelnic.

MIEJSCE KIEROWCY --------

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Ostrzezenle

• Nigdy nie naleiy otwierac zbiornika plynu chlodUlcego, jesli widoczna jest para dobywaj~ca siQ z przedzialu sllnikowego - ryzyko poparzenlal Naleiy odczekae, az do wystygnlQcia ukJadu.

• Nie nalezy dotykac wentylatora chfodnicy. Wentylator moze si~ whlczyc nagle - nawet wtedy, gdy ~czony jest zapton.

• Aby unikn~c poparzenia prosze przestrzegae n~puj~cych zasad bezpleczeristwa:

- Nalezy uwaia6 podczas otwierania zbiorniczka wyr6wnawczego poziomu cieczy chlodUlcejl Gdy silnik jest rozgrzany c1ecz jest pod cisnieniem - niebezpleczeristwo poparzenia. Dlatego nalei:y odezekac z otwarciem zbiomiczka do wystygniqcia silnika.

- Aby ochroni6 twarz, dlanie I rarniona, zakr~tkQ zbiomiczka plynu nalezy przytrzymywac przez kawatek materialu, celem zabezpieczenla przed para lub gor~~ cl9CU\.

• Naleiy uwaiac, aby ciecz chtodz~ca nie kapaJa na gor~ce elementy silnika b~dz ukJadu wydechowego. SkJadnik przeciwzamarzaj~cy cleczy chlodUlcej jest tatwopalny.

---------- 2.15

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Jesli poziom plynu chlodzqcego jest w normie, to przegrzanie moglo nastaplc na sk~tek awarii wentylatora chlodnicy. Nalezy sprawdzic bezpiecznik wentylatora i w razie koniecznosci wyrnlenic - patrz strona 3.77.

Jesli pomimo sprawdzenia poziomu plynu

-chlodzqcego i bezpiecznika wentylatora

----~~~Iampka ostrzegawcza nie gasnie, nalezy za-

trzyrnac pojazd i skontaktowac sle z ASO SEAT.

Jesli przyczyna awarii jest wentylator chlod~ nicy, to po zqasnieciu lampki ostrzeqawcze] rnozna kontynuowac [azde w celu dotarcia do najblizsze] ASO SEAT. Nalezy, ~nikae w6wczas jazdy z niewielka predkoscia lub pracy silnika na biegu jalowym.

Dalsze szczeg6ly na stronie 3.44.

3 - Kierunkowskazy ¢ 1 Q

przyczepy

Kontrolka* miga, jesll zostana wlaczone kierunkowskazy przy holowaniu przyczepy.

Jesli swiatla kierunkowskaz6w przyczepy badz pojazdu uleqna awarii, lampka nie b~dzie rniqac.

4 - Rezerwa paliwa*

Lampka ostrzegawcza zapala sle, jesli w zbiorniku pozostalo mniej nlz okolo 7 litr6w paliwa.

5 - SwiaUa drogowe

Lampka kontrolna zapala sie przy ~lqcz~niu swiatel drogowych lub syqnalizacylnych.

6 - Zblokowane lampki kontrolne 7 - Wskainik polozenia drazka

zmiany bieg6w*

Na wyswietlaczu podawa~e jest. ak,tua!ne przelozenie automatyczneJ skrzynl blego~. Dalsze informacje znajduja sie na stronie 2.98.

7 - Radioodtwarzacz

Na wyswietlaczu pod,a,,:,ane sa te ~ame informacje, co na wyswietlaczu radioedtwarzacza.

2.16 ----------------

MIEJSCE KIEROWCY

------------------ •.

8 - Pasy bezpleczeristwa= i Kontrolka (wystepuje tylko w niekt6rych wersjach modelu) zapala sie na okolo 6 sekund po uruchomieniu silnika, celem przypomnienia 0 zapleclu pas6w bezpieczeristwa.

Jesti pas nie zostanie zapiety, uruchomiony zostanie akustyczny sygnal ostrzegawczy. Jest on wylqczany po zapleclu pas6w przez podr6i:nych lub wylqcza sle samoczynnie po uplywie 6 sekund.

Dalsze szczeg6ly' patrz strona 1.3 .Pasy bezpleczeristwa" .

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

9 - Alternator

Lampka zapala sle przy wlaczaniu zaplonu i powinna zqasnac zaraz po uruchomieniu silnika.

Alternator jest napedzany paskiem klinowym o podwyzszonej trwalosci,

W razie zapalenia sie lampki kontrolnej w czasie jazdy nalezy natychmiast zatrzymac pojazd, unieruchomic silnik i sprawdzic napiecie paska klinowego.

Jesf pasek nie jest dostatecznie mocno napiety lub jest zerwany, nie wolno kontynuowac jazdy - naped nie jest przekazywany do pompy ukladu chlodzenia. Pasek powinien bye dokladnie sprawdzony i/lub wymieniony na nowy.

Jesll ta kontrolka zapall sie pomimo, ze pasek klinowy nie jest zerwany lub niedostatecznie napiety, moina kontynuowac jazde do najbliiszego przedstawiciela SEAT-a.

Z uwagi na fakt, ze w tej sytuacji nastepu]e rozladowanie akumulatora, nalezy wylClczyc zbedne odbiorniki energii elektrycznej.

MIEJSCE KIEROWCY ------------------- 2.17

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

10 - Hamulce/hamulec reczny Kontrolka zapala sil?, jesf poziom plynu hamulcowego jest zbyt niski. Zaplon powinien bye wla.czony.

W pojazdach wyposazonych w system przeciwposlizqowy ABS, lampka kontrolna bedzie sie swieclc przez kilka sekund po wlaczenlu zaplonu, Jesli wystapila usterka systemu ABS, lampka kontrolna hamulc6w bedzle sil? swlecic wraz z lampka kontrolna systemu ABS.

UYI~a. = ~r"lM1pka"'kOntrotna'''-nfirgasnle>Ii.JD-~slQ podczas Jazdy oznacza to, zr ~poziom plynu hamulcowego w zbiof:'>' : nl¢U Jest za nlskl. Nalei:y slQ skontak-

~ to'Na6 z ASQ SEAT. .'

i(J'9dnOcz~nle" l181etyslQllcZyc z ko-

" nle~n>o-fcliCsflnleJszego "naclskanla :~'Peaal\rnamulqa I~i~kszenia ocze~" >.~~eJ drogIhan,owania.. .•. ..."1t2'p'

:·::~~li:r~pm=m~~J,m,.

mulc:6'«,.~Y!i§2t\ slQ Jednocze~nle, tylne kolEi' mog" ulec zablokowaniu podczas . hamowani,a.,t-!,~E2y natychmiast skontaktowa6 slQ z- ASO SEAT. Do tego '. rnOrn9ntu, podczas kontynuowanla jaz-

_:~~'~~~.!~~,~~~~6In" ostroznosc.

Hamulec reczny

Lampka kontrolna zapala sie, jesli uruchomiony jest zaplon i [ednoczesnie zaciaqniety jest hamulec reczny. Lampka powinna zqasnac po zwolnieniu dzwlqni hamulca.

11 - Cisnienie oleju ~ Po wlaczeniu zaplonu lampka kontrolna zapal a sie, nastepnie po uruchomieniu silnika qasnie.

Jesli lampka nie gasnie i swlecl na czerwono lub zolto, oznacza to, ze poziom oleju lub jego clsnienle sa. zbyt niskie. Lampka kontrolna zap ali sle takze, gdy uszkodzony bedzie wskaznik poziomu oleju.

Jesll lampka swlecl sle lub miga na czerwono (niedostateczne clsnlenle oleju)

Jesf lampka zapala sie lub miga na czerwono w czasie jazdy, zostaje uruchomiony trzykrotny akustyczny sygnal ostrzegawczy po przekroczeniu przez silnik 1500 obr/rnin. Nalezy sle zatrzymac, wyla.czye silnik. Sprawdzic poziom oleju i jesli to niezbedne uzupelnic go - patrz strona 3.42.

Jesli lampka kontrolna miga pomimo prawidlowego poziomu oleju nie nalezy kontynuowac jazdy. Silnik nie powinien wtedy pracowac nawet na biegu ja!owym. Usterka powinna bye oceniona przez ASO SEAt

Jesli podczas jazdy predkosc obrotowa silnika spadnie ponize] predkosci biegu ja!owego, to rnoze zapalic sle lampka ostrzegawcza cisnienia oleju. Nalezy wowczas zwiekszyc predkosc obrotowa silnika badz zmlenic bieg na nizszy,

2.18 --------------------

MIEJSCE KIEROWCY

I

!

I

!

I

Jesli lampka swlecl sle na zOHo (zbyt nlski poziom oleju)

Z6lty kolor swiatla lampki oznacza zbyt niski poziom oleju. Nalezy zatrzyrnac sie i uzupelnic poziom oleju - patrz strona 3.42.

Otwarcie pokrywy przedzialu silnika powoduje zqasniecie lampki ostrzegawczej, jednak jesli olej nie zostanie uzupelniony kontroika zapali sie ponownie po okolo 100 km.

Jesli lampka miga na zOHo

(awaria wSkaznika poziomu oleju)

Miganie lampki kontrolnej z6ltym swiatlern sygnalizuje awarle wskaznika poziomu oleju. Dodatkowo uruchamiany jest sygnaf akustyczny.

Od chwili wystaplenia awarii do czasu sprawdzenia silnika w ASO SEAT nalezy regularnie sprawdzac poziom oleju - najlepiej kazdorazowo w czasie tankowania.

MIEJSCE KIEROWCY------

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

12 - Pokrywa baqaznlka W Kontrolka pokrywy baqaznika= zapala sie, [esll ta jest otwarta badz niewlasciwle zarnknieta.

13 - Diagnostyka* f(6 Lampka kontrolna zapala sie po wlaczeniu zap!onu podczas testowania poszczeg61nych uklad6w samochodu i po kilku sekundach qasnie,

W przypadku wystapienla usterki zwlazanej z przekroczeniem emisji toksycznych sk!adnik6w spalin, dioda zapali sle Wil?cej informacji a jej funkcjach mozna uzyskac w ASO SEAt

14 - Immobilizer elektroniczny W Po uruchomieniu zaplonu nastepuie automatyczne przetwarzanie danych, zapisanych w kluczyku pojazdu. Wykonanie tej procedury zostaje potwierdzone przez chwilowe zap alenie sie lampki kontrolnej.

W przypadku uiycia nieoryginalnego kluczyka lampka ta miga cia,gle. Zaplon nie zostanie uruchomiony. Dalsze szczeg6!y znajduia sil? na stronie 2.25.

15 - Wskaznik zuzycla

okladzln hamulcowych*

Lampka ta zapala sle na okolo 3 sekundy, co sygnalizuje uruchomienie procedury sprawdzenia okladzin hamulcowych. Kontroika ta powinna nastepnie zqasnac.

W razie zapalenia sie tej kontrolki w czasie jazdy, uruchomiony zostanie dodatkowy sygna! akustyczny. Oznacza to nadmierne zuzycie okladzin hamulcowych. Nalezy udac sle do nalbllzsze] ASO SEAT celem sprawdzenia stanu okladzln hamulcowych kOt przedniej i tylnej osi.

10'

, J

2.19

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

16 - Poziom ptynu ~

w zbiorniku spryskiwaczy'" .

Kontrolka ta zapala sle, jesll poziom pfynu w zbiorniczku spryskiwaczy jest zbyt niski.

Spos6b uzupelnlania poziomu plynu spryskiwaczy szyby przedniej i reflektor6w przedstawiono na stronie 3.53.

17 - System przeclwblokujacy

(ASS)* (9)

Ta lampka kontrolna sledzi prace system6w ABS i EDl*.

System przeciwblokujacy (ABS)* Kontrolka zapala sie na kilka sekund po w/qczeniu zap/onu. Po zakoriczeniu automatycznej procedury testowej, lampka samoczynnie gasnie.

Jesli lampka po uruchomieniu silnika nie zapala si~, swieci sle swiatlem ciqglym lub miga w czasie jazdy, to w uk/adzie wystaplla usterka.

SI~dy sygnalizowane sa w nastepulacy spos6b:

• lampka ostrzegaweza ABS swieei siQ. Hamowanie odbywa si~ tak, jak w samochodach bez systemu ASS. Pojazd nalezy jednak jak najszybeiej oddac do ASO.

• lampki ostrzegawcze ABS i hamule6w swleca siQ [ednoczesnle, Awarii ulegl nie tylko uk/ad ASS i nalezy siQ spodziewac pogorszenia skutecznoscl dziatania hamule6w.

Uwaga ., '''';';'':.' .;,

., przypaa~u' awarUsystelnu ll§§. I tYlne' kOhl podezas hamowanla mog,,! ~ ulee tatwemu zablokowanlu. Wpelo'l- it; -OyeR of(oilcznosclach rnQ~e'to prowa~ : dzlc to sllnego zarzucenla tyro samo-

·chodl.l.···· ... , ..

W samochodach wyposaionych w mechanizm zapobiegajqcy poslizqowi k61 przy ruszaniu lub w elektroniczny uk/ad stabilizac] toru jazdy, awaria systemu ABS spowoduje takzs zapalenie sle larnpki TeS/ESp. Dalsze szczeg6!y znajdujq sie na stronie 3.12 i 3.13.

Elektroniezna blokada mechanizmu roznlcoweqo (EDl)*

System EDL wsp6/pracuje bezposrednio z uk/adem ASS. Usterka w uk/adzie EDL jest sygnalizowana przez zapalenie sle kontrolki ASS. W razie wystqpienia takiej sytuacji pojazd nalezy jak najszybciej oddae do ASO SEAT.

Dalsze szczeg61y patrz na stronie 3.11.

r .

</:".

18 - Czujnik poslizqu k6t napsdowych (TeS)

I

I,

r

Lampka kontrolna zapala sie po w/qczeniu zap/onu na okolo 2 sekundy, a nastepnla powinna samoczynnie zqasnac,

Jezeli w czasie jazdy uk/ad TeS zostanie uruchomiony, to jego dzia/anie bedzie sygnalizowane miganiem lampki kontrolnej.

Jesll w ukladzie wystqpi awaria lub uklad zostanie odlqczony, kontrolka bedzle swiectc sle swiatlern ciqglym.

Jesli w czasie hamowania uk/ad ten bedzie wsp6lpracowal z systemem ASS, to kontroika TeS rowniez zapali sie.

Wi~cej informacji znajduje sle na stronie 3.12.

MIEJSCE KIEROWCY -----

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

1 8 - Ukfad elektronicznej @

stabilizac] toru jazdy (ESP) \,.ili) Lampka kontrolna zap ala si~ po wlqczeniu zap/onu na oketo 2 sekundy, a nastepnie powinna samoczynnie zqasnac.

Jezell w czasie jazdy uklad ten zostanie uruchomiony, to jego dzialanie bedzle sygnalizowane miganiem lampki kontrolnej.

Jesli w ukladzie wystapl awaria lub uklad zostanie odlaczony, kontrolka bedzie swiecic si~ swiatlern ciqglym.

Jesli w czasie hamowania uklad ten bedzie wsp6lpracowa/ z systemem ASS, to kontroika ESP rownlez zapali sle.

Wi~cej informacji znajduje sle na stronie 3.13.

19 - :Swiatfa rnljanla/ ~D O~

pozycyjne i boczne postojowe

Ta lampka kontrolna (zielona) sygnalizuje wlqczenie swiatel mijania/pozycyjnych lub bocznych postojowych. Zapalenie swiatel pozycyjnych lub postojowych jest sygnalizowane takze przy wylqczonym zaplonie.

--------- 2.21

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

20 - Tylna lampa 0*

przeciwmgielna*

Kontrolka ta zapala sle, jesli wlaczona jest tylna lampa przeciwmgielna. Dalsze szczeg61y - strona 2.43.

....

21 - Poduszka powietrzna* ,,{

hiTlpka kontrolna zapala sie po wlqczeniu zaplonu na okolo 3 sekundy. W pojazdach z wylqczonym systemem poduszki powietrznej pasai:era (patrz strona 1.18) lampka ta bedzie migae przez nastepne 12 sekund.

Jesli Jampka nie gasnie po uplywie wspomnianego czasu, pali sle swiaUem ciqgiym Jub miga w czasie jazdy, to wskazuje to na awarle systemu poduszki powietrznej. Sytuacja taka wymaga natychmiastowej wizyty w ASO celem usuniecla awarii. Dalsze szczeg61y na stronach 1.17 i 1.23.

22 - Swiece zarowe W (dotyczy tylko samochod6w z silnikiem wysokopreznyrn)

Lampka zapala sie przy zimnym silniku po wlqczeniu zaplonu.

Nie zapalenie si~ kontrolki oznacza usterke w ukladzie swlec zarowych - nalezy skontaktowac sle z przedstawicielem ASO SEAT.

Silnik nalezy uruchornic zaraz po zqasnieciu kontrolki - patrz strona 2.103.

Jesli silnik jest cieply, kontrolka ta nie zapala sil1 i jego uruchomienie moze nastapic natychmiast.

Uwaga

Jesli usterka w ukladzie sterowania silnika wysokoprezneqo wystapl w trakcie jazdy, lampka kontrolna zacznie rniqac. W takiej sytuacji silnik powinien bye sprawdzony w najblizsze] ASO SEAT.

22 - Awaria w ukiadzie pedalu JEPe J

przyspieszenia· (EPC)

Jesli wystapi usterka pedalu przyspieszenia zapali sle lampka kontrolna systemu EPG. W takiej sytuacji nalezy sprawdzic uklad w najblizsze] ASO SEAT.

{ ,~ "

2.22

------------------ MIEJSCE KIEROWCY

K1uczyki

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

I 611·002D I

Wraz z samochodem dostarczane sa dwa kluczyki A pasujace do wszystkich zamk6w.

Dodatkowo dolaczona jest etykietka B z numerem kluczyka i kodem do ukladu immobilizera.

i I I

I

~

Kluczyki zapasowe

Ze wzgl~6w bezpieczer'lstwa k1uczyki zapasowe moina zarn6wi(: tylko w ASO.

Etykietka kluczyka

Etykietka kluczyka zawiera numer kluczy oraz kod immobilizera. Dane te sa niezbedne do otrzymania kluczyka zamiennego. Przedstawiciele SEAT-a rnoqa zamowlc kluczyki zamienne tylko wtedy. gdy znaja powyzsze numery.

Uwaga

Etykietka kluczyka powinna bye przechowywana oddzielnie, poniewai: kopie kluczyk6w sa dostepne tylko na podstawie tych numer6w. Numery te sa r6wniei: niezbedne w wypadku koniecznoscl przeprogramowania ukladu immobilizera.

W zwiazku z powyzszym, sprzedajac sarnochod nalezy przekazac nabywcy wraz z kluczykami od pojazdu etykiete z kodem kluczyka.

OTWIERANIE I ZAMYKANIE ----------------- 2.23

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Klucz z nadajnikiem zdalnego sterowania*

I LEO-005 I

Samochody wyposazone standardowo w system zdalnego otwierania i zamykania sa dostarczane z dwoma kluczykami - konwencjonalnym kluczykiem (patrz poprzednia strona) i kluczykiem z nadajnikiem zdalnego sterowania (patrz strona 2.34).

Uwaga

Niekt6re modele samochodu mogq bye wyposaZone w skladany kluczyk zdalnego sterowania. Jego funkcjonowanie jest identyczne jak konwencjonalnego kluczyka z nadajniklern zdalnego sterowania. Dalsze szczeg6ly - patrz strona 2.35.

2.24 ---------------

I LEO-006 I

Kluczyk skladany*

Aby rozlozyc kluczyk nalezy nacisnac przycisk A Sprezyna wewnqtrz kluczyka spowoduje jego otwarcie.

Aby zloZyc kluczyk nalezy nacisnac przycisk A i wsunac rnetalowa czesc do reko[esci.

OTWIERANIE I ZAMYKANIE

STEROWANIE I WYPOSAZENfE

Elektroniczny immobilizer

Elektroniczny immobilizer zapobiega uruchomieniu Panstwa pojazdu przez osobe do tego nlepowolana.

Mikronadajnik znajduje sle w uchwycie kluczyka. Po umieszczeniu kluczyka w stacyjce nastepu]s samoczynne wylqczenie ukladu immobilizera.

System jest aktywowany automatycznie po wyj~ciu kluczyka ze stacyjki.

Uwaga

Silnik moze zostac uruchomiony tylko przy pomocy oryginalnego kluczyka SEAT-a.

Poprawna praca pojazdu jest rnozliwa tylko przy korzystaniu z oryginalnego kluczyka.

OTWfERANfE f ZAMYKANfE -------

2.25

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Drzwi

L

r.

Z zewnatrz przednie drzwi kierowcy i pasazera rnoqa zostac otwarte przy uiyciu kluczyka.

W czasie otwierania przyciski blokady przesuwala sie do g6ry.

Jesli w czasie otwierania samochodu kluczyk w zarnku zostanie przytrzymany w pozycji otwierania, to okna sterowane elektrycznie zostana automatycznie otwarte.

W czasie zamykania pojazdu przyciski blokady przesuwajq sle do do!u.

Okna otwierane elektrycznie rnoqa byc zamkniete od zewnatrz przy pomocy centralnego zamka. W tym celu naleiy przytrzymac kluczyk w zamku drzwi kierowcy lub przedniego pasazera w pozycji zamykania. Jeieli samoch6d ma elektrycznie sterowane okno dachowe, to rnoze one zostac zarnkniete r6wniei w ten sam spos6b.

Drzwi przednie prawe oraz tylne drzwi samochodu rnozna zarnknac od zewnatrz bez uiycia kluczyka. Wystarczy wclsnac przycisk blokady i zarnknac drzwi.

Drzwi kierowcy nie moqa zostac zarnknlete w ten spos6b. Zabezpiecza to uiytkownika przed przypadkowym zatrzasnieciem kluczyka wewnqtrz samochodu.

~ie-u'-W-P*5. .~.

*1' .. --~'''-'''''_C·-~'''~~'''''-''·'''':~~·~''''-";'_=;_!l\'''':lIIff'!L ._ '!J ~'?II ::i~".

• przy zamykanlu z zewnEltrz' elek-

trycznle oPuszczanych szyb I okna da"'g,owego'llaIei:yzachowac duit4 ostroz-

"nosel ... '. .... .. . .•....... .

;ct.tl\';;Ni8~~~. ~yRaFlle ';pOJ8za~'" ~ :z zewn$Z (np. przy braku dostatecznej

WidocznoSci) moze bye przyczynEl obra.. zen I uszkodzen ciaIa, szczeg61nie u clzie-

~~_~~.>l' _ "_~"_ ._,7?J~9'.1 '-,_' __ :<_:~:. •. ~:,.~_~}.2'!,_- __ "~ __ -~, .. -,,:;,,,:I'; .'

~'.!" Ni9dY',-pfzy"zlmykaniU poJazau, nle ~118Iei:y pozostawiac. clziecl W samClCho:"" ~··OZie. W sytuacjl takiej uclzielenie nr . ewentualnej pomocy z zewnEltrz ~e

nlemoZliwe.

Wszystkie drzwi samochodu rnozna zamknac od wewnl:\trz wciskajac odpowiednie przyciski blokady drzwi.

Uwaga ZamkniQcie zamk6w podczas jazdy zmniejsza ryzyko wtargniQcia intruza do pojazdu np. w czasie postoju na

... skrzyiowaniu. Z drugiej jednak strony nioze to utrudnie udzielenie pomocy z zewnEltrz w razie wypadku.

________________ OTWIERANIE I ZAMYKANIE 2.26

Zamek centralny*

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Po otwarciu drzwi automatycznie wlqczajCj sle na okafo 30 sekund lampy oswietlenia wewnetrzneqo kabiny pasaierskiej podlaczone do kontaktu otwieranych drzwi.

W przypadku awarii systemu zamka centralnego istnieje rnozliwosc normalnego otwarcia wszystkich zamk6w. Nie bedzie jednak funkcjonowal w takiej sytuacji mechanizm ryglowania polozenia blokady .

Jesli w czasie otwierania samochodu kluczyk w zamku zostanie przytrzymany przez dluzsza chwile w pozycji otwierania, to okna pojazdu zostana automatycznie otwarte (0 ile samochad jest wyposazony w elektrycznie sterowane szyby - zaleznie od wersji).

Uwaga

.Jezeli nastapi awaria w systemie centralnego zamka to nie ~e moiliwe otwarcie tylnych drzwi z zewnatrz.

Bebenki zamk6w w drzwiach, w pokrywie baqaznika oraz w stacyjce rnaja mozliwosc swobodnego* obracania sie wok6! wlasnej osi w przypadku uzycia nlewlasciweqo klucza lub wytrychu. Takie rozwlazanie zapobiega otwarciu drzwi pojazdu przez wylamanie oryginalnego zamka.

W przypadku uruchomienia tego mechanizmu przy oryginalnym kluczyku wlozonyrn do zamka, nalezy wyjCjc kluczyk i ponownie sprobowac otworzyc samoch6d. Bebenlo zarnkow nie zostana uszkodzone.

to

I

i

.

Otwieranie lub zamykanie zamka drzwi przednich sprawia, ze jednoczesnie zostaja odpowiednio otwarte lub zarnknlete wszystkie pozostale drzwi. Ponadto, jesf szczelina w zamku pokrywy bagainika jest ustawiona pionowo, to takze otwierany Izamykany jest bagainik oraz pokrywa korka wlewu paliwa.

System zamka centralnego zostal wyposazony w mechanizm ryglowania polozenia blokady; oznacza to, ze w momencie zamknlecla pojazdu z zewnatrz, przyciski blokady drzwi zostaja natychmiast zablokowane. Utrudnia to wlamanie do pojazdu.

Z zewnl\trz rnozna sterowac centralnym zamkiem albo za pornoca kluczyka, albo nadajnika zdalnego sterowania*.

Mozliwoscl zarnknlecla pojazdu zzewnqtrz:

Wykorzystanie w tym celu zamka drzwi kierowcy, pasazera lub nadajnika zdalnego sterowania* .

! I I

od wewnl:\trz:

Wykorzystanie przycisku blokady w drZ'Niach kier~wey. Dalsze informacje znajdujq si~ na stronie 2.29).

Otwieranie

Aby otworzye pojazd nalezy obroclc kluczyk w zamku drzwi przednich do pozycji ,,0- twarte". Jednoczesnie wszystkie przyciski blokady w drzwiach przesuwane sa do g6ry.

Zostaja takze wylqczone systemy ryglowania polozenla blokady oraz alarmu antykradziezoweqo *. Przestaje takze rniqac dioda umieszczona w drzwiach kierowcy.

OTWIERANIE I ZAMYKANIE ---

-----2.27

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Zamykanie

• Aby zamknClc samoch6d naleiy raz przekrecic kluczyk w zamku drzwi przednich lub pokrywy bagainika do pozycji .zarnkniete". Wszystkie drzwi i pokrywa bagainika zostana natychmiast zarnkniete. Jednoczesnie zostana uruchomione systemy ryglowania poloienia blokady i alarm antykradzieiowy - jego czuwanie sygnalizowane jest miganiem odpowiedniej diody.

Wraz z zarnknleciern samochodu nastapl zgaszenie lamp oswleflenla wnetrza pojazdu, polqczonych bezposrednio z drzwiami kierowcy.

Dziafanie systemu ryglowania poloienia blokady jest sygnalizowane miganiem diody znajdujqcej si~ w pobliiu bolca przycisku blokady w drzwiach kierowcy.

;";"Uwaga""'"'~""~~'~"'""~ i"i::zamyk8j~c-drZVir kJuczyklem . naleiy Fi7peWtilc sl~, czy viewnCltrz pojazdu nlld '.' ,[Ilepozostat, a zwtaszcza dzlecl,' gdyi

; wowczas samoch6d nle moze zostac

;'.~ .. tWa.my.t ~Od .. · .. wewnC!trZ.' §z.CZegOlnle ao.lY;

I 'o'samochodu~z'elektrYcznie pod':

t"ffo~!nynil Siybaml, kt6re tald:e nle mo- 1'1fDyc w6wcZa8' 0puszcZone. Dalsze

! ... lnf()rmacJezamleszczono na stronle i-"2-;37"':""---:.-'~;".~T".'~\·'"::-;:- .. '~'--:c,'"

,~~'k7~~=t',"'rile

!ifnal . ""OStaWIac cIzIecl w samocho-

CIiI~e'fnagteJrtonrecznosci7pi:rl" ~~tml'iYcl1:d~lach,.u~lell!nle· po- . ~z"zeWiifltiZD~OZIenlem()zliV(e;.· ...•.. i

v) .).~;",,~ -1# •••... ;, ... ~,;.~"'"":_, .• ,"."'<",~" c, " .. "'<' -r ••.•• " " . .j. ~, .. _,-.. "_"""._~."',,,,, ."._ ....... -_..._. . ',., _.',' •

I; p

\

I I

I

I,

"

I;

!;

• Przekrecenie kluczyka w zamku kolejno dwa razy w czasie 1 sekundy spowoduje zarnkniecie wszystkich zamk6w drzwi i pokrywy bagainika, jednakie nie zostana wlC\czone mechanizmy ryglowania poloienia blokady i alarm antykradzieiowy - patrz informacje na stronie 2.32.

Jesli nie zostal uruchomiony mechanizm ryglowania poloienia blokady, to moiliwe jest otwarcie pojazdu od wewnatrz, Pociqgniecie za klarnke powoduje przesunlecle bolc6w zamk6w do g6ry. Ponowne poclaqniecle klamki spowoduje otwarcie drzwi.

• W modelach wyposaionych w elektrycznie sterowane szyby* i okno dachowe* rnozliwe jest automatyczne ich zamknlecle przy zamykaniu pojazdu. W tym celu naleiy przytrzymac kluczyk w zamku w pozycji zamykania, az do ich calkowitego zarnknlecia, W pierwszej kolejnosci domykane sa szyby, nastepnie okno dachowe.

• Drzwi moqa zostac zamkniete przez wclsnlecle przyclskow blokady.

Przyciski blokady zamk6w w drzwiach kierowcy i pasazera nie rnoqa bye wcisniete, jesli drzwi te sa otwarte.

• Jesli kt6rekolwiek drzwi sa otwarte lub nledomknlete to rnozna zarnknac pozostale zamki, jednakie, aby zamkniecie pojazdu bylo pewne, nalezy prawidlowo zarnknac takie i nledomkniete drzwi.

Jeieli po odblokowaniu zamk6w iadne z drzwi nie zostana otware w przsclaqu 30 sekund, to wszystkie zarnklzostana autornatycznle zarnknlete. Rozwiqzanie to chroni przed przypadkowym otwarciem pojazdu.

2.28 -----------------

OTWIERANIE I ZAMYKANIE

Sterowanie centralnym zamkiem

System centralnego zamka umoiliwia zamykanie i otwieranie calego pojazdu takze od wewnqtrz. Przycisk znajduje sie obok uchwytu klamki drzwi kierowcy (patrz rysunek).

Zamykanie

Naciskajac prawa strone przelacznika A rnozna zamknac wszystkie drzwi i pokrywe bagainika pojazdu. Od tej chwili nie jest rnozliwe ich otwarcie z zewnatrz, Tym samym uniemoiliwiony zostal dostep do pojazdu z zewnatrz dla os6b niepozadanych (np. w czasie postoju przed sygnalizatorem).

Jesli drzwi kierowcy zostana otwarte, pojazd nie zostanie zamknlety, Takie rozwiqzanie zapobiega zatrzasnleclu sie kierowcy wewnqtrz pojazdu.

Korzystanie z tego przycisku nie uruchamia systemu ryglowania poloienia blokady zamka i alarmu. *

Otwieranie

Naciskajqc lawa strone przelacznika 8 moiemy otworzy6 wszystkie drzwi pojazdu i w zaleznoscl od polozenia zamka klapy baqaznika, takze sam baqaznik pojazdu.

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Uwaga

Jesll pojazd zostanie zarnknlety z wykorzystaniem wspomnianego przycisku A, mozliwe jest otwarcie kai:dych z drzwi samochodu z osobna. W tym celu naleiy pociC\gnC\c za klamke do wysuni~ia si~ trzpienia blokady zamka. Powt6rne poclaqnlecle klamki powoduje otwarcie drzwi samochodu.

Uklad ten funkcjonuje niezaleinie od uruchomienia zaplonu.

..

Uwaga

• Zamykanie drzwi za pornoca wspomnianego przycisku unlernozllwla otwarcie pojazdu z zewnC\trz - tald:e w sytuacjach awaryjnych. Z tego m.in. powodu nie wolno zostawiac dzieci bez opieki w samochodzie.

• Zamykanle drzwi I pokrywy bagai:nika chroni kierow~ i pasaier6w przed niepoi:C\danym wtargniQCiem do samochodu os6b trzeclch np. w czasie postoju przed sygnalizatorem.

• W razie kollzji system centralnego zamykania jest odblokowywany automatycznie, celem umozliwlenia udzlelenia kierowcy I pasazerom nlezbqdnej pomocy.

..

07WIERANIE I ZAMYKANIE -------~---------2.29

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

ll'

~"

.

.

,I, I

·····1'·· ~ .

lli

• przy zamykaniu pojazdu za pomoca "'nadiljnika zdalnego sterowania lub za 'lx)mba4 kluczyka, wewn~y. przycisk Wcentral 0 'iamykania l otwieranla drzwl ')lIe~ffr~lony. z tego powodu ' .. ri~nareZY"nigdy pozostawiae nikogo '~'"W"S'8mochodzle, szczeg61nie dzieci, gdyi: 'nle~frmoZliwe otwarcie drzwl od

wewr1$Z. Ponadto, samoch6d nie ~e m6gt bye otwarty np. przez wsuniQCie ~ki przez szczelinQ niedomkniQtej szyby i ~niQcie . boIc6w blokady. Rozwi~zanie takie zabezpiecza przed otwarciem pbjaZdu przeZ osoby do tego niepowolane.

1~rPiZY"'zari1~~~'d~~" "Wego* naleiy z8chowac ostroZnoSC.

':>,~' ~V.'>':' , .. ",'--','~',;""':...<,;\~~l'oP. .. ".-t~iiJ~~J:'$t.~~,,,,,,,~~;':;'1ttt¥;'~;i

, • Nieostroine zamYKSnle pojazdu z 'Zt1N-

"$ (iip:'PIZY'biaKU dostatecznej widocz"~'riOSa) moie bye przyczyn~obraZen i uszkodzeO ciaIa, szczeg61nie u dzieci.

~,.; .. ~ _. '.;;;.... .. _ .. __ " ,_. ... ,._; .. " __ ..... __ v~"" . __ ' '" ",", . ,,""v,.,.

~!

.,'

I

I,

~ "

Zamek bezpieczeristwa dzieci

W trosce 0 bezpieczeristwo dzieci, tylne drzwi samochodu wyposazone SC\ dodatkowo w zamek bezpleczeristwa,

Uruchamianie zamka

bezpleczenstwa

Korzystajac z oryginalnego kluczyka pojazdu, nalezy obrocic pokretlo blokady w kierunku zaznaczonym strzalka (patrz szczegot A na ilustrac]l). Uruchomiony zostaje zamek bezpleczenstwa, blokujacy mechanizm otwleranla drzwi od wewnatrz, Przycisk blokady drzwi powinien pozostac w6wczas w pozycji g6rnej,

OdblokowyWanie zamka

bezplsczenstwa

Korzystajac z oryginalnego kluczyka pojazdu, nalezy obrocic pokretlo blokady w kierunku zaznaczonym strzalka (patrz szczeg61 B na ilustrac]l). Drzwi rnoqa teraz bye otwarte od wewnatrz. Przycisk blokady drzwfpowinien'pozostac w pozycji qorne].

2.30 --------------.------- OTWIERANIE I ZAMYKANIE

Pokrywa bagai:nika

Pokrywa bagai:nika

• Jesli szczelina zamka klapy bagai:nika jest w pozycji pionowej (a), to zamek w pokrywie wsp6/pracuje z systemem zamka centralnego i kai:dorazowo przy otwieraniu drzwi zamek bagai:nika tez zostanie otwarty. Niezaleznle od tego, rnozliwe jest zawsze normalne otwarcie klapy bagai:nika kluczykiem.

• Jesll szczelina zamka klapy bagai:nika jest w pozycji poziomej (b), to system zamka centralnego przestanie wsp61pracowae z zamkiem w pokrywie bagai:nika i ten pozostaje zarnkniety na stale.

Aby otworzyc klape nalezy przekrecic kluczyk do oporu (c) w kierunku zaznaczonym strzalka W tym polozeniu nie rnozna wyjC\c kluczyka z zamka.

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

W celu otwarcia pokrywy baqaznika nalezy, przy pionowym polozeniu szczeliny zamka, pociaqnac za klamke i wclsnac guzik zamka, a nastepnie uniesc klape.

W celu zarnkniecla pokrywy baqaznika naleiy opuscic pokrywe, pociaqajac za klarnke po wewnetrzne] stronie pokrywy i nastepnie delikatnie jq docisnac,

Jesli szczelina zamka klapy baqaznika jest w pozycji poziomej, to system zamka centralnego przestanie wspolpracowac z zamkiem w pokrywie bagai:nika i ten pozostaje zamkniety na stale i moze bye otwarty jedynie kluczykiem.

Uwaga

• Po zamkniQCiu pokrywy bagaZrlika naleZy zawsza spr6bowae lekko uniese j~ do g6ry, sprawdzajqc, czy bagaZrlik zostaJ zamkniQty. W przeciwnym wypadku istnieje grozba nagtego otwarcia pokrywy bagaZrlika podczas jazdy, nawet gdy zamek bagaZrlika jast zamkniQty na klucz.

• Nie wolno prowadzle samochodu z pokrywa bagaZrlika otwarta lub tylko opuszczona lecz nie zatrzasnleta, gdyi wten spos6b do wnQUza srumochodu mog~ dostawa6 siQ spaliny. Sytuacja taka grozi zatrucieml

OTWIERANIE I ZAMYKANIE --------

--------2.31

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Autoalarm*

Dzieki zainstalowanemu systemowi antykradziezowernu znacznie zostala ograniczona moi.liwosc wlamania do pojazdu. System emituje sygnaly akustyczne i swietlne w przypadku pr6by wlamania si~ do srodka samochodu.

System jest zalaczany automatycznie z chwila zarnkniecla przednich drzwi kierowcy, pasazera lub pokrywy baqaznlka. Naleiy w tym celu raz przekrecic kluczyk w zamku do pozycji zamykania lub nacisnac przycisk 2 na nadajniku zdalnego sterowania. System zostaje natychmiast uzbrojony, 0 czym informuje jednokrotne rniqniecie kierunkowskaz6w oraz miganie diody kontrolnej umieszczonej obok trzpienia blokady drzwi.

Uwaga

Przy uzbrajaniu alarmu kierunkowskazy rniqna tylko wtedy, gdy wszystkie drzwi i pokrywa baqaznika zostaly uprzednio prawidlowowo zamkniete.

Jesli jedne z drzwi lub klapa bagainika sa otwarte w momencie wlaczania systemu alarmowego, to zostana one automatycznie wylaczone ze strefy objete] dzialaniem systemu alarmowego. Dopiero po ich zarnknieciu zostana ponownie objete kontrola systemu alarmowego.

Jesli pojazd jest zarnkniety a alarm uruchomiony, to nie jest konieczne do wylqczenia alarmu otwieranie sarnochoduwystarczy w tym celu przekrecic w zamku kluczyk dwa razy w kierunku zamykania lub nacisnac dwukrotnie przycisk na nadajniku podczerwieni.

Uzbrojony alarm zadziala w wypadku zaistnienia jednej z ponii.szych sytuacji:

• drzwi,

• pokrywa baqaznika lub

• klapa silnika zostana otwarte lub

• uruchomiony zostanie zaplon.

W takim przypadku emitowany jest przez okolo 30 sek. sygnal akustyczny i swietlny,

Aby wytqczyc alarm nale:iy przekreclc kluczyk w zamku do pozycji otwierania lub naclsnac dwukrotnie przycisk "open" na nadajniku zdalnego sterowania.

- Dwa migni~cia: wytqczenie a1armu

i otwarcie pojazdu.

- Jedno migni~ie: wtqczenie alarmu

lzamknlecle pojazdu.

Uwaga

• W celu ograniczenia zui.ycia akumulatora kontrolka alarmu swieci sle przez maksimum 28 dni. Po tym czasie zostaje wylqczona, ale alarm nadal jest aktywny.

• Jesf po uruchomieniu sle alarmu nastepuje kolejna pr6ba wtarqnlecla do pojazdu, w6wczas alarm uruchamia si~ ponownie (np. po otworzeniu drzwi nastepule pr6ba wlamania do baqaznlka).

• Alarm rnoze bye wlqczany i wylqczany za pornoca nadajnika zdalnego sterowania. Dalsze informacje na ten lemat patrz rozdzial .Nadajnik zdalnego sterowania".

2.32 ----------------- OTWIERANIE I ZAMYKANIE

--------------------------------------------,

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Uwaga

• Jesll po wylqczeniu czujnika ultradzwiekowego drzwi zostana zarnkniete przy pomocy nadajnika zdalnego sterowania lub manualnie kluczykiem w czasie kr6tszym niz 30 sekund (sygnalizowanym na diodzie przycisku deaktywacji czujnika), czujnik pozostanie wylaczony, nawet, [esll wszystkie pozostale funkcje autoalarmu beda dzialaly.

• Po uplywie tego czasu deaktywacja czujnika jest anulowana.

• W przypadku powt6rnego wlqczenia autoalarmu przy wylqczonym czujniku ultradzwiekowym, nastapi uruchomienie wszyslkich funkcji systemu alarmowego, z wyjqtkiem tego czujnika. Jeieli nie zostanie on ponownie wylqczony, kolejne wlqczenie alarmu obejmie takze aktywacje tego czujnika.

• Jesll czujnik ultradzwiekowy spowodowal uruchomienie alarmu, zostanie to wskazane przez pulsujaca dlode na drzwiach kierowcy. Pulsowanie to ma inny charakter, nlz sygnalizacja uzbrojonego alarmu.

• Jesll czujnik ultradzwiekowy spowodowal trzykrotne uruchomienie alarmu, system alarmowy nie wlaczy si~ po raz kolejny - czwarty.

• Inne czujniki (otwarcia drzwi, bagainika, itp.) nadal beda uruchamialy alarm.

I r

I

Czujnik ultradzwlekowy

Jest to element wyposaienia zintegrowany z alarmem przeciwkradzieiowym. Zadaniem czujnika jest rejestrowanie wtarqniecla do kabiny pojazdu (np. przez okno).

Czujnik ultradzwlekowy sklada si~ z dw6ch element6w: nadajnika i odbiornika. .

WJ'lczanie

Czujnik zostaje automatycznie uruchomiony po wlqczeniu alarmu przeciwkradzieiowego przy pomocy nadajnika zdalnego sterowania lub przez zarnkniecie samochodu kluczykiem.

WyJqczanie

Czujnik ultradzwiekowy zostaje wylaczony w nastepujacych przypadkach:

1 - Po manualnym otwarciu drzwi kluczykiem lub przy pomocy nadajnika zdalnego sterowania.

2 - Przez nacisnlecie przycisku ·H umieszczonego we wnetrzu samochodu na dole slupka za fotelem kierowcy. Przycisk nalezy przyclsnac przez co najmniej 1 sekunde zaraz po wyj~ciu kluczyka ze stacyjki i po otworz'eniu drzwi kierowcy.

I

OTWIERANIE I ZAMYKANIE -----------.-------

2.33

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Nadajnik zdalnego sterowania *

Nadajnik zdalnego sterowania umozflwla vvykonywanie nastepulacych czynnoscl bez korzystania z kluczyka:

- otwieranie i zamykanie pojazdu,

- wlaczanie i wylaczarie autoalarmu*,

- wlqczanie oswietlenla wewnetrzneqo kabi-

ny pasazerskie] (patrz str. 2.48).

Nadajnik podczerwieni wraz z baterla umieszczone sa w rekojescl kluczyka. Odblornik sygnalu znajduje si~ wewnqtrz pojazdu.

2.34 ------------

Efektywny zasiQg dzialania nadajnika zostal wyrozniony kolorem czerwonym na powyzszej i1ustracji. Zasleq ten jednak zalezy od wielu czynnik6w - rniedzy innymi od stanu baterii. Wraz z jej vvyczerpywaniem sle ulega zmniejszeniu.

Uwaga

• Nadajnik zdalnego sterowania nie dziala jesli w stacyjce znajduje sle kluczyk.

"""'>

{;

.--~- OTWIERANIE I ZAMYKANIE

: ,;

1

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

® CD

I LEO-009 I

Otwieranie i zamykanie pojazdu

W celu otworzenia pojazdu nalezy, bedac w iasi~gu dzialania pilota, sklerowac kluczyk w kierunku pojazdu i wcisnac na kr6tko przycisk otwierajqcy (strzalka 1). Swiatia kierunkowskaz6w mignq. W celu zarnknlecla pojazdu nalezy na kr6tko wcisnac przycisk "close" (strzalka 2). Swiatia kierunkowskaz6w mignq raz.

Dwukrotne naclsnlecle przycisku "close" (strzaika 2) spowoduje zarnknlecle pojazdu, jednakZe nie zostana uruchomione systemy ryglowania polozenla zamk6w blokady i autoalarm. W sytuacji takiej nie mignq kierunkowskazy.

Uwaga

Podczas zamykania i otwierania swieci si~ kontrolka w kluczyku. Jesli kontrolka sie nie swieci, rnoze to oznaczac, ze vvyczerpafy sle baterie w kluczyku. W takim przypadku nalezy je sprawdzic i ewentualnie wyrnienic u oficjalnego przedstawiciela SEAT-a.

OTWIERANIE I ZAMYKANIE ----

Jesll uruchomiony zostanie alarm* to nalezy parnietac, ze:

Jesli pojazd zostal otwarty za pornoca przycisku w nadajniku zdalnego sterowania, to zostanie on automatycznie ponownie zarnkniety, jesli nie nastapi otwarcie drzwi lub pokrywy baqaznikal' w claqu 30 sek. od momentu odblokowania mechanizmu. W takim przypadku system ryglowania polozenia blokady i alarm nie zostana ponownie wlaczone, Funkcja ta zapobiega niezamierzonemu otwarciu samochodu przez przypadkowe naclsniecie przycisku na nadajniku.

1) Autoalarm bedzie sle znajdowac w takim samym stanie pracy, jak przed otwarciem samochodu.

-------- 2.35

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Synchronizacja

Jesli zamki nie otwierajq sle po wlqczeniu przycisku, oznacza to, ze kod kluczyka i jednostki sterujqcej odbiornikiem roznia sis. Moie sle to zdarzyc jesli pilot jest czesto uiywany poza strefa efektywnego zaslequ. Sytuacja taka rnoze tez bye nastepstwem wyczerpywania si~ baterii. W takim przypadku naleiy ponownie zsynchronizowac kluczyk. Zalecamy, aby operacja ta zostala przeprowadzona przez autoryzowanego przedstawiciela SEAT-a.

Naleiy postepowac wedlug poniiszych wytycznych:

1- Naleiy wykorzystac oba kluczyki, tj. tradycyjny (8) oraz kluczyk z nadajnikiem zdalnego sterowania (A).

2- Operacja synchronizacji musi zostac przeprowadzona w ciaqu 30 sekund.

3- Przed rozpoczeciern procedury naleiy sprawdzic, czy zamki pojazdu sa, otwarte.

4- Kluczykiem (8) naleiy uruchornic silnik. 5- Kluczykiem (A) naleiy recznie zarnknac zamek w drzwiach kierowcy.

6- Nastepnle nalezy recznie otworzyc i zamknqc zamek w drzwiach kierowcy kluczykiem (A) przytrzymujqc caly czas przycisk 1 (otwieranie).

7- WyjqC drugi kluczyk ze stacyjki.

2.36 ------------

U przedstawiciela SEAT-a rnozna zakupic dodatkowe, niekodowane kluczyki. Procedura synchronizacji musi jednak byc przeprowadiona przez autoryzowanego przedstawiciela, z uwagi na koniecznosc wprowadzenia do kluczyka takze kodu immobilizera.

Certyfikacja nadajnika podczerwieni

Nadajnik podczerwieni spelnia wszystkie wymagania dotyczace warunkow bezpiecznej eksploatacji i zostal zatwierdzony przez Federalne Biuro Certyfikacji Urzedu Telekomunikacji Republiki Federalnej Niemiec.

Wszystkie podzespoly zostaly oznakowane odpowiednio do stosownych wyrnoqow,

Wspomniany dokument stanowi podstawe do uznania tego urzadzenia rowniez na terenie pozostalych kraj6w.

---------- Ory.'IERANIE I ZAMYKANIE

Elektryczne podnosnlki szyb*

Przelacznlki sterowania znajduja sie na podlokietniku drzwi kierowcy (patrz ilustracja) .

Poszczeg61ne przyciski sterula odpowiednio: 1 - szybami w drzwiach kierowcy,

2 - szybami w drzwiach pasazera

z przodu*,

3.- przycisk bezpleczenstwa",

4 - szybami w tylnych prawych drzwiach*, 5 - szybami w tylnych lewych drzwiach*.

OTWIERANIE I ZAMYKANIE ---

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

W drzwiach pasazera i w drzwiach tylnych umieszczono dodatkowe przelqczniki* do sterowania odpowiednimi szybami.

Przelqcznik bezpleczeristwa (3) umoiliwia odIqczenie przycisk6w znajdujqcych sle na tylnych drzwiach. Dostepne sa nastepuiace poloienia:

Przycisk 3 zwolniony:

Przelqczniki w drzwiach tylnych sa aktywne.

Przycisk 3 wcisni~ty:

Przelqczniki w drzwiach tylnych sa nieaktywne.

----------2.37

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Mechanizm elektrycznych podnosnikow szyb bocznych jest wyposaiony w ogranicznik bezpieczenstwa.

Dzialanie tego ukladu polega na wylqczeniu mechanizmu podnoszenia szyby w sytuacji napotkania zwlekszoneqo oporu. Funkcja ta jednak nie jest aktywna w przypadku zamykania pojazdu kluczykiem z zewnqtrz.

;;:;;~~~~'..;:~,~,:;<.::;~._:::;''::':~_.' . ,>_,-.~ __ :.,,:.,~.::..-.;-_C _«.~: ;';:,;.;;::::

0Uwaga

, . ;K¥d~Vt'O opusz~ pojazd',nawat '1Cl kr6tI<() .':. ~eZy zabiera6 ze soba 'kluczykI. Nigdy lei nle wolno pozostawia6 .. ; dzIecI ~ch w samochodzie.

'!,System elektrycznego sterowania szYbafrll'"

:f"bocznyml jest ~y, jeSli zostana ~arte drzwl przednie (kierowcy rub .;,~~era).

·:'.~'PIiY·zamYl<8r1'iuok1en·narezYiBCFlow~ " :C\oSti"o~. Ni~inelub przypadkowe

zamykanie okien mote bye przyczymf obraZefll uszkoclzen ciala.

Sterowanie szybami bocznymi przy wlaczonyrn zaplonle

Otwieranie

Aby calkowicie otworzyc okna naleiy wcisnac i kr6tko przytrzyrnac przsdnia czesc odpowiedniego klawisza sterujqcego.

Jesll przycisk zostanie wcisnlety ponownie, otwieranie okien zostanie zatrzymane.

Zamykanie okien z funkcja automatycznego domykania*

(drzwi pasaiera lub kierowcy)

Peine zarnkniecie okien odbywa si~ automatycznie przez podniesienie i kr6tkie przytrzymanie przedniej czesci odpowiedniego klawisza.t)

.Jesli przycisk zostanie wcisnlety ponownie, zamykanie okien zostanie zatrzymane.

Aby otworzy6 okno czesciowo naleiy przytrzyrnac odpowiedni klawisz sterujacy, az do oslaqnlecla przez szybe ,zqdanej pozycjL

1) Funkcja ta moie bye uruchamiana tylko z konsoli sterujqcej, znajdujqcej sie w drzwiach kierowcy.

2.38 ---

OTWIERANIE I ZAMYKANIE

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Funkcja cofania szyby*

1 - Jesli zamykanie szyby w drzwiach pasaiera lub kierowcy zostanie zatrzymane w wyniku zwiekszoneqo oporu, okno zostanie natychmiast automatycznie ponownie otwarte (cofanie szyby).

2 - Po automatycznym otwarciu sie okna naleiy w przeciqgu 5 sekund uniesc i przytrzymae przycisk sterowania odpowiedniej szyby. Zamykanie okna zostanie uruchomione ponownie. Jesll i w tej operacji wystapl blokowanie, to szyba zatrzyma sle.

3 - Aby mimo zatrzymania dornknac okno, naleiy w przeclaqu 5 sekund ponownie uruchomlc zamykanie okien.

Okno zostanie teraz zarnknlete bez ograniczenia zwiqzanego ze zwiekszonym oporem.

·····uwaga-c",.---- -c-;:' ----- .. - •.. ----~- -:

. J' . przy zamykanlu okien nalezy za-

chowae ostroznose ." Nieostrozne rub ~kow;Z8iTIyIWlfeofaen'moze b c -rsrzyCZyn('obraten I uszkodzen ciak,

--flCzeg6lnle u dziecJ.

~rfi(:_~~,.:t~,:;!:!.~~!":.::s":~r.~-.';";-..;~~:~~-_:::.----_":,,_-:o.,~- _-~

'3m~roY'ca poWinleri-iJprzedzic por . ych,zenleostroine ()bchodzenie - . zsysfememelektiYcznych pod" ikQW szyb moze bye niebezpieczne.

~~ .. ""'''~",_, .,-,,~,"- .. ,~<-- ..•. ,

OTWIERANIE I ZAMYKANIE -----

Uwaga

Jesf porniedzy poszczeg61nymi czynnosciami we wspomnianej operacji uplynie ponad 5 sekund, to po uruchomieniu przycisku, w przypadku zwiekszoneqo oporu, okno zostanie ponownie otwarte.

Samochody bez funkcji automatycznego domykania*

Zarnkniecle okien odbywa sie przez podniesienie i przytrzymanie przedniej czesci odpowiedniego klawisza, az do calkowitego dornkniecia okna.

Naleiy pamletae, ze okno zamyka sle w tej sytuacji bez ogranicznika oporu.

Uwaga

• Przy zamykaniu okien nalei:y zachowac ostroznosc, Nieostroi:ne lub przypadkowe zamykanie okien moze bye przyczynq obraien I uszkodzeri clala, szczeg61nie u dziecl .

• Kierowca powlnlen uprzedzic podr6i:nych, ze nieostroi:ne obchodzenie siQ z system em elektrycznych podnoSnik6w szyb moze bye niebezpieczne.

------------ 2.39

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Dzialanle mechanizmu sterowania poloieniem szyb przy ~czonym zaplonle

Po wylaczen'u zaplonu mechanizm sterowania szybami bocznymi funkcjonuje nadal przez najbliisze okolo 5 minut lub do czasu otwarcia drzwi kierowcy lub pasaiera.

W pojazdach z systemem centra/nego domykania, okna mogq bye zamykane lub otwierane z zewnqtrz (w mode/ach wyposaionych dodatkowo w uchylne okno dachowe moie one bye tylko domykane). W tym celu naleiy przekreclc kluczyk w zamku drzwi kierowcy lub pasazera, odpowiednio do pozycji zamykania lub otwierania.

Otwieranie

Naleiy naclsnac przednia czesc odpowiedniego klawisza.

Zamykanie

Uniesc przednia czesc odpowiedniego klawisza.

Uwaga

Jesli przy zamykaniu okna w drzwiach pasazera lub kierowcy uruchomiona zostala funkcja cofania szyby, to okno zostanie automatycznie otwarte.

Ponowne zarnknlecle okna jest moiliwe tylko po wlaczeniu zaplonu.

Uwaga

Funkcja automatycznego otwierania i do mykania okien w drzwiach kierowcy i pasaiera nie bedzle dziafae automatycznie po odiaczeniu i ponownym podlaczeniu zasilania z akumulatora.

Celem przywr6cenia dziatania tej funkcji naleiy:

• Zamknqc samoch6d z zewnatrz, korzystajac z zamka drzwi kierowcy lub pasazera. W czasie tej czynnosci prosze sle upewnlc, czy wszystkie pozostale drzwi i okna zostaty dokladnie zarnkniete,

• Zamknqc samoch6d ponownie, korzystajac zzamka drzwi kierowcy lub pasazera, przytrzymulac kluczyk w zamku przez co najmniej 1 sekunde.

Funkcja automatycznego domykania* zostanie tym samym ponownie uruchomiona.

Uwaga , ' ,,' , 0 " 0"

~.'l5riy zamykaniuz ze~tr2 'okie;~;1 ~ariWTach i okna dachowego naJezy zachowac szcz~6lnq ostroZnoScl 0' J dIJ!Ii5x«:' I R.,' f' • If", lUI ~ ,fi 0 Przyzamyt<aniu okien naJezy zachowae ~

_§~2!n~~.r::!,i~Q#l~~yi<ar\ie pojaz- • ,du z z~ lub przy braku'dostatecznej i '1W30CZri0Sci moie bye przyczyrn{ obraien I I tiSikoazex,ciaIa, szczeg61nie u dzieci." ' ,'przy zamykaniu 'pojazdU', ' rile'!

Ctti~:wP,&~~~~uaz.~~~4

ew j pomocy z zewnqtrz bQdzje

"ruem e.

2.40 - OTWIERANIE I ZAMYKANIE

---------------------------------------- .... ~

!

l

r

I

It~

o

r

I

Okno dachowe*

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Otwieranie, uchylanie i zamykanie okna dachowego odbywa sle przy wlaczonym zaplonle, za pomoca pokretla obrotowego. W razie konlecznosci nagtego zamknlecla dachu naleiy mocno przycisnac wspomniane pokreffo,

Po wytC\czeniu zaplonu nadal moiliwe jest korzystanie z mechanizmu sterowania oknem dachowym, az do momentu otwarcia drzwi kierowcy lub pasai:era.

niami. Najwi~kszy z zaznaczonych punkt6w na pokretle odpowiada otwarciu okna dachowego, zalecanemu przy duiej predkosci jazdy przy niskim poziomie hafasu aerodynamicznego wewnatrz pojazdu.

Zamykanie

Zarnkniecie dachu nastepuje przez obr6cenie pokretla do pozycji neutralnej lub pozycji oznaczonej IiterCj A (patrz i1ustracja). Obr6t pokretla w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz6wek zegara spowoduje calkowite zarnkniecie okna dachowego. Jesli okno dachowe jest otwarte catkowicie, to obracaiac pokretlern przeciwnie do kierunku ruchu wskaz6wek zegara moina uzyskac posrednie polozenia okna dachowego, zaznaczone na pokretle odpowiednimi wgf~bieniami.

Uniesienie okna

Z pozycji poczatkowe] A naleiy obrocic pokretlo przeciwnie do kierunku ruchu wskaz6wek zegara. Oach zostanie uniesiony stosownie do oznaczen na pokretle,

Zamkni~cie/opuszczenie

Zarnkniecie lub opuszczenie okna nastepuie przez obr6t pokr~Ua zgodnie z kierunkiem ruchu wskaz6wek zegara do pozycji A.

Uwaga

Zaslona przeciwstoneczna w oknie dachowym chroni przed wnikaniem promieni slonecznych do wnetrza samochodu. Moie bye ona odsuwana lub zamykana niezaleinie od polozenla klapy.

ParkujCjc samoch6d naleiy zawsze sprawdzic, czy zostalo zarnkniete okno dachowe. Jest to szczeg61nie istotne przy korzystaniu z zaslony przeciwstonecznej. W przeciwnym razie, woda deszczowa mogtaby costae sle do srodka samochodu.

Dodatkowe udogodnienia*

Okno dachowe rnozna takze zarnknac przy zamykaniu drzwi kluczykiem.

Naleiy przytrzyrnac klucz w pozycji zarnykania do catkowitego dornkniecia okna.

Otwieranie Aby otworzyc okno dachowe naleiy obr6ci6 pokretlo zgodnie z kierunkiem ruchu wskaz6wek zegara. Polozenia posrednie sa zaznaczone na pokretle odpowiednimi wgl~bie-

OTWIERANIE I ZAMYKANI't:--------

---------- 2.41

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Funkcja cotania

Okno dachowe, podobnie jak szyby w drzwiach bocznych, posiada ogranicznik bezpieczenstwa.

Dziafanie tego ukladu pol ega na wylaczeniu mechanizmu domykania okna dachowego

. w przypadku napotkania przeszk6d (zwiekszonego oporu). Funkcja ta nie jest jednak aktywna w przypadku korzystania z opcji awaryjnego domykania okna lub wykorzystania maksymalnej sKy domykania.

Uwaga

nostepne funkcje awaryjnego zamykania okna lub maksymalnej sily domykania powinny bye wykorzystywane tylko w razie absolutnej konlecznoscl, np. w czasie podroZy z duz~ pr~dkosci~ lub ew. zanieczyszczenia lub oblodzenia prowadnic okna. Aby zamknac okno naleZy wctsnae dolna cz~se pokr~Ua.

Uwaga

• Przy zamykanlu okna dachowego rialezy zachowae ostroznosc, _ Nh:t~ ..

~~osuOZne zamyJ<anlepoJazditz iewii'~li'Z"

(rip~- pi'Zy lfraku"dostaleczileJ wldocz':n9js:i) moze bye przyczynCl obrazen l u- ""

--sZk6dzen clala,szczeg6lnie u dzieci. .;;;;

• Wi " TT I I 7 ill

• Klerowca 'pow nlen uprzedzic po- .--

,cdroznych;z8nleostroineobChoclzenie siliz . systemem'~eleKtrycznych' podnosnik6w szyb moz8 bye nlebezpieczne.

,,_·_,--: __ -~_,;_,.~~:"i4£--'- -.:..-:,:;,;.:;._~~>.

• KaZdorazo",,!o, opuszczaJClC pojazd - nawet na, krotko-nilleZy zabierae ze 'sol,ij'Kluczyki:-'N1g'ay""tez 'nle , wolno pOzostawiae dzJec.l~mych"-wsamo:

chodzle. "'. __ ~:_'~'~=.::~::~=;:,;'~>.;:::;,,~

2.42 ---------

Awaryjne zamykanie

W razie zaistnienia usterki istnieje mozliwosc reczneqo zamknlecia okna dachowego.

W takiej sytuacji naleiy:

• otworzyc za pornoca srubokreta pokrywe mechanizmu (patrz ilustracja),

• wyjClc z uchwytu w pokrywie korbke i urnlesclc jCj W otworze, W osi mechanizmu zamykania, a nastepnie zarnknac okno,

• korbke umiescic ponownie w uchwycie i zarnknac pokrywe mechanizmu.

. OTWIERANIE I ZAMYKANIE

Przelacznlkl

'A'

-v-

, , '

1 - PrzefClcznik oswletlenla o - wylaczone,

:0 o~ - swlatla pozycyine",

§D - swiatla mijania lub drogowe. Reflektory gl6wne .swiecCl sle przy wIClCZOnym zaplonie. Podczas rozruchu i po wylaczeniu zaplonu swiatla mijania zostaia automatycznie przelaczone na swlatla pozycyjne.

Swiatla drogowe i sygnalizacyjne - patrz strona 2.47.

Uwaga

Jesll zaplon zostanie wylaczony, a nie zostana wylaczone reflektory, to po otwarciu drzwi uruchomiony zostanie sygnaf dzwiekowy".

Swiatta przednie przeciwmgielne *

$0

Przy wlaczonych swiatlach mijania (Iub drogowych) wyciClgnqc przelacznik 0 jeden zatrzask.

1)W wersjach sprzedawanych n~ nlektorych ry~kach zainstalowano uk/ad, ktory po wlaczeniu swiatel postojowych przy uruchomionym zaplonle automatycznie zapala swiatla mijania Oednak 0 s/abszym natezeniu).

OSWIETLENIE I WIDOClNOSC

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Tylne swiatla przeciwmgielne* 0$ Samochody bez przednich swlatel przeciwmgielnych

Naleiy wyciClgnqC przelacznik 0 jeden zatrzask przy wlaczonych swiatlach mijania (Iub drogowych) .

Samochody wyposazone w przednie swlatla przeciwmgielne

Naleiy wyciClgnqC przelacznlk 0 dwa zatrzaski przy wlaczonych swlatlach mijania (Iub drogowych).

Uwaga

• Wraz z zapaleniem tylnych swlatel przeciwmgielnych, zapala si~ lampka kontrolna na tablicy wskaznikow,

• Ze wzqledu na mozliwosc osleplania kierowc6w [adacych z tylu naleiy uiywac tylnego swlatla przeciwmgielnego tylko w warunkach bardzo z/ej widocznosci (w wiekszcsci krajow Wspolnoty Europejskiej 50 m).

Fabryczna instalacja elektryczna zostala opracowana w ten spos6b, ze w pojazdach holulacych przyczepe, po podlaczeniu przyczepy do zlacza elektrycznego, tylne swiatla przeciwmgielne przyczepy nie zapalaja sie wraz z tylnymi swiatlaml przeciwmgielnymi samochodu.

1

J

1

j

--.~--- .. -.-~.--- .. 2.43

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

2 - Oswletlenle tablicy wskainik6w

Przy wlaczonych swlatlach rnozna plynn'ie regulowac nasycenie oswietlenia tablicy wskaznikow za pornoca pokretla 2, znajdu[aceqo sle obok wlacznika swiatel,

3 - Regulacja zaslequ

reflektor6w gt6wnych* Istnieje mozliwosc elektrycznej regulacji zaslequ swiatel gl6wnych w zaleznosci od obclazenia samochodu. Ma to na celu unikniecie osleplania kierowc6w nadjezdzajacych z przeciwka. Jednoczesnle, przy takim ustawieniu swiatel, kierowca ma zapewniona optymalnq wldocznosc,

Regulacja ta jest mozliwa tylko wtedy, gdy wlaczone sa swlatla mijania.

W celu obnizenia wiqzki swlatla nalezy przekrecic pokretlo regulatora z pozycji wyjsciowe] (0) w d61.

i.:

2.44 ------------

..

~D

-..

4 - Ogrzewanie tylnej szyby OW

Ogrzewanie tylnej szyby dziala tylko wtedy, gdy zaplon jest wlaczony, Po wlaczenlu oqrzewania tylnej szyby zapala sie lampka kontrolna na tablicy rozdzielczej.

r:Gh Ogrzewanie tylnej szyby naleiy wylCj~ czyc jak tylko poprawi si~ widocznosc . Ograniczenie pobieraneJ energii ma wplyw na bardziej ekonomiczne zuiycie pa/iwa - patrz strona 3.21.

W samochodach posiadajacych elektrycznie ustawiane lusterka boczne, powierzchnia lusterek jest ogrzewana automatycznie po wlaczeniu ogrzewania tylnej szyby.

OSWIETLENIE I WIDOCZNOSC

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

5 - SwiaUa awaryjne A

Uklad dziala nlezaleznie od zaplonu.

Swiatel tych nalezy uzywac w nastepuiacych sytuacjach:

- pojazd zatrzymal sle w wyniku awarii,

- nastapil wypadek,

- pojazd stoi w kolumnie samochod6w jako

ostatni.

Przy wlqczonych swiatiach awaryjnych wszystkie swiatia kierunku migaj'l [ednoczesnie. Miga takze kontrolka umieszczona na tabllcy rozdzielczej i w przelacznlku.

KorzystajE\c ze swlatel awaryjnych nalezy stosowae sle do obowlazujacych przepisow drogowych.

OSWIETLENIE I WIDOCZNOSC --- ------

6 - Ogrzewanie &!

lewego fotela*

WiE?cej informacji na ten temat znajduje sie na stronie 2.71.

7 - Ogrzewanie &!

prawego fotela*

WiE?cej informacji na ten temat znajduje sle na stronie 2.71.

Prz etacznlki na drzwiach kierowcy Elektryczne podnosnlkl szyb Funkcjonowanie podnosnikow szyb bocznych zostalo dokladnie opisane na stronie 2.37.

Przycisk centralnego blokowania Funkcjonowanie przycisku zostalo dokladnic opisane na stronie 2.29.

Sterowanie lusterkami bocznymi

Patrz strona 2.53.

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Oswietlenle wewnetrzne

A - Wewn~trzna lampka Poloienia przelacznika:

o - pozycja wylaczona,

lewo - wlacznik drzwiowy, tj. swiatlo pali sle

przy otwartych drzwiach, prawo - swiatlo pali sle ciaqle.

SwiaUa wswnetrzne gasnq z opoznlenlern= okolo 30 sek. od momentu zamkniecia drzwi.

B - SwiaUo do czytania z przodu* Lampka ta jest wlaczana i wylaczana za pomoca przelacznika B.

Oswletlenle bagai:nika*

Oswietlenle to wlacza sle automatycznie z chwila otwarcia pokrywy bagainika (niezaleinie od wlqczenia swlatel i zaplonu). Z tego powodu, klapa baqaznika powinna bye zawsze dobrze zamykana, szczeg61nie gdy samoch6d jest pozostawiany na dluiej.

2.48 ---.-------

Tylne lampki wewnetrzne Poloienia przelacznika:

o - pozycja wylaczona,

polozenle posrednle - wlacznik drzwiowy, tj. swiatlo pali sie przy otwartych drzwiach,

lewo - swiatlo pali sie ciaqle.

Sterowanie oswletlenlem wewnetrznyrn

Oswietlenie wewnetrzne jest wlaczane automatycznie na czas okolo 30 sekund od momentu, kiedy zamki samochodu zostana odbezpieczone, drzwi otwarte lub wyj~ty kluczyk ze stacyjki (przelacznik oswietlenla powinien znajdowac si~ w pozycji .drzwi"),

Po zarnknieciu samochodu lub uruchomieniu zaplonu, oswletlenie samoczynnie wylqczy sie, niezaleinie od czasu jaki uplynql od chwiIi jego wtaczenia,

Aby zapobiec rozladowaniu akumulatora, oswietlenle jest wylqczane samoczynnie po uplywie okolo 10 min, nawet przy pozostawionych otwartych drzwiach.

Oswletlenie schowka*

Oswietlenie to W!Clcza si~ z chwilCI otwarcia pokrywy schowka. Warunkiem jest wlaczony zaplon.

----- OSWIETLENIE I WIDOClNOSC

------------------------------------------~

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Wycieraczki i spryskiwacz e prz ec nie] szyby

Tw~ Til r LIi&8_iYM~,,~:~""-

"'fJf~myWanie pI6'r'WYCleraczekW' bar:L'

dzo dobrym stanle technlcznym (patrz strona 2.51) gwarantuJe dobr~ widocznose podczas Jazdy w zJych warunkach

l,aol~~Wych.· ..

Wycieraczki oraz spryskiwacze szyby dziafajq tylko przy wfqczonym zaplonie.

Przy mrozne] pogodzie, przed uruchomieniem wycieraczek, naleZy doktadnie sprawdzle, czy pi6ra wycieraczek nie przymarzJy do szyby.

Ogrzewanie dysz spryskiwaczy* jest wlaczane automatycznie. lntensywnosc ogrzewania jest regulowana w zaleznosci od temperatury zewnetrzne].

Uwagi

• Uzupelnianle plynu w zbiorniku spryskiwaczy - patrz strona 3.53.

• Wymiana pi6r wycieraczek

- patrz strona 2.51.

Wycieraczki przedniej szyby

• Wycieraczkl wyl<\czone Dzwignia w 'pQ!o~eniu 0:

• Praca przerywana

D±Wignia w polozeniu 1.

Regulacja przerw czasowych porniedzy poszczeg61nymi uruchomieniami wycieraczek nastepuie za pornoca przelacznlka A. Dostepne sa cztery opcje - przykladowo:

przelacznik w prawo - kr6tkie przerwy, przelacznik w lewo - dluzsze przerwy. Kazdorazowo, przerwy sa uzaleinione od aktualnej preckosci jazdy samochodu.

OSWIETLENIE I WIDOClNOSC --------- -

• Wolna praca wycieraczek D±Wignia w pozycji 2.

• Szybka praca wycieraczek D±Wignia w pozycji 3.

• Ruch przerywany . Dzwiqnia w pozycji 4.

• Spryskiwacz

Uruchomienie spryskiwacza nastepu]e przez pociaqniecie dzwigni w kierunku kola kierownicy 5.

Po zwolnieniu dzwiqni, plyn spryskiwacza nie jest pompowany, natomiast wycieraczki dzialaja jeszcze przez okolo 4 sekundy.

Dete ktor deszczu*

Jeieli samoch6d zostal wyposaiony w czujnik deszczu i uruchomiona zostanie funkcja pracy przerywanej, to predkosc ruchu wycieraczek bedzie automatycznie regulowana, w zaleznosci od lntensywnosci opad6w.

Polozenie A dzwiqni sterowania praca wycieraczek sluzy do indywidualnej regulacji czulosci ukfadu czujnika deszczu.

Po wylaczeniu zaplonu, czujnik deszczu powinien bye uruchomiony ponownie. Nalezy w tym celu wylqczye i ponownie wlaczyc tryb pracy przerywanej wycieraczek.

~-

STEROWANIE , INYPOSAZENIE

Wycieraczka tylnej szyby WI~czanie:

• Ruch przerywany

Przesunac dzwigni~ do pozyeji 6. Wycieraczki pracuja z czestotliwoscia okolo raz na 6 sekund.

Wylqczanie:

Przesunac dzwigni~ w kierunku kola kierownicy. Jesli uklad zostanie wylaczony w czasie ruchu ramienia wycieraczki, to przed zatrzymaniem ukladu ramie powroci do polozenia poczatkoweqo.

• Zmywanie szyby tylnej/ruch przerywany

Wlqczanie:

Przesunac dzwigni~ do pozyeji 7. Wycieraczki pracula ruchem przerywanym. Wyl~czenie nastepuje przez przesuniecle dzwigni do kola kierownicy.

Spryskiwacze reflektor6w*

Przy wlaczonych swiatlach drogowych lub mijania, przy kazdyrn wlaczeniu spryskiwacza szyby przedniej, uruchomiony zostanie automatycznie spryskiwacz reflektorow

Brud trwaly (np. zaschnlete owady) gromaczacy si~ na przednich reflektorach nalezy regularnie usuwac, np. kaZdorazowo przy tankowaniu paliwa.

2.50

--------------- OSWIETLENIE I WIDOCZNOSC

~~-------------------------------------------- ..........

Pi6ra wycieraczek

STEROWANIE IINYPOSAZENIE

i. Warunklem" dobrej WiClocznoscl jest -dobry-stiin'techniczny wycleraczek.

• Aby zapoblec rozcleranlu brudu po . szyble, naleZyregularnle czysci6 p16- .'l!"jlycleraczek preparatem do mycia ~zyb. Jeze" sit one wyJittkowo brudne

'-{~~~~~:~:riJ8~~1t;~b~.og~ bye

~,,; ZI3 __ wz. g .. I~du na bezpieczenstwo Jazay, pl6ra wycleraczek naleZy wy- 1i1liiiiac razlub dwa razy w roku. Nowe

pl6ra mozna nabyc w ASO SEAT.

przy mrozne] pogodzie, przed uruchomienlem wycleraczek, naleZy doktadnie sprawdzie, czy pi6ra wycieraczek nie przymarzty do szyby.

Przyczyny nieprawidlowej pracy wycieraczek moqa bye nastepujace:

• Po myciu samochodu w myjni automatycznej, na przedniej szybie mogq pozostac czastki wosku. Nalezy je usuwac przy pornocy specjalnego detergentu. Wi~cej informacji otrzymacie Panstwo u Waszego przedstawiciela SEAT-a.

Wycieraczki b~dq pracowac poprawnie, [ezeli w zbiorniczku spryskiwaczy wycieraczek bedzlecls Panstwo stosowac odpowiedni plyn myjqcy.

• Zly stan techniczny pior wycieraczek - nalezy wymieni6 je na nowe.

• Piora wycieraczek zostaly niepoprawnie zamocowane (tj. pracula pod niewlasciwyrn katern).

Nalezy sprawdzic poprawnosc zamocowania i w razie potrzeby udac si~ do ASO SEAT.

Wymiana pi6r wycieraczek Zdejmowanie pi6r wycieraczek

• Odehylic ramie wycieraczki i ustawic pioro wycieraczki w pozycji prostopadlej do ramienia wycieraczki.

• Nacisnac sprezyne dociskowa w kierunku wskazanym strzalka A.

• Nacisnac pioro w kierunku oznaczonym strzalka B i zdj~e pioro z ramienia wycieraezki.

Montaz nowych pier wycieraczek

Podczas montazu nowych pior wycieraczek natezy postepowac w odwrotnej kolejnosci. Prosze zwrocic uwaqe, aby sprezyna dociskowa znalazla sle na swoim miejscu.

przy montazu plor wyposaZonych w dodatkowe owiewki dociskowe, nalezy sle upewnic, ezy ich powierzchnie sa skierowane do dolu.

t

t ,~

OSWIETLENIE I WIDOCZNOSC ------

--------- 2.51

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

I LEO-013 I

Podczas demontai:u pi6ra wycieraczki szyby tylnej naleiy najpierw zdernontowac ostone A. W tym celu naleiy nacisnac [a w kierunku oznaczonym strzalka 1, a po zwolnieniu zatrzasku zdja,c oslone (strzalka 2). Dalsze postepowanie jest identyczne, jak w przypadku pi6r wycieraczek szyby przedniej.

2.52 -----------------

OSWIETLENIE I WIDOCZNOSC

Lusterka

Ustawianie lusterek bocznych

przed rozpoczeclern jazdy naleiy ustawic lusterka w poloieniu zapewnlajacyrn dobre pole widzenia z tylu samochodu.

Wewn~trzne lusterko antyodblaskowe

Aby ustawi6 lusterko wewnetrzne w jego podstawowym poloieniu, naleiy popcnnac od siebie mala. dzwiqlenke urnocowana w dolnej krawedzi lusterka.

Do reczne] regulae]i polozenla zewnetrznych lusterek wsteeznyeh sluiy galka regulacyjna, znajdujaca sie na panelu sterowania w drzwiach kierowcy.

Automatyczne* wewnetrzne

lusterko antyodblaskowe

Poloienie lusterka regulowane jest recznie, Po uruchomieniu silnika lusterko jest automatycznie sciernnlane, w zaleznoscl od intensywnoscl padajaceqo na niego swlatla (z reflektor6w pojazd6w jazdaeych z tylu).

W czasie cotania, ba,dz przy przelaczeniu dzwigni zmiany bieg6w do polozenla R (cofanie), lusterko wewnetrzne powraca do swej oryginalnej jasnoscl (nie jest sciernniane).

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Elektryc:znie regulowane lusterka wsteczne*

Zewnetrzne lusterko boezne z regulatorem elektryeznym* ustawia sle przy pomocy wewnetrzneqo pokretla regulacyjnego A, znajduiaceqo sle na drzwiowym panelu sterowania.

Powierzchnia lusterek moze bye, w zaleznosci od potrzeb, regulowana w kierunku do dolu, do g6ry, w lewo lub w prawo.

Za pornoca pokretla regulacyjnego (Al rnozna dokonac ustawienia zadane] pozycji lusterek.

N - pozycja neutralna,

L - lusterko w drzwiach kierowcy,

R - lusterko w drzwiach pasazera. Regulujqc lewe lusterko, automatycznie zmieniane jest poloienie lusterka prawego. Najczescle] wiec dodatkowa regulacja tego lusterka nie bedzie poznle] potrzebna. Jezeli iednak zaszlaby taka koniecznosc, rnozna to zrobi6 poprzez uaktywnienie systemu regulacji prawego lusterka - przycisk R.

W przypadku awarii elektrycznego systemu regulacji bocznych lusterek, rnozna ustawic je recznie, naciskajac na odpowiednie ich krawedzie.

..

i

i

I i 'I

, !

OSWIETLENIE I WIDOClNOSC ------.-- .-~--- .. --

2.53

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Zapamietanle potozenla lusterka wstecznego*

Poiazdy wyposaZone w system elektryczne] regulacji foteli z zaparnletaniem ich polozenia, sa takze wyposaZone w uklad zaparnietujacy polozenie lusterek bocznych.

Wraz z zaparnietaniern polozenia fotela kierowcy, zostaja zapisane w parnieci polozenia lusterek bocznych - szczeg61y znajdujq sle na stronie 2.60.

Dokonujqc regulacji nalezy najpierw ustawiclotel. Lusterka powinny automatycznie aopas'owacsl~ do nowego polozenia totela.

Automatyczne ustalanle polozenla lusterka wstecznego przy cofaniu

Jeieli prawe lusterko zostalo wczesnie] ustawione, po wlqczeniu biegu wstecznego zostaje one ustawione w specjalnej pozycji.

Oznacza to, ze z chwilq wlaczenla biegu wstecznego lusterko obraca sie lekko do dolu, umozliwlajac kierowcy dokladna obserwacje np. kraweznlka. Po zakonczeniu manewru cofania lusterko powraca do swojego pierwotnego polozenia. Poloienie lusterka w pozycji cofania rnoze bye dopasowane do indywidualnych wyrnaqan kierowcy - wlece] informacji - patrz strona 2.62.

Uwagi dotyczqce pojazdow Z lusterkami panoramicznymi lub asferycznymi*

Boczne lusterka panoramiczne zwiekszaja zakres pola widzenia, dajac jednoczesnie zludzenie zmniejszenia odbitych przedrniotow, Kierowca powinien zachowac zatem szczeqolna ostroznose przy ocenie odleqlosc! do [adacych za nim samochodow,

Zewnetrzne lusterka asferyczne postadala powierzchnie 0 zmiennej krzywlznle, Zwiekszaja one pole widzenia kierowcy w stopniu nawet wlskszyrn niz konwencjonalne lusterka panoramiczne. Ich przydatnosc jest takze ograniczona, z uwagi na trudnosci w prawidfow'ym ocenieniu odlegfosci do pojazdow zbllzajacych sle z tyfu.

Ogrzewane lusterka boczne*

Boczne lusterka z elektryczna requlacja sa ogrzewane jednoczesnle z tylna szyba, Funkcja ta dziala tylko wtedy, gdy w!qczony jest zaplon.

Skfadanie lusterek bocznych Lusterka boczne rnozna ztozyc popychajqc ich obudowy w kierunku nadwozia.

2.54 --------------- OSWIETLENIE I WIDOCZNOSC

----------------------------------------------------~

Uwaga

• Przed udaniem sle do myjni automatycznej zaleca sie zloiyc lusterka boczne. Zapobiegnie to ich ewentualnemu uszkodzeniu.

Rozkfadanie lusterek

Lusterka wsteczne naleiy rozkladac recznie, poprzez ich odciaqniecie do pozycji wyjsciowe].

I rozktadanlem IusUWil:Uil.\i. aby przypadkowo

Driiitrzlllsnillc mh~dzY obu-

IUAIIAr.rSl A naltiwlozilsm samochodu.

bye

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Elektryczne sktadanie lusterek* Pokretlo steruiace A sluiy do wyboru trybu pracy mechanizmu, tj. ustawianie lusterek (kierowcy lub lusterka prawego) oraz ich skfadanie. Przewidziane sa nastepujacs polozenia:

N - pozycja neutralna, L - lusterko kierowcy,

A - lusterko z prawej strony,

P - skfadanie lusterek wstecznych. Skfadanie lusterek jest zalecane przy wykonywaniu manewr6w w ciasnych miejseach, np. w czasie parkowania.

Aby zfozyc lusterka nalezy, zaczynajac z polozenia L, A lub N, wybrac pokretlern sterujqcym polozente oznaczone na panelu P. Aby rozlozyc lusterka nalezy wykonac te same czynnosci, zaczynajqc od poloienia P do jednego z pozostalych polozen, tj. L, A lub N.

I ~

I

. f;

OSWIETLENIE I WIDOCZNOSC ---------------2.55

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Uwaga

Jesli lusterko zostalo zlozone w wyniku dzialania sil zewnetrznych (np. zaczepienia przy parkowaniu lub manewrowaniu),lusterka winny bye rozlozone za pornoca mechanizmu elektrycznego. .Pod zadnyrn pozorem nie nalezy czynlc tego recznie - rnoze to uszkodzic mechanizm pozycjonowania lusterek. Po ustaleniu ich polozenia pokretlern A nalezy odczekac okolo 15 sekund, az do pelnego przywr6cenia tunkcjonowania mechanizmu regulacji.

Poslugujqc sle pokretlern A prosze postepowac ostroznie, tak aby nie uszkodzic lusterek.

2.56-----

______ OSWIETLENIE I WIOOClNOSC

Fotele przednie

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Prawidlowe ustawienie totela jest istotne ze wzqledu na:

- szybki i bezpieczny dostep do urzadzen sterujqcych,

- utrzymanie ciala w wygodnej pozycji,

- zapewnienie optymalnego zabezpiecze-

nia dzi~ki zastosowaniu pas6w bezpieczenstwa i systemu poduszek powietrznych.

Prosze dopasowac polozenle Paristwa totela wedlug wskaz6wek na najblizszych stronach. Prosze zwrocic uwaqe na wymienione mozllwoscl regulacji.

Fotel kierowcy

Polecamy ustawienie totela kierowcy wedlug nastepujacych wytycznych:

- ustawic poloienie siedziska w kierunku prz6d/tyl tak, aby kierowca naciskal pedaly do oporu przy lekko uqiete] nodze,

- ustawic polozenie oparcia tak, aby sledzac w fotelu i rnajac w pelni oparte plecy, dotykac wyprostowanq reka najwyi:szego punktu na kierownicy (tj. na godzinie 12).

. Bezwzgl4ldnle nle wolno przewozlc' zadnych przedmlot6w na podlodze przed fotelem klerowcy. W razle naglego hamowania mog~ one zablokowac pedaly. Kierowca moze nle bye· wtedy w stanie zahamowae, ani przyspieszye ani zmienic biegul

Fotel pasazera

Regulacji polozenia fote\a pasaZera nalezy dokonywac wedlug nastepujacych wytycznych:

- oprzec plecy na oparciu,

- stopy oprzec wygodnie w przedniej czesci,

- jednoczesnle przesunac totel do tylu, tak

daleko, jak jest to mozliwe,

SIEDZENIA I PRZEDZIAt BAGAlOWY ------------- 2.57

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

I B45-017C I

Fotele kierowcy i pasazera z przodu pojazdu (regulacja reczna)

1 - przesuwanie fotela do przodu i do

tytu

Unlesc dzwigni!? 1 i przesunac fotel. Nast!?pnie zwolnic dZwigni!? i przesunac lekko fotel do momentu zatrzasniecia mechanizmu blokujqcego_

Uwaga

Ze wzgl~6w bezpleczenstwa fotel kierowcy moze bye przesuwany Jedynle w czasle postoJu.

:'::__""'.~:;-';::"'';.-:>''~'''_;-~':~'''.'::'':~~'~.''''~.'''''''''''-''~.''''~~::" .... _ ...... ,--. -. - .--....,_.

2 - Regulacja oparcia

Nie opleraiac sle plecami na oparciu, ustalic pokretlern regulacyjnym 2 zadane polozenie oparcia.

Uwaga

-: ·poaczaS~JazaYfoteil1le-powinlin-l)ye zbytnlo nachylony do. tyJu, gdyz ""wplywa to "If obnlzenle skutecznoscl dzlaJanla· pas6w bezpleezenstwa.

3 - Regulaeja podpareia krzyzowego* Poprzez obracanie pokretla 3, umieszczonego w oparciu fotela, rnozna uzyskac uwypuklenie oparcia fotela, na odcinku krzyzowyrn kreqoshipa. Zapewnia to profil oparcia bardziej zblizony do naturalnej krzywizny kreqoslupa i podnosi komfort jazdy, szczeg61nie przy podrozach na dluzszych trasach.

4 - Dopasowanie wysokosei fotela* Fotel rnozna podnlesc lub opuscic poprzez .pornpowanie" dzwigniq znajdujaca sle bezposrednio obok fotela.

Podnoszenie: unlesc dzwigni~ do g6ry od potozenia poczatkoweqo.

Opuszczanie: popchnac do dolu dzwigni~ od polozenia poczatkoweqo.

Uwaga

.-Ze wzgl~dii na bezpieczenstwo, wysokose fotela moze bye regulowana tylko w ezasie postoju pojazdu.

• B~dz ostrozny przy regulae)1 wysokosel fotela. Nieostrozne obchodzenle si~ z mechanizmem regulae]1 moze bye przyezynil obrazen.

,. System elektryczne) regulae)i polo-

""'lenla fo~eli dzlata takZe przy wylilczonym zaplonle, jak I przy eatkowlcle wyJ~tym kluczyku z stacyjkl. Z tego m.in. powodu nigdy nie nalezy zostawlae

i:I~I~@ bE!zopieki w samoehodzie. .~

2.58 --------------SIEDZENIA I PRZEDZIAt BAGAioWY

Fotele kierowcy i pasazera z przodu pojazdu (sterowanie elektryczne)

Fotele sa regulowane za pornoca przycisk6w Ai B.

Regulacja dziala takze przy wy/qczonym zap/onie.

Dopasowanie toteta na odcinku krzyzowym kr~gostupa odbywa si~ recznie za pomoca pokretla C. Szczeg61y dotyczace funkcjonowania - patrz pkt. 3 akapitu dotyczaceqo regulacji reczne].

-Uw~ga

• Ze wzgl~du na bezpleezenstwo, wysokose fotela moze bye regulowana tylko Vi ezasle postoju pojazdu.

!: rildrostl-oziiy '''''p~-it;egulacjl

-wy5okoscl fotela. Nleostrozne obchodzenle slfl z mechanlzmem regulae]i moze bye przyczynit obrazen.

• System elektryezneJ regulac)1 polozenia fotell dzlata takZe przy wyJilczo-

-ny.n'PJo-nre;-Jak-rprzy- eaJkowlcle

lNYJQtym kluczyku z stacyjkl.

~~.F·;<'iYj,;;';:""k';t>.,;:;:;;~~'~~;o;:).:." .. ::-;.."::.:.L~<: .,.;,.~._ •

;"z tego m.ln. powodu nlgdy nlenalezy

~~dit~~,tg~~~~L~!~,9Plekl··w' .. samo-:

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

..

,

Przetacznlk A

Fotel jest regulowany poprzez naciskanie przelacznika w odpowiednim kierunku:

1 - fotel do przodu/do tylu,

2 - przednia czesc siedziska do g6ry/do

dolu,

3 - tylna czesc siedziska do g6ry/do dolu, 2 i 3 [ednoczesrue - caly fotel do g6ry/do dolu.

SIEDZENIA I PRZEDZIAt BAGAZOWY ------

-----'---- 2.59

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Przet~cznik B

Oparcie jest regulowane poprzez naciskanie przelacznika w odpowiednim kierunku:

Strzalka 1: Oparcie pochyla sie do przodu Strzalka 2: Oparcie pochyla sle do tylu

Zaparnietanie polozenia totela kierowcy*

Pamiec poloienia fotela umoiliwia zap arnletanie pozycji fotela, wraz z ustawieniami lusterek bocznych. Maksymalnie moina zaparnletac trzy poloienia, kaidy z nich w jednym z klawiszy D. Po zmianie kierowcy rnoznazmienlc ustawienia fotela naciskajqc odpowiedni klawisz D.

2.60 --------------SIEDZENIA I PRZEDZIAt BAGA10WY

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Kaidy z klawiszy umoiliwia zaparnietanle i uruchomienie regulacji:

- poloienia fotela kierowcy,

- polozeri lewego i prawego lusterka dla

jazdy do przodu,

- polozenia prawego lusterka (tylko) przy

cofaniu.

Ustawienie foteli i lusterek, na podstawie jednego z program6w z parniecl, rnoze sle takze odbywac za pornoca pilota zdalnego sterowania*.

Za pomoca klawisza oznaczonego E rnozna odlaczyc ustawianie z pamiecl i dokonac reczne] regulacji polozeri odpowiednich element6w.

t.i

I I ;

Zapamietanie polozenla fotela

i polozenla lusterka zewnetrzneqo do jazdy na wprost

• Wlqczyc zaplon.

• Ustalic najlepsze polozenie fotela wedlug wytycznych na stronie 2.59 i 2.60.

• Ustawlc lusterka wedlug wytycznych na stronie 2.53

• Naclsnac jeden z klawiszy parnleci D i przytrzymac w tym polozeniu przez okolo 3 sekundy. Klawisz nalezy zwolnic po uslyszeniu sygnalu akustycznego, potwierdza[aceqo zapamletarue polozenia.

Ustalone polozenle zostaje zapamietane pod wybranym przez operatora klawiszem.

r

i

SIEDZENIA I PRZEDZIAt BAGAiOWY -------------- 2.61

STEROWANIE IINYPOSAZENIE

Uwaga

• Przy programowaniu klawiszy nalezy rozpoczac ich wykorzystywanie od lewej strony i przypisac kazdernu z uzytkownikow pojazdu jeden klawisz.

• Przy przeprogramowaniu dane go klawisza wczesniejsze nastawy sa kasowane.

• Wszystkie nastawy zapamletane w poszczeqolnych klawiszach sa kasowane po odlaczenlu akumulatora.

Zapamietanle polozenla prawego lusterka w pozycji cofania

Wst~pnie zaprogramowane ustawienie prawego lusterka przy cofaniu (patrz strona 2.54) rnoze bye indywidualnie zmodyfikowane przez kierujqcego, celem lepszego dopasowania do jego potrzeb.

W tym celu najpierw naleiy uaktywnic sterowanie prawym lusterkiem - patrz strona 2.53, a nastepnle:

• wlqczy6 wsteczny bieg,

• ustawlc poloienie prawego lusterka - patrz strona 2.54,

• naclsnac ten klawisz D, pod kt6rym zapamietane sa aktualne ustawienia fotela i lusterek bocznych. Przycisk nalezy przytrzymac przez okolo 3 sekundy, do momentu akustycznego potwierdzenia zaparnleta-

nia wybranego polozenia, .

Zadane poloienie jest zapamietane pod wybranym klawiszem.

2.62 -------------

Uwaga

• Po wlaczeniu biegu wstecznego prawe lusterko ustawia sle samoczynnie w pozycji do cofania, pod warunkiem, ze pokretlo sterujace A znajduje sie w polozeniu L. Regulacje te rnoqa jednak zostac zakl6cone przez reczna zrniane poloienia lusterka.

• Jesli pojazd zostanie zostawiony z wlqczonym wstecznym biegiem, wtedy prawe lusterko wsteczne automatycznie powr6ci do polozenia, kt6re odpowiada jezdzle do przodu.

• Kaidorazowo, dokonujac przeprogramowania ustawlenia toteli i pozycji obu lusterek dla jazdy do przodu, nalezy takze indywidualnie zaprogramowae polozenle prawego lusterka w pozycji cofania. .Jezeli taka regulacja nie zostanie przeprowadzona, wtedy ustalone zostanie domyslne polozenle tabryczne.

Regulacje foteli z wykorzystaniem nadajnika zdalnego sterowania* Funkcja zdalnego ustawiania zaparnletanych polozen totela i lusterek za pomoca nadajnika zdalnego sterowania jest dostepna po uprzednim jego zaprogramowaniu. Mozliwe jest zaprogramowanie maksymalnie trzech nadajnlkow - tj. po jednym kluczyku dla kazdeqo z dostepnych nastawlen,

Zalecamy zaparnietanie nastawien odpowiadajacych lewemu klawiszowi w oryginalnym kluczyku, dostarczanym wraz z pojazdem.

W razie koniecznosci rnozna dokupic u przedstawiciela SEAT-a dodatkowe kluczyki i zapamletac w ich nadajniku ustawienia odpowiadajqce kolejnym klawiszom parnleci D.

SIEDZENIA I PRZEDZIAt BAGAIOWY

STEROWANIE IINYPOSAZENIE

Programowanie nadajnika zdalnego sterowania:

Po ustawieniu polozeri fotela i lusterek bocznych uzytkownik ma 10 sekund na zaprogramowanie nadajnika. Nalezy w tym celu:

• wyjqC kluczyk ze stacyjki, a nastepnie nacisnac przycisk otwierania (patrz strona 2.34) i przytrzyrnac go przez okolo 1 sekunde - do momentu uslyszenia sygnalu akustycznego, potwierdzajqcego zaprogramowanie uzywanego obecnie kluczyka.

Uwaga

• Jesli kluczyk byl wczesnle] programowany, to przechowywane w nim do tej pory ustawienia zostana skasowane, a zapamietane zostana nowe.

• Jesli kluczyk jest programowany z ustawieniami, kt6re zostaly wczesnie] zapamietane w innym kluczyku, to poprzednie nastawy z tego kluczyka r6wniei zostana skasowane.

• Jesli kluczyk zostat zaprogramowany z ustawieniami odpowiadajqcymi okreslonemu klawiszowi sterujqcemu D i [esf potem ustawienia przypisane do tego klawisza zostana zmienione, to w kluczyku nadal przechowywane beda ustawienia poprzednie.

• Po odlaczentu akumulatora wszystkie zapamletane polozenla zostaj~ skasowane.

Korzystanle z funkcji ustawiania fotela i lusterek

z zaprogramowanych nastaw6w Korzystanie z tych funkcji jest mozliwe zar6wno za pomoca klawiszy D, jak i przycisk6w w nadajniku zdalnego sterowania.*

Korzystanie z klawiszy parnlecl

Ze wzqledow bezpieczenstwa, ustalanie polozen fatela i lusterek powinno odbywac sle przy wyJ~czonym zaplonie. Moiliwe sa dwa try by postepowania:

"Szybkie" nastawianie automatyczne: przy otwartych drzwiach pojazdu naleiy nacisnac klawisz D, odpowiadajqcy zadanym nastawom polozania fotela i lusterek.

Ustawianie normalne: przy otwartych lub zamknietych drzwiach nacisnac klawisz D, odpowiadajqcy zadanyrn nastawom polozenia fotela i lusterek i przytrzyrnac go, az do chwili ustalenia oczekiwanego polozenia,

SIEDZENIA I PRZEDZIAt. BAGAioWY ----

--------- 2.63

STEROWAN/E / WYPOSAZEN/E

Uwaga

Proces ustawiania foteli i lusterek zostanie przerwany, jesli w czasie jego trwania ponownie zostanie naclsniety wybrany wczesniej klawisz D. Aby jeszcze raz rozpoczac regulacj~, nalezy ponownie naclsnac klawisz D, odpowiadaja,cy zadanernu polozeniu. Jesf w czasie ustawiania foteli i lusterek zostanie naclsniety jeden z dwu pozostaIych klawiszy D, to regulacja zostanie dokonana wedlug wczesniejszeqo wyboru.

Uzywanie nadajnika zdalnego sterowania do regulacji wedlug nastaw6w z pamlecl=

Aby ustawic poloienie fotela i lusterek za pomoca nadajnika zdalnego sterowania, uklad zaplonowy winien bye wylaczony i drzwi zamknlete:

Naleiy kr6tko nacisnac przycisk otwieraja,cy samoch6d na nadajniku zdalnego sterowania (patrz strona 2.34) i nastepnie otworzye drzwi kierowcy.

Fotel i lusterka boczne automatycznie ustawiane sa w zadanym poloieniu.

Uruchamianie prawego lusterka wstecznego do cofania

• Naleiy wlqczye prawe lusterko wsteczne (patrz strona 2.53).

• Wlqczye bieg wsteczny.

Prawe lusterko wsteczne automatycznie ustawia sle w pozycji do cofania.

Uwaga

Po wyla,czeniu biegu wstecznego lusterko powraca do pierwotnego poloienia.

Przerwa wwypadku zaqrozenia

W naglych przypadkach mozna przerwac ustawianie fotela i lusterek, naclskalac klawisz E (odblokowanie), poprzez szybkie naclsntecle jednego z klawiszy pamleci D lub jednego z klawiszy regulacji recznej polozenla fotela.

Uwagi dotyczace uzywanla klawisza E

• Nacisnlecle klawisza E powoduje przerwanie ustawiania zaprogramowanych polozen; dalsze regulacje rnoqa bye wykonane recznie. Ponowne nacisniecle klawisza E wlacza uklad regulac~, ale przerwane wczesnie] regulacje nie D~dC\ wznowione.

• Jesf samoch6d bedzie uiywany przez dana, osobe tylko przez kr6tki okres czasu i dokonane przez nla regulacje fotela i lusterek nie beda zaparnietywane, nalezy wyla,-

. czye klawisz E.

2.64 S/EDlEN/A / PRlEDl/At BAGAlOWY

STEROWAN/E / WYPOSAZEN/E

Korzystanie z parniecl polozenla fotela

Po odlaczenlu akumulatora w samochodzie nalezy ponownie uruchomlc korzystanie z ustawleri pamlecl, w przeciwnym razie nie bedzle mozllwoscl dokonywania ich zmlan I programowania.

Naleiy w tym celu:

• otworzyc drzwi kierowcy,

• wlaczyc zaplon,

• przesunac fotel moiliwie jak najbliiej kola kierownicy (patrz strona 2.59),

• unlesc siedzisko fotela maksymalnie do gory,

• ustawic oparcie fotela rnozliwle jak

najbardziej pionowo (patrz strona 2.60).

Uwaga

W niekt6rych wersjach wyposaienia sarnochodu czynnoscl te nie sa, konieczne.

W razle jakichkolwiek trudnoscl prosze sle kontaktowac z przedstawicielem SEAT-a.

S/EDlEN/A / PRlEDl/At BAGAlOWY --- .. -.------ ...

;f "

: ~

H

,I'

!

I

------·--2.65

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Zagf6wki*

Zagl6wki foteli przednich posiadaja regulacj~ wysokosci i powinny bye zawsze ustawione odpowiednio do wzrostu os6b zajmujqcych miejsce na fotelu. Tylko wlasclwle ustawione zagl6wki, zastosowane wraz z pasami bezpleczenstwa, zapewnlaja etektywna ochrone. Istnieje takze rnozliwosc regulacji kata pochylenia przednich zagl6wk6w.

Aegulacja wysokosci

• Objqc zagl6wek oburacz i wyregulowae jego polozenie przesuwajqc w g6r~ lub w d61.

• Zagl6wek jest najskuteczniejszy w6wczas, gdy jego g6rna krawedz znajduje sle co najmniej na wysokosci oczu osoby siedzacej w fotelu.

Zdejmowanie i zakladanie zagf6wk6w Podciaqnac zagl6wki do g6ry, az do oporu i nacisnac przycisk (strzalka). W tym samym czasie wyjqc zagl6wek.

Przy wyjmowaniu zagl6wk6w tylnych foteli nalezy najpierw lekko podciaqnac je do przodu.

Zakladanie zagl6wk6w nastepu]e przez wsuniecie pretow zagl6wk6w w otwory w oparciu fotela i wcisnieciu zagl6wka at do zatrzasniecia. Nie ma koniecznosci naciskania przycisk6w (strzalka).

2.66

------------- SIEOZENIA I PRZEOZIAt. BAGAIOWY

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Podfokietniki*

Podlokietnik przedni*

Polozenle podlokietnika rnoze bye regulowane w pionie. Regulacji dokonuje si~ przez zwolnienie blokady (naclsnlecie przycisku A w przedniej czesci obudowy) i podciaqniecle do g6ry na zebatce calego podlokietnika. Po ustaleniu zadane] pozycji podlokietnik nalezy zablokowac,

W podlokietniku znajduje sie schowek. Otwierany jest za pomoca przycisku B.

Opuszczony podlokietnik ogranicza swobode ruch6w, dlatego przy jezdzie w warunkach miejskich powinien bye zlozony.

Podlokietnik tylny*

Dla wygody i komfortu pasazerow pocrozujacych na tylnej kanapie, w oparciu kanapy zamontowano rozkladany podlokietnik.

SIEOZENIA I PRZEOZIAt. BAGAIOWY

2.67

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Podtokietnik przedni z instalacja do podlaczenla telefonu przenosneqo=

Polozenie podlokietnika rnoze bye regulowane w pionie. Regulacji dokonuje si~ przez zwolnienie blokady (naclsnlecie przycisku A w przedniej czesci obudowy) i podclaqniecle do gory na zebatce calego podlokietnika. Po ustaleniu zadane] pozycji podlokietnik nalezy zablokowac.

W podlokietniku znajduje sle schowek. Otwierany jest za pornoca przycisku B.

Opuszczony p6aiokfetriik()~franicza'swobc;de ruchow, dlatego przy [ezdzie w warunkach miejskich powinien bye zlozony,

W podlokietniku znajduje sle schowek, w ktoryrn mogq Panstwo zainstalowac sw6j telefon przenosny. Skrytka jest otwierana przyciskiem B.

Uwaga

Model telefonu przedstawiony na ilustracji rnoze sle roznie od tego, jaki jest zainstalowany w Panstwa pojezdzie.

2.68 --------

Podnoszenie stuchawki

Naclsnlecle przycisku C spowoduje zwolnienie blokady sprezyny i lekkie uniesienie sluchawki do g6ry - patrz ilustracja.

Instrukcjeobslugi telefon6w SEAT sa dostarczane osobno.

Telefon przenosny jest w samochodzie zainstalowany na specjalnym adapterze. Rozwlazanie to gwarantuje maksymalnq wygod~ i komfort uzytkowania telefonu w pojezdzle, tj. pelna swobode ruchow rak i najlepszy odbior sygnalu dzieki antenie zewnetrzne], Ponadto, zastosowanie wspomnianego adaptera umozliwia stale ladowanie baterii telefonu.

Rozmowy telefoniczne moqa bye prowadzone:

• poprzez uniesienie sluchawki wraz z adapterem (kierowca nie rnoze rozrnawlac w ten spos6b, [ezell w tym czasie prowadzi samoch6d), albo

• bezposrednio z adaptera.

Jezeli samochod jest wyposazony w radioodtwarzacz AURA, to rozmowa telefoniczna rnoze bye odsluchiwana przez glosniki radiowe.

SlED ZENIA I PRZEDZIAI:.. BAGAlOWY

I

,

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Dla Panstwa wygody sarnochod wyposazony zostal w specjalny adapter* telefoniczny.

Urzqdzenie to pozwala na podlaczenie do instalacji telefonicznej pojazdu praktycznie kaldego typu telefonu. Bezposrednio po podlaezeniu aparatu system, po automatycznym rozpoznaniu typu Paristwa telefonu, jest gotowy do pracy.

DemontaZ aparatu wraz

z adapterem*

- Uniese przednia czesc telefonu, az do jej wyczepienia z uchwytu w podlokietniku. Po rozlaczeniu aparatu telefon nadal wsp61pracuje z antena zswnetrzna, zainstalowana w samochodzie.

- Prowadzona rozmowa jest slyszalna tylko przez aparat telefoniczny, nie jest natomiast rnozllwy jej ods/uch przez g/osniki systemu radiowego.

SIEDZENIA I PRZEDZIAI:.. BAGAlOWY

I

I LEO·017 I

Podlaczenie adaptera*

- W przedniej czesci adaptera znajduje si~ mala dzwignia, ktora pozwala na wlozenie i zablokowanie adaptera. Po wlozeniu adaptera* do schowka w podlokietniku nalezy nacisnac go lekko do dolu, az do zaczepienia zatrzaskow,

li:

H

I

-_. -- -- _._---- ---------

2.69

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Wyjmowanie telefonu

......... ~. Telefon'pr~en'o§ny rnoze bye wyjmowany z pojazdu i uzytkowany niezaleznie.

Aby wyjCjc telefon z adaptera nalezy lekko naclsnac blokade w kierunku oznaczonym strzalka, az do momentu jej zwolnienia. Telefon powinien wysunac si~ lekko do g6ry. Nastepnle nalezy go uniesc i wysunac w kierunku do przodu obudowy.

Uwaga

-"'W~czasTe~ jazay naieiy si~ ~oneei1- t~owacna prowadzenlu pojazdu.

Ponowna instalacja telefonu

Telefon nalezy umiescic w adapterze, jak na rysunku, a nastepnle wsunac na miejsce w kierunku oznaczonym strzalka 1.

Nastepnie lekko doclsnac (patrz strzalka 2 na ilustracji), az do jego zablokowania.

Uwaga

Model telefonu przedstawiony na ilustracji moze .. sle r6znic od tego, jaki zostal zainstalowany w Panstwa pojezdzle,

2.70 -------------- SIEDZENIA I PRZEDZIAt BAGAZOWY

6 - Ogrzewanie fotela &!

kierowcy*

Siedzisko i oparcie foteli przednich rnoqa byc elektrycznie ogrzewane przy wlaczonym zaplonie.

Wlqczenie i stopniowa regulacja ogrzewania jest moiliwa przy uzyclu pokretla regulatora ogrzewania.

W celu wylqczenia systemu ogrzewania naleiy przekrecic regulator maksymalnie w lewo, az do oporu (pozycja 0).

7 - Ogrzewanie

prawego fotela*

Siedzisko i oparcie foteli przednich rnoqa byc elektrycznie ogrzewane przy wlaczonym zaplonie.

Wlqczenie i stopniowa regulacja ogrzewania jest moiliwa przy uzyciu pokretla regulatora ogrzewania.

W celu wylaczenla systemu ogrzewania naleiy przekrecic regulator maksymalnie w lewo, az do oporu (pozycja 0).

SIEDZENIA I PRZEDZIAt BAGAIOWY ---

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Re~,ulowana kolumna

kier ownicy*

Polozenie kierownicy rnoze bye regulowane w dwu plaszczyznach - tj. rnozna regulowac odleqlosc od kola kierownicy i wysokosc kolumny kierownicy. Aby zrnlenlc polozenie nalezy przesunac dzwiqnie A znajdujaca sie po lewej stronie kolumny kierownicy w dO! i ustawic klerownice na zadane] wysokosci,

Uwaga

• Regulaeli kolumny kierowniey mozna dokonywac tylko w ezasie postoju samoehodu.

• Po regulaejl naleZy upewnlc sl~, ze diwlgnla blokujetca zostala ponownle zablokowana tak,aby klerownlca nle mogla zmlenle potozenla podczas jazdy.

"

--------- 2.71

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Pedal}'

Ruch pedatow nie moze bye w zaden sposob ograniczany!

Z tego powodu nie nalezy umleszczac w dole zadnych przedmtotow, ktore mogtyby sle przetaczae lub wsuwae pod pedaty.

Ponadto, w bezposrecnle] okolicy pedal6w nie naleiy instalowac iadnych dodatkowych dywanik6w, wykladzin itp.

• W razie koniecznosci awaryjnego trybu dzialania ukladu hamulcowego nlezbedny jest maksymalny skok pedalu hamulca.

• W kaidej chwili musi istniec rnozliwosc pelnego wcisnlecia pedalu, zar6wno sprzegla, jak i przyspieszenia.

• Zawsze musi pozostac mozliwosc swobodnego powrotu wszystkich pedal6w do pozycji spoczynkowej.

Z tych powod6w dopuszcza sle stosowanie tylko takich dywanik6w, kt6re nie zaslaniaja w zaden spos6b obszaru bezposrednio obok pedat6w i takich, kt6re Sq odpowiednio zabezpieczone przed sllzqaniem sle.

~,-,';',"' ;'·c-";->':-,_;~__,,;_"~~~~:,"-"_a!:::'I'_'-: -e~c~~~ - n

Uwaga·. " '

-BezWZgl~dj,ie "nfe ""woino przewozlc iaanych przedmlotow na, podfodze -pnecnotelerri "k!ir(jwcy.", W razle naglego hamowanla mog~ one zabloko-

.".,~C pedalyl ,." .

""I<re;owca mozerile'bycWted{w sta:;' , nleham9~~'g''--przyspleszye ani zmie- ~

nle blegu: . , .. ' ..

:~i.'~\>_"_;~.'-:~-'';'''~_'''''-'_~'''''''''''''"''''''';_~~'~'''''''''_:

Baqaznik

Aby zachowac dobra, sterownosc samochodu, przewoiony bagai powinien bye odpowiednio rozmieszczony (z uwzqlednieniem pasazerow). Ciezkie przedmioty powinny bye przewoione moiliwie blisko tylnej osi lub, jeieli jest to moiliwe, pomledzy osiami samochodu.

Zuiyte powietrze z kabiny pasaierskiej rnoze sle wydostawac na zewnatrz tylko przez otwory wentylacyjne w bagainiku, dlatego tez nie powinny one bye przyslonlete bagazern,

"

--------------- SIEDZENIA I PRZEDZIAt. BAGA10WY 2.72

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Zalecenia i uwagi Uwaga

• W i:adnym razle nle mozna dopu"'szezac do przekroczenladopuszczal"nych naclsk6w na os polazdu I dopuszczalnej fadownoscl.

• 'Nalei:y pamlQtae, ze 'przy przewozenlu clQzklego fadunku, sterownose

~'Jll'hl9chodu jest zmlenlona poprzez •• zmlanQ potozenla lege srodka cl~zkowacl. Z tego powodu, spos6b prowadze:- nia i pr~ar<ose jazdy powlnny bye odpo-

wlednlo dopasowane do zmlenionych warunk6w.

• Przewozony tadunek powinien bye i,.Z!~-t~'pezpleczony przed mozllwo.ic,~przesu\Vanla slQ przy gwaHownym ~~"iij9W~"lu; '. " ,,' ."""

~"".Wczasle fazdy'zadne osoby nle po-

I ~wVi~t~~t~':Jerz~i:~~:r:; ",

_, i pasaier6w powinlen mle6 prawidfowo

zaplQte pasy bezpleczenstwa - patrz

D!§nf1:~~~.:~:".-·-::=':'" ,,', . _ ,_ " :.f~J'.ri.a.I~zyprowadzle pojazdu przy = catkowlcle lub cZQsclowo otwartej po""'klYWje""'bag'a~nlka, gdyi: powoduje to ;" przedostawanle slQ spalln do wnQtrza ., samochodu.

~"":"_;..j~:",...:L~;:;:':"'-, ."'-, .•

I,

Zaczepy mocujqce*

Przy podlodze baqaznlka znajduja sle eztery zaczepy do mocowania tasrn zabezpieczajacych bagai przed przesuwaniem sle. Dwa z nich znajduja sle w przedniej czesci bagainika - jeden z lewej i jeden z prawej strony. Dwa pozostale znajduja, si~ przy krawedzi tylnej bagainika.

Zainstalowane zaczepy spetniaja wymagania normy niemieckiej DIN 75410.

SIEDZENIA I PRZEDZIAt. BAGAlOWY --~-----

,-------- 2.73

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Tylna polka

Dernontaz

Po otwarciu klapy tylnej nalezy occzepic linki B podtrzymujqce p6lk~ z zaczep6w w pokrywie bagai:nika A. Nastepnie nalszy lekko podciqgnqc p6fk~ ku sobie, wyjmujqc jej zawiasy z obudowy.

Miejsce na tylnej p6fce, za zag!6wkami, rnoze bye wykorzystane do przewozenia lekkich przedmiot6w, np. ubran, naleiy jednak zwr6- cic uwaqe, aby przedmioty te nie utrudnialy wldocznoscl do tylu.

Aby nie ogranlczac wentylacji kabiny pasaierskiej, szczelina porniedzy tylna p6!kq i tylnq szyba powinna pozostawac odkryta.

Uwaga

N~-jylnej p6IC;,nle· wolno' pi'iewozic os6b, zwlemtt Iinnych clQzklchprzed· miot6w, gdyi w razle naglego hamowanla lub wypadku mog~ one spowodo-_wac obraienla ciaJa os6b znajduj~cychsl, w kabinie pasaiersklej. P()nadto-przeam-iotYtalde" ... m .... () .... g~-s~·Wy ... - ... m"'="i"'ostrymi kraw,dziaml spowodowac zarysowanle I przerwanle przewod6w ogrzewanla tylnej szyby.

":.-; _··;; .. ,~·_,.,.,:. __ ;.-,./,-_~"·'i-_.;..c;-:.7;.'~;.;.;.;· .. ~'<l?.$dio

2.74 -------------~ SIEDZENIA I PRZEDZIAt BAGAZOWY

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Kanapa tylna

Sktadanie oparcia*

W celu zwiekszenla przestrzeni !adunkowej istnieje rnozliwosc zlozenia tylnej kanapy wraz z oparciami. W samochodach z dzielena tylna kanapa istnieje mozliwosc zlozenia kazde] z czesci osobno.

Przed zlozenlem tylnej kanapy nalezy uprzednio wymontowac z oparc zagI6wki*. Szczego!y patrz na stronie 2.66.

Aby uniknac uszkodzen tapicerki, przed rozlozeniem tylnej kanapy nalezy przesunqc przednie fotele maksymalnie do przodu tak, aby ich oparcia nie przeszkadza!y w rozloieniu tylnej kanapy.

SkJadanie tylnych foteli

• Uniesc przednia czesc fotela (strzalka 1) uwalnlajac jq z zatrzaskow i przesunac do przodu, tak daleko, jak jest to rnozliwe. Nastepnle unlesc tylna czesc siedziska (strza!ka 2).

• Podciaqnac zatrzask blokujacy oparcie (3), umieszczony w jego gornej czesci (przy oparciu [ednoczesclowyrn pociaqnac zatrzaski po obu stronach jednoczesnle), a nastepnie polozyc oparcie.

: It·

SIEDZENIA I PRZEDZIAt BAGAZOWY -------------- 2.75

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Ponowne zestawienie tylnej kanapy

• W pierwszej kolejnosci zlozyc oparcie.

• Nastepnie zlozyc siedzenie, popychajac do tylu, az do zablokowania zatrzaskow, Nalezy przy tym zwroclc uwaqe na pas bezpleczenstwa miejsca srodkowego, ktory mogtby zostae zaklinowany miqdzy dolna krawedzla oparcia a poduszka siedzenia w sposob uniemozliwiaiacy jego uzycie.

Nalezy parnietac 0 bocznych pasach, kt6re przez nleuwaqe mogtyby bye przytrzasniete lub nawet uszkodzone.

~~~.tkan~nuSiiotostawa6"zaw~

::@r~'!sLwi~ zatrzasJliqte~abyprzed~lQty prz~wozo"e Wbagainiku, w razie"''<

"gwaftownego't1amowan1a, niij\'1padly do9!i

przedzlalu pasaiersklego. . ."

.;.~ .. __ ,, __ ._..._ ... ,_._~_._._.~", .. _<_..o("""" .. __ ._.~.,.- ..... ,,,,,,,-~.,,_ ,,·,..·"....,·~·._..,'- ..... ,c.~,,_'""-'.

2.76 -------------.

SIEDZENIA I PRZEDZIAt BAGAlOWY

Bagaznik dachowy*

Przy przewozeniu ladunku na dachu samochodu nalezy przestrzeqac ponizszych zasad:

• Poniewai: nie ma zewnetrznych rynienek dachowych, tradycyjne baqaznikl dachowe nie rnoqa bye stosowane. Aby uniknac ryzyka, polecamy Panstwu stosowanie tylko uchwytow fabrycznych.

• Uchwyty te sa podstawa kompletnego systemu do przewozu baqazu. Ze wzqledow bezpieczenstwa nalezy uzywac specjalnych lacznikow przystosowanych do przewozu bagai:u, rower6w, desek surfingowych, nartlublodzi.

• Wszystkie elementy tego systemu sa dostepne u autoryzowanych przedstawicieli SEAT-a.

• lnstalujac baqaznik dachowy nalezy scisle stosowac sle do szczeqolowych instrukcji. Uprzednio nalezy usunac plastikowe zaslepkl, ostanlajace szczeliny mentazowe.

Mocujac stope baqaznlka do pojazdu nalezy sprawdzlc, czy ta dokladnie pasuje do szczelin montai:owych, znajdujacych sle na kraw~dzi dachu.

• Jakiekolwiek uszkodzenia samochodu powstate w wynlku stosowanla nieodpowiedniego systemu przewozu baqazu lub nieumlejqtnego jego uzytkowania, nie sCj objqte gwarancjCj.

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

• Przewozony ladunek nalezy rozlozyc rownornlernie. Kazda z poprzeczek bagaZnika moze przeniesc ciezar 40 kg, pod warunkiem, ze ten rozmieszczony jest rownornlernle na calej jej dluqosci, Tym samym ladownosc baqaznika dachowego wynosi 75 kg (po odjeciu clezaru poprzeczek). Nalezy parnietac o nie przekraczaniu dopuszczalnej masy calkowitej samochodu - patrz rozdzial 4.

Uwaga

• W czasie przewozenia na dachu du:iych bCjdz cl~zkich przedmiot6w nale:iy pamiQtac, ze samoch6d b~dzie InaczeJ siQ zachowywat, dlatego tei; nale:iy odpowiednlo dostosowac prQdkosc do nowych warunk6w Jazdy._.

• Jesli Panstwa samoch6d jest wyposaZony w otwierane okno dachowe, prosze upewnic sle, czy rozmieszczony na dachu bagai: nie bedzie utrudnial jego otwierania.

SIEDZENIA I PRZEDZIAt BAGAlOWY --------------2.77

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Popielniczki

Popielniczka przednia Otwieranie

Aby otworzyc popielnlczke nalezy lekko popchnac do przodu jej przednia scianke B, zwalniajac tym samym zatrzask - patrz rysunek.

Oprozntanle

Aby oproznic popielniczke naleiy przytrzymac boczny zaczep A i wycia,gna,e popielniczke z prowadnic.

Instalowanle

Wsuna,e pudelko w prowadnice.

Zamykanle

Zamykanie popielniczki nastepuje przez popchniecie dolnej czescl przedniej sclankl C.

Tylna popielniczka Otwieranie

Uniesc pokrywe.

Oproznlanle

Wyj~cie popielniczki nastepu]e przez jej podcia,gni~cie do gory przy otwartej pokrywie.

Ponowne wlozenie

Wsuna,e pojemnik w otwor.

2.78

- SIEDZENIA I PRZEDZIAt BAGAIOWY

" '; ;1

Zapalniczka/ Gniazdo elektryczne

Zapalniczke wlacza si~ przez wcisniecie jej w obudowe gniazda. Kiedy element grzejny osia,gnie zadana temperature, zapalniczka wyskoczy do poczatkoweqo polozenla i jest gotowa do uiycia.

UwagaCd ,',.

",i";'>',,,",';,,~.,,,, C,' ... "C'; .c" h .;., '_'~'I' "", ",

~:~far~I~I~~e1~~:cf~Ji~e ~z!r~-

~~itaTgnrazao~za.lia}ijce· dzia;18JI\ taue przywyhlczonym zaplonle " . '" JQtYm k1uczYku zestacy)kl. ,,' .

tego in. -it; powodU 'nre~nciieiY Pozos~ lawlae _d~I,~lsaJ1.1ych w pOjezdzle.

,_ __ ........ ,'!iii~~,."'-j;:...,;_ __ ._,':." ... <)1__.__.·~:,___".''''''"'''' ..... ''- .. _'F

12 V gniazdo zapalniczki moze bye wykorzystane do zasilania odbiornika elektrycznego 0 poborze mocy nie przekraczajacyrn 120 W. Naleiy jednak parnietac, ze przy wyla,czonym silniku moie to powodowac rozladowanie akumulatora. Dalsze inform acje - patrz .Akcesoria" strona 3.54.

Gniazdo elektryczne w przedziaJe

bag azowyrn *

W podstawie mocowania tylnej polki, po prawej stronie, umieszczono gniazdo zasilajace 0 maksymalnym dopuszczalnym obciazeniu 150 W. Naleiy jednak parnietac, ze przy wylaczonyrn silniku moie to prowadzlc do szybkiego rozladowania akumulatora. Dalsze informacje - patrz .Akcesoria" - strona 3.54.

SIEDZENIA I PRZEDZIAt BAGAIOWY

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Scnc wek

., .

Uwaga

Ze wzglQdow bezpleczeftstwa pokrywa schowka w czasle )azdy powlnna bye zamknleta,

Aby otworzyc schowek naleiy lekko pocia,gna,e za klarnke, unoszac jednoczesnie pokrywe lekko do gory.

schowek ze zmieniaczem CD* Niekt6re pojazdy wyposaione w radioodtwarzacz AURA rnaja zainstalowany w schowku 6 plytowy zmieniacz CD.

- ,_ 2.79

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Schowek na dokumenty

Schowek ten zostal zaprojektowany z rnysla o przewozeniu w nim dokument6w pojazdu lub innych drobnych przedmiot6w.

Uwaga

Jesli Panstwa portfel lub dokumenty nie mieszcza sie w przeznaczonym na nie schowku, to m09C! bye przswozone w kieszeniach drzwiowych lub w schowku po stronie pasazera,

Uchwyt na puszki*

Uchwyt znajduje sie na centralnej konsoli. Otwieranie

Naclsniecle na przednia krawedz uchwytu spowoduje zwolnienie sprezyny blokujqcej i samoczynne wysuniecle uchwytu.

Zamykanie

Zarnknlecie uchwytu nastepuje przez jego wsuniecie do pierwotnej pozycji.

Uwaga

W ezasie jazdy, jezell uehwyt nie jest wykorzystywal1Y, to' powinlen bye zarn- . ~ni~ty, aby nle zostaJ przypadkowo

·zJamany. ........

2.86 -------------- SIEDZENIA I PRZEDZIAt BAGAlOWY

Ogrzewanie i wentylacja

_Uwaga <&~0S'2ruwagrna"bezpfecze"~siWo drogowe wszystkle szyby powlnny bye ~Ine Qd_!.QS!!!,,,.~fll~gu L.ll'IgJy", "TYlko .,. eayzagwarantowana"moze bye

~Wla8clwa wldoczno8c.

"1;lafegorernareiYdo'~d",ezapoznac ~'poprawnltobsNglt systemu ogrze,', winla I wentylacJI, Jak rownlez usuwa"""ii~wUgocl'llodu 'z szyb:"" .

~~'aTiepiztikUiecznost' systemu "~ogrZewanla I odmraianla szyb uzys-

-i.iJe~lff;Wtedy;7gdy-"'Slll1lk"osi~gnle~:', emperarur~"'lfptymall1~7;'-'"'' . ' ;~':

t"...-., .... ~~iIi:..~.~.:..:"""",.~,~''". """,-~""· .. o:r."_""',""<"";I~ ,-:

WENTYLACJA

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

~

I LEO-023 I

Wyloty powletrza

lIustracja przedstawia rozmieszczenie wylot6w powietrza na desce rozdzielczej.

Powietrze zimne, ogrzane lub 0 temperaturze otoczenia naplywa do wnetrza kabiny pasazerskie] wlasnie tymi otworami.

Sterowanie wszystkimi wlotami powietrza odbywa sie za pornoca pokretla C (patrz ilustracja na nastepne] stronie).

Nawiewy 3 i 4 moqa bye otwierane i zamykane niezaleinie od polozenia regulatora C, za pornoca w/asnych pokretel znajdujqcych sie bezposrednio obok nawiew6w.

Kierunek strumienia powietrza rnoze bye regulowany zar6wno w pionie jak i w poziomie.

--------- 2.81

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Sterowanie

Regulator obrotowy A - nastawianie temperatury

Temperatura moze bye stopniowo zwiekszana poprzez zrniane polozenia pokretla regulacyjnego zgodnie z kierunkiem ruchu wskaz6wek zegara.

Przel'lcznik obrotowy B - Nadmuch Strumien powietrza moze bye regulowany 4- stopniowo.

W pozycji 0 nadmuch jest wylaczony.

C - pckretlo obrotowe do kierowania strumieniem powietrza.

n strumlen

V na stopy

Wyloty 5 sa otwarte, 3 i 4 zamkniete - caly strumieri kierowany jest na stopy.

2.82

\W Strurnien powietrza na szybe

przednla

W tym polozeniu nie rnozna uruchornlc ukladu cyrkulacji w obiegu zamknletyrn,

Dodatkowo rnozna otworzyc wyloty 3, kierujCjc dodatkowy strumien powietrza na szyby boczne.

Wyloty 1 i 2 sa otwarte.

00 Nawiew

z dysz przednich

Dysze 1, 2 i 5 sa zamkniete, Strurnien powietrza kierowany jest przez wyloty 3 i 4.

Niezaleznie od tego niewielka czesc strum ienia powietrza jest kierowana przez pozostale dysze, dla przeciwdzialania parowaniu szyb bocznych.

Przycisk D - recyrkulacja

WylCjcznik ten powoduje zarnkniecie zewnetrznych otwor6w doprowadzajacych powietrze i uruchomienie cyrkulacji powietrza znaidulaceqo sle w kabinie pasaierskiej w obiegu zarnknietym.

Zapobiega to dostawaniu sie zanieczyszczonego powietrza do wnetrza pojazdu. Nie naleiy prowadzlc samochodu zbyt dtugo przy korzystaniu z zamknleteqo obiegu powietrza.

desll szyby zaparuja, naleiy natychmiast wytClczyc t~ funkcj~ lub ukierunkowac strumien powietrza na szyb~ przednla - @ .

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Instrukcje szczeg6towe Odrnrazanle szyby przedniej i szyb bocznych

• Pokretlo obrotowe B w poloieniu III.

• Regulator obrotowy A w polozeniu skrajnym prawym.

• Pokretlo obrotowe C nastawione na \W .

• Ustawic wyloty 3 tak, aby dodatkowe powietrze moglo bye skierowane na szyby boczne.

Usuwanie zaparowania szyby przedniej i szyb bocznych

Jesli szyby zaparuja w wyniku zwiekszone] wllqotnosci powietrza, np. w czasie deszczu, zaiecane jest nastepulace postepowanle:

• Pokretlo obrotowe B w poloieniu II lub III.

• Regulator obrotowy A w polozenlu skrajnym prawym.

• Pokretlo obrotowe C nastawione pomledzy -0 i @ .

• W razie potrzeby otworzyc dysze 3.

Szybkie ogrzewanie przedzialu pasazerskleqo

• Pokretlo obrotowe B w polozeniu III.

• Pokretlo obrotowe C nastawione na D .

• Regulator obrotowy A w poloieniu skraj-

nym prawym.

• Otworzyc dysze 3. Podtrzymywanie ogrzewania przedzlalu pasazerskleqo

Jesll szyby nie sa zaparowane i we wnetrzu panuje zadana temperatura, naleiy ustawic:

• Pokretlo obrotowe B w polozeniu II lub III.

• Regulator obrotowy A w zadanyrn poloze-

niu.

• Pokretlo obrotowe C nastawione na D .

• Ustawic dysze 3 wedlug potrzeby.

Wentyiacja

Przy ponizszycn ustawieniach nieogrzane powietrze dostaje si!? do wnetrza pojazdu przez wyloty 3 i 4:

• Regulator obrotowy A w zadanyrn polozenlu (maksymalny nadmuch przy 1111).

• Regulator obrotowy A w poloieniu

skrajnym lewym.

• Pokretlo obrotowe C nastawione na 00

• Dysze 3 i 4 otwarte.

Jesli zachodzi taka potrzeba, regulator C rnoze bye ustawiony w innym poloieniu.

2.83

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Uwagi og61ne

• W celu zapewnienia prawid/owego funkcjonowania systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 16d, snieg, opadle liscie itp.powinny bye usuniete Z otwor6w, kt6rymi powietrze dostaje sie do wnetrza pojazdu.

• Aby szyby nie zaparowaly podczas jazdy z mala predkoscla, wskazane jest wlaczenle wentylatora na wolne obroty.

• Aby zatrzymac dop/yw zanieczyszczonego powietrza z zew~qtrz do w~~trza pojazdu, nalezy skorzystac z w/qc.znlka D. Nalezy parnletae, ze jazda z duza predkoscla przy wl<\czony~ ukladzie. recyrkulac)1 moze powodowac parowarue szyb.

Zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu sa usuwane przez filtr powietrza i filtr przeciwpylkowy*. W zwiqzku z tym przelacznik obrotowy powinien bye ustawiony na 0 tylko wtedy, gdy powietrze zanieczyszczone jest samymi gazami.

• Aby nie oqraniczac sprawnosci dzia/ania systemu ogrzewania i wentylacji, filtr powietrza i pylk6w powinien bye zmieniany zgodnie 1. planem przeglqd6w i obslugi.

2.84

Klimatyzacja*

Uwaga

• Z uwagl na bez(l~nstwQ..~rogo- 1"Wr1isl.. !PI. ··.~st«Ie_szyDY powlnny bye woE: ~odu, snlegu I mgly. lYlko wtecW"" - zagwarantowana rn()~~, ~yc wlasclwa_

- wlaocznosc.

Dlatego tez naleiy dokladnle zapoz,. nae sif1 z poprawna obslu9Cl systemu

. ogrzewanla I wentyl!icjl,ja~, r6wnlet ~, uSYJ'~~m.!a_Viilgocll lodu z szyb.

.... -'" Najlepszet .skuteczno~e.· system!: ogrzewanla I odmrmnla szyb uzysku;:--' Ie sl, wtedy, gdy silnlk oslClgnle temperaturQ optymaln".

---~-- .-------- WENTYLACJA

Uk/ad klimatyzacji jest zintegrowanym systemem ch/odzenia i ogrzewania, zapewnia[acyrn maksymalny komfort podrozy 0 kazdej porze roku.

System klimatyzacji dzia/a jedynie przy pracujqcym silniku, gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza niz -s-c, przy w/qczon~~ wentylatorze na [edna z czterech predkoscl - I do 1111.

Wraz z obnizaniern temperatury powietrza klimatyzaeja zmniejsza takze jego wilgotnose. Pomimo duze] wilqotnoscl powietrza na zewnatrz, pasazerowie w samochodzie nie odczuwaja tego.

Przelacznlkl

Regulator obrotowy A - nastawianie temperatury

W prawo - zwlekszenie temperatury W lewo - zmniejszenie temperatury

Przy wlaczonej klimatyzacji przekrecenle regulatora w lewo zwieksza intensywnosc ch/odzenia.

WENTYLACJA

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Przelacznlk obrotowy B - dmuchawa System wentylacji samochodu posiada czterostopniowa requlacje nawiewu.

W pozycji 0 dmuchawa jest wylaczana, ale powietrze rnoze dostawac sle z zewnatrz do srodka, Jezeli uzytkownik chee oqranlczyc dostawanie sie powietrza do srodka - np. gdy jest one zanieczyszczone - naleiy skorzystac z przelacznika recyrkulacji E.

Uwaga

Systemrecyrkulacjl powlnlen bye uiywany kr6tkotrwale, ponlewaz nle ma w6wczas wymlany powletrza z otoczenlem I Istnleje mozllwose zaparowanla szyb.

Przelacznlk obrotowy C - kierowanie strumieniem powietrza

n Strumien powietrza

V na stopy

Wyloty 5 sa otwarte.

Wyloty 3 i 4 zamkniete - ca/y strurnien kierowany jest na stopy.

<iii) Strurnien powietrza

'!W na szybe przednla

Dodatkowo rnozna otworzyc wyloty 3, kieruiac dodatkowy strumien powietrza na szyby boczne.

Wyloty 1 i 2 otwarte.

M Nawiew

l!1!.!J z dysz przednich

Dysze 1, 2 i 5 sa, zamknlete. Strumlen powietrza kierowany jest przez wyloty 3 i 4.

W kaidej z. wymienionych wyiej sytuacji minimalny strurnien powietrza zawsze dostaje sie do wewnatrz, takze przez pozostale dysze.

2.85

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Przycisk 0 - wJ'lcznik klimatyzacji Wfqczenie klimatyzacji nastepuje przez naclsniecle przycisku D. Wyfqczenie przez ponowne jego naclsnlecle.

Przycisk E - recyrkulacja powietrza System recyrkulacji powietrza jest wlaczany przez nacisniecle przycisku E. Wyla,czenie nastepuie przez jego ponowne nacisnlecie,

System recyrkulacji pracuje niezaleznie od dzialania ukladu klimatyzacji.

Uwaga " System . recyrkulacJI . powlnlen bye , uZywany kr6tkotrwale, ponlewaz nle ma w6wczaswymlany powletrza Z 0-

" toczenlem II§tnleJe mozllwose zapa"'1'b'Wanla,#YI:I:"'~,"',,¥·;"\~;···C:1c:h~~\'.!~~;f.Ji5c.:):m

Przycisk recyrkulacji E nie moze bye uzywany, gdy pokretlo regulacyjne C znajduje sie w pobllzu polozenia ~ .

2.86

I LEO-024 I

Wloty powietrza

W zaleznosci od polozenla pokretel obrotowych A, B, C oraz przyciskow 0 i E ogrzewane lub schladzane powietrze dostaje sie do wnetrza pojazdu przez system poszczeg61nych dysz.

System nawiew6w jest sterowany pokretlem C.

Dysze 3 i 4 rnoqa bye otwierane i zamykane niezaleznie, przez dodatkowe pokretlo umieszczone bezposrednio przy wylocie powletrza:

Pokretlo do g6ry - wylot otwarty.

Pokretlo do dolu - wylot zarnkniety, Kierunek strumienia powietrza z dysz 3 i 4 rnoze bye regulowany w pionie i poziomie przez zmlane polozenia kratki oslonowej i suwaka zriajduja,cego sie na tej kratce.

Nadmuch w kierunku st6p pasazerow siedzacych z tylu wla,czany jest wraz z wlaczeniem nadmuchu na stopy os6b siedzacych z przodu - 5.

______ WENTYLACJA

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Podtrzyr iywanie ogrzewania przedzialu pasazerskieqo

Jesli szyby nie sa zaparowane i we wnetrzu panuje zadana temperatura, nalezy ustawic:

• Pokretlo obrotowe B w poloi:eniu II lub III.

• Regulator obrotowy A w zadanyrn poloze-

niu. n

• Pokretlo obrotowe C nastawione na V .

• Ustawic dysze 3 wedlug potrzeby.

Wentylacja

Przy ponizszych ustawieniach nieogrzane powietrze dostaje sle do wnetrza pojazdu przez wyloty 3 i 4:

• Regulator obrotowy A w zadanyrn polozeniu (maksymalny nadmuch przy 1111).

• Regulator obrotowy A w polozeniu

skrajnym lewym.

• Pokreuo obrotowe C nastawione na 00.

• Dysze 3 i 4 otwarte.

Jesf zachodzi taka potrzeba, regulator C rnoze bye ustawiony w innym polozeniu.

Odrnrazanie szyby przedniej i szyb bocznych

• Pokretlo obrotowe B w polozeniu III.

• Pokretlo obrotowe C nastawione na @ .

• Zarnknac dysze 4.

• Otworzyc dysze 3.

• Pokretlo obrotowe B w poloi:eniu II lub III.

• Jeski konieczne, ustawic regulator obrotowy w poloi:eniu skrajnym prawyni.

• Jesli konieczne, nastawic J?.okr~tlo obrotowe C pomiedzy D i \lW .

• Mozna takze ustawie wyloty 3 tak, aby dodatkowe powietrze moglo bye skierowane na szyby boczne.

Szybkie ogrzewanie przedzialu pasazerskieqo

• Pokretlo obrotowe B w poloieniu IIlh

• Pokretlo obrotowe C nastawione na V .

• Regulator obrotowy A w polozenlu skrajnym prawym.

• Otworzyc dysze 3.

WENTYLACJA ---.

-- ... --------------_.- -- ._-- 2.87

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Maksymalne chJodzenie

• Zamknqe wszystkie okna i okno dachowe.

• Pokretlo obrotowe B w polozeniu III.

• Regulator obrotowy A w polozeniu rna-

ksymalnym lewym.

• Pokreno obrotowe C nastawione na 00 .

• Dysze 3 i 4 otwarte.

• Wlqczye kllrnatyzacje przyciskiem D.

• Wlqczye przycisk E, aby zarnknac obieg powietrza.

I.Jwaga

,:~"'~powieirze ~tPobiera~"

nez'wnQUza kabiny pasaierskiej. Z tego wzglQcju powlnno siQ korzystac z tego trybu tylko przez kr6tkl okras.

.... _4~_~_ ~ '0. •• _ '" .M,_ '.'_,--,,.:;_~: ,_,<,'~'. '_"

W czasie pracy ukladu recyrkulacji nie nalei:y pali6 w samochodzie, poniewai: dym zasysany z wnQtrza pojazdu osadza siQ na parowniku klimatyzatora. Nastepstwern tego jest przykry zapach, towarzyszqcy uiywaniu ukladu klimatyzacji.

2.88 ----

Najlepsze chlodzenle

• Pokretlo obrotowe B w poloieniu IIlub III.

• Regulator obrotowy A w zadanyrn lewym poloieniu. Zmniejszenie efektywnosci chlodzenia nastepuie przez obracanie

pokretla w prawo. .

• Pokretlo obrotowe C nastawione na 00 .

• Dysze 3 i 40twarte.

• Wlqczye klimatyzacje przyciskiem D.

• Dysze 3 i 4 skierowac tak, aby strurnien powietrza przeplywa/ ponad glowami pasai:er6w.

W tym trybie pracy powietrze jest pobierane z zewnatrz i schladzane zanim zostanie dostarczone do kabiny pasaierskiej.

- WENTYLACJA

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Uwagi og61ne

• Kiedy temperatura otoczenia jest niska wentylator nie bedzle pracowal, az silnik osiqgnie temperature znarnionowa, chYba ze nadmuch zostanie nastawiony na \IW.

• W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 16d, snleq, opadle liscie itp. powinny bye usunlete z otwor6w, kt6- rymi powietrze dostaje sle do wnetrza pojazdu.

• Wersje z autornatyczna skrzynia bieg6w sa wyposaione w uklad okresowego wylqczania klimatyzatora przy redukcji bieg6w na nizszy tak, aby w pelni wykorzystac moe silnika.

• Aby uniknac przegrzania silnika uklad klimatyzacji zostaje automatycznie wyla,czony, jesli temperatura cieczy chlodzace] przekroczy dopuszczalna granic~.

• Jesli temperatura na zewna,trz nie przekracza +5 °C, uklad klimatyzacji zostanie automatycznie wylqczony i nie rnoze bye wlaezony nawet recznie przyciskiem D.

• Przy wla,czonym klimatyzatorze spada temperatura i wllqotnosc powietrza w sarnochodzie. Zapobiega to parowaniu szyb.

WENTYLACJA -----------~~~--

• Najwyzsza etektywnosc chlodzenia mozna uzyskac jesli szyby i okno dachowe* sa, zarnkniete,

Tym niemniej jednak, jesli samoch6d pozostawal przez dluzszy czas na sloricu, mozna przyspieszyc chlodzenie przez otwarcie 0- kien i okna dachowego na krotka chwile.

• Gdy temperatura otoczenia i wilqotnosc sa, wysokie, w klimatyzatorze skraplana jest para wodna. W zwiazku z tym, pod sarnochodem w czasie postoju rnoze powstac wilgotna plama lub niewielka kaluza, Jest to zjawisko normalne i nie swiadczy 0 jakimkolwiek przecieku.

• Filtr przeciwpylkowy usuwa zanieczyszczenia dostajace sie do wnetrza samochoduo Jesli powietrze jest zanieczyszczone tylko przez spaliny, naiezy wlaczyc uklad recyrkulacji.

• Efektywnosc dzialania systemu klimatyzacji jest uzaleznlona od stanu filtra, dlatego

tez naleiy go wymienlac zgodnie z terminarzem planu obslug technicznych.

• Jesll zachodzi podejrzenie nlewlasciwego dzia/ania ukladu klimatyzacji, nalezy natychmiast wy/a,czyc uk/ad i skontaktowae sle z ASO SEAT.

Tylko w ASO SEAT mozna ponownie uruchornlc klimatyzator.

• Wszystkie naprawy uk/adu klimatyzacji wymagaja, szczeg%wej dokumentacji i specjalistycznych narzedzl.

Z tego powodu, w razie jakichkolwiek usterek, nalezy kontaktowac sle z ASO SEAT.

- -2.89

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Ekonomiczne korzystanie z klimatyzatora

• Praca klimatyzatora powoduje pob6r mocy z silnika, zatem zwieksza zuzycie paliwa.

• Gdy wnetrze samochodu jest mocno nagrzane, np. po okresie dlugiego postoju w miejscu naslonecznionym, zaleca si~ przed wlaczeniern klimatyzatora otwarcie wszystkich drzwi i przewietrzenie wnetrza.

• Klimatyzacja nie powinna bye wlaczana jesli otwarte sCI okna lub okno dachowe.

• Jesf istnieje rnozliwosc uzyskania zadanej lemperalury wnetrza za pornoca nadmuchu powietrza z zewnatrz, nalezy korzystac z lej rnozliwosci, a nie z ukladu klimatyzacji.

2.90 ---------------------- WENTYLACJA

Climatronic*

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Uwaga

• Z uwagl na bezpleczenstwo drogowe wszystkle szyby powlnny bye wolne od lodu, snlegu I mgJy. Tylko wtedy zagwarantowana moze bye wta~clw~ wldocznosc.

:z~br., .. "" ... e: ... ~....,~,~.::->:~l-i:::"';'l'.,.-:':C.;::- \, . ..o.~*~~ ""'i:-'-'~ >--,': '-'::'~,' :,-'--

='Iatego tez nalezY· dokladnie zapoz-

::nac sll~ z poprawna obslug~ systemu .-;ogrzewanla I wentylacjl, jak r6wniez ~.:lI~~~flJ~Ylilgoclllodu z szyb.

III'; "RaJfeps'z~ '.: s~utecZitosc-systeiTnl .. ogrzewanla I. odmraianla szyb uzys';; kuje sl, wtedy, gdy silnik osl~gnle tern-

peratur, optymaln~.

WENTYLACJA

Dysze powietrza

IIustracja przedstawia rozmieszczenie wylot6w powietrza na tablicy przyrzadow Mog,! one bye otwierane/zamykane recznle lub automatycznie. w zaleznoscl od wybranego Irybu pracy.

Powietrze zimne, ogrzane lub 0 temperaturze otoczenia naplywa do wnetrza kabiny pasazerskiej wlasnie tymi otworami .

Nawiewy 3 i 4 moqa bye otwierane i zamykane niezaleznle od polozenia regulatora C, za pornoca w!asnych pokretel znajdujacych sie bezposrednio obok nawiew6w.

Kierunek strumienia powietrza moze bye regulowany zar6wno w pionie jak i w poziomie.

2.91

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Uk/ad Climatronic* zapewnia automatyczne uzyskiwanie zadane] temperatury wewnatrz pojazdu.

Dokonywane jest to poprzez sarnoczynna requlacje mtensywnosci ch/odzenia i predkoscl strumienia nadmuchu powietrza. Jesf zachodzi taka potrzeba, to jest takze moil iwosc regulacji reczne].

Ilustracja przedstawia panel kontrolny, zna]duiacy sle na desce rozdzielczej.

Po lewej stronie wyswietlacza widoczna jest temperatura i nastawy automatyczne, po prawej zas nastawy reczne.

Zalecane wartoscl regulacyjne w eksploatacji calorocznej:

Po wlaczenlu zaplonu:

• ustawle temperature 22"'C (71 OF),

• naclsnac klawisz AUTO.

Korzystajqc z tych zalecen rnozna bardzo szybko uzyskac pelny komfort termiczny.

W razie potrzeby rnozna indywidualnie zmieniac wartosc temperatury.

Sterowanie fr.l Automat

IjAU'C, (tryb dornyslny)

Temperatura, objetosc i kierunek dostarczanego powietrza sa automatycznie dobierane tak, aby jak najszybciej uzyskac we wnetrzu pojazdu zadana temperature. Kazda ewentualna zmiana warunk6w otoczenia jest wtedy automatycznie kompensowana.

[E Odmraianie

Szyba przednia jest szybko odmrazana lub odparowywana. Temperatura jest regulowana automatycznie. Strumien powietrza jest kierowany przez dysze 1 i 2.

Patrz strona 2.91.

IT] Wlqczanie/wylqczanie

systemu chlodzenia

Wylqczenie systemu chlodzenia moze zaoszczedzic paliwo, aczkolwiek przyczynia sie do obnizenia komfortu jazdy. Jesf temperatura we wnetrzu pojazdu nadmiernie wzrosnie, nalezy ponownie wlaczyc uk/ad chlodzenia lub nacisnac klawisz AUTO.

2.92 ----------------

WENTYLACJA

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

- + Regulacja temperatury Temperatura moie byc regulowana miedzy 18°C (64 OF) a 29 °C (84 OF). W pozycjach ekstremalnych "LO" i "HI" nie ma regulacji temperatury, uklad natomiast pracuje z rnaksymalna wydajnoscia odpowiednio chlodzenia lub ogrzewania.

Zmiana skali z °C na of wyswietlanej temperatury odbywa sle nastepulaco:

Nacisnac przycisk ~ i przytrzyrnac w tym poloieniu. Nastepnie naclsnac przycisk + na panelu regulacji temperatury.

- + Obroty wentylatora

Za pornoca tego klawisza moina zwiekszac lub zrnniejszac ustalane automatycznie przez uklad obroty wentylatora (regulacja intensywnosci strumienia powietrza). Po nactsnieciu tego klawisza pojawia sle na wyswietlaczu po prawej stronie napis "man". Obroty wentylatora sa wskazywane przez ilose kresek wyswietlanych obok symbolu ~ .

Jesli klawisz ten zostanie nacisniety przy najniiszych moiliwych obrotach wentylatora, uklad wylaczy sle samoczynnie.

Ponowne wlqczenie wentylatora nastepu]e po wykonaniu jednej z czynnoscl: nacisnieciu klawisza Auto, naclsnieclu klawisza @ lub nacisnleciu jednego z klawiszy regulacji temperatury lub klawisza wentylatora z symbolem +.

W normalnych okollcznosciach nie ma potrzeby wylqczania wentylatora.

~ - Recyrkulacja powietrza

W tym trybie pracy obieg powietrza zostaje zarnkniety i zadne powietrze nie jest zasysane z zewnatrz, Nie naleiy korzystac z tej funkcji zbyt dlugo.

WENTYLACJA ~------~- ... - ... -- .. --- ....

Jesli nastapl zaparowanie szyb, naleiy wylqczyc uklad recyrku/acji lub wybrac kierunek nawiewu @.

Uwaga

Jesli uklad klimatyzacji samoczynnie si~ wylacza, np. z powodu podwyiszonej temperatury silnika, mozna skorzystac z zamknieteqo obiegu powietrza dla podtrzymania chlodzenia wewnqtrz.

Kierowanie strumieniem powietrza Automatycznie dobierany kierunek nadrnuchu powietrza moze bye nadzorowany recznie za pornoca klawiszy: D, 00 i D· Celem uzyskania oczekiwanych rezultat6w przyciski te rnoqa bye uiywane niezaleinie lub tez razem. Po wybraniu kaidego z nich na wyswiatlaczu pojawia sle napis "man".

/\. - Kierowanie powietrza

U na szyby

Wybranie tego klawisza powoduje skierowanie calego strumienia powietrza przez dysze 1, ~ i,3. Wprzeciwienstwie = trybu ~ strumien powietrza rue zrmerua sie.

M - Kierowanie powietrza z nawlewow l!l!J.I srodkowych i tylnej centralnej kon-

soli

Cale powietrze kierowane jest przez nadmuchy 3 i 4 oraz dysze umieszczone w centralnej konsoli tylnej.

Fl - Kierowanie strumienia powietrza V do dolu

Ca/y strurnien powietrza jest kierowany do dolu przez nawiewy 5 i dysze znajdujqce sle pod przednimi fotelamL

Ponowne przywrocenle automatycznego dzialania klimatyzacji nastepuie przez kolejne wylqczanie uruchomionych funkcji lub przez wybranie jednego z klawiszy; AUTO lub @'

..- .... - .... ------- .. -------- 2,93

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Uwagi og61ne

• Kiedy temperatura otoczenia jest niska wentylator nie bedzie pracowal, az czynnik chlodzacy oslaqnie temperature znamionowa chyba ze nadmuch zostanie nastawiony na \iW.

• W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji led, snleq, opadle liscie itp. powinny byc usunlete z otworow, ktoryrni powietrze dostaje sle do wnetrza pojazdu.

• Wersje z autornatyczna skrzynla bieqow sa, wyposaZone w uklad okresowego wyla,czania klimatyzatora przy redukcji bieqow na nizszy tak, aby w pe!ni wykorzystac moc silnika.

• Aby unikna,c przegrzania silnika, uklad klimatyzacji zostaje automatycznie wylaczony jesli temperatura cieczy chlodzace] przekroczy dopuszczalna qranlce,

• Jesll temperatura na zewnatrz nie przekracza +5 °C uklad klimatyzacji zostanie automatycznie wyla,czony i nie rnoze bye wlaczony nawet recznle przyciskiem :¢:.

• Przy wlaczonyrn klimatyzatorze spada temperatura i wilqotnosc powietrza w samochodzie. Zapobiega to parowaniu szyb.

2.94 --------

• Najwyzsza efektywnosc chlodzenia rnozna uzyskac jesli szyby i okno dachowe sa, zarnkniste.

Tym niemniej jednak, jesli samochod pozostawal przez dluzszy czas na sloricu, rnozna przyspieszyc chlodzenie przez otwarcie okien i dachu na krotka chwile,

• Gdy temperatura otoczenia i wilgotnose sa, wysokie, w klimatyzatorze skraplana jest woda. W zwiazku z tym, pod samochodem w czasie postoju rnoze powstac wilgotna plama lub niewielka kaluza, Jest to zjawisko normaine i nie swiadczy 0 zadnyrn przecieku.

• Filtr przeciwpylkowy usuwa zanieczyszczenia dostajace sie do wnetrza samochodu. Jesli powietrze jest zanieczyszczone tylko przez gazy, naleiy wlaczyc filtr recyrkulacji.

• Efektywnosc dzialania systemu klimatyzacji jest uzalezniona od stanu filtra, dlatego tez nalezy go wymieniac zgodnie z terminarzem planu obslug technicznych.

• Jestl zachodzi podejrzenie nlewlasciwego dzialania ukladu klimatyzacji, nalezy natychmiast wyla,czyc uklad i skontaktowac sle z ASO SEAT.

Tylko w ASO SEAT rnozna ponownie uruchemic klimatyzator.

• Wszystkie naprawy ukladu klimatyzacji wymagaja, szczeqotowe] dokumentacji i specjalistycznych narzedzl,

Z tego' powodu w razie jakichkolwiek usterek nalezy kontaktowac si~ z ASO SEAT.

~---~--~ -~-~-~- -~~----------- WENTYLACJA

STEROWANJE I WYPOSAZENIE

Usterki w dzialaniu

• Przyczyna nie dzialania ukladu chlodzenia rnoqa bye:

- temperatura otoczenia ponize] +5 °C,

- samoczynne wyla,czenie sie ukladu w na-

stepstwie podwyzszone] temperatury silnika lub czynnika chlodza,cego,

- dysze zostaly zarnkniete.

Jesli przyczyna, nie bylo zamkniecie dysz, prosze sprawdzic uklad Climatronic.

• Nastapila awaria wyrnaqajaca wizyty wASO SEAT.

WENTYLACJA -----

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Reczna skrzynia bieg6w

Bieg wsteczny rnoze bye wlqczany jedynie w czasie postoju. Aby przy pracujqcym silniku zalaczyc bieg wsteczny, nalezy wcisnqe pedal sprzeqla do oporu i odczekac kilka sekund przed zrniana polozenia drazka dzwiqni zmiany bieg6w.

Przy wlqczonym zaplonie i po zalaczeniu biegu wstecznego zapalaja sle swiatla wsteczne.

Uwaga

W czasie jazdy nie nalezy oplerac r~ki o drazek zmiany bieg6w. Wytwarzany bowiem wtedy nacisk rnoze bye przenoszony na mechanizm przelaczanla i prowadzlc do jego wczesniejszeqo zuzycla.

2.96----

Programy jazdy

System sterowania praca automatycznej skrzyni bieg6w zostal wyposazony w kilka program6w pracy. W zaleznosci od stylu jazdy lub chwilowej sytuacji na drodze, wybierany jest tryb ekonomiczny - 0 niskim zuzyciu paliwa lub tryb 0 charakterze sportowym.

Jesf pedal gazu naciskany jest wolno lub normalnie to biegi na wyzszy przelqczane sa wczesnle], natomiast na nlzszy przelaczane sa pozniej, co zapewnia niskie zuzycle paliwa.

Program jazdy sportowej wlaczany jest przy szybkim naciskaniu pedalu przyspieszenia. Nie jest przy tym konieczne wcisniecle pedalu do oporu, uruchamiajqce system .skoku" (ang. kick-down) - patrz strona 2.99. Na skutek op6Znionego przelqczania na wyzsze biegi, program sportowy wykorzystuje w pelni rezerwy mocy silnika.

--------- JAZOA

Przelqczanie bieg6w na nizszy nastepuje przy wyzszych obrotach niz w programie ekonomicznym.

Skrzynia bieg6w samoczynnie dobie;a. naj~orzystniejsze przelozenie. Jednoczesnie kierowca, poprzez gwaltowne operowanie pedalem gazu, moze zmienlc program na sportowy. W zaleznoscl od predkosci jazdy rnoze np. nastapic wczesnlejsze przetaczenle biegu na niiszy (np. przy manewrz~ wypr~e~ dzania innego pojazdu) bez koniecznosci wciskania do oporu pedalu przyspieszenia. Po zmianie biegu, program sterowania skrzynla bieg6w powraca do swego poprzedniego trybu pracy, w zaleznosci od stylu jazdy prowadzaceqo.

Skrzynia bieg6w steruje zrniana bieg6w takze w czasie podjazd6w i zjazd6w ze wznlesien, Zapobiega to zbyt czestemu i niepotrzebnemu przelaczaniu bieg6w na pochylych odcinkach drogi. Przy zjazd~ch biegi zmieniane so. na nizszy, gdy kierowca naciska na pedal hamulca. Pozwala to na wykorzystanie efektu hamowania silnikiem bez koniecznosci reczne] zmiany bieg6w.

Uwaga

W zaleznosci od opor6w toczenia, np. przy holowaniu przyczepy lub na podjazdach wznlesleri, automatycznie wybierany jest program, ktory zapewnia wieksza moc. silnika przez zrniane biegu na nii~zy. Zap?bl~ga to [ednoczesnie czestyrn zrruanorn bieqow.

JAZOA ----------------

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Ule xada dzwiqnl

W pozycjach oznaczonych PiN przy wyIqczonym zaplonie dzwiqnia zmiany bieqow jest zablokowana. Przed zrniana potozenla nalezy wcisnac pedal hamulca i jednoczesnie zwolnic przycisk blokady z boku dzwiqnl, Rozwiazanie takie zapobiega przypadkowemu wlaczenlu biegu i ruszeruu pojazdu.

Przy szybkim przelaczaniu przez pozycj~, ~ (np. z pozycji R do pozycji 0), element opozniaiacy zabezpiecza dzwigni~ przed zab!okowaniem. Umoiliwia to np. .rozkolysanie" pojazdu w razie uqrzezniecla. Gdy dzwi~nia pozostanie w pozycji N przez czas dluzszy niz 1 sek. i nie bedzie wciskany pedal hamulca, blokada zostanie uruchomiona.

Blokada w pozycji N takze nie dziala przy predkosci powyzej 5 km/h.

Zabezpieczenie kluczyka

Kluczyk ze stacyjki moze bye wyj~ty tylko w sytuacji, gdy zap/on zosta/ wylaczony, a dzwiqnia zmiany bieg6w znajduje sie w pozycji P (blokada parkingowa).

Po wyj~ciu kluczyka dzwlqnla zostaje w pozycji P zablokowana.

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Pozycje dzwiqnl

Na desce rozdzielczej znajduje sie wyswietlacz, pokazujacy intorrnac]e dotyczaca aktualnego biegu.

Uwaga

Nigdy nie nalezy zmlenlae polozenla dzwigni zmiany bieg6w na R lub P jesli pojazd znajduje si~ w ruchu.

Skrzynia zostanie wtedy uszkodzona - ryzyko wypadkul

P - Hamulec parkingowy

Kola napedowe samochodu sa mechanicznie blokowane.

Ta pozycja moze bye wlaczona jedynie w6wczas gdy samoch6d jest zatrzyrnany Aby przesunac dzwigni~ do i z tej pozycji nalezy uprzednio nacisnac przycisk w uchwycie dzwiqn! Przed przesunieciern dzwiqni z pozycji P nalezy wclsnac pedal hamulca.

R - Bieg wsteczny

Ten bieg rnoze bye wlqczany jedynie w6wczas, gdy pojazd jest unieruchorruony, a silnik pracuje na obrotach biegu jalowego. Przed przesunieciem dzwiqni na te pozycjs z polozenia N lub P nalezy wcisnac pedal hamulca, a nastepnie przycisk w uchwycie dzwiqnl.

2.98 --------

W pozycji R przy wlaczonyrn zaplonie, swiatla cofania wlaczaja sie automatycznie.

N - Neutralny (Iuz)

Przesuniecie dzwiqni z tej pozycji przy szybkosci ponize] 5 km/h oraz gdy sarnochod jest zatrzymany, jest rnozliwe po uprzednim wcisnieciu pedalu hamulca i przycisku w uchwycie dzwigni.

D - Pozycja do jazdy do przodu Wszystkie 4 biegi wlaczaja si~ automatycznie w odpowiednim momencie, zgodnie z obciazeniern silnika, predkoscia samochodu i wybranym programem jazdy.

W okreslonych warunkach zaleca sie ustawienie dzwigni w jednej z opisanych nize] pozycji.

3 - Pozycja do jazdy w terenie

paqorkowatym

Przy tej pozycji biegi 1, 2 lub 3 sa wlaczane automatycznie, zgodnie z obciazeniem silnika, predkoscia samochodu i wybranym programem jazdy (E lub 5). Bieg 4 zostaje zablokowany. W ten spos6b mozliwe jest wykorzystanie efektu hamowania silnikiem przy zwalnianiu.

Pozycja ta jest zalecana, gdy jadac przy polozeniu dzwigni na D, ze wzqledu na warunki jazdy, niezbedne sa czeste zmiany biegu porniedzy biegiem 4 i 3.

.------ -.- JAlDA

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

2 - Pozycja do jazdy po drogach

gorskich

Poloienie to jest zalecane na dlugich podjazdach i zjazdach g6rskich.

Biegi 1 i 2 sa wlaczane automatycznie, zgodnie z obciazeniern silnika, predkoscia jazdy i wybranym programem jazdy. Biegi 3 i 4 pozostaja zablokowane. Zwieksza to efekt hamowania silnikiem.

1 - Pozycja do jazdy po stromych

drogach gorskich

Pozycja ta jest zalecana w przypadku bardzo stromych podjazd6w g6rskich.

By jq wlqczyc, niezbedne jest uprzednie wclsniecie przycisku na uchwycie dzwigni. Samoch6d porusza sie wylacznie na biegu 1. Wyzsze biegi zostaja zablokowane. W ten sposob moze tez bye wykorzystany maksymalny efekt hamujqcy.

Tempomat* nie dziala w tym polozeniu.

Uwaga

Dzwignia moze bye ustawiona w pozycjach 3, 2 lub 1, gdy zmiana jest przeprowadzana recznie, automatyczna zmiana na nlzszy bieg nastapi, gdy silnik osiaqnie odpowiednie obroty.

System "skoku" (kick-down)

Zezwala on na maksymalne przyspieszenie. Przez peine wclsnlecie pedalu przyspieszenia system ten wlacza sie i nastepu]e redukcja aktualnie wlqczonego biegu. Gdy tylko obroty silnika osiaqna maksymalny poziom, wyzszy bieg zostanie wlaczony ponownie.

JAlDA -------------

Uwaga

Prosz~ pamletae, ze w razie bardzo gwaHownego przyspieszanla kola mog'l stracle przyczepnosc z nawierzchnla,

Ryzyko posllzgu!

Instrukcja jazdy Rozruch

Rozruch silnika jest rnozliwy jedynie przy poloieniu dzwigni selektora w pozycji P lub N. Patrz rozruch silnika, strona 2.103.

Zmiana polozenla dzwigni

przed wybraniem dowolnego polozenla dzwignl, przy zatrzymanym samochodzle I silniku praculacym na biegu jatowym, nalezy wclsnac pedal hamulca.

przy wybieraniu biegu, gdy samochcd jest unieruchomiony, nie wolno wclskac pedatu przyspieszenia.

W razie przypadkowego przesunlecia podczas jazdy dzwigni na pozycle N, nalezy zwolnic pedal przyspieszenia i odczekae, az silnik oslaqnle obroty biegu jatowego i dopiero wowczas przesunac dzwlqnle do zadane] pozycji.

Uwaga

• przy sllniku praeulacym na obrotach biegu jatowego, dla unieruchomienia pojazdu naleZy uZyc hamulca recznego, w taklej sytuacji bowiem nle nastepuje zupelne odt'lczenie napedu I samoch6d ma tendencj~ do wolnego "petzania".

--- ------ ---- 2.99

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Przy unleruchomionym samochodzie jesli kt6rykolwlek bieg jazdy jest w~~ czony, naleZy zawsze uwaZac by nie naclsn~c na pedal przyspleszenia (Iub by reeznle nie otworzyc przepustnicy na przykJad, gdy ktos wykonuje naprawQ w przedziale silnikowym), gdyZ samoch6d moze nleoczekiwanie ruszyc, pokonuj~c s~ nawet mocno zacl~gniQtego hamulca rQcznego.

Jesli nlezbedna Jest praca przy samochodzie z ~czonym silnikiem, nalezy to roble wyhtcznle z dZwlgni~ w polozeniuP i mocno zaci~gniQtym hamulcem rQcznym.

Ruszanie

Nalezy wybrac jed en z zakresow jazdy (R, 0, 3: ~, 1), ~ast~pnie ~dczekac chwlle, az wtascl~y bleg zostanie wt~czony (da sie odczuc lekkie szarpniscie). Wowczas rnozna wclsnac pedat przyspieszenia.

Zatrzymywanie

Chwilowe zatrzymanie, na przyk/ad przed ?ze~o~y~ s.wiatlem, nie wymaga prze/o~enla dzwiqni d? pozycji N; wystarczajace Jest zaharnowanie pojazdu; silnik wowczas pracuje na wolnych obrotach.

2.100

Parkowanie

Uwaga

Na powierzchni pochytej, celem uniknlecia przypadkowego ruszenia pojazdu, naleZy mocno zaci~gn'lc hamulec reczny po zatrzymaniu siQ pojazdu. Nast~pnie dZwignlQ selektora bieg6w nalezy przesunae do polozenla P.

Na pochylosclach, w pierwszej kolejnoscl nalezy ':Tl0cno zaclsnac hamulec reezny, nastepnle przesunae dzwigniQ do pozycji parkingowej. Zabezpiecza to mechanizm blo~a~y parkingowej przed zbyt duzyrn obclazenlem i zapewnia pozniejsze Ia-

twiejsze jego rozlaczanle. '

Rozruch awaryjny

Samochodu wyposaZonego w automatyczna skrzynie bieqow nie rnozna uruchornic prze~ pchanie lub holowanie (wlece] inforrnacp na ten temat - patrz strona 3.91).

Jesli akumulator samochodu zostal rozladowany, to do uruchomienia silnika nalezy wykorzystac akumulator z innego samochodu, podlaczajac specjalne przewody (patrz .Pornoc przy rozruchu" - strona 3.90).

Holowanie

W czasie holowania nalezy scisle przestrzegac zaleceri z rozdzialu .Holowanie" - strona 3.95.

~., ;~,

.. -_-~.- .. ~- .. ----- JAZDA

Hamulec reczny

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Aby uruchomic hamulec reczny nalezy energicznie pociaqnac dzwigni~ do gory. W razie parkowania na pochylosci natezy ustawic sarnochod na 1 biegu oraz zaciaqnac hamulec reczny lub jezeli skrzynia jest automatyczna, ustawic dzwigni~ w pozycji "parking". Hamulec reczny powinien bye ustawiony we wlasclwe] pozycji, aby zapobiec pozniejsze] jezdzie z wlqczonym hamulcem.

Po zaciaqnieciu hamulca, przy wlaczonyrn zaplonie, zapala sie na desce rozdzielczej kontrolka.

Aby zwolnic hamulec reczny nalezy lekko podciaqnac dzwiqnie, wcisnac przycisk blokady i opuscic dzwigni~ do oporu w dol.

JAZDA ------ -.--.--_ .. --- -- -

Uwaga

• Na powierzchni pochytej, aby unikn'lc przypadkowego ruszenia pojazdu, nalezy mocno zaci~gn'le hamulec reczny po zatrzymaniu siQ pojazdu.

Jednoczesnle nalezy wt'lczyc pierwszy bieg w samochodach z reczna skrzyni~ bieg6w lub przesunae dZwigniQ selektora biegow do polozenla P - w pojazdach wyposazonych w autornatyczna skrzyniQ bieg6w.

• ProszQ pamlQtac 0 catkowitym zwolnieniu hamulca rQcznego przed ruszenlem pojazdu. Jesll hamulec nle zostanie dokJadnle zwolniony, moze to doprowadzle do przegrzania podzespolow ukladu hamulcowego I w nastepstwle tego do jego nleprawidtowego dziatania. Moze to tak:.i:e prowadzlc do przedwczesnego zuzycla oktadzin hamulcowych.

2.101

I

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Tempomat*

Tempomat jest ukladem automatycznego utrzymywania stalej predkosci jazdy (powyze] 30 km/h), bez konlecznosci udzialu k~erowcy. Pozwala to na o?ciqienie stopy kierujaceqo, Uklad ten moze utrzymywac stala predkosc tak dlugo, jak jest to wymagane.

Uwaga

Tempomat nle powlnien bye uZywany w dUZym ruchu ullcznym i na drogach o ztych nawierzchniach (sllsko, aquaplaning, Zwir Itp.).

Przy wtqczonym tempomacie nie nalezy przesuwac dzwigni bieg?w na luz b~z wciskania sprzeqla, gdyz postepowanie takie moze prowadzlc do nadmiernego rozp~dzan;a si~ silnika i nawet jego uszkodzenia.

Uwaga

W pojazdach wyposazonych w automat.yczna skrzynie bieg6w t~mpon:at moze dzialac, jesli dzwlqnla znajdu]e sre w polozeniu D, 3 lub 2. Jadac i zmieniajqc do kazde] innej pozycji (P, N, R lub 1) os~atnia zachowana predkosc jest kasowana I system jest" Wylqczany.

W.~czanie

Uktad jest sterowany suwakiem, A_ i pr~yciskiem B, znajdujqcymi ste na dzwiqni klerunkowskaz6w.

Tempomat jest wtqczany przez przesuniecie suwaka A do pozycji ON.

Zapamietanle predkosci

Po oslaqnieciu przez samoch6d zadane] predkosci nalezy kr6t~0 nacisnac pr7elqcznik B (SET). Nastepnie mozna zdjac noqe z pedalu przyspieszenia.

Mozna dowolnie zwiekszac predkosc jazdy przez naciskanie pedalu przyspieszenia; po zdjeciu nogi z pedalu uklad autornatyczrue powraca do ostatnio zaprcqramowanej prsdkosci.

Regula ta nie jest zachowana, jesll predkosc jazdy wzrosla 0 wiece] niz 1 0 ~m/h w .?zasle dluzszyrn nlz 5 minut. W takiej sytua~jl nalezy ustalic predkosc i zaprogramowac uklad jeszcze raz.

Uwaga

Zaprogramowana pr~dkose moze bye przywrocona, jesli tylko jazda taka bedzle bezpieczna przy aktualnych warunkach na drodze.

2.1 06 ___:. ~~ JAZOA

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Zmiana zapamietane] predkosci Zwalnianie/zapami~tanie

Zaparnietana predkosc rnoze bye skasowana przez nacisniecie przycisku B.

Przez kr6tkie nacisniecie przycisku B, predkosc jest redukowana 0 fabrycznie ustalona wartosc. Przytrzymanie klawisza spowoduje automatyczne zwalnianie pojazdu. Predkosc [aka bedzle mial pojazd w momencie zwolnienia przycisku, zostanie wprowadzona do parnieci.

Jesli zwolnienie przycisku nastapi przy predkosci mniejszej niz 30 krn/h, parniec zostanie skasowana. Nowa predkosc moze bye ustalona po oslaqnieclu przez sarnoch6d predkosci powyze] 30 km/h i nacisnieciu klawisza B.

Przyapleszante/zapamletanle Zaparnietana predkosc rnoze bye zwlekszona bez naciskania pedalu gazu przez przesuniecle suwaka A do pozycji RES.

Kr6tkie nacisniecie suwaka zwieksza predkoso 0 fabrycznie ustalona wartosc, Jesli suwak zostanie przytrzymany w lewym skrajnym polozenlu, predkosc pojazdu jest automatycznie zwiekszana, Predkosc [aka bedzie mia! pojazd w momencie zwolnienia suwaka jest zaparnletywana.

JAZOA --------

Czascwe wylaczanle tempomatu Pojazdy z reczna skrzynla biegow:

Uklad jest chwilowo wytqczany w momencie nacisniecia pedalu sprzeqla lub hamulca lub z chwila przesunlecia suwaka A do pozycji OFF.

Zachowana ostatnio predkosc zostaje zaparnietana.

Aby przywroclc ostatnio zapamietana predkosc nalezy, po zwolnieniu pedalu hamulca lub sprzeqla, przesunac suwak A do oporu w lewo.

Uwaga

Zaprogramowana pr~dkose moze bye przywr6cona, Jesli tylko [azda taka b~dzie bezpieczna przy aktualnych warunkach na drodze.

-----~~- ... -- -2.107

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

• Nie nalezy calkowicie otwierac przepustnicy badz tez wchcdzic na zbyt wysokie obroty, dop6ki silnik nie osiqgnie normalnej temperatury pracy.

• Samochody wyposazone w katalizator spalin nie powinny bye uruchamiane przez holowanie na odcinku dluzszyrn niz 50 rn, gdyz niespalone czastkl paliwa moqa dostac sle do katalizatora i spowodowac jego zniszczenie.

• Przed uruchomieniem silnika przez holowanie nalezy zawsze najpierw sprobowac uruchornlc pojazd z akumulatorow z innego samochodu patrz strona 3.90.

Silniki benzynowe

Silniki te wyposaione sa w uklady wtryskowe. automatycznie dozuiace dawke paliwa wtryskiwana do kolektora, w zaleznosci od temperatury otoczenia.

W trakcie uruchamiania zimnego silnika, lub silnika 0 ternperaturze znamionowej, nie ma potrzeby dodatkowego naciskania pedalu przyspieszenia.

Jesli silnik nie zostanie uruchomiony od razu, nalezy wstrzyrnac rozruch po okolo 10 sekundach. odczekac p61 minuty i spr6bowac jeszcze raz.

.Jesli silnik nie daje sle uruchornic, to prawdopodobnie przyczyna tego jest przepalenie si~ bezpiecznika pompy paliwa - patrz strona 3.76.

Jesf silnik jest bardzo gorqcy. rnoze bye konieczne lekkie naclsniecie pedalu przyspieszenia bezposrednio po uruchomieniu silnika.

2.104 ----------.---- -- -. - .. -.

Silniki wysokoprezne System swiec zarowych

Po przek~~ceniu kluczyka w stacyjce (wlaczenie zaplonu) czas rozgrzewania swiec jest sygnalizowany swiecenlern kontrolki - jest on uzaleiniony od temperatury silnika - patrz strona 2.15.

Uruehamianie zimnego silnika Temperatura powyze] +5 "C:

Silnik rnoze bye uruchomiony bez koniecznoscl oczekiwania. W czasie rozruchu nie nalezy naciskac na pedal przyspieszenia.

Temperatura otoczenia ponize] +5 "C:

• Przekrecic kluczyk w stacyjce do polozenia 2 - patrz strona 2.102 - zapala sie lampka sygnalizujqca rozgrzewanie swiec. Gdy te osiaqna zadana temperature, lampka qasnie,

W ezasie gdy swlece sle rozqrzewaja nie nalezy wlaczac zadnych odbiornlkow pradu, gdyz niepotrzebnie zwleksza to obciazenle akumulatora.

Jesll silnik nie daje sie uruchornic, to przyczyna tego rnoze bye awaria bezpiecznika. Informacje na temat wymiany bezpiecznika znajduja sie na stronie 3.77.

• Po zqasnieciu lampki rnozna ad razu uruchemic silnik.

JAZDA

Przy uruchamianiu nie nalezy naciskac pedalu przyspieszenia.

Jesli silnik zaczyna pracowac bardzo nier6wno, rnozna kontynuowac rozruch jeszcze przez okolo 30 sekund, az silnik zacznie pracowac prawidlowo.

Jesli silnik nie uruchomi sie, nalezy wylqczye zaplon.wlaczyc swiece jeszcze raz i ponowme sprobowac uruchornic.

Uruehamianie cieplego silnika

Jesll nie zapala sle lampka kontrolna rozgrze~ania mozna natychmiast wlaczvc rozrusznik.

Uruchamianie silnika po oproznlenlu zbiornika paliwa

Jesli zbiornik paliwa byl calkowicie oprozniony, ponowne uruchomienie po jego nape/nienlU moze trwac dluzej - nawet do 1 minuty. S'powo~owane jest to konlecznoscia usuniecia powietrza z ukladu paliwowego.

JAZDA------------------

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Zatrz manic silnika

• Dotyezy wszystkieh wersji

Jezeli silnik praeowal przez dluzszy ezas pod duzym o~ciqzeniem, nie nalezy go ~agle wylC\ezae, leez pozostawlc na biegu I~JOwym . przez okolo 2 minuty - zapobleqa to lego przegrzaniu.

Uwaga

Po zatrzymaniu silnika istnieje prawdopodobienstwo, ze nawet przy wyl<tczonym zaplonle wentylator chlodnicy b~dzie nadal pracowaJ (przez czas do okolo 10 minut). IstnleJe tez mozliWOSt,. ze wentylator wbtczy siq samoezynme po pewnym czasie, np. w sytuacli gdy:

- temperatura plynu chlodzacego wzrosnle na skutek lokalnego wzrostu temperatury,

- sllnik Jest cleply a przedzlat sllnlka jest d~d~tkowo ogrzewany, np. przez prormeme sfoneczne.

Z tego powodu nalezy zachowac szczegoln'l ostrozncsc wykonuj'lc prace w przedziale silnika.

• Dotyczy samochodow wyposazonych w katalizator*:

Nie wolno wyJC\czac zaplonu podczas jazdy, gdy bieg jest wJ<tczony. Spowoduje to przedostanie sle niespalonego paliwa do katalizatora, gdzie moze ono ulec spaleniu nlszczac katalizator.

- - ---------- --------- 2.105

STEROWANIE I WYPOSAZENIE Stacyjka

Elektroniczna blokada silnika

Po przekreceniu kluczyka w stacyjce uklad elektroniczny automatycznie por6wnuje dane, jakie zostaly zapisane w parnieci ukladu immobilizera, co jest sygnalizowane odpowiednia kontrolka na desce rozdzielczej - patrz strona 2.19.

Jesii zostal uiyty nieprawidlowy kluczyk, silnik nie zostanie uruchomiony i lampka immobilizera zacznie sie swieclc.

Silniki benzynowe

1 - Zaplon wylC\czony - silnik zatrzymany.

Kierownica moze bye zablokowana. 2 - Zaplon wlC\czony.

3 - Rozruch silnika.

Silniki wysokoprezne

1 - WylC\czanie doplywu paliwa - silnik zatrzymany.

Kierownica moze bye zablokowana.

2 - WlC\czenie swlec zarowych i pozycja jazdy.

Aby zbytnio nie obciazac akumulatora, podczas rozgrzewania swlec iarowych, inne odbiorniki pradu winny pozostawac wyla,czone.

3 - Rozruch silnika

Dotyczy wszystkich modeli:

Pozycja 1:

Aby zablokowac klerownlce, po wyj~ciu kluczyka ze stacyjki, przekrecic kolumne kierownicy do uslyszenia zatrzasniecia zapadki blokady.

W pojazdach z automatyczna, skrzynia bieg6w kluczyk rnozna przekrecic do pozycji 1 i wyja,c ze stacyjki tylko i wyla,cznie wtedy, gdy selektor skrzyni bieg6w znajduje sie w pozycji parkowania P.

Uwaga

W pojazdach z r~czn~ skrzynl~ bleg6w, kluczyk wolno wyJmowac ze stacyjki tylko podczas postoju pojazdu. Inaczej kierownica moze zostac za~ blokowana w czasie jazdy.

Pozycja 2:

W razie trudnosci w przekreceniu kluczyka do tej pozycji, naleiy lekko pokrecic kierownica, celem odciazenia zapadki blokady kierownicy.

Pozycja 3:

W tej pozycji kluczyka nastepule odlaczanie zasilania wszystkich aktualnie wlqczonych odbiornik6w energii.

~rzed ponownym rozruchem kluczyk winien bye cofniety do pozycji 1. Zainstalowana blokada powt6rnego rozruchu zabezpiecza ?owi,em uklad rozruchowy przed przypadkowym wlqczeniem przy pracujacyrn silniku, co mogloby spowodowac jego uszkodzenie:

2.1 02 ~~~~~- ----------------.---- .. --.---------.--.----------.-.-- JAZOA

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

l. n. .hamian!e silnika"

Blokada kluczyka stacyjki*

W pojazdach z automatyczna, skrzynia bieg6w kluczyk rnozna przekrecic do pozycji 1 i wyjqC ze stacyjki tylko i wylqcznie wtedy, gdy dzwlqnia zmiany bieg6w znajduje sie w pozycji parkowania P.

Po wyjeciu kluczyka dzwiqnia jest blokowana w swym aktualnym poloieniu.

JAZOA -------

Uw. gi og61ne Uwaga

Uruchamlanle silnlka w pomleszczenlach zarnknletych stwarza nlebezpleczeristwo zatrucia.

• Przed uruchomieniem silnika naleiy ustawic dzwiqnie zmiany bieg6w w pozycji neutralnej (skrzynia automatyczna - pozycja N lub P) i zaciaqnac hamulec reczny.

• W wersjach wyposazonych w mechaniczna skrzynie bieg6w, w momencie rozruchu, nalezy wcisnac pedal sprzeqla tak, aby rozrusznik pokonywal tylko op6r silnika .

• Natychmiast po uruchomieniu silnika nalezy puscic kluczyk, gdyz rozrusznik nie rnoze pracowac przy rownoczesnie pracujacyrn silniku.

• Po uruchomieniu zimnego silnika rnoqa dac sle slyszec ciche stuki, co jest spowodowane niskim cisnlenlern oleju. Nastepstwem tego jest kompensacja luz6w zaworowych; jest to zjawisko normalne i zanika samoistnie.

r.:Gh Nie na/eiy rozgrzewac silnika na pos<!fS toju. Natychmiast po rozruchu naleiy rozpoczec jazd~.

~

.-

--.- 2.103

STEROWANIE I WYPOSAZENIE

Pojazdy z automatvczna skrzynla biegow:

Uk/ad jest chwilowo wyJctczany w momencie nacisniecia pedalu hamulca lub z chwila przesuniecia suwaka A do pozycji OFF.

Zachowana ostatnio predkosc zostaje zaparnietana.

Aby przywroclc ostatnio zaprogramowanq predkosc nalezy, po zwolnieniu peda/u hamulca, przesunac suwak A do oporu wlewo.

Uwaga

Zaprogramowana pr~dkose moze bye przywr6cona, jesli tylko jazda taka b~dzie bezpleczna przy aktualnych warunkach na drodze.

Ponadto, tempomat zostanie chwilowo wylaczony, jesf dzwiqnla zostanie przesunieta do pozycji 1 lub N.

Predkosc przechowywana w pamieci zostanie skasowana.

2.108

Zapamletanle predkosci

Jesli zadna predkosc nie byla zaparnietana zanim system zostal czasowo wylaczony, lub [esli zapamietana predkosc zostala skasowana, nowa predkosc rnoze bye zaparnietana nastepujaco:

• przesunac przelacznik A do oporu w lewo i przytrzyma6 az do chwili osiaqnlecia zadane] predkosci. Predkosc jest zaparnietana z chwila zwolnienia przycisku

lub

• kr6tko nacisnac przycisk B. Aktualna

predkosc zostanie zapamietana.

Calkowite wytqczenie systemu

, '-"'it

Pojazdy z reczna skrzynla bieqow:

System jest wylqczany przez przesuniecie suwaka A do pozycji skrajnej prawej (OFF) lub tez po zatrzymaniu pojazdu i wy/qczeniu zaplonu.

Pojazdy z autornatyczna skrzynla bleqow:

Uklad jest caJkowicie wylctczany przez:

• przesuniecie drazka skrzyni bieg6w do pozycji P, N, R lub 1

lub

• wylqczenie zaplonu w czasie postoju.

, __ 1

-- --JAZDA

SPIS TRESel

TANKOWANIE

Tankowanie 3.2

Silniki benzynowe 3.4

Silniki wysokoprezne 3.5

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

Hamulce 3.7

Naped na 4 kola 3.10

Elektroniczna blokada mecha-

nizmu roznicoweqo (EDL)* 3.11

Kontrola posllzqu ko! (TCS)* 3.12

Elektroniczny system

stabilizacyjny (ESP)* 3.13

Wspomaganie ukladu

kierowniczego 3.14

Przeglqdy Dlugoterminowe* 3.15

TWOJ POJAZD A SRODOWISKO Okres docierania

i dalsza eksploatacja 3.16

Oczyszczanie spalin 3.17

Jazda ekonomiczna i ekologiczna.3.18

Holowanie przyczepy 3.22

Podroz zagraniczna 3.25

Maskowanie reflektorow 3.26

MYCIE I KONSERWACJA SAMOCHODU

Mycie i konserwacja samochodu .. 3.29

KONTROLA I UZUPEtNIANIE PtYNOW EKSPLOATACYJNYCH

Pokrywa silnika 3.36

Przedzial silnika 3.37

Oleje silnikowe do pojazd6w z Przeglqdam,i Dlugoterminowymi* ........ 3.39 WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE --~--------

Oleje silnikowe do pojazdow z Przeglqdami Okresowymi zaleinymi od

czasu lub przebiegu 3.40

Wlasnosci oleju stosowanego

w pojazdach z Przeglqdami Okresowymi zaleinymi od czasu

lub przebiegu 3.41

Uklad chlodzenia 3.44

Wentylator chlodnicy 3.46

Plyn hamulcowy 3.47

Akumulator 3.48

Spryskiwacze szyb 3.53

OBStUGA I WYMIANA CZI;SCI Akcesoria, modyfikacje

i czesci zamienne 3.54

SWiece zaplonowe 3.55

Filtr przeciwpylkowy 3.56

PORADY PRAKTYCZNE Apteczka, trojkat ostrzegawczy .... 3.58 Narzedzia samochodowe,

kolo zap as owe 3.59

Kola 3.62

Wymiana kola 3.68

Bezpieczniki 3.75

Wymiana zarowek 3.78

Instalacja radioodtwarzacza 3.87

Teldony przenosne i radiotelefony.3.88 Pomoc przy uruchamianiu silnika.3.89

Pchanie / holowanie 3.91

Podnoszenie samochodu 3.97

J ~.

--- - .. -~~~--~------ 3.1

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE Tankowanie

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa

Pokrywa wlewu paliwa zostaje otwarta po nacisnleclu przycisku na konsoli srodkowej, zar6wno przy wlqczonym, jak i wylqczonym zaplonie.

Wlew paliwa znajduje sie w prawej, tylnej czesci samochodu.

Po otwarciu pokrywy wlewu paliwa rnozna dostac sle do korka wlewowego (patrz ilustracja).

Pojemnosc zbiornika paliwa wynosi okolo 55litr6w.

&... Zbiornik napelniac do czasu autoCJ!f5 matycznego wy/Cfczenia si~ pompy dystrybutora. Naleiy wowczas przerwac tankowanie, aby uniknctc wycieku paliwa w przypadku, gdy wzrosni« jego temperatura.

Po zakoriczonym tankowaniu zbiornika nalezy dokreclc do oporu korek wlewu paliwa i zarnknac pokrywe.

3.2----------------------- TANKOWANIE

WSKAZOWKI EKSPLOA TACY JNE

Uwagal

WS,zelkie wyci.eki paliwa ze zbiornika powinny byc natychrniast wytarte z lakieru. W przeciwnym wypadku mogloby to doprowadzic do uszkodzenia lakieru, zwlaszcza, gdy tankowano paliwo typu RME ("biodiesel").

W pojazdach z katalizatorem spalin nie naleZy nigdy dopusclc do catkowitego opr6inienia zabiornika paliwa. Jest to sytuacja niekorzystna ze wzgl~du na przedostawanie si~ duiej lloscl niespalonych w~lowodor6w do uktadu wydechowego, co Jest przyczyn!\ przegrzewania sle katalizatora, a w konsekwencji jego zniszczenia.

Uwaga

"p,zv'przewozenlukarilstra z dodatko~ paliWem naleZy uwzgl~dnia(: obowlElZuJ~ce przepisy prawne. Ze wzgl~,.c!6~_Jaezpleczer'istwa nle zaleca siQ , p~~ytozenllil d~atkowego pallwa, W -czasle wypadkukanlster mote ulec

uszkodzenlu, co grozl nlebezplecznym "wycleklem pallwa.

>- ., •••.• ,

TANKOWANIE _

3.3

WSKAZOWKI EKSPLOATACY JNE Silniki benzynowe

W rozdziale .Opis techniczny" oraz na naklejce po wswnetrzne] stronie pokrywy wlewu paliwa umieszczone sa. doktad~e dane, dotyczace zalecanego rodzaju paliwa.

Uwagi og61ne

• Benzyna bezolowlowa musi bye zgodna z norma. DIN EN1) 228, benzyna etylizowana zgodna z norma. DIN 51 600.

• Jesli awaryjnie zostanie nalana benzyn~ o nizsze] niz wymagana liczbie okt~now~J, zalecana jest w6wczas jazda ze srednia predkoscia obrotowa i przy niskim obciazeniu silnika. Wysokie obciazanie silnika z pemym otwarciem przepustnicy al~o nadmierna predkosc obrotowa . m~ze spowodowa6 awari~, siln~ka .. Nalezy [ak najszybciej napelnic zblorm.k paliwem o wymaganej liczble oktanowe].

• Paliwo 0 wyzszej liczbie oktanowej nii jest to wymagane rnoze bye stos.owane bez oqraniczen. Nie rna one jednak iadnego wptywu na moc silnika i zuiycie paliwa.

djt.., W pojazdach z kata/izatorem sp,!lin C!Z moze bye stosowane tylko pallwo bezolowiowe.

djt.., Jednorazowe napelni~nie zbiorni~a C!Z benzyn~ oIowiow~ (etylmeV spowoduJe trwale uszkodzenie katalizatora.

djt.., W celu ochrony srodowiska naleiy C!Z stosowae benzyn~ bezolowiow~ wsz~dzie tam, gdzie jest to moiliw~, nawet w pojazdach bez katalizatora spa/m.

Patrz rozdziat • Tankowanle" na stronie 3.2.

1) EN (ang. Euro Norm) - Norma Europejska

3.4

Dodatki do benzyny

Jakosc paliwa rna decyduiacy wptyw na prace silnika, jego osiaqi i trwatose: Nie bez znaczenia dla tych cech, sa, dodatki zawa~e w benzynie. Zaleca si~ zatem stosowanie benzyn wysokogatunkowych.

Jeieli benzyny wysokogatunkowe nie sa, dostepne lub sa. trudnosci z uruchomieniem silnika, qasnie na biegu jatowym, wystepuja drgania i spad~k rnocy ", to podczas tankowania nalezy z~leszac.z paliwem odpowiednie dodatki .. Chroma. one przed korozja oczyszczaja ukl~d paliwowy i zapobieqaja powstawaniu osad6w w silniku.

Nie wszystkie dodatki znajdujace sie w sprzedazy sa, uznawane za. skuteczne; Przetestowane dodatki mozna nabyc w ASO SEAT.

Przedstawiciele firmy SEAT sa, doskonale zorientowani w stosowaniu dodatk6w do paliw i usuwaniu wszelkich zanieczyszczer'l w ukladzie paliwowym.

Nie naleiy stosowac dodatk6w niezalecanych przez ASO SEAT.

-----~----~-.----- TANKOWANIE

Silniki wysokoprezns (diesla)

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Olej napedowy powinien bye zgodny z norma, DIN EN1) 590.

Uczba cetanowa (LC2)) nie mniejsza nii: 49.

Paliwo RME

(metyloester oleju rzepakowego) Odpowiada normie DIN 51 6063).

Wersje z silnikami wysokopreznyml rnoqa bye takze zasilane paliwem RME (metyloestry oleju rzepakowego).

W celu zasieqniecia informacji na temat dystrybucji paliwa RME prosimy 0 skontaktowanie sie z ASO SEAT.

Patrz rozdzial .Tankowanie" na stronie 3.2.

WfasnOS9i paliwa RME

• Paliwo RME otrzymywane jest na drodze chemicznej poprzez zmieszanie oleju roslinneqo (oleju rzepakowego) z alkoholem metylowym i ich dalsze przetworzenie w procesie katalizy.

• Paliwo RME jest prawie calkowicie wolne od zwiazkow siarki. Tak wiec w procesie spalania nie wytwarza sle praktycznie dwutlenek siarki (S02)'

1) EN (ang. Euro Norm) - Norma Europejska

2) LC - Liczba Cetanowa: miara zdolnosci paliwa do samozaplonu

3) DIN Norma Podstawowa

r

I

TANKOWANIE -------------.- .-~~.

• Gazy spalinowe zawieraja rowniez mniej: - tlenku weqta,

- weqlowodorow,

- czastek stalych (sadzy),

w por6wnaniu z ernlsja gaz6w przy spalaniu konwencjonalnego oleju napedoweqo.

Wszystkie poziomy emisji znajduja sie ponizej wartosci dopuszczalnych.

• Paliwo RME jest rozkladalne biologicznie.

• Osiaqi silnika rnoqa bye nieco nizsze.

• Zuzycis paliwa moze nieznacznie wzrosnac.

• Moze bye stosowane w zimie do temperatury ok. -10°C.

• Ponize] temperatury -1 DOC, .aby u~ikna,~ wytracania si€i! osadow, nalezy zrrueszac paliwo RME z olejem napedowyrn w stosunku ok. 50:50.

Gdy udzla! paliwa RME przekracza :;0% zadymienie spalin moie bye zbyt duze.

• W okresie letnim paliwo RME rnoze bye mieszane w dowolnym stosunku z olejem napedowyrn,

~~--~----··---3.5

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Jazda w zimie

Stosowanie letniego oleju napedoweqo pontze] temperatury O°C rnoze bye przyczyna wielu problem6w zwiazanych z zasilaniem silnika, poniewaz nastepu]e wtedy znaczacy wzrost lepkosci paliwa i wydzielanie sle parafiny.

Z tego wzqledu, w krajach, gdzie temperatura spada do -15°C i nize], w sprzedazy jest zimowy olej napedowy, charakteryzuja,cy sie zwiekszona odpornoscia na ujemne temperatury. W zaleznosci od gatunku, minimalne temperatury pracy takiego oleju napedoweqo wahaja sle w granicach od -15°C do -22°C.

W krajach 0 zmiennych warunkach klimatycznych paliwa do silnik6w wysokopreznych posiadaja zwykle rozne charakterystyki temperaturowe. Informacje na ten temat udzielone zostana Panstwu w ASO SEAT.

Wstepnie podgrzewany filtr paliwa

Samochody wyposazone sa w podgrzewany filtr paliwa, zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie ukladu paliwowego przy temperaturach dochodzacych do -25°C, z zastrzezeniern, ze stosowany jest zimowy olej napedowy 0 odpornosci do -15°C.

Jesli w ternperaturach ponize] -25°C z pallwa wydzieli sie parafina w ilosci uniernozllwlajace] uruchomienie silnika, skutecznym sposobem poprawy sytuacji jest wstawienie na krotko samochodu do cieplego qarazu,

Dodatki paliwowe (przeciw-parafinowe), benzyna i tym podobne plyny nie powinny bye mieszane z olejem napedowyrn,

3.6 -----------------

----- TANKOWANIE

Harnulce

WSKAZOWKI EKSPLOA TACY JNE

Uwagi og61ne

• Stepien zuzycla okladzin ciernych zalezy w duzej mierze od warunk6w oraz stylu jazdy kierowcy. Dla pojazd6w wykorzystywanych gl6wnie w ruchu miejskim, w warunkach czesteqo zatrzymywania sie i ruszania lub przy sportowym stylu jazdy, rnoze okazac sie rzecza konleczna wczesmejsza, niz jest to przewidziane w Kslazce Przeglqd6w i Obslugi, kontrola qrubosci okladzin ciernych w ASO SEAT.

• Przy zjazdach ze wzniesien nalezy w jak najwlekszym stopniu wykorzystywa6 efekt hamowania silnikiern. Powoduje to odciazenie ukladu hamulcowego. W przypadku korzystania z hamulc6w, nie nalezy hamowac w spos6b ciqgly lecz pulsacyjny, przez cykliczne naciskanie i zwalnianie pedalu hamulca.

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA"t--

Czynnll.i rnajace negatywny wplyw na hamulce

Mokra lub posypana sola nawierzchnia drogi.

Uwaga

• W pewnych sytuacjach, takich jak jazda przez kaluze, jazda w czasie duiych opad6w deszczu lub po umyciu samochodu, dzlaJanie hamulc6w moze bye mniej skuteczne z uwagi na zawilgocenle, a w zlmle oblodzenle tarcz i okladzln eiernyeh. W takieh przypadkaeh nalety osuszye powierzchnie clerne poprzez kilkakrotne, delikatne hamowanie.

• Jesli nle wclskano dose czesto pedalu hamulca, a pojazd porusza sl~ po drodze posypanej sol~, skutecznose hamowania ulega taki:e zmnlejszenlu ze wzgl~du na konlecznoM wczesniejszego. samoistnego usunlscla warstwy soli z powierzchni tarez hamulcowych I oktadzin clernych w trakcie hamowanla.

:"J

-------~--.-------~----- 3.7

WSKAZ6WKI EKSPLOATACYJNE

Przegrzanie hamulc6w Uwaga

• Kiedy nie ma koniecznoscl hamowania, nigdy nie dopuszczae do wzajemnego stykania siQ powierzchni tracych ukfadu hamulcowego, wywofanego lekkim wciskaniem pedalu. Moze to bye przyczynC\ przegrzania hamulc6w, co prowadzi do wydtuzenla drogi hamowania i zwiQkszonego zuiycla okladzln,

• Przed rozpoczeclem jazdy na dtugim dystansie w terenie g6rzystym naleiy zmnlejszye prQdkoSe pojazdu, zmienie bieg na niiszy (rQCzna skrzynia bieg6w) lub zmienie tryb pracy automatycznej skrzyni bieg6w na niiszy. W ten spos6b rnozna bedzle wykorzystae efekt hamowania silnikiem, odci¥ajqc jednoczesnie uklad hamulcowy.

• JeSli samochod wyposaZony jest w przedni spoiler, pelnowymiarowe kotpaki itp., konieczne jest zapewnienie odpowiedniego przeplywu powietrza do hamulc6w przednich - w przeciwnym razie ulegnq one przegrzaniu.

Wspomaganie uktadu hamulcowego (serwornechanizrn)

Uwaga

Serwomechanizm wykorzystuje podolsnlenle panulace w ukfadzie dolotowym silnika, wytwarzane jedynie podczas jego praey. Z tego powodu nie naleiy dopuszczac do sytuacji, w kt6rej samoeh6d bedzle toezyl siQ przy zgaszonym silniku.

W przypadku, gdy serwomechanizm nie dziala, np.: w wyniku jego uszkodzenia, czy podczas holowania pojazdu, pedal hamulca nalezy wclskac odpowiednio moeniej, w celu skompensowania braku wspomagania.

System prz e cl- t'; l.: k(.'li'!1" l 1<;:')\ ABS*

System ASS odgrywa istotna role w systemie aktywnego bezpleczeristwa pojazdu. Najwieksza jego zaleta w por6wnaniu z kenwencjonalnym ukfadem hamulcowym (bez ASS), jest to, ze nawet przy ostrym hamowaniu na sliskie] nawierzchni, zaehowywana jest moiliwie najwiQksza statecznosc i sterownosc samoehodu. Dzieje si~ tak, poniewaz kola nie sa zablokowane.

Nie nalezy oczekiwac natomiast, ze system ASS zagwarantuje zatrzymanie sle pojazdu na kr6tszym odcinku w kazdych warunkach. Podczas jazdy po nawierzchni pokrytej swiezym snieqiern lub zwirern, tj. kiedy samoch6d powinien bye prowadzony bardzo powoli i ostroznie, dluqosc hamowania rnoze nawet nieznacznie wzrosnac.

Prosimy 0 zapoznanie sie z uwagami znajdujqcymi sle na nastepne] stronie.

3.8 -------------~ --~·INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

WSKAZ6WKI EKSPLOA TACY JNE

Jak dziata system ABS?

Automatyczne sprawdzanie predkosci obrotowej kot rozpoczyna sle PO~Zqwszy od predkosci ok, 6 km/h. Slychac wtedy eharakterystyczne odglosy pracy ukladu hamulcowego.

Kiedy predkosc obrotowa ktoreqokolwiek kola spadnie zbyt nisko w stosunku do predkosci pojazdu i kolo zmierza do zablokowania, w6wczas redukowane jest clsnienie w cylinderku hamulcowym tego kola, W przedniej osi cisnienie w cylinderkach regulowane jest indywidualnie dla kazdeqo z k6!, podczas gdy w tylnej osi regulacja odbywa sie dla obu k61 jednoczesnie. Ma to na celu zachowanie maksymalnie rnozliwej statecznosci ruchu pojazdu. Proces regulaeji objawia sle pulsaeja pedalu hamulca oraz eharakterystyeznym dZwi~kiem, spowodowanym rnodulacja elsnienla w ukladzie hamulcowym. Te wyczuwalne objawy uprzedzala kierowce, ze kola znalduia sle na pograniczu utraty przyczepnosci. Aby system ABS m6gt dziatae skutecznie, pedal hamulea musi pozostac weisniQty - w iadnym przypadku nie powinien bye wciskany pulsacyjnie.

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA ----~

Uwaga

System ABS nie moie jednak pokonae praw fizyki. Dotyczy to w szczeg61nosel hamowania na sliskich I mokrych nawierzchniach dr6g. Kiedy system ABS uaktywnia slQ, naleiy natychmiast dostosowac prQdkose pojazdu do warunk6w panujC\cych na drodze. Posiadanie systemu ABS nie powinno zachecac do podejmowania zbQdnego ryzyka.

Awaria systemu ASS jest sygnalizowana zapaleniem sie jednej lub dw6ch lampek kontrolnych na desce rozdzielczej.

!.

._.~3.9

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE Nap~d na cztery kola=

Koncepcja samochodu

z napedern na cztery kola Samochody \ego typu wyposaione sa w calkowicie au\omatycznie przekazywany naped na wszystkie kola.

Podczas jazdy nastepuje samoczynny rozdzial mocy w zaleznosci od warunk6w drogowych i od stylu jazdy.

Uwaga

StyI jazdy poWlnlerl bye· zawsze dostcsowany do rodzaju nawierzchni I warunk6w ruchu na drodze. ZwiQkszony poziom bezpieczenstwa' nie powinien zaehQcae do podejmowania zbQdnego ryzyka.

MoZliwoSci hamowanla S£\ ogranlczone przez przyczepno~6 k6t I nie r6:Zni~ siQ od warunk6w hamowania w samochodzie z napQdeinjedneJ ()sC···· -- ."

Z tego powodu, mimo ze na sliskiej powierzchnl pojazd latwo przyspiesza, nle powinno to zachecae do jazdy z nadrnlerna prQdkoSci~.

Na mokrych nawierzchniach nalety zawsze mie6 nawzglQdzie fakt, ie kola przednie mog~ tald:e stracie przyczepn~ na skutek zjawiska aquaplaningu, j~1i prQdk~ samochodu bQdzie zbyt duZa. W przeciwlenstwie do pojazd6w z napedern przednlm, powstanie aqua-

'planingu nie jesfsygriatiiowMeq5rzez' nagfy wzrost prQdkoSci obrotowej sllnika Zalecamy, aby nie jezdzie z nadmlerna predkoscla I zawsze dostosowywae siQ do warunk6w panuj~cyeh na drodze.

3.10---··-- .-- ..... - ---

Uwagi dodatkowe Opony zimowe

W przypadku samochodu z napedem na wszystkie kola, jego prowadzenie w zimie jest zadowalajace nawet z oponami letnimi. .Jednakze zalecamy zastosowanie opon zimowych lub wielosezonowych na wszystkich czterech kolach, celem poprawy

• statecznosci i warunk6w hamowania.

Laricuchy przectwsnlezne

t.ancuchy przeclwsniezne powinny bye stosowane takze w samochodach z napedem na eztery kola, zwlaszeza, gdy wynika to z zaleceri np. sluzb drogowych. Wi~eej informaeji na temat uzycla lancuchow przeciwsnieznych znajduje sle na str. 3.67.

Zmiana obreczy/opon

Samochody z napedern na wszystkie kola powinny miec opony 0 takich samych rzezbach bieznika.

Dalszejntormac]e na str. 3.64.

. INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

WSKAZOWKI EKSPLOA TACY JNE Elektroniczna blokada mechanizrm roznicoweqo (EDL)*

Pojazdy z systemem ASS rnoqa bye takze dodatkowo wyposaZone w elektroniezny system blokowania mechanizmu roznicowego EDL.

System EDL sprawia, ii ruszanie, przyspieszanie ezy jazda po pochylosciach drogi w nlesprzyjajacych warunkaeh staje sie znaeznie latwiejsza albo nawet w szczeg61- nyeh sytuacjach w og61e moiliwa .

System EDL dziala w pelni automatycznie - kierowca nie musi wykonywac iadnych dodatkowych czynnosci,

Poprzez wykorzystanie ezujnik6w ukladu przeclwblokujaceqo ASS, uklad elektronieznej blokady mechanizmu roznicoweqo EDL stale sledzl predkosc obrotowa k61 napedzanych.

Jeieli w zakresie predkosci jazdy do 80 km/h (25 mph) wystapi roznica w predkoseiaeh obrotowych k61 napedzanych rzedu 100 obr/min, kolo obracaiace sle szybciej (slizqajace sle) zostanie przyhamowane, dzieki czemu, za posrednlctwern mechanizmu r6inicowego, przekazany zostanie wi~kszy moment obrotowy na drugie kolo.

Dziatanie systemu objawia siQ charakterystyeznym dZwiQkiem.

W celu uzyskania jak najwiQkszyeh korzysci, wynikaj~cych z zainstalowania systemu EDL, naleiy zawsze wykorzystywac pedaly sprzQgta i przyspieszenia zgodnie z warunkami panuj~cymi na drodze.

Uwaga

Podczas przyspieszania na drodze o ~lisklej nawierzchnl, np. pokrytej 10- dem ezy ~nleglem, nalety uiywae pedalu przyspleszenla z dUUl rozwag~. Kola w6wczas mog~ straci6 przyczepnose, nawet w pojezdzie wyp0saZonym

"-'w-system EDL, a to pogarsza sterowno~c samochodu.

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

Aby uchronic tarcze hamulcowe przed przegrzaniem, uklad po okresie dluzszeqo dzialania wylacza sle automatycznie. W6wczas samoch6d zachowuje sie jak bez ukladu EDL. WylC\czenie si~ ukladu jest niezauwaialne.

Wkr6tce po ostyqnieciu tarcz system EDL wlaczy sie ponownie.

Zapalenie sle lampki kontrolnej ASS-u, moze r6wniei oznaczac pojawienie sie usterek w systemie EDL. Nalezy w6wczas niezwlocznie odstawic samoch6d do ASO SEAT.

Uwaga

Styl jazdy musi bye zawsze dostosowany do stanu nawierzchni drogl i warunk6w ruchu. ZwiQkszone poczucie bezpleczeristwa, Jakie daje system EDL nie powinno zaohecae do podejmowania zbQdnego ryzyka.

3.11

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE Kontrola poslizqu kol (TCS)*

W samochodach z przednim napedern uk/ad TCS zmniejsza sile napedowa na ko/ach podczas przyspieszania pojazdu. Uk/ad ten dziala przy kazdej predkosci w polaczeniu z systemem ASS. Jesli nastapi awaria ABS, uk/ad TCS rowniez przestaje dzialac,

Uklad TCS wlacza sie automatycznie po uruchomieniu silnika. W razie potrzeby mozna go wylaczyc lub wlaczyc przez nacisniecie przycisku na konsoli srodkowej (patrz strona 2.46).

Gdy uklad TCS zostanie wylqczony, zap ala sie lampka kontrolna (patrz strona 2.21).

Zazwyczaj nalezy zawsze [ezdzic z w/qCZOnym uk/adem TCS. Tylko w szczeg61nych okoiicznosciach. gdy chce sle uzyskac poslizg k61 napedzanych. rnozna go wylaczyc. Moze to miec miejsce w nastcpujqcych przypadkach:

- Gdy zalozone jest dojazdowe kolo zapasowe*.

- Podczas uzywania laricuchow przeciwsnieznych.

- Podczas jazdy w qlebokim sniequ lub po miekkie] nawierzchni.

- Gdy samoch6d jest unieruchomiony i aby wyjechac, nalezy go rozkolysac.

- Podczas podjazdu pod wzniesienia, na kt6rych kazde z k61 toczy sle po innej powierzchni (np. 16d po lewej stronie, suchy zwir po prawej).

Po pokonaniu trudnosci nalezy zawsze ponownie wlqczyc uklad TCS.

Uwaga

Aby uklad TCS m6g1 dzialac prawidlowo, wszystkie kola powinny bye jednakowe. W innym przypadku wlasncsci jezdne samochodu rnoqa zostac zredukowane. Patrz "Wymiana obreczy kol i opon" na stronie 3.64.

3.12 ------ ,-----------------.--- INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE Elektroniczny system stablllzacy]t Iy i ~?:~)P)"

System ESP pomaga w utrzymaniu panowania nad pojazdem w sytuacjach krancowych, takich jak dynamiczne pokonywanie ostrych zakretow z jednoczesnym przyspieszaniem.

System ESP zwieksza skutecznosc dzialania uk/ad6w ABS/TCS i obniza ryzyko poslizqu w kazdych warunkach. Poprawia to takze statecznosc samochodu.

Program dziala w polqczeniu z uklaclem ABS w calym zakresie predkosci jazdy samochodu. .Iesf uklad ASS ulegnie uszkodzeniu, ESP rowniez przestaje dzialac.

System ESP aktywuje sie samoczynnie po wlqczeniu silnika i podlega samokontroli.

W razie potrzeby rnozna go wylaczyc lub wlaczyc przez nacisniecle przycisku na konsoli srodkowe] (patrz strona 2.46).

Gcly system ESP zostanio wylaczony, 1,IP'\ la sie larnpka kontrolna (patrz strona 2,21),

Zazwyczaj nalezy zawsze [ezdzic z wlaczonym system em ESP. Tylko w szczcqotnych okolicznosclach. gdy chce sie uzyskac poslizq k61, rnozna go wylaczyc,

Po pokonaniu trudnosci nalezy zawsze ponownie wlaczyc system ESP.

Uklady ASS i EDL (patrz strony 3.8, 3.9 i 3.11) sa zawsze wlaczone, nawet po odlaczeniu systemu ESP.

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

Dzialanie

Uklady ASS, EDL i TCS sa zintegrowane w elektronicznym programie stabilizacyjnym. Poza danymi dostepnyrni dla tych funkcji, jednostka sterujaca programu stabilizacyjnego ESP wymaga dodatkowych informacji dostarczonych przez czujniki. Predkosc obrotowa samochodu wok61 jego osi pionowej, przyspieszenie, cisnierue w ukladzie hamulcowym i kat skrccenia kola kicrownicy- to niektore przyklacly rnierzonych wielkosci.

WykorzystujqC oclczyt skrecenia kola kierownicy i predkosc pojazdu, obliczany jest kierunek jazcly okreslony przez kierowcq i por6wnywany z rzeczywistym zachowaniom sarnochodu, Gdy wystopuja roznicc, spowodowano np, przoz poslizq k61, system [sr ,\lltolll<\tycznic hlokujc wl<l~';ciwl' "lJld

Pojazd jest stabilizowany przcz silo harnowania na kolach. Gdy sarnochod wykazuje tendencje do wynoszenia tylu na zakretach, na luku zadzialaja hamu\ce k61 przednich. .Jesli samochod rna tendencje do wypadania z zakretu. sila hamowania zaclziala na tylne kolo po stronie wewnetrznej. Dzialaniu harnulcow towarzysza odg/osy dzwiekowe.

Uwaga ::"}';i.>;:::~:;:.,

System ESPnle"pokona praw fizyki. Nalezy o tym pamietac, zwlaszcza na

"ni okr)tchlobl6dzqnych nawierzc hn i-

..•.... a.c·~: . ':;.:.~}lG:;1:.;~;f~·}l1i[t'}'3tf:XWU::)·. · .•• ·· .•.. ·.i' • " •.. '

Styl [azdy musl byczawsze dostosowany do stanu nawierzchni drogi i wa~ runk6w ruchu. Zwlekszone poczucie bezpieczerl§hVa, Jakie da]e system

'''ESp, nie'p({winii6"zach~cac do podejmowania zbedneqo ryzyka.

3.13

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE ~. Wspomaganie ukladu kierowniczego*

Nie nalezy przytrzymywac kola kierownicy w pozycji w pelni skrecone] dluze] niz przez 15 sekund przy wlaczonyrn silniku. Prowadzi to bowiem do podgrzania oleju hydraulicznego do wysokiej temperatury przez pompe ukladu wspomagania.

Moze to bye przyczyna uszkodzenia systemu wspomagania uktadu kierowniczego.

Ponadto, kazdorazowernu obr6ceniu kola kierownicy w skrajne polozenie towarzysza odglosy wywolane przez pornpe hydrauliczna pracuiaca w tym czasie z duzym obciazeniern. Predkosc obrotowa silnika pracu[aceqo na biegu jalowym rnoze na krotka chwile obnizyc sie,

3.14 -"--~--.-.--

-------- INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

Przeqlad dtugoterminowy*

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

W niniejszej Instrukcji Obslugi przedstawione zostaly funkcje i dodatkowe wyposai:enie, jakie jest instalowane w samochodach z wydluionym przebiegiem mledzyprzeqladowyrn. Do najwainiejszych naleza:

Strona

• Wskai:nik poziomu oleju 2.18

• Wskai:nik zuzycia okladzin

hamulcowych 2.19

• Oleje silnikowe zgodne z nowymi wymogami VW 503 00,

VW 506 00 i VW 506 01 3.39

• Kasowalny wskai:nik

rnledzyprzeqladowy 2.12

• Akumulator ze wskai:nikiem

naladowania 3.49

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA _--

Co to jest przeqlad dtu£ oterminowy?*

Na pojecie przeqlad dfugoterminowy sklacla sie szereg dzialan prowadzacycn do maksymalnego skr6cenia czasu obslugi eksploatacyjnej samochodu SEAT, przy zachowaniu jego nalwyzszych walor6w uzytkowych i sprawnoscl,

Kasowalny wskai:nik przegla,d6w autornatycznie podaje date dokonania najblizszego przeqladu. Przeqlady winny bye dokonywane jednak nie rzadziej nii co dwa lata.

Nalezy pookreslic, ze system ten uwzqlednia specyfike warunk6w eksploatacji pojazdu oraz sty I jazdy kierowcy.

Ktore pojazdy sa objete proqrarnern przeqladow dtu~Joterminowych?

Program przeqladow dlugoterminowych odnosi sie do pojazd6w wyroznionych w nastepujacy sposob:

• Na powierzchni bocznej drzwi lub przy tablicy przyrzadow umieszczona zostala nalepka .Nastepny przeqlad" z zaznaczona krzyzern data, wykonania nastepne] obslugi technicznej.

• W Ksiazce Przeqladow i Obslugi umieszczona zostala naklejka z kodem "QG1". Dalsze uwagi i wskaz6wki eksploatacyjne znajduja sle w niniejszej Instrukcji Obslugi.

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Okres docierania i dalsza eksploatacja

Docieranie silnika

Podczas pierwszych kilku godzin pracy silnika wystepuje zwlekszons tarcie wewn~trzne, poniewaz wszystkie wsp61pracujqce ze soba czesci dopasowuja sie do siebie. o jakoscl tego procesu decyduje w gl6wnej mierze spos6b uzytkowania pojazdu w czasie pierwszych 1500 km.

Pierwsze 1000 km

Nalezy stosowac sle do ponizszych zasad: • Nie nalezy jezdzic z petnym otwarciem przepustnicy.

• Nie przekraczae 3/4 predkoscl maksymalnej dla danego biegu.

• Unlkac wchodzenia na wysokie predkoscl obrotowe silnika.

• Unikac ciaqniecla przyczepy.

Uwaga

• Nowe opony wymagaj~ takie ~·dot~rcla, ponlewaz w plerwszym

c. okresle eksploatacjl rile ·posladaJi4 optymalnej przyczepnoscl. Ze wzgl~d6w bezpleczenstwa naleiy 0 tym pami~tae szczeg61nle podczas plerwszych 100 km~ksploatacjlpoja~du.

• Noweo~.~~~Jr.ly'clerne hamulc6w muSZil sl, r6wnlez dotrzee I dlatego

, podczas plerwszych 200 km eksplo= !_t!cjl nle zaPe.wnlaJ~ odpowlednlch W"wlasclwoscl hamuJitcych: Aby to inl-

welowae, pedal hamulca musl bye mocnlej wciskany. Dotyczy to r6wnlez kazdorazoweJ wymlany okladzin clernych na nowe.

3.16----

Okres od 1000 do 1500 km Predkosc samochodu, jak i predkosc obrotowa silnika, rnoqa bye stopniowo zwiekszane do wartosci dopuszczalnych.

W czasie docierania i po tym okresie nalezy stosowac sle do nastepujacych zasad:

• Gdy silnik jest zimny nie nalezy nadawac mu wysokich obrot6w ani na biegu luzem, ani podczas jazdy.

Wszystkie dane, dotyczace predkosci i obrot6w, rnaja zastosowanie do silnika nagrzanego do temperatury pracy.

,.:Q;., Nie na/eiy jeidzic na niepotrzebnie '(J!S duiych pr~dkosciach obrotowych silnika - wczesniejsza zmiana biegu na wyiszy wplywa korzystnie na zuiycie paliwa, redukuje halas i chroni srodowisko - patrz sfr. 3.18.

• Nie zaleca si~ rowniez jazdy na zbyt niskich preckosciach obrotowych - natezy odpowiednio wczesnle, zanim silnik zacznie nier6wno pracowac, zmienic bieg na nizszy,

Po dotarciu

• W samochodach wyposazonych w obrotomierz*, maksymalna dozwolona predkosc obrotowa silnika odpowiada POCZqtkowi pol a czerWonego na skali obrotomierza. Wskaz6wka obrotomierza nie powinna wchodzic w ten zakres.

Ekstremalnie wysokie predkosci obrotowe beda automatycznie ograniczane przez elektroniczny sterownik silnika.

TWOJ POJAZD A SRODOWISKO

Oczyszczanie spalin

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Prawidlowe dzialanie ukladu oczyszczania spalin ma duze znaczenie ze wzqledu na ekoloqicznosc eksploatacji samochodu.

Dlatego warto zwrocic uwaqe na ponizsze wskaz6wki.

• W wersjach pojazdu wyposazonych w katalizator spalin stosowac wylqcznie benzyne bezolowiowa - patrz str. 3.4.

• W wersjach z katalizatorem spalin nigdy nie dopuszczac do jazdy .na resztkach paliwa". Przerywane zasilanie silnika paliwem moze bye przyczyna nieregularnego zaplonu. Jest to niekorzystne ze wzqledu na przedostawanie sle duze] lloscl niespalonego paliwa do ukladu wydechowego, co jest przyczyna przegrzewania sie katalizatora, a w konsekwencji jego zniszczenia.

• Jesli podczas jazdy samochodem silnik zacznie przerywac, traclc moc i pracowac nier6wnomiernie, to rnoze to oznaczac uszkodzenie ukladu zaplonowego, powodu[ace przedostawanie sle niespalonego paliwa do ukladu wydechowego. Paliwo to moze ulec czesciowernu spaleniu w katalizatorze. Istnieje zatem duze ryzyko zniszczenia katalizatora na skutek jego przegrzania. W analizowanej systuacji nalezy niezwlocznie oqraniczyc predkosc pojazdu i udac sie do najblizsze] ASO SEAT w celu usuniecia awarii.

• Nie nalewac oleju silnikowego ponad dopuszczalny poziom - patrz str. 3.42.

• Nie uruchamiac si/nika przez pchanie /ub ci~gni~cie na dlugosci wiekszej niz 50 m - patrz str. 3.95.

TWOJ POJAZD A SRODOWISKO

Uwaga

• Z powodu wysoldeJ temperatury, [aka moze panowac w pewnych warunkach wewnittrz katallzatora, nle naleiy parkowae w mlejscach, gdzle katalizator ten m6glby weise w kontakt z materlalaml latwopalnyml.

• Nie wolno stoso\"iac iadnych dociatkowych powlok· rzabezpleczen antykorozyjnych na rurach wydechowych, Uumlkach, katalizatorach czy ostonach termlcznych. Materlaly te mogit bowlem ulec zapalenlu podczas jazdy samochodu.

Uwaga

Nawet [ezeli uklad oczyszczania spalin dziala prawidlowo, to w pewnych warunkach rnoze bye odczuwalny zapach siarkowodoru wydobywajacy sie z katalizatora. Intensywnosc wydzielanego zapachu zalezy od procentowej zawartosci siarki w paliwie.

Skutecznym sposobem pozbycia sie tej niedoqodnosci jest tankowanie na stacjach paliw oferujacych benzyne wysokiej jakoscl.

I

3.17

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Jazda ekonomiczna i ekologiczna

Trzy gl6wne czynniki okreslaja zuzycie paliwa, negatywne oddzialywanie na srodowisko i stopieri zuzycia silnika, hamulc6w i opon:

• Indywidualny styl jazdy.

• Indywidualne warunki uiytkowania samochodu.

• Wst~pne warunki techniczne.

Zuiycie paliwa rnozna obnizyc 0 10 do 15 procent, [ezdzac w spos6b przernyslany i ekonomiczny. W rozdziale tym podane zostanie 10 wskaz6wek, jak zredukowac negatywny wplyw samochodu na srodowisko naturalne i obnizac koszty eksploatacji.

Wskazowka 1

W PrzemySiany styl jazdy.

Najwyisze zuiycie paliwa ma miejsce podczas przyspieszania. .Jesli prowadzi si~ samoch6d w spos6b przernyslany, to hamuje sie mniej i tym samym rzadziej przyspiesza. Naleiy wiec pozwalac na swobodne toczenie sie samochodu, na przyklad podczas dojazdu do skrzyiowania z zapalonym czerwonym swlatlem,

3.18

1/100km

- ~1.

- Co ;;g:;:::>2.

~3.

+

-

"' ="9;;;;.4.

.~~ ""!"""""".,.;.-'"" ... 5.

L..- km/h

30 50 70 90

I B45·354P I

Wskazowka 2

W Zmiana bieg6w oszczeaze energi~.

Kolejnym ze sposob6w na obnizenie zuzycia paliwa jest zmiana biegu na wyiszy, gdy tylko jest to rnozliwe. Jesf jezdzi sie przy wysokich obrotach silnika, samoch6d zuzywa wlece] paliwa.

Na rysunku pokazano zaleznosc pomiedzy zuzyciem paliwa (1/100 km) i predkoscla (km/h), odpowiednio na kolejnych biegach.

Prosimy przeczytac poniisze zalecenia. Na pierwszym biegu nie nalezy przejezdzac wlece] niz kilka metr6w. Gdy silnik osiaqnie predkosc 2000 obr/min, nalezy zmienic bieg na wyiszy.

Podczas jazdy samochodem z autornatyczna skrzynia bieg6w, naleiy naciskac na pedal przyspieszenia w sposob lagodny. Nie naleiy wciskac pedalu do oporu, gdyi powoduje to samoczynne wybranie pro-

--gramu jazdy dynamicznej, 0 duiym zuiyciu paliwa. W trybie ekonomicznym zmiana biegu na wyiszy nastepule szybko, natomiast redukcja biegow odbywa sle powolL

.- two: POJAZO A SROOOWISKO

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

1/100km

L- -+ km/h max

I B45-355P I

Wskazowka 3

~ Unikac jazdy z maksymalnCf prfidko~ sCICf·

Nie naleiy [ezdzic z rnaksyrnalna predkoscia. Wzrost zuzycia paliwa, zanieczyszczenia srcdowiska i poziomu halasu jest wtedy nieproporcjonalnie duiy. Rysunek powyiej przedstawia zaleznosc porniedzy zuzyciern paliwa (1/100 km) i preokosci a, samochodu (km/h).

Jesli wykorzystywane jest tylko 75% zakresu predkosci, zuzycie paliwa maleje prawie 0 polowe.

. ~cUwaga

Jazda z dUZil prfldkosclCl obnlza bezpleczenstwo drogowe.

two: POJAZO A SROOOWISKO

Wskazowka 4

~ Ograniczanie pracy silnika na biegu ~jalowym.

Warto wylaczyc silnik1) w korkach ulicznych, czekaiac na przejezdzie kolejowym i na skrzyiowaniach 0 dlugich czasach zmiany swlatel. 1I0se paliwa zaoszczedzona podczas 30-40 sekundowego wylaczenia silnika przewyisza llosc paliwa potrzebna na ponowne uruchomienie silnika.

Wskazowka 5

~ Okresowe przeg/~dy.

Paliwo rnozna takze zaoszczedzic dzieki okresowym przeqladorn wykonywanym w ASO SEAT, nawet przed udaniem sie w dluzsza podroz. Prawidlowe utrzymanie i konserwacja silnika oznacza nie tylko bezpieczenstwo jazdy, ale takze zuiycie paliwa.

Zia regulacja silnika moze powodowac wzrost zuiycia paliwa nawet 0 10%.

Naleiy jak najczescie] kontrolowac poziom oleju silnikowego - na przyklad przy kaidym tankowaniu. Zuiycie oleju zaleiy gl6wnie od zuzycia silnika i stylu jazdy.

Zuiycie oleju rnozna takze obnizyc stosujac oleje syntetyczne .

;,

1) Nalezy przestrzeqac obowiazujacych przepis6w drogowych.

-- 3.19

WSKAZOWKI EKSPLOATACY JNE

1I100km

~==:;:) -10C ---==ii=i_ +20 C

~ km

5 15 25 30

I B45·356P I

Wskazowka 6

c£> Unikacjazdy na kr6tkich odcinkach.

Silnik i katalizator musza uzyskac odpowiedniq temperature pracy, zapewniajaca minimalne zuzycle paliwa i prawidlowe oczyszczanie spalin.

Zimny silnik zaraz po rozruchu zuzywa okolo 30-40 Iitr6w paliwa na 100 km. Po przejechaniu 1 kilometra zuzycie paliwa maleje do ok. 20 1/100 km. Oopiero po przejechaniu okolo 4 kilometr6w silnik jest juz prawldlowo rozgrzany i zuzycie paliwa jest na normalnym poziomie. Z tego powodu nalezy unikac jazdy na krotkich odcinkach oraz rozgrzewania zimnego silnika na postoju. Po uruchomieniu silnika nalezy niezwlocznie ruszac.

Temperatura zewnetrzna jest takze istotna. Na rysunku przedstawiono r6i:nice w zuzyciu paliwa (1/100 km), wyznaczona dla identycznych odcinkow przejechanej drogi (km), przy panujacych na zewnatrz temperaturach +20 "C i -10 "C. Wyraznie widac, ze w zimie sarnochod zuzywa wiece] paliwa.

Wskazowka 7

c£> Kontro/owac cisntenie w ogumieniu.

Nalezy upewnic sie, czy w ogumieniu panuje wlasclwe clsnienie. Obnlzenie clsnlenla nawet 0 pol bara podnosi zuzycie paliwa o 5 procent. Ponadto, jesf clsnlenle nie jest prawidlowe, opony zuzywaja si~ szybciej ze wzqleou na duze odksztalcenia i przegrzanie. Zuzyte opony pogarszajq wtasciwosci jezdne samochodu.

Cisnienle w oponach nalezy sprawdzac tylko gdy sa one zimne.

Ponadto, nie powinno sle jezdzic na oponach zimowych przez caly rok. Sa one bardziej halasliwe i zwiekszaja zuzycie paliwa 0 okolo 10%. Gdy warunki na to pozwalaja, nalezy opony zimowe wyrnienic na letnie.

Wskazowka 8

W Nie przewozic zb~dnego bagaiu.

Kazdy dodatkowy kilogram podnosi zuzycie paliwa. Z tego powodu warto sprawdzac zawartosc baqaznika, aby nie przewozlc zbedneqo bagaiu.

Pozostawiony na dachu bagainik zwieksza opor aerodynamiczny samochodu. Przy predkoscl 100-120 km/h bagainik dachowy podnosi zuzycie paliwa 0 ok. 12%.

3.20

_______________ two: POJAZO A SROOOWISKO

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Wskazowka 9

~ Oszcz~dzac energifl elektrycznq.

Podczas jazdy alternator wytwarza enerqie elektrycznq. Duze zuzycie energii elektrycznej wiaze sie ze zwiekszonyrn zuzyciern paliwa.

Ogrzewanie tylnej szyby, dodatkowe reflektory, dmuchawa cieplego powietrza i klimatyzacja* to dodatkowe odbiorniki duzych ilosci energii elektrycznej. Ogrzewanie tylnej szyby w ciqgu 10 godzin powoduje zuzycie okolo 1 litra paliwa.

Z tego powodu nalezy wylaczac zbedne urzadzenia elektryczne. Alternator wytwarza energi~ tylko przy pracujacyrn silniku.

two: POJAZO A SROOOWISKO

Wskazowka 10

~ Kontroiowec zuzycie pa/iwa.

Regularne notowanie zuzycia paliwa pozwala na wczesne wykrycie zmian stanu silnika (dodatnich i ujemnych) i ewentualne pocjecie odpowiednich dzialan. W przypadku zwiekszenia zuzycia paliwa nalezy przeanalizowac warunki i styl jazdy od ostatniego tankowania.

.- .... __ .---.----_.0-- - - ------ 3.21

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE Holowanie przyczepy

Sarnochod jest przeznaczony przede wszystkim do przewozu osob i baqazu. .Jednakze po spe!nieniu okreslonych wyrnoqow technicznych, dotyczacych nosnosci -i wyposazenia technicznego, rnoze bye takze wykorzystany do ciaqniecia przyczepy (patrz rozdzial .Opls techniczny").

Jazda z przyczepa stawia dodatkowe wymagania zarowno holujacernu pojazdowi jak i samemu kierowcy.

Z tego powodu nalezy scisle stosowac sit; do wskaz6wek zawartych w niniejszym rozdziale.

Warunki techniczne

Przy instalacji haka holowniczego nalezy stosowac sit; do instrukcji montazu podanej przez jego producenta.

Jesl: hak holowniczy bedzle montowany w pozniejszyrn terminie, nalezy stosowac sie do zaleceri zawartych na nastepne] strome.

©

A = 4 punkty mocowania B = 65 mm

C = 420 (samoch6d pusty) I 350 mm (samoch6d z maksymalnym obciazeniern)

D = 340 mm

E = 552 mm F = 845 mm G = 1014 mm

---c.-----· TWOJ POJAZD A SRODOWISKO

3.22 --------.

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

• Hak holowniczy musi odpowiadac normom bszpleczenstwa i z tego wzgl~du powlnien bye konstrukcyjnie przystosowany do okresloneqo typu sarnochodu.

Instrukcja uzytkowania

• Zdejmowany przegub kulowy zaczepu holowniczego* rnoze bye przechowywany razem z narzedzlami we wnece kola zapasowego.

• Jesli droga z tylu samochodu nie jest dostatecznie widoczna w standardowych lusterkach, to wymagane sCI dodatkowe lusterka. Oba dodatkowe lusterka zewnetrzne rnusza bye zamontowane w uchwytach w taki spos6b, aby gwarantowaly stala wldocznosc do tylu.

• Pod zadnym pozorem nie wolno przekraczac dopuszczalnego ciezaru przyczepy (patrz rozdzial .Opis techniczny").

• Uzywajac przyczepy na odcinkach qorskich trzeba parnietac 0 tym, ze wartosci mas holowanych podanych w rozdziale .Opis techniczny" dotycza pochyloscl do 10%-12%. Gdy nie jest wykorzystana pelna Iadownosc przyczepy, dozwolona jest jazda na drogach 0 wiekszym pochyleniu.

• Podane masy przyczepy holowanej obowiazuja tylko dla obszar6w polozonych na wysokosci do 1000 m npm. Z uwagi na spadek mocy silnika wraz ze wzrostem wysokosci, spowodowany obniieniem sit; g~stosci powietrza, zmniejsza sie r6wniei zdolnosc pokonywania wzniesien przez pojazd. Ocenia sle, ii spadek mocy silnika na kazde 1000 m pokonywanego wzniesienia wynosi 10%.

• Gdy tylko jest to moiliwe, nalezy wykorzystywae maksymalne dopuszczalne obciazenie przegubu kulowego zaczepu holowniczego. Nie wolno go jednak przekraczac (patrz rozdzial "Opis techniczny").

• t..adunki w przyczepie nalezy rozkladac w taki spos6b, aby te najciezsze znajdowaly sit; jak najblize] osi przyczepy, przestrzegajqc jednoczesnie zasady nie przekraczania dopuszczalnego ciezaru ciaqnioneqo. tadunki rnusza bye takze zabezpieczone przed przesuwaniem sie,

two: POJAZD A SRODOWISKO ---.-- ... _.-_ ... _ .. --------- .. --- 3.23

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

• Clsnienle w oponach pojazdu z rnasa holowana nalezy wyregulowae do wartosci odpowiadajqcych warunkom pelnego obciazenia; nalezy takze sprawdzic cisnienie w oponach przyczepy.

• Przed ruszeniem samochodem z dolaozona do niego przyczepa, nalezy sprawdzic ustawienia reflektorow przednich i jesli jest to konieczne, wyregulowae je.

W pojazdach z autornatyczna regulacjq pochylenia reflektorow przednich, ustawianie pol ega na obrocenlu pokretla na tablicy przy-

. "rzqdow w odpowiednim kierunku.

Technika jazdy

Aby zapewnic rnozliwie jak najlepsze kierowanie pojazdem z przyczepa, nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

• Starac sie unikac jazdy nieobciazonyrn samochodem z jednoczesnie zaladowana przyczepa. W przypadkach, gdy zaistnieje taka kon'ecznosc, nalezy jechac wolniej, rekompensujac niekorzystny rozklad mas.

• Statecznosc ruchu samochodu z przyczepa maleje wraz ze wzrostem predkoscl. Dla!ego w trudnych warunkach drogowych lub pogodowych (takze przy silnym wietrze), nie nalezy rozwijac maksymalnej predkosci, szczeqolnie na wzniesieniach.

Po zauwai:eniu chocby najmniejszego kolysania sle przyczepy nalezy zredukowac predkosc, Pod zadnyrn warunkiem nie nalezy podejrnowac prob zlikwidowania tego zjawiska przez przyspieszanie.

3.24

• Ze Wzgl~dow bezpleczeristwa nigdy nie nalezy przekraczac predkosci 80 krn/h (50 mph). Ograniczenie to nalezy takze stosowac w krajach, w ktorych dopuszczalna jest wleksza predkose jazdy pojazdow holujacych przyczepy.

• Hamowanie nalezy rozpoczynac odpowiednio wczesnie]. Podczas jazdy z przyczepa wyposazona w hamulec najazdowy, w poczatkowe] fazie nalezy harnowac lekko, a nastepnie bardziej zdecydowanie. Taki sposob hamowania uchroni przed szarpnieciami, bedacyrnl wynikiem blokowania sle ko! przyczepy.

Ze wzniesienia natezy zjezdzac na ruzszyrn biegu, wykorzystuiac rnozliwosc hamowania silnikiem.

• Przy pokonywaniu dlugich wzniesien na niskim biegu i jednoczesnie wysokich obrotach silnika i przy stosunkowo wysokiej temperaturze otoczenia, nalezy obserwowac wskaznik temperatury plynu chlodzqcego. Gdy wskazowka zblizy sie do qornej granicy obszaru dopuszczalnego, nalezy natychmiast zrnniejszyc predkosc.

• Skutecznosc chlodzenia przez wentylator nie zwiekszy sie przy przejsciu na nizszy bieg, gdyz jego predkosc nie zalezy od predkosci obrotowej silnika. Z tego wzgl~du, przy pokonywaniu wzniesienia nie nalezy przechodzic na nizszy bieg, [ezeli wzniesienie rnoze bye pokonane bez wieksze] utraty preckosci.

---------------- twos POJAZO A SROOOWISKO

Wskazowki oqolne

• W okresie docierania nie nalezy holowac przyczepy.

• Przy czeste] [ezdzle z przyczepa zaleca sle sprawdzanie stanu pojazdu pomtedzy obowiqzkowymi terminami przegl<\dow.

• Dopuszczalna masa przyczepy i ladunku, pod ana na tabliczce znamionowej haka holowniczego, sa wartosclarni orientacyjnymi. Dokladne dane znajdujq sle w dokumentacji pojazdu oraz w niniejszej Instrukcji Obslugi.

• Wraz z zainstalowaniem ukladu holowania przyczepy zwieksza sie masa wlasna pojazdu, powodujqca [ednoczesnle spadek jego dopuszczalnej ladownosci.

• Przed uzywaniern przyczepy nalezy zapoznac sie z prawem drogowym, reqululacym zasady uzytkowania przyczep.

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Po droz zagraniczna

Przed pooroza zaqraniczna nalezy parnietac 0 tym, ze:

• W wersjach z silnikiem benzynowym i katalizatorem spalin nalezy pamietac 0 wymogu stosowania benzyny bezolowiowej - patrz str. 3.4. Informacji na temat sieci stacji benzynowych udzielaja automobilkluby.

• Pomimo tego, ze na swiecie znajduje sie ponad 3000 autoryzowanych stacji obslugowych firmy SEAT, to w niektorych krajach ich liczba jest ograniczona, albo nie ma ich w oqole.

• Istnieje prawdopodobenstwo, ze w niektorych krajach pewnych modeli sarnochodow SEAT-a nie ma w sprzedai:y, co rnoze bye przyczynq trudnosci w zdobyciu okreslonych czesci zamiennych. Obsluga serwisowa SEAT-a rnoze wowczas dokonywac napraw tylko w ograniczonym zakresie.

Przedstawiciele oraz importerzy sarnochodow firmy SEAT udziela Panstwu wyczerpujacych informacji na temat niezbedneqo przygolowania technicznego pojazdu, warunkow uzytkowania i mozliwoscl dokonania ewentualnych napraw poza granicami kraju.

Adresy punktow serwisowych podane sa w wykazie ASO SEAT, zalaczonyrn do kompletu dokumentacji Paristwa samochodu.

rwOJ POJAZO A SROOOWISKO ------.--~- ... ~----~ - .. ----~~-.--- 3.25

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE Maskowanie reflektor ow

Naklejanie tasrny na reflektory Jazda w kraju 0 przeciwnym kierunku ruchu, samochodem z niesymetrycznymi reflektorami, moglaby powodowac oslepianie jadacych z przeciwka.

Aby temu zapobiec powierzchnie szkiel przednich reflektor6w powinny zostac na ten czas zakryte przy uzyclu nieprzezroczystej tasrny klejqcej.

Tasm~ nalezy docinac przed naklejeniem jej na reflektor. Docinanie jej bezposrednio na reflektorze moze spowodowac jego zarysowanie.

Uwaga

Jad~c w kraJu 0 przeclwnym klerunku ruchu, z zamaskowanyml swlatlaml przednlml, nalezy brae po uwag~ zmnlejszonCl wldocznose I dla bezpleczenstwa nalely odpowlednio dostosowae prQdkose Jazdy.

3.26------·-----

Schemat maskowania prawego reflektora przy zmianie z ruchu prawostronnego na lewostronny.

two: POJAZD A SRODOWISKO

Schemat maskowania lewego reflektora przy zmianie z ruchu prawostronnego na lewostronny.

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Schemat maskowania prawego reflektora przy zmianie z ruchu lewostronnego na prawostronny.

i i

two: POJAZD A SRODOWISKO -- ---------- - - --------------------------- 3.27

WSKAZ6WKI EKSPLOATACYJNE

Schemat maskowania lewego reflektora przy zmlanle z ruchu lewostronnego na prawostronny.

3.26 ------------

o .. ---- ---- TWL

'WACJA SAMOCHODU

Mycie i konserwacja samochodu

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Regularne dbanie 0 samoch6d i jego konserwacja pozwalajet utrzymac jego wartosc rynkowet·

Nalezy parnletac, ze przy reklamacji jakosci lakieru konieczne bedzie udowodnienie, ze samoch6d byt otoczony naleZytet opleka,

Odpowiednie srodki czyszczace, konserwu[ace i kosmetyki mozna nabyc w ASO SEAT Prosimy 0 przestrzeganie instrukeji stosowania tych srookow

"Uwaga

• Nlewtasclwe stosowanle srodk6w moze mlec uJemny wplyw na zdrowit.

.Sr()dkl do plel~gnacJI samochodu winny bye przechowywane w bezplecznym mlejscu, z daleka od dzlecl.

dih KupuJifC srodki do pielqgnacji samo~ chodu prosimy wybierac takie, ktore n/e zatruwajif srodowiska. Po ich zuiyciu nle naleiy wyrzucac pustych pojemnikow razem z odpadami domowymi.

Mycie

Uwaga

Zawllgocenle lub oblodzenle uktadu hamulcowego ma negatywny wplyw na skutecznosc hamowanla.

Najlepszq ochrona lakieru samochodu przed szkodliwym oddzia/ywaniem otoczenia jest czeste mycie i uzywanis wlasciwych materia/6w woskujqcych.

two: POJAlD A SRODOWISKO -.------.

Czestotliwosc z [aka nalezy rnyc samoeh6d zalezy od pory roku, miejsea parkowania (w qarazu, na otwartej przestrzeni, pod drzewami itd.), warunkow pogodowych, zanieezyszczenia srodowiska itp.

Dtuzsze dziatanie na lakier substancji agresywnych, jak np. ptasie odchody, zywica drzew, pyt przemystowy, srnola, sadza, s61 drogowa itp., pozostawia trwate slady na lakierze. Wysoka temperatura, np. przy silnym nastonecznieniu samochodu, wzmaga oddzialywanle substancjl szkodliwych .

W takieh warunkaeh nalezy myc samoch6d przynajmniej raz w tygodniu, podezas gdy w innych, wystarczy raz w rniesiacu, oczywiscie z zastosowaniem odpowiednich srodkow konserwujqcych.

Po kazdej zimie nalezy dok/adnie urnyc podwozie w celu usuniecla pozostalosci po stosowanych na drogach solach i innych srodkach chemicznych.

Mycie w myjniach automatycznych

Lakier na samochodach jest wystarczajqco trwaly, aby rnozna bylo rnyc samoch6d w myjniach automatycznyeh z wirujqcymi szczotkami. W przypadku jednak zauwazenia jakiehkolwiek sladow zmatowienia lakieru, czy nawet zadrapan, nalezy natychmiast zaprzestac myeia samoehodu. Przyczyna tego stanu rzeezy moze bye stosowanie niewlasciwych szczotek, srodk6w myjqcych, nlewlasciwie przefiltrowanej wody itp. W takim przypadku nalezy wybrac inna rnyjnie,

- ... - .. ----.------------ 3.29

3.30 ---~--~------~---

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Zalecenia

• Wjezdzajqc do myjni automatycznej nalezy, zgodnie ze zwyklq procedura pestepowania w takich przypadkach. pozarnykac wszystkie okna i otwierane ok no dachowe.

Nie ma potrzeby zdejmowania oryginalnie zamontowanej anteny na dachu sarnochodu.

• 0 i1e samoch6d rna specjalne wyposazenle, takie jak spoilery, bagaznik na dachu, dodatkowa antene itp., nalezy skonsultowae sle z personelern myjni, ktory okresli, czy nie ma obawy uszkodzenia tych elementow podczas mycia.

R~czne mycie samochodu

&... W trosce 0 srodowisko naleiy myc W samoch6d tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Zwraca si~ uwag~, ie w pewnych krajach mycie samochodu poza miejscami do tego celu wyznaczonymi jest prawnie zabronione.

Na poczatku mycia nalezy samoch6d obficie spryska6 woda w celu zrniekczenia znajdujqcego si~ na nim brudu. Nastepnie nalezy my6 delikatnie (z niewielkim naciskiem zwlaszcza w poblizu reflektor6w) samoch6d qabka, rekawica lub rniekka szczotka, poczynajac od dachu. Szamponu (najlepiej z obojetnyrn pH) nalezy uzywac tylko wtedy, kiedy brud jest bardzo twardy, moczac przy tym bardzo czesto gqbk~.

Powierzchnie zasloniete drzwiami oraz kola nalezy myc na koncu.

Po umyciu caly samoch6d nalezy obficie spluka6 woda, a nastepnie wytrze6.

Zalecenia

• Nie powinno sie myc samochodu w miejSCll silnie naslonecznionym.

• Podczas zimy nie nalezy kierowac strumienia wody na zamki, na szczeliny porniedzy drzwiami a slupkami, gdyz w czasie mrozu wystapia trudnosci z otwieraniem drzwi.

Mycie przy uzyciu

urzadzen wysokocisnlenlowych

• Nalezy scisle stosowac sie do instrukcji obslugi wysokocisnlenioweqo urzadzenla myjqcego - w szczeqo'noscl do czesci odnoszace] sie do wartosci cisnien i odleqlosci od pojazdu.

• Nie stosowac silnego strumienia wody.

• Temperatura wody nie rnoze przekraczac 60°C.

Uwaga

Nie wolno rnyc opon skoncentrowanym strumlenlem wodyl Takl strumien nawet ze stosunkowo duze] odlegJoscl I przez kr6tkl czas moze spowodowae uszkodzenle opony.

Srodki konserwujqce

Regularne stosowanie srodkow konserwujacych znacznie zwieksza odpornosc lakieru na dzialanie szkodliwych warunk6w otoczenia, a nawet na drobne uszkodzenia mechaniczne.

Nie p6iniej niz bezposrednio po zauwaieniu, ze woda nie tworzy juz kropelek na powierzchni lakieru, nalezy zastosowa6 woskowa substancje konserwuiaca. Nawet jezeli regularnie uzywa sle substancji konserwulacych, to co najmniej dwa razy w roku naleiy wykonac kompleksowe woskowanie powierzchni lakierowanych.

MYCIE I KONSERWACJA SAMOCHODU

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Polerowanie

Polerowanie jest konieczne tylko wtedy. gdy lakier stracil sw6j nalurnlny polysk i nin odzyskuje go po zastosowaniu srodkow konserwujqcych. Nalozy parniotac, zc 0 ilo substancje uzyte do polerowania nie zawierajq srcdkow konserwujqcych, nalezy zastosowa6 takie srodki po polerowaniu.

Wskaz6wka:

Elementy matowe oraz z tworzyw sztucznych nie moqa bye polerowane z uzyclem tych srodkow,

Uszkodzenia lakieru

Niewielkie zadrapania i drobne uszkodzenia lakieru spowodowane uderzeniami kamieni, powinny bye natychmiast pokryte lakierem w celu ochrony antykorozyjnej.

Z miejsc. gdzie wykryto slady korozji nalezy najpierw usunac rdze, nastepnie naniesc na te powierzchnie warstwe farby podkladowej. a na koncu zamalowa6 wlasciwym lakierem. Czynnosci powyzsze powinny bye wykonywane wylqcznie w ASO SEAT.

Numer oryginalnego lakieru podany jest na naklejce umieszczonej wewnqtrz baqaznika, we wnece na kolo zapasowe.

Szyby

Snieg i szron rnoze bye usuniety z szyb i lusterek przy uzyclu plastikowej zgarniaczki. Aby uniknac zadrapan od twardych wtracen znajduiacych sie w brudzle, nalezy zeskrobywac tylko w jednym kierunku.

Pozostaloscl gumy. oleju, wosku'), smaru albo silikonu rnozna usunac z szyb za pornoca srodkow do czyszczenia tego typu substancji lub za pornoca rozpuszczalnika silikonowego.

1) Pozostafosci wosku mogq bye usuniete tylko przy pomocy specjalnego rozpuszczalnika. Dokladnych informacji udziolaja ASO SEAT.

MYCIE I KONSERWACJA SAMOCHODU

Wewnlitrzne powierzchnie szyb powinny bye rowniez regularnie czyszczone.

Do OSIIS7<lni<l szvb nie nalozv uzywac tej sumo] irchv co do lakioru, ~Jdyi mozo ona 7<lwim~1{; rosztkl srndkow mvjacych lub konserwujqcych lakier. kt6re pozostajac na szybie zrnniejszaja widocznosc.

Aby nie uszkcdzic przewod6w grzewczych na tylnej szybie. nie nalezy umioszczac na niej zadnych naklejek od wewna,trz.

Uszczelki drzwi, baqaznika i szyb Uszczelki pozostana elastyczne i beda posiadaly wieksza trwalosc, jezeli od czasu do czasu zostana przetarte srodkiern konserwuja,cym do wyrob6w gumowych. Zabezpieczy je to rowniez przed zarnarzaniem podczas zimy.

Wktadka zamka drzwiowego

Aby usunac zamarznieta wodo z wkladki zamka drzwiowego, nalezy stosowac srocki o odpowiednich wtasnosclacn smarujqcych i antykorozyjnych.

Czesci plastikowe

i sztuczna skora

Zewnetrzne czesci wykonane z tworzyw sztucznych myje sie jak calosc nadwozia. natorniast te znajdujace sie wewnqtrz pojazdu przccicra sic wilgotllq szrnatka, Jalali to nio skutkuje. zezwala sie na stosowanie specjalnych srodkow do czyszczenia plastiku i sztuczne] skory, ale tylko takich, kt6re nie zawleraja alkoholu lub innych rozpuszczalnlkow.

i,.

3.31

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Obicia i tapicerka

Obicia i tapicerka powinny bye czyszczone za pornoca specjalnych srodkow lub przy uzyciu suchej pianki i miekkie] szczotki.

Skora naturalna*

Nigdy nie wolno przeclerac skory rozpuszczalnikami, pastil woskowa, pasta do czyszczenia butow czy tez innymi podobnymi srodkarnl.

Czyszczenie sk6ry powinno odbywac sie przy uzyclu lekko nawilionej, bawefnianej lub wefnianej szmatki.

W miejscach szczeqolnls brudnych mozna uzyc lagodnego mydla z woda (2 lyzeczkl obojetneqo mydla na 1 Iitr wody). Naleiy zwracac uwag~ ezy roztwor zbytnio nie rozmlekcza sk6ry i nie wsiaka w nia. Natyehmiast po wymyeiu naleiy skore wytrzec do sueha miekka szrnatka,

Niezaleinie od tego, raz na pol roku naleiy skore zakonserwowac specjalnym srodkiem. Naleiy go nanosic cienka warstwa na powierzchnls skory, a nastepnie wypolerowac przy uiyciu rniekkle] szmatki.

3.32------

Czyszczenie pasow bezpieczenstwa

Pasy bezpieczeristwa rnusza bye zawsze ezyste. Brudne pasy moget nieprawidtowo rozwijac si~ i zwijac,

Do czyszczenia pasow bezpieczeristwa rnozna uzywac tylko lagodnego mydla z woda, Nie nalezy wymontowywac pasow na czas czyszczenia.

Wazne:

Pasy bezwladnosclowa, zanim zostana zwiniete, powinny bye calkowicie suche .

Uwaga

• Przyst~pujete do czyszczenla pas6w bezpleczenstwa nle wolno Ich wymontowywac.

• Nie wolno myc. pasow bezpleczeristwa srodkaml chemicinyml, ponlewaz nlszczy to material w16- klen. Nle wolno taki:e dopusclc do zetkni~cla sl~ pas6w ze srodkamt zr<tcymi.

• Sprawdzac regularnie stan pas6w bezpleczenstwa. W przypadku wykrycla jakichkolwlek uszkodzen w materiale pas6w, ich poletczeri czy blokadzie, pas musl bye wymlenlony na nowy w jednym z punkt6w ASO SEAT.

---------- MYCIE I KONSERWACJA SAMOCHODU

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Obrecze stalowe

Przy kazdyrn myciu samo?hodu naleiy rownlez rnyc obrecze, na ktorych podczas eksploataeji qrornadza si~ duie ilosci ~u~zu, pylu z okladzin eiernych, bloto czy w zurue - sol drogowa. SCI one srodowisklern dl~ powstania i rozwijania sie procesu korozji. O!atego, w przypadku zauwazenia odpryskow lakieru lub rdzy, naleiy pokryc te powierzchnie tarba.

Obrecze ze stop6w lekkich*

Aby zapewnic estetyczny wyglCld obreczy ze stopow lekkich naleiy je reqularnls czysole i konserwowac. Szczeqolnie niszczacy wplyw na felgi aluminiowe rnaja sol drogowa i pyl z okladzin ciernych. Olatego naleiy rnyc je przynajmniej raz na dwa tygodnie, a bezposrednio po u~yeiu zako.n~ serwowa6 specjalnym srodklern. Mnie] wlece] co trzy mlesiace naleiy obrecze zabezpleczyc specjalna pasta WOS~OWq. Nie wolno uzywac pasty do polerowama lub innego typu rnaterialow sciernych, Jesll nastapily odpryski powloki ochr~nnej na powierzchni obreczy, np. w wyniku ud~rzenia kamieniem, naleiy nlezwlocznie zabezpieczyc te miejsca.

Uwaga

NaieZy paml~tac, ze mycle obnpczy k61 .. ··powoduje zawllgocenie element6w ukladu hamulcowego, a wl,c I spadek skutecznoscl hamowanla.

MYCIE I KONSERWACJA SAMOCHODU

Czy szc z enle i konserwacja przedziatu siinika

Ostrzezenle:

• Przed przystaplenlem do prac w przedziale sllnika nalezy zapoznae si~ z uwagami na stronle 3.37.

• Dla bezpieczenstwa, przed przystetpieniem do oczyszczenla nagrzewnicy powletrza, naleZy wyjetC kluczyk ze stacyJkl, gdyz elementy napedu przypadkowo wlf4czonych wycleraczek moget zranle obsrugujetcego.

Od czasu do czasu naleiy usunac z nagrzewnicy powietrza, znajdujacej s~~ z przodu pod pokrywa silnika. suche liscie i inne zanieczyszczenia. Zapobiega to zatykaniu sle kratki wlotu powietrza nagrzewnicy, a w wersjach bez filtru . prz~ciwpylowego, rowniez prze~ostawanlu sie ?O wnetrza pojazdu kurzu I drobnych zarueczyszczen,

Przedzial silnika oraz powierzchnie zewnetrzne jednostki napedowe] zabezpieczone SCI fabrycznie przed korozja.

W zimie, kiedy pojazd czesto porusza sie po nawierzchniach posypanych sola, ?ard70 willnfl jest ochrona antykorozyjna. Z lego powodu, przed i po okresie zimowym, caly przedzial silnika powinien bye oczyszczony i w ten sposob zabezpieczony przed szkodliwym dzialaniem soli.

3.33

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Przed myciem silnlka nalezy wyt~czyc zaplon.

Nie nalezy kierowac strumienia wody bezposrednlo na reflektory.

Mycie silnika rozpuszczalnikarni'! powoduje zawsze usuwanie zabezpieczenia antykorozyjnego z element6w przedzialu silnika i podwozia, dlatego naleiy stosowac tylko srodki rekomendowane przez SEAT. Zauwaione po umyciu ubytki zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, uszczelnien i polaczen naleiy niezwlocznie uzupelnic. Dotyczy to r6wniei czesci, na kt6rych odnowi!a sie korozja.

r:Gb Podczas mycia przedzialu silniko~ wego wraz z brudnit wodit usuwane sit znaczne nose! o/eju i smaru, kt6re w p6iniejszym czasie na/eiy oddzielic od wody. Z tego powodu mycie przedzialu silnikowego naleiy przeprowadzac w myjniach lub odpowiednio wyposazonych warsztatach.

ASO SEAT posiadajq odpowiednie, rekomendowane przez SEAT,srodki do czyszczenia i konserwacji, jak r6wniei niezbedny do tego sprzet.

1) Nalezy uzywac tylko srodkow do tego przeznaczonych, w zadnym wypadku nie stosowac benzyny lub oleju napedoweqo.

f:;; 3.26"?

---------- MYCIE I KONSERWACJA SAMOCHODU

Zabezpieczenie podwozia Podwozie samochodu jest fabrycznie pokryte trwala powlokq, zabezpieczajaca przed korozja i drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

W czasie eksploatacji warstwa ochronna podlogi i ruchomych element6w moie ulegac uszkodzeniom, dlatego naleiy od czasu do czasu dokonywac kontroli tych miejsc i w pore uzupelniac ubytki. Szczeg61nie jest to pozadane przed i po okresie zimowym.

ASO SEAT oferujq odpowiednie srodki do konserwacji podwozia i niezbedne do tego wyposaienie. Z tego wzqledu czynnosci konserwacyjne radzimy przeprowadzac wlasnie w ASO SEAT.

Uwaga

Nigdy,eiil1e . stosowacdodcitkower' antykorozyjnej ochrony dla cZQscl ukladu . wylotowego sllnlka (tlumlkl,

~aechowe, kataliiato..y,oslony termiczne), ponlewaz substancJe te -. . }:nogCl ulec zapaleniu podczas Jazdy.

;q

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Uwagl dla wers]1 z katalizatorem spalin Ze wzqlecu na warunki pracy katalizatora posiada on dodatkowe oslony termiczne. Nie wolno wiec stosowac iadnych srodkow konserwacyjnych do tych powierzchni ani ich zdejrnowac,

Zabezpieczenie profili zarnknletych, wklesloscl i wgt~bien

Wszystkie profile zamkniete, wkleslosci i wgl~bienia rnaja fabrycznie nalozona powloke ochronna i nie wymagajq dodatkowcj konserwacji.

Jesli na skutek wysokiej temperatury substancja zabezpleczajaca wyp!ynie z takiego miejsca, naleiy jq usunac mechanicznie przy pomocy plastikowego narzedzla, a slady zmy6 spirytusem.

~ Usuwaj'lc wycieki przy pomocy ben~ zyny ekstrakcyjnej, naleiy przestrzegat przepls6w 0 ochronie srodowiska.

MYCIE I KONSERWACJA SAMOCHODU ------ ---------

3.35

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE Pokrywa silnika

Odblokowywanie

Aby zwolnic zamek pokrywy silnika nalezy pociaqnac za dzwigni~ urnieszczona z lewej strony pod tablicq rozdzlelcza

Spowoduje to jednoczesnie wysuniecie sie dzwigni blokujqcej nad atrapa chlodnicy (patrz ilustracja z prawej strony).

Uwaga

Przed otwarciem pokrywy silnika nalezy sprawdzic czy ramiona wycieraczek nie sa odchylone, qdyz grozi to porysowaniem lakieru.

Otwieranie

Nalezy uniesc lekko pokrywe, pociaqnac za uchwyt zwalniajqcy w kierunku oznaczonym strzalka (patrz ilustracja z prawej strony) i zwolnic zatrzask. Uchwyt nalezy pusclc swobodnie aby powrocil do pierwotnej pozycji. -

Uwaga

Po otworzenlu pokrywy silnlka nie naleZy dotykae uchwytu umleszczonego obok atrapy chlodnlcy, anllnnych element6w zamka. W przeclwnym razie, podczas zamykanla moze do)se

-c,~~~~~~~~~m~~j~~;:~:!,

nlebezpleczenstwo wypadku.

Pokrywa jest utrzyrnywana w pozycji otwartej przez amortyzator gazowy.

Zamykanle

Trzyrnajac pokrywe po stronie amortyzatora, nalezy jq naciskac skladajac amortyzator, az do zatrzasniecia pokrywy. Jesli nie nastapllo poprawne zamkniecie, pokrywe trzeba ponownie otworzyc i powtorzyc zamykanie.

Ostrzezenle

• Dla bezpleczenstwa pokrywa sllnlka musl bye zawsze zamknleta podczas jazdy. Dlatego nalezy zawsze sprawdzae czy zostata ona wtasclwle zablokowana. Potwierdza to dobre spasowanle jej brzeg6w z Innyml elementaml karoserli.

• W przypadku zauwazenla, ze pokrywa silnika jest otwarta, nalezy natychmlast zatrzymac samoch6d I zamknac jl:l prawidtowo.

3.36 -------KONTROLA I UZUPEtNIANIE PtYNOW EKSPLOATACYJNYCH

Przedziaf silnika

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Uwaga

Wszelkle czynnoscl wykonywane w przedzlale sllnlka wymagajC\ zachowanla szczeg6lne) ostroznoscil

Przed przyst~pleniem do prac pod pokryw~ sllnlka nalezy:

• Zgaslc silnlk I wyjl:lc kluczyk ze stacyjkl.

• ZaclC\gnC\e mocno hamulec r~czny.

• Ustawle dzwlgnl~ zmlany bleg6w w potozenlu neutralnym, w przypadku skrzynl automatycznej w pozycjl "P".

• Odczekac az silnik wystygnle.

• 1ak dtugo jak sllnlk jest jeszcze nagrzany:

- nle nalety dotykac wentylatora chtodnicy, poniewaz moze on w kazde) chwlli zostae uruchomlony,

- nle wolno otwlerac korka chlodnicy z uwagi na clsnlenle panujace w uktadzle chtodzC\cym.

• Nle wylewac zadnych ptyn6w na rozgrzany sllnlk, ponlewaz mogC\ one ulec zapalenlu.

• Unlkac zwarcla Instalacjl elektrycznej, a szczeg61nle zwarcla biegun6w akumulatora.

• Jezeli konieczne sq jaklekolwiek czynnoscl kontrolne przy uruchomlonym sllnlku, nalezy paml~tac, Ii czescl ruehome (paskl klinowe, alternator, wentylator ehlodnlcy Itp.) oraz uktad wysokiego naplecla stanowla zr6dlo potencjalnego zagrozenla.

• W przypadku, gdy konleczna jest praca przy uktadzle pailwowym lub przy Instalae)1 elektryczne) nalezy:

- odlqczyc akumulator od masy,

- nie palie papieros6w I nle uzywac

ognla,

- nle pracowae w pobllzu zr6det

otwartego ognla,

- mlee w zasl~gu gasnlcQ.

• Nalozy przoltrzegac zaloeen zawartyeh w nlnlejszym podreeznlku oraz og61nych zasad bezpleczenstwa.

Uzupetniajqc poziom ptynow eksploatacyjnych w zbiorniczkach, pod zadnyrn pozorem nie wolno ich mleszac z innymi, gdyi: rnoze to spowodowac powazne usterki w dziataniu urzadzen samochodowych, istotnych dla bezpleczenstwa pojazdu.

r:Q:-.. Naleiy regularnie sprawdzac po~ wierzcnnie pod samochodem, czy nie ma na niej wyciekow o/eju lub innych plynow. Wszelkie przecieki powinny bye nafychmiasf usuwane w ASO SEAr

KONTROLA I UZUPEtNIANIE PLYNOW EKSPLOATACYJNYCH ------------ 3.37

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Silnik benzynowy 74 kW

Strona 1 - Zbiornik plynu spryskiwacza szyb .3.53 2 - Zbiornik wyrownawczy

plynu chlodzqcego 3.44

3 - Miarka poziomu oleju silnikowego .3.42

4 - Wlew oleju silnikowego 3.42

5 - Zbiorniczek plynu hamulcowego 3.47

6 - Akumulator 3.48

Rozmieszczenie poszczeqolnych elernentow zalezy od typu silnika.

Uwagal

Proslmy 0 przeczytanie uwag ze strony 3.37.

Silnik wysokopr~zny 81 kW

Strona 1 - Zbiornik plynu spryskiwacza szyb .3.53 2 - Zbiornik wyrownawczy

plynu chlodzqcego 3.44

3 - Miarka poziomu oleju silnikowego .3.42

4 - Wlew oleju silnikowego 3.42

5 Zbiorniczek plynu hamulcowego 3.47

6 - Akumulator 3.48

Rozmieszczenie elernentow w silnikach 50 i 66 kW odpowiada rysunkowi powyze],

Uwagal

Prosflriy-o-przec:zytarile uwag ze strony 3.37.

3.38----

KONTROLA I UZUPEtNIANIE PtYNOW EKSPLOATACYJNYCH

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Oleje silnikowe do pojazdow

z Przeglqdami Dfugoterminowymi*

Klasyfikacja lepkosciowa

Do wszystkich silnik6w fabrycznie stosowane sa wielosezonowe oleje syntetyczne wysokiej [akosci, ktore rncqa bye uzytkowane w kazdych warunkach klimatyeznych, z wylqczeniem obszar6w 0 wyjatkowo surowym klimacie.

Dane poszczeg61nych klas olej6w rnuSZq bye wyraznle podane na opakowaniu oleju, ktory bedzlecie Paristwo stosowac,

Uwaga

Catv czas prowadzone sa intensywne badania nad dalszym udoskonalaniem ole[ow, W zwiazku z tym informacje zawarte na tej stronie sa aktualne jedynie w chwili przekazywania materiat6w do publikacji.

ASO SEAT-a sa na biezaco informowane o wszystkieh udoskonaleniaeh i zmianaeh dokonywanych przez producenta. Z tego powodu zaleca sle dokonywanie wymiany oleju jedynie w ASO SEAT.

Zalecane oleje silnikowe

Silniki benzynowe

Oleje syntetyezne wielosezonowe: zgodne ze standardem VW 503 00.

Silniki wysokopr~zne

Oleje syntetyczne wielosezonowe: zgodne ze standardem VW 506 00 (z wyjatkiem silnikow z pompowtryskiwaczami).

Oleje syntetyezne wielosezonowe: zgodne ze standardem VW 506 01.

puszeza sit: stosowanie jedynie olejow zgodnyeh ze standardem VW 506 01.

Wazne informacje

• Oleje te sa przeznaczone do silnik6w z wydluzonym przebiegiem miedzyprzeglqdowym*. Nalezy stosowac wylqcznie takie oleje.

• Nalezy unikac mieszania olej6w ze soba, W przypadku zmieszania oleju starego typu z olejem nowego typu mieszanina nie bedzle posladac odpowiednich wlasnosci, niezbednych dla prawidlowej pracy silnika z wydluzonym przebiegiem rniedzyprzeqladowyrn".

• Wi~cej informacji na ten tern at znajduje sie na stronie 3.15 oraz w Kslazce Przeqladow i Obslugi.

Uzupelnianie oleju

• Przy uzupelnianiu oleju w silnikaeh o wyotuzonyrn przebicgu rniedzvprzeqla dowym* nalezy stosowac wylqeznie olcle zalecane przez ASO SEAT*. Olej do silnikow bcnzynowych powinien odpowiadac wymaqaniom nowo] norrny VW 503 DO, a olej przeznaczony do silnik6w wysokoproznych wymogom normy VW 506 00 i VW 506 01. Sposob uzupetniania oleju ornowiono w Instrukeji Obslugi - patrz 3.42.

• Przed udaniem sit: w daleka podroz zaleea sie nabycie oleju odpowiedniego dla silnika w Paristwa pojezdzle i przewozenie go ze soba.

KONTROLA I UZUPEtNIANIE PtYNOW EKSPLOATACYJNYCH

3.39

Klasyfikacja lepkosctowa i lakosclowa olej6w

Silniki napelniane sa fabrycznie olejem wielosezonowym 0 wysokiej jakosci, kt6ry mozna stosowac przez caly rok w kaidych warunkach eksploatacyjnych, za wyjqtkiem stref 0 bardzo surowym klimacie.

Warunkiem prawidlowej i dlugoletniej pracy silnika jest stosowanie wylacznie olejow silnikowych wysokiej [akosci, zar6wno przy uzupelnianiu jak i calkowitej jego wymianie.

Oznaczenia olejow przedstawione na tej stronie powinny bye podane oddzielnie lub razem z innymi oznaczeniami na opakowaniach olej6w.

t.epkosc oleju powinna bye dobierana zgodnie z wykresem na tej stronie. Jeieli temperatura zewnetrzna przekracza granice wyznaczone na wykresie jedynie przez kr6tki okres czasu, to nie ma potrzeby wymiany oleju.

Wazna wskazewka

Oleje silnikowe sa stale udoskonalane. Z tego powodu, przedstawiane informacje byly aktualne w czasie przekazywania tej instrukcji do druku.

Autoryzowane Stacje Obstugi SEAT-a sa zobowlazane uaktualnlac dane dotyczace 0lej6w wedtug wytycznych producenta. Z tego wzgl~du nalezy dokonywac wymiany oleju w ASO SEAT.

Silniki benzynowe

A - Wielosezonowe oleje syntetyczne.

Odpowiadajq klasie [akosciowe] VW 500 00.

8 - Markowe oleje wielosezonowe.

Odpowiadaja klasie [akosciowe] VW 501 01, API-SH1) lub ACEA A2 lub A31).

OF O(
100 40
80 30
20 ~~
60 ~'
10 "'~
40 ....... ~
gO-
o 3:'7
20 "'~
-10
0 -20
-20 -30 Silniki wysokoprezne

A - Wielosezonowe oleje syntetyczne.

Odpowiadaja klasie jakosciowej VW 50500,

8 - Markowe oleje wielosezonowe.

Odpowiadaja klasie jakosclowe]

VW 505 00 (odpowiednie dla wszystkich silnik6w Diesla z wyj'ltkiem silnikow z pompowtryskiwaczami),

- Markowe oleje wielosezonowe.

Odpowladaja klasie jakosciowej VW 505 01 lub API-CF1) lub ACEAB2 lub 831),

- Markowe oleje wielosezonowe.

Odpowiadaja klasie [akosciowe]

VW 505 01 przeznaczone dla silnik6w z pompowtryskiwaczami (odpowiednie takze dla innych silnik6w Diesla.

• W silnikach wysokopreznych wyposaionyeh w pompowtryskiwaeze wolno uzywac jedynie olejow wielosezonowych odpowladalacych klasie VW 505 01. Za5t050- wanie innego oleju nlz VW 505 01 rnoze doprowadzlc do uszkodzenla sllnlkal

Autoryzowane Stacje Obstuql SEAT-a posladaja ten typ oleju w sprzedazy,

+) Naleiy sprawdzic w Ksiazce Przeglqd6w i Obslugi znajdujqcej sie w dokumentacji pojazdu.

1)Oleje te rnozna stosowac wyjqtkowo, gdy inne nie sa dostepne. Nie dotyczy to sllnlkow wysokopreznych, wyposazonych w pompowtryskiwacze.

3.40 ------- KONTROLA I UZUPEtNIANIE PtYNOW EKSPLOATACYJNYCH

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE WfasnoSci oleju stosowanego w poj. z dach z Prz e qladarni Okresowymi zaleznyrni od czasu lub »rzeblequ

Oleje wielosezonowe odpowladajace klasom [akosclowym VW Standard 501 01 i 505 00 sa przystepne eenowo i posiadaja nastepujace ceehy:

- mozliwosc stosowania przez caly rok w strefach klimatu umiarkowancqo,

- znakomite wlasnosci rnyjace,

- skuteczne wlasclwosci srnarujace w sze-

rokim zakresie temperatur pracy i obciazen silnika,

- wysoka odpornosc na starzenie. Wysokogatunkowe oleje wielosezonowe, odpowladajace klasie [akosclowe] VW 500 00 posiadaja nastepujace dodatkowe zalety:

- rnozliwe do stosowania przez ealy rok w niemal wszystkich strefach klimatycznych,

- obnizaja opory tarcia silnika,

- zapewniajq optymalne warunki rozruehu

silnika nawet w bardzo niskieh temperaturaeh.

Wysokogatunkowe, wielosezonowe oleje syntetyczne - odpowiadajace klasie [akosclowe] VW 502 00.

Olej ten jest wlasciwy do stosowania dla silnik6w benzynowych i odpowiada klasie jakosciowej VW 501 01 i 500 00.

W szczeqolnosci przeznaezony jest dla silnik6w pracuiacych w ciezkich warunkaeh eksploatacyjnych, takich jak: trudne warunki drogowe, czesta jazda z przyczepa, jazda w terenie g6rskim i w klimacie qoracyrn.

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Oleje sllnikowe do pojazdow z Przeglqdami, Okresowyml zaleznyml od czasu lub przebiegu I

Uwaga

• Oleje jednosezonowe, z uwagi na icn ograniczony zakres lepkosci, nie moqa bye stosowane przez caly rok.

Olojo to powinny bye uzywanc jedynic w niektorych strclach klirnatyeznych .

• Przy stosowaniu oleju wielosezonowego typu SAE 5 W-30 nalezy unikac wysokich predkosci obrotowych i obciazen silnika. Ograniezenie to nie dotyczy wysokogatunkowych olejow wielosezonowyeh.

• W silnikaeh wysokopreznych wyposazonyeh w pompowtryskiwaeze wolno uzywac jedynie olei wielosezonowych odpowiadajacych klasie VW 505 01. Zastosowanie oleju innej klasy niz VW 505 01 rnoze doprowadzi6 do uszkodzenia silnika!

Autoryzowane stacje obslugi SEAT posiadaja ten typ oleju w ci'lglej sprzedazy,

• Przed wyruszeniom w dluzsza podroz zaleca sie zakup oleju odpowiedniej klasy jakosciowe] VW i zabranio go ze soba. Dzieki temu, w razie koniccznosci. zawsze bedzie rnozna dolac wlasciweqo oleju do silnika.

KONTROLA I UZUPEtNIANIE PtYNOW EKSPLOATACYJNYCH

-~-.-.. 3.41

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Sprawdzanie poziomu oleju Kazdy silnik zuzywa pewna ilosc oleju. Z tego wzqledu nalezy regularnie kontrolowac poziom oleju w silniku, najlepiej przy kazdyrn tankowaniu i przed kazda dluzsza podroza.

Polozenie miarki poziomu oleju silnikowego A widoczne jest na ilustracjach na stronie 3.38.

Pomiaru poziomu oleju nalezy dokonywac gdy pojazd zaparkowany jest na r6wnej, poziomej nawierzchni. Po wylaczeniu silnika nalezy odczekac pare minut, az olej splynie do miski olejowej, a nastepnie wyjqC rniarke, wytrzec ja i ponownie urniescic w otworze.

Po wykonaniu tych wstepnych czynnosci nalezy znowu wyjqC rniarke i sprawdzic poziom oleju:

a - Olej bezwzqlednie musi bye uzupelniony.

Po tej czynnosci poziom winien znajdowac sie w obszarze (b).

b - Olej moze bye uzupelniony.

Moze to sprawic, iz poziom oleju znajdzie si~ w obszarze (c).

e - Nie wolno uzupelniac oleju.

Jesli silnik pracuje pod duzyrn obciazenlem, np. podczas dlugotrwalej jazdy z duzyrni predkosciarni, holowania przyczepy lub przy pokonywaniu wzniesien, poziom oleju nalezy utrzyrnywac w zakresie (c) - nigdy powyzej.

Dolewanie oleju do silnika Odkrecic korek wlewu oleju B i dolac olej w ilosci ok. 0,5 litra. Nastepnie sprawdzlc poziom oleju przy pomocy miarki.

Pod zadnym warunkiem poziom oleju nie powinien znajdowac sle powyze] zakresu (c). W przeeiwnym razie olej moze przedostac sle przez uktad odpowietrzania miski olejowej i dalej przez uktad wydeehowy do atmosfery. W wersjaeh z katalizatorem spalin nadmierne ilosct oleju mog,,! ulee dopaleniu w katalizatorze i spowodowae jego zniszezenie.

Uwaga

Dolewaj"!c olej naleZy unlkac rozlania oleju na gor~ee ez~scl silnika, gdyz grozi to zapaleniem.

Dokrecic z wyczuciem korek wlewu oleju i wsunac rniarke do oporu. Zle wykonanie tych czynnosci spowoduje wycieki oleju podczas pracy silnika.

3.42 ------- KONTROLA / UZUPEtN/AN/E PLYNOW EKSPLOATACYJNYCH

.. -: - .

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Wymiana oleju

Nalezy przestrzegae terrnlnow wymiany oleju podanyeh w Ksi~zee Przeqladow i Obslugi. Zalecamy przy tym dokonywanie tyeh czynnoscl wyl,,!cznie w ASO SEAT.

Uwagal

Jezell zamlerzala Panstwo wymlenlac olej samemu, naleZy stosowae si~ do nast~puj~cych wskaz6wek:

• Poczekac az sllnlk ostygnle, aby unlkn~c poparzeri gor~cym olejem.

• Kupowac pojemnikl z olejem 0 po[emnesel odpowladajqcej danemu sllnlkowl.

• Uzywac okular6w ochronnych.

• Odkr~caJqc korek spustowy, trzy.,mac ramle w pozycjl pozlomej, aby

~~.~er:~I.~_~~~!,~«:)_r~~awa.

• Jezetl zmoczono rece olejem, nalezy je potem starannie umye.

• Przed pozbyciem sl~ zuzytego oleju zgodnle z obowiqzuJqcymi przepisami ochrony srodowiska, naleZy go przeehowywac z dala od dzlecl.

~ Pod iadnym pozorem nie wo/no (!J5 wylewac o/eju do sciek6w lub bezposrednio na ziemie.

Z powyiszego wzg/~du oraz z uwagi na koniecznosc stosowania speejalnyeh nerzeazi i wykwalifikowanego personelu, wymiana oleju silnikowego i filtra powinna zawsze bye wykonywana wASO SEAr

Dodatki do oleju silnikowego

Do oleju silnikowego nle wolno stosowac zadnych dcdatkow,

Jakiekolwlek uszkodzenia spowodowane stosowaniem tego typu dodatk6w nie sa objete gwaranejq.

KONTROLA I UZUPELNIANIE PLYNOW EKSPLOATACYJNYCH

3.43

WSKAZOWKf EKSPLOATACYJNE Uklad chlodzenia

Uklad chlodzenia wypelniony jest fabrycznie plynem chlodzacyrn, kt6ry nie wymaga wymiany.

Plyn jest mieszanina wody i firmowego srodka niskokrzepnaceqo G12 A80 (plyn na bazie glikolu z dodatkami antykorozyjnymi) 0 udziale objetosciowym 40%. Mieszanina ta nie tylko zapewnia wlasciwa ochrone przed zamarzaniem w temperaturach do -25°C, ale rowniez zabezpiecza caly uklad chlodzacy przed korozja i os adzaniem sle kamienia. Charakteryzuje sle takze wysoka temperatura wrzenia.

Z tego wzqledu, nie wolno rozcienczac plynu chlodzaceqo woda w lecie, czy w warunkach uzvtkowania pojazdu w cieplej strefie klimatycznej. Zawartosc ptynu niskokrzepnqcego w cieczy chlodzace] musi wynoslc co najmniej 40%.

.Jezeli wymagany jest wyzszy stopien zabezpieczenia przeciw zamarzaniu, zawartosc srodka G12 A8D w mieszaninie moi:na zwiekszyc, ale tylko do 60% (temperatura krzepniecia obniza sie do -40°C), w przeciwnym razie dalsze zaqeszczanie srodkiem G12 A80 odniesie odwrotny skutek.

Pojazdy sprzedawane w krajach 0 surowym klimacie np. Szwecja, Norwegia, Finlandia posiadaja plyn 0 temperaturze krzepniecia dochodzace] do -35°C (50% G12 A80).

Przy uzupelnianiu plynu chlodzaceqo nalezy stosowac przede wszystkim firmowy plyn niskokrzepnacy G12 A80 lub podobne zgodne z klasa TL-VW 7740, podana na opakowaniu. Plyny te sa do nabycia w ASO SEAT.

Inne srodkl niskokrzepnqce mogq znacznie obnizyc wlasclwoscl antykorozyjne plynu chlodzaceqo,

Wynikle z korozji uszkodzenia rnoqa prowadzlc do wycieku plynu chlodzaceqo i w konsekwencji do powazneqo defektu silnika.

Uwaga

Mozna stosowac tylko firmowy srodek G12 A80 (oznaczenie na pojemniku), dostepny w ASO SEAT.

Dolewajacplyn nalezy pamletac, ze:

Nie wolno rnleszac plynu G12 z innymi plynaml, nawet z G11.

Plyn G12 rozpoznaje sle po jego czerwonym kolorze. .Jesll plyn w zbiorniku zmieni sw6j kolor na brqzowy, oznacza to, iz zostal zmieszany z innym ptynem.

Nalezy go w6wczas niezwlocznie wymienlc, ponlewaz grozi to uszkodzeniem sllnika.

--- KONTROLA I UZUPEtNIANIE PtYNOW EKSPLOATACYJNYCH

Sprawdzanie poziomu ptynu chlodzaceqo

Uwaga

Nie otwierac nigdy od razu pokrywy silnika, Jesli zauwaZy si~ pare lub wycieki plynu chtodz<tcego z przedziatu silnika, poniewaz grozi to poparzeniem.

Poprawne sprawdzenie poziomu plynu chlodzaceqo w zbiorniku rnoze bye wykonane tylko przy unieruchomionym silniku.

Poziom plynu chlodzaceqo musi znajdowac sie pomiedzy kreskami max a min na zbiorniku w przypadku zimnego silnika, a gdy silnik jest nagrzany rnoze nieznacznie przekraczac kreske max.

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Ubvtuk ptynu chtodzqcego

Ubytki plynu w wiekszosci sytuacji oznaczaja wycieki w ukladzie chlodzenia. W takich przypadkach powinien on bye niezwlocznie skontrolowany przez ASO SEAT. Oalsze dolewanie plynu jest w takich sytuacjach nieskuteczne.

W szczelnym ukladzie chlodzenia ubytki plynu rnoqa przytrafic sie jedynie wtedy, kiedy przekroczona zostanie temperatura wrzenia cieczy chlodzace]. Czesc plynu zostaje wowczas usunieta z ukladu.

Uzup elnianle ptynu chtodzqcego Przed napelnianiem nalezy wylaczyc silnik i poczekac, az ostygnie. Nastepnie nakryc szrnatka korek zbiornika plynu chlodzaceqo i ostroznie odkrecic. Potem zdjac korek.

Uwaga

Nie odkrecac korka zbiornika plynu chtodzClcego przy nagrzanym silniku, gdyZ panulace w ukfadzie nadclsnlenie stwarza niebezpieczenstwo poparzenia.

Nie zaleca si~ stosowania innego plynu niz G12 A80. W naglych przypadkach nalezy tylko dolewac wode, a wlasciwy sklad plynu (patrz strona poprzednia) wyrownac tak szybko, jak to jest rnozliwe.

Prosimy 0 zwr6cenie uwagi na dalsze informacje zawarte na nastepne] stronie.

KONTROLA I UZUPEtNIANIE PtYNOW EKSPLOATACYJNYCH------~~-- .. --~-- 3.45

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

W przypadku znacznej utraty plynu chlodzaceqo nalezy go uzupelnic po uprzednim wystyqnieciu silnika. Zabezpieczy to silnik przed zniszczeniem.

Nie przelewac plynu ponad kreske max. Po osiClgni~ciu wyzszej temperatury ewentualny nadmiar plynu zostanie usuniety przez zaw6r odprezajacy w korku.

Mocno dokreclc korek.

Uwaga

Sktadniki plynu chlodzacego i sam plyn sq szkodliwe dla zdrowia.

Z tego wzgl~du plyn niskokrzepnqcy naleZy przechowywac tylko w oryginalnym opakowaniu i chronic przed dzlecml, Jezeli konieczne jest spuszczenie plynu chlodzqcego z ukladu,

--_ nCilezy zlac go do odpowiedniego pojemnika i przechowywac w bezpiecznym miejscu.

~ Spuszczony plyn chlodz<lcy nie (1J5 powinien bye uiywany ponownie i naleiy si~ go pozbye zgodnie z przepisami 0 ochronie srodowiska.

,-;;",-,

Wentylator chtodnicy

Wentylator chlodnicy ma naped elektryczny i sterowany jest przez wytacznlk termiczny, w zaleznosci od temperatury plynu chlodzaceqo (w niekt6rych wersjach takze od temperatury panujacs] w przedziale silnika).

Uwaga

Po zatrzymaniu silnika wentylator chtodnicy rnoze pracowac przez pewna chwil~ (do ok. 10 minut) - nawet po wyj~ciu kluczyka ze stacyjkl. Mozliwe jest r6wniez, iz po pewnym czasie nagle wlClczy sle samoczynnie. Nastqpi to w6wczas jesli:

-: wzrosnle temperatura plynu chlodzaceqo wskutek przejmowania ciepJa nagromadzonego w silniku lub

- silnik jest nagrzany, a przedziaf silnika jest dodatkowo ogrzewany przez silne promieniowanie stoneczne.

Z tego wzgl~du nalezy zachowywac szczegolnCl ostroznosc podczas wykonywania prac w przedziale silnika.

3.46 ------ - KONTROLA I UZUPEtNIANIE PtYNOW EKSPLOATACYJNYCH

Sprawdzanie poziomu plynu hamulcowego

Aby zagwarantowae pewnosc dzialania ukladu hamulcowego, poziom plynu musi zawsze znajdowac sle porniedzy kreskami MAX a MIN.

W czasie eksploatac] nastepuje nieznaczny spadek poziomu plynu, wynikajacy z koniecznoscl zapewnienia odpowiedniego luzu pomiedzy zuzywajacyrni si~ okladzinami ciernymi a tarcza, Jest to zjawisko calkowicie normalne.

Jednakze, znaczny ubytek plynu w kr6tkim czasie lub spadek poziomu ponize] kreski MIN, moze oznaczac nieszczelnosc w ukladzie hamulcowym. Niski poziom

plynu w zbiorniczku sygnalizowany jest

zapaleniem sie ostrzegawczej lampki kon-

trolnej (patrz str. 2.18). Nalezy wowczas

natychmiast odstawtc sarnochod do ASO

SEAT w celu sprawdzenia uktadu hamul-

cowego.

KONTROLA I UZUPEtNIANIE PtYNOW EKSPLOATACYJNYCH

Zbiorniczek plynu hamulcowego znajduje sie po lewej stronie przedzialu silnika.

W wersjach samochodu z ukladem przeciwblokujacyrn ABS*, zbiorniczek plynu znajduje sie w tym samym miejscu, lecz jest on innego ksztaltu.

Uwaga

W wersjach pojazdu z prawostronna kierownica zbiorniczek znajduje si~ z drugiej strony przedzialu silnika.

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Wymiana pfynu hamulcowego

Plyn hamulcowy jest higroskopijny i z uplywem czasu gromadzi sie w nim woda. Zbyt duza zawartosc wody w plynie hamulcowym moze wywolae korozje element6w ukladu, a ponadto powoduje radykalne zmniejszenie temperatury wrzenia plynu. Z tego wzgl~du plyn hamulcowy nalezy regularnie wymieniac co dwa lata.

, "

Uwaga

Jezeli plyn hamulcowy zestarzeje sle, to przy wywieraniu duzego nacisku na pedal hamulca, w ukJadzie hamulcowym mogq tworzyc sl~ p~cherzyki gazu, powodulace spadek skutecznoscl hamowanla, a tym samym bezpieczenstwa jazdy.

Nalezy stosowac jedynie zalecane przez producenta plyny hamulcowe. Plyn nalewany do ukladu powinien bye nowy.

Uwaga

Plyn hamulcowy Jest trujqcyl Z tego wzgl~du naleZy przechowywac plyn jedynle w oryglnalnych, zamknletych pojemnikach i chronic przed dzleeml,

Nalezy rowniez pamietac 0 szkodliwym dzialaniu plynu na lakier samochodu.

r.Gh Z uwagi na trudnosoi w pozbyciu si~ (1J5 zuiytego plynu hamulcowego oraz koniecznose stosowania specjalnych narz~dzi i wykwalifikowanego personelu, wymian~ plynu hamulcowego zaleca si~ dokonywae wylcfcznie w ASO SEAT, szczegolnie przy okazji okresowego przeglqdu pojazdu.

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE Akumulator

Uwaga!

a Podezas praey przy akumulaW torze nalezy uzywac okular6w oehronnyeh. Nie dopuszczac do kontaktu z oezami, skora i odziez~ drobin zawieraj~eyeh kwas

lub cl6w.

A. Kwas akumulatorowy jest . ~. ~i~zkiem sil~ie zr~cym. Nale.. 'zy zawsze uzywac okular6w

oehronnych I r~kawlezek. Nie wolno przechylac akumulatora, gdyz elektrolit rnoze wyplyn~c przez korki odpowletrzaj~ce. W przypadku dostanla si~ elektrolitu do oczu naleZy przemyc je ezyst~, blezaca woda; w razle potrzeby skontaktowac sl~ z lekarzem. W przypadku kontaktu elektrolitu ze sk6r~ lub odziez~ naleZy natyehmiast zneutralizowac dziatanie kwasu przy pomocy zasadowego roztworu mydla i dokladnie splukae, Przypadkowe spoZyeie elektrolitu wymaga niezwloeznego wezwania pomocy medyeznej.

Ii:':t. Unikac bezposredniego kon~ taktu akumulatora z ogniem.

Unikac wytwarzania iskier przy stykaniu kone6wek przewod6w elektryeznyeh. Nie zwierac I nie dotykac elektrod akumulatora.

4. Podezas Jadowania akumula~. tora powstaje silnie wybucho-

, . wa mieszanlna gaz6w.

~ Przechowywac elektrolit i aku~ mulator w miejseu nledostepnym dla dzieei.

• Przed przystaplenlern do prae przy instalaeji elektrycznej nalezy od.~ezyc zaeisk od ujemnego bieguna akumulatora. Wymleniaj~e zar6wktl wystarezy wy.~ezyc przelacznlklem dana lampe .

• RozJ~czaj~c akumuiator od instalaeji elektrycznej pojazdu, jako pierwszy nalezy odl~ezyc przew6d ujemny. (masowy), a dopiero potem przew6d dodatni.

• PodJ~ezaj~e akumulator, jako pierwszy naleZy podJ~ezyc przew6d dodatni, a dopiero potem przew6d ujemny (masowy). W zadnym wypadku nie wolno pomylle przewod6w ze wzgl~du na ryzyko ieh zapalenia si~!

Nie wolno odlaczac akumulatora wezasie praey silnika lub przy wlqezonej stacyjce, gdyz spowodowac to moze uszkodzenie elementow elektronicznyeh pojazdu.

Nie nalezy wystawiac akumulatora na dziatanie promieni stonecznych.

3.48

KONTROLA I UZUPEtNIANIE PLYNOW EKSPLOATACYJNYCH

Umiejscownienie

Akumulator znajduje sie w przedziale silnikowym.

Uruchamianie silnika za pornoca dodatkowego akumulatora - patrz strona 3.90.

Sprawdzanie poziomu elektrolitu Przed podjeciem jakichkolwiek czynnosci obslugowych zwlazanych z akumulatorem oraz w przedziale silnika nalezy zapoznac sle z informacjami na stronie 3.37 i nastepnych.

W normalnych warunkach eksploatacyjnych akumulator nie wymaga praktycznie zadne] obslugi. Jednakze w pewnych okollcznosclach zalecane jest sprawdzanie poziomu elektrolitu w regularnych odstepach czasu. Naleza do nich:

- duzy przebieg pojazdu,

- eksploatacja pojazdu w krajach 0 qora-

cym klimacie badz przy wysokich temperaturach otoczenia,

- akumulator jest juz ekspolatowany od paru lat.

Poziom elektrolitu powinien znajdowac si~ w okolicach kreski MAX, umieszczonej na obudowie akumulatora. Po zauwaZeniu spadku poziomu elektrolitu do poziomu oznaczonego kreska MIN, naleZy niezwlocznie dolac do akumulatora wody destylowanej uzupelniajac do poziomu oznaczonego kreska MAX.

Zalecamy sprawdzanie poziomu elektrolitu i ewentualne jego uzupelnianie w jednej zASO SEAT.

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

. ,

Akumulator

ze wskaznlklern naladowania*

Na qornej sciance obudowy akumulatora znajduje sle okraqly wizjer (patrz strzalka). Zawiera on plyn zrnieniajacy kolor w zaleznosci od stanu naladowania akumulatora lub poziomu kwasu.

Poniewaz ewentualne pecherzyki powietrza znajdujace sie w plynie w wizjerze mogq spowodowac niewlasciwy odczyt stanu naladowania zaleca sie, aby przed sprawdzeniem koloru w wizjerze lekko postukac w jego obudowe.

Bezbarwny lub blado z6lty plyn w wizjerze wskazuje na zbyt niski poziom kwasu - nalezy w takiej sytuacji dolac wody destylowanej. Jeieli akumulator jest eksploatowany od okolo pieciu lat nalezy wymteruc go na nowy.

Zaleca sle dokladne sprawdzenie poziomu elektrolitu i ewentualne uzupelnienie w ASO SEAT.

Zielony badz czarny kolor plynu SCI istotne tylko dla pracownikow serwisu SEAT-a - pozwalaja na szybka, oqolna ocene stanu akumulatora.

KONTROLA I UZUPELNIANIE PLYNOW EKSPLOATACYJNYCH ------- 3.49

WSKAZOWKI EKSPLOATAOYJNE

ladowanie akumulatora

Przed ladowaniem akumulatora nalezy wyl'lczye silnik i wszystkie odbiorniki energii elektrycznej.

Jezeli akumulator ladowany jest pradern o niskim natezeniu (np. przy uzyciu prostownika malej mocy), w zasadzie nie ma koniecznosci odlaczania akumulatora od instalacji elektrycznej pojazdu. W kazdyrn jednak przypadku nalezy przestrzeqac instrukcji obslugi podanej przez producenta prostownika.

W celu podlqczenia sie do bieguna dodatniego nalezy najpierw zdjac pokrywe puszki bezpiecznik6w ~ znajduje sie ona na akumulatorze (patrz str. 3.52).

Przed rozpoczeciem szybkiego ladowania, tzn. pradern 0 wysokim natezeniu, polaczenia akumulatora powinny bye odiaczone od instalacji elektrycznej samochodu.

Przy ladowaniu akumulatora nalezy stosowac si~ do nastepujacych zaleceri:

• Nie dopuszczac dzleci do kontaktu z akumulatorem, elektrolitem i urz'l-

dzenlem Jaduj'lcym. .

• tadowac' akumulator w przewiewnym pomleszczenhi.Ydala od otwartego ognla 1 ufZ'ldzen wytwarzal'lcych

iskry. Nie paUc paplerosow w pobllzu akumulatora.

"

• Chronic oczy i twarz. Nle pochylac

slQ nad akumulatorem.

• W przypadku zachlapanla elektrolitem oczu lu~sk6ry, naleZy przemywac nawet przez kllka mlnut te mlej- 8ca Czy8bt. blezElcEl wodEl. W powaz· nych przypadkach wezwac pomoc medycznq.

i. _

• Szybkie Jadowanie akumulatora jest czynnoscl'l nlebezplecznq, wymagajElcEl specjallstycznego osPrzfl· tu I wykwalifikowanego personelu. Nalezy wl~c je wykonywac tylko wASO SEAT.

• Nigdy nie Iadowae zarnarznleteqo akumulatora, gdyz grozl to wybucheml Elektrolit w rozJadowanym akumulatorze moze zamarzac poczEl· wszy od temperatury O°C. Dlategtrprzed ladowanlem zamarznleteqo akumulatora naleZy odczekae az elek· troIIt ealkowicie slQ rozmrozl.

Nie zalecamy ponownego uzywania akumulatorapo rozmrozenlu sle elektrolitu, ponlewaz jego obudowa mogta ulec popekanlu wskutek zjawiska zwlekszania objetoscl zarnarzajace] cieczy. P~kni~cie obudowy rnoze spowodowac wyeieki z akumulatora.

• Podczas ladowania akumulatora nie nalezy zdejmowac kork6w poszczegolnych" cel.

• Zasilanie urzadzenia ladujqcego rnozna wlaczyc dopiero w6wczas, gdy przewody prostownika zostaly prawidlowo podlaczone do biegun6w akumulatora, tj.:

czerwony = dodatni (+)

czarny, brazowy, niebieski = ujemny (~)

• Po naladowaniu akumulatora nalezy nnjpiorw WylqC7Y(: znsllanlo IIr7'1<170ni<l ladujaceqo, a dopiero potem rozlaczyc przewody.

3.50 ------~-- "---- KONTROLA I UZUPEtNIANIE PtYNOW EKSPLOATACYJNYCH

Co dzieje sie w trakcie roztaczania i podlaczania akumulatora?

Po podlaczeniu akumulatora w obwod elcktryczny pojazdu nalezy ustawic wskazania zegara cyfrowego, a takze uaktywnic funkcje automatycznego zamykania/ otwierania si~ szyb przednich.

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Wyjm.)w;anie nkurnulatora z pojazdu

• Przce! wyjcclorn akumulatora nalezy wylaczye zaplon i wszystkic odbiorniki elcktryczne.

• Wcisnqe clwa sprozysto zatrzaski w kicrunku wyznaczonym przez strzalke 1 i przolozyc na bok pokrywe puszki bezpiecznikow (strzalka 2).

Dalsze uwagi na nastepne] stronie.

KONTROLA I UZUPEtNIANIE PtYNOW EKSPLOATACYJNYCH .

---~- 3.51

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

• Zdjqe przew6d z ujemnego bieguna akumulatora A (kolor czarny, brazowy albo niebieski).

• Poluzowac lekko nakretke B na biegunie dodatnim.

• Zwolnic najpierw przedni zatrzask (strzalka 1) przy akumulatorze, a potem tylny (strzalka 2). naciskajac w kierunku od akumulatora.

• Po wykonaniu powyzszych czvnnosci zdjac puszke bezpiecznik6w razem z przewodem dodatnim i urniescic jq na boku.

• Nastepnie odkrecic zaczep C i wyjac akumulator.

Wymiana akumulatora

Nasze akumulatory zostaly zaprojektowane odpowiednio do miejsca ich ulokowania w przedziale silnika. W przypadku koniecznosci wymiany akumulatora na nowy nalezy parnletac, aby posiadal on takie samo naplecie (12 V), pojemnosc, wymiary oraz spelnia/ te same wymogi bezpieczenstwa uzytkowanla (centralne odprowadzanie gaz6w, korki z uszczelkami itd.).

3.52 ---

KONTROLA I UZUPELNIANIE PLYNOW EKSPLOATACYJNYCH

Nowy akumulator powinien miec taka sarna moc i pojernnosc jak stary. Odpowiednie akumulatory sa do nabycia w ASO SEAT

dib Z u.wagi na trudnosc! w pozbyeiu si~ ~ zuzytego akumulatora zaleea sit? jego ewentualn'l wymian~ w ASO SEAT. Nigdy nie wolno wyrzueac zawartosel akumulatora (kwas siarkowy, plyty 0/0- wiowe i inne) z odpadami domowymi.

Montowanie akumulatora

• Przed zamontowaniem akumulatora nalezy wylaczyc zaplon i wszystkie odbiorniki elektryczne.

• Urniescic akumulator w miejscu dla niego przewidzianym, zalozyc i przykrscic poprawnie zaczep C.

• Zarnontowac ponownie na akumulatorze puszke bezpiecznik6w wraz z dodatnim przewodem.

• Dokrecic mocno nakretke B na biegunie dodatnim.

• Polaczyc ujemny przew6d masowy A z akumulatorem.

• Zalozyc i zatrzasnac ponownie pokrywe puszki bezpiecznik6w.

Spryskiwacze szyb

Zbiornik plynu spryskiwacza szyb 0 pojemnosci okafo 3 I umieszczony jest po prawej stronie przedzialu silnika. W wersjach samochod6w ze spryskiwaczem relloktor6w* pojernnosc zbiornika wynosi ok. 5,5 I.

Napetnianie zbiornika

Zbiornik nalezy napelniac rnieszanina wody z plynem do mycia szyb 0 wlasctwosciach odtluszczajacych z dodatkiem preparatu niezamarzajqcego, poniewaz sama woda nie oczyszcza szyb i reflektor6w w stopniu zadowalajqcym. Nalezy przestrzeqac proporcji dotyczacych mieszania, podanych na opakowaniu plynu.

Nawet [ezell dysze spryskiwaezy sa podgrzewane*, nalezy zawsze w okresie zimy dodawac preparatu niezamarzajqcego do wody.

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Uwaga

Jezeti chwilowo nie jest dostepny srodek do mycia szyb z proparatcrn niczamarzajacym, rnozna zastosowac alkohol metylowy. Aby uniknac blodnych wskazari wskaznika poziomu plynu, proporcjc wody i alkoholu powinny wY' rosie odpowiednio 65% i 35%. Dociatkowych wskaz6wek udzielajq ASO SEAT.

W zadnyrn przypadku nie wolno wlewac plynu chlodzaceqo lub innych dodatkow,

Regulacja dysz spryskiwaczy

Dysza spryskiwacza tylnej szyby umieszczona jest w osi wycieraczki i powinna bye ustawiona w taki spos6b, aby strumieri plynu tralial w okolice srodka obszaru zmywanego przez wycieraczke.

Spryskiwaeze reflektorow* rnoqa bye regulowane przy uzyciu specjalnego narzedzia wASO SEAT

KONTROLA I UZUPEtNIANIE PLYNOW EKSPLOATACYJNYCH

3.53

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Akcesoria, modyfikac]e CZ~SCI zamienne

Konstrukcja samochodow SEAT oparta jest na najbardziej zaawansowanej technologii, zarowno w zakresie bezpieczenstwa czynnego jak i biernego. W celu zachowania tego wysokiego poziomu bezpieczenstwa w pojezdzle nie wolno dokonywac zadnych nleprzemyslanych zmian. Jesli jednak pojazd wyposaza sle w dodatkowy osprzet, technicznie modyfikuje lub w pozniejszym okresie eksploatacji wymienia czesci, nalezy pamletac, co nastepule:

• Przed zakupem dodatkowych akcesori6w oraz przed dokonywaniem modyfikacji technicznych nalezy skonsultowac sie z przedstawicielem SEAT-a. Dzieki bliskiej wsp6/pracy z Iabryka produkujaca samochody, punkty serwisowe sa najlepiej zorientowane w rnozliwosciach dokonywania ewentualnych zmian w pojezdzie.

• Dodatkowe akcesoria oraz oryginalne czesci zamienne moqa Panstwo zakupic w ASO SEAT. w kt6rych jednoczesnie przeprowadza sie us/ugi rnontazowe i wymiane cz~sci.

• Wszelkie urzadzenia dodatkowe, kt6re nie zosta/y zamontowane fabrycznie w samochodzie, a mala bezposredni wp/yw na kierowanie pojazdem np. system kontroli predkosci pojazdu (ang. cruise control system), rnusza posiadac symbol homologacji oznaczony litera e1) i nadawac sie do tego pojazdu.

• Dodatkowe odbiorniki energii elektrycznej, takie jak lod6wki, sygna/y dzwiekowe, wentylatory, kt6re nie dotycza bezposrednio sterowania pojazdem, musza bye oznaczone symbolem CE2).

1) e - Oznaczenie autoryzacji stosowane w krajach Wsp61noty Europejskiej.

2) CE - Potwierdzenie zqodnosci ze strony producenta stosowane w krajach Wspolnoty Europejskiej.

Ostrzezeniel

• Zalecamy w Panstwa wJasnym Interesie stosowanie wyt,!eznle sprawdzonyeh przez SEAT-a akeesorl6w3) I oryglnalnyeh ez~sel zamlennyeh. Gwarantuj~ one wysok,! trwatosc i pewnose dziatania.

• Pomimo ei~gtej obserwaeji ryllku" ez~sei zamiennyeh nle Jestesmy ~ w stanie wZi,!c eatkowitej odpowledzlalnoscl za inne produkty, nawet w przypadkaeh udzielenia zgody przez lokalny punkt serwlsowy.

• Nle wolno nigdy montowac do pokryw poduszek powietrznyeh ani w zasiqgu ieh dziatania dodatkowyeh akeesorl6w, [ak np. uehwyty telefon6w kom6rkowyeh ezy uehwyty na napoje. Jesli poduszka powietrzna zadzlataJaby podezas wypadku, mogroby to doprowadzi6 do powstania obrazen eiata!

• Jesf wprowadzane sa modyfikacje techniczne, nalezy zawsze przestrzeqac wskaz6wek ASO. Postepowanie wed/ug tych zalecen wykluczy ryzyko uszkodzenia pojazdu, zagwarantuje pewnosc dzia/ania i zqodnosc dokonanych modyfikacji z prawem droqowyrn.

ASO SEAT zapewniajq tachowosc i najwyzSZq jakosc wykonywanych uslug lub moqq polecic inny warsztat specjalistyczny.

3) W niekt6rych krajach nledostepne,

3.54 ----------------- OBSWGA I WYMIANA CZ~SCI

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Swiece zaplonowe

Swiece zaplonowe wymieniane sa podczas przeglqd6w okresowych.

Jezeli swiece zaplonowe rnusza bye wymienione pornledzy przeglqdami, naleiy wziac pod uwaqe, co nastepuje:

• Swiece zap/onowe sa dobierane do danego typu silnika i maja wplyw na emisj~ sk/adnik6w toksycznych, zawartych w spalinacho Aby uniknac nieprawid/owego dzia/ania ca/ego uk/adu zap/onowego, uszkodzen silnika, a nawet wycofania pojazdu z eksploatacji na skutek nadmiernej emisji, nalezy stosowac tylko oryginalne swiece zap/onowe, zalecane przez producenta. Istotnymi parametrami swiecy sa jej wartosc cieplna i liczba elektrod.

• Na rynku znajduje sie wiele rodzaj6w swlec zaplonowych. Z tego wzqledu nalezy nabywac je tylko w ASO SEAT.

OBStUGA I WYMIANA CZ~SCI-- ----

- 3.55

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE Filtr przeciwpytkowy*

Filtr przeciwpylkowy ukladu nagrzewania i wentylacji pojazdu umieszczony jest pod pokrywa, po prawej stronie przedzialu silnika, nad przednim nadkolem samochodu. Wymiany filtra nalezy dokonywac zgodnie z wytycznymi podanymi w Kslazce Przeqladow i Obslugi. Jesll natomiast p~~epustowo~c filtra znacznie sle obnlzy, to nalezy go wyrntentc we wczesnlejszyrn terminie.

Wymiana filtra

• WyciClgnClc qurnowa uszczelke A komory powietrza.

• Ostroi:nie odkrecic wszystkie sruby B i wyciaqnac oslone. Ze wzqledu na sw6j ksztalt, sruby pozostana zawieszone w oslonie. Oslone nalezy wyciaqnac na zewnatrz.

3.56 ---------

• Nacisnac zatrzaski sprezyste C w kierunku wyznaczonym strzalka i wyjClc znajdujClcy sie wewnatrz filtr.

OBSWGA I WYMIANA CZ~SCI

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

® [B1i.060D I

Zaktadanie filtra

Dla wleksze] czytelnosci, na ilustracji pokazany jest filtr [uz zdemontowany.

Wlozyc filtr do obudowy w taki spos6b, aby zaczepy 0 znajdowaly na zswnatrz.

Nastepnie wcisnac lekko filtr tak, aby zatrzaski C znalazly sle na zaczepach E.

Przykrecic mocno oslone i zalozyc gumowa uszczelke A na kornore powietrza.

OBSWGA I WYMIANA CZ~SCI ..

3.57

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful